Page 11

1.2. LịCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING

Mầm mống từ thời cổ ñại ở Hy lạp, La Mã, Trung Quốc, Ai cập… 1650 Mitsui – một thöông gia Nhật ñaõ ñöa ra caùc saùng kieán Marketing. Cyrus ,C Lormick laø ngöời ñaàu tieân ôû phöông Taây ñaõ ñöa ra caùc saùng kieán marketing nhö: phaân bieät thò tröôøng veà phaùt trieån saûn phaåm vaø chính saùch ñònh giaù.

11

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế