Page 1

ESTUDI PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT URBANA DE LA ZONA COMERCIAL DE L’ESTARTIT


QÜESTIONS PRÈVIES

ABAST I METODOLOGIA

-Recollida d’informació i dades -Reunions de treball -Visites de reconeixement -Entrevistes personalitzades

2


DIAGNOSI places carrers peatonals carrers amb voreres i circulació rodada carrers amb plataforma única i circulació restringida cadenys riera carril bici

3


DIAGNOSI

PLACES I CARRERS PLACES

-Plaça Dr. Fleming: Espai d’alta densitat on hi conflueixen el trànsit rodat, peatons i voreres amb un gran nombre d’expositors. -Plaça del Pont Nou: No es presenta com aporta d’entrada del nucli comercial. -Plaça de l’Església: limitada per un graó i pilones. 4


DIAGNOSI

PLACES I CARRERS CADENYS

-Manca de manteniment i neteja -Ocupaciรณ dels cadenys

5


DIAGNOSI

PLACES I CARRERS CARRERS PER A VIANATS

c/ Sta. Anna; c/ Les Illes; c/ del Ter Vell; c/ de L’Escala i c/ Cadeny -Manca d’il·luminació als carrers peatonals de pas cap al centre comercial -Es comparteix solucions constructives i estètiques: paviment de llamborda grisa i una sola alçada

6


DIAGNOSI Carrers amb circulació restringida a veïns i plataforma única

PLACES I CARRERS CARRERS PLATAFORMA ÚNICA

c/ del Port i c/ de la Platja -Convivència de diferents solucions de disseny urbà

7


DIAGNOSI Carrers amb voreres:

PLACES I CARRERS CARRERS AMB TRÀNSIT DE VEHICLES

c/ de l’Església; c/ Eivissa; c/ Víctor Concas; c/ Rocamaura; c/ del Pintor Mascort -Convivència de diferents solucions de disseny urbà

8


DIAGNOSI

MOBILIARI URBÀ

-Dispersió de models, materials, dissenys i estils. Ex: plaça de l’Església, Plaça del Pont Nou i c/ Víctor Concas -En alguns casos, manca de mobiliari urbà (papereres o punts de descans) -Estat de conservació i neteja insuficient -Cablejat elèctric i de telefonia 9


DIAGNOSI -Varietat de materials i dissenys que generen desordre

ELEMENTS PRIVATS QUE OCUPEN LA VIA PÚBLICA: TERRASSES I MOSTRES COMRCIALS

-Ús abusiu d’ocupació, mala col·locació i manca de manteniment a) Terrasses: falta d’elements que delimitin aquests espais b) Mostres comercials: estètica deficient i invasió del pas de vianants 10


DIAGNOSI

MOBILIARI URBÀ

-Dispersió de models, materials, dissenys i estils. Ex: plaça de l’Església, Plaça del Pont Nou i c/ Víctor Concas -En alguns casos, manca de mobiliari urbà (papereres o punts de descans) -Estat de conservació i neteja insuficient -Cablejat elèctric i de telefonia 11


DIAGNOSI

NORMATIVA

-Manca de normativa pròpia de l’Estartit -Incompliment respecte als metres autoritzats en el muntatge de terrasses i mostres comercials -Escanyament dels fluxos de circulació de vianants -No disposició d’amplada suficient d’emergència i de servei públic

12


DIAGNOSI

NORMATIVA

-No disposició d’amplada suficient d’emergència i de servei públic

13


DIAGNOSI

SENYALITZACIÓ

Manca de continuïtat de l'itinerari i dificultat en la comprensió dels senyals. -Senyals informatives d’elements d’interès històric i cultural -Senyals direccionals de punts d’interès turístic -Senyals direccionals per a vehicles -Senyals direccionals per a vianants -Marquesines i Mupis 14


DIAGNOSI

ACCESSOS AL CENTRE DE L’ESTARTIT

-Manca d’aparcaments dissuasius -Manca de senyalització de les zones aparcaments -Manca de senyalització a l’aparcament (plànol, indicacions per arribar a peu al centre)

15


DIAGNOSI

FAร‡ANES I MITGERES

-Faรงanes en mal estat de conservaciรณ -Mitgeres inacabades -Faรงanes amb impactes negatius

16


DIAGNOSI

ZONES PÚBLIQUES ENJARDINADES

-Manca de zones verdes que projectin ombra -Escàs impacte de les jardineres públiques -Manca d’enjardinament a les zones de recorregut entre les àrees d’aparcament i el centre neuràlgic

17


PROPOSTES

PLACES

-Prioritzar la circulació de vianants -Evitar l’escanyament de les circulacions entre places i els carrers del centre -Millorar accessibilitat (també casos d’emergència) -Limitació de l’espai públic de lliure circulació i de l’espai ocupat. 18


PROPOSTES

CADENYS

Apreciar els cadenys com a valors patrimonials: a) Retirar tots els aires b) Tasques de neteja i manteniment c) Plantejar-se un sistema d’il·luminació nocturn

19


PROPOSTES

CARRERS PER A VIANANTS

-Ampliar places i carrers destinats a vianants -Modificar la secció per a pavimentar a nivell, prioritzant l’accessibilitat i el vianant envers els vehicles rodats -Uniformitzar el mobiliari urbà i la il·luminació perquè sigui igual que la resta del centre urbà. Ex: nou sistema d’il·luminació al c/ Santa Anna

20


PROPOSTES Actuació urbana d’unificació encertada amb excepcions. Ex: c/ de l’Església i c/ Eivissa

CARRERS AMB TRÀNSIT DE VEHICLES

-Definir i senyalitzar 2 tipologies de carrers: a) restringits a la circulació de vehicles a motor b) amb circulació de vehicles a motor moderada i preferència de pas de vianants *Increment de carrers i places per a vianants

21


PROPOSTES

MOBILIARI URBÀ

Es fa una proposta de models de mobiliari urbà públic: -Selecció acurada tenint en compte la voluntat de modernitzar i embellir els espais urbans del centre -Es proposen materials resistents a la salinitat que tenim a l’ambient

22


PROPOSTES

MOBILIARI URBÀ

Es fa una proposta de models de mobiliari urbà públic: -Selecció acurada tenint en compte la voluntat de modernitzar i embellir els espais urbans del centre -Es proposen materials resistents a la salinitat que tenim a l’ambient

23


PROPOSTES

ELEMENTS PRIVATS QUE OCUPEN LA VIA PÚBLICA

-Nou sistema de regulació que restringeixi males pràctiques -Promoure ús d’elements i pràctiques que generin harmonia entre els establiments, sense caure en l’uniformitat -L’eina ideal ha de ser la nova ordenança municipal

24


PROPOSTES

NORMATIVA carta de colors

-Estructurar una àrea de treball que controli l’ocupació de la via pública de les empreses privades -Informar els empresaris de l’incompliment de la normativa a través d’un tècnic/vigilant format i amb competència sancionadora -Campanya de conscienciació de bones pràctiques 25


PROPOSTES

SENYALITZACIÓ

-fer un estudi global dels diferents tipus de senyalització, i impuls d’un pla d’actuació integral -la senyalització en funció de: continuïtat, comprensió, visibilitat i manteniment -senyalització direccional dirigida als vianants amb disseny diferenciat.

26


PROPOSTES

ACCESSOS AL CENTRE DE L’ESTARTIT

-Proposta de millora per a la senyalització de pàrquings dissuasius -Millorar impacte visual dels aparcaments (enjardinament) -Facilitar arribada al centre des dels pàrquings dissuasius -Limitar horaris de les zones de càrrega i descàrrega; creació d’un plànol i controlar les zones amb una aplicació mòbil 27


PROPOSTES

FAÇANES I MITGERES

-Crear una carta de colors pròpia per a tot el nucli urbà, tot potenciant la recuperació del color blanc -Contactar amb els propietaris de façanes d’edificis en mal estat de manteniment, i sol·licitar renovació -Prohibició de rètols publicitaris penjats o pintats a les façanes -Rehabilitació de les façanes mitgeres situades al centre 28


PROPOSTES

ÀREES VERDES

-Creixement sostingut de les àrees verdes al centre de l’Estartit -Fer créixer els m² de zones enjardinades en futurs projectes urbanístics -Manteniment adequat de les zones d’enjardinament -Realitzar accions concretes en sintonia amb la marca ‘Viles Florides’ 29


CONCLUSIONS

L’ESTARTIT, POSA’T GUAPO! -Creació d’una nova ordenança d’ocupació de via pública -Propostes específiques per carrers per a vianants, cadenys i carrers amb circulació de vehicles -Propostes per elements privats que ocupen la via pública -Propostes de mobiliari urbà -Propostes de senyalització i millora d’accessos -Propostes per a la millora de façanes i mitgeres -Propostes de millora per a les zones enjardinades

30

Profile for EMDLESTARTIT

Estudi per a la millora de la qualitat urbana de la zona comercial de l'Estartit  

Presentació de la fase 1 - Dimecres 26 de febrer de 2019 a l'EMD de l'Estartit

Estudi per a la millora de la qualitat urbana de la zona comercial de l'Estartit  

Presentació de la fase 1 - Dimecres 26 de febrer de 2019 a l'EMD de l'Estartit

Profile for lestartit
Advertisement