Page 104

3.1.4 Quá trình mua đối với sản phẩm mới (trang 39) 3.1.4.1 Các giai đoạn chấp nhận sản phẩm mới  Nhận biết: có thể biết nhƣng thiếu thông tin về sp  Quan tâm: bị kích thích, đi tìm kiếm thông tin  Đánh giá: Cân nhắc có nên dùng thử hay không  Dùng thử: mua và dùng thử  Chấp nhận: sau khi có kinh nghiệm từ dùng thử, khách hàng quyết định mua và dùng 104

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế