Page 1

ȀȘȐȔȈȌ ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ 8 Ȋ ȗȍȘȍȊȖȌȍ ǭȋȖ ǩȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȑ ǴȐȓȖșȚȐ Ǩ.ǿ. ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ ǹȊȈȔȐ ǷȘȈȉȝțȗȈȌȣ Ǫ ȕȈȟȈȓȍ ȊȖșȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȐșȚȖȘȐȑ, șȊȧȏȈȕȕȣȝ ș șȖȉȣȚȐȧȔȐ ȕȈ ȌȘțȋȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ȕȈȠȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǹȘȍȌȐ ȕȐȝ: ȐșȚȖȘȐȧ Ȗ ȞȈȘȍ ǫȈȌȎȍȕȌȘȍ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȓȐȟȕȖ șȗȈș ǫȖșȗȖȌȤ, ȐșȚȖȘȐȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȗȈȝȚȈȓȐ ȔȖȓȖȟȕȣȑ ȖȒȍȈȕ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ șȗȈș ȊșȍȓȍȕȕțȦ ȖȚ ȧȌȈ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȧȊȐȓșȧ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȗȘȍȒȘȈșȕȖȑ ȎȍȕȡȐȕȣ, ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ, Ȑ ȝȐȚȘȖșȚȤȦ țȕȍș ȕȍȒȚȈȘ ȉȍșșȔȍȘȚȐȧ ȖȚ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȑ ȖȚȌȈȓ ȍȋȖ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. ǯȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȗȍȘȊȈȧ ȟȈșȚȤ ȐșȚȖȘȐȍȑ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȈȓ ȎȍȘȚȊȖȑ ȟȈȘ ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ. ǪȖ ȊȚȖȘȖȑ ȟȈșȚȐ ȊȖșȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" șȖȌȍȘȎȈȚșȧ ȗȘȍȌșȒȈȏȈȕȐȧ ȉțȌțȡȍȋȖ, ȖȗȐșȈȕȐȍ șȐșȚȍȔȣ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȘȈșșȒȈȏ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ ȏȈȊȖȍȊȈȓ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, Ȗ ȔȍȚȖȌȍ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌț, ȐȏȊȍșȚȕȖȔ ȒȈȒ ȗȈȑȖ-ȊȘȈȚȈ, ȗȖșȓȍ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȧ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ șȖȋȓȈșȐȓșȧ șȚȈȚȤ șȣȕȖȔ ǨȌȐȚȐ, ȔȈȚȍȘȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ȅȚȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȐȏȊȍșȚȕȖ ȒȈȒ ǪȈȔȈȕȈȌȍȊ, ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȒȈȘȓȐȒȈ-ȉȘȈȝȔȈȕȈ. ǷȖȌȘȖȉȕȖ ȘȈșșȒȈȏȈȕȖ, ȒȈȒ ǪȈȔȈȕȈȌȍȊ ȝȐȚȘȖșȚȤȦ ȏȈȉȘȈȓ ț ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǩȈȓȐ ȊșȦ ȊșȍȓȍȕȕțȦ Ȑ ȒȈȒ ǩȈȓȐ ȌȖȉȘȖȊȖȓȤȕȖ ȊȘțȟȐȓ ǫȖșȗȖȌț șȊȖȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ Ȑ ȎȐȏȕȤ, ȗȖșȓȍ ȟȍȋȖ ȍȋȖ șȚȈȓȐ șȟȐȚȈȚȤ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȌȊȍȕȈȌȞȈȚȐ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȝ ȏȕȈȚȖȒȖȊ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȕȈțȒȐ. Ǫ ȒȖȕȞȍ ȗȘȐȊȖȌȐȚșȧ ȐșȚȖȘȐȧ ȗȘȖ ǴȈȚșȤȦ-ȈȊȈȚȈȘț, ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȋȐȋȈȕȚșȒȖȑ ȏȖȓȖȚȖȑ Șȣȉȣ, ȒȖȚȖȘȈȧ șȗȈșȓȈ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȋȖ ȞȈȘȧ ǹȈȚȤȧȊȘȈȚț ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȊșȍȔȐȘȕȖȋȖ ȗȖȚȖȗȈ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȈȓȤȗȣ.


2

ǫȓȈȊȈ ȗȍȘȊȈȧ. ǴȈȕț, ȗȘȈȊȧȡȐȍ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ 3 ǫȓȈȊȈ ȊȚȖȘȈȧ. ǹȓȖȕ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ ȗȖȗȈȌȈȍȚ Ȋ ȉȍȌț 27 ǫȓȈȊȈ ȚȘȍȚȤȧ. ǴȖȓȐȚȊȣ ǫȈȌȎȍȕȌȘȣ 43 ǫȓȈȊȈ ȟȍȚȊȍȘȚȈȧ. ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ 74 ǫȓȈȊȈ ȗȧȚȈȧ. ǷȖȓțȉȖȋȐ ȗȘȖșȧȚ ț ǫȖșȗȖȌȈ ȏȈȡȐȚȣ 87 ǫȓȈȊȈ ȠȍșȚȈȧ. ǷȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȏȈȒȓȦȟȈȦȚ ȗȍȘȍȔȐȘȐȍ 121 ǫȓȈȊȈ șȍȌȤȔȈȧ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ șȗȈșȈȍȚ ȊșȍȓȍȕȕțȦ, ȊȣȗȐȊ ȧȌ 143 ǫȓȈȊȈ ȊȖșȤȔȈȧ. ǷȈȝȚȈȕȤȍ ǴȖȓȖȟȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ 167 ǫȓȈȊȈ ȌȍȊȧȚȈȧ. ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ 187 ǫȓȈȊȈ ȌȍșȧȚȈȧ. ǩȐȚȊȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ș ȌȍȔȖȕȈȔȐ 202 ǫȓȈȊȈ ȖȌȐȕȕȈȌȞȈȚȈȧ. ǾȈȘȤ ǰȕȌȘȈ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚ ȌȍȔȖȕȖȊ 221 ǫȓȈȊȈ ȌȊȍȕȈȌȞȈȚȈȧ. ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ ȖȟȈȘȖȊȣȊȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ 240 ǫȓȈȊȈ ȚȘȐȕȈȌȞȈȚȈȧ. ǶȗȐșȈȕȐȍ ȉțȌțȡȐȝ ǴȈȕț 269 ǫȓȈȊȈ ȟȍȚȣȘȕȈȌȞȈȚȈȧ. ǹȐșȚȍȔȈ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ 282 ǫȓȈȊȈ ȗȧȚȕȈȌȞȈȚȈȧ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ ȏȈȊȖȍȊȣȊȈȍȚ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ 288 ǫȓȈȊȈ ȠȍșȚȕȈȌȞȈȚȈȧ. ǷȈȑȖ-ȊȘȈȚȈ — ȔȍȚȖȌ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌț 302 ǫȓȈȊȈ șȍȔȕȈȌȞȈȚȈȧ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ șȖȋȓȈȠȈȍȚșȧ șȚȈȚȤ șȣȕȖȔ ǨȌȐȚȐ 334 ǫȓȈȊȈ ȊȖșȍȔȕȈȌȞȈȚȈȧ. ǪȈȔȈȕȈȌȍȊȈ, ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȒȈȘȓȐȒȈ 348 ǫȓȈȊȈ ȌȍȊȧȚȕȈȌȞȈȚȈȧ. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȈȔȈȕȈȌȍȊȈ ȗȘȖșȐȚ ȗȖȌȈȧȕȐȍ ț ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǩȈȓȐ 362 ǫȓȈȊȈ ȌȊȈȌȞȈȚȈȧ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ ȖȚȌȈȍȚ ǫȖșȗȖȌț ȊșȍȓȍȕȕțȦ 386 ǫȓȈȊȈ ȌȊȈȌȞȈȚȤ ȗȍȘȊȈȧ. ǫȖșȗȖȌȤ ȉȍȘȍȚ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǩȈȓȐ ȗȖȌ șȚȘȈȎț 406 ǫȓȈȊȈ ȌȊȈȌȞȈȚȤ ȊȚȖȘȈȧ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ ȊȘțȟȈȍȚ ǫȖșȗȖȌț șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ 421 ǫȓȈȊȈ ȌȊȈȌȞȈȚȤ ȚȘȍȚȤȧ. ǷȖȓțȉȖȋȐ ȊȕȖȊȤ ȖȉȘȍȚȈȦȚ ȊȓȈșȚȤ ȕȈȌ ȘȈȑșȒȐȔȐ ȗȓȈȕȍȚȈȔȐ 443 ǫȓȈȊȈ ȌȊȈȌȞȈȚȤ ȟȍȚȊȍȘȚȈȧ. ǴȈȚșȤȧ, ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ Șȣȉȣ 459

2


3

Ƚɥɚɜɚ ɩɟɪɜɚɹ. Ɇɚɧɭ, ɩɪɚɜɹɳɢɟ ɜɫɟɥɟɧɧɨɣ ǷȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȧ ȝȖȟț Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȐȚȤșȧ Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ȔȖȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ǭȋȖ ǩȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȑ ǴȐȓȖșȚȐ ȀȘȐ ȀȘȐȔȈȌ ǩȝȈȒȚȐșȐȌȌȝȈȕȚȣ ǹȈȘȈșȊȈȚȐ ǫȖșȊȈȔȐ ǷȘȈȉȝțȗȈȌȣ. ǶȌȕȈȎȌȣ Ȋ 1935 ȋȖȌț, ȒȖȋȌȈ ǭȋȖ ǩȖȎȍșȚȊȍȕȕȈȧ ǴȐȓȖșȚȤ ȎȐȓ ȕȈ ǸȈȌȝȈ-ȒțȕȌȍ, ȧ ȗȘȐȍȝȈȓ Ȑȏ ǩȖȔȉȍȧ, ȟȚȖȉȣ țȊȐȌȍȚȤșȧ ș ȕȐȔ. ǺȖȋȌȈ Ȗȕ ȌȈȓ Ȕȕȍ ȔȕȖȋȖ ȊȈȎȕȣȝ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȑ, ȒȈșȈȦȡȐȝșȧ șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȈ ȝȘȈȔȖȊ Ȑ ȐȏȌȈȕȐȧ ȒȕȐȋ. Ƕȕ ȓȐȟȕȖ șȒȈȏȈȓ Ȕȕȍ, ȟȚȖ ȐȏȌȈȊȈȚȤ ȒȕȐȋȐ ȊȈȎȕȍȍ, ȟȍȔ șȚȘȖȐȚȤ ȝȘȈȔȣ. ǬȖȓȋȐȍ ȋȖȌȣ ȧ ȝȘȈȕȦ ȥȚȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȋ șȊȖȍȔ șȍȘȌȞȍ. Ǫ 1944 ȋȖȌț ȧ ȕȈȟȈȓ ȐȏȌȈȊȈȚȤ ȎțȘȕȈȓ «ǶȉȘȈȚȕȖ Ȓ ǩȖȋț», Ȉ Ȋ 1958 ȋȖȌț Ȋ ǬȍȓȐ, ȖșȚȈȊȐȊ șȍȔȍȑȕțȦ ȎȐȏȕȤ, ȧ Ȋȏȧȓșȧ ȏȈ ȐȏȌȈȕȐȍ «ȀȘȐȔȈȌ- ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ». DzȖȋȌȈ ȚȘȐ ȟȈșȚȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» ȉȣȓȐ ȖȗțȉȓȐȒȖȊȈȕȣ Ȋ ǰȕȌȐȐ, ȧ ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ Ȋ ǹȖȍȌȐȕȍȕȕȣȍ ȀȚȈȚȣ ǨȔȍȘȐȒȐ. ȅȚȖ ȉȣȓȖ 13 ȈȊȋțșȚȈ 1965 ȋȖȌȈ. ǹȓȍȌțȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȔȖȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȧ ȕȍ ȗȘȍȒȘȈȡȈȦ șȊȖȐȝ țșȐȓȐȑ, ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȣȝ ȕȈ ȐȏȌȈȕȐȍ ȒȕȐȋ. Ǫ ȥȚȖȔ, 1976, ȋȖȌț ȧ ȏȈȒȖȕȟȐȓ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ Ȓ ǹȍȌȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», Ȑ, ȒȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ ȊȣȠȓȖ Ȋ șȊȍȚ ȐȏȓȖȎȍȕȐȍ ǬȍșȧȚȖȑ ȗȍșȕȐ, ȖȏȈȋȓȈȊȓȍȕȕȖȍ «DzȘȐȠȕȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ». ǺȍȗȍȘȤ ȖșȚȈȍȚșȧ ȐȏȌȈȚȤ ǪȖșȤȔțȦ, ǬȍȊȧȚțȦ, ǬȍșȧȚțȦ, ǶȌȐȕȕȈȌȞȈȚțȦ Ȑ ǬȊȍȕȈȌȞȈȚțȦ ȗȍșȕȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȧ ȔȖȓȦ șȊȖȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ ȌȈȓ Ȕȕȍ șȐȓȣ ȏȈȊȍȘȠȐȚȤ ȥȚț ȘȈȉȖȚț. ȇ ȕȐ ȉȖȓȤȠȖȑ ȏȕȈȚȖȒ ȗȐșȈȕȐȑ, ȕȐ ȊȍȓȐȒȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ; ȧ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ șȔȐȘȍȕȕȣȑ șȓțȋȈ șȊȖȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ. ǰȏȖ Ȋșȍȝ șȐȓ ȧ ȗȣȚȈȦșȤ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ȍȋȖ, ȗȍȟȈȚȈȧ ȥȚȐ ȒȕȐȋȐ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȖȐȝ ȈȔȍȘȐȒȈȕșȒȐȝ țȟȍȕȐȒȖȊ. Dz șȟȈșȚȤȦ, țȟȍȕȣȍ ȊȖ ȊșȍȔ ȔȐȘȍ ȌȈȦȚ ȊȣșȖȒțȦ ȖȞȍȕȒț ȕȈȠȐȔ ȒȕȐȋȈȔ. ǬȈȊȈȑȚȍ Ȏȍ șȖȊȔȍșȚȕȣȔȐ țșȐȓȐȧȔȐ ȐȏȌȈȊȈȚȤ Ȋșȍ ȉȖȓȤȠȍ Ȑ ȉȖȓȤȠȍ ȚȖȔȖȊ «ȀȘȐȔȈȌǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǭȋȖ ǩȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȑ ǴȐȓȖșȚȐ ǩȝȈȒȚȐșȐȌȌȝȈȕȚȍ ǹȈȘȈșȊȈȚȐ ǺȝȈȒțȘț. ǷȍȘȊȈȧ ȋȓȈȊȈ ǪȖșȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȖȗȐșȈȕȐȍ ȟȍȚȣȘȍȝ ǴȈȕț, Ȉ ȐȔȍȕȕȖ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ, ǹȊȈȘȖȟȐȠȐ, ǻȚȚȈȔȣ Ȑ ǺȈȔȈșȣ. ǪȣșȓțȠȈȊ ȏȈȒȖȕȟȐȊȠȍȍșȧ Ȋ ǹȍȌȤȔȖȑ ȗȍșȕȍ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ Ȗ ȌȐȕȈșȚȐȐ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ ǴȈȕț, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ ȗȖȎȍȓȈȓ țȏȕȈȚȤ Ȗ ȌȘțȋȐȝ ȗȘȈȘȖȌȐȚȍȓȧȝ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ. Ƕȕ ȝȖȚȍȓ ȗȖȕȧȚȤ ȗȘȐȘȖȌț ȕȐșȝȖȎȌȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ. ǭȔț ȉȣȓȖ ȐȕȚȍȘȍșȕȖ țȏȕȈȚȤ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȝȖȌȐȓ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ, ȕȖ Ȑ ȒȈȒ Ƕȕ ȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȕȈșȚȖȧȡȍȔ Ȑ ȉțȌțȡȍȔ. ǽȖȚȍȓ Ȗȕ țșȓȣȠȈȚȤ Ȑ Ȗ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȌȍȧȕȐȧȝ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǴȈȕț. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ ȋȖȘȍȓ ȎȍȓȈȕȐȍȔ țȏȕȈȚȤ ȖȉȖ ȊșȍȔ ȥȚȖȔ, ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȖȗȐșȈȓ Ȋșȍȝ ǴȈȕț ȖȌȕȖȋȖ ȏȈ ȌȘțȋȐȔ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ȠȍșȚȐ ǴȈȕț, ȗȘȈȊȐȊȠȐȝ ȔȐȘȖȔ. ǷȍȘȊȣȔ ǴȈȕț ȉȣȓ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ ǴȈȕț. ǬȊȍ ȍȋȖ ȌȖȟȍȘȐ — ǨȒțȚȐ Ȑ ǬȍȊȈȝțȚȐ — ȘȖȌȐȓȐ ȌȊțȝ șȣȕȖȊȍȑ, ȇȋȤȦ Ȑ DzȈȗȐȓț. ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ țȎȍ ȖȗȐșȈȓ ȌȍȧȕȐȧ DzȈȗȐȓȣ Ȋ ǺȘȍȚȤȍȑ ȗȍșȕȐ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȏȌȍșȤ Ȗȕ ȖȗȐșȣȊȈȍȚ ȌȍȧȕȐȧ ȇȋȤȐ. ǰȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ǴȈȕț șȖ șȊȖȍȑ ȎȍȕȖȑ ȀȈȚȈȘțȗȖȑ ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ Ȋ ȓȍș, ȟȚȖȉȣ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȈșȒȍȏț ȕȈ ȉȍȘȍȋț ȘȍȒȐ ǹțȕȈȕȌȣ. ǰȝ ȗȖȌȊȐȎȕȐȟȍșȚȊȖ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȖșȤ șȚȖ ȓȍȚ. ǪȖȑȌȧ Ȋ ȚȘȈȕș, ǴȈȕț șȓȖȎȐȓ ȔȖȓȐȚȊȣ, ȖȉȘȈȡȍȕȕȣȍ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǸȈȒȠȈșȣ Ȑ ȈșțȘȣ ȗȣȚȈȓȐșȤ șȢȍșȚȤ ǴȈȕț, ȕȖ ȇȋȤȧ ȊȔȍșȚȍ șȖ șȊȖȐȔȐ șȣȕȖȊȤȧȔȐ ȇȔȈȔȐ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ țȉȐȓ Ȑȝ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȇȋȤȧ ȏȈȕȧȓ ȗȖșȚ ǰȕȌȘȣ, ȞȈȘȧ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ.

3


4 ǪȚȖȘȖȑ ǴȈȕț, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȏȊȈȓȐ ǹȊȈȘȖȟȐȠȈ, ȉȣȓ șȣȕȖȔ ǨȋȕȐ, Ȉ ȍȋȖ șȚȈȘȠȐȔȐ șȣȕȖȊȤȧȔȐ ȉȣȓȐ ǬȤȦȔȈȚ, ǹțȠȍȕȈ Ȑ ǸȖȟȐȠȔȈȚ. Ǫ ȗȖȘț ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȥȚȖȋȖ ǴȈȕț ǸȖȟȈȕȈ șȚȈȓ ǰȕȌȘȖȑ, ȞȈȘȍȔ ȘȈȧ, Ȑ ȍȔț ȗȖȌȟȐȕȧȓȐșȤ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǺțȠȐȚȖȑ. Ǫ Țț ȥȗȖȝț ȉȣȓȖ ȚȈȒȎȍ ȔȕȖȋȖ șȊȧȚȣȝ, ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ ǻȘȌȎȈ Ȑ ǹȚȈȔȉȝȈ. ǹȘȍȌȐ ȕȐȝ ȉȣȓ ǪȍȌȈȠȐȘȈ, ȟȤȧ ȎȍȕȈ, ǺțȠȐȚȈ, ȗȘȖȐȏȊȍȓȈ ȕȈ șȊȍȚ ǪȐȉȝț. ǪȐȉȝț ȗȖȊȍȌȈȓ ȊȖșȤȔȐȌȍșȧȚȐ ȊȖșȤȔȐ ȚȣșȧȟȈȔ ȌȘȐȌȝȈ-ȊȘȈȚ, șȊȧȚȣȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ, Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȖȉțȏȌȣȊȈȚȤ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ Ȑ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȈșȒȍȏț. ǻȚȚȈȔȈ, șȣȕ ǷȘȐȧȊȘȈȚȣ, ȉȣȓ ȚȘȍȚȤȐȔ ǴȈȕț. ǹȘȍȌȐ ȍȋȖ șȣȕȖȊȍȑ ȉȣȓȐ ǷȈȊȈȕȈ, ǹȘȐȕȌȎȈȧ Ȑ ȇȋȤȧȝȖȚȘȈ. ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȥȚȖȋȖ ǴȈȕț șȍȔȍȘȖ șȣȕȖȊȍȑ ǪȈșȐȠȚȝȐ, șȚȈȘȠȐȔ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȉȣȓ ǷȘȈȔȈȌȈ, șȚȈȓȐ șȊȧȚȣȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ. ǹȈȚȤȐ, ǬȍȊȈȠȘțȚȣ Ȑ ǩȝȈȌȘȣ ȏȈȕȧȓȐ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, Ȉ ǹȈȚȤȧȌȎȐȚ șȚȈȓ ǰȕȌȘȖȑ. ǰȏ ȓȖȕȈ ǹțȕȘȐȚȣ, Ȏȍȕȣ ǬȝȈȘȔȣ, ǫȖșȗȖȌȤ ȧȊȐȓșȧ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǹȈȚȤȧșȍȕȣ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȐȓ Ȋșȍȝ ȧȒȠȍȑ Ȑ ȘȈȒȠȈșȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȘȈȎȈȓȐșȤ ș ǹȈȚȤȧȌȎȐȚȖȔ. ǺȈȔȈșȈ, ȉȘȈȚ ȚȘȍȚȤȍȋȖ ǴȈȕț, șȚȈȓ ȟȍȚȊȍȘȚȣȔ ǴȈȕț. ǻ ȕȍȋȖ ȉȣȓȖ ȌȍșȧȚȤ șȣȕȖȊȍȑ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ǷȘȐȚȝț, DzȝȤȧȚȐ, ǵȈȘȈ Ȑ DzȍȚț. ǪȖ ȊȘȍȔȍȕȈ ȍȋȖ ȞȈȘșȚȊȖȊȈȕȐȧ ǹȈȚȤȧȒȐ, ǽȈȘȐ, ǪȐȘȣ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȉȣȓȐ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ, ǬȎȤȖȚȐȘȌȝȈȔȈ ȊȖȏȋȓȈȊȐȓ șȍȔȍȘȣȝ ȊȍȓȐȒȐȝ șȊȧȚȣȝ, Ȉ ǺȘȐȠȐȒȝȈ șȚȈȓ ǰȕȌȘȖȑ. ǽȈȘȐȔȍȌȝȈ ȏȈȟȈȓ Ȋ ȓȖȕȍ șȊȖȍȑ Ȏȍȕȣ ǽȈȘȐȕȐ șȣȕȈ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǽȈȘȐ. ǽȈȘȐ ȉȣȓ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǩȖȋȈ, Ȑ Ƕȕ șȗȈș ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ǫȈȌȎȍȕȌȘț. ȅȚȖȚ șȓțȟȈȑ ȖȗȐșȈȕ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» ȒȈȒ ȋȈȌȎȍȕȌȘȈ- ȔȖȒȠȈȕȈ . Ǫ ȒȖȕȞȍ ȋȓȈȊȣ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ ȗȘȖșȐȚ ȀțȒȈȌȍȊț ǫȖșȊȈȔȐ ȗȖȌȘȖȉȕȍȍ ȘȈșșȒȈȏȈȚȤ Ȗ șȗȈșȍȕȐȐ ǫȈȌȎȍȕȌȘȣ. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȘȈȌȎȖȊȈȟȈ șȊȈȑȈȔȉȝțȊȈșȑȍȝȈ ȋțȘȖ ȊȈȔȠȖ 'ȑȈȔ ȊȐșȚȈȘȈȟ ȟȝȘțȚȈȝ ȑȈȚȘȈ ȊȐȠȊȈ-șȘȐȌȎȈȔ șȈȘȋȖ ȔȈȕțȕ ȈȕȑȈȕ ȊȈȌȈșȊȈ ȕȈȝ ȠȘȐ-ȘȈȌȎȈ țȊȈȟȈ — ȞȈȘȤ (ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ) șȒȈȏȈȓ; șȊȈȑȈȔȉȝțȊȈșȑȈ — ȊȍȓȐȒȖȋȖ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ ǴȈȕț; ȐȝȈ — ȏȌȍșȤ; ȋțȘȖ — Ȗ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ; ȊȈȔȠȈȝ — ȘȖȌ; ȈȑȈȔ — ȥȚȖȚ; ȊȐșȚȈȘȈȚ — ȗȖȌȘȖȉȕȖ; ȠȘțȚȈȝ — țșȓȣȠȈȕȈ (ȖȚ Țȍȉȧ); ȑȈȚȘȈ — ȋȌȍ; ȊȐȠȊȈ-șȘȐȌȎȈȔ — Țȍȝ ȌȖșȚȖȑȕȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐȏȊȍșȚȕȣ ȒȈȒ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ, — ǴȈȘȐȟȐ Ȑ ȌȘțȋȐȝ; șȈȘȋȈȝ — șȖȚȊȖȘȍȕȐȍ, ȊȒȓȦȟȈȦȡȍȍ ȘȖȎȌȍȕȐȍ ȔȕȖȋȐȝ șȣȕȖȊȍȑ Ȑ ȊȕțȒȖȊ ȖȚ ȌȖȟȍȘȍȑ ǴȈȕț; ȔȈȕțȕ — ǴȈȕț; ȈȕȑȈȕ — ȌȘțȋȐȝ; ȊȈȌȈșȊȈ — ȖȗȐȠȐ; ȕȈȝ — ȕȈȔ. ǾȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȔȖȑ ȋȖșȗȖȌȐȕ, țȟȐȚȍȓȤ ȔȖȑ, ȖȚ Țȍȉȧ ȧ țȏȕȈȓ ȚȍȗȍȘȤ Ȋșȍ Ȗ ȌȐȕȈșȚȐȐ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ ǴȈȕț. ǵȖ ȉȣȓȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ǴȈȕț, Ȑ ȧ ȝȖȟț țșȓȣȠȈȚȤ Ȗȉ Ȑȝ ȘȖȌȈȝ. ǴȐȓȖșȚȐȊȖ ȘȈșșȒȈȎȐ ȕȈȔ Ȗ ȕȐȝ. ǺǭDzǹǺ 2 ȔȈȕȊȈȕȚȈȘȍ ȝȈȘȍȘ ȌȎȈȕȔȈ ȒȈȘȔȈȕȐ ȟȈ ȔȈȝȐȑȈșȈȝ ȋȘȐȕȈȕȚȐ ȒȈȊȈȑȖ ȉȘȈȝȔȈȔș ȚȈȕȐ ȕȖ ȊȈȌȈ ȠȘȐȕȊȈȚȈȔ 4


5 ȔȈȕȊȈȕȚȈȘȍ — Ȋ ȝȖȌȍ ȔȈȕȊȈȕȚȈȘ, șȔȍȕȧȦȡȐȝ ȖȌȕȈ ȌȘțȋțȦ; ȝȈȘȍȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȌȎȈȕȔȈ — ȧȊȓȍȕȐȍ; ȒȈȘȔȈȕȐ — ȌȍȧȕȐȧ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȔȈȝȐȑȈșȈȝ — Ȋ ȊȣșȠȍȑ șȚȍȗȍȕȐ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȍȔȖȋȖ; ȋȘȐȕȈȕȚȐ — ȖȗȐșȣȊȈȦȚ; ȒȈȊȈȑȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȍ țȟȍȕȣȍ ȔțȎȐ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȍ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȘȈȏțȔȖȔ; ȉȘȈȝȔȈȕ — Ȗ țȟȍȕȣȑ ȉȘȈȝȔȈȕ (ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ); ȚȈȕȐ — Ȑȝ; ȕȈȝ — (Ȍȓȧ) ȕȈș; ȊȈȌȈ — ȖȗȐȠȐ; ȠȘȐȕȊȈȚȈȔ — ȎȈȎȌțȡȐȝ țșȓȣȠȈȚȤ. Ƕ țȟȍȕȣȑ ȉȘȈȝȔȈȕ [ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ], ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȍ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȘȈȏțȔȖȔ, ȖȗȐșȣȊȈȦȚ ȗȘȐȝȖȌ Ȑ ȌȍȧȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ Ȋ ȘȈȏȕȣȍ ȔȈȕȊȈȕȚȈȘȣ. Ǵȣ ȎȈȎȌȍȔ țșȓȣȠȈȚȤ ȥȚȐ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ. ǷȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȗȖȊȍȌȈȑ ȕȈȔ Ȗ ȕȐȝ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ Ȋ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȝ, ȊȒȓȦȟȈȧ ȋțȕȈ-ȈȊȈȚȈȘȣ, ȔȈȕȊȈȕȚȈȘȈ-ȈȊȈȚȈȘȣ, ȓȐȓȈ-ȈȊȈȚȈȘȣ Ȑ ȦȋȈȈȊȈȚȈȘȣ. Ǫșȍ ȥȚȐ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ȖȗȐșȈȕȣ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ. ǵȐȒȖȋȖ ȕȍȓȤȏȧ ȗȘȐȏȕȈȚȤ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǩȖȋȈ, ȍșȓȐ ȍȋȖ ȐȔȧ ȕȍ țȗȖȔȧȕțȚȖ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ. ǯȌȍșȤ ȕȍ șȓțȟȈȑȕȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȣ șȓȖȊȈ ȋȘȐȕȈȕȚȐ ȒȈȊȈȑȈȝ — ȖȗȐșȈȕȐȧ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȘȐȏȕȈȕȣ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȏȕȈȚȖȒȈȔȐ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȑ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȔȐ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȘȈȏțȔȖȔ. ǹȍȑȟȈș ȍșȚȤ ȔȕȖȋȖ ȕȍȋȖȌȧȍȊ, ȖșȖȉȍȕȕȖ Ȋ ǰȕȌȐȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȉȢȧȊȓȧȦȚ șȍȉȧ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȔȐ ǩȖȋȈ Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȊȊȖȌȧȚ ȓȦȌȍȑ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȓȦȌȧȔ șȓȍȌțȍȚ ȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ ȈȊȈȚȈȘț ȔȖȎȕȖ șȟȐȚȈȚȤ ȗȖȌȓȐȕȕȖȑ ȓȐȠȤ Ȋ ȚȖȔ șȓțȟȈȍ, ȍșȓȐ ȖȕȈ ȖȗȐșȈȕȈ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, Ȋ ȓȦȉȣȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȝ ǫȖșȗȖȌȤ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȟțȌȍșȕȣȍ ȌȍȧȕȐȧ. ǹȓȖȊȖ ȔȈȝȐȑȈșȈȝ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȌȍȧȕȐȧ ȚȈȒȖȋȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ — ȕȍ ȗȘȖșȚȖ ȔȈȋȐȧ ȐȓȐ ȜȖȒțșȣ, Ȉ ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȖȌȊȐȋȐ. ǷȖȌȓȐȕȕȖȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ țȗȖȔȧȕțȚȖ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ, Ȑ ȌȍȧȕȐȧ ȍȋȖ ȊșȍȋȌȈ ȕȍȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ ȋȖȘȍȓ ȎȍȓȈȕȐȍȔ țșȓȣȠȈȚȤ Ȗ ǴȈȕț ȘȈȏȕȣȝ ȥȗȖȝ. Ǫ ȚȍȟȍȕȐȍ ȖȌȕȖȋȖ Ȍȕȧ ǩȘȈȝȔȣ șȔȍȕȧȍȚșȧ ȟȍȚȣȘȕȈȌȞȈȚȤ ǴȈȕț, Ȉ ȗȍȘȐȖȌ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȒȈȎȌȖȋȖ ǴȈȕț ȌȓȐȚșȧ șȍȔȤȌȍșȧȚ ȖȌȕț Ȧȋț . ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȏȈ ȖȌȕț ȎȐȏȕȤ ǩȘȈȝȔȣ șȔȍȕȧȦȚșȧ ȚȣșȧȟȐ ǴȈȕț. ǺǭDzǹǺ 3 ȑȈȌ ȑȈșȔȐȕȕ ȈȕȚȈȘȍ ȉȘȈȝȔȈȕ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȊȐȠȊȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȝ ȒȘȐȚȈȊȈȕ ȒțȘțȚȍ ȒȈȘȚȈ ȝȑ ȈȚȐȚȍ 'ȕȈȋȈȚȍ 'ȌȑȈ ȊȈ ȑȈȚ — ȟȚȖ (ȒȈȒȐȍ ȌȍȧȕȐȧ); ȑȈșȔȐȕ — Ȋ ȒȖȚȖȘțȦ; ȈȕȚȈȘȍ — Ȋ ȔȈȕȊȈȕȚȈȘț; ȉȘȈȝȔȈȕ — ȊȍȓȐȒȐȑ ȉȘȈȝȔȈȕ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȊȐȠȊȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȝ — ȚȖȚ, ȒȚȖ șȖȏȌȈȓ ȥȚȖ ȒȖșȔȐȟȍșȒȖȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ; ȒȘȐȚȈȊȈȕ — ȚȖȚ, ȒȚȖ șȌȍȓȈȓ; ȒțȘțȚȍ — ȌȍȓȈȍȚ; ȒȈȘȚȈ — ȉțȌȍȚ ȌȍȓȈȚȤ; ȝȐ — Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȈȚȐȚȍ — Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ; ȈȕȈȋȈȚȍ — Ȋ ȉțȌțȡȍȔ; ȈȌȑȈ — ȚȍȗȍȘȤ; ȊȈ — ȐȓȐ. Ƕ țȟȍȕȣȑ ȉȘȈȝȔȈȕ, ȔȐȓȖșȚȐȊȖ ȖȗȐȠȐ ȕȈȔ, ȒȈȒȐȍ ȌȍȧȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȚȊȖȘȍȞ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ, șȖȊȍȘȠȐȓ Ȋ ȗȘȖȠȓȣȝ ȔȈȕȊȈȕȚȈȘȈȝ, ȒȈȒȐȍ Ƕȕ ȊȍȘȠȐȚ șȍȑȟȈș Ȑ ȒȈȒȐȍ șȖȊȍȘȠȐȚ Ȋ ȋȘȧȌțȡȐȝ ȔȈȕȊȈȕȚȈȘȈȝ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ Ȑ Ƕȕ, Ȑ Ȋșȍ, ȒȚȖ șȖȉȘȈȓȐșȤ ȕȈ ȗȖȓȍ ȉȐȚȊȣ, șțȡȍșȚȊȖȊȈȓȐ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ, ȎȐȊțȚ șȍȑȟȈș Ȑ ȕȍ 5


6 ȗȍȘȍșȚȈȕțȚ șțȡȍșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ. ǷȘȖȠȓȖȍ, ȕȈșȚȖȧȡȍȍ Ȑ ȉțȌțȡȍȍ ȊșȍȋȌȈ șțȡȍșȚȊțȍȚ Ȑ Ȍȓȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȑ Ȍȓȧ Ȗȉȣȟȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǵȐȚȑȖ ȕȐȚȑȈȕȈȔ ȟȍȚȈȕȈȠ ȟȍȚȈȕȈȕȈȔ . ǰ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȑ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ Ȋȍȟȕȣ Ȑ ȖȉȓȈȌȈȦȚ șȖȏȕȈȕȐȍȔ, ȕȖ ȘȈȏȕȐȞȈ ȔȍȎȌț ȕȐȔȐ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȍȕ, Ȉ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȣ. ǩȖȋ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, — ȚȊȖȘȍȞ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, Ȉ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȝȖȚȧ Ȑ șțȡȍșȚȊțȦȚ ȊȍȟȕȖ, ȊȔȍșȚȍ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȐȔȍȦȚ ȚȍȓȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȖȚȊȖȘȍȕȣ. Ǫ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ, ȚȍȓȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȉȣȓȖ șȖȚȊȖȘȍȕȖ. ǴȍȎȌț ǫȖșȗȖȌȖȔ Ȑ ǭȋȖ ȚȍȓȖȔ ȕȍȚ ȘȈȏȕȐȞȣ, ȕȖ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ, ȝȖȚȧ Ȑ ȎȐȊȍȚ ȊȍȟȕȖ, ȖȚȓȐȟȕȈ ȖȚ șȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ. ǺǭDzǹǺ 4 ȠȘȐ-ȘȐȠȐȘ țȊȈȟȈ ȔȈȕȈȊȖ 'șȔȐȕ ȊȑȈȚȐȚȈȝ ȠȈȚ ȒȈȓȗȍ șȊȈȑȈȔȉȝțȊȈȌȈȑȈȝ ȈȌȑȈș Țȍ ȒȈȚȝȐȚȖ ȑȈȚȘȈ ȌȍȊȈȌȐȕȈȔ ȟȈ șȈȔȉȝȈȊȈȝ ȠȘȐ-ȘȐȠȐȝ țȊȈȟȈ — ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȔȈȕȈȊȈȝ — ǴȈȕț; ȈșȔȐȕ — Ȋ ȥȚȖȚ (ȗȍȘȐȖȌ, ȖȌȐȕ ȌȍȕȤ ǩȘȈȝȔȣ); ȊȑȈȚȐȚȈȝ — țȠȍȌȠȐȍ; ȠȈȚ — ȠȍșȚȤ; ȒȈȓȗȍ — Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ Ȍȕȧ ǩȘȈȝȔȣ; șȊȈȑȈȔȉȝțȊȈ — ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ ǴȈȕț; ȈȌȈȑȈȝ — Ȑ ȌȘțȋȐȍ; ȈȌȑȈȝ — ȗȍȘȊȣȑ (ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ); Țȍ — Țȍȉȍ; ȒȈȚȝȐȚȈȝ — ȖȗȐșȈȕ; ȑȈȚȘȈ — ȗȘȐ ȒȖȚȖȘȖȔ; ȌȍȊȈ-ȈȌȐȕȈȔ — Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; șȈȔȉȝȈȊȈȝ — ȗȖȧȊȓȍȕȐȍ. ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: ǯȈ ȥȚț ȒȈȓȗț șȔȍȕȐȓȖșȤ țȎȍ ȠȍșȚȤ ǴȈȕț. ȇ ȖȗȐșȈȓ Țȍȉȍ ǹȊȈȧȔȉȝțȊț ǴȈȕț Ȑ ȚȖ, ȒȈȒ ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȕȈ șȊȍȚ ȔȕȖȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ. Ǫ ȕȣȕȍȠȕȦȦ ȒȈȓȗț ǩȘȈȝȔȣ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ — ȗȍȘȊȣȑ Ȑȏ ǴȈȕț. ǺǭDzǹǺ 5 ȈȒțȚȑȈȔ ȌȍȊȈȝțȚȑȈȔ ȟȈ ȌțȝȐȚȘȖș ȚȈșȑȈ ȊȈȐ ȔȈȕȖȝ ȌȝȈȘȔȈ-ȌȎȕȈȕȖȗȈȌȍȠȈȘȚȝȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȗțȚȘȈȚȈȔ ȋȈȚȈȝ ȈȒțȚȑȈȔ — Ȋ ȓȖȕȍ ǨȒțȚȐ; ȌȍȊȈȝțȚȑȈȔ ȟȈ — Ȋ ȓȖȕȍ ǬȍȊȈȝțȚȐ; ȌțȝȐȚȘȖȝ — (ȌȊțȝ) ȌȖȟȍȘȍȑ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ; ȊȈȐ — Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȔȈȕȖȝ — ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ ǴȈȕț; ȌȝȈȘȔȈ — Ȗ ȘȍȓȐȋȐȐ; ȌȎȕȈȕȈ — Ȗ ȏȕȈȕȐȐ; țȗȈȌȍȠȈ-ȈȘȚȝȈȔ — Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȗțȚȘȈȚȈȔ — șȣȕȖȊșȚȊȖ (șȚȈȊ șȣȕȖȔ ǨȒțȚȐ Ȑ ǬȍȊȈȝțȚȐ); ȋȈȚȈȝ — ȗȘȐȕȧȊȠȐȑ. ǻ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ ǴȈȕț ȉȣȓȖ ȌȊȍ ȌȖȟȍȘȐ, ǨȒțȚȐ Ȑ ǬȍȊȈȝțȚȐ. ǰȝ șȣȕȖȊȤȧȔȐ șȚȈȓȐ ȇȋȤȧȔțȘȚȐ Ȑ DzȈȗȐȓȈ, Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȒȖȚȖȘȣȝ ȧȊȐȓșȧ ǹȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ. ǶȉȈ șȣȕȈ ȗȘȐȠȓȐ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ ȘȍȓȐȋȐȦ Ȑ ȏȕȈȕȐȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȣȕȈ ǬȍȊȈȝțȚȐ ȏȊȈȓȐ DzȈȗȐȓȖȑ, Ȉ șȣȕȈ ǨȒțȚȐ — ȇȋȤȧȔțȘȚȐ. ǶȕȐ ȖȉȈ țȟȐȓȐ ȘȍȓȐȋȐȐ Ȑ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ. ǺǭDzǹǺ 6 6


7 ȒȘȐȚȈȔ ȗțȘȈ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ ȒȈȗȐȓȈșȑȈȕțȊȈȘȕȐȚȈȔ ȈȒȝȑȈșȑȍ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȑȈȌȎȕȖ ȑȈȟ ȟȈȒȈȘȈ ȒțȘțȌȊȈȝȈ ȒȘȐȚȈȔ — șȌȍȓȈȕȖ; ȗțȘȈ — ȗȘȍȎȌȍ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȒȈȗȐȓȈșȑȈ — DzȈȗȐȓȈ, șȣȕ ǬȍȊȈȝțȚȐ; ȈȕțȊȈȘȕȐȚȈȔ — ȗȖȌȘȖȉȕȖȍ ȖȗȐșȈȕȐȍ; ȈȒȝȑȈșȑȍ — ȖȗȐșȣȊȈȦ (șȍȑȟȈș); ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȑȈȌȎȕȈȝ — ȗȖ ȐȔȍȕȐ ȇȋȤȧȗȈȚȐ ȐȓȐ ȇȋȤȧȔțȘȚȐ; ȑȈȚ — ȟȚȖ; ȟȈȒȈȘȈ — șȖȊȍȘȠȐȓ; ȒțȘț-țȌȊȈȝȈ — Ȗ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ DzțȘț. Ƕ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ DzțȘț, ȧ țȎȍ ȗȖȊȍȌȈȓ [Ȋ ǺȘȍȚȤȍȑ ȗȍșȕȐ] Ȗ ȌȍȧȕȐȧȝ DzȈȗȐȓȣ, șȣȕȈ ǬȍȊȈȝțȚȐ. ǺȍȗȍȘȤ ȧ ȖȗȐȠț ȌȍȧȕȐȧ ȇȋȤȧȗȈȚȐ, șȣȕȈ ǨȒțȚȐ. ǺǭDzǹǺ 7 ȊȐȘȈȒȚȈȝ ȒȈȔȈ-ȉȝȖȋȍȠț ȠȈȚȈȘțȗȈ-ȗȈȚȐȝ ȗȘȈȉȝțȝ ȊȐșȘȐȌȎȑȈ ȘȈȌȎȑȈȔ ȚȈȗȈșȍ șȈȉȝȈȘȑȖ ȊȈȕȈȔ ȈȊȐȠȈȚ ȊȐȘȈȒȚȈȝ — ȓȐȠȍȕȕȣȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ; ȒȈȔȈ-ȉȝȖȋȍȠț — Ȋ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȐ ȟțȊșȚȊ (Ȋ ȎȐȏȕȐ ȋȘȐȝȈșȚȝȐ ); ȠȈȚȈȘțȗȈ-ȗȈȚȐȝ — ȔțȎ ȀȈȚȈȘțȗȣ, ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ ǴȈȕț; ȗȘȈȉȝțȝ — ȊȓȈȌȣȒȈ ȐȓȐ ȞȈȘȤ ȔȐȘȈ; ȊȐșȘȐȌȎȑȈ — ȖșȚȈȊȐȊ; ȘȈȌȎȑȈȔ — ȞȈȘșȚȊȖ; ȚȈȗȈșȍ — ȘȈȌȐ ȈșȒȍȏȣ; șȈ-ȉȝȈȘȑȈȝ — șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȣȑ ȎȍȕȖȑ; ȊȈȕȈȔ — Ȋ ȓȍș; ȈȊȐȠȈȚ — ȊȖȠȍȓ. ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ ǴȈȕț, ȔțȎ ȀȈȚȈȘțȗȣ, ȖȚ ȘȖȎȌȍȕȐȧ ȉȣȓ șȖȊșȍȔ ȕȍ șȒȓȖȕȍȕ Ȓ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ. ǷȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȖȚȘȍȒșȧ ȖȚ șȊȖȍȋȖ ȞȈȘșȚȊȈ, ȌȈȘȐȊȠȍȋȖ Ȋșȍ ȊȐȌȣ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ, Ȑ ȊȔȍșȚȍ șȖ șȊȖȍȑ ȎȍȕȖȑ țȌȈȓȐȓșȧ Ȋ ȓȍș, ȟȚȖȉȣ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȍȉȧ ȗȖȌȊȐȋț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (4.2) șȒȈȏȈȕȖ: ȥȊȈȔ ȗȈȘȈȔȗȈȘȈ-ȗȘȈȗȚȈȔ ȐȔȈȔ ȘȈȌȎȈȘȠȈȑȖ ȊȐȌțȝ . «ȅȚȈ ȊȣșȠȈȧ ȕȈțȒȈ ȗȍȘȍȌȈȊȈȓȈșȤ ȗȖ ȞȍȗȐ ȌțȝȖȊȕȣȝ țȟȐȚȍȓȍȑ, Ȑ ȚȈȒ ȗȖȏȕȈȊȈȓȐ ȍȍ șȊȧȚȣȍ ȞȈȘȐ». Ǫșȍ ǴȈȕț ȉȣȓȐ ȐȌȍȈȓȤȕȣȔȐ ȞȈȘȧȔȐ. ǶȕȐ ȉȣȓȐ ȘȈȌȎȈȘȠȐ . ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȝȖȚȧ ȖȕȐ ȏȈȕȐȔȈȓȐ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȞȈȘȍȑ, ȖȕȐ Ȋ ȟȍȔ ȕȍ țșȚțȗȈȓȐ ȊȍȓȐȒȐȔ șȊȧȚȣȔ. ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ ǴȈȕț, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȉȣȓ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȖȔ ȔȐȘȈ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ț ȕȍȋȖ ȕȍ ȉȣȓȖ ȎȍȓȈȕȐȧ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ. Ǫ ȥȚȖȔ șȔȣșȓ ȔȖȕȈȘȝȐȐ. ǾȈȘȤ, ȗȘȈȊȧȡȐȑ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖȔ, ȐȓȐ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘ, șȚȖȧȡȐȑ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ȐȔȗȍȘȐȐ, ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ ȊȖșȗȐȚȈȕ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ șȔȖȓȖȌț ȕȍ ȐȔȍȓ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧȔ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȞȈȘȍȔ, ȥȚȖ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ȗȕ ȔȖȎȍȚ șȖȘȐȚȤ ȌȍȕȤȋȈȔȐ Ȑ ȚȘȈȚȐȚȤ Ȑȝ ȕȈ țȊȍșȍȓȍȕȐȧ. DzȖȋȌȈ ȞȈȘȐ ȕȈȟȐȕȈȦȚ ȚȘȈȚȐȚȤ ȌȍȕȤȋȐ ȕȈ șȊȖȐ ȏȈȉȈȊȣ Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȧ, ȔȖȕȈȘȝȐȐ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȒȖȕȍȞ. ǰȔȍȕȕȖ ȥȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ Ȋ ȕȈȠț ȥȗȖȝț. ǹ ȗȘȐȝȖȌȖȔ Ȋ țȗȈȌȖȒ ȔȖȕȈȘȝȐȐ ȓȦȌȐ șȖȏȌȈȓȐ ȌȍȔȖȒȘȈȚȐȦ, ȕȖ Ȑ ȖȕȈ ȊȣȘȖȎȌȈȍȚșȧ. ǺȍȗȍȘȤ ȗȖ ȏȈȒȖȕȈȔ ȗȘȐȘȖȌȣ ȕȈșȚțȗȈȦȚ ȊȘȍȔȍȕȈ ȌȐȒȚȈȚȖȘșȒȐȝ ȘȍȎȐȔȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȌȍȓȈȦȚ ȎȐȏȕȤ Ȗȉȣȟȕȣȝ ȓȦȌȍȑ ȖȟȍȕȤ Ȑ ȖȟȍȕȤ ȚȧȎȍȓȖȑ. ǭșȓȐ ȞȈȘȤ ȐȓȐ ȌȐȒȚȈȚȖȘ ȍȌȐȕȖȓȐȟȕȖ, ȐȓȐ ȟȓȍȕȣ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ șȖȖȉȡȈ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȗȘȈȊȐȚȤ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖȔ ȕȈ ȖșȕȖȊȍ ȏȈȒȖȕȖȊ, ȐȏȓȖȎȍȕȕȣȝ Ȋ «ǴȈȕț-șȈȔȝȐȚȍ», ȊȍȒ Ȑȝ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȉțȌȍȚ ȕȍȌȖȓȖȋ. 7


8 ǺǭDzǹǺ 8 șțȕȈȕȌȈȑȈȔ ȊȈȘȠȈ-ȠȈȚȈȔ ȗȈȌȈȐȒȍȕȈ ȉȝțȊȈȔ șȗȘȐȠȈȕ ȚȈȗȑȈȔȈȕȈș ȚȈȗȖ ȋȝȖȘȈȔ ȐȌȈȔ ȈȕȊȈȝȈ ȉȝȈȘȈȚȈ șțȕȈȕȌȈȑȈȔ — ȕȈ (ȉȍȘȍȋț ȘȍȒȐ) ǹțȕȈȕȌȣ; ȊȈȘȠȈ-ȠȈȚȈȔ — șȚȖ ȓȍȚ; ȗȈȌȈ-ȥȒȍȕȈ — ȖȌȕȖȑ ȕȖȋȖȑ; ȉȝțȊȈȔ — ȏȍȔȓȐ; șȗȘȐȠȈȕ — ȒȈșȈȦȡȐȑșȧ; ȚȈȗȑȈȔȈȕȈȝ — șȖȊȍȘȠȈȦȡȐȑ; ȚȈȗȈȝ — ȈșȒȍȏț; ȋȝȖȘȈȔ — șțȘȖȊțȦ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; ȈȕȊȈȝȈ — șȒȈȏȈȓ; ȉȝȈȘȈȚȈ — Ȗ ȗȖȚȖȔȖȒ ǩȝȈȘȈȚȣ. Ƕ ȗȖȚȖȔȖȒ ǩȝȈȘȈȚȣ, ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ ǴȈȕț ȗȘȐȠȍȓ șȖ șȊȖȍȑ ȎȍȕȖȑ Ȋ ȓȍș ȕȈ ȉȍȘȍȋ ȘȍȒȐ ǹțȕȈȕȌȣ. Ƕȕ ȊșȚȈȓ ȕȈ ȖȌȕȖȑ ȕȖȋȍ Ȑ ȚȈȒ, ȕȈȓȖȎȐȊ ȕȈ șȍȉȧ șțȘȖȊțȦ ȈșȒȍȏț, ȗȘȖșȚȖȧȓ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ șȚȈ ȓȍȚ. ǹȖȊȍȘȠȈȧ ȥȚȖȚ ȗȖȌȊȐȋ, Ȗȕ ȔȖȓȐȓșȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȒ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ, șȓȖȊȖ ȈȕȊȈȝȈ țȒȈȏȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ ǴȈȕț ȘȈȏȋȖȊȈȘȐȊȈȓ șȈȔ ș șȖȉȖȑ — ȍȋȖ ȉȖȘȔȖȚȈȕȐȍ ȕȍ ȉȣȓȖ ȖȉȘȈȡȍȕȖ Ȓ ȒȈȒȖȔț-ȚȖ șȓțȠȈȚȍȓȦ. ǺǭDzǹǺ 9 ȠȘȐ-ȔȈȕțȘ țȊȈȟȈ ȑȍȕȈ ȟȍȚȈȑȈȚȍ ȊȐȠȊȈȔ ȊȐȠȊȈȔ ȟȍȚȈȑȈȚȍ ȕȈ ȑȈȔ ȑȖ ȌȎȈȋȈȘȚȐ ȠȈȑȈȕȍ 'șȔȐȕ ȕȈȑȈȔ ȚȈȔ ȊȍȌȈ ȊȍȌȈ șȈȝ ȠȘȐ-ȔȈȕțȝ țȊȈȟȈ — ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ ǴȈȕț ȗȘȖȐȏȕȍș; ȑȍȕȈ — ȒȖȚȖȘȣȔ (dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ); ȟȍȚȈȑȈȚȍ — ȌȊȐȎȍȚșȧ; ȊȐȠȊȈȔ — ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ; ȊȐȠȊȈȔ — ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ (ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ); ȟȍȚȈȑȈȚȍ — ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȋ ȌȊȐȎȍȕȐȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȑȈȔ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȌȎȈȋȈȘȚȐ — ȉȖȌȘșȚȊțȍȚ (ȕȈȉȓȦȌȈȧ ȏȈ ȊșȍȔ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȐȔ); ȠȈȑȈȕȍ — ȊȖ șȕȍ; ȈșȔȐȕ — Ȋ ȥȚȖȔ (Țȍȓȍ); ȕȈ — ȕȍ; ȈȑȈȔ — ȥȚȖ (ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ); ȚȈȔ — ǭȋȖ; ȊȍȌȈ — ȏȕȈȍȚ; ȊȍȌȈ — ȏȕȈȍȚ; șȈȝ — Ƕȕ. ǫȖșȗȖȌȤ ǴȈȕț șȒȈȏȈȓ: ǪȍȘȝȖȊȕȖȍ ǹțȡȍșȚȊȖ ȊȌȖȝȕțȓȖ ȎȐȏȕȤ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ. ǶȕȖ ȕȍ ȉȣȓȖ șȖȚȊȖȘȍȕȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ. DzȖȋȌȈ Ȋșȍ ȉȍȏȔȖȓȊșȚȊțȍȚ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȍ ǹțȡȍșȚȊȖ ȖșȚȈȍȚșȧ ȕȍȌȘȍȔȓȦȡȐȔ șȊȐȌȍȚȍȓȍȔ. ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȍ ȏȕȈȦȚ ǭȋȖ, ȕȖ ǶȕȖ ȏȕȈȍȚ Ȋșȍȝ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǺȈȒȖȊȖ ȘȈȏȓȐȟȐȍ ȔȍȎȌț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ Ȑ ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ. ǵȐȚȑȖ ȕȐȚȑȈȕȈȔ ȟȍȚȈȕȈȠ ȟȍȚȈȕȈȕȈȔ . ǹȖȋȓȈșȕȖ ǪȍȌȈȔ, ǫȖșȗȖȌȤ — ȊȍȘȝȖȊȕȖȍ, ȊȍȟȕȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ. ǸȈȏȕȐȞȈ ȔȍȎȌț ǵȐȔ Ȑ ȖȉȣȟȕȣȔȐ ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ șȖșȚȖȐȚ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȖșȓȍ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȊȗȈȌȈȦȚ Ȋ ȏȈȉȣȚȤȍ, ȚȖ ȍșȚȤ ȗȖȋȘțȎȈȦȚșȧ Ȋ șȖȕ ȐȓȐ ȉȍșșȖȏȕȈȚȍȓȤȕȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ, Ȉ ǪșȍȊȣȠȕȐȑ ȖșȚȈȍȚșȧ ȕȍȌȘȍȔȓȦȡȐȔ șȊȐȌȍȚȍȓȍȔ ȊșȍȋȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȍȋȖ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ șȖȏȌȈȍȚșȧ, șțȡȍșȚȊțȍȚ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȒȈȒȖȋȖ-ȚȖ ȊȘȍȔȍȕȐ Ȑ ȗȖȚȖȔ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚșȧ. ǷȘȐ Ȋșȍȝ ȥȚȐȝ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧȝ ǪȍȘȝȖȊȕȖȍ ǹțȡȍșȚȊȖ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖ ȉȖȌȘșȚȊțȍȚ. ǶȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȔȈȚȍȘȐȍȑ, ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȉȣȊȈȦȚ Ȋ ȖȌȕȖȔ 8


9 Ȑȏ ȚȘȍȝ șȖșȚȖȧȕȐȑ șȕȈ. DzȖȋȌȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȗȘȖȉțȎȌȈȍȚșȧ Ȑ ȗȘȐȊȖȌȐȚșȧ Ȋ ȌȊȐȎȍȕȐȍ, șȖșȚȖȧȕȐȍ ȍȋȖ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȗȖȝȖȎȍ ȕȈ șȖȕ ȕȈȧȊț. DzȖȋȌȈ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȏȈșȣȗȈȦȚ, ȖȕȐ ȊȕȖȊȤ ȗȖȋȘțȎȈȦȚșȧ Ȋ șȖȕ. Ǩ ȊȖ ȊȘȍȔȧ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ ȔȐȘȈ, ȒȖȋȌȈ Ȗȕ ȗȍȘȍȝȖȌȐȚ Ȋ ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ, ȖȕȐ ȊșȚțȗȈȦȚ Ȋ ȕȖȊțȦ ȜȈȏț șȕȈ, ȊȗȈȌȈȧ Ȋ ȏȈȉȣȚȤȍ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȕȈ ȓȦȉȖȑ șȚȈȌȐȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ ȌțȠȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȊȖ șȕȍ. Ǫ ȌțȝȖȊȕȖȔ Ȏȍ ȔȐȘȍ Ȋșȍ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȉȖȌȘșȚȊțȦȚ. ǺǭDzǹǺ 10 ȈȚȔȈȊȈșȑȈȔ ȐȌȈȔ ȊȐȠȊȈȔ ȑȈȚ ȒȐȕȟȐȌȎ ȌȎȈȋȈȚȑȈȔ ȌȎȈȋȈȚ ȚȍȕȈ ȚȑȈȒȚȍȕȈ ȉȝțȕȌȎȐȚȝȈ ȔȈ ȋȘȐȌȝȈȝ ȒȈșȑȈ șȊȐȌ ȌȝȈȕȈȔ ȈȚȔȈ — ǹȊȍȘȝȌțȠȖȑ; ȈȊȈșȑȈȔ — ȗȘȖȕȐȏȈȕȈ (ȗȖȊșȦȌț); ȐȌȈȔ — ȥȚȈ (ȊșȍȓȍȕȕȈȧ); ȊȐȠȊȈȔ — ȊșȍȓȍȕȕȈȧ, (ȊȍșȤ ȔȐȘ); ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȍ; ȒȐȕȟȐȚ — ȟȚȖ-ȓȐȉȖ; ȌȎȈȋȈȚȑȈȔ — Ȋ ȔȐȘȍ (ȗȖȊșȦȌț); ȌȎȈȋȈȚ — ȎȐȊȖȍ Ȑ ȕȍȎȐȊȖȍ; ȚȍȕȈ — ǰȔ; ȚȑȈȒȚȍȕȈ — ȚȍȔ, ȟȚȖ ȊȣȌȍȓȍȕȖ; ȉȝțȕȌȎȐȚȝȈȝ — ȕȈșȓȈȎȌȈȑșȧ; ȔȈ — ȕȍ; ȋȘȐȌȝȈȝ — ȗȘȐȕȐȔȈȑ; ȒȈșȑȈ șȊȐȚ — ȒȖȋȖ-ȓȐȉȖ ȌȘțȋȖȋȖ; ȌȝȈȕȈȔ — șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤ. ǪȕțȚȘȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȊȍȏȌȍ ȒȈȒ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ ȊșȍȋȖ ȎȐȊȖȋȖ Ȑ ȕȍȎȐȊȖȋȖ. ǷȖȥȚȖȔț ȒȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȌȖȊȖȓȤșȚȊȖȊȈȚȤșȧ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȊȣȌȍȓȍȕȖ ȍȔț șțȌȤȉȖȑ, Ȑ ȕȍ ȗȖșȧȋȈȚȤ ȕȈ ȟțȎțȦ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǻȒȈȏȈȊ ȕȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ ǴȈȕț Ȋ ȕȈȏȐȌȈȕȐȍ șȊȖȐȔ șȣȕȖȊȤȧȔ Ȑ ȊȕțȒȈȔ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ ȚȍȗȍȘȤ, ȟȚȖ Ȋșȍ șțȡȍȍ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǵȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ǴȈȕț ȖȉȘȈȡȍȕȣ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȓ șȣȕȖȊȤȧȔ Ȑ ȊȕțȒȈȔ, ȕȖ Ȑ ȒȖ ȊșȍȔț ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊț. ǹȈȕșȒȘȐȚșȒȖȍ șȓȖȊȖ ȔȈȕțȠȑȈ, «ȟȍȓȖȊȍȒ», ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȖȚ ȐȔȍȕȐ ǴȈȕț, ȐȉȖ Ȋșȍ ȓȦȌȐ — ȗȖȚȖȔȒȐ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȋȖ ǴȈȕț. ǰȔȧ ǴȈȕț țȗȖȔȧȕțȚȖ Ȑ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (4.1), ȋȌȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȐȔȈȔ ȊȐȊȈșȊȈȚȍ ȑȖȋȈȔ ȗȘȖȒȚȈȊȈȕ ȈȝȈȔ ȈȊȑȈȑȈȔ ȊȐȊȈșȊȈȕ ȔȈȕȈȊȍ ȗȘȈȝȈ ȔȈȕțȘ ȐȒȠȊȈȒȈȊȍ 'ȉȘȈȊȐȚ «ȇ ȖȚȒȘȣȓ ȥȚț ȊȍȟȕțȦ ȕȈțȒț ȑȖȋȐ ȉȖȋț ǹȖȓȕȞȈ, ǪȐȊȈșȊȈȕț; ǪȐȊȈșȊȈȕ ȗȖȊȍȌȈȓ ȍȍ ǴȈȕț, ȖȚȞț ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ, Ȉ ǴȈȕț Ȋ șȊȖȑ ȟȍȘȍȌ ȗȖȊȍȌȈȓ ȍȍ ǰȒȠȊȈȒț». ǻ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ Ȑ ǪȈȑȊȈșȊȈȚȣ ǴȈȕț ȖȌȕȐ Ȑ Țȍ Ȏȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ. ǪȈȑȊȈșȊȈȚȈ ǴȈȕț ȉȣȓ ȘȖȎȌȍȕ ȖȚ ȉȖȋȈ ǹȖȓȕȞȈ ǪȐȊȈșȊȈȕȈ, Ȉ ȍȋȖ șȣȕ ǰȒȠȊȈȒț ȗȘȈȊȐȓ ǯȍȔȓȍȑ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǴȈȕț — ȗȘȈȘȖȌȐȚȍȓȤ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ, Ȋșȍ ȓȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȍȋȖ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ. ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ ǴȈȕț țȟȐȚ, ȟȚȖ Ȋșȍ șțȡȍȍ — ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ, ȕȖ Ȑ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ — ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ǩȖȋț, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȍȔț ȗȖȊșȦȌț ȒȈȒ ǹȊȍȘȝșȖȏȕȈȕȐȍ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȑ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ- ȋȐȚȍ» (13.3): ȒȠȍȚȘȈ-ȌȎȕȈȔ ȟȈȗȐ ȔȈȔ ȊȐȌȌȝȐ șȈȘȊȈ-ȒȠȍȚȘȍȠț ȉȝȈȘȈȚȈ . ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȒȈȎȌȖȔ ȗȖȓȍ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȚȖ ȍșȚȤ Ȋ ȒȈȎȌȖȔ Țȍȓȍ. ǰȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖȔț ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț ȌȈȍȚșȧ ȚȍȓȖ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȖȕȖ ȔȖȎȍȚ ȎȐȚȤ Ȑ 9


10 ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ, șȓȍȌțȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ, ȗȖȥȚȖȔț ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ Țȍȓȍ ȒȈȎȌȖȋȖ. Ǵȣ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ șȟȐȚȈȚȤ șȍȉȧ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȔȐ. ǵȈȗȘȖȚȐȊ, șȓȍȌțȍȚ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȕȈȔ ȊȣȌȍȓȍȕȈ Ȋ ȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȔȈȓȈȧ ȟȈșȚȤ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖȕȐȔȈȕȐȍ ȥȚȖȋȖ ȗȘȐȊȍȌȍȚ Ȓ ȐȌȍȈȓȤȕȖȔț ȒȖȔȔțȕȐȏȔț. DzȖȔȔțȕȐșȚȣ ȔȣșȓȧȚ Ȋ ȘȈȔȒȈȝ șȊȖȍȑ ȕȈȞȐȐ, ȕȖ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȒȖȔȔțȕȐȏȔ, Ȗ ȒȖȚȖȘȖȔ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ ȏȌȍșȤ, ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚșȧ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȖȌȕț ȕȈȞȐȦ, ȕȖ ȕȈ ȊșȦ ȊșȍȓȍȕȕțȦ. ǵȈȞȐȐ ȐȓȐ ȖȚȌȍȓȤȕȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȐ ȕȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ȕȐȟȚȖ, Ȋșȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. ǺȈȒȖȊ șȔȣșȓ ȌȈȕȕȖȋȖ șȚȐȝȈ. ǨȚȔȈȊȈșȑȈȔ ȐȌȈȔ ȊȐȠȊȈȔ: Ȋșȍ șțȡȍȍ Ȋ ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǰȔȍȕȕȖ ȚȈȒȖȍ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ ȔȖȎȍȚ ȐȏȔȍȕȐȚȤ, Ȉ ȚȖȟȕȍȍ, ȐșȗȘȈȊȐȚȤ șȖȊȘȍȔȍȕȕțȦ ȚȍȖȘȐȦ ȒȖȔȔțȕȐȏȔȈ Ȑ ȐȌȍȦ, ȓȍȎȈȡțȦ Ȋ ȖșȕȖȊȍ ǶȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ ǶȉȢȍȌȐȕȍȕȕȣȝ ǵȈȞȐȑ. ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȚȊȖȘȍȕȐȍȔ ȕȈȠȍȋȖ ȘȈȏțȔȈ, ȕȈȗȘȖȚȐȊ, Ȕȣ — ǭȋȖ ȚȊȖȘȍȕȐȍ. ǨȚȔȈȊȈșȑȈȔ ȐȌȈȔ ȊȐȠȊȈȔ. ǰȠȈȊȈșȑȈȔ ȐȌȈȔ șȈȘȊȈȔ . ǺȈȒȖȑ ȊșȍȓȍȕșȒȐȑ ȒȖȔȔțȕȐȏȔ ȔȖȎȍȚ ȘȍȠȐȚȤ Ȋșȍ ȗȘȖȉȓȍȔȣ Ȋ ȔȐȘȍ. ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȕȧȚȤ Ȑȏ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȑ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȚȍȓȖ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤȦ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖȑ ȌțȠȐ; ȖȕȖ ȌȈȍȚșȧ ȍȑ Ȋ ȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȍȍ ȒȈȘȔȖȑ . DzȈȘȔȈȕȈ ȌȈȐȊȈ-ȕȍȚȘȍȕȈ ȌȎȈȕȚțȘ ȌȍȝȖȗȈȗȈȚȚȈȑȍ . 8 400 000 ȊȐȌȖȊ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ Țȍȓ — ȥȚȖ șȊȖȍȋȖ ȘȖȌȈ ȔȈȠȐȕȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȈȧ ȌțȠȈ ȗȖȓțȟȈȍȚ Ȋ ȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (18.61): ȐȠȊȈȘȈȝ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȝȘȐȌ-ȌȍȠȍ 'ȘȌȎțȕȈ ȚȐȠȚȝȈȚȐ ȉȝȘȈȔȈȑȈȕ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȐ ȑȈȕȚȘȈȘțȌȝȈȕȐ ȔȈȑȈȑȈ «ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȗ ǨȘȌȎțȕȈ, ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑ ȕȈȗȘȈȊȓȧȍȚ șȒȐȚȈȕȐȧ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȓȖȊȕȖ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȔȈȠȐȕȍ, șȖȏȌȈȕȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ». ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑ șȖȏȍȘȞȈȍȚ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖȑ ȌțȠȐ. Ƕȕ ȔȐȓȖșȚȐȊ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȌȈȍȚ ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ Ȋ șȈȔȣȝ ȘȈȏȕȣȝ ȚȍȓȈȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚ șȖȉȖȑ șȊȖȍȋȖ ȘȖȌȈ ȔȍȝȈȕȐȏȔȣ (ȑȈȕȚȘȈȘțȌȝȈȕȐ ȔȈȑȈȑȈ) . ȅȚȖȚ ȔȍȝȈȕȐȏȔ șȖȏȌȈȕ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȖȊ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, Ȑ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȍȔț ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȐȓȐ șȚȘȈȌȈȍȚ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ șȖ șȊȖȐȔȐ ȎȍȓȈȕȐȧȔȐ. ǺȈȒțȦ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȍȔț ǹȊȍȘȝȌțȠȈ. Ǫșȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ǪșȍȊȣȠȕȍȔț, ȗȖȥȚȖȔț ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȐșȊȈȐȊȈȚȤ ȟțȎțȦ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤ. ǻ ȓȦȌȍȑ ȍșȚȤ șȒȓȖȕȕȖșȚȤ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȝ Ȋȍȡȍȑ. ȅȚȈ șȒȓȖȕȕȖșȚȤ ȖșȖȉȍȕȕȖ șȐȓȤȕȖ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȕȈȠȍ ȊȘȍȔȧ, ȒȖȋȌȈ ȓȦȌȐ șȚȘȖȧȚ ȕȍȉȖșȒȘȍȉȣ Ȑ șȖȏȌȈȦȚ Ȋșȍ ȕȖȊȣȍ Ȑ ȕȖȊȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ țȌȖȉșȚȊȈ. ǵȖ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȏȈȉȣȊȈȚȤ, ȟȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȣ, Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ șȚȘȖȧȚșȧ ȕȍȉȖșȒȘȍȉȣ Ȑ ȔȈȠȐȕȣ, ȕȍ ȔȖȎȍȚ șȖȏȌȈȚȤ ȕȐȒȚȖ, ȒȘȖȔȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǪȍșȤ ȔȐȘ ȍșȚȤ ȕȍ ȟȚȖ ȐȕȖȍ, ȒȈȒ șȖȟȍȚȈȕȐȍ ȗȧȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ (ȚȍȌȎȖ-ȊȈȘȐ-ȔȘȐȌȈȔ ȑȈȚȝȈ ȊȐȕȐȔȈȑȈȝ) . ǵȍȉȖșȒȘȍȉ, Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ, șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȏȍȔȓȐ, ȊȖȌȣ Ȑ Ȗȋȕȧ. ǯȍȔȓȦ Ȑ ȊȖȌț șȔȍȠȐȊȈȦȚ Ȑ ȖȉȎȐȋȈȦȚ Ȋ Ȗȋȕȍ. ǺȈȒ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȒȐȘȗȐȟȐ, Ȉ ȕȍȉȖșȒȘȍȉ — ȥȚȖ, ȗȖ șțȚȐ, ȊȣșȖȚȕȖȍ șȚȘȖȍȕȐȍ Ȑȏ ȒȐȘȗȐȟȈ. ǰ ȝȖȚȧ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ șȌȍȓȈȚȤ ȒȐȘȗȐȟ, ȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ șȖșȚȈȊȓȧȦȡȐȍ ȒȐȘȗȐȟȈ ȍȔț ȕȍ ȗȖȌ șȐȓț. DzȖȕȍȟȕȖ, ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȈȒ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤ, ȐȔȍȍȚ ȗȘȈȊȖ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȊȖȏȕȈȋȘȈȎȌȍȕȐȍ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ 10


11 ǩȖȋȈ. Ƕȉ ȥȚȖȔ ȏȌȍșȤ ȚȖȎȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȚȍȕȈ ȚȑȈȒȚȍȕȈ ȉȝțȕȌȎȐȚȝȈȝ . ǴȖȎȕȖ ȊȖȏȊȍșȚȐ ȖȋȘȖȔȕȣȑ ȕȍȉȖșȒȘȍȉ, ȕȖ ȕȐ ȒȖȕșȚȘțȒȚȖȘ, ȕȐ ȒȖȔȔȍȘșȈȕȚ, ȕȐ ȘȈȉȖȟȐȑ ȕȍ ȊȗȘȈȊȍ ȗȘȍȚȍȕȌȖȊȈȚȤ ȕȈ ȊȓȈȌȍȕȐȍ ȐȔ. ǪȓȈȌȍȓȤȞȍȔ șȟȐȚȈȍȚșȧ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȊȓȖȎȐȓ șȘȍȌșȚȊȈ Ȋ șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȖ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ șȖȏȌȈȓ ȊȖȌț, ȏȍȔȓȦ, ȊȖȏȌțȝ, ȖȋȖȕȤ Ȑ ȥȜȐȘ, Ȉ ȓȦȌȐ ȔȖȋțȚ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ Ȑȝ Ȑ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȏȈ ȥȚȖ ȎȈȓȖȊȈȕȤȍ (ȚȍȕȈ ȚȑȈȒȚȍȕȈ ȉȝțȕȌȎȐȚȝȈȝ) . ǵȖ ȕȐȒȖȔț ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȖȉȢȧȊȓȧȚȤ șȍȉȧ ȊȓȈȌȍȓȤȞȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋ. ǺȈȒȖȊ ȐȌȍȈȓȤȕȣȑ ȒȖȔȔțȕȐȏȔ. ǵȈȠț șȒȓȖȕȕȖșȚȤ șȚȘȖȐȚȤ ȖȋȘȖȔȕȣȍ ȏȌȈȕȐȧ ȕțȎȕȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȊȖȏȊȖȌȐȚȤ ȉȖȓȤȠȐȍ Ȑ ȘȖșȒȖȠȕȣȍ ȝȘȈȔȣ Ȑ țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȚȤ Ȋ ȕȐȝ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺȖȋȌȈ ȕȈȠȍ șȚȘȍȔȓȍȕȐȍ Ȓ șȖȏȐȌȈȕȐȦ ȉțȌȍȚ șȗȖȓȕȈ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȖ. ǷȖșȒȖȓȤȒț Ȋșȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȋșȍ ȕțȎȕȖ ȖȚȌȈȊȈȚȤ ǫȖșȗȖȌț ȒȈȒ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȍ, Ȉ ȕȈȔ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȈșȈȌ (ȚȍȕȈ ȚȑȈȒȚȍȕȈ ȉȝțȕȌȎȐȚȝȈȝ) . dzȦȌȐ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ șȘȈȎȈȚȤșȧ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐșȊȖȐȚȤ șȍȉȍ ȉȖȓȤȠȍ, ȟȍȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ. ǵȈȘȈȌȈ șȒȈȏȈȓ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȍ: ȑȈȊȈȌ ȉȝȘȐȑȍȚȈ ȌȎȈȚȝȈȘȈȔ ȚȈȊȈȚ șȊȈȚȊȈȔ ȝȐ ȌȍȝȐȕȈȔ ȈȌȝȐȒȈȔ ȑȖ 'ȉȝȐȔȈȕȑȍȚȈ șȈ șȚȍȕȖ ȌȈȕȌȈȔ ȈȘȝȈȚȐ «ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȏȈȧȊȓȧȚȤ ȗȘȈȊȈ ȕȈ Țț ȟȈșȚȤ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȈ ȍȔț, ȟȚȖȉȣ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ ȌțȠț Ȋ Țȍȓȍ, Ȉ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȖȉȓȈȌȈȚȤ ȉȖȓȤȠȐȔ, șȓȍȌțȍȚ șȟȐȚȈȚȤ ȊȖȘȖȔ. ǷȖ ȏȈȒȖȕȈȔ ȗȘȐȘȖȌȣ ȚȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧ» (ǩȝȈȋ., 7.14.8). DzȖȕȍȟȕȖ, ȕȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ Țȍȓȍșȕȣȍ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ Ȋ ȍȌȍ, șȕȍ, șȖȊȖȒțȗȓȍȕȐȐ Ȑ șȈȔȖȏȈȡȐȚȍ (ȈȝȈȘȈ-ȕȐȌȘȈ-ȉȝȈȑȈȔȈȐȚȝțȕȈ). ǵȖ ȘȈȏ ǪșȍȊȣȠȕȐȑ ǫȖșȗȖȌȤ, dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȌȈȍȚ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ ȗȚȐȞȈȔ Ȑ ȗȟȍȓȈȔ, ȕȍțȎȍȓȐ Ƕȕ ȖȉȌȍȓȐȚ ȓȦȌȍȑ? ǵȍȚ ȕȐȒȈȒȖȑ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤ ȥȒȖȕȖȔȐȒț: Ȋșȍ Ȑ ȚȈȒ țȎȍ ȍșȚȤ. ǹȓȍȌțȍȚ ȓȐȠȤ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ DzȘȐȠȕȍ, Ȑ, ȖșȖȏȕȈȊ ȥȚȖ, ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȗȘȈșȈȌ . ǭșȓȐ Ȏȍ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖșȧȋȈȍȚ ȕȈ ȟțȎȖȍ, Ȗȕ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȊȖȘȖȔ. Ǵȣ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȉȘȈȚȤ ȉȖȓȤȠȍ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȕȈȔ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȕțȎȕȖ. Ǩ ȍșȓȐ ȗȖ ȊȖȓȍ șȓțȟȈȧ ȕȈȔ ȌȖșȚȈȍȚșȧ ȒȈȒȖȍ-ȚȖ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ, ȊșȍȋȌȈ șȓȍȌțȍȚ ȗȖȔȕȐȚȤ, ȟȚȖ ȖȕȖ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫ ȕȈȠȍȔ ǶȉȡȍșȚȊȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȕȍȚ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȈ Ȋ ȌȍȕȤȋȈȝ, ȕȖ ȕȐȒȚȖ Ȑȏ ȕȈș ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȌțȔȈȚȤ, ȟȚȖ ȥȚȐ ȌȍȕȤȋȐ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ ȕȈȔ; ȖȕȐ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȑ Ȑȝ șȓȍȌțȍȚ Ȋ ȘȈȊȕȖȑ ȔȍȘȍ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȧȚȤ ȔȍȎȌț ȚȍȔȐ, ȒȚȖ ȚȘțȌȐȚșȧ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ. ǵȐȒȚȖ Ȑȏ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ șȟȐȚȈȚȤ, ȟȚȖ ȍȔț ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ ȒȈȒȐȍ- ȚȖ ȌȍȕȤȋȐ ȐȓȐ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤ. ǭșȓȐ ȒȚȖ-ȕȐȉțȌȤ ȌțȔȈȍȚ, ȟȚȖ Ȋ ȥȚȖȑ ȖȋȘȖȔȕȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȝȖȚȤ ȟȚȖ-ȚȖ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ȍȔț, Ȗȕ șȘȈȏț șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȊȖȘȖȔ; ȗȖ ȏȈȒȖȕȈȔ ȗȘȐȘȖȌȣ ȍȋȖ ȎȌȍȚ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ. ǬȈȑȊȐ ȝȑ ȥȠȈ ȋțȕȈȔȈȑȐ ȔȈȔȈ ȔȈȑȈ ȌțȘȈȚȑȈȑȈ: ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ țȒȘȣȚȤșȧ ȖȚ ȉȌȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȖȒȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ Ȑ șȗȘȧȚȈȚȤ ȖȚ ȕȍȍ șȊȖȐ ȕȈȔȍȘȍȕȐȧ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ ȕȍȏȈȒȖȕȕȖ ȗȘȍȌȢȧȊȓȧȍȚ ȗȘȈȊȈ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȕȈ ȞȍȓțȦ ȊșȍȓȍȕȕțȦ ȐȓȐ ȍȍ ȟȈșȚȤ, ȚȖ ȖȕȖ, ȒȈȒ ȖȉȡȍșȚȊȖ ȊȖȘȖȊ, ȉțȌȍȚ ȖșțȎȌȍȕȖ Ȑ ȕȈȒȈȏȈȕȖ ȗȖ ȏȈȒȖȕȈȔ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǺǭDzǹǺ 11 ȑȈȔ ȗȈȠȑȈȚȐ ȕȈ ȗȈȠȑȈȕȚȈȔ ȟȈȒȠțȘ ȑȈșȑȈ ȕȈ ȘȐȠȑȈȚȐ ȚȈȔ ȉȝțȚȈ-ȕȐȓȈȑȈȔ ȌȍȊȈȔ 11


12 șțȗȈȘȕȈȔ țȗȈȌȝȈȊȈȚȈ ȑȈȔ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȗȈȠȑȈȚȐ — ȊȐȌȐȚ (ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ); ȕȈ — ȕȍ; ȗȈȠȑȈȕȚȈȔ — ȊȐȌȧȡȍȋȖ; ȟȈȒȠțȝ — ȋȓȈȏ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȕȈ — ȕȍ; ȘȐȠȑȈȚȐ — șȓȈȉȍȍȚ; ȚȈȔ — ǭȔț; ȉȝțȚȈ-ȕȐȓȈȑȈȔ — ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȔț ȐșȚȖȟȕȐȒț Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȌȍȊȈȔ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; șțȗȈȘȕȈȔ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȒȈȒ ȌȘțȋ șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȚ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ; țȗȈȌȝȈȊȈȚȈ — ȗȖȒȓȖȕȧȑȚȍșȤ. ǽȖȚȧ ǩȖȋ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȕȈȉȓȦȌȈȍȚ ȏȈ ȊșȍȔ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȔȐȘȍ, ȕȐȒȚȖ ǭȋȖ ȕȍ ȊȐȌȐȚ. ǵȖ ȕȍ șȚȖȐȚ ȌțȔȈȚȤ, ȟȚȖ ȘȈȏ Ƕȕ șȒȘȣȚ ȖȚ ȊȏȖȘȖȊ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȚȖ Ȑ Ƕȕ Ȑȝ ȕȍ ȊȐȌȐȚ — ǭȋȖ ȖȒȖ ȕȍțșȣȗȕȖ. ǷȖȥȚȖȔț ȒȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǷȈȘȈȔȈȚȔȍ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȒȈȒ ȌȘțȋ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȘȧȌȖȔ ș ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖȑ ȌțȠȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȖȏȕȖșȧ ȔȖȓȐȚȊȣ DzȘȐȠȕȍ, ȀȘȐȔȈȚȐ DzțȕȚȐȌȍȊȐ, ȔȈȚȤ ǷȈȕȌȈȊȖȊ, șȒȈȏȈȓȈ: ȈȓȈȒȠȑȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȈȕȚȈȘ ȉȈȝȐȘ ȈȊȈșȚȝȐȚȈȔ . «Ƕ DzȘȐȠȕȈ, ȝȖȚȧ Ǻȣ ȗȘȍȉȣȊȈȍȠȤ Ȑ ȊȕțȚȘȐ, Ȑ șȕȈȘțȎȐ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, ȕȍȘȈȏțȔȕȣȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ ȕȍ ȊȐȌȧȚ Ǻȍȉȧ». Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȔȖȎȕȖ țȊȐȌȍȚȤ ȋȓȈȏȈȔȐ ȏȕȈȕȐȧ, ȋȤȧȕȈ-ȟȈȒȠțȠȈ . ǺȖȋȖ, ȒȚȖ ȌȈȘțȍȚ ȕȈȔ ȚȈȒȖȍ ȏȘȍȕȐȍ, ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȌțȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȍȔ. ǷȖȥȚȖȔț, ȖȉȘȈȡȈȧșȤ ș ȔȖȓȐȚȊȈȔȐ Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȔț țȟȐȚȍȓȦ, Ȕȣ ȗȘȖȐȏȕȖșȐȔ ȚȈȒțȦ ȠȓȖȒț: ȖȔ ȈȌȎȕȈȕȈ-ȚȐȔȐȘȈȕȌȝȈșȑȈ ȌȎȕȈȕȈȕȌȎȈȕȈ-ȠȈȓȈȒȈȑȈ ȟȈȒȠțȘ țȕȔȐȓȐȚȈȔ ȑȍȕȈ ȚȈșȔȈȐ ȠȘȐ-ȋțȘȈȊȍ ȕȈȔȈȝ «ȇ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ șȊȖȐȔ ȌțȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȍȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȜȈȒȍȓȖȔ ȏȕȈȕȐȧ ȘȈșșȍȧȓ ȚȤȔț ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ, ȏȈșȚȐȓȈȊȠțȦ Ȕȕȍ ȋȓȈȏȈ» (ǫȈțȚȈȔȐȧ-ȚȈȕȚȘȈ). ǯȈȌȈȟȈ ȋțȘț șȖșȚȖȐȚ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȘȈșȒȘȣȚȤ Ȋ țȟȍȕȐȒȍ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ ȊȐȌȍȚȤ Ȋșȍ ȋȓȈȏȈȔȐ ȏȕȈȕȐȧ. DzȖȋȌȈ țȟȍȕȐȒ ȗȘȖȉțȎȌȈȍȚșȧ ȖȚ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ, Ȗȕ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ șȗȖșȖȉȍȕ ȊȐȌȍȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȗȖȊșȦȌț, ȐȉȖ ǫȖșȗȖȌȤ Ȑ Ȋ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȊșȦȌț. ǨȕȌȈȕȚȈȘȈ-șȚȝȈ-ȗȈȘȈȔȈȕț-ȟȈȑȈȕȚȈȘȈ-șȚȝȈȔ . ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Ƕȕ ȎȐȊȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȈȝ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ Ȑ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȌȈȎȍ Ȋ ȒȈȎȌȖȔ ȈȚȖȔȍ. Ǵȣ ȕȍ ȊȐȌȐȔ ǩȖȋȈ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȕȈȔ ȕȍȌȖșȚȈȍȚ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ, ȕȖ șȚȖȐȚ ȕȍȔȕȖȋȖ ȗȖȘȈȏȔȣșȓȐȚȤ, Ȑ Ȕȣ ȖȉȕȈȘțȎȐȔ ǭȋȖ ȗȖȊșȦȌț. ȅȚȖȔț ȕȈȌȖ ȗȘȖșȚȖ ȕȈțȟȐȚȤșȧ. ǷȖȘȈȏȔȣșȓȐȊ, ȌȈȎȍ șȈȔȣȑ ȖȗțșȚȐȊȠȐȑșȧ ȟȍȓȖȊȍȒ șȔȖȎȍȚ ȖȡțȚȐȚȤ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ ǩȖȋȈ. DzȚȖ ȊȓȈȌȍȍȚ ȉȍȏȉȘȍȎȕȣȔȐ ȖȒȍȈȕȈȔȐ? DzȖȔț ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ ȕȍȖȉȖȏȘȐȔȣȍ ȗȘȖșȚȖȘȣ ȏȍȔȍȓȤ? ǵȈ ȟȍȔ ȌȍȘȎȐȚșȧ ȕȍȉȖ, Ȑ ȒȈȒ Ȋ ȕȍȔ ȘȈȏȔȍȡȈȍȚșȧ ȕȍșȔȍȚȕȖȍ ȟȐșȓȖ ȏȊȍȏȌ Ȑ ȗȓȈȕȍȚ? DzȚȖ șȖȚȊȖȘȐȓ ȥȚț ȊșȍȓȍȕȕțȦ Ȑ ȒȚȖ ȊȓȈȌȍȍȚ ȍȦ? ǭșȓȐ Ȕȣ ȏȈȌțȔȈȍȔșȧ ȕȈȌ ȥȚȐȔ, ȚȖ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȗȘȐȌȍȔ Ȓ ȏȈȒȓȦȟȍȕȐȦ, ȟȚȖ ț ȊșȍȋȖ ȍșȚȤ ȊȓȈȌȍȓȍȞ. DzȖȋȌȈ Ȕȣ ȖȉȢȧȊȓȧȍȔ ȒȈȒȖȑ-ȕȐȉțȌȤ țȟȈșȚȖȒ ȏȍȔȓȐ șȊȖȍȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤȦ ȐȓȐ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤȦ șȊȖȍȑ șȍȔȤȐ ȐȓȐ ȕȈȞȐȐ, șȚȖȐȚ ȏȈȌțȔȈȚȤșȧ ȕȈȌ ȚȍȔ, ȒȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ Ȕȣ șȚȈȓȐ șȖȉșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ ȥȚȖȑ ȏȍȔȓȐ. ǪȍȌȤ ȏȍȔȓȧ șțȡȍșȚȊȖȊȈȓȈ ȍȡȍ ȌȖ ȕȈȠȍȋȖ ȘȖȎȌȍȕȐȧ Ȑ ȌȖ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ Ȕȣ ȗȘȐȠȓȐ ȕȈ ȕȍȍ. DzȈȒ Ȏȍ ȖȕȈ șȚȈȓȈ ȕȈȠȍȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤȦ? ǷȖȌȖȉȕȣȍ ȘȈȏȔȣȠȓȍȕȐȧ ȗȖȔȖȋțȚ ȕȈȔ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ț ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ ȍșȚȤ ȊȣșȠȐȑ ȊȓȈȌȍȓȍȞ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȊșȍȋȌȈ ȉȖȌȘșȚȊțȍȚ. Ǫ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ Ȕȣ ȔȕȖȋȖȍ ȏȈȉȣȊȈȍȔ, ȐȉȖ ȔȍȕȧȍȔ ȚȍȓȈ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȔȍȕȧȍȚ ǹȊȖȍȋȖ 12


13 ȚȍȓȈ, Ƕȕ ȗȖȔȕȐȚ ȗȘȖȠȓȖȍ, ȕȈșȚȖȧȡȍȍ Ȑ ȏȕȈȍȚ ȉțȌțȡȍȍ. DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ǫȐȚȍ» (4.1): ȐȔȈȔ ȊȐȊȈșȊȈȚȍ ȑȖȋȈȔ ȗȘȖȒȚȈȊȈȕ ȈȝȈȔ ȈȊȑȈȑȈȔ — «ȇ ȗȖȊȍȌȈȓ ȥȚȖ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ, «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚț», ȉȖȋț ǹȖȓȕȞȈ ȒȈȒ ȔȐȕȐȔțȔ șȖȘȖȒ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ». DzȖȋȌȈ ǨȘȌȎțȕȈ șȗȘȖșȐȓ ț DzȘȐȠȕȣ, ȒȈȒ Ƕȕ ȔȖȎȍȚ ȗȖȔȕȐȚȤ șȖȉȣȚȐȧ, ȗȘȖȐșȝȖȌȐȊȠȐȍ ȚȈȒ ȌȈȊȕȖ, ǫȖșȗȖȌȤ ȖȚȊȍȚȐȓ, ȟȚȖ ǨȘȌȎțȕȈ ȚȖȎȍ ȉȣȓ ȗȘȐ ȥȚȖȔ. ǨȘȌȎțȕȈ — ȌȘțȋ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȗȖȚȖȔț, ȒțȌȈ ȉȣ DzȘȐȠȕȈ ȕȐ ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ, ǨȘȌȎțȕȈ ȗȖȊșȦȌț șȓȍȌțȍȚ ȏȈ ǵȐȔ. ǵȖ ȘȈȏȕȐȞȈ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ ȗȖȔȕȐȚ Ȋșȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȊȠȍȍ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ, Ȉ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȗȖȌȖȉȕȖȍ ǨȘȌȎțȕȍ, ȔȍȓȤȟȈȑȠȈȧ ȟȈșȚȐȟȒȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȋșȍ ȏȈȉȣȊȈȍȚ. ǷȖȥȚȖȔț ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȌȘȍȔȓȍȚ. ȅȚȖ ȚȈȒȎȍ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ǫȐȚȍ» (15.15): șȈȘȊȈșȑȈ ȟȈȝȈȔ ȝȘȐȌȐ șȈȕȕȐȊȐȠȚȖ ȔȈȚȚȈȝ șȔȘȐȚȐȘ ȌȎȕȈȕȈȔ ȈȗȖȝȈȕȈȔ ȟȈ . ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǷȈȘȈȔȈȚȔȣ ȊȍȟȕȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȈȝ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ȑ ȖȚ ǵȍȋȖ ȐșȝȖȌȧȚ ȗȈȔȧȚȤ, ȏȕȈȕȐȍ Ȑ ȏȈȉȊȍȕȐȍ. ǺȖ Ȏȍ șȈȔȖȍ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȍȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ș ȗȖȔȖȡȤȦ șȓȖȊȈ șțȗȈȘȕȈȔ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «ȌȘțȋ». Ǫ «ȀȊȍȚȈȠȊȈȚȈȘȈ-țȗȈȕȐȠȈȌ» (4.6) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȌȊȈ șțȗȈȘȕȈ șȈȑțȌȎȈ șȈȒȝȈȑȈ șȈȔȈȕȈȔ ȊȘȐȒȠȈȔ ȗȈȘȐȠȈșȊȈȌȎȈȚȍ . ǬȊȍ ȗȚȐȞȣ, ȒȈȒ ȌȊȈ ȌȘțȋȈ, șȐȌȧȚ ȕȈ ȖȌȕȖȔ ȌȍȘȍȊȍ. ǶȌȕȈ ȗȚȐȞȈ ȍșȚ ȗȓȖȌȣ ȥȚȖȋȖ ȌȍȘȍȊȈ, Ȉ ȌȘțȋȈȧ ȗȘȖșȚȖ ȕȈȉȓȦȌȈȍȚ. ǺȈ, ȟȚȖ ȕȈȉȓȦȌȈȍȚ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȍȟȕȣȔ ȌȘțȋȖȔ ȗȚȐȞȣ, ȗȖȍȌȈȦȡȍȑ ȗȓȖȌȣ, Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȘȧȌȖȔ ș ȕȍȑ, ȕȈȗȖȔȐȕȈȧ ȍȑ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȚȈ ȝȖȚȍȓȈ șȌȍȓȈȚȤ. ǷȖȥȚȖȔț ȍșȓȐ Ȕȣ, ȊȣȗȖȓȕȧȧ șȊȖȐ ȗȖȊșȍȌȕȍȊȕȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȉțȌȍȔ ȌțȔȈȚȤ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȚȖ șȔȖȎȍȔ ȊȐȌȍȚȤ ǭȋȖ ȐȓȐ, ȗȖ ȒȘȈȑȕȍȑ ȔȍȘȍ, ȖȡțȡȈȚȤ ǭȋȖ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ ȊȍȏȌȍ Ȑ ȊșȦȌț. ǹȓȖȊȈ ȟȈȒȠțȘ ȑȈșȑȈ ȕȈ ȘȐȠȑȈȚȐ ȖȏȕȈȟȈȦȚ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ Ȕȣ ȕȍ ȊȐȌȐȔ ǭȋȖ, ȥȚȖ ȍȡȍ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ƕȕ ȕȍ ȊȐȌȐȚ ȕȈș, ȐȓȐ ȟȚȖ Ƕȕ ȗȖȋȐȉȈȍȚ, ȒȖȋȌȈ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚșȧ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ. Ǫ șȊȧȏȐ ș ȥȚȐȔ ȔȖȎȕȖ ȗȘȐȊȍșȚȐ ȚȈȒȖȑ ȗȘȐȔȍȘ: ȍșȓȐ ȍșȚȤ șȖȓȕȍȟȕȣȑ șȊȍȚ, ȏȕȈȟȐȚ ȍșȚȤ Ȑ șȖȓȕȞȍ. ǵȖ, ȍșȓȐ Ȕȣ ȕȍ ȊȐȌȐȔ șȖȓȕȞȈ, ȥȚȖ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ șȖȓȕȞȍ ȐșȟȍȏȓȖ. ǹȖȓȕȞȍ ȍșȚȤ, Ȕȣ ȗȘȖșȚȖ ȍȋȖ ȕȍ ȊȐȌȐȔ. ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȊșȍȋȌȈ șțȡȍșȚȊțȍȚ, ȕȈȉȓȦȌȈȧ ȏȈ ȕȈȠȐȔȐ ȗȖșȚțȗȒȈȔȐ, ȝȖȚȧ Ȕȣ Ȑȏ-ȏȈ șȊȖȍȋȖ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ ȕȍ ȔȖȎȍȔ ǭȋȖ ȊȐȌȍȚȤ. DzȈȒ ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ, Ƕȕ șȓȍȌȐȚ ȏȈ ȕȈȠȐȔȐ ȗȖșȚțȗȒȈȔȐ Ȑ ȕȈȗȘȈȊȓȧȍȚ ȕȈș (țȗȈȌȘȈȠȚȈ Ȑ ȈȕțȔȈȕȚȈ) . ǷȖȥȚȖȔț, șȓȍȌțȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ Ȑ ȐȏțȟȈȧ ȗȖȌȓȐȕȕȣȍ ȗȐșȈȕȐȧ, ȔȖȎȕȖ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȊșȍȊȐȌȧȡȐȑ ǩȖȋ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȘȧȌȖȔ ș ȕȈȔȐ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ț ȕȈș ȕȍȚ ȋȓȈȏ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȏȊȖȓȧȓȐ ȉȣ ȕȈȔ ȊȐȌȍȚȤ ǭȋȖ. ǺǭDzǹǺ 12 ȕȈ ȑȈșȑȈȌȑ-ȈȕȚȈț ȔȈȌȝȑȈȔ ȟȈ șȊȈȝ ȗȈȘȖ ȕȈȕȚȈȘȈȔ ȉȈȝȐȝ ȊȐȠȊȈșȑȈȔțȕȐ ȑȈȌ ȑȈșȔȈȌ ȊȐȠȊȈȔ ȟȈ ȚȈȌ ȘȐȚȈȔ ȔȈȝȈȚ ȕȈ — ȕȍ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ (ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ); ȈȌȐ — ȕȈȟȈȓȖ; ȈȕȚȈț — Ȑ ȒȖȕȍȞ; ȔȈȌȝȑȈȔ — șȍȘȍȌȐȕȈ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; șȊȈȝ — șȊȖȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȑ; ȗȈȘȈȝ — ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȐȑ ȌȘțȋȖȔț; ȕȈ — ȕȍ; ȈȕȚȈȘȈȔ — ȊȕțȚȘȐ; ȉȈȝȐȝ — ȊȖȊȕȍ; ȊȐȠȊȈșȑȈ — ȒȖșȔȐȟȍșȒȖȋȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ; ȈȔțȕȐ — ȥȚȐ (ȗȖȌȖȉȕȣȍ șȖȖȉȘȈȎȍȕȐȧ); ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȍ (ǭȋȖ ȜȖȘȔȈ); ȑȈșȔȈȚ — Ȑȏ ȒȖȚȖȘȖȋȖ (Ȑȏ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȊșȍȋȖ); ȊȐȠȊȈȔ — ȊșȍȓȍȕȕȈȧ; ȟȈ — Ȑ; ȚȈȚ — ȚȖ; ȘȐȚȈȔ — ȐșȚȐȕȈ; ȔȈȝȈȚ — ȊȍȓȐȒȈȧ.

13


14 ǻ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍȚ ȕȐ ȕȈȟȈȓȈ, ȕȐ ȒȖȕȞȈ, ȕȐ șȍȘȍȌȐȕȣ. Ƕȕ ȕȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ȒȈȒȖȑ-ȓȐȉȖ ȓȐȟȕȖșȚȐ ȐȓȐ ȕȈȘȖȌț. Dz ǵȍȔț ȕȍȗȘȐȓȖȎȐȔȣ ȗȖȕȧȚȐȧ «ȊȕțȚȘȐ» Ȑ «șȕȈȘțȎȐ». ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȗȘȐșțȡȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȑ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ, ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ «ȕȈȟȈȓȖ» Ȑ «ȒȖȕȍȞ», «ȔȖȍ» Ȑ «ȟțȎȖȍ». ǹȗȖșȖȉȕȖșȚȤ ȚȊȖȘȐȚȤ Ȋșȍȓȍȕȕȣȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȍȡȍ ȖȌȕȐȔ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȖȔ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖȥȚȖȔț Ƕȕ — ȊȣșȠȈȧ ȐșȚȐȕȈ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȈȧ ȈȉșȖȓȦȚȕȖȋȖ ȊȍȓȐȟȐȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, DzȘȐȠȕȈ, ȚȈȒ ȖȗȐșȈȕ Ȋ «ǩȘȈȝȔȈșȈȔȝȐȚȍ» (5.1): ȐȠȊȈȘȈȝ ȗȈȘȈȔȈȝ ȒȘȐȠȕȈȝ șȈȟ-ȟȐȌ-ȈȕȈȕȌȈ-ȊȐȋȘȈȝȈȝ ȈȕȈȌȐȘ ȈȌȐȘ ȋȖȊȐȕȌȈȝ șȈȘȊȈ-ȒȈȘȈȕȈ-ȒȈȘȈȕȈȔ «DzȘȐȠȕȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȚȈȒȎȍ ǫȖȊȐȕȌȖȑ, — ȥȚȖ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ. ǭȋȖ ȚȍȓȖ ȊȍȟȕȖ, ȌțȝȖȊȕȖ Ȑ ȐșȗȖȓȕȍȕȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ. Ƕȕ — ȕȈȟȈȓȖ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. ǶȌȕȈȒȖ ț ǵȍȋȖ ǹȈȔȖȋȖ ȕȍȚ ȕȈȟȈȓȈ, ȐȉȖ Ƕȕ — ȗȘȐȟȐȕȈ Ȋșȍȝ ȗȘȐȟȐȕ». ǵȍȚ ȕȐȟȍȋȖ, ȟȚȖ șȓțȎȐȓȖ ȉȣ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȉȣȚȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ȐȉȖ Ƕȕ ǹȈȔ — ȗȘȐȟȐȕȈ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. Ƕȕ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȗȖȊșȦȌț (ȔȈȑȈ ȚȈȚȈȔ ȐȌȈȔ șȈȘȊȈȔ), Ƕȕ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȐȓ șȍȉȧ ȊȖ Ȋșȍ șțȡȍȍ, ȕȖ Ȋșȍ șțȡȍȍ ȕȍ ȍșȚȤ Ƕȕ. Ƕȕ — ȈȟȐȕȚȑȈ-ȉȝȍȌȈȉȝȍȌȈ, ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ ȍȌȐȕ șȖ ȊșȍȔ șțȡȐȔ Ȑ ȖȚȓȐȟȍȕ ȖȚ ȊșȍȋȖ. ǰȔȍȕȕȖ ȥȚȖ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ. Ǭȓȧ ȕȈș, ȎȐȊțȡȐȝ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, șțȡȍșȚȊțȦȚ ȗȖȕȧȚȐȧ ȕȈȟȈȓȈ, ȒȖȕȞȈ Ȑ șȍȘȍȌȐȕȣ, ȕȖ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȚȈȒȐȍ ȗȖȕȧȚȐȧ ȕȍ ȗȘȐȓȖȎȐȔȣ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȗȖȊȍșȚȊțȍȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȧȊȐȓ ǨȘȌȎțȕȍ ǹȊȖȦ ȊȐȘȈȌ-Șțȗț, ȊșȍȓȍȕșȒțȦ ȜȖȘȔț. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, Ȋșȍ ȒȖșȔȐȟȍșȒȖȍ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ — ȥȚȖ ȚȖȎȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ. ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ƕȕ ȊȍȏȌȍșțȡ Ȑ Ȋȍȟȍȕ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȧȊȓȧȍȚșȧ ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ ǰșȚȐȕȖȑ, ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȑ ȓȐȟȕȖșȚȤȦ. Ƕȕ ȈȉșȖȓȦȚȍȕ Ȋ ǹȊȖȍȔ ȊȍȓȐȟȐȐ, Ȑ ȏȌȍșȤ ǴȈȕț ȘȈșȒȘȣȊȈȍȚ ȚȖ, ȕȈșȒȖȓȤȒȖ ȊȍȓȐȒ ǫȖșȗȖȌȤ. ǺǭDzǹǺ 13 șȈ ȊȐȠȊȈ-ȒȈȑȈȝ ȗțȘț-ȝțȚȈ-ȐȠȈȝ șȈȚȑȈȝ șȊȈȑȈȔ-ȌȎȑȖȚȐȘ ȈȌȎȈȝ ȗțȘȈȕȈȝ ȌȝȈȚȚȍ 'șȑȈ ȌȎȈȕȔȈȌȑ-ȈȌȎȈȑȈȚȔȈ-ȠȈȒȚȑȈ ȚȈȔ ȊȐȌȑȈȑȖȌȈșȑȈ ȕȐȘȐȝȈ ȈșȚȍ șȈȝ — Ƕȕ (ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ); ȊȐȠȊȈ-ȒȈȑȈȝ — ȒȖșȔȐȟȍșȒȖȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ (Ȋșȧ ȊșȍȓȍȕȕȈȧ ȍșȚȤ ȊȕȍȠȕȍȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȚȍȓȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ); ȗțȘțȝțȚȈȝ — ȐȔȍȦȡȐȑ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȐȔȍȕ; ȐȠȈȝ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȊȓȈșȚȐȚȍȓȤ (ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ Ȋșȍȑ ȗȖȓȕȖȚȖȑ ȊȓȈșȚȐ); șȈȚȑȈȝ — ȒȖȕȍȟȕȈȧ ȐșȚȐȕȈ; șȊȈȑȈȔ — ǹȈȔ; ȌȎȑȖȚȐȝ — șȈȔȖșȊȍȚȧȡȐȑșȧ; ȈȌȎȈȝ — ȕȍȘȖȎȌȍȕȕȣȑ, ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ ȕȈȟȈȓȈ; ȗțȘȈȕȈȝ — ȌȘȍȊȕȍȑȠȐȑ; ȌȝȈȚȚȍ — ȊȍȘȠȐȚ; ȈșȑȈ — ȥȚȖȋȖ (ȔȐȘȈ); ȌȎȈȕȔȈ-ȈȌȐ — ȚȊȖȘȍȕȐȍ, ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȍ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȍ; ȈȌȎȈȑȈ — (ǹȊȖȍȑ) ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȈȚȔȈ-ȠȈȒȚȑȈ — (ǹȊȖȍȑ) ȓȐȟȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȚȈȔ — ȍȍ (ȊȕȍȠȕȦȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ); ȊȐȌȑȈȑȈ — (ǹȊȖȍȑ) ȌțȝȖȊȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; țȌȈșȑȈ — ȖȚȉȘȖșȐȊ; ȕȐȘȐȝȈȝ — ȓȐȠȍȕȕȣȑ ȎȍȓȈȕȐȑ Ȑ ȉȍȏȌȍȑșȚȊțȦȡȐȑ; ȈșȚȍ — șțȡȍșȚȊțȍȚ (Ȋȕȍ ȊȓȐȧȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ). ǪȍșȤ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȑ ȔȐȘ — ȥȚȖ ȚȍȓȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ ǰșȚȐȕȣ, ț ȒȖȚȖȘȖȑ ȔȐȓȓȐȖȕȣ ȐȔȍȕ Ȑ ȕȍșȟȍȚȕȖȍ ȟȐșȓȖ ȥȕȍȘȋȐȑ. Ƕȕ — șȊȍȚȖȏȈȘȕȣȑ, 14


15 ȕȍȘȖȎȌȍȕȕȣȑ Ȑ ȕȍȐȏȔȍȕȕȣȑ. ǹȈȔ ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ ȕȈȟȈȓȈ, Ƕȕ — ȕȈȟȈȓȖ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. ǷȖșȒȖȓȤȒț Ƕȕ șȖȏȌȈȓ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȑ ȒȖșȔȖș ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǹȊȖȍȑ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ Ƕȕ ǹȈȔ ȚȊȖȘȐȚ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ ȍȋȖ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚ. ǵȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ Ƕȕ ȉȍȏȌȍȑșȚȊțȍȚ, ȗȘȍȉȣȊȈȧ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȒȖșȕțȚȤșȧ ǭȋȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ ǹȊȖȍȑ «ȀȐȒȠȈȠȚȈȒȍ»: ȕȈȔȕȈȔ ȈȒȈȘȐ ȉȈȝțȌȝȈ ȕȐȌȎȈ-șȈȘȊȈ-ȠȈȒȚȐȝ . ǻ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȐȔȍȕ, Ȑ Ȋșȍ ȖȕȐ ȕȍȖȚȓȐȟȕȣ ȖȚ ǵȍȋȖ ǹȈȔȖȋȖ. ǺȈȒȖȊȈ ȗȘȐȘȖȌȈ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. ǷȖȊȚȖȘȧȧ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ ȔȈȝȈ-ȔȈȕȚȘț, șȖșȚȖȧȡțȦ Ȑȏ ȐȔȍȕ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȕȣ țȉȍȎȌȈȍȔșȧ, ȟȚȖ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȊșȍȔȐ șȊȖȑșȚȊȈȔȐ ȓȐȟȕȖșȚȐ. ǵȍȚ ȟȐșȓȈ ȐȋȘȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ǭȋȖ ȐȔȍȕȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȈȦȚșȧ ǭȔț Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ǭȋȖ ȌȍȧȕȐȧȔȐ. Ƕȕ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȒȈȒ șȣȕ ȇȠȖȌȣ Ȑ ȒȈȒ șȣȕ ǬȍȊȈȒȐ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ǭȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǬȍȊȈȒȐȕȈȕȌȈȕȖȑ ȐȓȐ ȇȠȖȌȈ- ȕȈȕȌȈȕȖȑ. ǷȈȘȈșȑȈ ȠȈȒȚȐȘ ȊȐȊȐȌȝȈȐȊȈ ȠȘțȑȈȚȍ: ǫȖșȗȖȌȤ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȊȍȓȐȒȐȔ ȔȕȖȎȍșȚȊȖȔ ȥȕȍȘȋȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȑ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ ǭȔț șȖȊȍȘȠȈȚȤ șȈȔȣȍ ȘȈȏȕȣȍ ȌȍȧȕȐȧ. ǺȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ț ǵȍȋȖ ȍșȚȤ ȖșȖȉȖȍ ȐȔȧ. ȀȈșȚȘȣ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, DzȘȐȠȕȈ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ. ǵȍ ȕțȎȕȖ ȕȐ ȊȣȐșȒȐȊȈȚȤ, ȕȐ ȗȘȐȌțȔȣȊȈȚȤ ȕȖȊȣȍ ȐȔȍȕȈ ǩȖȋȈ. dzțȟȠȍ ȊșȍȋȖ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȠȈșȚȘ Ȑ ȗȘȐȔȍȘț șȊȧȚȣȝ, ȗȖȊȚȖȘȧȦȡȐȝ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ Ȑ ȌțȝȖȊȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȐ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ ǫȖșȗȖȌț, Ȕȣ ȕȍ șȔȖȎȍȔ ȗȖșȚȐȟȤ ǩȖȋȈ, ȗȖȒȈ ȕȈȝȖȌȐȔșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. ǺȖȓȤȒȖ ȖȉȘȈȚȐȊȠȐșȤ Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȔȖȎȕȖ ș ȓȍȋȒȖșȚȤȦ ȗȖȏȕȈȚȤ ǩȖȋȈ. Ǫ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (1.7.23) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȔȈȑȈȔ ȊȑțȌȈșȑȈ ȟȐȟ-ȟȝȈȒȚȑȈ ȒȈȐȊȈȓȑȍ șȚȝȐȚȈ ȈȚȔȈȕȐ . ǽȖȚȧ ȊȕȍȠȕȧȧ ȥȕȍȘȋȐȧ Ȑ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ǫȖșȗȖȌț, ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȌ ȍȍ ȊȓȐȧȕȐȍȔ (ȔȈȔȈ ȔȈȑȈ ȌțȘȈȚȑȈȑȈ) ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȓȐȠȍȕ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȗȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǵȖ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȥȚȖ ȌȖșȚțȗȕȖ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (18.55) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȉȝȈȒȚȑȈ ȔȈȔ ȈȉȝȐȌȎȈȕȈȚȐ ȑȈȊȈȕ ȑȈȠ ȟȈșȔȐ ȚȈȚȚȊȈȚȈȝ . ǺȖȔț, ȒȚȖ ȝȖȟȍȚ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȗȖȕȧȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȕțȎȕȖ ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȌȖ țȘȖȊȕȧ ȉȝȈȒȚȐ, ȐȓȐ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. ǩȝȈȒȚȐ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȘȈȏȕȣȝ ȊȐȌȖȊ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ (ȠȘȈȊȈȕȈȔ ȒȐȘȚȈȕȈȔ ȊȐȠȕȖȝ șȔȈȘȈȕȈȔ ȗȈȌȈ-șȍȊȈȕȈȔ ȈȘȟȈȕȈȔ ȊȈȕȌȈȕȈȔ ȌȈșȑȈȔ șȈȒȝȑȈȔ ȈȚȔȈ-ȕȐȊȍȌȈȕȈȔ), Ȑ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȕȧȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕțȎȕȖ ȊșȚȈȚȤ ȕȈ ȥȚȖȚ ȗțȚȤ, ȗȖșȊȧȚȐȊ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ. dzȦȌȐ ȊȖ ȊșȍȔ ȔȐȘȍ ȏȈȉȣȓȐ Ȗ ǩȖȋȍ, Ȑ ȐȕȖȋȌȈ ȌȈȎȍ ȋȖȊȖȘȧȚ, ȟȚȖ Ƕȕ ȔȍȘȚȊ. ǵȖ ȥȚȖ ȘȖȊȕȣȔ șȟȍȚȖȔ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ. DzȈȎȌȣȑ ȔȖȎȍȚ ȗȖȕȧȚȤ ǩȖȋȈ, ȖȉȘȈȚȐȊȠȐșȤ Ȓ ǬȊȐȎȍȕȐȦ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, Ȑ ȥȚȖ șȌȍȓȈȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒȈ șȟȈșȚȓȐȊȣȔ. ǺǭDzǹǺ 14 ȈȚȝȈȋȘȍ ȘȐȠȈȑȈȝ ȒȈȘȔȈȕȐȝȈȕȚȍ 'ȒȈȘȔȈ-ȝȍȚȈȊȍ ȐȝȈȔȈȕȖ ȝȐ ȗțȘțȠȈȝ ȗȘȈȑȖ 'ȕȐȝȈȔ ȗȘȈȗȈȌȑȈȚȍ ȈȚȝȈ — ȗȖȥȚȖȔț; ȈȋȘȍ — ȊȕȈȟȈȓȍ; ȘȐȠȈȑȈȝ — ȔțȌȘȍȞȣ, șȊȧȚȣȍ; ȒȈȘȔȈȕȐ — ȌȍȧȕȐȧ ȘȈȌȐ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ; ȐȝȈȕȚȍ — șȖȊȍȘȠȈȦȚ; ȈȒȈȘȔȈ — șȊȖȉȖȌȈ ȖȚ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȝȍȚȈȊȍ — ș ȞȍȓȤȦ; ȐȝȈȔȈȕȈȝ — ȏȈȕȧȚȣȑ (ȚȈȒȖȑ) ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ; ȝȐ — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȗțȘțȠȈȝ — ȟȍȓȖȊȍȒ; ȗȘȈȑȈȝ — ȗȖȟȚȐ ȊșȍȋȌȈ; ȈȕȐȝȈȔ — ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȖȚ ȒȈȘȔȣ; ȗȘȈȗȈȌȑȈȚȍ — ȖȉȘȍȚȈȍȚ. 15


16 ǷȖȥȚȖȔț, ȟȚȖȉȣ ȊȖȏȊȣșȐȚȤ ȓȦȌȍȑ ȌȖ țȘȖȊȕȧ ȟȐșȚȖȑ, ȉȍșȒȖȘȣșȚȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ șȕȈȟȈȓȈ ȏȈȕȐȔȈȦȚ Ȑȝ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȘȈȌȐ ȍȍ ȗȓȖȌȖȊ. ǺȖȓȤȒȖ ȚȈȒ, ȕȈțȟȐȊȠȐșȤ șȓȍȌȖȊȈȚȤ țȒȈȏȈȕȐȧȔ ȠȈșȚȘ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȚȖ ȍșȚȤ ȌȖșȚȐȟȤ șȖșȚȖȧȕȐȧ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȍȋȖ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȊȓȍȒțȚ ȏȈ șȖȉȖȑ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (3.9) ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȑȈȌȎȕȈȘȚȝȈȚ ȒȈȘȔȈȕȖ 'ȕȑȈȚȘȈ ȓȖȒȖ 'ȑȈȔ ȒȈȘȔȈ-ȉȈȕȌȝȈȕȈȝ . «dzȦȉȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ șȓȍȌțȍȚ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ ȒȈȒ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț, ȐȕȈȟȍ ȖȕȐ ȗȘȐȒȖȊȣȊȈȦȚ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț. ǷȖȥȚȖȔț, Ȗ șȣȕ DzțȕȚȐ, ȊȣȗȖȓȕȧȑ șȊȖȑ ȌȖȓȋ ȘȈȌȐ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ǪȐȠȕț, Ȑ Țȣ ȕȈȊșȍȋȌȈ ȖșȊȖȉȖȌȐȠȤșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ». DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȒȈȎȌȣȑ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ ȋȖȚȖȊ ȚȧȎȒȖ ȚȘțȌȐȚȤșȧ ȘȈȌȐ ȖȉȘȍȚȍȕȐȧ șȟȈșȚȤȧ. ǵȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ ȓȦȌȐ ȊȖ ȐȔȧ șȟȈșȚȤȧ ȚȘțȌȧȚșȧ ȕȍ ȎȈȓȍȧ șȐȓ, Ȑȝ ȉțȘȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ, Ȓ șȖȎȈȓȍȕȐȦ, ȗȘȐȕȖșȐȚ ȐȔ ȖȌȕȐ ȗȘȖȉȓȍȔȣ. ǷȖȥȚȖȔț ȚȈȒȐȔ ȥȕȍȘȋȐȟȕȣȔ ȓȦȌȧȔ ȓțȟȠȍ ȏȈȕȧȚȤșȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ, ȒȖȚȖȘțȦ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȧȋȤȍȑ. ǺȈȒ ȖȕȐ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȗȖȌȕȐȔțȚșȧ ȌȖ țȘȖȊȕȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ȇȋȤȧ — ȥȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȐȓȐ ȧȋȤȧ-ȗțȘțȠȈ, ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȊșȍȔȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧȔȐ (ȉȝȖȒȚȈȘȈȔ ȑȈȌȎȕȈ-ȚȈȗȈșȈȔ șȈȘȊȈ-ȓȖȒȈ-ȔȈȝȍȠȊȈȘȈȔ) . ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ — ȥȚȖ ȗȖȌȓȐȕȕȣȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȐȑșȧ, ȗȖȥȚȖȔț ȍșȓȐ Ȕȣ ȕȈȟȕȍȔ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȗȖșȚțȗȒȐ, ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȣȍ ȕȈ ǭȋȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ, ȚȖ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ țȚȘȈȚȐȔ ȊȒțș Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. ǹțȚȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȖȉȢȧȊȐȓ ȕȈ ȊȍȓȐȒȖȔ șȖȉȘȈȕȐȐ ȔțȌȘȍȞȖȊ Ȋ ǵȈȑȔȐȠȈȘȈȕȤȍ: ȈȚȈȝ ȗțȔȉȝȐȘ ȌȊȐȌȎȈ-ȠȘȍȠȚȝȈ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȊȐȉȝȈȋȈȠȈȝ șȊȈȕțȠȚȝȐȚȈșȑȈ ȌȝȈȘȔȈșȑȈ șȈȔșȐȌȌȝȐȘ ȝȈȘȐ-ȚȖȠȈȕȈȔ «Ƕ ȓțȟȠȐȍ Ȑȏ ȌȊȈȎȌȣȘȖȎȌȍȕȕȣȝ, ȊȣșȠȍȍ, ȟȍȋȖ ȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȊȣȗȖȓȕȧȧ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ [ ȌȝȈȘȔț ], șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ ȍȋȖ șȖșȓȖȊȐȦ Ȑ țȒȓȈȌț ȎȐȏȕȐ, — ȥȚȖ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǫȖșȗȖȌț ǽȈȘȐ» (ǩȝȈȋ., 1.2.13). DzȈȒ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȖ Ȋ ǪȍȌȈȝ, ȒȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖșȚțȗȈȚȤ șȖȖȉȘȈȏȕȖ șȊȖȍȔț ȗȖȓȖȎȍȕȐȦ, ȉțȌȤ Ȗȕ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ, ȒȠȈȚȘȐȍȔ, ȊȈȑȠȤȍȑ, ȠțȌȘȖȑ, ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ, ȋȘȐȝȈșȚȝȖȑ, ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝȖȑ ȐȓȐ șȈȕȕȤȧșȐ . ǵțȎȕȖ ȗȘȖȌȊȐȋȈȚȤșȧ Ȓ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊț, ȌȍȑșȚȊțȧ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ DzȘȐȠȕȈ ȉȣȓ ȌȖȊȖȓȍȕ (șȈȔșȐȌȌȝȐȘ ȝȈȘȐ-ȚȖȠȈȕȈȔ) . ǷȘȈȏȌȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ DzȘȐȠȕȍ. ǵțȎȕȖ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ, șȓȍȌțȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, Ȑ șȊȖȐȔȐ ȗȖșȚțȗȒȈȔȐ ȘȈȌȖȊȈȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǺȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ șȔȖȎȍȚ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȕȈ țȘȖȊȍȕȤ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (1.5.12): ȕȈȐȠȒȈȘȔȑȈȔ Ȉȗȑ ȈȟȑțȚȈ-ȉȝȈȊȈ-ȊȈȘȌȎȐȚȈȔ ȕȈ ȠȖȉȝȈȚȍ ȌȎȕȈȕȈȔ ȈȓȈȔ ȕȐȘȈȕȌȎȈȕȈȔ «ǯȕȈȕȐȍ Ȗ ȗȘȐȘȖȌȍ ȌțȠȐ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȓȐȠȍȕȖ ȗȖȕȧȚȐȧ Ȗ ǵȍȗȖȋȘȍȠȐȔȖȔ [ǩȖȋȍ], ȕȍȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȖ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Ȋ ȕȍȔ ȕȍȚ Ȑ ȚȍȕȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ». ǫȤȧȕȐ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȗțȚȍȔ ȕȈȑȠȒȈȘȔȤȐ, ȚȖ ȍșȚȤ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȌȍȓȈȚȤ, Ȉ ȚȖȓȤȒȖ ȔȍȌȐȚȐȘȖȊȈȚȤ ȕȈ ǩȘȈȝȔȈȕ Ȑ ȘȈȏȔȣȠȓȧȚȤ Ȗ ǵȍȔ, ȕȖ ȥȚȖ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȖșȖȏȕȈȍȚ ǷȈȘȈȉȘȈȝȔȈȕ, DzȘȐȠȕț. ǭșȓȐ ț ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȕȍȚ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȚȖ ȓȦȉȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ — ȉțȌȤ ȚȖ ȜȐȓȈȕȚȘȖȗȐȧ, ȗȖȓȐȚȐȒȈ ȐȓȐ ȘȍȠȍȕȐȍ 16


17 șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ ȗȘȖȉȓȍȔ — ȧȊȐȚșȧ ȓȐȠȤ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȒȈȘȔȈ- ȉȈȕȌȝȈȕȣ, ȘȈȉșȚȊȈ, ȊȣȏȊȈȕȕȖȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ. ǬȖ Țȍȝ ȗȖȘ ȗȖȒȈ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ șȍȚȧȝ ȒȈȘȔȈ- ȉȈȕȌȝȈȕȣ, ȖȕȖ ȉțȌȍȚ ȊȣȕțȎȌȍȕȖ ȘȖȎȌȈȚȤșȧ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ ȚȍȓȈȝ, ȟȚȖ șȊȖȌȐȚ ȕȈ ȕȍȚ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȈ, ȌȈȘțȍȔȣȍ ȘȖȎȌȍȕȐȍȔ Ȋ Țȍȓȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (6.3) DzȘȐȠȕȈ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚ ȓȦȌȧȔ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȒȈȘȔȈ-ȑȖȋȖȑ: ȈȘțȘțȒȠȖȘ ȔțȕȍȘ ȑȖȋȈȔ ȒȈȘȔȈ ȒȈȘȈȕȈȔ țȟȑȈȚȍ ȑȖȋȈȘțȌȝȈșȑȈ ȚȈșȑȈȐȊȈ ȠȈȔȈȝ ȒȈȘȈȕȈȔ țȟȑȈȚȍ «ǫȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈȟȈȓ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȊȖșȤȔȐșȚțȗȍȕȟȈȚȖȑ ȑȖȋȖȑ, șȘȍȌșȚȊȖȔ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ ȞȍȓȐ șȓțȎȐȚ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ, Ȉ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȌȖșȚȐȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, șȘȍȌșȚȊȖȔ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȗȖȓȕȖȍ ȗȘȍȒȘȈȡȍȕȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ». ǰ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ: ȒȈȘȔȍȕȌȘȐȑȈȕȐ șȈȔȑȈȔȑȈ ȑȈ ȈșȚȍ ȔȈȕȈșȈ șȔȈȘȈȕ ȐȕȌȘȐȑȈȘȚȝȈȕ ȊȐȔțȌȝȈȚȔȈ ȔȐȚȝȑȈȟȈȘȈȝ șȈ țȟȑȈȚȍ «ǺȖȚ, ȒȚȖ ȊȕȍȠȕȍ țȌȍȘȎȐȊȈȍȚ ȖȘȋȈȕȣ ȟțȊșȚȊ ȖȚ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȌțȔȈȍȚ Ȗȉ ȖȉȢȍȒȚȈȝ ȟțȊșȚȊ, ȖȉȔȈȕȣȊȈȍȚ șȈȔȖȋȖ șȍȉȧ Ȑ ȏȖȊȍȚșȧ ȗȘȐȚȊȖȘȡȐȒȖȔ» (ǩ.-ȋ., 3.6). ǿȚȖȉȣ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖșȖȏȕȈȚȤ DzȘȐȠȕț, ȕțȎȕȖ ȖȟȍȕȤ șȍȘȤȍȏȕȖ ȘȈȉȖȚȈȚȤ Ȍȓȧ ǵȍȋȖ, Ȉ ȕȍ șȐȌȍȚȤ Ȑ ȗȖȌȘȈȎȈȚȤ ȚȈȒȐȔ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȒȈȒ ǽȈȘȐȌȈș ǺȝȈȒțȘ. ȀȘȐȓȈ ǩȝȈȒȚȐșȐȌȌȝȈȕȚȈ ǹȈȘȈșȊȈȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȖșțȎȌȈȓ ȚȈȒȖȍ ȗȖȌȘȈȎȈȕȐȍ. Ƕȕ ȋȖȊȖȘȐȓ: ȌțȠȚȈ ȔȈȕȈ! ȚțȔȐ ȒȐșȍȘȈ ȊȈȐȠȕȈȊȈ? ȗȘȈȚȐȠȝȈȘȈ ȚȈȘȍ, ȕȐȘȌȎȈȕȍȘȈ ȋȝȈȘȍ, ȚȈȊȈ ȝȈȘȐ-ȕȈȔȈ ȒȍȊȈȓȈ ȒȈȐȚȈȊȈ. «Ƕ țȔ ȔȖȑ, ȟȚȖ Țȣ ȏȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ? ǺȖȓȤȒȖ ȘȈȌȐ ȌȍȠȍȊȣȝ ȗȖȟȍșȚȍȑ Țȣ șȐȌȐȠȤ Ȋ țȍȌȐȕȍȕȕȖȔ ȔȍșȚȍ Ȑ ȌȍȓȈȍȠȤ ȊȐȌ, ȟȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȍȠȤ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ ȔȈȝȈ-ȔȈȕȚȘț, ȕȖ Ȋșȍ ȥȚȖ — ȟȐșȚȖȑ ȊȖȌȣ ȖȉȔȈȕ». ǵȍȌȈȊȕȖ Ȋ ǴȈȑȧȗțȘȍ ȖȌȐȕ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ Ȑȏ ǨȜȘȐȒȐ ȏȈȝȖȚȍȓ ȗȖȌȘȈȎȈȚȤ ǽȈȘȐȌȈșț ǺȝȈȒțȘț, ȕȖ țȎȍ ȟȍȘȍȏ ȗȧȚȕȈȌȞȈȚȤ Ȍȕȍȑ Ȗȕ ȊȗȈȓ Ȋ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȖ Ȑ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ țȍȝȈȓ. ǵȍ ȕțȎȕȖ ȗȣȚȈȚȤșȧ șȘȈȏț ȗȖȌȘȈȎȈȚȤ ǽȈȘȐȌȈșț ǺȝȈȒțȘț. ǯȈȑȔȐȚȍșȤ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ Ȋȣ ȌȖșȚȐȋȕȍȚȍ țȘȖȊȕȧ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ (ȔțȒȚȐȘ ȝȐȚȊȈȕȑȈȚȝȈ ȘțȗȈȔ șȊȈȘțȗȍȕȈ ȊȑȈȊȈșȚȝȐȚȐȝ) . ǺǭDzǹǺ 15 ȐȝȈȚȍ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȐȠȖ ȕȈ ȝȐ ȚȈȚȘȈ ȊȐșȈȌȎȌȎȈȚȍ ȈȚȔȈ-ȓȈȉȝȍȕȈ ȗțȘȕȈȘȚȝȖ 17


18 ȕȈȊȈșȐȌȈȕȚȐ ȑȍ 'ȕț ȚȈȔ ȐȝȈȚȍ — ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚ (șȖȚȊȖȘȍȕȐȍ, ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȍ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȍ); ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, DzȘȐȠȕȈ; ȐȠȈȝ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȊȓȈșȚȍȓȐȕ; ȕȈ — ȕȍ; ȝȐ — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȚȈȚȘȈ — Ȋ ȥȚȖȔ (Ȋ ȚȈȒȐȝ ȌȍȧȕȐȧȝ); ȊȐșȈȌȎȌȎȈȚȍ — ȏȈȗțȚȣȊȈȍȚșȧ; ȈȚȔȈ-ȓȈȉȝȍȕȈ — ȖȉȓȈȌȈȕȐȍȔ ǹȈȔȐȔ ǹȖȉȖȑ; ȗțȘȕȈ-ȈȘȚȝȈȝ — ȚȖȚ, ȒȚȖ șȈȔȖțȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȊȈșȐȌȈȕȚȐ — ȓȐȠȈȦȚșȧ ȔțȎȍșȚȊȈ; ȑȍ — ȒȖȚȖȘȣȍ; Ȉȕț — ȊșȓȍȌ; ȚȈȔ — ȏȈ ǵȐȔ (ȏȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ). ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȊȓȈȌȍȍȚ ȕȍșȔȍȚȕȣȔȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ, Ȑ Ȋșȍ Ȏȍ Ƕȕ ȊȣșȚțȗȈȍȚ Ȋ ȘȖȓȐ ȚȊȖȘȞȈ, ȝȘȈȕȐȚȍȓȧ Ȑ ȘȈȏȘțȠȐȚȍȓȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ Ƕȕ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȗȖȌȖȉȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ǭȋȖ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȊȧȏȣȊȈȦȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ǭȋȖ ȌȍȧȕȐȑ. ǷȖȥȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȐȌțȡȐȍ ȗȖ ǭȋȖ șȚȖȗȈȔ, ȚȖȎȍ ȊșȍȋȌȈ șȊȖȉȖȌȕȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (3.9) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȑȈȌȎȕȈȘȚȝȈȚ ȒȈȘȔȈȕȖ 'ȕȑȈȚȘȈ ȓȖȒȖ 'ȑȈȔ ȒȈȘȔȈ-ȉȈȕȌȝȈȕȈȝ . «dzȦȉȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ șȓȍȌțȍȚ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ ȒȈȒ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț, ȐȕȈȟȍ ȖȕȐ ȗȘȐȒȖȊȣȊȈȦȚ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț. ǷȖȥȚȖȔț, Ȗ șȣȕ DzțȕȚȐ, ȊȣȗȖȓȕȧȑ șȊȖȑ ȌȖȓȋ ȘȈȌȐ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ǪȐȠȕț, Ȑ Țȣ ȕȈȊșȍȋȌȈ ȖșȊȖȉȖȌȐȠȤșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ». ǭșȓȐ Ȕȣ ȕȍ ȉțȌȍȔ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ, ȚȖ ȏȈȗțȚȈȍȔșȧ Ȋ șȍȚȧȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ, ȒȈȒ ȠȍȓȒȖȊȐȟȕȣȍ ȟȍȘȊȐ Ȋ ȒȖȒȖȕȍ. ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, DzȘȐȠȕȈ, ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȕȈțȟȐȚȤ ȕȈș, ȒȈȒ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ, ȕȍ ȏȈȗțȚȣȊȈȧșȤ. ǵȈȠȈ ȋȓȈȊȕȈȧ ȗȘȖȉȓȍȔȈ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȕȣ ȏȈȗțȚȈȓȐșȤ Ȋ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȝ șȊȖȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, Ȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȕȣ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȣ, ȕȈȔ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȖȚȉȣȊȈȚȤ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ Ȋ ȊȐȌȍ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖȑ ȉȖȘȤȉȣ ȏȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ, ȗȘȖȌȖȓȎȈȦȡȍȑșȧ ȚȖ Ȋ ȖȌȕȖȔ Țȍȓȍ, ȚȖ Ȋ ȌȘțȋȖȔ. ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (15.7): ȔȈȔȈȐȊȈȔȠȖ ȌȎȐȊȈ-ȓȖȒȍ ȌȎȐȊȈ-ȉȝțȚȈȝ șȈȕȈȚȈȕȈȝ ȔȈȕȈȝ ȠȈȠȚȝȈȕȐȕȌȘȐȑȈȕȐ ȗȘȈȒȘȐȚȐ-șȚȝȈȕȐ ȒȈȘȠȈȚȐ «ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ șțȚȤ ǴȖȐ Ȋȍȟȕȣȍ ȖȚȌȍȓȍȕȕȣȍ ȟȈșȚȐȞȣ. ǶȒȈȏȈȊȠȐșȤ Ȋ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ, ȖȕȐ ȊȣȕțȎȌȍȕȣ ȊȍșȚȐ șțȘȖȊțȦ ȉȖȘȤȉț ș ȠȍșȚȤȦ ȟțȊșȚȊȈȔȐ, Ȓ ȟȐșȓț ȒȖȚȖȘȣȝ ȖȚȕȖșȐȚșȧ țȔ». ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȔȍȓȤȟȈȑȠȐȔȐ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȔȐ ȟȈșȚȐȟȒȈȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȓȖȕ ȊȖ Ȋșȍȝ ǹȊȖȐȝ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧȝ, Ȑ ȔȈȓȍȕȤȒȐȍ ȟȈșȚȐȞȣ ǫȖșȗȖȌȈ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖ ȚȖȎȍ ȖȉȓȈȌȈȦȚ ǭȋȖ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȕȐȟȚȖȎȕȖ ȔȈȓȣ, Ȑȝ ȖȌȖȓȍȊȈȍȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȐ, Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȟȍȋȖ ȖȕȐ ȏȈȗțȚȣȊȈȦȚșȧ Ȋ ȍȍ șȍȚȧȝ. ǷȖȥȚȖȔț, ȟȚȖȉȣ ȕȍ ȏȈȗțȚȈȚȤșȧ, ȕțȎȕȖ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȑ ȚȖȋȌȈ ț ȕȈș, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ ț DzȘȐȠȕȣ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȊȧȏȣȊȈȍȚ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ — ȉțȌȤ ȚȖ șȖȚȊȖȘȍȕȐȍ, ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȍ ȐȓȐ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȍ, — ȕȍ ȉțȌȍȚ ȗȖȊȖȌȖȊ Ȍȓȧ șȒȖȘȉȐ (ȕȈȊȈșȐȌȈȕȚȐ ȑȍ 'ȕț ȚȈȔ) . dzȐȟȕȣȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ șȖȌȍȘȎȈȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ- ȋȐȚȍ», Ȑ ȒȈȎȌȣȑ, ȒȚȖ șȓȍȌțȍȚ ȐȔ, ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȗȖȌȓȐȕȕțȦ șȊȖȉȖȌț. ǹȓȍȌȖȊȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ DzȘȐȠȕȣ ȔȖȎȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȐȉȖ DzȘȐȠȕȈ țȟȐȚ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ǭȔț. ǴȈȕ-ȔȈȕȈ ȉȝȈȊȈ ȔȈȌ-ȉȝȈȒȚȖ ȔȈȌ-ȑȈȌȎȐ ȔȈȔ ȕȈȔȈșȒțȘț: «ǪșȍȋȌȈ ȌțȔȈȑ ȖȉȖ Ǵȕȍ Ȑ șȚȈȕȤ ǴȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. ǷȖȒȓȖȕȧȑșȧ Ǵȕȍ Ȑ ȊȣȘȈȎȈȑ Ǵȕȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ» (ǩ.-ȋ., 18.65). ǪșȍȋȌȈ ȌțȔȈȚȤ Ȗ DzȘȐȠȕȍ — ȏȕȈȟȐȚ 18


19 ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ ȔȈȝȈ-ȔȈȕȚȘț, ȕȖ, ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ ȗȖȒȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȗȖȓțȟȐȚ ȗȖșȊȧȡȍȕȐȍ, Ȗȕ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȥȚȖ ȌȍȓȈȚȤ. ǹȚȈȊ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǩȖȎȍșȚȊț (ȔȈȌ-ȑȈȌȎȐ) . DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊșȍȋȌȈ ȌȖȓȎȍȕ ȊȣȘȈȎȈȚȤ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȌțȝȖȊȕȖȔț țȟȐȚȍȓȦ. ȅȚȖ ȗȘȐȏȕȈȕȕȣȑ șȗȖșȖȉ ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȌȖ țȘȖȊȕȧ ȉȝȈȒȚȐ . DzȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖșȚȐȋȈȍȚ ȥȚȖȋȖ țȘȖȊȕȧ, Ȗȕ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȗȖȕȐȔȈȚȤ DzȘȐȠȕț, ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, Ȉ ȖȉȘȍȚȧ ȥȚȖ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ, ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ. ǺǭDzǹǺ 16 ȚȈȔ ȐȝȈȔȈȕȈȔ ȕȐȘȈȝȈȕȒȘȐȚȈȔ ȉțȌȝȈȔ ȕȐȘȈȠȐȠȈȔ ȗțȘȕȈȔ ȈȕȈȕȑȈ-ȟȖȌȐȚȈȔ ȕȘȐȐȕ ȠȐȒȠȈȑȈȕȚȈȔ ȕȐȌȎȈ-ȊȈȘȚȔȈ-șȈȔșȚȝȐȚȈȔ ȗȘȈȉȝțȔ ȗȘȈȗȈȌȑȍ 'ȒȝȐȓȈ-ȌȝȈȘȔȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȔ ȚȈȔ — ǭȔț (ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ); ȐȝȈȔȈȕȈȔ — ȒȚȖ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȘȈȌȐ ȕȈȠȍȋȖ ȉȓȈȋȈ; ȕȐȘȈȝȈȕȒȘȐȚȈȔ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȕȍ șȊȧȏȈȕ Ȑ ȕȍ ȎȍȓȈȍȚ ȊȣȋȖȌȣ; ȉțȌȝȈȔ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ; ȕȐȘȈȠȐȠȈȔ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȕȍ ȎȍȓȈȍȚ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȗȓȖȌȈȔȐ șȊȖȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȗțȘȕȈȔ — ȚȖȔț, ȒȚȖ șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȍȕ Ȑ, șȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȚȤ șȊȖȐ ȎȍȓȈȕȐȧ; ȈȕȈȕȑȈ — ȕȐȒȍȔ ȌȘțȋȐȔ; ȟȖȌȐȚȈȔ — (ȕȍ) ȗȖȉțȎȌȈȍȔȖȔț ȐȓȐ ȊȌȖȝȕȖȊȓȧȍȔȖȔț; ȕȘȐȐȕ — (Ȋșȍȝ) ȓȦȌȍȑ; ȠȐȒȠȈȑȈȕȚȈȔ — ȕȈșȚȈȊȓȧȦȡȍȔț (Ȗȉ ȐșȚȐȕȕȖȔ ȎȐȏȕȍȕȕȖȔ ȗțȚȐ); ȕȐȌȎȈ-ȊȈȘȚȔȈ — ǹȊȖȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȑ ȖȉȘȈȏ ȎȐȏȕȐ; șȈȔșȚȝȐȚȈȔ — țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȦȡȍȋȖ (ȉȍȏ ȖȚȒȓȖȕȍȕȐȑ); ȗȘȈȉȝțȔ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț; ȗȘȈȗȈȌȑȍ — ȗȘȍȌȈȦșȤ Ȑ ȗȘȖȠț ȒȈȎȌȖȋȖ ȊȘțȟȐȚȤ șȍȉȧ; ȈȒȝȐȓȈ-ȌȝȈȘȔȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȔ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȕȈșȚȈȊȓȧȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȋ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȗȘȈȊȐȓȈȝ Ȑ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȝ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȧȝ. DzȘȐȠȕȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȒȈȒ Ȗȉȣȟȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȖ ȕȍ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȗȓȖȌȈȔȐ ǹȊȖȍȋȖ ȚȘțȌȈ. Ƕȕ ȗȘȍȐșȗȖȓȕȍȕ ȏȕȈȕȐȧ, șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ Ȑ șȓȈȉȖșȚȍȑ Ȑ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȕȍȏȈȊȐșȐȔ. DzȈȒ ȊȣșȠȐȑ ȕȈșȚȈȊȕȐȒ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ, Ƕȕ țȟȐȚ ȓȦȌȍȑ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ǭȋȖ ȗȘȐȔȍȘț Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȗȘȖȒȓȈȌȣȊȈȍȚ ȗțȚȤ ȐșȚȐȕȕȖȑ ȘȍȓȐȋȐȐ. ȇ ȗȘȖȠț ȒȈȎȌȖȋȖ ȐȌȚȐ ȏȈ ǵȐȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șțȚȤ ǬȊȐȎȍȕȐȧ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. Ǵȣ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȗȘȖșȐȔ ȓȦȌȍȑ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȗȖ șȚȖȗȈȔ țȟȐȚȍȓȧ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ- ȋȐȚȣ». ǹȓȍȌțȑȚȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ, șȖȌȍȘȎȈȡȐȔșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ ȒȈȒ ȖȕȈ ȍșȚȤ», Ȑ ȊȈȠȈ ȎȐȏȕȤ țȊȍȕȟȈȍȚșȧ țșȗȍȝȖȔ. Dz ȥȚȖȔț, ȊȒȘȈȚȞȍ, șȊȖȌȐȚșȧ șțȚȤ ȕȈȠȍȋȖ ǬȊȐȎȍȕȐȧ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. ǶșȕȖȊȈȚȍȓȤ ǬȊȐȎȍȕȐȧ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ țȟȐȚ ȓȦȌȍȑ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȗȘȐȔȍȘț ǫȖșȗȖȌȈ ǸȈȔȈȟȈȕȌȘȣ, ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȐ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț. ǯȌȍșȤ, Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȓȦȌȧȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔ ȓȐȉȖ ȝȖȘȖȠȐȑ ȔȖȕȈȘȝ, ȓȐȉȖ ȌȖșȚȖȑȕȖȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȘȐ ǸȈȔȈȟȈȕȌȘȈ ȕȈ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔ ȗȘȐȔȍȘȍ ȗȖȒȈȏȈȓ, ȒȈȒ ȎȐȚȤ ȘȈȌȐ ȉȓȈȋȈ ȊșȍȋȖ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ. Ƕȕ șȘȈȎȈȓșȧ ș ȌȍȔȖȕȈȔȐ, ǸȈȊȈȕȖȑ Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ, ȊȣȗȖȓȕȧȓ ȗȘȐȒȈȏȈȕȐȧ ǹȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȊȈȓșȧ ȊȍȘȕȣȔ șțȗȘțȋȖȔ ǹȐȚȣ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌț ǸȈȔȈȟȈȕȌȘȍ, ȒȈȒ ȐȌȍȈȓȤȕȖȔț ȞȈȘȦ, ȕȍȚ ȘȈȊȕȣȝ. Ǫ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ, ȓȦȌȐ Ȑ ȗȖ șȍȑ ȌȍȕȤ ȔȍȟȚȈȦȚ Ȗ ȘȈȔȈ-ȘȈȌȎȤȍ, ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ țȗȘȈȊȓȧȓȖ ȉȣ șȚȘȈȕȖȑ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ǸȈȔȈȟȈȕȌȘȈ. ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȊȣșȚțȗȐȓ Ȋ ȘȖȓȐ țȟȐȚȍȓȧ Ȑ ȗȖȊȍȌȈȓ ǹȊȖȍȔț țȟȍȕȐȒț Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț, ǨȘȌȎțȕȍ, ȒȈȒ ȕțȎȕȖ ȗȘȖȎȐȚȤ ȎȐȏȕȤ, ȟȚȖȉȣ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȍȍ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț (ȚȈȑȒȚȊȈ ȌȍȝȈȔ ȗțȕȈȘ ȌȎȈȕȔȈ ȕȈȐȚȐ ȔȈȔ ȥȚȐ șȖ 'ȘȌȎțȕȈ) . Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȔȖȎȕȖ ȕȈȑȚȐ ȓȦȉȣȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȒȈșȈȦȡȐȍșȧ ȗȖȓȐȚȐȒȐ, ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ, șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ șȜȍȘȣ, 19


20 ȘȍȓȐȋȐȐ, ȒțȓȤȚțȘȣ Ȑ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ. ǵțȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ șȚȘȖȋȖ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȥȚȐȔ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ. ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȚȈȒȎȍ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȟȈȑȚȈȕȤȐ, ȟȚȖȉȣ șȣȋȘȈȚȤ ȘȖȓȤ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ǺȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈșȚȈȊȓȧȍȚ ȕȈș ȘȈȏȕȣȔȐ șȗȖșȖȉȈȔȐ, ȎȍȓȈȧ, ȟȚȖȉȣ ȕȈȠȈ ȎȐȏȕȤ țȊȍȕȟȈȓȈșȤ țșȗȍȝȖȔ, Ȑ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ ǴȈȕț ȗȘȖșȐȚ ȕȈș șȓȍȌȖȊȈȚȤ ǭȔț. ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ ǴȈȕț, țȟȐȚȍȓȤ ȊșȍȋȖ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ, ȖșȚȈȊȐȓ ȔȐȘț ȒȕȐȋț ȗȖȌ ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ «ǴȈȕț-șȈȔȝȐȚȈ», Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȗȖȊȍȌȈȓ, ȒȈȒȖȑ ȎȐȏȕȤȦ ȌȖȓȎȕȣ ȎȐȚȤ ȓȦȌȐ. ǯȌȍșȤ Ȏȍ Ȗȕ ȊȍȓȐȚ ȕȈȔ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȗȘȐȔȍȘț ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ǭȋȖ ȘȈȏȕȣȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȝ. ȅȚȐ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ȖȗȐșȈȕȣ Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧȝ, Ȑ ǬȎȈȧȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȍȘȍȟȐșȓȧȍȚ ȌȍșȧȚȤ șȈȔȣȝ ȊȈȎȕȣȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȑ ( ȒȍȠȈȊȈ ȌȝȘȐȚȈ-ȔȐȕȈ-ȠȈȘȐȘȈ ȌȎȈȑȈ ȌȎȈȋȈȌ-ȐȠȈ ȝȈȘȍ, ȒȍȠȈȊȈ ȌȝȘȐȚȈ-ȕȈȘȈ- ȝȈȘȐ-ȘțȗȈ ȌȎȈȑȈ ȌȎȈȋȈȌ-ȐȠȈ ȝȈȘȍ, ȒȍȠȈȊȈ ȌȝȘȐȚȈ-ȉțȌȌȝȈ-ȠȈȘȐȘȈ ȌȎȈȑȈ ȌȎȈȋȈȌ-ȐȠȈ ȝȈȘȍ Ȑ Ț.Ȍ.). ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ ǴȈȕț țȟȐȚ ȕȈș șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖșȚȈȊȐȓȐ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǩȖȋȈ, Ȑ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ, ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ DzȘȐȠȕȣ, ȐȏȓȖȎȍȕȕȣȔ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ ȒȈȒ ȖȕȈ ȍșȚȤ». ǷȖ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊț ȖȞȍȕȐȊ ȗțȚȤ ȉȝȈȒȚȐ, ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȕȣȑ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȍȑ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț, ǹȈȘȊȈȉȝȈțȔȈ ǩȝȈȚȚȈȟȈȘȤȧ ȚȈȒ ȖȗȐșȈȓ ȌȍȧȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȟȈȑȚȈȕȤȐ: ȊȈȐȘȈȋȑȈ-ȊȐȌȑȈ-ȕȐȌȎȈ-ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȈ ȠȐȒȠȈȘȚȝȈȔ ȥȒȈȝ ȗțȘțȠȈȝ ȗțȘȈȕȈȝ ȠȘȐ-ȒȘȐȠȕȈ-ȟȈȐȚȈȕȑȈ-ȠȈȘȐȘȈ-ȌȝȈȘȐ ȒȘȐȗȈȔȉțȌȝȐȘ ȑȈș ȚȈȔ ȈȝȈȔ ȗȘȈȗȈȌȑȍ «ȇ Ȑȡț ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ ț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȀȘȐ DzȘȐȠȕȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȐșȠȍȓ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȟȈȑȚȈȕȤȐ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț, ȟȚȖȉȣ ȖȌȈȘȐȚȤ ȕȈș ȐșȚȐȕȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ: ȕȈțȟȐȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ǭȔț Ȑ ȗȖȔȖȟȤ ȖȚȘȍȟȤșȧ ȖȚ ȊșȍȋȖ, ȟȚȖ ȔȍȠȈȍȚ șȖȏȕȈȕȐȦ DzȘȐȠȕȣ. Ƕȕ ȕȐșȠȍȓ ȕȈ ȏȍȔȓȦ, ȐȉȖ Ƕȕ — ȖȒȍȈȕ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȔȐȓȖșȚȐ. ȇ șȒȓȖȕȧȦșȤ Ȓ ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ» (ȟȈȑȚȈȕȤȧ-ȟȈȕȌȘȖȌȈȧ-ȕȈȚȈȒȈ, 6.74). Ǫ ȕȈȠ ȊȍȒ, Ȋ ȊȍȒ DzȈȓȐ, ȓȦȌȐ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȝȖȌȐȚ șȕȖȊȈ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȀȘȐ DzȘȐȠȕȣ ȟȈȑȚȈȕȤȐ, ȟȚȖȉȣ ȕȈ ǹȊȖȍȔ ȗȘȐȔȍȘȍ ȗȖȒȈȏȈȚȤ ȓȦȌȧȔ, ȒȈȒ ȖȉȘȍșȚȐ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. Ƕȕ ȗȘȖșȐȚ ȒȈȎȌȖȋȖ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȤ ǭȋȖ ȗȘȐȔȍȘț Ȑ șȚȈȚȤ ȋțȘț, ȟȚȖȉȣ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤ ȗȈȌȠȐȍ ȌțȠȐ ȊȍȒȈ DzȈȓȐ: ȑȈȘȍ ȌȍȒȝȈ, ȚȈȘȍ ȒȈȝȈ `ȒȘȐȠȕȈ'-țȗȈȌȍȠȈ ȈȔȈȘȈ ȈȌȎȕȈȑȈ ȋțȘț ȝȈȕȈ ȚȈȘȈ' ȥȐ ȌȍȠȈ «ǻȟȐ Ȋșȍȝ șȓȍȌȖȊȈȚȤ țȒȈȏȈȕȐȧȔ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȘȐ DzȘȐȠȕȣ, ȐȏȓȖȎȍȕȕȣȔ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȍ» Ȑ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ». ǹȚȈȕȤ ȌțȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȍȔ Ȑ ȗȖȗȣȚȈȑșȧ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤ ȒȈȎȌȖȋȖ ȕȈ ȥȚȖȑ ȏȍȔȓȍ» (ȟ.-ȟ., ǴȈȌȝȤȧ, 7.128). ǰȏ ȊșȍȋȖ șȒȈȏȈȕȕȖȋȖ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȊȗȖȓȕȍ ȧșȕȖ: ȞȍȓȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǸȈȔȈȟȈȕȌȘȣ, ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȟȈȑȚȈȕȤȐ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȖȌȕȈ — țȒȈȏȈȚȤ ȓȦȌȧȔ ȗțȚȤ Ȓ șȟȈșȚȤȦ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȓ ȓȦȉȖȔț, ȒȚȖ șȓȍȌțȍȚ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺǭDzǹǺ 17 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȐȚȐ ȔȈȕȚȘȖȗȈȕȐȠȈȌȈȔ ȊȑȈȝȈȘȈȕȚȈȔ șȈȔȈȝȐȚȈȔ 20


21 ȌȘȐȠȚȊȈșțȘȈ ȑȈȚțȌȝȈȕȈ ȌȎȈȋȌȝțȔ ȈȉȝȑȈȌȘȈȊȈȕ ȒȠțȌȝȈ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȐȚȐ — ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȔȈȕȚȘȈțȗȈȕȐȠȈȌȈȔ — ȊȍȌȐȟȍșȒțȦ ȔȈȕȚȘț; ȊȑȈȝȈȘȈȕȚȈȔ — ȘȈȏțȟȐȊȈȦȡȍȋȖ ȐȓȐ ȗȖȊȚȖȘȧȦȡȍȋȖ ȕȈȘȈșȗȍȊ (ǹȊȈȧȔȉȝțȊț ǴȈȕț); șȈȔȈȝȐȚȈȔ — șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȖȋȖ (ȕȍ ȊȖȏȉțȎȌȈȧșȤ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ țșȓȖȊȐȑ); ȌȘȐȠȚȊȈ — țȊȐȌȍȊ (ȍȋȖ); ȈșțȘȈȝ — ȌȍȔȖȕȣ; ȑȈȚțȌȝȈȕȈȝ — ȘȈȒȠȈșȣ; ȌȎȈȋȌȝțȔ — șȖȎȘȈȚȤ; ȈȉȝȑȈȌȘȈȊȈȕ — ȉȍȎȈȓȐ (ȖȟȍȕȤ ȉȣșȚȘȖ); ȒȠțȌȝȈ — ȖȚ ȎȍȓȈȕȐȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ șȊȖȑ ȈȗȗȍȚȐȚ. ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǺȈȒ, ȗȖȋȘțȎȍȕȕȣȑ Ȋ ȚȘȈȕș, ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ ǴȈȕț ȗȘȖȐȏȕȖșȐȓ ȔȈȕȚȘȣ Ȑȏ ǻȗȈȕȐȠȈȌ, șȖȌȍȘȎȈȡȐȍ ȔțȌȘȖșȚȤ ǪȍȌ. DzȖȋȌȈ ȋȖȓȖȌȕȣȍ ȘȈȒȠȈșȣ Ȑ ȈșțȘȣ țȊȐȌȍȓȐ ǹȊȈȧȔȉȝțȊț ǴȈȕț, ȐȔȐ ȖȊȓȈȌȍȓȖ ȎȍȓȈȕȐȍ șȢȍșȚȤ ȍȋȖ, Ȑ ȖȕȐ șȚȘȍȔȋȓȈȊ ȉȘȖșȐȓȐșȤ Ȓ ȕȍȔț. ǺǭDzǹǺ 18 ȚȈȔș ȚȈȚȝȈȊȈșȐȚȈȕ ȊȐȒȠȑȈ ȑȈȌȎȕȈȝ șȈȘȊȈ-ȋȈȚȖ ȝȈȘȐȝ ȑȈȔȈȐȝ ȗȈȘȐȊȘȐȚȖ ȌȍȊȈȐȘ ȝȈȚȊȈȠȈșȈȚ ȚȘȐ-ȊȐȠȚȈȗȈȔ ȚȈȕ — Ȑȝ (ȌȍȔȖȕȖȊ Ȑ ȘȈȒȠȈșȖȊ); ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȈȊȈșȐȚȈȕ — ȕȈȔȍȘȍȊȈȦȡȐȝșȧ (șȖȎȘȈȚȤ ǹȊȈȧȔȉȝțȊț ǴȈȕț); ȊȐȒȠȑȈ — țȊȐȌȍȊ; ȑȈȌȎȕȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȐȏȊȍșȚȕȣȑ ȗȖȌ ȐȔȍȕȍȔ ȇȋȤȐ; șȈȘȊȈ-ȋȈȚȈȝ — ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȐȑ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ; ȝȈȘȐȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȑȈȔȈȐȝ — ș ȇȔȈȔȐ (ǹȊȖȐȔȐ șȣȕȖȊȤȧȔȐ); ȗȈȘȐȊȘȐȚȈȝ — ȖȒȘțȎȍȕȕȣȑ; ȌȍȊȈȐȝ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȝȈȚȊȈ — țȉȐȊ (ȌȍȔȖȕȖȊ); ȈȠȈșȈȚ — șȚȈȓ ȗȘȈȊȐȚȤ (ȏȈȕȧȊ ȗȖșȚ ǰȕȌȘȣ); ȚȘȐ-ȊȐȠȚȈȗȈȔ — ȘȈȑșȒȐȔȐ ȗȓȈȕȍȚȈȔȐ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȇȋȤȧȗȈȚȐ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȐȑ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, țȊȐȌȍȓ, ȟȚȖ ȘȈȒȠȈșȣ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ șȖȉȐȘȈȦȚșȧ șȢȍșȚȤ ǹȊȈȧȔȉȝțȊț ǴȈȕț. ǺȖȋȌȈ Ƕȕ ȊȔȍșȚȍ șȖ ǹȊȖȐȔȐ șȣȕȖȊȤȧȔȐ ȇȔȈȔȐ Ȑ ȖșȚȈȓȤȕȣȔȐ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ țȕȐȟȚȖȎȐȓ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȑ ȘȈȒȠȈșȖȊ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ Ƕȕ ȏȈȕȧȓ ȗȖșȚ ǰȕȌȘȣ Ȑ șȚȈȓ ȗȘȈȊȐȚȤ ȘȈȑșȒȐȔ ȞȈȘșȚȊȖȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǩȘȈȝȔȈ, ȀȐȊȈ, ǰȕȌȘȈ — Ȋșȍ ȥȚȖ ȕȍ ȐȔȍȕȈ, Ȉ ȕȈȏȊȈȕȐȧ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȝ ȌȖȓȎȕȖșȚȍȑ. ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ȗȖȘȖȑ, ȒȖȋȌȈ ȕȈ ȥȚȐ ȌȖȓȎȕȖșȚȐ ȕȍ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȌȖșȚȖȑȕȖȋȖ ȒȈȕȌȐȌȈȚȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ǹȈȔ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ǩȘȈȝȔȖȑ ȐȓȐ ǰȕȌȘȖȑ. ǺǭDzǹǺ 19 șȊȈȘȖȟȐȠȖ ȌȊȐȚȐȑȈș Țț ȔȈȕțȘ Ȉȋȕȍȝ șțȚȖ 'ȉȝȈȊȈȚ ȌȑțȔȈȚ-șțȠȍȕȈ-ȘȖȟȐȠȔȈȚȗȘȈȔțȒȝȈș ȚȈșȑȈ ȟȈȚȔȈȌȎȈȝ șȊȈȘȖȟȐȠȈȝ — ǹȊȈȘȖȟȐȠȈ; ȌȊȐȚȐȑȈȝ — ȊȚȖȘȖȑ; Țț — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȔȈȕțȝ — ǴȈȕț; Ȉȋȕȍȝ — ǨȋȕȐ; șțȚȈȝ — șȣȕ; ȈȉȝȈȊȈȚ — șȚȈȓ; ȌȑțȔȈȚ — ǬȤȦȔȈȚ; șțȠȍȕȈ — 21


22 ǹțȠȍȕȈ; ȘȖȟȐȠȔȈȚ — ǸȖȟȐȠȔȈȚ; ȗȘȈȔțȒȝȈȝ — Țȍ, ȗȍȘȊȣȍ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ (ǹȊȈȘȖȟȐȠȐ); ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȚȔȈ-ȌȎȈȝ — șȣȕȖȊȤȧ. ǹȣȕ ǨȋȕȐ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǹȊȈȘȖȟȐȠȈ șȚȈȓ ȊȚȖȘȣȔ ǴȈȕț. ǹȚȈȘȠȐȔȐ ȍȋȖ șȣȕȖȊȤȧȔȐ ȉȣȓȐ ǬȤȦȔȈȚ, ǹțȠȍȕȈ Ȑ ǸȖȟȐȠȔȈȚ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȔȈȕȊȈȕȚȈȘȈȔ ȔȈȕțȘ ȌȍȊȈ ȔȈȕț-ȗțȚȘȈȝ șțȘȍȠȊȈȘȈȝ ȘȐȠȈȑȖ 'ȔȠȈȊȈȚȈȘȈȠ ȟȈ ȝȈȘȍȝ ȠȈȌ ȊȐȌȝȈȔ țȟȑȈȚȍ ǻ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȍșȚȤ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȑ. ǴȈȕț, ȔȈȕț-ȗțȚȘȈȝ (șȣȕȖȊȤȧ ǴȈȕț), ȞȈȘȤ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ Ȑ șȍȔȤ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ — Ȋșȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȟȈșȚȐȟȕȣȔȐ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǹȈȔ ǴȈȕț, ȍȋȖ șȣȕȖȊȤȧ ǷȘȐȧȊȘȈȚȈ Ȑ ǻȚȚȈȕȈȗȈȌȈ, ȗȖȓțȉȖȋȐ, șȖȚȊȖȘȍȕȕȣȍ ǬȈȒȠȍȑ Ȑ ȘȐȠȐ, ȚȈȒȐȍ ȒȈȒ ǴȈȘȐȟȐ, ȉȣȓȐ ȟȈșȚȐȟȕȣȔȐ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ ǴȈȕț. ǺȖȋȌȈ Ȏȍ ȇȋȤȧ, ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ, șȚȈȓ ȗȘȈȊȐȚȤ ȘȈȑșȒȐȔȐ ȗȓȈȕȍȚȈȔȐ. ǪȚȖȘȣȔ ǴȈȕț ȉȣȓ ǹȊȈȘȖȟȐȠȈ. Ǫ șȓȍȌțȦȡȐȝ ȖȌȐȕȕȈȌȞȈȚȐ șȚȐȝȈȝ ȖȗȐșȣȊȈȦȚșȧ ȌȘțȋȐȍ ǴȈȕț, ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ. ǺǭDzǹǺ 20 ȚȈȚȘȍȕȌȘȖ ȘȖȟȈȕȈș ȚȊ ȈșȐȌ ȌȍȊȈȠ ȟȈ ȚțȠȐȚȈȌȈȑȈȝ țȘȌȎȈ-șȚȈȔȉȝȈȌȈȑȈȝ șȈȗȚȈ ȘȐȠȈȑȖ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȕȈȝ ȚȈȚȘȈ — ȚȖȋȌȈ (Ȋ ȥȚț ȔȈȕȊȈȕȚȈȘț ); ȐȕȌȘȈȝ — ǰȕȌȘȈ; ȘȖȟȈȕȈȝ — ǸȖȟȈȕȈ; Țț — Ȏȍ; ȈșȐȚ — șȚȈȓȐ; ȌȍȊȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȚțȠȐȚȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ǺțȠȐȚȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ; țȘȌȎȈ — ǻȘȌȎȈ; șȚȈȔȉȝȈ — ǹȚȈȔȉȝȈ; ȈȌȈȑȈȝ — Ȑ ȌȘțȋȐȍ; șȈȗȚȈ — șȍȔȤ; ȘȐȠȈȑȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ; ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȕȈȝ — ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȍ ȋȓțȉȖȒȖȑ ȊȍȘȖȑ. ǪȖ ȊȘȍȔȍȕȈ ȞȈȘșȚȊȖȊȈȕȐȧ ǹȊȈȘȖȟȐȠȐ ȗȖșȚ ǰȕȌȘȣ ȏȈȕȐȔȈȓ șȣȕ ȇȋȤȐ, ǸȖȟȈȕȈ. ǺțȠȐȚȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ șȚȈȓȐ ȋȓȈȊȕȣȔȐ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ, Ȉ ǻȘȌȎȈ, ǹȚȈȔȉȝȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȏȈȕȧȓȐ ȗȖșȚȣ șȈȗȚȈ-ȘȐȠȐ (șȍȔȐ ȔțȌȘȍȞȖȊ). Ǫșȍ ȖȕȐ ȖȚȓȐȟȈȓȐșȤ ȕȍȗȖȒȖȓȍȉȐȔȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ ǫȖșȗȖȌț. ǺǭDzǹǺ 21 ȘȐȠȍș Țț ȊȍȌȈȠȐȘȈșȈș ȚțȠȐȚȈ ȕȈȔȈ ȗȈȚȕȑ ȈȉȝțȚ ȚȈșȑȈȔ ȌȎȈȌȎȕȍ ȚȈȚȖ ȌȍȊȖ ȊȐȉȝțȘ ȐȚȑ ȈȉȝȐȊȐȠȘțȚȈȝ ȘȐȠȍȝ — Ȑȏ șȊȧȚȣȝ; Țț — Ȏȍ; ȊȍȌȈȠȐȘȈșȈȝ — ǪȍȌȈȠȐȘȣ; ȚțȠȐȚȈ — ǺțȠȐȚȈ; ȕȈȔȈ — ȗȖ ȐȔȍȕȐ; ȗȈȚȕȐ — ȎȍȕȈ; ȈȉȝțȚ — ȏȈȟȈȓȈ; ȚȈșȑȈȔ — Ȋ ȍȍ (ȓȖȕȍ); ȌȎȈȌȎȕȍ — ȘȖȌȐȓșȧ; ȚȈȚȈȝ — ȗȖȚȖȔ; ȌȍȊȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ; ȊȐȉȝțȝ — ǪȐȉȝț; ȐȚȐ — ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; 22


23 ȈȉȝȐȊȐȠȘțȚȈȝ — ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȣȑ. ǪȍȌȈȠȐȘȈ ȉȣȓ ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȣȔ ȘȐȠȐ. ǰȏ ȓȖȕȈ ȍȋȖ Ȏȍȕȣ, ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǺțȠȐȚȈ, ȗȖȧȊȐȓșȧ ǪȐȉȝț, ȈȊȈȚȈȘȈ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺǭDzǹǺ 22 ȈȠȚȈȠȐȚȐ-șȈȝȈșȘȈȕȐ ȔțȕȈȑȖ ȑȍ ȌȝȘȐȚȈ-ȊȘȈȚȈȝ ȈȕȊȈȠȐȒȠȈȕ ȊȘȈȚȈȔ ȚȈșȑȈ ȒȈțȔȈȘȈ-ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐȕȈȝ ȈȠȚȈȠȐȚȐ — ȟȐșȓȖȔ ȊȖșȍȔȤȌȍșȧȚ ȊȖșȍȔȤ; șȈȝȈșȘȈȕȐ — Țȣșȧȟ; ȔțȕȈȑȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ; ȑȍ — ȒȖȚȖȘȣȍ; ȌȝȘȐȚȈ-ȊȘȈȚȈȝ — șȚȖȑȒȐȍ Ȋ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȐ ȖȉȍȚȖȊ; ȈȕȊȈȠȐȒȠȈȕ — ȗȖȓțȟȐȓȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ; ȊȘȈȚȈȔ — ȖȉȍȚȣ; ȚȈșȑȈ — ǭȋȖ (ǪȐȉȝț); ȒȈțȔȈȘȈ — ȕȍȎȍȕȈȚȖȋȖ; ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐȕȈȝ — ȝȘȈȕȧȡȍȋȖ ȗȖșȚȖȧȕșȚȊȖ ȥȚȖȔț țȒȓȈȌț ȎȐȏȕȐ, ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ . ǪȐȉȝț ȊșȦ ȎȐȏȕȤ ȖșȚȈȊȈȓșȧ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ, ȝȘȈȕȧ ȖȉȍȚ ȉȍȏȉȘȈȟȐȧ. Ƕȕ ȗȖȊȍȌȈȓ ȊȖșȤȔȐȌȍșȧȚȐ ȊȖșȤȔȐ ȚȣșȧȟȈȔ șȊȧȚȣȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȝȘȈȕȐȚȤ ȖȉȍȚȣ, ȖȉțȏȌȣȊȈȚȤ țȔ Ȑ Ț.Ȍ. ǺǭDzǹǺ 23 ȚȘȐȚȐȑȈ țȚȚȈȔȖ ȕȈȔȈ ȗȘȐȑȈȊȘȈȚȈ-șțȚȖ ȔȈȕțȝ ȗȈȊȈȕȈȝ șȘȐȕȌȎȈȑȖ ȑȈȌȎȕȈȝȖȚȘȈȌȑȈș ȚȈȚ-șțȚȈ ȕȘȐȗȈ ȚȘȐȚȐȑȈȝ — ȚȘȍȚȐȑ; țȚȚȈȔȈȝ — ǻȚȚȈȔȈ; ȕȈȔȈ — ȗȖ ȐȔȍȕȐ; ȗȘȐȑȈȊȘȈȚȈ — ȞȈȘȧ ǷȘȐȧȊȘȈȚȣ; șțȚȈȝ — șȣȕ; ȔȈȕțȝ — ǴȈȕț; ȗȈȊȈȕȈȝ — ǷȈȊȈȕȈ; șȘȐȕȌȎȈȑȈȝ — ǹȘȐȕȌȎȈȧ; ȑȈȌȎȕȈȝȖȚȘȈ-ȈȌȑȈȝ — ȇȋȤȧȝȖȚȘȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ; ȚȈȚ-șțȚȈȝ — ȍȍ șȣȕȖȊȤȧ (șȣȕȖȊȤȧ ǻȚȚȈȔȣ); ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ. Ƕ ȞȈȘȤ, ȚȘȍȚȤȐȔ ǴȈȕț șȚȈȓ ǻȚȚȈȔȈ, șȣȕ ȞȈȘȧ ǷȘȐȧȊȘȈȚȣ. ǹȘȍȌȐ ȍȋȖ șȣȕȖȊȍȑ ȉȣȓȐ ǷȈȊȈȕȈ, ǹȘȐȕȌȎȈȧ Ȑ ȇȋȤȧȝȖȚȘȈ. ǺǭDzǹǺ 24 ȊȈșȐȠȚȝȈ-ȚȈȕȈȑȈȝ șȈȗȚȈ ȘȐȠȈȑȈȝ ȗȘȈȔȈȌȈȌȈȑȈȝ șȈȚȑȈ ȊȍȌȈȠȘțȚȈ ȉȝȈȌȘȈ ȌȍȊȈ ȐȕȌȘȈș Țț șȈȚȑȈȌȎȐȚ ȊȈșȐȠȚȝȈ-ȚȈȕȈȑȈȝ — șȣȕȖȊȤȧ ǪȈșȐȠȚȝȐ; șȈȗȚȈ — șȍȔȍȘȖ; ȘȐȠȈȑȈȝ — ȔțȌȘȍȞȣ; ȗȘȈȔȈȌȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ǷȘȈȔȈȌȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ; șȈȚȑȈȝ — ǹȈȚȤȐ; ȊȍȌȈȠȘțȚȈȝ — ǪȍȌȈȠȘțȚȣ; ȉȝȈȌȘȈȝ — ǩȝȈȌȘȣ; ȌȍȊȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȐȕȌȘȈȝ — ȞȈȘȤ ȘȈȧ; Țț — Ȏȍ; șȈȚȑȈȌȎȐȚ — ǹȈȚȤȧȌȎȐȚ. 23


24 Ǫ ȥȗȖȝț ȚȘȍȚȤȍȋȖ ǴȈȕț ǷȘȈȔȈȌȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ șȣȕȖȊȤȧ ǪȈșȐȠȚȝȐ șȚȈȓȐ șȍȔȤȦ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ. ǹȈȚȤȐ, ǪȍȌȈȠȘțȚȣ Ȑ ǩȝȈȌȘȣ ȏȈȕȧȓȐ ȗȖșȚȣ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, Ȉ ǹȈȚȤȧȌȎȐȚȈ ȊȖȏȊȍȓȐ ȕȈ ȚȘȖȕ ǰȕȌȘȣ, ȞȈȘȧ ȘȈȧ. ǺǭDzǹǺ 25 ȌȝȈȘȔȈșȑȈ șțȕȘȐȚȈȑȈȔ Țț ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȗțȘțȠȖȚȚȈȔȈȝ șȈȚȑȈșȍȕȈ ȐȚȐ ȒȝȑȈȚȖ ȌȎȈȚȈȝ șȈȚȑȈȊȘȈȚȈȐȝ șȈȝȈ ȌȝȈȘȔȈșȑȈ — ȗȖȓțȉȖȋȈ, Ȋ ȊȍȌȍȕȐȐ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȘȍȓȐȋȐȧ; șțȕȘȐȚȈȑȈȔ — Ȋ (ȓȖȕȍ ȍȋȖ Ȏȍȕȣ) ǹțȕȘȐȚȣ; Țț — Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȗțȘțȠȈ-țȚȚȈȔȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; șȈȚȑȈșȍȕȈȝ — ǹȈȚȤȧșȍȕȈ; ȐȚȐ — ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȒȝȑȈȚȈȝ — ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȣȑ; ȌȎȈȚȈȝ — ȘȖȎȌȍȕ; șȈȚȑȈȊȘȈȚȈȐȝ — ș ǹȈȚȤȧȊȘȈȚȈȔȐ; șȈȝȈ — ȊȔȍșȚȍ. Ǫ ȥȚț ȔȈȕȊȈȕȚȈȘț ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȧȊȐȓșȧ Ȑȏ ȓȖȕȈ ǹțȕȘȐȚȣ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȉȣȓȈ ȎȍȕȖȑ ǬȝȈȘȔȣ, ȗȖȓțȉȖȋȈ, ȖȚȊȍȟȈȊȠȍȋȖ ȏȈ ȘȍȓȐȋȐȦ. ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȖșȓȈȊȐȓșȧ ȚȖȋȌȈ ȗȖȌ ȐȔȍȕȍȔ ǹȈȚȤȧșȍȕȣ; Ƕȕ ȗȘȐȠȍȓ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ ȊȔȍșȚȍ ș ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȏȊȈȓȐ ǹȈȚȤȧȊȘȈȚȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 26 șȖ 'ȕȘȐȚȈ-ȊȘȈȚȈ-ȌțȝȠȐȓȈȕ ȈșȈȚȖ ȑȈȒȠȈ-ȘȈȒȠȈșȈȕ ȉȝțȚȈ-ȌȘțȝȖ ȉȝțȚȈ-ȋȈȕȈȔȠ ȟȈȊȈȌȝȐȚ șȈȚȑȈȌȎȐȚ-șȈȒȝȈȝ șȈȝ — Ƕȕ (ǹȈȚȤȧșȍȕȈ); ȈȕȘȐȚȈ-ȊȘȈȚȈ — ȓȦȉȧȡȐȝ ȗȘȖȐȏȕȖșȐȚȤ ȓȎȐȊȣȍ ȘȍȟȐ; ȌțȝȠȐȓȈȕ — Țȍȝ, ȒȚȖ ȌțȘȕȖ ȊȍȌȍȚ șȍȉȧ; ȈșȈȚȈȝ — ȘȈȏȊȘȈȡȍȕȕȣȝ; ȑȈȒȠȈ-ȘȈȒȠȈșȈȕ — ȧȒȠȍȑ Ȑ ȘȈȒȠȈșȖȊ; ȉȝțȚȈ-ȌȘțȝȈȝ — Țȍȝ, ȒȚȖ ȊșȍȋȌȈ ȊȣșȚțȗȈȍȚ ȗȘȖȚȐȊ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȊȈȕȐȧ ȌȘțȋȐȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȉȝțȚȈ-ȋȈȕȈȕ — ȗȘȐȊȐȌȍȕȐȑ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȊȈȌȝȐ — țȉȐȓ; șȈȚȑȈȌȎȐȚ-șȈȒȝȈȝ — ȌȘțȋ ǹȈȚȤȧȌȎȐȚȈ. ǹȈȚȤȧșȍȕȈ ȊȔȍșȚȍ șȖ ǹȊȖȐȔ ȌȘțȋȖȔ ǹȈȚȤȧȌȎȐȚȖȔ, ȏȈȕȐȔȈȊȠȐȔ ȚȖȋȌȈ ȗȖșȚ ǰȕȌȘȣ, ȞȈȘȧ ȘȈȧ, țȕȐȟȚȖȎȐȓ Ȋșȍȝ ȓȎȐȊȣȝ, ȕȍȟȍșȚȐȊȣȝ ȧȒȠȍȑ, ȘȈȒȠȈșȖȊ Ȑ ȌțȝȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȚȊȖȘȐȓȐ ȉȍșȟȐȕșȚȊȈ Ȑ ȗȘȐȟȐȕȧȓȐ șȚȘȈȌȈȕȐȧ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. ǺǭDzǹǺ 27 ȟȈȚțȘȚȝȈ țȚȚȈȔȈ-ȉȝȘȈȚȈ ȔȈȕțȘ ȕȈȔȕȈ ȟȈ ȚȈȔȈșȈȝ ȗȘȐȚȝțȝ ȒȝȑȈȚȐȘ ȕȈȘȈȝ ȒȍȚțȘ ȐȚȑ ȈȌȑȈ ȌȈȠȈ ȚȈȚ-șțȚȈȝ ȟȈȚțȘȚȝȈ — ȟȍȚȊȍȘȚȣȑ (ǴȈȕț); țȚȚȈȔȈ-ȉȝȘȈȚȈ — ȉȘȈȚ ǻȚȚȈȔȣ; ȔȈȕțȝ — ǴȈȕț; ȕȈȔȕȈ — ȗȖ ȐȔȍȕȐ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȚȈȔȈșȈȝ — ǺȈȔȈșȈ; ȗȘȐȚȝțȝ — ǷȘȐȚȝț; ȒȝȑȈȚȐȝ — DzȝȤȧȚȐ; ȕȈȘȈȝ — ǵȈȘȈ; ȒȍȚțȝ — DzȍȚț; ȐȚȐ — ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȈȌȑȈȝ — Țȍ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ȒȖȚȖȘȣȝ; ȌȈȠȈ — ȌȍșȧȚȤ; ȚȈȚ-șțȚȈȝ — șȣȕȖȊȤȧ ǺȈȔȈșȣ ǴȈȕț. 24


25 ǩȘȈȚ ǻȚȚȈȔȣ, ȚȘȍȚȤȍȋȖ ǴȈȕț, ȗȘȖșȓȈȊȐȓșȧ ȗȖȌ ȐȔȍȕȍȔ ǺȈȔȈșȣ. Ƕȕ șȚȈȓ ȟȍȚȊȍȘȚȣȔ ǴȈȕț. ǹȚȈȘȠȐȔȐ Ȑȏ ȌȍșȧȚȍȘȣȝ șȣȕȖȊȍȑ ǺȈȔȈșȣ ȉȣȓȐ ǷȘȐȚȝț, DzȝȤȧȚȐ, ǵȈȘȈ Ȑ DzȍȚț. ǺǭDzǹǺ 28 șȈȚȑȈȒȈ ȝȈȘȈȑȖ ȊȐȘȈ ȌȍȊȈș ȚȘȐȠȐȒȝȈ ȐȠȊȈȘȈȝ ȌȎȑȖȚȐȘȌȝȈȔȈȌȈȑȈȝ șȈȗȚȈ ȘȐȠȈȑȈș ȚȈȔȈșȍ 'ȕȚȈȘȍ șȈȚȑȈȒȈȝ — ǹȈȚȤȧȒȐ; ȝȈȘȈȑȈȝ — ǽȈȘȐ; ȊȐȘȈȝ — ǪȐȘȣ; ȌȍȊȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȚȘȐȠȐȒȝȈȝ — ǺȘȐȠȐȒȝȈ; ȐȠȊȈȘȈȝ — ȞȈȘȤ ȘȈȧ; ȌȎȑȖȚȐȘȌȝȈȔȈ-ȈȌȈȑȈȝ — Țȍ, ȊȖ ȋȓȈȊȍ ȒȖȚȖȘȣȝ ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȣȑ ǬȎȤȖȚȐȘȌȝȈȔȈ; șȈȗȚȈ — șȍȔȤ; ȘȐȠȈȑȈȝ — ȔțȌȘȍȞȣ; ȚȈȔȈșȍ — ȒȖȋȌȈ ȗȘȈȊȐȓ ǺȈȔȈșȈ ǴȈȕț; ȈȕȚȈȘȍ — Ȋ ȗȍȘȐȖȌ. ǪȖ ȊȘȍȔȍȕȈ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ǺȈȔȈșȣ ǴȈȕț ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ ȉȣȓȐ ǹȈȚȤȧȒȐ, ǽȈȘȐ Ȑ ǪȐȘȣ. ǾȈȘȍȔ ȘȈȧ, ǰȕȌȘȖȑ, ȉȣȓ ǺȘȐȠȐȒȝȈ, Ȉ ȔțȌȘȍȞȖȊ Ȋ șȈȗȚȈȘȠȐ-ȌȝȈȔȍ ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȓ ǬȎȤȖȚȐȘȌȝȈȔȈ. ǺǭDzǹǺ 29 ȌȍȊȈ ȊȈȐȌȝȘȐȚȈȑȖ ȕȈȔȈ ȊȐȌȝȘȐȚȍș ȚȈȕȈȑȈ ȕȘȐȗȈ ȕȈȠȚȈȝ ȒȈȓȍȕȈ ȑȈȐȘ ȊȍȌȈ ȊȐȌȝȘȐȚȈȝ șȊȍȕȈ ȚȍȌȎȈșȈ ȌȍȊȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȊȈȐȌȝȘȐȚȈȑȈȝ — ǪȈȑȌȝȘȐȚȐ; ȕȈȔȈ — ȗȖ ȐȔȍȕȐ; ȊȐȌȝȘȐȚȍȝ — ǪȐȌȝȘȐȚȐ; ȚȈȕȈȑȈȝ — șȣȕȖȊȤȧ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȕȈȠȚȈȝ — ȗȖȚȍȘȧȕȣ; ȒȈȓȍȕȈ — șȖ ȊȘȍȔȍȕȍȔ; ȑȈȐȝ — ȒȖȚȖȘȣȔȐ; ȊȍȌȈȝ — ǪȍȌȣ; ȊȐȌȝȘȐȚȈȝ — ȏȈȡȐȡȍȕȣ; șȊȍȕȈ — șȊȖȐȔ; ȚȍȌȎȈșȈ — ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ. Ƕ ȞȈȘȤ, Ȋ Țț ȔȈȕȊȈȕȚȈȘț, ȒȖȋȌȈ ȗȘȈȊȐȓ ǺȈȔȈșȈ, șȣȕȖȊȤȧ ǪȐȌȝȘȐȚȐ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȏȊȈȓȐ ǪȈȑȌȝȘȐȚȐ, ȚȖȎȍ ȉȣȓȐ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ș ȚȍȟȍȕȐȍȔ ȊȘȍȔȍȕȐ ǪȍȌȣ țȚȘȈȚȐȓȐ șȊȖȍ ȊȓȐȧȕȐȍ, ȥȚȐ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ șȊȖȍȑ ȊȓȈșȚȤȦ ȏȈȡȐȚȐȓȐ Ȑȝ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȔȈȕȊȈȕȚȈȘț, ȒȖȋȌȈ ȗȘȈȊȐȓ ǺȈȔȈșȈ, ȉȣȓȖ ȌȊȍ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, Ȑ Ȓ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȕȐȝ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȓȐ ǪȈȑȌȝȘȐȚȐ. ǶȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ — ȏȈȡȐȡȈȚȤ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚ ǪȍȌ. ǬȍȊȈȚȈȔȐ, ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ, ȕȈȏȣȊȈȦȚ Țȍȝ, ȒȚȖ șȓȍȌțȍȚ ǪȍȌȈȔ, Ȉ ȘȈȒȠȈșȈȔȐ — Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȍȚ ǪȍȌȈȔȐ. DzȖȋȌȈ ǪȍȌȣ țȚȘȈȟȐȊȈȦȚ șȊȖȍ ȊȓȐȧȕȐȍ, Ȋșȧ ȊșȍȓȍȕȕȈȧ ȗȖȊȍȘȋȈȍȚșȧ Ȋ ȝȈȖș. ǷȖȥȚȖȔț ȗȖȓțȉȖȋȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȞȈȘȐ Ȑ ȟȐȕȖȊȕȐȒȐ, ȕȈȏȕȈȟȍȕȕȣȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖȔ, ȖȉȧȏȈȕȣ ȊșȧȟȍșȒȐ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚ ǪȍȌ. ǰȕȈȟȍ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȊȖȞȈȘȐȚșȧ ȝȈȖș, ȗȘȐ ȒȖȚȖȘȖȔ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȕȐ ȔȐȘȈ. ǺǭDzǹǺ 30 ȚȈȚȘȈȗȐ ȌȎȈȌȎȕȍ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȝȈȘȐȕȑȈȔ ȝȈȘȐȔȍȌȝȈșȈȝ 25


26 ȝȈȘȐȘ ȐȚȑ ȈȝȘȐȚȖ ȑȍȕȈ ȋȈȌȎȍȕȌȘȖ ȔȖȟȐȚȖ ȋȘȈȝȈȚ ȚȈȚȘȈȗȐ — ȐȔȍȕȕȖ ȚȖȋȌȈ; ȌȎȈȌȎȕȍ — ȘȖȌȐȓșȧ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȝȈȘȐȕȑȈȔ — Ȋ (ȟȘȍȊȍ) ǽȈȘȐȕȐ; ȝȈȘȐȔȍȌȝȈșȈȝ — ȖȚ ǽȈȘȐȔȍȌȝȐ; ȝȈȘȐȝ — ǽȈȘȐ; ȐȚȐ — ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȈȝȘȐȚȈȝ — ȕȈȏȊȈȕȕȣȑ; ȑȍȕȈ — ȒȖȚȖȘȣȔ; ȋȈȌȎȈ-ȐȕȌȘȈȝ — ȞȈȘȤ șȓȖȕȖȊ; ȔȖȟȐȚȈȝ — ȐȏȉȈȊȓȍȕ; ȋȘȈȝȈȚ — ȖȚ ȒȘȖȒȖȌȐȓȈ. Ǫ ȥȚț ȔȈȕȊȈȕȚȈȘț ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȐȠȕț, ȗȖȧȊȐȓșȧ Ȑȏ ȟȘȍȊȈ ǽȈȘȐȕȐ, Ȏȍȕȣ ǽȈȘȐȔȍȌȝȐ, Ȑ ȏȊȈȓȐ ǭȋȖ ǽȈȘȐ. ǽȈȘȐ șȗȈș ǹȊȖȍȋȖ șȓțȋț, ȞȈȘȧ șȓȖȕȖȊ ǫȈȌȎȍȕȌȘț, ȖșȊȖȉȖȌȐȊ ȍȋȖ Ȑȏ ȗȈșȚȐ ȒȘȖȒȖȌȐȓȈ. ǺǭDzǹǺ 31 ȠȘȐ-ȘȈȌȎȖȊȈȟȈ ȉȈȌȈȘȈȑȈȕȈ ȥȚȈȚ Țȍ ȠȘȖȚțȔ ȐȟȟȝȈȔȈȝȍ ȊȈȑȈȔ ȝȈȘȐȘ ȑȈȚȝȈ ȋȈȌȎȈ-ȗȈȚȐȔ ȋȘȈȝȈ-ȋȘȈșȚȈȔ ȈȔțȔțȟȈȚ ȠȘȐ-ȘȈȌȎȈ țȊȈȟȈ — ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ șȒȈȏȈȓ; ȉȈȌȈȘȈȑȈȕȍ — Ȗ șȣȕ ǩȈȌȈȘȈȧȕȣ (ǪȤȧșȈȌȍȊȣ); ȥȚȈȚ — ȥȚȖ; Țȍ — ȖȚ Țȍȉȧ; ȠȘȖȚțȔ ȐȟȟȝȈȔȈȝȍ — ȎȍȓȈȍȔ țșȓȣȠȈȚȤ; ȊȈȑȈȔ — Ȕȣ; ȝȈȘȐȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǽȈȘȐ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȋȈȌȎȈ-ȗȈȚȐȔ — ȞȈȘȧ șȓȖȕȖȊ; ȋȘȈȝȈ-ȋȘȈșȚȈȔ — șȝȊȈȟȍȕȕȖȋȖ ȒȘȖȒȖȌȐȓȖȔ; ȈȔțȔțȟȈȚ — ȖșȊȖȉȖȌȐȓ. ǾȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ șȒȈȏȈȓ: ǴȖȑ ȋȖșȗȖȌȐȕ, ǩȈȌȈȘȈȧȕȐ, ȧ ȎȍȓȈȦ țșȓȣȠȈȚȤ ȖȚ Țȍȉȧ ȗȖȌȘȖȉȕȣȑ ȘȈșșȒȈȏ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ǽȈȘȐ șȗȈș ȞȈȘȧ șȓȖȕȖȊ ȖȚ ȒȘȖȒȖȌȐȓȈ. ǺǭDzǹǺ 32 ȚȈȚ-ȒȈȚȝȈșț ȔȈȝȈȚ ȗțȕȑȈȔ ȌȝȈȕȑȈȔ șȊȈșȚȑȈȑȈȕȈȔ ȠțȉȝȈȔ ȑȈȚȘȈ ȑȈȚȘȖȚȚȈȔȈȠȓȖȒȖ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȋȐȑȈȚȍ ȝȈȘȐȝ ȚȈȚ-ȒȈȚȝȈșț — Ȋ Țȍȝ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧȝ; ȔȈȝȈȚ — ȊȍȓȐȒȖȍ; ȗțȕȑȈȔ — ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȍ; ȌȝȈȕȑȈȔ — șȓȈȊȕȖȍ; șȊȈșȚȑȈȑȈȕȈȔ — ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȖȍ; ȠțȉȝȈȔ — ȊșȍȖȉȡȍȍ ȉȓȈȋȖ; ȑȈȚȘȈ — ȋȌȍ; ȑȈȚȘȈ — ȋȌȍ; țȚȚȈȔȈȠȓȖȒȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ, ȐȏȊȍșȚȕȣȑ ȗȖȌ ȐȔȍȕȍȔ ǻȚȚȈȔȈȠȓȖȒȈ (ȚȖȚ, Ȗ ȒȖȔ ȗȖȊȍșȚȊțȦȚ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȗȐșȈȕȐȧ); ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȋȐȑȈȚȍ — ȊȖșȗȍȊȈȍȚșȧ; ȝȈȘȐȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. dzȦȉȖȍ ȗȐșȈȕȐȍ ȐȓȐ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȊȖșȗȍȊȈȦȚșȧ ȌȍȧȕȐȧ Ȑ șȓȈȊȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǻȚȚȈȔȈȠȓȖȒȐ, ȊȖȐșȚȐȕț ȐșȗȖȓȕȍȕȖ ȊȍȓȐȟȐȧ Ȑ ȟȐșȚȖȚȣ. ǶȕȖ șȓȈȊȐȚșȧ șȘȍȌȐ ȓȦȌȍȑ Ȑ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȐȔ ȉȓȈȋȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚșȧ ȗȖ ȊșȍȔț ȔȐȘț ȚȖȓȤȒȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț, ȟȚȖ Ȕȣ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȔ Ȗ DzȘȐȠȕȍ. Ǵȣ ȐȏȌȈȓȐ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȒȕȐȋ, ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ «ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ- ȟȈȘȐȚȈȔȘȐȚȈ» Ȋ șȍȔȕȈȌȞȈȚȐ ȚȖȔȈȝ ȗȖ ȟȍȚȣȘȍșȚȈ șȚȘȈȕȐȞ Ȋ ȒȈȎȌȖȔ, Ȉ ȚȈȒȎȍ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȈ» Ȑ «ǵȍȒȚȈȘ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȐ». DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, 26


27 Ȕȣ ȗțȉȓȐȒțȍȔ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» Ȋ ȠȍșȚȐȌȍșȧȚȐ ȚȖȔȈȝ. DzȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȍȘȍșȒȈȏȣȊȈȍȚ ȚȖ, Ȗ ȟȍȔ Ȗȕ țȏȕȈȓ Ȑȏ ȥȚȐȝ ȒȕȐȋ, Ȉ ȌȘțȋȐȍ șȓțȠȈȦȚ ȍȋȖ, ȥȚȖ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȉȖȓȤȠȖȍ ȉȓȈȋȖ Ȑ ȘȈșșȒȈȏȟȐȒț, Ȑ șȓțȠȈȚȍȓȧȔ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋșȍ ȟȓȍȕȣ ȕȈȠȍȋȖ ǬȊȐȎȍȕȐȧ, ȖșȖȉȍȕȕȖ șȈȕȕȤȧșȐ, ȌȖȓȎȕȣ ȕȍ ȎȈȓȍȧ șȐȓ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ ȓȦȌȧȔ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. ȅȚȖ șȖȏȌȈșȚ ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕțȦ ȈȚȔȖșȜȍȘț ȊȖ ȊșȍȔ ȔȐȘȍ. ǺǭDzǹǺ 33 ȠȘȐ-șțȚȈ țȊȈȟȈ ȗȈȘȐȒȠȐȚȈȐȊȈȔ șȈ Țț ȉȈȌȈȘȈȑȈȕȐȝ ȗȘȈȑȖȗȈȊȐȠȚȍȕȈ ȒȈȚȝȈșț ȟȖȌȐȚȈȝ țȊȈȟȈ ȊȐȗȘȈȝ ȗȘȈȚȐȕȈȕȌȑȈ ȗȈȘȚȝȐȊȈȔ ȔțȌȈ ȔțȕȐȕȈȔ șȈȌȈșȐ șȔȈ ȠȘȐȕȊȈȚȈȔ ȠȘȐ-șțȚȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ǹțȚȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȗȈȘȐȒȠȐȚȈ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȍȑ ǷȈȘȐȒȠȐȚȖȔ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; șȈȝ — Ȗȕ; Țț — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȉȈȌȈȘȈȑȈȕȐȝ — ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ; ȗȘȈȑȈ-țȗȈȊȐȠȚȍȕȈ — ȖȎȐȌȈȦȡȐȔ ȕȍȔȐȕțȍȔȖȑ șȔȍȘȚȐ (ǴȈȝȈȘȈȌȎȍȑ ǷȈȘȐȒȠȐȚȖȔ); ȒȈȚȝȈșț — Ȋ șȓȖȊȈȝ; ȟȖȌȐȚȈȝ — ȊȌȖȝȕȖȊȓȍȕȕȣȑ; țȊȈȟȈ — șȒȈȏȈȓ; ȊȐȗȘȈȝ — Ȗ ȉȘȈȝȔȈȕȣ; ȗȘȈȚȐȕȈȕȌȑȈ — ȗȖȏȌȘȈȊȐȊ; ȗȈȘȚȝȐȊȈȔ — ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȈȘȐȒȠȐȚȈ; ȔțȌȈ — ș ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȔ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍȔ; ȔțȕȐȕȈȔ — ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ; șȈȌȈșȐ — ȕȈ șȖȉȘȈȕȐȐ; șȔȈ — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȠȘȐȕȊȈȚȈȔ — ȎȍȓȈȊȠȐȝ țșȓȣȠȈȚȤ. ȀȘȐ ǹțȚȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȒȖȋȌȈ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȖȎȐȌȈȊȠȐȑ ȕȍȔȐȕțȍȔȖȑ șȔȍȘȚȐ, ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ ȀțȒȈȌȍȊȍ ǫȖșȊȈȔȐ ș ȚȈȒȖȑ ȗȘȖșȤȉȖȑ, ȚȖȚ, ȊȖȖȌțȠȍȊȓȍȕȕȣȑ șȓȖȊȈȔȐ ȞȈȘȧ, ȊȣȘȈȏȐȓ ȍȔț ȗȖȟȚȍȕȐȍ Ȑ, ȖȟȍȕȤ ȌȖȊȖȓȤȕȣȑ, ȏȈȋȖȊȖȘȐȓ ȗȍȘȍȌ șȖȉȘȈȕȐȍȔ ȔțȌȘȍȞȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȎȈȎȌȈȓȐ ȍȋȖ țșȓȣȠȈȚȤ. ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȗȍȘȊȖȑ ȋȓȈȊȍ ǪȖșȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǴȈȕț, ȗȘȈȊȧȡȐȍ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ».

Ƚɥɚɜɚ ɜɬɨɪɚɹ. ɋɥɨɧ Ƚɚɞɠɟɧɞɪɚ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɛɟɞɭ ǪȚȖȘȈȧ, ȚȘȍȚȤȧ Ȑ ȟȍȚȊȍȘȚȈȧ ȋȓȈȊȣ ȥȚȖȑ ȗȍșȕȐ ȗȖȊȍșȚȊțȦȚ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ ȗȖȘț ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȟȍȚȊȍȘȚȖȋȖ ǴȈȕț ȏȈȡȐȚȐȓ ȞȈȘȧ șȓȖȕȖȊ. ǪȖ ȊȚȖȘȖȑ ȋȓȈȊȍ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ, ȒȈȒ ȕȈ șȓȖȕȈ, ȒțȗȈȊȠȍȋȖșȧ șȖ șȊȖȐȔȐ ȎȍȕȈȔȐ Ȋ ȖȏȍȘȍ, ȊȕȍȏȈȗȕȖ ȕȈȗȈȓ ȒȘȖȒȖȌȐȓ, Ȑ ȚȖȚ, ȐȡȈ șȗȈșȍȕȐȧ, șȚȈȓ ȔȖȓȐȚȤ Ȗ ȏȈȡȐȚȍ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǷȖșȘȍȌȐ ǴȖȓȖȟȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ șȚȖȐȚ ȊȣșȖȒȈȧ Ȑ ȖȟȍȕȤ ȒȘȈșȐȊȈȧ ȋȖȘȈ ȊȣșȖȚȖȑ Ȋ ȌȍșȧȚȤ Țȣșȧȟ ȑȖȌȎȈȕ (130 000 ȒȐȓȖȔȍȚȘȖȊ). ǶȕȈ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ǺȘȐȒțȚȈ. Ǫ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȌȖȓȐȕ ț ȍȍ ȗȖȌȕȖȎȐȧ ȘȈșȒȐȕțȓșȧ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȑ șȈȌ ǸȐȚțȔȈȚ, ȘȈȏȉȐȚȣȑ ǪȈȘțȕȖȑ, Ȉ Ȋ ȕȍȔ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȌȐȊȕȖȑ ȒȘȈșȖȚȣ ȖȏȍȘȖ. ǶȌȕȈȎȌȣ ȊȖȎȈȒ șȓȖȕȖȊ șȖ șȊȖȐȔȐ ȎȍȕȈȔȐ ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ ȒțȗȈȚȤșȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȖȏȍȘȍ. ǰȝ ȒțȗȈȕȐȍ ȗȖȚȘȍȊȖȎȐȓȖ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȖȏȍȘȈ. ȅȚȖ ȘȈșșȍȘȌȐȓȖ ȎȐȊȠȍȋȖ Ȋ ȖȏȍȘȍ ȖȋȘȖȔȕȖȋȖ ȒȘȖȒȖȌȐȓȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȚȓȐȟȈȓșȧ ȕȍȐȔȖȊȍȘȕȖȑ șȐȓȖȑ. ǸȈșșȍȘȎȍȕȕȣȑ, Ȗȕ ȕȈȗȈȓ ȕȈ șȓȖȕȈ Ȑ șȝȊȈȚȐȓ ȍȋȖ ȏȈ ȕȖȋț. ǺȈȒ ȕȈȟȈȓȈșȤ ȊȍȓȐȒȈȧ ȉȐȚȊȈ ȔȍȎȌț șȓȖȕȖȔ Ȑ ȒȘȖȒȖȌȐȓȖȔ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȌȓȐȓȈșȤ Țȣșȧȟț ȓȍȚ. ǵȐ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȕȐȝ ȕȍ ȗȖȋȐȉ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȉȖȘȖȓȐșȤ Ȋ ȊȖȌȍ, ț șȓȖȕȈ șȐȓȣ 27


28 ȐșșȧȒȈȓȐ, Ȉ ȒȘȖȒȖȌȐȓ șȚȈȕȖȊȐȓșȧ Ȋșȍ șȐȓȤȕȍȍ. Ǫ ȝȖȌȍ ȗȖȍȌȐȕȒȈ ȍȋȖ ȧȘȖșȚȤ ȚȖȓȤȒȖ țȊȍȓȐȟȐȊȈȓȈșȤ. ǹȓȖȕ, țȊȐȌȍȊ, ȟȚȖ ȍȔț țȎȍ ȕȐȟȚȖ Ȑ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȗȖȔȖȎȍȚ, șȚȈȓ ȐșȒȈȚȤ șȗȈșȍȕȐȧ Ȋ șȍȕȐ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȈșȐȌ ȋȐȘȐȊȈȘȖ ȘȈȌȎȈȔș ȚȘȐȒțȚȈ ȐȚȐ ȊȐȠȘțȚȈȝ ȒȠȐȘȖȌȍȕȈȊȘȐȚȈȝ ȠȘȐȔȈȕ ȑȖȌȎȈȕȈȑțȚȈȔ țȟȟȝȘȐȚȈȝ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȈșȐȚ — ȉȣȓȈ; ȋȐȘȐȊȈȘȈȝ — ȊȍȓȐȒȈȧ ȋȖȘȈ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȚȘȐ-ȒțȚȈȝ — ǺȘȐȒțȚȈ; ȐȚȐ — ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȊȐȠȘțȚȈȝ — ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȈȧ; ȒȠȐȘȈ-țȌȍȕȈ — ȖȒȍȈȕȖȔ ȔȖȓȖȒȈ; ȈȊȘȐȚȈȝ — ȖȒȘțȎȍȕȕȈȧ; ȠȘȐȔȈȕ — ȗȘȍȒȘȈșȕȈȧ; ȑȖȌȎȈȕȈ — ȑȖȌȎȈȕ; ȈȑțȚȈȔ — ȕȈ ȌȍșȧȚȤ Țȣșȧȟ; țȟȟȝȘȐȚȈȝ — ȗȖȌȕȐȔȈȦȡȈȧșȧ. ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȞȈȘȤ, ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȍșȚȤ ȖȋȘȖȔȕȈȧ ȋȖȘȈ, ǺȘȐȒțȚȈ, ȊȣșȖȚȈ ȒȖȚȖȘȖȑ ȌȍșȧȚȤ Țȣșȧȟ ȑȖȌȎȈȕ [șȚȖ ȚȘȐȌȞȈȚȤ Țȣșȧȟ ȒȐȓȖȔȍȚȘȖȊ]. ǪȖȏȊȣȠȈȦȡȈȧșȧ ȕȈȌ ȔȖȓȖȟȕȣȔ ȖȒȍȈȕȖȔ, ȖȕȈ ȊȣȋȓȧȌȐȚ ȖȟȍȕȤ ȎȐȊȖȗȐșȕȖ. ǺǭDzǹǺȃ 2 - 3 ȚȈȊȈȚȈ ȊȐșȚȘȐȚȈȝ ȗȈȘȑȈȒ ȚȘȐȉȝȐȝ ȠȘȐȕȋȈȐȝ ȗȈȑȖ-ȕȐȌȝȐȔ ȌȐȠȈȝ ȒȝȈȔ ȘȖȟȈȑȈȕȕ ȈșȚȍ ȘȈțȗȑȈȑȈșȈ-ȝȐȘȈȕȔȈȑȈȐȝ ȈȕȑȈȐȠ ȟȈ ȒȈȒțȉȝȈȝ șȈȘȊȈ ȘȈȚȕȈ-ȌȝȈȚț-ȊȐȟȐȚȘȐȚȈȐȝ ȕȈȕȈ-ȌȘțȔȈ-ȓȈȚȈ-ȋțȓȔȈȐȘ ȕȐȘȋȝȖȠȈȐȘ ȕȐȘȌȎȝȈȘȈȔȉȝȈșȈȔ ȚȈȊȈȚȈ — ȕȈșȚȖȓȤȒȖ; ȊȐșȚȘȐȚȈȝ — ȗȘȖȚȧȕțȊȠȈȧșȧ (Ȋ ȌȓȐȕț Ȑ ȠȐȘȐȕț ȕȈ ȌȍșȧȚȤ Țȣșȧȟ ȑȖȌȎȈȕ ); ȗȈȘȑȈȒ — ȒȘțȋȖȔ; ȚȘȐȉȝȐȝ — ș ȚȘȍȔȧ; ȠȘȐȕȋȈȐȝ — ȊȍȘȠȐȕȈȔȐ; ȗȈȑȈȝ-ȕȐȌȝȐȔ — Ȋ ȖȒȍȈȕ ȔȖȓȖȒȈ (ȒȈȒ ȖșȚȘȖȊ); ȌȐȠȈȝ — ȗȖ ȊșȍȔ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧȔ; ȒȝȈȔ — ȕȍȉȖ; ȘȖȟȈȑȈȕ — ȘȈȌțȦȡȈȧ; ȈșȚȍ — ȕȈȝȖȌȐȚșȧ; ȘȈțȗȑȈ — șȍȘȍȉȘȧȕȖȑ; ȈȑȈșȈ — ȎȍȓȍȏȕȖȑ; ȝȐȘȈȕȔȈȑȈȐȝ — Ȑ ȏȖȓȖȚȖȑ; ȈȕȑȈȐȝ — ș ȌȘțȋȐȔȐ (ȊȍȘȠȐȕȈȔȐ); ȟȈ — Ȑ; ȒȈȒțȉȝȈȝ — ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȈ; șȈȘȊȈȝ — Ȋșȍ; ȘȈȚȕȈ — ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔȐ ȒȈȔȕȧȔȐ; ȌȝȈȚț — ȗȖȓȍȏȕȣȔȐ ȔȐȕȍȘȈȓȈȔȐ; ȊȐȟȐȚȘȐȚȈȐȝ — țȒȘȈȠȍȕȕȣȔȐ; ȕȈȕȈ — ș ȔȕȖȎȍșȚȊȖȔ; ȌȘțȔȈ-ȓȈȚȈ — ȌȍȘȍȊȤȍȊ Ȑ ȓȐȈȕ; ȋțȓȔȈȐȝ — ș ȒțșȚȈȘȕȐȒȈȔȐ; ȕȐȘȋȝȖȠȈȐȝ — ș ȏȊțȒȈȔȐ; ȕȐȘȌȎȝȈȘȈ — ȊȖȌȖȗȈȌȖȊ; ȈȔȉȝȈșȈȔ — ȊȖȌ. ȅȚȈ ȋȖȘȈ ȐȔȍȍȚ ȘȈȊȕțȦ ȌȓȐȕț Ȑ ȠȐȘȐȕț [șȚȖ ȚȘȐȌȞȈȚȤ Țȣșȧȟ ȒȐȓȖȔȍȚȘȖȊ]. ǺȘȐ ȍȍ ȋȓȈȊȕȣȍ ȊȍȘȠȐȕȣ — ȎȍȓȍȏȕȈȧ, șȍȘȍȉȘȧȕȈȧ Ȑ ȏȖȓȖȚȈȧ — țȒȘȈȠȈȦȚ șȖȉȖȑ ȕȍȉȖ Ȑ șȚȖȘȖȕȣ șȊȍȚȈ. ǭșȚȤ ț ȕȍȍ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȊȍȘȠȐȕȣ, ȉȖȋȈȚȣȍ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔȐ ȒȈȔȕȧȔȐ Ȑ ȔȐȕȍȘȈȓȈȔȐ. ǹȒȓȖȕȣ ȍȍ ȗȖȘȖșȓȐ ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ, țȊȐȚȣȔȐ ȓȐȈȕȈȔȐ, Ȑ ȒțșȚȈȘȕȐȒȖȔ, Ȉ ȠțȔ ȍȍ ȊȖȌȖȗȈȌȖȊ ȓȈșȒȈȍȚ șȓțȝ. ǺȈȒ, ȊȖȏȊȣȠȈȧșȤ ȕȈȌ ȔȖȓȖȟȕȣȔ ȖȒȍȈȕȖȔ, ȥȚȈ ȋȖȘȈ ȗȘȐțȔȕȖȎȈȍȚ ȒȘȈșȖȚț ȔȐȘȈ. 28


29 ǺǭDzǹǺ 4 șȈ ȟȈȊȈȕȐȌȎȑȈȔȈȕȈȕȋȝȘȐȝ șȈȔȈȕȚȈȚ ȗȈȑȈ-țȘȔȐȉȝȐȝ ȒȈȘȖȚȐ ȠȑȈȔȈȓȈȔ ȉȝțȔȐȔ ȝȈȘȐȕ-ȔȈȘȈȒȈȚȈȠȔȈȉȝȐȝ șȈȝ — ȖȕȈ (ȋȖȘȈ); ȟȈ — Ȑ; ȈȊȈȕȐȌȎȑȈȔȈȕȈ-ȈȕȋȝȘȐȝ — ȚȈ, ȟȤȍ ȗȖȌȕȖȎȐȍ ȊșȍȋȌȈ ȖȔȣȊȈȍȚșȧ; șȈȔȈȕȚȈȚ — ȖȚȖȊșȦȌț; ȗȈȑȈȝ-țȘȔȐȉȝȐȝ — ȊȖȓȕȈȔȐ ȔȖȓȖȒȈ; ȒȈȘȖȚȐ — ȌȍȓȈȍȚ; ȠȑȈȔȈȓȈȔ — ȚȍȔȕȖ-ȏȍȓȍȕțȦ; ȉȝțȔȐȔ — ȏȍȔȓȦ; ȝȈȘȐȚ — ȏȍȓȍȕȣȔȐ; ȔȈȘȈȒȈȚȈ — ȐȏțȔȘțȌȈȔȐ; ȈȠȔȈȉȝȐȝ — ȒȈȔȍȕȤȧȔȐ. ǷȖȌȕȖȎȐȍ ȥȚȖȑ ȋȖȘȣ ș ȊȖșȤȔȐ șȚȖȘȖȕ șȊȍȚȈ [ș șȍȊȍȘȈ, ȦȋȈ, ȊȖșȚȖȒȈ, ȏȈȗȈȌȈ Ȑ ȗȘȖȔȍȎțȚȖȟȕȣȝ] ȖȔȣȊȈȦȚ ȊȖȓȕȣ ȔȖȓȖȟȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȣȉȘȈșȣȊȈȦȚ ȕȈ ȉȍȘȍȋ ȐȏțȔȘțȌȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȏ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» ȔȖȎȕȖ țȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȍșȚȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȖȒȍȈȕȣ: ȖȒȍȈȕ ȔȖȓȖȒȈ, ȖȒȍȈȕ ȊȐȕȈ, ȖȒȍȈȕ ȚȖȗȓȍȕȖȋȖ ȔȈșȓȈ, ȘȈșȚȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȔȈșȓȈ Ȑ ȖȒȍȈȕ ȗȘȍșȕȖȑ ȊȖȌȣ. Ǫ ȕȈȠȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȍșȚȤ ȘȈȏȕȣȍ ȊȐȌȣ ȖȒȍȈȕȖȊ. ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ țȟȍȕȣȍ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȍ ȓȐȠȤ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȣȔ ȖȗȣȚȖȔ, ȕȍ ȔȖȋțȚ ȖȗȘȖȊȍȘȋȕțȚȤ ȥȚȐ șȊȍȌȍȕȐȧ. ǶȕȐ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȌȈȚȤ ȗȖȓȕțȦ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ ȕȐ Ȗȉ ȖȌȕȖȑ ȗȓȈȕȍȚȍ, ȌȈȎȍ Ȗ ȚȖȑ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȑ Ȕȣ ȎȐȊȍȔ. ǵȖ Ȑȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȗȖȌȕȖȎȐȧ ȒȈȒȐȝ-ȚȖ ȋȖȘ ȖȔȣȊȈȦȚșȧ ȔȖȓȖȒȖȔ, ȚȈȔ ȖȉȘȈȏțȦȚșȧ ȐȏțȔȘțȌȣ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȖȊȚȖȘȐȚȤ ȚȖ, ȕȈ ȟȚȖ șȗȖșȖȉȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ, ȐșȗȖȓȕȧȦȡȈȧ ȊȖȓȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 5 șȐȌȌȝȈ-ȟȈȘȈȕȈ-ȋȈȕȌȝȈȘȊȈȐȘ ȊȐȌȑȈȌȝȈȘȈ-ȔȈȝȖȘȈȋȈȐȝ ȒȐȕȕȈȘȈȐȘ ȈȗșȈȘȖȉȝȐȠ ȟȈ ȒȘȐȌȈȌȉȝȐȘ ȌȎțȠȚȈ-ȒȈȕȌȈȘȈȝ șȐȌȌȝȈ — ȎȐȚȍȓȧȔȐ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ; ȟȈȘȈȕȈ — ȎȐȚȍȓȧȔȐ ȟȈȘȈȕȈȓȖȒȐ; ȋȈȕȌȝȈȘȊȈȐȝ — ȎȐȚȍȓȧȔȐ ǫȈȕȌȝȈȘȊȈȓȖȒȐ; ȊȐȌȑȈȌȝȈȘȈ — ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔȐ ǪȐȌȤȧȌȝȈȘȈȓȖȒȐ; ȔȈȝȈțȘȈȋȈȐȝ — Ȑ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔȐ ȏȔȍȐȕȖȑ ȓȖȒȐ; ȒȐȕȕȈȘȈȐȝ — ȒȐȕȕȈȘȈȔȐ; ȈȗșȈȘȖȉȝȐȝ — ȈȗșȈȘȈȔȐ; ȟȈ — Ȑ; ȒȘȐȌȈȌȉȝȐȝ — ȐȋȘȈȦȡȐȔȐ; ȌȎțȠȚȈ — ș ȘȈȌȖșȚȤȦ ȗȖșȍȡȈȦȚșȧ; ȒȈȕȌȈȘȈȝ — ȚȈ, ȗȍȡȍȘȣ ȒȖȚȖȘȖȑ. ǶȉȐȚȈȚȍȓȐ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚ — șȐȌȌȝȐ, ȟȈȘȈȕȣ, ȋȈȕȌȝȈȘȊȣ, ȊȐȌȤȧȌȝȈȘȣ, ȏȔȍȐ, ȒȐȕȕȈȘȣ Ȑ ȈȗșȈȘȣ — ȖȚȗȘȈȊȓȧȦȚșȧ ȕȈ șȒȓȖȕȣ ȥȚȖȑ ȋȖȘȣ Ȍȓȧ țȊȍșȍȓȍȕȐȑ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋșȍ ȍȍ ȋȘȖȚȣ Ȑ ȗȍȡȍȘȣ ȏȈșȍȓȍȕȣ ȎȐȚȍȓȧȔȐ ȘȈȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ Ȗȉȣȟȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȍȌȍȚ ȕȈ ȉȍȘȍȋ șȖȓȍȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ, ȟȚȖȉȣ ȖȚȌȖȝȕțȚȤ Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȤșȧ, ȎȐȚȍȓȐ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚ ȖȚȗȘȈȊȓȧȦȚșȧ Ȓ ȔȖȓȖȟȕȖȔț ȖȒȍȈȕț. ǶȕȐ ȒțȗȈȦȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȖȒȍȈȕȍ Ȑ ȊȍșȍȓȧȚșȧ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ Ȋ ȋȘȖȚȈȝ ȋȖȘȣ ǺȘȐȒțȚȈ. ǺǭDzǹǺ 6 29


30 ȑȈȚȘȈ șȈȕȋȐȚȈ-șȈȕȕȈȌȈȐȘ ȕȈȌȈȌ-ȋțȝȈȔ ȈȔȈȘȠȈȑȈ ȈȉȝȐȋȈȘȌȎȈȕȚȐ ȝȈȘȈȑȈȝ ȠȓȈȋȝȐȕȈȝ ȗȈȘȈ-ȠȈȕȒȈȑȈ ȑȈȚȘȈ — ȋȌȍ (ȕȈ ȋȖȘȍ ǺȘȐȒțȚȈ); șȈȕȋȐȚȈ — ȗȍșȍȕ; șȈȕȕȈȌȈȐȝ — ȏȊțȒȈȔȐ; ȕȈȌȈȚ — ȕȈ ȏȊțȟȈȡțȦ; ȋțȝȈȔ — ȗȍȡȍȘț; ȈȔȈȘȠȈȑȈ — ș ȋȕȍȊȖȔ Ȑ ȏȈȊȐșȚȤȦ; ȈȉȝȐȋȈȘȌȎȈȕȚȐ — ȘȣȟȈȚ; ȝȈȘȈȑȈȝ — ȓȤȊȣ; ȠȓȈȋȝȐȕȈȝ — ȋȖȘȌȣȍ (șȊȖȍȑ șȐȓȖȑ); ȗȈȘȈ-ȠȈȕȒȈȑȈ — Ȑȏ-ȏȈ ȗȖȌȖȏȘȍȕȐȧ, ȟȚȖ ȚȈȔ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȌȘțȋȖȑ (ȓȍȊ). ǻșȓȣȠȈȊ ȗȍȕȐȍ ȕȍȉȖȎȐȚȍȓȍȑ, ȥȝȖȔ ȌȖȕȖșȧȡȍȍșȧ Ȑȏ ȋȘȖȚȖȊ, ȓȤȊȣ, ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȋȖȘȌȣȍ șȊȖȍȑ șȐȓȖȑ, ȕȈȟȐȕȈȦȚ ȋȘȖȏȕȖ ȘȣȟȈȚȤ, ȐȉȖ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȥȚȖ ȗȍȕȐȍ ȏȈ ȘȍȊ șȊȖȐȝ șȖȗȍȘȕȐȒȖȊ, ȌȘțȋȐȝ ȓȤȊȖȊ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǵȈ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ȎȐȊțȚ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȊȐȌȣ șțȡȍșȚȊ ȗȖȌȖȉȕȣȝ ȓȦȌȧȔ, ȕȖ Ȑ ȎȐȊȖȚȕȣȍ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ȓȤȊȣ Ȑ șȓȖȕȣ. ǺȈȔ ȘȈșȚțȚ ȌȍȘȍȊȤȧ, Ȑ ȏȍȔȓȧ țșȍȧȕȈ ȐȏțȔȘțȌȈȔȐ. ǺȈȒȖȊȖ ȚȊȖȘȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ȀȘȐȓȈ ǩȝȈȒȚȐȊȐȕȖȌȈ ǺȝȈȒțȘ ȗȖȍȚ ȝȊȈȓț ǫȖșȗȖȌț: ȒȍȠȈȊȈ! ȚțȑȈ ȌȎȈȋȈȚȈ ȊȐȟȐȚȘȈ — «Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ DzȍȠȈȊȈ! ǺȊȖȍ ȔȕȖȋȖȞȊȍȚȕȖȍ ȚȊȖȘȍȕȐȍ ȐșȗȖȓȕȍȕȖ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȐȧ!» ǫȍȖȓȖȋȐ, ȉȖȚȈȕȐȒȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ țȟȍȕȣȍ ȔțȌȘșȚȊțȦȚ ȗȖ ȗȖȊȖȌț ȌȘțȋȐȝ ȗȓȈȕȍȚ Ȑ, ȉțȌțȟȐ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȖșȚȐȟȤ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȐȍ ȎȐȏȕȐ ȕȈ ȕȐȝ, ȗȘȐȝȖȌȧȚ Ȓ ȖȠȐȉȖȟȕȖȔț ȊȣȊȖȌț, ȉțȌȚȖ Ȋșȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȒȘȖȔȍ ȕȈȠȍȑ, ȗțșȚȣȕȕȣ, ȕȍȖȉȐȚȈȍȔȣ Ȑ ȗȖȒȘȣȚȣ șȓȖȍȔ ȗȣȓȐ. ǵȍșȗȖșȖȉȕȣȍ ȌȈȎȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȤ Ȋșȍ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȐȍ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȥȚȐ ȓȦȌȐ ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ ȋȖȘȌȧȚșȧ șȊȖȐȔȐ ȏȕȈȕȐȧȔȐ, Ȉ ȌȘțȋȐȍ — șȚȖȓȤ Ȏȍ ȕȍȌȈȓȍȒȐȍ, ȒȈȒ ȖȕȐ, — ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ Ȑȝ ȏȈ ȕȈșȚȖȧȡȐȝ țȟȍȕȣȝ. DzȈȒ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (2.3.19), ȠȊȈ-ȊȐȌ-ȊȈȘȈȝȖȠȚȘȈ- ȒȝȈȘȈȐȝ șȈȔșȚțȚȈȝ ȗțȘțȠȈȝ ȗȈȠțȝ: ȗȖȌȖȉȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȖȊ ȊȖșȝȊȈȓȧȦȚ ȚȖȓȤȒȖ șȖȉȈȒȐ, șȊȐȕȤȐ, ȊȍȘȉȓȦȌȣ Ȑ Ȗșȓȣ, Ȑ șȈȔȐ ȖȕȐ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȉȖȓȤȠȐȍ ȎȐȊȖȚȕȣȍ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȌȖȊȖȓȤșȚȊȖȊȈȚȤșȧ ȏȕȈȕȐȧȔȐ, ȗȖȓțȟȍȕȕȣȔȐ ȖȚ ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ. ǻȟȐȚȤșȧ ȕțȎȕȖ ț ȚȈȒȐȝ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȒȈȒ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ. ǴȈȝȈȌȎȈȕȖ ȑȍȕȈ ȋȈȚȈȝ șȈ ȗȈȕȚȝȈȝ: ȕȈȠ ȌȖȓȋ — șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȔȈȝȈȌȎȈȕ . ǪșȍȋȖ Ȑȝ ȌȊȍȕȈȌȞȈȚȤ, Ȑ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ — ȖȌȐȕ Ȑȏ ȕȐȝ. șȊȈȑȈȔȉȝțȘ ȕȈȘȈȌȈȝ ȠȈȔȉȝțȝ ȒțȔȈȘȈȝ ȒȈȗȐȓȖ ȔȈȕțȝ ȗȘȈȝȓȈȌȖ ȌȎȈȕȈȒȖ ȉȝȐȠȔȖ ȉȈȓȐȘ ȊȈȐȑȈșȈȒȐȘ ȊȈȑȈȔ ǩȝȈȋ., 6.3.20 ǪȈȧșȈȒȐ — ȥȚȖ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ. Ǫșȍ, ȟȚȖ Ȗȕ ȋȖȊȖȘȐȚ, — ȐșȚȐȕȈ. ǺȈȒȖȊȖ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ. ǺǭDzǹǺ 7 ȕȈȕȈȘȈȕȑȈ-ȗȈȠț-ȊȘȈȚȈșȈȕȒțȓȈ-ȌȘȖȕȑ-ȈȓȈȕȒȘȐȚȈȝ ȟȐȚȘȈ-ȌȘțȔȈ-șțȘȖȌȑȈȕȈ30


31 ȒȈȓȈȒȈȕȚȝȈ-ȊȐȝȈȕȋȈȔȈȝ ȕȈȕȈ — ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȝ; ȈȘȈȕȑȈ-ȗȈȠț — ȓȍșȕȣȝ ȏȊȍȘȍȑ; ȊȘȈȚȈ — ȔȕȖȎȍșȚȊȖȔ; șȈȕȒțȓȈ — ȗȖȓȕȣȔȐ; ȌȘȖȕȐ — ȌȖȓȐȕȈȔȐ; ȈȓȈȕȒȘȐȚȈȝ — ȟțȌȍșȕȖ țȒȘȈȠȍȕȕȣȍ; ȟȐȚȘȈ — ȕȈ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ; ȌȘțȔȈ — ȌȍȘȍȊȤȧȝ; șțȘȈ-țȌȑȈȕȈ — Ȑȏ șȈȌȖȊ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȒȈȓȈȒȈȕȚȝȈ — șȓȈȌȒȖ ȡȍȉȍȟțȡȐȝ; ȊȐȝȈȕȋȈȔȈȝ — (ȗȖȓȕȈȧ) ȗȚȐȞ. DzȘȈșȖȚț ȋȖȘȕȣȝ ȌȖȓȐȕ ț ȗȖȌȕȖȎȐȧ ǺȘȐȒțȚȣ ȌȖȗȖȓȕȧȍȚ ȊȍȓȐȒȖȍ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȐȍ ȌȐȒȐȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ, Ȉ ȕȈ ȌȍȘȍȊȤȧȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȘȈșȚțȚ Ȋ șȈȌȈȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, șȓȈȌȒȖ ȡȍȉȍȟțȚ ȗȚȐȞȣ. ǺǭDzǹǺ 8 șȈȘȐȚ-șȈȘȖȉȝȐȘ ȈȟȟȝȖȌȈȐȝ ȗțȓȐȕȈȐȘ ȔȈȕȐ-ȊȈȓțȒȈȐȝ ȌȍȊȈ-șȚȘȐ-ȔȈȌȎȌȎȈȕȈȔȖȌȈșȈțȘȈȉȝȈȔȉȊ-ȈȕȐȓȈȐȘ ȑțȚȈȝ șȈȘȐȚ — ȘȍȒȈȔȐ; șȈȘȖȉȝȐȝ — Ȑ ȖȏȍȘȈȔȐ; ȈȟȟȝȖȌȈȐȝ — ȟȐșȚȍȑȠȐȔȐ; ȗțȓȐȕȈȐȝ — ȉȍȘȍȋȈȔȐ; ȔȈȕȐ — ș ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔȐ ȒȈȔȍȠȒȈȔȐ; ȊȈȓțȒȈȐȝ — ȕȈȗȖȔȐȕȈȦȡȐȔȐ ȗȍșȟȐȕȒȐ; ȌȍȊȈ-șȚȘȐ — ȎȍȕȡȐȕ-ȗȖȓțȉȖȋȐȕȤ; ȔȈȌȎȌȎȈȕȈ — ȖȚ ȒțȗȈȕȐȧ; ȈȔȖȌȈ — ȈȘȖȔȈȚȖȔ; șȈțȘȈȉȝȈ — ȉȓȈȋȖțȝȈȦȡȍȑ; ȈȔȉț — ȊȖȌȖȑ; ȈȕȐȓȈȐȝ — Ȑ ȊȖȏȌțȝȖȔ; ȑțȚȈȝ — ȖȒȘțȎȍȕȕȈȧ (ȚȈȒȖȊȈ ȉȣȓȈ ȈȚȔȖșȜȍȘȈ, ȞȈȘȐȊȠȈȧ ȕȈ șȒȓȖȕȈȝ ȋȖȘȣ ǺȘȐȒțȚȈ). ǵȈ ȋȖȘȍ ǺȘȐȒțȚȈ ȍșȚȤ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȖȏȍȘ Ȑ ȘȍȒ. ǰȝ ȉȍȘȍȋȈ, șȓȖȊȕȖ ȗȍșȒȖȔ, țșȣȗȈȕȣ ȒȘȖȠȍȟȕȣȔȐ șȈȔȖȞȊȍȚȈȔȐ. ǪȖȌȈ Ȋ ȥȚȐȝ ȊȖȌȖȍȔȈȝ ȒȘȐșȚȈȓȤȕȖ ȟȐșȚȈ, Ȑ, ȒȖȋȌȈ ȕȍȉȍșȕȣȍ ȌȍȊȣ ȒțȗȈȦȚșȧ Ȋ ȕȐȝ, ȈȘȖȔȈȚ Ȑȝ Țȍȓ ȗȍȘȍȌȈȍȚșȧ ȊȖȌȍ, Ȉ ȓȍȋȒȐȑ ȊȍȚȍȘȖȒ, ȘȈȏȕȖșȧ ȥȚȖ ȉȓȈȋȖțȝȈȕȐȍ, ȌȍȓȈȍȚ ȥȚț ȋȖȘț ȍȡȍ ȉȖȓȍȍ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǬȈȎȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȊȍȓȐȒȖȍ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȐȍ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. dzȦȌȐ, ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȏȍȔȓȐ, ȖȉȣȟȕȖ ȗȖȓȤȏțȦȚșȧ ȗȈȘȜȦȔȍȘȐȍȑ, ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȉȐȚȤ ȌțȘȕȖȑ ȏȈȗȈȝ șȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ. ǵȖ ȕȈ ȋȖȘȍ ǺȘȐȒțȚȈ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȣȑ ȈȘȖȔȈȚ, ȐșȝȖȌȧȡȐȑ ȖȚ ȕȍȉȖȎȐȚȍȓȤȕȐȞ, șȈȔ ȕȈȗȖȓȕȧȍȚ ȉȓȈȋȖțȝȈȕȐȍȔ ȘȍȒȐ, ȖȏȍȘȈ, ȊȍȚȍȘ Ȑ Ȋșȍ ȊȖȒȘțȋ. ǭșȓȐ ȚȈȒ ȗȘȍȒȘȈșȕȣ ȖȉȐȚȈȚȍȓȤȕȐȞȣ ȘȈȧ, ȔȖȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȤ, șȒȖȓȤ șȖȊȍȘȠȍȕȕȈ ȒȘȈșȖȚȈ ȖȉȐȚȈȚȍȓȤȕȐȞ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ Ȑ ȋȖȗȐ, ȌȍȊțȠȍȒ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȈ. ǺǭDzǹǺȃ 9 - 13 ȚȈșȑȈ ȌȘȖȕȑȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȚȖ ȊȈȘțȕȈșȑȈ ȔȈȝȈȚȔȈȕȈȝ țȌȑȈȕȈȔ ȘȐȚțȔȈȕ ȕȈȔȈ ȈȒȘȐȌȈȔ șțȘȈ-ȑȖȠȐȚȈȔ șȈȘȊȈȚȖ 'ȓȈȕȒȘȐȚȈȔ ȌȐȊȑȈȐȘ ȕȐȚȑȈ-ȗțȠȗȈ-ȗȝȈȓȈ-ȌȘțȔȈȐȝ ȔȈȕȌȈȘȈȐȝ ȗȈȘȐȌȎȈȚȈȐȠ ȟȈ ȗȈȚȈȓȈȠȖȒȈ-ȟȈȔȗȈȒȈȐȝ ȟțȚȈȐȝ ȗȐȑȈȓȈȐȝ ȗȈȕȈșȈȐȘ 31


32 ȈȔȘȈȐȘ ȈȔȘȈȚȈȒȈȐȘ ȈȗȐ ȒȘȈȔțȒȈȐȘ ȕȈȘȐȒȍȓȈȐȠ ȟȈ ȒȝȈȘȌȎțȘȈȐȘ ȉȐȌȎȈȗțȘȈȒȈȐȝ ȔȈȌȝțȒȈȐȝ ȠȈȓȈ-ȚȈȓȈȐȠ ȟȈ ȚȈȔȈȓȈȐȘ ȈșȈȕȈȘȌȎțȕȈȐȝ ȈȘȐȠȚȖȌțȔȉȈȘȈ-ȗȓȈȒȠȈȐȘ ȊȈȚȈȐȝ ȒȐȔȠțȒȈ-ȟȈȕȌȈȕȈȐȝ ȗȐȟțȔȈȘȌȈȐȝ ȒȖȊȐȌȈȘȈȐȝ șȈȘȈȓȈȐȝ șțȘȈ-ȌȈȘțȉȝȐȝ ȌȘȈȒȠȍȒȠț-ȘȈȔȉȝȈ-ȌȎȈȔȉțȉȝȐȘ ȉȈȌȈȘȑ-ȈȒȠȈȉȝȈȑȈȔȈȓȈȐȝ ȚȈșȑȈ — ȍȍ (ȋȖȘȣ ǺȘȐȒțȚȈ); ȌȘȖȕȑȈȔ — Ȋ ȌȖȓȐȕȍ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ — ȊȍȓȐȒȖȋȖ; ȊȈȘțȕȈșȑȈ — ȗȖȓțȉȖȋȈ ǪȈȘțȕȣ; ȔȈȝȈ-ȈȚȔȈȕȈȝ — ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ; țȌȑȈȕȈȔ — șȈȌ; ȘȐȚțȔȈȚ — ǸȐȚțȔȈȚ; ȕȈȔȈ — ȗȖȌ ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ; ȈȒȘȐȌȈȔ — ȔȍșȚȖ ȐȋȘ; șțȘȈ-ȑȖȠȐȚȈȔ — ȎȍȕȡȐȕ-ȗȖȓțȉȖȋȐȕȤ; șȈȘȊȈȚȈȝ — ȗȖȊșȦȌț; ȈȓȈȕȒȘȐȚȈȔ — ȟțȌȍșȕȖ țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ; ȌȐȊȑȈȐȝ — ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȔȐ; ȕȐȚȑȈ — ȊșȍȋȌȈ; ȗțȠȗȈ — ș ȞȊȍȚȈȔȐ; ȗȝȈȓȈ — ș ȗȓȖȌȈȔȐ; ȌȘțȔȈȐȝ — ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ; ȔȈȕȌȈȘȈȐȝ — ȔȈȕȌȈȘȈȔȐ; ȗȈȘȐȌȎȈȚȈȐȝ — ȗȈȘȐȌȎȈȚȈȔȐ; ȟȈ — Ȑ; ȗȈȚȈȓȈ — ȗȈȚȈȓȈȔȐ; ȈȠȖȒȈ — ȈȠȖȒȈȔȐ; ȟȈȔȗȈȒȈȐȝ — ȟȈȔȗȈȒȈȔȐ; ȟțȚȈȐȝ — ȗȓȖȌȈȔȐ ȟțȚȈ; ȗȐȑȈȓȈȐȝ — ȗȓȖȌȈȔȐ ȗȐȧȓȈ; ȗȈȕȈșȈȐȝ — ȗȓȖȌȈȔȐ ȗȈȕȈșȈ; ȈȔȘȈȐȝ — ȔȈȕȋȖ; ȈȔȘȈȚȈȒȈȐȝ — ș ȒȐșȓȣȔȐ ȗȓȖȌȈȔȐ ȈȔȘȈȚȈȒȈ; ȈȗȐ — Ȉ ȚȈȒȎȍ; ȒȘȈȔțȒȈȐȝ — ȗȓȖȌȈȔȐ ȒȘȈȔțȒȈ; ȕȈȘȐȒȍȓȈȐȝ — ȒȖȒȖșȖȊȣȔȐ ȗȈȓȤȔȈȔȐ; ȟȈ — Ȑ; ȒȝȈȘȌȎțȘȈȐȝ — ȜȐȕȐȒȖȊȣȔȐ ȗȈȓȤȔȈȔȐ; ȉȐȌȎȈȗțȘȈȒȈȐȝ — ȋȘȈȕȈȚȖȊȣȔȐ ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ; ȔȈȌȝțȒȈȐȝ — ȗȓȖȌȈȔȐ ȔȈȌȝțȒȈ; ȠȈȓȈ-ȚȈȓȈȐȝ — ȗȈȓȤȔȈȔȐ; ȟȈ — Ȑ; ȚȈȔȈȓȈȐȝ — ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȚȈȔȈȓȈ; ȈșȈȕȈ — ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȈșȈȕȈ; ȈȘȌȎțȕȈȐȝ — Ȑ ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȈȘȌȎțȕȈ; ȈȘȐȠȚȈ — ȗȓȖȌȈȔȐ ȈȘȐȠȚȈ; țȌțȔȉȈȘȈ — ȉȖȓȤȠȐȔȐ ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ țȌțȔȉȈȘȈ; ȗȓȈȒȠȈȐȝ — ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȗȓȈȒȠȈ; ȊȈȚȈȐȝ — ȉȈȕȤȧȕȈȔȐ; ȒȐȔȠțȒȈ — ȒȘȈșȕȣȔȐ ȞȊȍȚȈȔȐ ȉȍȏ ȏȈȗȈȝȈ; ȟȈȕȌȈȕȈȐȝ — șȈȕȌȈȓȖȊȣȔȐ ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ; ȗȐȟțȔȈȘȌȈȐȝ — ȞȊȍȚȈȔȐ ȗȐȟțȔȈȘȌȈ; ȒȖȊȐȌȈȘȈȐȝ — ȗȓȖȌȈȔȐ ȒȖȊȐȌȈȘȈ; șȈȘȈȓȈȐȝ — ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ șȈȘȈȓȈ; șțȘȈ-ȌȈȘțȉȝȐȝ — ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ șțȘȈ-ȌȈȘț; ȌȘȈȒȠȈ — ȊȐȕȖȋȘȈȌȖȔ; ȐȒȠțȝ — șȈȝȈȘȕȣȔ ȚȘȖșȚȕȐȒȖȔ; ȘȈȔȉȝȈ — ȉȈȕȈȕȈȔȐ; ȌȎȈȔȉțȉȝȐȝ — ȗȓȖȌȈȔȐ ȌȎȈȔȉț; ȉȈȌȈȘȐ — ȗȓȖȌȈȔȐ ȉȈȌȈȘȐ; ȈȒȠȈ — ȗȓȖȌȈȔȐ ȈȒȠȈ; ȈȉȝȈȑȈ — ȗȓȖȌȈȔȐ ȈȉȝȈȧ; ȈȔȈȓȈȐȝ — ȒȐșȓȣȔȐ ȗȓȖȌȈȔȐ ȈȔȈȓȈȒȐ . Ǫ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȌȖȓȐȕ ȋȖȘȣ ǺȘȐȒțȚȈ ȘȈșȒȐȕțȓșȧ șȈȌ ǸȐȚțȔȈȚ. Ƕȕ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȓ ȊȍȓȐȒȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ǪȈȘțȕȍ Ȑ șȓțȎȐȓ ȔȍșȚȖȔ ȗȘȖȋțȓȖȒ Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ Ȍȓȧ ȕȍȉȍșȕȣȝ ȌȍȊ. Ǫ ȥȚȖȔ șȈȌț ȒȘțȋȓȣȑ ȋȖȌ ȞȊȍȓȐ ȞȊȍȚȣ Ȑ ȗȓȖȌȖȕȖșȐȓȐ ȌȍȘȍȊȤȧ. Ǫ ȕȍȔ ȘȖșȓȐ ȗȈȘȐȌȎȈȚȣ, ȔȈȕȌȈȘȣ, ȗȈȚȈȓȣ, ȈȠȖȒȐ, ȟȈȔȗȈȒȐ, ȟțȚȣ, ȗȐȧȓȣ Ȑ ȗȈȕȈșȣ. ǸȖșȓȐ ȚȈȔ Ȑ ȔȈȕȋȖȊȣȍ ȌȍȘȍȊȤȧ, ȈȔȘȈȚȈȒȐ, ȒȘȈȔțȒȐ, ȔȈȌȝțȒȐ, ȒȖȒȖșȖȊȣȍ Ȑ ȜȐȕȐȒȖȊȣȍ ȗȈȓȤȔȣ, ȋȘȈȕȈȚȖȊȣȍ ȌȍȘȍȊȤȧ, ȌȍȘȍȊȤȧ ȚȈȔȈȓȈ, ȈșȈȕȈ, ȈȘȌȎțȕȈ Ȑ ȈȘȐȠȚȣ, țȌțȔȉȈȘȣ, ȉȈȕȤȧȕȣ, ȗȓȈȒȠȐ, ȒȐȕȠțȒȐ Ȑ șȈȕȌȈȓȖȊȣȍ ȌȍȘȍȊȤȧ. ǷȖȔȐȔȖ ȕȐȝ Ȋ șȈȌț ȉȣȓȐ ȗȐȟțȔȈȘȌȣ, ȒȖȊȐȌȈȘȣ, șȈȘȈȓȣ, șțȘȈ-ȌȈȘț, ȊȐȕȖȋȘȈȌ, șȈȝȈȘȕȣȑ ȚȘȖșȚȕȐȒ, ȉȈȕȈȕȣ, ȌȎȈȔȉț, ȉȈȌȈȘȐ, ȈȒȠȐ, ȈȉȝȈȐ Ȑ ȈȔȈȓȈȒȐ. ǺǭDzǹǺȃ 14 - 19 ȉȐȓȊȈȐȝ ȒȈȗȐȚȚȝȈȐȘ ȌȎȈȔȉȐȘȈȐȘ ȊȘȐȚȖ ȉȝȈȓȓȈȚȈȒȈȌȐȉȝȐȝ 32


33 ȚȈșȔȐȕ șȈȘȈȝ șțȊȐȗțȓȈȔ ȓȈșȈȚ-ȒȈȕȟȈȕȈ-ȗȈȕȒȈȌȎȈȔ ȒțȔțȌȖȚȗȈȓȈ-ȒȈȝȓȈȘȈȠȈȚȈȗȈȚȘȈ-ȠȘȐȑȖȘȌȎȐȚȈȔ ȔȈȚȚȈ-ȠȈȚ-ȗȈȌȈ-ȕȐȘȋȝțȠȚȈȔ ȠȈȒțȕȚȈȐȠ ȟȈ ȒȈȓȈ-șȊȈȕȈȐȝ ȝȈȔșȈ-ȒȈȘȈȕȌȈȊȈȒȐȘȕȈȔ ȟȈȒȘȈȝȊȈȐȝ șȈȘȈșȈȐȘ ȈȗȐ ȌȎȈȓȈȒțȒȒțȚȈ-ȒȖȑȈȠȚȐȌȈȚȑțȝȈ-ȒțȓȈ-ȒțȌȎȐȚȈȔ ȔȈȚșȑȈ-ȒȈȟȟȝȈȗȈ-șȈȕȟȈȘȈȟȈȓȈȚ-ȗȈȌȔȈ-ȘȈȌȎȈȝ-ȗȈȑȈȝ ȒȈȌȈȔȉȈ-ȊȍȚȈșȈ-ȕȈȓȈ ȕȐȗȈ-ȊȈȕȌȎțȓȈȒȈȐȘ ȊȘȐȚȈȔ ȒțȕȌȈȐȝ ȒțȘțȉȈȒȈȠȖȒȈȐȝ ȠȐȘȐȠȈȐȝ ȒțȚȈȌȎȍȕȋțȌȈȐȝ ȒțȉȌȎȈȒȈȐȝ șȊȈȘȕȈ-ȑțȚȝȐȉȝȐȘ ȕȈȋȈ-ȗțȕȕȈȋȈ-ȌȎȈȚȐȉȝȐȝ ȔȈȓȓȐȒȈ-ȠȈȚȈȗȈȚȘȈȐȠ ȟȈ ȔȈȌȝȈȊȐ-ȌȎȈȓȈȒȈȌȐȉȝȐȝ ȠȖȉȝȐȚȈȔ ȚȐȘȈ-ȌȎȈȐȠ ȟȈȕȑȈȐȘ ȕȐȚȑȈȘȚțȉȝȐȘ ȈȓȈȔ ȌȘțȔȈȐȝ ȉȐȓȊȈȐȝ — ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȉȐȓȊȈ; ȒȈȗȐȚȚȝȈȐȝ — ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȒȈȗȐȚȚȝȈ; ȌȎȈȔȉȐȘȈȐȝ — ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȌȎȈȔȉȐȘȈ; ȊȘȐȚȈȝ — ȖȒȘțȎȍȕȕȣȍ; ȉȝȈȓȓȈȚȈȒȈ-ȈȌȐȉȝȐȝ — ȉȝȈȓȓȈȚȈȒȈȔȐ Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ (ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ); ȚȈșȔȐȕ — Ȋ ȕȍȔ (Ȋ ȥȚȖȔ șȈȌț); șȈȘȈȝ — ȖȏȍȘȖ; șț-ȊȐȗțȓȈȔ — ȖȟȍȕȤ ȉȖȓȤȠȖȍ; ȓȈșȈȚ — șȐȧȦȡȐȝ; ȒȈȕȟȈȕȈ — ȏȖȓȖȚȣȝ; ȗȈȕȒȈ-ȌȎȈȔ — ȗȖȓȕȖȍ ȓȖȚȖșȖȊ; ȒțȔțȌȈ — ȞȊȍȚȖȊ ȒțȔțȌȈ; țȚȗȈȓȈ — ȞȊȍȚȖȊ țȚȗȈȓȈ; ȒȈȝȓȈȘȈ — ȞȊȍȚȖȊ ȒȈȝȓȈȘȈ; ȠȈȚȈȗȈȚȘȈ — ȞȊȍȚȖȊ ȠȈȚȈȗȈȚȘȈ; ȠȘȐȑȈ — ȒȘȈșȖȚȖȑ; țȘȌȎȐȚȈȔ — ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖȍ; ȔȈȚȚȈ — ȖȗȤȧȕȍȕȕȣȝ; ȠȈȚ- ȗȈȌȈ — ȠȔȍȓȍȑ; ȕȐȘȋȝțȠȚȈȔ — ȗȖȓȕȖȍ ȋțȌȍȕȐȧ; ȠȈȒțȕȚȈȐȝ — ș ȗȚȐȞȈȔȐ; ȟȈ — Ȑ; ȒȈȓȈ-șȊȈȕȈȐȝ — ȐȏȌȈȦȡȐȔȐ ȔȍȓȖȌȐȟȕȣȍ ȏȊțȒȐ; ȝȈȔșȈ — ȓȍȉȍȌȍȑ; ȒȈȘȈȕȌȈȊȈ — Ȑ ȗȚȐȞ ȒȈȘȈȕȌȈȊȈ; ȈȒȐȘȕȈȔ — ȗȖȓȕȖȍ; ȟȈȒȘȈȝȊȈȐȝ — ș ȟȈȒȘȈȊȈȒȈȔȐ; șȈȘȈșȈȐȝ — ș ȎțȘȈȊȓȧȔȐ; ȈȗȐ — Ȉ ȚȈȒȎȍ; ȌȎȈȓȈ-ȒțȒȒțȚȈ — ȊȖȌȧȕȣȝ ȒțȘȖȟȍȒ; ȒȖȑȈȠȚȐ — ȗȚȐȞ ȒȖȧȠȚȐ; ȌȈȚȑțȝȈ — ȗȚȐȞ ȌȈȚȤȦȝȈ; ȒțȓȈ — șȚȈȑ; ȒțȌȎȐȚȈȔ — ȗȖȓȕȖȍ ȏȊțȟȈȕȐȧ; ȔȈȚșȑȈ — Șȣȉ; ȒȈȟȟȝȈȗȈ — ȟȍȘȍȗȈȝ; șȈȕȟȈȘȈ — ȖȚ ȌȊȐȎȍȕȐȑ; ȟȈȓȈȚ — ȒȖȓȍȉȓȦȡȍȍșȧ; ȗȈȌȔȈ — ȓȖȚȖșȖȊ; ȘȈȌȎȈȝ — ș ȗȣȓȤȞȖȑ; ȗȈȑȈȝ — ȚȖ, ȊȖȌȣ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȒȈȌȈȔȉȈ — ȒȈȌȈȔȉȈȔȐ; ȊȍȚȈșȈ — ȊȍȚȈșȈȔȐ; ȕȈȓȈ — ȕȈȓȈȔȐ; ȕȐȗȈ — ȕȐȗȈȔȐ; ȊȈȕȌȎțȓȈȒȈȐȝ — ȊȈȕȌȎțȓȈȒȈȔȐ; ȊȘȐȚȈȔ — ȖȒȘțȎȍȕȕȖȍ; ȒțȕȌȈȐȝ — ȒțȕȌȈȔȐ; ȒțȘțȉȈȒȈ — ȒțȘțȉȈȒȈȔȐ; ȈȠȖȒȈȐȝ — ȈȠȖȒȈȔȐ; ȠȐȘȐȠȈȐȝ — ȠȐȘȐȠȈȔȐ; ȒțȚȈȌȎȈ — ȒțȚȈȌȎȈȔȐ; ȐȕȋțȌȈȐȝ — ȐȕȋțȌȈȔȐ; ȒțȉȌȎȈȒȈȐȝ — ȒțȉȌȎȈȒȈȔȐ; șȊȈȘȕȈ-ȑțȚȝȐȉȝȐȝ — șȊȈȘȕȈ-ȦȚȝȐ; ȕȈȋȈ — ȕȈȋȈȔȐ; ȗțȕȕȈȋȈ — ȗțȕȕȈȋȈȔȐ; ȌȎȈȚȐȉȝȐȝ — ȌȎȈȚȐ; ȔȈȓȓȐȒȈ — ȔȈȓȓȐȒȈȔȐ; ȠȈȚȈȗȈȚȘȈȐȝ — ȠȈȚȈȗȈȚȘȈȔȐ; ȟȈ — Ȑ; ȔȈȌȝȈȊȐ — ȔȈȌȝȈȊȐ; ȌȎȈȓȈȒȈȌȐȉȝȐȝ — ȌȎȈȓȈȒȈȔȐ Ȑ ȗȘȖȟȐȔȐ; ȠȖȉȝȐȚȈȔ — țȒȘȈȠȍȕȕȖȍ; ȚȐȘȈȌȎȈȐȝ — ȘȈșȚțȡȐȔȐ ȗȖ ȉȍȘȍȋȈȔ; ȟȈ — Ȑ; 33


34 ȈȕȑȈȐȝ — ȌȘțȋȐȔȐ; ȕȐȚȑȈ- ȘȐȚțȉȝȐȝ — (ȗȓȖȌȖȕȖșȧȡȐȔȐ) Ȋ ȓȦȉȖȍ ȊȘȍȔȧ ȋȖȌȈ; ȈȓȈȔ — Ȋ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖȔ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȍ; ȌȘțȔȈȐȝ — ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ. ǩȣȓȖ Ȋ ȚȖȔ șȈȌț ȉȖȓȤȠȖȍ ȖȏȍȘȖ, ȏȈȘȖșȠȍȍ ȏȖȓȖȚȣȔȐ ȓȖȚȖșȈȔȐ Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ ȞȊȍȚȈȔȐ — ȓȐȓȐȧȔȐ ȒțȔțȌȈ, ȒȈȝȓȈȘȈ, țȚȗȈȓȈ Ȑ ȠȈȚȈȗȈȚȘȈ. ǶȏȍȘȖ ȥȚȖ ȗȘȐȌȈȊȈȓȖ ȋȖȘȍ ȖșȖȉțȦ ȒȘȈșȖȚț. ǪȖȒȘțȋ ȕȍȋȖ ȘȖșȓȐ ȌȍȘȍȊȤȧ ȉȐȓȊȈ, ȒȈȗȐȚȚȝȈ, ȌȎȈȔȉȐȘȈ Ȑ ȉȝȈȓȓȈȚȈȒȈ. ǴȍȓȖȌȐȟȕȖȍ ȗȍȕȐȍ ȗȚȐȞ șȓȐȊȈȓȖșȤ ș ȎțȎȎȈȕȐȍȔ ȗȟȍȓ, ȖȗȤȧȕȍȕȕȣȝ ȔȍȌȖȔ. ǵȈ ȖȏȍȘȍ ȎȐȓȐ ȓȍȉȍȌȐ, ȒȈȘȈȕȌȈȊȣ, ȟȈȒȘȈȊȈȒȐ, ȎțȘȈȊȓȐ. ǪȖȌȐȓȐșȤ ȚȈȔ ȚȈȒȎȍ șȚȈȐ ȊȖȌȧȕȣȝ ȒțȘ, ȌȈȚȤȦȝ, ȒȖȧȠȚ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȗȚȐȞ, ȕȈȗȖȓȕȧȊȠȐȝ ȊȖȏȌțȝ șȊȖȐȔȐ ȒȘȐȒȈȔȐ. ǷȓȈȊȈȊȠȐȍ Ȋ ȊȖȌȍ Șȣȉȣ Ȑ ȟȍȘȍȗȈȝȐ ȏȈȌȍȊȈȓȐ șȚȍȉȓȐ ȓȖȚȖșȖȊ, Ȑ ȗȣȓȤȞȈ ș ȞȊȍȚȖȊ ȘȈșșȣȗȈȓȈșȤ, țȒȘȈȠȈȧ șȖȉȖȑ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȤ ȊȖȌȣ. ǵȈ ȉȍȘȍȋȈȝ ȖȏȍȘȈ ȘȖșȓȐ ȞȊȍȚȣ ȒȈȌȈȔȉȣ, ȊȍȚȈșȣ, ȕȈȓȣ, ȕȐȗȣ, ȊȈȕȌȎțȓȈȒȐ, ȒțȕȌȣ, ȒțȘțȉȈȒȐ, ȈȠȖȒȐ, ȠȐȘȐȠȐ, ȒțȚȈȌȎȐ, ȐȕȋțȌȣ, ȒțȉȌȎȈȒȐ, șȊȈȘȕȈ-ȦȚȝȐ, ȕȈȋȐ, ȗțȕȕȈȋȐ, ȌȎȈȚȐ, ȔȈȓȓȐȒȐ, ȠȈȚȈȗȈȚȘȣ, ȌȎȈȓȈȒȐ Ȑ ȓȐȈȕȣ ȔȈȌȝȈȊȐ. DzȘȖȔȍ ȕȐȝ ȊȖȒȘțȋ ȖȏȍȘȈ ȘȖșȓȐ ȘȈȏȕȣȍ ȌȍȘȍȊȤȧ, ȞȊȍȚțȡȐȍ Ȑ ȗȓȖȌȖȕȖșȧȡȐȍ ȒȘțȋȓȣȑ ȋȖȌ. ǺȈȒȖȊȖ ȉȣȓȖ țȉȘȈȕșȚȊȖ ȋȖȘȣ ǺȘȐȒțȚȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹțȌȧ ȗȖ ȌȍȚȈȓȤȕȖȔț ȖȗȐșȈȕȐȦ ȖȏȍȘ Ȑ ȘȍȒ ȋȖȘȣ ǺȘȐȒțȚȈ, ȕȈ ǯȍȔȓȍ ȕȍȚ ȔȍșȚ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȋȓȐ ȉȣ șȘȈȊȕȐȚȤșȧ ȗȖ ȒȘȈșȖȚȍ ș ȥȚȖȑ ȋȖȘȖȑ. ǵȈ ȌȘțȋȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ, ȖȌȕȈȒȖ, ȍșȚȤ ȕȍȔȈȓȖ ȗȖȌȖȉȕȣȝ ȟțȌȍș. ǺȈȒ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, Ȑȏ ȗȐșȈȕȐȑ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȌȊȈ ȔȐȓȓȐȖȕȈ ȊȐȌȖȊ ȌȍȘȍȊȤȍȊ Ȑ ȌȈȓȍȒȖ ȕȍ Ȋșȍ Ȑȏ ȕȐȝ ȘȈșȚțȚ ȕȈ ǯȍȔȓȍ. «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» șȖȌȍȘȎȐȚ ȗȖȓȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ ȖȉȖ ȊșȍȔ, ȟȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Ȑ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȕȖ Ȑ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȓȍȎȐȚ ȏȈ ȍȍ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȖșȗȖȘȐȚȤ ȖȗȐșȈȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ Ȑ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȗȘȐȊȍȌȍȕȕȣȍ Ȋ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ». ǷȖȗȣȚȒȐ ȓȦȌȍȑ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤșȧ ș ǯȍȔȓȐ ȕȈ dzțȕț ȕȐ Ȓ ȟȍȔț ȕȍ ȗȘȐȊȍȓȐ, ȕȖ ȏȍȔȓȧȕȍ Ȋșȍ Ȏȍ ȔȖȋțȚ țȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȕȈ ȌȘțȋȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ. Ǭȓȧ ȥȚȖȋȖ ȕȍ ȕțȎȕȖ ȕȐȟȍȋȖ ȊȣȌțȔȣȊȈȚȤ. ǬȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȖȟȐȚȈȚȤ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ șȊȍȌȍȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 20 ȚȈȚȘȈȐȒȈȌȈ ȚȈȌ-ȋȐȘȐ-ȒȈȕȈȕȈȠȘȈȑȈȝ ȒȈȘȍȕțȉȝȐȘ ȊȈȘȈȕȈ-ȑțȚȝȈ-ȗȈȠ ȟȈȘȈȕ șȈȒȈȕȚȈȒȈȔ ȒȐȟȈȒȈ-Ȋȍȕț-ȊȍȚȘȈȊȈȌ ȊȐȠȈȓȈ-ȋțȓȔȈȔ ȗȘȈȘțȌȎȈȕ ȊȈȕȈșȗȈȚȐȕ ȚȈȚȘȈ — ȚțȌȈ; ȥȒȈȌȈ — ȖȌȕȈȎȌȣ; ȚȈȚ-ȋȐȘȐ — ȕȈ ȚȖȑ ȋȖȘȍ; ȒȈȕȈȕȈ-ȈȠȘȈȑȈȝ — ȎȐȊțȡȐȑ Ȋ ȓȍșț; ȒȈȘȍȕțȉȝȐȝ — ȊȔȍșȚȍ șȖ șȓȖȕȐȝȈȔȐ; ȊȈȘȈȕȈ-ȑțȚȝȈ-ȗȈȝ — ȊȖȎȌȤ șȓȖȕȖȊ; ȟȈȘȈȕ — ȐȌțȡȐȑ (Ȓ ȖȏȍȘț); șȈ-ȒȈȕȚȈȒȈȔ — ȗȖȓȕȣȍ ȒȖȓȦȟȍȒ; ȒȐȟȈȒȈ-ȊȍȕțȊȍȚȘȈ-ȊȈȚ — șȖșȚȖȧȡȐȍ Ȑȏ ȚȘȖșȚȕȐȒȈ Ȑ ȉȈȔȉțȒȈ; ȊȐȠȈȓȈ-ȋțȓȔȈȔ — șȒȊȖȏȤ ȖȉȠȐȘȕȣȍ ȒțșȚȈȘȕȐȒȐ; ȗȘȈȘțȌȎȈȕ — ȓȖȔȈȦȡȐȑ; ȊȈȕȈȝ-ȗȈȚȐȕ — ȌȍȘȍȊȤȧ. ǶȌȕȈȎȌȣ ȊȖȎȈȒ șȓȖȕȖȊ, ȎȐȊȠȐȝ Ȋ ȓȍșț ȕȈ ȋȖȘȍ ǺȘȐȒțȚȈ, ȕȈȗȘȈȊȐȓșȧ Ȓ ȖȏȍȘț ȊȔȍșȚȍ șȖ șȊȖȐȔȐ șȓȖȕȐȝȈȔȐ. Ƕȕ Ƞȍȓ ȟȍȘȍȏ ȏȈȘȖșȓȐ, ȓȖȔȈȧ ȗȖ ȗțȚȐ ȒțșȚȣ Ȑ ȌȍȘȍȊȞȈ Ȑ ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȧ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȕȈ ȊȖȕȏȈȊȠȐȍșȧ Ȋ ȕȍȋȖ ȠȐȗȣ Ȑ ȒȖȓȦȟȒȐ. ǺǭDzǹǺ 21 ȑȈȌ-ȋȈȕȌȝȈ-ȔȈȚȘȈȌ ȌȝȈȘȈȑȖ ȋȈȌȎȍȕȌȘȈ 34


35 ȊȑȈȋȝȘȈȌȈȑȖ ȊȑȈȓȈ-ȔȘȐȋȈȝ șȈȒȝȈȌȋȈȝ ȔȈȝȖȘȈȋȈȠ ȟȈȗȐ ȉȝȈȑȈȌ ȌȘȈȊȈȕȚȐ șȈȋȈțȘȈ-ȒȘȐȠȕȈȝ șȈȘȈȉȝȈȠ ȟȈȔȈȘȑȈȝ ȑȈȚ-ȋȈȕȌȝȈ-ȔȈȚȘȈȚ — ȖȚ ȖȌȕȖȋȖ ȚȖȓȤȒȖ ȏȈȗȈȝȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȝȈȘȈȑȈȝ — ȓȤȊȣ; ȋȈȌȎȈȐȕȌȘȈȝ — (ȌȘțȋȐȍ) ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȐ șȓȖȕȖȊ; ȊȑȈȋȝȘȈ- ȈȌȈȑȈȝ — ȚȐȋȘȣ Ȑ ȌȘțȋȐȍ (șȊȐȘȍȗȣȍ ȏȊȍȘȐ); ȊȑȈȓȈ-ȔȘȐȋȈȝ — ȝȐȡȕȣȍ ȏȊȍȘȐ; șȈȒȝȈȌȋȈȝ — ȕȖșȖȘȖȋȐ; ȔȈȝȈțȘȈȋȈȝ — ȖȋȘȖȔȕȣȍ ȏȔȍȐ; ȟȈ — Ȑ; ȈȗȐ — ȌȈȎȍ; ȉȝȈȑȈȚ — ȖȚ șȚȘȈȝȈ; ȌȘȈȊȈȕȚȐ — ȉȍȋțȚ; șȈ — ș (ȕȐȔȐ ȊȔȍșȚȍ); ȋȈțȘȈ-ȒȘȐȠȕȈȝ — ȟȍȘȕȣȍ Ȑ ȉȍȓȣȍ; șȈȘȈȉȝȈȝ — șȈȘȈȉȝȐ; ȟȈȔȈȘȑȈȝ — ȖȓȍȕȐ ȟȈȔȈȘȐ . ǭȌȊȈ țȟțȧȊ ȏȈȗȈȝ ȥȚȖȋȖ șȓȖȕȈ, Ȋșȍ ȌȘțȋȐȍ șȓȖȕȣ, ȚȐȋȘȣ Ȑ șȊȐȘȍȗȣȍ ȎȐȊȖȚȕȣȍ — ȓȤȊȣ, ȕȖșȖȘȖȋȐ, ȉȖȓȤȠȐȍ ȏȔȍȐ, ȉȍȓȣȍ Ȑ ȟȍȘȕȣȍ șȈȘȈȉȝȐ, — Ȉ ȚȈȒȎȍ ȖȓȍȕȐ ȟȈȔȈȘȐ Ȋ șȚȘȈȝȍ ȘȈȏȉȍȋȈȓȐșȤ Ȋ ȘȈȏȕȣȍ șȚȖȘȖȕȣ. ǺǭDzǹǺ 22 ȊȘȐȒȈ ȊȈȘȈȝȈ ȔȈȝȐȠȈȘȒȠȈ-ȠȈȓȑȈ ȋȖȗțȟȟȝȈ-ȠȈȓȈȊȘȐȒȈ-ȔȈȘȒȈȚȈȠ ȟȈ ȈȕȑȈȚȘȈ ȒȠțȌȘȈ ȝȈȘȐȕȈȝ ȠȈȠȈȌȈȑȈȠ ȟȈȘȈȕȚȑ ȈȉȝȐȚȈ ȑȈȌ-ȈȕțȋȘȈȝȍȕȈ ȊȘȐȒȈȝ — ȓȐșȣ; ȊȈȘȈȝȈȝ — ȒȈȉȈȕȣ; ȔȈȝȐȠȈ — ȉțȑȊȖȓȣ; ȘȐȒȠȈ — ȔȍȌȊȍȌȐ; ȠȈȓȑȈȝ — Ȑ ȌȐȒȖȉȘȈȏȣ; ȋȖȗțȟȟȝȈ — ȖȓȍȕȐ ȋȖȗțȟȟȝȈ; ȠȈȓȈȊȘȐȒȈ — ȊȖȓȒȐ; ȔȈȘȒȈȚȈȝ — ȖȉȍȏȤȧȕȣ; ȟȈ — Ȑ; ȈȕȑȈȚȘȈ — Ȋ ȌȘțȋȖȔ ȔȍșȚȍ; ȒȠțȌȘȈȝ — ȔȈȓȣȍ (ȎȐȊȖȚȕȣȍ); ȝȈȘȐȕȈȝ — ȖȓȍȕȐ; ȠȈȠȈ- ȈȌȈȑȈȝ — ȒȘȖȓȐȒȐ Ȑ ȗȘȖȟȐȍ; ȟȈȘȈȕȚȐ — ȉȘȖȌȧȚ; ȈȉȝȐȚȈȝ — ȕȍ ȉȖȧȡȐȍșȧ; ȑȈȚ-ȈȕțȋȘȈȝȍȕȈ — ȔȐȓȖșȚȤȦ ȒȖȚȖȘȖȋȖ (ȥȚȖȋȖ șȓȖȕȈ). ǷȖ ȔȐȓȖșȚȐ ȥȚȖȋȖ șȓȖȕȈ ȊȖȓȒȐ, ȓȐșȣ, ȉțȑȊȖȓȣ, ȔȍȌȊȍȌȐ, ȒȈȉȈȕȣ, ȓȈȕȐ, ȌȐȒȖȉȘȈȏȣ, ȖȉȍȏȤȧȕȣ, ȒȘȖȓȐȒȐ, ȖȓȍȕȐ ȌȘțȋȐȝ ȗȖȘȖȌ Ȑ ȗȘȖȟȐȍ ȕȍȉȖȓȤȠȐȍ ȎȐȊȖȚȕȣȍ șȊȖȉȖȌȕȖ ȉȘȖȌȐȓȐ ȗȖ ȓȍșț, ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȖȗȈșȈȧșȤ. ǵȍ ȉȖȧȓȐșȤ ȖȕȐ Ȑ șȈȔȖȋȖ șȓȖȕȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, Ȋșȍ ȎȐȊȖȚȕȣȍ ȕȈȝȖȌȐȓȐșȤ ȗȖȌ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖȔ ȥȚȖȋȖ șȓȖȕȈ, ȕȖ, ȝȖȚȧ ȖȕȐ Ȑ ȔȖȋȓȐ, ȕȍ ȖȗȈșȈȧșȤ, ȗȍȘȍȌȊȐȋȈȚȤșȧ ȗȖ ȊșȍȔț ȓȍșț, Ȑȏ țȊȈȎȍȕȐȧ Ȓ ȕȍȔț ȖȕȐ ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȓȐ ȕȍ ȗȖȗȈȌȈȚȤșȧ ȍȔț ȕȈ ȋȓȈȏȈ. ǺǭDzǹǺȃ 23 - 24 șȈ ȋȝȈȘȔȈ-ȚȈȗȚȈȝ ȒȈȘȐȉȝȐȝ ȒȈȘȍȕțȉȝȐȘ ȊȘȐȚȖ ȔȈȌȈȟȑțȚ-ȒȈȘȈȉȝȈȐȘ ȈȕțȌȘțȚȈȝ ȋȐȘȐȔ ȋȈȘȐȔȕȈ ȗȈȘȐȚȈȝ ȗȘȈȒȈȔȗȈȑȈȕ ȕȐȠȍȊȑȈȔȈȕȖ 'ȓȐȒțȓȈȐȘ ȔȈȌȈȠȈȕȈȐȝ șȈȘȖ 'ȕȐȓȈȔ ȗȈȕȒȈȌȎȈ-Șȍȕț-ȘțȠȐȚȈȔ ȌȎȐȋȝȘȈȕ ȊȐȌțȘȈȕ ȔȈȌȈ-ȊȐȝȊȈȓȍȒȠȈȕȈȝ ȊȘȐȚȈȝ șȊȈ-ȑțȚȝȍȕȈ ȚȘȐȠȈȘȌȐȚȍȕȈ ȚȈȚ șȈȘȖȊȈȘȈȉȝȑȈșȈȔ ȈȚȝȈȋȈȔȈȌ ȌȘțȚȈȔ șȈȝ — Ȗȕ (ȊȖȎȈȒ șȓȖȕȖȊ); ȋȝȈȘȔȈ-ȚȈȗȚȈȝ — ȊșȗȖȚȍȊȠȐȑ Ȑ ȘȈȏȋȖȘȧȟȍȕȕȣȑ; ȒȈȘȐȉȝȐȝ — (ȌȘțȋȐȔȐ) șȓȖȕȈȔȐ; ȒȈȘȍȕțȉȝȐȝ — șȓȖȕȐȝȈȔȐ; ȊȘȐȚȈȝ — ȖȒȘțȎȍȕȕȣȑ; ȔȈȌȈ-ȟȑțȚ 35


36 — ș ȊȐȕȖȔ, ȒȈȗȈȦȡȐȔ (ȐȏȖ ȘȚȈ); ȒȈȘȈȉȝȈȐȝ — șȓȖȕȧȚȈȔȐ; ȈȕțȌȘțȚȈȝ — șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȣȑ; ȋȐȘȐȔ — ȋȖȘț; ȋȈȘȐȔȕȈ — (șȊȖȍȑ) ȚȧȎȍșȚȤȦ; ȗȈȘȐȚȈȝ — ȊȖȒȘțȋ; ȗȘȈȒȈȔȗȈȑȈȕ — ȏȈșȚȈȊȓȧȦȡȐȑ ȚȘȍȗȍȚȈȚȤ; ȕȐȠȍȊȑȈȔȈȕȈȝ — ȒȖȚȖȘȖȔț șȓțȎȐȓȐ; ȈȓȐȒțȓȈȐȝ — șȚȈȧȔȐ ȠȔȍȓȍȑ; ȔȈȌȈ-ȈȠȈȕȈȐȝ — ȗȤȦȡȐȔȐ ȔȍȌ; șȈȘȈȝ — ș ȖȏȍȘȈ; ȈȕȐȓȈȔ — ȊȍȚȍȘ; ȗȈȕȒȈȌȎȈ-Șȍȕț-ȘțȠȐȚȈȔ — ȕȍșțȡȐȑ ȗȣȓȤȞț ȓȖȚȖșȖȊ; ȌȎȐȋȝȘȈȕ — ȖȉȖȕȧȦȡȐȑ; ȊȐȌțȘȈȚ — ȐȏȌȈȓȍȒȈ; ȔȈȌȈ-ȊȐȝȊȈȓȈ — ȖȗȤȧȕȍȕ; ȐȒȠȈȕȈȝ — ȚȖȚ, ȟȍȑ ȊȏȖȘ; ȊȘȐȚȈȝ — șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȣȑ; șȊȈ-ȑțȚȝȍȕȈ — șȊȖȐȔ șȚȈȌȖȔ; ȚȘȐȠȈȘȌȐȚȍȕȈ — ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȔ ȎȈȎȌȖȑ; ȚȈȚ — ȚȖȋȖ; șȈȘȖȊȈȘȈ-ȈȉȝȑȈșȈȔ — ȕȈ ȉȍȘȍȋ ȖȏȍȘȈ; ȈȚȝȈ — ȚȖȋȌȈ; ȈȋȈȔȈȚ — ȗȘȐȠȍȓ; ȌȘțȚȈȔ — ȉȣșȚȘȖ. ǫȖȘȈ ǺȘȐȒțȚȈ șȖȚȘȧșȈȓȈșȤ ȗȖȌ ȚȧȎȍȓȣȔȐ ȠȈȋȈȔȐ ǫȈȌȎȈȗȈȚȐ, ȊȖȎȈȒȈ șȓȖȕȖȊ, ȠȍșȚȊȖȊȈȊȠȍȋȖ Ȋ ȖȒȘțȎȍȕȐȐ șȊȖȐȝ Ȏȍȕ Ȑ șȓȖȕȧȚ. ǫȈȌȎȈȗȈȚȐ ȖȉȓȐȊȈȓșȧ ȗȖȚȖȔ, Ȉ Ȑȏ ȍȋȖ ȗȈșȚȐ ȒȈȗȈȓȈ ȝȔȍȓȤȕȈȧ ȎȐȌȒȖșȚȤ. ǫȓȈȏȈ ȍȋȖ ȏȈȔțȚȐȓȐșȤ ȖȚ ȝȔȍȓȧ. ǪȖȒȘțȋ ȕȍȋȖ ȊȐȓȐșȤ ȖȗȤȧȕȍȕȕȣȍ ȔȍȌȖȔ ȗȟȍȓȣ. dzȍȋȒȐȑ ȊȍȚȍȘȖȒ ȌȖȕȖșȐȓ ș ȖȏȍȘȈ ȗȣȓȤȞț ȓȖȚȖșȖȊ, Ȑ șȓȖȕ țȎȍ ȐȏȌȈȓȍȒȈ ȟțȧȓ ȍȍ ȈȘȖȔȈȚ. ǺȈȒ Ȋ ȖȒȘțȎȍȕȐȐ șȊȖȐȝ ȉȓȐȏȒȐȝ, ȋȖȕȐȔȣȝ ȎȈȎȌȖȑ, șȓȖȕ șȒȖȘȖ ȌȖȠȍȓ ȌȖ ȉȍȘȍȋȈ ȖȏȍȘȈ. ǺǭDzǹǺ 25 ȊȐȋȈȝȑȈ ȚȈșȔȐȕȕ ȈȔȘȐȚȈȔȉț ȕȐȘȔȈȓȈȔ ȝȍȔȈȘȈȊȐȕȌȖȚȗȈȓȈ-Șȍȕț-ȘțȠȐȚȈȔ ȗȈȗȈț ȕȐȒȈȔȈȔ ȕȐȌȎȈ-ȗțȠȒȈȘȖȌȌȝȘȐȚȈȔ ȈȚȔȈȕȈȔ ȈȌȉȝȐȝ șȕȈȗȈȑȈȕ ȋȈȚȈ-ȒȓȈȔȈȝ ȊȐȋȈȝȑȈ — ȗȖȋȘțȏȐȊȠȐșȤ; ȚȈșȔȐȕ — Ȋ ȕȍȋȖ (Ȋ ȖȏȍȘȖ); ȈȔȘȐȚȈ- ȈȔȉț — ȗȖȌȖȉȕțȦ ȕȍȒȚȈȘț ȊȖȌț; ȕȐȘȔȈȓȈȔ — ȟȐșȚțȦ; ȝȍȔȈ — ȝȖȓȖȌȕțȦ; ȈȘȈȊȐȕȌȈ-țȚȗȈȓȈ — ȓȐȓȐȑ Ȑ ȓȖȚȖșȖȊ; Șȍȕț — ȗȣȓȤȞȖȑ; ȘțȠȐȚȈȔ — ȘȈșȞȊȍȟȍȕȕțȦ; ȗȈȗȈț — ȗȐȓ; ȕȐȒȈȔȈȔ — ȌȖ ȗȖȓȕȖȋȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ; ȕȐȌȎȈ — șȊȖȐȔ; ȗțȠȒȈȘȈ-țȌȌȝȘȐȚȈȔ — ȗȖȌȕȧȚțȦ ȝȖȉȖȚȖȔ; ȈȚȔȈȕȈȔ — șȍȉȧ; ȈȌȉȝȐȝ — ȊȖȌȈȔȐ; șȕȈȗȈȑȈȕ — ȖȔȣȊȈȦȡȐȑ; ȋȈȚȈȒȓȈȔȈȝ — ȚȖȚ, ț ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȘȖȠȓȈ țșȚȈȓȖșȚȤ. ǾȈȘȤ șȓȖȕȖȊ ȊȖȠȍȓ Ȋ ȖȏȍȘȖ Ȑ ȌȖȓȋȖ ȒțȗȈȓșȧ ȚȈȔ. ǻșȚȈȓȖșȚȤ ȗȖȒȐȕțȓȈ ȍȋȖ. ǷȖȚȖȔ Ȗȕ ȖȗțșȚȐȓ ȝȖȉȖȚ Ȋ ȊȖȌț Ȑ șȚȈȓ ȗȐȚȤ ȍȍ, ȗȖȒȈ ȕȍ țȚȖȓȐȓ ȎȈȎȌț. ǹȔȍȠȈȕȕȈȧ ș ȗȣȓȤȞȖȑ ȓȖȚȖșȖȊ Ȑ ȊȖȌȧȕȣȝ ȓȐȓȐȑ, ȗȘȖȝȓȈȌȕȈȧ Ȑ ȟȐșȚȈȧ ȊȖȌȈ ȉȣȓȈ ȗȖȌȖȉȕȈ ȕȍȒȚȈȘț. ǺǭDzǹǺ 26 șȈ ȗțȠȒȈȘȍȕȖȌȌȝȘȐȚȈ-ȠȐȒȈȘȈȔȉțȉȝȐȘ ȕȐȗȈȑȈȑȈȕ șȈȔșȕȈȗȈȑȈȕ ȑȈȚȝȈ ȋȘȐȝȐ ȋȝȘȐȕȐ ȒȈȘȍȕțȝ ȒȈȘȈȉȝȈȔȠ ȟȈ ȌțȘȔȈȌȖ ȕȈȟȈȠȚȈ ȒȘȐȟȟȝȘȈȔ ȒȘȐȗȈȕȖ 'ȌȎȈ-ȔȈȑȈȑȈ șȈȝ — Ȗȕ (ȊȖȎȌȤ șȓȖȕȖȊ); ȗțȠȒȈȘȍȕȈ — ȝȖȉȖȚȖȔ; țȌȌȝȘȐȚȈ — ȗȖȌȕȧȚȖȑ; ȠȐȒȈȘȈȈȔȉțȉȝȐȝ — ȉȘȣȏȎțȡȐȑ ȊȖȌȖȑ; ȕȐȗȈȑȈȑȈȕ — ȗȖȧȡȐȑ; șȈȔșȕȈȗȈȑȈȕ — ȖȔȣȊȈȦȡȐȑ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȋȘȐȝȐ — ȋȓȈȊȈ șȍȔȤȐ; ȋȝȘȐȕȐ — ȓȦȉȧȡȐȑ (șȊȖȍ șȍȔȍȑșȚȊȖ); ȒȈȘȍȕțȝ — Ȏȍȕ (șȓȖȕȐȝ); ȒȈȘȈȉȝȈȕ — șȓȖȕȧȚ; ȟȈ — Ȑ; ȌțȘȔȈȌȈȝ — ȟȘȍȏȔȍȘȕȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȑ (Ȓ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔ); ȕȈ — ȕȍ; ȈȟȈȠȚȈ — ȖȉȘȈȡȈȓ ȊȕȐȔȈȕȐȍ; ȒȘȐȟȟȝȘȈȔ — ȚȘțȌȕȖșȚȤ; ȒȘȐȗȈȕȈȝ — ȓȐȠȍȕȕȣȑ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ; ȈȌȎȈ-ȔȈȑȈȑȈ — ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȊȕȍȠȕȍȑ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. 36


37 ǹȓȖȊȕȖ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȑȏ-ȏȈ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȈ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ șȓȐȠȒȖȔ ȗȘȐȊȧȏȣȊȈȍȚșȧ Ȓ ȘȖȌȕȣȔ Ȑ ȉȓȐȏȒȐȔ, ȞȈȘȤ șȓȖȕȖȊ, ȊȊȍȌȍȕȕȣȑ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ DzȘȐȠȕȣ, șȚȈȓ ȗȖȐȚȤ Ȑ ȒțȗȈȚȤ șȊȖȐȝ Ȏȍȕ Ȑ ȌȍȚȍȑ. Ƕȕ ȕȈȉȐȘȈȓ ȝȖȉȖȚȖȔ ȊȖȌț Ȑ ȗȖȓȐȊȈȓ Ȑȝ ȍȦ, ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȧ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȥȚȖ șȚȖȐȓȖ ȍȔț ȕȍȔȈȓȣȝ ȚȘțȌȖȊ. ǺǭDzǹǺ 27 ȚȈȔ ȚȈȚȘȈ ȒȈȠȟȐȕ ȕȘȐȗȈ ȌȈȐȊȈ-ȟȖȌȐȚȖ ȋȘȈȝȖ ȉȈȓȐȑȈȔȠ ȟȈȘȈȕȍ ȘțȠȈȋȘȈȝȐȚ ȑȈȌȘȐȟȟȝȈȑȈȐȊȈȔ ȊȑȈșȈȕȈȔ ȋȈȚȖ ȋȈȌȎȖ ȑȈȚȝȈ-ȉȈȓȈȔ șȖ 'ȚȐȉȈȓȖ ȊȐȟȈȒȘȈȔȍ ȚȈȔ — ȍȋȖ (ǫȈȌȎȍȕȌȘț); ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ (Ȋ ȊȖȌȍ); ȒȈȠȟȐȚ — ȕȍȒȐȑ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȌȈȐȊȈ-ȟȖȌȐȚȈȝ — ȗȖȉțȎȌȈȍȔȣȑ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȍȔ; ȋȘȈȝȈȝ — ȒȘȖȒȖȌȐȓ; ȉȈȓȐȑȈȕ — șȐȓȤȕȍȑȠȐȑ; ȟȈȘȈȕȍ — ȏȈ ȕȖȋț; ȘțȠȈ — șȊȐȘȍȗȖ; ȈȋȘȈȝȐȚ — șȝȊȈȚȐȓ; ȑȈȌȘȐȟȟȝȈȑȈ — ȗȖ ȊȖȓȍ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȧ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȊȑȈșȈȕȈȔ — Ȋ ȉȍȌț; ȋȈȚȈȝ — ȗȖȗȈȊȠȐȑ; ȋȈȌȎȈȝ — șȓȖȕ; ȑȈȚȝȈ-ȉȈȓȈȔ — ȟȚȖ ȍșȚȤ șȐȓȣ; șȈȝ — Ȗȕ; ȈȚȐ-ȉȈȓȈȝ — ȔȖȡȕȣȑ; ȊȐȟȈȒȘȈȔȍ — ȊȣȘȣȊȈȓșȧ. ǵȖ ȚțȚ, Ȗ ȞȈȘȤ, ȗȖ ȊȖȓȍ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȧ șȐȓȤȕȣȑ ȒȘȖȒȖȌȐȓ, ȘȈșșȍȘȌȐȊȠȐșȤ ȕȈ șȓȖȕȈ, șȝȊȈȚȐȓ ȍȋȖ ȗȖȌ ȊȖȌȖȑ ȏȈ ȕȖȋț. ǹȓȖȕ ȉȣȓ ȚȖȎȍ ȕȍ șȓȈȉ Ȑ ȌȍȓȈȓ Ȋșȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖȍ, ȟȚȖȉȣ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȉȍȌȣ, ȗȖșȓȈȕȕȖȑ ȍȔț ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȍȔ. ǺǭDzǹǺ 28 ȚȈȚȝȈȚțȘȈȔ ȑțȚȝȈ-ȗȈȚȐȔ ȒȈȘȍȕȈȊȖ ȊȐȒȘȐȠȑȈȔȈȕȈȔ ȚȈȘȈșȈ ȉȈȓȐȑȈșȈ ȊȐȟțȒȘțȠțȘ ȌȐȕȈ-ȌȝȐȑȖ 'ȗȈȘȍ ȋȈȌȎȈȝ ȗȈȘȠȕȐ-ȋȘȈȝȈș ȚȈȘȈȑȐȚțȔ ȕȈ ȟȈȠȈȒȈȕ ȚȈȚȝȈ — ȚȖȋȌȈ; ȈȚțȘȈȔ — ȖȝȊȈȟȍȕȕȖȋȖ șȚȘȈȌȈȕȐȍȔ; ȑțȚȝȈ-ȗȈȚȐȔ — ȊȖȎȈȒȈ șȚȈȌȈ (șȓȖȕȖȊ); ȒȈȘȍȕȈȊȈȝ — șȓȖȕȐȝȐ; ȊȐȒȘȐȠȑȈȔȈȕȈȔ — ȗȖȌȊȍȘȋȕțȊȠȍȋȖșȧ ȕȈȗȈȌȍȕȐȦ; ȚȈȘȈșȈ — ș șȐȓȖȑ; ȉȈȓȐȑȈșȈ — ȉȖȓȍȍ șȐȓȤȕȣȔ (ȒȘȖȒȖȌȐȓȖȔ); ȊȐȟțȒȘțȠțȝ — ȏȈȘȣȌȈȓȐ; ȌȐȕȈ- ȌȝȐȑȈȝ — Ȕȍȕȍȍ ȘȈȏțȔȕȣȍ; ȈȗȈȘȍ — ȌȘțȋȐȍ; ȋȈȌȎȈȝ — șȓȖȕȣ; ȗȈȘȠȕȐ-ȋȘȈȝȈȝ — șȝȊȈȚȐȊȠȐȍ (ȍȋȖ) șȏȈȌȐ; ȚȈȘȈȑȐȚțȔ — șȗȈșȚȐ; ȕȈ — ȕȍ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȠȈȒȈȕ — ȔȖȋȓȐ. ǻȊȐȌȍȊ, Ȋ ȒȈȒȖȔ ȚȧȎȍȓȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ ȖȒȈȏȈȓșȧ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ, ȍȋȖ Ȏȍȕȣ ȗȘȐȠȓȐ Ȋ ȖȚȟȈȧȕȐȍ Ȑ șȚȈȓȐ ȗȓȈȒȈȚȤ. ǬȘțȋȐȍ șȓȖȕȣ ȝȖȚȍȓȐ ȗȖȔȖȟȤ ǫȈȌȎȍȕȌȘȍ, ȕȖ ȒȘȖȒȖȌȐȓ ȉȣȓ ȚȈȒ șȐȓȍȕ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ Ȋșȍ ȖȕȐ ȊȔȍșȚȍ ȕȍ ȔȖȋȓȐ ȊȣȏȊȖȓȐȚȤ ȍȋȖ, țȝȊȈȚȐȊȠȐșȤ ȏȈ ȕȍȋȖ șȏȈȌȐ. ǺǭDzǹǺ 29 ȕȐȑțȌȝȑȈȚȖȘ ȥȊȈȔ ȐȉȝȍȕȌȘȈ-ȕȈȒȘȈȑȖȘ ȊȐȒȈȘȠȈȚȖȘ ȈȕȚȈȘȈȚȖ ȉȈȝȐȘ ȔȐȚȝȈȝ șȈȔȈȝ șȈȝȈșȘȈȔ ȊȑȈȋȈȔȈȕ ȔȈȝȐ-ȗȈȚȍ șȈȗȘȈȕȈȑȖȠ ȟȐȚȘȈȔ ȈȔȈȔșȈȚȈȔȈȘȈȝ 37


38 ȕȐȑțȌȝȑȈȚȖȝ — ȉȖȘȦȡȐȝșȧ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȐȉȝȈ-ȐȕȌȘȈ — ȞȈȘȧ șȓȖȕȖȊ; ȕȈȒȘȈȑȖȝ — Ȑ ȒȘȖȒȖȌȐȓȈ; ȊȐȒȈȘȠȈȚȖȝ — ȚȧȕțȡȐȝ; ȈȕȚȈȘȈȚȈȝ — ȐȏȕțȚȘȐ (Ȑȏ ȊȖȌȣ); ȉȈȝȐȝ — șȕȈȘțȎȐ (ȕȈȌ ȊȖȌȖȑ); ȔȐȚȝȈȝ — ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ; șȈȔȈȝ — ȋȖȌȣ; șȈȝȈșȘȈȔ — ȚȣșȧȟȈ; ȊȑȈȋȈȔȈȕ — ȗȘȖȝȖȌȧȚ; ȔȈȝȐ-ȗȈȚȍ — Ȗ ȞȈȘȤ; șȈ-ȗȘȈȕȈȑȖȝ — Ȗ ȎȐȊȣȝ; ȟȐȚȘȈȔ — țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȈȔȈȔșȈȚȈ — ȌțȔȈȓȐ; ȈȔȈȘȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ. Ƕ ȞȈȘȤ, șȓȖȕ Ȑ ȒȘȖȒȖȌȐȓ șȚȈȓȐ șȘȈȎȈȚȤșȧ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ, Ȑ ȖȉȈ ȚȈȡȐȓȐ ȗȘȖȚȐȊȕȐȒȈ Ȋ șȊȖȦ șȚȖȘȖȕț. ǷȖȍȌȐȕȖȒ ȥȚȖȚ ȌȓȐȓșȧ Țȣșȧȟț ȓȍȚ, Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȋȓȧȌȧ ȕȈ ȕȍȋȖ, ȚȖȓȤȒȖ țȌȐȊȓȧȓȐșȤ. ǺǭDzǹǺ 30 ȚȈȚȖ ȋȈȌȎȍȕȌȘȈșȑȈ ȔȈȕȖ-ȉȈȓȈțȌȎȈșȈȔ ȒȈȓȍȕȈ ȌȐȘȋȝȍȕȈ ȔȈȝȈȕ ȈȉȝțȌ ȊȑȈȑȈȝ ȊȐȒȘȐȠȑȈȔȈȕȈșȑȈ ȌȎȈȓȍ 'ȊȈșȐȌȈȚȖ ȊȐȗȈȘȑȈȑȖ 'ȉȝțȚ șȈȒȈȓȈȔ ȌȎȈȓȈțȒȈșȈȝ ȚȈȚȈȝ — ȗȖȚȖȔ; ȋȈȌȎȈ-ȐȕȌȘȈșȑȈ — ȞȈȘȧ șȓȖȕȖȊ; ȔȈȕȈȝ — șȐȓȣ ȌțȝȈ; ȉȈȓȈ — ȜȐȏȐȟȍșȒȖȑ șȐȓȣ; ȖȌȎȈșȈȔ — Ȑ șȐȓȣ ȟțȊșȚȊ; ȒȈȓȍȕȈ — șȖ ȊȘȍȔȍȕȍȔ; ȌȐȘȋȝȍȕȈ — ȌȖȓȋȐȔ; ȔȈȝȈȕ — ȖȋȘȖȔȕȈȧ; ȈȉȝțȚ — ȗȘȖȐȏȖȠȓȈ; ȊȑȈȑȈȝ — ȚȘȈȚȈ; ȊȐȒȘȐȠȑȈȔȈȕȈșȑȈ — țȚȈșȒȐȊȈȍȔȖȋȖ (ȒȘȖȒȖȌȐȓȖȔ); ȌȎȈȓȍ — Ȋ ȊȖȌț; ȈȊȈșȐȌȈȚȈȝ — ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȓȐȠȈȊȠȍȋȖșȧ (țȔșȚȊȍȕȕȖȑ Ȑ ȜȐȏȐȟȍșȒȖȑ șȐȓȣ, Ȉ ȚȈȒȎȍ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȧ); ȊȐȗȈȘȑȈȑȈȝ — ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȖȍ; ȈȉȝțȚ — șȚȈȓȖ; șȈȒȈȓȈȔ — Ȋșȍ; ȌȎȈȓȈ-ȖȒȈșȈȝ — ȎȐȚȍȓȧ ȊȖȌȣ (ȒȘȖȒȖȌȐȓȈ). ǹȓȖȕ, Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȍȔț ȌȖȓȋȐȍ ȋȖȌȣ ȗȘȐȠȓȖșȤ șȘȈȎȈȚȤșȧ Ȋ ȊȖȌȍ, ȕȈȟȈȓ ȚȍȘȧȚȤ șȐȓȣ: ȍȋȖ ȟțȊșȚȊȈ, țȔ Ȑ ȚȍȓȖ șȚȈȕȖȊȐȓȐșȤ Ȋșȍ șȓȈȉȍȍ. Ǩ ț ȒȘȖȒȖȌȐȓȈ, ȖȉȐȚȈȚȍȓȧ ȊȖȌȕȖȑ șȚȐȝȐȐ, ȕȈȗȘȖȚȐȊ, ȉȖȌȘȖșȚȤ Ȑ șȐȓȈ ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȐȉȣȊȈȓȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȘȈȎȈȧșȤ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ, șȓȖȕ Ȑ ȒȘȖȒȖȌȐȓ ȕȈȝȖȌȐȓȐșȤ Ȋ ȕȍȘȈȊȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ. ǽȖȚȧ șȓȖȕ ȉȣȓ ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ șȐȓȍȕ, Ȗȕ ȗȖȗȈȓ Ȋ ȟțȎȌțȦ ȍȔț șȘȍȌț — Ȋ ȊȖȌț. Ǫ ȚȍȟȍȕȐȍ ȚȣșȧȟȐ ȓȍȚ ȥȚȖȑ șȝȊȈȚȒȐ Ȗȕ ȕȍ ȗȖȓțȟȈȓ ȗȐȡȐ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȜȐȏȐȟȍșȒȐȍ șȐȓȣ ȍȋȖ ȐșșȧȒȈȓȐ, Ȉ țȔ Ȑ ȟțȊșȚȊȈ ȗȘȐȚțȗȓȧȓȐșȤ. DzȘȖȒȖȌȐȓ Ȏȍ, ȕȈȖȉȖȘȖȚ, ȕȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȓ ȕȐȒȈȒȐȝ ȚȘțȌȕȖșȚȍȑ. ǪȖȌȈ — ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȈȧ șȘȍȌȈ ȍȋȖ ȖȉȐȚȈȕȐȧ. Ƕȕ ȗȖȓțȟȈȓ Ȋ ȕȍȑ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȗȐȡȐ, Ȑ ȗȖȚȖȔț țȔ Ȑ ȟțȊșȚȊȈ ȍȋȖ ȉȣȓȐ ȈȒȚȐȊȕȣ Ȑ ȉȖȌȘȣ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, șȓȖȕ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ șȓȈȉȍȓ, Ȉ ȒȘȖȒȖȌȐȓ șȚȈȕȖȊȐȓșȧ Ȋșȍ șȐȓȤȕȍȍ. ǰȏ ȥȚȖȋȖ Ȕȣ ȔȖȎȍȔ ȐȏȊȓȍȟȤ ȝȖȘȖȠȐȑ țȘȖȒ: Ȋ ȕȈȠȍȑ ȉȖȘȤȉȍ ș ȔȈȑȍȑ Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȐȏȉȍȋȈȚȤ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ, ȗȘȐ ȒȖȚȖȘȖȔ ȕȍ șȔȖȎȍȔ șȖȝȘȈȕȐȚȤ ȌȖȓȎȕȣȑ ȥȕȚțȏȐȈȏȔ Ȑ șȐȓȣ. ǶȉȡȍșȚȊȖ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȗȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, ȖȉȢȧȊȐȓȖ ȊȖȑȕț ȐȓȓȦȏȐȐ, ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȒȖȚȖȘȖȑ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȌȍȋȘȈȌȐȘțȦȚ, ȏȈȉȣȊ Ȗ ȗȖȌȓȐȕȕȣȝ ȞȍȕȕȖșȚȧȝ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ. ǪȖȐȕȣ ȖȉȡȍșȚȊȈ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȊșȍȋȌȈ ȉȣȚȤ ȗȖȓȕȣȔȐ șȐȓ, ȉȖȌȘȖșȚȐ Ȑ ȥȕȚțȏȐȈȏȔȈ. Ǩ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȖȕȐ ȌȖȓȎȕȣ ȎȐȚȤ Ȋ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȣȝ Ȍȓȧ șȍȉȧ țșȓȖȊȐȧȝ. ǻșȓȖȊȐȧ ȥȚȐ ȕȍ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ ȖȌȐȕȈȒȖȊȣ: ȚȖ, ȟȚȖ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖ Ȍȓȧ ȖȌȕȖȋȖ, ȕȍȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖ Ȍȓȧ ȌȘțȋȖȋȖ, ȗȖȥȚȖȔț șțȡȍșȚȊțȦȚ ȘȈȏȕȣȍ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȣ — ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȒȠȈȚȘȐȐ, ȊȈȑȠȤȐ, ȠțȌȘȣ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ, ȋȘȐȝȈșȚȝȐ, ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝȐ Ȑ șȈȕȕȤȧșȐ . ǿȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ ȕȣȕȍȠȕȍȑ ȥȗȖȝȐ, DzȈȓȐ-ȦȋȐ, ȚȖ șȍȑȟȈș ȓȦȌȧȔ ȕȍ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ șȈȕȕȤȧșț. ȈȠȊȈȔȍȌȝȈȔ ȋȈȊȈȓȈȔȉȝȈȔ 38


39 șȈȕȕȑȈșȈȔ ȗȈȓȈ-ȗȈȐȚȘȐȒȈȔ ȌȍȊȈȘȍȕȈ șțȚȖȚȗȈȚȚȐȔ ȒȈȓȈț ȗȈȕȟȈ ȊȐȊȈȘȌȎȈȑȍȚ ǩȘȈȝȔȈ-ȊȈȑȊȈȘȚȈ-ȗțȘȈȕȈ DzȈȒ ȧȊșȚȊțȍȚ Ȑȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ, șȈȕȕȤȧșț Ȋ ȕȈȠ ȊȍȒ ȏȈȗȘȍȡȍȕȖ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȓȦȌȐ ȕȍȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ șȐȓȤȕȣ. ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȗȖȒȈȏȈȓ ȔȐȘț, ȟȚȖ șȈȕȕȤȧșȐ ȔȖȎȕȖ șȚȈȚȤ ȌȈȎȍ Ȋ ȌȊȈȌȞȈȚȤ ȟȍȚȣȘȍ ȋȖȌȈ. ǶȌȕȈȒȖ ȌȈȎȍ ǭȔț ǹȈȘȊȈȉȝȈțȔȈ ǩȝȈȚȚȈȟȈȘȤȧ ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓ ȉȣȚȤ ȒȘȈȑȕȍ ȖșȚȖȘȖȎȕȣȔ, ȐȉȖ ȌȈȓȍȒȖ ȕȍ ȊșȧȒȐȑ ȔȖȎȍȚ ȝȘȈȕȐȚȤ ȖȉȍȚȣ șȈȕȕȤȧșȐ Ȋ șȚȖȓȤ ȘȈȕȕȍȔ ȊȖȏȘȈșȚȍ. ǸȈȌȐ ȘȈșȠȐȘȍȕȐȧ ȗȘȖȗȖȊȍȌȕȐȟȍșȒȖȑ ȔȐșșȐȐ Ȕȣ ȘȈȏȘȍȠȈȍȔ ȔȖȓȖȌȣȔ ȓȦȌȧȔ ȌȈȊȈȚȤ ȖȉȍȚ ȖȚȘȍȟȍȕȐȧ, ȕȖ ȖȗȣȚ ȗȖȒȈȏȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȕȍ șȖȏȘȍȓȐ Ȍȓȧ șȈȕȕȤȧșȣ . DzȖȕȍȟȕȖ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ șȟȐȚȈȍȚ, ȟȚȖ ȕȍ ȋȖȚȖȊ Ȓ șȈȕȕȤȧșȍ, Ȋ ȥȚȖȔ ȕȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȌțȘȕȖȋȖ. ǺȖȚ, ȒȖȋȖ ȉȍșȗȖȒȖȐȚ ȗȖȓȖȊȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ, ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȐȕȧȚȤ ȚȖȚ țȒȓȈȌ ȎȐȏȕȐ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȗȖȓȖȊȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ȘȈȏȘȍȠȍȕȣ: ȍȔț șȓȍȌțȍȚ ȊȍșȚȐ șȍȔȍȑȕțȦ ȎȐȏȕȤ. ǭșȓȐ Ȕȣ ȖșȓȈȉȓȐ, ȏȈȕȐȔȈȧ ȕȍȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȥȚȖ ȍȡȍ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȕțȎȕȖ ȊȖȊșȍ ȗȍȘȍșȚȈȚȤ ȉȖȘȖȚȤșȧ ș ȒȘȖȒȖȌȐȓȖȔ ȔȈȑȐ . ǵțȎȕȖ ȗȘȖșȚȖ ȕȈȑȚȐ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ Ȋ șȍȕȐ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ DzȘȐȠȕȣ, ȒȈȒ ȥȚȖ șȌȍȓȈȓ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ. ǷȘȐ ȥȚȖȔ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȋȘȐȝȈșȚȝȖȑ Ȑ ȊȍșȚȐ șȍȔȍȑȕțȦ ȎȐȏȕȤ, ȍșȓȐ ȖȕȈ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȍȚ ȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȧ. ǫȓȈȊȕȖȍ, ȕȍ ȖȚȒȈȏȣȊȈȚȤșȧ ȖȚ ȉȖȘȤȉȣ. ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȗȖȥȚȖȔț șȖȊȍȚȖȊȈȓ: șȚȝȈȕȍ șȚȝȐȚȈȝ ȠȘțȚȐ-ȋȈȚȈȔ ȚȈȕț-ȊȈȕ-ȔȈȝȖȉȝȐȝ . DzȈȎȌȣȑ ȔȖȎȍȚ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ Ȋ ȚȖȔ ȈȠȘȈȔȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȍȔț ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȗȖȌȝȖȌȐȚ; ȊȖȊșȍ ȕȍ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ șȈȕȕȤȧșț. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖȉțȘȍȊȈȦȚ ȗȖȓȖȊȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ, Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȊșȚțȗȐȚȤ Ȋ ȋȘȐȝȈșȚȝȈ-ȈȠȘȈȔ Ȑ ȊȍșȚȐ șȍȔȍȑȕțȦ ȎȐȏȕȤ, ȕȖ ȕȈȌȖ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ ȉȖȘȤȉț. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ șȈȕȕȤȧșț ȗȘȍȎȌȍȊȘȍȔȍȕȕȖ, ȕȍ ȌȖșȚȐȋȕțȊ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ șȖșȚȖȧȕȐȧ, șȈȕȕȤȧșȈ ȍȔț ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȌȈșȚ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȋȖȚȖȊ șȚȈȚȤ șȈȕȕȤȧșȐ, ȍȔț ȓțȟȠȍ ȎȐȚȤ Ȋ ȋȘȐȝȈșȚȝȈ-ȈȠȘȈȔȍ Ȑ Ȋ ȗȖȓȕțȦ șȐȓț ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ ȉȖȘȖȚȤșȧ ș ȔȈȑȍȑ . ǹȈȔȖȍ ȊȈȎȕȖȍ — ȕȍ ȖȚȒȈȏȣȊȈȚȤșȧ ȖȚ ȉȖȘȤȉȣ Ȑ ȕȍ ȗȖȒȐȌȈȚȤ ȗȖȓȧ ȉȖȧ. ǺǭDzǹǺ 31 ȐȚȚȝȈȔ ȋȈȌȎȍȕȌȘȈȝ șȈ ȑȈȌȈȗȈ șȈȕȒȈȚȈȔ ȗȘȈȕȈșȑȈ ȌȍȝȐ ȊȐȊȈȠȖ ȑȈȌȘȐȟȟȝȈȑȈ ȈȗȈȘȈȑȈȕȕ ȈȚȔȈ-ȊȐȔȖȒȠȈȕȍ ȟȐȘȈȔ ȌȈȌȝȑȈȊ ȐȔȈȔ ȉțȌȌȝȐȔ ȈȚȝȈȉȝȑȈȗȈȌȑȈȚȈ ȐȚȚȝȈȔ — ȚȈȒ; ȋȈȌȎȈ-ȐȕȌȘȈȝ — ȞȈȘȤ șȓȖȕȖȊ; șȈȝ — ȚȖȚ; ȑȈȌȈ — ȒȖȋȌȈ; ȈȗȈ — ȗȖȗȈȓ; șȈȕȒȈȚȈȔ — Ȋ ȖȗȈșȕȖșȚȐ; ȗȘȈȕȈșȑȈ — ȎȐȏȕȐ; ȌȍȝȐ — ȖȉȓȈȌȈȚȍȓȤ ȚȍȓȈ; ȊȐȊȈȠȈȝ — ȉȍșȗȖȔȖȡȕȣȑ; ȑȈȌȘȐȟȟȝȈȑȈ — ȊȖȓȍȑ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȧ; ȈȗȈȘȈȑȈȕ — ȕȍșȗȖșȖȉȕȣȑ; ȈȚȔȈ-ȊȐȔȖȒȠȈȕȍ — Ȋ șȗȈșȍȕȐȐ șȍȉȧ șȈȔȖȋȖ; ȟȐȘȈȔ — ȌȖȓȋȖ; ȌȈȌȝȑȈț — ȏȈȌțȔȈȓșȧ (șȍȘȤȍȏȕȖ); ȐȔȈȔ — Ȓ ȚȈȒȖȔț; ȉțȌȌȝȐȔ — ȊȣȊȖȌț; ȈȚȝȈ — ȚȖȋȌȈ; ȈȉȝȑȈȗȈȌȑȈȚȈ — ȗȘȐȠȍȓ. DzȖȋȌȈ ȞȈȘȤ șȓȖȕȖȊ ȗȖȕȧȓ, ȟȚȖ, ȖȒȈȏȈȊȠȐșȤ ȗȖ ȊȖȓȍ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȧ Ȋ ȗȈșȚȐ ȒȘȖȒȖȌȐȓȈ, ȍȔț, ȉȍșȗȖȔȖȡȕȖȔț, șȈȔȖȔț ȕȍ șȗȈșȚȐșȤ, Ȗȕ șȐȓȤȕȖ ȐșȗțȋȈȓșȧ șȔȍȘȚȐ. ǷȖșȓȍ ȌȖȓȋȐȝ ȘȈȏȔȣȠȓȍȕȐȑ Ȗȕ ȕȈȒȖȕȍȞ ȗȘȐȕȧȓ ȘȍȠȍȕȐȍ.

39


40 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ Ȋșȍ ȉȖȘȦȚșȧ ȏȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ. ǪșȧȒȐȑ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȖȗȈșȕȖșȚȐ, ȕȖ ȕȐȒȚȖ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ șȗȈșȚȐșȤ șȈȔ, ȗȖȥȚȖȔț, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊ, Ȗȕ ȖȉȘȈȡȈȍȚșȧ ȏȈ ȗȖȔȖȡȤȦ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȕȈȝȖȌȧ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (7.16): ȟȈȚțȘ-ȊȐȌȝȈ ȉȝȈȌȎȈȕȚȍ ȔȈȔ ȌȎȈȕȈȝ șțȒȘȐȚȐȕȖ 'ȘȌȎțȕȈ ȈȘȚȖ ȌȎȐȌȎȕȈșțȘ ȈȘȚȝȈȘȚȝȐ ȌȎȕȈȕȐ ȟȈ ȉȝȈȘȈȚȈȘȠȈȉȝȈ ȟȍȚȣȘȍ ȚȐȗȈ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȝ ȓȦȌȍȑ, Ȉ ȐȔȍȕȕȖ Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȗȈȓ Ȋ ȉȍȌț, ȒȚȖ ȕțȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȌȍȕȤȋȈȝ, ȒȚȖ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȗȖȏȕȈȚȤ ȐșȚȐȕț Ȑ ȓȦȉȖȏȕȈȚȍȓȤȕȣȍ, ȟȚȖȉȣ șȗȈșȚȐșȤ ȐȓȐ ȌȖșȚȐȟȤ ȎȍȓȈȍȔȖȋȖ, ȐȡțȚ ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǾȈȘȤ șȓȖȕȖȊ, ȖȒȈȏȈȊȠȐșȤ Ȋ ȖȗȈșȕȖșȚȐ, ȗȖșȓȍ ȌȖȓȋȐȝ ȘȈȏȔȣȠȓȍȕȐȑ ȚȖȎȍ ȘȍȠȐȓ ȐșȒȈȚȤ ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ. Ƕȕ ȖȒȈȏȈȓșȧ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȘȈȏțȔȍȕ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȕȧȚȤ ȊȍȘȕȖȍ ȘȍȠȍȕȐȍ. ǫȘȍȠȕȐȒ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȚȈȒ ȗȖșȚțȗȐȚȤ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȚȖȓȤȒȖ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ ȌțȠȐ (șțȒȘȐȚȐ), ȖȒȈȏȈȊȠȐșȤ Ȋ ȖȗȈșȕȖȔ ȐȓȐ ȚȘțȌȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ, ȉțȌțȚ ȐșȒȈȚȤ ȏȈȡȐȚȣ ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ DzȘȐȠȕȣ. ǺǭDzǹǺ 32 ȕȈ ȔȈȔ ȐȔȍ ȌȎȕȈȚȈȑȈ ȈȚțȘȈȔ ȋȈȌȎȈȝ ȒțȚȈȝ ȒȈȘȐȕȑȈȝ ȗȘȈȉȝȈȊȈȕȚȐ ȔȖȟȐȚțȔ ȋȘȈȝȍȕȈ ȗȈȠȍȕȈ ȊȐȌȝȈȚțȘ ȈȊȘȐȚȖ 'ȗȑ ȈȝȈȔ ȟȈ ȚȈȔ ȑȈȔȐ ȗȈȘȈȔ ȗȈȘȈȑȈȕȈȔ ȕȈ — ȕȍ; ȔȈȔ — Ȕȍȕȧ; ȐȔȍ — ȥȚȐ; ȌȎȕȈȚȈȑȈȝ — ȌȘțȏȤȧ Ȑ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȐ (ȌȘțȋȐȍ șȓȖȕȣ); ȈȚțȘȈȔ — ȗȖȗȈȊȠȍȋȖ Ȋ ȉȍȌț; ȋȈȌȎȈȝ — șȓȖȕȣ; ȒțȚȈȝ — ȒȈȒ; ȒȈȘȐȕȑȈȝ — Ȏȍȕȣ (șȓȖȕȐȝȐ); ȗȘȈȉȝȈȊȈȕȚȐ — ȔȖȋțȚ; ȔȖȟȐȚțȔ — șȗȈșȚȐ (ȖȚ ȖȗȈșȕȖșȚȐ); ȋȘȈȝȍȕȈ — ȒȘȖȒȖȌȐȓȖȔ; ȗȈȠȍȕȈ — ȗțȚȈȔȐ; ȊȐȌȝȈȚțȝ — ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȧ; ȈȊȘȐȚȈȝ — șȝȊȈȟȍȕȕȣȑ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ (ȧ Ȋ ȚȈȒȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ); ȈȝȈȔ — ȧ; ȟȈ — Ȑ; ȚȈȔ — ǭȔț (ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ); ȑȈȔȐ — ȗȘȍȌȈȦșȤ; ȗȈȘȈȔ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔț; ȗȈȘȈȑȈȕȈȔ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍȔ Ȍȓȧ ȚȈȒȐȝ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȒȈȒ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȀȐȊȈ. ǬȘțȋȐȍ șȓȖȕȣ, ȔȖȐ ȌȘțȏȤȧ Ȑ ȉȓȐȏȒȐȍ, ȕȍ șȔȖȋȓȐ șȗȈșȚȐ Ȕȍȕȧ. ǿȚȖ Ȏȍ ȚȖȋȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ȔȖȐȝ ȎȍȕȈȝ? ǶȕȐ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȌȍȓȈȚȤ. ȅȚȖȚ ȒȘȖȒȖȌȐȓ ȕȈȗȈȓ ȕȈ Ȕȍȕȧ ȗȖ ȊȖȓȍ șțȌȤȉȣ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȧ ȉțȌț ȐșȒȈȚȤ ȏȈȡȐȚȣ ț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȊȍȟȕȖȋȖ ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ Ȋșȍȝ, ȌȈȎȍ șȈȔȣȝ ȊȍȓȐȒȐȝ ȌțȠ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȘȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȋȖȊȖȘȧȚ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȔȍșȚȖ, ȋȌȍ ȕȈ ȒȈȎȌȖȔ ȠȈȋț ȕȈȔ ȋȘȖȏȐȚ ȖȗȈșȕȖșȚȤ: ȗȈȌȈȔ ȗȈȌȈȔ ȑȈȌ ȊȐȗȈȌȈȔ . ǫȓțȗȞȣ ȕȈȐȊȕȖ șȟȐȚȈȦȚ șȍȉȧ șȟȈșȚȓȐȊȣȔȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȕȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȥȚȖ ȕȍ ȚȈȒ: ȖȕȐ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȍȉȣȊȈȦȚ Ȋ ȐȓȓȦȏȐȐ. ǵȈ ȒȈȎȌȖȔ ȠȈȋț, Ȋ ȓȦȉțȦ ȔȐȕțȚț ȕȈș ȗȖȌșȚȍȘȍȋȈȦȚ ȖȗȈșȕȖșȚȐ. Ǫ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȗȘȐȕȧȚȖ șȟȐȚȈȚȤ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ț ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȍșȚȤ ȝȖȘȖȠȐȑ ȌȖȔ Ȑ ȝȖȘȖȠȈȧ ȔȈȠȐȕȈ, ȚȖ ȍȋȖ ȎȐȏȕȤ țȌȈȓȈșȤ. Ǫ șȚȘȈȕȈȝ ǯȈȗȈȌȈ, ȖșȖȉȍȕȕȖ Ȋ ǨȔȍȘȐȒȍ, ȓȦȌȐ ȖȟȍȕȤ ȓȦȉȧȚ ȍȏȌȐȚȤ Ȋ ȝȖȘȖȠȐȝ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȧȝ, ȕȖ, ȒȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȊȣȍȏȎȈȍȚ ȕȈ ȌȖȘȖȋț, Ȗȕ ȗȖȌȊȍȘȋȈȍȚ șȍȉȧ ȖȗȈșȕȖșȚȐ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȋ ȓȦȉȖȑ ȔȖȔȍȕȚ ȔȖȎȍȚ ȗȘȖȐȏȖȑȚȐ ȈȊȈȘȐȧ Ȑ Ȗȕ ȗȖȋȐȉȕȍȚ. DzȈȒ ȗȖȒȈȏȣȊȈȍȚ șȚȈȚȐșȚȐȒȈ, Ȋ ȈȊȈȘȐȧȝ ȋȐȉȕȍȚ ȖȟȍȕȤ ȔȕȖȋȖ ȓȦȌȍȑ. ǺȈȒ ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȒȈȎȍȚșȧ 40


41 ȕȈȔ ȗȖȌȝȖȌȧȡȐȔ ȔȍșȚȖȔ Ȍȓȧ șȟȈșȚȓȐȊȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȚȖ ȥȚȖ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ șȐȓț ȕȈȠȍȋȖ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȗȖȓȖȕ ȖȗȈșȕȖșȚȍȑ. Ǫ șȊȖȍȑ ȉȖȘȤȉȍ ȏȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ Ȕȣ ȔȖȎȍȔ ȗȖȓȈȋȈȚȤșȧ ȕȈ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȑ ȘȈȏțȔ Ȑ ȗȣȚȈȚȤșȧ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ șȈȔȐ Ȗ șȍȉȍ, ȕȖ Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ ȉȍȏ ȊȔȍȠȈȚȍȓȤșȚȊȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȕȐȒȚȖ ȕȈș ȕȍ șȔȖȎȍȚ șȗȈșȚȐ ȖȚ ȖȗȈșȕȖșȚȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȉȈȓȈșȑȈ ȕȍȝȈ ȠȈȘȈȕȈȔ ȗȐȚȈȘȈț ȕȘȐșȐȔȝȈ ȕȈȘȚȈșȑȈ ȟȈȋȈȌȈȔ țȌȈȕȊȈȚȐ ȔȈȌȎȌȎȈȚȖ ȕȈțȝ ȚȈȗȚȈșȑȈ ȚȈȚ-ȗȘȈȚȐȊȐȌȝȐȘ ȑȈ ȐȝȈȕȌȎȈșȍȠȚȈș ȚȈȊȈȌ ȊȐȉȝȖ ȚȈȕț-ȉȝȘȐȚȈȔ ȚȊȈȌ-țȗȍȒȠȐȚȈȕȈȔ ǩȝȈȋ., 7.9.19 Ǵȣ ȔȖȎȍȔ ȗȘȐȌțȔȣȊȈȚȤ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ șȗȖșȖȉȖȊ ȖȉȘȍȚȍȕȐȧ șȟȈșȚȤȧ Ȑ ȗȣȚȈȚȤșȧ ȗȘȖȚȐȊȖșȚȖȧȚȤ ȖȗȈșȕȖșȚȧȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȕȖ, ȍșȓȐ ȕȈȠȐ ȗȖȗȣȚȒȐ ȕȍ ȗȖȓțȟȈȚ ȖȌȖȉȘȍȕȐȧ șȊȣȠȍ, ȖȕȐ ȕȍ șȌȍȓȈȦȚ ȕȈș șȟȈșȚȓȐȊȣȔȐ. Ǻȍȝ, ȒȚȖ ȗȣȚȈȍȚșȧ șȚȈȚȤ șȟȈșȚȓȐȊȣȔ, ȕȍ ȐȡȈ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȔțȌȝȈȔȐ, ȋȓțȗȞȈȔȐ. ǵȈ ȔȈȔ ȌțȠȒȘȐȚȐȕȖ ȔțȌȝȈȝ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ ȕȈȘȈȌȝȈȔȈȝ. ǵȐȏȠȐȍ Ȑȏ ȓȦȌȍȑ ȖȚȒȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȊșȚȈȚȤ ȕȈ ȗțȚȤ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȐȉȖ ȌțȔȈȦȚ, ȟȚȖ ȔȖȋțȚ ȖȉȖȑȚȐșȤ ȉȍȏ ȗȖȔȖȡȐ DzȘȐȠȕȣ. ȅȚȖ Ȑȝ ȖȠȐȉȒȈ. ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ, ȞȈȘȤ șȓȖȕȖȊ, ȗȘȐȕȧȓ ȊȍȘȕȖȍ ȘȍȠȍȕȐȍ. ǶȒȈȏȈȊȠȐșȤ Ȋ ȖȗȈșȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ, Ȗȕ șȚȈȓ ȐșȒȈȚȤ ȗȖȔȖȡȐ ț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 33 ȑȈȝ ȒȈȠȟȈȕȍȠȖ ȉȈȓȐȕȖ 'ȕȚȈȒȖȘȈȋȈȚ ȗȘȈȟȈȕȌȈ-ȊȍȋȈȌ ȈȉȝȐȌȝȈȊȈȚȖ ȉȝȘȐȠȈȔ ȉȝȐȚȈȔ ȗȘȈȗȈȕȕȈȔ ȗȈȘȐȗȈȚȐ ȑȈȌ-ȉȝȈȑȈȕ ȔȘȐȚȑțȝ ȗȘȈȌȝȈȊȈȚȑ ȈȘȈȕȈȔ ȚȈȔ ȐȔȈȝȐ ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ (ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ); ȒȈȠȟȈȕȈ — ȕȍȒȐȑ; ȐȠȈȝ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȊȓȈȌȣȒȈ; ȉȈȓȐȕȈȝ — ȖȚ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȖȑ; ȈȕȚȈȒȈ-țȘȈȋȈȚ — ȖȚ ȊȍȓȐȒȖȑ ȏȔȍȐ, ȐȔȧ ȒȖȚȖȘȖȑ ȊȘȍȔȧ; ȗȘȈȟȈȕȌȈ-ȊȍȋȈȚ — ȕȈȌȍȓȍȕȕȖȑ ȋȘȖȔȈȌȕȖȑ șȐȓȖȑ; ȈȉȝȐȌȝȈȊȈȚȈȝ — ȕȈșȚȐȋȈȦȡȍȋȖ; ȉȝȘȐȠȈȔ — ȊșȍȋȌȈ (ȒȈȎȌȣȑ ȟȈș Ȑ ȒȈȎȌȣȑ ȔȐȋ); ȉȝȐȚȈȔ — șȚȘȈȠȈȡȍȋȖșȧ (șȔȍȘȚȐ); ȗȘȈȗȈȕȕȈȔ — ȗȘȍȌȈȊȠȍȋȖșȧ (ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ); ȗȈȘȐȗȈȚȐ — ȏȈȡȐȡȈȍȚ; ȑȈȚ-ȉȝȈȑȈȚ — ȖȚ șȚȘȈȝȈ ȗȍȘȍȌ ȒȖȚȖȘȣȔ; ȔȘȐȚȑțȝ — șȔȍȘȚȤ; ȗȘȈȌȝȈȊȈȚȐ — ȉȍȎȐȚ; ȈȘȈȕȈȔ — ȗȖȌȓȐȕȕȖȔț ȗȘȐȉȍȎȐȡț (ȒȈȎȌȖȋȖ); ȚȈȔ — ǭȔț; ȐȔȈȝȐ — ȗȘȍȌȈȦșȤ. ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȏȕȈȦȚ ȌȈȓȍȒȖ ȕȍ Ȋșȍ, ȕȖ Ƕȕ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕ Ȑ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȖȋȘȖȔȕȖȑ ȊȓȈșȚȤȦ. ǽȖȚȧ ȊșȍșȐȓȤȕȣȑ ȏȔȍȑ ȊȍȟȕȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ, ȋȖȚȖȊȣȑ ȗȖȋȓȖȚȐȚȤ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑȏ ȕȈș, ȕȍțșȚȈȕȕȖ ȖȝȖȚȐȚșȧ ȏȈ șȊȖȐȔȐ ȎȍȘȚȊȈȔȐ, ȓȦȉȖȑ, ȒȚȖ Ȑȏ șȚȘȈȝȈ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ ȐȡȍȚ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȉțȌȍȚ ȏȈȡȐȡȍȕ, ȐȉȖ ȌȈȎȍ șȔȍȘȚȤ Ȋ țȎȈșȍ ȉȍȎȐȚ ȗȘȖȟȤ ȖȚ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȧ ȊȘțȟȈȦ șȍȉȧ ǫȖșȗȖȌț — ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȔț Ȑ ȊșȍȔȖȋțȡȍȔț ǪȓȈȌȣȒȍ, ȗȖȌȓȐȕȕȖȔț ȗȘȐȉȍȎȐȡț Ȋșȍȝ Ȑ ȒȈȎȌȖȋȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: dzȦȉȖȑ ȘȈȏțȔȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȕȐȔȈȍȚ, ȟȚȖ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȊȣșȠȈȧ ȊȓȈșȚȤ, ȒȖȚȖȘȖȑ ȗȖȌȟȐȕȧȍȚșȧ Ȋșȍ. ȅȚȖȚ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ 41


42 ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȝ, ȟȚȖȉȣ ȊȣȏȊȖȓȐȚȤ Ȑȏ ȉȍȌȣ ȕȍȊȐȕȕȣȍ ȌțȠȐ. DzȈȒ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (4.8), ȗȈȘȐȚȘȈȕȈȑȈ șȈȌȝțȕȈȔ ȊȐȕȈȠȈȑȈ ȟȈ ȌțȠȒȘȐȚȈȔ: ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ Ȋ ǹȊȖȐȝ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȝ, ȐȔȍȧ ȌȊȍ ȞȍȓȐ — țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȋȘȍȠȕȐȒȖȊ (ȌțȠȒȘȐȚȐ) Ȑ ȏȈȡȐȚȐȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǾȈȘȤ șȓȖȕȖȊ ȘȍȠȐȓ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ǭȔț. ȅȚȖ ȘȈȏțȔȕȖȍ ȘȍȠȍȕȐȍ. ǵțȎȕȖ ȏȕȈȚȤ Ȗ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȐșȒȈȚȤ ǭȋȖ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ǹȈȔ ȕȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ Ȋ ȖȌȕȖȔ Ȑȏ ǹȊȖȐȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȑ, ȟȚȖȉȣ ȕȈțȟȐȚȤ ȕȈș, ȒȈȒ șȚȈȚȤ șȟȈșȚȓȐȊȣȔȐ, Ȑ ȚȖȓȤȒȖ ȋȓțȗȞȣ Ȑ ȕȍȊȍȎȌȣ ȖȚȒȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȖȉȘȈȚȐȚȤ șȊȖȑ ȘȈȏțȔ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫ ȠȘțȚȐ-ȔȈȕȚȘȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȉȝȐȠȈșȔȈȌ ȊȈȚȈȝ ȗȈȊȈȚȍ ȉȝȐȠȖȌȍȚȐ șțȘȑȈȝ ȉȝȐȠȈșȔȈȌ ȈȋȕȐȠ ȟȈȕȌȘȈȠ ȟȈ ȔȘȐȚȑțȘ ȌȝȈȊȈȚȐ ȗȈȕȟȈȔȈȝ ǺȈȑȚȚȐȘȐȧ-țȗȈȕȐȠȈȌ, 2.8 ǰȏ șȚȘȈȝȈ ȗȍȘȍȌ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȌțȍȚ ȊȍȚȍȘ, șȖȓȕȞȍ ȌȈȘȐȚ șȊȍȚ Ȑ ȚȍȗȓȖ Ȑ șȔȍȘȚȤ ȖȝȖȚȐȚșȧ ȏȈ ȒȈȎȌȣȔ. ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ, Ȗ ȒȖȚȖȘȖȔ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.10) șȒȈȏȈȕȖ: ȔȈȑȈȌȝȑȈȒȠȍȕȈ ȗȘȈȒȘȐȚȐȝ șțȑȈȚȍ șȈȟȈȘȈȟȈȘȈȔ. ǴȐȘȖȏȌȈȕȐȍ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȚȈȒ șȓȈȎȍȕȕȖ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȐȔ țȗȘȈȊȓȧȍȚ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ. Ƕ ȍȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȐ ȔȖȎȍȚ ȌȖȋȈȌȈȚȤșȧ ȓȦȉȖȑ ȘȈȏțȔȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ǪșȍȊȣȠȕȐȑ ǹȈȔ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ, ǫȖșȗȖȌȈ ȟȈȑȚȈȕȤȐ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȐȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǸȈȔȈȟȈȕȌȘȣ, ȟȚȖȉȣ ȌȈȚȤ ȕȈȔ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȑ ȕȈ ǹȊȖȍȔ ȗȘȐȔȍȘȍ ȗȖȒȈȏȈȚȤ, ȒȈȒ ȕțȎȕȖ ȗȘȍȌȈȊȈȚȤșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȌțȠȒȘȐȚȐ, ȕȐȏȠȐȍ Ȑȏ ȓȦȌȍȑ, ȕȍ ȝȖȚȧȚ ȗȖȒȖȘȧȚȤșȧ ǫȖșȗȖȌț (ȕȈ ȔȈȔ ȌțȠȒȘȐȚȐȕȖ ȔțȌȝȈȝ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ ȕȈȘȈȌȝȈȔȈȝ) . Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ǫȖșȗȖȌȤ ȧșȕȖ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȔȘȐȚȑțȝ șȈȘȊȈ-ȝȈȘȈȠ ȟȈȝȈȔ . «ȇ — ȊșȍȗȖȎȐȘȈȦȡȈȧ șȔȍȘȚȤ». ǹȚȈȓȖ ȉȣȚȤ, ȔȘȐȚȑțȝ, ȐȓȐ șȔȍȘȚȤ, — ȥȚȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȤ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȏȈȉȐȘȈȍȚ Ȋșȍ ț ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȖȋȖ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ Țȍȓȍ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ țȚȊȍȘȎȌȈȚȤ: «ȇ ȕȍ ȉȖȦșȤ șȔȍȘȚȐ». ȅȚȖ ȉȣȓȖ ȉȣ ȓțȒȈȊșȚȊȖȔ. ǹȔȍȘȚȐ ȉȖȧȚșȧ Ȋșȍ. ǵȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȐȡȍȚ ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ ț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȔȖȎȍȚ șȗȈșȚȐșȤ ȖȚ șȔȍȘȚȐ. DzȚȖ-ȚȖ ȊȖȏȘȈȏȐȚ: «ǸȈȏȊȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȍ țȔȐȘȈȍȚ?» ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȌȖȓȎȍȕ ȉțȌȍȚ ȖșȚȈȊȐȚȤ șȊȖȍ ȕȣȕȍȠȕȍȍ ȚȍȓȖ, ȐȉȖ ȖȕȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖ. ǵȖ ȘȈȏȕȐȞȈ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ț ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȖȌȟȐȕȐȊȠȍȋȖșȧ DzȘȐȠȕȍ Ȑ ȕȈȝȖȌȧȡȍȋȖșȧ ȗȖȌ ǭȋȖ ȏȈȡȐȚȖȑ, ȕȣȕȍȠȕȍȍ ȚȍȓȖ — ȗȖșȓȍȌȕȍȍ: Ȗȕ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȘȖȌȐȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ Țȍȓȍ, ȖȉȘȍȟȍȕȕȖȔ ȕȈ șȔȍȘȚȤ. ǺȈȒ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (4.9): ȚȑȈȒȚȊȈ ȌȍȝȈȔ ȗțȕȈȘ ȌȎȈȕȔȈ ȕȈȐȚȐ ȔȈȔ ȥȚȐ șȖ 'ȘȌȎțȕȈ . ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȖșȚȈȊȐȊ ȚȍȓȖ, ȕȍ ȘȖȎȌȈȍȚșȧ ȉȖȓȤȠȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, Ȉ ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. Ǵȣ ȎȐȊȍȔ Ȋ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖȑ ȖȗȈșȕȖșȚȐ, ȐȉȖ Ȋ ȓȦȉȖȑ ȔȖȔȍȕȚ Ȓ ȕȈȔ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȑȚȐ șȔȍȘȚȤ. ǵȍ șȓȍȌțȍȚ ȌțȔȈȚȤ, ȟȚȖ ȚȖȓȤȒȖ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ, ȞȈȘȤ șȓȖȕȖȊ, ȉȖȧȓșȧ șȔȍȘȚȐ. DzȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȉȖȧȚȤșȧ șȔȍȘȚȐ, ȐȉȖ Ȋșȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȗȈșȚȐ ȒȘȖȒȖȌȐȓȈ ȊȍȟȕȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ Ȑ Ȋ ȓȦȉțȦ ȔȐȕțȚț ȒȈȎȌȣȑ ȔȖȎȍȚ țȔȍȘȍȚȤ. ǷȖȥȚȖȔț ȓțȟȠȐȑ ȊȣȝȖȌ — ȕȈȑȚȐ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț DzȘȐȠȕȣ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȗȖȓȖȎȐȚȤ ȒȖȕȍȞ ȉȖȘȤȉȍ ȏȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȋȌȍ Ȋșȍ ȊȣȕțȎȌȍȕȣ șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ ȘȖȎȌȈȚȤșȧ Ȑ țȔȐȘȈȚȤ. ǶȉȘȍșȚȐ ȚȈȒȖȍ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ — ȊȣșȠȈȧ ȞȍȓȤ ȎȐȏȕȐ.

42


43 ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ ȒȖ ȊȚȖȘȖȑ ȋȓȈȊȍ ǪȖșȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǹȓȖȕ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ ȗȖȗȈȌȈȍȚ Ȋ ȉȍȌț».

Ƚɥɚɜɚ ɬɪɟɬɶɹ. Ɇɨɥɢɬɜɵ Ƚɚɞɠɟɧɞɪɵ Ǫ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȍ șȖȌȍȘȎȈȚșȧ ȔȖȓȐȚȊȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȖȏȕȍș ǫȖșȗȖȌț ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ, ȞȈȘȤ șȓȖȕȖȊ. ǶȒȈȏȈȓȖșȤ, ȟȚȖ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȗȕ ȉȣȓ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ, ȍȋȖ ȏȊȈȓȐ ǰȕȌȘȈȌȤȦȔȕȖȑ. Ǫ ȚȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȗȕ ȊȣțȟȐȓ ȔȖȓȐȚȊț, ȖȉȘȈȡȍȕȕțȦ ȒȖ ǪșȍȊȣȠȕȍȔț. Dz șȟȈșȚȤȦ, Ȗȕ ȕȍ ȏȈȉȣȓ ȥȚț ȔȖȓȐȚȊț Ȑ șȚȈȓ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ȍȍ ȗȘȖ șȍȉȧ. ǹȕȈȟȈȓȈ Ȗȕ ȊȣȘȈȏȐȓ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑ ȐȏȊȐȕȐȓșȧ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ, șȝȊȈȟȍȕȕȣȑ ȒȘȖȒȖȌȐȓȖȔ, ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȊȖșșȓȈȊȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȌȖȓȎȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ. ǵȖ, ȚȈȒ ȐȓȐ ȐȕȈȟȍ, Ȗȕ ȗȣȚȈȓșȧ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ȥȚț ȔȈȕȚȘț Ȑ ȊȣȘȈȏȐȓ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ Ȋ ȚȈȒȐȝ șȓȖȊȈȝ: - ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ — ȗȘȐȟȐȕȈ Ȋșȍȝ ȗȘȐȟȐȕ, dzȐȟȕȖșȚȤ, Ȑȏ ȒȖȚȖȘȖȑ ȐșȝȖȌȐȚ Ȋșȍ șțȡȍȍ. ǫȖșȗȖȌȤ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ, Ȑ Ȋșȍ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ ȗȖȒȖȐȚșȧ Ȋ ǵȍȔ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȥȚȖ, ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍȗȘȐȟȈșȚȍȕ Ȓ ȌȍȓȈȔ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȐȉȖ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȏȌȍșȤ, șȖȊȍȘȠȈȍȚ ǭȋȖ ȊȕȍȠȕȧȧ ȥȕȍȘȋȐȧ. ǹȈȔ Ƕȕ ȊȍȟȕȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ — ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȍ, ȐȓȐ ǫȖȓȖȒȍ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȍ, — ȋȌȍ ȗȘȍȌȈȍȚșȧ ǹȊȖȐȔ ȊȍȟȕȣȔ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȧȔ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȗȖȘȖȎȌȍȕ ǭȋȖ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ, ȐșȗȖȓȕȧȦȡȍȑ ǭȋȖ ȊȖȓȦ. ǰȔȍȕȕȖ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ șȖȏȌȈȍȚșȧ, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ Ȑ ȘȈȏȘțȠȈȍȚșȧ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȑ ȔȐȘ. ǹȈȔ Ȏȍ ǫȖșȗȖȌȤ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȊȍȟȕȖ. ȅȚȖ ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ ȚȘțȌȕȖ ȗȖȕȧȚȤ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȕȍ ȗȘȍȌȈȕ ǫȖșȗȖȌț. ǽȖȚȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȖșȚțȗȍȕ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȦ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȚȖȓȤȒȖ ȟȐșȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȔȖȋțȚ ȖșȖȏȕȈȚȤ ǭȋȖ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ Ȑ ȗȖȕȧȚȤ ǭȋȖ ȌȍȧȕȐȧ. ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȕȍ ȘȖȎȌȈȍȚșȧ, ȕȍ țȔȐȘȈȍȚ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȉȖȓȍȍȚ Ȑ ȕȍ șȚȈȘȍȍȚ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȓȦȉȖȑ ȖȉȐȚȈȚȍȓȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ ȚȖȎȍ ȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȚȈȒȖȋȖ Ȏȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ, ȍșȓȐ țȒȘȖȍȚșȧ Ȋ șȍȕȐ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ Ȑ ȧȊȓȧȍȚ ǹȊȖȐ ȌȍȧȕȐȧ, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǹȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ (ȗȈȘȐȚȘȈȕȈȑȈ șȈȌȝțȕȈȔ) . ǭȋȖ ȗȘȐȠȍșȚȊȐȍ, țȝȖȌ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȓȐȓȣ ȊșȍȞȍȓȖ ȌțȝȖȊȕȣ. ǰ ȓȦȉȖȑ, ȒȚȖ ȗȖșȚȐȋ ȥȚț ȚȈȑȕț, ȔȖȎȍȚ ȊȖȑȚȐ Ȋ ȞȈȘșȚȊȖ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ ǩȖȋȍ ȗȘȐȔȐȘȧȦȚșȧ Ȋșȍ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȧ. Ƕȕ ȎȐȊȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ. Ƕȕ — ȊȓȈșȚȍȓȐȕ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, șȊȐȌȍȚȍȓȤ ȊșȍȋȖ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ, Ȑ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȐșȚȖȟȕȐȒ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ — ǭȋȖ ȟȈșȚȐȞȣ, ȐȉȖ Ȑȏ ǵȍȋȖ ȐșȝȖȌȐȚ ǴȈȝȈ-ǪȐȠȕț, ȐșȚȖȟȕȐȒ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȖȉȐȚȈȦȡȐȝ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȉȓȦȌȈȍȚ ȏȈ ȊșȍȔȐ ȌȍȑșȚȊȐȧȔȐ ȕȈȠȐȝ ȖȘȋȈȕȖȊ ȟțȊșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȋțȚ ȘȈȉȖȚȈȚȤ Ȑ ȌȖșȚȐȋȈȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖ ǭȋȖ ȔȐȓȖșȚȐ. ǽȖȚȧ Ƕȕ — ȗȍȘȊȖȖșȕȖȊȈ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, ȗȓȖȌȣ ǭȋȖ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȕȐȒȈȒ ȕȍ ȏȈȚȘȈȋȐȊȈȦȚ ǭȋȖ. Ǫ ȥȚȖȔ șȔȣșȓȍ ǭȋȖ ȔȖȎȕȖ șȘȈȊȕȐȚȤ ș ȏȖȓȖȚȖȕȖșȕȖȑ ȎȐȓȖȑ: Ȑȏ ȕȍȍ ȌȖȉȣȊȈȦȚ ȏȖȓȖȚȖ Ȍȓȧ țȒȘȈȠȍȕȐȑ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȖȕȈ ȖșȚȈȍȚșȧ ȖȚȓȐȟȕȖȑ ȖȚ ȕȐȝ. ǫȖșȗȖȌț ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ, șȓȍȌțȧ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ ǷȈȕȟȈȘȈȚȘ. Ƕȕ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȕȈȠȐȝ ȏȕȈȕȐȑ Ȑ ȔȖȎȍȚ ȌȈȘȖȊȈȚȤ ȕȈȔ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȈȠ ȌȖȓȋ — ȗȖșȚȐȟȤ ǭȋȖ ȟȍȘȍȏ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, Ȑ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ. ǫțȕȈ ȉȓȈȋȖșȚȐ șȒȘȣȚȈ ȖȚ ȕȈș, ȝȖȚȧ, șȓȍȌțȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ șȊȧȚȣȝ Ȑ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, Ȕȣ șȔȖȎȍȔ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ Ȑȏ ȗțȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. ǵȍȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȗȖȟȐȚȈȦȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ǭȋȖ șȊȍȚȖȏȈȘȕȖȔ ȊșȍȓȍȕșȒȖȔ ȖȉȘȈȏȍ; Țȍ, ȒȚȖ ȗȖșȚȐȋ ȌțȝȖȊȕțȦ ȕȈțȒț, ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ǭȔț ȒȈȒ ȉȍȏȓȐȟȕȖȔț ǩȘȈȝȔȈȕț, Ȉ ȑȖȋȐ ȗȖȟȐȚȈȦȚ ǭȋȖ ȒȈȒ ǹȊȍȘȝȌțȠț, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡțȦ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ. ǵȖ ǭȋȖ 43


44 ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȖȉȘȈȏ ȔȖȋțȚ ȗȖșȚȐȟȤ ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ. ǹȊȖȐȔȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ (șȖȌȍȘȎȈȡȐȔȐșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ») ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȔȖȎȍȚ ȘȈșșȍȧȚȤ ȔȘȈȒ, ȞȈȘȧȡȐȑ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȌȖȉȍȕ ȖȒȍȈȕț ȌțȝȖȊȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ, Ȑ ȗȖȕȧȚȤ ǭȋȖ ȔȖȋțȚ ȚȖȓȤȒȖ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ, ȖȚȒȈȏȈȊȠȐȍșȧ ȖȚ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ. ǷȖ ǹȊȖȍȑ ȉȍșȗȘȐȟȐȕȕȖȑ ȔȐȓȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȔȖȎȍȚ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕțȦ ȌțȠț ȖȚ ȘȈȉșȚȊȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȌȈȚȤ ȍȑ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț, Ȑ ȊȖȑȚȐ Ȋ ȒȘțȋ ǭȋȖ ȉȓȐȏȒȐȝ șȗțȚȕȐȒȖȊ. ǺȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȍ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȗȖȗȈșȚȤ Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ; Ȗȕ ȊȗȖȓȕȍ ȌȖȊȖȓȍȕ Ȑ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȔȖȎȍȚ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǺȈȒȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȗȘȖșȐȚ ț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ƕȕ ȔȖȓȐȚșȧ ȓȐȠȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȊșȍȋȌȈ ȉȣȚȤ șȊȖȉȖȌȕȣȔ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȓȦȉȖȊȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț. ǺȈȒ ȞȈȘȤ șȓȖȕȖȊ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ ȔȖȓȐȓșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȧșȕȖ ȗȖȕȐȔȈȧ ȖȚȓȐȟȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȖȚ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǵȐȒȚȖ Ȑȏ ȕȐȝ ȕȍ ȗȘȐȠȍȓ Ȓ ȕȍȔț, ȌȈȎȍ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȀȐȊȈ. ǺȖȓȤȒȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǵȈȘȈȧȕȈ ȖȚȒȓȐȒȕțȓșȧ ȕȈ ȍȋȖ ȔȖȓȤȉț Ȑ ȗȘȐȓȍȚȍȓ Ȓ ȕȍȔț ȕȈ ǫȈȘțȌȍ. ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ, ȗȖȌȕȧȊ ȝȖȉȖȚ, ȊȣȘȈȏȐȓ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț, Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ ȊȣȚȈȡȐȓ ȍȋȖ Ȑȏ ȊȖȌȣ ȊȔȍșȚȍ ș ȒȘȖȒȖȌȐȓȖȔ, țȝȊȈȚȐȊȠȐȔ ȍȋȖ ȏȈ ȕȖȋț. ǪșȓȍȌ ȏȈ ȥȚȐȔ ǫȖșȗȖȌȤ țȉȐȓ ȒȘȖȒȖȌȐȓȈ Ȑ ȖșȊȖȉȖȌȐȓ ǫȈȌȎȍȕȌȘț. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȉȈȌȈȘȈȑȈȕȐȘ țȊȈȟȈ ȥȊȈȔ ȊȑȈȊȈșȐȚȖ ȉțȌȌȝȑȈ șȈȔȈȌȝȈȑȈ ȔȈȕȖ ȝȘȐȌȐ ȌȎȈȌȎȈȗȈ ȗȈȘȈȔȈȔ ȌȎȈȗȑȈȔ ȗȘȈȋ-ȌȎȈȕȔȈȕȑ ȈȕțȠȐȒȠȐȚȈȔ ȠȘȐ-ȉȈȌȈȘȈȑȈȕȐȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȊȑȈȊȈșȐȚȈȝ — ȗȖȔȍșȚȐȊȠȐȑ; ȉțȌȌȝȑȈ — ȘȈȏțȔȖȔ; șȈȔȈȌȝȈȑȈ — Ȍȓȧ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȐȧ; ȔȈȕȈȝ — țȔ; ȝȘȐȌȐ — Ȋ șȍȘȌȞȍ; ȌȎȈȌȎȈȗȈ — ȊȖșȗȍȓ; ȗȈȘȈȔȈȔ — ȊȍȘȝȖȊȕțȦ; ȌȎȈȗȑȈȔ — ȔȈȕȚȘț, ȒȖȚȖȘțȦ Ȗȕ țȏȕȈȓ ȖȚ ȊȍȓȐȒȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ; ȗȘȈȒ-ȌȎȈȕȔȈȕȐ — Ȋ ȗȘȖȠȓȖȑ ȎȐȏȕȐ; ȈȕțȠȐȒȠȐȚȈȔ — ȗȘȈȒȚȐȒȖȊȈȓ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǺȖȋȌȈ ȞȈȘȤ șȓȖȕȖȊ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ șȐȓȖȑ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȋȖ ȘȈȏțȔȈ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȓ țȔ Ȋ șȍȘȌȞȍ Ȑ ȗȘȖȐȏȕȍș ȔȈȕȚȘț, ȒȖȚȖȘțȦ Ȗȕ ȊȣțȟȐȓ ȍȡȍ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȑ ȎȐȏȕȐ, ȉțȌțȟȐ ǰȕȌȘȈȌȤȦȔȕȖȑ, Ȑ ȒȖȚȖȘțȦ ȚȍȗȍȘȤ ȊșȗȖȔȕȐȓ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ DzȘȐȠȕȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȘȐȟȐȕȈ ȚȈȒȖȋȖ ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȧ ȗȈȔȧȚȐ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȍ» (6.43 - 44): ȚȈȚȘȈ ȚȈȔ ȉțȌȌȝȐ-șȈȔȑȖȋȈȔ ȓȈȉȝȈȚȍ ȗȈțȘȊȈ-ȌȍȝȐȒȈȔ ȑȈȚȈȚȍ ȟȈ ȚȈȚȖ ȉȝțȑȈȝ șȈȔșȐȌȌȝȈț ȒțȘț-ȕȈȕȌȈȕȈ ȗțȘȊȈȉȝȑȈșȍȕȈ ȚȍȕȈȐȊȈ ȝȘȐȑȈȚȍ ȝȑ ȈȊȈȠȖ 'ȗȐ șȈȝ 44


45 Ǫ ȥȚȐȝ șȚȐȝȈȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȗȖșȊȧȚȐȊȠȐȑ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ, șȝȖȌȐȚ ș ȐȏȉȘȈȕȕȖȋȖ ȗțȚȐ, ȍȋȖ țșȐȓȐȧ ȕȍ ȗȘȖȗȈȌȈȦȚ ȌȈȘȖȔ. ǺȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȖȗțșȒȈȍȚșȧ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȘȈȕȖ ȐȓȐ ȗȖȏȌȕȖ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ Ȋ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȍȔț ȊșȗȖȔȕȐȚȤ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzȈȒ șȚȈȕȍȚ ȧșȕȖ Ȑȏ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȋȓȈȊȣ, ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ ȗȘȍȎȌȍ ȉȣȓ ȞȈȘȍȔ ǰȕȌȘȈȌȤȦȔȕȖȑ, ȕȖ Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ ȗȖ ȊȖȓȍ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȧ ȘȖȌȐȓșȧ ȊȖȎȈȒȖȔ șȓȖȕȖȊ. ǹȍȑȟȈș ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ ȗȖȗȈȓ Ȋ ȉȍȌț Ȑ, ȝȖȚȧ Ȗȕ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȕȍ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ Țȍȓȍ, ȊșȗȖȔȕȐȓ ȔȖȓȐȚȊț, ȒȖȚȖȘȖȑ ȕȈțȟȐȓșȧ Ȋ ȗȘȍȎȕȍȑ ȎȐȏȕȐ: ȑȈȚȈȚȍ ȟȈ ȚȈȚȖ ȉȝțȑȈȝ șȈȔșȐȌȌȝȈț ȒțȘț-ȕȈȕȌȈȕȈ . ǿȚȖȉȣ ȗȖȔȖȟȤ ȌțȠȍ ȌȖșȚȐȟȤ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, DzȘȐȠȕȈ ȌȈȍȚ ȍȑ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ șȕȖȊȈ ȊșȗȖȔȕȐȚȤ Ȗ ǵȍȔ. ǷȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ ȚȖȔț — ȐșȚȖȘȐȧ ȞȈȘȧ șȓȖȕȖȊ ǫȈȌȎȍȕȌȘȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ, ȗȖȗȈȊ Ȋ ȉȍȌț, ȗȖȓțȟȐȓ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȊșȗȖȔȕȐȚȤ Ȗ șȊȖȍȔ ȗȘȍȎȕȍȔ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ, Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȚțȚ Ȏȍ ȗȘȐȠȍȓ ȍȔț ȕȈ ȗȖȔȖȡȤ. ǷȖȥȚȖȔț ȚȈȒ ȊȈȎȕȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȊșȚȈȊȠȐȍ ȕȈ ȗțȚȤ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȗȖȊȚȖȘȧȓȐ ȒȈȒțȦ-ȚȖ ȔȈȕȚȘț . ǷȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ, șȓȍȌțȍȚ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ȧȊȓȧȦȡțȦșȧ ȔȈȝȈ-ȔȈȕȚȘȖȑ, ȊȍȓȐȒȐȔ ȋȐȔȕȖȔ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȕțȎȕȖ ȗȍȚȤ ȟȐȕȚȈȔȈȕȐ-ȗȘȈȒȈȘȈ-șȈȌȔȈșț ȐȓȐ «ǵȘȐșȐȔȝȈ-șȚȖȚȘț» (ȐȚȖ ȕȘȐșȐȔȝȈȝ ȗȈȘȈȚȖ ȕȘȐșȐȔȝȖ ȑȈȚȖ ȑȈȚȖ ȑȈȔȐ ȚȈȚȖ ȕȘȐșȐȔȝȈȝ) . DzȈȎȌȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȌȖȓȎȍȕ țȗȘȈȎȕȧȚȤșȧ, ȟȚȖȉȣ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȕȈțȟȐȚȤșȧ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ Țț ȐȓȐ ȐȕțȦ ȔȈȕȚȘț șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ. ǺȖȋȌȈ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȐ Ȗȕ ȕȍ ȏȈȉțȌȍȚ Ȗ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Ȑȏ-ȏȈ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ șȊȖȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȖȏȕȈȕȐȧ ȘȖȌȐȚșȧ Ȋ Țȍȓȍ ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ. DzȖȕȍȟȕȖ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȌȖȓȎȍȕ șȚȈȘȈȚȤșȧ ȌȖșȚȐȟȤ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ țȎȍ Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȐȉȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȖșȚȐȋ DzȘȐȠȕț Ȑ ǭȋȖ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȗȖȒȐȕțȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ, ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǵȖ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖșȚțȗȐȓșȧ Ȑ ȗȈȓ, ȍȋȖ țșȐȓȐȧ Ȋ ȗȖȗȣȚȒȈȝ ȖȉȘȍșȚȐ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȘȖȗȈȌȈȦȚ ȌȈȘȖȔ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ǨȌȎȈȔȐȓȈ Ȋ ȌȍȚșȚȊȍ ȗȖȊȚȖȘȧȓ ȐȔȧ ǵȈȘȈȧȕȣ ȗȖȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ, ȕȖ Ȋ ȦȕȖșȚȐ ȖȗțșȚȐȓșȧ Ȑ șȚȈȓ ȗȤȧȕșȚȊȖȊȈȚȤ, ȗȘȍȌȈȊȈȚȤșȧ ȘȈȏȊȘȈȚț, ȔȖȠȍȕȕȐȟȈȚȤ Ȑ ȊȖȘȖȊȈȚȤ. ǺȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț, ȟȚȖ Ȗȕ ȒȈȎȌȣȑ ȌȍȕȤ, ȖȒȓȐȒȈȧ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ ǵȈȘȈȧȕț, ȗȘȖȐȏȕȖșȐȓ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȗȕ ȌȖșȚȐȋ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, ȝȖȚȧ Ȑ șȖȊȍȘȠȐȓ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȋȘȍȝȖȊ. ǺȈȒ ȟȚȖ ȕȐ ȗȘȐ ȒȈȒȐȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ Ȕȣ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȏȈȉȣȊȈȚȤ Ȗ ȔȈȕȚȘȍ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ. ȅȚȖ ȗȖȔȖȎȍȚ ȕȈȔ șȗȈșȚȐșȤ ȖȚ ȓȦȉȖȑ, ȌȈȎȍ șȈȔȖȑ șȚȘȈȠȕȖȑ ȖȗȈșȕȖșȚȐ, ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ ȊȐȌȍȚȤ ȕȈ ȗȘȐȔȍȘȍ ǫȈȌȎȍȕȌȘȣ. ǺǭDzǹǺ 2 ȠȘȐ-ȋȈȌȎȍȕȌȘȈ țȊȈȟȈ ȖȔ ȕȈȔȖ ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ ȚȈșȔȈȐ ȑȈȚȈ ȥȚȈȟ ȟȐȌ-ȈȚȔȈȒȈȔ ȗțȘțȠȈȑȈȌȐ-ȉȐȌȎȈȑȈ ȗȈȘȍȠȈȑȈȉȝȐȌȝȐȔȈȝȐ ȠȘȐ-ȋȈȌȎȍȕȌȘȈȝ țȊȈȟȈ — ȞȈȘȤ șȓȖȕȖȊ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ șȒȈȏȈȓ; ȖȔ — Ȗ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖȒȓȖȕ (Ǻȍȉȍ); ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȚȈșȔȈȐ — ǺȖȔț; ȑȈȚȈȝ — ȖȚ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȥȚȈȚ — ȥȚȖ (ȚȍȓȖ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ); ȟȐȚ-ȈȚȔȈȒȈȔ — ȌȊȐȎȐȔȖȍ șȖȏȕȈȕȐȍȔ (ȌțȝȖȊȕȖȑ ȌțȠȖȑ); ȗțȘțȠȈȑȈ — ǪȣșȠȍȑ dzȐȟȕȖșȚȐ; ȈȌȐ-ȉȐȌȎȈȑȈ — ȗȍȘȊȖȐșȚȖȟȕȐȒț ȐȓȐ ȜțȕȌȈȔȍȕȚȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȟȐȕȍ (ȊșȍȋȖ); ȗȈȘȈ-ȐȠȈȑȈ — ȊȣșȠȍȔț, ȏȈȗȘȍȌȍȓȤȕȖȔț, ȚȖȔț, ȒȖȔț ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȚȈȒȐȍ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȒȈȒ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȀȐȊȈ; ȈȉȝȐȌȝȐȔȈȝȐ — ȌȈ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȔșȧ (Ȕȣ ȕȈ ǵȍȔ) Ȋ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ. 45


46 ǾȈȘȤ șȓȖȕȖȊ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ șȒȈȏȈȓ: ȇ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǪȈșțȌȍȊȖȑ [ȖȔ ȕȈȔȖ ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ ȊȈșțȌȍȊȈȑȈ]. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ǭȔț Ȍțȝ ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ, ȗȖȥȚȖȔț Ƕȕ — ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕȈ ȉȣȚȐȧ ȒȈȎȌȖȋȖ. ǭȔț ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȚȈȒȐȍ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ, ȒȈȒ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȀȐȊȈ, Ȑ Ƕȕ ȎȐȊȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȈȝ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǬȈ ȉțȌțȚ Ȋșȍ ȔȖȐ ȗȖȔȣșȓȣ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȣ ȕȈ ǵȍȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȊȈȎȕȣ șȓȖȊȈ ȥȚȈȟ ȟȐȌ- ȈȚȔȈȒȈȔ . ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ, ȒȖȕȍȟȕȖ, șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ, ȕȖ, ȒȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȉȘȍȚȈȍȚ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȍȋȖ ȚȍȓȖ ȗȍȘȍșȚȈȍȚ ȉȣȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ Ȑ ȖȌțȝȖȚȊȖȘȧȍȚșȧ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȖ Ȍȓȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ȟțȊșȚȊ, Ȉ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȚȍȓȖ — Ȍȓȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȓȦȉȖȊȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌț. ǷȖȥȚȖȔț, ȍșȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȖșȊȧȚȐȓ șȍȉȧ șȓțȎȍȕȐȦ ǪșȍȊȣȠȕȍȔț Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȌțȔȈȍȚ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ, ȍȋȖ ȚȍȓȖ ȕȐ Ȋ ȒȖȍȔ șȓțȟȈȍ ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ. Ǫ șȊȧȏȐ ș ȥȚȐȔ Ȋ ȗȐșȈȕȐȧȝ șȒȈȏȈȕȖ: ȋțȘțȠț ȕȈȘȈ-ȔȈȚȐȝ — ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȖȉȣȟȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ. ǨȘȟȑȍ ȊȐȠȕȈț ȠȐȓȈ-ȌȝȐȝ: ȊșȧȒȐȑ ȏȕȈȍȚ, ȟȚȖ ȖȉȘȈȏ ǩȖȋȈ Ȋ ȝȘȈȔȍ ȐȏȊȈȧȕ Ȑȏ ȒȈȔȕȧ, ȕȖ șȟȐȚȈȚȤ ǩȖȎȍșȚȊȖ ȗȘȖșȚȖ ȒȈȔȕȍȔ ȖșȒȖȘȉȐȚȍȓȤȕȖ. ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȕȍȓȤȏȧ ȌțȔȈȚȤ, ȟȚȖ ȚȍȓȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ șȖșȚȖȐȚ ȓȐȠȤ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ. ǨȚȍȐșȚȣ țȚȊȍȘȎȌȈȦȚ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȗȖ ȋȓțȗȖșȚȐ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȒȈȔȍȕȕȖȔț ȐȏȊȈȧȕȐȦ ȒȈȒ ǩȖȋț, Ȑ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț — ȒȈȒ ȋțȘț . ǵȈ șȈȔȖȔ Ȏȍ Ȍȍȓȍ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ȊșȍȔȖȋțȡȍȋȖ DzȘȐȠȕȣ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȍ ȒȈȔȍȕȕȖȍ ȐȏȊȈȧȕȐȍ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ǹȈȔȐȔ ǩȖȋȖȔ, Ȉ ȚȍȓȖ ȋțȘț ȖȌțȝȖȚȊȖȘȧȍȚșȧ. ǿȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȖșȊȧȚȐȊȠȍȋȖ șȍȉȧ șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț, șȓȍȌțȍȚ șȟȐȚȈȚȤ ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȐȔ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȖȔ țȘȖȊȕȍ (șȈ ȋțȕȈȕ șȈȔȈȚȐȚȑȈȐȚȈȕ ȉȘȈȝȔȈ-ȉȝțȑȈȑȈ ȒȈȓȗȈȚȍ) . ǷȖȥȚȖȔț ȊșȍȔ ȕȈȔ ȕȈȌȓȍȎȐȚ șȒȓȖȕȐȚȤșȧ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ ȗȍȘȍȌ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ȗȖ ȟȤȍȑ ȔȐȓȖșȚȐ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȚȍȓȈ Ȑ ȗȘȍȌȔȍȚȣ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȌțȝȖȊȕȣȔȐ, ȍșȓȐ Ȑȝ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. ǶȔȒȈȘȈ (ȗȘȈȕȈȊȈ) — ȏȊțȒ, șȐȔȊȖȓȐȏȐȘțȦȡȐȑ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǶȔ ȚȈȚ șȈȌ ȐȚȐ ȕȐȘȌȍȠȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈș ȚȘȐȊȐȌȝȈȝ șȔȘȐȚȈȝ: ȚȘȐ șȓȖȊȈ — ȖȔ ȚȈȚ șȈȚ — ȗȘȐȏȣȊȈȦȚ ǹȈȔȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖȥȚȖȔț DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ Ƕȕ — ȖȔȒȈȘȈ ȊȖ Ȋșȍȝ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȕȚȘȈȝ (ȗȘȈȕȈȊȈȝ șȈȘȊȈ ȊȍȌȍȠț) . Ǫșȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ ȕȈȟȐȕȈȦȚșȧ ș ȖȔȒȈȘȣ, țȒȈȏȣȊȈȦȡȍȑ ȕȈ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. «ȀȘȐȔȈȌǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ șȖ șȓȖȊ ȖȔ ȕȈȔȖ ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ ȊȈșțȌȍȊȈȑȈ . ǵȍȚ ȘȈȏȕȐȞȣ ȔȍȎȌț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ǪȈșțȌȍȊȖȑ, Ȑ ȖȔȒȈȘȖȑ (ȗȘȈȕȈȊȖȑ). ǵțȎȕȖ ȝȖȘȖȠȖ țȧșȕȐȚȤ șȍȉȍ, ȟȚȖ ȖȔȒȈȘȈ ȕȍ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȉȍșȜȖȘȔȍȕȕȣȑ ȈșȗȍȒȚ ȈȉșȖȓȦȚȈ (ȕȐȘȈȒȈȘȈ) . ȅȚȖȚ șȚȐȝ ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ șȖ șȓȖȊ: ȖȔ ȕȈȔȖ ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ . «ǩȝȈȋȈȊȈȕ» ȏȕȈȟȐȚ ȓȐȟȕȖșȚȤ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȖȔȒȈȘȈ — șȐȔȊȖȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ. ǶȔȒȈȘȈ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȉȍȏȓȐȟȕȈ, ȒȈȒ șȟȐȚȈȦȚ ȔȈȑȧȊȈȌȐ. ǵȈ ȥȚȖ țȒȈȏȣȊȈȍȚ șȓȖȊȖ ȗțȘțȠȈȑȈ . ǪȣșȠȈȧ ȐșȚȐȕȈ, ȗȘȐȏȣȊȈȍȔȈȧ ȖȔȒȈȘȖȑ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗțȘțȠȍȑ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ. ǶȕȈ ȕȍ ȉȍȏȓȐȟȕȈ. ǭșȓȐ ȉȣ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȉȣȓ ȓȐȟȕȖșȚȤȦ, ȘȈȏȊȍ ȔȖȋ ȉȣ Ƕȕ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȚȤ ǹȊȖȍ ȊȓȐȧȕȐȍ ȕȈ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ? ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ — ȊȣșȠȐȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȐ ȕȈȠȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȖȌȕȈȒȖ ȗȍȘȍȌ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǪȐȠȕț Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȀȐȊȈ Ȑ ǩȘȈȝȔȈ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ șȊȖȍȑ ȔȖȓȐȚȊȍ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚ șȓȖȊȖ ȗȈȘȍȠȈȑȈ, țȒȈȏȣȊȈȦȡȍȍ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȍ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǷȈȘȍȠȈȑȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ ȗȈȘȈȔȍȠȊȈȘȈ . ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ — ȥȚȖ ȐȠȊȈȘȣ, ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȐ, ȕȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț — ȗȈȘȈȔȍȠȊȈȘȈ, ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ. 46


47 ǺǭDzǹǺ 3 ȑȈșȔȐȕȕ ȐȌȈȔ ȑȈȚȈȠ ȟȍȌȈȔ ȑȍȕȍȌȈȔ ȑȈ ȐȌȈȔ șȊȈȑȈȔ ȑȖ 'șȔȈȚ ȗȈȘȈșȔȈȟ ȟȈ ȗȈȘȈș ȚȈȔ ȗȘȈȗȈȌȑȍ șȊȈȑȈȔȉȝțȊȈȔ ȑȈșȔȐȕ — (ȜțȕȌȈȔȍȕȚ,) ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȔ; ȐȌȈȔ — ȥȚȈ (ȊșȍȓȍȕȕȈȧ); ȑȈȚȈȝ — ȖȚ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȟȈ — Ȑ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ (ȒȖșȔȐȟȍșȒȖȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ); ȑȍȕȈ — ȒȖȚȖȘȣȔ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ (ȒȖșȔȐȟȍșȒȖȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȚȊȖȘȐȚșȧ Ȑ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ); ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖȚ (ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ); șȊȈȑȈȔ — ǹȈȔ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȈșȔȈȚ — ȖȚ șȓȍȌșȚȊȐȧ (ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ); ȗȈȘȈșȔȈȚ — ȖȚ ȗȘȐȟȐȕȣ; ȟȈ — Ȑ; ȗȈȘȈȝ — ȖȚȓȐȟȍȕ ȐȓȐ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȍȕ (ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ Ȓ ȕȐȔ); ȚȈȔ — ǭȔț; ȗȘȈȗȈȌȑȍ — ȗȘȍȌȈȦșȤ; șȊȈȑȈȔȉȝțȊȈȔ — ȊȍȘȝȖȊȕȖȔț Ȑ șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȕȖȔț. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ — ȥȚȖ ȖșȕȖȊȈȕȐȍ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȔ ȗȖȒȖȐȚșȧ Ȋșȍ șțȡȍȍ, Ƕȕ — ȚȖ, Ȑȏ ȟȍȋȖ șȖȏȌȈȕȈ ȊșȍȓȍȕȕȈȧ, ȍȍ ȚȊȖȘȍȞ Ȑ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȈȧ ȗȘȐȟȐȕȈ. ǷȘȐ ȥȚȖȔ, ȖȌȕȈȒȖ, Ƕȕ ȖșȚȈȍȚșȧ ȖȚȓȐȟȕȣȔ ȖȚ ȗȘȐȟȐȕȣ Ȑ șȓȍȌșȚȊȐȧ. ȇ ȊȘțȟȈȦ șȍȉȧ ǭȔț, șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȕȖȔț ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.4) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȔȈȑȈ ȚȈȚȈȔ ȐȌȈȔ șȈȘȊȈȔ ȌȎȈȋȈȌ ȈȊȑȈȒȚȈ-ȔțȘȚȐȕȈ. «ȇ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, Ȑ Ȋșȍ ȗȖȒȖȐȚșȧ ȕȈ ǴȖȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț, ȒȈȒ ȋȓȐȕȧȕȣȑ ȋȖȘȠȖȒ ȗȖȒȖȐȚșȧ ȕȈ ȏȍȔȓȍ». ǴȍșȚȖ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȔ șȚȖȐȚ ȋȓȐȕȧȕȣȑ ȋȖȘȠȖȒ, șțȚȤ ȚȈ Ȏȍ ȋȓȐȕȈ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȋȖȘȠȖȒ ȥȚȖȚ ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕ ȋȖȕȟȈȘȖȔ, ȟȤȍ ȚȍȓȖ ȚȖȎȍ șȖȏȌȈȕȖ Ȑȏ ȏȍȔȓȐ. ǫȖȕȟȈȘȕȣȑ ȒȘțȋ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȖȚȖȘȖȋȖ șȌȍȓȈȕ ȋȖȘȠȖȒ, — ȥȚȖ ȖȌȕȖ Ȑȏ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȑ ȏȍȔȓȐ, Ȑ șȈȔ ȋȖȘȠȖȒ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȏȍȔȓȐ. DzȈȒ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȠȘțȚȐ-ȔȈȕȚȘȍ, ȑȈȚȖ ȊȈ ȐȔȈȕȐ ȉȝțȚȈȕȐ ȌȎȈȑȈȕȚȍ. ȑȍȕȈ ȌȎȈȚȈȕȐ ȌȎȐȊȈȕȚȐ. ȑȈȚ ȗȘȈȑȈȕȚȑ ȈȉȝȐșȈȔȊȐȠȈȕȚȐ . ǷȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕȈ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, Ȑ, ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ ȉțȌȍȚ ȘȈȏȘțȠȍȕȖ, Ȋșȍ ȗȖȋȘțȏȐȚșȧ Ȋ ȚȍȓȖ ǫȖșȗȖȌȈ (ȗȘȈȒȘȐȚȐȔ ȑȈȕȚȐ ȔȈȔȐȒȈȔ) . ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ǪșȍȊȣȠȕȐȑ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ — ǫȖșȗȖȌȤ ǸȈȔȈȟȈȕȌȘȈ, ȐȓȐ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ, — ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕȖȑ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. ȐȠȊȈȘȈȝ ȗȈȘȈȔȈȝ ȒȘȐȠȕȈȝ șȈȟ-ȟȐȌ-ȈȕȈȕȌȈ-ȊȐȋȘȈȝȈȝ ȈȕȈȌȐȘ ȈȌȐȘ ȋȖȊȐȕȌȈȝ șȈȘȊȈ-ȒȈȘȈȕȈ-ȒȈȘȈȕȈȔ «DzȘȐȠȕȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǫȖȊȐȕȌȖȑ, — ȊȣșȠȐȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ. ǭȋȖ ȚȍȓȖ ȊȍȟȕȖ, ȌțȝȖȊȕȖ Ȑ ȐșȗȖȓȕȍȕȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ. Ƕȕ — ȗȘȐȟȐȕȈ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. ǻ ǵȍȋȖ Ȏȍ ǹȈȔȖȋȖ ȕȍȚ ȗȘȐȟȐȕȣ, ȐȉȖ Ƕȕ — ȗȘȐȟȐȕȈ Ȋșȍȝ ȗȘȐȟȐȕ» (ǩ.-ș., 5.1). ǫȖșȗȖȌȤ — ȗȘȐȟȐȕȈ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, ȕȖ ȕȍȚ ȗȘȐȟȐȕȣ, ȗȖȘȖȌȐȊȠȍȑ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǹȈȘȊȈȔ ȒȝȈȓȊ ȐȌȈȔ ȉȘȈȝȔȈ. ǴȈȚ-șȚȝȈȕȐ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȐ ȕȈ ȟȈȝȈȔ ȚȍȠȊ ȈȊȈșȚȝȐȚȈȝ . ǽȖȚȧ ǫȖșȗȖȌȤ ȍșȚȤ Ȋșȍ șțȡȍȍ, ǹȈȔ Ƕȕ, ȒȈȒ ȓȐȟȕȖșȚȤ, ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȖȚȌȍȓȤȕȖ ȖȚ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǺǭDzǹǺ 4 ȑȈȝ șȊȈȚȔȈȕȐȌȈȔ ȕȐȌȎȈ-ȔȈȑȈȑȈȘȗȐȚȈȔ ȒȊȈȟȐȌ ȊȐȉȝȈȚȈȔ ȒȊȈ ȟȈ ȚȈȚ ȚȐȘȖȝȐȚȈȔ 47


48 ȈȊȐȌȌȝȈ-ȌȘȐȒ șȈȒȠȑ țȉȝȈȑȈȔ ȚȈȌ ȐȒȠȈȚȍ șȈ ȈȚȔȈ-ȔțȓȖ 'ȊȈȚț ȔȈȔ ȗȈȘȈȚ-ȗȈȘȈȝ ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ (ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ); șȊȈ-ȈȚȔȈȕȐ — Ȋ ǹȈȔȖȔ ǹȍȉȍ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ (ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ); ȕȐȌȎȈ-ȔȈȑȈȑȈ — ǹȊȖȍȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȈȘȗȐȚȈȔ — ȗȘȖȕȐȒȕțȚȖȍ; ȒȊȈȟȐȚ — ȐȕȖȋȌȈ (Ȋ ȕȈȟȈȓȍ ȒȈȓȗȣ ); ȊȐȉȝȈȚȈȔ — ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȍ; ȒȊȈ ȟȈ — ȐȕȖȋȌȈ (Ȋ ȗȍȘȐȖȌ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ); ȚȈȚ — ȚȖ (ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ); ȚȐȘȖȝȐȚȈȔ — ȕȍȊȐȌȐȔȖȍ; ȈȊȐȌȌȝȈ-ȌȘȐȒ — ȊșȍȊȐȌȧȡȐȑ (Ȑ Ȋ ȚȖȔ, Ȑ Ȋ ȌȘțȋȖȔ șȓțȟȈȍ); șȈȒȠȐ — șȊȐȌȍȚȍȓȤ; țȉȝȈȑȈȔ — Ȑ ȚȖ, Ȑ ȌȘțȋȖȍ (ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ Ȑ ȐșȟȍȏȕȖȊȍȕȐȍ); ȚȈȚ ȐȒȠȈȚȍ — ȊȐȌȐȚ ȥȚȖ; șȈȝ — Ƕȕ (ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ); ȈȚȔȈ-ȔțȓȈȝ — șȈȔȖșțȡȐȑ (ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ ȐȕȖȑ ȗȘȐȟȐȕȣ); ȈȊȈȚț — ȌȈ ȏȈȡȐȚȐȚ; ȔȈȔ — Ȕȍȕȧ; ȗȈȘȈȚ-ȗȈȘȈȝ — ȚȖȚ, ȒȚȖ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ ȊșȍȋȖ ȏȈȗȘȍȌȍȓȤȕȖȋȖ. ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȧ ǹȊȖȦ ȥȕȍȘȋȐȦ, ȌȍȓȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȒȖșȔȖș ȚȖ ȊȐȌȐȔȣȔ, ȚȖ ȕȍȊȐȌȐȔȣȔ. Ƕȕ — ȊȣșȠȈȧ ȗȘȐȟȐȕȈ Ȑ ȊȣșȠȐȑ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ, ȕȈȉȓȦȌȈȚȍȓȤ Ȑ șȖȏȍȘȞȈȚȍȓȤ ȊșȍȋȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȍȋȖ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ Ƕȕ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ șȖȝȘȈȕȧȍȚ ǹȊȖȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. ǷțșȚȤ Ȏȍ ȥȚȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȏȈȡȐȚȐȚ Ȕȍȕȧ ȖȚ ȖȗȈșȕȖșȚȍȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȔȕȖȎȍșȚȊȖȔ ȥȕȍȘȋȐȑ. ǷȈȘȈșȑȈ ȠȈȒȚȐȘ ȊȐȊȐȌȝȈȐȊȈ ȠȘțȑȈȚȍ . ǹȚȖȐȚ ǭȔț ȗȖȎȍȓȈȚȤ, Ȑ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȕȐȝ Ƕȕ șȖȏȌȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ. Ǩ ȒȖȋȌȈ ȥȚȖȚ ȔȐȘ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚșȧ, ǫȖșȗȖȌȤ șȕȖȊȈ ȊȉȐȘȈȍȚ ȍȋȖ Ȋ ǹȍȉȧ. ǷȘȐ ȥȚȖȔ Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȚșȧ șȚȖȘȖȕȕȐȔ ȕȈȉȓȦȌȈȚȍȓȍȔ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ǪșȍȊȣȠȕȐȑ ȗȘȐ ȓȦȉȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ ȕȍȐȏȔȍȕȍȕ. Ƕȕ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈȉȓȦȌȈȍȚ, ȕȈȝȖȌȧșȤ Ȋ șȚȖȘȖȕȍ ȖȚ ȗȘȖȞȍșșȖȊ ȚȊȖȘȍȕȐȧ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ ȔȐȘȈ. ǺǭDzǹǺ 5 ȒȈȓȍȕȈ ȗȈȕȟȈȚȊȈȔ ȐȚȍȠț ȒȘȐȚșȕȈȠȖ ȓȖȒȍȠț ȗȈȓȍȠț ȟȈ șȈȘȊȈ-ȝȍȚțȠț ȚȈȔȈș ȚȈȌȈșȐȌ ȋȈȝȈȕȈȔ ȋȈȉȝȐȘȈȔ ȑȈș ȚȈșȑȈ ȗȈȘȍ 'ȉȝȐȊȐȘȈȌȎȈȚȍ ȊȐȉȝțȝ ȒȈȓȍȕȈ — șȖ ȊȘȍȔȍȕȍȔ (ȟȍȘȍȏ ȔȕȖȋȖ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȓȍȚ); ȗȈȕȟȈȚȊȈȔ — ȋȐȉȍȓȤ (ȊșȍȋȖ, ȟȚȖ ȍșȚȤ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȋȖ); ȐȚȍȠț — ȊȖ Ȋșȍȝ ȊȐȌȖȐȏȔȍȕȍȕȐȧȝ; ȒȘȐȚșȕȈȠȈȝ — ȞȍȓȐȒȖȔ (șȖ ȊșȍȔ, ȟȚȖ ȍșȚȤ ȊȕțȚȘȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ); ȓȖȒȍȠț — ȊȖ Ȋșȍȝ ȔȐȘȈȝ (ȐȓȐ ȊȖ ȊșȍȔ, ȟȚȖ șțȡȍșȚȊțȍȚ); ȗȈȓȍȠț — Ȋșȍȝ ȝȘȈȕȐȚȍȓȍȑ, ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȟȈ — Ȑ; șȈȘȊȈ-ȝȍȚțȠț — ȊȖ ȊșȍȔ, ȟȚȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȐȟȐȕȖȑ; ȚȈȔȈȝ — ȋȓțȉȖȒȈȧ ȚȤȔȈ; ȚȈȌȈ — ȚȖȋȌȈ; ȈșȐȚ — ȊȖȏȕȐȒȓȈ; ȋȈȝȈȕȈȔ — ȋțșȚȈȧ; ȋȈȉȝȐȘȈȔ — ȋȓțȉȖȒȈȧ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ (ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ); ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ (ȚȖȋȖ ȔȘȈȒȈ); ȗȈȘȍ — ȗȘȍȊȣȠȍ; ȈȉȝȐȊȐȘȈȌȎȈȚȍ — șțȡȍșȚȊțȍȚ ȐȓȐ șȐȧȍȚ; ȊȐȉȝțȝ — ǪșȍȊȣȠȕȐȑ. DzȖȋȌȈ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚșȧ Ȋșȍ, ȟȚȖ șțȡȍșȚȊțȍȚ Ȑ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ — Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ȗȓȈȕȍȚȣ ȊȔȍșȚȍ ș Ȑȝ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧȔȐ Ȑ ȝȘȈȕȐȚȍȓȧȔȐ, — ȕȈ ȔȐȘ ȖȗțșȒȈȍȚșȧ ȕȍȗȘȖȋȓȧȌȕȈȧ ȚȤȔȈ. ǵȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ ȥȚȖȑ ȚȤȔȣ. ǷȖȚȖȔț ȧ Ȑȡț ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ ț ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȒ ȧȊșȚȊțȍȚ Ȑȏ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȕȚȘ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȊȣȠȍ ȊșȍȋȖ. Ƕȕ ȊȣȠȍ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, Ƕȕ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ. DzȖȋȌȈ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ǭȋȖ ȥȕȍȘȋȐȐ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȑ ȔȐȘ 48


49 ȐșȟȍȏȈȍȚ, Ȋșȍ ȊȖȒȘțȋ ȗȖȋȘțȎȈȍȚșȧ ȊȖ ȚȤȔț. ǶȌȕȈȒȖ ǪșȍȊȣȠȕȐȑ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ șȐȧȚȤ, ȐȉȖ Ƕȕ ȓțȟȍȏȈȘȍȕ, ȟȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȦȚ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ: ȈȌȐȚȑȈ-ȊȈȘȕȈȔ ȚȈȔȈșȈȝ ȗȈȘȈșȚȈȚ . ǰȏ ȖȗȣȚȈ Ȕȣ ȏȕȈȍȔ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ ȕȈșȚțȗȈȍȚ ȕȖȟȤ, șȖȓȕȞȍ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ șȐȧȚȤ Ȋ ȌȘțȋȖȔ ȔȍșȚȍ ȕȍȉȖșȊȖȌȈ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, șȖȓȕȞȍ șȖȓȕȞ, ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ șȐȧȍȚ, ȌȈȎȍ ȒȖȋȌȈ Ȋșȍ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚșȧ. ǺǭDzǹǺ 6 ȕȈ ȑȈșȑȈ ȌȍȊȈ ȘȐȠȈȑȈȝ ȗȈȌȈȔ ȊȐȌțȘ ȌȎȈȕȚțȝ ȗțȕȈȝ ȒȖ 'ȘȝȈȚȐ ȋȈȕȚțȔ ȐȘȐȚțȔ ȑȈȚȝȈ ȕȈȚȈșȑȈȒȘȐȚȐȉȝȐȘ ȊȐȟȍȠȚȈȚȖ ȌțȘȈȚȑȈȑȈȕțȒȘȈȔȈȕȈȝ șȈ ȔȈȊȈȚț ȕȈ — ȕȍ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȌȍȊȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȘȐȠȈȑȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȗȈȌȈȔ — ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ; ȊȐȌțȝ — ȗȖșȚȐȋȈȦȚ; ȌȎȈȕȚțȝ — ȕȍȘȈȏțȔȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖ (ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȎȐȊȖȚȕȖȍ); ȗțȕȈȝ — șȕȖȊȈ; ȒȈȝ — ȒȈȒȖȍ; ȈȘȝȈȚȐ — șȗȖșȖȉȕȖ; ȋȈȕȚțȔ — ȗȖșȚȐȟȤ; ȐȘȐȚțȔ — ȊȣȘȈȏȐȚȤ Ȋ șȓȖȊȈȝ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȕȈȚȈșȑȈ — ȈȒȚȍȘȈ; ȈȒȘȐȚȐȉȝȐȝ — ȖȉȘȈȏȈȔȐ; ȊȐȟȍȠȚȈȚȈȝ — ȐȏȖȉȘȈȎȈȍȔȣȑ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȚȈȕȞȈ; ȌțȘȈȚȑȈȑȈ — ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖ; ȈȕțȒȘȈȔȈȕȈȝ — ȚȖȚ, ȒȖȋȖ ȔȖȎȕȖ ȐȏȖȉȘȈȏȐȚȤ; șȈȝ — Ƕȕ (ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ); ȔȈ — Ȕȍȕȧ; ȈȊȈȚț — ȌȈ ȏȈȡȐȚȐȚ. DzȈȒ ȏȘȐȚȍȓȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ țȏȕȈȚȤ ȗȍȘȍȖȌȍȚȖȋȖ Ȋ ȕȈȘȧȌȕȣȑ ȒȖșȚȦȔ, ȊȐȘȚțȖȏȕȖ ȚȈȕȞțȦȡȍȋȖ ȕȈ șȞȍȕȍ ȈȒȚȍȘȈ, ȚȈȒ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗ ȋȓțȗȞȈȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȈȓȖ ȟȍȔ ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȖȚ ȎȐȊȖȚȕȣȝ, ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȗȖșȚȐȟȤ ȌȍȧȕȐȧ Ȑ ȖȉȓȐȒ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȋȖ Ȑȏ ȈȒȚȍȘȖȊ. ǵȐ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȕȐ ȔțȌȘȍȞȣ, ȕȐ ȕȍȊȍȎȌȣ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȕȧȚȤ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȖȗȐșȈȚȤ șȓȖȊȈȔȐ ǭȋȖ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. ǷțșȚȤ Ȏȍ ȥȚȖȚ ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȌȈȘțȍȚ Ȕȕȍ ǹȊȖȦ ȏȈȡȐȚț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȖȝȖȎțȦ ȔȣșȓȤ ȊȣȘȈȎȈȍȚ Ȋ șȊȖȐȝ ȔȖȓȐȚȊȈȝ DzțȕȚȐȌȍȊȐ. ǪșȍȊȣȠȕȐȑ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȗȖȊșȦȌț — ȊȕțȚȘȐ Ȑ șȕȈȘțȎȐ. Ƕȕ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȌȈȎȍ Ȋ ȕȈȠȐȝ șȍȘȌȞȈȝ. ǹȈȘȊȈșȑȈ ȟȈȝȈȔ ȝȘȐȌȐ șȈȕȕȐȊȐȠȚȖ [ǩ.-ȋ., 16.15]. ǰȠȊȈȘȈȝ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȝȘȐȌ-ȌȍȠȍ 'ȘȌȎțȕȈ ȚȐȠȚȝȈȚȐ [ǩ.-ȋ., 18.61]. ȅȚȖ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ Ȕȣ ȔȖȎȍȔ ȕȈȑȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ șȊȖȍȔ șȍȘȌȞȍ. ǰ ȖȟȍȕȤ ȔȕȖȋȐȍ ȑȖȋȐ ȗȣȚȈȦȚșȧ ȥȚȖ șȌȍȓȈȚȤ. ǬȝȑȈȕȈȊȈșȚȝȐȚȈ-ȚȈȌ-ȋȈȚȍȕȈ ȔȈȕȈșȈ ȗȈȠȑȈȕȚȐ ȑȈȔ ȑȖȋȐȕȈȝ . ǺȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȌȈȎȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȑȖȋȐ, ȗȖȓțȉȖȋȐ, șȊȧȚȣȍ Ȑ ȔțȌȘȍȞȣ ȕȍ șȔȖȋȓȐ ȗȖșȚȐȟȤ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȑ ȖȉȓȐȒ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȋȖ Ȑȏ ȈȘȚȐșȚȖȊ Ȑ ȕȍ ȗȖȕȧȓȐ șȔȣșȓȈ ǭȋȖ ȌȊȐȎȍȕȐȑ. ǿȚȖ ȚȖȋȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ȌȖȔȣșȓȈȝ Ȗȉȣȟȕȣȝ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȝ ȜȐȓȖșȖȜȖȊ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ? ǶȕȐ ȕȐȒȖȋȌȈ ǭȋȖ ȕȍ ȗȖȑȔțȚ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȈȔ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȐȕȧȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȋȖȊȖȘȐȚ ǪșȍȊȣȠȕȐȑ, ȒȖȋȌȈ Ƕȕ ȊȖȗȓȖȡȈȍȚșȧ ȕȈ ȏȍȔȓȍ, ȟȚȖȉȣ ȌȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȓȦȌȧȔ. Ǵȣ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȐȕȧȚȤ ȒȈȒ ȐșȚȐȕț șȓȖȊȈ ǫȖșȗȖȌȈ ǸȈȔȈȟȈȕȌȘȣ, ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȐ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț Ȑ ȐȌȚȐ ȗȖ ǰȝ șȚȖȗȈȔ. ǺȖȋȌȈ ȕȈȔ ȖȚȒȘȖȍȚșȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȖșȚȐȟȤ ȞȍȓȤ Ȑȝ ȗȘȐȝȖȌȈ. ȌȎȈȕȔȈ ȒȈȘȔȈ ȟȈ Ȕȍ ȌȐȊȑȈȔ ȥȊȈȔ ȑȖ ȊȍȚȚȐ ȚȈȚȚȊȈȚȈȝ ȚȑȈȒȚȊȈ ȌȍȝȈȔ ȗțȕȈȘ ȌȎȈȕȔȈ ȕȈȐȚȐ ȔȈȔ ȥȚȐ șȖ 'ȘȌȎțȕȈ ǩ.-ȋ., 4.9 49


50 ǭșȓȐ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ șțȔȍȍȚ ȗȖȕȧȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, Ȗȕ șȘȈȏț Ȏȍ ȖȉȘȍȚȍȚ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȌȈȎȍ ȖșȚȈȊȈȧșȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ Țȍȓȍ. ǭȋȖ ȚȍȓȖ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ șȈȔȖ, ȖȚȕȣȕȍ ȓȦȉȖȍ ȍȋȖ ȌȍȑșȚȊȐȍ ȉțȌȍȚ ȗȘȖȕȐȒȕțȚȖ șȖȏȕȈȕȐȍȔ DzȘȐȠȕȣ. ǺȈȒ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ, ȗȖȒȐȕțȊ ȚȍȓȖ, ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǺǭDzǹǺ 7 ȌȐȌȘȐȒȠȈȊȖ ȑȈșȑȈ ȗȈȌȈȔ șțȔȈȕȋȈȓȈȔ ȊȐȔțȒȚȈ-șȈȕȋȈ ȔțȕȈȑȈȝ șțșȈȌȝȈȊȈȝ ȟȈȘȈȕȚȑ ȈȓȖȒȈ-ȊȘȈȚȈȔ ȈȊȘȈȕȈȔ ȊȈȕȍ ȉȝțȚȈȚȔȈ-ȉȝțȚȈȝ șțȝȘȐȌȈȝ șȈ Ȕȍ ȋȈȚȐȝ ȌȐȌȘȐȒȠȈȊȈȝ — șȚȘȍȔȧȡȐȍșȧ țȏȘȍȚȤ (ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ); ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȗȈȌȈȔ — ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ; șț-ȔȈȕȋȈȓȈȔ — ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣ ȊȖ Ȋșȍȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ; ȊȐȔțȒȚȈ-șȈȕȋȈȝ — Țȍ, ȟȚȖ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȕȍ ȏȈȚȘȖȕțȚȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍȔ; ȔțȕȈȑȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; șț-șȈȌȝȈȊȈȝ — Țȍ, șȖȏȕȈȕȐȍ ȒȖȚȖȘȣȝ ȊȣșȖȒȖȌțȝȖȊȕȖ; ȟȈȘȈȕȚȐ — ȐșȗȖȓȕȧȦȚ; ȈȓȖȒȈ-ȊȘȈȚȈȔ — ȖȉȍȚȣ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ, ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝ Ȑ șȈȕȕȤȧșȐ; ȈȊȘȈȕȈȔ — ȉȍȏțȗȘȍȟȕȖ; ȊȈȕȍ — Ȋ ȓȍșț; ȉȝțȚȈȈȚȔȈ-ȉȝțȚȈȝ — Țȍ, ȒȚȖ ȘȈȊȕȖ ȖȚȕȖșȧȚșȧ ȒȖ ȊșȍȔ șțȡȍșȚȊȈȔ; șțȝȘȐȌȈȝ — ȌȘțȏȤȧ (ȒȈȎȌȖȋȖ); șȈȝ — Ƕȕ (ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ); Ȕȍ — ȔȖȧ; ȋȈȚȐȝ — ȞȍȓȤ. ǶȚȠȍȓȤȕȐȒȐ Ȑ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ — Țȍ, ȒȚȖ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȌȘțȎȍȓȦȉȕȖ ȖȚȕȖșȧȚșȧ ȒȖ ȊșȍȔ șțȡȍșȚȊȈȔ Ȑ ȒȚȖ, ȎȐȊȧ Ȋ ȓȍșț, ȉȍȏțȒȖȘȐȏȕȍȕȕȖ ȝȘȈȕȧȚ ȖȉȍȚȣ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȤȐ, ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝȐ ȐȓȐ șȈȕȕȤȧșȣ — șȚȘȍȔȧȚșȧ țȏȘȍȚȤ ȊșȍȉȓȈȋȐȍ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷțșȚȤ Ȏȍ ȥȚȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ șȚȈȕȍȚ ȔȖȍȑ ȞȍȓȤȦ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖȗȐșȈȕȣ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȌȖșȚȐȋȠȐȝ ȊȣșȖȒȖȋȖ țȘȖȊȕȧ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȖȏȕȈȕȐȧ. ǺȈȒȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖșȧȚșȧ ȒȖ ȊșȍȔ, ȕȍ șȟȐȚȈȧ ȒȖȋȖ-ȚȖ ȕȐȎȍ, Ȉ ȒȖȋȖ-ȚȖ ȊȣȠȍ. ǷȈȕȌȐȚȈȝ șȈȔȈ-ȌȈȘȠȐȕȈȝ [ǩ.-ȋ., 5.18]. ǶȕȐ ȒȈȎȌȖȋȖ ȊȐȌȧȚ ȒȈȒ ȌțȠț, ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔțȦ ȟȈșȚȐȞț ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ. ȅȚȖ ȌȍȓȈȍȚ Ȑȝ șȗȖșȖȉȕȣȔȐ ȐșȒȈȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǷȖȕȐȔȈȧ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ — ȌȘțȋ ȒȈȎȌȖȋȖ (șțȝȘȐȌȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ), ȖȕȐ, ȒȈȒ ǭȋȖ șȓțȋȐ, ȚȖȎȍ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȌȘțȏȤȧȔȐ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǶȕȐ ȕȍ ȊȐȌȧȚ ȘȈȏȓȐȟȐȑ ȔȍȎȌț ȕȈȞȐȧȔȐ Ȑ șȖșȓȖȊȐȧȔȐ Ȑ ȊșȦȌț ȗȘȖȗȖȊȍȌțȦȚ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, — țȟȍȕȐȍ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ». ǷȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȖȉȘȍȚȈȦȚ ȗȘȈȊȖ țȊȐȌȍȚȤ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺȈȒȐȝ ȗȘȖȗȖȊȍȌȕȐȒȖȊ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȗȈȘȈȔȈȝȈȔșȈȔȐ . ǹȓȖȊȖ ȊȐȔțȒȚȈ-șȈȕȋȈ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȕȍ ȐȔȍȦȚ ȕȐȟȍȋȖ ȖȉȡȍȋȖ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȤȦ. ǿȚȖȉȣ țȊȐȌȍȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȐȕȧȚȤ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȚȈȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ǺǭDzǹǺȃ 8 - 9 ȕȈ ȊȐȌȑȈȚȍ ȑȈșȑȈ ȟȈ ȌȎȈȕȔȈ ȒȈȘȔȈ ȊȈ ȕȈ ȕȈȔȈ-Șțȗȍ ȋțȕȈ-ȌȖȠȈ ȥȊȈ ȊȈ ȚȈȚȝȈȗȐ ȓȖȒȈȗȑȈȑȈ-șȈȔȉȝȈȊȈȑȈ ȑȈȝ șȊȈ-ȔȈȑȈȑȈ ȚȈȕȑ ȈȕțȒȈȓȈȔ ȘȐȟȟȝȈȚȐ ȚȈșȔȈȐ ȕȈȔȈȝ ȗȈȘȍȠȈȑȈ ȉȘȈȝȔȈȕȍ 'ȕȈȕȚȈ-ȠȈȒȚȈȑȍ 50


51 ȈȘțȗȈȑȖȘț-ȘțȗȈȑȈ ȕȈȔȈ ȈȠȟȈȘȑȈ-ȒȈȘȔȈȕȍ ȕȈ — ȕȍ; ȊȐȌȑȈȚȍ — șțȡȍșȚȊțȍȚ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȟȈ — Ȑ; ȌȎȈȕȔȈ — ȘȖȎȌȍȕȐȍ; ȒȈȘȔȈ — ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ; ȊȈ — ȐȓȐ; ȕȈ — ȕȐ; ȕȈȔȈ- Șțȗȍ — (ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ) ȐȔȧ Ȑ ȖȉȘȈȏ; ȋțȕȈ — ȒȈȟȍșȚȊ; ȌȖȠȈȝ — ȕȍȌȖșȚȈȚȒȐ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȊȈ — ȐȓȐ; ȚȈȚȝȈȗȐ — ȖȌȕȈȒȖ; ȓȖȒȈ — ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȋȖ ȒȖșȔȖșȈ; ȈȗȑȈȑȈ — Ȍȓȧ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ; șȈȔȉȝȈȊȈȑȈ — Ȑ Ȍȓȧ ȊȖȏȕȐȒȕȖȊȍȕȐȧ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; șȊȈ-ȔȈȑȈȑȈ — ǹȊȖȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȚȈȕȐ — Ȑȝ (ȌȍȧȕȐȧ); ȈȕțȒȈȓȈȔ — ȗȖșȚȖȧȕȕȖ; ȘȐȟȟȝȈȚȐ — ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ; ȚȈșȔȈȐ — ǭȔț; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȒȓȖȕ; ȗȈȘȈ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔț; ȐȠȈȑȈ — ȊȍȘȝȖȊȕȖȔț ȊȓȈȌȣȒȍ; ȉȘȈȝȔȈȕȍ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǩȘȈȝȔȈȕț (ǷȈȘȈȉȘȈȝȔȈȕț); ȈȕȈȕȚȈ-ȠȈȒȚȈȑȍ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȍȔț ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȔȐ ȥȕȍȘȋȐȧȔȐ; ȈȘțȗȈȑȈ — ȓȐȠȍȕȕȖȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȜȖȘȔȣ; țȘțȘțȗȈȑȈ — ȗȘȖȧȊȓȧȦȡȍȔțșȧ ȊȖ ȔȕȖȎȍșȚȊȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȑ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȒȓȖȕ; ȈȠȟȈȘȑȈȒȈȘȔȈȕȍ — ȚȖȔț, ȟȤȐ ȌȍȧȕȐȧ ȗȖȘȈȏȐȚȍȓȤȕȣ. ȇȊȓȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ǭȋȖ ȌȍȧȕȐȧ, ȐȔȧ, ȖȉȓȐȒ Ȑ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȕȍ ȐȔȍȦȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȐȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ț ǵȍȋȖ ȕȍȚ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȖȊ. ǿȚȖȉȣ ȐșȗȖȓȕȐȓȖșȤ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȐȍ, ȘȈȌȐ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȥȚȖȚ ȔȐȘ șȖȏȌȈȍȚșȧ Ȑ ȘȈȏȘțȠȈȍȚșȧ, ǫȖșȗȖȌȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǹȊȖȍȑ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȕȈ ȏȍȔȓȦ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȒȈȒ ȀȘȐ ǸȈȔȈȟȈȕȌȘȈ ȐȓȐ ȀȘȐ DzȘȐȠȕȈ. ǴȖȋțȡȍșȚȊȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖ, Ȑ Ƕȕ, ȊȖȗȓȖȡȈȧșȤ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȖȉȘȈȏȈȝ, șȊȖȉȖȌȕȣȝ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ, șȖȊȍȘȠȈȍȚ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȍ ȌȍȧȕȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț ǭȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǩȘȈȝȔȈȕȖȔ, Ȑ ȧ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǵȐȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǪȐȠȕț-ȗțȘȈȕȍ» șȒȈȏȈȕȖ: ȋțȕȈȔȠ ȟȈ ȌȖȠȈȔȠ ȟȈ Ȕțȕȍ ȊȑȈȚȐȚȈ șȈȔȈșȚȈ-ȒȈȓȑȈȕȈ-ȋțȕȈȚȔȈȒȖ ȝȐ . ǻ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȕȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȖȉȘȈȏȈ Ȑ ȒȈȟȍșȚȊ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȐȏȢȧȕȖȊ. ǫȖșȗȖȌȤ ȌțȝȖȊȍȕ Ȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ ȊȔȍșȚȐȓȐȡȍȔ Ȋșȍȝ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ. DzȈȒ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (4.8), ȗȈȘȐȚȘȈȕȈȑȈ șȈȌȝțȕȈȔ ȊȐȕȈȠȈȑȈ ȟȈ ȌțȠȒȘȐȚȈȔ . ǬȍȧȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȋȌȈ Ƕȕ șȗȈșȈȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȌțȝȖȊȕȣ ȗȖ ȗȘȐȘȖȌȍ. DzȈȎȌȣȑ, ȒȖȋȖ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȚȈȒȖȍ Ȏȍ ȉȓȈȋȖ, ȟȚȖ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȏȈȡȐȡȈȍȚ, — ȖȉȈ ȌțȝȖȊȕȖ ȊȖȏȊȣȠȈȦȚșȧ. ǸȈȏȕȐȞȈ șȖșȚȖȐȚ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȘȧȔȖ ȗȖȗȈȌȈȍȚ ȕȈ ȖȌȕț Ȑȏ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚ Ȑ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȉ ȌȍȔȖȕ ȌȖșȚȐȋȈȍȚ ȉȘȈȝȔȈȓȖȒȐ, ȋȌȍ șȓȐȊȈȍȚșȧ ș ȉȍȏȓȐȟȕȣȔ șȐȧȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ. ǵȖ Ȑ Țȍ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȌțȝȖȊȕȖ ȊȖȏȊȣȠȈȦȚșȧ. DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚ ȌȍȔȖȕȖȊ, ǭȋȖ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȕȍȓȤȏȧ ȗȘȐȘȈȊȕȐȊȈȚȤ Ȓ ȖȉȣȟȕȖȔț țȉȐȑșȚȊț Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǽȖȚȧ ȒȈȎȍȚșȧ, ȉțȌȚȖ ȗȖșȚțȗȒȐ ǫȖșȗȖȌȈ șȖȊȍȘȠȈȦȚșȧ Ȋ ȋțȕȈȝ ȗȘȐȘȖȌȣ, șȓȍȌțȍȚ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȔȕȐȚȤ, ȟȚȖ Ƕȕ — ȕȐȘȋțȕȈ, ȚȖ ȍșȚȤ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ Ȑȝ ȊȓȐȧȕȐȧ. ǰȔȧ ǭȋȖ ȕȍȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖ, ȐȕȈȟȍ ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ ȉȣȓȖ ȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȗȖȊȚȖȘȧȧ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ? ǰȔȍȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ, ȚȈȒȐȍ ȒȈȒ ǸȈȔȈ Ȑ DzȘȐȠȕȈ, ȕȍȖȚȓȐȟȕȣ ȖȚ ǹȈȔȖȋȖ ǸȈȔȣ Ȑ DzȘȐȠȕȣ. ǷȖȥȚȖȔț, ȗȖȊȚȖȘȧȧ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ȟȍȓȖȊȍȒ Ȋșȍ ȊȘȍȔȧ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ǸȈȔȣ Ȑ DzȘȐȠȕȣ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȑ, ȒȈȒ șȓȍȌșȚȊȐȍ, ȗȖȓțȟȈȍȚ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. dzțȟȠȐȑ ȚȖȔț ȗȘȐȔȍȘ — ȐșȚȖȘȐȧ ǨȌȎȈȔȐȓȣ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȍ ȏȈȚȘȈȋȐȊȈȓȐ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȍȋȖ ȗȖșȚțȗȒȖȊ, ȐȉȖ Ȗȕ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȊȚȖȘȧȓ ȐȔȧ ǵȈȘȈȧȕȣ. ǭșȓȐ ȚȈȒȖȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖ Ȋ șȓțȟȈȍ ș ǨȌȎȈȔȐȓȖȑ, ȟȚȖ ȚȖȋȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ǹȈȔȖȔ ǪșȍȊȣȠȕȍȔ? DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, Ƕȕ ȕȍ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ ȊȖ ȔȕȖȋȐȝ ȔȍșȚȈȝ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ» (ȌȎȈȕȔȈȒȈȘȔȈ ȟȈ Ȕȍ ȌȐȊȑȈȔ, ȈȊȈȌȎȈȕȈȕȚȐ ȔȈȔ ȔțȌȝȈȝ ȔȈȕțȠȐȔ ȚȈȕțȔ ȈȠȘȐȚȈȔ). ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț, ȒȖȋȌȈ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ — ǸȈȔȈ ȐȓȐ DzȘȐȠȕȈ — ȕȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ, 51


52 ȟȚȖȉȣ ȧȊȐȚȤ ȘȈȌȐ ȕȈȠȍȋȖ ȉȓȈȋȈ ǹȊȖȐ ȌȍȧȕȐȧ, Ȕȣ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ șȟȐȚȈȚȤ ǭȋȖ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ. DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȕȈ ȏȍȔȓȦ, Ƕȕ ȌȍȓȈȍȚ ȥȚȖ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǹȊȖȍȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ (șȈȔȉȝȈȊȈȔȑ ȈȚȔȈ-ȔȈȑȈȑȈ) . ǷȖșȒȖȓȤȒț ǭȋȖ ȗȘȐȝȖȌ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ ȕȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȚșȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ. ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȐȔȍȕȈ Ȑ ȜȖȘȔȣ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȣ, ȕȖ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȐȔȧ Ȑ ȌțȝȖȊȕȈȧ ȜȖȘȔȈ ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ. ǺǭDzǹǺ 10 ȕȈȔȈ ȈȚȔȈ-ȗȘȈȌȐȗȈȑȈ șȈȒȠȐȕȍ ȗȈȘȈȔȈȚȔȈȕȍ ȕȈȔȖ ȋȐȘȈȔ ȊȐȌțȘȈȑȈ ȔȈȕȈșȈȠ ȟȍȚȈșȈȔ ȈȗȐ ȕȈȔȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖȒȓȖȕ; ȈȚȔȈ-ȗȘȈȌȐȗȈȑȈ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȧȊȓȧȍȚ ǹȍȉȧ Ȑ ȗȘȖșȊȍȡȈȍȚ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ; șȈȒȠȐȕȍ — șȊȐȌȍȚȍȓȦ (Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ); ȗȈȘȈȔȈ-ȈȚȔȈȕȍ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ ǬțȠȍ (ǹȊȍȘȝȌțȠȍ); ȕȈȔȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖȒȓȖȕ; ȋȐȘȈȔ — (Ȍȓȧ) șȓȖȊ; ȊȐȌțȘȈȑȈ — ȕȍȌȖșȚȐȎȐȔȖȋȖ; ȔȈȕȈșȈȝ — (Ȍȓȧ) țȔȈ; ȟȍȚȈșȈȔ — (Ȍȓȧ) șȖȏȕȈȕȐȧ; ȈȗȐ — ȌȈȎȍ. ȇ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ȓțȟȍȏȈȘȕȖȑ ǹȊȍȘȝȌțȠȖȑ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȒȈȒ șȊȐȌȍȚȍȓȤ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑ ȖȏȈȘȧȍȚ ǹȊȖȐȔ șȐȧȕȐȍȔ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕțȦ ȌțȠț Ȑ ȒȖȚȖȘȖȑ ȕȍȓȤȏȧ ȌȖșȚȐȟȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ șȓȖȊȍșȕȣȝ țȝȐȡȘȍȕȐȑ ȐȓȐ țȗȘȈȎȕȍȕȐȑ Ȍȓȧ țȔȈ Ȑ șȖȏȕȈȕȐȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖȑ ȌțȠȍ ȕȍ ȌȈȕȖ ȗȖșȚȐȟȤ DzȘȐȠȕț, ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȖȗȐȘȈȧșȤ ȓȐȠȤ ȕȈ șȊȖȐ țȔșȚȊȍȕȕȣȍ, ȜȐȏȐȟȍșȒȐȍ ȐȓȐ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȣȍ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ. ǬțȠȈ ȔȖȎȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȏȕȈȕȐȍ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȏȊȈȕ ȏȌȍșȤ ȈȚȔȈ-ȗȘȈȌȐȗȖȑ . Ƕȕ ȗȖȌȖȉȍȕ șȖȓȕȞț, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖșȊȍȡȈȍȚ Ȋșȍ ȊȖȒȘțȋ Ȑ șȈȔȖ ȕȍ ȕțȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȖșȊȍȡȍȕȐȐ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ șȍȘȤȍȏȕȖ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȗȖșȚȐȟȤ ǩȖȋȈ, Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȗȘȖșȊȍȚȓȍȕȐȍ ȖȚ ǹȈȔȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖșȚȈȊȐȊȠȍȋȖ ǹȊȖȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ». ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȗȖȕȧȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ș ȗȖȔȖȡȤȦ țȔșȚȊȍȕȕȣȝ, ȜȐȏȐȟȍșȒȐȝ ȐȓȐ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȣȝ țșȐȓȐȑ. ǺǭDzǹǺ 11 șȈȚȚȊȍȕȈ ȗȘȈȚȐȓȈȉȝȑȈȑȈ ȕȈȐȠȒȈȘȔȑȍȕȈ ȊȐȗȈȠȟȐȚȈ ȕȈȔȈȝ ȒȈȐȊȈȓȑȈ-ȕȈȚȝȈȑȈ ȕȐȘȊȈȕȈ-șțȒȝȈ-șȈȔȊȐȌȍ șȈȚȚȊȍȕȈ — ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ; ȗȘȈȚȐ-ȓȈȉȝȑȈȑȈ — (ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ) ȒȖȚȖȘȣȑ ȌȖșȚȐȋȈȍȚșȧ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȈȒȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ; ȕȈȐȠȒȈȘȔȑȍȕȈ — ȌțȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ; ȊȐȗȈȠȟȐȚȈ — ȚȍȔ, ȒȚȖ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖȒȓȖȕ; ȒȈȐȊȈȓȑȈ-ȕȈȚȝȈȑȈ — ȊȓȈȌȣȒȍ ȏȈȗȘȍȌȍȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ; ȕȐȘȊȈȕȈ — ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȊȖȉȖȌȕȣȔ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; șțȒȝȈ — șȟȈșȚȤȍ; șȈȔȊȐȌȍ — ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȦȡȍȔț. 52


53 ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȖșȚțȗȍȕ ȗȖȕȐȔȈȕȐȦ ȚȖȓȤȒȖ ȟȐșȚȣȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȗȖșȊȧȚȐȊȠȐȝ șȍȉȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȑ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȍ. Ƕȕ ȌȈȘțȍȚ ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȖȔȘȈȟȍȕȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȚ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȔȐȘȖȔ. ǷȖȥȚȖȔț ȧ ȊȣȘȈȎȈȦ ǭȔț ȗȖȟȚȍȕȐȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȒ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ», ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȔȖȎȕȖ ȗȖșȚȐȟȤ ȚȖȓȤȒȖ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ǩȝȈȒȚȑȈ ȔȈȔ ȈȉȝȐȌȎȈȕȈȚȐ ȑȈȊȈȕ ȑȈȠ ȟȈșȔȐ ȚȈȚȚȊȈȚȈȝ. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȝȖȟȍȚ ȗȖȕȧȚȤ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȌȖȓȎȍȕ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ǭȔț. ȅȚȖ șȓțȎȍȕȐȍ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ șȈȚȚȊȖȑ ȐȓȐ ȠțȌȌȝȈ-șȈȚȚȊȖȑ . Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȓȦȌȐ ȞȍȕȧȚ ȉȓȈȋțȦ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ, ȒȖȚȖȘȖȑ ȖȉȣȟȕȖ ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ ȟȐșȚȣȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ . ǵȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ — ȥȚȖ ȠțȌȌȝȈ-șȈȚȚȊȈ; ȐȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȖȕȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔ țȘȖȊȕȍ. ǺȖȓȤȒȖ ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȗȖșȚȐȟȤ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ. ǷȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȕȈȑȠȒȈȘȔȤȍȑ . ǷȘȖșȚȖ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ ȔȐȘșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȕȍȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ. ǵȈȐȠȒȈȘȔȑȈȔ Ȉȗȑ ȈȟȑțȚȈ-ȉȝȈȊȈ-ȊȈȘȌȎȐȚȈȔ . ǴȈȓȖ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȍȒȘȈȚȐȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕțȦ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ — ȥȚȖ ȕȍ ȗȘȐȕȍșȍȚ ȕȐȒȈȒȖȑ ȗȖȓȤȏȣ. ǵțȎȕȖ șȊȧȏȈȚȤ șȊȖȦ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ș șȖȏȕȈȕȐȍȔ DzȘȐȠȕȣ. ǵȈȌȍȧșȤ ȖȉȘȍșȚȐ șȊȖȉȖȌț ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ (ȕȈȐȠȒȈȘȔȑȈ), ȔȕȖȋȐȍ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ șȈȕȕȤȧșȐ ȗȘȍȒȘȈȡȈȓȐ ȊșȧȒțȦ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ, ȖȌȕȈȒȖ Ȋșȍ ȖȕȐ ȚȍȘȗȍȓȐ ȕȈ ȥȚȖȔ ȗțȚȐ ȕȍțȌȈȟț Ȑ ȊȖȏȊȘȈȡȈȓȐșȤ ȕȈ ȗȘȍȎȕȐȑ țȘȖȊȍȕȤ, șȕȖȊȈ ȗȖȋȘțȎȈȧșȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȌȍȓȈ. ǺȖȚ Ȏȍ, ȒȚȖ ȗȖșȊȧȚȐȓ șȍȉȧ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȗȘȈȒȚȐȒȍ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ, ȕȍ ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ ȕȈȏȈȌ. ǷȖȥȚȖȔț ȞȍȓȤ ȕȈȠȍȋȖ ǬȊȐȎȍȕȐȧ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ — ȗȖșȚȈȘȈȚȤșȧ ȏȈȕȧȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȏȈȡȐȚȐȚ ȍȋȖ ȖȚ ȊȓȐȧȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. ǬțȝȖȊȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȉȝȈȒȚȐ-ȔȈȘȋȈ — ȠȘȈȊȈȕȈȔ ȒȐȘȚȈȕȈȔ ȊȐȠȕȖȝ șȔȈȘȈȕȈȔ ȗȈȌȈ-șȍȊȈȕȈȔ — ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȓ ȗȖȕȐȔȈȕȐȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȏȌȍșȤ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: șȈȚȚȊȍȕȈ ȗȘȈȚȐȓȈȉȝȑȈȑȈ ȕȈȐȠȒȈȘȔȑȍȕȈ ȊȐȗȈȠȟȐȚȈ — «ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȗȖșȚȐȋȈȦȚ ȟȐșȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȗȖșȊȧȚȐȊȠȐȍ șȍȉȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȑ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȍ «. Ǫ «ǫȖȗȈȓȈ-ȚȈȗȈȕȐ-țȗȈȕȐȠȈȌ» (15) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȉȝȈȒȚȐȘ ȈșȑȈ ȉȝȈȌȎȈȕȈȔ ȚȈȌ ȐȝȈȔțȚȘȖȗȈȌȝȐ-ȕȈȐȘȈșȑȍȕȈȐȊȈȔțȠȔȐȕ ȔȈȕȈșȈȝ ȒȈȓȗȈȕȈȔ ȥȚȈȌ ȥȊȈ ȟȈ ȕȈȐȠȒȈȘȔȑȈȔ. ȅȚȖ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍ ȕȈȑȠȒȈȘȔȤȐ . ǵȈȑȠȒȈȘȔȤȧ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖșȊȧȚȐȓ șȍȉȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȕȍ șȚȘȍȔȐȚșȧ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧȔ ȕȐ ȏȌȍșȤ, ȕȐ ȕȈ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ, ȕȐ Ȋ ȥȚȖȑ, ȕȐ Ȋ ȉțȌțȡȍȑ ȎȐȏȕȐ (ȐȝȈ-ȈȔțȚȘȈ) . ǨȕȑȈȉȝȐȓȈȠȐȚȈ-ȠțȕȑȈȔ . ǵȈ țȘȖȊȕȍ ȕȈȑȠȒȈȘȔȤȐ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȚȖȚ, ȒȚȖ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȓȦȉȖȑ șȒȊȍȘȕȣ Ȑ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ȗȖȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ. ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț șȓțȎȈȚ, ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȐȔȍȕȕȖ ȚȈȒȐȔ, ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȔ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ Ȓ ȥȚȖȔț ȔȐȘț, ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ. ȇ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǵȐȔ. ǺǭDzǹǺ 12 ȕȈȔȈȝ ȠȈȕȚȈȑȈ ȋȝȖȘȈȑȈ ȔțȌȝȈȑȈ ȋțȕȈ-ȌȝȈȘȔȐȕȍ ȕȐȘȊȐȠȍȠȈȑȈ șȈȔȑȈȑȈ ȕȈȔȖ ȌȎȕȈȕȈ-ȋȝȈȕȈȑȈ ȟȈ ȕȈȔȈȝ — ȗȖȒȓȖȕ; ȠȈȕȚȈȑȈ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȗȘȍȊȣȠȍ ȊșȧȒȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȑ Ȑ ȈȉșȖȓȦȚȕȖ țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕ, ǪȈșțȌȍȊȍ, ǹȊȍȘȝȌțȠȍ Ȋ ȒȈȎȌȖȔ ȎȐȊȖȔ 53


54 șțȡȍșȚȊȍ; ȋȝȖȘȈȑȈ — ǬȎȈȔȈȌȈȋȕȤȍ Ȑ ǵȘȐșȐȔȝȈȌȍȊȍ, ǫȖșȗȖȌț Ȋ ǭȋȖ țșȚȘȈȠȈȦȡȐȝ ȖȉȓȐȟȤȧȝ; ȔțȌȝȈȑȈ — ǫȖșȗȖȌț Ȋ ȖȉȓȐȟȤȍ ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ ȊȍȗȘȧ; ȋțȕȈȌȝȈȘȔȐȕȍ — ȚȖȔț, ȒȚȖ, ȗȘȍȉȣȊȈȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȊȣȒȈȏȣȊȈȍȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ; ȕȐȘȊȐȠȍȠȈȑȈ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȞȍȓȐȒȖȔ ȌțȝȖȊȍȕ Ȑ ȓȐȠȍȕ ȒȈȒȐȝ-ȓȐȉȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ șȊȖȑșȚȊ; șȈȔȑȈȑȈ — ǫȖșȗȖȌț ǩțȌȌȍ, ȗȖȒȈȏȈȊȠȍȔț ȖȉȘȈȏȍȞ ȕȐȘȊȈȕȣ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȐșȟȍȏȈȦȚ Ȋșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖȒȓȖȕ; ȌȎȕȈȕȈ-ȋȝȈȕȈȑȈ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȍșȚȤ șȈȔȖ ȏȕȈȕȐȍ ȐȓȐ ȉȍȏȓȐȟȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ. ǷȘȍȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ ȗȖȟȚȍȕȐȧ, ȧ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ȊȍȏȌȍșțȡȐȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǪȈșțȌȍȊȖȑ, șȊȐȘȍȗȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǵȘȐșȐȔȝȈȌȍȊȖȑ, ǫȖșȗȖȌȖȔ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ [ǪȈȘȈȝȈȌȍȊȖȑ], ȗȍȘȍȌ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǬȈȚȚȈȚȘȍȍȑ, ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȊȠȐȔ ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐȏȔ, ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩțȌȌȖȑ Ȑ ȊșȍȔȐ ȌȘțȋȐȔȐ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ȇ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ, ȕȖ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȚȘȐ ȒȈȟȍșȚȊȈ — ȉȓȈȋȖșȚȐ, șȚȘȈșȚȐ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. ȇ ȚȈȒȎȍ ȊȣȘȈȎȈȦ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ȉȍȏȓȐȟȕȖȔț șȐȧȕȐȦ ǩȘȈȝȔȈȕȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȘȍȎȌȍ țȎȍ ȋȖȊȖȘȐȓȖșȤ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ț ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, Ƕȕ Ȋșȍ Ȏȍ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȖȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȖȉȓȐȒȖȊ, ȟȚȖȉȣ ȧȊȐȚȤ ȔȐȓȖșȚȤ ǹȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȌȍȔȖȕȖȊ. DzȈȒ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ Ȋ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȗȖȌȖȉȕȣ ȊȖȓȕȈȔ Ȋ ȘȍȒȍ. ǸȍȒȈ ȚȍȟȍȚ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖ Ȑ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ șȖșȟȐȚȈȚȤ, șȒȖȓȤȒȖ ȕȈ ȕȍȑ ȊȖȓȕ. ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȏȕȈȚȤ, ȒȖȋȌȈ Ȑ ȒȈȒ ȗȖȧȊȓȧȦȚșȧ ȘȈȏȕȣȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȚȊȍȟȈȦȡȐȍ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔ ȊȘȍȔȍȕȐ, ȔȍșȚȈ Ȑ ȓȦȌȍȑ. ǫȖșȗȖȌȤ ȘȍȋțȓȧȘȕȖ ȕȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ. ǹȈȔ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (4.7): ȑȈȌȈ ȑȈȌȈ ȝȐ ȌȝȈȘȔȈșȑȈ ȋȓȈȕȐȘ ȉȝȈȊȈȚȐ ȉȝȈȘȈȚȈ ȈȉȝȑțȚȚȝȈȕȈȔ ȈȌȝȈȘȔȈșȑȈ ȚȈȌȈȚȔȈȕȈȔ șȘȐȌȎȈȔȑ ȈȝȈȔ «ǪșȧȒȐȑ ȘȈȏ, ȒȖȋȌȈ ȘȍȓȐȋȐȧ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ țȗȈȌȖȒ Ȑ ȊȖȞȈȘȧȍȚșȧ ȉȍȏȉȖȎȐȍ, ȇ ǹȈȔ ȕȐșȝȖȎț Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ, Ȗ ȗȖȚȖȔȖȒ ǩȝȈȘȈȚȣ». Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȊșȍȋȌȈ ȍșȚȤ ȚȍȕȌȍȕȞȐȧ ȖȚȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȖȚ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȗȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ Ȑ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȗȘȐȝȖȌȧȚ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ, ȟȚȖȉȣ ȖȉțȏȌȈȚȤ ȉȍȏȉȖȎȐȍ. ǰȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȋ șȊȖȐȝ ȗȖȗȣȚȒȈȝ ȗȖșȚȐȟȤ ǩȖȋȈ ȌȍȓȈȦȚ țȗȖȘ ȕȈ ȏȕȈȕȐȍ, ȝȖȚȧȚ șȓȐȚȤșȧ ș șȐȧȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȏȌȍșȤ șȓȖȊȈ ȌȎȕȈȕȈ-ȋȝȈȕȈȑȈ țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȘȐȝȖȌȧȚ ȘȈȌȐ ȈȚȍȐșȚȖȊ, ȕȍ ȊȍȘȧȡȐȝ Ȋ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ Ȑ Ȋ ȚȖ, ȟȚȖ Ƕȕ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȕȧȚȤ ȒȈȒȖȑ-ȚȖ ȖȉȘȈȏ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǫȖșȗȖȌȤ, ȎȍȓȈȧ ȖȌȈȘȐȚȤ ȓȦȌȍȑ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȕȐșȝȖȌȐȚ ȕȈ ȏȍȔȓȦ Ȋ șȚȖȓȤ ȔȕȖȋȐȝ ȖȉȓȐȒȈȝ, ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ țȚȊȍȘȎȌȈȚȤ, ȟȚȖ ǩȖȋȈ ȕȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ. ǹȓȖȊȈ ȌȎȕȈȕȈ-ȋȝȈȕȈȑȈ țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ Țȍȝ, ȟȤȍ ȏȕȈȕȐȍ țȋȓțȉȐȓȖșȤ Ȋ ȗȘȖȞȍșșȍ ȗȖȗȣȚȖȒ ȗȖșȚȐȟȤ ǩȖȋȈ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȝ ȘȈȏȔȣȠȓȍȕȐȑ. ǷȖȊȍȘȝȕȖșȚȕȣȍ ȏȕȈȕȐȧ ȕȍ ȗȖȔȖȋțȚ ȟȍȓȖȊȍȒț ȗȖȕȧȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȕȖ, ȒȖȋȌȈ ȏȕȈȕȐȧ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȋȓțȉȖȒȐȔȐ Ȑ ȗȖȓȕȣȔȐ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖșȚȐȋȈȍȚ ǪȈșțȌȍȊț: ȊȈșțȌȍȊȈȝ șȈȘȊȈȔ ȐȚȐ șȈ ȔȈȝȈȚȔȈ șțȌțȘȓȈȉȝȈȝ . ǫȤȧȕȐ ȌȖșȚȐȋȈȍȚ ȥȚȖȋȖ țȘȖȊȕȧ ȗȖ ȗȘȖȠȍșȚȊȐȐ ȔȕȖȎȍșȚȊȈ ȎȐȏȕȍȑ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȏȌȍșȤ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȣ șȓȖȊȈ ȌȎȕȈȕȈ-ȋȝȈȕȈȑȈ . ǹȓȖȊȖ ȠȈȕȚȈȑȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȈșțȌȍȊȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȕȖ ȕȍ 54


55 ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȊȔȍșȚȍ ș ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȖȔ. ǰȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ, ȋȤȧȕȐ, ȗȖșȚȐȋȈȦȚ ǪȈșțȌȍȊț ȚȖȓȤȒȖ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȖȉȘȍȚȈȦȚ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ: ȊȈșțȌȍȊȈȝ șȈȘȊȈȔ ȐȚȐ șȈ ȔȈȝȈȚȔȈ șțȌțȘȓȈȉȝȈȝ. ǺǭDzǹǺ 13 ȒȠȍȚȘȈ-ȌȎȕȈȑȈ ȕȈȔȈș ȚțȉȝȑȈȔ șȈȘȊȈȌȝȑȈȒȠȈȑȈ șȈȒȠȐȕȍ ȗțȘțȠȈȑȈȚȔȈ-ȔțȓȈȑȈ ȔțȓȈ-ȗȘȈȒȘȐȚȈȑȍ ȕȈȔȈȝ ȒȠȍȚȘȈ-ȌȎȕȈȑȈ — ȚȖȔț, ȒȖȔț ȐȏȊȍșȚȕȖ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ ȊȕȍȠȕȍȋȖ ȚȍȓȈ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖȒȓȖȕ; ȚțȉȝȑȈȔ — Ǻȍȉȍ; șȈȘȊȈ — ȕȈȌ ȊșȍȔ; ȈȌȝȑȈȒȠȈȑȈ — ȕȈȌȏȐȘȈȦȡȍȔț, ȊȓȈșȚȊțȦȡȍȔț; șȈȒȠȐȕȍ — ǷȈȘȈȔȈȚȔȍ, ǹȊȐȌȍȚȍȓȦ ȐȓȐ ȈȕȚȈȘȤȧȔȐ; ȗțȘțȠȈȑȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ; ȈȚȔȈ-ȔțȓȈȑȈ — ȗȍȘȊȖȐșȚȖȟȕȐȒț ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ; ȔțȓȈ-ȗȘȈȒȘȐȚȈȑȍ — ȗțȘțȠȈ-ȈȊȈȚȈȘȍ, ȐșȚȖȟȕȐȒț ȗȘȈȒȘȐȚȐ Ȑ ȗȘȈȌȝȈȕȣ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖȒȓȖȕ. ȇ ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ, ǹȊȍȘȝȌțȠȖȑ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ Ȑ șȊȐȌȍȚȍȓȍȔ ȊșȍȋȖ, ȟȚȖ ȚȊȖȘȐȚșȧ Ȋ ȔȐȘȍ. Ǻȣ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȉȍȘȍȚ ȕȈȟȈȓȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ Ȑ Ȋșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ. Ǻȍȉȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ Ȋșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȚȍȓȈ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ǻȣ — șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȍ ȞȍȓȖȍ, Ȑ ȧ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȘȍȌ ǺȖȉȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (13.3) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȒȠȍȚȘȈ-ȌȎȕȈȔ ȟȈȗȐ ȔȈȔ ȊȐȌȌȝȐ șȈȘȊȈ-ȒȠȍȚȘȍȠț ȉȝȈȘȈȚȈ — «Ƕ ȗȖȚȖȔȖȒ ǩȝȈȘȈȚȣ, Țȣ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȇ ȚȈȒȎȍ șȖȏȕȈȦ Ȋșȍ ȚȍȓȈ». DzȈȎȌȣȑ ȌțȔȈȍȚ: «ȇ — ȚȍȓȖ» ȐȓȐ «ȅȚȖ ȚȍȓȖ — ȔȖȍ», ȕȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ Ȋșȍ ȖȉșȚȖȐȚ ȐȕȈȟȍ. ǵȈȠȍ ȚȍȓȖ ȌȈȓ ȕȈȔ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȊȓȈȌȍȓȍȞ. ǮȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȚȖȎȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȒȠȍȚȘȈ-ȋȤȍȑ, ȐȓȐ șȖȏȕȈȦȡȐȔ ȚȍȓȖ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȍ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ ȊȓȈȌȍȓȤȞȍȔ ȚȍȓȈ. ǰșȚȐȕȕȣȑ ȍȋȖ ȖȉȓȈȌȈȚȍȓȤ — ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ; Ƕȕ — ȊȣșȠȐȑ ȒȠȍȚȘȈ-ȋȤȧ . Ǵȣ ȔȖȎȍȔ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, șȕȧȚȤ ȌȖȔ Ȑ ȎȐȚȤ Ȋ ȕȍȔ, ȕȖ ȕȈșȚȖȧȡȐȔ ȍȋȖ ȝȖȏȧȐȕȖȔ ȖșȚȈȍȚșȧ ȊȓȈȌȍȓȍȞ ȌȖȔȈ. ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȕȈȔ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȖ ȒȈȒȖȍ-ȚȖ ȚȍȓȖ, ȟȚȖȉȣ Ȕȣ ȔȖȋȓȐ ș ȍȋȖ ȗȖȔȖȡȤȦ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȔȐȘȖȔ, ȕȖ ȐșȚȐȕȕȣȔ ȊȓȈȌȍȓȤȞȍȔ ȥȚȖȋȖ ȚȍȓȈ ȗȖȗȘȍȎȕȍȔț ȉțȌȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ șȈȘȊȈȌȝȑȈȒȠȈ, ȐȉȖ Ȋșȍ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȗȖȌ ǭȋȖ ȕȈȉȓȦȌȍȕȐȍȔ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.10), ȋȌȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȔȈȑȈȌȝȑȈȒȠȍȕȈ ȗȘȈȒȘȐȚȐȝ șțȑȈȚȍ șȈȟȈȘȈȟȈȘȈȔ — «ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ, ȌȍȑșȚȊțȦȡȈȧ ȗȖȌ ǴȖȐȔ ȕȈȌȏȖȘȖȔ, șȖȏȌȈȍȚ Ȋșȍ ȌȊȐȎțȡȐȍșȧ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȍ șțȡȍșȚȊȈ». ǷȘȈȒȘȐȚȐ, ȐȓȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ, ȗȖȘȖȎȌȈȍȚ ȊȍȓȐȒȖȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ: ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȊȖȌ, ȘȈșȚȍȕȐȑ, ȌȍȘȍȊȤȍȊ, ȕȈșȍȒȖȔȣȝ, ȗȚȐȞ, ȎȐȊȖȚȕȣȝ, ȓȦȌȍȑ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. Ǭȓȧ Ȋșȍȝ ȕȐȝ ȗȘȈȒȘȐȚȐ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȔȈȚȍȘȤȦ, Ȉ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ — ȖȚȞȖȔ (ȈȝȈȔ ȉȐȌȎȈ-ȗȘȈȌȈȝ ȗȐȚȈ). ǷȘȈȒȘȐȚȐ ȔȖȎȍȚ ȌȈȚȤ ȕȈȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ, ȕȖ, ȒȈȒ ȌțȠȐ, Ȕȣ — ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȍ ȟȈșȚȐȞȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (15.7): ȔȈȔȈȐȊȈȔȠȖ ȌȎȐȊȈ-ȓȖȒȍ ȌȎȐȊȈ-ȉȝțȚȈȝ șȈȕȈȚȈȕȈȝ. ǮȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ — ȟȈșȚȐȞȈ ǩȖȋȈ; ȖȕȖ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȖȘȖȎȌȍȕȐȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȏȊȈȕ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȈȚȔȈ-ȔțȓȈ, ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕȖȑ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. Ƕȕ — șȍȔȧ, 55


56 ȗȖȘȖȌȐȊȠȍȍ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ (ȉȐȌȎȈȔ ȔȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ) . Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȍ» (14.4) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: șȈȘȊȈ-ȑȖȕȐȠț ȒȈțȕȚȍȑȈ ȔțȘȚȈȑȈȝ șȈȔȉȝȈȊȈȕȚȐ ȑȈȝ ȚȈșȈȔ ȉȘȈȝȔȈ ȔȈȝȈȌ ȑȖȕȐȘ ȈȝȈȔ ȉȐȌȎȈ-ȗȘȈȌȈȝ ȗȐȚȈ «ǯȕȈȑ Ȏȍ, Ȗ șȣȕ DzțȕȚȐ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȊȐȌȣ ȎȐȏȕȐ ȗȖȘȖȎȌȍȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ, Ȉ ȇ — ȖȚȍȞ, ȌȈȦȡȐȑ șȍȔȧ». ǸȈșȚȍȕȐȧ, ȌȍȘȍȊȤȧ, ȕȈșȍȒȖȔȣȍ, Șȣȉȣ, ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȏȊȍȘȐ, ȗȚȐȞȣ Ȑ Ȋșȍ ȌȘțȋȐȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ — ȌȍȚȐ, ȐȓȐ ȟȈșȚȐȞȣ, ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ț Ȋșȍȝ ȕȐȝ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȕȈȒȓȖȕȕȖșȚȐ Ȑ ȖȉȘȈȏ Ȕȣșȓȍȑ, ȐȔ ȌȈȦȚșȧ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȚȍȓȈ (ȔȈȕȈȝ ȠȈȠȚȝȈȕȐȕȌȘȐȑȈȕȐ ȗȘȈȒȘȐȚȐ-șȚȝȈȕȐ ȒȈȘȠȈȚȐ). ǺȈȒ ȖȕȐ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȌȍȚȤȔȐ ȗȘȈȒȘȐȚȐ, ȐȓȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȒȖȚȖȘțȦ ȖȗȓȖȌȖȚȊȖȘȐȓ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ. DzȈȎȌȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȉȖȘȍȚșȧ ȏȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ, Ȑ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȑ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤȦ ȊȣȘȊȈȚȤșȧ Ȑȏ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖȋȖ ȒȘțȋȖȊȖȘȖȚȈ ȘȖȎȌȍȕȐȑ Ȑ șȔȍȘȚȍȑ, ȕȍȐȏȉȍȎȕȣȝ Ȋ ȗȘȖȞȍșșȍ ȥȊȖȓȦȞȐȐ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȖȓȕȖȍ ȊȘțȟȍȕȐȍ șȍȉȧ ǪșȍȊȣȠȕȍȔț. ǵȈ ȥȚȖ țȒȈȏȣȊȈȍȚ șȓȖȊȖ ȕȈȔȈȝ: «ȇ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ». ǺǭDzǹǺ 14 șȈȘȊȍȕȌȘȐȑȈ-ȋțȕȈ-ȌȘȈȠȚȘȍ șȈȘȊȈ-ȗȘȈȚȑȈȑȈ-ȝȍȚȈȊȍ ȈșȈȚȈ ȟȟȝȈȑȈȑȖȒȚȈȑȈ șȈȌ-ȈȉȝȈșȈȑȈ Țȍ ȕȈȔȈȝ șȈȘȊȈ-ȐȕȌȘȐȑȈ-ȋțȕȈ-ȌȘȈȠȚȘȍ — ȊȐȌȧȡȍȔț Ȋșȍ ȖȉȢȍȒȚȣ, Ȓ ȒȖȚȖȘȣȔ ȊȓȍȒțȚșȧ ȟțȊșȚȊȈ; șȈȘȊȈ-ȗȘȈȚȑȈȑȈ-ȝȍȚȈȊȍ — ȚȖȔț, ȒȚȖ țșȚȘȈȕȧȍȚ ȓȦȉȣȍ șȖȔȕȍȕȐȧ (ȉȍȏ ȟȤȍȑ ȗȖȔȖȡȐ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ țșȚȘȈȕȐȚȤ șȖȔȕȍȕȐȧ Ȑ ȗȘȍȖȌȖȓȍȚȤ ȕȍȔȖȡȐ); ȈșȈȚȈ — ȧȊȓȍȕȐȍȔ ȕȍȘȍȈȓȤȕȖȋȖ, ȐȓȐ ȐȓȓȦȏȐȍȑ; ȟȝȈȑȈȑȈ — Ȑȏ-ȏȈ șȝȖȌșȚȊȈ; țȒȚȈȑȈ — ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȔț; șȈȚ — ȘȍȈȓȤȕȖșȚȐ; ȈȉȝȈșȈȑȈ — ȖȚȘȈȎȍȕȐȦ; Țȍ — Ǻȍȉȍ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖȒȓȖȕ. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Ǻȍȉȍ ȐȏȊȍșȚȕȣ Ȋșȍ țșȚȘȍȔȓȍȕȐȧ ȕȈȠȐȝ ȟțȊșȚȊ. ǩȍȏ ȔȐȓȖșȚȐ ǺȊȖȍȑ ȕȈȔ ȕȍ ȗȘȍȖȌȖȓȍȚȤ ȗȘȍȗȧȚșȚȊȐȑ Ȑ ȕȍ ȘȈȏȘȍȠȐȚȤ șȖȔȕȍȕȐȑ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȗȖȌȖȉȍȕ ȚȍȕȐ, ȕȈȗȖȔȐȕȈȦȡȍȑ Ǻȍȉȧ. ǷȖȐșȚȐȕȍ, ȘȍȈȓȤȕȣȔ Ȗȕ ȕȈȔ ȒȈȎȍȚșȧ ȓȐȠȤ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȌȈȍȚ ȖȚȌȈȓȍȕȕȖȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȍ Ȗ Ǻȍȉȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ ȋȖȊȖȘȐȚ ȏȌȍșȤ: «Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, Ǻȣ ȕȈȉȓȦȌȈȍȠȤ ȏȈ Ȋșȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȖȘȋȈȕȖȊ ȟțȊșȚȊ. ǪȖȗȘȍȒȐ ǺȊȖȍȑ ȊȖȓȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ șȚțȗȐȚȤ Ȑ ȠȈȋț. DzȈȒ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (15.15), șȈȘȊȈșȑȈ ȟȈȝȈȔ ȝȘȐȌȐ șȈȕȕȐȊȐȠȚȖ ȔȈȚȚȈȝ șȔȘȐȚȐȘ ȌȎȕȈȕȈȔ ȈȗȖȝȈȕȈȔ ȟȈ. Ǻȣ ȗȘȍȉȣȊȈȍȠȤ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑ ȖȚ Ǻȍȉȧ ȐșȝȖȌȐȚ ȕȈȠȈ ȗȈȔȧȚȤ Ȑ ȏȈȉȊȍȕȐȍ. ȟȝȈȑȍȊȈ ȑȈșȑȈ ȉȝțȊȈȕȈȕȐ ȉȐȉȝȈȘȚȐ ȌțȘȋȈ . ǬțȠȈ, ȗȖȗȈȊȠȈȧ Ȋ șȍȚȐ ȔȈȑȐ, ȝȖȟȍȚ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȔȐȘȖȔ, ȕȖ, ȍșȓȐ Ǻȣ ȕȍ ȉțȌȍȠȤ ȊȍșȚȐ ȍȍ Ȑ ȕȈȗȖȔȐȕȈȚȤ ȍȑ Ȗȉ ȥȚȖȔ, ȖȕȈ ȕȍ ȌȖșȚȐȋȕȍȚ șȊȖȍȑ ȗȘȐȏȘȈȟȕȖȑ ȞȍȓȐ. ǶȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȎȐȏȕȤ ȏȈ ȎȐȏȕȤȦ ȐȌȍȚ ȕȍȊȍȘȕȣȔ ȗțȚȍȔ Ȓ ȕȍȊȍȘȕȖȑ ȞȍȓȐ, Ȑ ȚȖȓȤȒȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ Ǻȍȉȍ ȖȕȈ ȗȖȔȕȐȚ Ȗȉ ȥȚȖȑ ȞȍȓȐ. Ǫ ȚȍȟȍȕȐȍ șȊȖȍȑ ȎȐȏȕȐ ȖȕȈ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȌȖșȚȐȟȤ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȑ ȞȍȓȐ, ȕȖ, ȗȍȘȍșȍȓȐȊȠȐșȤ Ȋ ȌȘțȋȖȍ ȚȍȓȖ, ȖȕȈ Ȋșȍ ȏȈȉȣȊȈȍȚ. ǺȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, Ȗ 56


57 ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȥȚȈ ȌțȠȈ ȝȖȚȍȓȈ ȕȈșȓȈȌȐȚȤșȧ ȟȍȔ-ȚȖ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ, Ǻȣ ȕȈȗȖȔȐȕȈȍȠȤ ȍȑ Ȗ ȍȍ ȎȍȓȈȕȐȐ, ȒȖȋȌȈ ȖȕȈ ȘȖȎȌȈȍȚșȧ ȊȕȖȊȤ. ǴȈȚȚȈȝ șȔȘȐȚȐȘ ȌȎȕȈȕȈȔ ȈȗȖȝȈȕȈȔ ȟȈ . ǭșȓȐ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȝȖȟȍȚ ȏȈȉȣȚȤ Ǻȍȉȧ, Ǻȣ ȗȖ ǹȊȖȍȑ ȔȐȓȖșȚȐ ȌȈȍȠȤ ȍȑ ȚȈȒțȦ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ, Ȑ ȖȕȈ, ȎȐȏȕȤ ȏȈ ȎȐȏȕȤȦ ȗȘȍȉȣȊȈȧ Ȋ ȏȈȉȊȍȕȐȐ, ȗȖȟȚȐ ȕȐȒȖȋȌȈ Ȗ Ǻȍȉȍ ȕȍ ȊșȗȖȔȐȕȈȍȚ. ǷȖȥȚȖȔț Ǻȣ — Ȋȍȟȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȝ ȌțȠ. ǶȒȘțȎȈȦȡȐȑ ȔȐȘ ȒȈȎȍȚșȧ ȕȈȔ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȤȦ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ Ǻȣ — ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕȈ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. Ǻȣ, Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, șțȚȤ ȊȣșȠȈȧ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȤ, Ȑ ȧ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ». ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȘȈșȒȘȣȊȈȍȚ șȔȣșȓ șȓȖȊ șȈȘȊȈ-ȗȘȈȚȑȈȑȈȝȍȚȈȊȍ, ȖȉȢȧșȕȧȧ, ȟȚȖ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ, ȐȓȐ șȓȍȌșȚȊȐȍ, ȌȈȍȚ ȕȈȔ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȍ Ȗ ȗȘȐȟȐȕȍ. ǺȈȒ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȋȓȐȕȧȕȣȑ ȋȖȘȠȖȒ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȔ ȘȈȉȖȚȣ ȋȖȕȟȈȘȈ, ȗȖȥȚȖȔț, ȋȓȧȌȧ ȕȈ ȋȖȘȠȖȒ, ȔȖȎȕȖ ȌȖȋȈȌȈȚȤșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȋȖȕȟȈȘ. ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȍȒȐȔ ȗȖȌȖȉȐȍȔ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, Ȑ ȓȦȉȖȑ ȘȈȏțȔȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȌȖȋȈȌȈȚȤșȧ, ȒȈȒ Ȗȕ ȌȍȑșȚȊțȍȚ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ: ȔȈȑȈȌȝȑȈȒȠȍȕȈ ȗȘȈȒȘȐȚȐȝ șțȑȈȚȍ șȈ-ȟȈȘȈȟȈȘȈȔ . Ǫșȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȍȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȥȚȐȔ ȔȐȘȖȔ ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȚ ǩȖȋ. ǺǭDzǹǺ 15 ȕȈȔȖ ȕȈȔȈș Țȍ 'ȒȝȐȓȈ-ȒȈȘȈȕȈȑȈ ȕȐȠȒȈȘȈȕȈȑȈȌȉȝțȚȈ-ȒȈȘȈȕȈȑȈ șȈȘȊȈȋȈȔȈȔȕȈȑȈ-ȔȈȝȈȘȕȈȊȈȑȈ ȕȈȔȖ 'ȗȈȊȈȘȋȈȑȈ ȗȈȘȈȑȈȕȈȑȈ ȕȈȔȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖȒȓȖȕ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖȒȓȖȕ; Țȍ — Ǻȍȉȍ; ȈȒȝȐȓȈ-ȒȈȘȈȕȈȑȈ — ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕȍ ȊșȍȋȖ; ȕȐȠȒȈȘȈȕȈȑȈ — ȉȍșȗȘȐȟȐȕȕȖȔț; ȈȌȉȝțȚȈȒȈȘȈȕȈȑȈ — țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖȑ ȗȘȐȟȐȕȍ ȊșȍȋȖ; șȈȘȊȈ — Ȋșȍ; ȈȋȈȔȈ-ȈȔȕȈȑȈ — șȖȏȌȈȚȍȓȦ șȐșȚȍȔȣ ȗȈȘȈȔȗȈȘȣ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȖȚȖȘȖȑ ȗȍȘȍȌȈȍȚșȧ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ; ȔȈȝȈȈȘȕȈȊȈȑȈ — ȊȍȓȐȒȖȔț ȖȒȍȈȕț ȏȕȈȕȐȧ (ȐȓȐ ȖȒȍȈȕț, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȗȈȌȈȦȚ Ȋșȍ ȘȍȒȐ ȏȕȈȕȐȧ); ȕȈȔȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖȒȓȖȕ; ȈȗȈȊȈȘȋȈȑȈ — ȌȈȘțȦȡȍȔț șȗȈșȍȕȐȍ ȐȓȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ; ȗȈȘȈ-ȈȑȈȕȈȑȈ — ȗȘȐȉȍȎȐȡț ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȈȓȐșȚȖȊ. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ț Ǻȍȉȧ ȕȍȚ ȕȈȟȈȓȈ, ȐȉȖ Ǻȣ ǹȈȔ — ȕȈȟȈȓȖ Ȋșȍȝ ȕȈȟȈȓ. Ǻȣ — ȐȏțȔȐȚȍȓȤȕȈȧ ȗȘȐȟȐȕȈ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. ǷȘȍȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ ȗȖȟȚȍȕȐȧ, ȧ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ, ȊȔȍșȚȐȓȐȡȍȔ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ, ȐȏȓȖȎȍȕȕȖȋȖ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ, ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ ǷȈȕȟȈȘȈȚȘȣ Ȑ «ǪȍȌȈȕȚȈ-șțȚȘȈ». ȅȚȐ ȠȈșȚȘȣ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚ Ǻȍȉȧ Ȑ șȚȖȧȚ ț ȐșȚȖȒȖȊ ȗȈȘȈȔȗȈȘȣ, ȞȍȗȐ ȌțȝȖȊȕȣȝ țȟȐȚȍȓȍȑ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȕȐȒȚȖ, ȒȘȖȔȍ Ǻȍȉȧ, ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȌȈȘȖȊȈȚȤ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, Ǻȣ — ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ Ȍȓȧ ȓȦȌȍȑ, ȐȌțȡȐȝ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȗțȚȍȔ. ȇ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȟțȌȍșȕȖȑ ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕȖȑ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. ǿțȌȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ Ȑȏ ǵȍȋȖ ȐșȝȖȌȐȚ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȖȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȥȔȈȕȈȞȐȑ (ȌȎȈȕȔȈȌȑ ȈșȑȈ ȑȈȚȈȝ), Ƕȕ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ țȚȘȈȟȐȊȈȍȚ ǹȊȖȍȑ ȗȖȓȕȖȚȣ Ȑ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ (ȗțȘȕȈșȑȈ ȗțȘȕȈȔ ȈȌȈȑȈ ȗțȘȕȈȔ ȥȊȈȊȈȠȐȠȑȈȚȍ). ǵȈȠ ȖȗȣȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȗȖȒȈȏȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ Ȕȣ șȕȐȔȈȍȔ ȌȍȕȤȋȐ șȖ șȊȖȍȋȖ ȉȈȕȒȖȊșȒȖȋȖ șȟȍȚȈ Ȋ ȔȐȓȓȐȖȕ ȌȖȓȓȈȘȖȊ, șȟȍȚ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ țȔȍȕȤȠȈȍȚșȧ, ȗȖȒȈ ȕȍ șȚȈȕȍȚ ȗțșȚȣȔ. ǵȖ ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, șȚȖȓȤ șȖȊȍȘȠȍȕȍȕ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ Ȑȏ ǵȍȋȖ ȐșȝȖȌȐȚ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȖȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ 57


58 ȘȈȊȕȣȝ ǭȔț ȗȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊț ȥȒșȗȈȕșȐȑ, Ƕȕ ȖșȚȈȍȚșȧ ȚȖȑ Ȏȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ. ǷțȘȕȈșȑȈ ȗțȘȕȈȔ ȈȌȈȑȈ ȗțȘȕȈȔ ȥȊȈȊȈȠȐȠȑȈȚȍ. ǷȖȥȚȖȔț Ƕȕ ȕȈȏȊȈȕ ȏȌȍșȤ ȐȏțȔȐȚȍȓȤȕȖȑ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. ǫȖȊȐȕȌȈȔ ȈȌȐ- ȗțȘțȠȈȔ ȚȈȔ ȈȝȈȔ ȉȝȈȌȎȈȔȐ . ȐȠȊȈȘȈȝ ȗȈȘȈȔȈȝ ȒȘȐȠȕȈȝ șȈȟ-ȟȐȌ-ȈȕȈȕȌȈ-ȊȐȋȘȈȝȈȝ ȈȕȈȌȐȘ ȈȌȐȘ ȋȖȊȐȕȌȈȝ șȈȘȊȈ-ȒȈȘȈȕȈ-ȒȈȘȈȕȈȔ «DzȘȐȠȕȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǫȖȊȐȕȌȖȑ, — ȥȚȖ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ. ǭȋȖ ȚȍȓȖ ȊȍȟȕȖ, ȌțȝȖȊȕȖ Ȑ ȐșȗȖȓȕȍȕȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ. Ƕȕ — ȕȈȟȈȓȖ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. ǻ ǵȍȋȖ ǹȈȔȖȋȖ ȕȍȚ ȕȈȟȈȓȈ, ȐȉȖ Ƕȕ — ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕȈ Ȋșȍȝ ȗȘȐȟȐȕ» (ǩ.-ș., 5.1). ǬȈȎȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ Ȕȣ ȔȖȎȍȔ ȊȐȌȍȚȤ, ȟȚȖ șȖȓȕȞȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȔȐȓȓȐȖȕȣ ȓȍȚ Ȑ Ȋșȍ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ ȐȏȓțȟȈȍȚ șȊȍȚ Ȑ ȚȍȗȓȖ, ȖȌȕȈȒȖ ȍȋȖ ȔȖȡȤ ȕȐșȒȖȓȤȒȖ ȕȍ țȔȍȕȤȠȐȓȈșȤ. ǿȚȖ Ȏȍ ȚȖȋȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ȊȣșȠȍȑ ȗȘȐȟȐȕȍ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, ȗȈȘȈȔȉȘȈȝȔȍ, DzȘȐȠȕȍ? Ǫșȍ șțȡȍȍ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖ ȐșȝȖȌȐȚ Ȑȏ ǵȍȋȖ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ Ƕȕ șȖȝȘȈȕȧȍȚ ǹȊȖȑ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȖȉȓȐȒ (șȈȟ-ȟȐȌ-ȈȕȈȕȌȈ-ȊȐȋȘȈȝȈȝ) . DzȘȐȠȕȈ ǹȈȔ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (10.8): ȔȈȚȚȈȝ șȈȘȊȈȔ ȗȘȈȊȈȘȚȈȚȍ — «Ǫșȍ ȐșȝȖȌȐȚ Ȑȏ Ǵȍȕȧ». Ǫșȍ ȊȍȟȕȖ ȐșȝȖȌȐȚ Ȑȏ DzȘȐȠȕȣ, ȕȖ Ƕȕ ȖșȚȈȍȚșȧ ǹȈȔȐȔ ǹȖȉȖȑ Ȑ ȕȍ ȔȍȕȧȍȚșȧ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ƕȕ — ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ Ȋșȍȝ ȓȦȌȍȑ, ȐȌțȡȐȝ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȗțȚȍȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȚȘȍȔȧȚșȧ șȉȘȖșȐȚȤ ș șȍȉȧ ȉȘȍȔȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. Ǫșȍ ȌȖȓȎȕȣ ȐșȒȈȚȤ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ț DzȘȐȠȕȣ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȋ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» ȌȈȍȚșȧ ȚȈȒȖȑ șȖȊȍȚ: ȈȒȈȔȈȝ șȈȘȊȈ-ȒȈȔȖ ȊȈ ȔȖȒȠȈ-ȒȈȔȈ-țȌȈȘȈ-ȌȝȐȝ ȚȐȊȘȍȕȈ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȍȕȈ ȑȈȌȎȍȚȈ ȗțȘțȠȈȔ ȗȈȘȈȔ «ǶȉțȘȍȊȈȍȔ ȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȎȍȓȈȕȐȧȔȐ, șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȕȐȝ ȐȓȐ ȎȈȎȌȍȚ șȓȐȚȤșȧ ș ǨȉșȖȓȦȚȖȔ, Ȗȕ ȗȖșȚțȗȈȍȚ ȘȈȏțȔȕȖ ȓȐȠȤ Ȋ ȚȖȔ șȓțȟȈȍ, ȍșȓȐ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, șȓțȎȈ ǭȔț ș ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȑ ȓȦȉȖȊȤȦ» (ǩȝȈȋ., 2.3.10). ǷȈȘȈȔ ȉȘȈȝȔȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȑ ȗȈȘȈȔ ȌȝȈȔȈ, ȊȣșȠȍȍ ȗȘȐșȚȈȕȐȡȍ — ȥȚȖ DzȘȐȠȕȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȊșȧȒȐȑ, ȒȚȖ ȎȍȓȈȍȚ ȟȍȋȖ-ȚȖ, ȉțȌȤ Ȗȕ ȒȈȘȔȐ, ȋȤȧȕȐ ȐȓȐ ȑȖȋ, ȌȖȓȎȍȕ ȐșȒȘȍȕȕȍ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ ȗȖȕȧȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǺȖȋȌȈ Ȋșȍ ȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȧ ȉțȌțȚ ȐșȗȖȓȕȍȕȣ. ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȑȍ ȑȈȚȝȈ ȔȈȔ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ ȚȈȔș ȚȈȚȝȈȐȊȈ ȉȝȈȌȎȈȔȑ ȈȝȈȔ . «DzȈȒ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȗȘȍȌȈȦȚșȧ Ǵȕȍ, ȚȈȒ ȇ Ȑȝ Ȑ ȊȖȏȕȈȋȘȈȎȌȈȦ». ǬȈȎȍ ȒȈȘȔȐ, ȎȈȎȌțȡȐȍ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ, ȔȖȋțȚ ȗȖȓțȟȐȚȤ Ȑȝ ȖȚ DzȘȐȠȕȣ, ȐȉȖ DzȘȐȠȕȍ șȖȊșȍȔ ȕȍȚȘțȌȕȖ ȌȈȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒț ȚȖ, ȟȍȋȖ Ȗȕ ȝȖȟȍȚ. ǵȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȕțȎȕȖ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ DzȘȐȠȕȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȟȚȖȉȣ ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. ǪȍȌȈȐȠ ȟȈ șȈȘȊȈȐȘ ȈȝȈȔ ȥȊȈ ȊȍȌȑȈȝ . ǰȏțȟȈȧ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȗȐșȈȕȐȧ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖșȚȐȟȤ DzȘȐȠȕț. Ƕ ȚȖȔ Ȏȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ: șȈȘȊȈȋȈȔȈȔȕȈȑȈȔȈȝȈȘȕȈȊȈȑȈ . DzȘȐȠȕȈ — ȖȒȍȈȕ, Ȑ Ȋșȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȐșȚȐȕȣ, șȓȖȊȕȖ ȘȍȒȐ, ȊȓȐȊȈȦȚșȧ Ȋ ǵȍȋȖ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋșȍ ȘȈȏțȔȕȣȍ ȓȦȌȐ, ȐȡțȡȐȍ ȌțȝȖȊȕțȦ ȐșȚȐȕț, ȕȈȝȖȌȧȚ 58


59 ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǹȈȘȊȈ-ȌȝȈȘȔȈȕ ȗȈȘȐȚȑȈȌȎȑȈ ȔȈȔ ȥȒȈȔ ȠȈȘȈȕȈȔ ȊȘȈȌȎȈ . ǺȈȒȖȊȈ ȊȣșȠȈȧ ȞȍȓȤ. ǺǭDzǹǺ 16 ȋțȕȈȘȈȕȐ-ȟȟȝȈȕȕȈ-ȟȐȌ-țȠȔȈȗȈȑȈ ȚȈȚ-ȒȠȖȉȝȈ-ȊȐșȗȝțȘȌȎȐȚȈ-ȔȈȕȈșȈȑȈ ȕȈȐȠȒȈȘȔȑȈ-ȉȝȈȊȍȕȈ ȊȐȊȈȘȌȎȐȚȈȋȈȔȈșȊȈȑȈȔ-ȗȘȈȒȈȠȈȑȈ ȕȈȔȈș ȒȈȘȖȔȐ ȋțȕȈ — ȚȘȍȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ (șȈȚȚȊȣ, ȘȈȌȎȈșȈ Ȑ ȚȈȔȈșȈ); ȈȘȈȕȐ — (Ȋ ȌȘȖȊȈȝ Ȑȏ ȌȍȘȍȊȈ) ȈȘȈȕȐ; ȟȝȈȕȕȈ — șȒȘȣȚȖ; ȟȐȚ — ȏȕȈȕȐȍ; țȠȔȈȗȈȑȈ — ȚȖȔț, ȟȤȍ ȗȓȈȔȧ; ȚȈȚ-ȒȠȖȉȝȈ — ȖȚ Țȍȝ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊ (ȗȘȐȟȐȕȧȍȔȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȋțȕȈȔȐ ); ȊȐșȗȝțȘȌȎȐȚȈ — șȊȖȉȖȌȍȕ; ȔȈȕȈșȈȑȈ — ȚȖȔț, ȟȍȑ țȔ; ȕȈȐȠȒȈȘȔȑȈ-ȉȝȈȊȍȕȈ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȦ țȘȖȊȕȧ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ; ȊȐȊȈȘȌȎȐȚȈ — ȖȚȘȐȕțȊȠȐȔ; ȈȋȈȔȈ — ȗȘȐȕȞȐȗȣ ǪȍȌ; șȊȈȑȈȔ — ǹȈȔ; ȗȘȈȒȈȠȈȑȈ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȧȊȓȍȕ; ȕȈȔȈȝ ȒȈȘȖȔȐ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ ȒȓȈȕȧȦșȤ. Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, ȒȈȒ ȖȋȖȕȤ șȖȒȘȣȚ Ȋ ȌȍȘȍȊȍ ȈȘȈȕȐ, ȚȈȒ Ǻȣ Ȑ ǺȊȖȍ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ șȖȒȘȣȚȖ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǹȈȔ Ȏȍ Ǻȣ ȉȍȏȘȈȏȓȐȟȍȕ Ȓ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȥȚȐȝ ȋțȕ. Ǻȍ, ȒȚȖ ȗȖșȚȐȋ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ, ȕȍ ȖȉȧȏȈȕȣ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȗȘȈȊȐȓȈȔ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȑ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȚȈȒȐȍ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ ȕȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ Ȓ ȥȚȖȔț ȔȐȘț, Ǻȣ ǹȈȔ ȧȊȓȧȍȠȤ ǹȍȉȧ Ȋ Ȑȝ ȟȐșȚȣȝ țȔȈȝ. ȇ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (10.11) șȒȈȏȈȕȖ: ȚȍȠȈȔ ȥȊȈȕțȒȈȔȗȈȘȚȝȈȔ ȈȝȈȔ ȈȌȎȕȈȕȈ-ȌȎȈȔ ȚȈȔȈȝ ȕȈȠȈȑȈȔȑ ȈȚȔȈ-ȉȝȈȊȈ șȚȝȖ ȌȎȕȈȕȈ-ȌȐȗȍȕȈ ȉȝȈșȊȈȚȈ ǭșȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊșȍȋȌȈ ȝȘȈȕȐȚ Ȋ șȊȖȍȔ șȍȘȌȞȍ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ǫȖșȗȖȌȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖ ǹȊȖȍȑ ȖșȖȉȖȑ ȔȐȓȖșȚȐ ȖȌȈȘȧȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȗȘȖșȊȍȚȓȍȕȐȍȔ, ȋȤȧȕȈȌȐȗȖȑ . ǫȤȧȕȈ-ȌȐȗȈ șȘȈȊȕȐȊȈȍȚșȧ ȏȌȍșȤ ș ȖȋȕȍȔ, șȒȘȣȚȣȔ Ȋ ȌȍȘȍȊȍ ȈȘȈȕȐ. ǿȚȖȉȣ ȗȘȖȊȍșȚȐ ȖȋȕȍȕȕȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȕȍ ȏȈȎȐȋȈȓȐ ȖȋȖȕȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ șȗȐȟȍȒ, Ȉ ȐȏȊȓȍȒȈȓȐ ȍȋȖ Ȑȏ ȌȍȘȍȊȈ ȈȘȈȕȐ . ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȖ ȥȚȖȔț, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ ȗȖȒȘȣȚȣ ȋțȕȈȔȐ ȗȘȐȘȖȌȣ, Ȑ ȖȋȖȕȤ ȏȕȈȕȐȧ Ȋ ȕȐȝ ȔȖȎȍȚ ȘȈȏȎȍȟȤ ȚȖȓȤȒȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȒȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ șȊȖȍȔ șȍȘȌȞȍ. ǹȈ ȊȈȐ ȔȈȕȈȝ ȒȘȐȠȕȈ-ȗȈȌȈȘȈȊȐȕȌȈȑȖȝ . ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ șȖ Ȋșȍȑ ȐșȒȘȍȕȕȖșȚȤȦ șȒȓȖȕȧȍȚșȧ Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ DzȘȐȠȕȣ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȍȋȖ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, ǫȖșȗȖȌȤ ȘȈșșȍȐȊȈȍȚ Ȋ ȕȍȔ ȔȘȈȒ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. ǶȉȘȍȚȧ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ șȊȍȚȖȟ ȏȕȈȕȐȧ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȊȐȌȍȚȤ ȔȐȘ Ȋ ȐșȚȐȕȕȖȔ șȊȍȚȍ Ȑ ȗȖșȚȐȋȈȍȚ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȕȈ ȗȍȘȊȣȑ ȊȏȋȓȧȌ, ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȕȍ ȖȟȍȕȤ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȗȕ șȓțȎȐȚ ǫȖșȗȖȌț, ǫȖșȗȖȌȤ ȐȏȕțȚȘȐ ȖȏȈȘȧȍȚ ȍȋȖ șȍȘȌȞȍ ȏȕȈȕȐȍȔ. ǭșȓȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȖȌȈȘȧȍȚ ȒȖȋȖ-ȚȖ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȔȖȎȕȖ ȓȐ ȚȈȒȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ șȟȐȚȈȚȤ ȕȍȊȍȎȌȖȑ? DzȖȕȍȟȕȖ, ȕȍȚ. ǷȖȥȚȖȔț țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ ȔȈȑȧȊȈȌȐ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ — ȥȚȖ ȏȈȕȧȚȐȍ Ȍȓȧ ȕȍȌȈȓȍȒȐȝ Ȑ ȕȍȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȕȍ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȍȚ ȐșȚȐȕȍ. 59


60 ȑȈșȑȈșȚȐ ȉȝȈȒȚȐȘ ȉȝȈȋȈȊȈȚȑ ȈȒȐȕȟȈȕȈ șȈȘȊȈȐȘ ȋțȕȈȐș ȚȈȚȘȈ șȈȔȈșȈȚȍ șțȘȈȝ ǩȝȈȋ., 5.18.12 DzȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȋ ȕȍȔ șȈȔȐ șȖȉȖȑ ȗȘȖȧȊȓȧȦȚșȧ Ȋșȍ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ. ǺȈȒȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊȣȠȍ ȗȘȈȊȐȓ Ȑ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȑ ǪȍȌ. Ƕȕ — ȗȈȘȈȔȈȝȈȔșȈ . ǬȈȎȍ ȍșȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȍ ȐȏțȟȈȓ ǪȍȌ, Ȗȕ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȖȟȐȡȈȍȚșȧ Ȑ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ. «ǷȖȥȚȖȔț, Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ, — ȋȖȊȖȘȐȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, — ȧ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ». ǺǭDzǹǺ 17 ȔȈȌȘȐȒ ȗȘȈȗȈȕȕȈ-ȗȈȠț-ȗȈȠȈ-ȊȐȔȖȒȠȈȕȈȑȈ ȔțȒȚȈȑȈ ȉȝțȘȐ-ȒȈȘțȕȈȑȈ ȕȈȔȖ 'ȓȈȑȈȑȈ șȊȈȔȠȍȕȈ șȈȘȊȈ-ȚȈȕț-ȉȝȘȐȕ-ȔȈȕȈșȐ ȗȘȈȚȐȚȈȗȘȈȚȑȈȋ-ȌȘȐȠȍ ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ ȉȘȐȝȈȚȍ ȕȈȔȈș Țȍ ȔȈȌȘȐȒ — ȗȖȌȖȉȕȖ Ȕȕȍ; ȗȘȈȗȈȕȕȈ — ȗȘȍȌȈȊȠȍȍșȧ; ȗȈȠț — ȎȐȊȖȚȕȖȍ; ȗȈȠȈ — ȖȚ ȗțȚ; ȊȐȔȖȒȠȈȕȈȑȈ — ȖșȊȖȉȖȎȌȈȦȡȍȔț; ȔțȒȚȈȑȈ — ǪșȍȊȣȠȕȍȔț, șȊȖȉȖȌȕȖȔț ȖȚ șȒȊȍȘȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȉȝțȘȐ-ȒȈȘțȕȈȑȈ — ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖ ȔȐȓȖșȍȘȌȕȖȔț; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖȒȓȖȕ; ȈȓȈȑȈȑȈ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȉȣȊȈȍȚ ȕȍȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȣȔ ȐȓȐ ȉȍȏȌȍȧȚȍȓȤȕȣȔ (ȖȚȕȖșȐȚȍȓȤȕȖ ȔȖȍȋȖ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ); șȊȈȈȔȠȍȕȈ — ǹȊȖȍȑ ȟȈșȚȤȦ (ȚȈȒȖȑ ȒȈȒ ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ); șȈȘȊȈ — Ȋșȍȝ; ȚȈȕț- ȉȝȘȐȚ — ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȊȖȗȓȖȚȐȊȠȐȝșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ; ȔȈȕȈșȐ — Ȋ țȔȍ; ȗȘȈȚȐȚȈ — ȗȘȐȏȕȈȕȕȖȔț; ȗȘȈȚȑȈȒ-ȌȘȐȠȍ — ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖȔț șȊȐȌȍȚȍȓȦ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȉȘȐȝȈȚȍ — ȉȍșȗȘȍȌȍȓȤȕȖȔț; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖȒȓȖȕ; Țȍ — Ǻȍȉȍ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȧ, ȕȍșȟȈșȚȕȖȍ ȎȐȊȖȚȕȖȍ, ȗȘȍȌȈȓșȧ Ǻȍȉȍ, ȊȍȟȕȖ șȊȖȉȖȌȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, Ǻȣ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȊȣȏȊȖȓȐȠȤ Ȕȍȕȧ Ȑȏ ȉȍȌȣ. Ǻȣ Ȑ ȚȈȒ Ȑȏ ǹȊȖȍȋȖ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖȋȖ ȔȐȓȖșȍȘȌȐȧ Ȋșȍ ȊȘȍȔȧ ȗȣȚȈȍȠȤșȧ Ȕȍȕȧ șȗȈșȚȐ. Ǫ ȖȉȘȈȏȍ ǷȈȘȈȔȈȚȔȣ, ǹȊȖȍȋȖ ȟȈșȚȐȟȕȖȋȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ, Ǻȣ ȗȘȍȉȣȊȈȍȠȤ Ȋ șȍȘȌȞȈȝ Ȋșȍȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȣȝ șțȡȍșȚȊ. Ǻȍȉȧ ȗȘȍȊȖȏȕȖșȧȚ, ȕȈȏȣȊȈȧ ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȣȔ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ, Ȑ Ǻȣ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȍȕ. ȇ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ, Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȔȣșȓ șȓȖȊ ȉȘȐȝȈȚȍ ȕȈȔȈș Țȍ ȖȉȢȧșȕȐȓ ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ: ȉȘȐȝȈȚȍ ȠȘȐ-ȒȘȐȠȕȈȑȈ . ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ — ȥȚȖ DzȘȐȠȕȈ. ǹțȡȍșȚȊțȍȚ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȚȈȚȚȊ — ȊȐȠȕț-ȚȈȚȚȊȈ, ȌȎȐȊȈ-ȚȈȚȚȊȈ, ȠȈȒȚȐȚȈȚȚȊȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ, ȕȖ ȊȣșȠȍȑ Ȑȏ ȕȐȝ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȍȏȌȍșțȡȈȧ ȊȐȠȕț-ȚȈȚȚȊȈ . ǪȍȏȌȍșțȡȕȖșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȖȗȐșȈȕȈ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (10.42), ȋȌȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȈȚȝȈȊȈ ȉȈȝțȕȈȐȚȍȕȈ ȒȐȔ ȌȎȕȈȚȍȕȈ ȚȈȊȈȘȌȎțȕȈ ȊȐȠȚȈȉȝȑȈȝȈȔ ȐȌȈȔ ȒȘȐȚșȕȈȔ ȥȒȈȔȠȍȕȈ șȚȝȐȚȖ ȌȎȈȋȈȚ «ǯȈȟȍȔ Țȍȉȍ ȏȕȈȚȤ Ȗȉ ȥȚȖȔ ȗȖȌȘȖȉȕȖ, ǨȘȌȎțȕȈ? dzȐȠȤ ȔȈȓȖȑ ȟȈșȚȐȞȍȑ ǹȍȉȧ ȇ ȗȘȖȕȐȏȣȊȈȦ Ȑ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȦ Ȋșȍ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ». ǺȈȒ DzȘȐȠȕȈ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ, ȟȚȖ ȊȍșȤ 60


61 ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ Ƕȕ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǹȊȖȍȋȖ ȟȈșȚȐȟȕȖȋȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ, ǷȈȘȈȔȈȚȔȣ. ǫȖșȗȖȌȤ ȊȝȖȌȐȚ Ȋ ȒȈȎȌțȦ ȊșȍȓȍȕȕțȦ ȒȈȒ ǫȈȘȉȝȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț Ȑ ȗȖȚȖȔ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚ ǹȍȉȧ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ DzȠȐȘȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț, ȟȚȖȉȣ ȊȖȑȚȐ Ȋ șȍȘȌȞȈ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ Ȑ ȌȈȎȍ Ȋ ȈȚȖȔȣ. ǨȕȌȈȕȚȈȘȈ-șȚȝȈ-ȗȈȘȈȔȈȕț-ȟȈȑȈȕȚȈȘȈșȚȝȈȔ. DzȈȎȌȈȧ ȊșȍȓȍȕȕȈȧ ȗȖȓȕȈ ȈȚȖȔȖȊ, Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȕȖ Ȑ Ȋ ȒȈȎȌȖȔ ȍȍ ȈȚȖȔȍ. ǺȈȒ Ȋ ȒȈȎȌȖȔ ȈȚȖȔȍ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȒȈȒ ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ, ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȚ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǪȐȠȕț, ȕȖ Ȋșȍ ȊȐȠȕț-ȚȈȚȚȊȣ ȐșȝȖȌȧȚ ȖȚ DzȘȐȠȕȣ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (10.2): ȈȝȈȔ ȈȌȐȘ ȝȐ ȌȍȊȈȕȈȔ — DzȘȐȠȕȈ — ȈȌȐ, ȐșȚȖȟȕȐȒ ǩȖȎȍșȚȊ, ȗȖȊȍȓȍȊȈȦȡȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȔȐȘȖȔ (ǩȘȈȝȔȣ, ǪȐȠȕț Ȑ ǴȈȝȍȠȊȈȘȣ). ǷȖȥȚȖȔț ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ǭȋȖ ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ ȉȘȐȝȈȚȍ . DzȈȎȌȣȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȉȝȈȋȈȊȈȕȖȔ, ȐȉȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȒȈȒȐȔȐ-ȚȖ ȌȖșȚȖȧȕȐȧȔȐ, ȕȖ DzȘȐȠȕȈ — ȉȘȐȝȈȕ ȉȝȈȋȈȊȈȕ: ǭȋȖ ȌȖșȚȖȧȕȐȧ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȣ. ǰȠȊȈȘȈȝ ȗȈȘȈȔȈȝ ȒȘȐȠȕȈȝ . DzȘȐȠȕȈ — ȐșȚȖȟȕȐȒ Ȋșȍȝ șțȡȍșȚȊ. ǨȝȈȔ șȈȘȊȈșȑȈ ȗȘȈȉȝȈȊȈȝ . ǬȈȎȍ ǩȘȈȝȔȈ, ǪȐȠȕț Ȑ ǴȈȝȍȠȊȈȘȈ ȐșȝȖȌȧȚ ȖȚ DzȘȐȠȕȣ. ǴȈȚȚȈȝ ȗȈȘȈȚȈȘȈȔ ȕȈȕȑȈȚ ȒȐȕȟȐȌ ȈșȚȐ ȌȝȈȕȈȕȌȎȈȑȈ: ǵȍȚ ȕȐȒȖȋȖ ȗȘȍȊȣȠȍ DzȘȐȠȕȣ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ șȓȖȊȈ ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ ȉȘȐȝȈȚȍ ȖȏȕȈȟȈȦȚ «ȀȘȐ DzȘȐȠȕȍ». Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȒȈȎȌȣȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȈȠț, ȎȐȊȖȚȕȣȔ, ȐȉȖ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ. ȑȈșȑȈȚȔȈ-ȉțȌȌȝȐȝ ȒțȕȈȗȍ ȚȘȐ-ȌȝȈȚțȒȍ șȊȈ-ȌȝȐȝ ȒȈȓȈȚȘȈȌȐȠț ȉȝȈțȔȈ ȐȌȎȑȈ-ȌȝȐȝ ȑȈȚ ȚȐȘȚȝȈ-ȉțȌȌȝȐȝ șȈȓȐȓȍ ȕȈ ȒȈȘȝȐȟȐȌȎ ȌȎȈȕȍȠȊ ȈȉȝȐȌȎȕȍȠț șȈ ȥȊȈ ȋȖ-ȒȝȈȘȈȝ «ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȍȚ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ, șȖșȚȖȧȡȐȔ Ȑȏ ȚȘȍȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ, Ȑ șȟȐȚȈȍȚ Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȖȘȖȎȌȍȕ ȚȍȓȖȔ, șȊȖȐȔȐ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ, Ȉ ȏȍȔȓȦ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȑ ȘȖȌȐȓșȧ, ȌȖșȚȖȑȕȖȑ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ; ȍșȓȐ Ȗȕ, ȗȖșȍȡȈȧ ȔȍșȚȈ ȗȈȓȖȔȕȐȟȍșȚȊȈ, ȓȐȠȤ ȖȔȣȊȈȍȚșȧ Ȋ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȊȖȌȈȝ Ȑ ȕȍ ȐȡȍȚ ȊșȚȘȍȟȐ ș ȓȦȌȤȔȐ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȔȐ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ, — ȚȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȓțȟȠȍ ȖșȓȈ ȐȓȐ ȒȖȘȖȊȣ» (ǩȝȈȋ., 10.84.13). ǷȖȥȚȖȔț ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ Ȋșȍ ȓȦȌȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȗȈȠț, ȎȐȊȖȚȕȣȔȐ, Ȑ ȒȈȎȌȣȑ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȗȈșȚȐ ȒȘȖȒȖȌȐȓȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ. ǵȍ ȚȖȓȤȒȖ ȞȈȘȤ șȓȖȕȖȊ, ȕȖ Ȋșȍ Ȕȣ — ȎȍȘȚȊȣ ȥȚȖȋȖ ȒȘȖȒȖȌȐȓȈ, ȗȘȐȟȐȕȧȦȡȍȋȖ ȕȈȔ șȚȖȓȤȒȖ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. ǺȖȓȤȒȖ DzȘȐȠȕȈ ȔȖȎȍȚ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤ ȕȈș ȖȚ ȘȈȉșȚȊȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȥȚȖ șȌȍȓȈȚȤ. ǰȠȊȈȘȈȝ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȝȘȐȌ-ȌȍȠȍ 'ȘȌȎțȕȈ ȚȐȠȚȝȈȚȐ . Ƕȕ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȕȈȠȐȝ șȍȘȌȞȈȝ Ȑ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȉȍȏȘȈȏȓȐȟȍȕ Ȓ ȕȈȔ. ǭȋȖ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȈȧ ȞȍȓȤ — ȐȏȉȈȊȐȚȤ ȕȈș ȖȚ ȘȈȉșȚȊȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǵȍ ȕȈȌȖ ȌțȔȈȚȤ, ȟȚȖ Ƕȕ ȖȉȘȈȡȈȍȚ ȕȈ ȕȈș ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȋȌȈ, ȒȖȋȌȈ Ȕȣ ȊȖȏȕȖșȐȔ ǭȔț ȔȖȓȐȚȊȣ. ǬȈȎȍ ȌȖ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ Ȕȣ ȕȈȟȐȕȈȍȔ ǭȔț ȔȖȓȐȚȤșȧ, Ƕȕ Ȋșȍ ȊȘȍȔȧ șȚȈȘȈȍȚșȧ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤ ȕȈș. Ƕȕ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȎȈȓȍȍȚ șȐȓ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȋ șȚȐȝȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȉȝțȘȐ-ȒȈȘțȕȈȑȈ ȕȈȔȖ 'ȓȈȑȈȑȈ. ǺȖȓȤȒȖ ȗȖ ǹȊȖȍȑ ȕȍȐȏȢȧșȕȐȔȖȑ ȔȐȓȖșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ șȚȈȘȈȍȚșȧ ȊȍȘȕțȚȤ ȕȈș ȌȖȔȖȑ, Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȞȈȘșȚȊȖ. ǹȈȔ Ƕȕ șȊȖȉȖȌȍȕ Ȑ șȚȈȘȈȍȚșȧ șȌȍȓȈȚȤ șȊȖȉȖȌȕȣȔȐ ȕȈș, ȕȖ, ȕȍȊȏȐȘȈȧ ȕȈ Ȋșȍ ǭȋȖ ȗȖȗȣȚȒȐ, Ȕȣ ȖȚȒȈȏȣȊȈȍȔșȧ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ǭȋȖ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ (șȈȘȊȈ- ȌȝȈȘȔȈȕ ȗȈȘȐȚȑȈȌȎȑȈ ȔȈȔ ȥȒȈȔ ȠȈȘȈȕȈȔ ȊȘȈȌȎȈ). ǺȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ Ƕȕ ȕȈ ȕȈș ȕȍ ȋȕȍȊȈȍȚșȧ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȏȊȈȕ ȏȌȍșȤ ȉȝțȘȐ-ȒȈȘțȕȈȑȈ, ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖ ȔȐȓȖșȚȐȊȣȔ, ȐȉȖ Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ șȚȘȍȔȐȚșȧ 61


62 ȊȣȏȊȖȓȐȚȤ ȕȈș Ȑȏ ȗȓȍȕȈ ȔțȟȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ Ȑ ȊȍȘȕțȚȤ ȕȈș ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǺǭDzǹǺ 18 ȈȚȔȈȚȔȈ-ȌȎȈȗȚȈ-ȋȘȐȝȈ-ȊȐȚȚȈ-ȌȎȈȕȍȠț șȈȒȚȈȐȘ ȌțȠȗȘȈȗȈȕȈȑȈ ȋțȕȈ-șȈȕȋȈ-ȊȐȊȈȘȌȎȐȚȈȑȈ ȔțȒȚȈȚȔȈȉȝȐȝ șȊȈ-ȝȘȐȌȈȑȍ ȗȈȘȐȉȝȈȊȐȚȈȑȈ ȌȎȕȈȕȈȚȔȈȕȍ ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ ȕȈȔȈ ȐȠȊȈȘȈȑȈ ȈȚȔȈ — Ȓ Țȍȓț Ȑ țȔț; ȈȚȔȈ-ȌȎȈ — Ȓ șȣȕȖȊȤȧȔ Ȑ ȌȖȟȍȘȧȔ; ȈȗȚȈ — Ȓ ȌȘțȏȤȧȔ Ȑ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔ; ȋȘȐȝȈ — Ȓ șȊȖȍȔț ȌȖȔț, ȖȉȡȐȕȍ, ȖȉȡȍșȚȊț Ȑ ȕȈȘȖȌț; ȊȐȚȚȈ — Ȓ ȉȖȋȈȚșȚȊț; ȌȎȈȕȍȠț — Ȓ șȓțȋȈȔ Ȑ ȗȖȔȖȡȕȐȒȈȔ; șȈȒȚȈȐȝ — ȟȘȍȏȔȍȘȕȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȔȐ; ȌțȠȗȘȈȗȈȕȈȑȈ — ȚȘțȌȕȖȌȖșȚȐȎȐȔȖȔț; ȋțȕȈ-șȈȕȋȈ — ȒȖȕȚȈȒȚȖȔ ș ȚȘȍȔȧ ȋțȕȈȔȐ; ȊȐȊȈȘȌȎȐȚȈȑȈ — ȕȍȏȈȚȘȖȕțȚȖȔț; ȔțȒȚȈ-ȈȚȔȈȉȝȐȝ — ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȔȐ ȌțȠȈȔȐ; șȊȈ-ȝȘȐȌȈȑȍ — Ȋ șȊȖȍȔ șȍȘȌȞȍ; ȗȈȘȐȉȝȈȊȐȚȈȑȈ — (ȊșȍȋȌȈ) șȖȏȍȘȞȈȍȔȖȔț; ȌȎȕȈȕȈ-ȈȚȔȈȕȍ — șȖȒȘȖȊȐȡȕȐȞȍ (ȊșȧȒȖȋȖ) ȏȕȈȕȐȧ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖȒȓȖȕ; ȐȠȊȈȘȈȑȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǪȓȈȌȣȒȍ. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Țȍ, ȒȚȖ ȊșȍȞȍȓȖ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ, ȕȍȗȘȍșȚȈȕȕȖ ȔȍȌȐȚȐȘțȦȚ ȕȈ Ǻȍȉȧ Ȋ ȋȓțȉȐȕȍ șȍȘȌȞȈ. Ǻȍȉȧ ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ ȚȘțȌȕȖ ȌȖșȚȐȟȤ ȓȦȉȖȔț, ȒȚȖ, ȗȖȌȖȉȕȖ Ȕȕȍ, șȐȓȤȕȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ șȊȖȐȔ ȌȖȔȣșȓȈȔ, ȌȖȔț, ȘȖȌȕȣȔ, ȌȘțȏȤȧȔ, ȌȍȕȤȋȈȔ, șȓțȋȈȔ Ȑ ȗȖȔȖȡȕȐȒȈȔ. Ǻȣ — ǩȖȋ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, șȊȖȉȖȌȕȈȧ ȖȚ ȊȓȐȧȕȐȧ ȋțȕ ȗȘȐȘȖȌȣ. Ǻȣ — șȊȍȚȖȏȈȘȕȣȑ ȐșȚȖȟȕȐȒ ȏȕȈȕȐȧ, ȊȣșȠȐȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ. ǷȖȥȚȖȔț ȧ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȖȚȧ ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȕȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ǭȋȖ ȕȍ ȏȈȚȘȈȋȐȊȈȦȚ ȋțȕȣ ȗȘȐȘȖȌȣ. ȅȚȖ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǰȠȖȗȈȕȐȠȈȌ». ǨȗȈȗȈ-ȊȐȌȌȝȈȔ: Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ șȒȊȍȘȕȣ. ǺȖ Ȏȍ șȈȔȖȍ șȒȈȏȈȕȖ ȏȌȍșȤ: ȋțȕȈșȈȕȋȈ-ȊȐȊȈȘȌȎȐȚȈȑȈ . ǽȖȚȧ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ ǫȖșȗȖȌȤ ȊȖȗȓȖȡȈȍȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȋțȕȣ ȗȘȐȘȖȌȣ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȊȓȐȧȚȤ ȕȈ ǵȍȋȖ. ǰ ȚȖȓȤȒȖ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȋȓțȗȞȣ, ȒȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.11), ȊȣșȔȍȐȊȈȦȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȋȌȈ Ƕȕ ȕȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ ȖȉȓȐȒȍ (ȈȊȈȌȎȈȕȈȕȚȐ ȔȈȔ ȔțȌȝȈ ȔȈȕțȠȐȔ ȚȈȕțȔ ȈȠȘȐȚȈȔ). ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȔȖȎȍȚ ȗȖșȚȐȟȤ ȚȖȓȤȒȖ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ, ȔțȒȚȈȚȔȈ . ǴțȒȚȈȚȔȈȉȝȐȝ șȊȈ-ȝȘȐȌȈȑȍ ȗȈȘȐȉȝȈȊȐȚȈȑȈ: ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȖȉȘȍȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, șȗȖșȖȉȍȕ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȌțȔȈȚȤ Ȗ DzȘȐȠȕȍ. ǺȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ — ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ Ȑȏ ȑȖȋȖȊ . ȑȖȋȐȕȈȔ ȈȗȐ șȈȘȊȍȠȈȔ ȔȈȌ-ȋȈȚȍȕȈȕȚȈȘȈȚȔȈȕȈ ȠȘȈȌȌȝȈȊȈȕ ȉȝȈȌȎȈȚȍ ȑȖ ȔȈȔ șȈ Ȕȍ ȑțȒȚȈȚȈȔȖ ȔȈȚȈȝ «ǰȏ Ȋșȍȝ ȑȖȋȖȊ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȋȘțȎȍȕ Ȋ ȔȣșȓȐ ȖȉȖ Ǵȕȍ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȍȔ Ȋ ǭȋȖ șȍȘȌȞȍ, Ȑ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ ȕȍȗȖȒȖȓȍȉȐȔȖȑ ȊȍȘȣ, ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ Ȑ șȓțȎȐȚ Ǵȕȍ ș ȓȦȉȖȊȤȦ, șȊȧȏȈȕ șȖ ǴȕȖȑ șȈȔȣȔȐ ȚȍșȕȣȔȐ țȏȈȔȐ Ȑ ȌȖșȚȐȋ ȊȣșȠȍȑ șȚțȗȍȕȐ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ» (ǩ.-ȋ., 6.47). ǺǭDzǹǺ 19 62


63 ȑȈȔ ȌȝȈȘȔȈ-ȒȈȔȈȘȚȝȈ-ȊȐȔțȒȚȐ-ȒȈȔȈ ȉȝȈȌȎȈȕȚȈ ȐȠȚȈȔ ȋȈȚȐȔ ȈȗȕțȊȈȕȚȐ ȒȐȔ ȟȈȠȐȠȖ ȘȈȚȑ ȈȗȐ ȌȍȝȈȔ ȈȊȑȈȑȈȔ ȒȈȘȖȚț Ȕȍ 'ȌȈȉȝȘȈ-ȌȈȑȖ ȊȐȔȖȒȠȈȕȈȔ ȑȈȔ — ȒȖȚȖȘȖȑ (ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ); ȌȝȈȘȔȈ-ȒȈȔȈ-ȈȘȚȝȈ- ȊȐȔțȒȚȐ-ȒȈȔȈȝ — Țȍ, ȒȚȖ șȚȘȍȔȧȚșȧ Ȓ ȖșțȡȍșȚȊȓȍȕȐȦ ȟȍȚȣȘȍȝ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ: ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȑ Ȑ șȗȈșȍȕȐȧ; ȉȝȈȌȎȈȕȚȈȝ — ȗȖȒȓȖȕȧȦȡȐȍșȧ; ȐȠȚȈȔ — ȎȍȓȈȍȔȖȑ; ȋȈȚȐȔ — ȞȍȓȐ; ȈȗȕțȊȈȕȚȐ — ȌȖșȚȐȋȈȦȚ; ȒȐȔ — ȟȚȖ (ȋȖȊȖȘȐȚȤ); ȟȈ — Ȑ; ȈȠȐȠȈȝ — (ȌȘțȋȖȍ) ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ; ȘȈȚȐ — ȌȈȍȚ; ȈȗȐ — ȌȈȎȍ; ȌȍȝȈȔ — ȚȍȓȖ; ȈȊȑȈȑȈȔ — ȕȍȚȓȍȕȕȖȍ; ȒȈȘȖȚț — ȗțșȚȤ ȌȈȘțȍȚ; Ȕȍ — Ȕȕȍ; ȈȌȈȉȝȘȈ-ȌȈȑȈȝ — ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖ ȔȐȓȖșȚȐȊȣȑ (ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ); ȊȐȔȖȒȠȈȕȈȔ — ȐȏȉȈȊȓȍȕȐȍ (ȖȚ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ țȋȘȖȎȈȦȡȍȑ ȖȗȈșȕȖșȚȐ Ȑ ȖȚ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ). Ǻȍ, ȒȖȋȖ ȐȕȚȍȘȍșțȦȚ ȟȍȚȣȘȍ ȗțȚȐ ȘȍȓȐȋȐȐ — Ȉ ȐȔȍȕȕȖ șȖȊȍȘȠȍȕȐȍ ȖȉȘȧȌȖȊ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȍ, țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȟțȊșȚȊ Ȑ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, — ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȖȚ ǵȍȋȖ Ȋșȍ, Ȓ ȟȍȔț șȚȘȍȔȐȓȐșȤ. ǿȚȖ ȋȖȊȖȘȐȚȤ ȚȖȋȌȈ Ȗ ȌȘțȋȐȝ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧȝ? ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȘȖȑ ȖȌȈȘȧȍȚ ȚȈȒȐȝ ȒȖȘȣșȚȕȣȝ ȗȖȟȐȚȈȚȍȓȍȑ ȌȈȎȍ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȚȍȓȖȔ. ǷțșȚȤ Ȏȍ Ƕȕ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȧȊȐȚ Ȕȕȍ ǹȊȖȍ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖȍ ȔȐȓȖșȍȘȌȐȍ Ȑ șȗȈșȍȚ Ȕȍȕȧ ȒȈȒ ȖȚ șȓțȟȐȊȠȍȑșȧ ȉȍȌȣ, ȚȈȒ Ȑ ȖȚ ȔȐȘșȒȖȋȖ ȖȉȘȈȏȈ ȎȐȏȕȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȘȍȌȐ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ ȍșȚȤ ȓȦȌȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȊȖȉȖȌȕȣ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ (ȈȒȈȔȐ); ȌȘțȋȐȍ, ȕȈȖȉȖȘȖȚ, ȝȖȚȧȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ ȉȖȓȤȠȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋ, ȚȘȍȚȤȐ șȚȘȍȔȧȚșȧ ȌȖșȚȐȟȤ țșȗȍȝȈ ȕȈ ȗțȚȐ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȋȖ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ȟțȊșȚȊ Ȑ, ȕȈȒȖȕȍȞ, ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ. ȈȒȈȔȈȝ șȈȘȊȈ-ȒȈȔȖ ȊȈ ȔȖȒȠȈ-ȒȈȔȈ țȌȈȘȈ-ȌȝȐȝ ȚȐȊȘȍȕȈ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȍȕȈ ȑȈȌȎȍȚȈ ȗțȘțȠȈȔ ȗȈȘȈȔ ǩȝȈȋ., 2.3.10 ȟȍȋȖ ȉȣ ȕȐ ȎȍȓȈȓ ȟȍȓȖȊȍȒ — ȕȐȟȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ, ȐșȗȖȓȕȍȕȐȧ ȔȐȘșȒȐȝ ȎȍȓȈȕȐȑ ȐȓȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ, — ȍȔț ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț, Ȑ Ȗȕ ȗȖȓțȟȐȚ Ȋșȍ, Ȓ ȟȍȔț șȚȘȍȔȐȚșȧ. DzȘȐȠȕȈ ȚȈȒ ȌȖȉȘ. DZȍ ȑȈȚȝȈ ȔȈȔ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ ȚȈȔș ȚȈȚȝȈȐȊȈ ȉȝȈȌȎȈȔȑ ȈȝȈȔ . ǫȖșȗȖȌȤ ȊșȍȋȌȈ ȖȚȊȍȟȈȍȚ ȊȏȈȐȔȕȖșȚȤȦ. ǿȍȋȖ ȉȣ ȕȐ ȗȖȎȍȓȈȓȖ ȌȈȎȍ șȈȔȖȍ ȏȈțȘȧȌȕȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ǫȖșȗȖȌȤ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ ȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȍ. DzȘȐȠȕȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȈȝ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ Ȑ ȌȈȘțȍȚ ȐȔ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȝȖȚȧȚ ȖȉȘȍșȚȐ. ȐȠȊȈȘȈȝ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȝȘȐȌ-ȌȍȠȍ 'ȘȌȎțȕȈ ȚȐȠȚȝȈȚȐ ȉȝȘȈȔȈȑȈȕ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȐ ȑȈȕȚȘȈȘțȌȝȈȕȐ ȔȈȑȈȑȈ

63


64 «ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, Ȗ ǨȘȌȎțȕȈ, Ȑ ȕȈȗȘȈȊȓȧȍȚ șȒȐȚȈȕȐȧ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȒȈȒ ȉțȌȚȖ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȔȈȠȐȕȍ, șȖȏȌȈȕȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ» (ǩ.-ȋ., 18.61). ǫȖșȗȖȌȤ ȒȈȎȌȖȔț ȌȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȖșțȡȍșȚȊȐȚȤ șȊȖȐ ȎȍȓȈȕȐȧ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǬȝȘțȊȈ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȎȍȓȈȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋ Ȋ ȊȐȌȍ ȞȈȘșȚȊȈ ȉȖȓȤȠȍȋȖ, ȟȍȔ ț ȍȋȖ ȖȚȞȈ, ȕȖ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ Ȗȕ ȖȉȘȍȓ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȚȍȓȖ Ȑ Ȋ ȗȘȐȌȈȟț Ȓ ȕȍȔț ȞȈȘșȚȊȖ, Ȗ ȒȖȚȖȘȖȔ ȔȍȟȚȈȓ, ȐȉȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȘȈȏȖȟȈȘȖȊȣȊȈȍȚ Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȞȈȘȤ șȓȖȕȖȊ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ ȊȘțȟȐȓ șȍȉȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȎȍȓȈȧ șȗȈșȚȐșȤ Ȑ ȖȚ ȉȍȌȣ, Ȋ ȒȖȚȖȘțȦ Ȗȕ ȗȖȗȈȓ, Ȑ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȖȚ ȉȘȍȔȍȕȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȚȖ ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȔȖȋ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȥȚȖ ȎȍȓȈȕȐȍ? ǺǭDzǹǺȃ 20 - 21 ȥȒȈȕȚȐȕȖ ȑȈșȑȈ ȕȈ ȒȈȕȟȈȕȈȘȚȝȈȔ ȊȈȕȟȝȈȕȚȐ ȑȍ ȊȈȐ ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȗȘȈȗȈȕȕȈȝ ȈȚȑ-ȈȌȉȝțȚȈȔ ȚȈȟ-ȟȈȘȐȚȈȔ șțȔȈȕȋȈȓȈȔ ȋȈȑȈȕȚȈ ȈȕȈȕȌȈ-șȈȔțȌȘȈ-ȔȈȋȕȈȝ ȚȈȔ ȈȒȠȈȘȈȔ ȉȘȈȝȔȈ ȗȈȘȈȔ ȗȈȘȍȠȈȔ ȈȊȑȈȒȚȈȔ ȈȌȝȑȈȚȔȐȒȈ-ȑȖȋȈ-ȋȈȔȑȈȔ ȈȚȐȕȌȘȐȑȈȔ șțȒȠȔȈȔ ȐȊȈȚȐȌțȘȈȔ ȈȕȈȕȚȈȔ ȈȌȑȈȔ ȗȈȘȐȗțȘȕȈȔ ȐȌȍ ȥȒȈȕȚȐȕȈȝ — ȟȐșȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ (ȕȍ ȎȍȓȈȦȡȐȍ ȕȐȟȍȋȖ, ȒȘȖȔȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ); ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ (ǫȖșȗȖȌȈ); ȕȈ — ȕȍ; ȒȈȕȟȈȕȈ — ȒȈȒȖȍ-ȓȐȉȖ; ȈȘȚȝȈȔ — ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ; ȊȈȕȟȝȈȕȚȐ — ȝȖȚȧȚ; ȑȍ — ȒȖȚȖȘȣȍ; ȊȈȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȗȘȈȗȈȕȕȈȝ — ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȘȍȌȈȊȠȐȍșȧ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ; ȈȚȐ-ȈȌȉȝțȚȈȔ — țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȍȑȠȐȍ; ȚȈȚ-ȟȈȘȐȚȈȔ — ǭȋȖ (ǫȖșȗȖȌȈ) ȌȍȧȕȐȧ; șț-ȔȈȕȋȈȓȈȔ — ȖȟȍȕȤ ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȍ (Ȍȓȧ șȓțȝȈ); ȋȈȑȈȕȚȈȝ — ȗȖȦȡȐȍ (Ȑ șȓțȠȈȦȡȐȍ); ȈȕȈȕȌȈ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ; șȈȔțȌȘȈ — Ȋ ȖȒȍȈȕ; ȔȈȋȕȈȝ — ȗȖȋȘțȎȍȕȕȣȍ; ȚȈȔ — ǺȖȔț; ȈȒȠȈȘȈȔ — ȊȍȟȕȖȔț; ȉȘȈȝȔȈ — ǪșȍȊȣȠȕȍȔț; ȗȈȘȈȔ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔț; ȗȈȘȈ-ȐȠȈȔ — ǫȖșȗȖȌȐȕț ȕȈȌ ȊșȍȔȐ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȓȐȟȕȖșȚȧȔȐ; ȈȊȑȈȒȚȈȔ — ȕȍȊȐȌȐȔȖȔț Ȑ ȕȍȌȖșȚȐȎȐȔȖȔț Ȍȓȧ țȔȈ Ȑ ȟțȊșȚȊ; ȈȌȝȑȈȚȔȐȒȈ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȑ; ȑȖȋȈ — ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȖȑ (ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ); ȋȈȔȑȈȔ — ȚȖȔț, ȒȖȋȖ ȔȖȎȕȖ ȖȉȘȍșȚȐ (ȉȝȈȒȚȑȈ ȔȈȔ ȈȉȝȐȌȎȈȕȈȚȐ); ȈȚȐ-ȐȕȌȘȐȑȈȔ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ ȟțȊșȚȊ; șțȒȠȔȈȔ — ȚȖȕȟȈȑȠȍȔț; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȈȚȐ-ȌțȘȈȔ — ȖȟȍȕȤ ȌȈȓȍȒȖȔț; ȈȕȈȕȚȈȔ — ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖȔț; ȈȌȑȈȔ — ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕȍ ȊșȍȋȖ; ȗȈȘȐȗțȘȕȈȔ — șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȔț; ȐȌȍ — ȒȓȈȕȧȦșȤ. ȟȐșȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȍ Ȑȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ, ȒȘȖȔȍ ȎȍȓȈȕȐȧ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț, ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ǭȔț ș ȉȍȏȖȋȖȊȖȘȖȟȕȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ Ȑ ȊșȍȋȌȈ șȓțȠȈȦȚ Ȑ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȦȚ Ȗ ǭȋȖ ȟțȌȍșȕȣȝ ȌȍȧȕȐȧȝ, ȌȈȘțȦȡȐȝ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȍ ȉȓȈȋȖ. ǺȈȒ ȖȕȐ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖ ȒțȗȈȦȚșȧ Ȋ ȖȒȍȈȕȍ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ. ȅȚȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȐ Ȗ ȟȍȔ ȕȍ ȗȘȖșȧȚ ǫȖșȗȖȌȈ. ǵȖ ȧ ȗȖȗȈȓ Ȋ ȉȍȌț Ȑ, ȎȍȓȈȧ șȗȈșȚȐșȤ, ȊȖȏȕȖȠț șȊȖȐ ȔȖȓȐȚȊȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ — ȗȘȍȌȊȍȟȕȖȔț Ȑ ȕȍȏȘȐȔȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȦ Ȋșȍȝ ȊȍȓȐȒȐȝ ȌțȠ, ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ ǩȘȈȝȔȈ, Ȑ ȌȖșȚțȗȕȖȔț ȓȐȠȤ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȗȖșȊȧȚȐȓ șȍȉȧ ȌțȝȖȊȕȖȔț ȗțȚȐ ȉȝȈȒȚȐ- ȑȖȋȐ. ǵȍȖșȧȏȈȍȔȣȑ Ȑ ȕȍțȓȖȊȐȔȣȑ, Ƕȕ ȕȍȌȖșȚțȗȍȕ Ȍȓȧ ȔȖȐȝ ȖȘȋȈȕȖȊ ȟțȊșȚȊ Ȑ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȘȈȏțȔȖȔ. Ƕȕ — 64


65 ȕȈȟȈȓȖ Ȋșȍȝ ȕȈȟȈȓ, Ƕȕ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȍȕ Ȑ șȖȊȍȘȠȍȕȍȕ ȊȖ ȊșȍȔ. ȇ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǵȐȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȈȕȑȈȉȝȐȓȈȠȐȚȈ-ȠțȕȑȈȔ ȌȎȕȈȕȈ-ȒȈȘȔȈȌȑ-ȈȕȈȊȘȐȚȈȔ ȈȕțȒțȓȑȍȕȈ ȒȘȐȠȕȈȕț ȠȐȓȈȕȈȔ ȉȝȈȒȚȐȘ țȚȚȈȔȈ ǩȝȈȒȚȐ-ȘȈșȈȔȘȐȚȈ-șȐȕȌȝț, 1.1.11 «ǺȖȚ, ȒȚȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ, ȌȖȓȎȍȕ șȓțȎȐȚȤ ǭȔț ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȉȍȏ ȖȎȐȌȈȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȊȣȋȖȌȣ ȐȓȐ țșȗȍȝȈ Ȋ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȑ țȔȖȏȘȐȚȍȓȤȕȣȝ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȝ ȘȈșșțȎȌȍȕȐȧȝ. ǺȈȒȖȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȟȐșȚȣȔ». ǿȐșȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ȕȍ ȕțȎȕȖ ȕȐȟȍȋȖ ȗȘȖșȐȚȤ ț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȕȖ ȞȈȘȤ șȓȖȕȖȊ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ Ȋ șȐȓț ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊ ȊȣȕțȎȌȍȕ ȉȣȓ ȗȘȖșȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ Ȗ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖȔ șȗȈșȍȕȐȐ, ȐȉȖ ȕȍ ȊȐȌȍȓ ȌȘțȋȖȋȖ ȊȣȝȖȌȈ. ǷȖȘȖȑ, ȒȖȋȌȈ șȒȓȈȌȣȊȈȍȚșȧ ȚȈȒȈȧ șȐȚțȈȞȐȧ, ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȊșȍȞȍȓȖ ȗȖȓȈȋȈȦȡȐȑșȧ ȕȈ ȔȐȓȖșȚȤ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȔȖȓȐȚ ǭȋȖ Ȗ ȚȖȔ ȐȓȐ ȐȕȖȔ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȐ. ǵȖ Ȋ ȥȚȖȑ șȊȖȍȑ ȔȖȓȐȚȊȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊșȍȋȌȈ ȊȣȘȈȎȈȍȚ ȚȈȒȎȍ șȖȎȈȓȍȕȐȍ. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȊșȍȋȌȈ șȓțȠȈȍȚ Ȗ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȌȍȧȕȐȧȝ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚ Ȗ ȕȐȝ, ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȚȈȒȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ, ȟȚȖ ȍȔț ȕȍȚ ȕțȎȌȣ ȗȘȖșȐȚȤ Ȗ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋȈȝ. ǷȖȒȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ șȚȈȕȍȚ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, Ȗȕ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖȔ șȈȕȒȐȘȚȈȕȣ — ȉȓȈȎȍȕȕȖȋȖ ȚȈȕȞȈ Ȑ ȗȍȕȐȧ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ȅȚȖȚ ȥȒșȚȈȏ ȕȍȌȖșȚțȗȍȕ ȖȉȣȟȕȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȗȖȒȈȏȈȓ ȕȈȔ, ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ ȐșȗȣȚȣȊȈȚȤ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ Ȋ ȗȍȕȐȐ ȐȔȍȕȐ ǫȖșȗȖȌȈ, șȓțȠȈȕȐȐ ȘȈșșȒȈȏȖȊ Ȗ ǵȍȔ Ȑ Ȋ ȥȒșȚȈȚȐȟȍșȒȐȝ ȚȈȕȞȈȝ. ǺȈȒȖȊȈ ȗȘȈȒȚȐȒȈ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ . ǷȖȥȚȖȔț ȞȈȘȤ șȓȖȕȖȊ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȈȌȝȑȈȚȔȐȒȈ-ȑȖȋȈ-ȋȈȔȑȈȔ — «ǵȍ ȌȖșȚȐȋȕțȊ ȚȈȒȖȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ, ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȤșȧ Ȓ ǪșȍȊȣȠȕȍȔț». ǶȉȣȟȕȖ ȥȚț ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȕțȦ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȟȍȘȍȏ ȔȕȖȋȖ, ȔȕȖȋȖ ȎȐȏȕȍȑ, ȖȌȕȈȒȖ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȖȌȈȘȐȓ ȍȦ Ȋșȍȝ, ȊȒȓȦȟȈȧ Țȍ ȗȈȌȠȐȍ ȌțȠȐ, ț ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȍ ȉȣȓȖ ȕȐȒȈȒȐȝ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȏȈșȓțȋ. ǷȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍȔ ȚȖȔț șȓțȎȐȚ ȕȈȠȍ ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȈ — ȥȚȖ șȈȔȣȑ ȊȍȘȕȣȑ șȗȖșȖȉ ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȤșȧ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǩȝȈȒȚȑȈȝȈȔ ȥȒȈȑȈ ȋȘȈȝȑȈȝ: Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȔȖȎȕȖ ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȤșȧ, ȚȖȓȤȒȖ ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ. ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (7.1): ȔȈȑȑ ȈșȈȒȚȈ-ȔȈȕȈȝ ȗȈȘȚȝȈ ȑȖȋȈȔ ȑțȕȌȎȈȕ ȔȈȌ-ȈȠȘȈȑȈȝ ȈșȈȔȠȈȑȈȔ șȈȔȈȋȘȈȔ ȔȈȔ ȑȈȚȝȈ ȌȎȕȈșȑȈșȐ ȚȈȟ ȟȝȘȐȕț «Ǩ șȍȑȟȈș, Ȗ șȣȕ ǷȘȐȚȝȐ, țșȓȣȠȤ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ, ȊȘțȟȐȊ șȍȉȧ Ǵȕȍ, șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊ ȕȈ Ǵȕȍ șȊȖȑ țȔ Ȑ ȖȚȉȘȖșȐȊ Ȋșȍ șȖȔȕȍȕȐȧ, Țȣ șȔȖȎȍȠȤ ȌȖ ȒȖȕȞȈ ȗȖșȚȐȟȤ Ǵȍȕȧ, ȐȌȧ ȗțȚȍȔ ȑȖȋȐ «. ǷȘȖșȚȖ ȘȈȏȊȐȊ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȓ șȖȏȕȈȕȐȦ DzȘȐȠȕȣ Ȑ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊ Ȋșȍ șȊȖȐ ȔȣșȓȐ ȕȈ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ ǫȖșȗȖȌȈ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȌȖ ȒȖȕȞȈ ȗȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ Ȑ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ șȖȔȕȍȕȐȑ. 65


66 ǺǭDzǹǺȃ 22 - 24 ȑȈșȑȈ ȉȘȈȝȔȈȌȈȑȖ ȌȍȊȈ ȊȍȌȈ ȓȖȒȈȠ ȟȈȘȈȟȈȘȈȝ ȕȈȔȈ-ȘțȗȈ-ȊȐȉȝȍȌȍȕȈ ȗȝȈȓȋȊȑȈ ȟȈ ȒȈȓȈȑȈ ȒȘȐȚȈȝ ȑȈȚȝȈȘȟȐȠȖ 'ȋȕȍȝ șȈȊȐȚțȘ ȋȈȉȝȈșȚȈȑȖ ȕȐȘȑȈȕȚȐ șȈȔȑȈȕȚȑ ȈșȈȒȘȐȚ șȊȈ-ȘȖȟȐȠȈȝ ȚȈȚȝȈ ȑȈȚȖ 'ȑȈȔ ȋțȕȈ-șȈȔȗȘȈȊȈȝȖ ȉțȌȌȝȐȘ ȔȈȕȈȝ ȒȝȈȕȐ ȠȈȘȐȘȈ-șȈȘȋȈȝ șȈ ȊȈȐ ȕȈ ȌȍȊȈșțȘȈ-ȔȈȘȚȑȈ-ȚȐȘȑȈȕ ȕȈ șȚȘȐ ȕȈ ȠȈȕȌȝȖ ȕȈ ȗțȔȈȕ ȕȈ ȌȎȈȕȚțȝ ȕȈȑȈȔ ȋțȕȈȝ ȒȈȘȔȈ ȕȈ șȈȕ ȕȈ ȟȈșȈȕ ȕȐȠȍȌȝȈ-ȠȍȠȖ ȌȎȈȑȈȚȈȌ ȈȠȍȠȈȝ ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ (ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ); ȉȘȈȝȔȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǩȘȈȝȔȖȑ; ȌȍȊȈȝ — (Ȑ ȗȘȖȟȐȍ) ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȊȍȌȈȝ — ǪȍȌȣ (ȊȍȌȐȟȍșȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ); ȓȖȒȈȝ — ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ șțȡȍșȚȊȈ; ȟȈȘȈ-ȈȟȈȘȈȝ — ȌȊȐȎțȡȐȍșȧ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȍ (ȕȈȗȖȌȖȉȐȍ ȌȍȘȍȊȤȍȊ); ȕȈȔȈ-ȘțȗȈ — Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȐȔȍȕȍȔ Ȑ ȜȖȘȔȖȑ; ȊȐȉȝȍȌȍȕȈ — ȘȈȏȌȍȓȍȕȐȍȔ; ȗȝȈȓȋȊȑȈ — ȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖȑ; ȟȈ — Ȑ; ȒȈȓȈȑȈ — ȟȈșȚȤȦ; ȒȘȐȚȈȝ — șȖȚȊȖȘȍȕȣ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȈȘȟȐȠȈȝ — ȐșȒȘȣ; Ȉȋȕȍȝ — Ȑȏ Ȗȋȕȧ; șȈȊȐȚțȝ — Ȑȏ ǹȖȓȕȞȈ; ȋȈȉȝȈșȚȈȑȈȝ — șȊȍȘȒȈȦȡȐȍ ȟȈșȚȐȞȣ; ȕȐȘȑȈȕȚȐ — ȐșȝȖȌȧȚ; șȈȔȑȈȕȚȐ — ȊȝȖȌȧȚ ȖȉȘȈȚȕȖ; ȈșȈȒȘȐȚ — ȕȍȖȌȕȖȒȘȈȚȕȖ; șȊȈ-ȘȖȟȐȠȈȝ — șȖȉșȚȊȍȕȕȣȍ ȟȈșȚȐȞȣ; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒȎȍ; ȑȈȚȈȝ — ȖȚȒțȌȈ (Ȑȏ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ); ȈȑȈȔ — ȥȚȖ; ȋțȕȈ-șȈȔȗȘȈȊȈȝȈȝ — Ȍȓȧȡȍȍșȧ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȋțȕ; ȉțȌȌȝȐȝ ȔȈȕȈȝ — ȘȈȏțȔ Ȑ țȔ; ȒȝȈȕȐ — ȟțȊșȚȊȈ; ȠȈȘȐȘȈ — ȚȍȓȈ (ȋȘțȉȖȋȖ Ȑ ȚȖȕȒȖȋȖ); șȈȘȋȈȝ — ȟȈșȚȐ; șȈȝ — Ƕȕ (ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ); ȊȈȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȌȍȊȈ — ȗȖȓțȉȖȋ; ȈșțȘȈ — ȌȍȔȖȕ; ȔȈȘȚȑȈ — șȔȍȘȚȕȣȑ (ȟȍȓȖȊȍȒ); ȚȐȘȑȈȒ — ȎȐȊȖȚȕȖȍ (ȏȊȍȘȤ ȐȓȐ ȗȚȐȞȈ); ȕȈ — ȕȍ; șȚȘȐ — ȎȍȕȡȐȕȈ; ȕȈ — ȕȍ; ȠȈȕȌȝȈȝ — ȉȍșȗȖȓȖȍ șțȡȍșȚȊȖ; ȕȈ — ȕȍ; ȗțȔȈȕ — ȔțȎȟȐȕȈ; ȕȈ — ȕȍ; ȌȎȈȕȚțȝ — ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ (ȎȐȊȖȚȕȖȍ); ȕȈ — ȕȍ; ȈȑȈȔ — Ƕȕ; ȋțȕȈȝ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ; ȒȈȘȔȈ — ȌȍȧȕȐȧ ȘȈȌȐ ȗȓȖȌȖȊ; ȕȈ — ȕȍ; șȈȚ — ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈșȈȚ — ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȍ; ȕȐȠȍȌȝȈ — ȘȈșșțȎȌȍȕȐȑ Ȋ Ȍțȝȍ «ȕȍ ȚȖ Ȑ ȕȍ ȥȚȖ» (ȕȍȚȐ ȕȍȚȐ); ȠȍȠȈȝ — ȒȖȕȍȞ; ȌȎȈȑȈȚȈȚ — ȌȈ ȉțȌȍȚ ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕ; ȈȠȍȠȈȝ — ȉȍșȗȘȍȌȍȓȤȕȣȑ. ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ șȖȏȌȈȍȚ ǹȊȖȐ ȟȈșȚȐȞȣ, ȌȎȐȊȈ-ȚȈȚȚȊț, șȘȍȌȐ ȒȖȚȖȘȣȝ — ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ («ǹȈȔȈ», «ǸȐȋ», «ȇȌȎțȘ» Ȑ «ǨȚȝȈȘȊȈ»), Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȌȊȐȎțȡȐȍșȧ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȍ, ș Ȑȝ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȐȔȍȕȈȔȐ Ȑ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ. DzȈȒ ȐșȒȘȣ Ȗȋȕȧ ȐȓȐ șȐȧȦȡȐȍ ȓțȟȐ șȖȓȕȞȈ ȐșȝȖȌȧȚ Ȑȏ șȊȖȍȋȖ ȐșȚȖȟȕȐȒȈ Ȑ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȊȖȏȊȘȈȡȈȦȚșȧ Ȋ ȕȍȋȖ, ȚȈȒ țȔ, ȘȈȏțȔ, ȟțȊșȚȊȈ, ȋȘțȉȣȍ Ȑ ȚȖȕȒȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȚȍȓȈ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȋșȍ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȗȘȍȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ ȋțȕ ȗȘȐȘȖȌȣ ȐșȝȖȌȧȚ Ȑȏ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ șȕȖȊȈ ȗȖȋȘțȎȈȦȚșȧ Ȋ ǵȍȋȖ. Ƕȕ ȕȍ ȗȖȓțȉȖȋ Ȑ ȕȍ ȌȍȔȖȕ, ȕȍ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȍ ȗȚȐȞȈ Ȑ ȕȍ ȏȊȍȘȤ. Ƕȕ ȕȍ ȔțȎȟȐȕȈ, ȕȍ ȎȍȕȡȐȕȈ, ȕȍ ȕȍȟȚȖ șȘȍȌȕȍȍ Ȑ ȕȍ ȎȐȊȖȚȕȖȍ. Ƕȕ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȒȈȟȍșȚȊȖȔ, ȒȈȘȔȖȑ, ȟȍȔ-ȚȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȔ ȐȓȐ ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȔ. Ƕȕ — ȗȖșȓȍȌȕȍȍ șȓȖȊȖ Ȋ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȐ «ȕȍ ȥȚȖ Ȑ ȕȍ ȥȚȖ», Ȑ Ƕȕ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȍȕ. ǹȓȈȊȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ! 66


67 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ ȌȈȍȚșȧ ȒȘȈȚȒȖȍ ȖȗȐșȈȕȐȍ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖȋȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǪșȍȊȣȠȕȐȑ ȌȍȑșȚȊțȍȚ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȐȗȖșȚȈșȧȝ, ȗȘȖȧȊȓȧȧ ǹȊȖȐ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȍ ȟȈșȚȐȞȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȘȈȏț ȏȈȕȐȔȈȦȚ ȚȖ ȐȓȐ ȐȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȌȍȑșȚȊȐȦ ǭȋȖ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȥȕȍȘȋȐȑ (ȗȈȘȈșȑȈ ȠȈȒȚȐȘ ȊȐȊȐȌȝȈȐȊȈ ȠȘțȑȈȚȍ) . ǷȘȐȟȍȔ ȒȈȎȌȈȧ Ȑȏ ȥȚȐȝ ȥȕȍȘȋȐȑ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, șȓȖȊȕȖ șȈȔȈ ȗȖ șȍȉȍ. ǹȊȈȉȝȈȊȐȒȐ ȌȎȕȈȕȈ-ȉȈȓȈ-ȒȘȐȑȈ ȟȈ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȍȕ. ǵȈ ȚȈȚșȈȔȈȠ ȟȈȉȝȐȈȌȎȐȒȈȠ ȟȈ ȌȘȐȠȑȈȚȍ: ȕȍȚ ȕȐȒȖȋȖ, ȒȚȖ ȉȣȓ ȉȣ ȘȈȊȍȕ ǭȔț ȐȓȐ Ȋ ȟȍȔȚȖ ǭȋȖ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȐȓ. ǽȖȚȧ Ƕȕ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ ǹȍȉȧ șȚȖȓȤ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȕȖ, ǹȈȔȖȔț ǭȔț ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȕțȎȕȖ ȌȍȓȈȚȤ (ȕȈ ȚȈșȑȈ ȒȈȘȑȈȔ ȒȈȘȈȕȈȔ ȟȈ ȊȐȌȑȈȚȍ), ȐȉȖ Ȋșȍ ȌȍȓȈȍȚșȧ ȥȒșȗȈȕșȐȧȔȐ ǭȋȖ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȥȕȍȘȋȐȑ. ǺǭDzǹǺ 25 ȌȎȐȌȎȐȊȐȠȍ ȕȈȝȈȔ ȐȝȈȔțȑȈ ȒȐȔ ȈȕȚȈȘ ȉȈȝȐȠ ȟȈȊȘȐȚȈȑȍȉȝȈ-ȑȖȕȑȈ ȐȟȟȝȈȔȐ ȒȈȓȍȕȈ ȕȈ ȑȈșȑȈ ȊȐȗȓȈȊȈș ȚȈșȑȈȚȔȈ-ȓȖȒȈȊȈȘȈȕȈșȑȈ ȔȖȒȠȈȔ ȌȎȐȌȎȐȊȐȠȍ — ȝȖȟț ȎȐȚȤ (ȌȈȓȤȠȍ); ȕȈ — ȕȍ; ȈȝȈȔ — ȧ; ȐȝȈ — ȏȌȍșȤ (Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ); ȈȔțȑȈ — ȚȖȑ (șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȤȦ); ȒȐȔ — ȟȚȖ (ȒȈȒȖȑ șȔȣșȓ); ȈȕȚȈȝ — ȊȕțȚȘȐ; ȉȈȝȐȝ — șȕȈȘțȎȐ; ȟȈ — Ȑ; ȈȊȘȐȚȈȑȈ — ȗȖȒȘȣȚȣȑ (ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖȔ); ȐȉȝȈȑȖȕȑȈ — ȎȐȏȕȤȦ Ȋ șȓȖȕȖȊȤȍȔ Țȍȓȍ; ȐȟȟȝȈȔȐ — ȝȖȟț; ȒȈȓȍȕȈ — șȖ ȊȘȍȔȍȕȍȔ; ȕȈ — ȕȍ; ȑȈșȑȈ — (ȖȚ) ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȊȐȗȓȈȊȈȝ — țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȍ; ȚȈșȑȈ — (ȖȚ) ȚȖȋȖ; ȈȚȔȈȓȖȒȈ-ȈȊȈȘȈȕȈșȑȈ — ȗȖȒȘȣȚȐȧ, șȖșȚȖȧȡȍȋȖ Ȑȏ ȓȖȎȕȖȋȖ șȈȔȖȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȍȕȐȧ; ȔȖȒȠȈȔ — ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. ȇ ȕȍ ȝȖȟț ȉȖȓȤȠȍ ȎȐȚȤ, ȌȈȎȍ ȒȖȋȌȈ ȉțȌț ȊȣȏȊȖȓȍȕ Ȑȏ ȗȈșȚȐ ȒȘȖȒȖȌȐȓȈ. DzȈȒȖȑ șȔȣșȓ Ȋ ȔȖȍȔ șȓȖȕȖȊȤȍȔ Țȍȓȍ, ȊȕȍȠȕȍ Ȑ ȊȕțȚȘȍȕȕȍ ȗȖȋȘțȎȍȕȕȖȔ Ȋ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖ? ȇ ȝȖȟț ȕȈȊșȍȋȌȈ șȉȘȖșȐȚȤ ș șȍȉȧ ȗȖȒȘȖȊ ȕȍȊȍȌȍȕȐȧ Ȑ ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. ǵȖ ȗȖȒȘȖȊ ȥȚȖȚ ȕȍ ȐșȟȍȏȕȍȚ șȈȔ ȗȖ șȍȉȍ, ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȊȘȍȔȍȕȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ, Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȗȖȋȘțȎȍȕȣ ȊȖ ȔȘȈȒ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. ǷȖȥȚȖȔț ǪȍȌȣ țȟȈȚ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȓ ǪșȍȊȣȠȕȍȔț ȟȍȘȍȏ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȕȈșȚȈȊȕȐȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȗȐșȈȕ Ȋ ȔȖȓȐȚȊȈȝ Ȑȏ «ǫȈțȚȈȔȐȧ-ȚȈȕȚȘȣ»: ȖȔ ȈȌȎȕȈȕȈ-ȚȐȔȐȘȈȕȌȝȈșȑȈ ȌȎȕȈȕȈȕȌȎȈȕȈ-ȠȈȓȈȒȈȑȈ ȟȈȒȠțȘ țȕȔȐȓȐȚȈȔ ȑȍȕȈ ȚȈșȔȈȐ ȠȘȐ-ȋțȘȈȊȍ ȕȈȔȈȝ «ȇ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ȔȖȐȔ ȌțȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȍȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȍȘȕțȓ Ȕȕȍ ȏȘȍȕȐȍ, ȘȈșșȍȧȊ ȔȘȈȒ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ șȊȍȚȖȟȍȔ ȏȕȈȕȐȧ». Ǫ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ Ȕȣ ȔȖȎȍȔ ȉȖȘȖȚȤșȧ ȏȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ, ȕȖ ȎȐȚȤ ȊȍȟȕȖ ȏȌȍșȤ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, șȓȍȌțȍȚ ȗȖȕȐȔȈȚȤ, ȟȚȖ ȉȖȘȤȉȈ ȏȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ȗȖȘȖȎȌȍȕȈ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖȔ, ȐȉȖ ȒȈȎȌȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȍȟȕȖȑ ȟȈșȚȐȞȍȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǵȍȚ ȕȐȒȈȒȖȑ ȕțȎȌȣ ȎȐȚȤ ȏȌȍșȤ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ șȓȖȕȈ ȐȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȈȔȍȘȐȒȈȕȞȈ ȐȓȐ ȐȕȌȐȑȞȈ; ȕțȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ ȊȣȘȊȈȚȤșȧ Ȑȏ ȒȘțȋȖȊȖȘȖȚȈ ȘȖȎȌȍȕȐȑ Ȑ șȔȍȘȚȍȑ. ǷȖ șȊȖȍȔț ȕȍȊȍȎȍșȚȊț Ȕȣ șȟȐȚȈȍȔ, ȟȚȖ ȎȐȏȕȤ, ȌȈȘȖȊȈȕȕȈȧ ȕȈȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ, ȗȖȓȕȈ șȟȈșȚȤȧ Ȑ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȑ, ȕȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ Ȋ ȥȚȖȔ ȉȘȍȕȕȖȔ ȔȐȘȍ ȕȐȒȚȖ, 67


68 ȕȈȟȐȕȈȧ ș ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ Ȑ ȒȖȕȟȈȧ ȔțȘȈȊȤȍȔ, ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț șȟȈșȚȓȐȊ. Ǫ ȗȖȋȖȕȍ ȏȈ șȟȈșȚȤȍȔ Ȕȣ șȚȘȖȐȔ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȗȓȈȕȖȊ, ȕȖ ȒȈȒ ȉȣ Ȕȣ ȕȐ ȗȣȚȈȓȐșȤ țșȚȘȖȐȚȤ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ, Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ șȟȈșȚȤȍ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ, ȐȉȖ ȊșȍȔț ȏȌȍșȤ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȒȖȕȍȞ. ǺǭDzǹǺ 26 șȖ 'ȝȈȔ ȊȐȠȊȈ-șȘȐȌȎȈȔ ȊȐȠȊȈȔ ȈȊȐȠȊȈȔ ȊȐȠȊȈ-ȊȍȌȈșȈȔ ȊȐȠȊȈȚȔȈȕȈȔ ȈȌȎȈȔ ȉȘȈȝȔȈ ȗȘȈȕȈȚȖ 'șȔȐ ȗȈȘȈȔ ȗȈȌȈȔ șȈȝ — ȚȖȚ; ȈȝȈȔ — ȧ (ȚȖȚ, ȒȚȖ ȝȖȟȍȚ ȐȏȉȈȊȓȍȕȐȧ ȖȚ ȎȐȏȕȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ); ȊȐȠȊȈ-șȘȐȌȎȈȔ — ȚȊȖȘȞț ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȋȖ ȒȖșȔȖșȈ; ȊȐȠȊȈȔ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ǹȈȔ ȍșȚȤ ȥȚȖȚ ȒȖșȔȖș; ȈȊȐȠȊȈȔ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȍȕ ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ Ȓ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȔț ȒȖșȔȖșț; ȊȐȠȊȈ- ȊȍȌȈșȈȔ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȏȕȈȍȚ Ȋșȍ șȖșȚȈȊȓȧȦȡȐȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȋȖ ȒȖșȔȖșȈ; ȊȐȠȊȈ-ȈȚȔȈȕȈȔ — ȊșȍȓȍȕșȒȖȑ ȌțȠȍ; ȈȌȎȈȔ — ȕȍȘȖȎȌȍȕȕȖȔț, ȊȍȟȕȖ șțȡȍȔț; ȉȘȈȝȔȈ — ǪșȍȊȣȠȕȍȔț; ȗȘȈȕȈȚȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ ȒȓȈȕȧȦȡȐȑșȧ; ȈșȔȐ — (ȧ) ȍșȚȤ; ȗȈȘȈȔ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔț; ȗȈȌȈȔ — ȗȘȐȉȍȎȐȡț. ǷȖȥȚȖȔț, ȐșȒȘȍȕȕȍ ȎȍȓȈȧ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȉȘȍȔȍȕȐ ȔȐȘșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȧ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ — ȚȊȖȘȞȖȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȒȖȚȖȘȣȑ ǹȈȔ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȜȖȘȔț ȊșȍȓȍȕȕȖȑ Ȑ ȊȔȍșȚȍ ș ȚȍȔ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋȕȍ ȍȍ. Ƕȕ ȏȕȈȍȚ ȖȉȖ ȊșȍȔ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ, ȐȉȖ Ƕȕ — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. Ƕȕ — ȕȍȘȖȎȌȍȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, șȚȖȧȡȐȑ ȕȈȌ ȊșȍȔ șțȡȐȔ. ǷȘȍȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ ȗȖȟȚȍȕȐȧ, ȧ ȗȘȍȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǵȐȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ Ȗȉȣȟȕȣȍ ȓȦȌȐ șȓȣȠȈȚ Ȗ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȍ ȐȓȐ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ, ȖȕȐ ȟȈșȚȖ șȗȘȈȠȐȊȈȦȚ: «ǰ ȋȌȍ ȊȈȠ DzȘȐȠȕȈ? ǫȌȍ ǩȖȋ? ǷȖȒȈȎȐȚȍ ǭȋȖ ȕȈȔ». Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȌȈȍȚșȧ ȖȚȊȍȚ: ȍșȓȐ Ȕȣ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȘȈȏțȔȕȣ, ȚȖ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȕȍȒȚȖ, șȖȚȊȖȘȐȊȠȐȑ ȥȚț ȊșȍȓȍȕȕțȦ; ȟȚȖ Ȗȕ ȕȈȌȍȓȐȓ ȍȍ ȊșȍȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ Ȑ șȈȔ șȚȈȓ șȖșȚȈȊȓȧȦȡȐȔȐ ȍȍ ȟȈșȚȧȔȐ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ Ȗȕ Ȋȍȟȍȕ Ȑ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȖȚȌȍȓȤȕȖ ȖȚ șȖȚȊȖȘȍȕȕȖȑ ȐȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǬȈȎȍ ȚȈȒȖȋȖ ȗȖȕȐȔȈȕȐȧ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ, ȟȚȖȉȣ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȐȚȤșȧ ȗȍȘȍȌ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ. ǹ ȥȚȖȋȖ ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ ȓȦȉȖȊȤ Ȓ ǩȖȋț. ǺǭDzǹǺ 27 ȑȖȋȈ-ȘȈȕȌȝȐȚȈ-ȒȈȘȔȈȕȖ ȝȘȐȌȐ ȑȖȋȈ-ȊȐȉȝȈȊȐȚȍ ȑȖȋȐȕȖ ȑȈȔ ȗȘȈȗȈȠȑȈȕȚȐ ȑȖȋȍȠȈȔ ȚȈȔ ȕȈȚȖ 'șȔȑ ȈȝȈȔ ȑȖȋȈ-ȘȈȕȌȝȐȚȈ-ȒȈȘȔȈȕȈȝ — Țȍ, ț ȒȖȚȖȘȣȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȌȍȧȕȐȑ ȘȈȌȐ ȗȓȖȌȖȊ șȖȎȎȍȕȣ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȖȑ; ȝȘȐȌȐ — Ȋ șȍȘȌȞȍ; ȑȖȋȈ-ȊȐȉȝȈȊȐȚȍ — ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȟȐȡȍȕȕȖȔ; ȑȖȋȐȕȈȝ — șȊȍȌțȡȐȍ ȔȐșȚȐȒȐ; ȑȈȔ — ȒȖȚȖȘȖȔț (ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ); ȗȘȈȗȈȠȑȈȕȚȐ — (ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ) ȊȐȌȧȚ; ȑȖȋȈ-ȐȠȈȔ — ȊȓȈȌȣȒȍ Ȋșȍȑ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȐ (ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ); ȚȈȔ — ǺȖȔț; ȕȈȚȈȝ ȈșȔȐ — ȒȓȈȕȧȦȡȐȑșȧ; ȈȝȈȔ — ȧ.

68


69 ȇ ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǪșȍȊȣȠȕȐȔ — ǹȊȍȘȝȌțȠȖȑ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȐ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ șȖȏȍȘȞȈȦȚ Ȋ ȋȓțȉȐȕȍ șȍȘȌȞȈ ȌȖșȚȐȋȠȐȍ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ ȔȐșȚȐȒȐ, ȖȟȐșȚȐȊȠȐȍșȧ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȖȚȧȋȖȡȍȕȕȣȍ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȔȐ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǾȈȘȤ șȓȖȕȖȊ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ ȗȘȐȏȕȈȓ, ȟȚȖ șțȡȍșȚȊțȍȚ dzȐȟȕȖșȚȤ, șȖȚȊȖȘȐȊȠȈȧ ȊșȍȓȍȕȕțȦ Ȑ ȕȈȌȍȓȐȊȠȈȧ ȍȍ ȊșȍȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ. ǷȖ ȐȌȍȍ, ȥȚȖ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȐȏȕȈȚȤ Ȋșȍ, ȌȈȎȍ șȈȔȣȍ ȖȚȢȧȊȓȍȕȕȣȍ ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȐ. ǵȖ ȗȖȟȍȔț ȚȖȋȌȈ ȖȕȐ ȕȍ ȌȍȓȈȦȚ ȥȚȖȋȖ? ǷȖȚȖȔț ȟȚȖ ȖȕȐ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȣ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȔȐ șȊȖȍȑ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. ǹȕȈȟȈȓȈ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ șȒȊȍȘȕȣ, ȕȈȒȖȗȐȊȠȍȑșȧ ț ȕȈș Ȋ șȍȘȌȞȍ Ȑȏ-ȏȈ ȔȕȖȎȍșȚȊȈ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȝ ȕȈȔȐ ȒȖȘȣșȚȕȣȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ. ǿȚȖȉȣ șȔȣȚȤ ȥȚț ȋȘȧȏȤ, ȕțȎȕȖ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȖȑ . DZȖȋȈ-ȘȈȕȌȝȐȚȈ-ȒȈȘȔȈȕȈȝ . ǷȖȒȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȋțȕ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ Ȑ șȚȘȈșȚȐ, Ȗȕ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȗȖșȚȐȟȤ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ. ǺȈȌȈ ȘȈȌȎȈș-ȚȈȔȖ-ȉȝȈȊȈȝ ȒȈȔȈ-ȓȖȉȝȈȌȈȑȈȠ ȟȈ ȑȍ. ǰȏȉȈȊȐȊȠȐșȤ ȖȚ șȚȘȈșȚȐ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ Ȑ ȖȚ ȚȈȒȐȝ ȕȐȏȔȍȕȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ, ȒȈȒ ȒȈȔȈ Ȑ ȓȖȉȝȈ — ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍ Ȑ ȈȓȟȕȖșȚȤ. Ǫ ȕȈȠȐ ȌȕȐ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȔȕȖȋȖ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȝ ȠȒȖȓ ȑȖȋȐ, ȋȌȍ ȓȦȌȍȑ țȟȈȚ ȓȐȠȤ ȚȖȔț, ȒȈȒ, ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȑȖȋȖȑ, șȚȈȚȤ ȍȡȍ ȉȖȓȍȍ ȈȓȟȕȣȔ Ȑ ȗȖȝȖȚȓȐȊȣȔ. ǷȖȥȚȖȔț ȔȕȖȋȐȔ ȖȟȍȕȤ ȕȘȈȊȐȚșȧ ȚȈȒȈȧ, ș ȗȖȏȊȖȓȍȕȐȧ șȒȈȏȈȚȤ, ȑȖȋȈ . ǶȌȕȈȒȖ ȐșȚȐȕȕȈȧ ȗȘȈȒȚȐȒȈ ȑȖȋȐ ȖȗȐșȈȕȈ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȌȘțȋȖȔ ȔȍșȚȍ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (12.13.1): ȌȝȑȈȕȈȊȈșȚȝȐȚȈ-ȚȈȌ-ȋȈȚȍȕȈ ȔȈȕȈșȈ ȗȈȠȑȈȕȚȐ ȑȈȔ ȑȖȋȐȕȈȝ — ȑȖȋȖȔ șȟȐȚȈȍȚșȧ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȍȗȘȍșȚȈȕȕȖ ȔȍȌȐȚȐȘțȍȚ ȕȈ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ƕ ȚȖȔ Ȏȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȑ Ȋ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ» (5.38): ȗȘȍȔȈȕȌȎȈȕȈ-ȟȟȝțȘȐȚȈ-ȉȝȈȒȚȐ-ȊȐȓȖȟȈȕȍȕȈ șȈȕȚȈȝ șȈȌȈȐȊȈ ȝȘȐȌȈȑȍȠț ȊȐȓȖȒȈȑȈȕȚȐ ȑȈȔ ȠȑȈȔȈșțȕȌȈȘȈȔ ȈȟȐȕȚȑȈ-ȋțȕȈ-șȊȈȘțȗȈȔ ȋȖȊȐȕȌȈȔ ȈȌȐ-ȗțȘțȠȈȔ ȚȈȔ ȈȝȈȔ ȉȝȈȌȎȈȔȐ «ȇ ȗȖȒȓȖȕȧȦșȤ ǫȖȊȐȕȌȍ — ȗȘȍȌȊȍȟȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȀȤȧȔȈșțȕȌȈȘȍ, ǹȈȔȖȔț DzȘȐȠȕȍ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȍȔț ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȔȐ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ. ǿȐșȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ șȖȏȍȘȞȈȦȚ ǭȋȖ Ȋ ȋȓțȉȐȕȍ șȊȖȍȋȖ șȍȘȌȞȈ ȋȓȈȏȈȔȐ, țȔȈȡȍȕȕȣȔȐ ȉȈȓȤȏȈȔȖȔ ȓȦȉȊȐ». ǩȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ ȊșȍȋȌȈ șȖȏȍȘȞȈȦȚ ȗȓȍȕȐȚȍȓȤȕȣȑ ȖȉȘȈȏ ȀȤȧȔȈșțȕȌȈȘȣ — șȔțȋȓȖȒȖȎȍȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȞȈȘȤ șȓȖȕȖȊ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ șȟȐȚȈȓ șȍȉȧ ȖȉȣȟȕȣȔ ȎȐȊȖȚȕȣȔ, Ȗȕ ȌțȔȈȓ, ȟȚȖ ȕȍȌȖșȚȖȐȕ ȊȐȌȍȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ. ǰșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ șȔȐȘȍȕȐȧ, Ȗȕ ȕȍ ȊȐȌȍȓ Ȋ șȍȉȍ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȑȖȋȖȑ . ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȒȈȒ ȔȖȋțȚ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȑȖȋȖȑ ȓȦȌȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȑȏ-ȏȈ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ țȗȖȌȖȉȐȓȐșȤ ȎȐȊȖȚȕȣȔ Ȑ țȚȘȈȚȐȓȐ ȟȐșȚȖȍ ȌțȝȖȊȕȖȍ șȖȏȕȈȕȐȍ? Ǫ ȕȈȠȐ ȌȕȐ ȟȈșȚȖ ȉȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȍ ȊȓȈȌȍȦȡȐȑ șȊȖȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ, ȓȐȠȍȕȕȣȑ ȒȈȒȖȋȖ- ȓȐȉȖ ȜȐȓȖșȖȜșȒȖȋȖ ȗȖȕȐȔȈȕȐȧ Ȑ ȕȍ șȖȉȓȦȌȈȦȡȐȑ ȕȐȒȈȒȐȝ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȕȖȘȔ Ȑ ȗȘȈȊȐȓ, ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȐȏȖȉȘȈȎȈȍȚ Ȑȏ șȍȉȧ ȑȖȋȈ . ȅȚȖ ȋȘțȉȍȑȠȍȍ ȖȚȒȓȖȕȍȕȐȍ Ȋ ȗȘȈȒȚȐȒȍ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȐ . ǺǭDzǹǺ 28 ȕȈȔȖ ȕȈȔȈș ȚțȉȝȑȈȔ ȈșȈȝȑȈ-ȊȍȋȈȠȈȒȚȐ-ȚȘȈȑȈȑȈȒȝȐȓȈ-ȌȝȐ-ȋțȕȈȑȈ ȗȘȈȗȈȕȕȈ-ȗȈȓȈȑȈ ȌțȘȈȕȚȈ-ȠȈȒȚȈȑȍ ȒȈȌ-ȐȕȌȘȐȑȈȕȈȔ ȈȕȈȊȈȗȑȈ-ȊȈȘȚȔȈȕȍ 69


70 ȕȈȔȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖȒȓȖȕ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖȒȓȖȕ; ȚțȉȝȑȈȔ — Ǻȍȉȍ; ȈșȈȝȑȈ — ȕȍșȚȍȘȗȐȔȣȝ; ȊȍȋȈ — ȗȖȉțȎȌȍȕȐȑ; ȠȈȒȚȐ-ȚȘȈȑȈȑȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ, ȖȉȓȈȌȈȚȍȓȦ ȚȘȍȝ ȥȕȍȘȋȐȑ; ȈȒȝȐȓȈ — Ȋșȍȑ (ȊșȍȓȍȕȕȖȑ); ȌȝȐ — ȘȈȏțȔȈ; ȋțȕȈȑȈ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȗȘȍȌșȚȈȍȚ Ȋ ȊȐȌȍ ȖȉȢȍȒȚȖȊ ȟțȊșȚȊ; ȗȘȈȗȈȕȕȈ-ȗȈȓȈȑȈ — ǪșȍȊȣȠȕȍȔț, ȌȈȦȡȍȔț ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ȗȘȍȌȈȊȠȐȔșȧ; ȌțȘȈȕȚȈ-ȠȈȒȚȈȑȍ — ȖȉȓȈȌȈȚȍȓȦ ȥȕȍȘȋȐȑ, ȌȍȑșȚȊȐȍ ȒȖȚȖȘȣȝ ȚȘțȌȕȖ ȗȘȍȖȌȖȓȍȚȤ; ȒȈȚ-ȐȕȌȘȐȑȈȕȈȔ — ȕȍșȗȖșȖȉȕȣȝ șȗȘȈȊȐȚȤșȧ ș ȟțȊșȚȊȈȔȐ; ȈȕȈȊȈȗȑȈ — ȕȍȌȖșȚȐȎȐȔȖȔț ȗțȚȐ; ȊȈȘȚȔȈȕȍ — ȗțȚȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ȔȖȑ, Ǻȍȉȍ ȗȖȌȊȓȈșȚȕȣ ȚȘȐ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȥȕȍȘȋȐȐ. Ǻȣ — ȊȔȍșȚȐȓȐȡȍ Ȋșȍȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ Ȑ ȏȈȡȐȚȕȐȒ ȗȘȍȌȈȊȠȐȝșȧ Ǻȍȉȍ ȌțȠ. ǹȐȓȣ ǺȊȖȐ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȣ, ȕȖ Ǻȣ ȕȍȌȖșȧȋȈȍȔ Ȍȓȧ Țȍȝ, ȒȚȖ ȕȍ ȖȉțȏȌȈȓ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ. ȇ șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ, ȈȓȟȕȖșȚȤ Ȑ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍ — ȚȘȐ ȊȍȓȐȒȐȍ șȐȓȣ, ȔȍȠȈȦȡȐȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȍ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȚȤșȧ ȕȈ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ȅȚȐ șȐȓȣ ȌȍȑșȚȊțȦȚ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȝȖȟȍȚ ȖȚȒȘȣȊȈȚȤ ǹȍȉȧ ȗȖȕȐȔȈȕȐȦ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȝ Ȑ ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȖȊ. ǭșȓȐ Ȏȍ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȍȌȈȍȚșȧ ǫȖșȗȖȌț ț ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ, ȥȚȐ ȗȘȍȗȧȚșȚȊȐȧ ȐșȟȍȏȈȦȚ, Ȑ Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȗȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȏȈȡȐȚȕȐȒȖȔ ȗȘȍȌȈȊȠȐȝșȧ ǭȔț ȌțȠ. ǵȍȓȤȏȧ șȚȈȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȕȍ ȊȘțȟȐȊ ǹȍȉȧ ǫȖșȗȖȌț ț ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ. ǺȖȓȤȒȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ȌȈȘțȍȚ ȐȏȕțȚȘȐ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȚȖȚ ȔȖȎȍȚ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǺǭDzǹǺ 29 ȕȈȑȈȔ ȊȍȌȈ șȊȈȔ ȈȚȔȈȕȈȔ ȑȈȟ-ȟȝȈȒȚȑȈȝȈȔ-ȌȝȐȑȈ ȝȈȚȈȔ ȚȈȔ ȌțȘȈȚȑȈȑȈ-ȔȈȝȈȚȔȑȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȕȚȈȔ ȐȚȖ 'șȔȑ ȈȝȈȔ ȕȈ — ȕȍ; ȈȑȈȔ — ȚȖȚ (ȘȖȌ ȓȦȌșȒȖȑ); ȊȍȌȈ — ȏȕȈȍȚ; șȊȈȔ — șȊȖȦ; ȈȚȔȈȕȈȔ — ȗȘȐȘȖȌț; ȑȈȚ-ȠȈȒȚȑȈ — ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȈȝȈȔ — ȧ («ȧ ȕȍȏȈȊȐșȐȔ»); ȌȝȐȑȈ — șȖȏȕȈȕȐȍȔ; ȝȈȚȈȔ — ȗȖȉȍȎȌȍȕȈ ȐȓȐ ȗȖȒȘȣȚȈ; ȚȈȔ — ǭȔț; ȌțȘȈȚȑȈȑȈ — ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȈ; ȔȈȝȈȚȔȑȈȔ — ȚȖȔț, ȟȤȧ șȓȈȊȈ; ȉȝȈȋȈȊȈȕȚȈȔ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȐȚȈȝ — ȒȓȈȕȧȦȡȐȑșȧ; ȈșȔȐ ȈȝȈȔ — ȧ ȍșȚȤ. ǰșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ ȗȖȟȚȍȕȐȧ, ȧ ȗȘȍȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ȟȤȧ ȐȓȓȦȏȖȘȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ, ȔȈȑȧ, ȗȖȉțȎȌȈȍȚ ȌȎȐȊț, ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔțȦ ȟȈșȚȐȞț ǩȖȋȈ, ȏȈȉȣȚȤ șȊȖȦ ȐșȚȐȕȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț Ȑ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȐȚȤ șȍȉȧ ș ȗȓȖȚȤȦ. ȇ ȗȘȐȕȐȔȈȦ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȊȍȓȐȟȐȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȚȘțȌȕȖ ȗȖșȚȐȟȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȒ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ», Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ — ȓȦȌȐ, ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȎȐȊȖȚȕȣȍ, ȗȚȐȞȣ, ȕȈșȍȒȖȔȣȍ Ȑ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ — ȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȔȐ ȟȈșȚȐȞȈȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǫȖșȗȖȌȤ Ȑ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ șȊȧȏȈȕȣ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ țȏȈȔȐ ȉȓȐȏȒȖȋȖ ȘȖȌșȚȊȈ. ǵȖ, Ȓ șȖȎȈȓȍȕȐȦ, Ȑȏ-ȏȈ șȖȗȘȐȒȖșȕȖȊȍȕȐȧ ș ȔȈȚȍȘȐȍȑ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȏȈȉȣȊȈȍȚ Ȗȉ ȥȚȖȔ Ȑ ȝȖȟȍȚ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȎȐȏȕȤȦ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȗȖ șȊȖȍȔț țșȔȖȚȘȍȕȐȦ, ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȘȍȖȌȖȓȍȚȤ ȥȚț ȐȓȓȦȏȐȦ (ȔȈȑȦ) ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖ. ǴȈȑȧ ȗȖȒȘȣȊȈȍȚ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȖȕȖ șȈȔȖ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȏȈȉȣȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ 70


71 Ȑ ȐȏȉȐȘȈȍȚ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȑ ȗțȚȤ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȔȐȘȖȔ. ǬȖ Țȍȝ ȗȖȘ ȗȖȒȈ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȚȈȒȖȔ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ, ȖȕȈ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȗȖșȚȐȟȤ șȊȖȦ ȐșȚȐȕȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț Ȑ ȎȐȏȕȤ ȏȈ ȎȐȏȕȤȦ ȉțȌȍȚ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȐȓȓȦȏȐȐ. ǨȚȖ ȋȘȐȝȈ-ȒȠȍȚȘȈ-șțȚȈȗȚȈ-ȊȐȚȚȈȐȘ ȌȎȈȕȈșȑȈ ȔȖȝȖ 'ȑȈȔ ȈȝȈȔ ȔȈȔȍȚȐ (ǩȝȈȋ., 5.5.8). ǷȖȒȈ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȊȖ ȚȤȔȍ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ Ȑ ȕȍ ȖșȖȏȕȈȍȚ șȊȖȍ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȖȕȖ ȉțȌȍȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȖ Ȓ ȔȐȘșȒȖȔț ȖȉȘȈȏț ȎȐȏȕȐ, Ȓ ȌȖȔț, șȍȔȤȍ Ȑ ȌȍȚȧȔ, Ȓ ȘȖȌȕȖȑ șȚȘȈȕȍ, Ȓ ȖȉȡȍșȚȊț, Ȓ ȌȍȕȤȋȈȔ Ȑ ȗȘȖȟȍȔț. ǿȍȓȖȊȍȒ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȑ ȒȖ ȊșȍȔț ȥȚȖȔț, ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȌțȔȈȍȚ: «ȇ — ȚȍȓȖ, Ȑ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȐȔȍȍȚ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ Ȓ ȥȚȖȔț Țȍȓț, — ȔȖȍ». ǺȈȒȖȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȖȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȍ Ȗ ȎȐȏȕȐ ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖ ȗȘȍȖȌȖȓȍȚȤ, ȕȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ, ȗȖȌȖȉȕȖ ǫȈȌȎȍȕȌȘȍ, ȞȈȘȦ șȓȖȕȖȊ, ȗȘȍȌȈȍȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȊȖȏȊȣȠȈȍȚșȧ ȌȖ țȘȖȊȕȧ ȖșȖȏȕȈȕȐȧ ǩȘȈȝȔȈȕȈ. ȉȘȈȝȔȈ-ȉȝțȚȈȝ ȗȘȈșȈȕȕȈȚȔȈ ȕȈ ȠȖȟȈȚȐ ȕȈ ȒȈȕȒȠȈȚȐ șȈȔȈȝ șȈȘȊȍȠț ȉȝțȚȍȠț ȔȈȌ-ȉȝȈȒȚȐȔ ȓȈȉȝȈȚȍ ȗȈȘȈȔ «ǬȖșȚȐȋȕțȊ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ, ȟȍȓȖȊȍȒ șȘȈȏț ȗȖșȚȐȋȈȍȚ ȗȘȐȘȖȌț ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǩȘȈȝȔȈȕȈ Ȑ șȍȘȌȞȍ ȍȋȖ ȕȈȗȖȓȕȧȍȚșȧ ȘȈȌȖșȚȤȦ. Ƕȕ ȕȐ Ȗ ȟȍȔ ȕȍ șȒȖȘȉȐȚ, ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȎȍȓȈȍȚ Ȑ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. ǵȈ ȥȚȖȔ țȘȖȊȕȍ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȓ ȟȐșȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ Ǵȕȍ» (ǩ.-ȋ., 18.54). ǷȖșȒȖȓȤȒț ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȌȖșȚȐȋȈȍȚ țȘȖȊȕȧ ȖșȖȏȕȈȕȐȧ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, Ȗȕ ȕȍ ȗȐȚȈȍȚ ȏȈȊȐșȚȐ Ȓ ȌȘțȋȐȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ (șȈȔȈȝ șȈȘȊȍȠț ȉȝțȚȍȠț). ǺǭDzǹǺ 30 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȥȊȈȔ ȋȈȌȎȍȕȌȘȈȔ țȗȈȊȈȘȕȐȚȈ-ȕȐȘȊȐȠȍȠȈȔ ȉȘȈȝȔȈȌȈȑȖ ȊȐȊȐȌȝȈ-ȓȐȕȋȈ-ȉȝȐȌȈȉȝȐȔȈȕȈȝ ȕȈȐȚȍ ȑȈȌȖȗȈșȈșȘȐȗțȘ ȕȐȒȝȐȓȈȚȔȈȒȈȚȊȈȚ ȚȈȚȘȈȒȝȐȓȈȔȈȘȈ-ȔȈȑȖ ȝȈȘȐȘ ȈȊȐȘȈșȐȚ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȋȈȌȎȍȕȌȘȈȔ — ǫȈȌȎȍȕȌȘȍ, ȞȈȘȦ șȓȖȕȖȊ; țȗȈȊȈȘȕȐȚȈ — ȗȘȖȐȏȕȍșȍȕȕȣȍ; ȕȐȘȊȐȠȍȠȈȔ — ȚȖȔț, ȟȤȐ șȓȖȊȈ ȕȍ ȉȣȓȐ ȖȚȕȍșȍȕȣ ȕȐ Ȓ ȒȖȔț ȒȖȕȒȘȍȚȕȖ; ȉȘȈȝȔȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ǩȘȈȝȔȣ, ȀȐȊȣ, ǰȕȌȘȣ Ȑ ȟȈȕȌȘȣ; ȊȐȊȐȌȝȈ — ș ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ; ȓȐȕȋȈ-ȉȝȐȌȈ — ȖȚȌȍȓȤȕȣȔȐ ȗȘȐȏȕȈȒȈȔȐ; ȈȉȝȐȔȈȕȈȝ — șȟȐȚȈȦȡȐȍ (șȍȉȧ ȖȚȌȍȓȤȕȣȔȐ ȊȓȈȌȣȒȈȔȐ); ȕȈ — ȕȍ; ȥȚȍ — ȥȚȐ; ȑȈȌȈ — ȒȖȋȌȈ; țȗȈșȈșȘȐȗțȝ — ȗȘȐȉȓȐȏȐȓȐșȤ; ȕȐȒȝȐȓȈȈȚȔȈȒȈȚȊȈȚ — ȊșȓȍȌșȚȊȐȍ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȍșȚȤ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ ȊșȍȋȖ; ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ; ȈȒȝȐȓȈ — Ȋșȍȑ (ȊșȍȓȍȕȕȖȑ); ȈȔȈȘȈ-ȔȈȑȈȝ — șȖșȚȖȧȡȐȑ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ (ȒȖȚȖȘȣȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȈȘțȎȕȣȔȐ ȟȈșȚȧȔȐ ǭȋȖ ȚȍȓȈ); ȝȈȘȐȝ — ȖȚȉȐȘȈȦȡȐȑ Ȋșȍ (ǫȖșȗȖȌȤ ǽȈȘȐ); ȈȊȐȘȈșȐȚ — ȗȖȧȊȐȓșȧ (ȗȍȘȍȌ șȓȖȕȖȔ). ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: DzȖȋȌȈ ȞȈȘȤ șȓȖȕȖȊ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ, ȕȍ țȗȖȔȐȕȈȧ ȕȐȒȖȋȖ ȗȖ ȐȔȍȕȐ, ȖȗȐșȣȊȈȓ ȊȍȘȝȖȊȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, Ȗȕ ȕȍ ȊȏȣȊȈȓ Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ, ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ, ǰȕȌȘȖȑ Ȑ ȟȈȕȌȘȖȑ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȐȒȚȖ Ȑȏ ȕȐȝ ȕȍ ȗȖșȗȍȠȐȓ Ȓ ȕȍȔț ȕȈ ȗȖȔȖȡȤ. ǵȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǽȈȘȐ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ƕȕ — ǪȣșȠȈȧ ȌțȠȈ, ǷțȘțȠȖȚȚȈȔȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, Ȋ ȚȖȚ Ȏȍ ȔȐȋ ȗȘȍȌșȚȈȓ ȗȍȘȍȌ ǫȈȌȎȍȕȌȘȖȑ. 71


72 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹțȌȧ ȗȖ șȓȖȊȈȔ ǫȈȌȎȍȕȌȘȣ, Ȗȕ Ȋ șȊȖȐȝ ȔȖȓȐȚȊȈȝ ȖȉȘȈȡȈȓșȧ Ȓ ȊȣșȠȍȔț ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȦ, ȝȖȚȧ Ȑ ȕȍ ȏȕȈȓ, ȒȚȖ Ȗȕ. ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ ȓȐȠȤ ȗȘȍȌȗȖȓȈȋȈȓ: «ǭșȚȤ ȊȣșȠȐȑ ȊȓȈȌȣȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȚ ȊșȍȔ șțȡȐȔ». ǷȖȥȚȖȔț ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȥȒșȗȈȕșȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȟȈȕȌȘȈ Ȑ ǰȕȌȘȈ — ȌțȔȈȓȐ: «ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ ȗȘȖșȐȚ ȕȍ ȕȈȠȍȑ ȏȈȡȐȚȣ. Ƕȕ ȖȉȘȈȡȈȍȚșȧ ȏȈ ȗȖȔȖȡȤȦ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, șȚȖȧȡȍȔț ȕȈȌ ȊșȍȔȐ ȕȈȔȐ». DzȈȒ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ ȞȈȘȤ șȓȖȕȖȊ, ț ǫȖșȗȖȌȈ ȍșȚȤ ȔȕȖȋȖ ȘȈȏȕȣȝ ȟȈșȚȐȞ: ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȓȦȌȐ, ȎȐȊȖȚȕȣȍ, Ȑ Ȋșȍ ȖȕȐ ȐȔȍȦȚ ȘȈȏȕȣȑ ȖȉȓȐȒ. ǽȖȚȧ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȖȚȊȍȟȈȦȚ ȏȈ Țȍ ȐȓȐ Ȑȕȣȍ șȜȍȘȣ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ șȟȐȚȈȓ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȕȍ șȔȖȋțȚ ȍȋȖ șȗȈșȚȐ. ǽȈȘȐȔ ȊȐȕȈ ȕȈȐȊȈ ȔȘȐȚȐȔ ȚȈȘȈȕȚȐ: ȕȐȒȚȖ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ ȕȍ șȗȈșȍȚ ȕȈș ȖȚ ȔțȒ ȘȖȎȌȍȕȐȧ, șȔȍȘȚȐ, șȚȈȘȖșȚȐ Ȑ ȉȖȓȍȏȕȍȑ. ǺȖȓȤȒȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȔȖȎȍȚ șȗȈșȚȐ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕțȦ ȌțȠț ȖȚ ȗȖȓȕȖȋȖ ȖȗȈșȕȖșȚȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț ȘȈȏțȔȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, șȚȘȍȔȧȡȐȑșȧ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȖȗȈșȕȖșȚȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ, ȖȉȘȈȡȈȍȚșȧ ȏȈ ȗȖȔȖȡȤȦ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȉ ȕȍ Ȓ ȒȖȔț-ȚȖ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȍ» (7.20) șȒȈȏȈȕȖ: ȒȈȔȈȐș ȚȈȐș ȚȈȐȘ ȝȘȐȚȈ-ȌȎȕȈȕȈȝ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ 'ȕȑȈ-ȌȍȊȈȚȈȝ . Ǻȍ, ȒȖȔț ȕȍȌȖșȚȈȍȚ ȘȈȏțȔȈ, ȖȉȘȈȡȈȦȚșȧ Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȗȘȖșȧ Ȑȝ Ȗȉ ȥȜȍȔȍȘȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋȈȝ. ǵȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȐȏȉȈȊȐȚȤ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕțȦ ȌțȠț ȖȚ ȖȗȈșȕȖșȚȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. DzȈȒ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȖȕȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȓȐȠȤ ȊȕȍȠȕȐȔȐ ȟȈșȚȧȔȐ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȚȍȓȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzȈȒ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ ȔȈȕȚȘȍ, șȈ ȈȚȔȈ ȈȕȋȈȕȑ ȈȕȑȈ ȌȍȊȈȚȈȝ: ȊȕțȚȘȐ ȚȍȓȈ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȈȚȔȈ — ȌțȠȈ, Ȉ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȟȈșȚȐ ȚȍȓȈ, ȚȈȒȐȍ ȒȈȒ ȘțȒȐ Ȑ ȕȖȋȐ, ȧȊȓȧȦȚșȧ ȍȋȖ ȊȕȍȠȕȐȔȐ șȖșȚȈȊȓȧȦȡȐȔȐ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț — ȥȚȖ ȈȚȔȈ, ȌțȠȈ ȊșȍȋȖ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ, Ȉ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȓȦȌȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚ șȖȉȖȑ ȓȐȠȤ ȟȈșȚȐ ǭȋȖ ȚȍȓȈ. ǴȖȎȕȖ ȚȈȒȎȍ ȏȈȒȓȦȟȐȚȤ, ȟȚȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȌȍȘȍȊȖ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȗȐȚȈȕȐȍ ȟȍȘȍȏ șȊȖȐ ȒȖȘȕȐ, ȒȖȋȌȈ ȊȖȌȖȑ ȗȖȓȐȊȈȦȚ ȒȖȘȍȕȤ, ȖȕȈ ȌȖșȚȐȋȈȍȚ Ȋșȍȝ ȟȈșȚȍȑ ȌȍȘȍȊȈ. ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȖ ȥȚȖȔț, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ — ȒȖȘȕȦ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. ǽȖȚȧ ȌȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȚȘțȌȕȖ, Ƕȕ ȖȟȍȕȤ ȉȓȐȏȖȒ Ȓ ȕȈȔ, ȐȉȖ ȎȐȊȍȚ Ȋ ȕȈȠȐȝ șȍȘȌȞȈȝ. DzȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȕȐȔȈȍȚ, ȟȚȖ Ȕȣ ȐȡȍȔ ǭȋȖ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ Ȑ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȘȍȌȈȓȐșȤ ǭȔț, Ƕȕ, ȒȖȕȍȟȕȖ, șȘȈȏț ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț, ȝȖȚȧ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȕȍ ȗȘȐȠȓȐ ȕȈ ȗȖȔȖȡȤ ǫȈȌȎȍȕȌȘȍ, ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, Ȋ ȖȚȊȍȚ ȕȈ ȍȋȖ ȋȖȘȧȟțȦ ȔȖȓȐȚȊț Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȔȋȕȖȊȍȕȐȍ ȗȘȍȌșȚȈȓ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ. ǵȍ șȓȍȌțȍȚ, ȖȌȕȈȒȖ, ȌțȔȈȚȤ, ȟȚȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȘȈșșȍȘȌȐȓȐșȤ ȕȈ ǫȈȌȎȍȕȌȘț, ȐȉȖ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț — ȏȕȈȟȐȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ Ȑ ȊșȍȔ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. DZȈșȔȐȕ ȚțȠȚȍ ȌȎȈȋȈȚ ȚțȠȚȈȔ: ȒȖȋȌȈ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕ ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȚȖȎȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȣ. ȑȈȚȝȈ ȚȈȘȖȘ ȔțȓȈ-ȕȐȠȍȟȈȕȍȕȈ ȚȘȐȗȑȈȕȚȐ ȚȈȚ-șȒȈȕȌȝȈ-ȉȝțȌȎȖȗȈȠȈȒȝȈȝ ȗȘȈȕȖȗȈȝȈȘȈȟ ȟȈ ȑȈȚȝȍȕȌȘȐȑȈȕȈȔ ȚȈȚȝȈȐȊȈ șȈȘȊȈȘȝȈȕȈȔ ȈȟȑțȚȍȌȎȑȈ «ǷȖȓȐȊȈȧ ȊȖȌȖȑ ȒȖȘȍȕȤ ȌȍȘȍȊȈ, Ȕȣ șȕȈȉȎȈȍȔ ȥȕȍȘȋȐȍȑ șȚȊȖȓ, ȉȖȓȤȠȐȍ Ȑ ȔȈȓȍȕȤȒȐȍ ȊȍȚȒȐ Ȑ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȍȋȖ ȟȈșȚȐ, Ȉ ȖȚȗȘȈȊȓȧȧ ȗȐȡț Ȋ ȎȍȓțȌȖȒ, ȌȈȍȔ șȐȓț ȖȘȋȈȕȈȔ ȟțȊșȚȊ Ȑ ȌȘțȋȐȔ ȟȈșȚȧȔ ȚȍȓȈ. ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ, ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț Ȋ ȗȘȖȞȍșșȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȟȍȓȖȊȍȒ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȍȚ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȔȐ ȟȈșȚȧȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ» (ǩȝȈȋ., 4.31.13). DzȖȋȌȈ Ȕȣ ȗȖȒȓȖȕȧȍȔșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȚȖȎȍ ȌȖȊȖȓȤȕȣ ȕȈȔȐ. 72


73 ǺǭDzǹǺ 31 ȚȈȔ ȚȈȌȊȈȌ ȈȘȚȈȔ țȗȈȓȈȉȝȑȈ ȌȎȈȋȈȕ-ȕȐȊȈșȈȝ șȚȖȚȘȈȔ ȕȐȠȈȔȑȈ ȌȐȊȐȌȎȈȐȝ șȈȝȈ șȈȔșȚțȊȈȌȉȝȐȝ ȟȝȈȕȌȖȔȈȑȍȕȈ ȋȈȘțȌȍȕȈ șȈȔțȝȑȈȔȈȕȈȠ ȟȈȒȘȈȑțȌȝȖ 'ȉȝȑȈȋȈȔȈȌ ȈȠț ȑȈȚȖ ȋȈȌȎȍȕȌȘȈȝ ȚȈȔ — ȍȔț (ǫȈȌȎȍȕȌȘȍ); ȚȈȌȊȈȚ — ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȈȘȚȈȔ — șȒȖȘȉȧȡȍȔț (ȖȚ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȕȈ ȕȍȋȖ ȕȈȗȈȓ ȒȘȖȒȖȌȐȓ); țȗȈȓȈȉȝȑȈ — ȗȖȕȧȊ; ȌȎȈȋȈȚ-ȕȐȊȈșȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȘȖȕȐȒȈȦȡȐȑ ȊșȦ ȊșȍȓȍȕȕțȦ; șȚȖȚȘȈȔ — ȔȖȓȐȚȊț; ȕȐȠȈȔȑȈ — ȊȣșȓțȠȈȊ; ȌȐȊȐȌȎȈȐȝ — ș ȎȐȚȍȓȧȔȐ ȕȍȉȍș; șȈȝȈ — ȊȔȍșȚȍ; șȈȔșȚțȊȈȌȉȝȐȝ — ȗȘȖȐȏȕȖșȧȡȐȔȐ ȔȖȓȐȚȊȣ; ȟȝȈȕȌȖȔȈȑȍȕȈ — șȖ șȒȖȘȖșȚȤȦ ȎȍȓȈȕȐȧ; ȋȈȘțȌȍȕȈ — ǫȈȘțȌȖȑ; șȈȔțȝȑȈȔȈȕȈȝ — ȕȍșȖȔȣȑ; ȟȈȒȘȈ — ȌȐșȒȖȔ, ȗȈȓȐȞȍȑ Ȑ ȌȘțȋȐȔ ȖȘțȎȐȍȔ; ȈȑțȌȝȈȝ — ȊȖȖȘțȎȍȕȕȣȑ; ȈȉȝȑȈȋȈȔȈȚ — ȗȘȐȉȣȓ; ȈȠț — șȘȈȏț; ȑȈȚȈȝ — ȚțȌȈ, ȖȚȒțȌȈ; ȋȈȌȎȍȕȌȘȈȝ — ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ, ȞȈȘȤ șȓȖȕȖȊ, (ȊȏȣȊȈȓ Ȓ ǵȍȔț). ǻȏȕȈȊ, Ȋ ȒȈȒȖȔ șȓȖȎȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ ȖȒȈȏȈȓșȧ ȔȖȓȧȡȐȑșȧ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ, ȊȍȏȌȍșțȡȐȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǽȈȘȐ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȚȈȔ ȊȔȍșȚȍ ș ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȖȏȕȖșȐȓȐ ǫȖșȗȖȌț ȔȖȓȐȚȊȣ. ǬȍȘȎȈ Ȋ ȘțȒȈȝ ȟȈȒȘț Ȑ ȌȘțȋȖȍ ȖȘțȎȐȍ, Ƕȕ șȗȍȠȕȖ ȗȘȐȓȍȚȍȓ ȕȈ ǹȊȖȍȔ ȖȘȓȍ ǫȈȘțȌȍ. Ǫ ȥȚȖȔ ȖȉȓȐȒȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȌșȚȈȓ ȗȍȘȍȌ ǫȈȌȎȍȕȌȘȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȏȈȔȍȟȈȍȚ, ȟȚȖ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ, ȗȖȗȈȊ Ȋ ȉȍȌț, șȚȈȓ ȔȖȓȐȚȤ Ȗ ȔȐȓȖșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȋȓȐ șȘȈȏț Ȏȍ ȗȘȐȑȚȐ ȍȔț ȕȈ ȗȖȔȖȡȤ, ȕȍ șȗȍȠȐȓȐ ȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ. ǷȖȕȐȔȈȧ, ȟȚȖ ȔȖȓȐȚȊȈ ǫȈȌȎȍȕȌȘȣ ȖȉȘȈȡȍȕȈ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȖȕȐ ȖȉȐȌȍȓȐșȤ, Ȉ ȥȚȖ ș Ȑȝ șȚȖȘȖȕȣ ȉȣȓȖ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍȔ Ȋ ȈȌȘȍș ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖȥȚȖȔț, ȒȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȗȘȈȊȐȓșȧ Ȓ ǫȈȌȎȍȕȌȘȍ, ȖȕȐ ȚȖȎȍ ȗȖșȗȍȠȐȓȐ ȚțȌȈ Ȑ ȊȖȏȕȍșȓȐ ǫȖșȗȖȌț ȔȖȓȐȚȊȣ, ȟȚȖȉȣ Ƕȕ ȗȘȖșȚȐȓ ȐȔ ȥȚȖ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ. ǺǭDzǹǺ 32 șȖ 'ȕȚȈȝ-șȈȘȈșȑ țȘțȉȈȓȍȕȈ ȋȘȐȝȐȚȈ ȈȘȚȖ ȌȘȐȠȚȊȈ ȋȈȘțȚȔȈȚȐ ȝȈȘȐȔ ȒȝȈ țȗȈȚȚȈ-ȟȈȒȘȈȔ țȚȒȠȐȗȑȈ șȈȔȉțȌȎȈ-ȒȈȘȈȔ ȋȐȘȈȔ ȈȝȈ ȒȘȐȟȟȝȘȈȕ ȕȈȘȈȑȈȕȈȒȝȐȓȈ-ȋțȘȖ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȕȈȔȈș Țȍ șȈȝ — Ȗȕ (ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ); ȈȕȚȈȝ-șȈȘȈșȐ — Ȋ ȖȏȍȘȍ; țȘț-ȉȈȓȍȕȈ — ș ȖȋȘȖȔȕȖȑ șȐȓȖȑ; ȋȘȐȝȐȚȈȝ — șȝȊȈȟȍȕȕȣȑ (ȒȘȖȒȖȌȐȓȖȔ); ȈȘȚȈȝ — șȚȘȈȌȈȦȡȐȑ; ȌȘȐȠȚȊȈ — țȊȐȌȍȊ; ȋȈȘțȚȔȈȚȐ — ȕȈ ǫȈȘțȌȍ; ȝȈȘȐȔ — ǫȖșȗȖȌȈ; Ȓȝȍ — Ȋ ȕȍȉȍ; țȗȈȚȚȈ-ȟȈȒȘȈȔ — ȌȍȘȎȈȡȍȋȖ ȌȐșȒ; țȚȒȠȐȗȑȈ — ȊȖȏȌȍȊ; șȈ-ȈȔȉțȌȎȈ-ȒȈȘȈȔ — ȝȖȉȖȚ ș ȞȊȍȚȒȖȔ ȓȖȚȖșȈ; ȋȐȘȈȔ- ȈȝȈ — ȗȘȖȐȏȕȍș șȓȖȊȈ; ȒȘȐȟȟȝȘȈȚ — ș ȉȖȓȤȠȐȔ ȚȘțȌȖȔ; ȕȈȘȈȑȈȕȈ — Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ ǵȈȘȈȧȕȈ; ȈȒȝȐȓȈ-ȋțȘȖ — Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ ȊșȍȋȖ, ȟȚȖ ȍșȚȤ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȕȈȔȈȝ Țȍ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖȒȓȖȕ Ǻȍȉȍ. ǫȈȌȎȍȕȌȘț șȝȊȈȚȐȓ ȒȘȖȒȖȌȐȓ, ȕȈȝȖȌȐȊȠȐȑșȧ Ȋ ȊȖȌȍ, Ȑ Ȗȕ ȔțȟȐȓșȧ ȖȚ ȕȍȊȣȕȖșȐȔȖȑ ȉȖȓȐ, ȕȖ, ȒȖȋȌȈ Ȗȕ țȊȐȌȍȓ Ȋ ȕȍȉȍ ȕȈ șȗȐȕȍ ǫȈȘțȌȣ ǫȖșȗȖȌȈ ǵȈȘȈȧȕț ș ȟȈȒȘȖȑ Ȋ ȘțȒȈȝ, Ȗȕ șȘȈȏț Ȏȍ șȖȘȊȈȓ ȝȖȉȖȚȖȔ ȞȊȍȚȖȒ ȓȖȚȖșȈ Ȑ ș ȉȖȓȤȠȐȔ ȚȘțȌȖȔ, ȗȘȍȖȌȖȓȍȊȈȧ ȉȖȓȤ, ȗȘȖȐȏȕȍș: «Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ ǵȈȘȈȧȕȈ, ȊȓȈșȚȍȓȐȕ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȧ ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ». 73


74 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǾȈȘȤ șȓȖȕȖȊ ȚȈȒ ȝȖȚȍȓ țȊȐȌȍȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȟȚȖ ȒȖȋȌȈ ȏȈȔȍȚȐȓ Ȋ ȕȍȉȍ ȗȘȐȉȓȐȎȈȦȡȍȋȖșȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ȚȖ, ȗȘȍȖȌȖȓȍȊȈȧ ȉȖȓȤ, ȍȌȊȈ șȓȣȠȕȖ ȊȣȘȈȏȐȓ ǭȔț ȗȖȟȚȍȕȐȍ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȍ șȟȐȚȈȍȚ ȖȗȈșȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȖȗȈșȕȣȔ, ȐȉȖ ȖȕȖ ȌȈȘțȍȚ ȍȔț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȋȖȘȧȟȖ, șȈȔȖȏȈȉȊȍȕȕȖ ȔȖȓȐȚȤșȧ ǫȖșȗȖȌț. ǷȖȥȚȖȔț Ȍȓȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȖȗȈșȕȖșȚȤ ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȝțȎȍ țȌȈȟȐ. ǺȈȚ Țȍ 'ȕțȒȈȔȗȈȔ șțșȈȔȐȒȠȈȔȈȕȈȝ. DzȖȋȌȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ șȚȈȓȒȐȊȈȍȚșȧ ș ȉȍȌȖȑ, Ȗȕ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȍȍ ȒȈȒ ȊȍȓȐȒțȦ ȔȐȓȖșȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, ȐȉȖ ȖȕȈ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȍȔț șȖ Ȋșȍȑ ȐșȒȘȍȕȕȖșȚȤȦ ȖȉȘȈȚȐȚȤ ȔȣșȓȐ Ȓ ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȕȍ ȖȚȊȓȍȒȈȚȤșȧ ȕȐ ȕȈ ȟȚȖ ȌȘțȋȖȍ. ǺȈȚ Țȍ 'ȕțȒȈȔȗȈȔ șțșȈȔȐȒȠȈȔȈȕȖ ȉȝțȕȌȎȈȕȈ ȥȊȈȚȔȈ-ȒȘȐȚȈȔ ȊȐȗȈȒȈȔ (ǩȝȈȋ., 10.14.8). ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȍ ȊȐȕȐȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ƕȕ ȗȖȏȊȖȓȐȓ ȍȔț ȖȒȈȏȈȚȤșȧ Ȋ ȖȗȈșȕȖșȚȐ. ǵȈȗȘȖȚȐȊ, Ȗȕ șȟȐȚȈȍȚ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȖȗȈșȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ — ȘȍȏțȓȤȚȈȚ ȍȋȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȗȘȍȋȘȍȠȍȕȐȑ, Ȑ ȊȐȌȐȚ Ȋ ȕȍȔ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ ș ȔȖȓȐȚȊȈȔȐ Ȓ ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȗȖȉȓȈȋȖȌȈȘȐȚȤ ǭȋȖ ȏȈ ȕȐșȗȖșȓȈȕȕțȦ ȔȐȓȖșȚȤ. ǭșȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȎȐȊȍȚ Ȋ ȚȈȒȖȔ șȖȏȕȈȕȐȐ, ȚȖ șȗȈșȍȕȐȍ, ȐȓȐ ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȍ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț, ȍȔț ȖȉȍșȗȍȟȍȕȖ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ ȕȈ ȗȘȐȔȍȘȍ ǫȈȌȎȍȕȌȘȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȋȖȘȧȟȖ ȔȖȓȐȓșȧ ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ șȘȈȏț ȖȉȘȍȓ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǺǭDzǹǺ 33 ȚȈȔ ȊȐȒȠȑȈ ȗȐȌȐȚȈȔ ȈȌȎȈȝ șȈȝȈșȈȊȈȚȐȘȑȈ șȈ-ȋȘȈȝȈȔ ȈȠț șȈȘȈșȈȝ ȒȘȐȗȈȑȖȌȎȌȎȈȝȈȘȈ ȋȘȈȝȈȌ ȊȐȗȈȚȐȚȈ-ȔțȒȝȈȌ ȈȘȐȕȈ ȋȈȌȎȍȕȌȘȈȔ șȈȔȗȈȠȑȈȚȈȔ ȝȈȘȐȘ ȈȔțȔțȟȈȌ țȟȟȝȘȐȑȈȕȈȔ ȚȈȔ — ȍȋȖ (ǫȈȌȎȍȕȌȘț); ȊȐȒȠȑȈ — țȊȐȌȍȊ (Ȋ ȚȈȒȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ); ȗȐȌȐȚȈȔ — ȖȝȊȈȟȍȕȕȖȋȖ șȒȖȘȉȤȦ; ȈȌȎȈȝ — ȕȍȘȖȎȌȍȕȕȣȑ (ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ); șȈȝȈșȈ — ȊȕȍȏȈȗȕȖ; ȈȊȈȚȐȘȑȈ — șȖȑȌȧ (șȖ șȗȐȕȣ ǫȈȘțȌȣ); șȈ-ȋȘȈȝȈȔ — (șȝȊȈȚȐȊȠȍȋȖșȧ) ș ȒȘȖȒȖȌȐȓȖȔ; ȈȠț — șȘȈȏț; șȈȘȈșȈȝ — Ȑȏ ȖȏȍȘȈ; ȒȘȐȗȈȑȈ — (ȊȍȓȐȒȖȑ) ȔȐȓȖșȚȤȦ; țȌȎȌȎȈȝȈȘȈ — ȐȏȊȓȍȒ; ȋȘȈȝȈȚ — ȖȚ ȒȘȖȒȖȌȐȓȈ; ȊȐȗȈȚȐȚȈ — ȖȚȌȍȓȍȕȕȖȑ; ȔțȒȝȈȚ — Ȑȏ ȗȈșȚȐ; ȈȘȐȕȈ — ȌȐșȒȖȔ; ȋȈȌȎȍȕȌȘȈȔ — ǫȈȌȎȍȕȌȘț; șȈȔȗȈȠȑȈȚȈȔ — ȋȓȧȌȧȡȐȝ; ȝȈȘȐȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȈȔțȔțȟȈȚ — șȗȈș (ǫȈȌȎȍȕȌȘț); țȟȟȝȘȐȑȈȕȈȔ — (Ȋ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȐ) ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǻȊȐȌȍȊ ǫȈȌȎȍȕȌȘț, ȖȝȊȈȟȍȕȕȖȋȖ șȒȖȘȉȤȦ, ǽȈȘȐ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȉȣșȚȘȖ șȖȠȍȓ șȖ șȗȐȕȣ ǫȈȘțȌȣ Ȑ ȗȖ ǹȊȖȍȑ ȕȍȐȏȢȧșȕȐȔȖȑ ȔȐȓȖșȚȐ ȊȣȚȈȡȐȓ ȞȈȘȧ șȓȖȕȖȊ Ȑȏ ȊȖȌȣ ȊȔȍșȚȍ ș ȒȘȖȒȖȌȐȓȖȔ. ǷȖȚȖȔ ȕȈ ȊȐȌț ț Ȋșȍȝ ȉȖȋȖȊ ǫȖșȗȖȌȤ ȗțșȚȐȓ Ȋ ȝȖȌ ǹȊȖȦ ȟȈȒȘț Ȑ ȖȚșȍȒ ȒȘȖȒȖȌȐȓț ȋȖȓȖȊț. ǺȈȒ Ƕȕ șȗȈș ȞȈȘȧ șȓȖȕȖȊ ǫȈȌȎȍȕȌȘț. ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ǺȘȍȚȤȍȑ ȋȓȈȊȍ ǪȖșȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǴȖȓȐȚȊȣ ǫȈȌȎȍȕȌȘȣ».

Ƚɥɚɜɚ ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ. Ƚɚɞɠɟɧɞɪɚ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɦɢɪ

Ǫ ȟȍȚȊȍȘȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȗȖȊȍșȚȊțȍȚșȧ Ȗ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȑ ȎȐȏȕȐ ǫȈȌȎȍȕȌȘȣ Ȑ ȒȘȖȒȖȌȐȓȈ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȒȘȖȒȖȌȐȓ șȚȈȓ ȋȈȕȌȝȈȘȊȖȔ, Ȉ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ — ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. 74


75 ǵȈ ȗȓȈȕȍȚȍ ȋȈȕȌȝȈȘȊȖȊ ȕȍȒȖȋȌȈ ȗȘȈȊȐȓ ȞȈȘȤ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǽțȝț. ǶȌȕȈȎȌȣ ȥȚȖȚ ȞȈȘȤ ȘȈȏȊȓȍȒȈȓșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȈȔȐ Ȋ ȊȖȌȖȍȔȍ Ȑ ȗȖȚȧȕțȓ ȏȈ ȕȖȋț ǬȍȊȈȓț ǸȐȠȐ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȔȣȊȈȓșȧ ȕȍȗȖȌȈȓȍȒț. ǴțȌȘȍȞ șȐȓȤȕȖ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓșȧ Ȑ ȚțȚ Ȏȍ ȗȘȖȒȓȧȓ ȞȈȘȧ ȕȈ ȎȐȏȕȤ Ȋ Țȍȓȍ ȒȘȖȒȖȌȐȓȈ. ǾȈȘȤ ǽțȝț ȖȟȍȕȤ ȖȋȖȘȟȐȓșȧ Ȑ șȚȈȓ ȗȘȖșȐȚȤ ȗȘȖȡȍȕȐȧ ț ȔțȌȘȍȞȈ. ǺȖȚ, ȉțȌțȟȐ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ șȖșȚȘȈȌȈȚȍȓȤȕȣȔ, ȌȈȘȖȊȈȓ ȍȔț ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ: ȞȈȘȤ ȖșȊȖȉȖȌȐȚșȧ ȖȚ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ, ȒȖȋȌȈ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ șȗȈșȍȚ ǫȈȌȎȍȕȌȘț. ǷȖȥȚȖȔț ȒȘȖȒȖȌȐȓ ȊȕȖȊȤ șȚȈȓ ȋȈȕȌȝȈȘȊȖȔ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȍȋȖ țȉȐȓ ǵȈȘȈȧȕȈ. DzȖȋȌȈ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ șȚȈȓ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ǭȋȖ șȓțȋ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȍ, Ȗȕ ȖȉȘȍȓ ȟȍȚȣȘȍȝȘțȒȐȑ ȖȉȓȐȒ. ȅȚȖ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ șȈȘțȗȤȧ- ȔțȒȚȐ, ȐȓȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍȔ, ȒȖȋȌȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȚȍȓȖ, Ȋ ȚȖȟȕȖșȚȐ ȗȖȌȖȉȕȖȍ Țȍȓț ǵȈȘȈȧȕȣ. Ǫ ȗȘȖȠȓȖȑ ȎȐȏȕȐ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ ȉȣȓ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǭȋȖ ȏȊȈȓȐ ǰȕȌȘȈȌȤȦȔȕȖȑ Ȑ Ȗȕ ȗȘȈȊȐȓ ȞȈȘșȚȊȖȔ ǺȈȔȐȓȈ. ǹȓȍȌțȧ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ ǪȍȌ, ȥȚȖȚ ȞȈȘȤ Ȋ ȗȖȓȖȎȍȕȕȣȑ șȘȖȒ ȖȚȖȠȍȓ ȖȚ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȗȖșȚȘȖȐȓ șȍȉȍ ȝȐȎȐȕț Ȋ ȋȖȘȈȝ ǴȈȓȈȧȟȈȓȈ, ȋȌȍ Ȋ ȗȖȓȕȖȔ ȔȖȓȟȈȕȐȐ ȗȖȒȓȖȕȧȓșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǶȌȕȈȎȌȣ ȈȠȘȈȔ ȞȈȘȧ ǰȕȌȘȈȌȤȦȔȕȣ ȗȖșȍȚȐȓ ǨȋȈșȚȤȧ ǸȐȠȐ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȓȐ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ țȟȍȕȐȒȐ, ȕȖ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȞȈȘȤ ȗȘȍȉȣȊȈȓ Ȋ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ ȕȈ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, Ȗȕ ȕȍ ȔȖȋ ȌȖșȚȖȑȕȖ ȗȘȐȕȧȚȤ ǨȋȈșȚȤȦ ǸȐȠȐ. ǨȋȈșȚȤȧ șȐȓȤȕȖ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓșȧ Ȑ ȗȘȖȒȓȧȓ ȞȈȘȧ, șȒȈȏȈȊ, ȟȚȖ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȐ ȚȖȚ ȘȖȌȐȚȤșȧ ȓȐȠȍȕȕȣȔ ȘȈȏțȔȈ șȓȖȕȖȔ. ǷȘȖȒȓȧȚȐȍ șȉȣȓȖșȤ, Ȑ ȞȈȘȤ, ȘȖȌȐȊȠȐșȤ șȓȖȕȖȔ, ȏȈȉȣȓ Ȗ șȊȖȍȔ ȉȣȓȖȔ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ. ǺȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, ȒȖȋȌȈ Ȗȕ, țȎȍ ȉțȌțȟȐ șȓȖȕȖȔ, ȖȒȈȏȈȓșȧ Ȋ ȖȗȈșȕȖșȚȐ, ȈȚȈȒȖȊȈȕȕȣȑ ȒȘȖȒȖȌȐȓȖȔ, ȍȔț ȊșȗȖȔȕȐȓȈșȤ ȍȋȖ ȗȘȖȠȓȈȧ ȎȐȏȕȤ, ȗȖșȊȧȡȍȕȕȈȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ, Ȑ ȚȈ ȔȖȓȐȚȊȈ, ȒȖȚȖȘțȦ Ȗȕ ȚȖȋȌȈ ȏȕȈȓ. ǪȖȏȕȍșȧ ȥȚț ȔȖȓȐȚȊț, Ȗȕ șȕȖȊȈ țȌȖșȚȖȐȓșȧ ȔȐȓȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺȈȒ Ȗȕ ȖȉȘȍȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ Ȑ șȚȈȓ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȟȍȚȣȘȍȝȘțȒȐȝ șȓțȋ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȏȈȊȍȘȠȈȍȚ ȥȚț ȋȓȈȊț ȖȗȐșȈȕȐȍȔ țȌȈȟȐ, ȊȣȗȈȊȠȍȑ ȕȈ ȌȖȓȦ șȓȖȕȈ, Ȑ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȓȦȉȖȑ, ȒȚȖ șȓțȠȈȍȚ ȘȈșșȒȈȏ Ȗ șȗȈșȍȕȐȐ ǫȈȌȎȍȕȌȘȣ, șȈȔ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. ǸȈșșȒȈȏȈȊ Ȗȉ ȥȚȖȔ, ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚ ȋȓȈȊț. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȚȈȌȈ ȌȍȊȈȘȠȐ-ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ ȉȘȈȝȔȍȠȈȕȈ-ȗțȘȖȋȈȔȈȝ ȔțȔțȟțȝ ȒțșțȔȈșȈȘȈȔ ȠȈȔșȈȕȚȈȝ ȒȈȘȔȈ ȚȈȌ ȌȝȈȘȍȝ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȚȈȌȈ — ȚȖȋȌȈ (ȒȖȋȌȈ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ ȉȣȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕ); ȌȍȊȈ-ȘȐȠȐ-ȋȈȕȌȝȈȘȊȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ ȋȈȕȌȝȈȘȊȣ; ȉȘȈȝȔȈ-ȐȠȈȕȈ-ȗțȘȖȋȈȔȈȝ — ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ ǩȘȈȝȔȖȑ Ȑ ȀȐȊȖȑ; ȔțȔțȟțȝ — ȐȏȓȐȓȐ; ȒțșțȔȈ-ȈșȈȘȈȔ — ȗȖȚȖȒ ȞȊȍȚȖȊ; ȠȈȔșȈȕȚȈȝ — șȓȈȊȧȡȐȍ; ȒȈȘȔȈ — ȌȍȧȕȐȍ; ȚȈȚ — ȚȖ (ȋȈȌȎȍȕȌȘȈ-ȔȖȒȠȈȕȈ); ȝȈȘȍȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȖșȊȖȉȖȌȐȓ ȊȖȎȈȒȈ șȓȖȕȖȊ ǫȈȌȎȍȕȌȘț, Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǩȘȈȝȔȖȑ Ȑ ȀȐȊȖȑ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ ȋȈȕȌȝȈȘȊȣ șȚȈȓȐ ȊȖșȝȊȈȓȧȚȤ șȓȈȊȕȖȍ ȌȍȧȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȖșȣȗȈȚȤ ȞȊȍȚȈȔȐ ǭȋȖ Ȑ ǫȈȌȎȍȕȌȘț. 75


76 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȏ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȣ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȚȈȒȐȍ ȒȈȒ ǬȍȊȈȓȈ ǸȐȠȐ, ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ Ȑ ǨȋȈșȚȤȧ ǴțȕȐ, ȐȕȖȋȌȈ ȗȘȖȒȓȐȕȈȦȚ ȌȘțȋȐȝ. ǵȖ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ, ȗȘȖȐȏȕȍșȍȕȕȖȍ șȊȧȚȣȔȐ, ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȖȉȖȘȈȟȐȊȈȍȚșȧ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍȔ. ǰ ȒȘȖȒȖȌȐȓ, ȉȣȊȠȐȑ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȑ ȎȐȏȕȐ ȋȈȕȌȝȈȘȊȖȔ, Ȑ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ, Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ ȞȈȘȤ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǰȕȌȘȈȌȤȦȔȕȈ, ȉȣȓȐ ȗȘȖȒȓȧȚȣ, ȕȖ ȖȉȈ ȗȖȓțȟȐȓȐ ȖȚ ȥȚȖȋȖ ȚȖȓȤȒȖ ȉȓȈȋȖ. ǰȕȌȘȈȌȤȦȔȕȈ, ȘȖȌȐȊȠȐșȤ șȓȖȕȖȔ, ȖȉȘȍȓ șȗȈșȍȕȐȍ Ȑ șȚȈȓ ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȍ, Ȉ ȒȘȖȒȖȌȐȓ ȊȍȘȕțȓșȧ Ȋ șȊȖȍ ȗȘȍȎȕȍȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȊȕȖȊȤ ȖȉȘȍȚȧ ȖȉȓȐȒ ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ. ǭșȚȤ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ȊȍȓȐȒȖȋȖ șȊȧȚȖȋȖ ȐȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȖȉȖȘȈȟȐȊȈȓȖșȤ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍȔ. ǺǭDzǹǺ 2 ȕȍȌțȘ ȌțȕȌțȉȝȈȑȖ ȌȐȊȑȈ ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ ȕȈȕȘȐȚțȘ ȌȎȈȋțȝ ȘȐȠȈȑȈȠ ȟȈȘȈȕȈȝ șȐȌȌȝȈș ȚțȠȚțȊțȝ ȗțȘțȠȖȚȚȈȔȈȔ ȕȍȌțȝ — ȏȈȏȊțȟȈȓȐ; ȌțȕȌțȉȝȈȑȈȝ — ȓȐȚȈȊȘȣ; ȌȐȊȑȈȝ — ȕȈȝȖȌȧȡȐȍșȧ ȕȈ ȕȍȉȍșȈȝ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȐșȚȍȔ; ȋȈȕȌȝȈȘȊȈȝ — ȎȐȚȍȓȐ ǫȈȕȌȝȈȘȊȈȓȖȒȐ; ȕȈȕȘȐȚțȝ — ȏȈȚȈȕȞȍȊȈȓȐ; ȌȎȈȋțȝ — ȏȈȗȍȓȐ; ȘȐȠȈȑȈȝ — șȊȧȚȣȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȟȈȘȈȕȈȝ — ȎȐȚȍȓȐ ȗȓȈȕȍȚȣ ȟȈȘȈȕȈ; șȐȌȌȝȈȝ — ȎȐȚȍȓȐ ȗȓȈȕȍȚȣ ǹȐȌȌȝȈ; ȚțȠȚțȊțȝ — șȚȈȓȐ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ȔȖȓȍȕȐȧ; ȗțȘțȠȈ-țȚȚȈȔȈȔ — ǷțȘțȠȖȚȚȈȔȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȊȣșȠȍȔț ȔțȎșȒȖȔț ȕȈȟȈȓț. ǮȐȚȍȓȐ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ ȉȐȓȐ Ȋ ȓȐȚȈȊȘȣ, ȋȈȕȌȝȈȘȊȣ ȚȈȕȞȍȊȈȓȐ Ȑ ȗȍȓȐ, Ȉ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȊȔȍșȚȍ ș ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔȐ ȟȈȘȈȕȈȓȖȒȐ Ȑ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ ȊȖȏȕȖșȐȓȐ ȔȖȓȐȚȊȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǷțȘțȠȖȚȚȈȔȍ. ǺǭDzǹǺȃ 3 - 4 ȑȖ 'șȈț ȋȘȈȝȈȝ șȈ ȊȈȐ șȈȌȑȈȝ ȗȈȘȈȔȈȠȟȈȘȑȈ-ȘțȗȈ-ȌȝȘȐȒ ȔțȒȚȖ ȌȍȊȈȓȈ-ȠȈȗȍȕȈ ȝțȝțȘ ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ-șȈȚȚȈȔȈȝ ȗȘȈȕȈȔȑȈ ȠȐȘȈșȈȌȝȐȠȈȔ țȚȚȈȔȈ-ȠȓȖȒȈȔ ȈȊȑȈȑȈȔ ȈȋȈȑȈȚȈ ȑȈȠȖ-ȌȝȈȔȈ ȒȐȘȚȈȕȑȈ-ȋțȕȈ-șȈȚ-ȒȈȚȝȈȔ ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȈșȈț — ȚȖȚ; ȋȘȈȝȈȝ — ȒȘȖȒȖȌȐȓ; șȈȝ — Ȗȕ; ȊȈȐ — Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ; șȈȌȑȈȝ — ȚȖȚȟȈș; ȗȈȘȈȔȈ — Ȋ ȊȣșȠȍȑ șȚȍȗȍȕȐ; ȈȠȟȈȘȑȈ — țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȔ; ȘțȗȈ-ȌȝȘȐȒ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȖȉȓȐȒȖȔ (ȉțȌțȟȐ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖ ȋȈȕȌȝȈȘȊȖȔ ); ȔțȒȚȈȝ — ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȑ; ȌȍȊȈȓȈ- ȠȈȗȍȕȈ — ȗȘȖȒȓȧȚȐȍȔ ȘȐȠȐ ǬȍȊȈȓȣ; ȝțȝțȝ — ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǽțȝț; ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ-șȈȚȚȈȔȈȝ — ȓțȟȠȐȑ ȕȈ ǫȈȕȌȝȈȘȊȈȓȖȒȍ; ȗȘȈȕȈȔȑȈ — ȗȖȒȓȖȕȐȊȠȐșȤ; ȠȐȘȈșȈ — ȋȖȓȖȊȖȑ; ȈȌȝȐȠȈȔ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌȐȕț; țȚȚȈȔȈ-ȠȓȖȒȈȔ — ȚȖȔț, ȒȖȔț ȗȖșȊȧȡȍȕȣ ȓțȟȠȐȍ șȚȐȝȐ; ȈȊȑȈȑȈȔ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț șȘȍȌȐ Ȋȍȟȕȣȝ; ȈȋȈȑȈȚȈ — șȚȈȓ ȊȖșȗȍȊȈȚȤ; ȑȈȠȈȝ-ȌȝȈȔȈ — ǫȖșȗȖȌȈ, ȉȓȍȡțȡȍȋȖ șȓȈȊȖȑ; ȒȐȘȚȈȕȑȈ-ȋțȕȈ-șȈȚ-ȒȈȚȝȈȔ — ȚȖȋȖ, ȟȤȐ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȐȋȘȣ Ȑ ȌȍȧȕȐȧ ȌȖșȚȖȑȕȣ ȊȍȟȕȖȑ ȝȊȈȓȣ. 76


77 ǵȍȒȖȋȌȈ Ȑȏ-ȏȈ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ, ȗȖșȓȈȕȕȖȋȖ ǬȍȊȈȓȖȑ ǴțȕȐ, ȞȈȘȤ ǽțȝț, ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȋȈȕȌȝȈȘȊȖȊ, ȗȘȍȊȘȈȚȐȓșȧ Ȋ ȒȘȖȒȖȌȐȓȈ. ǺȍȗȍȘȤ, ȒȖȋȌȈ ȍȋȖ șȗȈș ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, Ȗȕ ȊȕȖȊȤ ȖȉȘȍȓ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȑ ȖȉȓȐȒ ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ. ǷȖȕȐȔȈȧ, ȗȖ ȟȤȍȑ ȔȐȓȖșȚȐ ȥȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ, Ȗȕ ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ șȒȓȖȕȐȓșȧ ȗȍȘȍȌ ǫȖșȗȖȌȖȔ Ȑ ȊȖȏȕȍș ǭȔț ȔȖȓȐȚȊȣ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȝ ȊȖșșȓȈȊȐȓ ǭȋȖ ȒȈȒ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕțȦ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȗȘȖșȓȈȊȓȧȍȔțȦ Ȋ șȈȔȣȝ ȓțȟȠȐȝ șȚȐȝȈȝ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ƕ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȋȈȕȌȝȈȘȊ ȗȘȍȊȘȈȚȐȓșȧ Ȋ ȒȘȖȒȖȌȐȓȈ, ȉțȌȍȚ ȘȈșșȒȈȏȈȕȖ ȗȖȏȎȍ. ǷȘȖȒȓȧȚȐȍ, Ȑȏ-ȏȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ Ȗȕ ȖȒȈȏȈȓșȧ Ȋ ȚȈȒȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ, ȕȈ Ȍȍȓȍ ȖȉȍȘȕțȓȖșȤ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍȔ. ǵȍ șȓȍȌțȍȚ ȊȖȏȔțȡȈȚȤșȧ, ȒȖȋȌȈ șȊȧȚȖȑ ȗȘȖȒȓȐȕȈȍȚ ȒȖȋȖ-ȚȖ, ȐȉȖ ȚȈȒȖȍ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ȊșȍȋȌȈ ȕȍșȍȚ Ȋ șȍȉȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ. ǫȈȕȌȝȈȘȊ ȖȉȓȈȌȈȓ șȒȓȈȌȖȔ țȔȈ, șȊȖȑșȚȊȍȕȕȣȔ ȖȉȐȚȈȚȍȓȦ ȘȈȧ, Ȑ ȍȔț ȗȖȚȘȍȉȖȊȈȓȖșȤ ȉȣ ȔȕȖȋȖ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȓȍȚ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȓȐȞȍȏȘȍȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǵȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȍȋȖ ȗȘȖȒȓȧȓ ǬȍȊȈȓȈ ǸȐȠȐ, Ȗȕ ȗȘȍȊȘȈȚȐȓșȧ Ȋ ȒȘȖȒȖȌȐȓȈ, Ȑ ȗȖșȓȍ ȊșȍȋȖ ȖȌȕȖȑ ȎȐȏȕȐ ȍȔț ȗȖșȟȈșȚȓȐȊȐȓȖșȤ ȊșȚȘȍȚȐȚȤșȧ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ ȓȐȞȖȔ Ȓ ȓȐȞț, ȟȚȖ ȗȖȏȊȖȓȐȓȖ ȍȔț Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȗȍȘȍȕȍșȚȐșȤ Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ Ȑ șȚȈȚȤ ȚȈȔ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȝ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ Ȑ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ ȖȉȘȍȓ șȗȈșȍȕȐȍ, ȒȖȋȌȈ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ șȕȧȓ ș ȕȍȋȖ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ, ȕȈȓȖȎȍȕȕȖȍ ǨȋȈșȚȤȍȑ ǴțȕȐ. ǺǭDzǹǺ 5 șȖ 'ȕțȒȈȔȗȐȚȈ ȐȠȍȕȈ ȗȈȘȐȒȘȈȔȑȈ ȗȘȈȕȈȔȑȈ ȚȈȔ ȓȖȒȈșȑȈ ȗȈȠȑȈȚȖ ȓȖȒȈȔ șȊȈȔ ȈȋȈȕ ȔțȒȚȈ-ȒȐȓȉȐȠȈȝ șȈȝ — Ȗȕ (ȞȈȘȤ ǽțȝț); ȈȕțȒȈȔȗȐȚȈȝ — țȌȖșȚȖȍȕȕȣȑ ȔȐȓȖșȚȐ; ȐȠȍȕȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ; ȗȈȘȐȒȘȈȔȑȈ — ȖȉȖȑȌȧ; ȗȘȈȕȈȔȑȈ — ȗȖȒȓȖȕȐȊȠȐșȤ; ȚȈȔ — ǭȔț; ȓȖȒȈșȑȈ — ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȓȦȌȍȑ; ȗȈȠȑȈȚȈȝ — ȋȓȧȌȧȡȐȝ; ȓȖȒȈȔ — ȕȈ ȗȓȈȕȍȚț; șȊȈȔ — șȊȖȦ; ȈȋȈȚ — țȉȣȓ; ȔțȒȚȈ — țșȚȘȈȕȍȕȣ; ȒȐȓȉȐȠȈȝ — ȚȖȚ, ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȍ ȋȘȍȝȖȊȕȣȝ ȌȍȧȕȐȑ ȒȖȚȖȘȖȋȖ. ǻȌȖșȚȖȐȊȠȐșȤ ȉȍșȗȘȐȟȐȕȕȖȑ ȔȐȓȖșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑ ȖȉȘȍȚȧ șȊȖȑ ȗȍȘȊȖȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȖȉȓȐȒ, ȞȈȘȤ ǽțȝț ȖȉȖȠȍȓ ȊȖȒȘțȋ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȐȓșȧ ȗȍȘȍȌ ǵȐȔ. ǷȖȚȖȔ ȕȈ ȊȐȌț ț Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȝ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ, Ȗȕ ȊȖȏȊȘȈȚȐȓșȧ ȕȈ ǫȈȕȌȝȈȘȊȈȓȖȒț. ǺȈȒ Ȋșȍ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȍȋȖ ȋȘȍȝȖȊ ȉȣȓȐ țȕȐȟȚȖȎȍȕȣ. ǺǭDzǹǺ 6 ȋȈȌȎȍȕȌȘȖ ȉȝȈȋȈȊȈȚ-șȗȈȘȠȈȌ ȊȐȔțȒȚȖ 'ȌȎȕȈȕȈ-ȉȈȕȌȝȈȕȈȚ ȗȘȈȗȚȖ ȉȝȈȋȈȊȈȚȖ ȘțȗȈȔ ȗȐȚȈ-ȊȈșȈȠ ȟȈȚțȘ-ȉȝțȌȎȈȝ ȋȈȌȎȍȕȌȘȈȝ — ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ, ȞȈȘȤ șȓȖȕȖȊ; ȉȝȈȋȈȊȈȚ-șȗȈȘȠȈȚ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȗȘȐȒȖșȕȖȊȍȕȐȦ ȘțȒȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȊȐȔțȒȚȈȝ — (șȘȈȏț Ȏȍ) șȗȈșȍȕȕȣȑ; ȈȌȎȕȈȕȈ-ȉȈȕȌȝȈȕȈȚ — ȖȚ Ȋșȍȝ ȊȐȌȖȊ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ȖȚ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ; ȗȘȈȗȚȈȝ — ȖȉȘȍȚȠȐȑ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ 77


78 ǩȖȋȈ; ȘțȗȈȔ — (ȗȖȌȖȉȕȣȑ ǭȔț) ȖȉȓȐȒ; ȗȐȚȈ-ȊȈșȈȝ — ȖȌȍȚȣȑ Ȋ ȎȍȓȚȣȍ ȖȌȍȎȌȣ; ȟȈȚțȝ-ȉȝțȌȎȈȝ — ȟȍȚȣȘȍȝȘțȒȐȑ, ș ȘȈȒȖȊȐȕȖȑ, ȌȐșȒȖȔ, ȗȈȓȐȞȍȑ Ȑ ȓȖȚȖșȖȔ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȒȖșȕțȓșȧ ǫȈȌȎȍȕȌȘȣ ȘțȒȖȑ, ȞȈȘȤ șȓȖȕȖȊ ȚțȚ Ȏȍ ȐȏȉȈȊȐȓșȧ ȖȚ ȊșȍȋȖ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ Ȑ șȉȘȖșȐȓ ȉȘȍȔȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. ǺȈȒ Ȗȕ ȖȉȘȍȓ șȈȘțȗȤȧ-ȔțȒȚȐ — ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȗȖȏȊȖȓȧȦȡȍȍ ȊȣȋȓȧȌȍȚȤ Ȋ ȚȖȟȕȖșȚȐ, ȒȈȒ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ: ȕȖșȐȚȤ ȎȍȓȚȣȍ ȖȌȍȎȌȣ Ȑ ȐȔȍȚȤ ȟȍȚȣȘȍ ȘțȒȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȗȘȖȓȐȊȈȍȚ ǹȊȖȦ ȔȐȓȖșȚȤ ȕȈ ȒȖȋȖ-ȚȖ, ȒȈșȈȧșȤ ȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, ȚȈȒȖȍ ȚȍȓȖ șȘȈȏț șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȌțȝȖȊȕȣȔ, Ȑ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǺȍȓȖ ǫȈȌȎȍȕȌȘȣ șȚȈȓȖ ȌțȝȖȊȕȣȔ, ȒȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȖȚȘȖȕțȓșȧ ȌȖ ȕȍȋȖ. ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȣȔ Ȏȍ ȖȉȘȈȏȖȔ ȗȖȓțȟȐȓ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȚȍȓȖ Ȑ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǬȝȘțȊȈ. ǨȘȟȈȕȈ- ȗȈȌȌȝȈȚȐ, ȍȎȍȌȕȍȊȕȖȍ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǩȖȎȍșȚȊț, ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȌȖȚȘȈȋȐȊȈȚȤșȧ ȌȖ ȚȍȓȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȟȚȖȉȣ Ȕȣ ȔȖȋȓȐ ȖȉȘȍșȚȐ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȚȍȓȖ Ȑ ȊȍȘȕțȚȤșȧ Ȓ ǩȖȋț. ǵȍ ȚȖȓȤȒȖ ȒȈșȈȧșȤ ȚȍȓȈ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȕȖ ȗȘȖșȚȖ Ȑ șȓțȠȈȧ Ȗ ǭȋȖ ȌȍȧȕȐȧȝ, ȊȖșȝȊȈȓȧȧ ǭȋȖ, ȗȘȐȗȈȌȈȧ Ȓ ǭȋȖ șȚȖȗȈȔ Ȑ ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǭȔț — ȖȌȕȐȔ șȓȖȊȖȔ, ȚȈȒ ȐȓȐ ȐȕȈȟȍ șȓțȎȈ ǫȖșȗȖȌț, — Ȕȣ ȐȏȉȈȊȓȧȍȔșȧ ȖȚ Ȋșȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ. ǺȈȒȖȊ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ șȖȗȘȐȒȖșȕȖȊȍȕȐȧ ș ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȐșȒȘȍȕȕȍ șȓȍȌțȍȚ țȒȈȏȈȕȐȍȔ ȠȈșȚȘ Ȑ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ ȊȖȓȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ șȚȈȕȖȊȐȚȤșȧ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ (ȈȕȑȈȉȝȐȓȈȠȐȚȈ-ȠțȕȑȈȔ) . ǷȖȌȖȉȕȖ ǫȈȌȎȍȕȌȘȍ, Ȗȕ ȖȉȘȍȚȍȚ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȚȍȓȖ Ȑ ȊȖȏȊȘȈȚȐȚșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǺǭDzǹǺ 7 șȈ ȊȈȐ ȗțȘȊȈȔ ȈȉȝțȌ ȘȈȌȎȈ ȗȈȕȌȑȖ ȌȘȈȊȐȌȈ-șȈȚȚȈȔȈȝ ȐȕȌȘȈȌȑțȔȕȈ ȐȚȐ ȒȝȑȈȚȖ ȊȐȠȕț-ȊȘȈȚȈ-ȗȈȘȈȑȈȕȈȝ șȈȝ — Ȗȕ (șȓȖȕ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ); ȊȈȐ — ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ; ȗțȘȊȈȔ — ȗȘȍȎȌȍ; ȈȉȝțȚ — ȉȣȓ; ȘȈȌȎȈ — ȞȈȘȤ; ȗȈȕȌȑȈȝ — ȗȘȈȊȐȊȠȐȑ șȚȘȈȕȖȑ ǷȈȕȌȤȧ; ȌȘȈȊȐȌȈ-șȈȚ-ȚȈȔȈȝ — ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ țȘȖȎȍȕȞȍȊ ǬȘȈȊȐȌȈȌȍȠȐ (ȆȎȕȖȑ ǰȕȌȐȐ); ȐȕȌȘȈȌȑțȔȕȈȝ — ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈȌȤȦȔȕȈ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȒȝȑȈȚȈȝ — ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȣȑ; ȊȐȠȕț-ȊȘȈȚȈ-ȗȈȘȈȑȈȕȈȝ — ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȣȑ ȊȈȑȠȕȈȊ, ȊșȍȋȌȈ ȏȈȕȧȚȣȑ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț. ǹȓȖȕ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȑ ȎȐȏȕȐ ȉȣȓ ȞȈȘȍȔ-ȊȈȑȠȕȈȊȖȔ, ȗȘȈȊȐȊȠȐȔ ȞȈȘșȚȊȖȔ ǷȈȕȌȤȧ Ȋ ȗȘȖȊȐȕȞȐȐ ǬȘȈȊȐȌȈ (ȆȎȕȈȧ ǰȕȌȐȧ). ǺȖȋȌȈ ȍȋȖ ȏȊȈȓȐ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍȑ ǰȕȌȘȈȌȤȦȔȕȖȑ. ǺǭDzǹǺ 8 șȈ ȥȒȈȌȈȘȈȌȝȈȕȈ-ȒȈȓȈ ȈȚȔȈȊȈȕ ȋȘȐȝȐȚȈ-ȔȈțȕȈ-ȊȘȈȚȈ ȐȠȊȈȘȈȔ ȝȈȘȐȔ ȌȎȈȚȈ-ȌȝȈȘȈș ȚȈȗȈșȈ ȈȗȓțȚȖ 'ȟȑțȚȈȔ șȈȔȈȘȟȈȑȈȔ ȈșȈ ȒțȓȈȟȈȓȈȠȘȈȔȈȝ șȈȝ — Ȗȕ (ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǰȕȌȘȈȌȤȦȔȕȈ); ȥȒȈȌȈ — ȖȌȕȈȎȌȣ; ȈȘȈȌȝȈȕȈ-ȒȈȓȍ — ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȦ ǩȖȎȍșȚȊț; ȈȚȔȈȊȈȕ — ȔȍȌȐȚȈȚȐȊȕȖ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȣȑ ȕȈ șȊȖȍȔ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ; ȋȘȐȝȐȚȈ — ȊȏȧȚ; ȔȈțȕȈ-ȊȘȈȚȈȝ — ȚȖȚ, ț ȒȖȋȖ ȖȉȍȚ ȔȖȓȟȈȕȐȧ; 78


79 ȐȠȊȈȘȈȔ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǪȓȈȌȣȒȍ; ȝȈȘȐȔ — dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȌȎȈȚȈ-ȌȝȈȘȈȝ — ȚȖȚ, ȟȤȐ ȊȖȓȖșȣ șȗțȚȈȕȣ; ȚȈȗȈșȈȝ — ȗȖȌȊȐȎȕȐȒ; ȈȗȓțȚȈȝ — ȗȖȋȓȖȡȍȕȕȣȑ (ȓȦȉȖȊȤȦ ȒȖ ǪșȍȊȣȠȕȍȔț); ȈȟȑțȚȈȔ — ȕȍȗȖȋȘȍȠȐȔȖȔț ǫȖșȗȖȌț; șȈȔȈȘȟȈȑȈȔ ȈșȈ — ȗȖȒȓȖȕȧȓșȧ; ȒțȓȈȟȈȓȈ-ȈȠȘȈȔȈȝ — țșȚȘȖȐȊȠȐȑ șȊȖȑ ȈȠȘȈȔ Ȋ DzțȓȈȟȈȓȍ (Ȋ ȋȖȘȈȝ ǴȈȓȈȧ). ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǰȕȌȘȈȌȤȦȔȕȈ ȖșȚȈȊȐȓ șȍȔȍȑȕțȦ ȎȐȏȕȤ Ȑ țȌȈȓȐȓșȧ Ȋ ǴȈȓȈȑșȒȐȍ ȋȖȘȣ, ȋȌȍ Ȋ ȕȍȉȖȓȤȠȖȑ ȝȐȎȐȕȍ țșȚȘȖȐȓ șȊȖȑ ȈȠȘȈȔ. ǪȖȓȖșȣ ȍȋȖ șȗțȚȈȓȐșȤ Ȑ Ȋșȍ șȊȖȍ ȊȘȍȔȧ Ȗȕ ȗȖșȊȧȡȈȓ ȈșȒȍȏȍ. ǺȈȒ, Ȋ ȗȖȓȕȖȔ ȔȖȓȟȈȕȐȐ, Ȗȕ ȋȓțȉȖȒȖ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȓșȧ ȕȈ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȗȖȋȘțȏȐȓșȧ Ȋ ȊȖȓȕȣ ȊȖșȚȖȘȎȍȕȕȖȑ ȓȦȉȊȐ Ȓ ǵȍȔț. ǺǭDzǹǺ 9 ȑȈȌȘȐȟȟȝȈȑȈ ȚȈȚȘȈ ȔȈȝȈ-ȑȈȠȈ ȔțȕȐȝ șȈȔȈȋȈȔȈȟ ȟȝȐȠȑȈ-ȋȈȕȈȐȝ ȗȈȘȐȠȘȐȚȈȝ ȚȈȔ ȊȐȒȠȑȈ ȚțȠȕȐȔ ȈȒȘȐȚȈȘȝȈȕȈȌȐȒȈȔ ȘȈȝȈșȑ țȗȈșȐȕȈȔ ȘȐȠȐȠ ȟțȒȖȗȈ ȝȈ ȑȈȌȘȐȟȟȝȈȑȈ — ȗȖ șȊȖȍȑ ȊȖȓȍ (ȉȍȏ ȗȘȐȋȓȈȠȍȕȐȧ); ȚȈȚȘȈ — ȚțȌȈ; ȔȈȝȈ-ȑȈȠȈȝ — ȌȖșȚȖșȓȈȊȕȣȑ, ȏȕȈȔȍȕȐȚȣȑ; ȔțȕȐȝ — ǨȋȈșȚȤȧ ǴțȕȐ; șȈȔȈȋȈȔȈȚ — ȗȘȐȠȍȓ; ȠȐȠȑȈȋȈȕȈȐȝ — țȟȍȕȐȒȈȔȐ; ȗȈȘȐȠȘȐȚȈȝ — ȖȒȘțȎȍȕȕȣȑ; ȚȈȔ — ȍȋȖ; ȊȐȒȠȑȈ — țȊȐȌȍȊ; ȚțȠȕȐȔ — ȔȖȓȟȈȡȍȋȖ; ȈȒȘȐȚȈ-ȈȘȝȈȕȈ-ȈȌȐȒȈȔ — ȕȍ ȖȒȈȏȣȊȈȦȡȍȋȖ ȌȖȓȎȕȖȋȖ ȗȘȐȍȔȈ; ȘȈȝȈșȐ — Ȋ țȍȌȐȕȍȕȕȖȔ ȔȍșȚȍ; țȗȈșȐȕȈȔ — șȐȌȧȡȍȋȖ (Ȋ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ); ȘȐȠȐȝ — ȔțȌȘȍȞ; ȟțȒȖȗȈ — șȐȓȤȕȖ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓșȧ; ȝȈ — ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ. ǶȌȕȈȎȌȣ, ȒȖȋȌȈ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǰȕȌȘȈȌȤȦȔȕȈ, ȗȘȍȉȣȊȈȧ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȑ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ, ȗȖȒȓȖȕȧȓșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȓ ȍȋȖ ȈȠȘȈȔț ȗȘȐȠȍȓ Ȋ șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȐ țȟȍȕȐȒȖȊ ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȣȑ ȔțȌȘȍȞ ǨȋȈșȚȤȧ ǴțȕȐ. ǻȊȐȌȍȊ, ȟȚȖ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǰȕȌȘȈȌȤȦȔȕȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ șȐȌȍȚȤ Ȋ țȍȌȐȕȍȕȐȐ, ȔȖȓȟȐȚ Ȑ ȕȍ șȖȉȐȘȈȍȚșȧ ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ȌȖȓȎȕȣȑ ȗȘȐȍȔ ȋȖșȚȦ, ȔțȌȘȍȞ șȐȓȤȕȖ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓșȧ. ǺǭDzǹǺ 10 ȚȈșȔȈ ȐȔȈȔ ȠȈȗȈȔ ȈȌȈȌ ȈșȈȌȝțȘ ȈȑȈȔ ȌțȘȈȚȔȈȒȘȐȚȈ-ȉțȌȌȝȐȘ ȈȌȑȈ ȊȐȗȘȈȊȈȔȈȕȚȈ ȊȐȠȈȚȈȔ ȚȈȔȐșȘȈȔ ȑȈȚȝȈ ȋȈȌȎȈȝ șȚȈȉȌȝȈ-ȔȈȚȐȝ șȈ ȥȊȈ ȚȈșȔȈȐ — ȍȔț (ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǰȕȌȘȈȌȤȦȔȕȍ); ȐȔȈȔ — ȚȖ; ȠȈȗȈȔ — ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ; ȈȌȈȚ — ȌȈȓ; ȈșȈȌȝțȝ — ȕȍțȟȚȐȊȣȑ; ȈȑȈȔ — ȥȚȖȚ; ȌțȘȈȚȔȈ — ȕȐȏȒȈȧ ȌțȠȈ; ȈȒȘȐȚȈ — ȕȍȗȘȖșȊȍȡȍȕ; ȉțȌȌȝȐȝ — ȚȖȚ, ȟȍȑ ȘȈȏțȔ; ȈȌȑȈ — ȚȍȗȍȘȤ; ȊȐȗȘȈ — ȉȘȈȝȔȈȕȈ; ȈȊȈȔȈȕȚȈ — ȖșȒȖȘȉȐȚȍȓȤ; ȊȐȠȈȚȈȔ — ȌȈ ȊȖȑȌȍȚ; ȚȈȔȐșȘȈȔ — ȊȖ ȚȤȔț; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȋȈȌȎȈȝ — șȓȖȕ; șȚȈȉȌȝȈ-ȔȈȚȐȝ — ȚțȗȖțȔȕȣȑ; șȈȝ — ȚȖȚ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ. ǷȘȖȒȓȐȕȈȧ ȞȈȘȧ, ǨȋȈșȚȤȧ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ: ȅȚȖȚ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈȌȤȦȔȕȈ ȕȍțȟȚȐȊ Ȑ ȕȍȊȖșȗȐȚȈȕ. ǷȖ ȕȍȊȍȎȍșȚȊț șȊȖȍȔț Ȗȕ ȖșȒȖȘȉȐȓ ȉȘȈȝȔȈȕȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȗțșȚȤ Ȗȕ ȗȖȋȘțȏȐȚșȧ ȊȖ ȚȤȔț Ȑ ȖȉȘȍȚȍȚ ȚȍȓȖ ȋȓțȗȖȋȖ, ȉȍșșȓȖȊȍșȕȖȋȖ șȓȖȕȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȓȖȕ ȖȟȍȕȤ șȐȓȍȕ. ǻ ȕȍȋȖ ȖȋȘȖȔȕȖȍ ȚȍȓȖ, șȗȖșȖȉȕȖȍ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ șȈȔțȦ ȚȧȎȍȓțȦ ȘȈȉȖȚț, Ȑ Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȖȟȍȕȤ ȔȕȖȋȖ ȍșȚȤ. ǶȌȕȈȒȖ ȘȈȏțȔ șȓȖȕȈ ȌȈȓȍȒȖ ȕȍ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȍȚ ȍȋȖ ȊȍȓȐȟȐȕȍ Ȑ șȐȓȍ. ǷȖȥȚȖȔț, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ șȊȖȦ șȐȓț, șȓȖȕȣ 79


80 ȗȖȒȖȘȕȖ șȓțȎȈȚ ȟȍȓȖȊȍȒț. ǨȋȈșȚȤȧ ǴțȕȐ șȟȍȓ ȘȈȏțȔȕȣȔ ȗȘȖȒȓȧșȚȤ ȞȈȘȧ ȕȈ ȎȐȏȕȤ Ȋ Țȍȓȍ șȓȖȕȈ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ ȞȈȘȤ ȕȍ ȗȘȐȕȧȓ ȍȋȖ ȚȈȒ, ȒȈȒ ȗȖȌȖȉȈȍȚ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȉȘȈȝȔȈȕȈ . ǰ Ȋșȍ Ȏȍ, ȝȖȚȧ ǨȋȈșȚȤȧ ǴțȕȐ ȗȘȖȒȓȧȓ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǰȕȌȘȈȌȤȦȔȕț, ȥȚȖ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ȒȖșȊȍȕȕȖ șȚȈȓȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍȔ, ȐȉȖ, ȗȘȖȎȐȊ ȖȌȕț ȎȐȏȕȤ Ȋ Țȍȓȍ șȓȖȕȈ, ȞȈȘȤ ȐȏȉȈȊȐȓșȧ ȖȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ Ȋșȍȝ șȊȖȐȝ ȗȘȖȠȓȣȝ ȋȘȍȝȖȊ. ǹȘȈȏț ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȎȐȏȕȤ șȓȖȕȈ ȏȈȒȖȕȟȐȓȈșȤ, Ȗȕ ȊȖȏȕȍșșȧ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȈȓȖȒț Ȑ șȚȈȓ ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǵȈȘȈȧȕȣ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; Ȗȕ ȖȉȘȍȓ ȚȍȓȖ, Ȋ ȚȖȟȕȖșȚȐ ȗȖȌȖȉȕȖȍ Țȍȓț ǫȖșȗȖȌȈ. ǺȈȒȖȍ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ șȈȘțȗȤȧ-ȔțȒȚȐ . ǺǭDzǹǺȃ 11 - 12 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȥȊȈȔ ȠȈȗȚȊȈ ȋȈȚȖ 'ȋȈșȚȑȖ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȕȘȐȗȈ șȈȕțȋȈȝ ȐȕȌȘȈȌȑțȔȕȖ 'ȗȐ ȘȈȌȎȈȘȠȐȘ ȌȐȠȚȈȔ ȚȈȌ țȗȈȌȝȈȘȈȑȈȕ ȈȗȈȕȕȈȝ ȒȈțȕȌȎȈȘȐȔ ȑȖȕȐȔ ȈȚȔȈ-șȔȘȐȚȐ-ȊȐȕȈȠȐȕȐȔ ȝȈȘȑ-ȈȘȟȈȕȈȕțȉȝȈȊȍȕȈ ȑȈȌ-ȋȈȌȎȈȚȊȍ 'ȗȑ ȈȕțșȔȘȐȚȐȝ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȠȈȗȚȊȈ — ȗȘȖȒȓȧȊ; ȋȈȚȈȝ — țȠȍȌȠȐȑ; ȈȋȈșȚȑȈȝ — ǨȋȈșȚȤȧ ǴțȕȐ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; șȈ-ȈȕțȋȈȝ — șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȣȑ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȧȔȐ; ȐȕȌȘȈȌȑțȔȕȈȝ — ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈȌȤȦȔȕȈ; ȈȗȐ — ȚȈȒȎȍ; ȘȈȌȎȈȘȠȐȝ — (ȝȖȚȧ Ȑ ȉȣȓ) ȘȈȌȎȈȘȠȐ; ȌȐȠȚȈȔ — ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȖȍ (ȍȔț ȏȈ ȗȘȖȠȓȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ); ȚȈȚ — ȚȖ (ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ); țȗȈȌȝȈȘȈȑȈȕ — ȖȉȌțȔȣȊȈȦȡȐȑ; ȈȗȈȕȕȈȝ — ȗȘȐȕȧȊȠȐȑ; ȒȈțȕȌȎȈȘȐȔ — șȓȖȕȖȊȤȍ; ȑȖȕȐȔ — ȟȘȍȊȖ; ȈȚȔȈ-șȔȘȐȚȐ — ȗȈȔȧȚȤ Ȗ șȊȖȍȑ ȗȘȐȘȖȌȍ; ȊȐȕȈȠȐȕȐȔ — țȕȐȟȚȖȎȈȦȡȍȍ; ȝȈȘȐ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȈȘȟȈȕȈ-ȈȕțȉȝȈȊȍȕȈ — ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍȔ; ȑȈȚ — Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ; ȋȈȌȎȈȚȊȍ — Ȋ șȓȖȕȖȊȤȍȔ Țȍȓȍ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȈȕțșȔȘȐȚȐȝ — ȗȈȔȧȚȤ (Ȗ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ, ȒȖȚȖȘȣȔ Ȗȕ ȏȈȕȐȔȈȓșȧ ȗȘȍȎȌȍ). ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Ƕ ȞȈȘȤ, ȗȘȖȒȓȧȊ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǰȕȌȘȈȌȤȦȔȕț, ǨȋȈșȚȤȧ ǴțȕȐ ȊȔȍșȚȍ șȖ șȊȖȐȔȐ țȟȍȕȐȒȈȔȐ ȗȖȒȐȕțȓ ȍȋȖ ȈȠȘȈȔ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǰȕȌȘȈȌȤȦȔȕȈ ȉȣȓ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, Ȗȕ ȗȖȒȖȘȕȖ ȗȘȐȕȧȓ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ, ȐȉȖ ȊȐȌȍȓ Ȋ ȕȍȔ ȊȖȓȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț, ȝȖȚȧ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȐ Ȗȕ Ȑ ȘȖȌȐȓșȧ șȓȖȕȖȔ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȍȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ Ȗȕ ȗȖȔȕȐȓ, ȒȈȒ ȕțȎȕȖ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ǭȔț ȔȖȓȐȚȊȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǺȈȒȖȊȖ ȖșȖȉȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǽȖȚȧ ȞȈȘȤ ȉȣȓ ȗȘȖȒȓȧȚ, Ȗȕ șȔȐȘȍȕȕȖ ȗȘȐȕȧȓ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ, ȐȉȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊșȍȋȌȈ ȏȕȈȍȚ: ȕȐȟȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ șȓțȟȐȚȤșȧ ȉȍȏ ȌȖȏȊȖȓȍȕȐȧ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ. ǾȈȘȤ ȕȍ ȉȣȓ ȊȐȕȖȊȈȚ, ȕȖ ǨȋȈșȚȤȧ ǴțȕȐ ȗȘȖȒȓȧȓ ȍȋȖ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȞȈȘȤ ȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȓ ȥȚȖ ȒȈȒ ȘȈșȗȓȈȚț ȏȈ șȊȖȐ ȗȘȖȠȓȣȍ ȗȘȍȋȘȍȠȍȕȐȧ: ȚȈȚ Țȍ 'ȕțȒȈȔȗȈȔ șțșȈȔȐȒȠȈȔȈȕȈȝ (ǩȝȈȋ., 10.14.8). ȅȚȖ ȕȈȋȓȧȌȕȣȑ ȗȘȐȔȍȘ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȔȣșȓȐȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ. dzȦȉțȦ ȕȍțȌȈȟț Ȋ ȎȐȏȕȐ Ȗȕ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȒȈȒ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȊȖȓȕȖȊȈȚȤșȧ ȗȖ ȊșȧȒȖȔț ȗȖȊȖȌț, Ȗȕ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ, Ȉ DzȘȐȠȕȈ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗ ȕȍȔ Ȑ ȌȈȍȚ ȍȔț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȊȖȏȕȍșȚȐșȤ Ȋ 80


81 ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ, ȞȈȘșȚȊȖ ǩȖȋȈ. ǭșȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖșȚȘȈȌȈȚȤ ȖȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ șȊȖȐȝ ȉȣȓȣȝ ȗȘȖșȚțȗȒȖȊ, ǫȖșȗȖȌȤ țșȚȘȈȐȊȈȍȚ ȚȈȒ, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȍșȍȚ ȏȈ ȕȐȝ ȓȐȠȤ șȐȔȊȖȓȐȟȍșȒȖȍ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ Ȑ ȖȟȍȕȤ șȒȖȘȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȍȑ. ǺȈȒ ȟȚȖ ȕțȎȕȖ ȕȍțȒȓȖȕȕȖ ȐȌȚȐ ȗțȚȍȔ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌț, Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǹȈȔ ȖȟȍȕȤ șȒȖȘȖ ȗȖȔȖȎȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ȗȍȘȍȕȍșȚȐșȤ Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȉȍșȗȖȒȖȐȚȤșȧ Ȑȏ-ȏȈ ȘȈȏȕȣȝ ȕȍȗȘȐȧȚȕȖșȚȍȑ, ȗȘȐ ȓȦȉȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ ȍȔț șȓȍȌțȍȚ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ șȊȖȍ ȗȖȊșȍȌȕȍȊȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ, ȊȖ ȊșȍȔ ȗȖȓȈȋȈȧșȤ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖȟȍȕȤ ȊȈȎȕȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȐȔȍȍȚ șȓȖȊȖ țȗȈȌȝȈȘȈȑȈȕ, «ȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȧ». ǶȕȖ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊȐȌȐȚ Ȋșȍ Ȋ ȐșȚȐȕȕȖȔ șȊȍȚȍ; Ȗȕ ȗȖȕȐȔȈȍȚ șȔȣșȓ ȊșȍȋȖ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǺǭDzǹǺ 13 ȥȊȈȔ ȊȐȔȖȒȠȑȈ ȋȈȌȎȈ-ȑțȚȝȈ-ȗȈȔ ȈȉȌȎȈ-ȕȈȉȝȈș ȚȍȕȈȗȐ ȗȈȘȠȈȌȈ-ȋȈȚȐȔ ȋȈȔȐȚȍȕȈ ȑțȒȚȈȝ ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ-șȐȌȌȝȈ-ȊȐȉțȌȝȈȐȘ țȗȈȋȐȑȈȔȈȕȈȒȈȘȔȈȌȉȝțȚȈȔ șȊȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȔ ȋȈȘțȌȈșȈȕȖ 'ȋȈȚ ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȊȐȔȖȒȠȑȈ — ȖșȊȖȉȖȌȐȊ; ȋȈȌȎȈ-ȑțȚȝȈ-ȗȈȔ — ȞȈȘȧ șȓȖȕȖȊ (ǫȈȌȎȍȕȌȘț); ȈȉȌȎȈ-ȕȈȉȝȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȑȏ ȗțȗȒȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȘȈșȚȍȚ ȓȖȚȖș; ȚȍȕȈ — ȐȔ (ǫȈȌȎȍȕȌȘȖȑ); ȈȗȐ — ȚȈȒȎȍ; ȗȈȘȠȈȌȈ-ȋȈȚȐȔ — ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ șȗțȚȕȐȒȈ ǫȖșȗȖȌȈ; ȋȈȔȐȚȍȕȈ — ȏȈȕȧȊȠȐȔ; ȑțȒȚȈȝ — șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȣȑ; ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ — ȎȐȚȍȓȧȔȐ ǫȈȕȌȝȈȘȊȈȓȖȒȐ; șȐȌȌȝȈ — ȎȐȚȍȓȧȔȐ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ; ȊȐȉțȌȝȈȐȝ — Ȑ ȊȍȓȐȒȐȔȐ țȟȍȕȣȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ; țȗȈȋȐȑȈȔȈȕȈ — ȊȖșȗȍȊȈȍȔȣȔȐ; ȒȈȘȔȈ — (șȖȊȍȘȠȈȦȡȐȔȐșȧ Ȋ ȕȍȑ) ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔȐ ȌȍȧȕȐȧȔȐ; ȈȌȉȝțȚȈȔ — Ȋ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕțȦ; șȊȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȔ — Ȋ ǹȊȖȦ ȖȉȐȚȍȓȤ; ȋȈȘțȌȈ-ȈșȈȕȈȝ — ȊȖșșȍȌȈȦȡȐȑ ȕȈ ǫȈȘțȌȍ; ȈȋȈȚ — ȖȚȉȣȓ. ǪȣȏȊȖȓȐȊ ȞȈȘȧ șȓȖȕȖȊ Ȑȏ ȗȈșȚȐ ȒȘȖȒȖȌȐȓȈ Ȑ ȐȏȉȈȊȐȊ ȍȋȖ ȖȚ ȗȖȌȖȉȕȖȋȖ ȒȘȖȒȖȌȐȓț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ, ǫȖșȗȖȌȤ ȌȈȘȖȊȈȓ ȍȔț șȈȘțȗȤȧ-ȔțȒȚȐ. ǵȈ ȋȓȈȏȈȝ ț Ȋșȍȝ ȋȈȕȌȝȈȘȊȖȊ, șȐȌȌȝȖȊ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, șȓȈȊȐȊȠȐȝ ǫȖșȗȖȌȈ ȏȈ ǭȋȖ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȍ ȌȍȧȕȐȧ, ǫȖșȗȖȌȤ Ȋȏȧȓ ș șȖȉȖȑ ǫȈȌȎȍȕȌȘț Ȑ, ȊȖșșȍȌȈȧ ȕȈ ǫȈȘțȌȍ, ȊȍȘȕțȓșȧ Ȋ ǹȊȖȦ ȌȐȊȕțȦ ȖȉȐȚȍȓȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȊȈȎȕȖ șȓȖȊȖ ȊȐȔȖȒȠȑȈ . Ǭȓȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȔȖȒȠȈ, ȐȓȐ ȔțȒȚȐ, șȗȈșȍȕȐȍ, ȖȏȕȈȟȈȍȚ ȊȖȑȚȐ Ȋ ȟȐșȓȖ ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȝ ǫȖșȗȖȌȈ. ǰȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ ȌȖȊȖȓȤșȚȊțȦȚșȧ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍȔ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȔȖȎȕȖ ȖȉȘȍșȚȐ, șȓȐȊȠȐșȤ ș șȐȧȕȐȍȔ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, ȕȖ Ȍȓȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȔțȒȚȐ (ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ) ȖȏȕȈȟȈȍȚ ȕȍ șȓȐȧȕȐȍ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ, Ȉ ȊȖȏȕȍșȍȕȐȍ Ȋ ȔȐȘ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ, ȋȌȍ ȔȖȎȕȖ șȚȈȚȤ ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖ ȥȚȖȔț ȗȖȊȖȌț Ȋ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (10.14.8) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȚȈȚ Țȍ 'ȕțȒȈȔȗȈȔ șțșȈȔȐȒȠȈȔȈȕȖ ȉȝțȕȌȎȈȕȈ ȥȊȈȚȔȈ-ȒȘȐȚȈȔ ȊȐȗȈȒȈȔ ȝȘȐȌ-ȊȈȋ-ȊȈȗțȘȉȝȐȘ ȊȐȌȈȌȝȈȕ ȕȈȔȈș Țȍ ȌȎȐȊȍȚȈ ȑȖ ȔțȒȚȐ-ȗȈȌȍ șȈ ȌȈȑȈ-ȉȝȈȒ «Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȐȡȍȚ ǺȊȖȍȑ ȔȐȓȖșȚȐ Ȑ ȚȍȘȗȍȓȐȊȖ ȗȍȘȍȕȖșȐȚ Ȋșȍ ȕȍȊȏȋȖȌȣ, ȊȣȏȊȈȕȕȣȍ ȍȋȖ ȉȣȓȣȔȐ ȗȖșȚțȗȒȈȔȐ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȕȍțșȚȈȕȕȖ șȓțȎȐȚ Ǻȍȉȍ Ȋ Ȕȣșȓȧȝ, șȓȖȊȈȔȐ Ȑ ȚȍȓȖȔ Ȑ ȊșȍȋȌȈ șȒȓȖȕȧȍȚșȧ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ, Ȗȕ, ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ, 81


82 ȌȖșȚȖȐȕ ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ». ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȚȍȘȗȍȓȐȊȖ ȗȍȘȍȕȖșȐȚ Ȋșȍ ȚȘțȌȕȖșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ Ȑ șȔȐȘȍȕȕȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȔțȒȚȐ-ȗȈȌȍ șȈ ȌȈȑȈ-ȉȝȈȒ, ȗȖȐșȚȐȕȍ ȌȖșȚȖȑȕȣȔ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ. ǹȓȖȊȈ ȌȈȑȈ-ȉȝȈȒ ȖȏȕȈȟȈȦȚ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȗȘȈȊȖ țȌȖșȚȖȐȚȤșȧ ȔȐȓȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ǪȈȑȠȕȈȊ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȖșȚȖ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ, ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȧ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈ. ǺȖȋȌȈ Ȗȕ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȏȈȒȖȕȕȖȍ ȗȘȈȊȖ ȊȖȏȕȍșȚȐșȤ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȈȓȖȒț. Ǭȓȧ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț, ȗȘȈȊȖ ȎȐȚȤ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȈȓȖȒȍ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȚȈȒȐȔ Ȏȍ ȖșȧȏȈȍȔȣȔ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȖ șȣȕȈ ȕȈ ȐȔțȡȍșȚȊȖ ȖȚȞȈ. DzȖȋȌȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, Ȗȕ ȖȟȐȡȈȍȚșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ Ȑ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ șȓțȋȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ. ǶȉȢȧșȕȍȕȐȍ ȥȚȖȔț ȌȈȍȚșȧ Ȋ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (2.10.6): ȔțȒȚȐȘ ȝȐȚȊȈȕȑȈȚȝȈ ȘțȗȈȔ șȊȈȘțȗȍȕȈ ȊȑȈȊȈșȚȝȐȚȐȝ . ǷȖȌ șȓȖȊȖȔ șȊȈȘțȗȈ ȏȌȍșȤ ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȍȚșȧ șȈȘțȗȤȧ-ȔțȒȚȐ: ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȍ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț, Ȑ ȖȉȘȍȚȍȕȐȍ ȊȍȟȕȖȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ șȓțȋȐ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ — șȓțȋȐ, ȌțȝȖȊȕȖȍ ȚȍȓȖ ȒȖȚȖȘȖȋȖ Ȋ ȚȖȟȕȖșȚȐ ȗȖȌȖȉȕȖ Țȍȓț ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȌȍȘȎȈȡȍȋȖ Ȋ ǹȊȖȐȝ ȟȍȚȣȘȍȝ ȘțȒȈȝ ȠȈȕȒȝț, ȟȈȒȘț, ȋȈȌț Ȑ ȗȈȌȔț (ȘȈȒȖȊȐȕț, ȌȐșȒ, ȉțȓȈȊț Ȑ ȓȖȚȖș). ǸȈȏȓȐȟȐȍ ȔȍȎȌț ȔțȒȚȐ ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȈ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȖșȚȖȐȚ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȈȊȍȟȕȖ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ șȓțȋȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚ, ȝȖȚȧ Ȑ șȓȐȊȈȍȚșȧ ș șȐȧȕȐȍȔ ȉȘȈȝȔȈȌȎȤȖȚȐ, ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȕȍȕȈȌȍȎȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȑ ȗȖȚȖȔț, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, șȕȖȊȈ ȗȈȌȈȍȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ. ǨȘțȝȑȈ ȒȘȐȟȟȝȘȍȕȈ ȗȈȘȈȔ ȗȈȌȈȔ ȚȈȚȈȝ ȗȈȚȈȕȚȑ ȈȌȝȖ 'ȕȈȌȘȐȚȈ-ȑțȠȔȈȌ-ȈȕȋȝȘȈȑȈȝ (ǩȝȈȋ., 10.2.32). ǬȖșȚȐȋȕțȊ șȐȧȕȐȧ ǩȘȈȝȔȈȕȈ Ȑ șȓȐȊȠȐșȤ ș ȕȐȔ, ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȍȉȧ șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț, ȗȖȥȚȖȔț ȍȋȖ șȕȖȊȈ ȕȈȟȕȍȚ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȤ ȔȐȘșȒȈȧ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ Ȑ Ȗȕ ȖȚȒȘȣȊȈȍȚ ȉȖȓȤȕȐȞȣ, țȟȍȉȕȣȍ ȏȈȊȍȌȍȕȐȧ, ȒȖȘȔȐȚ ȉȍȌȕȣȝ Ȑ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȗȘȖȟȍȑ ȔȐȘșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, ȒȖȚȖȘȈȧ, ȗȖ ȍȋȖ ȔȕȍȕȐȦ, ȊȈȎȕȍȍ, ȟȍȔ șȓțȎȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǨȕȈȌȘȐȚȈ-ȑțȠȔȈȌ- ȈȕȋȝȘȈȑȈȝ . ǰȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ ȕȍ șȟȐȚȈȦȚ, ȟȚȖ șȓțȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț ȊȈȎȕȍȍ șȓțȎȍȕȐȧ ȉȍȌȕȧȒȈȔ, ȕȍȋȘȈȔȖȚȕȣȔ Ȑ ȉȖȓȤȕȣȔ. ǽȖȚȧ ȖȕȐ Ȑ ȚȊȍȘȌȧȚ ȉȘȈȝȔȈ șȈȚȑȈ ȌȎȈȋȈȕ ȔȐȚȝȑȈ: «ǩȘȈȝȔȈȕ — ȥȚȖ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȤ, Ȉ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ — ȐȓȓȦȏȐȧ», — ȐȔ ȋȖȘȈȏȌȖ ȉȖȓȤȠȍ ȕȘȈȊȐȚșȧ șȓțȎȐȚȤ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț, ȕȍȎȍȓȐ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 14 ȥȚȈȕ ȔȈȝȈ-ȘȈȌȎȈ ȚȈȊȍȘȐȚȖ ȔȈȑȈ ȒȘȐȠȕȈȕțȉȝȈȊȖ ȋȈȌȎȈ-ȘȈȌȎȈ-ȔȖȒȠȈȕȈȔ șȊȈȘȋȑȈȔ ȑȈȠȈșȑȈȔ ȒȈȓȐ-ȒȈȓȔȈȠȈȗȈȝȈȔ ȌțȝșȊȈȗȕȈ-ȕȈȠȈȔ ȒțȘț-ȊȈȘȑȈ ȠȘȐȕȊȈȚȈȔ ȥȚȈȚ — ȥȚȖ; ȔȈȝȈ-ȘȈȌȎȈ — Ȗ ȊȍȓȐȒȐȑ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ; ȚȈȊȈ — Ȍȓȧ Țȍȉȧ; ȐȘȐȚȈȝ — ȗȖȊȍȌȈȕȖ; ȔȈȑȈ — ȔȕȖȦ; ȒȘȐȠȕȈ-ȈȕțȉȝȈȊȈȝ — ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȈȧ ȔȖȡȤ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ (ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȒȖȚȖȘȖȑ Ƕȕ șȗȈșȈȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ); ȋȈȌȎȈ-ȘȈȌȎȈ-ȔȖȒȠȈȕȈȔ — ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȞȈȘȧ șȓȖȕȖȊ; șȊȈȘȋȑȈȔ — ȌȖșȚȐȎȍȕȐȍ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚ; ȑȈȠȈșȑȈȔ — ȗȘȐțȔȕȖȎȍȕȐȍ șȓȈȊȣ (șȓȈȊȣ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ); ȒȈȓȐ-ȒȈȓȔȈȠȈ-ȈȗȈȝȈȔ — țȔȍȕȤȠȍȕȐȍ ȕȍȟȐșȚȖȋȖ ȊȓȐȧȕȐȧ DzȈȓȐ-ȦȋȐ; ȌțȝșȊȈȗȕȈ-ȕȈȠȈȔ — ȗȘȖȚȐȊȖȌȍȑșȚȊȐȍ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȔ ȌțȘȕȣȝ șȕȖȊ; ȒțȘț-ȊȈȘȑȈ — Ȗ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ DzțȘț; ȠȘȐȕȊȈȚȈȔ — șȓțȠȈȦȡȐȝ. Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȗȖȚȖȔȒȖȊ DzțȘț, ȧ ȖȗȐșȈȓ ȟțȌȍșȕțȦ șȐȓț DzȘȐȠȕȣ, ȒȖȚȖȘțȦ Ƕȕ ȗȘȖȧȊȐȓ, șȗȈșȈȧ ȞȈȘȧ șȓȖȕȖȊ. dzȦȉȖȑ, ȒȚȖ șȓțȠȈȍȚ ȥȚȖ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ, 82


83 șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȌȖșȚȖȑȕȣȔ ȊȖȏȕȍșȚȐșȤ ȕȈ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ. ǷȘȖșȚȖ țșȓȣȠȈȊ ȥȚȖȚ ȘȈșșȒȈȏ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȉȘȍȚȍȚ ȘȍȗțȚȈȞȐȦ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȐȏȉȈȊȐȚșȧ ȖȚ ȗȈȋțȉȕȖȋȖ ȊȓȐȧȕȐȧ DzȈȓȐ- ȦȋȐ Ȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ țȊȐȌȐȚ ȌțȘȕȣȝ șȕȖȊ. ǺǭDzǹǺ 15 ȑȈȚȝȈȕțȒȐȘȚȈȑȈȕȚȑ ȥȚȈȟ ȟȝȘȍȑȈș-ȒȈȔȈ ȌȊȐȌȎȈȚȈȑȈȝ ȠțȟȈȑȈȝ ȗȘȈȚȈȘ țȚȚȝȈȑȈ ȌțȝșȊȈȗȕȈȌȑ-țȗȈȠȈȕȚȈȑȍ ȑȈȚȝȈ — ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ (ȉȍȏ ȐșȒȈȎȍȕȐȑ); ȈȕțȒȐȘȚȈȑȈȕȚȐ — ȊȖșȗȍȊȈȦȚ; ȥȚȈȚ — ȥȚȖ (ȘȈșșȒȈȏ Ȗ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȐ ǫȈȌȎȍȕȌȘȣ); ȠȘȍȑȈȝ- ȒȈȔȈȝ — ȎȍȓȈȦȡȐȍ șȍȉȍ ȉȓȈȋȈ; ȌȊȐ-ȌȎȈȚȈȑȈȝ — ȌȊȈȎȌȣȘȖȎȌȍȕȕȣȍ (ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȒȠȈȚȘȐȐ Ȑ ȊȈȑȠȤȐ); ȠțȟȈȑȈȝ — ȊșȍȋȌȈ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȦȡȐȍ ȟȐșȚȖȚț (ȥȚȖ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ ); ȗȘȈȚȈȝ — țȚȘȖȔ; țȚȚȝȈȑȈ — ȊșȚȈȊ; ȌțȝșȊȈȗȕȈ-ȈȌȐ — Ȋșȍȝ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ȌțȘȕȣȝ șȕȖȊ; țȗȈȠȈȕȚȈȑȍ — ȘȈȌȐ țșȚȘȈȕȍȕȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț, ȟȚȖȉȣ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊ, ȗȘȐȟȐȕȧȍȔȣȝ ȌțȘȕȣȔȐ șȕȈȔȐ, Ȋșȍ, ȒȚȖ ȎȍȓȈȍȚ șȍȉȍ ȌȖȉȘȈ — Ȑ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȒȠȈȚȘȐȐ, ȊȈȑȠȤȐ Ȑ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȉȘȈȝȔȈȕȣ-ȊȈȑȠȕȈȊȣ, — ȗȘȖȉțȌȐȊȠȐșȤ țȚȘȖȔ ȖȚȖ șȕȈ, ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ȥȚȖ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ȉȍȏ ȐșȒȈȎȍȕȐȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȎȌȣȑ șȚȐȝ Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ, ȖșȖȉȍȕȕȖ Ȋ «ȀȘȐȔȈȌǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» Ȑ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ», ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ ȔȈȕȚȘȖȑ. ǯȌȍșȤ șȓȖȊȖ ȑȈȚȝȈȕțȒȐȘȚȈȑȈȕȚȐ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ ȗȐșȈȕȐȧ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȚȤ ȚȈȒȐȔȐ, ȒȈȒ ȖȕȐ ȍșȚȤ, ȉȍȏ ȐșȒȈȎȍȕȐȑ. ǵȖ ȕȍȌȖȉȘȖșȖȊȍșȚȕȣȍ ȓȦȌȐ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȋȘȈȔȔȈȚȐȟȍșȒȐȝ țȝȐȡȘȍȕȐȑ ȐșȒȈȎȈȦȚ ȗȖȌȓȐȕȕȣȍ ȗȐșȈȕȐȧ Ȑ ȚȖȓȒțȦȚ Ȑȝ ȚȍȒșȚȣ ȕȈ șȊȖȑ ȓȈȌ. ǺȈȒȐȝ ȖȚȒȓȖȕȍȕȐȑ șȓȍȌțȍȚ ȐȏȉȍȋȈȚȤ. ȅȚȖ ȗȘȍȌȗȐșȣȊȈȦȚ ǪȍȌȣ, Ȑ Ȗ ȚȖȔ Ȏȍ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȑ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ — ȖȌȐȕ Ȑȏ ȔȈȝȈȌȎȈȕ, ȊȍȓȐȒȐȝ ȏȕȈȚȖȒȖȊ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȕȈțȒȐ. Ƕȕ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȑȈȚȝȈȕțȒȐȘȚȈȑȈȕȚȐ — ȕțȎȕȖ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ȔȈȕȚȘț ȉȍȏ ȖȚȒȓȖȕȍȕȐȑ Ȑ ȐșȒȈȎȍȕȐȑ; ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ ȟȍȓȖȊȍȒ șȔȖȎȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȗȖȌȓȐȕȕȖȍ ȉȓȈȋȖ. ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȖșȖȉȍȕȕȖ șȖȊȍȚțȍȚ, ȟȚȖȉȣ ȉȘȈȝȔȈȕȣ (ȠțȟȈȑȈȝ) ȗȖȊȚȖȘȧȓȐ Ȋșȍ ȥȚȐ ȔȈȕȚȘȣ ș țȚȘȈ, șȘȈȏț ȗȖșȓȍ ȗȘȖȉțȎȌȍȕȐȧ. ǰȏ-ȏȈ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȝ ȕȈȔȐ ȋȘȍȝȖȊ ȗȖ ȕȖȟȈȔ Ȕȣ ȊȐȌȐȔ ȌțȘȕȣȍ șȕȣ, Ȑ ȖȕȐ ȖȟȍȕȤ ȕȈș ȉȍșȗȖȒȖȧȚ. ǺȈȒ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȍ Ȑȏ- ȏȈ ȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȖȚșȚțȗȓȍȕȐȧ ȖȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌț ȗȘȐșȕȐȓșȧ ȖȌȕȈȎȌȣ ȈȌ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȌțȝșȊȈȗȕȈ, ȐȓȐ ȌțȘȕȣȍ șȕȣ, ȗȘȐȝȖȌȧȚ Ȓ ȕȈȔ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȒȈȒȐȝ-ȚȖ ȕȈȠȐȝ ȗȘȍȋȘȍȠȍȕȐȑ. ǰȕȖȋȌȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȋȘȍȠȕȐȒȈ Ȋ țȟȍȕȐȒȐ, Ȑ, ȟȚȖȉȣ ȘȈșȗȓȈȚȐȚȤșȧ ȏȈ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȌțȘȕȣȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ șȊȖȍȋȖ țȟȍȕȐȒȈ, ȍȔț ȐȕȖȋȌȈ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȊȐȌȍȚȤ ȌțȘȕȣȍ șȕȣ. ǺȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȌȖȉȘ, ȟȚȖ Ȋ șȊȖȍȔ șȚȘȍȔȓȍȕȐȐ șȗȈșȈȚȤ ȓȦȌȍȑ, ȗȈȊȠȐȝ ȎȍȘȚȊȖȑ ȊȓȐȧȕȐȧ DzȈȓȐ-ȦȋȐ, Ȗȕ ȋȖȚȖȊ ȚȍȘȗȍȚȤ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȈ, ȗȘȐȟȐȕȧȍȔȣȍ ȌțȘȕȣȔȐ șȕȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐȝȖȌȧȚ Ȓ ȕȍȔț Ȑȏ-ȏȈ ȋȘȍȝȖȊ ȍȋȖ țȟȍȕȐȒȖȊ. ǷȖȥȚȖȔț țȟȍȕȐȒ, ȗȖȓțȟȐȊȠȐȑ ȗȖșȊȧȡȍȕȐȍ, ȌȖȓȎȍȕ ȐșȒȘȍȕȕȍ șȚȈȘȈȚȤșȧ ȕȍ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȕȖȊȣȝ ȋȘȍȝȖȊ, ȟȚȖȉȣ ȕȍ șȖȏȌȈȊȈȚȤ ȚȘțȌȕȖșȚȍȑ ȕȐ șȍȉȍ, ȕȐ șȊȖȍȔț ȌțȝȖȊȕȖȔț țȟȐȚȍȓȦ. ǷȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ, ȗȍȘȍȌ ȖȋȕȍȔ, ȗȍȘȍȌ șȊȖȐȔ ȌțȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȍȔ Ȑ ȗȍȘȍȌ ȊȈȑȠȕȈȊȈȔȐ ȟȍșȚȕȣȑ țȟȍȕȐȒ ȖȉȍȡȈȍȚ ȊȖȏȌȍȘȎȐȊȈȚȤșȧ ȖȚ ȓȦȉȣȝ ȋȘȍȝȖȊȕȣȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ. ȅȚȖ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȉȖȓȤȠȍ ȋȘȍȠȐȚȤ Ȑ ȖșȓȖȎȕȧȚȤ ȎȐȏȕȤ șȍȉȍ Ȑ ȌȘțȋȐȔ. 83


84 ǺǭDzǹǺ 16 ȐȌȈȔ ȈȝȈ ȝȈȘȐȝ ȗȘȐȚȖ ȋȈȌȎȍȕȌȘȈȔ ȒțȘț-șȈȚȚȈȔȈ ȠȘȐȕȊȈȚȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈ-ȔȈȑȖ ȊȐȉȝțȝ ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; ȈȝȈ — șȒȈȏȈȓ; ȝȈȘȐȝ — ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ; ȗȘȐȚȈȝ — ȌȖȊȖȓȤȕȣȑ; ȋȈȌȎȍȕȌȘȈȔ — ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ; ȒțȘț-șȈȚ-ȚȈȔȈ — Ȗ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ DzțȘț; ȠȘȐȕȊȈȚȈȔ — șȓțȠȈȦȡȐȝ; șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ — (Ȋ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȐ) Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈ-ȔȈȑȈȝ — ȊȍȏȌȍșțȡȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȊȐȉȝțȝ — ǪȍȓȐȒȐȑ. Ƕ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȗȖȚȖȔȒȖȊ DzțȘț! ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ǹȊȍȘȝȌțȠȈ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȉȣȓ ȖȟȍȕȤ ȌȖȊȖȓȍȕ ǫȈȌȎȍȕȌȘȖȑ. ǷȍȘȍȌ ȊșȍȔȐ șȖȉȘȈȊȠȐȔȐșȧ Ƕȕ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ ȞȈȘȦ șȓȖȕȖȊ ș ȚȈȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ. ǺǭDzǹǺȃ 17 - 24 ȠȘȐ-ȉȝȈȋȈȊȈȕ țȊȈȟȈ ȑȍ ȔȈȔ ȚȊȈȔ ȟȈ șȈȘȈȠ ȟȍȌȈȔ ȋȐȘȐ-ȒȈȕȌȈȘȈ-ȒȈȕȈȕȈȔ ȊȍȚȘȈ-ȒȐȟȈȒȈ-ȊȍȕțȕȈȔ ȋțȓȔȈȕȐ șțȘȈ-ȗȈȌȈȗȈȕ ȠȘȐȕȋȈȕȐȔȈȕȐ ȌȝȐȠȕȑȈȕȐ ȉȘȈȝȔȈȕȖ Ȕȍ ȠȐȊȈșȑȈ ȟȈ ȒȠȐȘȖȌȈȔ Ȕȍ ȗȘȐȑȈȔ ȌȝȈȔȈ ȠȊȍȚȈ-ȌȊȐȗȈȔ ȟȈ ȉȝȈșȊȈȘȈȔ ȠȘȐȊȈȚșȈȔ ȒȈțșȚțȉȝȈȔ ȔȈȓȈȔ ȋȈȌȈȔ ȒȈțȔȖȌȈȒȐȔ ȔȈȔȈ șțȌȈȘȠȈȕȈȔ ȗȈȕȟȈȌȎȈȕȑȈȔ șțȗȈȘȕȈȔ ȗȈȚȈȋȍȠȊȈȘȈȔ ȠȍȠȈȔ ȟȈ ȔȈȚ-ȒȈȓȈȔ șțȒȠȔȈȔ ȠȘȐȑȈȔ ȌȍȊȐȔ ȔȈȌ-ȈȠȘȈȑȈȔ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ ȕȈȘȈȌȈȔ ȘȐȠȐȔ ȉȝȈȊȈȔ ȗȘȈȝȘȈȌȈȔ ȥȊȈ ȟȈ ȔȈȚșȑȈ-ȒțȘȔȈ-ȊȈȘȈȝȈȌȑȈȐȘ ȈȊȈȚȈȘȈȐȝ ȒȘȐȚȈȕȐ Ȕȍ ȒȈȘȔȈȕȑ ȈȕȈȕȚȈ-ȗțȕȑȈȕȐ șțȘȑȈȔ șȖȔȈȔ ȝțȚȈȠȈȕȈȔ ȗȘȈȕȈȊȈȔ șȈȚȑȈȔ ȈȊȑȈȒȚȈȔ ȋȖ-ȊȐȗȘȈȕ ȌȝȈȘȔȈȔ ȈȊȑȈȑȈȔ ȌȈȒȠȈȑȈȕȐȘ ȌȝȈȘȔȈ-ȗȈȚȕȐȝ șȖȔȈ-ȒȈȠȑȈȗȈȑȖȘ ȈȗȐ 84


85 ȋȈȕȋȈȔ șȈȘȈșȊȈȚȐȔ ȕȈȕȌȈȔ ȒȈȓȐȕȌȐȔ șȐȚȈ-ȊȈȘȈȕȈȔ ȌȝȘțȊȈȔ ȉȘȈȝȔȈ-ȘȐȠȐȕ șȈȗȚȈ ȗțȕȑȈ-ȠȓȖȒȈȔȠ ȟȈ ȔȈȕȈȊȈȕ țȚȚȝȈȑȈȗȈȘȈ-ȘȈȚȘȈȕȚȍ ȗȘȈȑȈȚȈȝ șțșȈȔȈȝȐȚȈȝ șȔȈȘȈȕȚȐ ȔȈȔȈ ȘțȗȈȕȐ ȔțȟȑȈȕȚȍ Țȍ 'ȔȝȈșȖ 'ȒȝȐȓȈȚ ȠȘȐ-ȉȝȈȋȈȊȈȕ țȊȈȟȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ șȒȈȏȈȓ; ȑȍ — ȒȖȚȖȘȣȍ; ȔȈȔ — Ȕȍȕȧ; ȚȊȈȔ — Țȍȉȧ; ȟȈ — Ȑ; șȈȘȈȝ — ȖȏȍȘȖ; ȟȈ — Ȑ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; ȋȐȘȐ — ȋȖȘț (ȋȖȘț ǺȘȐȒțȚȈ); ȒȈȕȌȈȘȈ — ȗȍȡȍȘȣ; ȒȈȕȈȕȈȔ — Ȑ șȈȌȣ; ȊȍȚȘȈ — ȚȘȖșȚȕȐȒȈ; ȒȐȟȈȒȈ — ȗțșȚȖȚȍȓȖȋȖ ȉȈȔȉțȒȈ; ȊȍȕțȕȈȔ — Ȑ ȗȘȖȟȐȝ ȊȐȌȖȊ ȉȈȔȉțȒȈ; ȋțȓȔȈȕȐ — ȏȈȘȖșȓȐ; șțȘȈ-ȗȈȌȈȗȈȕ — ȘȈȑșȒȐȍ ȌȍȘȍȊȤȧ; ȠȘȐȕȋȈȕȐ — ȊȍȘȠȐȕȣ; ȐȔȈȕȐ — ȥȚȐ; ȌȝȐȠȕȑȈȕȐ — ȖȉȐȚȍȓȐ; ȉȘȈȝȔȈȕȈȝ — ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ; Ȕȍ — ǴȖȍȋȖ; ȠȐȊȈșȑȈ — ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ; ȟȈ — Ȑ; ȒȠȐȘȈ-țȌȈȔ — ǴȖȓȖȟȕȣȑ ȖȒȍȈȕ; Ȕȍ — Ǵȕȍ; ȗȘȐȑȈȔ — ȌȖȘȖȋȖȑ; ȌȝȈȔȈ — ȖȉȐȚȍȓȤ; ȠȊȍȚȈ-ȌȊȐȗȈȔ — ȕȈȏȣȊȈȍȔțȦ ǩȍȓȣȔ ǶșȚȘȖȊȖȔ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȉȝȈșȊȈȘȈȔ — ȉȓȐșȚȈȦȡțȦ ȌțȝȖȊȕȣȔ șȐȧȕȐȍȔ; ȠȘȐȊȈȚșȈȔ — ȏȕȈȒ ȀȘȐȊȈȚșȈ; ȒȈțșȚțȉȝȈȔ — ȉȘȐȓȓȐȈȕȚ DzȈțșȚțȉȝȈ; ȔȈȓȈȔ — ȋȐȘȓȧȕȌț; ȋȈȌȈȔ — ȗȈȓȐȞț; ȒȈțȔȖȌȈȒȐȔ — ȕȈȏȣȊȈȍȔțȦ DzȈțȔȖȌȈȒȐ; ȔȈȔȈ — ǴȖȦ; șțȌȈȘȠȈȕȈȔ — ȌȐșȒ ǹțȌȈȘȠȈȕȈ; ȗȈȕȟȈȌȎȈȕȑȈȔ — ȘȈȒȖȊȐȕț ǷȈȕȟȈȌȎȈȕȤȧ; șțȗȈȘȕȈȔ — ǫȈȘțȌț; ȗȈȚȈȋȈ-ȐȠȊȈȘȈȔ — ȞȈȘȧ ȗȚȐȞ; ȠȍȠȈȔ — ȀȍȠț-ǵȈȋț (ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȔ ȇ ȗȖȒȖȦșȤ); ȟȈ — Ȑ; ȔȈȚ-ȒȈȓȈȔ — ǴȖȦ ȟȈșȚȤ; șțȒȠȔȈȔ — ȚȖȕȟȈȑȠțȦ; ȠȘȐȑȈȔ ȌȍȊȐȔ — ȉȖȋȐȕȦ șțȌȤȉȣ; ȔȈȚȈȠȘȈȑȈȔ — ȊȖ ȊșȍȔ ȖȚ Ǵȍȕȧ ȏȈȊȐșȧȡțȦ; ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ — ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț; ȕȈȘȈȌȈȔ ȘȐȠȐȔ — ǵȈȘȈȌț ǴțȕȐ, ȊȍȓȐȒȖȋȖ șȊȧȚȖȋȖ; ȉȝȈȊȈȔ — ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț; ȗȘȈȝȘȈȌȈȔ ȥȊȈ ȟȈ — Ȉ ȚȈȒȎȍ ǷȘȈȝȓȈȌț; ȔȈȚșȑȈ — ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǴȈȚșȤȦ; ȒțȘȔȈ — ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ DzțȘȔț; ȊȈȘȈȝȈ — ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȊȍȗȘȧ; ȈȌȑȈȐȝ — Ȑ ȗȘȖȟȐȍ; ȈȊȈȚȈȘȈȐȝ — ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȔȐ; ȒȘȐȚȈȕȐ — șȖȏȌȈȕȕȣȍ; Ȕȍ — ǴȖȐȔȐ; ȒȈȘȔȈȕȐ — ȌȍȧȕȐȧ; ȈȕȈȕȚȈ — ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖ; ȗțȕȑȈȕȐ — ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȍ; șțȘȑȈȔ — ȉȖȋȈ ǹȖȓȕȞȈ; șȖȔȈȔ — ȉȖȋȈ dzțȕȣ; ȝțȚȈȠȈȕȈȔ — ȉȖȋȈ Ȗȋȕȧ; ȗȘȈȕȈȊȈȔ — ȔȈȕȚȘț ȖȔȒȈȘȈ; șȈȚȑȈȔ — ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ ǰșȚȐȕț; ȈȊȑȈȒȚȈȔ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ Ȋ ȍȍ șȖȊȖȒțȗȕȖșȚȐ; ȋȖ-ȊȐȗȘȈȕ — ȒȖȘȖȊ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ; ȌȝȈȘȔȈȔ — ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ; ȈȊȑȈȑȈȔ — ȕȍșȒȖȕȟȈȍȔȣȍ; ȌȈȒȠȈȑȈȕȐȝ — ȌȖȟȍȘȐ ǬȈȒȠȐ; ȌȝȈȘȔȈ-ȗȈȚȕȐȝ — ȗȘȐȔȍȘȕȣȝ Ȏȍȕ; șȖȔȈ — ȉȖȋȈ dzțȕȣ; ȒȈȠȑȈȗȈȑȖȝ — Ȑ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȘȐȠȐ DzȈȠȤȧȗȣ; ȈȗȐ — ȚȈȒȎȍ; ȋȈȕȋȈȔ — ȘȍȒț ǫȈȕȋț; șȈȘȈșȊȈȚȐȔ — ȘȍȒț ǹȈȘȈșȊȈȚȐ; ȕȈȕȌȈȔ — ȘȍȒț ǵȈȕȌț; ȒȈȓȐȕȌȐȔ — ȘȍȒț ȇȔțȕț; șȐȚȈ-ȊȈȘȈȕȈȔ — șȓȖȕȈ ǨȑȘȈȊȈȚț; ȌȝȘțȊȈȔ — ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǬȝȘțȊț; ȉȘȈȝȔȈȘȐȠȐȕ — ȊȍȓȐȒȐȝ ȘȐȠȐ; șȈȗȚȈ — șȍȔȤ; ȗțȕȑȈ-ȠȓȖȒȈȕ — Ȋ ȊȣșȠȍȑ șȚȍȗȍȕȐ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȝ; ȟȈ — Ȑ; ȔȈȕȈȊȈȕ — ȓȦȌȍȑ; țȚȚȝȈȑȈ — ȗȖȌȕȧȊȠȐșȤ; ȈȗȈȘȈ-ȘȈȚȘȈȈȕȚȍ — ȕȈ ȐșȝȖȌȍ ȕȖȟȐ; ȗȘȈȑȈȚȈȝ — șȚȈȘȈȚȍȓȤȕȖ; șț-șȈȔȈȝȐȚȈȝ — ȋȓțȉȖȒȖ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȣȍ; șȔȈȘȈȕȚȐ — ȊșȗȖȔȐȕȈȦȚ; ȔȈȔȈ — ǴȖȐ; ȘțȗȈȕȐ — ȖȉȘȈȏȣ; ȔțȟȑȈȕȚȍ — ȖșȊȖȉȖȎȌȈȦȚșȧ; Țȍ — Țȍ; ȈȔȝȈșȈȝ — ȖȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȋȘȍȝȈ; ȈȒȝȐȓȈȚ — ȊșȧȒȖȋȖ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ șȒȈȏȈȓ: ǶȚ Ȋșȍȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȋȘȍȝȈ ȖșȊȖȉȖȌȧȚșȧ Ȋșȍ Țȍ, ȒȚȖ ȊșȚȈȍȚ ȕȈ ȐșȝȖȌȍ ȕȖȟȐ Ȑ ȌȖ ȊȖșȝȖȌȈ șȖȓȕȞȈ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȚ Ȋșȍ șȊȖȐ ȔȣșȓȐ ȕȈ ǴȖȍȔ ȖȉȘȈȏȍ, ȕȈ Țȍȉȍ, ȕȈ ȥȚȖȔ ȖȏȍȘȍ, ȕȈ ȥȚȖȑ ȋȖȘȍ Ȑ ȍȍ ȗȍȡȍȘȈȝ, ȕȈ șȈȌȈȝ, ȚȘȖșȚȕȐȒȍ, ȉȈȔȉțȒȍ Ȑ ȘȈȑșȒȐȝ ȌȍȘȍȊȤȧȝ; ȕȈ ǴȖȍȑ ȖȉȐȚȍȓȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȖȉȐȚȍȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ; ȕȈ ȚȘȍȝ ȊȍȘȠȐȕȈȝ ȋȖȘȣ ǺȘȐȒțȚȈ — ȏȖȓȖȚȖȑ, șȍȘȍȉȘȧȕȖȑ Ȑ ȎȍȓȍȏȕȖȑ; ȕȈ ǴȖȓȖȟȕȖȔ ȖȒȍȈȕȍ, ȗȖșȘȍȌȐ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȇ ȊȖȏȓȍȎț; ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȖșȚȘȖȊȍ 85


86 ȀȊȍȚȈȌȊȐȗȍ, ȊȍȟȕȖ ȐȏȓțȟȈȦȡȍȔ ȌțȝȖȊȕȖȍ șȐȧȕȐȍ; ȕȈ ǴȖȍȔ ȏȕȈȒȍ ȀȘȐȊȈȚșȍ, ȕȈ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȖȔ ȒȈȔȕȍ DzȈțșȚțȉȝȍ, ȕȈ ǴȖȍȑ ȋȐȘȓȧȕȌȍ ǪȈȑȌȎȈȧȕȚȐ, ȕȈ ǴȖȍȑ ȗȈȓȐȞȍ DzȈțȔȖȌȈȒȐ, ȕȈ ȌȐșȒȍ ǹțȌȈȘȠȈȕȈ Ȑ ȘȈȒȖȊȐȕȍ ǷȈȕȟȈȌȎȈȕȤȍ; ȕȈ ȞȈȘȍ ȗȚȐȞ ǫȈȘțȌȍ, ȕȖșȧȡȍȔ Ǵȍȕȧ ȕȈ șȊȖȍȑ șȗȐȕȍ; ȕȈ ǴȖȍȔ ȓȖȎȍ ȀȍȠȍ-ǵȈȋȍ; ȕȈ ȉȖȋȐȕȍ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ — ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȐ ǴȖȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ; ȕȈ ǫȖșȗȖȌȍ ǩȘȈȝȔȍ, ǵȈȘȈȌȍ ǴțȕȐ, ǫȖșȗȖȌȍ ȀȐȊȍ Ȑ ǷȘȈȝȓȈȌȍ; ȕȈ ǴȖȐȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȝ, ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ ǴȈȚșȤȧ, DzțȘȔȈ Ȑ ǪȈȘȈȝȈ; ȕȈ ǴȖȐȝ ȕȍȐșȟȐșȓȐȔȣȝ ȊșȍȉȓȈȋȐȝ ȌȍȧȕȐȧȝ, ȌȈȘțȦȡȐȝ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȍ ȊșȍȔ, ȒȚȖ Ȗ ȕȐȝ șȓȣȠȐȚ; ȕȈ șȖȓȕȞȍ, ȓțȕȍ, Ȗȋȕȍ Ȑ ȔȈȕȚȘȍ ȖȔȒȈȘȈ; ȕȈ ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ ǰșȚȐȕȍ Ȑ șȖȊȖȒțȗȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ; ȕȈ ȒȖȘȖȊȈȝ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȈȝ, ȕȈ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ; ȕȈ ȎȍȕȈȝ ǹȖȔȣ Ȑ DzȈȠȤȧȗȣ — ȌȖȟȍȘȧȝ ȞȈȘȧ ǬȈȒȠȐ; ȕȈ ȘȍȒȈȝ ǫȈȕȋȍ, ǹȈȘȈșȊȈȚȐ, ǵȈȕȌȍ Ȑ ȇȔțȕȍ (DzȈȓȐȕȌȐ); ȕȈ șȓȖȕȍ ǨȑȘȈȊȈȚȍ, ȕȈ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǬȝȘțȊȍ, ȕȈ șȍȔȐ ȘȐȠȐ Ȑ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȝ ȓȦȌȧȝ. ǺǭDzǹǺ 25 ȑȍ ȔȈȔ șȚțȊȈȕȚȑ ȈȕȍȕȈȕȋȈ ȗȘȈȚȐȉțȌȝȑȈ ȕȐȠȈȚȑȈȑȍ ȚȍȠȈȔ ȗȘȈȕȈȚȑȈȑȍ ȟȈȝȈȔ ȌȈȌȈȔȐ ȊȐȗțȓȈȔ ȋȈȚȐȔ ȑȍ — ȒȖȚȖȘȣȍ; ȔȈȔ — Ǵȕȍ; șȚțȊȈȕȚȐ — ȊȖȏȕȖșȧȚ ȔȖȓȐȚȊȣ; ȈȕȍȕȈ — ȥȚȐȔ (șȗȖșȖȉȖȔ); ȈȕȋȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȗȘȈȚȐȉțȌȝȑȈ — ȗȘȖȉțȌȐȊȠȐșȤ; ȕȐȠȈ-ȈȚȑȈȑȍ — ȕȈ ȐșȝȖȌȍ ȕȖȟȐ; ȚȍȠȈȔ — (Ȍȓȧ) ȕȐȝ; ȗȘȈȕȈ- ȈȚȑȈȑȍ — Ȋ ȔȖȔȍȕȚ șȔȍȘȚȐ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȝȈȔ — ȇ; ȌȈȌȈȔȐ — ȌȈȦ; ȊȐȗțȓȈȔ — Ȋȍȟȕȣȑ, ȕȍșȒȖȕȟȈȍȔȣȑ; ȋȈȚȐȔ — ȗȍȘȍȝȖȌ Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ. Ƕ ȔȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ! ǪșȍȔ, ȒȚȖ ȊșȚȈȍȚ ș ȗȖșȚȍȓȐ ȕȈ ȐșȝȖȌȍ ȕȖȟȐ Ȑ ȊȖȏȕȖșȐȚ Ǵȕȍ ȔȖȓȐȚȊȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȖȏȕȍș Țȣ, ȇ ȌȈȘțȦ Ȋ ȒȖȕȞȍ Ȑȝ ȎȐȏȕȐ ȊȍȟȕȖȍ țȉȍȎȐȡȍ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǺǭDzǹǺ 26 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȐȚȑ ȈȌȐȠȑȈ ȝȘȐȠȐȒȍȠȈȝ ȗȘȈȌȝȔȈȑȈ ȌȎȈȓȈȌȎȖȚȚȈȔȈȔ ȝȈȘȠȈȑȈȕ ȊȐȉțȌȝȈȕȐȒȈȔ ȈȘțȘȖȝȈ ȒȝȈȋȈȌȝȐȗȈȔ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȈȌȐȠȑȈ — ȕȈȒȈȏȈȊ; ȝȘȐȠȐȒȍȠȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȗȘȈȌȝȔȈȑȈ — ȗȖȌțȊ; ȌȎȈȓȈ-ȌȎȈ-țȚȚȈȔȈȔ — Ȋ ȘȈȒȖȊȐȕț, ȓțȟȠțȦ Ȑȏ ȌȈȘȖȊ ȔȖȘȧ; ȝȈȘȠȈȑȈȕ — ȘȈȌțȦȡȐȑ; ȊȐȉțȌȝȈ-ȈȕȐȒȈȔ — ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȊȖ ȋȓȈȊȍ ȒȖȚȖȘȣȝ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȈȘțȘȖȝȈ — ȊȏȖȠȍȓ; ȒȝȈȋȈ-ȈȌȝȐȗȈȔ — ȕȈ șȗȐȕț ǫȈȘțȌȍ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǬȈȊ ȚȈȒȖȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȍ, ǫȖșȗȖȌȤ ǽȘȐȠȐȒȍȠȈ ȗȖȌțȓ Ȋ ǹȊȖȦ ȘȈȒȖȊȐȕț ǷȈȕȟȈȌȎȈȕȤȦ, Ȑ ȍȍ ȏȊțȒ ȕȈȗȖȓȕȐȓ ȘȈȌȖșȚȤȦ șȍȘȌȞȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ. ǷȖȚȖȔ Ƕȕ ȊȏȖȠȍȓ ȕȈ șȗȐȕț ǫȈȘțȌȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȖșȐȚ ǭȋȖ.

86


87 ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȟȍȚȊȍȘȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ǪȖșȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ».

Ƚɥɚɜɚ ɩɹɬɚɹ. ɉɨɥɭɛɨɝɢ ɩɪɨɫɹɬ ɭ Ƚɨɫɩɨɞɚ ɡɚɳɢɬɵ Ǫ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ Ȗ ȗȘȈȊȓȍȕȐȐ ȗȧȚȖȋȖ Ȑ ȠȍșȚȖȋȖ ǴȈȕț, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȗ ȔȖȓȐȚȊȈȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȗȘȖȒȓȧȓ ǬțȘȊȈșȈ ǴțȕȐ. ǸȈȑȊȈȚȈ, ȉȘȈȚ ǺȈȔȈșȣ, ȟȍȚȊȍȘȚȖȋȖ ǴȈȕț, Ȗ ȒȖȚȖȘȖȔ țȎȍ ȉȣȓȖ ȘȈșșȒȈȏȈȕȖ, șȚȈȓ ȗȧȚȣȔ ǴȈȕț. ǻ ǸȈȑȊȈȚȣ ȉȣȓȖ ȚȘȖȍ șȣȕȖȊȍȑ: ǨȘȌȎțȕȈ, ǩȈȓȐ Ȑ ǪȐȕȌȝȤȧ. ǪȖ ȊȘȍȔȍȕȈ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȥȚȖȋȖ ǴȈȕț ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘȈ ȕȖșȐȓ ȐȔȧ ǪȐȉȝț, ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ ȉȣȓȐ ǩȝțȚȈȘȈȐ, Ȉ Ȋ ȟȐșȓȍ șȍȔȐ ȘȐȠȐ — ǽȐȘȈȕȤȧȘȖȔȈ, ǪȍȌȈȠȐȘȈ Ȑ ǻȘȌȝȊȈȉȈȝț. ǹȣȕȖȔ ȘȐȠȐ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ȀțȉȝȘȈ Ȑ ȍȋȖ Ȏȍȕȣ ǪȐȒțȕȚȝȐ șȚȈȓ ǹȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȈȑȒțȕȚȝȈ. ǰșȗȖȓȕȧȧ ȗȘȖșȤȉț ǸȈȔȈȌȍȊȐ, Ƕȕ șȖȏȌȈȓ ȗȓȈȕȍȚț ǪȈȑȒțȕȚȝț. Ƕ ǭȋȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍ Ȑ ȌȍȧȕȐȧȝ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ Ȋ ǺȘȍȚȤȍȑ ȗȍșȕȐ. ȀȍșȚȣȔ ǴȈȕț ȉȣȓ ȟȈȒȠțȠȈ, șȣȕ ȟȈȒȠț ǴȈȕț. ǹȘȍȌȐ șȣȕȖȊȍȑ ȠȍșȚȖȋȖ ǴȈȕț ȊȣȌȍȓȧȓȐșȤ ǷțȘț, ǷțȘțȠȈ Ȑ ǹțȌȤȦȔȕȈ. ǪȖ ȊȘȍȔȍȕȈ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȥȚȖȋȖ ǴȈȕț, ǴȈȕȚȘȈȌȘțȔȈ șȚȈȓ ǰȕȌȘȖȑ, ȞȈȘȍȔ ȘȈȧ, ǨȗȤȐ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ, Ȉ ǽȈȊȐȠȔȈȕ Ȑ ǪȐȘȈȒȈ ȊȖȠȓȐ Ȋ ȟȐșȓȖ șȍȔȐ ȔțȌȘȍȞȖȊ. ǬȍȊȈșȈȔȉȝțȚȐ, ȎȍȕȈ ǪȈȑȘȈȌȎȐ, ȘȖȌȐȓȈ ǨȌȎȐȚț — ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǨȌȎȐȚȈ, ȗȘȐȕȧȊ ȖȉȓȐȒ ȟȍȘȍȗȈȝȐ Ȑ ȗȖȔȍșȚȐȊ ǹȍȉȍ ȕȈ șȗȐȕț ȋȖȘț ǴȈȕȌȈȘț, ȊșȗȈȝȚȈȓ ȖȒȍȈȕ Ȑ ȌȖȉȣȓ ȕȍȒȚȈȘ Ȍȓȧ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ ȖȟȍȕȤ ȏȈȝȖȚȍȓ țșȓȣȠȈȚȤ Ȗ ȗȈȝȚȈȕȤȍ ȖȒȍȈȕȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȚȈȓ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȚȤ ȍȔț, ȒȈȒ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȗȘȖȒȓȧȚȣȍ ǬțȘȊȈșȖȑ ǴțȕȐ, ȗȖȚȍȘȗȍȓȐ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ ȖȚ ȈșțȘȖȊ . dzȐȠȐȊȠȐșȤ ȘȈȑșȒȖȋȖ ȞȈȘșȚȊȈ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ ȊȖ ȌȊȖȘȍȞ șȖȉȘȈȕȐȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ Ȑ ȗȖȊȍȌȈȓȐ ȚȊȖȘȞț ȊșȍȓȍȕȕȖȑ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ. ǺȖȋȌȈ ǩȘȈȝȔȈ ȊȔȍșȚȍ ș ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ Ȓ ȉȍȘȍȋț ǴȖȓȖȟȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ Ȑ ȊȖȏȕȍș ȚȈȔ ȔȖȓȐȚȊȣ DzȠȐȘȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȘȈȌȎȈȕȕ țȌȐȚȈȔ ȥȚȈȚ Țȍ ȝȈȘȍȝ ȒȈȘȔȈȋȝȈ-ȕȈȠȈȕȈȔ ȋȈȌȎȍȕȌȘȈ-ȔȖȒȠȈȕȈȔ ȗțȕȑȈȔ ȘȈȐȊȈȚȈȔ ȚȊ ȈȕȚȈȘȈȔ ȠȘȐȕț ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; țȌȐȚȈȔ — ȖȗȐșȈȕȖ; ȥȚȈȚ — ȥȚȖ; Țȍ — Țȍȉȍ; ȝȈȘȍȝ — ǫȖșȗȖȌȈ; ȒȈȘȔȈ — ȌȍȧȕȐȧ; ȈȋȝȈ-ȕȈȠȈȕȈȔ — ȐȏȉȈȊȓȧȦȡȐȍ ȖȚ ȕȍșȟȈșȚȐȑ (ȚȖȋȖ, ȒȚȖ șȓțȠȈȍȚ Ȗ ȕȐȝ); ȋȈȌȎȍȕȌȘȈ-ȔȖȒȠȈȕȈȔ — ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ǫȈȌȎȍȕȌȘȣ; ȗțȕȑȈȔ — ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȍ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ șȓțȠȈȍȚ ȐȓȐ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚ Ȗ ȕȐȝ; ȘȈȐȊȈȚȈȔ — ȚȖ, ȟȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ ǸȈȑȊȈȚȣ ǴȈȕț; Țț — ȕȖ; ȈȕȚȈȘȈȔ — Ȋ ȥȚț ȥȗȖȝț; ȠȘȐȕț — ȊȣșȓțȠȈȑ.

87


88 ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Ƕ ȞȈȘȤ, ȧ ȘȈșșȒȈȏȈȓ Țȍȉȍ Ȗ ǫȈȌȎȍȕȌȘȈ-ȔȖȒȠȈȕȈȓȐȓȍ. dzȦȉȖȑ, ȒȚȖ șȓțȠȈȍȚ ȥȚȖ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ, ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȍ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȍ. ǪȕȐȔȈȧ ȘȈșșȒȈȏȈȔ Ȗ ȗȖȌȖȉȕȣȝ ȌȍȧȕȐȧȝ ǫȖșȗȖȌȈ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ Ȋșȍȝ șȊȖȐȝ ȋȘȍȝȖȊ. ǺȍȗȍȘȤ Ȏȍ ȧ ȗȖȊȍȌȈȦ Țȍȉȍ Ȗ ǸȈȑȊȈȚȍ ǴȈȕț. ǺǭDzǹǺ 2 ȗȈȕȟȈȔȖ ȘȈȐȊȈȚȖ ȕȈȔȈ ȔȈȕțș ȚȈȔȈșȈ-șȖȌȈȘȈȝ ȉȈȓȐ-ȊȐȕȌȝȑȈȌȈȑȈș ȚȈșȑȈ șțȚȈ ȝȈȘȌȎțȕȈ-ȗțȘȊȈȒȈȝ ȗȈȕȟȈȔȈȝ — ȗȧȚȣȑ; ȘȈȐȊȈȚȈȝ — ǸȈȑȊȈȚȈ; ȕȈȔȈ — ȗȖ ȐȔȍȕȐ; ȔȈȕțȝ — ǴȈȕț; ȚȈȔȈșȈșȖȌȈȘȈȝ — ȉȘȈȚ ǺȈȔȈșȣ ǴȈȕț; ȉȈȓȐ — ǩȈȓȐ; ȊȐȕȌȝȑȈ — ǪȐȕȌȝȤȧ; ȈȌȈȑȈȝ — Ȑ ȌȘțȋȐȍ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ; șțȚȈȝ — șȣȕȖȊȤȧ; ȝȈ — Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȈȘȌȎțȕȈ — ǨȘȌȎțȕȖȑ; ȗțȘȊȈȒȈȝ — ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ. ǸȈȑȊȈȚȈ, ȉȘȈȚ ǺȈȔȈșȣ, șȚȈȓ ȗȧȚȣȔ ǴȈȕț. ǭȋȖ ȋȓȈȊȕȣȔȐ șȣȕȖȊȤȧȔȐ ȉȣȓȐ ǨȘȌȎțȕȈ, ǩȈȓȐ Ȑ ǪȐȕȌȝȤȧ. ǺǭDzǹǺ 3 ȊȐȉȝțȘ ȐȕȌȘȈȝ șțȘȈ-ȋȈȕȈ ȘȈȌȎȈȕ ȉȝțȚȈȘȈȑȈȌȈȑȈȝ ȝȐȘȈȕȑȈȘȖȔȈ ȊȍȌȈȠȐȘȈ țȘȌȝȊȈȉȈȝȊ-ȈȌȈȑȖ ȌȊȐȌȎȈȝ ȊȐȉȝțȝ — ǪȐȉȝț; ȐȕȌȘȈȝ — ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș; șțȘȈ-ȋȈȕȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȉȝțȚȈȘȈȑȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ǩȝțȚȈȘȈȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ; ȝȐȘȈȕȑȈȘȖȔȈ — ǽȐȘȈȕȤȧȘȖȔȈ; ȊȍȌȈȠȐȘȈ — ǪȍȌȈȠȐȘȈ; țȘȌȝȊȈȉȈȝț — ǻȘȌȝȊȈȉȈȝț; ȈȌȈȑȈȝ — Ȑ ȌȘțȋȐȍ; ȌȊȐȌȎȈȝ — ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȐȓȐ ȘȐȠȐ, ȕȈșȍȓȧȦȡȐȍ șȍȔȤ ȗȓȈȕȍȚ. Ƕ ȞȈȘȤ, Ȋ ȥȗȖȝț ǸȈȑȊȈȚȣ ǴȈȕț ȊȓȈșȚȍȓȐȕȖȔ ȕȍȉȍș șȚȈȓ ǪȐȉȝț. Ǫ ȟȐșȓȍ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȉȣȓȐ ǩȝțȚȈȘȈȐ, Ȉ Ȋ ȟȐșȓȍ șȍȔȐ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȖȉȐȚȈȊȠȐȝ ȕȈ șȍȔȐ ȗȓȈȕȍȚȈȝ, — ǽȐȘȈȕȤȧȘȖȔȈ, ǪȍȌȈȠȐȘȈ Ȑ ǻȘȌȝȊȈȉȈȝț. ǺǭDzǹǺ 4 ȗȈȚȕȐ ȊȐȒțȕȚȝȈ ȠțȉȝȘȈșȑȈ ȊȈȐȒțȕȚȝȈȐȝ șțȘȈ-șȈȚȚȈȔȈȐȝ ȚȈȑȖȝ șȊȈ-ȒȈȓȈȑȈ ȌȎȈȌȎȕȍ ȊȈȐȒțȕȚȝȖ ȉȝȈȋȈȊȈȕ șȊȈȑȈȔ ȗȈȚȕȐ — ȎȍȕȈ; ȊȐȒțȕȚȝȈ — ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǪȐȒțȕȚȝȈ; ȠțȉȝȘȈșȑȈ — ȀțȉȝȘȣ; ȊȈȐȒțȕȚȝȈȐȝ — ș ǪȈȑȒțȕȚȝȈȔȐ; șțȘȈ-șȈȚ-ȚȈȔȈȐȝ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȚȈȑȖȝ — ȖȚ ȕȐȝ (ǪȐȒțȕȚȝȐ Ȑ ȀțȉȝȘȣ); șȊȈ-ȒȈȓȈȑȈ — ǹȊȖȍȑ ȗȖȓȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȍȑ; ȌȎȈȌȎȕȍ — ȘȖȌȐȓșȧ; ȊȈȐȒțȕȚȝȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; șȊȈȑȈȔ — ǹȈȔ.

88


89 ȀțȉȝȘȈ Ȑ ȍȋȖ ȎȍȕȈ ǪȐȒțȕȚȝȈ șȚȈȓȐ ȘȖȌȐȚȍȓȧȔȐ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȧȊȐȊȠȍȋȖșȧ ȊȔȍșȚȍ ș ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ, ǭȋȖ ȗȖȓȕȣȔȐ ȥȒșȗȈȕșȐȧȔȐ. ǺǭDzǹǺ 5 ȊȈȐȒțȕȚȝȈȝ ȒȈȓȗȐȚȖ ȑȍȕȈ ȓȖȒȖ ȓȖȒȈ-ȕȈȔȈșȒȘȐȚȈȝ ȘȈȔȈȑȈ ȗȘȈȘȚȝȑȈȔȈȕȍȕȈ ȌȍȊȑȈ ȚȈȚ-ȗȘȐȑȈ-ȒȈȔȑȈȑȈ ȊȈȐȒțȕȚȝȈȝ — ȗȓȈȕȍȚȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȈ; ȒȈȓȗȐȚȈȝ — șȖȏȌȈȕȈ; ȑȍȕȈ — ȒȖȚȖȘȣȔ; ȓȖȒȈȝ — ȗȓȈȕȍȚȈ; ȓȖȒȈ-ȕȈȔȈșȒȘȐȚȈȝ — ȚȈ, ȒȖȚȖȘȖȑ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȓȦȌȐ; ȘȈȔȈȑȈ — ǸȈȔȖȑ, ȉȖȋȐȕȍȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȗȘȈȘȚȝȑȈȔȈȕȍȕȈ — ȚȍȔ, Ȓ ȒȖȔț ȉȣȓȈ ȖȉȘȈȡȍȕȈ ȗȘȖșȤȉȈ; ȌȍȊȑȈ — ȉȖȋȐȕȍȑ; ȚȈȚ — ȍȍ; ȗȘȐȑȈ-ȒȈȔȑȈȑȈ — ȘȈȌȐ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ. ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ȉȖȋȐȕȍ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȈȑȒțȕȚȝȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, șȖȚȊȖȘȐȓ ȗȖ ȍȍ ȗȘȖșȤȉȍ ȍȡȍ ȖȌȕț ȗȓȈȕȍȚț ǪȈȑȒțȕȚȝț, ȒȖȚȖȘȖȑ șȚȈȓȐ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ Ȋșȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȖȚȔȍȟȈȍȚ ȏȌȍșȤ, ȟȚȖ ȥȚȈ ȗȓȈȕȍȚȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȈ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ Ȑ «ȀȘȐȔȈȌ- ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», Ȋ ȒȈȒȖȑ-ȚȖ ȔȖȔȍȕȚ ȊȘȍȔȍȕȐ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȏȌȍșȤ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȑȝ ȕȈȏȣȊȈȦȚ șȖȚȊȖȘȍȕȕȣȔȐ, ȕȖ Ȑ ȖȕȈ, Ȑ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» ȊȍȟȕȖ șțȡȍșȚȊțȦȚ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ Ȋșȍȓȍȕȕȣȝ, ȗȖȒȘȣȚȣȝ ȊȖșȍȔȤȦ ȖȉȖȓȖȟȒȈȔȐ. DzȈȒ ȗȖȊȍșȚȊțȍȚșȧ ȊȖ ǪȚȖȘȖȑ ȗȍșȕȐ, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ țȊȐȌȍȓ ǪȈȑȒțȕȚȝț ȍȡȍ ȌȖ ȕȈȟȈȓȈ ȚȊȖȘȍȕȐȧ. ǪȐȘȈȘȈȋȝȈȊȈ ǨȟȈȘȤȧ ȗȖȧșȕȧȍȚ, ȟȚȖ ȥȚȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȈ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȗȘȍȌȍȓȈȝ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǶȕȈ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȈ ȕȈȌ ȋȖȘȖȑ dzȖȒȈȓȖȒȈ, Ȑ ȍȑ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ Ȋșȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǺǭDzǹǺ 6 ȚȈșȑȈȕțȉȝȈȊȈȝ ȒȈȚȝȐȚȖ ȋțȕȈȠ ȟȈ ȗȈȘȈȔȖȌȈȑȈȝ ȉȝȈțȔȈȕ Șȍȕțȕ șȈ ȊȐȔȈȔȍ ȑȖ ȊȐȠȕȖȘ ȊȈȘȕȈȑȍȌ ȋțȕȈȕ ȚȈșȑȈ — ǭȋȖ (ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȧȊȐȊȠȍȋȖșȧ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ); ȈȕțȉȝȈȊȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȍ ȌȍȧȕȐȧ; ȒȈȚȝȐȚȈȝ — ȖȗȐșȈȕȣ; ȋțȕȈȝ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ; ȟȈ — Ȑ; ȗȈȘȈȔȈ-țȌȈȑȈȝ — ȊșȍșȓȈȊȕȣȍ; ȉȝȈțȔȈȕ — șȖșȚȈȊȓȧȦȡȐȍ ȏȍȔȓȦ; Șȍȕțȕ — ȟȈșȚȐȞȣ; șȈȝ — ǺȖȚ; ȊȐȔȈȔȍ — șȖșȟȐȚȈȓ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȊȐȠȕȖȝ — ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț; ȊȈȘȕȈȑȍȚ — șȖȟȚȍȚ; ȋțȕȈȕ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ. ǽȖȚȧ ȊȍȓȐȒȐȍ ȌȍȧȕȐȧ Ȑ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ǭȋȖ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȑ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȕȖ ȖȗȐșȈȕȣ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ, Ȕȣ ȗȖȘȖȑ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ Ȑȝ ȗȖȕȧȚȤ. ǵȖ Ȍȓȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȕȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖȋȖ. ǭșȓȐ ȒȚȖ-ȚȖ șțȔȍȍȚ șȖșȟȐȚȈȚȤ Ȋșȍ ȈȚȖȔȣ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Ȗȕ șȔȖȎȍȚ ȗȍȘȍȟȐșȓȐȚȤ Ȑ Ȋșȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǶȌȕȈȒȖ ȕȐȒȖȔț ȕȍ șȟȍșȚȤ Ȋșȍȝ ȈȚȖȔȖȊ, Ȑ ȚȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȕȐȒȚȖ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȍȘȍȟȐșȓȐȚȤ Ȋșȍ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȓȈȊȕȣȍ ȌȍȧȕȐȧ, Ȗ ȒȖȚȖȘȣȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, ǫȖșȗȖȌȤ șȖȊȍȘȠȐȓ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ǭȋȖ ȚȍȓȖȝȘȈȕȐȚȍȓȐ ǬȎȈȧ Ȑ ǪȐȌȎȈȧ, ȗȘȖȒȓȧȚȣȍ ȊȍȓȐȒȐȔȐ 89


90 ȔțȌȘȍȞȈȔȐ ǹȈȕȈȒȖȑ, ǹȈȕȈȚȈȕȖȑ, ǹȈȕȈȚ-DzțȔȈȘȖȔ Ȑ ǹȈȕȈȕȌȈȕȖȑ, șȚȈȓȐ ȌȍȔȖȕȈȔȐ. ǬȎȈȧ, șȚȈȊ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȍȑ, ȊȣȕțȎȌȍȕ ȉȣȓ șȘȈȎȈȚȤșȧ ș ǪȈȘȈȝȈȌȍȊȖȑ, Ȑ ȥȚȖȚ ǪȈȘȈȝȈȌȍȊȈ țȗȖȔȐȕȈȍȚșȧ Ȋ șȊȧȏȐ ș ȥȗȖȝȖȑ ǸȈȑȊȈȚȣ. ǶȌȕȈȒȖ Ȑȝ ȗȖȍȌȐȕȖȒ ȗȘȖȐȏȖȠȍȓ Ȋ ȗȍȘȐȖȌ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȗȍȘȊȖȋȖ ǴȈȕț, ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȏȕȈȚȖȒȐ ǪȍȌ șȟȐȚȈȦȚ, ȟȚȖ ȗȘȐȝȖȌȐȓȖ ȌȊȈ ǪȈȘȈȝȐ. ǵȖ, ȗȖ ȔȕȍȕȐȦ ȌȘțȋȐȝ, ǪȈȘȈȝȈ ȧȊȐȓșȧ ȊȖ ȊȘȍȔȍȕȈ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ ǴȈȕț Ȑ ȖșȚȈȊȈȓșȧ Ȋ ȊȖȌȈȝ ȖȒȍȈȕȈ ȌȖ ȕȈșȚțȗȓȍȕȐȧ ȥȗȖȝȐ ǸȈȑȊȈȚȣ. ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȋțȚ țșȖȔȕȐȚȤșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȖȌȖȉȕȖȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖ, ȕȖ ȖȚȊȍȚ ȗȘȖșȚ: Ȍȓȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖȋȖ. ǭșȓȐ ȉȣ ȒȚȖ- ȚȖ șȔȖȋ șȖșȟȐȚȈȚȤ Ȋșȍ ȈȚȖȔȣ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȍȔț, ȔȖȎȍȚ, Ȑ țȌȈȓȖșȤ ȉȣ ȗȍȘȍȟȐșȓȐȚȤ Ȋșȍ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǵȖ șȖșȟȐȚȈȚȤ Ȋșȍ ȈȚȖȔȣ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȕȐȒȚȖ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȐȒȚȖ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȗȍȘȍșȟȐȚȈȚȤ Ȋșȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 7 ȠȈȠȚȝȈȠ ȟȈ ȟȈȒȠțȠȈȝ ȗțȚȘȈȠ ȟȈȒȠțȠȖ ȕȈȔȈ ȊȈȐ ȔȈȕțȝ ȗțȘț-ȗțȘțȠȈ-șțȌȑțȔȕȈȗȘȈȔțȒȝȈȠ ȟȈȒȠțȠȈȚȔȈȌȎȈȝ ȠȈȠȚȝȈȝ — ȠȍșȚȖȑ; ȟȈ — Ȑ; ȟȈȒȠțȠȈȝ — ȟȈȒȠț; ȗțȚȘȈȝ — șȣȕ; ȟȈȒȠțȠȈȝ — ǿȈȒȠțȠȈ; ȕȈȔȈ — ȗȖ ȐȔȍȕȐ; ȊȈȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȔȈȕțȝ — ǴȈȕț; ȗțȘț — ǷțȘț; ȗțȘțȠȈ — ǷțȘțȠȈ; șțȌȑțȔȕȈ — ǹțȌȤȦȔȕȈ; ȗȘȈȔțȒȝȈȝ — Țȍ, ȊȖ ȋȓȈȊȍ ȒȖȚȖȘȣȝ; ȟȈȒȠțȠȈȈȚȔȈ-ȌȎȈȝ — șȣȕȖȊȤȧ ǿȈȒȠțȠȐ. ǿȈȒȠțȠȈ șȚȈȓ ȠȍșȚȣȔ ǴȈȕț. ǻ ȕȍȋȖ ȘȖȌȐȓȖșȤ ȔȕȖȋȖ șȣȕȖȊȍȑ Ȑ ȋȓȈȊȕȣȔȐ Ȑȏ ȕȐȝ ȉȣȓȐ ǷțȘț, ǷțȘțȠȈ Ȑ ǹțȌȤȦȔȕȈ. ǺǭDzǹǺ 8 ȐȕȌȘȖ ȔȈȕȚȘȈȌȘțȔȈș ȚȈȚȘȈ ȌȍȊȈ ȈȗȑȈȌȈȑȖ ȋȈȕȈȝ ȔțȕȈȑȈș ȚȈȚȘȈ ȊȈȐ ȘȈȌȎȈȕ ȝȈȊȐȠȔȈȌ-ȊȐȘȈȒȈȌȈȑȈȝ ȐȕȌȘȈȝ — ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș; ȔȈȕȚȘȈȌȘțȔȈȝ — ȐȏȊȍșȚȕȣȑ ȒȈȒ ǴȈȕȚȘȈȌȘțȔȈ; ȚȈȚȘȈ — ȚȖȋȌȈ (Ȋ ȠȍșȚțȦ ȔȈȕȊȈȕȚȈȘț ); ȌȍȊȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȈȗȑȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ǨȗȤȐ Ȑ ȗȘȖȟȐȍ; ȋȈȕȈȝ — șȖȕȔȣ; ȔțȕȈȑȈȝ — șȍȔȤ ȔțȌȘȍȞȖȊ; ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ; ȊȈȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȝȈȊȐȠȔȈȚ — ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǽȈȊȐȠȔȈȕ; ȊȐȘȈȒȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ǪȐȘȈȒȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ. Ǫ ȥȗȖȝț ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȟȈȒȠțȠȐ ǴȈȕț ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș ȕȖșȐȓ ȐȔȧ ǴȈȕȚȘȈȌȘțȔȣ. Ǫ ȟȐșȓȍ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȉȣȓȐ ǨȗȤȐ, Ȉ Ȋ ȟȐșȓȍ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ — ǽȈȊȐȠȔȈȕ Ȑ ǪȐȘȈȒȈ. ǺǭDzǹǺ 9 ȚȈȚȘȈȗȐ ȌȍȊȈșȈȔȉȝțȚȑȈȔ ȊȈȐȘȈȌȎȈșȑȈȉȝȈȊȈȚ șțȚȈȝ ȈȌȎȐȚȖ ȕȈȔȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȈȔȠȍȕȈ ȌȎȈȋȈȚȈȝ ȗȈȚȐȝ 90


91 ȚȈȚȘȈ ȈȗȐ — ȚȖȋȌȈ Ȏȍ (Ȋ Țț Ȏȍ șȈȔțȦ ȠȍșȚțȦ ȔȈȕȊȈȕȚȈȘț ); ȌȍȊȈșȈȔȉȝțȚȑȈȔ — ȊȖ (ȟȘȍȊȍ) ǬȍȊȈșȈȔȉȝțȚȐ; ȊȈȐȘȈȌȎȈșȑȈ — ǪȈȑȘȈȌȎȐ (ȍȍ ȔțȎȈ); ȈȉȝȈȊȈȚ — ȗȖȧȊȐȓșȧ; șțȚȈȝ — șȣȕ; ȈȌȎȐȚȈȝ ȕȈȔȈ — ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǨȌȎȐȚȈ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȈȔȠȍȕȈ — ȟȈșȚȐȟȕȖ; ȌȎȈȋȈȚȈȝ ȗȈȚȐȝ — ȊȓȈȌȣȒȈ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. Ǫ ȥȚț ȠȍșȚțȦ ȔȈȕȊȈȕȚȈȘț ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȊȓȈșȚȍȓȐȕ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȕȐșȠȍȓ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȟȈșȚȐȟȕȖȋȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ. Ƕȕ ȧȊȐȓșȧ Ȑȏ ȓȖȕȈ ǬȍȊȈșȈȔȉȝțȚȐ, Ȏȍȕȣ ǪȈȑȘȈȌȎȐ, Ȑ ȐȔȧ ǭȋȖ ȉȣȓȖ ǨȌȎȐȚȈ. ǺǭDzǹǺ 10 ȗȈȑȖȌȝȐȔ ȑȍȕȈ ȕȐȘȔȈȚȝȑȈ șțȘȈȕȈȔ șȈȌȝȐȚȈ șțȌȝȈ ȉȝȘȈȔȈȔȈȕȖ 'ȔȉȝȈșȐ ȌȝȘȐȚȈȝ ȒțȘȔȈ-ȘțȗȍȕȈ ȔȈȕȌȈȘȈȝ ȗȈȑȖȌȝȐȔ — ǴȖȓȖȟȕȣȑ ȖȒȍȈȕ; ȑȍȕȈ — ȒȖȚȖȘȣȔ; ȕȐȘȔȈȚȝȑȈ — ȊȏȉȐȊ; șțȘȈȕȈȔ — ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; șȈȌȝȐȚȈ — ȌȖȉȣȚ; șțȌȝȈ — ȕȍȒȚȈȘ; ȉȝȘȈȔȈȔȈȕȈȝ — ȌȊȐȎțȡȈȧșȧ; ȈȔȉȝȈșȐ — Ȋ ȊȖȌȍ; ȌȝȘȐȚȈȝ — (ȉȣȓȈ) ȕȍșȖȔȈ; ȒțȘȔȈ-ȘțȗȍȕȈ — ȗȘȐȕȧȊȠȐȔ ȖȉȓȐȟȤȍ ȟȍȘȍȗȈȝȐ; ȔȈȕȌȈȘȈȝ — ȋȖȘȈ ǴȈȕȌȈȘȈ. ǪșȗȈȝȚȈȊ ǴȖȓȖȟȕȣȑ ȖȒȍȈȕ, ǨȌȎȐȚȈ ȖȉȘȍȓ ȕȍȒȚȈȘ Ȍȓȧ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. Ǫ ȖȉȓȐȟȤȍ ȟȍȘȍȗȈȝȐ Ƕȕ ȗȍȘȍȌȊȐȋȈȓșȧ Ȋ ȋȓțȉȐȕȍ ȖȒȍȈȕȈ Ȑȏ șȚȖȘȖȕȣ Ȋ șȚȖȘȖȕț, ȌȍȘȎȈ ȕȈ șȗȐȕȍ ȖȋȘȖȔȕțȦ ȋȖȘț ǴȈȕȌȈȘȈ. ǺǭDzǹǺȃ 11 - 12 ȠȘȐ-ȘȈȌȎȖȊȈȟȈ ȑȈȚȝȈ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ ȉȘȈȝȔȈȕ ȔȈȚȝȐȚȈȝ ȒȠȐȘȈ-șȈȋȈȘȈȝ ȑȈȌ-ȈȘȚȝȈȔ ȊȈ ȑȈȚȈȠ ȟȈȌȘȐȔ ȌȈȌȝȈȘȈȔȉțȟȈȘȈȚȔȈȕȈ ȑȈȚȝȈȔȘȐȚȈȔ șțȘȈȐȝ ȗȘȈȗȚȈȔ ȒȐȔ ȟȈȕȑȈȌ ȈȉȝȈȊȈȚ ȚȈȚȈȝ ȥȚȈȌ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ ȒȈȘȔȈ ȊȈȌȈșȊȈ ȗȈȘȈȔȈȌȉȝțȚȈȔ ȠȘȐ-ȘȈȌȎȈ țȊȈȟȈ — ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ șȗȘȖșȐȓ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ; ȉȘȈȝȔȈȕ — Ȗ țȟȍȕȣȑ ȉȘȈȝȔȈȕ; ȔȈȚȝȐȚȈȝ — (ȉȣȓ) ȗȈȝȚȈȍȔ; ȒȠȐȘȈșȈȋȈȘȈȝ — ȖȒȍȈȕ ȔȖȓȖȒȈ; ȑȈȚ-ȈȘȚȝȈȔ — ȘȈȌȐ ȒȈȒȖȑ ȞȍȓȐ; ȊȈ — ȐȓȐ; ȑȈȚȈȝ — ȗȖȟȍȔț (ȗȖ ȒȈȒȖȑ ȗȘȐȟȐȕȍ); ȟȈ — Ȑ; ȈȌȘȐȔ — ȋȖȘț (ǴȈȕȌȈȘț); ȌȈȌȝȈȘȈ — ȌȍȘȎȈȓ; ȈȔȉțȟȈȘȈ-ȈȚȔȈȕȈ — ǹȖȉȖȑ, ȗȘȐȕȧȊȠȐȔ ȖȉȓȐȒ ȟȍȘȍȗȈȝȐ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȈȔȘȐȚȈȔ — ȕȍȒȚȈȘ; șțȘȈȐȝ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȗȘȈȗȚȈȔ — ȌȖȉȣȚ; ȒȐȔ — ȟȚȖ; ȟȈ — Ȑ; ȈȕȑȈȚ — ȌȘțȋȖȍ; ȈȉȝȈȊȈȚ — ȉȣȓȖ; ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȥȚȈȚ — ȥȚȖ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȒȈȘȔȈ — ȌȍȧȕȐȍ; ȊȈȌȈșȊȈ — ȖȗȐȠȐ; ȗȈȘȈȔȈ-ȈȌȉȝțȚȈȔ — Ȋ ȊȣșȠȍȑ șȚȍȗȍȕȐ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖȍ. ǾȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ șȗȘȖșȐȓ: Ƕ ȊȍȓȐȒȐȑ ȉȘȈȝȔȈȕ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ, ȏȈȟȍȔ Ȑ ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȊșȗȈȝȚȈȓ ǴȖȓȖȟȕȣȑ ȖȒȍȈȕ? ǷȖȟȍȔț Ƕȕ ȗȖȋȘțȏȐȓșȧ Ȋ ȕȍȋȖ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ 91


92 ȟȍȘȍȗȈȝȐ Ȑ ȌȍȘȎȈȓ ȕȈ șȗȐȕȍ ȋȖȘț ǴȈȕȌȈȘȈ? DzȈȒ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȌȖșȚȈȓșȧ ȕȍȒȚȈȘ Ȑ ȟȚȖ ȍȡȍ ȗȖȧȊȐȓȖșȤ ȕȈ șȊȍȚ ȖȚ ȗȈȝȚȈȕȤȧ ȖȒȍȈȕȈ? ǷȘȖȠț Țȍȉȧ, ȗȖȊȍȌȈȑ Ȕȕȍ ȖȉȖ Ȋșȍȝ ȥȚȐȝ ȟțȌȍșȕȣȝ ȌȍȧȕȐȧȝ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺǭDzǹǺ 13 ȚȊȈȑȈ șȈȕȒȈȚȝȑȈȔȈȕȍȕȈ ȔȈȝȐȔȕȈ șȈȚȊȈȚȈȔ ȗȈȚȍȝ ȕȈȚȐȚȘȐȗȑȈȚȐ Ȕȍ ȟȐȚȚȈȔ șțȟȐȘȈȔ ȚȈȗȈ-ȚȈȗȐȚȈȔ ȚȊȈȑȈ — ȚȖȉȖȑ, șȊȧȚȣȔ ȗȘȈȊȍȌȕȐȒȖȔ; șȈȕȒȈȚȝȑȈȔȈȕȍȕȈ — ȖȗȐșȣȊȈȍȔȣȔ; ȔȈȝȐȔȕȈ — ȊȍȓȐȟȐȍȔ; șȈȚȊȈȚȈȔ ȗȈȚȍȝ — ǫȖșȗȖȌȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ (ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ); ȕȈ — ȕȍ; ȈȚȐ-ȚȘȐȗȑȈȚȐ — țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȍȚșȧ Ȋ ȗȖȓȕȖȑ ȔȍȘȍ; Ȕȍ — ȔȖȍ; ȟȐȚȚȈȔ — șȍȘȌȞȍ; șțȟȐȘȈȔ — șȚȖȓȤ ȌȖȓȋȖ; ȚȈȗȈ — șȚȘȈȌȈȕȐȍȔ; ȚȈȗȐȚȈȔ — ȐȏȔțȟȍȕȕȖȍ. ǴȖȍ șȍȘȌȞȍ, ȐȏȔțȟȍȕȕȖȍ ȚȘȍȔȧ ȊȐȌȈȔȐ șȚȘȈȌȈȕȐȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ, Ȋșȍ ȍȡȍ ȕȍ ȕȈșȣȚȐȓȖșȤ ȚȊȖȐȔȐ ȘȈșșȒȈȏȈȔȐ Ȗ șȓȈȊȕȣȝ ȌȍȧȕȐȧȝ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǺǭDzǹǺ 14 ȠȘȐ-șțȚȈ țȊȈȟȈ șȈȔȗȘȐȠȚȖ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȥȊȈȔ ȌȊȈȐȗȈȑȈȕȈ-șțȚȖ ȌȊȐȌȎȈȝ ȈȉȝȐȕȈȕȌȑȈ ȝȈȘȍȘ ȊȐȘȑȈȔ ȈȉȝȑȈȟȈȠȚțȔ ȗȘȈȟȈȒȘȈȔȍ ȠȘȐ-șțȚȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ǹțȚȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; șȈȔȗȘȐȠȚȈȝ — șȗȘȖȠȍȕȕȣȑ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȌȊȈȐȗȈȑȈȕȈ-șțȚȈȝ — șȣȕ ǪȤȧșȈȌȍȊȣ; ȌȊȐ-ȌȎȈȝ — Ȗ ȉȘȈȝȔȈȕȣ; ȈȉȝȐȕȈȕȌȑȈ — ȗȖȉȓȈȋȖȌȈȘȐȊ (ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȈȘȐȒȠȐȚȈ); ȝȈȘȍȝ ȊȐȘȑȈȔ — ȌȖȉȓȍșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ; ȈȉȝȑȈȟȈȠȚțȔ — ȖȗȐșȣȊȈȚȤ; ȗȘȈȟȈȒȘȈȔȍ — ȗȖȗȣȚȈȓșȧ. ȀȘȐ ǹțȚȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȔțȌȘȣȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ, șȖȉȘȈȊȠȐȍșȧ ȏȌȍșȤ, Ȋ ǵȈȑȔȐȠȈȘȈȕȤȍ. DzȖȋȌȈ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ, șȣȕ ǬȊȈȑȗȈȧȕȣ, țșȓȣȠȈȓ ȊȖȗȘȖșȣ ȞȈȘȧ, Ȗȕ ȗȖȝȊȈȓȐȓ ȍȋȖ Ȑ șȚȈȓ ȋȖȊȖȘȐȚȤ ȌȈȓȤȠȍ, șȚȈȘȈȧșȤ ȖȗȐșȈȚȤ ȊȍȓȐȟȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺȃ 15 - 16 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȑȈȌȈ ȑțȌȌȝȍ 'șțȘȈȐȘ ȌȍȊȈ ȉȈȌȝȑȈȔȈȕȈȝ ȠȐȚȈȑțȌȝȈȐȝ ȋȈȚȈșȈȊȖ ȕȐȗȈȚȐȚȈ ȕȖȚȚȐȠȚȝȍȘȈȕ șȔȈ ȉȝțȘȐȠȈȝ ȑȈȌȈ ȌțȘȊȈșȈȝ ȠȈȗȍȕȈ șȍȕȌȘȈ ȓȖȒȈș ȚȘȈȑȖ ȕȘȐȗȈ ȕȐȝȠȘȐȒȈȠ ȟȈȉȝȈȊȈȔș ȚȈȚȘȈ 92


93 ȕȍȠțȘ ȐȌȎȑȈȌȈȑȈȝ ȒȘȐȑȈȝ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȑȈȌȈ — ȒȖȋȌȈ; ȑțȌȌȝȍ — Ȋ ȉȐȚȊȍ; ȈșțȘȈȐȝ — ȌȍȔȖȕȈȔȐ; ȌȍȊȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȉȈȌȝȑȈȔȈȕȈȝ — ȖșȈȎȌȈȍȔȣȍ; ȠȐȚȈ-ȈȑțȌȝȈȐȝ — ȊȖȖȘțȎȍȕȕȣȍ ȏȔȍȧȔȐ; ȋȈȚȈ-ȈșȈȊȈȝ — ȐșȗțșȒȈȦȡȐȍ ȌȣȝȈȕȐȍ; ȕȐȗȈȚȐȚȈȝ — ȗȈȊȠȐȍ (ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ Ȑȏ ȕȐȝ); ȕȈ — ȕȍ; țȚȚȐȠȚȝȍȘȈȕ — ȔȖȋțȚ ȊșȚȈȚȤ; șȔȈ — ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȉȝțȘȐȠȈȝ — Ȋ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȍ șȊȖȍȔ; ȑȈȌȈ — ȒȖȋȌȈ; ȌțȘȊȈșȈȝ — ǬțȘȊȈșȣ ǴțȕȐ; ȠȈȗȍȕȈ — ȗȘȖȒȓȧȚȐȍȔ; șȈ-ȐȕȌȘȈȝ — șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȣȍ ǰȕȌȘȖȑ; ȓȖȒȈȝ ȚȘȈȑȈȝ — ȚȘȐ ȔȐȘȈ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȕȐȝȠȘȐȒȈȝ — ȓȐȠȍȕȕȣȍ ȉȖȋȈȚșȚȊ; ȟȈ — Ȑ; ȈȉȝȈȊȈȕ — șȚȈȓȐ; ȚȈȚȘȈ — ȚȖȋȌȈ; ȕȍȠțȝ — ȕȍ șȖȊȍȘȠȈȓȐșȤ; ȐȌȎȑȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ Ȑ ȗȘȖȟȐȍ; ȒȘȐȑȈȝ — ȘȐȚțȈȓȣ. ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: DzȖȋȌȈ Ȋ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȉȐȚȊ ȈșțȘȣ ȧȘȖșȚȕȖ ȈȚȈȒȖȊȈȓȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȏȔȍȑ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȖȚȍȘȗȍȓȐ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ Ȑ ȔȕȖȋȐȍ Ȑȏ ȕȐȝ ȗȖȋȐȉȓȐ. ǶȎȐȊȐȚȤ Ȑȝ ȉȣȓȖ țȎȍ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ. Ǫ ȚȖ ȊȘȍȔȧ, Ȗ ȞȈȘȤ, ȕȈ ȗȖȓțȉȖȋȈȝ ȓȍȎȈȓȖ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ǬțȘȊȈșȣ ǴțȕȐ, ȗȖȥȚȖȔț Ȋșȍ ȚȘȐ ȔȐȘȈ șȚȘȈȌȈȓȐ ȖȚ ȕȐȡȍȚȣ Ȑ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȋ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȖȉȘȧȌȣ. Ǫșȍ ȥȚȖ ȗȘȐȊȍȓȖ ȔȐȘ Ȓ ȖȟȍȕȤ ȗȍȟȈȓȤȕȣȔ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȠȈșȚȘȈȝ ȍșȚȤ ȐșȚȖȘȐȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ǬțȘȊȈșȈ ǴțȕȐ, ȗȘȖȝȖȌȧ ȖȌȕȈȎȌȣ ȗȖ ȌȖȘȖȋȍ, țȊȐȌȍȓ ǰȕȌȘț, ȊȖșșȍȌȈȦȡȍȋȖ ȕȈ șȓȖȕȍ, Ȑ ȗȖȌȕȍș ȍȔț ȋȐȘȓȧȕȌț, șȕȧȊ ȍȍ ș șȍȉȧ. ǰȕȌȘȈ Ȏȍ, Ȗȉțȧȕȕȣȑ ȋȖȘȌȣȕȍȑ, Ȋȏȧȓ ȋȐȘȓȧȕȌț Ȑ, ȕȍ ȊȣȘȈȏȐȊ ǬțȘȊȈșȍ ȕȐȒȖȋȖ ȗȖȟȚȍȕȐȧ, ȕȍȉȘȍȎȕȖ ȕȈȒȐȕțȓ ȍȍ ȕȈ ȝȖȉȖȚ șȊȖȍȋȖ șȓȖȕȈ. ǹȓȖȕ, ȕȍȘȈȏțȔȕȖȍ ȎȐȊȖȚȕȖȍ, ȕȍ ȔȖȋ ȗȖ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊț ȖȞȍȕȐȚȤ ȥȚȖȚ ȗȖȌȈȘȖȒ, ȗȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȗȘȖșȚȖ ȉȘȖșȐȓ ȍȍ șȍȉȍ ȗȖȌ ȕȖȋȐ Ȑ ȘȈșȚȖȗȚȈȓ. ǶșȒȖȘȉȓȍȕȕȣȑ ȚȈȒȐȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍȔ, ǬțȘȊȈșȈ ǴțȕȐ ȚțȚ Ȏȍ ȗȘȖȒȓȧȓ ǰȕȌȘț: «ǬȈ ȗȖșȚȐȋȕȍȚ Țȍȉȧ ȕȐȡȍȚȈ! ǬȈ ȓȐȠȐȠȤșȧ Țȣ Ȋșȍȝ șȊȖȐȝ ȉȖȋȈȚșȚȊ». ǰ ȚȖȋȌȈ ȗȖȓțȉȖȋȐ, șȚȘȈȌȈȊȠȐȍ, ș ȖȌȕȖȑ șȚȖȘȖȕȣ, ȖȚ ȕȈȗȈȌȍȕȐȧ ȌȍȔȖȕȖȊ, Ȉ ș ȌȘțȋȖȑ — ȖȚ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ ǬțȘȊȈșȣ ǴțȕȐ, ȓȐȠȐȓȐșȤ Ȋșȍȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȖȋȈȚșȚȊ Ȋ ȚȘȍȝ ȔȐȘȈȝ. ǩȣȚȤ ȟȍȘȍșȟțȘ ȉȖȋȈȚȣȔ Ȑ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȕȍȉȍȏȖȗȈșȕȖ. ǩȖȋȈȚȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȌțȔȈȍȚ ȕȐ Ȗ ȒȖȔ, ȒȘȖȔȍ șȍȉȧ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȔȖȎȍȚ ȓȍȋȒȖ ȖșȒȖȘȉȐȚȤ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȐȓȐ ȊȍȓȐȒȖȋȖ șȊȧȚȖȋȖ. ǺȈȒ ȊȓȐȧȍȚ ȕȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ. ǷȖȥȚȖȔț ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȌȝȈȕȈ-ȌțȘȔȈȌȈȕȌȝȈ — șȓȐȠȒȖȔ ȉȖȓȤȠȖȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ ȖșȓȍȗȓȧȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ǷȖȌȖȉȕȖȍ șȓțȟȐȓȖșȤ ȌȈȎȍ ș ǰȕȌȘȖȑ Ȋ ȍȋȖ ȕȍȉȍșȕȖȔ ȞȈȘșȚȊȍ, ȟȚȖ ȚȖȋȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ Țȍȝ, ȒȚȖ ȎȐȊȍȚ ȕȈ ǯȍȔȓȍ? ǩȖȋȈȚȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȌȖȓȎȍȕ țȟȐȚȤșȧ ȝȘȈȕȐȚȤ ȉȓȈȋȖȘȈȏțȔȐȍ Ȑ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȊȍșȚȐ șȍȉȧ ș ȊȈȑȠȕȈȊȈȔȐ Ȑ șȊȧȚȣȔȐ, ȐȕȈȟȍ Ȗȕ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȗȈȌȍȚ. ǺǭDzǹǺȃ 17 - 18 ȕȐȠȈȔȑȈȐȚȈȚ șțȘȈ-ȋȈȕȈ ȔȈȝȍȕȌȘȈ-ȊȈȘțȕȈȌȈȑȈȝ ȕȈȌȝȑȈȋȈȟȟȝȈȕ șȊȈȑȈȔ ȔȈȕȚȘȈȐȘ ȔȈȕȚȘȈȑȈȕȚȖ ȊȐȕȐȠȟȐȚȈȔ ȚȈȚȖ ȉȘȈȝȔȈ-șȈȉȝȈȔ ȌȎȈȋȔțȘ ȔȍȘȖȘ ȔțȘȌȝȈȕȐ șȈȘȊȈȠȈȝ șȈȘȊȈȔ ȊȐȌȎȕȈȗȈȑȈȔ ȟȈȒȘțȝ ȗȘȈȕȈȚȈȝ ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȐȕȍ 93


94 ȕȐȠȈȔȑȈ — țșȓȣȠȈȊ; ȥȚȈȚ — ȥȚȖ; șțȘȈ-ȋȈȕȈȝ — Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȔȈȝȈ-ȐȕȌȘȈ — ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ; ȊȈȘțȕȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ǪȈȘțȕȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ (ȗȖȓțȉȖȋȐ); ȕȈ — ȕȍ; ȈȌȝȑȈȋȈȟȟȝȈȕ — ȗȘȐȠȓȐ; șȊȈȑȈȔ — șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ; ȔȈȕȚȘȈȐȝ — ȖȉșțȎȌȍȕȐȧȔȐ; ȔȈȕȚȘȈȑȈȕȚȈȝ — ȖȉșțȎȌȈȦȡȐȍ; ȊȐȕȐȠȟȐȚȈȔ — ȖȒȖȕȟȈȚȍȓȤȕȖȔț ȘȍȠȍȕȐȦ; ȚȈȚȈȝ — ȚȖȋȌȈ; ȉȘȈȝȔȈșȈȉȝȈȔ — Ȋ șȖȉȘȈȕȐȍ, ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȖȍ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ; ȌȎȈȋȔțȝ — ȗȖȠȓȐ; ȔȍȘȖȝ — ȋȖȘȣ ǹțȔȍȘț; ȔțȘȌȝȈȕȐ — ȕȈ ȊȍȘȠȐȕȍ; șȈȘȊȈȠȈȝ — Ȋșȍ ȊȔȍșȚȍ; șȈȘȊȈȔ — Ȋșȍ; ȊȐȌȎȕȈȗȈȑȈȔ ȟȈȒȘțȝ — ȗȖȊȍȌȈȓȐ; ȗȘȈȕȈȚȈȝ — șȒȓȖȕȐȊȠȐȍșȧ; ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȐȕȍ — ǫȖșȗȖȌț ǩȘȈȝȔȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ǰȕȌȘȈ, ǪȈȘțȕȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, țȊȐȌȍȊ Ȋ ȒȈȒȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ ȖȕȐ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ, șȚȈȓȐ șȖȊȍȚȖȊȈȚȤșȧ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ, ȟȚȖȉȣ ȕȈȑȚȐ ȒȈȒȖȑ-ȚȖ ȊȣȝȖȌ, ȕȖ ȚȈȒ ȍȋȖ Ȑ ȕȍ ȕȈȠȓȐ. ǺȖȋȌȈ Ȋșȍ ȊȔȍșȚȍ ȖȕȐ ȕȈȗȘȈȊȐȓȐșȤ Ȓ ȊȍȘȠȐȕȍ ȋȖȘȣ ǹțȔȍȘț. ǺȈȔ, Ȋ șȖȉȘȈȕȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, ȗȖȓțȉȖȋȐ șȒȓȖȕȐȓȐșȤ Ȓ șȚȖȗȈȔ ȚȊȖȘȞȈ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ Ȑ ȗȖȊȍȌȈȓȐ ȍȔț ȖȉȖ ȊșȍȔ, ȟȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ. ǺǭDzǹǺȃ 19 - 20 șȈ ȊȐȓȖȒȑȍȕȌȘȈ-ȊȈȑȊ-ȈȌȐȕ ȕȐȝșȈȚȚȊȈȕ ȊȐȋȈȚȈ-ȗȘȈȉȝȈȕ ȓȖȒȈȕ ȈȔȈȕȋȈȓȈ-ȗȘȈȑȈȕ ȈșțȘȈȕ ȈȑȈȚȝȈ ȊȐȉȝțȝ șȈȔȈȝȐȚȍȕȈ ȔȈȕȈșȈ șȈȔșȔȈȘȈȕ ȗțȘțȠȈȔ ȗȈȘȈȔ țȊȈȟȖȚȗȝțȓȓȈ-ȊȈȌȈȕȖ ȌȍȊȈȕ șȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȗȈȘȈȝ șȈȝ — Ȗȕ (ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ); ȊȐȓȖȒȑȈ — țȊȐȌȍȊ; ȐȕȌȘȈ-ȊȈȑț-ȈȌȐȕ — (ȗȖȓțȉȖȋȖȊ) ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȝ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǰȕȌȘȖȑ Ȑ ǪȈȦ; ȕȐȝșȈȚȚȊȈȕ — ȓȐȠȍȕȕȣȝ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȔȖȡȐ; ȊȐȋȈȚȈ-ȗȘȈȉȝȈȕ — ȓȐȠȐȊȠȐȝșȧ ȊȓȐȧȕȐȧ; ȓȖȒȈȕ — ȔȐȘȣ (Ȋșȍ ȚȘȐ ȔȐȘȈ); ȈȔȈȕȋȈȓȈȗȘȈȑȈȕ — ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȝ ȕȍșȟȈșȚȤȍȔ; ȈșțȘȈȕ — ȌȍȔȖȕȖȊ; ȈȑȈȚȝȈȝ — ȗȘȖȞȊȍȚȈȦȡȐȍ; ȊȐȉȝțȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; șȈȔȈȝȐȚȍȕȈ — șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȣȔ; ȔȈȕȈșȈ — țȔȖȔ; șȈȔșȔȈȘȈȕ — ȊșȗȖȔȐȕȈȦȡȐȑ (șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ); ȗțȘțȠȈȔ — ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ; ȗȈȘȈȔ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕțȦ; țȊȈȟȈ — șȒȈȏȈȓ; țȚȗȝțȓȓȈ-ȊȈȌȈȕȈȝ — ȚȖȚ, ț ȒȖȋȖ șȐȧȦȡȐȑ ȓȐȒ; ȌȍȊȈȕ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔ; șȈȝ — Ȗȕ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȍȑȠȐȑ; ȗȈȘȈȝ — ȊȣșȠȐȑ (șȘȍȌȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ). ǻȊȐȌȍȊ, ȟȚȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ țȚȘȈȚȐȓȐ ȊșȦ ȊȓȈșȚȤ Ȑ șȐȓț, ȟȚȖ Ȋșȍ ȚȘȐ ȔȐȘȈ Ȑȏ-ȏȈ ȥȚȖȋȖ ȓȐȠȐȓȐșȤ ȓȦȉȣȝ ȉȓȈȋ Ȑ ȟȚȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȉȍȌșȚȊțȦȚ, Ȉ ȌȍȔȖȕȣ ȗȘȖȞȊȍȚȈȦȚ, ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȖȉȘȈȚȐȓ șȊȖȐ ȔȣșȓȐ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. dzȐȞȖ ȍȋȖ ȗȘȖșȐȧȓȖ ȖȚ ȊȌȖȝȕȖȊȍȕȐȧ, Ȑ Ȗȕ ȏȈȋȖȊȖȘȐȓ ș ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ țȏȕȈȓ ȖȚ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȗ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ Ȍȍȓ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Ȗȕ ȖȟȍȕȤ ȖȉȍșȗȖȒȖȐȓșȧ, ȐȉȖ ȌȍȔȖȕȣ ȖȉȘȍȓȐ șȓȐȠȒȖȔ ȉȖȓȤȠțȦ șȐȓț. ǹȚȈȊ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȔȐ, ȌȍȔȖȕȣ șȖȏȌȈȦȚ Ȋ ȔȐȘȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȗȘȖȉȓȍȔ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȑȝ ȐȕȚȍȘȍșțȦȚ ȚȖȓȤȒȖ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ, Ȉ ȕȍ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȍ ȔȐȘȈ. ǵȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȏȈȉȖȚȧȚșȧ Ȗ ȉȓȈȋȍ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ȀȘȐȓȈ ǸțȗȈ ǫȖșȊȈȔȐ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȘȈȌȐ ȉȓȈȋȈ ȊșȍȋȖ ȔȐȘȈ ȖșȚȈȊȐȓ ȗȖșȚ ȔȐȕȐșȚȘȈ Ȑ țȠȍȓ ȎȐȚȤ ȊȖ 94


95 ǪȘȐȕȌȈȊȈȕ (ȓȖȒȈȕȈȔ ȝȐȚȈ-ȒȈȘȐȕȈț). ǺȈȒȖȊȈ ȗȘȐȘȖȌȈ șȊȧȚȖȋȖ, ȐȓȐ ȗȖȓțȉȖȋȈ. ǬȈȎȍ ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ ȏȈȉȖȚȧȚșȧ Ȗ ȉȓȈȋȍ ȓȦȌȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț ǩȘȈȝȔȈ ȉȣȓ șȐȓȤȕȖ ȖȉȍșȗȖȒȖȍȕ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȌȍȔȖȕȣ ȖȉȘȍȓȐ ȉȖȓȤȠȖȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ. ǺǭDzǹǺ 21 ȈȝȈȔ ȉȝȈȊȖ ȑțȑȈȔ ȈȚȝȖ 'șțȘȈȌȈȑȖ ȔȈȕțȠȑȈ-ȚȐȘȑȈȋ-ȌȘțȔȈ-ȋȝȈȘȔȈ-ȌȎȈȚȈȑȈȝ ȑȈșȑȈȊȈȚȈȘȈȔȠȈ-ȒȈȓȈ-ȊȐșȈȘȌȎȐȚȈ ȊȘȈȌȎȈȔȈ șȈȘȊȍ ȠȈȘȈȕȈȔ ȚȈȔ ȈȊȑȈȑȈȔ ȈȝȈȔ — ȧ; ȉȝȈȊȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȑțȑȈȔ — Ȋȣ (ȗȖȓțȉȖȋȐ); ȈȚȝȖ — Ȉ ȚȈȒȎȍ; ȈșțȘȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ȌȍȔȖȕȣ Ȑ ȗȘȖȟȐȍ; ȔȈȕțȠȑȈ — ȓȦȌȐ; ȚȐȘȑȈȒ — ȎȐȊȖȚȕȣȍ; ȌȘțȔȈ — ȌȍȘȍȊȤȧ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȘȈșȚȍȕȐȧ; ȋȝȈȘȔȈ- ȌȎȈȚȈȑȈȝ — Ȉ ȚȈȒȎȍ ȘȖȎȌȍȕȕȣȍ Ȑȏ ȐșȗȈȘȐȕȣ (ȕȈșȍȒȖȔȣȍ Ȑ ȉȈȒȚȍȘȐȐ); ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȈȊȈȚȈȘȈ — ȖȚ ȗțȘțȠȈȈȊȈȚȈȘ; ȈȔȠȈ — ȖȚ (ǭȋȖ) ȟȈșȚȍȑ (ǩȘȈȝȔȣ Ȑ ȋțȕȈ-ȈȊȈȚȈȘ ); ȒȈȓȈ — ȖȚ șȣȕȖȊȍȑ ǩȘȈȝȔȣ; ȊȐșȈȘȌȎȐȚȈȝ — ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȗȘȖȐȏȖȠȍȌȠȐȍ; ȊȘȈȌȎȈȔȈ — ȖȚȗȘȈȊȐȔșȧ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȠȈȘȈȕȈȔ — Ȋ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ; ȚȈȔ — Ȓ ǵȍȔț; ȈȊȑȈȑȈȔ — ȕȍȚȓȍȕȕȖȔț. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȒȈȏȈȓ: ȇ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, Ȋșȍ Ȋȣ [ȗȖȓțȉȖȋȐ], ȌȍȔȖȕȣ, ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȘȖȎȌȍȕȕȣȍ Ȑȏ ȗȖȚȈ, ȊȣȓțȗȐȊȠȐȍșȧ Ȑȏ ȧȐȞ, ȊȣȘȖșȠȐȍ Ȑȏ ȏȍȔȓȐ [ȌȍȘȍȊȤȧ Ȑ ȘȈșȚȍȕȐȧ], Ȉ ȚȈȒȎȍ Țȍ, ȟȚȖ ȘȈȏȊȐȓȐșȤ Ȑȏ ȥȔȉȘȐȖȕȖȊ, — Ȋșȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȚ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȚ ǭȋȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ, ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȕȖȑ ȘȈȌȎȈ-ȋțȕȣ [ȋțȕȈȈȊȈȚȈȘȣ, ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ] Ȑ ȖȚ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ [ȘȐȠȐ], ȒȖȚȖȘȣȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȟȈșȚȤȦ Ȕȍȕȧ. ǬȈȊȈȑȚȍ Ȏȍ ȖȚȗȘȈȊȐȔșȧ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȗȖȗȘȖșȐȔ ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ ț ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǶȌȕȐ șțȡȍșȚȊȈ ȘȈȏȊȐȊȈȦȚșȧ Ȑȏ ȥȔȉȘȐȖȕȖȊ, ȌȘțȋȐȍ ȘȖȎȌȈȦȚșȧ Ȑȏ ȗȖȚȈ ȐȓȐ Ȑȏ șȍȔȧȕ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ȋșȍ ȎȐȊȖȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȖȚ ȋțȕȈ-ȈȊȈȚȈȘȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ — ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǺǭDzǹǺ 22 ȕȈ ȑȈșȑȈ ȊȈȌȝȑȖ ȕȈ ȟȈ ȘȈȒȠȈȕȐȑȖ ȕȖȗȍȒȠȈȕȐȑȈȌȈȘȈȕȐȑȈ-ȗȈȒȠȈȝ ȚȈȚȝȈȗȐ șȈȘȋȈ-șȚȝȐȚȐ-șȈȔȑȈȔȈȘȚȝȈȔ ȌȝȈȚȚȍ ȘȈȌȎȈȝ-șȈȚȚȊȈ-ȚȈȔȈȔșȐ ȒȈȓȍ ȕȈ — ȕȐ; ȑȈșȑȈ — ț ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȊȈȌȝȑȈȝ — ȚȖȚ, ȒȚȖ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ țȉȐȚ; ȕȈ — ȕȐ; ȟȈ — Ȑ; ȘȈȒȠȈȕȐȑȈȝ — ȚȖȚ, ȒȖȋȖ șȓȍȌțȍȚ ȏȈȡȐȡȈȚȤ; ȕȈ — ȕȐ; țȗȍȒȠȈȕȐȑȈ — ȚȖȋȖ, ȒȍȔ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȚȤ; ȈȌȈȘȈȕȐȑȈ — ȚȖȋȖ, ȒȖȔț șȓȍȌțȍȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚșȧ; ȗȈȒȠȈȝ — șȚȖȘȖȕȈ; ȚȈȚȝȈȗȐ — ȖȌȕȈȒȖ; șȈȘȋȈ — ȚȊȖȘȍȕȐȧ; șȚȝȐȚȐ — șȖȝȘȈȕȍȕȐȧ; șȈȔȑȈȔȈ — țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ; ȈȘȚȝȈȔ — ș ȞȍȓȤȦ; ȌȝȈȚȚȍ — ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ; ȘȈȌȎȈȝ — șȚȘȈșȚȤ; șȈȚȚȊȈ — ȉȓȈȋȖșȚȤ; ȚȈȔȈȔșȐ — ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖ; ȒȈȓȍ — Ȋ șȊȖȑ șȘȖȒ. ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț ȕȍȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȒȖȋȖ-ȚȖ țȉȐȊȈȚȤ, ȏȈȡȐȡȈȚȤ, ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȚȤ ȒȍȔ-ȚȖ ȐȓȐ ȒȖȔț-ȓȐȉȖ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ. ǰ Ȋșȍ Ȏȍ ȘȈȌȐ șȖȏȐȌȈȕȐȧ, șȖȝȘȈȕȍȕȐȧ Ȑ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ ȔȐȘȈ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ șȊȖȑ șȘȖȒ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȖȉȘȈȏȣ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȑ Ȋ ȋțȕȈȝ ȉȓȈȋȖșȚȐ, șȚȘȈșȚȐ ȐȓȐ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. 95


96 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȅȚȖȚ șȚȐȝ ȘȈȏȢȧșȕȧȍȚ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȒȖ ȊșȍȔ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ. ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ ȥȚȖ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.29): șȈȔȖ 'ȝȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȍȠț ȕȈ Ȕȍ ȌȊȍȠȑȖ 'șȚȐ ȕȈ ȗȘȐȑȈȝ ȑȍ ȉȝȈȌȎȈȕȚȐ Țț ȔȈȔ ȉȝȈȒȚȑȈ ȔȈȑȐ Țȍ ȚȍȠț ȟȈȗȑ ȈȝȈȔ «ȇ ȕȐ Ȓ ȒȖȔț ȕȍ ȗȐȚȈȦ ȕȐ ȊȘȈȎȌȣ, ȕȐ ȗȘȐșȚȘȈșȚȐȧ. ȇ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖȠțșȤ ȒȖ ȊșȍȔ. ǵȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ șȓțȎȐȚ Ǵȕȍ, — ȚȖȚ ǴȖȑ ȌȘțȋ. Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ Ȋ ǴȖȍȔ șȍȘȌȞȍ, Ȑ ȇ ȍȔț ȚȖȎȍ ȌȘțȋ». ǰ ȝȖȚȧ ǫȖșȗȖȌȤ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȍȕ, Ƕȕ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗ ǹȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǷȖȥȚȖȔț Ƕȕ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (4.8): ȗȈȘȐȚȘȈȕȈȑȈ șȈȌȝțȕȈȔ ȊȐȕȈȠȈȑȈ ȟȈ ȌțȠȒȘȐȚȈȔ ȌȝȈȘȔȈ-șȈȔșȚȝȈȗȈȕȈȘȚȝȈȑȈ șȈȔȉȝȈȊȈȔȐ ȑțȋȍ ȑțȋȍ «ȟȚȖȉȣ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤ ȗȘȈȊȍȌȕȐȒȖȊ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȏȓȖȌȍȍȊ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ țșȚȖȐ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȇ ȗȘȐȝȖȎț șȦȌȈ Ȑȏ ȊȍȒȈ Ȋ ȊȍȒ». ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ Ȓ ȏȈȡȐȚȍ ȐȓȐ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȦ ȒȖȋȖ ȉȣ ȚȖ ȕȐ ȉȣȓȖ, ȕȖ, ȟȚȖȉȣ șȖȏȌȈȊȈȚȤ, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ Ȑ ȘȈȏȘțȠȈȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, Ƕȕ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȒȈȒ ȉȣ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȋțȕ șȚȘȈșȚȐ, ȉȓȈȋȖșȚȐ ȐȓȐ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȥȚȐ ȋțȕȣ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȊȓȐȧȚȤ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ. Ƕȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ Ȋșȍȝ Ȑ Ȋșȧ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȞȈȘȤ ȐȕȖȋȌȈ ȒȈȘȈȍȚ ȐȓȐ ȕȈȋȘȈȎȌȈȍȚ ȗȖȌȌȈȕȕȖȋȖ ȘȈȌȐ ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȧ ȏȈȒȖȕȈ Ȑ ȗȖȘȧȌȒȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȝȖȚȧ Ȑ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ Ȓ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȐȕȖȋȌȈ ȕȐșȝȖȌȐȚ șȦȌȈ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȑ șȖȖȉȘȈȏȕȖ ȊȘȍȔȍȕȐ, ȔȍșȚț Ȑ ȌȍȑșȚȊțȦȡȐȔ ȓȐȞȈȔ. ǺǭDzǹǺ 23 ȈȑȈȔ ȟȈ ȚȈșȑȈ șȚȝȐȚȐ-ȗȈȓȈȕȈ-ȒȠȈȕȈȝ șȈȚȚȊȈȔ ȌȎțȠȈȕȈșȑȈ ȉȝȈȊȈȑȈ ȌȍȝȐȕȈȔ ȚȈșȔȈȌ ȊȘȈȌȎȈȔȈȝ ȠȈȘȈȕȈȔ ȌȎȈȋȈȌ-ȋțȘțȔ șȊȈȕȈȔ șȈ ȕȖ ȌȝȈșȑȈȚȐ ȠȈȔ șțȘȈ-ȗȘȐȑȈȝ ȈȑȈȔ — ȥȚȖȚ (ȗȍȘȐȖȌ); ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȚȈșȑȈ — ǭȋȖ (ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ); șȚȝȐȚȐ-ȗȈȓȈȕȈ-ȒȠȈȕȈȝ — ȊȘȍȔȧ ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȧ (ȚȊȖȘȍȕȐȧ) ȐȓȐ ȊȘȍȔȧ țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȧ ȊȓȈșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ (ȕȈȌ ȔȐȘȖȔ); șȈȚȚȊȈȔ — ȋțȕț ȉȓȈȋȖșȚȐ; ȌȎțȠȈȕȈșȑȈ — ȗȘȐȕȐȔȈȦȡȍȋȖ (ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȚȍȗȍȘȤ); ȉȝȈȊȈȑȈ — ȘȈȌȐ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȐȓȐ țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȧ; ȌȍȝȐȕȈȔ — Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȗȖȓțȟȈȦȡȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȚȍȓȈ; ȚȈșȔȈȚ — ȗȖȥȚȖȔț; ȊȘȈȌȎȈȔȈȝ — ȖȚȗȘȈȊȓȧȍȔșȧ; ȠȈȘȈȕȈȔ — Ȋ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ; ȌȎȈȋȈȚȋțȘțȔ — Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ (Ȓ ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ); șȊȈȕȈȔ — Ȍȓȧ șȊȖȐȝ; șȈȝ — Ƕȕ (ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ); ȕȈȝ — Ȍȓȧ ȕȈș; ȌȝȈșȑȈȚȐ — ȌȈȍȚ; ȠȈȔ — țȌȈȟț, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ Ȕȣ ȕțȎȌȈȍȔșȧ; șțȘȈ-ȗȘȐȑȈȝ — ȚȖȚ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖ ȌȖȘȖȋȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ. ǵȈșȚȈȓȈ ȗȖȘȈ ȗȘȐȏȊȈȚȤ ȋțȕț ȉȓȈȋȖșȚȐ, ȟȚȖȉȣ ȖȕȈ ȖșȍȕȐȓȈ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȣȝ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ Țȍȓȍ. ȅȚȈ ȋțȕȈ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ ȊȓȈșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ 96


97 ǫȖșȗȖȌȈ, șȗȖșȖȉȕȖȋȖ ȝȘȈȕȐȚȤ ȚȊȖȘȍȕȐȍ, Ȑ ȗȖȚȖȔț șȍȑȟȈș șȈȔȖȍ ȊȘȍȔȧ ȗȖȗȘȖșȐȚȤ ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ ț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖ ȗȘȐȘȖȌȍ ȖȟȍȕȤ ȌȖȉȘ Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ Ȑ ȌȖȘȖȋ ȐȔ, ȗȖȥȚȖȔț Ƕȕ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȕȐșȗȖȠȓȍȚ ȕȈȔ țȌȈȟț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȗȘȐȘȖȌȣ: șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȣ, ȘȈȌȎȖ-ȋțȕȣ Ȑ ȚȈȔȖ-ȋțȕȣ . ǸȈȌȎȖ-ȋțȕȈ șȖȏȌȈȍȚ Ȋșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ, șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȈ ȌȖȓȎȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȝȘȈȕȐȚ ȍȋȖ, Ȉ ȚȈȔȖ-ȋțȕȈ, ȒȖȋȌȈ ȔȐȘ ȖȚȝȖȌȐȚ ȖȚ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȖȋȖ ȗȖȘȧȌȒȈ, Ȋșȍ ȘȈȏȘțȠȈȍȚ. ȅȚȖȚ șȚȐȝ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȕȈȔ ȗȖȕȧȚȤ șȖȉȣȚȐȧ, ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȐȍ Ȋ DzȈȓȐ- Ȧȋț, ȊȍȒ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȑ Ȕȣ ȎȐȊȍȔ. ǷȍȘȍȌ șȈȔȣȔ ȕȈȟȈȓȖȔ DzȈȓȐ-ȦȋȐ, ȚȖ ȍșȚȤ ȕȈ ȐșȝȖȌȍ ǬȊȈȗȈȘȈȦȋȐ, ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȧȊȐȓșȧ ȕȈ ȏȍȔȓȦ Ȑ ȌȈȓ ȓȦȌȧȔ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȋ ȊȐȌȍ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ», ȋȌȍ ȗȖȗȘȖșȐȓ ȒȈȎȌȖȋȖ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ǭȔț. ǶȌȕȈȒȖ țȎȍ ȕȈ ȏȈȘȍ ȊȍȒȈ DzȈȓȐ ȓȦȌȐ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ DzȘȐȠȕȍ, ȗȖȥȚȖȔț ȟȍȘȍȏ ȟȍȚȣȘȍ ș ȗȖȓȖȊȐȕȖȑ ȚȣșȧȟȐ ȓȍȚ DzȘȐȠȕȈ ȊȕȖȊȤ ȗȘȐȠȍȓ șȦȌȈ, ȕȈ ȥȚȖȚ ȘȈȏ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȐ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț, ȟȚȖȉȣ ȕȈțȟȐȚȤ ȊȍșȤ ȔȐȘ, ȒȈȒ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȖȟȐșȚȐȚȤ șȊȖȍ șȍȘȌȞȍ. ǵȈȑȚȐ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ DzȘȐȠȕȣ — ȏȕȈȟȐȚ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ. DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (18.66): șȈȘȊȈ-ȌȝȈȘȔȈȕ ȗȈȘȐȚȑȈȌȎȑȈ ȔȈȔ ȥȒȈȔ ȠȈȘȈȕȈȔ ȊȘȈȌȎȈ ȈȝȈȔ ȚȊȈȔ șȈȘȊȈ-ȗȈȗȍȉȝȑȖ ȔȖȒȠȈȑȐȠȑȈȔȐ ȔȈ ȠțȟȈȝ «ǶșȚȈȊȤ Ȋșȍ ȘȍȓȐȋȐȐ Ȑ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȍȌȈȑșȧ Ǵȕȍ. ȇ ȐȏȉȈȊȓȦ Țȍȉȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȚȊȖȐȝ ȋȘȍȝȖȊ. ǵȍ ȉȖȑșȧ ȕȐȟȍȋȖ». ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȊȘțȟȈȍȚ șȍȉȧ DzȘȐȠȕȍ ț ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ, Ȗȕ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚ Ȋșȍȑ șȒȊȍȘȕȣ. DzȈȓȐ-ȦȋȈ ȗȖȓȕȈ șȒȊȍȘȕȣ. Ƕȉ ȥȚȖȔ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (12.3.51): ȒȈȓȍȘ ȌȖȠȈ-ȕȐȌȝȍ ȘȈȌȎȈȕȕ ȈșȚȐ ȝȑ ȥȒȖ ȔȈȝȈȕ ȋțȕȈȝ ȒȐȘȚȈȕȈȌ ȥȊȈ ȒȘȐȠȕȈșȑȈ ȔțȒȚȈ-șȈȕȋȈȝ ȗȈȘȈȔ ȊȘȈȌȎȍȚ ǪȍȒ DzȈȓȐ ȗȖȓȖȕ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȝ ȗȖȘȖȒȖȊ. ǷȖȐșȚȐȕȍ, Ȗȕ ȗȖȌȖȉȍȕ ȖȒȍȈȕț ȗȖȘȖȒȖȊ (ȌȖȠȈ-ȕȐȌȝȍ) . ǵȖ Ȋ ȥȚȖȚ ȊȍȒ ț Ȋșȍȝ ȍșȚȤ ȖȌȕȈ șȟȈșȚȓȐȊȈȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ: ȒȐȘȚȈȕȈȌ ȥȊȈ ȒȘȐȠȕȈșȑȈ ȔțȒȚȈ-șȈȕȋȈȝ ȗȈȘȈȔ ȊȘȈȌȎȍȚ — ȗȘȖșȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȧ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ȔȖȎȕȖ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ șȒȊȍȘȕȣ DzȈȓȐ-ȦȋȐ Ȑ Ȋ șȊȖȍȔ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȔ ȌțȝȖȊȕȖȔ Țȍȓȍ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǺȈȒȖȊȖ ȖșȖȉȖȍ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȖ, ȐȔȍȦȡȍȍșȧ ț ȓȦȌȍȑ DzȈȓȐ-ȦȋȐ. ǹȕȈȟȈȓȈ DzȘȐȠȕȈ ȗȘȐȠȍȓ Ȑ ȌȈȓ ȕȈȔ ǹȊȖȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, Ȉ ȒȖȋȌȈ Ƕȕ ȧȊȐȓșȧ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȐ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț, Ƕȕ țȒȈȏȈȓ ȕȈȔ, ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ ȗȍȘȍșȍȟȤ ȖȒȍȈȕ DzȈȓȐ-ȦȋȐ. ǰȔȍȕȕȖ ȥȚȖȚ ȗțȚȤ ȗȘȖȗȖȊȍȌțȦȚ țȟȈșȚȕȐȒȐ ǬȊȐȎȍȕȐȧ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. ǷȘȐȌȧ ȕȈ ȏȍȔȓȦ, ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȊȖȏȊȍșȚȐȓ Ȗ ȕȈȟȈȓȍ ȥȘȣ ȌȊȐȎȍȕȐȧ șȈȕȒȐȘȚȈȕȣ. DzȈȒ ȗȘȍȌșȒȈȏȈȕȖ, ȖȕȈ ȗȘȖȌȓȐȚșȧ ȌȍșȧȚȤ Țȣșȧȟ ȓȍȚ. ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ, 97


98 ȗȘȖșȚȖ ȗȘȐȕȐȔȈȧ ȉȓȐȏȒȖ Ȓ șȍȘȌȞț ȌȊȐȎȍȕȐȍ șȈȕȒȐȘȚȈȕȣ Ȑ ȗȖȊȚȖȘȧȧ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ ȔȈȝȈ-ȔȈȕȚȘț, ȗȈȌȠȐȍ ȌțȠȐ ȊȍȒȈ DzȈȓȐ ȉțȌțȚ ȖȉȘȍȚȈȚȤ șȗȈșȍȕȐȍ. DzȈȓȐ-ȦȋȈ ȕȈȟȈȓȈșȤ ȊșȒȖȘȍ ȗȖșȓȍ ȏȈȊȍȘȠȍȕȐȧ ȉȐȚȊȣ ȕȈ DzțȘțȒȠȍȚȘȍ, ȋȌȍ ȉȣȓȈ ȗȖȊȍȌȈȕȈ «ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȈ»; ȖȕȈ ȗȘȖȌȓȐȚșȧ 432 000 ȓȍȚ, Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȔȐȕțȓȖ ȚȖȓȤȒȖ 5 000. ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȌȖ ȒȖȕȞȈ DzȈȓȐ-ȦȋȐ ȖșȚȈȍȚșȧ ȍȡȍ 427 000 ȓȍȚ. ǰȏ ȕȐȝ ȕȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ 10 000 ȓȍȚ — ȗȖȒȈ ȉțȌȍȚ ȌȓȐȚȤșȧ ȥȗȖȝȈ ȌȊȐȎȍȕȐȧ șȈȕȒȐȘȚȈȕȣ, ȖșȕȖȊȈȕȕȖȋȖ 500 ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȍȑ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț, — ȗȈȌȠȐȍ ȌțȠȐ ȊȍȒȈ DzȈȓȐ ȉțȌțȚ ȐȔȍȚȤ șȟȈșȚȓȐȊțȦ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ țȟȈșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ ǬȊȐȎȍȕȐȐ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȗȍȚȤ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ ȔȈȝȈȔȈȕȚȘț, ȟȚȖȉȣ ȊȣȘȊȈȚȤșȧ Ȑȏ ȗȓȍȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ Ȑ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǴȈȕȚȘȈ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ ȖȉȓȈȌȈȍȚ șȐȓȖȑ ȊșȍȋȌȈ, ȕȖ ȥȚȖȚ ȔȍȚȖȌ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕ Ȋ DzȈȓȐ-Ȧȋț. ǷȖȥȚȖȔț ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ Ȋ șȊȖȐȝ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȝ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȈȘȐȒȠȐȚț ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȍȚ ȊȈȎȕȖșȚȤ ȔȈȕȚȘȣ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ. ȒȈȓȍȘ ȌȖȠȈ-ȕȐȌȝȍ ȘȈȌȎȈȕȕ ȈșȚȐ ȝȑ ȥȒȖ ȔȈȝȈȕ ȋțȕȈȝ ȒȐȘȚȈȕȈȌ ȥȊȈ ȒȘȐȠȕȈșȑȈ ȔțȒȚȈ-șȈȕȋȈȝ ȗȈȘȈȔ ȊȘȈȌȎȍȚ «Ƕ ȞȈȘȤ, ȝȖȚȧ DzȈȓȐ-ȦȋȈ ȗȖȓȕȈ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȝ ȗȖȘȖȒȖȊ, ț ȕȍȍ Ȋșȍ Ȏȍ ȍșȚȤ ȖȌȕȖ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȖ: ȗȘȖșȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȧ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ ȔȈȝȈ- ȔȈȕȚȘț, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȔȖȎȍȚ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȖȒȖȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ Ȑ ȊȖȏȕȍșȚȐșȤ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȞȈȘșȚȊȖ» (ǩȝȈȋ., 12.3.51). Ǻȍ, ȒȚȖ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȖȏȕȈȍȚ DzȘȐȠȕț Ȑ Ȋȏȧȓ ȕȈ șȍȉȧ ȏȈȌȈȟț ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȚȤ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ ȔȈȝȈ-ȔȈȕȚȘț, ȌȖȓȎȕȣ ȌȈȘȐȚȤ ȓȦȌȧȔ ȥȚț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȓȍȋȒȖ șȉȘȖșȐȚȤ ș șȍȉȧ ȉȘȍȔȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȈȠ ȌȖȓȋ — șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȐ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț Ȑ ȐșȒȘȍȕȕȍ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ ȗȖ ȊșȍȔț ȔȐȘț. ȅȚȖ — ȓțȟȠȐȑ ȊȐȌ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȐȕȍșȍȚ ȔȐȘ Ȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȍ ȊșȍȔț ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊț. ǶșȕȖȊț ȔȐșșȐȐ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȐ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț șȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȍȕȐȍ ȒȘȐȠȕȈșȈȕȒȐȘȚȈȕȣ. ǷȈȘȈȔ ȊȐȌȎȈȑȈȚȍ ȠȘȐ-ȒȘȐȠȕȈ- șȈȕȒȐȘȚȈȕȈȔ . «ǹȓȈȊȈ șȈȕȒȐȘȚȈȕȍ ȀȘȐ DzȘȐȠȕȣ!» ǯȈ ȟȚȖ Ȕȣ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȍȔ șȈȕȒȐȘȚȈȕț? ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȚȖȎȍ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ ȥȚȖ: ȟȍȚȖ-ȌȈȘȗȈȕȈ-ȔȈȘȌȎȈȕȈȔ — ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȍ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ ȔȈȝȈȔȈȕȚȘȣ ȖȟȐȡȈȍȚ șȍȘȌȞȍ. ǫȓȈȊȕȈȧ ȗȘȖȉȓȍȔȈ ȓȦȌȍȑ DzȈȓȐ-ȦȋȐ șȖșȚȖȐȚ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋ ȥȚȖȚ ȊȍȒ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȖȚșțȚșȚȊțȍȚ șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȈ, Ȑ șȍȘȌȞȈ ȓȦȌȍȑ ȕȍȟȐșȚȣ, Ȑȏ-ȏȈ ȟȍȋȖ ȖȕȐ ȖȠȐȉȖȟȕȖ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȦȚ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ. ǬȈȎȍ ȐȏȊȍșȚȕȣȍ ȜȐȓȖșȖȜȣ Ȑ țȟȍȕȣȍ, ș ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȕȈȔ ȌȖȊȖȌȐȓȖșȤ ȉȍșȍȌȖȊȈȚȤ, ȗȖȟȚȐ Ȋșȍ țȉȍȎȌȍȕȣ, ȟȚȖ ȖȕȐ șțȚȤ ȚȍȓȖ. ǵȍȌȈȊȕȖ Ȕȣ ȖȉșțȎȌȈȓȐ țȟȍȕȐȍ ȐȏȊȍșȚȕȖȋȖ ȜȐȓȖșȖȜȈ ǺȖȔȈșȈ ǽȈȒșȓȐ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȟȍȕȤ ȋȖȘȌȐȚșȧ ȚȍȔ, ȟȚȖ Ȗȕ ȈȕȋȓȐȟȈȕȐȕ. ǵȖ ȥȚȖ ȊșȍȋȖ- ȕȈȊșȍȋȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ȗȕ ȘȈȏȌȍȓȧȍȚ Țȍȓȍșȕȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȎȐȏȕȐ. ǰ ȗȖȌȖȉȕȣȍ ȕȍȌȖȘȈȏțȔȍȕȐȧ ȊșȚȘȍȟȈȍȚșȧ șȍȑȟȈș ȕȈ ȒȈȎȌȖȔ ȠȈȋț. ǬȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ ȟȍȓȖȊȍȒ șȟȐȚȈȍȚ șȍȉȧ ȚȍȓȖȔ, Ȗȕ ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȓțȟȠȍ ȒȖȠȒȐ, șȖȉȈȒȐ ȐȓȐ ȓȦȉȖȋȖ ȌȘțȋȖȋȖ ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ (șȈ ȥȊȈ ȋȖȒȝȈȘȈȝ) . ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȥȚȖ ȓȖȎȕȖȍ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȍȕȐȍ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ — șȈȔȖȍ ȖȗȈșȕȖȍ Ȑȏ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȑ, șțȡȍșȚȊțȦȡȐȝ Ȋ ȕȈȠȍȔ șȍȘȌȞȍ. ǷȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȗȖȌȖȉȕȖȋȖ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȧ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌțȔȈȍȚ: «ȇ — ȚȍȓȖ. ȇ ȈȕȋȓȐȟȈȕȐȕ, ȧ ȐȕȌȐȍȞ, ȧ ȈȔȍȘȐȒȈȕȍȞ, ȧ ȐȕȌțș, ȧ ȔțșțȓȤȔȈȕȐȕ». ǺȈȒȐȍ ȓȖȎȕȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȗȘȐȘȖȌȍ ȌțȠȐ ȖȟȍȕȤ ȔȍȠȈȦȚ ȌțȝȖȊȕȖȔț ȘȈȏȊȐȚȐȦ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ țșȚȘȈȕȍȕȣ. ǰȔȍȕȕȖ ȥȚȖȔț țȟȐȚ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȈ» Ȑ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț. ǰ Ȋ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ, «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȈ» ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ ș ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ: 98


99 ȌȍȝȐȕȖ 'șȔȐȕ ȑȈȚȝȈ Ȍȍȝȍ ȒȈțȔȈȘȈȔ ȑȈțȊȈȕȈȔ ȌȎȈȘȈ ȚȈȚȝȈ ȌȍȝȈȕȚȈȘȈ-ȗȘȈȗȚȐȘ ȌȝȐȘȈș ȚȈȚȘȈ ȕȈ ȔțȝȑȈȚȐ «ǪȖȗȓȖȚȐȊȠȈȧșȧ Ȋ Țȍȓȍ ȌțȠȈ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȔȍȕȧȍȚ ȚȍȓȖ ȘȍȉȍȕȒȈ ȕȈ ȚȍȓȖ ȦȕȖȠȐ, Ȉ ȏȈȚȍȔ ȕȈ ȚȍȓȖ șȚȈȘȐȒȈ, Ȑ ȚȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ ȖȕȈ ȗȍȘȍȝȖȌȐȚ Ȋ ȌȘțȋȖȍ ȚȍȓȖ. ǺȘȍȏȊȖȔȣșȓȧȡȍȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȚȈȒȈȧ ȗȍȘȍȔȍȕȈ ȕȍ șȔțȡȈȍȚ» (ǩ.-ȋ., 2.13). ǽȖȚȧ ȌțȠȈ ȓȐȠȤ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ Țȍȓȍ, ȖȕȈ Ȋ șȐȓț ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȧ Ȑ ȘȈȏȊȐȊȠȐȝșȧ ȎȐȊȖȚȕȣȝ ȕȈȒȓȖȕȕȖșȚȍȑ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȚȍȓȖ ȏȈ șȈȔȖȋȖ șȍȉȧ. ǷȖȥȚȖȔț ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȋȖȊȖȘȐȚ: ȟȍȚȖ-ȌȈȘȗȈȕȈ-ȔȈȘȌȎȈȕȈȔ . ǶȟȐșȚȐȚȤ șȊȖȍ șȍȘȌȞȍ, ȗȖȓȕȖȍ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȑ, ȔȖȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȠȘȐ-ȒȘȐȠȕȈ-șȈȕȒȐȘȚȈȕȣ. dzȐȌȍȘȣ ǬȊȐȎȍȕȐȧ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȖȟȍȕȤ șȍȘȤȍȏȕȖ ȖȚȕȍșȚȐșȤ Ȓ ȊȖȏȓȖȎȍȕȕȖȑ ȕȈ ȕȐȝ ȔȐșșȐȐ — ȗȘȖȧȊȓȧȚȤ ȔȐȓȖșȍȘȌȐȍ Ȓ ȗȈȌȠȐȔ ȌțȠȈȔ, ȊȣȏȊȖȓȧȧ Ȑȝ Ȑȏ ȔȘȈȒȈ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ. ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ șȟȈșȚȓȐȊ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȒȈȒȖȍ ȉȣ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȗȕ Ȋ ȕȍȔ ȕȐ ȏȈȕȐȔȈȓ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (8.16) șȒȈȏȈȕȖ: ȈȉȘȈȝȔȈ-ȉȝțȊȈȕȈȓ ȓȖȒȈȝ ȗțȕȈȘ ȈȊȈȘȚȐȕȖ 'ȘȌȎțȕȈ «Ǫșȍ ȗȓȈȕȍȚȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȖȚ ȊȣșȠȍȑ Ȑ ȌȖ ȕȐȏȠȍȑ, — ȥȚȖ ȦȌȖȓȤ șȚȘȈȌȈȕȐȑ, ȋȌȍ ȒȈȎȌȣȑ ȊȣȕțȎȌȍȕ șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ ȘȖȎȌȈȚȤșȧ Ȑ țȔȐȘȈȚȤ». ȅȚȖȚ ȔȐȘ ȚȈȒȖȊ, ȟȚȖ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Ȕȣ ȊȖȏȕȍșȍȔșȧ ȕȈ ȊȣșȠțȦ ȗȓȈȕȍȚț ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ǩȘȈȝȔȈȓȖȒț (ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗ ȗțȚȍȠȍșȚȊȐȧȝ ȕȈ dzțȕț), Ȕȣ ȕȍ ȕȈȑȌȍȔ ȚȈȔ șȟȈșȚȤȧ. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȝȖȟȍȚ ȉȣȚȤ ȗȖ- ȕȈșȚȖȧȡȍȔț șȟȈșȚȓȐȊ, ȌȖȓȎȍȕ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ ȗȖȗȈșȚȤ Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ. Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȐȌȍȚ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȈȧ ȉȖȘȤȉȈ ȏȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ, ȒȈȒ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȊȣȎȐȊȈȍȚ șȐȓȤȕȍȑȠȐȑ, ȕȖ ȕȍșȟȈșȚȕȣȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ, Ȓ șȖȎȈȓȍȕȐȦ, ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȕȈȦȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ ȊȣȎȐȚȤ Ȑ ȒȖȋȖ șȓȍȌțȍȚ șȟȐȚȈȚȤ șȐȓȤȕȍȑȠȐȔ. ǪȣȎȐȊȈȕȐȍ ȕȍ ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȍȚ șȔȍȘȚȤ; ȊȣȎȐȚȤ — ȏȕȈȟȐȚ ȖșȚȈȚȤșȧ ȎȐȚȤ Ȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȊȍȟȕȖȑ ȎȐȏȕȤȦ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȖȑ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ Ȑ ȏȕȈȕȐȧ. ǪȖȚ ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ ȊȣȎȐȚȤ. ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȐȔȍȍȚ ȞȍȓȤȦ ȗȖȔȖȟȤ ȊȣȎȐȚȤ ȒȈȎȌȖȔț. ǶȕȖ ȗȘȐȏȊȈȕȖ ȖșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȉȖȘȤȉț ȏȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ. Ǫ «ȀȘȐȔȈȌǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» Ȑ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȌȈȦȚșȧ ȚȖȟȕȣȍ țȒȈȏȈȕȐȧ, ȒȈȒ ȕȈȔ ȗȘȍȒȘȈȚȐȚȤ ȉȖȘȤȉț ȏȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ Ȑ ȖȉȘȍșȚȐ ȊȍȟȕțȦ ȎȐȏȕȤ. ǷȖȥȚȖȔț ȌȊȐȎȍȕȐȍ șȈȕȒȐȘȚȈȕȣ ȖȚȒȘȣȊȈȍȚ ȗȍȘȍȌ ȒȈȎȌȣȔ ȊȍȓȐȒȐȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ. ǷȘȖșȚȖ șȓțȠȈȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ» Ȑ ȗȖȊȚȖȘȧȧ ȔȈȝȈ-ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȟȐȡȈȍȚ șȍȘȌȞȍ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȥȚȖȔț ȍȋȖ ȉȖȘȤȉȈ ȏȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ȗȘȍȒȘȈȡȈȍȚșȧ, Ȑ Ȗȕ ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǺǭDzǹǺ 24 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȐȚȑ ȈȉȝȈȠȑȈ șțȘȈȕ ȊȍȌȝȈȝ șȈȝȈ ȌȍȊȈȐȘ ȈȘȐȕȌȈȔȈ ȈȌȎȐȚȈșȑȈ ȗȈȌȈȔ șȈȒȠȈȌȎ ȌȎȈȋȈȔȈ ȚȈȔȈșȈȝ ȗȈȘȈȔ 99


100 ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȈȉȝȈȠȑȈ — șȒȈȏȈȊ; șțȘȈȕ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔ; ȊȍȌȝȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȖȚȒȘȣȊȈȦȡȐȑ ȒȈȎȌȖȔț ȗȖȌȓȐȕȕȣȑ șȔȣșȓ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ; șȈȝȈ — ȊȔȍșȚȍ; ȌȍȊȈȐȝ — ș ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȈȘȐȔ- ȌȈȔȈ — Ȗ ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȊȘȈȋȖȊ, ȊȒȓȦȟȈȧ ȟțȊșȚȊȈ (ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ); ȈȌȎȐȚȈșȑȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȗȈȌȈȔ — Ȋ ȖȉȐȚȍȓȤ; șȈȒȠȈȚ — ȗȘȧȔȖ; ȌȎȈȋȈȔȈ — ȗȖȠȓȐ; ȚȈȔȈșȈȝ — ȔȐȘȈ ȚȤȔȣ; ȗȈȘȈȔ — ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȊȣȠȍ. Ƕ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȗȖȒȖȘȐȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȊȘȈȋȖȊ! ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȗȘȖȐȏȕȍș ȥȚȐ șȓȖȊȈ, Ȗȕ Ȋȏȧȓ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ș șȖȉȖȑ Ȑ ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ Ȋ ȖȉȐȚȍȓȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȕȈȝȖȌȧȡȍȋȖșȧ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǶȕȈ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȈ ȕȈ ȖșȚȘȖȊȍ ȀȊȍȚȈȌȊȐȗȈ Ȋ ȗȘȖșȚȖȘȈȝ ǴȖȓȖȟȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǶȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȈȘȐȒȠȐȚț, ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ȍȋȖ ȈȘȐȕȌȈȔȖȑ — «ȗȖȒȖȘȐȚȍȓȍȔ Ȋșȍȝ ȊȘȈȋȖȊ». ǪȘȈȋȐ ȗȖȌșȚȍȘȍȋȈȦȚ ȕȈș ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ șȕȈȘțȎȐ. ǶȕȐ ȍșȚȤ Ȑ ȊȕțȚȘȐ ȕȈș: ȥȚȖ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍ, ȋȕȍȊ, ȈȓȟȕȖșȚȤ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȘȖȒȐ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ ȕȈȏȊȈȕ ȏȌȍșȤ ȈȘȐȕȌȈȔȖȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȗȕ, ȉțȌțȟȐ ȞȈȘȍȔ, ȗȖȉȍȌȐȓ Ȋșȍȝ șȊȖȐȝ ȊȘȈȋȖȊ Ȑ, ȝȖȚȧ ȉȣȓ ȍȡȍ ȌȖȊȖȓȤȕȖ ȔȖȓȖȌ, ȒȖȋȌȈ țȏȕȈȓ, ȟȚȖ ȟȍȘȍȏ șȍȔȤ Ȍȕȍȑ ȍȔț ȗȘȍȌșȚȖȐȚ țȔȍȘȍȚȤ, ȕȍȔȍȌȓȧ ȗȖȒȐȕțȓ șȊȖȍ ȞȈȘșȚȊȖ. Ƕȕ ȕȍ ȗȖȌȟȐȕȐȓșȧ ȊȖȓȍ șȊȖȐȝ ȊȕțȚȘȍȕȕȐȝ ȊȘȈȋȖȊ — ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȧ, ȈȓȟȕȖșȚȐ Ȑ ȋȕȍȊȈ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȘȈșșȍȘȌȐȓșȧ ȕȈ ȗȘȖȒȓȧȊȠȍȋȖ ȍȋȖ șȣȕȈ ȔțȕȐ. Ƕȕ șȗȖȒȖȑȕȖ ȗȘȐȕȧȓ ȥȚȖ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ Ȑ, ȘȈȏȋȖȊȈȘȐȊȈȧ ș ȀțȒȈȌȍȊȖȑ ǫȖșȊȈȔȐ, șȚȈȓ ȋȖȚȖȊȐȚȤșȧ Ȓ șȔȍȘȚȐ. ǹȔȍȘȚȤ ȕȍȐȏȉȍȎȕȈ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȘȖȚȐȊȖșȚȖȧȚȤ ȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȗȖȒȈ Ȗȕ ȉȣȓ ȗȖȓȖȕ șȐȓ, ȗȖȎȍȓȈȓ șȓțȠȈȚȤ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ». ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȍȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȘȐȕȌȈȔȖȑ . ǬȘțȋȖȍ șȓȖȊȖ, Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔ șȚȐȝȍ, șțȘȈ-ȗȘȐȑȈ, ȚȖȎȍ ȐȔȍȍȚ ȋȓțȉȖȒȐȑ șȔȣșȓ. ǽȖȚȧ DzȘȐȠȕȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȒȖ ȊșȍȔ, Ƕȕ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕ Ȓ ǹȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ (ȑȍ ȉȝȈȌȎȈȕȚȐ Țț ȔȈȔ ȉȝȈȒȚȑȈ ȔȈȑȐ Țȍ ȚȍȠț ȟȈȗȑ ȈȝȈȔ) . Ǫșȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ — ȗȖȓțȉȖȋȐ. ȅȚȖȚ ȔȐȘ ȕȈșȍȓȧȦȚ ȌȊȈ ȚȐȗȈ ȓȦȌȍȑ. ǶȌȕȐȝ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȌȍȊȈȔȐ, Ȉ ȌȘțȋȐȝ — ȈșțȘȈȔȐ . Ǫ «ǷȈȌȔȈ-ȗțȘȈȕȍ» ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȌȊȈț ȉȝțȚȈ-șȈȘȋȈț ȓȖȒȍ 'șȔȐȕ ȌȈȐȊȈ ȈșțȘȈ ȥȊȈ ȟȈ ȊȐȠȕț-ȉȝȈȒȚȈȝ șȔȘȐȚȖ ȌȈȐȊȈ ȈșțȘȈș ȚȈȌ-ȊȐȗȈȘȑȈȑȈȝ ǺȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȘȍȌȈȕ ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ, ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȌȍȊȖȑ, Ȉ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȕȐ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȐȔȍȕțȦȚșȧ ȈșțȘȈȔȐ . ǸȈȊȈȕȈ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȉȣȓ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȖȟȐȚȈȚȍȓȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȖȌȕȈȒȖ ȍȋȖ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈșțȘȖȔ. ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȟȐȚȈȓ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț, ȕȖ ȍȋȖ ȚȖȎȍ șȟȐȚȈȦȚ ȈșțȘȖȔ . ǷȖȥȚȖȔț ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț șȓȍȌțȍȚ ȕȈȏȣȊȈȚȤ șțȘȈȔȐ, Ȉ ȕȍ ȈșțȘȈȔȐ . ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȖȟȍȕȤ ȌȖȊȖȓȍȕ ǹȊȖȐȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȕȐ ȕȍ ȌȖșȚȐȋȓȐ ȊȣșȠȐȝ șȚțȗȍȕȍȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ǬȈȎȍ ȕȈ ȕȐȏȠȍȔ țȘȖȊȕȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ țȎȍ ȕȍ ȗȖȌȟȐȕȧȍȚșȧ ȏȈȒȖȕȈȔ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ, Ȑ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ ȐșȒȘȍȕȕȍ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț, Ȗȕ ȖșȚȈȍȚșȧ șțȘȖȑ, ȐȓȐ ȌȍȊȖȑ . DzȘȐȠȕȈ, ȌȖȊȖȓȤȕȣȑ ȍȋȖ ȗȖșȚȖȧȕșȚȊȖȔ, ȌȈȍȚ ȍȔț ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ ȔȖȋ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǷȖ ȗȖȊȖȌț șȓȖȊ ȈȌȎȐȚȈșȑȈ ȗȈȌȈȔ, țȒȈȏȣȊȈȦȡȐȝ ȕȈ ȖȉȐȚȍȓȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȋ ǴȖȓȖȟȕȖȔ ȖȒȍȈȕȍ ȥȚȖȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ 100


101 ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȗȈȌȈȔ ȒȠȐȘȖȌȈȌȝȐ-șȚȝȈ-ȠȊȍȚȈȌȊȐȗȈȔ ȚȈȔȈșȈȝ ȗȘȈȒȘȐȚȍȝ ȗȈȘȈȔ . ǶșȚȘȖȊ ȀȊȍȚȈȌȊȐȗȈ, ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȣȑ Ȋ ǴȖȓȖȟȕȖȔ ȖȒȍȈȕȍ, ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ. Ƕȕ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȖȉȡȍȋȖ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȖȔ. ǷȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȔȖȎȍȚ ȐȔȍȚȤ ȌȖȔ ȖȚȌȣȝȈ, ȒțȌȈ ȊȘȍȔȧ ȖȚ ȊȘȍȔȍȕȐ ȗȘȐȍȏȎȈȍȚ ȗȘȍȏȐȌȍȕȚ ȐȓȐ ȍȋȖ ȔȐȕȐșȚȘȣ, Ȑ ȚȈȒȖȑ ȌȖȔ ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȖȉȣȟȕȖȑ ȋȖșȚȐȕȐȞȍȑ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ȖșȚȘȖȊ ȀȊȍȚȈȌȊȐȗȈ Ȋ ǴȖȓȖȟȕȖȔ ȖȒȍȈȕȍ (ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȗȘȍȌȍȓȈȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ) ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȖȉȣȟȕȣȔ ȖșȚȘȖȊȖȔ, ȐȉȖ Ȗȕ — ȗȈȘȈȔ ȗȈȌȈȔ, ȌțȝȖȊȍȕ ȗȖ ȗȘȐȘȖȌȍ. ǺǭDzǹǺ 25 ȚȈȚȘȈȌȘȐȠȚȈ-șȊȈȘțȗȈȑȈ ȠȘțȚȈ-ȗțȘȊȈȑȈ ȊȈȐ ȗȘȈȉȝțȝ șȚțȚȐȔ ȈȉȘțȚȈ ȌȈȐȊȐȉȝȐȘ ȋȐȘȉȝȐș ȚȊ ȈȊȈȝȐȚȍȕȌȘȐȑȈȝ ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ (Ȋ ȖȉȐȚȍȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȏȖȊȍȚșȧ ȀȊȍȚȈȌȊȐȗȖȑ); ȈȌȘȐȠȚȈșȊȈȘțȗȈȑȈ — ȚȖȔț, ȗȘȐȘȖȌț ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȘȈșȗȖȏȕȈȚȤ ȌȈȎȍ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ (ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț); ȠȘțȚȈ-ȗțȘȊȈȑȈ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȗȖșȚȐȋȈȍȚșȧ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ǪȍȌȈȔ; ȊȈȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȗȘȈȉȝțȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; șȚțȚȐȔ — ȔȖȓȍȕȐȍ; ȈȉȘțȚȈ — ȗȘȖȐȏȕȍș; ȌȈȐȊȐȉȝȐȝ — ȔȖȓȐȚȊȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȏȧȚȣ Ȑȏ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȣ ȐȓȐ șȖȟȐȕȍȕȣ ȚȍȔȐ, ȒȚȖ șȚȘȖȋȖ șȓȍȌțȍȚ ȊșȍȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ ǪȍȌ; ȋȐȘȉȝȐȝ — ȘȍȟȈȔȐ ȐȓȐ ȗȍșȕȖȗȍȕȐȧȔȐ; Țț — ȚȖȋȌȈ; ȈȊȈȝȐȚȈ- ȐȕȌȘȐȑȈȝ — șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȣȑ Ȋ țȔȍ, ȕȍ ȖȚȊȓȍȒȈȍȔȣȑ ȟțȊșȚȊȈȔȐ. ǺȈȔ [ȕȈ ȖșȚȘȖȊȍ ȀȊȍȚȈȌȊȐȗȈ] ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȊȖȏȕȍș ȔȖȓȐȚȊȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȝȖȚȧ șȈȔ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȊȐȌȍȓ ǭȋȖ. ǷȘȖșȚȖ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ǩȘȈȝȔȈ ȏȕȈȓ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑȏ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȑ, Ƕȕ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȖ șȚȈȓ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț ȔȖȓȐȚȊȣ, ȏȈȗȐșȈȕȕȣȍ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ Ȑ ȖȌȖȉȘȍȕȕȣȍ ȏȕȈȚȖȒȈȔȐ ǪȍȌ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȖȚȗȘȈȊȓȧȦȚșȧ ȕȈ ȖșȚȘȖȊ ȀȊȍȚȈȌȊȐȗȈ, ȟȚȖȉȣ ȊșȚȘȍȚȐȚȤșȧ ș ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȖȕȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȊȐȌȍȚȤ ǭȋȖ ȊȖȖȟȐȦ, ȕȖ ǫȖșȗȖȌȤ șȓȣȠȐȚ Ȑȝ ȔȖȓȐȚȊȣ Ȑ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ Ȋșȍ Ȑȝ ȎȍȓȈȕȐȧ. ǺȖȔț ȍșȚȤ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȗȘȐȔȍȘȖȊ. ǯȌȍșȤ ȊȈȎȕȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȐȔȍȍȚ șȓȖȊȖ ȠȘțȚȈȗțȘȊȈȑȈ . Ǵȣ ȖȉȘȍȚȈȍȔ ȖȗȣȚ, ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ țȊȐȌȍȊ ȟȚȖ-ȕȐȉțȌȤ ȐȓȐ țșȓȣȠȈȊ Ȗ ȟȍȔ-ȚȖ. ǭșȓȐ ț ȕȈș ȕȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȒȖȋȖ-ȚȖ țȊȐȌȍȚȤ, Ȕȣ ȔȖȎȍȔ șȓțȠȈȚȤ Ȗ ȕȍȔ Ȑȏ ȌȖșȚȖȊȍȘȕȖȋȖ ȐșȚȖȟȕȐȒȈ. ǰȕȖȋȌȈ ȕȈș șȗȘȈȠȐȊȈȦȚ, ȔȖȎȍȔ ȓȐ Ȕȣ ȗȖȒȈȏȈȚȤ ǩȖȋȈ. ǵȖ ȥȚȖ ȗȘȖșȚȖ ȕȍȓȍȗȖșȚȤ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȊȍȘȐȚ Ȋ ǩȖȋȈ, ț ȕȍȋȖ ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȖȑ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȊȐȌȍȚȤ ǭȋȖ. ǵȈȠȍ ȟțȊșȚȊȍȕȕȖȍ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȍ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȖ. ǷȖȥȚȖȔț, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Ȕȣ țȊȐȌȐȔ ǩȖȋȈ, Ȕȣ ȕȍ șȔȖȎȍȔ ǭȋȖ ȗȖȕȧȚȤ. DzȖȋȌȈ DzȘȐȠȕȈ ȉȣȓ ȕȈ ȏȍȔȓȍ, ȖȟȍȕȤ ȔȕȖȋȐȍ ȊȐȌȍȓȐ ǭȋȖ, ȕȖ ȔȈȓȖ ȒȚȖ ȗȖȕȐȔȈȓ, ȟȚȖ Ƕȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǨȊȈȌȎȈȕȈȕȚȐ ȔȈȔ ȔțȌȝȈ ȔȈȕțȠȐȔ ȚȈȕțȔ ȈȠȘȐȚȈȔ . ǽȖȚȧ ȋȓțȗȞȣ Ȑ ȕȍȊȍȎȌȣ ȊȐȌȍȓȐ DzȘȐȠȕț ȊȖȖȟȐȦ, ȖȕȐ ȕȍ ȔȖȋȓȐ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ Ƕȕ — ǹȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ. ǭșȓȐ ȖȚ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖȚȊȍȘȕțȓȈșȤ țȌȈȟȈ, ȚȖ Ȗȕ, ȌȈȎȍ țȊȐȌȍȊ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȍ ȗȘȐȏȕȈȍȚ ǭȋȖ. ǷȖȥȚȖȔț Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ șȓțȠȈȚȤ, ȒȈȒ Ȗ ǩȖȋȍ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȦȚ Țȍ, ȒȚȖ ȘȈȏȉȐȘȈȍȚșȧ Ȋ ȗȖȌȓȐȕȕȣȝ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ Ȑ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȗȖȕȐȔȈȍȚ Ȑȝ șȔȣșȓ. ǽȖȚȧ ǩȘȈȝȔȈ ȕȍ ȊȐȌȍȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȗȕ ȉȣȓ țȉȍȎȌȍȕ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ ȀȊȍȚȈȌȊȐȗȍ. ǷȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȓșȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤȦ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤșȧ ȚțȌȈ Ȑ ȊȖȏȕȍșȚȐ ǫȖșȗȖȌț ȔȖȓȐȚȊȣ. 101


102 ǴȖȓȐȚȊȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȖȏȕȖșȐȓ ǩȘȈȝȔȈ, ȕȍ ȉȣȓȐ ȟȤȍȑ-ȚȖ ȊȣȌțȔȒȖȑ. ǶȕȐ, ȒȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, șȖȖȚȊȍȚșȚȊȖȊȈȓȐ Ȍțȝț ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȑ — ȌȈȐȊȐȉȝȐȘ ȋȐȘȉȝȐȝ . Ǫ ȕȈȠȍȔ ǬȊȐȎȍȕȐȐ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ Ȕȣ ȕȍ ȗȖȏȊȖȓȧȍȔ ȗȍȚȤ ȗȍșȕȐ, ȕȍ ȖȌȖȉȘȍȕȕȣȍ Ȑ ȕȍ ȗȍȊȠȐȍșȧ ȐșȚȐȕȕȣȔȐ ȊȈȑȠȕȈȊȈȔȐ. Ǵȣ ȕȍ ȔȖȎȍȔ ȘȈȏȘȍȠȐȚȤ ȗȍȚȤ Ȋ ȝȘȈȔȍ ȗȍșȕȐ Ȑȏ ȒȐȕȖȜȐȓȤȔȖȊ. ǶȉȣȟȕȖ Ȕȣ ȗȖȍȔ ȌȊȍ ȗȍșȕȐ. ǶȌȕȈ Ȑȏ ȕȐȝ — ȠȘȐ-ȒȘȐȠȕȈȟȈȐȚȈȕȑȈ ȗȘȈȉȝț ȕȐȚȑȈȕȈȕȌȈ ȠȘȐ-ȈȌȊȈȐȚȈ ȋȈȌȈȌȝȈȘȈ ȠȘȐȊȈșȈȌȐ-ȋȈțȘȈ-ȉȝȈȒȚȈȊȘȐȕȌȈ. ȅȚȈ ȔȈȕȚȘȈ ȕȍ ȘȈȏ țȗȖȔȐȕȈȍȚșȧ Ȋ «ȟȈȑȚȈȕȤȧ-ȟȈȘȐȚȈȔȘȐȚȍ» Ȑ ȖȌȖȉȘȍȕȈ ȈȟȈȘȤȧȔȐ . ǪȚȖȘȈȧ ȗȍșȕȧ — ȥȚȖ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȔȈȝȈ-ȔȈȕȚȘȈ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, DzȘȐȠȕȈ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ / ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǸȈȔȈ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ. Ǵȣ ȔȖȎȍȔ ȚȈȒȎȍ ȗȍȚȤ ȗȍșȕȐ ǵȈȘȖȚȚȈȔȣ ȌȈșȈ ǺȝȈȒțȘȈ, ǩȝȈȒȚȐȊȐȕȖȌȣ ǺȝȈȒțȘȈ Ȑ dzȖȟȈȕȣ ȌȈșȈ ǺȝȈȒțȘȈ, ȕȖ ȥȚȐȝ ȌȊțȝ ȗȍșȍȕ — ȠȘȐ-ȒȘȐȠȕȈ-ȟȈȐȚȈȕȑȈ Ȑ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ ȔȈȝȈ-ȔȈȕȚȘȣ — ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȝȖȚȧ Ȕȣ Ȑ ȕȍ ȔȖȎȍȔ ǭȋȖ țȊȐȌȍȚȤ. ǻȊȐȌȍȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍ ȚȈȒ ȊȈȎȕȖ, ȒȈȒ ȗȖșȚȐȟȤ ǭȋȖ, ȐȏțȟȈȧ ȗȖȌȓȐȕȕȣȍ ȗȐșȈȕȐȧ Ȑ ȊȕȐȔȈȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ șȊȧȚȣȝ ȓȦȌȍȑ. ǺǭDzǹǺ 26 ȠȘȐ-ȉȘȈȝȔȖȊȈȟȈ ȈȊȐȒȘȐȑȈȔ șȈȚȑȈȔ ȈȕȈȕȚȈȔ ȈȌȑȈȔ ȋțȝȈ-ȠȈȑȈȔ ȕȐȠȒȈȓȈȔ ȈȗȘȈȚȈȘȒȑȈȔ ȔȈȕȖ-'ȋȘȈȑȈȕȈȔ ȊȈȟȈșȈȕȐȘțȒȚȈȔ ȕȈȔȈȔȈȝȍ ȌȍȊȈ-ȊȈȘȈȔ ȊȈȘȍȕȑȈȔ ȠȘȐ-ȉȘȈȝȔȈ țȊȈȟȈ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȒȈȏȈȓ; ȈȊȐȒȘȐȑȈȔ — ȕȍȐȏȔȍȕȕȖȔț, Ȋ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȖșȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȉȣȚȐȦ (ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț); șȈȚȑȈȔ — ȊȍȟȕȖȑ ȊȣșȠȍȑ ȐșȚȐȕȍ; ȈȕȈȕȚȈȔ — ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖȔț; ȈȌȑȈȔ — ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕȍ; ȋțȝȈȠȈȑȈȔ — ȕȈȝȖȌȧȡȍȔțșȧ Ȋ șȍȘȌȞȍ (ȒȈȎȌȖȋȖ); ȕȐȠȒȈȓȈȔ — ȕȍ ȚȍȘȧȦȡȍȔț ȔȖȡȐ; ȈȗȘȈȚȈȘȒȑȈȔ — ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȖȔț, ȕȍȌȖșȚțȗȕȖȔț Ȍȓȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȓȖȋȐȒȐ; ȔȈȕȈȝȈȋȘȈȑȈȕȈȔ — ȖȗȍȘȍȎȈȦȡȍȔț ȔȣșȓȤ, ȕȍȌȖșȚțȗȕȖȔț Ȍȓȧ ȖȚȊȓȍȟȍȕȕȣȝ ȘȈșșțȎȌȍȕȐȑ; ȊȈȟȈșȈ — șȓȖȊȍșȕȖȑ ȐȋȘȖȑ; ȈȕȐȘțȒȚȈȔ — ȕȍȖȗȐșțȍȔȖȔț; ȕȈȔȈȔȈȝȍ — (Ȋșȍ Ȕȣ) ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ ȒȓȈȕȧȍȔșȧ; ȌȍȊȈ-ȊȈȘȈȔ — ȕȐȒȍȔ ȕȍ ȗȘȍȊȏȖȑȌȍȕȕȖȔț ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț; ȊȈȘȍȕȑȈȔ — ȊȣșȠȍȔț ȖȉȢȍȒȚț ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ, ȚȖȔț, ȒȖȔț ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ș ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ ȔȈȕȚȘȣ ȋȈȧȚȘȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȗ ȕȍȐȏȔȍȕȕȈȧ Ȑ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȈȧ ǪȣșȠȈȧ ȐșȚȐȕȈ! Ǻȣ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. ǪȍȏȌȍșțȡȐȑ, Ǻȣ ȗȘȍȉȣȊȈȍȠȤ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑ Ȋ ȒȈȎȌȖȔ ȈȚȖȔȍ. Ǻȣ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ Ȑ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔ. ǻȔ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȖȉȢȧȚȤ Ǻȍȉȧ, Ȑ șȓȖȊȈȔȐ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȖȗȐșȈȚȤ ǺȊȖȍ ȊȍȓȐȟȐȍ. Ǻȣ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȗȖȥȚȖȔț ȒȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ Ǻȍȉȍ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ. Ǵȣ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȍȔșȧ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ Ȓ ȟȐșȓț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ șȖȏȌȈȕȐȑ. Ǫșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȖȉȘȍȟȍȕȖ ȕȈ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ, ȗȍȘȍȝȖȌȧ Ȑȏ ȖȌȕȖȑ ȜȖȘȔȣ Ȋ ȌȘțȋțȦ. ǺȈȒ, ȋȓȐȕȈ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȋȓȐȕȧȕȣȔ ȋȖȘȠȒȖȔ, Ȉ ȋȖȘȠȖȒ șȕȖȊȈ ȗȘȍȊȘȈȡȈȍȚșȧ Ȋ ȋȓȐȕț. Ǫșȍ, ȟȚȖ Ȕȣ șȖȏȌȈȍȔ, șțȡȍșȚȊțȍȚ ȓȐȠȤ ȕȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ ȒȈȒȖȋȖ-ȚȖ ȊȘȍȔȍȕȐ. ǵȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋȍȟȍȕ, Ȑ, ȗȖȌȖȉȕȖ ǭȔț, ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ǭȋȖ ȟȈșȚȐȞȣ, ȚȖȎȍ ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȊȍȟȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ (ȔȈȔȈȐȊȈȔȠȖ ȌȎȐȊȈ-ȓȖȒȍ ȌȎȐȊȈ-ȉȝțȚȈȝ șȈȕȈȚȈȕȈȝ) . ǩȖȋ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, — șȈȕȈȚȈȕȈ, Ƕȕ Ȋȍȟȍȕ, Ȑ ȚȈȒȖȑ Ȏȍ ȗȘȐȘȖȌȖȑ ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ. ǸȈȏȕȐȞȈ șȖșȚȖȐȚ ȓȐȠȤ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ — ȥȚȖ ȊȍȟȕȖȍ ȞȍȓȖȍ, Ȉ 102


103 ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȍ ȌțȠȐ — ǭȋȖ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȍ Ȋȍȟȕȣȍ ȟȈșȚȐȞȣ. DzȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (13.3), ȒȠȍȚȘȈȌȎȕȈȔ ȟȈȗȐ ȔȈȔ ȊȐȌȌȝȐ șȈȘȊȈ- ȒȠȍȚȘȍȠț ȉȝȈȘȈȚȈ . ǽȖȚȧ Ȑ ǩȖȋ, Ȑ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȍ ȌțȠȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ, ǫȖșȗȖȌȤ, Ȋ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȝ ȌțȠ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȐȉȝț, ȊȍȏȌȍșțȡȐȔ, Ȑ ȈȕȈȕȚȖȑ, ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȣȔ. ǫȖșȗȖȌȤ — ȗȘȐȟȐȕȈ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. ǮȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ ȕȍȚ ȟȐșȓȈ, ȕȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȖȌȐȕ. ǵȍȚ ȕȐȒȖȋȖ ȉȖȓȍȍ ȊȍȓȐȒȖȋȖ, ȟȍȔ Ƕȕ, Ȑ ǭȔț ȕȍȚ ȘȈȊȕȣȝ. ǶȚșȦȌȈ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ — ȊȣșȠȐȑ ȖȉȢȍȒȚ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ, Ȗ ȟȍȔ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȕȚȘȈȝ: ȕȈ ȚȈȚ-șȈȔȈȠ ȟȈȉȝȑȈȌȝȐȒȈȠ ȟȈ ȌȘȐȠȑȈȚȍ . ǩȖȋȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǪșȍȊȣȠȕȐȔ, ȐȉȖ ȕȐȒȚȖ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȖșȚȐȟȤ ǭȋȖ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȌȖȔȣșȓȖȊ Ȑ ȗȘȈȏȌȕȣȝ ȘȈșșțȎȌȍȕȐȑ. ǫȖșȗȖȌȤ ȔȖȎȍȚ ȌȊȐȋȈȚȤșȧ ȉȣșȚȘȍȍ ȔȣșȓȐ. Ǫ ȠȘțȚȐ-ȔȈȕȚȘȈȝ «ǰȠȖȗȈȕȐȠȈȌ» șȒȈȏȈȕȖ: ȈȕȍȌȎȈȌ ȥȒȈȔ ȔȈȕȈșȖ ȌȎȈȊȐȑȖ ȕȈȐȕȈȌ ȌȍȊȈ ȈȗȕțȊȈȕ ȗțȘȊȈȔ ȈȘȠȈȚ ȚȈȌ ȌȝȈȊȈȚȖ 'ȕȑȈȕ ȈȚȑȍȚȐ ȚȐȠȚȝȈȚ ȚȈșȔȐȕȕ ȈȗȖ ȔȈȚȈȘȐȠȊȈ ȌȈȌȝȈȚȐ «ǽȖȚȧ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȒȐȌȈȍȚ ǹȊȖȍȑ ȖȉȐȚȍȓȐ, Ƕȕ ȌȊȐȎȍȚșȧ ȉȣșȚȘȍȍ ȔȣșȓȐ Ȑ șȗȖșȖȉȍȕ ȖȉȖȋȕȈȚȤ ȓȦȉȖȋȖ ȉȍȋțȡȍȋȖ. ǴȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȌȖșȚȐȟȤ ǭȋȖ. ǶșȚȈȊȈȧșȤ Ȋ ȖȌȕȖȔ ȔȍșȚȍ, Ƕȕ ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȚ ȚȍȔȐ, ȒȚȖ ȗȖșȣȓȈȍȚ ȊȖȏȌțȝ Ȑ ȌȖȎȌȤ. ǵȐȒȖȋȖ ȕȍȚ ȘȈȊȕȖȋȖ ǭȔț — Ƕȕ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȐȚ Ȋșȍȝ Ȑ Ȋșȧ» (ǰȠȖȗȈȕȐȠȈȌ, 4). ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȗȖȌȟȐȕȍȕȕȣȍ ǫȖșȗȖȌț ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȔȖȋțȚ șȘȈȊȕȐȚȤșȧ ș ǵȐȔ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȕȖ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȈȧ ȌțȠȈ ȕȈ ȥȚȖ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȍȍ ȕȐȒȈȒ ȕȍȓȤȏȧ ȗȖșȚȈȊȐȚȤ ȕȈ ȖȌȐȕ țȘȖȊȍȕȤ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (15.15): șȈȘȊȈșȑȈ ȟȈȝȈȔ ȝȘȐȌȐ șȈȕȕȐȊȐȠȚȈȝ . «ȇ ȕȈȝȖȎțșȤ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ». ǵȖ ȥȚȖ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȘȈȊȕȣ ǫȖșȗȖȌț. Ǫ ȠȘțȚȐ-ȔȈȕȚȘȈȝ ȚȈȒȎȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȝȘȐȌȐ ȝȑ ȈȑȈȔ ȈȚȔȈ ȗȘȈȚȐȠȚȝȐȚȈȝ . Ǩ Ȋ ȕȈȟȈȓȍ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» șȒȈȏȈȕȖ: șȈȚȑȈȔ ȗȈȘȈȔ ȌȝȐȔȈȝȐ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ ȋȓȈșȧȚ: șȈȚȑȈȔ ȌȎȕȈȕȈȔ ȈȕȈȕȚȈȔ Ȑ ȕȐȠȒȈȓȈȔ ȕȐȠȒȘȐȑȈȔ ȠȈȕȚȈȔ ȕȐȘȈȊȈȌȑȈȔ. ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȊȣȠȍ ȊșȍȋȖ. ǷȖ ȗȘȐȘȖȌȍ ǹȊȖȍȑ Ƕȕ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȌȍȓȈȍȚ, ȕȖ Ȋ ȚȖ Ȏȍ șȈȔȖȍ ȊȘȍȔȧ Ƕȕ ȌȍȓȈȍȚ Ȋșȍ. ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ»: ȔȈȑȈ ȚȈȚȈȔ ȐȌȈȔ șȈȘȊȈȔ ȌȎȈȋȈȌ ȈȊȑȈȒȚȈ-ȔțȘȚȐȕȈ ȔȈȚ-șȚȝȈȕȐ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȐ ȕȈ ȟȈȝȈȔ ȚȍȠȊ ȈȊȈșȚȝȐȚȈȝ «Ǫ ǹȊȖȍȑ ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȑ ȜȖȘȔȍ ȇ ȗȘȖȕȐȏȣȊȈȦ ȊșȦ ȊșȍȓȍȕȕțȦ. Ǫșȍ șțȡȍșȚȊȈ ȗȘȍȉȣȊȈȦȚ ȊȖ Ǵȕȍ, ȕȖ ȇ — ȕȍ Ȋ ȕȐȝ» (ǩ.-ȋ., 9.4). ȔȈȑȈȌȝȑȈȒȠȍȕȈ ȗȘȈȒȘȐȚȐȝ șțȑȈȚȍ șȈȟȈȘȈȟȈȘȈȔ ȝȍȚțȕȈȕȍȕȈ ȒȈțȕȚȍȑȈ ȌȎȈȋȈȌ ȊȐȗȈȘȐȊȈȘȚȈȚȍ «ǩțȌțȟȐ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ǴȖȐȝ ȥȕȍȘȋȐȑ, Ȗ șȣȕ DzțȕȚȐ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȗȖȌ ǴȖȐȔ ȗȘȐșȔȖȚȘȖȔ, ȗȘȖȐȏȊȖȌȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȋșȍ ȌȊȐȎțȡȐȍșȧ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȍ 103


104 șțȡȍșȚȊȈ. ǷȖȌ ȍȍ ȕȈȟȈȓȖȔ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚșȧ» (ǩ.-ȋ., 9.10). ǽȖȚȧ ǫȖșȗȖȌȤ ȉȍȏȌȍȑșȚȊțȍȚ Ȋ ǹȊȖȍȑ ȖȉȐȚȍȓȐ, ǭȋȖ ȊȖȓȦ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȦȚ ǭȋȖ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȕȣȍ ȥȕȍȘȋȐȐ (ȗȈȘȈșȑȈ ȠȈȒȚȐȘ ȊȐȊȐȌȝȈȐȊȈ ȠȘțȑȈȚȍ). Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȖȐȏȕȍș ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȏȈȒȓȦȟȍȕȣ Ȋșȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ (ȠȘțȚȐ-ȔȈȕȚȘȣ), ȐȉȖ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȐ ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȗȘȈȌȈȐ ȗȖșȚȐȋȈȦȚ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȗȈȘȈȔȗȈȘȣ . Ǵȣ ȌȖȓȎȕȣ țȟȐȚȤșȧ ȊȍȘȕȖȔț ȗȖȕȐȔȈȕȐȦ ȐșȚȐȕȣ, șȓȍȌțȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȗȘȍȌȣȌțȡȐȝ țȟȐȚȍȓȍȑ. ǹțȡȍșȚȊțȍȚ ȌȊȍȕȈȌȞȈȚȤ ȔȈȝȈȌȎȈȕ, ȏȕȈȚȖȒȖȊ ǪȍȌ, Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ — ȖȌȐȕ Ȑȏ ȕȐȝ. șȊȈȑȈȔȉȝțȘ ȕȈȘȈȌȈȝ ȠȈȔȉȝțȝ ȒțȔȈȘȈȝ ȒȈȗȐȓȖ ȔȈȕțȝ ȗȘȈȝȓȈȌȖ ȌȎȈȕȈȒȖ ȉȝȐȠȔȖ ȉȈȓȐȘ ȊȈȐȑȈșȈȒȐȘ ȊȈȑȈȔ ǩȝȈȋ., 6.3.20 Ǵȣ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȔ Ȓ ȞȍȗȐ ȌțȝȖȊȕȣȝ țȟȐȚȍȓȍȑ, ȉȍȘțȡȍȑ ȕȈȟȈȓȖ ȖȚ ǩȘȈȝȔȣ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȈș ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȗȘȈȌȈȍȑ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȊȕȐȔȈȦȚ ǫȖșȗȖȌț ǩȘȈȝȔȍ, ȟȚȖȉȣ ȗȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȑ ȗȈȘȈȔȗȈȘȣ Ȑ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȗȖȏȕȈȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺǭDzǹǺ 27 ȊȐȗȈȠȟȐȚȈȔ ȗȘȈȕȈ-ȔȈȕȖ-ȌȝȐȑȈȚȔȈȕȈȔ ȈȘȚȝȍȕȌȘȐȑȈȉȝȈșȈȔ ȈȕȐȌȘȈȔ ȈȊȘȈȕȈȔ ȟȝȈȑȈȚȈȗȈț ȑȈȚȘȈ ȕȈ ȋȘȐȌȝȘȈ-ȗȈȒȠȈț ȚȈȔ ȈȒȠȈȘȈȔ ȒȝȈȔ ȚȘȐ-ȑțȋȈȔ ȊȘȈȌȎȈȔȈȝȍ ȊȐȗȈȠȟȐȚȈȔ — Ȓ ȊșȍȏȕȈȦȡȍȔț; ȗȘȈȕȈ — ȎȐȏȕȍȕȕȖȑ șȐȓȣ (ȒȈȒ ȖȕȈ ȌȍȑșȚȊțȍȚ); ȔȈȕȈȝ — țȔȈ (ȒȈȒ Ȗȕ ȌȍȑșȚȊțȍȚ); ȌȝȐȑȈ — ȘȈȏțȔȈ (ȗȘȐȕȞȐȗ ȍȋȖ ȌȍȑșȚȊȐȧ); ȈȚȔȈȕȈȔ — (Ȋșȍȝ) ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȈȘȚȝȈ — ȖȉȢȍȒȚȣ ȟțȊșȚȊ; ȐȕȌȘȐȑȈ — ȟțȊșȚȊȈȔ; ȈȉȝȈșȈȔ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȌȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȚȤ; ȈȕȐȌȘȈȔ — ȊșȍȋȌȈ ȉȖȌȘșȚȊțȦȡȍȔț Ȑ șȊȖȉȖȌȕȖȔț ȖȚ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ; ȈȊȘȈȕȈȔ — ȓȐȠȍȕȕȖȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, ȐșȗȣȚȣȊȈȦȡȍȋȖ ȉȖȓȤ Ȑ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ; ȟȝȈȑȈ-ȈȚȈȗȈț — Ȓ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȌȈȍȚ ȏȈȡȐȚț șȚȘȈȎȌțȡȐȔ ȖȚ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ; ȑȈȚȘȈ — Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ; ȕȈ — ȕȍȚ; ȋȘȐȌȝȘȈ-ȗȈȒȠȈț — ȗȘȐșȚȘȈșȚȕȖșȚȐ (Ȓ ȒȖȔț ȉȣ ȚȖ ȕȐ ȉȣȓȖ); ȚȈȔ — Ȓ ǵȍȔț; ȈȒȠȈȘȈȔ — Ȓ ȕȍȗȖȋȘȍȠȐȔȖȔț; ȒȝȈȔ — Ȓ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȗȖȌȖȉȍȕ ȕȍȉț (ȊșȍȗȘȖȕȐȒȈȦȡ); ȚȘȐ-ȑțȋȈȔ — Ȓ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȧȊȐȓ ȠȍșȚȤ ǹȊȖȐȝ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊ Ȋ ȒȈȎȌțȦ Ȑȏ ȚȘȍȝ Ȧȋ (Ȋ ǹȈȚȤȦ, ǺȘȍȚț Ȑ ǬȊȈȗȈȘț); ȊȘȈȌȎȈȔȈȝȍ — ȗȘȐȝȖȌȐȔ Ȋ țȉȍȎȐȡȍ. ǩȖȋ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȗȘȧȔȖ ȐȓȐ ȒȖșȊȍȕȕȖ ȏȕȈȍȚ, ȒȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȗȖȌ ǭȋȖ ȊȓȈșȚȤȦ ȌȍȑșȚȊțȍȚ Ȋșȍ șțȡȍȍ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ȎȐȏȕȍȕȕȣȍ șȐȓȣ, țȔ Ȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ. Ƕȕ ȖȏȈȘȧȍȚ Ȋșȍ ȊȖȒȘțȋ. ǻ ȕȍȋȖ ȕȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȕȖȋȖ ȊȓȐȧȕȐȦ ȗȘȖȠȓȣȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ, Ȑ Ȋ ǵȍȔ ȕȍȚ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ: Ƕȕ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȍȕ Ȑ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ Ȓ ȥȔȗȐȘȐȟȍșȒȖȔț ȏȕȈȕȐȦ. ǷȖȥȚȖȔț ȧ țȒȘȣȊȈȦșȤ Ȋ șȍȕȐ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȊȍȟȕȖȋȖ Ȑ ȊȍȏȌȍșțȡȍȋȖ, ȊȍȓȐȒȖȋȖ, ȒȈȒ ȕȍȉȍșȈ, — ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȕȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȒȈȎȌțȦ Ȑȏ ȚȘȍȝ Ȧȋ [ǹȈȚȤȧ, ǺȘȍȚȈ Ȑ ǬȊȈȗȈȘȈ] Ȑ ȧȊȓȧȍȚ ǹȊȖȐ ȠȍșȚȤ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊ. 104


105 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȕȈȟȈȓȍ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȖȗȐșȈȕ ȚȈȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ: ȌȎȈȕȔȈȌȑ ȈșȑȈ ȑȈȚȖ 'ȕȊȈȑȈȌ ȐȚȈȘȈȚȈȠ ȟȈȘȚȝȍȠȊ ȈȉȝȐȌȎȕȈȝ . ǫȖșȗȖȌȤ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, Ƕȕ ȗȘȧȔȖ ȐȓȐ ȒȖșȊȍȕȕȖ ȏȕȈȍȚ ȖȉȖ ȊșȍȔ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ǭȋȖ ȚȊȖȘȍȕȐȐ. ǷȖȥȚȖȔț ǩȘȈȝȔȈ ȖȉȘȈȡȈȍȚșȧ ȏȌȍșȤ Ȓ ǫȖșȗȖȌț, ȕȈȏȣȊȈȧ ǭȋȖ ȊȐȗȈȠȟȐȚȈȔ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ «ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ ȏȕȈȕȐȧ» ȐȓȐ «ȚȖȚ, ȒȚȖ ȏȕȈȍȚ Ȋșȍ». ǫȖșȗȖȌȤ — ǪȣșȠȈȧ ǬțȠȈ, Ȑ ǭȔț ȊȍȌȖȔȖ Ȋșȍ Ȗ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊȈȝ Ȑ Ȑȝ ȟțȊșȚȊȈȝ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȊȈȎȕȖ șȓȖȊȖ ȈȕȐȌȘȈȔ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «ȊȍȟȕȖ ȉȖȌȘșȚȊțȦȡȐȑ Ȑ șȊȖȉȖȌȕȣȑ ȖȚ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ». DzȈȒ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (15.15), ȔȈȚȚȈȝ șȔȘȐȚȐȘ ȌȎȕȈȕȈȔ ȈȗȖȝȈȕȈȔ ȟȈ: ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȋȘȈȎȌȈȍȚ ȕȈș ȘȈȏțȔȖȔ, Ȑ Ƕȕ Ȏȍ ȌȈȍȚ ȏȈȉȊȍȕȐȍ. ǹțȡȍșȚȊțȦȚ ȔȐȓȓȐȖȕȣ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ȑ ȒȈȎȌȖȔț Ȑȏ ȕȐȝ ǫȖșȗȖȌȤ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȚȖȚ ȐȓȐ ȐȕȖȑ ȗțȚȤ. ǷȖȥȚȖȔț ț ǵȍȋȖ ȕȍ ȖșȚȈȍȚșȧ ȊȘȍȔȍȕȐ Ȍȓȧ șȕȈ, Ȑ Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȏȕȈȍȚ, ȟȍȔ Ȕȣ ȏȈȕȧȚȣ. ǫȖșȗȖȌȤ — șȊȐȌȍȚȍȓȤ ȊșȍȋȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȍȋȖ; ǭȔț ȊȍȌȖȔȖ Ȋșȍ, ȟȚȖ Ȕȣ ȌȍȓȈȍȔ ȒȈȎȌțȦ ȔȐȕțȚț. ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕ ȚȍȓȖȔ, ȗȖȓțȟȍȕȕȣȔ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȒȈȘȔȖȑ. ǵȈȠȍ ȚȍȓȖ ȜȖȘȔȐȘțȍȚșȧ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȝ ȕȈȔȐ ȗȖșȚțȗȒȖȊ (ȒȈȘȔȈȕȈ ȌȈȐȊȈ-ȕȍȚȘȍȕȈ), ȕȖ ț ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, ȗȖȥȚȖȔț Ƕȕ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȈȊȐȌȤȐ, ȚȤȔȣ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. Ƕȕ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȗȐȚ Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȉȖȌȘșȚȊțȍȚ. ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȚȘȐ-ȦȋȖȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ƕȕ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ǹȊȖȐȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȝ Ȋ ǹȈȚȤȧ-Ȧȋț, ǺȘȍȚȈ-Ȧȋț Ȑ ǬȊȈȗȈȘȈ-Ȧȋț, ȕȖ, ȒȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȊȖȗȓȖȡȈȍȚșȧ Ȋ DzȈȓȐ-Ȧȋț, Ƕȕ ȕȍ ȖȉȢȧȊȓȧȍȚ ǹȍȉȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ. ȒȘȐȠȕȈ-ȊȈȘȕȈȔ ȚȊȐȠȈȒȘȐȠȕȈȔ șȈȕȋȖȗȈȕȋȈșȚȘȈ-ȗȈȘȠȈȌȈȔ Ǫ DzȈȓȐ-Ȧȋț ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȒȈȒ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ. ǷȖȥȚȖȔț, ȝȖȚȧ Ƕȕ — ǹȈȔ DzȘȐȠȕȈ, Ƕȕ ȗȖȍȚ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ ȔȈȝȈ-ȔȈȕȚȘț, ȒȈȒ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ. ǺȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ «ȀȘȐȔȈȌǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» șȖȊȍȚțȍȚ: ȑȈȌȎȕȈȐȝ șȈȕȒȐȘȚȈȕȈ-ȗȘȈȑȈȐȘ ȑȈȌȎȈȕȚȐ ȝȐ șțȔȍȌȝȈșȈȝ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț, ȞȊȍȚ ȚȍȓȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȍ ȚȍȔȕȣȑ, ȒȈȒ ț DzȘȐȠȕȣ, Ȉ ȏȖȓȖȚȐșȚȣȑ (ȚȊȐȠȈȒȘȐȠȕȈȔ), — ȥȚȖ ǹȈȔ ǩȖȋ. Ƕȕ ȕȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ Ȋ șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȐ ǹȊȖȐȝ șȗțȚȕȐȒȖȊ — ǵȐȚȤȧȕȈȕȌȣ, ǨȌȊȈȑȚȣ, ǫȈȌȈȌȝȈȘȣ Ȑ ȀȘȐȊȈșȣ. Ǫșȍ, ȒȚȖ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȘȈȏțȔȍȕ, ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȥȚȖȔț ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, șȖȊȍȘȠȈȧ șȈȕȒȐȘȚȈȕȈ-ȧȋȤȦ . Ǫ ȚȈȒȖȔ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȖȉȢȧȊȓȧȍȚ ǹȍȉȧ ǪșȍȊȣȠȕȐȔ, ȗȖȥȚȖȔț ǭȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȚȘȐ-ȦȋȖȑ . ǺǭDzǹǺ 28 ȈȌȎȈșȑȈ ȟȈȒȘȈȔ ȚȊ ȈȌȎȈȑȍȘȑȈȔȈȕȈȔ ȔȈȕȖȔȈȑȈȔ ȗȈȕȟȈȌȈȠȈȘȈȔ ȈȠț ȚȘȐ-ȕȈȉȝȐ ȊȐȌȑțȟ-ȟȈȓȈȔ ȈȠȚȈ-ȕȍȔȐ ȑȈȌ-ȈȒȠȈȔ Ȉȝțș ȚȈȔ ȘȐȚȈȔ ȗȘȈȗȈȌȑȍ ȈȌȎȈșȑȈ — ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ; ȟȈȒȘȈȔ — ȒȖȓȍșȖ (ȞȐȒȓ, ȕȈȟȐȕȈȦȡȐȑșȧ ȘȖȎȌȍȕȐȍȔ Ȑ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȦȡȐȑșȧ șȔȍȘȚȤȦ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ); Țț — ȕȖ; ȈȌȎȈȑȈ — ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ; ȐȘȑȈȔȈȕȈȔ — ȊȘȈȡȈȍȔȖȍ; ȔȈȕȈȝ-ȔȈȑȈȔ — șȖȏȌȈȕȐȍ 105


106 țȔȈ, ȏȈȊȐșȧȡȍȍ ȚȖȓȤȒȖ ȖȚ ȕȍȋȖ (țȔȈ); ȗȈȕȟȈȌȈȠȈ — ȗȧȚȕȈȌȞȈȚȤȦ; ȈȘȈȔ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȍȍ șȗȐȞȈȔȐ; ȈȠț — ȉȣșȚȘȖ; ȚȘȐ-ȕȈȉȝȐ — ȐȔȍȦȡȍȍ ȚȘȖȑȕțȦ șȚțȗȐȞț (șȖșȚȖȧȡțȦ Ȑȏ ȚȘȍȝ ȋțȕ ); ȊȐȌȑțȚ — ȒȈȒ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȚȊȖȔ; ȟȈȓȈȔ — ȌȊȐȎțȡȍȍșȧ; ȈȠȚȈ-ȕȍȔȐ — ȐȔȍȦȡȍȍ ȊȖșȤȔȍȘȐȟȕȣȑ ȖȉȖȌ (șȖșȚȖȧȡȐȑ Ȑȏ ȊȖșȤȔȐ ȊȕȍȠȕȐȝ ȥȕȍȘȋȐȑ ǫȖșȗȖȌȈ — ȉȝțȔȐȘ ȈȗȖ 'ȕȈȓȖ ȊȈȑțȝ Ȑ Ț.Ȍ.); ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȈȒȠȈȔ — ȖșȤ; Ȉȝțȝ — ȋȖȊȖȘȧȚ; ȚȈȔ — ǭȔț; ȘȐȚȈȔ — (ȚȖȔț) ȗȘȐȕȞȐȗț; ȗȘȈȗȈȌȑȍ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ ȒȓȈȕȧȍȔșȧ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ, ȗȖȋȘțȎȍȕȕȖȍ Ȋ ȒȘțȋȖȊȖȘȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȒȖȓȍșț ȕȈ ȒȖȓȍșȕȐȞȍ țȔȈ. ǬȍșȧȚȤ ȟțȊșȚȊ [ȗȧȚȤ Ȍȓȧ șȖȊȍȘȠȍȕȐȧ ȌȍȑșȚȊȐȑ Ȑ ȗȧȚȤ Ȍȓȧ ȖȉȘȍȚȍȕȐȧ ȏȕȈȕȐȑ], Ȉ ȚȈȒȎȍ ȗȧȚȤ ȊȖȏȌțȠȕȣȝ ȗȖȚȖȒȖȊ Ȋ Țȍȓȍ ȖȉȘȈȏțȦȚ ȗȧȚȕȈȌȞȈȚȤ șȗȐȞ ȥȚȖȋȖ ȒȖȓȍșȈ. ǺȘȐ ȋțȕȣ ȗȘȐȘȖȌȣ [ȉȓȈȋȖșȚȤ, șȚȘȈșȚȤ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖ] — ȥȚȖ șȚțȗȐȞȈ, Ȉ ȊȖșȍȔȤ ȗȍȘȊȖȥȓȍȔȍȕȚȖȊ ȚȊȖȘȍȕȐȧ [ȏȍȔȓȧ, ȊȖȌȈ, ȖȋȖȕȤ, ȊȖȏȌțȝ, ȥȜȐȘ, țȔ, ȘȈșșțȌȖȒ Ȑ ȓȖȎȕȖȍ ȥȋȖ] șȖșȚȈȊȓȧȦȚ ȖȉȖȌ ȥȚȖȋȖ ȒȖȓȍșȈ. ǪȕȍȠȕȧȧ, ȐȓȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ, ȥȕȍȘȋȐȧ, șȓȖȊȕȖ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȚȊȖ, ȗȘȐȊȖȌȐȚ ȍȋȖ Ȋ ȌȊȐȎȍȕȐȍ. ǺȈȒ ȒȖȓȍșȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ ȉȣșȚȘȖ ȊȘȈȡȈȍȚșȧ ȊȖȒȘțȋ ȖșȐ — ȋȓȈȊȕȖȑ șȊȖȍȑ ȖȗȖȘȣ. ǭȋȖ ȖșȤȦ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ — ǪȣșȠȈȧ ǬțȠȈ Ȑ ǨȉșȖȓȦȚȕȈȧ ǰșȚȐȕȈ. Ǵȣ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȍȔșȧ ȗȍȘȍȌ ȥȚȐȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ ȈȓȓȍȋȖȘȐȟȍșȒȐ ȖȗȐșȈȕ ȒȘțȋȖȊȖȘȖȚ ȘȖȎȌȍȕȐȧ Ȑ șȔȍȘȚȐ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (7.5) șȒȈȏȈȕȖ: ȈȗȈȘȍȑȈȔ ȐȚȈș ȚȊ ȈȕȑȈȔ ȗȘȈȒȘȐȚȐȔ ȊȐȌȌȝȐ Ȕȍ ȗȈȘȈȔ ȌȎȐȊȈ-ȉȝțȚȈȔ ȔȈȝȈ-ȉȈȝȖ ȑȈȑȍȌȈȔ ȌȝȈȘȑȈȚȍ ȌȎȈȋȈȚ ǴȐȘ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ șțȡȍșȚȊȖȊȈȚȤ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȍ ȟȈșȚȐȞȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȓȤȏțȦȚșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ. ǷȖȗȈȊ ȗȖȌ ȊȓȈșȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȕȈȗȘȈȊȓȧȍȔȖȍ ǪșȍȊȣȠȕȐȔ, ȊȘȈȡȈȍȚșȧ Ȋ ȒȖȓȍșȍ ȘȖȎȌȍȕȐȑ Ȑ șȔȍȘȚȍȑ. ǶșȤȦ ȥȚȖȋȖ ȒȖȓȍșȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ- ȋȐȚȍ» (18.61) DzȘȐȠȕȈ ȚȈȒ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ ȥȚȖȚ ȗȘȖȞȍșș: ȐȠȊȈȘȈȝ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȝȘȐȌ-ȌȍȠȍ 'ȘȌȎțȕȈ ȚȐȠȚȝȈȚȐ ȉȝȘȈȔȈȑȈȕ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȐ ȑȈȕȚȘȈȘțȌȝȈȕȐ ȔȈȑȈȑȈ «ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȗ ǨȘȌȎțȕȈ, ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑ ȕȈȗȘȈȊȓȧȍȚ șȒȐȚȈȕȐȧ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȓȖȊȕȖ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȔȈȠȐȕȍ, șȖȏȌȈȕȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ». ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȐ — ȘȍȏțȓȤȚȈȚ ȍȍ ȗȘȖȠȓȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȚȍȓȖ ȌȈȍȚșȧ ǪȣșȠȍȑ ǬțȠȖȑ, ȐȔȍȕȕȖ ǪȣșȠȈȧ ǬțȠȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȤȦ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȈȠ ȌȖȓȋ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ șȒȓȖȕȐȚȤșȧ ȗȍȘȍȌ ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȊȣșȠȍȑ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȤȦ. ǵȍȓȤȏȧ ȊȗȈȌȈȚȤ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ, ȗȖȘȖȎȌȍȕȕȖȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, Ȑ ȏȈȉȣȊȈȚȤ ȋȓȈȊȕȖȍ — ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ ǰșȚȐȕț. ǺȈȒȖȊȖ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȌȈȍȚ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ. ǺǭDzǹǺ 29 ȑȈ ȥȒȈ-ȊȈȘȕȈȔ ȚȈȔȈșȈȝ ȗȈȘȈȔ ȚȈȌ 106


107 ȈȓȖȒȈȔ ȈȊȑȈȒȚȈȔ ȈȕȈȕȚȈ-ȗȈȘȈȔ ȈșȈȔ ȟȈȒȈȘȖȗȈșțȗȈȘȕȈȔ ȥȕȈȔ țȗȈșȈȚȍ ȑȖȋȈ-ȘȈȚȝȍȕȈ ȌȝȐȘȈȝ ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȥȒȈ-ȊȈȘȕȈȔ — ȈȉșȖȓȦȚȕȖȔț, ȕȈȝȖȌȧȡȍȔțșȧ Ȋ ȟȐșȚȖȑ ȉȓȈȋȖșȚȐ; ȚȈȔȈșȈȝ — ȚȤȔȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ; ȗȈȘȈȔ — ȚȖȔț, ȟȚȖ ȊȣȠȍ; ȚȈȚ — ȚȖ; ȈȓȖȒȈȔ — ȕȍȊȐȌȐȔȖȔț; ȈȊȑȈȒȚȈȔ — ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȔț; ȈȕȈȕȚȈ-ȗȈȘȈȔ — ȉȍșȗȘȍȌȍȓȤȕȖȔț, ȕȈȝȖȌȧȡȍȔțșȧ Ȋȕȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ Ȑ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȈ; ȈșȈȔ ȟȈȒȈȘȈ — ȊȖșșȍȓ; țȗȈ- șțȗȈȘȕȈȔ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȕȈ ǫȈȘțȌȍ; ȥȕȈȔ — ǭȔț; țȗȈșȈȚȍ — ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ; ȑȖȋȈȘȈȚȝȍȕȈ — ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȖȓȍșȕȐȞȣ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȐ; ȌȝȐȘȈȝ — ȏȌȘȈȊȖȔȣșȓȧȡȐȍ, ȕȍ ȖȉȍșȗȖȒȖȍȕȕȣȍ ȕȐȟȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ. ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȟȐșȚȖȑ ȉȓȈȋȖșȚȐ [ȠțȌȌȝȈ-șȈȚȚȊȍ], Ȑ ȗȖȚȖȔț Ƕȕ ȥȒȈ-ȊȈȘȕȈ — ȖȔȒȈȘȈ [ȗȘȈȕȈȊȈ]. ǷȖșȒȖȓȤȒț Ƕȕ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ, ȐȔȍȕțȍȔȖȋȖ ȔȐȘȖȔ ȚȤȔȣ, ǭȋȖ ȕȍȓȤȏȧ țȊȐȌȍȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȋȓȈȏȈȔȐ. ǰ Ȋșȍ Ȏȍ Ƕȕ ȕȍ ȖȚȌȍȓȍȕ ȖȚ ȕȈș ȊȘȍȔȍȕȍȔ ȐȓȐ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȖȔ: Ƕȕ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȊȍȏȌȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ȊȖșșȍȌȈȍȚ ȕȈ ǹȊȖȍȔ ȕȖșȐȚȍȓȍ ǫȈȘțȌȍ, Ȑ Țȍ, ȒȚȖ ȐȏȉȈȊȐȓșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȊȖȓȕȍȕȐȑ, ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ǭȔț, ȐșȗȖȓȤȏțȧ ȔȐșȚȐȟȍșȒțȦ șȐȓț ȑȖȋȐ. ǬȈȊȈȑȚȍ Ȏȍ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȐȔșȧ ȗȍȘȍȌ ǵȐȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (4.3.23) șȒȈȏȈȕȖ: șȈȚȚȊȈȔ ȊȐȠțȌȌȝȈȔ ȊȈșțȌȍȊȈȠȈȉȌȐȚȈȔ . Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȋȖșȗȖȌșȚȊțȦȚ ȚȘȐ ȋțȕȣ ȗȘȐȘȖȌȣ — ȉȓȈȋȖșȚȤ, șȚȘȈșȚȤ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖ. ǰȏ ȕȐȝ ȉȓȈȋȖșȚȤ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȏȕȈȕȐȍ, șȚȘȈșȚȤ — șȔȍșȤ ȏȕȈȕȐȧ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ, Ȉ ȋțȕȈ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ ȐșȗȖȓȕȍȕȈ ȚȤȔȣ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ șȚȘȈșȚȐ Ȑ ȚȤȔȣ. Ƕȕ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȕȈ țȘȖȊȕȍ, ȋȌȍ ȉȓȈȋȖșȚȤ ȕȍ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȈ șȚȘȈșȚȤȦ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖȔ. ȅȚȖȚ țȘȖȊȍȕȤ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȊȈșțȌȍȊȖȑ . DzȘȐȠȕȈ, ǪȈșțȌȍȊȈ, ȕȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȖșȚȈȊȈȧșȤ ȕȈ ȥȚȖȔ țȘȖȊȕȍ. ǷȖȥȚȖȔț DzȘȐȠȕȈ ȗȘȐȠȍȓ ȕȈ ȏȍȔȓȦ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ șȣȕȈ ǪȈșțȌȍȊȣ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋȕȍ ȊȓȐȧȕȐȧ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, Ƕȕ ȕȍȊȐȌȐȔ Ȍȓȧ Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ Ȑȝ ȊȓȈșȚȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȕțȎȕȖ șȚȈȚȤ ȌȝȐȘȖȑ — ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȋțȕȣ ȕȍ ȊȣȊȖȌȧȚ Ȑȏ ȘȈȊȕȖȊȍșȐȧ. DZȖȋȖȑ ȔȖȎȍȚ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȓȐȠȤ ȚȖȚ, ȒȚȖ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ șȔȧȚȍȕȐȧ, ȊȣȏȊȈȕȕȖȋȖ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȋțȕ . ǹțȡȍșȚȊțȍȚ ȚȈȒȖȍ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍ ȑȖȋȐ: ȑȖȋȈ ȐȕȌȘȐȑȈ-șȈȔȑȈȔȈȝ . DzȈȒ țȎȍ ȋȖȊȖȘȐȓȖșȤ, ȐȕȌȘȐȐ, ȚȖ ȍșȚȤ ȕȈȠȐ ȟțȊșȚȊȈ, ȗȘȐȊȖȌȧȚ ȕȈș Ȋ șȔȧȚȍȕȐȍ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȕȈ ȕȈș ȊȓȐȧȦȚ ȚȘȐ ȋțȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȕȈȊȧȏȈȕȕȣȍ ȕȈȔ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ. Ǫ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȌțȠȈ ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖȋȓȖȡȍȕȈ ȒȘțȋȖȊȖȘȖȚȖȔ ȘȖȎȌȍȕȐȑ Ȑ șȔȍȘȚȍȑ, ȕȖ șȚȖȐȚ ȍȑ ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȕȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ țȘȖȊȍȕȤ ȊȐȠțȌȌȝȈ-șȈȚȚȊȣ, țȘȖȊȍȕȤ ȟȐșȚȖȑ ȉȓȈȋȖșȚȐ, ȒȈȒ ȖȕȈ ȖȉȘȍȚȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȓȐȞȍȏȘȍȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȊȖșșȍȌȈȦȡȍȋȖ ȕȈ ǫȈȘțȌȍ. ǰ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȒȓȖȕȧȍȚșȧ ȏȌȍșȤ ȗȍȘȍȌ ǵȐȔ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ. ǺǭDzǹǺ 30 ȕȈ ȑȈșȑȈ ȒȈȠȟȈȚȐȚȐȚȈȘȚȐ ȔȈȑȈȔ ȑȈȑȈ ȌȎȈȕȖ ȔțȝȑȈȚȐ ȊȍȌȈ ȕȈȘȚȝȈȔ ȚȈȔ ȕȐȘȌȎȐȚȈȚȔȈȚȔȈ-ȋțȕȈȔ ȗȈȘȍȠȈȔ ȕȈȔȈȔȈ ȉȝțȚȍȠț șȈȔȈȔ ȟȈȘȈȕȚȈȔ ȕȈ — ȕȍ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ (ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ); ȒȈȠȟȈ — ȒȚȖ-ȓȐȉȖ; ȈȚȐȚȐȚȈȘȚȐ — ȗȘȍȊȖșȝȖȌȐȚ; ȔȈȑȈȔ — ȐȓȓȦȏȖȘȕțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ; ȑȈȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȑ; ȌȎȈȕȈȝ — ȟȍȓȖȊȍȒ; ȔțȝȑȈȚȐ — ȖȌțȘȈȟȐȊȈȍȚșȧ; ȊȍȌȈ — ȗȖȕȐȔȈȍȚ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȘȚȝȈȔ 107


108 — ȞȍȓȤ (ȎȐȏȕȐ); ȚȈȔ — ǭȔț (ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ); ȕȐȘȌȎȐȚȈ — ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȖȌȟȐȕȍȕȣ; ȈȚȔȈ — ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ; ȈȚȔȈ-ȋțȕȈȔ — Ȑ ǭȋȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȈȧ ȊȕȍȠȕȧȧ ȥȕȍȘȋȐȧ; ȗȈȘȈ-ȐȠȈȔ — ǫȖșȗȖȌț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ ȊșȍȋȖ; ȕȈȔȈȔȈ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ ȒȓȈȕȧȍȔșȧ; ȉȝțȚȍȠț — Ȓ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ; șȈȔȈȔ — ȘȈȊȕȖȔț; ȟȈȘȈȕȚȈȔ — țȗȘȈȊȓȧȦȡȍȔț (ȐȔȐ). ǵȐȒȚȖ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȘȍȖȌȖȓȍȚȤ ȊȓȐȧȕȐȍ ȐȓȓȦȏȐȐ — ȥȕȍȘȋȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȐȔȍȕțȍȔȖȑ ȔȈȑȍȑ. ǶȕȈ șȚȖȓȤ șȐȓȤȕȈ, ȟȚȖ ȓȦȉȖȋȖ șȗȖșȖȉȕȈ ȊȊȍșȚȐ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ Ȑ ȓȐȠȐȚȤ ȗȖȕȐȔȈȕȐȧ ȐșȚȐȕȕȖȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ. ǵȖ șȈȔȈ ȔȈȑȧ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȖȌȟȐȕȍȕȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȓȈșȚȊțȍȚ ȕȈȌ ȊșȍȔ șțȡȐȔ Ȑ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. ǬȈȊȈȑȚȍ Ȏȍ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȐȔșȧ ȗȍȘȍȌ ǵȐȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǴȖȋțȡȍșȚȊȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǪȐȠȕț, ȗȖȐșȚȐȕȍ ȊȍȓȐȒȖ: Ȋșȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȈșȚȤȦ ǭȋȖ ȥȕȍȘȋȐȐ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȏȈȉȣȓȐ Ȗȉ ȐșȚȐȕȕȖȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ. ǵȈ Țȍ ȊȐȌțȝ șȊȈȘȚȝȈ-ȋȈȚȐȔ ȝȐ ȊȐȠȕțȔ: ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȏȈȉȣȓȐ, ȟȚȖ ȞȍȓȤ Ȑȝ ȎȐȏȕȐ — ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǪȕȍȠȕȧȧ ȥȕȍȘȋȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȌȈȍȚ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȔ ȌțȠȈȔ ȚȖ, ȟȚȖ, ȒȈȒ ȐȔ ȒȈȎȍȚșȧ, șȌȍȓȈȍȚ Ȑȝ șȟȈșȚȓȐȊȣȔȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȖȌȕȈȒȖ ȥȚȖ ȚȖȓȤȒȖ ȔȈȑȧ, ȐȓȐ șȖȕ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȉțȌȍȚșȧ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȒȈȎȌȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȐ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȍ ȍȋȖ ȊȊȍȓȈ ȊȕȍȠȕȧȧ ȥȕȍȘȋȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ȅȚȈ ȥȕȍȘȋȐȧ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȖȟȍȕȤ șȐȓȤȕȈ, ȕȖ ȖȕȈ ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖȌȊȓȈșȚȕȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȐ, Ȓ ȒȖȚȖȘȖȑ ǩȘȈȝȔȈ ȖȉȘȈȡȈȍȚșȧ ȒȈȒ Ȓ ȗȈȘȍȠȈȔ, ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȟȈșȚȤȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȊȖȘȍȕȐȧ, Ƕȕ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȏȈ ȍȋȖ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ. ǷȖȥȚȖȔț Ƕȕ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȚ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȔȐ ȌțȠȈȔȐ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǹȊȖȍȑ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȕȖ Ȑ ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȚ șȈȔȖȑ ȥȚȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȧșȕȖ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȈȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ ȌȍȘȎȐȚ Ȋ șȊȖȍȑ ȊȓȈșȚȐ Ȋșȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ Ȑ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȍȍ ȊȓȈșȚȐ ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ ȚȘțȌȕȖ. ȅȚȈ ȊȓȈșȚȊțȦȡȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȗȖȌ ǭȋȖ ȕȈȌȏȖȘȖȔ. ǵȖ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȗȖȗȈȊ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȏȈȉȣȊȈȦȚ Ȗ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 31 ȐȔȍ ȊȈȑȈȔ ȑȈȚ-ȗȘȐȑȈȑȈȐȊȈ ȚȈȕȊȈ șȈȚȚȊȍȕȈ șȘȐȠȚȈ ȉȈȝȐȘ-ȈȕȚȈȘ-ȈȊȐȝ ȋȈȚȐȔ ȕȈ șțȒȠȔȈȔ ȘȐȠȈȑȈȠ ȟȈ ȊȐȌȔȈȝȍ ȒțȚȖ 'șțȘȈȌȑȈ ȐȚȈȘȈ-ȗȘȈȌȝȈȕȈȝ ȐȔȍ — ȥȚȐ; ȊȈȑȈȔ — Ȕȣ (ȗȖȓțȉȖȋȐ); ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȔț; ȗȘȐȑȈȑȈ — ș ȉȓȐȏȒȐȔ Ȑ ȌȖȘȖȋȐȔ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȚȈȕȊȈ — ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ; șȈȚȚȊȍȕȈ — ȋțȕȖȑ ȉȓȈȋȖșȚȐ; șȘȐȠȚȈȝ — șȖȏȌȈȕȣ; ȉȈȝȐȝ-ȈȕȚȈȝ- ȈȊȐȝ — ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȊȕțȚȘȐ Ȑ șȕȈȘțȎȐ; ȋȈȚȐȔ — ȞȍȓȤ; ȕȈ — ȕȍ; șțȒȠȔȈȔ — ȚȖȕȟȈȑȠțȦ; ȘȐȠȈȑȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȊȐȌȔȈȝȍ — ȗȖșȚȐȋȈȍȔ; ȒțȚȈȝ — ȖȚȒțȌȈ; ȈșțȘȈ-ȈȌȑȈȝ — ȌȍȔȖȕȣ Ȑ ȗȘȖȟȐȍ (ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȐ); ȐȚȈȘȈ — ȕȐȟȚȖȎȕȣȍ ȗȖ șțȚȐ; ȗȘȈȌȝȈȕȈȝ — ȊȓȈșȚȊțȦȡȐȍ (ȕȈȌ șȍȉȍ ȗȖȌȖȉȕȣȔȐ). ǷȖșȒȖȓȤȒț ȕȈȠȍ ȚȍȓȖ șȖȏȌȈȕȖ Ȑȏ șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȣ, Ȕȣ, ȗȖȓțȉȖȋȐ, șȕȈȘțȎȐ Ȑ ȊȕțȚȘȐ ȗȘȖȕȐȏȈȕȣ ȉȓȈȋȖșȚȤȦ. Ǫșȍ ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ ȚȖȎȍ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȕȈ ȥȚȖȔ țȘȖȊȕȍ. ǵȖ ȍșȓȐ ȌȈȎȍ Ȕȣ ȕȍșȗȖșȖȉȕȣ ȗȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȟȚȖ Ȏȍ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ 108


109 Țȍȝ, ȒȚȖ ȘȖȎȌȍȕ Ȋ ȕȐȏȠȍȔ Țȍȓȍ Ȑ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕ ȊȓȐȧȕȐȦ ȋțȕ șȚȘȈșȚȐ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ? DzȈȒ ȔȖȋțȚ ȖȕȐ ȗȖșȚȐȟȤ ǫȖșȗȖȌȈ? ǬȈ șȒȓȖȕȐȔșȧ Ȕȣ ȗȍȘȍȌ ǵȐȔ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȖȚȧ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȕȍ ȔȖȋțȚ ǭȋȖ ȗȖșȚȐȟȤ. Dz ȕȐȔ, ȒȈȒ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ «ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȈ», Ƕȕ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȓȐȠȤ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ șȔȍȘȚȐ (ȔȘȐȚȑțȝ șȈȘȊȈ-ȝȈȘȈȠ ȟȈȝȈȔ) . ǩȍȏȉȖȎȕȐȒȐ șȟȐȚȈȦȚ șȍȉȧ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȔȐ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȗȘȐȏȕȈȦȚ ȊȓȈșȚȐ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȕȖ Ƕȕ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ ǹȊȖȍ ȗȘȍȊȖșȝȖȌșȚȊȖ, ȒȖȋȌȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ Ȓ ȕȐȔ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȕȍȔȐȕțȍȔȖȑ șȔȍȘȚȐ. ǹȔȍȘȚȤ șȊȖȌȐȚ ȕȈ ȕȍȚ Ȋșȍ Ȑȝ ȗȖȗȣȚȒȐ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȕȈțȟȕȣȍ ȏȕȈȕȐȧ Ȑ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȍ ȘȈșșțȎȌȍȕȐȧ, ȟȚȖȉȣ ȖȗȘȖȊȍȘȋȕțȚȤ ȗȘȍȊȖșȝȖȌșȚȊȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȉȘȈȏȞȖȔ ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȈ. Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȖșȗȈȘȐȊȈȓ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ǩȖȋȈ Ȑ Ȑȏ-ȏȈ ȥȚȖȋȖ ȖȉȢȧȊȐȓ ȊȘȈȋȖȔ ȌȈȎȍ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ șȣȕȈ. Ǫșȍ ȚȘȍȗȍȚȈȓȐ ȖȚ șȚȘȈȝȈ ȗȍȘȍȌ ȈȚȍȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȜȐȓȖșȖȜȐȍȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. ǰ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, ȒȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ǵȘȐșȐȔȝȈȌȍȊȈ ȧȊȐȓșȧ, ȟȚȖȉȣ țȉȐȚȤ ȍȋȖ, ȈȚȍȐșȚȐȟȍșȒȈȧ ȜȐȓȖșȖȜȐȧ ȕȍ șȗȈșȓȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. ǻȉȐȊ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ǫȖșȗȖȌȤ ǵȘȐșȐȔȝȈȌȍȊȈ ȓȐȠȐȓ ȍȋȖ șȐȓȣ, ȊȓȈșȚȐ Ȑ ȋȖȘȌȣȕȐ. ǵȖ ȈȚȍȐșȚȣ ȕȍ ȏȈȔȍȟȈȦȚ, ȒȈȒ Ȋșȍ, șȖȏȌȈȕȕȖȍ ȐȔȐ, ȖȉȘȍȟȍȕȖ ȕȈ ȋȐȉȍȓȤ. ǹȊȍȘȝȌțȠȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ Ȑȝ șȍȘȌȞȈȝ, ȖȌȕȈȒȖ Ȑȏ- ȏȈ ȊȓȐȧȕȐȧ ȋțȕ șȚȘȈșȚȐ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ ȖȕȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖșȚȐȟȤ ȗȘȍȊȖșȝȖȌșȚȊȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǬȈȎȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȍȌȈȕȣ ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȓȐȉȖ ȕȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔ țȘȖȊȕȍ, ȓȐȉȖ ȕȈ țȘȖȊȕȍ ȉȓȈȋȖșȚȐ, ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȌȖ ȒȖȕȞȈ ȖșȖȏȕȈȚȤ Ȋșȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ Ȑ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzȈȒ Ȏȍ ȚȖȋȌȈ ȔȖȋțȚ ȗȖșȚȐȟȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȌȍȔȖȕȣ Ȑ ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȐ? ȅȚȖ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ. ǷȖȥȚȖȔț, ȟȚȖȉȣ ȗȖȕȧȚȤ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǩȘȈȝȔȖȑ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȐȓȐșȤ ȗȍȘȍȌ ǵȐȔ. ǺǭDzǹǺ 32 ȗȈȌȈț ȔȈȝȐȑȈȔ șȊȈ-ȒȘȐȚȈȐȊȈ ȑȈșȑȈ ȟȈȚțȘ-ȊȐȌȝȖ ȑȈȚȘȈ ȝȐ ȉȝțȚȈ-șȈȘȋȈȝ șȈ ȊȈȐ ȔȈȝȈ-ȗțȘțȠȈ ȈȚȔȈ-ȚȈȕȚȘȈȝ ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ ȉȘȈȝȔȈ ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ ȗȈȌȈț — ț (ǭȋȖ) ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ; ȔȈȝȐ — ȏȍȔȓȧ; ȐȑȈȔ — ȥȚȈ; șȊȈ- ȒȘȐȚȈ — (ǰȔ) șȈȔȐȔ șȖȚȊȖȘȍȕȈ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȟȈȚțȝ-ȊȐȌȝȈȝ — șȖȌȍȘȎȈȡȍȍ ȟȍȚȣȘȍ ȊȐȌȈ șțȡȍșȚȊ; ȑȈȚȘȈ — ȋȌȍ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȉȝțȚȈ-șȈȘȋȈȝ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȊȖȘȍȕȐȍ; șȈȝ — Ƕȕ; ȊȈȐ — Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȔȈȝȈ-ȗțȘțȠȈȝ — ǪȣșȠȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ; ȈȚȔȈ-ȚȈȕȚȘȈȝ — șȈȔȖșțȡȐȑ; ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ — ȌȈ ȉțȌȍȚ ȔȐȓȖșȚȐȊ (Ȓ ȕȈȔ); ȉȘȈȝȔȈ — ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ; ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ — ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȑ ȒȖȓȖșșȈȓȤȕȖȑ ȔȖȡȤȦ. ȅȚȖȚ ȔȐȘ ȕȈșȍȓȧȦȚ ȟȍȚȣȘȍ ȊȐȌȈ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ Ȑ Ȋșȍ ȖȕȐ șȖȏȌȈȕȣ ǫȖșȗȖȌȖȔ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȊȖȘȍȕȐȍ ȗȖȒȖȐȚșȧ ț ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ. Ƕȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȈȧ Ȋșȍȝ ȌȖșȚȖȧȕȐȑ Ȑ ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ. ǬȈ ȉțȌȍȚ Ƕȕ ȌȖȊȖȓȍȕ ȕȈȔȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȓȖȊȖ ȔȈȝȐ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȗȧȚȤ ȗȍȘȊȖȥȓȍȔȍȕȚȖȊ ȔȈȚȍȘȐȐ — ȏȍȔȓȦ, ȊȖȌț, ȖȋȖȕȤ, ȊȖȏȌțȝ Ȑ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȖ, — ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȒȖȧȚșȧ ȕȈ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǴȈȝȈȚ-ȗȈȌȈȔ ȗțȕȑȈ-ȑȈȠȖ ȔțȘȈȘȍȝ . ǴȈȝȈȚ-ȚȈȚȚȊȈ, șȖȊȖȒțȗȕȈȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ, ȏȐȎȌȍȚșȧ ȕȈ ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ, ȐȉȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ — ȥȚȖ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȖȌȕȖ Ȑȏ ȌȖșȚȖȧȕȐȑ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȍșȚȤ ȟȍȚȣȘȍ ȊȐȌȈ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ — ȌȎȈȘȈȑț- ȌȎȈ (Țȍ, ȟȚȖ ȘȈȏȊȐȊȈȦȚșȧ Ȑȏ ȥȔȉȘȐȖȕȖȊ), ȈȕȌȈ-ȌȎȈ (ȘȖȌȐȊȠȐȍșȧ Ȑȏ ȧȐȞ), șȊȍȌȈ-ȌȎȈ (ȘȖȌȐȊȠȐȍșȧ Ȑȏ ȗȖȚȈ), 109


110 țȌȉȝȐȌȎ-ȌȎȈ (ȘȖȎȌȍȕȕȣȍ Ȑȏ șȍȔȧȕ). DzȈȒ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǪȍȌȈȕȚȈ-șțȚȘȍ» (ȌȎȈȔȈȌȑ ȈșȑȈ ȑȈȚȈȝ), Ȋșȍ șțȡȍȍ ȉȍȘȍȚ ȕȈȟȈȓȖ Ȋ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǵȍȚ ȕȐȒȖȋȖ, ȒȚȖ ȉȣȓ ȉȣ ȕȍȏȈȊȐșȐȔ, ȕȖ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȗȖȓȕȖȑ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖșȚȤȦ. ǬȎȈȕȔȈȌȑ ȈșȑȈ ȑȈȚȖ 'ȕȊȈȑȈȌ ȐȚȈȘȈȚȈȠ ȟȈȘȚȝȍȠȊ ȈȉȝȐȌȎȕȈȝ șȊȈ-ȘȈȚ. ǹȓȖȊȖ șȊȈ-ȘȈȚ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȑ». Ǵȣ — ȏȈȊȐșȐȔȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȕȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȈȉșȖȓȦȚȕȖ ȕȍȏȈȊȐșȐȔ. ǷȖȥȚȖȔț Ƕȕ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ Ȑȏ Ȋșȍȝ. ǬȈȎȍ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, șȖȚȊȖȘȐȊȠȐȑ ȊșȍȓȍȕȕțȦ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ Ȓ ȟȐșȓț ȌȖșȚȖȧȕȐȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȗȘȐȊȖȌȐȚșȧ Ȋ ȌȊȐȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȗȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȟȈșȚȤȦ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ. Ƕȕ ȊȍȟȕȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ǹȊȖȍȔ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȔ, ȌțȝȖȊȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ. ǪșȍȓȍȕșȒȈȧ ȜȖȘȔȈ ǫȖșȗȖȌȈ, ȊȈȐȘȈȌȎȈ-ȔțȘȚȐ, — ȍȡȍ ȖȌȕȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 33 ȈȔȉȝȈș Țț ȑȈȌ-ȘȍȚȈ țȌȈȘȈ-ȊȐȘȑȈȔ șȐȌȝȑȈȕȚȐ ȌȎȐȊȈȕȚȑ țȚȈ ȊȈȘȌȝȈȔȈȕȈȝ ȓȖȒȈ ȑȈȚȖ 'ȚȝȈȒȝȐȓȈ-ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȝ ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ ȕȈȝ șȈ ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ ȈȔȉȝȈȝ — ȊȖȌȣ (ȗȖȒȘȣȊȈȦȡȐȍ ȥȚț Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ); Țț — Ȏȍ; ȑȈȚ-ȘȍȚȈȝ — șȍȔȧ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; țȌȈȘȈ-ȊȐȘȑȈȔ — ȗȖȓȕȖȍ ȉȓȈȋȖȑ șȐȓȣ; șȐȌȝȑȈȕȚȐ — ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ; ȌȎȐȊȈȕȚȐ — ȎȐȊțȚ; țȚȈ — ȊȍȌȤ; ȊȈȘȌȝȈȔȈȕȈȝ — ȗȘȖȞȊȍȚȈȦȡȐȍ; ȓȖȒȈȝ — ȚȘȐ ȔȐȘȈ; ȑȈȚȈȝ — ȖȚȒțȌȈ; ȈȚȝȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȒȝȐȓȈ-ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȝ — (ȗȖȓțȉȖȋȐ) ȗȘȈȊȐȚȍȓȐ Ȋșȍȝ ȔȐȘȖȊ; ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ — ȌȈ șȔȐȓȖșȚȐȊȐȚșȧ; ȕȈȝ — ȕȈȌ ȕȈȔȐ; șȈȝ — Ƕȕ; ȔȈȝȈȊȐȉȝțȚȐȝ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȕȍȐȏȔȍȘȐȔȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ. Ǫșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȊȖȘȍȕȐȍ ȊȖȏȕȐȒȓȖ Ȑȏ ȊȖȌȣ, Ȑ ȚȖȓȤȒȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȊȖȌȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȔȖȋțȚ ȎȐȚȤ Ȑ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤșȧ. ȅȚȈ ȊȖȌȈ — ȕȍ ȟȚȖ ȐȕȖȍ, ȒȈȒ șȍȔȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷțșȚȤ Ȏȍ ǫȖșȗȖȌȤ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ șȚȖȓȤ ȖȋȘȖȔȕȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ, ȉțȌȍȚ ȌȖȊȖȓȍȕ ȕȈȔȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȖȗȘȍȒȐ ȚȍȖȘȐȧȔ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȝ țȟȍȕȣȝ, ȐȏȖȉȐȓȐȍ ȊȖȌȣ ȕȈ ȕȈȠȍȑ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȔ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ ȒȐșȓȖȘȖȌȈ Ȑ ȊȖȌȖȘȖȌȈ. Ǫ ȠȈșȚȘȈȝ ȊȖȌț ȖȗȐșȣȊȈȦȚ ȐȕȖȋȌȈ ȒȈȒ ȗȖȚ, Ȉ ȐȕȖȋȌȈ ȒȈȒ șȍȔȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǰȔȍȕȕȖ Ȑȏ ȊȖȌȣ ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ Ȑ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȍȑ ȖȕȐ ȎȐȊțȚ Ȑ ȘȈȏȊȐȊȈȦȚșȧ. ǩȍȏ ȊȖȌȣ ȎȐȏȕȤ ȗȘȍȒȘȈȚȐȓȈșȤ ȉȣ. Ǭȓȧ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȊȖȌȈ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȎȐȏȕȐ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȔȐȓȖșȚȐȊȖ ȖȌȈȘȐȓ ȔȐȘ ȚȈȒȐȔ ȐȏȖȉȐȓȐȍȔ ȊȖȌȣ. ǺǭDzǹǺ 34 șȖȔȈȔ ȔȈȕȖ ȑȈșȑȈ șȈȔȈȔȈȕȈȕȚȐ ȌȐȊȈțȒȈșȈȔ ȑȖ ȉȈȓȈȔ ȈȕȌȝȈ Ȉȑțȝ ȐȠȖ ȕȈȋȈȕȈȔ ȗȘȈȌȎȈȕȈȝ ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ ȕȈȝ șȈ ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ șȖȔȈȔ — ȓțȕȈ; ȔȈȕȈȝ — țȔ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ (ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ); șȈȔȈȔȈȕȈȕȚȐ — ȋȖȊȖȘȧȚ; ȌȐȊȈțȒȈșȈȔ — ȎȐȚȍȓȍȑ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȐșȚȍȔ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȉȈȓȈȔ — șȐȓȈ; ȈȕȌȝȈȝ — ȗȐȡȈ; Ȉȑțȝ — ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȎȐȏȕȐ; ȐȠȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȕȈȋȈȕȈȔ — ȌȍȘȍȊȤȍȊ; ȗȘȈȌȎȈȕȈȝ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȗȖȘȖȎȌȍȕȐȧ; 110


111 ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ — ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ — ȌȈ ȉțȌȍȚ ȔȐȓȖșȚȐȊ; ȕȈȝ — Ȓ ȕȈȔ; șȈȝ — Ƕȕ (ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ); ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȉȖȋȈȚșȚȊ. ǹȖȔȈ, ȉȖȋ dzțȕȣ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȏȓȈȒȖȊ, șȐȓȣ Ȑ ȌȖȓȋȖȓȍȚȐȧ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, Ȗȕ — ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤ ȘȈșȚȍȕȐȑ Ȑ ȖșȕȖȊȈ ȘȈȏȔȕȖȎȍȕȐȧ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. DzȈȒ țȚȊȍȘȎȌȈȦȚ ȏȕȈȚȖȒȐ ȗȐșȈȕȐȑ, ǹȖȔȈ ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȧȍȚ țȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷțșȚȤ Ȏȍ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȐșȚȖȟȕȐȒ Ȋșȍȝ ȉȓȈȋ, ȉțȌȍȚ ȌȖȊȖȓȍȕ ȕȈȔȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȖȔȈ, ȉȖȋ, ȗȖȊȍȓȍȊȈȦȡȐȑ dzțȕȖȑ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȗȖȧȊȓȍȕȐȧ ȏȓȈȒȖȊ, Ȉ ȏȕȈȟȐȚ, Ȑ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ șȐȓȣ ȌȈȎȍ Ȍȓȧ ȕȍȉȖȎȐȚȍȓȍȑ, ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. Ƕȕ ȌȈȘțȍȚ ȎȐȏȕȍȕȕțȦ șȐȓț ȊșȍȔ ȘȈșȚȍȕȐȧȔ. Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ țȟȍȕȣȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȓȖȝȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚ șȍȉȍ, ȟȚȖ ȚȈȒȖȍ dzțȕȈ, ȗȐȠțȚ, ȟȚȖ ȊșȦ ȍȍ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȤ ȧȒȖȉȣ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȗțșȚȣȕȧ. ǵȖ dzțȕȈ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȘȖșȚȈ Ȋșȍȝ ȘȈșȚȍȕȐȑ ȕȈ ǯȍȔȓȍ, ȒȈȒ ȔȖȎȍȚ ȖȕȈ ȉȣȚȤ ȗțșȚȣȕȕȖȑ? dzțȕȕȣȑ șȊȍȚ ȌȈȘțȍȚ ȎȐȏȕȍȕȕțȦ șȐȓț, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔțȦ ȘȈșȚȍȕȐȧȔ Ȍȓȧ Ȑȝ ȘȈȏȊȐȚȐȧ, ȗȖȥȚȖȔț Ȕȣ ȕȐȒȈȒ ȕȍ ȔȖȎȍȔ șȖȋȓȈșȐȚȤșȧ ș ȚȍȔ, ȟȚȖ dzțȕȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȔȍȘȚȊțȦ ȗțșȚȣȕȦ. ǺǭDzǹǺ 35 ȈȋȕȐȘ ȔțȒȝȈȔ ȑȈșȑȈ Țț ȌȎȈȚȈ-ȊȍȌȈ ȌȎȈȚȈȝ ȒȘȐȑȈ-ȒȈȕȌȈ-ȕȐȔȐȚȚȈ-ȌȎȈȕȔȈ ȈȕȚȈȝ-șȈȔțȌȘȍ 'ȕțȗȈȟȈȕ șȊȈ-ȌȝȈȚțȕ ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ ȕȈȝ șȈ ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ ȈȋȕȐȝ — ȖȋȖȕȤ; ȔțȒȝȈȔ — ȘȖȚ (ȒȖȚȖȘȣȔ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȗȐȡț); ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; Țț — Ȏȍ; ȌȎȈȚȈ-ȊȍȌȈȝ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȊșȍȋȖ, ȟȚȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ Ȍȓȧ ȎȐȏȕȐ; ȌȎȈȚȈȝ — ȗȖȘȖȎȌȍȕȕȣȑ; ȒȘȐȑȈ-ȒȈȕȌȈ — ȘȐȚțȈȓȈ; ȕȐȔȐȚȚȈ — ș ȞȍȓȤȦ; ȌȎȈȕȔȈ — ȗȖȘȖȎȌȍȕȐȍ; ȈȕȚȈȝ-șȈȔțȌȘȍ — Ȋ ȋȓțȉȐȕȍ ȖȒȍȈȕȈ; ȈȕțȗȈȟȈȕ — ȗȍȘȍȊȈȘȐȊȈȦȡȐȑ; șȊȈ-ȌȝȈȚțȕ — șȊȖȐ ȥȓȍȔȍȕȚȣ; ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ — ȗțșȚȤ ȗȖȔȐȓțȍȚ; ȕȈȝ — ȕȈș; șȈȝ — Ƕȕ; ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ — ȉȍȏȔȍȘȕȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ. ǶȋȖȕȤ, ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȎȍȘȚȊȣ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȖȉȘȧȌȖȊ, — țșȚȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǶȋȖȕȤ ȗȣȓȈȍȚ Ȋ ȋȓțȉȐȕȈȝ ȖȒȍȈȕȈ, ȗȘȖȐȏȊȖȌȧ ȕȈ șȊȍȚ șȖȒȘȖȊȐȡȈ, Ȑ ȕȍțșȚȈȕȕȖ ȋȖȘȐȚ Ȋ ȎȍȓțȌȒȈȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȊȈȘȐȊȈȚȤ ȗȐȡț Ȑ ȊȣȘȈȉȈȚȣȊȈȚȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ Ȍȓȧ Ȑȝ ȎȐȏȕȐ ȊȍȡȍșȚȊȈ. ǷțșȚȤ Ȏȍ ȊșȍȔȖȋțȡȐȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȉțȌȍȚ ȌȖȊȖȓȍȕ ȕȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 36 ȑȈȟ-ȟȈȒȠțȘ ȈșȐȚ ȚȈȘȈȕȐȘ ȌȍȊȈ-ȑȈȕȈȔ ȚȘȈȑȐȔȈȑȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ ȥȠȈ ȌȝȐȠȕȑȈȔ ȌȊȈȘȈȔ ȟȈ ȔțȒȚȍȘ ȈȔȘȐȚȈȔ ȟȈ ȔȘȐȚȑțȝ ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ ȕȈȝ șȈ ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȟȈȒȠțȝ — ȋȓȈȏ; ȈșȐȚ — șȚȈȓ; ȚȈȘȈȕȐȝ — ȉȖȋ ǹȖȓȕȞȈ; ȌȍȊȈ-ȑȈȕȈȔ — ȗțȚȤ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ Ȍȓȧ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȚȘȈȑȐ- ȔȈȑȈȝ — ȘțȒȖȊȖȌȧȡȐȑ ȘȈȏȌȍȓȖȔ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȒȈȘȔȈ-ȒȈȕȌȈ; ȉȘȈȝȔȈȕȈȝ — ȊȣșȠȍȑ ȐșȚȐȕȣ; ȥȠȈȝ — ȥȚȖȚ; ȌȝȐȠȕȑȈȔ — ȔȍșȚȖ (ȋȌȍ ȗȖșȚȐȋȈȦȚ); ȌȊȈȘȈȔ ȟȈ — Ȉ ȚȈȒȎȍ ȊȘȈȚȈ; ȔțȒȚȍȝ — ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ; ȈȔȘȐȚȈȔ — ȉȍșșȔȍȘȚȐȍ; ȟȈ — Ȑ; ȔȘȐȚȑțȝ — 111


112 șȔȍȘȚȤ; ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ — ȌȈ ȗȖȔȐȓțȍȚ; ȕȈȝ — ȕȈș; șȈȝ — Ƕȕ (ȚȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ); ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ — ȊșȍȔȖȋțȡȐȑ. ǩȖȋ ǹȖȓȕȞȈ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȗțȚȤ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ, ȐȔȍȕțȍȔȣȑ ȈȘȟȐȘȈȌȐ-ȊȈȘȚȔȈ. Ƕȕ — ȋȓȈȊȕȣȑ ȐșȚȖȟȕȐȒ ȗȖȕȐȔȈȕȐȧ ǪȍȌ Ȑ ȖȉȐȚȍȓȤ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ ǰșȚȐȕȍ. Ƕȕ — ȊȘȈȚȈ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ, ȒȖȘȍȕȤ ȊȍȟȕȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȗȘȐȟȐȕȈ șȔȍȘȚȐ. ǩȖȋ ǹȖȓȕȞȈ — ȥȚȖ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȍ ȖȒȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷțșȚȤ Ȏȍ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȉȍȏȘȈȏȌȍȓȤȕȖ ȊȓȈȌȍȦȡȐȑ ȊșȍȔȐ ȌȖșȚȖȧȕȐȧȔȐ, ȉțȌȍȚ ȌȖȊȖȓȍȕ ȕȈȔȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǩȖȋȈ ǹȖȓȕȞȈ șȟȐȚȈȦȚ ȋȓȈȊȕȣȔ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǭȋȖ ȚȈȒȎȍ șȟȐȚȈȦȚ ȗȖȓțȉȖȋȖȔ, ȕȈȉȓȦȌȈȦȡȐȔ ȏȈ șȍȊȍȘȕȖȑ ȟȈșȚȤȦ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. Ƕȕ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȓȦȌȧȔ ȗȖșȚȐȟȤ ǪȍȌȣ. «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȈ» (5.52) ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ ȥȚȖ: ȑȈȟ-ȟȈȒȠțȘ ȥȠȈ șȈȊȐȚȈ șȈȒȈȓȈ-ȋȘȈȝȈȕȈȔ ȘȈȌȎȈ șȈȔȈșȚȈ-șțȘȈ-ȔțȘȚȐȘ ȈȠȍȠȈ-ȚȍȌȎȈȝ ȑȈșȑȈȌȎȕȈȑȈ ȉȝȘȈȔȈȚȐ șȈȔȉȝȘȐȚȈ-ȒȈȓȈ-ȟȈȒȘȖ ȋȖȊȐȕȌȈȔ ȈȌȐ-ȗțȘțȠȈȔ ȚȈȔ ȈȝȈȔ ȉȝȈȌȎȈȔȐ «ǹȖȓȕȞȍ ș ȍȋȖ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȣȔ șȐȧȕȐȍȔ — ȞȈȘȤ Ȋșȍȝ ȗȓȈȕȍȚ Ȑ ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȟȐșȚȖȑ ȌțȠȐ. ǶȕȖ ȗȖȌȖȉȕȖ ȖȒț ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ. ȇ ȗȖȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȘȍȌȊȍȟȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț ǫȖȊȐȕȌȍ, ȗȖ ȟȤȍȑ ȊȖȓȍ șȖȓȕȞȍ ȊȍȘȠȐȚ șȊȖȑ ȗțȚȤ, ȊȏȖȑȌȧ ȕȈ ȒȖȓȍșȖ ȊȘȍȔȍȕȐ». ǹȖȓȕȞȍ — ȥȚȖ ȖȒȖ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȕȚȘȈȝ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȏȘȍȕȐȍȔ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȖȕȖ ȍșȚȤ ț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǩ ȉȍȏ șȖȓȕȍȟȕȖȋȖ șȊȍȚȈ ȕȐ ȖȌȕȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȖ ȊȐȌȍȚȤ. ǷȖȥȚȖȔț șȖȓȕȞȍ șȟȐȚȈȦȚ ȖȒȖȔ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ ȒȖȔȔȍȕȚȐȘțȍȔȖȔ șȚȐȝȍ ȥȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ șȓȖȊȈȔȐ ȑȈȟȟȈȒȠțȘ ȈșȐȚ, Ȉ Ȋ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ» — șȓȖȊȈȔȐ ȑȈȟ-ȟȈȒȠțȘ ȥȠȈ șȈȊȐȚȈ . ǹȈȊȐȚȈ ȏȕȈȟȐȚ ȉȖȋ ǹȖȓȕȞȈ. ǺǭDzǹǺ 37 ȗȘȈȕȈȌ ȈȉȝțȌ ȑȈșȑȈ ȟȈȘȈȟȈȘȈȕȈȔ ȗȘȈȕȈȝ șȈȝȖ ȉȈȓȈȔ ȖȌȎȈȠ ȟȈ ȊȈȑțȝ ȈȕȊȈșȔȈ șȈȔȘȈȌȎȈȔ ȐȊȈȕțȋȈ ȊȈȑȈȔ ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ ȕȈȝ șȈ ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ ȗȘȈȕȈȚ — Ȑȏ ȎȐȏȕȍȕȕȖȑ șȐȓȣ; ȈȉȝțȚ — ȊȖȏȕȐȒ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȟȈȘȈ-ȈȟȈȘȈȕȈȔ — (ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ) ȌȊȐȎțȡȐȝșȧ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȝ; ȗȘȈȕȈȝ — ȎȐȏȕȍȕȕȈȧ șȐȓȈ; șȈȝȈȝ — ȖșȕȖȊȈ ȎȐȏȕȐ; ȉȈȓȈȔ — șȐȓȈ; ȖȌȎȈȝ — ȎȐȏȕȍȕȕȈȧ șȐȓȈ; ȟȈ — Ȑ; ȊȈȑțȝ — ȊȖȏȌțȝ; ȈȕȊȈșȔȈ — șȓȍȌțȍȔ; șȈȔȘȈȌȎȈȔ — ȏȈ ȊȍȘȝȖȊȕȣȔ ȊȓȈșȚȐȚȍȓȍȔ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȈȕțȋȈȝ — ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȍ; ȊȈȑȈȔ — Ȕȣ; ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ — ȌȈ ȉțȌȍȚ ȌȖȊȖȓȍȕ; ȕȈȝ — ȕȈȔȐ; șȈȝ — Ƕȕ; ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ — Ȋ ȊȣșȠȍȑ șȚȍȗȍȕȐ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ. ǮȐȏȕȍȕȕȈȧ Ȑ ȚȍȓȍșȕȈȧ șȐȓȈ, Ȉ ȚȈȒȎȍ șȈȔȈ ȎȐȏȕȤ Ȋșȍȝ șțȡȍșȚȊ — ȒȈȒ ȌȊȐȎțȡȐȝșȧ, ȚȈȒ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȝ — ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȊȖȏȌțȝȈ. ǷȖȌȖȉȕȖ șȊȐȚȍ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȈ, ȕȍȖȚșȚțȗȕȖ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȏȈ șȊȖȐȔ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ, Ȕȣ ȊșȍȋȌȈ ȚȈȔ, ȋȌȍ ȍșȚȤ ȊȖȏȌțȝ, ȌȈȘțȦȡȐȑ ȕȈȔ șȐȓț ȎȐȏȕȐ. ǹȈȔ Ȏȍ Ȗȕ ȘȖȎȌȍȕ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȍȕȕȖȑ șȐȓȖȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǬȈ ȉțȌȍȚ ǫȖșȗȖȌȤ ȊșȍȋȌȈ ȌȖȊȖȓȍȕ ȕȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 38 112


113 ȠȘȖȚȘȈȌ ȌȐȠȖ ȑȈșȑȈ ȝȘȐȌȈȠ ȟȈ ȒȝȈȕȐ ȗȘȈȌȎȈȌȎȕȐȘȍ ȒȝȈȔ ȗțȘțȠȈșȑȈ ȕȈȉȝȑȈȝ ȗȘȈȕȍȕȌȘȐȑȈȚȔȈșț-ȠȈȘȐȘȈ-ȒȍȚȈȝ ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ ȕȈȝ șȈ ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ ȠȘȖȚȘȈȚ — Ȑȏ țȠȍȑ; ȌȐȠȈȝ — ȗȖ ȘȈȏȕȣȔ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧȔ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȝȘȐȌȈȝ — Ȑȏ șȍȘȌȞȈ; ȟȈ — Ȑ; ȒȝȈȕȐ — ȖȚȊȍȘșȚȐȧ ȚȍȓȈ; ȗȘȈȌȎȈȌȎȕȐȘȍ — ȗȘȖȐȏȖȠȓȐ; ȒȝȈȔ — ȥȜȐȘ; ȗțȘțȠȈșȑȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ; ȕȈȉȝȑȈȝ — Ȑȏ ȗțȗȒȈ; ȗȘȈȕȈ — ȎȐȏȕȍȕȕȖȑ șȐȓȣ; ȐȕȌȘȐȑȈ — ȟțȊșȚȊ; ȈȚȔȈ — țȔȈ; Ȉșț — ȎȐȏȕȍȕȕȖȑ șȐȓȣ; ȠȈȘȐȘȈ — ȚȍȓȈ; ȒȍȚȈȝ — ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ; ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ — ȌȈ ȉțȌȍȚ ȌȖȊȖȓȍȕ; ȕȈȝ — ȕȈȔȐ; șȈȝ — Ƕȕ; ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ — Ȋ ȊȣșȠȍȑ șȚȍȗȍȕȐ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ. ǷțșȚȤ ȊșȍȔȖȋțȡȐȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȉțȌȍȚ ȕȈȔȐ ȌȖȊȖȓȍȕ. ǸȈȏȓȐȟȕȣȍ șȚȖȘȖȕȣ șȊȍȚȈ ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ Ȑȏ ǭȋȖ țȠȍȑ, ȖȚȊȍȘșȚȐȧ Ȋ ȚȍȓȈȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȚ Ȑȏ ǭȋȖ șȍȘȌȞȈ, Ȉ ȎȐȏȕȍȕȕȈȧ șȐȓȈ, ȟțȊșȚȊȈ, țȔ, ȊȖȏȌțȠȕȣȍ ȗȖȚȖȒȐ Ȋ Țȍȓȍ Ȑ ȥȜȐȘ [ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ Ȋșȍȝ Țȍȓ] ȉȍȘțȚ ȕȈȟȈȓȖ Ȋ ǭȋȖ ȗțȗȒȍ. ǺǭDzǹǺ 39 ȉȈȓȈȕ ȔȈȝȍȕȌȘȈș ȚȘȐ-ȌȈȠȈȝ ȗȘȈșȈȌȈȕ ȔȈȕȑȖȘ ȋȐȘȐȠȖ ȌȝȐȠȈȕȈȌ ȊȐȘȐȕȟȈȝ ȒȝȍȉȝȑȈș Țț ȟȝȈȕȌȈȔșȑ ȘȐȠȈȑȖ ȔȍȌȝȘȈȚȈȝ ȒȈȝ ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ ȕȈȝ șȈ ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ ȉȈȓȈȚ — Ȑȏ șȐȓȣ; ȔȈȝȈ-ȐȕȌȘȈȝ — ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ (ȗȘȖȐȏȖȠȍȓ); ȚȘȐ- ȌȈȠȈȝ — ȚȘȐȌȞȈȚȤ (ȗȖȓțȉȖȋȖȊ); ȗȘȈșȈȌȈȚ — Ȑȏ ȔȐȓȖșȚȐ; ȔȈȕȑȖȝ — Ȑȏ ȋȕȍȊȈ; ȋȐȘȐ-ȐȠȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȌȝȐȠȈȕȈȚ — Ȑȏ ȏȌȘȈȊȖȋȖ ȘȈȏțȔȈ; ȊȐȘȐȕȟȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȒȝȍȉȝȑȈȝ — Ȑȏ ȖȚȊȍȘșȚȐȑ ȚȍȓȈ; Țț — ȚȈȒȎȍ; ȟȝȈȕȌȈȔșȐ — ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ; ȘȐȠȈȑȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ; ȔȍȌȝȘȈȚȈȝ — Ȑȏ ȌȍȚȖȘȖȌȕȖȋȖ ȖȘȋȈȕȈ; ȒȈȝ — ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ; ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ — ȌȈ ȉțȌȍȚ ȌȖȊȖȓȍȕ; ȕȈȝ — ȕȈȔȐ; șȈȝ — Ƕȕ; ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ — ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȈȧ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǴȈȝȍȕȌȘȈ, ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș, ȘȖȎȌȍȕ Ȑȏ ȌȖȉȓȍșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ; ȗȖȓțȉȖȋȐ ȧȊȐȓȐșȤ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ǭȋȖ ȔȐȓȖșȚȐ; ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȘȖȐȏȖȠȍȓ Ȑȏ ǭȋȖ ȋȕȍȊȈ, Ȉ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ — Ȑȏ ǭȋȖ ȧșȕȖȋȖ ȘȈȏțȔȈ. ǪȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ ȘȖȌȐȓȐșȤ Ȑȏ ȖȚȊȍȘșȚȐȑ Ȋ Țȍȓȍ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, Ȉ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ — Ȑȏ ǭȋȖ ȋȍȕȐȚȈȓȐȑ. ǷțșȚȤ Ȏȍ ȥȚȖȚ ȊșȍȊȓȈșȚȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȉțȌȍȚ ȌȖȊȖȓȍȕ ȕȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 40 ȠȘȐȘ ȊȈȒȠȈșȈȝ ȗȐȚȈȘȈȠ ȟȝȈȑȈȑȈșȈȕ ȌȝȈȘȔȈȝ șȚȈȕȈȌ ȐȚȈȘȈȝ ȗȘȐȠȚȝȈȚȖ 'ȉȝțȚ ȌȑȈțȘ ȑȈșȑȈ ȠȐȘȠȕȖ 'ȗșȈȘȈșȖ ȊȐȝȈȘȈȚ ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ ȕȈȝ șȈ ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ ȠȘȐȝ — ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȊȈȒȠȈșȈȝ — Ȑȏ (ǭȋȖ) ȋȘțȌȕȖȑ ȒȓȍȚȒȐ; ȗȐȚȈȘȈȝ — ȎȐȚȍȓȐ ǷȐȚȘȐȓȖȒȐ; ȟȝȈȑȈȑȈ — (ǭȋȖ) ȚȍȕȤȦ; ȈșȈȕ — ȊȖȏȕȐȒȓȐ; ȌȝȈȘȔȈȝ — ȖșȕȖȊȣ ȘȍȓȐȋȐȐ; șȚȈȕȈȚ — Ȑȏ (ǭȋȖ) ȋȘțȌȐ; ȐȚȈȘȈȝ — ȐȕȖȍ, ȟȍȔ ȌȝȈȘȔȈ (ȉȍȏȉȖȎȐȍ); ȗȘȐȠȚȝȈȚȈȝ — Ȑȏ șȗȐȕȣ; ȈȉȝțȚ — ȊȖȏȕȐȒȓȖ; ȌȑȈțȝ — ȕȍȉȍșȈ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȠȐȘȠȕȈȝ — Ȑȏ ȔȈȒțȠȒȐ; ȈȗșȈȘȈșȈȝ — ȎȐȚȍȓȤȕȐȞȣ ǨȗșȈȘȈȓȖȒȐ; ȊȐȝȈȘȈȚ — Ȑȏ (ǭȋȖ) 113


114 ȟțȊșȚȊȍȕȕȖȋȖ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ; ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ — ȌȈ ȉțȌȍȚ ȔȐȓȖșȚȐȊ; ȕȈȝ — Ȓ ȕȈȔ; șȈȝ — Ƕȕ; ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ — ȊȍȓȐȒȐȑ Ȋ (ǹȊȖȍȑ) ȔȖȡȐ. ǩȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȗȖȧȊȐȓȈșȤ Ȑȏ ǭȋȖ ȋȘțȌȐ, ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǷȐȚȘȐȓȖȒȐ — Ȑȏ ǭȋȖ ȚȍȕȐ, ȘȍȓȐȋȐȧ — Ȑȏ ȗȍȘȍȌȕȍȑ ȟȈșȚȐ ǭȋȖ ȚțȓȖȊȐȡȈ, ȉȍȏȉȖȎȐȍ [ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȖșȚȤ ȘȍȓȐȋȐȐ] — Ȑȏ ǭȋȖ șȗȐȕȣ. ǸȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ǭȋȖ ȔȈȒțȠȒȐ, Ȉ ȈȗșȈȘȣ — Ȑȏ ǭȋȖ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ. ǬȈ ȉțȌȍȚ ȥȚȖȚ ȊșȍȔȖȋțȡȐȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȖȊȖȓȍȕ ȕȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 41 ȊȐȗȘȖ ȔțȒȝȈȌ ȉȘȈȝȔȈ ȟȈ ȑȈșȑȈ ȋțȝȑȈȔ ȘȈȌȎȈȕȑȈ ȈșȐȌ ȉȝțȌȎȈȑȖȘ ȉȈȓȈȔ ȟȈ țȘȊȖȘ ȊȐȌ ȖȌȎȖ 'ȕȋȝȘȐȘ ȈȊȍȌȈ-ȠțȌȘȈț ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ ȕȈȝ șȈ ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ ȊȐȗȘȈȝ — ȉȘȈȝȔȈȕȣ; ȔțȒȝȈȚ — Ȑȏ (ǭȋȖ) ȘȚȈ; ȉȘȈȝȔȈ — ȊȍȌȐȟȍșȒȈȧ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȈ; ȟȈ — Ȑ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȋțȝȑȈȔ — (ǭȋȖ) șȖȒȘȖȊȍȕȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ; ȘȈȌȎȈȕȑȈȝ — ȒȠȈȚȘȐȐ; ȈșȐȚ — ȊȖȏȕȐȒȓȐ; ȉȝțȌȎȈȑȖȝ — Ȑȏ (ǭȋȖ) ȘțȒ; ȉȈȓȈȔ ȟȈ — Ȑ ȜȐȏȐȟȍșȒȈȧ șȐȓȈ; țȘȊȖȝ — Ȑȏ ȉȍȌȍȘ; ȊȐȚ — ȊȈȑȠȤȐ; ȖȌȎȈȝ — (Ȑȝ) șȔȍȚȓȐȊȖșȚȤ Ȋ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐȝ ȌȍȓȈȝ; ȈȕȋȝȘȐȝ — (ǭȋȖ) șȚȖȗȣ; ȈȊȍȌȈ — ȓȐȠȍȕȕȣȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȏȕȈȕȐȑ; ȠțȌȘȈț — ȗȘȖșȚȣȍ ȘȈȉȖȚȕȐȒȐ; ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ — ȌȈ ȉțȌȍȚ ȔȐȓȖșȚȐȊ; ȕȈȝ — Ȓ ȕȈȔ; șȈȝ — Ƕȕ; ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ — ȊșȍȔȖȋțȡȐȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ. ǩȘȈȝȔȈȕȣ Ȑ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ ȐșȝȖȌȧȚ Ȑȏ țșȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȒȠȈȚȘȐȐ Ȑ ȚȍȓȍșȕȈȧ șȐȓȈ — Ȑȏ ǭȋȖ ȘțȒ; ȊȈȑȠȤȐ ș Ȑȝ țȔȍȕȐȍȔ ȊȍșȚȐ ȝȖȏȧȑșȚȊȖ Ȑ ȕȈȒȈȗȓȐȊȈȚȤ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ ȘȖȎȌȈȦȚșȧ Ȑȏ ǭȋȖ ȉȍȌȍȘ, Ȉ ȠțȌȘȣ, ȓȐȠȍȕȕȣȍ ȏȕȈȕȐȑ ǪȍȌ, ȗȘȖȐșȝȖȌȧȚ Ȑȏ ǭȋȖ șȚȖȗ. ǷțșȚȤ Ȏȍ ȥȚȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȑ ȌȖȉȓȍșȚȐ, ȉțȌȍȚ ȌȖȊȖȓȍȕ ȕȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 42 ȓȖȉȝȖ 'ȌȝȈȘȈȚ ȗȘȐȚȐȘ țȗȈȘȑ ȈȉȝțȌ ȌȑțȚȐȘ ȕȈșȚȈȝ ȗȈȠȈȊȑȈȝ șȗȈȘȠȍȕȈ ȒȈȔȈȝ ȉȝȘțȊȖȘ ȑȈȔȈȝ ȗȈȒȠȔȈ-ȉȝȈȊȈș Țț ȒȈȓȈȝ ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ ȕȈȝ șȈ ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ ȓȖȉȝȈȝ — ȈȓȟȕȖșȚȤ; ȈȌȝȈȘȈȚ — Ȑȏ ȕȐȎȕȍȑ ȋțȉȣ; ȗȘȐȚȐȝ — ȓȦȉȖȊȤ; țȗȈȘȐ — ȊȊȍȘȝț (Ȑȏ ȊȍȘȝȕȍȑ ȋțȉȣ); ȈȉȝțȚ — ȊȖȏȕȐȒ; ȌȑțȚȐȝ — ȉȓȍșȒ ȒȖȎȐ; ȕȈșȚȈȝ — Ȑȏ ȕȖșȈ; ȗȈȠȈȊȑȈȝ — șȊȖȑșȚȊȍȕȕȈȧ ȎȐȊȖȚȕȣȔ; șȗȈȘȠȍȕȈ — ȒȈșȈȕȐȍȔ; ȒȈȔȈȝ — ȗȖȝȖȚȤ; ȉȝȘțȊȖȝ — Ȑȏ ȉȘȖȊȍȑ; ȑȈȔȈȝ — ȇȔȈȘȈȌȎȈ (ȊȖȏȕȐȒ); ȗȈȒȠȔȈ-ȉȝȈȊȈȝ — ȊȖȏȕȐȒȠȍȍ Ȑȏ ȘȍșȕȐȞ; Țț — Ȏȍ; ȒȈȓȈȝ — ȊȍȟȕȖȍ ȊȘȍȔȧ, ȗȘȐȕȖșȧȡȍȍ ȋȐȉȍȓȤ; ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ — ȌȈ ȉțȌȍȚ ȌȖȊȖȓȍȕ; ȕȈȝ — ȕȈȔȐ; șȈȝ — Ƕȕ; ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ — ȕȈȌȍȓȍȕȕȈȧ ȖȋȘȖȔȕȖȑ ȌȖȉȓȍșȚȤȦ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǮȈȌȕȖșȚȤ ȘȖȎȌȈȍȚșȧ Ȑȏ ǭȋȖ ȕȐȎȕȍȑ ȋțȉȣ, ȓȦȉȖȊȕȈȧ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ — Ȑȏ ȊȍȘȝȕȍȑ; ȚȍȓȍșȕȖȍ șȐȧȕȐȍ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ Ȑȏ ǭȋȖ ȕȖșȈ, Ȉ ȕȐȏȔȍȕȕȣȍ ȗȓȖȚșȒȐȍ ȎȍȓȈȕȐȧ — Ȑȏ ǭȋȖ ȖșȧȏȈȕȐȧ. ȇȔȈȘȈȌȎȈ ȗȘȖȐȏȖȠȍȓ Ȑȏ ǭȋȖ ȉȘȖȊȍȑ, Ȉ ȊȍȟȕȖȍ ȊȘȍȔȧ — Ȑȏ ǭȋȖ ȘȍșȕȐȞ. ǬȈ ȉțȌȍȚ ǪșȍȊȣȠȕȐȑ ȌȖȊȖȓȍȕ ȕȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 43 114


115 ȌȘȈȊȑȈȔ ȊȈȑȈȝ ȒȈȘȔȈ ȋțȕȈȕ ȊȐȠȍȠȈȔ ȑȈȌ-ȑȖȋȈȔȈȑȈ-ȊȐȝȐȚȈȕ ȊȈȌȈȕȚȐ ȑȈȌ ȌțȘȊȐȉȝȈȊȑȈȔ ȗȘȈȉțȌȝȈȗȈȉȈȌȝȈȔ ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ ȕȈȝ șȈ ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ ȌȘȈȊȑȈȔ — ȗȧȚȤ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ; ȊȈȑȈȝ — ȊȘȍȔȧ; ȒȈȘȔȈ — ȌȍȧȕȐȧ ȘȈȌȐ ȗȓȖȌȖȊ; ȋțȕȈȕ — ȚȘȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȋțȕȣ; ȊȐȠȍȠȈȔ — ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȐȍ, ȗȘȖȐșȚȍȒȈȦȡȍȍ Ȑȏ șȔȍȠȍȕȐȧ ȌȊȈȌȞȈȚȐ ȚȘȍȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȑȖȋȈ-ȔȈȑȈ — ȚȊȖȘȟȍșȒȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ (ǫȖșȗȖȌȈ); ȊȐȝȐȚȈȕ — șȖȏȌȈȕȕȣȍ; ȊȈȌȈȕȚȐ — ȋȖȊȖȘȧȚ (țȟȍȕȣȍ ȔțȎȐ); ȑȈȚ ȌțȘȊȐȉȝȈȊȑȈȔ — ȚȖ, ȟȚȖ ș ȚȘțȌȖȔ ȌȖșȚțȗȕȖ ȗȖȕȐȔȈȕȐȦ; ȗȘȈȉțȌȝȈ-ȈȗȈȉȈȌȝȈȔ — ȖȚȊȍȘȋȕțȚȖȍ ȏȕȈȦȡȐȔȐ; ȗȘȈșȐȌȈȚȈȔ — ȌȈ ȉțȌȍȚ ȌȖȊȖȓȍȕ; ȕȈȝ — ȕȈȔȐ; șȈȝ — Ƕȕ; ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐȝ — ȊȓȈșȚȊțȦȡȐȑ ȕȈȌ ȊșȍȔ. Ǫșȍ ȔțȌȘȍȞȣ țȚȊȍȘȎȌȈȦȚ, ȟȚȖ ȗȧȚȤ ȗȍȘȊȖȥȓȍȔȍȕȚȖȊ ȔȈȚȍȘȐȐ, ȊȍȟȕȖȍ ȊȘȍȔȧ, ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȘȈȌȐ ȍȍ ȗȓȖȌȖȊ, ȚȘȐ ȋțȕȣ ȗȘȐȘȖȌȣ Ȑ șȖȏȌȈȕȕȖȍ ȐȔȐ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȐȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȚȊȖȘȍȕȐȧȔȐ ȑȖȋȈ-ȔȈȑȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȚȘțȌȕȖ ȗȖșȚȐȟȤ, Ȑ Țȍ, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȊȣșȠȐȔ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȖȚȊȍȘȋȈȦȚ ȍȋȖ. ǷțșȚȤ Ȏȍ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȖȊȍȓȍȊȈȦȡȐȑ ȊșȍȔ șțȡȐȔ, ȉțȌȍȚ ȌȖȊȖȓȍȕ ȕȈȔȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȊȈȎȕȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȐȔȍȍȚ șȓȖȊȖ ȌțȘȊȐȉȝȈȊȑȈȔ . ǵȐȒȚȖ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȗȖȕȧȚȤ, ȒȈȒ ȗȖ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ǭȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȋ ȌȊȐȎȍȕȐȍ ȊȍșȤ ȥȚȖȚ ȔȐȘ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.10) șȒȈȏȈȕȖ: ȔȈȑȈȌȝȑȈȒȠȍȕȈ ȗȘȈȒȘȐȚȐȝ șțȑȈȚȍ șȈȟȈȘȈȟȈȘȈȔ. Ǫșȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȗȖ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ȅȚȖ ȔȖȎȕȖ ȗȖȕȧȚȤ, ȕȖ ȒȈȒ ȐȔȍȕȕȖ ȥȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ, ȗȖșȚȐȟȤ ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ ȚȘțȌȕȖ. Ǵȣ ȌȈȎȍ ȕȍ ȔȖȎȍȔ ȘȈȏȖȉȘȈȚȤșȧ ȊȖ Ȋșȍȝ ȗȘȖȞȍșșȈȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȖȚȍȒȈȦȚ Ȋ ȕȈȠȍȔ Țȍȓȍ. ǺȍȓȖ — ȥȚȖ ȔȈȓȍȕȤȒȈȧ ȊșȍȓȍȕȕȈȧ, ȕȖ Ȕȣ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȌȈȎȍ Ȋ ȕȍȑ, ȟȚȖ Ȏȍ ȚȖȋȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ȉȖȓȤȠȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ? ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȗȖȕȧȚȤ ȊșȍȓȍȕȕțȦ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȚȘțȌȕȖ, ȕȖ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȘȈȏȢȧșȕȐȓȐ ȕȈȔ, Ȑ ǹȈȔ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗ ȚȖȔ Ȏȍ, ȟȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȌțȝȒȝȈȓȈȑȈȔ ȈȠȈȠȊȈȚȈȔ: Ȗȕ ȗȘȍȝȖȌȧȡ Ȑ ȐșȗȖȓȕȍȕ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. Ǵȣ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȒȐȕțȚȤ ȥȚȖȚ ȔȐȘ Ȑ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǴȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȣ ȔȖȋțȚ ȊȖȏȘȈȏȐȚȤ: «ǭșȓȐ Ȕȣ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȖȕȧȚȤ ȥȚȖȚ ȔȐȘ Ȑ ȖȉȢȧșȕȐȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ Ȋ ȕȍȔ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ, ȒȈȒ Ȕȣ ȔȖȎȍȔ ȍȋȖ ȖȚȊȍȘȋȈȚȤ?» ǶȚȊȍȚ ȏȈȒȓȦȟȍȕ Ȋ șȓȖȊȍ ȗȘȈȉțȌȝȈȗȈȉȈȌȝȈȔ . Ǵȣ ȔȖȎȍȔ ȖȚȊȍȘȋȕțȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȍȋȖ ȖȚȊȍȘȋȓȐ Țȍ, ȒȚȖ ȋȓțȉȖȒȖ ȗȖșȚȐȋ ȊȍȌȐȟȍșȒțȦ ȔțȌȘȖșȚȤ. ǽȖȚȧ Ȕȣ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȖșȖȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȋȖȚȖȊȣ ȖȚȊȍȘȋȕțȚȤ ȍȋȖ, șȓȍȌțȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȔțȌȘȍȞȖȊ Ȑ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȦ ȀȘȐ DzȘȐȠȕȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȔȈȔ țȗȍȚȑȈ ȗțȕȈȘ ȌȎȈȕȔȈ ȌțȝȒȝȈȓȈȑȈȔ ȈȠȈȠȊȈȚȈȔ ȕȈȗȕțȊȈȕȚȐ ȔȈȝȈȚȔȈȕȈȝ șȈȔșȐȌȌȝȐȔ ȗȈȘȈȔȈȔ ȋȈȚȈȝ «ǷȘȐȌȧ ȒȖ Ǵȕȍ, ȊȍȓȐȒȐȍ ȌțȠȐ, ȑȖȋȐ -ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȊȖȏȊȘȈȡȈȦȚșȧ Ȋ ȥȚȖȚ ȉȘȍȕȕȣȑ, ȗȖȓȕȣȑ șȚȘȈȌȈȕȐȑ ȔȐȘ, ȐȉȖ ȖȕȐ ȖȉȘȍȓȐ ȊȣșȠȍȍ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ» (ǩ.-ȋ., 8.15). Ǵȣ ȌȖȓȎȕȣ ȊȍȘȕțȚȤșȧ Ȓ ǩȖȋț, ȐȉȖ ȥȚȖ — ȊȣșȠȍȍ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ ȎȐȏȕȐ. ǽȖȚȧ Ȕȣ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȌȖ ȒȖȕȞȈ ȗȖȕȧȚȤ, ȒȈȒ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ Ȑ ȕȈșȒȖȓȤȒȖ Ȗȕ ȝȖȘȖȠ ȐȓȐ ȗȓȖȝ Ȍȓȧ ȕȈș, ȕȈȔ șȓȍȌțȍȚ ȊȕȧȚȤ șȖȊȍȚț șȈȔȖȋȖ ȉȖȓȤȠȖȋȖ ȏȕȈȚȖȒȈ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȕȈțȒȐ: ȖȚȊȍȘȋȕțȚȤ ȥȚȖȚ ȔȐȘ Ȑ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. 115


116 ǺǭDzǹǺ 44 ȕȈȔȖ 'șȚț ȚȈșȔȈ țȗȈȠȈȕȚȈ-ȠȈȒȚȈȑȍ șȊȈȘȈȌȎȑȈ-ȓȈȉȝȈ-ȗȘȈȚȐȗțȘȐȚȈȚȔȈȕȍ ȋțȕȍȠț ȔȈȑȈ-ȘȈȟȐȚȍȠț ȊȘȐȚȚȐȉȝȐȘ ȕȈ șȈȌȎȌȎȈȔȈȕȈȑȈ ȕȈȉȝȈșȊȈȌ-țȚȈȑȍ ȕȈȔȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖȒȓȖȕ; ȈșȚț — ȌȈ ȉțȌȍȚ; ȚȈșȔȈȐ — ǭȔț; țȗȈȠȈȕȚȈȠȈȒȚȈȑȍ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȕȐ Ȓ ȟȍȔț ȕȍ șȚȘȍȔȐȚșȧ, ȒȚȖ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȈ; șȊȈȘȈȌȎȑȈ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ (ȒȖȚȖȘȖȋȖ); ȓȈȉȝȈ — (Ȋșȍ) ȞȍȓȐ; ȗȘȈȚȐȗțȘȐȚȈ — ȌȖșȚȐȋȕțȚȣ; ȈȚȔȈȕȍ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȋțȕȍȠț — Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ; ȔȈȑȈ- ȘȈȟȐȚȍȠț — șȖȏȌȈȕȕȖȔ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȊȘȐȚȚȐȉȝȐȝ — ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ (ȟțȊșȚȊ); ȕȈ șȈȌȎȌȎȈȔȈȕȈȑȈ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȕȐȟȍȔ ȕȍ șȊȧȏȈȕ, ȐȓȐ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȕȍ ȏȈȚȘȖȕțȚ șȚȘȈȌȈȕȐȍȔ Ȑ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ; ȕȈȉȝȈșȊȈȚ — ȗȖȌȖȉȕȖ ȕȍȉț; țȚȈȑȍ — ǫȖșȗȖȌț, ȐȋȘȈȦȟȐ șȖȚȊȖȘȐȊȠȍȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ. ǬȈȊȈȑȚȍ Ȏȍ șȒȓȖȕȐȔșȧ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ ȗȍȘȍȌ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȝȘȈȕȐȚ ȋȓțȉȖȒȖȍ ȔȖȓȟȈȕȐȍ, ȕȐ Ȓ ȟȍȔț ȕȍ ȗȘȐȓȈȋȈȍȚ țșȐȓȐȑ Ȑ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕ ȚȍȔ, ȟȚȖ ț ǵȍȋȖ ȍșȚȤ. Ƕȕ ȕȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕ ȟȍȘȍȏ ǹȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ Ȓ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǷȖȐșȚȐȕȍ, ȧȊȓȧȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ ǹȊȖȐ ȓȐȓȣ, Ƕȕ ȗȖȌȖȉȍȕ ȊȖȓȤȕȖȔț ȊȍȚȘț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȖȚȧ Ȕȣ ȕȍ ȊȐȌȐȔ ǩȖȋȈ, ȕȈȔ ȕȍȚȘțȌȕȖ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȏȈ ȊșȍȔ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȐȔ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȍ șȚȖȐȚ ǪȣșȠȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȚ ȊșȍȔ. ǺȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, ȌȈȎȍ ȕȍ ȊȐȌȧ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ șȒȓȖȕȐȚȤșȧ ȗȍȘȍȌ ǵȐȔ. ǵțȎȕȖ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ Ƕȕ șȖȊȍȘȠȍȕȍȕ. Ǫșȍ ȐȌȍȚ șȊȖȐȔ ȟȍȘȍȌȖȔ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ǭȋȖ ȥȕȍȘȋȐȑ (ȗȈȘȈșȑȈ ȠȈȒȚȐȘ ȊȐȊȐȌȝȈȐȊȈ ȠȘțȑȈȚȍ), ȗȖȥȚȖȔț ǭȔț ȕȍȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȌȍȓȈȚȤ ȟȚȖ-ȚȖ ǹȈȔȖȔț (ȕȈ ȚȈșȑȈ ȒȈȘȑȈȔ ȒȈȘȈȕȈȔ ȟȈ ȊȐȌȑȈȚȍ) . Ƕȉ ȥȚȖȔ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ: țȗȈȠȈȕȚȈ-ȠȈȒȚȈȑȍ — ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ǭȋȖ ȥȕȍȘȋȐȐ ȌȍȑșȚȊțȦȚ, Ȑ, ȝȖȚȧ ȥȚȖ Ƕȕ ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȑȝ Ȋ ȌȊȐȎȍȕȐȍ, ǹȈȔȖȔț ǭȔț ȕȐȟȍȋȖ ȌȍȓȈȚȤ ȕȍ ȕțȎȕȖ. Ƕȕ ȕȐ Ȓ ȟȍȔț ȕȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕ, ȐȉȖ Ƕȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǺȈȒ ȌȈȊȈȑȚȍ Ȏȍ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȐȔșȧ ȗȍȘȍȌ ǵȐȔ. ǺǭDzǹǺ 45 șȈ ȚȊȈȔ ȕȖ ȌȈȘȠȈȑȈȚȔȈȕȈȔ ȈșȔȈȚ-ȒȈȘȈȕȈ-ȋȖȟȈȘȈȔ ȗȘȈȗȈȕȕȈȕȈȔ ȌȐȌȘȐȒȠțȕȈȔ șȈșȔȐȚȈȔ Țȍ ȔțȒȝȈȔȉțȌȎȈȔ șȈȝ — Ƕȕ (ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ); ȚȊȈȔ — Ǻȣ (Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ); ȕȈȝ — ȕȈȔ; ȌȈȘȠȈȑȈ — ȗȖȒȈȎȐ; ȈȚȔȈȕȈȔ — ǹȍȉȧ (ǹȊȖȑ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȖȉȘȈȏ); ȈșȔȈȚ-ȒȈȘȈȕȈ-ȋȖȟȈȘȈȔ — ȌȖșȚțȗȕȣȑ ȕȈȠȐȔ ȟțȊșȚȊȈȔ (ȖșȖȉȍȕȕȖ ȏȘȍȕȐȦ); ȗȘȈȗȈȕȕȈȕȈȔ — ȗȘȍȌȈȊȠȐȝșȧ (Ǻȍȉȍ); ȌȐȌȘȐȒȠțȕȈȔ — ȎȈȎȌțȡȐȝ țȊȐȌȍȚȤ (Ǻȍȉȧ); șȈșȔȐȚȈȔ — țȓȣȉȈȦȡȐȑșȧ; Țȍ — ǺȊȖȑ; ȔțȒȝȈ-ȈȔȉțȌȎȈȔ — ȓȖȚȖșȖȗȖȌȖȉȕȣȑ ȓȐȒ. Ƕ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȕȣ ȗȘȍȌȈȓȐșȤ Ǻȍȉȍ, Ȑ Ȋșȍ Ȏȍ Ȕȣ ȝȖȚȐȔ țȊȐȌȍȚȤ Ǻȍȉȧ. ȇȊȐ, ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȕȈȠȍȔț ȊȏȖȘț ǹȊȖȑ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȖȉȘȈȏ, ǺȊȖȑ țȓȣȉȈȦȡȐȑșȧ ȓȖȚȖșȖȗȖȌȖȉȕȣȑ ȓȐȒ, Ȑ șȚȈȕȤ ȖȡțȚȐȔȣȔ Ȍȓȧ ȌȘțȋȐȝ ȕȈȠȐȝ ȟțȊșȚȊ. 116


117 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ ȊșȍȋȌȈ șȚȘȍȔȧȚșȧ țȊȐȌȍȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ǭȋȖ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȔ ȖȉȘȈȏȍ ș țȓȣȉȈȦȡȐȔșȧ, ȗȖȌȖȉȕȣȔ ȓȖȚȖșț, ȓȐȞȖȔ. ǰȝ ȕȍ ȐȕȚȍȘȍșțȍȚ ȉȍȏȓȐȟȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ. ǫȖșȗȖȌȤ ȐȔȍȍȚ Ȑ ȓȐȟȕȖșȚȕțȦ, Ȑ ȉȍȏȓȐȟȕțȦ ȐȗȖșȚȈșȐ. ǰȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȦȚ ȓȐȟȕȖșȚȕȖȋȖ ȖȉȘȈȏȈ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȍȋȖ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȐ Ȋ ȞȍȗȐ ȌțȝȖȊȕȣȝ țȟȐȚȍȓȍȑ ȎȍȓȈȦȚ ȊȐȌȍȚȤ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȓȐȟȕȖșȚȐ. ǭșȓȐ ȉȣ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȉȣȓ ȓȐȟȕȖșȚȤȦ, ȕȍ ȉȣȓȖ ȉȣ Ȑ ȘȍȟȐ Ȗ ǭȋȖ țȓȣȉȈȦȡȍȔșȧ ȓȐȞȍ. Ǩ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȧșȕȖ șȒȈȏȈȕȖ: șȈșȔȐȚȈȔ Țȍ ȔțȒȝȈȔȉțȌȎȈȔ . Ǻȍ, ȒȚȖ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ Ȓ șȈȔȗȘȈȌȈȍ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ, ȐȌțȡȍȑ ȖȚ ǩȘȈȝȔȣ, ȊșȍȋȌȈ șȚȘȍȔȧȚșȧ ȓȐȞȍȏȘȍȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǶȕȐ ȝȖȚȧȚ ȗȖșȚȐȟȤ ȓȐȟȕȖșȚȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț ǫȖșȗȖȌȈ, Ȉ ȕȍ ǭȋȖ ȉȍȏȓȐȟȕțȦ ȐȗȖșȚȈșȤ. ǯȌȍșȤ ȗȘȧȔȖ șȒȈȏȈȕȖ: ȈșȔȈȚ-ȒȈȘȈȕȈȋȖȟȈȘȈȔ — ȓȐȟȕȖșȚȕȣȑ ȖȉȘȈȏ ǫȖșȗȖȌȈ ȔȖȎȍȚ șȚȈȚȤ ȌȖșȚțȗȕȣȔ ȕȈȠȐȔ ȖȘȋȈȕȈȔ ȟțȊșȚȊ. ǺǭDzǹǺ 46 ȚȈȐș ȚȈȐȝ șȊȍȟȟȝȈ-ȉȝțȚȈȐ ȘțȗȈȐȝ ȒȈȓȍ ȒȈȓȍ șȊȈȑȈȔ ȊȐȉȝȖ ȒȈȘȔȈ ȌțȘȊȐȠȈȝȈȔ ȑȈȕ ȕȖ ȉȝȈȋȈȊȈȔș ȚȈȚ ȒȈȘȖȚȐ ȝȐ ȚȈȐȝ — ȚȍȔȐ (ȖȉȓȐȒȈȔȐ); ȚȈȐȝ — ȚȍȔȐ (ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȔȐ); șȊȈ-ȐȟȟȝȈ-ȉȝțȚȈȐȝ — ȧȊȐȊȠȐȔȐșȧ ȗȖ (ǺȊȖȍȑ) șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȌȖȉȘȖȑ ȊȖȓȍ; ȘțȗȈȐȝ — ȜȖȘȔȈȔȐ; ȒȈȓȍ ȒȈȓȍ — Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȥȗȖȝȐ; șȊȈȑȈȔ — ǹȈȔ; ȊȐȉȝȖ — Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ; ȒȈȘȔȈ — ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ; ȌțȘȊȐȠȈȝȈȔ — ȕȍȖȉȣȟȕțȦ (ȕȍȌȖșȚțȗȕțȦ ȕȐȒȖȔț ȌȘțȋȖȔț); ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȈȧ; ȕȈȝ — Ȍȓȧ ȕȈș; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȚȈȚ — Țț; ȒȈȘȖȚȐ — șȖȊȍȘȠȈȍȚ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ. Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ! ǷȖ ǹȊȖȍȑ ȊȖȓȍ ȒȈȎȌțȦ ȥȗȖȝț Ǻȣ ȧȊȓȧȍȠȤșȧ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȑ Ȑ șȖȊȍȘȠȈȍȠȤ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȣȍ ȌȍȧȕȐȧ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȕȐȒȚȖ Ȑȏ ȕȈș. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (4.7): ȑȈȌȈ ȑȈȌȈ ȝȐ ȌȝȈȘȔȈșȑȈ ȋȓȈȕȐȘ ȉȝȈȊȈȚȐ ȉȝȈȘȈȚȈ ȈȉȝȑțȚȚȝȈȕȈȔ ȈȌȝȈȘȔȈșȑȈ ȚȈȌȈȚȔȈȕȈȔ șȘȐȌȎȈȔȑ ȈȝȈȔ «ǪșȧȒȐȑ ȘȈȏ, ȒȖȋȌȈ ȘȍȓȐȋȐȧ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ țȗȈȌȖȒ Ȑ ȊȖȞȈȘȧȍȚșȧ ȉȍȏȉȖȎȐȍ, ȇ ǹȈȔ ȕȐșȝȖȎț Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, Ȗ ȗȖȚȖȔȖȒ ǩȝȈȘȈȚȣ». ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȥȚȖ ȕȍ ȗȓȖȌ ȊȖȖȉȘȈȎȍȕȐȧ, Ȉ ȕȍȖșȗȖȘȐȔȈȧ ȐșȚȐȕȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖ ǹȊȖȍȑ ȊȖȓȍ ȕȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȝ, ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ ǴȈȚșȤȧ, DzțȘȔȈ, ǪȈȘȈȝȈ, ǵȘȐșȐȔȝȈ, ǪȈȔȈȕȈ, ǷȈȘȈȠțȘȈȔȈ, ǸȈȔȈȟȈȕȌȘȈ, ǩȈȓȈȘȈȔȈ, ǩțȌȌȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ ȊșȍȋȌȈ ȋȖȘȧȚ ȎȍȓȈȕȐȍȔ țȊȐȌȍȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȖȌȕȖȔ Ȑȏ ǭȋȖ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȖȉȘȈȏȖȊ. ǫȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ șȖșȟȐȚȈȚȤ ȊȖȓȕȣ Ȋ ȔȖȘȍ, ȕȐȒȚȖ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȍȘȍȟȍșȚȤ Ȋșȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ. ȅȚȖ, ȖȌȕȈȒȖ, ȕȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ ȓȦȉȖȑ ȔȖȎȍȚ ȖȉȢȧȊȐȚȤ șȍȉȧ ǩȖȋȖȔ Ȑ ȚȘȍȉȖȊȈȚȤ, ȟȚȖȉȣ ȍȋȖ ȗȘȐȏȕȈȓȐ ȈȊȈȚȈȘȖȑ. Ǫșȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȖȗȐșȈȕȣ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ, Ȑ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȖșȕȖȊȍ ȥȚȐȝ ȖȗȐșȈȕȐȑ Ȕȣ ȔȖȎȍȔ ȗȘȐȏȕȈȚȤ ȒȖȋȖ-ȚȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǩȖȋȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ 117


118 ȝȖȟȍȚ țȊȐȌȍȚȤ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȐȓȐ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȐșȚȖȟȕȐȒ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȑ, Ȉ ȕȍ ȒȈȒȖȋȖ-ȕȐȉțȌȤ ȖȉȔȈȕȡȐȒȈ. ǬȖȒȈȏȈȚȍȓȤșȚȊȖȔ ȗȖȌȓȐȕȕȖșȚȐ ȈȊȈȚȈȘȣ ǫȖșȗȖȌȈ ȧȊȓȧȦȚșȧ ǭȍ ȌȍȧȕȐȧ. Ǫșȍ ȖȗȐșȈȕȕȣȍ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȟțȌȍșȈ (ȒȍȠȈȊȈ ȌȝȘȐȚȈ-ȔȐȕȈ-ȠȈȘȐȘȈ ȌȎȈȑȈ ȌȎȈȋȈȌȐȠȈ ȝȈȘȍ) . ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȑ ȐșȟȍȏȈȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖ ǹȊȖȍȑ ȌȖȉȘȖȑ ȊȖȓȍ, Ȑ ȓȐȠȤ șȟȈșȚȓȐȊȞȣ Ȑȏ ȟȐșȓȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȔȖȋțȚ ȕȈȌȍȧȚȤșȧ țȊȐȌȍȚȤ ǭȋȖ. ǺǭDzǹǺ 47 ȒȓȍȠȈ-ȉȝțȘȑ-ȈȓȗȈ-șȈȘȈȕȐ ȒȈȘȔȈȕȐ ȊȐȗȝȈȓȈȕȐ ȊȈ ȌȍȝȐȕȈȔ ȊȐȠȈȑȈȘȚȈȕȈȔ ȕȈ ȚȈȚȝȈȐȊȈȘȗȐȚȈȔ ȚȊȈȑȐ ȒȓȍȠȈ — ȚȘțȌȕȖșȚȍȑ; ȉȝțȘȐ — ȗȖȓȕȣȍ; ȈȓȗȈ — ȔȈȓȣȑ; șȈȘȈȕȐ — ȗȘȐȕȖșȧȡȐȍ ȉȓȈȋȖȑ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ; ȒȈȘȔȈȕȐ — ȌȍȧȕȐȧ; ȊȐȗȝȈȓȈȕȐ — ȘȈȏȖȟȈȘȖȊȈȕȐȧ; ȊȈ — ȐȓȐ; ȌȍȝȐȕȈȔ — ȓȦȌȍȑ; ȊȐȠȈȑȈ-ȈȘȚȈȕȈȔ — șȚȘȍȔȧȡȐȝșȧ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ; ȕȈ — ȕȍ; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȘȗȐȚȈȔ — ȗȖșȊȧȡȍȕȈ; ȚȊȈȑȐ — Ǻȍȉȍ (ǺȊȖȍȔț ȊȓȈȌȣȟȍșȚȊț). DzȈȘȔȐ ȋȖȘȧȚ ȎȍȓȈȕȐȍȔ ȒȖȗȐȚȤ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ, ȕȖ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȐȔ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȚȧȎȒȖ ȚȘțȌȐȚȤșȧ. ǰ ȝȖȚȧ ȖȕȐ ȘȈȉȖȚȈȦȚ ȕȍ ȗȖȒȓȈȌȈȧ ȘțȒ, ȐȔ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ țȌȈȍȚșȧ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ Ȋșȍ șȊȖȐ ȎȍȓȈȕȐȧ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, Ȑȝ ȚȘțȌ ȟȈșȚȖ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȐȔ ȖȌȕȐ ȘȈȏȖȟȈȘȖȊȈȕȐȧ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȗȖșȊȧȚȐȊȠȐȍ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț, ȖȉȘȍȚȈȦȚ ȘȍȈȓȤȕȣȍ ȗȓȖȌȣ, ȌȈȎȍ ȕȍ ȗȘȐȓȈȋȈȧ Ȓ ȥȚȖȔț șȓȐȠȒȖȔ ȉȖȓȤȠȐȝ țșȐȓȐȑ. ǷȘȐȟȍȔ ȗȓȖȌȣ ȥȚȐ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȧȚ Ȋșȍ ȖȎȐȌȈȕȐȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǵȣ ȔȖȎȍȔ țȉȍȌȐȚȤșȧ ȕȈ ȗȘȈȒȚȐȒȍ, ȒȈȒ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȗȖșȊȧȚȐȊȠȐȍ ȎȐȏȕȤ șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț Ȋ ǬȊȐȎȍȕȐȐ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȉȍȏ ȖșȖȉȖȋȖ ȚȘțȌȈ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȖȋȘȖȔȕȣȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ șȓțȎȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȉȣȓȖ ȕȈȟȈȚȖ ș ȒȈȗȐȚȈȓȖȔ Ȋ șȖȘȖȒ ȘțȗȐȑ, Ȉ ȚȍȗȍȘȤ ȖȕȖ ȊȓȈȌȍȍȚ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤȦ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȖȞȍȕȐȊȈȍȚșȧ Ȋ ȉȖȓȍȍ ȟȍȔ Ȋ șȖȘȖȒ ȒȘȖȘ,* Ȑ Ȋșȍ ȥȚȖ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ ȕȈȒȖȗȓȍȕȖ ȏȈ ȒȈȒȐȍ-ȚȖ ȊȖșȍȔȤ — ȌȍșȧȚȤ ȓȍȚ. ǵȐ ȖȌȐȕ ȒȈȘȔȐ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȚȤ ȚȈȒ ȉȣșȚȘȖ ȌȖȉȐȚȤșȧ țșȗȍȝȈ Ȋ șȊȖȍȔ ȉȐȏȕȍșȍ, Ȑ, ȒȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, Ȋșȍ, ȟȚȖ ȕȈȒȖȗȐȓ ȚȈȒȖȑ ȒȈȘȔȐ, ȕȍȌȖȓȋȖȊȍȟȕȖ, Ȑ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȍȋȖ ȗȖșȚȐȋȕȍȚ ȘȈȏȖȟȈȘȖȊȈȕȐȍ. ǵȖ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȈȗȘȖȚȐȊ, ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ Ȋșȍ ȉȖȓȤȠȍȍ ȊȌȖȝȕȖȊȍȕȐȍ Ȑ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊțȍȚșȧ. ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȕȍ ȖȟȍȕȤ ȗȖȗțȓȧȘȕȖ șȘȍȌȐ ȒȈȘȔȐ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȖȕȖ șȖȊȍȚțȍȚ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ ȕȍȌȖȏȊȖȓȍȕȕȣȝ ȗȖȓȖȊȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ, ȔȧșȈ, ȈȓȒȖȋȖȓȧ Ȑ ȈȏȈȘȚȕȣȝ ȐȋȘ. ȅȚȐ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȐȧ ȖȟȍȕȤ ȕȍ ȕȘȈȊȧȚșȧ ȒȈȘȔȐ. ǰ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ ț ȕȈȠȍȋȖ ǬȊȐȎȍȕȐȧ ȕȍȔȈȓȖ ȊȘȈȋȖȊ, ȖȕȖ ȉȍșȗȘȍȗȧȚșȚȊȍȕȕȖ ȘȈșȚȍȚ Ȑ ȠȐȘȐȚșȧ. ǭșȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȉțȌțȚ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȚȤ ȥȚȖ ǬȊȐȎȍȕȐȍ, ȐșȒȘȍȕȕȍ ȗȖșȊȧȡȈȧ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ șȓțȎȍȕȐȦ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ DzȘȐȠȕȣ, ȕȐȒȚȖ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȐȔ ȗȖȔȍȠȈȚȤ. ǬȊȐȎȍȕȐȍ ȉțȌȍȚ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤșȧ, ȕȍ ȏȕȈȧ ȋȘȈȕȐȞ. ǷȖȑȚȍ Ȏȍ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ! * ǶȌȐȕ ȒȘȖȘ ȘȈȊȍȕ șȖȘȖȒȈ ȔȐȓȓȐȖȕȈȔ ȘțȗȐȑ. (ǷȘȐȔ. ȗȍȘȍȊȖȌȟȐȒȈ.) ǺǭDzǹǺ 48 ȕȈȊȈȔȈȝ ȒȈȘȔȈ-ȒȈȓȗȖ 'ȗȐ 118


119 ȊȐȗȝȈȓȈȑȍȠȊȈȘȈȘȗȐȚȈȝ ȒȈȓȗȈȚȍ ȗțȘțȠȈșȑȈȐȊȈ șȈ ȝȑ ȈȚȔȈ ȌȈȑȐȚȖ ȝȐȚȈȝ ȕȈ — ȕȍ; ȈȊȈȔȈȝ — ȔȈȓȖȍ, ȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖȍ; ȒȈȘȔȈ — ȌȍȑșȚȊȐȑ; ȒȈȓȗȈȝ — ȗȘȈȊȐȓȤȕȖȍ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȍ; ȈȗȐ — ȌȈȎȍ; ȊȐȗȝȈȓȈȑȈ — ȊȗțșȚțȦ; ȐȠȊȈȘȈ-ȈȘȗȐȚȈȝ — ȗȖșȊȧȡȍȕȕȖȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȒȈȓȗȈȚȍ — ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ; ȗțȘțȠȈșȑȈ — (ȖȚ) ȟȍȓȖȊȍȒȈ; ȥȊȈ — Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ; șȈȝ — Ƕȕ (ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ); ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȈȚȔȈ — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǶȚȍȞ; ȌȈȑȐȚȈȝ — ȚȖȚ, ȒȚȖ ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋ; ȝȐȚȈȝ — ȉȓȈȋȖ. ǬȍȓȈ, șȖȊȍȘȠȈȍȔȣȍ ȘȈȌȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȕȐ ȕȍ ȖȟȍȕȤ ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȉȣȊȈȦȚ ȕȈȗȘȈșȕȣȔȐ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ — ȖȚȍȞ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȗȖȥȚȖȔț Ȋșȍ ȗȖ ȗȘȐȘȖȌȍ ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȎȈȚ ǰȔ, Ȑ ǹȈȔ Ƕȕ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȋȖȚȖȊ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȊȖ ȉȓȈȋȖ ǹȊȖȐȝ ȌȍȚȍȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (2.40): șȊȈȓȗȈȔ Ȉȗȑ ȈșȑȈ ȌȝȈȘȔȈșȑȈ ȚȘȈȑȈȚȍ ȔȈȝȈȚȖ ȉȝȈȑȈȚ . ǷȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ (ȌȝȈȘȔȈ) șȚȖȓȤ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȖ, ȟȚȖ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ șȌȍȓȈȍȚ ȕȈ ȥȚȖȔ ȗțȚȐ șȈȔȣȍ șȒȘȖȔȕȣȍ, ȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȠȈȋȐ, Ȗȕ Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ ȖȉȘȍȚȍȚ ȊȣșȠȍȍ ȉȓȈȋȖ. ǰșȚȖȘȐȧ ȏȕȈȍȚ șȓțȟȈȐ, ȒȖȋȌȈ ȌȈȎȍ ȕȍȉȖȓȤȠȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț șȗȈșȈȓȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖȚ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȑ ȖȗȈșȕȖșȚȐ. ǨȌȎȈȔȐȓȈ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȉȣȓ șȗȈșȍȕ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȖȚ șȚȘȈȠȕȖȑ ȖȗȈșȕȖșȚȐ Ȑ ȕȍ ȗȖȗȈȓ Ȋ ȈȌ. Ƕȕ șȗȈșșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț, ȟȚȖ Ȋ ȒȖȕȞȍ șȊȖȍȑ ȎȐȏȕȐ ȗȘȖȐȏȕȍș ȐȔȧ ǵȈȘȈȧȕȣ. ǷȘȐȟȍȔ, ȗȘȖȐȏȕȖșȧ ȥȚȖ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ — ǵȈȘȈȧȕȈ, — ǨȌȎȈȔȐȓȈ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȐȔȍȓ Ȋ ȊȐȌț ǫȖșȗȖȌȈ. Ƕȕ ȏȊȈȓ șȊȖȍȋȖ ȔȓȈȌȠȍȋȖ șȣȕȈ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǵȈȘȈȧȕȈ. ǺȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, ǫȖșȗȖȌȤ ǵȈȘȈȧȕȈ Ȋȕȧȓ ȏȖȊț ǨȌȎȈȔȐȓȣ Ȑ ȌȈȘȖȊȈȓ ȍȔț ȗȓȖȌȣ ȈȕȚȍ ȕȈȘȈȑȈȕȈ-șȔȘȐȚȐȝ, ȗȈȔȧȚȖȊȈȕȐȧ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ Ȋ ȔȖȔȍȕȚ șȔȍȘȚȐ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȈ ȐșȝȖȌȍ ȎȐȏȕȐ ȚȈȒ ȐȓȐ ȐȕȈȟȍ ȊșȗȖȔȐȕȈȍȚ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǵȈȘȈȧȕȣ, DzȘȐȠȕȣ ȐȓȐ ǸȈȔȣ, ȥȚȖ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȍ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȗȓȖȌȣ: Ȗȕ ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ ȖȉȢȍȒȚȖȔ ȕȈȠȍȑ ȓȦȉȊȐ. ǮȐȊȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, Ȕȣ șȚȘȍȔȐȔșȧ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ șȊȖȐȝ ȎȍȓȈȕȐȑ, ȕȖ, șȖȗȘȐȒȖșȕțȊȠȐșȤ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, Ȕȣ ȖȟȍȕȤ șȒȖȘȖ ȌȖșȚȐȋȈȍȔ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȑ ȟțȊșȚȊțȍȔ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ, ȒȈȒ ȘȍȉȍȕȖȒ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȊȏȧȓȈ ȕȈ ȘțȒȐ ȘȖȌȕȈȧ ȔȈȚȤ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǬȝȘțȊȈ ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ Ȋ ȓȍș, ȟȚȖȉȣ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȈșȒȍȏȣ ȌȖșȚȐȟȤ șȊȖȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ Ȟȍȓȍȑ, ȕȖ ȒȖȋȌȈ Ȗȕ țȊȐȌȍȓ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȚȖ șȒȈȏȈȓ: «Ǵȕȍ ȕȍ ȕțȎȕȖ ȕȐȟȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ. ȇ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕ». ǬȈȎȍ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ, șȓțȎȈ ǫȖșȗȖȌț, șȚȘȍȔȐȚșȧ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȒȈȒȐȍ-ȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȓȈȋȈ, Ȗȕ ȗȖȓțȟȐȚ Ȑȝ ș ȓȍȋȒȖșȚȤȦ, ȉȍȏ ȖșȖȉȖȋȖ ȚȘțȌȈ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ ȓȦȌȧȔ ȌȈȍȚșȧ ȚȈȒȖȑ șȖȊȍȚ: ȈȒȈȔȈȝ șȈȘȊȈ-ȒȈȔȖ ȊȈ ȔȖȒȠȈ-ȒȈȔȈ țȌȈȘȈ-ȌȝȐȝ ȚȐȊȘȍȕȈ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȍȕȈ ȑȈȌȎȍȚȈ ȗțȘțȠȈȔ ȗȈȘȈȔ «ȟȍȓȖȊȍȒ — ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȗȖȓȖȕ ȓȐ Ȗȕ ȎȍȓȈȕȐȑ, șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȕȐȝ ȐȓȐ ȎȈȎȌȍȚ șȓȐȚȤșȧ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ, — ȗȖșȚțȗȈȍȚ ȘȈȏțȔȕȖ ȓȐȠȤ Ȋ ȚȖȔ șȓțȟȈȍ, ȍșȓȐ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȓȦȉȖȊȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǭȔț» (ǩȝȈȋ., 2.3.10). ǬȈȎȍ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ 119


120 ȐȔȍȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ, Ȗȕ ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ ȐșȗȖȓȕȐȚ Ȑȝ, ȗȖșȊȧȚȐȊ șȍȉȧ șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț. ǺǭDzǹǺ 49 ȑȈȚȝȈ ȝȐ șȒȈȕȌȝȈ-ȠȈȒȝȈȕȈȔ ȚȈȘȖȘ ȔțȓȈȊȈșȍȟȈȕȈȔ ȥȊȈȔ ȈȘȈȌȝȈȕȈȔ ȊȐȠȕȖȝ șȈȘȊȍȠȈȔ ȈȚȔȈȕȈȠ ȟȈ ȝȐ ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; șȒȈȕȌȝȈ — șȚȊȖȓȈ; ȠȈȒȝȈȕȈȔ — Ȑ ȊȍȚȊȍȑ; ȚȈȘȖȝ — ȌȍȘȍȊȈ; ȔțȓȈ — ȒȖȘȕȧ; ȈȊȈșȍȟȈȕȈȔ — ȗȖȓȐȊȈȕȐȍ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȈȘȈȌȝȈȕȈȔ — ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ; ȊȐȠȕȖȝ — ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț; șȈȘȊȍȠȈȔ — Ȋșȍȝ; ȈȚȔȈȕȈȝ — ǹȊȍȘȝȌțȠȐ; ȟȈ — Ȑ; ȝȐ — Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ. DzȖȋȌȈ ȗȖȓȐȊȈȦȚ ȒȖȘȍȕȤ ȌȍȘȍȊȈ, ȚȖ ȍȋȖ șȚȊȖȓ Ȑ ȊȍȚȊȐ ȚȖȎȍ ȕȈșȣȡȈȦȚșȧ ȊȖȌȖȑ. ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ, ȒȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț, Ȗȕ, ȗȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, șȓțȎȐȚ Ȑ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ, ȐȉȖ ǫȖșȗȖȌȤ — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǷȈȌȔȈ-ȗțȘȈȕȍ» șȒȈȏȈȕȖ: ȈȘȈȌȝȈȕȈȕȈȔ șȈȘȊȍȠȈȔ ȊȐȠȕȖȘ ȈȘȈȌȝȈȕȈȔ ȗȈȘȈȔ ȚȈșȔȈȚ ȗȈȘȈȚȈȘȈȔ ȌȍȊȐ ȚȈȌȐȑȈȕȈȔ șȈȔȈȘȟȈȕȈȔ «ǷȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț — ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ Ȋșȍȝ ȊȐȌȖȊ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ, ȕȖ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȊȈȑȠȕȈȊț, ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ǫȖșȗȖȌȈ, ȍȡȍ ȓțȟȠȍ, ȟȍȔ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǪȐȠȕț». ǭșȚȤ ȔȕȖȋȖ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȓȦȌȐ, ȈȓȟțȡȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋ (ȒȈȔȈȐș ȚȈȐș ȚȈȐȘ ȝȘȐȚȈ- ȌȎȕȈȕȈȝ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ 'ȕȑȈ-ȌȍȊȈȚȈȝ) . ǶȉȍșȗȖȒȖȍȕȕȣȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ, ȥȚȐ ȓȦȌȐ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ǫȖșȗȖȌț ǩȘȈȝȔȍ, ȉȖȋȐȕȍ DzȈȓȐ, ǬțȘȋȍ, ǫȈȕȍȠȍ Ȑ ǹțȘȤȍ, Ȑ ȕȈȌȍȦȚșȧ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȖȚ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑȏ ȕȐȝ Țȍ ȐȓȐ Ȑȕȣȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ. ǵȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ Ȋșȍ ȎȍȓȈȍȔȖȍ, ȗȘȖșȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. ȅȚȈ Ȏȍ ȐșȚȐȕȈ ȊȣȘȈȎȍȕȈ Ȋ ȌȘțȋȖȔ șȚȐȝȍ «ȀȘȐȔȈȌ- ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (4.31.14): ȑȈȚȝȈ ȚȈȘȖȘ ȔțȓȈ-ȕȐȠȍȟȈȕȍȕȈ ȚȘȐȗȑȈȕȚȐ ȚȈȚ-șȒȈȕȌȝȈ-ȉȝțȌȎȖȗȈȠȈȒȝȈȝ ȗȘȈȕȖȗȈȝȈȘȈȟ ȟȈ ȑȈȚȝȍȕȌȘȐȑȈȕȈȔ ȚȈȚȝȈȐȊȈ șȈȘȊȈȘȝȈȕȈȔ ȈȟȑțȚȍȌȎȑȈ «ǷȖȓȐȊȈȧ ȊȖȌȖȑ ȒȖȘȍȕȤ ȌȍȘȍȊȈ, Ȕȣ ȗȐȚȈȍȔ ȍȋȖ șȚȊȖȓ Ȑ ȊȍȚȊȐ, ȗȓȖȌȣ Ȑ ȞȊȍȚȣ, Ȉ ȖȚȗȘȈȊȓȧȧ ȗȐȡț Ȋ ȎȍȓțȌȖȒ, ȌȈȍȔ șȐȓț ȒȈȎȌȖȑ ȟȈșȚȐ ȚȍȓȈ. ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ, ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț, ȔȖȎȕȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ Ȋșȍȝ Ȑ ȒȈȎȌȖȋȖ». ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ — ȕȍ șȍȒȚȈ. ǶȕȖ ȕȍșȍȚ ȉȓȈȋȖ ȊșȍȔț ȔȐȘț. dzȦȉȖȑ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐșȖȍȌȐȕȐȚȤșȧ Ȓ ȥȚȖȔț ǬȊȐȎȍȕȐȦ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ șȊȖȍȋȖ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȧ, țȉȍȎȌȍȕȐȑ, ȊȍȘȖȐșȗȖȊȍȌȈȕȐȧ Ȑ ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖșȚȐ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȈțȟȐȓșȧ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ — DzȘȐȠȕȍ, ȐșȚȖȟȕȐȒț ȊȐȠȕț-ȚȈȚȚȊȣ, — ȚȖ Ȗȕ ȖȉȘȍȚȍȚ ȗȖȓȕȖȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ Ȑ ȌȖșȚȐȋȕȍȚ ȊȣșȠȍȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ. 120


121 ǺǭDzǹǺ 50 ȕȈȔȈș ȚțȉȝȑȈȔ ȈȕȈȕȚȈȑȈ ȌțȘȊȐȚȈȘȒȑȈȚȔȈ-ȒȈȘȔȈȕȍ ȕȐȘȋțȕȈȑȈ ȋțȕȍȠȈȑȈ șȈȚȚȊȈ-șȚȝȈȑȈ ȟȈ șȈȔȗȘȈȚȈȔ ȕȈȔȈȝ — (ȔȕȖȎȍșȚȊȖ) ȗȖȒȓȖȕȖȊ; ȚțȉȝȑȈȔ — Ǻȍȉȍ; ȈȕȈȕȚȈȑȈ — ȊȍȟȕȖȔț, ȏȈȗȘȍȌȍȓȤȕȖȔț ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ Ȓ ȊȘȍȔȍȕȐ Ȋ ȚȘȍȝ ȍȋȖ ȜȈȏȈȝ (ȗȘȖȠȓȖȔț, ȕȈșȚȖȧȡȍȔț Ȑ ȉțȌțȡȍȔț); ȌțȘȊȐȚȈȘȒȑȈ-ȈȚȔȈ-ȒȈȘȔȈȕȍ — (Ǻȍȉȍ) șȖȊȍȘȠȈȦȡȍȔț ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȣȍ ȌȍȧȕȐȧ; ȕȐȘȋțȕȈȑȈ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔț, șȊȖȉȖȌȕȖȔț ȖȚ ȕȍțșȚȖȑȟȐȊȖșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ; ȋțȕȈ-ȐȠȈȑȈ — ȊȓȈșȚȊțȦȡȍȔț ȕȈȌ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȋțȕȈȔȐ; șȈȚȚȊȈ-șȚȝȈȑȈ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊțȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȉȓȈȋȖșȚȐ; ȟȈ — Ȑ; șȈȔȗȘȈȚȈȔ — ȚȍȗȍȘȤ. Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ! Ǵȣ șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ ȗȈȌȈȍȔ ȕȐȞ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ — ȊȍȟȕȣȔ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȓȈșȚȕȣȔ ȊȓȐȧȕȐȦ ȗȘȖȠȓȖȋȖ, ȕȈșȚȖȧȡȍȋȖ Ȑ ȉțȌțȡȍȋȖ. ǬȍȧȕȐȧ ǺȊȖȐ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȣ, Ǻȣ ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȠȤ ȚȘȍȔȧ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ Ȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȕȍ ȏȈȚȘȈȋȐȊȈȦȚ Ǻȍȉȧ, Ǻȣ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ șȒȊȍȘȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. Ǫșȍ ȋțȕȣ ȗȘȐȘȖȌȣ ȗȖȌȟȐȕȍȕȣ Ǻȍȉȍ, ȕȖ șȍȑȟȈș Ǻȣ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȏȈȉȖȚȐȠȤșȧ Ȗ ȋțȕȍ ȉȓȈȋȖșȚȐ. Ǵȣ ș ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȖȟȚȍȕȐȍȔ șȒȓȖȕȧȍȔșȧ Ȓ ǺȊȖȐȔ șȚȖȗȈȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȚ Ȋșȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȒȖȚȖȘțȦ ȧȊȓȧȦȚ ȚȘȐ ȋțȕȣ ȗȘȐȘȖȌȣ. DzȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȍ», ȕȐȘȋțȕȈȔ ȋțȕȈ-ȉȝȖȒȚȘȐ ȟȈ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȊșȍȋȌȈ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȊȓȐȧȕȐȧ ȥȚȐȝ ȋțȕ (șȈȚȚȊȈ- ȋțȕȣ, ȘȈȌȎȖ-ȋțȕȣ Ȑ ȚȈȔȖ-ȋțȕȣ), ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȚșȧ Ȑȝ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ. ǿȚȖȉȣ țȗȘȈȊȓȧȚȤ ȋțȕȈȔȐ, Ƕȕ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ ǹȍȉȧ Ȋ ȚȘȍȝ ȖȉȘȈȏȈȝ — ǩȘȈȝȔȣ, ǪȐȠȕț Ȑ ǴȈȝȍȠȊȈȘȣ. Ǫ ȖȉȘȈȏȍ ǪȐȠȕț Ƕȕ ǹȈȔ ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȚ șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȖȑ, Ȉ țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȘȈȌȎȖ-ȋțȕȖȑ Ȑ ȚȈȔȖ-ȋțȕȖȑ ȗȖȘțȟȈȍȚ ǫȖșȗȖȌț ǩȘȈȝȔȍ Ȑ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ. Ǫ ȒȖȕȍȟȕȖȔ Ȏȍ șȟȍȚȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ Ȋșȍȝ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǩȘȈȝȔȈ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ȋȖȊȖȘȐȓ, ȟȚȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț șȍȑȟȈș ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț Ȋȏȧȓ ȕȈ șȍȉȧ ȏȈȉȖȚț Ȗ șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȍ, ț ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȍșȚȤ Ȋșȍ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ ȕȈȌȍȧȚȤșȧ ȕȈ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȍ șȊȖȐȝ ȎȍȓȈȕȐȑ. ǷȖȓțȉȖȋȐ ȚȍȘȗȍȓȐ ȗȘȐȚȍșȕȍȕȐȧ ȖȚ ȌȍȔȖȕȖȊ, Ȉ Țȍ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȚȈȔȖ-ȋțȕȣ . ǵȖ, ȒȈȒ țȎȍ șȒȈȏȈȓ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȚȍȗȍȘȤ ȕȈșȚȈȓȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȍȖȉȓȈȌȈȕȐȧ șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȣ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȖȓțȉȖȋȐ ȊȗȘȈȊȍ ȕȈȌȍȧȚȤșȧ, ȟȚȖ Ȑȝ ȎȍȓȈȕȐȧ ȉțȌțȚ ȐșȗȖȓȕȍȕȣ. ǷȖȓțȉȖȋȐ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȖȉȠȐȘȕȣȔȐ ȗȖȏȕȈȕȐȧȔȐ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȖȕȐ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȏȊȈȕ ȏȌȍșȤ șȓȖȊȖȔ ȈȕȈȕȚȈȑȈ . ǽȖȚȧ ǩȘȈȝȔȍ ȊȍȌȖȔȖ ȗȘȖȠȓȖȍ, ȕȈșȚȖȧȡȍȍ Ȑ ȉțȌțȡȍȍ, ȌȈȎȍ Ȗȕ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȗȘȖȕȐȒȕțȚȤșȧ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȗȧȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ǪȖșȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǷȖȓțȉȖȋȐ ȗȘȖșȧȚ ț ǫȖșȗȖȌȈ ȏȈȡȐȚȣ».

Ƚɥɚɜɚ ɲɟɫɬɚɹ. ɉɨɥɭɛɨɝɢ ɢ ɞɟɦɨɧɵ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬ ɩɟɪɟɦɢɪɢɟ

121


122 Ǫ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ, ȊȕȧȊ ȔȖȓȐȚȊȈȔ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȧȊȐȓșȧ ȐȔ. ǷȖ șȖȊȍȚț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȏȈȒȓȦȟȐȓȐ ș ȌȍȔȖȕȈȔȐ ȗȍȘȍȔȐȘȐȍ, ȟȚȖȉȣ ȊȔȍșȚȍ ș ȕȐȔȐ ȊșȗȈȝȚȈȚȤ ȖȒȍȈȕ. ǬȖȊȖȓȤȕȣȑ ȔȖȓȐȚȊȈȔȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȗȘȐȊȍȌȍȕȕȣȔȐ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȑ ȋȓȈȊȍ, ǫȖșȗȖȌȤ DzȠȐȘȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț ȧȊȐȓ ǹȍȉȧ ȊȏȖȘț ȕȍȉȖȎȐȚȍȓȍȑ. ǩȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȍ șȐȧȕȐȍ, ȐșȝȖȌȐȊȠȍȍ ȖȚ ȚȍȓȈ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȟȚȐ ȖșȓȍȗȐȓȖ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǰȏ-ȏȈ ȥȚȖȋȖ ȖȕȐ ȗȖȕȈȟȈȓț ȌȈȎȍ ȕȍ ȔȖȋȓȐ ȒȈȒ șȓȍȌțȍȚ ǭȋȖ ȘȈȏȋȓȧȌȍȚȤ. ǵȖ ȟȍȘȍȏ ȕȍȒȖȚȖȘȖȍ ȊȘȍȔȧ, ȒȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȋșȍ-ȚȈȒȐ țȊȐȌȍȓ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȗȕ ȊȔȍșȚȍ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ șȚȈȓ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ǭȔț ȔȖȓȐȚȊȣ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȒȈȏȈȓ: «ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋȍȟȍȕ, ȐȉȖ Ƕȕ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȘȖȎȌȈȍȚșȧ Ȑ ȕȍ țȔȐȘȈȍȚ. ǻ ǵȍȋȖ ȕȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ. ǵȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ Ƕȕ — ȖȒȍȈȕ ȕȍȐșȟȐșȓȐȔȣȝ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȍȑ. Ƕȕ ȕȍȖȡțȚȐȔȍȑ ȕȍȖȡțȚȐȔȖȋȖ, Ƕȕ ȕȍȊȐȌȐȔ Ȑ ȖȉȘȈȏ ǭȋȖ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔ. ǭȔț ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ. ǩȍșȟȐșȓȍȕȕȣȍ Ȋșȍȓȍȕȕȣȍ ȗȘȍȉȣȊȈȦȚ Ȋ ǵȍȔ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȐ ȊȘȍȔȧ, ȕȐ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȖ, ȕȐ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȖȚȌȍȓȐȚȤ ǭȋȖ ȖȚ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ. Ƕȕ — ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ Ȑ șȈȔȈ ȗȘȈȌȝȈȕȈ. ǽȖȚȧ ǫȖșȗȖȌȤ — ȕȈȟȈȓȖ, șȍȘȍȌȐȕȈ Ȑ ȒȖȕȍȞ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ, ȗȈȕȚȍȐȏȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȐșȗȖȊȍȌțȦȚ ȔȈȑȧȊȈȌȐ, ȓȐȠȍȕ șȔȣșȓȈ. ǪșȍȊȣȠȕȐȑ ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȔȐȘȖȔ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȗȖȌȊȓȈșȚȕȖȑ ǭȔț ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǫȖșȗȖȌȤ ȊȍȟȕȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȖȍ Ȍȓȧ ȕȈș ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȓȈșȚȍȓȐȕȖȔ ȥȚȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. Ǫ ǹȊȖȐȝ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧȝ Ƕȕ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȊȍȏȌȍ, Ȑ ȌȈȎȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȕȖ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ ȕȍ ȔȖȋțȚ ǭȋȖ ȏȈȚȘȖȕțȚȤ. ǷȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȗȖșȚȐȟȤ ǭȋȖ ȔȖȎȕȖ, ȓȐȠȤ șȓȍȌțȧ ǭȋȖ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ƕȕ ȌȈȓ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ». ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǫȐȚȍ» (10.10): ȌȈȌȈȔȐ ȉțȌȌȝȐ- ȑȖȋȈȔ ȚȈȔ. ǩțȌȌȝȐ-ȑȖȋȈ ȏȕȈȟȐȚ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȈ. ǺȖȓȤȒȖ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ȉȝȈȒȚȐȑȖȋȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȗȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ș țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍȔ ȊȣșȓțȠȈȓ ȔȖȓȐȚȊȣ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, Ȉ ȗȖȚȖȔ ȌȈȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȐȔȍȕțȍȔȣȑ ǨȌȎȐȚȖȑ, «ǵȍȗȖȉȍȌȐȔȣȔ», ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȓ ȌȍȔȖȕȈȔ ș ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȍȔ Ȗ ȗȍȘȍȔȐȘȐȐ, ȟȚȖȉȣ ȖȕȐ ȊȔȍșȚȍ ȔȖȋȓȐ ȊșȗȈȝȚȈȚȤ ǴȖȓȖȟȕȣȑ ȖȒȍȈȕ. ǪȍȘȍȊȒȖȑ ȌȖȓȎȍȕ ȉțȌȍȚ șȓțȎȐȚȤ ǪȈșțȒȐ, șȈȔȣȑ ȉȖȓȤȠȖȑ Ȑȏ ȏȔȍȍȊ, Ȉ ȔțȚȖȊȒȖȑ — ȋȖȘȈ ǴȈȕȌȈȘȈ. ǷȘȐ ȗȈȝȚȈȕȤȍ ȖȒȍȈȕȈ ȕȈ ȍȋȖ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȐ ȗȖȧȊȐȚșȧ ȧȌ, ȕȖ ȥȚȖȋȖ ȕȍ ȕȈȌȖ ȖȗȈșȈȚȤșȧ, ȐȉȖ ȍȋȖ ȊȣȗȤȍȚ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, Ȑȏ ȖȒȍȈȕȈ ȗȖȧȊȐȚșȧ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ Ȟȍȕȕȣȝ Ȋȍȡȍȑ, ȕȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȌȖșȚȍȘȍȋ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȟȚȖȉȣ ȖȕȐ ȕȍ ȗȘȍȓȤȡȈȓȐșȤ ȊșȍȔ ȥȚȐȔ. ǷȖȓțȉȖȋȐ ȚȈȒȎȍ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȉțȌțȚ ȋȕȍȊȈȚȤșȧ, ȍșȓȐ ȊȖȏȕȐȒȕțȚ ȒȈȒȐȍ-ȚȖ ȚȘțȌȕȖșȚȐ. ǬȈȊ ȥȚȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ǫȖșȗȖȌȤ Ȑșȟȍȏ. ǷȖ ȊȍȓȍȕȐȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȏȈȒȓȦȟȐȓȐ ȔȐȘ ș ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȌȍȔȖȕȖȊ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍȑ ǩȈȓȐ. ǷȖȚȖȔ ȊȔȍșȚȍ ș ȌȍȔȖȕȈȔȐ ȖȕȐ ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ Ȓ ȉȍȘȍȋț ȖȒȍȈȕȈ, ȊȏȧȊ ș șȖȉȖȑ ȋȖȘț ǴȈȕȌȈȘȈ. ǫȖȘȈ ȉȣȓȈ ȚȈȒȖȑ ȚȧȎȍȓȖȑ, ȟȚȖ Ȋșȍ, ȒȚȖ ȕȍș ȍȍ, șȐȓȤȕȖ țșȚȈȓȐ, Ȉ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȌȈȎȍ ȗȖȋȐȉȓȐ. ǺȖȋȌȈ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȊȖșșȍȌȈȧ ȕȈ șȗȐȕȍ ǫȈȘțȌȣ, ȗȘȐȠȍȓ Ȓ ȕȐȔ ȕȈ ȗȖȔȖȡȤ Ȑ ȗȖ ǹȊȖȍȑ ȔȐȓȖșȚȐ ȊȖșȒȘȍșȐȓ țȔȍȘȠȐȝ. ǷȖȌȕȧȊ ȋȖȘț ȖȌȕȖȑ ȘțȒȖȑ, Ƕȕ ȗȍȘȍȕȍș ȍȍ ȕȈ șȗȐȕț ǫȈȘțȌȍ. ǷȖȚȖȔ ǫȖșȗȖȌȤ ǹȈȔ șȍȓ ȕȈ ǫȈȘțȌț, Ȑ ȖȕȐ ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ Ȓ ȔȍșȚț ȗȈȝȚȈȕȤȧ, ȋȌȍ ǫȈȘțȌȈ ȖȗțșȚȐȓ ȋȖȘț Ȋ șȍȘȍȌȐȕț ȖȒȍȈȕȈ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȒȈȏȈȓ ǫȈȘțȌȍ țȌȈȓȐȚȤșȧ, ȐȉȖ ȏȔȍȑ ǪȈșțȒȐ ȕȍ șȔȍȓ ȗȖȧȊȐȚȤșȧ ȚȈȔ, ȋȌȍ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ǫȈȘțȌȈ. ǺǭDzǹǺ 1 122


123 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȥȊȈȔ șȚțȚȈȝ șțȘȈ-ȋȈȕȈȐȘ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȝȈȘȐȘ ȐȠȊȈȘȈȝ ȚȍȠȈȔ ȈȊȐȘȈȉȝțȌ ȘȈȌȎȈȕ șȈȝȈșȘȈȘȒȖȌȈȑȈ-ȌȑțȚȐȝ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; șȚțȚȈȝ — ȊȖșȗȍȚȣȑ Ȋ ȔȖȓȐȚȊȈȝ; șțȘȈ-ȋȈȕȈȐȝ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȝȈȘȐȝ — țșȚȘȈȕȧȦȡȐȑ Ȋșȍ ȕȍȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȖȍ; ȐȠȊȈȘȈȝ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȊȓȈȌȣȒȈ; ȚȍȠȈȔ — ȐȔ (ǫȖșȗȖȌț ǩȘȈȝȔȍ Ȑ ȊșȍȔ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ); ȈȊȐȘȈȉȝțȚ — ȧȊȐȓșȧ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ (ǷȈȘȐȒȠȐȚ); șȈȝȈșȘȈ — ȚȣșȧȟȐ; ȈȘȒȈ — șȖȓȕȞ; țȌȈȑȈ — ȗȖȌȖȉȕȖ ȊȖșȝȖȌț; ȌȑțȚȐȝ — ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ șȐȧȕȐȧ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǽȈȘȐ, ȊȕȧȊ ȔȖȓȐȚȊȈȔ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, ȧȊȐȓ ǹȍȉȧ Ȑȝ ȊȏȖȘț. ǭȋȖ ȚȍȓȖ șȐȧȓȖ ȚȈȒ, ȉțȌȚȖ ȚȣșȧȟȐ șȖȓȕȞ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ ȊȏȖȠȓȐ ȕȈ ȕȍȉȍ. ǺǭDzǹǺ 2 ȚȍȕȈȐȊȈ șȈȝȈșȈ șȈȘȊȍ ȌȍȊȈȝ ȗȘȈȚȐȝȈȚȍȒȠȈȕȈȝ ȕȈȗȈȠȑȈȕ ȒȝȈȔ ȌȐȠȈȝ ȒȠȈțȕȐȔ ȈȚȔȈȕȈȔ ȟȈ ȒțȚȖ ȊȐȉȝțȔ ȚȍȕȈ ȥȊȈ — ȚȍȔ șȈȔȣȔ; șȈȝȈșȈ — șȘȈȏț Ȏȍ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȌȍȊȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȗȘȈȚȐȝȈȚȈ-ȐȒȠȈȕȈȝ — Țȍ, ȟȍȑ ȊȏȖȘ Ȗșȓȍȗȓȍȕ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȗȈȠȑȈȕ — ȊȐȌȍȓȐ; ȒȝȈȔ — ȕȍȉȖ; ȌȐȠȈȝ — șȚȖȘȖȕȣ (șȊȍȚȈ); ȒȠȈțȕȐȔ — ȏȍȔȓȦ; ȈȚȔȈȕȈȔ ȟȈ — Ȑ șȈȔȐȝ șȍȉȧ; ȒțȚȈȝ — ȖȚȒțȌȈ; ȊȐȉȝțȔ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ȅȚȖ șȐȧȕȐȍ ȖșȓȍȗȐȓȖ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, Ȑ ȖȕȐ ȗȍȘȍșȚȈȓȐ ȊȐȌȍȚȤ ȕȍȉȖ, ȏȍȔȓȦ, ȌȍșȧȚȤ șȚȖȘȖȕ șȊȍȚȈ Ȑ ȌȈȎȍ șȈȔȐȝ șȍȉȧ. ǺȍȔ ȉȖȓȍȍ ȖȕȐ ȕȍ ȔȖȋȓȐ ȘȈȏȋȓȧȌȍȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, șȚȖȧȊȠȍȋȖ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔȐ. ǺǭDzǹǺȃ 3 – 7 ȊȐȘȐȕȟȖ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȌȘȐȠȚȊȈ șȈȝȈ ȠȈȘȊȍȕȈ ȚȈȔ ȚȈȕțȔ șȊȈȟȟȝȈȔ ȔȈȘȈȒȈȚȈ-ȠȑȈȔȈȔ ȒȈȕȌȎȈ-ȋȈȘȉȝȈȘțȕȍȒȠȈȕȈȔ ȚȈȗȚȈ-ȝȍȔȈȊȈȌȈȚȍȕȈ ȓȈșȈȚ-ȒȈțȠȍȑȈ-ȊȈșȈșȈ ȗȘȈșȈȕȕȈ-ȟȈȘț-șȈȘȊȈȕȋȐȔ șțȔțȒȝȐȔ șțȕȌȈȘȈ-ȉȝȘțȊȈȔ ȔȈȝȈ-ȔȈȕȐ-ȒȐȘȐȚȍȕȈ ȒȍȑțȘȈȉȝȑȈȔ ȟȈ ȉȝțȠȐȚȈȔ ȒȈȘȕȈȉȝȈȘȈȕȈ-ȕȐȘȉȝȈȚȈ ȒȈȗȖȓȈ-ȠȘȐ-ȔțȒȝȈȔȉțȌȎȈȔ 123


124 ȒȈȕȟȐȒȈȓȈȗȈ-ȊȈȓȈȑȈ ȝȈȘȈ-ȕțȗțȘȈ-ȠȖȉȝȐȚȈȔ ȒȈțșȚțȉȝȈȉȝȈȘȈȕȈȔ ȓȈȒȠȔȐȔ ȉȐȉȝȘȈȚȐȔ ȊȈȕȈ-ȔȈȓȐȕȐȔ șțȌȈȘȠȈȕȈȌȐȉȝȐȝ șȊȈșȚȘȈȐȘ ȔțȘȚȐȔȈȌȉȝȐȘ țȗȈșȐȚȈȔ ȚțȠȚȈȊȈ ȌȍȊȈ-ȗȘȈȊȈȘȈȝ șȈȠȈȘȊȈȝ ȗțȘțȠȈȔ ȗȈȘȈȔ șȈȘȊȈȔȈȘȈ-ȋȈȕȈȐȝ șȈȒȈȔ șȈȘȊȈȕȋȈȐȘ ȈȊȈȕȐȔ ȋȈȚȈȐȝ ȊȐȘȐȕȟȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ȚȖȚ, ȒȖȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȉȝȈȋȈȊȈȕȖȔ Ȑȏ-ȏȈ ȍȋȖ ȊȣșȖȒȖȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ; ȌȘȐȠȚȊȈ — țȊȐȌȍȊ; șȈȝȈ — ȊȔȍșȚȍ; ȠȈȘȊȍȕȈ — ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ; ȚȈȔ — ȚȖȚ (ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȐȑ ǪșȍȊȣȠȕȍȔț); ȚȈȕțȔ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ ȖȉȘȈȏ; șȊȈȟȟȝȈȔ — ȕȍ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȕȣȑ ȕȐȟȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ; ȔȈȘȈȒȈȚȈ-ȠȑȈȔȈȔ — șȐȧȦȡȐȑ, ȗȖȌȖȉȕȖ șȈȗȜȐȘț; ȒȈȕȌȎȈ-ȋȈȘȉȝȈ-ȈȘțȕȈ-ȐȒȠȈȕȈȔ — ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȑ ȖȟȈȔȐ, ȘȖȏȖȊȈȚȣȔȐ ȒȈȒ ȟȈȠȍȟȒȈ ȓȖȚȖșȈ; ȚȈȗȚȈ-ȝȍȔȈ- ȈȊȈȌȈȚȍȕȈ — ș șȐȧȕȐȍȔ ȘȈșȗȓȈȊȓȍȕȕȖȋȖ ȏȖȓȖȚȈ; ȓȈșȈȚ — ș șȐȧȦȡȐȔȐ; ȒȈțȠȍȑȈ-ȊȈșȈșȈ — ȎȍȓȚȣȔȐ ȖȌȍȧȕȐȧȔȐ; ȗȘȈșȈȕȕȈ-ȟȈȘț-șȈȘȊȈ- ȈȕȋȐȔ — ȚȖȚ, Ȋșȍ ȟȈșȚȐ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȘȍȒȘȈșȕȣ Ȑ ȕȈȌȍȓȧȦȚ ȔȐȓȖșȚȤȦ; șț-ȔțȒȝȐȔ — ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȑ ȟțȌȍșȕȣȔ ȓȐȒȖȔ; șțȕȌȈȘȈ-ȉȝȘțȊȈȔ — ș ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȖȟȍȘȟȍȕȕȣȔȐ ȉȘȖȊȧȔȐ; ȔȈȝȈ-ȔȈȕȐ-ȒȐȘȐȚȍȕȈ — șȖ ȠȓȍȔȖȔ, ȊȣȓȖȎȍȕȕȣȔ ȒȈȔȍȕȤȧȔȐ; ȒȍȑțȘȈȉȝȑȈȔ ȟȈ ȉȝțȠȐȚȈȔ — țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ ȉȘȈșȓȍȚȈȔȐ; ȒȈȘȕȈ-ȈȉȝȈȘȈȕȈ-ȕȐȘȉȝȈȚȈ — ȖȚȘȈȎȈȦȡȐȔȐ ȉȓȍșȒ țȠȕȣȝ țȒȘȈȠȍȕȐȑ; ȒȈȗȖȓȈ — ș ȡȍȒȈȔȐ; ȠȘȐ-ȔțȒȝȈ-ȈȔȉțȌȎȈȔ — ȚȖȚ, ȓȖȚȖșȕȣȑ ȓȐȒ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȒȈȕȟȐ-ȒȈȓȈȗȈȊȈȓȈȑȈ — ș ȌȍȒȖȘȈȚȐȊȕȣȔ ȗȖȧșȖȔ Ȑ ȉȘȈșȓȍȚȈȔȐ ȕȈ ȘțȒȈȝ; ȝȈȘȈ-ȕțȗțȘȈ — ȖȎȍȘȍȓȤȍȔ Ȑ ȕȖȎȕȣȔȐ ȒȖȓȖȒȖȓȤȟȐȒȈȔȐ; ȠȖȉȝȐȚȈȔ — ȟțȌȍșȕȖ țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ; ȒȈțșȚțȉȝȈ- ȈȉȝȈȘȈȕȈȔ — țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔ ȒȈȔȕȍȔ DzȈțșȚțȉȝȈ; ȓȈȒȠȔȐȔ — ȉȖȋȐȕȦ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȉȐȉȝȘȈȚȐȔ — ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȦȡȐȑ; ȊȈȕȈ-ȔȈȓȐȕȐȔ — țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ ȋȐȘȓȧȕȌȖȑ Ȑȏ ȞȊȍȚȖȊ; șțȌȈȘȠȈȕȈ-ȈȌȐȉȝȐȝ — ș ǹțȌȈȘȠȈȕȖȑ-ȟȈȒȘȖȑ Ȑ ȌȘțȋȐȔ; șȊȈ-ȈșȚȘȈȐȝ — ǹȊȖȐȔ ȖȘțȎȐȍȔ; ȔțȘȚȐȔȈȌȉȝȐȝ — ȐȔȍȦȡȐȔ ȒȈȎȌȖȍ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȑ ȖȉȘȈȏ; țȗȈșȐȚȈȔ — ȗȖȟȐȚȈȍȔȣȑ; ȚțȠȚȈȊȈ — ȊȖșșȓȈȊȐȓ; ȌȍȊȈȗȘȈȊȈȘȈȝ — ȋȓȈȊȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; șȈ-ȠȈȘȊȈȝ — șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȣȑ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ; ȗțȘțȠȈȔ ȗȈȘȈȔ — ǪȣșȠțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ; șȈȘȊȈ-ȈȔȈȘȈ-ȋȈȕȈȐȝ — șȖ ȊșȍȔȐ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; șȈȒȈȔ — ȊȔȍșȚȍ; șȈȘȊȈ-ȈȕȋȈȐȝ — ȊșȍȔȐ ȟȓȍȕȈȔȐ ȚȍȓȈ; ȈȊȈȕȐȔ — ȏȍȔȓȐ; ȋȈȚȈȐȝ — ȒȈșȈȦȡȐȔȐșȧ. ǵȍȒȖȚȖȘȖȍ ȊȘȍȔȧ șȗțșȚȧ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ țȏȘȍȓȐ ȉȍȏțȗȘȍȟȕȖȗȘȍȒȘȈșȕțȦ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǺȍȔȕȖȍ ȚȍȓȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈȗȖȔȐȕȈȓȖ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȑ ȒȈȔȍȕȤ ȔȈȘȈȒȈȚȈ, ȋȓȈȏȈ ȞȊȍȚȖȔ ȗȖȝȖȌȐȓȐ ȕȈ ȊȕțȚȘȍȕȕȦȦ ȟȈșȚȤ ȓȍȗȍșȚȒȖȊ ȘȖȏȖȊȖȋȖ ȓȖȚȖșȈ, ȖȌȍȎȌȣ ǭȋȖ șȐȧȓȐ șȓȖȊȕȖ ȘȈșȗȓȈȊȓȍȕȕȖȍ ȏȖȓȖȚȖ, Ȉ Ȋșȍ ǭȋȖ ȚȍȓȖ ȉȣȓȖ țșȣȗȈȕȖ țȒȘȈȠȍȕȐȧȔȐ. ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȀȐȊȈ ȔȖȋȓȐ ȊȐȌȍȚȤ ǭȋȖ ȗȘȍȒȘȈșȕȖȍ, țȓȣȉȈȦȡȍȍșȧ, ȗȖȌȖȉȕȖȍ ȓȖȚȖșț ȓȐȞȖ. Ƕȕ ȉȣȓ țȊȍȕȟȈȕ ȠȓȍȔȖȔ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȔ șȐȧȓȐ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȍ ȒȈȔȕȐ. ǻ ǵȍȋȖ ȉȣȓȐ ȒȘȈșȐȊȣȍ ȉȘȖȊȐ, Ȉ Ȋ țȠȈȝ ȊȐșȍȓȐ șȍȘȤȋȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ țȊȐȌȍȓȐ ȗȖȧș ȕȈ ȚȈȓȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȉȘȈșȓȍȚȣ ȕȈ ǭȋȖ ȘțȒȈȝ, ȒȖȓȖȒȖȓȤȟȐȒȐ ȕȈ ǭȋȖ ȡȐȒȖȓȖȚȒȈȝ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȖȎȍȘȍȓȤȍ, țȒȘȈȠȈȊȠȍȍ ǭȋȖ ȋȘțȌȤ. ǵȈ ǵȍȔ ȉȣȓȐ ȋȐȘȓȧȕȌȣ, Ȉ ȋȘțȌȤ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȑ șȊȍȘȒȈȓ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȑ ȒȈȔȍȕȤ DzȈțșȚțȉȝȈ, ȉȣȓȈ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍȔ Ȍȓȧ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ. Ǫ ȘțȒȈȝ Ƕȕ ȌȍȘȎȈȓ 124


125 ȖȘțȎȐȍ — ȗȈȓȐȞț Ȑ ȌȐșȒ. ǻȊȐȌȍȊ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ǩȘȈȝȔȈ, ȀȐȊȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȚțȚ Ȏȍ ȗȈȓȐ ȕȐȞ ȗȍȘȍȌ ǪșȍȊȣȠȕȐȔ. ǺǭDzǹǺ 8 ȠȘȐ-ȉȘȈȝȔȖȊȈȟȈ ȈȌȎȈȚȈ-ȌȎȈȕȔȈ-șȚȝȐȚȐ-șȈȔȑȈȔȈȑȈȋțȕȈȑȈ ȕȐȘȊȈȕȈ-șțȒȝȈȘȕȈȊȈȑȈ ȈȕȖȘ ȈȕȐȔȕȍ 'ȗȈȘȐȋȈȕȑȈ-ȌȝȈȔȕȍ ȔȈȝȈȕțȉȝȈȊȈȑȈ ȕȈȔȖ ȕȈȔȈș Țȍ ȠȘȐ-ȉȘȈȝȔȈ țȊȈȟȈ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȒȈȏȈȓ; ȈȌȎȈȚȈ-ȌȎȈȕȔȈ- șȚȝȐȚȐ-șȈȔȑȈȔȈȑȈ — (ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț) ȕȍȘȖȎȌȍȕȕȖȔț, ȕȖ ȊȕȖȊȤ Ȑ ȊȕȖȊȤ ȗȖȧȊȓȧȦȡȍȔțșȧ (Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȝ); ȈȋțȕȈȑȈ — ȕȍȏȈȚȘȖȕțȚȖȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȋțȕȈȔȐ ( șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȖȑ, ȘȈȌȎȖ-ȋțȕȖȑ Ȑ ȚȈȔȖ-ȋțȕȖȑ ); ȕȐȘȊȈȕȈ-șțȒȝȈ-ȈȘȕȈȊȈȑȈ — ȖȒȍȈȕț ȕȍȗȘȍȝȖȌȧȡȍȋȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ; ȈȕȖȝ ȈȕȐȔȕȍ — ȔȍȕȤȠȍȔț ȟȍȔ ȈȚȖȔ; ȈȗȈȘȐȋȈȕȑȈȌȝȈȔȕȍ — ȚȖȔț, ȟȍȑ Țȍȓȍșȕȣȑ ȖȉȓȐȒ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ șȍȉȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȤ, ȖșȕȖȊȣȊȈȧșȤ ȕȈ ȊȣȒȓȈȌȒȈȝ țȔȈ; ȔȈȝȈ-ȈȕțȉȝȈȊȈȑȈ — ȚȖȔț, ȟȤȍ ȉȣȚȐȍ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȖ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȒȓȖȕ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȒȓȖȕ; Țȍ — Ǻȍȉȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȒȈȏȈȓ: ǽȖȚȧ Ǻȣ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȘȖȎȌȈȍȠȤșȧ, ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǺȊȖȐ șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ ȗȘȐȝȖȌȧȚ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ Ȑ țȝȖȌȧȚ Ȑȏ ȕȍȋȖ. Ǻȣ ȕȍ ȐȔȍȍȠȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ. Ǻȣ — ȖȉȐȚȍȓȤ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ, ȉȍȏȉȘȍȎȕȖȋȖ, ȒȈȒ ȖȒȍȈȕ. ǺȊȖȑ ȖȉȘȈȏ ȊȍȟȕȖ ȌțȝȖȊȍȕ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ǻȣ ȚȖȕȤȠȍ șȈȔȖȋȖ ȚȖȕȒȖȋȖ. Ǵȣ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȍȔșȧ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ — ǪșȍȊȣȠȕȐȔ, ȟȤȍ ȉȣȚȐȍ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (4.6) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȈȌȎȖ 'ȗȐ șȈȕȕ ȈȊȑȈȑȈȚȔȈ ȉȝțȚȈȕȈȔ ȐȠȊȈȘȖ 'ȗȐ șȈȕ ȗȘȈȒȘȐȚȐȔ șȊȈȔ ȈȌȝȐȠȚȝȈȑȈ șȈȔȉȝȈȊȈȔȑ ȈȚȔȈ-ȔȈȑȈȑȈ «ǽȖȚȧ ȇ ȕȍȘȖȎȌȍȕȕȣȑ Ȑ ǴȖȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȚȍȓȖ ȕȍȚȓȍȕȕȖ, ȝȖȚȧ ȇ — ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ȋ ȒȈȎȌțȦ ȥȗȖȝț șȐȓȖȑ ǹȊȖȍȑ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȇ ȗȖȧȊȓȧȦșȤ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ Ȋ ǹȊȖȍȔ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȔ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȖȉȓȐȒȍ». Ǩ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȔ șȚȐȝȍ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ» (4.7) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȑȈȌȈ ȑȈȌȈ ȝȐ ȌȝȈȘȔȈșȑȈ ȋȓȈȕȐȘ ȉȝȈȊȈȚȐ ȉȝȈȘȈȚȈ ȈȉȝȑțȚȚȝȈȕȈȔ ȈȌȝȈȘȔȈșȑȈ ȚȈȌȈȚȔȈȕȈȔ șȘȐȌȎȈȔȑ ȈȝȈȔ «ǪșȧȒȐȑ ȘȈȏ, ȒȖȋȌȈ ȘȍȓȐȋȐȧ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ țȗȈȌȖȒ Ȑ ȊȖȞȈȘȧȍȚșȧ ȉȍȏȉȖȎȐȍ, ȇ ǹȈȔ ȕȐșȝȖȎț Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ, Ȗ ȗȖȚȖȔȖȒ ǩȝȈȘȈȚȣ». ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȝȖȚȧ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȘȖȎȌȈȍȚșȧ, Ƕȕ șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ șȊȖȐȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȑ, ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ǸȈȔȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǭȋȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ Ȋȍȟȕȣ, Ȑȝ ȌȍȧȕȐȧ ȚȖȎȍ Ȋȍȟȕȣ. Ǫ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ Ȗȉȣȟȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȊȣȕțȎȌȍȕȕȣȝ ȘȖȎȌȈȚȤșȧ Ȋ ȚȖȔ ȐȓȐ ȐȕȖȔ Țȍȓȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ ȕȍ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ǭȋȖ Ȓ ȥȚȖȔț ȊȣȕțȎȌȈȍȚ ȒȈȘȔȈ . ǹȓȍȌțȍȚ ȗȖȕȐȔȈȚȤ, ȟȚȖ ȚȍȓȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ 125


126 ǭȋȖ ȌȍȧȕȐȧ ȌțȝȖȊȕȣ Ȑ șȊȖȉȖȌȕȣ ȖȚ șȒȊȍȘȕȣ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǭȋȖ ȐȋȘȣ ȗȘȐȕȖșȧȚ ǭȔț ȌțȝȖȊȕȖȍ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ. ǯȌȍșȤ ȉȖȓȤȠȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȐȔȍȍȚ șȓȖȊȖ ȈȗȈȘȐȋȈȕȑȈ-ȌȝȈȔȕȍ . ǪȖȗȓȖȡȍȕȐȧȔ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍȚ ȟȐșȓȈ. Ǫșȍ ȖȕȐ Ȋȍȟȕȣ Ȑ ȐșȗȖȓȕȍȕȣ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ Ȑ ȏȕȈȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 9 ȘțȗȈȔ ȚȈȊȈȐȚȈȚ ȗțȘțȠȈȘȠȈȉȝȍȌȎȑȈȔ ȠȘȍȑȖ 'ȘȚȝȐȉȝȐȘ ȊȈȐȌȐȒȈ-ȚȈȕȚȘȐȒȍȕȈ ȑȖȋȍȕȈ ȌȝȈȚȈȝ șȈȝȈ ȕȈș ȚȘȐ-ȓȖȒȈȕ ȗȈȠȑȈȔȑ ȈȔțȠȔȐȕȕ ț ȝȈ ȊȐȠȊȈ-ȔțȘȚȈț ȘțȗȈȔ — ȖȉȓȐȒ; ȚȈȊȈ — ǺȊȖȑ; ȥȚȈȚ — ȥȚȖȚ; ȗțȘțȠȈ-ȘȐȠȈȉȝȈ — Ȗ ȌȖșȚȖȑȕȍȑȠȈȧ ȓȐȟȕȖșȚȤ; ȐȌȎȑȈȔ — ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕ Ȍȓȧ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ; ȠȘȍȑȈȝ — ȊȣșȠȍȍ ȉȓȈȋȖ; ȈȘȚȝȐȉȝȐȝ — ȚȍȔȐ, ȒȚȖ ȎȍȓȈȍȚ; ȊȈȐȌȐȒȈ — ȘțȒȖȊȖȌȐȔȖȑ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ ǪȍȌ; ȚȈȕȚȘȐȒȍȕȈ — ȗȖșȚȐȋȈȍȔȖȑ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȧȔȐ ǺȈȕȚȘ, ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, «ǵȈȘȈȌȈ-ȗȈȕȟȈȘȈȚȘȈ»; ȑȖȋȍȕȈ — ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȖȑ; ȌȝȈȚȈȝ — Ȗ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȊȓȈȌȣȒȈ; șȈȝȈ — ȊȔȍșȚȍ; ȕȈȝ — ș ȕȈȔȐ (ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ); ȚȘȐ-ȓȖȒȈȕ — ȚȘȐ ȔȐȘȈ; ȗȈȠȑȈȔȐ — ȊȐȎț (ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ); ȈȔțȠȔȐȕ — Ȋ ȕȍȔ; ț — Ȗ; ȝȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ (ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȍ); ȊȐȠȊȈ-ȔțȘȚȈț — (Ȋ ǺȊȖȍȔ) ȊșȍȓȍȕșȒȖȔ ȖȉȓȐȒȍ. Ƕ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȓțȟȠȐȝ, Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ! Ǻȍ, ȒȚȖ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȐȡțȚ țȌȈȟȐ, șȓȍȌțȦȚ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ǺȈȕȚȘ Ȑ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ Ǻȍȉȍ Ȋ ȥȚȖȔ ȖȉȘȈȏȍ. Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȕȣ ȊȐȌȐȔ Ȋ Ǻȍȉȍ Ȋșȍ ȚȘȐ ȔȐȘȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȕȚȘȈȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȑȈșȔȐȕ ȊȐȌȎȕȈȚȍ șȈȘȊȈȔ ȥȊȈȔ ȊȐȌȎȕȈȔ ȉȝȈȊȈȚȐ. DzȖȋȌȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ șȖȏȍȘȞȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȋ șȊȖȍȑ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ ȐȓȐ ȊȐȌȐȚ ǭȋȖ ȊȖȖȟȐȦ, ȍȔț șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȊȍȌȖȔȖ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǵȍȚ ȕȐȟȍȋȖ, ȟȚȖ ȉȣȓȖ ȉȣ ȕȍȌȖșȚțȗȕȖ ȍȋȖ ȗȖȕȐȔȈȕȐȦ. Ǫșȍ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ ȖȚȒȘȣȊȈȍȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț, țȊȐȌȍȊȠȍȔț ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȍ» (4.34) șȖȊȍȚțȍȚ: ȚȈȌ ȊȐȌȌȝȐ ȗȘȈȕȐȗȈȚȍȕȈ ȗȈȘȐȗȘȈȠȕȍȕȈ șȍȊȈȑȈ țȗȈȌȍȒȠȑȈȕȚȐ Țȍ ȌȎȕȈȕȈȔ ȌȎȕȈȕȐȕȈș ȚȈȚȚȊȈ-ȌȈȘȠȐȕȈȝ «ȟȚȖȉȣ țȏȕȈȚȤ ȐșȚȐȕț, ȊȘțȟȐ șȍȉȧ ȌțȝȖȊȕȖȔț țȟȐȚȍȓȦ. ǪȖȗȘȖȠȈȑ ȍȋȖ șȔȐȘȍȕȕȖ Ȑ șȓțȎȐ ȍȔț. ǶșȖȏȕȈȊȠȐȍ șȍȉȧ ȌțȠȐ ȔȖȋțȚ ȌȈȚȤ Țȍȉȍ ȏȕȈȕȐȍ, ȐȉȖ ȖȕȐ țȏȘȍȓȐ ȐșȚȐȕț». ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ — ȖȌȐȕ Ȑȏ Țȍȝ, ȒȚȖ ȖșȖȏȕȈȓ șȍȉȧ (șȊȈȑȈȔȉȝțȘ ȕȈȘȈȌȈȝ ȠȈȔȉȝțȝ ȒțȔȈȘȈȝ ȒȈȗȐȓȖ ȔȈȕțȝ). ǷȖȥȚȖȔț Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ șȓȍȌȖȊȈȚȤ țȟȍȕȐȦ, ȗȍȘȍȌȈȦȡȍȔțșȧ ȗȖ ȞȍȗȐ ȌțȝȖȊȕȣȝ țȟȐȚȍȓȍȑ, ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȍȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ. ǺȖȋȌȈ Ȕȣ șȔȖȎȍȔ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȗȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȓȖȊȖ ȊȐȠȊȈȔțȘȚȈț țȒȈȏȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ Ȋșȍ șțȡȍȍ ȗȖȒȖȐȚșȧ Ȋ Țȍȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. dzȦȉȖȑ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ǫȖșȗȖȌț, șȗȖșȖȉȍȕ ȊȐȌȍȚȤ, ȟȚȖ Ȋșȍ șțȡȍȍ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ǵȍȔ Ȑ Ƕȕ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȊȖ ȊșȍȔ șțȡȍȔ. ǺǭDzǹǺ 10 ȚȊȈȑȑ ȈȋȘȈ ȈșȐȚ ȚȊȈȑȐ ȔȈȌȝȑȈ ȈșȐȚ 126


127 ȚȊȈȑȑ ȈȕȚȈ ȈșȐȌ ȐȌȈȔ ȈȚȔȈ-ȚȈȕȚȘȍ ȚȊȈȔ ȈȌȐȘ ȈȕȚȖ ȌȎȈȋȈȚȖ 'șȑȈ ȔȈȌȝȑȈȔ ȋȝȈȚȈșȑȈ ȔȘȐȚșȕȍȊȈ ȗȈȘȈȝ ȗȈȘȈșȔȈȚ ȚȊȈȑȐ — Ȋ Ǻȍȉȍ (ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ); ȈȋȘȍ — Ȋ ȕȈȟȈȓȍ; ȈșȐȚ — ȉȣȓ; ȚȊȈȑȐ — Ȋ Ǻȍȉȍ; ȔȈȌȝȑȍ — Ȋ șȍȘȍȌȐȕȍ; ȈșȐȚ — ȉȣȓ; ȚȊȈȑȐ — Ȋ Ǻȍȉȍ; ȈȕȚȍ — Ȋ ȒȖȕȞȍ; ȈșȐȚ — ȉȣȓ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖȚ (ȊȍșȤ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȑ ȒȖșȔȖș); ȈȚȔȈ-ȚȈȕȚȘȍ — ȗȖȌ (ǺȊȖȐȔ) șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔ ȒȖȕȚȘȖȓȍȔ; ȚȊȈȔ — Ǻȣ; ȈȌȐȝ — ȕȈȟȈȓȖ; ȈȕȚȈȝ — ȒȖȕȍȞ; ȌȎȈȋȈȚȈȝ — ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȋȖ ȒȖșȔȖșȈ; ȈșȑȈ — ȥȚȖȋȖ; ȔȈȌȝȑȈȔ — șȍȘȍȌȐȕȈ; ȋȝȈȚȈșȑȈ — ȋȓȐȕȧȕȖȋȖ ȋȖȘȠȒȈ; ȔȘȐȚșȕȈ ȐȊȈ — ȒȈȒ ȋȓȐȕȈ; ȗȈȘȈȝ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ; ȗȈȘȈșȔȈȚ — ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ (ȒȖ ȊșȍȔ) ȌȘțȋȐȔ. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȊșȍȋȌȈ șȊȖȉȖȌȕȣȑ Ȑ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȑ! Ǫșȍ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ ȐșȝȖȌȐȚ Ȑȏ Ǻȍȉȧ, ȗȖȒȖȐȚșȧ ȕȈ Ǻȍȉȍ Ȑ Ȋ Ǻȍȉȍ ȕȈȝȖȌȐȚ șȊȖȍ ȗȖșȓȍȌȕȍȍ ȗȘȐșȚȈȕȐȡȍ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȏȍȔȓȍ, ȒȖȚȖȘȈȧ șȓțȎȐȚ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȊȖȏȕȐȒȕȖȊȍȕȐȧ Ȑ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ ȋȓȐȕȧȕȖȋȖ ȋȖȘȠȒȈ Ȑ Ȋ ȒȖȚȖȘțȦ Ȗȕ, ȘȈȏȉȐȊȈȧșȤ, ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ ȊȕȖȊȤ, Ǻȣ ȧȊȓȧȍȠȤșȧ ȕȈȟȈȓȖȔ, ȖȗȖȘȖȑ Ȑ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍȔ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. ǺǭDzǹǺ 11 ȚȊȈȔ ȔȈȑȈȑȈȚȔȈȠȘȈȑȈȑȈ șȊȈȑȍȌȈȔ ȕȐȘȔȈȑȈ ȊȐȠȊȈȔ ȚȈȌ-ȈȕțȗȘȈȊȐȠȚȈȝ ȗȈȠȑȈȕȚȐ ȑțȒȚȈ ȔȈȕȈșȈ ȔȈȕȐȠȐȕȖ ȋțȕȈ-ȊȑȈȊȈȑȍ 'ȗȑ ȈȋțȕȈȔ ȊȐȗȈȠȟȐȚȈȝ ȚȊȈȔ — Ǻȣ (Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ); ȔȈȑȈȑȈ — (ǺȊȖȍȑ) ȊȍȟȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȈȚȔȈ-ȈȠȘȈȑȈȑȈ — ȕȈȝȖȌȧȡȐȑșȧ Ȋ ǺȊȖȍȔ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ; șȊȈȑȈ — șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ; ȐȌȈȔ — Ȋ ȥȚț; ȕȐȘȔȈȑȈ — Ȍȓȧ ȚȊȖȘȍȕȐȧ; ȊȐȠȊȈȔ — (ȊșȦ) ȊșȍȓȍȕȕțȦ; ȚȈȚ — Ȋ Țț; ȈȕțȗȘȈȊȐȠȚȈȝ — ȊȖȠȍȌȠȐȑ; ȗȈȠȑȈȕȚȐ — ȊȐȌȧȚ; ȑțȒȚȈȝ — Țȍ, ȒȚȖ șȊȧȏȈȕȣ (ș ǺȖȉȖȑ); ȔȈȕȈșȈ — ȖȟȐȡȍȕȕȣȔ țȔȖȔ; ȔȈȕȐȠȐȕȈȝ — ȓȦȌȐ ș ȊȣșȖȒȐȔ șȖȏȕȈȕȐȍȔ; ȋțȕȈ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ; ȊȑȈȊȈȑȍ — șȘȍȌȐ ȊȐȌȖȐȏȔȍȕȍȕȐȑ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȈȋțȕȈȔ — ȕȍȏȈȚȘȖȕțȚȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȋțȕȈȔȐ; ȊȐȗȈȠȟȐȚȈȝ — ȗȖșȚȐȋȠȐȍ ȐșȚȐȕț ȠȈșȚȘ . Ƕ ǪșȍȊȣȠȕȐȑ, Ǻȣ ȕȐ ȖȚ ȒȖȋȖ ȕȍ ȏȈȊȐșȐȠȤ Ȑ ȕȍ ȕțȎȌȈȍȠȤșȧ ȕȐ Ȋ ȟȤȍȑ ȗȖȔȖȡȐ. ǹȊȖȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ Ǻȣ șȖȏȌȈȍȠȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ Ȑ ȊȝȖȌȐȠȤ Ȋ ȕȍȋȖ. Ǻȍ, ȒȚȖ țȋȓțȉȐȓșȧ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȒȚȖ Ȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȍ ȗȖșȚȐȋ ȗȖȌȓȐȕȕȣȍ șȊȧȡȍȕȕȣȍ ȗȐșȈȕȐȧ Ȑ ȒȚȖ, ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȖȑ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȐȏȉȈȊȐȓșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ, șȊȖȐȔ ȟȐșȚȣȔ țȔȖȔ șȗȖșȖȉȕȣ ȊȐȌȍȚȤ, ȟȚȖ Ǻȣ, ȝȖȚȧ Ȑ ȗȘȍȉȣȊȈȍȠȤ Ȋ ȔȐȘȍ, șȖȏȌȈȕȕȖȔ Ȑȏ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȗȘȍȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȋțȕ, ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȠȤșȧ ȕȍȗȖȌȊȓȈșȚȕȣȔ Ȑȝ ȊȓȐȧȕȐȦ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.10): ȔȈȑȈȌȝȑȈȒȠȍȕȈ ȗȘȈȒȘȐȚȐȝ șțȑȈȚȍ șȈȟȈȘȈȟȈȘȈȔ ȝȍȚțȕȈȕȍȕȈ ȒȈțȕȚȍȑȈ ȌȎȈȋȈȌ ȊȐȗȈȘȐȊȈȘȚȈȚȍ «ǩțȌțȟȐ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ǴȖȐȝ ȥȕȍȘȋȐȑ, Ȗ șȣȕ DzțȕȚȐ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȗȖȌ ǴȖȐȔ ȗȘȐșȔȖȚȘȖȔ, ȗȘȖȐȏȊȖȌȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȋșȍ ȌȊȐȎțȡȐȍșȧ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȍ 127


128 șțȡȍșȚȊȈ. ǷȖȌ ȍȍ ȕȈȟȈȓȖȔ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚșȧ». ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ ȚȊȖȘȐȚ, ȝȘȈȕȐȚ Ȑ ȘȈȏȘțȠȈȍȚ Ȋșȍ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ, ȐșȗȖȓȕȧȧ ȊȖȓȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȝȖȌȐȚ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕțȦ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǫȈȘȉȝȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț. ǶȌȕȈȒȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ǹȊȖȍ șȖȗȘȐȒȖșȕȖȊȍȕȐȍ ș ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, Ƕȕ ȖșȚȈȍȚșȧ ȕȍȗȖȌȊȓȈșȚȕȣȔ Ȑȝ ȊȓȐȧȕȐȦ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ȔȈȑȦ — ȊȕȍȠȕȦȦ ȥȕȍȘȋȐȦ, șȖȏȌȈȦȡțȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, — »ǹȊȖȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ», ȐȉȖ ȖȕȈ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȗȖȓȕȖȑ ȊȓȈșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖȕȧȚȤ Ȋșȍ ȥȚȖ ȔȖȎȍȚ ȓȐȠȤ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȋȓțȉȖȒȖ ȗȖșȚȐȋ ȊȍȌȐȟȍșȒțȦ ȕȈțȒț Ȑ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȋȓțȉȖȒȐȔ șȖȏȕȈȕȐȍȔ DzȘȐȠȕȣ. ǺǭDzǹǺ 12 ȑȈȚȝȈȋȕȐȔ ȥȌȝȈșȑ ȈȔȘȐȚȈȔ ȟȈ ȋȖȠț ȉȝțȊȑ ȈȕȕȈȔ ȈȔȉțȌȑȈȔȈȕȍ ȟȈ ȊȘȐȚȚȐȔ ȑȖȋȈȐȘ ȔȈȕțȠȑȈ ȈȌȝȐȑȈȕȚȐ ȝȐ ȚȊȈȔ ȋțȕȍȠț ȉțȌȌȝȑȈ ȒȈȊȈȑȖ ȊȈȌȈȕȚȐ ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȈȋȕȐȔ — ȖȋȖȕȤ; ȥȌȝȈșȐ — Ȋ ȌȘȖȊȈȝ; ȈȔȘȐȚȈȔ — ȔȖȓȖȒȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȖȌȖȉȕȖ ȕȍȒȚȈȘț; ȟȈ — Ȑ; ȋȖȠț — Ȋ ȒȖȘȖȊȈȝ; ȉȝțȊȐ — Ȋ ȏȍȔȓȍ; ȈȕȕȈȔ — ȏȍȘȕȖ; ȈȔȉț — ȊȖȌȈ; țȌȑȈȔȈȕȍ — ȗȘȐ ȗȖȓțȟȍȕȐȐ; ȟȈ — Ȑ; ȊȘȐȚȚȐȔ — șȘȍȌșȚȊȖ ȗȘȖȗȐȚȈȕȐȧ; ȑȖȋȈȐȝ — ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȖȑ; ȔȈȕțȠȑȈȝ — ȓȦȌȐ; ȈȌȝȐȑȈȕȚȐ — ȌȖșȚȐȋȈȦȚ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȚȊȈȔ — Ǻȍȉȧ; ȋțȕȍȠț — Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȋțȕȈȝ; ȉțȌȌȝȑȈ — ȘȈȏțȔȖȔ; ȒȈȊȈȑȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȍ; ȊȈȌȈȕȚȐ — ȋȖȊȖȘȧȚ. DzȈȒ Ȑȏ ȌȍȘȍȊȈ ȔȖȎȕȖ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȖȋȖȕȤ, Ȑȏ ȒȖȘȖȊȤȍȋȖ ȊȣȔȍȕȐ — ȔȖȓȖȒȖ, Ȑȏ ȏȍȔȓȐ — ȊȣȘȈșȚȐȚȤ ȏȍȘȕȖ Ȑ ȌȖȉȣȚȤ ȊȖȌț, Ȉ ȘȈȉȖȚȈȧ — ȖȉȘȍșȚȐ șȘȍȌșȚȊȈ Ȓ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȦ, ȚȈȒ, ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȖȑ, ȘȈȏțȔȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȌȈȎȍ ȕȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȔȖȎȍȚ ȏȈșȓțȎȐȚȤ ǺȊȖȦ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ Ȑ ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȤșȧ Ȓ Ǻȍȉȍ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȦȚ Ȋșȍ ȗȘȈȊȍȌȕȣȍ ȓȦȌȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȖȚȧ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ (ȕȐȘȋțȕȈ) Ȑ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȖȉȕȈȘțȎȍȕ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, Ƕȕ ȗȘȖȕȐȏȣȊȈȍȚ ǹȖȉȖȑ Ȋșȍ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ, ȒȈȒ Ȗȉ ȥȚȖȔ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ»: ȔȈȑȈ ȚȈȚȈȔ ȐȌȈȔ șȈȘȊȈȔ . ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ — ȥȒșȗȈȕșȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ ȊȍșȤ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȑ ȔȐȘ ȗȖȒȖȐȚșȧ ȕȈ ǵȍȔ (ȔȈȚ-șȚȝȈȕȐ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȐ). ǺȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȖȉȕȈȘțȎȐȚȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ (ȕȈ ȟȈȝȈȔ ȚȍȠȊ ȈȊȈșȚȝȐȚȈȝ) . ǵȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȔȖȎȍȚ țȊȐȌȍȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȖȑ . DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȊșȚȈȚȤ ȕȈ ȗțȚȤ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȕȍ ȏȈȕȐȔȈȓșȧ ȍȦ Ȋ ȗȘȖȠȓȣȝ ȎȐȏȕȧȝ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȕȈȟȈȚȤ ȗȘȈȒȚȐȒț ȉȝȈȒȚȐ șȗȖșȖȉȍȕ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȓțȟȐȓ ȔȐȓȖșȚȤ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ Ȑ DzȘȐȠȕȣ. ǫțȘț-ȒȘȐȠȕȈȗȘȈșȈȌȍ ȗȈȑȈ ȉȝȈȒȚȐ-ȓȈȚȈ-ȉȐȌȎȈ . ǹȍȔȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ȔȖȎȕȖ ȖȉȘȍșȚȐ ȓȐȠȤ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ȋțȘț, ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, Ȑ DzȘȐȠȕȣ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺȖȓȤȒȖ ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȖȑ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȏȈșȓțȎȐȚȤ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ țȊȐȌȍȚȤ ǭȋȖ șȊȖȐȔȐ ȋȓȈȏȈȔȐ: ȗȘȍȔȈȕȌȎȈȕȈ-ȟȟȝțȘȐȚȈ-ȉȝȈȒȚȐȊȐȓȖȟȈȕȍȕȈ șȈȕȚȈȝ șȈȌȈȐȊȈ ȝȘȐȌȈȑȍȠț ȊȐȓȖȒȈȑȈȕȚȐ . ǬȘțȋȐȍ ȔȍȚȖȌȣ, ȚȈȒȐȍ ȒȈȒ ȒȈȘȔȈ, ȋȤȧȕȈ ȐȓȐ ȑȖȋȈ, ȕȍ ȗȖȔȖȋțȚ Ȋ ȥȚȖȔ. ǹȓȍȌțȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȖȑ (ȠȘȈȊȈȕȈȔ ȒȐȘȚȈȕȈȔ ȊȐȠȕȖȝ șȔȈȘȈȕȈȔ ȗȈȌȈ-șȍȊȈȕȈȔ). ǺȖȋȌȈ, ȌȈȎȍ ȖșȚȈȊȈȧșȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȋȌȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍȊȐȌȐȔ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ șȔȖȎȍȚ țȊȐȌȍȚȤ ǭȋȖ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» 128


129 (ȉȝȈȒȚȑȈ ȔȈȔ ȈȉȝȐȌȎȈȕȈȚȐ ȑȈȊȈȕ ȑȈȠ ȟȈșȔȐ ȚȈȚȚȊȈȚȈȝ) Ȑ Ȋ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (ȉȝȈȒȚȑȈȝȈȔ ȥȒȈȑȈ ȋȘȈȝȑȈȝ) . ǺȈȒ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍȊȐȌȐȔ Ȑ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔ Ȍȓȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȖȊ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȗȘȈȒȚȐȒȈ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ șȘȈȊȕȐȊȈȍȚșȧ ș ȘȈȏȕȣȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȌȍȑșȚȊȐȧȔȐ. ǺȘȍȕȐȍȔ ȔȖȎȕȖ ȌȖȉȣȚȤ Ȑȏ ȌȍȘȍȊȈ ȖȋȖȕȤ, ȊȖȏȌȍȓȣȊȈȧ ȏȍȔȓȦ, ȔȖȎȕȖ ȊȣȘȈșȚȐȚȤ ȏȍȘȕȖ Ȑ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȊȖȌț, Ȉ ȒȖȘȖȊȈ, ȍșȓȐ ȍȍ ȗȖȌȖȐȚȤ, ȌȈșȚ ȗȖȌȖȉȕȖȍ ȕȍȒȚȈȘț ȔȖȓȖȒȖ. ǴȖȓȖȒȖ șȘȈȊȕȐȊȈȦȚ ș ȥȓȐȒșȐȘȖȔ ȉȍșșȔȍȘȚȐȧ. ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȖȌȕȖ ȔȖȓȖȒȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ șȌȍȓȈȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȉȍșșȔȍȘȚȕȣȔ, ȕȖ ȖȕȖ ȔȖȎȍȚ ȗȘȖȌȓȐȚȤ ȎȐȏȕȤ. Ǫ ȕȈȠȍ ȊȘȍȔȧ ȓȦȌȐ ȕȍ ȗȘȐȌȈȦȚ ȔȖȓȖȒț ȖșȖȉȖȋȖ ȏȕȈȟȍȕȐȧ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȎȐȊțȚ ȕȍ ȖȟȍȕȤ ȌȖȓȋȖ. ǽȖȚȧ Ȋ ȕȣȕȍȠȕȐȑ ȊȍȒ ȓȦȌȐ ȔȖȋțȚ ȎȐȚȤ ȌȖ șȚȈ ȓȍȚ, ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ Ȑȝ ȎȐȏȕȐ șȖȒȘȈȡȈȍȚșȧ, ȐȉȖ ȖȕȐ ȕȍ ȗȤȦȚ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȔȖȓȖȒȈ. ȅȚȖ ȗȘȐȔȍȚȈ DzȈȓȐ-ȦȋȐ. Ǫ DzȈȓȐ-Ȧȋț ȓȦȌȐ, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȗȐȚȤ ȔȖȓȖȒȖ, ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȦȚ țȉȐȊȈȚȤ ȎȐȊȖȚȕȣȝ Ȑ ȗȖȍȌȈȚȤ Ȑȝ ȗȓȖȚȤ. Ǫ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȈȓ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȍ», ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȗ ȋȖ-ȘȈȒȠȤȍ, ȏȈȡȐȚȍ ȒȖȘȖȊ. DzȖȘȖȊ șȓȍȌțȍȚ ȏȈȡȐȡȈȚȤ, ȗȖȓțȟȈȚȤ ȖȚ ȕȐȝ ȔȖȓȖȒȖ Ȑ ȋȖȚȖȊȐȚȤ Ȑȏ ȥȚȖȋȖ ȔȖȓȖȒȈ ȗȐȡț. ǿȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȗȐȚȤ ȔȕȖȋȖ ȔȖȓȖȒȈ, ȟȚȖȉȣ ȌȖȓȤȠȍ ȎȐȚȤ, ȘȈȏȊȐȊȈȚȤ țȔșȚȊȍȕȕȣȍ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ, ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ Ȑ Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ ȖȉȘȍșȚȐ ȔȐȓȖșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǯȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȒȖȘȖȊȈȝ Ȑ ȌȖȐȚȤ Ȑȝ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȔȖȓȖȒȖ, ȚȈȒ Ȏȍ ȊȈȎȕȖ, ȒȈȒ ȊȖȏȌȍȓȣȊȈȚȤ ȏȍȔȓȦ, ȟȚȖȉȣ ȊȣȘȈȡȐȊȈȚȤ ȏȍȘȕȖ, Ȑ ȘȣȚȤ ȒȖȓȖȌȞȣ, ȟȚȖȉȣ ȌȖȉȣȊȈȚȤ ȊȖȌț. Ǫ ȕȈȠȍ ȊȘȍȔȧ ȓȦȌȍȑ ȖȟȍȕȤ ȐȕȚȍȘȍșțȍȚ ȘȈȏȊȐȚȐȍ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖșȚȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ Ȑȝ ȊșȍȔȐ țȌȖȉșȚȊȈȔȐ, ȕȖ ȖȕȐ ȉȍȏȘȈȏȓȐȟȕȣ Ȓ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ, șȗȖșȖȉȕȖȔț ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȑȝ Ȓ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ — ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȦ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. DzȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ ȗȐșȈȕȐȧȝ, ȕȈ Țȍ ȊȐȌțȝ șȊȈȘȚȝȈ-ȋȈȚȐȔ ȝȐ ȊȐȠȕțȔ ȌțȘȈȠȈȑȈ ȑȍ ȉȈȝȐȘȈȘȚȝȈ-ȔȈȕȐȕȈȝ . dzȦȌȐ, ȓȐȠȍȕȕȣȍ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ, Ȓ șȖȎȈȓȍȕȐȦ, ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȦȚ, ȟȚȖ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț — ȊȣșȠȈȧ ȞȍȓȤ ȎȐȏȕȐ. ǯȈȉȣȊ Ȗȉ ȥȚȖȑ ȞȍȓȐ, ȖȕȐ ȚȧȎȒȖ ȚȘțȌȧȚșȧ, ȝȖȚȧ ȚȘțȌ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȐȔ ȕȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ, Ȉ ȖȌȕȐ ȘȈȏȖȟȈȘȖȊȈȕȐȧ (ȔȖȋȝȈȠȈ ȔȖȋȝȈ-ȒȈȘȔȈȕȖ ȔȖȋȝȈ-ȌȎȕȈȕȈ ȊȐȟȍȚȈșȈȝ). ǺȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȊȈȑȠȤȐ — ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȐȒȐ Ȑ ȉȐȏȕȍșȔȍȕȣ — ȏȈȕȧȚȣ șȖȏȌȈȕȐȍȔ ȖȋȘȖȔȕȣȝ ȒȖȕȞȍȘȕȖȊ, Ȑ ȕȍ ȗȘȖȧȊȓȧȦȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȐȕȚȍȘȍșȈ Ȓ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊț ȏȍȘȕȈ Ȑ ȔȖȓȖȒȈ. ǶȌȕȈȒȖ, ȒȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, ȘȖȧ ȒȖȓȖȌȞȣ, ȌȈȎȍ Ȋ ȗțșȚȣȕȍ ȔȖȎȕȖ ȌȖȉȣȚȤ ȊȖȌț Ȑ ȊȣȘȈșȚȐȚȤ ȏȍȘȕȖ; ȊȣȘȈșȚȐȊ ȏȍȘȕȖ Ȑ ȖȊȖȡȐ, ȔȖȎȕȖ ȘȈȏȊȖȌȐȚȤ ȒȖȘȖȊ Ȑ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȖȚ ȕȐȝ ȔȕȖȋȖ ȔȖȓȖȒȈ, Ȉ ȗȖȓțȟȐȊ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȔȖȓȖȒȈ, ȏȍȘȕȈ Ȑ ȖȊȖȡȍȑ, ȔȖȎȕȖ ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȚȤ șȖȚȕȐ ȟțȌȍșȕȣȝ ȉȓȦȌ. ǰȔȍȧ ȚȈȒțȦ ȗȐȡț, Ȕȣ ȊȗȖȓȕȍ ȔȖȎȍȔ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȐȕȌțșȚȘȐȈȓȐȏȈȞȐȐ Ȑ ȕȍ ȉȖȧȚȤșȧ ȉȍȏȘȈȉȖȚȐȞȣ. ǯȍȔȓȍȌȍȓȐȍ Ȑ ȏȈȉȖȚȈ Ȗ ȒȖȘȖȊȈȝ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒț ȎȐȚȤ ȉȍȏȋȘȍȠȕȖȑ ȎȐȏȕȤȦ, Ȉ ȗȍȘȍșȚȈȊ ȋȘȍȠȐȚȤ, Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȗȘȖȧȊȐȚȤ ȐȕȚȍȘȍș Ȓ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (7.28) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȑȍȠȈȔ ȚȊ ȈȕȚȈ-ȋȈȚȈȔ ȗȈȗȈȔ ȌȎȈȕȈȕȈȔ ȗțȕȑȈ-ȒȈȘȔȈȕȈȔ Țȍ ȌȊȈȕȌȊȈ-ȔȖȝȈ-ȕȐȘȔțȒȚȈ ȉȝȈȌȎȈȕȚȍ ȔȈȔ ȌȘȐȌȝȈ-ȊȘȈȚȈȝ «DzȚȖ șȖȊȍȘȠȈȓ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ Ȋ ȥȚȖȑ Ȑ Ȋ ȗȘȖȠȓȣȝ ȎȐȏȕȧȝ Ȑ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȚȘȍȒșȧ ȖȚ ȋȘȍȝȈ, ȚȖȚ ȊȣȝȖȌȐȚ Ȑȏ-ȗȖȌ ȊȓȈșȚȐ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ, Ȑ ș 129


130 ȘȍȠȐȔȖșȚȤȦ ȗȖșȊȧȡȈȍȚ șȍȉȧ șȓțȎȍȕȐȦ Ǵȕȍ». Ǫ DzȈȓȐ-Ȧȋț ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ ȓȦȌȍȑ ȗȖȋȘȧȏȓȐ Ȋ ȋȘȍȝȍ, Ȑȝ ȎȐȏȕȤ ȒȖȘȖȚȒȈ, ȖȕȐ ȕȍșȟȈșȚȕȣ Ȑ Ȋșȍ ȊȘȍȔȧ ȗȘȍȉȣȊȈȦȚ Ȋ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȍ (ȔȈȕȌȈȝ șțȔȈȕȌȈ-ȔȈȚȈȑȖ ȔȈȕȌȈ-ȉȝȈȋȑȈ ȝȑ țȗȈȌȘțȚȈȝ). ǺȈȒȐȔ ȓȦȌȧȔ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț șȖȊȍȚțȍȚ: ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈ ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈ ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈȑȊȈ ȒȍȊȈȓȈȔ ȒȈȓȈț ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȋȈȚȐȘ ȈȕȑȈȚȝȈ «Ǫ ȥȚȖȚ ȊȍȒ ȊȘȈȎȌȣ Ȑ ȓȐȞȍȔȍȘȐȧ șȗȈșțȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȍȚ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ. ǵȍȚ ȐȕȖȋȖ ȗțȚȐ. ǵȍȚ ȐȕȖȋȖ ȗțȚȐ. ǵȍȚ ȐȕȖȋȖ ȗțȚȐ». ǺǭDzǹǺ 13 ȚȈȔ ȚȊȈȔ ȊȈȑȈȔ ȕȈȚȝȈ șȈȔțȌȎȌȎȐȝȈȕȈȔ șȈȘȖȌȎȈ-ȕȈȉȝȈȚȐȟȐȘȍȗșȐȚȈȘȚȝȈȔ ȌȘȐȠȚȊȈ ȋȈȚȈ ȕȐȘȊȘȐȚȈȔ ȈȌȑȈ șȈȘȊȍ ȋȈȌȎȈ ȌȈȊȈȘȚȈ ȐȊȈ ȋȈȕȋȈȔ ȈȔȉȝȈȝ ȚȈȔ — Ǻȣ, (Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ); ȚȊȈȔ — Ǻȍȉȧ; ȊȈȑȈȔ — Ȕȣ; ȕȈȚȝȈ — Ȗ ȊȓȈȌȣȒȈ; șȈȔțȌȎȌȎȐȝȈȕȈȔ — ȧȊȐȊȠȍȋȖșȧ (ȕȈȔ) ȊȖ Ȋșȍȑ ǹȊȖȍȑ șȓȈȊȍ; șȈȘȖȌȎȈ-ȕȈȉȝȈ — (Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ) Ȗ ȚȖȚ, ȟȍȑ ȗțȗȖȒ ȕȈȗȖȔȐȕȈȍȚ ȞȊȍȚȖȒ ȓȖȚȖșȈ (ȐȓȐ ȚȖȚ, Ȑȏ ȟȤȍȋȖ ȗțȗȒȈ ȊȣȘȈșȚȈȍȚ ȓȖȚȖș); ȈȚȐ-ȟȐȘȈ — ȖȟȍȕȤ ȌȖȓȋȖ; ȐȗșȐȚȈ — ȎȍȓȈȍȔȖȑ; ȈȘȚȝȈȔ — ȘȈȌȐ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ; ȌȘȐȠȚȊȈ — țȊȐȌȍȊ; ȋȈȚȈȝ — ȖȉȘȍȚȠȐȍ; ȕȐȘȊȘȐȚȈȔ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ; ȈȌȑȈ — șȍȋȖȌȕȧ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȋȈȌȎȈȝ — șȓȖȕȣ; ȌȈȊȈ-ȈȘȚȈȝ — ȕȈȗțȋȈȕȕȣȍ ȓȍșȕȣȔ ȗȖȎȈȘȖȔ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȋȈȕȋȈȔ ȈȔȉȝȈȝ — ȊȖȌȣ ǫȈȕȋȐ. ǹȓȖȕȣ, ȋȖȕȐȔȣȍ ȓȍșȕȣȔ ȗȖȎȈȘȖȔ, ȐșȗȣȚȣȊȈȦȚ ȘȈȌȖșȚȕȖȍ ȖȉȓȍȋȟȍȕȐȍ, ȒȖȋȌȈ ȖȒțȕȈȦȚșȧ Ȋ ȊȖȌȣ ǫȈȕȋȐ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȐȔ, Ȑ Ȕȣ ȖȡțȚȐȓȐ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ, ȒȖȋȌȈ Ǻȣ, Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȑȏ ȟȤȍȋȖ ȗțȗȒȈ ȘȈșȚȍȚ ȓȖȚȖș, ȗȘȍȌșȚȈȓ ȗȍȘȍȌ ȕȈȔȐ. Ǵȣ ȚȈȒ ȌȈȊȕȖ Ȑ ȌȖȓȋȖ ȔȍȟȚȈȓȐ țȊȐȌȍȚȤ Ǻȍȉȧ. ǺȍȗȍȘȤ ȕȈȠȍ ȎȍȓȈȕȐȍ ȐșȗȖȓȕȐȓȖșȤ, Ȑ Ȕȣ ȌȖșȚȐȋȓȐ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ ȊșȍȋȌȈ șȚȘȍȔȧȚșȧ țȊȐȌȍȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȖ ȖȕȐ ȕȍ ȚȘȍȉțȦȚ, ȟȚȖȉȣ Ƕȕ ȗȘȍȌșȚȈȓ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔȐ, ȐȉȖ ȐșȚȐȕȕȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ șȟȐȚȈȍȚ, ȟȚȖ ȗȖȌȖȉȕȖȍ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȍ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȚ ȗȘȐȘȖȌȍ ȉȝȈȒȚȐ . ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț țȟȐȚ ȥȚȖȔț Ȋ ǹȊȖȍȑ «ȀȐȒȠȈȠȚȈȒȍ»: ȈȌȈȘȠȈȕȈȕ ȔȈȘȔȈ-ȝȈȚȈȔ ȒȈȘȖȚț ȊȈ . ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊșȍȋȌȈ ȎȈȎȌȍȚ ȓȐȞȍȏȘȍȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȖ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȧȊȐȚ ǹȍȉȧ ȍȋȖ ȊȏȖȘȈȔ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȎȐȏȕȤ ȏȈ ȎȐȏȕȤȦ ȉțȌȍȚ șȚȘȈȌȈȚȤ ȖȚ ȘȈȏȓțȒȐ, Ȗȕ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȚȘȍȉțȍȚ, ȟȚȖȉȣ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȌșȚȈȓ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ. ȅȚȖ ȗȘȐȏȕȈȒ ȟȐșȚȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȐ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȖ șȓȖȊȖ ȈȚȐ-ȟȐȘȈ-ȐȗșȐȚȈ-ȈȘȚȝȈȔ: ȖȕȖ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȖȟȍȕȤ ȌȖȓȋȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ șȚȘȍȔȐȚșȧ țȊȐȌȍȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ. ǰ ȒȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖ ǹȊȖȍȔț ȎȍȓȈȕȐȦ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȍȘȍȌ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȚȖȚ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȖȋȘȖȔȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ, ȒȈȒ ȉȣȓ șȟȈșȚȓȐȊ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǬȝȘțȊȈ, ȒȖȋȌȈ țȊȐȌȍȓ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǻȊȐȌȍȊ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȗȕ ȗȖȟțȊșȚȊȖȊȈȓ, ȟȚȖ ȕȍ ȝȖȟȍȚ ȗȘȖșȐȚȤ ǭȋȖ Ȗȉ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȐ șȊȖȐȝ ȎȍȓȈȕȐȑ. ǹȈȔ ȖȉȓȐȒ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȘȐȕȖșȐȓ ǬȝȘțȊȍ ȚȈȒȖȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ, ȟȚȖ Ȗȕ ȏȈȉȣȓ Ȗ șȊȖȐȝ ȗȘȍȎȕȐȝ ȎȍȓȈȕȐȧȝ (șȊȈȔȐȕ ȒȘȐȚȈȘȚȝȖ 'șȔȐ ȊȈȘȈȔ ȕȈ ȑȈȟȍ) . ǿȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȔȖȎȍȚ Ȗȕ țȊȐȌȍȚȤ 130


131 ǫȖșȗȖȌȈ ȐȓȐ ȕȍȚ, ȊșȍȋȌȈ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ Ȑ ȗȘȖșȚȖ ȕȈȌȍȍȚșȧ, ȟȚȖ ȒȖȋȌȈ-ȕȐȉțȌȤ ǫȖșȗȖȌȤ șȖȉȓȈȋȖȊȖȓȐȚ ȗȘȍȌșȚȈȚȤ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ Ȑ Ȗȕ țȊȐȌȐȚ ǭȋȖ șȊȖȐȔȐ ȋȓȈȏȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 14 șȈ ȚȊȈȔ ȊȐȌȝȈȚșȊȈȒȝȐȓȈ-ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈ ȊȈȑȈȔ ȑȈȌ ȈȘȚȝȈș ȚȈȊȈ ȗȈȌȈ-ȔțȓȈȔ șȈȔȈȋȈȚȈș Țȍ ȉȈȝȐȘ-ȈȕȚȈȘ-ȈȚȔȈȕ ȒȐȔ ȊȈȕȑȈ-ȊȐȌȎȕȈȗȑȈȔ ȈȠȍȠȈ-șȈȒȠȐȕȈȝ șȈȝ — ȚȖȚ; ȚȊȈȔ — Ǻȣ; ȊȐȌȝȈȚșȊȈ — șȖȊȍȘȠȐ; ȈȒȝȐȓȈ-ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȝ — (ȗȖȓțȉȖȋȐ) ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȦȡȐȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ șȓțȎȉȣ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȊȈȑȈȔ — Ȕȣ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȍ; ȈȘȚȝȈȝ — ȞȍȓȐ; ȚȈȊȈ — ǺȊȖȐ; ȗȈȌȈ- ȔțȓȈȔ — ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ; șȈȔȈȋȈȚȈȝ — ȗȘȐȠȍȌȠȐȍ; Țȍ — Ȓ Ǻȍȉȍ; ȉȈȝȐȝ-ȈȕȚȈȝ-ȈȚȔȈȕ — Ȗ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ ȒȈȎȌȖȋȖ; ȒȐȔ — ȟȚȖ; ȊȈ — ȐȓȐ; ȈȕȑȈ-ȊȐȌȎȕȈȗȑȈȔ — ȌȘțȋȖȍ, ȟȚȖ șȓȍȌȖȊȈȓȖ ȉȣ șȖȖȉȡȐȚȤ; ȈȠȍȠȈ- șȈȒȠȐȕȈȝ — șȊȐȌȍȚȍȓȧ ȊșȍȋȖ. Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȕȣ, ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȗȘȈȊȧȡȐȍ ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȗȘȐȠȓȐ, ȟȚȖȉȣ șȒȓȖȕȐȚȤșȧ Ȓ ǺȊȖȐȔ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ. ǰșȗȖȓȕȐ Ȏȍ, ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȚȖ, ȘȈȌȐ ȟȍȋȖ Ȕȣ Ȓ Ǻȍȉȍ ȗȘȐȠȓȐ. Ǻȣ — șȊȐȌȍȚȍȓȤ, ȕȈȉȓȦȌȈȦȡȐȑ ȏȈ ȊșȍȔ ȒȈȒ ȐȏȕțȚȘȐ, ȚȈȒ Ȑ șȕȈȘțȎȐ. ǵȍȚ ȕȐȟȍȋȖ, ȟȚȖ ȉȣȓȖ ȉȣ șȒȘȣȚȖ ȖȚ ǺȊȖȍȋȖ ȊȏȖȘȈ, ȗȖȥȚȖȔț Ȕȣ ȕȍ ȊȐȌȐȔ ȕțȎȌȣ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȚȤ Ǻȍȉȍ Ȗ ȕȈȠȍȑ ȉȍȌȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (13.3), ȒȠȍȚȘȈ- ȌȎȕȈȔ ȟȈȗȐ ȔȈȔ ȊȐȌȌȝȐ șȈȘȊȈ-ȒȠȍȚȘȍȠț ȉȝȈȘȈȚȈ. DzȈȎȌȖȑ ȌțȠȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ȚȖȓȤȒȖ ȍȍ ȚȍȓȖ, ȕȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȊȓȈȌȍȍȚ ȚȍȓȈȔȐ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǫȖșȗȖȌȤ — șȊȐȌȍȚȍȓȤ ȗȖșȚțȗȒȖȊ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȕȍȚ ȕȐȟȍȋȖ, ȟȚȖ ȉȣȓȖ ȉȣ ǭȔț ȕȍȐȏȊȍșȚȕȖ. Ƕȕ ȏȕȈȍȚ, ȟȚȖ ȕȈȔ ȕțȎȕȖ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȈȠ ȌȖȓȋ — ȐșȒȘȍȕȕȍ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ȗȖȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, Ȉ DzȘȐȠȕȈ ȔȐȓȖșȚȐȊȖ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȐȚ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȕȈȔ ȕțȎȕȖ Ȍȓȧ ȕȈȠȍȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ǻȟȈșȚȕȐȒȐ ǬȊȐȎȍȕȐȧ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȖșȚȖ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ țȒȈȏȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȋțȘț. ǺȖȋȌȈ DzȘȐȠȕȈ ȌȈșȚ ȕȈȔ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Ȕȣ ȕȍ ȗȘȖșȐȔ ǭȋȖ Ȗȉ ȥȚȖȔ. ǺǭDzǹǺ 15 ȈȝȈȔ ȋȐȘȐȚȘȈȠ ȟȈ șțȘȈȌȈȑȖ ȑȍ ȌȈȒȠȈȌȈȑȖ 'ȋȕȍȘ ȐȊȈ ȒȍȚȈȊȈș Țȍ ȒȐȔ ȊȈ ȊȐȌȈȔȍȠȈ ȗȘȐȚȝȈȋ-ȊȐȉȝȈȚȈ ȊȐȌȝȈȚșȊȈ ȠȈȔ ȕȖ ȌȊȐȌȎȈ-ȌȍȊȈ-ȔȈȕȚȘȈȔ ȈȝȈȔ — ȧ (ǩȘȈȝȔȈ); ȋȐȘȐȚȘȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȟȈ — Ȑ; șțȘȈ- ȈȌȈȑȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ; ȑȍ — ȒȖȚȖȘȣȍ; ȌȈȒȠȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍȑ ǬȈȒȠȍȑ; Ȉȋȕȍȝ — Ȗȋȕȧ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȒȍȚȈȊȈȝ — ȐșȒȘȣ; Țȍ — Ǻȍȉȧ; ȒȐȔ — ȟȚȖ; ȊȈ — ȐȓȐ; ȊȐȌȈȔȈ — ȗȖȕȐȔȈȍȔ; ȐȠȈ — Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ; ȗȘȐȚȝȈȒ-ȊȐȉȝȈȚȈȝ — ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȍ (ȖȚ Ǻȍȉȧ); ȊȐȌȝȈȚșȊȈ — ȌȈȘțȑ (ȕȈȔ); ȠȈȔ — ȉȓȈȋțȦ șțȌȤȉț; ȕȈȝ — ȕȈȠț; ȌȊȐȌȎȈ-ȌȍȊȈȔȈȕȚȘȈȔ — ȗțȚȤ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ, ȗȖȌȝȖȌȧȡȐȑ Ȍȓȧ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ȇ [ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ], ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ȗȘȖȟȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȊȔȍșȚȍ ș ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ, ȚȈȒȐȔȐ ȒȈȒ ǬȈȒȠȈ, — ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȐșȒȘȣ, ȏȈȎȎȍȕȕȣȍ ǺȖȉȖȑ — ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȔ 131


132 ȗȓȈȔȍȕȍȔ. Ǵȣ ǺȊȖȐ ȟȈșȚȐȞȣ: ȔȖȎȍȔ ȓȐ Ȕȣ ȏȕȈȚȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȝȖȘȖȠȖ Ȍȓȧ ȕȈș? Ƕ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, țȒȈȎȐ ȕȈȔ, ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȗțȚȤ Ȓ șȗȈșȍȕȐȦ, ȗȖȌȝȖȌȧȡȐȑ Ȍȓȧ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȊȈȎȕȣ șȓȖȊȈ ȌȊȐȌȎȈ- ȌȍȊȈ-ȔȈȕȚȘȈȔ . ǹȓȖȊȖ ȔȈȕȚȘȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «ȚȖ, ȟȚȖ ȌȈȘțȍȚ șȊȖȉȖȌț ȖȚ ȖȒȖȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ». ǹȉȘȖșȐȚȤ ȖȒȖȊȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ ȔȖȋțȚ ȚȖȓȤȒȖ ȌȊȐȌȎȐ (ȉȘȈȝȔȈȕȣ) Ȑ ȌȍȊȣ (ȗȖȓțȉȖȋȐ), ȒȖȚȖȘȣȍ șȓȍȌțȦȚ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫșȍ, ȟȚȖ ȋȖȊȖȘȐȚ ǫȖșȗȖȌȤ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȔȈȕȚȘȖȑ Ȑ ȔȖȎȍȚ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕțȦ ȌțȠț ȖȚ ȕȍȕțȎȕȣȝ ȔțȌȘșȚȊȖȊȈȕȐȑ. Ǫșȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ ȊȍȌțȚ ȚȧȎȍȓțȦ ȉȖȘȤȉț ȏȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ (ȔȈȕȈȝ ȠȈȠȚȝȈȕȐȕȌȘȐȑȈȕȐ ȗȘȈȒȘȐȚȐ-șȚȝȈȕȐ ȒȈȘȠȈȚȐ) . ǶșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȖȚ ȥȚȖȑ ȉȖȘȤȉȣ — ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȍ ȉȓȈȋȖ, ȕȖ ȍȋȖ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȖȉȘȍșȚȐ ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ Ȕȣ ȕȍ ȗȖȓțȟȐȔ ȔȈȕȚȘț ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǵȈȟȈȓȤȕȈȧ ȔȈȕȚȘȈ — ȥȚȖ ȔȈȕȚȘȈ ȋȈȧȚȘȐ. ǷȖȥȚȖȔț, ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȟȐșȚȐȓșȧ Ȑ ȌȖșȚȐȋ țȘȖȊȕȧ ȉȘȈȝȔȈȕȈ (ȌȊȐȌȎȐ), Ȗȕ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȔȈȕȚȘț ȋȈȧȚȘȐ. ǷȘȖșȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȧ ȥȚț ȔȈȕȚȘț, ȔȖȎȕȖ ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. ǶȌȕȈȒȖ ȔȈȕȚȘȈ ȋȈȧȚȘȐ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȈ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. Ǫ ȊȍȒ DzȈȓȐ Ȕȣ Ȋșȍ ȕȈȝȖȌȐȔșȧ Ȋ ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȈȔ ȕțȎȕȈ ȖșȖȉȈȧ ȔȈȕȚȘȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȔȖȋȓȈ ȉȣ șȗȈșȚȐ ȕȈș ȖȚ ȖȗȈșȕȖșȚȍȑ ȥȚȖȋȖ ȊȍȒȈ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȘȐȌȧ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȐ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț, ȌȈȓ ȕȈȔ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ. ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈ ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈ ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈȐȊȈ ȒȍȊȈȓȈȔ ȒȈȓȈț ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȋȈȚȐȘ ȈȕȑȈȚȝȈ «Ǫ ȥȚȖȚ ȊȍȒ ȊȘȈȎȌȣ Ȑ ȓȐȞȍȔȍȘȐȧ șȗȈșțȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȍȚ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ. ǵȍȚ ȐȕȖȋȖ ȗțȚȐ. ǵȍȚ ȐȕȖȋȖ ȗțȚȐ. ǵȍȚ ȐȕȖȋȖ ȗțȚȐ». Ǫ ǹȊȖȍȑ «ȀȐȒȠȈȠȚȈȒȍ» ǫȖșȗȖȌȤ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȗȈȘȈȔ ȊȐȌȎȈȑȈȚȍ ȠȘȐ-ȒȘȐȠȕȈșȈȕȒȐȘȚȈȕȈȔ — «ǹȓȈȊȈ ȠȘȐ- ȒȘȐȠȕȈ-șȈȕȒȐȘȚȈȕȍ! « ǴȈȝȈ-ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, DzȘȐȠȕȈ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ / ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǸȈȔȈ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ ȗȍȓ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȑ Ƕȕ ȌȈȓ ȕȈȔ ȍȍ, ȟȚȖȉȣ Ȕȣ ȔȖȋȓȐ ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. Ǵȣ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ șȈȔȐ ȐȏȖȉȘȍșȚȐ șȘȍȌșȚȊȖ ȐȏȉȈȊȓȍȕȐȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȉȍȌ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǬȈȎȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȚȈȒȐȍ ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, Ȑ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ, ȗȖȌȖȉȕȣȍ ǬȈȒȠȍ, șȘȈȊȕȐȊȈȦȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ș ȐșȒȘȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȊȍȘȒȈȦȚ ȓȐȠȤ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț — ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȔț ȗȓȈȔȍȕȐ. ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ Ȑ Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȊșȍȋȌȈ ȖȡțȡȈȚȤ șȊȧȏȤ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ ǫȖșȗȖȌȖȔ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖ ǭȔț șȓțȎȐȚȤ, ȐȉȖ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȋȌȈ Ȕȣ șȈȔȐ ȉțȌȍȔ ȐȏȓțȟȈȚȤ șȐȧȕȐȍ. ǭșȓȐ Ȕȣ ȗȍȘȍșȚȈȍȔ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț, ȕȈȠȍ șȐȧȕȐȍ ȚțȚ Ȏȍ ȗȖȋȈșȕȍȚ, ȗȖ- ȒȘȈȑȕȍȑ ȔȍȘȍ, ȕȈ ȒȈȒȖȍ-ȚȖ ȊȘȍȔȧ. DzȖȋȌȈ Ȕȣ, ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȗȖȌȖȉȕȣȍ ȐșȒȘȈȔ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȋȖ Ȗȋȕȧ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȖȋȘțȎȈȍȔșȧ Ȋ ȗțȟȐȕț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȕȈȔ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȐȕȧȚȤ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȔȈȕȚȘț, ȗȖȌȖȉȕțȦ ȚȖȑ, ȟȚȖ ȌȈȓ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț. ǷȖȊȚȖȘȧȧ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, Ȕȣ ȐȏȉȈȊȐȔșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȚȧȋȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 16 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȥȊȈȔ ȊȐȘȐȕȟȈȌȐȉȝȐȘ ȐȌȐȚȈș ȚȈȌ ȊȐȌȎȕȈȑȈ ȚȍȠȈȔ ȝȘȐȌȈȑȈȔ ȑȈȚȝȈȐȊȈ 132


133 ȌȎȈȋȈȌȈ ȌȎȐȔțȚȈ-ȋȈȉȝȐȘȈȑȈ ȋȐȘȈ ȉȈȌȌȝȈȕȌȎȈȓȐȕ șȈȔȊȘȐȚȈ-șȈȘȊȈ-ȒȈȘȈȒȈȕ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȊȐȘȐȕȟȈ-ȈȌȐȉȝȐȝ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǩȘȈȝȔȖȑ; ȐȌȐȚȈȝ — ȗȖȟȐȚȈȍȔȣȑ; ȚȈȚ ȊȐȌȎȕȈȑȈ — ȗȖȕȧȊ ȥȚȖ (Ȑȝ ȖȎȐȌȈȕȐȧ); ȚȍȠȈȔ — Ȑȝ; ȝȘȐȌȈȑȈȔ — ȋȓțȉȐȕț șȍȘȌȞȈ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȌȎȈȋȈȌȈ — ȖȚȊȍȚȐȓ; ȌȎȐȔțȚȈ-ȋȈȉȝȐȘȈȑȈ — ȏȈȏȊțȟȈȊȠȍȑ ȒȈȒ ȉȣ Ȑȏ Țțȟ; ȋȐȘȈ — ȘȍȟȤȦ; ȉȈȌȌȝȈ-ȈȕȌȎȈȓȐȕ — (ȗȖȓțȉȖȋȈȔ) șȓȖȎȐȊȠȐȔ ȔȖȓȐȚȊȍȕȕȖ ȘțȒȐ; șȈȔȊȘȐȚȈ — ȗȖȌȟȐȕȍȕȣ; șȈȘȊȈ — Ȋșȍ; ȒȈȘȈȒȈȕ — ȚȍȔ, ȟȤȐ ȟțȊșȚȊȈ. ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǪȣșȓțȠȈȊ ȔȖȓȐȚȊȣ, ȊȖȏȕȍșȍȕȕȣȍ ǩȘȈȝȔȖȑ ȖȚ ȐȔȍȕȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȕȧȓ, ȏȈ ȟȍȔ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȘȐȠȓȐ Ȓ ǵȍȔț. Ƕȕ șȚȈȓ ȖȚȊȍȟȈȚȤ ȐȔ, Ȑ ȋȓțȉȖȒȐȑ ȋȖȓȖș ǭȋȖ ȏȊțȟȈȓ, ȒȈȒ ȘȖȒȖȚ ȋȘȖȏȖȊȣȝ ȖȉȓȈȒȖȊ. ǷȖȓțȉȖȋȐ Ȏȍ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȖ ȊȕȐȔȈȓȐ ǭȔț, șȚȖȧ șȖ șȓȖȎȍȕȕȣȔȐ ȘțȒȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 17 ȥȒȈ ȥȊȍȠȊȈȘȈș ȚȈșȔȐȕ șțȘȈ-ȒȈȘȑȍ șțȘȍȠȊȈȘȈȝ ȊȐȝȈȘȚț-ȒȈȔȈș ȚȈȕ ȈȝȈ șȈȔțȌȘȖȕȔȈȚȝȈȕȈȌȐȉȝȐȝ ȥȒȈȝ — ȖȌȐȕ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȐȠȊȈȘȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȚȈșȔȐȕ — Ȋ ȥȚȖȑ; șțȘȈ-ȒȈȘȑȍ — Ȋ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; șțȘȈ-ȐȠȊȈȘȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȊȐȝȈȘȚț — ȘȈȌȖșȚȍȑ ȐȋȘ; ȒȈȔȈȝ — ȎȍȓȈȦȡȐȑ; ȚȈȕ — ȐȔ (ȗȖȓțȉȖȋȈȔ); ȈȝȈ — șȒȈȏȈȓ; șȈȔțȌȘȈ-țȕȔȈȚȝȈȕȈ- ȈȌȐȉȝȐȝ — ȗȈȝȚȈȕȤȍȔ ȖȒȍȈȕȈ Ȑ ȗȘȖȟȐȔ. ǽȖȚȧ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȊȓȈȌȣȒȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȔȖȋ ǹȈȔ șȊȍȘȠȐȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȕțȎȕȖ ȉȣȓȖ ȕȍȉȖȎȐȚȍȓȧȔ, Ƕȕ ȗȖȎȍȓȈȓ ȕȈșȓȈȌȐȚȤșȧ ȓȐȓȖȑ ȗȈȝȚȈȕȤȧ ȖȒȍȈȕȈ. ǷȖȥȚȖȔț Ƕȕ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ș ȚȈȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 18 ȠȘȐ-ȉȝȈȋȈȊȈȕ țȊȈȟȈ ȝȈȕȚȈ ȉȘȈȝȔȈȕȕ ȈȝȖ ȠȈȔȉȝȖ ȝȍ ȌȍȊȈ ȔȈȔȈ ȉȝȈȠȐȚȈȔ ȠȘȐȕțȚȈȊȈȝȐȚȈȝ șȈȘȊȍ ȠȘȍȑȖ ȊȈȝ șȑȈȌ ȑȈȚȝȈ șțȘȈȝ ȠȘȐ-ȉȝȈȋȈȊȈȕ țȊȈȟȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ șȒȈȏȈȓ; ȝȈȕȚȈ — (ȊȖșȒȓȐȞȈȕȐȍ, ȊȣȘȈȎȈȦȡȍȍ ȖȉȘȈȡȍȕȐȍ Ȓ ȒȖȔț-ȓȐȉȖ); ȉȘȈȝȔȈȕ ȈȝȖ — Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȠȈȔȉȝȖ — Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȝȍ — Ȗ; ȌȍȊȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȔȈȔȈ — ǴȖȍ; ȉȝȈȠȐȚȈȔ — șȒȈȏȈȕȕȖȍ; ȠȘȐȕțȚȈ — șȓțȠȈȑȚȍ; ȈȊȈȝȐȚȈȝ — ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȣȍ; șȈȘȊȍ — Ȋșȧ; ȠȘȍȑȈȝ — ȉȓȈȋȈȧ șțȌȤȉȈ; ȊȈȝ — ȊȈȠȈ; șȑȈȚ — ȌȈ ȉțȌȍȚ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; șțȘȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȗȘȖȠț ȊȈș, ȊȣșȓțȠȈȑȚȍ Ǵȍȕȧ ș ȊȍȓȐȒȐȔ ȊȕȐȔȈȕȐȍȔ, ȐȉȖ ȚȖ, ȟȚȖ ȇ șȒȈȎț, ȗȘȐȕȍșȍȚ ȉȓȈȋȖ ȊșȍȔ ȊȈȔ. ǺǭDzǹǺ 19 133


134 ȑȈȚȈ ȌȈȕȈȊȈ-ȌȈȐȚȍȑȈȐș ȚȈȊȈȚ șȈȕȌȝȐȘ ȊȐȌȝȐȑȈȚȈȔ ȒȈȓȍȕȈȕțȋȘȐȝȐȚȈȐș ȚȈȐȘ ȑȈȊȈȌ ȊȖ ȉȝȈȊȈ ȈȚȔȈȕȈȝ ȑȈȚȈ — ȐșȗȖȓȕȐȚȤ; ȌȈȕȈȊȈ — ș ȌȍȔȖȕȈȔȐ; ȌȈȐȚȍȑȈȐȝ — Ȑ ȈșțȘȈȔȐ; ȚȈȊȈȚ — ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ; șȈȕȌȝȐȝ — ȗȍȘȍȔȐȘȐȍ; ȊȐȌȝȐȑȈȚȈȔ — ȌȈ ȉțȌȍȚ ȏȈȒȓȦȟȍȕȖ; ȒȈȓȍȕȈ — ȗȖȌȝȖȌȧȡȐȔ ȊȘȍȔȍȕȍȔ (ȐȓȐ ȒȈȊȑȍȕȈ — ȀțȒȘȈȟȈȘȤȍȑ); ȈȕțȋȘȐȝȐȚȈȐȝ — ș ȉȓȈȋȖșȓȖȊȓȍȕȕȣȔȐ; ȚȈȐȝ — ș ȚȍȔȐ; ȑȈȊȈȚ — ȗȖȒȈ; ȊȈȝ — ȊȈȠȈ; ȉȝȈȊȈȝ — ȉȓȈȋȈȧ șțȌȤȉȈ; ȈȚȔȈȕȈȝ — ȊȈș șȈȔȐȝ. ǷȖșȒȖȓȤȒț Ȋȣ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ Ȋ ȕȍȏȈȊȐȌȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ, ȊȈȔ ȕțȎȕȖ ȏȈȒȓȦȟȐȚȤ ȗȍȘȍȔȐȘȐȍ ș ȌȍȔȖȕȈȔȐ, ȐȉȖ șȍȑȟȈș ȊȘȍȔȧ ȕȈ Ȑȝ șȚȖȘȖȕȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǶȌȕȖ Ȑȏ șȓȖȊ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ ȘțȒȖȗȐșȧȝ ȟȐȚȈȍȚșȧ ȗȖȘȈȏȕȖȔț: ȒȈȓȍȕȈ ȐȓȐ ȒȈȊȑȍȕȈ . DzȈȓȍȕȈ ȏȕȈȟȐȚ «Ȓ ȒȖȔț ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖ ȊȘȍȔȧ», Ȉ ȒȈȊȑȍȕȈ — «Țȍ, Ȓ ȒȖȔț ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȍȕ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȧ, ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ ǬȈȑȚȤȍȊ». ǬȍȔȖȕȈȔ (ǬȈȑȚȤȧȔ) șȖȗțȚșȚȊȖȊȈȓȈ țȌȈȟȈ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȊȘȍȔȧ ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚșȚȊȖȊȈȓȖ ȐȔ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȐȔȐ ȉȣȓ ȌȖȊȖȓȍȕ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȧ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȏȈȒȓȦȟȐȚȤ ș ȕȐȔȐ ȗȍȘȍȔȐȘȐȍ, ȗȖȒȈ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈ ȕȍ ȐȏȔȍȕȧȚșȧ Ȋ ȗȖȓȤȏț ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǺǭDzǹǺ 20 ȈȘȈȑȖ 'ȗȐ ȝȐ șȈȕȌȝȍȑȈȝ șȈȚȐ ȒȈȘȑȈȘȚȝȈ-ȋȈțȘȈȊȍ ȈȝȐ-ȔțȠȐȒȈȊȈȌ ȌȍȊȈ ȝȑ ȈȘȚȝȈșȑȈ ȗȈȌȈȊȐȔ ȋȈȚȈȐȝ ȈȘȈȑȈȝ — ȊȘȈȋȐ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȝȐ — ȊȍȌȤ; șȈȕȌȝȍȑȈȝ — șȗȖșȖȉȕȣȍ ȏȈȒȓȦȟȐȚȤ ȗȍȘȍȔȐȘȐȍ; șȈȚȐ — ȒȖȋȌȈ ȍșȚȤ; ȒȈȘȑȈ-ȈȘȚȝȈ-ȋȈțȘȈȊȍ — ȊȈȎȕȖȍ ȌȍȓȖ; ȈȝȐ — ȏȔȍȧ; ȔțȠȐȒȈ — Ȑ ȔȣȠȤ; ȊȈȚ — ȒȈȒ; ȌȍȊȈȝ — Ȗ ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȘȚȝȈșȑȈ — (ȘȈȌȐ) ȞȍȓȐ; ȗȈȌȈȊȐȔ — ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ; ȋȈȚȈȐȝ — ȏȈȕȧȊȠȐȔȐ. Ƕ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȏȈȡȐȡȈȚȤ șȊȖȐ ȐȕȚȍȘȍșȣ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȊȈȎȕȖ, ȟȚȖ ȘȈȌȐ ȥȚȖȋȖ ȗȖȘȖȑ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȌȈȎȍ ȏȈȒȓȦȟȈȚȤ ȔȐȘ ș ȊȘȈȋȈȔȐ. ǪȖ ȐȔȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȐȕȚȍȘȍșȖȊ ȗȖȘȖȑ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȗȘȐȔȍȘț ȏȔȍȐ Ȑ ȔȣȠȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǶȌȕȈȎȌȣ ȏȔȍȧ Ȑ ȔȣȠȤ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ ȗȖȑȔȈȕȕȣȔȐ Ȋ ȖȌȕȖȑ ȒȖȘȏȐȕȍ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȏȔȍȐ ȗȐȚȈȦȚșȧ ȔȣȠȈȔȐ, ȚȈȒȖȍ șȖșȍȌșȚȊȖ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȓȖ ȏȔȍȍ țȌȈȟȕțȦ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ șȢȍșȚȤ ȔȣȠȤ. ǵȖ ȖȕȐ Ȗȉȍ ȉȣȓȐ ȗȓȍȕȕȐȞȈȔȐ, ȗȖȥȚȖȔț, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȏȔȍȧ șȢȍȓȈ ȉȣ ȔȣȠȤ, ȖȕȈ ȕȍ șȔȖȋȓȈ ȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤșȧ Ȑȏ ȒȖȘȏȐȕȣ șȈȔȈ. ǺȖȋȌȈ ȏȔȍȧ ȗȘȐȕȧȓȈ ȔțȌȘȖȍ ȘȍȠȍȕȐȍ ȏȈȒȓȦȟȐȚȤ ȗȍȘȍȔȐȘȐȍ ș ȔȣȠȤȦ Ȑ ȗȖȗȘȖșȐȚȤ ȍȍ ȗȘȖȋȘȣȏȚȤ ȌȣȘȒț Ȋ ȒȖȘȏȐȕȒȍ, ȟȚȖȉȣ ȖȕȐ Ȗȉȍ ȔȖȋȓȐ ȊȣȉȘȈȚȤșȧ ȕȈȘțȎț. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȏȍ Ȍȍȓȍ ȏȔȍȧ ȏȈȌțȔȈȓȈ, ȟȚȖ, ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȔȣȠȤ ȗȘȖȋȘȣȏȍȚ ȌȣȘȒț, ȖȕȈ șȢȍșȚ ȔȣȠȤ, Ȉ șȈȔȈ ȊȣȓȍȏȍȚ Ȑȏ ȒȖȘȏȐȕȣ. ǺȈȒȖȊ ȗȘȐȔȍȘ ȏȔȍȐ Ȑ ȔȣȠȐ. ǺǭDzǹǺ 21 134


135 ȈȔȘȐȚȖȚȗȈȌȈȕȍ ȑȈȚȕȈȝ ȒȘȐȑȈȚȈȔ ȈȊȐȓȈȔȉȐȚȈȔ ȑȈșȑȈ ȗȐȚȈșȑȈ ȊȈȐ ȌȎȈȕȚțȘ ȔȘȐȚȑț-ȋȘȈșȚȖ 'ȔȈȘȖ ȉȝȈȊȍȚ ȈȔȘȐȚȈ-țȚȗȈȌȈȕȍ — ȌȖȉȣȟȈ ȕȍȒȚȈȘȈ; ȑȈȚȕȈȝ — ȗȖȗȣȚȒȈ; ȒȘȐȑȈȚȈȔ — ȌȈ ȉțȌȍȚ șȌȍȓȈȕȈ; ȈȊȐȓȈȔȉȐȚȈȔ — ȉȍȏ ȗȘȖȊȖȓȖȟȍȒ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȗȐȚȈșȑȈ — ȊȣȗȐȚȖȋȖ; ȊȈȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȌȎȈȕȚțȝ — ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ; ȔȘȐȚȑț-ȋȘȈșȚȈȝ — ȏȈșȚȐȋȕțȚȣȑ șȔȍȘȚȤȦ; ȈȔȈȘȈȝ — ȉȍșșȔȍȘȚȕȣȑ; ȉȝȈȊȍȚ — ȔȖȎȍȚ șȚȈȚȤ. ǪȈȔ ȕțȎȕȖ șȒȖȘȍȍ ȌȖȉȣȚȤ ȕȍȒȚȈȘ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȤȦȚ țȔȐȘȈȦȡȐȍ, ȟȚȖȉȣ ȖȉȘȍșȚȐ ȉȍșșȔȍȘȚȐȍ. ǺǭDzǹǺȃ 22 - 23 ȒȠȐȗȚȊȈ ȒȠȐȘȖȌȈȌȝȈț șȈȘȊȈ ȊȐȘțȚ-ȚȘȐȕȈ-ȓȈȚȈțȠȈȌȝȐȝ ȔȈȕȚȝȈȕȈȔ ȔȈȕȌȈȘȈȔ ȒȘȐȚȊȈ ȕȍȚȘȈȔ ȒȘȐȚȊȈ Țț ȊȈșțȒȐȔ șȈȝȈȑȍȕȈ ȔȈȑȈ ȌȍȊȈ ȕȐȘȔȈȕȚȝȈȌȝȊȈȔ ȈȚȈȕȌȘȐȚȈȝ ȒȓȍȠȈ-ȉȝȈȌȎȖ ȉȝȈȊȐȠȑȈȕȚȐ ȌȈȐȚȑȈ ȑțȑȈȔ ȗȝȈȓȈ-ȋȘȈȝȈȝ ȒȠȐȗȚȊȈ — ȉȘȖșȐȊ; ȒȠȐȘȈ-țȌȈȌȝȈț — Ȋ ȖȒȍȈȕ ȔȖȓȖȒȈ; șȈȘȊȈȝ — Ȋșȍ; ȊȐȘțȚ — ȓȐȈȕȣ; ȚȘȐȕȈ — ȚȘȈȊț; ȓȈȚȈ — ȖȊȖȡȐ; ȈțȠȈȌȝȐȝ — ȓȍȒȈȘșȚȊȍȕȕȣȍ ȚȘȈȊȣ; ȔȈȕȚȝȈȕȈȔ — ȔțȚȖȊȒȖȑ; ȔȈȕȌȈȘȈȔ — ȋȖȘț ǴȈȕȌȈȘȈ; ȒȘȐȚȊȈ — șȌȍȓȈȊ; ȕȍȚȘȈȔ — ȊȍȘȍȊȒȖȑ; ȒȘȐȚȊȈ — șȌȍȓȈȊ; Țț — Ȏȍ; ȊȈșțȒȐȔ — ȏȔȍȧ ǪȈșțȒȐ; șȈȝȈȑȍȕȈ — ș ȗȖȔȖȡȕȐȒȖȔ; ȔȈȑȈ — ǴȕȖȑ; ȌȍȊȈȝ — Ȗ ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȕȐȘȔȈȕȚȝȈȌȝȊȈȔ — ȗȈȝȚȈȑȚȍ; ȈȚȈȕȌȘȐȚȈȝ — șȚȈȘȈȚȍȓȤȕȣȍ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȍ ȘȍȠȐȔȖșȚȐ; ȒȓȍȠȈ-ȉȝȈȌȎȈȝ — ȊȔȍșȚȍ ȌȍȓȧȡȐȍ ȓȐȠȍȕȐȧ; ȉȝȈȊȐȠȑȈȕȚȐ — ȉțȌțȚ; ȌȈȐȚȑȈȝ — ȌȍȔȖȕȣ; ȑțȑȈȔ — Ȋȣ; ȗȝȈȓȈȋȘȈȝȈȝ — Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ. Ƕ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȖȗțșȚȐȚȍ Ȋ ǴȖȓȖȟȕȣȑ ȖȒȍȈȕ Ȋșȍ ȊȐȌȣ ȖȊȖȡȍȑ, ȚȘȈȊ, ȓȐȈȕ Ȑ Ȟȍȓȍȉȕȣȝ ȘȈșȚȍȕȐȑ. ǷȖȚȖȔ, ș ǴȖȍȑ ȗȖȔȖȡȤȦ ȐșȗȖȓȤȏțȧ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȔțȚȖȊȒȐ ȋȖȘț ǴȈȕȌȈȘȈ, Ȉ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȊȍȘȍȊȒȐ — ȏȔȍȧ ǪȈșțȒȐ, țșȍȘȌȕȖ ȊșȗȈȝȚȈȑȚȍ ȖȒȍȈȕ. ǺȈȒ ȌȍȔȖȕȣ ȉțȌțȚ ȏȈȕȧȚȣ ȌȍȓȖȔ, Ȉ ȊȈȔ, ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȌȖșȚȈȕțȚșȧ ȗȓȖȌȣ Ȑȝ ȚȘțȌȖȊ — ȕȍȒȚȈȘ, ȗȖȓțȟȍȕȕȣȑ Ȑȏ ȖȒȍȈȕȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȒ șȓȍȌțȍȚ Ȑȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ, ȍșȓȐ Ȋ ȔȖȓȖȒȖ ȖȗțșȚȐȚȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȚȘȈȊȣ, ȓȍȒȈȘșȚȊȍȕȕȣȍ ȘȈșȚȍȕȐȧ Ȑ ȖȊȖȡȐ, Ȉ ȗȖȚȖȔ șȉȐȚȤ ȥȚț șȔȍșȤ, ȒȈȒ șȉȐȊȈȦȚ ȔȖȓȖȒȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȔȈșȓȖ, ȚȖ Ȟȍȓȍȉȕȣȍ ȊȍȡȍșȚȊȈ Ȑȏ ȖȊȖȡȍȑ Ȑ ȘȈșȚȍȕȐȑ, șȖȍȌȐȕȐȊȠȐșȤ ș ȔȖȓȖȒȖȔ, ȖȉȘȈȏțȦȚ ȎȐȊȐȚȍȓȤȕȣȑ ȕȍȒȚȈȘ. ǺǭDzǹǺ 24 ȑțȑȈȔ ȚȈȌ ȈȕțȔȖȌȈȌȝȊȈȔ ȑȈȌ ȐȟȟȝȈȕȚȑ ȈșțȘȈȝ șțȘȈȝ ȕȈ șȈȔȘȈȔȉȝȍȕȈ șȐȌȝȑȈȕȚȐ 135


136 șȈȘȊȈȘȚȝȈȝ șȈȕȚȊȈȑȈ ȑȈȚȝȈ ȑțȑȈȔ — Ȋȣ; ȚȈȚ — ȚȖ; ȈȕțȔȖȌȈȌȝȊȈȔ — ȗȘȐȔȐȚȍ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȍ; ȐȟȟȝȈȕȚȐ — ȎȍȓȈȦȚ; ȈșțȘȈȝ — ȌȍȔȖȕȣ; șțȘȈȝ — Ȗ ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȕȈ — ȕȍ; șȈȔȘȈȔȉȝȍȕȈ — ȋȕȍȊȖȔ; șȐȌȝȑȈȕȚȐ — ȖȉȘȍȚȈȦȚșȧ; șȈȘȊȈ-ȈȘȚȝȈȝ — Ȋșȍ ȎȍȓȈȍȔȣȍ ȞȍȓȐ; șȈȕȚȊȈȑȈ — șȔȐȘȍȕȐȍȔ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ. Ƕ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȚȍȘȗȍȕȐȍ Ȑ țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȕȖșȚȤ ȗȖȔȖȋȈȦȚ ȌȖȉȐȚȤșȧ ȖșțȡȍșȚȊȓȍȕȐȧ ȓȦȉȖȋȖ ȎȍȓȈȕȐȧ, ȕȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȖȝȊȈȟȍȕ ȋȕȍȊȖȔ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȌȖșȚȐȋȕȍȚ șȊȖȍȑ ȞȍȓȐ. ǷȖȥȚȖȔț, Ȗ ȟȍȔ ȉȣ ȕȐ ȗȖȗȘȖșȐȓȐ ȊȈș ȌȍȔȖȕȣ, ȐșȗȖȓȕȧȑȚȍ Ȑȝ ȗȘȖșȤȉȣ, ȕȍ șȗȖȘȧ ș ȕȐȔȐ. ǺǭDzǹǺ 25 ȕȈ ȉȝȍȚȈȊȑȈȔ ȒȈȓȈȒțȚȈȌ ȊȐȠȈȌȎ ȌȎȈȓȈȌȝȐ-șȈȔȉȝȈȊȈȚ ȓȖȉȝȈȝ ȒȈȘȑȖ ȕȈ ȊȖ ȌȎȈȚț ȘȖȠȈȝ ȒȈȔȈș Țț ȊȈșȚțȠț ȕȈ — ȕȍ; ȉȝȍȚȈȊȑȈȔ — ȚȖ, ȟȍȋȖ șȓȍȌțȍȚ ȉȖȧȚȤșȧ; ȒȈȓȈȒțȚȈȚ — Ȑȏ- ȏȈ ȒȈȓȈȒțȚȣ; ȊȐȠȈȚ — Ȑȏ-ȏȈ ȧȌȈ; ȌȎȈȓȈȌȝȐ — Ȑȏ ȖȒȍȈȕȈ; șȈȔȉȝȈȊȈȚ — ȊȖȏȕȐȒȠȍȋȖ; ȓȖȉȝȈȝ — ȎȈȌȕȖșȚȤ; ȒȈȘȑȈȝ — șȓȍȌșȚȊȐȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȊȈȝ — ȊȈȠȍ; ȌȎȈȚț — ȒȖȋȌȈ-ȓȐȉȖ; ȘȖȠȈȝ — ȋȕȍȊ; ȒȈȔȈȝ — ȗȖȝȖȚȤ; Țț — Ȑ; ȊȈșȚțȠț — Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȖ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȗȈȝȚȈȕȤȧ ǴȖȓȖȟȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ ȊȕȈȟȈȓȍ ȗȖȧȊȐȚșȧ ȧȌ ȒȈȓȈȒțȚȈ, ȕȖ ȊȈȔ ȕȍ ȕțȎȕȖ ȉȖȧȚȤșȧ ȍȋȖ. Ǩ ȒȖȋȌȈ șȉȐȚȣȑ ȖȒȍȈȕ ȗȖȘȖȌȐȚ ȕȈ șȊȍȚ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȉȓȈȋȈ, ȕȍ ȉțȌȤȚȍ Ȉȓȟȕȣ, ȕȍ șȗȍȠȐȚȍ ȏȈȊȓȈȌȍȚȤ ȐȔȐ Ȑ ȕȍ ȗȖȌȌȈȊȈȑȚȍșȤ ȋȕȍȊț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ șȉȐȊȈȧ ǴȖȓȖȟȕȣȑ ȖȒȍȈȕ, ȔȖȎȕȖ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȧȌ, ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȍ ȒȈȔȕȐ, ȕȍȒȚȈȘ, ȗȘȍȒȘȈșȕȣȝ ȎȍȕȡȐȕ Ȑ ȔȕȖȋȖ ȊșȍȋȖ ȌȘțȋȖȋȖ. ǶȌȕȈȒȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȕȍ ȗȘȍȓȤȡȈȚȤșȧ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȖșȚȧȔȐ Ȑ ȒȘȈșȐȊȣȔȐ ȎȍȕȡȐȕȈȔȐ, Ȉ ȚȍȘȗȍȓȐȊȖ ȌȖȎȐȌȈȚȤșȧ ȗȖȧȊȓȍȕȐȧ ȕȍȒȚȈȘȈ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȕȍȒȚȈȘ — Ȑȝ ȐșȚȐȕȕȈȧ ȞȍȓȤ. ǺǭDzǹǺ 26 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȐȚȐ ȌȍȊȈȕ șȈȔȈȌȐȠȑȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȗțȘțȠȖȚȚȈȔȈȝ ȚȍȠȈȔ ȈȕȚȈȘȌȈȌȝȍ ȘȈȌȎȈȕ șȊȈȟȟȝȈȕȌȈ-ȋȈȚȐȘ ȐȠȊȈȘȈȝ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȌȍȊȈȕ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔ; șȈȔȈȌȐȠȑȈ — ȗȖȊȍȓȍȊ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȗțȘțȠȈțȚȚȈȔȈȝ — ȊȣșȖȟȈȑȠȈȧ ȓȐȟȕȖșȚȤ; ȚȍȠȈȔ — ȖȚ ȕȐȝ; ȈȕȚȈȘȌȈȌȝȍ — Ȑșȟȍȏ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; șȊȈȟȟȝȈȕȌȈ — ȕȍȏȈȊȐșȐȔ; ȋȈȚȐȝ — ȚȖȚ, ȟȍȑ ȗțȚȤ; ȐȠȊȈȘȈȝ — dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ.

136


137 ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȌȈȊ ȚȈȒȐȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, șȈȔȖȊȓȈșȚȕȣȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, șȒȘȣȓșȧ Ȑȏ ȊȐȌȈ. ǺǭDzǹǺ 27 ȈȚȝȈ ȚȈșȔȈȐ ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ ȕȈȔȈșȒȘȐȚȑȈ ȗȐȚȈȔȈȝȈȝ ȉȝȈȊȈȠ ȟȈ ȌȎȈȋȔȈȚțȝ șȊȈȔ șȊȈȔ ȌȝȈȔȖȗȍȑțȘ ȉȈȓȐȔ șțȘȈȝ ȈȚȝȈ — ȏȈȚȍȔ; ȚȈșȔȈȐ — ǭȔț; ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȕȈȔȈșȒȘȐȚȑȈ — ȗȖȒȓȖȕȐȊȠȐșȤ; ȗȐȚȈ-ȔȈȝȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȉȝȈȊȈȝ ȟȈ — Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȌȎȈȋȔȈȚțȝ — ȊȍȘȕțȓȐșȤ; șȊȈȔ șȊȈȔ — ȒȈȎȌȣȑ Ȋ șȊȖȦ; ȌȝȈȔȈ — Ȋ ȖȉȐȚȍȓȤ; țȗȍȑțȝ — ȗȘȐȉȓȐȏȐȓȐșȤ; ȉȈȓȐȔ — Ȓ ȞȈȘȦ ǩȈȓȐ; șțȘȈȝ — (ȖșȚȈȓȤȕȣȍ) ȗȖȓțȉȖȋȐ. ǺȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ șȒȓȖȕȐȓȐșȤ ȊȖșȓȍȌ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȗȖȚȖȔ ȊȍȘȕțȓȐșȤ Ȋ șȊȖȐ ȖȉȐȚȍȓȐ, Ȉ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȕȈȗȘȈȊȐȓȐșȤ Ȓ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǩȈȓȐ. ǺǭDzǹǺ 28 ȌȘȐȠȚȊȈȘȐȕ Ȉȗȑ ȈșȈȔȑȈȚȚȈȕ ȌȎȈȚȈ-ȒȠȖȉȝȈȕ șȊȈ-ȕȈȑȈȒȈȕ ȕȑȈȠȍȌȝȈȌ ȌȈȐȚȑȈ-ȘȈȚ ȠȓȖȒȑȈȝ șȈȕȌȝȐ-ȊȐȋȘȈȝȈ-ȒȈȓȈȊȐȚ ȌȘȐȠȚȊȈ — țȊȐȌȍȊ; ȈȘȐȕ — ȊȘȈȋȖȊ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȈșȈȔȑȈȚȚȈȕ — ȕȍ șȖȉȐȘȈȦȡȐȝșȧ șȘȈȎȈȚȤșȧ; ȌȎȈȚȈ-ȒȠȖȉȝȈȕ — ȖȉȍșȗȖȒȖȍȕȕȣȝ; șȊȈ- ȕȈȑȈȒȈȕ — șȊȖȐȝ ȊȖȍȕȈȟȈȓȤȕȐȒȖȊ; ȕȑȈȠȍȌȝȈȚ — ȖșȚȈȕȖȊȐȓ; ȌȈȐȚȑȈ-ȘȈȚ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȊȓȈșȚȐȚȍȓȤ ǬȈȑȚȤȍȊ (ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ); ȠȓȖȒȑȈȝ — ȊȣȌȈȦȡȐȑșȧ, ȌȖșȚȖȑȕȣȑ ȗȖȟȚȍȕȐȧ; șȈȕȌȝȐ — Ȍȓȧ ȗȍȘȍȔȐȘȐȧ; ȊȐȋȘȈȝȈ — Ȍȓȧ ȉȐȚȊȣ; ȒȈȓȈ — ȊȘȍȔȧ; ȊȐȚ — ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȏȕȈȦȡȐȑ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ, ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȣȑ ȞȈȘȤ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȝȖȘȖȠȖ ȏȕȈȓ, ȒȖȋȌȈ șȓȍȌțȍȚ ȏȈȒȓȦȟȈȚȤ ȔȐȘ, Ȉ ȒȖȋȌȈ ȊȖȍȊȈȚȤ. ǷȖȥȚȖȔț, ȝȖȚȧ ȍȋȖ ȊȖȍȕȈȟȈȓȤȕȐȒȐ, ȏȈȊȐȌȍȊ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȊȖȏȔțȚȐȓȐșȤ Ȑ șȖȉȘȈȓȐșȤ ȉȣȓȖ Ȑȝ țȉȐȚȤ, Ȗȕ ȖșȚȈȕȖȊȐȓ ȊȖȐȕȖȊ, ȐȉȖ ȊȐȌȍȓ, ȟȚȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȕȈșȚȘȖȍȕȣ ȔȐȘȕȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȍȌȐȟȍșȒȐȑ ȥȚȐȒȍȚ ȋȓȈșȐȚ: ȋȘȐȝȍ ȠȈȚȘțȔ ȈȗȐ ȗȘȈȗȚȈȔ ȊȐȠȊȈșȚȈȔ ȈȒțȚȖȉȝȈȑȈȔ. DzȖȋȌȈ Ȓ ȝȖȏȧȐȕț ȌȖȔȈ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȊȘȈȋ, Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ ȚȈȒ ȗȘȐȕȧȚȤ ȋȖșȚȧ, ȟȚȖȉȣ ȚȖȚ ȏȈȉȣȓ Ȗ șȊȖȍȑ ȊȘȈȎȌȍ ș ȝȖȏȧȐȕȖȔ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ ȉȣȓ ȖȟȍȕȤ ȖȗȣȚȍȕ ȒȈȒ Ȋ ȊȍȌȍȕȐȐ ȔȐȘȕȣȝ ȗȍȘȍȋȖȊȖȘȖȊ, ȚȈȒ Ȑ Ȋ ȊȍȌȍȕȐȐ ȊȖȍȕȕȣȝ ȌȍȑșȚȊȐȑ. ǷȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȖȒȈȏȈȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȌȖșȚȖȑȕȣȑ ȗȘȐȍȔ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȘȈȏȌȘȈȎȍȕȐȍ șȊȖȐȝ ȊȖȍȕȈȟȈȓȤȕȐȒȖȊ. ǺȈȒȐȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ȔȍȎȌț ȗȘȖȚȐȊȕȐȒȈȔȐ șțȡȍșȚȊȖȊȈȓȐ ȌȈȎȍ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȊȖȑȕȣ ȔȍȎȌț ǷȈȕȌȈȊȈȔȐ Ȑ DzȈțȘȈȊȈȔȐ. Ǫ ȚȍȟȍȕȐȍ Ȍȕȧ ȖȕȐ ȖȚȟȈȧȕȕȖ șȘȈȎȈȓȐșȤ, Ȉ ȗȖșȓȍ ȏȈȝȖȌȈ șȖȓȕȞȈ ȗȘȐȝȖȌȐȓȐ ȊȖ ȊȘȈȎȍșȒȐȑ ȓȈȋȍȘȤ, ȋȌȍ Ȑȝ ȗȘȐȕȐȔȈȓȐ ȒȈȒ ȓțȟȠȐȝ ȌȘțȏȍȑ. ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȚȈȒȖȋȖ ȗȘȐȍȔȈ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȊȘȈȋȖȊ ȔȖȋ ȖȚȌȈȚȤ ȗȘȖȚȐȊȕȐȒț Ȋșȍ, ȟȚȖ ȚȖȚ ȗȖȗȘȖșȐȚ. ǺȈȒȖȊȣ ȉȣȓȐ ȖȉȣȟȈȐ. 137


138 ǺǭDzǹǺ 29 Țȍ ȊȈȐȘȖȟȈȕȐȔ ȈșȐȕȈȔ ȋțȗȚȈȔ ȟȈșțȘȈ-ȑțȚȝȈ-ȗȈȐȝ ȠȘȐȑȈ ȗȈȘȈȔȈȑȈ ȌȎțȠȚȈȔ ȌȎȐȚȈȠȍȠȈȔ țȗȈȋȈȔȈȕ Țȍ — ȖȕȐ (ȗȖȓțȉȖȋȐ); ȊȈȐȘȖȟȈȕȐȔ — Ȓ ǩȈȓȐȘȈȌȎȍ, șȣȕț ǪȐȘȖȟȈȕȣ; ȈșȐȕȈȔ — șȐȌȧȡȍȔț; ȋțȗȚȈȔ — ȏȈȡȐȡȍȕȕȖȔț; ȟȈ — Ȑ; ȈșțȘȈ- ȑțȚȝȈ-ȗȈȐȝ — ȊȖȍȕȈȟȈȓȤȕȐȒȈȔȐ ȈșțȘȖȊ; ȠȘȐȑȈ — ȉȖȋȈȚșȚȊȖȔ; ȗȈȘȈȔȈȑȈ — ȊȍȓȐȒȐȔ; ȌȎțȠȚȈȔ — ȉȓȈȋȖșȓȖȊȓȍȕȕȖȔț; ȌȎȐȚȈ-ȈȠȍȠȈȔ — Ȓ ȏȈȊȖȍȊȈȚȍȓȦ Ȋșȍȝ ȔȐȘȖȊ; țȗȈȋȈȔȈȕ — ȗȖȌȖȠȓȐ. ǷȖȓțȉȖȋȐ ȗȘȐȠȓȐ Ȓ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǩȈȓȐ, șȣȕț ǪȐȘȖȟȈȕȣ, Ȑ șȍȓȐ ȕȍȌȈȓȍȒȖ ȖȚ ȕȍȋȖ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȗȖȌ ȏȈȡȐȚȖȑ șȊȖȐȝ ȊȖȍȕȈȟȈȓȤȕȐȒȖȊ-ȌȍȔȖȕȖȊ; Ȗȕ ȉȣȓ ȉȈșȕȖșȓȖȊȕȖ ȉȖȋȈȚ, ȐȉȖ ȏȈȊȖȍȊȈȓ ȊșȦ ȊșȍȓȍȕȕțȦ. ǺǭDzǹǺ 30 ȔȈȝȍȕȌȘȈȝ ȠȓȈȒȠȕȈȑȈ ȊȈȟȈ șȈȕȚȊȈȑȐȚȊȈ ȔȈȝȈ-ȔȈȚȐȝ ȈȉȝȑȈȉȝȈȠȈȚȈ ȚȈȚ șȈȘȊȈȔ ȠȐȒȠȐȚȈȔ ȗțȘțȠȖȚȚȈȔȈȚ ȔȈȝȈ-ȐȕȌȘȈȝ — ǰȕȌȘȈ, ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș; ȠȓȈȒȠȕȈȑȈ — țȟȚȐȊȖȑ; ȊȈȟȈ — ȘȍȟȤȦ; șȈȕȚȊȈȑȐȚȊȈ — țȔȐȘȖȚȊȖȘȐȊ (ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǩȈȓȐ); ȔȈȝȈ-ȔȈȚȐȝ — Ȋ ȊȣșȠȍȑ șȚȍȗȍȕȐ ȘȈȏțȔȕȣȑ; ȈȉȝȑȈȉȝȈȠȈȚȈ — ȘȈșșȒȈȏȈȓ; ȚȈȚ — ȚȖ; șȈȘȊȈȔ — Ȋșȍ; ȠȐȒȠȐȚȈȔ — țșȊȖȍȕȕȖȍ; ȗțȘțȠȈ-țȚȚȈȔȈȚ — ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǻȔȐȓȖșȚȐȊ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǩȈȓȐ ȗȘȐȧȚȕȣȔȐ ȘȍȟȈȔȐ, ȔțȌȘȣȑ ǰȕȌȘȈ, ȞȈȘȤ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȖȟȍȕȤ ȊȍȎȓȐȊȖ ȐȏȓȖȎȐȓ ȍȔț Ȋșȍ, ȟȚȖ țșȓȣȠȈȓ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǺǭDzǹǺ 31 ȚȈȚ ȚȊ ȈȘȖȟȈȚȈ ȌȈȐȚȑȈșȑȈ ȚȈȚȘȈȕȑȍ ȑȍ 'șțȘȈȌȝȐȗȈȝ ȠȈȔȉȈȘȖ 'ȘȐȠȚȈȕȍȔȐȠ ȟȈ ȑȍ ȟȈ ȚȘȐȗțȘȈ-ȊȈșȐȕȈȝ ȚȈȚ — ȚȖ (Ȋșȍ, ȟȚȖ ȉȣȓȖ șȒȈȏȈȕȖ); Țț — ȕȖ; ȈȘȖȟȈȚȈ — ȗȘȐȕȧȓȐ ș ȘȈȌȖșȚȤȦ; ȌȈȐȚȑȈșȑȈ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ; ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ; Ȉȕȑȍ — ȌȘțȋȐȍ; ȑȍ — ȒȖȚȖȘȣȍ; ȈșțȘȈȈȌȝȐȗȈȝ — ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȐ ȈșțȘȖȊ; ȠȈȔȉȈȘȈȝ — ȀȈȔȉȈȘȈ; ȈȘȐȠȚȈȕȍȔȐȝ — ǨȘȐȠȚȈȕȍȔȐ; ȟȈ — Ȑ; ȑȍ — ȒȖȚȖȘȣȍ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȚȘȐȗțȘȈ-ȊȈșȐȕȈȝ — ȎȐȚȍȓȐ ǺȘȐȗțȘȣ. ǷȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ, șȌȍȓȈȕȕȣȍ ȞȈȘȍȔ ǰȕȌȘȖȑ, șȘȈȏț Ȏȍ ȉȣȓȐ ȗȘȐȕȧȚȣ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍȑ ǩȈȓȐ Ȑ ȍȋȖ ȗȖȔȖȡȕȐȒȈȔȐ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ȀȈȔȉȈȘȖȑ Ȑ ǨȘȐȠȚȈȕȍȔȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȊșȍȔȐ ȖșȚȈȓȤȕȣȔȐ ȎȐȚȍȓȧȔȐ ǺȘȐȗțȘȣ. 138


139 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ȗȖȓȐȚȐȒȈ, ȌȐȗȓȖȔȈȚȐȧ, șȚȘȍȔȓȍȕȐȍ ȖȉȔȈȕțȚȤ Ȑ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȖȚȓȐȟȈȍȚ ȊȍȌȍȕȐȍ ȗȍȘȍȋȖȊȖȘȖȊ Ȋ ȕȈȠȍȔ ȔȐȘȍ — ȉțȌȤ ȚȖ ȔȍȎȌț ȖȚȌȍȓȤȕȣȔȐ ȓȦȌȤȔȐ ȐȓȐ șȚȘȈȕȈȔȐ, — ȗȘȐșțȡȍ ȚȈȒȎȍ Ȑ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȔ ȔȍȎȌț ȎȐȚȍȓȧȔȐ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚ. ǷȖȓțȉȖȋȐ ȗȘȐȠȓȐ Ȓ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǩȈȓȐ ș ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȍȔ ȊȔȍșȚȍ ȌȖȉȣȚȤ ȕȍȒȚȈȘ, Ȑ ǬȈȑȚȤȐ, ȌȍȔȖȕȣ, șȘȈȏț Ȏȍ ȗȘȐȕȧȓȐ ȥȚȖ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȍ. ǷȘȐ ȥȚȖȔ ȖȕȐ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȓȐ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ șȓȈȉȣ, ȗȖȥȚȖȔț, ȒȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȕȍȒȚȈȘ ȉțȌȍȚ ȗȖȓțȟȍȕ, ǬȈȑȚȤȐ ȖȚȕȐȔțȚ ȍȋȖ ț ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚ Ȍȓȧ șȈȔȐȝ șȍȉȧ. ǻ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȘȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȉȣȓȐ ȚȈȒȐȍ Ȏȍ ȕȈȔȍȘȍȕȐȧ. ǶȌȕȈȒȖ ȘȈȏȕȐȞȈ șȖșȚȖȧȓȈ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȕȈ șȚȖȘȖȕȍ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȉȣȓ ǹȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȐȉȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȉȣȓȐ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ, Ȉ ȌȍȔȖȕȣ ȕȍ ȗȘȐȌȈȊȈȓȐ ǭȔț ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȏȕȈȟȍȕȐȧ. ǪȖ Ȋșȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ șțȡȍșȚȊțȦȚ ȌȊȍ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ — șȚȖȘȖȕȕȐȒȐ ǪȐȠȕț, ȐȓȐ ȗȈȘȚȐȧ șȖȏȕȈȦȡȐȝ ǩȖȋȈ, Ȑ ȗȈȘȚȐȧ ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȖȊ. ǩȍȏȉȖȎȕȐȒȐ ȊșȍȋȌȈ ȚȍȘȗȧȚ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ Ȑ ȕȍ ȏȕȈȦȚ șȟȈșȚȤȧ, Ȉ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȊșȍȋȌȈ șȟȈșȚȓȐȊȣ Ȑ ȗȖȉȍȌȈ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȕȈ Ȑȝ șȚȖȘȖȕȍ. ǺǭDzǹǺ 32 ȚȈȚȖ ȌȍȊȈșțȘȈȝ ȒȘȐȚȊȈ șȈȔȊȐȌȈȔ ȒȘȐȚȈ-șȈțȝȘȐȌȈȝ țȌȑȈȔȈȔ ȗȈȘȈȔȈȔ ȟȈȒȘțȘ ȈȔȘȐȚȈȘȚȝȍ ȗȈȘȈȕȚȈȗȈ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȌȍȊȈ-ȈșțȘȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ; ȒȘȐȚȊȈ — ȐșȗȖȓȕȐȊ; șȈȔȊȐȌȈȔ — țȒȈȏȈȕȕȖȍ; ȒȘȐȚȈ-șȈțȝȘȐȌȈȝ — ȏȈȒȓȦȟȐȊȠȐȍ ȗȍȘȍȔȐȘȐȍ; țȌȑȈȔȈȔ — ȗȖȗȣȚȒț; ȗȈȘȈȔȈȔ — ȊȍȓȐȒțȦ; ȟȈȒȘțȝ — șȖȊȍȘȠȐȓȐ; ȈȔȘȐȚȈ-ȈȘȚȝȍ — ȘȈȌȐ ȕȍȒȚȈȘȈ; ȗȈȘȈȕȚȈȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȋȘȖȏȈ ȊȘȈȋȖȊ. Ƕ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȤ ȊȘȈȋȖȊ, ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȚȖȋȌȈ ȏȈȒȓȦȟȐȓȐ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ ȗȍȘȍȔȐȘȐȍ Ȑ ș ȊȍȓȐȒȐȔ țșȍȘȌȐȍȔ șȚȈȓȐ ȋȖȚȖȊȐȚȤșȧ Ȓ ȗȖȓțȟȍȕȐȦ ȕȍȒȚȈȘȈ, ȒȈȒ ȗȘȍȌȓȖȎȐȓ ǫȖșȗȖȌȤ ǰȕȌȘȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȉȖȓȤȠțȦ șȔȣșȓȖȊțȦ ȕȈȋȘțȏȒț ȕȍșȍȚ șȓȖȊȖ șȈȔȊȐȌȈȔ . ǷȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȌȖȋȖȊȖȘȐȓȐșȤ ȗȘȍȒȘȈȚȐȚȤ ȊȖȑȕț, ȝȖȚȧ ȉȣ ȕȈ ȊȘȍȔȧ, Ȑ șȚȈȓȐ ȌȍȓȈȚȤ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȕȍȒȚȈȘ. Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȏȈȔȍȟȈȍȚ: șȈȔȊȐȌ ȑțȌȌȝȍ ȗȘȈȚȐȋȤȧȑȈȔ ȈȟȈȘȍ ȕȈȔȕȐ ȚȖȠȈȕȍ șȈȔȉȝȈȠȈȕȍ ȒȘȐȑȈȒȈȘȍ șȈȕȒȍȚȈ-ȌȎȕȈȕȈȑȖȘ ȈȗȐ ǹȓȖȊȖ șȈȔȊȐȚ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȒȖȕȚȍȒșȚȈ ȔȖȎȍȚ ȖȏȕȈȟȈȚȤ «Ȋ șȘȈȎȍȕȐȐ», «ȌȈȊȈȧ ȖȉȍȡȈȕȐȍ», «Ȍȓȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ», «ȖȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ ȒȖȔț-ȓȐȉȖ», «ȗțȚȍȔ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐȝ ȌȍȑșȚȊȐȑ», «țȒȈȏȈȕȐȍ» ȐȓȐ «ȏȕȈȕȐȍ». ǺǭDzǹǺ 33 ȚȈȚȈș Țȍ ȔȈȕȌȈȘȈ-ȋȐȘȐȔ ȖȌȎȈșȖȚȗȈȚȑȈ ȌțȘȔȈȌȈȝ 139


140 ȕȈȌȈȕȚȈ țȌȈȌȝȐȔ ȕȐȕȑțȝ ȠȈȒȚȈȝ ȗȈȘȐȋȝȈ-ȉȈȝȈȊȈȝ ȚȈȚȈȝ — ȚȖȋȌȈ; Țȍ — ȖȕȐ (ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ); ȔȈȕȌȈȘȈ-ȋȐȘȐȔ — ȋȖȘț ǴȈȕȌȈȘȈ; ȖȌȎȈșȈ — ș ȖȋȘȖȔȕȖȑ șȐȓȖȑ; țȚȗȈȚȑȈ — ȊȣȚȈȡȐȊ; ȌțȘȔȈȌȈȝ — ȔȖȋțȟȐȍ; ȕȈȌȈȕȚȈ — ȋȘȖȔȒȖ ȊșȒȘȐȟȈȓȐ; țȌȈȌȝȐȔ — Ȓ ȖȒȍȈȕț; ȕȐȕȑțȝ — ȗȘȐȕȍșȓȐ; ȠȈȒȚȈȝ — ȔȖȋțȟȐȍ; ȗȈȘȐȋȝȈ-ȉȈȝȈȊȈȝ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȍ șȐȓȤȕȣȔȐ ȌȓȐȕȕȣȔȐ ȘțȒȈȔȐ. ǯȈȚȍȔ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȌȍȔȖȕȣ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȟȤȐ ȘțȒȐ ȉȣȓȐ ȌȓȐȕȕȣ Ȑ șȐȓȤȕȣ, ȕȈȗȘȧȋȠȐșȤ, ȖȚȖȘȊȈȓȐ ȋȖȘț ǴȈȕȌȈȘȈ ȖȚ ȏȍȔȓȐ. ǹ ȋȘȖȔȒȐȔȐ șȚȖȕȈȔȐ ȖȕȐ ȗȖȕȍșȓȐ ȍȍ Ȓ ǴȖȓȖȟȕȖȔț ȖȒȍȈȕț. ǺǭDzǹǺ 34 ȌțȘȈ-ȉȝȈȘȖȌȊȈȝȈ-ȠȘȈȕȚȈȝ ȠȈȒȘȈ-ȊȈȐȘȖȟȈȕȈȌȈȑȈȝ ȈȗȈȘȈȑȈȕȚȈș ȚȈȔ ȊȖȌȝțȔ ȊȐȊȈȠȈ ȊȐȌȎȈȝțȝ ȗȈȚȝȐ ȌțȘȈ — ȌȈȓȍȒȖ; ȉȝȈȘȈ-țȌȊȈȝȈ — ȖȚ ȕȍșȍȕȐȧ ȚȧȎȍȓȖȋȖ ȋȘțȏȈ; ȠȘȈȕȚȈȝ — țșȚȈȊȠȐȍ; ȠȈȒȘȈ — ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ; ȊȈȐȘȖȟȈȕȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ (șȣȕ ǪȐȘȖȟȈȕȣ) Ȑ ȌȘțȋȐȍ; ȈȗȈȘȈȑȈȕȚȈȝ — ȕȍșȗȖșȖȉȕȣȍ; ȚȈȔ — ȍȍ (ȋȖȘț); ȊȖȌȝțȔ — ȕȍșȚȐ; ȊȐȊȈȠȈȝ — ȕȍșȗȖșȖȉȕȣȍ; ȊȐȌȎȈȝțȝ — ȖȚȗțșȚȐȓȐ; ȗȈȚȝȐ — ȕȈ ȌȖȘȖȋȍ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȥȚț ȖȋȘȖȔȕțȦ ȋȖȘț ȗȘȐȠȓȖșȤ ȕȍșȚȐ ȖȟȍȕȤ ȌȖȓȋȖ, ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȕȈȟȈȓȐ ȐȏȕȍȔȖȋȈȚȤ. ǵȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȕȍșȚȐ ȋȖȘț ȌȈȓȤȠȍ, ȖȕȐ țȘȖȕȐȓȐ ȍȍ, ȕȍ ȌȖȑȌȧ ȌȖ ȖȒȍȈȕȈ. ǺǭDzǹǺ 35 ȕȐȗȈȚȈȕ șȈ ȋȐȘȐș ȚȈȚȘȈ ȉȈȝțȕ ȈȔȈȘȈ-ȌȈȕȈȊȈȕ ȟțȘȕȈȑȈȔ ȈșȈ ȔȈȝȈȚȈ ȉȝȈȘȍȕȈ ȒȈȕȈȒȈȟȈȓȈȝ ȕȐȗȈȚȈȕ — ȗȈȌȈȦȡȈȧ; șȈȝ — ȚȈ; ȋȐȘȐȝ — ȋȖȘȈ; ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ; ȉȈȝțȕ — ȔȕȖȋȐȝ; ȈȔȈȘȈ-ȌȈȕȈȊȈȕ — ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȟțȘȕȈȑȈȔ ȈșȈ — ȘȈȏȌȈȊȐȓȈ; ȔȈȝȈȚȈ — ȖȋȘȖȔȕȣȔ; ȉȝȈȘȍȕȈ — ȊȍșȖȔ; ȒȈȕȈȒȈ- ȈȟȈȓȈȝ — ȏȖȓȖȚȈȧ ȋȖȘȈ (ǴȈȕȌȈȘȈ). ǵȍȖȗȐșțȍȔȖ ȚȧȎȍȓȈȧ ȋȖȘȈ ǴȈȕȌȈȘȈ, șȖșȚȖȧȡȈȧ Ȑȏ ȏȖȓȖȚȈ, ȘțȝȕțȓȈ ȕȈȏȍȔȤ Ȑ ȘȈȏȌȈȊȐȓȈ ȔȕȖȋȐȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȌȍȔȖȕȖȊ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǯȖȓȖȚȖ ȗȖ ȗȘȐȘȖȌȍ ȚȧȎȍȓȍȍ ȒȈȔȕȧ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȋȖȘȈ ǴȈȕȌȈȘȈ șȖșȚȖȧȓȈ Ȑȏ ȏȖȓȖȚȈ Ȑ, ȒȈȒ șȓȍȌșȚȊȐȍ, ȉȣȓȈ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȚȧȎȍȓȖȑ, ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȕȍ șȔȖȋȓȐ ȌȖȕȍșȚȐ ȍȍ ȌȖ ȉȍȘȍȋȈ ǴȖȓȖȟȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ. ǺǭDzǹǺ 36 ȚȈȔș ȚȈȚȝȈ ȉȝȈȋȕȈ-ȔȈȕȈșȖ ȉȝȈȋȕȈ-ȉȈȝțȘț-ȒȈȕȌȝȈȘȈȕ 140


141 ȊȐȌȎȕȈȑȈ ȉȝȈȋȈȊȈȔș ȚȈȚȘȈ ȉȈȉȝțȊȈ ȋȈȘțȌȈ-ȌȝȊȈȌȎȈȝ ȚȈȕ — Ȗ ȕȐȝ (Ȗ ȗȖȓțȉȖȋȈȝ Ȑ ȌȍȔȖȕȈȝ); ȚȈȚȝȈ — ȚȖȋȌȈ; ȉȝȈȋȕȈ- ȔȈȕȈșȈȝ — ȚȖȚ, ȟȤȍ șȍȘȌȞȍ ȘȈȏȉȐȚȖ; ȉȝȈȋȕȈ-ȉȈȝț — Ȗ Țȍȝ, ȟȤȐ ȘțȒȐ șȓȖȔȈȕȣ; țȘț — ȉȍȌȘȈ; ȒȈȕȌȝȈȘȈȕ — Ȑ ȗȓȍȟȐ; ȊȐȌȎȕȈȑȈ — țȏȕȈȊ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ; ȉȈȉȝțȊȈ — ȗȖȧȊȐȓșȧ; ȋȈȘțȌȈ-ȌȝȊȈȌȎȈȝ — ȕȍșȖȔȣȑ ǫȈȘțȌȖȑ. ǷȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ, ȟȤȐ ȘțȒȐ, ȗȓȍȟȐ Ȑ ȉȍȌȘȈ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ ȗȍȘȍȓȖȔȈȕȣ, ȗȈȓȐ ȌțȝȖȔ Ȑ ȗȘȐȠȓȐ Ȋ țȕȣȕȐȍ. ǺȖȋȌȈ ȊșȍȊȍȌțȡȐȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȚȈȔ, ȊȖșșȍȌȈȧ ȕȈ șȗȐȕȍ ǫȈȘțȌȣ. ǺǭDzǹǺ 37 ȋȐȘȐ-ȗȈȚȈ-ȊȐȕȐȠȗȐȠȚȈȕ ȊȐȓȖȒȑȈȔȈȘȈ-ȌȈȕȈȊȈȕ ȐȒȠȈȑȈ ȌȎȐȊȈȑȈȔ ȈșȈ ȕȐȘȌȎȈȘȈȕ ȕȐȘȊȘȈȕȈȕ ȑȈȚȝȈ ȋȐȘȐ-ȗȈȚȈ — ȗȈȌȍȕȐȍȔ ȋȖȘȣ (ǴȈȕȌȈȘȣ); ȊȐȕȐȠȗȐȠȚȈȕ — ȘȈȏȌȈȊȓȍȕȕȣȝ; ȊȐȓȖȒȑȈ — țȊȐȌȍȊ; ȈȔȈȘȈ — ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȌȈȕȈȊȈȕ — Ȑ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȐȒȠȈȑȈ — (ȖȌȕȐȔ ȓȐȠȤ ǹȊȖȐȔ) ȊȏȋȓȧȌȖȔ; ȌȎȐȊȈȑȈȔ ȈșȈ — ȖȎȐȊȐȓ; ȕȐȘȌȎȈȘȈȕ — ȉȍșȗȍȟȈȓȤȕȣȝ; ȕȐȘȊȘȈȕȈȕ — ȕȍȊȘȍȌȐȔȣȝ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ. ǻȊȐȌȍȊ, ȟȚȖ ȋȖȘȈ ȘȈȏȌȈȊȐȓȈ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ǫȖșȗȖȌȤ, ȖȒȐȕțȊ Ȑȝ ȊȏȋȓȧȌȖȔ, ȊȍȘȕțȓ Ȓ ȎȐȏȕȐ. ǺȈȒ ȖȕȐ ȊȖșȗȘȧȓȐ ȌțȝȖȔ, Ȑ ȕȈ Ȑȝ ȚȍȓȈȝ ȕȍ ȖșȚȈȓȖșȤ ȌȈȎȍ șȐȕȧȒȖȊ Ȑ ȞȈȘȈȗȐȕ. ǺǭDzǹǺ 38 ȋȐȘȐȔ ȟȈȘȖȗȑȈ ȋȈȘțȌȍ ȝȈșȚȍȕȈȐȒȍȕȈ ȓȐȓȈȑȈ ȈȘțȝȑȈ ȗȘȈȑȈȑȈȊ ȈȉȌȝȐȔ șțȘȈșțȘȈ-ȋȈȕȈȐȘ ȊȘȐȚȈȝ ȋȐȘȐȔ — ȋȖȘț; ȟȈ — Ȑ; ȈȘȖȗȑȈ — ȊȖȌȘțȏȐȊ; ȋȈȘțȌȍ — ȕȈ (șȗȐȕț) ǫȈȘțȌȍ; ȝȈșȚȍȕȈ — ȘțȒȖȑ; ȥȒȍȕȈ — ȖȌȕȖȑ; ȓȐȓȈȑȈ — ȐȋȘȈȦȟȐ; ȈȘțȝȑȈ — ȊȖșșȍȊ; ȗȘȈȑȈȑȈț — ȖȚȉȣȓ; ȈȉȌȝȐȔ — Ȓ ǴȖȓȖȟȕȖȔț ȖȒȍȈȕț; șțȘȈ-ȈșțȘȈ-ȋȈȕȈȐȝ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ Ȑ ȈșțȘȈȔȐ; ȊȘȐȚȈȝ — ȖȒȘțȎȍȕȕȣȑ. ǫȖșȗȖȌȤ ș ȓȍȋȒȖșȚȤȦ ȗȖȌȕȧȓ ȋȖȘț ȖȌȕȖȑ ȘțȒȖȑ Ȑ ȗȖȔȍșȚȐȓ ȍȍ ȕȈ șȗȐȕț ǫȈȘțȌȣ. ǷȖȚȖȔ Ƕȕ ǹȈȔ șȍȓ ȕȈ ǫȈȘțȌț Ȑ ȗȖȓȍȚȍȓ Ȓ ǴȖȓȖȟȕȖȔț ȖȒȍȈȕț Ȋ șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȌȍȔȖȕȖȊ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȅȚȖ ȌȖȒȈȏȈȚȍȓȤșȚȊȖ ȊșȍȔȖȋțȡȍșȚȊȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȐȚ Ȋșȍȝ. ǹțȡȍșȚȊțȦȚ ȌȊȈ ȊȐȌȈ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ: ȌȍȔȖȕȣ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȕȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȐȚ Ȑ Țȍȝ, Ȑ ȌȘțȋȐȝ. ǬȍȔȖȕȣ ȊȍȘȧȚ Ȋ ȚȖ, ȟȚȖ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ ȊȖȏȕȐȒȓȖ șȓțȟȈȑȕȖ, Ȉ ȗȖȓțȉȖȋȐ țȉȍȎȌȍȕȣ, ȟȚȖ ȔȐȘ șȖȚȊȖȘȍȕ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȊșȍȔȖȋțȡȍșȚȊȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȖȌȕȖȑ ǹȊȖȍȑ ȘțȒȖȑ Ƕȕ ȗȖȌȕȧȓ ȋȖȘț ǴȈȕȌȈȘȈ, Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȑ, 141


142 ȗȖȔȍșȚȐȊ Ȑȝ ȕȈ șȗȐȕț ǫȈȘțȌȣ, ȗȘȐȊȍȏ Ȓ ǴȖȓȖȟȕȖȔț ȖȒȍȈȕț. ǿȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȚȖ ȖȕȐ ȉȍȏȖȋȖȊȖȘȖȟȕȖ ȗȘȐȏȕȈȦȚ ȥȚț ȐșȚȐȕț, ȐȉȖ ȐȔ ȝȖȘȖȠȖ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȔȖȎȍȚ ȗȖȌȕȧȚȤ ȓȦȉțȦ ȊȍȡȤ, ȒȈȒȖȑ ȉȣ ȚȧȎȍȓȖȑ ȖȕȈ ȕȐ ȉȣȓȈ. ǵȖ ȌȍȔȖȕȣ, ȝȖȚȧ Ȑȝ șȖȉȘȈȚȤȧ ȚȖȎȍ ȓȍȚȍȓȐ ș ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ ȕȈ șȗȐȕȍ ǫȈȘțȌȣ, țșȓȣȠȈȊ Ȗȉ ȥȚȖȔ, ȏȈȧȊȧȚ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȗȘȖșȚȖ ȔȐȜ. ǶȌȕȈȒȖ, ȍșȓȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȊșȍȔȖȋțȡ, ȟȚȖ ǭȔț șȚȖȐȚ ȗȖȌȕȧȚȤ ȋȖȘț? ǭșȓȐ Ƕȕ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚ ș șȖȚȕȧȔȐ Țȣșȧȟ ȋȖȘ, ȗȖȌȖȉȕȣȝ ǴȈȕȌȈȘȍ, ȗȖȟȍȔț Ƕȕ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȖȌȕȧȚȤ ȖȌȕț ȋȖȘț ǹȊȖȍȑ ȘțȒȖȑ? ȅȚȖ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȔȐȜ. ǷȘȖșȚȖ ȔȍȎȌț ȊȍȘțȦȡȐȔȐ Ȑ ȕȍȊȍȘțȦȡȐȔȐ ȍșȚȤ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȈȧ ȘȈȏȕȐȞȈ: ȊȍȘțȦȡȐȍ, ȐȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, șȟȐȚȈȦȚ ȖȗȐșȈȕȕȣȍ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ șȖȉȣȚȐȧ ȐșȚȐȕȖȑ, Ȉ ȕȍȊȍȘțȦȡȐȍ, ȌȍȔȖȕȣ, șȗȖȘȧȚ, ȖȉȢȧȊȓȧȧ ȥȚȐ ȐșȚȖȘȐȟȍșȒȐȍ ȜȈȒȚȣ ȔȐȜȖȔ. ǬȍȔȖȕȣ ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȦȚ ȖȉȢȧșȕȧȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, șȓțȟȈȑȕȖșȚȤȦ, ȕȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȐȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȖȋȓȈșȧȚșȧ ș ȥȚȐȔ. ǶȕȐ ȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ Ȋșȍ Ȋ ȔȐȘȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȗȖ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫ ȥȚȖȔ ȘȈȏȕȐȞȈ ȔȍȎȌț ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 39 ȈȊȈȘȖȗȑȈ ȋȐȘȐȔ șȒȈȕȌȝȈȚ șțȗȈȘȕȈȝ ȗȈȚȈȚȈȔ ȊȈȘȈȝ ȑȈȑȈț ȌȎȈȓȈȕȚȈ țȚșȘȐȌȎȑȈ ȝȈȘȐȕȈ șȈ ȊȐșȈȘȌȎȐȚȈȝ ȈȊȈȘȖȗȑȈ — ȖȗțșȚȐȊ; ȋȐȘȐȔ — ȋȖȘț; șȒȈȕȌȝȈȚ — ș ȗȓȍȟ; șțȗȈȘȕȈȝ — ǫȈȘțȌȈ; ȗȈȚȈȚȈȔ — Ȑȏ ȗȚȐȞ; ȊȈȘȈȝ — ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ Ȑ șȐȓȤȕȍȑȠȐȑ; ȑȈȑȈț — țȓȍȚȍȓ; ȌȎȈȓȈȈȕȚȍ — Ȓ ȒȘȖȔȒȍ ȊȖȌȣ; țȚșȘȐȌȎȑȈ — ȗȖȔȍșȚȐȊ; ȝȈȘȐȕȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ; șȈȝ — Ȗȕ (ǫȈȘțȌȈ); ȊȐșȈȘȌȎȐȚȈȝ — țșȓȈȕȕȣȑ. ǷȘȐȉȣȊ ȕȈ ȔȍșȚȖ, ǫȈȘțȌȈ, ȞȈȘȤ ȗȚȐȞ, ȖȗțșȚȐȓ ș ȗȓȍȟ ȋȖȘț ǴȈȕȌȈȘȈ Ȑ ȗȖȌȕȍș ȍȍ Ȓ șȈȔȖȔț ȉȍȘȍȋț ȖȒȍȈȕȈ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȗȘȖșȐȓ ǫȈȘțȌț ȗȖȒȐȕțȚȤ ȥȚȖ ȔȍșȚȖ, Ȑ Ȗȕ țȓȍȚȍȓ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȗȘȖșȐȓ ǫȈȘțȌț ȗȖȒȐȕțȚȤ ȉȍȘȍȋ, ȐȉȖ ȏȔȍȑ ǪȈșțȒȐ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȗȘȍȌșȚȖȧȓȖ șȓțȎȐȚȤ ȊȍȘȍȊȒȖȑ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȈȝȚȈȕȤȧ ȖȒȍȈȕȈ, ȕȍ ȔȖȋ ȗȖȧȊȐȚȤșȧ ȕȈ ȉȍȘȍȋț, ȗȖȒȈ ȚȈȔ ȉȣȓ ǫȈȘțȌȈ. ȅȚȈ ȗȚȐȞȈ, ȕȖșȧȡȈȧ ȕȈ șȊȖȍȑ șȗȐȕȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȕȍ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȟȐșȓț ȊȍȋȍȚȈȘȐȈȕȞȍȊ. ǫȈȘțȌȈ ȗȐȚȈȍȚșȧ ȉȖȓȤȠȐȔȐ ȏȔȍȧȔȐ, Ȉ ǪȈșțȒȐ — ȥȚȖ ȖȋȘȖȔȕȈȧ ȏȔȍȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȔȖȋȓȈ ȉȣ șȚȈȚȤ ȝȖȘȖȠȍȑ ȌȖȉȣȟȍȑ Ȍȓȧ ǫȈȘțȌȣ, ȞȈȘȧ ȗȚȐȞ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȗȖȗȘȖșȐȓ ǫȈȘțȌț ȗȖȒȐȕțȚȤ ȉȍȘȍȋ, ȟȚȖȉȣ ȚțȌȈ ȔȖȎȕȖ ȉȣȓȖ ȗȘȐȊȍșȚȐ ǪȈșțȒȐ. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȥȚȖȋȖ ȏȔȍȧ Ȑ ȋȖȘȣ ǴȈȕȌȈȘȈ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȔțȚȖȊȒȐ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ Ȑ ȌȍȔȖȕȈȔ ȗȘȍȌșȚȖȧȓȖ ȊșȗȈȝȚȈȚȤ ȖȒȍȈȕ. ǺȈȒȖȊ ȉȣȓ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȑ ȏȈȔȣșȍȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǵȐȟȚȖ ȕȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ șȓțȟȈȑȕȖ. ǷȍȘȍȕȍșȚȐ ȋȖȘț ǴȈȕȌȈȘȈ ȕȈ șȗȐȕȍ ȗȚȐȞȣ Ȑ ȗȖȔȍșȚȐȚȤ ȍȍ ȒțȌȈ șȓȍȌțȍȚ ȉȣȓȖ ȉȣ ȚȘțȌȕȣȔ ȌȍȓȖȔ Ȍȓȧ ȓȦȉȖȋȖ ȗȖȓțȉȖȋȈ ȐȓȐ ȌȍȔȖȕȈ, ȕȖ Ȍȓȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȒȈȒ ȌȖȒȈȏȣȊȈȍȚ ȥȚȖȚ șȓțȟȈȑ, Ȋșȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖ. ǫȖșȗȖȌȤ ȉȍȏ ȚȘțȌȈ ȗȖȌȕȧȓ ȋȖȘț ȖȌȕȖȑ ȘțȒȖȑ, Ȑ ǫȈȘțȌȈ — ȗȚȐȞȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȖșȐȚ ȕȈ șȍȉȍ ǫȖșȗȖȌȈ, — ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ șțȔȍȓ ȗȍȘȍȕȍșȚȐ ȕȈ șȍȉȍ Ȑ ȌȍȔȖȕȖȊ, Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǫȖșȗȖȌȤ ȊșȍȔȖȋțȡ, ǭȋȖ ȐȔȍȕțȦȚ DZȖȋȍȠȊȈȘȖȑ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȝ șȐȓ. ǷȖ ǹȊȖȍȔț ȎȍȓȈȕȐȦ Ƕȕ ȓȦȉȖȑ ȗȘȍȌȔȍȚ ȔȖȎȍȚ șȌȍȓȈȚȤ ȓȍȋȟȍ ȗțȠȐȕȒȐ ȐȓȐ ȚȧȎȍȓȍȍ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. Ǻȍ, ȒȚȖ ȕȍ ȊȍȘȐȚ Ȋ ȌȍȧȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȍ ȔȖȋțȚ ȖȉȢȧșȕȐȚȤ, ȒȈȒ Ȋșȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ. ǻȗȖȚȘȍȉȓȧȧ ȚȈȒȐȍ șȓȖȊȈ, ȒȈȒ «șȓțȟȈȑȕȖșȚȤ», ȖȕȐ ȗȘȧȟțȚșȧ ȏȈ ȐȌȍȧȔȐ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȗȖȊȍȘȐȚȤ. ǹȓțȟȈȑȕȖșȚȍȑ ȕȍ ȉȣȊȈȍȚ. Ǫșȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȗȖ ȊȖȓȍ 142


143 ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ — ȥȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ- ȋȐȚȍ» (9.10): ȔȈȑȈȌȝȑȈȒȠȍȕȈ ȗȘȈȒȘȐȚȐȝ șțȑȈȚȍ șȈȟȈȘȈȟȈȘȈȔ . DzȈȒȐȍ ȉȣ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȕȐ șȖȊȍȘȠȈȓȐșȤ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ Ȑ ȒȈȒȐȍ ȉȣ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȖȕȐ ȕȐ ȊȣȏȣȊȈȓȐ — Ȋșȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȗȖȌ ȕȈȌȏȖȘȖȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǵȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȌȍȔȖȕȣ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȖșȚȐȟȤ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȖȕȐ, țȊȐȌȍȊ ȕȍȟȚȖ ȟțȌȍșȕȖȍ, șȗȍȠȈȚ ȕȈȏȊȈȚȤ ȥȚȖ șȓțȟȈȑȕȖșȚȤȦ. ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȠȍșȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ǪȖșȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǷȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȏȈȒȓȦȟȈȦȚ ȗȍȘȍȔȐȘȐȍ».

Ƚɥɚɜɚ ɫɟɞɶɦɚɹ. Ƚɨɫɩɨɞɶ ɒɢɜɚ ɫɩɚɫɚɟɬ ɜɫɟɥɟɧɧɭɸ, ɜɵɩɢɜ ɹɞ

ǹȖȌȍȘȎȈȕȐȍ ǹȍȌȤȔȖȑ ȋȓȈȊȣ șȊȖȌȐȚșȧ Ȓ șȓȍȌțȦȡȍȔț. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȧȊȐȊȠȐșȤ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȟȍȘȍȗȈȝȐ, ȗȖȋȘțȏȐȓșȧ Ȋ ȋȓțȉȐȕȣ ȖȒȍȈȕȈ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȌȌȍȘȎȈȚȤ ȕȈ ǹȊȖȍȑ șȗȐȕȍ ȋȖȘț ǴȈȕȌȈȘȈ. ǹȕȈȟȈȓȈ ȗȘȐ ȗȈȝȚȈȕȤȍ ȖȒȍȈȕȈ ȖȉȘȈȏȖȊȈȓșȧ ȧȌ ȒȈȓȈȒțȚȈ . ǷȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȐșȗțȋȈȓȐșȤ ȥȚȖȋȖ, ȕȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ țșȗȖȒȖȐȓ Ȑȝ Ȑ ȊȣȗȐȓ ȧȌ. ǬȖȋȖȊȖȘȐȊȠȐșȤ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ ȉțȌȍȚ ȗȖȓțȟȍȕ ȕȍȒȚȈȘ, ȖȕȐ ȗȖȌȍȓȧȚ ȍȋȖ ȗȖȘȖȊȕț, ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȗȘȐȏȊȈȓȐ ǪȈșțȒȐ Ȑ șȚȈȓȐ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȐȔ ȒȈȒ ȊȍȘȍȊȒȖȑ Ȍȓȧ ȗȈȝȚȈȕȤȧ. ǷȖ șȖȊȍȚț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȌȍȔȖȕȣ ȊȏȧȓȐ ȏȔȍȧ ȏȈ ȠȍȦ ț șȈȔȖȑ ȋȖȓȖȊȣ, Ȉ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȌȍȘȎȈȓȐ ȍȋȖ ȏȈ ȝȊȖșȚ. ǯȈȚȍȔ ȖȕȐ ȐȏȖ Ȋșȍȝ șȐȓ ȕȈȟȈȓȐ ȚȧȕțȚȤ ȏȔȍȧ ȚȖ Ȋ ȖȌȕț, ȚȖ Ȋ ȌȘțȋțȦ șȚȖȘȖȕț. ǶȌȕȈȒȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȋȖȘȈ ǴȈȕȌȈȘȈ, șȓțȎȐȊȠȈȧ ȔțȚȖȊȒȖȑ, ȉȣȓȈ ȖȟȍȕȤ ȚȧȎȍȓȖȑ Ȑ ȍȍ ȕȐȟȚȖ ȕȍ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȓȖ Ȋ ȊȖȌȍ, ȖȕȈ ȏȈȚȖȕțȓȈ Ȑ Ȋșȍ țșȐȓȐȧ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ ȕȈȗȘȈșȕȣ. ǺȖȋȌȈ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȧȊȐȓșȧ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȟȍȘȍȗȈȝȐ Ȑ ȗȖȌȌȍȘȎȈȓ ǴȈȕȌȈȘț, ȊȖȌȘțȏȐȊ ȍȍ ǹȍȉȍ ȕȈ șȗȐȕț. ǷȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ș ȕȖȊȖȑ șȐȓȖȑ ȊȖȏȖȉȕȖȊȐȓȐ ȗȈȝȚȈȕȤȍ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȕȈ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȤ ȖȒȍȈȕȈ ȊșȗȓȣȓȖ ȖȋȘȖȔȕȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȧȌȈ. ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ, ȕȍ ȊȐȌȧ ȐȕȖȋȖ șȗȖșȖȉȈ șȗȈșȚȐșȤ, șȚȈȓȐ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ȐșȒȘȍȕȕȐȍ ȔȖȓȐȚȊȣ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ. ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǨȠțȚȖȠȍȑ, ȐȉȖ Ȗȕ ȊșȍȋȌȈ ȘȈȌ ȗȖȔȖȟȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. ǷȖȥȚȖȔț Ȗȕ șȘȈȏț Ȏȍ șȖȋȓȈșȐȓșȧ ȊȣȗȐȚȤ ȧȌ, ȖȉȘȈȏȖȊȈȊȠȐȑșȧ ȗȘȐ ȗȈȝȚȈȕȤȍ. ǩȖȋȐȕȧ ǬțȘȋȈ, ȐȓȐ ǩȝȈȊȈȕȐ, șțȗȘțȋȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȕȐȟțȚȤ ȕȍ ȖȉȍșȗȖȒȖȐȓȈșȤ, ȟȚȖ ȍȍ șțȗȘțȋ șȖȋȓȈșȐȓșȧ ȊȣȗȐȚȤ ȧȌ, ȐȉȖ ȝȖȘȖȠȖ ȏȕȈȓȈ ȍȋȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȖȕȈ ȉȣȓȈ ȘȈȌȈ ȍȋȖ ȘȍȠȍȕȐȦ. ǺȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ șȖȉȘȈȓ ȘțȒȈȔȐ ȘȈȏȓȐȚȣȑ ȗȖȊșȦȌț ȋțȉȐȚȍȓȤȕȣȑ ȧȌ Ȑ ȊȣȗȐȓ ȍȋȖ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ Ƞȍȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ șȚȈȓȈ șȐȕȍȑ. ǵȍȔȕȖȋȖ ȧȌȈ ȗȘȖȓȐȓȖșȤ Ȑȏ ȍȋȖ ȘțȒ ȕȈ ȏȍȔȓȦ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȋ ȔȐȘȍ ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȧȌȖȊȐȚȣȍ șțȡȍșȚȊȈ — ȏȔȍȐ, ȗȈțȒȐ, șȒȖȘȗȐȖȕȣ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȧȌȖȊȐȚȣȍ ȘȈșȚȍȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ Țȍ ȕȈȋȈ-ȘȈȌȎȈȔ ȈȔȈȕȚȘȑȈ ȗȝȈȓȈ-ȉȝȈȋȍȕȈ ȊȈșțȒȐȔ ȗȈȘȐȊȐȑȈ ȋȐȘȈț ȚȈșȔȐȕ ȕȍȚȘȈȔ ȈȉȌȝȐȔ ȔțȌȈȕȊȐȚȈȝ ȈȘȍȉȝȐȘȍ șțȘȈ ȑȈȚȚȈ ȈȔȘȐȚȈȘȚȝȍ ȒțȘțȌȊȈȝȈ 143


144 ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; Țȍ — ȖȕȐ (ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ); ȕȈȋȈ-ȘȈȌȎȈȔ — Ȓ ȞȈȘȦ ǵȈȋȖȊ (ȏȔȍȍȊ); ȈȔȈȕȚȘȑȈ — ȖȉȘȈȚȧșȤ; ȗȝȈȓȈȉȝȈȋȍȕȈ — (ȏȈȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȊ) ȌȖȓȍȑ ȕȍȒȚȈȘȈ; ȊȈșțȒȐȔ — Ȓ ȏȔȍȦ ǪȈșțȒȐ; ȗȈȘȐȊȐȑȈ — ȖȉȊȐȊ; ȋȐȘȈț — ȊȖȒȘțȋ ȋȖȘȣ; ȚȈșȔȐȕ — ȚȖȑ; ȕȍȚȘȈȔ — ȊȍȘȍȊȒț; ȈȉȌȝȐȔ — ȖȒȍȈȕ; ȔțȌȈ ȈȕȊȐȚȈȝ — ȘȈȌȖșȚȕȣȍ; ȈȘȍȉȝȐȘȍ — ȕȈȟȈȓȐ; șțȘȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȑȈȚȚȈȝ — ȗȘȐȓȈȋȈȦȡȐȍ șȚȈȘȈȕȐȧ; ȈȔȘȐȚȈ-ȈȘȚȝȍ — ȘȈȌȐ ȕȍȒȚȈȘȈ; ȒțȘț-țȌȊȈȝȈ — Ȗ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ DzțȘț (ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ). ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, Ȗ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȗȖȚȖȔȒȖȊ DzțȘț, ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȗȘȐȏȊȈȓȐ ǪȈșțȒȐ, ȞȈȘȧ ȏȔȍȑ, ȗȖȖȉȍȡȈȊ ȗȖȌȍȓȐȚȤșȧ ș ȕȐȔ ȌȖȉȣȚȣȔ ȕȍȒȚȈȘȖȔ. ǶȕȐ, ȒȈȒ ȊȍȘȍȊȒȖȑ, ȖȉȊȐȓȐ ȐȔ ȋȖȘț ǴȈȕȌȈȘȈ Ȑ ș ȗȘȍȊȍȓȐȒȐȔ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍȔ ȊȏȧȓȐșȤ ȗȈȝȚȈȚȤ ȖȒȍȈȕ ȔȖȓȖȒȈ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȈȔȘȐȚț. ǺǭDzǹǺ 2 ȝȈȘȐȝ ȗțȘȈșȚȈȌȎ ȌȎȈȋȘȐȝȍ ȗțȘȊȈȔ ȌȍȊȈș ȚȈȚȖ 'ȉȝȈȊȈȕ ȝȈȘȐȝ — ǨȌȎȐȚȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȗțȘȈșȚȈȚ — ȊȗȍȘȍȌȐ; ȌȎȈȋȘȐȝȍ — Ȋȏȧȓ; ȗțȘȊȈȔ — șȗȍȘȊȈ; ȌȍȊȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȈȉȝȈȊȈȕ — ȊȏȧȓȐ (ȗȍȘȍȌȕȦȦ ȟȈșȚȤ ȏȔȍȧ ǪȈșțȒȐ). ǫȖșȗȖȌȤ ǨȌȎȐȚȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, țȝȊȈȚȐȓșȧ ȏȈ ȋȖȓȖȊț ȏȔȍȧ, Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȓȐ ǭȋȖ ȗȘȐȔȍȘț. ǺǭDzǹǺ 3 ȚȈȕ ȕȈȐȟȟȝȈȕ ȌȈȐȚȑȈ-ȗȈȚȈȑȖ ȔȈȝȈ-ȗțȘțȠȈ-ȟȍȠȚȐȚȈȔ ȕȈ ȋȘȐȝȕȐȔȖ ȊȈȑȈȔ ȗțȟȟȝȈȔ ȈȝȍȘ ȈȕȋȈȔ ȈȔȈȕȋȈȓȈȔ șȊȈȌȝȑȈȑȈ-ȠȘțȚȈ-șȈȔȗȈȕȕȈȝ ȗȘȈȒȝȑȈȚȈ ȌȎȈȕȔȈ-ȒȈȘȔȈȉȝȐȝ ȚȈȚ — ȚȖ; ȕȈ ȈȐȟȟȝȈȕ — ȕȍ ȎȍȓȈȦȡȐȍ; ȌȈȐȚȑȈ-ȗȈȚȈȑȈȝ — ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȐ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȔȈȝȈ-ȗțȘțȠȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ; ȟȍȠȚȐȚȈȔ — ȌȊȐȋȈȍȔȣȑ; ȕȈ — ȕȍ; ȋȘȐȝȕȐȔȈȝ — ȉȍȘȍȔ; ȊȈȑȈȔ — Ȕȣ; ȗțȟȟȝȈȔ — ȝȊȖșȚ; Ȉȝȍȝ — ȏȔȍȧ; ȈȕȋȈȔ — ȟȈșȚȤ; ȈȔȈȕȋȈȓȈȔ — ȕȍ ȗȘȐȕȖșȧȡțȦ ȉȓȈȋȈ; șȊȈȌȝȑȈȑȈ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȐȏțȟȍȕȐȦ ǪȍȌ; ȠȘțȚȈ — ȏȕȈȕȐȍȔ ǪȍȌ; șȈȔȗȈȕȕȈȝ — ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȍ; ȗȘȈȒȝȑȈȚȈȝ — ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȣȍ; ȌȎȈȕȔȈȒȈȘȔȈȉȝȐȝ — ȘȖȎȌȍȕȐȍȔ Ȑ ȌȍȧȕȐȧȔȐ. ǷȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȐ ȌȍȔȖȕȖȊ șȖȟȓȐ ȕȍȘȈȏțȔȕȣȔ ȌȍȘȎȈȚȤșȧ ȏȈ ȝȊȖșȚ ȏȔȍȧ, ȐȉȖ ȝȊȖșȚ — ȝțȌȠȈȧ ȟȈșȚȤ ȚȍȓȈ ȏȔȍȐ. ǶȕȐ ȝȖȚȍȓȐ ȌȍȘȎȈȚȤșȧ ȏȈ ȋȖȓȖȊț ǪȈșțȒȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȉȣȓȈ Ȋ ȘțȒȈȝ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ: ȋȖȓȖȊȈ — ȓțȟȠȈȧ ȟȈșȚȤ ȚȍȓȈ, Ȑ ȌȍȘȎȈȚȤșȧ ȏȈ ȕȍȍ ȋȖȘȈȏȌȖ ȗȖȟȍȚȕȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț ȌȍȔȖȕȣ, șșȣȓȈȧșȤ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȋȓțȉȖȒȖ ȏȕȈȦȚ ǪȍȌȣ, ȗȘȖȐșȝȖȌȧȚ Ȑȏ ȌȘȍȊȕȍȋȖ ȘȖȌȈ Ȑ șȓȈȊȧȚșȧ șȊȖȐȔȐ ȗȖȌȊȐȋȈȔȐ, șȚȈȓȐ ȚȘȍȉȖȊȈȚȤ, ȟȚȖȉȣ ȔȍșȚȖ ț ȋȖȓȖȊȣ ȏȔȍȧ țșȚțȗȐȓȐ ȐȔ.

144


145 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǬȍȔȖȕȣ șȟȐȚȈȓȐ, ȟȚȖ ȋȖȓȖȊȈ ȏȔȍȐ ȓțȟȠȍ, ȟȍȔ ȍȍ ȝȊȖșȚ, ȗȖȥȚȖȔț ȌȍȘȎȈȚȤșȧ ȏȈ ȕȍȍ ȉȖȓȍȍ ȗȖȟȍȚȕȖ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ǬȈȑȚȤȐ ȊșȍȋȌȈ șȚȘȍȔȧȚșȧ ȗȖșȚțȗȈȚȤ ȕȈȏȓȖ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. ǺȈȒȖȊȈ Ȑȝ ȗȘȐȘȖȌȈ. Ǵȣ țȉȍȌȐȓȐșȤ Ȋ ȥȚȖȔ ȕȈ ȗȘȈȒȚȐȒȍ Ȋ șȊȧȏȐ ș ȕȈȠȐȔ ǬȊȐȎȍȕȐȍȔ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. Ǵȣ șȚȈȘȈȍȔșȧ ȏȈȡȐȚȐȚȤ ȒȖȘȖȊ Ȑ țȉȍȎȌȈȍȔ ȓȦȌȍȑ ȗȐȚȤ ȉȖȓȤȠȍ ȔȖȓȖȒȈ Ȑ ȍșȚȤ ȊȒțșȕȣȍ ȔȖȓȖȟȕȣȍ ȉȓȦȌȈ, Ȉ ȌȍȔȖȕȣ, ȗȘȖșȚȖ Ȑȏ ȌțȝȈ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȧ, ȏȈȧȊȓȧȦȚ, ȉțȌȚȖ ȝȖȘȖȠȖ ȘȈȏȉȐȘȈȦȚșȧ Ȋ ȕȈțȒȍ, ȐȓȐ, ȒȈȒ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ ȏȌȍșȤ, șȊȈȌȝȑȈȑȈ-ȠȘțȚȈ- șȈȔȗȈȕȕȈȝ. ǶȕȐ țȚȊȍȘȎȌȈȦȚ, ȟȚȖ, șȖȋȓȈșȕȖ Ȑȝ ȕȈțȟȕȣȔ ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȧȔ, ȔȖȓȖȒȖ ȗȐȚȤ ȊȘȍȌȕȖ, Ȉ ȍșȚȤ ȔȧșȖ țȉȐȚȣȝ ȒȖȘȖȊ, ȕȈȖȉȖȘȖȚ, ȖȟȍȕȤ ȗȖȓȍȏȕȖ. ǷȖȌȖȉȕȈȧ ȘȈȏȕȐȞȈ ȊȖ ȔȕȍȕȐȧȝ ȉțȌȍȚ șțȡȍșȚȊȖȊȈȚȤ ȊșȍȋȌȈ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȖȕȈ șțȡȍșȚȊțȍȚ ș ȕȍȏȈȗȈȔȧȚȕȣȝ ȊȘȍȔȍȕ. ȅȚȐ șȗȖȘȣ ȊȍȓȐșȤ țȎȍ ȔȐȓȓȐȖȕȣ ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ. ǬȍȔȖȕȣ, ȖȗȐȘȈȧșȤ ȕȈ șȊȖȐ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȕȈțȟȕȣȍ ȏȕȈȕȐȧ, ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȓȐ ȌȍȘȎȈȚȤ ȏȔȍȦ ȏȈ ȋȖȓȖȊț. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ șȟȍȓ ȘȈȏțȔȕȣȔ ȌȍȘȎȈȚȤ ȏȔȍȧ ȚȈȔ, ȋȌȍ ȥȚȖ ȖȗȈșȕȖ, Ȑ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȐȓ ȌȍȔȖȕȈȔ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȌȍȘȎȈȚȤ ȍȋȖ ȏȈ ȝȊȖșȚ, ȕȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȊȠȐȑ ȕȐȒȈȒȖȑ ȖȗȈșȕȖșȚȐ, ȕȖ Ȑȏ ȟțȊșȚȊȈ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȧ ȌȍȔȖȕȣ ȗȖȎȍȓȈȓȐ ȌȍȘȎȈȚȤ ȏȔȍȧ ȖȒȖȓȖ ȗȈșȚȐ. ǭșȓȐ ȉȣ ȗȖȓțȉȖȋȐ șȖȉȘȈȓȐșȤ ȊȣȗȐȚȤ ȧȌ, ȌȍȔȖȕȣ șȘȈȏț ȏȈȧȊȐȓȐ ȉȣ: «Ǩ ȗȖȟȍȔț ȕȈȔ ȕȍ ȌȈȦȚ ȧȌț? Ǵȣ ȚȖȎȍ ȝȖȚȐȔ ȊȣȗȐȚȤ șȊȖȦ ȌȖȓȦ Ȑ ȗȖȋȐȉȕțȚȤ șȓȈȊȕȖȑ șȔȍȘȚȤȦ!» Ǫ șȊȧȏȐ șȖ șȓȖȊȈȔȐ șȊȈȌȝȑȈȑȈ-ȠȘțȚȈ-șȈȔȗȈȕȕȈȝ ȗȘȈȒȝȑȈȚȈ ȌȎȈȕȔȈ-ȒȈȘȔȈȉȝȐȝ ȔȖȎȍȚ ȊȖȏȕȐȒȕțȚȤ Ȑ ȚȈȒȖȑ ȊȖȗȘȖș. ǭșȓȐ ȒȚȖ-ȚȖ ȝȖȘȖȠȖ ȏȕȈȍȚ ȊȍȌȐȟȍșȒțȦ ȕȈțȒț, ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ șȊȖȑ ȌȖȓȋ Ȑ ȘȖȎȌȍȕ Ȋ ȏȕȈȚȕȖȔ ȈȘȐșȚȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȖȔ ȘȖȌț, ȗȖȟȍȔț ȍȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȌȍȔȖȕȖȔ? ǶȚȊȍȚ ȚȈȒȖȊ: ȔȖȎȕȖ ȉȣȚȤ ȝȖȘȖȠȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȣȔ Ȑ ȘȖȌȐȚȤșȧ Ȋ ȈȘȐșȚȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȖȑ șȍȔȤȍ, ȕȖ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȉȍȏȉȖȎȕȐȒ Ȑ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȗȕ — ȌȍȔȖȕ. ǰșȚȖȘȐȧ ȏȕȈȍȚ ȕȍȔȈȓȖ ȗȘȐȔȍȘȖȊ ȚȖȔț: ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ǸȈȊȈȕȈ, DzȈȔșȈ — Ȋșȍ ȖȕȐ ȉȣȓȐ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȣ, ȐȔȍȓȐ ȏȕȈȚȕȖȍ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȍ Ȑ ȖȚȓȐȟȈȓȐșȤ ȖȚȊȈȋȖȑ Ȋ ȉȖȦ Ȑ ȖȋȘȖȔȕȖȑ șȐȓȖȑ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȖȕȐ ȕȈșȔȍȝȈȓȐșȤ ȕȈȌ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȑȝ ȐȔȍȕțȦȚ ȘȈȒȠȈșȈȔȐ, ȐȓȐ ȌȍȔȖȕȈȔȐ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȝȖȘȖȠȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȣȔ, ȕȖ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȍȚ șȖȏȕȈȕȐȍȔ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȕȍ ȗȖȊȐȕțȍȚșȧ ȊȖȓȍ ǫȖșȗȖȌȈ, ȍȋȖ șȓȍȌțȍȚ șȟȐȚȈȚȤ ȌȍȔȖȕȖȔ. Ƕȉ ȥȚȖȔ ȋȖȊȖȘȐȚ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ- ȋȐȚȍ» (7.15): ȕȈ ȔȈȔ ȌțȠȒȘȐȚȐȕȖ ȔțȌȝȈȝ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ ȕȈȘȈȌȝȈȔȈȝ ȔȈȑȈȑȈȗȈȝȘȐȚȈ-ȌȎȕȈȕȈ ȈșțȘȈȔ ȉȝȈȊȈȔ ȈȠȘȐȚȈȝ «ǵȍȊȍȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ Ȑ ȋȓțȗȣȍ ȋȘȍȠȕȐȒȐ, ȕȐȏȠȐȍ Ȑȏ ȓȦȌȍȑ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Țȍ, ȟȤȍ ȏȕȈȕȐȍ țȒȘȈȌȍȕȖ ȐȓȓȦȏȐȍȑ, Ȑ ȌȍȔȖȕȣ-ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȐ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȘȍȌȈȦȚșȧ Ǵȕȍ». ǹȓȖȊȈ ȈșțȘȈȔ ȉȝȈȊȈȔ ȖȏȕȈȟȈȦȚ ȖȚȊȍȘȎȍȕȐȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ ǩȖȋȈ Ȑ ȕȍȎȍȓȈȕȐȍ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ǭȋȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ. «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȈ» șȖȌȍȘȎȐȚ ȧșȕȣȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐȏȖȠȓȐ Ȑȏ țșȚ ǹȈȔȖȋȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǵȖ ȈșțȘȣ, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȥȚȐȔ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ, ȚȖȓȒțȦȚ Ȑȝ ȕȈ șȊȖȑ ȓȈȌ Ȑ șȉȐȊȈȦȚ ȓȦȌȍȑ ș ȗțȚȐ, ȕȍ ȗȘȐȕȖșȧ ȥȚȐȔ ȗȖȓȤȏȣ ȕȐ șȍȉȍ, ȕȐ ȌȘțȋȐȔ. ǷȖȥȚȖȔț ȕțȎȕȖ ș ȉȖȓȤȠȖȑ ȖșȚȖȘȖȎȕȖșȚȤȦ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ ȓȦȌȧȔ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȖȑ, ȉȍȏȉȖȎȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. DzȈȒ ȋȖȊȖȘȐȚ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȌȍȔȖȕ-ȉȍȏȉȖȎȕȐȒ ȝȖȘȖȠȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕ, ȍȋȖ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ șȓȍȌțȍȚ șȟȐȚȈȚȤ ȔțȌȝȖȑ, ȕȈȘȈȌȝȈȔȖȑ Ȑ ȔȈȑȧȧȗȈȝȘȐȚȈ-ȋȤȧȕȖȑ. ǺǭDzǹǺ 4 ȐȚȐ ȚțȠȕȐȔ șȚȝȐȚȈȕ ȌȈȐȚȑȈȕ 145


146 ȊȐȓȖȒȑȈ ȗțȘțȠȖȚȚȈȔȈȝ șȔȈȑȈȔȈȕȖ ȊȐșȘȐȌȎȑȈȋȘȈȔ ȗțȟȟȝȈȔ ȌȎȈȋȘȈȝȈ șȈȔȈȘȈȝ ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȚțȠȕȐȔ — ȔȖȓȟȈȡȐȝ; șȚȝȐȚȈȕ — șȚȖȧȡȐȝ; ȌȈȐȚȑȈȕ — ȌȍȔȖȕȖȊ; ȊȐȓȖȒȑȈ — țȊȐȌȍȊ; ȗțȘțȠȈ-țȚȚȈȔȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ; șȔȈȑȈȔȈȕȈȝ — țȓȣȉȈȦȡȐȑșȧ; ȊȐșȘȐȌȎȑȈ — ȊȣȌȍȓȐȊ; ȈȋȘȈȔ — ȗȍȘȍȌȕȦȦ ȟȈșȚȤ; ȗțȟȟȝȈȔ — ȝȊȖșȚ; ȌȎȈȋȘȈȝȈ — Ȋȏȧȓ; șȈ-ȈȔȈȘȈȝ — șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȣȑ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȌȍȔȖȕȣ țȔȖȓȒȓȐ, ȕȍ ȎȍȓȈȧ șȖȋȓȈȠȈȚȤșȧ ș ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ. ǫȖșȗȖȌȤ Ȋȏȋȓȧȕțȓ ȕȈ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȑ țȓȣȉȕțȓșȧ, ȐȉȖ ȝȖȘȖȠȖ ȗȖȕȐȔȈȓ Ȑȝ ȔȖȚȐȊȣ. Ƕȕ ȕȍ șȚȈȓ șȗȖȘȐȚȤ ș ȌȍȔȖȕȈȔȐ Ȑ șȘȈȏț Ȋȏȧȓ ȏȔȍȧ ȏȈ ȝȊȖșȚ. ǷȖȓțȉȖȋȐ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȓȐ ǭȋȖ ȗȘȐȔȍȘț. ǺǭDzǹǺ 5 ȒȘȐȚȈ-șȚȝȈȕȈ-ȊȐȉȝȈȋȈș ȚȈ ȥȊȈȔ ȒȈȠȑȈȗȈ-ȕȈȕȌȈȕȈȝ ȔȈȔȈȕȚȝțȝ ȗȈȘȈȔȈȔ ȑȈȚȚȈ ȈȔȘȐȚȈȘȚȝȈȔ ȗȈȑȖ-ȕȐȌȝȐȔ ȒȘȐȚȈ — ȊȣȌȍȓȍȕȣ; șȚȝȈȕȈ-ȊȐȉȝȈȋȈȝ — Țȍ, ȟȤȐ ȔȍșȚȈ; Țȍ — ȖȕȐ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȒȈȠȑȈȗȈ-ȕȈȕȌȈȕȈȝ — șȣȕȖȊȤȧ DzȈȠȤȧȗȣ (Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ, Ȑ ȌȍȔȖȕȣ); ȔȈȔȈȕȚȝțȝ — ȗȈȝȚȈȓȐ; ȗȈȘȈȔȈȔ — Ȋ ȊȣșȠȍȑ șȚȍȗȍȕȐ; ȑȈȚȚȈȝ — șȚȈȘȈȦȡȐȍșȧ; ȈȔȘȐȚȈ-ȈȘȚȝȈȔ — ȊȖ ȐȔȧ ȕȍȒȚȈȘȈ; ȗȈȑȈȝ- ȕȐȌȝȐȔ — ȖȒȍȈȕ ȔȖȓȖȒȈ. ǸȍȠȐȊ ȕȈȒȖȕȍȞ, ȒȖȔț ȒȈȒ ȌȍȘȎȈȚȤ ȏȔȍȧ, șȣȕȖȊȤȧ DzȈȠȤȧȗȣ — ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ — ȗȘȐȕȧȓȐșȤ ȗȈȝȚȈȚȤ ǴȖȓȖȟȕȣȑ ȖȒȍȈȕ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ Ȑȏ ȕȍȋȖ ȕȍȒȚȈȘ. ǺǭDzǹǺ 6 ȔȈȚȝȑȈȔȈȕȍ 'ȘȕȈȊȍ șȖ 'ȌȘȐȘ ȈȕȈȌȝȈȘȖ ȝȑ ȈȗȖ 'ȊȐȠȈȚ ȌȝȘȐȑȈȔȈȕȖ 'ȗȐ ȉȈȓȐȉȝȐȘ ȋȈțȘȈȊȈȚ ȗȈȕȌț-ȕȈȕȌȈȕȈ ȔȈȚȝȑȈȔȈȕȍ — ȗȘȐ ȗȈȝȚȈȕȤȍ; ȈȘȕȈȊȍ — ȖȒȍȈȕȈ; șȈȝ — ȥȚȈ; ȈȌȘȐȝ — ȋȖȘȈ; ȈȕȈȌȝȈȘȈȝ — ȓȐȠȍȕȕȈȧ ȖȗȖȘȣ; ȝȐ — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȈȗȈȝ — Ȋ ȊȖȌț; ȈȊȐȠȈȚ — ȗȖȋȘțȏȐȓȈșȤ; ȌȝȘȐȑȈȔȈȕȈȝ — ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȔȈȧ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȉȈȓȐȉȝȐȝ — șȐȓȤȕȣȔȐ (ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȈȔȐ); ȋȈțȘȈȊȈȚ — ȖȚ ȚȧȎȍșȚȐ; ȗȈȕȌț-ȕȈȕȌȈȕȈ — Ȗ șȣȕ ǷȈȕȌț (ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ). Ƕ șȣȕ ȘȖȌȈ ǷȈȕȌț, ț ȋȖȘȣ ǴȈȕȌȈȘȈ, ȒȖȚȖȘțȦ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȓȐ ȒȈȒ ȔțȚȖȊȒț Ȍȓȧ ȗȈȝȚȈȕȤȧ ǴȖȓȖȟȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ, ȕȍ ȉȣȓȖ ȖȗȖȘȣ, ȗȖȥȚȖȔț ȌȈȎȍ ȔȖȋțȟȍȘțȒȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȕȍ șȔȖȋȓȐ ȍȍ țȌȍȘȎȈȚȤ Ȑ ȖȕȈ țȚȖȕțȓȈ Ȋ ȖȒȍȈȕșȒȐȝ ȋȓțȉȐȕȈȝ. ǺǭDzǹǺ 7 Țȍ șțȕȐȘȊȐȕȕȈ-ȔȈȕȈșȈȝ ȗȈȘȐȔȓȈȕȈ-ȔțȒȝȈ-ȠȘȐȑȈȝ 146


147 ȈșȈȕ șȊȈ-ȗȈțȘțȠȍ ȕȈȠȚȍ ȌȈȐȊȍȕȈȚȐȉȈȓȐȑȈșȈ Țȍ — ȖȕȐ (ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ); șțȕȐȘȊȐȕȕȈ-ȔȈȕȈșȈȝ — Țȍ, ȟȤȐ țȔȣ Ȋ ȏȈȔȍȠȈȚȍȓȤșȚȊȍ; ȗȈȘȐȔȓȈȕȈ — ȗȖȉȓȍȒȠȈȧ; ȔțȒȝȈ-ȠȘȐȑȈȝ — Țȍ, ȒȘȈșȖȚȈ ȓȐȞ ȒȖȚȖȘȣȝ; ȈșȈȕ — șȚȈȓȐ; șȊȈ-ȗȈțȘțȠȍ — ȒȖȋȌȈ șȖȉșȚȊȍȕȕȈȧ ȌȖȉȓȍșȚȤ; ȕȈȠȚȍ — ȗȖȚȍȘȧȕȈ; ȌȈȐȊȍȕȈ — ȊȖȓȍȑ șțȌȤȉȣ; ȈȚȐ-ȉȈȓȐȑȈșȈ — șȊȍȘȝșȐȓȤȕȖȑ. DzȖȋȌȈ ȋȖȘȈ ȗȖ ȊȖȓȍ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȧ ȏȈȚȖȕțȓȈ, ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȕȍ șȔȖȋȓȐ șȒȘȣȚȤ ȘȈȏȖȟȈȘȖȊȈȕȐȧ Ȑ ȓȐȞȈ Ȑȝ ȒȈȒ ȉțȌȚȖ ȗȖȚȍȔȕȍȓȐ. ǺǭDzǹǺ 8 ȊȐȓȖȒȑȈ ȊȐȋȝȕȍȠȈ-ȊȐȌȝȐȔ ȚȈȌȍȠȊȈȘȖ ȌțȘȈȕȚȈ-ȊȐȘȑȖ 'ȊȐȚȈȚȝȈȉȝȐșȈȕȌȝȐȝ ȒȘȐȚȊȈ ȊȈȗțȝ ȒȈȟȟȝȈȗȈȔ ȈȌȉȝțȚȈȔ ȔȈȝȈȚ ȗȘȈȊȐȠȑȈ ȚȖȑȈȔ ȋȐȘȐȔ țȌȎȌȎȈȝȈȘȈ ȊȐȓȖȒȑȈ — țȊȐȌȍȊ; ȊȐȋȝȕȈ — ȗȘȍȗȧȚșȚȊțȦȡțȦ; ȐȠȈ-ȊȐȌȝȐȔ — ȊȖȓȦ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȧ; ȚȈȌȈ — ȚȖȋȌȈ; ȐȠȊȈȘȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȌțȘȈȕȚȈ-ȊȐȘȑȈȝ — ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȖ ȔȖȋțȟȐȑ; ȈȊȐȚȈȚȝȈ — ș ȕȍȘțȠȐȔȖȑ; ȈȉȝȐșȈȕȌȝȐȝ — ȞȍȓȍțșȚȘȍȔȓȍȕȕȖșȚȤȦ; ȒȘȐȚȊȈ — ȗȘȖȧȊȐȊ; ȊȈȗțȝ — ȚȍȓȖ; ȒȈȟȟȝȈȗȈȔ — ȟȍȘȍȗȈȝț; ȈȌȉȝțȚȈȔ — țȌȐȊȐȚȍȓȤȕțȦ; ȔȈȝȈȚ — ȊȍȓȐȒțȦ; ȗȘȈȊȐȠȑȈ — ȊȖȑȌȧ; ȚȖȑȈȔ — Ȋ ȊȖȌț; ȋȐȘȐȔ — ȋȖȘț (ǴȈȕȌȈȘț); țȌȎȌȎȈȝȈȘȈ — ȗȖȌȕȧȓ. ǻȊȐȌȍȊ, ȟȚȖ șȓțȟȐȓȖșȤ ȗȖ ȊȖȓȍ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȉȍȏȔȍȘȕȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȟȤȧ ȘȍȠȐȔȖșȚȤ ȕȍȗȖȒȖȓȍȉȐȔȈ, ȗȘȐȕȧȓ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȑ ȖȉȓȐȒ ȟȍȘȍȗȈȝȐ, ȖȗțșȚȐȓșȧ Ȋ ȋȓțȉȐȕȣ ȖȒȍȈȕȈ Ȑ ȗȖȌȕȧȓ ȖȋȘȖȔȕțȦ ȋȖȘț ǴȈȕȌȈȘȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȅȚȖ ȍȡȍ ȘȈȏ ȌȖȒȈȏȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȚ ȊșȍȔ șțȡȐȔ. DzȈȒ țȎȍ ȋȖȊȖȘȐȓȖșȤ, ȍșȚȤ ȌȊȈ ȚȐȗȈ ȓȦȌȍȑ — ȌȍȔȖȕȣ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ, — ȕȖ ȕȐ Țȍ, ȕȐ ȌȘțȋȐȍ ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȊȣșȠȍȑ șȐȓȖȑ. DzȈȎȌȣȑ ȏȕȈȍȚ ȕȈ șȊȖȍȔ ȖȗȣȚȍ, ȟȚȖ ȗȖ ȊȖȓȍ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȧ Ȋ ȕȈȠȍȑ ȎȐȏȕȐ ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ ȚȘțȌȕȖșȚȐ. ǬȍȔȖȕȣ șȟȐȚȈȦȚ Ȑȝ ȌȖșȈȌȕȖȑ șȓțȟȈȑȕȖșȚȤȦ, Ȉ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ țȊȍȘȍȕȣ, ȟȚȖ ȓȦȉȣȍ ȗȘȍȗȧȚșȚȊȐȧ ȗȖșȣȓȈȦȚșȧ ȐȔ ȗȖ ȊȖȓȍ ȊȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧ. ǷȖȥȚȖȔț, șȚȖȓȒȕțȊȠȐșȤ ș ȚȘțȌȕȖșȚȧȔȐ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȕȈȟȐȕȈȦȚ ȔȖȓȐȚȤșȧ ǫȖșȗȖȌț. ǺȈȚ Țȍ 'ȕțȒȈȔȗȈȔ șțșȈȔȐȒȠȈȔȈȕȖ ȉȝțȕȌȎȈȕȈ ȥȊȈȚȔȈ-ȒȘȐȚȈȔ ȊȐȗȈȒȈȔ . ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ ȗȍȘȍȕȖșȧȚ ȚȘțȌȕȖșȚȐ, ȊȐȌȧ Ȋ ȕȐȝ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȊȖȓȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑ ȗȘȐȕȐȔȈȧ Ȑȝ ȒȈȒ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ. ǬȍȔȖȕȣ Ȏȍ ȕȍșȗȖșȖȉȕȣ ȗȖȕȧȚȤ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȐ șȟȐȚȈȦȚ ȓȦȉțȦ ȚȘțȌȕȖșȚȤ șȓțȟȈȑȕȖșȚȤȦ. ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȕȈ ȉȍȘȍȋț ǴȖȓȖȟȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȓ ȓȐȟȕȖ. ǷȖ ǭȋȖ ȊȖȓȍ ȚȘțȌȕȖșȚȐ ȊȖȏȕȐȒȓȐ, Ȑ ȗȖ ǭȋȖ Ȏȍ ȊȖȓȍ ȖȕȐ ȉȣȓȐ țșȚȘȈȕȍȕȣ. ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȕȧȓ ȖȉȓȐȒ ȟȍȘȍȗȈȝȐ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȌȌȍȘȎȈȚȤ ȖȋȘȖȔȕțȦ ȋȖȘț. DzȠȐȚȐȘ ȐȝȈ ȊȐȗțȓȈȚȈȘȍ ȚȈȊȈ ȚȐȠȚȝȈȚȐ ȗȘȐȠȚȝȍ . Ƕȕ ȊȖȌȘțȏȐȓ ȥȚț ȋȖȘț ǹȍȉȍ ȕȈ șȗȐȕț. DzȍȠȈȊȈ ȌȝȘȐȚȈ-ȒțȘȔȈ-ȠȈȘȐȘȈ ȌȎȈȑȈ ȌȎȈȋȈȌȐȠȈ ȝȈȘȍ. dzȦȉȈȧ ȖȗȈșȕȖșȚȤ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ ȗȖ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ Ƕȕ Ȏȍ ȔȖȎȍȚ ȍȍ țșȚȘȈȕȐȚȤ. ȅȚț ȐșȚȐȕț ȝȖȘȖȠȖ ȏȕȈȦȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȕȖ ȌȍȔȖȕȣ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȍȍ ȗȖșȚȐȟȤ. ǺǭDzǹǺ 9 ȚȈȔ țȚȚȝȐȚȈȔ ȊȐȒȠȑȈ ȒțȓȈȟȈȓȈȔ ȗțȕȈȝ 147


148 șȈȔțȌȑȈȚȈ ȕȐȘȔȈȚȝȐȚțȔ șțȘȈșțȘȈȝ ȌȈȌȝȈȘȈ ȗȘȐȠȚȝȍȕȈ șȈ ȓȈȒȠȈ-ȑȖȌȎȈȕȈȗȘȈșȚȈȘȐȕȈ ȌȊȐȗȈ ȐȊȈȗȈȘȖ ȔȈȝȈȕ ȚȈȔ — Țț (ȋȖȘț); țȚȚȝȐȚȈȔ — ȗȖȌȕȧȚțȦ; ȊȐȒȠȑȈ — țȊȐȌȍȊ; ȒțȓȈȟȈȓȈȔ — ȋȖȘț ǴȈȕȌȈȘȈ; ȗțȕȈȝ — șȕȖȊȈ; șȈȔțȌȑȈȚȈȝ — ȗȘȐȖȉȖȌȘȍȕȕȣȍ; ȕȐȘȔȈȚȝȐȚțȔ — ȗȈȝȚȈȚȤ (ȖȒȍȈȕ ȔȖȓȖȒȈ); șțȘȈ-ȈșțȘȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ; ȌȈȌȝȈȘȈ — ȗȘȖȌȖȓȎȐȓȐ; ȗȘȐȠȚȝȍȕȈ — ȗȖȏȈȌȐ; șȈȝ — Ƕȕ (ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ); ȓȈȒȠȈ-ȑȖȌȎȈȕȈ — șȚȖ Țȣșȧȟ ȑȖȌȎȈȕ; ȗȘȈșȚȈȘȐȕȈ — ȗȘȖȚȧȎȍȕȕȖșȚȤȦ; ȌȊȐȗȈȝ — ȖșȚȘȖȊ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȈȗȈȘȈȝ — ȌȘțȋȖȑ; ȔȈȝȈȕ — ȖȋȘȖȔȕȣȑ. DzȖȋȌȈ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ țȊȐȌȍȓȐ, ȟȚȖ ȋȖȘȈ ǴȈȕȌȈȘȈ ȗȖȌȕȧȚȈ șȖ ȌȕȈ, ȖȕȐ ȊȖșȗȘȧȕțȓȐ ȌțȝȖȔ Ȑ ȊȕȖȊȤ ȏȈȋȖȘȍȓȐșȤ ȎȍȓȈȕȐȍȔ ȗȈȝȚȈȚȤ ȖȒȍȈȕ. ǫȖȘȈ ȥȚȈ ȗȖȒȖȐȓȈșȤ ȕȈ ȗȈȕȞȐȘȍ ȖȋȘȖȔȕȖȑ ȟȍȘȍȗȈȝȐ, ȗȖȝȖȌȐȊȠȍȑ ȕȈ ȖșȚȘȖȊ ȘȈȏȔȍȘȖȔ Ȋ șȚȖ Țȣșȧȟ ȑȖȌȎȈȕ (1 300 000 ȒȐȓȖȔȍȚȘȖȊ). ǺǭDzǹǺ 10 șțȘȈșțȘȍȕȌȘȈȐȘ ȉȝțȌȎȈ-ȊȐȘȑȈ-ȊȍȗȐȚȈȔ ȗȈȘȐȉȝȘȈȔȈȕȚȈȔ ȋȐȘȐȔ ȈȕȋȈ ȗȘȐȠȚȝȈȚȈȝ ȉȐȉȝȘȈȚ ȚȈȌ-ȈȊȈȘȚȈȕȈȔ ȈȌȐ-ȒȈȟȟȝȈȗȖ Ȕȍȕȍ 'ȕȋȈ-ȒȈȕȌțȑȈȕȈȔ ȈȗȘȈȔȍȑȈȝ șțȘȈ-ȈșțȘȈ-ȐȕȌȘȈȐȝ — ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȧȔȐ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȉȝțȌȎȈ-ȊȐȘȑȈ — șȐȓȖȑ ȘțȒ; ȊȍȗȐȚȈȔ — ȌȊȐȎȐȔțȦ; ȗȈȘȐȉȝȘȈȔȈȕȚȈȔ — ȒȘțȚȧȡțȦșȧ; ȋȐȘȐȔ — ȋȖȘȕțȦ ȊȍȘȠȐȕț; ȈȕȋȈ — Ȗ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ; ȗȘȐȠȚȝȈȚȈȝ — ȕȈ șȗȐȕȍ (ț ǵȍȋȖ); ȉȐȉȝȘȈȚ — ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȦȡȈȧ; ȚȈȚ — ȍȍ; ȈȊȈȘȚȈȕȈȔ — ȊȘȈȡȍȕȐȍ; ȈȌȐȒȈȟȟȝȈȗȈȝ — ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȈȧ ȟȍȘȍȗȈȝȈ; Ȕȍȕȍ — ȌțȔȈȓȈ; ȈȕȋȈ-ȒȈȕȌțȑȈȕȈȔ — ȗȖȟȍșȣȊȈȕȐȍ ȚȍȓȈ; ȈȗȘȈȔȍȑȈȝ — ȕȍȐȏȔȍȘȐȔȈȧ. Ƕ ȞȈȘȤ, ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȐȏȖ Ȋșȍȝ șȐȓ ȗȘȐȕȧȓȐșȤ ȊȘȈȡȈȚȤ ȋȖȘț ǴȈȕȌȈȘȈ, ȗȖȒȖȐȊȠțȦșȧ ȕȈ șȗȐȕȍ ȕȍȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȑ ȟȍȘȍȗȈȝȐ. ȅȚȖ ȊȘȈȡȍȕȐȍ ȌȖșȚȈȊȓȧȓȖ ȟȍȘȍȗȈȝȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȖȕȈ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȓȈ ȍȋȖ ȒȈȒ ȗȘȐȧȚȕȖȍ ȗȖȟȍșȣȊȈȕȐȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȊșȍȋȌȈ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȍȕ. ǽȖȚȧ Ƕȕ, ȗȘȐȕȧȊ ȖȉȓȐȒ ȟȍȘȍȗȈȝȐ, ȌȍȘȎȈȓ ȕȈ ǹȍȉȍ șȈȔțȦ ȉȖȓȤȠțȦ Ȑȏ ȋȖȘ — ǴȈȕȌȈȘȈ-ȗȈȘȊȈȚț, — ȥȚȖ ȕȍ ȌȖșȚȈȊȓȧȓȖ ǭȔț ȕȐ ȔȈȓȍȑȠȍȋȖ ȕȍțȌȖȉșȚȊȈ. ǵȈȗȘȖȚȐȊ, ǫȖșȗȖȌț ȉȣȓȖ ȗȘȐȧȚȕȖ, ȐȉȖ ț ǵȍȋȖ, ȗȖ Ȋșȍȑ ȊȐȌȐȔȖșȚȐ, ȟȍșȈȓȈșȤ șȗȐȕȈ, Ȑ ȊȘȈȡȍȕȐȍ ȋȖȘȣ ȕȈ șȗȐȕȍ ȗȘȐȕȖșȐȓȖ ǭȔț ȧȊȕȖȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ. ǺǭDzǹǺ 11 ȚȈȚȝȈșțȘȈȕ ȈȊȐȠȈȌ ȈșțȘȍȕȈ ȘțȗȍȕȈ ȚȍȠȈȔ ȉȈȓȈ-ȊȐȘȑȈȔ ȐȘȈȑȈȕ țȌȌȐȗȈȑȈȕ ȌȍȊȈ-ȋȈȕȈȔȠ ȟȈ ȊȐȠȕțȘ ȌȈȐȊȍȕȈ ȕȈȋȍȕȌȘȈȔ ȈȉȖȌȝȈ-ȘțȗȈȝ ȚȈȚȝȈ — ȚȖȋȌȈ; ȈșțȘȈȕ — Ȋ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȈȊȐȠȈȚ — ȊȖȠȍȓ; ȈșțȘȍȕȈ — șȚȘȈșȚȕȣȔ; ȘțȗȍȕȈ — ș ȖȉȓȐȒȖȔ; ȚȍȠȈȔ — Ȑȝ; ȉȈȓȈ-ȊȐȘȑȈȔ — șȐȓț Ȑ ȥȕȍȘȋȐȦ; ȐȘȈȑȈȕ — 148


149 țȊȍȓȐȟȐȊȈȦȡȐȑ; țȌȌȐȗȈȑȈȕ — ȘȈȏȎȐȋȈȦȡȐȑ; ȌȍȊȈ-ȋȈȕȈȕ — Ȋ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȊȐȠȕțȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț; ȌȈȐȊȍȕȈ — ș ȉȓȈȋȖșȚȕȣȔ ȖȉȓȐȒȖȔ; ȕȈȋȈ-ȐȕȌȘȈȔ — Ȋ ȞȈȘȧ ȏȔȍȍȊ (ǪȈșțȒȐ); ȈȉȖȌȝȈ-ȘțȗȈȝ — ȗȘȐȕȧȊȠȐȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍȕȕȣȑ ȖȉȓȐȒ. ǯȈȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȊȖȖȌțȠȍȊȐȚȤ șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ Ȑ ȗȘȐȌȈȚȤ ȐȔ șȐȓ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȊȖȠȍȓ Ȋ ȌȍȔȖȕȖȊ ȒȈȒ ȋțȕȈ șȚȘȈșȚȐ, Ȋ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ — ȒȈȒ ȋțȕȈ ȉȓȈȋȖșȚȐ, Ȉ Ȋ ȏȔȍȧ ǪȈșțȒȐ — ȒȈȒ ȋțȕȈ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȎȌȣȑ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȕȈ șȍȉȍ ȊȓȐȧȕȐȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȋțȕ ȗȘȐȘȖȌȣ. Ǫ ȗȈȝȚȈȕȤȍ ǴȖȓȖȟȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ ȗȘȐȕȐȔȈȓȖ țȟȈșȚȐȍ ȚȘȐ ȊȐȌȈ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ — ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȕȈȝȖȌȐȊȠȐȍșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȋțȕȣ ȉȓȈȋȖșȚȐ, ȌȍȔȖȕȣ, ȖȌȍȘȎȐȔȣȍ ȋțȕȖȑ șȚȘȈșȚȐ, Ȑ ȏȔȍȑ ǪȈșțȒȐ, ȗȘȍȉȣȊȈȊȠȐȑ Ȋ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍ. ǷȖșȒȖȓȤȒț Ȋșȍ ȖȕȐ ȖȟȍȕȤ țșȚȈȓȐ (ǪȈșțȒȐ ȖȚ ȐȏȕȍȔȖȎȍȕȐȧ ȉȣȓ țȎȍ ȕȈ ȋȘȈȕȐ șȔȍȘȚȐ), ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȖȉȖȌȘȐȚȤ Ȑȝ, ȊȖȠȍȓ Ȋ ȒȈȎȌȖȋȖ șȖȖȉȘȈȏȕȖ ȊȓȐȧȊȠȍȑ ȕȈ ȕȍȋȖ ȋțȕȍ ȗȘȐȘȖȌȣ — ȉȓȈȋȖșȚȐ, șȚȘȈșȚȐ ȐȓȐ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. ǺǭDzǹǺ 12 țȗȈȘȑ ȈȋȍȕȌȘȈȔ ȋȐȘȐ-ȘȈȌ ȐȊȈȕȑȈ ȈȒȘȈȔȑȈ ȝȈșȚȍȕȈ șȈȝȈșȘȈ-ȉȈȝțȝ ȚȈșȚȝȈț ȌȐȊȐ ȉȘȈȝȔȈ-ȉȝȈȊȍȕȌȘȈ-ȔțȒȝȑȈȐȘ ȈȉȝȐȠȚțȊȈȌȉȝȐȝ șțȔȈȕȖ-'ȉȝȐȊȘȐȠȚȈȝ țȗȈȘȐ — șȊȍȘȝț; ȈȋȍȕȌȘȈȔ — ȕȈ ȊȍȓȐȒțȦ ȋȖȘț; ȋȐȘȐ-ȘȈȚ — ȞȈȘȤ ȋȖȘ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȈȕȑȈȝ — ȌȘțȋȖȑ; ȈȒȘȈȔȑȈ — ȊȏȧȊ; ȝȈșȚȍȕȈ — ȘțȒȖȑ; șȈȝȈșȘȈ-ȉȈȝțȝ — ȚȣșȧȟȍȘțȒȐȑ; ȚȈșȚȝȈț — ȉȣȓ; ȌȐȊȐ — Ȋ ȕȍȉȍ; ȉȘȈȝȔȈ — ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ; ȉȝȈȊȈ — ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ; ȐȕȌȘȈ — ȞȈȘȍȔ ȕȍȉȍș; ȔțȒȝȑȈȐȝ — ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȔȐ; ȈȉȝȐȠȚțȊȈȌȉȝȐȝ — ȊȖȏȕȖșȧȡȐȔȐ ȔȖȓȐȚȊȣ; șțȔȈȕȈȝ — ȞȊȍȚȈȔȐ; ȈȉȝȐȊȘȐȠȚȈȝ — ȖșȣȗȈȍȔȣȑ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ, Ȋ ȚȣșȧȟȍȘțȒȖȔ ȖȉȘȈȏȍ, ǫȖșȗȖȌȤ, șȓȖȊȕȖ ȍȡȍ ȖȌȕȈ ȖȋȘȖȔȕȈȧ ȋȖȘȈ, ȗȖȒȈȏȈȓșȧ ȕȈ ȊȍȘȠȐȕȍ ǴȈȕȌȈȘȣ Ȑ șȚȈȓ ȌȍȘȎȈȚȤ ȍȍ ȖȌȕȖȑ ȘțȒȖȑ. ǵȈ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȕȈȟȈȓȐ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț ȔȖȓȐȚȊȣ Ȑ ȖșȣȗȈȚȤ ǭȋȖ ȞȊȍȚȈȔȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȟȚȖȉȣ țȌȍȘȎȈȚȤ Ȋ ȘȈȊȕȖȊȍșȐȐ ȋȖȘț ǴȈȕȌȈȘȈ, ȒȖȚȖȘțȦ ȚȧȕțȓȐ Ȋ ȘȈȏȕȣȍ șȚȖȘȖȕȣ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȧȊȐȓșȧ ȕȈ ȍȍ ȊȍȘȠȐȕȍ ȒȈȒ ȍȡȍ ȖȌȕȈ ȖȋȘȖȔȕȈȧ ȋȖȘȈ. ǺȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ, ȧȊȐȊ șȊȖȐ ȥȒșȗȈȕșȐȐ, șȚȈȓȐ ȖșȣȗȈȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȞȊȍȚȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 13 țȗȈȘȑ ȈȌȝȈȠ ȟȈȚȔȈȕȐ ȋȖȚȘȈ-ȕȍȚȘȈȑȖȝ ȗȈȘȍȕȈ Țȍ ȗȘȈȊȐȠȈȚȈ șȈȔȍȌȝȐȚȈȝ ȔȈȔȈȕȚȝțȘ ȈȉȌȝȐȔ ȚȈȘȈșȈ ȔȈȌȖȚȒȈȚȈ ȔȈȝȈȌȘȐȕȈ ȒȠȖȉȝȐȚȈ-ȕȈȒȘȈ-ȟȈȒȘȈȔ țȗȈȘȐ — ȊȊȍȘȝț; ȈȌȝȈȝ ȟȈ — Ȑ ȊȕȐȏț; ȈȚȔȈȕȐ — Ȋ ȌȍȔȖȕȈȝ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȈȝ; ȋȖȚȘȈȕȍȚȘȈȑȖȝ — ȊȕțȚȘȐ ȋȖȘȣ Ȑ ȊȕțȚȘȐ ǪȈșțȒȐ; ȗȈȘȍȕȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ; Țȍ — ȖȕȐ; ȗȘȈȊȐȠȈȚȈ — ȊȖȠȍȌȠȐȔ; șȈȔȍȌȝȐȚȈȝ — ȗȖȉțȎȌȈȍȔȣȍ; ȔȈȔȈȕȚȝțȝ — ȗȈȝȚȈȓȐ; 149


150 ȈȉȌȝȐȔ — ǴȖȓȖȟȕȣȑ ȖȒȍȈȕ; ȚȈȘȈșȈ — ș șȐȓȖȑ; ȔȈȌȈ-țȚȒȈȚȈȝ — ȖȗȤȧȕȍȕȕȣȍ; ȔȈȝȈȈȌȘȐȕȈ — ȊȍȓȐȒȖȑ ȋȖȘȖȑ (ǴȈȕȌȈȘȖȑ); ȒȠȖȉȝȐȚȈ — ȖȉȍșȗȖȒȖȍȕȣ; ȕȈȒȘȈ-ȟȈȒȘȈȔ — ȚȖȚ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ șȚȈȐ ȒȘȖȒȖȌȐȓȖȊ. ǷȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ, ȎȍȓȈȧ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȕȍȒȚȈȘ, ȚȘțȌȐȓȐșȤ, ȒȈȒ ȖȌȍȘȎȐȔȣȍ, ȐȉȖ Ȑȝ ȊȖȖȌțȠȍȊȓȧȓ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȘȍȉȣȊȈȊȠȐȑ ȗȖȌ ȋȖȘȖȑ, ȕȈȌ ȕȍȑ Ȑ ȊȕțȚȘȐ ȍȍ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȊȕțȚȘȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȌȍȔȖȕȖȊ Ȑ ȏȔȍȧ ǪȈșțȒȐ. ǹȐȓȈ, ș ȒȖȚȖȘȖȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȗȈȝȚȈȓȐ ǴȖȓȖȟȕȣȑ ȖȒȍȈȕ, ȉȣȓȈ șȚȖȓȤ ȊȍȓȐȒȈ, ȟȚȖ ȖȒȍȈȕ ȘȈȏȉțȠȍȊȈȓșȧ Ȑ ȖȉȐȚȈȊȠȐȍ Ȋ ȕȍȔ ȔȖȘșȒȐȍ ȟțȌȐȡȈ ȕȍ ȕȈ ȠțȚȒț ȊșȚȘȍȊȖȎȐȓȐșȤ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȥȚȖ, ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȐ ȗȈȝȚȈȚȤ ȖȒȍȈȕ ș ȗȘȍȎȕȍȑ șȐȓȖȑ. ǺǭDzǹǺ 14 ȈȝȐȕȌȘȈ-șȈȝȈșȘȈ-ȒȈȚȝȖȘȈ-ȌȘȐȕ-ȔțȒȝȈȠȊȈșȈȋȕȐ-ȌȝțȔȈȝȈȚȈ-ȊȈȘȟȈșȖ 'șțȘȈȝ ȗȈțȓȖȔȈ-ȒȈȓȍȑȈ-ȉȈȓȐȓȊȈȓȈȌȈȑȖ ȌȈȊȈȋȕȐ-ȌȈȋȌȝȈȝ șȈȘȈȓȈ ȐȊȈȉȝȈȊȈȕ ȈȝȐȕȌȘȈ — ȞȈȘȧ ȏȔȍȍȊ; șȈȝȈșȘȈ — ȚȣșȧȟȈȔȐ; ȒȈȚȝȖȘȈ — șțȘȖȊȣȝ; ȌȘȐȒ — ȋȓȈȏ; ȔțȒȝȈ — ȘȚȖȊ; ȠȊȈșȈ — ȌȣȝȈȕȐȍȔ; ȈȋȕȐ — ȖȋȕȍȔ; ȌȝțȔȈ — ȌȣȔȖȔ; ȈȝȈȚȈ — ȖȉȎȐȋȈȍȔȣȍ; ȊȈȘȟȈșȈȝ — ȓțȟȈȔȐ; ȈșțȘȈȝ — ȌȍȔȖȕȣ; ȗȈțȓȖȔȈ — ǷȈțȓȖȔȖȑ; ȒȈȓȍȑȈ — DzȈȓȍȍȑ; ȉȈȓȐ — ǩȈȓȐ; ȐȓȊȈȓȈ — ǰȓȊȈȓȖȑ; ȈȌȈȑȈȝ — ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ; ȌȈȊȈ-ȈȋȕȐ — ȗȖȎȈȘȖȔ Ȋ ȓȍșț; ȌȈȋȌȝȈȝ — ȖȗȈȓȍȕȕȣȍ; șȈȘȈȓȈȝ — ȌȍȘȍȊȤȧ șȈȘȈȓȈ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȈȉȝȈȊȈȕ — șȚȈȓȐ. ǻ ǪȈșțȒȐ ȚȣșȧȟȐ ȋȓȈȏ Ȑ ȘȚȖȊ. ǹ ȒȈȎȌȣȔ ȊȣȌȖȝȖȔ Ȗȕ ȐȏȘȣȋȈȓ ȌȣȔ Ȑ ȖȋȖȕȤ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȏȍȋ ȌȍȔȖȕȖȊ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǷȈțȓȖȔȖȑ, DzȈȓȍȍȑ, ǩȈȓȐ Ȑ ǰȓȊȈȓȖȑ. ǬȍȔȖȕȣ ȥȚȐ ȊȣȋȓȧȌȍȓȐ ȒȈȒ ȖȉȋȖȘȍȊȠȐȍ Ȋ ȓȍșȕȖȔ ȗȖȎȈȘȍ ȌȍȘȍȊȤȧ șȈȘȈȓȈ, Ȑ șȐȓȣ șȚȈȓȐ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȗȖȒȐȌȈȚȤ Ȑȝ. ǺǭDzǹǺ 15 ȌȍȊȈȔȠ ȟȈ ȚȈȟ-ȟȝȊȈșȈ-ȠȐȒȝȈ-ȝȈȚȈ-ȗȘȈȉȝȈȕ ȌȝțȔȘȈȔȉȈȘȈ-șȘȈȋ-ȊȈȘȈ-ȒȈȕȟțȒȈȕȈȕȈȕ șȈȔȈȉȝȑȈȊȈȘȠȈȕ ȉȝȈȋȈȊȈȌ-ȊȈȠȈ ȋȝȈȕȈ ȊȈȊțȝ șȈȔțȌȘȖȘȔȑ-țȗȈȋțȌȝȈ-ȊȈȑȈȊȈȝ ȌȍȊȈȕ — ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȟȈ — Ȑ; ȚȈȚ — ȍȋȖ (ǪȈșțȒȐ); ȠȊȈșȈ — ȌȣȝȈȕȐȧ; ȠȐȒȝȈ — ȧȏȣȒȐ ȗȓȈȔȍȕȐ; ȝȈȚȈ — ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȖ; ȗȘȈȉȝȈȕ — Țȍȝ, ȟȤȍ șȐȧȕȐȍ; ȌȝțȔȘȈ — Ȋ ȌȣȔț; ȈȔȉȈȘȈ — ȖȌȍȎȌȣ; șȘȈȒ-ȊȈȘȈ — ȟțȌȍșȕȣȍ ȋȐȘȓȧȕȌȣ; ȒȈȕȟțȒȈ — ȌȖșȗȍȝȐ; ȈȕȈȕȈȕ — Țȍȝ, ȟȤȐ ȓȐȞȈ; șȈȔȈȉȝȑȈȊȈȘȠȈȕ — ȐȏȓȐȓȐ ȌȖȎȌȤ; ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȊȈȠȈȝ — ȕȈȝȖȌȧȡȐȍșȧ ȗȖȌ ȊȓȈșȚȤȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȋȝȈȕȈȝ — ȚțȟȐ; ȊȈȊțȝ — ȗȖȌțȓȐ; șȈȔțȌȘȈ — ȖȒȍȈȕȈ; țȘȔȐ — ș ȊȖȓȕ; țȗȈȋțȌȝȈ — țȕȖșȧȡȐȍ (ȒȈȗȓȐ ȊȖȌȣ); ȊȈȑȈȊȈȝ — ȊȍȚȘȣ. ǶȋȕȍȕȕȖȍ ȌȣȝȈȕȐȍ ǪȈșțȒȐ ȌȖșȚȐȋȈȓȖ ȌȈȎȍ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȗȖȥȚȖȔț Ȑȝ șȐȧȦȡȐȍ ȚȍȓȈ ȗȖȔȍȘȒȓȐ, Ȉ ȖȌȍȎȌȣ, ȋȐȘȓȧȕȌȣ, ȖȘțȎȐȍ Ȑ ȓȐȞȈ ȗȖȒȘȣȓȐșȤ șȈȎȍȑ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈȌ ȖȒȍȈȕȖȔ ȊșȒȖȘȍ ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȚțȟȐ Ȑ șȚȈȓȐ ȖȔȣȊȈȚȤ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȗȖȚȖȒȈȔȐ ȌȖȎȌȧ, Ȉ ȊȍȚȍȘ, ȌȖȕȖșȐȊȠȐȑ ȌȖ ȕȐȝ ȉȘȣȏȋȐ ș ȖȒȍȈȕșȒȐȝ ȊȖȓȕ, ȌȈȘȐȓ ȐȔ ȖȉȓȍȋȟȍȕȐȍ. 150


151 ǺǭDzǹǺ 16 ȔȈȚȝȑȈȔȈȕȈȚ ȚȈȚȝȈ șȐȕȌȝȖȘ ȌȍȊȈșțȘȈ-ȊȈȘțȚȝȈ-ȗȈȐȝ ȑȈȌȈ șțȌȝȈ ȕȈ ȌȎȈȑȍȚȈ ȕȐȘȔȈȔȈȕȚȝȈȌȎȐȚȈȝ șȊȈȑȈȔ ȔȈȚȝȑȈȔȈȕȈȚ — Ȑȏ ȗȈȝȚȈȍȔȖȋȖ; ȚȈȚȝȈ — ȚȖȋȌȈ; șȐȕȌȝȖȝ — ȖȒȍȈȕȈ; ȌȍȊȈ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȈșțȘȈ — ȌȍȔȖȕȈȔȐ; ȊȈȘțȚȝȈ-ȗȈȐȝ — ȓțȟȠȐȔȐ; ȑȈȌȈ — ȒȖȋȌȈ; șțȌȝȈ — ȕȍȒȚȈȘ; ȕȈ ȌȎȈȑȍȚȈ — ȕȍ ȊȣȠȍȓ; ȕȐȘȔȈȔȈȕȚȝȈ — șȚȈȓ ȗȈȝȚȈȚȤ; ȈȌȎȐȚȈȝ — ǨȌȎȐȚȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; șȊȈȑȈȔ — ǹȈȔ. ǶȌȕȈȒȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȖȋȘȖȔȕȣȍ țșȐȓȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐȓȈȋȈȓȐ ȓțȟȠȐȍ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȕȍȒȚȈȘ ȚȈȒ Ȑ ȕȍ ȗȖȧȊȓȧȓșȧ Ȑȏ ǴȖȓȖȟȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ. ǺȖȋȌȈ ǨȌȎȐȚȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǹȈȔ ȗȘȐȕȧȓșȧ ȗȈȝȚȈȚȤ ȖȒȍȈȕ. ǺǭDzǹǺ 17 ȔȍȋȝȈ-ȠȑȈȔȈȝ ȒȈȕȈȒȈ-ȗȈȘȐȌȝȐȝ ȒȈȘȕȈ-ȊȐȌȑȖȚȈ-ȊȐȌȑțȕ ȔțȘȌȝȕȐ ȉȝȘȈȌȎȈȌ-ȊȐȓțȓȐȚȈ-ȒȈȟȈȝ șȘȈȋ-ȌȝȈȘȖ ȘȈȒȚȈ-ȕȍȚȘȈȝ ȌȎȈȐȚȘȈȐȘ ȌȖȘȉȝȐȘ ȌȎȈȋȈȌ-ȈȉȝȈȑȈ-ȌȈȐȘ ȌȈȕȌȈȠțȒȈȔ ȋȘȐȝȐȚȊȈ ȔȈȚȝȕȈȕ ȔȈȚȝȕȈ ȗȘȈȚȐȋȐȘȐȘ ȐȊȈȠȖȉȝȈȚȈȚȝȖ ȌȝȘȐȚȈȌȘȐȝ ȔȍȋȝȈ-ȠȑȈȔȈȝ — ȚȍȔȕȣȑ, ȒȈȒ ȚțȟȈ; ȒȈȕȈȒȈ-ȗȈȘȐȌȝȐȝ — ȖȌȍȚȣȑ Ȋ ȎȍȓȚȖȍ; ȒȈȘȕȈ — Ȋ țȠȈȝ; ȊȐȌȑȖȚȈ-ȊȐȌȑțȚ — ȚȖȚ, ȟȤȐ (șȍȘȤȋȐ) șȊȍȘȒȈȦȚ ȒȈȒ ȔȖȓȕȐȧ; ȔțȘȌȝȕȐ — ȕȈ ȋȖȓȖȊȍ; ȉȝȘȈȌȎȈȚ — ȉȓȍșȚȧȡȐȍ; ȊȐȓțȓȐȚȈ — ȘȈșȗțȡȍȕȣ; ȒȈȟȈȝ — ȚȖȚ, ȟȤȐ ȊȖȓȖșȣ; șȘȈȒ-ȌȝȈȘȈȝ — ȕȖșȧȡȐȑ ȋȐȘȓȧȕȌț Ȑȏ ȞȊȍȚȖȊ; ȘȈȒȚȈ-ȕȍȚȘȈȝ — ȚȖȚ, ț ȒȖȋȖ ȒȘȈșȕȖȊȈȚȣȍ ȋȓȈȏȈ; ȌȎȈȐȚȘȈȐȝ — ȕȍȗȖȉȍȌȐȔȣȔȐ; ȌȖȘȉȝȐȝ — ȘțȒȈȔȐ; ȌȎȈȋȈȚ — ȔȐȘ; ȈȉȝȈȑȈ-ȌȈȐȝ — ȕȈȌȍȓȧȦȡȐȔȐ ȉȍșșȚȘȈȠȐȍȔ; ȌȈȕȌȈȠțȒȈȔ — ȏȔȍȧ (ǪȈșțȒȐ); ȋȘȐȝȐȚȊȈ — șȝȊȈȚȐȊ; ȔȈȚȝȕȈȕ — ȗȈȝȚȈȦȡȐȑ; ȔȈȚȝȕȈ — ȔțȚȖȊȒȖȑ; ȗȘȈȚȐȋȐȘȐȝ — ȌȘțȋȈȧ ȋȖȘȈ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȈȠȖȉȝȈȚȈ — ȧȊȐȓșȧ; ȈȚȝȖ — ȚȖȋȌȈ; ȌȝȘȐȚȈ-ȈȌȘȐȝ — ȌȍȘȎȈȡȐȑ ȋȖȘț. ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȧȊȐȓșȧ, ȒȈȒ ȋȘȖȏȖȊȈȧ ȚțȟȈ. ǵȈ ȕȍȔ ȉȣȓȐ ȎȍȓȚȣȍ ȖȌȍȎȌȣ, șȍȘȤȋȐ Ȋ țȠȈȝ șȊȍȘȒȈȓȐ, ȒȈȒ ȔȖȓȕȐȐ, Ȉ ȊȖȓȖșȣ șȊȖȉȖȌȕȖ ȕȐșȗȈȌȈȓȐ ȕȈ ȗȓȍȟȐ. ǭȋȖ țȒȘȈȠȈȓȈ ȋȐȘȓȧȕȌȈ, Ȉ ȋȓȈȏȈ ǭȋȖ ȉȣȓȐ ȒȘȈșȕȖȊȈȚȣȔȐ. ǹȊȖȐȔȐ șȓȈȊȕȣȔȐ, ȔȖȋțȟȐȔȐ ȘțȒȈȔȐ, ȌȈȘțȦȡȐȔȐ ȉȍșșȚȘȈȠȐȍ ȊșȍȔț ȔȐȘț, Ƕȕ Ȋȏȧȓșȧ ȏȈ ǪȈșțȒȐ Ȑ șȚȈȓ ȗȈȝȚȈȚȤ ȖȒȍȈȕ, ȗȖȓȤȏțȧșȤ ǴȈȕȌȈȘȖȑ ȒȈȒ ȔțȚȖȊȒȖȑ. ǷȖȋȓȖȡȍȕȕȣȑ ȥȚȐȔ ȗȈȝȚȈȕȤȍȔ, ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȝȖȌȐȓ ȕȈ ȎȐȊȖȗȐșȕțȦ ȋȖȘț ǰȕȌȘȈȕȐȓț. ǺǭDzǹǺ 18 ȕȐȘȔȈȚȝȑȈȔȈȕȈȌ țȌȈȌȝȍȘ ȈȉȝțȌ ȊȐȠȈȔ ȔȈȝȖȓȉȈȕȈȔ ȝȈȓȈȝȈȓȈȝȊȈȔ ȈȋȘȈȚȈȝ șȈȔȉȝȘȈȕȚȈ-ȔȐȕȖȕȔȈȒȈȘȈȝȐ-ȒȈȟȟȝȈȗȈȚ ȚȐȔȐ-ȌȊȐȗȈ-ȋȘȈȝȈ-ȚȐȔȐȕȋȐȓȈȒțȓȈȚ ȕȐȘȔȈȚȝȑȈȔȈȕȈȚ — ȗȈȝȚȈȍȔȖȋȖ; țȌȈȌȝȍȝ — Ȑȏ ȖȒȍȈȕȈ; ȈȉȝțȚ — ȗȖȧȊȐȓșȧ; ȊȐȠȈȔ — ȧȌ; ȔȈȝȈ-țȓȉȈȕȈȔ — ȖȟȍȕȤ șȐȓȤȕȣȑ; ȝȈȓȈȝȈȓȈ- ȈȝȊȈȔ — ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȑ ȝȈȓȈȝȈȓȈ; 151


152 ȈȋȘȈȚȈȝ — șȗȍȘȊȈ; șȈȔȉȝȘȈȕȚȈ — ȔȍȟțȡȐȝșȧ; ȔȐȕȈ — Șȣȉ; țȕȔȈȒȈȘȈ — ȈȒțȓ; ȈȝȐ — ȏȔȍȑ; ȒȈȟȟȝȈȗȈȚ — ȗȖȓȕȖȋȖ ȟȍȘȍȗȈȝ; ȚȐȔȐ — ȒȐȚȈȔȐ; ȌȊȐȗȈ — ȊȖȌȧȕȣȔȐ șȓȖȕȈȔȐ; ȋȘȈȝȈ — ȒȘȖȒȖȌȐȓȈȔȐ; ȚȐȔȐȕȋȐȓȈ — ȒȐȚȈȔȐ, ȗȖȎȐȘȈȦȡȐȔȐ ȌȘțȋȐȝ ȒȐȚȖȊ; ȈȒțȓȈȚ — ȊȏȉțȌȖȘȈȎȍȕȕȖȋȖ. ǶȉȐȚȈȊȠȐȍ Ȋ ȖȒȍȈȕȍ Șȣȉȣ, ȈȒțȓȣ, ȟȍȘȍȗȈȝȐ Ȑ ȏȔȍȐ ȉȣȓȐ ȊșȚȘȍȊȖȎȍȕȣ Ȑ ȕȈȗțȋȈȕȣ. ǶȒȍȈȕ ȉțȠȍȊȈȓ, Ȑ Ȋșȍ ȍȋȖ ȒȘțȗȕȣȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ — ȒȐȚȣ, ȔȖȘșȒȐȍ șȓȖȕȣ, ȒȘȖȒȖȌȐȓȣ Ȑ ȚȐȔȐȕȋȐȓȣ [ȋȐȋȈȕȚșȒȐȍ ȒȐȚȣ, șȗȖșȖȉȕȣȍ ȗȘȖȋȓȖȚȐȚȤ ȖȉȣȟȕȖȋȖ ȒȐȚȈ] — ȊșȗȓȣȓȐ ȕȈ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȤ. ǶȚ ȚȈȒȖȋȖ ȗȈȝȚȈȕȤȧ Ȑȏ ȋȓțȉȐȕ ȖȒȍȈȕȈ șȕȈȟȈȓȈ ȗȖȌȕȧȓșȧ șȔȍȘȚȍȓȤȕȖ ȖȗȈșȕȣȑ ȧȌ — ȝȈȓȈȝȈȓȈ. ǺǭDzǹǺ 19 ȚȈȌ țȋȘȈ-ȊȍȋȈȔ ȌȐȠȐ ȌȐȠȑ țȗȈȘȑ ȈȌȝȖ ȊȐșȈȘȗȈȌ țȚșȈȘȗȈȌ ȈșȈȝȑȈȔ ȈȗȘȈȚȐ ȉȝȐȚȈȝ ȗȘȈȌȎȈ ȌțȌȘțȊțȘ ȈȕȋȈ șȍȠȊȈȘȈ ȈȘȈȒȠȑȈȔȈȕȈȝ ȠȈȘȈȕȈȔ șȈȌȈȠȐȊȈȔ ȚȈȚ — ȚȖ; țȋȘȈ-ȊȍȋȈȔ — șȚȘȈȠȕȖȍ ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȍ (ȧȌȈ); ȌȐȠȐ ȌȐȠȐ — ȗȖȊșȦȌț; țȗȈȘȐ — ȊȊȍȘȝț; ȈȌȝȈȝ — ȊȕȐȏț; ȊȐșȈȘȗȈȚ — ȘȈșȝȖȌȧȡȍȍșȧ; țȚșȈȘȗȈȚ — ȊȖșȝȖȌȧȡȍȍ; ȈșȈȝȑȈȔ — ȕȍșȚȍȘȗȐȔȖ; ȈȗȘȈȚȐ — ȕȍțȌȍȘȎȐȔȖ; ȉȝȐȚȈȝ — ȕȈȗțȋȈȕȕȣȍ; ȗȘȈȌȎȈȝ — ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȌțȌȘțȊțȝ — ȉȘȖșȐȓȐșȤ; ȈȕȋȈ — Ȗ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ; șȈ- ȐȠȊȈȘȈȝ — șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȣȍ ǫȖșȗȖȌȖȔ; ȈȘȈȒȠȑȈȔȈȕȈȝ — ȕȍȏȈȡȐȡȍȕȕȣȍ; ȠȈȘȈȕȈȔ — ȗȖȌ ȏȈȡȐȚț; șȈȌȈȠȐȊȈȔ — Ȓ (șȚȖȗȈȔ) ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. Ƕ ȞȈȘȤ, ȒȖȋȌȈ ȧȌ ȕȈȟȈȓ ȘȈȏȓȐȊȈȚȤșȧ ȊȖ Ȋșȍ șȚȖȘȖȕȣ Ȑ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȋ ȥȚȖȔț ȊȖșȗȘȍȗȧȚșȚȊȖȊȈȚȤ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǹȈȔȐȔ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ (ǹȈȌȈȠȐȊȍ). Ǫ șȐȓȤȕȖȔ Ȑșȗțȋȍ, ȕȍ ȏȕȈȧ ȒȈȒ șȗȈșȚȐșȤ, ȖȕȐ șȚȈȓȐ ȐșȒȈȚȤ ț ȕȍȋȖ ȏȈȡȐȚȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ ȔȖȎȍȚ ȊȖȏȕȐȒȕțȚȤ ȊȖȗȘȖș: «ǭșȓȐ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ țȟȈșȚȊȖȊȈȓ Ȋ ȗȈȝȚȈȕȤȍ ȖȒȍȈȕȈ, ȗȖȟȍȔț Ƕȕ ȊȔȍșȚȍ ș ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ șȗȈșȚȐ Ȋșȍȝ ǹȈȔ, șȚȈȓ ȐșȒȈȚȤ ȏȈȡȐȚȣ ț ǫȖșȗȖȌȈ ǹȈȌȈȠȐȊȣ?» ȀȘȐȓȈ ǴȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ ȌȈȍȚ ȥȚȖȔț ȚȈȒȖȍ ȖȉȢȧșȕȍȕȐȍ: ȘțȌȘȈșȑȈ ȑȈȠȈșȖ 'ȘȚȝȈȑȈ șȊȈȑȈȔ ȊȐȠȕțȘ ȊȐȠȈȔ ȊȐȉȝțȝ ȕȈ șȈȕȌȎȈȝȘȍ șȈȔȈȘȚȝȖ 'ȗȐ ȊȈȑțȔ ȟȖȟȍ ȗȘȈȠȈȕȚȈȑȍ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȘȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȔȖȋ ǹȈȔ șȗȈșȚȐ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȕȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖșȓȈȊȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȓ ȊȣȗȐȚȤ ȊȍșȤ ȧȌ Ȑ ȏȈȌȍȘȎȈȚȤ ȍȋȖ Ȋ ȋȖȘȓȍ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȕȍ șȚȈȓ ȕȐȟȍȋȖ ȌȍȓȈȚȤ ǹȈȔ. ǺǭDzǹǺ 20 ȊȐȓȖȒȑȈ ȚȈȔ ȌȍȊȈ-ȊȈȘȈȔ ȚȘȐ-ȓȖȒȑȈ ȉȝȈȊȈȑȈ ȌȍȊȑȈȉȝȐȔȈȚȈȔ ȔțȕȐȕȈȔ ȈșȐȕȈȔ ȈȌȘȈȊ ȈȗȈȊȈȘȋȈ-ȝȍȚȖș 152


153 ȚȈȗȖ ȌȎțȠȈȕȈȔ șȚțȚȐȉȝȐȝ ȗȘȈȕȍȔțȝ ȊȐȓȖȒȑȈ — țȊȐȌȍȊ; ȚȈȔ — ȍȋȖ; ȌȍȊȈ-ȊȈȘȈȔ — ȓțȟȠȍȋȖ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȚȘȐ-ȓȖȒȑȈȝ — ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ; ȉȝȈȊȈȑȈ — ȘȈȌȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȌȍȊȑȈ — ȊȔȍșȚȍ ș șțȗȘțȋȖȑ (ǩȝȈȊȈȕȐ); ȈȉȝȐȔȈȚȈȔ — ȗȖȟȐȚȈȍȔȖȋȖ; ȔțȕȐȕȈȔ — șȘȍȌȐ ȊȍȓȐȒȐȝ șȊȧȚȣȝ; ȈșȐȕȈȔ — șȐȌȧȡȍȋȖ; ȈȌȘȈț — ȕȈ ȊȍȘȠȐȕȍ ȋȖȘȣ DzȈȑȓȈșȈ; ȈȗȈȊȈȘȋȈ-ȝȍȚȖȝ — șȚȘȍȔȧȡȍȋȖșȧ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ; ȚȈȗȈȝ — ȗȖȌȊȐȎȕȐȟȍșȚȊț; ȌȎțȠȈȕȈȔ — ȗȘȐȕȖșȧȡȍȔț ȘȍȏțȓȤȚȈȚ; șȚțȚȐȉȝȐȝ — ș ȔȖȓȐȚȊȈȔȐ; ȗȘȈȕȍȔțȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ ȗȖȒȓȖȕȐȓȐșȤ. ǷȖȓțȉȖȋȐ ȕȈȠȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȕȈ ȊȍȘȠȐȕȍ ȋȖȘȣ DzȈȑȓȈșȈ, ȋȌȍ Ȗȕ, ȏȈȉȖȚȧșȤ Ȗ ȉȓȈȋȍ Ȋșȍȝ ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ, ȊȖșșȍȌȈȓ șȖ șȊȖȍȑ ȎȍȕȖȑ ǩȝȈȊȈȕȐ. ǭȔț ȗȖȒȓȖȕȧȓȐșȤ ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ, ȎȈȎȌțȡȐȍ ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. ǷȖȓțȉȖȋȐ șȒȓȖȕȐȓȐșȤ ȗȍȘȍȌ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ Ȑ ș ȉȖȓȤȠȐȔ ȗȖȟȚȍȕȐȍȔ ȊȖȏȕȍșȓȐ ȍȔț ȔȖȓȐȚȊȣ. ǺǭDzǹǺ 21 ȠȘȐ-ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȈȑȈ țȟțȝ ȌȍȊȈ-ȌȍȊȈ ȔȈȝȈ-ȌȍȊȈ ȉȝțȚȈȚȔȈȕ ȉȝțȚȈ-ȉȝȈȊȈȕȈ ȚȘȈȝȐ ȕȈȝ ȠȈȘȈȕȈȗȈȕȕȈȔș ȚȘȈȐȓȖȒȑȈ-ȌȈȝȈȕȈȌ ȊȐȠȈȚ ȠȘȐ-ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȈȑȈȝ țȟțȝ — ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ șȒȈȏȈȓȐ; ȌȍȊȈ-ȌȍȊȈ — Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ ǴȈȝȈȌȍȊȈ, ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȔȈȝȈ-ȌȍȊȈ — Ȗ ȊȍȓȐȒȐȑ ȗȖȓțȉȖȋ; ȉȝțȚȈ-ȈȚȔȈȕ — Ȗ ȌțȠȈ Ȋșȍȝ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȔȐȘȈ; ȉȝțȚȈ- ȉȝȈȊȈȕȈ — Ȗ ȗȘȐȕȖșȧȡȐȑ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȍ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ; ȚȘȈȝȐ — șȗȈșȐ; ȕȈȝ — ȕȈș; ȠȈȘȈȕȈ-ȈȗȈȕȕȈȕ — ȗȘȐȠȍȌȠȐȝ ȐșȒȈȚȤ ȏȈȡȐȚȣ ț ȚȊȖȐȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ; ȚȘȈȐȓȖȒȑȈ — ȚȘȐ ȔȐȘȈ; ȌȈȝȈȕȈȚ — șȎȐȋȈȦȡȍȋȖ; ȊȐȠȈȚ — ȖȚ ȧȌȈ. ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ șȒȈȏȈȓȐ: Ƕ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ǴȈȝȈȌȍȊȈ, ǹȊȍȘȝȌțȠȈ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȐșȚȖȟȕȐȒ Ȑȝ șȟȈșȚȤȧ Ȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ. Ǵȣ ȗȘȐȠȓȐ, ȟȚȖȉȣ ȕȈȑȚȐ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ȚȊȖȐȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ. ǴȖȓȐȔ Țȍȉȧ, șȗȈșȐ ȕȈș ȖȚ ȎȋțȟȍȋȖ ȧȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȘȈȏȓȐȊȈȍȚșȧ șȍȑȟȈș ȗȖ ȊșȍȔ ȚȘȍȔ ȔȐȘȈȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǭșȓȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȖȚȊȍȟȈȍȚ ȏȈ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȍ ȔȐȘȈ, ȗȖȟȍȔț ȗȖȓțȉȖȋȐ ȐȡțȚ ț ȕȍȋȖ ȏȈȡȐȚȣ, ȒȖȚȖȘțȦ ȖȉȣȟȕȖ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț? ǩȘȈȝȔȈ șȖȏȐȌȈȍȚ, Ȉ ȀȐȊȈ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚ, ȕȖ ȖȉȈ ȖȕȐ șțȚȤ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȐȔȍȕțȍȔȣȍ ȠȈȒȚȤȧ- ȈȊȍȠȈ-ȈȊȈȚȈȘȈȔȐ . ǶȕȐ ȕȈȌȍȓȍȕȣ ȖșȖȉȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȐșȝȖȌȐȚ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȕȍȏȘȐȔȖ ȗȘȐșțȚșȚȊțȦȡȍȋȖ Ȋ ȒȈȎȌȖȔ Ȑȝ ȌȍȧȕȐȐ. ǷȖȥȚȖȔț, ȒȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȔȖȓȧȚ Ȗ ȏȈȡȐȚȍ, șȓȍȌțȍȚ ȗȖȕȐȔȈȚȤ, ȟȚȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȥȚȐ ȔȖȓȤȉȣ ȖȉȘȈȡȍȕȣ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț, ȐȉȖ ȖȉȣȟȕȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȖȚȊȍȟȈȍȚ ȏȈ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȍ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ȀȐȊȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȐȠȊȈȘ, ȐȓȐ ȊȓȈșȚȍȓȐȕȖȊ, ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȝ ȠȈȒȚȤȧ- ȈȊȍȠȈ-ȈȊȈȚȈȘȈȔȐ . ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȓ ȕȍȔț ȔȖȎȕȖ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ ȒȈȒ Ȓ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȕȈȌȍȓȍȕ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǺǭDzǹǺ 22 ȚȊȈȔ ȥȒȈȝ șȈȘȊȈ-ȌȎȈȋȈȚȈ ȐȠȊȈȘȖ ȉȈȕȌȝȈ-ȔȖȒȠȈȑȖȝ ȚȈȔ ȚȊȈȔ ȈȘȟȈȕȚȐ ȒțȠȈȓȈȝ 153


154 ȗȘȈȗȈȕȕȈȘȚȐ-ȝȈȘȈȔ ȋțȘțȔ ȚȊȈȔ ȥȒȈȝ — Țȣ ȖȌȐȕ (ǫȖșȗȖȌȤ); șȈȘȊȈ-ȌȎȈȋȈȚȈȝ — Ȋșȍȝ (ȚȘȍȝ) ȔȐȘȖȊ; ȐȠȊȈȘȈȝ — ȊȓȈșȚȐȚȍȓȤ; ȉȈȕȌȝȈ-ȔȖȒȠȈȑȖȝ — ȘȈȉșȚȊȈ Ȑ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ; ȚȈȔ — ȚȖȔț; ȚȊȈȔ ȈȘȟȈȕȚȐ — Țȍȉȍ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ; ȒțȠȈȓȈȝ — șȚȘȍȔȧȡȐȍșȧ Ȓ șȟȈșȚȤȦ; ȗȘȈȗȈȕȕȈ-ȈȘȚȐȝȈȘȈȔ — țșȚȘȈȕȧȦȡȍȔț Ȋșȍ ȕȍșȟȈșȚȤȧ ț ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȘȍȌȈȕ; ȋțȘțȔ — ȌȈȦȡȍȔț ȌȖȉȘȣȍ șȖȊȍȚȣ ȗȈȌȠȐȔ ȌțȠȈȔ. Ƕ ȋȖșȗȖȌȐȕ, Țȣ — ȗȘȐȟȐȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖșȚȐ Ȋșȍȝ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ Ȑ Ȑȝ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ, ȐȉȖ ȊșȍȓȍȕȕȈȧ ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖȌȊȓȈșȚȕȈ Țȍȉȍ. Ǻȍ, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȘȈȏȊȐȚȣȔ ȌțȝȖȊȕȣȔ șȖȏȕȈȕȐȍȔ, ȗȖȌȟȐȕȧȦȚșȧ Țȍȉȍ, Ȑ Țȣ ȐȏȉȈȊȓȧȍȠȤ Ȑȝ ȖȚ șȚȘȈȌȈȕȐȑ Ȑ ȌȈȘțȍȠȤ ȐȔ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȗȖȥȚȖȔț Ȕȣ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȍȔșȧ ȗȍȘȍȌ ȚȖȉȖȑ, ȕȈȠ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȥȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȝȘȈȕȐȚ ȔȐȘ Ȑ ȌȈȘțȍȚ ȊșȍȔ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȍ. ǵȖ, ȍșȓȐ ȏȈȡȐȚț Ȑ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ șȓȍȌțȍȚ ȐșȒȈȚȤ ț ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȗȖȟȍȔț ȗȖȓțȉȖȋȐ ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ? ǶȕȐ ȗȖșȚțȗȐȓȐ ȚȈȒ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, șȖȏȌȈȊȈȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȟȍȘȍȏ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ — ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. DzȖȋȌȈ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (14.4), ȟȚȖ Ƕȕ — ȖȚȍȞ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ (ȈȝȈȔ ȉȐȌȎȈ-ȗȘȈȌȈȝ ȗȐȚȈ), ȐȔȍȦȚșȧ Ȋ ȊȐȌț Ȑ ȌȍȑșȚȊȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȟȍȘȍȏ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț. ǷȖȥȚȖȔț ȀȐȊȍ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȕȈȘȈȊȕȍ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ǪȐȠȕț. DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȕȍ șȖȗȘȐȒȈșȈȍȚșȧ ș ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ, Ƕȕ șȖȝȘȈȕȧȍȚ ȖȉȘȈȏ ǪȐȠȕț, Ȉ ȒȖȋȌȈ Ƕȕ ș ȕȍȑ șȖȗȘȐȒȈșȈȍȚșȧ, Ƕȕ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȖȉȘȈȏ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. ǺǭDzǹǺ 23 ȋțȕȈ-ȔȈȑȑȈ șȊȈ-ȠȈȒȚȑȈșȑȈ șȈȘȋȈ-șȚȝȐȚȑ-ȈȗȑȈȑȈȕ ȊȐȉȝȖ ȌȝȈȚșȍ ȑȈȌȈ șȊȈ-ȌȘȐȋ ȉȝțȔȈȕ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȐȠȕț-ȠȐȊȈȉȝȐȌȝȈȔ ȋțȕȈ-ȔȈȑȑȈ — șȖșȚȖȧȡȍȑ Ȑȏ ȚȘȍȝ șȗȖșȖȉȖȊ ȌȍȑșȚȊȐȧ; șȊȈ-ȠȈȒȚȑȈ — ȚȊȖȍȑ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȈșȑȈ — ȥȚȖȋȖ (ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ) ȔȐȘȈ; șȈȘȋȈ-șȚȝȐȚȐ-ȈȗȑȈȑȈȕ — ȚȊȖȘȍȕȐȍ, ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȍ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȍ; ȊȐȉȝȖ — Ȗ ȋȖșȗȖȌȐȕ; ȌȝȈȚșȍ — ȕȖșȐȠȤ; ȑȈȌȈ — ȒȖȋȌȈ; șȊȈ-ȌȘȐȒ — ȧȊȓȧȦȡȐȑ șȍȉȧ; ȉȝțȔȈȕ — Ȗ ȊȍȓȐȒȐȑ; ȉȘȈȝȔȈ-ȊȐȠȕț-ȠȐȊȈȈȉȝȐȌȝȈȔ — ȐȔȍȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. Ƕ ȋȖșȗȖȌȐȕ, Țȣ ȓțȟȍȏȈȘȍȕ Ȑ ȊșȍȔȖȋțȡ. Ǻȣ ȚȊȖȘȐȠȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ș ȗȖȔȖȡȤȦ șȊȖȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ Ȑ, șȖȏȌȈȊȈȧ ȍȋȖ, ȝȘȈȕȧ Ȑ ȘȈȏȘțȠȈȧ, ȗȘȐȕȐȔȈȍȠȤ ȐȔȍȕȈ ǩȘȈȝȔȣ, ǪȐȠȕț Ȑ ǴȈȝȍȠȊȈȘȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȥȚȈ ȔȖȓȐȚȊȈ ȖȉȘȈȡȍȕȈ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț, ȗțȘțȠȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȋ ǹȊȖȐȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȝ, ȐȔȍȕțȍȔȣȝ ȋțȕȈ- ȈȊȈȚȈȘȈȔȐ, ȕȖșȐȚ ȐȔȍȕȈ ǩȘȈȝȔȣ, ǪȐȠȕț Ȑ ǴȈȝȍȠȊȈȘȣ. ǺǭDzǹǺ 24 ȚȊȈȔ ȉȘȈȝȔȈ ȗȈȘȈȔȈȔ ȋțȝȑȈȔ șȈȌ-ȈșȈȌ-ȉȝȈȊȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȔ 154


155 ȕȈȕȈ-ȠȈȒȚȐȉȝȐȘ ȈȉȝȈȚȈș ȚȊȈȔ ȈȚȔȈ ȌȎȈȋȈȌ-ȐȠȊȈȘȈȝ ȚȊȈȔ — Țȣ; ȉȘȈȝȔȈ — ȉȍȏȓȐȟȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ; ȗȈȘȈȔȈȔ — ȊȣșȠȐȑ; ȋțȝȑȈȔ — șȖȒȘȖȊȍȕȕȣȑ; șȈȚ-ȈșȈȚ-ȉȝȈȊȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȔ — ȗȘȐȟȐȕȈ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȐȧ Ȋ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȐ, ȍȋȖ ȗȘȐȟȐȕȈ Ȑ șȓȍȌșȚȊȐȍ; ȕȈȕȈ-ȠȈȒȚȐȉȝȐȝ — ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȕȣȔȐ ȥȕȍȘȋȐȧȔȐ; ȈȉȝȈȚȈȝ — șȐȧȦȡȐȑ; ȚȊȈȔ — Țȣ; ȈȚȔȈ — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ; ȌȎȈȋȈȚ-ȐȠȊȈȘȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. Ǻȣ — ȕȈȟȈȓȖ Ȋșȍȝ ȕȈȟȈȓ, șȊȍȚȖȏȈȘȕȣȑ Ȑ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȣȑ ȉȍȏȓȐȟȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ, ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖ șțȡȍșȚȊțȦȡȐȑ ȒȈȒ ǷȈȘȈȉȘȈȝȔȈȕ. Ǫ șȖȚȊȖȘȍȕȕȖȔ ȚȖȉȖȑ ȔȐȘȍ Țȣ ȗȘȖȧȊȓȧȍȠȤ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȝ ȥȕȍȘȋȐȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȅȚȈ ȔȖȓȐȚȊȈ ȊȖȏȕȖșȐȚșȧ ȉȍȏȓȐȟȕȖȔț ǩȘȈȝȔȈȕț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȍșȚȤ ȕȍ ȟȚȖ ȐȕȖȍ, ȒȈȒ șȐȧȕȐȍ ǷȈȘȈȉȘȈȝȔȈȕȈ. ǷȈȘȈȉȘȈȝȔȈȕ — ȥȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ (ȗȈȘȈȔ ȉȘȈȝȔȈ ȗȈȘȈȔ ȌȝȈȔȈ ȗȈȊȐȚȘȈȔ ȗȈȘȈȔȈȔ ȉȝȈȊȈȕ). DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȒȈȒ ǷȈȘȈȉȘȈȝȔȈȕț, ȚȈȒȖȍ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȖ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. ǺǭDzǹǺ 25 ȚȊȈȔ ȠȈȉȌȈ-ȑȖȕȐȘ ȌȎȈȋȈȌ-ȈȌȐȘ ȈȚȔȈ ȗȘȈȕȍȕȌȘȐȑȈ-ȌȘȈȊȑȈ-ȋțȕȈȝ șȊȈȉȝȈȊȈȝ ȒȈȓȈȝ ȒȘȈȚțȝ șȈȚȑȈȔ ȘȐȚȈȔ ȟȈ ȌȝȈȘȔȈș ȚȊȈȑȑ ȈȒȠȈȘȈȔ ȑȈȚ ȚȘȐ-ȊȘȐȌ-ȈȔȈȕȈȕȚȐ ȚȊȈȔ — Țȣ; ȠȈȉȌȈ-ȑȖȕȐȝ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȑ; ȌȎȈȋȈȚ-ȈȌȐȝ — ȗȘȐȟȐȕȈ ȚȊȖȘȍȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ; ȈȚȔȈ — ȌțȠȈ; ȗȘȈȕȈ — ȎȐȏȕȍȕȕȖȑ șȐȓȖȑ; ȐȕȌȘȐȑȈ — ȟțȊșȚȊȈȔȐ; ȌȘȈȊȑȈ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȥȓȍȔȍȕȚȈȔȐ; ȋțȕȈȝ — ȝȈȘȈȒȚȍȘȐȏțȍȔȈȧ ȚȘȍȔȧ ȋțȕȈȔȐ; șȊȈ- ȉȝȈȊȈȝ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ; ȒȈȓȈȝ — ȊȍȟȕȖȍ ȊȘȍȔȧ; ȒȘȈȚțȝ — ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; șȈȚȑȈȔ — ȐșȚȐȕȈ; ȘȐȚȈȔ — ȗȘȈȊȌȐȊȖșȚȤ; ȟȈ — Ȑ; ȌȝȈȘȔȈȝ — ȚȘȐ ȚȐȗȈ ȘȍȓȐȋȐȐ; ȚȊȈȑȐ — Ȋ Ǻȍȉȍ; ȈȒȠȈȘȈȔ — ȖȔȒȈȘȈ, ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ șȓȖȋ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȚȘȐ-ȊȘȐȚ — șȖșȚȈȊȓȍȕȕȣȑ Ȑȏ ȚȘȍȝ ȏȊțȒȖȊ: «Ȉ», «ț», «Ȕ»; ȈȔȈȕȈȕȚȐ — ȋȖȊȖȘȧȚ. Ƕ ȋȖșȗȖȌȐȕ, Țȣ — ȐșȚȖȟȕȐȒ Ȋșȍȝ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȑ. Ǻȣ — ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȊȖȘȍȕȐȧ, ȎȐȏȕȍȕȕȖȑ șȐȓȣ, ȖȘȋȈȕȖȊ ȟțȊșȚȊ, ȗȧȚȐ șȚȐȝȐȑ, ȚȘȍȝ ȋțȕ Ȑ ȔȈȝȈȚ-ȚȈȚȚȊȣ. Ǻȣ — ȊȍȟȕȖȍ ȊȘȍȔȧ, ȘȍȠȐȔȖșȚȤ Ȑ ȌȊȈ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȕȈȟȈȓȈ, ȐȔȍȕțȍȔȣȝ ȐșȚȐȕȖȑ [șȈȚȤȧ] Ȑ ȗȘȈȊȌȐȊȖșȚȤȦ [ȘȐȚȈ]. Ǻȣ — ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ȖȔȒȈȘȣ, șȖșȚȖȧȡȍȑ Ȑȏ ȚȘȍȝ ȏȊțȒȖȊ «Ȉ-ț-Ȕ». ǺǭDzǹǺ 26 ȈȋȕȐȘ ȔțȒȝȈȔ Țȍ 'ȒȝȐȓȈ-ȌȍȊȈȚȈȚȔȈ ȒȠȐȚȐȔ ȊȐȌțȘ ȓȖȒȈ-ȉȝȈȊȈȕȋȝȘȐ-ȗȈȕȒȈȌȎȈȔ ȒȈȓȈȔ ȋȈȚȐȔ Țȍ 'ȒȝȐȓȈ-ȌȍȊȈȚȈȚȔȈȕȖ ȌȐȠȈȠ ȟȈ ȒȈȘȕȈț ȘȈșȈȕȈȔ ȌȎȈȓȍȠȈȔ ȈȋȕȐȝ — ȖȋȖȕȤ; ȔțȒȝȈȔ — țșȚȈ; Țȍ — ȚȊȖȐ; ȈȒȝȐȓȈ-ȌȍȊȈȚȈ-ȈȚȔȈ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȧ Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȒȠȐȚȐȔ — ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȤ ȏȍȔȕȖȋȖ ȠȈȘȈ; ȊȐȌțȝ — ȏȕȈȦȚ; ȓȖȒȈ-ȉȝȈȊȈ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȔȐȘȖȊ; ȈȕȋȝȘȐ-ȗȈȕȒȈȌȎȈȔ — (ȚȊȖȐ) ȓȖȚȖșȕȣȍ 155


156 șȚȖȗȣ; ȒȈȓȈȔ — ȊȘȍȔȧ; ȋȈȚȐȔ — ȌȊȐȎȍȕȐȍ; Țȍ — ȚȊȖȍ; ȈȒȝȐȓȈ-ȌȍȊȈȚȈ-ȈȚȔȈȕȈȝ — șȖȌȍȘȎȈȡȍȋȖ Ȋ șȍȉȍ Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȌȐȠȈȝ — Ȋșȍ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ; ȟȈ — Ȑ; ȒȈȘȕȈț — (ȚȊȖȐ) țȠȐ; ȘȈșȈȕȈȔ — ȊȒțș; ȌȎȈȓȈ-ȐȠȈȔ — ȗȖȓțȉȖȋ, ȊȓȈșȚȊțȦȡȐȑ ȕȈȌ ȊȖȌȕȖȑ șȜȍȘȖȑ. Ƕ ȖȚȍȞ Ȋșȍȝ ȗȓȈȕȍȚ, ȔțȌȘȍȞȈȔ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ȖȋȖȕȤ — ȥȚȖ ȚȊȖȐ țșȚȈ, ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȤ ȏȍȔȓȐ — ȚȊȖȐ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ, ȊȍȟȕȖȍ ȊȘȍȔȧ șțȚȤ ȚȊȖȐ ȌȊȐȎȍȕȐȧ, șȚȖȘȖȕȣ șȊȍȚȈ — țȠȐ, Ȉ ǪȈȘțȕȈ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȊȖȌ, — ȚȊȖȑ ȧȏȣȒ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȠȘțȚȐ-ȔȈȕȚȘȈȝ șȒȈȏȈȕȖ: ȈȋȕȐȝ șȈȘȊȈ-ȌȍȊȈȚȈȝ — «ǶȋȖȕȤ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȖȊȖȒțȗȕȖșȚȤȦ Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ». ǨȋȕȐ — ȥȚȖ țșȚȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǨȋȕȐ, Ȗȋȕȧ, ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ Ȋșȍ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȍ ȌȈȘȣ. ǺǭDzǹǺ 27 ȕȈȉȝȐȘ ȕȈȉȝȈș Țȍ ȠȊȈșȈȕȈȔ ȕȈȉȝȈșȊȈȕ șțȘȑȈȠ ȟȈ ȟȈȒȠțȔȠȐ ȌȎȈȓȈȔ șȔȈ ȘȍȚȈȝ ȗȈȘȈȊȈȘȈȚȔȈȠȘȈȑȈȕȈȔ ȚȈȊȈȚȔȈ șȖȔȖ ȔȈȕȖ ȌȑȈțȘ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȠȐȘȈș Țȍ ȕȈȉȝȐȝ — ȗțȗȖȒ; ȕȈȉȝȈȝ — ȕȍȉȖ; Țȍ — ȚȊȖȑ; ȠȊȈșȈȕȈȔ — ȌȣȝȈȕȐȍ; ȕȈȉȝȈșȊȈȕ — ȊȖȏȌțȝ; șțȘȑȈȝ ȟȈ — Ȉ ȚȈȒȎȍ șȖȓȕȞȍ; ȟȈȒȠțȔȠȐ — ȋȓȈȏȈ; ȌȎȈȓȈȔ — ȊȖȌȣ; șȔȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȘȍȚȈȝ — șȍȔȧ; ȗȈȘȈ-ȈȊȈȘȈ-ȈȚȔȈ-ȈȠȘȈȑȈȕȈȔ — ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ Ȋșȍȝ șțȡȍșȚȊ, ȖȚ ȔȈȓȈ ȌȖ ȊȍȓȐȒȈ; ȚȈȊȈ — ȚȊȖȍ; ȈȚȔȈ — »ȇ»; șȖȔȈȝ — ȓțȕȈ; ȔȈȕȈȝ — țȔ; ȌȑȈțȝ — ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȕȣȍ șȐșȚȍȔȣ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — Ȗ ȋȖșȗȖȌȐȕ; ȠȐȘȈȝ — ȋȖȓȖȊȈ; Țȍ — ȚȊȖȧ. Ƕ ȋȖșȗȖȌȐȕ, ȕȍȉȖ — ȥȚȖ ȚȊȖȑ ȗțȗȖȒ, ȊȖȏȌțȝ — ȚȊȖȍ ȌȣȝȈȕȐȍ, șȖȓȕȞȍ — ȚȊȖȐ ȋȓȈȏȈ, Ȉ ȊȖȌȈ — ȚȊȖȍ șȍȔȧ. Ǻȣ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȊȣșȠȐȝ Ȑ ȕȐȏȠȐȝ. ǩȖȋ ȓțȕȣ — ȚȊȖȑ țȔ, Ȉ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ — ȚȊȖȧ ȋȖȓȖȊȈ. ǺǭDzǹǺ 28 ȒțȒȠȐȝ șȈȔțȌȘȈ ȋȐȘȈȑȖ 'șȚȝȐ-șȈȕȋȝȈ ȘȖȔȈȕȐ șȈȘȊȈțȠȈȌȝȐ-ȊȐȘțȌȝȈș Țȍ ȟȝȈȕȌȈȔșȐ șȈȒȠȈȚ ȚȈȊȈ șȈȗȚȈ ȌȝȈȚȈȊȈș ȚȘȈȑȐ-ȔȈȑȈȚȔȈȕ ȝȘȐȌȈȑȈȔ șȈȘȊȈ-ȌȝȈȘȔȈȝ ȒțȒȠȐȝ — ȎȐȊȖȚ; șȈȔțȌȘȈȝ — ȖȒȍȈȕȣ; ȋȐȘȈȑȈȝ — ȋȖȘȣ; ȈșȚȝȐ — ȒȖșȚȍȑ; șȈȕȋȝȈȝ — șȖȟȓȍȕȍȕȐȧ; ȘȖȔȈȕȐ — ȊȖȓȖșȒȐ ȕȈ Țȍȓȍ; șȈȘȊȈ — Ȋșȍȝ; ȈțȠȈȌȝȐ — ȚȘȈȊ; ȊȐȘțȌȝȈȝ — ȘȖșȚȒȐ; Țȍ — ȚȊȖȐ; ȟȝȈȕȌȈȔșȐ — ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ; șȈȒȠȈȚ — ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ; ȚȈȊȈ — ȚȊȖȐ; șȈȗȚȈ — șȍȔȤ; ȌȝȈȚȈȊȈȝ — ȖȉȖȓȖȟȒȐ ȚȍȓȈ; ȚȘȈȑȐȔȈȑȈ-ȈȚȔȈȕ — Ȗ Ǻȣ, ȊȖȗȓȖȡȈȦȡȐȑ ȚȘȐ ǪȍȌȣ; ȝȘȐȌȈȑȈȔ — șȍȘȌȞȍ; șȈȘȊȈ-ȌȝȈȘȔȈȝ — Ȋșȍ ȊȐȌȣ ȘȍȓȐȋȐȐ. Ƕ ȋȖșȗȖȌȐȕ, Țȣ — ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȚȘȍȝ ǪȍȌ. ǹȍȔȤ ȖȒȍȈȕȖȊ — ȥȚȖ ȚȊȖȑ ȎȐȊȖȚ, Ȉ ȋȖȘȣ — ȚȊȖȐ ȒȖșȚȐ. Ǿȍȓȍȉȕȣȍ ȚȘȈȊȣ, ȓȐȈȕȣ Ȑ ȘȈșȚȍȕȐȧ — ȥȚȖ ȚȊȖȐ ȊȖȓȖșȣ, ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ȋȈȧȚȘȐ, — șȍȔȤ ȖȉȖȓȖȟȍȒ ȚȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ, Ȉ ȊȍȌȐȟȍșȒȈȧ ȘȍȓȐȋȐȧ — șȈȔȖ ȚȊȖȍ șȍȘȌȞȍ. ǺǭDzǹǺ 29 156


157 ȔțȒȝȈȕȐ ȗȈȕȟȖȗȈȕȐȠȈȌȈș ȚȈȊȍȠȈ ȑȈȐș ȚȘȐȔȠȈȌ-ȈȠȚȖȚȚȈȘȈ-ȔȈȕȚȘȈ-ȊȈȘȋȈȝ ȑȈȚ ȚȈȟ ȟȝȐȊȈȒȝȑȈȔ ȗȈȘȈȔȈȚȔȈ-ȚȈȚȚȊȈȔ ȌȍȊȈ șȊȈȑȈȔ-ȌȎȑȖȚȐȘ ȈȊȈșȚȝȐȚȐș Țȍ ȔțȒȝȈȕȐ — ȓȐȞȈ; ȗȈȕȟȈ — ȗȧȚȤ; țȗȈȕȐȠȈȌȈȝ — ȘȈȏȌȍȓȖȊ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȣ; ȚȈȊȈ — ȚȊȖȐ; ȐȠȈ — Ȗ ȋȖșȗȖȌȐȕ; ȑȈȐȝ — ȒȖȚȖȘȣȔȐ; ȚȘȐȔȠȈȚ-ȈȠȚȈ-țȚȚȈȘȈ-ȔȈȕȚȘȈȊȈȘȋȈȝ — șȖȉȘȈȕȐȍ ȚȘȐȌȞȈȚȐ ȊȖșȤȔȐ ȊȈȎȕȍȑȠȐȝ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȕȚȘ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȈȧ; ȚȈȚ — ȚȈ; ȠȐȊȈ-ȈȒȝȑȈȔ — ȕȈȏȣȊȈȍȔȈȧ ȀȐȊȖȑ; ȗȈȘȈȔȈȚȔȈ-ȚȈȚȚȊȈȔ — ȐșȚȐȕȈ, șțȡȕȖșȚȤ ȒȖȚȖȘȖȑ — ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ; ȌȍȊȈ — Ȗ ȋȖșȗȖȌȐȕ; șȊȈȑȈȔ- ȌȎȑȖȚȐȝ — șȈȔȖȖȟȍȊȐȌȕȖȍ; ȈȊȈșȚȝȐȚȐȝ — ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ; Țȍ — ȚȊȖȍ. Ƕ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ, ȗȧȚȤ ȋȓȈȊȕȣȝ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȋȐȔȕȖȊ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȣ ȗȧȚȤȦ ȚȊȖȐȔȐ ȓȐȒȈȔȐ, Ȑȏ țșȚ ȒȖȚȖȘȣȝ ȐȏȖȠȓȐ ȚȘȐȌȞȈȚȤ ȊȖșȍȔȤ șȈȔȣȝ ȏȕȈȔȍȕȐȚȣȝ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȕȚȘ. Ǻȍȉȧ șȓȈȊȧȚ, ȕȈȏȣȊȈȧ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ, Ȑ Țȣ ȐȏȓțȟȈȍȠȤ ȧȘȒȖȍ șȐȧȕȐȍ. Ǻȣ ȏȈȕȐȔȈȍȠȤ ȔȍșȚȖ ǪȣșȠȍȑ ǰșȚȐȕȣ, ȐȏȊȍșȚȕȖȑ ȗȖȌ ȐȔȍȕȍȔ ǷȈȘȈȔȈȚȔȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȧȚȤ ȋȐȔȕȖȊ, Ȗ ȒȖȚȖȘȣȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȥȚȖ: 1) ȗțȘțȠȈ, 2) ȈȝȋȖȘȈ, 3) șȈȌȑȖȌȎȈȚȈ, 4) ȊȈȔȈȌȍȊȈ Ȑ 5) ȐȠȈȕȈ . ȅȚȐ ȗȧȚȤ ȔȈȕȚȘ ȊȝȖȌȧȚ Ȋ ȟȐșȓȖ ȚȘȐȌȞȈȚȐ ȊȖșȤȔȐ ȖșȖȉȣȝ ȔȈȕȚȘ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐȏȖȠȓȐ Ȑȏ țșȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ; ȗȖȥȚȖȔț ȍȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȀȐȊȖȑ ȐȓȐ ǴȈȝȈȌȍȊȖȑ. ǬȘțȋȈȧ ȗȘȐȟȐȕȈ, ȗȖ ȒȖȚȖȘȖȑ ȍȋȖ ȐȔȍȕțȦȚ ȀȐȊȖȑ, ȚȖ ȍșȚȤ «ȊșȍȉȓȈȋȐȔ», ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȗȕ ȐȏȓțȟȈȍȚ șȐȧȕȐȍ, ȗȖȌȖȉȕȖ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț, ǷȈȘȈȔȈȚȔȍ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȣȔ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, Ȗȕ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȒȈȒ ǭȋȖ ȗȘȧȔȖȑ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȤ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ ȔȈȕȚȘȍ: ȗȈȚȐȔ ȊȐȠȊȈșȑȈȚȔȍȠȊȈȘȈȔ ȠȈȠȊȈȚȈȔ ȠȐȊȈȔ ȈȟȑțȚȈȔ. ǻ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ ȔȕȖȋȖ ȐȔȍȕ, ȕȖ ȚȘȐ Ȑȏ ȕȐȝ — ǴȈȝȍȠȊȈȘȈ, ȀȐȊȈ Ȑ ǨȟȤȦȚȈ — ȖșȖȉȍȕȕȖ ȏȕȈȟȐȔȣ. ǺǭDzǹǺ 30 ȟȝȈȑȈ ȚȊ ȈȌȝȈȘȔȖȘȔȐȠț ȑȈȐȘ ȊȐșȈȘȋȖ ȕȍȚȘȈ-ȚȘȈȑȈȔ șȈȚȚȊȈ-ȘȈȌȎȈș-ȚȈȔȈȔșȐ șȈȕȒȝȑȈȚȔȈȕȈȝ ȠȈșȚȘȈ-ȒȘȐȚȈș ȚȈȊȍȒȠȈ ȟȝȈȕȌȖȔȈȑȖ ȌȍȊȈ ȘȐȠȐȝ ȗțȘȈȕȈȝ ȟȝȈȑȈ — ȚȍȕȤ; Țț — ȕȖ; ȈȌȝȈȘȔȈ-țȘȔȐȠț — Ȋ ȊȖȓȕȈȝ ȉȍȏȉȖȎȐȧ, ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ ȒȈȔȈ, ȒȘȖȌȝȈ, ȓȖȉȝȈ Ȑ ȔȖȝȈ; ȑȈȐȝ — ȒȖȚȖȘȣȔȐ; ȊȐșȈȘȋȈȝ — ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȐȍ ȚȊȖȘȍȕȐȧ; ȕȍȚȘȈ-ȚȘȈȑȈȔ — ȚȘȐ ȋȓȈȏȈ; șȈȚȚȊȈ — ȉȓȈȋȖșȚȤ; ȘȈȌȎȈȝ — șȚȘȈșȚȤ; ȚȈȔȈȔșȐ — ȚȤȔȈ; șȈȕȒȝȑȈ-ȈȚȔȈȕȈȝ — ȐșȚȖȟȕȐȒȐ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȣ; ȠȈșȚȘȈ — ȗȐșȈȕȐȑ; ȒȘȐȚȈȝ — ȚȊȖȘȞȈ; ȚȈȊȈ — Țȍȉȧ; ȐȒȠȈ — ȊȏȋȓȧȌ; ȟȝȈȕȌȈȝ-ȔȈȑȈȝ — șȖșȚȖȧȡȐȑ Ȑȏ șȚȐȝȖȊ ǪȍȌ; ȌȍȊȈ — Ȗ ȋȖșȗȖȌȐȕ; ȘȐȠȐȝ — Ȋșȧ ȊȍȌȐȟȍșȒȈȧ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȈ; ȗțȘȈȕȈȝ — ǷțȘȈȕȣ, ȌȖȗȖȓȕȍȕȐȍ ǪȍȌ. Ƕ ȊȓȈȌȣȒȈ, ȚȊȖȧ ȚȍȕȤ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȒȈȒ ȉȍȏȉȖȎȐȍ, ȗȖȘȖȎȌȈȦȡȍȍ ȉȖȋȖȕȍȕȈȊȐșȚȕȐȒȖȊ ȘȈȏȕȖȋȖ ȚȖȓȒȈ. ǺȘȐ ȋțȕȣ ȗȘȐȘȖȌȣ — ȉȓȈȋȖșȚȤ, șȚȘȈșȚȤ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖ — ȥȚȖ ȚȘȐ ȚȊȖȐȝ ȋȓȈȏȈ. Ǩ Ȋșȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȗȐșȈȕȐȧ, șȖȌȍȘȎȈȡȐȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ șȚȐȝȖȊ, ȐșȝȖȌȧȚ Ȑȏ Țȍȉȧ, ȐȉȖ Ȑȝ ȚȊȖȘȞȣ șȖȏȌȈȓȐ Ȑȝ ȓȐȠȤ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ Țȣ ȖȌȈȘȐȓ Ȑȝ șȊȖȐȔ ȊȏȋȓȧȌȖȔ. 157


158 ǺǭDzǹǺ 31 ȕȈ Țȍ ȋȐȘȐ-ȚȘȈȒȝȐȓȈ-ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȊȐȘȐȕȟȈ-ȊȈȐȒțȕȚȝȈ-șțȘȍȕȌȘȈ-ȋȈȔȑȈȔ ȌȎȑȖȚȐȝ ȗȈȘȈȔ ȑȈȚȘȈ ȘȈȌȎȈș ȚȈȔȈȠ ȟȈ șȈȚȚȊȈȔ ȕȈ ȑȈȌ ȉȘȈȝȔȈ ȕȐȘȈșȚȈ-ȉȝȍȌȈȔ ȕȈ — ȕȍ; Țȍ — Țȍȉȧ; ȋȐȘȐ-ȚȘȈ — ȞȈȘȧ ȋȖȘ; ȈȒȝȐȓȈ-ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈ — Ȋșȍȝ, ȒȚȖ ȕȈȌȏȐȘȈȍȚ ȏȈ ȘȈȏȓȐȟȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ; ȊȐȘȐȕȟȈ — ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ; ȊȈȐȒțȕȚȝȈ — ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț; șțȘȈ- ȐȕȌȘȈ — ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș; ȋȈȔȑȈȔ — ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ; ȌȎȑȖȚȐȝ — șȐȧȕȐȍ; ȗȈȘȈȔ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ; ȑȈȚȘȈ — ȋȌȍ; ȘȈȌȎȈȝ — ȋțȕȈ șȚȘȈșȚȐ; ȚȈȔȈȝ ȟȈ — Ȑ ȋțȕȈ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ; șȈȚȚȊȈȔ — ȋțȕȈ ȉȓȈȋȖșȚȐ; ȕȈ — ȕȍ; ȑȈȚ ȉȘȈȝȔȈ — ȒȖȚȖȘȣȑ ȍșȚȤ ȉȍȏȓȐȟȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ; ȕȐȘȈșȚȈ-ȉȝȍȌȈȔ — ȚȖȚ, Ȋ ȒȖȔ ȕȍȚ ȘȈȏȓȐȟȐȧ ȔȍȎȌț ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ Ȑ ȓȦȌȤȔȐ. Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ ǫȐȘȐȠȈ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȉȍȏȓȐȟȕȖȍ șȐȧȕȐȍ ǩȘȈȝȔȈȕȈ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȖȉȡȍȋȖ ș ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ — ȉȓȈȋȖșȚȤȦ, șȚȘȈșȚȤȦ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖȔ, — ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȐ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ ȕȍșȗȖșȖȉȕȣ ȖșȖȏȕȈȚȤ ȍȋȖ ȐȓȐ ȌȈȎȍ ȗȖȕȧȚȤ, ȋȌȍ ȖȕȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ. ȅȚȖ șȐȧȕȐȍ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȖ ȌȈȎȍ Ȍȓȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț Ȑ ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș ǴȈȝȍȕȌȘȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǩȘȈȝȔȈȌȎȤȖȚȐ — ȥȚȖ șȐȧȕȐȍ, ȐșȝȖȌȧȡȍȍ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ» (5.40) șȒȈȏȈȕȖ: ȑȈșȑȈ ȗȘȈȉȝȈ ȗȘȈȉȝȈȊȈȚȖ ȌȎȈȋȈȌ-ȈȕȌȈ-ȒȖȚȐȒȖȚȐȠȊ ȈȠȍȠȈ-ȊȈșțȌȝȈȌȐ-ȊȐȉȝțȚȐ-ȉȝȐȕȕȈȔ ȚȈȌ ȉȘȈȝȔȈ ȕȐȠȒȈȓȈȔ ȈȕȈȕȚȈȔ ȈȠȍȠȈ-ȉȝțȚȈȔ ȋȖȊȐȕȌȈȔ ȈȌȐ-ȗțȘțȠȈȔ ȚȈȔ ȈȝȈȔ ȉȝȈȌȎȈȔȐ «ȇ ȗȖȒȓȖȕȧȦșȤ ǫȖȊȐȕȌȍ, ȗȘȍȌȊȍȟȕȖȔț ȊșȍȔȖȋțȡȍȔț ǫȖșȗȖȌț. ǶșȓȍȗȐȚȍȓȤȕȖȍ șȐȧȕȐȍ ǭȋȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȚȍȓȈ — ȥȚȖ ȉȍȏȓȐȟȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ, ȈȉșȖȓȦȚȕȣȑ, ȊșȍȖȉȢȍȔȓȦȡȐȑ Ȑ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȣȑ; Ȑȏ ȕȍȋȖ ȗȖȧȊȓȧȦȚșȧ ȔȐȓȓȐȖȕȣ Ȋșȍȓȍȕȕȣȝ ș ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȔȐ ȗȓȈȕȍȚȈȔȐ, ȒȈȎȌȈȧ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȈȌȍȓȍȕȈ ȖșȖȉȣȔȐ, ȕȍȗȖȊȚȖȘȐȔȣȔȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ». ǽȖȚȧ ȉȍȏȓȐȟȕȈȧ ȐȗȖșȚȈșȤ ǨȉșȖȓȦȚȈ — ȥȚȖ șȊȍȚ, ȐșȝȖȌȧȡȐȑ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǫȖșȗȖȌț ȕȍȚ ȕțȎȌȣ ǹȈȔȖȔț ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗȉ ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȈȝ, ȎȈȎȌțȡȐȝ ȊȖȑȚȐ Ȋ ȉȘȈȝȔȈȌȎȤȖȚȐ . DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȍ» (9.4): ȔȈȑȈ ȚȈȚȈȔ ȐȌȈȔ șȈȘȊȈȔ ȌȎȈȋȈȌ ȈȊȑȈȒȚȈ-ȔțȘȚȐȕȈ — «Ǫ ǹȊȖȍȑ ȉȍȏȓȐȟȕȖȑ ȐȗȖșȚȈșȐ ȇ ȗȘȖȕȐȏȣȊȈȦ ǹȖȉȖȑ ȊșȦ ȊșȍȓȍȕȕțȦ». ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȈȊȑȈȒȚȈ-ȔțȘȚȐ, ȐȓȐ ȉȍȏȓȐȟȕȈȧ ȐȗȖșȚȈșȤ DzȘȐȠȕȣ, ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȑ ǭȋȖ ȥȕȍȘȋȐȐ. ǴȈȑȧȊȈȌȐ, ȔȍȟȚȈȦȡȐȍ șȓȐȚȤșȧ ș șȐȧȕȐȍȔ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ. ǴȈȕȚȘȣ, Ȗ ȒȖȚȖȘȣȝ ȋȖȊȖȘȐȓȖșȤ Ȋ ȌȊȈȌȞȈȚȤ ȌȍȊȧȚȖȔ ȚȍȒșȚȍ, ȕȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȔțȒȝȈȕȐ ȗȈȕȟȖȗȈȕȐȠȈȌȈș ȚȈȊȍȠȈ . ǷȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȔȈȑȧȊȈȌȐ ȖȟȍȕȤ șȍȘȤȍȏȕȖ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȥȚȐȔ ȔȈȕȚȘȈȔ . ǪȖȚ Ȑȝ ȗȍȘȍȟȍȕȤ: 1) ȚȈȚ ȗțȘțȠȈȑȈ ȊȐȌȔȈȝȍ ȠȈȕȚȑȈȐ, 2) ȔȈȝȈ-ȌȍȊȈȑȈ ȌȝȐȔȈȝȐ ȊȐȌȑȈȑȈȐ, 3) ȚȈȕ ȕȖ ȘțȌȘȈȝ ȗȘȈȚȐȠȚȝȈȑȈȐ, 4) ȗȘȈȟȖȌȈȑȈȚ ȌȝȘȐȚȑȈȐ, 5) ȈȋȝȖȘȍȉȝȑȈș ȚȈȔȈ- , 6) ȈȚȝȈ ȋȝȖȘȍȉȝȑȖ ȔȖȝȈ- , 7) ȈȋȝȖȘȍȉȝȑȖ ȘȈȒȠȈ- , 8) ȈȋȝȖȘȈȚȈȘȍȉȝȑȖ ȕȐȌȘȈ- , 9) șȈȘȊȍȉȝȑȈȝ șȈȘȊȈȊȑȈȌȝȑȈȐ, 10) șȈȘȊȈ- șȈȘȊȍȉȝȑȖ ȔȘȐȚȑȈȊȍ, 11) ȕȈȔȈș Țȍ 'șȚț ȒȠțȌȝȈ- , 12) ȘțȌȘȈȘțȗȍȉȝȑȈș ȚȘȐȠȕȈ- , 13) ȊȈȔȈȌȍȊȈȑȈ ȘȈȌȎȈ- , 14) ȌȎȑȍȠȚȝȈȑȈ șȊȈȝȈ- , 15) ȠȘȍȠȚȝȈȑȈ ȘȈȚȑȈȐ, 16) ȘțȌȘȈȑȈ ȒȈȓȑȈȕȑȈȐ, 17) ȒȈȓȈȑȈ ȒȈȔȈ- , 18) ȒȈȓȈȊȐȒȈȘȈȕȈȑȈ șȈȕȌȝȐȕȑȈȐ, 19) ȉȈȓȈ-ȊȐȒȈȘȈȕȈȑȈ ȒȘȐȑȈ- , 20) ȉȈȓȈȑȈ ȊȘȐȌȌȝȑȈȐ, 21) 158


159 ȉȈȓȈȟȟȝȈȑȈ- , 22) ȗȘȈȔȈȚȝȈȕȈȑȈ ȌȝȈȚȘȑȈȐ, 23) șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈ-ȌȈȔȈȕȈȑȈ ȉȝȘȈȔȈȕȑȈȐ, 24) ȔȈȕȈȝ-ȠȖȠȐȕȑȈȐ, 25) țȕȔȈȕȈȑȈ ȌȎȊȈȘȈ- , 26) ȠȈȌȑȖȌȎȈȚȈȔ ȗȘȈȗȈȌȑȈȔȐ șȐȌȌȝȑȈȐ, 27) șȈȌȑȖȌȎȈȚȈȑȈ ȊȈȐ ȕȈȔȈȝ ȘȐȌȌȝȑȈȐ, 28) ȉȝȈȊȍ ȌȐȚȑȈȐ, 29) ȈȉȝȈȊȍ ȓȈȒȠȔȑȈȐ, 30) ȕȈȚȐȉȝȈȊȍ ȔȍȌȝȈ- , 31) ȉȝȈȌȎȈșȊȈ ȔȈȔ ȒȈȕȚȑȈȐ, 32) ȉȝȈȊȈ șȊȈȌȝȈ-, 33) țȌȉȝȈȊȈȑȈ ȗȘȈȉȝȈ-, 34) ȐȠȈȕȈȝ șȈȘȊȈ- ȊȐȌȑȈȕȈȔ ȠȈȠȐȕȑȈȐ, 35) ȐȠȊȈȘȈȝ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȈȉȝȈȑȈ-ȌȈ- , 36) ȉȘȈȝȔȈȌȝȐȗȈȚȐȘ ȉȘȈȝȔȈȕȖȌȝȐȗȈȚȐȘ ȉȘȈȝȔȈȕ ȉȘȈȝȔȍȠȚȈ-ȌȈ, 37) ȠȐȊȖ Ȕȍ ȈșȚț ȔȈȘȐȟȑȈȐ, 38) șȈȌȈȠȐȊȈȝ ȌȎȊȈȓȐȕȑȈȐ. ǩȍȏȓȐȟȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔ Ȍȓȧ Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȘȈȊȐȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȔȐȘȖȔ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȍȓȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, ǫȖșȗȖȌȈ ǰȕȌȘȣ Ȑ ȌȈȎȍ Ȍȓȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ȅȚȖ, ȒȖȕȍȟȕȖ, ȕȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȕȍ ȊșȍȊȍȌțȡ. Ƕȕ ȊșȍȊȍȌțȡ, ȕȖ ǭȔț ȗȘȖșȚȖ ȕȍȚ ȕțȎȌȣ ȏȕȈȚȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ǭȋȖ ȊȍȏȌȍșțȡȍȑ ȥȒșȗȈȕșȐȐ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ», ȟȚȖ, ȝȖȚȧ Ȋșȍ șțȡȍȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǭȋȖ ȗȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍȔ (ȔȈȑȈ ȚȈȚȈȔ ȐȌȈȔ șȈȘȊȈȔ), ǭȔț ȕȍ ȕțȎȕȖ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ ȖȉȖ ȊșȍȔ ǹȈȔȖȔț (ȕȈ ȟȈȝȈȔ ȚȍȠȊ ȈȊȈșȚȝȐȚȈȝ); Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ șțȡȍșȚȊțȦȚ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȐ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ǰȕȌȘȈ. ǺǭDzǹǺ 32 ȒȈȔȈȌȝȊȈȘȈ-ȚȘȐȗțȘȈ-ȒȈȓȈȋȈȘȈȌȑ-ȈȕȍȒȈȉȝțȚȈ-ȌȘțȝȈȝ ȒȠȈȗȈȑȈȚȈȝ șȚțȚȈȑȍ ȕȈ ȚȈȚ Țȍ ȑȈș ȚȊ ȈȕȚȈ-ȒȈȓȈ ȐȌȈȔ ȈȚȔȈ-ȒȘȐȚȈȔ șȊȈ-ȕȍȚȘȈȊȈȝȕȐ-șȗȝțȓȐȕȋȈ-ȠȐȒȝȈȑȈ ȉȝȈșȐȚȈȔ ȕȈ ȊȍȌȈ ȒȈȔȈ-ȈȌȝȊȈȘȈ — ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȘȈȌȐ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ (ȕȈȗȖȌȖȉȐȍ ǬȈȒȠȈ-ȧȋȤȐ, ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȋȖ ǬȈȒȠȍȑ); ȚȘȐȗțȘȈ — ȌȍȔȖȕȈ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǺȘȐȗțȘȈ; ȒȈȓȈȋȈȘȈ — DzȈȓȈȋȈȘȣ; ȈȌȐ — Ȑ ȗȘȖȟȐȝ; ȈȕȍȒȈ — ȔȕȖȋȐȔ; ȉȝțȚȈȌȘțȝȈȝ — ȌȖșȚȈȊȓȧȦȡȐȝ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȈ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ; ȒȠȈȗȈȑȈȚȈȝ — țȕȐȟȚȖȎȈȦȡȍȋȖ; șȚțȚȈȑȍ — Ȋ ȔȖȓȐȚȊȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȚȈȚ — ȚȖ; Țȍ — Ȗ Țȍȉȍ; ȑȈȝ Țț — ȕȖ ȒȖȚȖȘȣȑ; ȈȕȚȈ-ȒȈȓȍ — ȊȖ ȊȘȍȔȧ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ; ȈȚȔȈ-ȒȘȐȚȈȔ — ȐȔ șȈȔȐȔ șȖȏȌȈȕȕȣȑ; șȊȈ- ȕȍȚȘȈ — șȊȖȐȝ ȋȓȈȏ; ȊȈȝȕȐ-șȗȝțȓȐȕȋȈȠȐȒȝȈȑȈ — ȐșȒȘȈȔȐ Ȑ ȧȏȣȒȈȔȐ ȗȓȈȔȍȕȐ; ȉȝȈșȐȚȈȔ — șȗȈȓȍȕȕȣȑ; ȕȈ ȊȍȌȈ — ȕȍ ȏȕȈȍȚ. DzȖȋȌȈ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȊȘȍȔȧ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ, ȐșȒȘȣ Ȑ ȧȏȣȒȐ ȗȓȈȔȍȕȐ, ȊȣȘȣȊȈȦȡȐȍșȧ Ȑȏ ȚȊȖȐȝ Ȗȟȍȑ, ȖȉȘȈȡȈȦȚ ȊȍșȤ ȔȐȘ Ȋ ȗȘȈȝ. ǵȖ Țȣ ȌȈȎȍ ȕȍ ȏȈȌțȔȣȊȈȍȠȤșȧ ȕȈȌ ȚȍȔ, ȒȈȒ ȥȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ. Ǫ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ ȟȚȖ Țȍȉȍ șȚȖȐȚ ȘȈșșȚȘȖȐȚȤ ȧȋȤȦ, ȗȘȖȊȖȌȐȔțȦ ǬȈȒȠȍȑ, ȐșȗȍȗȍȓȐȚȤ ǺȘȐȗțȘȈșțȘț ȐȓȐ ȗȘȖȋȓȖȚȐȚȤ ȧȌ ȒȈȓȈȒțȚț? ǷȖȌȖȉȕȣȍ ȌȍȧȕȐȧ ȕȍȓȤȏȧ ȌȈȎȍ țȗȖȔȐȕȈȚȤ Ȋ ȖȉȘȈȡȍȕȕȣȝ Ȓ Țȍȉȍ ȔȖȓȐȚȊȈȝ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǭșȓȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȌȈȎȍ șȈȔȣȔ ȊȍȓȐȒȐȔ șȊȖȐȔ ȗȖȌȊȐȋȈȔ ȕȍ ȗȘȐȌȈȍȚ ȖșȖȉȖȋȖ ȏȕȈȟȍȕȐȧ, ȘȈȏȊȍ ȚȘțȌȕȖ ȍȔț ȉțȌȍȚ ȖȉȍȏȊȘȍȌȐȚȤ ȧȌ, ȗȖȓțȟȐȊȠȐȑșȧ ȗȘȐ ȗȈȝȚȈȕȤȍ ȖȒȍȈȕȈ? ǺȈȒ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȋ șȊȖȐȝ ȔȖȓȐȚȊȈȝ ȕȈȔȍȒȕțȓȐ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ șȗȈșȚȐ Ȑȝ ȖȚ ȧȌȈ ȒȈȓȈȒțȚȈ, ȘȈȏȓȐȊȈȊȠȍȋȖșȧ ȗȖ Ȋșȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǺǭDzǹǺ 33 ȑȍ ȚȊ ȈȚȔȈ-ȘȈȔȈ-ȋțȘțȉȝȐȘ ȝȘȐȌȐ ȟȐȕȚȐȚȈȕȋȝȘȐȌȊȈȕȌȊȈȔ ȟȈȘȈȕȚȈȔ țȔȈȑȈ ȚȈȗȈșȈȉȝȐȚȈȗȚȈȔ 159


160 ȒȈȚȚȝȈȕȚȈ țȋȘȈ-ȗȈȘțȠȈȔ ȕȐȘȈȚȈȔ ȠȔȈȠȈȕȍ Țȍ ȕțȕȈȔ țȚȐȔ ȈȊȐȌȈȔș ȚȈȊȈ ȝȈȚȈ-ȓȈȌȎȌȎȈȝ ȑȍ — ȒȖȚȖȘȣȍ; Țț — ȕȖ; ȈȚȔȈ-ȘȈȔȈ-ȋțȘțȉȝȐȝ — ȚȍȔȐ, ȒȚȖ ȗȘȐȠȍȓ Ȓ șȈȔȖȗȖȏȕȈȕȐȦ Ȑ ȒȚȖ șȟȐȚȈȍȚșȧ ȌțȝȖȊȕȣȔȐ țȟȐȚȍȓȧȔȐ ȔȐȘȈ; ȝȘȐȌȐ — Ȋ șȍȘȌȞȍ; ȟȐȕȚȐȚȈ-ȈȕȋȝȘȐȌȊȈȕȌȊȈȔ — ȌȊȍ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ, ȗȘȍȌȔȍȚ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȐȧ; ȟȈȘȈȕȚȈȔ — ȌȊȐȎțȡȐȍșȧ; țȔȈȑȈ — ș ǻȔȖȑ, ȚȊȖȍȑ șțȗȘțȋȖȑ; ȚȈȗȈșȈ ȈȉȝȐȚȈȗȚȈȔ — ȖȉȘȍȚȈȍȔȣȍ ȗțȚȍȔ ȈșȒȍȏȣ Ȑ ȗȖȒȈȧȕȐȧ; ȒȈȚȚȝȈȕȚȍ — ȝțȓȧȚ; țȋȘȈ-ȗȈȘțȠȈȔ — ȋȘțȉȣȍ; ȕȐȘȈȚȈȔ — ȊșȍȋȌȈ; ȠȔȈȠȈȕȍ — Ȋ ȔȍșȚȍ șȖȎȎȍȕȐȧ ȚȘțȗȖȊ; Țȍ — ȖȕȐ; ȕțȕȈȔ — Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ; țȚȐȔ — ȌȍȧȕȐȧ; ȈȊȐȌȈȕ — ȕȍ ȏȕȈȦȡȐȍ; ȚȈȊȈ — ȚȊȖȐ; ȝȈȚȈȓȈȌȎȌȎȈȝ — ȉȍșșȚȣȌȕȣȍ. ǪȍȓȐȒȐȍ ȌțȠȐ, ȟȍȘȗȈȦȡȐȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ Ȋ șȍȉȍ Ȑ ȊȖȏȊȍȡȈȦȡȐȍ ȐșȚȐȕț ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔ ȊșȍȋȖ ȔȐȘȈ, ȕȍȗȘȍșȚȈȕȕȖ ȘȈȏȔȣȠȓȧȦȚ Ȗ ȚȊȖȐȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ Ȑ ȉȍȘȍȎȕȖ ȝȘȈȕȧȚ Ȑȝ Ȋ șȍȘȌȞȍ. Ǻȍ Ȏȍ, ȒȚȖ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȕȈȍȚ Ȗ ȚȊȖȐȝ ȈșȒȍȚȐȟȍșȒȐȝ ȗȖȌȊȐȋȈȝ, țȊȐȌȍȊ ȘȧȌȖȔ ș ȚȖȉȖȑ ȉȖȋȐȕȦ ǻȔț, ȗȖ ȖȠȐȉȒȍ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ Țȍȉȧ ȏȈ șȓȈșȚȖȓȦȉȞȈ, Ȉ ȏȈȔȍȚȐȊ, ȒȈȒ Țȣ ȉȘȖȌȐȠȤ șȘȍȌȐ ȖșȚȈȕȒȖȊ șȖȎȎȍȕȕȣȝ Țȍȓ, ȌțȔȈȦȚ, ȟȚȖ Țȣ șȚȘȈȠȍȕ Ȑ ȔșȚȐȚȍȓȍȕ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȚȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȗȘȖșȚȖ ȉȍșșȖȊȍșȚȕȣ. ǰȔ ȕȍ ȌȈȕȖ ȗȖșȚȐȟȤ ȚȊȖȐ ȌȍȧȕȐȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ — ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ Ȑȏ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ (ȊȈȐȠȕȈȊȈȕȈȔ ȑȈȚȝȈ ȠȈȔȉȝțȝ) . Ǫ ȠȈșȚȘȈȝ șȒȈȏȈȕȖ: ȊȈȑȠȕȈȊȍȘȈ ȒȘȐȑȈ-ȔțȌȘȈ ȊȐȌȎȕȍ ȕȈ ȉțȌȎȝȈȑȈ — ȌȈȎȍ șȈȔȣȍ țȔȕȣȍ ȓȦȌȐ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȗȖȕȧȚȤ ȌȍȧȕȐȧ ȊȈȑȠȕȈȊȈ, ȚȈȒȖȋȖ ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ. Ǻȍ, ȒȚȖ ȖȌȍȘȎȐȔ ȗȖȝȖȚȤȦ Ȑ ȋȕȍȊȖȔ, ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȖșȚȐȟȤ ȊȍȓȐȟȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȍȋȖ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȖȔ țȘȖȊȕȍ. ǪȖ Ȋșȍȝ ȌȍȑșȚȊȐȧȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȉȣȟȕȖ ȊȣȏȊȈȕȣ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍȔ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȖșȚȈȍȚșȧ ȈȚȔȈȘȈȔȖȑ . ǷȖȥȚȖȔț ȗȘȖșȚȣȔ șȔȍȘȚȕȣȔ ȕȍ șȚȖȐȚ ȌȈȎȍ ȗȣȚȈȚȤșȧ ȗȖȕȧȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț Ȑ ȍȋȖ ȌȍȧȕȐȧ. dzȦȉȖȑ, ȒȚȖ ȖșȔȍȓȐȊȈȍȚșȧ ȖșțȎȌȈȚȤ ȀȐȊț ȏȈ ȍȋȖ ȗȖșȚțȗȒȐ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȉȍșșȖȊȍșȚȕȣȔ ȋȓțȗȞȖȔ. ǺǭDzǹǺ 34 ȚȈȚ ȚȈșȑȈ Țȍ șȈȌ-ȈșȈȚȖȝ ȗȈȘȈȚȈȝ ȗȈȘȈșȑȈ ȕȈȕȌȎȈȝ șȊȈȘțȗȈ-ȋȈȔȈȕȍ ȗȘȈȉȝȈȊȈȕȚȐ ȉȝțȔȕȈȝ ȉȘȈȝȔȈȌȈȑȈȝ ȒȐȔ țȚȈ șȈȔșȚȈȊȈȕȍ ȊȈȑȈȔ Țț ȚȈȚ-șȈȘȋȈ-șȈȘȋȈ-ȊȐȠȈȑȈ ȈȗȐ ȠȈȒȚȐ-ȔȈȚȘȈȔ ȚȈȚ — ȗȖȥȚȖȔț; ȚȈșȑȈ — ȥȚȖȋȖ; Țȍ — ȚȊȖȍȋȖ; șȈȚ-ȈșȈȚȖȝ — ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȌȊȐȎțȡȐȝșȧ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȝ; ȗȈȘȈȚȈȝ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ; ȗȈȘȈșȑȈ — ȚȘțȌȕȖ ȗȖșȚȐȎȐȔȖȋȖ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȕȌȎȈȝ — ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ; șȊȈȘțȗȈ-ȋȈȔȈȕȍ — Ȋ ȗȖșȚȐȎȍȕȐȐ ȚȊȖȍȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȗȘȈȉȝȈȊȈȕȚȐ — ȔȖȋțȚ; ȉȝțȔȕȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȍ; ȉȘȈȝȔȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ȚȈȒȐȍ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȒȐȔ țȚȈ — ȟȚȖ (ȋȖȊȖȘȐȚȤ); șȈȔșȚȈȊȈȕȍ — Ȋ ȊȖȏȕȍșȍȕȐȐ ȔȖȓȐȚȊ; ȊȈȑȈȔ Țț — ȕȖ Ȕȣ; ȚȈȚ — ȚȖȚ (Ȗȕ); șȈȘȋȈ-șȈȘȋȈ- ȊȐȠȈȑȈȝ — șȖȚȊȖȘȍȕȕȣȍ ȚȍȔ, ȒȖȋȖ șȖȚȊȖȘȐȓ (Ȗȕ); ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȠȈȒȚȐ-ȔȈȚȘȈȔ — ȕȈșȒȖȓȤȒȖ ȊȖȏȔȖȎȕȖ. ǬȈȎȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȗȖȌȖȉȕȣȍ ǫȖșȗȖȌț ǩȘȈȝȔȍ, ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȕȧȚȤ ȚȊȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȐȉȖ Țȣ ȗȘȍȉȣȊȈȍȠȤ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ ȊșȍȋȖ ȌȊȐȎțȡȍȋȖșȧ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȖȋȖ Ȋ ȚȊȖȘȍȕȐȐ. ǷȖșȒȖȓȤȒț Țȣ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔ, ȒȚȖ ȔȖȎȍȚ ȊȖȏȕȍșȚȐ ȌȖșȚȖȑȕȣȍ Țȍȉȧ ȔȖȓȐȚȊȣ? ȅȚȖ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ. ǿȚȖ Ȏȍ ȌȖ ȕȈș, ȚȖ Ȋșȍ Ȕȣ — ȚȊȖȘȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ 160


161 Ȑ ȗȖȚȖȔț ȚȖȎȍ ȕȍșȗȖșȖȉȕȣ ȊȖȏȌȈȚȤ Țȍȉȍ ȌȖȓȎȕȖȍ, ȕȖ, ȚȈȒ ȐȓȐ ȐȕȈȟȍ, Ȋ ȔȍȘț ȕȈȠȐȝ șȐȓ Ȕȣ ȊȣȘȈȏȐȓȐ Țȍȉȍ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ. ǺǭDzǹǺ 35 ȥȚȈȚ ȗȈȘȈȔ ȗȘȈȗȈȠȑȈȔȖ ȕȈ ȗȈȘȈȔ Țȍ ȔȈȝȍȠȊȈȘȈ ȔȘȐȌȈȕȈȑȈ ȝȐ ȓȖȒȈșȑȈ ȊȑȈȒȚȐș Țȍ 'ȊȑȈȒȚȈ-ȒȈȘȔȈȕȈȝ ȥȚȈȚ — ȥȚȖ; ȗȈȘȈȔ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ; ȗȘȈȗȈȠȑȈȔȈȝ — ȊȐȌȐȔ; ȕȈ — ȕȍ; ȗȈȘȈȔ — ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ; Țȍ — Țȍȉȍ; ȔȈȝȈ- ȐȠȊȈȘȈ — Ȗ ȊȍȓȐȒȐȑ ȊȓȈșȚȐȚȍȓȤ; ȔȘȐȌȈȕȈȑȈ — ȊȖ ȐȔȧ șȟȈșȚȤȧ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȓȖȒȈșȑȈ — ȔȐȘȈ; ȊȑȈȒȚȐȝ — ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȍ; Țȍ — ȚȊȖȍ; ȈȊȑȈȒȚȈ-ȒȈȘȔȈȕȈȝ — ȚȖȋȖ, ȟȤȐ ȌȍȧȕȐȧ ȕȍ ȊȍȌȖȔȣ ȕȐȒȖȔț. ǺȊȖȧ ȐșȚȐȕȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ, Ȗ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ Ȑȏ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȑ, ȖșȚȈȍȚșȧ Ȍȓȧ ȕȈș ȏȈȋȈȌȒȖȑ. Ǵȣ ȊȐȌȐȔ ȓȐȠȤ, ȟȚȖ ȖȌȕȖ ȚȊȖȍ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ ȌȈȘȐȚ ȒȈȎȌȖȔț șȟȈșȚȤȍ. Ǫșȍ ȖșȚȈȓȤȕȖȍ Ȋ ȚȊȖȐȝ ȌȍȧȕȐȧȝ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȖ. ȅȚȖ Ȋșȍ, ȟȚȖ Ȕȣ ȔȖȎȍȔ ȏȕȈȚȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȖȏȕȖșȧ ȥȚȐ ȔȖȓȐȚȊȣ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȗȖȓțȉȖȋȐ șȚȘȍȔȐȓȐșȤ șȌȍȓȈȚȤ ȍȔț ȗȘȐȧȚȕȖȍ, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ ȐȏȉȈȊȐȓ Ȑȝ ȖȚ ȖȗȈșȕȖșȚȐ, ȒȖȚȖȘțȦ ȚȈȐȓ Ȋ șȍȉȍ ȧȌ ȝȈȓȈȝȈȓȈ . Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (7.20) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȒȈȔȈȐș ȚȈȐș ȚȈȐȘ ȝȘȐȚȈ-ȌȎȕȈȕȈȝ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ 'ȕȑȈ- ȌȍȊȈȚȈȝ — Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ ȓȍȓȍȦȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȒȐȍ-ȚȖ ȎȍȓȈȕȐȧ Ȑ ȝȖȚȧȚ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ Ȑȝ, ȌȖȉȐȊȠȐșȤ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȐ Țȍȝ, ȒȖȔț ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ. ǷȖȓțȉȖȋȈȔ ȖȉȣȟȕȖ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ Ȑȏ ȒȖȘȣșȚȕȣȝ ȗȖȉțȎȌȍȕȐȑ. ǺǭDzǹǺ 36 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȚȈȌ-ȊȐȒȠȑȈ ȊȑȈșȈȕȈȔ ȚȈșȈȔ ȒȘȐȗȈȑȈ ȉȝȘȐȠȈ-ȗȐȌȐȚȈȝ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈ-șțȝȘȐȌ ȌȍȊȈ ȐȌȈȔ ȈȝȈ șȈȚȐȔ ȗȘȐȑȈȔ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȚȈȚ — ȥȚȖ (ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ); ȊȐȒȠȑȈ — țȊȐȌȍȊ; ȊȑȈșȈȕȈȔ — ȖȗȈșȕȖȍ; ȚȈșȈȔ — Ȑȝ (ȗȖȓțȉȖȋȖȊ); ȒȘȐȗȈȑȈ — Ȑȏ ȔȐȓȖșȍȘȌȐȧ; ȉȝȘȐȠȈ-ȗȐȌȐȚȈȝ — ȊȍșȤȔȈ ȖȋȖȘȟȍȕȕȣȑ; șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈ-șțȝȘȐȚ — ȌȘțȋ ȊșȍȔ șțȡȍșȚȊȈȔ; ȌȍȊȈȝ — ǴȈȝȈȌȍȊȈ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; ȈȝȈ — șȒȈȏȈȓ; șȈȚȐȔ — ǹȈȚȐȌȍȊȐ; ȗȘȐȑȈȔ — (șȊȖȍȑ) ȌȖȘȖȋȖȑ șțȗȘțȋȍ. ȀȘȐȓȈ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȎȍȓȈȍȚ ȌȖȉȘȈ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. DzȖȋȌȈ Ȗȕ țȊȐȌȍȓ, ȟȚȖ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȊșȚȘȍȊȖȎȍȕȣ ȘȈȏȓȐȊȠȐȔșȧ ȗȖȊșȦȌț ȧȌȖȔ, Ȗȕ ȗȘȍȐșȗȖȓȕȐȓșȧ ȋȓțȉȖȒȖȋȖ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ Ȑ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ șȊȖȍȑ ȊȍȟȕȖȑ șțȗȘțȋȍ ǹȈȚȐ. ǺǭDzǹǺ 37 ȠȘȐ-ȠȐȊȈ țȊȈȟȈ ȈȝȖ ȉȈȚȈ ȉȝȈȊȈȕȑ ȥȚȈȚ 161


162 ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ ȗȈȠȑȈ ȊȈȐȠȈșȈȔ ȒȠȐȘȖȌȈ-ȔȈȚȝȈȕȖȌȉȝțȚȈȚ ȒȈȓȈȒțȚȈȌ țȗȈșȚȝȐȚȈȔ ȠȘȐ-ȠȐȊȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀȐȊȈ șȒȈȏȈȓ; ȈȝȖ ȉȈȚȈ — Ȗ, ȒȈȒ ȗȍȟȈȓȤȕȖ; ȉȝȈȊȈȕȐ — ǩȝȈȊȈȕȐ, ȎȍȕȈ ȔȖȧ; ȥȚȈȚ — ȥȚȖ (ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ); ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ — ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȗȈȠȑȈ — ȊȏȋȓȧȕȐ; ȊȈȐȠȈșȈȔ — ȖȗȈșȕȖȍ; ȒȠȐȘȈ-țȌȈ — ǴȖȓȖȟȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ; ȔȈȚȝȈȕȈțȌȉȝțȚȈȚ — ȊȖȏȕȐȒȠȍȋȖ ȖȚ ȗȈȝȚȈȕȤȧ; ȒȈȓȈȒțȚȈȚ — ȖȚ ȧȌȈ; țȗȈșȚȝȐȚȈȔ — ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ șȒȈȏȈȓ: ǬȖȘȖȋȈȧ ǩȝȈȊȈȕȐ, ȗȖșȔȖȚȘȐ, Ȋ ȒȈȒȖȑ ȖȗȈșȕȖșȚȐ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ Ȑȏ-ȏȈ ȧȌȈ, ȗȖȧȊȐȊȠȍȋȖșȧ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȈȝȚȈȕȤȧ ǴȖȓȖȟȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ. ǺǭDzǹǺ 38 ȈșȈȔ ȗȘȈȕȈ-ȗȈȘȐȗșțȕȈȔ ȊȐȌȝȍȑȈȔ ȈȉȝȈȑȈȔ ȝȐ Ȕȍ ȥȚȈȊȈȕ ȝȐ ȗȘȈȉȝȖȘ ȈȘȚȝȖ ȑȈȌ ȌȐȕȈ-ȗȈȘȐȗȈȓȈȕȈȔ ȈșȈȔ — Ȑȝ (ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ); ȗȘȈȕȈ-ȗȈȘȐȗșțȕȈȔ — ȉȖȘȦȡȐȝșȧ ȏȈ șȖȝȘȈȕȍȕȐȍ ȎȐȏȕȐ; ȊȐȌȝȍȑȈȔ — ȚȈ, ȟȚȖ ȌȖȓȎȕȈ ȉȣȚȤ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȈ; ȈȉȝȈȑȈȔ — ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȤ; ȝȐ — ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ; Ȕȍ — ȔȕȖȦ; ȥȚȈȊȈȕ — ȕȈșȚȖȓȤȒȖ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȗȘȈȉȝȖȝ — ȋȖșȗȖȌȐȕȈ; ȈȘȚȝȈȝ — ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ; ȑȈȚ — ȟȚȖ; ȌȐȕȈ-ȗȈȘȐȗȈȓȈȕȈȔ — ȏȈȡȐȚȈ șȚȘȈȎȌțȡȍȋȖ (ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ). ȇ ȖȉȧȏȈȕ ȏȈȡȐȡȈȚȤ Ȋșȍȝ, ȒȚȖ ȉȖȘȍȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ ȏȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ. ǯȈȡȐȚȈ șȚȘȈȎȌțȡȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ — ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȣȑ ȌȖȓȋ ȋȖșȗȖȌȐȕȈ. ǺǭDzǹǺ 39 ȗȘȈȕȈȐȝ șȊȈȐȝ ȗȘȈȕȐȕȈȝ ȗȈȕȚȐ șȈȌȝȈȊȈȝ ȒȠȈȕȈ-ȉȝȈȕȋțȘȈȐȝ ȉȈȌȌȝȈ-ȊȈȐȘȍȠț ȉȝțȚȍȠț ȔȖȝȐȚȍȠȊ ȈȚȔȈ-ȔȈȑȈȑȈ ȗȘȈȕȈȐȝ — ȎȐȏȕȧȔȐ; șȊȈȐȝ — șȊȖȐȔȐ; ȗȘȈȕȐȕȈȝ — ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȗȈȕȚȐ — ȏȈȡȐȡȈȦȚ; șȈȌȝȈȊȈȝ — ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ; ȒȠȈȕȈ-ȉȝȈȕȋțȘȈȐȝ — ȊȘȍȔȍȕȕȣȔȐ; ȉȈȌȌȝȈȊȈȐȘȍȠț — ȊȘȈȎȌțȦȡȐȝ ȉȍȏ ȕțȎȌȣ; ȉȝțȚȍȠț — șȘȍȌȐ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȔȖȝȐȚȍȠț — ȊȊȍȌȍȕȕȣȝ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ; ȈȚȔȈ-ȔȈȑȈȑȈ — ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ ǫȖșȗȖȌȈ. ǪȊȍȌȍȕȕȣȍ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȓȦȌȐ ȕȍȗȘȍșȚȈȕȕȖ ȊȘȈȎȌțȦȚ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ. ǵȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȗȖȘȖȑ ȌȈȎȍ ȘȐșȒțȧ șȊȖȍȑ ȉȘȍȕȕȖȑ ȎȐȏȕȤȦ, șȚȈȘȈȦȚșȧ șȗȈșȚȐ Ȑȝ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǺȈȒȖȊȈ ȗȘȐȘȖȌȈ ȊȈȑȠȕȈȊȈ. ǷȈȘȈ-ȌțȝȒȝȈ-ȌțȝȒȝȐ: ȊȈȑȠȕȈȊț ȊșȍȋȌȈ ȉȖȓȤȕȖ ȊȐȌȍȚȤ, ȒȈȒ șȚȘȈȌȈȦȚ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ. ǰȕȈȟȍ ȍȔț ȕȍ ȉȣȓȖ ȉȣ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ țȟȐȚȤ Ȑȝ, ȒȈȒ ȖȉȘȍșȚȐ șȟȈșȚȤȍ. Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ ȓȦȌȐ ȊșȍȋȌȈ ȊȘȈȎȌțȦȚ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ. ǷȖȥȚȖȔț Ȑȝ ȎȐȏȕȤ ȕȈȏȣȊȈȦȚ șȈȔșȈȘȈ-ȌȈȊȈȕȈȓȈ — ȓȍșȕȣȔ 162


163 ȗȖȎȈȘȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ șȈȔ ȗȖ șȍȉȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ȍȋȖ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȐ Ȋ ȞȍȗȐ ȗȈȘȈȔȗȈȘȣ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ șȚȈȘȈȦȚșȧ șȗȈșȚȐ ȓȦȌȍȑ ȖȚ ȖȗȈșȕȖșȚȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȖȉȘȈȏȈ ȎȐȏȕȐ. ǺȈȒȖȊ ȌȖȓȋ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȐȌțȡȐȝ ȗȖ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȐȝ Ȓ ǸțȌȘȈ- șȈȔȗȘȈȌȈȍ . ǹțȡȍșȚȊțȍȚ ȟȍȚȣȘȍ șȈȔȗȘȈȌȈȐ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ, Ȑ ǸțȌȘȈ-șȈȔȗȘȈȌȈȧ — ȖȌȕȈ Ȑȏ ȕȐȝ, ȐȉȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ (ǸțȌȘȈ) șȟȐȚȈȍȚșȧ ȓțȟȠȐȔ Ȑȏ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ (ȊȈȐȠȕȈȊȈȕȈȔ ȑȈȚȝȈ ȠȈȔȉȝțȝ) . ǰ ȚȖ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȒȈȒ Ȕȣ țȊȐȌȐȔ, ȘȈȌȐ ȉȓȈȋȈ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ ȊȣȗȐȓ ȊȍșȤ ȧȌ, ȓțȟȠȍȍ ȚȖȔț ȌȖȒȈȏȈȚȍȓȤșȚȊȖ. ǺǭDzǹǺ 40 ȗțȔșȈȝ ȒȘȐȗȈȑȈȚȖ ȉȝȈȌȘȍ șȈȘȊȈȚȔȈ ȗȘȐȑȈȚȍ ȝȈȘȐȝ ȗȘȐȚȍ ȝȈȘȈț ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ ȗȘȐȑȍ 'ȝȈȔ șȈȟȈȘȈȟȈȘȈȝ ȚȈșȔȈȌ ȐȌȈȔ ȋȈȘȈȔ ȉȝțȕȌȎȍ ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ șȊȈșȚȐȘ ȈșȚț Ȕȍ ȗțȔșȈȝ — ȟȍȓȖȊȍȒȈ; ȒȘȐȗȈȑȈȚȈȝ — ȌȍȓȈȦȡȍȋȖ ȌȖȉȘȖ; ȉȝȈȌȘȍ — Ȗ ȕȍȎȕȈȧ ǩȝȈȊȈȕȐ; șȈȘȊȈ-ȈȚȔȈ — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ; ȗȘȐȑȈȚȍ — șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȌȖȊȖȓȍȕ; ȝȈȘȐȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȗȘȐȚȍ — ȒȖȋȌȈ ȌȖȊȖȓȍȕ; ȝȈȘȈț — ǽȈȘȐ, ǪșȍȊȣȠȕȐȑ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ — dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȗȘȐȑȍ — ȘȈȌțȦșȤ; ȈȝȈȔ — ȧ; șȈ-ȟȈȘȈ-ȈȟȈȘȈȝ — ȊȔȍșȚȍ ș ȌȊȐȎțȡȐȔȐșȧ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȔȐ (șțȡȍșȚȊȈȔȐ); ȚȈșȔȈȚ — ȗȖȥȚȖȔț; ȐȌȈȔ — ȥȚȖȚ; ȋȈȘȈȔ — ȧȌ; ȉȝțȕȌȎȍ — ȊȣȗȤȦ; ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ — ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; șȊȈșȚȐȝ — ȉȓȈȋȖ; ȈșȚț — ȌȈ ȉțȌȍȚ; Ȕȍ — ȔȖȍ. Ƕ ǩȝȈȊȈȕȐ, ȔȖȧ ȊȖȏȓȦȉȓȍȕȕȈȧ ȎȍȕȈ! dzȦȉȖȑ, ȒȚȖ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȘȈȌȐ ȉȓȈȋȈ ȌȘțȋȐȝ, ȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȉȖȓȤȠȖȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț ǽȈȘȐ. Ǩ ȒȖȋȌȈ ȌȖȊȖȓȍȕ ǫȖșȗȖȌȤ, ȌȖȊȖȓȍȕ Ȑ ȧ, Ȑ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ. ǷȖȏȊȖȓȤ Ȏȍ Ȕȕȍ ȊȣȗȐȚȤ ȥȚȖȚ ȧȌ, ȟȚȖȉȣ ȖșȟȈșȚȓȐȊȐȚȤ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǺǭDzǹǺ 41 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȥȊȈȔ ȈȔȈȕȚȘȑȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȉȝȈȊȈȕȐȔ ȊȐȠȊȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȝ ȚȈȌ ȊȐȠȈȔ ȌȎȈȋȌȝțȔ ȈȘȍȉȝȍ ȗȘȈȉȝȈȊȈ-ȌȎȕȈȕȊȈȔȖȌȈȚȈ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȈȔȈȕȚȘȑȈ — ȖȉȘȈȚȐȊȠȐșȤ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȉȝȈȊȈȕȐȔ — ǩȝȈȊȈȕȐ; ȊȐȠȊȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȝ — ȎȍȓȈȦȡȐȑ ȌȖȉȘȈ ȊșȍȔț ȔȐȘț; ȚȈȚ ȊȐȠȈȔ — ȚȖȚ ȧȌ; ȌȎȈȋȌȝțȔ — ȗȖȋȓȖȡȈȚȤ; ȈȘȍȉȝȍ — ȕȈȟȈȓ; ȗȘȈȉȝȈȊȈ- ȌȎȕȈ — (ǩȝȈȊȈȕȐ) ȏȕȈȦȡȈȧ ȔȖȡȤ (ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ); ȈȕȊȈȔȖȌȈȚȈ — ȗȖȏȊȖȓȐȓȈ. ȀȘȐȓȈ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǹȒȈȏȈȊ ȥȚȖ șȊȖȍȑ șțȗȘțȋȍ ǩȝȈȊȈȕȐ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȈȟȈȓ ȗȐȚȤ ȧȌ, Ȉ ȖȕȈ, ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȏȕȈȧ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȕȍ șȚȈȓȈ ȍȔț ȗȘȍȗȧȚșȚȊȖȊȈȚȤ. ǺǭDzǹǺ 42 163


164 ȚȈȚȈȝ ȒȈȘȈȚȈȓȐ-ȒȘȐȚȑȈ ȊȑȈȗȐ ȝȈȓȈȝȈȓȈȔ ȊȐȠȈȔ ȈȉȝȈȒȠȈȑȈȕ ȔȈȝȈ-ȌȍȊȈȝ ȒȘȐȗȈȑȈ ȉȝțȚȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȝ ȚȈȚȈȝ — ȚȖȋȌȈ; ȒȈȘȈȚȈȓȐ-ȒȘȐȚȑȈ — ȕȈȉȘȈȊ Ȋ ȓȈȌȖȕȤ; ȊȑȈȗȐ — ȊșȍȗȘȖȕȐȒȈȦȡȐȑ; ȝȈȓȈȝȈȓȈȔ — ȝȈȓȈȝȈȓȈ; ȊȐȠȈȔ — ȧȌ; ȈȉȝȈȒȠȈȑȈȚ — ȗȘȖȋȓȖȚȐȓ; ȔȈȝȈ-ȌȍȊȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȒȘȐȗȈȑȈ — Ȑȏ ȔȐȓȖșȚȐ; ȉȝțȚȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȝ — ȎȍȓȈȦȡȐȑ ȉȓȈȋȈ ȊșȍȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. ǷȖȚȖȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȗȖȓȕȣȑ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ ȒȖ ȊșȍȔ Ȑ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȋȖȚȖȊȣȑ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȕȈ ȉȓȈȋȖ ȔȐȘȈ, șȖȉȘȈȓ ȊȍșȤ ȧȌ Ȋ ȓȈȌȖȕȤ Ȑ ȊȣȗȐȓ ȍȋȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȖȚȧ ȧȌȈ ȉȣȓȖ ȚȈȒ ȔȕȖȋȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȘȈȏȓȐȊȈȓșȧ ȗȖ Ȋșȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ șȐȓȖȑ șȊȖȍȋȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ țȔȍȕȤȠȐȓ ȍȋȖ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ Ȑ șȖȉȘȈȓ ȊȍșȤ ȧȌ Ȋ șȊȖȍȑ ȓȈȌȖȕȐ. Ǵȣ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȌȘȈȎȈȚȤ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ. Ƕȕ ȔȖȎȍȚ ȌȍȓȈȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȗȖȎȍȓȈȍȚ, ȕȖ Țȍ, ȒȚȖ ȗȣȚȈȍȚșȧ ȍȔț ȗȖȌȘȈȎȈȚȤ, ȒțȘȧ ȋȈȕȌȎț (ȔȈȘȐȝțȈȕț) Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȧȌȖȊȐȚȣȍ șȕȈȌȖȉȤȧ, ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ ȋțȉȧȚ șȍȉȧ. ǺǭDzǹǺ 43 ȚȈșȑȈȗȐ ȌȈȘȠȈȑȈȔ ȈșȈ șȊȈ-ȊȐȘȑȈȔ ȌȎȈȓȈ-ȒȈȓȔȈȠȈȝ ȑȈȟ ȟȈȒȈȘȈ ȋȈȓȍ ȕȐȓȈȔ ȚȈȟ ȟȈ șȈȌȝȖȘ ȊȐȉȝțȠȈȕȈȔ ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ (ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ); ȈȗȐ — ȚȈȒȎȍ; ȌȈȘȠȈȑȈȔ ȈșȈ — ȗȖȒȈȏȈȓ; șȊȈ-ȊȐȘȑȈȔ — șȊȖȦ șȐȓț; ȌȎȈȓȈ-ȒȈȓȔȈȠȈȝ — ȧȌ, ȗȖȧȊȐȊȠȐȑșȧ Ȑȏ ȊȖȌ; ȑȈȚ — ȟȚȖ; ȟȈȒȈȘȈ — șȌȍȓȈȓ; ȋȈȓȍ — ȕȈ ȋȖȘȓȍ; ȕȐȓȈȔ — șȐȕȍȍ; ȚȈȚ — ȚȖ; ȟȈ — Ȑ; șȈȌȝȖȝ — șȊȧȚȣȝ; ȊȐȉȝțȠȈȕȈȔ — țȒȘȈȠȍȕȐȍ. ȇȌ, ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ Ȑȏ ǴȖȓȖȟȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ, șȓȖȊȕȖ Ȋ ȖȚȔȍșȚȒț ȏȈ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ ȗȘȖȧȊȐȓ șȊȖȦ șȐȓț Ȑ ȖșȚȈȊȐȓ ȕȈ Ƞȍȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ șȐȕȦȦ ȗȖȓȖșț. ǶȌȕȈȒȖ ȚȍȗȍȘȤ ȥȚț ȗȖȓȖșț șȟȐȚȈȦȚ țȒȘȈȠȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺǭDzǹǺ 44 ȚȈȗȑȈȕȚȍ ȓȖȒȈ-ȚȈȗȍȕȈ șȈȌȝȈȊȈȝ ȗȘȈȑȈȠȖ ȌȎȈȕȈȝ ȗȈȘȈȔȈȘȈȌȝȈȕȈȔ ȚȈȌ ȌȝȐ ȗțȘțȠȈșȑȈȒȝȐȓȈȚȔȈȕȈȝ ȚȈȗȑȈȕȚȍ — ȌȖȉȘȖȊȖȓȤȕȖ șȚȘȈȌȈȦȚ; ȓȖȒȈ-ȚȈȗȍȕȈ — Ȑȏ-ȏȈ șȚȘȈȌȈȕȐȑ Ȋșȍȝ ȓȦȌȍȑ; șȈȌȝȈȊȈȝ — șȊȧȚȣȍ; ȗȘȈȑȈȠȈȝ — ȗȖȟȚȐ ȊșȍȋȌȈ; ȌȎȈȕȈȝ — ȓȦȌȐ; ȗȈȘȈȔȈ-ȈȘȈȌȝȈȕȈȔ — ȊȣșȠȐȑ șȗȖșȖȉ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ; ȚȈȚ — ȚȈ (ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ); ȝȐ — ȊȍȌȤ; ȗțȘțȠȈșȑȈ — ǪȣșȠȍȑ dzȐȟȕȖșȚȐ; ȈȒȝȐȓȈ-ȈȚȔȈȕȈȝ — ǹȊȍȘȝȌțȠȐ ȒȈȎȌȖȋȖ.

164


165 ǫȖȊȖȘȧȚ, ȟȚȖ ȊȍȓȐȒȐȍ ȓȦȌȐ ȗȖȟȚȐ ȊșȍȋȌȈ ȌȖȉȘȖȊȖȓȤȕȖ ȗȘȐȍȔȓȦȚ șȚȘȈȌȈȕȐȧ, ȏȕȈȧ Ȗ șȚȘȈȌȈȕȐȧȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȦȚ ȌȘțȋȐȍ. ȅȚȖ — ȊȣșȠȈȧ ȜȖȘȔȈ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȍȔț Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ, ȗȖȟȍȔț ȓȦȌȐ, ȏȈȕȧȚȣȍ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȕȈ ȉȓȈȋȖ ȌȘțȋȐȝ, ȖȟȍȕȤ ȉȣșȚȘȖ ȖȉȘȍȚȈȦȚ ȗȘȐȏȕȈȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (18.68 - 69): ȑȈ ȐȌȈȔ ȗȈȘȈȔȈȔ ȋțȝȑȈȔ ȔȈȌ-ȉȝȈȒȚȍȠȊ ȈȉȝȐȌȝȈșȑȈȚȐ- ȕȈ ȟȈ ȚȈșȔȈȕ ȔȈȕțȠȑȍȠț ȒȈȠȟȐȕ Ȕȍ ȗȘȐȑȈ-ȒȘȐȚȚȈȔȈȝ — «ǺȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȖȗȖȊȍȌțȍȚ ȗȖșȓȈȕȐȍ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ» ǴȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȌȖȘȖȋ Ǵȕȍ. ǵȍȚ ȕȐȒȖȋȖ, ȒȚȖ ȌȖșȚȈȊȓȧȓ ȉȣ Ǵȕȍ ȉȖȓȤȠȍȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ șȊȖȐȔ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍȔ, ȟȍȔ Ȗȕ». Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȍșȚȤ ȔȕȖȋȖ ȊȐȌȖȊ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȕȖ șȈȔȈȧ ȓțȟȠȈȧ ȜȖȘȔȈ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ — ȥȚȖ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. ǰȕȈȧ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț țșȗȍȠȕȖȑ, ȐȉȖ ȖȕȈ ȕȍ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȓȦȌȧȔ ȗȘȍȖȌȖȓȍȚȤ ȊȓȐȧȕȐȍ ȏȈȒȖȕȖȊ ȗȘȐȘȖȌȣ Ȑ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȒȈȘȔȣ . ǰȔȍȕȕȖ șțȌȤȉȈ, ȐȓȐ ȏȈȒȖȕ ȒȈȘȔȣ, ȊȣȕțȎȌȈȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒȈ șȚȘȈȌȈȚȤ Ȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ. ǺȈȒ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȊȣȕțȎȌȍȕ ȗȘȐȕȧȚȤ șțȌȍȉȕȣȑ ȗȘȐȋȖȊȖȘ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȚȖȋȖ, șțȓȐȚ Ȗȕ ȍȔț șȚȘȈȌȈȕȐȍ ȐȓȐ ȘȈȌȖșȚȤ. ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ Ȋșȍ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ șȊȧȏȈȕȣ ȏȈȒȖȕȖȔ ȒȈȘȔȣ Ȑ ȊȣȕțȎȌȍȕȣ ȗȖȎȐȕȈȚȤ ȗȓȖȌȣ șȊȖȐȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȐȏȔȍȕȐȚȤ ȥȚȖȚ ȏȈȒȖȕ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȚȈșȑȈȐȊȈ ȝȍȚȖȝ ȗȘȈȑȈȚȍȚȈ ȒȖȊȐȌȖ ȕȈ ȓȈȉȝȑȈȚȍ ȑȈȌ ȉȝȘȈȔȈȚȈȔ țȗȈȘȑ ȈȌȝȈȝ ǩȝȈȋ., 1.5.18 ǵțȎȕȖ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȓ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȖȉȘȍșȚȐ Ȋ ȗȘȍȌȍȓȈȝ ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȕȈ ȒȈȒțȦ ȉȣ Ȑȏ ȍȍ ȗȓȈȕȍȚ ȕȈș ȕȐ ȗȘȐȊȍȓȐ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȕȈȠȍȑ ȒȈȘȔȣ. ǿȚȖ Ȏȍ ȥȚȖ ȚȈȒȖȍ? ǵțȎȕȖ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ ȗȖșȚȐȟȤ DzȘȐȠȕț. dzȦȉȖȑ, ȒȚȖ șȚȈȘȈȍȚșȧ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȐȚȤ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ ȊȖ ȊșȍȔ ȔȐȘȍ, ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ șȈȔȖȑ ȓțȟȠȍȑ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ. ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȉțȌȍȚ ȌȖȊȖȓȍȕ ȚȈȒȐȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ. Ǩ ȍșȓȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȔȐ ȌȖȊȖȓȍȕ, ȚȖ ȟȚȖ ȍȡȍ ȕȈȔ ȕțȎȕȖ? ǺȖȚ, ȒȖȋȖ ȗȘȐȏȕȈȓ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ, ȔȖȎȍȚ ț ǵȍȋȖ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȗȘȖșȐȚȤ — Ȗȕ ȗȖȓțȟȐȚ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȍȋȖ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, Ȋșȍ, ȟȍȋȖ ȎȍȓȈȍȚ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.22): ȚȍȠȈȔ ȕȐȚȑȈȉȝȐȑțȒȚȈȕȈȔ ȑȖȋȈ-ȒȠȍȔȈȔ ȊȈȝȈȔȑ ȈȝȈȔ . DzȈȒ ȋȖȊȖȘȐȚ ȏȌȍșȤ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȚȈȗȑȈȕȚȍ ȓȖȒȈ-ȚȈȗȍȕȈ șȈȌȝȈȊȈȝ ȗȘȈȑȈȠȖ ȌȎȈȕȈȝ. dzțȟȠȈȧ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ șȖșȚȖȐȚ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȊȖȏȊȣȠȈȚȤ ȓȦȌȍȑ ȌȖ țȘȖȊȕȧ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȐȉȖ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ șȚȘȈȌȈȦȚ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȐȔ ȕȍȌȖșȚȈȍȚ ȥȚȖȋȖ șȖȏȕȈȕȐȧ. ǫȖșȗȖȌȤ ȚȖȎȍ ȕȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȟȚȖȉȣ țȔȍȘȐȚȤ șȚȘȈȌȈȕȐȧ ȓȦȌȍȑ. ȑȈȌȈ ȑȈȌȈ ȝȐ ȌȝȈȘȔȈșȑȈ ȋȓȈȕȐȘ ȉȝȈȊȈȚȐ ȉȝȈȘȈȚȈ ȈȉȝȑțȚȚȝȈȕȈȔ ȈȌȝȈȘȔȈșȑȈ ȚȈȌȈȚȔȈȕȈȔ șȘȐȌȎȈȔȑ ȈȝȈȔ ȗȈȘȐȚȘȈȕȈȑȈ șȈȌȝțȕȈȔ ȊȐȕȈȠȈȑȈ ȟȈ ȌțȠȒȘȐȚȈȔ ȌȝȈȘȔȈ-șȈȔșȚȝȈȗȈȕȈȘȚȝȈȑȈ șȈȔȉȝȈȊȈȔȐ ȑțȋȍ ȑțȋȍ 165


166 «ǪșȧȒȐȑ ȘȈȏ, ȒȖȋȌȈ ȘȍȓȐȋȐȧ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ țȗȈȌȖȒ Ȑ ȊȖȞȈȘȧȍȚșȧ ȉȍȏȉȖȎȐȍ, ȇ ǹȈȔ ȕȐșȝȖȎț Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ, Ȗ ȗȖȚȖȔȖȒ ǩȝȈȘȈȚȣ. ǿȚȖȉȣ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤ ȗȘȈȊȍȌȕȐȒȖȊ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȏȓȖȌȍȍȊ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ țșȚȖȐ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȇ ȗȘȐȝȖȎț șȦȌȈ Ȑȏ ȊȍȒȈ Ȋ ȊȍȒ» (ǩ.-ȋ., 4.7 - 8). ǷȖȥȚȖȔț ȊȖ Ȋșȍȝ ȠȈșȚȘȈȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ — ȓțȟȠȈȧ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ Ȋ ȔȐȘȍ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȈ ȕȍșȍȚ ȓȦȌȧȔ ȊȣșȠȍȍ ȉȓȈȋȖ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȗȖșȊȧȚȐȊȠȐȑ șȍȉȧ ȚȈȒȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ, ȖȟȍȕȤ ȉȣșȚȘȖ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȗȘȐȏȕȈȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺǭDzǹǺ 45 ȕȐȠȈȔȑȈ ȒȈȘȔȈ ȚȈȟ ȟȝȈȔȉȝȖȘ ȌȍȊȈ-ȌȍȊȈșȑȈ ȔȐȌȝțȠȈȝ ȗȘȈȌȎȈ ȌȈȒȠȈȑȈȕȐ ȉȘȈȝȔȈ ȊȈȐȒțȕȚȝȈȠ ȟȈ ȠȈȠȈȔșȐȘȍ ȕȐȠȈȔȑȈ — țșȓȣȠȈȊ; ȒȈȘȔȈ — Ȗ ȌȍȧȕȐȐ; ȚȈȚ — ȚȖȔ; ȠȈȔȉȝȖȝ — ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ; ȌȍȊȈ-ȌȍȊȈșȑȈ — ȚȖȋȖ, ȒȖȔț ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȔȐȌȝțȠȈȝ — ȕȈȌȍȓȧȦȡȍȋȖ ȊȍȓȐȒȐȔ ȉȓȈȋȖȔ Ȋșȍȝ ȓȦȌȍȑ; ȗȘȈȌȎȈȝ — ȓȦȌȐ; ȌȈȒȠȈȑȈȕȐ — ȌȖȟȤ ǬȈȒȠȐ (ǩȝȈȊȈȕȐ); ȉȘȈȝȔȈ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȊȈȐȒțȕȚȝȈȝ ȟȈ — Ȑ ȋȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț; ȠȈȠȈȔșȐȘȍ — ȊȖșșȓȈȊȐȓȐ. ǻșȓȣȠȈȊ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ, Ȋșȍ — Ȑ ǩȝȈȊȈȕȐ [ȌȖȟȤ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǬȈȒȠȐ], Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ǪȐȠȕț, Ȑ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ — ȊȖȏȕȍșȓȐ ȝȊȈȓț ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȌȈȘȧȍȚ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧȔȐ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȊșȍȋȖ ȔȐȘȈ. ǺǭDzǹǺ 46 ȗȘȈșȒȈȕȕȈȔ ȗȐȉȈȚȈȝ ȗȈȕȍȘ ȑȈȚ ȒȐȕȟȐȌȎ ȌȎȈȋȘȐȝțȝ șȔȈ ȚȈȚ ȊȘȐȠȟȐȒȈȝȐ-ȊȐȠȈțȠȈȌȝȑȖ ȌȈȕȌȈȠțȒȈȠ ȟȈ ȑȍ 'ȗȈȘȍ ȗȘȈșȒȈȕȕȈȔ — ȗȘȖȓȐȊȠȍȍșȧ; ȗȐȉȈȚȈȝ — ȗȤȦȡȍȋȖ (ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ); ȗȈȕȍȝ — Ȑȏ ȓȈȌȖȕȐ; ȑȈȚ — ȟȚȖ; ȒȐȕȟȐȚ — ȕȍȔȕȖȋȖ; ȌȎȈȋȘȐȝțȝ — ȗȖȋȓȖȚȐȓȐ; șȔȈ — Ȏȍ; ȚȈȚ — ȚȖ; ȊȘȐȠȟȐȒȈ — șȒȖȘȗȐȖȕȣ; ȈȝȐ — ȏȔȍȐ; ȊȐȠȈ-ȈțȠȈȌȝȑȈȝ — ȧȌȖȊȐȚȣȍ ȚȘȈȊȣ; ȌȈȕȌȈȠțȒȈȝ ȟȈ — Ȑ ȎȐȊȖȚȕȣȍ, ȟȤȐ țȒțșȣ ȧȌȖȊȐȚȣ; ȑȍ — ȒȖȚȖȘȣȍ; ȈȗȈȘȍ — ȌȘțȋȐȍ. DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȐȓ ȧȌ, ș ȍȋȖ ȓȈȌȖȕȐ ȗȘȖȓȐȓȖșȤ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȒȈȗȍȓȤ, Ȑ ȗȖȚȖȔț șȒȖȘȗȐȖȕȣ, ȒȖȉȘȣ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȌȘțȋȐȍ ȧȌȖȊȐȚȣȍ șȖȏȌȈȕȐȧ Ȑ ȘȈșȚȍȕȐȧ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȓȐșȤ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤȦ Ȑ ȊȣȗȐȓȐ ȖșȚȈȚȖȒ ȧȌȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȖȔȈȘȣ, ȠȈȒȈȓȣ, șȖȉȈȒȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȌȈȕȌȈȠțȒȐ — șțȡȍșȚȊȈ, ȟȤȐ țȒțșȣ ȖȗȈșȕȣ, — ȌȖȗȐȓȐ ȧȌ, ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ Ȑȏ șȉȐȚȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ (șȈȔțȌȘȈ-ȔȈȕȚȝȈȕȣ), ȗȖșȒȖȓȤȒț ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȍȋȖ ȒȈȗȍȓȤ ȗȘȖȓȐȓȐșȤ ș ȓȈȌȖȕȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ șȍȌȤȔȖȑ ȋȓȈȊȍ ǪȖșȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ șȗȈșȈȍȚ ȊșȍȓȍȕȕțȦ, ȊȣȗȐȊ ȧȌ». 166


167

Ƚɥɚɜɚ ɜɨɫɶɦɚɹ. ɉɚɯɬɚɧɶɟ Ɇɨɥɨɱɧɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ Ǫ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ, ȒȈȒ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȈȝȚȈȕȤȧ ǴȖȓȖȟȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ ȗȖȧȊȐȓȈșȤ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ Ȑ ȒȈȒ ȖȕȈ ȐȏȉȘȈȓȈ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț șȊȖȐȔ șțȗȘțȋȖȔ. ǬȈȓȍȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ǬȝȈȕȊȈȕȚȈȘȐ ȗȖȧȊȐȓșȧ ș ȒțȊȠȐȕȖȔ ȕȍȒȚȈȘȈ Ȑ ȒȈȒ ȌȍȔȖȕȣ șȘȈȏț Ȏȍ ȊȣȘȊȈȓȐ ȒțȊȠȐȕ ț ǵȍȋȖ Ȑȏ ȘțȒ. ǵȖ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȖȔȍȕȚ ȧȊȐȓșȧ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǴȖȝȐȕȐ, ȗȘȍȒȘȈșȕȍȑȠȍȑ Ȑȏ ȎȍȕȡȐȕ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȐȠȓȈ, ȟȚȖȉȣ ȖȟȈȘȖȊȈȚȤ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȖȚȕȧȚȤ ț ȕȐȝ ȕȍȒȚȈȘ Ȑ ȖȚȌȈȚȤ ȍȋȖ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȊȣȗȐȓ ȊȍșȤ ȧȌ, ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȊȕȖȊȤ ȊȖșȗȘȧȓȐ ȌțȝȖȔ Ȑ ȗȘȖȌȖȓȎȐȓȐ ȗȈȝȚȈȚȤ ȖȒȍȈȕ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ Ȑȝ ȗȈȝȚȈȕȤȧ șȕȈȟȈȓȈ ȗȖȧȊȐȓȈșȤ ȒȖȘȖȊȈ șțȘȈȉȝȐ . ǭȍ ȊȏȧȓȐ șȍȉȍ ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȈȚȤ Ȑȏ ȍȍ ȔȖȓȖȒȈ ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ Ȑ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȍȋȖ ȒȈȒ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȍ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȖȉȘȧȌȖȊ. ǷȖȚȖȔ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȒȖȕȤ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǻȟȟȈȑȝȠȘȈȊȈ. ǭȋȖ ȏȈȉȘȈȓ șȍȉȍ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ. ǹȓȍȌȖȔ ȏȈ ȒȖȕȍȔ ȗȖȧȊȐȓșȧ șȓȖȕ ǨȑȘȈȊȈȚȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ șȓȖȕȣ, șȗȖșȖȉȕȣȍ ȗȍȘȍȔȍȡȈȚȤșȧ Ȋ ȓȦȉȖȔ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ; ȊȔȍșȚȍ ș ȕȐȔȐ ȗȖȧȊȐȓȐșȤ Ȑ șȓȖȕȐȝȐ. ǶȒȍȈȕ ȗȖȘȖȌȐȓ ȚȈȒȎȍ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȑ ȒȈȔȍȕȤ DzȈțșȚțȉȝȈ, Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț Ȋȏȧȓ ȥȚȖȚ ȒȈȔȍȕȤ Ȑ ȗȖȊȍșȐȓ ǹȍȉȍ ȕȈ ȋȘțȌȤ. ǷȖȚȖȔ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȞȊȍȚȖȒ ȗȈȘȐȌȎȈȚȈ Ȑ ș ȕȐȔ — ȈȗșȈȘȣ, șȈȔȣȍ ȒȘȈșȐȊȣȍ ȎȍȕȡȐȕȣ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǪșȓȍȌ ȏȈ ȕȐȔȐ ȧȊȐȓȈșȤ dzȈȒȠȔȐ, ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ. ǷȖȓțȉȖȋȐ, ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȋȈȕȌȝȈȘȊȣ Ȑ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ șȚȈȓȐ ȗȘȐȊȍȚșȚȊȖȊȈȚȤ ȉȖȋȐȕȦ dzȈȒȠȔȐ Ȑ ȊȣȘȈȎȈȚȤ ȍȑ ȋȓțȉȖȒȖȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ. ǩȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ șȚȈȓȈ ȐșȒȈȚȤ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȉȣȓ ȉȣ ȌȖșȚȖȐȕ șȚȈȚȤ ȍȍ ȔțȎȍȔ, ȕȖ ȕȐȒȖȋȖ ȕȍ ȕȈȠȓȈ. ǵȈȒȖȕȍȞ ȖȕȈ ȐȏȉȘȈȓȈ șȊȖȐȔ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȕȈȊȍȒȐ ȌȈȘȖȊȈȓ ȍȑ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ȕȈ ǹȊȖȍȑ ȋȘțȌȐ. Ǫșȍ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȊȠȐȍ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ Ȗȉȣȟȕȣȍ ȓȦȌȐ, ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȖȉȘȈȌȖȊȈȓȐșȤ șȖȦȏț dzȈȒȠȔȐ Ȑ ǵȈȘȈȧȕȣ. ǰ ȚȖȓȤȒȖ ȌȍȔȖȕȣ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȣȝ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȕȍ ȖȉȘȈȚȐȓȈ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ, ȟțȊșȚȊȖȊȈȓȐ șȍȉȧ ȖȉȖȑȌȍȕȕȣȔȐ. ǷȖȚȖȔ ȘȖȌȐȓȈșȤ ǪȈȘțȕȐ, ȉȖȋȐȕȧ ȝȔȍȓȤȕȣȝ ȕȈȗȐȚȒȖȊ, Ȑ ȌȍȔȖȕȣ, șȓȍȌțȧ ȗȖȊȍȓȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȏȈȉȘȈȓȐ ȍȍ șȍȉȍ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȌȍȔȖȕȣ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ ș ȕȖȊȖȑ șȐȓȖȑ ȗȘȐȕȧȓȐșȤ ȗȈȝȚȈȚȤ ȖȒȍȈȕ. ǵȈ ȥȚȖȚ ȘȈȏ Ȑȏ ȕȍȋȖ ȧȊȐȓșȧ ǫȖșȗȖȌȤ ǬȝȈȕȊȈȕȚȈȘȐ — ȟȈșȚȐȟȕȖȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǪȐȠȕț. Ƕȕ ȉȣȓ ȖȟȍȕȤ ȒȘȈșȐȊ Ȑ ȌȍȘȎȈȓ Ȋ ȘțȒȈȝ ȒțȊȠȐȕ ș ȕȍȒȚȈȘȖȔ. ǬȍȔȖȕȣ ȚțȚ Ȏȍ ȊȣȘȊȈȓȐ ȒțȊȠȐȕ Ȑȏ ǭȋȖ ȘțȒ Ȑ ȉȘȖșȐȓȐșȤ ȉȍȎȈȚȤ, Ȉ ȘȈȏȌȖșȈȌȖȊȈȕȕȣȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț ȏȈ ȏȈȡȐȚȖȑ. DzȖȋȌȈ ȌȍȔȖȕȣ ȏȈȗȖȓțȟȐȓȐ ȕȍȒȚȈȘ, ȖȕȐ ȗȘȐȕȧȓȐșȤ ȌȘȈȚȤșȧ ȏȈ ȕȍȋȖ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ. ǷȖȓțȉȖȋȐ Ȏȍ, țșȗȖȒȖȍȕȕȣȍ ȘȍȟȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȕȍ șȚȈȓȐ ȊȖȍȊȈȚȤ ș ȌȍȔȖȕȈȔȐ Ȑ ȝȘȈȕȐȓȐ ȔȖȓȟȈȕȐȍ. ǷȖȒȈ ȌȍȔȖȕȣ ȌȘȈȓȐșȤ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ, ǫȖșȗȖȌȤ ǹȈȔ ȧȊȐȓșȧ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔȐ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǴȖȝȐȕȐ, ȗȘȍȒȘȈșȕȍȑȠȍȑ Ȑȏ ȎȍȕȡȐȕ. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȗȐȚȍ ȋȈȘȍ ȊȘȐȠȈȕȒȍȕȈ ȗȘȐȚȈș Țȍ 'ȔȈȘȈ-ȌȈȕȈȊȈȝ ȔȈȔȈȕȚȝțș ȚȈȘȈșȈ șȐȕȌȝțȔ ȝȈȊȐȘȌȝȈȕȐ ȚȈȚȖ 'ȉȝȈȊȈȚ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȗȐȚȍ — ȒȖȋȌȈ ȉȣȓ ȊȣȗȐȚ; ȋȈȘȍ — ȧȌ; ȊȘȐȠȈ-ȈȕȒȍȕȈ — ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ; ȗȘȐȚȈȝ — ȌȖȊȖȓȤȕȣȍ; Țȍ — Țȍ; ȈȔȈȘȈ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȌȈȕȈȊȈȝ — Ȑ ȌȍȔȖȕȣ; ȔȈȔȈȕȚȝțȝ — șȚȈȓȐ ȗȈȝȚȈȚȤ; ȚȈȘȈșȈ — ș șȐȓȖȑ;

167


168 șȐȕȌȝțȔ — ȖȒȍȈȕ (ȔȖȓȖȒȈ); ȝȈȊȐȘȌȝȈȕȐ — ȒȓȈȌȍȏȤ ȚȖȗȓȍȕȖȋȖ ȔȈșȓȈ (ȒȖȘȖȊȈ șțȘȈȉȝȐ ); ȚȈȚȈȝ — ȚȖȋȌȈ; ȈȉȝȈȊȈȚ — ȊȖȏȕȐȒȓȈ. ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȊȣȗȐȓ ȧȌ, ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ, ȖȟȍȕȤ ȖȉȘȈȌȖȊȈȕȕȣȍ ȍȋȖ ȗȖșȚțȗȒȖȔ, ȗȘȐȕȧȓȐșȤ ș ȕȖȊȖȑ șȐȓȖȑ ȗȈȝȚȈȚȤ ȖȒȍȈȕ. ǺȖȋȌȈ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ Ȑȝ ȗȈȝȚȈȕȤȧ ȗȖȧȊȐȓȈșȤ ȒȖȘȖȊȈ șțȘȈȉȝȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȖȘȖȊț șțȘȈȉȝȐ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȝȈȊȐȘȌȝȈȕȐ, ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȔȈșȓȈ. ǭșȓȐ șȓȐȊȖȟȕȖȍ ȔȈșȓȖ ȘȈșȚȖȗȐȚȤ Ȑ ȖȟȐșȚȐȚȤ, ȖȉȘȈȏțȍȚșȧ ȗȘȖȏȘȈȟȕȖȍ ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ, ȒȘȈȑȕȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ Ȍȓȧ șȖȊȍȘȠȍȕȐȧ ȉȖȓȤȠȐȝ ȘȐȚțȈȓȤȕȣȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (18.5) șȒȈȏȈȕȖ: ȐȌȎȕȈ-ȌȈȕȈ-ȚȈȗȈȝ-ȒȈȘȔȈ ȕȈ ȚȑȈȌȎȑȈȔ ȒȈȘȑȈȔ ȥȊȈ ȚȈȚ — ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ Ȑ ȈșȒȍȏȈ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣ Ȍȓȧ ȔȐȘȈ Ȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ. ȇȋȤȐ, ȐȓȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȖȟȍȕȤ ȊȈȎȕȣ, ȟȚȖȉȣ șȖȊȍȘȠȈȚȤ Ȑȝ, ȕțȎȕȖ ȐȔȍȚȤ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȚȖȗȓȍȕȖȋȖ ȔȈșȓȈ, Ȉ ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȔȈșȓȖ, ȕțȎȕȖ ȔȖȓȖȒȖ. ǴȖȓȖȒȖ Ȏȍ ȍșȚȤ ȚȈȔ, ȋȌȍ ȔȕȖȋȖ ȒȖȘȖȊ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȊȈȎȕȖ ȘȈȏȊȖȌȐȚȤ ȒȖȘȖȊ Ȑ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȕȐȝ (ȒȘȐȠȐ-ȋȖ-ȘȈȒȠȑȈ-ȊȈȕȐȌȎȑȈȔ ȊȈȐȠȑȈ-ȒȈȘȔȈ șȊȈȉȝȈȊȈ-ȌȎȈȔ) . ǺǭDzǹǺ 2 ȚȈȔ ȈȋȕȐ-ȝȖȚȘȐȔ ȘȐȠȈȑȖ ȌȎȈȋȘȐȝțȘ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȕȈȝ ȑȈȌȎȕȈșȑȈ ȌȍȊȈ-ȑȈȕȈșȑȈ ȔȍȌȝȑȈȑȈ ȝȈȊȐȠȍ ȕȘȐȗȈ ȚȈȔ — ȍȍ (ȒȖȘȖȊț); ȈȋȕȐ-ȝȖȚȘȐȔ — ȌȈȦȡțȦ ȑȖȋțȘȚ, ȔȖȓȖȒȖ Ȑ ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ, ȐșȗȖȓȤȏțȍȔȣȍ Ȋ ȖȋȕȍȕȕȖȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ; ȘȐȠȈȑȈȝ — ȔțȌȘȍȞȣ, șȖȊȍȘȠȈȦȡȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȌȎȈȋȘȐȝțȝ — ȗȘȐȕȧȓȐ; ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȕȈȝ — ȏȕȈȦȡȐȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȑ ȘȐȚțȈȓ; ȑȈȌȎȕȈșȑȈ — ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȌȍȊȈ-ȑȈȕȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȍ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ ȎȍȓȈȕȐȍ ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȕȈ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ Ȑ ȕȈ ǩȘȈȝȔȈȓȖȒț; ȔȍȌȝȑȈȑȈ — Ȍȓȧ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȊȖȏȓȐȧȕȐȑ; ȝȈȊȐȠȍ — ȘȈȌȐ ȟȐșȚȖȋȖ ȚȖȗȓȍȕȖȋȖ ȔȈșȓȈ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ. Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, șȊȍȌțȡȐȍ ȊȖ Ȋșȍȝ ȚȖȕȒȖșȚȧȝ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȘȐȚțȈȓȖȊ, ȊȏȧȓȐ ȕȈ șȍȉȧ ȏȈȉȖȚț Ȗ ȒȖȘȖȊȍ ǹțȘȈȉȝȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȌȈȍȚ ȑȖȋțȘȚ, ȔȖȓȖȒȖ Ȑ ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ, șȚȖȓȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ Ȍȓȧ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȑ ȖȋȕȦ. ǴțȌȘȍȞȖȊ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȓȖ ȟȐșȚȖȍ ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ, ȐȉȖ ș ȍȋȖ ȗȖȔȖȡȤȦ ȖȕȐ ȔȖȋȓȐ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȏȊȖȓȐȓȐ ȉȣ ȐȔ ȊȖȏȕȍșȚȐșȤ ȕȈ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȊȗȓȖȚȤ ȌȖ ǩȘȈȝȔȈȓȖȒȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȖȘȖȊȣ șțȘȈȉȝȐ ȖȉȣȟȕȖ ȎȐȊțȚ ȕȈ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ. DzȈȒ ȖȗȐșȣȊȈȍȚșȧ Ȋ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ», ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȕȈ ǹȊȖȍȑ ȗȓȈȕȍȚȍ, ǫȖȓȖȒȍ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȍ, ȗȈșȍȚ ȒȖȘȖȊ șțȘȈȉȝȐ (șțȘȈȉȝȐȘ ȈȉȝȐȗȈȓȈȑȈȕȚȈȔ). ȅȚȐ ȒȖȘȖȊȣ — ȓȦȉȐȔȣȍ ȎȐȊȖȚȕȣȍ ǫȖșȗȖȌȈ. ǶȚ ȕȐȝ ȔȖȎȕȖ ȗȖȓțȟȈȚȤ șȒȖȓȤȒȖ țȋȖȌȕȖ ȔȖȓȖȒȈ Ȑ ȌȖȐȚȤ Ȑȝ ȔȖȎȕȖ șȚȖȓȤȒȖ ȘȈȏ, șȒȖȓȤȒȖ ȗȖȚȘȍȉțȍȚșȧ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȥȚȐ ȒȖȘȖȊȣ ȔȖȋțȚ ȌȈȊȈȚȤ ȕȍȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȔȖȓȖȒȈ. ǴȖȓȖȒȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ Ȍȓȧ șȖȊȍȘȠȍȕȐȧ ȧȋȤȐ . ǴțȌȘȍȞȣ ȏȕȈȦȚ, ȒȈȒ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȔȖȓȖȒȖ, ȟȚȖȉȣ șȌȍȓȈȚȤ ȎȐȏȕȤ ȓȦȌȍȑ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȑ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȊȖ Ȋșȍȝ ȠȈșȚȘȈȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȗ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȖȝȘȈȕȧȚȤ ȒȖȘȖȊ, ȉȘȈȝȔȈȊȈȌȐ ȊȏȧȓȐ ȕȈ șȍȉȧ ȏȈȉȖȚț Ȗ ȒȖȘȖȊȍ șțȘȈȉȝȐ, ȚȍȔ ȉȖȓȍȍ ȟȚȖ ȌȍȔȖȕȖȊ ȥȚȈ ȒȖȘȖȊȈ ȕȍ ȖȟȍȕȤ ȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȓȈ. 168


169 ǺǭDzǹǺ 3 ȚȈȚȈ țȟȟȈȐȝȠȘȈȊȈ ȕȈȔȈ ȝȈȑȖ 'ȉȝțȟ ȟȈȕȌȘȈ-ȗȈȕȌțȘȈȝ ȚȈșȔȐȕ ȉȈȓȐȝ șȗȘȐȝȈȔ ȟȈȒȘȍ ȕȍȕȌȘȈ ȐȠȊȈȘȈ-ȠȐȒȠȈȑȈ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; țȟȟȈȐȝȠȘȈȊȈȝ ȕȈȔȈ — ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǻȟȟȈȑȝȠȘȈȊȈ; ȝȈȑȈȝ — ȒȖȕȤ; ȈȉȝțȚ — ȊȖȏȕȐȒ; ȟȈȕȌȘȈ-ȗȈȕȌțȘȈȝ — ȉȍȓȣȑ, ȒȈȒ ȓțȕȈ; ȚȈșȔȐȕ — ȐȔ; ȉȈȓȐȝ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ; șȗȘȐȝȈȔ ȟȈȒȘȍ — ȏȈȝȖȚȍȓ (ȖȉȓȈȌȈȚȤ); ȕȈ — ȕȍ; ȐȕȌȘȈȝ — ȞȈȘȤ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȐȠȊȈȘȈ-ȠȐȒȠȈȑȈ — ȗȖ șȖȊȍȚț ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖȚȖȔ Ȑȏ ȖȒȍȈȕȈ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȒȖȕȤ ǻȟȟȈȑȝȠȘȈȊȈ — ȉȍȓȣȑ, ȒȈȒ ȓțȕȈ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ ȗȖȎȍȓȈȓ ȊȏȧȚȤ șȍȉȍ ȥȚȖȋȖ ȒȖȕȧ, Ȑ ǰȕȌȘȈ, ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș, ȗȖșȓțȠȈȊȠȐșȤ șȖȊȍȚȈ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȍ șȚȈȓ ȍȔț ȊȖȏȘȈȎȈȚȤ. ǺǭDzǹǺ 4 ȚȈȚȈ ȈȐȘȈȊȈȚȖ ȕȈȔȈ ȊȈȘȈȕȍȕȌȘȖ ȊȐȕȐȘȋȈȚȈȝ ȌȈȕȚȈȐȠ ȟȈȚțȘȉȝȐȝ ȠȊȍȚȈȌȘȍȘ ȝȈȘȈȕ ȉȝȈȋȈȊȈȚȖ ȔȈȝȐȔ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȈȐȘȈȊȈȚȈȝ ȕȈȔȈ — ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǨȑȘȈȊȈȚȈ; ȊȈȘȈȕȈ- ȐȕȌȘȈȝ — ȞȈȘȤ șȓȖȕȖȊ; ȊȐȕȐȘȋȈȚȈȝ — ȗȖȧȊȐȊȠȐȑșȧ; ȌȈȕȚȈȐȝ — ș ȉȐȊȕȧȔȐ; ȟȈȚțȘȉȝȐȝ — ȟȍȚȣȘȤȔȧ; ȠȊȍȚȈ — ȉȍȓȖȑ; ȈȌȘȍȝ — ȋȖȘȣ; ȝȈȘȈȕ — ȏȈȚȔȍȊȈȦȡȐȑ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ — ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ; ȔȈȝȐȔ — șȓȈȊț. ǹȓȍȌțȦȡȐȔ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȞȈȘȤ șȓȖȕȖȊ ǨȑȘȈȊȈȚȈ. Ƕȕ ȉȣȓ ȉȍȓȖȋȖ ȞȊȍȚȈ, ș ȟȍȚȣȘȤȔȧ ȉȐȊȕȧȔȐ. ǹȊȖȐȔ ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȐȍȔ Ȗȕ ȏȈȚȔȐȓ ȋȖȘț DzȈȑȓȈșȈ, ȖȉȐȚȍȓȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. ǺǭDzǹǺ 5 ȈȐȘȈȊȈȕȈȌȈȑȈș ȚȊ ȈȠȚȈț ȌȐȋ-ȋȈȌȎȈ ȈȉȝȈȊȈȔș ȚȈȚȈȝ ȈȉȝȘȈȔț-ȗȘȈȉȝȘȐȚȈȑȖ 'ȠȚȈț ȟȈ ȒȈȘȐȕȑȈș ȚȊ ȈȉȝȈȊȈȕ ȕȘȐȗȈ ȈȐȘȈȊȈȕȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ ǨȑȘȈȊȈȕȖȑ; Țț — ȕȖ; ȈȠȚȈț — ȊȖșȍȔȤ; ȌȐȒȋȈȌȎȈȝ — șȓȖȕȣ, (ȌȊȐȎțȡȐȍșȧ) ȊȖ Ȋșȍ ȟȈșȚȐ șȊȍȚȈ; ȈȉȝȈȊȈȕ — ȗȖȧȊȐȓȐșȤ; ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȈȉȝȘȈȔț-ȗȘȈȉȝȘȐȚȈȑȈȝ — ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ (șȓȖȕȐȝȖȑ) ǨȉȝȘȈȔț; ȈȠȚȈț — ȊȖșȍȔȤ; ȟȈ — Ȑ; ȒȈȘȐȕȑȈȝ — șȓȖȕȐȝȐ; Țț — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȉȝȈȊȈȕ — ȗȖȧȊȐȓȐșȤ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ. ǪșȓȍȌ ȏȈ ȕȐȔ, Ȗ ȞȈȘȤ, ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȊȖșȍȔȤ ȖȋȘȖȔȕȣȝ șȓȖȕȖȊ, șȗȖșȖȉȕȣȝ ȗȍȘȍȌȊȐȋȈȚȤșȧ Ȋ ȓȦȉȖȔ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ. ǰȝ ȊȖȎȈȒȖȔ șȚȈȓ ǨȑȘȈȊȈȕȈ. ǪȔȍșȚȍ ș ȕȐȔȐ ȘȖȌȐȓȐșȤ ȕȈ șȊȍȚ ȊȖșȍȔȤ șȓȖȕȐȝ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǨȉȝȘȈȔț.

169


170 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȖȚ ȐȔȍȕȈ ȥȚȐȝ ȊȖșȤȔȐ șȓȖȕȖȊ: ǨȑȘȈȊȈȕȈ, ǷțȕȌȈȘȐȒȈ, ǪȈȔȈȕȈ, DzțȔțȌȈ, ǨȕȌȎȈȕȈ, ǷțȠȗȈȌȈȕȚȈ, ǹȈȘȊȈȉȝȈțȔȈ Ȑ ǹțȗȘȈȚȐȒȈ. ǺǭDzǹǺ 6 ȒȈțșȚțȉȝȈȒȝȑȈȔ ȈȉȝțȌ ȘȈȚȕȈȔ ȗȈȌȔȈȘȈȋȖ ȔȈȝȖȌȈȌȝȍȝ ȚȈșȔȐȕ ȔȈȕȈț șȗȘȐȝȈȔ ȟȈȒȘȍ ȊȈȒȠȖ-'ȓȈȕȒȈȘȈȕȍ ȝȈȘȐȝ ȚȈȚȖ 'ȉȝȈȊȈȚ ȗȈȘȐȌȎȈȚȈȝ șțȘȈ-ȓȖȒȈ-ȊȐȉȝțȠȈȕȈȔ ȗțȘȈȑȈȚȑ ȈȘȚȝȐȕȖ ȑȖ 'ȘȚȝȈȐȝ ȠȈȠȊȈȌ ȉȝțȊȐ ȑȈȚȝȈ ȉȝȈȊȈȕ ȒȈțșȚțȉȝȈ-ȈȒȝȑȈȔ — ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȑ DzȈțșȚțȉȝȖȑ; ȈȉȝțȚ — ȊȖȏȕȐȒ; ȘȈȚȕȈȔ — ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȑ ȒȈȔȍȕȤ; ȗȈȌȔȈȘȈȋȈȝ — ȒȈȔȍȕȤ ȗȖȌ ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ ǷȈȌȔȈȘȈȋȈ; ȔȈȝȈțȌȈȌȝȍȝ — Ȑȏ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ ȔȖȓȖȒȈ; ȚȈșȔȐȕ — ȚȍȔ; ȔȈȕȈț — ȒȈȔȕȍȔ; șȗȘȐȝȈȔ ȟȈȒȘȍ — ȏȈȝȖȚȍȓ (ȖȉȓȈȌȈȚȤ); ȊȈȒȠȈȝ-ȈȓȈȕȒȈȘȈȕȍ — Ȍȓȧ țȒȘȈȠȍȕȐȧ ȋȘțȌȐ; ȝȈȘȐȝ — ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȈȉȝȈȊȈȚ — ȊȖȏȕȐȒ; ȗȈȘȐȌȎȈȚȈȝ — ȕȍȉȍșȕȣȑ ȞȊȍȚȖȒ ȗȈȘȐȌȎȈȚȈ; șțȘȈ-ȓȖȒȈ-ȊȐȉȝțȠȈȕȈȔ — țȒȘȈȠȍȕȐȍ ȕȍȉȍșȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚ; ȗțȘȈȑȈȚȐ — ȐșȗȖȓȕȧȍȚ; ȈȘȚȝȐȕȈȝ — ȎȍȓȈȦȡȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȈȘȚȝȈȐȝ — ȎȍȓȈȍȔȣȔȐ ȉȓȈȋȈȔȐ; ȠȈȠȊȈȚ — ȊșȍȋȌȈ; ȉȝțȊȐ — ȕȈ ȏȍȔȓȍ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȉȝȈȊȈȕ — Ȗ ȋȖșȗȖȌȐȕ (ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ). ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ Ȑȏ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȏȕȈȔȍȕȐȚȣȍ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȍ ȒȈȔȕȐ DzȈțșȚțȉȝȈ-ȔȈȕȐ Ȑ ǷȈȌȔȈȘȈȋȈ-ȔȈȕȐ. ǷȖȎȍȓȈȊ țȒȘȈșȐȚȤ ȐȔȐ ȋȘțȌȤ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȏȈȉȘȈȓ ȥȚȐ ȒȈȔȕȐ ǹȍȉȍ. ǷȖȚȖȔ ȊȖȏȕȐȒ ȞȊȍȚȖȒ ȗȈȘȐȌȎȈȚȈ — țȒȘȈȠȍȕȐȍ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ. Ƕ ȞȈȘȤ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ Țȣ ȕȈ ȥȚȖȑ ȗȓȈȕȍȚȍ ȐșȗȖȓȕȧȍȠȤ ȎȍȓȈȕȐȧ Ȋșȍȝ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ, ȞȊȍȚȖȒ ȗȈȘȐȌȎȈȚȈ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ ȎȍȓȈȕȐȧ Ȋșȍȝ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǺǭDzǹǺ 7 ȚȈȚȈȠ ȟȈȗșȈȘȈșȖ ȌȎȈȚȈ ȕȐȠȒȈ-ȒȈȕȚȝȑȈȝ șțȊȈșȈșȈȝ ȘȈȔȈȕȑȈȝ șȊȈȘȋȐȕȈȔ ȊȈȓȋț ȋȈȚȐ-ȓȐȓȈȊȈȓȖȒȈȕȈȐȝ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȟȈ — Ȑ; ȈȗșȈȘȈșȈȝ — ȎȐȚȍȓȤȕȐȞȣ ǨȗșȈȘȈȓȖȒȐ; ȌȎȈȚȈȝ — ȗȖȧȊȐȊȠȐȍșȧ; ȕȐȠȒȈ-ȒȈȕȚȝȑȈȝ — țȒȘȈȠȍȕȕȣȍ ȏȖȓȖȚȣȔȐ ȖȎȍȘȍȓȤȧȔȐ; șț-ȊȈșȈșȈȝ — ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȖȌȍȚȣȍ; ȘȈȔȈȕȑȈȝ — ȖȟȍȕȤ ȒȘȈșȐȊȣȍ Ȑ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȣȍ; șȊȈȘȋȐȕȈȔ — ȎȐȚȍȓȍȑ ȕȍȉȍșȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚ; ȊȈȓȋț-ȋȈȚȐ-ȓȐȓȈ-ȈȊȈȓȖȒȈȕȈȐȝ — ș ȐȋȘȐȊȣȔȐ ȊȏȋȓȧȌȈȔȐ Ȑ ȐȏȧȡȕȖȑ ȗȖȝȖȌȒȖȑ. ǯȈȚȍȔ Ȑȏ ȖȒȍȈȕȈ ȊȣȠȓȐ ȈȗșȈȘȣ [ȘȈȑșȒȐȍ ȒțȘȚȐȏȈȕȒȐ]. ǵȈ ȕȐȝ ȉȣȓȖ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȏȖȓȖȚȣȝ țȒȘȈȠȍȕȐȑ, Ȉ Ȑȝ ȐȏȣșȒȈȕȕȣȍ ȖȌȍȎȌȣ ȗȘȐȒȖȊȣȊȈȓȐ ȊȏȖȘ. ǨȗșȈȘȣ ȌȊȐȋȈȓȐșȤ ȖȟȍȕȤ ȗȓȈȊȕȖ, ȗȘȐȊȓȍȒȈȧ Ȓ șȍȉȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ Ȑ ȏȈȟȈȘȖȊȣȊȈȧ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȘȈȧ. 170


171 ǺǭDzǹǺ 8 ȚȈȚȈȠ ȟȈȊȐȘȈȉȝțȚ șȈȒȠȈȟ ȟȝȘȐ ȘȈȔȈ ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȗȈȘȈ ȘȈȕȌȎȈȑȈȕȚȐ ȌȐȠȈȝ ȒȈȕȚȑȈ ȊȐȌȑțȚ șȈțȌȈȔȈȕȐ ȑȈȚȝȈ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȟȈ — Ȑ; ȈȊȐȘȈȉȝțȚ — ȗȖȧȊȐȓȈșȤ; șȈȒȠȈȚ — ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ; ȠȘȐ — ȉȖȋȐȕȧ șțȌȤȉȣ; ȘȈȔȈ — ȕȈȏȣȊȈȍȔȈȧ ǸȈȔȖȑ; ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȗȈȘȈ — ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȈȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț; ȘȈȕȌȎȈȑȈȕȚȐ — șȐȧȦȡȈȧ; ȌȐȠȈȝ — ȊȖ Ȋșȍ șȚȖȘȖȕȣ; ȒȈȕȚȑȈ — șȊȍȚȖȔ; ȊȐȌȑțȚ — ȔȖȓȕȐȧ; șȈțȌȈȔȈȕȐ — ǹȈțȌȈȔȈȕȐ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ. ǷȖȚȖȔ ȗȖȧȊȐȓȈșȤ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ǸȈȔȈ, ț ȒȖȚȖȘȖȑ ȕȍȚ ȐȕȖȋȖ ȎȍȓȈȕȐȧ, ȒȘȖȔȍ ȒȈȒ ȌȈȘȐȚȤ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǶȕȈ șȐȧȓȈ ȧȘȟȍ ȔȖȓȕȐȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ șȊȖȍȑ ȊșȗȣȠȒȖȑ ȔȖȎȍȚ ȖȏȈȘȐȚȤ ȔȘȈȔȖȘȕțȦ ȋȖȘț ǹȈțȌȈȔȈȕȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȀȘȐ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «ȉȖȋȈȚșȚȊȖ». DzȘȐȠȕȈ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȊșȍȔȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ. ȉȝȖȒȚȈȘȈȔ ȑȈȌȎȕȈ-ȚȈȗȈșȈȔ șȈȘȊȈ-ȓȖȒȈ-ȔȈȝȍȠȊȈȘȈȔ șțȝȘȐȌȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȌȎȕȈȚȚȊȈ ȔȈȔ ȠȈȕȚȐȔ ȘȐȟȟȝȈȚȐ ȅȚȖȚ șȚȐȝ Ȑȏ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ» (5.29) ȔȖȎȕȖ ȕȈȏȊȈȚȤ ȜȖȘȔțȓȖȑ ȔȐȘȈ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ ȓȦȌȍȑ. DzȖȋȌȈ ȓȦȌȐ ȗȖȑȔțȚ, ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȣșȠȐȔ ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȐȔșȧ, ȊȓȈșȚȍȓȐȕȖȔ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ Ȑ șȈȔȣȔ ȉȓȐȏȒȐȔ Ȑ ȌȖȘȖȋȐȔ ȌȘțȋȖȔ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȕȈ ȏȍȔȓȍ ȊȖȞȈȘȧȚșȧ ȔȐȘ Ȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȍ. Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ, șȉȐȚȣȍ ș ȚȖȓȒț ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȦȚ șșȖȘȐȚȤșȧ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȔȐȘ ȕȍ ȏȕȈȍȚ ȗȖȒȖȧ. ǿȚȖȉȣ ȊȍȘȕțȚȤ ȔȐȘ, ȐȔ ȕțȎȕȖ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ, ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȧȍȔȖȍ ȀȘȐ, ȉȖȋȐȕȍȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, șȓȍȌțȍȚ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ ȓȖȎȕȣȝ ȗȘȐȚȧȏȈȕȐȑ ȕȈ ȔȐȘșȒȐȍ ȉȓȈȋȈ Ȑ Ȋșȍ ȖȚȌȈȊȈȚȤ DzȘȐȠȕȍ. ǺȈȒȖȊȖ țȟȍȕȐȍ, ȗȘȖȗȖȊȍȌțȍȔȖȍ ǬȊȐȎȍȕȐȍȔ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. ǺǭDzǹǺ 9 ȚȈșȑȈȔ ȟȈȒȘțȝ șȗȘȐȝȈȔ șȈȘȊȍ șȈșțȘȈșțȘȈ-ȔȈȕȈȊȈȝ ȘțȗȈțȌȈȘȑȈ-ȊȈȑȖ-ȊȈȘȕȈ ȔȈȝȐȔȈȒȠȐȗȚȈ-ȟȍȚȈșȈȝ ȚȈșȑȈȔ — ȍȍ; ȟȈȒȘțȝ șȗȘȐȝȈȔ — ȗȖȎȍȓȈȓȐ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; șȈ-șțȘȈ-ȈșțȘȈ-ȔȈȕȈȊȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȌȍȔȖȕȣ Ȑ ȓȦȌȐ; ȘțȗȈ-ȈțȌȈȘȑȈ — ȒȘȈșȖȚȖȑ ȚȍȓȈ; ȊȈȑȈȝ — ȦȕȣȔ ȊȖȏȘȈșȚȖȔ; ȊȈȘȕȈ — ȞȊȍȚȖȔ ȒȖȎȐ; ȔȈȝȐȔȈ — șȓȈȊȖȑ; ȈȒȠȐȗȚȈ — ȊȖȏȉțȎȌȍȕȣ; ȟȍȚȈșȈȝ — Țȍ, ȟȤȐ țȔȣ. ǭȍ ȕȍșȘȈȊȕȍȕȕȈȧ ȒȘȈșȖȚȈ, șȚȘȖȑȕȖșȚȤ, ȦȕȖșȚȤ, șȐȧȕȐȍ, ȐșȝȖȌȐȊȠȍȍ ȖȚ ȕȍȍ, Ȑ ȊȍȓȐȟȈȊȖșȚȤ ȗȘȖȉțȌȐȓȐ ȊȖ Ȋșȍȝ: Ȋ ȗȖȓțȉȖȋȈȝ, ȌȍȔȖȕȈȝ Ȑ ȓȦȌȧȝ — ȎȍȓȈȕȐȍ ȖȉȓȈȌȈȚȤ ȍȦ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȖșȚȈȓșȧ ȘȈȊȕȖȌțȠȕȣȔ Ȓ ȕȍȑ, ȐȉȖ ȖȕȈ — ȐșȚȖȟȕȐȒ Ȋșȍȝ ȉȖȋȈȚșȚȊ. 171


172 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȚȖ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ ȕȍ ȝȖȟȍȚ ȖȉȓȈȌȈȚȤ ȉȖȋȈȚșȚȊȖȔ Ȑ ȒȘȈșȖȚȖȑ Ȑ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȗȘȐȏȕȈȕȐȍȔ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȓ ȓȦȉȖȔț, ȒȚȖ ȉȖȋȈȚ Ȑ ȒȘȈșȐȊ? dzȦȌȐ ȖȉȣȟȕȖ ȓȦȉȧȚ ȔȐȘșȒȐȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ, ȉȖȋȈȚșȚȊȖ Ȑ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȖȉȡȈȚȤșȧ șȖ ȏȕȈȚȕȣȔȐ ȓȦȌȤȔȐ (ȉȝȖȋȈȐȠȊȈȘȑȈ-ȗȘȈșȈȒȚȈȕȈȔ) . ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȍ ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȍȚ ȌȍȕȤȋȐ, ȒȘȈșȖȚț Ȑ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ, Ȑ Ȋșȍ ȥȚȖ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȑȚȐ Ȓ ȕȐȔ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ. ǵȖ ȖȕȈ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȉȣȊȈȍȚ ȖȌȕȈ. DzȈȒ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔ șȚȐȝȍ (ȉȝȈȋȈȊȈȚ- ȗȈȘȈ), ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȌȈȘȐȚ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȍ ȚȖȓȤȒȖ ǭȔț. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȝȖȟȍȚ ȌȖȉȐȚȤșȧ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȐ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, dzȈȒȠȔȐ, Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȐȕȧȚȤ ȍȍ ȊȔȍșȚȍ ș ǵȈȘȈȧȕȖȑ, ȐȉȖ ȖȕȈ ȗȖ ȗȘȐȘȖȌȍ ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȗȈȘȈ . ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ șȓțȎȈȚ ǵȈȘȈȧȕȍ (ȕȈȘȈȑȈȕȈ-ȗȈȘȈȑȈȕȈ), ȓȍȋȒȖ ȖȉȘȍȚȈȦȚ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȕȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȍ ȓȦȌȐ, ȎȈȎȌțȡȐȍ ȔȐȓȖșȚȐ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȓȐȠȤ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȊȓȈȌȍȚȤ ȍȦ Ȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ, ȕȍȔȐȕțȍȔȖ ȚȍȘȗȧȚ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ. ǶȕȐ ȕȍ ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȌȈȓȤȕȖȊȐȌȕȖșȚȤȦ. ǷȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȣȑ ȌȍȔȖȕ ǸȈȊȈȕȈ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȘȊȈȓșȧ Ȓ ȗȖȉȍȌȍ, ȗȣȚȈȧșȤ ȖȚȕȧȚȤ dzȈȒȠȔȐ, ȐȓȐ ǹȐȚț, ț ǫȖșȗȖȌȈ ǸȈȔȈȟȈȕȌȘȣ, ȕȖ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ ȖȒȈȏȈȓșȧ ȗȘȧȔȖ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȣȔ. ǫȖșȗȖȌȤ ǸȈȔȈȟȈȕȌȘȈ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȊȍȘȕțȓ ǹȐȚț, Ȉ ǸȈȊȈȕȈ Ȑ Ȋșȧ ȍȋȖ ȐȔȗȍȘȐȧ ȉȣȓȐ țȕȐȟȚȖȎȍȕȣ. Ǫșȍ ȝȖȚȧȚ ȖȉȓȈȌȈȚȤ ȉȖȋȐȕȍȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȑ ȓȦȌȐ, ȕȖ șȓȍȌțȍȚ ȗȖȔȕȐȚȤ, ȟȚȖ ȖȕȈ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ȚȖȓȤȒȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǵȍȓȤȏȧ ȖȉȘȍșȚȐ ȔȐȓȖșȚȤ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȕȍ ȊȖȏȕȖșȧ ȔȖȓȐȚȊ ȍȑ Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț — ȊȣșȠȍȔț ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȍȔțșȧ. ǺǭDzǹǺ 10 ȚȈșȑȈ ȈșȈȕȈȔ ȈȕȐȕȑȍ ȔȈȝȍȕȌȘȖ ȔȈȝȈȌ-ȈȌȉȝțȚȈȔ ȔțȘȚȐȔȈȚȑȈȝ șȈȘȐȟ-ȟȝȘȍȠȚȝȈ ȝȍȔȈ-ȒțȔȉȝȈȐȘ ȌȎȈȓȈȔ ȠțȟȐ ȚȈșȑȈȝ — ȍȍ; ȈșȈȕȈȔ — ȚȘȖȕ; ȈȕȐȕȑȍ — ȗȘȐȕȍș; ȔȈȝȈ-ȐȕȌȘȈȝ — ǰȕȌȘȈ, ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș; ȔȈȝȈȚ — șȓȈȊȕȣȑ; ȈȌȉȝțȚȈȔ — țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȑ; ȔțȘȚȐ-ȔȈȚȑȈȝ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȍ ȖȉȓȐȒȖȔ; șȈȘȐȚ-ȠȘȍȠȚȝȈȝ — ȓțȟȠȐȍ Ȑȏ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȊȖȌȖȍȔȖȊ; ȝȍȔȈ — ȏȖȓȖȚȣȔȐ; ȒțȔȉȝȈȐȝ — ș ȒțȊȠȐȕȈȔȐ; ȌȎȈȓȈȔ — ȊȖȌț; ȠțȟȐ — ȟȐșȚțȦ. ǾȈȘȤ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘȈ țșȈȌȐȓ ȉȖȋȐȕȦ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȕȈ ȌȖșȚȖȑȕȖȍ ȔȍșȚȖ. ǹȊȧȡȍȕȕȣȍ ȘȍȒȐ, ȚȈȒȐȍ ȒȈȒ ǫȈȕȋȈ Ȑ ȇȔțȕȈ, ȗȘȐȕȧȓȐ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȑ ȖȉȓȐȒ Ȑ ȗȖȌȕȍșȓȐ ȉȖȋȐȕȍ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, dzȈȒȠȔȐ, șȊȖȐ ȟȐșȚȣȍ ȊȖȌȣ Ȋ ȏȖȓȖȚȣȝ ȒțȊȠȐȕȈȝ. ǺǭDzǹǺ 11 ȈȉȝȐȠȍȟȈȕȐȒȈ ȉȝțȔȐȘ ȈȝȈȘȈȚ șȈȒȈȓȈțȠȈȌȝȐȝ ȋȈȊȈȝ ȗȈȕȟȈ ȗȈȊȐȚȘȈȕȐ ȊȈșȈȕȚȖ ȔȈȌȝț-ȔȈȌȝȈȊȈț ȈȉȝȐȠȍȟȈȕȐȒȈȝ — ȚȖ, ȟȚȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ Ȍȓȧ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȧ ǩȖȎȍșȚȊȈ; ȉȝțȔȐȝ — ȏȍȔȓȧ; ȈȝȈȘȈȚ — șȖȉȘȈȓȈ; șȈȒȈȓȈ — Ȋșȍ; ȈțȠȈȌȝȐȝ — ȚȘȈȊȣ; ȋȈȊȈȝ — ȒȖȘȖȊȣ; ȗȈȕȟȈ — ȗȧȚȤ ȗȘȖȌțȒȚȖȊ ȒȖȘȖȊȣ: ȔȖȓȖȒȖ, ȗȘȖșȚȖȒȊȈȠț, ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ, ȕȈȊȖȏ Ȑ 172


173 ȔȖȟț; ȗȈȊȐȚȘȈȕȐ — ȟȐșȚȣȍ; ȊȈșȈȕȚȈȝ — ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȕȈȧ ȊȍșȕȈ; ȔȈȌȝț-ȔȈȌȝȈȊȈț — ȊȍșȍȕȕȐȍ ȗȓȖȌȣ Ȑ ȞȊȍȚȣ, ȗȘȖȐȏȘȈșȚȈȦȡȐȍ Ȋ ȔȍșȧȞȣ ȟȈȑȚȘȈ Ȑ ȊȈȑȠȈȒȝȈ. ǯȍȔȓȧ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȎȍȕȡȐȕȣ șȖȉȘȈȓȈ Ȋșȍ Ȟȍȓȍȉȕȣȍ ȚȘȈȊȣ Ȑ ȘȈșȚȍȕȐȧ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ Ȍȓȧ ȘȐȚțȈȓȈ ȖȔȖȊȍȕȐȧ ǩȖȎȍșȚȊȈ. DzȖȘȖȊȣ ȗȖȌȕȍșȓȐ șȊȖȐ ȗȧȚȤ ȌȈȘȖȊ: ȔȖȓȖȒȖ, ȗȘȖșȚȖȒȊȈȠț, ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ, ȔȖȟț Ȑ ȕȈȊȖȏ. ǶȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȕȈȧ ǪȍșȕȈ șȖȉȘȈȓȈ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȍșȕȖȑ, Ȋ ȔȍșȧȞȣ ȟȈȑȚȘȈ Ȑ ȊȈȑȠȈȒȝȈ [ȈȗȘȍȓȤ Ȑ ȔȈȑ]. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȈȕȟȈ-ȋȈȊȤȧ, ȐȓȐ ȗȧȚȤ ȗȘȖȌțȒȚȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȈȦȚ ȒȖȘȖȊȣ — Ȉ ȐȔȍȕȕȖ ȔȖȓȖȒȖ, ȗȘȖșȚȖȒȊȈȠȈ, ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ, ȔȖȟȈ Ȑ ȕȈȊȖȏ, — ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣ ȊȖ Ȋșȍȝ ȖȉȘȧȌȈȝ, șȖȊȍȘȠȈȍȔȣȝ ȗȖ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔ ȗȘȈȊȐȓȈȔ. DzȖȘȖȊȤȧ ȔȖȟȈ Ȑ ȕȈȊȖȏ șȟȐȚȈȦȚșȧ ȟȐșȚȣȔȐ, ȗȖȥȚȖȔț ȔȖȎȕȖ șȍȉȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȤ, șȒȖȓȤ ȊȈȎȕȣ Ȍȓȧ ȓȦȌȍȑ ȒȖȘȖȊȣ, ȍșȓȐ ȌȈȎȍ ȥȚȐ ȗȘȖȌțȒȚȣ Ȑȝ ȎȐȏȕȍȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȞȍȕȕȖșȚȤȦ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț DzȘȐȠȕȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȗȘȧȔȖ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗ ȊȈȎȕȖșȚȐ ȋȖ-ȘȈȒȠȤȐ, ȏȈȉȖȚȣ Ȗ ȒȖȘȖȊȈȝ. ǾȐȊȐȓȐȏȖȊȈȕȕȣȍ ȓȦȌȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȓȍȌțȦȚ șȐșȚȍȔȍ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȣ, ȖșȖȉȍȕȕȖ Țȍ Ȑȏ ȕȐȝ, ȒȚȖ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ Ȓ șȖșȓȖȊȐȦ ȊȈȑȠȤȍȊ Ȑ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ șȍȓȤșȒȐȔ ȝȖȏȧȑșȚȊȖȔ Ȑ ȚȖȘȋȖȊȓȍȑ, ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȌȖȓȎȕȣ ȖȉȍȘȍȋȈȚȤ ȒȖȘȖȊ. ǵȖ, Ȓ ȕȍșȟȈșȚȤȦ, ȓȦȌȐ Ȋ ȊȍȒ DzȈȓȐ ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȌțȘȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ (ȔȈȕȌȈȝ) Ȑ Ȓ ȚȖȔț Ȏȍ ȊȊȍȌȍȕȣ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ ȓȖȎȕȣȔȐ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ Ȗ ȎȐȏȕȐ (șțȔȈȕȌȈ- ȔȈȚȈȑȈȝ), ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȐ țȉȐȊȈȦȚ ȒȖȘȖȊ ȚȣșȧȟȈȔȐ. ǺȈȒ ȖȕȐ ȓȐȠȈȦȚ șȍȉȧ țȌȈȟȐ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȗȘȐȘȖȌȈ ȕȈȒȈȏȣȊȈȍȚ Ȑȝ, ȕȈșȣȓȈȧ ȕȈ ȕȐȝ ȕȍȐȏȓȍȟȐȔȣȍ ȉȖȓȍȏȕȐ, ȊȘȖȌȍ ȘȈȒȈ, Ȑ ȊȖȊȓȍȒȈȧ Ȑȝ Ȋ ȟȈșȚȣȍ ȊȖȑȕȣ — ȚȖ ȋȘȈȎȌȈȕșȒȐȍ, ȚȖ ȔȍȎȌț ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈȔȐ. ǬȖ Țȍȝ ȗȖȘ ȗȖȒȈ ȖȉȡȍșȚȊȖ ȉțȌȍȚ șȗȖȒȖȑȕȖ ȊȏȐȘȈȚȤ ȕȈ ȚȖ, ȒȈȒ ȒȖȘȖȊ ȍȎȍȌȕȍȊȕȖ țȕȐȟȚȖȎȈȦȚ ȕȈ ȉȖȑȕȧȝ, Ȗ ȔȐȘȍ Ȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȐ ȕȈ ȏȍȔȓȍ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ Ȑ ȘȍȟȐ. ǺǭDzǹǺ 12 ȘȐȠȈȑȈȝ ȒȈȓȗȈȑȈȔ ȟȈȒȘțȘ ȈȉȝȐȠȍȒȈȔ ȑȈȚȝȈ-ȊȐȌȝȐ ȌȎȈȋțȘ ȉȝȈȌȘȈȕȐ ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ ȕȈȚȑȈȠ ȟȈ ȕȈȕȘȐȚțȘ ȌȎȈȋțȝ ȘȐȠȈȑȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȒȈȓȗȈȑȈȔ ȟȈȒȘțȝ — șȖȊȍȘȠȐȓȐ; ȈȉȝȐȠȍȒȈȔ — ȞȍȘȍȔȖȕȐȦ ȈȉȝȐȠȍȒȈ, șȖȊȍȘȠȈȍȔțȦ ȊȖ ȊȘȍȔȧ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȧ ǩȖȎȍșȚȊȈ; ȑȈȚȝȈȊȐȌȝȐ — ȒȈȒ ȊȍȓȧȚ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȍ ȗȐșȈȕȐȧ; ȌȎȈȋțȝ — ȗȘȖȐȏȕȍșȓȐ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ; ȉȝȈȌȘȈȕȐ — ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȕȣȍ; ȋȈȕȌȝȈȘȊȈȝ — ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǫȈȕȌȝȈȘȊȈȓȖȒȐ; ȕȈȚȑȈȝ — ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȍ ȚȈȕȞȖȊȡȐȞȣ; ȟȈ — Ȑ; ȕȈȕȘȐȚțȝ — șȚȈȓȐ ȟțȌȍșȕȖ ȚȈȕȞȍȊȈȚȤ; ȌȎȈȋțȝ — ȗȍȚȤ ȗȍșȕȐ, ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȔȣȍ ǪȍȌȈȔȐ. ǪȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ șȖȊȍȘȠȐȓȐ ȖȉȘȧȌ ȖȔȖȊȍȕȐȧ ȉȖȋȐȕȐ dzȈȒȠȔȐ, ȒȈȒ Ȗȕ ȖȗȐșȈȕ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ. ǫȈȕȌȝȈȘȊȣ ȗȘȖȗȍȓȐ ȕȍșțȡȐȍ țȌȈȟț ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȋȐȔȕȣ, Ȉ ȐșȒțșȕȣȍ ȚȈȕȞȖȊȡȐȞȣ ȉȍȏțȒȖȘȐȏȕȍȕȕȖ ȐșȗȖȓȕȐȓȐ ȚȈȕȞȣ, șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȧ Ȑȝ ȗȍșȕȧȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȖȌȍȘȎȈȚșȧ Ȋ ǪȍȌȈȝ. ǺǭDzǹǺ 13 ȔȍȋȝȈ ȔȘȐȌȈȕȋȈ-ȗȈȕȈȊȈ ȔțȘȈȌȎȈȕȈȒȈ-ȋȖȔțȒȝȈȕ ȊȑȈȕȈȌȈȑȈȕ ȠȈȕȒȝȈ-Ȋȍȕț ȊȐȕȈș ȚțȔțȓȈ-ȕȐȝșȊȈȕȈȕ 173


174 ȔȍȋȝȈȝ — ȖȉȓȈȒȈ; ȔȘȐȌȈȕȋȈ — ȕȈ ȔȘȐȌȈȕȋȈȝ; ȗȈȕȈȊȈ — ȓȐȚȈȊȘȈȝ; ȔțȘȈȌȎȈ — ȕȈ ȉȈȘȈȉȈȕȈȝ ȌȘțȋȖȋȖ ȊȐȌȈ; ȈȕȈȒȈ — ȕȈ ȉȈȘȈȉȈȕȈȝ ȍȡȍ ȖȌȕȖȋȖ ȊȐȌȈ; ȋȖȔțȒȝȈȕ — ȕȈ ȘȖȎȒȈȝ; ȊȑȈȕȈȌȈȑȈȕ — ȏȈȐȋȘȈȓȐ; ȠȈȕȒȝȈ — ș ȘȈȒȖȊȐȕȈȔȐ; Ȋȍȕț — ș ȜȓȍȑȚȈȔȐ; ȊȐȕȈȝ — șȖ șȚȘțȕȕȣȔȐ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȈȔȐ; ȚțȔțȓȈ — ȋȘȖȔȒȐȍ; ȕȐȝșȊȈȕȈȕ — ȏȊțȒȐ. ǶȉȓȈȒȈ, ȗȘȐȕȧȊ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȑ ȖȉȓȐȒ, ȏȈȐȋȘȈȓȐ ȕȈ ȉȈȘȈȉȈȕȈȝ — ȔȘȐȌȈȕȋȈȝ, ȗȈȕȈȊȈȝ, ȔțȘȈȌȎȈȝ Ȑ ȈȕȈȒȈȝ. ǶȕȐ ȚȈȒȎȍ ȌțȓȐ Ȋ ȘȈȒȖȊȐȕȣ Ȑ ȐȋȘȈȓȐ ȕȈ ȘȖȎȒȈȝȋȖȔțȒȝȈȝ, ȕȈ ȜȓȍȑȚȈȝ Ȑ șȚȘțȕȕȣȝ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȈȝ. Ǫșȍ ȥȚȐ ȏȊțȒȐ șȓȐȓȐșȤ Ȋ ȋȘȖȔȒȐȑ ȋțȓ. ǺǭDzǹǺ 14 ȚȈȚȖ 'ȉȝȐȠȐȠȐȟțȘ ȌȍȊȐȔ ȠȘȐȑȈȔ ȗȈȌȔȈ-ȒȈȘȈȔ șȈȚȐȔ ȌȐȋȐȉȝȈȝ ȗțȘȕȈ-ȒȈȓȈȠȈȐȝ șțȒȚȈ-ȊȈȒȑȈȐȘ ȌȊȐȌȎȍȘȐȚȈȐȝ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȈȉȝȐȠȐȠȐȟțȝ — ȖȔȣȓȐ Ȋ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȕȣȝ ȊȖȌȈȝ; ȌȍȊȐȔ — ȉȖȋȐȕȦ țȌȈȟȐ; ȠȘȐȑȈȔ — ȗȘȍȒȘȈșȕțȦ; ȗȈȌȔȈ-ȒȈȘȈȔ — ȌȍȘȎȈȡțȦ Ȋ ȘțȒȍ ȓȖȚȖș; șȈȚȐȔ — șȈȔțȦ ȞȍȓȖȔțȌȘȍȕȕțȦ, ȕȍ ȏȕȈȦȡțȦ ȕȐȒȖȋȖ, ȒȘȖȔȍ ǫȖșȗȖȌȈ; ȌȐȋȐȉȝȈȝ — ȔȖȋțȟȐȍ șȓȖȕȣ; ȗțȘȕȈ- ȒȈȓȈȠȈȐȝ — ȗȖȓȕȣȔȐ ȒțȊȠȐȕȈȔȐ; șțȒȚȈ-ȊȈȒȑȈȐȝ — ș ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔȐ ȔȈȕȚȘȈȔȐ; ȌȊȐ-ȌȎȈ — ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ; ȐȘȐȚȈȐȝ — ȌȍȒȓȈȔȐȘțȍȔȣȔȐ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȋȘȖȔȈȌȕȣȍ șȓȖȕȣ ȗȘȐȕȍșȓȐ șȖ Ȋșȍȝ șȚȖȘȖȕ șȊȍȚȈ Ȋ ȉȖȓȤȠȐȝ șȖșțȌȈȝ ȊȖȌț Ȑȏ ǫȈȕȋȐ Ȑ ȖȔȣȓȐ ȍȦ ȉȖȋȐȕȦ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, Ȉ țȟȍȕȣȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȚȍȔ ȊȘȍȔȍȕȍȔ ȗȍȓȐ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ. ǷȖȒȈ ȉȖȋȐȕȦ ȖȔȣȊȈȓȐ, ȖȕȈ ȖșȚȈȊȈȓȈșȤ Ȋșȍ ȚȖȑ Ȏȍ ȕȍȗȘȐșȚțȗȕȖȑ ȉȖȋȐȕȍȑ, ȌȍȘȎȈȡȍȑ Ȋ ȘțȒȍ ȓȖȚȖș, Ȑ șȐȧȓȈ ȒȘȈșȖȚȖȑ. ǩȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȞȍȓȖȔțȌȘȍȕȕȈ, ȐȉȖ ȕȍ ȎȍȓȈȍȚ ȏȕȈȚȤ ȕȐȒȖȋȖ, ȒȘȖȔȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ ȉȖȋȐȕȦ dzȈȒȠȔȐ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȠȘȐȑȈȔ, Ȑ ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȖȕȈ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȠȍșȚȤȦ ȌȖșȚȖȧȕȐȧȔȐ — ȉȖȋȈȚșȚȊȖȔ, șȐȓȖȑ, ȊȓȐȧȕȐȍȔ, ȒȘȈșȖȚȖȑ, ȏȕȈȕȐȍȔ Ȑ șȈȔȖȖȚȘȍȟȍȕȐȍȔ. dzȦȉȖȍ Ȑȏ ȥȚȐȝ ȉȓȈȋ ȔȖȎȕȖ ȖȉȘȍșȚȐ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ. ǩȖȋȐȕȦ dzȈȒȠȔȐ ȚȈȒȎȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȏȌȍșȤ ȌȍȊȐ, ȉȖȋȐȕȍȑ, ȐȉȖ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȍ, Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȖȕȈ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȊșȍȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȎȐȊțȚ ȚȈȔ șȟȈșȚȓȐȊȖȑ Ȑ ȗȘȖșȚȖȑ ȎȐȏȕȤȦ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȊșȍȋȌȈ ȌȖȊȖȓȍȕ ǹȊȖȍȑ șțȗȘțȋȖȑ — ȉȖȋȐȕȍȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȌȍȘȎȈȡȍȑ Ȋ ȘțȒȍ ȓȖȚȖș. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȍȍ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȚ, țȗȖȚȘȍȉȓȧȧ ȥȗȐȚȍȚ șȈȚȐ, «Ȋ ȊȣșȠȍȑ șȚȍȗȍȕȐ ȞȍȓȖȔțȌȘȍȕȕȈȧ», ȐȉȖ ȖȕȈ ȊșȍȋȌȈ ȌțȔȈȍȚ ȚȖȓȤȒȖ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ, Ȑ ȕȐ Ȗ ȒȖȔ ȌȘțȋȖȔ. ǺǭDzǹǺ 15 șȈȔțȌȘȈȝ ȗȐȚȈ-ȒȈțȠȍȑȈ ȊȈșȈșȐ șȈȔțȗȈȝȈȘȈȚ ȊȈȘțȕȈȝ șȘȈȌȎȈȔ ȊȈȐȌȎȈȑȈȕȚȐȔ ȔȈȌȝțȕȈ ȔȈȚȚȈ-ȠȈȚȗȈȌȈȔ

174


175 șȈȔțȌȘȈȝ — ȖȒȍȈȕ; ȗȐȚȈ-ȒȈțȠȍȑȈ — ȎȍȓȚȖȋȖ ȠȍȓȒȈ; ȊȈșȈșȐ — ȕȐȎȕȦȦ Ȑ ȊȍȘȝȕȦȦ ȖȌȍȎȌț; șȈȔțȗȈȝȈȘȈȚ — ȗȘȍȗȖȌȕȍș; ȊȈȘțȕȈȝ — ȉȖȋ, ȊȓȈșȚȊțȦȡȐȑ ȕȈȌ ȊȖȌȈȔȐ; șȘȈȌȎȈȔ — ȋȐȘȓȧȕȌț; ȊȈȐȌȎȈȑȈȕȚȐȔ — șȈȔțȦ ȉȖȓȤȠțȦ Ȑ ȘȈȏțȒȘȈȠȍȕȕțȦ; ȔȈȌȝțȕȈ — ȔȍȌȖȔ; ȔȈȚȚȈ — ȖȗȤȧȕȍȕȕȣȔȐ; ȠȈȚ-ȗȈȌȈȔ — ȖȒȘțȎȍȕȕțȦ ȠȍșȚȐȕȖȋȐȔȐ (ȠȔȍȓȧȔȐ). ǶȒȍȈȕ, ȝȘȈȕȐȓȐȡȍ Ȋșȍȝ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȝ ȒȈȔȕȍȑ, ȗȘȍȗȖȌȕȍș ȊȍȘȝȕȦȦ Ȑ ȕȐȎȕȦȦ ȟȈșȚȐ ȎȍȓȚȖȋȖ ȠȍȓȒȖȊȖȋȖ ȖȌȍȧȕȐȧ. Ǩ ǪȈȘțȕȈ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȊȖȌ, ȗȖȌȈȘȐȓ ȍȑ ȋȐȘȓȧȕȌȣ, ȊȖȒȘțȋ ȒȖȚȖȘȣȝ ȊȐȓȐșȤ ȠȍșȚȐȕȖȋȐȍ ȠȔȍȓȐ, ȖȗȤȧȕȍȕȕȣȍ ȔȍȌȖȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȈȉȝȐȠȍȒȐ, ȞȍȘȍȔȖȕȐȐ ȖȔȖȊȍȕȐȧ, ǩȖȎȍșȚȊȖ ȖȔȣȊȈȦȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȎȐȌȒȖșȚȧȔȐ — ȔȖȓȖȒȖȔ, ȔȍȌȖȔ, ȑȖȋțȘȚȖȔ, ȚȖȗȓȍȕȣȔ ȔȈșȓȖȔ, ȕȈȊȖȏȖȔ Ȑ ȒȖȘȖȊȤȍȑ ȔȖȟȖȑ, — ǩȖȎȍșȚȊț ȗȘȐȕȧȚȖ ȗȖȌȕȖșȐȚȤ ȎȍȓȚȣȍ ȖȌȍȎȌȣ. ǰȔȍȕȕȖ ȚȈȒ ȗȘȖȊȖȌȐȓȈșȤ ȈȉȝȐȠȍȒȈ ȉȖȋȐȕȐ dzȈȒȠȔȐ: Ȋ șȚȘȖȋȖȔ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔȐ ȗȘȈȊȐȓȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 16 ȉȝțȠȈȕȈȕȐ ȊȐȟȐȚȘȈȕȐ ȊȐȠȊȈȒȈȘȔȈ ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȐȝ ȝȈȘȈȔ șȈȘȈșȊȈȚȐ ȗȈȌȔȈȔ ȈȌȎȖ ȕȈȋȈȠ ȟȈ ȒțȕȌȈȓȍ ȉȝțȠȈȕȈȕȐ — țȒȘȈȠȍȕȐȧ; ȊȐȟȐȚȘȈȕȐ — țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȍ; ȊȐȠȊȈȒȈȘȔȈ ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȐȝ — ǪȐȠȊȈȒȈȘȔȈ, ȖȌȐȕ Ȑȏ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ, șȣȕȖȊȍȑ ǩȘȈȝȔȣ, ȟȤȧ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ — ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤ ȗȖȚȖȔșȚȊȖ; ȝȈȘȈȔ — ȋȐȘȓȧȕȌț ȐȓȐ ȖȎȍȘȍȓȤȍ; șȈȘȈșȊȈȚȐ — ȉȖȋȐȕȧ țȟȍȕȖșȚȐ; ȗȈȌȔȈȔ — ȞȊȍȚȖȒ ȓȖȚȖșȈ; ȈȌȎȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȕȈȋȈȝ ȟȈ — ȎȐȚȍȓȐ ǵȈȋȈȓȖȒȐ; ȒțȕȌȈȓȍ — șȍȘȤȋȐ. ǪȐȠȊȈȒȈȘȔȈ, ȖȌȐȕ Ȑȏ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ, ȗȘȍȗȖȌȕȍș ȍȑ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ țȒȘȈȠȍȕȐȑ. ǩȖȋȐȕȧ țȟȍȕȖșȚȐ ǹȈȘȈșȊȈȚȐ ȗȖȌȈȘȐȓȈ ȍȑ ȖȎȍȘȍȓȤȍ, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȗȖȌȕȍș ȞȊȍȚȖȒ ȓȖȚȖșȈ, Ȉ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǵȈȋȈȓȖȒȐ — șȍȘȤȋȐ. ǺǭDzǹǺ 17 ȚȈȚȈȝ ȒȘȐȚȈ-șȊȈșȚȑȈȑȈȕȖȚȗȈȓȈ-șȘȈȌȎȈȔ ȕȈȌȈȌ-ȌȊȐȘȍȗȝȈȔ ȗȈȘȐȋȘȐȝȑȈ ȗȈȕȐȕȈ ȟȈȟȈȓȈ ȊȈȒȚȘȈȔ șțȒȈȗȖȓȈ-ȒțȕȌȈȓȈȔ șȈȊȘȐȌȈ-ȝȈșȈȔ ȌȈȌȝȈȚȐ șțȠȖȉȝȈȕȈȔ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȒȘȐȚȈ-șȊȈșȚȑȈȑȈȕȈ — ȘȍȋțȓȧȘȕȖ ȗȖȟȐȚȈȍȔȈȧ ȉȓȈȋȐȔȐ ȘȐȚțȈȓȈȔȐ; țȚȗȈȓȈ-șȘȈȌȎȈȔ — ȋȐȘȓȧȕȌț ȓȖȚȖșȖȊ; ȕȈȌȈȚ — ȎțȎȎȈȡȐȔȐ; ȌȊȐȘȍȗȝȈȔ — ȖȒȘțȎȍȕȕțȦ ȠȔȍȓȧȔȐ; ȗȈȘȐȋȘȐȝȑȈ — ȊȏȧȊ; ȗȈȕȐȕȈ — ȘțȒȖȑ; ȟȈȟȈȓȈ — ȗȖȠȓȈ; ȊȈȒȚȘȈȔ — ȓȐȒ; șț-ȒȈȗȖȓȈ- ȒțȕȌȈȓȈȔ — ȚȖȚ, ȟȤȐ ȓȈȕȐȚȣ țȒȘȈȠȍȕȣ șȍȘȤȋȈȔȐ; șȈȊȘȐȌȈ-ȝȈșȈȔ — țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ ȏȈșȚȍȕȟȐȊȖȑ țȓȣȉȒȖȑ; ȌȈȌȝȈȚȐ — ȗȖȒȈȏȣȊȈȦȡȈȧ; șțȠȖȉȝȈȕȈȔ — ȧȊȓȧȦȡȐȑ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕțȦ ȒȘȈșȖȚț. ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȖȉȘȧȌ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ dzȈȒȠȔȐ ȉȣȓ ȏȈȊȍȘȠȍȕ, ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ șȚȈȓȈ ȗȘȖȋțȓȐȊȈȚȤșȧ, ȌȍȘȎȈ Ȋ ȘțȒȈȝ ȋȐȘȓȧȕȌț Ȑȏ ȓȖȚȖșȖȊ, ȊȖȒȘțȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȊȐȓȐșȤ 175


176 ȎțȎȎȈȡȐȍ ȠȔȍȓȐ. ǹ ȏȈșȚȍȕȟȐȊȖȑ țȓȣȉȒȖȑ ȕȈ țșȚȈȝ, țȒȘȈȠȍȕȕȈȧ șȍȘȤȋȈȔȐ, ȖȕȈ ȉȣȓȈ ȕȍȖȗȐșțȍȔȖ ȗȘȍȒȘȈșȕȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǩȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, dzȈȒȠȔȐȌȎȐ, șȟȐȚȈȍȚ șȊȖȐȔ ȖȚȞȖȔ ǴȖȓȖȟȕȣȑ ȖȒȍȈȕ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖșȚȈȊȓȧȍȚ șȊȖȍȋȖ ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ ȕȈ ȋȘțȌȐ ǵȈȘȈȧȕȣ. ǶȕȈ ȖȌȈȘȧȍȚ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧȔȐ ȌȈȎȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȕȖ șȈȔȈ ȖșȚȈȍȚșȧ ȕȍȗȖȌȊȓȈșȚȕȖȑ ȊȓȐȧȕȐȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ. ǽȖȚȧ dzȈȒȠȔȐ, ȒȈȒ ȔȖȎȍȚ ȒȈȏȈȚȤșȧ, ȘȖȌȐȓȈșȤ Ȑȏ ǴȖȓȖȟȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ, ȖȕȈ șȘȈȏț ȏȈȕȧȓȈ șȊȖȍ ȊȍȟȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȕȈ ȋȘțȌȐ ț ǵȈȘȈȧȕȣ. ǺǭDzǹǺ 18 șȚȈȕȈ-ȌȊȈȑȈȔ ȟȈȚȐȒȘȐȠȖȌȈȘȐ șȈȔȈȔ ȕȐȘȈȕȚȈȘȈȔ ȟȈȕȌȈȕȈ-ȒțȕȒțȔȖȒȠȐȚȈȔ ȚȈȚȈș ȚȈȚȖ ȕțȗțȘȈ-ȊȈȓȋț ȠȐȕȌȎȐȚȈȐȘ ȊȐșȈȘȗȈȚȐ ȝȍȔȈ-ȓȈȚȍȊȈ șȈ ȉȈȉȝȈț șȚȈȕȈ-ȌȊȈȑȈȔ — ȌȊȍ ȋȘțȌȐ; ȟȈ — Ȑ; ȈȚȐ-ȒȘȐȠȈ-țȌȈȘȐ — ȚȖȕȒȖșȚȈȕȕȈȧ; șȈȔȈȔ — ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ; ȕȐȘȈȕȚȈȘȈȔ — ȗȖșȚȖȧȕȕȖ; ȟȈȕȌȈȕȈ-ȒțȕȒțȔȈ — șȈȕȌȈȓȖȊȖȑ ȗȈșȚȖȑ, ȒȘȈșȕȣȔ ȗȖȘȖȠȒȖȔ ȒțȕȒțȔȣ; țȒȠȐȚȈȔ — țȔȈȡȍȕȕȣȍ; ȚȈȚȈȝ ȚȈȚȈȝ — ȏȌȍșȤ Ȑ ȚȈȔ; ȕțȗțȘȈ — ȕȖȎȕȣȝ ȒȖȓȖȒȖȓȤȟȐȒȖȊ; ȊȈȓȋț — ȗȘȍȒȘȈșȕȣȍ; ȠȐȕȌȎȐȚȈȐȝ — ș ȓȍȋȒȐȔ ȗȖȏȊȈȕȐȊȈȕȐȍȔ; ȊȐșȈȘȗȈȚȐ — ȌȊȐȎțȡȈȧșȧ; ȝȍȔȈ-ȓȈȚȈ — ȏȖȓȖȚȈȧ ȓȐȈȕȈ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; șȈ — Ȑ; ȉȈȉȝȈț — ȧȊȐȓȈ. ǶșȖȉțȦ ȒȘȈșȖȚț ȍȑ ȗȘȐȌȈȊȈȓȐ ȖȒȘțȋȓȣȍ ȋȘțȌȐ, țȔȈȡȍȕȕȣȍ șȈȕȌȈȓȖȊȖȑ ȗȈșȚȖȑ Ȑ ȗȖșȣȗȈȕȕȣȍ ȒțȕȒțȔȖȑ, Ȑ ȚȖȕȒȐȑ șȚȈȕ. DzȖȋȌȈ ȖȕȈ ȌȊȐȋȈȓȈșȤ, ȒȖȓȖȒȖȓȤȟȐȒȐ ț ȕȍȍ ȕȈ ȓȖȌȣȎȒȈȝ ȕȍȎȕȖ ȗȖȏȊȈȕȐȊȈȓȐ, ȚȈȒ ȟȚȖ Ȋșȧ ȖȕȈ ȗȖȝȖȌȐȓȈ ȕȈ ȏȖȓȖȚțȦ ȓȐȈȕț. ǺǭDzǹǺ 19 ȊȐȓȖȒȈȑȈȕȚȐ ȕȐȘȈȊȈȌȑȈȔ ȈȚȔȈȕȈȝ ȗȈȌȈȔ ȌȝȘțȊȈȔ ȟȈȊȑȈȉȝȐȟȈȘȐ-șȈȌ-ȋțȕȈȔ ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ-șȐȌȌȝȈșțȘȈ-ȑȈȒȠȈ-ȟȈȘȈȕȈȚȘȈȐȗȐȠȚȈȗȍȑȈȌȐȠț ȕȈȕȊȈȊȐȕȌȈȚȈ ȊȐȓȖȒȈȑȈȕȚȐ — ȊȣșȔȈȚȘȐȊȈȦȡȈȧ; ȕȐȘȈȊȈȌȑȈȔ — ȐȌȍȈȓȤȕȖȍ; ȈȚȔȈȕȈȝ — Ȍȓȧ șȍȉȧ; ȗȈȌȈȔ — ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ; ȌȝȘțȊȈȔ — ȕȍȘțȠȐȔȖȍ; ȟȈ — Ȑ; ȈȊȑȈȉȝȐȟȈȘȐ-șȈȚ-ȋțȕȈȔ — ȕȍ ȐȏȔȍȕȧȦȡȍȍ șȊȖȑșȚȊ; ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ — șȘȍȌȐ ȎȐȚȍȓȍȑ ǫȈȕȌȝȈȘȊȈȓȖȒȐ; șȐȌȌȝȈ — șȘȍȌȐ ȎȐȚȍȓȍȑ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ; ȈșțȘȈ — șȘȍȌȐ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȑȈȒȠȈ — șȘȍȌȐ ȧȒȠȍȑ; ȟȈȘȈȕȈ — șȘȍȌȐ ȎȐȚȍȓȍȑ ȟȈȘȈȕȈȓȖȒȐ; ȚȘȈȐȗȐȠȚȈȗȍȑȈ-ȈȌȐȠț — șȘȍȌȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȕȊȈȊȐȕȌȈȚȈ — ȖȉȕȈȘțȎȐȓȈ. ǷȘȖȝȈȎȐȊȈȧșȤ șȘȍȌȐ ȋȈȕȌȝȈȘȊȖȊ, ȧȒȠȍȑ, ȈșțȘȖȊ, șȐȌȌȝȖȊ, ȟȈȘȈȕȖȊ Ȑ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ, dzȈȒȠȔȐȌȍȊȐ, ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖ ȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȓȈ Ȑȝ, ȕȖ ȕȍ ȔȖȋȓȈ ȕȈȑȚȐ ȕȐȒȖȋȖ, ȒȚȖ ȉȣȓ ȉȣ ȕȈȌȍȓȍȕ ȊșȍȔȐ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȧȔȐ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȉȣȓ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȐȏȢȧȕȖȊ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȖȕȈ ȕȐ ț ȒȖȋȖ Ȑȏ ȕȐȝ ȕȍ ȔȖȋȓȈ ȕȈȑȚȐ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: dzȈȒȠȔȐȌȍȊȐ, ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȘȖȌȐȓȈșȤ Ȑȏ ǴȖȓȖȟȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ Ȑ ȉȣȓȈ ȍȋȖ ȌȖȟȍȘȤȦ. ǷȖȥȚȖȔț ȍȑ ȉȣȓȖ ȌȖȏȊȖȓȍȕȖ șȈȔȖȑ ȊȣȉȘȈȚȤ șȍȉȍ ȔțȎȈ, ȕȈ 176


177 ȞȍȘȍȔȖȕȐȐ șȊȈȧȔȊȈȘȣ . ǶȕȈ ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖ ȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȓȈ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑȏ ȒȈȕȌȐȌȈȚȖȊ, ȕȖ ȚȈȒ Ȑ ȕȍ șȔȖȋȓȈ ȕȈȑȚȐ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȔȖȋ ȉȣ șȚȈȚȤ Ȍȓȧ ȕȍȍ ȖȗȖȘȖȑ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ǵȈȘȈȧȕț, ȗȖȌȓȐȕȕȖȋȖ șțȗȘțȋȈ ȉȖȋȐȕȐ dzȈȒȠȔȐ, ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȘȍȊȏȖȑȚȐ ȕȐȒȚȖ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǺǭDzǹǺ 20 ȕțȕȈȔ ȚȈȗȖ ȑȈșȑȈ ȕȈ ȔȈȕȑț-ȕȐȘȌȎȈȑȖ ȌȎȕȈȕȈȔ ȒȊȈȟȐȚ ȚȈȟ ȟȈ ȕȈ șȈȕȋȈ-ȊȈȘȌȎȐȚȈȔ ȒȈȠȟȐȕ ȔȈȝȈȔș ȚȈșȑȈ ȕȈ ȒȈȔȈ-ȕȐȘȌȎȈȑȈȝ șȈ ȐȠȊȈȘȈȝ ȒȐȔ ȗȈȘȈȚȖ ȊȑȈȗȈȠȘȈȑȈȝ ȕțȕȈȔ — Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȚȈȗȈȝ — ȈșȒȍȏȈ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȕȈ — ȕȍ; ȔȈȕȑț — ȖȚ ȋȕȍȊȈ; ȕȐȘȌȎȈȑȈȝ — șȊȖȉȖȌȕȈ; ȌȎȕȈȕȈȔ — ȏȕȈȕȐȍ; ȒȊȈȟȐȚ — Ȋ ȒȖȔ-ȚȖ; ȚȈȚ — ȚȖ; ȟȈ — Ȑ; ȕȈ — ȕȍ; șȈȕȋȈ-ȊȈȘȌȎȐȚȈȔ — ȓȐȠȍȕȕȖȍ ȗȘȐȔȍșȍȑ; ȒȈȠȟȐȚ — ȒȚȖ-ȚȖ; ȔȈȝȈȕ — ȊȍȓȐȒȐȑ Ȑ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȑ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ; ȕȈ — ȕȍ; ȒȈȔȈ — ȔȐȘșȒȐȍ ȎȍȓȈȕȐȧ; ȕȐȘȌȎȈȑȈȝ — ȗȖȉȍȌȐȊȠȐȑ; șȈȝ — Ȗȕ; ȐȠȊȈȘȈȝ — ȊȓȈșȚȐȚȍȓȤ; ȒȐȔ — ȒȈȒ; ȗȈȘȈȚȈȝ — ȖȚ ȌȘțȋȐȝ; ȊȑȈȗȈȠȘȈȑȈȝ — ȏȈȊȐșȧȡȐȑ. ǩȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȐȏțȟȈȧ șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ, ȌțȔȈȓȈ: ȅȚȖȚ șȖȊȍȘȠȐȓ ȊȍȓȐȒțȦ ȈșȒȍȏț, ȕȖ ȍȡȍ ȕȍ șțȔȍȓ ȗȖȉȍȌȐȚȤ ȋȕȍȊ; ȌȘțȋȖȑ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȕȖ ȍȡȍ ȕȍ ȐȏȉȈȊȐȓșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ; ȚȘȍȚȐȑ — ȊȍȓȐȒȈȧ ȓȐȟȕȖșȚȤ, ȕȖ Ȗȕ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȖȌȖȓȍȚȤ Ȋ șȍȉȍ șȓȈȌȖșȚȘȈșȚȐȍ. ǬȈȎȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȏȈȊȐșȧȚ ȖȚ ȟȍȋȖ-ȕȐȉțȌȤ. ǺȖȋȌȈ ȒȚȖ Ȏȍ Ȑȏ ȕȐȝ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȊȍȘȝȖȊȕȣȔ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ? DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ Ȕȣ ȊȐȌȐȔ ȗȖȗȣȚȒț ȕȈȑȚȐ ȊȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧ, ȐȠȊȈȘț . DzȈȎȌȣȑ ȔȖȎȍȚ șȟȐȚȈȚȤ șȍȉȧ ȐȠȊȈȘȖȑ Ȑ ȗȘȈȊȐȚȤ ȟȍȔ-ȚȖ, ȕȖ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȚȈȒȐȍ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȐ ȊȣȕțȎȌȍȕȣ ȗȖȌȟȐȕȧȚȤșȧ ȒȖȔț-ȚȖ ȐȓȐ ȟȍȔț-ȚȖ ȍȡȍ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȔȖȎȕȖ șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȊȍȓȐȒțȦ ȈșȒȍȏț, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȋȕȍȊȈ. ǷȘȐ ȚȡȈȚȍȓȤȕȖȔ ȘȈșșȔȖȚȘȍȕȐȐ Ȕȣ ȖȉȕȈȘțȎȐȊȈȍȔ, ȟȚȖ ȒȈȎȌȣȑ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȒȈȒȐȝ-ȕȐȉțȌȤ șȐȓ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȗȖȓȕȖȊȓȈșȚȕȣȔ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ, ȒȘȖȔȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, DzȘȐȠȕȣ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ. ǰȠȊȈȘȈȝ ȗȈȘȈȔȈȝ ȒȘȐȠȕȈȝ: ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ DzȘȐȠȕȈ. ǰȔ ȕȍ ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȚ ȕȐȒȚȖ, ȐȉȖ Ƕȕ ǹȈȔ ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȚ ȊșȍȔȐ (șȈȘȊȈ-ȒȈȘȈȕȈ-ȒȈȘȈȕȈȔ). ǺǭDzǹǺ 21 ȌȝȈȘȔȈȝ ȒȊȈȟȐȚ ȚȈȚȘȈ ȕȈ ȉȝțȚȈ-șȈțȝȘȐȌȈȔ ȚȑȈȋȈȝ ȒȊȈȟȐȚ ȚȈȚȘȈ ȕȈ ȔțȒȚȐ-ȒȈȘȈȕȈȔ ȊȐȘȑȈȔ ȕȈ ȗțȔșȖ 'șȚȑ ȈȌȎȈ-ȊȍȋȈ-ȕȐȠȒȘȐȚȈȔ ȕȈ ȝȐ ȌȊȐȚȐȑȖ ȋțȕȈ-șȈȕȋȈ-ȊȈȘȌȎȐȚȈȝ ȌȝȈȘȔȈȝ — ȘȍȓȐȋȐȧ; ȒȊȈȟȐȚ — ț ȒȖȋȖ-ȚȖ (Ȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȍ ȏȕȈȦȡȍȋȖ); ȚȈȚȘȈ — ț ȕȍȋȖ; ȕȈ — ȕȍȚ; ȉȝțȚȈ-șȈțȝȘȐȌȈȔ — ȌȘțȎȍȓȦȉȐȍ Ȓ ȌȘțȋȐȔ șțȡȍșȚȊȈȔ; ȚȑȈȋȈȝ — ȖȚȘȍȠȍȕȕȖșȚȤ; ȒȊȈȟȐȚ — Ȋ ȒȖȔ-ȚȖ; ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ; ȕȈ — ȕȍȚ; ȔțȒȚȐ-ȒȈȘȈȕȈȔ — ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ; ȊȐȘȑȈȔ — șȐȓȈ; ȕȈ — ȕȍ; ȗțȔșȈȝ — ȟȍȓȖȊȍȒȈ; ȈșȚȐ — ȍșȚȤ; ȈȌȎȈ-ȊȍȋȈ-ȕȐȠȒȘȐȚȈȔ — șȊȖȉȖȌȈ ȖȚ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȊȘȍȔȍȕȐ; ȕȈ — ȕȍ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȌȊȐȚȐȑȈȝ — ȌȘțȋȖȑ; ȋțȕȈ-șȈȕȋȈ-ȊȈȘȌȎȐȚȈȝ — ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȋțȕ. 177


178 ǴȖȎȕȖ ȖȉȓȈȌȈȚȤ ȋȓțȉȖȒȐȔȐ ȗȖȏȕȈȕȐȧȔȐ Ȋ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȕȖ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ ȕȍ ȗȘȖȧȊȓȧȚȤ ȌȖȉȘȣȝ ȟțȊșȚȊ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. DzȚȖ-ȚȖ — ȟȍȓȖȊȍȒ ȐȓȐ ȗȖȓțȉȖȋ — ȔȖȎȍȚ ȘȈȏȊȐȚȤ șȈȔȖȖȚȘȍȟȍȕȐȍ, ȕȖ ȥȚȖ ȍȡȍ ȕȍ ȗȘȐȟȐȕȈ Ȍȓȧ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ. ǴȖȎȕȖ ȖȉȓȈȌȈȚȤ ȖȋȘȖȔȕȖȑ șȐȓȖȑ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȉȣȚȤ ȉȍșșȐȓȤȕȣȔ ȗȍȘȍȌ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ ȊȍȟȕȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ. Ǩ ȒȚȖ-ȚȖ ȔȖȎȍȚ ȗȖȘȊȈȚȤ Ȋșȍ șȊȧȏȐ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȔȐȘȖȔ, ȕȖ Ȑ Ȗȕ ȕȍ șȘȈȊȕȐȚșȧ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȏȌȍșȤ ȕȍȚ ȕȐȒȖȋȖ, ȒȚȖ ȉȣȓ ȉȣ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȊȓȐȧȕȐȧ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȊȈȎȕȣ șȓȖȊȈ ȌȝȈȘȔȈȝ ȒȊȈȟȐȚ ȚȈȚȘȈ ȕȈ ȉȝțȚȈ-șȈțȝȘȐȌȈȔ . Ǵȣ ȊȐȌȐȔ ȕȈ ȗȘȈȒȚȐȒȍ, ȟȚȖ ȔȕȖȋȐȍ ȐȕȌțșȣ, ȔțșțȓȤȔȈȕȍ, ȝȘȐșȚȐȈȕȍ, ȉțȌȌȐșȚȣ Ȑ ȊȍȘțȦȡȐȍ ȌȘțȋȐȝ ȒȖȕȜȍșșȐȑ șȚȈȘȈȚȍȓȤȕȖ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȦȚșȧ ȏȈȗȖȊȍȌȍȑ șȊȖȍȑ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȕȍ ȗȘȖȧȊȓȧȦȚ ȘȈȊȕȖȋȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. ǪȣșȚȈȊȓȧȧ șȍȉȧ ȖȟȍȕȤ ȕȈȉȖȎȕȣȔȐ ȓȦȌȤȔȐ, ȖȕȐ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ țȉȐȊȈȦȚ ȕȍșȟȈșȚȕȣȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. ǺȈȒȈȧ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖșȚȤ ȕȍ ȐȔȍȍȚ șȔȣșȓȈ. Ǫ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (1.2.8) șȒȈȏȈȕȖ: ȌȝȈȘȔȈȝ șȊȈȕțȠȚȝȐȚȈȝ ȗțȔșȈȔ ȊȐȠȊȈȒșȍȕȈ-ȒȈȚȝȈșț ȑȈȝ ȕȖȚȗȈȌȈȑȍȌ ȑȈȌȐ ȘȈȚȐȔ ȠȘȈȔȈ ȥȊȈ ȝȐ ȒȍȊȈȓȈȔ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȏȈȗȖȊȍȌȧȔ Ȑ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ șȊȖȍȑ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȕȖ, ȍșȓȐ Ȋ ȕȍȔ ȕȍ ȗȘȖȉțȎȌȈȍȚșȧ șȒȓȖȕȕȖșȚȤ ȓȦȉȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȍȋȖ șȖȉȓȦȌȍȕȐȍ ȥȚȐȝ ȗȘȈȊȐȓ — ȓȐȠȤ ȗțșȚȈȧ ȚȘȈȚȈ ȊȘȍȔȍȕȐ. ǵțȎȕȖ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤ Ȋ șȍȉȍ ȓȦȉȖȊȤ Ȓ ǪȈșțȌȍȊȍ (ȊȈșțȌȍȊȈȝ șȈȘȊȈȔ ȐȚȐ șȈ ȔȈȝȈȚȔȈ șțȌțȘȓȈȉȝȈȝ) . ǰșȚȐȕȕȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȌȘțȎȍȓȦȉȕȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ (șțȝȘȐȌȈȔ șȈȘȊȈȉȝțȚȈȕȈȔ) . ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȏȊȖȓȐȚ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȌ ȗȘȐȒȘȣȚȐȍȔ ȘȍȓȐȋȐȐ țȉȐȊȈȓȐ ȕȍșȟȈșȚȕȣȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. ȅȚȐȔ ȊȕȍȠȕȧȧ, ȗȖȒȈȏȕȈȧ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖșȚȤ Ȑ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȖȚ ȗȖȌȓȐȕȕȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. ǰșȚȖȘȐȧ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ ȏȕȈȓȈ ȔȕȖȋȖ ȊȍȓȐȒȐȝ ȋȍȘȖȍȊ, ȕȖ ȕȐȒȚȖ Ȑȏ ȕȐȝ ȕȍ șțȔȍȓ ȐȏȉȍȎȈȚȤ șȔȍȘȚȐ. ǬȈȎȍ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ ȋȍȘȖȑ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȘȖȚȐȊȖșȚȖȧȚȤ ȊȖȓȍ DzȘȐȠȕȣ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȋȌȈ Ƕȕ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ șȔȍȘȚȐ. Ƕȉ ȥȚȖȔ ȋȖȊȖȘȐȚ ǹȈȔ DzȘȐȠȕȈ: ȔȘȐȚȑțȝ șȈȘȊȈ-ȝȈȘȈȠ ȟȈȝȈȔ. Ǫ ȖȉȘȈȏȍ șȔȍȘȚȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȓȐȠȈȍȚ ȋȍȘȖȧ Ȋșȍȑ ȍȋȖ ȗȘȍșȓȖȊțȚȖȑ șȐȓȣ. ǬȈȎȍ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȕȍ ȔȖȋ șȗȈșȚȐșȤ, ȒȖȋȌȈ ǵȘȐșȐȔȝȈȌȍȊȈ ȗȘȍȌșȚȈȓ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ, ȟȚȖȉȣ țȉȐȚȤ ȍȋȖ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ șȐȓȈ — ȕȐȟȚȖ Ȋ șȘȈȊȕȍȕȐȐ ș ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 22 ȒȊȈȟȐȟ ȟȐȘȈȑțȘ ȕȈ ȝȐ ȠȐȓȈ-ȔȈȕȋȈȓȈȔ ȒȊȈȟȐȚ ȚȈȌ Ȉȗȑ ȈșȚȐ ȕȈ ȊȍȌȑȈȔ ȈȑțȠȈȝ ȑȈȚȘȖȉȝȈȑȈȔ ȒțȚȘȈ ȟȈ șȖ 'ȗȑ ȈȔȈȕȋȈȓȈȝ șțȔȈȕȋȈȓȈȝ ȒȈȠȟȈ ȕȈ ȒȈȕȒȠȈȚȍ ȝȐ ȔȈȔ ȒȊȈȟȐȚ — ț ȒȖȋȖ-ȚȖ; ȟȐȘȈ-Ȉȑțȝ — ȌȖȓȋȈȧ ȎȐȏȕȤ; ȕȈ — ȕȍȚ; ȝȐ — ȖȌȕȈȒȖ; ȠȐȓȈȔȈȕȋȈȓȈȔ — ȝȖȘȖȠȍȋȖ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ ȐȓȐ ȉȓȈȋȖȌȈȚȐ; ȒȊȈȟȐȚ — ț ȒȖȋȖ-ȚȖ; ȚȈȚ ȈȗȐ — ȝȖȚȧ Ȑ (ȍșȚȤ) ȥȚȖ (Ț. ȍ. ȝȖȘȖȠȍȍ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ); ȈșȚȐ — ȍșȚȤ; ȕȈ — ȕȍȚ; ȊȍȌȑȈȔ ȈȑțȠȈȝ — ȏȕȈȕȐȧ Ȗ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȎȐȏȕȐ; ȑȈȚȘȈ țȉȝȈȑȈȔ — ȋȌȍ ȍșȚȤ Ȑ ȚȖ, Ȑ ȌȘțȋȖȍ (Ț. ȍ. ȝȖȘȖȠȍȍ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ Ȑ ȌȖȓȋȖȓȍȚȐȍ); ȒțȚȘȈ — ț ȒȖȋȖ-ȚȖ; ȟȈ — Ȑ; șȈȝ — ȚȖȚ; ȈȗȐ 178


179 — ȝȖȚȧ; ȈȔȈȕȋȈȓȈȝ — ȕȍ ȊșȍȔ ȉȓȈȋ; șț-ȔȈȕȋȈȓȈȝ — ȉȓȈȋ ȊȖ Ȋșȍȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ; ȒȈȠȟȈ — ȒȚȖ-ȚȖ; ȕȈ — ȕȍ; ȒȈȕȒȠȈȚȍ — ȎȍȓȈȍȚ; ȝȐ — ȊȍȌȤ; ȔȈȔ — Ȕȍȕȧ. ǴȖȎȕȖ ȗȘȖȎȐȚȤ ȌȖȓȋțȦ ȎȐȏȕȤ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȕȍ ȖȚȓȐȟȈȚȤșȧ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȦ Ȑ ȝȖȘȖȠȐȔȐ ȔȈȕȍȘȈȔȐ. Ǩ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȍȕ Ȑ țȟȚȐȊ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȏȕȈȍȚ, șȒȖȓȤȒȖ ȗȘȖȎȐȊȍȚ. ǽȖȚȧ ȚȈȒȐȔ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȌȈȘȖȊȈȕȈ ȊȍȟȕȈȧ ȎȐȏȕȤ, ȐȔ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ȗȘȐșțȡȐ ȌțȘȕȣȍ ȗȘȐȊȣȟȒȐ, ȊȘȖȌȍ șȒȓȖȕȕȖșȚȐ ȎȐȚȤ Ȋ ȔȍșȚȈȝ șȖȎȎȍȕȐȧ țȔȍȘȠȐȝ. ǰ ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȒȚȖ-ȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȊșȍȔȐ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈȔȐ, Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȕȍ ȗȘȍȌȈȕ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 23 ȥȊȈȔ ȊȐȔȘȐȠȑȈȊȑȈȉȝȐȟȈȘȐ-șȈȌ-ȋțȕȈȐȘ ȊȈȘȈȔ ȕȐȌȎȈȐȒȈȠȘȈȑȈȚȈȑȈȋțȕȈȠȘȈȑȈȔ ȊȈȊȘȍ ȊȈȘȈȔ șȈȘȊȈ-ȋțȕȈȐȘ ȈȗȍȒȠȐȚȈȔ ȘȈȔȈ ȔțȒțȕȌȈȔ ȕȐȘȈȗȍȒȠȈȔ ȐȗșȐȚȈȔ ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȊȐȔȘȐȠȑȈ — ȘȈșșțȌȐȊ; ȈȊȑȈȉȝȐȟȈȘȐ-șȈȚ-ȋțȕȈȐȝ — șȖ șȊȍȘȝȖȉȣȟȕȣȔȐ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ; ȊȈȘȈȔ — ȕȈȐȊȣșȠȐȍ; ȕȐȌȎȈ-ȥȒȈ-ȈȠȘȈȑȈȚȈȑȈ — Ȋ șȐȓț ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȚȖȓȤȒȖ ȖȚ ǹȈȔȖȋȖ ǹȍȉȧ; ȈȋțȕȈ-ȈȠȘȈȑȈȔ — ȐșȚȖȟȕȐȒ Ȋșȍȝ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ; ȊȈȊȘȍ — ȊȣȉȘȈȓȈ; ȊȈȘȈȔ — ȎȍȕȐȝȈ; șȈȘȊȈ-ȋțȕȈȐȝ — ȊșȍȔȐ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔȐ șȊȖȑșȚȊȈȔȐ; ȈȗȍȒȠȐȚȈȔ — ȕȈȌȍȓȍȕȕȖȋȖ; ȘȈȔȈ — ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȔțȒțȕȌȈȔ — ǴțȒțȕȌț; ȕȐȘȈȗȍȒȠȈȔ — ȕȍ ȕțȎȌȈȦȡȍȋȖșȧ (Ȋ ȕȍȑ); ȐȗșȐȚȈȔ — ȎȍȓȈȕȕȖȋȖ. ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǺȈȒ, ȗȖșȓȍ ȌȖȓȋȐȝ ȘȈȏȔȣȠȓȍȕȐȑ, ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȐȏȉȘȈȓȈ șȊȖȐȔ ȔțȎȍȔ ǴțȒțȕȌț, ȐȉȖ Ƕȕ, ȝȖȚȧ Ȑ ȕȍ ȕțȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȕȍȑ Ȑ ȕȐ ȖȚ ȒȖȋȖ ȕȍ ȏȈȊȐșȐȚ, ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȊșȍȔȐ ȌțȝȖȊȕȣȔȐ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȧȔȐ Ȑ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ Ȑ, șȚȈȓȖ ȉȣȚȤ, ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȎȍȓȈȕȍȕ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ǴțȒțȕȌȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȍȕ. ǷȖșȒȖȓȤȒț Ƕȕ ȕȐ ȖȚ ȒȖȋȖ ȕȍ ȏȈȊȐșȐȚ, Ƕȕ ȕȍ ȕțȎȌȈȓșȧ Ȋ ȗȖȌȌȍȘȎȒȍ dzȈȒȠȔȐȌȍȊȐ ȐȓȐ Ȋ ȖȉȡȍȕȐȐ ș ȕȍȑ. ǺȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ dzȈȒȠȔȐȌȎȐ, ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȐȏȉȘȈȓȈ ȐȔȍȕȕȖ ǭȋȖ șȊȖȐȔ ȔțȎȍȔ. ǺǭDzǹǺ 24 ȚȈșȑȈȔșȈ-ȌȍȠȈ țȠȈȚȐȔ ȕȈȊȈ-ȒȈȕȌȎȈ-ȔȈȓȈȔ ȔȈȌȑȈȕ-ȔȈȌȝțȊȘȈȚȈ-ȊȈȘțȚȝȈ-ȋȐȘȖȗȈȋȝțȠȚȈȔ ȚȈșȚȝȈț ȕȐȌȝȈȑȈ ȕȐȒȈȚȍ ȚȈȌ-țȘȈȝ șȊȈ-ȌȝȈȔȈ șȈȊȘȐȌȈ-ȝȈșȈ-ȊȐȒȈșȈȕ-ȕȈȑȈȕȍȕȈ ȑȈȚȈ ȚȈșȑȈ — ǭȋȖ (ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ); ȈȔșȈ-ȌȍȠȍ — ȕȈ ȗȓȍȟȈȝ; țȠȈȚȐȔ — ȗȘȍȒȘȈșȕțȦ; ȕȈȊȈ — ȕȖȊțȦ; ȒȈȕȌȎȈ-ȔȈȓȈȔ — ȋȐȘȓȧȕȌț ȓȖȚȖșȖȊ; ȔȈȌȑȈȚ — ȖȗȤȧȕȍȕȕȣȝ; ȔȈȌȝțȊȘȈȚȈ-ȊȈȘțȚȝȈ — ȠȔȍȓȍȑ; ȋȐȘȈ — ȏȊțȟȈȕȐȍ; țȗȈȋȝțȠȚȈȔ — ȐȏȌȈȦȡțȦ; ȚȈșȚȝȈț — ȊșȚȈȓȈ; ȕȐȌȝȈȑȈ — ȊȖȏȓȖȎȐȊ; ȕȐȒȈȚȍ — ȘȧȌȖȔ; ȚȈȚ-țȘȈȝ — ȕȈ ǭȋȖ (ǫȖșȗȖȌȈ) ȋȘțȌȤ; șȊȈ-ȌȝȈȔȈ — Ȋ șȊȖȍ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ; șȈ-ȊȘȐȌȈ-ȝȈșȈ — ȏȈșȚȍȕȟȐȊȖȑ țȓȣȉȒȖȑ; ȊȐȒȈșȈȚ — șȐȧȦȡȐȔȐ; ȕȈȑȈȕȍȕȈ — ș ȖȟȈȔȐ; ȑȈȚȈ — ȗȘȐȠȍȌȠȈȧ. 179


180 ǷȖȌȖȑȌȧ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȕȈȒȐȕțȓȈ ǭȔț ȕȈ ȠȍȦ ȋȐȘȓȧȕȌț Ȑȏ șȊȍȎȐȝ ȓȖȚȖșȖȊ, ȊȖȒȘțȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȊȐȓȐșȤ Ȋ ȗȖȐșȒȈȝ ȔȍȌȈ ȎțȎȎȈȡȐȍ ȠȔȍȓȐ. ǷȖȚȖȔ, ȕȈȌȍȧșȤ ȖȉȘȍșȚȐ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ȕȈ ȋȘțȌȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȕȈ ș ȏȈșȚȍȕȟȐȊȖȑ țȓȣȉȒȖȑ ȖșȚȈȕȖȊȐȓȈșȤ ȘȧȌȖȔ ș ǵȐȔ. ǺǭDzǹǺ 25 ȚȈșȑȈȝ ȠȘȐȑȈș ȚȘȐ-ȌȎȈȋȈȚȖ ȌȎȈȕȈȒȖ ȌȎȈȕȈȕȑȈ ȊȈȒȠȖ ȕȐȊȈșȈȔ ȈȒȈȘȖȚ ȗȈȘȈȔȈȔ ȊȐȉȝțȚȍȝ ȠȘȐȝ șȊȈȝ ȗȘȈȌȎȈȝ șȈȒȈȘțȕȍȕȈ ȕȐȘȐȒȠȈȕȍȕȈ ȑȈȚȘȈ șȚȝȐȚȈȐȌȝȈȑȈȚȈ șȈȌȝȐȗȈȚȐȔș ȚȘȐ-ȓȖȒȈȕ ȚȈșȑȈȝ — ȍȍ; ȠȘȐȑȈȝ — ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȚȘȐ-ȌȎȈȋȈȚȈȝ — ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ; ȌȎȈȕȈȒȈȝ — ȖȚȍȞ; ȌȎȈȕȈȕȑȈȝ — ȔȈȚȍȘȐ; ȊȈȒȠȈȝ — ȋȘțȌȤ; ȕȐȊȈșȈȔ — ȔȍșȚȖȗȘȍȉȣȊȈȕȐȍȔ; ȈȒȈȘȖȚ — șȌȍȓȈȓ; ȗȈȘȈȔȈȔ — ȊȣșȠȐȔ; ȊȐȉȝțȚȍȝ — ȉȖȋȈȚșȚȊȈ, ȐȏȖȉȐȓȐȧ; ȠȘȐȝ — ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; șȊȈȝ — șȊȖȐȝ; ȗȘȈȌȎȈȝ — ȗȖȚȖȔȒȖȊ; șȈȒȈȘțȕȍȕȈ — ȔȐȓȖșȚȐȊȣȔ; ȕȐȘȐȒȠȈȕȍȕȈ — ȊȏȋȓȧȌȖȔ; ȑȈȚȘȈ — ȋȌȍ; șȚȝȐȚȈ — ȕȈȝȖȌȧȡȈȧșȧ; ȈȐȌȝȈȑȈȚȈ — țȔȕȖȎȐȓȈ; șȈ-ȈȌȝȐȗȈȚȐȕ — ȊȔȍșȚȍ ș ȗȘȈȊȐȚȍȓȧȔȐ; ȚȘȐȓȖȒȈȕ — ȚȘȐ ȔȐȘȈ. ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, — ȖȚȍȞ ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ, Ȉ ǭȋȖ ȋȘțȌȤ — ȗȘȐșȚȈȕȐȡȍ ȔȈȚȍȘȐ dzȈȒȠȔȐ, ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȍȑ ȊșȍȔȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ. ǹȊȖȐȔ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȣȔ Ȑ ȔȐȓȖșȚȐȊȣȔ ȊȏȋȓȧȌȖȔ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐțȔȕȖȎȐȚȤ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȋșȍȝ Ȑȝ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ Ȑ ȗȘȈȊȐȚȍȓȍȑ, ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȖ ȎȍȓȈȕȐȦ dzȈȒȠȔȐ, ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȈȘȖȊȈȓ ȍȑ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ȕȈ ǹȊȖȍȑ ȋȘțȌȐ, ȟȚȖȉȣ ȖȕȈ ȔȖȋȓȈ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȓȧȚȤ ȔȐȓȖșȚȐȊȣȔ ȊȏȋȓȧȌȖȔ Ȋșȍȝ: ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ Ȗȉȣȟȕȣȝ ȓȦȌȍȑ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ ȋȘțȌȐ ǵȈȘȈȧȕȣ, ȖȕȈ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȊȐȌȐȚ ȒȈȎȌȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȓțȎȐȚ ǭȔț. DzȖȋȌȈ ȖȕȈ țȉȍȎȌȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ șȍȘȤȍȏȕȖ ȕȈȔȍȘȍȕ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȍȉȧ șȓțȎȍȕȐȦ ǵȈȘȈȧȕȍ, Ȋ ȕȍȑ șȈȔȖ șȖȉȖȑ ȗȘȖȉțȎȌȈȍȚșȧ ȎȍȓȈȕȐȍ ȖȌȈȘȐȚȤ ȍȋȖ ȊșȍȔȐ ȉȓȈȋȈȔȐ. DzȈȘȔȐ ȗȣȚȈȦȚșȧ ȏȈșȓțȎȐȚȤ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ dzȈȒȠȔȐ Ȑ ȖȉȘȍșȚȐ ȍȍ ȔȐȓȖșȚȤ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȕȍ ȗȘȍȌȈȕȣ ǵȈȘȈȧȕȍ, ȗȖȓțȟȍȕȕȣȍ ȐȔȐ ȉȓȈȋȈ ȗȘȍȝȖȌȧȡȐ. ǶȌȕȈȒȖ Țȍ ȉȓȈȋȈ, ȟȚȖ ȖȉȘȍȚȈȦȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȍ Ȓ șȓțȎȍȕȐȦ ǵȈȘȈȧȕȍ, ȐȔȍȦȚ ȐȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț. ǩȖȋȈȚșȚȊȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȚȈȒ Ȏȍ Ȋȍȟȕȣ, ȒȈȒ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ ǹȈȔȖȋȖ ǵȈȘȈȧȕȣ. ǺǭDzǹǺ 26 ȠȈȕȒȝȈ-ȚțȘȑȈ-ȔȘȐȌȈȕȋȈȕȈȔ ȊȈȌȐȚȘȈȕȈȔ ȗȘȐȚȝțȝ șȊȈȕȈȝ ȌȍȊȈȕțȋȈȕȈȔ șȈșȚȘȐȕȈȔ ȕȘȐȚȑȈȚȈȔ ȋȈȑȈȚȈȔ ȈȉȝțȚ ȠȈȕȒȝȈ — ȘȈȒȖȊȐȕ; ȚțȘȑȈ — ȘȖȎȒȖȊ; ȔȘȐȌȈȕȋȈȕȈȔ — ȘȈȏȕȣȝ ȉȈȘȈȉȈȕȖȊ; ȊȈȌȐȚȘȈȕȈȔ — ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȝ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȖȊ; ȗȘȐȚȝțȝ — ȋȘȖȔȒȖȍ; șȊȈȕȈȝ — ȏȊțȟȈȕȐȍ; ȌȍȊȈ-ȈȕțȋȈȕȈȔ — ȋȈȕȌȝȈȘȊȖȊ Ȑ ȟȈȘȈȕȖȊ, ȎȐȚȍȓȍȑ ȕȐȏȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚ, șȗțȚȕȐȒȖȊ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; șȈ-șȚȘȐȕȈȔ — șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȣȝ ȎȍȕȈȔȐ; ȕȘȐȚȑȈȚȈȔ — ȚȈȕȞțȦȡȐȝ; ȋȈȑȈȚȈȔ — ȗȖȦȡȐȝ; ȈȉȝțȚ — ȊȖȏȕȐȒ. 180


181 Ǫ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǫȈȕȌȝȈȘȊȈȓȖȒȐ Ȑ ȟȈȘȈȕȈȓȖȒȐ ȗȘȐȕȧȓȐșȤ ȐȋȘȈȚȤ ȕȈ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȝ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȈȝ, ȌțȚȤ Ȋ ȘȈȒȖȊȐȕȣ Ȑ ȘȖȎȒȐ Ȑ ȉȐȚȤ Ȋ ȉȈȘȈȉȈȕȣ. ǪȔȍșȚȍ șȖ șȊȖȐȔȐ ȎȍȕȈȔȐ ȖȕȐ șȚȈȓȐ ȗȍȚȤ Ȑ ȚȈȕȞȍȊȈȚȤ. ǺǭDzǹǺ 27 ȉȘȈȝȔȈ-ȘțȌȘȈȕȋȐȘȖ-ȔțȒȝȑȈȝ șȈȘȊȍ ȊȐȠȊȈ-șȘȐȌȎȖ ȊȐȉȝțȔ ȐȌȐȘȍ 'ȊȐȚȈȚȝȈȐȘ ȔȈȕȚȘȈȐș ȚȈȓ-ȓȐȕȋȈȐȝ ȗțȠȗȈ-ȊȈȘȠȐȕȈȝ ȉȘȈȝȔȈ — ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ; ȘțȌȘȈ — ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ; ȈȕȋȐȘȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȔ ȔțȌȘȍȞȖȔ ǨȕȋȐȘȖȑ ǴțȕȐ; ȔțȒȝȑȈȝ — ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȊȐȠȊȈ-șȘȐȌȎȈȝ — ȘțȒȖȊȖȌȧȡȐȍ ȊșȍȓȍȕșȒȐȔȐ ȗȘȖȞȍșșȈȔȐ; ȊȐȉȝțȔ — ȊȍȓȐȒȖȔț; ȐȌȐȘȍ — ȗȖȒȓȖȕȧȓȐșȤ; ȈȊȐȚȈȚȝȈȐȝ — ș ȗȖȌȓȐȕȕȖȑ; ȔȈȕȚȘȈȐȝ — ȌȍȒȓȈȔȈȞȐȍȑ ȔȈȕȚȘ; ȚȈȚȓȐȕȋȈȐȝ — ȖȉȘȈȡȍȕȕȖȑ Ȓ ǵȍȔț (ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ); ȗțȠȗȈ-ȊȈȘȠȐȕȈȝ — ȗȘȖȓȐȊȈȦȡȐȍ ȌȖȎȌȤ ȞȊȍȚȖȊ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǨȕȋȐȘȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ șȚȈȓȐ ȖșȣȗȈȚȤ Ȑȝ ȞȊȍȚȈȔȐ Ȑ ȗȘȖȐȏȕȖșȐȚȤ ȔȈȕȚȘȣ, ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȡȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 28 ȠȘȐȑȈȊȈȓȖȒȐȚȈ ȌȍȊȈȝ șȈȗȘȈȌȎȈȗȈȚȈȑȈȝ ȗȘȈȌȎȈȝ ȠȐȓȈȌȐ-ȋțȕȈ-șȈȔȗȈȕȕȈ ȓȍȉȝȐȘȍ ȕȐȘȊȘȐȚȐȔ ȗȈȘȈȔ ȠȘȐȑȈ — dzȈȒȠȔȐ, ȉȖȋȐȕȍȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȈȊȈȓȖȒȐȚȈȝ — ȔȐȓȖșȚȐȊȖ șȖȏȍȘȞȈȍȔȣȍ; ȌȍȊȈȝ — Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ; șȈ-ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȈȑȈȝ — Ȋ șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȐ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ; ȗȘȈȌȎȈȝ — ȗȖȚȖȔȒȐ; ȠȐȓȈ-ȈȌȐ-ȋțȕȈ-șȈȔȗȈȕȕȈȝ — ȉȓȈȋȖșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȉȍȏțȗȘȍȟȕȣȔ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ Ȑ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ ȝȈȘȈȒȚȍȘȈ; ȓȍȉȝȐȘȍ — ȖȉȘȍȓȐ; ȕȐȘȊȘȐȚȐȔ — țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ; ȗȈȘȈȔ — ȊȣșȠȍȍ. Ǫșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ Ȑ Ȑȝ ȗȖȚȖȔȒȐ, ȉȓȈȋȖșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȊȏȋȓȧȌȖȔ dzȈȒȠȔȐȌȎȐ, șȘȈȏț ȗȘȍȐșȗȖȓȕȐȓȐșȤ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ Ȑ ȖȉȘȍȓȐ Ȋșȍ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋșȍ ȖȕȐ ȉȣȓȐ ȖȟȍȕȤ ȌȖȊȖȓȤȕȣ. ǺǭDzǹǺ 29 ȕȐȝșȈȚȚȊȈ ȓȖȓțȗȈ ȘȈȌȎȈȕ ȕȐȘțȌȑȖȋȈ ȋȈȚȈ-ȚȘȈȗȈȝ ȑȈȌȈ ȟȖȗȍȒȠȐȚȈ ȓȈȒȠȔȑȈ ȉȈȉȝțȊțȘ ȌȈȐȚȑȈ-ȌȈȕȈȊȈȝ ȕȐȝșȈȚȚȊȈȝ — ȉȍșșȐȓȤȕȣȍ; ȓȖȓțȗȈȝ — Ȉȓȟȕȣȍ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȕȐȘțȌȑȖȋȈȝ — ȘȈȏȖȟȈȘȖȊȈȕȕȣȍ; ȋȈȚȈ-ȚȘȈȗȈȝ — ȉȍșșȚȣȌȕȣȍ; ȑȈȌȈ — ȒȖȋȌȈ; ȟȈ — Ȑ; țȗȍȒȠȐȚȈȝ — ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȍȔȣȍ; ȓȈȒȠȔȑȈ — ȉȖȋȐȕȍȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȉȈȉȝțȊțȝ — șȚȈȓȐ; ȌȈȐȚȑȈȌȈȕȈȊȈȝ — ȌȍȔȖȕȣ Ȑ ȘȈȒȠȈșȣ. 181


182 Ƕ ȞȈȘȤ, Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ ȟȚȖ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȖȉȖȠȓȈ ȊȕȐȔȈȕȐȍȔ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȑ ȘȈȒȠȈșȖȊ, ȖȕȐ ȊȗȈȓȐ Ȋ țȕȣȕȐȍ, ȘȈșȚȍȘȧȓȐșȤ, ȊȖȏȕȍȋȖȌȖȊȈȓȐ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȓȐȠȐȓȐșȤ ȗȖșȓȍȌȕȍȋȖ șȚȣȌȈ. ǺǭDzǹǺ 30 ȈȚȝȈșȐȌ ȊȈȘțȕȐ ȌȍȊȐ ȒȈȕȑȈ ȒȈȔȈȓȈ-ȓȖȟȈȕȈ ȈșțȘȈ ȌȎȈȋȘȐȝțș ȚȈȔ ȊȈȐ ȝȈȘȍȘ ȈȕțȔȈȚȍȕȈ Țȍ ȈȚȝȈ — ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ (ȗȖșȓȍ ȗȖȧȊȓȍȕȐȧ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ); ȈșȐȚ — ȗȖȧȊȐȓȈșȤ; ȊȈȘțȕȐ — ǪȈȘțȕȐ; ȌȍȊȐ — ȉȖȋȐȕȧ, ȊȓȈșȚȊțȦȡȈȧ ȕȈȌ ȗȤȧȕȐȞȈȔȐ; ȒȈȕȑȈ — ȌȍȊțȠȒȈ; ȒȈȔȈȓȈ-ȓȖȟȈȕȈ — ȓȖȚȖșȖȖȒȈȧ; ȈșțȘȈȝ — ȌȍȔȖȕȣ; ȌȎȈȋȘȐȝțȝ — ȗȘȐȕȧȓȐ; ȚȈȔ — ȍȍ; ȊȈȐ — Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȝȈȘȍȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȈȕțȔȈȚȍȕȈ — ȗȖ țȒȈȏȈȕȐȦ; Țȍ — ȖȕȐ (ȌȍȔȖȕȣ). ǺțȚ ȗȖȧȊȐȓȈșȤ ǪȈȘțȕȐ — ȓȖȚȖșȖȖȒȈȧ ȉȖȋȐȕȧ, ȗȖȊȍȓȍȊȈȦȡȈȧ ȓȦȉȐȚȍȓȧȔȐ ȝȔȍȓȤȕȣȝ ȕȈȗȐȚȒȖȊ. ǹ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, DzȘȐȠȕȣ, ȌȍȔȖȕȣ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǴȈȝȈȘȈȌȎȍȑ ǩȈȓȐ ȏȈȉȘȈȓȐ ȥȚț ȦȕțȦ ȌȍȊț șȍȉȍ. ǺǭDzǹǺ 31 ȈȚȝȖȌȈȌȝȍȘ ȔȈȚȝȑȈȔȈȕȈȚ ȒȈȠȑȈȗȈȐȘ ȈȔȘȐȚȈȘȚȝȐȉȝȐȝ țȌȈȚȐȠȚȝȈȕ ȔȈȝȈȘȈȌȎȈ ȗțȘțȠȈȝ ȗȈȘȈȔȈȌȉȝțȚȈȝ ȈȚȝȈ — ȏȈȚȍȔ; țȌȈȌȝȍȝ — Ȑȏ ȖȒȍȈȕȈ ȔȖȓȖȒȈ; ȔȈȚȝȑȈȔȈȕȈȚ — ȊȏȉȈȓȚȣȊȈȍȔȖȋȖ; ȒȈȠȑȈȗȈȐȝ — șȣȕȖȊȤȧȔȐ DzȈȠȤȧȗȣ (ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȈȔȐ); ȈȔȘȐȚȈ-ȈȘȚȝȐȉȝȐȝ — ȎȈȎȌțȡȐȝ ȕȍȒȚȈȘȈ; țȌȈȚȐȠȚȝȈȚ — ȗȖȧȊȐȓșȧ; ȔȈȝȈȘȈȌȎȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȗțȘțȠȈȝ — ȔțȎ; ȗȈȘȈȔȈ — Ȋ ȊȣșȠȍȑ șȚȍȗȍȕȐ; ȈȌȉȝțȚȈȝ — ȗȖȘȈȏȐȚȍȓȤȕȣȑ. ǯȈȚȍȔ, Ȗ ȞȈȘȤ, ȒȖȋȌȈ șȣȕȖȊȤȧ DzȈȠȤȧȗȣ — ȌȍȔȖȕȣ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ — șȕȖȊȈ șȚȈȓȐ ȗȈȝȚȈȚȤ ǴȖȓȖȟȕȣȑ ȖȒȍȈȕ, Ȑȝ ȊȏȖȘț ȧȊȐȓșȧ ȟțȌȍșȕȣȑ ȔțȎȟȐȕȈ. ǺǭDzǹǺ 32 ȌȐȘȋȝȈ-ȗȐȊȈȘȈ-ȌȖȘ-ȌȈȕȌȈȝ ȒȈȔȉț-ȋȘȐȊȖ 'ȘțȕȍȒȠȈȕȈȝ ȠȑȈȔȈȓȈș ȚȈȘțȕȈȝ șȘȈȋȊȐ șȈȘȊȈȉȝȈȘȈȕȈ-ȉȝțȠȐȚȈȝ ȌȐȘȋȝȈ — ȊȣșȖȒȐȑ; ȗȐȊȈȘȈ — ȔȖȋțȟȐȑ Ȑ șȚȘȖȑȕȣȑ; ȌȖȝ-ȌȈȕȌȈȝ — ȌȓȐȕȕȖȘțȒȐȑ; ȒȈȔȉț — ȒȈȒ ȘȈȒȖȊȐȕȈ; ȋȘȐȊȈȝ — ȚȖȚ, ȟȤȧ Ƞȍȧ; ȈȘțȕȈ- ȐȒȠȈȕȈȝ — ȚȖȚ, ț ȒȖȋȖ ȒȘȈșȕȖȊȈȚȣȍ ȋȓȈȏȈ; ȠȑȈȔȈȓȈȝ — ȚȍȔȕȣȑ; ȚȈȘțȕȈȝ — Ȧȕȣȑ; șȘȈȋȊȐ — ȕȖșȧȡȐȑ ȋȐȘȓȧȕȌț; șȈȘȊȈ — ȊșȍȔȐ; ȈȉȝȈȘȈȕȈ — țȒȘȈȠȍȕȐȧȔȐ; ȉȝțȠȐȚȈȝ — țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ.

182


183 DzȘȍȗȒȐȑ Ȑ șȐȓȤȕȣȑ, ș ȌȓȐȕȕȣȔȐ ȘțȒȈȔȐ, Ȗȕ ȖȚȓȐȟȈȓșȧ ȔȖȋțȟȐȔ ȚȍȓȖșȓȖȎȍȕȐȍȔ. Ȁȍȧ ǭȋȖ, ȖȚȔȍȟȍȕȕȈȧ ȚȘȍȔȧ ȗȖȓȖșȈȔȐ, ȕȈȗȖȔȐȕȈȓȈ ȘȈȒȖȊȐȕț. ǭȋȖ ȋȓȈȏȈ ȉȣȓȐ ȘȖȏȖȊȈȚȣȔȐ, Ȉ ȚȍȓȖ — ȚȍȔȕȣȔ. Ƕȕ ȉȣȓ ȖȟȍȕȤ Ȧȕ, ǭȋȖ țȒȘȈȠȈȓȐ ȋȐȘȓȧȕȌȣ, Ȉ Ȋșȍ ȍȋȖ ȚȍȓȖ ȉȣȓȖ țȉȘȈȕȖ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȖșȚȧȔȐ. ǺǭDzǹǺ 33 ȗȐȚȈ-ȊȈșȈ ȔȈȝȖȘȈșȒȈȝ șțȔȘȐȠȚȈ-ȔȈȕȐ-ȒțȕȌȈȓȈȝ șȕȐȋȌȝȈ-ȒțȕȟȐȚȈ-ȒȍȠȈȕȚȈ șțȉȝȈȋȈȝ șȐȔȝȈ-ȊȐȒȘȈȔȈȝ ȈȔȘȐȚȈȗțȘȕȈ-ȒȈȓȈșȈȔ ȉȐȉȝȘȈȌ ȊȈȓȈȑȈ-ȉȝțȠȐȚȈȝ ȗȐȚȈ-ȊȈșȈȝ — ȖȌȍȚȣȑ Ȋ ȎȍȓȚȖȍ; ȔȈȝȈ-țȘȈșȒȈȝ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȠȐȘȖȒȖȑ ȋȘțȌȤȦ; șțȔȘȐȠȚȈ-ȔȈȕȐ-ȒțȕȌȈȓȈȝ — ȕȖșȧȡȐȑ ȗȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȎȍȔȟțȎȕȣȍ șȍȘȤȋȐ; șȕȐȋȌȝȈ — ȉȓȍșȚȧȡȐȍ; ȒțȕȟȐȚȈ-ȒȍȠȈ — ȗȘȧȌȐ ȊȖȓȖș; ȈȕȚȈ — ȕȈ ȒȖȕȞȈȝ; șț-ȉȝȈȋȈȝ — ȚȖȚ, ț ȒȖȋȖ ȈȒȒțȘȈȚȕȖ ȘȈȏȌȍȓȍȕȣ; șȐȔȝȈ-ȊȐȒȘȈȔȈȝ — ȔȖȋțȟȐȑ, ȒȈȒ ȓȍȊ; ȈȔȘȐȚȈ — ȕȍȒȚȈȘȖȔ; ȈȗțȘȕȈ — ȗȖȓȕȣȑ; ȒȈȓȈșȈȔ — ȒțȊȠȐȕ; ȉȐȉȝȘȈȚ — ȌȍȘȎȈȡȐȑ; ȊȈȓȈȑȈ — ȉȘȈșȓȍȚȈȔȐ; ȉȝțȠȐȚȈȝ — țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ. ǵȈ ȕȍȔ ȉȣȓȐ ȎȍȓȚȣȍ ȖȌȍȎȌȣ Ȑ șȍȘȤȋȐ Ȑȏ ȧȘȒȖ șȐȧȊȠȍȋȖ ȎȍȔȟțȋȈ. DzȖȕȟȐȒȐ ǭȋȖ ȊȖȓȖș ȉȣȓȐ țȔȈȡȍȕȣ ȔȈșȓȖȔ. ǭȋȖ ȠȐȘȖȒȐȍ ȗȓȍȟȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȟȍȘȚȣ ȋȖȊȖȘȐȓȐ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ƕȕ șȐȓȍȕ Ȑ ȒȘȍȗȖȒ, ȒȈȒ ȓȍȊ. ǵȈ ǵȍȔ ȉȣȓȐ ȉȘȈșȓȍȚȣ, Ȉ Ȋ ȘțȒȍ Ƕȕ ȌȍȘȎȈȓ ȒțȊȠȐȕ, ȌȖ ȒȘȈȍȊ ȕȈȗȖȓȕȍȕȕȣȑ ȕȍȒȚȈȘȖȔ. ǺǭDzǹǺ 34 șȈ ȊȈȐ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ șȈȒȠȈȌ ȊȐȠȕȖȘ ȈȔȠȈȔȠȈ-șȈȔȉȝȈȊȈȝ ȌȝȈȕȊȈȕȚȈȘȐȘ ȐȚȐ ȒȝȑȈȚȈ ȈȑțȘ-ȊȍȌȈ-ȌȘȐȋ ȐȌȎȑȈ-ȉȝȈȒ șȈȝ — Ȗȕ; ȊȈȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; șȈȒȠȈȚ — ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ; ȊȐȠȕȖȝ — ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț; ȈȔȠȈ- ȈȔȠȈ-șȈȔȉȝȈȊȈȝ — ȟȈșȚȐȟȕȖȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ (ȗȖȓȕȖȑ) ȟȈșȚȐ; ȌȝȈȕȊȈȕȚȈȘȐȝ — ǬȝȈȕȊȈȕȚȈȘȐ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȒȝȑȈȚȈȝ — ȊȖșșȓȈȊȓȧȍȔȣȑ; Ȉȑțȝ-ȊȍȌȈ-ȌȘȐȒ — Ȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȍ ȏȕȈȦȡȐȑ ȔȍȌȐȞȐȕț; ȐȌȎȑȈȉȝȈȒ — ȗȖȓțȉȖȋ, ȐȔȍȦȡȐȑ ȗȘȈȊȖ ȕȈ ȌȖȓȦ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȗȘȐȕȍșȍȕȖ Ȋ ȎȍȘȚȊț. ȅȚȖ ȉȣȓ ǬȝȈȕȊȈȕȚȈȘȐ, ȟȈșȚȐȟȕȖȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ ǪȐȠȕț. Ƕȕ ȏȕȈȓ ȕȈțȒț ȊȘȈȟȍȊȈȕȐȧ Ȑ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȖȌȕȖȋȖ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȉȣȓ ȕȈȌȍȓȍȕ ȗȘȈȊȖȔ ȗȖȓțȟȈȚȤ șȊȖȦ ȌȖȓȦ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȀȘȐȓȈ ǴȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ ȏȈȔȍȟȈȍȚ: ȚȍȠȈȔ șȈȚȑȈȟ ȟȈȓȈȕȈȘȚȝȈȔ ȝȈȘȐȘ ȌȝȈȕȊȈȕȚȈȘȐȘ ȊȐȉȝțȝ șȈȔȈȘȚȝȖ 'ȗȑ ȈșțȘȈȕȈȔ Țț șȊȈ-ȝȈșȚȈȌ ȈȔțȟȈȚ șțȌȝȈȔ 183


184 ǬȝȈȕȊȈȕȚȈȘȐ, ȌȍȘȎȈȊȠȐȑ Ȋ ȘțȒȍ ȒțȊȠȐȕ ș ȕȍȒȚȈȘȖȔ, ȉȣȓ ȗȖȓȕȣȔ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, ȝȖȚȧ Ƕȕ Ȑ ȖȉȓȈȌȈȓ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖȑ șȐȓȖȑ, ȈșțȘȣ șțȔȍȓȐ ȊȣȝȊȈȚȐȚȤ ȒțȊȠȐȕ Ȑȏ ǭȋȖ ȘțȒ. ǺǭDzǹǺ 35 ȚȈȔ ȈȓȖȒȑȈșțȘȈȝ șȈȘȊȍ ȒȈȓȈșȈȔ ȟȈȔȘȐȚȈȉȝȘȐȚȈȔ ȓȐȗșȈȕȚȈȝ șȈȘȊȈ-ȊȈșȚțȕȐ ȒȈȓȈșȈȔ ȚȈȘȈșȈȝȈȘȈȕ ȚȈȔ — ȍȋȖ; ȈȓȖȒȑȈ — țȊȐȌȍȊ; ȈșțȘȈȝ — ȌȍȔȖȕȣ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȒȈȓȈșȈȔ — ȒțȊȠȐȕ (ș ȕȍȒȚȈȘȖȔ); ȟȈ — Ȑ; ȈȔȘȐȚȈ-ȈȉȝȘȐȚȈȔ — ȗȖȓȕȣȑ ȕȍȒȚȈȘȈ; ȓȐȗșȈȕȚȈȝ — ȎȈȎȌțȡȐȍ; șȈȘȊȈ-ȊȈșȚțȕȐ — ȊșȍȋȖ; ȒȈȓȈșȈȔ — ȒțȊȠȐȕ; ȚȈȘȈșȈ — șȐȓȖȑ; ȈȝȈȘȈȕ — ȊȣȝȊȈȚȐȓȐ. DzȖȋȌȈ ȌȍȔȖȕȣ țȊȐȌȍȓȐ, ȟȚȖ ǬȝȈȕȊȈȕȚȈȘȐ ȌȍȘȎȐȚ Ȋ ȘțȒȈȝ ȒțȊȠȐȕ ș ȈȔȘȐȚȖȑ, ȖȕȐ, ȎȈȎȌȈȊȠȐȍ ȏȈȗȖȓțȟȐȚȤ ȥȚȖȚ ȒțȊȠȐȕ Ȑ ȍȋȖ șȖȌȍȘȎȐȔȖȍ, ȚȖȚȟȈș ȊȣȘȊȈȓȐ ȍȋȖ Ȑȏ ȘțȒ ǬȝȈȕȊȈȕȚȈȘȐ. ǺǭDzǹǺ 36 ȕȐȑȈȔȈȕȍ 'șțȘȈȐș ȚȈșȔȐȕ ȒȈȓȈșȍ 'ȔȘȐȚȈ-ȉȝȈȌȎȈȕȍ ȊȐȠȈȕȕȈ-ȔȈȕȈșȖ ȌȍȊȈ ȝȈȘȐȔ ȠȈȘȈȕȈȔ ȈȑȈȑțȝ ȕȐȑȈȔȈȕȍ — Ȋ ȕȍșȖȔȖȔ; ȈșțȘȈȐȝ — ȌȍȔȖȕȈȔȐ; ȚȈșȔȐȕ — Ȋ ȚȖȔ; ȒȈȓȈșȍ — ȒțȊȠȐȕȍ; ȈȔȘȐȚȈ-ȉȝȈȌȎȈȕȍ — șȖȌȍȘȎȈȡȍȔ ȕȍȒȚȈȘ; ȊȐȠȈȕȕȈ-ȔȈȕȈșȈȝ — ȖȋȖȘȟȍȕȕȣȍ; ȌȍȊȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȝȈȘȐȔ — Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț; ȠȈȘȈȕȈȔ — ȏȈ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍȔ; ȈȑȈȑțȝ — ȗȘȐȠȓȐ. ǻȊȐȌȍȊ, ȟȚȖ ȌȍȔȖȕȣ țȕȍșȓȐ ȕȍȒȚȈȘ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȘȐȠȓȐ Ȋ țȕȣȕȐȍ Ȑ, ȗȘȐȗȈȊ Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǽȈȘȐ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ, șȚȈȓȐ ȗȘȖșȐȚȤ ǭȋȖ Ȗ ȏȈȡȐȚȍ. ǺǭDzǹǺ 37 ȐȚȐ ȚȈȌ-ȌȈȐȕȑȈȔ ȈȓȖȒȑȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȉȝȘȐȚȑȈ-ȒȈȔȈ-ȒȘȐȚ ȔȈ ȒȝȐȌȑȈȚȈ ȔȐȚȝȖ 'ȘȚȝȈȔ ȊȈȝ șȈȌȝȈȑȐȠȑȍ șȊȈ-ȔȈȑȈȑȈ ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȚȈȚ — Ȑȝ (ȗȖȓțȉȖȋȖȊ); ȌȈȐȕȑȈȔ — țȋȘȦȔȖșȚȤ; ȈȓȖȒȑȈ — țȊȐȌȍȊ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȉȝȘȐȚȑȈ-ȒȈȔȈ- ȒȘȐȚ — ȊșȍȋȌȈ șȚȘȍȔȧȡȐȑșȧ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȎȍȓȈȕȐȧ ǹȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ; ȔȈ ȒȝȐȌȑȈȚȈ — ȕȍ ȖȋȖȘȟȈȑȚȍșȤ; ȔȐȚȝȈȝ — șșȖȘț; ȈȘȚȝȈȔ — ș ȞȍȓȤȦ (ȌȖȉȣȊȈȕȐȧ ȕȍȒȚȈȘȈ); ȊȈȝ — Ȍȓȧ ȊȈș; șȈȌȝȈȑȐȠȑȍ — țșȚȘȖȦ; șȊȈ- ȔȈȑȈȑȈ — ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǹȊȖȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ șȚȘȍȔȧȡȐȑșȧ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȎȍȓȈȕȐȧ ǹȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, Ȋȏȋȓȧȕțȓ ȕȈ ȖȗȍȟȈȓȍȕȕȣȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ șȒȈȏȈȓ ȐȔ: ǵȍ ȖȋȖȘȟȈȑȚȍșȤ, ș 184


185 ȗȖȔȖȡȤȦ ǴȖȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȇ ȊȊȍȌț ȌȍȔȖȕȖȊ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ Ȑ ȗȍȘȍșșȖȘȦ Ȑȝ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ. ǺȈȒ ȇ ȐșȗȖȓȕȦ ȊȈȠȍ ȎȍȓȈȕȐȍ ȐșȗȐȚȤ ȥȓȐȒșȐȘ ȉȍșșȔȍȘȚȐȧ. ǺǭDzǹǺ 38 ȔȐȚȝȈȝ ȒȈȓȐȘ ȈȉȝțȚ ȚȍȠȈȔ ȚȈȌ-ȈȘȚȝȍ ȚȈȘȠȈ-ȟȍȚȈșȈȔ ȈȝȈȔ ȗțȘȊȈȔ ȈȝȈȔ ȗțȘȊȈȔ ȕȈ ȚȊȈȔ ȕȈ ȚȊȈȔ ȐȚȐ ȗȘȈȉȝȖ ȔȐȚȝȈȝ — ȊȏȈȐȔȕȖ; ȒȈȓȐȝ — șșȖȘȈ; ȈȉȝțȚ — ȊȖȏȕȐȒȓȈ; ȚȍȠȈȔ — ț ȕȐȝ; ȚȈȚ-ȈȘȚȝȍ — Ȑȏ-ȏȈ ȥȚȖȋȖ (Ȑȏ-ȏȈ ȕȍȒȚȈȘȈ); ȚȈȘȠȈ-ȟȍȚȈșȈȔ — Țȍȝ, ȟȍȑ țȔ șȉȐȚ ș ȚȖȓȒț ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ ǪȐȠȕț; ȈȝȈȔ — ȧ; ȗțȘȊȈȔ — șȕȈȟȈȓȈ; ȈȝȈȔ — ȧ; ȗțȘȊȈȔ — ȗȘȍȎȌȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȚȊȈȔ — Țȣ; ȕȈ — ȕȍ; ȚȊȈȔ — Țȣ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȗȘȈȉȝȖ — Ȗ ȞȈȘȤ. ǺȖȋȌȈ, Ȗ ȞȈȘȤ, șȘȍȌȤ ȌȍȔȖȕȖȊ ȘȈȏȋȖȘȍȓșȧ șȗȖȘ Ȗ ȚȖȔ, ȒȚȖ ȗȍȘȊȣȔ ȌȖȓȎȍȕ ȖȚȊȍȌȈȚȤ ȕȍȒȚȈȘȈ. «Ǻȣ ȕȍ șȔȍȍȠȤ ȗȐȚȤ ȍȋȖ ȗȍȘȊȣȔ, — ȋȖȊȖȘȐȓ ȒȈȎȌȣȑ. — ǹȕȈȟȈȓȈ ȕȍȒȚȈȘ ȌȖȓȎȍȕ ȐșȗȐȚȤ ȧ. ȇ, Ȉ ȕȍ Țȣ!» DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȅȚȖ ȝȈȘȈȒȚȍȘȕȖ Ȍȓȧ ȌȍȔȖȕȖȊ. Ǫ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ ȖȕȐ ȌțȔȈȦȚ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȍ ȏȈȗȘȖșȣ Ȑ ȎȍȓȈȕȐȧ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ șȚȈȘȈȦȚșȧ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǫȖșȗȖȌț. Ǫ ȥȚȖȔ ȘȈȏȓȐȟȐȍ ȔȍȎȌț ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȔ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȋȌȍ ȔȈȓȖ ȒȚȖ ȗȘȍȌȈȕ ǫȖșȗȖȌț, ȓȦȌȐ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ șȖȗȍȘȕȐȟȈȦȚ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ, ȉȖȘȦȚșȧ, șȗȖȘȧȚ Ȑ ȊȖȦȦȚ, ȐȉȖ ȒȈȎȌȣȑ șȚȘȍȔȐȚșȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ȚȖȓȤȒȖ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ. ǰ ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ ȓȦȌȐ ȕȍ ȖȉȘȍȚțȚ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȕȍ ȕȈțȟȈȚșȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ ȟțȊșȚȊȈ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȐ Ȗ ȒȈȒȖȔ ȔȐȘȍ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ, ȐȓȐ ȌȈȎȍ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȘȍȟȐ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȊșȍȋȌȈ ȐȡțȚ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ Ȑȝ ȎȍȓȈȕȐȧ. ǷȖȒȈ ȌȍȔȖȕȣ șȖȗȍȘȕȐȟȈȦȚ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ, șȚȈȘȈȧșȤ țȉȓȈȎȈȚȤ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ șȓțȎȈȚ ǫȖșȗȖȌț, șȚȘȍȔȧșȤ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǭȋȖ ȟțȊșȚȊȈ. ǻȟȈșȚȕȐȒȐ ǬȊȐȎȍȕȐȧ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȔȕȐȚȤ Ȗȉ ȥȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ țșȗȍȠȕȖ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ ȗȖșȓȈȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺǭDzǹǺȃ 39 - 40 ȌȍȊȈȝ șȊȈȔ ȉȝȈȋȈȔ ȈȘȝȈȕȚȐ ȑȍ ȚțȓȑȈȑȈșȈ-ȝȍȚȈȊȈȝ șȈȚȘȈ-ȑȈȋȈ ȐȊȈȐȚȈșȔȐȕȕ ȥȠȈ ȌȝȈȘȔȈȝ șȈȕȈȚȈȕȈȝ ȐȚȐ șȊȈȕ ȗȘȈȚȑȈȠȍȌȝȈȕ ȊȈȐ ȌȈȐȚȍȑȈ ȌȎȈȚȈ-ȔȈȚșȈȘȈȝ ȌțȘȉȈȓȈȝ ȗȘȈȉȈȓȈȕ ȘȈȌȎȈȕ ȋȘȐȝȐȚȈ-ȒȈȓȈșȈȕ Ȕțȝțȝ ȌȍȊȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; șȊȈȔ ȉȝȈȋȈȔ — șȊȖȍȑ ȌȖȓȐ; ȈȘȝȈȕȚȐ — ȏȈșȓțȎȐȊȈȦȚ; ȑȍ — ȒȖȚȖȘȣȍ; ȚțȓȑȈ-ȈȑȈșȈ-ȝȍȚȈȊȈȝ — ȗȘȐȓȈȋȈȦȡȐȍ ȚȈȒȐȍ Ȏȍ ȚȖȟȕȖ țșȐȓȐȧ; șȈȚȘȈ-ȑȈȋȍ — Ȋ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȥȚȈșȔȐȕ — Ȋ ȥȚȖȔ; ȥȠȈȝ — ȥȚȈ; ȌȝȈȘȔȈȝ — ȘȍȓȐȋȐȧ; șȈȕȈȚȈȕȈȝ — ȊȍȟȕȈȧ; ȐȚȐ — ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; șȊȈȕ — șȊȖȐȔ; ȗȘȈȚȑȈȠȍȌȝȈȕ — ȏȈȗȘȍȚȐȓȐ; ȊȈȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȌȈȐȚȍȑȈȝ — șȣȕȖȊȤȧ ǬȐȚȐ; ȌȎȈȚȈ-ȔȈȚșȈȘȈȝ — 185


186 ȏȈȊȐșȚȓȐȊȣȍ; ȌțȘȉȈȓȈȝ — șȓȈȉȣȍ; ȗȘȈȉȈȓȈȕ — șȐȓȤȕȣȔ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȋȘȐȝȐȚȈ — șȝȊȈȟȍȕ; ȒȈȓȈșȈȕ — ȚȍȔ, ȒȍȔ ȒțȊȠȐȕ; Ȕțȝțȝ — ȗȖșȚȖȧȕȕȖ. ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ ȌȍȔȖȕȣ ȋȖȊȖȘȐȓȐ: «ǷȖȓțȉȖȋȐ ȗȘȐȕȐȔȈȓȐ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȗȈȝȚȈȕȤȍ ǴȖȓȖȟȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ. ǰ ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋȍȟȕȣȍ ȗȘȐȕȞȐȗȣ ȘȍȓȐȋȐȐ ȋȓȈșȧȚ, ȟȚȖ ȒȈȎȌȣȑ ȐȔȍȍȚ ȘȈȊȕȣȍ ȗȘȈȊȈ țȟȈșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ ȖȚȒȘȣȚȖȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ șȊȖȦ ȌȖȓȦ ȈȔȘȐȚȣ». ǺȈȒ, Ȗ ȞȈȘȤ, ȉȖȓȍȍ șȓȈȉȣȍ ȌȍȔȖȕȣ, ȗȣȚȈȓȐșȤ ȗȖȔȍȠȈȚȤ șȐȓȤȕȣȔ ȌȍȔȖȕȈȔ ȏȈȉȘȈȚȤ ȊȍșȤ ȕȍȒȚȈȘ șȍȉȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǮȍȓȈȧ ȏȈȗȖȓțȟȐȚȤ ȕȍȒȚȈȘ, ȉȖȓȍȍ șȓȈȉȣȍ ȌȍȔȖȕȣ ȕȈȟȈȓȐ ȏȈșȚțȗȈȚȤșȧ ȏȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǶȕȐ ȖȒȈȏȣȊȈȓȐ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȗȖȌȌȍȘȎȒț, ȟȚȖȉȣ ȗȖȔȍȠȈȚȤ șȐȓȤȕȣȔ ȌȍȔȖȕȈȔ ȊȣȗȐȚȤ ȊȍșȤ ȕȍȒȚȈȘ. ǺȈȒ șșȖȘȈ ȔȍȎȌț ȕȐȔȐ ȘȈȏȋȖȘȈȓȈșȤ Ȋșȍ șȐȓȤȕȍȍ, Ȑ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȗȖȏȊȖȓȧȓ ȌȘțȋȐȔ ȗȘȐȋțȉȐȚȤ ȕȍȒȚȈȘ. ǺǭDzǹǺȃ 41 - 46 ȥȚȈșȔȐȕȕ ȈȕȚȈȘȍ ȊȐȠȕțȝ șȈȘȊȖȗȈȑȈ-ȊȐȌ ȐȠȊȈȘȈȝ ȑȖȠȐȌ-ȘțȗȈȔ ȈȕȐȘȌȍȠȑȈȔ ȌȈȌȝȈȘȈȗȈȘȈȔȈȌȉȝțȚȈȔ ȗȘȍȒȠȈȕȐȑȖȚȗȈȓȈ-ȠȑȈȔȈȔ șȈȘȊȈȊȈȑȈȊȈ-șțȕȌȈȘȈȔ șȈȔȈȕȈ-ȒȈȘȕȈȉȝȈȘȈȕȈȔ șțȒȈȗȖȓȖȕȕȈșȈȕȈȕȈȔ ȕȈȊȈ-ȑȈțȊȈȕȈ-ȕȐȘȊȘȐȚȚȈ șȚȈȕȈ-ȉȝȈȘȈ-ȒȘȐȠȖȌȈȘȈȔ ȔțȒȝȈȔȖȌȈȕțȘȈȒȚȈȓȐ ȌȎȝȈȕȒȈȘȖȌȊȐȋȕȈ-ȓȖȟȈȕȈȔ ȉȐȉȝȘȈȚ șțȒȍȠȈ-ȉȝȈȘȍȕȈ ȔȈȓȈȔ țȚȗȝțȓȓȈ-ȔȈȓȓȐȒȈȔ șțȋȘȐȊȈ-ȒȈȕȚȝȈȉȝȈȘȈȕȈȔ șț-ȉȝțȌȎȈȕȋȈȌȈ-ȉȝțȠȐȚȈȔ ȊȐȘȈȌȎȈȔȉȈȘȈ-șȈȔȊȐȚȈ ȕȐȚȈȔȉȈ-ȌȊȐȗȈ-ȠȖȉȝȈȑȈ ȒȈȕȟȑȈ ȗȘȈȊȐȓȈșȈȌ-ȊȈȓȋț ȟȈȓȈȟ-ȟȈȘȈȕȈ-ȕțȗțȘȈȔ șȈȊȘȐȌȈ-șȔȐȚȈ-ȊȐȒȠȐȗȚȈ ȉȝȘț-ȊȐȓȈșȈȊȈȓȖȒȈȕȈȐȝ ȌȈȐȚȑȈ-ȑțȚȝȈ-ȗȈ-ȟȍȚȈȝșț ȒȈȔȈȔ țȌȌȐȗȈȑȈȕ Ȕțȝțȝ ȥȚȈșȔȐȕ ȈȕȚȈȘȍ — ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȥȚȖȋȖ; ȊȐȠȕțȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț; șȈȘȊȈ-țȗȈȑȈ-ȊȐȚ — ȏȕȈȦȡȐȑ, ȒȈȒ ȊȍșȚȐ șȍȉȧ ȊȖ Ȋșȍȝ șȐȚțȈȞȐȧȝ; ȐȠȊȈȘȈȝ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȊȓȈȌȣȒȈ; ȑȖȠȐȚ-ȘțȗȈȔ — ȖȉȓȐȒ ȗȘȍȒȘȈșȕȖȑ ȎȍȕȡȐȕȣ; ȈȕȐȘȌȍȠȑȈȔ — ȕȍȊȐȌȈȕȕȣȑ; ȌȈȌȝȈȘȈ — ȗȘȐȕȧȓ; ȗȈȘȈȔȈ — Ȋ ȊȣșȠȍȑ șȚȍȗȍȕȐ; ȈȌȉȝțȚȈȔ — țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȑ; ȗȘȍȒȠȈȕȐȑȈ 186


187 — ȗȘȍȒȘȈșȕȣȑ ȕȈ ȊȐȌ; țȚȗȈȓȈ-ȠȑȈȔȈȔ — ȚȍȔȕȣȑ, ȒȈȒ ȔȖȓȖȌȖȑ ȓȖȚȖș; șȈȘȊȈ — ȊȖ Ȋșȍȝ; ȈȊȈȑȈȊȈ — ȟȈșȚȧȝ; șțȕȌȈȘȈȔ — ȗȘȍȒȘȈșȕȣȑ; șȈȔȈȕȈ — ȖȌȐȕȈȒȖȊȣȍ; ȒȈȘȕȈȈȉȝȈȘȈȕȈȔ — ȐȔȍȦȡȐȑ țȠȕȣȍ țȒȘȈȠȍȕȐȧ; șț-ȒȈȗȖȓȈ — ȒȘȈșȐȊȣȍ ȡȍȒȐ; țȕȕȈșȈȈȕȈȕȈȔ — ȚȖȚ, ȕȈ ȓȐȞȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȊȏȌȍȘȕțȚȣȑ ȕȖș; ȕȈȊȈ-ȑȈțȊȈȕȈ — ȦȕȖȑ; ȕȐȘȊȘȐȚȚȈ-șȚȈȕȈ — țȗȘțȋȖȑ ȋȘțȌȐ; ȉȝȈȘȈ — (ȊȣȌȍȘȎȐȊȈȍȚ) Ȋȍș; ȒȘȐȠȈ — ȚȖȕȒȈȧ; țȌȈȘȈȔ — ȚȖȚ, ț ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȚȈȓȐȧ; ȔțȒȝȈ — ȓȐȞȖȔ; ȈȔȖȌȈ — ȘȈȌȖșȚȕȣȔ; ȈȕțȘȈȒȚȈ — ȗȘȐȊȓȍȟȍȕȕȣȝ; ȈȓȐ — ȠȔȍȓȍȑ; ȌȎȝȈȕȒȈȘȈ — ȎțȎȎȈȕȐȍȔ; țȌȊȐȋȕȈ — ȖȉȍșȗȖȒȖȍȕȣ; ȓȖȟȈȕȈȔ — ȚȖȚ, ț ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȋȓȈȏȈ; ȉȐȉȝȘȈȚ — ȌȊȐȎțȡȐȑ; șț-ȒȍȠȈȉȝȈȘȍȕȈ — ȚȧȎȍșȚȤȦ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȝ ȊȖȓȖș; ȔȈȓȈȔ — ȋȐȘȓȧȕȌț; țȚȗȝțȓȓȈ-ȔȈȓȓȐȒȈȔ — șȌȍȓȈȕȕțȦ Ȑȏ ȘȈșȗțșȚȐȊȠȐȝșȧ ȞȊȍȚȖȊ ȔȈȓȓȐȒȈ; șț-ȋȘȐȊȈ — ȗȘȍȒȘȈșȕȈȧ Ƞȍȧ; ȒȈȕȚȝȈ-ȈȉȝȈȘȈȕȈȔ — ȚȖȚ, ț ȒȖȚȖȘȖȋȖ țȒȘȈȠȍȕȈ; șț-ȉȝțȌȎȈ — ȒȘȈșȐȊȣȍ ȘțȒȐ; ȈȕȋȈȌȈ-ȉȝțȠȐȚȈȔ — ț ȒȖȚȖȘȖȋȖ țȒȘȈȠȍȕȣ ȉȘȈșȓȍȚȈȔȐ; ȊȐȘȈȌȎȈ- ȈȔȉȈȘȈ — ȟȐșȚȍȑȠȐȔ ȖȌȍȧȕȐȍȔ; șȈȔȊȐȚȈ — ȗȖȒȘȣȚȣȝ; ȕȐȚȈȔȉȈ — ȋȘțȌȍȑ; ȌȊȐȗȈ — ȒȈȒ ȖșȚȘȖȊȈ; ȠȖȉȝȈȑȈ — ȒȘȈșȖȚȖȑ; ȒȈȕȟȑȈ — ȗȖȧșȖȔ; ȗȘȈȊȐȓȈșȈȚ — șȐȧȦȡȐȔȐ; ȊȈȓȋț — ȗȘȍȒȘȈșȕȣȔȐ; ȟȈȓȈȚ-ȟȈȘȈȕȈ-ȕțȗțȘȈȔ — ȌȊȐȎțȡȐȑ ȕȖȎȕȣȔȐ ȒȖȓȖȒȖȓȤȟȐȒȈȔȐ; șȈ-ȊȘȐȌȈ-șȔȐȚȈ — șȐȧȦȡȐȑ țȓȣȉȒȖȑ; ȊȐȒȠȐȗȚȈ — ȉȘȖșȈȍȔȣȔȐ; ȉȝȘț-ȊȐȓȈșȈ — ș ȌȊȐȎȍȕȐȧȔȐ ȉȘȖȊȍȑ; ȈȊȈȓȖȒȈȕȈȐȝ — ȊȏȋȓȧȌȈȔȐ; ȌȈȐȚȑȈ-ȑțȚȝȈ- ȗȈ — ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȍȑ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȟȍȚȈȝșț — Ȋ ȋȓțȉȐȕȍ șȍȘȌȍȞ; ȒȈȔȈȔ — ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍ; țȌȌȐȗȈȑȈȚ — ȘȈȏȎȐȋȈȦȡȐȑ; Ȕțȝțȝ — ȗȖșȚȖȧȕȕȖ. ǺȖȋȌȈ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, șȗȖșȖȉȕȣȑ ȗȘȍȖȌȖȓȍȚȤ ȓȦȉȣȍ ȚȘțȌȕȖșȚȐ, ȗȘȐȕȧȓ ȖȉȓȐȒ ȗȓȍȕȐȚȍȓȤȕȖȑ ȎȍȕȡȐȕȣ. ȅȚȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ ȖȟȈȘȖȊȈȓȖ ȒȈȎȌȖȋȖ. ǺȍȓȖ ǴȖȝȐȕȐ- ȔțȘȚȐ ȞȊȍȚȖȔ ȕȈȗȖȔȐȕȈȓȖ ȚȖȓȤȒȖ ȟȚȖ ȘȈșȗțșȚȐȊȠȐȑșȧ ȚȍȔȕȣȑ ȓȖȚȖș, Ȑ Ȋșȍ ȍȍ ȟȓȍȕȣ ȉȣȓȐ ȉȍȏțȒȖȘȐȏȕȍȕȕȣ. Ǫ țȠȈȝ ǭȍ șȊȍȘȒȈȓȐ șȍȘȤȋȐ. ǫȓȈȌȒȐȍ ȡȍȒȐ, ȚȖȟȍȕȣȑ ȕȖș Ȑ ȊȍșȤ ǭȍ ȓȐȒ ȉȣȓȐ ȐșȗȖȓȕȍȕȣ ȦȕȖȑ șȊȍȎȍșȚȐ. ǺȈȓȐȧ Ȋ șȘȈȊȕȍȕȐȐ ș ȊȣșȖȒȖȑ ȗȣȠȕȖȑ ȋȘțȌȤȦ ȊȣȋȓȧȌȍȓȈ ȖȟȍȕȤ ȚȖȕȒȖȑ. ǷȘȐȊȓȍȟȍȕȕȣȍ ȈȘȖȔȈȚȖȔ ǭȍ ȚȍȓȈ, ȊȖȒȘțȋ ǵȍȍ ȊȐȓȐșȤ ȟȍȘȕȣȍ ȗȟȍȓȣ, ȖȚȟȍȋȖ ȋȓȈȏȈ ǭȍ Ȋșȍ ȊȘȍȔȧ ȗȘȍȉȣȊȈȓȐ Ȋ ȌȊȐȎȍȕȐȐ. Ǫ ǭȍ ȘȍȌȒȖȑ ȒȘȈșȖȚȣ ȊȖȓȖșȣ ȉȣȓȐ ȊȗȓȍȚȍȕȣ ȞȊȍȚȣ ȔȈȓȓȐȒȈ. ǭȍ ȕȍȎȕțȦ ȠȍȦ țȒȘȈȠȈȓȐ ȖȎȍȘȍȓȤȧ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȖșȚȐ, Ȉ ȕȈ ȘțȒȈȝ ǭȍ ȏȊȍȕȍȓȐ ȉȘȈșȓȍȚȣ. ǵȈ ǵȍȑ ȉȣȓȖ ȟȐșȚȖȍ șȈȘȐ, Ȑ ȋȘțȌȐ ȗȖȌ ȕȐȔ ȒȈȏȈȓȐșȤ ȌȊțȔȧ ȖșȚȘȖȊȈȔȐ Ȋ ȖȒȍȈȕȍ ȒȘȈșȖȚȣ. ǭȍ ȓȖȌȣȎȒȐ țȒȘȈȠȈȓȐ ȕȖȎȕȣȍ ȒȖȓȖȒȖȓȤȟȐȒȐ. DzȖȋȌȈ ǶȕȈ, ȋȓȧȌȧ ȕȈ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȏȈșȚȍȕȟȐȊȖ țȓȣȉȕțȓȈșȤ Ȑ ȗȖȊȍȓȈ ȉȘȖȊȧȔȐ, Ȋșȍ ȌȍȔȖȕȣ ȗȖȟțȊșȚȊȖȊȈȓȐ ȗȘȐȓȐȊ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȧ Ȑ ȒȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȐȝ ȏȈȝȖȚȍȓ ȖȉȓȈȌȈȚȤ ȍȦ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǶȗȐșȈȕȐȍ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȑ ȒȘȈșȖȚȣ ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ ȗȘȐȊȖȌȐȚșȧ ȏȌȍșȤ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȕȧȓ ȖȉȓȐȒ ȖȟȈȘȖȊȈȚȍȓȤȕȖȑ ȎȍȕȡȐȕȣ ș ȕȈȔȍȘȍȕȐȍȔ ȊȣȏȊȈȚȤ ț ȌȍȔȖȕȖȊ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍ. ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȊȖșȤȔȖȑ ȋȓȈȊȍ ǪȖșȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǷȈȝȚȈȕȤȍ ǴȖȓȖȟȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ».

Ƚɥɚɜɚ ɞɟɜɹɬɚɹ. Ƚɨɫɩɨɞɶ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɜ ɨɛɪɚɡɟ Ɇɨɯɢɧɢ-ɦɭɪɬɢ

Ǫ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȗȖȊȍșȚȊțȍȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȌȍȔȖȕȣ, ȖȟȈȘȖȊȈȕȕȣȍ ȒȘȈșȖȚȖȑ ǴȖȝȐȕȐȔțȘȚȐ, șȖȋȓȈșȐȓȐșȤ ȖȚȌȈȚȤ ǭȑ ȒțȊȠȐȕ ș ȕȍȒȚȈȘȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ǴȖȝȐȕȐȌȍȊȐ ȕȍȏȈȔȍȚȕȖ ȗȍȘȍȌȈȓȈ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. 187


188 DzȖȋȌȈ ȌȍȔȖȕȣ ȏȈȊȓȈȌȍȓȐ ȕȍȒȚȈȘȖȔ, ȗȍȘȍȌ ȕȐȔȐ ȗȖȧȊȐȓȈșȤ ȦȕȈȧ ȌȍȊȈ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖȑ ȒȘȈșȖȚȣ. ǹȘȈȎȍȕȕȣȍ ȍȍ ȒȘȈșȖȚȖȑ, ȌȍȔȖȕȣ șȘȈȏț ȗȖȟțȊșȚȊȖȊȈȓȐ ȊȓȍȟȍȕȐȍ Ȓ ǵȍȑ. ǰ ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ ȖȕȐ șȗȖȘȐȓȐ Ȗ ȚȖȔ, ȒȖȔț ȌȖșȚȈȕȍȚșȧ ȕȍȒȚȈȘ, ȖȕȐ ȗȖȗȘȖșȐȓȐ ȒȘȈșȈȊȐȞț ȘȈșșțȌȐȚȤ Ȑȝ. ǪȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȊȠȐșȤ șȓȈȉȖșȚȤȦ ȖȟȈȘȖȊȈȕȕȣȝ ȌȍȔȖȕȖȊ, ǴȖȝȐȕȐ, ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȊȏȧȓȈ ș ȕȐȝ șȓȖȊȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ șȖȋȓȈșȧȚșȧ ș ȓȦȉȣȔ ǭȍ ȘȍȠȍȕȐȍȔ. DzȖȋȌȈ ȌȍȔȖȕȣ ȗȖȖȉȍȡȈȓȐ ȥȚȖ, ǶȕȈ ȘȈșșȈȌȐȓȈ Ȑȝ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȗȖ ȘȈȏȕȣȍ șȚȖȘȖȕȣ, ȟȚȖȉȣ ǭȑ țȌȖȉȕȖ ȉȣȓȖ ȘȈȏȌȈȊȈȚȤ ȕȍȒȚȈȘ. ǯȕȈȧ, ȟȚȖ ȌȍȔȖȕȣ ȕȍȌȖșȚȖȑȕȣ ȍȋȖ ȗȖȓțȟȐȚȤ, ǴȖȝȐȕȐȌȍȊȐ ȊȊȍȓȈ Ȑȝ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ Ȑ Ȋșȍ șȖȌȍȘȎȐȔȖȍ ȒțȊȠȐȕȈ ȖȚȌȈȓȈ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. ǬȍȔȖȕȣ, ȝȖȚȧ Ȑ ȏȈȔȍȚȐȓȐ ȖȉȔȈȕ, șȐȌȍȓȐ ȔȖȓȟȈ. ǵȖ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȕȐȝ, ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǸȈȝț, ȗȍȘȍȖȌȍȓșȧ ȗȖȓțȉȖȋȖȔ Ȑ șȍȓ șȘȍȌȐ ȕȍȉȖȎȐȚȍȓȍȑ. Ƕȕ ȖȒȈȏȈȓșȧ ȔȍȎȌț ȉȖȋȖȔ ǹȖȓȕȞȈ Ȑ ȉȖȋȖȔ dzțȕȣ. DzȖȋȌȈ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȏȈȔȍȚȐȓ ȥȚȖȚ ȖȉȔȈȕ, Ƕȕ șȘȈȏț Ȏȍ ȖȚșȍȒ ǸȈȝț ȋȖȓȖȊț. ǶȌȕȈȒȖ, ȚȖȚ țșȗȍȓ ȖȚȊȍȌȈȚȤ ȕȍȔȕȖȋȖ ȕȍȒȚȈȘȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȍȋȖ ȋȖȓȖȊȈ, ȝȖȚȧ Ȑ ȖȚȌȍȓȍȕȕȈȧ ȖȚ ȚțȓȖȊȐȡȈ, ȖșȚȈȓȈșȤ ȎȐȊȖȑ. DzȖȋȌȈ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȌȖȗȐȓȐ ȕȍȒȚȈȘ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȕȧȓ ǹȊȖȑ ȗȘȍȎȕȐȑ ȖȉȓȐȒ. ǯȈȊȍȘȠȈȧ ȥȚț ȋȓȈȊț, ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȧ șȊȧȚȣȝ ȐȔȍȕ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ Ȗ șȐȓȍ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȑ Ȗ ǭȋȖ ȐȋȘȈȝ Ȑ ȖȒȘțȎȍȕȐȐ. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ Țȍ 'ȕȑȖȕȑȈȚȖ 'șțȘȈȝ ȗȈȚȘȈȔ ȝȈȘȈȕȚȈș ȚȑȈȒȚȈ-șȈțȝȘȐȌȈȝ ȒȠȐȗȈȕȚȖ ȌȈșȑț-ȌȝȈȘȔȈȕȈ ȈȑȈȕȚȐȔ ȌȈȌȘȐȠțȝ șȚȘȐȑȈȔ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; Țȍ — ȖȕȐ (ȌȍȔȖȕȣ); ȈȕȑȖȕȑȈȚȈȝ — ȖȌȐȕ ț ȌȘțȋȖȋȖ; ȈșțȘȈȝ — ȌȍȔȖȕȣ; ȗȈȚȘȈȔ — șȖșțȌ (ș ȕȍȒȚȈȘȖȔ); ȝȈȘȈȕȚȈȝ — ȊȣȝȊȈȚȣȊȈȦȡȐȍ; ȚȑȈȒȚȈ-șȈțȝȘȐȌȈȝ — ȕȍȌȘțȎȍȓȦȉȕȣȍ; ȒȠȐȗȈȕȚȈȝ — ȉȘȖșȈȦȡȐȍ; ȌȈșȑț-ȌȝȈȘȔȈȕȈȝ — ȊȍȌțȡȐȍ șȍȉȧ, ȒȈȒ ȘȈȏȉȖȑȕȐȒȐ; ȈȑȈȕȚȐȔ — ȗȘȐȉȓȐȎȈȦȡțȦșȧ; ȌȈȌȘȐȠțȝ — țȊȐȌȍȓȐ; șȚȘȐȑȈȔ — ȖȟȍȕȤ ȒȘȈșȐȊțȦ ȎȍȕȡȐȕț. ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: ǴȍȎȌț ȌȍȔȖȕȈȔȐ ȘȈȏȋȖȘȍȓȈșȤ ȕȈșȚȖȧȡȈȧ șșȖȘȈ. ǶȕȐ ȊȣȝȊȈȚȣȊȈȓȐ ȌȘțȋ ț ȌȘțȋȈ șȖșțȌ ș ȕȍȒȚȈȘȖȔ, ȗȖȏȈȉȣȊ Ȗ ȉȣȓȖȑ ȌȘțȎȉȍ. ǺțȚ ȖȕȐ ȏȈȔȍȚȐȓȐ, ȟȚȖ Ȓ ȕȐȔ ȗȘȐȉȓȐȎȈȍȚșȧ ȖȟȍȕȤ ȒȘȈșȐȊȈȧ ȌȍȊțȠȒȈ. ǺǭDzǹǺ 2 ȈȝȖ ȘțȗȈȔ ȈȝȖ ȌȝȈȔȈ ȈȝȖ ȈșȑȈ ȕȈȊȈȔ ȊȈȑȈȝ ȐȚȐ Țȍ ȚȈȔ ȈȉȝȐȌȘțȚȑȈ ȗȈȗȘȈȟȟȝțȘ ȌȎȈȚȈ-ȝȘȐȟ-ȟȝȈȑȈȝ ȈȝȖ — Ȗ (ȒȈȒ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȈ); ȘțȗȈȔ — ȒȘȈșȖȚȈ; ȈȝȖ — Ȗ (ȒȈȒ țȌȐȊȐȚȍȓȍȕ); ȌȝȈȔȈ — ȉȓȍșȒ (ȍȍ ȚȍȓȈ); ȈȝȖ — Ȗ (ȒȈȒ ȟțȌȍșȍȕ); ȈșȑȈȝ — ȍȍ; ȕȈȊȈȔ — Ȧȕȣȑ; ȊȈȑȈȝ — ȊȖȏȘȈșȚ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; Țȍ — ȖȕȐ (ȌȍȔȖȕȣ); ȚȈȔ — Ȓ ȕȍȑ (Ȓ ȥȚȖȑ ȒȘȈșȐȊȖȑ ȌȍȊțȠȒȍ); ȈȉȝȐȌȘțȚȑȈ — ȗȖȌȉȍȎȈȊ; ȗȈȗȘȈȟȟȝțȝ — șȗȘȖșȐȓȐ; ȌȎȈȚȈ-ȝȘȐȚ-ȠȈȑȈȝ — Țȍ, ȟȤȐ șȍȘȌȞȈ ȗȖȓȕȣ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȧ.

188


189 ǻȊȐȌȍȊ ȒȘȈșȈȊȐȞț, ȌȍȔȖȕȣ ȏȈȋȖȊȖȘȐȓȐ: «Ƕ, ȒȈȒ ȗȓȍȕȐȚȍȓȤȕȈ ǭȍ ȒȘȈșȖȚȈ, ȒȈȒ ȟțȌȕȖ șȐȧȍȚ ǭȍ ȚȍȓȖ, ȒȈȒ ǶȕȈ ȔȖȓȖȌȈ Ȑ șȊȍȎȈ!» ǫȖȊȖȘȧ ȥȚȖ, ȌȍȔȖȕȣ țșȚȘȍȔȐȓȐșȤ Ȓ ǵȍȑ, ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȍ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍȔ, Ȑ șȚȈȓȐ ȏȈȌȈȊȈȚȤ ǭȑ ȊȖȗȘȖș ȏȈ ȊȖȗȘȖșȖȔ. ǺǭDzǹǺ 3 ȒȈ ȚȊȈȔ ȒȈȕȌȎȈ-ȗȈȓȈȠȈȒȠȐ ȒțȚȖ ȊȈ ȒȐȔ ȟȐȒȐȘȠȈșȐ ȒȈșȑȈșȐ ȊȈȌȈ ȊȈȔȖȘț ȔȈȚȝȕȈȚȐȊȈ ȔȈȕȈȔșȐ ȕȈȝ ȒȈ — ȒȚȖ; ȚȊȈȔ — Țȣ; ȒȈȕȌȎȈ-ȗȈȓȈȠȈ-ȈȒȠȐ — ȚȈ, ȟȤȐ ȋȓȈȏȈ ȗȖȌȖȉȕȣ ȓȍȗȍșȚȒȈȔ ȓȖȚȖșȈ; ȒțȚȈȝ — ȖȚȒțȌȈ; ȊȈ — ȐȓȐ; ȒȐȔ ȟȐȒȐȘȠȈșȐ — ȟȍȋȖ ȎȍȓȈȍȠȤ (ȗȘȐȌȧ șȦȌȈ); ȒȈșȑȈ — ȟȤȧ; ȈșȐ — ȍșȚȤ; ȊȈȌȈ — șȒȈȎȐ; ȊȈȔȈ-țȘț — Ȗ ȗȘȍȒȘȈșȕȖȉȍȌȘȈȧ; ȔȈȚȝȕȈȚȐ — ȊȖȏȉțȎȌȈȦȡȈȧ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȔȈȕȈȔșȐ — țȔȣ; ȕȈȝ — ȕȈȠȐ. Ƕ ȗȘȍȒȘȈșȕȈȧ ȦȕȈȧ ȌȍȊȈ, ț Ǻȍȉȧ ȚȈȒȐȍ ȟțȌȕȣȍ ȋȓȈȏȈ, ȗȖȌȖȉȕȣȍ ȓȍȗȍșȚȒȈȔ ȓȖȚȖșȈ. DzȚȖ Ǻȣ? ǶȚȒțȌȈ ȐȌȍȠȤ? ȟȍȋȖ Ǻȣ ȐȡȍȠȤ ȏȌȍșȤ Ȑ ȒȖȔț ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȠȤ? ǷȘȖșȚȖ ȋȓȧȌȧ ȕȈ Ǻȍȉȧ, Ȗ ȗȘȍȒȘȈșȕȖȉȍȌȘȈȧ, Ȕȣ ȗȘȐȝȖȌȐȔ Ȋ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖȍ ȊȖȓȕȍȕȐȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǬȍȔȖȕȣ ȕȍ șȓțȟȈȑȕȖ șȗȘȖșȐȓȐ ț ȦȕȖȑ ȒȘȈșȈȊȐȞȣ, ȒȖȔț ǶȕȈ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ. ǬȖ ȏȈȔțȎȍșȚȊȈ ȎȍȕȡȐȕȈ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ȖȚȞț, ȗȖșȓȍ ȊșȚțȗȓȍȕȐȧ Ȋ ȉȘȈȒ — ȔțȎț, Ȉ Ȋ șȚȈȘȖșȚȐ — șȊȖȐȔ ȊȏȘȖșȓȣȔ șȣȕȖȊȤȧȔ. ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȘȈȏȢȧșȕȧȍȚ, ȟȚȖ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȓțȟȈȍ ȊȖȗȘȖș: «DzȖȔț Ǻȣ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȠȤ?» ȖȏȕȈȟȈȍȚ: «ȟȤȧ Ǻȣ ȌȖȟȤ?» ǷȖșȒȖȓȤȒț ȌȍȔȖȕȈȔ ȉȣȓȖ ȧșȕȖ, ȟȚȖ ȥȚȈ ȒȘȈșȐȊȈȧ ȌȍȊțȠȒȈ ȍȡȍ ȕȍ ȏȈȔțȎȍȔ, ȒȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȐȝ ȏȈȝȖȚȍȓ ȎȍȕȐȚȤșȧ ȕȈ ǵȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț ȖȕȐ Ȑ șȗȘȖșȐȓȐ: «ȟȤȧ Ǻȣ ȌȖȟȤ?» ǺǭDzǹǺ 4 ȕȈ ȊȈȑȈȔ ȚȊȈȔȈȘȈȐȘ ȌȈȐȚȑȈȐȝ șȐȌȌȝȈ-ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ-ȟȈȘȈȕȈȐȝ ȕȈșȗȘȐȠȚȈ-ȗțȘȊȈȔ ȌȎȈȕȐȔȖ ȓȖȒȍȠȈȐȠ ȟȈ ȒțȚȖ ȕȘȐȉȝȐȝ ȕȈ — ȕȍ; ȊȈȑȈȔ — Ȕȣ; ȚȊȈ — Țȍȉȧ; ȈȔȈȘȈȐȝ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȌȈȐȚȑȈȐȝ — ȌȍȔȖȕȈȔȐ; șȐȌȌȝȈ — șȐȌȌȝȈȔȐ; ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ — ȋȈȕȌȝȈȘȊȈȔȐ; ȟȈȘȈȕȈȐȝ — ȟȈȘȈȕȈȔȐ; ȕȈ — ȕȍ; ȈșȗȘȐȠȚȈ-ȗțȘȊȈȔ — ȗȘȍȎȌȍ ȕȐȒȍȔ ȕȍ ȚȘȖȕțȚțȦ; ȌȎȈȕȐȔȈȝ — ȏȕȈȍȔ; ȓȖȒȈ-ȐȠȈȐȝ — ȊȓȈȌȣȒȈȔȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȟȈ — Ȑ; ȒțȚȈȝ — ȕȍțȎȍȓȐ; ȕȘȐȉȝȐȝ — ȓȦȌȤȔȐ. ǬȈȎȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȌȍȔȖȕȣ, șȐȌȌȝȐ, ȋȈȕȌȝȈȘȊȣ, ȟȈȘȈȕȣ Ȑ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȚȈȒȐȍ ȒȈȒ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗ ȓȦȌȧȝ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȘȐȒȈșȈȓȐșȤ Ȓ Ǻȍȉȍ. ǵȍ ȌțȔȈȑ, ȟȚȖ Ȕȣ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȗȖȕȧȚȤ, ȒȚȖ Ǻȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǬȈȎȍ ȈșțȘȣ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȓȐșȤ ȗȘȈȊȐȓ ȗȘȐȓȐȟȐȧ, șȖȋȓȈșȕȖ ȒȖȚȖȘȣȔ ȕȐȒȚȖ ȕȍ șȔȍȍȚ ȌȖȔȖȋȈȚȤșȧ ȏȈȔțȎȕȍȑ ȎȍȕȡȐȕȣ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǿȈȕȈȒȤȧ ǷȈȕȌȐȚ ȋȖȊȖȘȐȓ: ȔȈȚȘȐȊȈȚ ȗȈȘȈ-ȌȈȘȍȠț — Ȓ ȏȈȔțȎȕȍȑ ȎȍȕȡȐȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ ȒȈȒ Ȓ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐ. ǨșțȘȣ, ȌȍȔȖȕȣ, ȉȣȓȐ țȊȍȘȍȕȣ, ȟȚȖ ȗȖȧȊȐȊȠȈȧșȧ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔȐ ȒȘȈșȈȊȐȞȈ, ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ, ȕȍ ȏȈȔțȎȍȔ. ǷȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȗȖșȟȐȚȈȓȐ, ȟȚȖ ȕȐȒȚȖ Ȋ ȔȐȘȍ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȋȈȕȌȝȈȘȊȣ, ȟȈȘȈȕȣ Ȑ șȐȌȌȝȐ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȒȈșȈȓȐșȤ ǭȍ. 189


190 ǬȍȔȖȕȣ ȊȐȌȍȓȐ, ȟȚȖ ȌȍȊțȠȒȈ ȕȍ ȏȈȔțȎȍȔ Ȑ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȥȚȖȔț ȖșȔȍȓȐȓȐșȤ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȓ ǵȍȑ. ǶȕȐ ȗȖȌțȔȈȓȐ, ȟȚȖ ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ ȗȘȐȠȓȈ șȦȌȈ, ȟȚȖȉȣ ȕȈȑȚȐ ǹȍȉȍ ȔțȎȈ Ȑȏ ȟȐșȓȈ șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ (ǬȈȑȚȤȍȊ, ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȋȈȕȌȝȈȘȊȖȊ Ȑ ȌȘțȋȐȝ). ǺǭDzǹǺ 5 ȕțȕȈȔ ȚȊȈȔ ȊȐȌȝȐȕȈ șțȉȝȘțȝ ȗȘȍȠȐȚȈșȐ ȠȈȘȐȘȐȕȈȔ șȈȘȊȍȕȌȘȐȑȈ-ȔȈȕȈȝ-ȗȘȐȚȐȔ ȊȐȌȝȈȚțȔ șȈȋȝȘȐȕȍȕȈ ȒȐȔ ȕțȕȈȔ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȚȊȈȔ — Țȣ; ȊȐȌȝȐȕȈ — ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȍȔ; șț- ȉȝȘțȝ — Ȗ ȗȘȍȒȘȈșȕȖȉȘȖȊȈȧ; ȗȘȍȠȐȚȈ — ȗȖșȓȈȕȈ; ȈșȐ — ȍșȚȤ; ȠȈȘȐȘȐȕȈȔ — ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȣȝ șțȡȍșȚȊ; șȈȘȊȈ — Ȋșȍȝ; ȐȕȌȘȐȑȈ — ȟțȊșȚȊ; ȔȈȕȈȝ — Ȑ țȔȈ; ȗȘȐȚȐȔ — ȘȈȌȖșȚȤ; ȊȐȌȝȈȚțȔ — ȌȈȘȖȊȈȚȤ; șȈ-ȋȝȘȐȕȍȕȈ — ȉȍșȗȘȐȟȐȕȕȖȑ ȔȐȓȖșȚȤȦ; ȒȐȔ — ȟȚȖ. Ƕ ȗȘȍȒȘȈșȕȖȉȘȖȊȈȧ ȒȘȈșȈȊȐȞȈ! ǩȍșșȗȖȘȕȖ, șȈȔȈ șțȌȤȉȈ ȔȐȓȖșȚȐȊȖ ȗȘȐșȓȈȓȈ Ǻȍȉȧ Ȓ ȕȈȔ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȚȖȗȐȚȤ ȘȈȌȖșȚȤȦ ȕȈȠȐ țȔȣ Ȑ ȟțȊșȚȊȈ. ǸȈȏȊȍ ȥȚȖ ȕȍ ȚȈȒ? ǺǭDzǹǺ 6 șȈ ȚȊȈȔ ȕȈȝ șȗȈȘȌȝȈȔȈȕȈȕȈȔ ȥȒȈ-ȊȈșȚțȕȐ ȔȈȕȐȕȐ ȌȎȕȈȚȐȕȈȔ ȉȈȌȌȝȈ-ȊȈȐȘȈȕȈȔ ȠȈȔ ȊȐȌȝȈȚșȊȈ șțȔȈȌȝȑȈȔȍ șȈ — ȚȈȒȖȊȈ; ȚȊȈȔ — Țȣ; ȕȈȝ — ȕȈș; șȗȈȘȌȝȈȔȈȕȈȕȈȔ — ȊȘȈȎȌțȦȡȐȝ; ȥȒȈ-ȊȈșȚțȕȐ — Ȑȏ-ȏȈ ȖȌȕȖȋȖ ȗȘȍȌȔȍȚȈ (ȒțȊȠȐȕȈ ș ȕȍȒȚȈȘȖȔ); ȔȈȕȐȕȐ — ȗȘȍȒȘȈșȕȈȧ Ȑ ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȗȖȟȐȚȈȍȔȈȧ; ȌȎȕȈȚȐȕȈȔ — Ȑȏ ȟȓȍȕȖȊ (ȕȈȠȍȑ) șȍȔȤȐ; ȉȈȌȌȝȈ-ȊȈȐȘȈȕȈȔ — ȗȍȘȍșșȖȘȐȊȠȐȝșȧ; ȠȈȔ — ȉȓȈȋȖ; ȊȐȌȝȈȚșȊȈ — ȌȈȘțȑ; șț-ȔȈȌȝȑȈȔȍ — Ȗ ȚȖȕȒȖșȚȈȕȕȈȧ. ǹȍȑȟȈș Ȕȣ Ȋșȍ ȗȍȘȍșșȖȘȐȓȐșȤ, Ȑ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȚȖȔț — ȒțȊȠȐȕ ș ȕȍȒȚȈȘȖȔ. ǽȖȚȧ Ȕȣ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȔ Ȓ ȖȌȕȖȑ șȍȔȤȍ, ȕȈȠȈ ȊȘȈȎȌȈ ȘȈȏȋȖȘȈȍȚșȧ ȉȖȓȤȠȍ Ȑ ȉȖȓȤȠȍ. Ƕ ȚȖȕȒȖșȚȈȕȕȈȧ ȌȍȊȈ, Ǻȣ ȚȈȒ ȗȘȍȒȘȈșȕȈ Ȑ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȈ — ȉțȌȤ Ȏȍ ȌȖȉȘȈ Ȓ ȕȈȔ Ȑ ȘȈȏȘȍȠȐ ȕȈȠ șȗȖȘ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǬȍȔȖȕȣ ȊȐȌȍȓȐ, ȟȚȖ ȒȘȈșȈȊȐȞȈ ȖȟȈȘȖȊȈȓȈ Ȑȝ Ȋșȍȝ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȍȌȐȕȖȌțȠȕȖ ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ Ȓ ǵȍȑ ș ȗȘȖșȤȉȖȑ ȘȈșșțȌȐȚȤ Ȑȝ Ȋ ȊȖȏȕȐȒȠȍȔ șȗȖȘȍ. ǺǭDzǹǺ 7 ȊȈȑȈȔ ȒȈȠȑȈȗȈ-ȌȈȑȈȌȈ ȉȝȘȈȚȈȘȈȝ ȒȘȐȚȈ-ȗȈțȘțȠȈȝ ȊȐȉȝȈȌȎȈșȊȈ ȑȈȚȝȈ-ȕȑȈȑȈȔ ȕȈȐȊȈ ȉȝȍȌȖ ȑȈȚȝȈ ȉȝȈȊȍȚ ȊȈȑȈȔ — Ȕȣ; ȒȈȠȑȈȗȈ-ȌȈȑȈȌȈȝ — ȗȖȚȖȔȒȐ ǴțȕȐ DzȈȠȤȧȗȣ; ȉȝȘȈȚȈȘȈȝ — ȉȘȈȚȤȧ; ȒȘȐȚȈ-ȗȈțȘțȠȈȝ — șȗȖșȖȉȕȣȍ Ȑ ȏȕȈȦȡȐȍ; ȊȐȉȝȈȌȎȈșȊȈ — ȊȣȌȍȓȐ; ȑȈȚȝȈ-ȕȑȈȑȈȔ 190


191 — ȗȖ ȏȈȒȖȕț; ȕȈ — ȕȍ; ȥȊȈ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȉȝȍȌȈȝ — ȗȘȐșȚȘȈșȚȐȍ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȉȝȈȊȍȚ — ȌȈ ȉțȌȍȚ. Ǫșȍ Ȕȣ — Ȑ ȌȍȔȖȕȣ, Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ, — ȌȍȚȐ ȖȌȕȖȋȖ ȖȚȞȈ, DzȈȠȤȧȗȣ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȘȐȝȖȌȐȔșȧ ȌȘțȋ ȌȘțȋț ȉȘȈȚȤȧȔȐ. ǵȖ șȍȑȟȈș, ȏȈȚȍȧȊ ȥȚț șșȖȘț, ȒȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȈș șȚȈȘȈȍȚșȧ ȗȘȖȧȊȐȚȤ șȖȉșȚȊȍȕȕțȦ șȐȓț. ǷȖȥȚȖȔț Ȕȣ ȗȘȖșȐȔ Ǻȍȉȧ: ȘȈȏȘȍȠȐ ȕȈȠ șȗȖȘ Ȑ ȘȈȏȌȍȓȐ ȕȍȒȚȈȘ ȔȍȎȌț ȕȈȔȐ ȗȖ șȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖșȚȐ. ǺǭDzǹǺ 8 ȐȚȑ țȗȈȔȈȕȚȘȐȚȖ ȌȈȐȚȑȈȐȘ ȔȈȑȈ-ȑȖȠȐȌ-ȊȈȗțȘ ȝȈȘȐȝ ȗȘȈȝȈșȑȈ ȘțȟȐȘȈȗȈȕȋȈȐȘ ȕȐȘȐȒȠȈȕȕ ȐȌȈȔ ȈȉȘȈȊȐȚ ȐȚȐ — ȚȈȒ; țȗȈȔȈȕȚȘȐȚȈȝ — ȚȈ, Ȓ ȒȖȚȖȘȖȑ ȖȉȘȈȡȍȕȈ ȗȘȖșȤȉȈ; ȌȈȐȚȑȈȐȝ — ȌȍȔȖȕȈȔȐ; ȔȈȑȈ-ȑȖȠȐȚ — șȖȏȌȈȕȕȈȧ ȐȓȓȦȏȐȍȑ ȒȘȈșȈȊȐȞȈ; ȊȈȗțȝ ȝȈȘȐȝ — ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȗȘȈȝȈșȑȈ — țȓȣȉȕțȊȠȐșȤ; ȘțȟȐȘȈ — Ȋ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȝ; ȈȗȈȕȋȈȐȝ — țȋȖȓȒȈȔȐ ȋȓȈȏ; ȕȐȘȐȒȠȈȕ — ȋȓȧȌȧȡȈȧ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; ȈȉȘȈȊȐȚ — șȒȈȏȈȓȈ. ǻșȓȣȠȈȊ ȥȚț ȗȘȖșȤȉț ȌȍȔȖȕȖȊ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȘȐȕȧȊȠȐȑ ȖȉȓȐȒ ȖȟȈȘȖȊȈȚȍȓȤȕȖȑ ȎȍȕȡȐȕȣ, șȚȈȓ țȓȣȉȈȚȤșȧ. ǩȘȖșȈȧ ȕȈ ȕȐȝ ȒȖȒȍȚȓȐȊȣȍ ȊȏȋȓȧȌȣ, ǴȖȝȐȕȐȌȍȊȐ șȚȈȓȈ ȋȖȊȖȘȐȚȤ. ǺǭDzǹǺ 9 ȠȘȐ-ȉȝȈȋȈȊȈȕ țȊȈȟȈ ȒȈȚȝȈȔ ȒȈȠȑȈȗȈ-ȌȈȑȈȌȈȝ ȗțȔȠȟȈȓȑȈȔ ȔȈȑȐ șȈȕȋȈȚȈȝ ȊȐȠȊȈșȈȔ ȗȈȕȌȐȚȖ ȌȎȈȚț ȒȈȔȐȕȐȠț ȕȈ ȑȈȚȐ ȝȐ ȠȘȐ-ȉȝȈȋȈȊȈȕ țȊȈȟȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȘȍȌșȚȈȊȠȐȑ Ȋ ȖȉȓȐȟȤȍ ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ, șȒȈȏȈȓ; ȒȈȚȝȈȔ — ȒȈȒ; ȒȈȠȑȈȗȈ-ȌȈȑȈȌȈȝ — (Ȋȣ) ȗȖȚȖȔȒȐ ǴțȕȐ DzȈȠȤȧȗȣ; ȗțȔȠȟȈȓȑȈȔ — Ȓ ȉȓțȌȕȐȞȍ, ȊȖȏȉțȎȌȈȦȡȍȑ ȎȍȓȈȕȐȍ ț ȔțȎȟȐȕ; ȔȈȑȐ — ȒȖ Ȕȕȍ; șȈȕȋȈȚȈȝ — ȖȉȘȈȚȐȊȠȐȍșȧ; ȊȐȠȊȈșȈȔ — ȌȖȊȍȘȐȍ; ȗȈȕȌȐȚȈȝ — ȔțȌȘȣȑ; ȌȎȈȚț — ȒȖȋȌȈ- ȓȐȉȖ; ȒȈȔȐȕȐȠț — Ȓ ȎȍȕȡȐȕȈȔ; ȕȈ — ȕȍ; ȑȈȚȐ — ȐȔȍȍȚ; ȝȐ — ȊȍȌȤ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ șȒȈȏȈȓ ȌȍȔȖȕȈȔ: Ƕ șȣȕȣ DzȈȠȤȧȗȣ ǴțȕȐ, ȇ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȘȈșȗțȚȕȈȧ ȎȍȕȡȐȕȈ. ǶȚȒțȌȈ Ȋ ȊȈș șȚȖȓȤȒȖ ȌȖȊȍȘȐȧ ȒȖ Ǵȕȍ? ǸȈȏțȔȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȚȈȕȍȚ ȌȖȊȍȘȧȚȤ ȎȍȕȡȐȕȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǿȈȕȈȒȤȧ ǷȈȕȌȐȚ, ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ Ȑ ȏȕȈȚȖȒ ȔȖȘȈȓȐ, ȋȖȊȖȘȐȚ: ȊȐȠȊȈșȖ ȕȈȐȊȈ ȒȈȘȚȈȊȑȈȝ șȚȘȐȠț ȘȈȌȎȈ-ȒțȓȍȠț ȟȈ — «ǵȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȌȖȊȍȘȧȑȚȍ ȎȍȕȡȐȕȈȔ Ȑ ȗȖȓȐȚȐȒȈȔ». ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȘȐȕȧȊ ȖȉȓȐȒ ȎȍȕȡȐȕȣ, ȗȘȍȌțȗȘȍȌȐȓ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȟȚȖ ȐȔ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȚȈȒ ȌȖȊȍȘȧȚȤ ǴȖȝȐȕȐȔțȘȚȐ, ȐȉȖ ǶȕȈ ȧȊȐȓȈșȤ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔȐ, ȟȚȖȉȣ Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ ȖȉȔȈȕțȚȤ Ȑȝ. ǵȈȔȍȒȈȧ ȕȈ ȐșȚȐȕȕțȦ ȞȍȓȤ ǹȊȖȍȋȖ ȗȘȐȝȖȌȈ, ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ șȒȈȏȈȓȈ șȣȕȈȔ DzȈȠȤȧȗȣ: «DzȈȒ Ȏȍ ȚȈȒ? Ǫȣ ȘȖȌȐȓȐșȤ Ȋ șȍȔȤȍ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔțȌȘȍȞȈ, ȕȖ ȌȖȊȍȘȧȍȚȍ 191


192 ȎȍȕȡȐȕȍ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȋțȓȧȍȚ ȗȖȊșȦȌț, ȒȈȒ ȉȓțȌȕȐȞȈ, ȉȍȏ ȖȗȍȒȐ ȖȚȞȈ ȐȓȐ ȔțȎȈ. ǮȍȕȡȐȕȈȔ ȊȖȖȉȡȍ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȌȖȊȍȘȧȚȤ, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗ ȘȈșȗțȚȕȐȞȈȝ». Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȊȈȎȕȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȐȔȍȍȚ șȓȖȊȖ ȒȈȔȐȕȐ . ǮȍȕȡȐȕȣ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ȔȖȓȖȌȣȍ Ȑ ȒȘȈșȐȊȣȍ, ȗȘȖȉțȎȌȈȦȚ ț ȔțȎȟȐȕ ȌȘȍȔȓȦȡȍȍ Ȋ ȕȐȝ șȓȈȌȖșȚȘȈșȚȐȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȓȦȉȈȧ ȎȍȕȡȐȕȈ ȌȖȓȎȕȈ ȊșȍȋȌȈ ȉȣȚȤ ȗȖȌ ȖȗȍȒȖȑ ȔțȎȈ, ȖȚȞȈ ȐȓȐ ȊȏȘȖșȓȣȝ șȣȕȖȊȍȑ. dzȐȠȍȕȕȈȧ ȚȈȒȖȑ ȏȈȡȐȚȣ ȎȍȕȡȐȕȈ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȎȍȘȚȊȖȑ ȔțȎșȒȐȝ ȌȖȔȖȋȈȚȍȓȤșȚȊ, Ȑ ȍȑ ȥȚȖ ȌȈȎȍ ȕȘȈȊȐȚșȧ. ǰ ȒȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȌȖȉȕȖȍ șȓțȟȈȍȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ, ȖȕȈ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȌȖșȚțȗȕȖȑ ȊșȍȔ. ǰȔȍȕȕȖ ȥȚȖ ȖȉȢȧșȕȐȓȈ ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 10 șȈȓȈȊȘȐȒȈȕȈȔ șȚȘȐȕȈȔ ȟȈ șȊȈȐȘȐȕȐȕȈȔ șțȘȈ-ȌȊȐȠȈȝ șȈȒȝȑȈȕȑ ȈȝțȘ ȈȕȐȚȑȈȕȐ ȕțȚȕȈȔ ȕțȚȕȈȔ ȊȐȟȐȕȊȈȚȈȔ șȈȓȈȊȘȐȒȈȕȈȔ — șȖȉȈȒ, ȠȈȒȈȓȖȊ Ȑ ȖȉȍȏȤȧȕ; șȚȘȐȕȈȔ ȟȈ — Ȑ ȎȍȕȡȐȕ; șȊȈȐȘȐȕȐȕȈȔ — (ȖșȖȉȍȕȕȖ) ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȝ; șțȘȈ-ȌȊȐȠȈȝ — Ȗ ȌȍȔȖȕȣ; șȈȒȝȑȈȕȐ — ȌȘțȎȍșȒȐȍ ȟțȊșȚȊȈ; Ȉȝțȝ — ȋȖȊȖȘȐȚșȧ; ȈȕȐȚȑȈȕȐ — ȗȘȍȝȖȌȧȡȐ; ȕțȚȕȈȔ — Ȗ ȕȖȊȣȝ (ȌȘțȏȤȧȝ); ȕțȚȕȈȔ — Ȗ ȕȖȊȣȝ (ȌȘțȏȤȧȝ); ȊȐȟȐȕȊȈȚȈȔ — ȗȖȔȣȠȓȧȦȡȐȝ. Ƕ ȌȍȔȖȕȣ, ȒȈȒ ȖȉȍȏȤȧȕȣ, ȠȈȒȈȓȣ Ȑ șȖȉȈȒȐ ȕȍȗȖșȚȖȧȕȕȣ Ȋ șȊȖȐȝ ȗȖȓȖȊȣȝ șȊȧȏȧȝ — ȐȔ ȒȈȎȌȣȑ ȌȍȕȤ ȕțȎȕȣ ȕȖȊȣȍ ȗȈȘȚȕȍȘȣ, — ȚȈȒ Ȑ ȎȍȕȡȐȕȣ, ȎȐȊțȡȐȍ Ȋȕȍ șȍȔȤȐ, ȍȎȍȌȕȍȊȕȖ ȐȡțȚ șȍȉȍ ȕȖȊȣȝ ȔțȎȟȐȕ. ǬȘțȎȉȈ ș ȗȖȌȖȉȕȖȑ ȎȍȕȡȐȕȖȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȉȣȊȈȍȚ ȗȖșȚȖȧȕȕȖȑ. ǺȈȒȖȊȖ ȔȕȍȕȐȍ ȔțȌȘȍȞȖȊ. ǺǭDzǹǺ 11 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȐȚȐ Țȍ ȒȠȊȍȓȐȚȈȐș ȚȈșȑȈ ȈȠȊȈșȚȈ-ȔȈȕȈșȖ 'șțȘȈȝ ȌȎȈȝȈșțȘ ȉȝȈȊȈ-ȋȈȔȉȝȐȘȈȔ ȌȈȌțȠ ȟȈȔȘȐȚȈ-ȉȝȈȌȎȈȕȈȔ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; Țȍ — ȖȕȐ (ȌȍȔȖȕȣ); ȒȠȊȍȓȐȚȈȐȝ — ȠțȚȒȈȔȐ; ȚȈșȑȈȝ — ǴȖȝȐȕȐ- ȔțȘȚȐ; ȈȠȊȈșȚȈ — ȗȖȓȕȣ ȊȍȘȣ; ȔȈȕȈșȈȝ — Țȍ, ȟȤȐ țȔȣ; ȈșțȘȈȝ — ȌȍȔȖȕȣ; ȌȎȈȝȈșțȝ — ȘȈșșȔȍȧȓȐșȤ; ȉȝȈȊȈȋȈȔȉȝȐȘȈȔ — ȕȈȌ șȍȘȤȍȏȕȣȔȐ (șȓȖȊȈȔȐ ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ); ȌȈȌțȝ — ȖȚȌȈȓȐ; ȟȈ — Ȑ; ȈȔȘȐȚȈ-ȉȝȈȌȎȈȕȈȔ — șȖșțȌ ș ȕȍȒȚȈȘȖȔ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǻșȓȣȠȈȊ șȓȖȊȈ ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȋȖȊȖȘȐȓȈ ȗȖȓțȠțȚȧ, ȌȍȔȖȕȣ ȍȡȍ ȉȖȓȍȍ țȒȘȍȗȐȓȐșȤ Ȋ șȊȖȍȔ ȘȍȠȍȕȐȐ. ǶȕȐ ȖȚ ȌțȠȐ ȗȖșȔȍȧȓȐșȤ ȕȈȌ ȚȍȔ, ȟȚȖ ǶȕȈ șȒȈȏȈȓȈ, Ȑ ȊȘțȟȐȓȐ ǭȑ ȒțȊȠȐȕ ș ȕȍȒȚȈȘȖȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǴȖȝȐȕȐ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȕȍ ȠțȚȐȓ, Ƕȕ ȋȖȊȖȘȐȓ șȍȘȤȍȏȕȖ. ǵȖ ȌȍȔȖȕȣ, ȖȟȈȘȖȊȈȕȕȣȍ ȒȘȈșȖȚȖȑ ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ, ȗȘȐȕȧȓȐ ǭȍ șȓȖȊȈ ȏȈ ȠțȚȒț Ȑ, ȕȐșȒȖȓȤȒȖ ȕȍ șȖȔȕȍȊȈȧșȤ, ȖȚȌȈȓȐ ǭȑ ȒțȊȠȐȕ ș ȕȍȒȚȈȘȖȔ. Ǫ ȥȚȖȔ șȔȣșȓȍ ȌȍȧȕȐȧ ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ șȝȖȎȐ ș ȌȍȧȕȐȧȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǩțȌȌȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȚȖȎȍ ȗȘȐȝȖȌȐȓ, ȟȚȖȉȣ ȊȊȍșȚȐ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȈșțȘȖȊ (șȈȔȔȖȝȈȑȈ șțȘȈ-ȌȊȐȠȈȔ) 192


193 . ǹȓȖȊȖ șțȘȈ-ȌȊȐȠȈȔ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȏȈȊȐȌțȍȚ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȐȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. ǰȕȖȋȌȈ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȊȖȗȓȖȡȈȍȚșȧ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȖȉȔȈȕțȚȤ ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȖȊ. ǺȈȒ, Ȕȣ ȊȐȌȐȔ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ ȋȖȊȖȘȐȓȈ ș ȈșțȘȈȔȐ ȈȉșȖȓȦȚȕȖ șȍȘȤȍȏȕȖ, ȖȕȐ ȗȘȐȕȧȓȐ ǭȍ șȓȖȊȈ ȏȈ ȠțȚȒț. ǵȈȖȉȖȘȖȚ, ǭȍ ȘȍȟȐ ȍȡȍ ȉȖȓȤȠȍ țȉȍȌȐȓȐ Ȑȝ Ȋ ǭȍ ȟȍșȚȕȖșȚȐ, Ȑ ȖȕȐ șȘȈȏț ȖȚȌȈȓȐ ǭȑ șȖșțȌ ș ȕȍȒȚȈȘȖȔ, ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȗȖȏȊȖȓȐȊ ǴȖȝȐȕȐȔțȘȚȐ ȌȍȓȈȚȤ ș ȕȐȔ Ȋșȍ, ȟȚȖ ǶȕȈ ȏȈȝȖȟȍȚ — ȘȈȏȌȈȚȤ ȕȍȒȚȈȘ, ȊȣȓȐȚȤ ȍȋȖ ȐȓȐ ȊȣȗȐȚȤ ǹȈȔȖȑ Ȑ ȕȐȟȍȋȖ ȐȔ ȕȍ ȖșȚȈȊȐȚȤ. ǺǭDzǹǺ 12 ȚȈȚȖ ȋȘȐȝȐȚȊȈȔȘȐȚȈ-ȉȝȈȌȎȈȕȈȔ ȝȈȘȐȘ ȉȈȉȝȈȠȈ ȐȠȈȚ-șȔȐȚȈ-ȠȖȉȝȈȑȈ ȋȐȘȈ ȑȈȌȑ ȈȉȝȑțȗȍȚȈȔ ȒȊȈ ȟȈ șȈȌȝȊ ȈșȈȌȝț ȊȈ ȒȘȐȚȈȔ ȔȈȑȈ ȊȖ ȊȐȉȝȈȌȎȍ șțȌȝȈȔ ȐȔȈȔ ȚȈȚȈȝ — ȚȖȋȌȈ; ȋȘȐȝȐȚȊȈ — ȊȏȧȊ; ȈȔȘȐȚȈ-ȉȝȈȌȎȈȕȈȔ — șȖșțȌ ș ȕȍȒȚȈȘȖȔ; ȝȈȘȐȝ — ǽȈȘȐ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǴȖȝȐȕȐ; ȉȈȉȝȈȠȈ — șȒȈȏȈȓȈ; ȐȠȈȚ — șȓȍȋȒȈ; șȔȐȚȈ-ȠȖȉȝȈȑȈ ȋȐȘȈ — ȘȍȟȤȦ, șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȖȑ ȟțȌȍșȕȖȑ țȓȣȉȒȖȑ; ȑȈȌȐ — ȍșȓȐ; ȈȉȝȑțȗȍȚȈȔ — ȖȉȍȡȈȕȖ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ; ȒȊȈ ȟȈ — ȋȌȍ Ȏȍ; șȈȌȝț ȈșȈȌȝț ȊȈ — ȟȍșȚȕȖȍ ȐȓȐ ȕȍȟȍșȚȕȖȍ; ȒȘȐȚȈȔ ȔȈȑȈ — șȌȍȓȈȕȖ ȔȕȖȑ; ȊȈȝ — ȊȈȔ; ȊȐȉȝȈȌȎȍ — ȘȈȏȌȈȦ; șțȌȝȈȔ — ȕȍȒȚȈȘ; ȐȔȈȔ — ȥȚȖȚ. ǯȈȗȖȓțȟȐȊ șȖșțȌ ș ȕȍȒȚȈȘȖȔ, ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ șȓȍȋȒȈ țȓȣȉȕțȓȈșȤ Ȑ ȔȧȋȒȖ șȒȈȏȈȓȈ: ǬȖȘȖȋȐȍ ȌȍȔȖȕȣ, ȇ ȊȖȏȤȔțșȤ ȘȈȏȌȍȓȐȚȤ ȔȍȎȌț ȊȈȔȐ ȕȍȒȚȈȘ ȓȐȠȤ ȗȘȐ țșȓȖȊȐȐ, ȟȚȖ Ȋȣ șȖȋȓȈșȐȚȍșȤ ș ȓȦȉȣȔ ǴȖȐȔ ȘȍȠȍȕȐȍȔ, ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȉțȌȍȚ ȖȕȖ șȗȘȈȊȍȌȓȐȊȣȔ ȐȓȐ ȕȍȚ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȖȌȟȐȕȐȚȤ șȍȉȍ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǿȚȖ ȉȣ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȐ ȌȍȓȈȓ, ǭȋȖ ȌȍȧȕȐȧ ȈȉșȖȓȦȚȕȣ. ǬȍȔȖȕȣ, ȘȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȉȣȓȐ ȊȊȍȌȍȕȣ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȖȖȉȍȡȈȓȐ ǴȖȝȐȕȐȔțȘȚȐ, ȟȚȖ șȖȋȓȈșȧȚșȧ ș ȓȦȉȣȔ ǭȍ ȘȍȠȍȕȐȍȔ. ǺǭDzǹǺ 13 ȐȚȑ ȈȉȝȐȊȑȈȝȘȐȚȈȔ ȚȈșȑȈ ȈȒȈȘȕȑȈșțȘȈ-ȗțȕȋȈȊȈȝ ȈȗȘȈȔȈȕȈ-ȊȐȌȈș ȚȈșȑȈș ȚȈȚ ȚȈȚȝȍȚȑ ȈȕȊȈȔȈȔșȈȚȈ ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȈȉȝȐȊȑȈȝȘȐȚȈȔ — șȒȈȏȈȕȕȖȍ; ȚȈșȑȈȝ — ǭȍ; ȈȒȈȘȕȑȈ — țșȓȣȠȈȊ; ȈșțȘȈȗțȕȋȈȊȈȝ — ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȐ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȈȗȘȈȔȈȕȈ-ȊȐȌȈȝ — ȋȓțȗȣȍ, ȕȍ ȏȕȈȦȡȐȍ ȔȍȘȣ; ȚȈșȑȈȝ — ǭȍ; ȚȈȚ — ș ȚȍȔ (șȒȈȏȈȕȕȣȔ); ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒ; ȐȚȐ — ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȈȕȊȈȔȈȔșȈȚȈ — șȖȋȓȈșȐȓȐșȤ. ǬȍȔȖȕȣ Ȑ Ȑȝ ȊȖȎȈȒȐ ȉȣȓȐ ȕȍ ȖȟȍȕȤ țȔȕȣ. ǪȣșȓțȠȈȊ șȓȈȌȒȐȍ ȘȍȟȐ ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ, ȖȕȐ șȘȈȏț Ȏȍ ȖȚȊȍȚȐȓȐ șȖȋȓȈșȐȍȔ. «ǬȈ, — ȔȖȓȊȐȓȐ ȖȕȐ, — ǺȊȖȍ țșȓȖȊȐȍ ȕȈș țșȚȘȈȐȊȈȍȚ». ǺȈȒ ȌȍȔȖȕȣ ȏȈȘȈȕȍȍ șȖȋȓȈșȐȓȐșȤ ș ǭȍ ȘȍȠȍȕȐȍȔ. ǺǭDzǹǺȃ 14 - 15 193


194 ȈȚȝȖȗȖȠȑȈ ȒȘȐȚȈ-șȕȈȕȈ ȝțȚȊȈ ȟȈ ȝȈȊȐȠȈȕȈȓȈȔ ȌȈȚȚȊȈ ȋȖ-ȊȐȗȘȈ-ȉȝțȚȍȉȝȑȈȝ ȒȘȐȚȈ-șȊȈșȚȑȈȑȈȕȈ ȌȊȐȌȎȈȐȝ ȑȈȚȝȖȗȈȌȎȖȠȈȔ ȊȈșȈȔșȐ ȗȈȘȐȌȝȈȑȈȝȈȚȈȕȐ Țȍ ȒțȠȍȠț ȗȘȈȊȐȠȈȕ șȈȘȊȍ ȗȘȈȋ-ȈȋȘȍȠȊ ȈȉȝȐȉȝțȠȐȚȈȝ ȈȚȝȈ — ȏȈȚȍȔ; țȗȖȠȑȈ — ȕȈȟȈȊ ȗȖșȚȐȚȤșȧ; ȒȘȐȚȈ-șȕȈȕȈȝ — ȖȔȣȊȠȐȍșȧ; ȝțȚȊȈ — șȌȍȓȈȊ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȍ; ȟȈ — Ȑ; ȝȈȊȐȠȈ — ȚȖȗȓȍȕȣȔ ȔȈșȓȖȔ; ȈȕȈȓȈȔ — ȖȋȕȦ; ȌȈȚȚȊȈ — ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȊ; ȋȖ-ȊȐȗȘȈ-ȉȝțȚȍȉȝȑȈȝ — ȒȖȘȖȊȈȔ, ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ Ȑ ȗȘȖȟȐȔ șțȡȍșȚȊȈȔ; ȒȘȐȚȈ-șȊȈșȚȑȈȑȈȕȈȝ — ȐșȗȖȓȕȐȊȠȐȍ ȘȐȚțȈȓ; ȌȊȐȌȎȈȐȝ — Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș (țȒȈȏȈȕȐȧȔȐ) ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ; ȑȈȚȝȈ-țȗȈȌȎȖȠȈȔ — șȖȋȓȈșȕȖ (șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔț) ȊȒțșț; ȊȈșȈȔșȐ — ȖȌȍȧȕȐȧ; ȗȈȘȐȌȝȈȑȈ — ȕȈȌȍȊ; ȈȝȈȚȈȕȐ — ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖ (ȐȔ) ȐȌțȡȐȍ; Țȍ — ȖȕȐ; ȒțȠȍȠț — ȕȈ șȐȌȍȕȤȧ Ȑȏ ȚȘȈȊȣ ȒțȠȈ; ȗȘȈȊȐȠȈȕ — șȈȌȧȡȐȍșȧ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȗȘȈȒ-ȈȋȘȍȠț — ȗȖȊȍȘȕțȚȣȍ Ȓ ȊȖșȚȖȒț; ȈȉȝȐȉȝțȠȐȚȈȝ — ȌȖȓȎȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ țȒȘȈșȐȊȠȐȍșȧ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȌȍȔȖȕȣ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ șȚȈȓȐ ȗȖșȚȐȚȤșȧ. ǯȈȊȍȘȠȐȊ ȗȖșȚ, ȖȕȐ ȖȔȣȓȐșȤ, ȗȖȌȕȍșȓȐ ȖȋȕȦ ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȎȍȘȚȊȣ, ȕȈȒȖȘȔȐȓȐ ȒȖȘȖȊ, ȘȈȏȌȈȓȐ ȔȐȓȖșȚȣȕȦ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ Ȑ ȗȖ ȏȈșȓțȋȈȔ ȊȖȏȕȈȋȘȈȌȐȓȐ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȑ ȌȘțȋȐȝ șȖșȓȖȊȐȑ — ȒȠȈȚȘȐȍȊ, ȊȈȑȠȤȍȊ Ȑ ȠțȌȘ. ǷȖȚȖȔ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȗȖȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ șȖȊȍȘȠȐȓȐ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ ȖȉȘȧȌȣ. ǵȈȒȖȕȍȞ, ȕȈȘȧȌȐȊȠȐșȤ ȗȖ șȊȖȍȔț ȊȒțșț Ȋ ȕȖȊȣȍ ȖȌȍȎȌȣ Ȑ țȒȘȈșȐȊ șȍȉȧ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȖșȚȧȔȐ, ȖȕȐ ȘȈșȗȖȓȖȎȐȓȐșȤ ȕȈ ȗȖȌșȚȐȓȒȈȝ Ȑȏ ȚȘȈȊȣ ȒțȠȈ, șȍȊ ȓȐȞȖȔ ȕȈ ȊȖșȚȖȒ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȒ ȗȘȍȌȗȐșȣȊȈȦȚ ǪȍȌȣ, ȗȍȘȍȌ șȖȊȍȘȠȍȕȐȍȔ ȓȦȉȖȋȖ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖȋȖ ȖȉȘȧȌȈ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ, ȖȔȣȊȠȐșȤ Ȋ ǫȈȕȋȍ, ȇȔțȕȍ ȐȓȐ Ȋ ȔȖȘȍ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȔȖȎȕȖ ȗȘȐșȚțȗȐȚȤ Ȓ ȞȍȘȍȔȖȕȐȐ Ȑ ȗȘȐȕȍșȚȐ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȖȋȕȦ ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȊȈȎȕȣ șȓȖȊȈ ȗȈȘȐȌȝȈȑȈ ȈȝȈȚȈȕȐ. ǹȈȕȕȤȧșȐ ȐȓȐ ȓȦȉȖȑ, ȒȚȖ șȖȉȐȘȈȍȚșȧ șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȒȈȒȖȑ-ȚȖ ȖȉȘȧȌ, ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȕȈȌȍȊȈȚȤ șȠȐȚȣȝ ȖȌȍȎȌ. ǺǭDzǹǺȃ 16 - 17 ȗȘȈȕ-ȔțȒȝȍȠțȗȈȊȐȠȚȍȠț șțȘȍȠț ȌȐȚȐȌȎȍȠț ȟȈ ȌȝțȗȈȔȖȌȐȚȈ-ȠȈȓȈȑȈȔ ȌȎțȠȚȈȑȈȔ ȔȈȓȑȈ-ȌȐȗȈȒȈȐȝ ȚȈșȑȈȔ ȕȈȘȍȕȌȘȈ ȒȈȘȈȉȝȖȘțȘ țȠȈȌ-ȌțȒțȓȈȠȘȖȕȐ-ȚȈȚȈȓȈșȈ-ȋȈȚȐȘ ȔȈȌȈ-ȊȐȝȊȈȓȈȒȠȐ șȈ ȒțȌȎȈȚȐ ȒȈȕȈȒȈ-ȕțȗțȘȈ-ȠȐȕȌȎȐȚȍȕȈ ȒțȔȉȝȈ-șȚȈȕȐ ȒȈȓȈșȈ-ȗȈȕȐȘ ȈȚȝȈȊȐȊȍȠȈ ȗȘȈȒ-ȔțȒȝȍȠț — ȒȖȋȌȈ ȖȉȘȈȚȐȊȠȐȍșȧ ȓȐȞȖȔ Ȓ ȊȖșȚȖȒț; țȗȈȊȐȠȚȍȠț — șȍȊȠȐȍ; șțȘȍȠț — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȌȐȚȐ-ȌȎȍȠț — ȌȍȔȖȕȣ; ȟȈ — Ȑ; ȌȝțȗȈ-ȈȔȖȌȐȚȈ-ȠȈȓȈȑȈȔ — ȕȈ ȈȘȍȕȍ, ȗȖȓȕȖȑ ȉȓȈȋȖȊȖȕȕȖȋȖ ȌȣȔȈ; ȌȎțȠȚȈȑȈȔ — țȒȘȈȠȍȕȕȖȑ; ȔȈȓȑȈ-ȌȐȗȈȒȈȐȝ — 194


195 șȊȍȚȐȓȤȕȐȒȈȔȐ Ȑ ȋȐȘȓȧȕȌȈȔȐ Ȑȏ ȞȊȍȚȖȊ; ȚȈșȑȈȔ — ȕȈ ȚȖȑ; ȕȈȘȈ-ȐȕȌȘȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȒȈȘȈȉȝȈ-țȘțȝ — ȚȈ, ȟȤȐ ȉȍȌȘȈ ȕȈȗȖȔȐȕȈȦȚ șȓȖȕȖȊȤȐ ȝȖȉȖȚȣ; țȠȈȚ- ȌțȒțȓȈ — ȖȉȍȘȕțȚȣȝ ȟțȌȍșȕȣȔ șȈȘȐ; ȠȘȖȕȐ-ȚȈȚȈ — Ȑȏ-ȏȈ ȠȐȘȖȒȐȝ ȉȍȌȍȘ; ȈȓȈșȈ-ȋȈȚȐȝ — ȔȍȌȓȍȕȕȖ șȚțȗȈȦȡȈȧ; ȔȈȌȈ-ȊȐȝȊȈȓȈ-ȈȒȠȐ — ȚȈ, ȊȏȋȓȧȌ ȒȖȚȖȘȖȑ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ Ȋ ȌȊȐȎȍȕȐȐ Ȑȏ-ȏȈ ȦȕȖȋȖ ȏȈȌȖȘȈ; șȈ — ȖȕȈ; ȒțȌȎȈȚȐ — ȏȊțȟȈȡȈȧ; ȒȈȕȈȒȈ-ȕțȗțȘȈ — ȕȖȎȕȣȝ ȒȖȓȖȒȖȓȤȟȐȒȖȊ; ȠȐȕȌȎȐȚȍȕȈ — ȗȖȏȊȧȒȐȊȈȕȐȍȔ; ȒțȔȉȝȈ-șȚȈȕȐ — ȚȈ, ȟȤȐ ȋȘțȌȐ ȗȖȌȖȉȕȣ ȒțȊȠȐȕȈȔ; ȒȈȓȈșȈ-ȗȈȕȐȝ — ș șȖșțȌȖȔ Ȋ ȘțȒȍ; ȈȚȝȈ — ȚȖȋȌȈ; ȈȊȐȊȍȠȈ — ȊȣȠȓȈ. Ƕ ȞȈȘȤ, ȒȖȋȌȈ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ șȍȓȐ ȓȐȞȖȔ Ȓ ǪȖșȚȖȒț ȕȈ ȗȓȖȡȈȌȒȍ, țȒȘȈȠȍȕȕȖȑ ȋȐȘȓȧȕȌȈȔȐ Ȑ ȓȈȔȗȈȌȈȔȐ, ȕȈȌ ȒȖȚȖȘȖȑ ȒȓțȉȐȓșȧ ȌȣȔ ȒțȘȧȡȐȝșȧ ȉȓȈȋȖȊȖȕȐȑ, ȕȈ ȕȍȍ Ȏȍ șȚțȗȐȓȈ ȥȚȈ ȗȘȍȒȘȈșȕȈȧ ȌȍȊȈ, ȖȌȍȚȈȧ Ȋ ȌȐȊȕȖȍ șȈȘȐ. ȀȓȈ ǶȕȈ ȖȟȍȕȤ ȔȍȌȓȍȕȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȉȍȌȘȈ ǭȍ ȉȣȓȐ ȠȐȘȖȒȐ Ȑ ȚȧȎȍȓȣ, Ȑ ȒȖȓȖȒȖȓȤȟȐȒȐ ȕȈ ǭȍ ȓȖȌȣȎȒȈȝ ȕȍȎȕȖ ȗȖȏȊȈȕȐȊȈȓȐ. ǶȕȈ ȔȍȚȈȓȈ ȗȖ șȚȖȘȖȕȈȔ ȊȏȋȓȧȌȣ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȝ șȒȊȖȏȐȓȈ ȦȕȈȧ ȋȖȘȌȖșȚȤ, ȋȘțȌȐ ȍȍ ȗȖȝȖȌȐȓȐ ȕȈ ȌȊȈ ȒțȊȠȐȕȈ ș ȊȖȌȖȑ, Ȉ ȕȖȋȐ ȕȈȗȖȔȐȕȈȓȐ ȝȖȉȖȚ șȓȖȕȈ. Ǫ ȘțȒȍ ǶȕȈ ȌȍȘȎȈȓȈ șȖșțȌ. ǺǭDzǹǺ 18 ȚȈȔ ȠȘȐ-șȈȒȝȐȔ ȒȈȕȈȒȈ-ȒțȕȌȈȓȈ-ȟȈȘț-ȒȈȘȕȈȕȈșȈ-ȒȈȗȖȓȈ-ȊȈȌȈȕȈȔ ȗȈȘȈ-ȌȍȊȈȚȈȒȝȑȈȔ șȈȔȊȐȒȠȑȈ șȈȔȔțȔțȝțȘ țȚșȔȐȚȈ-ȊȐȒȠȈȕȍȕȈ ȌȍȊȈșțȘȈ ȊȐȋȈȓȐȚȈ-șȚȈȕȈ-ȗȈȚȚȐȒȈȕȚȈȔ ȚȈȔ — ǭȍ; ȠȘȐ-șȈȒȝȐȔ — (ȊȣȋȓȧȌȧȡțȦ ȒȈȒ) ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȈȧ șȈȔȖȑ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȒȈȕȈȒȈ-ȒțȕȌȈȓȈ — ș ȏȖȓȖȚȣȔȐ șȍȘȤȋȈȔȐ; ȟȈȘț — ȗȘȍȒȘȈșȕȣ; ȒȈȘȕȈ — țȠȐ; ȕȈșȈ — ȕȖș; ȒȈȗȖȓȈ — ȡȍȒȐ; ȊȈȌȈȕȈȔ — Țț, ȟȤȍ ȓȐȞȖ; ȗȈȘȈ-ȌȍȊȈȚȈ-ȈȒȝȑȈȔ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȧȊȐȊȠȐȑșȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȖȉȓȐȒȍ; șȈȔȊȐȒȠȑȈ — țȊȐȌȍȊ; șȈȔȔțȔțȝțȝ — ȖȟȈȘȖȊȈȓȐșȤ; țȚșȔȐȚȈ — ș țȓȣȉȈȦȡȐȔșȧ; ȊȐȒȠȈȕȍȕȈ — ȊȏȋȓȧȌȖȔ; ȌȍȊȈ- ȈșțȘȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ; ȊȐȋȈȓȐȚȈ-șȚȈȕȈ-ȗȈȚȚȐȒȈ-ȈȕȚȈȔ — Țț, ȕȈ ȋȘțȌȧȝ ȒȖȚȖȘȖȑ șȓȍȋȒȈ ȒȖȓȣȝȈȓșȧ ȒȘȈȍȠȍȒ șȈȘȐ. ǭȍ ȉȍȏțȗȘȍȟȕȣȑ ȕȖș, ȡȍȒȐ Ȑ țȠȐ, țȒȘȈȠȍȕȕȣȍ ȏȖȓȖȚȣȔȐ șȍȘȤȋȈȔȐ, ȗȘȐȌȈȊȈȓȐ ȓȐȞț ȖșȖȉȖȍ ȖȟȈȘȖȊȈȕȐȍ. DzȖȋȌȈ ǶȕȈ ȌȊȐȋȈȓȈșȤ, ȒȘȈȑ ǭȍ șȈȘȐ, ȗȘȐȒȘȣȊȈȦȡȐȑ ȋȘțȌȤ, ȕȍȔȕȖȋȖ șȔȍȡȈȓșȧ. ǷȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ, șȖȏȍȘȞȈȧ ȒȘȈșȖȚț ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ, ȗȖȋȓȧȌȣȊȈȊȠȍȑ ȕȈ ȕȐȝ ș ȓȍȋȒȖȑ țȓȣȉȒȖȑ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ǭȍ ȟȈȘ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȗȐȠȍȚ Ȋ șȊȖȍȔ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȐ, ȟȚȖ ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ — ȥȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȎȍȕȡȐȕȣ, Ȉ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ — ǭȍ șȗțȚȕȐȞȈ. ǷȘȐȕȧȊ ȖȉȘȈȏ ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ, ǫȖșȗȖȌȤ ȉȘȖșȐȓ ȊȣȏȖȊ ȉȖȋȐȕȍ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ. ǩȖȋȐȕȧ dzȈȒȠȔȐ, ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȗȘȍȒȘȈșȕȈ, ȕȖ, ȒȖȋȌȈ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȎȍȕșȒȐȑ ȖȉȓȐȒ, Ƕȕ ȏȈȚȔȍȊȈȍȚ ȒȘȈșȖȚț ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ. ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȕȍ ȔȖȎȍȚ șȟȐȚȈȚȤșȧ șȈȔȖȑ ȒȘȈșȐȊȖȑ. ǩȖȋ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȗȘȍȒȘȈșȍȕ, ȟȚȖ, ȗȘȐȕȧȊ ȖȉȓȐȒ ȎȍȕȡȐȕȣ, ȔȖȎȍȚ ȗȘȍȊȏȖȑȚȐ ȒȘȈșȖȚț ȓȦȉȖȑ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 19 ȈșțȘȈȕȈȔ șțȌȝȈ-ȌȈȕȈȔ șȈȘȗȈȕȈȔ ȐȊȈ ȌțȘȕȈȑȈȔ 195


196 ȔȈȚȊȈ ȌȎȈȚȐ-ȕȘȐȠȈȔșȈȕȈȔ ȕȈ ȚȈȔ ȊȑȈȉȝȈȌȎȈȌ ȈȟȑțȚȈȝ ȈșțȘȈȕȈȔ — ȌȍȔȖȕȖȊ; șțȌȝȈ-ȌȈȕȈȔ — ȌȈȊȈȕȐȍ ȕȍȒȚȈȘȈ; șȈȘȗȈȕȈȔ — ȏȔȍȑ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȌțȘȕȈȑȈȔ — ȊȘȍȌȖȕȖșȕȖ; ȔȈȚȊȈ — șȖȖȉȘȈȏȐȊ; ȌȎȈȚȐ-ȕȘȐȠȈȔșȈȕȈȔ — ȗȖ ȗȘȐȘȖȌȍ ȏȈȊȐșȚȓȐȊȣȝ; ȕȈ — ȕȍ; ȚȈȔ — ȍȋȖ (ȕȍȒȚȈȘ); ȊȑȈȉȝȈȌȎȈȚ — ȘȈșȗȘȍȌȍȓȐȓ; ȈȟȑțȚȈȝ — »ȕȍ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȕȣȑ ȗȈȌȍȕȐȦ», ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǬȍȔȖȕȣ ȗȖ ȗȘȐȘȖȌȍ ȒȖȊȈȘȕȣ, ȒȈȒ ȏȔȍȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȌȈȚȤ ȐȔ ȕȍȒȚȈȘ ȉȣȓȖ ȉȣ ȚȈȒȎȍ ȕȍȘȈȏțȔȕȖ Ȑ ȖȗȈșȕȖ, ȒȈȒ ȕȈȗȖȐȚȤ ȔȖȓȖȒȖȔ ȏȔȍȦ. ǯȕȈȧ ȥȚȖ, ȉȍȏțȒȖȘȐȏȕȍȕȕȣȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȖȚȌȈȓ ȌȍȔȖȕȈȔ ȗȘȐȟȐȚȈȊȠțȦșȧ ȐȔ ȌȖȓȦ ȕȍȒȚȈȘȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȠȈșȚȘȈȝ șȒȈȏȈȕȖ: șȈȘȗȈȝ ȒȘțȘȈȝ ȒȝȈȓȈȝ ȒȘțȘȈȝ șȈȘȗȈȚ ȒȘțȘȈȚȈȘȈȝ ȒȝȈȓȈȝ — «ǯȔȍȧ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȒȖȊȈȘȕȈ Ȑ ȏȓȖȉȕȈ, ȕȖ ȌȍȔȖȕȐȟȕȣȑ ȗȖ ȗȘȐȘȖȌȍ ȟȍȓȖȊȍȒ ȍȡȍ ȉȖȓȍȍ ȒȖȊȈȘȍȕ Ȑ ȏȖȓ». ǴȈȕȚȘȈțȠȈȌȝȐ-ȊȈȠȈȝ șȈȘȗȈȝ ȒȝȈȓȈȝ ȒȍȕȈ ȕȐȊȈȘȑȈȚȍ: «ǭșȓȐ ȏȔȍȦ ȔȖȎȕȖ țșȔȐȘȐȚȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȏȈȒȓȐȕȈȕȐȑ Ȑ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȝ ȚȘȈȊ, ȚȖ ȖȉțȏȌȈȚȤ ȒȖȊȈȘȕȖȋȖ Ȑ ȏȓȖȉȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȕȐȒȈȒ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ». ǷȖȕȐȔȈȧ ȥȚȖ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ șȟȍȓ ȕȍȘȈȏțȔȕȣȔ ȘȈȏȌȈȊȈȚȤ ȕȍȒȚȈȘ ȌȍȔȖȕȈȔ. ǺǭDzǹǺ 20 ȒȈȓȗȈȑȐȚȊȈ ȗȘȐȚȝȈȒ ȗȈȕȒȚȐȘ țȉȝȈȑȍȠȈȔ ȌȎȈȋȈȚ-ȗȈȚȐȝ ȚȈȔȠ ȟȖȗȈȊȍȠȈȑȈȔ ȈșȈ șȊȍȠț șȊȍȠț ȟȈ ȗȈȕȒȚȐȠț ȒȈȓȗȈȑȐȚȊȈ — țșȚȘȖȐȊ; ȗȘȐȚȝȈȒ ȗȈȕȒȚȐȝ — ȘȈȏȕȣȍ ȘȧȌȣ (șȐȌȍȕȐȑ); țȉȝȈȑȍȠȈȔ — Ȍȓȧ Țȍȝ Ȑ ȌȘțȋȐȝ (ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȌȍȔȖȕȖȊ); ȌȎȈȋȈȚ- ȗȈȚȐȝ — ȊȓȈșȚȐȚȍȓȤ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȚȈȕ — Ȑȝ; ȟȈ — Ȑ; țȗȈȊȍȠȈȑȈȔ ȈșȈ — ȘȈșșȈȌȐȓ; șȊȍȠț șȊȍȠț — (Ȋșȍȝ) ȗȖ șȊȖȐȔ; ȟȈ — Ȑ; ȗȈȕȒȚȐȠț — ȘȧȌȈȔ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȊȓȈȌȣȒȈ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȗȘȐȕȧȊȠȐȑ ȖȉȘȈȏ ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ, ȘȈșșȈȌȐȓ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȋ ȌȊȈ ȘȧȌȈ, ȖȚȌȍȓȐȊ Ȑȝ ȌȘțȋ ȖȚ ȌȘțȋȈ. ǺǭDzǹǺ 21 ȌȈȐȚȑȈȕ ȋȘȐȝȐȚȈ-ȒȈȓȈșȖ ȊȈȕȟȈȑȈȕȕ țȗȈșȈȕȟȈȘȈȐȝ ȌțȘȈ-șȚȝȈȕ ȗȈȑȈȑȈȔ ȈșȈ ȌȎȈȘȈ-ȔȘȐȚȑț-ȝȈȘȈȔ șțȌȝȈȔ ȌȈȐȚȑȈȕ — ȌȍȔȖȕȖȊ; ȋȘȐȝȐȚȈ-ȒȈȓȈșȈȝ — ȊȏȧȊȠȐȑ șȖșțȌ (ș ȕȍȒȚȈȘȖȔ); ȊȈȕȟȈȑȈȕ — ȖȉȔȈȕȣȊȈȦȡȐȑ; țȗȈșȈȕȟȈȘȈȐȝ — șȓȈȌȒȖȑ ȘȍȟȤȦ; ȌțȘȈ-șȚȝȈȕ — șȐȌȧȡȐȝ ȌȈȓȍȒȖ (ȗȖȓțȉȖȋȖȊ); ȗȈȑȈȑȈȔ ȈșȈ — ȌȈȓ ȗȐȚȤ; ȌȎȈȘȈ-ȔȘȐȚȑț-ȝȈȘȈȔ — ȐȏȉȈȊȓȧȦȡȐȑ ȖȚ șȚȈȘȖșȚȐ Ȑ șȔȍȘȚȐ; șțȌȝȈȔ — ȕȍȒȚȈȘ. ǪȏȧȊ șȖșțȌ ș ȕȍȒȚȈȘȖȔ, ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ șȕȈȟȈȓȈ ȗȖȌȖȠȓȈ Ȓ ȌȍȔȖȕȈȔ, ȖȟȈȘȖȊȈȓȈ Ȑȝ ȓȈșȒȖȊȣȔȐ ȘȍȟȈȔȐ, ȕȖ ȚȈȒ Ȑ ȕȍ ȖȚȌȈȓȈ ȐȔ Ȑȝ ȌȖȓȦ ȟțȌȖȚȊȖȘȕȖȋȖ ȕȈȗȐȚȒȈ. ǷȖȚȖȔ 196


197 ǶȕȈ șȚȈȓȈ ȘȈȏȌȈȊȈȚȤ ȕȍȒȚȈȘ șȐȌȍȊȠȐȔ ȗȖȖȌȈȓȤ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȡȐȚȐȚȤ Ȑȝ ȖȚ Ȋșȍȝ ȉȖȓȍȏȕȍȑ, șȚȈȘȖșȚȐ Ȑ șȔȍȘȚȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȗȖșȈȌȐȓȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȗȖȖȌȈȓȤ ȖȚ ȌȍȔȖȕȖȊ. ǷȖȚȖȔ ǶȕȈ ȗȖȌȖȠȓȈ Ȓ ȌȍȔȖȕȈȔ Ȑ ȖȟȍȕȤ ȓȈșȒȖȊȖ ȏȈȋȖȊȖȘȐȓȈ ș ȕȐȔȐ, ȟȚȖȉȣ ȖȕȐ ȗȖȟțȊșȚȊȖȊȈȓȐ șȍȉȧ șȟȈșȚȓȐȊȣȔȐ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȉȍșȍȌțȦȚ ș ǵȍȑ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ ȗȖșȈȌȐȓȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȌȖȊȖȓȤȕȖ ȌȈȓȍȒȖ, ȌȍȔȖȕȣ șȖȟȓȐ, ȟȚȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȖȓțȟȈȚ ȓȐȠȤ ȔȈȓțȦ ȌȖȓȦ ȕȍȒȚȈȘȈ. ǬȍȔȖȕȈȔ ȗȖȒȈȏȈȓȖșȤ, ȟȚȖ ǴȖȝȐȕȐȔțȘȚȐ ȚȈȒ ȌȖȊȖȓȤȕȈ ȐȔȐ, ȟȚȖ ȋȖȚȖȊȈ ȖȚȌȈȚȤ ȐȔ ȊȍșȤ ȕȍȒȚȈȘ. ǶȌȕȈȒȖ șȓȖȊȈ ȊȈȕȟȈȑȈȕȕ țȗȈșȈȕȟȈȘȈȐȝ țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ șȖȉȐȘȈȓșȧ ȖȉȔȈȕțȚȤ ȌȍȔȖȕȖȊ, țȉȓȈȎȐȊ Ȑȝ șȓȈȌȒȐȔȐ ȘȍȟȈȔȐ. Ƕȕ ȉȣȓ ȕȈȔȍȘȍȕ ȖȚȌȈȚȤ ȊȍșȤ ȕȍȒȚȈȘ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. ǺǭDzǹǺ 22 Țȍ ȗȈȓȈȑȈȕȚȈȝ șȈȔȈȑȈȔ ȈșțȘȈȝ șȊȈ-ȒȘȐȚȈȔ ȕȘȐȗȈ ȚțȠȕȐȔ ȈșȈȕ ȒȘȐȚȈ-șȕȍȝȈȝ șȚȘȐ-ȊȐȊȈȌȈ-ȌȎțȋțȗșȈȑȈ Țȍ — Țȍ; ȗȈȓȈȑȈȕȚȈȝ — șȖȝȘȈȕȧȦȡȐȍ; șȈȔȈȑȈȔ — ȘȈȊȍȕșȚȊȖ; ȈșțȘȈȝ — ȌȍȔȖȕȣ; șȊȈ-ȒȘȐȚȈȔ — șȖȏȌȈȕȕȖȍ ȐȔȐ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȚțȠȕȐȔ ȈșȈȕ — șȔȖȓȟȈȓȐ; ȒȘȐȚȈșȕȍȝȈȝ — ȊȓȦȉȐȊȠȐȍșȧ (Ȋ ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ); șȚȘȐ-ȊȐȊȈȌȈ — Ȓ șȗȖȘȈȔ ș ȎȍȕȡȐȕȈȔȐ; ȌȎțȋțȗșȈȑȈ — Ȑȏ-ȏȈ ȖȚȊȘȈȡȍȕȐȧ. Ƕ ȞȈȘȤ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȌȍȔȖȕȣ ȖȉȍȡȈȓȐ ȥȚȖȑ ȒȘȈșȈȊȐȞȍ ȗȘȐȕȧȚȤ ȓȦȉȖȍ ǭȍ ȘȍȠȍȕȐȍ, șȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖȍ ȐȓȐ ȕȍȚ, ȖȕȐ, ȟȚȖȉȣ șȌȍȘȎȈȚȤ șȓȖȊȖ, ȗȖȒȈȏȈȚȤ șȊȖȦ ȊȣȌȍȘȎȒț Ȑ ȐȏȉȍȎȈȚȤ șșȖȘȣ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ, ȝȘȈȕȐȓȐ ȗȖȓȕȖȍ ȔȖȓȟȈȕȐȍ. ǺǭDzǹǺ 23 ȚȈșȑȈȔ ȒȘȐȚȈȚȐȗȘȈȕȈȑȈȝ ȗȘȈȕȈȑȈȗȈȑȈ-ȒȈȚȈȘȈȝ ȉȈȝț-ȔȈȕȍȕȈ ȟȈȉȈȌȌȝȈ ȕȖȟțȝ ȒȐȕȟȈȕȈ ȊȐȗȘȐȑȈȔ ȚȈșȑȈȔ — Ȓ ǵȍȑ (ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ); ȒȘȐȚȈ-ȈȚȐ-ȗȘȈȕȈȑȈȝ — Ȑȏ-ȏȈ șȓȐȠȒȖȔ ȉȖȓȤȠȖȋȖ ȌȖȊȍȘȐȧ; ȗȘȈȕȈȑȈ-ȈȗȈȑȈ-ȒȈȚȈȘȈȝ — ȉȖȧȡȐȍșȧ ȓȐȠȐȚȤșȧ ȌȘțȎȉȣ (ș ǵȍȑ); ȉȈȝțȔȈȕȍȕȈ — ș ȉȖȓȤȠȐȔ ȗȖȟȚȍȕȐȍȔ; ȟȈ — Ȑ; ȈȉȈȌȌȝȈȝ — șȓȐȠȒȖȔ Ȓ ǵȍȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȍ; ȕȈ — ȕȍ; țȟțȝ — șȒȈȏȈȓȐ; ȒȐȕȟȈȕȈ — ȟȍȋȖ-ȓȐȉȖ; ȊȐȗȘȐȑȈȔ — ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȔȖȋȓȖ ȉȣ ǭȑ (ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ) ȕȍ ȗȖȕȘȈȊȐȚȤșȧ. ǬȍȔȖȕȣ țȎȍ ȗȘȐȊȧȏȈȓȐșȤ Ȓ ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ Ȑ ȊȗȖȓȕȍ ȌȖȊȍȘȧȓȐ ǭȑ, Ȉ ȒȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȖȕȐ ȖȟȍȕȤ ȉȖȧȓȐșȤ ȗȖȚȍȘȧȚȤ ǭȍ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ ȊȣșȓțȠȈȓȐ ǭȍ Ȑ ȕȍ șȚȈȓȐ ȋȖȊȖȘȐȚȤ ȕȐȟȍȋȖ, ȟȚȖ ȔȖȋȓȖ ȉȣ ȖȔȘȈȟȐȚȤ Ȑȝ ȌȘțȎȉț ș ǵȍȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǬȍȔȖȕȖȊ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȖȟȈȘȖȊȈȓȐ ȓțȒȈȊȣȍ, ȌȘțȎȍȓȦȉȕȣȍ ȘȍȟȐ ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȕȍ șȚȈȓȐ ȊȖȏȘȈȎȈȚȤ, ȒȖȋȌȈ ǶȕȈ ȗȘȐȕȧȓȈșȤ ȘȈȏȌȈȊȈȚȤ ȕȍȒȚȈȘ șȕȈȟȈȓȈ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. ǭȍ ȓȈșȒȖȊȣȍ șȓȖȊȈ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ țșȗȖȒȖȐȓȐ Ȑȝ. ǫȖșȗȖȌȤ șȒȈȏȈȓ ȌȍȔȖȕȈȔ: «ǷȖȓțȉȖȋȐ ȖȟȍȕȤ șȒțȗȣ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȐȔ ȕȍ ȚȍȘȗȐȚșȧ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȕȍȒȚȈȘ 197


198 ȗȍȘȊȣȔȐ. ǬȈȊȈȑȚȍ Ȏȍ ȚȈȒ Ȑ șȌȍȓȈȍȔ. Ǫ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȕȐȝ Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ ȕȍȔȕȖȋȖ ȗȖȊȘȍȔȍȕȐȚȤ. Ǫșȍ Ȋȣ — ȕȈșȚȖȧȡȐȍ ȋȍȘȖȐ Ȑ ȚȈȒ ȝȖȘȖȠȖ ȖȚȕȖșȐȚȍșȤ ȒȖ Ǵȕȍ. ǪȈȔ ȓțȟȠȍ ȗȖȌȖȎȌȈȚȤ, ȗȖȒȈ ȕȈȗȤȦȚșȧ ȗȖȓțȉȖȋȐ». ǺǭDzǹǺ 24 ȌȍȊȈ-ȓȐȕȋȈ-ȗȘȈȚȐȟȟȝȈȕȕȈȝ șȊȈȘȉȝȈȕțȘ ȌȍȊȈ-șȈȔșȈȌȐ ȗȘȈȊȐȠȚȈȝ șȖȔȈȔ ȈȗȐȉȈȟ ȟȈȕȌȘȈȘȒȈȉȝȑȈȔ ȟȈ șțȟȐȚȈȝ ȌȍȊȈ-ȓȐȕȋȈ-ȗȘȈȚȐȟȟȝȈȕȕȈȝ — ȖȌȍȚȣȑ Ȋ ȗȓȈȚȤȍ ȗȖȓțȉȖȋȈ; șȊȈȘȉȝȈȕțȝ — ȌȍȔȖȕ ǸȈȝț, șȖȏȌȈȦȡȐȑ ȏȈȚȔȍȕȐȧ șȖȓȕȞȈ Ȑ ȓțȕȣ; ȌȍȊȈ-șȈȔșȈȌȐ — ȊȔȍșȚȍ ș ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȗȘȈȊȐȠȚȈȝ — ȊȖȠȍȌȠȐȑ; șȖȔȈȔ — ȕȍȒȚȈȘ; ȈȗȐȉȈȚ — ȊȣȗȐȓ; ȟȈȕȌȘȈ-ȈȘȒȈȉȝȑȈȔ — dzțȕȖȑ Ȑ ǹȖȓȕȞȍȔ; ȟȈ — Ȑ; șțȟȐȚȈȝ — ȊȣȌȈȕ. ǬȍȔȖȕ ǸȈȝț, ȊȣȏȣȊȈȦȡȐȑ ȏȈȚȔȍȕȐȧ șȖȓȕȞȈ Ȑ ȓțȕȣ, ȗȍȘȍȖȌȍȓșȧ Ȋ ȗȓȈȚȤȍ ȗȖȓțȉȖȋȈ, șȍȓ șȘȍȌȐ ȕȍȉȖȎȐȚȍȓȍȑ Ȑ ȊȣȗȐȓ ȕȍȒȚȈȘ, ȕȍȏȈȔȍȟȍȕȕȣȑ ȕȐȒȍȔ, ȌȈȎȍ ǹȈȔȐȔ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ. ǶȌȕȈȒȖ dzțȕȈ Ȑ ǹȖȓȕȞȍ Ȋ șȐȓț șȊȖȍȑ ȊȍȟȕȖȑ ȊȘȈȎȌȣ ș ǸȈȝț ȚțȚ Ȏȍ ȗȖȕȧȓȐ, ȟȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ. ǺȈȒ ǸȈȝț ȉȣȓ ȘȈȏȖȉȓȈȟȍȕ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ șțȔȍȓ ȊȊȍșȚȐ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ Ȋșȍȝ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȕȖ ǸȈȝț ȉȣȓ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ țȔȍȕ, ȟȚȖ ȕȍ ȗȖȌȌȈȓșȧ ȖȉȔȈȕț. ǸȈȝț ȗȖȕȧȓ, ȟȚȖ ǴȖȝȐȕȐ-ȔțȘȚȐ ȓțȒȈȊȐȚ. ǷȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȗȍȘȍȖȌȍȓșȧ ȗȖȓțȉȖȋȖȔ Ȑ șȍȓ șȘȍȌȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǸȍȏȖȕȕȖ șȗȘȖșȐȚȤ, ȗȖȟȍȔț ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȘȈȏȖȉȓȈȟȐȓ ȌȍȔȖȕȈ ǸȈȝț șȘȈȏț. ǷȘȐȟȐȕȈ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȝȖȚȍȓ ȗȖȒȈȏȈȚȤ, ȒȈȒ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȕȍȒȚȈȘ. ȅȚȖ ȉțȌȍȚ ȧșȕȖ Ȑȏ șȓȍȌțȦȡȐȝ șȚȐȝȖȊ. ǿȚȖ Ȏȍ ȒȈșȈȍȚșȧ dzțȕȣ Ȑ ǹȖȓȕȞȈ, ȚȖ Ȋ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ ǸȈȝț ȖȕȐ Ȋșȍ ȊȘȍȔȧ ȉȣȓȐ ȕȈșȚȖȘȖȎȍ. ǵȍ țșȗȍȓ Ȗȕ ȗȘȐșȖȍȌȐȕȐȚȤșȧ Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȒȈȒ dzțȕȈ Ȑ ǹȖȓȕȞȍ ȏȈȔȍȚȐȓȐ ȍȋȖ, Ȉ ȊșȓȍȌ ȏȈ ȕȐȔȐ ȍȋȖ țȏȕȈȓ Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ. ǺǭDzǹǺ 25 ȟȈȒȘȍȕȈ ȒȠțȘȈ-ȌȝȈȘȍȕȈ ȌȎȈȝȈȘȈ ȗȐȉȈȚȈȝ ȠȐȘȈȝ ȝȈȘȐș ȚȈșȑȈ ȒȈȉȈȕȌȝȈș Țț șțȌȝȈȑȈȗȓȈȊȐȚȖ 'ȗȈȚȈȚ ȟȈȒȘȍȕȈ — ȌȐșȒȖȔ; ȒȠțȘȈ-ȌȝȈȘȍȕȈ — ȖșȚȘȣȔ, ȒȈȒ ȉȘȐȚȊȈ; ȌȎȈȝȈȘȈ — șȕȍș; ȗȐȉȈȚȈȝ — ȗȤȦȡȍȋȖ; ȠȐȘȈȝ — ȋȖȓȖȊț; ȝȈȘȐȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ (ǸȈȝț); ȒȈȉȈȕȌȝȈȝ Țț — ȖȉȍȏȋȓȈȊȓȍȕȕȖȍ Ȏȍ ȚȍȓȖ; șțȌȝȈȑȈ — ȕȍȒȚȈȘȖȔ; ȈȗȓȈȊȐȚȈȝ — ȕȍ ȚȘȖȕțȚȖȍ; ȈȗȈȚȈȚ — țȗȈȓȖ. Ǫ ȚȖȚ Ȏȍ ȔȐȋ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȖȚșȍȒ ǸȈȝț ȋȖȓȖȊț ǹȊȖȐȔ ȖșȚȘȣȔ, ȒȈȒ ȉȘȐȚȊȈ, ȌȐșȒȖȔ. DzȖȋȌȈ ȋȖȓȖȊȈ ȉȣȓȈ ȖȚșȍȟȍȕȈ, ȚȍȓȖ ȌȍȔȖȕȈ, ȚȈȒ Ȑ ȕȍ ȖȚȊȍȌȈȊȠȍȍ ȕȍȒȚȈȘȈ, țȗȈȓȖ ȏȈȔȍȘȚȊȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ǴȖȝȐȕȐ- ȔțȘȚȐ ȖȉȍȏȋȓȈȊȐȓ ǸȈȝț, ȋȖȓȖȊȈ ȌȍȔȖȕȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȈ ȎȐȚȤ, Ȉ ȚȍȓȖ ȗȖȋȐȉȓȖ. ǸȈȝț ȊȣȗȐȓ ȕȍȒȚȈȘ, ȕȖ ȗȘȍȎȌȍ, ȟȍȔ ȥȚȖȚ ȕȍȒȚȈȘ ȗȖȗȈȓ Ȋ ȚȍȓȖ ȌȍȔȖȕȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȖȚșȍȒ ȍȔț ȋȖȓȖȊț. ǺȈȒ 198


199 ȋȖȓȖȊȈ ǸȈȝț ȖșȚȈȓȈșȤ ȎȐȊȖȑ, Ȉ ȚȍȓȖ țȗȈȓȖ ȏȈȔȍȘȚȊȖ. ǺȍȔ șȈȔȣȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȒȈȏȈȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȟȚȖ ȌȖȉȣȚȣȑ ȐȔȐ ȕȍȒȚȈȘ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȟțȌȖȚȊȖȘȕȣȔȐ șȊȖȑșȚȊȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 26 ȠȐȘȈș ȚȊ ȈȔȈȘȈȚȈȔ ȕȐȚȈȔ ȈȌȎȖ ȋȘȈȝȈȔ ȈȟȐȒȓȘȐȗȈȚ ȑȈș Țț ȗȈȘȊȈȕȐ ȟȈȕȌȘȈȘȒȈȊ ȈȉȝȐȌȝȈȊȈȚȐ ȊȈȐȘȈ-ȌȝȐȝ ȠȐȘȈȝ — ȋȖȓȖȊț; Țț — Ȏȍ; ȈȔȈȘȈȚȈȔ — Ȓ ȉȍșșȔȍȘȚȐȦ; ȕȐȚȈȔ — ȗȘȐȊȍȌȍȕȕțȦ; ȈȌȎȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȋȘȈȝȈȔ — ȗȓȈȕȍȚȖȑ; ȈȟȐȒȓȘȐȗȈȚ — șȌȍȓȈȓ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȈȧ; Țț — Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȗȈȘȊȈȕȐ — Ȋ ȗȖȓȕȖȓțȕȐȍ Ȑ ȕȖȊȖȓțȕȐȍ; ȟȈȕȌȘȈȈȘȒȈț — ȕȈ ǹȖȓȕȞȍ Ȑ dzțȕț; ȈȉȝȐȌȝȈȊȈȚȐ — ȕȈȗȈȌȈȍȚ; ȊȈȐȘȈ-ȌȝȐȝ — ȊȘȈȎȌȍȉȕȣȑ. ǵȖ ȋȖȓȖȊȈ ǸȈȝț, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȍȍ ȒȖșȕțȓșȧ ȕȍȒȚȈȘ, șȚȈȓȈ ȉȍșșȔȍȘȚȕȖȑ, Ȑ ȚȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȌȈȘȖȊȈȓ ȍȑ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȗȓȈȕȍȚ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǸȈȝț — ȏȈȒȓȧȚȣȑ ȊȘȈȋ dzțȕȣ Ȑ ǹȖȓȕȞȈ, Ȗȕ ȚȖ Ȑ ȌȍȓȖ ȗȣȚȈȍȚșȧ ȕȈȗȈșȚȤ ȕȈ ȕȐȝ Ȋ ȕȖȟȐ ȕȖȊȖȓțȕȐȧ Ȑ ȗȖȓȕȖȓțȕȐȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȖșȒȖȓȤȒț ǸȈȝț ȖȉȘȍȓ ȉȍșșȔȍȘȚȐȍ, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȌȍȓȈȓ ȍȋȖ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȋȘȈȝ, ȐȓȐ ȗȓȈȕȍȚ. ǵȖ, ȚȈȒ ȒȈȒ ǸȈȝț — ȐȏȊȍȟȕȣȑ ȊȘȈȋ dzțȕȣ Ȑ ǹȖȓȕȞȈ, Ȗȕ ȗȍȘȐȖȌȐȟȍșȒȐ ȕȈȗȈȌȈȍȚ ȕȈ ȕȐȝ Ȋ ȕȖȟȐ ȗȖȓȕȖȓțȕȐȧ Ȑ ȕȖȊȖȓțȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 27 ȗȐȚȈ-ȗȘȈȑȍ 'ȔȘȐȚȍ ȌȍȊȈȐȘ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȓȖȒȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȝ ȗȈȠȑȈȚȈȔ ȈșțȘȍȕȌȘȈȕȈȔ șȊȈȔ ȘțȗȈȔ ȌȎȈȋȘȐȝȍ ȝȈȘȐȝ ȗȐȚȈ-ȗȘȈȑȍ — ȉȣȓ ȗȖȟȚȐ ȊȣȗȐȚ; ȈȔȘȐȚȍ — ȒȖȋȌȈ ȕȍȒȚȈȘ; ȌȍȊȈȐȝ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȓȖȒȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȝ — ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȦȡȐȑ ȚȘȐ ȔȐȘȈ Ȑ ȉȓȈȋȖȊȖȓȧȡȐȑ Ȓ ȕȐȔ; ȗȈȠȑȈȚȈȔ — șȘȍȌȐ ȋȓȧȌȧȡȐȝ (ȕȈ ȥȚȖ); ȈșțȘȈȐȕȌȘȈȕȈȔ — ȌȍȔȖȕȖȊ ș Ȑȝ ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȧȔȐ; șȊȈȔ — ǹȊȖȑ; ȘțȗȈȔ — ȖȉȓȐȒ; ȌȎȈȋȘȐȝȍ — ȗȘȐȕȧȓ; ȝȈȘȐȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ — ȓțȟȠȐȑ ȌȘțȋ Ȑ ȌȖȉȘȖȎȍȓȈȚȍȓȤ ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ. DzȖȋȌȈ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȖȟȚȐ ȌȖȗȐȓȐ ȕȍȒȚȈȘ, Ƕȕ ȕȈ ȊȐȌț ț Ȋșȍȝ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȑ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȗȘȐȕȧȓ ǹȊȖȑ ȗȍȘȊȖȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȖȉȓȐȒ. ǺǭDzǹǺ 28 ȥȊȈȔ șțȘȈșțȘȈ-ȋȈȕȈȝ șȈȔȈ-ȌȍȠȈ-ȒȈȓȈȝȍȚȊ-ȈȘȚȝȈ-ȒȈȘȔȈ-ȔȈȚȈȑȖ 'ȗȐ ȗȝȈȓȍ ȊȐȒȈȓȗȈȝ ȚȈȚȘȈȔȘȐȚȈȔ șțȘȈ-ȋȈȕȈȝ ȗȝȈȓȈȔ ȈȕȌȎȈșȈȗțȘ ȑȈȚ-ȗȈȌȈ-ȗȈȕȒȈȌȎȈ-ȘȈȌȎȈȝ-ȠȘȈȑȈȕȈȕ ȕȈ ȌȈȐȚȑȈȝ ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; șțȘȈ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȈșțȘȈ-ȋȈȕȈȝ — Ȑ ȌȍȔȖȕȣ; șȈȔȈ — ȖȌȕȖ Ȑ ȚȖ Ȏȍ; ȌȍȠȈ — ȔȍșȚȖ; ȒȈȓȈ — ȊȘȍȔȧ; ȝȍȚț — ȔȖȚȐȊ; ȈȘȚȝȈ — ȞȍȓȤ; ȒȈȘȔȈ — ȌȍȑșȚȊȐȧ; 199


200 ȔȈȚȈȑȈȝ — ȐȔȍȦȡȐȍ ȕȈȔȍȘȍȕȐȧ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȗȝȈȓȍ — Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ; ȊȐȒȈȓȗȈȝ — ȘȈȏȕȣȍ; ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ; ȈȔȘȐȚȈȔ — ȕȍȒȚȈȘ; șțȘȈ-ȋȈȕȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȗȝȈȓȈȔ — ȘȍȏțȓȤȚȈȚ; ȈȕȌȎȈșȈ — ș ȓȍȋȒȖșȚȤȦ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ, ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ; Ȉȗțȝ — ȗȖȓțȟȐȓȐ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȗȈȌȈ-ȗȈȕȒȈȌȎȈ — ș ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ (ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ); ȘȈȌȎȈȝ — Ȋ ȠȈȜȘȈȕȕȖȑ ȗȣȓȤȞȍ; ȠȘȈȑȈȕȈȚ — ȊșȓȍȌșȚȊȐȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ ȐȓȐ ȖȉȘȍȚȍȕȐȧ ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ; ȕȈ — ȕȍ; ȌȈȐȚȑȈȝ — ȌȍȔȖȕȣ. ǴȍșȚȖ ȌȍȑșȚȊȐȧ, ȊȘȍȔȧ, ȗȖȉțȎȌȈȦȡȈȧ ȗȘȐȟȐȕȈ, ȞȍȓȤ, țșȐȓȐȧ Ȑ ȕȈȔȍȘȍȕȐȧ — Ȋșȍ ȉȣȓȖ ȖȌȐȕȈȒȖȊȣȔ ț ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ț ȌȍȔȖȕȖȊ. ǵȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ ȗȖȓțȟȐȓȐ ȖȌȕȖ, Ȉ ȌȍȔȖȕȣ — șȖȊșȍȔ ȌȘțȋȖȍ. ǷȖȓțȉȖȋȐ ȊșȍȋȌȈ ȐȡțȚ ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ Ȋ ȗȣȓȐ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ș ȓȍȋȒȖșȚȤȦ ȖȉȘȍȓȐ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȐșȗȐȚȤ ȊȍșȤ ȕȍȒȚȈȘ Ȑ ȌȖșȚȐȟȤ ȎȍȓȈȕȕȣȝ Ȟȍȓȍȑ. Ǩ ȌȍȔȖȕȣ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȎȍȓȈȦȚ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȍ ȗȖȓțȟȐȓȐ ȚȖȋȖ, Ȓ ȟȍȔț șȚȘȍȔȐȓȐșȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȋȖȊȖȘȐȚșȧ (4.11): ȑȍ ȑȈȚȝȈ ȔȈȔ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ ȚȈȔș ȚȈȚȝȈȐȊȈ ȉȝȈȌȎȈȔȑ ȈȝȈȔ . ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ — ȊȣșȠȐȑ șțȌȤȧ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈȋȘȈȎȌȈȍȚ ȐȓȐ ȕȈȒȈȏȣȊȈȍȚ ȓȦȌȍȑ șȖȖȉȘȈȏȕȖ ȚȖȔț, ȕȈșȒȖȓȤȒȖ ȖȕȐ șȒȓȖȕȕȣ ǭȔț ȗȘȍȌȈȚȤșȧ. ǷȖȥȚȖȔț ȔȖȎȕȖ ȊȐȌȍȚȤ, ȟȚȖ ȒȈȘȔȐ Ȑ ȉȝȈȒȚȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȋțȚ ȘȈȉȖȚȈȚȤ Ȋ ȖȌȕȖȔ Ȑ ȚȖȔ Ȏȍ ȔȍșȚȍ, Ȋ ȖȌȕȖ ȊȘȍȔȧ, ș ȖȌȐȕȈȒȖȊȣȔ ȘȊȍȕȐȍȔ Ȑ ȗȘȍșȓȍȌțȧ ȖȌȕȐ Ȑ Țȍ Ȏȍ ȞȍȓȐ, ȖȉȘȍȚȈȦȚ ȘȈȏȕȣȍ ȗȓȖȌȣ. DzȈȘȔȐ ȗȍȘȍșȍȓȧȦȚșȧ Ȑȏ ȖȌȕȖȋȖ ȚȍȓȈ Ȋ ȌȘțȋȖȍ, șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ ȘȖȎȌȈȧșȤ Ȑ țȔȐȘȈȧ, ȗȖȗȈȌȈȧ ȚȖ ȕȈ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȚȖ ȕȈ ȕȐȏȠȐȍ. ǺȈȒ ȖȕȐ șȚȘȈȌȈȦȚ ȖȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ șȊȖȐȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ, șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȝ Ȋ ȒȈȘȔȈ- ȟȈȒȘȍ, ȒȘțȋȖȊȖȘȖȚȍ ȘȖȎȌȍȕȐȑ Ȑ șȔȍȘȚȍȑ. ǵȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȞȍȓȐȒȖȔ ȊȘțȟȐȓȐ șȍȉȧ ǫȖșȗȖȌț ț ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȏȕȈȦȚ ȗȖȘȈȎȍȕȐȑ ȕȈ ȗțȚȐ Ȓ ȞȍȓȐ. ǽȖȚȧ, ȕȈ ȗȍȘȊȣȑ ȊȏȋȓȧȌ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȚȘțȌȧȚșȧ ȗȖȟȚȐ ȚȈȒ Ȏȍ, ȒȈȒ ȒȈȘȔȐ, ȖȕȐ Ȋ ȓȦȉȖȔ Ȍȍȓȍ ȌȖȉȐȊȈȦȚșȧ țșȗȍȝȈ Ȑ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȊȖȏȊȘȈȡȈȦȚșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǬȍȔȖȕȣ Ȑ ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȐ ȊȍȘȧȚ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ șȊȖȐ șȐȓȣ, Ȑ, ȝȖȚȧ ȖȕȐ țȗȖȘȕȖ ȚȘțȌȧȚșȧ ȌȍȕȤ Ȑ ȕȖȟȤ, ȐȔ ȕȍ țȌȈȍȚșȧ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȉȖȓȤȠȍ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȖ ȐȔ șțȌȤȉȖȑ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ Ȏȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȗȘȍȖȌȖȓȍȚȤ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȒȈȘȔȣ Ȑ ȌȖȉȐȚȤșȧ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȝ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ, ȌȈȎȍ ȕȍ ȗȘȐȓȈȋȈȧ ȖșȖȉȣȝ țșȐȓȐȑ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȗȝȈȓȍȕȈ ȗȈȘȐȟȐȑȈȚȍ — Ȗȉ țșȗȍȝȍ ȐȓȐ ȗȖȘȈȎȍȕȐȐ Ȋ ȓȦȉȖȔ Ȍȍȓȍ șțȌȧȚ ȗȖ ȗȓȖȌȈȔ. ǭșȚȤ ȕȍȔȈȓȖ ȒȈȘȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȘȧȌȧȚșȧ Ȋ ȖȌȍȎȌȣ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȕȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț ȐȏȊȍșȚȕȣ Ȑȝ ȐșȚȐȕȕȣȍ ȕȈȔȍȘȍȕȐȧ. DzȈȘȔȐ șȚȘȍȔȧȚșȧ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȥȕȍȘȋȐȦ ǫȖșȗȖȌȈ Ȍȓȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȟțȊșȚȊ, Ȉ ȐșȚȐȕȕȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚ ȍȍ Ȋ șȓțȎȍȕȐȐ ǩȖȋț. ǷȖȥȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȊșȍȋȌȈ ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȖȚ ȒȈȘȔȐ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Țȍ șȚȘȍȔȧȚșȧ ȊȕȍȠȕȍ ȗȖȝȖȌȐȚȤ ȕȈ ȕȐȝ. DzȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (3.9), ȑȈȌȎȕȈȘȚȝȈȚ ȒȈȘȔȈȕȖ 'ȕȑȈȚȘȈ ȓȖȒȖ 'ȑȈȔ ȒȈȘȔȈȉȈȕȌȝȈȕȈȝ. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȚȘțȌȐȚșȧ ȘȈȌȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȕȍ șȊȧȏȈȕ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȔȐȘȖȔ; ȗȖȒȐȕțȊ ȚȍȓȖ, ȚȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. Ǩ ȒȈȘȔȐ, ȝȖȚȧ Ȑ ȚȘțȌȐȚșȧ ȚȈȒ Ȏȍ, ȒȈȒ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȏȈȗțȚȣȊȈȍȚșȧ Ȋ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȝ șȊȖȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȑ ȗȖȚȖȔț șȚȘȈȌȈȍȚ ȖȚ ȔțȒ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. ǺȈȒ ȗȖ ȗȓȖȌȈȔ țșȐȓȐȑ ȘȈȏȕȣȝ ȓȦȌȍȑ — ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ Ȑ ȒȈȘȔȐ — ȔȖȎȕȖ șțȌȐȚȤ Ȗ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ȌȈȍȚ ȖȌȕȖ, Ȉ ȒȈȘȔȐ Ȑ ȋȤȧȕȐ — ȌȘțȋȖȍ. Ǫ șȊȧȏȐ ș ȥȚȐȔ ȈȊȚȖȘ «ȟȈȑȚȈȕȤȧ-ȟȈȘȐȚȈȔȘȐȚȣ» ȋȖȊȖȘȐȚ: ȒȘȐȠȕȈ-ȉȝȈȒȚȈ — ȕȐȠȒȈȔȈ, ȈȚȈȥȊȈ `ȠȈȕȚȈ' ȉȝțȒȚȐ-ȔțȒȚȐ-șȐȌȌȝȐ-ȒȈȔȐ — șȈȒȈȓȐ `ȈȠȈȕȚȈ' DzȈȘȔȐ, șȚȘȍȔȧȡȐȍșȧ Ȓ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧȔ, ȋȤȧȕȐ, ȎȈȎȌțȡȐȍ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ ȟȍȘȍȏ șȓȐȧȕȐȍ ș ȉȣȚȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ ȑȖȋȐ, ȗȣȚȈȦȡȐȍșȧ ȌȖșȚȐȟȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ țșȗȍȝȈ, ȘȈȏȊȐȊȈȧ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȍ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ, ȕȍ ȊȍȌȈȦȚ Ȋ ȎȐȏȕȐ 200


201 ȗȖȒȖȧ Ȑ Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ ȚȍȘȗȧȚ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ ȕȈ șȊȖȍȔ ȗțȚȐ. ǵȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍ ȐȡȍȚ ȕȐȒȈȒȖȑ ȊȣȋȖȌȣ Ȑ ȚȖȓȤȒȖ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ șȓȈȊț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȖȉȘȍȚȈȍȚ Ȋșȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ Ȋ ȊȐȌȍ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȝ ȗȓȖȌȖȊ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ, ȌȈȎȍ ȕȍ ȗȘȐȓȈȋȈȧ Ȓ ȥȚȖȔț ȉȖȓȤȠȐȝ țșȐȓȐȑ. ǺǭDzǹǺ 29 ȑȈȌ ȑțȌȎȑȈȚȍ 'șț-ȊȈșț-ȒȈȘȔȈ-ȔȈȕȖ-ȊȈȟȖȉȝȐȘ ȌȍȝȈȚȔȈȌȎȈȌȐȠț ȕȘȐȉȝȐș ȚȈȌ ȈșȈȚ ȗȘȐȚȝȈȒȚȊȈȚ ȚȈȐȘ ȥȊȈ șȈȌ ȉȝȈȊȈȚȐ ȑȈȚ ȒȘȐȑȈȚȍ 'ȗȘȐȚȝȈȒȚȊȈȚ șȈȘȊȈșȑȈ ȚȈȌ ȉȝȈȊȈȚȐ ȔțȓȈ-ȕȐȠȍȟȈȕȈȔ ȑȈȚ ȑȈȚ — ȟȚȖ; ȑțȌȎȑȈȚȍ — ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ; Ȉșț — ȘȈȌȐ ȏȈȡȐȚȣ ȎȐȏȕȐ; ȊȈșț — ȘȈȌȐ ȏȌȖȘȖȊȤȧ; ȒȈȘȔȈ — ȌȍȓȖȔ; ȔȈȕȈȝ — ȔȣșȓȤȦ; ȊȈȟȖȉȝȐȝ — ȘȍȟȤȦ; ȌȍȝȈ-ȈȚȔȈ-ȌȎȈȈȌȐȠț — ȘȈȌȐ șȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ, șȍȔȤȐ Ȑ ȚȈȒ ȌȈȓȍȍ; ȕȘȐȉȝȐȝ — ȓȦȌȤȔȐ; ȚȈȚ — ȚȖ; ȈșȈȚ — ȗȘȍȝȖȌȧȡȍȍ; ȗȘȐȚȝȈȒȚȊȈȚ — Ȑȏ-ȏȈ ȘȈȏȌȍȓȍȕȕȖșȚȐ (ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ); ȚȈȐȝ — ȚȍȔȐ; ȥȊȈ — Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ; șȈȚ ȉȝȈȊȈȚȐ — șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȘȍȈȓȤȕȣȔ Ȑ ȗȖșȚȖȧȕȕȣȔ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȍ; ȒȘȐȑȈȚȍ — șȖȊȍȘȠȈȍȚșȧ; ȈȗȘȐȚȝȈȒȚȊȈȚ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȕȍȘȈȏȌȍȓȤȕȖșȚȐ; șȈȘȊȈșȑȈ — ȊșȍȋȖ; ȚȈȚ ȉȝȈȊȈȚȐ — ȥȚȖ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ; ȔțȓȈ-ȕȐȠȍȟȈȕȈȔ — ȗȖȓȐȊȈȕȐȍȔ ȒȖȘȕȧ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȍ. Ǫ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȓȦȌȐ ȌȍȑșȚȊțȦȚ ȘȈȌȐ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ șȖȝȘȈȕȐȚȤ șȊȖȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ Ȑ ȎȐȏȕȤ, ȐșȗȖȓȤȏțȧ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȌȈȘ ȘȍȟȐ, țȔ Ȑ ȚȍȓȍșȕțȦ șȐȓț. ǵȖ Ȋ ȓȦȉȖȔ șȓțȟȈȍ Ȋșȍ Ȑȝ ȌȍȑșȚȊȐȧ șȖȊȍȘȠȈȦȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȘȈȌȐ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ ȐȓȐ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ șȊȖȐȝ ȘȖȌȕȣȝ Ȑ ȉȓȐȏȒȐȝ Ȑ ȖȚȕȖșȧȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȓ Țȍȓț. Ǫșȍ țșȐȓȐȧ ȕȈ ȥȚȖȔ ȗțȚȐ ȗȘȖȗȈȌȈȦȚ ȌȈȘȖȔ, ȐȉȖ ȕȍ șȊȧȏȈȕȣ ș ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ. ǶȌȕȈȒȖ, ȍșȓȐ Țȍ Ȏȍ ȌȍȑșȚȊȐȧ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȘȈȌȐ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȒȈȎȌȣȑ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȉȓȈȋȖ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȊȖȌȈ, ȗȖȓȐȚȈȧ ȕȈ ȒȖȘȍȕȤ, ȗȐȚȈȍȚ Ȋșȍ ȌȍȘȍȊȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȘȈȏȕȐȞȈ ȔȍȎȌț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ Ȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ. ǵȐȒȚȖ Ȋ ȔȐȘȍ ȕȍ ȉȍȏȌȍȑșȚȊțȍȚ — ȕȐ ȒȈȘȔȐ, ȕȐ ȋȤȧȕȐ, ȕȐ ȑȖȋȐ, ȕȐ ȉȝȈȒȚȣ. ǶȌȕȈȒȖ ȓȦȉȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ, ȒȘȖȔȍ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȉȝȈȒȚ, ȖȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍȔ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȗțșȚțȦ ȚȘȈȚț ȊȘȍȔȍȕȐ Ȑ șȐȓ. ǴȖȋȝȈȠȈ ȔȖȋȝȈ-ȒȈȘȔȈȕȖ ȔȖȋȝȈ-ȌȎȕȈȕȈ ȊȐȟȍȚȈșȈȝ: ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȗȘȍȌȈȕ ǩȖȋț, Ȋșȍ ȍȋȖ ȕȈȌȍȎȌȣ, ȗȖșȚțȗȒȐ Ȑ ȏȕȈȕȐȧ ȕȐ Ȓ ȟȍȔț ȕȍ ȗȘȐȊȖȌȧȚ. ǵȍȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȚȘțȌȐȚșȧ ȘȈȌȐ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȟțȊșȚȊ ȐȓȐ ȟțȊșȚȊ ȟȓȍȕȖȊ șȊȖȍȑ șȍȔȤȐ, ȖȉȡȍșȚȊȈ, șȖșȓȖȊȐȧ ȐȓȐ șȚȘȈȕȣ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋșȍ ȚȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȌȍȓȈȍȚ, ȕȍ șȊȧȏȈȕȖ ș ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȍȋȖ ȚȘțȌȣ ȕȈȏȣȊȈȦȚșȧ șȓȖȊȖȔ ȈșȈȚ . ǹȓȖȊȖ ȈșȈȚ ȏȕȈȟȐȚ «ȌțȘȕȖȍ» ȐȓȐ «ȗȘȍȝȖȌȧȡȍȍ», ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ șȈȚ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «ȗȖșȚȖȧȕȕȖȍ» Ȑ «ȝȖȘȖȠȍȍ». ǻșȐȓȐȧ, ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȣȍ ȕȈ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȕȍȗȘȍȝȖȌȧȡȐ Ȑ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȕȣ, Ȉ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȈșȈȚ, ȝȖȚȧ ȍȍ ȗȖȘȖȑ Ȑ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȚ, ȕȈȏȣȊȈȧ ȜȐȓȈȕȚȘȖȗȐȍȑ, ȈȓȤȚȘțȐȏȔȖȔ, ȗȈȚȘȐȖȚȐȏȔȖȔ ȐȓȐ ȍȡȍ ȒȈȒȐȔ-ȕȐȉțȌȤ «ȐȏȔȖȔ», ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȐȔȍȍȚ Ȋȍȟȕȣȝ ȗȓȖȌȖȊ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȔȖȎȍȚ șȟȐȚȈȚȤșȧ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȕȖȑ. ǬȈȎȍ ȕȍȉȖȓȤȠȖȍ țșȐȓȐȍ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȊȍȟȕȖȍ ȉȓȈȋȖ, ȐȉȖ ȖȕȖ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȖ ȕȈ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ — ȊșȍȉȓȈȋȖȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȌȘțȋȈ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ (șțȝȘȐȌȈȔ șȈȘȊȈ- ȉȝțȚȈȕȈȔ). ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ — ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ, ȒȚȖ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ Ȑ ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȚ ȊșȍȔ șțȡȐȔ (ȉȝȖȒȚȈȘȈȔ ȑȈȌȎȕȈ-ȚȈȗȈșȈȔ șȈȘȊȈ-ȓȖȒȈ- ȔȈȝȍȠȊȈȘȈȔ). ǷȖȥȚȖȔț ȊșȧȒȖȍ ȌȍȧȕȐȍ, șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȍ ȘȈȌȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȘȐȕȖșȐȚ ȊȍȟȕȖȍ ȉȓȈȋȖ. ǰ ȓȦȉȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȖșȚțȗȈȍȚ ȚȈȒȐȔ 201


202 ȖȉȘȈȏȖȔ, ȗȘȐȏȕȈȍȚ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ. ǵȈ ȟȈ ȚȈșȔȈȕ ȔȈȕțȠȑȍȠț ȒȈȠȟȐȕ Ȕȍ ȗȘȐȑȈȒȘȐȚȚȈȔȈȝ . ǺȈȒȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȗȕ ȗȖșȚȐȋ ȗȘȐȘȖȌț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, șȘȈȏț ȊȖȏȊȣȠȈȍȚșȧ ȌȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ, ȝȖȚȧ ȊȕȍȠȕȍ ȔȖȎȍȚ ȒȈȏȈȚȤșȧ, ȟȚȖ Ȗȕ ȏȈȕȧȚ ȔȐȘșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ. ǭȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ ȘȈȏȓȐȟȐȍ ȔȍȎȌț ȔȐȘșȒȖȑ Ȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ șȖșȚȖȐȚ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȔȐȘșȒȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȈ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȒȖȘȣșȚȕȖȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȟțȊșȚȊ, Ȉ ȌțȝȖȊȕȈȧ — ȕȈ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȝ ȟțȊșȚȊ ǫȖșȗȖȌȈ. ǬțȝȖȊȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȗȖȌȓȐȕȕȖȍ ȉȓȈȋȖ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȔȐȘșȒȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȉȍșȗȖȓȍȏȕȈ Ȑ ȚȖȓȤȒȖ ȏȈȗțȚȣȊȈȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȋ ȝȐȚȘȖșȗȓȍȚȍȕȐȧȝ ȏȈȒȖȕȈ ȒȈȘȔȣ . ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȌȍȊȧȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ǪȖșȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǴȖȝȐȕȐȔțȘȚȐ».

Ƚɥɚɜɚ ɞɟɫɹɬɚɹ. Ȼɢɬɜɚ ɩɨɥɭɛɨɝɨɜ ɫ ɞɟɦɨɧɚɦɢ ǬȍșȧȚȈȧ ȋȓȈȊȈ ȗȖȊȍșȚȊțȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ, ȌȊȐȎȐȔȣȍ ȏȈȊȐșȚȤȦ, ȌȍȔȖȕȣ ȏȈȚȍȧȓȐ șȘȈȎȍȕȐȍ ș ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ. DzȖȋȌȈ ȗȖȌ ȕȈȚȐșȒȖȔ ȌȍȔȖȕȖȊ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ ȕȈ ȋȘȈȕȐ ȗȖȘȈȎȍȕȐȧ Ȑ ȊȗȈȓȐ Ȋ țȕȣȕȐȍ, șȘȍȌȐ ȕȐȝ ȗȖȧȊȐȓșȧ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț. ǰ ȗȖȓțȉȖȋȐ, Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȝȖȘȖȠȖ ȘȈȏȉȐȘȈȦȚșȧ Ȋ ȌȍȓȈȝ, șȊȧȏȈȕȕȣȝ ș ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȕȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ, Ȋ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȗȘȍȌȈȕȣ ǫȖșȗȖȌț. ǰ Țȍ, Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȈȝȚȈȓȐ ǴȖȓȖȟȕȣȑ ȖȒȍȈȕ, ȟȚȖȉȣ ȌȖȉȣȚȤ ȈȔȘȐȚț, ȖȌȕȈȒȖ ȌȍȔȖȕȣ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋ ȕȐȝ ȕȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌț, ȚȈȒ ȕȐȟȍȋȖ Ȑ ȕȍ ȗȖȓțȟȐȓȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȕȈȗȖȐȊ ȕȍȒȚȈȘȖȔ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, șȍȓ ȕȈ ǫȈȘțȌț Ȑ ȊȍȘȕțȓșȧ Ȋ ǹȊȖȦ ȖȉȐȚȍȓȤ, Ȉ ȌȍȔȖȕȣ, ȘȈȏȌȖșȈȌȖȊȈȕȕȣȍ ȊșȍȔ, ȟȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ, șȕȖȊȈ ȖȉȢȧȊȐȓȐ ȊȖȑȕț ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ, șȣȕ ǪȐȘȖȟȈȕȣ, ȊȖȏȋȓȈȊȐȓ ȈȘȔȐȦ ȌȍȔȖȕȖȊ. Ǫ ȕȈȟȈȓȍ șȘȈȎȍȕȐȧ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȉȣȓȐ țȊȍȘȍȕȣ, ȟȚȖ ȗȖȉȍȌȧȚ ȌȍȔȖȕȖȊ. ǾȈȘȤ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘȈ ȉȐȓșȧ ș ǩȈȓȐ, Ȉ ǪȈȦ, ǨȋȕȐ, ǪȈȘțȕȈ Ȑ ȗȘȖȟȐȍ șȘȈȎȈȓȐșȤ ș ȌȘțȋȐȔȐ ȊȖȍȕȈȟȈȓȤȕȐȒȈȔȐ ȈșțȘȖȊ . Ǫ ȥȚȖȔ ȉȖȦ ȌȍȔȖȕȣ ȗȖȚȍȘȗȍȓȐ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ Ȑ, ȟȚȖȉȣ șȗȈșȚȐșȤ ȖȚ șȔȍȘȚȐ, ȗȘȐȉȍȋȓȐ Ȓ ȔȈȋȐȐ Ȑ ș ȍȍ ȗȖȔȖȡȤȦ țȉȐȓȐ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ șȖȓȌȈȚ, șȘȈȎȈȊȠȐȝșȧ ȕȈ șȚȖȘȖȕȍ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǷȖȓțȉȖȋȐ, ȕȍ ȊȐȌȧ ȐȕȖȋȖ ȊȣȝȖȌȈ, șȕȖȊȈ ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ ȏȈ ȗȖȔȖȡȤȦ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ǪȐȠȕț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȧȊȐȓșȧ Ȑ ȘȈȏȊȍȧȓ ȐȓȓȦȏȐȦ, șȖȏȌȈȕȕțȦ ȔȈȋȐȟȍșȒȐȔȐ ȚȘȦȒȈȔȐ ȌȍȔȖȕȖȊ. ǬȍȔȖȕȣ DzȈȓȈȕȍȔȐ, ǴȈȓȐ, ǹțȔȈȓȐ, ǴȈȓȤȧȊȈȕ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȖȚȟȈȧȕȕȖ șȘȈȎȈȓȐșȤ ș ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȕȖ Ȋșȍ ȗȖȋȐȉȓȐ ȖȚ ǭȋȖ ȘțȒȐ. ǺȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ șȕȖȊȈ ȊȣȘțȟȐȓ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȐȚȐ ȌȈȕȈȊȈ-ȌȈȐȚȍȑȈ ȕȈȊȐȕȌȈȕȕ ȈȔȘȐȚȈȔ ȕȘȐȗȈ ȑțȒȚȈȝ ȒȈȘȔȈȕȐ ȑȈȚȚȈȠ ȟȈ ȊȈșțȌȍȊȈ-ȗȈȘȈȕȔțȒȝȈȝ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȌȈȕȈȊȈ-ȌȈȐȚȍȑȈȝ — ȈșțȘȣ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȊȐȕȌȈȕ — ȖȉȘȍȓȐ (ȎȍȓȈȕȕȣȑ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ); ȈȔȘȐȚȈȔ — ȕȍȒȚȈȘ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȑțȒȚȈȝ — șȖȊȔȍșȚȕȣȍ; ȒȈȘȔȈȕȐ — ȌȍȑșȚȊȐȧ; ȑȈȚȚȈȝ — 202


203 țșȐȓȍȕȕȖ Ȑ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȖ șȖȊȍȘȠȈȦȡȐȍ; ȟȈ — Ȑ; ȊȈșțȌȍȊȈ — ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȗȈȘȈȕȔțȒȝȈȝ — ȖȚȊȘȈȡȍȕȕȣȍ (ȉțȌțȟȐ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ). ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȞȈȘȤ, ȌȍȔȖȕȣ Ȑ ǬȈȑȚȤȐ ș ȗȘȍȊȍȓȐȒȐȔ țșȍȘȌȐȍȔ ȗȈȝȚȈȓȐ ȖȒȍȈȕ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȕȍ ȉȣȓȐ ȗȘȍȌȈȕȣ ǪȈșțȌȍȊȍ, ȐȓȐ DzȘȐȠȕȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȐȔ ȚȈȒ Ȑ ȕȍ țȌȈȓȖșȤ ȖȚȊȍȌȈȚȤ ȕȍȒȚȈȘ. ǺǭDzǹǺ 2 șȈȌȝȈȑȐȚȊȈȔȘȐȚȈȔ ȘȈȌȎȈȕ ȗȈȑȈȑȐȚȊȈ șȊȈȒȈȕ șțȘȈȕ ȗȈȠȑȈȚȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȑȈȑȈț ȋȈȘțȌȈ-ȊȈȝȈȕȈȝ șȈȌȝȈȑȐȚȊȈ — ȌȖȉȣȊ; ȈȔȘȐȚȈȔ — ȕȍȒȚȈȘ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȗȈȑȈȑȐȚȊȈ — ȕȈȗȖȐȓ; șȊȈȒȈȕ — ǹȊȖȐȝ (ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ); șțȘȈȕ — ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȗȈȠȑȈȚȈȔ — șȘȍȌȐ (ȕȈ ȥȚȖ) ȋȓȧȌȧȡȐȝ; șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ — Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȑȈȑȈț — ȖȚȉȣȓ; ȋȈȘțȌȈ-ȊȈȝȈȕȈȝ — ȕȍșȖȔȣȑ ǫȈȘțȌȖȑ (ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ). DzȖȋȌȈ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȏȈȊȍȘȠȐȓ ȗȈȝȚȈȕȤȍ ȖȒȍȈȕȈ Ȑ ȕȈȗȖȐȓ ȕȍȒȚȈȘȖȔ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ — ȌȖȘȖȋȐȝ ǭȋȖ șȍȘȌȞț ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, — Ƕȕ ȕȈ șȗȐȕȍ ǫȈȘțȌȣ țȌȈȓȐȓșȧ Ȋ ǹȊȖȦ ȖȉȐȚȍȓȤ. ǺǭDzǹǺ 3 șȈȗȈȚȕȈȕȈȔ ȗȈȘȈȔ ȘȐȌȌȝȐȔ ȌȘȐȠȚȊȈ Țȍ ȌȐȚȐ-ȕȈȕȌȈȕȈȝ ȈȔȘȐȠȑȈȔȈȕȈ țȚȗȍȚțȘ ȌȍȊȈȕ ȗȘȈȚȑțȌȑȈȚȈȑțȌȝȈȝ șȈȗȈȚȕȈȕȈȔ — șȊȖȐȝ șȖȗȍȘȕȐȒȖȊ (ȗȖȓțȉȖȋȖȊ); ȗȈȘȈȔ — ȊȣșȠȍȍ; ȘȐȌȌȝȐȔ — ȉȖȋȈȚșȚȊȖ; ȌȘȐȠȚȊȈ — țȊȐȌȍȊ; Țȍ — ȖȕȐ; ȌȐȚȐ-ȕȈȕȌȈȕȈȝ — ǬȈȑȚȤȐ, șȣȕȖȊȤȧ ǬȐȚȐ; ȈȔȘȐȠȑȈȔȈȕȈȝ — ȕȍ ȚȍȘȗȧȡȐȍ; țȚȗȍȚțȝ — ȘȐȕțȓȐșȤ ȊȗȍȘȍȌ (ș ȊȘȈȎȌȍȉȕȣȔȐ ȕȈȔȍȘȍȕȐȧȔȐ); ȌȍȊȈȕ — ȕȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȗȘȈȚȑțȌȑȈȚȈ-ȈȑțȌȝȈȝ — ȊȏȌȣȔȈȦȡȐȍ ȖȘțȎȐȍ. ǬȍȔȖȕȣ ȕȍ ȔȖȋȓȐ șȔȐȘȐȚȤșȧ ș ȗȖȉȍȌȖȑ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȊȏȧȓȐșȤ ȏȈ ȖȘțȎȐȍ Ȑ ȗȖȠȓȐ ȕȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȊȖȑȕȖȑ. ǺǭDzǹǺ 4 ȚȈȚȈȝ șțȘȈ-ȋȈȕȈȝ șȈȘȊȍ șțȌȝȈȑȈ ȗȐȚȈȑȈȐȌȝȐȚȈȝ ȗȘȈȚȐșȈȔȑțȑțȌȝțȝ ȠȈșȚȘȈȐȘ ȕȈȘȈȑȈȕȈ-ȗȈȌȈȠȘȈȑȈȝ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; șțȘȈ-ȋȈȕȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; șțȌȝȈȑȈ — ȕȍȒȚȈȘȖȔ; ȗȐȚȈȑȈ — ȊȣȗȐȚȣȔ; ȥȌȝȐȚȈȝ — ȗȖȌȒȘȍȗȓȍȕȕȣȍ; ȗȘȈȚȐșȈȔȑțȑțȌȝțȝ — ȖȚȊȍȚȐȓȐ ȕȈ țȌȈȘ; ȠȈșȚȘȈȐȝ — ȖȘțȎȐȍȔ; ȕȈȘȈȑȈȕȈ- ȗȈȌȈ-ȈȠȘȈȑȈȝ — ȕȈȠȍȌȠȐȍ țȉȍȎȐȡȍ ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǵȈȘȈȧȕȣ (ȟȚȖ Ȑ ȉȣȓȖ Ȑȝ ȐșȚȐȕȕȣȔ ȖȘțȎȐȍȔ). 203


204 ǷȖȟțȊșȚȊȖȊȈȊ ȗȘȐȓȐȊ șȐȓ ȖȚ ȟțȌȖȚȊȖȘȕȖȋȖ ȕȍȒȚȈȘȈ, ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȒȐȌȈȦȚ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǵȈȘȈȧȕȣ, ȗȘȍȐșȗȖȓȕȐȓȐșȤ ȉȖȍȊȖȋȖ ȌțȝȈ Ȑ, ȊȏȧȊ Ȋ ȘțȒȐ ȖȘțȎȐȍ, șȚȈȓȐ ȖȚȘȈȎȈȚȤ ȈȚȈȒȐ ȌȍȔȖȕȖȊ. ǺǭDzǹǺ 5 ȚȈȚȘȈ ȌȈȐȊȈșțȘȖ ȕȈȔȈ ȘȈȕȈȝ ȗȈȘȈȔȈ-ȌȈȘțȕȈȝ ȘȖȌȝȈșȑ țȌȈȕȊȈȚȖ ȘȈȌȎȈȔș ȚțȔțȓȖ ȘȖȔȈ-ȝȈȘȠȈȕȈȝ ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ (ȕȈ ȉȍȘȍȋț ȖȒȍȈȕȈ ȔȖȓȖȒȈ); ȌȈȐȊȈ — ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȈșțȘȈȝ — Ȑ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȕȈȔȈ — ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȈȧ; ȘȈȕȈȝ — ȉȐȚȊȈ; ȗȈȘȈȔȈ — Ȋ ȊȣșȠȍȑ șȚȍȗȍȕȐ; ȌȈȘțȕȈȝ — ȧȘȖșȚȕȈȧ; ȘȖȌȝȈșȐ — ȕȈ ȉȍȘȍȋț (ȖȒȍȈȕȈ); țȌȈȕȊȈȚȈȝ — ȖȒȍȈȕȈ ȔȖȓȖȒȈ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȚțȔțȓȈȝ — ȋȘȖȝȖȟțȡȈȧ; ȘȖȔȈ-ȝȈȘȠȈȕȈȝ — ȚȈ, ȖȚ ȒȖȚȖȘȖȑ ȊȖȓȖșȒȐ ȕȈ Țȍȓȍ ȊșȚȈȦȚ ȌȣȉȖȔ. ǺȈȒ, Ȗ ȞȈȘȤ, ȕȈ ȉȍȘȍȋț ǴȖȓȖȟȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ ȔȍȎȌț ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȈȔȐ ȘȈȏȘȈȏȐȓȈșȤ ȎȍșȚȖȒȈȧ ȉȐȚȊȈ. ǶȕȈ ȉȣȓȈ șȚȖȓȤ țȎȈșȕȈ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ț Țȍȝ, ȒȚȖ ȚȖȓȤȒȖ șȓȣȠȈȓ Ȗ ȕȍȑ, ȊȖȓȖșȣ ȊșȚȈȊȈȓȐ ȌȣȉȖȔ. ǺǭDzǹǺ 6 ȚȈȚȘȈȕȑȖȕȑȈȔ șȈȗȈȚȕȈș Țȍ șȈȔȘȈȉȌȝȈ-ȔȈȕȈșȖ ȘȈȕȍ șȈȔȈșȈȌȑȈșȐȉȝȐȘ ȉȈȕȈȐȘ ȕȐȌȎȈȋȝȕțȘ ȊȐȊȐȌȝȈȑțȌȝȈȐȝ ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ; ȈȕȑȖȕȑȈȔ — ȖȌȐȕ ȕȈ ȌȘțȋȖȋȖ; șȈȗȈȚȕȈȝ — ȊȘȈȋȐ; Țȍ — ȖȕȐ; șȈȔȘȈȉȌȝȈ — ȘȈȏȋȕȍȊȈȕȕȣȍ; ȔȈȕȈșȈȝ — Țȍ, ȟȤȐ țȔȣ ȖȝȊȈȟȍȕȣ ȋȕȍȊȖȔ; ȘȈȕȍ — Ȋ ȉȐȚȊȍ; șȈȔȈșȈȌȑȈ — ȕȈȗȈȊ ȌȘțȋ ȕȈ ȌȘțȋȈ; ȈșȐȉȝȐȝ — ȔȍȟȈȔȐ; ȉȈȕȈȐȝ — șȚȘȍȓȈȔȐ; ȕȐȌȎȈȋȝȕțȝ — ȘȈȏȐȓȐ; ȊȐȊȐȌȝȈ-ȈȑțȌȝȈȐȝ — ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȔ ȖȘțȎȐȍȔ. ȇȘȖșȚȤ ȒȐȗȍȓȈ Ȋ șȍȘȌȞȈȝ ȗȘȖȚȐȊȕȐȒȖȊ. ǶȝȊȈȟȍȕȕȣȍ ȕȍȕȈȊȐșȚȤȦ, ȖȕȐ ȉȐȓȐșȤ ȔȍȟȈȔȐ, ȘȈȏȐȓȐ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ șȚȘȍȓȈȔȐ Ȑ ȌȘțȋȐȔ ȖȘțȎȐȍȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȊșȍȋȌȈ șțȡȍșȚȊțȦȚ ȌȊȈ ȚȐȗȈ ȓȦȌȍȑ, ȖȕȐ ȍșȚȤ Ȑ ȕȈ ǯȍȔȓȍ, Ȑ ȕȈ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ. ǬȈȎȍ ȞȈȘȐ, ȗȘȈȊȧȡȐȍ ȗȓȈȕȍȚȈȔȐ, ȚȈȒȐȔȐ ȒȈȒ ǹȖȓȕȞȍ Ȑ dzțȕȈ, ȐȔȍȦȚ ȊȘȈȋȖȊ, ȕȈȗȖȌȖȉȐȍ ǸȈȝț. ǰȔȍȕȕȖ Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ǸȈȝț ȗȍȘȐȖȌȐȟȍșȒȐ ȗȣȚȈȍȚșȧ ȕȈȗȈșȚȤ ȕȈ ǹȖȓȕȞȍ Ȑ dzțȕț, ȗȘȖȐșȝȖȌȧȚ ȏȈȚȔȍȕȐȧ. ǩȖȘȤȉȈ ȔȍȎȌț ȌȍȔȖȕȈȔȐ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ ȌȓȐȚșȧ ȊȍȟȕȖ, Ȑ ȗȘȍȒȘȈȚȐȚȤ ȍȍ ȔȖȎȕȖ ȓȐȠȤ Ȋ ȚȖȔ șȓțȟȈȍ, ȍșȓȐ ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȘȈȏțȔȕȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ ȖȉȍȐȝ șȚȖȘȖȕ ȗȘȐȔțȚ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. ǺǭDzǹǺ 7 ȠȈȕȒȝȈ-ȚțȘȑȈ-ȔȘȐȌȈȕȋȈȕȈȔ ȉȝȍȘȐ-ȌȈȔȈȘȐȕȈȔ ȔȈȝȈȕ ȝȈșȚȑ-ȈȠȊȈ-ȘȈȚȝȈ-ȗȈȚȚȐȕȈȔ 204


205 ȕȈȌȈȚȈȔ ȕȐșȊȈȕȖ 'ȉȝȈȊȈȚ ȠȈȕȒȝȈ — ȘȈȒȖȊȐȕ; ȚțȘȑȈ — ȉȖȓȤȠȐȝ ȘȖȋȖȊ; ȔȘȐȌȈȕȋȈȕȈȔ — ȉȈȘȈȉȈȕȖȊ; ȉȝȍȘȐ — ȘȖȎȒȖȊ; ȌȈȔȈȘȐȕȈȔ — ȓȐȚȈȊȘ; ȔȈȝȈȕ — ȊȍȓȐȒȐȑ; ȝȈșȚȐ — ȕȈ șȓȖȕȈȝ; ȈȠȊȈ — ȕȈ ȓȖȠȈȌȧȝ; ȘȈȚȝȈ-ȗȈȚȚȐȕȈȔ — ȉȖȑȞȖȊ, ȉȐȊȠȐȝșȧ ȗȍȠȐȔȐ ȐȓȐ ȕȈ ȒȖȓȍșȕȐȞȈȝ; ȕȈȌȈȚȈȔ — ȒȘȐȟȈȡȐȝ; ȕȐșȊȈȕȈȝ — ȠțȔ; ȈȉȝȈȊȈȚ — șȌȍȓȈȓșȧ. ǯȊțȒȐ ȘȈȒȖȊȐȕ Ȑ ȘȖȎȒȖȊ, ȉȖȑ ȉȈȘȈȉȈȕȖȊ, ȉȝȍȘȐ Ȑ ȓȐȚȈȊȘ, ȘȍȊ șȓȖȕȖȊ, ȘȎȈȕȐȍ ȒȖȕȍȑ Ȑ ȒȘȐȒȐ ȊȖȐȕȖȊ — ȒȈȒ ȗȍȠȐȝ, ȚȈȒ Ȑ șȘȈȎȈȊȠȐȝșȧ ȕȈ ȒȖȓȍșȕȐȞȈȝ — șȓȐȓȐșȤ Ȋ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȣȑ ȋȘȖȔȒȐȑ ȋțȓ. ǺǭDzǹǺ 8 ȘȈȚȝȐȕȖ ȘȈȚȝȐȉȝȐș ȚȈȚȘȈ ȗȈȚȚȐȉȝȐȝ șȈȝȈ ȗȈȚȚȈȑȈȝ ȝȈȑȈ ȝȈȑȈȐȘ ȐȉȝȈȠ ȟȍȉȝȈȐȝ șȈȔȈșȈȌȎȌȎȈȕȚȈ șȈȔȑțȋȍ ȘȈȚȝȐȕȈȝ — ȊȖȐȕȣ ȕȈ ȒȖȓȍșȕȐȞȈȝ; ȘȈȚȝȐȉȝȐȝ — ș ȊȘȈȎȍșȒȐȔȐ ȊȖȐȕȈȔȐ, șȘȈȎȈȊȠȐȔȐșȧ ȕȈ ȒȖȓȍșȕȐȞȈȝ; ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ (ȕȈ ȗȖȓȍ ȉȖȧ); ȗȈȚȚȐȉȝȐȝ — ș ȗȍȠȐȔȐ ȊȖȐȕȈȔȐ; șȈȝȈ — ȊȔȍșȚȍ; ȗȈȚȚȈȑȈȝ — ȗȍȠȐȍ ȉȖȑȞȣ ȊȘȈȋȈ; ȝȈȑȈȝ — ȒȖȕȐ; ȝȈȑȈȐȝ — ș ȒȖȕȧȔȐ; ȐȉȝȈȝ — ȊȖȐȕȣ ȕȈ șȓȖȕȈȝ; ȟȈ — Ȑ; ȐȉȝȈȐȝ — ș ȊȘȈȎȍșȒȐȔȐ ȊȖȐȕȈȔȐ, șȘȈȎȈȊȠȐȔȐșȧ ȕȈ șȓȖȕȈȝ; șȈȔȈșȈȌȎȌȎȈȕȚȈ — șȘȈȎȈȓȐșȤ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ; șȈȔȑțȋȍ — Ȋ ȉȐȚȊȍ. Ǫ ȥȚȖȔ ȉȖȦ ȊȖȐȕȣ ȕȈ ȒȖȓȍșȕȐȞȈȝ șȘȈȎȈȓȐșȤ ș ȚȍȔȐ, ț ȒȖȋȖ ȉȣȓȐ ȒȖȓȍșȕȐȞȣ, ȗȍȠȐȍ ȊȖȐȕȣ ȉȐȓȐșȤ ș ȗȍȠȐȔȐ, ȊȖșșȍȌȈȊȠȐȍ ȕȈ ȒȖȕȧȝ — ș ȕȈȍȏȌȕȐȒȈȔȐ, Ȉ Țȍ, ȒȚȖ ȉȣȓ ȕȈ șȓȖȕȈȝ, ȕȈȗȈȌȈȓȐ ȕȈ șȍȉȍ ȗȖȌȖȉȕȣȝ Ȋ șȚȈȕȍ ȗȘȖȚȐȊȕȐȒȈ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ȋșȍ ȉȐȓȐșȤ ȕȈ ȘȈȊȕȣȝ. ǺǭDzǹǺ 9 țȠȚȘȈȐȝ ȒȍȟȐȌ ȐȉȝȈȐȝ ȒȍȟȐȌ ȈȗȈȘȍ ȑțȑțȌȝțȝ ȒȝȈȘȈȐȝ ȒȍȟȐȌ ȋȈțȘȈ-ȔțȒȝȈȐȘ ȘȐȒȠȈȐȘ ȌȊȐȗȐȉȝȐȘ ȝȈȘȐȉȝȐȘ ȉȝȈȚȈȝ țȠȚȘȈȐȝ — ȕȈ ȊȍȘȉȓȦȌȈȝ; ȒȍȟȐȚ — ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ; ȐȉȝȈȐȝ — ȕȈ șȓȖȕȈȝ; ȒȍȟȐȚ — ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ; ȈȗȈȘȍ — ȌȘțȋȐȍ; ȑțȑțȌȝțȝ — ȉȐȓȐșȤ; ȒȝȈȘȈȐȝ — ȕȈ ȖșȓȈȝ; ȒȍȟȐȚ — ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ; ȋȈțȘȈ-ȔțȒȝȈȐȝ — ȕȈ ȉȍȓȖȓȐȞȣȝ ȖȉȍȏȤȧȕȈȝ; ȘȐȒȠȈȐȝ — ȕȈ ȒȘȈșȕȖȓȐȞȣȝ ȖȉȍȏȤȧȕȈȝ; ȌȊȐȗȐȉȝȐȝ — ȕȈ ȚȐȋȘȈȝ; ȝȈȘȐȉȝȐȝ — ȕȈ ȓȤȊȈȝ; ȉȝȈȚȈȝ — ȊȖȐȕȣ. ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ ȊȖȐȕȣ șȘȈȎȈȓȐșȤ ȕȈ ȊȍȘȉȓȦȌȈȝ, ȌȘțȋȐȍ — ȕȈ șȓȖȕȈȝ ȐȓȐ ȕȈ ȖșȓȈȝ, ȕȈ ȗȓȍȟȈȝ ȉȍȓȖȓȐȞȣȝ ȐȓȐ ȒȘȈșȕȖȓȐȞȣȝ ȖȉȍȏȤȧȕ, ȕȈ ȚȐȋȘȈȝ Ȑ ȕȈ ȓȤȊȈȝ. ǵȍ ȉȣȓȖ ȕȐȒȖȋȖ, ȒȚȖ ȐȏȉȍȎȈȓ ȉȣ șȘȈȎȍȕȐȧ. ǺǭDzǹǺȃ 10 - 12 ȋȘȐȌȝȘȈȐȝ ȒȈȕȒȈȐȘ ȉȈȒȈȐȘ Ȉȕȑȍ ȠȑȍȕȈ-ȉȝȈșȈȐș ȚȐȔȐȕȋȐȓȈȐȝ 205


206 ȠȈȘȈȉȝȈȐȘ ȔȈȝȐȠȈȐȝ ȒȝȈȌȋȈȐȘ ȋȖ-ȊȘȐȠȈȐȘ ȋȈȊȈȑȈȘțȕȈȐȝ ȠȐȊȈȉȝȐȘ ȈȒȝțȉȝȐȝ ȒȍȟȐȚ ȒȘȐȒȈȓȈșȈȐȝ ȠȈȠȈȐȘ ȕȈȘȈȐȝ ȉȈșȚȈȐȘ ȥȒȍ ȒȘȐȠȕȈ-șȈȘȈȐȘ ȝȈȔșȈȐȘ Ȉȕȑȍ ȟȈ șțȒȈȘȈȐȝ Ȉȕȑȍ ȌȎȈȓȈ-șȚȝȈȓȈ-ȒȝȈȋȈȐȝ șȈȚȚȊȈȐȘ ȊȐȒȘȐȚȈ-ȊȐȋȘȈȝȈȐȝ șȍȕȈȑȖȘ țȉȝȈȑȖ ȘȈȌȎȈȕ ȊȐȊȐȠțș Țȍ 'ȋȘȈȚȖ 'ȋȘȈȚȈȝ ȋȘȐȌȝȘȈȐȝ — ȕȈ ȋȘȐȜȈȝ; ȒȈȕȒȈȐȝ — ȕȈ ȖȘȓȈȝ; ȉȈȒȈȐȝ — ȕȈ ȞȈȗȓȧȝ; Ȉȕȑȍ — ȌȘțȋȐȍ; ȠȑȍȕȈ — ȕȈ ȒȖȘȠțȕȈȝ; ȉȝȈșȈȐȝ — ȕȈ ȉȝȈșȈȝ; ȚȐȔȐȕȋȐȓȈȐȝ — ȕȈ ȉȖȓȤȠȐȝ ȘȣȉȈȝ — ȚȐȔȐȕȋȐȓȈȝ; ȠȈȘȈȉȝȈȐȝ — ȕȈ ȠȈȘȈȉȝȈȝ; ȔȈȝȐȠȈȐȝ — ȕȈ ȉțȑȊȖȓȈȝ; ȒȝȈȌȋȈȐȝ — ȕȈ ȕȖșȖȘȖȋȈȝ; ȋȖ — ȕȈ ȒȖȘȖȊȈȝ; ȊȘȐȠȈȐȝ — ȕȈ ȉȣȒȈȝ; ȋȈȊȈȑȈ-ȈȘțȕȈȐȝ — ȕȈ ȋȈȊȈȧȝ Ȑ ȈȘțȕȈȝ; ȠȐȊȈȉȝȐȝ — ȕȈ ȠȈȒȈȓȈȝ; ȈȒȝțȉȝȐȝ — ȕȈ ȉȖȓȤȠȐȝ ȒȘȣșȈȝ; ȒȍȟȐȚ — ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ; ȒȘȐȒȈȓȈșȈȐȝ — ȕȈ ȉȖȓȤȠȐȝ ȧȡȍȘȐȞȈȝ; ȠȈȠȈȐȝ — ȕȈ ȉȖȓȤȠȐȝ ȏȈȑȞȈȝ; ȕȈȘȈȐȝ — ȕȈ ȓȦȌȧȝ; ȉȈșȚȈȐȝ — ȕȈ ȒȖȏȓȈȝ; ȥȒȍ — ȖȌȐȕ; ȒȘȐȠȕȈ-șȈȘȈȐȝ — ȕȈ ȟȍȘȕȣȝ Ȗȓȍȕȧȝ; ȝȈȔșȈȐȝ — ȕȈ ȓȍȉȍȌȧȝ; Ȉȕȑȍ — ȌȘțȋȐȍ; ȟȈ — Ȑ; șțȒȈȘȈȐȝ — ȕȈ ȒȈȉȈȕȈȝ; Ȉȕȑȍ — ȌȘțȋȐȍ; ȌȎȈȓȈ-șȚȝȈȓȈ-ȒȝȈȋȈȐȝ — ȕȈ ȖȉȐȚȈȦȡȐȝ Ȋ ȊȖȌȍ, ȕȈ șțȠȍ Ȑ Ȋ ȕȍȉȍ; șȈȚȚȊȈȐȝ — șțȡȍșȚȊȈȝ; ȊȐȒȘȐȚȈ — ȊȐȌȖȐȏȔȍȕȍȕȣ; ȊȐȋȘȈȝȈȐȝ — Țȍȝ, ȟȤȐ ȚȍȓȈ; șȍȕȈȑȖȝ — ȈȘȔȐȑ; țȉȝȈȑȖȝ — ȖȉȍȐȝ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȊȐȊȐȠțȝ — șȖȠȓȐșȤ; Țȍ — ȖȕȐ; ȈȋȘȈȚȈȝ ȈȋȘȈȚȈȝ — Ȋ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖȑ ȉȓȐȏȖșȚȐ. Ƕ ȞȈȘȤ, ȉȣȓȐ ȊȖȐȕȣ, ȖșȍȌȓȈȊȠȐȍ ȋȘȐȜȖȊ, ȖȘȓȖȊ, ȞȈȗȍȓȤ, ȧșȚȘȍȉȖȊ Ȑ ȉȝȈș. ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ ȊȖșșȍȌȈȓȐ ȕȈ ȘȣȉȈȝ ȚȐȔȐȕȋȐȓȈȝ, șȗȖșȖȉȕȣȝ ȗȘȖȋȓȖȚȐȚȤ ȉȖȓȤȠȖȋȖ ȒȐȚȈ, ȕȈ ȠȈȘȈȉȝȈȝ, ȉțȑȊȖȓȈȝ, ȕȖșȖȘȖȋȈȝ, ȌȖȔȈȠȕȐȝ Ȑ ȌȐȒȐȝ ȒȖȘȖȊȈȝ, ȕȈ ȉȣȒȈȝ Ȑ ȈȘțȕȈȝ. ǬȘțȋȐȍ șȘȈȎȈȓȐșȤ, ȖșȍȌȓȈȊ ȠȈȒȈȓȖȊ, ȉȖȓȤȠȐȝ ȒȘȣș, ȧȡȍȘȖȊ, ȒȘȖȓȐȒȖȊ, ȒȖȏȓȖȊ, ȟȍȘȕȣȝ Ȗȓȍȕȍȑ, ȓȍȉȍȌȍȑ Ȑ ȊȍȗȘȍȑ. ǺȈȒ, ȊȍȘȝȖȔ ȕȈ ȎȐȊȖȚȕȣȝ, ȖȉȐȚȈȦȡȐȝ Ȋ ȊȖȌȍ, ȕȈ șțȠȍ Ȑ Ȋ ȕȍȉȍ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȑ Țȍȝ, ȟȚȖ ȖȉȓȈȌȈȦȚ țȘȖȌȓȐȊȣȔȐ ȚȍȓȈȔȐ, Ȗȉȍ ȈȘȔȐȐ ȗȖȠȓȐ ȖȌȕȈ ȕȈ ȌȘțȋțȦ, Ȑ ȔȍȎȌț ȕȐȔȐ ȏȈȊȧȏȈȓȈșȤ ȉȐȚȊȈ. ǺǭDzǹǺȃ 13 - 15 ȟȐȚȘȈ-ȌȝȊȈȌȎȈ-ȗȈȚȈȐ ȘȈȌȎȈȕȕ ȈȚȈȗȈȚȘȈȐȝ șȐȚȈȔȈȓȈȐȝ ȔȈȝȈ-ȌȝȈȕȈȐȘ ȊȈȌȎȘȈ-ȌȈȕȌȈȐȘ ȊȑȈȌȎȈȕȈȐȘ ȉȈȘȝȈ-ȟȈȔȈȘȈȐȝ ȊȈȚȖȌȌȝțȚȖȚȚȈȘȖȠȕȐȠȈȐȘ ȈȘȟȐȘȉȝȐȘ ȊȈȘȔȈ-ȉȝțȠȈȕȈȐȝ șȗȝțȘȈȌȉȝȐȘ ȊȐȠȈȌȈȐȝ ȠȈșȚȘȈȐȝ șțȚȈȘȈȔ șțȘȑȈ-ȘȈȠȔȐȉȝȐȝ ȌȍȊȈ-ȌȈȕȈȊȈ-ȊȐȘȈȕȈȔ ȌȝȊȈȌȎȐȕȑȈț ȗȈȕȌț-ȕȈȕȌȈȕȈ ȘȍȌȎȈȚțȘ ȊȐȘȈ-ȔȈȓȈȉȝȐȘ ȑȈȌȈșȈȔ ȐȊȈ șȈȋȈȘȈț 206


207 ȟȐȚȘȈ-ȌȝȊȈȌȎȈ-ȗȈȚȈȐȝ — ș ȗȍșȚȘȖ ȘȈȏțȒȘȈȠȍȕȕȣȔȐ ȜȓȈȋȈȔȐ Ȑ ȉȈȓȌȈȝȐȕȈȔȐ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȈȚȈȗȈȚȘȈȐȝ — ș ȏȖȕȚȐȒȈȔȐ ȖȚ șȖȓȕȞȈ; șȐȚȈ-ȈȔȈȓȈȐȝ — ȉȍȓȣȔȐ Ȑ ȟȐșȚȣȔȐ; ȔȈȝȈ-ȌȝȈȕȈȐȝ — ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔȐ; ȊȈȌȎȘȈ-ȌȈȕȌȈȐȝ — ș ȘțȟȒȈȔȐ, ȐȕȒȘțșȚȐȘȖȊȈȕȕȣȔȐ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔȐ ȒȈȔȕȧȔȐ Ȑ ȎȍȔȟțȋȖȔ; ȊȑȈȌȎȈȕȈȐȝ — ș ȊȍȍȘȈȔȐ; ȉȈȘȝȈ- ȟȈȔȈȘȈȐȝ — ș ȊȍȍȘȈȔȐ Ȑȏ ȗȍȘȤȍȊ ȗȈȊȓȐȕȈ; ȊȈȚȈ-țȌȌȝțȚȈ — ș ȘȈȏȊȍȊȈȦȡȐȔȐșȧ ȕȈ ȊȍȚȘț; țȚȚȈȘȈ-țȠȕȐȠȈȐȝ — ȊȍȘȝȕȐȔȐ Ȑ ȕȐȎȕȐȔȐ ȖȌȍȎȌȈȔȐ; ȈȘȟȐȘȉȝȐȝ — șȐȧȕȐȍȔ; ȊȈȘȔȈ-ȉȝțȠȈȕȈȐȝ — ș ȡȐȚȈȔȐ Ȑ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ țȒȘȈȠȍȕȐȧȔȐ; șȗȝțȘȈȌȉȝȐȝ — ȉȓȐșȚȈȦȡȐȔȐ; ȊȐȠȈȌȈȐȝ — ș ȖșȚȘȣȔ; ȠȈșȚȘȈȐȝ — ȖȘțȎȐȍȔ; șțȚȈȘȈȔ — ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ; șțȘȑȈ-ȘȈȠȔȐȉȝȐȝ — ș șȐȧȕȐȍȔ șȖȓȕȍȟȕȣȝ ȓțȟȍȑ; ȌȍȊȈȌȈȕȈȊȈ-ȊȐȘȈȕȈȔ — ȋȍȘȖȍȊ, ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȌȝȊȈȌȎȐȕȑȈț — (ȌȊȈ ȊȖȑșȒȈ) ȕȍșțȡȐȍ ȜȓȈȋȐ; ȗȈȕȌț-ȕȈȕȌȈȕȈ — Ȗ ȗȖȚȖȔȖȒ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȈȕȌț; ȘȍȌȎȈȚțȝ — ȊȣȋȓȧȌȍȓȐ; ȊȐȘȈ-ȔȈȓȈȉȝȐȝ — ș ȠȍȘȍȕȋȈȔȐ ȊȖȐȕȖȊ; ȑȈȌȈșȈȔ — ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȊȖȌ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; șȈȋȈȘȈț — Ȋ ȖȒȍȈȕȍ. Ƕ ȞȈȘȤ, Ȗ ȗȖȚȖȔȖȒ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȈȕȌț! Ǫ ȖȉȍȐȝ ȈȘȔȐȧȝ — ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȌȍȔȖȕȖȊ — ȉȣȓȖ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȉȈȓȌȈȝȐȕȖȊ, ȘȈȏȕȖȞȊȍȚȕȣȝ ȜȓȈȋȖȊ Ȑ ȏȖȕȚȖȊ ș ȘțȟȒȈȔȐ, țȒȘȈȠȍȕȕȣȔȐ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔȐ ȒȈȔȕȧȔȐ Ȑ ȎȍȔȟțȋȖȔ. ȅȚȖ ȏȘȍȓȐȡȍ ȌȖȗȖȓȕȧȓȐ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȊȍȍȘȈ Ȑ ȖȗȈȝȈȓȈ Ȑȏ ȗȈȊȓȐȕȤȐȝ ȗȍȘȤȍȊ. ǶȌȍȎȌȣ ȊȖȐȕȖȊ ȘȈȏȊȍȊȈȓȐșȤ ȕȈ ȊȍȚȘț, Ȉ șȈȔȐ ȊȖȐȕȣ ȉȣȓȐ ȗȘȍȒȘȈșȕȣ. ǰȝ ȡȐȚȣ, țȒȘȈȠȍȕȐȧ Ȑ ȖȉȕȈȎȍȕȕȣȍ ȖșȚȘȣȍ ȔȍȟȐ ȉȓȐșȚȈȓȐ Ȋ ȓțȟȈȝ ȧȘȒȖȋȖ șȖȓȕȞȈ. ǷȖȥȚȖȔț Ȗȉȍ ȈȘȔȐȐ ȉȣȓȐ ȗȖȝȖȎȐ ȕȈ ȌȊȈ ȖȒȍȈȕȈ, ȒȐȠȈȡȐȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔȐ ȊȖȌ. ǺǭDzǹǺȃ 16 - 18 ȊȈȐȘȖȟȈȕȖ ȉȈȓȐȝ șȈȕȒȝȑȍ șȖ 'șțȘȈȕȈȔ ȟȈȔț-ȗȈȚȐȝ ȑȈȕȈȔ ȊȈȐȝȈȑȈșȈȔ ȕȈȔȈ ȒȈȔȈ-ȋȈȔ ȔȈȑȈ-ȕȐȘȔȐȚȈȔ șȈȘȊȈ-șȈȕȋȘȈȔȐȒȖȗȍȚȈȔ șȈȘȊȈȠȟȈȘȑȈȔȈȑȈȔ ȗȘȈȉȝȖ ȈȗȘȈȚȈȘȒȑȈȔ ȈȕȐȘȌȍȠȑȈȔ ȌȘȐȠȑȈȔȈȕȈȔ ȈȌȈȘȠȈȕȈȔ ȈșȚȝȐȚȈș ȚȈȌ ȊȐȔȈȕȈȋȘȑȈȔ șȈȘȊȈȕȐȒȈȌȝȐȗȈȐȘ ȊȘȐȚȈȝ ȉȈȓȈ-ȊȑȈȌȎȈȕȈ-ȟȝȈȚȘȈȋȘȑȈȐ ȘȍȌȎȍ ȟȈȕȌȘȈ ȐȊȖȌȈȑȍ ȊȈȐȘȖȟȈȕȈȝ — șȣȕ ǪȐȘȖȟȈȕȣ; ȉȈȓȐȝ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ; șȈȕȒȝȑȍ — Ȋ șȘȈȎȍȕȐȐ; șȈȝ — Ȗȕ; ȈșțȘȈȕȈȔ — ȌȍȔȖȕȖȊ; ȟȈȔț-ȗȈȚȐȝ — ȋȓȈȊȕȖȒȖȔȈȕȌțȦȡȐȑ; ȑȈȕȈȔ — ȕȈ ȊȖȏȌțȠȕȣȑ ȒȖȘȈȉȓȤ; ȊȈȐȝȈȑȈșȈȔ — ǪȈȑȝȈȧșȈ; ȕȈȔȈ — ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȑ; ȒȈȔȈ-ȋȈȔ — ȌȊȐȎțȡȐȑșȧ ȗȖ ȎȍȓȈȕȐȦ (ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȐȔ țȗȘȈȊȓȧȍȚ); ȔȈȑȈ-ȕȐȘȔȐȚȈȔ — șȌȍȓȈȕȕȣȑ ȌȍȔȖȕȖȔ ǴȈȑȍȑ; șȈȘȊȈ — ȊșȍȔ; șȈȕȋȘȈȔȐȒȈ-țȗȍȚȈȔ — șȕȈȉȎȍȕȕȣȑ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȔ ȖȘțȎȐȍȔ Ȍȓȧ ȉȐȚȊȣ ș șȈȔȣȔ ȘȈȏȕȣȔ ȊȘȈȋȖȔ; șȈȘȊȈ- ȈȠȟȈȘȑȈ-ȔȈȑȈȔ — țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȑ ȊȖ Ȋșȍȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ; ȗȘȈȉȝȖ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȈȗȘȈȚȈȘȒȑȈȔ — ȕȍȔȣșȓȐȔȣȑ; ȈȕȐȘȌȍȠȑȈȔ — ȕȍȖȗȐșțȍȔȣȑ; ȌȘȐȠȑȈȔȈȕȈȔ — ȊȐȌȐȔȣȑ; ȈȌȈȘȠȈȕȈȔ — ȐȕȖȋȌȈ ȕȍȊȐȌȐȔȣȑ; ȈșȚȝȐȚȈȝ — șȍȊ; ȚȈȚ — ȕȈ ȚȖȚ; ȊȐȔȈȕȈ-ȈȋȘȑȈȔ — ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȣȑ ȒȖȘȈȉȓȤ; șȈȘȊȈ — ȊșȍȔȐ; ȈȕȐȒȈ-ȈȌȝȐȗȈȐȝ — ȊȖȍȕȈȟȈȓȤȕȐȒȈȔȐ Ȑ ȊȖȐȕȈȔȐ; ȊȘȐȚȈȝ 207


208 — șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȣȑ; ȉȈȓȈ-ȊȑȈȌȎȈȕȈ-ȟȝȈȚȘȈ-ȈȋȘȑȈȐȝ — ș ȗȘȍȒȘȈșȕȖ țȒȘȈȠȍȕȕȣȔȐ ȏȖȕȚȐȒȈȔȐ Ȑ ȓțȟȠȐȔȐ ȟȈȔȈȘȈȔȐ; ȘȍȌȎȍ — șȐȧȓ; ȟȈȕȌȘȈȝ — ȓțȕȈ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; țȌȈȑȍ — ȕȈ ȊȖșȝȖȌȍ ȊȍȟȍȘȖȔ. Ǫ ȥȚȖȔ ȉȖȦ șȈȔȣȑ ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȣȑ Ȑȏ ȋȍȘȖȍȊ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ, șȣȕ ǪȐȘȖȟȈȕȣ, — ȊȖșșȍȌȈȓ ȕȈ ȟțȌȍșȕȖȔ ȊȖȏȌțȠȕȖȔ ȒȖȘȈȉȓȍ ǪȈȑȝȈȧșȈ. ȅȚȖȚ ȉȖȋȈȚȖ țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ ȓȍȚțȟȐȑ ȒȖȘȈȉȓȤ, Ȗ ȞȈȘȤ, ȉȣȓ șȖȏȌȈȕ ȌȍȔȖȕȖȔ ǴȈȑȍȑ Ȑ șȕȈȉȎȍȕ ȊșȍȔȐ ȊȐȌȈȔȐ ȖȘțȎȐȧ Ȍȓȧ ȓȦȉȖȑ ȉȐȚȊȣ. DzȖȘȈȉȓȤ ȥȚȖȚ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȕȐ ȖȗȐșȈȚȤ, ȕȐ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȤ. ǷȖȘȖȑ Ȗȕ ȉȣȓ ȊȐȌȐȔ, Ȉ ȗȖȘȖȑ șȒȘȣȊȈȓșȧ ȖȚ ȊȏȖȘȈ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȖșșȍȌȈȓ Ȋ ȕȍȔ ȗȖȌ ȏȈȡȐȚȕȣȔ ȏȖȕȚȖȔ Ȋ ȖȒȘțȎȍȕȐȐ ȊȖȍȕȈȟȈȓȤȕȐȒȖȊ Ȑ ȗȖȓȒȖȊȖȌȞȍȊ Ȑ ȒȖȚȖȘȖȋȖ șȓțȋȐ ȖȉȔȈȝȐȊȈȓȐ ȓțȟȠȐȔȐ ȟȈȔȈȘȈȔȐ, ȉȣȓ ȗȖȌȖȉȍȕ ȊȍȟȍȘȕȍȑ ȓțȕȍ, ȖȏȈȘȧȦȡȍȑ șȊȖȐȔ șȐȧȕȐȍȔ Ȋșȍ ȊȖȒȘțȋ. ǺǭDzǹǺȃ 19 - 24 ȚȈșȑȈșȈȕ șȈȘȊȈȚȖ ȑȈȕȈȐȘ ȑțȚȝȈȕȈȔ ȗȈȚȈȑȖ 'șțȘȈȝ ȕȈȔțȟȐȝ ȠȈȔȉȈȘȖ ȉȈȕȖ ȊȐȗȘȈȟȐȚȚȐȘ ȈȑȖȔțȒȝȈȝ ȌȊȐȔțȘȌȝȈ ȒȈȓȈȕȈȉȝȖ 'ȚȝȈ ȗȘȈȝȍȚȐȘ ȝȍȚȐȘ ȐȓȊȈȓȈȝ ȠȈȒțȕȐȘ ȉȝțȚȈșȈȕȚȈȗȖ ȊȈȌȎȘȈȌȈȔȠȚȘȖ ȊȐȘȖȟȈȕȈȝ ȝȈȑȈȋȘȐȊȈȝ ȠȈȕȒțȠȐȘȈȝ ȒȈȗȐȓȖ ȔȍȋȝȈȌțȕȌțȉȝȐȝ ȚȈȘȈȒȈȠ ȟȈȒȘȈȌȘȐȒ ȠțȔȉȝȖ ȕȐȠțȔȉȝȖ ȌȎȈȔȉȝȈ țȚȒȈȓȈȝ ȈȘȐȠȚȖ 'ȘȐȠȚȈȕȍȔȐȠ ȟȈ ȔȈȑȈȠ ȟȈ ȚȘȐȗțȘȈȌȝȐȗȈȝ Ȉȕȑȍ ȗȈțȓȖȔȈ-ȒȈȓȍȑȈ ȕȐȊȈȚȈȒȈȊȈȟȈȌȈȑȈȝ ȈȓȈȉȌȝȈ-ȉȝȈȋȈȝ șȖȔȈșȑȈ ȒȍȊȈȓȈȔ ȒȓȍȠȈ-ȉȝȈȋȐȕȈȝ șȈȘȊȈ ȥȚȍ ȘȈȕȈ-ȔțȒȝȍ ȉȈȝțȠȖ ȕȐȘȌȎȐȚȈȔȈȘȈȝ șȐȔȝȈ-ȕȈȌȈȕ ȊȐȔțȕȟȈȕȚȈȝ ȠȈȕȒȝȈȕ ȌȈȌȝȔțȘ ȔȈȝȈ-ȘȈȊȈȕ ȌȘȐȠȚȊȈ șȈȗȈȚȕȈȕ țȚșȐȒȚȈȕ ȉȈȓȈȉȝȐȚ ȒțȗȐȚȖ ȉȝȘȐȠȈȔ ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ (ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǩȈȓȐ); ȈșȈȕ — ȉȣȓȐ; șȈȘȊȈȚȈȝ — ȒȘțȋȖȔ ȗȖȊșȦȌț; ȑȈȕȈȐȝ — ȕȈ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȒȖȓȍșȕȐȞȈȝ; ȑțȚȝȈȕȈȔ — ȊȖȐȕȖȊ; ȗȈȚȈȑȈȝ — ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȐ; ȈșțȘȈȝ — ȌȍȔȖȕȣ; ȕȈȔțȟȐȝ — ǵȈȔțȟȐ; ȠȈȔȉȈȘȈȝ — ȀȈȔȉȈȘȈ; ȉȈȕȈȝ — ǩȈȕȈ; ȊȐȗȘȈȟȐȚȚȐȝ — ǪȐȗȘȈȟȐȚȚȐ; ȈȑȖȔțȒȝȈȝ — ǨȑȖȔțȒȝȈ; ȌȊȐȔțȘȌȝȈ — ǬȊȐȔțȘȌȝȈ; ȒȈȓȈȕȈȉȝȈȝ — DzȈȓȈȕȈȉȝȈ; ȈȚȝȈ — Ȉ ȚȈȒȎȍ; ȗȘȈȝȍȚȐȝ — ǷȘȈȝȍȚȐ; ȝȍȚȐȝ — ǽȍȚȐ; 208


209 ȐȓȊȈȓȈȝ — ǰȓȊȈȓȈ; ȠȈȒțȕȐȝ — ȀȈȒțȕȐ; ȉȝțȚȈșȈȕȚȈȗȈȝ — ǩȝțȚȈșȈȕȚȈȗȈ; ȊȈȌȎȘȈȌȈȔȠȚȘȈȝ — ǪȈȌȎȘȈȌȈȔȠȚȘȈ; ȊȐȘȖȟȈȕȈȝ — ǪȐȘȖȟȈȕȈ; ȝȈȑȈȋȘȐȊȈȝ — ǽȈȧȋȘȐȊȈ; ȠȈȕȒțȠȐȘȈȝ — ȀȈȕȒțȠȐȘȈ; ȒȈȗȐȓȈȝ — DzȈȗȐȓȈ; ȔȍȋȝȈ-ȌțȕȌțȉȝȐȝ — ǴȍȋȝȈȌțȕȌțȉȝȐ; ȚȈȘȈȒȈȝ — ǺȈȘȈȒȈ; ȟȈȒȘȈȌȘȐȒ — ȟȈȒȘȈȌȘȐȒ; ȠțȔȉȝȈȝ — ȀțȔȉȝȈ; ȕȐȠțȔȉȝȈȝ — ǵȐȠțȔȉȝȈ; ȌȎȈȔȉȝȈȝ — ǬȎȈȔȉȝȈ; țȚȒȈȓȈȝ — ǻȚȒȈȓȈ; ȈȘȐȠȚȈȝ — ǨȘȐȠȚȈ; ȈȘȐȠȚȈȕȍȔȐȝ — ǨȘȐȠȚȈȕȍȔȐ; ȟȈ — Ȑ; ȔȈȑȈȝ ȟȈ — Ȑ ǴȈȑȧ; ȚȘȐȗțȘȈȌȝȐȗȈȝ — ǺȘȐȗțȘȈȌȝȐȗȈ; Ȉȕȑȍ — ȌȘțȋȐȍ; ȗȈțȓȖȔȈ-ȒȈȓȍȑȈȝ — șȣȕȖȊȤȧ ǷțȓȖȔȣ Ȑ DzȈȓȍȐ; ȕȐȊȈȚȈȒȈȊȈȟȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ǵȐȊȈȚȈȒȈȊȈȟȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȌȍȔȖȕȣ; ȈȓȈȉȌȝȈ-ȉȝȈȋȈȝ — ȓȐȠȍȕȕȣȍ ȌȖȓȐ; șȖȔȈșȑȈ — ȕȍȒȚȈȘȈ; ȒȍȊȈȓȈȔ — ȚȖȓȤȒȖ; ȒȓȍȠȈ-ȉȝȈȋȐȕȈȝ — ȘȈȏȌȍȓȐȊȠȐȍ ȚȘțȌ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȥȚȍ — ȥȚȐ; ȘȈȕȈ-ȔțȒȝȍ — ȗȍȘȍȌ ȓȐȞȖȔ ȉȐȚȊȣ; ȉȈȝțȠȈȝ — ș ȖȋȘȖȔȕȖȑ șȐȓȖȑ; ȕȐȘȌȎȐȚȈ-ȈȔȈȘȈȝ — ȚȘțȌȕȖȖȌȖȓȐȔȣȍ Ȍȓȧ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; șȐȔȝȈ-ȕȈȌȈȕ — ȓȤȊȐȕȣȑ ȘȣȒ; ȊȐȔțȕȟȈȕȚȈȝ — ȐȏȌȈȦȡȐȍ; ȠȈȕȒȝȈȕ — Ȋ ȘȈȒȖȊȐȕȣ; ȌȈȌȝȔțȝ — ȏȈȚȘțȉȐȓȐ; ȔȈȝȈ-ȘȈȊȈȕ — (ȐȏȌȈȊ) ȖȋȓțȠȐȚȍȓȤȕȣȑ ȘȍȊ; ȌȘȐȠȚȊȈ — țȊȐȌȍȊ; șȈȗȈȚȕȈȕ — ȊȘȈȋȖȊ; țȚșȐȒȚȈȕ — ȧȘȖșȚȕȣȝ; ȉȈȓȈȉȝȐȚ — șȖȒȘțȠȈȦȡȐȑ șȐȓț ȊȘȈȋȈ (ǫȖșȗȖȌȤ ǰȕȌȘȈ); ȒțȗȐȚȈȝ — ȘȈȏȋȕȍȊȈȕȕȣȑ; ȉȝȘȐȠȈȔ — ȖȟȍȕȤ. ǶȒȘțȎȈȊȠȐȍ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǩȈȓȐ ȗȖȓȒȖȊȖȌȞȣ Ȑ ȊȖȍȕȈȟȈȓȤȕȐȒȐ ȊȖșșȍȌȈȓȐ Ȋ șȊȖȐȝ ȒȖȓȍșȕȐȞȈȝ. ǹȘȍȌȐ ȕȐȝ ȉȣȓȐ ȌȍȔȖȕȣ ǵȈȔțȟȐ, ȀȈȔȉȈȘȈ, ǩȈȕȈ, ǪȐȗȘȈȟȐȚȚȐ, ǨȑȖȔțȒȝȈ, ǬȊȐȔțȘȌȝȈ, DzȈȓȈȕȈȉȝȈ, ǷȘȈȝȍȚȐ, ǽȍȚȐ, ǰȓȊȈȓȈ, ȀȈȒțȕȐ, ǩȝțȚȈșȈȕȚȈȗȈ, ǪȈȌȎȘȈȌȈȔȠȚȘȈ, ǪȐȘȖȟȈȕȈ, ǽȈȧȋȘȐȊȈ, ȀȈȕȒțȠȐȘȈ, DzȈȗȐȓȈ, ǴȍȋȝȈȌțȕȌțȉȝȐ, ǺȈȘȈȒȈ, ȟȈȒȘȈȌȘȐȒ, ȀțȔȉȝȈ, ǵȐȠțȔȉȝȈ, ǬȎȈȔȉȝȈ, ǻȚȒȈȓȈ, ǨȘȐȠȚȈ, ǨȘȐȠȚȈȕȍȔȐ, ǺȘȐȗțȘȈȌȝȐȗȈ, ǴȈȑȧ, șȣȕȖȊȤȧ ǷțȓȖȔȣ, DzȈȓȍȐ Ȑ ǵȐȊȈȚȈȒȈȊȈȟȈ. Ǫșȍ ȥȚȐ ȌȍȔȖȕȣ ȉȣȓȐ ȓȐȠȍȕȣ șȊȖȍȑ ȌȖȓȐ ȕȍȒȚȈȘȈ, ȝȖȚȧ ȚȧȎȍȓȖ ȚȘțȌȐȓȐșȤ, ȗȈȝȚȈȧ ȖȒȍȈȕ. ǺȍȗȍȘȤ ȖȕȐ șȘȈȎȈȓȐșȤ ș ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ Ȑ, ȟȚȖȉȣ ȊȖȖȌțȠȍȊȐȚȤ șȊȖȐȝ ȊȖȐȕȖȊ, ȐȏȌȈȊȈȓȐ ȒȘȐȒȐ, ȗȖȌȖȉȕȣȍ ȓȤȊȐȕȖȔț ȘȣȒț, Ȑ ȋȘȖȔȒȖ ȚȘțȉȐȓȐ Ȋ ȘȈȒȖȊȐȕȣ. ǫȖșȗȖȌȤ ǰȕȌȘȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȐȔȍȕțȦȚ ǩȈȓȈȉȝȐȚȖȔ, țȊȐȌȍȊ, Ȋ ȒȈȒȖȔ ȕȈșȚȘȖȍȕȐȐ ȗȘȍȉȣȊȈȦȚ ȍȋȖ ȗȘȖȚȐȊȕȐȒȐ, ȗȘȐȠȍȓ Ȋ șȚȘȈȠȕȣȑ ȋȕȍȊ. ǺǭDzǹǺ 25 ȈȐȘȈȊȈȚȈȔ ȌȐȒ-ȒȈȘȐȕȈȔ ȈȘțȌȝȈȝ ȠțȠțȉȝȍ șȊȈ-ȘȈȚ ȑȈȚȝȈ șȘȈȊȈȚ-ȗȘȈșȘȈȊȈȕȈȔ țȌȈȑȈȌȘȐȔ ȈȝȈȘ-ȗȈȚȐȝ ȈȐȘȈȊȈȚȈȔ — ȕȈ ǨȑȘȈȊȈȚț; ȌȐȒ-ȒȈȘȐȕȈȔ — ȖȋȘȖȔȕȖȋȖ șȓȖȕȈ, Ȍȓȧ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȍȚ ȗȘȍȋȘȈȌ; ȈȘțȌȝȈȝ — șȍȊȠȐȑ; ȠțȠțȉȝȍ — ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȏȈșȐȧȓ; șȊȈ-ȘȈȚ — ǰȕȌȘȈ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; șȘȈȊȈȚ — șȚȘțȧȡțȦ; ȗȘȈșȘȈȊȈȕȈȔ — ȗȖȚȖȒȐ ȊȐȕȈ; țȌȈȑȈ-ȈȌȘȐȔ — ȕȈ ǻȌȈȧȋȐȘȐ; ȈȝȈȝ-ȗȈȚȐȝ — șȖȓȕȞȍ. ǹȐȌȧ ȕȈ ǨȑȘȈȊȈȚȍ — șȓȖȕȍ, șȗȖșȖȉȕȖȔ ȗȍȘȍȔȍȡȈȚȤșȧ Ȋ ȓȦȉȖȔ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ Ȑ ȝȘȈȕȐȚȤ ȏȈȗȈșȣ ȊȖȌȣ Ȑ ȊȐȕȈ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓȐȊȈȚȤ ȐȔȐ șȊȖȍȋȖ ȕȈȍȏȌȕȐȒȈ, — ǫȖșȗȖȌȤ ǰȕȌȘȈ ȕȈȗȖȔȐȕȈȓ șȖȓȕȞȍ, ȊȖșȝȖȌȧȡȍȍ Ȑȏ-ȏȈ ȋȖȘȣ ǻȌȈȧȋȐȘȐ ș ȍȍ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȔȐ ȖȏȍȘȈȔȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǵȈ ȊȍȘȠȐȕȍ ȋȖȘȣ ǻȌȈȧȋȐȘȐ ȍșȚȤ ȉȖȓȤȠȐȍ ȖȏȍȘȈ, Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȐȏȊȍȘȋȈȍȚșȧ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȊȖȌȖȗȈȌȖȊ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȑ ȋȖȘȍ, șȓȖȕ ǰȕȌȘȣ, ǨȑȘȈȊȈȚȈ, ȊșȍȋȌȈ ȐȔȍȍȚ ȗȘȐ șȍȉȍ ȏȈȗȈșȣ ȊȖȌȣ Ȑ ȊȐȕȈ Ȑ ȐȏȓȐȊȈȍȚ Ȑȝ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ǰȕȌȘț. ǺȈȒȐȔ 209


210 ȖȉȘȈȏȖȔ, ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘȈ, ȊȖșșȍȌȈȦȡȐȑ ȕȈ șȗȐȕȍ ǨȑȘȈȊȈȚȣ, ȊȣȋȓȧȌȐȚ șȓȖȊȕȖ ȧȘȒȖȍ șȖȓȕȞȍ, ȗȖȌȕȐȔȈȦȡȍȍșȧ ȕȈȌ ȋȖȘȖȑ ǻȌȈȧȋȐȘȐ. ǺǭDzǹǺ 26 ȚȈșȑȈșȈȕ șȈȘȊȈȚȖ ȌȍȊȈ ȕȈȕȈ-ȊȈȝȈ-ȌȝȊȈȌȎȈȑțȌȝȈȝ ȓȖȒȈȗȈȓȈȝ șȈȝȈ-ȋȈȕȈȐȘ ȊȈȑȊ-ȈȋȕȐ-ȊȈȘțȕȈȌȈȑȈȝ ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ; ȈșȈȕ — ȉȣȓȐ; șȈȘȊȈȚȈȝ — ȗȖȊșȦȌț ȒȘțȋȖȔ; ȌȍȊȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȕȈȕȈȊȈȝȈ — ȕȈ ȘȈȏȕȣȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ; ȌȝȊȈȌȎȈ-ȈȑțȌȝȈȝ — ȌȍȘȎȈȡȐȍ ȖȘțȎȐȍ Ȑ ȏȕȈȔȍȕȈ; ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȝ — ȊȓȈȌȣȒȐ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȐșȚȍȔ; șȈȝȈ — ȊȔȍșȚȍ; ȋȈȕȈȐȝ — șȖ șȊȖȐȔȐ șȚȖȘȖȕȕȐȒȈȔȐ; ȊȈȑț — ȗȖȓțȉȖȋ ȊȖȏȌțȝȈ; ȈȋȕȐ — ȗȖȓțȉȖȋ Ȗȋȕȧ; ȊȈȘțȕȈ — ȗȖȓțȉȖȋ ȊȖȌȣ; ȈȌȈȑȈȝ — Ȑ ȌȘțȋȐȍ (ȖȒȘțȎȈȊȠȐȍ ǰȕȌȘț). ǫȖșȗȖȌȈ ǰȕȌȘț, ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș, ȖȒȘțȎȈȓȐ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȖșșȍȌȈȓȐ ȕȈ ȒȖȓȍșȕȐȞȈȝ, țȒȘȈȠȍȕȕȣȝ ȜȓȈȋȈȔȐ Ȑ ȥȒȐȗȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȔ ȖȘțȎȐȍȔ. ǹȘȍȌȐ ȕȐȝ ȉȣȓȐ ǪȈȦ, ǨȋȕȐ, ǪȈȘțȕȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȐ ȗȓȈȕȍȚ șȖ șȊȖȐȔȐ șȊȐȚȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 27 Țȍ 'ȕȑȖȕȑȈȔ ȈȉȝȐșȈȔșȘȐȚȑȈ ȒȠȐȗȈȕȚȖ ȔȈȘȔȈȉȝȐȘ ȔȐȚȝȈȝ ȈȝȊȈȑȈȕȚȖ ȊȐȠȈȕȚȖ 'ȋȘȍ ȑțȑțȌȝțȘ ȌȊȈȕȌȊȈ-ȑȖȌȝȐȕȈȝ Țȍ — ȖȕȐ (ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ); ȈȕȑȖȕȑȈȔ — ȖȌȐȕ ȌȘțȋȖȋȖ; ȈȉȝȐșȈȔșȘȐȚȑȈ — ȖȒȓȐȒȈȦȡȐȍ; ȒȠȐȗȈȕȚȈȝ — ȗȘȖȒȓȐȕȈȦȡȐȍ; ȔȈȘȔȈȉȝȐȝ ȔȐȚȝȈȝ — ȉȖȓȤȕȖ ȏȈȌȍȊȈȧ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ; ȈȝȊȈȑȈȕȚȈȝ — ȖȒȓȐȒȈȦȡȐȍ; ȊȐȠȈȕȚȈȝ — șȝȖȌȧȡȐȍșȧ; ȈȋȘȍ — ȊȗȍȘȍȌȐ; ȑțȑțȌȝțȝ — șȘȈȎȈȓȐșȤ; ȌȊȈȕȌȊȈ-ȑȖȌȝȐȕȈȝ — ȘȈȏȉȐȊȈȊȠȐȍșȧ ȗȖ ȗȈȘȈȔ ȊȖȐȕȣ. ǷȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȊȣȝȖȌȐȓȐ ȊȗȍȘȍȌ Ȑ ȉȘȖșȈȓȐ ȌȘțȋ ȌȘțȋț ȌȍȘȏȒȐȍ șȓȖȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȘȈȕȐȓȐ șȈȔȖȍ șȍȘȌȞȍ. ǷȖȚȖȔ ȖȕȐ ȕȈȗȈȓȐ ȌȘțȋ ȕȈ ȌȘțȋȈ Ȑ șȚȈȓȐ șȘȈȎȈȚȤșȧ ȖȌȐȕ ȕȈ ȖȌȐȕ. ǺǭDzǹǺ 28 ȑțȑȖȌȝȈ ȉȈȓȐȘ ȐȕȌȘȍȕȈ ȚȈȘȈȒȍȕȈ ȋțȝȖ 'șȑȈȚȈ ȊȈȘțȕȖ ȝȍȚȐȕȈȑțȌȝȑȈȕ ȔȐȚȘȖ ȘȈȌȎȈȕ ȗȘȈȝȍȚȐȕȈ ȑțȑȖȌȝȈ — șȚȈȓ ȉȐȚȤșȧ; ȉȈȓȐȝ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ; ȐȕȌȘȍȕȈ — ș ȞȈȘȍȔ ǰȕȌȘȖȑ; ȚȈȘȈȒȍȕȈ — ș ǺȈȘȈȒȖȑ; ȋțȝȈȝ — DzȈȘȚȚȐȒȍȧ; ȈșȑȈȚȈ — ȉȐȓșȧ; ȊȈȘțȕȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋ ǪȈȘțȕȈ; ȝȍȚȐȕȈ — ș ǽȍȚȐ; ȈȑțȌȝȑȈȚ — șȘȈȎȈȓșȧ; ȔȐȚȘȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋ ǴȐȚȘȈ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȗȘȈȝȍȚȐȕȈ — ș ǷȘȈȝȍȚȐ. Ƕ ȞȈȘȤ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ șȘȈȎȈȓșȧ ș ǰȕȌȘȖȑ, DzȈȘȚȚȐȒȍȧ — ș ǺȈȘȈȒȖȑ, ǪȈȘțȕȈ — ș ǽȍȚȐ, Ȉ ǴȐȚȘȈ — ș ǷȘȈȝȍȚȐ. 210


211 ǺǭDzǹǺ 29 ȑȈȔȈș Țț ȒȈȓȈȕȈȉȝȍȕȈ ȊȐȠȊȈȒȈȘȔȈ ȔȈȑȍȕȈ ȊȈȐ ȠȈȔȉȈȘȖ ȑțȑțȌȝȍ ȚȊȈȠȚȘȈ șȈȊȐȚȘȈ Țț ȊȐȘȖȟȈȕȈȝ ȑȈȔȈȝ — ȇȔȈȘȈȌȎȈ; Țț — Ȏȍ; ȒȈȓȈȕȈȉȝȍȕȈ — ș DzȈȓȈȕȈȉȝȖȑ; ȊȐȠȊȈȒȈȘȔȈ — ǪȐȠȊȈȒȈȘȔȈ; ȔȈȑȍȕȈ — ș ǴȈȑȍȑ; ȊȈȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȠȈȔȉȈȘȈȝ — ȀȈȔȉȈȘȈ; ȑțȑțȌȝȍ — ȉȐȓșȧ; ȚȊȈȠȚȘȈ — ș ǺȊȈȠȚȖȑ; șȈȊȐȚȘȈ — ș ȉȖȋȖȔ ǹȖȓȕȞȈ; Țț — Ȏȍ; ȊȐȘȖȟȈȕȈȝ — ǪȐȘȖȟȈȕȈ. ȇȔȈȘȈȌȎȈ șȘȈȎȈȓșȧ ș DzȈȓȈȕȈȉȝȖȑ, ǪȐȠȊȈȒȈȘȔȈ — ș ǴȈȑȍȑ ǬȈȕȈȊȖȑ, ǺȊȈȠȚȈ — ș ȀȈȔȉȈȘȖȑ, Ȉ ȉȖȋ ǹȖȓȕȞȈ — ș ǪȐȘȖȟȈȕȖȑ. ǺǭDzǹǺȃ 30 - 31 ȈȗȈȘȈȌȎȐȚȍȕȈ ȕȈȔțȟȐȘ ȈȠȊȐȕȈț ȊȘȐȠȈȗȈȘȊȈȕȈ șțȘȑȖ ȉȈȓȐ-șțȚȈȐȘ ȌȍȊȖ ȉȈȕȈ-ȌȎȑȍȠȚȝȈȐȝ ȠȈȚȍȕȈ ȟȈ ȘȈȝțȕȈ ȟȈ ȚȈȚȝȈ șȖȔȈȝ ȗțȓȖȔȕȈ ȑțȑțȌȝȍ 'ȕȐȓȈȝ ȕȐȠțȔȉȝȈ-ȠțȔȉȝȈȑȖȘ ȌȍȊȐ ȉȝȈȌȘȈȒȈȓȐ ȚȈȘȈșȊȐȕȐ ȈȗȈȘȈȌȎȐȚȍȕȈ — ș ȗȖȓțȉȖȋȖȔ ǨȗȈȘȈȌȎȐȚȖȔ; ȕȈȔțȟȐȝ — ȌȍȔȖȕ ǵȈȔțȟȐ; ȈȠȊȐȕȈț — ȉȘȈȚȤȧ ǨȠȊȐȕȣ; ȊȘȐȠȈȗȈȘȊȈȕȈ — ș ȌȍȔȖȕȖȔ ǪȘȐȠȈȗȈȘȊȈȕȖȑ; șțȘȑȈȝ — ȉȖȋ ǹȖȓȕȞȈ; ȉȈȓȐ-șțȚȈȐȝ — ș șȣȕȈȔȐ ǩȈȓȐ; ȌȍȊȈȝ — ȉȖȋ; ȉȈȕȈ-ȌȎȑȍȠȚȝȈȐȝ — ș ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȔȐ ǩȈȕȖȑ; ȠȈȚȍȕȈ — ș șȖȚȕȍȑ; ȟȈ — Ȑ; ȘȈȝțȕȈ — ș ǸȈȝț; ȟȈ — Ȑ; ȚȈȚȝȈ — Ȉ ȚȈȒȎȍ; șȖȔȈȝ — ȉȖȋ dzțȕȣ; ȗțȓȖȔȕȈ — ș ǷțȓȖȔȖȑ; ȑțȑțȌȝȍ — șȘȈȎȈȓșȧ; ȈȕȐȓȈȝ — ǨȕȐȓȈ, ȗȖȓțȉȖȋ Ȗȋȕȧ; ȕȐȠțȔȉȝȈ — ș ȌȍȔȖȕȖȔ ǵȐȠțȔȉȝȖȑ; ȠțȔȉȝȈȑȖȝ — Ȑ ȀțȔȉȝȖȑ; ȌȍȊȐ — ȉȖȋȐȕȧ DzȈȓȐ; ȉȝȈȌȘȈȒȈȓȐ — ǩȝȈȌȘȈ DzȈȓȐ; ȚȈȘȈșȊȐȕȐ — ȔȖȋțȟȈȧ. ǷȖȓțȉȖȋ ǨȗȈȘȈȌȎȐȚȈ ȉȐȓșȧ ș ǵȈȔțȟȐ, Ȉ ȌȊȈ ȉȘȈȚȈ ǨȠȊȐȕȐ-ȒțȔȈȘȣ — ș ǪȘȐȠȈȗȈȘȊȖȑ. ǩȖȋ ǹȖȓȕȞȈ șȘȈȎȈȓșȧ ș șȖȚȕȍȑ șȣȕȖȊȍȑ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǩȈȓȐ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǩȈȕȖȑ, Ȉ ȉȖȋ dzțȕȣ — ș ȌȍȔȖȕȖȔ ǸȈȝț. ǷȖȓțȉȖȋ, ȗȖȊȍȓȍȊȈȦȡȐȑ ȊȖȏȌțȝȖȔ, ȉȐȓșȧ ș ǷțȓȖȔȖȑ, Ȉ ȀțȔȉȝȈ Ȑ ǵȐȠțȔȉȝȈ șȘȈȎȈȓȐșȤ ș șȈȔȖȑ ǬțȘȋȈȌȍȊȐ — ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ, ȒȖȚȖȘțȦ ȐȔȍȕțȦȚ ǩȝȈȌȘȈ DzȈȓȐ. ǺǭDzǹǺȃ 32 - 34 ȊȘȐȠȈȒȈȗȐș Țț ȌȎȈȔȉȝȍȕȈ ȔȈȝȐȠȍȕȈ ȊȐȉȝȈȊȈșțȝ ȐȓȊȈȓȈȝ șȈȝȈ ȊȈȚȈȗȐȘ ȉȘȈȝȔȈ-ȗțȚȘȈȐȘ ȈȘȐȕȌȈȔȈ 211


212 ȒȈȔȈȌȍȊȍȕȈ ȌțȘȔȈȘȠȈ țȚȒȈȓȖ ȔȈȚȘȐȉȝȐȝ șȈȝȈ ȉȘȐȝȈșȗȈȚȐȠ ȟȖȠȈȕȈșȈ ȕȈȘȈȒȍȕȈ ȠȈȕȈȐȠȟȈȘȈȝ ȔȈȘțȚȖ ȕȐȊȈȚȈȒȈȊȈȟȈȐȝ ȒȈȓȍȑȈȐȘ ȊȈșȈȊȖ 'ȔȈȘȈȝ ȊȐȠȊȍȌȍȊȈș Țț ȗȈțȓȖȔȈȐ ȘțȌȘȈȝ ȒȘȖȌȝȈȊȈȠȈȐȝ șȈȝȈ ȊȘȐȠȈȒȈȗȐȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; Țț — Ȏȍ; ȌȎȈȔȉȝȍȕȈ — ș ǬȎȈȔȉȝȖȑ; ȔȈȝȐȠȍȕȈ — ș ǴȈȝȐȠȈșțȘȖȑ; ȊȐȉȝȈȊȈșțȝ — ȉȖȋ Ȗȋȕȧ; ȐȓȊȈȓȈȝ — ȌȍȔȖȕ ǰȓȊȈȓȈ; șȈȝȈ ȊȈȚȈȗȐȝ — șȖ șȊȖȐȔ ȉȘȈȚȖȔ ǪȐȚȈȗȐ; ȉȘȈȝȔȈ- ȗțȚȘȈȐȝ — șȣȕȣ ǩȘȈȝȔȣ, ȚȈȒȐȍ ȒȈȒ ǪȈșȐȠȚȝȈ; ȈȘȐȔ-ȌȈȔȈ — Ȗ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȤ ȊȘȈȋȖȊ; ȒȈȔȈȌȍȊȍȕȈ — ș DzȈȔȈȌȍȊȖȑ; ȌțȘȔȈȘȠȈȝ — ǬțȘȔȈȘȠȈ; țȚȒȈȓȈȝ — ȌȍȔȖȕ ǻȚȒȈȓȈ; ȔȈȚȘȐȉȝȐȝ șȈȝȈ — ș ȗȖȓțȉȖȋȐȕȧȔȐ, ȚȈȒȐȔȐ ȒȈȒ ǴȈȚȘȐȒȈ; ȉȘȐȝȈșȗȈȚȐȝ — ȗȖȓțȉȖȋ ǩȘȐȝȈșȗȈȚȐ; ȟȈ — Ȑ; țȠȈȕȈșȈ — ș ȀțȒȘȈȟȈȘȤȍȑ; ȕȈȘȈȒȍȕȈ — ș ȌȍȔȖȕȖȔ ǵȈȘȈȒȖȑ; ȠȈȕȈȐȠȟȈȘȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋ ȀȈȕȐ (ǹȈȚțȘȕ); ȔȈȘțȚȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ ȊȖȏȌțȝȈ; ȕȐȊȈȚȈȒȈȊȈȟȈȐȝ — ș ȌȍȔȖȕȖȔ ǵȐȊȈȚȈȒȈȊȈȟȍȑ; ȒȈȓȍȑȈȐȝ — ș DzȈȓȈȒȍȧȔȐ; ȊȈșȈȊȈȝ ȈȔȈȘȈȝ — ǪȈșț; ȊȐȠȊȍȌȍȊȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ ǪȐȠȊȈȌȍȊȣ; Țț — Ȏȍ; ȗȈțȓȖȔȈȐȝ — ș ǷȈțȓȖȔȈȔȐ; ȘțȌȘȈȝ — ȖȌȐȕȕȈȌȞȈȚȤ ǸțȌȘ; ȒȘȖȌȝȈȊȈȠȈȐȝ șȈȝȈ — ș ȌȍȔȖȕȈȔȐ DzȘȖȌȝȈȊȈȠȈȔȐ. Ƕ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, Ȗ ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȤ ȊȘȈȋȖȊ (ǨȘȐȕȌȈȔȈ), ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȉȐȓșȧ ș ǬȎȈȔȉȝȖȑ, Ȉ ǪȐȉȝȈȊȈșț — ș ǴȈȝȐȠȈșțȘȖȑ, ǰȓȊȈȓȈ Ȑ ȍȋȖ ȉȘȈȚ ǪȈȚȈȗȐ ȊșȚțȗȐȓȐ Ȋ ȉȖȑ ș șȣȕȖȊȤȧȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ. ǬțȘȔȈȘȠȈ ȉȐȓșȧ ș DzȈȔȈȌȍȊȖȑ, ȌȍȔȖȕ ǻȚȒȈȓȈ — ș ȗȖȓțȉȖȋȐȕȧȔȐ ǴȈȚȘȐȒȈȔȐ. ǩȘȐȝȈșȗȈȚȐ șȘȈȎȈȓșȧ ș ȀțȒȘȈȟȈȘȤȍȑ, Ȉ ȀȈȕȈȑȠȟȈȘȈ (ǹȈȚțȘȕ) — ș ǵȈȘȈȒȈșțȘȖȑ. ǴȈȘțȚȣ ȉȐȓȐșȤ ș ǵȐȊȈȚȈȒȈȊȈȟȍȑ, ǪȈșț — ș ȌȍȔȖȕȈȔȐ DzȈȓȈȒȍȧȔȐ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ǪȐȠȊȍȌȍȊȣ — ș ȌȍȔȖȕȈȔȐ ǷȈțȓȖȔȈȔȐ, Ȉ ǸțȌȘȣ ȊșȚțȗȐȓȐ Ȋ ȉȖȑ ș ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȔȐ ȧȘȖșȚȤȦ ȌȍȔȖȕȈȔȐ DzȘȖȌȝȈȊȈȠȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 35 ȚȈ ȥȊȈȔ ȈȌȎȈȊ ȈșțȘȈȝ șțȘȍȕȌȘȈ ȌȊȈȕȌȊȍȕȈ șȈȔȝȈȚȑȈ ȟȈ ȑțȌȝȑȈȔȈȕȈȝ ȈȕȑȖȕȑȈȔ ȈșȈȌȑȈ ȕȐȌȎȈȋȝȕțȘ ȖȌȎȈșȈ ȌȎȐȋȐȠȈȊȈș ȚȐȒȠȕȈ-ȠȈȘȈșȐ-ȚȖȔȈȘȈȐȝ Țȍ — ȖȕȐ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȈȌȎȈț — Ȋ ȉȐȚȊȍ; ȈșțȘȈȝ — ȌȍȔȖȕȣ; șțȘȈ- ȐȕȌȘȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȌȊȈȕȌȊȍȕȈ — ȗȖ ȌȊȖȍ; șȈȔȝȈȚȑȈ — șȖȑȌȧșȤ; ȟȈ — Ȑ; ȑțȌȝȑȈȔȈȕȈȝ — șȘȈȎȈȦȡȐȍșȧ; ȈȕȑȖȕȑȈȔ — ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ; ȈșȈȌȑȈ — ȗȘȐȉȓȐȏȐȊȠȐșȤ; ȕȐȌȎȈȋȝȕțȝ — ȘȈȏȐȓȐ Ȑ țȉȐȊȈȓȐ; ȖȌȎȈșȈ — ș șȐȓȖȑ; ȌȎȐȋȐȠȈȊȈȝ — ȎȈȎȌțȡȐȍ ȗȖȉȍȌȣ; ȚȐȒȠȕȈ — ȖșȚȘȣȔȐ; ȠȈȘȈ — șȚȘȍȓȈȔȐ; ȈșȐ — ȔȍȟȈȔȐ; ȚȖȔȈȘȈȐȝ — ȒȖȗȤȧȔȐ. Ǫșȍ ȥȚȐ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ șȖȠȓȐșȤ ȕȈ ȗȖȓȍ ȉȖȧ, ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȍ ȉȖȍȊȣȔ ȌțȝȖȔ, Ȑ ȉȍșȗȖȡȈȌȕȖ ȉȐȓȐșȤ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ. Ǫșȍ ȖȕȐ ȎȈȎȌȈȓȐ ȗȖȉȍȌȣ. ǩȐȚȊȈ șȖșȚȖȧȓȈ Ȑȏ ȔȕȖȎȍșȚȊȈ ȗȖȍȌȐȕȒȖȊ, ȋȌȍ ȗȘȖȚȐȊȕȐȒȐ ȘȈȏȐȓȐ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ ȖșȚȘȣȔȐ șȚȘȍȓȈȔȐ, ȔȍȟȈȔȐ Ȑ ȒȖȗȤȧȔȐ. ǺǭDzǹǺ 36 212


213 ȉȝțȠțȕȌȐȉȝȐȠ ȟȈȒȘȈ-ȋȈȌȈȘȠȚȐ-ȗȈȚȚȐȠȈȐȝ ȠȈȒȚȑ-țȓȔțȒȈȐȝ ȗȘȈșȈ-ȗȈȘȈȠȊȈȌȝȈȐȘ ȈȗȐ ȕȐșȚȘȐȔȠȈ-ȉȝȈȓȓȈȐȝ ȗȈȘȐȋȝȈȐȝ șȈȔțȌȋȈȘȈȐȝ șȈȉȝȐȕȌȐȗȈȓȈȐȠ ȟȈ ȠȐȘȈȔșȐ ȟȐȟȟȝȐȌțȝ ȉȝțȠțȕȌȐȉȝȐȝ — ȖȘțȎȐȍȔ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȉȝțȠțȕȌȐ; ȟȈȒȘȈ — ȌȐșȒȈȔȐ; ȋȈȌȈ — ȗȈȓȐȞȈȔȐ; ȘȐȠȚȐ — ȖȘțȎȐȍȔ ȘȐȠȚȐ; ȗȈȚȚȐȠȈȐȝ — ȖȘțȎȐȍȔ ȗȈȚȚȐȠȈ; ȠȈȒȚȐ — ȖȘțȎȐȍȔ ȠȈȒȚȐ; țȓȔțȒȈȐȝ — ȖȘțȎȐȍȔ țȓȔțȒȈ; ȗȘȈșȈ — ȖȘțȎȐȍȔ ȗȘȈșȈ; ȗȈȘȈȠȊȈȌȝȈȐȝ — ȖȘțȎȐȍȔ ȗȈȘȐȠȊȈȌȝȈ; ȈȗȐ — ȚȈȒȎȍ; ȕȐșȚȘȐȔȠȈ — ȕȐșȚȘȐȔȠȈȔȐ; ȉȝȈȓȓȈȐȝ — ȒȖȗȤȧȔȐ; ȗȈȘȐȋȝȈȐȝ — ȖȘțȎȐȍȔ ȗȈȘȐȋȝȈ; șȈ-ȔțȌȋȈȘȈȐȝ — ȖȘțȎȐȍȔ ȔțȌȋȈȘȈ; șȈ-ȉȝȐȕȌȐȗȈȓȈȐȝ — ȖȘțȎȐȍȔ ȉȝȐȕȌȐȗȈȓȈ; ȟȈ — Ȑ; ȠȐȘȈȔșȐ — ȋȖȓȖȊȣ; ȟȐȟȟȝȐȌțȝ — ȖȚșȍȒȈȓȐ. ǪȖȐȕȣ ȖȉȍȏȋȓȈȊȓȐȊȈȓȐ ȗȘȖȚȐȊȕȐȒȖȊ, ȐșȗȖȓȤȏțȧ șȈȔȖȍ ȘȈȏȕȖȍ ȖȘțȎȐȍ — ȉȝțȠțȕȌȐ, ȟȈȒȘȣ, ȗȈȓȐȞȣ, ȒȖȗȤȧ, ȘȐȠȚȐ, ȗȈȚȚȐȠȐ, ȠȈȒȚȐ, țȓȔțȒȐ, ȗȘȈșȣ, ȗȈȘȈȠȊȈȌȝȐ, ȕȐșȚȘȐȔȠȐ, ȗȈȘȐȋȝȐ, ȔțȌȋȈȘȣ Ȑ ȉȝȐȕȌȐȗȈȓȣ. ǺǭDzǹǺ 37 ȋȈȌȎȈș ȚțȘȈȕȋȈȝ șȈȘȈȚȝȈȝ ȗȈȌȈȚȈȑȈȝ șȈȘȖȝȈ-ȊȈȝȈ ȊȐȊȐȌȝȈ ȊȐȒȝȈȕȌȐȚȈȝ ȕȐȒȘȐȚȚȈ-ȉȈȝțȘț-ȠȐȘȖȌȝȈȘȈȕȋȝȘȈȑȈȠ ȟȝȐȕȕȈ-ȌȝȊȈȌȎȍȠȊȈșȈ-ȚȈȕțȚȘȈ-ȉȝțȠȈȕȈȝ ȋȈȌȎȈȝ — șȓȖȕȣ; ȚțȘȈȕȋȈȝ — ȒȖȕȐ; șȈ-ȘȈȚȝȈȝ — ȏȈȗȘȧȎȍȕȕȣȍ Ȋ ȒȖȓȍșȕȐȞȣ; ȗȈȌȈȚȈȑȈȝ — ȗȍȠȐȍ ȉȖȑȞȣ; șȈȘȖȝȈ-ȊȈȝȈȝ — ȍȏȌȖȊȣȍ ȎȐȊȖȚȕȣȍ ș șȍȌȖȒȈȔȐ; ȊȐȊȐȌȝȈȝ — ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ; ȊȐȒȝȈȕȌȐȚȈȝ — ȘȈȏȘțȉȓȍȕȣ ȕȈ ȒțșȒȐ; ȕȐȒȘȐȚȚȈ-ȉȈȝț — Țȍ, ț ȒȖȋȖ ȖȚșȍȟȍȕȣ ȘțȒȐ; țȘț — ȉȍȌȘȈ; ȠȐȘȖȌȝȈȘȈ — ȠȍȐ; ȈȕȋȝȘȈȑȈȝ — ȕȖȋȐ; ȟȝȐȕȕȈ — ȘȈȏȘțȉȓȍȕȣ; ȌȝȊȈȌȎȈ — ȏȕȈȔȍȕȈ; ȐȠȊȈșȈ — ȓțȒȐ; ȚȈȕțȚȘȈ — ȌȖșȗȍȝȐ; ȉȝțȠȈȕȈȝ — Țȍ, ȟȤȐ țȒȘȈȠȍȕȐȧ. ǴȕȖȎȍșȚȊȖ șȓȖȕȖȊ, ȒȖȕȍȑ, ȒȖȓȍșȕȐȞ, ȊșȈȌȕȐȒȖȊ, ȗȍȝȖȚȐȕȞȍȊ Ȑ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȍȏȌȖȊȣȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ ȊȔȍșȚȍ ș ȚȍȔȐ, ȒȚȖ ȕȈ ȕȐȝ șȐȌȍȓ, ȉȣȓȐ ȘȈȏȘțȉȓȍȕȣ ȕȈ ȒțșȒȐ. DzȘțȋȖȔ ȓȍȎȈȓȐ ȖȚȘțȉȓȍȕȕȣȍ ȘțȒȐ, ȕȖȋȐ, ȉȍȌȘȈ Ȑ ȠȍȐ ȊȖȐȕȖȊ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȑȝ ȘȈȏȖȘȊȈȕȕȣȍ ȜȓȈȋȐ, șȓȖȔȈȕȕȣȍ ȓțȒȐ, ȘȈȏȉȐȚȖȍ ȖȘțȎȐȍ, ȌȖșȗȍȝȐ Ȑ țȒȘȈȠȍȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 38 ȚȍȠȈȔ ȗȈȌȈȋȝȈȚȈ-ȘȈȚȝȈȕȋȈ-ȟțȘȕȐȚȈȌ ȈȑȖȌȝȈȕȈȌ țȓȉȈȕȈ țȚȚȝȐȚȈș ȚȈȌȈ ȘȍȕțȘ ȌȐȠȈȝ ȒȝȈȔ ȌȑțȔȈȕȐȔ ȟȈ ȟȝȈȌȈȑȈȕ ȕȑȈȊȈȘȚȈȚȈșȘȐȒ-șȘțȚȐȉȝȐȝ ȗȈȘȐȗȓțȚȈȚ ȚȍȠȈȔ — Ȑȝ (Ȋșȍȝ, ȒȚȖ ȉȣȓ ȕȈ ȗȖȓȍ ȉȖȧ); ȗȈȌȈȋȝȈȚȈ — ȚȖȗȖȚȖȔ ȕȖȋ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȘȈȚȝȈ-ȈȕȋȈ — ȒȖȓȍșȈȔȐ ȒȖȓȍșȕȐȞ; ȟțȘȕȐȚȈȚ — ȊȏȉȐȚȈȧ; ȈȑȖȌȝȈȕȈȚ — ș ȗȖȓȧ ȉȐȚȊȣ; țȓȉȈȕȈȝ — ȋțșȚȈȧ; țȚȚȝȐȚȈȝ — ȗȖȌȕȧȚȈȧ; ȚȈȌȈ — ȚȖȋȌȈ; Șȍȕțȝ — ȗȣȓȤ; ȌȐȠȈȝ — șȖ Ȋșȍȝ șȚȖȘȖȕ; ȒȝȈȔ — ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȖ; ȌȑțȔȈȕȐȔ — ȕȍȉȖ ȊȗȓȖȚȤ ȌȖ șȖȓȕȞȈ; ȟȈ — Ȑ; ȟȝȈȌȈȑȈȕ — ȗȖȒȘȣȊȈȦȡȈȧ; ȕȑȈȊȈȘȚȈȚȈ — ȖșȍȓȖ; ȈșȘȐȒ — ȒȘȖȊȐ; șȘțȚȐȉȝȐȝ — ȒȈȗȓȧȔȐ; ȗȈȘȐȗȓțȚȈȚ — ș (ȖȔȣȚȖȋȖ). 213


214 ǺțȟȐ ȗȣȓȐ, ȗȖȌȕȧȚȣȍ ȕȖȋȈȔȐ șȘȈȎȈȊȠȐȝșȧ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȒȖȓȍșȈȔȐ ȒȖȓȍșȕȐȞ, ȊȐȝȘȍȔ ȊȏȌȣȔȈȓȐșȤ Ȋ ȕȍȉȖ Ȑ ȏȈșȚȐȓȈȓȐ Ȋșȍ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȖ ȊȗȓȖȚȤ ȌȖ șȈȔȖȋȖ șȖȓȕȞȈ. ǵȖ, ȒȖȋȌȈ ȊșȓȍȌ ȏȈ ȗȣȓȤȦ Ȋ ȊȖȏȌțȝȍ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȉȘȣȏȋȐ ȒȘȖȊȐ, ȚțȟȐ ȗȣȓȐ ȕȍ șȔȖȋȓȐ ȉȖȓȤȠȍ ȊȐșȍȚȤ Ȋ ȕȍȉȍ. ǺǭDzǹǺ 39 ȠȐȘȖȉȝȐȘ țȌȌȝțȚȈ-ȒȐȘȐȚȈ-ȒțȕȌȈȓȈȐȝ șȈȔȘȈȔȉȝȈ-ȌȘȐȋȉȝȐȝ ȗȈȘȐȌȈȠȚȈ-ȌȈȟȟȝȈȌȈȐȝ ȔȈȝȈ-ȉȝțȌȎȈȐȝ șȈȉȝȈȘȈȕȈȐȝ șȈȝȈȑțȌȝȈȐȝ șȈ ȗȘȈșȚȘȐȚȈ ȉȝțȝ ȒȈȘȈȉȝȖȘțȉȝȐȘ ȉȈȉȝȈț ȠȐȘȖȉȝȐȝ — ȋȖȓȖȊȈȔȐ; țȌȌȝțȚȈ — șȖȘȊȈȕȣ; ȒȐȘȐȚȈ — ȠȓȍȔȣ; ȒțȕȌȈȓȈȐȝ — ȚȍȔȐ, ț ȒȖȚȖȘȣȝ șȍȘȤȋȐ; șȈȔȘȈȔȉȝȈ-ȌȘȐȋȉȝȐȝ — ȚȍȔȐ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȣȝ ȋȕȍȊȕȖ ȋȓȧȌȧȡȐȍ ȋȓȈȏȈ (ȝȖȚȧ ȥȚȐ ȋȖȓȖȊȣ Ȑ șȘțȉȓȍȕȣ); ȗȈȘȐȌȈȠȚȈ — ȏȈȒțȠȍȕȣ; ȌȈȟȟȝȈȌȈȐȝ — ȚȍȔȐ, ț ȒȖȚȖȘȣȝ ȋțȉȣ; ȔȈȝȈ-ȉȝțȌȎȈȐȝ — ȌȓȐȕȕȣȔȐ ȘțȒȈȔȐ; șȈ-ȈȉȝȈȘȈȕȈȐȝ — țȕȐȏȈȕȕȣȔȐ țȒȘȈȠȍȕȐȧȔȐ; șȈȝȈ-ȈȑțȌȝȈȐȝ — șȎȐȔȈȦȡȐȔȐ ȖȘțȎȐȍ (ȝȖȚȧ ȥȚȐ ȘțȒȐ Ȑ ȖȚȘțȉȓȍȕȣ); șȈ — ȖȕȖ; ȗȘȈșȚȘȐȚȈ — ȗȖȒȘȣȚȖ; ȉȝțȝ — ȗȖȓȍ ȉȖȧ; ȒȈȘȈȉȝȈ-țȘțȉȝȐȝ — (ȖȚȘțȉȓȍȕȕȣȔȐ) ȋȖȓȍȕȧȔȐ Ȑ ȉȍȌȘȈȔȐ, ȕȈȗȖȔȐȕȈȦȡȐȔȐ ȝȖȉȖȚȣ șȓȖȕȖȊ; ȉȈȉȝȈț — șȚȈȓȖ. ǷȖȓȍ ȉȖȧ șȗȓȖȠȤ ȉȣȓȖ ȗȖȒȘȣȚȖ ȖȚȘțȉȓȍȕȕȣȔȐ ȋȖȓȖȊȈȔȐ ȋȍȘȖȍȊ. ǫȓȈȏȈ Ȑȝ ȖșȚȈȊȈȓȐșȤ ȖȚȒȘȣȚȣȔȐ, Ȉ ȋțȉȣ — ȗȘȐȒțȠȍȕȕȣȔȐ ȖȚ ȧȘȖșȚȐ. DzȘțȋȖȔ ȉȣȓȐ ȘȈȏȉȘȖșȈȕȣ șȍȘȤȋȐ Ȑ ȠȓȍȔȣ. ǷȖȊșȦȌț ȓȍȎȈȓȐ ȖȚșȍȟȍȕȕȣȍ ȘțȒȐ, ș ȏȈȎȈȚȣȔ Ȋ ȕȐȝ ȖȘțȎȐȍȔ, Ȑ ȕȖȋȐ, ȗȖȝȖȎȐȍ ȕȈ ȝȖȉȖȚȣ șȓȖȕȖȊ. ǺǭDzǹǺ 40 ȒȈȉȈȕȌȝȈș ȚȈȚȘȈ ȟȖȚȗȍȚțȝ ȗȈȚȐȚȈ-șȊȈ-ȠȐȘȖ-'ȒȠȐȉȝȐȝ țȌȑȈȚȈȑțȌȝȈ-ȌȖȘȌȈȕȌȈȐȘ ȈȌȝȈȊȈȕȚȖ ȉȝȈȚȈȕ ȔȘȐȌȝȍ ȒȈȉȈȕȌȝȈȝ — ȖȉȍȏȋȓȈȊȓȍȕȕȣȍ ȚȘțȗȣ; ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ (ȕȈ ȗȖȓȍ ȉȖȧ); ȟȈ — Ȑ; țȚȗȍȚțȝ — ȊȖșșȚȈȊȈȓȐ; ȗȈȚȐȚȈ — ȖȚșȍȟȍȕȕȣȝ; șȊȈ-ȠȐȘȈȝ- ȈȒȠȐȉȝȐȝ — ș ȋȓȈȏȈȔȐ ȕȈ ȋȖȓȖȊȈȝ; țȌȑȈȚȈ — Ȋ ȒȖȚȖȘȣȝ ȊȖȏȌȍȚȖ; ȈȑțȌȝȈ — ȖȘțȎȐȍ; ȌȖȘȌȈȕȌȈȐȝ — ș ȘțȒȈȔȐ; ȈȌȝȈȊȈȕȚȈȝ — ȉȘȖșȈȦȡȐȍșȧ; ȉȝȈȚȈȕ — ȕȈ ȊȖȐȕȖȊ; ȔȘȐȌȝȍ — Ȋ ȉȐȚȊȍ. ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȚȖȑ ȉȐȚȊȣ ȊȖȏȕȐȒȓȖ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȉȍȏȋȖȓȖȊȣȝ Țȍȓ-ȗȘȐȏȘȈȒȖȊ. ǹ ȖȘțȎȐȍȔ Ȋ ȘțȒȈȝ ȖȕȐ, șȗȖșȖȉȕȣȍ ȊȐȌȍȚȤ ȋȓȈȏȈȔȐ ȖȚȘțȉȓȍȕȕȣȝ ȋȖȓȖȊ, ȕȈȗȈȌȈȓȐ ȕȈ ȊȖȐȕȖȊ ȗȘȖȚȐȊȕȐȒȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹțȌȧ ȗȖ ȊșȍȔț, ȋȍȘȖȐ, ȗȈȊȠȐȍ Ȋ ȉȖȦ ȕȈ ȥȚȖȔ ȗȖȓȍ, șȘȈȏț șȚȈȕȖȊȐȓȐșȤ ȗȘȐȏȘȈȒȈȔȐ, Ȑ, ȝȖȚȧ ȋȖȓȖȊȣ Ȑȝ ȉȣȓȐ ȖȚȘțȉȓȍȕȣ, ț ȕȐȝ ȗȖȧȊȓȧȓȐșȤ ȕȖȊȣȍ ȚȍȓȈ, șȗȖșȖȉȕȣȍ ȊȐȌȍȚȤ ȋȓȈȏȈȔȐ ȖȚȘțȉȓȍȕȕȣȝ ȋȖȓȖȊ, Ȑ ȚȖȋȌȈ ȖȕȐ ȊȕȖȊȤ ȕȈȗȈȌȈȓȐ ȕȈ ȊȘȈȋȈ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, Ȋ ȗȘȖȞȍșșȍ șȘȈȎȍȕȐȧ ȗȖȧȊȐȓȖșȤ ȔȕȖȋȖ ȗȘȐȏȘȈȒȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐșȖȍȌȐȕȧȓȐșȤ Ȓ ȊȖȦȦȡȐȔ Ȑ ȉȐȓȐșȤ ȊȔȍșȚȍ ș ȕȐȔȐ. ǺǭDzǹǺ 41 214


215 ȉȈȓȐȘ ȔȈȝȍȕȌȘȈȔ ȌȈȠȈȉȝȐș ȚȘȐȉȝȐȘ ȈȐȘȈȊȈȚȈȔ ȠȈȘȈȐȝ ȟȈȚțȘȉȝȐȠ ȟȈȚțȘȖ ȊȈȝȈȕ ȥȒȍȕȈȘȖȝȈȔ ȈȘȟȟȝȈȑȈȚ ȉȈȓȐȝ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ; ȔȈȝȈ-ȐȕȌȘȈȔ — Ȋ ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș; ȌȈȠȈȉȝȐȝ — ȌȍșȧȚȤȦ; ȚȘȐȉȝȐȝ — ȚȘȍȔȧ; ȈȐȘȈȊȈȚȈȔ — Ȋ ǨȑȘȈȊȈȚț; ȠȈȘȈȐȝ — șȚȘȍȓȈȔȐ; ȟȈȚțȘȉȝȐȝ — ȟȍȚȣȘȤȔȧ (șȚȘȍȓȈȔȐ); ȟȈȚțȘȈȝ — ȟȍȚȣȘȍ; ȊȈȝȈȕ — Ȋ ȊȖȐȕȖȊ ȕȈ ȒȖȕȧȝ; ȥȒȍȕȈ — ȖȌȕȖȑ; ȈȘȖȝȈȔ — Ȋ ȗȖȋȖȕȡȐȒȈ șȓȖȕȈ; ȈȘȟȟȝȈȑȈȚ — ȈȚȈȒȖȊȈȓ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ ȊȣȗțșȚȐȓ Ȋ ǰȕȌȘț ȌȍșȧȚȤ șȚȘȍȓ Ȑ ȚȘȐ șȚȘȍȓȣ — Ȋ ȍȋȖ șȓȖȕȈ ǨȑȘȈȊȈȚț. ǷȖ ȖȌȕȖȑ șȚȘȍȓȍ Ȗȕ ȗțșȚȐȓ Ȋ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑȏ ȟȍȚȣȘȍȝ ȊșȈȌȕȐȒȖȊ, ȖȝȘȈȕȧȊȠȐȝ ȕȖȋȐ ǨȑȘȈȊȈȚȣ, Ȉ ȖȌȕț șȚȘȍȓț — Ȋ ȊȖȐȕȈ, țȗȘȈȊȓȧȊȠȍȋȖ șȓȖȕȖȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȓȖȊȖȔ ȊȈȝȈȕ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊșȈȌȕȐȒȖȊ, ȏȈȡȐȡȈȦȡȐȝ ȕȖȋȐ ȍȏȌȖȊȣȝ șȓȖȕȖȊ. ǹȖȋȓȈșȕȖ ȗȘȈȊȐȓȈȔ ȊȖȍȕȕȖȋȖ ȐșȒțșșȚȊȈ, ȕȖȋȐ șȓȖȕȈ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȔ ȊȖșșȍȌȈȍȚ ȗȖȓȒȖȊȖȌȍȞ, ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȕȈȌȍȎȕȖ ȏȈȡȐȡȍȕȣ. ǺǭDzǹǺ 42 șȈ ȚȈȕ ȈȗȈȚȈȚȈȝ ȠȈȒȘȈș ȚȈȊȈȌȉȝȐȝ ȠȐȋȝȘȈ-ȊȐȒȘȈȔȈȝ ȟȐȟȟȝȍȌȈ ȕȐȠȐȚȈȐȘ ȉȝȈȓȓȈȐȘ ȈșȈȔȗȘȈȗȚȈȕ ȝȈșȈȕȕ ȐȊȈ șȈȝ — Ȗȕ (ǰȕȌȘȈ); ȚȈȕ — Ȑȝ (șȚȘȍȓȣ); ȈȗȈȚȈȚȈȝ — ȓȍȚȧȡȐȍ Ȋ ȕȍȋȖ; ȠȈȒȘȈȝ — ǰȕȌȘȈ; ȚȈȊȈȌȉȝȐȝ — ȚțȚ Ȏȍ; ȠȐȋȝȘȈ-ȊȐȒȘȈȔȈȝ — ȉȣșȚȘȖ ȌȈȦȡȐȑ ȖȚȗȖȘ; ȟȐȟȟȝȍȌȈ — ȘȈșșȍȒ; ȕȐȠȐȚȈȐȝ — ȖșȚȘȣȔȐ; ȉȝȈȓȓȈȐȝ — șȚȘȍȓȈȔȐ ȌȘțȋȖȋȖ ȊȐȌȈ; ȈșȈȔȗȘȈȗȚȈȕ — ȕȍ ȌȖșȚȐȋȠȐȍ ȞȍȓȐ; ȝȈșȈȕ ȐȊȈ — țȓȣȉȈȦȡȐȑșȧ. ǷȘȍȎȌȍ ȟȍȔ șȚȘȍȓȣ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǩȈȓȐ ȒȖșȕțȓȐșȤ ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȍ ȊȓȈȌȍȓ ȓțȒȖȔ, Ȗȕ ș țȓȣȉȒȖȑ ȊȣȗțșȚȐȓ ȐȔ ȕȈȊșȚȘȍȟț șȚȘȍȓȣ ȌȘțȋȖȋȖ ȊȐȌȈ, ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȉȝȈȓȓȈ, șȓȈȊȧȡȐȍșȧ șȊȖȍȑ ȖșȚȘȖȚȖȑ. ǺǭDzǹǺ 43 ȚȈșȑȈ ȒȈȘȔȖȚȚȈȔȈȔ ȊȐȒȠȑȈ ȌțȘȔȈȘȠȈȝ ȠȈȒȚȐȔ ȈȌȈȌȍ ȚȈȔ ȌȎȊȈȓȈȕȚȐȔ ȔȈȝȖȓȒȈȉȝȈȔ ȝȈșȚȈ-șȚȝȈȔ ȈȟȟȝȐȕȈȌ ȌȝȈȘȐȝ ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ (ȞȈȘȧ ǰȕȌȘȣ); ȒȈȘȔȈ-țȚȚȈȔȈȔ — ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖȍ ȊȖȐȕșȒȖȍ ȐșȒțșșȚȊȖ; ȊȐȒȠȑȈ — țȊȐȌȍȊ; ȌțȘȔȈȘȠȈȝ — ȖȟȍȕȤ ȘȈȏȋȕȍȊȈȕȕȣȑ; ȠȈȒȚȐȔ — ȖȘțȎȐȍ ȠȈȒȚȐ; ȈȌȈȌȍ — Ȋȏȧȓ; ȚȈȔ — ȥȚȖ (ȖȘțȎȐȍ); ȌȎȊȈȓȈȕȚȐȔ — ȗȣȓȈȦȡȍȍ; ȔȈȝȈ-țȓȒȈ-ȈȉȝȈȔ — ȕȈȗȖȔȐȕȈȦȡȍȍ ȖȋȘȖȔȕȣȑ ȜȈȒȍȓ; ȝȈșȚȈ-șȚȝȈȔ — ȕȈȝȖȌȧȡȍȍșȧ Ȋ ȘțȒȍ (ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǩȈȓȐ); ȈȟȟȝȐȕȈȚ — ȘȈșșȍȒ; ȝȈȘȐȝ — ǰȕȌȘȈ. ǻȊȐȌȍȊ, ȒȈȒ ǰȕȌȘȈ ȐșȒțșȕȖ ȗȈȘȐȘȖȊȈȓ ȍȋȖ țȌȈȘ, ǩȈȓȐ ȕȍ șȔȖȋ șȌȍȘȎȈȚȤ șȊȖȑ ȋȕȍȊ. Ƕȕ Ȋȏȧȓșȧ ȏȈ ȌȘțȋȖȍ ȖȘțȎȐȍ, ȠȈȒȚȐ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȓȈȔȍȕȍȓȖ, ȒȈȒ ȖȋȘȖȔȕȈȧ ȋȖȓȖȊȕȧ. ǶȌȕȈȒȖ ǰȕȌȘȈ ȘȈȏȉȐȓ Ȑ ȥȚȖ ȖȘțȎȐȍ Ȋ ȗȣȓȤ ȍȡȍ ȌȖ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ǩȈȓȐ ȗțșȚȐȓ ȍȋȖ Ȋ ȝȖȌ. 215


216 ǺǭDzǹǺ 44 ȚȈȚȈȝ ȠțȓȈȔ ȚȈȚȈȝ ȗȘȈșȈȔ ȚȈȚȈș ȚȖȔȈȘȈȔ ȘȐȠȚȈȑȈȝ ȑȈȌ ȑȈȟ ȟȝȈșȚȘȈȔ șȈȔȈȌȈȌȑȈȚ șȈȘȊȈȔ ȚȈȌ ȈȟȟȝȐȕȈȌ ȊȐȉȝțȝ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȠțȓȈȔ — ȒȖȗȤȍ; ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȗȘȈșȈȔ — ȖȘțȎȐȍ ȗȘȈșȐ; ȚȈȚȈȝ — ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ; ȚȖȔȈȘȈȔ — ȖȘțȎȐȍ ȚȖȔȈȘȈ; ȘȐȠȚȈȑȈȝ — ȖȘțȎȐȍ ȘȐȠȚȐ; ȑȈȚ ȑȈȚ — ȒȈȒȖȍ ȉȣ ȕȐ; ȠȈșȚȘȈȔ — ȖȘțȎȐȍ; șȈȔȈȌȈȌȑȈȚ — Ȋȏȧȓ ȉȣ (ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ); șȈȘȊȈȔ — Ȋșȍ; ȚȈȚ — ȚȖ; ȈȟȟȝȐȕȈȚ — ȘȈȏȘțȉȈȓ ȕȈ ȒțșȒȐ; ȊȐȉȝțȝ — ȊȍȓȐȒȐȑ ǰȕȌȘȈ. ǷȖȚȖȔ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ șȚȈȓ ȔȍȕȧȚȤ ȖȘțȎȐȍ ȖȌȕȖ ȏȈ ȌȘțȋȐȔ, ȉȍȘȧșȤ ȚȖ ȏȈ ȒȖȗȤȍ, ȚȖ ȏȈ ȗȘȈșț, ȚȖȔȈȘț Ȑ ȘȐȠȚȐ. ǵȖ ȊșȧȒȐȑ ȘȈȏ ǰȕȌȘȈ ȔȋȕȖȊȍȕȕȖ țȕȐȟȚȖȎȈȓ ȥȚȖ ȖȘțȎȐȍ. ǺǭDzǹǺ 45 șȈșȈȘȌȎȈȚȝȈșțȘȐȔ ȔȈȑȈȔ ȈȕȚȈȘȌȝȈȕȈ-ȋȈȚȖ 'șțȘȈȝ ȚȈȚȈȝ ȗȘȈȌțȘȈȉȝțȟ ȟȝȈȐȓȈȝ șțȘȈȕȐȒȖȗȈȘȐ ȗȘȈȉȝȖ șȈșȈȘȌȎȈ — șȖȚȊȖȘȐȓ; ȈȚȝȈ — ȚȖȋȌȈ; ȈșțȘȐȔ — ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒțȦ; ȔȈȑȈȔ — ȐȓȓȦȏȐȦ; ȈȕȚȈȘȌȝȈȕȈ — ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȣ ȊȐȌȐȔȖȋȖ; ȋȈȚȈȝ — țȠȍȌȠȐȑ; ȈșțȘȈȝ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ; ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȗȘȈȌțȘȈȉȝțȚ — ȗȖȧȊȐȓȈșȤ; ȠȈȐȓȈȝ — ȉȖȓȤȠȈȧ ȋȖȘȈ; șțȘȈȈȕȐȒȈ-țȗȈȘȐ — ȕȈȌ ȊȖȐȕȈȔȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȗȘȈȉȝȖ — Ȗ ȋȖșȗȖȌȐȕ. ǺȖȋȌȈ, Ȗ ȞȈȘȤ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ Ȑșȟȍȏ Ȑ ȗȘȐȉȍȋ Ȓ ȌȤȧȊȖȓȤșȒȖȑ ȔȈȋȐȐ. ǵȈȌ ȊȖȑșȒȈȔȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȊȌȘțȋ ȕȈȊȐșȓȈ ȋȐȋȈȕȚșȒȈȧ, șȖȏȌȈȕȕȈȧ ȍȋȖ ȟȈȘȈȔȐ, ȋȖȘȈ. ǺǭDzǹǺ 46 ȚȈȚȖ ȕȐȗȍȚțș ȚȈȘȈȊȖ ȌȈȝȑȈȔȈȕȈ ȌȈȊȈȋȕȐȕȈ ȠȐȓȈȝ șȈȚȈȕȒȈ-ȠȐȒȝȈȘȈȠ ȟțȘȕȈȑȈȕȚȑȖ ȌȊȐȠȈȌ-ȉȈȓȈȔ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȕȐȗȍȚțȝ — șȚȈȓȐ ȗȈȌȈȚȤ; ȚȈȘȈȊȈȝ — ȉȖȓȤȠȐȍ ȌȍȘȍȊȤȧ; ȌȈȝȑȈȔȈȕȈȝ — ȗȣȓȈȦȡȐȍ; ȌȈȊȈ-ȈȋȕȐȕȈ — Ȑȏ-ȏȈ ȓȍșȕȖȋȖ ȗȖȎȈȘȈ; ȠȐȓȈȝ — ȒȈȔȕȐ; șȈ-ȚȈȕȒȈȠȐȒȝȈȘȈȝ — Țȍ, ț ȒȖȚȖȘȣȝ ȖșȚȘȣȍ ȋȘȈȕȐ; ȟțȘȕȈȑȈȕȚȑȈȝ — țȕȐȟȚȖȎȈȦȡȐȍ; ȌȊȐȠȈȚȉȈȓȈȔ — șȐȓȣ ȊȘȈȋȈ. ǹ ȥȚȖȑ ȋȖȘȣ, ȖȉȢȧȚȖȑ ȓȍșȕȣȔ ȗȖȎȈȘȖȔ, ȗȈȌȈȓȐ ȋȖȘȧȡȐȍ ȌȍȘȍȊȤȧ Ȑ ȓȍȚȍȓȐ ȖȉȓȖȔȒȐ ȒȈȔȕȧ, ȖșȚȘȣȍ, ȒȈȒ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ șȚȘȍȓ. ǶȕȐ ȖȉȘțȠȐȊȈȓȐșȤ ȕȈ ȊȖȐȕȖȊ-ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȊȌȘȍȉȍȏȋȐ ȘȈȏȉȐȊȈȓȐ ȐȔ ȋȖȓȖȊȣ. ǺǭDzǹǺ 47 ȔȈȝȖȘȈȋȈȝ șȈȔțȚȗȍȚțȘ 216


217 ȌȈȕȌȈȠțȒȈȝ șȈȊȘȐȠȟȐȒȈȝ șȐȔȝȈ-ȊȑȈȋȝȘȈ-ȊȈȘȈȝȈȠ ȟȈ ȔȈȘȌȈȑȈȕȚȖ ȔȈȝȈ-ȋȈȌȎȈȝ ȔȈȝȈ-țȘȈȋȈȝ — ȖȋȘȖȔȕȣȍ ȏȔȍȐ; șȈȔțȚȗȍȚțȝ — șȚȈȓȐ ȗȈȌȈȚȤ; ȌȈȕȌȈȠțȒȈȝ — ȧȌȖȊȐȚȣȍ ȎȐȊȖȚȕȣȍ Ȑ ȕȈșȍȒȖȔȣȍ; șȈ-ȊȘȐȠȟȐȒȈȝ — șȖ șȒȖȘȗȐȖȕȈȔȐ; șȐȔȝȈ — ȓȤȊȣ; ȊȑȈȋȝȘȈ — ȚȐȋȘȣ; ȊȈȘȈȝȈȝ ȟȈ — Ȑ ȊȍȗȘȐ; ȔȈȘȌȈȑȈȕȚȈȝ — țȉȐȊȈȦȡȐȍ; ȔȈȝȈ-ȋȈȌȎȈȝ — ȉȖȓȤȠȐȍ șȓȖȕȣ. ǵȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ șȚȈȓȐ ȗȈȌȈȚȤ șȒȖȘȗȐȖȕȣ, ȉȖȓȤȠȐȍ ȏȔȍȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȧȌȖȊȐȚȣȍ ȎȐȊȖȚȕȣȍ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȓȤȊȣ, ȚȐȋȘȣ, ȊȍȗȘȐ Ȑ ȖȋȘȖȔȕȣȍ șȓȖȕȣ. ǶȕȐ ȌȈȊȐȓȐ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȈȓȐ Ȋșȍ ȗȖȌ șȖȉȖȑ. ǺǭDzǹǺ 48 ȑȈȚțȌȝȈȕȑȈȠ ȟȈ ȠȈȚȈȠȈȝ ȠțȓȈ-ȝȈșȚȈ ȊȐȊȈșȈșȈȝ ȟȝȐȕȌȝȐ ȉȝȐȕȌȝȐȚȐ ȊȈȌȐȕȑȈș ȚȈȚȝȈ ȘȈȒȠȖ-ȋȈȕȈȝ ȗȘȈȉȝȖ ȑȈȚțȌȝȈȕȑȈȝ — ȗȓȖȚȖȧȌȕȣȍ ȌȍȔȖȕȐȞȣ; ȟȈ — Ȑ; ȠȈȚȈȠȈȝ — șȖȚȕȧȔȐ; ȠțȓȈ-ȝȈșȚȈȝ — ȌȍȘȎȈȡȐȍ Ȋ ȘțȒȈȝ ȚȘȍȏțȉȞȣ; ȊȐȊȈșȈșȈȝ — ȋȖȓȣȍ; ȟȝȐȕȌȝȐ — ȘțȉȐ; ȉȝȐȕȌȝȐ — ȒȖȓȐ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȊȈȌȐȕȑȈȝ — ȗȘȖȐȏȕȖșȧȡȐȍ; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒ; ȘȈȒȠȈȝ-ȋȈȕȈȝ — ȚȖȓȗȣ ȘȈȒȠȈșȖȊ (ȘȈȏȕȖȊȐȌȕȖșȚȤ ȌȍȔȖȕȖȊ); ȗȘȈȉȝȖ — Ȗ ȞȈȘȤ. ǯȈȚȍȔ, Ȗ ȞȈȘȤ, ȗȖȧȊȐȓȐșȤ șȖȚȕȐ ȗȓȖȚȖȧȌȕȣȝ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȑ ȌȍȔȖȕȐȞ, ȖȉȕȈȎȍȕȕȣȝ, ș ȚȘȍȏțȉȞȈȔȐ Ȋ ȘțȒȈȝ, Ȑ Ȋșȍ ȖȕȐ ȒȘȐȟȈȓȐ: «ǸțȉȐ Ȑȝ ȕȈ ȒțșȒȐ! DzȖȓȐ Ȑȝ!» ǺǭDzǹǺ 49 ȚȈȚȖ ȔȈȝȈ-ȋȝȈȕȈ ȊȑȖȔȕȐ ȋȈȔȉȝȐȘȈ-ȗȈȘțȠȈ-șȊȈȕȈȝ ȈȕȋȈȘȈȕ ȔțȔțȟțȘ ȊȈȚȈȐȘ ȈȝȈȚȈȝ șȚȈȕȈȑȐȚȕȈȊȈȝ ȚȈȚȈȝ — ȚȖȋȌȈ; ȔȈȝȈ-ȋȝȈȕȈȝ — ȉȖȓȤȠȐȍ ȚțȟȐ; ȊȑȖȔȕȐ — Ȋ ȕȍȉȍșȈȝ; ȋȈȔȉȝȐȘȈȗȈȘțȠȈ-șȊȈȕȈȝ — ȐȏȌȈȦȡȐȍ ȋȓțȉȖȒȐȑ ȘȖȒȖȟțȡȐȑ ȏȊțȒ; ȈȕȋȈȘȈȕ — țȋȓȐ; ȔțȔțȟțȝ — ȐȏȊȍȘȋȓȐ; ȊȈȚȈȐȝ — ș șȐȓȤȕȣȔȐ ȊȍȚȘȈȔȐ; ȈȝȈȚȈȝ — ȋȖȕȐȔȣȍ; șȚȈȕȈȑȐȚȕȈȊȈȝ — ȋȘȖȔȣȝȈȦȡȐȍ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ Ȋ ȕȍȉȍ ȊȖȏȕȐȒȓȐ șȚȘȈȠȕȣȍ ȚțȟȐ, ȋȖȕȐȔȣȍ țȘȈȋȈȕȕȣȔ ȊȍȚȘȖȔ. ǫȘȧȕțȓȐ ȘȈșȒȈȚȣ ȋȘȖȔȈ Ȑ ȕȈ ȏȍȔȓȦ ȖȉȘțȠȐȓȐșȤ ȗȖȚȖȒȐ ȘȈșȒȈȓȍȕȕȣȝ țȋȖȓȤȍȊ. ǺǭDzǹǺ 50 șȘȐȠȚȖ ȌȈȐȚȑȍȕȈ șțȔȈȝȈȕ ȊȈȝȕȐȝ ȠȊȈșȈȕȈ-șȈȘȈȚȝȐȝ șȈȔȊȈȘȚȈȒȈ ȐȊȈȚȑțȋȘȖ ȊȐȉțȌȝȈ-ȌȝȊȈȌȎȐȕȐȔ ȈȌȝȈȒ 217


218 șȘȐȠȚȈȝ — șȖȚȊȖȘȍȕȕȣȑ; ȌȈȐȚȑȍȕȈ — ȌȍȔȖȕȖȔ (ǴȈȝȈȘȈȌȎȍȑ ǩȈȓȐ); șț-ȔȈȝȈȕ — ȊȍȓȐȒȐȑ, ȊșȍȗȖȎȐȘȈȦȡȐȑ; ȊȈȝȕȐȝ — ȖȋȖȕȤ; ȠȊȈșȈȕȈ-șȈȘȈȚȝȐȝ — ȘȈȏȕȖșȐȔȣȑ ȗȖȘȣȊȈȔȐ ȊȍȚȘȈ; șȈȔȊȈȘȚȈȒȈȝ — ȖȋȖȕȤ ǹȈȔȊȈȘȚȈȒȈ, ȗȖȧȊȓȧȦȡȐȑșȧ Ȋ ȗȍȘȐȖȌ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȈȚȐ — șȊȍȘȝ; țȋȘȈȝ — țȎȈșȕȣȑ; ȊȐȉțȌȝȈ — ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȌȝȊȈȌȎȐȕȐȔ — ȊȖȐȕȖȊ; ȈȌȝȈȒ — șȎȐȋȈȓ ȌȖȚȓȈ. ǫȐȋȈȕȚșȒȐȑ ȗȖȎȈȘ, țșȚȘȖȍȕȕȣȑ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍȑ ǩȈȓȐ, șȚȈȓ ȗȖȎȐȘȈȚȤ ȊȖȑșȒȖ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǷȓȈȔȧ, șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȖȍ ȕȍȐșȚȖȊȣȔȐ ȊȍȚȘȈȔȐ, ȒȈȏȈȓȖșȤ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ țȎȈșȕȣȔ, ȟȍȔ ȗȓȈȔȧ ǹȈȔȊȈȘȚȈȒȈ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȘȈȏȋȖȘȈȍȚșȧ ȊȖ ȊȘȍȔȧ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ ȔȐȘȈ. ǺǭDzǹǺ 51 ȚȈȚȈȝ șȈȔțȌȘȈ țȌȊȍȓȈȝ șȈȘȊȈȚȈȝ ȗȘȈȚȑȈȌȘȐȠȑȈȚȈ ȗȘȈȟȈȕȌȈ-ȊȈȚȈȐȘ țȌȌȝțȚȈ ȚȈȘȈȕȋȈȊȈȘȚȈ-ȉȝȐȠȈȕȈȝ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; șȈȔțȌȘȈȝ — ȖȒȍȈȕ; țȌȊȍȓȈȝ — ȊȖȓȕțȦȡȐȑșȧ; șȈȘȊȈȚȈȝ — ȗȖȊșȦȌț; ȗȘȈȚȑȈȌȘȐȠȑȈȚȈ — ȊȖȏȕȐȒ ț Ȋșȍȝ ȗȍȘȍȌ ȋȓȈȏȈȔȐ; ȗȘȈȟȈȕȌȈ — ȧȘȖșȚȕȣȔȐ; ȊȈȚȈȐȝ — ȊȍȚȘȈȔȐ; țȌȌȝțȚȈ — ȊȏȌȣȉȓȍȕȕȣȔ; ȚȈȘȈȕȋȈ — ȊȖȓȕȈȔȐ; ȈȊȈȘȚȈ — ȊȖȌȖȊȖȘȖȚȈȔȐ; ȉȝȐȠȈȕȈȝ — șȚȘȈȠȕȣȑ. ǪșȓȍȌ ȏȈ ȥȚȐȔ ȗȖȓȍ ȉȐȚȊȣ ȏȈȝȓȍșȚȕțȓȐ ȖȋȘȖȔȕȣȍ ȔȖȘșȒȐȍ ȊȖȓȕȣ ș ȊȖȌȖȊȖȘȖȚȈȔȐ, ȊȏȌȣȉȓȍȕȕȣȍ șȊȐȘȍȗȣȔȐ ȗȖȘȣȊȈȔȐ ȊȍȚȘȈ, Ȑ ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ ț Ȋșȍȝ ȕȈȟȈȓșȧ ȗȖȚȖȗ. ǺǭDzǹǺ 52 ȥȊȈȔ ȌȈȐȚȑȈȐȘ ȔȈȝȈ-ȔȈȑȈȐȘ ȈȓȈȒȠȑȈ-ȋȈȚȐȉȝȐ ȘȈȕȍ șȘȐȌȎȑȈȔȈȕȈșț ȔȈȑȈșț ȊȐȠȍȌțȝ șțȘȈ-șȈȐȕȐȒȈȝ ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȌȈȐȚȑȈȐȝ — ȌȍȔȖȕȈȔȐ; ȔȈȝȈ-ȔȈȑȈȐȝ — ȐșȒțșȕȣȔȐ Ȋ șȖȚȊȖȘȍȕȐȐ ȐȓȓȦȏȐȐ; ȈȓȈȒȠȑȈ-ȋȈȚȐȉȝȐȝ — ȕȍȊȐȌȐȔȣȔȐ; ȘȈȕȍ — Ȋ ȉȐȚȊȍ; șȘȐȌȎȑȈȔȈȕȈșț ȔȈȑȈșț — șȘȍȌȐ șȖȚȊȖȘȍȕȕȣȝ ȐȓȓȦȏȖȘȕȣȝ ȊȐȌȍȕȐȑ; ȊȐȠȍȌțȝ — ȗȈȓȐ ȌțȝȖȔ; șțȘȈșȈȐȕȐȒȈȝ — ȊȖȐȕȣ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. DzȖȋȌȈ ȕȍȏȘȐȔȣȍ ȌȍȔȖȕȣ, șȚȖȓȤ ȝȖȘȖȠȖ ȊȓȈȌȍȊȠȐȍ ȐșȒțșșȚȊȖȔ ȔȈȋȐȐ, ȕȈșȓȈȓȐ ȥȚȐ ȟȈȘȣ, ȊȖȐȕȣ-ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȈȓȐ ȌțȝȖȔ. ǺǭDzǹǺ 53 ȕȈ ȚȈȚ-ȗȘȈȚȐȊȐȌȝȐȔ ȑȈȚȘȈ ȊȐȌțȘ ȐȕȌȘȈȌȈȑȖ ȕȘȐȗȈ ȌȝȑȈȚȈȝ ȗȘȈȌțȘȈȉȝțȚ ȚȈȚȘȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȊȐȠȊȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȝ ȕȈ — ȕȍȚ; ȚȈȚ-ȗȘȈȚȐȊȐȌȝȐȔ — ȏȈȡȐȚȣ ȖȚ ȥȚȖȋȖ (ȖȚ ȐȓȓȦȏȐȐ, șȖȏȌȈȊȈȍȔȖȑ ȌȍȔȖȕȈȔȐ); ȑȈȚȘȈ — ȋȌȍ; ȊȐȌțȝ — ȗȖȕȧȓȐ; ȐȕȌȘȈ- ȈȌȈȑȈȝ — (ȗȖȓțȉȖȋȐ) ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș 218


219 ǰȕȌȘȖȑ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȌȝȑȈȚȈȝ — ȚȖȚ, ȕȈ ȒȖȔ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȣ; ȗȘȈȌțȘȈȉȝțȚ — ȗȖȧȊȐȓșȧ; ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȊȐȠȊȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȝ — ȚȊȖȘȍȞ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǺțȚ, Ȗ ȞȈȘȤ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȖȕȧȓȐ, ȟȚȖ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȘȖȚȐȊȖșȚȖȧȚȤ ȟȈȘȈȔ ȌȍȔȖȕȖȊ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȋ ȖȚȟȈȧȕȤȍ ȖȉȘȈȚȐȓȐ șȊȖȐ ȔȣșȓȐ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȚȊȖȘȞț ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȋ ȚȖȚ Ȏȍ ȔȐȋ ȗȘȍȌșȚȈȓ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔȐ. ǺǭDzǹǺ 54 ȚȈȚȈȝ șțȗȈȘȕȈȔșȈ-ȒȘȐȚȈȕȋȝȘȐ-ȗȈȓȓȈȊȈȝ ȗȐȠȈȕȋȈ-ȊȈșȈ ȕȈȊȈ-ȒȈȕȌȎȈ-ȓȖȟȈȕȈȝ ȈȌȘȐȠȑȈȚȈȠȚȈȑțȌȝȈ-ȉȈȝțȘ țȓȓȈșȈȟȟȝȘȐ-ȒȈțșȚțȉȝȈȕȈȘȋȝȑȈ-ȒȐȘȐȚȈ-ȒțȕȌȈȓȈȝ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; șțȗȈȘȕȈ-ȈȔșȈ-ȒȘȐȚȈ-ȈȕȋȝȘȐ-ȗȈȓȓȈȊȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȟȤȐ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ȗȖȒȖȐȓȐșȤ ȕȈ ȗȓȍȟȈȝ ǫȈȘțȌȣ; ȗȐȠȈȕȋȈ-ȊȈșȈȝ — ȖȌȍȚȣȑ Ȋ ȎȍȓȚȖȍ; ȕȈȊȈ-ȒȈȕȌȎȈ-ȓȖȟȈȕȈȝ — ȚȖȚ, ȟȤȐ ȋȓȈȏȈ ȒȈȒ ȓȍȗȍșȚȒȐ ȚȖȓȤȒȖ ȟȚȖ ȘȈșȞȊȍȚȠȍȋȖ ȓȖȚȖșȈ; ȈȌȘȐȠȑȈȚȈ — ȗȖȧȊȐȓșȧ (ȗȍȘȍȌ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ); ȈȠȚȈ-ȈȑțȌȝȈ — ȊȖșȍȔȤ ȊȐȌȖȊ ȖȘțȎȐȧ; ȉȈȝțȝ — ȚȖȚ, Ȋ ȟȤȐȝ ȘțȒȈȝ; țȓȓȈșȈȚ — șȐȧȦȡȐȑ; ȠȘȐ — ȉȖȋȐȕȍȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȒȈțșȚțȉȝȈ — ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȑ ȒȈȔȍȕȤ ȒȈțșȚțȉȝȈ; ȈȕȈȘȋȝȑȈ — ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔ; ȒȐȘȐȚȈ — ȠȓȍȔȖȔ; ȒțȕȌȈȓȈȝ — țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ șȍȘȤȋȈȔȐ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȟȤȐ ȋȓȈȏȈ ȕȈȗȖȔȐȕȈȦȚ ȓȍȗȍșȚȒȐ ȚȖȓȤȒȖ ȟȚȖ ȘȈșȗțșȚȐȊȠȍȋȖșȧ ȓȖȚȖșȈ, ȊȖșșȍȌȈȓ ȕȈ șȗȐȕȍ ǫȈȘțȌȣ, ȊȖȏȓȖȎȐȊ ǹȊȖȐ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ȕȈ ȍȋȖ ȗȓȍȟȐ. DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȧȊȐȓ ǹȍȉȧ ȊȏȖȘț ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȖȕȐ țȊȐȌȍȓȐ ǭȋȖ ȎȍȓȚȣȍ ȖȌȍȎȌȣ, ȒȈȔȍȕȤ DzȈțșȚțȉȝȈ Ȑ ȉȖȋȐȕȦ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȋȖȓȖȊț ǫȖșȗȖȌȈ ȊȍȕȟȈȓ ȉȍșȞȍȕȕȣȑ ȠȓȍȔ, Ȋ țȠȈȝ ǭȋȖ șȊȍȘȒȈȓȐ șȍȘȤȋȐ, Ȉ Ȋ ȊȖșȤȔȐ ǹȊȖȐȝ ȘțȒȈȝ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȍȘȎȈȓ ȘȈȏȓȐȟȕȖȍ ȖȘțȎȐȍ. ǺǭDzǹǺ 55 ȚȈșȔȐȕ ȗȘȈȊȐȠȚȍ 'șțȘȈ-ȒțȚȈ-ȒȈȘȔȈȌȎȈ ȔȈȑȈ ȊȐȕȍȠțȘ ȔȈȝȐȕȈ ȔȈȝȐȑȈșȈȝ șȊȈȗȕȖ ȑȈȚȝȈ ȝȐ ȗȘȈȚȐȉȖȌȝȈ ȈȋȈȚȍ ȝȈȘȐ-șȔȘȐȚȐȝ șȈȘȊȈ-ȊȐȗȈȌ-ȊȐȔȖȒȠȈȕȈȔ ȚȈșȔȐȕ ȗȘȈȊȐȠȚȍ — ȒȖȋȌȈ Ƕȕ (ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ) ȗȖȧȊȐȓșȧ; ȈșțȘȈ — ȌȍȔȖȕȖȊ; ȒțȚȈ-ȒȈȘȔȈ-ȌȎȈ — ȗȖȘȖȎȌȍȕȕȈȧ ȔȈȋȐȟȍșȒȐȔȐ ȚȘȦȒȈȔȐ; ȔȈȑȈ — ȐȓȓȦȏȖȘȕȖșȚȤ; ȊȐȕȍȠțȝ — ȗȘȖȗȈȓȈ; ȔȈȝȐȕȈ — ȊȣșȠȍȑ ȔȖȡȤȦ; ȔȈȝȐȑȈșȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȣȠȍ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȋȖ; șȊȈȗȕȈȝ — șȖȕ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȗȘȈȚȐȉȖȌȝȍ — ȗȘȖȉțȎȌȍȕȐȧ; ȈȋȈȚȍ — ȗȘȐ ȕȈșȚțȗȓȍȕȐȐ; ȝȈȘȐ- șȔȘȐȚȐȝ — ȗȈȔȧȚȖȊȈȕȐȍ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; șȈȘȊȈ-ȊȐȗȈȚ — ȖȚ Ȋșȍȝ ȖȗȈșȕȖșȚȍȑ; ȊȐȔȖȒȠȈȕȈȔ — ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖȍ șȗȈșȍȕȐȍ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȌțȘȕȖȑ șȖȕ ȐșȟȍȏȈȍȚ, ȒȖȋȌȈ șȗȧȡȐȑ ȗȘȖșȣȗȈȍȚșȧ, ȊȐȌȍȕȐȧ, șȖȏȌȈȕȕȣȍ ȒȖȓȌȖȊșȒȐȔȐ ȟȈȘȈȔȐ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȘȈȏȊȍȧȓȐșȤ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȌțȝȖȊȕȖȔț ȔȖȋțȡȍșȚȊț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ, șȚȖȐȓȖ ǭȔț ȗȖȧȊȐȚȤșȧ ȕȈ ȗȖȓȍ ȉȖȧ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȊșȗȖȔȕȐȚȤ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ, ȟȚȖȉȣ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȓȦȉȖȑ ȖȗȈșȕȖșȚȐ. 219


220 ǺǭDzǹǺ 56 ȌȘȐȠȚȊȈ ȔȘȐȌȝȍ ȋȈȘțȌȈ-ȊȈȝȈȔ ȐȉȝȈȘȐ-ȊȈȝȈ ȈȊȐȌȝȑȈ ȠțȓȈȔ ȈȝȐȕȖȌ ȈȚȝȈ ȒȈȓȈȕȍȔȐȝ ȚȈȓ ȓȐȓȈȑȈ ȋȈȘțȌȈ-ȔțȘȌȝȕȐ ȗȈȚȈȌ ȋȘȐȝȐȚȊȈ ȚȍȕȈȝȈȕȈȕ ȕȘȐȗȈ șȈȊȈȝȈȔ ȈȘȐȔ ȚȘȑȈȌȝȐȠȈȝ ȌȘȐȠȚȊȈ — țȊȐȌȍȊ; ȔȘȐȌȝȍ — Ȋ ȉȐȚȊȍ; ȋȈȘțȌȈ-ȊȈȝȈȔ — ȕȍșȖȔȖȋȖ ǫȈȘțȌȖȑ (ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ); ȐȉȝȈȘȐ-ȊȈȝȈȝ — ȌȍȔȖȕ, șȐȌȍȊȠȐȑ ȊȍȘȝȖȔ ȕȈ ȖȋȘȖȔȕȖȔ ȓȤȊȍ; ȈȊȐȌȝȑȈ — ȘȈșȒȘțȚȐȊ; ȠțȓȈȔ — ȚȘȍȏțȉȍȞ; ȈȝȐȕȖȚ — ȔȍȚȕțȓ; ȈȚȝȈ — ȚȖȋȌȈ; ȒȈȓȈȕȍȔȐȝ — ȗȖ ȐȔȍȕȐ DzȈȓȈȕȍȔȐ; ȚȈȚ — ȥȚȖȚ (ȚȘȍȏțȉȍȞ, ȉȘȖȠȍȕȕȣȑ ȌȍȔȖȕȖȔ Ȋ ǫȖșȗȖȌȈ); ȓȐȓȈȑȈ — ȐȋȘȈȦȟȐ; ȋȈȘțȌȈ-ȔțȘȌȝȕȐ — ȕȈ ȋȖȓȖȊț ǫȈȘțȌȍ; ȗȈȚȈȚ — ȗȈȌȈȦȡȐȑ; ȋȘȐȝȐȚȊȈ — șȘȈȏț șȝȊȈȚȐȊ; ȚȍȕȈ — ȐȔ (ȚȍȔ Ȏȍ șȈȔȣȔ ȖȘțȎȐȍȔ); ȈȝȈȕȈȚ — țȉȐȓ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; șȈ-ȊȈȝȈȔ — ȊȔȍșȚȍ ș ȚȍȔ, ȕȈ ȒȖȔ Ȗȕ șȐȌȍȓ; ȈȘȐȔ — ȊȘȈȋȈ; ȚȘȐ-ȈȌȝȐȠȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȊȓȈșȚȐȚȍȓȤ ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ. Ƕ ȞȈȘȤ, ȒȖȋȌȈ ȌȍȔȖȕ DzȈȓȈȕȍȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȖșșȍȌȈȓ ȕȈ ȓȤȊȍ, țȊȐȌȍȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȘȐȓȍȚȍȊȠȍȋȖ Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȕȈ ǫȈȘțȌȍ, Ȗȕ șȝȊȈȚȐȓ ȚȘȍȏțȉȍȞ Ȑ ȔȍȚȕțȓ ȍȋȖ ǫȈȘțȌȍ Ȋ ȋȖȓȖȊț. ǽȈȘȐ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ, ș ȓȍȋȒȖșȚȤȦ ȗȍȘȍȝȊȈȚȐȓ ȚȘȍȏțȉȍȞ Ȑ ȐȔ Ȏȍ țȉȐȓ DzȈȓȈȕȍȔȐ Ȑ ȍȋȖ ȓȤȊȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȀȘȐȓȈ ǴȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗȉ ȥȚȖȔ ȥȗȐȏȖȌȍ: ȒȈȓȈȕȍȔȑ-ȈȌȈȑȈȝ șȈȘȊȍ ȒȈȘȐȕȈ ȕȐȝȈȚȈ ȈȗȐ ȠțȒȘȍȕȖȌȎȌȎȐȊȐȚȈȝ șȈȕȚȈȝ ȗțȕȈș ȚȍȕȈȐȊȈ ȗȈȚȐȚȈȝ «DzȈȓȈȕȍȔȐ Ȑ Ȋșȍ ȌȘțȋȐȍ ȌȍȔȖȕȣ ȉȣȓȐ țȉȐȚȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ǽȈȘȐ, Ȑ, ȒȖȋȌȈ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȧ, ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȊȖȏȊȘȈȡȈȓ Ȑȝ Ȓ ȎȐȏȕȐ, ǫȖșȗȖȌȤ șȕȖȊȈ țȉȐȊȈȓ Ȑȝ». ǺǭDzǹǺ 57 ȔȈȓȐ șțȔȈȓȑ ȈȚȐȉȈȓȈț ȑțȌȝȐ ȗȍȚȈȚțȘ ȑȈȟȟȈȒȘȍȕȈ ȒȘȐȚȚȈ-ȠȐȘȈșȈȊ ȈȚȝȈ ȔȈȓȑȈȊȈȔș ȚȈȔ ȈȝȈȚȑȈ ȚȐȋȔȈ-ȋȈȌȈȑȈȝȈȕȈȌ ȈȕȌȈȌȎȍȕȌȘȈȔ ȚȈȊȈȟ ȟȝȐȘȖ 'ȟȟȝȐȕȈȌ ȈȘȍȘ ȕȈȌȈȚȖ 'ȘȐȕȈȌȑȈȝ ȔȈȓȐ șțȔȈȓȐ — ȌȊȈ ȌȍȔȖȕȈ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǴȈȓȐ Ȑ ǹțȔȈȓȐ; ȈȚȐ- ȉȈȓȈț — ȔȖȋțȟȐȍ; ȑțȌȝȐ — Ȋ ȉȖȦ; ȗȍȚȈȚțȝ — ȗȈȓȐ; ȑȈȚ-ȟȈȒȘȍȕȈ — ȌȐșȒȖȔ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȒȘȐȚȚȈ-ȠȐȘȈșȈț — Țȍ, ț ȒȖȋȖ ȖȚșȍȟȍȕȣ ȋȖȓȖȊȣ; ȈȚȝȈ — ȏȈȚȍȔ; ȔȈȓȑȈȊȈȕ — ǴȈȓȤȧȊȈȕ; ȚȈȔ — ȕȈ ǵȍȋȖ (ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ); ȈȝȈȚȑȈ — ȕȈȗȈȊ; ȚȐȋȔȈ-ȋȈȌȈȑȈ — ș ȖșȚȘȖȑ ȗȈȓȐȞȍȑ; ȈȝȈȕȈȚ — ȕȈȗȈȓ; ȈȕȌȈ-ȌȎȈ-ȐȕȌȘȈȔ — ȕȈ ǫȈȘțȌț, ȞȈȘȧ ȗȚȐȞ, Țȍȝ, ȒȚȖ ȘȖȎȌȍȕ Ȑȏ ȧȑȞȈ; ȚȈȊȈȚ — ȚȖȋȌȈ; ȠȐȘȈȝ — ȋȖȓȖȊȣ; ȈȟȟȝȐȕȈȚ — ȖȚșȍȒ; ȈȘȍȝ — ȊȘȈȋȈ; ȕȈȌȈȚȈȝ — ȘȣȟȈȡȍȋȖ, ȒȈȒ ȓȍȊ; ȈȘȐȕȈ — ȌȐșȒȖȔ; ȈȌȑȈȝ — ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ (ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ). ǯȈȚȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ țȉȐȓ ȌȊțȝ ȔȖȋțȟȐȝ ȌȍȔȖȕȖȊ ǴȈȓȐ Ȑ ǹțȔȈȓȐ: Ƕȕ ȖȚșȍȒ ȐȔ ȋȖȓȖȊȣ ȟȈȒȘȖȑ. ǺȖȋȌȈ ȍȡȍ ȖȌȐȕ ȌȍȔȖȕ, ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǴȈȓȤȧȊȈȕ, ȕȈȗȈȓ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ. 220


221 ǸȣȟȈ, șȓȖȊȕȖ ȓȍȊ, Ȗȕ ȗȖȌȕȧȓ șȊȖȦ ȖșȚȘțȦ ȗȈȓȐȞț Ȑ ȕȈȉȘȖșȐȓșȧ ȕȈ ǫȈȘțȌț, ȞȈȘȧ ȗȍȘȕȈȚȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȘȖȎȌȈȦȚșȧ Ȑȏ ȧȐȞ. ǵȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ǹȊȖȍȑ ȟȈȒȘȖȑ ȖȚșȍȒ ȋȖȓȖȊț Ȑ ȥȚȖȔț ȊȘȈȋț. ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȌȍșȧȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ǪȖșȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǩȐȚȊȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ș ȌȍȔȖȕȈȔȐ».

Ƚɥɚɜɚ ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɚɹ. ɐɚɪɶ ɂɧɞɪɚ ɭɧɢɱɬɨɠɚɟɬ ɞɟɦɨɧɨɜ Ǫ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ, ȒȈȒ ȊȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ, ȗȘȖȕȐȒȠȐșȤ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȍȔ Ȓ țȕȐȟȚȖȎȈȍȔȣȔ ȌȍȔȖȕȈȔ, Ȋȍȓȍȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȗȘȍȒȘȈȚȐȚȤ ȉȐȚȊț. DzȖȋȌȈ ȉȐȚȊȈ șȚȐȝȓȈ, ȀțȒȘȈȟȈȘȤȧ șȊȖȍȑ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ șȐȓȖȑ ȊȍȘȕțȓ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȓ ȎȐȏȕȐ. ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȠȍȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȕȈ ȗȖȔȖȡȤ, ȖȕȐ ș ȕȖȊȣȔȐ șȐȓȈȔȐ șȚȈȓȐ șȘȈȎȈȚȤșȧ ȗȘȖȚȐȊ ȌȍȔȖȕȖȊ. ǾȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȔȍȚȕțȓ șȊȖȦ ȔȖȓȕȐȦ Ȋ ǩȈȓȐ. DzȖȋȌȈ șȘȈȎȍȕȕȣȑ ǩȈȓȐ țȗȈȓ, ȍȋȖ ȌȘțȋ ǬȎȈȔȉȝȈșțȘȈ ȕȈȗȈȓ ȕȈ ǰȕȌȘț, ȕȖ ȚȖȚ șȊȖȐȔ ȖȘțȎȐȍȔ ȖȚșȍȒ ȍȔț ȋȖȓȖȊț. ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ, țȏȕȈȊ Ȗ ȋȐȉȍȓȐ ǬȎȈȔȉȝȈșțȘȣ, șȖȖȉȡȐȓ Ȗȉ ȥȚȖȔ ȍȋȖ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔ ǵȈȔțȟȐ, ǩȈȓȍ Ȑ ǷȈȒȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȚțȚ Ȏȍ ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ ȕȈ ȗȖȓȍ ȉȐȚȊȣ Ȑ ȊșȚțȗȐȓȐ Ȋ ȉȖȑ ș ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ. ǰȕȌȘȈ, ȊȓȈȌȣȒȈ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ, ȖȉȍȏȋȓȈȊȐȓ ǩȈȓț Ȑ ǷȈȒț Ȑ ȊȣȗțșȚȐȓ ȒțȓȐȠț, șȊȖȦ ȔȖȓȕȐȦ, Ȋ ȗȓȍȟȖ ǵȈȔțȟȐ. ǶȌȕȈȒȖ ȔȖȓȕȐȧ, ȚȈȒ Ȑ ȕȍ ȗȖȘȈȏȐȊ ȞȍȓȐ, ȊȍȘȕțȓȈșȤ Ȓ ȞȈȘȦ ǰȕȌȘȍ, ȟȚȖ șȐȓȤȕȖ ȍȋȖ ȖȋȖȘȟȐȓȖ. Ǫ ȥȚȖȚ ȔȐȋ ǰȕȌȘȈ țșȓȣȠȈȓ ȋȖȓȖș ș ȕȍȉȈ: «ǵȈȔțȟȐ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ țȉȐȚȤ ȕȐ șțȝȐȔ, ȕȐ ȊȓȈȎȕȣȔ ȖȘțȎȐȍȔ». ǻșȓȣȠȈȊ ȥȚȖ, ǰȕȌȘȈ șȚȈȓ ȌțȔȈȚȤ, ȒȈȒ țȉȐȚȤ ǵȈȔțȟȐ. ǭȔț ȗȘȐȠȓȖ Ȋ ȋȖȓȖȊț, ȟȚȖ ȗȍȕȈ ȕȐ șțȝȈ, ȕȐ ȊȓȈȎȕȈ. ǰșȗȖȓȤȏțȧ ȖȘțȎȐȍ, șȌȍȓȈȕȕȖȍ Ȑȏ ȗȍȕȣ, Ȗȕ șȔȖȋ ȘȈșȗȘȈȊȐȚȤșȧ ș ǵȈȔțȟȐ. ǺȈȒ ǰȕȌȘȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ țȕȐȟȚȖȎȐȓȐ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȌȍȔȖȕȖȊ, Ȑ ȚȖȋȌȈ ǵȈȘȈȌȈ ȗȖ ȗȘȖșȤȉȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ Ȑ ȏȈȗȘȍȚȐȓ ȐȔ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ ȊȖȑȕț. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȊȍȘȕțȓȐșȤ Ȋ șȊȖȐ ȖȉȐȚȍȓȐ, Ȉ ȖșȚȈȊȠȐȍșȧ Ȋ ȎȐȊȣȝ ȌȍȔȖȕȣ, șȓȍȌțȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȦ ǵȈȘȈȌȣ, ȖȚȕȍșȓȐ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǩȈȓȐ ȕȈ ȋȖȘț ǨșȚȈ. ǺȈȔ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȧ ȊȍȘȕțȓ Ȓ ȎȐȏȕȐ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǩȈȓȐ, ȌȖȚȘȖȕțȊȠȐșȤ ȌȖ ȕȍȋȖ ȘțȒȖȑ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, șȊȖȍȑ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ șȐȓȖȑ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȧ ȊȍȘȕțȓ Ȓ ȎȐȏȕȐ Ȋșȍȝ Țȍȝ ȌȍȔȖȕȖȊ, ț ȒȖȚȖȘȣȝ șȖȝȘȈȕȐȓȐșȤ ȋȖȓȖȊȈ Ȑ ȚțȓȖȊȐȡȍ. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȈȚȝȖ șțȘȈȝ ȗȘȈȚȑțȗȈȓȈȉȌȝȈ-ȟȍȚȈșȈȝ ȗȈȘȈșȑȈ ȗțȔșȈȝ ȗȈȘȈȑȈȕțȒȈȔȗȈȑȈ ȌȎȈȋȝȕțȘ ȉȝȘȐȠȈȔ ȠȈȒȘȈ-șȈȔȐȘȈȕȈȌȈȑȈș ȚȈȔș ȚȈȕ ȘȈȕȍ ȑȈȐȘ ȈȉȝȐșȈȔȝȈȚȈȝ ȗțȘȈ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȈȚȝȖ — ȏȈȚȍȔ; șțȘȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȗȘȈȚȑțȗȈȓȈȉȌȝȈ-ȟȍȚȈșȈȝ — Țȍ, Ȋ ȒȖȔ ȗȘȖȉțȌȐȓȈșȤ ȎȐȏȕȤ Ȑ șȖȏȕȈȕȐȍ; ȗȈȘȈșȑȈ — ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ; ȗțȔșȈȝ — dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȗȈȘȈȑȈ — ȊȣșȖȟȈȑȠȍȑ; ȈȕțȒȈȔȗȈȑȈ — ȔȐȓȖșȚȤȦ; ȌȎȈȋȝȕțȝ — șȚȈȓȐ ȉȐȚȤ; ȉȝȘȐȠȈȔ — șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ; ȠȈȒȘȈ — ǰȕȌȘȈ; șȈȔȐȘȈȕȈ — ǪȈȦ; ȈȌȈȑȈȝ — Ȑ ȌȘțȋȐȍ; ȚȈȕ ȚȈȕ — Țȍȝ (ȌȍȔȖȕȖȊ); ȘȈȕȍ — Ȋ șȘȈȎȍȕȐȐ; ȑȈȐȝ — ȒȖȚȖȘȣȔȐ; ȈȉȝȐșȈȔȝȈȚȈȝ — ȉȣȓȐ ȗȖȉȐȚȣ; ȗțȘȈ — ȗȘȍȎȌȍ. 221


222 ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: ǯȈȚȍȔ, ȗȖ ǹȊȖȍȑ ȊȣșȖȟȈȑȠȍȑ ȔȐȓȖșȚȐ ȀȘȐ ǽȈȘȐ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȊȍȘȕțȓ Ȓ ȎȐȏȕȐ Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǰȕȌȘȖȑ Ȑ ǪȈȦ. ǶȎȐȊȠȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ șȚȈȓȐ ȒȘțȠȐȚȤ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȖȚ ȒȖȚȖȘȣȝ ȗȘȍȎȌȍ ȚȍȘȗȍȓȐ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ. ǺǭDzǹǺ 2 ȊȈȐȘȖȟȈȕȈȑȈ șȈȔȘȈȉȌȝȖ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȗȈȒȈ-ȠȈșȈȕȈȝ țȌȈȑȈȟȟȝȈȌ ȑȈȌȈ ȊȈȌȎȘȈȔ ȗȘȈȌȎȈ ȝȈ ȝȍȚȐ ȟțȒȘțȠțȝ ȊȈȐȘȖȟȈȕȈȑȈ — Ȋ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǩȈȓȐ (ȟȚȖȉȣ țȉȐȚȤ ȍȋȖ); șȈȔȘȈȉȌȝȈȝ — ȘȈȏȋȕȍȊȈȕȕȣȑ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȍȑȠȐȑ; ȗȈȒȈ-ȠȈșȈȕȈȝ — ǰȕȌȘȈ; țȌȈȑȈȟȟȝȈȚ — ȕȈȗȘȈȊȐȓ; ȑȈȌȈ — ȒȖȋȌȈ; ȊȈȌȎȘȈȔ — ȋȘȖȔȖȊțȦ șȚȘȍȓț; ȗȘȈȌȎȈȝ — ȌȍȔȖȕȣ; ȝȈ ȝȈ — țȊȣ, țȊȣ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȟțȒȘțȠțȝ — ȏȈȗȘȐȟȐȚȈȓȐ. DzȖȋȌȈ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ ǰȕȌȘȈ ȗȘȐȠȍȓ Ȋ ȧȘȖșȚȤ Ȑ șȝȊȈȚȐȓ șȊȖȦ ȔȖȓȕȐȦ, ȟȚȖȉȣ țȉȐȚȤ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǩȈȓȐ, ȌȍȔȖȕȣ șȒȖȘȉȕȖ ȏȈȗȘȐȟȐȚȈȓȐ: «ǫȖȘȍ ȕȈȔ, ȋȖȘȍ!» ǺǭDzǹǺ 3 ȊȈȌȎȘȈ-ȗȈȕȐș ȚȈȔ ȈȝȍȌȈȔ ȚȐȘȈșȒȘȐȚȑȈ ȗțȘȈȝ-șȚȝȐȚȈȔ ȔȈȕȈșȊȐȕȈȔ șțșȈȔȗȈȕȕȈȔ ȊȐȟȈȘȈȕȚȈȔ ȔȈȝȈ-ȔȘȐȌȝȍ ȊȈȌȎȘȈ-ȗȈȕȐȝ — ǰȕȌȘȈ, ȌȍȘȎȈȡȐȑ Ȋ ȘțȒȈȝ ȋȘȖȔȖȊțȦ șȚȘȍȓț; ȚȈȔ — ȍȔț (ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǩȈȓȐ); ȈȝȈ — șȒȈȏȈȓ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; ȚȐȘȈșȒȘȐȚȑȈ — ȊȣȉȘȈȕȐȊ; ȗțȘȈȝșȚȝȐȚȈȔ — ȕȈȝȖȌȧȡȍȋȖșȧ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ; ȔȈȕȈșȊȐȕȈȔ — ȘȈșșțȌȐȚȍȓȤȕȖȋȖ Ȑ ȚȍȘȗȍȓȐȊȖȋȖ; șț-șȈȔȗȈȕȕȈȔ — ȝȖȘȖȠȖ ȊȖȖȘțȎȍȕȕȖȋȖ; ȊȐȟȈȘȈȕȚȈȔ — ȗȍȘȍȔȍȡȈȦȡȍȋȖșȧ; ȔȈȝȈ-ȔȘȐȌȝȍ — ȕȈȌ ȊȍȓȐȒȖȑ ȉȐȚȊȖȑ. ǸȈșșțȌȐȚȍȓȤȕȣȑ, ȚȍȘȗȍȓȐȊȣȑ Ȑ ȝȖȘȖȠȖ ȊȖȖȘțȎȍȕȕȣȑ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ ȗȈȘȐȓ ȕȈȌ ȗȖȓȍȔ ȊȍȓȐȒȖȑ ȉȐȚȊȣ. ǻȊȐȌȍȊ ȗȍȘȍȌ șȖȉȖȑ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǩȈȓȐ, ǰȕȌȘȈ, ȊșȍȋȌȈ ȌȍȘȎȈȡȐȑ Ȋ ȘțȒȍ ȔȖȓȕȐȦ, ȗȘȐȕȧȓșȧ ȉȘȈȕȐȚȤ ȍȋȖ. ǺǭDzǹǺ 4 ȕȈȚȈȊȈȕ ȔțȌȝȈ ȔȈȑȈȉȝȐȘ ȔȈȑȍȠȈȕ ȕȖ ȌȎȐȋȐȠȈșȐ ȌȎȐȚȊȈ ȉȈȓȈȕ ȕȐȉȈȌȌȝȈȒȠȈȕ ȕȈȚȖ ȝȈȘȈȚȐ ȚȈȌ-ȌȝȈȕȈȔ ȕȈȚȈ-ȊȈȚ — șȓȖȊȕȖ ȖȉȔȈȕȡȐȒ, ȔȖȠȍȕȕȐȒ; ȔțȌȝȈ — Ȗ ȕȍȋȖȌȧȑ; ȔȈȑȈȉȝȐȝ — ȐȓȓȦȏȐȍȑ; ȔȈȑȈ-ȐȠȈȕ — ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, șȗȖșȖȉȕȣȝ ȗȖȌȟȐȕȧȚȤ șȍȉȍ ȐȓȓȦȏȐȦ; ȕȈȝ — ȕȈș; ȌȎȐȋȐȠȈșȐ — ȗȣȚȈȍȠȤșȧ ȗȖȉȍȌȐȚȤ; ȌȎȐȚȊȈ — ȗȖȉȍȌȐȊ; ȉȈȓȈȕ — ȔȈȓȍȕȤȒȐȝ 222


223 ȌȍȚȍȑ; ȕȐȉȈȌȌȝȈ-ȈȒȠȈȕ — Țȍȝ, ț ȒȖȋȖ ȏȈȊȧȏȈȕȣ ȋȓȈȏȈ; ȕȈȚȈȝ — ȖȉȔȈȕȡȐȒ; ȝȈȘȈȚȐ — ȖȚȕȐȔȈȍȚ; ȚȈȚ-ȌȝȈȕȈȔ — Ȑȝ ȐȔțȡȍșȚȊȖ. ǰȕȌȘȈ șȒȈȏȈȓ: ǹȓȖȊȕȖ ȖȉȔȈȕȡȐȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ, ȏȈȊȧȏȈȊ ȘȍȉȍȕȒț ȋȓȈȏȈ, ȖȉȊȖȘȖȊȣȊȈȍȚ ȍȋȖ, Țȣ ȗȣȚȈȍȠȤșȧ ȗȖȉȍȌȐȚȤ ȕȈș ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȝ ȚȘȦȒȖȊ, ȝȖȚȧ Ȑ ȏȕȈȍȠȤ, ȕȍȋȖȌȧȑ, ȟȚȖ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȍ șȐȓȣ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ ȕȈȔ. ǺǭDzǹǺ 5 ȈȘțȘțȒȠȈȕȚȐ ȔȈȑȈȉȝȐȘ țȚșȐșȘȐȗșȈȕȚȐ ȑȍ ȌȐȊȈȔ ȚȈȕ ȌȈșȑțȕ ȊȐȌȝțȕȖȔȑ ȈȌȎȕȈȕ ȗțȘȊȈșȔȈȟ ȟȈ ȗȈȌȈȌ ȈȌȝȈȝ ȈȘțȘțȒȠȈȕȚȐ — ȎȍȓȈȦȚ ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȕȈ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ; ȔȈȑȈȉȝȐȝ — ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȔȐ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȔȐ șȗȖșȖȉȕȖșȚȧȔȐ ȐȓȐ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȕȈțȒȐ; țȚșȐșȘȐȗșȈȕȚȐ — ȝȖȚȧȚ ȥȚȐȔȐ ȕȍȋȖȌȕȣȔȐ șȘȍȌșȚȊȈȔȐ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ; ȑȍ — ȒȖȚȖȘȣȍ; ȌȐȊȈȔ — ȕȈ ȊȣșȠțȦ ȗȓȈȕȍȚȕțȦ șȐșȚȍȔț, ȐȔȍȕțȍȔțȦ ǹȊȈȘȋȈȓȖȒȖȑ; ȚȈȕ — Țȍȝ (ȚȈȒȐȝ ȔȖȠȍȕȕȐȒȖȊ Ȑ ȉȈȕȌȐȚȖȊ); ȌȈșȑțȕ — ȊȖȘȖȊ; ȊȐȌȝțȕȖȔȐ — șȉȘȈșȣȊȈȦ ȊȕȐȏ; ȈȌȎȕȈȕ — ȕȍȋȖȌȧȍȊ; ȗțȘȊȈșȔȈȚ — ș ȗȘȍȎȕȍȋȖ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȗȈȌȈȚ — ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ; ȈȌȝȈȝ — ȊȕȐȏ. ǫȓțȗȞȖȊ Ȑ ȕȍȊȍȎȌ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȚȘȍȔȧȚșȧ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȝ șȐȓ ȐȓȐ ȔȍȝȈȕȐȟȍșȒȐȝ ȗȘȐșȗȖșȖȉȓȍȕȐȑ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚ ȐȓȐ ȌȈȎȍ ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȕȈȌ ȕȐȔȐ Ȑ ȊșȚțȗȐȚȤ Ȋ ȞȈȘșȚȊȖ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȝ ȌțȠ, ȧ ȖȚȗȘȈȊȓȧȦ Ȋ ȕȐȏȠȐȍ șȜȍȘȣ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǭȓȧ ȘȈȏȕȣȝ ȓȦȌȍȑ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ șțȡȍșȚȊțȦȚ ȘȈȏȕȣȍ ȗȓȈȕȍȚȕȣȍ șȐșȚȍȔȣ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (14.18) șȒȈȏȈȕȖ: țȘȌȝȊȈȔ ȋȈȟȟȝȈȕȚȐ șȈȚȚȊȈ-șȚȝȈȝ — Țȍ, ȒȚȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȋțȕȍ ȉȓȈȋȖșȚȐ, ȔȖȋțȚ ȊȖȏȕȍșȚȐșȤ ȕȈ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ. ǵȖ Țȍȝ, ȕȈ ȒȖȋȖ ȊȓȐȧȦȚ ȋțȕȣ ȚȤȔȣ Ȑ șȚȘȈșȚȐ, ȚțȌȈ ȕȍ ȗțșȒȈȦȚ. ǹȓȖȊȖ ȌȐȊȈȔ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȊȣșȠȍȑ ȗȓȈȕȍȚȕȖȑ șȐșȚȍȔȍ, ǹȊȈȘȋȈȓȖȒȍ. ǰȕȌȘȈ, ȊȓȈȌȣȒȈ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚ, ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖȑ ȊȓȈșȚȤȦ, ȟȚȖȉȣ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤ ȊȕȐȏ ȓȦȉțȦ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕțȦ ȌțȠț, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȣȚȈȍȚșȧ ȗȖȗȈșȚȤ ȕȈ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȧ ȌȖȓȎȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ. ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȗȖȓȍȚȣ ȕȈ dzțȕț ȚȖȎȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚ șȖȉȖȑ ȗȖȗȣȚȒȐ ȓȦȌȍȑ, ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȝ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ, ȗȖȗȈșȚȤ ȕȈ ǹȊȈȘȋȈȓȖȒț ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȣȝ, ȔȍȝȈȕȐȟȍșȒȐȝ șȘȍȌșȚȊ. ȅȚȐ ȗȖȗȣȚȒȐ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ țȊȍȕȟȈȦȚșȧ țșȗȍȝȖȔ. ǰȏ șȓȖȊ ǰȕȌȘȣ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ȊșȧȒȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȖȗȣȚȈȍȚșȧ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȚȈȒȐȝ ȗȘȐșȗȖșȖȉȓȍȕȐȑ (Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖȕȐ ȕȈȏȊȈȕȣ ȔȈȑȍȑ ), ȎȌȍȚ ȗȍȟȈȓȤȕȈȧ țȟȈșȚȤ: ȍȋȖ ȖȚȗȘȈȊȧȚ Ȋ ȕȐȏȠȐȍ șȜȍȘȣ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȕȈ ȈȌșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ. ǿȚȖȉȣ ȗȖȗȈșȚȤ ȕȈ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȕȈȌȖ ȖȉȓȈȌȈȚȤ ȔȕȖȋȐȔȐ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȧȔȐ. ǫȘȍȠȕȐȒȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ, ȕȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȋțȕȍ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ, țȗȖȚȘȍȉȓȧȦȚ șȗȐȘȚȕȣȍ ȕȈȗȐȚȒȐ, ȍȌȧȚ ȔȧșȖ Ȑ ȊșȚțȗȈȦȚ Ȋ ȕȍȌȖȏȊȖȓȍȕȕȣȍ ȗȖȓȖȊȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȔȖȋțȚ ȚțȌȈ ȗȖȗȈșȚȤ, Ȑ ȕȐȒȈȒȐȍ ȗȘȐșȗȖșȖȉȓȍȕȐȧ ȐȔ Ȋ ȥȚȖȔ ȕȍ ȗȖȔȖȋțȚ. ǺǭDzǹǺ 6 șȖ 'ȝȈȔ ȌțȘȔȈȑȐȕȈș Țȍ 'ȌȑȈ ȊȈȌȎȘȍȕȈ ȠȈȚȈ-ȗȈȘȊȈȕȈ ȠȐȘȖ ȝȈȘȐȠȑȍ ȔȈȕȌȈȚȔȈȕ 223


224 ȋȝȈȚȈșȊȈ ȌȎȕȈȚȐȉȝȐȝ șȈȝȈ șȈȝ — ȚȈ (ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȈȧ ȓȐȟȕȖșȚȤ); ȈȝȈȔ — ȧ; ȌțȘȔȈȑȐȕȈȝ — șȗȖșȖȉȕȖȋȖ ȕȈȗțșȒȈȚȤ Ȋșȍ ȥȚȐ ȐȓȓȦȏȐȐ; Țȍ — ȚȊȖȦ; ȈȌȑȈ — șȍȋȖȌȕȧ; ȊȈȌȎȘȍȕȈ — ȋȘȖȔȖȊȖȑ șȚȘȍȓȖȑ; ȠȈȚȈ-ȗȈȘȊȈȕȈ — șȕȈȉȎȍȕȕȖȑ șȖȚȕȍȑ ȖșȚȘȣȝ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ; ȠȐȘȈȝ — ȋȖȓȖȊț; ȝȈȘȐȠȑȍ — ȖȚșȍȒț; ȔȈȕȌȈ-ȈȚȔȈȕ — Ȗ ȕȍȊȍȎȌȈ; ȋȝȈȚȈșȊȈ — ȗȖȗȘȖȉțȑ-ȒȈ țȞȍȓȍȚȤ Ȋ ȥȚȖȔ șȘȈȎȍȕȐȐ; ȌȎȕȈȚȐȉȝȐȝ șȈȝȈ — ȊȔȍșȚȍ șȖ șȊȖȐȔȐ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ Ȑ ȗȖȔȖȡȕȐȒȈȔȐ. ǹȍȋȖȌȕȧ ȧ, ȔȖȋțȟȐȑ ȊȖȐȕ, ȖȚșȍȒț Țȍȉȍ ȋȖȓȖȊț ȔȖȐȔ ȖȘțȎȐȍȔ-ȔȖȓȕȐȍȑ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȐȔȍȍȚ șȖȚȕȐ ȖșȚȘȣȝ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ. ǽȖȚȧ Țȣ țȔȍȍȠȤ ȕȈșȣȓȈȚȤ ȒȖȓȌȖȊșȒȐȍ ȟȈȘȣ, Țȍȉȍ ȧȊȕȖ ȕȍȌȖșȚȈȍȚ ȏȕȈȕȐȑ. ǷȖșȔȖȚȘȐȔ, șȔȖȎȍȠȤ ȓȐ Țȣ ȊȔȍșȚȍ șȖ șȊȖȐȔȐ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ Ȑ ȌȘțȏȤȧȔȐ țȞȍȓȍȚȤ Ȋ ȥȚȖȔ șȘȈȎȍȕȐȐ. ǺǭDzǹǺ 7 ȠȘȐ-ȉȈȓȐȘ țȊȈȟȈ șȈȕȋȘȈȔȍ ȊȈȘȚȈȔȈȕȈȕȈȔ ȒȈȓȈ-ȟȖȌȐȚȈ-ȒȈȘȔȈȕȈȔ ȒȐȘȚȐȘ ȌȎȈȑȖ 'ȌȎȈȑȖ ȔȘȐȚȑțȝ șȈȘȊȍȠȈȔ șȑțȘ ȈȕțȒȘȈȔȈȚ ȠȘȐ-ȉȈȓȐȝ țȊȈȟȈ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ șȒȈȏȈȓ; șȈȕȋȘȈȔȍ — Ȋ ȉȐȚȊȍ; ȊȈȘȚȈȔȈȕȈȕȈȔ — ȗȘȐșțȚșȚȊțȦȡȐȝ; ȒȈȓȈ-ȟȖȌȐȚȈ — ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȊȘȍȔȍȕȐ; ȒȈȘȔȈȕȈȔ — Țȍȝ, ȒȚȖ șȘȈȎȈȍȚșȧ ȐȓȐ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȓȦȉȖȑ ȌȘțȋȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ; ȒȐȘȚȐȝ — șȓȈȊȈ; ȌȎȈȑȈȝ — ȗȖȉȍȌȈ; ȈȌȎȈȑȈȝ — ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ; ȔȘȐȚȑțȝ — șȔȍȘȚȤ; șȈȘȊȍȠȈȔ — Ȋșȍȝ; șȑțȝ — ȖșțȡȍșȚȊȧȚșȧ; ȈȕțȒȘȈȔȈȚ — Ȋ ȌȖȓȎȕȖȑ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖșȚȐ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ ȖȚȊȍȚȐȓ: Ǫșȍ, ȒȚȖ șȖȉȘȈȓȐșȤ ȕȈ ȥȚȖȔ ȗȖȓȍ ȉȐȚȊȣ, ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȚ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȊȍȟȕȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ, Ȑ ț ȒȈȎȌȖȋȖ șȊȖȑ țȌȍȓ — ȖȌȕȐ ȖȉȘȍȚțȚ șȓȈȊț Ȑ ȗȖȉȍȌț, ȌȘțȋȐȍ ȊșȚȘȍȚȧȚ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ Ȑ șȔȍȘȚȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǶȌȍȘȎȈȊ ȗȖȉȍȌț Ȋ ȉȐȚȊȍ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȗȘȖșȓȈȊȐȚȤșȧ, Ȉ ȍșȓȐ Ȗȕ ȕȍ ȗȖȉȍȌȐȚ Ȑ ȗȖȚȍȘȗȐȚ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ, ȍȔț ȋȘȖȏȐȚ șȔȍȘȚȤ. Ǫ ȉȖȦ ȊȖȏȔȖȎȕȈ Ȑ ȗȖȉȍȌȈ, Ȑ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ, ȗȘȐȟȍȔ ȥȚȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȓ ȊȖȑȕȍ, ȕȖ Ȑ ȒȖ Ȋșȍȑ ȉȖȘȤȉȍ ȏȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ. ǪșȍȔ țȗȘȈȊȓȧȦȚ ȏȈȒȖȕȣ ȗȘȐȘȖȌȣ (ȗȘȈȒȘȐȚȍȝ ȒȘȐȑȈȔȈȕȈȕȐ ȋțȕȈȐȝ ȒȈȘȔȈȕȐ șȈȘȊȈȠȈȝ). ǫțȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ ȊȓȐȧȦȚ ȕȈ Ȋșȍȝ ȉȍȏ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȧ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȐ ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȤ, ȕȐ ȗȖȉȍȎȌȍȕȕȣȑ, ȕȍ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȔȐ — ȖȕȐ ȖȉȈ ȗȖȌȊȓȈșȚȕȣ ȗȘȐȘȖȌȍ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ ȝȖȘȖȠȖ ȗȖȕȐȔȈȓ ȥȚȖ. Ƕȕ ȏȕȈȓ, ȟȚȖ ȥȚȈ ȉȐȚȊȈ țșȚȘȖȍȕȈ ȊȍȟȕȣȔ ȊȘȍȔȍȕȍȔ Ȑ ȟȚȖ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȊȘȍȔȍȕȐ ȒȈȎȌȖȔț ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȎȐȕȈȚȤ ȗȓȖȌȣ șȊȖȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. ǷȖȥȚȖȔț, ȝȖȚȧ ǰȕȌȘȈ ȖȉȢȧȊȐȓ, ȟȚȖ șȍȑȟȈș Ȗȕ șȊȖȍȑ ȔȖȓȕȐȍȑ țȉȤȍȚ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǩȈȓȐ, ȚȖȚ ȕȐȟțȚȤ ȕȍ ȐșȗțȋȈȓșȧ. ǺȈȒȖȊ Ȍțȝ ȒȠȈȚȘȐȧ: ȑțȌȌȝȈ ȟȈȗȑ ȈȗȈȓȈȑȈȕȈȔ (ǩ.-ȋ., 18.43). DzȠȈȚȘȐȑ ȌȖȓȎȍȕ ȚȍȘȗȍȓȐȊȖ șȕȖșȐȚȤ ȓȦȉȣȍ ȕȍȊȏȋȖȌȣ, ȖșȖȉȍȕȕȖ Țȍ, ȟȚȖ ȊȣȗȈȌȈȦȚ ȍȔț ȕȈ ȗȖȓȍ ȉȐȚȊȣ. ǺȈȒ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ ȗȖȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ șȖȊșȍȔ ȕȍ ȉȖȐȚșȧ șȔȍȘȚȐ, ȝȖȚȧ țȋȘȖȏȈ ȍȍ ȐșȝȖȌȐȓȈ ȖȚ șȈȔȖȋȖ ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș. ǺǭDzǹǺ 8 ȚȈȌ ȐȌȈȔ ȒȈȓȈ-ȘȈȠȈȕȈȔ 224


225 ȌȎȈȋȈȚ ȗȈȠȑȈȕȚȐ șțȘȈȑȈȝ ȕȈ ȝȘȐȠȑȈȕȚȐ ȕȈ ȠȖȟȈȕȚȐ ȚȈȚȘȈ ȑțȑȈȔ ȈȗȈȕȌȐȚȈȝ ȚȈȚ — ȗȖȥȚȖȔț; ȐȌȈȔ — ȥȚȖȚ (ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ); ȒȈȓȈ-ȘȈȠȈȕȈȔ — ȌȊȐȎȐȔȣȑ ȊȍȟȕȣȔ ȊȘȍȔȍȕȍȔ; ȌȎȈȋȈȚ — ȌȊȐȎțȡȐȑ ȊȗȍȘȍȌ (ȥȚȖȚ ȔȐȘ); ȗȈȠȑȈȕȚȐ — ȊȐȌȧȚ; șțȘȈȑȈȝ — Țȍ, ȒȚȖ ȗȘȐȏȕȈȍȚ ȐșȚȐȕț Ȑ ȗȖȚȖȔț ȊȍȌȍȚ șȍȉȧ ȘȈȏțȔȕȖ; ȕȈ — ȕȍ; ȝȘȐȠȑȈȕȚȐ — ȓȐȒțȦȚ; ȕȈ — ȕȍ; ȠȖȟȈȕȚȐ — șȒȖȘȉȧȚ; ȚȈȚȘȈ — Ȋ ȚȖȔ; ȑțȑȈȔ — Ȋȣ (ȗȖȓțȉȖȋȐ); ȈȗȈȕȌȐȚȈȝ — ȕȍ ȖȚȓȐȟȈȦȡȐȍșȧ ȋȓțȉȖȒȐȔȐ ȗȖȏȕȈȕȐȧȔȐ (ȗȖșȒȖȓȤȒț ȏȈȉȣȓȐ, ȟȚȖ ȕȈȌ ȊȈȔȐ ȊȓȈșȚȊțȍȚ ȊȍȟȕȖȍ ȊȘȍȔȧ). Ǻȍ, ȒȖȔț ȊȍȌȖȔȈ ȐșȚȐȕȈ, șȖȏȍȘȞȈȦȚ ȉȍȋ ȊȘȍȔȍȕȐ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȓȐȒțȦȚ Ȑ ȕȍ șȒȖȘȉȧȚ, ȟȚȖ ȉȣ ȕȐ șȓțȟȐȓȖșȤ. Ǫȣ Ȏȍ ȚȈȒ ȘȈȌțȍȚȍșȤ șȊȖȍȑ ȗȖȉȍȌȍ, ȟȚȖ ȊȈș ȍȌȊȈ ȓȐ ȔȖȎȕȖ ȕȈȏȊȈȚȤ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȔțȌȘȣȔȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ ȏȕȈȓ, ȟȚȖ ǰȕȌȘȈ, ȊȓȈȌȣȒȈ ȘȈȧ, ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȖȋȘȖȔȕȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ, ȒțȌȈ ȉȖȓȤȠȐȔ, ȟȍȔ șȈȔ ǩȈȓȐ. ǰ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ Ȗȕ ȗȘȍȏȘȐȚȍȓȤȕȖ ȖȚȖȏȊȈȓșȧ Ȗȉ ǰȕȌȘȍ, șȒȈȏȈȊ, ȟȚȖ ȚȖȚ ȕȍ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȖșȖȉȖȑ ȔțȌȘȖșȚȤȦ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (2.11) DzȘȐȠȕȈ, ȖȚȟȐȚȣȊȈȧ ǨȘȌȎțȕț, ȋȖȊȖȘȐȚ: ȈȠȖȟȑȈȕ ȈȕȊȈȠȖȟȈș ȚȊȈȔ ȗȘȈȌȎȕȈ-ȊȈȌȈȔȠ ȟȈ ȉȝȈȠȈșȍ ȋȈȚȈșțȕ ȈȋȈȚȈșțȔȠ ȟȈ ȕȈȕțȠȖȟȈȕȚȐ ȗȈȕȌȐȚȈȝ «ǪȍȌȧ țȟȍȕȣȍ ȘȍȟȐ, Țȣ șȒȖȘȉȐȠȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȕȍȌȖșȚȖȑȕȖ șȒȖȘȉȐ. Ǻȍ, ȒȚȖ ȗȖȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȔțȌȘȣ, ȕȍ șȒȖȘȉȧȚ ȕȐ Ȗ ȎȐȊȣȝ, ȕȐ Ȗ ȔȍȘȚȊȣȝ». ǺȍȔ șȈȔȣȔ DzȘȐȠȕȈ ȖȉȢȧȊȐȓ ǨȘȌȎțȕȍ, ȟȚȖ ȚȖȚ ȕȍ ȔȖȎȍȚ șȟȐȚȈȚȤșȧ ȔțȌȘȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ, ȗȈȕȌȐȚȖȔ, Ȑ ȚȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȖȚȖȏȊȈȓșȧ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ Ȗ ȞȈȘȍ ǰȕȌȘȍ Ȑ ȍȋȖ ȖȒȘțȎȍȕȐȐ. Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ Ȋșȍ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȈșȚȤȦ ȊȘȍȔȍȕȐ. ǴțȌȘȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȊȐȌȐȚ ȥȚȖ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȓȦȉȣȍ ȊȖȓȕȣ ȗȍȘȍȔȍȕ, ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȐȝ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȍ, ȕȍ ȊȣȏȣȊȈȦȚ Ȋ ȕȍȔ ȕȐ ȘȈȌȖșȚȐ, ȕȐ șȒȖȘȉȐ. DzȈȎȌȖȋȖ Ȑȏ ȕȈș ȕȖșȐȚ ȗȖ ȊȖȓȕȈȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȗȖȥȚȖȔț ȒȈȒȖȑ șȔȣșȓ ȘȈȌȖȊȈȚȤșȧ ȐȓȐ ȋȖȘȍȊȈȚȤ Ȑȏ-ȏȈ Țȍȝ ȐȓȐ Ȑȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊ? ǺȖȚ, ȒȚȖ ȋȓțȉȖȒȖ ȗȖșȚȐȋ ȏȈȒȖȕȣ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȕȍ șȚȈȕȍȚ ȓȐȒȖȊȈȚȤ ȐȓȐ șȖȒȘțȠȈȚȤșȧ Ȑȏ-ȏȈ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȐȝ Ȋ ȕȍȑ ȗȍȘȍȔȍȕ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȍ» (2.14) DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȕȈȌȖ ȉȣȚȤ ȚȍȘȗȍȓȐȊȣȔ: ȚȈȔș ȚȐȚȐȒȠȈșȊȈ ȉȝȈȘȈȚȈ . Ǵȣ ȌȖȓȎȕȣ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȥȚȖȔț șȖȊȍȚț DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȕȍ țȕȣȊȈȚȤ, ȕȍ ȘȈșșȚȘȈȐȊȈȚȤșȧ, ȒȖȋȌȈ ȕȈȠȐ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈ ȔȍȕȧȦȚșȧ Ȓ ȝțȌȠȍȔț. ǺȈȒ ȊȍȌȍȚ șȍȉȧ ȕȈșȚȖȧȡȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊȣȗȖȓȕȧȍȚ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȕȍ ȘȈșșȚȘȈȐȊȈȍȚșȧ, ȍșȓȐ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈ șȒȓȈȌȣȊȈȦȚșȧ ȕȍȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȖ. Ƕȕ ȚȊȍȘȌȖ țȊȍȘȍȕ, ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ ȊșȍȋȌȈ ȏȈȡȐȡȈȍȚ ǹȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍțȒȓȖȕȕȖ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ șȊȖȑ ȌȖȓȋ Ȋ șȓțȎȍȕȐȐ DzȘȐȠȕȍ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȥȔȖȞȐȐ, ȚȈȒȐȍ ȒȈȒ ȘȈȌȖșȚȤ ȐȓȐ țȕȣȕȐȍ, șȊȖȑșȚȊȍȕȕȣ ȌȈȎȍ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȖȉȐȚȈȦȡȐȔ ȕȈ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ. ǵȖ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȖșȚȈȍȚșȧ ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȣȔ Ȋ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȝ ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȝ Ȑ ȕȍȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ, șȓȍȌțȍȚ șȟȐȚȈȚȤ ȌȖșȚȐȋȠȐȔ țȘȖȊȕȧ ȉȘȈȝȔȈ-ȉȝțȚȣ — țȘȖȊȕȧ șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȧ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ- ȋȐȚȍ» (18.54) Ȗȉ ȥȚȖȔ șȒȈȏȈȕȖ ȚȈȒ: ȉȘȈȝȔȈ-ȉȝțȚȈȝ ȗȘȈșȈȕȕȈȚȔȈ ȕȈ ȠȖȟȈȚȐ ȕȈ ȒȈȕȒȠȈȚȐ — «ǬȖșȚȐȋȕțȊ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ, ȟȍȓȖȊȍȒ șȘȈȏț ȗȖȏȕȈȍȚ ȗȘȐȘȖȌț ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, Ȑ șȍȘȌȞȍ ȍȋȖ ȕȈȗȖȓȕȧȍȚșȧ ȘȈȌȖșȚȤȦ». ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖșȚȈȍȚșȧ țȘȈȊȕȖȊȍȠȍȕȕȣȔ ȗȘȐ ȓȦȉȣȝ 225


226 ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ, ȏȕȈȟȐȚ, Ȗȕ ȊȖȏȊȣșȐȓșȧ ȌȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ Ȑ ȊȣȠȍȓ Ȑȏ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȧ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǺǭDzǹǺ 9 ȕȈ ȊȈȑȈȔ ȔȈȕȑȈȔȈȕȈȕȈȔ ȈȚȔȈȕȈȔ ȚȈȚȘȈ șȈȌȝȈȕȈȔ ȋȐȘȖ ȊȈȝ șȈȌȝț-ȠȖȟȑȈȕȈȔ ȋȘȐȝȕȐȔȖ ȔȈȘȔȈ-ȚȈȌȈȕȈȝ ȕȈ — ȕȍ; ȊȈȑȈȔ — Ȕȣ; ȔȈȕȑȈȔȈȕȈȕȈȔ — șȟȐȚȈȦȡȐȝ; ȈȚȔȈȕȈȔ — șȍȉȧ; ȚȈȚȘȈ — Ȋ ȚȖȔ (Ȋ ȗȖȉȍȌȍ ȐȓȐ ȗȖȘȈȎȍȕȐȐ); șȈȌȝȈȕȈȔ — ȗȘȐȟȐȕȖȑ; ȋȐȘȈȝ — șȓȖȊȈ; ȊȈȝ — ȊȈȠȐ; șȈȌȝț-ȠȖȟȑȈȕȈȔ — Țȍȝ, ȒȚȖ ȊȣȏȣȊȈȍȚ ȎȈȓȖșȚȤ ț șȊȧȚȣȝ; ȋȘȐȝȕȐȔȈȝ — ȗȘȐȕȐȔȈȍȔ; ȔȈȘȔȈ-ȚȈȌȈȕȈȝ — ȘȈȕȧȡȐȍ șȍȘȌȞȍ. Ǫȣ, ȗȖȓțȉȖȋȐ, șȈȔȐȝ șȍȉȧ șȟȐȚȈȍȚȍ ȗȘȐȟȐȕȖȑ șȊȖȍȑ șȓȈȊȣ Ȑ ȗȖȉȍȌȣ. ǫȓȧȌȧ ȕȈ ȊȈȠȍ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖ, șȊȧȚȣȍ ȚȖȓȤȒȖ ȎȈȓȍȦȚ ȊȈș. ǷȖȥȚȖȔț, ȝȖȚȧ ȊȈȠȐ șȓȖȊȈ ȘȈȕȧȚ ȕȈȔ șȍȘȌȞȍ, Ȕȣ ȕȍ ȗȘȐȌȈȍȔ ȐȔ ȖșȖȉȖȋȖ ȏȕȈȟȍȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 10 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȐȚȑ ȈȒȠȐȗȑȈ ȊȐȉȝțȔ ȊȐȘȖ ȕȈȘȈȟȈȐȘ ȊȐȘȈ-ȔȈȘȌȈȕȈȝ ȈȒȈȘȕȈ-ȗțȘȕȈȐȘȈȝȈȕȈȌ ȈȒȠȍȗȈȐȘ ȈȝȈ ȚȈȔ ȗțȕȈȝ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȈȒȠȐȗȑȈ — ȊȣȉȘȈȕȐȊ; ȊȐȉȝțȔ — ȞȈȘȧ ǰȕȌȘț; ȊȐȘȈȝ — ȌȖȉȓȍșȚȕȣȑ (ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ); ȕȈȘȈȟȈȐȝ — șȚȘȍȓȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȕȈȘȈȟȈȔȐ; ȊȐȘȈ-ȔȈȘȌȈȕȈȝ — șȖȒȘțȠȈȦȡȐȑ ȌȈȎȍ ȊȍȓȐȒȐȝ ȋȍȘȖȍȊ (ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ); ȈȒȈȘȕȈ-ȗțȘȕȈȐȝ — (ȕȈȓȖȎȍȕȕȣȔȐ ȕȈ ȚȍȚȐȊț, ȖȚȚȧȕțȚțȦ) ȌȖ șȈȔȖȋȖ țȝȈ; ȈȝȈȕȈȚ — ȈȚȈȒȖȊȈȓ; ȈȒȠȍȗȈȐȝ — ȘȍȏȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ; ȈȝȈ — șȒȈȏȈȓ; ȚȈȔ — ȍȔț; ȗțȕȈȝ — ȖȗȧȚȤ. ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: ǸȍȏȒȖ ȖȚȟȐȚȈȊ ǰȕȌȘț, ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ, șȗȖșȖȉȕȣȑ șȖȒȘțȠȐȚȤ ȓȦȉȖȋȖ ȋȍȘȖȧ, ȕȈȚȧȕțȓ ȌȖ șȈȔȖȋȖ țȝȈ ȓțȒ șȖ șȚȘȍȓȈȔȐ, ȐȔȍȕțȍȔȣȔȐ ȕȈȘȈȟȈȔȐ, Ȑ ȊȣȗțșȚȐȓ Ȑȝ Ȋ ǰȕȌȘț. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ Ȗȕ ȊȕȖȊȤ ȗȘȐȕȧȓșȧ ȉȘȈȕȐȚȤ ȊȓȈȌȣȒț ȘȈȧ. ǺǭDzǹǺ 11 ȥȊȈȔ ȕȐȘȈȒȘȐȚȖ ȌȍȊȖ ȊȈȐȘȐȕȈ ȚȈȚȝȑȈ-ȊȈȌȐȕȈ ȕȈȔȘȐȠȑȈȚ ȚȈȌ-ȈȌȝȐȒȠȍȗȈȔ ȚȖȚȘȈȝȈȚȈ ȐȊȈ ȌȊȐȗȈȝ ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȕȐȘȈȒȘȐȚȈȝ — ȈȚȈȒȖȊȈȕȕȣȑ; ȌȍȊȈȝ — ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ; ȊȈȐȘȐȕȈ — ȊȘȈȋȖȔ; ȚȈȚȝȑȈ-ȊȈȌȐȕȈ — șȗȖșȖȉȕȣȔ ȋȖȊȖȘȐȚȤ ȗȘȈȊȌț; ȕȈ — ȕȍ; ȈȔȘȐȠȑȈȚ — ȖȉȐȎȈȓșȧ; ȚȈȚ — ȕȈ ȍȋȖ (ǩȈȓȐ); ȈȌȝȐȒȠȍȗȈȔ — ȘȍȏȒȐȍ șȓȖȊȈ; ȚȖȚȘȈ — șȚȘȍȒȈȓȖȔ ȐȓȐ ȗȈȓȒȖȑ; ȈȝȈȚȈȝ — țȌȈȘȧȍȔȣȑ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȌȊȐȗȈȝ — șȓȖȕ. 226


227 ǷȖșȒȖȓȤȒț șțȘȖȊȣȍ țȗȘȍȒȐ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǩȈȓȐ ȉȣȓȐ șȗȘȈȊȍȌȓȐȊȣ, ǰȕȌȘȈ ȕȍ ȘȈșșȚȘȖȐȓșȧ Ȑȏ-ȏȈ ȕȐȝ, ȒȈȒ șȓȖȕ ȕȍ ȊȖȏȔțȡȈȍȚșȧ, ȒȖȋȌȈ ȗȖȋȖȕȡȐȒ ȉȤȍȚ ȍȋȖ șȚȘȍȒȈȓȖȔ. ǺǭDzǹǺ 12 ȗȘȈȝȈȘȈȚ ȒțȓȐȠȈȔ ȚȈșȔȈ ȈȔȖȋȝȈȔ ȗȈȘȈ-ȔȈȘȌȈȕȈȝ șȈȑȈȕȖ ȕȑȈȗȈȚȈȌ ȉȝțȔȈț ȟȝȐȕȕȈ-ȗȈȒȠȈ ȐȊȈȟȈȓȈȝ ȗȘȈȝȈȘȈȚ — ȔȍȚȕțȓ; ȒțȓȐȠȈȔ — ȋȘȖȔȖȊȖȑ Ȏȍȏȓ; ȚȈșȔȈȐ — Ȋ ȕȍȋȖ (ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǩȈȓȐ); ȈȔȖȋȝȈȔ — ȕȍȖȚȘȈȏȐȔțȦ; ȗȈȘȈ-ȔȈȘȌȈȕȈȝ — ǰȕȌȘȈ, țȔȍȓȖ ȗȖȉȍȎȌȈȦȡȐȑ șȊȖȐȝ ȊȘȈȋȖȊ; șȈ-ȑȈȕȈȝ — șȐȌȧȡȐȑ Ȋ ȊȖȏȌțȠȕȖȔ ȒȖȘȈȉȓȍ; ȕȑȈȗȈȚȈȚ — țȗȈȓ; ȉȝțȔȈț — ȕȈ ȏȍȔȓȦ; ȟȝȐȕȕȈ- ȗȈȒȠȈȝ — ȚȈ, ț ȒȖȚȖȘȖȑ ȖȉȘțȉȐȓȐ ȒȘȣȓȤȧ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȈȟȈȓȈȝ — ȋȖȘȈ. ǺțȚ ǰȕȌȘȈ, șȖȒȘțȠȐȚȍȓȤ ȊȘȈȋȖȊ, ȘȍȠȐȓ țȉȐȚȤ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǩȈȓȐ Ȑ ȊȣȗțșȚȐȓ Ȋ ȕȍȋȖ șȊȖȦ ȘȈȏȧȡțȦ ȉȍȏ ȗȘȖȔȈȝȈ ȔȖȓȕȐȦ. Ǫ ȚȖȚ Ȏȍ ȔȐȋ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ Șțȝȕțȓ ȕȈ ȏȍȔȓȦ ȊȔȍșȚȍ șȖ șȊȖȐȔ ȊȖȏȌțȠȕȣȔ ȒȖȘȈȉȓȍȔ, șȓȖȊȕȖ ȋȖȘȈ ș ȖȚȘțȉȓȍȕȕȣȔȐ ȒȘȣȓȤȧȔȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȍ ȊșȚȘȍȟȈȦȚșȧ ȖȗȐșȈȕȐȧ ȋȖȘ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȓȍȚȈȦȚ ȗȖ ȕȍȉț ȕȈ ȒȘȣȓȤȧȝ. ǻȔȍȘȍȊ, ȚȈȒȐȍ ȋȖȘȣ ȗȈȌȈȦȚ ȕȈ ȏȍȔȓȦ Ȑ ȖșȚȈȦȚșȧ ȕȈ ȕȍȑ Ȋ ȊȐȌȍ ȖȋȘȖȔȕȣȝ ȉȍȏȎȐȏȕȍȕȕȣȝ Țȍȓ. ǺǭDzǹǺ 13 șȈȒȝȈȑȈȔ ȗȈȚȐȚȈȔ ȌȘȐȠȚȊȈ ȌȎȈȔȉȝȖ ȉȈȓȐ-șȈȒȝȈȝ șțȝȘȐȚ ȈȉȝȑȈȑȈȚ șȈțȝȘȐȌȈȔ șȈȒȝȑțȘ ȝȈȚȈșȑȈȗȐ șȈȔȈȟȈȘȈȕ șȈȒȝȈȑȈȔ — ȌȘțȋȈ; ȗȈȚȐȚȈȔ — țȗȈȊȠȍȋȖ; ȌȘȐȠȚȊȈ — țȊȐȌȧ; ȌȎȈȔȉȝȈȝ — ȌȍȔȖȕ ǬȎȈȔȉȝȈ; ȉȈȓȐ-șȈȒȝȈȝ — ȉȓȐȏȒȐȑ ȌȘțȋ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǩȈȓȐ; șțȝȘȐȚ — ȊșȍȋȌȈ ȎȍȓȈȊȠȐȑ ȍȔț ȌȖȉȘȈ; ȈȉȝȑȈȑȈȚ — ȗȖȧȊȐȓșȧ; șȈțȝȘȐȌȈȔ — Ȑȏ ȌȘțȎȍșȒȖȋȖ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ; șȈȒȝȑțȝ — ȌȘțȋȈ; ȝȈȚȈșȑȈ — ȘȈȕȍȕȕȖȋȖ Ȑ țȗȈȊȠȍȋȖ ȕȈ ȏȍȔȓȦ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; șȈȔȈȟȈȘȈȕ — ȐșȗȖȓȕȧȦȡȐȑ ȌȘțȎȍșȒȐȑ ȌȖȓȋ. DzȖȋȌȈ ȌȍȔȖȕ ǬȎȈȔȉȝȈșțȘȈ țȊȐȌȍȓ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȌȘțȋ ǩȈȓȐ ȗȖȊȍȘȋȕțȚ ȕȈȏȍȔȤ, Ȗȕ ȗȘȍȌșȚȈȓ ȗȍȘȍȌ ǰȕȌȘȖȑ, ȊȘȈȋȖȔ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȟȚȖȉȣ ȖȒȈȏȈȚȤ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǩȈȓȐ ȌȘțȎȍșȒțȦ țșȓțȋț. ǺǭDzǹǺ 14 șȈ șȐȔȝȈ-ȊȈȝȈ ȈșȈȌȑȈ ȋȈȌȈȔ țȌȑȈȔȑȈ ȘȈȔȝȈșȈ ȌȎȈȚȘȈȊ ȈȚȈȌȈȑȈȟ ȟȝȈȒȘȈȔ ȋȈȌȎȈȔ ȟȈ șțȔȈȝȈ-ȉȈȓȈȝ 227


228 șȈȝ — Ȗȕ (ǬȎȈȔȉȝȈșțȘȈ); șȐȔȝȈ-ȊȈȝȈȝ — ȕȍșȖȔȣȑ ȓȤȊȖȔ; ȈșȈȌȑȈ — ȗȖȧȊȐȊȠȐșȤ (ȗȍȘȍȌ ȞȈȘȍȔ ǰȕȌȘȖȑ); ȋȈȌȈȔ — ȉțȓȈȊț; țȌȑȈȔȑȈ — ȗȖȌȕȧȊ; ȘȈȔȝȈșȈ — șȖ șȚȘȈȠȕȖȑ șȐȓȖȑ; ȌȎȈȚȘȈț — Ȋ ȖșȕȖȊȈȕȐȍ ȠȍȐ; ȈȚȈȌȈȑȈȚ — țȌȈȘȐȓ; ȠȈȒȘȈȔ — ǰȕȌȘț; ȋȈȌȎȈȔ ȟȈ — Ȑ șȓȖȕȈ; șț-ȔȈȝȈ-ȉȈȓȈȝ — ǬȎȈȔȉȝȈșțȘȈ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȖȋȘȖȔȕȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ. ǴȖȋțȟȐȑ ǬȎȈȔȉȝȈșțȘȈ, șȐȌȧ ȊȍȘȝȖȔ ȕȈ ȓȤȊȍ, ȗȘȐȉȓȐȏȐȓșȧ Ȓ ǰȕȌȘȍ Ȑ șȖ Ȋșȍȑ șȐȓȖȑ, ȕȈ ȒȖȚȖȘțȦ ȉȣȓ șȗȖșȖȉȍȕ, țȌȈȘȐȓ ȍȋȖ ȗȈȓȐȞȍȑ ȗȖ ȗȓȍȟț. ǹȓȍȌȖȔ ȏȈ ȥȚȐȔ Ȗȕ ȖȉȘțȠȐȓ țȌȈȘ ȕȈ șȓȖȕȈ ǰȕȌȘȣ. ǺǭDzǹǺ 15 ȋȈȌȈ-ȗȘȈȝȈȘȈ-ȊȑȈȚȝȐȚȖ ȉȝȘȐȠȈȔ ȊȐȝȊȈȓȐȚȖ ȋȈȌȎȈȝ ȌȎȈȕțȉȝȑȈȔ ȌȝȈȘȈȕȐȔ șȗȘȐȠȚȊȈ ȒȈȠȔȈȓȈȔ ȗȈȘȈȔȈȔ ȑȈȑȈț ȋȈȌȈ-ȗȘȈȝȈȘȈ-ȊȑȈȚȝȐȚȈȝ — șȘȈȎȍȕȕȣȑ țȌȈȘȖȔ ȗȈȓȐȞȣ ǬȎȈȔȉȝȈșțȘȣ; ȉȝȘȐȠȈȔ — ȖȟȍȕȤ; ȊȐȝȊȈȓȐȚȈȝ — ȗȖȋȘțȏȐȊȠȐȑșȧ Ȋ șȒȖȘȉȤ; ȋȈȌȎȈȝ — șȓȖȕ; ȌȎȈȕțȉȝȑȈȔ — ȒȖȓȍȕȧȔȐ; ȌȝȈȘȈȕȐȔ — ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȐ ȏȍȔȓȐ; șȗȘȐȠȚȊȈ — ȒȖșȕțȊȠȐșȤ; ȒȈȠȔȈȓȈȔ — Ȋ ȉȍșșȖȏȕȈȚȍȓȤȕȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ; ȗȈȘȈȔȈȔ — ȗȖȓȕȖșȚȤȦ; ȑȈȑȈț — ȊȗȈȓ. ǶȚ țȌȈȘȈ ȗȈȓȐȞȣ șȓȖȕ ǰȕȌȘȣ ȏȈȠȈȚȈȓșȧ ȖȚ ȉȖȓȐ. ǵȖȋȐ ț ȕȍȋȖ ȗȖȌȒȖșȐȓȐșȤ, Ȑ Ȗȕ ȉȍȏ șȖȏȕȈȕȐȧ țȗȈȓ ȕȈ ȏȍȔȓȦ. ǺǭDzǹǺ 16 ȚȈȚȖ ȘȈȚȝȖ ȔȈȚȈȓȐȕȈ ȝȈȘȐȉȝȐȘ ȌȈȠȈ-ȠȈȚȈȐȘ ȊȘȐȚȈȝ ȈȕȐȚȖ ȌȊȐȗȈȔ țȚșȘȐȌȎȑȈ ȘȈȚȝȈȔ ȈȘțȘțȝȍ ȊȐȉȝțȝ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȘȈȚȝȈȝ — ȒȖȓȍșȕȐȞȈ; ȔȈȚȈȓȐȕȈ — ȒȖȓȍșȕȐȟȐȔ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǴȈȚȈȓȐ; ȝȈȘȐȉȝȐȝ — ȒȖȕȧȔȐ; ȌȈȠȈ-ȠȈȚȈȐȝ — ȌȍșȧȚȤȦ șȖȚȕȧȔȐ; ȊȘȐȚȈȝ — ȏȈȗȘȧȎȍȕȕȈȧ; ȈȕȐȚȈȝ — ȌȖșȚȈȊȓȍȕȕȈȧ; ȌȊȐȗȈȔ — șȓȖȕȈ; țȚșȘȐȌȎȑȈ — ȖșȚȈȊȐȊ Ȋ șȚȖȘȖȕȍ; ȘȈȚȝȈȔ — ȕȈ ȒȖȓȍșȕȐȞț; ȈȘțȘțȝȍ — ȊȏȖȠȍȓ; ȊȐȉȝțȝ — ȊȍȓȐȒȐȑ ǰȕȌȘȈ. ǺȖȋȌȈ ǴȈȚȈȓȐ, ȒȖȓȍșȕȐȟȐȑ ǰȕȌȘȣ, ȗȖȌȖȋȕȈȓ ȍȋȖ ȒȖȓȍșȕȐȞț, ȏȈȗȘȧȎȍȕȕțȦ Țȣșȧȟȍȑ ȒȖȕȍȑ. ǹȗȘȣȋȕțȊ șȖ șȓȖȕȈ, ǰȕȌȘȈ ȚȖȚȟȈș ȊȏȖȠȍȓ ȕȈ șȊȖȦ ȒȖȓȍșȕȐȞț. ǺǭDzǹǺ 17 ȚȈșȑȈ ȚȈȚ ȗțȌȎȈȑȈȕ ȒȈȘȔȈ ȑȈȕȚțȘ ȌȈȕȈȊȈ-șȈȚȚȈȔȈȝ ȠțȓȍȕȈ ȌȎȊȈȓȈȚȈ ȚȈȔ Țț șȔȈȑȈȔȈȕȖ 'ȝȈȕȈȕ ȔȘȐȌȝȍ ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ (ǴȈȚȈȓȐ); ȚȈȚ — ȥȚȖ (ȚȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȗȘȐȋȕȈȓ ǰȕȌȘȍ ȒȖȓȍșȕȐȞț); ȗțȌȎȈȑȈȕ — ȞȍȕȧȡȐȑ; ȒȈȘȔȈ — ȌȍȓȖ (ȗȖȔȖȡȤ șȊȖȍȔț ȋȖșȗȖȌȐȕț); ȑȈȕȚțȝ — ȒȖȓȍșȕȐȟȍȋȖ; 228


229 ȌȈȕȈȊȈ-șȈȚ-ȚȈȔȈȝ — ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȌȍȔȖȕȖȊ (ǬȎȈȔȉȝȈșțȘȈ); ȠțȓȍȕȈ — ȚȘȍȏțȉȞȍȔ; ȌȎȊȈȓȈȚȈ — ȗȣȓȈȦȡȐȔ; ȚȈȔ — ȍȋȖ (ǴȈȚȈȓȐ); Țț — ȗȖȐșȚȐȕȍ; șȔȈȑȈȔȈȕȈȝ — țȓȣȉȈȦȡȐȑșȧ; ȈȝȈȕȈȚ — ȗȖȘȈȏȐȓ; ȔȘȐȌȝȍ — Ȋ ȉȖȦ. ǶȞȍȕȐȊ țșȓțȋț, ȒȖȚȖȘțȦ ǴȈȚȈȓȐ ȖȒȈȏȈȓ șȊȖȍȔț ȋȖșȗȖȌȐȕț, ǬȎȈȔȉȝȈșțȘȈ, ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȌȍȔȖȕȖȊ, țȓȣȉȕțȓșȧ. ǵȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ƞȍȓ ȉȖȑ, Ȗȕ ȔȍȚȕțȓ Ȋ ǴȈȚȈȓȐ Ȗȋȕȍȕȕȣȑ ȚȘȍȏțȉȍȞ. ǺǭDzǹǺ 18 șȍȝȍ ȘțȌȎȈȔ șțȌțȘȔȈȘȠȈȔ șȈȚȚȊȈȔ ȈȓȈȔȉȑȈ ȔȈȚȈȓȐȝ ȐȕȌȘȖ ȌȎȈȔȉȝȈșȑȈ șȈȕȒȘțȌȌȝȖ ȊȈȌȎȘȍȕȈȗȈȝȈȘȈȟ ȟȝȐȘȈȝ șȍȝȍ — ȚȍȘȗȍȓ; ȘțȌȎȈȔ — ȉȖȓȤ; șț-ȌțȘȔȈȘȠȈȔ — ȕȍȊȣȕȖșȐȔțȦ; șȈȚȚȊȈȔ — ȚȍȘȗȍȕȐȍ; ȈȓȈȔȉȑȈ — șȌȍȓȈȊ șȊȖȐȔ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍȔ; ȔȈȚȈȓȐȝ — ǴȈȚȈȓȐ, ȒȖȓȍșȕȐȟȐȑ ǰȕȌȘȣ; ȐȕȌȘȈȝ — ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ; ȌȎȈȔȉȝȈșȑȈ — ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȌȍȔȖȕȈ ǬȎȈȔȉȝȐ; șȈȕȒȘțȌȌȝȈȝ — ȘȈȏȋȕȍȊȈȕȕȣȑ; ȊȈȌȎȘȍȕȈ — ȋȘȖȔȖȊȖȑ șȚȘȍȓȖȑ; ȈȗȈȝȈȘȈȚ — ȖȚȘțȉȐȓ; ȠȐȘȈȝ — ȋȖȓȖȊț. ǴȈȚȈȓȐ ș ȕȍȊȐȌȈȕȕȖȑ șȚȖȑȒȖșȚȤȦ ȊȣȚȍȘȗȍȓ ȉȖȓȤ ȖȚ șȚȘȈȠȕȖȋȖ țȌȈȘȈ ǬȎȈȔȉȝȈșțȘȣ. Ǩ ǰȕȌȘȈ, ȘȈȏȋȕȍȊȈȊȠȐșȤ ȕȈ ǬȎȈȔȉȝȈșțȘț, ȖȚșȍȒ ȍȔț ȋȖȓȖȊț șȊȖȍȑ ȔȖȓȕȐȍȑ. ǺǭDzǹǺ 19 ȌȎȈȔȉȝȈȔ ȠȘțȚȊȈ ȝȈȚȈȔ ȚȈșȑȈ ȌȎȕȈȚȈȑȖ ȕȈȘȈȌȈȌ ȘȐȠȍȝ ȕȈȔțȟȐȠ ȟȈ ȉȈȓȈȝ ȗȈȒȈș ȚȈȚȘȈȗȍȚțș ȚȊȈȘȈȕȊȐȚȈȝ ȌȎȈȔȉȝȈȔ — ǬȎȈȔȉȝȈșțȘȈ; ȠȘțȚȊȈ — țșȓȣȠȈȊ; ȝȈȚȈȔ — țȉȐȚ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ; ȌȎȕȈȚȈȑȈȝ — ȌȘțȏȤȧ Ȑ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȐ; ȕȈȘȈȌȈȚ — ȖȚ ǵȈȘȈȌȣ; ȘȐȠȍȝ — ȖȚ ȊȍȓȐȒȖȋȖ șȊȧȚȖȋȖ; ȕȈȔțȟȐȝ — ȌȍȔȖȕ ǵȈȔțȟȐ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȉȈȓȈȝ — ȌȍȔȖȕ ǩȈȓȈ; ȗȈȒȈȝ — ȌȍȔȖȕ ǷȈȒȈ; ȚȈȚȘȈ — ȚțȌȈ; ȈȗȍȚțȝ — ȗȘȐȉȣȓȐ; ȚȊȈȘȈ-ȈȕȊȐȚȈȝ — ȖȟȍȕȤ șȗȍȠȈȡȐȍ. DzȖȋȌȈ ǵȈȘȈȌȈ ǸȐȠȐ șȖȖȉȡȐȓ ȌȘțȏȤȧȔ Ȑ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔ ǬȎȈȔȉȝȈșțȘȣ Ȗ ȍȋȖ ȋȐȉȍȓȐ, ȚȘȐ ȌȍȔȖȕȈ — ǵȈȔțȟȐ, ǩȈȓȈ Ȑ ǷȈȒȈ — șȗȍȠȕȖ ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ Ȓ ȔȍșȚț șȘȈȎȍȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 20 ȊȈȟȖȉȝȐȝ ȗȈȘțȠȈȐȘ ȐȕȌȘȈȔ ȈȘȌȈȑȈȕȚȖ 'șȑȈ ȔȈȘȔȈșț ȠȈȘȈȐȘ ȈȊȈȒȐȘȈȕ ȔȍȋȝȈ ȌȝȈȘȈȉȝȐȘ ȐȊȈ ȗȈȘȊȈȚȈȔ ȊȈȟȖȉȝȐȝ — ȘȍȏȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ; ȗȈȘțȠȈȐȝ — ȋȘțȉȣȔȐ Ȑ ȎȍșȚȖȒȐȔȐ; ȐȕȌȘȈȔ — ȞȈȘȧ ǰȕȌȘț; ȈȘȌȈȑȈȕȚȈȝ — ȘțȋȈȦȡȐȍ, ȗȣȚȈȦȡȐȍșȧ țȧȏȊȐȚȤ; ȈșȑȈ — ȍȋȖ (ǰȕȌȘȣ); 229


230 ȔȈȘȔȈșț — Ȋ șȍȘȌȞȍ Ȑ Ț.Ȍ.; ȠȈȘȈȐȝ — șȚȘȍȓȈȔȐ; ȈȊȈȒȐȘȈȕ — ȕȈȒȘȣȓȐ; ȔȍȋȝȈȝ — ȚțȟȐ; ȌȝȈȘȈȉȝȐȝ — ȓȐȊȕȧȔȐ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȗȈȘȊȈȚȈȔ — ȋȖȘț. ǶșȣȗȈȧ ǰȕȌȘț ȧȏȊȐȚȍȓȤȕȣȔȐ, ȋȘțȉȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȘȈȕȐȓȐ ȍȋȖ Ȋ șȈȔȖȍ șȍȘȌȞȍ, ȥȚȐ ȌȍȔȖȕȣ ȊȣȗțșȚȐȓȐ Ȋ ȕȍȋȖ ȖȋȘȖȔȕȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ șȚȘȍȓ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȉȣȓȐ ȗȖȝȖȎȐ ȕȈ ȗȖȚȖȒȐ ȌȖȎȌȧ. ǺǭDzǹǺ 21 ȝȈȘȐȕ ȌȈȠȈ-ȠȈȚȈȕȑ ȈȌȎȈț ȝȈȘȑȈȠȊȈșȑȈ ȉȈȓȈȝ ȠȈȘȈȐȝ ȚȈȊȈȌȉȝȐȘ ȈȘȌȈȑȈȔ ȈșȈ ȑțȋȈȗȈȓ ȓȈȋȝț-ȝȈșȚȈȊȈȕ ȝȈȘȐȕ — ȒȖȕȍȑ; ȌȈȠȈ-ȠȈȚȈȕȐ — ȌȍșȧȚȤ șȖȚȍȕ (Țȣșȧȟț); ȈȌȎȈț — Ȋ ȉȐȚȊȍ; ȝȈȘȑȈȠȊȈșȑȈ — ȞȈȘȧ ǰȕȌȘȣ; ȉȈȓȈȝ — ȌȍȔȖȕ ǩȈȓȈ; ȠȈȘȈȐȝ — șȚȘȍȓȈȔȐ; ȚȈȊȈȌȉȝȐȝ — șȚȖȓȤȒȐȔȐ Ȏȍ; ȈȘȌȈȑȈȔ ȈșȈ — ȗȘȖȕȏȐȓ; ȑțȋȈȗȈȚ — ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ; ȓȈȋȝțȝȈșȚȈȊȈȕ — ȗȘȖȊȖȘȕȣȑ. ǩȣșȚȘȖ ȗȖȕȧȊ, ȟȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ ȕȈ ȗȖȓȍ ȉȐȚȊȣ, ȌȍȔȖȕ ǩȈȓȈ ȗȖȊȍȘȋ Ȋ șȔȧȚȍȕȐȍ Țȣșȧȟț ȒȖȕȍȑ ǰȕȌȘȣ, ȒȖȋȌȈ ȘȈȏȖȔ ȗȘȖȕȏȐȓ Ȑȝ Ȋșȍȝ ȚȈȒȐȔ Ȏȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖȔ șȚȘȍȓ. ǺǭDzǹǺ 22 ȠȈȚȈȉȝȑȈȔ ȔȈȚȈȓȐȔ ȗȈȒȖ ȘȈȚȝȈȔ șȈȊȈȑȈȊȈȔ ȗȘȐȚȝȈȒ șȈȒȘȐȚ șȈȕȌȝȈȕȈ-ȔȖȒȠȍȕȈ ȚȈȌ ȈȌȉȝțȚȈȔ ȈȉȝțȌ ȘȈȕȍ ȠȈȚȈȉȝȑȈȔ — ȌȊțȔȧșȚȈȔȐ (șȚȘȍȓȈȔȐ); ȔȈȚȈȓȐȔ — ǴȈȚȈȓȐ, ȒȖȓȍșȕȐȟȍȋȖ; ȗȈȒȈȝ — ȌȍȔȖȕ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǷȈȒȈ; ȘȈȚȝȈȔ — ȒȖȓȍșȕȐȞț; șȈ-ȈȊȈȑȈȊȈȔ — șȖ ȊșȍȔ șȕȈȘȧȎȍȕȐȍȔ; ȗȘȐȚȝȈȒ — ȗȖ ȖȚȌȍȓȤȕȖșȚȐ; șȈȒȘȐȚ — ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ; șȈȕȌȝȈȕȈ — ȕȈȓȖȎȍȕȐȍȔ (șȚȘȍȓȣ ȕȈ ȚȍȚȐȊț); ȔȖȒȠȍȕȈ — Ȑ ȊȣȗțșȒȈȕȐȍȔ (ȍȍ); ȚȈȚ — ȚȈȒȖȍ (ȌȍȑșȚȊȐȍ); ȈȌȉȝțȚȈȔ — țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖȍ; ȈȉȝțȚ — ȉȣȓȖ; ȘȈȕȍ — Ȋ ȉȐȚȊȍ. ǬȘțȋȖȑ ȌȍȔȖȕ, ǷȈȒȈ, ȊȓȖȎȐȓ Ȋ șȊȖȑ ȓțȒ ȌȊȍșȚȐ șȚȘȍȓ Ȑ, ȊȣȗțșȚȐȊ Ȑȝ, ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ ȗȖȘȈȏȐȓ ȒȖȓȍșȕȐȞț ǰȕȌȘȣ șȖ ȊșȍȔ ȍȍ șȕȈȘȧȎȍȕȐȍȔ Ȑ ȒȖȓȍșȕȐȟȍȋȖ, ǴȈȚȈȓȐ. ǷȖȐșȚȐȕȍ, ȥȚȖ ȉȣȓȖ ȟțȌȖȔ ȉȖȍȊȖȋȖ ȔȈșȚȍȘșȚȊȈ. ǺǭDzǹǺ 23 ȕȈȔțȟȐȝ ȗȈȕȟȈ-ȌȈȠȈȉȝȐȝ șȊȈȘȕȈ-ȗțȕȒȝȈȐȘ ȔȈȝȍȠțȉȝȐȝ ȈȝȈȚȑȈ ȊȑȈȕȈȌȈȚ șȈȕȒȝȑȍ șȈȚȖȑȈ ȐȊȈ ȚȖȑȈȌȈȝ ȕȈȔțȟȐȝ — ȌȍȔȖȕ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǵȈȔțȟȐ; ȗȈȕȟȈ-ȌȈȠȈȉȝȐȝ — ȗȧȚȕȈȌȞȈȚȤȦ; șȊȈȘȕȈȗțȕȒȝȈȐȝ — șȕȈȉȎȍȕȕȣȔȐ ȏȖȓȖȚȣȔ ȖȗȍȘȍȕȐȍȔ; ȔȈȝȈ- ȐȠțȉȝȐȝ — ȋȘȖȏȕȣȔȐ șȚȘȍȓȈȔȐ; ȈȝȈȚȑȈ — ȗȖȘȈȏȐȊ; ȊȑȈȕȈȌȈȚ — ȋȘȖȝȖȚȈȓ; șȈȕȒȝȑȍ — Ȋ ȉȐȚȊȍ; șȈ-ȚȖȑȈȝ — ȗȖȓȕȈȧ ȊȖȌȣ; ȐȊȈ — șȓȖȊȕȖ; ȚȖȑȈ-ȌȈȝ — ȌȖȎȌȍȊȈȧ ȚțȟȈ. 230


231 ǺȘȍȚȐȑ ȌȍȔȖȕ, ǵȈȔțȟȐ, ȕȈȗȈȊ ȕȈ ǰȕȌȘț, ȘȈȕȐȓ ȍȋȖ ȗȧȚȕȈȌȞȈȚȤȦ ȋȘȖȏȕȣȔȐ șȚȘȍȓȈȔȐ ș ȏȖȓȖȚȣȔ ȖȗȍȘȍȕȐȍȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȖȋȘȍȔȍȓȐ ȕȈȌ ȕȐȔ, șȓȖȊȕȖ ȚțȟȈ ȗȍȘȍȌ ȌȖȎȌȍȔ. ǺǭDzǹǺ 24 șȈȘȊȈȚȈȝ ȠȈȘȈ-ȒțȚȍȕȈ ȠȈȒȘȈȔ șȈȘȈȚȝȈ-șȈȘȈȚȝȐȔ ȟȝȈȌȈȑȈȔ ȈșțȘ ȈșțȘȈȝ ȗȘȈȊȘȐȚ-șțȘȑȈȔ ȐȊȈȔȉțȌȈȝ șȈȘȊȈȚȈȝ — șȖ Ȋșȍȝ șȚȖȘȖȕ; ȠȈȘȈ-ȒțȚȍȕȈ — ȗȖȚȖȒȖȔ șȚȘȍȓ; ȠȈȒȘȈȔ — ǰȕȌȘț; șȈȘȈȚȝȈ — ș ȒȖȓȍșȕȐȞȍȑ; șȈȘȈȚȝȐȔ — șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȖȋȖ ȒȖȓȍșȕȐȟȐȔ; ȟȝȈȌȈȑȈȔ Ȉșțȝ — ȏȈȒȘȣȓȐ; ȈșțȘȈȝ — ȌȍȔȖȕȣ; ȗȘȈȊȘȐȚ — Ȋ șȍȏȖȕ ȌȖȎȌȍȑ; șțȘȑȈȔ — șȖȓȕȞȍ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȈȔȉț-ȌȈȝ — ȚțȟȐ. ǶșȚȈȓȤȕȣȍ ȌȍȔȖȕȣ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖ ȖșȣȗȈȓȐ ǰȕȌȘț ȗȖȚȖȒȈȔȐ șȚȘȍȓ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȏȈșȓȖȕȐȓȐ ȍȋȖ ȖȚ ȊȏȖȘȖȊ ȊȔȍșȚȍ ș ȍȋȖ ȒȖȓȍșȕȐȞȍȑ Ȑ ȒȖȓȍșȕȐȟȐȔ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȚțȟȐ Ȋ șȍȏȖȕ ȌȖȎȌȍȑ ȏȈșȓȖȕȧȦȚ șȖȓȕȞȍ. ǺǭDzǹǺ 25 ȈȓȈȒȠȈȑȈȕȚȈș ȚȈȔ ȈȚȐȊȈ ȊȐȝȊȈȓȈ ȊȐȟțȒȘțȠțȘ ȌȍȊȈ-ȋȈȕȈȝ șȈȝȈȕțȋȈȝ ȈȕȈȑȈȒȈȝ ȠȈȚȘț-ȉȈȓȍȕȈ ȕȐȘȌȎȐȚȈ ȊȈȕȐȒ-ȗȈȚȝȈ ȉȝȐȕȕȈ-ȕȈȊȖ ȑȈȚȝȈȘȕȈȊȍ ȈȓȈȒȠȈȑȈȕȚȈȝ — ȕȍșȗȖșȖȉȕȣȍ ȊȐȌȍȚȤ; ȚȈȔ — ȞȈȘȧ ǰȕȌȘț; ȈȚȐȊȈ — ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ; ȊȐȝȊȈȓȈȝ — ȘȈșȚȍȘȧȊȠȐȍșȧ; ȊȐȟțȒȘțȠțȝ — șȚȈȓȐ ȋȖȘȍȊȈȚȤ; ȌȍȊȈ-ȋȈȕȈȝ — Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ; șȈȝȈ-ȈȕțȋȈȝ — ȊȔȍșȚȍ șȖ șȊȖȍȑ șȊȐȚȖȑ; ȈȕȈȑȈȒȈȝ — ȉȍȏ ȒȈȗȐȚȈȕȈ ȐȓȐ ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȧ; ȠȈȚȘț- ȉȈȓȍȕȈ — ȔȖȋțȟȐȔȐ ȊȘȈȋȈȔȐ; ȕȐȘȌȎȐȚȈȝ — ȖȌȖȓȍȊȈȍȔȣȍ; ȊȈȕȐȒ- ȗȈȚȝȈȝ — ȒțȗȞȣ; ȉȝȐȕȕȈ-ȕȈȊȈȝ — ȗȖȚȍȘȗȍȊȠȐȍ ȒȖȘȈȉȓȍȒȘțȠȍȕȐȍ; ȑȈȚȝȈ ȈȘȕȈȊȍ — ȒȈȒ ȗȖșȘȍȌȐ ȖȒȍȈȕȈ. DzȖȋȌȈ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȖȌȖȓȍȊȈȍȔȣȍ ȊȘȈȋȈȔȐ, ȗȖȚȍȘȧȓȐ Ȑȏ ȊȐȌț ǰȕȌȘț, ȖȕȐ ȖȟȍȕȤ ȖȉȍșȗȖȒȖȐȓȐșȤ. ǶșȚȈȊȠȐșȤ ȉȍȏ șȊȖȍȋȖ ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȧ, ȕȍȉȖȎȐȚȍȓȐ ȕȈȟȈȓȐ ȋȖȘȍȊȈȚȤ, șȓȖȊȕȖ ȒțȗȞȣ, ȗȖȚȍȘȗȍȊȠȐȍ ȒȘțȠȍȕȐȍ ȗȖșȘȍȌȐ ȖȒȍȈȕȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ Ȑ ȕȈ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ȍșȚȤ ȒțȗȞȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȍȘȍȊȖȏȧȚ șȊȖȐ ȚȖȊȈȘȣ ȔȖȘșȒȐȔ ȗțȚȍȔ. ǰȕȖȋȌȈ, ȒȈȒ Ȑ ȕȈ ȥȚȖȑ ȗȓȈȕȍȚȍ, ȖȕȐ ȚȍȘȗȧȚ Ȋ ȔȖȘȍ ȒȖȘȈȉȓȍȒȘțȠȍȕȐȍ. ǬȈȎȍ ȕȈ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ȗȖȘȖȑ șȓțȟȈȦȚșȧ ȚȈȒȐȍ ȉȍȌȣ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚ șȖȉȖȑ ȟȈșȚȤ ȚȊȖȘȍȕȐȧ ǩȖȋȈ, ȖȕȐ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȕȍ ȗțșȚțȦȚ: ȕȈ ȕȐȝ ȚȖȎȍ ȍșȚȤ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ. ǰȏ «ȀȘȐȔȈȌǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» Ȕȣ țȏȕȈȍȔ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ Ȑ ǯȍȔȓȧ, ȕȈșȍȓȍȕȣ. ǵȍȚ ȕȐȒȈȒȐȝ ȖșȕȖȊȈȕȐȑ șȟȐȚȈȚȤ, ȟȚȖ ȕȈ ȌȘțȋȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ȕȍȚ ȎȐȏȕȐ. ǺǭDzǹǺ 26 ȚȈȚȈș ȚțȘȈȠȈȌ ȐȠț-ȉȈȌȌȝȈ-ȗȈȕȌȎȈȘȈȌ 231


232 ȊȐȕȐȘȋȈȚȈȝ șȈȠȊȈ-ȘȈȚȝȈ-ȌȝȊȈȌȎȈȋȘȈȕȐȝ ȉȈȉȝȈț ȌȐȠȈȝ ȒȝȈȔ ȗȘȐȚȝȐȊȐȔ ȟȈ ȘȖȟȈȑȈȕ șȊȈ-ȚȍȌȎȈșȈ șțȘȑȈ ȐȊȈ ȒȠȈȗȈȚȑȈȑȍ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȚțȘȈȠȈȚ — ǺțȘȈȠȈȚ (ȖȌȕȖ Ȑȏ ȐȔȍȕ ǰȕȌȘȣ); ȐȠț-ȉȈȌȌȝȈ-ȗȈȕȌȎȈȘȈȚ — Ȑȏ ȒȓȍȚȒȐ, șȖȏȌȈȕȕȖȑ șȚȘȍȓȈȔȐ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȊȐȕȐȘȋȈȚȈȝ — ȖșȊȖȉȖȌȐȊȠȐȑșȧ; șȈ — ș; ȈȠȊȈ — ȓȖȠȈȌȤȔȐ; ȘȈȚȝȈ — ȒȖȓȍșȕȐȞȍȑ; ȌȝȊȈȌȎȈ — ȜȓȈȋȖȔ; ȈȋȘȈȕȐȝ — Ȑ ȒȖȓȍșȕȐȟȐȔ; ȉȈȉȝȈț — șȚȈȓ; ȌȐȠȈȝ — Ȋșȍ șȚȖȘȖȕȣ; ȒȝȈȔ — ȕȍȉȖ; ȗȘȐȚȝȐȊȐȔ — ȏȍȔȓȦ; ȟȈ — Ȑ; ȘȖȟȈȑȈȕ — ȘȈȌțȦȡȐȑ; șȊȈ-ȚȍȌȎȈșȈ — șȊȖȐȔ șȐȧȕȐȍȔ; șțȘȑȈȝ — șȖȓȕȞȍ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȒȠȈȗȈ-ȈȚȑȈȑȍ — Ȋ ȒȖȕȞȍ ȕȖȟȐ. ǵȈȒȖȕȍȞ ǰȕȌȘȈ ȊȣȉȘȈȓșȧ Ȑȏ ȒȓȍȚȒȐ, șȖȏȌȈȕȕȖȑ ȗțȡȍȕȕȣȔȐ Ȋ ȕȍȋȖ șȚȘȍȓȈȔȐ. ǷȖȧȊȐȊȠȐșȤ ȊȔȍșȚȍ șȖ șȊȖȍȑ ȒȖȓȍșȕȐȞȍȑ, ȜȓȈȋȖȔ, ȓȖȠȈȌȤȔȐ Ȑ ȒȖȓȍșȕȐȟȐȔ, Ȗȕ ȊȖșșȐȧȓ, ȒȈȒ șȖȓȕȞȍ ȕȈ ȐșȝȖȌȍ ȕȖȟȐ, Ȑ ȕȈȗȖȓȕȐȓ ȘȈȌȖșȚȤȦ ȕȍȉȍșȈ, ȏȍȔȓȦ Ȑ Ȋșȍ șȚȖȘȖȕȣ șȊȍȚȈ. ǭȋȖ ȒȘȈșȖȚț Ȑ ȧȘȒȖȍ șȐȧȕȐȍ ȔȖȋ ȊȐȌȍȚȤ ȒȈȎȌȣȑ. ǺǭDzǹǺ 27 ȕȐȘȐȒȠȑȈ ȗȘȐȚȈȕȈȔ ȌȍȊȈȝ ȗȈȘȈȐȘ ȈȉȝȑȈȘȌȐȚȈȔ ȘȈȕȍ țȌȈȑȈȟȟȝȈȌ ȘȐȗțȔ ȝȈȕȚțȔ ȊȈȌȎȘȈȔ ȊȈȌȎȘȈ-ȌȝȈȘȖ ȘțȠȈ ȕȐȘȐȒȠȑȈ — țȊȐȌȍȊ; ȗȘȐȚȈȕȈȔ — ȊȖȑșȒȖ; ȌȍȊȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋ (ǰȕȌȘȈ); ȗȈȘȈȐȝ — ȊȘȈȋȈȔȐ; ȈȉȝȑȈȘȌȐȚȈȔ — ȖȌȖȓȍȊȈȍȔȖȍ, ȖȌȖȓȍȓȐ; ȘȈȕȍ — Ȋ ȉȐȚȊȍ; țȌȈȑȈȟȟȝȈȚ — ȏȈȕȍș; ȘȐȗțȔ — ȊȘȈȋȈ; ȝȈȕȚțȔ — (ȟȚȖȉȣ) țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ; ȊȈȌȎȘȈȔ — ȋȘȖȔȖȊțȦ șȚȘȍȓț; ȊȈȌȎȘȈ-ȌȝȈȘȈȝ — ȌȍȘȎȈȡȐȑ ȋȘȖȔȖȊțȦ șȚȘȍȓț; ȘțȠȈ — ȋȕȍȊȕȖ. DzȖȋȌȈ ǰȕȌȘȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȐȔȍȕțȦȚ ǪȈȌȎȘȈ-ȌȝȈȘȖȑ — ȌȍȘȎȈȡȐȔ Ȋ ȘțȒȍ ȔȖȓȕȐȦ, — țȊȐȌȍȓ, ȟȚȖ ȊȘȈȋȐ ȖȌȖȓȍȊȈȦȚ Ȋ ȉȐȚȊȍ ȍȋȖ ȊȖȐȕȖȊ, Ȗȕ ȘȈȏȢȧȘȐȓșȧ Ȑ ȏȈȕȍș șȊȖȦ ȔȖȓȕȐȦ ȕȈȌ ȌȍȔȖȕȈȔȐ, ȟȚȖȉȣ țȉȐȚȤ Ȑȝ. ǺǭDzǹǺ 28 șȈ ȚȍȕȈȐȊȈȠȚȈ-ȌȝȈȘȍȕȈ ȠȐȘȈșȐ ȉȈȓȈ-ȗȈȒȈȑȖȝ ȌȎȕȈȚȐȕȈȔ ȗȈȠȑȈȚȈȔ ȘȈȌȎȈȕ ȌȎȈȝȈȘȈ ȌȎȈȕȈȑȈȕ ȉȝȈȑȈȔ șȈȝ — Ȗȕ (ǰȕȌȘȈ); ȚȍȕȈ — ȚȖȑ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȠȚȈ-ȌȝȈȘȍȕȈ — ȋȘȖȔȖȊȖȑ șȚȘȍȓȖȑ; ȠȐȘȈșȐ — ȌȊȍ ȋȖȓȖȊȣ; ȉȈȓȈ-ȗȈȒȈȑȖȝ — ǩȈȓȣ Ȑ ǷȈȒȐ (ȌȊțȝ ȌȍȔȖȕȖȊ); ȌȎȕȈȚȐȕȈȔ ȗȈȠȑȈȚȈȔ — ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ ț (Ȑȝ) ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ Ȑ ȊȖȐȕȖȊ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȌȎȈȝȈȘȈ — ȖȚșȍȒ; ȌȎȈȕȈȑȈȕ — ȗȖȘȖȎȌȈȦȡȐȑ; ȉȝȈȑȈȔ — șȚȘȈȝ (șȘȍȌȐ ȕȐȝ). Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ ț ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ Ȑ ȊȖȐȕȖȊ ȊȖȑșȒȈ ǩȈȓȣ Ȑ ǷȈȒȐ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȔȖȓȕȐȍȑ ȖȚșȍȒ ȋȖȓȖȊȣ ȥȚȐȔ ȌȊțȔ ȌȍȔȖȕȈȔ. ǺȈȒ Ȗȕ ȕȈȊȍȓ țȎȈș ȕȈ Ȋșȍȝ ȗȘȖȚȐȊȕȐȒȖȊ, șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ ȕȈ ȗȖȓȍ ȉȐȚȊȣ. ǺǭDzǹǺ 29 232


233 ȕȈȔțȟȐș ȚȈȌ-ȊȈȌȝȈȔ ȌȘȐȠȚȊȈ ȠȖȒȈȔȈȘȠȈ-ȘțȠȈȕȊȐȚȈȝ ȌȎȐȋȝȈȔșțȘ ȐȕȌȘȈȔ ȕȘȐȗȈȚȍ ȟȈȒȈȘȈ ȗȈȘȈȔȖȌȑȈȔȈȔ ȕȈȔțȟȐȝ — ȌȍȔȖȕ ǵȈȔțȟȐ; ȚȈȚ — Ȑȝ (ȥȚȐȝ ȌȊțȝ ȌȍȔȖȕȖȊ); ȊȈȌȝȈȔ — țȉȐȍȕȐȍ; ȌȘȐȠȚȊȈ — țȊȐȌȍȊ; ȠȖȒȈ-ȈȔȈȘȠȈ — ȋȖȘȍȔ, șȒȖȘȉȤȦ; ȘțȠȈ-ȈȕȊȐȚȈȝ — ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȑ ȋȕȍȊȖȔ; ȌȎȐȋȝȈȔșțȝ — ȏȈȝȖȚȍȓ țȉȐȚȤ; ȐȕȌȘȈȔ — ȞȈȘȧ ǰȕȌȘț; ȕȘȐ-ȗȈȚȍ — Ȗ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ; ȟȈȒȈȘȈ — ȗȘȐȓȖȎȐȓ; ȗȈȘȈȔȈ — ȖȋȘȖȔȕȣȍ; țȌȑȈȔȈȔ — țșȐȓȐȧ. Ƕ ȞȈȘȤ, ȒȖȋȌȈ ȌȍȔȖȕ ǵȈȔțȟȐ țȊȐȌȍȓ, ȟȚȖ ǩȈȓȈ Ȑ ǷȈȒȈ țȉȐȚȣ, ȍȋȖ ȖȝȊȈȚȐȓȈ șȒȖȘȉȤ Ȑ ȕȍȋȖȌȖȊȈȕȐȍ. ǸȈȏȋȕȍȊȈȕȕȣȑ, Ȗȕ ȉȘȖșȐȓșȧ ȕȈ ǰȕȌȘț Ȋ ȕȈȌȍȎȌȍ ȓȐȠȐȚȤ ȍȋȖ ȎȐȏȕȐ. ǺǭDzǹǺ 30 ȈȠȔȈșȈȘȈȔȈȑȈȔ ȠțȓȈȔ ȋȝȈȕȚȈȊȈȌ ȌȝȍȔȈ-ȉȝțȠȈȕȈȔ ȗȘȈȋȘȐȝȑȈȉȝȑȈȌȘȈȊȈȚ ȒȘțȌȌȝȖ ȝȈȚȖ 'șȐȚȐ ȊȐȚȈȘȌȎȈȑȈȕ ȗȘȈȝȐȕȖȌ ȌȍȊȈ-ȘȈȌȎȈȑȈ ȕȐȕȈȌȈȕ ȔȘȐȋȈ-ȘȈȌ ȐȊȈ ȈȠȔȈșȈȘȈ-ȔȈȑȈȔ — șȌȍȓȈȕȕȖȍ Ȑȏ șȚȈȓȐ; ȠțȓȈȔ — ȒȖȗȤȍ; ȋȝȈȕȚȈ- ȊȈȚ — țȒȘȈȠȍȕȕȖȍ ȒȖȓȖȒȖȓȤȟȐȒȈȔȐ; ȝȍȔȈ-ȉȝțȠȈȕȈȔ — ȗȖȒȘȣȚȖȍ ȏȖȓȖȚȣȔȐ țȒȘȈȠȍȕȐȧȔȐ; ȗȘȈȋȘȐȝȑȈ — șȝȊȈȚȐȊ; ȈȉȝȑȈȌȘȈȊȈȚ — ȘȐȕțȓșȧ; ȒȘțȌȌȝȈȝ — ȧȘȖșȚȕȣȑ; ȝȈȚȈȝ ȈșȐ ȐȚȐ — ȚȍȗȍȘȤ Țȣ țȉȐȚ; ȊȐȚȈȘȌȎȈȑȈȕ — ȘȣȟȈȡȐȑ; ȗȘȈȝȐȕȖȚ — țȌȈȘȐȓ; ȌȍȊȈȘȈȌȎȈȑȈ — ȞȈȘȧ ǰȕȌȘț; ȕȐȕȈȌȈȕ — ȘȍȊțȡȐȑ; ȔȘȐȋȈ-ȘȈȚ — ȓȍȊ; ȐȊȈ — ȒȈȒ. ǸȣȟȈ ȒȈȒ ȓȍȊ, ȘȈȏȢȧȘȍȕȕȣȑ ȌȍȔȖȕ ǵȈȔțȟȐ șȝȊȈȚȐȓ șȚȈȓȤȕȖȍ ȒȖȗȤȍ, țȒȘȈȠȍȕȕȖȍ ȒȖȓȖȒȖȓȤȟȐȒȈȔȐ Ȑ ȏȖȓȖȚȣȔȐ țȏȖȘȈȔȐ. ǹ ȒȘȐȒȖȔ: «ǪȖȚ Ȑ ȗȘȐȠȓȈ ȚȊȖȧ șȔȍȘȚȤ!» — Ȗȕ țșȚȘȍȔȐȓșȧ ȕȈ ǰȕȌȘț Ȑ ȔȍȚȕțȓ Ȋ ȕȍȋȖ ȥȚȖ ȒȖȗȤȍ. ǺǭDzǹǺ 31 ȚȈȌȈȗȈȚȈȌ ȋȈȋȈȕȈ-ȚȈȓȍ ȔȈȝȈ-ȌȎȈȊȈȔ ȊȐȟȐȟȟȝȐȌȍ ȝȈȘȐȘ ȐȠțȉȝȐȝ șȈȝȈșȘȈȌȝȈ ȚȈȔ ȈȝȈȕȈȕ ȕȘȐȗȈ ȒțȓȐȠȍȕȈ ȒȈȕȌȝȈȘȍ ȘțȠȈȕȊȐȚȈș ȚȘȐȌȈȠȈ-ȗȈȚȐȝ ȠȐȘȖ ȝȈȘȈȕ ȚȈȌȈ — ȚȖȋȌȈ; ȈȗȈȚȈȚ — ȗȈȌȈȦȡȍȍ (șȓȖȊȕȖ ȔȍȚȍȖȘ); ȋȈȋȈȕȈ-ȚȈȓȍ — ȗȖȌ ȕȍȉȖșȊȖȌȖȔ ȐȓȐ ȕȈ ȏȍȔȓȦ; ȔȈȝȈ-ȌȎȈȊȈȔ — ȖȟȍȕȤ ȔȖȡȕȖȍ; ȊȐȟȐȟȟȝȐȌȍ — ȘȈșșȍȒ; ȝȈȘȐȝ — ǰȕȌȘȈ; ȐȠțȉȝȐȝ — șȚȘȍȓȈȔȐ; șȈȝȈșȘȈȌȝȈ — ȕȈ Țȣșȧȟț (ȒțșȖȟȒȖȊ); ȚȈȔ — ȍȋȖ (ǵȈȔțȟȐ); ȈȝȈȕȈȚ — țȌȈȘȐȓ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȒțȓȐȠȍȕȈ — ȋȘȖȔȖȊȖȑ șȚȘȍȓȖȑ; ȒȈȕȌȝȈȘȍ — ȗȖ Ƞȍȍ; ȘțȠȈ-ȈȕȊȐȚȈȝ — ȘȈȏȋȕȍȊȈȕȕȣȑ; ȚȘȐȌȈȠȈ-ȗȈȚȐȝ — ǰȕȌȘȈ, ȞȈȘȤ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȠȐȘȈȝ — ȋȖȓȖȊț; ȝȈȘȈȕ — ȖȚșȍȒȈȦȡȐȑ. Ƕ ȞȈȘȤ, țȊȐȌȍȊ ȥȚȖ ȋȘȖȏȕȖȍ ȒȖȗȤȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȘȐȉȓȐȎȈȓȖșȤ Ȓ ȏȍȔȓȍ, șȓȖȊȕȖ ȖșȓȍȗȐȚȍȓȤȕȣȑ ȔȍȚȍȖȘ, ǰȕȌȘȈ, ȊȓȈȌȣȒȈ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ, Ȋ ȚȖȚ Ȏȍ ȔȐȋ ȘȈȏȉȐȓ ȍȋȖ 233


234 șȊȖȐȔȐ șȚȘȍȓȈȔȐ, Ȉ ȗȖȚȖȔ, ȖȉȢȧȚȣȑ ȋȕȍȊȖȔ, ȗȖȘȈȏȐȓ șȊȖȍȑ ȔȖȓȕȐȍȑ ȗȓȍȟȖ ǵȈȔțȟȐ, Ȋ ȕȈȌȍȎȌȍ ȖȚȘțȉȐȚȤ ȍȔț ȋȖȓȖȊț. ǺǭDzǹǺ 32 ȕȈ ȚȈșȑȈ ȝȐ ȚȊȈȟȈȔ ȈȗȐ ȊȈȌȎȘȈ țȘȌȎȐȚȖ ȉȐȉȝȍȌȈ ȑȈȝ șțȘȈ-ȗȈȚȐȕȈțȌȎȈșȍȘȐȚȈȝ ȚȈȌ ȈȌȉȝțȚȈȔ ȗȈȘȈȔ ȈȚȐȊȐȘȑȈ-ȊȘȐȚȘȈ-ȉȝȐȚ ȚȐȘȈșȒȘȐȚȖ ȕȈȔțȟȐ-ȠȐȘȖȌȝȈȘȈ-ȚȊȈȟȈ ȕȈ — ȕȍ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ (ǵȈȔțȟȐ); ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȚȊȈȟȈȔ ȈȗȐ — ȌȈȎȍ ȒȖȎț; ȊȈȌȎȘȈȝ — ȋȘȖȔȖȊțȦ șȚȘȍȓț; țȘȌȎȐȚȈȝ — ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȈȧ; ȉȐȉȝȍȌȈ — ȘȈșșȍȒȓȈ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȈȧ; șțȘȈ-ȗȈȚȐȕȈ — ȞȈȘȍȔ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȖȌȎȈșȈ — ș ȖȋȘȖȔȕȖȑ șȐȓȖȑ; ȐȘȐȚȈȝ — ȊȣȗțȡȍȕȕȖȍ; ȚȈȚ — ȥȚȖ; ȈȌȉȝțȚȈȔ ȗȈȘȈȔ — ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȈȚȐȊȐȘȑȈȊȘȐȚȘȈ- ȉȝȐȚ — ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȈȧ, ȟȚȖ ȗȘȖȕȏȐȓȈ ȚȍȓȖ ȋȘȖȏȕȖȋȖ Ǫ