Page 106

3.1.4.3 Các dạng chấp nhận sản phẩm mới  

Ngƣời khai phá: ngƣời thích cái mới Ngƣời chấp nhận sớm: thích cái mới và đi sau ngƣời khai phá. Đa số sớm: Đi sau ngƣời chấp nhận sớm, số lƣợng lớn. Đa số muộn: chấp nhận sau khi đã dùng thử và thấy nhiều ngƣời sử dụng Ngƣời chậm trễ: chỉ chấp nhận khi sản phẩm đã quá thịnh hành 106

MARKETING CĂN BẢN - FULL  
MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế