Page 1

ȀȘȐȔȈȌ ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ 7 Ȋ ȗȍȘȍȊȖȌȍ ǭȋȖ ǩȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȑ ǴȐȓȖșȚȐ Ǩ.ǿ. ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ ǹȊȈȔȐ ǷȘȈȉȝțȗȈȌȣ Ǫ ȗȍȘȊȖȑ ȟȈșȚȐ ȀȘȐȔȈȌ ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ 7 ȘȈșȒȘȣȊȈȦȚșȧ ȚȈȑȕȣ ȗșȐȝȖȓȖȋȐȐ ǹȈȔȖȋȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ: ȒȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȒȖ ȊșȍȔ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ Ȑ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ ȉȓȈȋȖȊȖȓȐȚ Ȓ ǹȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. ǯȌȍșȤ ȚȈȒȎȍ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȏȕȈȔȍȕȐȚȈȧ ȐșȚȖȘȐȦ ȗȘȖ ȌȍȔȖȕȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȋȘȖȏȐȓ șȔȍȘȚȤȦ șȊȖȍȔț ȗȧȚȐȓȍȚȕȍȔț șȣȕȈ ǷȘȈȝȓȈȌț ȚȖȓȤȒȖ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȚȖȚ șȚȈȓ ȊȈȑȠȕȈȊȖȔ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ.

ǫȓȈȊȈ ȗȍȘȊȈȧ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȒȖ ȊșȍȔ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ 2 ǫȓȈȊȈ ȊȚȖȘȈȧ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț — ȞȈȘȤ ȌȍȔȖȕȖȊ 38 ǫȓȈȊȈ ȚȘȍȚȤȧ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȘȍȠȈȍȚ șȚȈȚȤ ȉȍșșȔȍȘȚȕȣȔ 81 ǫȓȈȊȈ ȟȍȚȊȍȘȚȈȧ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȌȍȘȎȐȚ Ȋ șȚȘȈȝȍ ȊșȍȓȍȕȕțȦ 104 ǫȓȈȊȈ ȗȧȚȈȧ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, șȊȧȚȖȑ șȣȕ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț 131 ǫȓȈȊȈ ȠȍșȚȈȧ. ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȌȈȍȚ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ șȊȖȐȔ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȈȔ, șȣȕȖȊȤȧȔ ȌȍȔȖȕȖȊ 183 ǫȓȈȊȈ șȍȌȤȔȈȧ. ǯȕȈȕȐȍ, ȗȖȓțȟȍȕȕȖȍ ǷȘȈȝȓȈȌȖȑ Ȋ ȓȖȕȍ ȔȈȚȍȘȐ 207 ǫȓȈȊȈ ȊȖșȤȔȈȧ. ǫȖșȗȖȌȤ ǵȘȐșȐȔȝȈȌȍȊȈ țȉȐȊȈȍȚ ȞȈȘȧ ȌȍȔȖȕȖȊ 255 ǫȓȈȊȈ ȌȍȊȧȚȈȧ. ǷȘȈȝȓȈȌȈ țșȗȖȒȈȐȊȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǵȘȐșȐȔȝȈȌȍȊț ȔȖȓȐȚȊȈȔȐ 292 ǫȓȈȊȈ ȌȍșȧȚȈȧ. ǷȘȈȝȓȈȌȈ, ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ 353 ǫȓȈȊȈ ȖȌȐȕȕȈȌȞȈȚȈȧ. ǰȌȍȈȓȤȕȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ: ȟȍȚȣȘȍ șȖșȓȖȊȐȧ 394 ǫȓȈȊȈ ȌȊȍȕȈȌȞȈȚȈȧ. ǰȌȍȈȓȤȕȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ: ȟȍȚȣȘȍ țȒȓȈȌȈ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ 417 ǫȓȈȊȈ ȚȘȐȕȈȌȞȈȚȈȧ. ǷȖȊȍȌȍȕȐȍ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ 434 ǫȓȈȊȈ ȟȍȚȣȘȕȈȌȞȈȚȈȧ. ǰȌȍȈȓȤȕȈȧ șȍȔȍȑȕȈȧ ȎȐȏȕȤ 468 ǫȓȈȊȈ ȗȧȚȕȈȌȞȈȚȈȧ. ǵȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȍȓȧ ȞȐȊȐȓȐȏȖȊȈȕȕȣȝ ȓȦȌȍȑ 503


2

Ƚɥɚɜɚ ɩɟɪɜɚɹ. ȼɟɪɯɨɜɧɵɣ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɤɨ ɜɫɟɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ Ǫ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ, ȖȚȊȍȟȈȧ ȕȈ ȊȖȗȘȖș ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȈȘȐȒȠȐȚȈ, ȖȉȢȧșȕȧȍȚ, ȗȖȟȍȔț ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ, ȌȘțȋ Ȑ ȏȈȡȐȚȕȐȒ ȒȈȎȌȖȋȖ — Ȋșȍ Ȏȍ ȊșȚȈȓ ȕȈ șȚȖȘȖȕț ǰȕȌȘȣ, ȊȓȈȌȣȒȐ ȘȈȧ, Ȑ țȉȐȓ ǬȈȑȚȤȍȊ (ȌȍȔȖȕȖȊ). ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȗȘȖȊȍȘȋȈȍȚ ȌȖȊȖȌȣ ȖȉȣȊȈȚȍȓȍȑ, ȗȣȚȈȦȡȐȝșȧ țȓȐȟȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȗȘȐșȚȘȈșȚȕȖșȚȐ. Ƕȕ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȚȍȓȖ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȐ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȖ ȊȓȐȧȕȐȦ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, Ȑȏ-ȏȈ ȟȍȋȖ ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ ȚȈȒȐȍ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȖșȚȐ, ȒȈȒ ȊȘȈȎȌȈ Ȑ ȌȘțȎȉȈ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȑ ȖȚȘȍȠȍȕȕȖșȚȤ. ǶȌȕȈȒȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȊȣȠȍ ȗȖȌȖȉȕȣȝ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȑ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ. ǬȈȎȍ ȊȍȟȕȖȍ ȊȘȍȔȧ ȕȍ ȊȓȈșȚȕȖ ȕȈȌ ȌȍȧȕȐȧȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ǪȍȟȕȖȍ ȊȘȍȔȧ șȖȏȌȈȕȖ ǫȖșȗȖȌȖȔ Ȑ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȗȖȌ ǭȋȖ ȕȈȌȏȖȘȖȔ. ǩȖȋ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȕȍ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕ ȊȓȐȧȕȐȦ ȋțȕ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȔȈȑȐ . ǴȈȑȧ — ȥȚȖ ȊȕȍȠȕȧȧ ȥȕȍȘȋȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȖȚȖȘȖȑ Ƕȕ șȖȏȌȈȍȚ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ǫȖșȗȖȌȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȍȕ, Ȑ ȗȖȚȖȔț țȉȐȚȣȍ ǰȔ ȌȍȔȖȕȣ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ ȖȉȘȍȚȈȦȚ șȗȈșȍȕȐȍ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȏȌȍșȤ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ, ȗȖȟȍȔț ȀȐȠțȗȈȓȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ș șȈȔȖȋȖ ȌȍȚșȚȊȈ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ ȖȚȕȖșȐȓșȧ Ȓ DzȘȐȠȕȍ Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȝțȓȐȓ ǭȋȖ, Ȋșȍ Ȏȍ ȖȉȘȍȓ șȗȈșȍȕȐȍ, ȒȖȋȌȈ ȗȘȐȕȧȓ șȔȍȘȚȤ ȖȚ ȘțȒȐ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȗȖȋȘțȏȐȓșȧ Ȋ ǭȋȖ ȚȍȓȖ. Ǫ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȚȈȒȎȍ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ǬȎȈȧ Ȑ ǪȐȌȎȈȧ — ȌȊȖȍ șȓțȋ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȍ, — ȖșȒȖȘȉȐȊ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȊȣȕțȎȌȍȕȣ ȉȣȓȐ Ȋ ǹȈȚȤȧ-Ȧȋț ȘȖȌȐȚȤșȧ ȌȍȔȖȕȈȔȐ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț Ȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȈ; ȏȈȚȍȔ, Ȋ ǺȘȍȚȈ-Ȧȋț, ȖȕȐ ȘȖȌȐȓȐșȤ ǸȈȊȈȕȖȑ Ȑ DzțȔȉȝȈȒȈȘȕȖȑ, Ȉ Ȋ ȒȖȕȞȍ ǬȊȈȗȈȘȈ-ȦȋȐ — ȀȐȠțȗȈȓȖȑ Ȑ ǬȈȕȚȈȊȈȒȘȖȑ. ǰȏ-ȏȈ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ șȊȖȍȑ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ǬȎȈȧ Ȑ ǪȐȌȎȈȧ șȖȋȓȈșȐȓȐșȤ șȚȈȚȤ ȊȘȈȋȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ǶȕȐ ȊȐȌȍȓȐ Ȋ ǵȍȔ șȊȖȍȋȖ ȕȍȌȘțȋȈ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, ȒȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ țȉȐȓ Ȑȝ, ȖȕȐ ȖȉȘȍȓȐ șȗȈșȍȕȐȍ, ȗȖȋȘțȏȐȊȠȐșȤ Ȋ ǭȋȖ ȉȣȚȐȍ. ǹȚȈȓȖ ȉȣȚȤ, ȌȈȎȍ Țȍ, ȒȚȖ ȌțȔȈȍȚ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ș ȕȍȕȈȊȐșȚȤȦ, ȖȉȘȍȚȈȦȚ șȗȈșȍȕȐȍ. ǿȚȖ Ȏȍ ȚȖȋȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊșȍȋȌȈ șȓțȎȈȚ ǫȖșȗȖȌț ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȊȍȘȖȑ? ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȘȈȌȎȖȊȈȟȈ șȈȔȈȝ ȗȘȐȑȈȝ șțȝȘȐȌ ȉȘȈȝȔȈȕ ȉȝțȚȈȕȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȕ șȊȈȑȈȔ ȐȕȌȘȈșȑȈȘȚȝȍ ȒȈȚȝȈȔ ȌȈȐȚȑȈȕ ȈȊȈȌȝȐȌ ȊȐȠȈȔȖ ȑȈȚȝȈ ȠȘȐ-ȘȈȌȎȈ țȊȈȟȈ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ (ǷȈȘȐȒȠȐȚ) șȒȈȏȈȓ; șȈȔȈȝ — ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ (ȖȚȕȖșȧȡȐȑșȧ); ȗȘȐȑȈȝ — ȓȦȉȐȔȣȑ; șțȝȘȐȚ — ȌȘțȋ; ȉȘȈȝȔȈȕ — Ȗ ȉȘȈȝȔȈȕ (ȀțȒȈȌȍȊȈ); ȉȝțȚȈȕȈȔ — ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȐȠȕț; șȊȈȑȈȔ — ǹȈȔ; ȐȕȌȘȈșȑȈ — ǰȕȌȘȣ; ȈȘȚȝȍ — ȊȖ ȉȓȈȋȖ; ȒȈȚȝȈȔ — ȒȈȒ; ȌȈȐȚȑȈȕ — ȌȍȔȖȕȖȊ; ȈȊȈȌȝȐȚ — țȉȐȊȈȓ; ȊȐȠȈȔȈȝ — ȗȘȐșȚȘȈșȚȕȣȑ; ȑȈȚȝȈ — șȓȖȊȕȖ. ǾȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ șȗȘȖșȐȓ: Ƕ ȉȘȈȝȔȈȕ! ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȎȍȓȈȍȚ ȊșȍȔ ȌȖȉȘȈ Ȑ ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋ ȒȈȎȌȖȔț, ȒȖ ȊșȍȔ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ. DzȈȒ Ȏȍ ȔȖȋ Ƕȕ, șȓȖȊȕȖ Ȗȉȣȟȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȗȘȖȧȊȐȚȤ ȗȘȐșȚȘȈșȚȐȍ — ȊșȚȈȚȤ ȕȈ

2


3 șȚȖȘȖȕț ǰȕȌȘȣ Ȑ țȉȐȚȤ ȍȋȖ ȊȘȈȋȖȊ? ǪȖȏȔȖȎȕȖ ȓȐ, ȟȚȖȉȣ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕ ȒȖ ȊșȍȔ, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȓ ȖȌȕȐȝ Ȑ ȊȘȈȎȌȖȊȈȓ ș ȌȘțȋȐȔȐ? DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.29) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: șȈȔȖ 'ȝȈȔ șȈȘȊȈȉȝțȚȍȠț ȕȈ Ȕȍ ȌȊȍȠȑȖ 'șȚȐ ȕȈ ȗȘȐȑȈȝ — «ȇ ȒȖ ȊșȍȔ ȖȚȕȖȠțșȤ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ. ȇ ȕȐȒȖȔț ȕȍ ȖȚȌȈȦ ȗȘȍȌȗȖȟȚȍȕȐȧ Ȑ ȕȐȒȖȋȖ ȕȍ șȟȐȚȈȦ ǹȊȖȐȔ ȊȘȈȋȖȔ». ǵȖ, ȒȈȒ ȐȏȊȍșȚȕȖ Ȑȏ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ǫȖșȗȖȌȤ ȊșȚȈȓ ȕȈ șȚȖȘȖȕț ǰȕȌȘȣ Ȑ țȉȐȓ ȕȍȔȈȓȖ ȌȍȔȖȕȖȊ (ȝȈȚȈ-ȗțȚȘȈ ȌȐȚȐȝ ȠȈȒȘȈ-ȗȈȘȠȕȐ-ȋȘȈȝȍȕȈ ȊȐȠȕțȕȈ). ǷȖȓțȟȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȓ ȗȘȐșȚȘȈșȚȕȖ, ȝȖȚȧ Ƕȕ — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ. DzȈȎȌȣȑ ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȎȐȚ șȊȖȍȑ ȌțȠȖȑ Ȑ ȕȍ ȔȍȕȤȠȍ ȞȍȕȐȚ ǹȊȍȘȝȌțȠț. ǹȊȍȘȝȌțȠȈ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȖșȚțȗȐȚȤ ȕȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖ. ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȌȖȉȘ ȒȖ ȊșȍȔ șțȡȍșȚȊȈȔ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȜȖȘȔȣ Ȑȝ ȚȍȓȈ Ȑ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ Ƕȕ, șȓȖȊȕȖ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȑ ȌȘțȋ, ȗȖȌȌȍȘȎȈȓ ǰȕȌȘț. ǰȔȍȕȕȖ Ȗȉ ȥȚȖȔ Ȑ șȗȘȖșȐȓ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ. ǩțȌțȟȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ DzȘȐȠȕȣ, Ȗȕ ȝȖȘȖȠȖ ȏȕȈȓ, ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȍȕ, Ȑ, ȒȖȋȌȈ Ȗȕ țșȓȣȠȈȓ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȊȣșȚțȗȐȓ Ȋ ȘȖȓȐ ȊȘȈȋȈ ȌȍȔȖȕȖȊ, ț ȕȍȋȖ ȊȖȏȕȐȒȓȐ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ șȖȔȕȍȕȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȗȖȗȘȖșȐȓ ȀțȒȈȌȍȊț ǫȖșȊȈȔȐ ȖȉȢȧșȕȐȚȤ ȌȍȑșȚȊȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȖȋȓȈșȐȚșȧ ș ȚȍȔ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț ȗȘȐșțȡȐ ȒȈȒȐȍ-ȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȈȘȐȒȠȐȚț ȉȣȓȖ ȖȟȍȕȤ ȝȖȘȖȠȖ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȍȕ Ȑ ț ǵȍȋȖ ȕȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ, ȖȌȕȈȒȖ Ȗȕ ȝȖȚȍȓ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȖȍ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ ȥȚȖȔț ȖȚ ȀțȒȈȌȍȊȣ ǫȖșȊȈȔȐ. ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȋȖȊȖȘȐȚ: șȈȔȈșȑȈ ȒȈȚȝȈȔ ȊȈȐȠȈȔȑȈȔ — ǫȖșȗȖȌȤ ȒȖ ȊșȍȔ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ, ȘȈȏȊȍ Ƕȕ ȔȖȎȍȚ ȖȚȌȈȊȈȚȤ ȒȖȔț-ȚȖ ȗȘȍȌȗȖȟȚȍȕȐȍ? ǷȘȐȑȈșȑȈ ȒȈȚȝȈȔ ȈșțȘȍȠț ȗȘȐȚȑ-ȈȉȝȈȊȈȝ . ǫȖșȗȖȌȤ — ȥȚȖ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ, Ȑ Ƕȕ ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋ ȒȈȎȌȖȔț. ǷȖȟȍȔț Ƕȕ ȚȈȒ ȕȍȌȖȉȘȖȎȍȓȈȚȍȓȤȕȖ ȖȚȕȍșșȧ Ȓ ȈșțȘȈȔ ? Ǫ ȟȍȔ ǭȋȖ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȕȖșȚȤ? ǹțȝȘȐȌȈȠ ȟȈ ȒȈȚȝȈȔ ȚȍȠȊ ȈșȈțȝȈȘȌȈȔ . ǫȖșȗȖȌȤ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ, ȟȚȖ Ƕȕ ȎȍȓȈȍȚ ȌȖȉȘȈ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ (șțȝȘȐȌȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ), — ȚȖȋȌȈ ȗȖȟȍȔț Ƕȕ ȊȣșȚțȗȐȓ ȕȈ șȚȖȘȖȕȍ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ țȉȐȓ ȌȍȔȖȕȖȊ? ǻ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȈȘȐȒȠȐȚȈ ȊȖȏȕȐȒȓȐ ȥȚȐ ȊȖȗȘȖșȣ, Ȑ Ȗȕ ȘȍȠȐȓ ȏȈȌȈȚȤ Ȑȝ ȀțȒȈȌȍȊȍ ǫȖșȊȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 2 ȕȈ ȝȑ ȈșȑȈȘȚȝȈȝ șțȘȈ-ȋȈȕȈȐȝ șȈȒȠȈȕ ȕȐȝȠȘȍȑȈșȈȚȔȈȕȈȝ ȕȈȐȊȈșțȘȍȉȝȑȖ ȊȐȌȊȍȠȖ ȕȖȌȊȍȋȈȠ ȟȈȋțȕȈșȑȈ ȝȐ ȕȈ — ȕȍ; ȝȐ — ȊȍȌȤ; ȈșȑȈ — ǭȋȖ; ȈȘȚȝȈȝ — ȗȖȓȤȏȈ, ȊȣȋȖȌȈ; șțȘȈ- ȋȈȕȈȐȝ — ș ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; șȈȒȠȈȚ — ȓȐȟȕȖ; ȕȐȝȠȘȍȑȈșȈ — ȊȣșȖȟȈȑȠȍȍ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ; ȈȚȔȈȕȈȝ — ȚȖȚ, ȗȘȐȘȖȌȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȕȈ — ȕȍ; ȥȊȈ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȈșțȘȍȉȝȑȈȝ — Ȓ ȌȍȔȖȕȈȔ; ȊȐȌȊȍȠȈȝ — ȕȍȕȈȊȐșȚȤ; ȕȈ — ȕȍ; țȌȊȍȋȈȝ — șȚȘȈȝ; ȟȈ — Ȑ; ȈȋțȕȈșȑȈ — ȚȖȋȖ, ț ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ǹȈȔ — ȐșȚȖȟȕȐȒ Ȋșȍȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ. ǸȈȌȐ ȒȈȒȖȑ Ȏȍ ȊȣȋȖȌȣ Ƕȕ ȔȖȋ ȊșȚȈȚȤ ȕȈ șȚȖȘȖȕț ȗȖȓțȉȖȋȖȊ? DzȈȒȐȍ ȉȓȈȋȈ ȥȚȖ ǭȔț șțȓȐȓȖ? ǸȈȏȊȍ ȔȖȋ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȉȖȧȚȤșȧ ȈșțȘȖȊ Ȑ ȕȍȕȈȊȐȌȍȚȤ Ȑȝ? DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȓȍȌțȍȚ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȔȕȐȚȤ Ȗ ȘȈȏȓȐȟȐȐ ȔȍȎȌț ȌțȝȖȊȕȣȔ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ. Ǫșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ, ȖȌȕȈȒȖ 3


4 ȚȖ, ȟȚȖ ȌțȝȖȊȕȖ, ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖ, ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȏȈȚȘȖȕțȚȖ ȐȔȐ. ǫȌȍ ȉȣ ȕȐ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ DzȘȐȠȕȈ — Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȐȓȐ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ, — Ƕȕ ȈȉșȖȓȦȚȍȕ. ǰ ȍșȓȐ Ȕȣ ȊȐȌȐȔ Ȋ DzȘȐȠȕȍ ȒȈȒțȦ-ȚȖ ȗȘȐșȚȘȈșȚȕȖșȚȤ, ȚȖ ȓȐȠȤ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȕȈ ȕȈș ȊȓȐȧȍȚ ǭȋȖ ȊȕȍȠȕȧȧ ȥȕȍȘȋȐȧ. ǩțȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȗȘȐșȚȘȈșȚȕȣȔ, ȘȈȏȊȍ ǭȋȖ ȊȘȈȋȐ, țȉȐȚȣȍ ǰȔ, ȖȉȘȍȚȈȓȐ ȉȣ șȗȈșȍȕȐȍ? dzȦȉȖȑ, ȒȚȖ ȒȈȒ- ȚȖ șȖȗȘȐȒȈșȈȍȚșȧ ș ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ǭȋȖ ȒȈȟȍșȚȊȈ. ǿȍȔ ȉȖȓȤȠȍ ȟȍȓȖȊȍȒ ȘȈȏȊȐȊȈȍȚ Ȋ șȍȉȍ ȌțȝȖȊȕȖȍ șȖȏȕȈȕȐȍ, ȚȍȔ ȔȍȕȤȠȍ Ȗȕ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ, ȗȖȘȖȎȌȍȕȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ Ȑȝ ȊȓȐȧȕȐȧ. ǭȋȖ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖșȚȤ ȐȓȐ ȌȘțȎȍȓȦȉȐȍ — ȥȚȖ ȓȐȠȤ ȊȕȍȠȕȐȍ ȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȧ, ȕȈȊȧȏȈȕȕȣȍ ȕȈȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ. ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȍȕ. ǻȉȐȊȈȍȚ Ƕȕ ȐȓȐ ȉȓȈȋȖȊȖȓȐȚ — Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ șȖȝȘȈȕȧȍȚ ǹȊȖȦ ȈȉșȖȓȦȚȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț. ǵȍȗȘȐȧȏȕȤ Ȑ ȌȘțȎȍȓȦȉȐȍ ȔȖȋțȚ ȗȘȖȧȊȓȧȚȤ ȓȐȠȤ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȣȍ șțȡȍșȚȊȈ. ǯȌȍșȤ, Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, Ȕȣ ȉȖȐȔșȧ șȊȖȐȝ ȊȘȈȋȖȊ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȊșȍȋȌȈ ȕțȎȌȈȍȔșȧ Ȋ ȗȖȔȖȡȐ. ǵȖ ǫȖșȗȖȌț ȕȐȟȤȧ ȗȖȔȖȡȤ ȕȍ ȕțȎȕȈ, ȐȉȖ Ƕȕ ȈȚȔȈȘȈȔȈ . Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȍ» (9.26) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȗȈȚȘȈȔ ȗțȠȗȈȔ ȗȝȈȓȈȔ ȚȖȑȈȔ ȑȖ Ȕȍ ȉȝȈȒȚȑȈ ȗȘȈȑȈȟȟȝȈȚȐ ȚȈȌ ȈȝȈȔ ȉȝȈȒȚȑ-țȗȈȝȘȐȚȈȔ ȈȠȕȈȔȐ ȗȘȈȑȈȚȈȚȔȈȕȈȝ «ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ ȗȖȌȕȍșȍȚ Ǵȕȍ ȓȐșȚȖȒ, ȞȊȍȚȖȒ, ȗȓȖȌ ȐȓȐ ȊȖȌț, ȇ ȗȘȐȔț Ȑȝ». ǷȖȟȍȔț Ƕȕ ȚȈȒ ȋȖȊȖȘȐȚ? ǸȈȏȊȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȑ ǹȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ? DzȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȕȍȚ: ǭȔț ȗȘȖșȚȖ ȕȘȈȊȐȚșȧ ȏȈȊȐșȍȚȤ ȖȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. Ǫ ȥȚȖȔ ǭȋȖ ȔȐȓȖșȚȤ. ǰ Ƕȕ ȕȍ ȉȖȐȚșȧ ȈșțȘȖȊ . ǺȈȒ ȟȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ Ȑ ȘȍȟȐ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ Ȓ ȒȖȔț-ȚȖ ȗȘȐșȚȘȈșȚȍȕ. ǺǭDzǹǺ 3 ȐȚȐ ȕȈȝ șțȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈ ȕȈȘȈȑȈȕȈ-ȋțȕȈȕ ȗȘȈȚȐ șȈȔȠȈȑȈȝ șțȔȈȝȈȕ ȌȎȈȚȈș ȚȈȌ ȉȝȈȊȈȔȠ ȟȝȍȚȚțȔ ȈȘȝȈȚȐ ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȕȈȝ — ȕȈȠȍ; șț-ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈ — Ȗ ȌȖșȚȖșȓȈȊȕȣȑ; ȕȈȘȈȑȈȕȈ-ȋțȕȈȕ — ȒȈȟȍșȚȊ ǵȈȘȈȧȕȣ; ȗȘȈȚȐ — ȖȚȕȖșȐȚȍȓȤȕȖ; șȈȔȠȈȑȈȝ — șȖȔȕȍȕȐȍ; șț-ȔȈȝȈȕ — ȖȋȘȖȔȕȖȍ; ȌȎȈȚȈȝ — ȊȖȏȕȐȒȠȍȍ; ȚȈȚ — ȚȖ; ȉȝȈȊȈȕ — Țȣ; ȟȝȍȚȚțȔ ȈȘȝȈȚȐ — ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȘȈșșȍȑ. Ƕ șȟȈșȚȓȐȊȍȑȠȐȑ Ȑȏ țȟȍȕȣȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ț Ȕȍȕȧ ȊȖȏȕȐȒȓȐ șȍȘȤȍȏȕȣȍ șȖȔȕȍȕȐȧ ȕȈșȟȍȚ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȕȖșȚȐ ǵȈȘȈȧȕȣ. ǷȘȖȠț Țȍȉȧ, ȘȈșșȍȑ ȥȚȐ șȖȔȕȍȕȐȧ, ȌȖȒȈȎȐ, ȟȚȖ ǵȈȘȈȧȕȈ ȊȣȠȍ ȓȦȉȣȝ ȗȘȐșȚȘȈșȚȐȑ Ȑ ȒȖ ȊșȍȔ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȖșȒȖȓȤȒț ǫȖșȗȖȌȤ ǵȈȘȈȧȕȈ ȈȉșȖȓȦȚȍȕ, ǭȋȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȕȍȖȚȓȐȟȕȣ ȌȘțȋ ȖȚ ȌȘțȋȈ. ǵȈȒȈȏȈȕȐȍ, ȗȖșȓȈȕȕȖȍ ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȗȘȐȕȖșȐȚ ȕȍ ȔȍȕȤȠȍȍ ȉȓȈȋȖ, ȟȍȔ ǭȋȖ ȔȐȓȖșȚȤ. DzȖȋȌȈ DzȘȐȠȕȈ ȊȣșȚțȗȈȍȚ ȗȘȖȚȐȊ ǹȊȖȐȝ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȝ ȊȘȈȋȖȊ, ȥȚȖ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ƕȕ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȕȐȔ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ. ǶȌȕȈȒȖ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ țȘȖȊȕȍ, ȒȈȎȍȚșȧ, ȉțȌȚȖ DzȘȐȠȕȈ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȍȕ Ȓ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ Ȑ ș ȕȍȗȘȐȧȏȕȤȦ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȖșȚȈȓȤȕȣȔ. 4


5 ǯȈȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ DzȘȐȠȕȈ ȌȈȓ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» — șȈȘȊȈȌȝȈȘȔȈȕ ȗȈȘȐȚȑȈȌȎȑȈ ȔȈȔ ȥȒȈȔ ȠȈȘȈȕȈȔ ȊȘȈȌȎȈ, — ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȖ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ǨȘȌȎțȕȣ, ȕȖ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǺǭDzǹǺȃ 4 - 5 ȠȘȐ-ȘȐȠȐȘ țȊȈȟȈ șȈȌȝț ȗȘȐȠȚȈȔ ȔȈȝȈȘȈȌȎȈ ȝȈȘȍȠ ȟȈȘȐȚȈȔ ȈȌȉȝțȚȈȔ ȑȈȌ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȔȈȝȈȚȔȑȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȌ-ȉȝȈȒȚȐ-ȊȈȘȌȝȈȕȈȔ ȋȐȑȈȚȍ ȗȈȘȈȔȈȔ ȗțȕȑȈȔ ȘȐȠȐȉȝȐȘ ȕȈȘȈȌȈȌȐȉȝȐȝ ȕȈȚȊȈ ȒȘȐȠȕȈȑȈ ȔțȕȈȑȍ ȒȈȚȝȈȑȐȠȑȍ ȝȈȘȍȝ ȒȈȚȝȈȔ ȠȘȐ-ȘȐȠȐȝ țȊȈȟȈ — ȔțȌȘȍȞ (ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ) șȒȈȏȈȓ; șȈȌȝț — ȗȘȍȊȖșȝȖȌȕȖ; ȗȘȐȠȚȈȔ — ȏȈȌȈȕ ȊȖȗȘȖș; ȔȈȝȈ-ȘȈȌȎȈ — Ȗ ȊȍȓȐȒȐȑ ȞȈȘȤ; ȝȈȘȍȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ǽȈȘȐ; ȟȈȘȐȚȈȔ — ȌȍȧȕȐȧ; ȈȌȉȝțȚȈȔ — țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȍ; ȑȈȚ — Țȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ — ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ (ǷȘȈȝȓȈȌȣ); ȔȈȝȈȚȔȑȈȔ — ȊȍȓȐȟȐȍ; ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȉȝȈȒȚȐ — ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌț; ȊȈȘȌȝȈȕȈȔ — țȊȍȓȐȟȍȕȐȍ; ȋȐȑȈȚȍ — ȊȖșȗȍȊȈȍȚșȧ; ȗȈȘȈȔȈȔ — ȊȣșȖȟȈȑȠȐȍ; ȗțȕȑȈȔ — ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ; ȘȐȠȐȉȝȐȝ — ȔțȌȘȍȞȈȔȐ; ȕȈȘȈȌȈ-ȈȌȐȉȝȐȝ — ȚȍȔȐ, șȘȍȌȐ ȒȖȚȖȘȣȝ ȋȓȈȊȕȣȑ ȀȘȐ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ; ȕȈȚȊȈ — ȊȣȘȈȏȐȊ ȗȖȟȚȍȕȐȍ; ȒȘȐȠȕȈȑȈ — DzȘȐȠȕȍȌȊȈȑȗȈȧȕȍ ǪȤȧșȍ; ȔțȕȈȑȍ — (ȊȍȓȐȒȖȔț) ȔțȌȘȍȞț; ȒȈȚȝȈȑȐȠȑȍ — ȉțȌț ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȚȤ; ȝȈȘȍȝ — Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ ǽȈȘȐ; ȒȈȚȝȈȔ — ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ. ǴțȌȘȍȑȠȐȑ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: Ǻȣ ȏȈȌȈȓ ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȕȣȑ ȊȖȗȘȖș, Ȗ ȞȈȘȤ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ ȖȟȍȕȤ ȓȦȉȧȚ ȘȈșșȒȈȏȣ Ȗ șȓȈȊȕȣȝ ȌȍȧȕȐȧȝ ǫȖșȗȖȌȈ, ȘȈșȒȘȣȊȈȦȡȐȍ Ȑ ȊȍȓȐȟȐȍ Țȍȝ, ȒȚȖ ǭȔț șȓțȎȐȚ. ǩȍșȍȌțȧ ȕȈ ȥȚȐ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ ȚȍȔȣ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȍȖȌȖȓȍȍȚ ȓȦȉȣȍ ȔȐȘșȒȐȍ ȕȍȊȏȋȖȌȣ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȗȖȌȖȉȕȣȍ ǵȈȘȈȌȍ, ȕȍȗȘȍșȚȈȕȕȖ ȋȖȊȖȘȧȚ ȕȈ ȚȍȔȣ, ȗȖȟȍȘȗȕțȚȣȍ Ȑȏ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȌȈȊȈȧ ȊșȍȔ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ șȓțȠȈȚȤ Ȗȉ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȝ ȗȖșȚțȗȒȈȝ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȚȤ Ȗ ȕȐȝ ȌȘțȋȐȔ. ǺȍȗȍȘȤ, ȊȣȘȈȏȐȊ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ȀȘȐȓȍ ǪȤȧșȈȌȍȊȍ, ȧ ȕȈȟȕț șȊȖȍ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ ǽȈȘȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȊȣȘȈȎȈȍȚ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ȒȘȐȠȕȈȑȈ ȔțȕȈȑȍ, DzȘȐȠȕȍ-ȌȊȈȑȗȈȧȕȍ ǪȤȧșȍ. ǷȘȍȎȌȍ ȟȍȔ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ȌȍȧȕȐȧȝ ǫȖșȗȖȌȈ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȊȣȘȈȏȐȚȤ ȗȖȟȚȍȕȐȍ șȊȖȍȔț ȌțȝȖȊȕȖȔț țȟȐȚȍȓȦ. ǬțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ ȀțȒȈȌȍȊȣ ǫȖșȊȈȔȐ — ȍȋȖ ȖȚȍȞ, ǪȤȧșȈȌȍȊȈ, ȗȖȥȚȖȔț, șȖȉȐȘȈȧșȤ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȚȤ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ ǽȈȘȐ, ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȕȈȟȈȓȈ ȊȣȘȈȏȐȓ ȗȖȟȚȍȕȐȍ DzȘȐȠȕȍ-ȌȊȈȑȗȈȧȕȍ ǪȤȧșȍ. DzȖȋȌȈ ȉȣ ȕȈȔ ȕȐ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȓȈșȤ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ țșȓȣȠȈȚȤ Ȗ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȌȍȧȕȐȧȝ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȍȦ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ. ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț țȟȐȚ ȕȈș: ȒȐȘȚȈȕȐȑȈȝ șȈȌȈ ȝȈȘȐȝ . ǵțȎȕȖ Ȋșȍ șȊȖȍ ȊȘȍȔȧ ȗȖșȊȧȡȈȚȤ ȒȘȐȠȕȈ-ȒȈȚȝȍ — ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ DzȘȐȠȕȍ, șȓțȠȈȚȤ Ȗ ǵȍȔ Ȑ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȚȤ ǭȋȖ. ȅȚȖ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ ȏȈȕȧȚȐȍ Țȍȝ, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ șȖȏȕȈȕȐȍȔ DzȘȐȠȕȣ. 5


6 ǺǭDzǹǺ 6 ȕȐȘȋțȕȖ 'ȗȐ ȝȑ ȈȌȎȖ 'ȊȑȈȒȚȖ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȗȘȈȒȘȐȚȍȝ ȗȈȘȈȝ șȊȈ-ȔȈȑȈ-ȋțȕȈȔ ȈȊȐȠȑȈ ȉȈȌȝȑȈ-ȉȈȌȝȈȒȈȚȈȔ ȋȈȚȈȝ ȕȐȘȋțȕȈȝ — ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȝȐ — ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȈȌȎȈȝ — ȕȍȘȖȎȌȍȕȕȣȑ; ȈȊȑȈȒȚȈȝ — ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȑ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȗȘȈȒȘȐȚȍȝ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȍ; ȗȈȘȈȝ — ȏȈȗȘȍȌȍȓȤȕȣȑ; șȊȈ-ȔȈȑȈ — ǹȊȖȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ; ȋțȕȈȔ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ; ȈȊȐȠȑȈ — ȗȘȐȕȧȊ; ȉȈȌȝȑȈ — Ȑ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ șȊȧȏȈȕ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤșȚȊȈȔȐ; ȉȈȌȝȈȒȈȚȈȔ — ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȕȈȒȓȈȌȣȊȈȍȚ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤșȚȊȈ; ȋȈȚȈȝ — ȏȈȕȧȊȠȐȑ. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȊȣȠȍ ȓȦȉȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ, ȗȖȥȚȖȔț ǭȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȕȐȘȋțȕȖȑ, «ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȔ șȊȖȑșȚȊ». Ƕȕ ȕȍȘȖȎȌȍȕȕȣȑ, Ȉ ȏȕȈȟȐȚ, ț ǵȍȋȖ ȕȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, Ȑȏ-ȏȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȑ ȕȍȕȈȊȐșȚȤ. ǽȖȚȧ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȍȕ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǹȊȖȍȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ Ƕȕ ȗȖȧȊȓȧȓșȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ Ȑ ȊȣșȚțȗȈȓ Ȋ ȘȖȓȐ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȐșȗȖȓȕȧȧ Țȍ ȐȓȐ Ȑȕȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, șȓȖȊȕȖ ȗȘȖșȚȈȧ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǺȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ, ȖȚȘȍȠȍȕȕȖșȚȤ Ȑ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȍ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȥȕȍȘȋȐȦ, ȐșȝȖȌȧȡțȦ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȖȥȚȖȔț, ȒȖȋȌȈ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ Ȑ ȌȍȑșȚȊțȍȚ Ȋ ȕȍȔ, Ƕȕ șȖȝȘȈȕȧȍȚ ǹȊȖȍ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. ǽȖȚȧ ȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ țȘȖȊȕȍ ǭȋȖ ȌȍȧȕȐȧ ȒȈȎțȚșȧ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ, ș ȌțȝȖȊȕȖȑ ȚȖȟȒȐ ȏȘȍȕȐȧ ȖȕȐ ȈȉșȖȓȦȚȕȣ Ȑ ȍȌȐȕȣ ȗȖ șȊȖȍȑ ȗȘȐȘȖȌȍ. ǹȚȈȓȖ ȉȣȚȤ, ȚȖȚ, ȒȚȖ ȏȈȧȊȓȧȍȚ, ȉțȌȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ Ȓ ȒȖȔț-ȚȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ, Ȉ Ȓ ȒȖȔțȚȖ ȌȘțȎȍȓȦȉȕȖ, ȗȘȐȗȐșȣȊȈȍȚ ǭȔț ȕȍȌȖșȚȈȚȒȐ, ȒȖȚȖȘȣȝ ț ǵȍȋȖ ȕȍȚ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.11) ǫȖșȗȖȌȤ ȧșȕȖ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȈȊȈȌȎȈȕȈȕȚȐ ȔȈȔ ȔțȌȝȈ ȔȈȕțȠȐȔ ȚȈȕțȔ ȈȠȘȐȚȈȔ — «ǫȓțȗȞȣ șȔȍȦȚșȧ ȕȈȌȖ ǴȕȖȑ, ȒȖȋȌȈ ȇ ȕȐșȝȖȎț șȦȌȈ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ». DzȖȋȌȈ DzȘȐȠȕȈ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȈ ǯȍȔȓȍ ȐȓȐ ȕȈ ȓȦȉȖȑ ȌȘțȋȖȑ ȗȓȈȕȍȚȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ǭȋȖ ȚȍȓȖ Ȑ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȕȍ ȗȘȍȚȍȘȗȍȊȈȦȚ ȐȏȔȍȕȍȕȐȑ: ȖȕȐ ȖșȚȈȦȚșȧ ȌțȝȖȊȕȣȔȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȗȈȌȈȍȚ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ. ǵȖ, ȝȖȚȧ Ƕȕ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ Ȑȝ ȊȓȐȧȕȐȧ, ȒȈȎȍȚșȧ, ȉțȌȚȖ ȖȕȐ ȊȖȏȌȍȑșȚȊțȦȚ ȕȈ ǵȍȋȖ. ǴȕȍȕȐȍ, ȖșȕȖȊȈȕȕȖȍ ȕȈ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȒȈȎȍȚșȧ, ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȘȖȗȐȚȖȑ, ȗȘȐȗȐșȣȊȈȕȐȍȔ ȕȍșțȡȍșȚȊțȦȡȐȝ șȊȖȑșȚȊ. ǹȈȔ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȌȎȈȕȔȈ ȒȈȘȔȈ ȟȈ Ȕȍ ȌȐȊȑȈȔ — Ȋșȍ, ȟȚȖ Ƕȕ ȌȍȓȈȍȚ, ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȒȈȟȍșȚȊȈȔ. ȅȊȈȔ ȑȖ ȊȍȚȚȐ ȚȈȚȚȊȈȚȈȝ: ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȗȖȕȧȚȤ ǭȋȖ ȌȍȑșȚȊȐȧ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ DzȘȐȠȕȈ ȕȍ ȉȣȊȈȍȚ ȗȘȐșȚȘȈșȚȕȣȔ; Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȒȖ ȊșȍȔ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ. Ǻȍ Ȏȍ, ȟȤȍ ȏȘȍȕȐȍ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȖ Ȑ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȖ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȔȈȚȍȘȐȐ, ȗȘȐȗȐșȣȊȈȦȚ DzȘȐȠȕȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȖȌȕȈȒȖ ȚȈȒ ȗȖșȚțȗȈȦȚ ȚȖȓȤȒȖ ȔțȌȝȐ, ȋȓțȗȞȣ. DzȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȉȘȍȚȈȍȚ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ ȗȖȕȐȔȈȚȤ Ȋșȍ, ȒȈȒ ȍșȚȤ, Ȗȕ ȊȘțȟȈȍȚ șȍȉȧ ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ (ȕȐȘȋțȕȈ). ǷȘȖșȚȖ ȗȖȕȧȊ ȌȍȧȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȌțȝȖȚȊȖȘȧȍȚșȧ; Ȉ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȖȌțȝȖȚȊȖȘȍȕ, ȌȖșȚȖȐȕ ȎȐȚȤ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǺȑȈȒȚȊȈ ȌȍȝȈȔ ȗțȕȈȘ ȌȎȈȕȔȈ ȕȈȐȚȐ ȔȈȔ ȥȚȐ șȖ 'ȘȌȎțȕȈ: ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȗȖșȚȐȋ ȌȍȧȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖșȚȈȊȐȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ, ȗȍȘȍȕȍșȍȚșȧ Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ. 6


7 ǺǭDzǹǺ 7 șȈȚȚȊȈȔ ȘȈȌȎȈș ȚȈȔȈ ȐȚȐ ȗȘȈȒȘȐȚȍȘ ȕȈȚȔȈȕȖ ȋțȕȈȝ ȕȈ ȚȍȠȈȔ ȑțȋȈȗȈȌ ȘȈȌȎȈȕ ȝȘȈșȈ țȓȓȈșȈ ȥȊȈ ȊȈ șȈȚȚȊȈȔ — ȋțȕȈ ȉȓȈȋȖșȚȐ; ȘȈȌȎȈȝ — ȋțȕȈ șȚȘȈșȚȐ; ȚȈȔȈȝ — ȋțȕȈ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȗȘȈȒȘȐȚȍȝ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȚȔȈȕȈȝ — ȊȍȟȕȖȑ ȌțȠȐ; ȋțȕȈȝ — ȒȈȟȍșȚȊȈ; ȕȈ — ȕȍ; ȚȍȠȈȔ — Ȑȝ; ȑțȋȈȗȈȚ — ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȝȘȈșȈȝ — țȔȍȕȤȠȍȕȐȍ; țȓȓȈșȈȝ — ȊȖȏȘȈșȚȈȕȐȍ; ȥȊȈ — ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȊȈ — ȐȓȐ. ǬȖȘȖȋȖȑ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, Ȋșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ — șȈȚȚȊȈ- ȋțȕȈ, ȘȈȌȎȖ-ȋțȕȈ Ȑ ȚȈȔȖ-ȋțȕȈ — ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț Ȑ ȕȐȟțȚȤ ȕȍ ȏȈȚȘȈȋȐȊȈȦȚ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȉȣȊȈȍȚ, ȟȚȖȉȣ ȊȓȐȧȕȐȍ Ȋșȍȝ ȚȘȍȝ ȋțȕ țșȐȓȐȊȈȓȖșȤ ȐȓȐ ȖșȓȈȉȍȊȈȓȖ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȖ șȈȔȖȑ ǹȊȖȍȑ ȗȘȐȘȖȌȍ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ țȘȈȊȕȖȊȍȠȍȕ. ǵȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ Ȑ ȘȍȟȐ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȕȈ ǵȍȋȖ ȊȓȐȧȓȈ șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȈ, ȘȈȌȎȖ-ȋțȕȈ ȐȓȐ ȚȈȔȖ-ȋțȕȈ: ȗȖșȒȖȓȤȒț ȥȚȐ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣ, ȖȕȐ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȏȈȚȘȖȕțȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊȍȘȝȖȊȕȣȔ ȐȠȊȈȘȖȑ . ǰȠȊȈȘȈȝ ȗȈȘȈȔȈȝ ȒȘȐȠȕȈȝ: DzȘȐȠȕȈ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ. Ǫșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ Ȋ ǭȋȖ ȊȓȈșȚȐ (ȌȈȐȊȐ ȝȑ ȥȠȈ ȋțȕȈȔȈȑȐ ȔȈȔȈ ȔȈȑȈ). ǴȈȑȈȌȝȑȈȒȠȍȕȈ ȗȘȈȒȘȐȚȐȝ șțȑȈȚȍ: ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ, ȗȘȈȒȘȐȚȐ, ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȗȖȌ ǭȋȖ ȕȈȟȈȓȖȔ. DzȈȒ Ȏȍ ȕȈ ǵȍȋȖ ȔȖȋțȚ ȊȓȐȧȚȤ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȗȘȈȒȘȐȚȐ ? DzȘȐȠȕȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȌȊȍȘȋȈȍȚșȧ ȊȓȐȧȕȐȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȉȣȊȈȍȚ ȗȘȐșȚȘȈșȚȕȣȔ. ǺǭDzǹǺ 8 ȌȎȈȑȈ-ȒȈȓȍ Țț șȈȚȚȊȈșȑȈ ȌȍȊȈȘȠȐȕ ȘȈȌȎȈșȖ 'șțȘȈȕ ȚȈȔȈșȖ ȑȈȒȠȈ-ȘȈȒȠȈȔșȐ ȚȈȚ-ȒȈȓȈȕțȋțȕȖ 'ȉȝȈȌȎȈȚ ȌȎȈȑȈ-ȒȈȓȍ — Ȋ ȗȍȘȐȖȌ ȗȘȍȖȉȓȈȌȈȕȐȧ; Țț — ȕȖ; șȈȚȚȊȈșȑȈ — ȉȓȈȋȖșȚȐ; ȌȍȊȈ — ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȘȐȠȐȕ — Ȑ ȔțȌȘȍȞȖȊ; ȘȈȌȎȈșȈȝ — șȚȘȈșȚȐ; ȈșțȘȈȕ — ȌȍȔȖȕȖȊ; ȚȈȔȈșȈȝ — ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ; ȑȈȒȠȈ-ȘȈȒȠȈȔșȐ — ȧȒȠȐ Ȑ ȘȈȒȠȈșȣ; ȚȈȚ-ȒȈȓȈ-ȈȕțȋțȕȈȝ — Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȔ ȊȘȍȔȍȕȍȔ; ȈȉȝȈȌȎȈȚ — ȕȈȌȍȓȐȓ. DzȖȋȌȈ ȞȈȘȐȚ ȉȓȈȋȖșȚȤ, ȗȘȖȞȊȍȚȈȦȚ ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȒȖȚȖȘȣȝ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȡȍȌȘȖ ȕȈȌȍȓȧȍȚ ȥȚȐȔ ȒȈȟȍșȚȊȖȔ. DzȖȋȌȈ ȋȖșȗȖȌșȚȊțȍȚ ȋțȕȈ șȚȘȈșȚȐ, ȗȘȖȞȊȍȚȈȦȚ ȌȍȔȖȕȣ, Ȉ ȒȖȋȌȈ ȋȖșȗȖȌșȚȊțȍȚ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖ, ȗȘȖȞȊȍȚȈȦȚ ȧȒȠȐ Ȑ ȘȈȒȠȈșȣ. ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȗȖȔȖȋȈȧ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȗȓȖȌȣ ȊȓȐȧȕȐȧ șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȣ, ȘȈȌȎȖ-ȋțȕȣ Ȑ ȚȈȔȖ-ȋțȕȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǩȖȋ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȕȐ Ȓ ȒȖȔț ȕȍ ȗȐȚȈȍȚ ȗȘȐșȚȘȈșȚȐȧ. ǶȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, Ȉ țȗȘȈȊȓȧȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȖȌȕȈȒȖ ȗȖȉȍȌȣ Ȑ ȗȖȘȈȎȍȕȐȧ, ȗȖȘȖȎȌȈȍȔȣȍ șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȖȑ, ȘȈȌȎȖ-ȋțȕȖȑ Ȑ ȚȈȔȖ-ȋțȕȖȑ, ȗȘȐȝȖȌȧȚ Ȓ 7


8 ȕȈȔ ȐȔȍȕȕȖ Ȑȏ-ȏȈ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȥȚȐȝ ȋțȕ, Ȉ ȕȍ Ȑȏ-ȏȈ ȗȘȐșȚȘȈșȚȐȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ȀȘȐȓȈ ǬȎȐȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȧșȕȖ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗȉ ȥȚȖȔ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȚȈ- șȈȕȌȈȘȉȝȍ»: șȈȚȚȊȈȌȈȑȖ ȕȈ șȈȕȚȐȠȍ ȑȈȚȘȈ ȟȈ ȗȘȈȒȘȐȚȈ ȋțȕȈȝ șȈ ȠțȌȌȝȈȝ șȈȘȊȈ-ȠțȌȌȝȍȉȝȑȈȝ ȗțȔȈȕ ȈȌȝȑȈȝ ȗȘȈșȐȌȈȚț ȝȓȈȌȐȕȐ șȈȕȌȝȐȕȐ șȈȔȊȐȚ ȚȊȈȑȑ ȥȒȈ șȈȘȊȈ-șȈȔșȚȝȐȚȈț ȝȓȈȌȈ-ȚȈȗȈ-ȒȈȘȐ ȔȐȠȘȈ ȚȊȈȑȐ ȕȖ ȋțȕȈ-ȊȈȘȌȎȐȚȍ Ǫ ȥȚȐȝ șȚȐȝȈȝ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ, ȟȚȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȊȣȠȍ ȓȦȉȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ, Ƕȕ ȕȍ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕ Ȑȝ ȊȓȐȧȕȐȦ. ǶȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȗȖ ȗȘȐȘȖȌȍ șȊȖȍȑ ȚȖȎȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣ, ȕȖ ȒȖȋȌȈ ȖȕȐ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ, ȚȖ ȌȈȎȍ ȥȕȍȘȋȐȧ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȕȐȝ ȒȈȒ ȐșȚȖȟȕȐȒ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. dzȦȉȣȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ, ȌȖșȚțȗȕȣȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȊșȍȋȌȈ șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȦȚșȧ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȔȐ șȚȘȈȌȈȕȐȧȔȐ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȌȊȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȊȖȑȕȣ ȌȊȈȌȞȈȚȖȋȖ șȚȖȓȍȚȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȍȓȐșȤ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȘȈȌȎȖ-ȋțȕȣ Ȑ ȚȈȔȖ-ȋțȕȣ, ȕȈȕȍșȓȐ ȖȋȘȖȔȕȣȑ țȡȍȘȉ ȊșȍȔ ȊȖȦȦȡȐȔ șȚȖȘȖȕȈȔ. ǫȍȘȔȈȕȐȧ ȕȈȗȈȓȈ ȕȈ ǨȕȋȓȐȦ, ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȧ șȖȒȘțȠȐȚȤ ȍȍ, ȕȖ Ȋ ȐȚȖȋȍ ȒȘȈȝ ȗȖȚȍȘȗȍȓȐ Ȗȉȍ șȚȖȘȖȕȣ. ǭșȓȐ ȊȍȘȐȚȤ ȌȖȒțȔȍȕȚȈȔ, ȗȖȉȍȌț ȖȌȍȘȎȈȓȈ ǨȕȋȓȐȧ Ȑ ȍȍ șȖȦȏȕȐȒȐ, ȖȌȕȈȒȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȍȑ Ȋ ȚȖȑ ȊȖȑȕȍ ȕȍ ȉȣȓȖ. ǷȖȥȚȖȔț șȓȍȌțȍȚ ȗȘȐȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȊșȚȈȍȚ ȕȈ ȟȤȦ-ȓȐȉȖ șȚȖȘȖȕț. Ǫșȍ ȌȍȑșȚȊțȦȚ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, Ȑ, ȒȖȋȌȈ ȚȈ ȐȓȐ ȐȕȈȧ ȋțȕȈ ȗȘȍȖȉȓȈȌȈȍȚ, ȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ Țȍ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȌ ȍȍ ȊȓȐȧȕȐȍȔ — ȗȖȓțȉȖȋȐ ȐȓȐ ȌȍȔȖȕȣ, — ȖȌȍȘȎȐȊȈȦȚ ȗȖȉȍȌț. DzȈȎȌȣȑ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȗȓȖȌȣ ȌȍȑșȚȊȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȗȕ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȝ ȋțȕ . ǷȘȐȏȕȈȒȐ ȥȚȐȝ ȋțȕ ȖȗȐșȈȕȣ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (14.11 - 13): șȈȘȊȈ-ȌȊȈȘȍȠț Ȍȍȝȍ 'șȔȐȕ ȗȘȈȒȈȠȈ țȗȈȌȎȈȑȈȚȍ ȌȎȕȈȕȈȔ ȑȈȌȈ ȚȈȌȈ ȊȐȌȑȈȌ ȊȐȊȘȐȌȌȝȈȔ șȈȚȚȊȈȔ ȐȚȑ țȚȈ ȓȖȉȝȈȝ ȗȘȈȊȘȐȚȚȐȘ ȈȘȈȔȉȝȈȝ ȒȈȘȔȈȕȈȔ ȈȠȈȔȈȝ șȗȘȐȝȈ ȘȈȌȎȈșȑ ȥȚȈȕȐ ȌȎȈȑȈȕȚȍ ȊȐȊȘȐȌȌȝȍ ȉȝȈȘȈȚȈȘȠȈȉȝȈ ȈȗȘȈȒȈȠȖ 'ȗȘȈȊȘȐȚȚȐȠ ȟȈ ȗȘȈȔȈȌȖ ȔȖȝȈ ȥȊȈ ȟȈ ȚȈȔȈșȑ ȥȚȈȕȐ ȌȎȈȑȈȕȚȍ ȊȐȊȘȐȌȌȝȍ ȒțȘț-ȕȈȕȌȈȕȈ « ǫțȕȈ ȉȓȈȋȖșȚȐ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȊȘȈȚȈ ȚȍȓȈ ȖȏȈȘȍȕȣ șȊȍȚȖȔ ȏȕȈȕȐȧ. Ƕ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ǩȝȈȘȈȚ, ȗȘȐȏȕȈȒȈȔȐ ȊȖȏȘȖșȠȍȋȖ ȊȓȐȧȕȐȧ ȋțȕȣ șȚȘȈșȚȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȗȘȖȟȕȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȒȈȘȔȐȟȍșȒȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ, ȕȍȖȌȖȓȐȔȣȍ 8


9 ȎȍȓȈȕȐȧ Ȑ ȖȋȘȖȔȕȣȍ țșȐȓȐȧ. Ǩ ȗȘȐȏȕȈȒȐ ȗȘȍȖȉȓȈȌȈȕȐȧ ȋțȕȣ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ, Ȗ ȗȖȚȖȔȖȒ DzțȘț, — ȥȚȖ ȚȍȔȕȖȚȈ, ȉȍȏȌȍȑșȚȊȐȍ, ȉȍȏțȔȐȍ Ȑ ȐȓȓȦȏȐȧ». ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȐȑ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, ȓȐȠȤ ȗȖșȣȓȈȍȚ ȍȔț ȗȓȖȌȣ ȊȓȐȧȕȐȧ ȗȘȍȖȉȓȈȌȈȦȡȍȑ ȋțȕȣ, Ȉ ǹȈȔ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȖșȚȈȍȚșȧ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȕȣȔ. ǷȖȉȍȌȣ Ȑ ȗȖȘȈȎȍȕȐȧ ȗȘȐȝȖȌȧȚ Ȓ ȕȈȔ ȗȖ ȊȖȓȍ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȖ ȥȚȖ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ƕȕ ȊșȚȈȍȚ ȕȈ ȟȤȦ- ȚȖ șȚȖȘȖȕț. ǸȈȏȕȣȍ ȋțȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ ȌȍȑșȚȊțȦȚ ȕȍ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ. ǶȕȐ șȔȍȕȧȦȚ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȊȘȍȔȍȕȈȔ ȋȖȌȈ. ǰȕȖȋȌȈ țșȐȓȐȊȈȍȚșȧ ȊȓȐȧȕȐȍ ȘȈȌȎȖ-ȋțȕȣ, ȐȕȖȋȌȈ — ȚȈȔȖ-ȋțȕȣ, Ȉ ȐȕȖȋȌȈ — șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȣ . ǷȖȓțȉȖȋȐ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȣ Ȑ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȐȔ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔ ȒȈȟȍșȚȊȈȔ ȖȌȍȘȎȐȊȈȦȚ ȗȖȉȍȌȣ Ȋ șȘȈȎȍȕȐȧȝ ș ȌȍȔȖȕȈȔȐ. ǶȌȕȈȒȖ Ȑȏ ȥȚȖȋȖ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ Ȓ ȕȐȔ ȗȘȐșȚȘȈșȚȍȕ. ǺǭDzǹǺ 9 ȌȎȑȖȚȐȘ-ȈȌȐȘ ȐȊȈȉȝȈȚȐ șȈȕȋȝȈȚȈȕ ȕȈ ȊȐȊȐȟȑȈȚȍ ȊȐȌȈȕȚȑ ȈȚȔȈȕȈȔ ȈȚȔȈ-șȚȝȈȔ ȔȈȚȝȐȚȊȈ ȒȈȊȈȑȖ 'ȕȚȈȚȈȝ ȌȎȑȖȚȐȝ — ȖȋȖȕȤ; ȈȌȐȝ — Ȑ ȌȘțȋȐȍ (ȥȓȍȔȍȕȚȣ); ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȈȉȝȈȚȐ — ȒȈȎȍȚșȧ; șȈȕȋȝȈȚȈȚ — ȖȚ ȔȕȖȎȍșȚȊȈ (Țȍȓ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȌȘțȋȐȝ șțȡȍșȚȊ); ȕȈ — ȕȍ; ȊȐȊȐȟȑȈȚȍ — ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ; ȊȐȌȈȕȚȐ — ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȦȚ; ȈȚȔȈȕȈȔ — ǹȊȍȘȝȌțȠț; ȈȚȔȈ-șȚȝȈȔ — ȗȘȍȉȣȊȈȦȡțȦ Ȋ șȍȘȌȞȍ; ȔȈȚȝȐȚȊȈ — ȘȈșȗȖȏȕȈȊ; ȒȈȊȈȑȈȝ — ȊȣȌȈȦȡȐȍșȧ ȔȣșȓȐȚȍȓȐ; ȈȕȚȈȚȈȝ — ȊȕțȚȘȐ. ǪȍȏȌȍșțȡȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, Ȑ ȕȈșȚȖȧȡȐȑ ȔȣșȓȐȚȍȓȤ șȗȖșȖȉȍȕ țȏȘȍȚȤ, ȕȈșȒȖȓȤȒȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ ǹȍȉȧ Ȋ ȚȖȔ ȐȓȐ ȐȕȖȔ șțȡȍșȚȊȍ. DzȈȎȌȣȑ ȔȖȎȍȚ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ, șȒȖȓȤȒȖ Ȗȋȕȧ Ȋ ȌȘȖȊȈȝ, ȊȖȌȣ Ȋ ȒțȊȠȐȕȍ ȐȓȐ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȈ Ȋ ȗțșȚȖȔ ȋȖȘȠȒȍ; ȗȖȌȖȉȕȣȔ Ȏȍ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȋȓȧȌȧ ȕȈ ȚȖ, ȒȈȒ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ șȓțȎȐȚ ǫȖșȗȖȌț, ȔȖȎȕȖ ȗȖȕȧȚȤ, ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȖȕȖ Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȐȓȐ Ȓ ȌȍȔȖȕȈȔ. ǷȖ ȌȍȓȈȔ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȔțȌȘȣȍ ȊȐȌȧȚ, ȕȈșȒȖȓȤȒȖ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȍȕ Ȓ ȕȍȔț ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (10.41) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȑȈȌ ȑȈȌ ȊȐȉȝțȚȐȔȈȚ șȈȚȚȊȈȔ ȠȘȐȔȈȌ țȘȌȎȐȚȈȔ ȥȊȈ ȊȈ ȚȈȚ ȚȈȌ ȥȊȈȊȈȋȈȟȟȝȈ ȚȊȈȔ ȔȈȔȈ ȚȍȌȎȖ-'ȔȠȈ-șȈȔȉȝȈȊȈȔ «ǯȕȈȑ Ȏȍ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȟțȌȍșȕȖȍ, ȗȘȍȒȘȈșȕȖȍ Ȑ ȊȍȓȐȟȍșȚȊȍȕȕȖȍ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ — ȓȐȠȤ ȐșȒȘȈ ǴȖȍȋȖ ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȐȧ». ǰȏ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȖȗȣȚȈ Ȕȣ ȏȕȈȍȔ, ȟȚȖ ȖȌȕȐ ȓȦȌȐ șȗȖșȖȉȕȣ ȕȈ ȗȖȘȈȏȐȚȍȓȤȕȣȍ șȊȍȘȠȍȕȐȧ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȌȘțȋȐȍ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȕȐȝ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ, ȕȖ ȌȈȎȍ ȕȍ ȔȖȋțȚ șȌȍȓȈȚȤ Ȑ ȚȖȋȖ, ȕȈ ȟȚȖ ȚȘȍȉțȍȚșȧ ȓȐȠȤ ȕȍȔȕȖȋȖ ȏȌȘȈȊȖȋȖ șȔȣșȓȈ. ǷȖ ȌȍȓȈȔ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȔȖȎȕȖ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ, ȕȈșȒȖȓȤȒȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȍȕ Ȓ ȕȍȔț. Ǫ ȌȘțȋȖȔ șȚȐȝȍ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ» (10.10) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: 9


10 ȚȍȠȈȔ șȈȚȈȚȈ-ȑțȒȚȈȕȈȔ ȉȝȈȌȎȈȚȈȔ ȗȘȐȚȐ-ȗțȘȊȈȒȈȔ ȌȈȌȈȔȐ ȉțȌȌȝȐ-ȑȖȋȈȔ ȚȈȔ ȑȍȕȈ ȔȈȔ țȗȈȑȈȕȚȐ Țȍ «Ǻȍȝ, ȒȚȖ ȕȍțșȚȈȕȕȖ șȓțȎȐȚ Ǵȕȍ ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ, ȇ ȕȈȌȍȓȧȦ ȘȈȏțȔȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȐȔ ȗȘȐȑȚȐ ȒȖ Ǵȕȍ». ǶȟȍȕȤ ȊȈȎȕȖ ȗȖȕȧȚȤ ȥȚȖȚ ȗȘȐȕȞȐȗ. ǻȟȐȚȍȓȤ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ ȕȈșȚȈȊȓȧȚȤ țȟȍȕȐȒȈ, ȚȖȓȤȒȖ ȍșȓȐ ȚȖȚ șȗȖșȖȉȍȕ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȚȤ Ȋșȍ ȉȖȓȤȠȍ Ȑ ȉȖȓȤȠȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȑ. ǰȕȈȟȍ, șȒȖȓȤȒȖ ȉȣ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȑ țȟȐȚȍȓȤ ȕȐ ȌȈȊȈȓ, țȟȍȕȐȒ ȕȍ ȗȘȖȌȊȐȕȍȚșȧ Ȋ șȊȖȍȔ ȘȈȏȊȐȚȐȐ, Ȑ ȥȚȖ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗ ȕȍșȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖșȚȐ țȟȐȚȍȓȧ. ǹȓȖȊȈ DzȘȐȠȕȣ — ȚȍȠȈȔ șȈȚȈȚȈ-ȑțȒȚȈȕȈȔ ȉȝȈȌȎȈȚȈȔ ȗȘȐȚȐ-ȗțȘȊȈȒȈȔ ȌȈȌȈȔȐ ȉțȌȌȝȐ-ȑȖȋȈȔ ȚȈȔ — ȖȏȕȈȟȈȦȚ, ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȚȖȊ ȌȈȚȤ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋț ȒȈȎȌȖȔț, ȖȌȕȈȒȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȍȍ ȗȘȐȕȧȚȤ. Ǫ ȥȚȖȔ ȊȍșȤ șȍȒȘȍȚ. ǴțȌȘȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȊȐȌȧ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ șȖȊȍȘȠȈȍȚ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȍ ȌȍȓȈ Ȋ șȓțȎȍȕȐȐ DzȘȐȠȕȍ, șȘȈȏț ȗȖȕȐȔȈȍȚ: Ȓ ȥȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț DzȘȐȠȕȈ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȍȕ. DzȘȐȠȕȈ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ȖșȖȉțȦ ȔȐȓȖșȚȤ ȐȔȍȕȕȖ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȥȚȖȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ ȊȣșȖȒȖȔ ȌțȝȖȊȕȖȔ țȘȖȊȕȍ; ȥȚț ȐșȚȐȕț ȕȍ ȚȘțȌȕȖ ȗȖȕȧȚȤ, ȖȌȕȈȒȖ ȋȓțȗȣȍ ȓȦȌȐ ȕȍ ȗȘȐȏȕȈȦȚ ȍȍ. ǶȕȐ ȕȈȟȐȕȈȦȚ ȏȈȊȐȌȖȊȈȚȤ ȚȈȒȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț Ȑ șȚȈȘȈȦȚșȧ țȔȈȓȐȚȤ ȍȋȖ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ. ǺȈȒȖȍ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ ȕȍ șȊȖȑșȚȊȍȕȕȖ ȊȈȑȠȕȈȊȈȔ. ǪȈȑȠȕȈȊ ȌȖȓȎȍȕ ȞȍȕȐȚȤ ȚȖ, ȟȚȖ ȌȍȓȈȦȚ Ȋ șȓțȎȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌț ȌȘțȋȐȍ ȊȈȑȠȕȈȊȣ. ǶȌȕȖ Ȑȏ șȓȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚșȧ Ȋ «ȀȘȐȔȈȌǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» ȗȘȐ ȖȗȐșȈȕȐȐ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ, — ȕȐȘȔȈȚșȈȘȈ . ǪȈȑȠȕȈȊ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȏȈȊȐȌțȍȚ ȌȘțȋȐȔ ȊȈȑȠȕȈȊȈȔ ȐȓȐ ȒȖȔț-ȚȖ ȍȡȍ, ȗȖȥȚȖȔț ȍȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȕȐȘȔȈȚșȈȘȈȕȈȔ șȈȚȈȔ . ǰȏțȟȈȧ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚț», ȒȈȎȌȣȑ ȔȖȎȍȚ țȏȕȈȚȤ, șȒȖȓȤȒȖ Ȋ ȕȍȔ șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȣ, ȘȈȌȎȖȋțȕȣ Ȑ ȚȈȔȖ-ȋțȕȣ . Ǫ ȗȘȐȔȍȘȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȐȊȖȌȐȚ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ, ȖȋȖȕȤ șȐȔȊȖȓȐȏȐȘțȍȚ ȋțȕț ȉȓȈȋȖșȚȐ. ǷȖ șȐȓȍ Ȑ ȖȉȢȍȔț ȗȓȈȔȍȕȐ ȔȖȎȕȖ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ, șȒȖȓȤȒȖ ȋȖȘȐȚ ȌȘȖȊ, ȉȍȕȏȐȕȈ ȐȓȐ ȌȘțȋȖȋȖ ȋȖȘȦȟȍȋȖ. ǪȖȌȈ Ȏȍ șȐȔȊȖȓȐȏȐȘțȍȚ ȏȌȍșȤ ȘȈȌȎȖ- ȋțȕț, ȋțȕț șȚȘȈșȚȐ. ǪȖȌȈ ȍșȚȤ Ȑ Ȋ ȔȈȓȍȕȤȒȖȑ ȜȓȧȎȒȍ, Ȑ Ȋ ȖȋȘȖȔȕȖȔ ǨȚȓȈȕȚȐȟȍșȒȖȔ ȖȒȍȈȕȍ; ȏȕȈȧ, șȒȖȓȤȒȖ ȊȖȌȣ ȊȔȍȡȈȍȚ ȚȖȚ ȐȓȐ ȐȕȖȑ ȘȍȏȍȘȊțȈȘ, ȔȖȎȕȖ ȊȖȖȉȘȈȏȐȚȤ șȍȉȍ ȍȋȖ ȊȍȓȐȟȐȕț. ǺȖ Ȏȍ șȈȔȖȍ ȔȖȎȕȖ șȒȈȏȈȚȤ Ȑ Ȗ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȍșȚȤ Ȑ Ȋ ȕȍȉȖȓȤȠȖȔ ȋȓȐȕȧȕȖȔ ȋȖȘȠȒȍ, Ȑ Ȋ ȉȍșȒȘȈȑȕȍȔ ȒȖșȔȖșȍ. Ǫ ȥȚȖȔ ȗȘȐȔȍȘȍ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȖ șȐȔȊȖȓȐȏȐȘțȍȚ ȋțȕț ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. ǯȕȈȧ, șȒȖȓȤȒȖ Ȋ ȚȖȔ ȐȓȐ ȐȕȖȔ șțȡȍșȚȊȍ șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȣ, ȘȈȌȎȖ-ȋțȕȣ Ȑ ȚȈȔȖ-ȋțȕȣ, ȔȖȎȕȖ șȒȈȏȈȚȤ, ȒȚȖ ȥȚȖ: ȌȍȊȈȚȈ (ȗȖȓțȉȖȋ), ȈșțȘ, ȧȒȠȈ ȐȓȐ ȘȈȒȠȈș. ǷȘȖșȚȖ țȊȐȌȍȊ ȒȖȋȖ-ȚȖ, ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ, ȌȍȊȈȚȈ Ȗȕ, ȈșțȘ ȐȓȐ ȘȈȒȠȈș, ȖȌȕȈȒȖ ȘȈȏțȔȕȣȍ ȓȦȌȐ șȗȖșȖȉȕȣ ȥȚȖ ȗȖȕȧȚȤ ȗȖ ȍȋȖ ȌȍȓȈȔ. Ǫ «ǷȈȌȔȈ-ȗțȘȈȕȍ» șȜȖȘȔțȓȐȘȖȊȈȕ ȖȉȡȐȑ ȗȘȐȕȞȐȗ, ȗȖȏȊȖȓȧȦȡȐȑ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȗȘȐȘȖȌț ȚȖȋȖ ȐȓȐ ȐȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ: ȊȐȠȕțȉȝȈȒȚȈȝ șȔȘȐȚȖ ȌȈȐȊȈ ȈșțȘȈș ȚȈȌ ȊȐȗȈȘȑȈȑȈȝ . ǷȖȓțȉȖȋȐ — ȥȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȈșțȘȣ Ȑ ȧȒȠȐ — Ȑȝ ȗȖȓȕȈȧ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȖșȚȤ. ǨșțȘȣ ȕȍ ȗȘȍȌȈȕȣ ǫȖșȗȖȌț: ȖȕȐ ȐȡțȚ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȑ Ȑ ȘȈȌȐ ȥȚȖȋȖ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȉȝțȚȈȔ, ȗȘȍȚȈȔ Ȑ Ț.Ȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ, ȒȈȒȖȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ ȕȈȌȍȓȍȕȖ ȚȖ ȐȓȐ ȐȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖ — ȗȘȐȘȖȌȖȑ ȗȖȓțȉȖȋȈ, ȘȈȒȠȈșȈ ȐȓȐ ȈșțȘȈ, — ȔȖȎȕȖ, ȗȖȕȈȉȓȦȌȈȊ ȏȈ ȍȋȖ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ.

10


11 ǹȓȖȊȖ ȈȚȔȈȕȈȔ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ ȚȖ Ȏȍ, ȟȚȖ Ȑ ȗȈȘȈȔȈȚȔȈȕȈȔ . ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ, ǹȊȍȘȝȌțȠȈ, ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȋȓțȉȐȕȈȝ șȍȘȌȞȈ (ȈȕȚȈȚȈȝ) ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. ǷȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍȔ ȥȚȖȔț șȓțȎȈȚ șȓȖȊȈ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ» (18.61): ȐȠȊȈȘȈȝ șȈȘȊȈȉȝțȚȈȕȈȔ ȝȘȐȌ-ȌȍȠȍ 'ȘȌȎțȕȈ ȚȐȠȚȝȈȚȐ. ǰȠȊȈȘȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑ ȘțȒȖȊȖȌȐȚ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȖȔ, ȌȈȊȈȧ ȍȔț ȓȐȠȤ Țȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȕȖ șȗȖșȖȉȕȖ ȊȖșȗȘȐȕȧȚȤ. ǵȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, șȖȌȍȘȎȈȡȐȍșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ», ȖȚȒȘȣȚȣ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ, ȕȖ ȖȌȕȐ ȗȖȕȐȔȈȦȚ Ȑȝ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ, Ȉ ȌȘțȋȐȍ — ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȗȘȍȊȘȈȚȕȖ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȕȍ ȊȍȘȧȚ Ȋ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȝȖȚȧ Ȑ ȟȐȚȈȦȚ ǭȋȖ ȒȕȐȋț. Ǫ «ǫȐȚȍ» ȕȍȖȌȕȖȒȘȈȚȕȖ ȊșȚȘȍȟȈȦȚșȧ șȓȖȊȈ ȠȘȐ ȉȝȈȋȈȊȈȕ țȊȈȟȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȏȕȈȟȈȦȚ «DzȘȐȠȕȈ șȒȈȏȈȓ», Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȥȚȐ ȓȦȌȐ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ șțȡȍșȚȊțȍȚ. ǷȖȌȖȉȕȈȧ ȕȍșȗȖșȖȉȕȖșȚȤ ȐȓȐ ȕȍțȌȈȟȓȐȊȖșȚȤ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȘȈȌȎȖ- ȋțȕȣ Ȑ ȚȈȔȖ-ȋțȕȣ — ȋțȕ șȚȘȈșȚȐ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. ǰȏ-ȏȈ ȊȓȐȧȕȐȧ ȥȚȐȝ ȋțȕ ȚȈȒȐȍ ȓȦȌȐ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȕȍșȗȖșȖȉȕȣ ȗȖȕȧȚȤ DzȘȐȠȕț, ȖȌȕȈȒȖ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȚȈȒȖȑ ȒȈȒ ǨȘȌȎțȕȈ, ȗȖȕȐȔȈȍȚ DzȘȐȠȕț Ȑ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȍȚ ǭȋȖ: ȗȈȘȈȔ ȉȘȈȝȔȈ ȗȈȘȈȔ ȌȝȈȔȈ ȗȈȊȐȚȘȈȔ ȗȈȘȈȔȈȔ ȉȝȈȊȈȕ — «Ǻȣ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ, ȊȣșȠȈȧ ȖȉȐȚȍȓȤ Ȑ ȖȟȐȡȈȦȡȈȧ șȐȓȈ». DzȘȐȠȕȈ ȖȚȒȘȣȚ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ, ȕȖ ȕțȎȕȖ ȖȉȓȈȌȈȚȤ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤȦ ȗȖȕȐȔȈȚȤ ǭȋȖ. ǷȖ ȊȕȍȠȕȍȔț ȖȉȓȐȒț ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ, Ȓ ȒȖȔț Ȑȏ ȕȐȝ DzȘȐȠȕȈ ȉȓȈȋȖȊȖȓȐȚ, Ȉ Ȓ ȒȖȔț — ȕȍȚ. Ǫșȍ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȋȖ ȕȈșȚȘȖȧ; ȐȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț ȖȌȕȐ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȖȚ DzȘȐȠȕȣ șȖȊȍȚȣ, Ȉ Ȍȓȧ ȌȘțȋȐȝ Ƕȕ ȖșȚȈȍȚșȧ șȒȘȣȚȣȔ. ǬȍȓȖ ȕȍ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ Ȓ ȒȖȔț-ȚȖ ȗȘȐșȚȘȈșȚȍȕ, Ȉ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ƕȕ ȖȚȊȍȟȈȍȚ ȕȈ ȕȈȠț șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ ȗȖȕȐȔȈȚȤ ǭȋȖ. DzȘȐȠȕȈ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ ǹȊȖȐ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ, ȕȈșȒȖȓȤȒȖ ȚȖ ȐȓȐ ȐȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖ — ȉțȌȤ ȚȖ ȌȍȊȈȚȈ, ȈșțȘ, ȧȒȠȈ ȐȓȐ ȘȈȒȠȈș — șȗȖșȖȉȕȖ Ȑȝ ȊȖșȗȘȐȕȧȚȤ. ǵȍȘȈȏțȔȕȣȍ ȓȦȌȐ, ȊȐȌȧ, ȟȚȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ DzȘȐȠȕȣ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ șțȡȍșȚȊȈȝ ȕȍȖȌȐȕȈȒȖȊȖ, ȗȖșȗȍȠȕȖ ȌȍȓȈȦȚ ȊȣȊȖȌ, ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ ȗȘȐșȚȘȈșȚȍȕ Ȓ ȕȍȒȖȚȖȘȣȔ Ȑȏ ȕȐȝ, ȖȌȕȈȒȖ ȥȚȖ ȕȍȊȍȘȕȖ. DzȘȐȠȕȈ ȒȖ ȊșȍȔ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ, Ȑ țșȗȍȝ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȕȈ ȗțȚȐ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȍȋȖ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȔȐȓȖșȚȤ DzȘȐȠȕȣ. ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȗȖȧșȕȧȍȚ ȥȚȖ ș ȗȖȔȖȡȤȦ șȓȍȌțȦȡȍȋȖ ȗȘȐȔȍȘȈ. ǵȈ ȕȍȉȍ ȔȕȖȋȖ șȊȍȚȐȓ. ǵȖȟȤȦ, ȝȖȚȧ Ȋșȍ ȗȖȋȘțȎȍȕȖ ȊȖ ȚȤȔț, ȓțȕȈ ȧȘȒȖ șȊȍȚȐȚ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȝȖȘȖȠȖ ȊȐȌȕȈ ȕȈ ȕȍȉȖșȒȓȖȕȍ. ǶȚ șȖȓȕȞȈ ȚȖȎȍ ȐșȝȖȌȐȚ ȖȟȍȕȤ ȧȘȒȐȑ șȊȍȚ. ǶȌȕȈȒȖ, ȒȖȋȌȈ ȥȚȐ șȊȍȚȐȓȈ șȒȘȣȚȣ ȚțȟȈȔȐ, Ȑȝ ȌȖȊȖȓȤȕȖ ȚȘțȌȕȖ țȊȐȌȍȚȤ. ǷȖȌȖȉȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȟȍȔ ȗȓȖȚȕȍȍ ȌțȠț ȖȒțȚȣȊȈȦȚ ȘȈȌȎȖ-ȋțȕȈ Ȑ ȚȈȔȖ-ȋțȕȈ, ȚȍȔ ȚȘțȌȕȍȍ ȘȈȏȓȐȟȐȚȤ ȍȍ șȐȧȕȐȍ, ȕȖ, ȗȖ ȔȍȘȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȌțȠȈ, ȗȘȖȌȊȐȋȈȧșȤ ȗȖ ȗțȚȐ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȗȘȖȧȊȓȧȚȤ ȒȈȟȍșȚȊȈ șȈȚȚȊȈ- ȋțȕȣ, ȍȍ șȐȧȕȐȍ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ Ȋșȍ ȉȖȓȍȍ ȧȘȒȐȔ. DzȈȟȍșȚȊȈ ȌțȠ ȗȘȖȧȊȓȧȦȚșȧ ȗȖ-ȘȈȏȕȖȔț ȕȍ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ Ȓ ȒȖȔț-ȚȖ ȗȘȐșȚȘȈșȚȍȕ, Ȉ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȒȈȎȌȈȧ ȌțȠȈ Ȋ ȘȈȏȕȖȑ șȚȍȗȍȕȐ ȗȖȒȘȣȚȈ ȚȍȔȐ ȐȓȐ ȐȕȣȔȐ ȖȉȖȓȖȟȒȈȔȐ. ǺȈȒ ȟȚȖ ȗȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȔ Ȋ ȕȈș ȒȈȟȍșȚȊȈȔ ȔȖȎȕȖ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ, ȕȈșȒȖȓȤȒȖ Ȕȣ ȘȈȏȊȐȓȐ Ȋ șȍȉȍ șȈȚȚȊȈ- ȋțȕț Ȑ ȕȈșȒȖȓȤȒȖ ȕȈș ȖȒțȚȣȊȈȦȚ ȘȈȌȎȖ-ȋțȕȈ Ȑ ȚȈȔȖ-ȋțȕȈ . ǺǭDzǹǺ 10 ȑȈȌȈ șȐșȘȐȒȠțȝ ȗțȘȈ ȈȚȔȈȕȈȝ ȗȈȘȖ ȘȈȌȎȈȝ șȘȐȌȎȈȚȑ ȥȠȈ ȗȘȐȚȝȈȒ șȊȈ-ȔȈȑȈȑȈ șȈȚȚȊȈȔ ȊȐȟȐȚȘȈșț ȘȐȘȈȔșțȘ ȐȠȊȈȘȈȝ ȠȈȑȐȠȑȈȔȈȕȈș ȚȈȔȈ ȐȘȈȑȈȚȑ ȈșȈț

11


12 ȑȈȌȈ — ȒȖȋȌȈ; șȐșȘȐȒȠțȝ — ȎȍȓȈȦȡȐȑ șȖȏȌȈȚȤ; ȗțȘȈȝ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȚȍȓȈ; ȈȚȔȈȕȈȝ — ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ; ȗȈȘȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȘȈȌȎȈȝ — ȋțȕț șȚȘȈșȚȐ; șȘȐȌȎȈȚȐ — ȚȊȖȘȐȚ; ȥȠȈȝ — ȥȚȖȚ; ȗȘȐȚȝȈȒ — ȖȚȌȍȓȤȕȖ, ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȍȕȕȖ; șȊȈ-ȔȈȑȈȑȈ — ǹȊȖȍȑ șȖȏȐȌȈȚȍȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; șȈȚȚȊȈȔ — ȋțȕț ȉȓȈȋȖșȚȐ; ȊȐȟȐȚȘȈșț — Ȋ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȝ (ȚȍȓȈȝ); ȘȐȘȈȔșțȝ — ȎȍȓȈȦȡȐȑ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ; ȐȠȊȈȘȈȝ — dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȠȈȑȐȠȑȈȔȈȕȈȝ — ȎȍȓȈȦȡȐȑ ȏȈȊȍȘȠȐȚȤ; ȚȈȔȈȝ — ȋțȕț ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ; ȐȘȈȑȈȚȐ — ȊȖȏȊȖȌȐȚ; ȈșȈț — ȚȖȚ (ǪșȍȊȣȠȕȐȑ). ǵȈȔȍȘȍȊȈȧșȤ șȖȏȌȈȚȤ Ȍȓȧ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȚȍȓȈ, șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ Ȑȝ ȕȈȒȓȖȕȕȖșȚȧȔ Ȑ ȒȈȘȔȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȗȘȖȉțȎȌȈȍȚ Ȋșȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ: șȈȚȚȊȈ-ȋțȕț, ȘȈȌȎȖ-ȋțȕț Ȑ ȚȈȔȖ-ȋțȕț. ǯȈȚȍȔ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȊȝȖȌȐȚ Ȋ ȒȈȎȌȖȍ ȚȍȓȖ Ȑ ȕȈȌȍȓȧȍȚ Ȋșȍȝ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤȦ ȚȊȖȘȐȚȤ, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ Ȑ ȘȈȏȘțȠȈȚȤ; ȗȘȐ ȥȚȖȔ Ȍȓȧ ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȧ Ƕȕ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚ șȈȚȚȊȈ-ȋțȕț, Ȍȓȧ șȖȏȐȌȈȕȐȧ — ȘȈȌȎȖ-ȋțȕț, Ȉ Ȍȓȧ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ — ȚȈȔȖ-ȋțȕț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȖȚȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ȚȘȍȝ ȋțȕ — șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȣ, ȘȈȌȎȖ-ȋțȕȣ Ȑ ȚȈȔȖ-ȋțȕȣ, șȈȔȈ ȖȕȈ ȕȍ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȈ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.10) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȔȈȑȈȌȝȑȈȒȠȍȕȈ ȗȘȈȒȘȐȚȐȝ șțȑȈȚȍ șȈ-ȟȈȘȈȟȈȘȈȔ ȝȍȚțȕȈȕȍȕȈ ȒȈțȕȚȍȑȈ ȌȎȈȋȈȌ ȊȐȗȈȘȐȊȈȘȚȈȚȍ «ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ, Ȗ șȣȕ DzțȕȚȐ, ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȗȖȌ ǴȖȐȔ ȗȘȐșȔȖȚȘȖȔ, ȗȘȖȐȏȊȖȌȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȋșȍ ȌȊȐȎțȡȐȍșȧ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȍ șțȡȍșȚȊȈ. ǷȖȌ ȍȍ ȕȈȟȈȓȖȔ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚșȧ». ǸȈȏȓȐȟȕȣȍ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȚ Ȑȏ-ȏȈ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȚȘȍȝ ȋțȕ, ȕȖ țȗȘȈȊȓȧȍȚ ȥȚȐȔȐ ȋțȕȈȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ ȚȍȓȈ (ȑȈȕȚȘȈȘțȌȝȈȕȐ ȔȈȑȈȑȈ), Ȑ Ȋ ȒȈȎȌȖȔ Ȑȏ ȕȐȝ ȗȘȍȖȉȓȈȌȈȍȚ ȓȐȉȖ șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȈ, ȓȐȉȖ ȘȈȌȎȖ-ȋțȕȈ, ȓȐȉȖ ȚȈȔȖ- ȋțȕȈ . ǹȖȏȌȈȊȈȧ ȚȍȓȈ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȗȖ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȒȈȏȈȕȖ: ȑȈȌȈ șȐșȘȐȒȠțȝ ȗțȘȈ ȈȚȔȈȕȈȝ ȗȈȘȐȈȝ — ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ Ȋșȍ ȚȍȓȈ șȖȏȌȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȤ. DzȈȘȔȈȕȈ ȌȈȐȊȈ-ȕȍȚȘȍȕȈ: Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȒȈȘȔȖȑ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ Ȍȓȧ ȕȍȋȖ șȖȏȌȈȍȚșȧ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȍ ȚȍȓȖ, ȗȘȐȟȍȔ ȥȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȗȖȌ ȕȈȌȏȖȘȖȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǰȔȍȕȕȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȌȍȑșȚȊțȧ ȟȍȘȍȏ ǹȊȖȦ ȊȕȍȠȕȦȦ ȥȕȍȘȋȐȦ (ȗȘȐȚȝȈȒ șȊȈ-ȔȈȑȈȑȈ), ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ ȚȍȓȈ, șȖșȚȖȧȡȐȍ Ȑȏ șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȣ, ȘȈȌȎȖ-ȋțȕȣ ȐȓȐ ȚȈȔȖ-ȋțȕȣ . ǷȘȍȉȣȊȈȧ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȚȍȓȈȝ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǷȈȘȈȔȈȚȔȣ, ǫȖșȗȖȌȤ (ȐȠȊȈȘȈ) țȗȘȈȊȓȧȍȚ Ȑȝ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, Ȉ ȒȖȋȌȈ ȚȍȓȖ ȕțȎȕȖ ȘȈȏȘțȠȐȚȤ, Ƕȕ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȚȈȔȖ-ȋțȕț . ǺȈȒ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȘȈȏȕȣȍ ȚȍȓȈ. ǺǭDzǹǺ 11 ȒȈȓȈȔ ȟȈȘȈȕȚȈȔ șȘȐȌȎȈȚȐȠȈ ȈȠȘȈȑȈȔ ȗȘȈȌȝȈȕȈ-ȗțȔȉȝȑȈȔ ȕȈȘȈ-ȌȍȊȈ șȈȚȑȈ-ȒȘȐȚ ȒȈȓȈȔ — ȊȘȍȔȧ; ȟȈȘȈȕȚȈȔ — ȌȊȐȎțȡȍȍșȧ; șȘȐȌȎȈȚȐ — șȖȏȌȈȍȚ; ȐȠȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȈȠȘȈȑȈȔ — ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ; ȗȘȈȌȝȈȕȈ — Ȍȓȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ; 12


13 ȗțȔȉȝȑȈȔ — Ȑ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ; ȕȈȘȈ-ȌȍȊȈ — Ȗ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤ ȓȦȌȍȑ; șȈȚȑȈ — ȐșȚȐȕȕȣȑ; ȒȘȐȚ — șȖȏȌȈȚȍȓȤ. Ƕ ȊȍȓȐȒȐȑ ȞȈȘȤ! ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ — ȚȊȖȘȍȞ Ȋșȍȝ ȔȐȘȖȊ Ȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ Ȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ; Ƕȕ șȖȏȌȈȍȚ ȚȈȒȎȍ ȊȘȍȔȧ, Ȋ ȗȘȍȌȍȓȈȝ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȌȍȑșȚȊțȦȚ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț ȕȐ ȊȘȍȔȧ, ȕȐ ȔȈȚȍȘȐȧ ȕȍ ȊȓȈșȚȕȣ ȕȈȌ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǵȍ șȓȍȌțȍȚ ȌțȔȈȚȤ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕ ȊȓȐȧȕȐȦ ȊȘȍȔȍȕȐ. Ƕȕ ȓȐȠȤ șȖȏȌȈȍȚ țșȓȖȊȐȧ, ȗȘȐ ȒȖȚȖȘȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ ȔȖȎȍȚ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ Ȑ ȗȖȌȟȐȕȧȚȤ șȍȉȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ. ǶȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ ȌȍȑșȚȊțȦȚ ȊȖ ȊȘȍȔȍȕȐ, ȕȖ ȕȈȌ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȊȘȍȔȧ ȕȍ ȊȓȈșȚȕȖ, ȐȉȖ ȥȚȖ Ƕȕ șȖȚȊȖȘȐȓ ȊȘȍȔȧ. ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȗȖȧșȕȧȍȚ: ȟȚȖ ȉȣ ȕȐ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȓȖ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ — ȉțȌȤ ȚȖ șȖȚȊȖȘȍȕȐȍ, ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȍ ȐȓȐ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȍ, — Ȋșȍ șȊȍȘȠȈȍȚșȧ ȗȖ ȊȣșȠȍȑ ȊȖȓȍ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (4.7) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȑȈȌȈ ȑȈȌȈ ȝȐ ȌȝȈȘȔȈșȑȈ ȋȓȈȕȐȘ ȉȝȈȊȈȚȐ ȉȝȈȘȈȚȈ ȈȉȝȑțȚȚȝȈȕȈȔ ȈȌȝȈȘȔȈșȑȈ ȚȈȌȈȚȔȈȕȈȔ șȘȐȌȎȈȔȑ ȈȝȈȔ «ǪșȧȒȐȑ ȘȈȏ, ȒȖȋȌȈ ȘȍȓȐȋȐȧ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ țȗȈȌȖȒ Ȑ ȊȖȞȈȘȧȍȚșȧ ȉȍȏȉȖȎȐȍ, ȇ ǹȈȔ ȕȐșȝȖȎț Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ, Ȗ ȗȖȚȖȔȖȒ ǩȝȈȘȈȚȣ». DzȘȐȠȕȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, țȗȘȈȊȓȧȍȚ ȊșȍȔ, Ȉ ȏȕȈȟȐȚ, ȌȈȎȍ ȕȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ, Ƕȕ ȕȍ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȊȘȍȔȍȕȍȔ (ȌȎȈȕȔȈ ȒȈȘȔȈ ȟȈ Ȕȍ ȌȐȊȑȈȔ). ǹȓȖȊȈ ȒȈȓȈȔ ȟȈȘȈȕȚȈȔ șȘȐȌȎȈȚȐȠȈ ȈȠȘȈȑȈȔ, țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȣȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȊȖ ȊȘȍȔȍȕȐ, Ȋ țșȓȖȊȐȧȝ, ȋȌȍ ȗȘȍȖȉȓȈȌȈȍȚ ȖȌȕȈ Ȑȏ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȊȘȍȔȧ ȕȈȌ ǵȐȔ ȕȍ ȊȓȈșȚȕȖ. ǵȈȗȘȖȚȐȊ, ǫȖșȗȖȌȤ ǹȈȔ ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȚ ȊȘȍȔȍȕȍȔ, ȐȉȖ șȖȏȌȈȍȚ ȍȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ǫȖșȗȖȌȤ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȌȟȐȕȧȍȚșȧ ȊȓȐȧȕȐȦ ȊȘȍȔȍȕȐ. ǹȖȏȌȈȕȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ — ȖȌȕȈ Ȑȏ ǭȋȖ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȐȋȘ. Ǫșȍ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȗȖȓȕȖȑ ȊȓȈșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȘȖȞȍșș ȚȊȖȘȍȕȐȧ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ, ȒȖȋȌȈ ȗȘȍȖȉȓȈȌȈȍȚ ȘȈȌȎȖȋțȕȈ, ȗȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ șȖȏȌȈȍȚ ȊȘȍȔȧ, ȟȚȖȉȣ ȌȈȚȤ ȥȚȖȑ ȋțȕȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȘȖȧȊȐȚȤ șȊȖȍ ȊȓȐȧȕȐȍ. ǷȖȌȖȉȕȣȔ Ȏȍ ȖȉȘȈȏȖȔ Ƕȕ șȖȏȌȈȍȚ ȊȘȍȔȧ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ Ȍȓȧ ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȧ Ȑ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǺȈȒ ȥȚȖȚ șȚȐȝ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ ȐșȚȐȕț Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕ ȘȈȔȒȈȔȐ ȊȘȍȔȍȕȐ. Ǫ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ» ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȐȠȊȈȘȈȝ ȗȈȘȈȔȈȝ ȒȘȐȠȕȈȝ — DzȘȐȠȕȈ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ. ǹȈȟ-ȟȐȌ-ȈȕȈȕȌȈ-ȊȐȋȘȈȝȈȝ — ǭȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȚȍȓȖ ȐșȗȖȓȕȍȕȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ. ǨȕȈȌȐȝ — Ƕȕ ȈȉșȖȓȦȚȕȖ ȕȍȏȈȊȐșȐȔ. Ǩ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (7.7) ȥȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ ǹȈȔ DzȘȐȠȕȈ: ȔȈȚȚȈȝ ȗȈȘȈȚȈȘȈȔ ȕȈȕȑȈȚ ȒȐȕȟȐȌ ȈșȚȐ ȌȝȈȕȈȕȌȎȈȑȈ — «Ƕ ȏȈȊȖȍȊȈȚȍȓȤ ȉȖȋȈȚșȚȊ [ǨȘȌȎțȕȈ], ȕȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȗȘȍȊȣȠȍ Ǵȍȕȧ». ǵȐȒȚȖ Ȑ ȕȐȟȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȊȣȠȍ ǫȖșȗȖȌȈ, ȐȉȖ Ƕȕ — șȖȏȌȈȚȍȓȤ Ȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. ǼȐȓȖșȖȜȣ- ȔȈȑȧȊȈȌȐ ȋȖȊȖȘȧȚ, ȟȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȓȖȎȍȕ (ȔȐȚȝȤȧ) Ȑ ȍȔț ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȐȌȈȊȈȚȤ ȖșȖȉțȦ ȏȕȈȟȐȔȖșȚȤ (ȉȘȈȝȔȈ șȈȚȑȈȔ ȌȎȈȋȈȕ ȔȐȚȝȑȈ). ǶȌȕȈȒȖ ȥȚȖ ȕȍȊȍȘȕȖ. Ǫ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ șȒȈȏȈȕȖ: șȈȚȑȈ-ȒȘȐȚ — ȚȖ, ȟȚȖ șȖȏȌȈȕȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ǪȣșȠȍȑ ǰșȚȐȕȖȑ (șȈȚȤȧȔ ȗȈȘȈȔ), ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȓȖȎȕȣȔ 13


14 (ȔȐȚȝȤȧ). ǭșȓȐ ȗȘȐȟȐȕȈ ȚȊȖȘȍȕȐȧ ȐșȚȐȕȕȈ (șȈȚȤȧ), ȒȈȒ ȔȖȎȍȚ șȓȍȌșȚȊȐȍ ȖȒȈȏȈȚȤșȧ ȕȍȐșȚȐȕȕȣȔ? ǹȈȔȖ șȓȖȊȖ șȈȚȑȈ-ȒȘȐȚ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ Ȑ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȌȟȍȘȒȕțȚȤ: ȓȦȉȖȍ ȚȊȖȘȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȘȍȈȓȤȕȖ, Ȉ ȕȍ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȗȘȍȝȖȌȧȡ, ȖȌȕȈȒȖ ȥȚȖ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ. ǺǭDzǹǺ 12 ȑȈ ȥȠȈ ȘȈȌȎȈȕȕ ȈȗȐ ȒȈȓȈ ȐȠȐȚȈ șȈȚȚȊȈȔ șțȘȈȕȐȒȈȔ ȐȊȈȐȌȝȈȑȈȚȑ ȈȚȈȝ ȚȈȚ-ȗȘȈȚȑȈȕȐȒȈȕ ȈșțȘȈȕ șțȘȈ-ȗȘȐȑȖ ȘȈȌȎȈș-ȚȈȔȈșȒȈȕ ȗȘȈȔȐȕȖȚȑ țȘțȠȘȈȊȈȝ ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȖȍ; ȥȠȈȝ — ȥȚȖ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȈȗȐ — ȌȈȎȍ; ȒȈȓȈȝ — ȊȘȍȔȧ; ȐȠȐȚȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ; șȈȚȚȊȈȔ — ȋțȕț ȉȓȈȋȖșȚȐ; șțȘȈ-ȈȕȐȒȈȔ — ȊȖȑșȒȖ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȐȊȈ — ȒȈȒ Ȑ; ȥȌȝȈȑȈȚȐ — țȊȍȓȐȟȐȊȈȍȚ; ȈȚȈȝ — ȗȖȥȚȖȔț; ȚȈȚ-ȗȘȈȚȑȈȕȐȒȈȕ — ȊȘȈȎȌȍȉȕȣȝ ȐȔ; ȈșțȘȈȕ — ȌȍȔȖȕȖȊ; șțȘȈ-ȗȘȐȑȈȝ — ȌȘțȋ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȘȈȌȎȈȝȚȈȔȈșȒȈȕ — (ȖȒțȚȈȕȕȣȝ) șȚȘȈșȚȤȦ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖȔ; ȗȘȈȔȐȕȖȚȐ — șȖȒȘțȠȈȍȚ; țȘțȠȘȈȊȈȝ — ȚȖȚ, ȟȤȧ șȓȈȊȈ ȊȍȓȐȒȈ. Ƕ ȞȈȘȤ, ȊȘȍȔȧ țșȐȓȐȊȈȍȚ ȊȓȐȧȕȐȍ șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȣ. ǷȖȥȚȖȔț, ȝȖȚȧ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȚ ȊșȍȔȐ, Ƕȕ ȉȓȈȋȖȊȖȓȐȚ Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȉȣȟȕȖ Ȋ ȥȚȖȑ ȋțȕȍ Ȑ ȗȘȍȉȣȊȈȦȚ. ǬȍȔȖȕȣ Ȏȍ, ȕȈȝȖȌȧșȤ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȘȈȌȎȖ-ȋțȕȣ Ȑ ȚȈȔȖ-ȋțȕȣ, ȚȍȘȗȧȚ ȒȘȈȝ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȉțȎȌȈȍȚ ȊȘȍȔȧ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȗȖ-ȘȈȏȕȖȔț, ȕȖ ȥȚȖ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ƕȕ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ Ȓ ȒȖȔț-ȚȖ ȗȘȐșȚȘȈșȚȐȍ. ǫȖșȗȖȌȤ șȓȈȊȍȕ ǹȊȖȐȔȐ ȌȍȧȕȐȧȔȐ, Ȑ ȏȈ ȥȚȖ ǭȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǻȘțȠȘȈȊȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.29) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: șȈȔȖ 'ȝȈȔ șȈȘȊȈȉȝțȚȍȠț ȕȈ Ȕȍ ȌȊȍȠȑȖ 'șȚȐ ȕȈ ȗȘȐȑȈȝ — «ȇ ȕȐȒȖȔț ȕȍ ȏȈȊȐȌțȦ Ȑ ȕȐȒȖȔț ȕȍ ȖȚȌȈȦ ȗȘȍȌȗȖȟȚȍȕȐȍ. ȇ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖȠțșȤ ȒȖ ȊșȍȔ». ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȉȣȊȈȍȚ ȗȘȐșȚȘȈșȚȕȣȔ; Ƕȕ ȒȖ ȊșȍȔ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ. ǷȖȥȚȖȔț, ȒȖȋȌȈ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȦȚ, Ȉ ȌȍȔȖȕȣ ȋȐȉȕțȚ, ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȚȖȔț ȕȍ ȗȘȐșȚȘȈșȚȕȖșȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȉ ȊȓȐȧȕȐȍ ȊȘȍȔȍȕȐ. ȅȚȖ ȔȖȎȕȖ ȗȖȧșȕȐȚȤ ȕȈ ȗȘȖșȚȖȔ ȗȘȐȔȍȘȍ: ȥȓȍȒȚȘȐȒ ȗȖȌȒȓȦȟȈȍȚ Ȑ ȕȈȋȘȍȊȈȚȍȓȤ, Ȑ ȝȖȓȖȌȐȓȤȕȐȒ Ȓ ȖȌȕȖȑ Ȑ ȚȖȑ Ȏȍ ȥȓȍȒȚȘȖșȍȚȐ. ǵȈȋȘȍȊȈȕȐȍ Ȑ ȖȝȓȈȎȌȍȕȐȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȥȓȍȒȚȘȐȒ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȔȈȕȐȗțȓȐȘțȍȚ ȥȓȍȒȚȘȖȥȕȍȘȋȐȍȑ, ȖȌȕȈȒȖ șȈȔ Ȗȕ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȚȍȗȓȈ ȐȓȐ ȝȖȓȖȌȈ Ȑ ȚȖȋȖ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ ȐȓȐ șȚȘȈȌȈȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖȕȐ ȗȘȐȕȖșȧȚ. ǰȏȊȍșȚȕȖ ȔȕȖȋȖ șȓțȟȈȍȊ, ȒȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ țȉȐȊȈȓ ȌȍȔȖȕȈ Ȑ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȥȚȖȚ ȌȍȔȖȕ ȖȉȘȍȚȈȓ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȟȍȔ ȗȘȍȎȌȍ. ǺȈȒ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ș ǷțȚȈȕȖȑ. ǷțȚȈȕȈ ȝȖȚȍȓȈ țȉȐȚȤ DzȘȐȠȕț. ǨȝȖ ȉȈȒȐ ȑȈȔ șȚȈȕȈ-ȒȈȓȈ-ȒțȚȈȔ . ǶȕȈ șȔȈȏȈȓȈ ȧȌȖȔ șȊȖȐ șȖșȒȐ Ȑ ȗȘȐȠȓȈ Ȋ ȌȖȔ ǵȈȕȌȣ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ, ȟȚȖȉȣ ȖȚȘȈȊȐȚȤ DzȘȐȠȕț șȊȖȐȔ ȔȖȓȖȒȖȔ, ȕȖ, ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ DzȘȐȠȕȈ țȉȐȓ ȍȍ, ȖȕȈ ȏȈȕȧȓȈ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ǭȋȖ ȔȈȚȍȘȐ. DzȘȐȠȕȈ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȔȐȓȖșȚȐȊ Ȑ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȍȕ, ȟȚȖ ȗȘȐȏȕȈȓ ǷțȚȈȕț ǹȊȖȍȑ ȔȈȚȍȘȤȦ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȖȕȈ ȌȈȓȈ ǭȔț ȋȘțȌȤ. ǴȖȎȍȚ ȗȖȒȈȏȈȚȤșȧ, ȟȚȖ, țȉȐȊ ǷțȚȈȕț, ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖșȚțȗȐȓ ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ Ȓ ȕȍȑ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ, ȖȌȕȈȒȖ ȥȚȖ ȕȍ ȚȈȒ. Ƕȕ — șțȝȘȐȌȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ, ȌȘțȋ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. ǰ ȗȖșȒȖȓȤȒț ǫȖșȗȖȌȤ, dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȚșȧ ȊȍȘȝȖȊȕȣȔ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ, Ƕȕ ȕȍ ȉȣȊȈȍȚ Ȓ ȒȖȔț-ȚȖ ȗȘȐșȚȘȈșȚȍȕ. ǷțȚȈȕȈ ȗȘȐȠȓȈ Ȓ DzȘȐȠȕȍ ș ȊȘȈȎȌȍȉȕȣȔȐ ȕȈȔȍȘȍȕȐȧȔȐ, Ȑ Ƕȕ țȉȐȓ ȍȍ, ȕȖ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ, ȖȕȈ ȏȈȕȧȓȈ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ǭȋȖ ȔȈȚȍȘȐ. ȀȘȐȓȈ 14


15 ǴȈȌȝȊȈ ǴțȕȐ, ȖȉȢȧșȕȧȧ șțȘȖȊȖșȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ Ȓ ȌȍȔȖȕȈȔ, ȗȐȠȍȚ: ȒȈȓȍ ȒȈȓȈ-ȊȐȠȈȑȍ 'ȗȐȠȐȚȈ. ȌȍȝȈȌȐ-ȒȈȘȈȕȈȚȊȈȚ șțȘȈȕȐȒȈȔ ȐȊȈ șȚȝȐȚȈȔ șȈȚȚȊȈȔ . Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȊȘȍȔȍȕȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, șȖȊȍȘȠȐȊȠȍȋȖ țȉȐȑșȚȊȖ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȗȘȐȋȖȊȈȘȐȊȈȓȐ Ȓ ȗȖȊȍȠȍȕȐȦ, Ȑ Ȋ «ǴȈȕț-șȈȔȝȐȚȍ» șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ, ȒȈȏȕȧ țȉȐȑȞț, ȞȈȘȤ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚ ȍȔț ȔȐȓȖșȚȤ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȐȏȉȈȊȓȧȍȚ ȍȋȖ ȖȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ șȚȘȈȌȈȚȤ ȏȈ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȑ ȋȘȍȝ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȔȕȖȋȐȝ ȎȐȏȕȍȑ. ǾȈȘȤ, ȗȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, șȗȈșȈȍȚ țȉȐȑȞț ȖȚ ȚȧȎȒȐȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȎȌȈȓȐ ȉȣ ȍȋȖ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ. ǷȘȐȔȍȘȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȗȖșȚțȗȈȍȚ Ȑ DzȘȐȠȕȈ — ȊȣșȠȐȑ șțȌȤȧ Ȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ. ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȊșȍȋȌȈ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȍȕ Ȑ ȖȟȍȕȤ ȔȐȓȖșȚȐȊ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. ǺǭDzǹǺ 13 ȈȚȘȈȐȊȖȌȈȝȘȐȚȈȝ ȗțȘȊȈȔ ȐȚȐȝȈșȈȝ șțȘȈȘȠȐȕȈ ȗȘȐȚȑȈ ȔȈȝȈ-ȒȘȈȚȈț ȘȈȌȎȈȕ ȗȘȐȟȟȝȈȚȍ 'ȌȎȈȚȈ-ȠȈȚȘȈȊȍ ȈȚȘȈ — Ȋ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ; ȥȊȈ — ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; țȌȈȝȘȐȚȈȝ — ȗȖȊȍȌȈȕȈ; ȗțȘȊȈȔ — ȗȘȍȎȌȍ; ȐȚȐȝȈșȈȝ — ȌȘȍȊȕȧȧ ȐșȚȖȘȐȧ; șțȘȈ-ȘȐȠȐȕȈ — ȊȍȓȐȒȐȔ ȔțȌȘȍȞȖȔ (ǵȈȘȈȌȖȑ); ȗȘȐȚȑȈ — ș ȘȈȌȖșȚȤȦ; ȔȈȝȈ-ȒȘȈȚȈț — ȕȈ ȊȍȓȐȒȖȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ (ȧȋȤȍ); ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȗȘȐȟȟȝȈȚȍ — șȗȘȈȠȐȊȈȦȡȍȔț; ȈȌȎȈȚȈ-ȠȈȚȘȈȊȍ — (ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȍ) ț ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȍ ȉȣȓȖ ȊȘȈȋȖȊ. ǵȍ șȚȖȓȤ ȌȈȊȕȖ, ȒȖȋȌȈ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ șȖȊȍȘȠȈȓ ȘȈȌȎȈșțȧ-ȧȋȤȦ, ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ ȗȖ ȗȘȖșȤȉȍ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȣ șȚȈȓ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȚȤ șȓțȟȈȐ Ȑȏ ȐșȚȖȘȐȐ, șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȦȡȐȍ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ — ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Ƕȕ țȉȐȊȈȍȚ ȌȍȔȖȕȖȊ — ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȚșȧ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȕȣȔ. ǿȚȖȉȣ țȚȊȍȘȌȐȚȤ ȥȚț ȐșȚȐȕț, ǵȈȘȈȌȈ ȗȘȐȊȍȓ ȖȌȐȕ ȧȘȒȐȑ ȗȘȐȔȍȘ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȘȈȌȎȈșțȧ-ȧȋȤȐ, ȒȖȚȖȘțȦ șȖȊȍȘȠȈȓ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ, ǫȖșȗȖȌȤ țȉȐȓ ȀȐȠțȗȈȓț, ȕȖ ȌȈȎȍ Ȋ ȥȚȖȔ ȗȘȖȧȊȐȓȈșȤ ǭȋȖ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȕȖșȚȤ. ǺǭDzǹǺȃ 14 - 15 ȌȘȐȠȚȊȈ ȔȈȝȈȌȉȝțȚȈȔ ȘȈȌȎȈ ȘȈȌȎȈșțȑȍ ȔȈȝȈ-ȒȘȈȚȈț ȊȈșțȌȍȊȍ ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ șȈȑțȌȎȑȈȔ ȟȍȌȐȉȝț-ȉȝțȌȎȈȝ ȚȈȚȘȈșȐȕȈȔ șțȘȈ-ȘȐȠȐȔ ȘȈȌȎȈ ȗȈȕȌț-șțȚȈȝ ȒȘȈȚȈț ȗȈȗȘȈȟȟȝȈ ȊȐșȔȐȚȈ-ȔȈȕȈ ȔțȕȐȕȈȔ ȠȘȐȕȊȈȚȈȔ ȐȌȈȔ ȌȘȐȠȚȊȈ — țȊȐȌȍȊ; ȔȈȝȈ-ȈȌȉȝțȚȈȔ — ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖȍ; ȘȈȌȎȈ — ȞȈȘȤ; ȘȈȌȎȈșțȑȍ — ȕȈ (ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȔ) ȘȈȌȎȈșțȍȑ; ȔȈȝȈ-ȒȘȈȚȈț — ȕȈ ȊȍȓȐȒȖȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ; ȊȈșțȌȍȊȍ — Ȋ ǪȈșțȌȍȊț; ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ — dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; șȈȑțȌȎȑȈȔ — ȗȖȋȘțȎȍȕȐȍ; ȟȍȌȐȉȝț-ȉȝțȌȎȈȝ — ȀȐȠțȗȈȓȣ, ȞȈȘȧ ȟȍȌȐ; ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ; ȈșȐȕȈȔ — șȐȌȍȊȠȍȋȖ; șțȘȈ-ȘȐȠȐȔ — ǵȈȘȈȌț ǴțȕȐ; ȘȈȌȎȈ — ȞȈȘȤ; ȗȈȕȌț15


16 șțȚȈȝ — ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ, șȣȕ ǷȈȕȌț; ȒȘȈȚȈț — ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȗȈȗȘȈȟȟȝȈ — șȗȘȖșȐȓ; ȊȐșȔȐȚȈ-ȔȈȕȈȝ — ȐȏțȔȓȍȕȕȣȑ; ȔțȕȐȕȈȔ — (Ȋ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȐ) ȔțȌȘȍȞȖȊ; ȠȘȐȕȊȈȚȈȔ — șȓȣȠȈȊȠȐȝ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ. Ƕ ȞȈȘȤ, ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȘȈȌȎȈșțȧ-ȧȋȤȐ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ, șȣȕ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȈȕȌț, șȊȖȐȔȐ ȋȓȈȏȈȔȐ ȊȐȌȍȓ, ȒȈȒ ȀȐȠțȗȈȓȈ ȗȖȋȘțȏȐȓșȧ Ȋ ȚȍȓȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, DzȘȐȠȕȣ. ǷȖȘȈȎȍȕȕȣȑ ȥȚȐȔ, Ȗȕ ȗȖȗȘȖșȐȓ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔțȌȘȍȞȈ ǵȈȘȈȌț ȖȉȢȧșȕȐȚȤ șȓțȟȐȊȠȍȍșȧ. DzȘȖȔȍ ǵȈȘȈȌȣ ȕȈ ȚȖȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ ȉȣȓȖ ȔȕȖȋȖ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ, Ȑ Ȋșȍ ȖȕȐ șȓȣȠȈȓȐ, ȒȈȒ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ ȏȈȌȈȓ ȍȔț ȥȚȖȚ ȊȖȗȘȖș. ǺǭDzǹǺ 16 ȠȘȐ-ȑțȌȝȐȠȚȝȐȘȈ țȊȈȟȈ ȈȝȖ ȈȚȑ-ȈȌȉȝțȚȈȔ ȝȑ ȥȚȈȌ ȌțȘȓȈȉȝȈȐȒȈȕȚȐȕȈȔ ȈȗȐ ȊȈșțȌȍȊȍ ȗȈȘȍ ȚȈȚȚȊȍ ȗȘȈȗȚȐȠ ȟȈȐȌȑȈșȑȈ ȊȐȌȊȐȠȈȝ ȠȘȐ-ȑțȌȝȐȠȚȝȐȘȈȝ țȊȈȟȈ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ șȒȈȏȈȓ; ȈȝȖ — Ȗ; ȈȚȐȈȌȉȝțȚȈȔ — ȒȘȈȑȕȍ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȥȚȈȚ — ȥȚȖ; ȌțȘȓȈȉȝȈ — ȚȘțȌȕȖȌȖșȚȐȎȐȔȖȍ; ȥȒȈȕȚȐȕȈȔ — Ȍȓȧ Țȍȝ, ȒȚȖ țșȚȘȍȔȓȍȕ Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȞȍȓȐ; ȈȗȐ — ȌȈȎȍ; ȊȈșțȌȍȊȍ — Ȋ ǪȈșțȌȍȊț; ȗȈȘȍ — ȊȣșȠțȦ; ȚȈȚȚȊȍ — ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ ǰșȚȐȕț; ȗȘȈȗȚȐȝ — ȊȝȖȎȌȍȕȐȍ; ȟȈȐȌȑȈșȑȈ — ȀȐȠțȗȈȓȣ; ȊȐȌȊȐȠȈȝ — ȏȈȊȐșȚȓȐȊȖȋȖ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ șȒȈȏȈȓ: ǷȘȖșȚȖ ȗȖȘȈȏȐȚȍȓȤȕȖ, ȟȚȖ ȌȍȔȖȕ ȀȐȠțȗȈȓȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȚȈȒ ȕȍȕȈȊȐȌȍȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȋȘțȏȐȓșȧ Ȋ ǭȋȖ ȚȍȓȖ. ǶȉȘȍșȚȐ ȗȖȌȖȉȕȖȍ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ [șȈȦȌȎȤȧ- ȔțȒȚȐ] ȕȍ ȔȖȋțȚ ȌȈȎȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȈȓȐșȚȣ — ȒȈȒ Ȏȍ ȥȚȖ țȌȈȓȖșȤ ȊȘȈȋț ǫȖșȗȖȌȈ? DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǭșȚȤ ȌȊȈ ȒȓȈșșȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȈȓȐșȚȖȊ: ȋȤȧȕȐ Ȑ ȉȝȈȒȚȣ . ǩȝȈȒȚȣ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȔȣȠȓȧȦȚ Ȗ șȓȐȧȕȐȐ ș ȉȣȚȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȋȤȧȕȐ șȚȘȍȔȧȚșȧ ȐȔȍȕȕȖ Ȓ ȥȚȖȔț. ȀȐȠțȗȈȓȈ Ȏȍ, ȝȖȚȧ ȕȍ ȉȣȓ ȕȐ ȋȤȧȕȐ, ȕȐ ȉȝȈȒȚȖȑ, ȗȘȖșȚȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȍȑ ȕȍȕȈȊȐșȚȐ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȌȖșȚȐȋ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ, ȒȖȋȌȈ ȗȖȋȘțȏȐȓșȧ Ȋ ǭȋȖ ȚȍȓȖ. ȅȚȖ Ȑ ȊȗȘȧȔȤ ȉȣȓȖ ȗȖȘȈȏȐȚȍȓȤȕȖ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ ȗȖȗȘȖșȐȓ ǵȈȘȈȌț ǴțȕȐ ȖȉȢȧșȕȐȚȤ, ȒȈȒ ȀȐȠțȗȈȓȈ ȔȖȋ țȌȖșȚȖȐȚȤșȧ șȚȖȓȤ ȟțȌȍșȕȖȑ ȔȐȓȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺǭDzǹǺ 17 ȥȚȈȌ ȊȍȌȐȚțȔ ȐȟȟȝȈȔȈȝ șȈȘȊȈ ȥȊȈ ȊȈȑȈȔ Ȕțȕȍ ȉȝȈȋȈȊȈȕ-ȕȐȕȌȈȑȈ ȊȍȕȖ ȌȊȐȌȎȈȐș ȚȈȔȈșȐ ȗȈȚȐȚȈȝ ȥȚȈȚ — ȥȚȖ; ȊȍȌȐȚțȔ — ȏȕȈȚȤ; ȐȟȟȝȈȔȈȝ — ȝȖȚȐȔ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȥȊȈ — ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȊȈȑȈȔ — Ȕȣ; Ȕțȕȍ — Ȗ ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ; ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȕȐȕȌȈȑȈ — ȏȈ ȗȖȕȖȠȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ; ȊȍȕȈȝ — ǪȍȕȈ, ȖȚȍȞ ǷȘȐȚȝț ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ; ȌȊȐȌȎȈȐȝ — ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ; ȚȈȔȈșȐ — Ȋ ȈȌ; ȗȈȚȐȚȈȝ — ȉȣȓ ȕȐȏȊȍȘȋȕțȚ. Ƕ ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ, Ȋșȍ Ȕȣ ȋȖȘȐȔ ȎȍȓȈȕȐȍȔ țȏȕȈȚȤ, ȗȖȟȍȔț ǫȖșȗȖȌȤ ȖȒȈȏȈȓ ȀȐȠțȗȈȓȍ ȥȚț ȔȐȓȖșȚȤ. ȇ șȓȣȠȈȓ, ȟȚȖ Ȋ ȉȣȓȣȍ ȊȘȍȔȍȕȈ, ȒȖȋȌȈ ȞȈȘȤ ǪȍȕȈ șȚȈȓ ȝțȓȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȉȘȈȝȔȈȕȣ 16


17 ȖȚȗȘȈȊȐȓȐ ȍȋȖ Ȋ ȈȌ. ȀȐȠțȗȈȓȈ ȏȈșȓțȎȐȊȈȓ ȚȖȑ Ȏȍ țȟȈșȚȐ. ǷȖȟȍȔț Ȏȍ Ȗȕ ȗȖȋȘțȏȐȓșȧ Ȋ ȉȣȚȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ? ǺǭDzǹǺ 18 ȌȈȔȈȋȝȖȠȈ-șțȚȈȝ ȗȈȗȈ ȈȘȈȉȝȑȈ ȒȈȓȈ-ȉȝȈȠȈȕȈȚ șȈȔȗȘȈȚȑ ȈȔȈȘȠȐ ȋȖȊȐȕȌȍ ȌȈȕȚȈȊȈȒȘȈȠ ȟȈ ȌțȘȔȈȚȐȝ ȌȈȔȈȋȝȖȠȈ-șțȚȈȝ — ȀȐȠțȗȈȓȈ, șȣȕ ǬȈȔȈȋȝȖȠȐ; ȗȈȗȈȝ — ȋȘȍȠȕȣȑ; ȈȘȈȉȝȑȈ — ȕȈȟȐȕȈȧ; ȒȈȓȈ-ȉȝȈȠȈȕȈȚ — ș ȔȓȈȌȍȕȟȍșȒȖȋȖ ȓȍȗȍȚȈ; șȈȔȗȘȈȚȐ — Ȑ ȌȖ ȕȈșȚȖȧȡȍȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ; ȈȔȈȘȠȐ — ȏȈȊȐșȚȓȐȊȣȑ; ȋȖȊȐȕȌȍ — ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ Ȓ ȀȘȐ DzȘȐȠȕȍ; ȌȈȕȚȈȊȈȒȘȈȝ — ǬȈȕȚȈȊȈȒȘȈ; ȟȈ — ȚȖȎȍ; ȌțȘȔȈȚȐȝ — ȏȓȖȕȈȔȍȘȍȕȕȣȑ. ǴȕȖȋȖȋȘȍȠȕȣȑ ȀȐȠțȗȈȓȈ, șȣȕ ǬȈȔȈȋȝȖȠȐ, ș ȘȈȕȕȍȋȖ ȌȍȚșȚȊȈ, ȍȌȊȈ ȕȈțȟȐȊȠȐșȤ ȋȖȊȖȘȐȚȤ, ȕȈȟȈȓ ȝțȓȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȘȐ DzȘȐȠȕț Ȑ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ ǭȋȖ ȕȍȕȈȊȐȌȍȚȤ ȌȖ șȈȔȖȑ șȊȖȍȑ șȔȍȘȚȐ. ǺȈȒȐȔ Ȏȍ ȉȣȓ Ȑ ȉȘȈȚ ȀȐȠțȗȈȓȣ, ǬȈȕȚȈȊȈȒȘȈ. ǺǭDzǹǺ 19 ȠȈȗȈȚȖȘ ȈșȈȒȘȐȌ ȊȐȠȕțȔ ȑȈȌ ȉȘȈȝȔȈ ȗȈȘȈȔ ȈȊȑȈȑȈȔ ȠȊȐȚȘȖ ȕȈ ȌȎȈȚȖ ȌȎȐȝȊȈȑȈȔ ȕȈȕȌȝȈȔ ȊȐȊȐȠȈȚțș ȚȈȔȈȝ ȠȈȗȈȚȖȝ — ȗȖȕȖșȐȊȠȐȝ (ȀȐȠțȗȈȓȣ Ȑ ǬȈȕȚȈȊȈȒȘȣ); ȈșȈȒȘȐȚ — ȕȍȖȌȕȖȒȘȈȚȕȖ; ȊȐȠȕțȔ — ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕț; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȉȘȈȝȔȈ ȗȈȘȈȔ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ; ȈȊȑȈȑȈȔ — ȉȍȏțȗȘȍȟȕȖȋȖ; ȠȊȐȚȘȈȝ — ȉȍȓȈȧ ȗȘȖȒȈȏȈ; ȕȈ — ȕȍ; ȌȎȈȚȈȝ — ȗȖȧȊȐȊȠȈȧșȧ; ȌȎȐȝȊȈȑȈȔ — ȕȈ ȧȏȣȒȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȕȌȝȈȔ — Ȋ ȚȍȔȕȣȑ; ȊȐȊȐȠȈȚțȝ — ȊȖȠȓȐ; ȚȈȔȈȝ — Ȋ ȈȌ. ȀȐȠțȗȈȓȈ Ȑ ǬȈȕȚȈȊȈȒȘȈ ȕȍȗȘȍșȚȈȕȕȖ ȗȖȕȖșȐȓȐ ǪȣșȠțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ, ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț [DzȘȐȠȕț], ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ Ȑȝ ȕȍ șȘȈȏȐȓȈ ȉȖȓȍȏȕȤ. ǵȈ ȧȏȣȒȍ ț ȕȐȝ ȕȍ ȗȖȧȊȐȓȈșȤ ȉȍȓȈȧ ȗȘȖȒȈȏȈ, Ȑ ȖȕȐ ȕȍ ȊȊȍȘȋȓȐșȤ ȊȖ ȚȤȔț ȗȘȍȐșȗȖȌȕȍȑ. ǷȖȐșȚȐȕȍ, ȕȈș ȥȚȖ ȖȟȍȕȤ țȌȐȊȓȧȍȚ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (10.12) ǨȘȌȎțȕȈ, ȗȘȖșȓȈȊȓȧȧ DzȘȐȠȕț, ȋȖȊȖȘȐȚ: ȗȈȘȈȔ ȉȘȈȝȔȈ ȗȈȘȈȔ ȌȝȈȔȈ ȗȈȊȐȚȘȈȔ ȗȈȘȈȔȈȔ ȉȝȈȊȈȕ . «Ǻȣ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ, ȊȣșȠȈȧ ȖȉȐȚȍȓȤ Ȑ ȖȟȐȡȈȦȡȈȧ șȐȓȈ». ǹȓȖȊȈ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȣ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȦȚ ȥȚț ȐșȚȐȕț. ǪȐȠȕțȔ ȑȈȌ ȉȘȈȝȔȈ ȗȈȘȈȔ ȈȊȑȈȑȈȔ . ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǪȐȠȕț — ȥȚȖ DzȘȐȠȕȈ. DzȘȐȠȕȈ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ǪȐȠȕț, Ȉ ȕȍ ȕȈȖȉȖȘȖȚ. ǰ ȚȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȕȍ ǩȘȈȝȔȈȕ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȐȟȐȕȖȑ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, Ȉ DzȘȐȠȕȈ — ȗȘȐȟȐȕȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ ǩȘȈȝȔȈȕȈ. DzȘȐȠȕȈ — ȥȚȖ ǷȈȘȈȉȘȈȝȔȈȕ (ȑȈȌ ȉȘȈȝȔȈ ȗȈȘȈȔ ȈȊȑȈȑȈȔ). ǺǭDzǹǺ 20 ȒȈȚȝȈȔ ȚȈșȔȐȕ ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ ȌțȘȈȊȈȋȘȈȝȑȈ-ȌȝȈȔȈȕȐ 17


18 ȗȈȠȑȈȚȈȔ șȈȘȊȈ-ȓȖȒȈȕȈȔ ȓȈȑȈȔ ȐȑȈȚțȘ ȈȕȌȎȈșȈ ȒȈȚȝȈȔ — ȒȈȒ; ȚȈșȔȐȕ — Ȋ Țț; ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ — ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȌțȘȈȊȈȋȘȈȝȑȈ — ȚȘțȌȕȖȌȖșȚȐȎȐȔȈ; ȌȝȈȔȈȕȐ — Ȋ Țț, ȟȤȧ ȗȘȐȘȖȌȈ; ȗȈȠȑȈȚȈȔ — (Ȋ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȐ) șȔȖȚȘȍȊȠȐȝ; șȈȘȊȈ-ȓȖȒȈȕȈȔ — Ȋșȍȝ ȓȦȌȍȑ; ȓȈȑȈȔ ȐȑȈȚțȝ — ȗȖȋȘțȏȐȓȐșȤ; ȈȕȌȎȈșȈ — ȉȣșȚȘȖ. DzȈȒ ȔȖȋȓȖ șȓțȟȐȚȤșȧ, ȟȚȖ ȀȐȠțȗȈȓȈ Ȑ ǬȈȕȚȈȊȈȒȘȈ ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ ț șȚȖȓȤȒȐȝ ȌȖșȚȖȑȕȣȝ ȓȦȌȍȑ ș ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖȑ ȓȍȋȒȖșȚȤȦ ȗȖȋȘțȏȐȓȐșȤ Ȋ ȚȍȓȖ DzȘȐȠȕȣ, ȝȖȚȧ ȌȖșȚȐȟȤ ǭȋȖ ȗȘȐȘȖȌȣ ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖ? DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȀȐȠțȗȈȓȈ Ȑ ǬȈȕȚȈȊȈȒȘȈ ȘȈȕȤȠȍ ȉȣȓȐ ǬȎȈȍȑ Ȑ ǪȐȌȎȈȍȑ, ȗȘȐȊȘȈȚȕȐȒȈȔȐ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȍ. Ǫ ȚȍȓȖ DzȘȐȠȕȣ ȖȕȐ ȗȖȋȘțȏȐȓȐșȤ ȖȚȕȦȌȤ ȕȍ ȕȈȊșȍȋȌȈ. ǶȕȐ ȖșȚȈȊȈȓȐșȤ Ȋ ȚȈȒȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ ȓȐȠȤ ȒȈȒȖȍ-ȚȖ ȊȘȍȔȧ, Ȉ ȗȖȏȎȍ ȖȉȘȍȓȐ șȈȘțȗȤȧ-ȔțȒȚȐ Ȑ șȈȓȖȒȤȧ- ȔțȒȚȐ — ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȗȖȏȊȖȓȧȦȡȍȍ ȌțȠȍ ȎȐȚȤ ȕȈ ȖȌȕȖȑ ȗȓȈȕȍȚȍ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ Ȋ ȚȈȒȖȔ Ȏȍ Țȍȓȍ, ȒȈȒ ț ǵȍȋȖ. Ǫ ȠȈșȚȘȈȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȝțȓȐȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȉțȌȍȚ ȔțȟȐȚȤșȧ Ȋ ȈȌț ȕȈ ȔȕȖȋȖ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȓȍȚ ȌȖȓȤȠȍ, ȟȍȔ ȚȖȚ, ȒȚȖ țȉȐȊȈȍȚ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ . ǶȌȕȈȒȖ ȀȐȠțȗȈȓȈ ȕȍ ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ Ȋ ȈȌ, Ȉ ȗȖȓțȟȐȓ șȈȦȌȎȤȧ-ȔțȒȚȐ, ȗȘȐȟȍȔ ȖȟȍȕȤ ȉȣșȚȘȖ Ȑ ȓȍȋȒȖ. ǶșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȀȐȠțȗȈȓȣ — ȕȍ ȊȣȌțȔȒȐ: șȊȐȌȍȚȍȓȍȑ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ Ȗȕ ȗȖȋȘțȏȐȓșȧ Ȋ ȚȍȓȖ DzȘȐȠȕȣ, ȉȣȓȖ ȉȖȓȍȍ ȟȍȔ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ. ǵȖ ȒȈȒ ȥȚȖ ȔȖȋȓȖ ȗȘȖȐȏȖȑȚȐ? ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ ȉȣȓ ȒȘȈȑȕȍ țȌȐȊȓȍȕ. ǺǭDzǹǺ 21 ȥȚȈȌ ȉȝȘȈȔȑȈȚȐ Ȕȍ ȉțȌȌȝȐȘ ȌȐȗȈȘȟȐȘ ȐȊȈ ȊȈȑțȕȈ ȉȘțȝȑ ȥȚȈȌ ȈȌȉȝțȚȈȚȈȔȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȝȑ ȈȚȘȈ ȒȈȘȈȕȈȔ ȥȚȈȚ — (ȖȚȕȖșȐȚȍȓȤȕȖ) ȥȚȖȋȖ; ȉȝȘȈȔȑȈȚȐ — ȒȖȓȍȉȓȍȚșȧ; Ȕȍ — ȔȖȑ; ȉțȌȌȝȐȝ — ȘȈȏțȔ; ȌȐȗȈ-ȈȘȟȐȝ — ȗȓȈȔȧ șȊȍȟȐ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȊȈȑțȕȈ — ȊȍȚȘȖȔ; ȉȘțȝȐ — ȗȖȊȍȌȈȑ; ȥȚȈȚ — ȥȚț; ȈȌȉȝțȚȈȚȈȔȈȔ — Ȋ ȊȣșȠȍȑ șȚȍȗȍȕȐ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕțȦ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȊșȍȔ ȏȕȈȕȐȍȔ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȚȘȈ — ȏȌȍșȤ; ȒȈȘȈȕȈȔ — ȗȘȐȟȐȕț. ǺȖ, ȟȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ, Ȍȓȧ Ȕȍȕȧ ȗȘȖșȚȖ ȏȈȋȈȌȒȈ. ǸȈȏțȔ ȔȖȑ ȏȈȔȍȚȈȓșȧ, șȓȖȊȕȖ ȗȓȈȔȧ șȊȍȟȐ ȖȚ ȗȖȘȣȊȈ ȊȍȚȘȈ. Ƕ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ, Țȣ ȏȕȈȍȠȤ Ȋșȍ — ȖȉȢȧșȕȐ Ȏȍ Ȕȕȍ ȗȘȐȟȐȕț șȚȖȓȤ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖȋȖ șȓțȟȈȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȘȍȌȗȐșȈȕȐȍ ȠȈșȚȘ ȋȓȈșȐȚ: ȚȈȌ-ȊȐȌȎȕȈȕȈȘȚȝȈȔ șȈ ȋțȘțȔ ȥȊȈȉȝȐȋȈȟȟȝȍȚ — ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤșȧ Ȑȏ ȓȈȉȐȘȐȕȚȈ ȎȐȏȕȍȕȕȣȝ ȗȘȖȉȓȍȔ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȓ ȋțȘț, ȚȈȒȖȔț ȒȈȒ ǵȈȘȈȌȈ, ȐȓȐ Ȓ ȍȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȦ Ȋ ȗȈȘȈȔȗȈȘȍ . ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ, ȗȖȘȈȎȍȕȕȣȑ șȓțȟȐȊȠȐȔșȧ, ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ ǵȈȘȈȌȍ ȏȈ ȖȉȢȧșȕȍȕȐȍȔ. ǺǭDzǹǺ 22 ȠȘȐ-ȉȈȌȈȘȈȑȈȕȐȘ țȊȈȟȈ ȘȈȌȎȕȈș ȚȈȌ ȊȈȟȈ ȈȒȈȘȕȑȈ 18


19 ȕȈȘȈȌȖ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȘȐȠȐȝ ȚțȠȚȈȝ ȗȘȈȝȈ ȚȈȔ ȈȉȝȈȠȑȈ ȠȘȐȕȊȈȚȑȈș ȚȈȚ-șȈȌȈȝ ȒȈȚȝȈȝ ȠȘȐ-ȉȈȌȈȘȈȑȈȕȐȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȘȈȌȎȕȈȝ — ȞȈȘȧ (ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȣ); ȚȈȚ — Țț; ȊȈȟȈȝ — ȘȍȟȤ; ȈȒȈȘȕȑȈ — țșȓȣȠȈȊ; ȕȈȘȈȌȈȝ — ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ; ȘȐȠȐȝ — ȔțȌȘȍȞ; ȚțȠȚȈȝ — țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȣȑ; ȗȘȈȝȈ — ȗȖȊȍȌȈȓ; ȚȈȔ — Ȓ ȕȍȔț; ȈȉȝȈȠȑȈ — ȖȉȘȈȚȐȊȠȐșȤ; ȠȘȐȕȊȈȚȑȈȝ ȚȈȚ- șȈȌȈȝ — Ȋ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȐ Ȋșȍȝ șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ; ȒȈȚȝȈȝ — ȐșȚȖȘȐȐ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ, ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ Ȑ ȊșȍȊȍȌțȡȐȑ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ, ȉȣȓ ȖȟȍȕȤ ȌȖȊȖȓȍȕ ȗȘȖșȤȉȖȑ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȣ. Ǫ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȐ Ȋșȍȝ, ȒȚȖ ȗȘȐȕȐȔȈȓ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȚȖȑ ȧȋȤȍ, Ȗȕ șȚȈȓ ȖȚȊȍȟȈȚȤ. ǺǭDzǹǺ 23 ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈ țȊȈȟȈ ȕȐȕȌȈȕȈ-șȚȈȊȈ-șȈȚȒȈȘȈ ȕȑȈȒȒȈȘȈȘȚȝȈȔ ȒȈȓȍȊȈȘȈȔ ȗȘȈȌȝȈȕȈ-ȗȈȘȈȑȖ ȘȈȌȎȈȕȕ ȈȊȐȊȍȒȍȕȈ ȒȈȓȗȐȚȈȔ ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ; ȕȐȕȌȈȕȈ — ȗȖȕȖȠȍȕȐȧ; șȚȈȊȈ — ȝȊȈȓȣ; șȈȚȒȈȘȈ — ȗȖȟȍșȚȍȑ; ȕȑȈȒȒȈȘȈ — ȉȍșȟȍșȚȐȧ; ȈȘȚȝȈȔ — Ȍȓȧ; ȒȈȓȍȊȈȘȈȔ — ȚȍȓȖ; ȗȘȈȌȝȈȕȈ-ȗȈȘȈȑȖȝ — Ȑȏ ȗȘȐȘȖȌȣ Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȈȊȐȊȍȒȍȕȈ — ȉȍȏ ȘȈȏȓȐȟȍȕȐȧ; ȒȈȓȗȐȚȈȔ — șȖȏȌȈȕȖ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ȀȘȐ ǵȈȘȈȌȈȌȎȐ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȞȈȘȤ, ȘȈȌȖșȚȤ ȖȚ ȗȖȝȊȈȓȣ Ȑ ȕȈȋȘȈȌ ȐȓȐ ȗȍȟȈȓȤ ȖȚ ȏȓȣȝ șȓȖȊ Ȑ ȕȈȒȈȏȈȕȐȑ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȓȐȠȤ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍ. ǷȖ ȏȈȔȣșȓț ǫȖșȗȖȌȈ, ȚȍȓȖ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȐ, șȖȏȌȈȕȕȖȍ ǭȋȖ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ șȚȘȈȌȈȕȐȑ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (18.61) șȒȈȏȈȕȖ: ȐȠȊȈȘȈȝ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȝȘȐȌ-ȌȍȠȍ 'ȘȌȎțȕȈ ȚȐȠȚȝȈȚȐ ȉȝȘȈȔȈȑȈȕ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȐ ȑȈȕȚȘȈȘțȌȝȈȕȐ ȔȈȑȈȑȈ «ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, Ȗ ǨȘȌȎțȕȈ, Ȑ ȕȈȗȘȈȊȓȧȍȚ șȒȐȚȈȕȐȧ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȓȖȊȕȖ șȐȌȧȚ Ȋ ȔȈȠȐȕȈȝ, șȖȏȌȈȕȕȣȝ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ». ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ — ȚȊȖȘȍȕȐȍ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, șȖȏȌȈȕȕȖȍ ȗȖ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǶȒȈȏȈȊȠȐșȤ Ȋ ȔȈȠȐȕȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ șȚȘȈȕșȚȊțȍȚ ȗȖ Ȋșȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Ȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȈ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȍȚ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ, ȍȍ ȗȘȍșȓȍȌțȦȚ ȖȌȕȐ ȓȐȠȤ șȚȘȈȌȈȕȐȧ. Ǩ ȘȈȌȖșȚȤ ȗȖ ȗȖȊȖȌț ȗȖȝȊȈȓȣ ȐȓȐ ȘȈȌțȠȕȖȋȖ ȗȘȐȍȔȈ Ȑ ȗȍȟȈȓȤ ȖȚ ȟȤȐȝ-ȚȖ ȏȓȣȝ șȓȖȊ ȐȓȐ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ ȖȕȈ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȚȖȓȤȒȖ Ȑȏ-ȏȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ. ǺȍȓȖ Ȏȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȕȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖ, ȖȕȖ — șȈȟ-ȟȐȌ-ȈȕȈȕȌȈȊȐȋȘȈȝȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȐ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ, ȕȐ ȗȘȐȊȍȚșȚȊȐȧ, ȕȐ ȏȓȣȍ șȓȖȊȈ, ȕȐ ȔȖȓȐȚȊȣ ȕȍ 19


20 ȔȖȋțȚ ȗȖȊȓȐȧȚȤ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ. ǪșȍȋȌȈ țȘȈȊȕȖȊȍȠȍȕȕȣȑ Ȑ șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȕȣȑ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȒȈȒȖȋȖ-ȚȖ ȖșȖȉȖȋȖ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ, ȒȖȋȌȈ șȓȣȠȐȚ ȖȉȘȈȡȍȕȕȣȍ Ȓ ǵȍȔț ȗȘȍȒȘȈșȕȣȍ ȔȖȓȐȚȊȣ, ȝȖȚȧ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȊȖȏȕȖșȐȚ ȥȚȐ ȔȖȓȐȚȊȣ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȗȖȓțȟȈȍȚ ȉȓȈȋȖ. ǫȖșȗȖȌȤ ȖȟȍȕȤ ȔȐȓȖșȚȐȊ ȌȈȎȍ Ȓ ǹȊȖȐȔ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȔ ȊȘȈȋȈȔ: ȊȍȌȤ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȉȓȈȋȖ ȖȉȘȍȚȈȦȚ Ȑ Țȍ, ȒȚȖ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȌțȔȈȍȚ Ȗ ǩȖȋȍ ȒȈȒ Ȗ ȊȘȈȋȍ. ǶȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ, ț ȒȖȚȖȘȣȝ ȊȖȏȕȐȒȓȈ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȓ ǫȖșȗȖȌț — ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȊȐȌȧȚ ȖȕȐ Ȋ ǵȍȔ ȊȘȈȋȈ ȐȓȐ ȌȘțȋȈ, — ȗȖȓțȟȈȦȚ ȖȋȘȖȔȕȖȍ ȉȓȈȋȖ. ǺǭDzǹǺ 24 ȝȐȔșȈ ȚȈȌ-ȈȉȝȐȔȈȕȍȕȈ ȌȈȕȌȈ-ȗȈȘțȠȑȈȑȖȘ ȑȈȚȝȈ ȊȈȐȠȈȔȑȈȔ ȐȝȈ ȉȝțȚȈȕȈȔ ȔȈȔȈȝȈȔ ȐȚȐ ȗȈȘȚȝȐȊȈ ȝȐȔșȈ — șȚȘȈȌȈȕȐȍ; ȚȈȚ — Ȗȉ ȥȚȖȔ; ȈȉȝȐȔȈȕȍȕȈ — ȓȖȎȕȣȔȐ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ; ȌȈȕȌȈ-ȗȈȘțȠȑȈȑȖȝ — ȒȖȋȌȈ Ȑȝ ȘțȋȈȦȚ Ȑ ȕȈȒȈȏȣȊȈȦȚ; ȑȈȚȝȈ — șȓȖȊȕȖ; ȊȈȐȠȈȔȑȈȔ — ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ; ȐȝȈ — ȏȌȍșȤ (Ȋ ȥȚȖȔ Țȍȓȍ); ȉȝțȚȈȕȈȔ — ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȔȈȔȈȈȝȈȔ — ȔȖȍ Ȑ ȧ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȗȈȘȚȝȐȊȈ — Ȗ ȊȓȈȌȣȒȈ ȏȍȔȓȐ. Ƕ ȊȍȓȐȒȐȑ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤ, ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȧșȤ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȍȚ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ Ȑ șȟȐȚȈȍȚ, ȟȚȖ Ȋșȍ, șȊȧȏȈȕȕȖȍ ș ȥȚȐȔ ȚȍȓȖȔ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ȍȑ. ǪșȓȍȌșȚȊȐȍ ȚȈȒȖȋȖ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȧ ȖȕȈ ȗȖȗȈȌȈȍȚ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȗȘȖȧȊȓȧȦȡȍȑșȧ ȐȕȖȋȌȈ ȒȈȒ ȝȊȈȓȈ Ȑ ȗȖȘȐȞȈȕȐȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȊȈȓȈ ȐȓȐ ȗȖȘȐȞȈȕȐȍ ȊȓȐȧȦȚ ȕȈ ȌțȠț ȓȐȠȤ Ȋ ȚȖȔ șȓțȟȈȍ, ȍșȓȐ ȖȕȈ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȍȚ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ. ǷȘȍȉȣȊȈȧ Ȋ ȚȈȒȖȔ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȐ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȒȖȋȖ-ȚȖ șȟȐȚȈȍȚ șȊȖȐȔ ȊȘȈȋȖȔ Ȑ ȕȍȕȈȊȐȌȐȚ ȍȋȖ, Ȉ Ȋ ȒȖȔ-ȚȖ ȊȐȌȐȚ ȌȘțȋȈ Ȑ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȍȋȖ ȗȖȘȈȌȖȊȈȚȤ. ǷȘȐȊȣȟȒȈ ȌȍȓȐȚȤ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ ȕȈ ȌȘțȏȍȑ Ȑ ȊȘȈȋȖȊ ȘȈȏȊȐȊȈȍȚșȧ Ȑȏ-ȏȈ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ. ǺǭDzǹǺ 25 ȑȈȕ-ȕȐȉȈȌȌȝȖ 'ȉȝȐȔȈȕȖ 'ȑȈȔ ȚȈȌ-ȊȈȌȝȈȚ ȗȘȈȕȐȕȈȔ ȊȈȌȝȈȝ ȚȈȚȝȈ ȕȈ ȑȈșȑȈ ȒȈȐȊȈȓȑȈȌ ȈȉȝȐȔȈȕȖ 'ȒȝȐȓȈȚȔȈȕȈȝ ȗȈȘȈșȑȈ ȌȈȔȈ-ȒȈȘȚțȘ ȝȐ ȝȐȔșȈ ȒȍȕȈșȑȈ ȒȈȓȗȑȈȚȍ ȑȈȚ — ș ȒȖȚȖȘȣȔ; ȕȐȉȈȌȌȝȈȝ — șȊȧȏȈȕȖ; ȈȉȝȐȔȈȕȈȝ — ȓȖȎȕȖȍ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ; ȈȑȈȔ — ȥȚȖ; ȚȈȚ — ȚȖȋȖ (ȚȍȓȈ); ȊȈȌȝȈȚ — Ȑȏ-ȏȈ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ; ȗȘȈȕȐȕȈȔ — ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȊȈȌȝȈȝ — țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȍ; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒ Ȏȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȒȈȐȊȈȓȑȈȚ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ (ǭȋȖ) ȈȉșȖȓȦȚȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȍ (ȕȍȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ); ȈȉȝȐȔȈȕȈȝ — ȓȖȎȕȖȍ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ; ȈȒȝȐȓȈ-ȈȚȔȈȕȈȝ — ǹȊȍȘȝȌțȠȐ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȗȈȘȈșȑȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȌȈȔȈ-ȒȈȘȚțȝ — ȊȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧ; ȝȐ — ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȝȐȔșȈ — ȊȘȍȌ; ȒȍȕȈ — ȒȍȔ; ȈșȑȈ — ǭȋȖ; ȒȈȓȗȑȈȚȍ — șȖȊȍȘȠȈȍȚșȧ. 20


21 ǹȉȐȚȈȧ ș ȚȖȓȒț ȚȍȓȍșȕȣȔȐ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ Ȗ ȎȐȏȕȐ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȌțȔȈȍȚ, ȟȚȖ șȖ șȔȍȘȚȤȦ ȚȍȓȈ ȋȐȉȕȍȚ Ȑ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, — ȥȚȖ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ, ǹȊȍȘȝȌțȠȈ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ț ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, ț ǵȍȋȖ ȕȍȚ Ȑ ȓȖȎȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ «ȧ» Ȑ «ȔȖȍ». Ǩ ȏȕȈȟȐȚ, ȕȍȊȍȘȕȖ șȟȐȚȈȚȤ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȟțȊșȚȊțȍȚ ȉȖȓȤ, ȒȖȋȌȈ ǭȋȖ ȝțȓȧȚ, ȐȓȐ ȘȈȌțȍȚșȧ, ȒȖȋȌȈ ǭȔț ȊȖȏȕȖșȧȚ ȔȖȓȐȚȊȣ. ǺȈȒȖȋȖ ș ǵȐȔ ȕȍ ȉȣȊȈȍȚ. ǻ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍȚ ȕȐ ȊȘȈȋȖȊ, ȕȐ ȌȘțȏȍȑ. DzȈȘȈȍȚ Ƕȕ ȌȍȔȖȕȖȊ ȐȓȐ ȊȕȐȔȈȍȚ ȔȖȓȐȚȊȈȔ ǹȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ — Ƕȕ Ȑ Țȍȝ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȖȌȈȘȧȍȚ ȉȓȈȋȖȔ. ǵȐ ȔȖȓȐȚȊȣ, ȕȐ ȗȖȕȖȠȍȕȐȧ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȊȓȐȧȚȤ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǶȒȈȏȈȊȠȐșȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ Țȍȓȍ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ — ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȍȍ șȟȐȚȈȦȚ ȊȍȓȐȒȐȔ ȏȕȈȚȖȒȖȔ ȗȐșȈȕȐȑ ȐȓȐ ȒȘțȗȕȣȔ țȟȍȕȣȔ — ȌțȔȈȍȚ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ ȚȍȓȖ ȘȈȏȘțȠȈȍȚșȧ, ȊșȍȔț ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȒȖȕȍȞ. ǷȖȌȖȉȕȣȑ ȖȉȘȈȏ Ȕȣșȓȍȑ ȊȣȏȊȈȕ ȚȍȓȍșȕȣȔȐ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ Ȗ ȎȐȏȕȐ. DzȘȐȠȕȈ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȥȚȖȋȖ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȧ, Ȑ, ȒȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ǭȋȖ ȚȍȓȖ ȕȍȖȚȓȐȟȕȖ ȖȚ ǭȋȖ ȌțȠȐ. ǭȔț ȟțȎȌ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐȏȔ — ȒȈȒ Ȏȍ ȔȖȋțȚ ȕȈ ǵȍȋȖ ȗȖȊȓȐȧȚȤ ȟȤȐ-ȚȖ ȝȊȈȓȍȉȕȣȍ ȐȓȐ ȖșȒȖȘȉȐȚȍȓȤȕȣȍ ȘȍȟȐ, ȗȘȖȐȏȕȖșȐȔȣȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ? Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ, ȟȚȖ ȚȍȓȖ DzȘȐȠȕȣ ȕȍȖȚȓȐȟȕȖ ȖȚ ǵȍȋȖ ǹȈȔȖȋȖ (ȒȈȐȊȈȓȑȈ). Ǫșȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ, Ȑ, ȍșȓȐ ȉȣ DzȘȐȠȕȈ ȚȖȎȍ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȓ ǹȍȉȧ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ, ȟȍȔ ȉȣ Ƕȕ ȖȚȓȐȟȈȓșȧ ȖȚ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȝ ȌțȠ? ǵȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ DzȘȐȠȕȈ ȌȈȓ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ- ȋȐȚȍ», șȟȐȚȈȦȚșȧ ȕȍȗȘȍȓȖȎȕȖȑ ȐșȚȐȕȖȑ ȐȔȍȕȕȖ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ǭȋȖ ȚȍȓȖ ȕȍȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖ. DzȈȎȌȖȔț, ț ȒȖȋȖ ȍșȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ, ȗȘȐșțȡȐ ȟȍȚȣȘȍ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȈ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ț DzȘȐȠȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ ȕȍȚ, ȕȍȚ ț ǵȍȋȖ Ȑ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȖȊ. Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ șȖȏȕȈȕȐȐ Ȑ ȗȖȓȖȕ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ. ǰȠȊȈȘȈȝ ȗȈȘȈȔȈȝ ȒȘȐȠȕȈȝ șȈȟ- ȟȐȌ-ȈȕȈȕȌȈ-ȊȐȋȘȈȝȈȝ: ǭȋȖ ȚȍȓȖ ȊȍȟȕȖ, ȐșȗȖȓȕȍȕȖ ȏȕȈȕȐȧ Ȑ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ. ǹȓȖȊȈ șȈȟ-ȟȐȌ-ȈȕȈȕȌȈ-ȊȐȋȘȈȝȈȝ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ ȈȕȈȕȌȈ-ȟȐȕȔȈȑȈ-ȘȈșȈ Ȑ ȒȈȐȊȈȓȑȈ, ȖȗȐșȣȊȈȦȚ ȚȍȓȖ DzȘȐȠȕȣ. DzȘȐȠȕȈ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ ȒȈȒ ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ. Ƕȉ ȥȚȖȔ șȒȈȏȈȕȖ Ȑ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (13.3): ȒȠȍȚȘȈȌȎȕȈȔ ȟȈȗȐ ȔȈȔ ȊȐȌȌȝȐ șȈȘȊȈȒȠȍȚȘȍȠț ȉȝȈȘȈȚȈ . ǫȖșȗȖȌȤ — ȥȚȖ ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ, ǹȊȍȘȝȌțȠȈ, ǬțȠȈ Ȋșȍȝ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȝ ȌțȠ. ǶȚșȦȌȈ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ Ƕȕ ȊȣȠȍ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȣȝ, Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ. ǽȖȚȧ ǫȖșȗȖȌȤ Ȑ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȚȍȓȈȝ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ƕȕ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȔȣșȓȐȚ ȒȈȚȍȋȖȘȐȧȔȐ ȚȍȓȈ. Ǩ ȘȈȏ ȚȈȒ, ȚȖ ȕȐȟȚȖ șȊȧȏȈȕȕȖȍ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ ȌȎȐȊȣ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȖȊȓȐȧȚȤ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (16.19) DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȚȈȕ ȈȝȈȔ ȌȊȐȠȈȚȈȝ ȒȘțȘȈȕ șȈȔșȈȘȍȠț ȕȈȘȈȌȝȈȔȈȕ ȒȠȐȗȈȔȑ ȈȌȎȈșȘȈȔ ȈȠțȉȝȈȕ ȈșțȘȐȠȊ ȥȊȈ ȑȖȕȐȠț «ǯȈȊȐșȚȓȐȊȣȝ Ȑ ȏȓȖȕȘȈȊȕȣȝ, ȝțȌȠȐȝ Ȑȏ ȓȦȌȍȑ, ȇ ȊȊȍȘȋȈȦ Ȋ ȖȒȍȈȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ, ȏȈșȚȈȊȓȧȧ Ȑȝ ȘȖȎȌȈȚȤșȧ șȘȍȌȐ ȌȍȔȖȕȖȊ». ǶȌȕȈȒȖ, ȕȈȒȈȏȣȊȈȧ ȌȍȔȖȕȐȟȕȣȝ ȓȦȌȍȑ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȌȍȓȈȍȚ ȥȚȖ ȘȈȌȐ Ȑȝ Ȏȍ ȉȓȈȋȈ. ǶȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ, ȏȈȊȐȌțȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȔȖȎȍȚ ȖȉȊȐȕȧȚȤ ǭȋȖ: «DzȘȐȠȕȈ ȊȖȘ, DzȘȐȠȕȈ ȕȍȋȖȌȧȑ», ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț DzȘȐȠȕȈ ȔȐȓȖșȚȐȊ ȒȖ ȊșȍȔ, Ƕȕ ȕȍ ȋȕȍȊȈȍȚșȧ ȕȈ ȕȍȍ. ǵȈȗȘȖȚȐȊ, Ƕȕ ȊȖȏȕȈȋȘȈȎȌȈȍȚ ȥȚț ȌțȠț ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȕȈ șȚȖȓȤȒȖ ȘȈȏ ȗȘȖȐȏȕȖșȐȓȈ ǭȋȖ 21


22 ȐȔȧ: «DzȘȐȠȕȈ, DzȘȐȠȕȈ». ǫȖșȗȖȌȤ ȔȖȎȍȚ ȕȈȒȈȏȈȚȤ ȚȈȒȐȝ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȗȖȔȍșȚȐȊ Ȑȝ ȕȈ ȖȌȕț ȎȐȏȕȤ Ȋ ȚȍȓȈ ȕȐȏȠȐȝ șțȡȍșȚȊ, ȕȖ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȐ, ȒȖȋȌȈ ȖȕȐ țȎȍ ȕȍ ȉțȌțȚ ǭȋȖ ȖȉȊȐȕȧȚȤ, Ƕȕ ȌȈȘțȍȚ ȐȔ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȖȕȐ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȊȚȖȘȧȓȐ ȐȔȧ «DzȘȐȠȕȈ». ǷȖȕȖșȧ DzȘȐȠȕț ȐȓȐ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȚȧȎȒȐȑ ȋȘȍȝ, ȕȖ ȊșȍȔȐȓȖșȚȐȊȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȒȈȏȣȊȈȍȚ ȚȈȒțȦ ȌțȠț Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȖȌȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, Ȉ ȗȖȚȖȔ ȏȈȉȐȘȈȍȚ ȍȍ ȌȖȔȖȑ, Ȋ ȞȈȘșȚȊȖ ǩȖȋȈ. ȇȘȒȐȑ ȚȖȔț ȗȘȐȔȍȘ — ȐșȚȖȘȐȧ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȘȈȕȤȠȍ ȉȣȓ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍȑ ȟȐȚȘȈȒȍȚț, ȖȚȓȐȟȈȊȠȐȔșȧ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ ǩȖȋț. ǶȌȕȈȎȌȣ ȟȐȚȘȈȒȍȚț ȕȍȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ ȖȚȖȏȊȈȓșȧ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ ȀȐȊȍ, ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȔ Ȑȏ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, Ȑ Ȑȏ-ȏȈ ȥȚȖȋȖ ȉȣȓ ȊȣȕțȎȌȍȕ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȚȍȓȖ ȌȍȔȖȕȈ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǪȘȐȚȘȈ; ȕȖ, ȒȖȋȌȈ Ȗȕ ȗȖȒȐȕțȓ ȥȚȖ ȚȍȓȖ, Ȗȕ ȊȍȘȕțȓșȧ Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȕȈȒȈȏȣȊȈȧ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȐ ȕȈșȚȘȖȍȕȕțȦ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕțȦ ȌțȠț, DzȘȐȠȕȈ ȖȚțȟȈȍȚ ȍȍ ȉȖȋȖȝțȓȤșȚȊȖȊȈȚȤ, Ȉ ȏȈȚȍȔ, ȒȖȋȌȈ ȖȕȈ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȟȐȡȈȍȚșȧ, ȏȈȉȐȘȈȍȚ ȍȍ Ȋ ȞȈȘșȚȊȖ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 26 ȚȈșȔȈȌ ȊȈȐȘȈȕțȉȈȕȌȝȍȕȈ ȕȐȘȊȈȐȘȍȕȈ ȉȝȈȑȍȕȈ ȊȈ șȕȍȝȈȚ ȒȈȔȍȕȈ ȊȈ ȑțȕȌȎȑȈȚ ȒȈȚȝȈȕȟȐȕ ȕȍȒȠȈȚȍ ȗȘȐȚȝȈȒ ȚȈșȔȈȚ — ȗȖȥȚȖȔț; ȊȈȐȘȈ-ȈȕțȉȈȕȌȝȍȕȈ — ȗȖșȚȖȧȕȕȖȑ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖșȚȤȦ; ȕȐȘȊȈȐȘȍȕȈ — ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ; ȉȝȈȑȍȕȈ — șȚȘȈȝȖȔ; ȊȈ — ȐȓȐ; șȕȍȝȈȚ — Ȑȏ-ȏȈ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ; ȒȈȔȍȕȈ — ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍȔ; ȊȈ — ȐȓȐ; ȑțȕȌȎȑȈȚ — ȗțșȚȤ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȚșȧ; ȒȈȚȝȈȕȟȐȚ — ȚȈȒ ȐȓȐ ȐȕȈȟȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȐȒȠȈȚȍ — ȊȐȌȐȚ; ȗȘȐȚȝȈȒ — ȟȚȖ-ȚȖ ȌȘțȋȖȍ. ǷȖȥȚȖȔț, ș ȒȈȒȐȔ ȉȣ ȟțȊșȚȊȖȔ ȕȐ ȌțȔȈȓȈ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ Ȗ ǩȖȋȍ — ȉțȌȤ ȚȖ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖșȚȤ, ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤ, șȚȘȈȝ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ ȐȓȐ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍ, — ȍșȓȐ ȍȍ ȔȣșȓȐ ȚȈȒ ȐȓȐ ȐȕȈȟȍ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȣ ȕȈ ǪșȍȊȣȠȕȍȔ, ȖȕȈ ȗȖȓțȟȐȚ ȚȖȓȤȒȖ ȉȓȈȋȖ, ȐȉȖ ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȗȈȌȈȍȚ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍ ȟȤȍȑ-ȚȖ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖșȚȐ ȐȓȐ ȌȘțȎȍȓȦȉȐȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȌȍȓȈȚȤ ȊȣȊȖȌ, ȟȚȖ ȘȈȏ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȝȊȈȓț Ȑ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ, ȚȖ Ȕȣ șȗȖȒȖȑȕȖ ȔȖȎȍȔ ȗȖȕȖșȐȚȤ ǭȋȖ. ȀȈșȚȘȣ țȟȈȚ șȖȊșȍȔ ȌȘțȋȖȔț. ǯȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȖȑ — ȏȕȈȟȐȚ șȓțȎȐȚȤ DzȘȐȠȕȍ ș ȓȦȉȖȊȤȦ (ȈȕțȒțȓȑȍȕȈ ȒȘȐȠȕȈȕțȠȐȓȈȕȈȔ). ǪȖȚ Ȓ ȟȍȔț ȗȘȐȏȣȊȈȦȚ ȕȈș ȠȈșȚȘȣ . Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȌțȠȐ ȌțȔȈȦȚ Ȗ DzȘȐȠȕȍ ȒȈȒ Ȗ șȊȖȍȔ ȊȘȈȋȍ, ǭȋȖ ȕȐȟțȚȤ ȕȍ ȖȋȖȘȟȈȍȚ Ȑȝ ȗȘȖȕȐȏȈȕȕȖȍ ȕȍȕȈȊȐșȚȤȦ șȓțȎȍȕȐȍ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț Ƕȕ ȌȈȘțȍȚ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ ȌȈȎȍ ȀȐȠțȗȈȓȍ Ȑ ȌȘțȋȐȔ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ ȕȈșȚȘȖȍȕȕȣȔ Ȓ ǵȍȔț ȌțȠȈȔ. ǵȖ ȥȚȖ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȚȈȒ Ȑ ȕȈȌȖ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ ǫȖșȗȖȌț. ǪȍșȤ șȔȣșȓ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ șȓțȎȐȚȤ ǭȔț ș ȓȦȉȖȊȤȦ, Ȉ ȕȍ țȔȣȠȓȍȕȕȖ ȖșȒȖȘȉȓȧȚȤ ǭȋȖ. Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ șȒȈȏȈȕȖ: ȕȐȕȌȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ ȠȘȐȕȊȈȔș ȚȈȚ-ȗȈȘȈșȑȈ ȌȎȈȕȈșȑȈ ȊȈ ȚȈȚȖ ȕȈȗȈȐȚȐ ȑȈȝ șȖ 'ȗȐ ȑȈȚȑ ȈȌȝȈȝ șțȒȘȐȚȈȟ ȟȑțȚȈȝ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȓȣȠȐȚ, ȒȈȒ ȗȖȕȖșȧȚ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȐȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȌȖȓȎȍȕ ȚțȚ Ȏȍ ȊȖșȗȘȍȗȧȚșȚȊȖȊȈȚȤ ȥȚȖȔț ȐȓȐ țȑȚȐ. ǰȕȈȟȍ ȍȋȖ ȖȎȐȌȈȦȚ 22


23 ȕȍșȒȖȕȟȈȍȔȣȍ ȈȌșȒȐȍ ȔțȒȐ. ǭșȚȤ ȔȕȖȋȖ ȗȖȌȖȉȕȣȝ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȑ. ǺȈȒ ȟȚȖ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȊȘȈȎȌȖȊȈȚȤ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ: ȕȈȌȖ ȊșȍȋȌȈ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ ǵȍȔț ȌȘțȎȍȓȦȉȕȖ. ȀȐȠțȗȈȓȈ ȖȚȕȖșȐȓșȧ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȖȉȘȍȓ șȈȦȌȎȤȧ-ȔțȒȚȐ, ȖȌȕȈȒȖ ȥȚȖ ȖșȖȉȣȑ șȓțȟȈȑ. ǭȡȍ ȌȖ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ǬȎȈȧ Ȑ ǪȐȌȎȈȧ ȗȖȗȈȓȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȐȔ ȉȣȓȖ ȗȘȍȌșȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȕȈ ȚȘȐ ȎȐȏȕȐ șȚȈȕțȚ ȊȘȈȋȈȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȉ ȏȈȚȍȔ ȊȍȘȕțȚșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȋ ǭȋȖ ȞȈȘșȚȊȖ. Ǫ ȋȓțȉȐȕȍ ȌțȠȐ ȖȕȐ ȏȕȈȓȐ, ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȕȖ țȔȣȠȓȍȕȕȖ șȚȈȓȐ ǭȋȖ ȊȘȈȋȈȔȐ, ȟȚȖȉȣ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ ȖȚ ȗțȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. ǹ șȈȔȖȋȖ ȌȍȚșȚȊȈ ǬȎȈȧ Ȑ ǪȐȌȎȈȧ ȌțȔȈȓȐ Ȗ DzȘȐȠȕȍ ȒȈȒ Ȗ șȊȖȍȔ ȕȍȌȘțȋȍ; ȖȕȐ ȗȐȚȈȓȐ Ȓ ǵȍȔț ȊȘȈȎȌȍȉȕȣȍ ȟțȊșȚȊȈ Ȑ ȕȍȗȘȍșȚȈȕȕȖ ȝțȓȐȓȐ ǭȋȖ, ȖȌȕȈȒȖ, ȊȖȏȊȖȌȧ ȝțȓț ȕȈ DzȘȐȠȕț, ȖȕȐ ȚȖ Ȑ ȌȍȓȖ ȗȘȖȐȏȕȖșȐȓȐ ǭȋȖ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ. ǺȈȒ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȦ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ DzȘȐȠȕȣ, ȖȕȐ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȟȐșȚȐȓȐșȤ. ǹȚȈȓȖ ȉȣȚȤ, ȌȈȎȍ ȉȖȋȖȝțȓȤȕȐȒ ȔȖȎȍȚ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ șȊȖȐȝ ȋȘȍȝȖȊ, ȍșȓȐ ȉțȌȍȚ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ. ǿȚȖ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ș ȓȦȉȖȊȤȦ șȓțȎȐȚ ǫȖșȗȖȌț, — Ȗȕ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȖȉȘȍȚȍȚ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. ȅȚȖ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ Ȋ ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȝ șȚȐȝȈȝ. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȋȓȖȡȍȕ ȔȣșȓȧȔȐ Ȗ DzȘȐȠȕȍ, șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȟȐșȚ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȖșȊȖȉȖȎȌȈȍȚșȧ Ȑȏ ȗȓȍȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȌȈȓ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖȍ ȗȖȧșȕȍȕȐȍ Ȓ șȓȖȊț ȉȝȈȑȍȕȈ, ȖȏȕȈȟȈȦȡȍȔț «Ȋ șȚȘȈȝȍ». DzȖȋȌȈ ȋȖȗȐ ȋȓțȉȖȒȖȑ ȕȖȟȤȦ șȗȍȠȐȓȐ Ȓ DzȘȐȠȕȍ, ȖȕȐ, ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȉȖȧȓȐșȤ ȋȕȍȊȈ șȊȖȐȝ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ — ȔțȎȍȑ, ȉȘȈȚȤȍȊ, ȖȚȞȖȊ. ǰ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, ȕȍ ȏȈȉȖȚȧșȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ șȒȈȎțȚ Ȑȝ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȐ, ȋȖȗȐ ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ Ȓ DzȘȐȠȕȍ. ǰȔ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȉȣȓȖ șȚȘȈȠȕȖ, ȖȌȕȈȒȖ șȚȘȈȝ ȕȍ ȔȖȋ ȗȖȔȍȠȈȚȤ Ȑȝ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ. ǩȣȓȖ ȉȣ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍȔ șȟȐȚȈȚȤ, ȟȚȖ, ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ, ȕȈȌȖ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ ǵȍȔț ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ, ȒȈȒ ȀȐȠțȗȈȓȈ. ǷȘȍȌȗȐșȈȕȐȍ ȠȈșȚȘ ȋȓȈșȐȚ: ȈȕțȒțȓȑȈșȑȈ ȋȘȈȝȈȕȈȔ ȗȘȈȚȐȒțȓȑȈșȑȈ ȊȈȘȌȎȈȕȈȔ — ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ ȓȦȉȣȝ ȏȈȕȧȚȐȑ, ȕȍȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȝ Ȍȓȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, Ȑ ȌȍȓȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖ, ȟȚȖ ȍȔț ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚșȚȊțȍȚ. DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȖȕȖșȐȚ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȎȌȍȚ șțȘȖȊȖȍ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (16.19) ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȚȈȕ ȈȝȈȔ ȌȊȐȠȈȚȈȝ ȒȘțȘȈȕ șȈȔșȈȘȍȠț ȕȈȘȈȌȝȈȔȈȕ ȒȠȐȗȈȔȑ ȈȌȎȈșȘȈȔ ȈȠțȉȝȈȕ ȈșțȘȐȠȊ ȥȊȈ ȑȖȕȐȠț ǭșȚȤ ȔȕȖȋȖ ȗȖȌȖȉȕȣȝ ȊȣșȒȈȏȣȊȈȕȐȑ. Ǵȣ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȗȣȚȈȚȤșȧ șȚȈȚȤ ȊȘȈȋȈȔȐ DzȘȐȠȕȣ, ȐȕȈȟȍ, ȘȈȌȐ ȕȈȠȍȋȖ Ȏȍ ȖȟȐȡȍȕȐȧ Ȕȣ ȉțȌȍȔ ȕȈȒȈȏȈȕȣ, ȗȖ ȒȘȈȑȕȍȑ ȔȍȘȍ ȕȈ ȖȌȕț ȎȐȏȕȤ. ǵȍ ȕȈȌȖ ȐșȒȈȚȤ șȔȍȘȚȐ, ȖȉȕȐȔȈȧ ȕȍȌȘțȋȈ, ȚȐȋȘȈ ȐȓȐ ȏȔȍȦ, Ȑ ȚȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȕȍ ȕȈȌȖ ȊȘȈȎȌȖȊȈȚȤ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ȐȉȖ Țȍȝ, ȒȚȖ șȚȈȓ ȊȘȈȋȖȔ ǫȖșȗȖȌȈ, ȎȌțȚ ȈȌșȒȐȍ ȔțȟȍȕȐȧ. ǹțȚȤ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȊȘȈȋȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȖȉȘȍȚȈȦȚ șȗȈșȍȕȐȍ, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗ ǭȋȖ ȌȘțȏȤȧȝ. ȀȘȐȓȈ ǴȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ ȗȖȌȘȖȉȕȖ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȝțȓȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȕȐ ȔȣșȓȤȦ, ȕȐ șȓȖȊȖȔ, ȕȐ ȌȍȑșȚȊȐȍȔ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȉȖȋȖȝțȓȤȕȐȒȐ ȊȔȍșȚȍ șȖ șȊȖȐȔȐ ȗȘȍȌȒȈȔȐ ȗȖȗȈȌȈȦȚ Ȋ ȈȌ. ȒȈȘȔȈȕȈ ȔȈȕȈșȈ ȊȈȟȈ 23


24 ȑȖ ȌȊȐȠȑȈȌ ȊȐȠȕțȔ ȈȊȑȈȑȈȔ ȔȈȌȎȌȎȈȕȚȐ ȗȐȚȈȘȈș ȚȈșȑȈ ȕȈȘȈȒȍ ȠȈȠȊȈȚȐȝ șȈȔȈȝ Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (16.19 - 20) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȚȈȕ ȈȝȈȔ ȌȊȐȠȈȚȈȝ ȒȘțȘȈȕ șȈȔșȈȘȍȠț ȕȈȘȈȌȝȈȔȈȕ ȒȠȐȗȈȔȑ ȈȌȎȈșȘȈȔ ȈȠțȉȝȈȕ ȈșțȘȐȠȊ ȥȊȈ ȑȖȕȐȠț ȈșțȘȐȔ ȑȖȕȐȔ ȈȗȈȕȕȈ ȔțȌȝȈ ȌȎȈȕȔȈȕȐ ȌȎȈȕȔȈȕȐ ȔȈȔ ȈȗȘȈȗȑȈȐȊȈ ȒȈțȕȚȍȑȈ ȚȈȚȖ ȑȈȕȚȑ ȈȌȝȈȔȈȔ ȋȈȚȐȔ «ǯȈȊȐșȚȓȐȊȣȝ Ȑ ȏȓȖȕȘȈȊȕȣȝ, ȝțȌȠȐȝ Ȑȏ ȓȦȌȍȑ, ȇ ȕȈȊȍȒȐ ȊȊȍȘȋȈȦ Ȋ ȖȒȍȈȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ, ȏȈșȚȈȊȓȧȧ Ȑȝ ȘȖȎȌȈȚȤșȧ Ȋ ȚȍȓȈȝ ȌȍȔȖȕȖȊ. ǹȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ ȘȖȎȌȈȧșȤ șȘȍȌȐ ȌȍȔȖȕȐȟȕȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȚȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȔȖȋțȚ ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȤșȧ ȒȖ Ǵȕȍ, Ȑ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȖȕȐ ȗȖȋȘțȎȈȦȚșȧ Ȋ șȈȔȖȍ ȖȚȊȘȈȚȐȚȍȓȤȕȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ». ǩȖȋȖȝțȓȤȕȐȒȈ ȖȚȗȘȈȊȓȧȦȚ Ȋ șȍȔȤȦ ȈșțȘȖȊ, ȋȌȍ ȍșȚȤ Ȋșȍ țșȓȖȊȐȧ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȉȣȚȤ Ȗ șȓțȎȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌț. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ- ȋȐȚȍ» (9.11 - 12): ȈȊȈȌȎȈȕȈȕȚȐ ȔȈȔ ȔțȌȝȈ ȔȈȕțȠȐȔ ȚȈȕțȔ ȈȠȘȐȚȈȔ ȗȈȘȈȔ ȉȝȈȊȈȔ ȈȌȎȈȕȈȕȚȖ ȔȈȔȈ ȉȝțȚȈ-ȔȈȝȍȠȊȈȘȈȔ ǴțȌȝȐ, ȕȍȋȖȌȧȐ, ȖșȒȖȘȉȓȧȦȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ƕȕ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȖȉȓȐȒ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ǰȔ ȕȍȊȍȌȖȔȖ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ȔȖȋȝȈȠȈ ȔȖȋȝȈ-ȒȈȘȔȈȕȖ ȔȖȋȝȈ-ȌȎȕȈȕȈ ȊȐȟȍȚȈșȈȝ ȘȈȒȠȈșȐȔ ȈșțȘȐȔ ȟȈȐȊȈ ȗȘȈȒȘȐȚȐȔ ȔȖȝȐȕȐȔ ȠȘȐȚȈȝ dzȦȉȖȍ ȕȈȟȐȕȈȕȐȍ Țȍȝ, ȒȚȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ǩȖȋț ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ, ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȗȖȚȍȘȗȐȚ ȒȘȈȝ (ȔȖȋȝȈȠȈȝ). ǪȘȈȋȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȔȖȋțȚ ȗȣȚȈȚȤșȧ ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȗȖȋȘțȏȐȊȠȐșȤ Ȋ ȉȣȚȐȍ ǩȘȈȝȔȈȕȈ; ȖȕȐ ȔȖȋțȚ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȒȈȘȔȐ, șȚȘȍȔȐȚȤșȧ ȎȐȚȤ ȕȈ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ; ȖȕȐ ȌȈȎȍ ȔȖȋțȚ ȎȍȓȈȚȤ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț, — Ȋ ȓȦȉȖȔ șȓțȟȈȍ Ȑȝ ȎȌȍȚ ȕȍțȌȈȟȈ. ǿȚȖ Ȏȍ ȒȈșȈȍȚșȧ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȚȖ Ȗȕ, ȝȖȚȧ Ȑ ȉȣȓ ȏȓȍȑȠȐȔ ȊȘȈȋȖȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȊșȍȋȌȈ ȌțȔȈȓ Ȗ șȊȖȍȔ șȣȕȍ — Ȉ ȚȖȚ ȉȣȓ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȚȖȎȍ ȉȣȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ. ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȠ ȟȈȗȐ ȉȝȈȋȈȊȈȕ-ȕȐȕȌȈȑȈ ȚȈȔȈȝ ȊȐȊȈȒȠțȘ ȈȚȑȈȋȈȚ șțȕȖȝ ȗȘȈȝȓȈȌȈșȑȈȕțȉȝȈȊȈȚȈȝ 24


25 ǰȚȈȒ, ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȖȚȒȈȏȣȊȈȚȤșȧ ȖȚ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȎȍȓȈȍȚ Ȍȓȧ șȍȉȧ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȉȓȈȋȈ, Ȗȕ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȌȘȈȎȈȚȤ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȐȓȐ ȀȐȠțȗȈȓȍ, ȐȉȖ ȚȈȒ Ȗȕ ȕȍ ȌȖșȚȐȋȕȍȚ țșȗȍȝȈ. ǺǭDzǹǺ 27 ȑȈȚȝȈ ȊȈȐȘȈȕțȉȈȕȌȝȍȕȈ ȔȈȘȚȑȈș ȚȈȕ-ȔȈȑȈȚȈȔ ȐȑȈȚ ȕȈ ȚȈȚȝȈ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȍȕȈ ȐȚȐ Ȕȍ ȕȐȠȟȐȚȈ ȔȈȚȐȝ ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȊȈȐȘȈ-ȈȕțȉȈȕȌȝȍȕȈ — ȗȖșȚȖȧȕȕȖȑ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖșȚȤȦ; ȔȈȘȚȑȈȝ — ȟȍȓȖȊȍȒ; ȚȈȚ-ȔȈȑȈȚȈȔ — ȗȖȋȘțȎȍȕȕȖșȚȐ Ȋ ǵȍȋȖ; ȐȑȈȚ — ȌȖșȚȐȋȕȍȚ; ȕȈ — ȕȍ; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒ; ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȍȕȈ — ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ; ȐȚȐ — ȊȖȚ; Ȕȍ — ȔȖȍ; ȕȐȠȟȐȚȈ — ȚȊȍȘȌȖȍ; ȔȈȚȐȝ — ȔȕȍȕȐȍ. ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǷȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȖȋȘțȏȐȚȤșȧ Ȋ ȔȣșȓȐ Ȗ ǵȍȔ șȚȖȓȤ Ȏȍ ȋȓțȉȖȒȖ, ȒȈȒ Țȍ, ȒȚȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ǩȖȋț ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ. ǺȈȒȖȊȖ ȔȖȍ ȔȕȍȕȐȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȀȘȐȔȈȕ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ, ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ Ȑȏ ȟȐșȚȣȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȊȖșȝȊȈȓȧȍȚ ȊȘȈȋȖȊ DzȘȐȠȕȣ, ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ ȀȐȠțȗȈȓȈ, ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȊșȍȞȍȓȖ ȗȖȋȓȖȡȍȕȣ ȔȣșȓȧȔȐ Ȗ DzȘȐȠȕȍ. ǩȍȏțșȓȖȊȕȖ, ǵȈȘȈȌȈ ȚȖȎȍ ȗȖȋȘțȎȍȕ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȕȖ șȈȔ Ȗȕ șȟȐȚȈȍȚ, ȟȚȖ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȕȍȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȋȓțȉȖȒȐȍ ȟțȊșȚȊȈ. ȅȚȖ, ȒȖȕȍȟȕȖ, ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȊȘȈȋȐ DzȘȐȠȕȣ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȕȈ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒȖȔ ȌțȝȖȊȕȖȔ țȘȖȊȕȍ, ȟȍȔ ǭȋȖ ȟȐșȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ. Ǫ «ȟȈȑȚȈȕȤȧ-ȟȈȘȐȚȈȔȘȐȚȍ» (ǨȌȐ, 5.205) DzȘȐȠȕȈȌȈș DzȈȊȐȘȈȌȎȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗ șȍȉȍ ș ȚȈȒȐȔ Ȏȍ șȔȐȘȍȕȐȍȔ: ȌȎȈȋȈȐ ȔȈȌȝȈȐ ȝȈȐȚȍ ȔțȕȐ șȍ ȗȈȗȐȠȚȝȈ ȗțȘȐȠȍȘȈ ȒȐȚȈ ȝȈȐȚȍ ȔțȕȐ șȍ ȓȈȋȝȐȠȚȝȈ «ȇ ȍȡȍ ȋȘȍȠȕȍȍ, ȟȍȔ ǬȎȈȋȈȑ Ȑ ǴȈȌȝȈȑ, Ȑ ȕȐȟȚȖȎȕȍȍ, ȟȍȔ ȕȈȊȖȏȕȣȑ ȟȍȘȊȤ». ǿȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊșȍȋȌȈ șȚȈȊȐȚ șȍȉȧ ȕȐȎȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȝ. DzȖȋȌȈ ȒȚȖ-ȚȖ Ȑȏ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȗȘȖșȐȚ ȀȘȐȔȈȚȐ ǸȈȌȝȈȘȈȕȐ Ȗ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȗȖșȓțȎȐȚȤ DzȘȐȠȕȍ, ǹȈȔȈ ǸȈȌȝȈȘȈȕȐ ȌțȔȈȍȚ, ȟȚȖ ȥȚȖȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȓȦȉȐȚ DzȘȐȠȕț șȐȓȤȕȍȍ, ȟȍȔ ǶȕȈ. ǷȖȌȖȉȕȣȔ Ȏȍ ȖȉȘȈȏȖȔ, ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ, ȗȖ ȍȋȖ ȔȕȍȕȐȦ, ȊȘȈȋȈȔ DzȘȐȠȕȣ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȗȖȊȍȏȓȖ, ȐȉȖ ȖȕȐ ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖȋȘțȎȍȕȣ Ȋ ȔȣșȓȐ Ȗ DzȘȐȠȕȍ. ǹȚȘȍȔȧșȤ țȉȐȚȤ DzȘȐȠȕț, ȖȕȐ Ȋșȍ ȊȘȍȔȧ ȌțȔȈȦȚ Ȗ ǵȍȔ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȔțȎȟȐȕȈ, ȖȌȍȘȎȐȔȣȑ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍȔ, Ȋșȍ ȊȘȍȔȧ ȌțȔȈȍȚ Ȗ ȎȍȕȡȐȕȈȝ. ǹțȚȤ ȊȣșȒȈȏȣȊȈȕȐȧ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȍȕȤ Ȑ ȕȖȟȤ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȖȋȓȖȡȍȕ ȔȣșȓȧȔȐ Ȗ DzȘȐȠȕȍ. ǭșȚȤ ȔȕȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐȌțȚ ȗțȚȍȔ, ȐȔȍȕțȍȔȣȔ ȘȈȋȈ-ȔȈȘȋȖȔ, ȚȖ ȍșȚȤ șȓȍȌțȦȚ ȗȖ șȚȖȗȈȔ ȎȐȚȍȓȍȑ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȈ. Ǫșȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ DzȘȐȠȕȣ, ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȓȐ ȖȕȐ Ȋ ȌȈșȤȧ-ȘȈșȍ, șȈȒȝȤȧ-ȘȈșȍ, ȊȈȚșȈȓȤȧȘȈșȍ ȐȓȐ ȔȈȌȝțȘȤȧ-ȘȈșȍ, ȊșȍȋȌȈ ȗȖȋȘțȎȍȕȣ Ȋ ȔȣșȓȐ Ȗ DzȘȐȠȕȍ. DzȖȋȌȈ DzȘȐȠȕȈ ȗȈșȍȚ ȒȖȘȖȊ ȊȌȈȓȍȒȍ ȖȚ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȈ, ȋȖȗȐ, șȊȧȏȈȕȕȣȍ ș DzȘȐȠȕȖȑ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȔȐ ȔȈȌȝțȘȤȧȘȈșȣ, ȚȖȓȤȒȖ Ȑ ȌțȔȈȦȚ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ Ƕȕ ȝȖȌȐȚ ȗȖ ȓȍșț. dzȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ DzȘȐȠȕȣ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȕȍȎȕȣ, ȟȚȖ ȋȖȗȐ ȕȍ șȔȍȦȚ Ȑȝ șȚȈȊȐȚȤ ȌȈȎȍ ȕȈ șȊȖȦ ȔȧȋȒțȦ ȋȘțȌȤ. ǶȕȐ șȟȐȚȈȦȚ, ȟȚȖ Ȑȝ ȋȘțȌȤ șȓȐȠȒȖȔ ȎȍșȚȒȈ Ȍȓȧ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ DzȘȐȠȕȣ, — ȒȈȒ Ȏȍ Ƕȕ, 25


26 ȐȔȍȧ ȚȈȒȐȍ șȚȖȗȣ, ȔȖȎȍȚ ȉȘȖȌȐȚȤ ȗȖ ȓȍșț, ȋȌȍ ȗȖȓȕȖ ȘȈșȚȍȕȐȑ ș ȠȐȗȈȔȐ Ȑ ȒȖȓȦȟȒȈȔȐ? ǶșȚȈȊȈȧșȤ ț șȍȉȧ ȌȖȔȈ, ȊȌȈȓȍȒȍ ȖȚ DzȘȐȠȕȣ, ȋȖȗȐ ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖȋȓȖȡȍȕȣ ȥȚȐȔȐ ȔȣșȓȧȔȐ. Ǩ ȔȈȚțȠȒȈ ȇȠȖȌȈ Ȋșȍ ȉȍșȗȖȒȖȐȚșȧ, ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ ȖșȓȈȉȍȍȚ: ȊȍȌȤ Ƕȕ Ȟȍȓȣȑ ȌȍȕȤ ȐȋȘȈȍȚ ș ȌȘțȏȤȧȔȐ Ȑ ȕȍ țșȗȍȊȈȍȚ ȒȈȒ șȓȍȌțȍȚ ȗȖȍșȚȤ. ǺȈȒȖȊȣ ȗȘȐȔȍȘȣ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȋȖ ȥȒșȚȈȏȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȐșȗȣȚȣȊȈȦȚ Ȋ șȓțȎȍȕȐȐ DzȘȐȠȕȍ ȎȐȚȍȓȐ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȈ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȒȖșȊȍȕȕȖ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȍȚ Ȑȝ șȓțȎȍȕȐȍ. Ƕȕ șȖȊȍȚțȍȚ ȒȈȎȌȖȔț, ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȔ ȌțȠȈȔ, ȚȈȒ ȐȓȐ ȐȕȈȟȍ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȚȤ șȊȖȑ țȔ ȕȈ DzȘȐȠȕȍ, ȐȉȖ ȥȚȖ ȏȈȡȐȚȐȚ Ȑȝ ȖȚ Ȋșȍȝ ȖȗȈșȕȖșȚȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. ǷȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȖȋȘțȏȐȚȤșȧ Ȋ ȔȣșȓȐ Ȗ DzȘȐȠȕȍ — ȏȕȈȟȐȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȑ șȚțȗȍȕȐ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ . ǺǭDzǹǺȃ 28 - 29 ȒȐȚȈȝ ȗȍȠȈșȒȘȐȚȈ ȘțȌȌȝȈȝ ȒțȌȑȈȑȈȔ ȚȈȔ ȈȕțșȔȈȘȈȕ șȈȔȘȈȔȉȝȈ-ȉȝȈȑȈ-ȑȖȋȍȕȈ ȊȐȕȌȈȚȍ ȚȈȚ-șȊȈȘțȗȈȚȈȔ ȥȊȈȔ ȒȘȐȠȕȍ ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ ȔȈȑȈ-ȔȈȕțȌȎȈ ȐȠȊȈȘȍ ȊȈȐȘȍȕȈ ȗțȚȈ-ȗȈȗȔȈȕȈș ȚȈȔ ȈȗțȘ ȈȕțȟȐȕȚȈȑȈ ȒȐȚȈȝ — ȟȍȘȊȧȒ; ȗȍȠȈșȒȘȐȚȈ — ȖșȖȑ; ȘțȌȌȝȈȝ — ȏȈȗȍȘȚȣȑ; ȒțȌȑȈȑȈȔ — Ȋ ȌȣȘȒȍ Ȋ șȚȍȕȍ; ȚȈȔ — Ȗ ȚȖȑ (Ȗșȍ); ȈȕțșȔȈȘȈȕ — ȌțȔȈȦȡȐȑ; șȈȔȘȈȔȉȝȈ-ȉȝȈȑȈ-ȑȖȋȍȕȈ — șȐȓȤȕȣȔ șȚȘȈȝȖȔ Ȑ ȕȍȕȈȊȐșȚȤȦ; ȊȐȕȌȈȚȍ — ȖȉȘȍȚȈȍȚ; ȚȈȚ — ȚȖȑ (Ȗșȣ); șȊȈȘțȗȈȚȈȔ — șȊȖȑ ȖȉȓȐȒ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȒȘȐȠȕȍ — Ȋ DzȘȐȠȕȍ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ — dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȔȈȑȈ- ȔȈȕțȌȎȍ — Ȋ ȚȖȔ, ȒȚȖ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȗȖȧȊȐȓșȧ Ȋ ǹȊȖȍȔ ȊȍȟȕȖȔ ȖȉȓȐȒȍ, ȗȖȌȖȉȕȖȔ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔț; ȐȠȊȈȘȍ — ȊȖ ǪșȍȊȣȠȕȍȔ; ȊȈȐȘȍȕȈ — ȊȘȈȎȌȍȉȕȖșȚȤȦ; ȗțȚȈ-ȗȈȗȔȈȕȈȝ — ȖȟȐșȚȐȊȠȐȍșȧ ȖȚ ȋȘȍȝȖȊ; ȚȈȔ — ǭȋȖ; Ȉȗțȝ — ȌȖșȚȐȋȓȐ; ȈȕțȟȐȕȚȈȑȈ — ȘȈȏȔȣȠȓȍȕȐȍȔ (Ȗ ǵȍȔ). ȟȍȘȊȤ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȖșȈ ȏȈȔțȘȖȊȣȊȈȍȚ Ȋ ȘȈșȡȍȓȐȕȍ, ȊșȍȋȌȈ șȖ șȚȘȈȝȖȔ Ȑ ȕȍȕȈȊȐșȚȤȦ ȌțȔȈȍȚ Ȗ ȕȍȑ Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȐ șȈȔ ȘȖȎȌȈȍȚșȧ ȖșȖȑ. ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ, ȍșȓȐ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȊșȍȋȌȈ ȘȈȏȔȣȠȓȧȍȚ Ȗ DzȘȐȠȕȍ — șȈȟ-ȟȐȌ-ȈȕȈȕȌȈȊȐȋȘȈȝȍ, — ȖȕȈ ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ șȊȖȐȝ ȋȘȍȝȖȊ. ǷȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ȖȕȈ ǭȔț ȒȈȒ ǩȖȋț ȐȓȐ ȊȐȌȐȚ Ȋ ǵȍȔ ȊȘȈȋȈ — Ȋ ȓȦȉȖȔ șȓțȟȈȍ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖȑ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȖșȚȐ ȕȈ DzȘȐȠȕȍ, ȚȈȒȈȧ ȌțȠȈ ȊȕȖȊȤ ȖȉȘȍȚȍȚ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȚȍȓȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (4.10) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȊȐȚȈ-ȘȈȋȈ-ȉȝȈȑȈ-ȒȘȖȌȝȈ ȔȈȕ-ȔȈȑȈ ȔȈȔ țȗȈȠȘȐȚȈȝ ȉȈȝȈȊȖ ȌȎȕȈȕȈ-ȚȈȗȈșȈ ȗțȚȈ ȔȈȌ-ȉȝȈȊȈȔ ȈȋȈȚȈȝ «ǶșȊȖȉȖȌȐȊȠȐșȤ ȖȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ, șȚȘȈȝȈ Ȑ ȋȕȍȊȈ, șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊ ȕȈ Ǵȕȍ țȔ Ȑ ȕȈȑȌȧ ȊȖ Ǵȕȍ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ, ȔȕȖȋȐȍ ȓȦȌȐ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ ȗȖșȚȐȋȓȐ Ǵȍȕȧ. ǺȈȒ ȖȕȐ ȖȟȐșȚȐȓȐșȤ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ Ȑ ȖȉȘȍȓȐ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕțȦ ȓȦȉȖȊȤ ȒȖ Ǵȕȍ». ǷȖșȚȖȧȕȕȖ ȌțȔȈȦȚ Ȗ DzȘȐȠȕȍ ȓȐȉȖ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȓȐȉȖ ǭȋȖ ȊȘȈȋȐ. ȇșȕȖ, ȟȚȖ 26


27 ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȖȉȘȍȚȈȧ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ Ȑ șȖȊȍȘȠȈȧ ȚȈȗȈșȤȦ, ȐȏȉȈȊȓȧȦȚșȧ ȖȚ șȚȘȈȝȈ Ȑ ȋȕȍȊȈ Ȑ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȟȐșȚȣȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ. ǵȖ Țȍ, ȒȚȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ DzȘȐȠȕȍ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ, ȚȖȎȍ ȖȟȐȡȈȦȚșȧ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȋșȍ ȊȘȍȔȧ ȌțȔȈȦȚ Ȗ ǵȍȔ. ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ ȥȚț ȐșȚȐȕț Ȋ ȖȌȕȖȔ Ȑȏ șȚȐȝȖȊ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ» (9.30): ȈȗȐ ȟȍȚ șț-ȌțȘȈȟȈȘȖ ȉȝȈȌȎȈȚȍ ȔȈȔ ȈȕȈȕȑȈ-ȉȝȈȒ șȈȌȝțȘ ȥȊȈ șȈ ȔȈȕȚȈȊȑȈȝ șȈȔȑȈȋ ȊȑȈȊȈșȐȚȖ ȝȐ șȈȝ «ǬȈȎȍ ȍșȓȐ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, șȖȊȍȘȠȐȚ șȈȔȣȑ ȖȚȊȘȈȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖșȚțȗȖȒ, ȍȋȖ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ șȓȍȌțȍȚ șȟȐȚȈȚȤ șȊȧȚȣȔ, ȐȉȖ Ȗȕ ȐșȗȖȓȕȍȕ ȘȍȠȐȔȖșȚȐ ȐȌȚȐ ȗȖ ȊȍȘȕȖȔț ȗțȚȐ». ǩȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ǫȖșȗȖȌț, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊ ȕȈ ǵȍȔ șȊȖȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ. ǵȖ ȍșȓȐ ȊȘȈȋȐ DzȘȐȠȕȣ (șțȌțȘȈȟȈȘȈȝ) ȌȍȕȤ Ȑ ȕȖȟȤ ȌțȔȈȦȚ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ, ȖȕȐ ȚȖȎȍ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȟȐșȚȣȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ. ǯȌȍșȤ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȗȘȐȊȖȌȐȚ ȗȘȐȔȍȘ ȟȍȘȊȧ: Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȟȍȘȊȤ Ȋșȍ ȊȘȍȔȧ ȌțȔȈȍȚ Ȗȉ Ȗșȍ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȏȈȚȖȓȒȈȓȈ ȍȋȖ Ȋ ȘȈșȡȍȓȐȕț, Ȗȕ șȈȔ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȖșȖȑ. ǶȝȊȈȟȍȕȕȣȑ șȚȘȈȝȖȔ Ȗȕ ȚȖȓȤȒȖ Ȗ ȕȍȑ Ȑ ȌțȔȈȍȚ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȗȘȍȊȘȈȡȈȍȚșȧ Ȋ Ȗșț. ȅȚȖ ȗȘȐȔȍȘ Ȑȏ ȘȍȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ, ȗȖȧȊȓȧȧșȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȗȘȍșȓȍȌțȍȚ ȌȊȍ ȞȍȓȐ: ȗȈȘȐȚȘȈȕȈȑȈ șȈȌȝțȕȈȔ ȊȐȕȈȠȈȑȈ ȟȈ ȌțȠȒȘȐȚȈȔ — ȏȈȡȐȚȐȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȌȍȔȖȕȖȊ. ǷȖȕȧȚȕȖ, ȟȚȖ șȈȌȝț, ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, Ȋșȍ ȊȘȍȔȧ ȌțȔȈȦȚ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ; ȕȖ ȌțȠȒȘȐȚȐ, ȌȍȔȖȕȣ ȊȘȖȌȍ DzȈȔșȣ Ȑ ȀȐȠțȗȈȓȣ, ȚȖȎȍ ȊșȍȋȌȈ ȌțȔȈȦȚ Ȗ DzȘȐȠȕȍ, ȗȖșȒȖȓȤȒț șȚȘȍȔȧȚșȧ țȉȐȚȤ ǭȋȖ. ǷȖȋȘțȎȈȧșȤ Ȋ ȔȣșȓȐ Ȗ DzȘȐȠȕȍ, Ȑ ȌȍȔȖȕȣ, Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȖșȊȖȉȖȎȌȈȦȚșȧ Ȑȏ șȍȚȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȔȈȑȐ . Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȖ șȓȖȊȖ ȔȈȑȈ-ȔȈȕțȌȎȍ . DzȖȋȌȈ DzȘȐȠȕȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǹȊȖȍȑ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ (șȈȔȉȝȈȊȈȔȑ ȈȚȔȈ-ȔȈȑȈȑȈ), ǭȔț ȕȍ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȚȍȓȖ, șȖȏȌȈȕȕȖȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȐȠȊȈȘȖȑ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȔȈȑȐ . ǴȈȑȧ ȕȍ ȊȓȈșȚȕȈ ȕȈȌ ǵȐȔ. ǬȍȔȖȕ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖ ȌțȔȈȍȚ Ȗ DzȘȐȠȕȍ, șȟȐȚȈȧ ǭȋȖ șȊȖȐȔ ȊȘȈȋȖȔ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȖșȊȖȉȖȎȌȈȍȚșȧ ȖȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ șȊȖȐȝ ȋȘȍȝȖȊȕȣȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ. DzȈȒ ȉȣ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȐ ȖȚȕȖșȐȓșȧ Ȓ DzȘȐȠȕȍ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȌțȔȈȍȚ Ȗ ǵȍȔ — Ȗ ǭȋȖ ȐȔȍȕȐ, ȖȉȘȈȏȍ, ȒȈȟȍșȚȊȈȝ, ȖȒȘțȎȍȕȐȐ ȐȓȐ Ȗ ȟȍȔ-ȚȖ ȍȡȍ, ȟȚȖ șȊȧȏȈȕȖ ș DzȘȐȠȕȖȑ, — ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȥȚȖ ȗȘȐȕȍșȍȚ ȍȔț ȉȓȈȋȖ. ȀȘȐȕȊȈȚȈȔ șȊȈ-ȒȈȚȝȈȝ ȒȘȐȠȕȈȝ ȗțȕȑȈ- ȠȘȈȊȈȕȈ-ȒȐȘȚȈȕȈȝ . ǬțȔȈȧ Ȗ DzȘȐȠȕȍ, șȓțȠȈȧ ǭȋȖ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ȐȓȐ șȓțȠȈȧ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ Ȗ ǭȋȖ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȐȋȘȈȝ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȖȟȐșȚȐȚșȧ Ȑ șȚȈȕȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȕȣ, țȟȈșȚȕȐȒȐ ǬȊȐȎȍȕȐȧ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȗȣȚȈȍȔșȧ șȌȍȓȈȚȤ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ Ȋșȍ ȗȖȓțȟȐȓȐ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ șȓțȠȈȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ǭȋȖ ȗȘȈșȈȌ . ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȥȚȖȔț ȓȦȌȐ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ șȚȈȕțȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ Ȑ Ȑȝ ȎȐȏȕȤ țȊȍȕȟȈȍȚșȧ țșȗȍȝȖȔ. ǺǭDzǹǺ 30 ȒȈȔȈȌ ȌȊȍȠȈȌ ȉȝȈȑȈȚ șȕȍȝȈȌ ȑȈȚȝȈ ȉȝȈȒȚȑȍȠȊȈȘȍ ȔȈȕȈȝ ȈȊȍȠȑȈ ȚȈȌ-ȈȋȝȈȔ ȝȐȚȊȈ ȉȈȝȈȊȈș ȚȈȌ-ȋȈȚȐȔ ȋȈȚȈȝ ȒȈȔȈȚ — ȖȚ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȧ; ȌȊȍȠȈȚ — ȖȚ ȕȍȕȈȊȐșȚȐ; ȉȝȈȑȈȚ — ȖȚ șȚȘȈȝȈ; șȕȍȝȈȚ — ȖȚ ȕȍȎȕȖȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȉȝȈȒȚȑȈ — ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ; ȐȠȊȈȘȍ — ȊȖ 27


28 ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ; ȔȈȕȈȝ — țȔ; ȈȊȍȠȑȈ — ȗȖȋȘțȏȐȊ; ȚȈȚ — ȚȖȚ; ȈȋȝȈȔ — ȋȘȍȝ; ȝȐȚȊȈ — ȖȚȘȐȕțȊ; ȉȈȝȈȊȈȝ — ȔȕȖȋȐȍ; ȚȈȚ — Ȓ ȚȖȔț (ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ); ȋȈȚȐȔ — ȗțȚȐ; ȋȈȚȈȝ — ȌȖșȚȐȋȠȐȍ. ǶȟȍȕȤ ȔȕȖȋȐȍ ȖȉȘȍȓȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȗȘȖșȚȖ ȗȖȋȘțȏȐȊȠȐșȤ Ȋ ȔȣșȓȐ Ȗ DzȘȐȠȕȍ Ȑ ȖșȚȈȊȐȊ ȋȘȍȝȖȊȕȣȍ ȏȈȕȧȚȐȧ. ǫȓțȉȖȒȈȧ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȖșȚȤ țȔȈ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȗȖȘȖȎȌȍȕȈ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍȔ, ȊȘȈȎȌȍȉȕȖșȚȤȦ, șȚȘȈȝȖȔ, ȕȍȎȕȖȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤȦ ȐȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ. ǷȖȥȚȖȔț, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȔȐȓȖșȚȤ DzȘȐȠȕȣ, ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȖȉȘȈȚȐȚȤ Ȓ ǵȍȔț șȊȖȑ țȔ, Ȑ șȍȑȟȈș ȧ ȗȘȐȊȍȌț ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȗȘȐȔȍȘȖȊ, ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȦȡȐȝ ȥȚȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (10.33.39) șȒȈȏȈȕȖ: ȊȐȒȘȐȌȐȚȈȔ ȊȘȈȌȎȈ-ȊȈȌȝțȉȝȐȘ ȐȌȈȔ ȟȈ ȊȐȠȕȖȝ ȠȘȈȌȌȝȈȕȊȐȚȖ 'ȕțȠȘȐȕțȑȈȌ ȈȚȝȈ ȊȈȘȕȈȑȍȌ ȑȈȝ ȉȝȈȒȚȐȔ ȗȈȘȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ ȗȘȈȚȐȓȈȉȝȑȈ ȒȈȔȈȔ ȝȘȐȌ-ȘȖȋȈȔ ȈȠȊ ȈȗȈȝȐȕȖȚȑ ȈȟȐȘȍȕȈ ȌȝȐȘȈȝ ǩȓȈȋȖȋȖȊȍȑȕȖ șȓțȠȈȧ Ȗȉ ȐȋȘȈȝ DzȘȐȠȕȣ ș ȋȖȗȐ, ȕȈȗȖȔȐȕȈȦȡȐȝ ȔȐȘșȒȐȍ ȓȦȉȖȊȕȣȍ țȚȍȝȐ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȐȏȉȈȊȐȚșȧ ȖȚ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȏȈȘȈȎȍȕȖ ȍȍ șȍȘȌȞȍ, Ȑ șȚȈȕȍȚ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȍȑȠȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ. ǰ ȍșȓȐ ȖȚ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȧ ȐȏȉȈȊȓȧȦȚșȧ Țȍ, ȒȚȖ șȓțȠȈȍȚ Ȗ ȓȦȉȖȊȕȣȝ ȐȋȘȈȝ ȋȖȗȐ ș DzȘȐȠȕȖȑ, ȚȖ țȎ șȈȔȐ ȋȖȗȐ, ȖȉȡȈȧșȤ ș ǵȐȔ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȐȏȉȈȊȐȓȐșȤ ȖȚ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȧ. Ǩ ȀȐȠțȗȈȓȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȏȈȊȐșȚȕȐȒȐ DzȘȐȠȕȣ, ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȌțȔȈȧ Ȗ ǵȍȔ, ȐȏȉȈȊȐȓȐșȤ ȖȚ ȏȈȊȐșȚȐ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǵȈȕȌȈ Ȑ ȇȠȖȌȈ-ȔȈȚȈ ȊșȍȞȍȓȖ ȗȘȍȉȣȊȈȓȐ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȍȑ ȕȍȎȕȖȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ DzȘȐȠȕȍ. DzȖȋȌȈ țȔ ȗȖ ȚȖȑ ȐȓȐ ȐȕȖȑ ȗȘȐȟȐȕȍ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕ ȕȈ DzȘȐȠȕȍ, ȒȖȋȌȈ Ȗȕ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ǵȍȔț, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ șȖșȚȈȊȓȧȦȡȐȍ ȥȚȖȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȖȟȍȕȤ șȒȖȘȖ ȐșȟȍȏȈȦȚ Ȑ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȍȍ ȌțȝȖȊȕȈȧ șțȚȤ — ȊȓȍȟȍȕȐȍ Ȓ DzȘȐȠȕȍ. ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ Țȍ, ȒȚȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ, ȗȘȖșȚȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȌțȔȈȦȚ Ȗ ǵȍȔ, ȐȏȉȈȊȓȧȦȚșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ șȊȖȐȝ ȋȘȍȝȖȊ Ȑ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȟȐșȚȣȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ. ǷȘȐȔȍȘȣ, ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȦȡȐȍ ȥȚȖ, ȗȘȐȊȖȌȧȚșȧ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȔ șȚȐȝȍ. ǺǭDzǹǺ 31 ȋȖȗȑȈȝ ȒȈȔȈȌ ȉȝȈȑȈȚ ȒȈȔșȖ ȌȊȍȠȈȟ ȟȈȐȌȑȈȌȈȑȖ ȕȘȐȗȈȝ șȈȔȉȈȕȌȝȈȌ ȊȘȐȠȕȈȑȈȝ șȕȍȝȈȌ ȑțȑȈȔ ȉȝȈȒȚȑȈ ȊȈȑȈȔ ȊȐȉȝȖ ȋȖȗȑȈȝ — ȋȖȗȐ; ȒȈȔȈȚ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȦ; ȉȝȈȑȈȚ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȚȘȈȝț; ȒȈȔșȈȝ — ȞȈȘȤ DzȈȔșȈ; ȌȊȍȠȈȚ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȏȈȊȐșȚȐ; ȟȈȐȌȑȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ȀȐȠțȗȈȓȈ Ȑ ȗȘȖȟȐȍ; ȕȘȐȗȈȝ — ȞȈȘȐ; șȈȔȉȈȕȌȝȈȚ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȘȖȌșȚȊț; ȊȘȐȠȕȈȑȈȝ — ǪȘȐȠȕȐ (Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȇȌȈȊȣ); șȕȍȝȈȚ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȓȦȉȊȐ; ȑțȑȈȔ — Ȋȣ (ǷȈȕȌȈȊȣ); ȉȝȈȒȚȑȈ — ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ; ȊȈȑȈȔ — Ȕȣ; ȊȐȉȝȖ — Ȗ ȊȍȓȐȒȐȑ ȞȈȘȤ. Ƕ ȞȈȘȤ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ, ȋȖȗȐ țȌȖșȚȖȐȓȐșȤ ȔȐȓȖșȚȐ DzȘȐȠȕȣ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȗȐȚȈȓȐ Ȓ ǵȍȔț ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍ, DzȈȔșȈ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȍȔț șȚȘȈȝț ȗȍȘȍȌ ǵȐȔ, ȞȈȘȐ ȊȘȖȌȍ ȀȐȠțȗȈȓȣ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȏȈȊȐșȚȐ Ȓ DzȘȐȠȕȍ, Ȉ ȇȌȈȊȣ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȖȚȕȖșȐȓȐșȤ Ȓ DzȘȐȠȕȍ ȒȈȒ Ȓ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒț; Ȋȣ, ǷȈȕȌȈȊȣ, ȖȉȘȍȓȐ ȔȐȓȖșȚȤ DzȘȐȠȕȣ 28


29 ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȍȑ ȋȓțȉȖȒȖȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ ǵȍȔț, Ȉ Ȕȣ, Ȗȉȣȟȕȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǸȈȏȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ țȌȖșȚȈȐȊȈȦȚșȧ ȘȈȏȕȣȝ ȊȐȌȖȊ ȔțȒȚȐ — șȈȦȌȎȤȐ, șȈȓȖȒȤȐ, șȈȘțȗȤȐ, șȈȔȐȗȤȐ ȐȓȐ șȈȘȠȚȐ — Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȗȘȍȖȉȓȈȌȈȦȡȍȋȖ Ȋ Ȑȝ șȍȘȌȞȍ ȎȍȓȈȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȉȝȈȊȖȑ . ǯȌȍșȤ ȖȗȐșȣȊȈȍȚșȧ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȒȈȒ ȋȖȗȐ șȚȈȓȐ ȉȓȐȎȈȑȠȐȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ DzȘȐȠȕȣ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȐșȗȣȚȣȊȈȓȐ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍ, ȊȣȏȊȈȕȕȖȍ șȐȓȤȕȖȑ ȓȦȉȖȊȤȦ Ȓ ǵȍȔț. ǽȖȚȧ ȋȖȗȐ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȈ ȊȐȌȍȓȐ Ȋ DzȘȐȠȕȍ șȊȖȍȋȖ ȊȖȏȓȦȉȓȍȕȕȖȋȖ (ȚȈȒȖȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȗȈȘȈȒȐȧ-ȘȈșȖȑ ) Ȑ ȗȘȖȧȊȓȧȓȐ Ȓ ǵȍȔț șȓȈȌȖșȚȘȈșȚȕȣȍ ȟțȊșȚȊȈ, ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȧ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ț ȕȐȝ ȕȍ ȉȣȓȖ. ȅȚȖ ȖȟȍȕȤ ȊȈȎȕȖ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖȉȣ țșȗȍȠȕȖ ȗȘȖȌȊȐȋȈȚȤșȧ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǰȝ ȊȓȍȟȍȕȐȍ Ȓ DzȘȐȠȕȍ ȕȈȗȖȔȐȕȈȓȖ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍ, ȖȌȕȈȒȖ ȥȚȖ ȕȍ ȉȣȓȖ ȔȐȘșȒȐȔ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍȔ. Ǫ «ȟȈȑȚȈȕȤȧȟȈȘȐȚȈȔȘȐȚȍ» ȎȍȓȈȕȐȧ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ șȘȈȊȕȐȊȈȦȚșȧ ș ȏȖȓȖȚȖȔ Ȑ ȎȍȓȍȏȖȔ. ǰ ȏȖȓȖȚȖ, Ȑ ȎȍȓȍȏȖ — ȔȍȚȈȓȓȣ, ȕȖ Ȑȝ ȞȍȕȕȖșȚȤ ȌȈȓȍȒȖ ȕȍ ȖȌȐȕȈȒȖȊȈ. ǪȖȎȌȍȓȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȋȖȗȐ ȐșȗȣȚȣȊȈȓȐ Ȓ DzȘȐȠȕȍ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȏȖȓȖȚț, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȔȐȘșȒȖȍ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍ șȘȖȌȕȐ Ȏȍȓȍȏț. DzȈȔșȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȊȘȈȋȐ DzȘȐȠȕȣ ȗȖȋȘțȏȐȓȐșȤ Ȋ ȉȣȚȐȍ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, ȕȖ ȌȘțȏȤȧ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ DzȘȐȠȕȣ ȏȈșȓțȎȐȊȈȦȚ ȋȖȘȈȏȌȖ ȉȖȓȤȠȍȋȖ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ DzȘȐȠȕȣ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȖȉȡȈȚȤșȧ ș ǵȐȔ, șȚȈȊ ǭȋȖ șȗțȚȕȐȒȈȔȐ ȊȖ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȍ ȐȓȐ ȕȈ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ. ǺȈȒȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȒȈȒ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ, ȝȖȚȧ Ȑ șȚȘȈȕșȚȊțȍȚ ȗȖ ȊșȍȔ ȚȘȍȔ ȔȐȘȈȔ, ȗȐȚȈȍȚ ȖȟȍȕȤ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ ȟțȊșȚȊȈ Ȓ ǵȈȘȈȧȕȍ (ȈȑȠȊȈȘȤȧȔȈȕ). ǪȘȐȠȕȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȇȌȈȊȣ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȘȖȌȐȚȍȓȐ DzȘȐȠȕȣ ȊȖ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȍ șȊȧȏȈȕȣ ș DzȘȐȠȕȖȑ șȍȔȍȑȕȣȔȐ țȏȈȔȐ, ȗȘȐȟȍȔ ǵȈȕȌȈ Ȑ ȇȠȖȌȈ, ȗȘȐȍȔȕȣȍ ȖȚȍȞ Ȑ ȔȈȚȤ DzȘȐȠȕȣ, ȏȈȕȐȔȈȦȚ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȟȍȔ ǪȈșțȌȍȊȈ Ȑ ǬȍȊȈȒȐ. ǺǭDzǹǺ 32 ȒȈȚȈȔȖ 'ȗȐ ȕȈ ȊȍȕȈȝ șȑȈȚ ȗȈȕȟȈȕȈȔ ȗțȘțȠȈȔ ȗȘȈȚȐ ȚȈșȔȈȚ ȒȍȕȈȗȑ țȗȈȑȍȕȈ ȔȈȕȈȝ ȒȘȐȠȕȍ ȕȐȊȍȠȈȑȍȚ ȒȈȚȈȔȈȝ ȈȗȐ — ȊșȧȒȐȑ; ȕȈ — ȕȍ; ȊȍȕȈȝ — ȉȖȋȖȕȍȕȈȊȐșȚȕȐȒ ǪȍȕȈ; șȑȈȚ — ȗțșȚȤ ȗȘȐȔȍȕȐȚ; ȗȈȕȟȈȕȈȔ — Ȑȏ ȗȧȚȐ (țȗȖȔȧȕțȚȣȝ ȘȈȕȍȍ); ȗțȘțȠȈȔ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȗȘȈȚȐ — Ȋ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ; ȚȈșȔȈȚ — ȗȖȥȚȖȔț; ȒȍȕȈȗȐ — ȓȦȉȣȔ; țȗȈȑȍȕȈ — șȘȍȌșȚȊȖȔ; ȔȈȕȈȝ — țȔ; ȒȘȐȠȕȍ — ȕȈ DzȘȐȠȕȍ; ȕȐȊȍȠȈȑȍȚ — ȗțșȚȤ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȚ. DzȈȒ ȉȣ ȚȖ ȕȐ ȉȣȓȖ, ȖȟȍȕȤ ȊȈȎȕȖ, ȟȚȖȉȣ ȌțȠȈ ȋȓțȉȖȒȖ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȓȈșȤ ȕȈ ȓȐȟȕȖșȚȐ DzȘȐȠȕȣ. ǺȖȚ, ȒȚȖ, ȐșȗȣȚȣȊȈȧ ȖȌȕȖ Ȑȏ ȗȧȚȐ țȗȖȔȧȕțȚȣȝ ȔȕȖȦ ȟțȊșȚȊ, ȖȉȘȈȚȐȚ Ȓ ǫȖșȗȖȌț șȊȖȐ ȔȣșȓȐ, ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȊȍȘȕȍȚșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǶȌȕȈȒȖ ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȐ ȊȘȖȌȍ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ, ȊȖȖȉȡȍ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣȍ ȝȘȈȕȐȚȤ Ȋ țȔȍ ȖȉȘȈȏ DzȘȐȠȕȣ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȉȘȍȚțȚ șȗȈșȍȕȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț, ș ȓȦȉȖȊȤȦ ȐȓȐ ȕȍȕȈȊȐșȚȤȦ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȊșȍȋȌȈ ȌȖȓȎȍȕ ȌțȔȈȚȤ Ȗ DzȘȐȠȕȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ Ȑ ȈȚȍȐșȚȣ ȐȌțȚ ȕȈ ȓȦȉȣȍ țȝȐȡȘȍȕȐȧ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȉȣȚȤ Ȗ ȓȐȟȕȖșȚȕȖȔ ȖȉȘȈȏȍ DzȘȐȠȕȣ. ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȗȖȓȐȚȐȒȐ Ȑ ȜȐȓȖșȖȜȣ ȌȈȎȍ ȗȣȚȈȦȚșȧ ȐȏȋȕȈȚȤ DzȘȐȠȕț Ȑȏ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ». ȇșȕȖ, ȟȚȖ ȚȈȒȐȍ ȌțȠȐ ȕȍ șȗȈșțȚșȧ. 29


30 ǵȖ ȊȘȈȋȐ DzȘȐȠȕȣ ȌțȔȈȦȚ: «ǪȖȚ Ƕȕ, DzȘȐȠȕȈ, ȔȖȑ ȊȘȈȋ. ȇ ȌȖȓȎȍȕ ǭȋȖ țȉȐȚȤ». ǰȝ țȔ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕ ȕȈ ȘȍȈȓȤȕȖȔ ȖȉȘȈȏȍ DzȘȐȠȕȣ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȖȕȐ ȖȉȘȍȚȈȦȚ șȗȈșȍȕȐȍ. ǿȚȖ țȎ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊșȍȞȍȓȖ ȗȖȋȓȖȡȍȕȣ ȔȣșȓȧȔȐ Ȗ ȓȐȟȕȖșȚȕȖȔ ȖȉȘȈȏȍ DzȘȐȠȕȣ, — ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȐȔ ȋȈȘȈȕȚȐȘȖȊȈȕȖ. ǩȍȏȉȖȎȕȐȒȐ- ȔȈȑȧȊȈȌȐ ȐȏȖ Ȋșȍȝ șȐȓ ȌȖȒȈȏȣȊȈȦȚ, ȟȚȖ ț DzȘȐȠȕȣ ȕȍȚ ȓȐȟȕȖșȚȕȖȋȖ ȖȉȘȈȏȈ, Ȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȕȈȕȖșȧȚ ǭȔț ȚȈȒȖȍ ȚȧȎȒȖȍ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ, ȐȔ ȕȍȟȍȋȖ ȕȈȌȍȧȚȤșȧ ȕȈ șȗȈșȍȕȐȍ. Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȚȍȕȈ ȠȐȠțȗȈȓȈȌȐ-ȉȝȐȕȕȈȝ ȗȘȈȚȐȒțȓȈ-ȉȝȈȊȈȔ ȌȐȌȝȐȠțȘ ȑȍȕȈ ȐȊȈ ȕȈȘȈȒȈȔ ȑȈȚȐȚȐ ȉȝȈȊȈȝ . ǹȓțȟȈȑ ș ȀȐȠțȗȈȓȖȑ — ȥȚȖ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȍ; ȖȉȣȟȕȖ Ȏȍ Țȍȝ, ȒȚȖ ȊȣșȚțȗȈȍȚ ȗȘȖȚȐȊ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ DzȘȐȠȕȍ, ȖȎȐȌȈȦȚ ȈȌșȒȐȍ ȔțȒȐ, Ȉ ȕȍ șȗȈșȍȕȐȍ. ȀȈșȚȘȣ țȟȈȚ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȊșȍȋȌȈ ȌȖȓȎȍȕ ȌțȔȈȚȤ Ȗ DzȘȐȠȕȍ, ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȚȖȋȖ, șȟȐȚȈȍȚ Ȗȕ ǭȋȖ șȊȖȐȔ ȌȘțȋȖȔ ȐȓȐ ȊȘȈȋȖȔ. ǺǭDzǹǺ 33 ȔȈȚȘȐ-ȠȊȈșȘȍȑȖ ȊȈȠ ȟȈȐȌȑȖ ȌȈȕȚȈȊȈȒȘȈȠ ȟȈ ȗȈȕȌȈȊȈ ȗȈȘȠȈȌȈ-ȗȘȈȊȈȘȈț ȊȐȠȕȖȘ ȊȐȗȘȈ-ȠȈȗȈȚ ȗȈȌȈ-ȟȑțȚȈț ȔȈȚȘȐ-șȊȈșȘȍȑȈȝ — șȣȕ șȍșȚȘȣ ȔȈȚȍȘȐ (ȀȐȠțȗȈȓȈ); ȊȈȝ — ȊȈȠȍȑ; ȟȈȐȌȑȈȝ — ȞȈȘȤ ȀȐȠțȗȈȓȈ; ȌȈȕȚȈȊȈȒȘȈȝ — ǬȈȕȚȈȊȈȒȘȈ; ȟȈ — Ȑ; ȗȈȕȌȈȊȈ — Ȗ ǷȈȕȌȈȊȈ; ȗȈȘȠȈȌȈȗȘȈȊȈȘȈț — ȌȊȈ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȝ șȗțȚȕȐȒȈ; ȊȐȠȕȖȝ — ǪȐȠȕț; ȊȐȗȘȈ — ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ; ȠȈȗȈȚ — Ȑȏ-ȏȈ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ; ȗȈȌȈ — șȖ șȊȖȍȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ (ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȍ); ȟȑțȚȈț — țȗȈȊȠȐȍ. ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Ƕ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ǷȈȕȌȈȊȖȊ, ȚȊȖȐ ȌȊȖȦȘȖȌȕȣȍ ȉȘȈȚȤȧ ȀȐȠțȗȈȓȈ Ȑ ǬȈȕȚȈȊȈȒȘȈ, șȣȕȖȊȤȧ ȚȊȖȍȑ ȚȍȚȒȐ ȗȖ ȔȈȚȍȘȐ, ȘȈȕȤȠȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȓȐ Ȓ ȉȓȐȎȈȑȠȍȔț ȖȒȘțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȕȖ Ȑȏ-ȏȈ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȕȈȓȖȎȐȓȐ ȕȈ ȕȐȝ ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȖȕȐ ȗȈȓȐ ș ǪȈȑȒțȕȚȝȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȀȐȠțȗȈȓȈ Ȑ ǬȈȕȚȈȊȈȒȘȈ ȕȍ ȉȣȓȐ ȖȉȣȟȕȣȔȐ ȌȍȔȖȕȈȔȐ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȘȈȕȤȠȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȓȐ Ȓ ȉȓȐȎȈȑȠȍȔț ȖȒȘțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǺȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȗȈȓȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, — ȓȐȠȤ ȊȕȍȠȕȧȧ șȚȖȘȖȕȈ șȖȉȣȚȐȑ; ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȖȕȐ ȗȘȐȠȓȐ șȦȌȈ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȔȖȋȈȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ ǹȊȖȐ ȐȋȘȣ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ. ǺǭDzǹǺ 34 ȠȘȐ-ȑțȌȝȐȠȚȝȐȘȈ țȊȈȟȈ ȒȐȌȘȐȠȈȝ ȒȈșȑȈ ȊȈ ȠȈȗȖ ȝȈȘȐ-ȌȈșȈȉȝȐȔȈȘȠȈȕȈȝ ȈȠȘȈȌȌȝȍȑȈ ȐȊȈȉȝȈȚȐ ȝȈȘȍȘ ȥȒȈȕȚȐȕȈȔ ȉȝȈȊȈȝ ȠȘȐ-ȑțȌȝȐȠȚȝȐȘȈȝ țȊȈȟȈ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ șȒȈȏȈȓ; ȒȐȌȘȐȠȈȝ — ȒȈȒȖȍ; ȒȈșȑȈ — ȟȤȍ; ȊȈ — ȐȓȐ; ȠȈȗȈȝ — ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ; ȝȈȘȐ-ȌȈșȈ — șȓțȋț ǽȈȘȐ; ȈȉȝȐȔȈȘȠȈȕȈȝ — ȏȈȚȘȈȋȐȊȈȦȡȍȍ; ȈȠȘȈȌȌȝȍȑȈȝ — ȕȍȊȍȘȖȧȚȕȖȍ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȈȉȝȈȚȐ — ȒȈȎȍȚșȧ; ȝȈȘȍȝ — ǽȈȘȐ; ȥȒȈȕȚȐȕȈȔ — ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȝ șȓțȋ, ȊșȍȞȍȓȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ǭȔț; ȉȝȈȊȈȝ — ȘȖȎȌȍȕȐȍ. 30


31 ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ șȗȘȖșȐȓ: ȟȚȖ ȏȈ ȋȘȖȏȕȖȍ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ȔȖȋȓȖ ȗȖȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȌȈȎȍ ȕȈ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȝ ȊȐȠȕț-ȉȝȈȒȚ Ȑ ȒȚȖ ȖȒȈȏȈȓșȧ șȗȖșȖȉȍȕ ȗȘȖȒȓȧșȚȤ șȗțȚȕȐȒȖȊ ǫȖșȗȖȌȈ? ǵȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ, ȟȚȖȉȣ Țȍ, ȒȚȖ ȕȍȗȖȒȖȓȍȉȐȔȖ ȗȘȍȌȈȕ ǫȖșȗȖȌț, șȕȖȊȈ ȗȈȓȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ. ȇ ȕȍ ȔȖȋț Ȋ ȥȚȖ ȗȖȊȍȘȐȚȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (8.16) ǫȖșȗȖȌȤ ȧșȕȖ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȔȈȔ țȗȍȚȑȈ Țț ȒȈțȕȚȍȑȈ ȗțȕȈȘ ȌȎȈȕȔȈ ȕȈ ȊȐȌȑȈȚȍ — ȚȖȚ, ȒȚȖ ȖȟȐșȚȐȓșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ Ȑ ȊȍȘȕțȓșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț, ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȗȖȗȈȌȈȍȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ. ǺȖ Ȏȍ șȈȔȖȍ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȑ Ȋ ȌȘțȋȖȔ șȚȐȝȍ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ» (4.9): ȌȎȈȕȔȈ ȒȈȘȔȈ ȟȈ Ȕȍ ȌȐȊȑȈȔ ȥȊȈȔ ȑȖ ȊȍȚȚȐ ȚȈȚȚȊȈȚȈȝ ȚȑȈȒȚȊȈ ȌȍȝȈȔ ȗțȕȈȘ ȌȎȈȕȔȈ ȕȈȐȚȐ ȔȈȔ ȥȚȐ șȖ 'ȘȌȎțȕȈ «ǺȖȚ, ȒȚȖ ȗȖșȚȐȋ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț ǴȖȍȋȖ ȧȊȓȍȕȐȧ Ȑ ȌȍȧȕȐȑ, ȉȖȓȤȠȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȘȖȌȐȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǷȖȒȐȕțȊ ȚȍȓȖ, Ȗȕ ȊȍȘȕȍȚșȧ Ȋ ǴȖȦ ȊȍȟȕțȦ ȖȉȐȚȍȓȤ, Ȗ ǨȘȌȎțȕȈ». ǯȕȈȧ ȥȚȖ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ țȌȐȊȐȓșȧ: ȒȈȒ ȟȐșȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȔȖȋȓȐ șȕȖȊȈ ȗȖȗȈșȚȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ? ǩȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȥȚȖ ȖȟȍȕȤ ȊȈȎȕȣȑ ȊȖȗȘȖș. ǺǭDzǹǺ 35 ȌȍȝȍȕȌȘȐȑȈșț-ȝȐȕȈȕȈȔ ȊȈȐȒțȕȚȝȈ-ȗțȘȈ-ȊȈșȐȕȈȔ ȌȍȝȈ-șȈȔȉȈȕȌȝȈ-șȈȔȉȈȌȌȝȈȔ ȥȚȈȌ ȈȒȝȑȈȚțȔ ȈȘȝȈșȐ ȌȍȝȈ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ; ȐȕȌȘȐȑȈ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȟțȊșȚȊ; Ȉșț — ȎȐȏȕȍȕȕȖȋȖ ȌȣȝȈȕȐȧ; ȝȐȕȈȕȈȔ — ȓȐȠȍȕȕȣȝ; ȊȈȐȒțȕȚȝȈ-ȗțȘȈ — ǪȈȑȒțȕȚȝȐ; ȊȈșȐȕȈȔ — ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ; ȌȍȝȈ-șȈȔȉȈȕȌȝȈ — șȊȧȏȈȕȕȖȍ ș (ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ) ȚȍȓȖȔ; șȈȔȉȈȌȌȝȈȔ — ȘȈȉșȚȊȖ; ȥȚȈȚ — ȥȚȖ; ȈȒȝȑȈȚțȔ ȈȘȝȈșȐ — ȖȉȢȧșȕȐ, ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ. ǺȍȓȈ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ ȊșȍȞȍȓȖ ȌțȝȖȊȕȣ Ȑ ȕȍ ȐȔȍȦȚ ȕȐȟȍȋȖ ȖȉȡȍȋȖ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ, ȟțȊșȚȊȈȔȐ ȐȓȐ ȎȐȏȕȍȕȕȣȔ ȊȖȏȌțȝȖȔ. ǶȉȢȧșȕȐ Ȏȍ Ȕȕȍ, ȒȈȒ șȓțȟȐȓȖșȤ, ȟȚȖ șȗțȚȕȐȒȐ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑȏ-ȏȈ ȕȈȓȖȎȍȕȕȖȋȖ ȕȈ ȕȐȝ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ ȉȣȓȐ ȊȣȕțȎȌȍȕȣ ȊȖȗȓȖȚȐȚȤșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȚȍȓȈȝ, șȓȖȊȕȖ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǶȉȣȟȕȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț ȉȣȓȖ ȉȣ ȚȘțȌȕȖ ȖȚȊȍȚȐȚȤ ȕȈ ȥȚȖȚ ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ ȊȈȎȕȣȑ ȊȖȗȘȖș, ȖȌȕȈȒȖ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ, ȉțȌțȟȐ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȔ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȕȈșȚȈȊȕȐȒȖȔ, ȏȕȈȓ ȕȈ ȕȍȋȖ ȖȚȊȍȚ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț, ȖȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ ȕȍȔț, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ șȒȈȏȈȓ: ȥȚȈȌ ȈȒȝȑȈȚțȔ ȈȘȝȈșȐ — «ǺȖȓȤȒȖ Țȣ șȗȖșȖȉȍȕ ȖȉȢȧșȕȐȚȤ, ȗȖȟȍȔț ȥȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ». ǰȏțȟȈȧ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȍ ȗȐșȈȕȐȧ, ȔȖȎȕȖ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ șȗțȚȕȐȒȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȕȐșȝȖȌȧȚ ș ǪȈȑȒțȕȚȝȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȥȚȖ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȈȌȍȕȐȍȔ. ǶȕȐ ȗȘȐȝȖȌȧȚ șȦȌȈ, ȟȚȖȉȣ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȎȍȓȈȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ ȗȘȐȝȖȌȧȚ ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț, ȒȈȒ ȥȚȖ ȌȍȓȈȍȚ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ. ǫȖșȗȖȌȤ ȕȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǹȊȖȍȑ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, Ȑ, ȒȖȋȌȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, șȗțȚȕȐȒȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȐșȝȖȌȧȚ șȦȌȈ, ȐȔ Ȋ ȥȚȖȔ ȚȖȎȍ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȌțȝȖȊȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ. Ǫșȍ ȐȋȘȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ țșȚȘȈȐȊȈȍȚ ȑȖȋȈȔȈȑȧ, Ȉ ȕȍ ȔȈȝȈȔȈȑȧ . ǹȚȈȓȖ ȉȣȚȤ, 31


32 ǬȎȈȧ Ȑ ǪȐȌȎȈȧ ȗȘȐȠȓȐ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ ȓȐȠȤ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȐȔ ȗȘȍȌșȚȖȧȓȖ ȏȌȍșȤ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕțȦ ȔȐșșȐȦ ȘȈȌȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǩ ȊȖȖȉȡȍ, ș ǪȈȑȒțȕȚȝȐ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȗȈȌȈȍȚ. ǩȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȍșȓȐ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ șȚȘȍȔȐȚșȧ Ȓ șȈȦȌȎȤȧ-ȔțȒȚȐ, ȚȖ ȖȕȖ ȗȖȋȘțȎȈȍȚșȧ Ȋ șȐȧȦȡȐȑ ǩȘȈȝȔȈȕ, ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȚȍȓȖ DzȘȐȠȕȣ (ȉȘȈȝȔȈȕȖ ȝȐ ȗȘȈȚȐȠȚȝȈȝȈȔ). ǺȈȒȐȍ șțȡȍșȚȊȈ — ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ, șȌȍȓȈȊȠȐȍ șȊȖȐȔ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍȔ ȉȘȈȝȔȈȌȎȤȖȚȐ, — ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȖȉȘȍȟȍȕȣ ȕȈ ȗȈȌȍȕȐȍ. ȅȚȖ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ (ǩȝȈȋ., 10.2.32): ȑȍ 'ȕȑȍ 'ȘȈȊȐȕȌȈȒȠȈ ȊȐȔțȒȚȈ-ȔȈȕȐȕȈș ȚȊȈȑȑ ȈșȚȈ-ȉȝȈȊȈȌ ȈȊȐȠțȌȌȝȈ-ȉțȌȌȝȈȑȈȝ ȈȘțȝȑȈ ȒȘȐȟȟȝȘȍȕȈ ȗȈȘȈȔ ȗȈȌȈȔ ȚȈȚȈȝ ȗȈȚȈȕȚȑ ȈȌȝȖ 'ȕȈȌȘȐȚȈ-ȑțȠȔȈȌ-ȈȕȋȝȘȈȑȈȝ «Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ șȟȐȚȈȍȚ șȍȉȧ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȖȑ ȌțȠȖȑ, ȕȖ ȕȍ ȗȘȍȌȈȕ Ǻȍȉȍ, ȍȋȖ ȘȈȏțȔ ȕȍȟȐșȚ. ǽȖȚȧ ȚȈȒȐȍ ȓȦȌȐ șȖȊȍȘȠȈȦȚ șțȘȖȊțȦ ȈșȒȍȏț Ȑ ȗȖȌȕȐȔȈȦȚșȧ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȘȖȊȍȕȤ, ȕȖ Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȕȍ țȒȘȣȓȐșȤ ȗȖȌ șȍȕȤȦ ǺȊȖȐȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ, Ȑȝ ȕȍȐȏȉȍȎȕȖ ȎȌȍȚ ȗȈȌȍȕȐȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ». ǰȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȌȖșȚȐȟȤ ȗȓȈȕȍȚ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ Ȑ șȚȈȚȤ șȗțȚȕȐȒȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȥȚȖȔț DzȘȐȠȕȈ, Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș Ȑȝ ȎȍȓȈȕȐȍȔ, ȌȈȘțȍȚ ȐȔ șȈȦȌȎȤȧ-ȔțȒȚȐ . ǵȖ ȗȖșȒȖȓȤȒț șȈȦȌȎȤȧȔțȒȚȐ — ȥȚȖ ȕȍȗȖȓȕȖȍ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȐȔ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ șȕȖȊȈ ȗȈȌȈȚȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ. DzȖȋȌȈ ȋȖȊȖȘȧȚ, ȟȚȖ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȍ ȌțȠȐ ȗȈȌȈȦȚ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ ș ǩȘȈȝȔȈȓȖȒȐ, ȊșȍȋȌȈ ȐȔȍȦȚ Ȋ ȊȐȌț ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȖȊ. ǰȏ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȑ Ȕȣ țȏȕȈȍȔ, ȟȚȖ ǬȎȈȧ Ȑ ǪȐȌȎȈȧ ȉȣȓȐ ȗȖșȓȈȕȣ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȏȈȝȖȚȍȓ șȘȈȎȈȚȤșȧ. ǫȖșȗȖȌȤ ȚȖȎȍ ȐȕȖȋȌȈ ȝȖȟȍȚ șȘȈȎȈȚȤșȧ, ȕȖ ȒȚȖ, ȒȘȖȔȍ ǭȋȖ ȉȓȐȎȈȑȠȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, șȗȖșȖȉȍȕ șȘȈȏȐȚȤșȧ ș ǵȐȔ? ǬȎȈȧ Ȑ ǪȐȌȎȈȧ ȗȘȐȠȓȐ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ, ȟȚȖȉȣ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȎȍȓȈȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ. ǹȕȈȟȈȓȈ ȖȕȐ ȘȖȌȐȓȐșȤ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȍȑ Ȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȗȖȚȖȔ — ǸȈȊȈȕȖȑ Ȑ DzțȔȉȝȈȒȈȘȕȖȑ, Ȉ Ȋ ȚȘȍȚȐȑ ȘȈȏ — ȀȐȠțȗȈȓȖȑ Ȑ ǬȈȕȚȈȊȈȒȘȖȑ; Ȋ ȒȈȎȌȖȑ Ȑȏ ȥȚȐȝ ȚȘȍȝ ȎȐȏȕȍȑ ȖȕȐ ȗȖȋȐȉȈȓȐ ȖȚ ȘțȒȐ ǹȈȔȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺȈȒ ȟȚȖ ǬȎȈȧ Ȑ ǪȐȌȎȈȧ, șȗțȚȕȐȒȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȘȐȠȓȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȟȚȖȉȣ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț, ȌȖșȚȈȊȓȧȧ ǭȔț țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ Ȋ șȘȈȎȍȕȐȧȝ. Ǩ ȐȕȈȟȍ, ȒȈȒ șȒȈȏȈȓ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ (ȈȠȘȈȌȌȝȍȑȈ ȐȊȈȉȝȈȚȐ), ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȗȖȊȍȘȐȚȤ, ȟȚȖȉȣ șȓțȋȈ ǫȖșȗȖȌȈ țȗȈȓ ș ǪȈȑȒțȕȚȝȐ. DzȈȒ ǬȎȈȧ Ȑ ǪȐȌȎȈȧ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȖȗȐșȣȊȈȍȚșȧ Ȋ ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȝ șȚȐȝȈȝ. ǺǭDzǹǺ 36 ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈ țȊȈȟȈ ȥȒȈȌȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈȝ ȗțȚȘȈ ȊȐȠȕț-ȓȖȒȈȔ ȑȈȌȘȐȟȟȝȈȑȈ șȈȕȈȕȌȈȕȈȌȈȑȖ ȌȎȈȋȔțȠ ȟȈȘȈȕȚȖ ȉȝțȊȈȕȈ-ȚȘȈȑȈȔ ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ; ȥȒȈȌȈ — ȖȌȕȈȎȌȣ; ȉȘȈȝȔȈȕȈȝ — ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ; ȗțȚȘȈȝ — șȣȕȖȊȤȧ; ȊȐȠȕț — ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț; ȓȖȒȈȔ — ȕȈ ȗȓȈȕȍȚț; ȑȈȌȘȐȟȟȝȈȑȈ — șȓțȟȈȑȕȖ; șȈȕȈȕȌȈȕȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ǹȈȕȈȕȌȈȕȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ; 32


33 ȌȎȈȋȔțȝ — ȗȘȐȉȣȓȐ; ȟȈȘȈȕȚȈȝ — ȗțȚȍȠȍșȚȊțȦȡȐȍ; ȉȝțȊȈȕȈ-ȚȘȈȑȈȔ — ȗȖ ȚȘȍȔ ȔȐȘȈȔ. ǪȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ ǵȈȘȈȌȈ șȒȈȏȈȓ: ǶȌȕȈȎȌȣ ȟȍȚȊȍȘȖ șȣȕȖȊȍȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ — ǹȈȕȈȒȈ-ȒțȔȈȘ, ǹȈȕȈȕȌȈȕȈ-ȒțȔȈȘ, ǹȈȕȈȚȈȕȈ-ȒțȔȈȘ Ȑ ǹȈȕȈȚ-ȒțȔȈȘ, — șȚȘȈȕșȚȊțȧ ȗȖ ȚȘȍȔ ȔȐȘȈȔ, ȖȒȈȏȈȓȐșȤ ȕȈ ǪȐȠȕțȓȖȒȍ. ǺǭDzǹǺ 37 ȗȈȕȟȈ-ȠȈȌȌȝȈȑȈȕȈȘȉȝȈȉȝȈȝ ȗțȘȊȍȠȈȔ ȈȗȐ ȗțȘȊȈȌȎȈȝ ȌȐȋ-ȊȈșȈșȈȝ ȠȐȠțȕ ȔȈȚȊȈ ȌȊȈȝ-șȚȝȈț ȚȈȕ ȗȘȈȚȑȈȠȍȌȝȈȚȈȔ ȗȈȕȟȈ-ȠȈȚ-ȌȝȈ — ȗȧȚȐ ȐȓȐ ȠȍșȚȐ ȓȍȚ; ȈȑȈȕȈ — ȗȘȐȉȓȐȎȈȦȡȐȍșȧ; ȈȘȉȝȈ-ȈȉȝȈȝ — Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȔȈȓȤȟȐȒȖȊ; ȗțȘȊȍȠȈȔ — șȚȈȘȍȑȠȐȝ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ (ǴȈȘȐȟȐ Ȑ ȌȘțȋȐȝ); ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȗțȘȊȈ-ȌȎȈȝ — ȘȖȌȐȊȠȐȍșȧ ȘȈȕȤȠȍ; ȌȐȒ-ȊȈșȈșȈȝ — ȋȖȓȣȍ; ȠȐȠțȕ — ȌȍȚȐ; ȔȈȚȊȈ — ȌțȔȈȧ; ȌȊȈȝ-șȚȝȈț — ȌȊȖȍ ȗȘȐȊȘȈȚȕȐȒȖȊ (ǬȎȈȧ Ȑ ǪȐȌȎȈȧ); ȚȈȕ — Ȑȝ; ȗȘȈȚȑȈȠȍȌȝȈȚȈȔ — ȕȍ ȗțșȚȐȓȐ. ǽȖȚȧ ȥȚȐ ȟȍȚȣȘȍ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȈ ȉȣȓȐ șȈȔȣȔȐ șȚȈȘȠȐȔȐ Ȑȏ șȣȕȖȊȍȑ ǩȘȈȝȔȣ [ȌȈȎȍ șȚȈȘȠȍ ǴȈȘȐȟȐ], ȖȕȐ ȊȣȋȓȧȌȍȓȐ, ȒȈȒ ȗȧȚȐ- ȠȍșȚȐȓȍȚȕȐȍ ȔȈȓȤȟȐȒȐ, Ȑ ȝȖȌȐȓȐ ȕȈȋȐȔȐ. ǸȍȠȐȊ, ȟȚȖ ȥȚȖ Ȗȉȣȟȕȣȍ ȌȍȚȐ, ȌȊȖȍ șȚȘȈȎȍȑ, ǬȎȈȧ Ȑ ǪȐȌȎȈȧ, ȕȍ ȗȘȖȗțșȚȐȓȐ Ȑȝ ȊȖ ȊȘȈȚȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȈȓȖȒȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȀȘȐȓȈ ǴȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ Ȋ șȊȖȍȑ «ǺȈȕȚȘȈ-șȈȘȍ» ȗȐȠȍȚ: ȌȊȈȝ-șȚȝȈȊ ȐȚȑ ȈȕȍȕȈȌȝȐȒȈȘȈ-șȚȝȈȚȊȈȔ țȒȚȈȔ ȈȌȝȐȒȈȘȈ-șȚȝȐȚȈȠ ȟȈȐȊȈ ȊȐȔțȒȚȈȠ ȟȈ ȌȊȐȌȝȈ ȌȎȈȕȈȝ ȊȐȠȕț-ȓȖȒȈ-șȚȝȐȚȈș ȚȍȠȈȔ ȊȈȘȈ-ȠȈȗȈȌȐ-ȑȖȋȐȕȈȝ ȈȌȝȐȒȈȘȈ-șȚȝȐȚȈȔ ȔțȒȚȐȔ ȕȐȑȈȚȈȔ ȗȘȈȗȕțȊȈȕȚȐ ȟȈ ȊȐȔțȒȚȑ-ȈȕȈȕȚȈȘȈȔ ȚȍȠȈȔ ȊȈȘȈ-ȠȈȗȈȌȈȑȖ ȕȈȕț ȌȍȝȍȕȌȘȐȑȈșț-ȑțȒȚȈȠ ȟȈ ȗțȘȊȈȔ ȗȈȠȟȈȕ ȕȈ ȚȈȐȘ ȑțȚȈȝ Ȉȗȑ ȈȉȝȐȔȈȕȐȉȝȐș ȚȍȠȈȔ ȌȍȊȈȐȝ șȊȈȚȔȖȚȚȈȔȈȐȘ ȑțȚȈȝ ǹțȚȤ ȥȚȐȝ șȚȐȝȖȊ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȓȐȟȕȣȍ șȗțȚȕȐȒȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȈȓȖȒȍ — ȊȍȟȕȖ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ. DzȚȖ ȉȣ Ȑȝ ȕȐ ȗȘȖȒȓȐȕȈȓ ȐȓȐ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȓȧȓ, ȖȕȐ ȊȍȟȕȖ șȊȖȉȖȌȕȣ Ȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖșȒȊȍȘȕȧȦȚșȧ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǬȖ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȥȚȐ ȌțȠȐ ȖȉȘȍȓȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ Ȑ ȊȖȏȕȍșȓȐșȤ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȈȓȖȒț, ȖȕȐ ȖȉȓȈȌȈȓȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ, ȕȖ ș Țȍȝ ȗȖȘ, ȒȈȒ ȖȕȐ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȍ, ț ȕȐȝ ȕȍȚ 33


34 ȉȖȓȤȠȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ Țȍȓ. ǷȖȥȚȖȔț, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȐȕȖȋȌȈ șȗțȚȕȐȒȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȉțȌȚȖ ȉȣ Ȑȏ-ȏȈ ȕȍȒȖȍȋȖ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ ȗȘȐȝȖȌȧȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȖȕȐ ȗȖȗȘȍȎȕȍȔț ȖșȚȈȦȚșȧ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȔȐ ȌțȠȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 38 ȈȠȈȗȈȕ ȒțȗȐȚȈ ȥȊȈȔ ȑțȊȈȔ ȊȈșȈȔ ȕȈ ȟȈȘȝȈȚȝȈȝ ȘȈȌȎȈș-ȚȈȔȖȉȝȑȈȔ ȘȈȝȐȚȍ ȗȈȌȈ-Ȕțȓȍ ȔȈȌȝțȌȊȐȠȈȝ ȗȈȗȐȠȚȝȈȔ ȈșțȘȐȔ ȑȖȕȐȔ ȉȈȓȐȠȈț ȑȈȚȈȔ ȈȠȊ ȈȚȈȝ ȈȠȈȗȈȕ — ȗȘȖȒȓȧȓȐ; ȒțȗȐȚȈȝ — ȘȈȏȋȕȍȊȈȕȕȣȍ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȑțȊȈȔ — Ȋȣ ȌȊȖȍ; ȊȈșȈȔ — ȎȐȚȍȓȤșȚȊȈ; ȕȈ — ȕȍ; ȟȈ — Ȑ; ȈȘȝȈȚȝȈȝ — ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚȍ; ȘȈȌȎȈȝȚȈȔȖȉȝȑȈȔ — șȚȘȈșȚȐ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ; ȘȈȝȐȚȍ — ȓȐȠȍȕȕȣȝ; ȗȈȌȈ-Ȕțȓȍ — ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ; ȔȈȌȝț-ȌȊȐȠȈȝ — ǪȐȠȕț, țȉȐȊȠȍȋȖ ȌȍȔȖȕȈ ǴȈȌȝț; ȗȈȗȐȠȚȝȈȔ — șȈȔȖȍ ȋȘȍȝȖȊȕȖȍ; ȈșțȘȐȔ — ȌȍȔȖȕȐȟȕȖȍ; ȑȖȕȐȔ — Ȋ ȓȖȕȖ; ȉȈȓȐȠȈț — Ȋȣ, ȌȊȖȍ ȋȓțȗȞȖȊ; ȑȈȚȈȔ — ȖȚȗȘȈȊȓȧȑȚȍșȤ; ȈȠț — ȉȣșȚȘȖ; ȈȚȈȝ — ȗȖȥȚȖȔț. DzȖȋȌȈ ǬȎȈȧ Ȑ ǪȐȌȎȈȧ ȏȈȒȘȣȓȐ ȗȍȘȍȌ ǹȈȕȈȚȈȕȖȑ Ȑ ȖșȚȈȓȤȕȣȔȐ DzțȔȈȘȈȔȐ ȊȝȖȌ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȈȓȖȒț, Țȍ Ȋ ȊȍȓȐȒȖȔ ȋȕȍȊȍ ȗȘȖȒȓȧȓȐ Ȑȝ. «Ǫȣ, ȌȊȖȍ ȗȘȐȊȘȈȚȕȐȒȖȊ, șțȡȐȍ ȋȓțȗȞȣ, — șȒȈȏȈȓȐ DzțȔȈȘȣ. — ǪȈȔȐ ȌȊȐȎțȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ șȚȘȈșȚȤ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖ, ȗȖȥȚȖȔț Ȋȣ ȕȍȌȖșȚȖȑȕȣ ȎȐȚȤ ȗȖȌ șȍȕȤȦ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǴȈȌȝțȌȊȐȠȐ, ȊșȍȞȍȓȖ șȊȖȉȖȌȕȣȝ ȖȚ ȥȚȐȝ ȒȈȟȍșȚȊ. dzțȟȠȍ ȊȈȔ ȕȍ ȔȍȠȒȈȧ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ Ȑ ȘȖȌȐȚȤșȧ Ȋ șȍȔȤȍ șȈȔȣȝ ȋȘȍȠȕȣȝ ȈșțȘȖȊ». ǺǭDzǹǺ 39 ȥȊȈȔ ȠȈȗȚȈț șȊȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȚ ȗȈȚȈȕȚȈț ȚȈț ȒȘȐȗȈȓțȉȝȐȝ ȗȘȖȒȚȈț ȗțȕȈȘ ȌȎȈȕȔȈȉȝȐȘ ȊȈȔ ȚȘȐȉȝȐȘ ȓȖȒȈȑȈ ȒȈȓȗȈȚȈȔ ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȠȈȗȚȈț — ȗȘȖȒȓȧȚȣȍ; șȊȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȚ — Ȑȏ șȊȖȍȑ ȖȉȐȚȍȓȐ (ș ǪȈȑȒțȕȚȝȐ); ȗȈȚȈȕȚȈț — țȗȈȊȠȐȍ; ȚȈț — Țȍ ȌȊȖȍ (ǬȎȈȧ Ȑ ǪȐȌȎȈȧ); ȒȘȐȗȈȓțȉȝȐȝ — șȖșȚȘȈȌȈȚȍȓȤȕȣȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ (ǹȈȕȈȕȌȈȕȖȑ Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ DzțȔȈȘȈȔȐ); ȗȘȖȒȚȈț — Țȍ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȉȣȓȖ șȒȈȏȈȕȖ; ȗțȕȈȝ — șȕȖȊȈ; ȌȎȈȕȔȈȉȝȐȝ — ȘȖȎȌȍȕȐȧȔȐ; ȊȈȔ — ȊȈȠȍȋȖ; ȚȘȐȉȝȐȝ — ȚȘȍȔȧ; ȓȖȒȈȑȈ — Ȍȓȧ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ; ȒȈȓȗȈȚȈȔ — ȌȈ ȉțȌȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȣȔ. ǷȘȖȒȓȧȚȣȍ ȚȈȒ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ, ǬȎȈȧ Ȑ ǪȐȌȎȈȧ ȕȐȏȊȍȘȋȓȐșȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, Ȉ șȈȔȐ ȔțȌȘȍȞȣ, ȗȘȖȕȐȒȠȐșȤ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȍȔ Ȓ ȗȘȐȊȘȈȚȕȐȒȈȔ, șȒȈȏȈȓȐ ȐȔ ȊșȓȍȌ: «ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ Ȋȣ ȘȖȌȐȚȍșȤ ȚȈȔ ȚȘȐ ȘȈȏȈ, șȘȖȒ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ ȐșȚȍȟȍȚ Ȑ Ȋȣ șȕȖȊȈ ȖȒȈȎȍȚȍșȤ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȍ Ȋ șȊȖȍȔ ȗȘȍȎȕȍȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ». ǺǭDzǹǺ 40 ȌȎȈȌȎȕȈȚȍ ȚȈț ȌȐȚȍȝ ȗțȚȘȈț ȌȈȐȚȑȈ-ȌȈȕȈȊȈ-ȊȈȕȌȐȚȈț 34


35 ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȘ ȌȎȑȍȠȚȝȖ ȝȐȘȈȕȑȈȒȠȖ 'ȕțȌȎȈș ȚȈȚȈȝ ȌȎȈȌȎȕȈȚȍ — ȘȖȌȐȓȐșȤ; ȚȈț — Țȍ (ȌȊȖȍ); ȌȐȚȍȝ — ǬȐȚȐ; ȗțȚȘȈț — șȣȕȖȊȤȧ; ȌȈȐȚȑȈ-ȌȈȕȈȊȈ — ȊșȍȔȐ ȌȍȔȖȕȈȔȐ; ȊȈȕȌȐȚȈț — ȗȖȟȐȚȈȍȔȣȍ; ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȝ — ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț; ȌȎȑȍȠȚȝȈȝ — șȚȈȘȠȐȑ; ȝȐȘȈȕȑȈȒȠȈȝ — ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȈ; ȈȕțȌȎȈȝ — ȔȓȈȌȠȐȑ; ȚȈȚȈȝ — ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ. ǵȐȏȖȑȌȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ǬȎȈȧ Ȑ ǪȐȌȎȈȧ, ȌȊȈ șȗțȚȕȐȒȈ ǫȖșȗȖȌȈ, șȚȈȓȐ șȣȕȖȊȤȧȔȐ ǬȐȚȐ; șȚȈȘȠȍȋȖ Ȑȏ ȕȐȝ ȏȊȈȓȐ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, Ȉ ȔȓȈȌȠȍȋȖ — ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȈ. Ǫșȍ ǬȈȑȚȤȐ Ȑ ǬȈȕȈȊȣ [ȌȍȔȖȕȣ] Ȑȝ ȖȟȍȕȤ țȊȈȎȈȓȐ. ǺǭDzǹǺ 41 ȝȈȚȖ ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȘ ȝȈȘȐȕȈ șȐȔȝȈ-ȘțȗȐȕȈ ȝȐȘȈȕȑȈȒȠȖ ȌȝȈȘȖȌȌȝȈȘȍ ȉȐȉȝȘȈȚȈ ȠȈțȒȈȘȈȔ ȊȈȗțȝ ȝȈȚȈȝ — țȉȐȚȣȑ; ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȝ — ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț; ȝȈȘȐȕȈ — ǫȖșȗȖȌȖȔ ǽȈȘȐ, ǪȐȠȕț; șȐȔȝȈ-ȘțȗȐȕȈ — (ȗȘȐȕȧȊȠȐȑ) ȖȉȘȈȏ ȓȤȊȈ (ǫȖșȗȖȌȈ ǵȈȘȈșȐȔȝȐ); ȝȐȘȈȕȑȈȒȠȈȝ — ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȈ; ȌȝȈȘȈ-țȌȌȝȈȘȍ — ȟȚȖȉȣ ȗȖȌȕȧȚȤ ȏȍȔȓȦ; ȉȐȉȝȘȈȚȈ — ȕȖșȧȡȐȔ; ȠȈțȒȈȘȈȔ — ȊȍȗȘȧ; ȊȈȗțȝ — ȖȉȓȐȒ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȘȐ ǽȈȘȐ, ȧȊȐȊȠȐșȤ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǵȘȐșȐȔȝȈȌȍȊȣ, țȉȐȓ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. Ǩ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȈ ȗȘȐȕȧȓ șȔȍȘȚȤ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȈȘȈȝȐ, ȒȖȋȌȈ ȗȖȗȣȚȈȓșȧ ȗȖȔȍȠȈȚȤ ǭȔț șȗȈșȚȐ ǯȍȔȓȦ, țȗȈȊȠțȦ Ȋ ȖȒȍȈȕ ǫȈȘȉȝȖȌȈȒȈ. ǺǭDzǹǺ 42 ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȝ ȗțȚȘȈȔ ȗȘȈȝȓȈȌȈȔ ȒȍȠȈȊȈ-ȗȘȐȑȈȔ ȌȎȐȋȝȈȔșțȘ ȈȒȈȘȖȕ ȕȈȕȈ ȑȈȚȈȕȈ ȔȘȐȚȑț-ȝȍȚȈȊȍ ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȝ — ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț; ȗțȚȘȈȔ — șȣȕȈ; ȗȘȈȝȓȈȌȈȔ — ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț; ȒȍȠȈȊȈ-ȗȘȐȑȈȔ — ȊȖȏȓȦȉȓȍȕȕȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ DzȍȠȈȊȣ; ȌȎȐȋȝȈȔșțȝ — ȎȍȓȈȦȡȐȑ țȉȐȚȤ; ȈȒȈȘȖȚ — ȐȏȖȉȘȍȚȈȓ; ȕȈȕȈ — ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ; ȑȈȚȈȕȈȝ — ȔțȟȍȕȐȧ; ȔȘȐȚȑț — (ȗȘȐȟȐȕȐȚȤ) șȔȍȘȚȤ; ȝȍȚȈȊȍ — ș ȞȍȓȤȦ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȚȘȍȔȐȓșȧ ȓȐȠȐȚȤ ȎȐȏȕȐ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ ǷȘȈȝȓȈȌț — ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț — Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȖȌȊȍȘȋȈȓ ȍȋȖ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȔ ȔțȟȍȕȐȧȔ. ǺǭDzǹǺ 43 ȚȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȚȔȈ-ȉȝțȚȈȔ ȗȘȈȠȈȕȚȈȔ șȈȔȈ-ȌȈȘȠȈȕȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȚȍȌȎȈșȈ șȗȘȐȠȚȈȔ ȕȈȠȈȒȕȖȌ ȌȝȈȕȚțȔ țȌȑȈȔȈȐȝ 35


36 ȚȈȔ — ǭȋȖ; șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈ-ȈȚȔȈ-ȉȝțȚȈȔ — ǬțȠț Ȋșȍȝ șțȡȍșȚȊ; ȗȘȈȠȈȕȚȈȔ — șȗȖȒȖȑȕȖȋȖ, șȊȖȉȖȌȕȖȋȖ ȖȚ ȕȍȕȈȊȐșȚȐ Ȑ Ț.ȗ..; șȈȔȈ-ȌȈȘȠȈȕȈȔ — ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖșȧȡȍȋȖșȧ ȒȖ ȊșȍȔ; ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȚȍȌȎȈșȈ — șȐȓȖȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; șȗȘȐȠȚȈȔ — ȏȈȡȐȡȍȕȕȖȋȖ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȠȈȒȕȖȚ — ȉȣȓ șȗȖșȖȉȍȕ; ȝȈȕȚțȔ — țȉȐȚȤ; țȌȑȈȔȈȐȝ — ș ȖȋȘȖȔȕȣȔȐ țșȐȓȐȧȔȐ, ȗȘȐȔȍȕȧȧ ȘȈȏȕȣȍ ȊȐȌȣ ȖȘțȎȐȧ. ǫȖșȗȖȌȤ, ǹȊȍȘȝȌțȠȈ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, șȗȖȒȖȍȕ, ȘȈșșțȌȐȚȍȓȍȕ Ȑ ȒȖ ȊșȍȔ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȉȣȓ ȗȖȌ ȏȈȡȐȚȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȥȚȖȔț ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ Ȋșȍ șȊȖȐ țșȐȓȐȧ, ȕȍ ȔȖȋ ȍȋȖ țȉȐȚȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖȟȍȕȤ ȊȈȎȕțȦ ȘȖȓȤ ȐȋȘȈȍȚ șȓȖȊȖ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȚȔȈȉȝțȚȈȔ . ǰȠȊȈȘȈȝ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȝȘȐȌ-ȌȍȠȍ 'ȘȌȎțȕȈ ȚȐȠȚȝȈȚȐ: ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. ǷȖȥȚȖȔț Ƕȕ ȕȐȒȖȋȖ ȕȍ șȟȐȚȈȍȚ ǹȊȖȐȔ ȊȘȈȋȖȔ ȐȓȐ ȌȘțȋȖȔ: Ƕȕ ȒȖ ȊșȍȔ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ. ǰȕȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȒȖȋȖȚȖ ȕȈȒȈȏȣȊȈȍȚ, ȕȖ Ƕȕ ȌȍȓȈȍȚ ȥȚȖ ȒȈȒ ȖȚȍȞ, ȕȈȒȈȏȣȊȈȦȡȐȑ șȊȖȍȋȖ ȘȍȉȍȕȒȈ ȘȈȌȐ ȍȋȖ Ȏȍ ȉȓȈȋȈ. ǵȈȒȈȏȈȕȐȍ, ȗȖșȓȈȕȕȖȍ ǫȖșȗȖȌȖȔ, — ȖȌȕȖ Ȑȏ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȑ ǭȋȖ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȕȖșȚȐ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ — ȗȘȈȠȈȕȚȈȔ șȈȔȈ-ȌȈȘȠȈȕȈȔ . ǽȖȚȧ ǫȖșȗȖȌț ȗȖȘȖȑ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȒȖȋȖ-ȚȖ ȕȈȒȈȏȣȊȈȚȤ, Ƕȕ ȕȐ Ȓ ȒȖȔț ȕȍ ȗȐȚȈȍȚ ȊȘȈȎȌȣ Ȑ ȒȖ ȊșȍȔ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȍȕ. ǺǭDzǹǺ 44 ȚȈȚȈș ȚȈț ȘȈȒȠȈșȈț ȌȎȈȚȈț ȒȍȠȐȕȑȈȔ ȊȐȠȘȈȊȈȝ-șțȚȈț ȘȈȊȈȕȈȝ ȒțȔȉȝȈȒȈȘȕȈȠ ȟȈ șȈȘȊȈ-ȓȖȒȖȗȈȚȈȗȈȕȈț ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȚȈț — Țȍ ȌȊȖȍ (ǬȎȈȧ Ȑ ǪȐȌȎȈȧ); ȘȈȒȠȈșȈț — ȌȍȔȖȕȣ; ȌȎȈȚȈț — ȘȖȎȌȍȕȕȣȍ; ȒȍȠȐȕȑȈȔ — Ȑȏ ȓȖȕȈ DzȍȠȐȕȐ; ȊȐȠȘȈȊȈȝ-șțȚȈț — șȣȕȖȊȤȧ ǪȐȠȘȈȊȣ; ȘȈȊȈȕȈȝ — ǸȈȊȈȕȈ; ȒțȔȉȝȈȒȈȘȕȈȝ — DzțȔȉȝȈȒȈȘȕȈ; ȟȈ — Ȑ; șȈȘȊȈ-ȓȖȒȈ — Ȋșȍȝ ȓȦȌȍȑ; țȗȈȚȈȗȈȕȈț — ȐșȚȖȟȕȐȒȐ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. ǷȖȚȖȔ ǬȎȈȧ Ȑ ǪȐȌȎȈȧ, ȌȊȖȍ ȗȘȐȊȘȈȚȕȐȒȖȊ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȘȖȌȐȓȐșȤ ǸȈȊȈȕȖȑ Ȑ DzțȔȉȝȈȒȈȘȕȖȑ, ȒȖȚȖȘȣȝ ǪȐȠȘȈȊȈ ȏȈȟȈȓ Ȋ ȓȖȕȍ DzȍȠȐȕȐ. ǶȉȈ ȥȚȐȝ ȌȍȔȖȕȈ ȗȘȐȟȐȕȐȓȐ ȔȕȖȋȖ ȉȍȌ ȊșȍȔ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǺǭDzǹǺ 45 ȚȈȚȘȈȗȐ ȘȈȋȝȈȊȖ ȉȝțȚȊȈ ȕȑȈȝȈȕȈȟ ȟȝȈȗȈ-ȔțȒȚȈȑȍ ȘȈȔȈ-ȊȐȘȑȈȔ ȠȘȖȠȑȈșȐ ȚȊȈȔ ȔȈȘȒȈȕȌȍȑȈ-ȔțȒȝȈȚ ȗȘȈȉȝȖ ȚȈȚȘȈ ȈȗȐ — ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ; ȘȈȋȝȈȊȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǸȈȔȈȟȈȕȌȘȈ; ȉȝțȚȊȈ — ȧȊȐȊȠȐșȤ; ȕȑȈȝȈȕȈȚ — țȉȐȓ; ȠȈȗȈ-ȔțȒȚȈȑȍ — ȟȚȖȉȣ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤ ȖȚ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ; ȘȈȔȈ-ȊȐȘȑȈȔ — Ȗ ȌȖȉȓȍșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǸȈȔȣ; ȠȘȖȠȑȈșȐ — țșȓȣȠȐȠȤ; ȚȊȈȔ — Țȣ; ȔȈȘȒȈȕȌȍȑȈ-ȔțȒȝȈȚ — Ȑȏ țșȚ ȔțȌȘȍȞȈ ǴȈȘȒȈȕȌȍȐ; ȗȘȈȉȝȖ — Ȗ ȊȓȈȌȣȒȈ. ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Ƕ ȞȈȘȤ, ȟȚȖȉȣ șȒȖȘȍȍ ȐȏȉȈȊȐȚȤ ǬȎȈȦ Ȑ ǪȐȌȎȈȦ ȖȚ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȠȍȓ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǸȈȔȈȟȈȕȌȘȣ Ȑ țȉȐȓ 36


37 ǸȈȊȈȕț Ȑ DzțȔȉȝȈȒȈȘȕț. Ƕ ȌȍȧȕȐȧȝ ǫȖșȗȖȌȈ ǸȈȔȈȟȈȕȌȘȣ Țȍȉȍ ȓțȟȠȍ țșȓȣȠȈȚȤ Ȑȏ țșȚ ǴȈȘȒȈȕȌȍȐ. ǺǭDzǹǺ 46 ȚȈȊ ȈȚȘȈ ȒȠȈȚȘȐȑȈț ȌȎȈȚȈț ȔȈȚȘȐ-ȠȊȈșȘȈȚȔȈȌȎȈț ȚȈȊȈ ȈȌȝțȕȈ ȠȈȗȈ-ȕȐȘȔțȒȚȈț ȒȘȐȠȕȈ-ȟȈȒȘȈ-ȝȈȚȈȔȝȈșȈț ȚȈț — Țȍ ȌȊȖȍ; ȈȚȘȈ — ȏȌȍșȤ (Ȋ ȚȘȍȚȤȍȔ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȐ); ȒȠȈȚȘȐȑȈț — ȒȈȒ ȒȠȈȚȘȐȐ, ȞȈȘȐ; ȌȎȈȚȈț — ȘȖȎȌȍȕȕȣȍ; ȔȈȚȘȐ-șȊȈșȘȐ- ȈȚȔȈ-ȌȎȈț — șȣȕȖȊȤȧ șȍșȚȘȣ ȔȈȚȍȘȐ; ȚȈȊȈ — ȚȊȖȍȑ; ȈȌȝțȕȈ — șȍȑȟȈș; ȠȈȗȈ-ȕȐȘȔțȒȚȈț — ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȣ ȖȚ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ; ȒȘȐȠȕȈ-ȟȈȒȘȈ — ȌȐșȒȖȔ, ȖȘțȎȐȍȔ DzȘȐȠȕȣ; ȝȈȚȈ — țȕȐȟȚȖȎȍȕȣ; ȈȔȝȈșȈț — Țȍ, ȋȘȍȝȐ ȒȖȚȖȘȣȝ. Ǩ Ȋ ȚȘȍȚȤȍȔ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȐ ǬȎȈȧ Ȑ ǪȐȌȎȈȧ ȘȖȌȐȓȐșȤ Ȋ șȍȔȤȍ ȒȠȈȚȘȐȍȊ Ȑ șȚȈȓȐ Țȍȉȍ ȌȊȖȦȘȖȌȕȣȔȐ ȉȘȈȚȤȧȔȐ, șȣȕȖȊȤȧȔȐ ȚȊȖȍȑ ȚȍȚȒȐ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ șȘȈȏȐȓ Ȑȝ ǹȊȖȐȔ ȌȐșȒȖȔ, Ȋșȍ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ Ȑȝ ȋȘȍȝȖȊ țȕȐȟȚȖȎȐȓȐșȤ, Ȑ ȚȍȗȍȘȤ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȚȧȋȖȚȍȍȚ ȕȈȌ ȕȐȔȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ șȊȖȍȔ ȚȘȍȚȤȍȔ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȐ ǬȎȈȧ Ȑ ǪȐȌȎȈȧ ȕȍ ȉȣȓȐ ȌȍȔȖȕȈȔȐ ȐȓȐ ȘȈȒȠȈșȈȔȐ. ǶȕȐ ȘȖȌȐȓȐșȤ Ȋ ȖȟȍȕȤ ȏȕȈȚȕȖȑ ȒȠȈȚȘȐȑșȒȖȑ șȍȔȤȍ, șȊȧȏȈȕȕȖȑ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȣȔȐ țȏȈȔȐ ș șȍȔȤȍȑ DzȘȐȠȕȣ. ȀȐȠțȗȈȓȈ Ȑ ǬȈȕȚȈȊȈȒȘȈ ȗȘȐȝȖȌȐȓȐșȤ DzȘȐȠȕȍ ȌȊȖȦȘȖȌȕȣȔȐ ȉȘȈȚȤȧȔȐ Ȑ ȔȖȋȓȐ ȖȉȡȈȚȤșȧ ș ǵȐȔ ȗȖȟȚȐ ȕȈ ȘȈȊȕȣȝ. ǻȉȐȊ Ȑȝ ǹȊȖȐȔ ȌȐșȒȖȔ, DzȘȐȠȕȈ țȕȐȟȚȖȎȐȓ ȊșȦ Țț ȒȈȘȔț, ȒȖȚȖȘȈȧ ȍȡȍ ȖșȚȈȊȈȓȈșȤ ȕȈ ȕȐȝ Ȑȏ-ȏȈ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ . Ǫ șȓȍȌțȦȡȍȔ șȚȐȝȍ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȍ, ȟȚȖ, ȗȖȋȘțȏȐȊȠȐșȤ Ȋ ȚȍȓȖ DzȘȐȠȕȣ, ȀȐȠțȗȈȓȈ ȊȍȘȕțȓșȧ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȈȓȖȒț Ȑ ȊȕȖȊȤ șȚȈȓ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȝ șȓțȋ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫșȍ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȘȧȌȖȔ, ȊȐȌȍȓȐ, ȒȈȒ ȧȘȒȈȧ ȐșȒȘȈ, ȖȚȌȍȓȐȊȠȐșȤ ȖȚ ȖȉȍȏȋȓȈȊȓȍȕȕȖȋȖ ȚȍȓȈ ȀȐȠțȗȈȓȣ, ȊȖȠȓȈ Ȋ ȚȍȓȖ DzȘȐȠȕȣ. ǺǭDzǹǺ 47 ȊȈȐȘȈȕțȉȈȕȌȝȈ-ȚȐȊȘȍȕȈ ȌȝȑȈȕȍȕȈȟȑțȚȈ-șȈȚȔȈȚȈȔ ȕȐȚȈț ȗțȕȈȘ ȝȈȘȍȝ ȗȈȘȠȊȈȔ ȌȎȈȋȔȈȚțȘ ȊȐȠȕț-ȗȈȘȠȈȌȈț ȊȈȐȘȈ-ȈȕțȉȈȕȌȝȈ — Ȑȏ-ȏȈ ȕȍȕȈȊȐșȚȐ; ȚȐȊȘȍȕȈ — țȗȖȘȕȖȑ; ȌȝȑȈȕȍȕȈ — ȔȍȌȐȚȈȞȐȍȑ; ȈȟȑțȚȈ-șȈȚȔȈȚȈȔ — Ȋ șȐȧȕȐȍ ȕȍȗȖȋȘȍȠȐȔȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ; ȕȐȚȈț — ȊȖȠȍȌȠȐȍ; ȗțȕȈȝ — șȕȖȊȈ; ȝȈȘȍȝ — ǽȈȘȐ; ȗȈȘȠȊȈȔ — ȉȓȐȏȖșȚȐ; ȌȎȈȋȔȈȚțȝ — ȌȖșȚȐȋȓȐ; ȊȐȠȕțȗȈȘȠȈȌȈț — șȓțȋȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȗȘȐȊȘȈȚȕȐȒȐ ǭȋȖ ȞȈȘșȚȊȈ. ǬȎȈȧ Ȑ ǪȐȌȎȈȧ, ȌȊȖȍ șȗțȚȕȐȒȖȊ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȖȟȍȕȤ ȌȖȓȋȖ ȗȐȚȈȓȐ Ȓ ǵȍȔț ȊȘȈȎȌȍȉȕȣȍ ȟțȊșȚȊȈ. ǹȟȐȚȈȧ DzȘȐȠȕț șȊȖȐȔ ȊȘȈȋȖȔ Ȑ ȕȍȗȘȍșȚȈȕȕȖ ȌțȔȈȧ Ȗ ǵȍȔ, ȖȕȐ ȊȕȖȊȤ ȖȉȘȍȓȐ ǭȋȖ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ Ȑ ȊȍȘȕțȓȐșȤ ȌȖȔȖȑ, Ȋ ȞȈȘșȚȊȖ ǩȖȋȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȌȍ ȉȣ Ȑ ȒȍȔ ȉȣ ȕȐ ȘȖȎȌȈȓȐșȤ ǬȎȈȧ Ȑ ǪȐȌȎȈȧ, ȖȕȐ Ȋșȍ ȊȘȍȔȧ ȌțȔȈȓȐ Ȗ DzȘȐȠȕȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȗȖșȓȍ ȔȈțȠȈȓȈ- ȓȐȓȣ ȥȚȐ ȌȊȖȍ șȗțȚȕȐȒȖȊ ǫȖșȗȖȌȈ 37


38 ȊȍȘȕțȓȐșȤ Ȋ ǭȋȖ ȞȈȘșȚȊȖ. ǺȍȓȖ DzȘȐȠȕȣ ȕȍȖȚȓȐȟȕȖ ȖȚ ȚȍȓȈ ǵȈȘȈȧȕȣ, Ȑ, ȝȖȚȧ Ȋșȍ ȊȐȌȍȓȐ, ȟȚȖ ȀȐȠțȗȈȓȈ Ȑ ǬȈȕȚȈȊȈȒȘȈ ȗȖȋȘțȏȐȓȐșȤ Ȋ ȚȍȓȖ DzȘȐȠȕȣ, ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȖȕȐ ȌȖșȚȐȋȓȐ ǪȈȑȒțȕȚȝȈȓȖȒȐ Ȑ ȊȕȖȊȤ șȚȈȓȐ ȗȘȐȊȘȈȚȕȐȒȈȔȐ ȞȈȘșȚȊȈ ǪȐȠȕț. ǿȍȘȍȏ ȚȍȓȖ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ ȖȕȐ ȊȍȘȕțȓȐșȤ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝț, ȕȖ șȖ șȚȖȘȖȕȣ ȒȈȏȈȓȖșȤ, ȟȚȖ, ȗȖȋȘțȏȐȊȠȐșȤ Ȋ ȕȍȋȖ, ȖȕȐ ȖȉȘȍȓȐ șȈȦȌȎȤȧ-ȔțȒȚȐ . ǺǭDzǹǺ 48 ȠȘȐ-ȑțȌȝȐȠȚȝȐȘȈ țȊȈȟȈ ȊȐȌȊȍȠȖ ȌȈȑȐȚȍ ȗțȚȘȍ ȒȈȚȝȈȔ ȈșȐȕ ȔȈȝȈȚȔȈȕȐ ȉȘțȝȐ Ȕȍ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȑȍȕȈ ȗȘȈȝȓȈȌȈșȑȈȟȑțȚȈȚȔȈȚȈ ȠȘȐ-ȑțȌȝȐȠȚȝȐȘȈȝ țȊȈȟȈ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ șȒȈȏȈȓ; ȊȐȌȊȍȠȈȝ — ȕȍȕȈȊȐșȚȤ; ȌȈȑȐȚȍ — Ȓ ȓȦȉȐȔȖȔț; ȗțȚȘȍ — șȣȕț; ȒȈȚȝȈȔ — ȒȈȒ; ȈșȐȚ — ȊȖȏȕȐȒȓȈ; ȔȈȝȈ-ȈȚȔȈȕȐ — Ȓ ȊȍȓȐȒȖȑ ȌțȠȍ (ǷȘȈȝȓȈȌȍ); ȉȘțȝȐ — ȘȈșșȒȈȎȐ; Ȕȍ — Ȕȕȍ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — Ȗ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȑ ȔțȌȘȍȞ; ȑȍȕȈ — ȒȖȚȖȘȖȑ; ȗȘȈȝȓȈȌȈșȑȈ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ; ȈȟȑțȚȈ — Ȓ ǨȟȤȦȚȍ; ȈȚȔȈȚȈ — șȐȓȤȕȍȑȠȈȧ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ șȗȘȖșȐȓ: Ƕ ȊȍȓȐȒȐȑ ǵȈȘȈȌȈ, ȗȖȟȍȔț ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȉȍȏȔȍȘȕȖ ȓȦȉȐȊȠȐȑ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț, ȚȈȒ ȊȖȏȕȍȕȈȊȐȌȍȓ ȍȋȖ? ǰ ȒȈȒ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȈȝȓȈȌȍ țȌȈȓȖșȤ ȖȉȘȍșȚȐ șȚȖȓȤ ȊȍȓȐȒțȦ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤ ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ? ǷȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȖȉȢȧșȕȐ Ȕȕȍ ȥȚȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫșȍȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȟȑțȚȈȚȔȈ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȖȕȐ șȓȍȌțȦȚ ȗȖ șȚȖȗȈȔ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ. ǨȟȑțȚȈ, «ȕȍȗȖȋȘȍȠȐȔȣȑ», — ȥȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, șȍȘȌȞȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȍȗȖȌȊȓȈșȚȕȖ ȋȘȍȝț. ǰ ȗȖșȒȖȓȤȒț ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ Ȓ ǵȍȗȖȋȘȍȠȐȔȖȔț, Ȑȝ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȟȑțȚȈȚȔȈ . ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȗȍȘȊȖȑ ȋȓȈȊȍ ǹȍȌȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȒȖ ȊșȍȔ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ».

Ƚɥɚɜɚ ɜɬɨɪɚɹ. ɏɢɪɚɧɶɹɤɚɲɢɩɭ — ɰɚɪɶ ɞɟɦɨɧɨɜ ǫȐȉȍȓȤ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȐ ȉȣȓȈ ȖȋȘȖȔȕȣȔ ȋȖȘȍȔ Ȍȓȧ ȍȋȖ șȣȕȖȊȍȑ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȍȓȧ ȍȋȖ ȉȘȈȚȈ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȚȈȓ ȔșȚȐȚȤ ȏȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠț, șȖȊȍȘȠȈȧ șȈȔȣȍ șȚȘȈȠȕȣȍ ȋȘȍȝȐ: Ȗȕ ȌȍȓȈȓ Ȋșȍ, ȟȚȖȉȣ șȊȍșȚȐ ȕȈ ȕȍȚ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕțȦ ȎȐȏȕȤ ȓȦȌȍȑ. ǪȗȘȖȟȍȔ, ȟȚȖȉȣ țȚȍȠȐȚȤ șȊȖȐȝ ȗȓȍȔȧȕȕȐȒȖȊ, Ȗȕ ȘȈșșȒȈȏȈȓ ȐȔ ȊȍșȤȔȈ ȗȖțȟȐȚȍȓȤȕțȦ ȐșȚȖȘȐȦ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȉȣȓ ȖȟȍȕȤ ȘȈșșȚȘȖȍȕ Ȑ ȘȈȏȋȕȍȊȈȕ ȚȍȔ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȧȊȐȊȠȐșȤ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȊȍȗȘȧ, țȉȐȓ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠț. Ƕȕ ȏȈȧȊȐȓ, ȟȚȖ, țȉȐȊ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠț, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȈȘȈȝȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȗȖșȚțȗȐȓ ȗȘȐșȚȘȈșȚȕȖ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȊșȚȈȓ ȕȈ șȚȖȘȖȕț ǹȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȘȐȏȊȈȓ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȑ ȘȈȒȠȈșȖȊ ȕȈȘțȠȐȚȤ ȔȐȘȕțȦ ȎȐȏȕȤ ȔțȌȘȍȞȖȊ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȎȐȚȍȓȍȑ ǯȍȔȓȐ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȔȍȠȈȚȤ ȐȔ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ 38


39 ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȖȉȘȧȌȣ. DzȖȋȌȈ ȧȋȤȐ (ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ) ȕȈ ǯȍȔȓȍ ȗȘȍȒȘȈȚȐȓȐșȤ, ȗȖ ȕȍȑ ȕȍȏȘȐȔȖ șȚȈȓȐ ȉȘȖȌȐȚȤ ȗȖȓțȉȖȋȐ. ǯȈȊȍȘȠȐȊ ȗȖȋȘȍȉȈȓȤȕȣȑ ȖȉȘȧȌ ȕȈȌ ȚȍȓȖȔ șȊȖȍȋȖ ȉȘȈȚȈ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȚȈȓ țȚȍȠȈȚȤ ȗȓȍȔȧȕȕȐȒȖȊ șȓȖȊȈȔȐ Ȑȏ ȠȈșȚȘ, ȘȈșȒȘȣȊȈȦȡȐȔȐ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ ȎȐȏȕȐ. Ƕȕ șȒȈȏȈȓ: «ǬȖȘȖȋȐȍ ȔȖȐ ȗȓȍȔȧȕȕȐȒȐ, ȗȖȋȐȉȕțȚȤ, șȘȈȎȈȧșȤ ș ȊȘȈȋȖȔ, — ȥȚȖ șȔȍȘȚȤ, ȌȖșȚȖȑȕȈȧ ȋȍȘȖȧ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ șȊȖȍȑ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȊșȚȘȍȟȈȦȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, Ȉ ȏȈȚȍȔ, ȗȖȊȐȕțȧșȤ ȏȈȒȖȕȈȔ ȗȘȐȘȖȌȣ, șȕȖȊȈ ȘȈȏȓțȟȈȦȚșȧ. ǶȌȕȈȒȖ ȕȍ ȕȈȌȖ ȏȈȉȣȊȈȚȤ, ȟȚȖ ȌțȠȐ, Ȋ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ Țȍȓ, Ȋȍȟȕȣ, ȕȍȐȏȔȍȕȕȣ, ȟȐșȚȣ, ȊȍȏȌȍșțȡȐ Ȑ ȊșȍȊȍȌțȡȐ. ǬțȠȈ, ȗȓȍȕȍȕȕȈȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ, Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȝȈȘȈȒȚȍȘȈ șȊȖȍȋȖ ȖȉȡȍȕȐȧ ȘȖȎȌȈȍȚșȧ șȘȍȌȐ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȑ ȊȣșȠȐȝ ȐȓȐ ȕȐȏȠȐȝ ȊȐȌȖȊ ȎȐȏȕȐ Ȑ, ȗȖȓțȟȈȧ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȚȍȓȈ, ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ șȚȘȈȌȈȕȐȍ Ȑ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȍ. ǹȟȈșȚȤȍ Ȑ ȋȖȘȍ ȗȘȐȝȖȌȧȚ Ȓ ȕȍȑ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȖȕȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊ; ȌȘțȋȐȝ ȗȘȐȟȐȕ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȕȍȚ, ȚȈȒ ȟȚȖ ȕȍ șȚȖȐȚ ȖȋȖȘȟȈȚȤșȧ Ȑȏ-ȏȈ ȕȍșȟȈșȚȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖ ȏȈȒȖȕț ȒȈȘȔȣ șȓțȟȈȦȚșȧ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ». ǯȈȚȍȔ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȘȈșșȒȈȏȈȓ ȐșȚȖȘȐȦ ȞȈȘȧ ǹțȧȋȤȐ, ȗȘȈȊȐȚȍȓȧ ǻȠȐȕȈȘȣ. ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȥȚȖȋȖ ȞȈȘȧ țȉȐȓȐ, ȍȋȖ ȕȍțȚȍȠȕȣȍ ȞȈȘȐȞȣ ȗȖȓțȟȐȓȐ ȖȟȍȕȤ ȊȈȎȕȣȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, Ȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȍȘȍșȒȈȏȈȓ ȥȚȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ șȊȖȐȔ ȗȓȍȔȧȕȕȐȒȈȔ. Ƕȕ ȗȖȊȍȌȈȓ Ȗ șȈȔȞȍ ȗȚȐȞȣ ȒțȓȐȕȋȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȒȖȘȉȍȓ Ȗ șȊȖȍȑ Ȏȍȕȍ, țȉȐȚȖȑ ȖȝȖȚȕȐȒȖȔ, Ȑ Ȑȏ-ȏȈ ȥȚȖȋȖ șȈȔ ȗȖȋȐȉ ȖȚ șȚȘȍȓȣ ȚȖȋȖ Ȏȍ ȖȝȖȚȕȐȒȈ. ǺȈȒ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț țȚȐȠȐȓ șȒȖȘȉȤ șȊȖȐȝ ȗȓȍȔȧȕȕȐȒȖȊ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ. ǻȔȐȘȖȚȊȖȘȐȊȠȐșȤ, ȔȈȚȤ Ȑ ȕȍȊȍșȚȒȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț — ǬȐȚȐ Ȑ ǸțȠȈȉȝȈȕț — șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȓȐșȤ ȕȈ ȗȖșȚȐȎȍȕȐȐ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȐșȚȐȕ. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈ țȊȈȟȈ ȉȝȘȈȚȈȘȑ ȥȊȈȔ ȊȐȕȐȝȈȚȍ ȝȈȘȐȕȈ ȒȘȖȌȈ-ȔțȘȚȐȕȈ ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗț ȘȈȌȎȈȕ ȗȈȘȑȈȚȈȗȑȈȌ ȘțȠȈ ȠțȟȈ ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ; ȉȝȘȈȚȈȘȐ — ȒȖȋȌȈ ȉȘȈȚ (ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȈ); ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȊȐȕȐȝȈȚȍ — ȉȣȓ țȉȐȚ; ȝȈȘȐȕȈ — ǫȖșȗȖȌȖȔ ǽȈȘȐ; ȒȘȖȌȈȔțȘȚȐȕȈ — ȗȘȐȕȧȊȠȐȔ ȖȉȓȐȒ ȊȍȗȘȧ, ǪȈȘȈȝȐ; ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȝ — ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȗȈȘȑȈȚȈȗȑȈȚ — ȉȣȓ ȖȝȊȈȟȍȕ; ȘțȠȈ — ȋȕȍȊȖȔ; ȠțȟȈ — șȒȖȘȉȤȦ. ȀȘȐ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȞȈȘȤ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ, ȒȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȊȍȗȘȧ, ǪȈȘȈȝȐ, țȉȐȓ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠț, ȥȚȖ ȖȟȍȕȤ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓȖ Ȑ ȘȈșșȚȘȖȐȓȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȉȘȈȚȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ șȗȘȖșȐȓ ǵȈȘȈȌț ǴțȕȐ, ȗȖȟȍȔț ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȚȈȒ ȊȖȏȕȍȕȈȊȐȌȍȓ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ ǷȘȈȝȓȈȌț. ǶȚȊȍȟȈȧ ȕȈ ȥȚȖȚ ȊȖȗȘȖș, ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȘȈșșȒȈȏȈȓ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȚȈȓ ȏȈȒȓȧȚȣȔ ȊȘȈȋȖȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǺǭDzǹǺ 2 39


40 ȈȝȈ ȟȍȌȈȔ ȘțȠȈ ȗțȘȕȈȝ șȈȕȌȈȠȚȈ-ȌȈȠȈȕȈ-ȟȟȝȈȌȈȝ ȒȖȗȖȌȎȌȎȊȈȓȈȌȉȝȑȈȔ ȟȈȒȠțȘȉȝȑȈȔ ȕȐȘȐȒȠȈȕ ȌȝțȔȘȈȔ ȈȔȉȈȘȈȔ ȈȝȈ — șȒȈȏȈȓ; ȟȈ — Ȑ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; ȘțȠȈ — ș ȋȕȍȊȖȔ; ȗțȘȕȈȝ — ȗȖȓȕȣȑ; șȈȕȌȈȠȚȈ — ȒțșȈȍȔȣȍ; ȌȈȠȈȕȈ-ȟȝȈȌȈȝ — ȚȖȚ, ȋțȉȣ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȒȖȗȈ-țȌȎȌȎȊȈȓȈȌȉȝȑȈȔ — șȊȍȘȒȈȦȡȐȔȐ ȖȚ ȧȘȖșȚȐ; ȟȈȒȠțȘȉȝȑȈȔ — ȋȓȈȏȈȔȐ; ȕȐȘȐȒȠȈȕ — ȖȋȓȧȌȣȊȈȦȡȐȑ; ȌȝțȔȘȈȔ — ȌȣȔȕȖȍ; ȈȔȉȈȘȈȔ — ȕȍȉȖ. DzȐȗȧ ȖȚ ȧȘȖșȚȐ Ȑ ȒțșȈȧ ȋțȉȣ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț țșȚȘȍȔȐȓ Ȓ ȕȍȉț șȊȍȘȒȈȦȡȐȑ ȋȕȍȊȖȔ ȊȏȋȓȧȌ, ȖȚ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȊȍșȤ ȕȍȉȖșȒȓȖȕ ȏȈȊȖȓȖȒȓȖ ȌȣȔȖȔ. ǯȈȚȍȔ Ȗȕ ȕȈȟȈȓ ȋȖȊȖȘȐȚȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȌȍȔȖȕȣ ȏȈȊȐȌțȦȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȕȍȕȈȊȐȌȧȚ ǭȋȖ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖȗȐșȣȊȈȦȚșȧ ȊȕȍȠȕȐȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ ȚȖȋȖ șȖșȚȖȧȕȐȧ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȗȘȍȉȣȊȈȓ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȒȖȋȌȈ ȖȉȌțȔȣȊȈȓ șȊȖȍ ȕȈȔȍȘȍȕȐȍ țȉȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț Ȑ ȘȈȏȖȘȐȚȤ ǭȋȖ ȞȈȘșȚȊȖ, ǪȈȑȒțȕȚȝȈȓȖȒț. ǺǭDzǹǺ 3 ȒȈȘȈȓȈ-ȌȈȔȠȚȘȖȋȘȈ-ȌȘȐȠȚȑȈ ȌțȠȗȘȍȒȠȑȈ-ȉȝȘțȒțȚȐ-ȔțȒȝȈȝ ȠțȓȈȔ țȌȑȈȔȑȈ șȈȌȈșȐ ȌȈȕȈȊȈȕ ȐȌȈȔ ȈȉȘȈȊȐȚ ȒȈȘȈȓȈ-ȌȈȔȠȚȘȈ — ș ȕȈȊȖȌȧȡȐȔȐ țȎȈș ȏțȉȈȔȐ; țȋȘȈ-ȌȘȐȠȚȑȈ — Ȑ șȊȐȘȍȗȣȔ ȊȏȋȓȧȌȖȔ; ȌțȠȗȘȍȒȠȑȈ — ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȍ ȉȣȓȖ șȚȘȈȠȕȖ șȔȖȚȘȍȚȤ; ȉȝȘț-ȒțȚȐ — ș ȕȈȝȔțȘȍȕȕȣȔȐ ȉȘȖȊȧȔȐ; ȔțȒȝȈȝ — ȚȖȚ, ȟȤȍ ȓȐȞȖ; ȠțȓȈȔ — ȚȘȍȏțȉȍȞ; țȌȑȈȔȑȈ — ȗȖȌȕȧȊ; șȈȌȈșȐ — Ȋ șȖȉȘȈȕȐȐ; ȌȈȕȈȊȈȕ — ȌȍȔȖȕȈȔ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; ȈȉȘȈȊȐȚ — șȒȈȏȈȓ. ǹȚȘȈȠȕȖ ȉȣȓȖ șȔȖȚȘȍȚȤ ȕȈ ȍȋȖ ȓȐȒ, ȐșȒȈȎȍȕȕȣȑ ȎțȚȒȐȔ ȖșȒȈȓȖȔ, șȊȐȘȍȗȣȔ ȊȏȋȓȧȌȖȔ Ȑ ȕȈȝȔțȘȍȕȕȣȔȐ ȉȘȖȊȧȔȐ. ǷȖȌȕȧȊ șȊȖȍ ȖȘțȎȐȍ, ȚȘȍȏțȉȍȞ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ ȖȒȘțȎȈȊȠȐȔ ȍȋȖ ȌȍȔȖȕȈȔ ș ȚȈȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ. ǺǭDzǹǺȃ 4 - 5 ȉȝȖ ȉȝȖ ȌȈȕȈȊȈ-ȌȈȐȚȍȑȈ ȌȊȐȔțȘȌȝȈȔș ȚȘȑȈȒȠȈ ȠȈȔȉȈȘȈ ȠȈȚȈȉȈȝȖ ȝȈȑȈȋȘȐȊȈ ȕȈȔțȟȍ ȗȈȒȈ ȐȓȊȈȓȈ ȊȐȗȘȈȟȐȚȚȍ ȔȈȔȈ ȊȈȟȈȝ ȗțȓȖȔȈȕ ȠȈȒțȕȈȌȈȑȈȝ ȠȘȐȕțȚȈȕȈȕȚȈȘȈȔ șȈȘȊȍ ȒȘȐȑȈȚȈȔ ȈȠț ȔȈ ȟȐȘȈȔ ȉȝȖȝ — Ȗ; ȉȝȖȝ — Ȗ; ȌȈȕȈȊȈ-ȌȈȐȚȍȑȈȝ — ǬȈȕȈȊȣ Ȑ ǬȈȑȚȤȐ; ȌȊȐ- ȔțȘȌȝȈȕ — ǬȊȐȔțȘȌȝȈ (ȌȊțȝȋȖȓȖȊȣȑ); ȚȘȐ-ȈȒȠȈ — ǺȘȐȈȒȠȈ (ȚȘȍȝȋȓȈȏȣȑ); ȠȈȔȉȈȘȈ — ȀȈȔȉȈȘȈ; ȠȈȚȈ-ȉȈȝȖ — ȀȈȚȈȉȈȝț (șȚȖȘțȒȐȑ); ȝȈȑȈȋȘȐȊȈ — ǽȈȧȋȘȐȊȈ (ȐȔȍȦȡȐȑ ȋȖȓȖȊț ȓȖȠȈȌȐ); ȕȈȔțȟȍ — ǵȈȔțȟȐ; ȗȈȒȈ — ǷȈȒȈ; ȐȓȊȈȓȈ — ǰȓȊȈȓȈ; ȊȐȗȘȈȟȐȚȚȍ — 40


41 ǪȐȗȘȈȟȐȚȚȐ; ȔȈȔȈ — ȔȖȦ; ȊȈȟȈȝ — ȘȍȟȤ; ȗțȓȖȔȈȕ — ǷțȓȖȔȈ; ȠȈȒțȕȈ — ȀȈȒțȕȈ; ȈȌȈȑȈȝ — Ȑ ȌȘțȋȐȍ; ȠȘȐȕțȚȈ — ȗȖșȓțȠȈȑȚȍ; ȈȕȈȕȚȈȘȈȔ — ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȒȘȐȑȈȚȈȔ — ȗțșȚȤ ȉțȌȍȚ șȌȍȓȈȕȖ; ȈȠț — ȉȣșȚȘȖ; ȔȈ — ȕȍ; ȟȐȘȈȔ — ȌȖȓȋȖ. Ƕ ǬȈȕȈȊȣ Ȑ ǬȈȑȚȤȐ! Ƕ ǬȊȐȔțȘȌȝȈ, ǺȘȐȈȒȠȈ, ȀȈȔȉȈȘȈ Ȑ ȀȈȚȈȉȈȝț! Ƕ ǽȈȧȋȘȐȊȈ, ǵȈȔțȟȐ, ǷȈȒȈ Ȑ ǰȓȊȈȓȈ! Ƕ ǪȐȗȘȈȟȐȚȚȐ, ǷțȓȖȔȈ, ȀȈȒțȕȈ Ȑ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȌȍȔȖȕȣ! ǷȘȖȠț ȊȈș, ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖ ȊȣșȓțȠȈȑȚȍ Ȕȍȕȧ Ȑ ȕȍ ȖȚȒȓȈȌȣȊȈȧ șȌȍȓȈȑȚȍ ȚȖ, ȟȚȖ ȧ șȒȈȎț. ǺǭDzǹǺ 6 șȈȗȈȚȕȈȐȘ ȋȝȈȚȐȚȈȝ ȒȠțȌȘȈȐȘ ȉȝȘȈȚȈ Ȕȍ ȌȈȑȐȚȈȝ șțȝȘȐȚ ȗȈȘȠȕȐ-ȋȘȈȝȍȕȈ ȝȈȘȐȕȈ șȈȔȍȕȈȗȑ țȗȈȌȝȈȊȈȕȈȐȝ șȈȗȈȚȕȈȐȝ — ȊȘȈȋȈȔȐ*; ȋȝȈȚȐȚȈȝ — țȉȐȚ; ȒȠțȌȘȈȐȝ — ȕȐȟȚȖȎȕȣȔȐ; ȉȝȘȈȚȈ — ȉȘȈȚ; Ȕȍ — ȔȖȑ; ȌȈȑȐȚȈȝ — ȌȖȘȖȋȖȑ; șțȝȘȐȚ — ȉȓȈȋȖȎȍȓȈȚȍȓȤ; ȗȈȘȠȕȐ-ȋȘȈȝȍȕȈ — ȕȈȗȈȊȠȐȔ șȏȈȌȐ; ȝȈȘȐȕȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ; șȈȔȍȕȈ — ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖșȧȡȐȔșȧ ȒȖ ȊșȍȔ (Ȑ Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, Ȑ Ȓ ȌȍȔȖȕȈȔ); ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; țȗȈȌȝȈȊȈȕȈȐȝ — ȚȍȔȐ, ȒȚȖ ǭȔț ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ (ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ). * ǰ ȌȍȔȖȕȣ, Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ — ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȒȈȎȌȖȋȖ; ȖȌȕȈȒȖ ȗȖȌȟȐȕȧȦȚșȧ ǭȔț ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȌȍȔȖȕȣ ȐȋȕȖȘȐȘțȦȚ ǭȋȖ ȊȖȓȦ. ǷȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȌȍȔȖȕȖȊ șȘȈȊȕȐȊȈȦȚ ș ȌȊțȔȧ ȎȍȕȈȔȐ ȖȌȕȖȋȖ ȔțȎȟȐȕȣ. Ǭȓȧ ȒȈȎȌȖȑ Ȑȏ ȕȐȝ ȌȘțȋȈȧ ȎȍȕȈ — șȈȗȈȚȕȐ («ȎȍȕȈ-șȖȗȍȘȕȐȞȈ»). ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȖ șȓȖȊȖ șȈȗȈȚȕȈȐȝ . ǴȖȐ ȎȈȓȒȐȍ ȊȘȈȋȐ, ȗȖȓțȉȖȋȐ, șȋȖȊȖȘȐȓȐșȤ ȓȐȠȐȚȤ ȎȐȏȕȐ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠț — ȓȦȉȐȔȖȋȖ ȔȖȍȋȖ ȉȘȈȚȈ Ȑ ȊȍȘȕȖȋȖ ȌȘțȋȈ. Ǩ ǪȐȠȕț, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȊșȍȋȌȈ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȕȣȑ ȒȖ ȊșȍȔ — Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ Ȑ Ȓ ȕȈȔ, ȌȍȔȖȕȈȔ, — ȕȈ ȥȚȖȚ ȘȈȏ ȊșȚȈȓ ȕȈ șȚȖȘȖȕț ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȘȍȊȕȖșȚȕȖ ȗȖȒȓȖȕȧȓȐșȤ ǭȔț, Ȑ ȗȖȔȖȋ ȐȔ țȉȐȚȤ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.29) șȒȈȏȈȕȖ: șȈȔȖ ȝȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȍȠț — ǫȖșȗȖȌȤ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. ǰ ȗȖȓțȉȖȋȐ, Ȑ ȌȍȔȖȕȣ — ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ; ȒȈȒ Ȏȍ Ƕȕ ȔȖȋ ȊșȚȈȚȤ ȕȈ șȚȖȘȖȕț ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ țȉȐȚȤ ȌȍȔȖȕȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠț? ǩȍȏțșȓȖȊȕȖ, ǫȖșȗȖȌȤ ȕȐ Ȓ ȒȖȔț ȕȍ ȗȐȚȈȍȚ ȗȘȐșȚȘȈșȚȐȧ. ǵȖ ȗȖșȒȖȓȤȒț ȗȖȓțȉȖȋȐ ȐșȒȘȍȕȕȍ ȗȘȍȌȈȕȣ ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȦȚ ǭȋȖ ȊȖȓȦ, ȖȕȐ ȗȖȉȍȎȌȈȦȚ ȌȍȔȖȕȖȊ, Ȉ Țȍ, ȝȖȚȧ Ȑ ȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ ǪȐȠȕț — ȥȚȖ ǹȈȔ ǩȖȋ, ȕȍ ȎȍȓȈȦȚ ǭȔț ȗȖȌȟȐȕȧȚȤșȧ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȚȍȘȗȧȚ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ. DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȌȍȔȖȕȣ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț ȟȚȖ ȖȕȐ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȔȕȧȚ Ȗ ǪȐȠȕț, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ ȖȉȘȍȚȈȦȚ șȈȦȌȎȤȧ-ȔțȒȚȐ . ǬȍȔȖȕ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȖȉȊȐȕȐȓ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȗȘȐșȚȘȈșȚȕȖșȚȐ: ȗȖ ȍȋȖ șȓȖȊȈȔ, ǫȖșȗȖȌȤ ȊșȚȈȓ ȕȈ șȚȖȘȖȕț ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ ǭȔț ȗȖȒȓȖȕȧȓȐșȤ. ǵȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ǫȖșȗȖȌȤ, ȒȈȒ ȐșȚȐȕȕȣȑ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤ, ȒȖ ȊșȍȔ ȖȚȕȖșȐȚșȧ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ. ǵȈșȚȖȧȡȐȑ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤ ȕȐ Ȓ ȒȖȔț Ȑȏ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȕȍ ȗȐȚȈȍȚ ȗȘȐșȚȘȈșȚȐȧ, ȖȌȕȈȒȖ Ȗȕ țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚ Ȋ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ ȗȖȘȧȌȖȒ, ȗȘȐ ȒȖȚȖȘȖȔ ȚȖȓȤȒȖ ȏȈȒȖȕȖȗȖșȓțȠȕȣȍ ȋȘȈȎȌȈȕȍ ȔȖȋțȚ ȎȐȚȤ șȗȖȒȖȑȕȖ Ȑ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȊșȍȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ Ȍȓȧ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ șȊȖȐȝ Ȟȍȓȍȑ. ǺǭDzǹǺȃ 7 - 8 41


42 ȚȈșȑȈ ȚȑȈȒȚȈ-șȊȈȉȝȈȊȈșȑȈ ȋȝȘȐȕȍȘ ȔȈȑȈ-ȊȈȕȈțȒȈșȈȝ ȉȝȈȌȎȈȕȚȈȔ ȉȝȈȌȎȈȔȈȕȈșȑȈ ȉȈȓȈșȑȍȊȈșȚȝȐȘȈȚȔȈȕȈȝ ȔȈȟ-ȟȝțȓȈ-ȉȝȐȕȕȈ-ȋȘȐȊȈșȑȈ ȉȝțȘȐȕȈ ȘțȌȝȐȘȍȕȈ ȊȈȐ ȈșȘȐȒ-ȗȘȐȑȈȔ ȚȈȘȗȈȑȐȠȑȍ ȉȝȘȈȚȈȘȈȔ Ȕȍ ȋȈȚȈ-ȊȑȈȚȝȈȝ ȚȈșȑȈ — ǭȋȖ (ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ); ȚȑȈȒȚȈ-șȊȈȉȝȈȊȈșȑȈ — ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȖȚȒȈȏȈȓșȧ ȖȚ ǹȊȖȍȋȖ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ (ȚȖ ȍșȚȤ ȗȍȘȍșȚȈȓ ȒȖ ȊșȍȔ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ); ȋȝȘȐȕȍȝ — ȗȘȍȏȘȍȕȕȖȋȖ; ȔȈȑȈ — ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ; ȊȈȕȈ-ȖȒȈșȈȝ — (țȗȖȌȖȉȐȊȠȍȋȖșȧ) ȓȍșȕȖȔț ȏȊȍȘȦ; ȉȝȈȌȎȈȕȚȈȔ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ǭȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚ; ȉȝȈȌȎȈȔȈȕȈșȑȈ — ȗȖȒȓȖȕȧȦȡȍȋȖșȧ; ȉȈȓȈșȑȈ — ȘȍȉȍȕȒȈ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȈșȚȝȐȘȈ-ȈȚȔȈȕȈȝ — ȕȍȗȖșȍȌȓȐȊȖȋȖ Ȑ ȕȍȗȘȍȌșȒȈȏțȍȔȖȋȖ; ȔȈȚ — ȔȖȐȔ; ȠțȓȈ — ȚȘȍȏțȉȞȍȔ; ȉȝȐȕȕȈ — ȘȈȏȘțȉȓȍȕȈ; ȋȘȐȊȈșȑȈ — ȚȖȚ, ȟȤȧ Ƞȍȧ; ȉȝțȘȐȕȈ — ȖȉȐȓȤȕȖȑ; ȘțȌȝȐȘȍȕȈ — ȒȘȖȊȤȦ; ȊȈȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈșȘȐȒ-ȗȘȐȑȈȔ — ȚȖȋȖ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȕȘȈȊȐȓȖșȤ ȗȐȚȤ ȒȘȖȊȤ; ȚȈȘȗȈȑȐȠȑȍ — țȉȓȈȋȖȚȊȖȘȦ; ȉȝȘȈȚȈȘȈȔ — ȉȘȈȚȈ; Ȕȍ — ȔȖȍȋȖ; ȋȈȚȈȊȑȈȚȝȈȝ — ȚȖȚ, ȒȚȖ țșȗȖȒȖȐȓșȧ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ țȚȘȈȚȐȓ ȗȘȐșțȡțȦ ǭȔț șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ ȌȍȔȖȕȈȔ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. ǽȖȚȧ Ƕȕ — ǪȣșȠȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȔȈȑȧ ȖȌȖȓȍȓȈ ǭȋȖ, Ȑ Ƕȕ ȗȘȐȕȧȓ ȖȉȓȐȒ ȊȍȗȘȧ, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǹȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔ; Ƕȕ ȗȖșȚțȗȐȓ, ȒȈȒ ȕȍțȋȖȔȖȕȕȣȑ ȘȍȉȍȕȖȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȚȖ Ȑ ȌȍȓȖ ȕȈȝȖȌȐȚ șȍȉȍ ȕȖȊȣȝ ȌȘțȏȍȑ. ǯȈ ȥȚȖ ȧ șȊȖȐȔ ȚȘȍȏțȉȞȍȔ șȕȍșț ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț ȋȖȓȖȊț ș ȗȓȍȟ, Ȑ ȒȘȖȊȤȦ, ȟȚȖ ȝȓȣȕȍȚ Ȑȏ ǭȋȖ ȚȍȓȈ, ȡȍȌȘȖ țȋȖȡț ȔȖȍȋȖ ȉȘȈȚȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠț, ȚȈȒ ȓȦȉȐȊȠȍȋȖ ȗȐȚȤ ȒȘȖȊȤ. ǺȖȓȤȒȖ ȚȖȋȌȈ ȧ ȖȉȘȍȚț ȗȖȒȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ ȓȍȋȒȖ ȗȖȕȧȚȤ, Ȋ ȟȍȔ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȖșȕȖȊȕȖȍ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ ȌȍȔȖȕȖȊ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȟȐȚȈȓ, ȟȚȖ ǪȐȠȕț ȐȕȖȋȌȈ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȗȘȐșȚȘȈșȚȕȖ, ȒȈȒ ȘȍȉȍȕȖȒ, ț ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȍȚ ȕȐ ȗȖșȚȖȧȕșȚȊȈ, ȕȐ ȘȍȠȐȔȖșȚȐ. «ǪȐȠȕț Ȋ ȓȦȉȖȑ ȔȖȔȍȕȚ ȔȖȎȍȚ ȐȏȔȍȕȐȚȤ ǹȊȖȐ ȕȈȔȍȘȍȕȐȧ, — ȌțȔȈȓ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, — Ȉ ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ǭȋȖ șȓȖȊȈ Ȑ ȗȖșȚțȗȒȐ ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȓțȟȠȍ ȘȍȉȧȟȍșȚȊȈ». ǷȖșȒȖȓȤȒț ȌȍȔȖȕȣ — ȥȚȖ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, Ȑȝ ȕȈȔȍȘȍȕȐȧ ȚȖ Ȑ ȌȍȓȖ ȔȍȕȧȦȚșȧ, Ȑ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ șȈȔȐ ȏȈȊȐșȧȚ ȖȚ ȏȈȒȖȕȖȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȐȔ ȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȚȖȎȍ ȗȖȌȊȓȈșȚȍȕ ȥȚȐȔ ȏȈȒȖȕȈȔ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȍ» (9.11) DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗȉ ȥȚȖȔ: ȈȊȈȌȎȈȕȈȕȚȐ ȔȈȔ ȔțȌȝȈ ȔȈȕțȠȐȔ ȚȈȕțȔ ȈȠȘȐȚȈȔ — «ǫȓțȗȞȣ șȔȍȦȚșȧ ȕȈȌȖ ǴȕȖȑ, ȒȖȋȌȈ ȇ ȕȐșȝȖȎț Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ». ǬȍȔȖȕȈȔ ȊșȍȋȌȈ ȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȔȖȎȕȖ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ. Ǫ șȊȖȍȔ șȚȘȍȔȓȍȕȐȐ țȉȐȚȤ ǪȐȠȕț ȖȕȐ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊȈȦȚ ȕȈ ǭȋȖ ȖȉȘȈȏȍ Ȋșȍ șȊȖȐ ȔȣșȓȐ Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȖȉȘȍȚȈȦȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ (ȝȖȚȧ Ȑ ș ȊȘȈȎȌȍȉȕȖșȚȤȦ) ȌțȔȈȚȤ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǽȖȚȧ ȌȍȔȖȕȣ ȕȍ ȗȘȍȌȈȕȣ ǫȖșȗȖȌț, Ȑȝ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖȍ ȘȈȏȔȣȠȓȍȕȐȍ Ȗ ǵȍȔ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȐȔ ȉȓȈȋȖ: ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȖȕȐ ȗȖȓțȟȈȦȚ șȈȦȌȎȤȧȔțȒȚȐ . ǷȖșȒȖȓȤȒț ȌȍȔȖȕȣ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȏȈ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȐȔ ȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȔȖȋțȚ ǭȋȖ țȉȐȚȤ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, Ȑȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ȌȍȔȖȕȣ ȖȟȍȕȤ ȓȦȉȧȚ ȗȐȚȤ ȒȘȖȊȤ. ǺȈȒ ȖȕȖ Ȑ ȍșȚȤ: Ȋșȍ ȌȍȔȖȕȣ — ȒȘȖȊȖȗȐȑȞȣ Ȑ ȗȖȎȐȘȈȚȍȓȐ ȟțȎȖȑ ȗȓȖȚȐ. 42


43 ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȖȉȊȐȕȐȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ț ǵȍȋȖ ȚȈȒȖȑ Ȏȍ ȕȍȗȖșȚȖȧȕȕȣȑ țȔ, ȒȈȒ ț ȘȍȉȍȕȒȈ, ș ȒȖȚȖȘȣȔ ȔȖȎȕȖ ȗȖȌȘțȎȐȚȤșȧ, ȗȘȖșȚȖ țȋȖșȚȐȊ ȍȋȖ ȗȐȘȖȎȕȣȔ ȐȓȐ ȓȈȌȌț . Ǫ ȒȈȒȖȔ-ȚȖ șȔȣșȓȍ ȥȚȐ șȓȖȊȈ ȖȚȘȈȎȈȦȚ ȐșȚȐȕț, ȐȉȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.26): ȗȈȚȘȈȔ ȗțȠȗȈȔ ȗȝȈȓȈȔ ȚȖȑȈȔ ȑȖ Ȕȍ ȉȝȈȒȚȑȈ ȗȘȈȑȈȟȟȝȈȚȐ ȚȈȌ ȈȝȈȔ ȉȝȈȒȚȑ-țȗȈȝȘȐȚȈȔ ȈȠȕȈȔȐ ȗȘȈȑȈȚȈȚȔȈȕȈȝ «ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ ȗȘȍȌȓȖȎȐȚ Ǵȕȍ ȓȐșȚȖȒ, ȞȊȍȚȖȒ, ȗȓȖȌ ȐȓȐ ȕȍȔȕȖȋȖ ȊȖȌȣ, ȇ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȗȘȐȔț ȍȋȖ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȍ». ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȧ ǹȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Țȍ ȗȘȍȌȓȈȋȈȦȚ Ȑȝ ș ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȑ ȓȦȉȖȊȤȦ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ ȓȦȉȧȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȥȚȖȔț șȊȖȦ ȗȐȡț ȖȕȐ șȕȈȟȈȓȈ ȗȘȍȌȓȈȋȈȦȚ ǭȔț. ǫȖșȗȖȌȤ ȊȗȖȓȕȍ ȔȖȎȍȚ ȖȉȖȑȚȐșȤ ȉȍȏ ȓȐșȚȒȈ ȐȓȐ ȞȊȍȚȒȈ: ț ǵȍȋȖ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȍȌȣ. Ƕȕ ǹȈȔ ȒȖȘȔȐȚ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ. ǰ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȔȐȓȖșȚȐȊ Ȑ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȍȕ Ȓ ǹȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ (ȉȝȈȒȚȈȊȈȚșȈȓȈ), Ƕȕ ș țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍȔ șȢȍȌȈȍȚ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȗȘȍȌȓȖȎȈȚ ǭȔț ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ. ȅȚȖ ȕȐ Ȋ ȒȖȍȔ șȓțȟȈȍ ȕȍȓȤȏȧ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȒȈȒ ȌȍȚșȒȖȍ ȕȍȗȖșȚȖȧȕșȚȊȖ. ǩȝȈȒȚȈ-ȊȈȚșȈȓȈ — ȊȈȎȕȍȑȠȍȍ ȒȈȟȍșȚȊȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ: Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȖȟȍȕȤ ȌȖȊȖȓȍȕ ǹȊȖȐȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ. ǿȚȖ Ȏȍ ȒȈșȈȍȚșȧ șȓȖȊȈ ȔȈȑȈ, ȚȖ, ȒȖȋȌȈ ȘȍȟȤ ȐȌȍȚ Ȗȉ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȖȕȖ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «ȕȍȎȕȈȧ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ». ǶȌȈȘȧȧ ȉȓȈȋȖȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ Ȓ ȕȐȔ ȕȍȎȕȖșȚȤ Ȑ ȌȖȉȘȖȚț, Ȑ ȥȚȖ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȕȍȌȖșȚȈȚȖȒ, Ȉ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖȍ Ȍȓȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȟțȊșȚȊȖ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț țȗȖȔȧȕțȓ ȚȈȒȎȍ Ȗ ȘțȌȝȐȘȍ, ȒȘȖȊȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȚȘțȉȐȚȤ ȋȖȓȖȊț ǪȐȠȕț ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ, ȕȍȚ șȔȣșȓȈ Ȑ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ǭȋȖ ȒȘȖȊȐ. ǪȗȘȖȟȍȔ, ȚȍȓȖ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț țȒȘȈȠȈȍȚ ȧȘȒȖ-ȒȘȈșȕȈȧ ȋȐȘȓȧȕȌȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȖ ȞȊȍȚț ȕȈȗȖȔȐȕȈȍȚ ȒȘȖȊȤ. DzȖȋȌȈ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȌȍȔȖȕȣ, ȖșȊȖȉȖȌȐȊȠȐșȤ ȖȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ șȊȖȐȝ ȋȘȍȝȖȊ, ȖȉȘȍȚȈȦȚ șȈȦȌȎȤȧ-ȔțȒȚȐ, ǪȐȠȕț ȉȓȈȋȖșȓȖȊȓȧȍȚ Ȑȝ ǹȊȖȍȑ ȒȘȈșȕȖȑ, ȒȈȒ ȒȘȖȊȤ, ȋȐȘȓȧȕȌȖȑ. ǩȣȊȈȍȚ ȚȈȒȎȍ, ȟȚȖ ȌȍȔȖȕȣ, ȌȖșȚȐȋȕțȊ șȈȦȌȎȤȧ-ȔțȒȚȐ, ȗȍȘȍȕȖșȧȚșȧ ȗȖȚȖȔ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝț Ȑ ȚȈȔ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȋȐȘȓȧȕȌț ǫȖșȗȖȌȈ ȒȈȒ ǭȋȖ ȗȘȈșȈȌ . ǺǭDzǹǺ 9 ȚȈșȔȐȕ ȒțȚȍ 'ȝȐȚȍ ȕȈȠȚȍ ȒȘȐȚȚȈ-Ȕțȓȍ ȊȈȕȈș-ȗȈȚȈț ȊȐȚȈȗȈ ȐȊȈ ȠțȠȑȈȕȚȐ ȊȐȠȕț-ȗȘȈȕȈ ȌȐȊȈțȒȈșȈȝ ȚȈșȔȐȕ — ȒȖȋȌȈ Ƕȕ; ȒțȚȍ — ȒȖȊȈȘȕȣȑ; ȈȝȐȚȍ — ȊȘȈȋ; ȕȈȠȚȍ — țȕȐȟȚȖȎȍȕ; ȒȘȐȚȚȈȔțȓȍ — ț ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȖȉȘțȉȓȍȕȣ ȒȖȘȕȐ; ȊȈȕȈș- ȗȈȚȈț — ȌȍȘȍȊȖ; ȊȐȚȈȗȈȝ — ȊȍȚȊȐ Ȑ ȓȐșȚȤȧ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȠțȠȑȈȕȚȐ — ȏȈșȣȝȈȦȚ; ȊȐȠȕț-ȗȘȈȕȈȝ — Țȍ, ȎȐȏȕȍȕȕȖȑ șȐȓȖȑ ȒȖȚȖȘȣȝ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț; ȌȐȊȈ-ȖȒȈșȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ.

43


44 ǪȍȚȊȐ șȘțȉȓȍȕȕȖȋȖ ȗȖȌ ȒȖȘȍȕȤ Ȑ ȗȖȊȈȓȍȕȕȖȋȖ ȕȈȏȍȔȤ ȌȍȘȍȊȈ ȖȟȍȕȤ șȒȖȘȖ ȏȈșȣȝȈȦȚ. ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ, ȍșȓȐ ȧ țȉȤȦ ȥȚȖȋȖ ȒȖȊȈȘȕȖȋȖ ǪȐȠȕț, ȗȖȓțȉȖȋȐ, Ȍȓȧ ȒȖȚȖȘȣȝ Ƕȕ ȌȖȘȖȎȍ ȎȐȏȕȐ, ȓȐȠȈȚșȧ ȐșȚȖȟȕȐȒȈ șȊȖȍȑ șȐȓȣ Ȑ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȏȈȟȈȝȕțȚ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ ȕȍȚȘțȌȕȖ ȗȖȕȧȚȤ, Ȋ ȟȍȔ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȘȈȏȕȐȞȈ ȔȍȎȌț ȌȍȔȖȕȈȔȐ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ. ǷȖȓțȉȖȋȐ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ șȓȍȌțȦȚ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȌȍȔȖȕȣ ȓȐȠȤ șȚȘȍȔȧȚșȧ ȕȈȊȘȍȌȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț ȐȓȐ ȌȈȎȍ țȉȐȚȤ ǭȋȖ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȌȍȔȖȕȣ ȐȕȖȋȌȈ ȖȟȍȕȤ ȚȖȟȕȖ ȗȖȌȔȍȟȈȦȚ, ȟȚȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȊȖ ȊșȍȔ ȗȖȓȈȋȈȦȚșȧ ȕȈ ȔȐȓȖșȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺȈȒ ȌȍȔȖȕȣ ȒȖșȊȍȕȕȖ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȚ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǺǭDzǹǺ 10 ȚȈȊȈȌ ȑȈȚȈ ȉȝțȊȈȔ ȑțȑȈȔ ȉȘȈȝȔȈ-ȒȠȈȚȘȈ-șȈȔȍȌȝȐȚȈȔ șțȌȈȑȈȌȝȊȈȔ ȚȈȗȖ-ȑȈȌȎȕȈ șȊȈȌȝȑȈȑȈ-ȊȘȈȚȈ-ȌȈȕȐȕȈȝ ȚȈȊȈȚ — ȗȖȒȈ (ȧ ȉțȌț țȉȐȊȈȚȤ ǪȐȠȕț); ȑȈȚȈ — ȖȚȗȘȈȊȓȧȑȚȍșȤ; ȉȝțȊȈȔ — ȕȈ ǯȍȔȓȦ; ȑțȑȈȔ — Ȋȣ; ȉȘȈȝȔȈ-ȒȠȈȚȘȈ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ Ȑ ȒȠȈȚȘȐȧȔ (ȉȘȈȝȔȈȕșȒȖȑ ȒțȓȤȚțȘȍ Ȑ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȔț ȋȖșțȌȈȘșȚȊț); șȈȔȍȌȝȐȚȈȔ — ȗȘȖȞȊȍȚȈȦȡțȦ; șțȌȈȑȈȌȝȊȈȔ — țȕȐȟȚȖȎȈȑȚȍ; ȚȈȗȈȝ — (ȗȘȍȌȈȦȡȐȝșȧ) ȈșȒȍȏȍ; ȑȈȌȎȕȈ — (șȖȊȍȘȠȈȦȡȐȝ) ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; șȊȈȌȝȑȈȑȈ — ȐȏțȟȈȦȡȐȝ ǪȍȌȣ; ȊȘȈȚȈ — (ȐșȗȖȓȕȧȦȡȐȝ) ȖȉȍȚȣ; ȌȈȕȐȕȈȝ — Ȑ ȘȈȏȌȈȦȡȐȝ ȔȐȓȖșȚȣȕȦ. ȇ șȌȍȓȈȦ Ȋșȍ, ȟȚȖȉȣ țȉȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, Ȉ Ȋȣ ȚȍȔ ȊȘȍȔȍȕȍȔ ȖȚȗȘȈȊȓȧȑȚȍșȤ ȕȈ ǯȍȔȓȦ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȣȕȍ ȗȘȖȞȊȍȚȈȍȚ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȉȘȈȝȔȈȕșȒȖȑ ȒțȓȤȚțȘȍ Ȑ ȗȘȈȊȓȍȕȐȦ ȒȠȈȚȘȐȍȊ. dzȦȌȐ ȚȈȔ ȗȘȍȌȈȦȚșȧ ȈșȒȍȏȍ, șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȐȏțȟȈȦȚ ǪȍȌȣ, ȐșȗȖȓȕȧȦȚ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȖȉȍȚȣ Ȑ ȘȈȏȌȈȦȚ ȔȐȓȖșȚȣȕȦ. ǻȕȐȟȚȖȎȤȚȍ Ȋșȍȝ ȥȚȐȝ ȓȦȌȍȑ! DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȓȈȊȕȖȍ, Ȓ ȟȍȔț șȚȘȍȔȐȓșȧ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, — ȥȚȖ ȘȈȏȌȍȓȈȚȤșȧ ș ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ. ǷȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ Ȗȕ șȖȉȐȘȈȓșȧ țȉȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȧ, ȟȚȖ ȗȖșȓȍ ȋȐȉȍȓȐ ǪȐȠȕț ȗȖȓțȉȖȋȐ ȚțȚ Ȏȍ ȓȐȠȈȚșȧ șȊȖȍȑ șȐȓȣ Ȑ țȔȘțȚ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, Ȗȕ ȝȖȚȍȓ ȕȈȘțȠȐȚȤ ȔȐȘȕțȦ ȎȐȏȕȤ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ǯȍȔȓȐ. ǴȐȘ Ȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȍ ȕȈ ǯȍȔȓȍ, ȒȈȒ, ȊȗȘȖȟȍȔ, Ȑ ȕȈ ȌȘțȋȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȓȐ ȉȘȈȝȔȈȕȣ Ȑ ȒȠȈȚȘȐȐ . Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (4.13) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȟȈȚțȘ- ȊȈȘȕȑȈȔ ȔȈȑȈ șȘȐȠȚȈȔ ȋțȕȈȒȈȘȔȈ-ȊȐȉȝȈȋȈȠȈȝ — «Ǫ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȚȘȍȔȧ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ Ȑ șȊȧȏȈȕȕȖȑ ș ȕȐȔȐ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȇ ȘȈȏȌȍȓȐȓ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ ȕȈ ȟȍȚȣȘȍ șȖșȓȖȊȐȧ». ǵȈ ȒȈȎȌȖȑ ȗȓȈȕȍȚȍ ȍșȚȤ șȊȖȐ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚ — ȖșȖȉȍȕȕȖ ȎȐȚȍȓȧȔ ǯȍȔȓȐ — ȘȈȏȌȍȓȐȚȤ ȖȉȡȍșȚȊȖ ȕȈ ȟȍȚȣȘȍ ȊȈȘȕȣ: ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȠȈȚȘȐȍȊ, ȊȈȑȠȤȍȊ Ȑ ȠțȌȘ . ǰȏ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȑ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ȘȈȕȤȠȍ, ȌȖ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȕȈ ǯȍȔȓȦ ȗȘȐȠȍȓ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ, ȥȚȖȑ ȗȓȈȕȍȚȖȑ ȗȘȈȊȐȓȐ ȉȘȈȝȔȈȕȣ Ȑ ȒȠȈȚȘȐȐ . ǩȘȈȝȔȈȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤ Ȋ șȍȉȍ ȚȈȒȐȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȒȈȒ ȠȈȔȈȝ (țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȕȖșȚȤ), ȌȈȔȈȝ (șȈȔȖȖȉȓȈȌȈȕȐȍ), ȚȐȚȐȒȠȈ (ȚȍȘȗȍȕȐȍ), șȈȚȤȧȔ (ȗȘȈȊȌȐȊȖșȚȤ), ȠȈțȟȈȔ (ȟȐșȚȖȗȓȖȚȕȖșȚȤ), ȈȘȌȎȈȊȈȔ (ȗȘȧȔȖȌțȠȐȍ) Ȑ ȌȈȊȈȚȤ ȞȈȘȧȔȒȠȈȚȘȐȧȔ șȖȊȍȚȣ, ȒȈșȈȦȡȐȍșȧ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ șȚȘȈȕȖȑ ȐȓȐ ȗȓȈȕȍȚȖȑ. ǸțȒȖȊȖȌșȚȊțȧșȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȠȈȚȘȐȐ ȌȖȓȎȕȣ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ șȊȖȐȔ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ — ȗȘȍȌȈȊȈȚȤșȧ ȈșȒȍȏȍ, șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȐȏțȟȈȚȤ ǪȍȌȣ Ȑ șȓȍȌȖȊȈȚȤ Ȑȝ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ. DzȘȖȔȍ 44


45 ȚȖȋȖ, ȒȠȈȚȘȐȧȔ ȕȈȌȓȍȎȐȚ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ, ȟȚȖȉȣ ȉȘȈȝȔȈȕȣ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ șȈȕȕȤȧșȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȝȘȈȔȣ ȗȖȓțȟȈȓȐ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȕȐȑ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȉȘȈȝȔȈȕșȒȈȧ ȒțȓȤȚțȘȈ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȓȦȌȧȔ șȚȘȖȐȚȤ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȖșȕȖȊȍ. dzȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȧȋȤȐ, ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȐȕȈȟȍ ȕȍ ȊȣȗȈȌȍȚ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȌȖȎȌȍȑ (ȑȈȌȎȕȈȌ ȉȝȈȊȈȚȐ ȗȈȘȌȎȈȕȑȈȝ), Ȉ ȥȚȖ ȗȖȔȍȠȈȍȚ ȐȔ ȊȖȏȌȍȓȣȊȈȚȤ ȏȍȔȓȦ Ȑ ȊȣȘȈȡȐȊȈȚȤ ȏȍȘȕȖ (ȗȈȘȌȎȈȕȑȈȌ ȈȕȕȈ-șȈȔȉȝȈȊȈȝ) . ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȗȘȈȊȐȚȍȓȐ- ȒȠȈȚȘȐȐ ȌȖȓȎȕȣ ȊȕȍȌȘȧȚȤ ȉȘȈȝȔȈȕșȒțȦ ȒțȓȤȚțȘț, ȗȖȉțȎȌȈȧ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȧȋȤȐ, ȐȏțȟȈȚȤ ǪȍȌȣ Ȑ ȘȈȏȌȈȊȈȚȤ ȔȐȓȖșȚȣȕȦ. ǬȍȓȈȧ ȥȚȖ, ȓȦȌȐ ȉȍȏ ȖșȖȉȣȝ țșȐȓȐȑ ȉțȌțȚ ȗȖȓțȟȈȚȤ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ Ȍȓȧ ȎȐȏȕȐ, Ȑ ȚȖȋȌȈ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȊȖȞȈȘȐȚșȧ ȔȐȘ Ȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȍ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (3.12) ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ ȥȚȖ ȚȈȒ: ȐȠȚȈȕ ȉȝȖȋȈȕ ȝȐ ȊȖ ȌȍȊȈ ȌȈșȑȈȕȚȍ ȑȈȌȎȕȈ-ȉȝȈȊȐȚȈȝ ȚȈȐȘ ȌȈȚȚȈȕ ȈȗȘȈȌȈȑȈȐȉȝȑȖ ȑȖ ȉȝțȕȒȚȍ șȚȍȕȈ ȥȊȈ șȈȝ «Ǫ ȕȈȋȘȈȌț ȏȈ ȧȋȤȦ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȗȖȌȊȓȈșȚȕȣ Ȋșȍ ȉȓȈȋȈ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȌȈȘțȦȚ ȊȈȔ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ Ȍȓȧ ȎȐȏȕȐ. ǵȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȥȚȐȔȐ ȉȓȈȋȈȔȐ, ȕȍ ȗȘȐȕȖșȧ Ȑȝ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȖȘȖȔ». ǷȖȓțȉȖȋȐ — ȥȚȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ǪȐȠȕț, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȦȚ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȊșȍȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ. ǰ ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȉȣȓȐ ȌȖȊȖȓȤȕȣ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ, Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȧȋȤȐ . Ǭȓȧ ȘȈȏȕȣȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ǪȍȌȣ ȗȘȍȌȗȐșȣȊȈȦȚ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȘȈȏȕȣȍ ȧȋȤȐ, ȕȖ Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ Ȋșȍ ȥȚȐ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȧ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺȍȔ Ȏȍ, ȒȚȖ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȖșȖȏȕȈȚȤ ǪȣșȠțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ ȗȘȐȕȖșȐȚȤ ȎȍȘȚȊȣ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. Ǫ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒ, ǪȍȌȣ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚ șȖȊȍȘȠȈȚȤ Țț ȐȓȐ ȐȕțȦ ȧȋȤȦ . ǺȖ Ȏȍ șȈȔȖȍ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȑ Ȓ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȦ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ: ȖȉȢȍȒȚ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ ȐȏȉȐȘȈȍȚșȧ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȚȍȔ, ȒȚȖ ȓȦȉȐȚ ȍșȚȤ ȔȧșȖ, ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȖ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȉȖȋȐȕȍ DzȈȓȐ — ȋȘȖȏȕȖȔț ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȗȍȘȍȌ ȍȍ ȐȏȊȈȧȕȐȍȔ ȚȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȐȕȖșȐȚȤ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȎȐȊȖȚȕȣȝ. ǵȖ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȋțȕȣ ȉȓȈȋȖșȚȐ, șȓȍȌțȍȚ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȍȉȧ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ: ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. ǹȖȉșȚȊȍȕȕȖ ȋȖȊȖȘȧ, Ȋșȍ ȧȋȤȐ ȗȘȐȏȊȈȕȣ ȗȖȔȖȟȤ ȟȍȓȖȊȍȒț ȊȖȏȊȣșȐȚȤșȧ ȌȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ. ǶȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȓȦȌȧȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȗȖ ȔȍȕȤȠȍȑ ȔȍȘȍ ȗȧȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ, ȐȔȍȕțȍȔȣȝ ȗȈȕȟȈ-ȔȈȝȈȧȋȤȍȑ . DzȈȎȌȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ Ȍȓȧ ȎȐȏȕȐ Ȗȕ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȖȚ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȑ ǫȖșȗȖȌȈ. ǵȐ ȖȌȕȖ Ȑȏ ȉȓȈȋ ȓȦȌȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ șȖȏȌȈȚȤ șȈȔȐ. ǪȏȧȚȤ, Ȓ ȗȘȐȔȍȘț, ȗȘȖȌțȒȚȣ ȗȐȚȈȕȐȧ. ǺȖȔț, ȒȚȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȋțȕȍ ȉȓȈȋȖșȚȐ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣ ȏȍȘȕȖ, ȜȘțȒȚȣ, ȖȊȖȡȐ, ȔȖȓȖȒȖ, șȈȝȈȘ; ȌȘțȋȐȍ Ȏȍ, ȗȖȔȐȔȖ ȥȚȖȋȖ, țȗȖȚȘȍȉȓȧȦȚ Ȑ ȘȈȏȓȐȟȕțȦ ȔȧșȕțȦ ȗȐȡț. ǵȐ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȥȚȐȝ ȗȘȖȌțȒȚȖȊ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ șȖȏȌȈȕ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȕȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣ Ȍȓȧ ȎȐȏȕȐ ȚȈȒȐȍ ȉȓȈȋȈ, ȒȈȒ ȚȍȗȓȖ, șȊȍȚ, ȊȖȌȈ, ȊȖȏȌțȝ, ȕȖ ȓȦȌȐ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ Ȑȝ șȖȏȌȈȚȤ. Ǵȣ ȕȍ ȔȖȎȍȔ ȎȐȚȤ ȉȍȏ șȖȋȘȍȊȈȦȡȐȝ ȓțȟȍȑ șȖȓȕȞȈ, ȉȍȏ ȓțȕȕȖȋȖ șȊȍȚȈ, ȉȍȏ ȌȖȎȌȧ Ȑ ȊȍȚȘȈ, — Ȉ Ȋșȍ ȥȚȖ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. ǶȟȍȊȐȌȕȖ, ȟȚȖ ȕȈȠȈ ȎȐȏȕȤ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ Țȍȝ ȉȓȈȋ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȕȈș ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȤ. ǬȈȎȍ șȣȘȤȍ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ Ȍȓȧ ȕȈȠȐȝ ȏȈȊȖȌȖȊ Ȑ ȜȈȉȘȐȒ — ȎȍȓȍȏȖ, șȍȘȈ, ȘȚțȚȤ, ȔȈȘȋȈȕȍȞ Ȑ Ț.Ȍ., — ȕȈȔ ȚȖȎȍ ȌȈȦȚ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȥȚȐ ȌȈȘȣ ȗȖ 45


46 ȕȈȏȕȈȟȍȕȐȦ. Ǫșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȓȈȋȈ ȌȈȦȚșȧ ȕȈȔ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ț ȕȈș ȉȣȓȖ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ șȐȓ Ȑ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȍȑ ȐȌȚȐ ȗțȚȍȔ șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȧ Ȑ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ — ȊȣȘȊȈȚȤșȧ Ȑȏ ȗȓȍȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȗȖȒȖȕȟȐȊ ș ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖȑ ȉȖȘȤȉȖȑ ȏȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ. ǿȚȖȉȣ ȖȉȘȍșȚȐ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȕțȎȕȖ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȧȋȤȐ . ǭșȓȐ Ȏȍ Ȕȣ ȏȈȉȣȊȈȍȔ Ȗ ȞȍȓȐ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȐșȗȖȓȤȏțȍȔ ȌȈȘȣ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȑ ǫȖșȗȖȌȈ Ȍȓȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ, ȕȈș Ȋșȍ ȉȖȓȤȠȍ Ȑ ȉȖȓȤȠȍ ȏȈȚȧȋȐȊȈȍȚ ȚȘȧșȐȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. ȅȚȖȚ ȔȐȘ șȖȏȌȈȕ ȊȖȊșȍ ȕȍ Ȍȓȧ ȕȈȠȐȝ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȑ, Ȑ Ȕȣ, ȗȣȚȈȧșȤ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȍȋȖ Ȍȓȧ șȍȉȧ, ȗȖșȚțȗȈȍȔ ȒȈȒ ȕȈșȚȖȧȡȐȍ ȊȖȘȣ, ȏȈ ȟȚȖ ȕȈș Ȑ ȕȈȒȈȏȣȊȈȦȚ ȗȖ șțȘȖȊȣȔ ȏȈȒȖȕȈȔ ȗȘȐȘȖȌȣ. Ǫ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȊȖȘȖȊ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ șȟȈșȚȤȧ, ȐȉȖ Ȑȝ ȎȐȏȕȤ ȉȍșȞȍȓȤȕȈ. ǫȘțȉȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȣ ȎȐȊțȚ ȒȈȒ ȊȖȘȣ, ț ȕȐȝ ȕȍȚ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȑ ȞȍȓȐ. ǶȕȐ ȗȘȖșȚȖ ȐȡțȚ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȑ Ȑ ȗȖȕȧȚȐȧ ȕȍ ȐȔȍȦȚ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȧȋȤȐ . ǶȌȕȈȒȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ȌȈȓ ȓȦȌȧȔ șȈȔțȦ ȗȘȖșȚțȦ ȧȋȤȦ — șȈȕȒȐȘȚȈȕȈ- ȧȋȤȦ, țȟȈșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȔȖȎȍȚ ȓȦȉȖȑ, ȒȚȖ ȕȍ ȗȘȖȚȐȊ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȕȈȔȍȘȍȊȈȧșȤ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȎȐȚȍȓȍȑ ǯȍȔȓȐ, ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȓ, ȟȚȖ ȧȋȤȐ ȕȈ ǯȍȔȓȍ ȗȘȍȒȘȈȚȧȚșȧ Ȑ ȥȚȖ ȗȘȐȕȍșȍȚ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȕȍȔȈȓȖ ȉȍȌ, Ȉ ȒȖȋȌȈ Ȗȕ țȉȤȍȚ ǹȈȔȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȧȋȤȍȠȊȈȘț, ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȊȖȊșȍ ȗȖȋȐȉȕțȚ. ǺȈȒȖȊ ȉȣȓ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȐȑ ȏȈȔȣșȍȓ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȐșȒțȠȍȕȕȖȋȖ Ȋ ȗȖȌȖȉȕȣȝ ȏȓȖȌȍȧȕȐȧȝ. ǺǭDzǹǺ 11 ȊȐȠȕțȘ ȌȊȐȌȎȈ-ȒȘȐȑȈ-ȔțȓȖ ȑȈȌȎȕȖ ȌȝȈȘȔȈȔȈȑȈȝ ȗțȔȈȕ ȌȍȊȈȘȠȐ-ȗȐȚȘȐ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȌȝȈȘȔȈșȑȈ ȟȈ ȗȈȘȈȑȈȕȈȔ ȊȐȠȕțȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȌȊȐȌȎȈ — ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ Ȑ ȒȠȈȚȘȐȧȔȐ; ȒȘȐȑȈ-ȔțȓȈȝ — ȚȖȚ, ȒȖȘȍȕȤ ȒȖȚȖȘȖȋȖ — șȖȊȍȘȠȍȕȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȖȉȘȧȌȖȊ, țȗȖȔȧȕțȚȣȝ Ȋ ǪȍȌȈȝ; ȑȈȌȎȕȈȝ — ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȧȋȤȐ (ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȧȋȤȧ-ȗțȘțȠȍȑ ); ȌȝȈȘȔȈ-ȔȈȑȈȝ — ȊȔȍșȚȐȓȐȡȍ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȏȈȗȖȊȍȌȍȑ; ȗțȔȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ; ȌȍȊȈ-ȘȐȠȐ — ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȊȍȓȐȒȐȝ ȘȐȠȐ, ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ ǪȤȧșȈȌȍȊȈ Ȑ ǵȈȘȈȌȈ; ȗȐȚȘȐ — ȗȘȍȌȒȖȊ; ȉȝțȚȈȕȈȔ — Ȑ Ȋșȍȝ ȖșȚȈȓȤȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȌȝȈȘȔȈșȑȈ — ȘȍȓȐȋȐȐ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȗȈȘȈȑȈȕȈȔ — ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ. ǹțȚȤ ȉȘȈȝȔȈȕșȒȖȑ ȒțȓȤȚțȘȣ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ țȉȓȈȎȈȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț — ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȍ Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ Ȑ ȗȘȖȟȐȝ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȖȉȘȧȌȖȊ. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț — ȥȚȖ ȊȣșȠȈȧ ȞȍȓȤ ȏȈȒȖȕȖȊ ȘȍȓȐȋȐȐ Ȑ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ Ȍȓȧ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȊȍȓȐȒȐȝ ȗȐȚȖȊ Ȑ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȝ ȓȦȌȍȑ. ǭșȓȐ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȗȖȉțȎȌȈȚȤ ȒȠȈȚȘȐȍȊ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȧȋȤȐ, Ȑ ȚȖȋȌȈ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȓȐȠȐȊȠȐșȤ ȗȖȓȖȎȍȕȕȣȝ ȐȔ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȑ, ȖȟȍȕȤ șȒȖȘȖ ȘȈșșȚȈȕțȚșȧ ș ȎȐȏȕȤȦ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǪȐȠȕț — ȥȚȖ ȖșȕȖȊȈ ȉȘȈȝȔȈȕșȒȖȑ ȒțȓȤȚțȘȣ, ȗȖȥȚȖȔț ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȏȈȌțȔȈȓ țȉȐȚȤ ǪȐȠȕț, ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȧ, ȟȚȖ ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȉȘȈȝȔȈȕșȒȈȧ ȒțȓȤȚțȘȈ ȘȈȏȘțȠȐȚșȧ șȈȔȈ șȖȉȖȑ. ǹ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȍȔ ȒțȓȤȚțȘȣ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ ȓȦȌȐ ȗȍȘȍșȚȈȕțȚ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȧȋȤȐ, Ȉ ȥȚȖ ȗȘȐȊȍȌȍȚ Ȓ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȌȖȎȌȍȑ ȉțȌȍȚ Ȋșȍ ȔȍȕȤȠȍ Ȑ ȔȍȕȤȠȍ (ȑȈȌȎȕȈȌ ȉȝȈȊȈȚȐ ȗȈȘȌȎȈȕȑȈȝ). ǪȍșȤ ȔȐȘ ȖȒȈȎȍȚșȧ Ȋ ȉȍȌșȚȊȍȕȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ, Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȖȚȍȘȗȧȚ ȒȘȈȝ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȧșȕȖ ȗȖȒȈȏȈȕȖ, ȒȈȒȐȍ ȉȍȌȣ ȕȍșȍȚ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊț țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ, ȈȘȐȑșȒȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ Ȑ 46


47 ȗȘȍȒȘȈȡȍȕȐȍ ȖȉȘȧȌȖȊ, ȗȘȖȊȖȌȐȔȣȝ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ . DzȈȓȈț ȠțȌȘȈ-șȈȔȉȝȈȊȈȝ: șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ șȖșȚȖȐȚ Ȋ ȖșȕȖȊȕȖȔ Ȑȏ ȠțȌȘ, ȗȖȥȚȖȔț ȉȘȈȝȔȈȕșȒȈȧ ȒțȓȤȚțȘȈ șȍȑȟȈș țȚȘȈȟȍȕȈ Ȑ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȍȍ ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ ȚȘțȌȕȖ. ǵȖ ȍșȓȐ ȓȦȌȐ, șȓȍȌțȧ șȖȊȍȚț ǫȖșȗȖȌȈ ȟȈȑȚȈȕȤȐ, șȚȈȕțȚ ȗȍȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǩȖȋȈ, ȐȔ ȉțȌȍȚ ȖȟȍȕȤ ȓȍȋȒȖ ȊȖȏȘȖȌȐȚȤ ȒțȓȤȚțȘț ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ . ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈ ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈ ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈȐȊȈ ȒȍȊȈȓȈȔ ȒȈȓȈț ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȋȈȚȐȘ ȈȕȑȈȚȝȈ ǰȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ ȟȚȖ ȓȦȌȍȑ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȝ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȐȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ, șȚȈȓȖ șȓȐȠȒȖȔ ȔȕȖȋȖ, ȒțȓȤȚțȘȈ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ ȗȘȐȠȓȈ Ȋ țȗȈȌȖȒ. Ǩ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȐ — ȌȈȓȍȒȖ ȕȍ ȒȠȈȚȘȐȐ . ǷȘȐ ȕȣȕȍȠȕȍȑ, ȌȍȔȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȖȑ șȐșȚȍȔȍ ȓȦȉȖȑ ȠțȌȘȈ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȐȏȉȘȈȕ ȕȈ ȊȣșȠȐȑ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȑ ȗȖșȚ Ȑ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȉȘȈȏȌȣ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ șȚȘȈȕȖȑ. ǪȓȐȧȕȐȍ DzȈȓȐ-ȦȋȐ ȖȚȘȈȊȓȧȍȚ Ȋșȍ șȜȍȘȣ ȎȐȏȕȐ, Ȑ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ (ǩȝȈȋ., 12.2.13) ȗȖȥȚȖȔț șȒȈȏȈȕȖ: ȌȈșȑț-ȗȘȈȑȍȠț ȘȈȌȎȈșț — Ȋ ȥȗȖȝț DzȈȓȐ ȗȘȈȊȐȚȍȓȐ ȉțȌțȚ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ, ȒȈȒ ȌȈșȤȦ, ȘȈȏȉȖȑȕȐȒȐ. ǵȍ ȉțȌȍȚ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȈȊȈȓȐ ȉȣ ȓȦȌȧȔ ȊȍȘȕȣȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ; ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȒȚȖ-ȚȖ Ȑ ȌȈșȚ ȔțȌȘȣȑ șȖȊȍȚ, ȕȐ ȖȌȐȕ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȍȔț ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȤ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȐșȚȐȕȕȣȝ ȒȠȈȚȘȐȍȊ . ǵȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ DzȈȓȐ-Ȧȋț, ȕȖ Ȑ Ȋ ȉȣȓȣȍ ȊȘȍȔȍȕȈ, ȒȖȋȌȈ ȌȍȔȖȕȣ ȕȈȉȐȘȈȓȐ șȐȓț, ȚȈȒȐȍ ȏȓȖȌȍȐ, ȒȈȒ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, șȚȘȍȔȐȓȐșȤ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȚȘȈȌȐȞȐȐ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ Ȑ ȓȐȠȐȚȤ ȓȦȌȍȑ ȒȠȈȚȘȐȑșȒȖȋȖ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ, ȟȚȖȉȣ șȖȏȌȈȚȤ Ȋ ȔȐȘȍ ȝȈȖș. DzȖȕȍȟȕȖ, Ȋ ǹȈȚȤȧ-Ȧȋț ȥȚȖȚ ȏȈȔȣșȍȓ ȖșțȡȍșȚȊȐȚȤ ȉȣȓȖ ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖ, ȖȌȕȈȒȖ Ȋ DzȈȓȐ-Ȧȋț, ȒȖȋȌȈ ȗȖȊșȦȌț ȚȈȒ ȔȕȖȋȖ ȠțȌȘ Ȑ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȗȘȍȌȈȚȤ ȏȈȉȊȍȕȐȦ ȖȉȣȟȈȐ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ șȚȖȐȚ, Ȑ ȊȖȏȘȖȌȐȚȤ Ȑȝ ȚȍȗȍȘȤ ȔȖȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ ȗȍȕȐȍȔ ȔȈȝȈ-ȔȈȕȚȘȣ . ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȍȡȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǬȊȐȎȍȕȐȍȔ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, Ȍȓȧ ȚȖȋȖ Ȑ ȉȣȓȖ ȕȈȟȈȚȖ, ȟȚȖȉȣ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȥȚȖȋȖ șȖȊșȍȔ ȕȍ șȓȖȎȕȖȋȖ ȔȍȚȖȌȈ ȊȖȏȘȖȌȐȚȤ ȒțȓȤȚțȘț ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ; ȚȖȋȌȈ ȓȦȌȐ șȔȖȋțȚ țȎȍ Ȋ ȕȣȕȍȠȕȍȑ ȎȐȏȕȐ ȖȉȘȍșȚȐ ȔȐȘ Ȑ șȟȈșȚȤȍ, Ȉ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ — ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȕȈ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒȐȑ țȘȖȊȍȕȤ ȉȣȚȐȧ. Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȀȘȐȓȈ ǴȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ ȗȘȐȊȖȌȐȚ șȓȍȌțȦȡțȦ ȞȐȚȈȚț Ȑȏ «ǩȘȈȝȔȈȕȌȈ-ȗțȘȈȕȣ»: ȊȐȗȘȈ-ȑȈȌȎȕȈȌȐ-ȔțȓȈȔ Țț ȝȈȘȐȘ ȐȚȑ ȈșțȘȈȔ ȔȈȚȈȔ ȝȈȘȐȘ ȥȊȈ ȝȐ șȈȘȊȈșȑȈ ȔțȓȈȔ șȈȔȑȈȕ ȔȈȚȖ ȕȘȐȗȈ «Ƕ ȞȈȘȤ, ȌȍȔȖȕȣ ȌțȔȈȦȚ, ȉțȌȚȖ ǽȈȘȐ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, șțȡȍșȚȊțȍȚ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ Ȑ ȧȋȤȧȔ, ȖȌȕȈȒȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ Ȋșȍ — Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȣ, Ȑ ȧȋȤȐ — șțȡȍșȚȊțȍȚ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ǽȈȘȐ». ǷȖȥȚȖȔț, ȍșȓȐ ȠȐȘȖȒȖ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ ȝȈȘȐ-ȒȐȘȚȈȕ, ȌȊȐȎȍȕȐȍ șȈȕȒȐȘȚȈȕȣ, șȈȔȈ șȖȉȖȑ ȊȖȏȘȖȌȐȚșȧ ȒțȓȤȚțȘȈ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȗȖȧȊȧȚșȧ ȐșȚȐȕȕȣȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȐ- ȒȠȈȚȘȐȐ, Ȉ ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȓȦȌȐ ȉțȌțȚ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț șȟȈșȚȓȐȊȣ. ǺǭDzǹǺ 12 ȑȈȚȘȈ ȑȈȚȘȈ ȌȊȐȌȎȈ ȋȈȊȖ ȊȍȌȈ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȒȘȐȑȈȝ ȚȈȔ ȚȈȔ ȌȎȈȕȈȗȈȌȈȔ ȑȈȚȈ șȈȕȌȐȗȈȑȈȚȈ ȊȘȐȠȟȈȚȈ 47


48 ȑȈȚȘȈ ȑȈȚȘȈ — ȋȌȍ ȉȣ ȕȐ; ȌȊȐȌȎȈȝ — ȉȘȈȝȔȈȕȣ; ȋȈȊȈȝ — ȖȉȍȘȍȋȈȍȔȣȍ ȒȖȘȖȊȣ; ȊȍȌȈȝ — ȊȍȌȐȟȍșȒȈȧ ȒțȓȤȚțȘȈ; ȊȈȘȕȈ-ȈȠȘȈȔȈ — ȈȘȐȑșȒȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ, ȗȘȍȌțșȔȈȚȘȐȊȈȦȡȍȑ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ȟȍȚȣȘȍȝ ȊȈȘȕ Ȑ ȟȍȚȣȘȍȝ ȈȠȘȈȔȖȊ; ȒȘȐȑȈȝ — ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ; ȚȈȔ ȚȈȔ — Ȋ ȚȖȚ; ȌȎȈȕȈ-ȗȈȌȈȔ — Ȋ ȋȖȘȖȌ ȐȓȐ șȍȓȍȕȐȍ; ȑȈȚȈ — ȖȚȗȘȈȊȓȧȑȚȍșȤ; șȈȕȌȐȗȈȑȈȚȈ — ȗȖȌȎȐȋȈȑȚȍ; ȊȘȐȠȟȈȚȈ — șȘțȉȈȑȚȍ (Ȋșȍ ȌȍȘȍȊȤȧ). ǶȚȗȘȈȊȓȧȑȚȍșȤ ȚțȌȈ, ȋȌȍ ȓȦȌȐ ȏȈȉȖȚȧȚșȧ Ȗ ȒȖȘȖȊȈȝ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȈȝ Ȑ ȋȌȍ ȐȏțȟȈȦȚ ǪȍȌȣ, ȖșȕȖȊȣȊȈȧșȤ ȕȈ ȗȘȐȕȞȐȗȈȝ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȣ. ǻșȚȘȈȐȊȈȑȚȍ ȚȈȔ ȗȖȎȈȘȣ Ȑ ȊȣȘțȉȈȑȚȍ ȗȖȌ ȒȖȘȍȕȤ ȌȍȘȍȊȤȧ, ȌȈȘțȦȡȐȍ ȓȦȌȧȔ ȎȐȏȕȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȅȚȖȚ șȚȐȝ ȒȖșȊȍȕȕȖ ȖȗȐșȣȊȈȍȚ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȊȣșȖȒȖȘȈȏȊȐȚȖȍ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ. Ǫ ȚȈȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȍșȚȤ ȒȓȈșș ȓȦȌȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȖșȗȐȚȈȕȣ ȒȈȒ ȕȈșȚȖȧȡȐȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ . ǷȖȔȐȔȖ ȕȐȝ, ȚȈȔ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȒȠȈȚȘȐȐ, șȗȖșȖȉȕȣȍ țȔȍȓȖ ȗȘȈȊȐȚȤ șȚȘȈȕȖȑ, șȓȍȌțȧ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ ȠȈșȚȘ, Ȑ ȊȈȑȠȤȐ, ȖȉȍȘȍȋȈȦȡȐȍ ȒȖȘȖȊ. ǹȓȖȊȖ ȋȈȊȈȝ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȒȖȘȖȊ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȏȈȡȐȡȈȚȤ. ǵȖ șȍȑȟȈș, ȒȖȋȌȈ ȊȍȌȐȟȍșȒȈȧ ȒțȓȤȚțȘȈ ȗȘȐȠȓȈ Ȋ țȗȈȌȖȒ, ȒȖȘȖȊ ȕȍ ȏȈȡȐȡȈȦȚ, Ȉ ȕȈȖȉȖȘȖȚ, ȉȍȏȎȈȓȖșȚȕȖ țȉȐȊȈȦȚ ȕȈ șȒȖȚȖȉȖȑȕȧȝ. ǺȈȒ ȔȖȋțȚ ȗȖșȚțȗȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȌȍȔȖȕȣ. ǹȚȈȓȖ ȉȣȚȤ, ȕȣȕȍȠȕȍȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ — ȥȚȖ ȖȉȡȍșȚȊȖ ȌȍȔȖȕȖȊ. ǪȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȈ, țȗȖȔȧȕțȚȈȧ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ ȊȈȎȕȈ Ȍȓȧ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ. ǭșȓȐ ȕȍȚ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȌȈȦȡȐȝ ȌȘțȋȐȔ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȕȍȚ ȒȠȈȚȘȐȍȊ, ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ șȗȖșȖȉȕȣȝ țȗȘȈȊȓȧȚȤ ȖȉȡȍșȚȊȖȔ, ȕȍȚ ȕȈșȚȖȧȡȐȝ ȊȈȑȠȤȍȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȓȐ ȉȣ ȓȦȌȍȑ ȗȘȖȌțȒȚȈȔȐ Ȑ ȖȉȍȘȍȋȈȓȐ ȒȖȘȖȊ, Ȗ ȒȈȒȖȔ ȔȐȘȍ Ȑ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȐ ȔȖȎȍȚ ȐȌȚȐ ȘȍȟȤ? ȇșȕȖ, ȟȚȖ ȕȖȘȔȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȋ ȚȈȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȕȍ ȉțȌȍȚ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, Ȑȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ȌȍȘȍȊȤȧ ȚȖȎȍ ȕȈȌȖ ȖȝȘȈȕȧȚȤ. ǵȍȓȤȏȧ ȊȣȘțȉȈȚȤ ȎȐȊȣȍ ȌȍȘȍȊȤȧ ȘȈȌȐ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȣȝ ȕțȎȌ. Ǫ DzȈȓȐ-Ȧȋț ȌȍȘȍȊȤȧ șȘțȉȈȦȚ ȉȍȏ ȘȈȏȉȖȘț Ȑ ȉȍȏ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ, ȖȗȘȈȊȌȣȊȈȧ ȥȚȖ ȕțȎȌȈȔȐ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȣȝ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȑ, ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȉțȔȈȎȕȣȝ ȜȈȉȘȐȒ. ǵȈ ȥȚȐȝ ȜȈȉȘȐȒȈȝ ȓȦȌȐ ȗȘȖȐȏȊȖȌȧȚ ȖȋȘȖȔȕȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȉțȔȈȋȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȖȚȖȔ ȐȌȍȚ ȕȈ ȐȏȌȈȕȐȍ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȋȈȏȍȚ, ȎțȘȕȈȓȖȊ Ȑ ȒȕȐȋ, ȗȘȖȗȈȋȈȕȌȐȘțȦȡȐȝ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȐȍ ȊȏȋȓȧȌȣ ȐȓȐ ȗȘȖșȚȖ ȕȍșțȡȐȝ ȊșȧȒȐȑ ȊȏȌȖȘ. ǺȈȒȖȍ ȔȖȎȍȚ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚȤ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȌȍȔȖȕȖȊ. ǹȘțȉȈȚȤ ȌȍȘȍȊȤȧ ȌȖȏȊȖȓȧȍȚșȧ, ȚȖȓȤȒȖ ȍșȓȐ ȥȚȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ Ȍȓȧ șȓțȎȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. DZȈȌȎȕȈȘȚȝȈȚ ȒȈȘȔȈȕȖ 'ȕȑȈȚȘȈ ȓȖȒȖ 'ȑȈȔ ȒȈȘȔȈ-ȉȈȕȌȝȈȕȈȝ: «dzȦȉȣȍ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȕțȎȕȖ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȒȈȒ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȍ ǪȐȠȕț, ȐȕȈȟȍ Ȑȏ- ȏȈ ȕȐȝ ȟȍȓȖȊȍȒ șȚȈȕȍȚ ȗȓȍȕȕȐȒȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ» (ǩ.-ȋ., 3.9). DzȚȖ-ȚȖ ȔȖȎȍȚ șȗȘȖșȐȚȤ: ȍșȓȐ ȉțȔȈȎȕȣȍ ȜȈȉȘȐȒȐ ȗȍȘȍșȚȈȕțȚ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤ ȉțȔȈȋț, ȒȈȒ Ȏȍ Ȕȣ, ǰǹDzDzǶǵ, ȉțȌȍȔ ȐȏȌȈȊȈȚȤ șȊȖȦ ȓȐȚȍȘȈȚțȘț? ǶȚȊȍȚ șȖșȚȖȐȚ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȉțȔȈȎȕȣȍ ȜȈȉȘȐȒȐ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤ ȉțȔȈȋț ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ǰǹDzDzǶǵ, ȐȉȖ ǰǹDzDzǶǵ ȐȏȌȈȍȚ șȊȖȦ ȓȐȚȍȘȈȚțȘț ȊȖ ȐȔȧ șȓțȎȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. Ǫ ȥȚȖȑ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȍ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ, Ȋ ȒȈȒȐȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȗȖȥȚȖȔț ȐȏȌȈȊȈȚȤ ȍȍ — ȏȕȈȟȐȚ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȧȋȤȦ . DZȈȌȎȕȈȘȚȝȈȚ ȒȈȘȔȈȕȖ 'ȕȑȈȚȘȈ ȓȖȒȖ 'ȑȈȔ ȒȈȘȔȈ-ȉȈȕȌȝȈȕȈȝ . ȇȋȤȦ ȕțȎȕȖ șȖȊȍȘȠȈȚȤ Ȋ șȚȘȖȋȖȔ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș țȒȈȏȈȕȐȧȔȐ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȝ ȌțȝȖȊȕȣȝ țȟȐȚȍȓȍȑ. Ǩ ȗȘȖșȚȖ șȘțȉȈȚȤ ȌȍȘȍȊȤȧ, ȟȚȖȉȣ ȌȍȓȈȚȤ Ȑȏ ȕȐȝ ȉțȔȈȋț Ȑ ȗȍȟȈȚȈȚȤ ȕȈ ȕȍȑ ȊȘȍȌȖȕȖșȕțȦ ȓȐȚȍȘȈȚțȘț, — ȥȚȖ ȖȟȍȕȤ ȚȧȎȒȐȑ ȋȘȍȝ. ǺǭDzǹǺ 13 ȐȚȐ Țȍ ȉȝȈȘȚȘȐ-ȕȐȘȌȍȠȈȔ 48


49 ȈȌȈȑȈ ȠȐȘȈșȈȌȘȐȚȈȝ ȚȈȚȝȈ ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ ȒȈȌȈȕȈȔ ȊȐȌȈȌȝțȝ ȒȈȌȈȕȈ-ȗȘȐȑȈȝ ȐȚȐ — ȚȈȒ; Țȍ — ȖȕȐ; ȉȝȈȘȚȘȐ — ȋȖșȗȖȌȐȕȈ; ȕȐȘȌȍȠȈȔ — ȘȈșȗȖȘȧȎȍȕȐȍ; ȈȌȈȑȈ — ȗȖȓțȟȐȊ; ȠȐȘȈșȈ — ȋȖȓȖȊȖȑ; ȈȌȘȐȚȈȝ — ȊȣȘȈȏȐȊȠȐȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒȎȍ; ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ — ȎȐȚȍȓȍȑ; ȒȈȌȈȕȈȔ — ȋȖȕȍȕȐȍ; ȊȐȌȈȌȝțȝ — țȟȐȕȐȓȐ; ȒȈȌȈȕȈ-ȗȘȐȑȈȝ — ȓȦȉȐȊȠȐȍ ȗȘȍșȓȍȌȖȊȈȚȤ. ǬȍȔȖȕȣ, ș Ȑȝ șȚȘȈșȚȤȦ Ȓ ȏȓȖȌȍȑșȚȊț, ȊȕȐȔȈȓȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȉȓȈȋȖȋȖȊȍȑȕȖ șȒȓȖȕȐȊ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ ȋȖȓȖȊț. ǯȈȚȍȔ ȖȕȐ ȊȣȘȈȏȐȓȐ ȍȔț ȗȖȟȚȍȕȐȍ Ȑ ȗȘȐȕȧȓȐșȤ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ ȍȋȖ ȊȖȓȦ, ȚȊȖȘȧ ȏȓȖ ȊșȍȔț ȎȐȊȖȔț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȒ ȧȊșȚȊțȍȚ Ȑȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ, ȗȘȐȊȍȘȎȍȕȞȣ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȐȝ ȐȌȍȑ ȓȦȚȖ ȕȍȕȈȊȐȌȧȚ Ȋșȍȝ ȊȖȒȘțȋ. Ǫ ȕȈȠȐ ȌȕȐ ȥȚȈ ȕȍȕȈȊȐșȚȤ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȖ ȔȕȖȋȐȝ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧȝ ȕȈțȒȐ. ǺȈȒ, ȖȚȒȘȣȚȐȍ ȧȌȍȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ șȚȈȓȖ Ȍȓȧ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ ȗȖȌȓȐȕȕȖȑ ȒȈȚȈșȚȘȖȜȖȑ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȚȍȗȍȘȤ ȌȍȔȖȕȣ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ șȚȘȈȕȈȝ șȖȏȌȈȦȚ ȧȌȍȘȕȖȍ ȖȘțȎȐȍ. Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȖȟȍȕȤ ȉȖȓȤȠțȦ ȘȖȓȤ ȐȋȘȈȍȚ șȓȖȊȖ ȒȈȌȈȕȈ-ȗȘȐȑȈȝ . ǬȍȔȖȕȣ, șȚȘȍȔȧȡȐȍșȧ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȊȍȌȐȟȍșȒțȦ ȒțȓȤȚțȘț, ȕȍȕȈȊȐȌȧȚ ȗȘȖșȚȣȝ, ȉȍȏȏȈȡȐȚȕȣȝ ȓȦȌȍȑ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ Ȋșȍ Ȑȝ ȖȚȒȘȣȚȐȧ ȖȉȖȘȈȟȐȊȈȦȚșȧ ȏȓȖȔ Ȍȓȧ ȒȈȎȌȖȋȖ (ȌȎȈȋȈȚȖ 'ȝȐȚȈȝ) . Ǫ ȠȍșȚȕȈȌȞȈȚȖȑ ȋȓȈȊȍ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ» ȗȖȌȘȖȉȕȖ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ, ȗȖȟȍȔț ȋȘȍȝȖȊȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȌȍȔȖȕȖȊ ȋȐȉȍȓȤȕȈ Ȍȓȧ ȊșȍȋȖ ȎȐȊȖȋȖ. ǺǭDzǹǺ 14 ȗțȘȈ-ȋȘȈȔȈ-ȊȘȈȌȎȖȌȑȈȕȈ ȒȠȍȚȘȈȘȈȔȈȠȘȈȔȈȒȈȘȈȕ ȒȝȍȚȈ-ȒȝȈȘȊȈȚȈ-ȋȝȖȠȈȔȠ ȟȈ ȌȈȌȈȝțȝ ȗȈȚȚȈȕȈȕȐ ȟȈ ȗțȘȈ — ȉȖȓȤȠȐȍ Ȑ ȔȈȓȣȍ ȋȖȘȖȌȈ; ȋȘȈȔȈ — ȌȍȘȍȊȕȐ; ȊȘȈȌȎȈ — ȗȈșȚȉȐȡȈ; țȌȑȈȕȈ — șȈȌȣ; ȒȠȍȚȘȈ — ȗȈȝȖȚȕȣȍ ȏȍȔȓȐ; ȈȘȈȔȈ — ȌȐȒȐȍ ȓȍșȈ; ȈȠȘȈȔȈ — ȖȉȐȚȍȓȐ șȊȧȚȣȝ ȖȚȠȍȓȤȕȐȒȖȊ; ȈȒȈȘȈȕ — Ȑ ȘțȌȕȐȒȐ (Ȋ ȒȖȚȖȘȣȝ ȌȖȉȣȊȈȓȐ Ȟȍȕȕȣȍ ȔȍȚȈȓȓȣ, ȚȘȍȉțȍȔȣȍ Ȍȓȧ ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȧ ȉȘȈȝȔȈȕșȒȖȑ ȒțȓȤȚțȘȣ); ȒȝȍȚȈ — șȍȓȍȕȐȧ ȏȍȔȓȍȌȍȓȤȞȍȊ; ȒȝȈȘȊȈȚȈ — ȋȖȘȕȣȍ ȌȍȘȍȊȕȐ; ȋȝȖȠȈȕ — ȕȍȉȖȓȤȠȐȍ ȗȖșȍȓȍȕȐȧ ȗȈșȚțȝȖȊ; ȟȈ — Ȑ; ȌȈȌȈȝțȝ — șȖȎȋȓȐ; ȗȈȚȚȈȕȈȕȐ — șȚȖȓȐȞȣ; ȟȈ — Ȑ. ǬȍȔȖȕȣ șȚȈȓȐ țșȚȘȈȐȊȈȚȤ ȗȖȎȈȘȣ Ȋ ȋȖȘȖȌȈȝ Ȑ ȌȍȘȍȊȕȧȝ, Ȋ ȓȍșȈȝ, Ȋ șȈȌȈȝ, Ȋ ȒȖȘȖȊȤȐȝ ȏȈȋȖȕȈȝ, Ȋ ȘțȌȕȐȒȈȝ, ȋȌȍ ȌȖȉȣȊȈȓȐ Ȟȍȕȕȣȍ ȔȍȚȈȓȓȣ, ȕȈ ȗȈșȚȉȐȡȈȝ Ȑ ȕȈ ȗȖȓȧȝ. ǶȕȐ șȎȐȋȈȓȐ ȖȉȐȚȍȓȐ șȊȧȚȣȝ ȖȚȠȍȓȤȕȐȒȖȊ, ȌȖȔȈ ȏȍȔȓȍȌȍȓȤȞȍȊ, ȋȖȘȕȣȍ ȌȍȘȍȊȕȐ Ȑ ȗȖșȍȓȍȕȐȧ ȗȈșȚțȝȖȊ, ȏȈȉȖȚȐȊȠȐȝșȧ Ȗ ȒȖȘȖȊȈȝ. ǹȚȖȓȐȞȣ ȋȖșțȌȈȘșȚȊ Ȑ Țȍ ȉȣȓȐ ȗȘȍȌȈȕȣ ȖȋȕȦ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǻȌȑȈȕȈ — ȥȚȖ ȔȍșȚȈ, ȋȌȍ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖ ȊȣȘȈȡȐȊȈȦȚ ȌȍȘȍȊȤȧ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȉȖȓȤȠȍ ȗȓȖȌȖȊ Ȑ ȞȊȍȚȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȚȈȒ ȊȈȎȕȣ Ȍȓȧ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȍ» (9.26) DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȗȈȚȘȈȔ ȗțȠȗȈȔ ȗȝȈȓȈȔ ȚȖȑȈȔ ȑȖ Ȕȍ ȉȝȈȒȚȑȈ ȗȘȈȑȈȟȟȝȈȚȐ 49


50 ȚȈȌ ȈȝȈȔ ȉȝȈȒȚȑ-țȗȈȝȘȐȚȈȔ ȈȠȕȈȔȐ ȗȘȈȑȈȚȈȚȔȈȕȈȝ «ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ ȗȘȍȌȓȖȎȐȚ Ǵȕȍ ȓȐșȚȖȒ, ȞȊȍȚȖȒ, ȗȓȖȌ ȐȓȐ ȊȖȌț, ȇ ȗȘȐȔț Ȑȝ». DzȘȐȠȕȍ ȖȟȍȕȤ ȕȘȈȊȧȚșȧ ȜȘțȒȚȣ Ȑ ȞȊȍȚȣ. ǿȚȖȉȣ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ, ȔȖȎȕȖ ȗȘȖșȚȖ ȗȖȌȕȍșȚȐ ǭȔț ȞȊȍȚȣ ȐȓȐ ȗȘȍȌȓȖȎȐȚȤ ȜȘțȒȚȣ, Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ș ȘȈȌȖșȚȤȦ ȗȘȐȔȍȚ Ȑȝ. Ǫșȍ, ȟȚȖ ȖȚ ȕȈș ȚȘȍȉțȍȚșȧ, — ȥȚȖ ȌȍȓȈȚȤ ȕȍȟȚȖ ȗȘȐȧȚȕȖȍ Ȍȓȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ (șȈȔșȐȌȌȝȐȘ ȝȈȘȐȚȖȠȈȕȈȔ) . ǵȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȕȈȠȍȑ ȗȘȖȜȍșșȐȐ ȐȓȐ ȘȖȌȈ ȏȈȕȧȚȐȑ Ȕȣ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȌȖȓȎȕȣ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫșȍ ȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȕȖȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȖ Ȍȓȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȉ ȕȍ Ȍȓȧ ȕȈȠȐȝ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȑ. Ǫ ȓȦȉȖȔ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ șȐșȚȍȔȈ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ, Ȉ ȊȍȘȕȍȍ, Ȋșȍ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȍ țșȚȘȖȑșȚȊȖ ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ ȚȈȒȐȔ, ȟȚȖȉȣ ȒȈȎȌȣȑ ȔȖȋ ȕȈțȟȐȚȤșȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, ȖșȖȉȍȕȕȖ Ȋ ȕȣȕȍȠȕȦȦ ȥȗȖȝț, ȓȦȌȐ ȕȍ ȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ ȊȣșȠȈȧ ȞȍȓȤ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ — țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț (ȕȈ Țȍ ȊȐȌțȝ șȊȈȘȚȝȈ- ȋȈȚȐȔ ȝȐ ȊȐȠȕțȔ) . ǪȔȍșȚȖ ȥȚȖȋȖ ȖȕȐ, șȓȖȊȕȖ ȌȍȔȖȕȣ, ȗȣȚȈȦȚșȧ țȉȐȚȤ ǪȐȠȕț Ȑ ȖȉȘȍșȚȐ șȟȈșȚȤȍ Ȋ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȝ. ǺǭDzǹǺ 15 ȒȍȟȐȚ ȒȝȈȕȐȚȘȈȐȘ ȉȐȉȝȐȌțȝ șȍȚț-ȗȘȈȒȈȘȈ-ȋȖȗțȘȈȕ ȈȌȎȐȊȑȈȔȠ ȟȐȟȟȝȐȌțȘ ȊȘȐȒȠȈȕ ȒȍȟȐȚ ȗȈȘȈȠț-ȗȈȕȈȑȈȝ ȗȘȈȌȈȝȈȕ ȠȈȘȈȕȈȕȑ ȥȒȍ ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ ȌȎȊȈȓȐȚȖȓȔțȒȈȐȝ ȒȍȟȐȚ — ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ (Ȑȏ ȌȍȔȖȕȖȊ); ȒȝȈȕȐȚȘȈȐȝ — ȒȐȘȒȈȔȐ Ȑ ȏȈșȚțȗȈȔȐ; ȉȐȉȝȐȌțȝ — ȘȈȏȓȖȔȈȓȐ; șȍȚț — ȔȖșȚȣ; ȗȘȈȒȈȘȈ — ȒȘȍȗȖșȚȕȣȍ șȚȍȕȣ; ȋȖȗțȘȈȕ — Ȑ ȋȖȘȖȌșȒȐȍ ȊȖȘȖȚȈ; ȈȌȎȐȊȑȈȕ — ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ Ȍȓȧ ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȧ ȎȐȏȕȐ; ȟȐȟȟȝȐȌțȝ — șȘțȉȐȓȐ; ȊȘȐȒȠȈȕ — ȌȍȘȍȊȤȧ; ȒȍȟȐȚ — ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ; ȗȈȘȈȠț-ȗȈȕȈȑȈȝ — Țȍ, ț ȒȖȋȖ Ȋ ȘțȒȈȝ ȚȖȗȖȘȣ; ȗȘȈȌȈȝȈȕ — șȎȐȋȈȦȡȐȍ; ȠȈȘȈȕȈȕȐ — ȎȐȓȐȡȈ; ȥȒȍ — ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ (ȌȍȔȖȕȣ); ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ — ȎȐȚȍȓȍȑ; ȌȎȊȈȓȐȚȈ — ȗȣȓȈȦȡȐȔȐ; țȓȔțȒȈȐȝ — ȋȖȓȖȊȕȧȔȐ. ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ Ȑȏ ȌȍȔȖȕȖȊ ȓȖȔȈȔȐ Ȑ ȒȐȘȒȈȔȐ ȒȘțȠȐȓȐ ȔȖșȚȣ, ȒȘȍȗȖșȚȕȣȍ șȚȍȕȣ Ȑ ȋȖȘȖȌșȒȐȍ ȊȖȘȖȚȈ [ȋȖȗțȘȣ]. ǬȘțȋȐȍ, ȊȏȧȊ ȚȖȗȖȘȣ, șȚȈȓȐ ȊȣȘțȉȈȚȤ ȔȈȕȋȖȊȣȍ, ȝȓȍȉȕȣȍ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȌȍȘȍȊȤȧ, ȗȘȐȕȖșȧȡȐȍ șȢȍȌȖȉȕȣȍ ȗȓȖȌȣ. Ǩ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȌȍȔȖȕȣ ȋȖȓȖȊȕȧȔȐ ȗȖȌȎȐȋȈȓȐ ȎȐȓȣȍ ȌȖȔȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȏȈȗȘȍȡȈȍȚșȧ șȘțȉȈȚȤ ȌȍȘȍȊȤȧ. ǶșȖȉȍȕȕȖ ȕȍȓȤȏȧ ȘțȉȐȚȤ Țȍ Ȑȏ ȕȐȝ, ȟȚȖ ȗȘȐȕȖșȧȚ ȊȒțșȕȣȍ Ȑ ȗȖȓȍȏȕȣȍ ȗȓȖȌȣ, șȚȖȓȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ Ȍȓȧ ȎȐȏȕȐ ȓȦȌȍȑ. Ǫ ȘȈȏȕȣȝ șȚȘȈȕȈȝ ȔȖȎȕȖ ȊșȚȘȍȚȐȚȤ ȘȈȏȕȣȍ ȗȓȖȌȖȊȣȍ ȘȈșȚȍȕȐȧ. Ǫ ǰȕȌȐȐ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȘȈșȚțȚ ȔȈȕȋȖȊȣȍ Ȑ ȝȓȍȉȕȣȍ ȌȍȘȍȊȤȧ, ȒȖȒȖșȖȊȣȍ ȗȈȓȤȔȣ, ȧȋȖȌȕȣȍ ȒțșȚȈȘȕȐȒȐ; ȍșȚȤ ȖȕȐ Ȑ Ȋ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ ȌȘțȋȐȝ șȚȘȈȕȈȝ. ǵȐ ȖȌȕȖ ȘȈșȚȍȕȐȍ, ȌȈȦȡȍȍ șȢȍȌȖȉȕȣȍ ȗȓȖȌȣ, ȕȐ Ȋ ȒȖȍȔ șȓțȟȈȍ ȕȍȓȤȏȧ ȋțȉȐȚȤ. ǺȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ . ǺǭDzǹǺ 16 50


51 ȥȊȈȔ ȊȐȗȘȈȒȘȐȚȍ ȓȖȒȍ ȌȈȐȚȑȍȕȌȘȈȕțȟȈȘȈȐȘ Ȕțȝțȝ ȌȐȊȈȔ ȌȍȊȈȝ ȗȈȘȐȚȑȈȌȎȑȈ ȉȝțȊȐ ȟȍȘțȘ ȈȓȈȒȠȐȚȈȝ ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȊȐȗȘȈȒȘȐȚȍ — ȉȣȓȐ ȖȉȍșȗȖȒȖȍȕȣ; ȓȖȒȍ — ȒȖȋȌȈ ȓȦȌȐ; ȌȈȐȚȑȈ-ȐȕȌȘȈȈȕțȟȈȘȈȐȝ — ȗȘȐșȗȍȠȕȐȒȈȔȐ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȞȈȘȧ ǬȈȑȚȤȍȊ; Ȕțȝțȝ — șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ; ȌȐȊȈȔ — ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ; ȌȍȊȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȗȈȘȐȚȑȈȌȎȑȈ — ȖșȚȈȊȐȊ; ȉȝțȊȐ — ȗȖ ǯȍȔȓȍ; ȟȍȘțȝ — ȉȘȖȌȐȓȐ (ȟȚȖȉȣ ȖȞȍȕȐȚȤ ȔȈșȠȚȈȉȣ ȉȍȌșȚȊȐȧ); ȈȓȈȒȠȐȚȈȝ — ȕȍȊȐȌȐȔȣȍ (Ȍȓȧ ȌȍȔȖȕȖȊ). ǰȏ-ȏȈ ȕȍșȒȖȕȟȈȍȔȣȝ șȚȘȈȠȕȣȝ ȏȓȖȌȍȑșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȚȊȖȘȐȓȐ ȗȘȐșȗȍȠȕȐȒȐ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȓȦȌȐ ȓȐȠȐȓȐșȤ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ǪȍȌȈȔȐ ȘȐȚțȈȓȣ. ǷȖȓțȉȖȋȐ, ȗȍȘȍșȚȈȊ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȗȓȖȌȣ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ, ȚȖȎȍ ȏȈȉȍșȗȖȒȖȐȓȐșȤ. ǷȖȒȐȕțȊ șȊȖȐ ȕȍȉȍșȕȣȍ ȖȉȐȚȍȓȐ, ȖȕȐ ȕȐȏȖȠȓȐ ȕȈ ȏȍȔȓȦ Ȑ, ȕȍȌȖșȚțȗȕȣȍ ȊȏȖȘț ȌȍȔȖȕȖȊ, șȚȈȓȐ șȚȘȈȕșȚȊȖȊȈȚȤ ȗȖ ȕȍȑ Ȑ ȕȈȉȓȦȌȈȚȤ ȏȈ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȐȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȌȈȘțȦȚ ȉȓȈȋȖ Ȑ ȓȦȌȧȔ, Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. DzȖȋȌȈ ȓȦȌȐ Ȑȏ-ȏȈ ȗȘȐȟȐȕȍȕȕȣȝ ȌȍȔȖȕȈȔȐ ȉȍȌșȚȊȐȑ ȗȍȘȍșȚȈȓȐ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȧȋȤȦ, ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖ, ȓȐȠȐȓȐșȤ ȍȍ ȗȓȖȌȖȊ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȔȖȋȓȐ ȒȈȒ șȓȍȌțȍȚ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ. ǶȉȍșȗȖȒȖȍȕȕȣȍ, ȖȕȐ șȗțșȚȐȓȐșȤ ȕȈ ȏȍȔȓȦ, ȟȚȖȉȣ țȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ ȏȈ ȕȍșȟȈșȚȤȍ ȗȖșȚȐȋȓȖ ȓȦȌȍȑ, Ȑ ȘȍȠȐȚȤ, ȒȈȒ ȗȖșȚțȗȈȚȤ ȐȔ ȌȈȓȤȠȍ. ǺǭDzǹǺ 17 ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȘ ȉȝȘȈȚțȝ șȈȔȗȈȘȍȚȈșȑȈ ȌțȝȒȝȐȚȈȝ ȒȘȐȚȊȈ ȒȈȚȖȌȈȒȈȌȐȕȐ ȉȝȘȈȚȘȐ-ȗțȚȘȈȕ ȈșȈȕȚȊȈȑȈȚ ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȝ — ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț; ȉȝȘȈȚțȝ — Ȍȓȧ ȉȘȈȚȈ; șȈȔȗȈȘȍȚȈșȑȈ — ȗȖȒȖȑȕȖȋȖ; ȌțȝȒȝȐȚȈȝ — ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȑ ȋȖȘȍȔ; ȒȘȐȚȊȈ — șȖȊȍȘȠȐȊ; ȒȈȚȖȌȈȒȈ-ȈȌȐȕȐ — ȗȖȋȘȍȉȈȓȤȕȣȍ ȖȉȘȧȌȣ; ȉȝȘȈȚȘȐ-ȗțȚȘȈȕ — șȣȕȖȊȍȑ șȊȖȍȋȖ ȉȘȈȚȈ; ȈșȈȕȚȊȈȑȈȚ — țȚȍȠȈȓ. ǹȖȊȍȘȠȐȊ ȗȖȋȘȍȉȈȓȤȕȣȍ ȖȉȘȧȌȣ ȕȈȌ ȚȍȓȖȔ șȊȖȍȋȖ ȉȘȈȚȈ, ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȑ ȋȖȘȍȔ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȗȣȚȈȓșȧ țȚȍȠȐȚȤ ȗȓȍȔȧȕȕȐȒȖȊ. ǺǭDzǹǺȃ 18 - 19 ȠȈȒțȕȐȔ ȠȈȔȉȈȘȈȔ ȌȝȘȐȠȚȐȔ ȉȝțȚȈșȈȕȚȈȗȈȕȈȔ ȊȘȐȒȈȔ ȒȈȓȈȕȈȉȝȈȔ ȔȈȝȈȕȈȉȝȈȔ ȝȈȘȐȠȔȈȠȘțȔ ȈȚȝȖȚȒȈȟȈȔ ȚȈȕ-ȔȈȚȈȘȈȔ ȘțȠȈȉȝȈȕțȔ ȌȐȚȐȔ ȟȈ ȌȎȈȕȈȕȐȔ ȋȐȘȈ ȠȓȈȒȠȕȈȑȈ ȌȍȠȈ-ȒȈȓȈ-ȌȎȕȈ 51


52 ȐȌȈȔ ȈȝȈ ȌȎȈȕȍȠȊȈȘȈ ȠȈȒțȕȐȔ — ȀȈȒțȕȐ; ȠȈȔȉȈȘȈȔ — ȀȈȔȉȈȘȈ; ȌȝȘȐȠȚȐȔ — ǬȝȘȐȠȚȐ; ȉȝțȚȈșȈȕȚȈȗȈȕȈȔ — ǩȝțȚȈșȈȕȚȈȗȈȕȈ; ȊȘȐȒȈȔ — ǪȘȐȒȈ; ȒȈȓȈȕȈȉȝȈȔ — DzȈȓȈȕȈȉȝȈ; ȔȈȝȈȕȈȉȝȈȔ — ǴȈȝȈȕȈȉȝȈ; ȝȈȘȐȠȔȈȠȘțȔ — ǽȈȘȐȠȔȈȠȘț; ȈȚȝȈ — Ȉ ȚȈȒȎȍ; țȚȒȈȟȈȔ — ǻȚȒȈȟȈ; ȚȈȚ-ȔȈȚȈȘȈȔ — Ȑȝ ȔȈȚȤ; ȘțȠȈȉȝȈȕțȔ — ǸțȠȈȉȝȈȕț; ȌȐȚȐȔ — ǬȐȚȐ; ȟȈ — Ȑ; ȌȎȈȕȈȕȐȔ — ȔȈȚȤ; ȋȐȘȈ — ȘȍȟȤȦ; ȠȓȈȒȠȕȈȑȈ — ȓȈșȒȖȊȖȑ; ȌȍȠȈ-ȒȈȓȈ- ȌȎȕȈȝ — ȚȖȚ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȝȖȘȖȠȖ ȏȕȈȍȚ, ȒȈȒ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ șȖ ȊȘȍȔȍȕȍȔ Ȑ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȔȐ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; ȈȝȈ — șȒȈȏȈȓ; ȌȎȈȕȈ-ȐȠȊȈȘȈ — Ȗ ȞȈȘȤ. Ƕ ȞȈȘȤ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȉȣȓ șȚȘȈȠȕȖ ȘȈȏȋȕȍȊȈȕ, ȕȖ, ȖșȚȈȊȈȧșȤ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȖȓȐȚȐȒȖȔ, Ȗȕ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȏȕȈȓ, ȒȈȒ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ș țȟȍȚȖȔ ȊȘȍȔȍȕȐ Ȑ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊ. ǷȘȐȧȚȕȣȔȐ ȘȍȟȈȔȐ Ȗȕ ȕȈȟȈȓ țșȗȖȒȈȐȊȈȚȤ șȊȖȐȝ ȗȓȍȔȧȕȕȐȒȖȊ — ȀȈȒțȕȐ, ȀȈȔȉȈȘț, ǬȝȘȐȠȚȐ, ǩȝțȚȈșȈȕȚȈȗȈȕț, ǪȘȐȒț, DzȈȓȈȕȈȉȝț, ǴȈȝȈȕȈȉȝț, ǽȈȘȐȠȔȈȠȘț Ȑ ǻȚȒȈȟț. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț țȚȍȠȐȓ ȚȈȒȎȍ Ȑȝ ȔȈȚȤ, ǸțȠȈȉȝȈȕț, ȌȖȊȖȌȐȊȠțȦșȧ ȍȔț ȕȍȊȍșȚȒȖȑ, Ȑ șȊȖȦ ȘȖȌȕțȦ ȔȈȚȤ, ǬȐȚȐ. Ƕȕ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ ȒȖ ȊșȍȔ ș ȚȈȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 20 ȠȘȐ-ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȘ țȊȈȟȈ ȈȔȉȈȔȉȈ ȝȍ ȊȈȌȝțȝ ȗțȚȘȈ ȊȐȘȈȔ ȔȈȘȝȈȚȝȈ ȠȖȟȐȚțȔ ȘȐȗȖȘ ȈȉȝȐȔțȒȝȍ ȠȓȈȋȝȑȈȝ ȠțȘȈȕȈȔ ȊȈȌȝȈ ȐȗșȐȚȈȝ ȠȘȐ-ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȝ țȊȈȟȈ — ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȒȈȏȈȓ; ȈȔȉȈ ȈȔȉȈ — Ȗ ȔȈȚȤ, Ȗ ȔȖȧ ȔȈȚȤ; ȝȍ — Ȗ; ȊȈȌȝțȝ — ȔȖȧ ȕȍȊȍșȚȒȈ; ȗțȚȘȈȝ — Ȗ șȣȕȖȊȤȧ ȔȖȍȋȖ ȉȘȈȚȈ; ȊȐȘȈȔ — ȋȍȘȖȧ; ȔȈ — ȕȍ; ȈȘȝȈȚȝȈ — Ȋȣ ȌȖȓȎȕȣ; ȠȖȟȐȚțȔ — ȖȗȓȈȒȐȊȈȚȤ; ȘȐȗȖȝ — ȊȘȈȋȈ; ȈȉȝȐȔțȒȝȍ — ȗȍȘȍȌ ȓȐȞȖȔ; ȠȓȈȋȝȑȈȝ — șȓȈȊȕȈȧ; ȠțȘȈȕȈȔ — Țȍȝ, ȒȚȖ ȐșȚȐȕȕȖ ȊȍȓȐȒ; ȊȈȌȝȈȝ — ȋȐȉȍȓȤ; ȐȗșȐȚȈȝ — ȎȍȓȈȕȕȈȧ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȒȈȏȈȓ: ǬȖȘȖȋȈȧ ȔȈȚȤ, ȕȍȊȍșȚȒȈ Ȑ ȗȓȍȔȧȕȕȐȒȐ! ǵȍ șȒȖȘȉȐȚȍ Ȗ șȔȍȘȚȐ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȐ, ȐȉȖ Ȗȕ ȉȣȓ ȊȍȓȐȒȐȔ ȋȍȘȖȍȔ, Ȉ Ȍȓȧ ȋȍȘȖȧ ȗȖȋȐȉȕțȚȤ Ȋ șȘȈȎȍȕȐȐ ș ȊȘȈȋȖȔ — ȥȚȖ șȓȈȊȕȈȧ Ȑ ȎȍȓȈȕȕȈȧ șȔȍȘȚȤ. ǺǭDzǹǺ 21 ȉȝțȚȈȕȈȔ ȐȝȈ șȈȔȊȈșȈȝ ȗȘȈȗȈȑȈȔ ȐȊȈ șțȊȘȈȚȍ ȌȈȐȊȍȕȈȐȒȈȚȘȈ ȕȐȚȈȕȈȔ țȕȕȐȚȈȕȈȔ șȊȈ-ȒȈȘȔȈȉȝȐȝ ȉȝțȚȈȕȈȔ — ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȐȝȈ — ȏȌȍșȤ (Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ); șȈȔȊȈșȈȝ — șȖȊȔȍșȚȕȖȍ ȗȘȖȎȐȊȈȕȐȍ; ȗȘȈȗȈȑȈȔ — ț ȐșȚȖȟȕȐȒȈ ȗȐȚȤȍȊȖȑ ȊȖȌȣ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; șțȊȘȈȚȍ — Ȗ ȔȖȧ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕȈȧ ȔȈȚȤ; ȌȈȐȊȍȕȈ — ȊȖȓȍȑ ȊȣșȠȐȝ șȐȓ; ȥȒȈȚȘȈ — Ȋ ȖȌȕȖȔ ȔȍșȚȍ; ȕȐȚȈȕȈȔ — șȊȍȌȍȕȕȣȝ; țȕȕȐȚȈȕȈȔ — ȘȈȏȊȍȌȍȕȕȣȝ Ȋ șȚȖȘȖȕȣ; șȊȈȒȈȘȔȈȉȝȐȝ — șȊȖȐȔȐ ȗȖșȚțȗȒȈȔȐ. Ƕ ȔȖȧ ȔȈȚȤ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ șȚȘȈȕȕȐȒȐ, ȊșȚȘȍȚȐȊȠȐșȤ ȕȈ ȗȖșȚȖȧȓȖȔ ȌȊȖȘȍ ȐȓȐ ț ȒȖȓȖȌȞȈ ș ȗȘȖȝȓȈȌȕȖȑ ȊȖȌȖȑ, ȖȚȌȖȝȕțȚ, țȚȖȓȧȚ ȎȈȎȌț Ȑ ȗȖȑȌțȚ ȗȖȚȖȔ ȒȈȎȌȣȑ 52


53 șȊȖȍȑ ȌȖȘȖȋȖȑ, ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ șȖȉȐȘȈȦȚșȧ ȊȔȍșȚȍ Ȑ ȖȉȘȈȏțȦȚ șȍȔȤȐ, ȕȖ ȗȖȏȎȍ, ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ șȊȖȐȝ ȗȘȖȠȓȣȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ, ȘȈșȝȖȌȧȚșȧ ȒȚȖ ȒțȌȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (3.27) șȒȈȏȈȕȖ: ȗȘȈȒȘȐȚȍȝ ȒȘȐȑȈȔȈȕȈȕȐ ȋțȕȈȐȝ ȒȈȘȔȈȕȐ șȈȘȊȈȠȈȝ ȈȝȈȕȒȈȘȈ-ȊȐȔțȌȝȈȚȔȈ ȒȈȘȚȈȝȈȔ ȐȚȐ ȔȈȕȑȈȚȍ «ǪȊȍȌȍȕȕȈȧ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ ȓȖȎȕȣȔ ȥȋȖ, ȌțȠȈ șȟȐȚȈȍȚ șȍȉȧ șȖȊȍȘȠȈȦȡȍȑ ȌȍȑșȚȊȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȚȘȐ ȋțȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ». ǷȖșȒȖȓȤȒț Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖȌȊȓȈșȚȕȣ ȗȘȈȒȘȐȚȐ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȍ, ȖȕȐ ȌȍȑșȚȊțȦȚ ȚȖȓȤȒȖ ȚȈȒ, ȒȈȒ ȖȕȈ ȐȔ ȊȍȓȐȚ. Ǫșȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ ȏȌȍșȤ ȓȐȠȤ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȝȖȚȍȓȐ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȕȈȘȈȊȕȍ ș DzȘȐȠȕȖȑ. ǰȏ-ȏȈ șȊȖȍȋȖ ȕȍȘȈȏțȔȕȖȋȖ ȎȍȓȈȕȐȧ ȖȕȐ ȗȖȗȈȓȐ șȦȌȈ Ȑ ȚȍȗȍȘȤ ȗȖ-ȘȈȏȕȖȔț ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ. ǺȖ, ȟȚȖ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ șȍȔȤȍȑ, — ȥȚȖ ȗȘȖșȚȖ ȋȘțȗȗȈ Ȑȏ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ ȟȍȓȖȊȍȒ, șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ ȊȔȍșȚȍ Ȋ ȖȌȕȖȔ ȌȖȔȍ, ȟȚȖȉȣ ȖȚȉȣȚȤ șȘȖȒ ȚȦȘȍȔȕȖȋȖ ȏȈȒȓȦȟȍȕȐȧ. ǰ ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț, ȒȈȒ ȗȘȍșȚțȗȕȐȒȐ, ȖȚȉȣȊ șȊȖȑ șȘȖȒ, ȊȣȝȖȌȧȚ Ȑȏ ȚȦȘȤȔȣ Ȑ ȘȈȏȉȘȍȌȈȦȚșȧ ȒȚȖ ȒțȌȈ, Ȋșȍ Ȕȣ, ȗȖȎȐȊ ȒȈȒȖȍ-ȚȖ ȊȘȍȔȧ Ȋ șȍȔȤȍ, ȘȈșșȚȈȍȔșȧ ș ȕȍȑ Ȑ ȐȌȍȔ ȌȈȓȤȠȍ, ȒȈȎȌȣȑ șȊȖȍȑ ȌȖȘȖȋȖȑ. ǰȕȖȋȌȈ ȟȓȍȕȖȊ ȖȌȕȖȑ șȍȔȤȐ ȍȡȍ șȘȈȊȕȐȊȈȦȚ ș șȖȓȖȔȐȕȒȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍșțȚșȧ ȗȖ ȊȖȓȕȈȔ ȘȍȒȐ. ǷȖȗȈȊ Ȋ ȒȈȒȖȑ-ȕȐȉțȌȤ ȊȖȌȖȊȖȘȖȚ șȖȓȖȔȐȕȒȐ șȉȐȊȈȦȚșȧ ȊȔȍșȚȍ, ȕȖ ȗȖȚȖȔ, ȘȈȏȓțȟȍȕȕȣȍ ȊȖȓȕȈȔȐ ȚȖȑ Ȏȍ ȘȍȒȐ, ȗȘȖȌȖȓȎȈȦȚ ȗȓȣȚȤ Ȋ ȖȌȐȕȖȟȍșȚȊȍ. ǽȖȚȧ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȉȣȓ ȌȍȔȖȕȖȔ, Ȗȕ ȐȏțȟȈȓ ǪȍȌȣ Ȑ ȝȖȘȖȠȖ Ȑȝ țșȊȖȐȓ. ǷȖȥȚȖȔț șȖȊȍȚ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȗȕ ȌȈȓ șȊȖȐȔ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔ — ȕȍȊȍșȚȒȍ, ȔȈȚȍȘȐ Ȑ ȗȓȍȔȧȕȕȐȒȈȔ, — ȉȣȓ ȊȗȖȓȕȍ ȘȈȏțȔȕȣȔ. ǬȍȔȖȕȣ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȖȟȍȕȤ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȣ, ȖȌȕȈȒȖ ȖȕȐ ȕȍ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚ șȊȖȐ ȏȕȈȕȐȧ Ȑ ȘȈȏțȔ Ȍȓȧ șȓțȎȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌț; ȏȈ ȥȚȖ Ȑȝ Ȑ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȌȍȔȖȕȈȔȐ. ǷȖȓțȉȖȋȐ Ȏȍ, ȕȈȖȉȖȘȖȚ, ȊȍșȤ șȊȖȑ ȔȖȋțȟȐȑ ȘȈȏțȔ ȕȈȗȘȈȊȓȧȦȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. Ǫ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (1.2.13) șȒȈȏȈȕȖ: ȈȚȈȝ ȗțȔȉȝȐȘ ȌȊȐȌȎȈ-ȠȘȍȠȚȝȈ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȊȐȉȝȈȋȈȠȈȝ șȊȈȕțȠȚȝȐȚȈșȑȈ ȌȝȈȘȔȈșȑȈ șȈȔșȐȌȌȝȐȘ ȝȈȘȐ-ȚȖȠȈȕȈȔ «ǷȖȥȚȖȔț, Ȗ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȌȊȈȎȌȣȘȖȎȌȍȕȕȣȝ, ȊȣșȠȍȍ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ, ȊȣȗȖȓȕȧȧ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ ȍȋȖ șȖșȓȖȊȐȦ Ȑ țȒȓȈȌț ȎȐȏȕȐ, — ȥȚȖ ȏȈșȓțȎȐȚȤ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǽȈȘȐ». ǿȚȖȉȣ șȚȈȚȤ ȗȖȓțȉȖȋȖȔ ȐȓȐ ȖȉȘȍșȚȐ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȟȍȓȖȊȍȒ, — ȒȈȒȖȑ ȉȣ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ Ȗȕ ȕȐ ȏȈȕȐȔȈȓșȧ, — ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȌȖȓȎȍȕ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 22 ȕȐȚȑȈ ȈȚȔȈȊȑȈȑȈȝ ȠțȌȌȝȈȝ șȈȘȊȈȋȈȝ șȈȘȊȈ-ȊȐȚ ȗȈȘȈȝ 53


54 ȌȝȈȚȚȍ 'șȈȊ ȈȚȔȈȕȖ ȓȐȕȋȈȔ ȔȈȑȈȑȈ ȊȐșȘȐȌȎȈȕ ȋțȕȈȕ ȕȐȚȑȈȝ — ȊȍȟȕȈȧ; ȈȚȔȈ — ȌțȝȖȊȕȈȧ șțȡȕȖșȚȤ, ȌțȠȈ; ȈȊȑȈȑȈȝ — ȕȍȐșȚȖȡȐȔȈȧ; ȠțȌȌȝȈȝ — ȟȐșȚȈȧ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȕȍȚ ȕȐ ȋȘȈȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ; șȈȘȊȈ-ȋȈȝ — șȗȖșȖȉȕȈȧ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤșȧ Ȋ ȓȦȉțȦ ȟȈșȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȐȓȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȔȐȘȈ; șȈȘȊȈ-ȊȐȚ — ȗȖȓȕȈȧ ȏȕȈȕȐȧ; ȗȈȘȈȝ — ȕȍȗȖȌȊȓȈșȚȕȈȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȔ; ȌȝȈȚȚȍ — ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ; ȈșȈț — ȖȕȈ ( ȈȚȔȈ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ); ȈȚȔȈȕȈȝ — șȍȉȧ; ȓȐȕȋȈȔ — ȚȍȓȖ; ȔȈȑȈȑȈ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȊȐșȘȐȌȎȈȕ — șȖȏȌȈȦȡȈȧ; ȋțȕȈȕ — ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ. ǬțȠȈ [ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ] ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ țȔȐȘȈȍȚ — ȖȕȈ ȊȍȟȕȈ Ȑ ȕȍȐșȚȖȡȐȔȈ. ǶȕȈ ȕȍ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȈ ȔȈȚȍȘȐȍȑ Ȑ ȔȖȎȍȚ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤșȧ Ȋ ȓȦȉțȦ ȟȈșȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȐȓȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǬțȠȈ ȖȉȓȈȌȈȍȚ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ Ȑ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȚȓȐȟȕȈ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, ȕȖ, ȒȖȋȌȈ ȖȕȈ, ȏȓȖțȗȖȚȘȍȉȐȊ șȊȖȍȑ ȕȐȟȚȖȎȕȖȑ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖșȚȤȦ, ȊșȚȈȍȚ ȕȈ ȕȍȊȍȘȕȣȑ ȗțȚȤ, ȍȑ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȚȖȕȒȐȍ Ȑ ȋȘțȉȣȍ ȚȍȓȈ, șȖȏȌȈȊȈȍȔȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ, Ȑ ȐșȗȣȚȣȊȈȚȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȍ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȋȖȘȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȍ ȕȈȌȖ șȒȖȘȉȍȚȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȌțȠȈ ȗȖȒȐȕțȓȈ ȚȍȓȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȖȉȢȧșȕȐȓ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȌțȠȐ. ǬțȠț ȕȍȓȤȏȧ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȚȤ ș ȚȍȓȖȔ, ȐȉȖ ȖȕȈ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȚȓȐȟȕȈ ȖȚ ȕȍȋȖ. ǬțȠȈ ȕȍȚȓȍȕȕȈ, ȊȍȟȕȈ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ țȔȐȘȈȍȚ, ȖȌȕȈȒȖ, ȍșȓȐ ț ȌțȠȐ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ ȎȍȓȈȕȐȍ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȕȈ ȗȖȗȈȌȈȍȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ. ǹȚȈȊ ȗȓȍȕȕȐȞȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȌțȠȈ ȊȣȕțȎȌȍȕȈ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȍ ȚȍȓȈ Ȑ ȐșȗȣȚȣȊȈȚȤ șȊȧȏȈȕȕȣȍ ș ȕȐȔȐ șȚȘȈȌȈȕȐȧ Ȑ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ. DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗȉ ȥȚȖȔ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (13.22). DzȈȘȈȕȈȔ ȋțȕȈșȈȕȋȖ 'șȑȈ șȈȌ-ȈșȈȌ-ȑȖȕȐ-ȌȎȈȕȔȈșț: ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȘȖȎȌȈȦȚșȧ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ șȍȔȤȧȝ ȐȓȐ ȊȐȌȈȝ ȎȐȏȕȐ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǶȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȊȣȕțȎȌȍȕȈ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȍ ȚȍȓȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȚȈ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȍȑ, ȗȖȊȐȕțȧșȤ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ȐȠȊȈȘȈȝ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȝȘȐȌ-ȌȍȠȍ 'ȘȌȎțȕȈ ȚȐȠȚȝȈȚȐ ȉȝȘȈȔȈȑȈȕ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȐ ȑȈȕȚȘȈȘțȌȝȈȕȐ ȔȈȑȈȑȈ «ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, Ȗ ǨȘȌȎțȕȈ, Ȑ ȕȈȗȘȈȊȓȧȍȚ șȒȐȚȈȕȐȧ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȓȖȊȕȖ ȗȖȔȍȡȍȕȣ Ȋ ȔȈȠȐȕț, șȖȏȌȈȕȕțȦ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ» (ǩ.-ȋ., 18.61). ǺȍȓȖ ȗȖȌȖȉȕȖ ȔȈȠȐȕȍ, Ȑ ȒȈȎȌȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ șȊȖȍȑ ȒȈȘȔȣ ȗȖȓțȟȈȍȚ Țț ȐȓȐ ȐȕțȦ ȔȈȠȐȕț, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȔȖȎȍȚ ȗțȚȍȠȍșȚȊȖȊȈȚȤ, ȗȖȌȟȐȕȧȧșȤ ȏȈȒȖȕȈȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ȅȚȖ ȉțȌȍȚ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤșȧ ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȍ ȊȘțȟȐȚ șȍȉȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ (ȔȈȔ ȥȊȈ ȑȍ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ ȔȈȑȈȔ ȥȚȈȔ ȚȈȘȈȕȚȐ Țȍ) . ǰȕȈȟȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ, ȖșȚȈȊȈȧșȤ Ȋ ȗȓȍȕț ȏȈȒȖȕȖȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ, ȚȈȒ Ȑ ȉțȌȍȚ ȗȍȘȍșȍȓȧȚȤșȧ Ȑȏ ȖȌȕȖȋȖ ȚȍȓȈ Ȋ ȌȘțȋȖȍ. ǺǭDzǹǺ 23 54


55 ȑȈȚȝȈȔȉȝȈșȈ ȗȘȈȟȈȓȈȚȈ ȚȈȘȈȊȖ 'ȗȐ ȟȈȓȈ ȐȊȈ ȟȈȒȠțȠȈ ȉȝȘȈȔȑȈȔȈȕȍȕȈ ȌȘȐȠȑȈȚȍ ȟȈȓȈȚȐȊȈ ȉȝțȝ ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȈȔȉȝȈșȈ — ȊȖȌȖȑ; ȗȘȈȟȈȓȈȚȈ — ȌȊȐȎțȡȍȑșȧ; ȚȈȘȈȊȈȝ — ȌȍȘȍȊȤȧ (ȕȈ ȉȍȘȍȋț ȘȍȒȐ); ȈȗȐ — ȚȖȎȍ; ȟȈȓȈȝ — ȌȊȐȎțȡȐȍșȧ; ȐȊȈ — șȓȖȊȕȖ; ȟȈȒȠțȠȈ — ȋȓȈȏȖȔ; ȉȝȘȈȔȑȈȔȈȕȍȕȈ — ȌȊȐȎțȡȐȔșȧ; ȌȘȐȠȑȈȚȍ — ȊȐȌȐȚșȧ; ȟȈȓȈȚȐ — ȌȊȐȎțȡȈȧșȧ; ȐȊȈ — șȓȖȊȕȖ; ȉȝțȝ — ȏȍȔȓȧ. ǰȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ ȟȚȖ ȊȖȌȣ ȘȍȒȐ ȕȍ șȚȖȧȚ ȕȈ ȔȍșȚȍ, ȒȈȎȍȚșȧ, ȉțȌȚȖ ȖȚȘȈȎȍȕȕȣȍ Ȋ ȕȐȝ ȗȘȐȉȘȍȎȕȣȍ ȌȍȘȍȊȤȧ ȚȖȎȍ ȌȊȐȎțȚșȧ. ǰȓȐ, ȒȖȋȌȈ ț ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȑȏ-ȏȈ ȗȖȔțȚȕȍȕȐȧ ȘȈȏțȔȈ ȕȈȟȐȕȈȦȚ ȉȍȋȈȚȤ ȋȓȈȏȈ, ȍȔț ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚșȧ, ȉțȌȚȖ ȏȍȔȓȧ ȗȖȌ ȕȐȔ ȚȖȎȍ ȗȘȐȠȓȈ Ȋ ȌȊȐȎȍȕȐȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǩȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ Ȑȏ-ȏȈ ȒȈȒȐȝ-ȚȖ ȕȈȘțȠȍȕȐȑ Ȋ ȗșȐȝȐȒȍ ȟȍȓȖȊȍȒț ȒȈȎȍȚșȧ, ȉțȌȚȖ ȏȍȔȓȧ ȗȖȌ ȕȐȔ ȒȖȓȍȉȓȍȚșȧ. ǺȈȒȐȍ ȖȡțȡȍȕȐȧ ȐȕȖȋȌȈ ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ ț ȗȤȧȕȐȞ ȐȓȐ ț ȓȦȌȍȑ ș ȉȖȓȤȕȣȔ șȍȘȌȞȍȔ. ǬȘțȋȖȑ ȗȘȐȔȍȘ: ȍșȓȐ șȔȖȚȘȍȚȤ ȕȈ ȖȚȘȈȎȍȕȐȍ ȌȍȘȍȊȤȍȊ Ȋ ȘȍȟȕȖȑ ȊȖȌȍ, șȖȏȌȈȍȚșȧ ȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȍ, ȉțȌȚȖ ȖȕȖ ȌȊȐȎȍȚșȧ. ǺȈȒ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȔȈȑȧ . ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣ (șȚȝȈȕțȘ ȈȟȈȓȖ 'ȑȈȔ) . ǶȕȐ ȕȍ ȘȖȎȌȈȦȚșȧ Ȑ ȕȍ ȗȖȋȐȉȈȦȚ, ȕȖ, Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ ȟȚȖ Ȑȝ ȚȖȕȒȐȍ Ȑ ȋȘțȉȣȍ ȚȍȓȈ ȔȍȕȧȦȚșȧ, Ȕȣ ȌțȔȈȍȔ, ȟȚȖ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȗȍȘȍȝȖȌȧȚ Ȑȏ ȖȌȕȖȋȖ ȔȍșȚȈ Ȋ ȌȘțȋȖȍ ȐȓȐ ȕȈȊșȍȋȌȈ țȔȐȘȈȦȚ. ǬȎȈȋȈȌȈȕȈȕȌȈ ǷȈȕȌȐȚ, ȊȍȓȐȒȐȑ ȉȍȕȋȈȓȤșȒȐȑ ȗȖȥȚȊȈȑȠȕȈȊ, șȒȈȏȈȓ: ȗȐȠȈȟȐ ȗȈȐȓȍ ȑȍȕȈ ȔȈȚȐ-ȟȟȝȈȕȕȈ ȝȈȑȈ ȔȈȑȈ-ȋȘȈșȚȈ ȌȎȐȊȍȘȈ ȝȈȑȈ șȍ ȉȝȈȊȈ țȌȈȑȈ Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ «ǷȘȍȔȈ-ȊȐȊȈȘȚȣ» ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ, Ȋ ȚȖȟȕȖșȚȐ ȗȖȝȖȎȍ ȕȈ ȖȌȍȘȎȐȔȖȋȖ ȌțȝȖȔ. ǵȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȌțȠȈ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȈ Ȑ ȟȚȖ, ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ ȗȖȒȈ ȖȕȈ ȖȌȍȘȎȐȔȈ șȚȘȈșȚȧȔȐ Ȑ șȒȖȘȉȤȦ, ȊȖȓȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ ȉțȌțȚ ȗȍȘȍȕȖșȐȚȤ ȍȍ Ȋ ȘȈȏȕȣȍ ȚȍȓȈ Ȑ șȐȚțȈȞȐȐ. ǿȚȖȉȣ ȌȖșȚȐȟȤ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ șȖȏȕȈȊȈȚȤ ȐșȚȐȕȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț șȊȖȍȋȖ «ȇ» Ȑ ȝȘȈȕȐȚȤ șȗȖȒȖȑșȚȊȐȍ ȗȘȐ ȓȦȉȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ, șȖȏȌȈȊȈȍȔȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ (ȗȘȈȒȘȐȚȍȝ ȒȘȐȑȈȔȈȕȈȕȐ ȋțȕȈȐȝ ȒȈȘȔȈȕȐ șȈȘȊȈȠȈȝ) . ǺǭDzǹǺ 24 ȥȊȈȔ ȋțȕȈȐȘ ȉȝȘȈȔȑȈȔȈȕȍ ȔȈȕȈșȑ ȈȊȐȒȈȓȈȝ ȗțȔȈȕ ȑȈȚȐ ȚȈȚ-șȈȔȑȈȚȈȔ ȉȝȈȌȘȍ ȝȑ ȈȓȐȕȋȖ ȓȐȕȋȈȊȈȕ ȐȊȈ ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȋțȕȈȐȝ — ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȉȝȘȈȔȑȈȔȈȕȍ — ȒȖȋȌȈ ȒȖȓȍȉȓȍȔ; ȔȈȕȈșȐ — țȔ; ȈȊȐȒȈȓȈȝ — ȕȍȐȏȔȍȕȕȖȍ; ȗțȔȈȕ — ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ; ȑȈȚȐ — ȗȘȐȝȖȌȐȚ; ȚȈȚ-șȈȔȑȈȚȈȔ — Ȓ ȚȖȔț Ȏȍ ȊȖȏȉțȎȌȍȕȕȖȔț șȖșȚȖȧȕȐȦ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ țȔ; ȉȝȈȌȘȍ — Ȗ ȔȖȧ ȉȓȈȋȖȕȘȈȊȕȈȧ ȔȈȚȤ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȓȐȕȋȈȝ — ȚȖȚ, ț ȒȖȋȖ ȕȍȚ ȕȐ ȚȖȕȒȖȋȖ, ȕȐ ȋȘțȉȖȋȖ ȚȍȓȈ; ȓȐȕȋȈ-ȊȈȕ — ȐȔȍȦȡȐȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ; ȐȊȈ — șȓȖȊȕȖ. 55


56 ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ, Ȗ ȔȖȧ ȉȓȈȋȖȕȘȈȊȕȈȧ ȔȈȚȤ, Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ ȟȚȖ țȔ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȐ ȊȖȏȉțȎȌȍȕ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȖȕȈ, ȝȖȚȧ Ȑ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȖȉȡȍȋȖ ș ȐȏȔȍȕȍȕȐȧȔȐ ȚȖȕȒȖȋȖ Ȑ ȋȘțȉȖȋȖ ȚȍȓȈ, ȌțȔȈȍȚ, ȉțȌȚȖ ȗȍȘȍȝȖȌȐȚ Ȑȏ ȖȌȕȖȋȖ șȖșȚȖȧȕȐȧ Ȋ ȌȘțȋȖȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (10.84.13) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȑȈșȑȈȚȔȈ-ȉțȌȌȝȐȝ ȒțȕȈȗȍ ȚȘȐ-ȌȝȈȚțȒȍ șȊȈ-ȌȝȐȝ ȒȈȓȈȚȘȈȌȐȠț ȉȝȈțȔȈ-ȐȌȎȑȈ-ȌȝȐȝ ȑȈȚ-ȚȐȘȚȝȈ-ȉțȌȌȝȐȝ șȈȓȐȓȍ ȕȈ ȒȈȘȝȐȟȐȌȎ ȌȎȈȕȍȠȊ ȈȉȝȐȌȎȕȍȠț șȈ ȥȊȈ ȋȖ-ȒȝȈȘȈȝ «ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȍȚ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ, șȖșȚȖȧȡȐȔ Ȑȏ ȚȘȍȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ, Ȑ șȟȐȚȈȍȚ Țȍȝ, ȒȚȖ ȐȔȍȍȚ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ Ȓ ȍȋȖ Țȍȓț, ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ, Ȉ ȏȍȔȓȦ, ȋȌȍ Ȗȕ ȘȖȌȐȓșȧ, ȌȖșȚȖȑȕȖȑ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ; ȍșȓȐ Ȗȕ, ȗȖșȍȡȈȧ ȔȍșȚȈ ȗȈȓȖȔȕȐȟȍșȚȊȈ, ȓȐȠȤ ȖȔȣȊȈȍȚșȧ Ȋ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȊȖȌȈȝ, ȕȖ ȕȍ ȐȡȍȚ ȊșȚȘȍȟȐ ș ȓȦȌȤȔȐ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȔȐ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ, — ȏȕȈȟȐȚ, ȚȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȓțȟȠȍ ȖșȓȈ ȐȓȐ ȒȖȘȖȊȣ». ǽȖȚȧ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț — ȖȚȢȧȊȓȍȕȕȣȑ ȌȍȔȖȕ, Ȗȕ ȉȣȓ ȒțȌȈ țȔȕȍȍ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ ȓȦȌȍȑ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȏȕȈȓ, ȟȚȖ ȚȈȒȖȍ ȌțȠȈ Ȑ ȟȚȖ ȚȈȒȖȍ ȚȖȕȒȖȍ Ȑ ȋȘțȉȖȍ ȚȍȓȖ, ȕȖ șȍȑȟȈș ȓȦȌȐ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȌȍȋȘȈȌȐȘȖȊȈȓȐ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȒȘțȗȕȍȑȠȐȍ țȟȍȕȣȍ, ȜȐȓȖșȖȜȣ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȓȐȌȍȘȣ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȊȣȑȚȐ ȏȈ ȘȈȔȒȐ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ. Ǩ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȚȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȓțȟȠȍ ȒȖȘȖȊ Ȑ ȖșȓȖȊ (șȈ ȥȊȈ ȋȖ-ȒȝȈȘȈȝ) . ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȖȉȢȧșȕȐȓ șȊȖȐȔ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ȖȕȐ ȖȟȍȕȤ ȘȈșșȚȘȖȍȕȣ Ȑȏ-ȏȈ șȔȍȘȚȐ ȜȐȏȐȟȍșȒȖȋȖ ȚȍȓȈ ȍȋȖ ȉȘȈȚȈ, ȐȔ ȕȍ șȚȖȐȚ șȒȖȘȉȍȚȤ Ȗ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȍ, ȐȉȖ ȍȋȖ ȊȍȓȐȒȈȧ ȌțȠȈ țȎȍ ȕȈȟȈȓȈ șȊȖȦ șȓȍȌțȦȡțȦ ȎȐȏȕȤ. ǨȚȔȈ, ȌțȠȈ, ȕȍ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȈ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧȔ (ȈȊȐȒȈȓȈȝ ȗțȔȈȕ) . Ǫșȍ Ȕȣ — ȌțȝȖȊȕȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȌțȠȐ, ȕȖ, ȒȖȋȌȈ Ȕȣ țȊȓȍȒȈȍȔșȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȕȈ țȘȖȊȕȍ țȔȈ (ȔȈȕȖȌȝȈȘȔȖȑ), ȕȈȔ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ șȚȘȈȌȈȚȤ Ȑȏ-ȏȈ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊ. DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȥȚȖ șȓțȟȈȍȚșȧ ș ȚȍȔȐ, ȒȚȖ ȕȍ ȗȘȍȌȈȕ ǫȖșȗȖȌț. ǽȈȘȈȊ ȈȉȝȈȒȚȈșȑȈ ȒțȚȖ ȔȈȝȈȌ-ȋțȕȈȝ: ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȔȖȎȍȚ ȖȉȓȈȌȈȚȤ ȒȈȒȐȔȐ-ȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈȔȐ, ȕȖ Ȑȏ-ȏȈ șȊȖȍȋȖ ȉȍȏȘȈșșțȌșȚȊȈ Ȗȕ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȉȣȊȈȍȚ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕȣȔ. Ǫșȍ ȚȐȚțȓȣ, ȗȘȐșȊȈȐȊȈȍȔȣȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, — ȥȚȖ ȗȘȖșȚȖ țȒȘȈȠȍȕȐȧ ȕȈ ȔȍȘȚȊȖȔ Țȍȓȍ. ǶȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȐȏȊȍșȚȕȖ Ȗ ȌțȠȍ Ȑ ȍȍ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȕȍȗȖȌȊȓȈșȚȕȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȔ. ǺǭDzǹǺȃ 25 - 26 ȥȠȈ ȈȚȔȈ-ȊȐȗȈȘȑȈșȖ ȝȑ ȈȓȐȕȋȍ ȓȐȕȋȈ-ȉȝȈȊȈȕȈ ȥȠȈ ȗȘȐȑȈȗȘȐȑȈȐȘ ȑȖȋȖ ȊȐȑȖȋȈȝ ȒȈȘȔȈ-șȈȔșȘȐȚȐȝ șȈȔȉȝȈȊȈȠ ȟȈ ȊȐȕȈȠȈȠ ȟȈ ȠȖȒȈȠ ȟȈ ȊȐȊȐȌȝȈȝ șȔȘȐȚȈȝ ȈȊȐȊȍȒȈȠ ȟȈ ȟȐȕȚȈ ȟȈ ȊȐȊȍȒȈșȔȘȐȚȐȘ ȥȊȈ ȟȈ 56


57 ȥȠȈȝ — ȥȚȖ; ȈȚȔȈ-ȊȐȗȈȘȑȈșȈȝ — ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȓȐȕȋȍ — Ȋ ȚȖȔ, ȒȚȖ ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ; ȓȐȕȋȈ-ȉȝȈȊȈȕȈ — ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȍȕȐȍ șȍȉȧ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ; ȥȠȈȝ — ȥȚȖ; ȗȘȐȑȈ — ș ȚȍȔȐ, ȒȚȖ ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋ; ȈȗȘȐȑȈȐȝ — Ȑ ș ȚȍȔȐ, ȒȚȖ șȖȊșȍȔ ȕȍ ȌȖȘȖȋ (ȚȖ ȍșȚȤ ș ȊȘȈȋȈȔȐ ȐȓȐ ȗȘȖșȚȖ ȟțȎȐȔȐ ȓȦȌȤȔȐ); ȑȖȋȈȝ — șȖȍȌȐȕȍȕȐȍ; ȊȐȑȖȋȈȝ — ȘȈșșȚȈȊȈȕȐȍ; ȒȈȘȔȈ — șȘȍȌȐ ȗȓȖȌȖȊ ȌȍȑșȚȊȐȑ; șȈȔșȘȐȚȐȝ — șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ; șȈȔȉȝȈȊȈȝ — ȘȖȎȌȍȕȐȍ; ȟȈ — Ȑ; ȊȐȕȈȠȈȝ — șȔȍȘȚȤ; ȟȈ — Ȑ; ȠȖȒȈȝ — șȒȖȘȉȤ; ȟȈ — Ȑ; ȊȐȊȐȌȝȈȝ — ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȖȍ; șȔȘȐȚȈȝ — țȗȖȔȧȕțȚȖȍ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ; ȈȊȐȊȍȒȈȝ — ȖȚșțȚșȚȊȐȍ ȘȈșșțȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȟȈ — Ȑ; ȟȐȕȚȈ — ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȖ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȊȐȊȍȒȈ — ȘȈșșțȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȈșȔȘȐȚȐȝ — ȏȈȉȊȍȕȐȍ; ȥȊȈ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȟȈ — ȚȖȎȍ. ǺȈȒ șȉȐȚȖȍ ș ȚȖȓȒț ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȧ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ Ȑ țȔȖȔ, ȖȌȕȐȝ șȟȐȚȈȍȚ șȊȖȐȔȐ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ, Ȉ ȌȘțȋȐȝ — ȟțȎȐȔȐ ȓȦȌȤȔȐ. ǷȖȌȖȉȕȖȍ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ ȏȈșȚȈȊȓȧȍȚ ȕȈș șȚȘȈȌȈȚȤ. ǷȘȐȟȐȕȈ Ȋșȍȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ Ȑ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȝ ȘȈȌȖșȚȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȒȘȖȍȚșȧ ȐȔȍȕȕȖ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȖȕȈ ȗȖȋȘȧȏȓȈ Ȋ ȕȈȌțȔȈȕȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȐȝ ȒȖȕȞȍȗȞȐȧȝ. ǺȈȒȈȧ ȌțȠȈ ȊȣȕțȎȌȍȕȈ ȘȖȎȌȈȚȤșȧ șȘȍȌȐ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȑ ȘȈȏȕȣȝ ȊȐȌȖȊ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ ȘȈȏȕȖȔ șȖȏȕȈȕȐȐ, șȖȏȌȈȊȈȧ șȍȉȍ Ȋșȍ ȕȖȊȣȍ Ȑ ȕȖȊȣȍ ȚȍȓȈ. ȅȚȖȚ ȒȘțȋȖȊȖȘȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ șȈȔșȈȘȖȑ. ǸȖȎȌȍȕȐȍ, șȔȍȘȚȤ, șȒȖȘȉȤ, ȋȓțȗȖșȚȤ, ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȖ — Ȋșȍ ȥȚȖ ȗȓȖȌȣ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ. ǷȖȘȖȑ Ȕȣ ȊȖȏȊȣȠȈȍȔșȧ ȌȖ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȗȖȕȐȔȈȕȐȧ Ȋȍȡȍȑ, Ȉ ȗȖȘȖȑ șȕȖȊȈ ȗȈȌȈȍȔ Ȋ ȗțȟȐȕț ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȑ. ǺǭDzǹǺ 27 ȈȚȘȈȗȑ țȌȈȝȈȘȈȕȚȐȔȈȔ ȐȚȐȝȈșȈȔ ȗțȘȈȚȈȕȈȔ ȑȈȔȈșȑȈ ȗȘȍȚȈ-ȉȈȕȌȝțȕȈȔ șȈȔȊȈȌȈȔ ȚȈȔ ȕȐȉȖȌȝȈȚȈ ȈȚȘȈ — ȏȌȍșȤ (Ȋ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ); ȈȗȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; țȌȈȝȈȘȈȕȚȐ — ȕȈȏȣȊȈȦȚ; ȐȔȈȔ — ȥȚț; ȐȚȐȝȈșȈȔ — ȐșȚȖȘȐȦ; ȗțȘȈȚȈȕȈȔ — ȊȍșȤȔȈ ȌȘȍȊȕȦȦ; ȑȈȔȈșȑȈ — ȇȔȈȘȈȌȎȐ, ȘȈșȗȖȘȧȌȐȚȍȓȧ șȔȍȘȚȐ, ȒȖȚȖȘȣȑ șțȌȐȚ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȖȕȐ ȗȖȒȐȌȈȦȚ ȚȍȓȖ; ȗȘȍȚȈ- ȉȈȕȌȝțȕȈȔ — ȉȓȐȏȒȐȝ țȔȍȘȠȍȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ; șȈȔȊȈȌȈȔ — ȖȉșțȎȌȍȕȐȍ; ȚȈȔ — ȚȖ; ȕȐȉȖȌȝȈȚȈ — ȗȖȑȔȐȚȍ. Ǫ șȊȧȏȐ ș ȥȚȐȔ ȍșȚȤ ȖȌȕȈ ȌȘȍȊȕȧȧ ȐșȚȖȘȐȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȇȔȈȘȈȌȎȈ ȌȈȓ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔ țȔȍȘȠȍȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ǷȖșȓțȠȈȑȚȍ Ȏȍ ȥȚț ȐșȚȖȘȐȦ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȓȖȊȈ ȐȚȐȝȈșȈȔ ȗțȘȈȚȈȕȈȔ ȖȏȕȈȟȈȦȚ «ȌȘȍȊȕȧȧ ȐșȚȖȘȐȧ». ǽȖȚȧ Ȋ ǷțȘȈȕȈȝ ȕȍȚ șȚȘȖȋȖȑ ȝȘȖȕȖȓȖȋȐȐ, ȖȗȐșȈȕȕȣȍ Ȋ ȕȐȝ șȖȉȣȚȐȧ ȘȍȈȓȤȕȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȓȐ Ȋ ȉȣȓȣȍ ȥȗȖȝȐ. Ǩ «ȀȘȐȔȈȌ- ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» — ȥȚȖ ȔȈȝȈ-ȗțȘȈȕȈ, șțȚȤ Ȑ ȖșȕȖȊȈ Ȋșȍȝ ǷțȘȈȕ. ǼȐȓȖșȖȜȣ- ȔȈȑȧȊȈȌȐ ȕȍ ȗȘȐȏȕȈȦȚ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȖșȚȤ ǷțȘȈȕ, ȖȌȕȈȒȖ ȀȘȐȓȈ ǴȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȊȣȌȈȦȡȐȍșȧ țȟȐȚȍȓȐ țȚȊȍȘȎȌȈȦȚ, ȟȚȖ ǷțȘȈȕȣ șȖȌȍȘȎȈȚ ȌȖșȚȖȊȍȘȕȖȍ ȖȗȐșȈȕȐȍ ȔȐȘȖȊȖȑ ȐșȚȖȘȐȐ. ǺǭDzǹǺ 28 țȠȐȕȈȘȍȠȊ ȈȉȝțȌ ȘȈȌȎȈ 57


58 șțȑȈȌȎȕȈ ȐȚȐ ȊȐȠȘțȚȈȝ șȈȗȈȚȕȈȐȘ ȕȐȝȈȚȖ ȑțȌȌȝȍ ȌȎȕȈȚȈȑȈș ȚȈȔ țȗȈșȈȚȈ țȠȐȕȈȘȍȠț — Ȋ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ ǻȠȐȕȈȘȈ; ȈȉȝțȚ — ȉȣȓ; ȘȈȌȎȈ — ȞȈȘȤ; șțȑȈȌȎȕȈȝ — ǹțȧȋȤȧ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȊȐȠȘțȚȈȝ — ȏȕȈȔȍȕȐȚȣȑ; șȈȗȈȚȕȈȐȝ — ȊȘȈȋȈȔȐ; ȕȐȝȈȚȈȝ — țȉȐȚȣȑ; ȑțȌȌȝȍ — Ȋ șȘȈȎȍȕȐȐ; ȌȎȕȈȚȈȑȈȝ — ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȐ; ȚȈȔ — ș ȕȐȔ; țȗȈșȈȚȈ — șȍȓȐ ȘȧȌȖȔ. DzȖȋȌȈ-ȚȖ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖȔ ǻȠȐȕȈȘȈ ȗȘȈȊȐȓ ȏȕȈȔȍȕȐȚȣȑ ȞȈȘȤ ǹțȧȋȤȧ. ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȊȘȈȋȐ ȥȚȖȋȖ ȞȈȘȧ țȉȐȓȐ ȍȋȖ Ȋ șȘȈȎȍȕȐȐ, ȘȖȌȕȣȍ ǹțȧȋȤȐ, șȖȉȘȈȊȠȐșȤ ȊȖȒȘțȋ ȍȋȖ ȔȍȘȚȊȖȋȖ ȚȍȓȈ, șȚȈȓȐ ȖȗȓȈȒȐȊȈȚȤ ȌȖȘȖȋȖȋȖ ȐȔ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ǺǭDzǹǺȃ 29 - 31 ȊȐȠȐȘȕȈ-ȘȈȚȕȈ-ȒȈȊȈȟȈȔ ȊȐȉȝȘȈȠȚȈȉȝȈȘȈȕȈ-șȘȈȌȎȈȔ ȠȈȘȈ-ȕȐȘȉȝȐȕȕȈ-ȝȘȐȌȈȑȈȔ ȠȈȑȈȕȈȔ ȈșȘȐȋ-ȈȊȐȓȈȔ ȗȘȈȒȐȘȕȈ-ȒȍȠȈȔ ȌȝȊȈșȚȈȒȠȈȔ ȘȈȉȝȈșȈ ȌȈȠȚȈ-ȌȈȟȟȝȈȌȈȔ ȘȈȌȎȈȝ-ȒțȕȚȝȈ-ȔțȒȝȈȔȉȝȖȌȎȈȔ ȟȝȐȕȕȈȑțȌȝȈ-ȉȝțȌȎȈȔ ȔȘȐȌȝȍ țȠȐȕȈȘȍȕȌȘȈȔ ȊȐȌȝȐȕȈ ȚȈȚȝȈ ȒȘȐȚȈȔ ȗȈȚȐȔ ȔȈȝȐȠȑȈȝ ȗȘȈșȈȔȐȒȠȑȈ ȌțȝȒȝȐȚȈȝ ȝȈȚȈȝ șȔȈ ȕȈȚȝȍȚȐ ȒȈȘȈȐȘ țȘȖ ȉȝȘȐȠȈȔ ȋȝȕȈȕȚȑȖ Ȕțȝțș ȚȈȚ-ȗȈȌȈȑȖȘ țȗȈȗȈȚȈȕ ȊȐȠȐȘȕȈ — ȘȈșșȣȗȈȊȠȐȍșȧ; ȘȈȚȕȈ — șȌȍȓȈȕȕȣȍ Ȑȏ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȝ ȒȈȔȕȍȑ; ȒȈȊȈȟȈȔ — ȚȖȋȖ, ȟȤȐ ȌȖșȗȍȝȐ; ȊȐȉȝȘȈȠȚȈ — țȗȈȊȠȐȍ; ȈȉȝȈȘȈȕȈ — Ȑ țȒȘȈȠȍȕȐȧ; șȘȈȌȎȈȔ — ȚȖȋȖ, ȋȐȘȓȧȕȌȣ ș ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȠȈȘȈ- ȕȐȘȉȝȐȕȕȈ — ȗȘȖȕȏȍȕȖ șȚȘȍȓȈȔȐ; ȝȘȐȌȈȑȈȔ — ȚȖȋȖ, ȟȤȍ șȍȘȌȞȍ; ȠȈȑȈȕȈȔ — ȓȍȎȈȡȍȋȖ; ȈșȘȐȒ-ȈȊȐȓȈȔ — ȐșȗȈȟȒȈȕȕȖȋȖ ȒȘȖȊȤȦ; ȗȘȈȒȐȘȕȈ- ȒȍȠȈȔ — ȚȖȋȖ, ȟȤȐ ȊȖȓȖșȣ ȘȈȏȔȍȚȈȓȐșȤ; ȌȝȊȈșȚȈ-ȈȒȠȈȔ — ȚȖȋȖ, ȟȤȐ ȋȓȈȏȈ ȏȈȚțȔȈȕȍȕȣ; ȘȈȉȝȈșȈ — ȋȕȍȊȖȔ; ȌȈȠȚȈ — ȗȘȐȒțȠȍȕȣ; ȌȈȟȟȝȈȌȈȔ — ȚȖȋȖ, ȟȤȐ ȋțȉȣ; ȘȈȌȎȈȝ-ȒțȕȚȝȈ — ȗȖȒȘȣȚȖ ȗȣȓȤȦ; ȔțȒȝȈ- ȈȔȉȝȖȌȎȈȔ — ȚȖȋȖ, ȟȤȍ ȓȐȞȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȘȈȕȤȠȍ ȉȣȓȖ ȗȖȝȖȎȍ ȕȈ ȞȊȍȚȖȒ ȓȖȚȖșȈ; ȟȝȐȕȕȈ — ȖȚȘțȉȓȍȕȣ; ȈȑțȌȝȈȉȝțȌȎȈȔ — ȚȖȋȖ, ȟȤȐ ȘțȒȐ ȊȔȍșȚȍ ș ȖȘțȎȐȍȔ; ȔȘȐȌȝȍ — Ȋ ȉȐȚȊȍ; țȠȐȕȈȘȈ-ȐȕȌȘȈȔ — ȗȘȈȊȐȚȍȓȧ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ ǻȠȐȕȈȘȈ; ȊȐȌȝȐȕȈ — ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȍȔ; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒ; ȒȘȐȚȈȔ — ȊȊȍȘȋȕțȚȖȋȖ (Ȋ ȥȚȖ șȖșȚȖȧȕȐȍ); ȗȈȚȐȔ — ȔțȎȈ; ȔȈȝȐȠȑȈȝ — ȞȈȘȐȞȣ; ȗȘȈșȈȔȐȒȠȑȈ — țȊȐȌȍȊ; ȌțȝȒȝȐȚȈȝ — ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȍ șȒȖȘȉȤȦ; ȝȈȚȈȝ — țȉȐȚȣȍ; șȔȈ — ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȕȈȚȝȈ — Ȗ șțȗȘțȋ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȒȈȘȈȐȝ — ȘțȒȈȔȐ; țȘȈȝ — Ȋ ȋȘțȌȤ; ȉȝȘȐȠȈȔ — ȗȖșȚȖȧȕȕȖ; ȋȝȕȈȕȚȑȈȝ — țȌȈȘȧȦȡȐȍ; Ȕțȝțȝ — șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ; ȚȈȚȗȈȌȈȑȖȝ — Ȓ șȚȖȗȈȔ ȍȋȖ (ȞȈȘȧ); țȗȈȗȈȚȈȕ — țȗȈȓȐ. ǯȖȓȖȚȣȍ ȌȖșȗȍȝȐ ȞȈȘȧ, ȖȚȌȍȓȈȕȕȣȍ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔȐ ȒȈȔȕȧȔȐ, ȉȣȓȐ ȘȈȏȉȐȚȣ ȊȌȘȍȉȍȏȋȐ; ș ȕȍȋȖ țȗȈȓȐ Ȋșȍ țȒȘȈȠȍȕȐȧ Ȑ ȋȐȘȓȧȕȌȣ; ȊȖȓȖșȣ ȍȋȖ ȘȈșșȣȗȈȓȐșȤ, Ȉ ȋȓȈȏȈ ȗȖȚțșȒȕȍȓȐ. ǹȚȘȍȓȣ ȊȘȈȋȖȊ ȗȖȘȈȏȐȓȐ ȍȋȖ Ȋ șȈȔȖȍ șȍȘȌȞȍ, Ȑ ȚȍȗȍȘȤ Ȗȕ ȓȍȎȈȓ ȕȈ ȗȖȓȍ ȉȐȚȊȣ, ȊȍșȤ ȏȈȓȐȚȣȑ ȒȘȖȊȤȦ. ǾȈȘȤ ȗȖȋȐȉ Ȋ ȚȖȚ șȈȔȣȑ ȔȐȋ, ȒȖȋȌȈ Ȗȕ, ȎȍȓȈȧ 58


59 ȗȖȒȈȏȈȚȤ Ȋ șȘȈȎȍȕȐȐ șȊȖȦ ȌȖȉȓȍșȚȤ, ȧȘȖșȚȕȖ ȏȈȒțșȐȓ ȋțȉȣ, Ȑ șȍȑȟȈș ȥȚȖ ȖȚȟȈȧȕȕȖȍ ȊȣȘȈȎȍȕȐȍ ȚȈȒ Ȑ ȏȈșȚȣȓȖ ȕȈ ȍȋȖ ȓȐȞȍ. ǸȈȕȤȠȍ ȓȐȞȖ ǹțȧȋȤȐ ȒȘȈșȖȚȖȑ ȉȣȓȖ ȗȖȌȖȉȕȖ ȓȖȚȖșț, ȕȖ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȉȖȧ ȖȕȖ ȗȖȟȍȘȕȍȓȖ ȖȚ ȗȣȓȐ. ǭȋȖ ȘțȒȐ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȝ Ȗȕ ȌȍȘȎȈȓ Ȕȍȟ Ȑ ȌȘțȋȖȍ ȖȘțȎȐȍ, ȉȣȓȐ ȖȚȘțȉȓȍȕȣ Ȑ ȗȍȘȍȓȖȔȈȕȣ. Ǯȍȕȣ ȞȈȘȧ, țȊȐȌȍȊ ȖȉȍȏȖȉȘȈȎȍȕȕȖȍ ȚȍȓȖ șțȗȘțȋȈ, ȚȖȚȟȈș ȏȈȋȖȓȖșȐȓȐ: «Ƕ ȕȈȠ ȋȖșȗȖȌȐȕ, șȔȍȘȚȤ ȗȘȐȠȓȈ ȏȈ ȚȖȉȖȑ, Ȉ ȏȕȈȟȐȚ, Ȑ ȏȈ ȕȈȔȐ». ǹȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ ȗȘȖȐȏȕȖșȧ ȥȚȐ șȓȖȊȈ Ȑ țȌȈȘȧȧ șȍȉȧ Ȋ ȋȘțȌȤ, ȖȕȐ ȗȘȐȗȈȓȐ Ȓ șȚȖȗȈȔ țȉȐȚȖȋȖ ȞȈȘȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȞȈȘȤ ȗȘȐȒțșȐȓ ȖȚ ȧȘȖșȚȐ ȋțȉȣ (ȘȈȉȝȈșȈ ȌȈȠȚȈ-ȌȈȟȟȝȈȌȈȔ), ȎȍȓȈȧ ȗȖȒȈȏȈȚȤ Ȋ ȉȖȦ șȊȖȦ ȕȍȌȦȎȐȕȕțȦ ȌȖȉȓȍșȚȤ, Ȑ Ȋșȍ Ȏȍ ȗȖ ȊȖȓȍ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȧ (ȊȐȌȝȐȕȈ) Ȗȕ ȉȣȓ țȉȐȚ. ȅȚȖ ȓȐȠȕȐȑ ȘȈȏ ȌȖȒȈȏȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȒȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȈș ȗȖȌȊȓȈșȚȍȕ ȊȣșȠȐȔ șȐȓȈȔ; ȕȍ Ȋșȍ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȕȈȠȐȝ șȗȖșȖȉȕȖșȚȍȑ Ȑ șȚȈȘȈȕȐȑ. ǷȖȥȚȖȔț Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ șȖȋȓȈșȐȚȤșȧ ȏȈȕȐȔȈȚȤ ȚȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖȚȊȍȌȍȕȖ ȕȈȔ ȊȖȓȍȑ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ. ǺǭDzǹǺ 32 ȘțȌȈȚȑȈ țȟȟȈȐȘ ȌȈȑȐȚȈȕȋȝȘȐ-ȗȈȕȒȈȌȎȈȔ șȐȕȟȈȕȚȑȈ ȈșȘȈȐȝ ȒțȟȈ-ȒțȕȒțȔȈȘțȕȈȐȝ ȊȐșȘȈșȚȈ-ȒȍȠȈȉȝȈȘȈȕȈȝ ȠțȟȈȔ ȕȘȐȕȈȔ șȘȐȌȎȈȕȚȑȈ ȈȒȘȈȕȌȈȕȈȑȈ ȊȐȓȍȗȐȘȍ ȘțȌȈȚȑȈȝ — ȘȣȌȈȦȡȐȍ; țȟȟȈȐȝ — ȖȟȍȕȤ ȋȘȖȔȒȖ; ȌȈȑȐȚȈ — ȓȦȉȐȔȖȋȖ ȔțȎȈ; ȈȕȋȝȘȐ-ȗȈȕȒȈȌȎȈȔ — ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ; șȐȕȟȈȕȚȑȈȝ — ȖȘȖȠȈȦȡȐȍ; ȈșȘȈȐȝ — șȓȍȏȈȔȐ; ȒțȟȈ-ȒțȕȒțȔȈ-ȈȘțȕȈȐȝ — ȒȘȈșȕȣȔȐ ȖȚ ȒțȕȒțȔȣ, ȒȖȚȖȘȖȑ ȉȣȓȈ ȗȖșȣȗȈȕȈ Ȑȝ ȋȘțȌȤ; ȊȐșȘȈșȚȈ — ȘȈșșȣȗȈȊȠȐȍșȧ; ȒȍȠȈ — Ȑ ȊȖȓȖșȣ; ȈȉȝȈȘȈȕȈȝ — Țȍ, ȟȤȐ țȒȘȈȠȍȕȐȧ; ȠțȟȈȔ — șȒȖȘȉȤ; ȕȘȐȕȈȔ — ȌȘțȋȐȝ ȓȦȌȍȑ; șȘȐȌȎȈȕȚȑȈȝ — șȖȏȌȈȦȡȐȍ; ȈȒȘȈȕȌȈȕȈȑȈ — ȎȈȓȖȉȕȣȔ ȗȓȈȟȍȔ; ȊȐȓȍȗȐȘȍ — șȚȈȓȐ ȖȗȓȈȒȐȊȈȚȤ. Ǯȍȕȣ ǹțȧȋȤȐ ȘȣȌȈȓȐ, Ȑ șȓȍȏȣ Ȑȝ, șȚȍȒȈȧ ȗȖ ȋȘțȌȐ, șȔȍȠȐȊȈȓȐșȤ ș ȒȘȈșȕȖȑ ȒțȕȒțȔȖȑ Ȑ ȒȈȗȈȓȐ ȕȈ ȍȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ; Ȑȝ ȊȖȓȖșȣ ȘȈȏȔȍȚȈȓȐșȤ, Ȉ țȒȘȈȠȍȕȐȧ ȗȖȗȈȌȈȓȐ ȕȈ ȏȍȔȓȦ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȋ ȉȍȏ șȖȟțȊșȚȊȐȧ șȔȖȚȘȍȚȤ ȕȈ ȞȈȘȐȞ, ȒȖȚȖȘȣȍ, ȖȗȓȈȒȐȊȈȧ ȔțȎȈ, ȊȣȘȈȎȈȓȐ șȊȖȍ ȋȖȘȍ ȚȈȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 33 ȈȝȖ ȊȐȌȝȈȚȘȈȒȈȘțȕȍȕȈ ȕȈȝ ȗȘȈȉȝȖ ȉȝȈȊȈȕ ȗȘȈȕȐȚȖ ȌȘȐȋ-ȈȋȖȟȈȘȈȔ ȌȈȠȈȔ țȠȐȕȈȘȈȕȈȔ ȈșȐ ȊȘȐȚȚȐȌȈȝ ȗțȘȈ ȒȘȐȚȖ 'ȌȝțȕȈ ȑȍȕȈ ȠțȟȈȔ ȊȐȊȈȘȌȝȈȕȈȝ ȈȝȖ — țȊȣ; ȊȐȌȝȈȚȘȈ — ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȍȔ; ȈȒȈȘțȕȍȕȈ — ȕȍȔȐȓȖșȍȘȌȕȣȔ; ȕȈȝ — ȕȈȠ; ȗȘȈȉȝȖ — Ȗ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ; ȉȝȈȊȈȕ — Țȣ; ȗȘȈȕȐȚȈȝ — țȊȍȌȍȕ; ȌȘȐȒ — ȏȘȍȕȐȦ; ȈȋȖȟȈȘȈȔ — ȕȍȌȖșȚțȗȕȖȍ; ȌȈȠȈȔ — Ȋ ȔȍșȚȖ; țȠȐȕȈȘȈȕȈȔ — (Ȍȓȧ) ȎȐȚȍȓȍȑ ǻȠȐȕȈȘȣ; ȈșȐ — ȧȊȓȧȍȠȤșȧ; ȊȘȐȚȚȐ- ȌȈȝ — ȌȈȦȡȐȑ șȘȍȌșȚȊȈ Ȓ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȦ; ȗțȘȈ — ȗȘȍȎȌȍ; ȒȘȐȚȈȝ — țȉȐȚ; ȈȌȝțȕȈ — ȚȍȗȍȘȤ; ȑȍȕȈ — ȒȖȚȖȘȣȔ; ȠțȟȈȔ — șȒȖȘȉȍȑ; ȊȐȊȈȘȌȝȈȕȈȝ — țȊȍȓȐȟȍȕȐȍ.

59


60 Ƕ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ, ȉȍȏȎȈȓȖșȚȕȖȍ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȍ șȌȍȓȈȓȖ Țȍȉȧ ȕȍȌȖșȚțȗȕȣȔ ȕȈȠȍȔț ȊȏȖȘț. ǸȈȕȤȠȍ Țȣ ȏȈȉȖȚȐȓșȧ Ȗ ȎȐȚȍȓȧȝ ǻȠȐȕȈȘȣ Ȑ ȖȕȐ ȉȣȓȐ șȟȈșȚȓȐȊȣ, ȕȖ ȚȍȗȍȘȤ, ȒȖȋȌȈ Țȣ ȖȚ ȕȈș țȠȍȓ, ȖȕȐ ȖȝȊȈȟȍȕȣ ȋȖȘȍȔ. ǺǭDzǹǺ 34 ȚȊȈȑȈ ȒȘȐȚȈȌȎȕȍȕȈ ȊȈȑȈȔ ȔȈȝȐ-ȗȈȚȍ ȒȈȚȝȈȔ ȊȐȕȈ șȑȈȔȈ șțȝȘȐȚȚȈȔȍȕȈ Țȍ ȚȈȚȘȈȕțȑȈȕȈȔ ȚȈȊȈ ȊȐȘȈ ȗȈȌȈȑȖȝ ȠțȠȘțȠȈȚȐȕȈȔ ȌȐȠȈ ȑȈȚȘȈ ȑȈșȑȈșȐ ȚȊȈȑȈ — ȚȖȉȖȑ; ȒȘȐȚȈȌȎȕȍȕȈ — ȖȟȍȕȤ ȉȓȈȋȖȌȈȘȕȣȔ; ȊȈȑȈȔ — Ȕȣ; ȔȈȝȐ-ȗȈȚȍ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȒȈȚȝȈȔ — ȒȈȒ; ȊȐȕȈ — ȉȍȏ; șȑȈȔȈ — ȉțȌȍȔ șțȡȍșȚȊȖȊȈȚȤ; șțȝȘȐȚ-ȚȈȔȍȕȈ — ȓțȟȠȐȔ ȌȘțȋȖȔ; Țȍ — Țȍȉȧ; ȚȈȚȘȈ — ȚțȌȈ; ȈȕțȑȈȕȈȔ — șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȍ; ȚȈȊȈ — ț ȚȊȖȐȝ; ȊȐȘȈ — Ȗ ȋȍȘȖȑ; ȗȈȌȈȑȖȝ — ț (ȓȖȚȖșȕȣȝ) șȚȖȗ; ȠțȠȘțȠȈȚȐȕȈȔ — Țȍȝ, ȒȚȖ șȓțȎȐȚ; ȌȐȠȈ — ȘȈșȗȖȘȧȌȐșȤ; ȑȈȚȘȈ — ȒțȌȈ; ȑȈșȑȈșȐ — ȗȖȑȌȍȠȤ. Ƕ ȞȈȘȤ, Ȍȓȧ ȒȈȎȌȖȑ Ȑȏ ȕȈș Țȣ ȉȣȓ ȓțȟȠȐȔ ȌȘțȋȖȔ Ȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȚȊȍȟȈȓ ȕȈȔ ȕȍȉȓȈȋȖȌȈȘȕȖșȚȤȦ. DzȈȒ Ȕȣ ȉțȌȍȔ ȎȐȚȤ ȉȍȏ Țȍȉȧ? DzțȌȈ ȉȣ Țȣ ȕȐ ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ, Ȗ ȋȍȘȖȑ, ȊȍȓȐ ȕȈȔ ȐȌȚȐ ȏȈ ȚȖȉȖȑ șȓȍȌȖȔ Ȑ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ Țȍȉȍ șȓțȎȐȚȤ. ǵȍ ȖșȚȈȊȓȧȑ ȕȈș, ȏȈȉȍȘȐ ș șȖȉȖȑ! DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ț ȞȈȘȧ- ȒȠȈȚȘȐȧ ȉȣȓȖ ȔȕȖȋȖ Ȏȍȕ, Ȑ ȗȖșȓȍ ȍȋȖ șȔȍȘȚȐ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ȍșȓȐ Ȗȕ ȗȖȋȐȉȈȓ Ȋ șȘȈȎȍȕȐȐ, Ȋșȍ ȞȈȘȐȞȣ ȌȖȉȘȖȊȖȓȤȕȖ șȖȊȍȘȠȈȓȐ ȖȉȘȧȌ șȈȝȈ-ȔȈȘȈȕȈ, ȚȖ ȍșȚȤ țȔȐȘȈȓȐ ȊȔȍșȚȍ ș ȔțȎȍȔ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȉȍȏ ȕȍȋȖ ȕȍ ȔȣșȓȐȓȐ șȊȖȍȑ ȎȐȏȕȐ. DzȖȋȌȈ țȔȍȘ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȕȌț, ȖȚȍȞ ǷȈȕȌȈȊȖȊ, Ȗȉȍ ȍȋȖ Ȏȍȕȣ — ȔȈȚȤ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȣ, ǩȝȐȔȣ Ȑ ǨȘȌȎțȕȣ Ȑ ȔȈȚȤ ǵȈȒțȓȣ Ȑ ǹȈȝȈȌȍȊȣ — ȋȖȚȖȊȣ ȉȣȓȐ ȊșȚȘȍȚȐȚȤ șȔȍȘȚȤ ȕȈ ȗȖȋȘȍȉȈȓȤȕȖȔ ȒȖșȚȘȍ șȊȖȍȋȖ ȔțȎȈ. ǶȌȕȈȒȖ ȉȣȓȖ ȘȍȠȍȕȖ, ȟȚȖ DzțȕȚȐ ȖșȚȈȕȍȚșȧ ȎȐȚȤ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȔȈȓȍȕȤȒȐȝ ȌȍȚȧȝ, Ȉ ȌȘțȋȖȑ Ȏȍȕȍ, ǴȈȌȘȐ, ȗȖȏȊȖȓȐȓȐ țȔȍȘȍȚȤ ȊȔȍșȚȍ ș ȔțȎȍȔ. ǶȉȘȧȌ șȈȝȈ-ȔȈȘȈȕȣ ȉȣȓ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȍȕ Ȋ ǰȕȌȐȐ ȊȗȓȖȚȤ ȌȖ ȕȈȟȈȓȈ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȈȕȋȓȐȟȈȕ, ȕȖ ȗȖȚȖȔ ȍȋȖ ȗȍȘȍșȚȈȓȐ șȖȊȍȘȠȈȚȤ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ DzȈȓȐ-ȦȋȐ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ ȎȍȕȡȐȕ Ȓ șȊȖȐȔ ȔțȎȤȧȔ șȐȓȤȕȖ ȐȏȔȍȕȐȓȖșȤ. ǹȍȑȟȈș ȥȚȖȚ ȖȉȘȧȌ, ȔȖȎȕȖ șȒȈȏȈȚȤ, țȗȘȈȏȌȕȍȕ. ǪȗȘȖȟȍȔ, ȧ ȗȖȔȕȦ, ȒȈȒ ȖȒȖȓȖ ȗȧȚȐȌȍșȧȚȐ ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ ȎȍȕȈ ȖȌȕȖȋȖ ȊȘȈȟȈ ȌȖȉȘȖȊȖȓȤȕȖ ȘȈșșȚȈȓȈșȤ ș ȎȐȏȕȤȦ șȘȈȏț ȗȖșȓȍ ȍȋȖ șȔȍȘȚȐ, Ȑ Ȋ ȗȖȝȖȘȖȕȕȖȑ ȗȘȖȞȍșșȐȐ Ȑȝ ȚȍȓȈ ȊȍȏȓȐ ȊȔȍșȚȍ. ǺȈȒȈȧ ȞȍȓȖȔțȌȘȍȕȕȖșȚȤ Ȑ ȓȦȉȖȊȤ Ȓ ȔțȎț ȊșȚȘȍȟȈȍȚșȧ Ȋ ȕȈȠȐ ȌȕȐ ȖȟȍȕȤ ȘȍȌȒȖ. ǺǭDzǹǺ 35 ȥȊȈȔ ȊȐȓȈȗȈȚȐȕȈȔ ȊȈȐ ȗȈȘȐȋȘȐȝȑȈ ȔȘȐȚȈȔ ȗȈȚȐȔ ȈȕȐȟȟȝȈȚȐȕȈȔ ȕȐȘȝȈȘȈȔ ȈȘȒȖ 'șȚȈȔ șȈȕȕȑȈȊȈȘȚȈȚȈ ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȊȐȓȈȗȈȚȐȕȈȔ — șȒȖȘȉȧȡȐȝ (ȞȈȘȐȞ); ȊȈȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȗȈȘȐȋȘȐȝȑȈ — ȖȉȕȐȔȈȧ; ȔȘȐȚȈȔ — ȔȍȘȚȊȖȋȖ; ȗȈȚȐȔ — ȔțȎȈ; ȈȕȐȟȟȝȈȚȐȕȈȔ — ȕȍȎȍȓȈȦȡȐȍ; ȕȐȘȝȈȘȈȔ — ȊȣȕȖșȈ ȚȍȓȈ Ȍȓȧ ȗȖȋȘȍȉȈȓȤȕȖȑ ȞȍȘȍȔȖȕȐȐ; ȈȘȒȈȝ — șȖȓȕȞȍ; ȈșȚȈȔ — ȏȈȒȈȚ; șȈȕȕȑȈȊȈȘȚȈȚȈ — ȗȘȖȠȓȖ. 60


61 ǷȖȘȈ ȉȣȓȖ șȎȐȋȈȚȤ ȚȍȓȖ ǹțȧȋȤȐ, ȕȖ ȞȈȘȐȞȣ ȕȍ ȖȚȌȈȊȈȓȐ ȍȋȖ. ǶȕȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȐ ȘȣȌȈȚȤ ȕȈȌ ȔȍȘȚȊȣȔ ȚȍȓȖȔ, ȖȉȕȐȔȈȧ ȍȋȖ, Ȉ ȚȍȔ ȊȘȍȔȍȕȍȔ șȖȓȕȞȍ, ȏȈȊȍȘȠȐȊ șȊȖȑ ȌȕȍȊȕȖȑ ȗțȚȤ, țȎȍ ȗȖȟȚȐ șȒȘȣȓȖșȤ ȏȈ ȋȖȘȐȏȖȕȚȖȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȖ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔ ȖȉȣȟȈȧȔ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ țȔȍȘ ȌȕȍȔ, ȗȖȋȘȍȉȈȓȤȕȣȑ ȖȉȘȧȌ — ȉțȌȤ ȚȖ ȒȘȍȔȈȞȐȦ ȐȓȐ ȏȈȝȖȘȖȕȍȕȐȍ — șȓȍȌțȍȚ ȗȘȖȊȍșȚȐ Ȋ ȚȖȚ Ȏȍ ȌȍȕȤ ȌȖ ȏȈȝȖȌȈ șȖȓȕȞȈ, Ȉ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ țȔȍȘ ȕȖȟȤȦ, ȕȈȌȖ șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȥȚȖȚ ȖȉȘȧȌ ȌȖ ȕȈșȚțȗȓȍȕȐȧ ȘȈșșȊȍȚȈ. ǯȌȍșȤ Ȋ șȚȐȝȍ ȖȗȐșȣȊȈȍȚșȧ, ȒȈȒ ȞȈȘȐȞȣ, ȗȘȖȌȖȓȎȈȧ ȖȗȓȈȒȐȊȈȚȤ ȔȍȘȚȊȖȍ ȚȍȓȖ, ȥȚȖȚ ȒȖȔȖȒ ȗȓȖȚȐ, ȕȍ ȌȈȊȈȓȐ ȏȈȉȘȈȚȤ ȍȋȖ Ȍȓȧ ȒȘȍȔȈȞȐȐ. ǪȖȚ ȗȘȐȔȍȘ ȊȍȓȐȒȖȑ ȐȓȓȦȏȐȐ, Ȋ ȒȖȚȖȘțȦ ȗȖȋȘțȎȍȕȣ ȋȓțȗȞȣ, ȗȘȐȕȐȔȈȦȡȐȍ ȚȍȓȖ ȏȈ șȊȖȍ ȐșȚȐȕȕȖȍ «ȇ». DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȎȍȕȡȐȕȣ ȕȍ ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȖșȖȉȣȔ ȘȈȏțȔȖȔ. ǰȏ-ȏȈ șȊȖȍȋȖ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ ȞȈȘȐȞȣ ȌțȔȈȓȐ, ȟȚȖ ȓȍȎȈȡȍȍ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔȐ ȔȍȘȚȊȖȍ ȚȍȓȖ — ȥȚȖ Ȑȝ ȔțȎ Ȑ ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȐȔ țȌȈșȚșȧ șȖȝȘȈȕȐȚȤ ȥȚȖ ȚȍȓȖ, ȔțȎ ȖșȚȈȕȍȚșȧ ș ȕȐȔȐ. ǷȖȌȖȉȕȖȍ ȔȣȠȓȍȕȐȍ ȗȘȐșțȡȍ ȖȉȣȟȕȖ ȓȐȠȤ ȒȖȘȖȊȈȔ Ȑ ȖșȓȈȔ, ȋȖ- ȒȝȈȘȈ. ȇ șȈȔ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȘȈȏ ȊȐȌȍȓ, ȒȈȒ ȔȖȓȖȟȕȐȒ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȌȖȐȚȤ ȒȖȘȖȊț, ț ȒȖȚȖȘȖȑ țȔȍȘ ȚȍȓȍȕȖȒ, ȒȓȈȓ ȗȍȘȍȌ ȕȍȑ ȚȘțȗ ȥȚȖȋȖ ȚȍȓȍȕȒȈ. ǶȚȒȈȏȣȊȈȊȠȈȧșȧ ȗȘȍȎȌȍ ȌȈȊȈȚȤ ȔȖȓȖȒȖ ȒȖȘȖȊȈ ȗȘȐȕȐȔȈȓȈșȤ ȖȉȓȐȏȣȊȈȚȤ ȔȍȘȚȊȖȍ ȚȍȓȖ șȊȖȍȋȖ ȚȍȓȍȕȒȈ Ȑ ȘȈȏȘȍȠȈȓȈ șȍȉȧ ȌȖȐȚȤ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ șȓȖȊȈ ȠȈșȚȘ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ, ȗȖȌȖȉȍȕ ȕȍȘȈȏțȔȕȖȑ ȒȖȘȖȊȍ. ǫȓțȗȣȍ ȔțȎȟȐȕȣ Ȑ ȎȍȕȡȐȕȣ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȦȚ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ș ȚȍȓȖȔ, ȕȖ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ Ȋ șȊȖȍȔ ȉȍȏȘȈșșțȌșȚȊȍ ȌȖȝȖȌȧȚ ȌȖ ȈȉșțȘȌȈ: ȕȈ ȔȖȍȑ ȗȈȔȧȚȐ ȉȣȓ șȓțȟȈȑ, ȒȖȋȌȈ țȟȍȕȐȒȐ ȖȌȕȖȋȖ ȗșȍȊȌȖȑȖȋȈ ȔȕȖȋȖ Ȍȕȍȑ ȝȘȈȕȐȓȐ ȍȋȖ ȚȘțȗ, ȌțȔȈȧ, ȟȚȖ Ȑȝ ȋțȘț ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ șȈȔȈȌȝȐ . ǰ ȚȖȓȤȒȖ ȒȖȋȌȈ ȥȚȖȚ ȚȘțȗ ȕȈȟȈȓ ȘȈȏȓȈȋȈȚȤșȧ Ȑ ȐșȚȖȟȈȍȔȖȍ ȐȔ ȏȓȖȊȖȕȐȍ șȚȈȓȖ șȐȓȤȕȍȍ «ȑȖȋȐȟȍșȒȖȋȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ ȋțȘț «, țȟȍȕȐȒȐ ȘȈȏȘȍȠȐȓȐ ȍȋȖ șȎȍȟȤ. ǺȈȒ ȟȚȖ Țȍȓȍșȕȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȎȐȏȕȐ ȉȍȏȘȈȏȌȍȓȤȕȖ ȋȖșȗȖȌșȚȊțȦȚ Ȋ țȔȈȝ ȋȓțȗȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȗȖȌȖȉȕȣȝ ȒȖȘȖȊȈȔ Ȑ ȖșȓȈȔ. DzȘțȗȕȣȍ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ țȟȍȕȣȍ ȗȣȚȈȦȚșȧ ȏȈȔȖȘȈȎȐȊȈȚȤ ȔȍȘȚȊȣȍ ȚȍȓȈ, ȕȈȌȍȧșȤ, ȟȚȖ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ Ȑȝ ȔȖȎȕȖ ȉțȌȍȚ ȖȎȐȊȐȚȤ. ǹȓțȟȈȑ, Ȗ ȒȖȚȖȘȖȔ ȘȈșșȒȈȏȈȓ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȗȘȖȐȏȖȠȍȓ, șțȌȧ ȗȖ ȊșȍȔț, ȔȕȖȋȐȍ ȔȐȓȓȐȖȕȣ ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ, ȐȉȖ șȈȔ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȚȖȎȍ ȎȐȓ ȔȐȓȓȐȖȕȣ ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ Ȑ ȗȖȊȍȌȈȕȕȈȧ ȐȔ ȐșȚȖȘȐȧ țȎȍ ȚȖȋȌȈ ȉȣȓȈ ȗȘȍȌȈȕȐȍȔ. ǽȖȚȧ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȋȖȊȖȘȐȓ Ȗ șȖȉȣȚȐȧȝ ȊȍȓȐȒȖȑ ȌȈȊȕȖșȚȐ, ȚȖ Ȏȍ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖ, Țȍ Ȏȍ Țȍȓȍșȕȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȎȐȏȕȐ ȞȈȘȧȚ Ȑ Ȋ ȕȈȠȐ ȌȕȐ, ȗȘȐȟȍȔ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ șȘȍȌȐ ȖȉȣȊȈȚȍȓȍȑ, ȕȖ Ȑ șȘȍȌȐ țȟȍȕȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ țȊȍȘȍȕȣ, ȟȚȖ șȔȖȋțȚ ȒȖȋȌȈ-ȕȐȉțȌȤ ȖȎȐȊȐȚȤ ȏȈȔȖȘȖȎȍȕȕȣȍ ȚȘțȗȣ. ǾȈȘȐȞȣ Ȏȍ ȕȍ ȝȖȚȍȓȐ ȖȚȌȈȊȈȚȤ ȚȍȓȖ șȊȖȍȋȖ ȔțȎȈ Ȍȓȧ ȒȘȍȔȈȞȐȐ, ȊȖȏȔȖȎȕȖ, Ȑ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȉȖȧȓȐșȤ țȔȍȘȍȚȤ ȊȔȍșȚȍ ș ȕȐȔ. ǺǭDzǹǺ 36 ȚȈȚȘȈ ȝȈ ȗȘȍȚȈ-ȉȈȕȌȝțȕȈȔ ȈȠȘțȚȑȈ ȗȈȘȐȌȍȊȐȚȈȔ ȈȝȈ ȚȈȕ ȉȈȓȈȒȖ ȉȝțȚȊȈ ȑȈȔȈȝ șȊȈȑȈȔ țȗȈȋȈȚȈȝ ȚȈȚȘȈ — ȚțȌȈ; ȝȈ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȗȘȍȚȈ-ȉȈȕȌȝțȕȈȔ — ȌȘțȏȍȑ Ȑ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ țȔȍȘȠȍȋȖ ȞȈȘȧ; ȈȠȘțȚȑȈ — țșȓȣȠȈȊ; ȗȈȘȐȌȍȊȐȚȈȔ — ȋȘȖȔȒȐȍ ȗȘȐȟȐȚȈȕȐȧ (ȚȈȒȐȍ ȋȘȖȔȒȐȍ, ȟȚȖ Ȑȝ ȉȣȓȖ șȓȣȠȕȖ ȕȈ ȗȓȈȕȍȚȍ ȇȔȈȘȈȌȎȐ); ȈȝȈ — șȒȈȏȈȓ; ȚȈȕ — ȐȔ (șȒȖȘȉȍȊȠȐȔ ȞȈȘȐȞȈȔ); ȉȈȓȈȒȈȝ — ȔȈȓȤȟȐȒ; ȉȝțȚȊȈ — șȚȈȊ; ȑȈȔȈȝ — ȇȔȈȘȈȌȎȈ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ șȔȍȘȚȐ; șȊȈȑȈȔ — șȈȔ; țȗȈȋȈȚȈȝ — ȗȘȐȠȍȌȠȐȑ. 61


62 ǫȘȖȔȒȐȍ ȗȘȐȟȐȚȈȕȐȧ ȞȈȘȐȞ, ȘȣȌȈȊȠȐȝ ȕȈȌ ȚȍȓȖȔ șȊȖȍȋȖ șțȗȘțȋȈ, ȉȣȓȐ șȓȣȠȕȣ ȌȈȎȍ Ȋ ȖȉȐȚȍȓȐ ȇȔȈȘȈȌȎȐ. ǺȖȋȌȈ șȈȔ ȇȔȈȘȈȌȎȈ, ȗȘȐȕȧȊ ȖȉȓȐȒ ȔȈȓȤȟȐȒȈ, ȗȖȧȊȐȓșȧ ȗȍȘȍȌ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ țȔȍȘȠȍȋȖ Ȑ ȌȈȓ ȐȔ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȑ șȘȖȒ ȗȖ ȘȍȠȍȕȐȦ ȇȔȈȘȈȌȎȐ ȌțȠț ȊȣȌȊȖȘȧȦȚ Ȑȏ ȍȍ ȕȣȕȍȠȕȍȋȖ ȚȍȓȈ Ȑ ȖȚȗȘȈȊȓȧȦȚ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȍ. ǶȌȕȈȒȖ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȍ ȚȘțȌȕȖ ȊȖȑȚȐ Ȋ ȕȖȊȖȍ ȚȍȓȖ, ȗȖȒȈ ȍȍ ȗȘȍȎȕȍȍ, țȔȍȘȠȍȍ ȚȍȓȖ ȕȍ țȕȐȟȚȖȎȍȕȖ (ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȒȘȍȔȐȘȖȊȈȕȖ). ǬțȠȈ ȗȘȐȊȧȏȈȕȈ Ȓ șȊȖȍȔț ȗȘȍȎȕȍȔț Țȍȓț, ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȈ ȕȍ ȝȖȟȍȚ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȕȖȊȖȍ Ȑ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȒȈȒȖȋȖ-ȚȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ȖșȚȈȍȚșȧ ȗȘȐȊȐȌȍȕȐȍȔ. ǭșȓȐ șțȡȍșȚȊȖ, ȕȈȝȖȌȐȊȠȍȍșȧ Ȋ Țȍȓȍ, ȊȍȓȖ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȑ ȖȉȘȈȏ ȎȐȏȕȐ, ȇȔȈȘȈȌȎȈ, ȟȚȖȉȣ ȖȉȓȍȋȟȐȚȤ șȚȘȈȌȈȕȐȧ ȥȚȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, șȘȈȏț ȌȈȍȚ ȍȔț ȕȖȊȖȍ ȚȍȓȖ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ț ȌțȠȐ, ȗȖȒȐȕțȊȠȍȑ ȚȍȓȖ ȞȈȘȧ ǹțȧȋȤȐ, șȖȝȘȈȕȧȓȈșȤ Ȓ ȕȍȔț ȕȍȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ, ȖȕȈ ȚȍȗȍȘȤ, șȚȈȊ ȗȘȐȊȐȌȍȕȐȍȔ, ȊȐȚȈȓȈ ȕȈȌ ȚȍȓȖȔ, Ȑ ȇȔȈȘȈȌȎȈ ȘȍȠȐȓ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ șȓțȟȈȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȌȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȉȍȏțȚȍȠȕȣȔ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔ ǹțȧȋȤȐ. ȇȔȈȘȈȌȎȈ ȗȘȍȌșȚȈȓ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔȐ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȘȍȉȍȕȒȈ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȌȍȚȍȑ ȕȐȒȚȖ ȕȍ șȚȈȕȍȚ ȖșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȚȤ: Ȑȝ ȗțșȚȧȚ ȒțȌȈ țȋȖȌȕȖ, ȌȈȎȍ Ȋ ȞȈȘșȒȐȑ ȌȊȖȘȍȞ. Ǩ ȥȚȖȚ ȘȍȉȍȕȖȒ ȍȡȍ Ȑ ȋȖȊȖȘȐȓ ȕȈ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȍ ȚȍȔȣ. dzȦȌȐ ș ȉȖȓȤȠȐȔ ȐȕȚȍȘȍșȖȔ șȓțȠȈȦȚ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȒȖȋȌȈ Ȑȝ ȌȈȍȚ ȘȍȉȍȕȖȒ. ǺǭDzǹǺ 37 ȠȘȐ-ȑȈȔȈ țȊȈȟȈ ȈȝȖ ȈȔȐȠȈȔ ȊȈȑȈșȈȌȝȐȒȈȕȈȔ ȊȐȗȈȠȑȈȚȈȔ ȓȖȒȈ-ȊȐȌȝȐȔ ȊȐȔȖȝȈȝ ȑȈȚȘȈȋȈȚȈș ȚȈȚȘȈ ȋȈȚȈȔ ȔȈȕțȠȑȈȔ șȊȈȑȈȔ șȈȌȝȈȘȔȈ ȈȗȐ ȠȖȟȈȕȚȑ ȈȗȈȘȚȝȈȔ ȠȘȐ-ȑȈȔȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȇȔȈȘȈȌȎȈ șȒȈȏȈȓ; ȈȝȖ — țȊȣ; ȈȔȐȠȈȔ — ȥȚȐȝ; ȊȈȑȈșȈ — ȊȖȏȘȈșȚȖȔ; ȈȌȝȐȒȈȕȈȔ — ȗȘȍȊȖșȝȖȌȧȡȐȝ; ȊȐȗȈȠȑȈȚȈȔ — ȊȐȌȧȡȐȝ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ; ȓȖȒȈ-ȊȐȌȝȐȔ — ȏȈȒȖȕ ȗȘȐȘȖȌȣ (șȖȋȓȈșȕȖ ȒȖȚȖȘȖȔț Ȋșȍȝ ȖȎȐȌȈȍȚ șȔȍȘȚȤ); ȊȐȔȖȝȈȝ — ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ; ȑȈȚȘȈ — ȖȚȒțȌȈ; ȈȋȈȚȈȝ — ȗȘȐȠȍȌȠȍȍ; ȚȈȚȘȈ — ȚțȌȈ; ȋȈȚȈȔ — țȠȍȌȠȍȋȖ; ȔȈȕțȠȑȈȔ — ȟȍȓȖȊȍȒȈ; șȊȈȑȈȔ — șȈȔȐ; șȈ-ȌȝȈȘȔȈȝ — ȐȔȍȦȡȐȍ Țț Ȏȍ ȗȘȐȘȖȌț (ȚȖ ȍșȚȤ ȗȖȌȊȓȈșȚȕȣȍ șȔȍȘȚȐ); ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȠȖȟȈȕȚȐ — ȖȗȓȈȒȐȊȈȦȚ; ȈȗȈȘȚȝȈȔ — ȉȍȏ ȗȖȓȤȏȣ. ȀȘȐ ȇȔȈȘȈȌȎȈ șȒȈȏȈȓ: ǬȖ ȟȍȋȖ Ȏȍ ȥȚȖ șȚȘȈȕȕȖ! ǶȕȐ șȚȈȘȠȍ Ȕȍȕȧ Ȑ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ Ȋ ȔȐȘȍ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖ ȘȖȎȌȈȦȚșȧ Ȑ țȔȐȘȈȦȚ ȚȣșȧȟȐ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǹțȌȧ ȗȖ ȊșȍȔț, ȥȚȐ ȓȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȓȐ ȉȣ ȗȖȕȐȔȈȚȤ, ȟȚȖ ȐȔ șȈȔȐȔ ȚȖȎȍ ȗȘȍȌșȚȖȐȚ țȔȍȘȍȚȤ, ȕȖ ȖȕȐ, ȖȒȖȓȌȖȊȈȕȕȣȍ ȐȓȓȦȏȐȍȑ, ȗȖȝȖȎȍ, șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȥȚȖȋȖ ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȦȚ. ǶȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȕȍȊȍȌȖȔȖ ȖȚȒțȌȈ Ȑ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ țȝȖȌȐȚ ȕȍȊȍȌȖȔȖ ȒțȌȈ. ȅȚȖ ȏȈȒȖȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, Ȑ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȑ Ȑȏ ȕȍȋȖ ȕȍ ȉȣȊȈȍȚ. ǯȈȟȍȔ Ȏȍ ȚȖȋȌȈ ȖȕȐ șȒȖȘȉȧȚ Ȗ șȔȍȘȚȐ șȊȖȍȋȖ ȔțȎȈ? DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (2.28) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȈȊȑȈȒȚȈȌȐȕȐ ȉȝțȚȈȕȐ ȊȑȈȒȚȈ-ȔȈȌȝȑȈȕȐ ȉȝȈȘȈȚȈ ȈȊȑȈȒȚȈ-ȕȐȌȝȈȕȈȕȑ ȥȊȈ ȚȈȚȘȈ ȒȈ ȗȈȘȐȌȍȊȈȕȈ 62


63 «ǪȕȈȟȈȓȍ Ȋșȍ șȖȚȊȖȘȍȕȕȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ. ǵȈ ȗȘȖȔȍȎțȚȖȟȕȖȔ ȥȚȈȗȍ ȚȊȖȘȍȕȐȧ ȖȕȐ ȗȘȖȧȊȓȧȦȚșȧ, Ȉ ȗȖșȓȍ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȊȕȖȊȤ ȗȍȘȍȝȖȌȧȚ Ȋ ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ. ǺȈȒ șȚȖȐȚ ȓȐ ȖȗȓȈȒȐȊȈȚȤ Ȑȝ?» ǬȈȎȍ țȟȐȚȣȊȈȧ, ȟȚȖ ȍșȚȤ ȌȊȍ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȍ ȒȖȕȞȍȗȞȐȐ, ȗȘȐȊȍȘȎȍȕȞȣ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȊȍȘȧȚ Ȋ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ȌțȠȐ, Ȉ ȌȘțȋȖȑ — ȕȍȚ, șȓȍȌțȍȚ ȗȘȐȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ ȕȐ ț Țȍȝ, ȕȐ ț ȌȘțȋȐȝ ȕȍȚ ȗȘȐȟȐȕ Ȍȓȧ șȒȖȘȉȐ. Ǻȍȝ, ȒȚȖ ȕȍ ȊȍȘȐȚ Ȋ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ȌțȠȐ, ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȐ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȚȍȐșȚȈȔȐ. ǵȖ ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȟȐșȚȖ ȚȍȖȘȍȚȐȟȍșȒȐ Ȕȣ ȗȘȐȔȍȔ ȚȖȟȒț ȏȘȍȕȐȧ ȈȚȍȐșȚȖȊ, ȕȈȔ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȕȍ Ȗ ȟȍȔ ȉțȌȍȚ șȒȖȘȉȍȚȤ. ǺȖȔț, ȒȚȖ ȕȍ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȊȖ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȜȈȒȚ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ ȌțȠȐ, șȓȍȌțȍȚ ȗȖȔȕȐȚȤ, ȟȚȖ ȌȖ ȕȈȟȈȓȈ ȚȊȖȘȍȕȐȧ Ȋșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ. ǯȈȚȍȔ Ȑȏ ȚȖȕȒȖȋȖ, ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȋȖ șȖșȚȖȧȕȐȧ ȖȕȐ ȗȍȘȍȝȖȌȧȚ Ȋ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ, ȖȚ ȚȖȕȒȖȋȖ Ȓ ȋȘțȉȖȔț: Ȑȏ ȥȜȐȘȈ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȖȏȌțȝ, Ȑȏ ȊȖȏȌțȝȈ — ȖȋȖȕȤ, Ȑȏ Ȗȋȕȧ — ȊȖȌȈ, Ȉ Ȑȏ ȊȖȌȣ — ȏȍȔȓȧ. ǯȍȔȓȧ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȖȋȘȖȔȕȖȋȖ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȑ. ǪȖȏȤȔȍȔ, Ȓ ȗȘȐȔȍȘț, ȕȍȉȖșȒȘȍȉ — Ȗȕ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȏȍȔȓȐ. DzȖȋȌȈ Ȗȕ ȘȈȏȘțȠȈȍȚșȧ, șȖșȚȈȊȓȧȦȡȐȍ ȍȋȖ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȣ ȗȍȘȍȝȖȌȧȚ Ȑȏ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȋȖ șȖșȚȖȧȕȐȧ Ȋ ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȍ Ȑ Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ ȘȈșȗȈȌȈȦȚșȧ ȕȈ ȈȚȖȔȣ. ǯȈȒȖȕ șȖȝȘȈȕȍȕȐȧ ȥȕȍȘȋȐȐ ȊșȍȋȌȈ ȌȍȑșȚȊțȍȚ, ȕȖ ș ȚȍȟȍȕȐȍȔ ȊȘȍȔȍȕȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȖȉȢȍȒȚȣ ȚȖ ȗȘȖȧȊȓȧȦȚșȧ, ȚȖ ȊȕȖȊȤ ȗȍȘȍȝȖȌȧȚ Ȋ ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ. ǹȚȈȓȖ ȉȣȚȤ, ȕȍȚ șȔȣșȓȈ șȒȖȘȉȍȚȤ ȕȐ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȖ Ȑ șțȡȍșȚȊțȍȚ șȍȑȟȈș, ȕȐ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȍȘȍșȚȈȓȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȚȤ. ǬȈȎȍ ȕȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ ȕȐȒțȌȈ ȕȍ ȐșȟȍȏȈȦȚ. ǪȕȈȟȈȓȍ Ȑ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȖȕȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ Ȑ ȗȘȖȧȊȓȧȦȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȗȘȖȔȍȎțȚȖȟȕȖȑ șȚȈȌȐȐ, ȟȚȖ, ȗȖ șțȚȐ, ȕȐșȒȖȓȤȒȖ ȕȍ ȔȍȕȧȍȚ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ Ȍȍȓ. ǭșȓȐ Ȏȍ ȗȘȐȕȧȚȤ ȚȖȟȒț ȏȘȍȕȐȧ ǪȍȌ Ȑ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ», șȖȋȓȈșȕȖ ȒȖȚȖȘȖȑ ș ȚȍȟȍȕȐȍȔ ȊȘȍȔȍȕȐ ȗȖȋȐȉȈȦȚ ȚȖȓȤȒȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȚȍȓȈ (ȈȕȚȈȊȈȕȚȈ ȐȔȍ ȌȍȝȈȝ), ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȌțȠȈ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȊȍȟȕȖ (ȕȐȚȑȈșȑȖȒȚȈȝ ȠȈȘȐȘȐȕȈȝ), ȚȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȔȕȐȚȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȕȈȠȍ ȚȍȓȖ ȗȖȌȖȉȕȖ ȖȌȍȎȌȍ. ǺȈȒ șȚȖȐȚ ȓȐ ȗȍȟȈȓȐȚȤșȧ, Ȕȍȕȧȧ șȚȈȘțȦ ȖȌȍȎȌț ȕȈ ȕȖȊțȦ? Ǫ șȘȈȊȕȍȕȐȐ ș ȊȍȟȕȖȑ ȌțȠȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ ȗȘȍȌșȚȈȍȚ ȟȍȔ-ȚȖ ȕȍȘȍȈȓȤȕȣȔ. ǭȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ȗȖȌȖȉȕȖ șȕț. ǪȖ șȕȍ Ȕȣ ȊȐȌȐȔ șȍȉȧ ȓȍȚȧȡȐȔȐ ȗȖ ȕȍȉț ȐȓȐ ȊȖșșȍȌȈȦȡȐȔȐ ȕȈ ȞȈȘșȒȖȑ ȒȖȓȍșȕȐȞȍ, ȕȖ, ȗȘȖșȣȗȈȧșȤ, ȖȉȕȈȘțȎȐȊȈȍȔ, ȟȚȖ Ȕȣ ȕȍ Ȋ ȕȍȉȍ Ȑ ȕȍ ȕȈ ȒȖȓȍșȕȐȞȍ. ǬȈȊȈȧ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖ, ǪȍȌȣ ȗȖȉțȎȌȈȦȚ ȓȦȌȍȑ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ Ȓ ȖșȖȏȕȈȕȐȦ șȊȖȍȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǰȚȈȒ, ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȊȍȘȐȔ Ȕȣ Ȋ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ȌțȠȐ ȐȓȐ ȕȍȚ, ț ȕȈș ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȐȝ ȗȘȐȟȐȕ ȖȗȓȈȒȐȊȈȚȤ șȔȍȘȚȤ ȚȍȓȈ. Ǫ «ǴȈȝȈȉȝȈȘȈȚȍ» șȒȈȏȈȕȖ: ȈȌȈȘȠȈȕȈȌ ȐȝȈȑȈȚȈȝ ȗțȕȈȠ ȟȈȌȈȘȠȈȕȈȔ ȋȈȚȈȝ . ǵȈ ȥȚȐ șȓȖȊȈ ȊȗȖȓȕȍ ȔȖȋȓȐ ȉȣ șȖșȓȈȚȤșȧ țȟȍȕȣȍ-ȈȚȍȐșȚȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȏȈȧȊȓȧȦȚ, ȟȚȖ ȘȍȉȍȕȖȒ Ȋ ȓȖȕȍ ȔȈȚȍȘȐ — ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȉȍȏȎȐȏȕȍȕȕȣȑ ȒȖȔȖȒ ȔȈȚȍȘȐȐ. ǷȖ Ȑȝ ȚȍȖȘȐȐ ȈȉȖȘȚ ȕȍ țȉȐȑșȚȊȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, Ȉ ȗȘȖșȚȖ țȌȈȓȍȕȐȍ ȒȖȔȒȈ ȔȈȚȍȘȐȐ; ȏȈȘȖȌȣȠ — ȥȚȖ ȟȚȖȚȖ ȊȘȖȌȍ ȖȗțȝȖȓȐ, Ȑ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȍȍ ȊȣȘȍȏȈȦȚ Ȑ ȊȣȉȘȈșȣȊȈȦȚ, ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȋȘȍȝȈ. Ǻȍ Ȏȍ ȌȖȊȖȌȣ ȔȖȎȕȖ ȉȣȓȖ ȉȣ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȑ ȞȈȘȐȞȈȔ, șȒȖȘȉȍȊȠȐȔ Ȗ șȔȍȘȚȐ șțȗȘțȋȈ. ǹȕȈȟȈȓȈ ȚȍȓȖ ȞȈȘȧ ȉȣȓȖ ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȔ, ȏȈȚȍȔ ȖȕȖ ȗȘȖȧȊȐȓȖșȤ, Ȉ ȚȍȗȍȘȤ ȊȍȘȕțȓȖșȤ Ȋ ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ. ǶȕȖ ȉȣȓȖ ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȔ Ȑ șȕȖȊȈ șȚȈȓȖ ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȔ — ȚȈȒ șȚȖȐȚ ȓȐ ȖȗȓȈȒȐȊȈȚȤ ȥȚȖ ȕȍȕȈȌȖȓȋȖ ȗȘȖȧȊȐȊȠȍȍșȧ ȚȍȓȖ? ǺǭDzǹǺ 38 63


64 ȈȝȖ ȊȈȑȈȔ ȌȝȈȕȑȈȚȈȔȈ ȑȈȌ ȈȚȘȈ ȚȑȈȒȚȈȝ ȗȐȚȘȐȉȝȑȈȔ ȕȈ ȊȐȟȐȕȚȈȑȈȔȈȝ ȈȉȝȈȒȠȑȈȔȈȕȈ ȈȉȈȓȈ ȊȘȐȒȈȌȐȉȝȐȝ șȈ ȘȈȒȠȐȚȈ ȘȈȒȠȈȚȐ ȑȖ ȝȐ ȋȈȘȉȝȍ ȈȝȖ — țȊȣ; ȊȈȑȈȔ — Ȕȣ; ȌȝȈȕȑȈ-ȚȈȔȈȝ — șȈȔȣȍ țȌȈȟȓȐȊȣȍ; ȑȈȚ — ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ; ȈȚȘȈ — șȍȑȟȈș; ȚȑȈȒȚȈȝ — ȖșȚȈȊȓȍȕȕȣȍ ȖȌȕȐ, ȕȍȏȈȡȐȡȍȕȕȣȍ; ȗȐȚȘȐȉȝȑȈȔ — ȖȚȞȖȔ Ȑ ȔȈȚȍȘȤȦ; ȕȈ — ȕȍ; ȊȐȟȐȕȚȈȑȈȔȈȝ — ȊȖȓȕțȍȔșȧ; ȈȉȝȈȒȠȑȈȔȈȕȈȝ — ȕȍ șȢȍȌȈȍȔȣȍ; ȈȉȈȓȈȝ — ȓȐȠȍȕȕȣȍ șȐȓȣ; ȊȘȐȒȈ-ȈȌȐȉȝȐȝ — ȚȐȋȘȈȔȐ Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ (șȊȐȘȍȗȣȔȐ ȝȐȡȕȐȒȈȔȐ); șȈȝ — Ƕȕ (ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ); ȘȈȒȠȐȚȈ — ȏȈȡȐȚȐȚ; ȘȈȒȠȈȚȐ — ȏȈȡȐȡȈȍȚ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȋȈȘȉȝȍ — Ȋ țȚȘȖȉȍ ȔȈȚȍȘȐ. ǷȖȘȈȏȐȚȍȓȤȕȖ, ȟȚȖ ȥȚȐ, țȎȍ ȕȍȔȖȓȖȌȣȍ, ȎȍȕȡȐȕȣ ȧȊȕȖ ȕȍ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȧȚ Ȕȍȕȧ ȔțȌȘȖșȚȤȦ. ǬȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ, ȧ ȘȖȌȐȓșȧ ȗȖȌ șȟȈșȚȓȐȊȖȑ ȏȊȍȏȌȖȑ: ȊȍȌȤ ȝȖȚȧ Ȕȕȍ, șȓȈȉȖȔț Ȑ ȉȍȏȏȈȡȐȚȕȖȔț ȘȍȉȍȕȒț, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȉȘȖșȐȓȐ ȘȖȌȐȚȍȓȐ, ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ șȈȔȖȔț ȗȘȍȖȌȖȓȍȊȈȚȤ Ȋșȍ ȚȘțȌȕȖșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȧ ȕȍ ȗȖȋȐȉ, ȕȍ ȖȒȈȏȈȓșȧ Ȋ ȗȈșȚȐ ȝȐȡȕȖȋȖ ȏȊȍȘȧ. ǷȖȥȚȖȔț ȧ țȊȍȘȍȕ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȏȈȡȐȡȈȊȠȐȑ Ȕȍȕȧ, ȍȡȍ ȒȖȋȌȈ ȧ ȉȣȓ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȕșȒȖȔ ȟȘȍȊȍ, Ȑ ȊȗȘȍȌȤ ȉțȌȍȚ ȏȈȡȐȡȈȚȤ Ȕȍȕȧ ȊȍȏȌȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (18.61) (ȐȠȊȈȘȈȝ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȝȘȐȌ-ȌȍȠȍ 'ȘȌȎțȕȈ ȚȐȠȚȝȈȚȐ), ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȈȝ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. Ƕȕ ȏȈȡȐȡȈȍȚ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ Ȑ, Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș Ȑȝ ȎȍȓȈȕȐȧȔȐ, ȌȈȍȚ ȐȔ ȘȈȏȕȣȍ ȚȍȓȈ. Ǫșȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȗȖ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ȘȖȎȌȍȕȐȍ Ȑ șȔȍȘȚȤ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȍ șȚȖȐȚ ȋȖȘȍȊȈȚȤ Ȗ ȟȤȍȑ-ȚȖ șȔȍȘȚȐ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (15.15) ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: șȈȘȊȈșȑȈ ȟȈȝȈȔ ȝȘȐȌȐ șȈȕȕȐȊȐȠȚȖ ȔȈȚȚȈȝ șȔȘȐȚȐȘ ȌȎȕȈȕȈȔ ȈȗȖȝȈȕȈȔ ȟȈ — «ȇ ȗȘȍȉȣȊȈȦ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, Ȑ ȖȚ Ǵȍȕȧ ȐșȝȖȌȧȚ ȗȈȔȧȚȤ, ȏȕȈȕȐȍ Ȑ ȏȈȉȊȍȕȐȍ». ǵȈȌȖ ȗȖșȚțȗȈȚȤ ȚȈȒ, ȒȈȒ ȊȍȓȐȚ ȕȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȐȑ Ȋ ȕȈȠȍȔ șȍȘȌȞȍ. ǵȖ ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȕȍ ȝȖȟȍȚ ȗȖȌȟȐȕȧȚȤșȧ ȊȖȓȍ ǫȖșȗȖȌȈ, Ƕȕ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȍȑ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ Ȑ ȗȖȎȐȕȈȚȤ ȗȓȖȌȣ șȊȖȐȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ. ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: șȈȘȊȈ-ȌȝȈȘȔȈȕ ȗȈȘȐȚȑȈȌȎȑȈ ȔȈȔ ȥȒȈȔ ȠȈȘȈȕȈȔ ȊȘȈȌȎȈ — «ǶșȚȈȊȤ Ȋșȍ ȗȘȖȟȐȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȑ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȍȌȈȑșȧ Ǵȕȍ». ǺȍȔ Ȏȍ, ȒȚȖ ȕȍ ȊȕȍȔȓȍȚ ǭȋȖ ȗȖȊȍȓȍȕȐȦ, ȌȈȍȚșȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȔȐȘȖȔ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȏȈȗȘȍȡȈȍȚ ȐȔ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ, ȕȈȖȉȖȘȖȚ, Ƕȕ șȖȏȌȈȍȚ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ Ȋșȍ țșȓȖȊȐȧ. ǿȍȘȍȏ ȔȕȖȋȖ- ȔȕȖȋȖ ȎȐȏȕȍȑ (ȉȈȝțȕȈȔ ȌȎȈȕȔȈȕȈȔ ȈȕȚȍ), ȗȖȏȕȈȊ ȕȈ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔ ȖȗȣȚȍ ȚȡȍȚț ȔȐȘșȒȐȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȗȖȑȔȍȚ, ȟȚȖ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȈȧ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ — ȊȘțȟȐȚȤ șȍȉȧ ǪȈșțȌȍȊȍ. ǺǭDzǹǺ 39 ȑȈ ȐȟȟȝȈȑȍȠȈȝ șȘȐȌȎȈȚȐȌȈȔ ȈȊȑȈȑȖ ȑȈ ȥȊȈ ȘȈȒȠȈȚȑ ȈȊȈȓțȔȗȈȚȍ ȟȈ ȑȈȝ ȚȈșȑȈȉȈȓȈȝ ȒȘȐȌȈȕȈȔ ȈȝțȘ ȐȠȐȚțȠ ȟȈȘȈȟȈȘȈȔ ȕȐȋȘȈȝȈ-șȈȕȋȘȈȝȍ ȗȘȈȉȝțȝ ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȐȟȟȝȈȑȈ — ǹȊȖȍȑ ȊȖȓȍȑ (ȕȐȒȍȔ ȕȍ ȗȘȐȕțȎȌȈȍȔȣȑ); ȐȠȈȝ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ; șȘȐȌȎȈȚȐ — șȖȏȌȈȍȚ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖȚ (ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ); ȈȊȑȈȑȈȝ — ȕȍȐȏȔȍȕȕȣȑ (șȖȏȌȈȊ ȊȍȓȐȒȖȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȖȉȢȍȒȚȖȊ, Ƕȕ ȖȚȕȦȌȤ ȕȍ ȗȍȘȍșȚȈȓ șțȡȍșȚȊȖȊȈȚȤ ȒȈȒ ȓȐȟȕȖșȚȤ); ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; 64


65 ȘȈȒȠȈȚȐ — ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ; ȈȊȈȓțȔȗȈȚȍ — țȕȐȟȚȖȎȈȍȚ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȚȈșȑȈ — ǭȋȖ; ȈȉȈȓȈȝ — Ȗ șȓȈȉȣȍ (ȎȍȕȡȐȕȣ); ȒȘȐȌȈȕȈȔ — ȐȋȘțȠȒȈ; Ȉȝțȝ — ȋȖȊȖȘȧȚ; ȐȠȐȚțȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȟȈȘȈ- ȈȟȈȘȈȔ — ȌȊȐȎțȡȈȧșȧ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȈȧ; ȕȐȋȘȈȝȈ — Ȋ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȐ; șȈȕȋȘȈȝȍ — Ȑ ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȐ; ȗȘȈȉȝțȝ — ȗȖȓȕȖȊȓȈșȚȕȣȑ. ǯȈȚȍȔ, ȖȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ ȞȈȘȐȞȈȔ, ȔȈȓȤȟȐȒ șȒȈȏȈȓ: Ƕ șȓȈȉȣȍ ȎȍȕȡȐȕȣ! ǪȍșȤ ȔȐȘ șȖȏȌȈȍȚșȧ, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ Ȑ ȘȈȏȘțȠȈȍȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȘȐȟȍȔ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧȔ. ǺȈȒ țȟȈȚ ǪȍȌȣ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȊșȍȓȍȕȕȈȧ ȊȔȍșȚȍ șȖ ȊșȍȔ, ȟȚȖ Ȋ ȕȍȑ ȌȊȐȎȍȚșȧ Ȑ șȚȖȐȚ ȕȈ ȔȍșȚȍ, ȗȖȌȖȉȕȈ ȐȋȘțȠȒȍ Ȋ ǭȋȖ ȘțȒȈȝ. DzȈȒ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Ƕȕ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȗȖȓȕȣȔ ȗȘȈȊȖȔ Ȑ ȘȈȏȘțȠȈȚȤ Ȑ ȏȈȡȐȡȈȚȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȖșȓȍ ȗȘȍȌȣȌțȡȐȝ șȓȖȊ ȔȈȓȤȟȐȒȈ ȞȈȘȐȞȣ ȊȗȖȓȕȍ ȔȖȋȓȐ șȗȘȖșȐȚȤ ȍȋȖ: «ǭșȓȐ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȏȈȡȐȡȈȓ ȕȈȠȍȋȖ ȔțȎȈ, ȒȖȋȌȈ ȚȖȚ ȉȣȓ ȍȡȍ Ȋ ȓȖȕȍ ȔȈȚȍȘȐ, ȗȖȟȍȔț Ƕȕ ȕȍ ȏȈȡȐȚȐȓ ȍȋȖ ȚȍȗȍȘȤ?» ǶȚȊȍȚ ȌȈȍȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ: ȑȈ ȐȟȟȝȈȑȍȠȈȝ șȘȐȌȎȈȚȐȌȈȔ ȈȊȑȈȑȖ ȑȈ ȥȊȈ ȘȈȒȠȈȚȑ ȈȊȈȓțȔȗȈȚȍ ȟȈ ȑȈȝ . ǩȍșșȔȣșȓȍȕȕȖ ȚȘȍȉȖȊȈȚȤ, ȟȚȖȉȣ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȓ ȚȈȒ, ȒȈȒ Ȕȣ șȟȐȚȈȍȔ ȕțȎȕȣȔ. ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȟȤȐȝ-ȓȐȉȖ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȑ — Ƕȕ ǹȈȔ ȘȍȠȈȍȚ, ȏȈȡȐȚȐȚȤ ǭȔț ȒȖȋȖ-ȚȖ ȐȓȐ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ. ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȖȉȧȏȈȕ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ ȕȈȠȐ ȗȘȐȒȈȏȈȕȐȧ. Ƕȕ ȌȍȓȈȍȚ ȚȖ, ȟȚȖ ȝȖȟȍȚ, ȐȉȖ Ƕȕ — ǪșȍȊȣȠȕȐȑ. ǫȖșȗȖȌȤ șȖȏȌȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȗȖ ȟȤȍȑ- ȚȖ ȗȘȖșȤȉȍ, ȗȖȥȚȖȔț ȍșȓȐ Ƕȕ ȗȖȎȍȓȈȍȚ, ȚȖ ȔȖȎȍȚ Ȋșȍ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ. Ǫ ȥȚȖȔ ǭȋȖ ȊȣșȠȈȧ ȊȓȈșȚȤ. ǭșȓȐ ț ȒȖȋȖ-ȚȖ ȊȖȏȕȐȒȕȍȚ ȊȖȗȘȖș: «ǷȖȟȍȔț ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖșȚțȗȈȍȚ ȐȔȍȕȕȖ ȚȈȒ, Ȉ ȕȍ ȐȕȈȟȍ?», ȕțȎȕȖ ȌȈȚȤ șȓȍȌțȦȡȐȑ ȖȚȊȍȚ: ǫȖșȗȖȌȤ ȔȖȎȍȚ ȌȍȓȈȚȤ Ȋșȍ, ȐȉȖ Ƕȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, Ȑ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȊȗȘȈȊȍ ȚȘȍȉȖȊȈȚȤ ȖȚ ǵȍȋȖ ȖȚȟȍȚȈ Ȋ ǹȊȖȐȝ ȗȖșȚțȗȒȈȝ. «ǵȖ ȏȈȟȍȔ Ȏȍ șȖȏȌȈȊȈȚȤ ȥȚȖȚ ȋȘȍȠȕȣȑ ȔȐȘ, Ȉ ȗȖȚȖȔ ȘȈȏȘțȠȈȚȤ ȍȋȖ?» ǺȈȒȖȊȖ ȊșȍȔȖȋțȡȍșȚȊȖ ǩȖȋȈ. ǶȕȖ Ȋ ȚȖȔ Ȑ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȔȖȎȍȚ ȌȍȓȈȚȤ Ȋșȍ ȟȚȖ țȋȖȌȕȖ Ȑ ȕȍ ȖȉȧȏȈȕ ȕȐ ȗȍȘȍȌ ȒȍȔ ȖȚȟȐȚȣȊȈȚȤșȧ. ǭșȓȐ ȉȣ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȓ ȊșȧȒȐȑ ȘȈȏ ȖȉȢȧșȕȧȚȤ ȕȈȔ, ȗȖȟȍȔț Ƕȕ ȟȚȖ-ȚȖ șȌȍȓȈȓ, Ȉ ȟȍȋȖ-ȚȖ ȕȍ șȌȍȓȈȓ, ȥȚȖ ȖȏȕȈȟȈȓȖ ȉȣ, ȟȚȖ ǭȋȖ ȊȓȈșȚȤ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȈ. ǺǭDzǹǺ 40 ȗȈȚȝȐ ȟȑțȚȈȔ ȚȐȠȚȝȈȚȐ ȌȐȠȚȈ-ȘȈȒȠȐȚȈȔ ȋȘȐȝȍ șȚȝȐȚȈȔ ȚȈȌ-ȊȐȝȈȚȈȔ ȊȐȕȈȠȑȈȚȐ ȌȎȐȊȈȚȑ ȈȕȈȚȝȖ 'ȗȐ ȚȈȌ-ȐȒȠȐȚȖ ȊȈȕȍ ȋȘȐȝȍ 'ȉȝȐȋțȗȚȖ 'șȑȈ ȝȈȚȖ ȕȈ ȌȎȐȊȈȚȐ ȗȈȚȝȐ — ȕȈ ȌȖȘȖȋȍ; ȟȑțȚȈȔ — țȘȖȕȍȕȕȖȍ; ȚȐȠȚȝȈȚȐ — ȖșȚȈȍȚșȧ; ȌȐȠȚȈ-ȘȈȒȠȐȚȈȔ — ȝȘȈȕȐȔȖȍ șțȌȤȉȖȑ; ȋȘȐȝȍ — ȌȖȔȈ; șȚȝȐȚȈȔ — ȕȈȝȖȌȧȡȍȍșȧ; ȚȈȚ-ȊȐȝȈȚȈȔ — țȕȐȟȚȖȎȍȕȕȖȍ ȗȖ ȊȖȓȍ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ; ȊȐȕȈȠȑȈȚȐ — ȗȘȖȗȈȌȈȍȚ; ȌȎȐȊȈȚȐ — ȎȐȊȍȚ; ȈȕȈȚȝȈȝ ȈȗȐ — ȌȈȎȍ ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ ȏȈȡȐȚȕȐȒȈ; ȚȈȚ-ȐȒȠȐȚȈȝ — ȏȈȡȐȡȍȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȖȔ; ȊȈȕȍ — Ȋ ȓȍșț; ȋȘȐȝȍ — ȌȖȔȈ; ȈȉȝȐȋțȗȚȈȝ — ȕȈȌȍȎȕȖ țȒȘȣȚȣȑ Ȑ ȖȝȘȈȕȧȍȔȣȑ; ȈșȑȈ — ȥȚȖȋȖ; ȝȈȚȈȝ — ȗȖȘȈȎȍȕȕȣȑ; ȕȈ — ȕȍ; ȌȎȐȊȈȚȐ — ȎȐȊȍȚ. ǰȕȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȚȍȘȧȍȚ ȌȍȕȤȋȐ ȕȈ țȓȐȞȍ, ȋȌȍ ȓȦȉȖȑ ȔȖȎȍȚ Ȑȝ țȊȐȌȍȚȤ, ȕȖ ȗȖ ȊȖȓȍ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȧ ȖȕȐ ȖșȚȈȦȚșȧ ȕȐȒȍȔ ȕȍ ȏȈȔȍȟȍȕȕȣȔȐ Ȑ ȗȖȏȌȕȍȍ ȗȖȚȍȘȧȊȠȐȑ ȥȚȐ ȌȍȕȤȋȐ ȕȈȝȖȌȐȚ Ȑȝ ȚȈȔ Ȏȍ Ȋ ȞȍȓȖșȚȐ Ȑ șȖȝȘȈȕȕȖșȚȐ. ǹ ȌȘțȋȖȑ șȚȖȘȖȕȣ, ȟȍȓȖȊȍȒ, ȓȐȠȍȕȕȣȑ ȏȈȡȐȚȣ ǫȖșȗȖȌȈ, ȔȖȎȍȚ ȖșȚȈȚȤșȧ ȉȍȏ șȊȖȐȝ Ȍȍȕȍȋ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȕȈȌȍȎȕȖ 65


66 șȗȘȧȟȍȚ Ȑȝ Ȋ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔ ȌȖȔȍ. ǺȖȚ, ȒȖȋȖ ȝȘȈȕȐȚ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȌȈȎȍ Ȋ ȌȎțȕȋȓȧȝ ȉțȌȍȚ Ȟȍȓ Ȑ ȕȍȊȘȍȌȐȔ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȗȖȓȕȖȍ ȖȌȐȕȖȟȍșȚȊȖ. Ǩ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȎȐȊțȡȐȑ ț șȍȉȧ ȌȖȔȈ Ȑ ȖȒȘțȎȍȕȕȣȑ ȏȈȉȖȚȖȑ ȘȖȌȕȣȝ Ȑ ȉȓȐȏȒȐȝ, ȔȖȎȍȚ ȊȕȍȏȈȗȕȖ țȔȍȘȍȚȤ, Ȑ ȕȐȒȚȖ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȉțȌȍȚ ȍȋȖ șȗȈșȚȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ ȇȔȈȘȈȌȎȈ ȗȘȐȊȖȌȐȚ ȗȘȐȔȍȘȣ, ȗȖȔȖȋȈȦȡȐȍ ȕȈȔ ȖșȖȏȕȈȚȤ ȊȣșȠțȦ ȊȖȓȦ ǫȖșȗȖȌȈ. ǭșȓȐ Ȕȣ ȝȖȚȐȔ ȟȚȖ- ȚȖ șȖȝȘȈȕȐȚȤ ȐȓȐ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ, ț ȕȈș ȥȚȖ ȔȖȎȍȚ Ȑ ȕȍ ȗȖȓțȟȐȚȤșȧ, ȕȖ ȏȈȔȣșȓȣ ǫȖșȗȖȌȈ ȐșȗȖȓȕȧȦȚșȧ ȊșȍȋȌȈ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȗȘȐȊȍȌȍȕȣ ȖȟȍȕȤ ȎȐȏȕȍȕȕȣȍ ȗȘȐȔȍȘȣ, Ȑ ȒȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȈș ȕȈȊȍȘȕȧȒȈ șȚȈȓȒȐȊȈȓșȧ ș ȗȖȌȖȉȕȣȔȐ șȓțȟȈȧȔȐ. ǭșȚȤ ȔȕȖȋȖ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȗȘȐȔȍȘȖȊ, ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȦȡȐȝ Țț Ȏȍ ȐșȚȐȕț. ǺȈȒ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ȘȖȌȐȚȍȓȐ ȊșȧȟȍșȒȐ ȖȗȍȒȈȦȚ șȊȖȍȋȖ ȘȍȉȍȕȒȈ, ș ȕȐȔ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ șȓțȟȈȦȚșȧ ȘȈȏȕȣȍ ȉȍȌȣ. ǰȓȐ ȉȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȝȖȘȖȠȐȍ ȓȍȒȈȘșȚȊȈ Ȑ țșȐȓȐȧ ȖȗȣȚȕȖȋȖ ȊȘȈȟȈ, ȉȖȓȤȕȖȔț ȕȍ țȌȈȍȚșȧ ȊȣȎȐȚȤ. ǶȌȕȐȔ șȓȖȊȖȔ, ȕȈ Ȋșȍ ȊȖȓȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȈȠ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ ȌȖȓȋ — ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȖȉȘȍșȚȐ ǭȋȖ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ. ǺǭDzǹǺ 41 ȉȝțȚȈȕȐ ȚȈȐș ȚȈȐȘ ȕȐȌȎȈ-ȑȖȕȐ-ȒȈȘȔȈȉȝȐȘ ȉȝȈȊȈȕȚȐ ȒȈȓȍ ȕȈ ȉȝȈȊȈȕȚȐ șȈȘȊȈȠȈȝ ȕȈ ȚȈȚȘȈ ȝȈȚȔȈ ȗȘȈȒȘȐȚȈȊ ȈȗȐ șȚȝȐȚȈș ȚȈșȑȈ ȋțȕȈȐȘ ȈȕȑȈȚȈȔȖ ȝȐ ȉȈȌȝȑȈȚȍ ȉȝțȚȈȕȐ — ȚȍȓȈ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȚȈȐȝ ȚȈȐȝ — ȚȍȔȐ (șȊȖȐȔȐ șȖȉșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ); ȕȐȌȎȈ-ȑȖȕȐ — (șȖȏȌȈȦȡȐȔȐ) șȍȉȍ ȚȍȓȈ; ȒȈȘȔȈȉȝȐȝ — ȗȘȖȠȓȣȔȐ ȌȍȧȕȐȧȔȐ; ȉȝȈȊȈȕȚȐ — șțȡȍșȚȊțȦȚ; ȒȈȓȍ — Ȋ ȗȖȓȖȎȍȕȕȣȑ șȘȖȒ; ȕȈ ȉȝȈȊȈȕȚȐ — ȕȍ șțȡȍșȚȊțȦȚ; șȈȘȊȈȠȈȝ — ȊȖ Ȋșȍȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ; ȕȈ — ȕȍ; ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ; ȝȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȚȔȈ — ȌțȠȈ; ȗȘȈȒȘȐȚȈț — Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; șȚȝȐȚȈȝ — ȕȈȝȖȌȧȡȈȧșȧ; ȚȈșȑȈȝ — ȍȍ (ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ); ȋțȕȈȐȝ — ȋțȕȈȔȐ; ȈȕȑȈȚȈȔȈȝ — șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȐȕȈȧ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȉȈȌȝȑȈȚȍ — șȊȧȏȣȊȈȍȚșȧ. DzȈȎȌȈȧ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ șȊȖȍȑ ȒȈȘȔȣ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȍ ȚȍȓȖ, Ȑ, ȒȖȋȌȈ șȘȖȒ ȍȍ ȗȘȍȉȣȊȈȕȐȧ Ȋ ȥȚȖȔ Țȍȓȍ ȗȖȌȝȖȌȐȚ Ȓ ȒȖȕȞț, ȚȍȓȖ țȔȐȘȈȍȚ. ǽȖȚȧ ȊȍȟȕȈȧ ȌțȠȈ ȔȖȎȍȚ ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ Ȋ ȖȉȖȓȖȟȒȍ ȚȖȕȒȖȋȖ Ȑ ȋȘțȉȖȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, ȖȚȕȖșȧȡȍȋȖșȧ Ȓ ȒȈȒȖȔț-ȓȐȉȖ ȊȐȌț ȎȐȏȕȐ, ȍȍ ȕȍ ȏȈȚȘȈȋȐȊȈȍȚ ȊȓȐȧȕȐȍ ȥȚȖȑ ȖȉȖȓȖȟȒȐ, ȐȉȖ ȌțȠȈ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ ȕȐȟȍȋȖ ȖȉȡȍȋȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȅȚȖȚ șȚȐȝ ȌȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȧșȕȖ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȚȖ ȐȓȐ ȐȕȖȍ ȚȍȓȖ ȕȍ Ȑȏ-ȏȈ ȒȈȒȖȑ-ȚȖ ȗȘȐȝȖȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ: ȌțȠȈ ȘȖȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȔ Țȍȓȍ șȖȋȓȈșȕȖ ȏȈȒȖȕȈȔ ȗȘȐȘȖȌȣ Ȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȒȈȘȔȍ . ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ǪȍȌȈȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȓȦȌȍȑ, ȏȈȕȐȔȈȦȡȐȝșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, ȕȈȌȖ țȟȐȚȤ șȖȏȕȈȚȍȓȤȕȖ ȕȈȗȘȈȊȓȧȚȤ ȍȍ ȕȈ șȓțȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț, — ȚȖȋȌȈ ȖȕȐ șȔȖȋțȚ ȊȣȘȊȈȚȤșȧ Ȑȏ ȗȓȍȕȈ ȔȈȚȍȘȐȐ Ȑ ȗȘȍȘȊȈȚȤ ȒȘțȋȖȊȖȘȖȚ ȘȖȎȌȍȕȐȧ Ȑ șȔȍȘȚȐ (șȊȈȒȈȘȔȈȕȈ ȚȈȔ ȈȉȝȑȈȘȟȑȈ șȐȌȌȝȐȔ ȊȐȕȌȈȚȐ ȔȈȕȈȊȈȝ) . ǫȖșȗȖȌȤ ȊșȍȋȌȈ ȋȖȚȖȊ țȒȈȏȈȚȤ ȕȈȔ ȗțȚȤ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ƕȕ ȌȈȓ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȗȖȌȘȖȉȕȣȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ. ǭșȓȐ Ȕȣ ȉțȌȍȔ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȥȚȐȔ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ, ȚȖ ȊȣȑȌȍȔ Ȑȏ-ȗȖȌ ȊȓȈșȚȐ ȏȈȒȖȕȖȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ Ȑ ȖȉȘȍȚȍȔ șȊȖȍ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ (ȔȈȔ ȥȊȈ ȑȍ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ ȔȈȑȈȔ ȥȚȈȔ ȚȈȘȈȕȚȐ Țȍ) . Ǵȣ ȌȖȓȎȕȣ ȚȊȍȘȌȖ ȊȍȘȐȚȤ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȊȓȈȌȣȒȈ Ȑ ȟȚȖ, ȍșȓȐ Ȕȣ ȊȘțȟȐȔ șȍȉȧ ǫȖșȗȖȌț, Ƕȕ ȗȖȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗ ȕȈș Ȑ ȗȖȌșȒȈȎȍȚ ȕȈȔ, ȒȈȒ ȊȣȉȘȈȚȤșȧ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ Ȑ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȋ ǭȋȖ 66


67 ȌțȝȖȊȕȖȍ ȞȈȘșȚȊȖ. ǺȍȔ, ȒȚȖ ȕȍ ȊȘțȟȐȓ șȍȉȧ ǫȖșȗȖȌț, ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ; Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ Ȑȝ ȒȈȘȔȣ ȥȚȖ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȚȍȓȖ ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ ȐȓȐ ȗȖȓțȉȖȋȈ, ȐȓȐ ȒȖȋȖ-ȚȖ ȍȡȍ. ǽȖȚȧ ȌțȠȈ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȒȈȒȖȋȖ- ȚȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȔ Țȍȓȍ, ȖȕȈ ȕȐȒȖȋȌȈ ș ȕȐȔ ȕȍ șȔȍȠȐȊȈȍȚșȧ, ȖȌȕȈȒȖ Ȑȏ-ȏȈ șȊȖȍȑ ȋȘȍȝȖȊȕȖȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȔ ȋțȕȈȔ ȗȘȐȘȖȌȣ ȖȕȈ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȈ Ȑȝ ȊȓȐȧȕȐȦ. DzȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ, Ȋ ȍȋȖ șȖȏȕȈȕȐȐ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȚ șȍȘȤȍȏȕȣȍ ȗȍȘȍȔȍȕȣ; Ȗȕ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȗȘȖșȚȖ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ ȗȖȊȍȓȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȕȍȗȖȌȊȓȈșȚȍȕ ȊȓȐȧȕȐȦ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǺǭDzǹǺ 42 ȐȌȈȔ ȠȈȘȐȘȈȔ ȗțȘțȠȈșȑȈ ȔȖȝȈȌȎȈȔ ȑȈȚȝȈ ȗȘȐȚȝȈȋ ȉȝȈțȚȐȒȈȔ ȐȑȈȚȍ ȋȘȐȝȈȔ ȑȈȚȝȈțȌȈȒȈȐȝ ȗȈȘȚȝȐȊȈ-ȚȈȐȌȎȈșȈȐȘ ȌȎȈȕȈȝ ȒȈȓȍȕȈ ȌȎȈȚȖ ȊȐȒȘȐȚȖ ȊȐȕȈȠȑȈȚȐ ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; ȠȈȘȐȘȈȔ — ȚȍȓȖ; ȗțȘțȠȈșȑȈ — ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȐ; ȔȖȝȈ-ȌȎȈȔ — ȗȖȘȖȎȌȍȕȕȖȍ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖȔ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȗȘȐȚȝȈȒ — ȖȚȌȍȓȤȕȖ; ȉȝȈțȚȐȒȈȔ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ; ȐȑȈȚȍ — ȒȈȎȍȚșȧ; ȋȘȐȝȈȔ — ȌȖȔ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; țȌȈȒȈȐȝ — ș ȊȖȌȖȑ; ȗȈȘȚȝȐȊȈ — ș ȏȍȔȓȍȑ; ȚȈȐȌȎȈșȈȐȝ — Ȑ ș ȖȋȕȍȔ; ȌȎȈȕȈȝ — ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ; ȒȈȓȍȕȈ — Ȋ ȗȖȓȖȎȍȕȕȣȑ șȘȖȒ; ȌȎȈȚȈȝ — ȘȖȎȌȍȕȐȧ; ȊȐȒȘȐȚȈȝ — ȐȏȔȍȕȧȍȔȈȧ; ȊȐȕȈȠȑȈȚȐ — ȗȖȋȐȉȈȍȚ. ǬȖȔȖȝȖȏȧȐȕ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȍȚ șȍȉȧ șȖ șȊȖȐȔ ȌȖȔȖȔ, ȝȖȚȧ Ȗȕ Ȑ ȍȋȖ ȌȖȔ — ȕȍ ȖȌȕȖ Ȑ ȚȖ Ȏȍ. ǺȈȒ Ȑ Ȋșȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ Ȑȏ-ȏȈ șȊȖȍȋȖ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȦȚ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ, ȝȖȚȧ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȚȍȓȖ ȖȚȓȐȟȕȖ ȖȚ ȌțȠȐ. ǶȕȖ șȖȏȌȈȍȚșȧ Ȑȏ ȏȍȔȓȐ, ȊȖȌȣ Ȑ Ȗȋȕȧ, ȗȖȌȊȍȘȋȈȍȚșȧ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧȔ Ȑ ȟȍȘȍȏ ȒȈȒȖȍ-ȚȖ ȊȘȍȔȧ ȘȈșȗȈȌȈȍȚșȧ ȕȈ Țȍ Ȏȍ șȖșȚȈȊȓȧȦȡȐȍ. ǺȍȓȖ șȖȏȌȈȍȚșȧ Ȑ ȘȈȏȘțȠȈȍȚșȧ, ȕȖ Ȓ ȌțȠȍ ȥȚȖ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǵȣ ȗȍȘȍșȍȓȧȍȔșȧ Ȑȏ ȖȌȕȖȋȖ ȚȍȓȈ Ȋ ȌȘțȋȖȍ, Ȑ Ȋșȍ ȥȚȐ ȚȍȓȈ ȗȖȘȖȎȌȍȕȣ ȕȈȠȍȑ ȐȓȓȦȏȐȍȑ, ȕȖ șȈȔȐ Ȕȣ, ȌțȠȐ, ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȔșȧ Ȋ șȚȖȘȖȕȍ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. DzȈȒ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, Ȑȏ-ȏȈ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ șȊȖȍȔț ȐȔțȡȍșȚȊț — ȉțȌȤ ȚȖ ȌȖȔ ȐȓȐ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȔȈȠȐȕȈ — ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȍȚ șȍȉȧ ș ȕȐȔ, ȝȖȚȧ, ȘȈȏțȔȍȍȚșȧ, șȈȔȖ ȐȔțȡȍșȚȊȖ Ȑ ȚȖȚ, ȒȖȔț ȖȕȖ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ, ȕȍ ȖȌȕȖ Ȑ ȚȖ Ȏȍ; ȚȈȒ Ȑ Ȋșȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȦȚ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ ȓȐȠȤ Ȑȏ-ȏȈ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ ȕȍȔț. ǷȖȌȖȉȕȖ ȔȈȠȐȕȍ ȐȓȐ ȌȖȔț, ȚȍȓȖ șȖȏȌȈȕȖ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ Ȑ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȓȐȠȤ ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ ȥȚȐ ȥȓȍȔȍȕȚȣ ȖșȚȈȦȚșȧ Ȋ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȔ șȖȟȍȚȈȕȐȐ; ȒȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȥȚȖ șȖȟȍȚȈȕȐȍ ȘȈșȗȈȌȈȍȚșȧ, Țȍȓț ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȒȖȕȍȞ. ǵȖ ȌțȠȈ, ȝȖȏȧȐȕ ȚȍȓȈ, ȊȍȟȕȖ ȖșȚȈȍȚșȧ ȚȈȒȖȑ, ȒȈȒ ȖȕȈ ȍșȚȤ. ǺǭDzǹǺ 43 ȑȈȚȝȈȕȈȓȖ ȌȈȘțȠț ȉȝȐȕȕȈ ȐȑȈȚȍ ȑȈȚȝȈȕȐȓȖ ȌȍȝȈ-ȋȈȚȈȝ ȗȘȐȚȝȈȒ șȚȝȐȚȈȝ ȑȈȚȝȈ ȕȈȉȝȈȝ șȈȘȊȈ-ȋȈȚȈȔ ȕȈ șȈȌȎȌȎȈȚȍ ȚȈȚȝȈ ȗțȔȈȕ șȈȘȊȈ-ȋțȕȈȠȘȈȑȈȝ ȗȈȘȈȝ 67


68 ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȈȕȈȓȈȝ — ȖȋȖȕȤ; ȌȈȘțȠț — Ȋ ȌȘȖȊȈȝ; ȉȝȐȕȕȈȝ — ȖȚȌȍȓȤȕȣȑ; ȐȑȈȚȍ — ȒȈȎȍȚșȧ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȈȕȐȓȈȝ — ȊȖȏȌțȝ; ȌȍȝȈ- ȋȈȚȈȝ — ȕȈȝȖȌȧȡȐȑșȧ Ȋ Țȍȓȍ; ȗȘȐȚȝȈȒ — ȖȚȌȍȓȤȕȖ; șȚȝȐȚȈȝ — ȕȈȝȖȌȧȡȐȑșȧ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȕȈȉȝȈȝ — ȕȍȉȖ; șȈȘȊȈȋȈȚȈȔ — ȊșȍȗȘȖȕȐȒȈȦȡȍȍ; ȕȈ — ȕȍ; șȈȌȎȌȎȈȚȍ — șȔȍȠȐȊȈȍȚșȧ; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒ Ȑ; ȗțȔȈȕ — ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ; șȈȘȊȈ-ȋțȕȈ-ȈȠȘȈȑȈȝ — ȧȊȓȧȦȡȍȍșȧ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍȔ Ȋșȍȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȋțȕ; ȗȈȘȈȝ — ȕȍȖșȒȊȍȘȕȧȍȔȖȍ ȔȈȚȍȘȐȍȑ. ǶȋȖȕȤ șȖȒȘȣȚ Ȋ ȌȘȖȊȈȝ, ȕȖ ȖȚȓȐȟȍȕ ȖȚ ȕȐȝ; ȊȖȏȌțȝ ȔȖȎȕȖ ȖȡțȚȐȚȤ ȊȖ ȘȚț Ȑ ȕȖȏȌȘȧȝ, ȕȖ Ȗȕ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȖȚȌȍȓȤȕȖ; ȥȜȐȘ ȗȘȖȕȐȏȣȊȈȍȚ șȖȉȖȑ Ȋșȍ, ȕȖ ȕȐ ș ȟȍȔ ȕȍ șȔȍȠȐȊȈȍȚșȧ — ȚȈȒ Ȑ ȌțȠȈ, ȝȖȚȧ ȖȕȈ ȏȈȒȓȦȟȍȕȈ Ȋ ȚȍȔȕȐȞț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ Ȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȍȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȚȓȐȟȕȈ ȖȚ ȕȍȋȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȖȉȢȧșȕȐȓ, ȟȚȖ Ƕȕ — ȐșȚȖȟȕȐȒ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ, Ȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȊȖșȤȔȐ ȖȚȌȍȓȍȕȕȣȝ șȚȐȝȐȑ (Ȕȍ ȉȝȐȕȕȈ ȗȘȈȒȘȐȚȐȘ ȈȠȚȈȌȝȈ) . ǵȖ ȝȖȚȧ ȥȚȐ ȊȖșȍȔȤ șȚȐȝȐȑ, ȚȖ ȍșȚȤ ȋȘțȉȣȍ Ȑ ȚȖȕȒȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ, ȕȈȏȊȈȕȣ ȉȝȐȕȕȈ, «ȖȚȌȍȓȍȕȕȣȔȐ», ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȖȕȐ ȕȍ ȖȚȌȍȓȍȕȣ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ. DzȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, șțȡȍșȚȊțȍȚ ȖȚȌȍȓȤȕȖ ȖȚ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȝ ȌțȠ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ ȖȋȖȕȤ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȖȚȌȍȓȤȕȖ ȖȚ ȌȘȖȊ, ȐȓȐ ȊȖȏȌțȝ — ȖȚȌȍȓȤȕȖ ȖȚ ȕȖȏȌȘȍȑ Ȑ ȘȚȈ, ȟȍȘȍȏ ȒȖȚȖȘȣȍ Ȗȕ ȗȘȖȝȖȌȐȚ; ȕȖ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȍȖȚȌȍȓȐȔȣ ȖȚ ǪȣșȠȍȑ dzȐȟȕȖșȚȐ, ǹȊȍȘȝȌțȠȐ. Ǫ ȥȚȖȔ șțȚȤ ȈȟȐȕȚȤȧȉȝȍȌȈȉȝȍȌȈ-ȚȈȚȚȊȣ, țȟȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȘȈșȒȘȣȓ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț. ǵȈ ȗȍȘȊȣȑ ȊȏȋȓȧȌ ȌțȠȈ, ȕȈȝȖȌȧȡȈȧșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȏȈȒȖȕȈ ȒȈȘȔȣ, șțȡȍșȚȊțȍȚ ȖȚȌȍȓȤȕȖ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȖȌȕȈȒȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ Ȑȝ șȊȧȏȣȊȈȦȚ ȖȟȍȕȤ ȉȓȐȏȒȐȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ. ǵȈȔ ȔȖȎȍȚ ȒȈȏȈȚȤșȧ, ȟȚȖ șȍȑȟȈș ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȍȚ ȕȈ ȕȈș ȊȕȐȔȈȕȐȧ, ȕȖ ǹȈȔ Ƕȕ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖ ȕȈȉȓȦȌȈȍȚ ȏȈ ȕȈȔȐ. ǷȖȥȚȖȔț, ȟȚȖ ȉȣ ȕȐ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȓȖ, ȕȈȔ ȕțȎȕȖ ȗȘȖșȚȖ ȗȖȓȈȋȈȚȤșȧ ȕȈ ȊșȍȔȖȋțȡȍȋȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ — ȚȖȋȌȈ Ȕȣ șțȔȍȍȔ ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ șȊȖȐ șȖȒȘȖȊȍȕȕȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ǵȐȔ. ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȚ ȊșȍȔ, Ȑ Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ țȗȖȊȈȚȤ ȕȈ ǵȍȋȖ Ȑ ȉȣȚȤ ȗȖȒȖȘȕȣȔȐ ǭȋȖ ȊȖȓȍ. ǺǭDzǹǺ 44 șțȑȈȌȎȕȖ ȕȈȕȊ ȈȑȈȔ ȠȍȚȍ ȔțȌȝȈ ȑȈȔ ȈȕțȠȖȟȈȚȝȈ ȑȈȝ ȠȘȖȚȈ ȑȖ 'ȕțȊȈȒȚȍȝȈ șȈ ȕȈ ȌȘȐȠȑȍȚȈ ȒȈȘȝȐȟȐȚ șțȑȈȌȎȕȈȝ — ȞȈȘȤ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǹțȧȋȤȧ; ȕȈȕț — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȑȈȔ — ȥȚȖȚ; ȠȍȚȍ — ȓȍȎȐȚ; ȔțȌȝȈȝ — Ȗ ȕȍȘȈȏțȔȕȣȍ; ȑȈȔ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȈȕțȠȖȟȈȚȝȈ — ȖȗȓȈȒȐȊȈȍȚȍ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȠȘȖȚȈ — șȓțȠȈȦȡȐȑ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȈȕțȊȈȒȚȈ — ȋȖȊȖȘȧȡȐȑ; ȐȝȈ — ȏȌȍșȤ (Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ); șȈȝ — Ȗȕ; ȕȈ — ȕȍ; ȌȘȐȠȑȍȚȈ — ȉțȌȍȚ ȊȐȌȐȔ; ȒȈȘȝȐȟȐȚ — ȒȖȋȌȈ- ȓȐȉȖ. ȇȔȈȘȈȌȎȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǵȍ ȉțȌȤ Ȋȣ ȚȈȒ ȋȓțȗȣ, Ȋȣ ȉȣ șȍȑȟȈș ȕȍ ȘȣȌȈȓȐ Ȑ ȕȍ ȗȘȐȟȐȚȈȓȐ. ǾȈȘȤ ǹțȧȋȤȧ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ Ȋȣ ȖȗȓȈȒȐȊȈȍȚȍ, ȕȐȒțȌȈ ȕȍ țȠȍȓ: ȊȖȚ Ȗȕ ȓȍȎȐȚ ȗȍȘȍȌ ȊȈȔȐ. Ƕ ȟȍȔ Ȏȍ Ȋȣ ȋȖȘȦȍȚȍ? Ǫȣ ȘȈșșȚȘȖȍȕȣ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȘȈȕȤȠȍ ȊȈȠ șțȗȘțȋ ȊȕȐȔȈȓ ȊȈȠȐȔ ȘȍȟȈȔ Ȑ ȖȚȊȍȟȈȓ ȕȈ ȕȐȝ, Ȉ ȚȍȗȍȘȤ Ȗȕ ȥȚȖȋȖ ȕȍ ȌȍȓȈȍȚ. ǵȖ ȊȍȌȤ ȚȖȚ, ȒȚȖ șȓțȠȈȓ ȊȈș Ȑ ȖȚȊȍȟȈȓ ȊȈȔ, ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȊȕțȚȘȐ ȚȍȓȈ, Ȑ Ȋȣ ȍȋȖ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȊȐȌȍȓȐ. Ǩ ȚȍȓȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ Ȋȣ Ȋșȍ ȥȚȐ ȋȖȌȣ ȊȐȌȍȓȐ, ȓȍȎȐȚ ȗȍȘȍȌ ȊȈȔȐ, ȚȈȒ ȟȚȖ ȋȖȘȍȊȈȚȤ ȊȈȔ ȕȍ Ȗ ȟȍȔ. 68


69 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȅȚȖ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȌȈȓ ȇȔȈȘȈȌȎȈ, ȗȘȐȕȧȊ ȖȉȓȐȒ ȔȈȓȤȟȐȒȈ, ȗȖȕȧȚȕȖ ȌȈȎȍ șȈȔȖȔț ȗȘȖșȚȖȔț ȖȉȣȊȈȚȍȓȦ. ǪȖȖȉȡȍ-ȚȖ ȓȦȌȍȑ, ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȦȡȐȝ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ, ȠȈșȚȘȣ șȘȈȊȕȐȊȈȦȚ ș ȎȐȊȖȚȕȣȔȐ (ȑȈșȑȈȚȔȈ-ȉțȌȌȝȐȝ ȒțȕȈȗȍ ȚȘȐȌȝȈȚțȒȍ- șȈ ȥȊȈ ȋȖ-ȒȝȈȘȈȝ) . ǵȖ ȌȈȎȍ ȚȈȒȐȍ ȕȍȊȍȎȌȣ ȗȖȕȐȔȈȦȚ: ȟȍȓȖȊȍȒ țȔȍȘ — ȏȕȈȟȐȚ, ȍȋȖ ș ȕȈȔȐ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍȚ. ǶȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ șȗȖșȖȉȕȣ ȊȐȌȍȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȚȍȓȖ, Ȉ ȕȍ ȌțȠț, ȕȖ, ȝȖȚȧ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȐ țȔȍȘȠȍȋȖ ȗȖ- ȗȘȍȎȕȍȔț ȊȐȌȧȚ ȍȋȖ ȚȍȓȖ, ȖȕȐ șȒȖȘȉȧȚ Ȗ «ȚȧȎȍȓȖȑ țȚȘȈȚȍ». Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ, ȟȚȖ ȊȕțȚȘȐ ȚȍȓȈ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȍȋȖ ȝȖȏȧȐȕ, ȌțȠȈ (ȌȍȝȐȕȖ 'șȔȐȕ ȑȈȚȝȈ Ȍȍȝȍ) . DzȖȋȌȈ ȕȈșȚțȗȈȍȚ șȔȍȘȚȤ, ȗȘȍȒȘȈȡȈȍȚșȧ ȌȣȝȈȕȐȍ, Ȉ ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ Ȋ Țȍȓȍ, ȒȚȖ șȓȣȠȈȓ ȕȈș Ȑ ȖȚȊȍȟȈȓ ȕȈȔ, ȚȍȗȍȘȤ ȗȖȒȐȕțȓ ȚȍȓȖ. ǺȈȒ ȌȈȎȍ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ ȟȈșȚȖ ȗȘȐȝȖȌȧȚ Ȓ ȊȣȊȖȌț, ȟȚȖ Ȋ Țȍȓȍ ȉȣȓȈ ȌțȠȈ Ȑ ȟȚȖ șȍȑȟȈș ȖȕȈ ȍȋȖ ȗȖȒȐȕțȓȈ. ǬȈȎȍ ȐȔ ȊȌȘțȋ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȧșȕȖ, ȟȚȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ șȓȣȠȈȓ Ȑȝ Ȑ ȋȖȊȖȘȐȓ ș ȕȐȔȐ, ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȊȕțȚȘȐ ȚȍȓȈ Ȑ ȟȚȖ ȖȕȐ ȍȋȖ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȊȐȌȍȓȐ. Ǩ ȍșȓȐ ȖȕȐ ȍȋȖ ȕȍ ȊȐȌȍȓȐ, ȒȈȒȖȑ șȔȣșȓ ȍȋȖ ȖȗȓȈȒȐȊȈȚȤ? ǺǭDzǹǺ 45 ȕȈ ȠȘȖȚȈ ȕȈȕțȊȈȒȚȈȑȈȔ ȔțȒȝȑȖ 'ȗȑ ȈȚȘȈ ȔȈȝȈȕ Ȉșțȝ ȑȈș ȚȊ ȐȝȍȕȌȘȐȑȈȊȈȕ ȈȚȔȈ șȈ ȟȈȕȑȈȝ ȗȘȈȕȈ-ȌȍȝȈȑȖȝ ȕȈ — ȕȍ; ȠȘȖȚȈ — șȓțȠȈȦȡȐȑ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȕțȊȈȒȚȈ — ȋȖȊȖȘȧȡȐȑ; ȈȑȈȔ — ȥȚȖȚ; ȔțȒȝȑȈȝ — ȋȓȈȊȕȣȑ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȈȚȘȈ — ȏȌȍșȤ (Ȋ ȥȚȖȔ Țȍȓȍ); ȔȈȝȈȕ — ȊȍȓȐȒȐȑ; Ȉșțȝ — ȎȐȏȕȍȕȕȣȑ ȊȖȏȌțȝ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; Țț — ȕȖ; ȐȝȈ — ȏȌȍșȤ (Ȋ ȥȚȖȔ Țȍȓȍ); ȐȕȌȘȐȑȈ-ȊȈȕ — ȖȉȓȈȌȈȚȍȓȤ Ȋșȍȝ Țȍȓȍșȕȣȝ ȖȘȋȈȕȖȊ; ȈȚȔȈ — Ȍțȝ; șȈȝ — Ȗȕ; ȟȈ — Ȑ; ȈȕȑȈȝ — ȌȘțȋȖȑ; ȗȘȈȕȈ-ȌȍȝȈȑȖȝ — ȎȐȏȕȍȕȕȖȋȖ ȊȖȏȌțȝȈ Ȑ ȜȐȏȐȟȍșȒȖȋȖ ȚȍȓȈ. ǫȓȈȊȕȖȍ Ȋ Țȍȓȍ — ȎȐȏȕȍȕȕȣȑ ȊȖȏȌțȝ, ȖȌȕȈȒȖ Ȗȕ ȚȖȎȍ ȕȍ șȓțȠȈȍȚ Ȑ ȕȍ ȋȖȊȖȘȐȚ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȎȐȏȕȍȕȕȣȑ ȊȖȏȌțȝ, ȕȖ ȌȈȎȍ ȌțȠȈ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ, ȐȉȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȊșȍȔ ȘțȒȖȊȖȌȐȚ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ, țȟȐȚȣȊȈȦȡȈȧ ȎȍȓȈȕȐȧ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖȑ ȌțȠȐ. ǽȖȚȧ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ țȗȘȈȊȓȧȍȚ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȚȍȓȈ, ǶȕȈ ȖȚȓȐȟȕȈ Ȑ ȖȚ ȕȍȋȖ, Ȑ ȖȚ ȎȐȏȕȍȕȕȖȑ șȐȓȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȗȘȍȌȍȓȤȕȖ ȧșȕȖ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȍ» (15.15): șȈȘȊȈșȑȈ ȟȈȝȈȔ ȝȘȐȌȐ șȈȕȕȐȊȐȠȚȖ ȔȈȚȚȈȝ șȔȘȐȚȐȘ ȌȎȕȈȕȈȔ ȈȗȖȝȈȕȈȔ ȟȈ — «ȇ ȗȘȍȉȣȊȈȦ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, Ȑ ȖȚ Ǵȍȕȧ ȐșȝȖȌȧȚ ȗȈȔȧȚȤ, ȏȕȈȕȐȍ Ȑ ȏȈȉȊȍȕȐȍ». ǽȖȚȧ Ȋ ȒȈȎȌȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ Țȍȓȍ ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȚ ȈȚȔȈ, ȌțȠȈ (ȌȍȝȐȕȖ 'șȔȐȕ ȑȈȚȝȈ Ȍȍȝȍ), ȊȖȊșȍ ȕȍ ȖȕȈ ȘțȒȖȊȖȌȐȚ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ țȔȈ, ȖȘȋȈȕȖȊ ȟțȊșȚȊ Ȑ Ț.Ȍ. ǰȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȈȧ ȌțȠȈ ȔȖȎȍȚ ȌȍȓȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖ, ȟȚȖ ȍȑ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ǪȣșȠȈȧ ǬțȠȈ; ȐȔȍȕȕȖ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ ȊȍȓȐȚ ȐȓȐ, ȕȈȖȉȖȘȖȚ, ȕȍ ȊȍȓȐȚ ȍȑ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ (ȔȈȚȚȈȝ șȔȘȐȚȐȘ ȌȎȕȈȕȈȔ ȈȗȖȝȈȕȈȔ ȟȈ) . ǵȍȊȖȏȔȖȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ ȟȚȖ-ȓȐȉȖ ȉȍȏ ȌȖȏȊȖȓȍȕȐȧ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ, ȐȉȖ ǶȕȈ țȗȈȌȘȈȠȚȈ Ȑ ȈȕțȔȈȕȚȈ — ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȈȉȓȦȌȈȍȚ Ȑ ȌȖȏȊȖȓȧȍȚ. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȕȈșȚȈȊȕȐȒȈ ȌȖȉȘȖșȖȊȍșȚȕȖ ȗȖșȚȐȋȈȍȚ ȕȈțȒț Ȗ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔ, ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȗȖȑȔȍȚ, ȟȚȖ ȊșȍȔȐ ȌȍȑșȚȊȐȧȔȐ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖȑ ȌțȠȐ țȗȘȈȊȓȧȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ Ȑ ȟȚȖ Ƕȕ Ȏȍ ȘȈșȗȖȘȧȎȈȍȚșȧ Ȑȝ ȗȓȖȌȈȔȐ. ǻ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖȑ ȌțȠȐ ȍșȚȤ ȐȕȌȘȐȐ, ȖȘȋȈȕȣ ȟțȊșȚȊ, ȖȌȕȈȒȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȖȕȐ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ ȕȍ ȍȑ, Ȉ ǹȊȍȘȝȌțȠȍ. ǷȖȥȚȖȔț ǹȊȍȘȝȌțȠț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǽȘȐȠȐȒȍȠȍȑ, ȊȓȈȌȣȒȖȑ ȟțȊșȚȊ, Ȑ, ȟȚȖȉȣ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȈȧ ȌțȠȈ ȉȣȓȈ șȟȈșȚȓȐȊȈ, ȍȑ 69


70 ȕțȎȕȖ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȤ șȖȊȍȚț ǽȘȐȠȐȒȍȠȐ Ȑ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ǭȔț (șȈȘȊȈ-ȌȝȈȘȔȈȕ ȗȈȘȐȚȑȈȌȎȑȈ ȔȈȔ ȥȒȈȔ ȠȈȘȈȕȈȔ ȊȘȈȌȎȈ) . ǺȖȋȌȈ ȖȕȈ ȖȉȘȍȚȍȚ ȉȍșșȔȍȘȚȐȍ Ȑ ȌȖșȚȐȋȕȍȚ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ — ȊșȚțȗȐȚ Ȋ ȊȍȟȕȖȍ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȞȈȘșȚȊȖ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȖȍ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ Ȑ ȏȕȈȕȐȧ. ǰȚȈȒ, ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȈȧ ȌțȠȈ ȖȚȓȐȟȕȈ ȖȚ ȚȍȓȈ, ȟțȊșȚȊ, ȎȐȏȕȍȕȕȖȑ șȐȓȣ Ȑ ȊȖȏȌțȠȕȣȝ ȗȖȚȖȒȖȊ Ȋ Țȍȓȍ, Ȉ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ ȘțȒȖȊȖȌȐȚ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖȑ ȌțȠȖȑ Ȑ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȍȍ ȊșȍȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ. ǬțȠȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȊșȍȞȍȓȖ ȊȘțȟȐȓȈ șȍȉȧ ǹȊȍȘȝȌțȠȍ, șȟȈșȚȓȐȊȖ ȎȐȊȍȚ ȌȈȎȍ Ȋ șȊȖȍȔ ȕȣȕȍȠȕȍȔ Țȍȓȍ. ǺǭDzǹǺ 46 ȉȝțȚȍȕȌȘȐȑȈ-ȔȈȕȖ-ȓȐȕȋȈȕ ȌȍȝȈȕ țȟȟȈȊȈȟȈȕ ȊȐȉȝțȝ ȉȝȈȌȎȈȚȑ țȚșȘȐȌȎȈȚȐ ȝȑ ȈȕȑȈș ȚȈȟ ȟȈȗȐ șȊȍȕȈ ȚȍȌȎȈșȈ ȉȝțȚȈ — ȗȧȚȤ ȜȐȏȐȟȍșȒȐȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ; ȐȕȌȘȐȑȈ — ȌȍșȧȚȤ ȖȘȋȈȕȖȊ; ȔȈȕȈȝ — Ȑ țȔ; ȓȐȕȋȈȕ — Țȍ, ȖȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȗȘȐȏȕȈȒȐ ȒȖȚȖȘȣȝ; ȌȍȝȈȕ — ȋȘțȉȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȚȍȓȈ; țȟȟȈ-ȈȊȈȟȈȕ — ȊȣșȖȒȖȘȈȏȊȐȚȣȍ Ȑ ȗȘȐȔȐȚȐȊȕȣȍ; ȊȐȉȝțȝ — ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȈȧ ȌțȠȈ, ȋȖșȗȖȌȐȕ ȚȍȓȈ Ȑ ȟțȊșȚȊ; ȉȝȈȌȎȈȚȐ — ȖȉȘȍȚȈȍȚ; țȚșȘȐȌȎȈȚȐ — ȗȖȒȐȌȈȍȚ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȕȑȈȝ — ȐȕȈȧ; ȚȈȚ — ȚȖ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȗȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; șȊȍȕȈ — șȊȖȍȑ; ȚȍȌȎȈșȈ — șȐȓȖȑ ȊȣșȠȍȋȖ ȏȕȈȕȐȧ. ǷȧȚȤ șȚȐȝȐȑ, ȌȍșȧȚȤ ȟțȊșȚȊ Ȑ țȔ șȖȍȌȐȕȧȦȚșȧ, ȟȚȖȉȣ ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȟȈșȚȐ ȋȘțȉȖȋȖ Ȑ ȚȖȕȒȖȋȖ ȚȍȓȈ. Ǫ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ șȊȖȍȋȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ șȊȧȏȣȊȈȍȚ șȍȉȧ ș ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȊȣșȖȒȖȘȈȏȊȐȚȣȝ ȐȓȐ ȗȘȐȔȐȚȐȊȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ Țȍȓ Ȑ ȗȖȏȎȍ ȗȖȒȐȌȈȍȚ ȍȋȖ. Ƕ șȚȍȗȍȕȐ ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ șțȌȧȚ ȗȖ ȚȖȔț, ȒȈȒȐȔ ȐȔȍȕȕȖ ȚȍȓȖȔ ȖȕȖ șȗȖșȖȉȕȖ ȖȉȓȈȌȈȚȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǶȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȗȖȥȚȖȔț, ȍșȓȐ ȏȈȝȖȟȍȚ, ȖȕȈ ȔȖȎȍȚ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ șȊȖȍ ȋȘțȉȖȍ Ȑ ȚȖȕȒȖȍ ȚȍȓȖ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȐȟȤ ȐșȚȐȕȕȖȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ. ǯȌȍșȤ, ȗȖ șțȚȐ, ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ș ȗȖȔȖȡȤȦ șȊȖȍȋȖ ȔȖȋțȟȍȋȖ ȘȈȏțȔȈ (șȊȍȕȈ ȚȍȌȎȈșȈ) — ȚȖȑ ȊȍȓȐȒȖȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ șȐȓȣ, ȟȚȖ ȖȉȘȍȚȈȍȚșȧ ȟȍȘȍȏ ȏȕȈȕȐȍ, ȗȖȓțȟȍȕȕȖȍ ȖȚ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȈȟȈȘȤȐ, — ȌțȠȈ ȔȖȎȍȚ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ ȖȚ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ Țȍȓȍ Ȑ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǪȗȘȖȟȍȔ, ȍșȓȐ ȌțȠȈ ȝȖȟȍȚ ȖșȚȈȚȤșȧ ȊȖ ȚȤȔȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȖȕȈ ȔȖȎȍȚ Ȋ ȕȍȑ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.25) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗȉ ȥȚȖȔ ȚȈȒ: ȑȈȕȚȐ ȌȍȊȈ-ȊȘȈȚȈ ȌȍȊȈȕ ȗȐȚȘȐȐȕ ȑȈȕȚȐ ȗȐȚȘȐ-ȊȘȈȚȈȝ ȉȝțȚȈȕȐ ȑȈȕȚȐ ȉȝțȚȍȌȎȑȈ ȑȈȕȚȐ ȔȈȌ-ȑȈȌȎȐȕȖ 'ȗȐ ȔȈȔ «Ǻȍ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȘȖȌȧȚșȧ șȘȍȌȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȗȖȒȓȖȕȧȦȡȐȍșȧ ȗȘȍȌȒȈȔ ȖȚȗȘȈȊȧȚșȧ Ȓ ȗȘȍȌȒȈȔ; Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ȌțȝȈȔ Ȑ ȗȘȐȊȐȌȍȕȐȧȔ, ȗȖȧȊȧȚșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȋ ȥȚȐȝ ȜȖȘȔȈȝ ȎȐȏȕȐ; Țȍ Ȏȍ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ Ǵȕȍ, ȉțȌțȚ ȎȐȚȤ șȖ ǴȕȖȑ». ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ ȚȍȓȖ ȐȔȍȍȚ ȖșȖȉțȦ ȞȍȕȕȖșȚȤ. ǰșȗȖȓȤȏțȧ ȍȋȖ, ȔȖȎȕȖ ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȕȈ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȕȈ ǷȐȚȘȐȓȖȒț, Ȉ ȔȖȎȕȖ ȖșȚȈȚȤșȧ ȏȌȍșȤ, Ȋ ȕȐȏȠȍȑ ȗȓȈȕȍȚȕȖȑ șȐșȚȍȔȍ; ȕȖ, ȒȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖșȚȈȘȈȍȚșȧ, Ȗȕ șȔȖȎȍȚ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ 70


71 ǩȖȋț. ȅȚȖȑ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤȦ ȍȋȖ ȕȈȌȍȓȧȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȔȈȚȚȈȝ șȔȘȐȚȐȘ ȌȎȕȈȕȈȔ ȈȗȖȝȈȕȈȔ ȟȈ — «ǶȚ Ǵȍȕȧ ȐșȝȖȌȧȚ ȗȈȔȧȚȤ, ȏȕȈȕȐȍ Ȑ ȏȈȉȊȍȕȐȍ». ǺȖȚ, ȒȚȖ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ, ȐȏȉȈȊȐȚșȧ ȖȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ ȘȖȎȌȈȚȤșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ Țȍȓȍ. ǭșȓȐ ȌțȠȈ ȕȈȟȕȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȊȘțȟȐȚ șȍȉȧ ǭȔț, ǫȖșȗȖȌȤ ș ȘȈȌȖșȚȤȦ ȗȖȔȖȎȍȚ ȍȑ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȋ ȞȈȘșȚȊȖ ǩȖȋȈ; ȍșȓȐ Ȏȍ ȖȕȈ ȗȖ ȋȓțȗȖșȚȐ ȝȖȟȍȚ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȊȖ ȚȤȔȍ, ȍȑ ȉțȌȍȚ ȗȖȏȊȖȓȍȕȖ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ șȊȖȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ. ǺǭDzǹǺ 47 ȑȈȊȈȓ ȓȐȕȋȈȕȊȐȚȖ ȝȑ ȈȚȔȈ ȚȈȊȈȚ ȒȈȘȔȈ-ȕȐȉȈȕȌȝȈȕȈȔ ȚȈȚȖ ȊȐȗȈȘȑȈȑȈȝ ȒȓȍȠȖ ȔȈȑȈ-ȑȖȋȖ 'ȕțȊȈȘȚȈȚȍ ȑȈȊȈȚ — ȗȖȒȈ; ȓȐȕȋȈ-ȈȕȊȐȚȈȝ — șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȈȧ ȚȖȕȒȐȔ ȚȍȓȖȔ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȚȔȈ — ȌțȠȈ; ȚȈȊȈȚ — ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ; ȒȈȘȔȈ — ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȕȐȉȈȕȌȝȈȕȈȔ — ȘȈȉșȚȊȖ; ȚȈȚȈȝ — Ȑȏ-ȏȈ ȥȚȖȋȖ; ȊȐȗȈȘȑȈȑȈȝ — ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ (ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȍȕȐȍ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ); ȒȓȍȠȈȝ — șȚȘȈȌȈȕȐȍ; ȔȈȑȈ-ȑȖȋȈȝ — ȚȍșȕȈȧ șȊȧȏȤ ș ȊȕȍȠȕȍȑ, ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȈȕțȊȈȘȚȈȚȍ — șȓȍȌțȍȚ. ǬȖ Țȍȝ ȗȖȘ ȗȖȒȈ ȌțȠȈ ȗȖȒȘȣȚȈ ȚȖȕȒȐȔ ȚȍȓȖȔ, șȖșȚȖȧȡȐȔ Ȑȏ țȔȈ, ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ Ȑ ȓȖȎȕȖȋȖ ȥȋȖ, ȍȑ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȎȐȕȈȚȤ ȗȓȖȌȣ șȊȖȐȝ ȗȘȖȠȓȣȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ. ǺȖȕȒȖȍ ȚȍȓȖ șȊȧȏȣȊȈȍȚ ȌțȠț ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȌțȠȈ ȊȣȕțȎȌȍȕȈ șȚȘȈȌȈȚȤ ȖȚ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖ ȔȍȕȧȦȡȐȝșȧ țșȓȖȊȐȑ ȉȣȚȐȧ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȕȈ ȗȖȗȈȌȈȍȚ ȎȐȏȕȤ ȏȈ ȎȐȏȕȤȦ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǬțȠȈ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȗȓȍȕț ȚȖȕȒȖȋȖ ȚȍȓȈ, ȒȖȚȖȘȖȍ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ țȔȈ, ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ Ȑ ȓȖȎȕȖȋȖ ȥȋȖ. ǷȖȥȚȖȔț șȖșȚȖȧȕȐȍ țȔȈ Ȋ ȔȖȔȍȕȚ șȔȍȘȚȐ ȐȋȘȈȍȚ ȘȍȠȈȦȡțȦ ȘȖȓȤ Ȋ ȌȈȓȤȕȍȑȠȍȑ șțȌȤȉȍ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (8.6) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȐȔȍȕȕȖ țȔ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚ, Ȋ ȒȈȒȖȔ Țȍȓȍ ȘȖȌȐȚșȧ ȌțȠȈ, ȒȖȋȌȈ ȗȖȒȐȕȍȚ șȊȖȍ ȕȣȕȍȠȕȍȍ ȚȍȓȖ (ȑȈȔ ȑȈȔ ȊȈȗȐ șȔȈȘȈȕ ȉȝȈȊȈȔ ȚȑȈȌȎȈȚȑ ȈȕȚȍ ȒȈȓȍȊȈȘȈȔ) . ǵȈ Țȍȝ, ȒȚȖ ȕȍ ȐȌȍȚ ȕȈ ȗȖȊȖȌț ț șȊȖȍȋȖ țȔȈ, Ȉ ȊȖȊȓȍȒȈȍȚ ȍȋȖ Ȋ ȓȦȉȖȊȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț, țȔ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȖȒȈȏȈȚȤ ȌțȘȕȖȍ ȊȓȐȧȕȐȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȒȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȍȋȖ țȔ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȉȣȓ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕ ȕȈ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ ǫȖșȗȖȌȈ (șȈ ȊȈȐ ȔȈȕȈȝ ȒȘȐȠȕȈ-ȗȈȌȈȘȈȊȐȕȌȈȑȖȝ) . DzȖȋȌȈ țȔ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȊșȍȞȍȓȖ ȗȖȋȘțȎȍȕ Ȋ ȔȣșȓȐ Ȗ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ DzȘȐȠȕȣ, ȍȋȖ ȘȈȏțȔ ȖȟȐȡȈȍȚșȧ Ȑ ȖȏȈȘȧȍȚșȧ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȖșȣȓȈȍȚ ȍȔț ǹȊȍȘȝȌțȠȈ (ȌȈȌȈȔȐ ȉțȌȌȝȐ-ȑȖȋȈȔ ȚȈȔ) . ǺȈȒ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȐȌȍȚ ȗȖ ȗțȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ Ȑȏ ȗȓȍȕȈ ȔȈȚȍȘȐȐ. ǶȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȗȖȌȊȓȈșȚȕȈ ȏȈȒȖȕț ȒȈȘȔȣ, ȕȖ ȕȈ ǹȊȍȘȝȌțȠȍ, ǷȈȘȈȔȈȚȔȍ, ȒȈȘȔȐȟȍșȒȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖȑ ȌțȠȐ ȕȐȒȈȒ ȕȍ ȖȚȘȈȎȈȍȚșȧ. Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ (ǻȗȈȕȐȠȈȌȈȝ) ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ șȘȈȊȕȐȊȈȍȚșȧ ș ȌȍȘȍȊȖȔ, Ȉ ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ Ȑ ȌȎȐȊȈȚȔȈ — ș ȌȊțȔȧ ȗȚȐȞȈȔȐ, șȐȌȧȡȐȔȐ ȕȈ ȥȚȖȔ ȌȍȘȍȊȍ. ǬȎȐȊȈȚȔȈ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȐȓȐ șȚȘȈȌȈȍȚ, ȊȒțȠȈȧ ȗȓȖȌȣ șȊȖȍȑ ȚȍȓȍșȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ ȕȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕȈ ȕȐ Ȓ ȟȍȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț: ǶȕȈ ȗȘȖșȚȖ ȕȈȉȓȦȌȈȍȚ ȏȈ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖȑ ȌțȠȖȑ Ȑ ȌȈȍȚ ȍȑ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ ȕȈ Țȍ ȌȍȑșȚȊȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȚȈ ȝȖȟȍȚ șȖȊȍȘȠȐȚȤ. ǺǭDzǹǺ 48 71


72 ȊȐȚȈȚȝȈȉȝȐȕȐȊȍȠȖ 'ȑȈȔ ȑȈȌ ȋțȕȍȠȊ ȈȘȚȝȈ-ȌȘȐȋ-ȊȈȟȈȝ ȑȈȚȝȈ ȔȈȕȖȘȈȚȝȈȝ șȊȈȗȕȈȝ șȈȘȊȈȔ ȈȐȕȌȘȐȑȈȒȈȔ ȔȘȐȠȈ ȊȐȚȈȚȝȈ — ȉȍșȗȖȓȍȏȕȈȧ; ȈȉȝȐȕȐȊȍȠȈȝ — ȐȌȍȧ; ȈȑȈȔ — ȥȚȈ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȍ; ȋțȕȍȠț — Ȋ ȋțȕȈȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȈȘȚȝȈ — ȒȈȒ ȟȍȋȖ-ȚȖ ȘȍȈȓȤȕȖȋȖ; ȌȘȐȒ-ȊȈȟȈȝ — șȖȏȍȘȞȈȕȐȍ Ȑ ȖȉșțȎȌȍȕȐȍ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȔȈȕȖȘȈȚȝȈȝ — ȊȣȔȣșȍȓ, ȜȈȕȚȈȏȐȧ; șȊȈȗȕȈȝ — șȖȕ; șȈȘȊȈȔ — Ȋșȍ; ȈȐȕȌȘȐȑȈȒȈȔ — ȗȖȘȖȎȌȍȕȕȖȍ ȟțȊșȚȊȈȔȐ; ȔȘȐȠȈ — ȓȖȎȕȖ. ǩȍșȗȖȓȍȏȕȖ ȕȈȉȓȦȌȈȚȤ Ȑ ȖȉșțȎȌȈȚȤ ȌȍȑșȚȊȐȍ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȗȘȐȕȐȔȈȧ ȗȖȘȖȎȌȈȍȔȣȍ ȐȔȐ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȋȖȘȍ ȏȈ ȕȍȟȚȖ ȘȍȈȓȤȕȖȍ. ǩȣȊȈȍȚ, ȌȕȍȔ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȕȐȚ șȍȉȧ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȊȈȎȕȖȑ ȗȍȘșȖȕȖȑ, Ȉ ȕȖȟȤȦ ȊȐȌȐȚ ȊȖ șȕȍ, ȉțȌȚȖ ȍȋȖ ȖȉȕȐȔȈȍȚ ȒȘȈșȈȊȐȞȈ, ȖȌȕȈȒȖ Ȑ ȚȖ Ȑ ȌȘțȋȖȍ — ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȐȓȓȦȏȐȧ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ȓȦȉȖȍ șȟȈșȚȤȍ ȐȓȐ ȋȖȘȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ Ȕȣ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȔ Ȑȏ-ȏȈ șȊȖȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȟțȊșȚȊ, șȓȍȌțȍȚ șȟȐȚȈȚȤ ȕȍ ȉȖȓȍȍ ȟȍȔ ȉȍșșȔȣșȓȍȕȕȖȑ ȐȋȘȖȑ ȊȖȖȉȘȈȎȍȕȐȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȟȈșȚȤȍ Ȑ ȋȖȘȍ, ȗȖȘȖȎȌȍȕȕȣȍ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȖȘȋȈȕȖȊ ȟțȊșȚȊ, ȐȓȓȦȏȖȘȕȣ. ǵȖ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȗ șȟȈșȚȤȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȊȣȠȍ ȊșȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ (șțȒȝȈȔ ȈȚȑȈȕȚȐȒȈȔ ȑȈȌ ȚȈȌ ȉțȌȌȝȐ-ȋȘȈȝȑȈȔ ȈȚȐȕȌȘȐȑȈȔ). ǿțȊșȚȊȈ, ȖȟȐȡȍȕȕȣȍ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ, șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȌțȝȖȊȕȣȔȐ, Ȑ, ȍșȓȐ Ȕȣ ȐșȗȖȓȤȏțȍȔ ȥȚȐ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȟțȊșȚȊȈ (ȈȚȐȕȌȘȐȑȈ) Ȋ șȓțȎȍȕȐȐ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȦ ȟțȊșȚȊ, ǽȘȐȠȐȒȍȠȍ, ȕȈȔ ȖȚȒȘȣȊȈȍȚșȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȐȏȊȍȌȈȚȤ ȐșȚȐȕȕȖȍ, ȌțȝȖȊȕȖȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȍ. DzȈȒȖȍ ȉȣ șȟȈșȚȤȍ ȐȓȐ ȋȖȘȍ Ȕȣ ȕȐ ȊȣȌțȔȈȓȐ Ȋ șȊȖȍȔ ȏȣȉȒȖȔ țȔȍ, ȖȕȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȘȍȈȓȤȕȣȔ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȥȚȖ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȜȈȕȚȈȏȐȧ. ǫȖȘȈȏȌȖ ȓțȟȠȍ ȕȍ ȗȘȐȌțȔȣȊȈȚȤ șȍȉȍ ȒȈȒȐȍ-ȚȖ ȐȓȓȦȏȖȘȕȣȍ ȘȈȌȖșȚȐ, Ȉ ȏȈȕȧȚȤ țȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț, ǽȘȐȠȐȒȍȠȍ, ȐȉȖ ȥȚȖ ȗȖȏȊȖȓȐȚ ȕȈȔ ȖȡțȚȐȚȤ ȗȖȌȓȐȕȕȖȍ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ. Ǫ ǪȍȌȈȝ ȍșȚȤ ȚȈȒȐȍ șȓȖȊȈ: ȈȗȈȔȈ-șȖȔȈȔ ȈȔȘȐȚȈ ȈȉȝțȔȈ ȈȗșȈȘȖȉȝȐȘ ȊȐȝȈȘȈȔȈ . ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ, ȏȕȈȧ Ȗ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȐ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ, ȝȖȚȧȚ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤșȧ ȚțȌȈ, ȟȚȖȉȣ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȚȈȔ ș ȦȕȣȔȐ ȒȘȈșȈȊȐȞȈȔȐ Ȑ ȗȐȚȤ șȖȔȈ-ȘȈșț . ǶȌȕȈȒȖ ȥȚȐ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ ȥȜȍȔȍȘȕȣ, Ȑ ȗȖȚȖȔț șȚȘȍȔȐȚȤșȧ Ȓ ȕȐȔ ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ șȔȣșȓȈ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (7.23) șȒȈȏȈȕȖ: ȈȕȚȈȊȈȚ Țț ȗȝȈȓȈȔ ȚȍȠȈȔ ȚȈȌ ȉȝȈȊȈȚȑ ȈȓȗȈȔȍȌȝȈșȈȔ — «ǺȖȚ, ȒȖȔț ȕȍȌȖșȚȈȍȚ ȘȈȏțȔȈ, ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, Ȉ ȗȓȖȌȣ ȚȈȒȖȋȖ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȣ Ȑ ȗȘȍȝȖȌȧȡȐ». ǯȈȕȐȔȈȧșȤ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȐȓȐ ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȕȈ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȕȖ, ȒȈȒ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ», ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȗȕ ȚȈȔ ȗȖȓțȟȐȚ, ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȒȖȋȌȈ-ȕȐȉțȌȤ ȏȈȒȖȕȟȈȚșȧ (ȈȕȚȈȊȈȚ) . ǶȕȐ ȗȖȌȖȉȕȣ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȦ ȊȖ șȕȍ, ȒȖȋȌȈ ȔțȎȟȐȕȍ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȔȖȎȍȚ șȕȐȚȤșȧ, ȉțȌȚȖ Ȗȕ ȖȉȕȐȔȈȍȚ ȔȖȓȖȌțȦ ȎȍȕȡȐȕț: ȒȈȏȈȓȖșȤ ȉȣ, ȒȈȒȖȍ-ȚȖ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ȍșȚȤ, ȕȖ, Ȋ șțȡȕȖșȚȐ, ȥȚȖ ȐȓȓȦȏȐȧ. ǹȟȈșȚȤȍ Ȑ ȋȖȘȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȕȣ ȗȘȐȌțȔȣȊȈȍȔ șȍȉȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȐȓȓȦȏȖȘȕȣ, ȗȖȥȚȖȔț Ȑȝ șȘȈȊȕȐȊȈȦȚ șȖ șȕȖȔ. Ǫșȍ ȗȖȗȣȚȒȐ ȖȉȘȍșȚȐ șȟȈșȚȤȍ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȟțȊșȚȊ ȖșȕȖȊȈȕȣ ȕȈ ȐȓȓȦȏȐȐ, Ȉ ȏȕȈȟȐȚ, Ȋ ȕȐȝ ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ șȔȣșȓȈ. ǺǭDzǹǺ 49 ȈȚȝȈ ȕȐȚȑȈȔ ȈȕȐȚȑȈȔ ȊȈ 72


73 ȕȍȝȈ ȠȖȟȈȕȚȐ ȚȈȌ-ȊȐȌȈȝ ȕȈȕȑȈȚȝȈ ȠȈȒȑȈȚȍ ȒȈȘȚțȔ șȊȈ-ȉȝȈȊȈȝ ȠȖȟȈȚȈȔ ȐȚȐ ȈȚȝȈ — ȗȖȥȚȖȔț; ȕȐȚȑȈȔ — ȊȍȟȕȖȍ (ȌțȠȈ); ȈȕȐȚȑȈȔ — ȉȘȍȕȕȖȍ (ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ); ȊȈ — ȐȓȐ; ȕȈ — ȕȍ; ȐȝȈ — ȏȌȍșȤ (Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ); ȠȖȟȈȕȚȐ — șȒȖȘȉȧȚ; ȚȈȚȊȐȌȈȝ — ȏȕȈȦȡȐȍ ȥȚȖ (ȗȘȐȘȖȌț ȚȍȓȈ Ȑ ȌțȠȐ); ȕȈ — ȕȍ; ȈȕȑȈȚȝȈ — ȐȕȈȟȍ; ȠȈȒȑȈȚȍ — ȔȖȎȍȚ; ȒȈȘȚțȔ — șȌȍȓȈȚȤ; șȊȈ-ȉȝȈȊȈȝ — ȗȘȐȘȖȌȈ; ȠȖȟȈȚȈȔ — Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕ șȒȖȘȉȐ; ȐȚȐ — ȚȈȒ. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȋȓțȉȖȒȖ ȖșȖȏȕȈȓ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț Ȑ ȌȖ ȒȖȕȞȈ ȗȖșȚȐȋ ȐșȚȐȕț Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȌțȠȈ ȊȍȟȕȈ, Ȉ ȚȍȓȖ ȉȘȍȕȕȖ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȌȌȈȍȚșȧ șȒȖȘȉȐ. ǵȈȌ ȚȍȔȐ Ȏȍ, ȒȖȔț ȕȍȌȖșȚȈȍȚ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ, șȒȖȘȉȤ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȉțȌȍȚ ȉȘȈȚȤ ȊȍȘȝ. ǺȘțȌȕȖ ȖȉȢȧșȕȐȚȤ ȟȚȖ-ȚȖ ȓȦȌȧȔ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȐȔ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȐȓȓȦȏȐȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȐ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ ȔȐȔȈȔșȣ șȟȐȚȈȦȚ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȊȍȟȕȖ (ȕȐȚȤȧ), ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ șȚȖȘȖȕȕȐȒȐ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ șȈȕȒȝȤȐ șȟȐȚȈȦȚ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȗȘȍȝȖȌȧȡȍ (ȔȐȚȝȤȧ ȐȓȐ ȈȕȐȚȤȧ). ǶȌȕȈȒȖ, ȗȖȒȈ Ȋșȍ ȥȚȐ ȜȐȓȖșȖȜȣ ȕȍ ȖȉȘȍȚțȚ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ Ȗ ȌțȠȍ, ȈȚȔȍ, ȖȕȐ ȕȍ șȔȖȋțȚ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ șȊȖȐȝ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȑ Ȑ ȉțȌțȚ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȠțȌȘȈȔ, ȗȘȍȌȈȊȈȚȤșȧ șȒȖȘȉȐ. ȀȘȐȓȈ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȈȘȐȒȠȐȚț: ȠȘȖȚȈȊȑȈȌȐȕȐ ȘȈȌȎȍȕȌȘȈ ȕȘȐȕȈȔ șȈȕȚȐ șȈȝȈșȘȈȠȈȝ ȈȗȈȠȑȈȚȈȔ ȈȚȔȈ-ȚȈȚȚȊȈȔ ȋȘȐȝȍȠț ȋȘȐȝȈ-ȔȍȌȝȐȕȈȔ «Ƕ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘ, Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȋȘȧȏ Ȋ ȔȐȘșȒȐȝ ȌȍȓȈȝ, ȋȓțȝȐ Ȓ ȕȈțȒȍ Ȗ ǪȣșȠȍȑ ǰșȚȐȕȍ, Ȉ ȗȖȚȖȔț ȖȕȐ ȕȈȝȖȌȧȚ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȚȍȔ Ȍȓȧ ȖȉșțȎȌȍȕȐȧ, șȊȧȏȈȕȕȣȝ ș ȎȐȏȕȤȦ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ» (ǩȝȈȋ. 2.1.2). Ƕȉȣȟȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȏȈȕȐȔȈȦȡȐȑșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, ȗȣȚȈȍȚșȧ ȗȖșȚȐȟȤ ȖȟȍȕȤ ȔȕȖȋȖȍ, ȐȉȖ ȕȍ ȏȕȈȍȚ, ȟȚȖ ȗȖșȚȐȋȈȚȤ ȕȈȌȖ șȈȔȖȋȖ șȍȉȧ. ǷȖȥȚȖȔț șȓȍȌțȍȚ ȖȉțȟȈȚȤ ȓȦȌȍȑ ȕȈțȒȍ șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȧ, ȟȚȖȉȣ ȖȕȐ ȗȘȐ ȓȦȉȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ ȉȣȓȐ ȚȊȍȘȌȣ Ȋ șȊȖȐȝ ȖȉȍȚȈȝ. ǺǭDzǹǺ 50 ȓțȉȌȝȈȒȖ ȊȐȗȐȕȍ ȒȈȠȟȐȚ ȗȈȒȠȐȕȈȔ ȕȐȘȔȐȚȖ 'ȕȚȈȒȈȝ ȊȐȚȈȚȑȈ ȌȎȈȓȈȔ ȊȐȌȈȌȝȍ ȚȈȚȘȈ ȚȈȚȘȈ ȗȘȈȓȖȉȝȈȑȈȕ ȓțȉȌȝȈȒȈȝ — ȖȝȖȚȕȐȒ; ȊȐȗȐȕȍ — Ȋ ȓȍșț; ȒȈȠȟȐȚ — ȕȍȒȐȑ; ȗȈȒȠȐȕȈȔ — ȗȚȐȞ; ȕȐȘȔȐȚȈȝ — ȕȈȏȕȈȟȍȕȕȣȑ; ȈȕȚȈȒȈȝ — țȉȐȑȞȈ; ȊȐȚȈȚȑȈ — ȘȈșȒȐȕțȊ; ȌȎȈȓȈȔ — șȍȚȤ; ȊȐȌȈȌȝȍ — ȓȖȊȐȓ; ȚȈȚȘȈ ȚȈȚȘȈ — ȚțȚ Ȑ ȚȈȔ; ȗȘȈȓȖȉȝȈȑȈȕ — ȗȘȐȔȈȕȐȊȈȦȡȐȑ (ȒȖȘȔȖȔ). ǮȐȓ ȕȍȒȖȋȌȈ ȖȝȖȚȕȐȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȐȔȈȕȐȊȈȓ ȗȚȐȞ ȟȍȔ-ȕȐȉțȌȤ șȢȍșȚȕȣȔ, Ȉ ȗȖȚȖȔ ȓȖȊȐȓ Ȑȝ șȍȚȤȦ. DzȈȏȈȓȖșȤ, șȈȔȈ șȔȍȘȚȤ ȗȖȘțȟȐȓȈ ȍȔț țȉȐȊȈȚȤ ȗȚȐȞ. 73


74 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȅȚȖȚ șȓțȟȈȑ ȚȖȎȍ ȖȗȐșȣȊȈȍȚșȧ Ȋ ȐșȚȖȘȐȟȍșȒȐȝ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧȝ. ǺǭDzǹǺ 51 ȒțȓȐȕȋȈ-ȔȐȚȝțȕȈȔ ȚȈȚȘȈ ȊȐȟȈȘȈȚ șȈȔȈȌȘȐȠȑȈȚȈ ȚȈȑȖȝ ȒțȓȐȕȋȐ șȈȝȈșȈ ȓțȉȌȝȈȒȍȕȈ ȗȘȈȓȖȉȝȐȚȈ ȒțȓȐȕȋȈ-ȔȐȚȝțȕȈȔ — ȗȈȘț ȗȚȐȞ (șȈȔȞȈ Ȑ șȈȔȒț), ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȒțȓȐȕȋȈ; ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ (ȋȌȍ Ȗȕ ȖȝȖȚȐȓșȧ); ȊȐȟȈȘȈȚ — ȉȘȖȌȧȡȐȑ; șȈȔȈȌȘȐȠȑȈȚȈ — țȊȐȌȍȓ; ȚȈȑȖȝ — Ȑȏ ȥȚȐȝ ȌȊțȝ (ȗȚȐȞ); ȒțȓȐȕȋȐ — șȈȔȒȈ; șȈȝȈșȈ — ȊȌȘțȋ; ȓțȉȌȝȈȒȍȕȈ — ȖȝȖȚȕȐȒȖȔ; ȗȘȈȓȖȉȝȐȚȈ — ȏȈȊȓȍȟȍȕȈ. ǶȌȕȈȎȌȣ, ȉȘȖȌȧ ȗȖ ȓȍșț, Ȗȕ țȊȐȌȍȓ ȌȊțȝ ȗȚȐȞ ȒțȓȐȕȋȈ, șȈȔȒț Ȑ șȈȔȞȈ, Ȑ ȗȍȘȊȈȧ Ȑȏ ȕȐȝ ȗȖȓȤșȚȐȓȈșȤ ȕȈ ȍȋȖ ȗȘȐȔȈȕȒț. ǺǭDzǹǺ 52 șȈșȈȌȎȌȎȈȚȈ șȐȟȈș ȚȈȕȚȘȑȈȔ ȔȈȝȐȠȑȈȝ ȒȈȓȈ-ȑȈȕȚȘȐȚȈ ȒțȓȐȕȋȈș ȚȈȔ ȚȈȚȝȈȗȈȕȕȈȔ ȕȐȘȐȒȠȑȈ ȉȝȘȐȠȈ-ȌțȝȒȝȐȚȈȝ șȕȍȝȈȌ ȈȒȈȓȗȈȝ ȒȘȐȗȈȕȈȝ ȒȘȐȗȈȕȈȔ ȗȈȘȑȈȌȍȊȈȑȈȚ șȈ — ȖȕȈ (șȈȔȒȈ); ȈșȈȌȎȌȎȈȚȈ — ȏȈȞȍȗȐȓȈșȤ; șȐȟȈȝ — șȍȚȐ; ȚȈȕȚȘȑȈȔ — ȏȈ ȕȐȚȤ; ȔȈȝȐȠȑȈȝ — Ȗ ȞȈȘȐȞȣ; ȒȈȓȈ-ȑȈȕȚȘȐȚȈ — ȋȖȕȐȔȈȧ ȊȘȍȔȍȕȍȔ; ȒțȓȐȕȋȈȝ — ȒțȓȐȕȋȈșȈȔȍȞ; ȚȈȔ — ȍȍ; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒ; ȈȗȈȕȕȈȔ — ȗȖȑȔȈȕȕțȦ; ȕȐȘȐȒȠȑȈ — țȊȐȌȍȊ; ȉȝȘȐȠȈ-ȌțȝȒȝȐȚȈȝ — ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȑ șȐȓȤȕȣȔ ȋȖȘȍȔ; șȕȍȝȈȚ — ȖȚ ȓȦȉȊȐ; ȈȒȈȓȗȈȝ — ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣȑ ȕȐȟȍȋȖ șȌȍȓȈȚȤ; ȒȘȐȗȈȕȈȝ — ȕȍșȟȈșȚȕȈȧ (ȗȚȐȞȈ); ȒȘȐȗȈȕȈȔ — ȕȍșȟȈșȚȕțȦ (șțȗȘțȋț); ȗȈȘȑȈȌȍȊȈȑȈȚ — ȖȗȓȈȒȐȊȈȓȈ. Ƕ Ȏȍȕȣ ȞȈȘȧ ǹțȧȋȤȐ, ȒțȓȐȕȋȈ-șȈȔȍȞ, ȊȐȌȧ ȟȚȖ șțȌȤȉȈ ȗȖȌȊȍȘȋȓȈ ȍȋȖ șȗțȚȕȐȞț șȚȘȈȠȕȖȑ ȖȗȈșȕȖșȚȐ, ȗȘȍȐșȗȖȓȕȐȓșȧ ȊȍȓȐȒȖȑ ȗȍȟȈȓȐ. ǶȝȊȈȟȍȕȕȣȑ ȕȍȎȕȖȑ ȓȦȉȖȊȤȦ Ȓ șȊȖȍȑ Ȏȍȕȍ Ȑ ȕȍșȗȖșȖȉȕȣȑ ȍȍ șȗȈșȚȐ, ȉȍȌȕȣȑ ȒțȓȐȕȋȈ șȚȈȓ șȖȒȘțȠȈȚȤșȧ. ǺǭDzǹǺ 53 ȈȝȖ ȈȒȈȘțȕȖ ȌȍȊȈȝ șȚȘȐȑȈȒȈȘțȕȈȑȈ ȊȐȉȝțȝ ȒȘȐȗȈȕȈȔ ȔȈȔ ȈȕțȠȖȟȈȕȚȑȈ ȌȐȕȈȑȈ ȒȐȔ ȒȈȘȐȠȑȈȚȐ ȈȝȖ — țȊȣ; ȈȒȈȘțȕȈȝ — ȎȍșȚȖȒȖȍ; ȌȍȊȈȝ — ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȍ; șȚȘȐȑȈ — ȎȍȕȖȑ; ȈȒȈȘțȕȈȑȈ — șȖșȚȘȈȌȈȚȍȓȤȕȖȑ; ȊȐȉȝțȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȒȘȐȗȈȕȈȔ — ȕȍșȟȈșȚȕȖȋȖ; ȔȈȔ — Ȕȍȕȧ; ȈȕțȠȖȟȈȕȚȑȈ — ȖȗȓȈȒȐȊȈȦȡȍȑ; ȌȐȕȈȑȈ — ȉȍȌȕȖȑ; ȒȐȔ — ȟȚȖ; ȒȈȘȐȠȑȈȚȐ — șȌȍȓȈȍȚ. 74


75 Ƕ, ȒȈȒ ȎȍșȚȖȒȈ șțȌȤȉȈ! ǴȖȧ ȎȍȕȈ ȖȒȈȏȈȓȈșȤ Ȋ ȚȈȒȖȔ țȎȈșȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ, ȍȑ ȕȍȖȚȒțȌȈ ȎȌȈȚȤ ȗȖȔȖȡȐ, Ȑ ȖȕȈ ȚȈȒ ȚȘȍȊȖȎȐȚșȧ ȏȈ Ȕȍȕȧ. ǸȈȌȐ ȟȍȋȖ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȍ ȏȈȌțȔȈȓȖ ȖȚȕȧȚȤ ț Ȕȍȕȧ ȥȚț ȕȍșȟȈșȚȕțȦ ȗȚȐȟȒț? DzȖȔț ȖȚ ȥȚȖȋȖ ȉțȌȍȚ ȓțȟȠȍ? ǺǭDzǹǺ 54 ȒȈȔȈȔ ȕȈȑȈȚț ȔȈȔ ȌȍȊȈȝ ȒȐȔ ȈȘȌȝȍȕȈȚȔȈȕȖ ȝȐ Ȕȍ ȌȐȕȍȕȈ ȌȎȐȊȈȚȈ ȌțȝȒȝȈȔ ȈȕȍȕȈ ȊȐȌȝțȘȈȑțȠȈ ȒȈȔȈȔ — ȗȖ ȎȍȓȈȕȐȦ; ȕȈȑȈȚț — ȗțșȚȤ ȏȈȉȐȘȈȍȚ; ȔȈȔ — Ȕȍȕȧ; ȌȍȊȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȒȐȔ — ȟȚȖ (ȗȖȓȤȏȣ); ȈȘȌȝȍȕȈ — ȗȖȓȖȊȐȕȖȑ; ȈȚȔȈȕȈȝ — ȚȍȓȈ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; Ȕȍ — ȔȖȍȋȖ; ȌȐȕȍȕȈ — ȕȍșȟȈșȚȕȣȔ; ȌȎȐȊȈȚȈ — ȎȐȊțȡȐȔ; ȌțȝȒȝȈȔ — ȋȖȘȍșȚȕȖ; ȈȕȍȕȈ — ȥȚȐȔ; ȊȐȌȝțȘȈ-ȈȑțȠȈ — ȚȖȋȖ, ȟȍȑ ȊȍȒ ȗȖȓȖȕ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. ǭșȓȐ țȎ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȍ ȉȍȏȎȈȓȖșȚȕȖ ȏȈȉȐȘȈȍȚ ț Ȕȍȕȧ Ȏȍȕț — ȗȖȓȖȊȐȕț ȔȖȍȋȖ ȚȍȓȈ, ȚȖ ȗȖȟȍȔț ǶȕȖ ȕȍ ȏȈȉȍȘȍȚ Ȑ Ȕȍȕȧ? DzȈȒȖȑ Ȕȕȍ șȔȣșȓ ȎȐȚȤ Ȋ țȡȍȘȉȕȖȔ Țȍȓȍ, ȋȖȘȍșȚȕȖ ȖȗȓȈȒȐȊȈȧ ȕȍȊȖȏȊȘȈȚȐȔțȦ țȚȘȈȚț? ǯȈȟȍȔ ȕțȎȕȈ ȚȈȒȈȧ ȎȐȏȕȤ? ǺǭDzǹǺ 55 ȒȈȚȝȈȔ ȚȊ ȈȌȎȈȚȈ-ȗȈȒȠȈȔș ȚȈȕ ȔȈȚȘȐ-ȝȐȕȈȕ ȉȐȉȝȈȘȔȑ ȈȝȈȔ ȔȈȕȌȈ-ȉȝȈȋȑȈȝ ȗȘȈȚȐȒȠȈȕȚȍ ȕȐȌȍ Ȕȍ ȔȈȚȈȘȈȔ ȗȘȈȌȎȈȝ ȒȈȚȝȈȔ — ȒȈȒ; Țț — ȕȖ; ȈȌȎȈȚȈ-ȗȈȒȠȈȕ — Țȍȝ, ț ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȍ ȖȚȘȖșȓȐ ȒȘȣȓȤȧ; ȚȈȕ — Ȑȝ; ȔȈȚȘȐ-ȝȐȕȈȕ — ȓȐȠȐȊȠȐȝșȧ ȔȈȚȍȘȐ; ȉȐȉȝȈȘȔȐ — ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȦ; ȈȝȈȔ — ȧ; ȔȈȕȌȈ-ȉȝȈȋȑȈȝ — ȕȍșȟȈșȚȕȣȍ; ȗȘȈȚȐȒȠȈȕȚȍ — ȎȌțȚ; ȕȐȌȍ — Ȋ ȋȕȍȏȌȍ; Ȕȍ — ȔȖȐ; ȔȈȚȈȘȈȔ — ȔȈȚȤ; ȗȘȈȌȎȈȝ — ȌȍȚȐ. ǩȍȌȕȣȍ ȗȚȍȕȞȣ, ȖșȚȈȊȠȐȍșȧ ȉȍȏ ȔȈȚȍȘȐ, ȎȌțȚ Ȋ ȋȕȍȏȌȍ, ȒȖȋȌȈ Ȏȍ ȖȕȈ Ȑȝ ȗȖȒȖȘȔȐȚ. ǶȕȐ ȍȡȍ șȖȊșȍȔ ȔȈȓȍȕȤȒȐȍ, ț ȕȐȝ ȕȍȚ ȌȈȎȍ ȒȘȣȓȤȍȊ. DzȈȒ ȧ ȉțȌț Ȑȝ ȘȈșȚȐȚȤ? DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzțȓȐȕȋȈ- șȈȔȍȞ ȋȖȘȦȍȚ Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȗȚȍȕȞȣ ȖșȚȈȓȐșȤ ȉȍȏ ȔȈȚȍȘȐ: ȊȍȌȤ ȐȔȍȕȕȖ ȔȈȚȤ, ȒȈȒ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȖ ȍȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ, ȊșȍȋȌȈ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗ șȊȖȍȔ ȗȖȚȖȔșȚȊȍ. ǪȗȘȖȟȍȔ, ȇȔȈȘȈȌȎȈ, ȗȘȍȌșȚȈȊȠȐȑ ȗȍȘȍȌ ȞȈȘȐȞȈȔȐ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȔȈȓȍȕȤȒȖȋȖ ȔȈȓȤȟȐȒȈ, țȎȍ șȒȈȏȈȓ ȐȔ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ȔȈȚȤ ȉȘȖșȐȓȈ ȍȋȖ ȖȌȕȖȋȖ Ȋ ȓȍșț, Ȗȕ ȕȍ ȖȒȈȏȈȓșȧ Ȋ ȗȈșȚȐ ȚȐȋȘȈ ȐȓȐ ȒȈȒȖȋȖ-ȕȐȉțȌȤ ȌȘțȋȖȋȖ ȝȐȡȕȐȒȈ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ț ȘȍȉȍȕȒȈ ȕȍȚ ȕȐ ȖȚȞȈ, ȕȐ ȔȈȚȍȘȐ, ȕȖ ȍȋȖ ȏȈȡȐȡȈȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ț ȕȍȋȖ, ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȋșȍ ȉțȌȍȚ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȕȖ. ǰ ȕȈȖȉȖȘȖȚ, ȚȖȔț, ȒȖȋȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȏȈȡȐȡȈȍȚ, ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ șȚȘȈȌȈȚȤ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ț ȕȍȋȖ ȍșȚȤ Ȑ ȖȚȍȞ, Ȑ ȔȈȚȤ. ǰȓȐ șȓțȟȈȍȚșȧ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȖȟȍȕȤ ȝȖȘȖȠȐȍ ȊȘȈȟȐ Ȑ ȓȍȒȈȘșȚȊȈ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȔȖȟȤ ȉȖȓȤȕȖȔț Ȑ Ȗȕ țȔȐȘȈȍȚ. Ǻȍ, ȒȚȖ ȓȐȠȍȕ ȏȈȡȐȚȣ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȋȐȉȕțȚ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȍșȚȤ ț ȕȐȝ ȘȖȌȐȚȍȓȐ ȐȓȐ ȕȍȚ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, Ȑȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȓȦȌȐ, ȕȖ ȌȈȎȍ ȗȚȐȞȣ Ȑ ȏȊȍȘȐ șȒȓȖȕȕȣ ȖȉȍȘȍȋȈȚȤ șȊȖȍ ȗȖȚȖȔșȚȊȖ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ DzȈȓȐ-Ȧȋț ȓȦȌȐ ȌȖȠȓȐ ȌȖ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ țȉȐȊȈȦȚ ȌȍȚȍȑ Ȋ ȓȖȕȍ ȔȈȚȍȘȐ, ȖȗȘȈȊȌȣȊȈȧ ȥȚȖ ȗșȍȊȌȖȕȈțȟȕȣȔ țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍȔ, 75


76 ȉțȌȚȖ ȏȈȘȖȌȣȠ — ȍȡȍ ȕȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ. ǹȓȣȠȈ ȥȚȖ Ȑȏ țșȚ «șȊȍȚȐȓ» ȔȍȌȐȞȐȕȣ, ȕȣȕȍȠȕȐȍ ȖȚȞȣ Ȑ ȔȈȚȍȘȐ șȖȋȓȈȠȈȦȚșȧ ȕȈ țȉȐȑșȚȊȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȌȍȚȍȑ. ǬȖ ȟȍȋȖ ȖȗțșȚȐȓȖșȤ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȖ! ǺȊȖȘȞȣ «ȕȈțȟȕȖȋȖ ȗȘȖȋȘȍșșȈ» țȉȍȌȐȓȐ ȓȦȌȍȑ, ȟȚȖ Ȋ ȧȑȞȍȒȓȍȚȒȍ Ȑ ȥȔȉȘȐȖȕȍ ȕȍȚ ȎȐȏȕȐ. ǺȍȗȍȘȤ ȥȚȐ ȗșȍȊȌȖțȟȍȕȣȍ ȗȖȓțȟȈȦȚ ǵȖȉȍȓȍȊșȒțȦ ȗȘȍȔȐȦ ȏȈ ȖȚȒȘȣȚȐȍ ȕȖȊȣȝ ȜȈȒȚȖȊ, șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȦȡȐȝ Ȗ ȝȐȔȐȟȍșȒȖȑ ȥȊȖȓȦȞȐȐ. ǵȖ ȍșȓȐ ȎȐȏȕȤ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȖȍȌȐȕȍȕȐȦ ȝȐȔȐȟȍșȒȐȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ, ȚȖ ȗȖȟȍȔț ȉȣ țȟȍȕȣȔ ȕȍ șȖȏȌȈȚȤ, șȒȈȎȍȔ, ȒțȘȐȕȖȍ ȧȑȞȖ, ȌȈ ȚȈȒȖȍ, ȟȚȖȉȣ ȍȋȖ ȔȖȎȕȖ ȉȣȓȖ ȗȖȓȖȎȐȚȤ Ȋ ȐȕȒțȉȈȚȖȘ Ȑ ȟȍȘȍȏ ȕȍȒȖȚȖȘȖȍ ȊȘȍȔȧ ȊȣȊȍșȚȐ Ȑȏ ȕȍȋȖ ȞȣȗȓȍȕȒȈ? ǹȗȖșȖȉȕȣ ȓȐ ȖȕȐ ȕȈ ȥȚȖ? ǹȖ șȊȖȐȔȐ ȕȈțȟȕȣȔȐ ȗȖȏȕȈȕȐȧȔȐ ȖȕȐ ȌȈȎȍ ȧȑȞȖ ȕȍ ȔȖȋțȚ șȖȏȌȈȚȤ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȚȈȒȐȝ țȟȍȕȣȝ DzȘȐȠȕȈ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ȔȈȑȈȑȈȗȈȝȘȐȚȈ- ȌȎȕȈȕȈȝ — ȋȓțȗȞȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȓȐȠȍȕȣ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ. ǰȝ ȕȐȒȈȒ ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȓȦȌȤȔȐ ȕȈțȒȐ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȖȕȐ ȊȣșȚțȗȈȦȚ Ȋ ȘȖȓȐ țȟȍȕȣȝ Ȑ ȜȐȓȖșȖȜȖȊ, ȝȖȚȧ ȕȐȒȈȒȖȑ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȖȑ ȗȖȓȤȏȣ ȖȚ Ȑȝ «ȕȈțȟȕȣȝ» ȚȍȖȘȐȑ ȕȍȚ. ǺǭDzǹǺ 56 ȥȊȈȔ ȒțȓȐȕȋȈȔ ȊȐȓȈȗȈȕȚȈȔ ȈȘȈȚ ȗȘȐȑȈ-ȊȐȑȖȋȈȚțȘȈȔ ȈȠȘț-ȒȈȕȚȝȈȔ șȈ ȥȊȈ ȚȈȔ ȠȈȒțȕȐȒȈȝ ȠȈȘȍȕȈ ȊȐȊȑȈȌȝȈ ȒȈȓȈ-ȗȘȈȝȐȚȖ ȊȐȓȐȕȈȝ ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȒțȓȐȕȋȈȔ — ȗȚȐȞț ȒțȓȐȕȋț; ȊȐȓȈȗȈȕȚȈȔ — șȒȖȘȉȧȡțȦ; ȈȘȈȚ — ș ȘȈșșȚȖȧȕȐȧ; ȗȘȐȑȈ-ȊȐȑȖȋȈ — Ȑȏ-ȏȈ țȚȘȈȚȣ Ȏȍȕȣ; ȈȚțȘȈȔ — ȉȍȏțȚȍȠȕțȦ; ȈȠȘțȒȈȕȚȝȈȔ — Țț, ț ȒȖȚȖȘȖȑ șȓȍȏȣ ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ; șȈȝ — ȚȖȚ (ȖȝȖȚȕȐȒ); ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȚȈȔ — ȍȋȖ (ȒțȓȐȕȋț- șȈȔȞȈ); ȠȈȒțȕȐȒȈȝ — șȗȖșȖȉȕȣȑ țȉȐȚȤ ȌȈȎȍ șȚȍȘȊȧȚȕȐȒȈ; ȠȈȘȍȕȈ — șȚȘȍȓȖȑ; ȊȐȊȑȈȌȝȈ — ȗȘȖȕȏȐȓ; ȒȈȓȈ-ȗȘȈȝȐȚȈȝ — ȗȖȉțȎȌȈȍȔȣȑ ȊȘȍȔȍȕȍȔ; ȊȐȓȐȕȈȝ — șȗȘȧȚȈȊȠȐȑșȧ. ǺȈȒ ȉȍȏțȚȍȠȕȣȑ ȒțȓȐȕȋȈ ȖȗȓȈȒȐȊȈȓ șȔȍȘȚȤ șȊȖȍȑ șțȗȘțȋȐ. ǺȍȔ ȊȘȍȔȍȕȍȔ ȕȍțȔȖȓȐȔȖ ȗȘȐȉȓȐȎȈȓșȧ șȘȖȒ, ȒȖȋȌȈ ȚȖȚ Ȏȍ ȖȝȖȚȕȐȒ, ȓȖȊȒȖ șȗȘȧȚȈȊȠȐȑșȧ ȕȍȗȖȌȈȓȍȒț, țȉȐȓ Ȑ ȥȚț ȗȚȐȞț: Ȗȕ ȊȣșȚȘȍȓȐȓ Ȑȏ ȓțȒȈ Ȑ șȘȈȏȐȓ ȒțȓȐȕȋț ȕȈȗȖȊȈȓ. ǺǭDzǹǺ 57 ȥȊȈȔ ȑțȑȈȔ ȈȗȈȠȑȈȕȚȑȈ ȈȚȔȈȗȈȑȈȔ ȈȉțȌȌȝȈȑȈȝ ȕȈȐȕȈȔ ȗȘȈȗșȑȈȚȝȈ ȠȖȟȈȕȚȑȈȝ ȗȈȚȐȔ ȊȈȘȠȈ-ȠȈȚȈȐȘ ȈȗȐ ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȑțȑȈȔ — Ȋȣ; ȈȗȈȠȑȈȕȚȑȈȝ — ȕȍ ȊȐȌȧȡȐȍ; ȈȚȔȈ- ȈȗȈȑȈȔ — șȖȉșȚȊȍȕȕțȦ șȔȍȘȚȤ; ȈȉțȌȌȝȈȑȈȝ — ȕȍȘȈȏțȔȕȣȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȥȕȈȔ — ȍȋȖ; ȗȘȈȗșȑȈȚȝȈ — ȖȉȘȍȚȍȚȍ; ȠȖȟȈȕȚȑȈȝ — șȒȖȘȉȧȡȐȍ; ȗȈȚȐȔ — șȊȖȍȋȖ ȔțȎȈ; ȊȈȘȠȈ-ȠȈȚȈȐȝ — șȖȚȕȧȔȐ ȓȍȚ; ȈȗȐ — ȌȈȎȍ. Ǫ ȏȈȒȓȦȟȍȕȐȍ ȇȔȈȘȈȌȎȈ șȒȈȏȈȓ ȞȈȘȐȞȈȔ: ǵȍ ȋȓțȗȖ ȓȐ șȒȖȘȉȍȚȤ Ȗ ȔȍȘȚȊȖȔ ȞȈȘȍ Ȑ ȕȍ ȊȐȌȍȚȤ, ȟȚȖ ȊȈș ȚȖȎȍ ȎȌȍȚ șȔȍȘȚȤ? ǰȏ-ȏȈ șȊȖȍȋȖ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ Ȋȣ ȕȍ ȔȖȎȍȚȍ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȉțȌȍȚȍ șȖȚȕȐ ȓȍȚ ȖȗȓȈȒȐȊȈȚȤ șȊȖȍȋȖ ȔțȎȈ, Ȗȕ ȕȍ ȊȍȘȕȍȚșȧ Ȓ ȎȐȏȕȐ, Ȉ ȏȈ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ Ȋȣ Ȑ șȈȔȐ țȔȘȍȚȍ. 76


77 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȒ-ȚȖ ȘȈȏ ȇȔȈȘȈȌȎȈ șȗȘȖșȐȓ ȞȈȘȧ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘț: «ȟȚȖ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ șȈȔȖȍ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖȍ?» ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ ȖȚȊȍȚȐȓ ȍȔț ȚȈȒ: ȈȝȈȕȑ ȈȝȈȕȐ ȉȝțȚȈȕȐ ȋȈȟȟȝȈȕȚȐȝȈ ȑȈȔȈȓȈȑȈȔ ȠȍȠȈȝ șȚȝȈȊȈȘȈȔ ȐȟȟȝȈȕȚȐ ȒȐȔ ȈȠȟȈȘȑȈȔ ȈȚȈȝ ȗȈȘȈȔ ǴȈȝȈȉȝȈȘȈȚȈ, ǪȈȕȈ-ȗȈȘȊȈ, 313.116 ǭȎȍșȍȒțȕȌȕȖ țȔȐȘȈȦȚ șȖȚȕȐ, ȚȣșȧȟȐ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȒȈȎȌȣȑ ȗȖ ȋȓțȗȖșȚȐ șȊȖȍȑ ȌțȔȈȍȚ, ȟȚȖ Ȗȕ ȉțȌȍȚ ȎȐȚȤ ȊȍȟȕȖ, Ȑ ȕȍ ȋȖȚȖȊȐȚșȧ Ȓ șȔȍȘȚȐ. ǵȐȟȍȋȖ ȉȖȓȍȍ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖȋȖ Ȋ ȔȐȘȍ ȕȍȚ. DzȈȎȌȖȔț ȗȘȍȌșȚȖȐȚ țȔȍȘȍȚȤ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȒȈȎȌȣȑ ȊșȍȞȍȓȖ ȗȖȌȊȓȈșȚȍȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȍ, ȖȌȕȈȒȖ Ȋșȍ ȌțȔȈȦȚ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȕȐ ȖȚ ȒȖȋȖ ȕȍ ȏȈȊȐșȧȚ Ȑ ȔȖȋțȚ ȌȍȓȈȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȝȖȚȧȚ, ȐȔ ȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȕȍ țȔȘțȚ Ȑ ȉțȌțȚ ȎȐȚȤ ȊȍȟȕȖ. ǺȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ țȟȍȕȣȍ ȗȘȖȊȖȌȧȚ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȧ, ȕȈȌȍȧșȤ ȐȏȉȈȊȐȚȤ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȖȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ țȔȐȘȈȚȤ, ȕȖ, ȒȖȋȌȈ șȘȖȒ ȎȐȏȕȐ, ȖȚȗțȡȍȕȕȣȑ ȥȚȐȔ țȟȍȕȣȔ, ȗȖȌȖȑȌȍȚ Ȓ ȒȖȕȞț, ȇȔȈȘȈȌȎȈ ȏȈșȚȈȊȐȚ Ȑȝ ȗȘȍȒȘȈȚȐȚȤ șȊȖȐ «ȕȈțȟȕȣȍ ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȧ». ǺǭDzǹǺ 58 ȠȘȐ-ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȘ țȊȈȟȈ ȉȈȓȈ ȥȊȈȔ ȗȘȈȊȈȌȈȚȐ șȈȘȊȍ ȊȐșȔȐȚȈ-ȟȍȚȈșȈȝ ȌȎȕȈȚȈȑȖ ȔȍȕȐȘȍ șȈȘȊȈȔ ȈȕȐȚȑȈȔ ȈȑȈȚȝȖȚȚȝȐȚȈȔ ȠȘȐ-ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȒȈȏȈȓ; ȉȈȓȍ — ȗȖȒȈ ȔȈȓȤȟȐȒ (Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȉȣȓ ȇȔȈȘȈȌȎȈ); ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȗȘȈȊȈȌȈȚȐ — ȋȖȊȖȘȐȓ (ȌȈȊȈȧ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ); șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȊȐșȔȐȚȈ — ȖȝȊȈȟȍȕȣ ȐȏțȔȓȍȕȐȍȔ; ȟȍȚȈșȈȝ — Țȍ, ȟȤȐ șȍȘȌȞȈ; ȌȎȕȈȚȈȑȈȝ — ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȐ; ȔȍȕȐȘȍ — ȗȖȌțȔȈȓȐ; șȈȘȊȈȔ — Ȋșȍ (ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ); ȈȕȐȚȑȈȔ — ȗȘȍȝȖȌȧȡȍȍ; ȈȑȈȚȝȈ-țȚȚȝȐȚȈȔ — ȊȖȏȕȐȒȠȍȍ Ȑȏ ȕȍȗȖșȚȖȧȕȕȖȋȖ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȒȈȏȈȓ: ǷȖȒȈ ȇȔȈȘȈȌȎȈ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȔȈȓȤȟȐȒȈ ȗȖțȟȈȓ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ ȞȈȘȧ ǹțȧȋȤȐ, șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ ț ȉȍȏȌȣȝȈȕȕȖȋȖ ȚȍȓȈ ȋȍȘȖȧ, Țȍ ș ȊȍȓȐȒȐȔ ȐȏțȔȓȍȕȐȍȔ ȊȕȐȔȈȓȐ ȍȋȖ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȔ ȘȍȟȈȔ. ǺȈȒ ȖȕȐ șȔȖȋȓȐ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȕȍȊȍȟȕȖ, ȟȚȖ ȘȈȕȖ ȐȓȐ ȗȖȏȌȕȖ ȊșȍȔț Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȒȖȕȍȞ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ƕȉ ȥȚȖȔ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȑ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (2.18). ǨȕȚȈȊȈȕȚȈ ȐȔȍ ȌȍȝȈ ȕȐȚȑȈșȑȖȒȚȈȝ ȠȈȘȐȘȐȕȈȝ: ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ ȉȘȍȕȕȖ, ȕȖ Ȋ ȕȍȔ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȊȍȟȕȈȧ ȌțȠȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȘȈȏțȔȕȣȔ ȓȦȌȧȔ șȓȍȌțȍȚ ȐȏțȟȈȚȤ ȗȘȐȘȖȌț ȕȍȚȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȐ, Ȉ ȕȍ ȚȘȈȚȐȚȤ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕțȦ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒțȦ ȎȐȏȕȤ ȓȐȠȤ ȕȈ ȏȈȉȖȚț Ȗ Țȍȓȍ — ȞȍȓȤ ȕȈȠȍȑ ȎȐȏȕȐ ȕȍ Ȋ ȥȚȖȔ. DzȈȎȌȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ șȚȈȘȈȚȤșȧ ȗȖȕȧȚȤ, ȒȈȒ șȌȍȓȈȚȤ șȟȈșȚȓȐȊȖȑ șȊȖȦ ȌțȠț, ȒȈȒ ȖȉȘȍșȚȐ ȊȍȟȕțȦ ȎȐȏȕȤ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕțȦ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ Ȑ ȏȕȈȕȐȧ. ǷȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȐȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ — ȗȖșȚȐȋȈȚȤ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȐșȚȐȕȣ, Ȉ ȕȍ ȗȖȋȘțȎȈȚȤșȧ Ȋ ȏȈȉȖȚȣ Ȗ ȉȘȍȕȕȖȔ Țȍȓȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȍȔț Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȗȘȐȌȍȚșȧ șȔȍȕȐȚȤ. ǰ ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȖȑ ȋȈȘȈȕȚȐȐ, ȟȚȖ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȐ Ȕȣ șȕȖȊȈ ȗȖȓțȟȐȔ ȚȍȓȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ: Ȋ 77


78 ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȕȈȠȍȑ ȒȈȘȔȣ Ȕȣ ȔȖȎȍȔ ȘȖȌȐȚȤșȧ ȗȖȓțȉȖȋȖȔ, Ȉ ȔȖȎȍȔ țȋȖȌȐȚȤ Ȑ Ȋ ȚȍȓȖ șȖȉȈȒȐ. ȀȘȐȓȈ ǴȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ, ȒȖȔȔȍȕȚȐȘțȧ ȥȚȖȚ șȚȐȝ, ȗȐȠȍȚ: ȈȝȈȔ ȔȈȔȈȉȝȐȔȈȕȈȌȐ ȚȊȈ-ȑȈȚȝȖȚȚȝȈȔ ȈȕȐȚȑȈȒȈȔ ȔȈȝȈȌȈȌȐ ȑȈȚȝȖȚȚȝȈȔ ȟȈ ȕȐȚȑȈ ȟȈȗȐ ȑȈȚȝȖȚȚȝȐȚȈ ȈșȊȈȚȈȕȚȘȈȐȊȈ ȗȘȈȒȘȐȚȐȝ șȊȈ-ȚȈȕȚȘȖ ȕȐȚȑȈ ȥȊȈ ȟȈ ȑȈȚȝȈȘȚȝȈ-ȉȝțȚȈȠ ȟȈ ȗȈȘȈ ȥȒȈ ȥȊȈ ȌȎȈȕȈȘȌȈȕȈȝ ǺȖȓȤȒȖ ǬȎȈȕȈȘȌȈȕȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, șțȡȍșȚȊțȍȚ ȊșȍȋȌȈ, Ȉ șȖȏȌȈȕȕȣȑ ǰȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȗȘȖȧȊȓȍȕ ȓȐȠȤ ȕȈ ȊȘȍȔȧ. ǷȖȥȚȖȔț ȒȈȎȌȣȑ, ȒȚȖ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȌțȔȈȍȚ: «ȇ — ȚȍȓȖ, Ȑ Ȋșȍ, ȟȚȖ șȊȧȏȈȕȖ ș ȕȐȔ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ Ȕȕȍ», ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȐȓȓȦȏȐȐ. Ǵȣ ȌȖȓȎȕȣ șȟȐȚȈȚȤ șȍȉȧ ȊȍȟȕȣȔȐ ȟȈșȚȐȞȈȔȐ ǬȎȈȕȈȘȌȈȕȣ, Ȉ ȕȍ ȟȍȔ-ȚȖ ȐȕȣȔ, Ȑ Ȋșȍ ȕȈȠȐ țșȐȓȐȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ȍșȓȐ Ȕȣ ȘȖȌȐȓȐșȤ ȓȦȌȤȔȐ, ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȣ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖȉȣ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȋ ȞȈȘșȚȊȖ ǩȖȋȈ, Ȑ ȖȉȡȈȚȤșȧ ȚȈȔ ș ǬȎȈȕȈȘȌȈȕȖȑ. ǺǭDzǹǺ 59 ȑȈȔȈ ȥȚȈȌ țȗȈȒȝȑȈȑȈ ȚȈȚȘȈȐȊȈȕȚȈȘȈȌȝȐȑȈȚȈ ȌȎȕȈȚȈȑȖ ȝȐ șțȑȈȌȎȕȈșȑȈ ȟȈȒȘțȘ ȑȈȚ șȈȔȗȈȘȈȑȐȒȈȔ ȑȈȔȈȝ — ȇȔȈȘȈȌȎȈ (ȗȘȍȌșȚȈȊȠȐȑ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȔȈȓȤȟȐȒȈ); ȥȚȈȚ — ȥȚȖ; țȗȈȒȝȑȈȑȈ — ȖȉȢȧșȕȐȊ; ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȕȚȈȘȈȌȝȐȑȈȚȈ — Ȑșȟȍȏ; ȌȎȕȈȚȈȑȈȝ — ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȐ; ȝȐ — Ȏȍ; șțȑȈȌȎȕȈșȑȈ — ȞȈȘȧ ǹțȧȋȤȐ; ȟȈȒȘțȝ — șȖȊȍȘȠȐȓȐ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȣȑ; șȈȔȗȈȘȈȑȐȒȈȔ — ȗȖȋȘȍȉȈȓȤȕȣȑ ȖȉȘȧȌ. ǬȈȊ ȥȚȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȕȍȘȈȏțȔȕȣȔ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔ ǹțȧȋȤȐ, ȔȈȓȤȟȐȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȕȍ ȒȚȖ ȐȕȖȑ, ȒȈȒ ȇȔȈȘȈȌȎȈ, șȒȘȣȓșȧ ȖȚ Ȑȝ ȊȏȖȘȈ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȖȕȐ, ȕȈȒȖȕȍȞ, șȖȊȍȘȠȐȓȐ ȕȈȌ ȚȍȓȖȔ ȞȈȘȧ ǹțȧȋȤȐ ȗȖȋȘȍȉȈȓȤȕȣȑ ȖȉȘȧȌ. ǺǭDzǹǺ 60 ȈȚȈȝ ȠȖȟȈȚȈ ȔȈ ȑțȑȈȔ ȗȈȘȈȔ ȟȈȚȔȈȕȈȔ ȥȊȈ ȊȈ ȒȈ ȈȚȔȈ ȒȈȝ ȗȈȘȖ ȊȈȚȘȈ șȊȐȑȈȝ ȗȈȘȈȒȑȈ ȥȊȈ ȊȈ șȊȈ-ȗȈȘȈȉȝȐȕȐȊȍȠȍȕȈ ȊȐȕȈȌȎȕȈȕȍȕȈ ȌȍȝȐȕȈȔ ȈȚȈȝ — ȗȖȥȚȖȔț; ȠȖȟȈȚȈ — ȖȗȓȈȒȐȊȈȑȚȍ; ȔȈ — ȕȍ; ȑțȑȈȔ — Ȋȣ; ȗȈȘȈȔ — ȌȘțȋȖȋȖ; ȟȈ — Ȑ; ȈȚȔȈȕȈȔ — șȍȉȧ; ȥȊȈ — ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȊȈ — ȐȓȐ; ȒȈȝ — ȒȚȖ; ȈȚȔȈ — ȧ; ȒȈȝ — ȒȚȖ; ȗȈȘȈȝ — ȌȘțȋȖȑ; ȊȈ — ȐȓȐ; ȈȚȘȈ — ȏȌȍșȤ (Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ); șȊȐȑȈȝ — șȊȖȑ; ȗȈȘȈȒȑȈȝ — ȟțȎȖȑ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȊȈ — ȐȓȐ; șȊȈ-ȗȈȘȈ-ȈȉȝȐȕȐȊȍȠȍȕȈ — 78


79 ȗȘȖȧȊȓȧȦȡȍȔșȧ Ȋ ȗȖȓȕȖȔ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȍȕȐȐ șȍȉȧ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȚȍȓȈȔȐ; ȊȐȕȈ — ȗȖȔȐȔȖ; ȈȌȎȕȈȕȍȕȈ — ȖȚșțȚșȚȊȐȍȔ ȏȕȈȕȐȧ; ȌȍȝȐȕȈȔ — ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȣȝ (șțȡȍșȚȊ). ǺȈȒ ȟȚȖ ȕȍ ȋȖȘȦȑȚȍ Ȑȏ-ȏȈ ȋȐȉȍȓȐ ȚȍȓȈ, ȉțȌȤ ȚȖ șȊȖȍȋȖ ȐȓȐ ȟțȎȖȋȖ. ǺȖȓȤȒȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȋȘțȎȍȕ Ȋ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖ, ȖȉȘȈȡȈȍȚ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ Țȍȓȍșȕȣȍ ȘȈȏȓȐȟȐȧ Ȑ ȌțȔȈȍȚ: «ȅȚȖ ȧ, Ȉ ȥȚȖ — ȖȕȐ. ǪȖȚ ȥȚȖ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ Ȕȕȍ, Ȉ ȚȖ — ȐȔ». DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȒȈȎȌȣȑ Ȋ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗ șȈȔȖșȖȝȘȈȕȍȕȐȐ. ȅȚȖ ȏȈȒȖȕ, Ȑ, ȗȖȌȟȐȕȧȧșȤ ȍȔț, ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȌțȔȈȍȚ Ȗ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ, Ȉ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȚȖȔ Ȗ șȊȖȐȝ ȉȓȐȏȒȐȝ, Ȗ ȌȘțȎȉȍ, ȓȦȉȊȐ, ȖȉȡȍșȚȊȍ, șȚȘȈȕȍ Ȑ Ț.Ȍ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋșȍ ȥȚȐ ȏȈȉȖȚȣ ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȍȚ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ Ȑ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȕȈȍȚ Ȗ ȌțȠȍ. ȅȚȖ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȈȋȤȧȕȖȑ . ǬȖ Țȍȝ ȗȖȘ ȗȖȒȈ ȓȦȌȐ ȖșȚȈȦȚșȧ ȊȖ ȚȤȔȍ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ, ȖȕȐ ȚȈȒ Ȑ ȉțȌțȚ ȊȣȕȈȠȐȊȈȚȤ Ȑ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȚȤ ȋȘȈȕȌȐȖȏȕȣȍ ȗȓȈȕȣ, ȖșȕȖȊȈȕȕȣȍ ȕȈ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧȝ Ȗ ȎȐȏȕȐ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȝȈȘȈȒȚȍȘȐȏȖȊȈȓ ȥȚț ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ șȓȖȊȖȔ ȉȝȈȘȈȔ . ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ ș Ȑȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȐȔȐ ȊȏȋȓȧȌȈȔȐ ȌțȔȈȦȚ, ȟȚȖ ȗȘȖȋȘȍșș ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ șȚȘȖȐȚȤ Ȋșȍ ȉȖȓȤȠȍ Ȑ ȉȖȓȤȠȍ ȌȖȘȖȋ, ȌȖȔȖȊ, ȏȈȊȖȌȖȊ Ȑ ȜȈȉȘȐȒ. ǶȕȐ ȕȍ ȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ Ȋ ȓȦȉțȦ ȔȐȕțȚț ȔȖȋțȚ ȓȐȠȐȚȤșȧ ȊșȍȋȖ ȥȚȖȋȖ Ȑ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȚȍȓȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ țȎȍ ȕȍ ȗȖȏȊȖȓȐȚ ȐȔ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȕȍȉȖșȒȘȍȉȈȔȐ, ȖșȖȉȕȧȒȈȔȐ, ȔȈȋȐșȚȘȈȓȧȔȐ Ȑ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȧȔȐ. DzȖȋȌȈ ǨȘȌȎțȕȈ șȚȈȓ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ șȊȖȐȝ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȝ, ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȧ Ȑȝ ș ȚȍȓȖȔ, DzȘȐȠȕȈ ȚțȚ Ȏȍ ȖȚȟȐȚȈȓ ȍȋȖ: ȒțȚȈș ȚȊȈ ȒȈȠȔȈȓȈȔ ȐȌȈȔ ȊȐȠȈȔȍ șȈȔțȗȈșȚȝȐȚȈȔ ȈȕȈȘȑȈ-ȌȎțȠȚȈȔ — «ǺȖȓȤȒȖ ȈȕȈȘȤȧȔ — ȕȍȊȍȎȌȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȈȘȐȧȔȐ, — șȊȖȑșȚȊȍȕȕȣ ȚȈȒȐȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȎȐȏȕȐ». Ǫ ȈȘȐȑșȒȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ ȒȈȎȌȣȑ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ. ǿȚȖȉȣ șȚȈȚȤ ȈȘȐȍȔ, ȕȍȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ șȒȈȏȈȚȤ: «ȇ — ȈȘȐȑ «. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ șȔȣșȓȐȚ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȕȈțȒȍ, Ȉ șȈȔ ȖȉȢȧȊȓȧȍȚ șȍȉȧ ȈȘȐȍȔ, — Ȗȕ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȕȍȊȍȎȌȈ. ȀȘȐȓȈ ǴȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ, ȒȖȔȔȍȕȚȐȘțȧ ȥȚȖȚ șȚȐȝ, ȗȘȐȊȖȌȐȚ șȓȍȌțȦȡțȦ ȞȐȚȈȚț Ȑȏ «ǩȘȈȝȔȈ-ȊȈȑȊȈȘȚȈ-ȗțȘȈȕȣ»: ȒȈ ȈȚȔȈ ȒȈȝ ȗȈȘȈ ȐȚȐ ȌȍȝȈȌȑ-ȈȗȍȒȠȈȑȈ ȕȈ ȝȐ ȌȍȝȈȌȐȘ ȈȚȔȈ șȑȈȕ ȕȈ ȟȈ ȠȈȚȘțȘ țȌȐȘȐȚȈȝ ȈȚȖ ȌȈȐȝȐȒȈ-ȊȘȐȌȌȝȈț ȊȈ ȒȠȈȑȍ ȊȈ ȒȐȔ ȗȘȈȑȖȌȎȈȕȈȔ ȑȈș Țț ȌȍȝȈ-ȋȈȚȖ ȌȎȐȊȈȝ șȈ ȝȐ ȕȈȠȈȔ ȕȈ ȋȈȟȟȝȈȚȐ ȚȈȚȈȝ ȠȈȚȘț-ȊȐȊȘȐȌȌȝȈț ȟȈ șȊȈ-ȕȈȠȍ ȠȖȟȈȕȈȔ ȒțȚȈȝ ȌȍȝȈȌȐ-ȊȑȈȚȐȘȐȒȚȈț Țț ȌȎȐȊȍȠȈț ȗȘȈȚȐȌȎȈȕȈȚȈ ȈȚȈ ȈȚȔȈ-ȊȐȊȘȐȌȌȝȐș Țț ȊȈșțȌȍȊȍ ȘȈȚȐȝ șȚȝȐȘȈ ȠȈȚȘț-ȕȈȠȈș ȚȈȚȝȈȌȎȕȈȕȈ ȕȈȠȖ ȕȈȕȑȈȝ ȒȈȚȝȈȕȟȈȕȈ

79


80 ǹȔȣșȓ ȥȚȐȝ șȓȖȊ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ, ȗȖȒȈ Ȕȣ ȕȈȝȖȌȐȔșȧ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ Țȍȓȍ, ȕȈȠ ȌȖȓȋ — ȗȖșȚȐȟȤ ȌțȠț, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡțȦ ȊȕțȚȘȐ ȥȚȖȋȖ ȚȍȓȈ. Ǵȣ șȈȔȐ Ȑ ȕȈȠȍ ȚȍȓȖ — ȕȍ ȖȌȕȖ Ȑ ȚȖ Ȏȍ: ȌțȠȈ ȖȚȓȐȟȕȈ ȖȚ ȚȍȓȈ, Ȉ ȗȖȚȖȔț ȌȘțȎȉȈ, ȊȘȈȎȌȈ ȐȓȐ ȒȈȒȐȍ-ȚȖ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȖșȕȖȊȈȕȕȣȍ ȕȈ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧȝ Ȗ ȎȐȏȕȐ, ȓȐȠȍȕȣ ȊșȧȒȖȋȖ șȔȣșȓȈ. ǵȍ ȕȈȌȖ șȓȐȠȒȖȔ ȉȍșȗȖȒȖȐȚȤșȧ Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ Ȕȣ ȔȍȕȧȍȔ ȚȍȓȖ ȘȍȉȍȕȒȈ ȕȈ ȚȍȓȖ ȦȕȖȠȐ, ȗȖȚȖȔ — ȕȈ ȚȍȓȖ șȚȈȘȐȒȈ, Ȉ ȗȖȚȖȔ, ȒȈȏȈȓȖșȤ ȉȣ, ȗȖȌȊȍȘȋȈȍȔșȧ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȦ. ǪȔȍșȚȖ ȥȚȖȋȖ Ȕȣ ȖȟȍȕȤ șȍȘȤȍȏȕȖ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȌțȠȍ, ȏȈȒȓȦȟȍȕȕȖȑ Ȋ Țȍȓȍ, Ȑ țȏȕȈȚȤ, ȒȈȒ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤ ȍȍ ȖȚ ȖȒȖȊ ȔȈȚȍȘȐȐ. ǮȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȕȈȝȖȌȧȡȍȍșȧ Ȋ Țȍȓȍ, ȕȍ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȖ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȦ; ȏȕȈȧ ȥȚȖ, ȒȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȋȓțȉȖȒȖ ȗȖȕȐȔȈȚȤ, ȟȚȖ, șȒȖȓȤȒȖ ȉȣ ț ȕȍȋȖ ȕȐ ȉȣȓȖ ȌȘțȏȍȑ ȐȓȐ ȊȘȈȋȖȊ, ȕȐȒȚȖ Ȑȏ ȕȐȝ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȍȔț ȕȐ ȗȖȔȖȟȤ, ȕȐ ȗȖȔȍȠȈȚȤ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ șȖȏȕȈȊȈȚȤ, ȟȚȖ Ȗȕ — ȌțȠȈ (ȈȝȈȔ ȉȘȈȝȔȈșȔȐ) Ȑ ȟȚȖ ȌțȠț ȕȍ ȏȈȚȘȈȋȐȊȈȦȚ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ, ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȐȍ ș ȚȍȓȖȔ. Ǫșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȗȖ ȗȘȐȘȖȌȍ șȊȖȍȑ ȌțȝȖȊȕȣ, Ȑ ȗȖȚȖȔț, ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊ, Ȋșȍ ȖȕȐ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț Ȑ ȕȍ ȗȘȐȌȈȊȈȚȤ ȉȖȓȤȠȖȋȖ ȏȕȈȟȍȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȔ, ȉțȌȤ ȚȖ ș ȌȘțȏȤȧȔȐ ȐȓȐ ȊȘȈȋȈȔȐ. ǵțȎȕȖ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȕȐ Ȕȣ, ȕȐ Țȍ, ȒȖȋȖ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȚȖȟȒȐ ȏȘȍȕȐȧ Ȕȣ șȟȐȚȈȍȔ ȊȘȈȋȈȔȐ, ȕȍ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȣ șȔȍȘȚȐ. ǺǭDzǹǺ 61 ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈ țȊȈȟȈ ȐȚȐ ȌȈȐȚȑȈ-ȗȈȚȍȘ ȊȈȒȑȈȔ ȌȐȚȐȘ ȈȒȈȘȕȑȈ șȈșȕțȠȈ ȗțȚȘȈ-ȠȖȒȈȔ ȒȠȈȕȈȚ ȚȑȈȒȚȊȈ ȚȈȚȚȊȍ ȟȐȚȚȈȔ ȈȌȝȈȘȈȑȈȚ ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȌȈȐȚȑȈ-ȗȈȚȍȝ — ȞȈȘȧ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȊȈȒȑȈȔ — ȘȍȟȤ; ȌȐȚȐȝ — ǬȐȚȐ, ȔȈȚȤ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț Ȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȐ; ȈȒȈȘȕȑȈ — ȊȣșȓțȠȈȊ; șȈ-șȕțȠȈ — ȊȔȍșȚȍ ș ȎȍȕȖȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȐ; ȗțȚȘȈ-ȠȖȒȈȔ — șȒȖȘȉȤ Ȗ șȣȕȍ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȍ; ȒȠȈȕȈȚ — ȔȋȕȖȊȍȕȕȖ; ȚȑȈȒȚȊȈ — ȖȚȘȐȕțȊ; ȚȈȚȚȊȍ — Ȋ ȐșȚȐȕȕȖȑ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ; ȟȐȚȚȈȔ — șȍȘȌȞȍ; ȈȌȝȈȘȈȑȈȚ — ȗȖȌȌȍȘȎȈȓȈ. ȀȘȐ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǬȐȚȐ, ȔȈȚȤ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț Ȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȐ, ȊȔȍșȚȍ șȖ șȊȖȍȑ ȕȍȊȍșȚȒȖȑ ǸțȠȈȉȝȈȕț, ȊȌȖȊȖȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȐ, ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖ șȓțȠȈȓȈ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. ǪȣșȓțȠȈȊ Ȑȝ, ȖȕȈ ȗȍȘȍșȚȈȓȈ șȒȖȘȉȍȚȤ Ȗ șȔȍȘȚȐ șȣȕȈ Ȑ ȖȉȘȈȚȐȓȈ șȊȖȐ ȔȣșȓȐ Ȓ ȗȖșȚȐȎȍȕȐȦ ȐșȚȐȕȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȟȍȓȖȊȍȒ, ț ȒȖȚȖȘȖȋȖ țȔȍȘ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒ, ȕȈșȚȘȈȐȊȈȍȚșȧ ȕȈ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȑ ȓȈȌ, ȕȖ, ȗȘȖȊȖȌȐȊ ȥȚȖȋȖ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈ Ȋ ȗȖșȓȍȌȕȐȑ ȗțȚȤ, șȕȖȊȈ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȔ. ǬȈȎȍ ȚȈȒȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȣ, ȒȈȒ ǬȈȑȚȤȐ, ȗȖȘȖȑ ȗȘȖȧȊȓȧȦȚ ȐȕȚȍȘȍș Ȓ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ, ȒȖȋȌȈ ț ȕȐȝ țȔȐȘȈȍȚ ȒȚȖ-ȕȐȉțȌȤ Ȑȏ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ. ȅȚȖ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȠȔȈȠȈȕȈ-ȊȈȑȘȈȋȤȍȑ — ȖȚȘȍȠȍȕȕȖșȚȤȦ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ ȕȈ ȒȓȈȌȉȐȡȍ ȐȓȐ Ȋ ȒȘȍȔȈȚȖȘȐȐ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȍșȚȤ ȟȍȚȣȘȍ ȚȐȗȈ ȓȦȌȍȑ, șȗȖșȖȉȕȣȝ ȖȉȘȍșȚȐ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȍ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ ǩȖȋȈ: șȚȘȈȎȌțȡȐȍ (ȈȘȚȈ), ȓȦȉȖȏȕȈȚȍȓȤȕȣȍ (ȌȎȐȋȤȧșț), Țȍ, ȒȚȖ ȎȍȓȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋ (ȈȘȚȝȈȘȚȝȐ), Ȑ Țȍ, ȒȚȖ ȐȡȍȚ ȏȕȈȕȐȧ (ȋȤȧȕȐ) . DzȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȗȘȍșȓȍȌțȦȚ ȕȍȊȏȋȖȌȣ, Ȗȕ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȖȉȘȈȡȈȍȚșȧ Ȓ ǩȖȋț. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț DzțȕȚȐȌȍȊȐ, ȖȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ DzȘȐȠȕȍ Ȋ șȊȖȐȝ ȔȖȓȐȚȊȈȝ, ȗȘȐȏȕȈȓȈșȤ, ȟȚȖ Ȍȓȧ ȕȍȍ ȎȐȏȕȤ, ȗȖȓȕȈȧ ȕȍȊȏȋȖȌ, ȒțȌȈ ȓțȟȠȍ ȉȍȏȔȧȚȍȎȕȖȋȖ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȧ. ǺȖȚ, ȒȚȖ șȟȈșȚȓȐȊ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȏȈȉȣȊȈȍȚ Ȗ DzȘȐȠȕȍ, Ȗ ǩȖȋȍ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȉȍȌȣ Ȑ șȚȘȈȌȈȕȐȧ 80


81 ȗȖȘȖȑ ȏȈșȚȈȊȓȧȦȚ ȟȍȓȖȊȍȒȈ (ȍșȓȐ Ȗȕ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊ) ȊșȗȖȔȐȕȈȚȤ Ȗ ǪșȍȊȣȠȕȍȔ. ǾȈȘȐȞȈ DzțȕȚȐ șȟȐȚȈȓȈ, ȟȚȖ ȕȍȊȏȋȖȌȣ ȓțȟȠȍ, ȟȍȔ șȟȈșȚȤȍ, ȐȉȖ ȖȕȐ ȗȖȔȖȋȈȓȐ ȍȑ ȝȘȈȕȐȚȤ Ȋ Ȕȣșȓȧȝ ȖȉȘȈȏ DzȘȐȠȕȣ. DzȖȋȌȈ DzȘȐȠȕȈ țȍȏȎȈȓ Ȑȏ ǽȈșȚȐȕȈȗțȘȈ Ȋ ǬȊȈȘȈȒț, DzțȕȚȐȌȍȊȐ, ȗȘȖȡȈȧșȤ ș ǵȐȔ, șȒȈȏȈȓȈ, ȟȚȖ Ȋ șȈȔȣȍ ȚȧȎȍȓȣȍ ȊȘȍȔȍȕȈ ȍȑ Ȋșȍ- ȚȈȒȐ ȉȣȓȖ ȓțȟȠȍ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ ȉȣȓ ȘȧȌȖȔ, Ȉ ȚȍȗȍȘȤ, ȒȖȋȌȈ ǷȈȕȌȈȊȣ șȚȈȓȐ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧȔȐ, Ƕȕ ȗȖȒȐȌȈȍȚ Ȑȝ. ǺȍȔ, ȒȚȖ ȗȘȍȌȈȕ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȕȍȊȏȋȖȌȣ ȗȖȔȖȋȈȦȚ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȔȕȐȚȤ Ȗ ǵȍȔ. ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ ȒȖ ȊȚȖȘȖȑ ȋȓȈȊȍ ǹȍȌȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț — ȞȈȘȤ ȌȍȔȖȕȖȊ».

Ƚɥɚɜɚ ɬɪɟɬɶɹ. ɏɢɪɚɧɶɹɤɚɲɢɩɭ ɪɟɲɚɟɬ ɫɬɚɬɶ ɛɟɫɫɦɟɪɬɧɵɦ ȅȚȈ ȋȓȈȊȈ ȗȖȊȍșȚȊțȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȘȈȌȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ Ȟȍȓȍȑ ȗȖȌȊȍȘȋ șȍȉȧ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ șțȘȖȊȖȑ ȈșȒȍȏȍ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȖȉȍȘȕțȓȈșȤ ȊȍȓȐȒȐȔ ȉȍȌșȚȊȐȍȔ Ȍȓȧ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ Ȋșȍȝ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȐșȚȍȔ. ǬȈȎȍ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȉȣȓ ȕȍȔȈȓȖ ȊșȚȘȍȊȖȎȍȕ Ȑ ȓȐȟȕȖ ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ Ȓ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȟȚȖȉȣ șȗȘȖșȐȚȤ, Ȍȓȧ ȟȍȋȖ ȚȖȚ șȖȊȍȘȠȈȍȚ șȚȖȓȤ țȎȈșȕțȦ ȈșȒȍȏț. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȏȈȝȖȚȍȓ șȚȈȚȤ ȉȍșșȔȍȘȚȕȣȔ. Ƕȕ ȝȖȚȍȓ, ȟȚȖȉȣ ȍȋȖ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȋ ȗȖȉȍȌȐȚȤ, ȟȚȖȉȣ Ȓ ȕȍȔț ȕȍ ȗȖȌșȚțȗȈȓȐ ȕȐ ȉȖȓȍȏȕȐ, ȕȐ șȚȈȘȖșȚȤ Ȑ ȟȚȖȉȣ Ȗȕ ȊșȍȋȌȈ ȉȣȓ ȏȈȡȐȡȍȕ ȖȚ ȓȦȉȣȝ ȊȘȈȋȖȊ. ǺȈȒ Ȗȕ ȕȈȔȍȘȍȊȈȓșȧ șȚȈȚȤ ȍȌȐȕȖȊȓȈșȚȕȣȔ ȗȘȈȊȐȚȍȓȍȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǸȈȌȐ ȥȚȖȋȖ Ȗȕ ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ Ȋ ȌȖȓȐȕț ț ȗȖȌȕȖȎȐȧ ȋȖȘȣ ǴȈȕȌȈȘȈ Ȑ șȚȈȓ ȗȘȍȌȈȊȈȚȤșȧ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ Ȑ șțȘȖȊȖȑ ȈșȒȍȏȍ. ǷȖȓțȉȖȋȐ, țȊȐȌȍȊ, ȟȚȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȋȘțȎȍȕ Ȋ ȔȍȌȐȚȈȞȐȦ, ȊȍȘȕțȓȐșȤ Ȋ șȊȖȐ ȖȉȐȚȍȓȐ, ȖȌȕȈȒȖ ȟȍȘȍȏ ȕȍȒȖȚȖȘȖȍ ȊȘȍȔȧ Ȑȏ ȍȋȖ ȋȖȓȖȊȣ șȚȈȓȖ ȊȣȘȣȊȈȚȤșȧ ȗȓȈȔȧ, ȗȘȐȟȐȕȧȊȠȍȍ ȎȍșȚȖȒȐȍ șȚȘȈȌȈȕȐȧ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȕȖ Ȑ ȗȚȐȞȈȔ, ȏȊȍȘȧȔ, ȓȦȌȧȔ Ȑ ȖșȚȈȓȤȕȣȔ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. DzȖȋȌȈ ȕȈ ȊȣșȠȐȝ Ȑ ȕȐȏȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ șȚȈȓȖ ȕȍȊȣȕȖșȐȔȖ ȎȈȘȒȖ, ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȊșȚȘȍȊȖȎȍȕȕȣȍ ȖȉȘțȠȐȊȠȐȔșȧ ȕȈ ȕȐȝ ȉȍȌșȚȊȐȍȔ, ȊȕȖȊȤ ȗȖȒȐȕțȓȐ șȊȖȐ ȗȓȈȕȍȚȣ Ȑ ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ǩȘȈȝȔȍ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖșȐȚȤ ȍȋȖ șȗȈșȚȐ Ȋșȍȝ ȖȚ șȔȍȘȚȍȓȤȕȖȑ ȖȗȈșȕȖșȚȐ. ǶȕȐ ȘȈșșȒȈȏȈȓȐ ǩȘȈȝȔȍ, ȟȚȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȕȍ ȌȖȊȖȓȤșȚȊțȧșȤ ȖȚȊȍȌȍȕȕȣȔ ȍȔț ȎȐȏȕȍȕȕȣȔ șȘȖȒȖȔ, ȘȍȠȐȓ ȖȉȘȍșȚȐ ȉȍșșȔȍȘȚȐȍ Ȑ șȚȈȚȤ ȊȓȈȌȣȒȖȑ Ȋșȍȝ ȗȓȈȕȍȚ, ȊȒȓȦȟȈȧ ȌȈȎȍ ǬȝȘțȊȈȓȖȒț. ǻȏȕȈȊ, ȘȈȌȐ ȟȍȋȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȘȍȌȈȍȚșȧ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ Ȑ șțȘȖȊȖȑ ȈșȒȍȏȍ, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȋ șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȐ ǩȝȘȐȋț, ǬȈȒȠȐ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ Ȓ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț Ȑ ȗȍȘȊȣȔ ȌȍȓȖȔ ȖȒȘȖȗȐȓ ȍȋȖ ȊȖȌȖȑ Ȑȏ șȊȖȍȋȖ ȒțȊȠȐȕȈ, ȒȈȔȈȕȌȈȓț . ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȞȈȘȤ ǬȈȑȚȤȍȊ, ȊȣȘȈȏȐȓ ǫȖșȗȖȌț ǩȘȈȝȔȍ, șȖȚȊȖȘȐȊȠȍȔț ȥȚț ȊșȍȓȍȕȕțȦ, ȋȓțȉȖȟȈȑȠȍȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ — Ȗȕ șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ șȒȓȖȕȧȓșȧ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ Ȑ ȊȖȏȕȖșȐȓ ȍȔț ȔȖȓȐȚȊȣ. DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ ȋȖȚȖȊ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȧ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȗȘȖșȐȓ ǩȘȈȝȔț șȌȍȓȈȚȤ ȍȋȖ ȕȍțȧȏȊȐȔȣȔ, ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ ȕȐȒȚȖ Ȑȏ șȖȚȊȖȘȍȕȕȣȝ șțȡȍșȚȊ — ȉțȌȤ ȚȖ ȎȐȊȖȍ ȐȓȐ ȕȍȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȟȍȓȖȊȍȒ, ȏȊȍȘȤ, ȗȖȓțȉȖȋ ȐȓȐ ȒȚȖ-ȚȖ ȍȡȍ — ȕȍ ȔȖȋ ȍȋȖ țȉȐȚȤ; ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȝȖȚȍȓ, ȟȚȖȉȣ ȍȋȖ ȕȍ ȔȖȋȓȖ șȘȈȏȐȚȤ ȕȐȒȈȒȖȍ ȖȘțȎȐȍ Ȑ ȟȚȖȉȣ șȔȍȘȚȤ ȕȍ ȕȈșȚȐȋȓȈ ȍȋȖ ȕȐ Ȋ ȌȖȔȍ ȕȐ ȕȈ țȓȐȞȍ, ȕȐ ȌȕȍȔ ȕȐ ȕȖȟȤȦ, ȕȐ ȕȈ ȏȍȔȓȍ Ȑ ȕȐ Ȋ ȊȖȏȌțȝȍ. ǯȈȚȍȔ Ȗȕ ȗȖȗȘȖșȐȓ ȌȈȘȖȊȈȚȤ ȍȔț ȗȖȓȕțȦ ȊȓȈșȚȤ ȕȈȌ ȊșȍȔȐ ȗȓȈȕȍȚȈȔȐ Ȑ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Ȉ 81


82 ȚȈȒȎȍ ȕȈȌȍȓȐȚȤ ȊȖșȍȔȤȦ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȔȐ șȗȖșȖȉȕȖșȚȧȔȐ, Ȓ ȒȖȚȖȘȣȔ ȖȚȕȖșȧȚșȧ ȈȕȐȔȈ, ȓȈȋȝȐȔȈ Ȑ ȗȘȖȟȐȍ. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈ țȊȈȟȈ ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗț ȘȈȌȎȈȕȕ ȈȌȎȍȑȈȔ ȈȌȎȈȘȈȔȈȘȈȔ ȈȚȔȈȕȈȔ ȈȗȘȈȚȐȌȊȈȕȌȊȈȔ ȥȒȈ-ȘȈȌȎȈȔ ȊȑȈȌȝȐȚșȈȚȈ ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ — ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ; ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȝ — ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȞȈȘȤ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ; ȈȌȎȍȑȈȔ — ȕȍȗȖȉȍȌȐȔȣȔ ȕȐȒȈȒȐȔȐ ȊȘȈȋȈȔȐ; ȈȌȎȈȘȈ — ȕȍȗȖȌȊȍȘȎȍȕȕȣȔ șȚȈȘȖșȚȐ Ȑ ȉȖȓȍȏȕȧȔ; ȈȔȈȘȈȔ — ȉȍșșȔȍȘȚȕȣȔ; ȈȚȔȈȕȈȔ — șȍȉȧ; ȈȗȘȈȚȐȌȊȈȕȌȊȈȔ — ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȔ ȕȐȒȈȒȐȝ șȖȗȍȘȕȐȒȖȊ ȐȓȐ ȗȘȖȚȐȊȕȐȒȖȊ; ȥȒȈ-ȘȈȌȎȈȔ — ȍȌȐȕȖȊȓȈșȚȕȣȔ ȗȘȈȊȐȚȍȓȍȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȊȑȈȌȝȐȚșȈȚȈ — ȏȈȝȖȚȍȓ șȌȍȓȈȚȤ. ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȍ: ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȞȈȘȤ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȊȖȏȎȍȓȈȓ șȚȈȚȤ ȕȍȗȖȉȍȌȐȔȣȔ Ȍȓȧ ȊȘȈȋȖȊ Ȑ ȕȍȗȘȐșȚțȗȕȣȔ Ȍȓȧ Țȍȓȍșȕȣȝ ȕȍȌțȋȖȊ Ȑ șȚȈȘȖșȚȐ. Ƕȕ ȘȍȠȐȓ ȖȉȘȍșȚȐ Ȋșȍ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȍ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ — ȈȕȐȔț, ȓȈȋȝȐȔț Ȑ ȗȘȖȟȐȍ, — Ȉ ȚȈȒȎȍ șȚȈȚȤ ȉȍșșȔȍȘȚȕȣȔ Ȑ ȍȌȐȕȖȊȓȈșȚȕȖ ȗȘȈȊȐȚȤ ȊșȍȔȐ ȗȓȈȕȍȚȈȔȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȊȗȓȖȚȤ ȌȖ ǩȘȈȝȔȈȓȖȒȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȖȚ ȞȍȓȐ, ȘȈȌȐ ȒȖȚȖȘȣȝ ȌȍȔȖȕȣ ȗȖȌȊȍȘȋȈȦȚ șȍȉȧ ȈșȒȍȏȍ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȘȖșȐȓ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț Ȗ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȐ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȖȏȊȖȓȐȓȖ ȉȣ ȍȔț ȗȖȚȖȔ ȏȈȝȊȈȚȐȚȤ ȖȉȐȚȍȓȤ șȈȔȖȋȖ ǩȘȈȝȔȣ. ǰȏȊȍșȚȍȕ Ȑ ȌȘțȋȖȑ șȓțȟȈȑ, ȒȖȋȌȈ ȖȌȐȕ ȌȍȔȖȕ, ȗȖȓțȟȐȊ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȗȖȗȣȚȈȓșȧ țȉȐȚȤ ȀȐȊț, ȐșȗȖȓȤȏțȧ ȍȋȖ Ȏȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ. ǺȈȒ ȒȖȘȣșȚȖȓȦȉȐȊȣȍ ȌȍȔȖȕȣ, șȖȊȍȘȠȈȧ ȈșȒȍȏț ȘȈȌȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋ, ȋȖȚȖȊȣ țȉȐȚȤ ȌȈȎȍ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȌȈȍȚ ȐȔ ȥȚȐ ȉȓȈȋȈ. ǵȖ ȊȈȑȠȕȈȊȣ, ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǫȖșȗȖȌț, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȔȣȠȓȧȦȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȕȧȚȤ ǭȋȖ ȔȍșȚȖ; ȕȈȗȘȖȚȐȊ, ȖȕȐ ȝȖȚȧȚ ȓȐȠȤ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ǭȋȖ ȊȍȟȕȣȔȐ șȓțȋȈȔȐ. ǴȕȖȋȐȍ ȈșțȘȣ ȎȈȎȌțȚ ȖȉȘȍșȚȐ șȈȦȌȎȤȧ- ȔțȒȚȐ — ȗȖȋȘțȏȐȚȤșȧ Ȋ ȉȣȚȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ, — ȕȖ ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȒȖȔț-ȚȖ Ȑȏ ȕȐȝ Ȑ țȌȈȍȚșȧ ȌȖșȚȐȟȤ ȥȚȖȑ ȞȍȓȐ, ȗȘȖȊȖȏȋȓȈȠȈȍȔȖȑ țȟȍȕȐȍȔ ȔȖȕȐȏȔȈ, ȗȖȏȎȍ ȖȕȐ șȕȖȊȈ ȗȈȌȈȦȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ Ȑ ȗȘȖȌȖȓȎȈȦȚ ȉȖȘȤȉț ȏȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ. ǺǭDzǹǺ 2 șȈ Țȍȗȍ ȔȈȕȌȈȘȈ-ȌȘȖȕȑȈȔ ȚȈȗȈȝ ȗȈȘȈȔȈ-ȌȈȘțȕȈȔ țȘȌȝȊȈ-ȉȈȝțȘ ȕȈȉȝȖ-ȌȘȐȠȚȐȝ ȗȈȌȈȕȋțȠȚȝȈȠȘȐȚȈȊȈȕȐȝ șȈȝ — Ȗȕ (ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț); Țȍȗȍ — șȖȊȍȘȠȈȓ; ȔȈȕȌȈȘȈ-ȌȘȖȕȑȈȔ — Ȋ ȌȖȓȐȕȍ ț ȗȖȌȕȖȎȐȧ ȋȖȘȣ ǴȈȕȌȈȘȈ; ȚȈȗȈȝ — ȈșȒȍȏț; ȗȈȘȈȔȈ — Ȋ ȊȣșȠȍȑ șȚȍȗȍȕȐ; ȌȈȘțȕȈȔ — ȚȘțȌȕțȦ; țȘȌȝȊȈ — (ȊȖȏȌȍȚȣ) ȊȊȍȘȝ; ȉȈȝțȝ — ȚȖȚ, ȟȤȐ ȘțȒȐ; ȕȈȉȝȈȝ — (țșȚȘȍȔȓȍȕ) Ȓ ȕȍȉț; ȌȘȐȠȚȐȝ — ȚȖȚ, ȟȍȑ ȊȏȖȘ; ȗȈȌȈ-ȈȕȋțȠȚȝȈ — ȉȖȓȤȠȐȍ ȗȈȓȤȞȣ ȕȖȋ; ȈȠȘȐȚȈ — ȗȖȒȖȧȡȐȍșȧ; ȈȊȈȕȐȝ — ȚȖȚ, ț ȒȖȋȖ ȕȈ ȏȍȔȓȍ. 82


83 Ǫ ȌȖȓȐȕȍ ț ȗȖȌȕȖȎȐȧ ȋȖȘȣ ǴȈȕȌȈȘȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȕȈȟȈȓ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȈșȒȍȏț, șȚȖȧ ȓȐȠȤ ȕȈ ȉȖȓȤȠȐȝ ȗȈȓȤȞȈȝ ȕȖȋ, ȗȖȌȕȧȊ ȘțȒȐ Ȓ ȕȍȉț Ȑ ȋȓȧȌȧ ȕȈȊȍȘȝ. ǹȚȖȧȚȤ Ȋ ȚȈȒȖȑ ȗȖȏȍ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȚȘțȌȕȖ, ȖȌȕȈȒȖ Ȗȕ ȌȍȓȈȓ ȥȚȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȐȟȤ șȊȖȍȑ ȞȍȓȐ. ǺǭDzǹǺ 3 ȌȎȈȚȈ-ȌȐȌȝȐȚȐȉȝȐ ȘȍȌȎȍ șȈȔȊȈȘȚȈȘȒȈ ȐȊȈȔȠțȉȝȐȝ ȚȈșȔȐȔș ȚȈȗȈș ȚȈȗȑȈȔȈȕȍ ȌȍȊȈȝ șȚȝȈȕȈȕȐ ȉȝȍȌȎȐȘȍ ȌȎȈȚȈ-ȌȐȌȝȐȚȐȉȝȐȝ — ȓțȟȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐșȝȖȌȐȓȐ ȖȚ ȊȖȓȖș ȕȈ ȍȋȖ ȋȖȓȖȊȍ; ȘȍȌȎȍ — șȐȧȓ; șȈȔȊȈȘȚȈ-ȈȘȒȈȝ — șȖȓȕȞȍ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȈȔȠțȉȝȐȝ — ȓțȟȈȔȐ; ȚȈșȔȐȕ — ȒȖȋȌȈ Ȗȕ (ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț); ȚȈȗȈȝ — ȗȖȌȊȐȎȕȐȟȍșȚȊȖ; ȚȈȗȑȈȔȈȕȍ — șȖȊȍȘȠȈȓ; ȌȍȊȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȚȘȈȕșȚȊȖȊȈȓȐ ȗȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȕȈȉȓȦȌȈȧ ȏȈ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț; șȚȝȈȕȈȕȐ — Ȋ ȖȉȐȚȍȓȐ; ȉȝȍȌȎȐȘȍ — ȊȍȘȕțȓȐșȤ. ǶȚ ȊȖȓȖș ȕȈ ȋȖȓȖȊȍ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȐșȝȖȌȐȓ ȖșȓȍȗȐȚȍȓȤȕȣȑ șȊȍȚ — ȚȈȒȖȑ Ȏȍ ȕȍșȚȍȘȗȐȔȖ ȧȘȒȐȑ, ȒȈȒ ȖȚ șȖȓȕȞȈ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǪȐȌȧ, ȟȚȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȌȊȍȘȋȈȍȚ șȍȉȧ șȚȖȓȤ șțȘȖȊȖȑ ȈșȒȍȏȍ, ȗȖȓțȉȖȋȐ, șȚȘȈȕșȚȊȖȊȈȊȠȐȍ ȗȖ ȘȈȏȕȣȔ ȗȓȈȕȍȚȈȔ, șȗȍȠȕȖ ȊȍȘȕțȓȐșȤ Ȋ șȊȖȐ ȖȉȐȚȍȓȐ. ǺǭDzǹǺ 4 ȚȈșȑȈ ȔțȘȌȝȕȈȝ șȈȔțȌȉȝțȚȈȝ șȈȌȝțȔȖ 'ȋȕȐș ȚȈȗȖȔȈȑȈȝ ȚȐȘȑȈȋ țȘȌȝȊȈȔ ȈȌȝȖ ȓȖȒȈȕ ȗȘȈȚȈȗȈȌ ȊȐȠȊȈȋ ȐȘȐȚȈȝ ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ; ȔțȘȌȝȕȈȝ — Ȑȏ ȋȖȓȖȊȣ; șȈȔțȌȉȝțȚȈȝ — ȊȖȏȕȐȒȠȐȑ; șȈ-ȌȝțȔȈȝ — șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȣȑ ȌȣȔȖȔ; ȈȋȕȐȝ — ȖȋȖȕȤ; ȚȈȗȈȝ- ȔȈȑȈȝ — ȗȖȘȖȎȌȍȕȕȣȑ șțȘȖȊȖȑ ȈșȒȍȏȖȑ; ȚȐȘȑȈȒ — Ȋ șȚȖȘȖȕȣ; țȘȌȝȊȈȔ — ȊȊȍȘȝ; ȈȌȝȈȝ — ȊȕȐȏ; ȓȖȒȈȕ — Ȋșȍ ȗȓȈȕȍȚȣ; ȗȘȈȚȈȗȈȚ — ȘȈȏȖȋȘȍȊȈȓ; ȊȐȠȊȈȒ — ȗȖȊșȦȌț; ȐȘȐȚȈȝ — ȘȈȏȕȖșȐȔȣȑ. ǶȚ ȚȈȒȖȑ ȈșȒȍȏȣ Ȑȏ ȋȖȓȖȊȣ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȧȊȐȓșȧ ȖȋȖȕȤ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȔȍșȚȍ ș șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȊȠȐȔ ȍȋȖ ȌȣȔȖȔ ȘȈȏȕȍșșȧ ȗȖ ȊșȍȔț ȒȖșȔȖșț, ȘȈșȒȈȓȧȧ Ȑ ȊȣșȠȐȍ, Ȑ ȕȐȏȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ. ǺǭDzǹǺ 5 ȟțȒȠțȉȝțȘ ȕȈȌȑ-țȌȈȕȊȈȕȚȈȝ șȈȌȊȐȗȈȌȘȐȠ ȟȈȟȈȓȈ ȉȝțȝ ȕȐȗȍȚțȝ șȈȋȘȈȝȈș ȚȈȘȈ ȌȎȈȌȎȊȈȓțȠ ȟȈ ȌȐȠȖ ȌȈȠȈ ȟțȒȠțȉȝțȝ — ȊȏȊȖȓȕȖȊȈȓȐșȤ; ȕȈȌȐ-țȌȈȕȊȈȕȚȈȝ — ȘȍȒȐ Ȑ ȖȒȍȈȕȣ; șȈ-ȌȊȐȗȈ — ș ȖșȚȘȖȊȈȔȐ; ȈȌȘȐȝ — ȗȖȒȘȣȚȣȍ ȋȖȘȈȔȐ; ȟȈȟȈȓȈ — ȏȈȌȘȖȎȈȓȈ; ȉȝțȝ — ȏȍȔȕȈȧ ȚȊȍȘȌȤ; ȕȐȗȍȚțȝ — țȗȈȓȐ; șȈ-ȋȘȈȝȈȝ — șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȣȍ ȗȓȈȕȍȚȈȔȐ; ȚȈȘȈȝ — ȏȊȍȏȌȣ; ȌȎȈȌȎȊȈȓțȝ — ȏȈȗȣȓȈȓȐ; ȟȈ — Ȑ; ȌȐȠȈȝ ȌȈȠȈ — ȌȍșȧȚȤ șȚȖȘȖȕ șȊȍȚȈ. 83


84 ǰȏ-ȏȈ ȋȘȖȏȕȖȑ ȈșȒȍȏȣ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȘȈȏȉțȠȍȊȈȓȐșȤ ȘȍȒȐ Ȑ ȖȒȍȈȕȣ, ȏȈȌȘȖȎȈȓȈ ȏȍȔȓȧ ș ȍȍ ȋȖȘȈȔȐ Ȑ ȖșȚȘȖȊȈȔȐ, ȗȖȗȈȌȈȓȐ ȏȊȍȏȌȣ Ȑ ȗȓȈȕȍȚȣ. ǹȖ Ȋșȍȝ șȚȖȘȖȕ ȗȖȓȣȝȈȓȖ ȗȓȈȔȧ. ǺǭDzǹǺ 6 ȚȍȕȈ ȚȈȗȚȈ ȌȐȊȈȔ ȚȑȈȒȚȊȈ ȉȘȈȝȔȈȓȖȒȈȔ ȑȈȑțȝ șțȘȈȝ ȌȝȈȚȘȍ ȊȐȌȎȕȈȗȈȑȈȔ ȈșțȘ ȌȍȊȈ-ȌȍȊȈ ȌȎȈȋȈȚ-ȗȈȚȍ ȌȈȐȚȑȍȕȌȘȈ-ȚȈȗȈșȈ ȚȈȗȚȈ ȌȐȊȐ șȚȝȈȚțȔ ȕȈ ȠȈȒȕțȔȈȝ ȚȍȕȈ — ȚȍȔ (ȗȓȈȔȍȕȍȔ ȈșȒȍȏȣ); ȚȈȗȚȈȝ — ȖȗȈȓȍȕȕȣȍ; ȌȐȊȈȔ — șȊȖȍ ȎȐȓȐȡȍ ȕȈ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ; ȚȑȈȒȚȊȈ — ȗȖȒȐȕțȊ; ȉȘȈȝȔȈ- ȓȖȒȈȔ — ȕȈ ȗȓȈȕȍȚț, ȋȌȍ ȎȐȊȍȚ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȑȈȑțȝ — ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ; șțȘȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȌȝȈȚȘȍ — Ȓ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȦ (ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ǫȖșȗȖȌț ǩȘȈȝȔȍ); ȊȐȌȎȕȈȗȈȑȈȔ Ȉșțȝ — ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ; ȌȍȊȈ-ȌȍȊȈ — Ȗ ȋȓȈȊȕȣȑ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȌȎȈȋȈȚ-ȗȈȚȍ — Ȗ ȊȓȈȌȣȒȈ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȌȈȐȚȑȈ-ȐȕȌȘȈȚȈȗȈșȈ — șțȘȖȊȖȑ ȈșȒȍȏȖȑ, ȒȖȚȖȘțȦ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȞȈȘȤ ǬȈȑȚȤȍȊ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț; ȚȈȗȚȈȝ — Ȑșȗȍȗȍȓȍȕȕȣȍ; ȌȐȊȐ — ȕȈ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ; șȚȝȈȚțȔ — ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ; ȕȈ — ȕȍ; ȠȈȒȕțȔȈȝ — ȔȖȎȍȔ. ǰȏȔțȟȍȕȕȣȍ ȏȕȖȍȔ Ȑ ȒȘȈȑȕȍ ȖȉȍșȗȖȒȖȍȕȕȣȍ ȈșȒȍȏȖȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȖȒȐȕțȓȐ șȊȖȐ ȖȉȐȚȍȓȐ Ȑ ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ ȕȈ ȗȓȈȕȍȚț ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, ȚȊȖȘȞȈ ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǷȘȍȌșȚȈȊ ȗȍȘȍȌ ǩȘȈȝȔȖȑ, ȖȕȐ șȒȈȏȈȓȐ: Ƕ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, Ȗ ȊȓȈȌȣȒȈ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ! ǶȋȖȕȤ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȚ șȚȘȈȠȕȖȑ ȈșȒȍȏȣ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȊȣȘȣȊȈȍȚșȧ Ȑȏ ȍȋȖ ȋȖȓȖȊȣ, ȗȘȐȟȐȕȧȍȚ ȕȈȔ ȚȈȒȐȍ șȚȘȈȌȈȕȐȧ, ȟȚȖ Ȕȣ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȉȖȓȤȠȍ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȕȈ șȊȖȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ, ȗȖȥȚȖȔț Ȕȣ ȖșȚȈȊȐȓȐ Ȑȝ Ȑ ȗȘȐȠȓȐ Ȓ Țȍȉȍ. ǺǭDzǹǺ 7 ȚȈșȑȈ ȟȖȗȈȠȈȔȈȔ ȉȝțȔȈȕ ȊȐȌȝȍȝȐ ȑȈȌȐ ȔȈȕȑȈșȍ ȓȖȒȈ ȕȈ ȑȈȊȈȕ ȕȈȕȒȠȑȈȕȚȐ ȉȈȓȐ-ȝȈȘȈș ȚȈȊȈȉȝȐȉȝțȝ ȚȈșȑȈ — ȥȚȖȋȖ; ȟȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; țȗȈȠȈȔȈȔ — ȗȘȍȒȘȈȡȍȕȐȍ; ȉȝțȔȈȕ — Ȗ ȊȍȓȐȒȐȑ; ȊȐȌȝȍȝȐ — ȖșțȡȍșȚȊȐ; ȑȈȌȐ — ȍșȓȐ; ȔȈȕȑȈșȍ — ȖȌȖȉȘȧȍȠȤ; ȓȖȒȈȝ — ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚ; ȕȈ — ȕȍ; ȑȈȊȈȚ — ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ; ȕȈȕȒȠȑȈȕȚȐ — ȗȖȋȐȉȕțȚ; ȉȈȓȐ-ȝȈȘȈȝ — ȊȍȘȕȣȍ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȦ; ȚȈȊȈ — ȚȊȖȐ; ȈȉȝȐȉȝțȝ — Ȗ ȊȓȈșȚȍȓȐȕ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. Ƕ ȌȖșȚȖșȓȈȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȍșȓȐ Țȣ șȖȋȓȈșȍȕ ȊȕȧȚȤ ȕȈȠȍȑ ȔȖȓȤȉȍ, ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȕȍ ȌȖȎȐȌȈȧșȤ, ȗȖȒȈ Ȋșȍ ȊȍȘȕȣȍ Țȍȉȍ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȗȖȋȐȉȕțȚ, ȗȖȒȖȕȟȐ ș ȥȚȐȔ ȏȓȖȔ, ȕȍșțȡȐȔ șȔȍȘȚȤ ȊșȍȔț ȎȐȊȖȔț. ǺǭDzǹǺ 8 ȚȈșȑȈȑȈȔ ȒȐȓȈ șȈȕȒȈȓȗȈȠ 84


85 ȟȈȘȈȚȖ ȌțȠȟȈȘȈȔ ȚȈȗȈȝ ȠȘțȑȈȚȈȔ ȒȐȔ ȕȈ ȊȐȌȐȚȈș ȚȈȊȈȚȝȈȗȐ ȕȐȊȍȌȐȚȈȔ ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ; ȈȑȈȔ — ȥȚȖ; ȒȐȓȈ — ȊȍȌȤ; șȈȕȒȈȓȗȈȝ — ȕȈȔȍȘȍȕȐȍ; ȟȈȘȈȚȈȝ — șȖȊȍȘȠȈȦȡȍȋȖ; ȌțȠȟȈȘȈȔ — ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕțȦ; ȚȈȗȈȝ — ȈșȒȍȏț; ȠȘțȑȈȚȈȔ — ȌȈ ȉțȌȍȚ țșȓȣȠȈȕȖ; ȒȐȔ — ȟȚȖ; ȕȈ — ȕȍ; ȊȐȌȐȚȈȝ — ȐȏȊȍșȚȕȖ; ȚȈȊȈ — Ȍȓȧ Țȍȉȧ; ȈȚȝȈȗȐ — ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ; ȕȐȊȍȌȐȚȈȔ — ȗȖȊȍȌȈȕȕȖȍ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȌȊȍȘȋ șȍȉȧ ȎȍșȚȖȟȈȑȠȍȑ ȈșȒȍȏȍ. ǰ ȝȖȚȧ Țȣ ȏȕȈȍȠȤ, ȘȈȌȐ ȟȍȋȖ Ȗȕ ȥȚȖ șȌȍȓȈȓ, ȔȐȓȖșȚȐȊȖ ȊȣșȓțȠȈȑ, ȟȚȖ Ȕȣ Țȍȉȍ ȘȈșșȒȈȎȍȔ Ȗ ȍȋȖ ȕȈȔȍȘȍȕȐȧȝ. ǺǭDzǹǺȃ 9 - 10 șȘȐȠȚȊȈ ȟȈȘȈȟȈȘȈȔ ȐȌȈȔ ȚȈȗȖ-ȑȖȋȈ-șȈȔȈȌȝȐȕȈ ȈȌȝȑȈșȚȍ șȈȘȊȈ-ȌȝȐȠȕȑȍȉȝȑȈȝ ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȐ ȕȐȌȎȈșȈȕȈȔ ȚȈȌ ȈȝȈȔ ȊȈȘȌȝȈȔȈȕȍȕȈ ȚȈȗȖ-ȑȖȋȈ-șȈȔȈȌȝȐȕȈ ȒȈȓȈȚȔȈȕȖȠ ȟȈ ȕȐȚȑȈȚȊȈȚ șȈȌȝȈȑȐȠȑȍ ȚȈȚȝȈȚȔȈȕȈȝ șȘȐȠȚȊȈ — șȖȏȌȈȊ; ȟȈȘȈ — ȌȊȐȎțȡȍȍșȧ; ȈȟȈȘȈȔ — Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȖȍ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; ȚȈȗȈȝ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȈșȒȍȏȍ; ȑȖȋȈ — Ȑ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ șȐȓȍ; șȈȔȈȌȝȐȕȈ — ȗȖȋȘțȎȍȕȐȍȔ Ȋ ȚȘȈȕș; ȈȌȝȑȈșȚȍ — ȏȈȕȐȔȈȍȚ; șȈȘȊȈ- ȌȝȐȠȕȑȍȉȝȑȈȝ — Ȋșȍȝ ȗȓȈȕȍȚ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ȘȈȑșȒȐȝ; ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȐ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȕȐȌȎȈ-ȈșȈȕȈȔ — șȊȖȑ ȚȘȖȕ; ȚȈȚ — ȗȖȥȚȖȔț; ȈȝȈȔ — ȧ; ȊȈȘȌȝȈȔȈȕȍȕȈ — ȕȈȘȈșȚȈȦȡȐȔ; ȚȈȗȈȝ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȈșȒȍȏȍ; ȑȖȋȈ — Ȑ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȔ șȗȖșȖȉȕȖșȚȧȔ; șȈȔȈȌȝȐȕȈ — ȗȖȋȘțȎȍȕȐȍȔ Ȋ ȚȘȈȕș; ȒȈȓȈ — ȊȘȍȔȍȕȐ; ȈȚȔȈȕȖȝ — Ȑ ȌțȠȐ; ȟȈ — Ȑ; ȕȐȚȑȈȚȊȈȚ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȊȍȟȕȖșȚȐ; șȈȌȝȈȑȐȠȑȍ — ȌȖșȚȐȋȕț; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒ Ȏȍ; ȈȚȔȈȕȈȝ — șȊȖȍȋȖ. «ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȊȍȓȐȟȈȑȠȈȧ ȓȐȟȕȖșȚȤ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȌȖșȚȐȋ șȊȖȍȋȖ ȊȣșȖȒȖȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ, ȗȘȍȌȈȊȈȧșȤ șțȘȖȊȖȑ ȈșȒȍȏȍ, ȘȈȏȊȐȊȈȧ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȍ șȐȓȣ Ȑ ȗȖȋȘțȎȈȧșȤ Ȋ ȚȘȈȕș. ǺȈȒ ȍȔț țȌȈȓȖșȤ șȖȏȌȈȚȤ ȥȚț ȊșȍȓȍȕȕțȦ Ȑ șȚȈȚȤ Ȋ ȕȍȑ șȈȔȣȔ ȗȖȟȐȚȈȍȔȣȔ ȗȖȓțȉȖȋȖȔ. ȇ Ȋȍȟȍȕ, ȊȘȍȔȧ ȚȖȎȍ ȊȍȟȕȖ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ ȔȕȖȋȐȝ ȎȐȏȕȍȑ ȧ ȉțȌț șȚȘȍȔȐȚȤșȧ Ȓ ȚȈȒȖȔț Ȏȍ ȈșȒȍȚȐȏȔț, ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȔț ȔȖȋțȡȍșȚȊț Ȑ ȋȓțȉȖȒȖȑ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ Ȑ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȏȈȑȔț ȗȖșȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ». DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȊȖȏȕȈȔȍȘȐȓșȧ ȏȈȕȧȚȤ ȗȖșȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, ȖȌȕȈȒȖ Ȗȕ ȕȍ ȔȖȋ ȥȚȖȋȖ șȌȍȓȈȚȤ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ǩȘȈȝȔȈ ȎȐȊȍȚ ȖȟȍȕȤ ȌȖȓȋȖ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (8.17) șȒȈȏȈȕȖ: șȈȝȈșȘȈ-ȑțȋȈ- ȗȈȘȑȈȕȚȈȔ ȈȝȈȘ ȑȈȌ ȉȘȈȝȔȈȕȖ ȊȐȌțȝ — ȚȣșȧȟȈ Ȧȋ șȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȖȌȐȕ ȌȍȕȤ ǩȘȈȝȔȣ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȎȐȏȕȤ ǩȘȈȝȔȣ ȌȓȐȚșȧ ȚȈȒ ȌȖȓȋȖ, ț ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȕȍ ȉȣȓȖ ȕȐȒȈȒȖȑ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȏȈȕȧȚȤ ȍȋȖ ȗȖșȚ. ǶȌȕȈȒȖ Ȗȕ ȘȈșșțȌȐȓ, ȟȚȖ ȘȈȏ Ȑ ȌțȠȈ (ȈȚȔȈ), Ȑ ȊȘȍȔȧ Ȋȍȟȕȣ, ȚȖ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȍȔț ȕȍ țȌȈșȚșȧ ȏȈȕȧȚȤ ȥȚȖȚ ȗȖșȚ Ȋ ȖȌȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, Ȗȕ ȉțȌȍȚ ȗȖȌȊȍȘȋȈȚȤ șȍȉȧ ȈșȒȍȏȍ ȎȐȏȕȤ ȏȈ ȎȐȏȕȤȦ, ȗȖȒȈ ȕȈȒȖȕȍȞ ȕȍ ȌȖșȚȐȋȕȍȚ șȊȖȍȑ ȞȍȓȐ. ǺǭDzǹǺ 11 85


86 ȈȕȑȈȚȝȍȌȈȔ ȊȐȌȝȈșȑȍ 'ȝȈȔ ȈȑȈȚȝȈ ȗțȘȊȈȔ ȖȌȎȈșȈ ȒȐȔ ȈȕȑȈȐȝ ȒȈȓȈ-ȕȐȘȌȝțȚȈȐȝ ȒȈȓȗȈȕȚȍ ȊȈȐȠȕȈȊȈȌȐȉȝȐȝ ȈȕȑȈȚȝȈ — ȗȖ-ȌȘțȋȖȔț; ȐȌȈȔ — ȥȚț (ȊșȍȓȍȕȕțȦ); ȊȐȌȝȈșȑȍ — șȖȏȌȈȔ; ȈȝȈȔ — ȧ; ȈȑȈȚȝȈ — ȕȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖ; ȗțȘȊȈȔ — ȗȘȍȎȕȦȦ; ȖȌȎȈșȈ — șȐȓȖȑ, ȒȖȚȖȘțȦ ȧ ȗȘȐȖȉȘȍȚț ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȈșȒȍȏȍ; ȒȐȔ — ȟȚȖ ȚȖȓȒț; ȈȕȑȈȐȝ — ȖȚ ȌȘțȋȐȝ; ȒȈȓȈȕȐȘȌȝțȚȈȐȝ — țȕȐȟȚȖȎȈȍȔȣȝ ȊȘȍȔȍȕȍȔ; ȒȈȓȗȈ-ȈȕȚȍ — Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȈȓȗȣ; ȊȈȐȠȕȈȊȈȈȌȐȉȝȐȝ — ȖȚ ǬȝȘțȊȈȓȖȒȐ (ǪȈȑȒțȕȚȝȈȓȖȒȐ) Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȗȓȈȕȍȚ. «ǹȖȊȍȘȠȐȊ ȈșȒȍȏț, ȧ șȔȖȋț șȌȍȓȈȚȤ ȚȈȒ, ȟȚȖ ȏȈ ȋȘȍȝȐ ȓȦȌȐ ȉțȌțȚ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȕȈȋȘȈȌț, Ȉ ȏȈ ȗȘȈȊȍȌȕȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ — șȚȘȈȌȈȚȤ. ȇ ȗȍȘȍȊȍȘȕț Ȋșȍ ȗȖȘȧȌȒȐ, țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȍ Ȋ ȔȐȘȍ. ǪȍȌȤ ȌȈȎȍ ǬȝȘțȊȈȓȖȒȈ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȈȓȗȣ ȉțȌȍȚ țȕȐȟȚȖȎȍȕȈ. ǯȈȟȍȔ Ȏȍ ȖȕȈ ȕțȎȕȈ? ǵȖ ȧ ȚȈȒ Ȑ ȉțȌț ȏȈȕȐȔȈȚȤ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ǩȘȈȝȔȣ». DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȖȖȉȡȈȧ ǫȖșȗȖȌț ǩȘȈȝȔȍ Ȗ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȐȝ ȕȈȔȍȘȍȕȐȧȝ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȗȖȓțȉȖȋȐ șȒȈȏȈȓȐ, ȟȚȖ Ȗȕ ȝȖȟȍȚ ȗȍȘȍȔȍȕȐȚȤ Ȋșȍ ȗȖȘȧȌȒȐ, țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȍ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȗȖȌȊȍȘȋȈȦȡȐȍ șȍȉȧ șțȘȖȊȖȑ ȈșȒȍȏȍ, ȗȖȌȕȐȔȈȦȚșȧ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȕȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȝȖȚȍȓ, ȟȚȖȉȣ ȌȈȎȍ ȚȈȔ ȖȕȐ ȉȣȓȐ ȕȍșȟȈșȚȕȣ, șȚȘȈȌȈȧ Ȑȏ-ȏȈ ȐȕȚȘȐȋ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. Ƕȕ ȝȖȚȍȓ, ȟȚȖȉȣ Țȍ, ȒȖȔț ȔȐȘșȒȐȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ȗȘȐȟȐȕȧȓȐ ȉȖȓȤ ȕȈ ȏȍȔȓȍ, ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȐ șȚȘȈȌȈȚȤ Ȑ Ȋ ȘȈȦ. ǶȌȕȐȔ șȓȖȊȖȔ, Ȗȕ ȝȖȚȍȓ, ȟȚȖȉȣ ȊȍȏȌȍ Ȑ ȊșȍȔ ȉȣȓȖ ȗȓȖȝȖ. ǴȖȎȕȖ, ȒȖȕȍȟȕȖ, țșȖȔȕȐȚȤșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȗȖșȖȉȍȕ ȐȏȔȍȕȐȚȤ ȗȖȘȧȌȒȐ, șțȡȍșȚȊțȦȡȐȍ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ș ȕȍȏȈȗȈȔȧȚȕȣȝ ȊȘȍȔȍȕ, ȖȌȕȈȒȖ șȈȔ Ȗȕ ȋȖȘȌȖ ȏȈȧȊȓȧȓ, ȟȚȖ, șȖȊȍȘȠȐȊ ȚȈȗȈșȤȦ, ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȚ șȐȓț, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȖȏȊȖȓȐȚ ȍȔț ȌȍȓȈȚȤ ȟȚȖ țȋȖȌȕȖ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȌȈȎȍ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ ȝȖȚȍȓ ȗȖșȚȈȊȐȚȤ Ȋ ȖȗȈșȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. ǺȈȒȖȊȣ ȕȈȔȍȘȍȕȐȧ ȈșțȘȖȊ . ǺǭDzǹǺ 12 ȐȚȐ ȠțȠȘțȔȈ ȕȐȘȉȈȕȌȝȈȔ ȚȈȗȈȝ ȗȈȘȈȔȈȔ ȈșȚȝȐȚȈȝ ȊȐȌȝȈȚșȊȈȕȈȕȚȈȘȈȔ ȑțȒȚȈȔ șȊȈȑȈȔ ȚȘȐ-ȉȝțȊȈȕȍȠȊȈȘȈ ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȠțȠȘțȔȈ — șȓȣȠȈȓȐ; ȕȐȘȉȈȕȌȝȈȔ — Ȋ ȕȍȗȘȍȒȓȖȕȕțȦ ȘȍȠȐȔȖșȚȤ; ȚȈȗȈȝ — Ȋ ȈșȒȍȏț; ȗȈȘȈȔȈȔ — ȒȘȈȑȕȍ șțȘȖȊțȦ; ȈșȚȝȐȚȈȝ — ȊȖȠȍȌȠȐȑ; ȊȐȌȝȈȚșȊȈ — șȖȊȍȘȠȐ; ȈȕȈȕȚȈȘȈȔ — șȘȈȏț Ȏȍ; ȑțȒȚȈȔ — ȌȖȓȎȕȖȍ; șȊȈȑȈȔ — șȈȔ; ȚȘȐȉȝțȊȈȕȈ-ȐȠȊȈȘȈ — Ȗ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ. Ƕ ȊȓȈȌȣȒȈ, ȕȈȔ ȌȖȗȖȌȓȐȕȕȖ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȌȊȍȘȋȈȍȚ șȍȉȧ șțȘȖȊȖȑ ȈșȒȍȏȍ ș ȕȈȔȍȘȍȕȐȍȔ ȏȈȕȧȚȤ ȚȊȖȑ ȗȖșȚ. Ǻȣ — ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ. ǷȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȉȍȏ ȗȘȖȔȍȌȓȍȕȐȧ șȌȍȓȈȑ ȚȖ, ȟȚȖ șȟȐȚȈȍȠȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ șȓțȋȈ ȊșȍȋȌȈ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȏȈȕȧȚȤ ȔȍșȚȖ ȝȖȏȧȐȕȈ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ ȝȖȏȧȐȕ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗ ȕȍȔ. ǰșȚȖȘȐȧ ȏȕȈȍȚ ȚȖȔț ȕȍȔȈȓȖ ȗȘȐȔȍȘȖȊ. ǺȈȒ, Ȋ ǰȕȌȐȐ Ȋ ȥȗȖȝț ȔțșțȓȤȔȈȕșȒȖȋȖ ȊȓȈȌȣȟȍșȚȊȈ ȔȕȖȋȐȍ șȓțȋȐ, ȐȌȧ ȕȈ ȓȦȉȣȍ ȝȐȚȘȖșȚȐ Ȑ ȌȈȎȍ ȗȘȍșȚțȗȓȍȕȐȧ, ȏȈȕȐȔȈȓȐ ȔȍșȚȈ șȊȖȐȝ ȝȖȏȧȍȊ. ǰȏ ȒȕȐȋ, 86


87 ȕȈȗȐșȈȕȕȣȝ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȧȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȟȈȑȚȈȕȤȐ, Ȕȣ ȏȕȈȍȔ, ȟȚȖ ț ȖȌȕȖȋȖ ȒȘțȗȕȖȋȖ ȏȈȔȐȕȌȈȘȈ, ǹțȉțȌȌȝȐ ǸȈȧ, ȉȣȓ șȓțȋȈ — ȔȈȓȤȟȐȒ-ȔțșțȓȤȔȈȕȐȕ. ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, ǸȈȑ ȖȚȕȖșȐȓșȧ Ȓ ȥȚȖȔț ȔȈȓȤȟȐȒț ȒȈȒ Ȓ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔț ȘȍȉȍȕȒț Ȑ ȐȕȖȋȌȈ, ȍșȓȐ ȚȖȚ ȟȚȖȕȐȉțȌȤ ȒȘȈȓ, ȕȈȒȈȏȣȊȈȓ ȍȋȖ țȌȈȘȖȔ ȗȈȓȒȐ. ǶȚ ȥȚȐȝ ȕȈȒȈȏȈȕȐȑ ȕȈ șȗȐȕȍ ȔȈȓȤȟȐȒȈ ȖșȚȈȓȈșȤ ȖȚȔȍȚȐȕȈ. ǷȖȏȎȍ, ȒȖȋȌȈ ȔȈȓȤȟȐȒ ȊȣȘȖș Ȑ ȒȖȊȈȘȕȣȔ șȗȖșȖȉȖȔ șȚȈȓ ǽțșșȍȑȕȖȔ ȀȈȝȖȔ, ȕȈȉȖȉȖȔ (ȗȘȈȊȐȚȍȓȍȔ) ǩȍȕȋȈȓȐȐ, ȍȋȖ ȎȍȕȈ ȖȌȕȈȎȌȣ șȗȘȖșȐȓȈ, ȖȚȒțȌȈ ț ȕȍȋȖ ȕȈ șȗȐȕȍ ȖȚȔȍȚȐȕȈ. ǵȈȉȖȉ ȖȚȊȍȚȐȓ, ȟȚȖ Ȋ ȌȍȚșȚȊȍ Ȗȕ ȉȣȓ șȓțȋȖȑ ǹțȉțȌȌȝȐ ǸȈȧ Ȑ ȚȖȚ ȕȈȒȈȏȣȊȈȓ ȍȋȖ ȏȈ ȘȈȏȕȣȍ ȗȘȖșȚțȗȒȐ. ǻșȓȣȠȈȊ ȥȚȖ, ȎȍȕȈ ȕȈȉȖȉȈ ȖȟȍȕȤ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓȈșȤ Ȑ ȗȖȚȘȍȉȖȊȈȓȈ, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ țȉȐȓ ǹțȉțȌȌȝȐ ǸȈȧ. ǽțșșȍȑȕ ȀȈȝ, ȗȖȔȕȧ, șȒȖȓȤȒȖ ȝȖȘȖȠȍȋȖ șȌȍȓȈȓ Ȍȓȧ ȕȍȋȖ ǹțȉțȌȌȝȐ ǸȈȑ, ȖȚȒȈȏȈȓșȧ ȍȋȖ țȉȐȚȤ. ǵȖ ȒȖȋȌȈ ȎȍȕȈ șȒȈȏȈȓȈ, ȟȚȖ Ȗȕ, ȗȖ ȒȘȈȑȕȍȑ ȔȍȘȍ, ȌȖȓȎȍȕ ȖȉȘȈȚȐȚȤ ǹțȉțȌȌȝȐ ǸȈȧ Ȋ ȔțșțȓȤȔȈȕșȚȊȖ, ǵȈȉȖȉ ș ȕȍȑ șȖȋȓȈșȐȓșȧ. Ƕȕ ȗȖȉȘȣȏȋȈȓ ȊȖȌȖȑ Ȑȏ șȊȖȍȋȖ ȒțȊȠȐȕȈ ȕȈ ǹțȉțȌȌȝȐ ǸȈȧ Ȑ ȖȉȢȧȊȐȓ ȍȋȖ ȔțșțȓȤȔȈȕȐȕȖȔ. DzȈȒ ȉȣ ȚȖ ȕȐ ȉȣȓȖ, șțȚȤ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȒȖȋȌȈ-ȚȖ ȕȈȉȖȉ ȉȣȓ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ șȓțȋȖȑ ǹțȉțȌȌȝȐ ǸȈȧ, ȕȖ ȗȖȚȖȔ ȍȔț țȌȈȓȖșȤ ȏȈȝȊȈȚȐȚȤ ȗȖșȚ ȊȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧ ǩȍȕȋȈȓȐȐ. ǺȈȒȖȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ. DzȈȎȌȣȑ ȊșȧȟȍșȒȐ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȉȣȚȤ ȋȖșȗȖȌȐȕȖȔ, ȝȖȚȧ șȈȔ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȚșȧ șȓțȋȖȑ șȊȖȐȝ ȟțȊșȚȊ. ǶȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖȌȟȐȕȍȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȟțȊșȚȊȈȔ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȗȣȚȈȍȚșȧ ȗȖȊȍȓȍȊȈȚȤ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ȇȘȒȐȑ ȚȖȔț ȗȘȐȔȍȘ — ȌȍȔȖȕ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ șȖȖȉȡȐȓȐ ǩȘȈȝȔȍ Ȗ ȍȋȖ ȕȈȔȍȘȍȕȐȧȝ. ǺǭDzǹǺ 13 ȚȈȊȈșȈȕȈȔ ȌȊȐȌȎȈ-ȋȈȊȈȔ ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȑȈȔ ȌȎȈȋȈȚ-ȗȈȚȍ ȉȝȈȊȈȑȈ ȠȘȍȑȈșȍ ȉȝțȚȑȈȐ ȒȠȍȔȈȑȈ ȊȐȌȎȈȑȈȑȈ ȟȈ ȚȈȊȈ — ȚȊȖȍ; ȈșȈȕȈȔ — ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ (ȕȈ ȚȘȖȕȍ); ȌȊȐȌȎȈ — ȉȘȈȝȔȈȕșȒȖȑ ȒțȓȤȚțȘȣ ȐȓȐ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ; ȋȈȊȈȔ — ȒȖȘȖȊ; ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȑȈȔ — ȕȈȐȊȣșȠȍȍ; ȌȎȈȋȈȚ-ȗȈȚȍ — Ȗ ȊȓȈȌȣȒȈ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȉȝȈȊȈȑȈ — Ȍȓȧ ȘȈȏȊȐȚȐȧ; ȠȘȍȑȈșȍ — ȘȈȌȐ ȊȣșȠȍȋȖ șȟȈșȚȤȧ; ȉȝțȚȑȈȐ — ȘȈȌȐ ȖȉȖȋȈȡȍȕȐȧ; ȒȠȍȔȈȑȈ — ȘȈȌȐ șȖȝȘȈȕȍȕȐȧ Ȑ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȧ; ȊȐȌȎȈȑȈȑȈ — ȘȈȌȐ ȗȖȉȍȌȣ Ȑ ȍȡȍ ȉȖȓȤȠȍȑ șȓȈȊȣ; ȟȈ — Ȑ. Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, țȗȘȈȊȓȧȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Țȣ, ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȗȘȐȕȖșȐȠȤ ȖȋȘȖȔȕȖȍ ȉȓȈȋȖ ȊșȍȔ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ȒȖȘȖȊȈȔ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ. Ƕ ȊȈȎȕȖșȚȐ ȉȘȈȝȔȈȕșȒȖȑ ȒțȓȤȚțȘȣ Ȑ ȏȈȉȖȚȣ Ȗ ȒȖȘȖȊȈȝ ȔȖȎȕȖ ȋȖȊȖȘȐȚȤ ȕȍ ȗȍȘȍșȚȈȊȈȧ, ȐȉȖ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȍ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ Ȑ ȒȖȘȖȊ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șȟȈșȚȤȧ, ȉȖȋȈȚșȚȊȈ Ȑ țșȗȍȝȈ. ǶȌȕȈȒȖ, ȍșȓȐ, ȕȍ ȌȈȑ ǩȖȋ, ȚȊȖȍ ȔȍșȚȖ ȏȈȑȔȍȚ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȊșȧȒȖȔț ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȦ ȗȘȐȌȍȚ ȒȖȕȍȞ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȓȖȊȈ ȌȊȐȌȎȈ-ȋȈȊȈȔ ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȑȈȔ, țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȣȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȉȘȈȝȔȈȕșȒȈȧ ȒțȓȤȚțȘȈ Ȑ ȒȖȘȖȊȣ ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ ȊȈȎȕȣ Ȍȓȧ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȧ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ. Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ ȚȘȈȌȐȞȐȐ ȏȈȉȖȚȍ Ȗ ȒȖȘȖȊȈȝ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȈȝ ȗȘȐȌȈȍȚșȧ ȖȟȍȕȤ ȉȖȓȤȠȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ. ǭșȓȐ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤ ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȍȚ ȒțȓȤȚțȘȖȑ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ Ȑ ȕȍ ȏȈȡȐȡȈȍȚ ȒȖȘȖȊ, Ȋșȧ ȍȋȖ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȗȖȚȍȘȗȐȚ ȒȘȈȝ. ǷȖȓțȉȖȋȐ ȉȣȓȐ ȖȟȍȕȤ ȖȉȍșȗȖȒȖȍȕȣ, ȉȖȧșȤ, ȟȚȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȏȈȑȔȍȚ ȗȖșȚ ǩȘȈȝȔȣ. ǶȕȐ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȏȕȈȓȐ, ȟȚȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț — ȌȍȔȖȕ Ȑ ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȌȍȔȖȕȣ Ȑ ȘȈȒȠȈșȣ ȏȈȝȊȈȚȧȚ ȊȍȘȝȖȊȕțȦ ȊȓȈșȚȤ, ȖȉȣȟȈȧȔ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ Ȑ ȏȈȡȐȚȍ ȒȖȘȖȊ ȗȘȐȌȍȚ ȒȖȕȍȞ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (5.29) șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȐșȚȐȕȕȣȑ ȊȓȈȌȣȒȈ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ — ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ (ȉȝȖȒȚȈȘȈȔ ȑȈȌȎȕȈ- ȚȈȗȈșȈȔ șȈȘȊȈ-ȓȖȒȈ-ȔȈȝȍȠȊȈȘȈȔ) . ǹȚȈȓȖ ȉȣȚȤ, ǫȖșȗȖȌȤ ȓțȟȠȍ Ȋșȍȝ ȏȕȈȍȚ, ȒȈȒ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ 87


88 ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȍ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȕȈȝȖȌȧȡȐȝșȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ. Ǫ ȒȈȎȌȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ — șȊȖȑ ǩȘȈȝȔȈ, Ȑ Ȗȕ șȓȍȌțȍȚ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ. Ƕȉ ȥȚȖȔ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ ȗȍȘȊȖȔ șȚȐȝȍ «ȀȘȐȔȈȌ ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ»: Țȍȕȍ ȉȘȈȝȔȈ ȝȘȐȌȈ ȑȈ ȈȌȐ-ȒȈȊȈȑȍ . ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ — ȋȓȈȊȕȣȑ Ȑȏ ȚȊȖȘȞȖȊ Ȋ ȒȈȎȌȖȑ ȉȘȈȝȔȈȕȌȍ, Ȑ ȖȚ ȕȍȋȖ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ ȗȍȘȍȝȖȌȐȚ Ȓ ȍȋȖ țȟȍȕȐȒȈȔ Ȑ șȣȕȖȊȤȧȔ. ǾȈȘȐ Ȑ ȊȍȘȝȖȊȕȣȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȐ Ȋșȍȝ ȗȓȈȕȍȚ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȚȤ ȐȕȚȍȘȍșȣ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ. ǭșȓȐ Ȏȍ ȗȖșȚ ǩȘȈȝȔȣ ȏȈȑȔȍȚ ȘȈȒȠȈș ȐȓȐ ȌȍȔȖȕ, ȚȖ ș ȗȖȘȧȌȒȖȔ, țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȔ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ — Ȑ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ș ȚȘȈȌȐȞȐȧȔȐ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ Ȑ ȏȈȉȖȚȖȑ Ȗ ȒȖȘȖȊȈȝ, — ȉțȌȍȚ ȗȖȒȖȕȟȍȕȖ. ǹȖȏȕȈȊȈȧ ȥȚț ȖȗȈșȕȖșȚȤ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ǩȘȈȝȔȍ Ȑ ȗȖȗȘȖșȐȓȐ ȍȋȖ ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ șȒȖȘȍȍ ȗȖȔȍȠȈȚȤ ȖșțȡȍșȚȊȓȍȕȐȦ ȏȈȔȣșȓȖȊ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. ǶȌȕȈȎȌȣ, ȍȡȍ ȕȈ ȏȈȘȍ ȚȊȖȘȍȕȐȧ, ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț ȕȈȗȈȓȐ ȌȊȈ ȌȍȔȖȕȈ — ǴȈȌȝț Ȑ DzȈȑȚȈȉȝȈ, — ȕȖ DzȘȐȠȕȈ șȗȈș ȍȋȖ. ǷȖȥȚȖȔț DzȘȐȠȕț ȍȡȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȔȈȌȝț-ȒȈȐȚȈȉȝȈȝȈȕȚȘȐ . Ǩ ȚȍȗȍȘȤ țȋȘȖȏȈ ǩȘȈȝȔȍ ȐșȝȖȌȐȓȈ ȖȚ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. ǺȈȒȖȊ țȎ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ Ȗȉ ȖșȚȈȓȤȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊȈȝ, ȐȕȖȋȌȈ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ Ȋ ȖȗȈșȕȖșȚȐ. ǪȗȘȖȟȍȔ, ȗȘȍȎȌȍ ȍȡȍ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȗȣȚȈȓșȧ ȏȈȕȧȚȤ ȔȍșȚȖ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ. ǶȌȕȈȒȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȉȣȓ ȚȈȒȐȔ ȔȖȋțȟȐȔ ȌȍȔȖȕȖȔ, ȟȚȖ ȗȖșȧȋȕțȓ ȌȈȎȍ ȕȈ ȍȋȖ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. ǹȓȖȊȖ ȉȝțȚȑȈȐ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «ȘȈȌȐ ȖȉȖȋȈȡȍȕȐȧ», Ȉ ȠȘȍȑȈșȍ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȍ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǷȖ ȔȍȘȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌțȝȖȊȕȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊțȍȚșȧ Ȑ ȗȘȐȉȓȐȎȈȍȚșȧ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ Ȑȏ ȗȓȍȕȈ ȔȈȚȍȘȐȐ, ȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȚȖȎȍ țȓțȟȠȈȍȚșȧ. ǿȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȐȌȍȚ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȗțȚȍȔ Ȑ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȉȍȌȕȍȍȚ. ǬȈȘȣ, ȖȉȘȍȚȈȍȔȣȍ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȗțȚȐ, ȕȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȉȝțȚȐ ȐȓȐ ȊȐȉȝțȚȐ . Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (10.41) ǹȈȔ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȑȈȌ ȑȈȌ ȊȐȉȝțȚȐȔȈȚ șȈȚȚȊȈȔ- ȔȈȔȈ ȚȍȌȎȖ-'ȔȠȈ șȈȔȉȝȈȊȈȔ . ǭșȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȘȈȏȊȐȊȈȧ Ȋ șȍȉȍ ȌțȝȖȊȕȖȍ șȖȏȕȈȕȐȍ, șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȍȡȍ Ȑ ȉȖȋȈȚȣȔ, ȥȚȖ șȓȍȌțȍȚ ȘȈșȞȍȕȐȊȈȚȤ ȒȈȒ ȖșȖȉȣȑ ȌȈȘ ǫȖșȗȖȌȈ. ǵȐ Ȋ ȒȖȍȔ șȓțȟȈȍ ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȚȈȒȖȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ. Ǫ ȕȈȠȐ Ȏȍ ȌȕȐ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ȕȈ ǯȍȔȓȍ, ȊȓȐȧȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖ țȔȍȕȤȠȐȓȖșȤ Ȑ ȊȓȈșȚȤ ȗȍȘȍȠȓȈ Ȓ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȧȔ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț — ȘȈȒȠȈșȈȔ Ȑ ȌȍȔȖȕȈȔ. ǶȉȣȟȈȐ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ ȗȘȍȌȈȕȣ ȏȈȉȊȍȕȐȦ Ȑ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗ ȒȖȘȖȊȈȝ, Ȉ ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȕȐ Ȗ ȒȈȒȖȔ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȐ ȓȦȌȍȑ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ Ȑ ȘȍȟȐ. ȅȗȖȝȈ, Ȋ ȒȖȚȖȘțȦ Ȕȣ ȎȐȊȍȔ, ȖȟȍȕȤ ȖȗȈșȕȈ, ȐȉȖ ȖȉȡȍșȚȊȖȔ ȗȘȈȊȧȚ ȌȍȔȖȕȣ Ȑ ȘȈȒȠȈșȣ. ǺǭDzǹǺ 14 ȐȚȐ ȊȐȌȎȕȈȗȐȚȖ ȌȍȊȈȐȘ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȈȚȔȈȉȝțȘ ȕȘȐȗȈ ȗȈȘȐȚȖ ȉȝȘȐȋț-ȌȈȒȠȈȌȑȈȐȘ ȑȈȑȈț ȌȈȐȚȑȍȠȊȈȘȈȠȘȈȔȈȔ ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȊȐȌȎȕȈȗȐȚȈȝ — ȗȖșȚȈȊȓȍȕȕȣȑ Ȋ ȐȏȊȍșȚȕȖșȚȤ; ȌȍȊȈȐȝ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȍȑȠȐȑ; ȈȚȔȈ-ȉȝțȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȘȖȌȐȊȠȐȑșȧ Ȑȏ ȞȊȍȚȒȈ ȓȖȚȖșȈ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȗȈȘȐȚȈȝ — ȖȒȘțȎȍȕȕȣȑ; ȉȝȘȐȋț — ǩȝȘȐȋț; ȌȈȒȠȈ — ǬȈȒȠȍȑ; ȈȌȑȈȐȝ — Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ; ȑȈȑȈț — ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ; ȌȈȐȚȑȈ-ȐȠȊȈȘȈ — ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȞȈȘȧ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȈȠȘȈȔȈȔ — Ȓ ȔȍșȚț ȈșȒȍȏȣ.

88


89 Ƕ ȞȈȘȤ, ȊȣșȓțȠȈȊ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȋ șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȐ ǩȝȘȐȋț, ǬȈȒȠȐ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ șȘȈȏț Ȏȍ ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ ȚțȌȈ, ȋȌȍ șȖȊȍȘȠȈȓ ȈșȒȍȏț ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȎȌȈȓ, ȗȖȒȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȌȖșȚȐȋȕȍȚ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȋ ȈșȒȍȏȍ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȍȌșȚȈȚȤ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ Ȑ ȗȘȍȌȓȖȎȐȚȤ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȚȖȚ ȝȖȚȍȓ. ǺȍȗȍȘȤ Ȏȍ, ȒȖȋȌȈ ȊȖȒȘțȋ ǩȘȈȝȔȣ șȖȉȘȈȓȖșȤ șȚȖȓȤȒȖ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȊȍȓȐȒȐȝ șȊȧȚȣȝ, Ȗȕ, ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȊȠȐșȤ șȓțȟȈȍȔ, ȘȍȠȐȓ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤșȧ Ȓ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț Ȑ ȌȈȚȤ ȍȔț ȥȚȐ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ. ǺǭDzǹǺȃ 15 - 16 ȕȈ ȌȈȌȈȘȠȈ ȗȘȈȚȐȟȟȝȈȕȕȈȔ ȊȈȓȔȐȒȈ-ȚȘȐȕȈ-ȒȐȟȈȒȈȐȝ ȗȐȗȐȓȐȒȈȉȝȐȘ ȈȟȐȘȕȈȔ ȔȍȌȈș-ȚȊȈȕ-ȔȈȔșȈ-ȠȖȕȐȚȈȔ ȚȈȗȈȕȚȈȔ ȚȈȗȈșȈ ȓȖȒȈȕ ȑȈȚȝȈȉȝȘȈȗȐȝȐȚȈȔ ȘȈȊȐȔ ȊȐȓȈȒȠȑȈ ȊȐșȔȐȚȈȝ ȗȘȈȝȈ ȝȈșȈȔș ȚȈȔ ȝȈȔșȈ-ȊȈȝȈȕȈȝ ȕȈ — ȕȍ; ȌȈȌȈȘȠȈ — țȊȐȌȍȓ; ȗȘȈȚȐȟȟȝȈȕȕȈȔ — șȒȘȣȚȖȋȖ; ȊȈȓȔȐȒȈ — ȔțȘȈȊȍȑȕȐȒȖȔ; ȚȘȐȕȈ — ȚȘȈȊȖȑ; ȒȐȟȈȒȈȐȝ — Ȑ șȚȊȖȓȈȔȐ ȉȈȔȉțȒȈ; ȗȐȗȐȓȐȒȈȉȝȐȝ — ȔțȘȈȊȤȧȔȐ; ȈȟȐȘȕȈȔ — ȖȉȢȍȌȍȕȕȣȍ; ȔȍȌȈȝ — ȎȐȘ; ȚȊȈȒ — ȒȖȎȈ; ȔȈȔșȈ — ȔȧșȖ; ȠȖȕȐȚȈȔ — Ȑ ȒȘȖȊȤ; ȚȈȗȈȕȚȈȔ — ȕȈȋȘȍȊȈȦȡȍȋȖ; ȚȈȗȈșȈ — șțȘȖȊȖȑ ȈșȒȍȏȖȑ; ȓȖȒȈȕ — Ȋșȍ ȚȘȐ ȔȐȘȈ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȈȉȝȘȈ — ȚțȟȈȔȐ; ȈȗȐȝȐȚȈȔ — ȏȈȒȘȣȚȖȍ; ȘȈȊȐȔ — șȖȓȕȞȍ; ȊȐȓȈȒȠȑȈ — țȊȐȌȈȊ; ȊȐșȔȐȚȈȝ — ȐȏțȔȓȍȕȕȣȑ; ȗȘȈȝȈ — șȒȈȏȈȓ; ȝȈșȈȕ — țȓȣȉȈȦȡȐȑșȧ; ȚȈȔ — ȍȔț; ȝȈȔșȈ-ȊȈȝȈȕȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȓȍȚȈȍȚ ȕȈ ȋȐȋȈȕȚșȒȖȔ ȓȍȉȍȌȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȓȍȚȈȍȚ ȕȈ ȋȐȋȈȕȚșȒȖȔ ȓȍȉȍȌȍ, ȕȍ șȘȈȏț țȊȐȌȍȓ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȐȉȖ ȚȍȓȖ ȌȍȔȖȕȈ șȒȘȣȊȈȓ ȔțȘȈȊȍȑȕȐȒ, ȗȖȘȖșȠȐȑ ȚȘȈȊȖȑ Ȑ ȉȈȔȉțȒȖȔ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȚȈȔ țȎȍ ȌȈȊȕȖ, Ȑ ȏȈ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ ȔțȘȈȊȤȐ șȢȍȓȐ ȊșȦ ȍȋȖ ȗȓȖȚȤ, ȊȒȓȦȟȈȧ ȒȖȎț, ȎȐȘ, ȔȧșȖ Ȑ ȒȘȖȊȤ. ǵȈȒȖȕȍȞ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȘȈȏȋȓȧȌȍȓȐ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȘȈșȒȈȓȧȊȠȍȋȖ șȊȖȍȑ ȈșȒȍȏȖȑ ȊȍșȤ ȔȐȘ Ȑ ȗȖȝȖȎȍȋȖ ȕȈ șȖȓȕȞȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȏȈȊȖȓȖȒȓȐ ȚțȟȐ. ǶȚ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȐȏțȔȓȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȗȘȖșȐȧȓ țȓȣȉȒȖȑ Ȑ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ș ȚȈȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǬțȠȈ șȗȖȒȖȑȕȖ ȔȖȎȍȚ ȖȉȝȖȌȐȚȤșȧ ȉȍȏ ȒȖȎȐ, ȒȖșȚȕȖȋȖ ȔȖȏȋȈ, ȒȖșȚȍȑ, ȒȘȖȊȐ Ȑ ȊșȍȋȖ ȗȘȖȟȍȋȖ Ȑ ȎȐȚȤ ȓȐȠȤ ȏȈ șȟȍȚ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȐȉȖ șȒȈȏȈȕȖ: ȈșȈȕȋȖ 'ȑȈȔ ȗțȘțȠȈȝ — ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȚȓȐȟȕȖ ȖȚ șȊȖȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȖȉȖȓȖȟȒȐ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȘȍȌȈȊȈȓșȧ șțȘȖȊȖȑ ȚȈȗȈșȤȍ, ȈșȒȍȏȍ, Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȔȕȖȋȐȝ ȓȍȚ. ǫȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȈșȒȍȏȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȈșȤ șȚȖ ȓȍȚ ȗȖ ȐșȟȐșȓȍȕȐȦ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ȅȚȖ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȕȍȔȈȓȣȑ șȘȖȒ: ȊȍȌȤ ȖȌȐȕ ȌȍȕȤ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȘȈȊȍȕ ȠȍșȚȐ ȔȍșȧȞȈȔ ȕȈ ǯȍȔȓȍ. ǵȍțȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖ, ȟȚȖ ȏȈ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ ȟȍȘȊȐ, ȔțȘȈȊȤȐ Ȑ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȗȈȘȈȏȐȚȣ ȗȖȟȚȐ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȢȍȓȐ ȚȍȓȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȖȚȟȍȋȖ ȌȈȎȍ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȗȖȕȈȟȈȓț ȕȍ șȔȖȋ ȍȋȖ țȊȐȌȍȚȤ. ǵȖ ȏȈȚȍȔ ǩȘȈȝȔȈ ȖȗȘȍȌȍȓȐȓ, ȋȌȍ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, Ȑ ȗȖȘȈȏȐȓșȧ ȍȋȖ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖȔț ȈșȒȍȚȐȏȔț. DzȚȖ-ȕȐȉțȌȤ 89


90 ȌȘțȋȖȑ ȘȍȠȐȓ ȉȣ, ȟȚȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȌȈȊȕȖ ȔȍȘȚȊ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȊȖȒȘțȋ ȍȋȖ ȚȍȓȈ țȎȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȓșȧ ȔțȘȈȊȍȑȕȐȒ, ȏȈȘȖșȠȐȑ ȚȘȈȊȖȑ Ȑ ȉȈȔȉțȒȖȔ, ȖȌȕȈȒȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ Ȑȏ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȗȖȕȧȓ, ȟȚȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȎȐȊ Ȑ ȟȚȖ ȍȋȖ ȗȘȖșȚȖ șȒȘȣȊȈȦȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ. ǹȓȍȌțȍȚ ȚȈȒȎȍ ȖȚȔȍȚȐȚȤ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ ȌȖȓȋȖ ȗȖȌȊȍȘȋȈȓ șȍȉȧ ȈșȒȍȏȍ, ȍȋȖ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ șȟȐȚȈȓȐ ǬȈȑȚȤȍȑ Ȑ ȘȈȒȠȈșȖȔ. Ǫ ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȝ șȚȐȝȈȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ ȕȍ șȔȖȋȓȐ ȉȣ șȖȊȍȘȠȐȚȤ șȚȖȓȤ șțȘȖȊțȦ ȈșȒȍȏț. ǺȖȋȌȈ ȗȖȟȍȔț ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȕȈȏȣȊȈȓȐ ȘȈȒȠȈșȖȔ Ȑ ǬȈȑȚȤȍȑ? Ǩ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ Ȗȕ Ȋșȍ ȌȍȓȈȓ ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ ȘȈȌȐ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȟțȊșȚȊ. ǭȋȖ șȣȕț, ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȈȝȓȈȌȍ, ȉȣȓȖ ȊșȍȋȖ ȗȧȚȤ ȓȍȚ — ȘȈȏȊȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȗȧȚȐȓȍȚȕȐȑ ȘȍȉȍȕȖȒ ȕȈ șțȘȖȊțȦ ȈșȒȍȏț? DzȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȕȍȚ. ǰ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, ȗȘȖșȚȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț, ȟȚȖ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȓ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ Ȑ ȕȈȟȈȓ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț, ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȖȓȐȓ ȕȈ ǷȘȈȝȓȈȌț ǹȊȖȦ ȔȐȓȖșȚȤ Ȑ ǹȈȔ ȗȘȐȠȍȓ, ȟȚȖȉȣ șȗȈșȚȐ ȍȋȖ. Ǩ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȝȖȚȧ Ȑ șȖȊȍȘȠȈȓ ȕȍȉȣȊȈȓȣȍ ȈșȒȍȚȐȟȍșȒȐȍ ȗȖȌȊȐȋȐ, Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȉȣȓ țȉȐȚ. ǪȖȚ ȟȍȔ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȖȚ ȌȘțȋȐȝ ȔȍȚȖȌȖȊ șȈȔȖșȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȊȈȕȐȧ. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȌȊȍȘȋȈȍȚ șȍȉȧ șțȘȖȊȖȑ ȈșȒȍȏȍ ȘȈȌȐ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ, ȕȈȊȖȌȐȚ țȎȈș ȕȈ ȊȍșȤ ȔȐȘ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Ȗȕ ȗȖșȓțȎȐȓ ǫȖșȗȖȌț șȖȊșȍȔ ȕȍȔȕȖȋȖ, șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȌȘțȋȖȔ Ȍȓȧ ȒȈȎȌȖȋȖ (șțȝȘȐȌȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ) . ǫȖșȗȖȌȤ — ȉȓȈȋȖȎȍȓȈȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ț ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȊȈȦȚșȧ ȚȈȒȐȍ Ȏȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȒȈȒȐȔȐ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȗȕ ȚȖȎȍ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȕȈ ȉȓȈȋȖ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȗȖșȊȧȡȈȧ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȌȈȎȍ șȖȊȍȘȠȈȧ șțȘȖȊțȦ ȈșȒȍȏț, ȖșȚȈȊȈȓșȧ ǬȈȑȚȤȍȑ Ȑ ȘȈȒȠȈșȖȔ, Ȉ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, ȝȖȚȧ Ȑ ȉȣȓ șȣȕȖȔ ȥȚȖȋȖ ǬȈȑȚȤȐ Ȑ ȘȈȒȠȈșȈ, șȚȈȓ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǹȈȔ ȏȈȡȐȚȐȓ ȍȋȖ. ǷȘȍȌȈȕȕȖșȚȤ ǩȖȋț, ȉȝȈȒȚȐ, ȝȈȘȈȒȚȍȘȐȏțȦȚ șȓȖȊȈȔȐ șȈȘȊȖȗȈȌȝȐ-ȊȐȕȐȘȔțȒȚȈȔ Ȑ ȈȕȤȧȉȝȐȓȈȠȐȚȈ-ȠțȕȤȧȔ. ǷȍȘȊȖȍ șȓȖȊȖșȖȟȍȚȈȕȐȍ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȓȦȉȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȍȕȐȑ, Ȉ ȊȚȖȘȖȍ — ȟȚȖ Ȋ ȍȋȖ șȍȘȌȞȍ ȕȍ ȖșȚȈȓȖșȤ ȒȖȘȣșȚȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ Ȑ Ȗȕ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȖȔ țȘȖȊȕȍ. ǺǭDzǹǺ 17 ȠȘȐ-ȉȘȈȝȔȖȊȈȟȈ țȚȚȐȠȚȝȖȚȚȐȠȚȝȈ ȉȝȈȌȘȈȔ Țȍ ȚȈȗȈȝ-șȐȌȌȝȖ 'șȐ ȒȈȠȑȈȗȈ ȊȈȘȈȌȖ 'ȝȈȔ ȈȕțȗȘȈȗȚȖ ȊȘȐȑȈȚȈȔ ȐȗșȐȚȖ ȊȈȘȈȝ ȠȘȐ-ȉȘȈȝȔȈ țȊȈȟȈ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȒȈȏȈȓ; țȚȚȐȠȚȝȈ — ȗȖȌȕȐȔȐșȤ; țȚȚȐȠȚȝȈ — ȗȖȌȕȐȔȐșȤ; ȉȝȈȌȘȈȔ — șȟȈșȚȤȧ; Țȍ — Țȍȉȍ; ȚȈȗȈȝ-șȐȌȌȝȈȝ — ȌȖșȚȐȋȠȐȑ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȋ ȈșȒȍȏȍ; ȈșȐ — (Țȣ) ȍșȚȤ; ȒȈȠȑȈȗȈ — Ȗ șȣȕ DzȈȠȤȧȗȣ; ȊȈȘȈ-ȌȈȝ — ȚȖȚ, ȒȚȖ ȌȈȘțȍȚ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ; ȈȝȈȔ — ȧ; ȈȕțȗȘȈȗȚȈȝ — ȗȘȐȉȣȊȠȐȑ; ȊȘȐȑȈȚȈȔ — ȗțșȚȤ ȉțȌȍȚ ȐȏȉȘȈȕȖ; ȐȗșȐȚȈȝ — ȎȍȓȈȍȔȖȍ; ȊȈȘȈȝ — ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȒȈȏȈȓ: ǷȖȌȕȐȔȐșȤ Ȏȍ, ȗȖȌȕȐȔȐșȤ, Ȗ șȣȕ DzȈȠȤȧȗȣ ǴțȕȐ. Ǫșȍȝ Țȍȉȍ ȉȓȈȋ! Ǻȣ ȌȖșȚȐȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȋ ȈșȒȍȏȍ, Ȑ ȧ ȋȖȚȖȊ ȌȈȘȖȊȈȚȤ Țȍȉȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ. ǷȘȖșȐ ț Ȕȍȕȧ, ȟȍȋȖ ȝȖȟȍȠȤ: ȧ ȗȖșȚȈȘȈȦșȤ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȚȊȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȀȘȐȓȈ ǴȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ ȗȘȐȊȖȌȐȚ ȞȐȚȈȚț Ȑȏ «ǹȒȈȕȌȈ-ȗțȘȈȕȣ», ȋȌȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȍȡȍ ǽȐȘȈȕȤȧȒȖȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȗȕ, ȗȖșȊȧȚȐȊ 90


91 șȍȉȧ șțȘȖȊȖȑ ȈșȒȍȏȍ, șȔȖȋ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț, ȌȘțȋȖȍ ȐȔȧ ȒȖȚȖȘȖȋȖ — ǽȐȘȈȕȤȧȋȈȘȉȝȈ. ǸȈȒȠȈșȣ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, Ȋ ȟȈșȚȕȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌț ǩȘȈȝȔȍ Ȑ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȓȐȠȤ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȕȧȚȤ Ȑȝ ȔȍșȚȖ. ȅȚȖ țȎȍ ȖȉȢȧșȕȧȓȖșȤ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȐȝ șȚȐȝȈȝ. ǺǭDzǹǺ 18 ȈȌȘȈȒȠȈȔ ȈȝȈȔ ȥȚȈȔ Țȍ ȝȘȐȚ-șȈȘȈȔ ȔȈȝȈȌ-ȈȌȉȝțȚȈȔ ȌȈȔȠȈ-ȉȝȈȒȠȐȚȈ-ȌȍȝȈșȑȈ ȗȘȈȕȈ ȝȑ ȈșȚȝȐȠț ȠȍȘȈȚȍ ȈȌȘȈȒȠȈȔ — (șȈȔ) ȊȐȌȍȓ; ȈȝȈȔ — ȧ; ȥȚȈȔ — ȥȚț; Țȍ — ȚȊȖȦ; ȝȘȐȚ- șȈȘȈȔ — șȐȓț ȌțȝȈ; ȔȈȝȈȚ — ȖȋȘȖȔȕțȦ; ȈȌȉȝțȚȈȔ — țȌȐȊȐȚȍȓȤȕțȦ; ȌȈȔȠȈ-ȉȝȈȒȠȐȚȈ — șȢȍȌȍȕȕȖȍ ȟȍȘȊȧȔȐ Ȑ ȔțȘȈȊȤȧȔȐ; ȌȍȝȈșȑȈ — ȚȖȋȖ, ȟȤȍ ȚȍȓȖ; ȗȘȈȕȈȝ — ȎȐȏȕȍȕȕȣȑ ȊȖȏȌțȝ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈșȚȝȐȠț — Ȋ ȒȖșȚȧȝ; ȠȍȘȈȚȍ — țȒȘȣȊȈȍȚșȧ. ȇ ȗȖȘȈȎȍȕ ȚȊȖȍȑ șȚȖȑȒȖșȚȤȦ. Ǻȍȉȧ ȒțșȈȦȚ Ȑ ȗȖȎȐȘȈȦȚ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȟȍȘȊȐ Ȑ ȔțȘȈȊȤȐ, ȕȖ Țȣ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȠȤ ȈșȒȍȏț, ȝȘȈȕȧ șȊȖȑ ȎȐȏȕȍȕȕȣȑ ȊȖȏȌțȝ Ȋ ȒȖșȚȧȝ. ȅȚȖ ȗȖȐșȚȐȕȍ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǵȈ ȗȘȐȔȍȘȍ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț Ȕȣ ȔȖȎȍȔ ȊȐȌȍȚȤ, ȟȚȖ ȌțȠȈ șȗȖșȖȉȕȈ ȎȐȚȤ Ȋ Țȍȓȍ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȚ ȕȍȋȖ ȖșȚȈȓȐșȤ ȖȌȕȐ ȒȖșȚȐ. ǪȍȓȐȒȐȍ ȑȖȋȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȖșȚȐȋȓȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȖșȚȖȧȕȐȧ Ȑ ȗȖȋȘțȏȐȓȐșȤ Ȋ șȈȔȈȌȝȐ, ȔȖȋțȚ Ȑ ȌȈȓȤȠȍ ȎȐȚȤ Ȋ Țȍȓȍ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ ȚȍȓȖ ȗȘȍȌȈȕȖ ȏȍȔȓȍ Ȑ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȢȍȌȍȕȣ ȍȋȖ ȒȖȎȈ, ȒȖșȚȕȣȑ ȔȖȏȋ, ȒȘȖȊȤ Ȑ ȗȘȖȟȍȍ, — ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ, ȟȚȖȉȣ ȖșȚȈȊȈȓȐșȤ ȒȖșȚȐ. ǹȖȊșȍȔ ȕȍȌȈȊȕȖ ȖȌȐȕ ȈȘȝȍȖȓȖȋ ȖȗțȉȓȐȒȖȊȈȓ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȑ, Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǰȐșțș ǽȘȐșȚȖș, ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȍȋȖ ȚȍȓȖ ȉȣȓȖ ȗȖȋȘȍȉȍȕȖ, ȗȖȒȐȕțȓ ȋȘȖȉȕȐȞț Ȑ ȟȍȘȍȏ ȕȍȒȖȚȖȘȖȍ ȊȘȍȔȧ ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ Ȋ DzȈȠȔȐȘ. ǰȏȊȍșȚȕȖ ȔȕȖȋȖ șȓțȟȈȍȊ, ȒȖȋȌȈ ȑȖȋȖȊ, ȗȖȋȘțȎȍȕȕȣȝ Ȋ ȚȘȈȕș, ȝȖȘȖȕȐȓȐ, Ȉ ȟȍȘȍȏ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȟȈșȖȊ ȊȣȒȈȗȣȊȈȓȐ ȎȐȊȣȔȐ Ȑ ȏȌȖȘȖȊȣȔȐ. ǬȈȎȍ ȍșȓȐ ȚȍȓȖ ȑȖȋȈ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȍȋȖ Ȋ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ, ȗȘȍȌȈȕȖ ȏȍȔȓȍ, Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ ȎȐȚȤ Ȋ ȕȍȔ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȔȕȖȋȖ Ȍȕȍȑ, ȕȖ Ȑ ȔȕȖȋȖ ȓȍȚ. ǺǭDzǹǺ 19 ȕȈȐȚȈȚ ȗțȘȊȈȘȠȈȑȈȠ ȟȈȒȘțȘ ȕȈ ȒȈȘȐȠȑȈȕȚȐ ȟȈȗȈȘȍ ȕȐȘȈȔȉțȘ ȌȝȈȘȈȑȍȚ ȗȘȈȕȈȕ ȒȖ ȊȈȐ ȌȐȊȑȈ-șȈȔȈȝ ȠȈȚȈȔ ȕȈ — ȕȍ; ȥȚȈȚ — ȥȚȖ; ȗțȘȊȈ-ȘȐȠȈȑȈȝ — ȗȘȍȎȕȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȚȈȒȐȍ ȒȈȒ ǩȝȘȐȋț; ȟȈȒȘțȝ — șȖȊȍȘȠȈȓȐ; ȕȈ — ȕȐ; ȒȈȘȐȠȑȈȕȚȐ — șȖȊȍȘȠȈȚ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȗȈȘȍ — ȌȘțȋȐȍ; ȕȐȘȈȔȉțȝ — ȓȐȠȍȕȕȣȑ ȊȖȌȣ; ȌȝȈȘȈȑȍȚ — șȚȈȓ ȉȣ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ; ȗȘȈȕȈȕ — ȎȐȏȕȤ; ȒȈȝ — ȒȚȖ; ȊȈȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȌȐȊȑȈ-șȈȔȈȝ — ȕȍȉȍșȕȣȝ ȓȍȚ; ȠȈȚȈȔ — șȚȖ. ǬȈȎȍ ȚȈȒȐȍ șȊȧȚȣȍ, ȒȈȒ ǩȝȘȐȋț, ȘȖȌȐȊȠȐȍșȧ ȘȈȕȤȠȍ Țȍȉȧ, ȕȍ ȔȖȋȓȐ șȖȊȍȘȠȐȚȤ șȚȖȓȤ șțȘȖȊțȦ ȈșȒȍȏț, Ȑ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ ȚȖȎȍ ȕȐȒȖȔț ȕȍ țȌȈșȚșȧ ȥȚȖȋȖ șȌȍȓȈȚȤ. DzȚȖ Ȑȏ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ șȗȖșȖȉȍȕ ȉȍȏ ȍȌȐȕȖȋȖ ȋȓȖȚȒȈ ȊȖȌȣ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ Ȋ șȍȉȍ ȎȐȏȕȤ ȕȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ șȚȈ ȕȍȉȍșȕȣȝ ȓȍȚ? 91


92 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȧșȕȖ, ȟȚȖ, șȓȍȌțȧ șȊȖȍȑ ȗȘȈȒȚȐȒȍ, ȑȖȋ ȔȖȎȍȚ ȗȘȖȎȐȚȤ ȖȟȍȕȤ ȔȕȖȋȖ ȓȍȚ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȗȘȐ ȥȚȖȔ Ȗȕ ȕȍ ȗȤȍȚ ȕȐ ȒȈȗȓȐ ȊȖȌȣ Ȑ ȍȋȖ ȚȍȓȖ șȢȍȌȈȦȚ ȔțȘȈȊȤȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȕȈșȍȒȖȔȣȍ. ǺǭDzǹǺ 20 ȊȑȈȊȈșȈȑȍȕȈ Țȍ 'ȕȍȕȈ ȌțȠȒȈȘȍȕȈ ȔȈȕȈșȊȐȕȈȔ ȚȈȗȖ-ȕȐȠȚȝȍȕȈ ȉȝȈȊȈȚȈ ȌȎȐȚȖ 'ȝȈȔ ȌȐȚȐ-ȕȈȕȌȈȕȈ ȊȑȈȊȈșȈȑȍȕȈ — ȘȍȠȐȔȖșȚȤȦ; Țȍ — ȚȊȖȍȑ; ȈȕȍȕȈ — ȥȚȖȑ; ȌțȠȒȈȘȍȕȈ — ȚȘțȌȕȖ ȖȉȘȍȚȈȍȔȖȑ; ȔȈȕȈșȊȐȕȈȔ — (ȌȈȎȍ Ȍȓȧ) ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ Ȑ șȊȧȚȣȝ; ȚȈȗȈȝȕȐȠȚȝȍȕȈ — ȚȊȍȘȌȣȔ Ȋ ȗȖȌȊȐȎȕȐȟȍșȚȊȍ; ȉȝȈȊȈȚȈ — ȚȖȉȖȑ; ȌȎȐȚȈȝ — ȗȖȉȍȎȌȍȕ; ȈȝȈȔ — ȧ; ȌȐȚȐ-ȕȈȕȌȈȕȈ — Ȗ șȣȕ ǬȐȚȐ. Ƕ șȣȕ ǬȐȚȐ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȍȑ ȕȍȉȣȊȈȓȖȑ ȘȍȠȐȔȖșȚȐ Ȑ ȈșȒȍȚȐȏȔț Țȣ șȖȊȍȘȠȐȓ ȚȖ, ȟȚȖ ȕȍ ȗȖȌ șȐȓț ȌȈȎȍ ȊȍȓȐȒȐȔ șȊȧȚȣȔ, Ȉ ȏȕȈȟȐȚ, Țȣ ȖȌȍȘȎȈȓ ȕȈȌȖ ȔȕȖȑ ȗȖȉȍȌț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǶȉȢȧșȕȧȧ șȓȖȊȖ ȌȎȐȚȈȝ, ȀȘȐȓȈ ǴȈȌȝȊȈ ǴțȕȐ ȗȘȐȊȖȌȐȚ ȞȐȚȈȚț Ȑȏ «ȀȈȉȌȈ-ȕȐȘȕȈȐ»: ȗȈȘȈȉȝțȚȈȔ ȊȈȠȈ-șȚȝȈȔ ȟȈ ȌȎȐȚȈȉȝȐȌ țȟȑȈȚȍ ȉțȌȝȈȐȝ — «ǺȖȋȖ, ȒȚȖ ȖȒȈȏȈȓșȧ ȗȖȌȊȓȈșȚȕȣȔ ȌȘțȋȖȔț ȐȓȐ ȗȖȚȍȘȗȍȓ ȖȚ ȕȍȋȖ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ, ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȌȎȐȚȈȝ «. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȖȊȍȘȠȐȓ ȊȍȓȐȒțȦ, ȕȍȊȐȌȈȕȕțȦ ȈșȒȍȏț, ȗȖȥȚȖȔț ȌȈȎȍ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȗȘȐȏȕȈȓ, ȟȚȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȉȍȌȐȓ ȍȋȖ. ǺǭDzǹǺ 21 ȚȈȚȈș ȚȈ ȈȠȐȠȈȝ șȈȘȊȈ ȌȈȌȈȔȑ ȈșțȘȈ-ȗțȕȋȈȊȈ ȔȈȘȚȈșȑȈ Țȍ ȝȑ ȈȔȈȘȚȈșȑȈ ȌȈȘȠȈȕȈȔ ȕȈȗȝȈȓȈȔ ȔȈȔȈ ȚȈȚȈȝ — ȗȖȥȚȖȔț; Țȍ — Țȍȉȍ; ȈȠȐȠȈȝ — ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ; șȈȘȊȈȝ — Ȋșȍ; ȌȈȌȈȔȐ — ȌȈȔ; ȈșțȘȈ-ȗțȕȋȈȊȈ — Ȗ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȈșțȘȖȊ; ȔȈȘȚȈșȑȈ — șȔȍȘȚȕȖȋȖ; Țȍ — Țȍȉȧ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȔȈȘȚȈșȑȈ — ȉȍșșȔȍȘȚȕȖȋȖ; ȌȈȘȠȈȕȈȔ — ȓȐȞȍȏȘȍȕȐȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȗȝȈȓȈȔ — ȉȍșȗȓȖȌȕȖȍ; ȔȈȔȈ — ȔȖȍ. ǷȖȥȚȖȔț, Ȗ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȈșțȘȖȊ, ȧ ȋȖȚȖȊ ȌȈȚȤ Țȍȉȍ ȓȦȉȣȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ. Ǵȣ, ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȎȐȚȍȓȐ ȊȣșȠȐȝ ȔȐȘȖȊ, Ȋ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȕȍȗȖȌȊȓȈșȚȕȣ șȔȍȘȚȐ. ǰ ȝȖȚȧ șȈȔ Țȣ șȔȍȘȚȍȕ, ȚȊȖȧ ȊșȚȘȍȟȈ șȖ ȔȕȖȑ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȕȈȗȘȈșȕȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȏ șȓȖȊ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ȓȦȌȐ Ȑ ȈșțȘȣ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȣ șȔȍȘȚȐ, Ȉ ȗȖȓțȉȖȋȐ — ȕȍȚ. ǷȖȓțȉȖȋȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ ȎȐȊțȚ ȕȈ ǹȈȚȤȧȓȖȒȍ, ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ Ȋ șȊȖȐȝ Ȏȍ ȚȍȓȈȝ ȊȖȏȕȖșȧȚșȧ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝț. ǵȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȍȋȖ șțȘȖȊțȦ ȈșȒȍȏț, ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȓ țȔȍȘȍȚȤ, Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȗȘȍȌȘȍȒ ȥȚȖ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȕȍ ȔȖȋ șȚȈȚȤ ȉȍșșȔȍȘȚȕȣȔ, Ȑ ȌȈȎȍ ȕȍ ȔȖȋ ȊȖȏȊȣșȐȚȤșȧ ȌȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȗȖȓțȉȖȋȈ. ǵȍȉȣȊȈȓȈȧ 92


93 ȈșȒȍȏȈ, ȒȖȚȖȘȖȑ Ȗȕ ȗȖȌȊȍȘȋȈȓ șȍȉȧ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ șȚȖȓȤȒȐȝ ȓȍȚ, ȕȍ ȔȖȋȓȈ ȏȈȡȐȚȐȚȤ ȍȋȖ ȖȚ șȔȍȘȚȐ. Ƕȉ ȥȚȖȔ Ȑ ȗȘȍȌțȗȘȍȌȐȓ ȌȍȔȖȕȈ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ. ǺǭDzǹǺ 22 ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈ țȊȈȟȈ ȐȚȑ țȒȚȊȈȌȐ-ȉȝȈȊȖ ȌȍȊȖ ȉȝȈȒȠȐȚȈȕȋȈȔ ȗȐȗȐȓȐȒȈȐȝ ȒȈȔȈȕȌȈȓț-ȌȎȈȓȍȕȈțȒȠȈȌ ȌȐȊȑȍȕȈȔȖȋȝȈ-ȘȈȌȝȈșȈ ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; țȒȚȊȈ — șȒȈȏȈȊ; ȈȌȐȉȝȈȊȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȗȍȘȊȖȍ șȖȚȊȖȘȍȕȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖ Ȋ ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȌȍȊȈȝ — ȋȓȈȊȕȣȑ ȗȖȓțȉȖȋ; ȉȝȈȒȠȐȚȈ- ȈȕȋȈȔ — ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȚȍȓȖ ȒȖȚȖȘȖȍ ȉȣȓȖ ȗȖȟȚȐ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȢȍȌȍȕȖ; ȗȐȗȐȓȐȒȈȐȝ — ȔțȘȈȊȤȧȔȐ; ȒȈȔȈȕȌȈȓț — Ȑȏ ȖșȖȉȖȋȖ ȒțȊȠȐȕȈ (ȒȖȚȖȘȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȌȍȘȎȈȓ Ȋ ȘțȒȈȝ); ȌȎȈȓȍȕȈ — ȊȖȌȖȑ; ȈțȒȠȈȚ — ȖȒȘȖȗȐȓ; ȌȐȊȑȍȕȈ — ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȑ (Ȉ ȕȍ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȑ); ȈȔȖȋȝȈ — ȕȍ ȉȣȊȈȦȡȈȧ ȉȍșȗȖȓȍȏȕȖȑ; ȘȈȌȝȈșȈ — ȚȖȑ, șȐȓȈ ȒȖȚȖȘȖȑ. ȀȘȐ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǹȒȈȏȈȊ ȥȚȖ, ȕȍȊȍȘȖȧȚȕȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȗȍȘȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȖȒȘȖȗȐȓ ȚȍȓȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȟțȌȖȌȍȑșȚȊȍȕȕȖȑ ȊȖȌȖȑ Ȑȏ șȊȖȍȋȖ ȒțȊȠȐȕȈ ȒȈȔȈȕȌȈȓț. ǽȖȚȧ ȚȍȓȖ ȉȣȓȖ ȗȖȟȚȐ șȢȍȌȍȕȖ ȔțȘȈȊȤȧȔȐ Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ ȕȈșȍȒȖȔȣȔȐ, ȥȚȈ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȈȧ ȊȖȌȈ ȊȍȘȕțȓȈ ȍȋȖ Ȓ ȎȐȏȕȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț — ȗȍȘȊȖȍ Ȑȏ șȖȚȊȖȘȍȕȕȣȝ șțȡȍșȚȊ Ȋ ȕȈȠȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ — ǩȖȋ ȕȈȌȍȓȐȓ ȖșȖȉȖȑ șȖȏȐȌȈȚȍȓȤȕȖȑ șȐȓȖȑ. Ǻȍȕȍ ȉȘȈȝȔȈ ȝȘȐȌȈ ȑȈ ȈȌȐȒȈȊȈȑȍ: ȈȌȐ-ȌȍȊȈ, ȐȓȐ ȈȌȐ-ȒȈȊȐ — ȗȍȘȊȖȍ șȖȚȊȖȘȍȕȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, — ȗȖȓțȟȐȓ Ȋșȍ ȏȕȈȕȐȧ Ȑȏ șȍȘȌȞȈ, ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǻȟȐȚȤ ǩȘȈȝȔț ȉȣȓȖ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍȒȖȔț, ȗȖȥȚȖȔț ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȌȈȓ ȍȔț ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȐȑ Ȋ ȍȋȖ șȍȘȌȞȍ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȕȈȌȍȓȍȕ ȖșȖȉȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ, Ȋșȍ, ȟȚȖ Ȗȕ ȝȖȟȍȚ șȌȍȓȈȚȤ, ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ. Ǫ ȥȚȖȔ șȔȣșȓ șȓȖȊȈ ȈȔȖȋȝȈ-ȘȈȌȝȈșȈ . ǩȘȈȝȔȈ ȗȖȎȍȓȈȓ ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȚȍȓȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, Ȑ, ȒȈȒ ȚȖȓȤȒȖ Ȗȕ ȖȒȘȖȗȐȓ ȍȋȖ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȊȖȌȖȑ Ȑȏ șȊȖȍȋȖ ȒțȊȠȐȕȈ, ȖȕȖ ȚțȚ Ȏȍ ȖȉȘȍȓȖ ȗȘȍȎȕȐȑ ȊȐȌ. ǺǭDzǹǺ 23 șȈ ȚȈȚ ȒȐȟȈȒȈ-ȊȈȓȔȐȒȈȚ șȈȝȈ-ȖȌȎȖ-ȉȈȓȈȕȊȐȚȈȝ șȈȘȊȈȊȈȑȈȊȈ-șȈȔȗȈȕȕȖ ȊȈȌȎȘȈ-șȈȔȝȈȕȈȕȖ ȑțȊȈ țȚȚȝȐȚȈș ȚȈȗȚȈ-ȝȍȔȈȉȝȖ ȊȐȉȝȈȊȈșțȘ ȐȊȈȐȌȝȈșȈȝ șȈȝ — Ȗȕ (ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț); ȚȈȚ — ȚȖȋȌȈ; ȒȐȟȈȒȈ-ȊȈȓȔȐȒȈȚ — Ȑȏ ȔțȘȈȊȍȑȕȐȒȈ Ȑ ȏȈȘȖșȓȍȑ ȉȈȔȉțȒȈ; șȈȝȈȝ — șȐȓȖȑ țȔȈ; ȖȌȎȈȝ — ȖșȚȘȖȚȖȑ ȟțȊșȚȊ; ȉȈȓȈ — Ȑ ȕȍȔȈȓȖȑ ȚȍȓȍșȕȖȑ șȐȓȖȑ; ȈȕȊȐȚȈȝ — ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȑ; șȈȘȊȈ — Ȋșȍ; ȈȊȈȑȈȊȈ — ȟȓȍȕȣ; șȈȔȗȈȕȕȈȝ — ȚȖȚ, ț ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȊȖșșȚȈȕȖȊȓȍȕȣ; ȊȈȌȎȘȈ-șȈȔȝȈȕȈȕȈȝ — ȚȖȚ, ȟȤȍ ȚȍȓȖ ȗȘȖȟȕȖȍ, ȒȈȒ ȋȘȖȔȖȊȈȧ șȚȘȍȓȈ; ȑțȊȈ — ȔȖȓȖȌȖȑ; țȚȚȝȐȚȈȝ — ȗȖȌȕȧȊȠȐȑșȧ; ȚȈȗȚȈ93


94 ȝȍȔȈ-ȈȉȝȈȝ — șȐȧȦȡȐȑ, ȒȈȒ ȘȈșȗȓȈȊȓȍȕȕȖȍ ȏȖȓȖȚȖ; ȊȐȉȝȈȊȈșțȝ — ȖȋȖȕȤ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȥȌȝȈșȈȝ — Ȑȏ ȌȘȖȊ. DzȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȊȖȌȈ Ȑȏ ȒțȊȠȐȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ ȒȖșȕțȓȈșȤ ȚȍȓȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȖȕȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȓȖșȤ Ȑ șȚȈȓȖ ȚȈȒȐȔ ȒȘȍȗȒȐȔ, ȟȚȖ ȊȣȌȍȘȎȈȓȖ ȉȣ țȌȈȘ ȔȖȓȕȐȐ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȖȋȖȕȤ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȑȏ ȌȘȖȊ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȧȊȐȓșȧ Ȑȏ ȔțȘȈȊȍȑȕȐȒȈ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȔȖȓȖȌȖȋȖ ȔțȎȟȐȕȣ, ȔȖȋțȟȍȍ ȚȍȓȖ ȒȖȚȖȘȖȋȖ șȐȧȓȖ, șȓȖȊȕȖ ȘȈșȗȓȈȊȓȍȕȕȖȍ ȏȖȓȖȚȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ Țȍȓȍ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȧȊȐȓȖșȤ șȚȖȓȤȒȖ ȎȐȏȕȍȕȕȖȑ șȐȓȣ, ȟȚȖ ȖȕȖ șȔȖȋȓȖ ȉȣ ȊȣȌȍȘȎȈȚȤ ȌȈȎȍ țȌȈȘȣ ȔȖȓȕȐȐ. ǺȍȗȍȘȤ ȥȚȖ ȉȣȓ ȔȖȓȖȌȖȑ ȔțȎȟȐȕȈ, ȔȖȋțȟȍȍ ȚȍȓȖ ȒȖȚȖȘȖȋȖ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȘȈșȗȓȈȊȓȍȕȕȖȔț ȏȖȓȖȚț, ȐȏȓțȟȈȓȖ ȐȏțȔȐȚȍȓȤȕȖȍ șȐȧȕȐȍ. ǺȈȒȖȍ ȖȔȖȓȖȎȍȕȐȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ș ȚȍȔ, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȐȓ șțȘȖȊțȦ ȈșȒȍȏț. ǺǭDzǹǺ 24 șȈ ȕȐȘȐȒȠȑȈȔȉȈȘȍ ȌȍȊȈȔ ȝȈȔșȈ-ȊȈȝȈȔ țȗȈșȚȝȐȚȈȔ ȕȈȕȈȔȈ ȠȐȘȈșȈ ȉȝțȔȈț ȚȈȌ-ȌȈȘȠȈȕȈ-ȔȈȝȖȚșȈȊȈȝ șȈȝ — Ȗȕ (ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț); ȕȐȘȐȒȠȑȈ — țȊȐȌȍȊ; ȈȔȉȈȘȍ — Ȋ ȕȍȉȍ; ȌȍȊȈȔ — ȊȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ȗȖȓțȉȖȋȈ; ȝȈȔșȈ-ȊȈȝȈȔ — ȚȖȋȖ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȓȍȚȈȍȚ ȕȈ ȓȍȉȍȌȍ; țȗȈșȚȝȐȚȈȔ — ȕȈȝȖȌȧȡȍȋȖșȧ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ; ȕȈȕȈȔȈ — șȒȓȖȕȐȓșȧ; ȠȐȘȈșȈ — ȋȖȓȖȊȖȑ; ȉȝțȔȈț — ȌȖ ȏȍȔȓȐ; ȚȈȚ-ȌȈȘȠȈȕȈ — ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤȦ ȊȐȌȍȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț; ȔȈȝȈ-țȚșȈȊȈȝ — ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ ȖȉȘȈȌȖȊȈȕȕȣȑ. ǻȊȐȌȍȊ Ȋ ȕȍȉȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȐȓȍȚȍȓ Ȓ ȕȍȔț ȕȈ șȊȖȍȔ ȓȍȉȍȌȍ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȕȍșȒȈȏȈȕȕȖ ȖȉȘȈȌȖȊȈȓșȧ. Ƕȕ ȗȖșȗȍȠȐȓ ȊȣȘȈȏȐȚȤ ǩȘȈȝȔȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ Ȑ ȗȘȖșȚȍȘșȧ ȕȐȞ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.23 - 24): ȑȍ 'ȗȑ ȈȕȑȈ-ȌȍȊȈȚȈ-ȉȝȈȒȚȈ ȑȈȌȎȈȕȚȍ ȠȘȈȌȌȝȈȑȈȕȊȐȚȈȝ Țȍ 'ȗȐ ȔȈȔ ȥȊȈ ȒȈțȕȚȍȑȈ ȑȈȌȎȈȕȚȑ ȈȊȐȌȝȐ-ȗțȘȊȈȒȈȔ ȈȝȈȔ ȝȐ șȈȘȊȈ-ȑȈȌȎȕȈȕȈȔ ȉȝȖȒȚȈ ȟȈ ȗȘȈȉȝțȘ ȥȊȈ ȟȈ ȕȈ Țț ȔȈȔ ȈȉȝȐȌȎȈȕȈȕȚȐ ȚȈȚȚȊȍȕȈȚȈȠ ȟȑȈȊȈȕȚȐ Țȍ «Ǻȍ, ȒȚȖ ș ȊȍȘȖȑ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȌȘțȋȐȔ ȉȖȋȈȔ, Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ Ǵȕȍ ȖȌȕȖȔț, Ȗ șȣȕ DzțȕȚȐ, ȕȖ ȌȍȓȈȦȚ ȥȚȖ ȕȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖ. ȇ — ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ, ȒȚȖ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȊșȍȔȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧȔȐ Ȑ ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȚ ȐȔȐ. ǷȖȥȚȖȔț Țȍ, ȒȚȖ ȕȍ ȗȖșȚȐȋ ǴȖȍȑ ȗȖȌȓȐȕȕȖȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȖȉȘȍȟȍȕȣ ȕȈ ȗȈȌȍȕȐȍ». «Ǻȍ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, — ȋȖȊȖȘȐȚ DzȘȐȠȕȈ, — ȗȖșȚțȗȈȦȚ ȕȍ șȓȐȠȒȖȔ ȘȈȏțȔȕȖ, ȝȖȚȧ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȖȕȐ ȒȖșȊȍȕȕȖ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ Ǵȕȍ». ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ 94


95 ȗȖȓȐȊȈȍȚ ȊȖȌȖȑ ȓȐșȚȤȧ Ȑ ȊȍȚȊȐ ȌȍȘȍȊȈ, ȕȖ ȖșȚȈȊȓȧȍȚ șțȝȐȔȐ ȒȖȘȕȐ, ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȓȐȉȖ ț ȕȍȋȖ ȕȍȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȝ ȏȕȈȕȐȑ, ȓȐȉȖ Ȗȕ ȕȍ șȖȉȓȦȌȈȍȚ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȑ. ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ Ȋșȍȝ ȟȈșȚȧȝ ȚȍȓȈ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȚȤ ȗȐȡȍȑ ȚȖȓȤȒȖ ȎȍȓțȌȖȒ. ǷȖȓțȉȖȋȐ — ȥȚȖ șȊȖȍȋȖ ȘȖȌȈ ȟȐȕȖȊȕȐȒȐ Ȋ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ șȖȉȓȦȌȈȚȤ ȏȈȒȖȕȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ, Ȉ ȕȍ ȗȖȌȟȐȕȧȚȤșȧ ȗȘȐȝȖȚȧȔ ȟȐȕȖȊȕȐȒȖȊ, ȘțȒȖȊȖȌȧȡȐȝ ȖȚȌȍȓȤȕȣȔȐ ȊȍȌȖȔșȚȊȈȔȐ. ǺȈȒ Ȑ Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, Ȑ ȕȐȒȖȔț ȌȘțȋȖȔț. ǺȖȋȌȈ Ȋșȍ ȟȐȕȖȊȕȐȒȐ Ȋ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȉțȌțȚ ȌȖȊȖȓȤȕȣ ȕȈȔȐ. ǿȐȕȖȊȕȐȒȐ ȘȈȏȕȣȝ ȏȊȈȕȐȑ Ȑ ȘȈȕȋȖȊ ȌȍȑșȚȊțȦȚ ȖȚ ȐȔȍȕȐ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ, Ȑ Ȑȝ ȗȖȌȒțȗ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȈȘțȠȍȕȐȍȔ ȏȈȒȖȕȈ. ǵȈ ȥȚȖ țȒȈȏȣȊȈȍȚ șȓȖȊȖ ȈȊȐȌȝȐ-ȗțȘȊȈȒȈȔ . ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, DzȘȐȠȕȈ ȕȍ ȖȌȖȉȘȧȍȚ ȉȍșșȔȣșȓȍȕȕȖȍ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȕȣȍ Ȋ ǪȍȌȈȝ, ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. ȇȋȤȧ ȏȕȈȟȐȚ «ǪȐȠȕț». Ǫ ȚȘȍȚȤȍȑ ȋȓȈȊȍ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ» ȗȘȧȔȖ șȒȈȏȈȕȖ: ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȚȘțȌȐȚȤșȧ Ȍȓȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ȇȋȤȐ, ȚȖ ȍșȚȤ ǪȐȠȕț. ǰȌȍȈȓȤȕȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȍ țșȚȘȖȑșȚȊȖ, ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȍ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȖȑ, ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȖ ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ Ȍȓȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ǪȐȠȕț. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: «ǪșȍȔȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧȔȐ ȕȈșȓȈȎȌȈȦșȤ ȇ, ȐȉȖ Ȋșȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ Ǵȕȍ». ǶȌȕȈȒȖ, ȕȍ ȊȍȌȈȧ Ȗȉ ȥȚȖȔ, ȋȓțȗȣȍ ȓȦȌȐ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȘȈȌȐ ȗȘȍȝȖȌȧȡȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋ. ǷȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȊȓȈȟȈȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ Ȑ ȕȍ ȌȖșȚȐȋȈȦȚ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ. ǭșȓȐ ț ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖșȚȈȓȐșȤ ȒȈȒȐȍ-ȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ, ȍȔț ȓțȟȠȍ ȗȘȖșȐȚȤ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ Ȑȝ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ (ȝȖȚȧ ȥȚȖ ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ), Ȑ Ȗȕ ȗȖȓțȟȐȚ Ȋșȍ, ȟȍȋȖ ȎȍȓȈȍȚ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȊȣȘȈȏȐȓ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț ǩȘȈȝȔȍ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ Ȗȕ ȒȘȈȑȕȍ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ ȖȚȕȖșȐȓșȧ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. ȅȚȖ ȊȍșȤȔȈ ȝȈȘȈȒȚȍȘȕȖ Ȍȓȧ ȈșțȘȖȊ . ǶȕȐ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȒȈȒ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȔ ȊȓȈȌȣȒȈȔ, ȕȍ ȊȍȌȈȧ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ ȓȐȠȤ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ șȓțȎȈȚ ǪșȍȊȣȠȕȍȔț. ǭșȓȐ ȉȣ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȓȐȠȐȓ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑȝ ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ, ȖȕȐ ȕȍ șȔȖȋȓȐ ȉȣ ȌȈȊȈȚȤ șȊȖȐȔ ȗȖȟȐȚȈȚȍȓȧȔ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ. ǶȚȓȐȟȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȖȚ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȐȓȐ ȈșțȘȈ, șȖșȚȖȐȚ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȏȕȈȍȚ: ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț — ȥȚȖ ǹȈȔ ǩȖȋ Ȑ ȒȈȎȌȣȑ ȗȖȓțȟȈȍȚ șȊȖȦ șȐȓț ȖȚ ǵȍȋȖ. ǬȈȎȍ ȍșȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȝȖȟȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȒȈȒțȦ-ȚȖ șȐȓț, Ȗȕ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ȘȈȌȐ ȥȚȖȋȖ ȕȍ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, Ȉ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț, ȐȉȖ ȏȕȈȍȚ, ȟȚȖ, ȗȘȖșȚȖ șȓțȎȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȔȖȎȕȖ ȖȉȘȍșȚȐ Ȋșȍ ȎȍȓȈȍȔȖȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȠȈșȚȘȣ (ǩȝȈȋ., 2.3.10) ȌȈȦȚ ȚȈȒȖȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȍ: ȈȒȈȔȈȝ șȈȘȊȈ-ȒȈȔȖ ȊȈ ȔȖȒȠȈ-ȒȈȔȈ țȌȈȘȈ-ȌȝȐȝ ȚȐȊȘȍȕȈ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȍȕȈ ȑȈȌȎȍȚȈ ȗțȘțȠȈȔ ȗȈȘȈȔ «ȟȍȓȖȊȍȒ ș ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔ șȒȓȈȌȖȔ țȔȈ — ȐșȗȖȓȕȍȕ ȓȐ Ȗȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ, șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȕȐȝ ȐȓȐ Ȏȍ șȚȘȍȔȐȚșȧ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ — ȌȖȓȎȍȕ ȊȖ ȟȚȖ ȉȣ ȚȖ ȕȐ șȚȈȓȖ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȊȣșȠȍȔț ȞȍȓȖȔț, dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ». ǬȈȎȍ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖȉțȘȍȊȈȦȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ, Ȗȕ, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȌȖȓȎȍȕ ȔȖȓȐȚȤșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț; ȚȖȋȌȈ ȍȋȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ǩȖȋȖȔ ȉțȌțȚ 95


96 ȊȖșșȚȈȕȖȊȓȍȕȣ Ȑ Ȗȕ țȉȍȘȍȎȍȚ șȍȉȧ ȖȚ ȖȗȈșȕȖșȚȐ șȚȈȚȤ ȌȍȔȖȕȖȔ. ȀȘȐȓȈ ǴȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ, ȒȖȔȔȍȕȚȐȘțȧ ȥȚȖȚ șȚȐȝ, ȗȘȐȊȖȌȐȚ ȞȐȚȈȚț Ȑȏ «ǩȘȈȝȔȈ-ȚȈȘȒȐ»: ȥȒȈ-șȚȝȈȕȈȐȒȈ-ȒȈȘȑȈȚȊȈȌ ȊȐȠȕȖȝ ȗȘȈȌȝȈȕȑȈȚȈș ȚȈȚȝȈ ȌȎȐȊȈșȑȈ ȚȈȌ-ȈȌȝȐȕȈȚȊȈȕ ȕȈ ȉȝȐȕȕȈȌȝȐȒȘȐȚȈȔ ȊȈȟȈȝ ǷȖșȒȖȓȤȒț ǪȐȠȕț — ȥȚȖ ǹȈȔ ǩȖȋ, ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǭȔț, ȟȍȓȖȊȍȒ șȔȖȎȍȚ ȖșțȡȍșȚȊȐȚȤ Ȋșȍ șȊȖȐ ȎȍȓȈȕȐȧ. ǰ ȕȍȚ ȕțȎȌȣ ȖȚȊȓȍȒȈȚȤ șȊȖȐ ȔȣșȓȐ ȕȈ ȒȖȋȖ-ȚȖ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǺǭDzǹǺ 25 țȚȚȝȈȑȈ ȗȘȈȕȌȎȈȓȐȝ ȗȘȈȝȊȈ ȐȒȠȈȔȈȕȖ ȌȘȐȠȈ ȊȐȉȝțȔ ȝȈȘȠȈȠȘț-ȗțȓȈȒȖȌȉȝȍȌȖ ȋȐȘȈ ȋȈȌȋȈȌȈȑȈȋȘȐȕȈȚ țȚȚȝȈȑȈ — ȗȖȌȕȧȊȠȐșȤ; ȗȘȈȕȌȎȈȓȐȝ — (șȚȖȧȡȐȑ) șȖ șȓȖȎȍȕȕȣȔȐ ȓȈȌȖȕȧȔȐ; ȗȘȈȝȊȈȝ — șȔȐȘȍȕȕȖ; ȐȒȠȈȔȈȕȈȝ — ȋȓȧȌȧȡȐȑ; ȌȘȐȠȈ — ȊȏȋȓȧȌȖȔ; ȊȐȉȝțȔ — ȊȓȈȌȣȒț (ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ); ȝȈȘȠȈ — ȊȖșȚȖȘȋȈ; ȈȠȘț — șȖ șȓȍȏȈȔȐ; ȗțȓȈȒȈ — ș ȗȖȌȕȧȊȠȐȔȐșȧ ȊȖȓȖșȈȔȐ ȕȈ Țȍȓȍ; țȌȉȝȍȌȈȝ — ȖȎȐȊȠȐȑ; ȋȐȘȈ — ȘȍȟȤȦ; ȋȈȌȋȈȌȈȑȈ — ȗȘȍȘȣȊȐșȚȖȑ; ȈȋȘȐȕȈȚ — ȔȖȓȐȓșȧ. ǷȖȌȕȧȊȠȐșȤ ș ȏȍȔȓȐ, ȋȓȈȊȕȣȑ Ȑȏ ǬȈȑȚȤȍȊ ȊȕȖȊȤ țȊȐȌȍȓ ȗȍȘȍȌ șȖȉȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț, Ȑ ȍȋȖ ȖȝȊȈȚȐȓȖ ȓȐȒȖȊȈȕȐȍ. ǷȖ Țȍȓț ȍȋȖ ȗȘȖȉȍȋȈȓȈ ȌȘȖȎȤ, Ȋ ȋȓȈȏȈȝ șȚȖȧȓȐ șȓȍȏȣ, Ȑ Ȗȕ șȖ șȓȖȎȍȕȕȣȔȐ ȓȈȌȖȕȧȔȐ șȚȈȓ șȔȐȘȍȕȕȖ, ȗȘȍȘȣȊȐșȚȣȔ ȋȖȓȖșȖȔ, ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ȔȖȓȐȚȊȣ ǫȖșȗȖȌț ǩȘȈȝȔȍ. ǺǭDzǹǺȃ 26 - 27 ȠȘȐ-ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȘ țȊȈȟȈ ȒȈȓȗȈȕȚȍ ȒȈȓȈ-șȘȐȠȚȍȕȈ ȑȖ 'ȕȌȝȍȕȈ ȚȈȔȈșȈȊȘȐȚȈȔ ȈȉȝȐȊȑȈȕȈȋ ȌȎȈȋȈȌ ȐȌȈȔ șȊȈȑȈȕȌȎȑȖȚȐȝ șȊȈ-ȘȖȟȐȠȈ ȈȚȔȈȕȈ ȚȘȐ-ȊȘȐȚȈ ȟȍȌȈȔ șȘȐȌȎȈȚȑ ȈȊȈȚȐ ȓțȔȗȈȚȐ ȘȈȌȎȈȝ-șȈȚȚȊȈ-ȚȈȔȖ-ȌȝȈȔȕȍ ȗȈȘȈȑȈ ȔȈȝȈȚȍ ȕȈȔȈȝ ȠȘȐ-ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȝ țȊȈȟȈ — ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȒȈȏȈȓ; ȒȈȓȗȈ-ȈȕȚȍ — Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȍȕȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ; ȒȈȓȈ-șȘȐȠȚȍȕȈ — șȖȏȌȈȕȕȣȑ ȊȘȍȔȍȕȍȔ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȈȕȌȝȍȕȈ — ȕȍȗȘȖȋȓȧȌȕȖȑ ȚȤȔȖȑ; ȚȈȔȈșȈ — ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖȔ; ȈȊȘȐȚȈȔ — ȖȒțȚȈȕȕȣȑ; ȈȉȝȐȊȑȈȕȈȒ — ȗȘȖȧȊȐȓ; ȌȎȈȋȈȚ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȒȖșȔȖș; ȐȌȈȔ — ȥȚȖȚ; șȊȈȑȈȔ-ȌȎȑȖȚȐȝ — ȖȏȈȘȧȦȡȐȑ șȍȉȧ; șȊȈ-ȘȖȟȐȠȈ — șȐȧȕȐȍȔ șȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ; ȈȚȔȈȕȈ — șȖȉȖȑ; ȚȘȐ-ȊȘȐȚȈ — țȗȘȈȊȓȧȍȔȣȔ ȚȘȍȔȧ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖȚ ȔȐȘ; șȘȐȌȎȈȚȐ — șȖȏȌȈȍȚ; ȈȊȈȚȐ — ȝȘȈȕȐȚ; ȓțȔȗȈȚȐ — țȕȐȟȚȖȎȈȍȚ; ȘȈȌȎȈȝ — ȋțȕȣ șȚȘȈșȚȐ; șȈȚȚȊȈ — ȋțȕȣ ȉȓȈȋȖșȚȐ; ȚȈȔȈȝ — Ȑ ȋțȕȣ 96


97 ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ; ȌȝȈȔȕȍ — ȊȍȘȝȖȊȕȖȔț ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȦ; ȗȈȘȈȑȈ — ȊȣșȖȟȈȑȠȍȔț; ȔȈȝȈȚȍ — ȊȍȓȐȒȖȔț; ȕȈȔȈȝ — (ȔȖȑ ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ) ȗȖȒȓȖȕ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȒȈȏȈȓ: ȇ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. Ǫ ȒȖȕȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȍȕȧ ȍȋȖ ȎȐȏȕȐ ȊșȍȓȍȕȕțȦ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȊȘȍȔȍȕȐ ȖȒțȚȣȊȈȍȚ ȕȍȗȘȖȋȓȧȌȕȈȧ ȚȤȔȈ. ǯȈȚȍȔ, ȒȖȋȌȈ ȕȈșȚțȗȈȍȚ șȓȍȌțȦȡȐȑ ȌȍȕȤ, ȥȚȖȚ șȊȍȚȖȏȈȘȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ șȐȧȕȐȍȔ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȐșȝȖȌȐȚ ȖȚ ȍȋȖ ȚȍȓȈ, ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ Ȑ ȘȈȏȘțȠȈȍȚ ȊȍșȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ. Ƕȕ ȌȍȓȈȍȚ ȥȚȖ, ȐșȗȖȓȤȏțȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ, șȖșȚȖȧȡțȦ Ȑȏ ȚȘȍȝ ȋțȕ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ — ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ȋțȕ ȗȘȐȘȖȌȣ: șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȣ, ȘȈȌȎȖ-ȋțȕȣ Ȑ ȚȈȔȖ-ȋțȕȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȓȖȊȈ ȈȉȝȐȊȑȈȕȈȋ ȌȎȈȋȈȌ ȐȌȈȔ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȚȖȔț, ȒȚȖ șȖȏȌȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȒȖșȔȖș. ǰȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȚȊȖȘȍȞ — ȥȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, DzȘȐȠȕȈ (ȌȎȈȕȔȈȌȑ ȈșȑȈ ȑȈȚȈȝ), Ȉ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊȚȖȘȐȟȕȣȔ ȚȊȖȘȞȖȔ. ǷȖȓțȟȐȊ ȖȚ DzȘȐȠȕȣ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ șȖȏȌȈȊȈȚȤ Ȑ ȖȉțșȚȘȈȐȊȈȚȤ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȑ ȔȐȘ, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȑ șȐȓȖȑ Ȋ ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. DzȘȐȠȕȈ șȖȏȌȈȍȚ șȖȊȖȒțȗȕțȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕțȦ șțȉșȚȈȕȞȐȦ, Ȉ ǩȘȈȝȔȈ, ȐșȗȖȓȤȏțȧ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȕȣȍ ȍȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȣ, ȒȖȕșȚȘțȐȘțȍȚ țȎȍ șȈȔț ȊșȍȓȍȕȕțȦ. Ǫ ȒȖȕȞȍ Ȍȕȧ ǩȘȈȝȔȣ ǹȊȈȘȋȈȓȖȒȈ Ȑ Ȋșȍ ȗȓȈȕȍȚȕȣȍ șȐșȚȍȔȣ, ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȣȍ ȕȐȎȍ ȍȍ, ȚȖȕțȚ Ȋ ȊȖȌȈȝ ȗȖȚȖȗȈ, Ȉ ȕȈ șȓȍȌțȦȡȍȍ țȚȘȖ, ȒȖȋȌȈ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȞȈȘȐȚ ȔȘȈȒ, ǩȘȈȝȔȈ ȊȕȖȊȤ șȖȏȌȈȍȚ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȑ ȔȐȘ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ Ȗ ǩȘȈȝȔȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ Ȗȕ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ ȕȈȠț ȊșȍȓȍȕȕțȦ. ǺȘȐȕ ȋțȕȈȕ ȊȘȐȕȖȚȐ: ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚ ȚȘȐ ȋțȕȣ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǷȘȈȒȘȐȚȐ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ, ȕȈȏȊȈȕȈ ȏȌȍșȤ ȚȘȐ-ȊȘȐȚȖȑ — ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȚȘȍȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȋțȕ . Ǫ șȊȧȏȐ ș ȥȚȐȔ ȀȘȐȓȈ ǴȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ ȗȖȧșȕȧȍȚ, ȟȚȖ ȚȘȐ-ȊȘȐȚȈ ȏȕȈȟȐȚ ȗȘȈȒȘȐȚȑȈ . ǰȚȈȒ, ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ — ȥȚȖ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȚȊȖȘȍȞ Ȋșȍȝ ȔȐȘȖȊ, Ȉ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ — ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ șȖȏȌȈȚȍȓȤ ȖȌȕȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǺǭDzǹǺ 28 ȕȈȔȈ ȈȌȑȈȑȈ ȉȐȌȎȈȑȈ ȌȎȕȈȕȈ-ȊȐȌȎȕȈȕȈ-ȔțȘȚȈȑȍ ȗȘȈȕȍȕȌȘȐȑȈ-ȔȈȕȖ-ȉțȌȌȝȐ ȊȐȒȈȘȈȐȘ ȊȑȈȒȚȐȔ ȐȑțȠȍ ȕȈȔȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȍȑȠȐȑ ȗȖȒȓȖȕ; ȈȌȑȈȑȈ — ȗȍȘȊȖȔț șȖȚȊȖȘȍȕȕȖȔț șțȡȍșȚȊț; ȉȐȌȎȈȑȈ — șȍȔȍȕȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȒȖșȔȖșȈ; ȌȎȕȈȕȈ — ȏȕȈȕȐȧ; ȊȐȌȎȕȈȕȈ — Ȑ ȍȋȖ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ; ȔțȘȚȈȑȍ — ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȦ; ȗȘȈȕȈ — ȎȐȏȕȍȕȕȖȋȖ ȊȖȏȌțȝȈ; ȐȕȌȘȐȑȈ — ȟțȊșȚȊ; ȔȈȕȈȝ — țȔȈ; ȉțȌȌȝȐ — Ȑ ȘȈȏțȔȈ; ȊȐȒȈȘȈȐȝ — ȗȘȍȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧȔȐ; ȊȑȈȒȚȐȔ — Ȓ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȦ; ȐȑțȠȍ — ȗȘȐȠȍȓ. ȇ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ȗȍȘȊȣȔ șțȡȍșȚȊȖȔ Ȋ ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ — ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȉȓȈȌȈȍȚ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ Ȑ, ȐșȗȖȓȤȏțȧ șȊȖȑ țȔ Ȑ ȔȖȋțȟȐȑ ȘȈȏțȔ, șȖȏȌȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȒȖșȔȖș. ǰȔȍȕȕȖ Ȗȕ ȌȍȓȈȍȚ ȌȖșȚțȗȕȣȔ ȕȈȠȍȔț ȊȏȖȘț Ȋșȍ șțȡȍȍ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ — ȗȘȐȟȐȕȈ Ȋșȍȝ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ șȈȔȖȔ ȕȈȟȈȓȍ «ǪȍȌȈȕȚȈ-șțȚȘȣ» ȗȘȖȊȖȏȋȓȈȠȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ǨȉșȖȓȦȚȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ — ȗȍȘȊȖȐșȚȖȟȕȐȒ ȊșȍȋȖ ȚȊȖȘȍȕȐȧ (ȌȎȈȕȔȈȌȑ ȈșȑȈ ȑȈȚȈȝ) . DzȚȖ-ȚȖ ȔȖȎȍȚ șȗȘȖșȐȚȤ, ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȓȐ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ 97


98 dzȐȟȕȖșȚȤȦ. ǵȍȚ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ ǨȉșȖȓȦȚȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ — ȥȚȖ DzȘȐȠȕȈ. ǰȔȍȕȕȖ ȖȚ DzȘȐȠȕȣ ǩȘȈȝȔȈ ȗȖȓțȟȈȍȚ șȊȖȑ țȔ, ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȣ Ȑ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȖȍ, ȗȖȥȚȖȔț ǩȘȈȝȔȈ — ȊȚȖȘȐȟȕȣȑ ȚȊȖȘȍȞ, șȖȏȌȈȚȍȓȤ ȕȈȠȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. DzșȚȈȚȐ, ȏȌȍșȤ șȓȍȌțȍȚ ȏȈȔȍȚȐȚȤ, ȟȚȖ ȊșȍȓȍȕȕȈȧ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ ȕȍ șȓțȟȈȑȕȖ Ȑ ȕȍ ȊșȓȍȌșȚȊȐȍ ȒȈȒȖȋȖ-ȚȖ ȊȏȘȣȊȈ. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȐȏțȟȈȍȚ ǪȍȌȣ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȖȋȓȈșȐȚșȧ ș ȚȈȒȐȔȐ ȊȏȌȖȘȕȣȔȐ ȐȌȍȧȔȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ — ȗȍȘȊȖȍ șȖȚȊȖȘȍȕȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȈȓ ȍȔț șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȑ ȘȈȏțȔ Ȑ ȏȕȈȕȐȍ. Ǫ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ǩȘȈȝȔȈ ȗȍȘȊȣȔ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ, Ȗȕ ȕȍ ȕȍȏȈȊȐșȐȔ: ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ǩȘȈȝȔȍ, ȌȈȊȈȧ ȍȔț ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȑȏ șȍȘȌȞȈ (Țȍȕȍ ȉȘȈȝȔȈ ȝȘȐȌȈ ȑȈ ȈȌȐ-ȒȈȊȈȑȍ) . DzȖȋȌȈ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȊșȍȓȍȕȕȈȧ, ȒȘȖȔȍ ǩȘȈȝȔȣ Ȋ ȕȍȑ ȕȍȚ ȕȐȒȖȋȖ, ȗȖȥȚȖȔț ǩȘȈȝȔț Ȑȏ șȍȘȌȞȈ ȊȘȈȏțȔȓȧȍȚ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ. ȅȚȖ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ Ȋ ȕȈȟȈȓȍ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ». Ƕ ǫȖșȗȖȌȍ ǩȘȈȝȔȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ ȒȈȒ Ȗȉ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȟȐȕȍ Ȋșȍȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȑ, ȖȌȕȈȒȖ ȥȚȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȓ ȍȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȦ Ȋ ȕȈȠȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǺȈȒȐȝ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȑ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȊȍȓȐȒȖȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ, Ȑ Ȋșȍ ȖȕȐ șȖȏȌȈȕȣ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ, ǪȐȠȕț. ȅȚț ȐșȚȐȕț ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȐȓȓȦșȚȘȐȘțȍȚ ȖȌȕȈ ȐșȚȖȘȐȧ, ȗȘȐȊȍȌȍȕȕȈȧ Ȋ «ȟȈȑȚȈȕȤȧ-ȟȈȘȐȚȈȔȘȐȚȍ». DzȈȒ-ȚȖ ȘȈȏ DzȘȐȠȕȈ ȗȘȐȋȓȈșȐȓ ǩȘȈȝȔț, ȚȊȖȘȞȈ ȕȈȠȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Ȓ ǹȍȉȍ Ȋ ǬȊȈȘȈȒț. Ǫ ȚȖ ȊȘȍȔȧ ǩȘȈȝȔȈ șȟȐȚȈȓ șȍȉȧ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ Ȑ ȗȖȚȖȔț, ȗȘȐȌȧ ȊȖ ȌȊȖȘȍȞ DzȘȐȠȕȣ, ȖȟȍȕȤ țȌȐȊȐȓșȧ, ȒȖȋȌȈ țȏȕȈȓ, ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ șȗȘȈȠȐȊȈȍȚ ȟȍȘȍȏ ǹȊȖȍȋȖ șȓțȋț, ȒȈȒȖȑ ȐȔȍȕȕȖ ǩȘȈȝȔȈ ȗȘȐȠȍȓ. ǩȘȈȝȔȈ ȖȚȊȍȚȐȓ, ȟȚȖ ȗȘȐȠȍȓ Ȗȕ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȖȚȍȞ ȟȍȚȣȘȍȝ DzțȔȈȘȖȊ, Ȑ ȟȚȖ Ȗȕ ȎȌȍȚ ȈțȌȐȍȕȞȐȐ ț DzȘȐȠȕȣ. ǷȖȏȎȍ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȗȖȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȓșȧ ț DzȘȐȠȕȣ, ȗȖȟȍȔț Ƕȕ șȗȘȖșȐȓ șȓțȋț, ȒȈȒȖȑ ǩȘȈȝȔȈ ȗȘȐȠȍȓ. ǺȖȋȌȈ DzȘȐȠȕȈ ȖȉȢȧșȕȐȓ ȍȔț, ȟȚȖ șțȡȍșȚȊțȦȚ ȔȐȓȓȐȖȕȣ Ȋșȍȓȍȕȕȣȝ, Ȉ șȚȈȓȖ ȉȣȚȤ, Ȑ ȔȐȓȓȐȖȕȣ ǩȘȈȝȔ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ DzȘȐȠȕȈ șȖȏȊȈȓ Ȋșȍȝ ǩȘȈȝȔ, Ȑ ȖȕȐ ȚțȚ Ȏȍ ȧȊȐȓȐșȤ Ȓ ǵȍȔț. ǿȈȚțȘ-ȔțȒȝȈ, ȟȍȚȣȘȍȝȋȖȓȖȊȣȑ ǩȘȈȝȔȈ — ȚȊȖȘȍȞ ȕȈȠȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, — ȗȖȟțȊșȚȊȖȊȈȓ șȍȉȧ ȕȐȟȚȖȎȍșȚȊȖȔ șȘȍȌȐ ȖȋȘȖȔȕȖȋȖ ȟȐșȓȈ ǩȘȈȝȔ, ț ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȉȣȓȖ ȖȟȍȕȤ ȔȕȖȋȖ ȋȖȓȖȊ. Ǫ ȒȈȎȌȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȍșȚȤ șȊȖȑ ǩȘȈȝȔȈ, Ȑ Ȗȕ ȍȍ ȖȉțșȚȘȈȐȊȈȍȚ, ȖȌȕȈȒȖ DzȘȐȠȕȈ — ȐșȚȖȟȕȐȒ Ȋșȍȝ ǩȘȈȝȔ Ȑ Ȋșȍȓȍȕȕȣȝ. ǺǭDzǹǺ 29 ȚȊȈȔ ȐȠȐȠȍ ȌȎȈȋȈȚȈș ȚȈșȚȝțȠȈȠ ȟȈ ȗȘȈȕȍȕȈ ȔțȒȝȑȍȕȈ ȗȈȚȐȝ ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ ȟȐȚȚȈșȑȈ ȟȐȚȚȈȐȘ ȔȈȕȈ-ȐȕȌȘȐȑȈȕȈȔ ȗȈȚȐȘ ȔȈȝȈȕ ȉȝțȚȈ-ȋțȕȈȠȈȑȍȠȈȝ ȚȊȈȔ — Țȣ; ȐȠȐȠȍ — țȗȘȈȊȓȧȍȠȤ; ȌȎȈȋȈȚȈȝ — ȌȊȐȎțȡȍȋȖșȧ (șțȡȍșȚȊȈ); ȚȈșȚȝțȠȈȝ — ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȖȋȖ, ȕȈȝȖȌȧȡȍȋȖșȧ ȕȈ ȖȌȕȖȔ ȔȍșȚȍ; ȟȈ — Ȑ; ȗȘȈȕȍȕȈ — ȎȐȏȕȍȕȕȖȑ șȐȓȖȑ; ȔțȒȝȑȍȕȈ — ȕȈȟȈȓȖȔ ȊșȧȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȗȈȚȐȝ — ȊȓȈȌȣȒȈ; ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ — ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȟȐȚȚȈșȑȈ — țȔȈ; ȟȐȚȚȈȐȝ — șȖȏȕȈȕȐȍȔ; ȔȈȕȈȝ — țȔȈ; ȐȕȌȘȐȑȈȕȈȔ — Ȑ ȖȘȋȈȕȖȊ ȚȍȓȈ (ȒȈȒ ȖȘȋȈȕȖȊ ȌȍȑșȚȊȐȧ, ȚȈȒ Ȑ ȖȘȋȈȕȖȊ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȧ); ȗȈȚȐȝ — ȊȓȈȌȣȒȈ; ȔȈȝȈȕ — ȊȍȓȐȒȐȑ; ȉȝțȚȈ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ; ȋțȕȈ — Ȑ șȊȖȑșȚȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ; ȈȠȈȑȈ — ȎȍȓȈȕȐȑ; ȐȠȈȝ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ. Ǻȣ, Ȗ ǹȊȍȚȓȍȑȠȐȑ, ȌȈȘțȍȠȤ ȎȐȏȕȤ ȥȚȖȔț ȔȐȘț, Ȉ ȏȕȈȟȐȚ, Țȣ ȝȖȏȧȐȕ Ȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ Ȋșȍȝ șțȡȍșȚȊ — ȒȈȒ ȌȊȐȎțȡȐȝșȧ, ȚȈȒ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȝ, — Ȑ Țȣ Ȏȍ ȗȘȖȉțȎȌȈȍȠȤ Ȋ ȕȐȝ șȖȏȕȈȕȐȍ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ Țȍȉȍ șțȡȍșȚȊțȦȚ țȔ Ȑ Ȋșȍ ȖȘȋȈȕȣ ȌȍȑșȚȊȐȧ Ȑ ȗȖȏȕȈȕȐȧ, 98


99 ȖȚ Țȍȉȧ ȏȈȊȐșȧȚ Ȋșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ Ȑ Ȑȝ șȊȖȑșȚȊȈ, Ȑ Țȣ țȗȘȈȊȓȧȍȠȤ ȊșȍȔȐ ȎȍȓȈȕȐȧȔȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȧșȕȖ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ȕȈȟȈȓȖ ȊșȍȔț ȌȈȍȚ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ. ǩȘȈȝȔȈ ȗȖȓțȟȐȓ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȖȚ ȊȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, DzȘȐȠȕȣ. DzȘȐȠȕȈ — ȊȣșȠȍȍ Ȑȏ Ȋșȍȝ șțȡȍșȚȊ (ȕȐȚȑȖ ȕȐȚȑȈȕȈȔ ȟȍȚȈȕȈȠ ȟȍȚȈȕȈȕȈȔ) . ǩȘȈȝȔȈ ȚȖȎȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȖȔ, ȕȖ Ȗȕ ȗȘȖȐȏȖȠȍȓ ȖȚ DzȘȐȠȕȣ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (7.7) DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȔȈȚȚȈȝ ȗȈȘȈȚȈȘȈȔ ȕȈȕȑȈȚ ȒȐȕȟȐȌ ȈșȚȐ ȌȝȈȕȈȕȌȎȈȑȈ — «ǵȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȗȘȍȊȣȠȍ Ǵȍȕȧ, Ȗ ǨȘȌȎțȕȈ». DzȘȐȠȕȈ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ǩȘȈȝȔȣ, Ȉ ǩȘȈȝȔȈ șȖȏȌȈȍȚ ȥȚț ȊșȍȓȍȕȕțȦ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȔ DzȘȐȠȕȣ, Ȗȕ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ǭȋȖ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ Ȑ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȌȍȧȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȕȣ Ȍȓȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 30 ȚȊȈȔ șȈȗȚȈ-ȚȈȕȚțȕ ȊȐȚȈȕȖȠȐ ȚȈȕȊȈ ȚȘȈȑȑȈ ȟȈȚțȘ-ȝȖȚȘȈȒȈ-ȊȐȌȑȈȑȈ ȟȈ ȚȊȈȔ ȥȒȈ ȈȚȔȈȚȔȈȊȈȚȈȔ ȈȕȈȌȐȘ ȈȕȈȕȚȈ-ȗȈȘȈȝ ȒȈȊȐȘ ȈȕȚȈȘȈȚȔȈ ȚȊȈȔ — Țȣ; șȈȗȚȈ-ȚȈȕȚțȕ — șȍȔȤ ȊȐȌȖȊ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȖȉȘȧȌȖȊ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ȈȋȕȐȠȚȖȔȈȧȋȤȐ; ȊȐȚȈȕȖȠȐ — ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȠȤ; ȚȈȕȊȈ — ȚȍȓȖȔ; ȚȘȈȑȑȈ — ș ȚȘȍȔȧ (ǪȍȌȈȔȐ); ȟȈȚțȝ-ȝȖȚȘȈȒȈ — ȟȍȚȣȘȍȝ ȚȐȗȖȊ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȎȘȍȞȖȊ: ȝȖȚȈ, ȈȌȝȊȈȘȤȦ, ȉȘȈȝȔȈ Ȑ țȌȋȈȚȈ; ȊȐȌȑȈȑȈ — ș ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȚȊȈȔ — Țȣ; ȥȒȈȝ — ȖȌȐȕ; ȈȚȔȈ — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ; ȈȚȔȈ-ȊȈȚȈȔ — ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȈȕȈȌȐȝ — ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ ȕȈȟȈȓȈ; ȈȕȈȕȚȈ-ȗȈȘȈȝ — ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ ȒȖȕȞȈ; ȒȈȊȐȝ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȊșȧȒȖȋȖ ȊȌȖȝȕȖȊȍȕȐȧ; ȈȕȚȈȝ-ȈȚȔȈ — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ, ȕȈȝȖȌȧȡȈȧșȧ Ȋ șȍȘȌȞȍ. Ƕ ȋȖșȗȖȌȐȕ, Țȣ — ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȕȣȍ ǪȍȌȣ, Ȑ Țȣ ȌȈȍȠȤ ȏȕȈȕȐȍ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ, șȖȊȍȘȠȈȦȡȐȔ ȧȋȤȐ. ǺȈȒ Țȣ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȠȤ ȗȖȊșȦȌț șȍȔȤ ȊȐȌȖȊ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ, ȋȓȈȊȕȖȍ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ — ȈȋȕȐȠȚȖȔȈ. ǰȔȍȕȕȖ Țȣ ȗȖȉțȎȌȈȍȠȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȎȘȍȞȖȊ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ ȖȉȘȧȌȣ, ȖȗȐșȈȕȕȣȍ Ȋ ȚȘȍȝ ǪȍȌȈȝ. Ǻȣ — ǪȣșȠȈȧ ǬțȠȈ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȈȧ Ȋ șȍȘȌȞȈȝ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ȑ ț Țȍȉȧ ȕȍȚ ȕȐ ȕȈȟȈȓȈ, ȕȐ ȒȖȕȞȈ. Ǻȣ ȊșȍȊȍȌțȡ Ȑ ȕȍ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕ ȊȖ ȊȘȍȔȍȕȐ Ȑ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȔȍȕȕȖ ǪȣșȠȈȧ ǬțȠȈ ȌȈȍȚ ȓȦȌȧȔ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȖȉȘȧȌȣ, ȏȕȈȕȐȍ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ Ȑȝ șȖȊȍȘȠȈȚȤ, Ȑ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȊȌȖȝȕȖȊȍȕȐȍ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» șȒȈȏȈȕȖ: ȔȈȚȚȈȝ șȔȘȐȚȐȘ ȌȎȕȈȕȈȔ ȈȗȖȝȈȕȈȔ ȟȈ — ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȐșȝȖȌȧȚ Ȑ ȗȈȔȧȚȤ, Ȑ ȏȕȈȕȐȍ, Ȑ ȏȈȉȊȍȕȐȍ. Ƕȕ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ (șȈȘȊȈșȑȈ ȟȈȝȈȔ ȝȘȐȌȐ șȈȕȕȐȊȐȠȚȈȝ, ȐȠȊȈȘȈȝ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȝȘȐȌ-ȌȍȠȍ 'ȘȌȎțȕȈ ȚȐȠȚȝȈȚȐ) Ȑ ȓȐȟȕȖ ȕȈșȚȈȊȓȧȍȚ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȋȓțȉȖȒȖ ȐȏțȟȐȓ ǪȍȌȣ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȉȓȈȌȈȍȚ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ, ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ ȗȖȉțȎȌȈȍȚ ȍȋȖ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȖȉȘȧȌȣ. Ǭȓȧ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ ȥȚȐȝ ȖȉȘȧȌȖȊ ȕțȎȕȣ ȟȍȚȣȘȍ ȚȐȗȈ ȎȘȍȞȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȘȐȚȊȐȒȈȔȐ . Dz ȕȐȔ ȖȚȕȖșȧȚșȧ ȝȖȚȈ, ȈȌȝȊȈȘȤȦ, ȉȘȈȝȔȈ Ȑ țȌȋȈȚȈ . ǺǭDzǹǺ 31 ȚȊȈȔ ȥȊȈ ȒȈȓȖ 'ȕȐȔȐȠȖ ȌȎȈȕȈȕȈȔ ȈȑțȘ ȓȈȊȈȌȑ-ȈȊȈȑȈȊȈȐȝ ȒȠȐȕȖȠȐ 99


100 ȒțȚȈ-șȚȝȈ ȈȚȔȈ ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȑ ȈȌȎȖ ȔȈȝȈȔș ȚȊȈȔ ȌȎȐȊȈ-ȓȖȒȈșȑȈ ȟȈ ȌȎȐȊȈ ȈȚȔȈ ȚȊȈȔ — Țȣ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȒȈȓȈȝ — ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖȍ ȊȘȍȔȧ; ȈȕȐȔȐȠȈȝ — ȕȍȔȐȋȈȦȡȍȍ; ȌȎȈȕȈȕȈȔ — ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; Ȉȑțȝ — ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȎȐȏȕȐ; ȓȈȊȈ-ȈȌȐ — ȔȋȕȖȊȍȕȐȧȔȐ, șȍȒțȕȌȈȔȐ, ȔȐȕțȚȈȔȐ, ȟȈșȈȔȐ; ȈȊȈȑȈȊȈȐȝ — ȘȈȏȕȣȔȐ ȟȈșȚȧȔȐ; ȒȠȐȕȖȠȐ — șȖȒȘȈȡȈȍȠȤ; ȒțȚȈ-șȚȝȈȝ — ȕȍ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȕȣȑ ȕȐȒȈȒȐȔ ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȧȔ; ȈȚȔȈ — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ; ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȐ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȈȌȎȈȝ — ȕȍȘȖȎȌȍȕȕȣȑ; ȔȈȝȈȕ — ȊȍȓȐȒȐȑ; ȚȊȈȔ — Țȣ; ȌȎȐȊȈ-ȓȖȒȈșȑȈ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȌȎȐȊȈȝ — ȗȘȐȟȐȕȈ ȎȐȏȕȐ; ȈȚȔȈ — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ. Ƕ ȊȓȈȌȣȒȈ, Țȣ ȊșȍȋȌȈ ȉȖȌȘșȚȊțȍȠȤ, Ȑ ȕȐȟȚȖ ȕȍ țșȒȖȓȤȏȈȍȚ ȖȚ ȚȊȖȍȋȖ ȊȏȖȘȈ. Ǻȣ — ȊȍȟȕȖȍ ȊȘȍȔȧ, Ȑ ȘȈȏȕȣȔȐ ȍȋȖ ȖȚȘȍȏȒȈȔȐ — ȔȋȕȖȊȍȕȐȧȔȐ, șȍȒțȕȌȈȔȐ, ȔȐȕțȚȈȔȐ Ȑ ȟȈșȈȔȐ — Țȣ șȖȒȘȈȡȈȍȠȤ ȎȐȏȕȍȕȕȣȑ șȘȖȒ Ȋșȍȝ șțȡȍșȚȊ. ǹȈȔ Ȏȍ Țȣ ȖșȚȈȍȠȤșȧ ȕȍȐȏȔȍȕȕȣȔ Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȒȖȐȠȤșȧ ȕȈ ȖȌȕȖȔ ȔȍșȚȍ ȒȈȒ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ — șȊȐȌȍȚȍȓȤ, Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ — ȕȍȘȖȎȌȍȕȕȣȑ Ȑ ȊȍȏȌȍșțȡȐȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ, ȐșȚȖȟȕȐȒ ȎȐȏȕȐ ȊșȍȋȖ ȎȐȊȖȋȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȓȍȌțȍȚ ȖȉȘȈȚȐȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ șȓȖȊȖ ȒțȚȈ-șȚȝȈ . ǽȖȚȧ ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȊȍȏȌȍ, Ƕȕ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ — ȞȍȕȚȘ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, Ȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȔȍȕȧȍȚ ǹȊȖȍȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ. ǰȠȊȈȘȈȝ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȝȘȐȌȌȍȠȍ 'ȘȌȎțȕȈ ȚȐȠȚȝȈȚȐ: ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȖȧȊȓȍȕ ȊȖ Ȋșȍȑ ǹȊȖȍȑ ȗȖȓȕȖȚȍ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. ǹȓȖȊȖ ȥȒȈȚȊȈȔ, țȗȖȚȘȍȉȓȧȍȔȖȍ Ȋ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ Ȋ ǻȗȈȕȐȠȈȌȈȝ, țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣ, ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȒȈȎȌȖȔ Ȑȏ ȕȐȝ. ǫȖșȗȖȌȤ ȖȌȐȕ, ȕȖ ț ǵȍȋȖ ȔȕȖȋȖ ȜȖȘȔ. Ǫ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ» șȒȈȏȈȕȖ: ȈȌȊȈȐȚȈȔ ȈȟȑțȚȈȔ ȈȕȈȌȐȔ ȈȕȈȕȚȈ-ȘțȗȈȔ — ț ǵȍȋȖ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȜȖȘȔ, ȖȌȕȈȒȖ Ȋșȍ ȖȕȐ șțȚȤ ȖȌȕȖ Ȑ ȕȍȐȏȔȍȕȕȣ. ǫȖșȗȖȌȤ ȊȍȏȌȍșțȡ, Ȉ ȏȕȈȟȐȚ, Ƕȕ ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȚ Ȑ Ȋ ȊȍȟȕȖȔ ȊȘȍȔȍȕȐ. ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȔȐ ȟȈșȚȐȞȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ƕȕ — ȐșȚȖȟȕȐȒ Ȑȝ ȎȐȏȕȐ, ȕȈȝȖȌȧȡȐȑșȧ ț ȕȐȝ Ȋ șȍȘȌȞȍ (ȈȕȚȈȘȤȧȔȐ) . ǹȖȋȓȈșȕȖ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȖȋȖ ȍȌȐȕșȚȊȈ Ȑ ȘȈȏȓȐȟȐȧ (ȈȟȐȕȚȤȧ- ȉȝȍȌȈȉȝȍȌȍ), ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȒȈȒ ȟȈșȚȐȞȣ ǩȖȋȈ, ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖ ȍȌȐȕȣ ș ǵȐȔ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȖȚȓȐȟȕȣ ȖȚ ǵȍȋȖ. ǹȊȍȘȝȌțȠȈ, ȗȖȉțȎȌȈȦȡȈȧ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ, ȍȌȐȕȈ Ȑ ȕȍȐȏȔȍȕȕȈ. ǽȖȚȧ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȊȍȓȐȒȖȍ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȐȍ ȊȐȌȖȊ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȍȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȖȉȢȍȒȚȖȊ Ȑ șțȉȢȍȒȚȖȊ, ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȊșȍȋȌȈ ȖȌȐȕ. ǺǭDzǹǺ 32 ȚȊȈȚȚȈȝ ȗȈȘȈȔ ȕȈȗȈȘȈȔ Ȉȗȑ ȈȕȍȌȎȈȌ ȥȌȎȈȟ ȟȈ ȒȐȕȟȐȌ ȊȑȈȚȐȘȐȒȚȈȔ ȈșȚȐ ȊȐȌȑȈȝ ȒȈȓȈș Țȍ ȚȈȕȈȊȈȠ ȟȈ șȈȘȊȈ ȝȐȘȈȕȑȈȋȈȘȉȝȖ 'șȐ ȉȘȐȝȈȚ ȚȘȐ-ȗȘȐȠȚȝȈȝ ȚȊȈȚȚȈȝ — Țȍȉȧ; ȗȈȘȈȔ — ȊȣșȠȍȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȗȈȘȈȔ — ȕȐȏȠȍȍ; ȈȗȐ — ȌȈȎȍ; ȈȕȍȌȎȈȚ — ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȖȍ; ȥȌȎȈȚ — ȌȊȐȎțȡȍȍșȧ; ȟȈ — Ȑ; ȒȐȕȟȐȚ — ȟȚȖ-ȓȐȉȖ; ȊȑȈȚȐȘȐȒȚȈȔ — ȖȚȌȍȓȤȕȖȍ; ȈșȚȐ — ȍșȚȤ; ȊȐȌȑȈȝ — ȏȕȈȕȐȧ; ȒȈȓȈȝ — ȟȈșȚȐ; Țȍ — ȚȊȖȐ; ȚȈȕȈȊȈȝ — ȟȈșȚȐ ȚȍȓȈ; ȟȈ — Ȑ; șȈȘȊȈȝ — Ȋșȍ; ȝȐȘȈȕȑȈ-ȋȈȘȉȝȈȝ — ȚȖȚ, Ȋ ȟȤȍȔ ȟȘȍȊȍ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȊșȍȓȍȕȕȈȧ; ȈșȐ — ȧȊȓȧȍȠȤșȧ; ȉȘȐȝȈȚ — ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ Ȑȏ ȊȍȓȐȒȐȝ; ȚȘȐ-ȗȘȐȠȚȝȈȝ — ȊȖȏȊȣȠȈȦȡȐȑșȧ ȕȈȌ ȚȘȍȔȧ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. 100


101 ǹȘȍȌȐ ȊșȍȋȖ ȌȊȐȎțȡȍȋȖșȧ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȖȋȖ, ȊȣșȠȍȋȖ Ȑ ȕȐȏȠȍȋȖ, ȕȐȟȚȖ ȕȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȖȚȌȍȓȤȕȖ ȖȚ Țȍȉȧ. ǺȊȖȍ ȚȍȓȖ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȏȕȈȕȐȧ, ȗȖȟȍȘȗȕțȚȖȋȖ Ȑȏ ǻȗȈȕȐȠȈȌ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȌȖȗȖȓȕȍȕȐȑ Ȓ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȔ ǪȍȌȈȔ. Ǻȣ, Ȗ ǽȐȘȈȕȤȧȋȈȘȉȝȈ, ȊȔȍȡȈȍȠȤ Ȋ șȍȉȧ ȊșȍȓȍȕȕțȦ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȣȑ ȚȘȍȔȧ ȋțȕȈȔȐ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȕȍ ȊȓȈșȚȍȕ ȕȈȌ ȚȖȉȖȑ, ȐȉȖ Țȣ — ȍȋȖ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȓȖȊȖ ȗȈȘȈȔ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «ȊȣșȠȈȧ ȗȘȐȟȐȕȈ», Ȉ șȓȖȊȖ ȈȗȈȘȈȔ — «șȓȍȌșȚȊȐȍ». ǪȣșȠȈȧ ȗȘȐȟȐȕȈ — ȥȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, Ȉ șȓȍȌșȚȊȐȍȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ. ǵȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ǪȍȌ ȖȝȊȈȚȣȊȈȦȚ șȈȔȣȍ ȘȈȏȕȣȍ ȖȚȘȈșȓȐ ȏȕȈȕȐȧ Ȑ ȘȍȋțȓȐȘțȦȚ ȎȐȏȕȤ Ȋșȍȝ șțȡȍșȚȊ, ȒȈȒ ȌȊȐȎțȡȐȝșȧ ȚȈȒ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȝ; ȗȖȥȚȖȔț ǪȍȌȣ șȟȐȚȈȦȚșȧ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧȔȐ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȒȈȒ ǪȣșȠȈȧ ǬțȠȈ, ȞȍȕȚȘ ȊșȍȋȖ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ. Ǫșȍ ȉȘȈȝȔȈȕȌȣ, Ȋșȍȓȍȕȕȣȍ, șțȡȍșȚȊțȦȚ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȖȌȕȖȋȖ ȊȣȌȖȝȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ǴȈȝȈ-ǪȐȠȕț (ȑȈșȑȈȕȒȈ-ȕȐȠȊȈșȐȚȈ-ȒȈȓȈȔ ȈȚȝȈȊȈȓȈȔȉȑȈ ȌȎȐȊȈȕȚȐ ȓȖȔȈ-ȊȐȓȈȌȎȈ ȌȎȈȋȈȌ-ȈȕȌȈȕȈȚȝȈȝ), Ȉ ȏȈȚȍȔ ȖȕȐ ȊȕȖȊȤ ȗȖȋȘțȎȈȦȚșȧ Ȋ ǭȋȖ ȓȖȕȖ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȕȐȟȚȖ ȕȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȖȚȌȍȓȤȕȖ ȖȚ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ. Ǫ ȥȚȖȔ șțȚȤ ȜȐȓȖșȖȜșȒȖȋȖ țȟȍȕȐȧ ȈȟȐȕȚȤȧȉȝȍȌȈȉȝȍȌȈ-ȚȈȚȚȊȣ . ǺǭDzǹǺ 33 ȊȑȈȒȚȈȔ ȊȐȉȝȖ șȚȝțȓȈȔ ȐȌȈȔ ȠȈȘȐȘȈȔ ȑȍȕȍȕȌȘȐȑȈ-ȗȘȈȕȈ-ȔȈȕȖ-ȋțȕȈȔș ȚȊȈȔ ȉȝțȕȒȠȍ șȚȝȐȚȖ ȌȝȈȔȈȕȐ ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȑȍ ȈȊȑȈȒȚȈ ȈȚȔȈ ȗțȘțȠȈȝ ȗțȘȈȕȈȝ ȊȑȈȒȚȈȔ — ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȑ; ȊȐȉȝȖ — Ȗ ȊșȍȔȖȋțȡȐȑ; șȚȝțȓȈȔ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȒȖșȔȖș; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; ȠȈȘȐȘȈȔ — ȊȕȍȠȕȍȍ ȚȍȓȖ; ȑȍȕȈ — ȒȖȚȖȘȣȔ; ȐȕȌȘȐȑȈ — ȟțȊșȚȊȈ; ȗȘȈȕȈ — ȎȐȏȕȍȕȕȣȑ ȊȖȏȌțȝ; ȔȈȕȈȝ — țȔ; ȋțȕȈȕ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ; ȚȊȈȔ — Țȣ; ȉȝțȕȒȠȍ — ȕȈșȓȈȎȌȈȍȠȤșȧ; șȚȝȐȚȈȝ — ȕȈȝȖȌȧȡȐȑșȧ; ȌȝȈȔȈȕȐ — Ȋ ȖȉȐȚȍȓȐ; ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȑȍ — ȊȣșȖȟȈȑȠȍȑ; ȈȊȑȈȒȚȈȝ — ȕȍ ȖȚȒȘȣȊȈȦȡȐȑșȧ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚ Ȗȉȣȟȕȣȍ ȔȍȚȖȌȣ ȗȖȏȕȈȕȐȧ; ȈȚȔȈ — ȌțȠȈ; ȗțȘțȠȈȝ — ȊȍȘȝȖȊȕȈȧ ȓȐȟȕȖșȚȤ; ȗțȘȈȕȈȝ — șȚȈȘȍȑȠȐȑ. Ƕ ȊșȍȔȖȋțȡȐȑ! ǵȍȐȏȔȍȕȕȖ ȖșȚȈȊȈȧșȤ Ȋ șȊȖȍȑ ȖȉȐȚȍȓȐ, Țȣ ȗȘȖȧȊȓȧȍȠȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȊșȍȓȍȕșȒȐȑ ȖȉȓȐȒ, șȓȖȊȕȖ ȎȍȓȈȧ ȕȈșȓȈȌȐȚȤșȧ ȥȚȐȔ ȔȐȘȖȔ. Ǻȣ ǩȘȈȝȔȈȕ, ǹȊȍȘȝȌțȠȈ Ȑ ȌȘȍȊȕȍȑȠȍȍ Ȑȏ șțȡȍșȚȊ — dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ǨȉșȖȓȦȚȕȈȧ ǰșȚȐȕȈ ȖȚȒȘȣȊȈȍȚșȧ ȟȍȓȖȊȍȒț Ȋ ȚȘȍȝ ȈșȗȍȒȚȈȝ: ȒȈȒ ȉȍȏȓȐȟȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ, ǹȊȍȘȝȌțȠȈ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȈȧ Ȋ ȒȈȎȌȖȑ ȟȈșȚȐȞȍ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ, Ȑ ȒȈȒ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, DzȘȐȠȕȈ. ǹȖȚȊȖȘȍȕȕȣȑ ȒȖșȔȖș ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȜȐȏȐȟȍșȒȖȍ ȚȍȓȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȔȐ, ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȧ ǹȍȉȧ Ȋ ȊȐȌȍ ǹȊȖȐȝ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȝ ȟȈșȚȐȞ — ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȍȌȐȕȣȝ ș ǵȐȔ ȗȖ ȒȈȟȍșȚȊț. Ǩ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȕȈ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ Ȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȚȈȔ ȌțȝȖȊȕȣȔȐ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȔȐ. ǺȈȒ ȍȌȐȕȈȧ ǨȉșȖȓȦȚȕȈȧ ǰșȚȐȕȈ, ǩȝȈȋȈȊȈȕ, ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȚ ȗȖȊșȦȌț Ȋ ǹȊȖȐȝ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȈșȗȍȒȚȈȝ, ȉțȌȤ ȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȒȖșȔȖș, ȌțȝȖȊȕȖȍ șȐȧȕȐȍ (ǩȘȈȝȔȈȕ) ȐȓȐ ǹȈȔȈ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 34 101


102 ȈȕȈȕȚȈȊȑȈȒȚȈ-ȘțȗȍȕȈ ȑȍȕȍȌȈȔ ȈȒȝȐȓȈȔ ȚȈȚȈȔ ȟȐȌ-ȈȟȐȟ-ȟȝȈȒȚȐ-ȑțȒȚȈȑȈ ȚȈșȔȈȐ ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ ȕȈȔȈȝ ȈȕȈȕȚȈ-ȈȊȑȈȒȚȈ-ȘțȗȍȕȈ — ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖȑ ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȑ ȜȖȘȔȖȑ; ȑȍȕȈ — ȒȖȚȖȘȖȑ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; ȈȒȝȐȓȈȔ — Ȋșȍ ȊȔȍșȚȍ; ȚȈȚȈȔ — ȘȈȏȊȍȘȕțȚȖ; ȟȐȚ — ȌțȝȖȊȕȖȑ; ȈȟȐȚ — Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ; ȠȈȒȚȐ — ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȑțȒȚȈȑȈ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ; ȚȈșȔȈȐ — ȍȔț; ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖȒȓȖȕ. ȇ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǪșȍȊȣȠȕȐȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȑȏ ǹȊȖȍȋȖ ȕȍȖȉȢȧȚȕȖȋȖ ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȋȖ ȖȉȓȐȒȈ ȘȈȏȊȍȘȕțȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȒȖșȔȖș, Ȋșȍ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ Ȑ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȧȔȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ șȔȍȠȈȕȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȗȖȋȘȈȕȐȟȕȖȑ Ȑ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǻ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȖȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȥȕȍȘȋȐȑ (ȗȈȘȈșȑȈ ȠȈȒȚȐȘ ȊȐȊȐȌȝȈȐȊȈ ȠȘțȑȈȚȍ), ȕȖ ȖȉȣȟȕȖ Ȑȝ ȖȉȢȍȌȐȕȧȦȚ Ȋ ȚȘȐ ȖșȕȖȊȕȣȍ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ: ȊȕȍȠȕȦȦ, ȊȕțȚȘȍȕȕȦȦ Ȑ ȗȖȋȘȈȕȐȟȕțȦ. ǪȕȍȠȕȧȧ ȥȕȍȘȋȐȧ ȚȊȖȘȐȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȕȈ ȖșȕȖȊȍ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȗȘȖȧȊȓȍȕ ȔȐȘ ȌțȝȖȊȕȣȑ, Ȉ ȗȖȋȘȈȕȐȟȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȡȐȍ șȖȉȖȑ șȔȍșȤ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ Ȑ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȒȈȒ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȈȧ ȟȈșȚȐȞȈ ǷȈȘȈȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȕȖ, Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ ȟȚȖ ȖȕȖ șȖȗȘȐȒȈșȈȍȚșȧ ș ȔȈȚȍȘȐȍȑ, Ȗ ȕȍȔ ȐȕȖȋȌȈ ȋȖȊȖȘȧȚ ȒȈȒ Ȗ șȔȍȠȈȕȕȖȔ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ Ȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȑ. ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍȗȖȌȊȓȈșȚȍȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȗȖȥȚȖȔț Ȋșȧ ǭȋȖ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȞȍȓȐȒȖȔ ȌțȝȖȊȕȈ. Ǩ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ — ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȊȕȍȠȕȍȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ǭȋȖ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȐȋȘ. ǺǭDzǹǺ 35 ȑȈȌȐ ȌȈșȑȈșȑ ȈȉȝȐȔȈȚȈȕ ȊȈȘȈȕ Ȕȍ ȊȈȘȈȌȖȚȚȈȔȈ ȉȝțȚȍȉȝȑȈș ȚȊȈȌ-ȊȐșȘȐȠȚȍȉȝȑȖ ȔȘȐȚȑțȘ ȔȈ ȉȝțȕ ȔȈȔȈ ȗȘȈȉȝȖ ȑȈȌȐ — ȍșȓȐ; ȌȈșȑȈșȐ — ȌȈȠȤ; ȈȉȝȐȔȈȚȈȕ — ȎȍȓȈȍȔȣȍ; ȊȈȘȈȕ — ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ; Ȕȍ — Ȕȕȍ; ȊȈȘȈȌȈ-țȚȚȈȔȈ — Ȗ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ Țȍȝ, ȒȚȖ ȌȈȍȚ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ; ȉȝțȚȍȉȝȑȈȝ — ȖȚ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȚȊȈȚ — ȚȖȉȖȑ; ȊȐșȘȐȠȚȍȉȝȑȈȝ — șȖȏȌȈȕȕȣȝ; ȔȘȐȚȑțȝ — șȔȍȘȚȤ; ȔȈ — ȕȍ; ȉȝțȚ — ȗțșȚȤ ȉțȌȍȚ; ȔȈȔȈ — ȔȖȧ; ȗȘȈȉȝȖ — Ȗ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ. Ƕ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ, Ȗ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȌȈȘțȦȡȐȝ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ, ȍșȓȐ Țȣ șȖȋȓȈșȍȕ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȔȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ, ȚȖ șȌȍȓȈȑ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ ȕȐ ȖȌȕȖ Ȑȏ șȖȚȊȖȘȍȕȕȣȝ ȚȖȉȖȑ șțȡȍșȚȊ ȕȍ șȚȈȓȖ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȔȖȍȑ șȔȍȘȚȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǸȖȌȐȊȠȐșȤ Ȑȏ ȗțȗȒȈ ǫȈȘȉȝȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȗȍȘȊȖȍ șȖȚȊȖȘȍȕȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖ Ȋ ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, șȖȏȌȈȓ ȔȕȖȋȖ ȌȘțȋȐȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ Ȑ ȕȈșȍȓȐȓ ȐȔȐ ȗȓȈȕȍȚȣ. ǺȈȒ, șȖ ȊȘȍȔȍȕ ȊȖȏȕȐȒȕȖȊȍȕȐȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȖȌȕȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȖȚ ȌȘțȋȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȍȔț ȖȚȞȖȔ. Ǫ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȔ șțȡȍșȚȊȖȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ DzȘȐȠȕȈ, ȐȉȖ Ƕȕ — 102


103 ǶȚȍȞ Ȋșȍȝ ȗȘȖȟȐȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǨȝȈȔ ȉȐȌȎȈ-ȗȘȈȌȈȝ ȗȐȚȈ: DzȘȐȠȕȈ — ǶȚȍȞ, ȌȈȦȡȐȑ șȍȔȧ Ȑ ȗȖȘȖȎȌȈȦȡȐȑ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ. ǬȖ ȥȚȖȋȖ ȔȖȔȍȕȚȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȘȖșȓȈȊȓȧȓ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț ȒȈȒ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ Ȑ ȕȈȌȍȧȓșȧ ȗȖ ȍȋȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȦ șȚȈȚȤ ȉȍșșȔȍȘȚȕȣȔ. ǶȌȕȈȒȖ ȚȍȗȍȘȤ, ȖșȖȏȕȈȊ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȕȍ ȉȍșșȔȍȘȚȍȕ — ȊȍȌȤ ȒȖȋȌȈ ȗȘȖȑȌȍȚ șȚȖ ȓȍȚ ǩȘȈȝȔȣ, ȍȋȖ ȎȐȏȕȤ ȚȖȎȍ ȏȈȒȖȕȟȐȚșȧ, — ȝȐȚȘȖțȔȕȣȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȚȈȓ ȗȘȖșȐȚȤ ț ȕȍȋȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȓȐ ȌȈȚȤ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȉȍșșȔȍȘȚȐȍ. ǷȍȘȊȣȔ ȌȍȓȖȔ Ȗȕ ȗȖȗȘȖșȐȓ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț țȉȍȘȍȟȤ ȍȋȖ ȖȚ ȖȗȈșȕȖșȚȐ șȚȈȚȤ ȎȍȘȚȊȖȑ ȓȦȉȖȋȖ Ȑȏ șȖȚȊȖȘȍȕȕȣȝ ǩȘȈȝȔȖȑ șțȡȍșȚȊ. ǺǭDzǹǺ 36 ȕȈȕȚȈȘ ȉȈȝȐȘ ȌȐȊȈ ȕȈȒȚȈȔ ȈȕȑȈșȔȈȌ ȈȗȐ ȟȈȑțȌȝȈȐȝ ȕȈ ȉȝțȔȈț ȕȈȔȉȈȘȍ ȔȘȐȚȑțȘ ȕȈ ȕȈȘȈȐȘ ȕȈ ȔȘȐȋȈȐȘ ȈȗȐ ȕȈ — ȕȐ; ȈȕȚȈȝ — ȊȕțȚȘȐ (ȌȊȖȘȞȈ ȐȓȐ ȌȖȔȈ); ȉȈȝȐȝ — șȕȈȘțȎȐ; ȌȐȊȈ — ȌȕȍȔ; ȕȈȒȚȈȔ — ȕȖȟȤȦ; ȈȕȑȈșȔȈȚ — ȖȚ ȌȘțȋȖȋȖ (Ț. ȍ. ȕȍ șȖȏȌȈȕȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ); ȈȗȐ — ȌȈȎȍ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȑțȌȝȈȐȝ — ȊȐȌȈȔȐ ȖȘțȎȐȧ, șțȡȍșȚȊțȦȡȐȔȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ; ȕȈ — ȕȐ; ȉȝțȔȈț — ȕȈ ȏȍȔȓȍ; ȕȈ — ȕȐ; ȈȔȉȈȘȍ — Ȋ ȕȍȉȍ; ȔȘȐȚȑțȝ — șȔȍȘȚȤ; ȕȈ — ȕȐ; ȕȈȘȈȐȝ — ȓȦȌȤȔȐ; ȕȈ — ȕȐ; ȔȘȐȋȈȐȝ — ȎȐȊȖȚȕȣȔȐ; ȈȗȐ — ȚȈȒȎȍ. ǹȌȍȓȈȑ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ ȧ ȕȍ țȔȍȘ ȕȐ Ȋ ȎȐȓȐȡȍ, ȕȐ ȏȈ ȍȋȖ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ, ȕȐ ȌȕȍȔ, ȕȐ ȕȖȟȤȦ, ȕȐ ȕȈ ȏȍȔȓȍ Ȑ ȕȐ Ȋ ȊȖȏȌțȝȍ. ǯȈȡȐȚȐ Ȕȍȕȧ ȖȚ ȓȦȉȖȋȖ ȖȘțȎȐȧ Ȑ ȕȍ ȗȖȏȊȖȓȤ șȘȈȏȐȚȤ Ȕȍȕȧ ȕȐ ȟȍȓȖȊȍȒț, ȕȐ ȎȐȊȖȚȕȖȔț, ȕȐ ȌȈȎȍ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȕȍ ȊȝȖȌȐȚ Ȋ ȟȐșȓȖ ȚȊȖȐȝ șȖȏȌȈȕȐȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȖȟȍȕȤ ȉȖȧȓșȧ, ȟȚȖ ǪȐȠȕț țȉȤȍȚ ȍȋȖ, ȗȘȍȌșȚȈȊ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȒȈȒȖȋȖ-ȕȐȉțȌȤ ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ, ȊȍȌȤ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȈ, ȍȋȖ ȉȘȈȚ, ȗȖȋȐȉ ȖȚ ȘțȒȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȗȘȐȕȧȊȠȍȋȖ ȖȉȓȐȒ ȊȍȗȘȧ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖșȚȈȘȈȓșȧ ȖȉȍȏȖȗȈșȐȚȤ șȍȉȧ ȖȚ ȓȦȉȣȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. ǶȌȕȈȒȖ, ȟȚȖȉȣ țȉȐȚȤ ȍȋȖ, ǪȐȠȕț ȕȍȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȉȣȓȖ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȖȉȓȐȒ ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ: Ƕȕ ȔȖȋ ȗȘȖșȚȖ ȏȈȗțșȚȐȚȤ Ȋ ȌȍȔȖȕȈ ǹȊȖȦ ǹțȌȈȘȠȈȕț-ȟȈȒȘț, ȒȖȚȖȘȈȧ șȗȖșȖȉȕȈ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȋȌȍ țȋȖȌȕȖ, ȗȘȐȟȍȔ ȕȍ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ Ȋ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖȥȚȖȔț ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȘȍȠȐȓ ȖȋȘȈȌȐȚȤ șȍȉȧ Ȑ ȖȚ ȓȦȉȣȝ ȊȐȌȖȊ ȖȘțȎȐȧ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȖȗȈșȈȧșȤ ȉȣȚȤ țȉȐȚȣȔ ȋȌȍ-ȕȐȉțȌȤ Ȋ ȟțȎȖȑ șȚȘȈȕȍ, Ȗȕ ȗȖȏȈȉȖȚȐȓșȧ, ȟȚȖȉȣ ȕȍ ȉȣȓȖ ȚȈȒȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ Ȑ ȔȍșȚȈ, Ȑ ȚȈȒȖȑ șȚȘȈȕȣ, ȋȌȍ ȉȣ ȍȋȖ ȔȖȋȓȈ ȕȈșȚȐȋȕțȚȤ șȔȍȘȚȤ. ǷȖȔȐȔȖ ȚȖȑ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȑ ȎȐȓ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȍșȚȤ ȔȕȖȋȖ ȌȘțȋȐȝ ȗȓȈȕȍȚ — ȊȣșȠȐȝ Ȑ ȕȐȏȠȐȝ, — Ȑ Ȗȕ ȔȖȓȐȓșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȕȐ ȖȌȐȕ Ȑȏ Ȑȝ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȕȍ țȉȐȓ ȍȋȖ. ǪșȍȓȍȕȕȖȑ ȗȘȈȊȧȚ ȚȘȐ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȝ ǩȖȎȍșȚȊȈ — ǩȘȈȝȔȈ, ǪȐȠȕț Ȑ ǴȈȝȍȠȊȈȘȈ (ȀȐȊȈ). ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȏȕȈȓ, ȟȚȖ ǩȘȈȝȔȈ ȕȍ șȚȈȕȍȚ ȍȋȖ țȉȐȊȈȚȤ, ȕȖ Ȗȕ ȕȍ ȝȖȚȍȓ ȗȖȋȐȉȕțȚȤ Ȑ ȖȚ ȘțȒȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȐȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. ǷȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȗȘȖșȐȓ ȏȈȡȐȚȐȚȤ ȍȋȖ Ȑ ȖȚ Țȍȝ, ȒȚȖ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȚȊȖȘȍȕȐȍȔ ǩȘȈȝȔȣ. ǺȈȒ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȘȍȠȐȓ, ȟȚȖ ȕȈȌȍȎȕȖ ȏȈȡȐȡȍȕ ȖȚ Ȋșȍȝ ȊȐȌȖȊ ȕȈșȐȓȤșȚȊȍȕȕȖȑ șȔȍȘȚȐ: ȕȐ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȍȋȖ țȉȐȚȤ. ǷȖȔȐȔȖ ȥȚȖȋȖ, Ȗȕ ȖȉȍȏȖȗȈșȐȓ șȍȉȧ Ȑ ȖȚ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖȑ șȔȍȘȚȐ, ȗȖȗȘȖșȐȊ ǩȘȈȝȔț șȌȍȓȈȚȤ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ ȖȕȈ ȕȍ ȕȈșȚȐȋȓȈ ȍȋȖ ȕȐ Ȋ ȌȖȔȍ, ȕȐ ȏȈ ȍȋȖ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ. 103


104 ǺǭDzǹǺȃ 37 - 38 ȊȑȈșțȉȝȐȘ ȊȈșțȔȈȌȉȝȐȘ ȊȈ șțȘȈșțȘȈ-ȔȈȝȖȘȈȋȈȐȝ ȈȗȘȈȚȐȌȊȈȕȌȊȈȚȈȔ ȑțȌȌȝȍ ȈȐȒȈ-ȗȈȚȑȈȔ ȟȈ ȌȍȝȐȕȈȔ șȈȘȊȍȠȈȔ ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȕȈȔ ȔȈȝȐȔȈȕȈȔ ȑȈȚȝȈȚȔȈȕȈȝ ȚȈȗȖ-ȑȖȋȈ-ȗȘȈȉȝȈȊȈȕȈȔ ȑȈȕ ȕȈ ȘȐȠȑȈȚȐ ȒȈȘȝȐȟȐȚ ȊȑȈșțȉȝȐȝ — ȕȍȖȌțȠȍȊȓȍȕȕȣȔȐ ȗȘȍȌȔȍȚȈȔȐ; ȊȈ — ȐȓȐ; ȈșțȔȈȌȉȝȐȝ — ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ; ȊȈ — ȐȓȐ; șțȘȈ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȈșțȘȈ — ȌȍȔȖȕȈȔȐ; ȔȈȝȈ-țȘȈȋȈȐȝ — Ȑ ȋȐȋȈȕȚșȒȐȔȐ ȏȔȍȧȔȐ, ȖȉȐȚȈȦȡȐȔȐ ȕȈ ȕȐȏȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ; ȈȗȘȈȚȐȌȊȈȕȌȊȈȚȈȔ — ȖȚșțȚșȚȊȐȍ șȖȗȍȘȕȐȒȈ; ȑțȌȌȝȍ — Ȋ ȉȐȚȊȍ; ȈȐȒȈ-ȗȈȚȑȈȔ — ȈȉșȖȓȦȚȕțȦ ȊȓȈșȚȤ; ȟȈ — Ȑ; ȌȍȝȐȕȈȔ — Țȍȝ, ț ȒȖȋȖ ȍșȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȚȍȓȈ; șȈȘȊȍȠȈȔ — Ȋșȍȝ; ȓȖȒȈȗȈȓȈȕȈȔ — ȉȖȎȍșȚȊ, țȗȘȈȊȓȧȦȡȐȝ ȘȈȏȕȣȔȐ ȗȓȈȕȍȚȈȔȐ; ȔȈȝȐȔȈȕȈȔ — șȓȈȊț; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȈȚȔȈȕȈȝ — ț Țȍȉȧ; ȚȈȗȈȝ-ȑȖȋȈ-ȗȘȈȉȝȈȊȈȕȈȔ — Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȘȐȖȉȘȍȓ șȊȖȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ, ȗȖȌȊȍȘȋȈȧ șȍȉȧ ȈșȒȍȏȍ Ȑ ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȖȑ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȈȧ; ȕȈ — ȕȍ; ȘȐȠȑȈȚȐ — țȕȐȟȚȖȎȈȍȚșȧ; ȒȈȘȝȐȟȐȚ — ȒȖȋȌȈ-ȓȐȉȖ. ǹȌȍȓȈȑ Ȕȍȕȧ ȕȍțȧȏȊȐȔȣȔ Ȍȓȧ ȊșȍȋȖ ȎȐȊȖȋȖ Ȑ ȕȍȎȐȊȖȋȖ. ǵȍ ȌȈȑ Ȕȍȕȧ țȉȐȚȤ ȕȐ ȗȖȓțȉȖȋț, ȕȐ ȌȍȔȖȕț, ȕȐ ȒȈȒȖȔț-ȕȐȉțȌȤ ȋȐȋȈȕȚșȒȖȔț ȏȔȍȦ ș ȕȐȏȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚ. Ǻȍȉȍ ȕȍȚ ȘȈȊȕȣȝ Ȋ ȉȖȦ: ȕȐȒȚȖ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ șȘȈȏȐȚȤ Țȍȉȧ. ǺȈȒ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȐ Ȏȍ Ȕȍȕȧ, ȟȚȖȉȣ Ȕȕȍ ȚȖȎȍ ȕȍ ȉȣȓȖ ȘȈȊȕȣȝ. ǬȈȘțȑ Ȕȕȍ ȗȖȓȕțȦ ȊȓȈșȚȤ ȕȈȌ ȊșȍȔȐ ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ, ȊȒȓȦȟȈȧ ȉȖȎȍșȚȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȈȊȧȚ ȗȓȈȕȍȚȈȔȐ, Ȑ ȊșȦ șȓȈȊț, ȟȚȖ șȖȗțȚșȚȊțȍȚ ȥȚȖȔț ȗȖȓȖȎȍȕȐȦ. Ǩ ȒȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȕȈȌȍȓȐ Ȕȍȕȧ ȊșȍȔȐ ȊȐȌȈȔȐ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ șȐȓȣ, ȖȉȘȍȚȈȍȔȖȑ Ȋ ȌȓȐȚȍȓȤȕȖȑ ȈșȒȍȏȍ Ȑ ȗȘȈȒȚȐȒȍ ȑȖȋȐ — ȚȖȑ șȐȓȣ, ȟȚȖ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ țȚȘȈȟȐȊȈȍȚșȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȏȈȕȧȓ șȈȔȖȍ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȍȑ ȌȓȐȚȍȓȤȕȖȑ ȈșȒȍȏȍ, ȗȘȈȒȚȐȒȍ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȐ Ȑ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȚȖȎȍ șȚȘȍȔȐȓșȧ ȏȈȕȧȚȤ ȚȈȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. ǩȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȚȍȘȧȍȚ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȗȕ ȗȘȐȖȉȘȍȓ, ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȖȑ, ȗȖȌȊȍȘȋȈȧ șȍȉȧ ȈșȒȍȏȍ ȐȓȐ ȗȘȐȔȍȕȧȧ ȒȈȒȐȍ-ȚȖ ȌȘțȋȐȍ ȔȍȚȖȌȣ, ȖȌȕȈȒȖ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ, ȌȈȘȖȊȈȕȕȣȍ ǹȈȔȐȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ țȚȘȈȟȐȊȈȦȚșȧ. ǰ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȝȖȚȍȓ, ȟȚȖȉȣ ǩȘȈȝȔȈ ȕȈȌȍȓȐȓ ȍȋȖ ȐȔȍȕȕȖ ȚȈȒȐȔȐ șȗȖșȖȉȕȖșȚȧȔȐ. ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȚȘȍȚȤȍȑ ȋȓȈȊȍ ǹȍȌȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȘȍȠȈȍȚ șȚȈȚȤ ȉȍșșȔȍȘȚȕȣȔ».

Ƚɥɚɜɚ ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ. ɏɢɪɚɧɶɹɤɚɲɢɩɭ ɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɬɪɚɯɟ ɜɫɟɥɟɧɧɭɸ

104


105 Ǫ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȗȖȌȘȖȉȕȖ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ, ȒȈȒ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȗȖȓțȟȐȊ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ ȖȋȘȖȔȕțȦ ȊȓȈșȚȤ, țȗȖȚȘȍȉȐȓ ȍȍ ȊȖ ȏȓȖ Ȑ ȗȘȐȕȍș ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȉȍȌ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǹȊȖȍȑ șțȘȖȊȖȑ ȈșȒȍȏȖȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȓ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț, Ȑ ȚȖȚ ȌȈȘȖȊȈȓ ȍȔț ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȝ Ȗȕ ȗȘȖșȐȓ. ǯȈ ȊȘȍȔȧ ȈșȒȍȏȣ ȖȚ ȚȍȓȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȟȚȐ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȖșȚȈȓȖșȤ, ȕȖ ȚȍȗȍȘȤ ȖȕȖ ȖȉȘȍȓȖ ȗȘȍȎȕȦȦ șȐȓț Ȑ ȒȘȈșȖȚț Ȑ ȏȈșȐȧȓȖ, șȓȖȊȕȖ ȏȖȓȖȚȖ. ǺȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț Ȋșȍ ȚȈȒ Ȏȍ ȕȍȕȈȊȐȌȍȓ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȕȍ ȔȖȋ ȏȈȉȣȚȤ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ țȉȐȓ ȍȋȖ ȉȘȈȚȈ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȉȍȌȐȓ șȊȖȐȝ șȖȗȍȘȕȐȒȖȊ ȕȈ Ȋșȍȝ ȌȍșȧȚȐ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧȝ Ȋ ȒȈȎȌȖȔ Ȑȏ ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ Ȑ ȗȖȌȟȐȕȐȓ șȊȖȍȑ ȊȓȈșȚȐ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȈșțȘȖȊ . ǯȈȝȊȈȚȐȊ Ȋșȍ ȗȓȈȕȍȚȣ Ȑ ȌȈȎȍ ȖȉȐȚȍȓȤ ǰȕȌȘȣ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȐȏȋȕȈȓ ȖȚȚțȌȈ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȖȒȘțȎȍȕȕȣȑ ȕȍȊȐȌȈȕȕȖȑ ȘȖșȒȖȠȤȦ, șȚȈȓ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȎȐȏȕȤȦ Ȑ șȖȊșȍȔ ȖȉȍȏțȔȍȓ ȖȚ ȥȚȖȋȖ. Ǫșȍ ȉȖȋȐ, ȒȘȖȔȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȖȒȈȏȈȓȐșȤ Ȋ ȗȖȌȟȐȕȍȕȐȐ ț ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț Ȑ șȓțȎȐȓȐ ȍȔț, ȕȖ Ȗȕ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȖȋȘȖȔȕȖȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ, ȕȍ ȉȣȓ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕ, ȐȉȖ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȕȈȘțȠȈȓ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ ǪȍȌ Ȑ Ȓ ȚȖȔț Ȏȍ ȋȖȘȌȐȓșȧ ȥȚȐȔ. ǩȘȈȝȔȈȕȣ ȉȣȓȐ ȒȘȈȑȕȍ ȕȍȌȖȊȖȓȤȕȣ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț Ȑ ȗȖȚȖȔț șȖ Ȋșȍȑ ȘȍȠȐȔȖșȚȤȦ ȗȘȖȒȓȧȓȐ ȍȋȖ. Ǫ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȔțȌȘȍȞȣ ȖȚ ȐȔȍȕȐ Ȋșȍȝ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ șȚȈȓȐ ȔȖȓȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ Ƕȕ ȐȏȉȈȊȐȓ Ȑȝ ȖȚ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȖȚȊȍȚȐȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȟȚȖ Ȑ ȖȕȐ, Ȑ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȉțȌțȚ ȐȏȉȈȊȓȍȕȣ ȖȚ ȔțȟȍȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȐȔ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. ǰȏ-ȏȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȚȘȈȌȈȓȐ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȉȘȈȝȔȈȕȣ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȐ ǪȍȌ, Ȗȕ ȗȘȐȕȍș ȔȕȖȋȖ ȕȍșȟȈșȚȐȑ ȗȘȈȊȍȌȕȐȒȈȔ Ȑ șȊȧȚȣȔ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȒȖȘȖȊȈȔ Ȑ Ȓ ȚȖȔț Ȏȍ ȕȍȕȈȊȐȌȍȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ — Ȋșȍ ȥȚȖ ȋȖȊȖȘȐȓȖ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȖȟȍȕȤ șȒȖȘȖ ȎȐȏȕȐ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȘȐȌȍȚ ȒȖȕȍȞ. ǷȖșȓȍȌȕȍȍ ȏȓȖȌȍȧȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȍȔț șțȎȌȍȕȖ ȉȣȓȖ șȖȊȍȘȠȐȚȤ, — ȥȚȖ ȗȖȌȊȍȘȋȕțȚȤ ȐșȚȧȏȈȕȐȧȔ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ șȣȕȈ ǷȘȈȝȓȈȌț, ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȊȈȑȠȕȈȊȈ, ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚț . ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȖȎȐȌȈȓȈ șȔȍȘȚȤ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȏȈȊȍȘȐȓ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȟȚȖ șȚȘȈȌȈȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȘȐȟȐȕȧȍȚ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, șȒȖȘȖ ȏȈȒȖȕȟȈȚșȧ, Ȑ ȥȚȈ ȊȍșȚȤ Ȋșȍȝ ȖȉȘȈȌȖȊȈȓȈ Ȑ țșȗȖȒȖȐȓȈ. Ǫ ȒȖȕȞȍ ȋȓȈȊȣ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȖȗȐșȣȊȈȍȚ ȊȍȓȐȟȐȍ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, șȣȕȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, Ȑ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȊȖȏȕȍȕȈȊȐȌȍȓ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ șȣȕȈ, ȖȉȓȈȌȈȊȠȍȋȖ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈ țȊȈȟȈ ȥȊȈȔ ȊȘȐȚȈȝ ȠȈȚȈ-ȌȝȘȐȚȐȘ ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗȖȘ ȈȚȝȈ ȗȘȈȌȈȚ ȚȈȚ-ȚȈȗȈșȈ ȗȘȐȚȖ ȊȈȘȈȔș ȚȈșȑȈ șțȌțȘȓȈȉȝȈȕ ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȊȘȐȚȈȝ — ȚȖȚ, ȒȖȋȖ ȗȖȗȘȖșȐȓȐ; ȠȈȚȈ-ȌȝȘȐȚȐȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗȖȝ — ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț; ȈȚȝȈ — ȚȖȋȌȈ; ȗȘȈȌȈȚ — ȌȈȓ; ȚȈȚ — ȍȋȖ; ȚȈȗȈșȈ — ȚȘțȌȕȖȑ ȈșȒȍȏȖȑ; ȗȘȐȚȈȝ — 105


106 ȌȖȊȖȓȤȕȣȑ; ȊȈȘȈȕ — ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ (ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț); șț-ȌțȘȓȈȉȝȈȕ — ȚȘțȌȕȖȌȖșȚȐȎȐȔȣȍ. ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȖșȚȈȓșȧ ȖȟȍȕȤ ȌȖȊȖȓȍȕ ȈșȒȍȏȖȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȐȉȖ șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȍȍ ȉȣȓȖ ȌȍȓȖȔ ȕȍȓȍȋȒȐȔ. Ǫ ȕȈȋȘȈȌț ȏȈ ȗȘȖȑȌȍȕȕȖȍ ȐșȗȣȚȈȕȐȍ Ȗȕ ȐșȗȖȓȕȐȓ Ȋșȍ, Ȗ ȟȍȔ ȗȘȖșȐȓ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, Ȑ ȌȈȘȖȊȈȓ ȍȔț ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȘȍȌȒȖ ȒȚȖ ȗȖȓțȟȈȍȚ. ǺǭDzǹǺ 2 ȠȘȐ-ȉȘȈȝȔȖȊȈȟȈ ȚȈȚȍȔȍ ȌțȘȓȈȉȝȈȝ ȗțȔșȈȔ ȑȈȕ ȊȘȐȕȐȠȍ ȊȈȘȈȕ ȔȈȔȈ ȚȈȚȝȈȗȐ ȊȐȚȈȘȈȔȑ ȈȕȋȈ ȊȈȘȈȕ ȑȈȌȑȈȗȐ ȌțȘȓȈȉȝȈȕ ȠȘȐ-ȉȘȈȝȔȈ țȊȈȟȈ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȒȈȏȈȓ; ȚȈȚȈ — șȣȕ ȔȖȑ; ȐȔȍ — ȥȚȐ; ȌțȘȓȈȉȝȈȝ — ȖȟȍȕȤ ȘȍȌȒȖ ȖȉȘȍȚȈȍȔȣȍ; ȗțȔșȈȔ — ȓȦȌȍȑ; ȑȈȕ — ȒȖȚȖȘȣȍ; ȊȘȐȕȐȠȍ — ȗȘȖșȐȠȤ; ȊȈȘȈȕ — ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ; ȔȈȔȈ — ȔȖȐ; ȚȈȚȝȈȗȐ — ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ; ȊȐȚȈȘȈȔȐ — ȌȈȦ; ȈȕȋȈ — Ȗ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț; ȊȈȘȈȕ — ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ; ȑȈȌȑȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȌțȘȓȈȉȝȈȕ — ȕȍȌȖșȚȐȎȐȔȣȍ Ȍȓȧ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊț ȓȦȌȍȑ ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȚȖ, Ȗ ȟȍȔ Țȣ Ȕȍȕȧ ȗȘȖșȐȠȤ. ǰ Ȋșȍ Ȏȍ, șȣȕ ȔȖȑ, ȧ ȌȈȔ Țȍȉȍ ȥȚȐ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ, ȒȈȒȐȔȐ ȉȣ ȕȍȌȖșȚțȗȕȣȔȐ ȖȕȐ ȕȐ ȉȣȓȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǴȕȖȋȐȍ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȑ ȍȌȊȈ ȓȐ ȔȖȎȕȖ ȕȈȏȊȈȚȤ «ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧȔȐ». ǷȖ ȔȍȘȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ț ȟȍȓȖȊȍȒȈ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȉȖȓȤȠȍ ȔȐȘșȒȐȝ ȉȖȋȈȚșȚȊ, ȚȈȒȖȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȗȘȍȊȘȈȡȈȍȚșȧ Ȋ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ: ȊȍȌȤ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȖȉȘȍșȚȐ ȥȚȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ, ȕȖ Ȑ ȟȚȖȉȣ șȖȝȘȈȕȐȚȤ Ȑȝ, ȚȘȍȉțȍȚșȧ ȖȟȍȕȤ ȔȕȖȋȖ șȐȓ Ȑ ȚȘțȌȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȌȈȓ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ȚȖȚ ȗȖȓțȟȐȚ Ȋșȍ, Ȗ ȟȍȔ ȗȘȖșȐȓ, șȖȝȘȈȕȐȚȤ ȗȓȖȌȣ ȥȚȖȋȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ ȉțȌȍȚ ȖȟȍȕȤ ȕȍȓȍȋȒȖ. ǺȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ǩȘȈȝȔȈ ȖȉȍȡȈȓ, Ȗȕ șȖȋȓȈșȐȓșȧ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȎȍȓȈȕȐȧ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. ǹȓȖȊȖ ȌțȘȓȈȉȝȈȕ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȖșȐȚȤ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ, Ȑȏ-ȏȈ ȒȖȚȖȘȣȝ ț ȕȍȋȖ ȗȖȚȖȔ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȗȖȒȖȧ. ǺǭDzǹǺ 3 ȚȈȚȖ ȌȎȈȋȈȔȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȈȔȖȋȝȈȕțȋȘȈȝȖ ȊȐȉȝțȝ ȗțȌȎȐȚȖ 'șțȘȈ-ȊȈȘȑȍȕȈ șȚțȑȈȔȈȕȈȝ ȗȘȈȌȎȍȠȊȈȘȈȐȝ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȌȎȈȋȈȔȈ — ȖȚȉȣȓ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȍȑȠȈȧ ȓȐȟȕȖșȚȤ, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȈȔȖȋȝȈ — ȕȍ ȕȈȗȘȈșȕȖȍ; ȈȕțȋȘȈȝȈȝ — ȚȖȚ, ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȊȐȉȝțȝ — ȊȍȘȝȖȊȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖ Ȋ ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȗțȌȎȐȚȈȝ — ȗȖȟȐȚȈȍȔȣȑ; ȈșțȘȈ-ȊȈȘȑȍȕȈ — ȓțȟȠȐȔ Ȑȏ ȌȍȔȖȕȖȊ (ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț); șȚțȑȈȔȈȕȈȝ — ȗȘȖșȓȈȊȓȧȍȔȣȑ; ȗȘȈȌȎȈ-ȐȠȊȈȘȈȐȝ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ, ȗȘȈȊȐȚȍȓȧȔȐ ȘȈȏȕȣȝ ȟȈșȚȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. 106


107 ǺȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȟȤȐ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ ȕȍ ȉȣȊȈȦȚ ȕȈȗȘȈșȕȣ, ȖȚȊȍȚȐȓ ȕȈ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȓțȟȠȍȋȖ Ȑȏ ȌȍȔȖȕȖȊ, Ȑ țȌȈȓȐȓșȧ Ȋ șȊȖȦ ȖȉȐȚȍȓȤ, ȗȘȖșȓȈȊȓȧȍȔȣȑ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ Ȑ șȊȧȚȣȔȐ. ǺǭDzǹǺ 4 ȥȊȈȔ ȓȈȉȌȝȈ-ȊȈȘȖ ȌȈȐȚȑȖ ȉȐȉȝȘȈȌ ȌȝȍȔȈȔȈȑȈȔ ȊȈȗțȝ ȉȝȈȋȈȊȈȚȑ ȈȒȈȘȖȌ ȌȊȍȠȈȔ ȉȝȘȈȚțȘ ȊȈȌȝȈȔ ȈȕțșȔȈȘȈȕ ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȓȈȉȌȝȈ-ȊȈȘȈȝ — ȗȖȓțȟȐȊȠȐȑ Ȋșȍ ȎȍȓȈȕȕȣȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ; ȌȈȐȚȑȈȝ — ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț; ȉȐȉȝȘȈȚ — ȐȔȍȦȡȐȑ; ȝȍȔȈ- ȔȈȑȈȔ — șȐȧȦȡȍȍ, ȒȈȒ ȏȖȓȖȚȖ; ȊȈȗțȝ — ȚȍȓȖ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ — Ȓ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ; ȈȒȈȘȖȚ — șȖȝȘȈȕȧȓ; ȌȊȍȠȈȔ — ȕȍȕȈȊȐșȚȤ; ȉȝȘȈȚțȝ ȊȈȌȝȈȔ — țȉȐȑșȚȊȖ ȉȘȈȚȈ; ȈȕțșȔȈȘȈȕ — ȊșȍȋȌȈ ȌțȔȈȦȡȐȑ. ǽȖȚȧ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȓțȟȐȓ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ ȎȍȓȈȕȕȣȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ Ȑ ȖȉȘȍȓ șȐȧȦȡȍȍ ȏȖȓȖȚȖȔ ȚȍȓȖ, Ȗȕ ȗȖȔȕȐȓ Ȗ ȋȐȉȍȓȐ șȊȖȍȋȖ ȉȘȈȚȈ Ȑ Ȋșȍ ȚȈȒ Ȏȍ ȕȍȕȈȊȐȌȍȓ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǬȍȔȖȕ, ȌȈȎȍ ȖȉȘȍȚȧ Ȋșȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȗȣȓȈȍȚ ȏȓȖȉȖȑ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺȃ 5 - 7 șȈ ȊȐȌȎȐȚȑȈ ȌȐȠȈȝ șȈȘȊȈ ȓȖȒȈȔȠ ȟȈ ȚȘȐȕ ȔȈȝȈșțȘȈȝ ȌȍȊȈșțȘȈ-ȔȈȕțȠȑȍȕȌȘȈ ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ-ȋȈȘțȌȖȘȈȋȈȕ șȐȌȌȝȈ-ȟȈȘȈȕȈ-ȊȐȌȑȈȌȝȘȈȕ ȘȐȠȐȕ ȗȐȚȘȐ-ȗȈȚȐȕ ȔȈȕțȕ ȑȈȒȠȈ-ȘȈȒȠȈȝ-ȗȐȠȈȟȍȠȈȕ ȗȘȍȚȈ-ȉȝțȚȈ-ȗȈȚȐȕ ȈȗȐ șȈȘȊȈ-șȈȚȚȊȈ-ȗȈȚȐȕ ȌȎȐȚȊȈ ȊȈȠȈȔ ȈȕȐȑȈ ȊȐȠȊȈ-ȌȎȐȚ ȌȎȈȝȈȘȈ ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȕȈȔ șȚȝȈȕȈȕȐ șȈȝȈ ȚȍȌȎȈșȈ șȈȝ — Ȗȕ (ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț); ȊȐȌȎȐȚȑȈ — ȗȖȒȖȘȐȊ; ȌȐȠȈȝ — ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ; șȈȘȊȈȝ — Ȋșȍ; ȓȖȒȈȕ — ȗȓȈȕȍȚȕȣȍ șȐșȚȍȔȣ; ȟȈ — Ȑ; ȚȘȐȕ — ȚȘȐ (ȚȖ ȍșȚȤ ȊȣșȠȐȍ, ȕȐȏȠȐȍ Ȑ șȘȍȌȕȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ); ȔȈȝȈ- ȈșțȘȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȑ ȌȍȔȖȕ; ȌȍȊȈ — ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȈșțȘȈ — ȌȍȔȖȕȖȊ; ȔȈȕțȠȑȈ — ȓȦȌȍȑ; ȐȕȌȘȈ — ȞȈȘȍȑ; ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ — ȋȈȕȌȝȈȘȊȖȊ; ȋȈȘțȌȈ — ȋȈȘțȌ; țȘȈȋȈȕ — Ȑ ȊȍȓȐȒȐȝ ȏȔȍȍȊ; șȐȌȌȝȈ — șȐȌȌȝȖȊ; ȟȈȘȈȕȈ — ȟȈȘȈȕȖȊ; ȊȐȌȑȈȌȝȘȈȕ — Ȑ ȊȐȌȤȧȌȝȈȘȖȊ; ȘȐȠȐȕ — ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ Ȑ șȊȧȚȣȝ; ȗȐȚȘȐ-ȗȈȚȐȕ — ȇȔȈȘȈȌȎț Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȍȑ ȗȐȚȖȊ; ȔȈȕțȕ — Ȋșȍȝ ǴȈȕț; ȑȈȒȠȈ — ȧȒȠȍȑ; ȘȈȒȠȈȝ — ȘȈȒȠȈșȖȊ; ȗȐȠȈȟȈ-ȐȠȈȕ — Ȑ ȗȘȈȊȐȚȍȓȍȑ ǷȐȠȈȟȈȓȖȒȐ; ȗȘȍȚȈ — ȗȘȍȚȖȊ; 107


108 ȉȝțȚȈ — Ȑ ȉȝțȚȖȊ; ȗȈȚȐȕ — ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȑ; ȈȗȐ — ȚȈȒȎȍ; șȈȘȊȈ-șȈȚȚȊȈ-ȗȈȚȐȕ — ȊȓȈȌȣȒ Ȋșȍȝ ȗȓȈȕȍȚ; ȌȎȐȚȊȈ — ȗȖȉȍȌȐȊ; ȊȈȠȈȔ ȈȕȐȑȈ — ȗȖȌȟȐȕȐȊ (șȊȖȍȑ) ȊȓȈșȚȐ; ȊȐȠȊȈ-ȌȎȐȚ — ȗȖȒȖȘȐȚȍȓȤ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȌȎȈȝȈȘȈ — ȏȈȝȊȈȚȐȓ; ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȕȈȔ — ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, țȗȘȈȊȓȧȦȡȐȝ ȘȈȏȕȣȔȐ șȜȍȘȈȔȐ ȎȐȏȕȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; șȚȝȈȕȈȕȐ — ȖȉȐȚȍȓȐ; șȈȝȈ — șȖ; ȚȍȌȎȈșȈ — Ȋșȍȑ Ȑȝ ȊȓȈșȚȤȦ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȒȖȘȐȓ ȊșȍȓȍȕȕțȦ. ȅȚȖȚ ȊȍȓȐȒȐȑ ȌȍȔȖȕ ȏȈȊȖȍȊȈȓ Ȋșȍ ȚȘȐ ȔȐȘȈ ș Ȑȝ ȊȣșȠȐȔȐ, șȘȍȌȕȐȔȐ Ȑ ȕȐȏȠȐȔȐ ȗȓȈȕȍȚȈȔȐ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȑ ȚȍȔȐ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȣȝ ȎȐȊțȚ ȓȦȌȐ, ȋȈȕȌȝȈȘȊȣ, ȋȈȘțȌȣ, ȋȐȋȈȕȚșȒȐȍ ȏȔȍȐ, șȐȌȌȝȐ, ȟȈȘȈȕȣ Ȑ ȊȐȌȤȧȌȝȈȘȣ, ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ, ȇȔȈȘȈȌȎȈ, ǴȈȕț, ȧȒȠȐ, ȘȈȒȠȈșȣ, ȗȐȠȈȟȐ Ȑ Ȑȝ ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȋȓȈȊȕȣȍ ȗȘȐȊȐȌȍȕȐȧ Ȑ ȉȝțȚȣ. Ƕȕ ȗȖȉȍȌȐȓ ȗȘȈȊȐȚȍȓȍȑ Ȋșȍȝ ȖșȚȈȓȤȕȣȝ ȖȉȐȚȈȍȔȣȝ ȗȓȈȕȍȚ Ȑ ȗȖȌȟȐȕȐȓ Ȑȝ șȊȖȍȑ ȊȓȈșȚȐ. ǺȈȒ, ȏȈȊȖȍȊȈȊ Ȋșȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, Ȗȕ șȚȈȓ ȍȌȐȕȖȊȓȈșȚȕȣȔ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȓȖȊȖ ȋȈȘțȌȈ, țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȖȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ șțȡȍșȚȊțȦȚ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȋȌȍ ȎȐȊțȚ ȚȈȒȐȍ ȖȋȘȖȔȕȣȍ ȗȚȐȞȣ, ȒȈȒ ǫȈȘțȌȈ. Ǩ șȓȖȊȖ țȘȈȋȈ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȐ ȗȓȈȕȍȚ, ȋȌȍ ȎȐȊțȚ ȋȐȋȈȕȚșȒȐȍ ȏȔȍȐ. ǷȖȌȖȉȕȣȍ șȊȍȌȍȕȐȧ Ȗ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȕȍ șȖȋȓȈșțȦȚșȧ ș ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ țȟȍȕȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȟȐȚȈȦȚ, ȉțȌȚȖ Ȋșȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȒȘȖȔȍ ǯȍȔȓȐ, ȕȍȖȉȐȚȈȍȔȣ. ȅȚȐ țȟȍȕȣȍ ȋȖȊȖȘȧȚ, ȟȚȖ țȟȈșȚȕȐȒȐ ȒȖșȔȐȟȍșȒȐȝ ȥȒșȗȍȌȐȞȐȑ ȉȣȓȐ ȕȈ dzțȕȍ Ȑ ȕȍ ȕȈȠȓȐ ȚȈȔ ȕȐȒȈȒȐȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ: ȖȕȐ ȊȐȌȍȓȐ ȚȖȓȤȒȖ ȖȋȘȖȔȕȣȍ ȒȘȈȚȍȘȣ, ȗȖȓȕȣȍ ȒȈȔȕȍȑ Ȑ ȗȍșȒȈ. ǰ ȥȚȖ ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ dzțȕȈ, ȗȖȌȖȉȕȖ ǹȖȓȕȞț, ȖȏȈȘȧȍȚ șȊȖȐȔ șȐȧȕȐȍȔ ȊȍșȤ ȔȐȘ. DzȖȕȍȟȕȖ, șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ țȟȍȕȣȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȊȍȘȧȚ ȖȗȐșȈȕȐȧȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐȊȖȌȧȚșȧ Ȋ ǪȍȌȈȝ. ǰ Ȋșȍ Ȏȍ ȕȈș ȕȍ ȖȟȍȕȤ țȉȍȎȌȈȦȚ Ȑȝ șȓȖȊȈ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ǯȍȔȓȍ ȔȖȎȕȖ ȊșȚȘȍȚȐȚȤ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ȉ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȗȓȈȕȍȚȣ ȕȍȖȉȐȚȈȍȔȣ. ǺǭDzǹǺ 8 ȌȍȊȖȌȑȈȕȈ-ȠȘȐȑȈ ȌȎțȠȚȈȔ ȈȌȝȑȈșȚȍ șȔȈ ȚȘȐ-ȗȐȠȚȈȗȈȔ ȔȈȝȍȕȌȘȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȔ șȈȒȠȈȕ ȕȐȘȔȐȚȈȔ ȊȐȠȊȈȒȈȘȔȈȕȈ ȚȘȈȐȓȖȒȑȈ-ȓȈȒȠȔȑ-ȈȑȈȚȈȕȈȔ ȈȌȝȑțȊȈșȈȒȝȐȓȈȘȌȌȝȐȔȈȚ ȌȍȊȈ-țȌȑȈȕȈ — ȏȕȈȔȍȕȐȚȖȋȖ șȈȌȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȠȘȐȑȈ — ȉȖȋȈȚșȚȊȖȔ; ȌȎțȠȚȈȔ — ȌȖȊȖȓȤȕȣȑ; ȈȌȝȑȈșȚȍ șȔȈ — ȏȈȕȧȓ; ȚȘȐ-ȗȐȠȚȈȗȈȔ — ȊȣșȠțȦ ȗȓȈȕȍȚȕțȦ șȐșȚȍȔț, ȋȌȍ ȎȐȊțȚ ȘȈȏȕȣȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȔȈȝȍȕȌȘȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȔ — ȌȊȖȘȍȞ ǰȕȌȘȣ, ȗȘȈȊȐȚȍȓȧ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ; șȈȒȠȈȚ — ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ; ȕȐȘȔȐȚȈȔ — ȗȖșȚȘȖȍȕȕȣȑ; ȊȐȠȊȈȒȈȘȔȈȕȈ — ǪȐȠȊȈȒȈȘȔȖȑ, ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȣȔ ȏȖȌȟȐȔ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȚȘȈȐȓȖȒȑȈ — Ȋșȍȝ ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ; ȓȈȒȠȔȐ-ȈȑȈȚȈȕȈȔ — ȖȉȐȚȍȓȐ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȈȌȝȑțȊȈșȈ — ȗȖșȍȓȐȓșȧ; ȈȒȝȐȓȈ-ȘȐȌȌȝȐ-ȔȈȚ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ ȞȍȓȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǵȍșȔȍȚȕȖ ȉȖȋȈȚȣȑ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖșȍȓȐȓșȧ Ȋ ȘȈȦ, ȋȌȍ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȏȕȈȔȍȕȐȚȣȑ șȈȌ ǵȈȕȌȈȕȈ, ȌȈȘȖȊȈȕȕȣȑ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ Ȍȓȧ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ. Ƕȕ ȎȐȓ Ȋ ȘȖșȒȖȠȕȖȔ ȌȊȖȘȞȍ ǰȕȌȘȣ, ȊȓȈȌȣȒȐ ȘȈȧ. ȅȚȖȚ ȌȊȖȘȍȞ, ȗȖșȚȘȖȍȕȕȣȑ șȈȔȐȔ ǪȐȠȊȈȒȈȘȔȖȑ, ȏȖȌȟȐȔ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȉȣȓ ȚȈȒ ȗȘȍȒȘȈșȍȕ, șȓȖȊȕȖ Ȋ ȕȍȔ ȎȐȓȈ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. 108


109 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȏ ȥȚȖȋȖ ȖȗȐșȈȕȐȧ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ȓȦȉȈȧ Ȑȏ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȊȣșȠȍȑ ȗȓȈȕȍȚȕȖȑ șȐșȚȍȔȍ, Ȋ ȚȣșȧȟȐ, ȔȐȓȓȐȖȕȣ ȘȈȏ ȉȖȋȈȟȍ ȚȖȑ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȋȌȍ ȎȐȊȍȔ Ȕȣ. ǪȐȠȊȈȒȈȘȔȈ, ȕȍȉȍșȕȣȑ ȏȖȌȟȐȑ, ȏȕȈȔȍȕȐȚ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȊȖȏȊȍȓ ȕȈ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ȔȕȖȋȖ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȝ șȖȖȘțȎȍȕȐȑ. ǵȖ, ȗȖȔȐȔȖ ȟȈȘțȦȡȍ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȝ ȌȊȖȘȞȖȊ, Ȋ ȘȈȦ ȍșȚȤ ȚȈȒȎȍ ȘȖșȒȖȠȕȣȍ ȗȈȘȒȐ Ȑ șȈȌȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȗȐșȈȕȣ ȒȈȒ ȕȈȕȌȈȕȈ-ȌȍȊȖȌȤȧȕȈ — ȌȖșȚȖȑȕȣȍ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ Ȋ ȕȐȝ ȕȈșȓȈȎȌȈȓȐșȤ ȗȖȓțȉȖȋȐ. ǹȊȍȌȍȕȐȧ Ȗ ȊȣșȠȍȑ ȗȓȈȕȍȚȕȖȑ șȐșȚȍȔȍ Ȑ ȍȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȝ șȓȍȌțȍȚ ȗȖȓțȟȈȚȤ Ȑȏ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȝ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȊ, ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȗȐșȈȕȐȧ. ǺȍȓȍșȒȖȗȣ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȣȍ ȗȘȐȉȖȘȣ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȗȖȓȤȏțȦȚșȧ țȟȍȕȣȍ, ȕȍ ȔȖȋțȚ ȌȈȚȤ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ. Ǻȍ, ȒȖȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ țȟȍȕȣȔȐ, ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȦȚ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȏȘȍȕȐȍȔ, ȗȖȥȚȖȔț ȐȔ ȚȘȍȉțȦȚșȧ ȗȘȐȉȖȘȣ; ȖȌȕȈȒȖ șȈȔȐ Ȑȝ ȗȘȐȉȖȘȣ ȚȖȎȍ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȣ. ǵȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȐșȗȖȓȤȏțȧ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȣȍ, ȐȔ Ȏȍ șȖȏȌȈȕȕȣȍ ȗȘȐȉȖȘȣ, ȕȍșȗȖșȖȉȍȕ ȖȗȐșȈȚȤ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ ȚȈȒȐȔȐ, ȒȈȒ ȖȕȐ ȍșȚȤ. ǵȖ Ȋ ǪȍȌȈȝ ȖȕȐ ȖȗȐșȈȕȣ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ. ǷȖȥȚȖȔț Ȕȣ ȕȍ ȔȖȎȍȔ șȖȋȓȈșȐȚȤșȧ ș țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍȔ, ȉțȌȚȖ ȘȖșȒȖȠȕȣȍ ȏȌȈȕȐȧ, șȈȌȣ Ȑ ȗȈȘȒȐ ȍșȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ǯȍȔȓȍ, Ȑ ȕȐȋȌȍ ȉȖȓȤȠȍ. ǺǭDzǹǺȃ 9 - 12 ȑȈȚȘȈ ȊȐȌȘțȔȈ-șȖȗȈȕȈ ȔȈȝȈ-ȔȈȘȈȒȈȚȈ ȉȝțȊȈȝ ȑȈȚȘȈ șȗȝȈȚȐȒȈ-ȒțȌȑȈȕȐ ȊȈȐȌțȘȑȈ-șȚȈȔȉȝȈ-ȗȈȕȒȚȈȑȈȝ ȑȈȚȘȈ ȟȐȚȘȈ-ȊȐȚȈȕȈȕȐ ȗȈȌȔȈȘȈȋȈșȈȕȈȕȐ ȟȈ ȗȈȑȈȝ-ȗȝȍȕȈ-ȕȐȉȝȈȝ ȠȈȑȑȈ ȔțȒȚȈȌȈȔȈ-ȗȈȘȐȟȟȝȈȌȈȝ ȒțȌȎȈȌȉȝȐȘ ȕțȗțȘȈȐȘ ȌȍȊȑȈȝ ȠȈȉȌȈ-ȑȈȕȚȑȈ ȐȚȈș ȚȈȚȈȝ ȘȈȚȕȈ-șȚȝȈȓȐȠț ȗȈȠȑȈȕȚȐ șțȌȈȚȐȝ șțȕȌȈȘȈȔ ȔțȒȝȈȔ ȚȈșȔȐȕ ȔȈȝȍȕȌȘȈ-ȉȝȈȊȈȕȍ ȔȈȝȈ-ȉȈȓȖ ȔȈȝȈ-ȔȈȕȈ ȕȐȘȌȎȐȚȈ-ȓȖȒȈ ȥȒȈ-ȘȈȚ ȘȍȔȍ 'ȉȝȐȊȈȕȌȑȈȕȋȝȘȐ-ȑțȋȈȝ șțȘȈȌȐȉȝȐȝ ȗȘȈȚȈȗȐȚȈȐȘ țȘȌȎȐȚȈ-ȟȈȕȌȈ-ȠȈșȈȕȈȝ ȑȈȚȘȈ — ȋȌȍ (Ȋ ȘȍȏȐȌȍȕȞȐȐ ȞȈȘȧ ǰȕȌȘȣ); ȊȐȌȘțȔȈ-șȖȗȈȕȈȝ — ȓȍșȚȕȐȞȣ Ȑȏ ȒȖȘȈȓȓȖȊ; ȔȈȝȈ-ȔȈȘȈȒȈȚȈȝ — (șȌȍȓȈȕȕȣȍ Ȑȏ ȉȖȓȤȠȐȝ) ȐȏțȔȘțȌȖȊ; ȉȝțȊȈȝ — ȗȖȓȣ; ȑȈȚȘȈ — ȋȌȍ; șȗȝȈȚȐȒȈ — ȝȘțșȚȈȓȤȕȣȍ; ȒțȌȑȈȕȐ — șȚȍȕȣ; ȊȈȐȌțȘȑȈ — Ȑȏ ȒȈȔȕȧ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȊȈȑȌțȘȤȧ; șȚȈȔȉȝȈ — ȒȖȓȖȕȕ; ȗȈȕȒȚȈȑȈȝ — ȘȧȌȣ; ȑȈȚȘȈ — ȋȌȍ; ȟȐȚȘȈ — țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȍ; ȊȐȚȈȕȈȕȐ — ȉȈȓȌȈȝȐȕȣ; ȗȈȌȔȈȘȈȋȈ — țȒȘȈȠȍȕȕȣȍ ȘțȉȐȕȈȔȐ; ȈșȈȕȈȕȐ — șȐȌȍȕȤȧ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȗȈȑȈȝ — ȔȖȓȖȟȕȖȑ; ȗȝȍȕȈ — ȗȍȕȍ; ȕȐȉȝȈȝ — ȗȖȌȖȉȕȣȍ; ȠȈȑȑȈȝ — ȓȖȎȈ; ȔțȒȚȈȌȈȔȈ — Ȑȏ ȎȍȔȟțȋȖȊ; ȗȈȘȐȟȟȝȈȌȈȝ — (ȐȔȍȦȡȐȍ) ȒȘȈȧ; ȒțȌȎȈȌȉȝȐȝ — ș ȗȖȏȊȈȕȐȊȈȦȡȐȔȐ; ȕțȗțȘȈȐȝ — ȕȖȎȕȣȔȐ ȒȖȓȖȒȖȓȤȟȐȒȈȔȐ; ȌȍȊȑȈȝ — ȕȍȉȖȎȐȚȍȓȤȕȐȞȣ; ȠȈȉȌȈ-ȑȈȕȚȑȈȝ — ȐȏȌȈȦȡȐȍ ȗȘȐȧȚȕȣȍ ȏȊțȒȐ; ȐȚȈȝ ȚȈȚȈȝ — ȏȌȍșȤ Ȑ ȚȈȔ; ȘȈȚȕȈ-șȚȝȈȓȐȠț — Ȋ ȗȖșȚȘȖȑȒȈȝ, ȖȚȌȍȓȈȕȕȣȝ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔȐ ȒȈȔȕȧȔȐ; ȗȈȠȑȈȕȚȐ — ȊȐȌȧȚ; șț-ȌȈȚȐȝ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȍ 109


110 ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȕȣȔȐ ȏțȉȈȔȐ; șțȕȌȈȘȈȔ — ȗȘȍȒȘȈșȕȖȍ; ȔțȒȝȈȔ — ȓȐȞȖ; ȚȈșȔȐȕ — Ȋ ȚȖȔ; ȔȈȝȍȕȌȘȈ-ȉȝȈȊȈȕȍ — ȌȊȖȘȞȍ ȊȓȈȌȣȒȐ ȘȈȧ; ȔȈȝȈ-ȉȈȓȈȝ — ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȍȑȠȐȑ; ȔȈȝȈ-ȔȈȕȈȝ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȕȍȌȦȎȐȕȕȣȔ țȔȖȔ; ȕȐȘȌȎȐȚȈ-ȓȖȒȈȝ — ȚȖȚ, ȒȖȔț Ȋșȍ ȗȖȌȟȐȕȍȕȣ; ȥȒȈ-ȘȈȚ — șȈȔȖȌȍȘȎȍȞ; ȘȍȔȍ — ȕȈșȓȈȎȌȈȓșȧ; ȈȉȝȐȊȈȕȌȑȈ — ȗȖȟȐȚȈȍȔȣȍ; ȈȕȋȝȘȐ-ȑțȋȈȝ — ȚȖȚ, șȚȖȗȣ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; șțȘȈ-ȈȌȐȉȝȐȝ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȗȘȈȚȈȗȐȚȈȐȝ — ȔțȟȐȔȣȔȐ; țȘȌȎȐȚȈ — ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȖȍ; ȟȈȕȌȈ — ȎȍșȚȖȒȖȍ; ȠȈșȈȕȈȝ — ȚȖȚ, ȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ. dzȍșȚȕȐȞȣ Ȋ ȖȉȐȚȍȓȐ ǰȕȌȘȣ ȉȣȓȐ șȌȍȓȈȕȣ Ȑȏ ȒȖȘȈȓȓȖȊ, ȗȖȓ — Ȑȏ ȉȍșȞȍȕȕȣȝ ȐȏțȔȘțȌȖȊ, șȚȍȕȣ — Ȑȏ ȝȘțșȚȈȓȧ, Ȉ ȒȖȓȖȕȕȣ — Ȑȏ ȒȈȔȕȧ ȊȈȑȌțȘȤȧ. ǺȈȔ ȉȣȓȐ ȐȏțȔȐȚȍȓȤȕȣȍ ȉȈȓȌȈȝȐȕȣ, șȐȌȍȕȤȧ, țȒȘȈȠȍȕȕȣȍ ȘțȉȐȕȈȔȐ, Ȑ ȔȖȓȖȟȕȖ-ȉȍȓȣȍ ȓȖȎȈ, ȖȚȌȍȓȈȕȕȣȍ ȎȍȔȟțȋȖȔ. ǮȐȚȍȓȤȕȐȞȣ ȥȚȖȋȖ ȌȊȖȘȞȈ, ȟȤȐ ȓȐȞȈ ȉȣȓȐ ȕȍȖȗȐșțȍȔȖ ȗȘȍȒȘȈșȕȣ Ȑ șȐȧȓȐ ȉȍȓȖȏțȉȖȑ țȓȣȉȒȖȑ, ȗȘȖȋțȓȐȊȈȓȐșȤ ȗȖȊșȦȌț, ȔȍȓȖȌȐȟȕȖ ȗȖȏȊȈȕȐȊȈȧ ȕȖȎȕȣȔȐ ȒȖȓȖȒȖȓȤȟȐȒȈȔȐ Ȑ ȓȖȊȧ șȊȖȍ ȖȚȘȈȎȍȕȐȍ Ȋ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȝ ȒȈȔȕȧȝ. ǵȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȊșȦ ȥȚț ȘȖșȒȖȠȤ, ȉȣȓȐ ȖȟȍȕȤ ȗȖȌȈȊȓȍȕȕȣ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȐȔ ȗȘȐȝȖȌȐȓȖșȤ șȒȓȖȕȧȚȤșȧ Ȓ șȚȖȗȈȔ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍȗȘȍșȚȈȕȕȖ ȘțȋȈȓ Ȑ ȕȈȒȈȏȣȊȈȓ Ȑȝ ȉȍȏȖ ȊșȧȒȖȑ ȗȘȐȟȐȕȣ. ǮȐȊȧ ȊȖ ȌȊȖȘȞȍ ǰȕȌȘȣ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȉȣȓ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ șțȘȖȊ ș ȒȈȎȌȣȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȖȉȘȍȓ ȚȈȒțȦ ȊȓȈșȚȤ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȒȘȖȔȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȊȣȕțȎȌȍȕȣ ȉȣȓȐ șȓțȎȐȚȤ ȍȔț. ǶȕȐ ȕȍ șȔȍȓȐ ȍȋȖ ȖșȓțȠȈȚȤșȧ, ȐȉȖ ȉȖȧȓȐșȤ, ȟȚȖ Ȗȕ ȗȖȌȊȍȘȋȕȍȚ Ȑȝ șțȘȖȊȖȔț ȕȈȒȈȏȈȕȐȦ. ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ șȘȈȊȕȐȓ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ș ǴȈȝȈȘȈȌȎȍȑ ǪȍȕȖȑ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȚȖȎȍ ȕȍȕȈȊȐȌȍȓ ǩȖȋȈ Ȑ ȚȍȘȗȍȚȤ ȕȍ ȔȖȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȖȉȘȧȌȣ. ǶȌȕȈȒȖ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǪȍȕȈ Ȋșȍ Ȏȍ ȉȖȧȓșȧ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ, ȗȖȌȖȉȕȣȝ ǩȝȘȐȋț ǴțȕȐ, ȕȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȘȈȊȐȓ ȚȈȒ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȉȖȧȓȐșȤ Ȋșȍ, ȒȘȖȔȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. ǷȖȏȈȉȖȚȐȊȠȐșȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ǩȝȘȐȋț ȐȓȐ ȌȘțȋȐȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ Ȋ ȋȕȍȊȍ șȊȖȍȔ ȕȍ ȐșȗȍȗȍȓȐȓȐ ȍȋȖ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȈșȒȍȏȣ șȚȈȓ ȉȖȓȍȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȔ, ȟȍȔ ȖȕȐ, Ȑ ȚȖȎȍ ȗȖȌȟȐȕȐȓ Ȑȝ șȊȖȍȑ ȊȓȈșȚȐ. DzȈȒ ȊȐȌȐȔ, ȌȈȎȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚ, ȒțȌȈ ȗȖȗȈȌȈȦȚ ȚȖȓȤȒȖ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ ȌțȠȐ, Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ șȚȘȈȌȈȚȤ Ȑȏ-ȏȈ ȈșțȘȖȊ ȊȘȖȌȍ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. ǪȖ Ȋșȍȝ ȚȘȍȝ ȔȐȘȈȝ ȕȍȚ ȚȈȒȖȋȖ ȔȍșȚȈ, ȋȌȍ ȔȖȎȕȖ ȉȣȓȖ ȉȣ ȎȐȚȤ șȗȖȒȖȑȕȖ Ȑ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȕȖ, ȕȍ ȏȕȈȧ ȕȐȒȈȒȐȝ ȚȘȍȊȖȋ. ǺǭDzǹǺ 13 ȚȈȔ ȈȕȋȈ ȔȈȚȚȈȔ ȔȈȌȝțȕȖȘț-ȋȈȕȌȝȐȕȈ ȊȐȊȘȐȚȚȈ-ȚȈȔȘȈȒȠȈȔ ȈȠȍȠȈ-ȌȝȐȠȕȑȈ-ȗȈȝ țȗȈșȈȚȖȗȈȑȈȕȈ-ȗȈȕȐȉȝȐȘ ȊȐȕȈ ȚȘȐȉȝȐș ȚȈȗȖ-ȑȖȋȈ-ȉȈȓȈțȌȎȈșȈȔ ȗȈȌȈȔ ȚȈȔ — ȍȔț (ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț); ȈȕȋȈ — Ȗ ȌȖȘȖȋȖȑ ȞȈȘȤ; ȔȈȚȚȈȔ — ȖȗȤȧȕȍȕȕȖȔț; ȔȈȌȝțȕȈ — ȊȐȕȖȔ; țȘț-ȋȈȕȌȝȐȕȈ — ȒȘȍȗȒȖ ȗȈȝȕțȡȐȔ; ȊȐȊȘȐȚȚȈ — ȊȘȈȡȈȦȡȐȍșȧ; ȚȈȔȘȈ-ȈȒȠȈȔ — ȚȖȔț, ț ȒȖȋȖ ȔȍȌȕȖ-ȒȘȈșȕȣȍ ȋȓȈȏȈ; ȈȠȍȠȈ-ȌȝȐȠȕȑȈ-ȗȈȝ — ȗȘȈȊȐȚȍȓȐ Ȋșȍȝ ȗȓȈȕȍȚ; țȗȈșȈȚȈ — ȗȖȒȓȖȕȧȓȐșȤ; țȗȈȑȈȕȈ — șȖ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȔȐ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȧȔȐ; ȗȈȕȐȉȝȐȝ — (șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔȐ) ȘțȒȈȔȐ; ȊȐȕȈ — ȉȍȏ; ȚȘȐȉȝȐȝ — ȚȘȍȝ ȋȓȈȊȕȣȝ ȉȖȋȖȊ (ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ); ȚȈȗȈȝ — ȈșȒȍȏȣ; ȑȖȋȈ — ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȝ șȗȖșȖȉȕȖșȚȍȑ; ȉȈȓȈ — ȜȐȏȐȟȍșȒȖȑ șȐȓȣ; ȖȌȎȈșȈȔ — Ȑ ȖșȚȘȖȚȣ ȟțȊșȚȊ; ȗȈȌȈȔ — șȘȍȌȖȚȖȟȐȦ. 110


111 Ƕ ȞȈȘȤ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȖȟȍȕȤ ȓȦȉȐȓ ȝȔȍȓȤȕȣȍ ȕȈȗȐȚȒȐ ș ȒȘȍȗȒȐȔ ȏȈȗȈȝȖȔ, ȗȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȊșȍȋȌȈ ȉȣȓ ȗȤȧȕ Ȑ ȊȏȋȓȧȌ ȍȋȖ ȔȍȌȕȖ-ȒȘȈșȕȣȝ ȋȓȈȏ ȉȓțȎȌȈȓ Ȑȏ șȚȖȘȖȕȣ Ȋ șȚȖȘȖȕț. Ƕȕ ȊȣȏȣȊȈȓ ț ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ ȖȚȊȘȈȡȍȕȐȍ, ȕȖ Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ, ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȖȑ Ȑ șȖȊȍȘȠȈȧ ȊȍȓȐȒțȦ ȈșȒȍȏț, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȖȉȘȍȓ ȖȋȘȖȔȕȖȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ, Ȋșȍ, ȒȘȖȔȍ ȚȘȍȝ ȋȓȈȊȕȣȝ ȉȖȋȖȊ — ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, — ȊșȧȟȍșȒȐ șȚȈȘȈȓȐșȤ țȉȓȈȎȐȚȤ ȍȋȖ Ȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔȐ ȘțȒȈȔȐ ȗȖȌȕȖșȐȓȐ ȍȔț ȘȈȏȕȣȍ ȌȈȘȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǹȒȈȕȌȈ-ȗțȘȈȕȍ» Ȗȉ ȥȚȖȔ șȒȈȏȈȕȖ ȚȈȒ: țȗȈȑȈȕȈȔ ȌȈȌțȝ șȈȘȊȍ ȊȐȕȈ ȌȍȊȈȕ ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȝ . ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȉȣȓ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕ, ȟȚȖ ȍȔț șȓțȎȐȓȐ Ȋșȍ, ȒȘȖȔȍ ȚȘȍȝ ȋȓȈȊȕȣȝ ȉȖȋȖȊ — ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ȀȘȐȓȈ ǴȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȈȌȐȚȑȈ ȊȈșȈȊȖ ȘțȌȘȈș ȚȘȐ ȊȐȌȝȈ ȝȐ șțȘȈ ȑȈȚȈȝ . ǭșȚȤ ȚȘȐ ȖșȕȖȊȕȣȍ ȋȘțȗȗȣ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ: ǨȌȐȚȤȐ, ǪȈșț Ȑ ǸțȌȘȣ, ȕȐȎȍ ȒȖȚȖȘȣȝ șȚȖȧȚ ȚȈȒȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȒȈȒ ǴȈȘțȚȣ Ȑ șȈȌȝȤȐ (ȔȈȘțȚȈȠ ȟȈȐȊȈ ȊȐȠȊȍ ȟȈ șȈȌȝȑȈȠ ȟȈȐȊȈ ȟȈ ȚȈȌ-ȋȈȚȈȝ) . ǷȖȥȚȖȔț ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȚȘȐ-ȗȐȠȚȈȗȈ, ȒȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, șȓȖȊȖ ȚȘȐ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ǩȘȈȝȔȍ, ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ Ȑ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. ǺǭDzǹǺ 14 ȌȎȈȋțȘ ȔȈȝȍȕȌȘȈșȈȕȈȔ ȖȌȎȈșȈ șȚȝȐȚȈȔ ȊȐȠȊȈȊȈșțș ȚțȔȉțȘțȘ ȈșȔȈȌ-ȈȌȈȑȈȝ ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ-șȐȌȌȝȈ ȘȐȠȈȑȖ 'șȚțȊȈȕ ȔțȝțȘ ȊȐȌȑȈȌȝȈȘȈȠ ȟȈȗșȈȘȈșȈȠ ȟȈ ȗȈȕȌȈȊȈ ȌȎȈȋțȝ — ȗȍȓȐ șȓȈȊț; ȔȈȝȍȕȌȘȈ-ȈșȈȕȈȔ — ȕȈ ȚȘȖȕ ȞȈȘȧ ǰȕȌȘȣ; ȖȌȎȈșȈ — șȐȓȖȑ; șȚȝȐȚȈȔ — ȊȖșșȍȊȠȍȔț; ȊȐȠȊȈȊȈșțȝ — ȋȓȈȊȕȣȑ ȗȍȊȍȞ șȘȍȌȐ ȋȈȕȌȝȈȘȊȖȊ; ȚțȔȉțȘțȝ — ȌȘțȋȖȑ ȗȍȊȍȞ-ȋȈȕȌȝȈȘȊ; ȈșȔȈȚ- ȈȌȈȑȈȝ — Ȕȣ Ȑ ȌȘțȋȐȍ (ǵȈȘȈȌȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȓȐȟȕȖșȚȐ ȚȖȎȍ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȓȐ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț); ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ — ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǫȈȕȌȝȈȘȊȈȓȖȒȐ; șȐȌȌȝȈȝ — Ȑ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ; ȘȐȠȈȑȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ șȊȧȚȣȍ; ȈșȚțȊȈȕ — ȊȖȏȕȖșȐȓȐ ȔȖȓȐȚȊȣ; Ȕțȝțȝ — șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ; ȊȐȌȑȈȌȝȈȘȈȝ — ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǪȐȌȤȧȌȝȈȘȈȓȖȒȐ; ȟȈ — Ȑ; ȈȗșȈȘȈșȈȝ — ȖȉȐȚȈȚȍȓȤȕȐȞȣ ǨȗșȈȘȈȓȖȒȐ; ȟȈ — Ȑ; ȗȈȕȌȈȊȈ — Ȗ șȣȕ ǷȈȕȌț. Ƕ șȣȕ ǷȈȕȌț [ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ], ȊȖșșȍȌȈȧ ȕȈ ȚȘȖȕȍ ǰȕȌȘȣ, ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȌȟȐȕȐȓ șȍȉȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ Ȋșȍȝ ȗȓȈȕȍȚ. ǬȊȖȍ ȋȈȕȌȝȈȘȊȖȊ — ǪȐȠȊȈȊȈșț Ȑ ǺțȔȉțȘț, — Ȉ ȚȈȒȎȍ ȧ Ȑ Ȋșȍ ȊȐȌȤȧȌȝȈȘȣ, ȈȗșȈȘȣ Ȑ ȔțȌȘȍȞȣ ȕȍțșȚȈȕȕȖ ȗȍȓȐ ȍȔț ȔȖȓȐȚȊȣ, ȊșȧȟȍșȒȐ ȊȖșȝȊȈȓȧȧ ȍȋȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȕȖȋȌȈ ȈșțȘȣ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȚȈȒȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț, ȒȈȒ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ, ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ șȓțȎȐȚȤ ȐȔ. ȅȚȖ, ȒȖȕȍȟȕȖ, ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȏȈȕȐȔȈȓ ȉȖȓȍȍ ȕȐȏȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȟȍȔ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. ǵȖ Ȋșȍ Ȏȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȉȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȊȍȓȐȒȐȍ ȓȦȌȐ — ȌȈȎȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ — ȖȒȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȈșȚȤȦ ȈșțȘȖȊ . ǺǭDzǹǺ 15 șȈ ȥȊȈ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȐȉȝȐȝ ȒȘȈȚțȉȝȐȘ ȉȝțȘȐ-ȌȈȒȠȐȕȈȐȝ ȐȌȎȑȈȔȈȕȖ ȝȈȊȐȘ-ȉȝȈȋȈȕ ȈȋȘȈȝȐȚ șȊȍȕȈ ȚȍȌȎȈșȈ 111


112 șȈȝ — Ȗȕ (ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț); ȥȊȈ — ȊȍȌȤ; ȊȈȘȕȈ-ȈȠȘȈȔȐȉȝȐȝ — ȚȍȔȐ, ȒȚȖ șȚȘȖȋȖ șȖȉȓȦȌȈȓ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȈȕȣ Ȍȓȧ ȟȍȚȣȘȍȝ ȊȈȘȕ Ȑ ȟȍȚȣȘȍȝ ȈȠȘȈȔȖȊ; ȒȘȈȚțȉȝȐȝ — ȖȉȘȧȌȈȔȐ; ȉȝțȘȐ — ȖȉȐȓȤȕȣȔȐ; ȌȈȒȠȐȕȈȐȝ — ȗȘȍȌȓȈȋȈȊȠȐȔȐșȧ ȍȔț ȊȔȍșȚȍ ș ȌȈȘȈȔȐ; ȐȌȎȑȈȔȈȕȈȝ — ȗȖȟȐȚȈȍȔȣȑ; ȝȈȊȐȝ-ȉȝȈȋȈȕ — ȟȈșȚȐ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȑ; ȈȋȘȈȝȐȚ — ȗȘȐșȊȈȐȊȈȓ; șȊȍȕȈ — șȊȖȍȑ; ȚȍȌȎȈșȈ — șȐȓȖȑ. Ǻȍ, ȒȚȖ șȚȘȖȋȖ ȐșȗȖȓȕȧȓ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ șȖ șȊȖȍȑ ȊȈȘȕȖȑ Ȑ ȈȠȘȈȔȖȔ, ȗȘȐȕȖșȐȓȐ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȎȍȘȚȊȣ Ȑ ȉȖȋȈȚȣȍ ȌȈȘȣ, Ȉ Ȗȕ, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȘȈȏȌȍȓȐȚȤ ȥȚȐ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȧ ȔȍȎȌț ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ, ȏȈȉȐȘȈȓ Ȋșȍ șȍȉȍ. ǺǭDzǹǺ 16 ȈȒȘȐȠȚȈ-ȗȈȟȑȈ ȚȈșȑȈșȐȚ șȈȗȚȈ-ȌȊȐȗȈȊȈȚȐ ȔȈȝȐ ȚȈȚȝȈ ȒȈȔȈ-ȌțȋȝȈ ȋȈȊȖ ȕȈȕȈȠȟȈȘȑȈ-ȗȈȌȈȔ ȕȈȉȝȈȝ ȈȒȘȐȠȚȈ-ȗȈȟȑȈ — ȗȘȐȕȖșȧȡȈȧ țȘȖȎȈȐ ȏȍȘȕȖȊȣȝ ȌȈȎȍ ȉȍȏ ȊșȗȈȠȒȐ ȐȓȐ ȒȈȒȖȑ-ȓȐȉȖ ȌȘțȋȖȑ ȖȉȘȈȉȖȚȒȐ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ (ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț); ȈșȐȚ — ȉȣȓȈ; șȈȗȚȈ-ȌȊȐȗȈ-ȊȈȚȐ — șȖșȚȖȧȡȈȧ Ȑȏ șȍȔȐ ȖșȚȘȖȊȖȊ; ȔȈȝȐ — ǯȍȔȓȧ; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒ Ȏȍ, ȒȈȒ; ȒȈȔȈ-ȌțȋȝȈȝ — ȌȈȦȡȐȍ ȒȈȎȌȖȔț șȚȖȓȤȒȖ ȔȖȓȖȒȈ, șȒȖȓȤȒȖ Ȗȕ ȏȈȝȖȟȍȚ; ȋȈȊȈȝ — ȒȖȘȖȊȣ; ȕȈȕȈ — ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ; ȈȠȟȈȘȑȈ-ȗȈȌȈȔ — ȧȊȓȧȦȡȍȍ ȟțȌȍșȈ; ȕȈȉȝȈȝ — ȕȍȉȖ. ǹȓȖȊȕȖ Ȋ șȚȘȈȝȍ ȗȍȘȍȌ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ǯȍȔȓȧ, șȖșȚȖȧȡȈȧ Ȑȏ șȍȔȐ ȖșȚȘȖȊȖȊ, ȗȘȐȕȖșȐȓȈ țȘȖȎȈȐ ȕȍ ȌȖȎȐȌȈȧșȤ, ȗȖȒȈ ȍȍ ȊșȗȈȠțȚ. ȅȚȐȔ ȖȕȈ ȕȈȗȖȔȐȕȈȓȈ ȒȖȘȖȊ șțȘȈȉȝȐ Ȑȏ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȔȐȘȈ ȐȓȐ ȒȖȘȖȊ ȒȈȔȈ-ȌțȋȝȈ ș ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ. ǯȍȔȓȧ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȓȈ Ȋșȍȝ ȏȍȘȕȖȔ, ȒȖȘȖȊȣ Ȋ ȐȏȖȉȐȓȐȐ ȌȈȊȈȓȐ ȔȖȓȖȒȖ, Ȉ ȕȍȉȖ țșȓȈȎȌȈȓȖ ȊȏȖȘ ȟțȌȍșȕȣȔȐ ȧȊȓȍȕȐȧȔȐ. ǺǭDzǹǺ 17 ȘȈȚȕȈȒȈȘȈȠ ȟȈ ȘȈȚȕȈțȋȝȈȔș ȚȈȚ-ȗȈȚȕȑȈȠ ȟȖȝțȘ țȘȔȐȉȝȐȝ ȒȠȈȘȈ-șȐȌȝț-ȋȝȘȐȚȈ-ȒȠȈțȌȘȈ ȌȈȌȝȐ-ȒȠȐȘȈȔȘȐȚȖȌȈȒȈȝ ȘȈȚȕȈȒȈȘȈȝ — ȔȖȘȧ Ȑ ȖȒȍȈȕȣ; ȟȈ — Ȑ; ȘȈȚȕȈ-ȖȋȝȈȕ — ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȍ ȒȈȔȕȐ; ȚȈȚ-ȗȈȚȕȑȈȝ — Ȑȝ Ȏȍȕȣ (Ȏȍȕȣ ȖȒȍȈȕȖȊ Ȑ ȔȖȘȍȑ, Ț. ȍ. ȘȍȒȐ); ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; țȝțȝ — ȕȍșȓȐ; țȘȔȐȉȝȐȝ — ȊȖȓȕȈȔȐ; ȒȠȈȘȈ — șȖȓȍȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ; șȐȌȝț — ȖȒȍȈȕȈ ȊȐȕȈ; ȋȝȘȐȚȈ — ȖȒȍȈȕȈ ȚȖȗȓȍȕȖȋȖ ȔȈșȓȈ; ȒȠȈțȌȘȈ — ȖȒȍȈȕȈ șȖȒȈ șȈȝȈȘȕȖȋȖ ȚȘȖșȚȕȐȒȈ; ȌȈȌȝȐ — ȖȒȍȈȕȈ ȑȖȋțȘȚȈ; ȒȠȐȘȈ — ȖȒȍȈȕȈ ȔȖȓȖȒȈ; ȈȔȘȐȚȈ — ȖȟȍȕȤ șȓȈȌȒȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ; țȌȈȒȈȝ — ȕȍșțȡȐȍ ȊȖȌȣ. Ǫșȍ ȖȒȍȈȕȣ, ȟȚȖ ȍșȚȤ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȑȝ Ȏȍȕȣ — ȘȍȒȐ, ȊȗȈȌȈȦȡȐȍ Ȋ ȥȚȐ ȖȒȍȈȕȣ, — ȗȘȐȕȖșȐȓȐ Ȋ șȊȖȐȝ ȊȖȓȕȈȝ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȍ ȒȈȔȕȐ Ȍȓȧ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. ǪȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȍșȚȤ ȖȒȍȈȕȣ șȖȓȍȕȖȑ ȊȖȌȣ, șȖȒȈ șȈȝȈȘȕȖȋȖ ȚȘȖșȚȕȐȒȈ, ȊȐȕȈ, ȚȖȗȓȍȕȖȋȖ ȔȈșȓȈ, ȔȖȓȖȒȈ, ȑȖȋțȘȚȈ Ȑ ȗȘȍșȕȖȑ ȊȖȌȣ.

112


113 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǵȣ ȏȕȈȍȔ, ȟȚȖ ȕȈ ǯȍȔȓȍ ȔȖȘȧ Ȑ ȖȒȍȈȕȣ șȖșȚȖȧȚ Ȑȏ șȖȓȍȕȖȑ ȊȖȌȣ; ȖȌȕȈȒȖ ȕȈ ȌȘțȋȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ȕȈȠȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȍșȚȤ ȖȒȍȈȕȣ șȖȒȈ șȈȝȈȘȕȖȋȖ ȚȘȖșȚȕȐȒȈ, ȖȒȍȈȕȣ ȊȐȕȈ, ȚȖȗȓȍȕȖȋȖ ȔȈșȓȈ, ȑȖȋțȘȚȈ, ȔȖȓȖȒȈ Ȑ ȗȘȍșȕȖȑ ȊȖȌȣ. ǸȍȒȐ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖȉȘȈȏȕȖ ȕȈȏȊȈȕȣ ȎȍȕȈȔȐ ȖȒȍȈȕȖȊ Ȑ ȔȖȘȍȑ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȘȍȒȈ țșȚȘȍȔȓȧȍȚșȧ Ȓ ȔȖȘȦ ȐȓȐ ȖȒȍȈȕț, ȗȖȌȖȉȕȖ Ȏȍȕȍ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȊșȍȋȌȈ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȉȣȚȤ ȘȧȌȖȔ ș ȓȦȉȐȔȣȔ ȔțȎȍȔ. ǽȖȚȧ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ țȟȍȕȣȍ țșȚȘȈȐȊȈȦȚ ȥȒșȗȍȌȐȞȐȐ ȕȈ ȌȘțȋȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȐȔ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȐȏȊȍșȚȕȖ Ȗ ȘȈȏȕȣȝ ȊȐȌȈȝ ȖȒȍȈȕȖȊ Ȑ ȔȖȘȍȑ, șțȡȍșȚȊțȦȡȐȝ Ȋ ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǹȖȋȓȈșȕȖ Ȑȝ ȕȈȉȓȦȌȍȕȐȧȔ, ȉȖȓȤȠȈȧ ȟȈșȚȤ dzțȕȣ ȗȖȒȘȣȚȈ ȚȖȓșȚȣȔ șȓȖȍȔ ȗȣȓȐ, ȕȖ ȥȚȖ ȕȐȒȈȒ ȕȍ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ ȗȘȐȘȖȌț ȚȖȋȖ ȗȘȖȝȓȈȌȕȖȋȖ șȐȧȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȘȖȓȐȊȈȍȚ ȕȈ ȕȈș dzțȕȈ ș ȘȈșșȚȖȧȕȐȧ Ȋ ȔȐȓȓȐȖȕȣ ȒȐȓȖȔȍȚȘȖȊ. ǷȖȥȚȖȔț Ȕȣ șȟȐȚȈȍȔ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȔ ȔȕȍȕȐȍ ǪȤȧșȈȌȍȊȣ Ȑ ȀțȒȈȌȍȊȣ ǫȖșȊȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȗȐșȈȓȐ țșȚȘȖȑșȚȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȕȈ ȖșȕȖȊȍ ȠȈșȚȘ . ǰȝ ȔȕȍȕȐȍ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȖȚ ȔȕȍȕȐȧ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ țȟȍȕȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ, ȖșȕȖȊȣȊȈȧșȤ ȕȈ șȊȖȍȔ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȖȔ ȟțȊșȚȊȍȕȕȖȔ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȐ, ȌȍȓȈȦȚ ȊȣȊȖȌ, ȟȚȖ ȎȐȏȕȤ ȍșȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ǯȍȔȓȍ, Ȉ ȕȈ ȌȘțȋȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ȕȍȚ ȕȐȟȍȋȖ, ȒȘȖȔȍ ȗȣȓȐ. ǺǭDzǹǺ 18 ȠȈȐȓȈ ȌȘȖȕȐȉȝȐȘ ȈȒȘȐȌȈȔ șȈȘȊȈȘȚțȠț ȋțȕȈȕ ȌȘțȔȈȝ ȌȈȌȝȈȘȈ ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȕȈȔ ȥȒȈ ȥȊȈ ȗȘȐȚȝȈȋ ȋțȕȈȕ ȠȈȐȓȈȝ — ȝȖȓȔȣ Ȑ ȋȖȘȣ; ȌȘȖȕȐȉȝȐȝ — ș ȌȖȓȐȕȈȔȐ; ȈȒȘȐȌȈȔ — ȔȍșȚȈ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ Ȍȓȧ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț; șȈȘȊȈ — ȊȖ Ȋșȍ; ȘȐȚțȠț — ȊȖ ȊȘȍȔȍȕȈ ȋȖȌȈ; ȋțȕȈȕ — ȒȈȟȍșȚȊȈ (ȗȓȖȌȣ Ȑ ȞȊȍȚȣ); ȌȘțȔȈȝ — ȌȍȘȍȊȤȧ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȘȈșȚȍȕȐȧ; ȌȈȌȝȈȘȈ — ȗȘȖȧȊȓȧȓ; ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȕȈȔ — ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȖȚȊȍȟȈȦȡȐȝ ȏȈ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ șȜȍȘȣ ȎȐȏȕȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȥȒȈȝ — ȖȌȐȕ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȗȘȐȚȝȈȒ — ȗȖ-ȘȈȏȕȖȔț; ȋțȕȈȕ — ȒȈȟȍșȚȊȈ. ǬȖȓȐȕȣ, ȘȈșȒȐȕțȊȠȐȍșȧ șȘȍȌȐ ȋȖȘ, șȚȈȓȐ ȔȍșȚȖȔ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȒȖȚȖȘȣȑ șȌȍȓȈȓ ȚȈȒ, ȟȚȖ Ȋ ȓȦȉȖȍ ȊȘȍȔȧ ȋȖȌȈ ȌȍȘȍȊȤȧ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȘȈșȚȍȕȐȧ ȗȣȠȕȖ ȞȊȍȓȐ Ȑ ȌȈȊȈȓȐ ȔȕȖȋȖ ȗȓȖȌȖȊ. ǪșȍȔȐ ȗȘȖȞȍșșȈȔȐ — ȉțȌȤ ȚȖ ȖȘȖȠȍȕȐȍ, ȐșșțȠȍȕȐȍ ȐȓȐ șȎȐȋȈȕȐȍ, ȏȈ ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȉȣȟȕȖ ȖȚȊȍȟȈȦȚ ǰȕȌȘȈ, ǪȈȦ Ȑ ǨȋȕȐ, — ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȘȈȊȐȓ șȈȔ, ȕȍ ȕțȎȌȈȧșȤ Ȋ ȗȖȔȖȡȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȕȈȟȈȓȍ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» șȒȈȏȈȕȖ: ȚȍȌȎȖ-ȊȈȘȐ-ȔȘȐȌȈȔ ȑȈȚȝȈ ȊȐȕȐȔȈȑȈȝ — ȊȍșȤ ȊȐȌȐȔȣȑ ȔȐȘ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ Ȗȋȕȧ, ȊȖȌȣ Ȑ ȏȍȔȓȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȖȍȌȐȕȧȦȚșȧ ȊȔȍșȚȍ Ȑ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȜȖȘȔȣ. ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ ȔȖȎȕȖ ȚȈȒȎȍ țȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ ȚȘȍȔȧ șȊȖȑșȚȊȈȔȐ ȗȘȐȘȖȌȣ (ȗȘȐȚȝȈȋ ȋțȕȈȕ) țȗȘȈȊȓȧȦȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȗȖșȣȓȈȍȚ ȌȖȎȌȐ, ȗȖȓțȉȖȋ ǪȈȦ țȗȘȈȊȓȧȍȚ șȚȐȝȐȍȑ ȊȖȏȌțȝȈ Ȑ ȐșșțȠȈȍȚ ȊȓȈȋț, Ȉ șȎȐȋȈȍȚ Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋ, ȗȖȊȍȓȍȊȈȦȡȐȑ șȚȐȝȐȍȑ Ȗȋȕȧ (ǨȋȕȐ). ǵȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȗȖșȊȧȚȐȊ șȍȉȧ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȍ Ȑ șȖȊȍȘȠȐȊ ȕȍȉȣȊȈȓȖ șțȘȖȊțȦ ȈșȒȍȏț, ȖȉȘȍȓ ȚȈȒȖȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ, ȟȚȖ ȚȍȗȍȘȤ șȈȔ, ȉȍȏ ȗȖȔȖȡȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȔȖȋ țȗȘȈȊȓȧȚȤ ȊșȍȔȐ ȗȘȖȞȍșșȈȔȐ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǺǭDzǹǺ 19 șȈ ȐȚȚȝȈȔ ȕȐȘȌȎȐȚȈ-ȒȈȒțȉ ȥȒȈ-ȘȈȌ ȊȐȠȈȑȈȕ ȗȘȐȑȈȕ ȑȈȚȝȖȗȈȌȎȖȠȈȔ ȉȝțȕȌȎȈȕȖ 113


114 ȕȈȚȘȐȗȑȈȌ ȈȌȎȐȚȍȕȌȘȐȑȈȝ șȈȝ — Ȗȕ (ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț); ȐȚȚȝȈȔ — ȚȈȒ; ȕȐȘȌȎȐȚȈ — ȚȖȚ, ȒȍȔ ȗȖȒȖȘȍȕȣ; ȒȈȒțȗ — Ȋșȍ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ; ȥȒȈ-ȘȈȚ — ȍȌȐȕȖȊȓȈșȚȕȣȑ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤ ȞȍȓȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȊȐȠȈȑȈȕ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȖȉȢȍȒȚȣ ȟțȊșȚȊ; ȗȘȐȑȈȕ — ȌȖșȚȈȊȓȧȦȡȐȍ ȖȋȘȖȔȕȖȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ; ȑȈȚȝȈ-țȗȈȌȎȖȠȈȔ — ȕȈșȒȖȓȤȒȖ ȊȖȏȔȖȎȕȖ; ȉȝțȕȌȎȈȕȈȝ — ȊȒțȠȈȦȡȐȑ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȚȘȐȗȑȈȚ — țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȦȡȐȑșȧ; ȈȌȎȐȚȈ-ȐȕȌȘȐȑȈȝ — ȚȖȚ, ȟțȊșȚȊȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȍ ȖȉțȏȌȈȕȣ. ǽȖȚȧ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȌȟȐȕȐȓ șȊȖȍȑ ȊȓȈșȚȐ Ȋșȍ șȚȖȘȖȕȣ șȊȍȚȈ Ȑ ȔȖȋ șȒȖȓȤȒȖ țȋȖȌȕȖ ȗȘȍȌȈȊȈȚȤșȧ ȎȍȓȈȕȕȣȔ ȍȋȖ șȍȘȌȞț ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ, Ȗȕ ȕȍ ȉȣȓ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕ, ȐȉȖ, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȖȉțȏȌȈȚȤ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ, ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȊȈȓșȧ Ȑȝ șȓțȋȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǺȈȒȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȖȟȍȕȤ ȝȈȘȈȒȚȍȘȕȖ Ȍȓȧ ȈșțȘȖȊ . ǸȈȏȊȐȊȈȧșȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ, ȈȚȍȐșȚ ȔȖȎȍȚ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ șȍȉȍ Ȋșȍ țșȓȖȊȐȧ Ȍȓȧ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȑ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȍȋȖ ȟțȊșȚȊȈ ȕȍ ȖȉțȏȌȈȕȣ, Ȗȕ, ȗȖȌȟȐȕȍȕȕȣȑ Ȑȝ ȊȓȈșȚȐ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȉȘȍȚȈȍȚ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ. ǺȈȒȖȊ ȗțȚȤ, ȗȖ ȒȖȚȖȘȖȔț ȐȌȍȚ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȍ ȓȦȌȐ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȕȈțȟȐȓȐșȤ ȌȖȉȣȊȈȚȤ ȔȕȖȋȖ Ȍȍȕȍȋ Ȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȖȉȡȍȕȐȍȔ ș ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȣȔ ȗȖȓȖȔ, ȕȖ ȗȘȐ ȊșȍȔ ȥȚȖȔ șȘȍȌȐ ȕȐȝ ȞȈȘȐȚ ȕȍțȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȖșȚȤ, ȐȉȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ șȟȈșȚȓȐȊ Ȑ șȗȖȒȖȍȕ, ȍșȓȐ ȕȍ ȘȈȏȊȐȓ Ȋ șȍȉȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. dzȦȌȐ ȔȖȋțȚ ȗȘȐȌțȔȣȊȈȚȤ șȍȉȍ șȒȖȓȤȒȖ țȋȖȌȕȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ, ȕȖ ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ ȖȕȐ ȖșȚȈȦȚșȧ șȓțȋȈȔȐ șȊȖȐȝ ȟțȊșȚȊ, ȐȔ ȕȍ ȉȣȚȤ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȣȔȐ. ǰ ȗȘȐȔȍȘ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț — ȧȘȒȖȍ ȚȖȔț ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ. ǺǭDzǹǺ 20 ȥȊȈȔ ȈȐȠȊȈȘȑȈ-ȔȈȚȚȈșȑȈ ȌȘȐȗȚȈșȑȖȟȟȝȈșȚȘȈ-ȊȈȘȚȐȕȈȝ ȒȈȓȖ ȔȈȝȈȕ ȊȑȈȚȐȑȈȑȈ ȉȘȈȝȔȈ-ȠȈȗȈȔ țȗȍȑțȠȈȝ ȥȊȈȔ — ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȈȐȠȊȈȘȑȈ-ȔȈȚȚȈșȑȈ — ȖȗȤȧȕȍȕȕȖȋȖ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ; ȌȘȐȗȚȈșȑȈ — ȕȍȊȍȘȖȧȚȕȖ ȋȖȘȌȖȋȖ; țȚ-ȠȈșȚȘȈ-ȊȈȘȚȐȕȈȝ — ȕȈȘțȠȈȊȠȍȋȖ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ ȠȈșȚȘ; ȒȈȓȈȝ — ȊȘȍȔȧ; ȔȈȝȈȕ — ȖȋȘȖȔȕȖȍ; ȊȑȈȚȐȑȈȑȈ — ȗȘȖȠȓȖ; ȉȘȈȝȔȈ-ȠȈȗȈȔ — ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ȖȚ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ; țȗȍȑțȠȈȝ — ȗȖȓțȟȐȊȠȍȋȖ. ǩȍȏȔȍȘȕȖ ȋȖȘȌȣȑ șȊȖȐȔȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȖȟȍȕȤ ȌȖȓȋȖȍ ȊȘȍȔȧ ȕȈȘțȠȈȓ ȏȈȒȖȕȣ Ȑ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ, ȐȏȓȖȎȍȕȕȣȍ Ȋ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȝ ȠȈșȚȘȈȝ. ǺȈȒ ȗȘȖȝȖȌȐȓȈ ȍȋȖ ȎȐȏȕȤ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȊȍȓȐȒȐȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ — ȟȍȚȣȘȍ DzțȔȈȘȈ — ȗȘȖȒȓȧȓȐ ȍȋȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǵȍȘȍȌȒȖ ȌȍȔȖȕȣ, ȒȖȋȌȈ ț ȕȐȝ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ, șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȋȖȘȌȣȔȐ, ȟȚȖ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ șȍȉȍ ȕȈȘțȠȈȚȤ ȏȈȒȖȕȣ Ȑ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȝ ȠȈșȚȘ . ǰȔȍȕȕȖ ȚȈȒ ȗȖșȚțȗȈȓ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (16.23) șȒȈȏȈȕȖ: ȑȈȝ ȠȈșȚȘȈ-ȊȐȌȝȐȔ țȚșȘȐȌȎȑȈ ȊȈȘȚȈȚȍ ȒȈȔȈ-ȒȈȘȈȚȈȝ 114


115 ȕȈ șȈ șȐȌȌȝȐȔ ȈȊȈȗȕȖȚȐ ȕȈ șțȒȝȈȔ ȕȈ ȗȈȘȈȔ ȋȈȚȐȔ «ǺȖȔț, ȒȚȖ ȗȘȍȏȐȘȈȍȚ ȏȈȗȖȊȍȌȐ ȠȈșȚȘ Ȑ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȗȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȗȘȐȝȖȚȐ, ȒȈȒ ȍȔț ȊȏȌțȔȈȍȚșȧ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȌȖșȚȐȟȤ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, ȕȍ șȚȈȚȤ șȟȈșȚȓȐȊȣȔ Ȑ ȕȍ ȊȍȘȕțȚȤșȧ Ȋ ȘȖȌȕțȦ ȖȉȐȚȍȓȤ — ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ». ȀȈșȚȘȖȑ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȚȖ, ȟȚȖ ȘȍȋțȓȐȘțȍȚ ȕȈȠț ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ. Ǵȣ ȕȍ ȊȗȘȈȊȍ ȕȈȘțȠȈȚȤ ȏȈȒȖȕȣ Ȑ țȒȈȏȈȕȐȧ, ȐȏȓȖȎȍȕȕȣȍ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ . ǬȈȓȍȍ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȚȈșȔȈȟ ȟȝȈșȚȘȈȔ ȗȘȈȔȈȕȈȔ Țȍ ȒȈȘȑȈȒȈȘȑȈ-ȊȑȈȊȈșȚȝȐȚȈț ȌȎȕȈȚȊȈ ȠȈșȚȘȈ-ȊȐȌȝȈȕȖȒȚȈȔ ȒȈȘȔȈ ȒȈȘȚțȔ ȐȝȈȘȝȈșȐ «ǵȈ ȖșȕȖȊȍ ȐȏȓȖȎȍȕȕȣȝ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȍȔț șȓȍȌțȍȚ ȌȍȓȈȚȤ, Ȉ ȟȍȋȖ ȌȍȓȈȚȤ ȕȍȓȤȏȧ. ǯȕȈȧ ȥȚȐ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ, Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ ȌțȝȖȊȕȖ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤșȧ» (ǩ.-ȋ., 16.24). DzȈȎȌȣȑ Ȋ șȊȖȐȝ ȗȖșȚțȗȒȈȝ ȌȖȓȎȍȕ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȊȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔȐ ȠȈșȚȘ, ȖȌȕȈȒȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ șȐȓȤȕȈ, ȟȚȖ șȚȖȐȚ ȟȍȓȖȊȍȒț ȖȉȘȍșȚȐ ȔȐȘșȒȐȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ, ȒȈȒ Ȗȕ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȕȈȘțȠȈȚȤ ȥȚȐ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ. Ǩ ȕȈȘțȠȈȧ ȏȈȒȖȕȣ, ȐȏȓȖȎȍȕȕȣȍ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ ȊșȚȈȍȚ ȕȈ ȗțȚȤ ȋȐȉȍȓȐ. ǺǭDzǹǺ 21 ȚȈșȑȖȋȘȈ-ȌȈȕȌȈ-șȈȔȊȐȋȕȈȝ șȈȘȊȍ ȓȖȒȈȝ șȈȗȈȓȈȒȈȝ ȈȕȑȈȚȘȈȓȈȉȌȝȈ-ȠȈȘȈȕȈȝ ȠȈȘȈȕȈȔ ȑȈȑțȘ ȈȟȑțȚȈȔ ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ (ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț); țȋȘȈ-ȌȈȕȌȈ — țȎȈșȕȣȔȐ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧȔȐ; șȈȔȊȐȋȕȈȝ — ȚȍȘȏȈȍȔȣȍ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȓȖȒȈȝ — ȗȓȈȕȍȚȣ; șȈ- ȗȈȓȈȒȈȝ — ș Ȑȝ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧȔȐ; ȈȕȑȈȚȘȈ — ȋȌȍ-ȓȐȉȖ ȍȡȍ; ȈȓȈȉȌȝȈ — ȕȍ ȖȉȘȍȚȍȕȖ; ȠȈȘȈȕȈȝ — Țȍ, ȟȤȍ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ; ȠȈȘȈȕȈȔ — ȏȈ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍȔ; ȑȈȑțȝ — ȗȘȐȠȓȐ; ȈȟȑțȚȈȔ — Ȓ ǹȈȔȖȔț ǩȖȋț. ǷȘȈȊȐȚȍȓȐ ȘȈȏȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚ Ȑ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȖȟȍȕȤ șȚȘȈȌȈȓȐ ȖȚ țȎȈșȕȣȝ ȕȈȒȈȏȈȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐȔ ȗȘȐȝȖȌȐȓȖșȤ ȚȍȘȗȍȚȤ ȖȚ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. ǰșȗȖȓȕȍȕȕȣȍ șȚȘȈȝȈ Ȑ ȖȚȟȈȧȕȐȧ Ȑ ȕȍșȗȖșȖȉȕȣȍ ȕȈȑȚȐ ȐȕȖȍ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ, ȖȕȐ ȊȊȍȘȐȓȐ șȍȉȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȀȘȐ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (5.29): ȉȝȖȒȚȈȘȈȔ ȑȈȌȎȕȈ-ȚȈȗȈșȈȔ șȈȘȊȈ-ȓȖȒȈ-ȔȈȝȍȠȊȈȘȈȔ șțȝȘȐȌȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȌȎȕȈȚȊȈ ȔȈȔ ȠȈȕȚȐȔ ȘȐȟȟȝȈȚȐ «ǯȕȈȧ, ȟȚȖ ȇ — ȊȣșȠȈȧ ȞȍȓȤ Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ Ȑ ȗȖȌȊȐȎȕȐȟȍșȚȊȈ, ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȊȓȈȌȣȒȈ Ȋșȍȝ ȗȓȈȕȍȚ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȉȓȈȋȖȌȍȚȍȓȤ Ȑ ȉȓȈȋȖȎȍȓȈȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȔțȌȘȍȞȣ ȐȏȉȈȊȓȧȦȚșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ Ȑ ȖȉȘȍȚȈȦȚ ȗȖȒȖȑ». ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, DzȘȐȠȕȈ, — ȓțȟȠȐȑ ȌȘțȋ ȒȈȎȌȖȋȖ. DzȖȋȌȈ 115


116 ȟȍȓȖȊȍȒț ȗȓȖȝȖ, ȒȖȋȌȈ ț ȕȍȋȖ ȋȖȘȍ, Ȗȕ ȐȡȍȚ ȒȖȋȖ-ȕȐȉțȌȤ, ȒȚȖ ȉȣȓ ȉȣ ș ȕȐȔ ȌȘțȎȍȓȦȉȍȕ Ȑ ȌȖȉȘȖȎȍȓȈȚȍȓȍȕ. ǰȌȍȈȓȤȕȣȑ ȌȘțȋ Ȑ ȌȖȉȘȖȎȍȓȈȚȍȓȤ — ȥȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȘȐ DzȘȐȠȕȈ. DzȖȋȌȈ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȘȈȏȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚ ȕȍ șȔȖȋȓȐ ȕȈȑȚȐ șȍȉȍ ȐȕȖȋȖ ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ, ȖȕȐ ȊȣȕțȎȌȍȕȣ ȉȣȓȐ ȗȘȐȗȈșȚȤ Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ DzȘȐȠȕȣ, ȓțȟȠȍȋȖ ȌȘțȋȈ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǶȌȕȈȒȖ, ȍșȓȐ Ȕȣ ș șȈȔȖȋȖ ȕȈȟȈȓȈ ȉțȌȍȔ ȐșȒȈȚȤ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ȥȚȖȋȖ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȋȖ Ȑȏ ȌȘțȏȍȑ, ȕȈȔ ȊȖȖȉȡȍ ȕȍȟȍȋȖ ȉțȌȍȚ ȉȖȧȚȤșȧ. ǫȖȊȖȘȧȚ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȈȌȍȍȚșȧ ȗȍȘȍȗȓȣȚȤ ȖȒȍȈȕ, țȝȊȈȚȐȊȠȐșȤ ȏȈ ȝȊȖșȚ ȗȓȣȊțȡȍȑ șȖȉȈȒȐ, Ȗȕ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȋȓțȗ. ǺȈȒ Ȏȍ ȋȓțȗȣ Ȑ Țȍ, ȒȚȖ ȐȡȍȚ șȗȈșȍȕȐȧ ȖȚ șȊȖȐȝ ȉȍȌ ț ȒȈȒȖȋȖ-ȕȐȉțȌȤ ȗȖȓțȉȖȋȈ; țșȐȓȐȧ ȚȈȒȐȝ ȓȦȌȍȑ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȕȈȗȘȈșȕȣ. ǷȘȐ ȓȦȉȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȐșȒȈȚȤ ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ ț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺȖȋȌȈ ȍȔț ȕȍ ȉțȌȍȚ ȋȘȖȏȐȚȤ ȕȐȒȈȒȈȧ ȖȗȈșȕȖșȚȤ. ǺǭDzǹǺȃ 22 - 23 ȚȈșȑȈȐ ȕȈȔȖ 'șȚț ȒȈȠȚȝȈȑȈȐ ȑȈȚȘȈȚȔȈ ȝȈȘȐȘ ȐȠȊȈȘȈȝ ȑȈȌ ȋȈȚȊȈ ȕȈ ȕȐȊȈȘȚȈȕȚȍ ȠȈȕȚȈȝ șȈȕȕȑȈșȐȕȖ 'ȔȈȓȈȝ ȐȚȐ Țȍ șȈȔȑȈȚȈȚȔȈȕȈȝ șȈȔȈȝȐȚȈ-ȌȝȐȑȖ 'ȔȈȓȈȝ țȗȈȚȈșȚȝțȘ ȝȘȐȠȐȒȍȠȈȔ ȊȐȕȐȌȘȈ ȊȈȑț-ȉȝȖȌȎȈȕȈȝ ȚȈșȑȈȐ — ȚȖȔț; ȕȈȔȈȝ — ȕȈȠ ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖȒȓȖȕ; ȈșȚț — ȌȈ ȉțȌȍȚ; ȒȈȠȚȝȈȑȈȐ — ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȦ; ȑȈȚȘȈ — ȋȌȍ; ȈȚȔȈ — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ; ȝȈȘȐȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȐȠȊȈȘȈȝ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ; ȑȈȚ — Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ; ȋȈȚȊȈ — ȖȚȗȘȈȊȐȊȠȐșȤ; ȕȈ — ȕȍ; ȕȐȊȈȘȚȈȕȚȍ — ȊȖȏȊȘȈȡȈȦȚșȧ; ȠȈȕȚȈȝ — țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȕȣȍ; șȈȕȕȑȈșȐȕȈȝ — șȊȧȚȣȍ, ȖȚȘȍȒȠȐȍșȧ ȖȚ ȔȐȘȈ; ȈȔȈȓȈȝ — ȟȐșȚȣȍ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; Țȍ — ȖȕȐ; șȈȔȑȈȚȈȈȚȔȈȕȈȝ — Țȍ, ȟȍȑ țȔ ȖȉțȏȌȈȕ; șȈȔȈȝȐȚȈ — țȘȈȊȕȖȊȍȠȍȕ; ȌȝȐȑȈȝ — Țȍ, ȟȍȑ ȘȈșșțȌȖȒ; ȈȔȈȓȈȝ — șȊȖȉȖȌȕȣȍ ȖȚ ȊșȧȒȖȑ șȒȊȍȘȕȣ; țȗȈȚȈșȚȝțȝ — ȗȖȒȓȖȕȧȓȐșȤ; ȝȘȐȠȐȒȍȠȈȔ — ȊȓȈȌȣȒȍ ȟțȊșȚȊ; ȊȐȕȐȌȘȈȝ — ȉȖȌȘșȚȊțȦȡȐȍ; ȊȈȑț-ȉȝȖȌȎȈȕȈȝ — Țȍ, ȟȚȖ ȗȐȚȈȦȚșȧ ȖȌȕȐȔ ȊȖȏȌțȝȖȔ. «Ǵȣ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȍȔșȧ ȗȍȘȍȌ ȚȖȑ șȚȖȘȖȕȖȑ ȋȖȘȐȏȖȕȚȈ, ȋȌȍ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȒțȌȈ ȖȚȗȘȈȊȓȧȦȚșȧ ȟȐșȚȣȍ ȌțȠȐ, ȖȚȘȍȒȠȐȍșȧ ȖȚ ȔȐȘȈ ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ, Ȑ ȖȚȒțȌȈ ȖȕȐ țȎȍ ȕȍ ȊȖȏȊȘȈȡȈȦȚșȧ». ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȗȖȋȘțȏȐȊȠȐșȤ Ȋ ȥȚț ȔȍȌȐȚȈȞȐȦ, ȕȍ ȏȈșȣȗȈȧ Ȑ ȕȈ ȔȋȕȖȊȍȕȐȍ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȊȓȈȌȍȧ șȊȖȐȔ țȔȖȔ Ȑ ȗȐȚȈȧșȤ ȚȖȓȤȒȖ ȊȖȏȌțȝȖȔ, ȗȖȓțȉȖȋȐ, țȗȘȈȊȓȧȦȡȐȍ ȘȈȏȕȣȔȐ ȗȓȈȕȍȚȈȔȐ, șȚȈȓȐ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǽȘȐȠȐȒȍȠȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǶȟȍȕȤ ȉȖȓȤȠȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȐȔȍȦȚ șȓȖȊȈ ȚȈșȑȈȐ ȒȈȠȚȝȈȑȈȐ . ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȒȈȒ ǩȘȈȝȔȈȕ Ȑ ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȚ ȊȍȏȌȍ, ȊȖ Ȋșȍȝ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧȝ, Ȋ ȒȈȎȌȖȔ șȍȘȌȞȍ Ȑ ȒȈȎȌȖȔ ȈȚȖȔȍ. DzȈȒ Ȏȍ ȚȖȋȌȈ ȗȖȕȐȔȈȚȤ șȓȖȊȈ ȚȈșȑȈȐ ȒȈȠȚȝȈȑȈȐ — «ȚțȌȈ, ȋȌȍ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ǽȈȘȐ»? ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȌȟȐȕȐȓ șȊȖȍȑ ȊȓȈșȚȐ ȞȍȓțȦ ȊșȍȓȍȕȕțȦ, ȖȌȕȈȒȖ Ȗȕ ȕȍ ȔȖȋ ȗȖȒȖȘȐȚȤ Țȍ ȏȍȔȓȐ, ȋȌȍ ȗȘȖȝȖȌȐȓȐ ȐȋȘȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǵȈ ȕȈȠȍȑ ȗȓȈȕȍȚȍ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȚȈȒȐȔȐ ȔȍșȚȈȔȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕ, ǨȑȖȌȝȤȧ Ȑ ȌȘțȋȐȍ șȊȧȚȣȍ ȌȝȈȔȣ . ǵȈ ȌȝȈȔȣ ȕȍ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚșȧ ȕȐ ȊȓȐȧȕȐȍ DzȈȓȐ-ȦȋȐ, ȕȐ ȊȓȈșȚȤ ȌȍȔȖȕȖȊ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ șȌȍȓȈȍȚ ȌȝȈȔț șȊȖȐȔ țȉȍȎȐȡȍȔ, ȍȔț ȉțȌȍȚ ȖȟȍȕȤ ȓȍȋȒȖ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǫȖșȗȖȌț, Ȉ ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, 116


117 ȟȚȖ Ȗȕ ȌȖȊȖȓȤȕȖ șȒȖȘȖ ȌȖșȚȐȋȕȍȚ țșȗȍȝȈ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. Ǫ ǰȕȌȐȐ ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ ȓȦȉȖȑ ȔȖȎȍȚ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤșȧ ȊȖ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕ ȐȓȐ ȒȈȒțȦ-ȚȖ ȐȕțȦ ȌȝȈȔț Ȑ, ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȚȈȔ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, ȉȣșȚȘȖ ȌȖșȚȐȟȤ ȖȡțȚȐȔȣȝ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ. ǺǭDzǹǺ 24 ȚȍȠȈȔ ȈȊȐȘȈȉȝțȌ ȊȈȕȐ ȈȘțȗȈ ȔȍȋȝȈ-ȕȐȝșȊȈȕȈ șȈȕȕȈȌȈȑȈȕȚȐ ȒȈȒțȉȝȈȝ șȈȌȝțȕȈȔ ȈȉȝȈȑȈȕȒȈȘȐ ȚȍȠȈȔ — ȗȍȘȍȌ ȕȐȔȐ; ȈȊȐȘȈȉȝțȚ — ȊȖȏȕȐȒ; ȊȈȕȐ — ȋȖȓȖș; ȈȘțȗȈ — ȉȍșȚȍȓȍșȕȣȑ; ȔȍȋȝȈ-ȕȐȝșȊȈȕȈ — ȏȊțȟȈȡȐȑ ȒȈȒ (ȋȘȖȏȖȊȖȍ) ȖȉȓȈȒȖ; șȈȕȕȈȌȈȑȈȕȚȐ — ȏȈșȚȈȊȓȧȦȡȐȑ ȏȊțȟȈȚȤ; ȒȈȒțȉȝȈȝ — Ȋșȍ șȚȖȘȖȕȣ șȊȍȚȈ; șȈȌȝțȕȈȔ — șȊȧȚȣȝ; ȈȉȝȈȑȈȕȒȈȘȐ — ȗȘȖȋȖȕȧȦȡȐȑ șȚȘȈȝ. ǰ ȚȖȋȌȈ ȗȖȓțȉȖȋȐ țșȓȣȠȈȓȐ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȑ ȋȓȈș, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȗȖȌȖȉȍȕ ȘȈșȒȈȚȈȔ ȋȘȖȔȈ Ȑ ȗȘȖȋȖȕȧȓ ȓȦȉȣȍ șȚȘȈȝȐ. ǵȍȌȖșȚțȗȕȣȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȏȘȍȕȐȦ, ǫȖșȗȖȌȤ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ș ȚȈȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ. ǺǭDzǹǺȃ 25 - 26 ȔȈ ȉȝȈȐȠȚȈ ȊȐȉțȌȝȈ-ȠȘȍȠȚȝȈȝ șȈȘȊȍȠȈȔ ȉȝȈȌȘȈȔ ȈșȚț ȊȈȝ ȔȈȌ-ȌȈȘȠȈȕȈȔ ȝȐ ȉȝțȚȈȕȈȔ șȈȘȊȈ-ȠȘȍȑȖȗȈȗȈȚȚȈȑȍ ȌȎȕȈȚȈȔ ȥȚȈșȑȈ ȌȈțȘȈȚȔȑȈȔ ȌȈȐȚȍȑȈȗȈșȈȌȈșȑȈ ȑȈȚ ȚȈșȑȈ ȠȈȕȚȐȔ ȒȈȘȐȠȑȈȔȐ ȒȈȓȈȔ ȚȈȊȈȚ ȗȘȈȚȐȒȠȈȚȈ ȔȈ — ȕȍ; ȉȝȈȐȠȚȈ — ȉȖȑȚȍșȤ; ȊȐȉțȌȝȈ-ȠȘȍȠȚȝȈȝ — Ȗ ȓțȟȠȐȍ Ȑȏ ȔțȌȘȣȝ; șȈȘȊȍȠȈȔ — Ȋșȍȝ; ȉȝȈȌȘȈȔ — șȟȈșȚȤȍ; ȈșȚț — ȗțșȚȤ ȉțȌȍȚ; ȊȈȝ — ȊȈȔ; ȔȈȚȌȈȘȠȈȕȈȔ — ȓȐȞȍȏȘȍȕȐȍ Ǵȍȕȧ (ȐȓȐ ȊȖȏȕȍșȍȕȐȍ Ǵȕȍ ȔȖȓȐȚȊ, ȐȓȐ șȓțȠȈȕȐȍ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȑ ȖȉȖ Ǵȕȍ — Ȋșȍ ȥȚȐ ȊȐȌȣ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȈȉșȖȓȦȚȕȣ); ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȉȝțȚȈȕȈȔ — Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; șȈȘȊȈ-ȠȘȍȑȈ — ȗȖȓȕȖȋȖ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȧ; țȗȈȗȈȚȚȈȑȍ — Ȍȓȧ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ; ȌȎȕȈȚȈȔ — ȐȏȊȍșȚȕȖ; ȥȚȈșȑȈ — ȥȚȖȋȖ; ȌȈțȘȈȚȔȑȈȔ — ȏȓȖȌȍȑșȚȊȖ; ȌȈȐȚȍȑȈ-ȈȗȈșȈȌȈșȑȈ — ȖȚȢȧȊȓȍȕȕȖȋȖ ȌȍȔȖȕȈ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȍ; ȚȈșȑȈ — ȚȖȋȖ; ȠȈȕȚȐȔ — ȗȘȍȒȘȈȡȍȕȐȍ; ȒȈȘȐȠȑȈȔȐ — șȌȍȓȈȦ; ȒȈȓȈȔ — ȊȘȍȔȧ; ȚȈȊȈȚ — ȌȖ ȥȚȖȋȖ; ȗȘȈȚȐȒȠȈȚȈ — ȗȖȌȖȎȌȐȚȍ. Ƕ ȓțȟȠȐȍ Ȑȏ ȔțȌȘȍȞȖȊ, ȕȍ ȉȖȑȚȍșȤ! ǬȈ șȖȗțȚșȚȊțȍȚ ȊȈȔ țȌȈȟȈ ȊȖ ȊșȍȔ. ǹȚȈȕȤȚȍ ǴȖȐȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ, șȓțȠȈȧ Ȑ ȗȍȘȍșȒȈȏȣȊȈȧ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ ȖȉȖ Ǵȕȍ Ȑ ȊȖȏȕȖșȧ Ǵȕȍ ȔȖȓȐȚȊȣ. ǺȈȒȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȑ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ȇ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȏȕȈȦ Ȗ ȏȓȖȌȍȧȕȐȧȝ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț Ȑ ȖȟȍȕȤ șȒȖȘȖ ȗȖȓȖȎț ȐȔ ȒȖȕȍȞ. ǷȖȒȈ Ȏȍ ȕȈȉȍȘȐȚȍșȤ ȚȍȘȗȍȕȐȧ Ȑ ȗȖȌȖȎȌȐȚȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǭșȚȤ ȓȦȌȐ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȖȟȍȕȤ ȝȖȟȍȚșȧ țȊȐȌȍȚȤ ǩȖȋȈ. ǵȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȗȖȕȧȚȤ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȖȍ Ȋ șȚȐȝȍ șȓȖȊȖ ȔȈȌ- ȌȈȘȠȈȕȈȔ («ȓȐȞȍȏȘȍȕȐȍ 117


118 Ǵȍȕȧ»), ȊȈȎȕȖ ȗȖȔȕȐȚȤ, ȟȚȖ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ- ȋȐȚȍ» ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȉȝȈȒȚȑȈ ȔȈȔ ȈȉȝȐȌȎȈȕȈȚȐ . ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȗȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, țȊȐȌȍȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȐȓȐ ȘȈȏȋȖȊȈȘȐȊȈȚȤ ș ǵȐȔ șȗȖșȖȉȕȣ ȚȖȓȤȒȖ Țȍ, ȒȚȖ ȐȌȍȚ ȗțȚȍȔ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȉȝȈȒȚȐ . ǭșȚȤ ȌȍȊȧȚȤ ȔȍȚȖȌȖȊ ȉȝȈȒȚȐ: ȠȘȈȊȈȕȈȔ ȒȐȘȚȈȕȈȔ ȊȐȠȕȖȝ șȔȈȘȈȕȈȔ ȗȈȌȈ-șȍȊȈȕȈȔ / ȈȘȟȈȕȈȔ ȊȈȕȌȈȕȈȔ ȌȈșȑȈȔ șȈȒȝȑȈȔ ȈȚȔȈ-ȕȐȊȍȌȈȕȈȔ . Ǫșȍ ȥȚȐ ȜȖȘȔȣ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ȈȉșȖȓȦȚȕȣ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȍȚ ȗȘȐȕȞȐȗȐȈȓȤȕȖȑ ȘȈȏȕȐȞȣ ȔȍȎȌț ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍȔ ǩȖȋț Ȋ ȝȘȈȔȍ, șȖȏȍȘȞȈȕȐȍȔ ǭȋȖ ȐȓȐ ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȐȍȔ. Ǫ șțȡȕȖșȚȐ, ȓȦȉȖȑ Ȑȏ ȥȚȐȝ ȊȐȌȖȊ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȌȈȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ țȊȐȌȍȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, ȐȉȖ Ȋșȍ, ȟȚȖ șȖȊȍȘȠȈȍȚșȧ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ, ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȓ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖȔț șȖȗȘȐȒȖșȕȖȊȍȕȐȦ ș ǩȖȋȖȔ. Ǫșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȗȖȒȓȖȕȧȊȠȐȍșȧ ǫȖșȗȖȌț, țșȓȣȠȈȓȐ ǭȋȖ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȑ ȋȓȈș, Ȑ, ȝȖȚȧ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȋȖȊȖȘȐȓ, ȖșȚȈȊȈȓșȧ Ȍȓȧ ȕȐȝ ȕȍȊȐȌȐȔȣȔ, ȖȕȐ, ȗȖ șțȚȐ, țȊȐȌȍȓȐșȤ ș ǩȖȋȖȔ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȊȖȏȕȍșȓȐ ǭȔț ȔȖȓȐȚȊȣ Ȑ Ƕȕ ȖȚȊȍȚȐȓ ȐȔ. ǹȖȏȍȘȞȈȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ǭȔț ȔȖȓȐȚȊȣ, șȓțȠȈȚȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȏȊțȒȐ — Ȋșȍ ȥȚȐ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȕȍȗȖȌȊȓȈșȚȕȣ ȏȈȒȖȕȈȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ Ȑ ȕȍȖȚȓȐȟȕȣ ȌȘțȋ ȖȚ ȌȘțȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȟȐșȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȚ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȕȈȝȖȌȧȚ Ȋ ȚȈȒȖȔ ȏȈȕȧȚȐȐ ȗȖȓȕȖȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ. ǷȘȖșȓȈȊȓȧȧ ǩȖȋȈ, ȟȍȓȖȊȍȒ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȒȐȘȚȈȕ . ǻȟȈșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ ȒȐȘȚȈȕȍ Ȑ șȓțȠȈȚȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȏȊțȒȐ ȔȈȕȚȘȣ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, — ȏȕȈȟȐȚ ȘȍȈȓȤȕȖ ȊȐȌȍȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȖșȖȏȕȈȚȤ ȥȚț ȐșȚȐȕț, Ȑ ȚȖȋȌȈ ȍȔț ȖȚȒȘȖȍȚșȧ ȈȉșȖȓȦȚȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ ȌȍȧȕȐȑ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺǭDzǹǺ 27 ȑȈȌȈ ȌȍȊȍȠț ȊȍȌȍȠț ȋȖȠț ȊȐȗȘȍȠț șȈȌȝțȠț ȌȝȈȘȔȍ ȔȈȑȐ ȟȈ ȊȐȌȊȍȠȈȝ șȈ ȊȈ ȈȠț ȊȐȕȈȠȑȈȚȐ ȑȈȌȈ — ȒȖȋȌȈ; ȌȍȊȍȠț — Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ; ȊȍȌȍȠț — Ȓ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔ ȗȐșȈȕȐȧȔ; ȋȖȠț — Ȓ ȒȖȘȖȊȈȔ; ȊȐȗȘȍȠț — Ȓ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ; șȈȌȝțȠț — Ȓ șȊȧȚȣȔ; ȌȝȈȘȔȍ — Ȓ ȏȈȒȖȕȈȔ ȘȍȓȐȋȐȐ; ȔȈȑȐ — ȒȖ Ǵȕȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț; ȟȈ — Ȑ; ȊȐȌȊȍȠȈȝ — ȖȝȊȈȟȍȕ ȕȍȕȈȊȐșȚȤȦ; șȈȝ — ȚȖȚ; ȊȈȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȠț — ȖȟȍȕȤ șȒȖȘȖ; ȊȐȕȈȠȑȈȚȐ — ȗȖȋȐȉȈȍȚ. DzȚȖ ȕȍȕȈȊȐȌȐȚ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ (ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ), ȒȚȖ ȕȍȕȈȊȐȌȐȚ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ, ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ Ȑ ȒȖȘȖȊ, ȕȍȕȈȊȐȌȐȚ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ Ȑ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȏȈȗȖȊȍȌȐ, Ȉ Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ ȕȍȕȈȊȐȌȐȚ Ȑ Ǵȍȕȧ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, — Țȍ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȉțȌțȚ țȕȐȟȚȖȎȍȕȣ ȊȔȍșȚȍ ș șȖȏȌȈȕȕȖȑ ȐȔȐ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȍȑ. ǺǭDzǹǺ 28 ȕȐȘȊȈȐȘȈȑȈ ȗȘȈȠȈȕȚȈȑȈ șȊȈ-șțȚȈȑȈ ȔȈȝȈȚȔȈȕȍ ȗȘȈȝȘȈȌȈȑȈ ȑȈȌȈ ȌȘțȝȑȍȌ ȌȝȈȕȐȠȑȍ 'ȗȐ ȊȈȘȖȘȌȎȐȚȈȔ ȕȐȘȊȈȐȘȈȑȈ — ȕȍ ȐȔȍȦȡȍȔț ȊȘȈȋȖȊ; ȗȘȈȠȈȕȚȈȑȈ — ȖȟȍȕȤ șȗȖȒȖȑȕȖȔț Ȑ ȘȈșșțȌȐȚȍȓȤȕȖȔț; șȊȈ-șțȚȈȑȈ — șȊȖȍȔț șȣȕț; ȔȈȝȈ-ȈȚȔȈȕȍ — ȊȍȓȐȒȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț; ȗȘȈȝȘȈȌȈȑȈ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȈȝȓȈȌȍ; ȑȈȌȈ — ȒȖȋȌȈ; ȌȘțȝȑȍȚ — ȉțȌȍȚ 118


119 ȗȘȐȟȐȕȧȚȤ ȊȘȍȌ; ȝȈȕȐȠȑȍ — țȉȤȦ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȊȈȘȈ-țȘȌȎȐȚȈȔ — ȗȖȓțȟȐȊȠȍȋȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ. DzȖȋȌȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȚȈȕȍȚ ȔțȟȐȚȤ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ ǷȘȈȝȓȈȌț — ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, șȗȖȒȖȑȕȖȋȖ, ȘȈșșțȌȐȚȍȓȤȕȖȋȖ Ȑ ȕȐ ș ȒȍȔ ȕȍ ȊȘȈȎȌțȦȡȍȋȖ, — ȇ țȉȤȦ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ Ȋșȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȗȕ ȗȖȓțȟȐȓ ȖȚ ǩȘȈȝȔȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȈȔȣȑ ȚȧȎȒȐȑ Ȑȏ ȋȘȍȝȖȊ — ȥȚȖ ȗȘȐȟȐȕȐȚȤ ȏȓȖ ȟȐșȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț, ȊȈȑȠȕȈȊț. ǺȖȋȖ, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȐȓ ȗȖȌȖȉȕȖȍ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ, ȕȍȔȐȕțȍȔȖ ȎȌȍȚ ȉȖȓȤȠȈȧ ȉȍȌȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț șȘȈȊȕȐȊȈȓ ȚȈȒȐȍ ȗȖșȚțȗȒȐ ș ȉȍȠȍȕȣȔ șȓȖȕȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȘȣȊȈȍȚșȧ Ȋ șȈȌ Ȑ ȒȘțȠȐȚ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȚȈȔ ȘȈșȚȍȚ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȐȟȐȕȧȍȚ ȊȘȍȌ ȉȘȈȝȔȈȕț ȐȓȐ ȊȈȑȠȕȈȊț, Ȗȕ ȥȚȐȔ ȗȘȍșȚțȗȓȍȕȐȍȔ ȓȐȠȈȍȚ șȍȉȧ Ȋșȍȝ ȗȓȖȌȖȊ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȝ ȐȔ ȗȘȍȎȌȍ ȉȓȈȋȐȝ Ȍȍȓ. ǵȈȌȖ ȉȣȚȤ ȖȟȍȕȤ ȖșȚȖȘȖȎȕȣȔ, ȟȚȖȉȣ ȕȐ Ȋ ȒȖȍȔ șȓțȟȈȍ ȕȍ ȖșȒȖȘȉȐȚȤ ȊȈȑȠȕȈȊȈ, ȕȍ ȕȈȕȍșȚȐ ȍȔț ȊȈȑȠȕȈȊȈ-ȈȗȈȘȈȌȝț . ǫȖșȗȖȌȤ ȧșȕȖ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȉȣȓ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȓȍȕ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ, Ȗȕ ȓȐȠȐȚșȧ ȥȚȐȝ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȑ, ȒȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȐȟȐȕȐȚ ȏȓȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔț șȣȕț, ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȈȝȓȈȌȍ. ǺȈȒȐȝ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ, ȒȈȒ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȕȐȘȊȈȐȘȈ, «ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȔȐ ȊȘȈȋȖȊ». Ǫ ȌȘțȋȖȔ ȔȍșȚȍ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (3.25.21) șȒȈȏȈȕȖ: ȈȌȎȈȚȈ-ȠȈȚȘȈȊȈȝ ȠȈȕȚȈȝ șȈȌȝȈȊȈȝ șȈȌȝț-ȉȝțȠȈȕȈȝ — ț ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȕȍȚ ȊȘȈȋȖȊ, Ȗȕ ȐșȗȖȓȕȍȕ ȗȖȒȖȧ, șȓȍȌțȍȚ ȉȖȋȖȖȚȒȘȖȊȍȕȕȣȔ ȗȐșȈȕȐȧȔ Ȑ țȒȘȈȠȍȕ ȊșȍȔȐ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȐ ș ȒȍȔ ȕȍ ȊȘȈȎȌțȍȚ, ȕȖ, ȍșȓȐ ȒȚȖ-ȚȖ ȊȐȌȐȚ Ȋ ȕȍȔ ȊȘȈȋȈ Ȑ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȟȐȕȐȚȤ ȍȔț ȏȓȖ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚ ȚȈȒȖȋȖ ȕȍȟȍșȚȐȊȞȈ, ȓȐȠȐȊ ȍȋȖ Ȋșȍȝ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȗȕ ȖȚ ȒȖȋȖ-ȓȐȉȖ ȔȖȋ ȗȖȓțȟȐȚȤ. ǩȍȏțșȓȖȊȕȖ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȊȒțȠȈȓ ȗȓȖȌȣ șȊȖȐȝ ȈșȒȍȚȐȟȍșȒȐȝ ȗȖȌȊȐȋȖȊ, ȖȌȕȈȒȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ, șȖȊȍȘȠȐȊ ȗȘȍșȚțȗȓȍȕȐȍ ȗȘȖȚȐȊ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȚțȚ Ȏȍ ȗȖȋȐȉȕȍȚ. ǬȖȓȋȖȓȍȚȐȍ, ȉȖȋȈȚșȚȊȖ, ȒȘȈșȖȚȈ, ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ — Ȋșȍ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȓțȟȈȍȚ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ șȊȖȍȑ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȍȋȖ ȏȈȡȐȚȐȚȤ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȖșȒȖȘȉȐȚ ȊȈȑȠȕȈȊȈ ȕȍȗȖȟȚȍȕȐȍȔ Ȓ ȍȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ. DzȈȒȐȔ ȉȣ ȉȖȋȈȚȣȔ Ȑ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȔ ȕȐ ȉȣȓ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȗȘȐȟȐȕȐȚ ȊȈȑȠȕȈȊț ȏȓȖ, ȍȋȖ ȎȌȍȚ ȕȍȔȐȕțȍȔȈȧ ȋȐȉȍȓȤ. ǺǭDzǹǺ 29 ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈ țȊȈȟȈ ȐȚȑ țȒȚȈ ȓȖȒȈ-ȋțȘțȕȈ ȚȈȔ ȗȘȈȕȈȔȑȈ ȌȐȊȈțȒȈșȈȝ ȕȑȈȊȈȘȚȈȕȚȈ ȋȈȚȖȌȊȍȋȈ ȔȍȕȐȘȍ ȟȈșțȘȈȔ ȝȈȚȈȔ ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ — ȊȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ ȀȘȐ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; țȒȚȈȝ — Țȍ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȉȣȓȖ șȒȈȏȈȕȖ; ȓȖȒȈ-ȋțȘțȕȈ — ȌțȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȍȔ Ȋșȍȝ Ȑ ȒȈȎȌȖȋȖ; ȚȈȔ — ǭȔț; ȗȘȈȕȈȔȑȈ — ȊȣȘȈȏȐȊ ȗȖȟȚȍȕȐȍ; ȌȐȊȈțȒȈșȈȝ — ȕȍȉȖȎȐȚȍȓȐ; ȕȑȈȊȈȘȚȈȕȚȈ — ȊȍȘȕțȓȐșȤ; ȋȈȚȈ-țȌȊȍȋȈȝ — Țȍ, ȒȖȋȖ ȗȖȒȐȕțȓȐ ȚȘȍȊȖȋȐ; ȔȍȕȐȘȍ — ȗȖșȟȐȚȈȓȐ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈșțȘȈȔ — ȌȍȔȖȕȈ (ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț); ȝȈȚȈȔ — țȉȐȚȣȔ. ǪȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: DzȖȋȌȈ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ ȒȈȎȌȖȋȖ, țȚȍȠȐȓ ǹȊȖȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȖȉȐȚȈȊȠȐȝ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ, Țȍ ȊȣȘȈȏȐȓȐ ǭȔț ȗȖȟȚȍȕȐȍ Ȑ șȗȖȒȖȑȕȖ ȊȍȘȕțȓȐșȤ Ȋ șȊȖȐ ȖȉȐȚȍȓȐ, ȝȖȘȖȠȖ ȗȖȕȐȔȈȧ, ȟȚȖ ȌȍȔȖȕ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȗȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, țȎȍ ȔȍȘȚȊ. 119


120 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǵȍȘȈȏțȔȕȣȔ ȓȦȌȧȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȚȈȒ ȓȦȉȧȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, șȓȍȌȖȊȈȓȖ ȉȣ ȏȈȌțȔȈȚȤșȧ ȕȈȌ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȒȖȋȌȈ ȐȔ ȌȖșȈȎȌȈȦȚ ȌȍȔȖȕȣ, ȖȉȘȈȡȈȦȚșȧ ȏȈ ȗȖȔȖȡȤȦ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. ǭșȓȐ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȎȌȈȚȤ ȗȖȔȖȡȐ ȖȚ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȚȖ ȗȖȟȍȔț ȉȣ Ȑ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȐȔ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ, ȕȍ ȗȘȖșȐȚȤ Ȗȉ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȐ șȊȖȐȝ ȎȍȓȈȕȐȑ ǹȈȔȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ? Ǫ «ȀȘȐȔȈȌ- ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (2.3.10) șȒȈȏȈȕȖ: ȈȒȈȔȈȝ șȈȘȊȈ-ȒȈȔȖ ȊȈ ȔȖȒȠȈ-ȒȈȔȈ țȌȈȘȈ-ȌȝȐȝ ȚȐȊȘȍȕȈ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȍȕȈ ȑȈȌȎȍȚȈ ȗțȘțȠȈȔ ȗȈȘȈȔ «ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȗȖȓȖȕ Ȗȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ, șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȕȐȝ ȐȓȐ șȚȘȍȔȐȚșȧ Ȓ șȓȐȧȕȐȦ ș ȉȣȚȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖșȚțȗȈȍȚ ȘȈȏțȔȕȖ ȓȐȠȤ Ȋ ȚȖȔ șȓțȟȈȍ, ȍșȓȐ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ, ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȗȖȓȕȣȔ ȓȦȉȊȐ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǭȔț». DzȍȔ ȉȣ ȕȐ ȉȣȓ ȟȍȓȖȊȍȒ — ȒȈȘȔȐ, ȋȤȧȕȐ ȐȓȐ ȑȖȋȖȔ, — ȍșȓȐ Ȗȕ ȔȍȟȚȈȍȚ Ȗ ȒȈȒȖȔ-ȚȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȐ, ȗțșȚȤ ȌȈȎȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ, ȍȔț șȓȍȌțȍȚ ȗȘȖșȐȚȤ ȍȋȖ ț ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ ȚȖȋȌȈ Ȗȕ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȗȖȓțȟȐȚ ȎȍȓȈȍȔȖȍ. ǵȍȚ ȕȐȒȈȒȖȑ ȕȈȌȖȉȕȖșȚȐ ȖȉȘȈȡȈȚȤșȧ ȏȈ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȍȔ ȎȍȓȈȕȐȑ Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. ǺǭDzǹǺ 30 ȚȈșȑȈ ȌȈȐȚȑȈ-ȗȈȚȍȝ ȗțȚȘȈȠ ȟȈȚȊȈȘȈȝ ȗȈȘȈȔȈȌȉȝțȚȈȝ ȗȘȈȝȘȈȌȖ 'ȉȝțȕ ȔȈȝȈȔș ȚȍȠȈȔ ȋțȕȈȐȘ ȔȈȝȈȌ-țȗȈșȈȒȈȝ ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ (ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț); ȌȈȐȚȑȈ-ȗȈȚȍȝ — ȞȈȘȧ ǬȈȑȚȤȍȊ; ȗțȚȘȈȝ — șȣȕȖȊȤȧ; ȟȈȚȊȈȘȈȝ — ȟȍȚȊȍȘȖ; ȗȈȘȈȔȈ-ȈȌȉȝțȚȈȝ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȍ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȣȔȐ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈȔȐ; ȗȘȈȝȘȈȌȈȝ — ȚȖȚ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȏȊȈȓȐ ǷȘȈȝȓȈȌȈ; ȈȉȝțȚ — ȉȣȓ; ȔȈȝȈȕ — ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ; ȚȍȠȈȔ — șȘȍȌȐ ȕȐȝ; ȋțȕȈȐȝ — (ȗȖ șȊȖȐȔ) ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȒȈȟȍșȚȊȈȔ; ȔȈȝȈȚ- țȗȈșȈȒȈȝ — ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǻ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȉȣȓȖ ȟȍȚȣȘȍ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȣȝ șȣȕȈ, ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȝ ȔȕȖȋȐȔȐ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈȔȐ, Ȑ ȓțȟȠȍȋȖ Ȑȏ ȕȐȝ ȏȊȈȓȐ ǷȘȈȝȓȈȌȖȑ. ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȧȓ șȖȉȖȑ Ȋșȍ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ, ȐȉȖ ȉȣȓ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (5.18.12) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȑȈșȑȈșȚȐ ȉȝȈȒȚȐȘ ȉȝȈȋȈȊȈȚȑ ȈȒȐȕȟȈȕȈ șȈȘȊȈȐȘ ȋțȕȈȐș ȚȈȚȘȈ șȈȔȈșȈȚȍ șțȘȈȝ «Ǫ ȚȖȔ, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȋȓțȉȖȒȖȑ ȊȍȘȖȑ Ȋ DzȘȐȠȕț Ȑ ȕȍȗȖȒȖȓȍȉȐȔȖ ȗȘȍȌȈȕ ǭȔț, ȖȌȕȖ ȏȈ ȌȘțȋȐȔ ȗȘȖȧȊȓȧȦȚșȧ Ȋșȍ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ǹȈȔȖȋȖ DzȘȐȠȕȣ». ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȊȖȏȕȖșȐȓ ȝȊȈȓț ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȈȝȓȈȌȍ, ȕȈȏȣȊȈȧ ȍȋȖ ȊȔȍșȚȐȓȐȡȍȔ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȍȑ, ȐȉȖ ȚȖȚ ȗȖȒȓȖȕȧȓșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, șȊȖȉȖȌȕȣȑ ȖȚ ȒȈȒȖȑ-ȓȐȉȖ ȒȖȘȣșȚȐ, ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȊșȍȔȐ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈȔȐ — Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ, Ȑ ȌțȝȖȊȕȣȔȐ. Ǫ ȚȖȔ, ȒȚȖ ȌȖșȚȐȋ ȊȣșȖȚ 120


121 ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȖșȖȏȕȈȕȐȧ, șȚȈȊ șȚȖȑȒȐȔ Ȑ ȊȍȓȐȒȖȌțȠȕȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȘȖȧȊȓȧȦȚșȧ Ȋșȍ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ. ǹ ȌȘțȋȖȑ șȚȖȘȖȕȣ, ȝȈȘȈȊ ȈȉȝȈȒȚȈșȑȈ ȒțȚȖ ȔȈȝȈȌȋțȕȈȝ: ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȗȘȍȌȈȕ ǫȖșȗȖȌț, ȚȖ, ȗțșȚȤ ȌȈȎȍ Ȗȕ Ȑ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȒȈȒȐȔȐ-ȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈȔȐ, ȖȚ ȕȐȝ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȕȍȚ ȗȖȓȤȏȣ. ǺȈȒȖȊȈ ȚȖȟȒȈ ȏȘȍȕȐȧ ǪȍȌ. ǺǭDzǹǺȃ 31 - 32 ȉȘȈȝȔȈȕȑȈȝ ȠȐȓȈ-șȈȔȗȈȕȕȈȝ șȈȚȑȈ-șȈȕȌȝȖ ȌȎȐȚȍȕȌȘȐȑȈȝ ȈȚȔȈȊȈȚ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȥȒȈ-ȗȘȐȑȈ-șțȝȘȐȚȚȈȔȈȝ ȌȈșȈȊȈȚ șȈȕȕȈȚȈȘȑȈȕȋȝȘȐȝ ȗȐȚȘȐȊȈȌ ȌȐȕȈ-ȊȈȚșȈȓȈȝ ȉȝȘȈȚȘȐȊȈȚ șȈȌȘȐȠȍ șȕȐȋȌȝȖ ȋțȘțȠȊ ȐȠȊȈȘȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȝ ȊȐȌȑȈȘȚȝȈ-ȘțȗȈ-ȌȎȈȕȔȈȌȝȑȖ ȔȈȕȈ-șȚȈȔȉȝȈ-ȊȐȊȈȘȌȎȐȚȈȝ ȉȘȈȝȔȈȕȑȈȝ — ȐșȚȐȕȕȣȑ ȉȘȈȝȔȈȕ; ȠȐȓȈ-șȈȔȗȈȕȕȈȝ — ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȑ ȊșȍȔȐ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȧȔȐ; șȈȚȑȈ-șȈȕȌȝȈȝ — ȗȖȓȕȣȑ ȘȍȠȐȔȖșȚȐ ȗȖșȚȐȟȤ ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ ǰșȚȐȕț; ȌȎȐȚȈ-ȐȕȌȘȐȑȈȝ — ȊșȍȞȍȓȖ ȊȓȈȌȍȦȡȐȑ șȊȖȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ Ȑ țȔȖȔ; ȈȚȔȈ-ȊȈȚ — șȓȖȊȕȖ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ; șȈȘȊȈ- ȉȝțȚȈȕȈȔ — Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȥȒȈ-ȗȘȐȑȈ — ȍȌȐȕȣȑ ȊȖȏȓȦȉȓȍȕȕȣȑ; șțȝȘȐȚ-ȚȈȔȈȝ — Ȑ ȓțȟȠȐȑ ȌȘțȋ; ȌȈșȈ-ȊȈȚ — șȓȖȊȕȖ ȗȘȖșȚȖȑ șȓțȋȈ; șȈȕȕȈȚȈ — ȊșȍȋȌȈ șȒȓȖȕȍȕȕȣȑ; ȈȘȑȈ-ȈȕȋȝȘȐȝ — ȚȖȚ, ȒȚȖ ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ȊȍȓȐȒȐȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ; ȗȐȚȘȐ-ȊȈȚ — șȓȖȊȕȖ ȖȚȍȞ; ȌȐȕȈ- ȊȈȚșȈȓȈȝ — ȌȖȉȘȣȑ Ȓ ȉȍȌȕȣȔ; ȉȝȘȈȚȘȐ-ȊȈȚ — șȓȖȊȕȖ ȉȘȈȚ; șȈȌȘȐȠȍ — Ȓ ȘȈȊȕȖȔț; șȕȐȋȌȝȈȝ — ȓȦȉȧȡȐȑ; ȋțȘțȠț — Ȓ ȌțȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȧȔ; ȐȠȊȈȘȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȝ — ȖȚȕȖșȧȡȐȑșȧ ȒȈȒ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȊȐȌȑȈ — ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍȔ; ȈȘȚȝȈ — ȉȖȋȈȚșȚȊȖȔ; ȘțȗȈ — ȒȘȈșȖȚȖȑ; ȌȎȈȕȔȈ — ȏȕȈȚȕȣȔ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȍȔ; ȈȌȝȑȈȝ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ Ȋ ȐȏȖȉȐȓȐȐ; ȔȈȕȈ — ȋȖȘȌȣȕȐ; șȚȈȔȉȝȈ — ȊȣșȖȒȖȔȍȘȐȧ; ȊȐȊȈȘȌȎȐȚȈȝ — ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȓȐȠȍȕȕȣȑ. [Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖȗȐșȣȊȈȦȚșȧ ȒȈȟȍșȚȊȈ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, șȣȕȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț.] ǶȉȓȈȌȈȧ ȊșȍȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ ȕȈșȚȖȧȡȍȋȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, Ȗȕ ȖȚȓȐȟȈȓșȧ ȉȓȈȋȖȕȘȈȊȐȍȔ Ȑ ȉȣȓ ȗȖȓȖȕ ȘȍȠȐȔȖșȚȐ ȗȖșȚȐȟȤ ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ ǰșȚȐȕț. Ƕȕ Ȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȍ ȊȓȈȌȍȓ șȊȖȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ Ȑ țȔȖȔ. ǷȖȌȖȉȕȖ ǹȊȍȘȝȌțȠȍ, Ȗȕ ȉȣȓ ȓțȟȠȐȔ ȌȘțȋȖȔ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑ ȎȍȓȈȓ ȌȖȉȘȈ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. Ƕȕ ș ȋȖȚȖȊȕȖșȚȤȦ ȗȘȐșȓțȎȐȊȈȓ ȓȦȉȖȔț țȊȈȎȈȍȔȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț, Ȉ Ȗ ȉȍȌȕȣȝ ȏȈȉȖȚȐȓșȧ, ȒȈȒ ȖȚȍȞ Ȗ șȊȖȐȝ ȌȍȚȧȝ. Ǭȓȧ șȊȍȘșȚȕȐȒȖȊ Ȗȕ ȉȣȓ ȓȦȉȧȡȐȔ ȉȘȈȚȖȔ, Ȉ șȊȖȐȝ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȕȈșȚȈȊȕȐȒȖȊ, ȠȒȖȓȤȕȣȝ țȟȐȚȍȓȍȑ Ȑ șȚȈȘȠȐȝ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȉȘȈȚȤȍȊ ȗȖȟȐȚȈȓ ȕȈȘȈȊȕȍ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ. Ƕȕ ȔȖȋ ȉȣ ȊȖȏȋȖȘȌȐȚȤșȧ șȊȖȐȔ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍȔ, ȉȖȋȈȚșȚȊȖȔ, ȒȘȈșȖȚȖȑ ȐȓȐ ȏȕȈȚȕȣȔ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȍȔ, ȖȌȕȈȒȖ Ȋ ȕȍȔ ȕȍ ȉȣȓȖ ȕȐ ȒȈȗȓȐ ȊȣșȖȒȖȔȍȘȐȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǺȈȒȖȊȣ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ Ȑȏ ȒȈȟȍșȚȊ ȊȈȑȠȕȈȊȈ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȊȈȑȠȕȈȊ — ȏȕȈȟȐȚ, Ȗȕ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕ, ȐȉȖ ȊȈȑȠȕȈȊ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȊșȍȔȐ ȉȘȈȝȔȈȕșȒȐȔȐ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈȔȐ. ȠȈȔȖ ȌȈȔȈș ȚȈȗȈȝ ȠȈțȟȈȔ ȒȠȈȕȚȐȘ ȈȘȌȎȈȊȈȔ ȥȊȈ ȟȈ ȌȎȕȈȕȈȔ ȊȐȌȎȕȈȕȈȔ ȈșȚȐȒȑȈȔ 121


122 ȉȘȈȝȔȈ-ȒȈȘȔȈ șȊȈȉȝȈȊȈ-ȌȎȈȔ «ǻȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȕȖșȚȤ, ȊȓȈȌȍȕȐȍ șȊȖȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ, ȈșȒȍȚȐȏȔ, ȟȐșȚȖȚȈ, ȚȍȘȗȍȕȐȍ, ȟȍșȚȕȖșȚȤ, ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȖșȚȤ, ȔțȌȘȖșȚȤ Ȑ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖșȚȤ — ȊȖȚ ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȗȘȖȧȊȓȧȦȡȐȍșȧ Ȋ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȉȘȈȝȔȈȕȈ « (ǩ.-ȋ., 18.42). ǻ ȊȈȑȠȕȈȊȈ ȥȚȐ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȘȈȏȊȐȊȈȦȚșȧ șȈȔȐ șȖȉȖȑ. Ǩ ȏȕȈȟȐȚ, ȕȈșȚȖȧȡȐȑ ȊȈȑȠȕȈȊ — ȥȚȖ Ȑ ȕȈșȚȖȧȡȐȑ ȉȘȈȝȔȈȕ, ȕȈ ȟȚȖ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ, ȋȖȊȖȘȧ ȉȘȈȝȔȈȕȑȈȝ ȠȐȓȈ-șȈȔȗȈȕȕȈȝ . ǪȈȑȠȕȈȊ ș ȕȍȐȏȔȍȕȕȖȑ ȘȍȠȐȔȖșȚȤȦ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȗȖșȚȐȟȤ ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ ǰșȚȐȕț, Ȉ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȊȓȈȌȍȚȤ șȊȖȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ Ȑ țȔȖȔ. Ǫșȍ ȥȚȐ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ ȉȣȓȐ ȗȘȐșțȡȐ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȈȝȓȈȌȍ. ǪȈȑȠȕȈȊ ȎȍȓȈȍȚ ȌȖȉȘȈ ȊșȍȔ Ȑ ȒȈȎȌȖȔț. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, Ȗ ȠȍșȚȍȘȣȝ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȕȖ: ȌȝȐȘȈȌȝȐȘȈ-ȌȎȈȕȈ-ȗȘȐȑȈț . ǰȝ ȓȦȉȐȓȐ Ȑ ȌȖȉȘȖȗȖȘȧȌȖȟȕȣȍ ȓȦȌȐ, Ȑ ȘȈȏȉȖȑȕȐȒȐ. ǪȈȑȠȕȈȊ ȒȖ ȊșȍȔ ȌȖȓȎȍȕ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ, ȕȍȊȏȐȘȈȧ ȕȈ ȘȈȏȓȐȟȐȧ Ȋ Ȑȝ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ. ǨȚȔȈȊȈȚ: ȊȈȑȠȕȈȊ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ ȗȖȌȖȉȍȕ ǷȈȘȈȔȈȚȔȍ. ǰȠȊȈȘȈȝ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȝȘȐȌ-ȌȍȠȍ 'ȘȌȎțȕȈ ȚȐȠȚȝȈȚȐ . ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ ȕȐ Ȓ ȒȖȔț ȕȍ ȗȐȚȈȍȚ ȕȍȕȈȊȐșȚȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȕȖ Ȑ Ȋ șȍȘȌȞȍ șȊȐȕȤȐ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȓțȕȍ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȍ ȖȚȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȗȘȖȓȐȊȈȚȤ șȊȖȑ țȔȐȘȖȚȊȖȘȧȦȡȐȑ șȊȍȚ ȌȈȎȍ ȕȈ ȌȖȔ ȟȈȕȌȈȓȈ, ȊȈȑȠȕȈȊ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȚȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȌȍȓȈȚȤ ȌȖȉȘȖ ȓȦȉȖȔț. Ƕȕ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȗȖșȓțȠȍȕ șȊȖȍȔț ȌțȝȖȊȕȖȔț țȟȐȚȍȓȦ, ȈȘȐȦ . ǨȘȐȍȔ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȋȓțȉȖȒȖ ȗȖșȚȐȋ ȌțȝȖȊȕțȦ ȕȈțȒț. dzȦȌȐ, ȕȍșȊȍȌțȡȐȍ Ȋ ȥȚȖȑ ȕȈțȒȍ, ȕȍȌȖșȚȖȑȕȣ ȕȈȏȣȊȈȚȤșȧ ȈȘȐȧȔȐ . Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, Ȋ ȕȈȠȐ ȌȕȐ ȈȘȐȧȔȐ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȖȊ, ȕȖ ȥȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȓȐȠȤ Ȑȏ-ȏȈ ȗȈȋțȉȕȖȋȖ ȊȓȐȧȕȐȧ DzȈȓȐ-ȦȋȐ. ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ, ȟȚȖ șȓȖȊȖ ȋțȘț ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȔț ȕȈșȚȈȊȕȐȒț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖșȊȧȡȈȍȚ șȊȖȍȋȖ țȟȍȕȐȒȈ Ȋ ȕȈțȒț Ȗ DzȘȐȠȕȍ Ȑ țȟȐȚ ȍȋȖ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤ Ȋ șȍȉȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ (ȠȘȐ-ȉȝȈȋȈȊȈȕ-ȔȈȕȚȘȖȗȈȌȍȠȈȒȍ ȋțȘȈȊ ȐȚȑ ȈȘȚȝȈȝ) . ǺǭDzǹǺ 33 ȕȖȌȊȐȋȕȈ-ȟȐȚȚȖ ȊȑȈșȈȕȍȠț ȕȐȝșȗȘȐȝȈȝ ȠȘțȚȍȠț ȌȘȐȠȚȍȠț ȋțȕȍȠȊ ȈȊȈșȚț-ȌȘȐȒ ȌȈȕȚȍȕȌȘȐȑȈ-ȗȘȈȕȈ-ȠȈȘȐȘȈ-ȌȝȐȝ șȈȌȈ ȗȘȈȠȈȕȚȈ-ȒȈȔȖ ȘȈȝȐȚȈșțȘȖ 'șțȘȈȝ ȕȈ — ȕȍ; țȌȊȐȋȕȈ — ȊȖȏȉțȎȌȍȕȕȖȍ; ȟȐȚȚȈȝ — ȚȖȚ, șȖȏȕȈȕȐȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȊȑȈșȈȕȍȠț — Ȋ ȖȗȈșȕȖșȚȧȝ; ȕȐȝșȗȘȐȝȈȝ — ȚȖȚ, ț ȒȖȋȖ ȕȍȚ șȚȘȍȔȓȍȕȐȧ; ȠȘțȚȍȠț — Ȓ ȉȓȈȋȈȔ, Ȗ ȒȖȚȖȘȣȝ șȓȣȠȈȓ (Ȋ ȟȈșȚȕȖșȚȐ, ȊȖȏȕȍșȍȕȐȧ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ); ȌȘȐȠȚȍȠț — Ȓ ȗȘȍȝȖȌȧȡȐȔ ȉȓȈȋȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȐȌȍȓ; ȋțȕȍȠț — ȒȖ ȊșȍȔț, ȟȍȔ ȔȖȎȕȖ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ, ȕȈȝȖȌȧșȤ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȈȊȈșȚț-ȌȘȐȒ — ȊȐȌȧȡȐȑ ȥȜȍȔȍȘȕȖșȚȤ; ȌȈȕȚȈ — ȗȖȌȟȐȕȍȕȣ; ȐȕȌȘȐȑȈ — ȟțȊșȚȊȈ; ȗȘȈȕȈ — ȎȐȏȕȍȕȕȈȧ șȐȓȈ; ȠȈȘȐȘȈ — ȚȍȓȖ; ȌȝȐȝ — ȚȖȚ, ȟȍȑ ȘȈȏțȔ; șȈȌȈ — ȊșȍȋȌȈ; ȗȘȈȠȈȕȚȈ — țșȔȐȘȍȕȣ; ȒȈȔȈȝ — ȚȖȚ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȘȈȝȐȚȈ — ȗȖȓȕȖșȚȤȦ țșȚȘȈȕȍȕȈ; ȈșțȘȈȝ — ȚȖȚ, ȟȤȧ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ; ȈșțȘȈȝ — (ȝȖȚȧ Ȑ) ȘȖȌȐȊȠȐȑșȧ Ȋ șȍȔȤȍ ȌȍȔȖȕȖȊ. ǽȖȚȧ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȘȖȌȐȓșȧ Ȋ șȍȔȤȍ ȈșțȘȖȊ, șȈȔ Ȗȕ ȉȣȓ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. Ǫ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ șȊȖȐȝ șȖȘȖȌȐȟȍȑ, Ȗȕ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȐȚȈȓ ȊȘȈȎȌȍȉȕȣȝ ȟțȊșȚȊ Ȓ ȊȈȑȠȕȈȊȈȔ. Ƕȕ ȉȣȓ șȗȖȒȖȍȕ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȍȔț ȋȘȖȏȐȓȈ ȖȗȈșȕȖșȚȤ, Ȑ ȕȍ ȗȘȖȧȊȓȧȓ ȕȐ ȔȈȓȍȑȠȍȋȖ ȐȕȚȍȘȍșȈ Ȓ ȖȗȐșȈȕȕȖȑ Ȋ ǪȍȌȈȝ 122


123 ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. Ǫșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ Ȗȕ șȟȐȚȈȓ ȉȍșȗȖȓȍȏȕȣȔ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȉȣȓ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȔȐȘșȒȐȝ ȎȍȓȈȕȐȑ. Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȊȓȈȌȍȓ șȊȖȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ Ȑ ȎȐȏȕȍȕȕȖȑ șȐȓȖȑ Ȑ, ȖȉȓȈȌȈȧ șȚȖȑȒȐȔ ȘȈȏțȔȖȔ Ȑ ȘȍȠȐȔȖșȚȤȦ, ȌȍȘȎȈȓ Ȋ țȏȌȍ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȅȚȖȚ șȚȐȝ ȗȖȒȈȏȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȕȈȓȐȟȐȍ ȐȓȐ ȖȚșțȚșȚȊȐȍ ț ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ ȒȈȒȐȝ-ȚȖ ȒȈȟȍșȚȊ ȕȍ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚșȧ ȖȌȕȐȔ ȓȐȠȤ ȍȋȖ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȍȔ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȖ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȦ ȉȣȓ ȈșțȘȖȔ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȖȉȓȈȌȈȓ ȊșȍȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ ȐȌȍȈȓȤȕȖȋȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ (ȉȘȈȝȔȈȕȑȈȝ ȠȐȓȈ-șȈȔȗȈȕȕȈȝ) . ǶȉȘȍșȚȐ ȥȚȐ ȒȈȟȍșȚȊȈ Ȑ șȚȈȚȤ ȕȈșȚȖȧȡȐȔ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ ȔȖȎȍȚ ȓȦȉȖȑ, ȒȚȖ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȗȖȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔ ȗȘȐȔȍȘȖȔ ȗȖȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȔț țȟȐȚȍȓȦ ȕțȎȕȖ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ ș ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȖȟȚȍȕȐȍȔ Ȑ ȚȘȍȏȊȖ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȍȋȖ țȒȈȏȈȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 34 ȑȈșȔȐȕ ȔȈȝȈȌ-ȋțȕȈ ȘȈȌȎȈȕ ȋȘȐȝȑȈȕȚȍ ȒȈȊȐȉȝȐȘ Ȕțȝțȝ ȕȈ Țȍ 'ȌȝțȕȈ ȗȐȌȝȐȑȈȕȚȍ ȑȈȚȝȈ ȉȝȈȋȈȊȈȚȐȠȊȈȘȍ ȑȈșȔȐȕ — Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ; ȔȈȝȈȚ-ȋțȕȈȝ — ȖȟȍȕȤ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ, ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȋȘȐȝȑȈȕȚȍ — ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȚșȧ; ȒȈȊȐȉȝȐȝ — ȏȕȈȦȡȐȔȐ, ȔțȌȘȣȔȐ ȓȦȌȤȔȐ; Ȕțȝțȝ — ȊșȍȋȌȈ; ȕȈ — ȕȍ; Țȍ — Țȍ; ȈȌȝțȕȈ — șȍȋȖȌȕȧ; ȗȐȌȝȐȑȈȕȚȍ — șȒȘȣȊȈȦȚșȧ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ — Ȋ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȐȠȊȈȘȍ — Ȋ ȊȍȘȝȖȊȕȖȔ ȊȓȈȌȣȒȍ. Ƕ ȞȈȘȤ, șȊȧȚȣȍ ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ ȊȈȑȠȕȈȊȣ ȗȖ șȍȑ ȌȍȕȤ ȊȖșȝȊȈȓȧȦȚ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț ȏȈ ȍȋȖ ȊȍȓȐȒȐȍ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ. DzȈȒ Ȋșȍ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȊȍȟȕȖ ȗȘȍȉȣȊȈȦȚ Ȋ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȚȈȒ ȖȕȐ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȍșȚȤ Ȑ Ȋ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȈȝȓȈȌȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȏ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȑ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȍȑȟȈș ȎȐȊȍȚ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȍ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȕȈ ȗȓȈȕȍȚȍ ǹțȚȈȓȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ȅȚȈ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȈȧ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ ȔȍșȚȈȝ — ȖȌȕȈ Ȑȏ ȝȈȘȈȒȚȍȘȕȣȝ ȟȍȘȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǫȖȓȖȒȈ ȥȊȈ ȕȐȊȈșȈȚȑ ȈȒȝȐȓȈȚȔȈ-ȉȝțȚȈȝ: ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȒȐȌȈȍȚ ǹȊȖȍȑ ȗȓȈȕȍȚȣ, ǫȖȓȖȒȐ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȣ. ǯȈȕȐȔȈȧșȤ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, ȉȝȈȒȚȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȗȖȟȚȐ Țȍ Ȏȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȟȚȖ ȍșȚȤ ț ǫȖșȗȖȌȈ. ǶȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȔț ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț ȥȚȖ ȕȍ ȗȖȌ șȐȓț, ȕȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊȗȖȓȕȍ ȔȖȎȍȚ ȖȉȓȈȌȈȚȤ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȘȈȊȌȈ, ȕȍ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ, Ȉ ȓȐȠȤ ȖȚȟȈșȚȐ. ǺǭDzǹǺ 35 ȑȈȔ șȈȌȝț-ȋȈȚȝȈ-șȈȌȈșȐ ȘȐȗȈȊȖ 'ȗȐ șțȘȈ ȕȘȐȗȈ ȗȘȈȚȐȔȈȕȈȔ ȗȘȈȒțȘȊȈȕȚȐ ȒȐȔ țȚȈȕȑȍ ȉȝȈȊȈȌȘȐȠȈȝ 123


124 ȑȈȔ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; șȈȌȝț-ȋȈȚȝȈ-șȈȌȈșȐ — ȕȈ Ȋșȍȝ ȊșȚȘȍȟȈȝ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȝ țȟȈșȚȊțȦȚ șȊȧȚȣȍ ȐȓȐ ȋȌȍ ȖȉșțȎȌȈȦȚșȧ ȒȈȟȍșȚȊȈ șȊȧȚȣȝ; ȘȐȗȈȊȈȝ — Țȍ, ȒȚȖ, ȒȈȏȈȓȖșȤ ȉȣ, ȌȖȓȎȕȣ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȈȝȓȈȌȍ (ȌȈȎȍ ț ȚȈȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȒȈȒ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, ȉȣȓȐ ȊȘȈȋȐ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ȍȋȖ ȘȖȌȕȖȑ ȖȚȍȞ); ȈȗȐ — ȌȈȎȍ; șțȘȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ (ȗȖȓțȉȖȋȐ — ȊȘȈȋȐ ȌȍȔȖȕȖȊ, Ȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȘȖȌȐȓșȧ Ȋ șȍȔȤȍ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȓȐ ȉȣ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ ȕȍȔț ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ); ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ; ȗȘȈȚȐȔȈȕȈȔ — ȧȘȒȐȔ ȗȘȐȔȍȘȖȔ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȍȑȠȍȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ; ȗȘȈȒțȘȊȈȕȚȐ — ȌȍȓȈȦȚ; ȒȐȔ țȚȈ — ȚȍȔ ȉȖȓȍȍ; Ȉȕȑȍ — ȌȘțȋȐȍ; ȉȝȈȊȈȌȘȐȠȈȝ — șȚȖȓȤ Ȏȍ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ, ȒȈȒ Țȣ. Ƕ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ, ȋȌȍ ȉȣ ȕȐ ȏȈȝȖȌȐȓȈ ȘȍȟȤ Ȗ ȌȍȧȕȐȧȝ Ȑ ȒȈȟȍșȚȊȈȝ șȊȧȚȣȝ, ȌȈȎȍ ȊȘȈȋȐ ȌȍȔȖȕȖȊ — ȗȖȓțȉȖȋȐ, — Ȉ ȚȍȔ ȉȖȓȍȍ Țȣ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȓȦȌȐ, țȗȖȔȐȕȈȦȚ Ȗ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȈȝȓȈȌȍ ȒȈȒ Ȗ ȊȍȓȐȒȖȔ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ. ǺǭDzǹǺ 36 ȋțȕȈȐȘ ȈȓȈȔ ȈșȈȕȒȝȑȍȑȈȐȘ ȔȈȝȈȚȔȑȈȔ ȚȈșȑȈ șțȟȑȈȚȍ ȊȈșțȌȍȊȍ ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ ȑȈșȑȈ ȕȈȐșȈȘȋȐȒȐ ȘȈȚȐȝ ȋțȕȈȐȝ — ȌțȝȖȊȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ; ȈȓȈȔ — ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ; ȈșȈȕȒȝȑȍȑȈȐȝ — ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȔȐ; ȔȈȝȈȚȔȑȈȔ — ȊȍȓȐȟȐȍ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ (ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ); șțȟȑȈȚȍ — ȗȖȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ; ȊȈșțȌȍȊȍ — Ȓ ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ, șȣȕț ǪȈșțȌȍȊȣ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȕȈȐșȈȘȋȐȒȐ — ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȈȧ; ȘȈȚȐȝ — ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ. DzȚȖ șȔȖȎȍȚ ȗȍȘȍȟȍșȚȤ Ȋșȍ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ? Ƕȕ ȕȍȗȖȒȖȓȍȉȐȔȖ ȊȍȘȐȓ Ȋ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȈșțȌȍȊț, DzȘȐȠȕț [șȣȕȈ ǪȈșțȌȍȊȣ], Ȑ ȉȣȓ ǭȋȖ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. Ƕȕ ș șȈȔȖȋȖ ȘȖȎȌȍȕȐȧ ȗȐȚȈȓ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȓ ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ, ȐȉȖ Ȑ ȘȈȕȤȠȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȓ ǭȔț. ǽȖȚȧ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ ȕȍȓȤȏȧ ȗȍȘȍȟȐșȓȐȚȤ, Ȋșȍ ȖȕȐ ȧșȕȖ ȋȖȊȖȘȧȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȗȕ ȉȣȓ ȊȍȓȐȒȖȑ ȌțȠȖȑ [ȔȈȝȈȚȔȖȑ]. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ șȊȖȐȝ ȔȖȓȐȚȊȈȝ, ȖȉȘȈȡȍȕȕȣȝ Ȓ ȌȍșȧȚȐ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȔ ǫȖșȗȖȌȈ, ǬȎȈȧȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȒȍȠȈȊȈ ȌȝȘȐȚȈ- ȕȈȘȈȝȈȘȐ-ȘțȗȈ ȌȎȈȑȈ ȌȎȈȋȈȌ-ȐȠȈ ȝȈȘȍ . ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ — ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǵȘȐșȐȔȝȐ, ȚȖ ȍșȚȤ ǹȈȔȖȋȖ DzȍȠȈȊȣ, DzȘȐȠȕȣ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, șȓȖȊȈ ȊȈșțȌȍȊȍ ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ, țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȣȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ Ȓ ǵȘȐșȐȔȝȈȌȍȊȍ ȉȣȓȈ, ȗȖ șțȚȐ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤȦ Ȓ DzȘȐȠȕȍ, ǪȈșțȌȍȊȍ — șȣȕț ǪȈșțȌȍȊȣ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊȍȓȐȒȖȑ ȌțȠȖȑ, ȔȈȝȈȚȔȖȑ . Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (7.19) ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗ ȔȈȝȈȚȔȈȝ ȚȈȒ: ȉȈȝțȕȈȔ ȌȎȈȕȔȈȕȈȔ ȈȕȚȍ ȌȎȕȈȕȈȊȈȕ ȔȈȔ ȗȘȈȗȈȌȑȈȚȍ ȊȈșțȌȍȊȈȝ șȈȘȊȈȔ ȐȚȐ șȈ ȔȈȝȈȚȔȈ șțȌțȘȓȈȉȝȈȝ «ǺȖȚ, ȒȚȖ, ȗȘȖȑȌȧ ȟȍȘȍȏ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȘȖȎȌȍȕȐȑ Ȑ șȔȍȘȚȍȑ, ȖȉȘȍȓ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ, ȊȘțȟȈȍȚ șȍȉȧ Ǵȕȍ, ȐȉȖ Ȗȕ ȗȖȕȧȓ, ȟȚȖ ȇ — ȗȘȐȟȐȕȈ Ȋșȍȝ ȗȘȐȟȐȕ Ȑ Ȋșȍ 124


125 șțȡȍȍ. ǺȈȒȈȧ ȊȍȓȐȒȈȧ ȌțȠȈ ȊșȚȘȍȟȈȍȚșȧ ȖȟȍȕȤ ȘȍȌȒȖ». ǿȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ, șȣȕȈ ǪȈșțȌȍȊȣ, — ȊȍȓȐȒȈȧ ȌțȠȈ, ȒȈȒȐȝ ȖȟȍȕȤ ȔȈȓȖ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ. Ǫ șȓȍȌțȦȡȍȔ șȚȐȝȍ ȖȗȐșȣȊȈȍȚșȧ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ Ȓ DzȘȐȠȕȍ. DzȘȐȠȕȈ-ȋȘȈȝȈ-ȋȘȐȝȐȚȈȚȔȈ . ǭȋȖ ȔȣșȓȐ ȊșȍȋȌȈ ȉȣȓȐ Ȗ DzȘȐȠȕȍ, Ȉ ȏȕȈȟȐȚ, Ȗȕ — ȐȌȍȈȓȤȕȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, Ȋ ȗȖȓȕȖȑ ȔȍȘȍ ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ șȖȏȕȈȕȐȍȔ DzȘȐȠȕȣ. ǺǭDzǹǺ 37 ȕȑȈșȚȈ-ȒȘȐȌȈȕȈȒȖ ȉȈȓȖ ȌȎȈȌȈȊȈȚ ȚȈȕ-ȔȈȕȈșȚȈȑȈ ȒȘȐȠȕȈ-ȋȘȈȝȈ-ȋȘȐȝȐȚȈȚȔȈ ȕȈ ȊȍȌȈ ȌȎȈȋȈȌ ȐȌȘȐȠȈȔ ȕȑȈșȚȈ — ȖșȚȈȊȓȍȕȣ; ȒȘȐȌȈȕȈȒȈȝ — ȚȖȚ, ȒȍȔ Ȋșȍ ȌȍȚșȒȐȍ ȐȋȘȣ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȧ; ȉȈȓȈȝ — ȔȈȓȤȟȐȒ; ȌȎȈȌȈ-ȊȈȚ — șȓȖȊȕȖ ȖȉȍȏȌȊȐȎȍȕȕȣȑ; ȚȈȚȔȈȕȈșȚȈȑȈ — ȔȣșȓȧȔȐ Ȗ DzȘȐȠȕȍ; ȒȘȐȠȕȈ-ȋȘȈȝȈ — DzȘȐȠȕȖȑ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȌȖȉȍȕ ȗȓȈȕȍȚȍ (ȋȘȈȝȍ), ȖȉȓȈȌȈȦȡȍȑ ȖȋȘȖȔȕȖȑ ȗȘȐȚȧȋȈȚȍȓȤȕȖȑ șȐȓȖȑ; ȋȘȐȝȐȚȈ-ȈȚȔȈ — ȚȖȚ, țȔ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȉȣȓ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȋȓȖȡȍȕ; ȕȈ — ȕȍ; ȊȍȌȈ — ȗȖȕȐȔȈȓ; ȌȎȈȋȈȚ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ; ȐȌȘȐȠȈȔ — ȚȈȒȖȑ. ǹ șȈȔȖȋȖ ȔȓȈȌȍȕȟȍșȚȊȈ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȕȍ ȗȘȖȧȊȓȧȓ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȐȕȚȍȘȍșȈ Ȓ ȐȋȘțȠȒȈȔ. Ƕȕ ȖȚȒȈȏȈȓșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȌȍȚșȒȐȝ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ Ȑ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȖȋȘțȎȍȕȕȣȑ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȉȣȓ ȔȖȓȟȈȓȐȊ Ȑ șȗȖȒȖȍȕ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȍȋȖ țȔ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȊȓȍȒȓȖ Ȓ DzȘȐȠȕȍ, Ȗȕ ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȓ, ȒȈȒ ȌȘțȋȐȍ ȔȖȋțȚ ȎȐȚȤ ȓȐȠȤ ȘȈȌȐ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ — ȧȘȒȐȑ ȗȘȐȔȍȘ ȊȍȓȐȒȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȐ, ȊșȍȞȍȓȖ ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȍȑ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ. Ǫ «ȟȈȑȚȈȕȤȧ-ȟȈȘȐȚȈȔȘȐȚȍ» (ǴȈȌȝȤȧ, 8.274) șȒȈȏȈȕȖ: șȚȝȈȊȈȘȈ-ȌȎȈȕȋȈȔȈ ȌȍȒȝȍ, ȕȈ ȌȍȒȝȍ ȚȈȘȈ ȔțȘȚȐ șȈȘȊȈȚȘȈ ȝȈȑȈ ȕȐȌȎȈ ȐȠȚȈ-ȌȍȊȈ-șȗȝțȘȚȐ ǺȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȋȘțȎȍȕ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȌȈȎȍ ȕȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȊȐȌȐȚ ȊȍȏȌȍ ȚȖȓȤȒȖ DzȘȐȠȕț. ȅȚȖ ȗȘȐȏȕȈȒ ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȣ . ǴȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ ȊȐȌȐȚ DzȘȐȠȕț ȗȖȊșȦȌț, ȐȉȖ ȗȐȚȈȍȚ ȟȐșȚțȦ ȓȦȉȖȊȤ Ȓ ǵȍȔț. Ǫ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ» (5.38) Ȗȉ ȥȚȖȔ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ ȚȈȒ: ȗȘȍȔȈȕȌȎȈȕȈ-ȟȟȝțȘȐȚȈ-ȉȝȈȒȚȐ-ȊȐȓȖȟȈȕȍȕȈ șȈȕȚȈȝ șȈȌȈȐȊȈ ȝȘȐȌȈȑȍȠț ȊȐȓȖȒȈȑȈȕȚȐ ȑȈȔ ȠȑȈȔȈșțȕȌȈȘȈȔ ȈȟȐȕȚȑȈ-ȋțȕȈ-șȊȈȘțȗȈȔ ȋȖȊȐȕȌȈȔ ȈȌȐ-ȗțȘțȠȈȔ ȚȈȔ ȈȝȈȔ ȉȝȈȌȎȈȔȐ «ȇ ȗȖȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȘȍȌȊȍȟȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț ǫȖȊȐȕȌȍ, ȟȍȑ ȖȉȓȐȒ ȊșȍȋȌȈ ȌȖșȚțȗȍȕ ȊȏȖȘț ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȋȓȈȏȈ ȒȖȚȖȘȣȝ țȔȈȡȍȕȣ ȉȈȓȤȏȈȔȖȔ ȓȦȉȊȐ Ȓ ǵȍȔț. ǺȈȒȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ șȖȏȍȘȞȈȦȚ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȍȋȖ ț ȕȐȝ Ȋ șȍȘȌȞȍ Ȋ ǭȋȖ ȊȍȟȕȖȔ ȖȉȓȐȒȍ ȀȤȧȔȈșțȕȌȈȘȣ». ǪȖȏȊȣȠȍȕȕȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȔȈȝȈȚȔȈ, ȐȓȐ ȊȍȓȐȒȈȧ ȌțȠȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȊșȚȘȍȟȈȍȚșȧ ȖȟȍȕȤ ȘȍȌȒȖ, ȊșȍȞȍȓȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖ ȊȐȌȐȚ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȋȓțȉȐȕȍ șȊȖȍȋȖ șȍȘȌȞȈ. ǰȕȖȋȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȊȓȐȧȦȚ ȚȈȒȐȍ ȕȍȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȒȈȒ ǹȈȚțȘȕ, ǸȈȝț ȐȓȐ DzȍȚț, ȕȍ 125


126 șȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ țșȗȍȝȈ Ȋ șȊȖȐȝ ȕȈȟȐȕȈȕȐȧȝ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ Ȏȍ, ȕȈȖȉȖȘȖȚ, ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ DzȘȐȠȕȣ, ȊșȍȉȓȈȋȖȋȖ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧ ȓȦȉȣȝ ȗȓȈȕȍȚ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȔȖȋ ȌțȔȈȚȤ Ȗ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ Ȑ ȎȐȚȤ ȉȍȏ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. ȅȚȖ ȖȟȍȕȤ ȝȈȘȈȒȚȍȘȕȖ Ȍȓȧ ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȣ . ǴȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ șȟȐȚȈȍȚ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȊȘȈȋȐ DzȘȐȠȕȣ ȏȈȕȧȚȣ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț. ǶȉȢȧșȕȐȚȤ ȥȚȖ ȔȖȎȕȖ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȌȘțȋȖȋȖ, ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȋȘțȉȖȋȖ ȗȘȐȔȍȘȈ: ȟȍȓȖȊȍȒț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȖȓȍȕ ȎȍȓȚțȝȖȑ, Ȋșȍ ȒȈȎȍȚșȧ ȎȍȓȚȣȔ. ǺȈȒ Ȑ ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ ȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ Ȋșȍ, ȒȘȖȔȍ ȕȍȋȖ, șȓțȎȈȚ DzȘȐȠȕȍ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȘȐȏȕȈȕ ȊșȍȔȐ ȒȈȒ ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ, ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ. ǷȘȍȎȌȍ ȉȣȓȖ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȖȉȓȈȌȈȓ ȊȘȖȎȌȍȕȕȖȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤȦ Ȓ DzȘȐȠȕȍ (ȕȈȐșȈȘȋȐȒȐ ȘȈȚȐȝ) . Ǩ ȏȌȍșȤ, Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, ȖȗȐșȣȊȈȦȚșȧ ȗȘȐȏȕȈȒȐ ȚȈȒȖȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ. ǽȖȚȧ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȉȣȓ ȔȈȓȍȕȤȒȐȔ ȘȍȉȍȕȒȖȔ, ȍȋȖ ȕȐșȒȖȓȤȒȖ ȕȍ ȗȘȐȊȓȍȒȈȓȐ ȌȍȚșȒȐȍ ȐȋȘȣ. Ǫ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (11.2.42) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȊȐȘȈȒȚȐȘ ȈȕȑȈȚȘȈ ȟȈ — ȟȍȓȖȊȍȒ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȖȋȘțȏȐȊȠȐȑșȧ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, țȚȘȈȟȐȊȈȍȚ ȐȕȚȍȘȍș ȒȖ ȊșȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȏȈȕȧȚȐȧȔ. Ƕȉȣȟȕȣȑ ȘȍȉȍȕȖȒ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ ȌȍȚșȒȐȝ ȐȋȘ, ȕȖ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț ȖȕȐ ȕȍ ȗȘȐȊȓȍȒȈȓȐ, ȐȉȖ Ȗȕ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊȣșȖȟȈȑȠȍȋȖ țȘȖȊȕȧ, ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȗȘȍȉȣȊȈȓ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȚȘȈȕșȍ, Ȋ ȗȖȓȕȖȔ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȍ ȓȦȌȐ ȊșȍȋȌȈ ȌțȔȈȦȚ Ȗ ȔȐȘșȒȐȝ ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȧȝ, ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȣ, ȚȈȒȐȍ ȒȈȒ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, ȊșȍȋȌȈ ȘȈȏȔȣȠȓȧȦȚ Ȗ DzȘȐȠȕȍ. ǺǭDzǹǺ 38 ȈșȐȕȈȝ ȗȈȘȑȈȚȈȕȕ ȈȠȕȈȕ ȠȈȑȈȕȈȝ ȗȘȈȗȐȉȈȕ ȉȘțȊȈȕ ȕȈȕțșȈȕȌȝȈȚȚȈ ȥȚȈȕȐ ȋȖȊȐȕȌȈ-ȗȈȘȐȘȈȔȉȝȐȚȈȝ ȈșȐȕȈȝ — șȐȌȧȡȐȑ; ȗȈȘȑȈȚȈȕ — ȐȌțȡȐȑ; ȈȠȕȈȕ — ȗȘȐȕȐȔȈȦȡȐȑ ȗȐȡț; ȠȈȑȈȕȈȝ — ȓȍȎȈȡȐȑ; ȗȘȈȗȐȉȈȕ — ȗȤȦȡȐȑ; ȉȘțȊȈȕ — ȋȖȊȖȘȧȡȐȑ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȕțșȈȕȌȝȈȚȚȍ — ȘȈȏȓȐȟȈȍȚ; ȥȚȈȕȐ — ȥȚȐ (ȌȍȑșȚȊȐȧ); ȋȖȊȐȕȌȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ȚȍȔ, ȒȚȖ ȌȈȍȚ ȎȐȏȕȤ ȟțȊșȚȊȈȔ; ȗȈȘȐȘȈȔȉȝȐȚȈȝ — ȖȉȕȐȔȈȍȔȣȑ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȊșȍȞȍȓȖ ȉȣȓ ȗȖȋȓȖȡȍȕ ȔȣșȓȧȔȐ Ȗ DzȘȐȠȕȍ Ȑ, ȗȘȍȉȣȊȈȧ Ȋ ȖȉȢȧȚȐȧȝ ǫȖșȗȖȌȈ, ȌȈȎȍ ȕȍ șȖȏȕȈȊȈȓ, ȒȈȒ Ȗȕ șȐȌȐȚ, ȝȖȌȐȚ, ȓȍȎȐȚ, ȍșȚ, ȗȤȍȚ ȐȓȐ ȘȈȏȋȖȊȈȘȐȊȈȍȚ; ȓȦȉȈȧ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȤ ȍȋȖ ȚȍȓȈ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȓȈșȤ șȈȔȈ șȖȉȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǴȈȓȍȕȤȒȐȑ ȘȍȉȍȕȖȒ, Ȗ ȒȖȚȖȘȖȔ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ ȍȋȖ ȔȈȚȤ, ȕȍ ȌțȔȈȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ ȚȍȓȈ Ȋ ȍȌȍ, șȕȍ, ȖȚȌȣȝȍ Ȑ ȗȘȖȟȍȔ. DzȖȋȌȈ Ȗȕ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȖȉȢȧȚȐȧȝ șȊȖȍȑ ȔȈȚȍȘȐ, ȉȖȓȤȠȍ ȍȔț ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȕȈȌȖ. ǺȈȒ Ȏȍ Ȋȍȓ șȍȉȧ Ȑ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, Ȗ ȒȖȚȖȘȖȔ ȏȈȉȖȚȐȓșȧ ǹȈȔ ǫȖȊȐȕȌȈ. dzȦȉȈȧ ȍȋȖ ȚȍȓȍșȕȈȧ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȤ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȓȈșȤ șȈȔȈ șȖȉȖȑ, Ȑ ȍȔț ȕȍ ȕțȎȕȖ ȉȣȓȖ ȌȈȎȍ ȌțȔȈȚȤ, ȒȈȒ șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȚȖ ȐȓȐ ȐȕȖȍ ȌȍȑșȚȊȐȍ. ǫȖȊȐȕȌȈ ȏȈȉȖȚȐȓșȧ Ȗ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȈȝȓȈȌȍ, șȓȖȊȕȖ ȖȚȍȞ Ȗ șȊȖȍȔ ȘȍȉȍȕȒȍ, Ȉ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȊșȍȋȌȈ ȌțȔȈȓ Ȗ ǫȖȊȐȕȌȍ. ȅȚȖ Ȑ ȍșȚȤ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ — ȧȘȒȐȑ ȗȘȐȔȍȘ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȘȈȏȊȐȊȠȍȋȖ Ȋ șȍȉȍ ȚȈȒȖȍ șȖȏȕȈȕȐȍ. ǺǭDzǹǺ 39 ȒȊȈȟȐȌ ȘțȌȈȚȐ ȊȈȐȒțȕȚȝȈ 126


127 ȟȐȕȚȈ-ȠȈȉȈȓȈ-ȟȍȚȈȕȈȝ ȒȊȈȟȐȌ ȌȝȈșȈȚȐ ȚȈȟ-ȟȐȕȚȈ ȝȓȈȌȈ țȌȋȈȑȈȚȐ ȒȊȈȟȐȚ ȒȊȈȟȐȚ — ȐȕȖȋȌȈ; ȘțȌȈȚȐ — ȗȓȈȟȍȚ; ȊȈȐȒțȕȚȝȈ-ȟȐȕȚȈ — ȖȚ Ȕȣșȓȍȑ Ȗ DzȘȐȠȕȍ; ȠȈȉȈȓȈ-ȟȍȚȈȕȈȝ — ȚȖȚ, ȘȈșșțȌȖȒ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȖȔțȚȐȓșȧ; ȒȊȈȟȐȚ — ȐȕȖȋȌȈ; ȝȈșȈȚȐ — șȔȍȍȚșȧ; ȚȈȚ-ȟȐȕȚȈ — ȖȚ Ȕȣșȓȍȑ Ȗ ǵȍȔ; ȈȝȓȈȌȈȝ — ȓȐȒțȦȡȐȑ; țȌȋȈȑȈȚȐ — ȋȘȖȔȒȖ ȗȖȍȚ; ȒȊȈȟȐȚ — ȐȕȖȋȌȈ. ǷȘȍȉȣȊȈȧ Ȋ ȗȖȓȕȖȔ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ, Ȗȕ ȚȖ ȗȓȈȒȈȓ, ȚȖ șȔȍȧȓșȧ, Ȉ ȐȕȖȋȌȈ, ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȑ ȓȐȒȖȊȈȕȐȍȔ, ȗȍȓ ȊȖ ȊȍșȤ ȋȖȓȖș. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȊȕȖȊȤ țȗȖȌȖȉȓȧȍȚșȧ ȗȖȊȍȌȍȕȐȦ ȔȓȈȌȍȕȞȈ. ǭșȓȐ ȔȈȚȤ ȖșȚȈȊȓȧȍȚ șȊȖȍ ȌȐȚȧ Ȋ ȒȘȖȊȈȚȒȍ ȐȓȐ ȒȖȓȣȉȍȓȐ, Ȉ șȈȔȈ ȐȌȍȚ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȌȖȔȈȠȕȐȔȐ ȌȍȓȈȔȐ, ȘȍȉȍȕȖȒ, ȗȖȟțȊșȚȊȖȊȈȊ, ȟȚȖ ȖȕȈ țȠȓȈ, șȘȈȏț ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȗȓȈȒȈȚȤ. ǵȖ șȚȖȐȚ ȔȈȚȍȘȐ ȊȍȘȕțȚȤșȧ Ȑ ȗȘȐȓȈșȒȈȚȤ ȍȋȖ, ȒȈȒ ȘȍȉȍȕȖȒ ȕȈȟȐȕȈȍȚ șȔȍȧȚȤșȧ Ȑ șȕȖȊȈ ȟțȊșȚȊțȍȚ șȍȉȧ șȟȈșȚȓȐȊȣȔ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, ȊșȍȋȌȈ ȗȖȋȘțȎȍȕȕȣȑ Ȋ ȔȣșȓȐ Ȗ DzȘȐȠȕȍ, ȗȖȘȖȑ ȐșȗȣȚȣȊȈȓ ȟțȊșȚȊȖ ȘȈȏȓțȒȐ ș ǵȐȔ Ȑ ȌțȔȈȓ: «ǫȌȍ Ȏȍ DzȘȐȠȕȈ?» Ǫ ȔȖȓȐȚȊȈȝ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȐ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȥȚȖ ȟțȊșȚȊȖ ȊȣȘȈȎȍȕȖ șȓȖȊȈȔȐ ȠțȕȑȈȑȐȚȈȔ ȌȎȈȋȈȚ șȈȘȊȈȔ ȋȖȊȐȕȌȈ-ȊȐȘȈȝȍȕȈ Ȕȍ . ǰȕȖȋȌȈ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȕȍ ȊȐȌȧ ȗȍȘȍȌ șȖȉȖȑ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȌțȔȈȧ, ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ ȗȖȒȐȕțȓ ȍȋȖ, ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȋȖȘȤȒȖ ȗȓȈȒȈȚȤ, Ȉ ȐȕȖȋȌȈ, țȊȐȌȍȊ, ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ ȊȍȘȕțȓșȧ Ȑ șȕȖȊȈ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗ ȕȍȔ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ șȔȍȍȚșȧ, șȓȖȊȕȖ ȘȍȉȍȕȖȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȕȧȓ, ȟȚȖ ȔȈȚȤ ȗȖ-ȗȘȍȎȕȍȔț ȍȋȖ ȓȦȉȐȚ. ǺȈȒȐȍ ȕȈșȚȘȖȍȕȐȧ ȕȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȉȝȈȊȖȑ . ǸȈȏȓȐȟȕȣȍ ȊȐȌȣ ȉȝȈȊȣ, ȥȒșȚȈȚȐȟȍșȒȐȝ șȖșȚȖȧȕȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȗȖȌȘȖȉȕȖ ȖȗȐșȈȕȣ Ȋ «ǵȍȒȚȈȘȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȐ». ȅȚȐ șȖșȚȖȧȕȐȧ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȌȖșȚȐȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌț. ǺǭDzǹǺ 40 ȕȈȌȈȚȐ ȒȊȈȟȐȌ țȚȒȈȕȚȝȖ ȊȐȓȈȌȎȌȎȖ ȕȘȐȚȑȈȚȐ ȒȊȈȟȐȚ ȒȊȈȟȐȚ ȚȈȌ-ȉȝȈȊȈȕȈ-ȑțȒȚȈș ȚȈȕȔȈȑȖ 'ȕțȟȈȒȈȘȈ ȝȈ ȕȈȌȈȚȐ — ȋȘȖȔȒȖ ȊȖșȒȓȐȞȈȍȚ (ȖȉȘȈȡȈȍȚșȧ Ȓ ǫȖșȗȖȌț: «Ƕ DzȘȐȠȕȈ!»); ȒȊȈȟȐȚ — ȐȕȖȋȌȈ; țȚȒȈȕȚȝȈȝ — ȚȖȔȧȡȐȑșȧ; ȊȐȓȈȌȎȌȎȈȝ — ȕȍ ȟțȊșȚȊțȦȡȐȑ șȚȍșȕȍȕȐȧ; ȕȘȐȚȑȈȚȐ — ȚȈȕȞțȍȚ; ȒȊȈȟȐȚ — ȐȕȖȋȌȈ; ȒȊȈȟȐȚ — ȐȕȖȋȌȈ; ȚȈȚ-ȉȝȈȊȈȕȈ — ȔȣșȓȧȔȐ Ȗ DzȘȐȠȕȍ; ȑțȒȚȈȝ — ȗȖȋȓȖȡȍȕȕȣȑ; ȚȈȚ-ȔȈȑȈȝ — ȊȖȖȉȘȈȏȐȊȠȐȑ șȍȉȧ DzȘȐȠȕȖȑ; ȈȕțȟȈȒȈȘȈ — ȗȖȌȘȈȎȈȓ; ȝȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ. ǰȕȖȋȌȈ, țȊȐȌȍȊ ȗȍȘȍȌ șȖȉȖȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȘȐȝȖȌȐȓ Ȋ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖȍ ȊȖȓȕȍȕȐȍ Ȑ ȕȈȟȐȕȈȓ ȋȘȖȔȒȖ ȊȏȣȊȈȚȤ Ȓ ǵȍȔț. ǷȖȘȖȑ, ȓȐȒțȧ, Ȗȕ ȉȍȏ ȊșȧȒȖȋȖ șȚȍșȕȍȕȐȧ ȚȈȕȞȍȊȈȓ, Ȉ ȗȖȘȖȑ, ȊșȍȞȍȓȖ ȗȖȋȓȖȡȍȕȕȣȑ ȔȣșȓȧȔȐ Ȗ DzȘȐȠȕȍ, ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȓ șȍȉȧ ș ǵȐȔ Ȑ ȗȖȌȘȈȎȈȓ ǭȋȖ ȐȋȘȈȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȕȖȋȌȈ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, ȟțȊșȚȊțȧ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȖȟȍȕȤ ȌȈȓȍȒȖ ȖȚ ȕȍȋȖ, ȋȘȖȔȒȖ ȊȏȣȊȈȓ Ȓ ǵȍȔț. Ǩ ȒȖȋȌȈ Ȗȕ ȊȐȌȍȓ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȍȘȍȌ șȖȉȖȑ, ȍȋȖ ȖȝȊȈȚȣȊȈȓȖ ȓȐȒȖȊȈȕȐȍ. ǩȣȊȈȓȖ, ȟȚȖ, ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȧ șȍȉȧ șȖ ǪșȍȊȣȠȕȐȔ, Ȗȕ ȗȖȌȘȈȎȈȓ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȔ ȐȋȘȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȉ ȐȕȖȋȌȈ, Ȋ ȘȈȏȓțȒȍ ș ǵȐȔ, ȗȘȖȧȊȓȧȓ 127


128 ȗȘȐȏȕȈȒȐ ȉȍȏțȔȐȧ. ǰȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȈȔ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȕȧȚȤ ȥȚȐȝ ȗȍȘȍȎȐȊȈȕȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ Ȋșȍ ȋȓțȉȎȍ Ȑ ȋȓțȉȎȍ ȗȖȕȧȚȤ ȌțȝȖȊȕțȦ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȤ. ǷȍȘȊȖȍ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȍ ȕȈ ȥȚȖȔ ȗțȚȐ — ȗȖȏȕȈȚȤ ȉȍȏȓȐȟȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ, ȕȖ ȕȈȌȖ, ȕȍ ȖșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȧșȤ ȕȈ ȥȚȖȔ, șȚȈȘȈȚȤșȧ ȗȖșȚȐȟȤ ǷȈȘȈȔȈȚȔț Ȑ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȒȖȚȖȘȖȑ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȌțȝȖȊȕȣȍ ȟțȊșȚȊȈ, ȕȈȝȖȌȧșȤ ș ǵȐȔ Ȋ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ, ȐȏȊȍșȚȕȣȝ ȒȈȒ ȠȈȕȚȈ, ȌȈșȤȧ, șȈȒȝȤȧ, ȊȈȚșȈȓȤȧ ȐȓȐ ȔȈȌȝțȘȤȧ . ǿțȊșȚȊȈ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, ȖȗȐșȣȊȈȍȔȣȍ Ȋ ȥȚȐȝ șȚȐȝȈȝ, ȝȈȘȈȒȚȍȘȕȣ Ȍȓȧ ȊȈȚșȈȓȤȐ — ȓȦȉȖȊȕȖȋȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ȘȍȉȍȕȒȈ Ȓ șȊȖȐȔ ȘȖȌȐȚȍȓȧȔ. ǴȈȓȍȕȤȒȐȑ ȘȍȉȍȕȖȒ, ȒȖȋȌȈ ȘȧȌȖȔ ȕȍȚ ȔȈȚȍȘȐ, ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȗȓȈȒȈȚȤ, Ȑ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȚȖȎȍ ȗȓȈȒȈȓ (ȕȈȌȈȚȐ), ȒȖȋȌȈ ȍȔț ȒȈȏȈȓȖșȤ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȈȓȍȒȖ ȖȚ ȕȍȋȖ. Ǩ ȐȕȖȋȌȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȗȖȌȖȉȕȣȑ ǷȘȈȝȓȈȌȍ, ȊȐȌȐȚ ǫȖșȗȖȌȈ șȗȍȠȈȡȐȔ Ȓ ȕȍȔț ȐȏȌȈȓȍȒȈ Ȑ șȓȣȠȐȚ, ȒȈȒ Ƕȕ țșȗȖȒȈȐȊȈȍȚ ȍȋȖ, ȋȖȊȖȘȧ, șȓȖȊȕȖ ȔȈȚȤ ȘȍȉȍȕȒț: «ǵȍ ȗȓȈȟȤ, ǴȖȑ ȌȖȘȖȋȖȑ, ȇ ȐȌț». ǺȖȋȌȈ, ȕȐȒȖȋȖ Ȑ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ șȚȍșȕȧȧșȤ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȚȈȕȞȍȊȈȚȤ Ȑ ȌțȔȈȍȚ: «ǪȖȚ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ! Ƕȕ ȐȌȍȚ șȦȌȈ!» ǶȝȊȈȟȍȕȕȣȑ ȥȒșȚȈȚȐȟȍșȒȐȔȐ ȗȍȘȍȎȐȊȈȕȐȧȔȐ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȖȘȖȑ ȗȖȌȘȈȎȈȍȚ ȐȋȘȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȗȈșȚțȠȒȐ ȗȖȌȘȈȎȈȓȐ ȗȖȊȈȌȒȈȔ ȓȍșȕȣȝ ȏȊȍȘȍȑ. ǶȌȕȈȒȖ ȥȚȖ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ȗȕ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ǫȖșȗȖȌȖȔ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȐșȗȣȚȣȊȈȓ șȚȖȓȤ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ ȥȔȖȞȐȐ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȖȉȓȈȌȈȓ ȋȓțȉȖȒȐȔ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍȔ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȐșȚȐȕ. ǺǭDzǹǺ 41 ȒȊȈȟȐȌ țȚȗțȓȈȒȈș ȚțȠȕȐȔ ȈșȚȍ șȈȔșȗȈȘȠȈ-ȕȐȘȊȘȐȚȈȝ ȈșȗȈȕȌȈ-ȗȘȈȕȈȑȈȕȈȕȌȈ șȈȓȐȓȈȔȐȓȐȚȍȒȠȈȕȈȝ ȒȊȈȟȐȚ — ȐȕȖȋȌȈ; țȚȗțȓȈȒȈȝ — ȚȖȚ, ȊȖȓȖșȣ ȕȈ Țȍȓȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȖȌȕȧȓȐșȤ; ȚțȠȕȐȔ — Ȋ ȗȖȓȕȖȔ ȔȖȓȟȈȕȐȐ; ȈșȚȍ — ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ; șȈȔșȗȈȘȠȈ-ȕȐȘȊȘȐȚȈȝ — ȐșȗȣȚȣȊȈȦȡȐȑ ȖȋȘȖȔȕțȦ ȘȈȌȖșȚȤ ȖȚ șȖȗȘȐȒȖșȕȖȊȍȕȐȧ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ; ȈșȗȈȕȌȈ — ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȍ; ȗȘȈȕȈȑȈ-ȈȕȈȕȌȈ — ȖȚ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȍȔț ȌȖșȚȈȊȓȧȓȐ ȓȦȉȖȊȕȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ; șȈȓȐȓȈ — Ȋ șȓȍȏȈȝ; ȈȔȐȓȐȚȈ — ȗȖȓțȗȘȐȒȘȣȚȣȍ; ȐȒȠȈȕȈȝ — ȚȖȚ, ȟȤȐ ȋȓȈȏȈ. ǰȕȖȋȌȈ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȟțȊșȚȊȖȊȈȓ ȗȘȐȒȖșȕȖȊȍȕȐȍ ȓȖȚȖșȕȣȝ ȘțȒ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ ȥȚȖȚ ȔȐȋ ȍȋȖ ȖȝȊȈȚȣȊȈȓȖ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȓȐȒȖȊȈȕȐȍ Ȑ Ȗȕ ȕȍ ȔȖȋ ȗȘȖȐȏȕȍșȚȐ ȕȐ șȓȖȊȈ. ǶȚ ȗȍȘȍȗȖȓȕȧȊȠȍȑ ȍȋȖ ȓȦȉȊȐ Ȓ ǩȖȋț ȊȖȓȖșȒȐ ȕȈ ȍȋȖ Țȍȓȍ ȗȖȌȕȐȔȈȓȐșȤ, Ȉ Ȑȏ ȗȖȓțȗȘȐȒȘȣȚȣȝ ȋȓȈȏ ȓȐȓȐșȤ șȓȍȏȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȍȘȍȎȐȊȈȧ ȘȈȏȓțȒț ș ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȋȖȘȧȟȖ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȕȈȑȚȐ ǭȋȖ, Ȑ ȗȖȘȖȑ, ȒȖȋȌȈ ȘȈȏȓțȒȈ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȔțȟȐȚȍȓȤȕȖȑ, Ȑȏ ȗȖȓțȗȘȐȒȘȣȚȣȝ ȋȓȈȏ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȣȔ ȗȖȚȖȒȖȔ ȕȈȟȐȕȈȦȚ ȓȐȚȤșȧ șȓȍȏȣ. ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ȀȐȒȠȈȠȚȈȒȍ»: ȑțȋȈȑȐȚȈȔ ȕȐȔȍȠȍȕȈ ȟȈȒȠțȠȈ ȗȘȈȊȘȐȠȈȑȐȚȈȔ . ǹȓȍȏȣ ȓȤȦȚșȧ Ȑȏ ȋȓȈȏ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȣȔ ȗȖȚȖȒȖȔ (ȟȈȒȠțȠȈ ȗȘȈȊȘȐȠȈȑȐȚȈȔ) . ȅȚȐ ȗȘȐȏȕȈȒȐ ȥȒșȚȈȚȐȟȍșȒȐȝ ȗȍȘȍȎȐȊȈȕȐȑ, șȊȖȑșȚȊȍȕȕȣȝ ȟȐșȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ǫȖșȗȖȌȈ, ȔȖȎȕȖ ȉȣȓȖ ȊȐȌȍȚȤ Ȑ ț ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ. ǺǭDzǹǺ 42 128


129 șȈ țȚȚȈȔȈ-ȠȓȖȒȈ-ȗȈȌȈȘȈȊȐȕȌȈȑȖȘ ȕȐȠȍȊȈȑȈȒȐȕȟȈȕȈ-șȈȕȋȈ-ȓȈȉȌȝȈȑȈ ȚȈȕȊȈȕ ȗȈȘȈȔ ȕȐȘȊȘȐȚȐȔ ȈȚȔȈȕȖ ȔțȝțȘ ȌțȝșȈȕȋȈ-ȌȐȕȈșȑȈ ȔȈȕȈȝ ȠȈȔȈȔ ȊȑȈȌȝȈȚ șȈȝ — Ȗȕ (ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ); țȚȚȈȔȈ-ȠȓȖȒȈ-ȗȈȌȈ-ȈȘȈȊȐȕȌȈȑȖȝ — ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȊȖȏȕȖșȧȚ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȔȖȓȐȚȊȣ; ȕȐȠȍȊȈȑȈ — ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ; ȈȒȐȕȟȈȕȈ — ș ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ ȐȔȍȦȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț; șȈȕȋȈ — ȖȉȡȍȕȐȍȔ; ȓȈȉȌȝȈȑȈ — ȖȉȘȍȚȍȕȕȣȔ; ȚȈȕȊȈȕ — ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȦȡȐȑ; ȗȈȘȈȔ — ȊȣșȖȟȈȑȠȍȍ; ȕȐȘȊȘȐȚȐȔ — ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ; ȈȚȔȈȕȈȝ — ȊȍȟȕȖȑ ȌțȠȐ; Ȕțȝțȝ — ȗȖșȚȖȧȕȕȖ; ȌțȝșȈȕȋȈ-ȌȐȕȈșȑȈ — ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȑȏ-ȏȈ ȖȉȡȍȕȐȧ ș ȌțȘȕȣȔȐ ȓȦȌȤȔȐ ȓȐȠȐȓșȧ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȉȖȋȈȚșȚȊ; ȔȈȕȈȝ — țȔ; ȠȈȔȈȔ — șȗȖȒȖȑȕȣȔ; ȊȑȈȌȝȈȚ — ȌȍȓȈȓ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț ȟȚȖ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȉȡȈȓșȧ ș ȟȐșȚȣȔȐ, șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȐȟȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȕȍ ȗȘȐȊȓȍȒȈȓȖ, Ȗȕ ȊșȍȋȌȈ ȉȣȓ ȗȖȋȓȖȡȍȕ șȓțȎȍȕȐȍȔ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǪȐȌȧ Ȋ ȕȍȔ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ ȋȓțȉȖȒȐȝ ȥȒșȚȈȚȐȟȍșȒȐȝ ȗȍȘȍȎȐȊȈȕȐȑ, ȌȈȎȍ ȖȟȍȕȤ ȉȍȌȕȣȍ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ ȓȦȌȐ ȖȟȐȡȈȓȐșȤ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȌȈȘȧȓ Ȑȝ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȖ șȚȖȘȖȕȣ ȔȖȋȓȖ ȒȈȏȈȚȤșȧ, ȟȚȖ Ȋșȧ ȎȐȏȕȤ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȔțȟȍȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐȟȐȕȧȓ ȍȔț ȖȚȍȞ. Ǫ ȚȈȒȐȝ țșȓȖȊȐȧȝ țȔ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȉȍȏȔȧȚȍȎȕȣȔ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȉȝȈȒȚȐ ȕȍ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊ (ȈȝȈȐȚțȒȑ ȈȗȘȈȚȐȝȈȚȈ), ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, șȒȖȓȤȒȖ ȉȣ ȕȐ ȔțȟȐȓ ȍȋȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȊșȍȋȌȈ ȉȣȓ țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȊȐȌȐȔȣȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ ȍȋȖ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȑ ȓȦȉȊȐ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȔȍȕȧȓȐ țȔȖȕȈșȚȘȖȍȕȐȍ ȌȘțȎȐȊȠȐȝ ș ȕȐȔ ȌȍȚȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȚȖȎȍ ȘȖȌȐȓȐșȤ Ȋ șȍȔȤȧȝ ȌȍȔȖȕȖȊ. ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȕȍ ȊȗȈȌȈȓ Ȋ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȖ Ȑȏ-ȏȈ ȔțȒ, ȗȘȐȟȐȕȧȍȔȣȝ ȍȔț ȖȚȞȖȔ, ȕȖ Ȑ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȕȖ ȊȓȐȧȓ ȕȈ șȊȖȐȝ ȌȘțȏȍȑ, ȖȟȐȡȈȧ Ȑȝ țȔȣ. ǵȈ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȊȓȐȧȚȤ ȕȐȒȈȒȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈ; ȕȈȗȘȖȚȐȊ, Țȍ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ Ȑȝ ȊȓȈșȚȐ, șȈȔȐ ȗȖȗȈȌȈȦȚ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ Ȑ, țȊȐȌȍȊ, ȒȈȒ Ȗȕ șȍȉȧ ȊȍȌȍȚ, ȖȉȘȍȚȈȦȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȖșȖȏȕȈȚȤ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȐșȚȐȕȣ Ȑ ȗȘȍȐșȗȖȓȕȐȚȤșȧ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ. ǺǭDzǹǺ 43 ȚȈșȔȐȕ ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȍ ȔȈȝȈȚȔȈȕȐ ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗț ȘȈȌȎȈȕȕ ȈȒȈȘȖȌ ȈȋȝȈȔ ȈȚȔȈȌȎȍ ȚȈșȔȐȕ — ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ Ȓ ȕȍȔț; ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ — ȊȍȓȐȒȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ǫȖșȗȖȌȈ; ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȍ — Ȋ ȊȣșȠȍȑ șȚȍȗȍȕȐ țȌȈȟȓȐȊȖȔț; ȔȈȝȈ-ȈȚȔȈȕȐ — ȕȍȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖ ȊȍȓȐȒȖȌțȠȕȖȔț; ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȝ — ȌȍȔȖȕ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȈȒȈȘȖȚ — șȖȊȍȘȠȐȓ; ȈȋȝȈȔ — ȚȧȎȒȐȑ ȋȘȍȝ; ȈȚȔȈ-ȌȎȍ — ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ Ȓ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔț șȣȕț.

129


130 Ƕ ȞȈȘȤ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ, ȌȍȔȖȕ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȔțȟȐȓ ȥȚȖȋȖ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȋȖ Ȑ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ șȟȈșȚȓȐȊȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȍȋȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔ șȣȕȖȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȖȊȍȘȠȐȊ șțȘȖȊțȦ ȈșȒȍȏț, ȌȍȔȖȕ, ȗȖȌȖȉȕȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȖȒȖȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ, ȕȖ ȍșȓȐ Ȗȕ ȕȈȟȕȍȚ ȊȘȍȌȐȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț, ȚȖ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȓȐȠȐȚșȧ ȗȓȖȌȖȊ șȊȖȍȑ ȈșȒȍȏȣ Ȑ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȗȈȌȍȚ. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȐȚȍșȕȧȍȚ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, țȚȘȈȟȐȊȈȍȚ ȗȓȖȌȣ șȊȖȍȋȖ ȗȖȌȊȐȎȕȐȟȍșȚȊȈ Ȑ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. DzȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȘȍȠȐȓ ȗȖȌȊȍȘȋȕțȚȤ ȔțȟȍȕȐȧȔ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ șȣȕȈ — ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț, — ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȚțȚ Ȏȍ șȚȈȓ ȚȍȘȧȚȤ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ. ǺǭDzǹǺ 44 ȠȘȐ-ȑțȌȝȐȠȚȝȐȘȈ țȊȈȟȈ ȌȍȊȈȘȠȈ ȥȚȈȌ ȐȟȟȝȈȔȖ ȊȍȌȐȚțȔ ȚȈȊȈ șțȊȘȈȚȈ ȑȈȌ ȈȚȔȈȌȎȈȑȈ ȠțȌȌȝȈȑȈ ȗȐȚȈȌȈȚ șȈȌȝȈȊȍ ȝȑ ȈȋȝȈȔ ȠȘȐ-ȑțȌȝȐȠȚȝȐȘȈȝ țȊȈȟȈ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ șȗȘȖșȐȓ; ȌȍȊȈ-ȘȐȠȍ — Ȗ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ șȊȧȚȖȑ șȘȍȌȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȥȚȈȚ — ȥȚȖ; ȐȟȟȝȈȔȈȝ — ȝȖȚȐȔ; ȊȍȌȐȚțȔ — țȏȕȈȚȤ; ȚȈȊȈ — ȖȚ Țȍȉȧ; șț-ȊȘȈȚȈ — Ȗ Țȣ, ȗȖȓȕȣȑ ȘȍȠȐȔȖșȚȐ (ȐȌȚȐ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȗțȚȍȔ); ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȍ; ȈȚȔȈ-ȌȎȈȑȈ — șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔț șȣȕț; ȠțȌȌȝȈȑȈ — ȟȐșȚȖȔț Ȑ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȔț; ȗȐȚȈ — ȖȚȍȞ (ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț); ȈȌȈȚ — ȗȘȐȟȐȕȧȓ; șȈȌȝȈȊȍ — ȊȍȓȐȒȖȔț șȊȧȚȖȔț; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȋȝȈȔ — ȏȓȖ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȕȈșȚȈȊȕȐȒȖȊ Ȑ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ șȊȧȚȖȑ șȘȍȌȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȗȖȟȍȔț ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȘȐȟȐȕȐȓ șȚȖȓȤȒȖ ȏȓȈ șȊȖȍȔț ȘȖȌȕȖȔț șȣȕț — ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȈȝȓȈȌȍ, ȊȍȌȤ Ȗȕ ȉȣȓ ȟȐșȚȖȑ, ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȑ ȌțȠȖȑ, ȕȈșȚȖȧȡȐȔ șȊȧȚȣȔ? ǷȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȖȉȢȧșȕȐ Ȕȕȍ ȥȚȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȏȕȈȕȐȍ Ȗ ǩȖȋȍ Ȑ Ȗ ǭȋȖ ȟȐșȚȣȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȕțȎȕȖ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȓ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȖȔț ȌțȝȖȊȕȖȔț ȕȈșȚȈȊȕȐȒț, ȚȈȒȖȔț ȒȈȒ ǬȍȊȈȘȠȐ ǵȈȘȈȌȈ. ǵȍȚ șȔȣșȓȈ ȏȈȌȈȊȈȚȤ ȊȖȗȘȖșȣ Ȗ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȒȈȒȖȔț-ȕȐȉțȌȤ ȔȐȘșȒȖȔț ȖȉȔȈȕȡȐȒț. Ǫ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (3.25.25) șȒȈȏȈȕȖ: șȈȚȈȔ ȗȘȈșȈȕȋȈȕ ȔȈȔȈ ȊȐȘȑȈ-șȈȔȊȐȌȖ ȉȝȈȊȈȕȚȐ ȝȘȐȚ-ȒȈȘȕȈ-ȘȈșȈȑȈȕȈȝ ȒȈȚȝȈȝ — ȚȖȓȤȒȖ ȖȉȡȈȧșȤ ș ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ, ȔȖȎȕȖ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȗȖȕȧȚȤ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǺȈȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȒȈȒ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ, ȕȈȏȣȊȈȦȚ șțȊȘȈȚȈ . ǹț ȏȕȈȟȐȚ «ȝȖȘȖȠȐȑ», Ȉ ȊȘȈȚȈ — «ȖȉȍȚ». ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, șțȊȘȈȚȈ — ȥȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ ȕȐȟȍȋȖ ȖȉȡȍȋȖ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȔȐȘȖȔ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȕȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȝȖȘȖȠȍȋȖ. ǬțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȖȋȖ țȟȍȕȖȋȖ, ȋȖȘȌȧȡȍȋȖșȧ șȊȖȍȑ ȥȘțȌȐȞȐȍȑ. ǩȝȈȒȚȑȈ ȔȈȔ ȈȉȝȐȌȎȈȕȈȚȐ (ǩ.-ȋ., 18.55): ȕțȎȕȖ ȗȣȚȈȚȤșȧ ȗȖșȚȐȟȤ DzȘȐȠȕț, ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȈ ǭȔț Ȑ șȓțȠȈȧ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǷȖȥȚȖȔț ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȝȖȚȍȓ țȏȕȈȚȤ ȗȖȌȘȖȉȕȖșȚȐ Ȗ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȈȝȓȈȌȍ, ȉȣȓ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȗȘȈȊ, ȖȉȘȈȚȐȊȠȐșȤ ȐȔȍȕȕȖ Ȓ ȀȘȐ ǵȈȘȈȌȍ ǴțȕȐ. ǺǭDzǹǺ 45 ȗțȚȘȈȕ ȊȐȗȘȈȚȐȒțȓȈȕ șȊȈȕ ȗȐȚȈȘȈȝ ȗțȚȘȈ-ȊȈȚșȈȓȈȝ 130


131 țȗȈȓȈȉȝȈȕȚȍ ȠȐȒȠȈȘȚȝȈȔ ȕȈȐȊȈȋȝȈȔ ȈȗȈȘȖ ȑȈȚȝȈ ȗțȚȘȈȕ — șȣȕȖȊȍȑ; ȊȐȗȘȈȚȐȒțȓȈȕ — ȗȖșȚțȗȈȦȡȐȝ ȕȈȗȍȘȍȒȖȘ ȖȚȞȖȊșȒȖȑ ȊȖȓȍ; șȊȈȕ — șȊȖȐȝ; ȗȐȚȈȘȈȝ — ȖȚȞȣ; ȗțȚȘȈ-ȊȈȚșȈȓȈȝ — ȓȦȉȧȡȐȍ șȊȖȐȝ ȌȍȚȍȑ; țȗȈȓȈȉȝȈȕȚȍ — ȕȈȒȈȏȣȊȈȦȚ; ȠȐȒȠȈ-ȈȘȚȝȈȔ — Ȋ ȕȈȏȐȌȈȕȐȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȋȝȈȔ — ȘȈșȗȘȈȊț; ȈȗȈȘȈȝ — ȊȘȈȋ; ȑȈȚȝȈ — șȓȖȊȕȖ. ǶȚȍȞ Ȑ ȔȈȚȤ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȓȕȣ ȕȍȎȕȖȑ ȓȦȉȊȐ Ȓ șȊȖȐȔ ȌȍȚȧȔ. ǭșȓȐ ȌȍȚȐ ȊȍȌțȚ șȍȉȧ ȕȍȗȖșȓțȠȕȖ, ȘȖȌȐȚȍȓȐ ȕȈȒȈȏȣȊȈȦȚ Ȑȝ, ȕȖ ȖȕȐ ȌȍȓȈȦȚ ȥȚȖ Ȋ ȕȈȏȐȌȈȕȐȍ ȘȍȉȍȕȒț Ȑ ȘȈȌȐ ȍȋȖ Ȏȍ ȉȓȈȋȈ, Ȉ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȕȍȔț ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ. DzȈȒ Ȏȍ ȔȖȋ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȖȚȍȞ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, ȗȖȌȊȍȘȋȈȚȤ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧȔ ȚȈȒȖȋȖ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȋȖ șȣȕȈ? ȇ ȖȟȍȕȤ ȝȖȚȍȓ ȉȣ ȗȖȕȧȚȤ ȥȚȖ. ǺǭDzǹǺ 46 ȒȐȔ țȚȈȕțȊȈȠȈȕ șȈȌȝțȔș ȚȈȌȘȐȠȈȕ ȋțȘț-ȌȍȊȈȚȈȕ ȥȚȈȚ ȒȈțȚțȝȈȓȈȔ ȉȘȈȝȔȈȕȕ ȈșȔȈȒȈȔ ȊȐȌȝȈȔȈ ȗȘȈȉȝȖ ȗȐȚțȝ ȗțȚȘȈȑȈ ȑȈȌ ȌȊȍȠȖ ȔȈȘȈȕȈȑȈ ȗȘȈȑȖȌȎȐȚȈȝ ȒȐȔ țȚȈ — ȒțȌȈ ȔȍȕȤȠȍ; ȈȕțȊȈȠȈȕ — Ȓ ȗȖșȓțȠȕȣȔ, ȐȌȍȈȓȤȕȣȔ șȣȕȖȊȤȧȔ; șȈȌȝțȕ — ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ; ȚȈȌȘȐȠȈȕ — ȚȈȒȐȔ; ȋțȘț- ȌȍȊȈȚȈȕ — ȗȖȟȐȚȈȦȡȐȔ ȖȚȞȈ, șȓȖȊȕȖ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȥȚȈȚ — ȥȚȖ; ȒȈțȚțȝȈȓȈȔ — șȖȔȕȍȕȐȍ; ȉȘȈȝȔȈȕ — Ȗ ȉȘȈȝȔȈȕ; ȈșȔȈȒȈȔ — ȕȈȠȍ; ȊȐȌȝȈȔȈ — ȘȈșșȍȑ; ȗȘȈȉȝȖ — Ȗ ȋȖșȗȖȌȐȕ; ȗȐȚțȝ — ȖȚȞȈ; ȗțȚȘȈȑȈ — Ȓ șȣȕț; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȈȧ; ȌȊȍȠȈȝ — ȕȍȕȈȊȐșȚȤ; ȔȈȘȈȕȈȑȈ — ȕȈ țȉȐȑșȚȊȖ; ȗȘȈȑȖȌȎȐȚȈȝ — ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȈȧ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǸȈȏȊȍ ȔȖȎȍȚ ȖȚȍȞ ȉȣȚȤ șȚȖȓȤ ȎȍșȚȖȒȐȔ Ȓ ȗȖșȓțȠȕȖȔț, ȉȓȈȋȖȕȘȈȊȕȖȔț Ȑ ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖȔț ș ȕȐȔ șȣȕț? ǫȖșȗȖȌȐȕ ȔȖȑ, ȥȚȖ ȗȘȖșȚȖ ȕȍșȓȣȝȈȕȕȖ, ȟȚȖȉȣ ȓȦȉȧȡȐȑ ȖȚȍȞ ȕȈȒȈȏȣȊȈȓ șȊȖȍȋȖ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕȖȋȖ șȣȕȈ, ȎȍȓȈȧ țȉȐȚȤ ȍȋȖ. ǸȈșșȍȑ Ȏȍ, Ȗ ȉȘȈȝȔȈȕ, ȕȈȠȐ șȖȔȕȍȕȐȧ, ȖȉȢȧșȕȐ, Ȋ ȟȍȔ ȚțȚ ȌȍȓȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȐșȚȖȘȐȐ ȕȍ ȔȕȖȋȖ ȕȈȑȌȍȚșȧ ȗȘȐȔȍȘȖȊ, ȒȖȋȌȈ ȓȦȉȧȡȐȑ ȖȚȍȞ ȎȍșȚȖȒȖ ȕȈȒȈȏȣȊȈȍȚ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ șȣȕȈ, ȊșȍȋȌȈ ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖȋȖ Ȓ ȕȍȔț Ȑ ȖȉȓȈȌȈȦȡȍȋȖ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȍ ȥȚȖ ȗȖȒȈȏȈȓȖșȤ ȕȍȗȘȈȊȌȖȗȖȌȖȉȕȣȔ, Ȑ Ȗȕ ȗȖȗȘȖșȐȓ ǵȈȘȈȌț ǴțȕȐ ȘȈșșȍȧȚȤ ȍȋȖ șȖȔȕȍȕȐȧ. ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȟȍȚȊȍȘȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ǹȍȌȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȌȍȘȎȐȚ Ȋ șȚȘȈȝȍ ȊșȍȓȍȕȕțȦ».

Ƚɥɚɜɚ ɩɹɬɚɹ. Ɇɚɯɚɪɚɞɠɚ ɉɪɚɯɥɚɞɚ, ɫɜɹɬɨɣ ɫɵɧ ɏɢɪɚɧɶɹɤɚɲɢɩɭ

131


132 ǷȘȈȝȓȈȌȈ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȉȣȓ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕ ȕȈ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȗȖȌȟȐȕȧȓșȧ țȒȈȏȈȕȐȧȔ șȊȖȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȝ țȟȐȚȍȓȍȑ. Ǫ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȌȈȎȍ ȉȘȖșȈȓ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț Ȓ ȧȌȖȊȐȚȣȔ ȏȔȍȧȔ Ȑ ȗȖȌ ȕȖȋȐ șȓȖȕȈȔ, ȕȖ ȚȈȒ Ȑ ȕȍ șȔȖȋ țȉȐȚȤ ȍȋȖ. ǻ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȐ, ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȕȈșȚȈȊȕȐȒȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȉȣȓȖ ȌȊȈ șȣȕȈ, ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȌȖȊȍȘȐȓȐ ȖȉțȟȈȚȤ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț. ǶȕȐ ȗȣȚȈȓȐșȤ ȕȈțȟȐȚȤ ȔȈȓȤȟȐȒȈ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȖȑ, ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȑ Ȑ ȗȘȖȟȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȕȖ Ȗȕ ȕȍ șȓȍȌȖȊȈȓ Ȑȝ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȊȈȓșȧ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, Ȑ ț ȕȍȋȖ ȕȍ ȉȣȓȖ ȎȍȓȈȕȐȧ ȌȍȓȐȚȤ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ ȕȈ ȌȘțȏȍȑ Ȑ ȊȘȈȋȖȊ. ǭȋȖ ȗȘȐȊȓȍȒȈȓȈ ȌțȝȖȊȕȈȧ ȎȐȏȕȤ, ȗȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȒȖ ȊșȍȔ ȖȚȕȖșȐȓșȧ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ. ǶȌȕȈȎȌȣ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȗȘȖșȐȓ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ ȘȈșșȒȈȏȈȚȤ Ȗ ȓțȟȠȍȔ Ȑȏ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ Ȗȕ țȏȕȈȓ ȖȚ țȟȐȚȍȓȍȑ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȚȊȍȚȐȓ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șȖȏȕȈȕȐȧ Ȑ, ȖȉȍșȗȖȒȖȍȕȕȣȑ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȔȐ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧȔȐ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ, ȌțȔȈȍȚ: «ȅȚȖ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ Ȕȕȍ, Ȉ ȥȚȖ — ȔȖȍȔț ȊȘȈȋț», — ȌȖȓȎȍȕ ȖșȚȈȊȐȚȤ șȍȔȍȑȕțȦ ȎȐȏȕȤ Ȑ țȑȚȐ Ȑȏ ȌȖȔȈ Ȋ ȓȍș, ȟȚȖȉȣ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. ǻșȓȣȠȈȊ ȖȚ ǷȘȈȝȓȈȌȣ Ȗ șȓțȎȍȕȐȐ ǩȖȋț, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȘȍȠȐȓ, ȟȚȖ ȔȈȓȤȟȐȒ ȗȖȗȈȓ ȗȖȌ ȚȓȍȚȊȖȘȕȖȍ ȊȓȐȧȕȐȍ ȒȖȋȖ-ȚȖ Ȑȏ ȠȒȖȓȤȕȣȝ ȌȘțȏȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȗȘȖșȐȓ ȀȈȕȌț Ȑ ǨȔȈȘȒț ȗȖȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȍȋȖ șȣȕ ȕȍ șȚȈȓ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ Ȑ ȕȍ ȘȈȏȊȐȓ Ȋ șȍȉȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. ǵȖ ȒȖȋȌȈ țȟȐȚȍȓȧ șȗȘȖșȐȓȐ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț, ȗȖȟȍȔț Ȗȕ ȌȍȓȈȍȚ ȕȍ ȚȖ, ȟȍȔț ȖȕȐ ȍȋȖ țȟȈȚ, ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȚȊȍȚȐȓ, ȟȚȖ șȟȐȚȈȚȤ ȟȚȖ-ȓȐȉȖ șȊȖȍȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤȦ — ȥȚȖ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȗȕ ȗȣȚȈȍȚșȧ șȚȈȚȤ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǸȈȏȋȕȍȊȈȕȕȣȍ ȥȚȐȔ ȖȚȊȍȚȖȔ, țȟȐȚȍȓȧ ȗȘȐȕȧȓȐșȤ țȋȘȖȎȈȚȤ ȘȍȉȍȕȒț șȚȘȈȠȕȣȔȐ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧȔȐ. ǶȕȐ ȗȘȐȓȖȎȐȓȐ Ȋșȍ șȐȓȣ Ȓ ȚȖȔț, ȟȚȖȉȣ ǷȘȈȝȓȈȌȈ țșȊȖȐȓ Ȑȝ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, Ȉ ȏȈȚȍȔ ȗȘȐȊȍȓȐ ȍȋȖ Ȓ ȖȚȞț. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ș ȓȦȉȖȊȤȦ țșȈȌȐȓ șȣȕȈ Ȓ șȍȉȍ ȕȈ ȒȖȓȍȕȐ Ȑ șȕȖȊȈ ȗȖȗȘȖșȐȓ ȍȋȖ ȕȈȏȊȈȚȤ șȈȔȖȍ ȞȍȕȕȖȍ Ȑȏ țșȓȣȠȈȕȕȖȋȖ ȖȚ șȊȖȐȝ ȕȈșȚȈȊȕȐȒȖȊ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, ȒȈȒ ȊșȍȋȌȈ, ȕȈȟȈȓ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȚȤ ȌȍȊȧȚȤ ȔȍȚȖȌȖȊ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ: ȠȘȈȊȈȕȈȔ, ȒȐȘȚȈȕȈȔ, șȔȈȘȈȕȈȔ Ȑ ȌȘțȋȐȍ. ǾȈȘȤ ȌȍȔȖȕȖȊ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȗȘȐȠȍȓ Ȋ ȧȘȖșȚȤ Ȑ șȚȈȓ ȘțȋȈȚȤ ȀȈȕȌț Ȑ ǨȔȈȘȒț ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȊȍȌțȚ ǷȘȈȝȓȈȌț ȗȖ ȓȖȎȕȖȔț ȗțȚȐ. ǺȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ țȟȐȚȍȓȧ ȖȚȊȍȚȐȓȐ ȞȈȘȦ, ȟȚȖ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ș șȈȔȖȋȖ ȕȈȟȈȓȈ ȉȣȓ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ Ȑ ȕȍ șȓțȠȈȓ Ȑȝ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȑ. ǻȉȍȌȐȊȠȐșȤ Ȋ ȕȍȊȐȕȖȊȕȖșȚȐ ȠȒȖȓȤȕȣȝ țȟȐȚȍȓȍȑ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȗȘȖșȐȓ ǷȘȈȝȓȈȌț, ȋȌȍ Ȗȕ ȕȈțȟȐȓșȧ ȊȐȠȕțȉȝȈȒȚȐ . ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȚȊȍȚȐȓ, ȟȚȖ Țȍ, ȒȚȖ șȓȐȠȒȖȔ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȕȍ ȖȉȘȍȚȈȦȚ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ ȕȐ ȗȖȖȌȐȕȖȟȒȍ, ȕȐ șȖȖȉȡȈ. ǶȕȐ ȖșȚȈȦȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ Ȑ, șȚȘȈȌȈȧ ȖȚ ȗȖȊȚȖȘȧȦȡȐȝșȧ ȘȖȎȌȍȕȐȑ Ȑ șȔȍȘȚȍȑ, ȗȘȖșȚȖ «ȎțȦȚ ȗȍȘȍȎȍȊȈȕȕȖȍ». ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȉȢȧșȕȐȓ, ȟȚȖ ȌȖȓȋ ȒȈȎȌȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ — ȖȉȘȍșȚȐ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȐȉȖ ȉȍȏ ȥȚȖȋȖ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȘȈȏȊȐȚȤ Ȋ șȍȉȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. ǪȏȉȍȠȍȕȕȣȑ ȚȈȒȐȔ ȖȚȊȍȚȖȔ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȒȐȕțȓ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț șȖ șȊȖȐȝ ȒȖȓȍȕ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȚȈȓ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǪȐȠȕț — ȚȖȋȖ, ȒȚȖ țȉȐȓ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠț, ȌȧȌȦ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, — ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȟȍȓ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ ȗȘȍȌȈȚȍȓȍȔ Ȑ Ȋȍȓȍȓ șȓțȋȈȔ ȓȐȠȐȚȤ ȍȋȖ ȎȐȏȕȐ. Ǻȍ ȗȘȖȕȏȈȓȐ ǷȘȈȝȓȈȌț ȘȈȏȕȣȔ ȖȘțȎȐȍȔ, ȉȘȖșȈȓȐ ȍȋȖ ȗȖȌ ȕȖȋȐ șȓȖȕȈȔ, ȗȖȔȍȡȈȓȐ Ȋ ȈȌșȒȐȍ țșȓȖȊȐȧ, șȒȐȌȣȊȈȓȐ ș ȋȖȘȕȖȑ ȊȍȘȠȐȕȣ Ȑ ȚȣșȧȟȈȔȐ ȌȘțȋȐȝ șȗȖșȖȉȖȊ ȗȣȚȈȓȐșȤ țȉȐȚȤ ȍȋȖ, ȖȌȕȈȒȖ ț ȕȐȝ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȊȣȠȓȖ. ǺȖȋȌȈ 132


133 ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȒȖȚȖȘȖȋȖ Ȋșȍ ȉȖȓȤȠȍ ȕȈȗȖȓȕȧȓ șȚȘȈȝ ȗȍȘȍȌ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔ șȣȕȖȔ, ȏȈȒȓȦȟȐȓ ǷȘȈȝȓȈȌț ȗȖȌ șȚȘȈȎț. ǹȣȕȖȊȤȧ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȐ, ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, șȕȖȊȈ ȊȏȧȓȐșȤ ȊȘȈȏțȔȓȧȚȤ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț, ȕȖ Ȗȕ ȕȍ ȊȕȐȔȈȓ Ȑȝ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ. ǹȚȖȐȓȖ țȟȐȚȍȓȧȔ ȊȣȑȚȐ Ȑȏ ȒȓȈșșȈ, ȒȈȒ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȕȈȟȐȕȈȓ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ șȊȖȐȔ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȈȔ, șȣȕȖȊȤȧȔ ȌȍȔȖȕȖȊ, Ȑ Țȍ, șȓțȠȈȧ ȍȋȖ, ȚȖȎȍ șȚȈȕȖȊȐȓȐșȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈ țȊȈȟȈ ȗȈțȘȖȝȐȚȑȈȑȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȊȘȐȚȈȝ ȒȈȊȑȈȝ ȒȐȓȈșțȘȈȐȝ ȠȈȕȌȈȔȈȘȒȈț șțȚȈț ȚȈșȑȈ ȌȈȐȚȑȈ-ȘȈȌȎȈ-ȋȘȐȝȈȕȚȐȒȍ ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ — ȊȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ ǵȈȘȈȌȈ șȒȈȏȈȓ; ȗȈțȘȖȝȐȚȑȈȑȈ — Ȍȓȧ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȧ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ ȎȘȍȞȈ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȍȑȠȐȑ; ȊȘȐȚȈȝ — ȐȏȉȘȈȕ; ȒȈȊȑȈȝ — ȀțȒȘȈȟȈȘȤȧ; ȒȐȓȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈșțȘȈȐȝ — ȌȍȔȖȕȈȔȐ; ȠȈȕȌȈȈȔȈȘȒȈț — ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ; șțȚȈț — șȣȕȖȊȤȧ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ; ȌȈȐȚȑȈ-ȘȈȌȎȈ — ȞȈȘȧ ȌȍȔȖȕȖȊ (ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț); ȋȘȐȝȈ-ȈȕȚȐȒȍ — ȖȒȖȓȖ ȎȐȓȐȡȈ. ǪȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ: ǬȍȔȖȕȣ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȐȏȉȘȈȓȐ șȊȖȐȔ ȎȘȍȞȖȔ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȦ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȑ șȚȈȓ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ Ȍȓȧ ȕȐȝ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȖȉȘȧȌȣ. ǬȊȖȍ Ȏȍ șȣȕȖȊȍȑ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȐ — ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ — ȎȐȓȐ ȕȍȌȈȓȍȒȖ ȖȚ ȌȊȖȘȞȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȚȈȒ, ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȗȖȌȘȖȉȕȣȑ ȘȈșșȒȈȏ Ȗ ȎȐȏȕȐ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ. ǷȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ Ȗȕ țȗȖȔȐȕȈȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȧ șȚȈȓ ȎȘȍȞȖȔ ȈȚȍȐșȚȖȊ, Ȋ ȟȈșȚȕȖșȚȐ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, Ȑ ȌȊȈ șȣȕȈ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȐ ȗȖșȍȓȐȓȐșȤ ȘȧȌȖȔ ș ȌȊȖȘȞȖȔ ȥȚȖȋȖ ȌȍȔȖȕȈ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț Ȑ ȍȋȖ ȗȘȐșȗȍȠȕȐȒȐ ȉȣȓȐ ȈȚȍȐșȚȈȔȐ, ȀțȒȘȈȟȈȘȤȍ ȕȍ șȓȍȌȖȊȈȓȖ șȚȈȕȖȊȐȚȤșȧ Ȑȝ ȎȘȍȞȖȔ. ǩȘȈȝȔȈȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȎȘȍȞȖȊ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ Țȍȝ, ȒȚȖ ȝȖȟȍȚ ȌțȝȖȊȕȖ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤșȧ. ǶȌȕȈȒȖ șȈȔȖ ȐȔȧ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȐ ȊȣȌȈȍȚ Ȋ ȕȍȔ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȖȓȤȠȍ ȊșȍȋȖ ȌțȔȈȍȚ Ȗ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȐ șȊȖȐȝ ȗȖȚȖȔȒȖȊ Ȑ ȘȈȌȐ ȥȚȖȋȖ ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȋȕțȠȈȍȚșȧ. ǵȈșȚȖȧȡȐȑ ȉȘȈȝȔȈȕ ȕȐȒȖȋȌȈ ȉȣ ȕȍ șȖȋȓȈșȐȓșȧ șȚȈȚȤ ȎȘȍȞȖȔ ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȖȊ. ǺǭDzǹǺ 2 ȚȈț ȘȈȌȎȕȈ ȗȘȈȗȐȚȈȔ ȉȈȓȈȔ ȗȘȈȝȓȈȌȈȔ ȕȈȑȈ-ȒȖȊȐȌȈȔ ȗȈȚȝȈȑȈȔ ȈșȈȚțȝ ȗȈȚȝȑȈȕ ȈȕȑȈȔȠ ȟȈșțȘȈ-ȉȈȓȈȒȈȕ ȚȈț — ȖȕȐ (ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ); ȘȈȌȎȕȈ — ȞȈȘȍȔ; ȗȘȈȗȐȚȈȔ — ȗȖșȓȈȕȕȖȋȖ; ȉȈȓȈȔ — ȔȈȓȤȟȐȒȈ; ȗȘȈȝȓȈȌȈȔ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȏȊȈȓȐ ǷȘȈȝȓȈȌȖȑ; ȕȈȑȈ-ȒȖȊȐȌȈȔ — șȊȍȌțȡȍȋȖ Ȋ ȕȖȘȔȈȝ ȔȖȘȈȓȐ; ȗȈȚȝȈȑȈȔ ȈșȈȚțȝ — ȏȈșȚȈȊȓȧȓȐ ȟȐȚȈȚȤ; ȗȈȚȝȑȈȕ — ȒȕȐȋȐ, șȖȌȍȘȎȈȡȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ; ȈȕȑȈȕ — ȌȘțȋȐȍ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈșțȘȈ-ȉȈȓȈȒȈȕ — ȌȍȚȍȑ ȈșțȘȖȊ . 133


134 ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȕȍ ȕțȎȌȈȓșȧ Ȋ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȐ, ȐȉȖ țȎȍ ȗȖșȚȐȋ ȕȈțȒț ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ǵȖ ȒȖȋȌȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȖȚȗȘȈȊȐȓ ȍȋȖ țȟȐȚȤșȧ Ȓ șȣȕȖȊȤȧȔ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȐ, Țȍ ȗȘȐȕȧȓȐ ǷȘȈȝȓȈȌț Ȋ șȊȖȦ ȠȒȖȓț ȊȔȍșȚȍ ș ȌȘțȋȐȔȐ șȣȕȖȊȤȧȔȐ ȈșțȘȖȊ. ǺǭDzǹǺ 3 ȑȈȚ ȚȈȚȘȈ ȋțȘțȕȈ ȗȘȖȒȚȈȔ ȠțȠȘțȊȍ 'ȕțȗȈȗȈȚȝȈ ȟȈ ȕȈ șȈȌȝț ȔȈȕȈșȈ Ȕȍȕȍ șȊȈ-ȗȈȘȈșȈȌ-ȋȘȈȝȈȠȘȈȑȈȔ ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȍ; ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ (Ȋ ȠȒȖȓȍ); ȋțȘțȕȈ — țȟȐȚȍȓȍȔ; ȗȘȖȒȚȈȔ — ȗȘȍȗȖȌȈȊȈȍȔȖȍ; ȠțȠȘțȊȍ — șȓțȠȈȓ; ȈȕțȗȈȗȈȚȝȈ — ȗȖȊȚȖȘȧȓ; ȟȈ — Ȑ; ȕȈ — ȕȍ; șȈȌȝț — ȝȖȘȖȠȖ; ȔȈȕȈșȈ — țȔȖȔ; Ȕȍȕȍ — șȟȐȚȈȓ; șȊȈ — șȊȖȍȋȖ; ȗȈȘȈ — Ȑ ȟțȎȖȋȖ; ȈșȈȚ-ȋȘȈȝȈ — ȓȖȎȕȖȑ ȔȖȘȈȓȐ; ȈȠȘȈȑȈȔ — ȖșȕȖȊȈȕȐȍ. ǽȖȚȧ ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȓțȠȈȓ șȊȖȐȝ țȟȐȚȍȓȍȑ Ȑ ȗȘȐȓȍȎȕȖ ȗȖȊȚȖȘȧȓ ȏȈ ȕȐȔȐ ȗȘȈȊȐȓȈ ȗȖȓȐȚȐȒȐ Ȑ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ, Ȗȕ ȗȖȕȐȔȈȓ, ȟȚȖ ȎȐȚȤ ȗȖ ȥȚȐȔ ȗȘȈȊȐȓȈȔ — ȏȕȈȟȐȚ ȌȍȓȐȚȤ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ ȕȈ ȌȘțȏȍȑ Ȑ ȊȘȈȋȖȊ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȔȐȘșȒȈȧ ȕȈțȒȈ ȍȔț ȕȍ ȕȘȈȊȐȓȈșȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǺȖȚ, ȒȚȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, ȖȌȕȐȝ șȟȐȚȈȍȚ șȊȖȐȔȐ ȌȘțȏȤȧȔȐ, Ȉ ȌȘțȋȐȝ — ȊȘȈȋȈȔȐ. ǵȈ ȥȚȖȔ șȚȘȖȐȚșȧ Ȋșȧ ȗȖȓȐȚȐȒȈ, Ȑ ȊȍșȤ ȔȐȘ, ȖșȖȉȍȕȕȖ Ȋ ȕȈȠȐ ȌȕȐ, ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȥȚȐȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ. Ǫșȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȑ ȋȖȊȖȘȧȚ Ȗ ȌȘțȎȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȐȓȐ ȊȘȈȎȌȍȉȕȣȝ șȚȘȈȕȈȝ Ȑ șȖȖȉȡȍșȚȊȈȝ, ȕȖ, ȒȈȒ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ», ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ șȚȈȕȍȚ ȌȍȓȐȚȤ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ ȕȈ ȌȘțȏȍȑ Ȑ ȊȘȈȋȖȊ. ǰ țȎ ȚȍȔ ȉȖȓȍȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ: Ȗȕ ȕȐȒȖȋȖ ȕȍ șȟȐȚȈȍȚ șȊȖȐȔ ȌȘțȋȖȔ ȐȓȐ ȊȘȈȋȖȔ. Ǫ ȋȓȈȏȈȝ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȒȈȎȌȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ — ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȈȧ ȟȈșȚȐȞȈ DzȘȐȠȕȣ (ȔȈȔȈȐȊȈȔȠȖ ȌȎȐȊȈ-ȉȝțȚȈȝ) . ǷȖȥȚȖȔț ȒȈȎȌȖȋȖ — Ȑ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ș ȕȐȔ ȌȘțȎȍȓȦȉȍȕ, Ȑ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȕȈșȚȘȖȍȕ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ, — Ȗȕ șȚȈȘȈȍȚșȧ ȖȉțȟȐȚȤ șȖȏȕȈȕȐȦ DzȘȐȠȕȣ. ǩȍȏȉȖȎȕȐȒȐ, ȗȘȈȊȌȈ, ȕȍ șȓȍȌțȦȚ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȐȉȖ șȟȐȚȈȦȚ ȍȋȖ șȊȖȐȔ ȊȘȈȋȖȔ. ǵȖ șȈȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȌȍȓȐȚ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ ȕȈ ȌȘțȏȍȑ ȐȓȐ ȊȘȈȋȖȊ. ǽȖȚȧ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȉȣȓ ȊȣȕțȎȌȍȕ șȓțȠȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȀȈȕȌȣ Ȑ ǨȔȈȘȒȐ, ȍȔț ȕȍ ȕȘȈȊȐȓȖșȤ ȖȌȕȐȝ șȟȐȚȈȚȤ ȌȘțȏȤȧȔȐ, Ȉ ȌȘțȋȐȝ ȊȘȈȋȈȔȐ. ȅȚȖ ȜȐȓȖșȖȜȐȧ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȑ ȖșȕȖȊȈȕȈ Ȋșȧ ȗȖȓȐȚȐȒȈ, Ȑ ȍȋȖ ȚȈȒȈȧ ȜȐȓȖșȖȜȐȧ șȖȊșȍȔ ȕȍ ȗȘȐȊȓȍȒȈȓȈ. ǺǭDzǹǺ 4 ȥȒȈȌȈșțȘȈ-ȘȈȚ ȗțȚȘȈȔ ȈȕȒȈȔ ȈȘȖȗȑȈ ȗȈȕȌȈȊȈ ȗȈȗȘȈȟȟȝȈ ȒȈȚȝȑȈȚȈȔ ȊȈȚșȈ ȔȈȕȑȈȚȍ șȈȌȝț ȑȈȌ ȉȝȈȊȈȕ ȥȒȈȌȈ — ȖȌȕȈȎȌȣ; ȈșțȘȈ-ȘȈȚ — ȐȔȗȍȘȈȚȖȘ ȈșțȘȖȊ; ȗțȚȘȈȔ — șȣȕȈ; ȈȕȒȈȔ — ȕȈ ȒȖȓȍȕȐ; ȈȘȖȗȑȈ — țșȈȌȐȊ; ȗȈȕȌȈȊȈ — Ȗ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ; ȗȈȗȘȈȟȟȝȈ — ȗȖȗȘȖșȐȓ; ȒȈȚȝȑȈȚȈȔ — ȗțșȚȤ ȉțȌȍȚ ȘȈșșȒȈȏȈȕȖ; ȊȈȚșȈ — Ȗ șȣȕ; ȔȈȕȑȈȚȍ — șȟȐȚȈȚȤ; șȈȌȝț — ȕȈȐȓțȟȠȍȍ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȍ; ȉȝȈȊȈȕ — ȔȖȑ ȌȖȘȖȋȖȑ.

134


135 Ƕ ȞȈȘȤ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ, ȒȈȒ-ȚȖ ȘȈȏ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȊȓȈȌȣȒȈ ȌȍȔȖȕȖȊ, țșȈȌȐȓ ǷȘȈȝȓȈȌț Ȓ șȍȉȍ ȕȈ ȒȖȓȍȕȐ Ȑ ș ȋȓțȉȖȒȖȑ ȕȍȎȕȖșȚȤȦ șȗȘȖșȐȓ ȍȋȖ: «ǹȒȈȎȐ Ȕȕȍ, șȣȕȖȒ, ȒȈȒȖȍ Ȑȏ ȗȖȓțȟȍȕȕȣȝ ȚȖȉȖȑ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȑ Țȣ șȟȐȚȈȍȠȤ ȕȈȐȓțȟȠȐȔ?» DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȕȍ șȚȈȓ ȏȈȌȈȊȈȚȤ șȊȖȍȔț ȔȈȓȍȕȤȒȖȔț șȣȕț șȓȖȎȕȣȍ ȊȖȗȘȖșȣ: Ȗȕ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȍȌȓȖȎȐȓ ȍȔț ȘȈșșȒȈȏȈȚȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ șȈȔ ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȟȐȚȈȓ ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȊȈȎȕȣȔ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ — șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȗȖȓȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȗȖȥȚȖȔț Ȗȕ ș țȊȍȘȍȕȕȖșȚȤȦ ȔȖȋ șȒȈȏȈȚȤ, ȟȚȖ Ȋ ȎȐȏȕȐ ȋȓȈȊȕȖȍ. Ǫ ǪȍȌȈȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȑȈșȔȐȕ ȊȐȌȎȕȈȚȍ șȈȘȊȈȔ ȥȊȈȔ ȊȐȌȎȕȈȚȈȔ ȉȝȈȊȈȚȐ — «ǺȖȚ, ȒȚȖ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȗȖșȚȐȋ ǩȖȋȈ, șȗȖșȖȉȍȕ ȋȓțȉȖȒȖ ȘȈȏȖȉȘȈȚȤșȧ Ȋ ȓȦȉȖȔ ȊȖȗȘȖșȍ». ǰȕȖȋȌȈ ȕȈȔ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȊșȚțȗȈȚȤ Ȋ ȌȐșȒțșșȐȐ ș ȒȘțȗȕȣȔȐ țȟȍȕȣȔȐ Ȑ ȜȐȓȖșȖȜȈȔȐ, ȕȖ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ DzȘȐȠȕȣ Ȕȣ ȊșȍȋȌȈ ȖȌȍȘȎȐȊȈȍȔ ȕȈȌ ȕȐȔȐ ȊȍȘȝ. DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȗȘȍȊȏȖȑȚȐ țȟȍȕȣȝ ȐȓȐ ȜȐȓȖșȖȜȖȊ Ȋ ȗȖȕȐȔȈȕȐȐ ȘȈȏȕȣȝ ȕȈțȟȕȣȝ ȗȘȖȉȓȍȔ, ȖȌȕȈȒȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ȥȚȖ ȗȖȌ șȐȓț, ȐȉȖ Ȗȕ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ DzȘȐȠȕȣ ȏȕȈȍȚ șțȚȤ ȊșȍȋȖ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ- ȋȐȚȍ» (10.11) șȒȈȏȈȕȖ: ȚȍȠȈȔ ȥȊȈȕțȒȈȔȗȈȘȚȝȈȔ ȈȝȈȔ ȈȌȎȕȈȕȈ-ȌȎȈȔ ȚȈȔȈȝ ȕȈȠȈȑȈȔȑ ȈȚȔȈ-ȉȝȈȊȈ-șȚȝȖ ȌȎȕȈȕȈ-ȌȐȗȍȕȈ ȉȝȈșȊȈȚȈ DzȘȐȠȕȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȐȏȋȖȕȧȍȚ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖ Ȑȏ șȍȘȌȞȈ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. Ƕȕ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚ ǹȊȖȍȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ȖșȖȉțȦ ȔȐȓȖșȚȤ, ȖȏȈȘȧȧ ȍȋȖ ȗțȚȤ ȜȈȒȍȓȖȔ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȉȓȈȌȈȓ ȚȈȒȐȔ ȏȕȈȕȐȍȔ, Ȑ, ȒȖȋȌȈ ȖȚȍȞ șȗȘȖșȐȓ ȍȋȖ, ȟȚȖ Ȗȕ șȟȐȚȈȍȚ șȈȔȣȔ ȊȈȎȕȣȔ, ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȚȒȘȣȓ ȍȔț ȐșȚȐȕț. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȔȖȋ șȗȘȈȊȐȚȤșȧ ș ȓȦȉȖȑ, ȌȈȎȍ șȈȔȖȑ ȉȖȓȤȠȖȑ, ȚȘțȌȕȖșȚȤȦ, ȐȉȖ ȊșȍȞȍȓȖ ȗȘȍȉȣȊȈȓ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ. ǪȖȚ ȟȚȖ Ȗȕ ȖȚȊȍȚȐȓ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. ǺǭDzǹǺ 5 ȠȘȐ-ȗȘȈȝȓȈȌȈ țȊȈȟȈ ȚȈȚ șȈȌȝț ȔȈȕȑȍ 'șțȘȈ-ȊȈȘȑȈ ȌȍȝȐȕȈȔ șȈȌȈ șȈȔțȌȊȐȋȕȈ-ȌȝȐȑȈȔ ȈșȈȌ-ȋȘȈȝȈȚ ȝȐȚȊȈȚȔȈ-ȗȈȚȈȔ ȋȘȐȝȈȔ ȈȕȌȝȈ-ȒțȗȈȔ ȊȈȕȈȔ ȋȈȚȖ ȑȈȌ ȌȝȈȘȐȔ ȈȠȘȈȑȍȚȈ ȠȘȐ-ȗȘȈȝȓȈȌȈȝ țȊȈȟȈ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȚȊȍȚȐȓ; ȚȈȚ — ȚȖ; șȈȌȝț — ȖȟȍȕȤ ȝȖȘȖȠȍȍ, ȓțȟȠȍȍ Ȑȏ ȊșȍȋȖ, ȟȚȖ ȍșȚȤ Ȋ ȎȐȏȕȐ; ȔȈȕȑȍ — șȟȐȚȈȦ; ȈșțȘȈ-ȊȈȘȑȈ — Ȗ ȞȈȘȤ ȈșțȘȖȊ; ȌȍȝȐȕȈȔ — Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȖȓțȟȐȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ; șȈȌȈ — ȊșȍȋȌȈ; șȈȔțȌȊȐȋȕȈ — ȗȖȓȕȣȑ ȚȘȍȊȖȋ; ȌȝȐȑȈȔ — Țȍȝ, ȘȈȏțȔ ȒȖȚȖȘȣȝ; ȈșȈȚ-ȋȘȈȝȈȚ — Ȑȏ-ȏȈ ȗȘȐȏȕȈȕȐȧ ȐșȚȐȕȕȣȔȐ ȊȘȍȔȍȕȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Țȍȓȍșȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ (ȖȕȐ ȌțȔȈȦȚ ȚȈȒ: «ȇ — ȚȍȓȖ, Ȑ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȥȚȖȔț Țȍȓț, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ Ȕȕȍ»); ȝȐȚȊȈ — ȖȚȊȍȘȋȕțȊ; ȈȚȔȈ-ȗȈȚȈȔ — ȔȍșȚȖ, ȋȌȍ ȌțȝȖȊȕȖȔț ȘȈȏȊȐȚȐȦ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȍȋȖ ȗȖȗȣȚȒȈȔ ȗȖȏȕȈȚȤ șȍȉȧ, ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȒȖȕȍȞ; ȋȘȐȝȈȔ — Țȍȓȍșȕȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȎȐȏȕȐ (ȐȓȐ șȍȔȍȑȕțȦ ȎȐȏȕȤ); ȈȕȌȝȈ-ȒțȗȈȔ — ȒȖȚȖȘȣȍ șțȚȤ ȕȍ ȟȚȖ ȐȕȖȍ, ȒȈȒ ȏȈȉȘȖȠȍȕȕȣȑ ȒȖȓȖȌȍȞ (ȟȍȓȖȊȍȒ ȐȡȍȚ Ȋ ȥȚȖȔ ȒȖȓȖȌȞȍ ȊȖȌț, ȕȖ ȍȍ ȚȈȔ ȕȍȚ); ȊȈȕȈȔ — Ȋ ȓȍș; ȋȈȚȈȝ — țȠȍȌȠȐȑ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȝȈȘȐȔ — Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȈȠȘȈȑȍȚȈ — ȗțșȚȤ ȖȉȘȈȚȐȚșȧ ȏȈ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖȔ. 135


136 ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȚȊȍȚȐȓ: Ƕ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȈșțȘȖȊ, Ȗ ȞȈȘȤ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȔȖȑ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ ȖȉȢȧșȕȐȓ Ȕȕȍ, ȟȚȖ ȓȦȉȖȑ, ȒȚȖ ȗȖȓțȟȐȓ ȉȘȍȕȕȖȍ ȚȍȓȖ Ȑ ȗȖȋȓȖȡȍȕ ȗȘȍȝȖȌȧȡȐȔȐ șȍȔȍȑȕȣȔȐ ȏȈȉȖȚȈȔȐ, ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȍ, ȐȉȖ șȊȈȓȐȓșȧ Ȋ ȚȍȔȕȣȑ ȒȖȓȖȌȍȞ, ȋȌȍ ȕȍȚ ȊȖȌȣ, Ȉ ȍșȚȤ ȚȖȓȤȒȖ șȚȘȈȌȈȕȐȧ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȖșȚȈȊȐȚȤ ȔȐȘșȒțȦ ȎȐȏȕȤ Ȑ țȑȚȐ Ȋ ȓȍș [ȊȈȕț]. ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȍȔț șȓȍȌțȍȚ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤșȧ ȊȖ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕ, ȋȌȍ ȉȍȏȘȈȏȌȍȓȤȕȖ ȞȈȘȐȚ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, Ȑ ȚȈȒ ȖȉȘȍșȚȐ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȖȎȐȌȈȓ, ȟȚȖ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, ȔȈȓȍȕȤȒȐȑ ȕȍșȔȣȠȓȍȕȣȑ ȘȍȉȍȕȖȒ, șȒȈȎȍȚ ȍȔț Ȋ ȖȚȊȍȚ ȟȚȖ-ȕȐȉțȌȤ ȗȘȐȧȚȕȖȍ, ȕȖ ȊȍșȤȔȈ ȉȍșșȔȣșȓȍȕȕȖȍ. ǶȌȕȈȒȖ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȉȣȓ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȖȉȓȈȌȈȓ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈȔȐ șȈȔȖȋȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ȑȈșȑȈșȚȐ ȉȝȈȒȚȐȘ ȉȝȈȋȈȊȈȚȑ ȈȒȐȕȟȈȕȈ șȈȘȊȈȐȘ ȋțȕȈȐș ȚȈȚȘȈ șȈȔȈșȈȚȍ șțȘȈȝ ȝȈȘȈȊ ȈȉȝȈȒȚȈșȑȈ ȒțȚȖ ȔȈȝȈȌ-ȋțȕȈ ȔȈȕȖȘȈȚȝȍȕȈșȈȚȐ ȌȝȈȊȈȚȖ ȉȈȝȐȝ «Ǫ ȚȖȔ, ȒȚȖ ȚȊȍȘȌȖ ȊȍȘȐȚ Ȋ DzȘȐȠȕț Ȑ ȕȍȗȖȒȖȓȍȉȐȔȖ ȗȘȍȌȈȕ ǭȔț, ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȗȘȖȧȊȓȧȦȚșȧ Ȋșȍ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǵȖ ț ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȕȍ ȊȘțȟȐȓ șȍȉȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȐȝ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȍȑ, ȐȉȖ Ȗȕ, ȐȌȧ ȕȈ ȗȖȊȖȌț ț șȊȖȍȋȖ țȔȈ, ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, șȖȏȌȈȕȕȖȔ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ ǫȖșȗȖȌȈ» (ǩȝȈȋ., 5.18.12). ǺȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȊȣșȖȒȖȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȣȍ ȓȦȌȐ — ȜȐȓȖșȖȜȣ, țȟȍȕȣȍ — ȗȖȗȘȖșȚț ȊȐȚȈȦȚ ȕȈ țȘȖȊȕȍ țȔȈ Ȑ ȕȍșȗȖșȖȉȕȣ ȖȚȓȐȟȐȚȤ ȊȍȟȕȖȍ (șȈȚ) ȖȚ ȗȘȍȝȖȌȧȡȍȋȖ (ȈșȈȚ) . ǪȍȌȣ ȗȘȐȏȣȊȈȦȚ Ȋșȍȝ Ȑ ȒȈȎȌȖȋȖ ȊȖȏȊȣșȐȚȤșȧ ȕȈȌ ȗȘȍȝȖȌȧȡȐȔ Ȑ țșȚȘȍȔȐȚȤșȧ Ȓ ȊȍȟȕȖȔț (ȈșȈȚȖ ȔȈ ȌȎȑȖȚȐȘ ȋȈȔȈ) . ǬțȠȈ ȉȍșșȔȍȘȚȕȈ, Ȑ ȉȍȏ ȍȍ ȗȖȏȕȈȕȐȧ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȕȈșȚȖȧȡȍȑ ȕȈțȒȐ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȈȗȈȠȑȈȚȈȔ ȈȚȔȈ-ȚȈȚȚȊȈȔ ȋȘȐȝȍȠț ȋȘȐȝȈȔȍȌȝȐȕȈȔ — ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȚȍȓȍșȕȣȔ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ Ȗ ȎȐȏȕȐ Ȑ, ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȊȈȧșȤ ȋȘȐȝȈșȚȝȖȑ, șȍȔȍȑȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ, ȗȘȍȌȈȍȚșȧ ȔȐȘșȒȐȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ, ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȗȖȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȉȓȈȋȍ ȊȍȟȕȖȑ ȌțȠȐ. ǹȓȖȊȕȖ ȗȘȖȌȖȓȎȈȧ ȥȚț ȔȣșȓȤ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȖȊȍȚțȍȚ ȒȈȎȌȖȔț, ȒȚȖ ȝȖȟȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ Ȋ ȎȐȏȕȐ țșȗȍȝȈ, ȗȖșȒȖȘȍȍ țȏȕȈȚȤ ȖȚ șȊȍȌțȡȐȝ ȓȦȌȍȑ, Ȋ ȟȍȔ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȉȓȈȋȖ Ȑ ȒȈȒ ȖȌțȝȖȚȊȖȘȐȚȤ ȎȐȏȕȤ. ǿȍȓȖȊȍȒț ȕțȎȕȖ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ Ȗȕ — ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȈȧ ȟȈșȚȐȞȈ DzȘȐȠȕȣ, Ȑ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ țȒȘȣȚȤșȧ ȗȖȌ șȍȕȤȦ ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ: ȚȖȋȌȈ Ȗȕ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȌȖșȚȐȋȕȍȚ țșȗȍȝȈ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȗțȚȐ. Ǫșȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ ȔȣșȓȧȚ ȕȈ țȘȖȊȕȍ ȚȍȓȈ Ȑ ȎȐȏȕȤ ȏȈ ȎȐȏȕȤȦ ȊȍȌțȚ ȕȍȓȍȋȒțȦ ȉȖȘȤȉț ȏȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȝȖȟȍȚ ȊȣȘȊȈȚȤșȧ Ȑȏ ȥȚȖȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ, Ȑȏ ȒȘțȋȖȊȖȘȖȚȈ ȘȖȎȌȍȕȐȧ Ȑ șȔȍȘȚȐ, Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤșȧ Ȋ ȓȍș (ȊȈȕț) . ǹȖȋȓȈșȕȖ șȐșȚȍȔȍ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȣ, ȟȍȓȖȊȍȒ șȕȈȟȈȓȈ ȌȖȓȎȍȕ șȚȈȚȤ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ, ȏȈȚȍȔ ȋȘȐȝȈșȚȝȖȑ, ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝȖȑ Ȑ ȕȈȒȖȕȍȞ șȈȕȕȤȧșȐ . ǻȑȚȐ Ȋ ȓȍș — ȏȕȈȟȐȚ ȗȘȐȕȧȚȤ ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝț, țȒȓȈȌ ȎȐȏȕȐ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȓȍȌțȍȚ ȗȖșȓȍ ȋȘȐȝȈșȚȝȈ-ȈȠȘȈȔȈ Ȑ ȗȘȍȌȠȍșȚȊțȍȚ ȗȘȐȕȧȚȐȦ șȈȕȕȤȧșȣ . DzȈȒ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǪȐȠȕț-ȗțȘȈȕȍ» (3.8.9), Țȍ, ȒȚȖ șȓȍȌțȍȚ șȐșȚȍȔȍ ȊȈȘȕ Ȑ ȈȠȘȈȔȖȊ, ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȊȖȏȊȣșȧȚșȧ ȌȖ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ ǪȐȠȕț, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ (ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈȟȈȘȈȊȈȚȈ ȗțȘțȠȍȕȈ ȗȈȘȈȝ ȗțȔȈȕ ȊȐȠȕțȘ ȈȘȈȌȝȑȈȚȍ) . Ǻȍ Ȏȍ, ȒȚȖ ȖșȚȈȍȚșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ, ȚȈȒ Ȑ ȉțȌțȚ ȗȘȖȏȧȉȈȚȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȚȍȘȗȧ ȊȖ 136


137 ȊșȍȔ ȗȖȓȕțȦ ȕȍțȌȈȟț. Ǫ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ șȖșȓȖȊȐȧ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȠȈȚȘȐȍȊ, ȊȈȑȠȤȍȊ Ȑ ȠțȌȘ; ȒȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤșȧ ȌțȝȖȊȕȖ, ȓȦȌȧȔ ȕțȎȕȣ ȈȠȘȈȔȣ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ, ȋȘȐȝȈșȚȝȐ, ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝȐ Ȑ șȈȕȕȤȧșȣ . ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓ șȊȖȍȔț ȖȚȞț ȗȘȐȕȧȚȤ ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝț, ȐȉȖ ȚȖȚ, ȗȖȋȓȖȡȍȕȕȣȑ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȤȦ, ȞȍȓȐȒȖȔ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ Ȑ Ȑȏ-ȏȈ ȥȚȖȋȖ ȖȉȘȍȚȈȓ Ȋșȍ ȉȖȓȍȍ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȐȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ. ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȒȈȏȈȓ ȍȔț, ȟȚȖ ȓțȟȠȍ șȚȈȚȤ ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝȖȑ, ȟȍȔ ȗȘȖȊȈȓȐȚȤșȧ Ȋ ȚȍȔȕȣȑ ȒȖȓȖȌȍȞ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ (ȋȘȐȝȈȔ ȈȕȌȝȈȒțȗȈȔ) . ǹȓȍȌțȧ ȗȘȐȔȍȘț ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, Ȕȣ, țȟȈșȚȕȐȒȐ ǬȊȐȎȍȕȐȧ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȗȘȐȋȓȈȠȈȍȔ ȗȖȎȐȓȣȝ ȓȦȌȍȑ ȊșȍȋȖ ȔȐȘȈ ȊȖ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕ: ȖȕȐ ȔȖȋțȚ ȎȐȚȤ ȚȈȔ Ȑ, ȖȚȘȍȠȐȊȠȐșȤ ȖȚ Ȋșȍȝ ȔȐȘșȒȐȝ ȏȈȉȖȚ, ȘȈȏȊȐȊȈȚȤ Ȋ șȍȉȍ ȌțȝȖȊȕȖȍ șȖȏȕȈȕȐȍ, șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. ǺǭDzǹǺ 6 ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈ țȊȈȟȈ ȠȘțȚȊȈ ȗțȚȘȈ-ȋȐȘȖ ȌȈȐȚȑȈȝ ȗȈȘȈ-ȗȈȒȠȈ-șȈȔȈȝȐȚȈȝ ȌȎȈȝȈșȈ ȉțȌȌȝȐȘ ȉȈȓȈȕȈȔ ȉȝȐȌȑȈȚȍ ȗȈȘȈ-ȉțȌȌȝȐȉȝȐȝ ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ — ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ; ȠȘțȚȊȈ — țșȓȣȠȈȊ; ȗțȚȘȈ-ȋȐȘȈȝ — ȕȈȏȐȌȈȚȍȓȤȕȣȍ șȓȖȊȈ șȣȕȈ; ȌȈȐȚȑȈȝ — ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț; ȗȈȘȈ-ȗȈȒȠȈ — Ȓ ȕȍȌȘțȋȈȔ; șȈȔȈȝȐȚȈȝ — ȊȣȒȈȏȣȊȈȦȡȐȑ ȌȖȊȍȘȐȍ; ȌȎȈȝȈșȈ — ȘȈșșȔȍȧȓșȧ; ȉțȌȌȝȐȝ — ȘȈȏțȔ; ȉȈȓȈȕȈȔ — ȔȈȓȍȕȤȒȐȝ ȌȍȚȍȑ; ȉȝȐȌȑȈȚȍ — ȖșȒȊȍȘȕȧȍȚșȧ; ȗȈȘȈ-ȉțȌȌȝȐȉȝȐȝ — ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ ȕȍȌȘțȋȖȊ. ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: DzȖȋȌȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȞȈȘȤ ȌȍȔȖȕȖȊ, țșȓȣȠȈȓ ȖȚ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ șȓȖȊȈ Ȗ șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȐ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌț — șȓȖȊȈ, ȋȖȊȖȘȐȊȠȐȍ Ȗ ȗȘȐȊȍȘȎȍȕȕȖșȚȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ Ȓ ȊȘȈȋȈȔ ȖȚȞȈ, — Ȗȕ ȘȈșșȔȍȧȓșȧ Ȑ șȒȈȏȈȓ: «ǪȖȚ ȒȈȒ ȗȖțȟȍȕȐȧ ȕȍȌȘțȋȖȊ ȋțȉȧȚ ȌȍȚșȒȐȑ ȘȈȏțȔ». DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȉȣȓ ȌȍȔȖȕȖȔ, șȟȐȚȈȓ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț Ȑ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ șȊȖȐȔȐ ȊȘȈȋȈȔȐ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȖ șȓȖȊȖ ȗȈȘȈȗȈȒȠȈ («ȕȈ șȚȖȘȖȕȍ ȊȘȈȋȈ»). ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȖȋȓȈȠȈȓșȧ ș ȚȍȔ, ȟȚȖ ȋȖȊȖȘȐȚ ǪȐȠȕț, ȐȓȐ DzȘȐȠȕȈ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȘȈȏțȔȕȣȍ șȓȖȊȈ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ ȗȘȐȊȖȌȐȓȐ ȍȋȖ Ȋ ȧȘȖșȚȤ. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȀȘȐ DzȘȐȠȕȈ, ȗȘȐȏȣȊȈȍȚ: șȈȘȊȈ- ȌȝȈȘȔȈȕ ȗȈȘȐȚȑȈȌȎȑȈ ȔȈȔ ȥȒȈȔ ȠȈȘȈȕȈȔ ȊȘȈȌȎȈ — «ǶșȚȈȊȤ Ȋșȍ ȗȘȖȟȐȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȑ ȊȘțȟȐ șȍȉȧ Ǵȕȍ», — ȖȌȕȈȒȖ ȌȍȔȖȕȣ ȕȈȗȖȌȖȉȐȍ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȖȋȓȈȠȈȦȚșȧ șȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ. ǰ ȗȖȚȖȔț DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗ ȕȐȝ: ȕȈ ȔȈȔ ȌțȠȒȘȐȚȐȕȖ ȔțȌȝȈȝ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ ȕȈȘȈȌȝȈȔȈȝ ȔȈȑȈȑȈȗȈȝȘȐȚȈ-ȌȎȕȈȕȈ ȈșțȘȈȔ ȉȝȈȊȈȔ ȈȠȘȐȚȈȝ «ǩȍȏȕȈȌȍȎȕȖ ȋȓțȗȣȍ ȋȘȍȠȕȐȒȐ, ȕȐȏȠȐȍ Ȑȏ ȓȦȌȍȑ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Țȍ, ȟȤȍ ȏȕȈȕȐȍ țȒȘȈȌȍȕȖ ȐȓȓȦȏȐȍȑ, Ȑ ȌȍȔȖȕȣ-ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȐ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȘȍȌȈȦȚșȧ Ǵȕȍ» (ǩ.-ȋ., 7.15). ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț — ȚȐȗȐȟȕȖȍ ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȈșțȘȈ-ȉȝȈȊȣ, ȉȍȏȉȖȎȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǷȖȌȖȉȕȣȍ ȍȔț șțȡȍșȚȊȈ, ȉțȌțȟȐ ȔțȌȝȈȔȐ Ȑ ȕȈȘȈȌȝȈȔȈȔȐ, ȚȖ ȍșȚȤ ȋȓțȗȞȈȔȐ Ȑ ȕȍȋȖȌȧȧȔȐ, ȝțȌȠȐȔȐ Ȑȏ ȓȦȌȍȑ, ȕȐ ȏȈ ȟȚȖ ȕȍ șȖȋȓȈȠȈȦȚșȧ ȗȘȐȏȕȈȊȈȚȤ ǪȐȠȕț 137


138 ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ Ȑ ȕȍ ȝȖȚȧȚ ǭȔț ȗȘȍȌȈȊȈȚȤșȧ. ǻȊȐȌȍȊ, ȟȚȖ ȍȋȖ șȣȕ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȖȗȈȓ ȗȖȌ ȊȘȈȎȍșȒȖȍ ȊȓȐȧȕȐȍ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȘȐȠȍȓ Ȋ ȋȕȍȊ. Ƕȕ ȚțȚ Ȏȍ ȘȈșȗȖȘȧȌȐȓșȧ, ȟȚȖȉȣ Ȋ ȗȖȒȖȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ ȕȍ ȗțșȒȈȓȐ ȕȐ ȖȌȕȖȋȖ șȊȧȚȖȋȖ, ȗȖȌȖȉȕȖȋȖ ǵȈȘȈȌȍ, ȐȕȈȟȍ ȥȚȐ șȊȧȚȣȍ șȖȊșȍȔ ȐșȗȖȘȚȧȚ ȔȈȓȤȟȐȒȈ șȊȖȐȔȐ ȊȈȑȠȕȈȊșȒȐȔȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ. ǺǭDzǹǺ 7 șȈȔȑȈȋ ȊȐȌȝȈȘȑȈȚȈȔ ȉȈȓȖ ȋțȘț-ȋȍȝȍ ȌȊȐ-ȌȎȈȚȐȉȝȐȝ ȊȐȠȕț-ȗȈȒȠȈȐȝ ȗȘȈȚȐȟȟȝȈȕȕȈȐȘ ȕȈ ȉȝȐȌȑȍȚȈșȑȈ ȌȝȐȘ ȑȈȚȝȈ șȈȔȑȈȒ — ȗȖȓȕȖșȚȤȦ; ȊȐȌȝȈȘȑȈȚȈȔ — ȗțșȚȤ ȉțȌȍȚ ȏȈȡȐȡȍȕȖ; ȉȈȓȈȝ — ȕȍșȔȣȠȓȍȕȖȍ ȌȐȚȧ; ȋțȘț-ȋȍȝȍ — Ȋ ȋțȘțȒțȓȍ, ȚȈȔ, ȋȌȍ ȌȍȚȐ ȖȉțȟȈȚȤșȧ ȗȖȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ȋțȘț; ȌȊȐ-ȌȎȈȚȐȉȝȐȝ — ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ; ȊȐȠȕț-ȗȈȒȠȈȐȝ — șȚȖȘȖȕȕȐȒȈȔȐ ǪȐȠȕț; ȗȘȈȚȐȟȟȝȈȕȕȈȐȝ — ȗȍȘȍȖȌȍȚȣȔȐ (ȟȚȖȉȣ Ȑȝ ȕȍ țȏȕȈȓȐ); ȕȈ ȉȝȐȌȑȍȚȈ — ȕȍ ȖșȒȊȍȘȕȐȓșȧ ȉȣ; ȈșȑȈ — ȍȋȖ; ȌȝȐȝ — ȘȈȏțȔ; ȑȈȚȝȈ — ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȗȘȖșȐȓ șȊȖȐȝ ȗȖȔȖȡȕȐȒȖȊ: «ǬȖȘȖȋȐȍ ȌȍȔȖȕȣ, ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, șȓȍȌȐȚȍ ȏȈ ȥȚȐȔ ȔȈȓȤȟȐȒȖȔ Ȑ ȕȈȌȍȎȕȖ ȏȈȡȐȚȐȚȍ ȍȋȖ ȘȈȏțȔ ȖȚ ȚȓȍȚȊȖȘȕȖȋȖ ȊȓȐȧȕȐȧ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȋțȚ ȗȘȖȕȐȒȕțȚȤ Ȋ ȋțȘțȒțȓț ȗȖȌ ȊȐȌȖȔ Ȗȉȣȟȕȣȝ ȓȦȌȍȑ». DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȘȍȌȈȕȕȣȔ, țȟȈșȚȕȐȒȈȔ ǬȊȐȎȍȕȐȧ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȟȈșȚȖ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȖȌȍȊȈȚȤșȧ, ȒȈȒ ȖȉȣȟȕȣȔ ȒȈȘȔȐ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȋ ȞȈȘșȚȊȍ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȋșȍ ȕȈșȚȘȖȍȕȣ ȗȘȖȚȐȊ ȊȈȑȠȕȈȊșȒȖȋȖ țȟȍȕȐȧ. ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȣȔ ȌȍȔȖȕȈȔ ȖȟȍȕȤ ȕȍ ȕȘȈȊȐȚșȧ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. ǹȈȔ ȊȐȌ ȊȈȑȠȕȈȊȈ — ȍȋȖ ȠȈȜȘȈȕȖȊȣȍ ȖȌȍȎȌȣ, ȉțșȣ Ȑȏ ȚțȓȈșȐ Ȑ ȚȐȓȈȒ ȕȈ ȓȉț — șȘȈȏț ȊȣȏȣȊȈȍȚ ț ȌȍȔȖȕȖȊ ȘȈȏȌȘȈȎȍȕȐȍ. ǩȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȊȣșȔȍȐȊȈȦȚ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ, ȧȏȊȐȚȍȓȤȕȖ ȋȖȊȖȘȧ: «ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ», ȕȖ ȊșȚȘȍȟȈȦȚșȧ Ȑ ȓȦȌȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȖȐȏȕȖșȧȚ «ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ» ȐșȒȘȍȕȕȍ. Ǫ ȓȦȉȖȔ șȓțȟȈȍ, ȗȖșȒȖȓȤȒț șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ȈȉșȖȓȦȚȕȖ, ȒȈȒ ȉȣ ȓȦȌȐ ȍȋȖ ȕȐ ȗȘȖȐȏȕȖșȐȓȐ — Ȋ ȠțȚȒț ȐȓȐ ȐșȒȘȍȕȕȍ, — ȖȕȖ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȖȒȈȎȍȚ ȕȈ ȕȐȝ ȊȓȐȧȕȐȍ. ǪȈȑȠȕȈȊȈȔ ȕȘȈȊȐȚșȧ, ȒȖȋȌȈ ȌȍȔȖȕȣ ȗȖȊȚȖȘȧȦȚ «ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ», ȐȉȖ ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȕȈȉȐȘȈȍȚ șȐȓț. ǬȍȔȖȕȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ, ȗȖȌȖȉȕȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ, ȊșȍȋȌȈ ȋȖȚȖȊȣ ȗȖȌȊȍȘȋȕțȚȤ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ ȋȖȕȍȕȐȧȔ Ȑ șȚȈȘȈȦȚșȧ șȌȍȓȈȚȤ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ ȊȈȑȠȕȈȊȣ ȕȍ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȓȐ Ȋ Ȑȝ ȊȓȈȌȍȕȐȧȝ șȊȖȐ ȒȕȐȋȐ Ȑ ȕȍ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȓȐ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȚȖ, ȟȚȖ ȒȖȋȌȈ- ȚȖ ȌȍȓȈȓ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚșȧ Ȑ șȍȑȟȈș. ǺȈȒȖȊȈ ȗȘȐȘȖȌȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȖȊ. ǬȍȔȖȕȣ, ȐȓȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȣ, ȖȟȍȕȤ ȕȍȌȖȊȖȓȤȕȣ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȦȚ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, Ȑ ȊșȧȟȍșȒȐ șȚȈȘȈȦȚșȧ ȐȔ ȗȖȔȍȠȈȚȤ. ǵȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȥȚȖ, ȗȘȖȗȖȊȍȌȕȐȒȐ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ șȊȖȦ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ, ȉțȌȤ ȚȖ Ȋ ȊȈȑȠȕȈȊșȒȖȑ ȐȓȐ ȒȈȒȖȑ-ȕȐȉțȌȤ ȌȘțȋȖȑ ȖȌȍȎȌȍ, ȕȍșȧ ȓȦȌȧȔ ȥȚȖ țȟȍȕȐȍ. DzȈȒ șȒȈȏȈȓ ǿȈȕȈȒȤȧ ǷȈȕȌȐȚ, ȍșȓȐ ȟȍșȚȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȐȔȍȍȚ ȌȍȓȖ ș ȖȚȢȧȊȓȍȕȕȣȔ ȖȉȔȈȕȡȐȒȖȔ, ȍȔț ȚȖȎȍ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ șȚȈȚȤ ȖȉȔȈȕȡȐȒȖȔ; ȕȖ Ȕȣ ȌȍȓȈȍȔ ȥȚȖ ȕȍ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȖȉȔȈȕȣȊȈȚȤ ȓȦȌȍȑ, Ȉ ȟȚȖȉȣ ȌȖȕȍșȚȐ ȌȖ ȕȐȝ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȍ țȟȍȕȐȍ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ. ǺǭDzǹǺ 8 ȋȘȐȝȈȔ ȈȕȐȚȈȔ ȈȝțȑȈ ȗȘȈȝȘȈȌȈȔ ȌȈȐȚȑȈ-ȑȈȌȎȈȒȈȝ 138


139 ȗȘȈȠȈșȑȈ ȠȓȈȒȠȕȈȑȈ ȊȈȟȈ șȈȔȈȗȘȐȟȟȝȈȕȚȈ șȈȔȈȉȝȐȝ ȋȘȐȝȈȔ — Ȋ ȌȖȔ țȟȐȚȍȓȍȑ (ȀȈȕȌȣ Ȑ ǨȔȈȘȒȐ); ȈȕȐȚȈȔ — ȗȘȐȊȍȌȍȕȕȖȋȖ; ȈȝțȑȈ — ȗȖȏȊȈȊ; ȗȘȈȝȘȈȌȈȔ — ǷȘȈȝȓȈȌț; ȌȈȐȚȑȈ-ȑȈȌȎȈȒȈȝ — ȎȘȍȞȣ ȌȍȔȖȕȈ (ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț); ȗȘȈȠȈșȑȈ — țșȗȖȒȖȐȊ; ȠȓȈȒȠȕȈȑȈ — șȈȔȣȔ ȕȍȎȕȣȔ; ȊȈȟȈ — ȋȖȓȖșȖȔ; șȈȔȈȗȘȐȟȟȝȈȕȚȈ — șȗȘȖșȐȓȐ; șȈȔȈȉȝȐȝ — ȌȖȉȘȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ. DzȖȋȌȈ șȓțȋȐ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȘȐȊȍȓȐ ǷȘȈȝȓȈȌț ȖȉȘȈȚȕȖ Ȋ ȋțȘțȒțȓț [ȚțȌȈ, ȋȌȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȖȉțȟȈȓȐ ȌȍȚȍȑ], ȎȘȍȞȣ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ, ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ Ȓ ȕȍȔț ș ȔȧȋȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ. ǹȚȈȘȈȧșȤ ȋȖȊȖȘȐȚȤ ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ șȗȖȒȖȑȕȍȍ Ȑ ȓȈșȒȖȊȍȍ, ȖȕȐ ȏȈȌȈȓȐ ǷȘȈȝȓȈȌȍ ȚȈȒȐȍ ȊȖȗȘȖșȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȀȈȕȌȍ Ȑ ǨȔȈȘȒȍ, ȎȘȍȞȈȔ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȕȈȌȖ ȉȣȓȖ ȊȣȧșȕȐȚȤ ț ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, ȟȚȖ ȏȈ ȊȈȑȠȕȈȊȣ ȗȘȐȝȖȌȐȓȐ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ ȍȔț șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. ǶȕȐ ȝȖȚȍȓȐ țȏȕȈȚȤ ȐȔȍȕȈ ȥȚȐȝ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ. ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ ȕȍ șȚȈȓȐ șȘȈȏț țȋȘȖȎȈȚȤ ȔȈȓȤȟȐȒț, ȖȗȈșȈȧșȤ, ȟȚȖ ȚȈȒ Ȗȕ ȕȍ ȕȈȏȖȊȍȚ ȊȐȕȖȊȕȣȝ. ǷȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ Ȓ ǷȘȈȝȓȈȌȍ ȖȟȍȕȤ șȗȖȒȖȑȕȖ Ȑ ȓȈșȒȖȊȖ. ǺǭDzǹǺ 9 ȊȈȚșȈ ȗȘȈȝȘȈȌȈ ȉȝȈȌȘȈȔ Țȍ șȈȚȑȈȔ ȒȈȚȝȈȑȈ ȔȈ ȔȘȐȠȈ ȉȈȓȈȕ ȈȚȐ ȒțȚȈș ȚțȉȝȑȈȔ ȥȠȈ ȉțȌȌȝȐ-ȊȐȗȈȘȑȈȑȈȝ ȊȈȚșȈ — ȌȖȘȖȋȖȑ șȣȕ; ȗȘȈȝȘȈȌȈ — Ȗ ǷȘȈȝȓȈȌȈ; ȉȝȈȌȘȈȔ Țȍ — Ȋșȍȝ Țȍȉȍ ȉȓȈȋ Ȑ țșȗȍȝȖȊ; șȈȚȑȈȔ — ȗȘȈȊȌț; ȒȈȚȝȈȑȈ — ȗȖȊȍȌȈȑ; ȔȈ — ȕȍ; ȔȘȐȠȈ — ȓȖȎȕȖ; ȉȈȓȈȕ ȈȚȐ — ȕȍ ȏȈȚȘȖȕțȊȠȍȍ ȌȘțȋȐȝ șȣȕȖȊȍȑ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȒțȚȈȝ — ȖȚȒțȌȈ; ȚțȉȝȑȈȔ — Ȓ Țȍȉȍ; ȥȠȈȝ — ȥȚȖ; ȉțȌȌȝȐ — ȘȈȏțȔȈ; ȊȐȗȈȘȑȈȑȈȝ — ȖșȒȊȍȘȕȍȕȐȍ. ǷȘȈȝȓȈȌȈ, șȣȕȖȒ, ȌȈ ȉțȌȍȚ ȎȐȏȕȤ ȚȊȖȧ ȔȐȘȕȖȑ Ȑ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȕȖȑ. ǷȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȕȍ ȖȉȔȈȕȣȊȈȑ ȕȈș, șȒȈȎȐ ȟȐșȚțȦ ȗȘȈȊȌț. Ǫșȍ ȌȘțȋȐȍ ȔȈȓȤȟȐȒȐ, Ȋ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ Țȍȉȧ, ȕȍ ȊȍȌțȚ ȚȈȒȐȝ șȚȘȈȕȕȣȝ Șȍȟȍȑ. ǶȚȒțȌȈ Țȣ ȗȖȓțȟȐȓ ȥȚȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ? DzȈȒ ȚȊȖȑ ȘȈȏțȔ ȗȖȌȊȍȘȋșȧ șȚȖȓȤ ȗȈȋțȉȕȖȔț ȊȓȐȧȕȐȦ? DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȉȣȓ ȍȡȍ ȘȍȉȍȕȖȒ, Ȑ ȍȋȖ țȟȐȚȍȓȧ ȘȍȠȐȓȐ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȖȕȐ ȖȉȘȈȚȧȚșȧ Ȓ ȕȍȔț ȗȖ-ȌȖȉȘȖȔț, Ȗȕ șȘȈȏț ȘȈșșȒȈȎȍȚ ȐȔ ȊșȦ ȗȘȈȊȌț Ȑ ȖȕȐ țȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ ȏȈ ȊȈȑȠȕȈȊȣ ȗȘȐȝȖȌȐȓȐ țȟȐȚȤ ȍȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ. DzȖȕȍȟȕȖ, țȟȐȚȍȓȧȔ ȒȈȏȈȓȖșȤ șȚȘȈȕȕȣȔ, ȟȚȖ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ «ȖȚȘȈȊȓȍȕ» ȘȈȏțȔ ȖȌȕȖȋȖ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ; ȌȘțȋȐȍ șȣȕȖȊȤȧ ǬȈȑȚȤȍȊ ȉȣȓȐ șȊȖȉȖȌȕȣ ȖȚ Ȑȝ ȊȓȐȧȕȐȧ. ǵȖ ȒȈȒ ȉȣ ȚȖ ȕȐ ȉȣȓȖ, șȊȖȍȑ ȋȓȈȊȕȖȑ ȏȈȌȈȟȍȑ ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ șȟȐȚȈȓȐ ȊȣȧșȕȐȚȤ, ȒȚȖ ȐȔȍȕȕȖ ȗȘȐȝȖȌȐȓ Ȓ ǷȘȈȝȓȈȌȍ Ȑ ȐșȗȖȘȚȐȓ ȍȋȖ șȊȖȐȔȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ. ǺǭDzǹǺ 10 ȉțȌȌȝȐ-ȉȝȍȌȈȝ ȗȈȘȈ-ȒȘȐȚȈ țȚȈȝȖ Țȍ șȊȈȚȖ 'ȉȝȈȊȈȚ ȉȝȈȕȑȈȚȈȔ ȠȘȖȚț-ȒȈȔȈȕȈȔ ȋțȘțȕȈȔ ȒțȓȈ-ȕȈȕȌȈȕȈ 139


140 ȉțȌȌȝȐ-ȉȝȍȌȈȝ — ȖșȒȊȍȘȕȍȕȐȍ ȘȈȏțȔȈ; ȗȈȘȈ-ȒȘȐȚȈȝ — șȌȍȓȈȕȖ ȊȘȈȋȈȔȐ; țȚȈȝȖ — ȐȓȐ; Țȍ — ț Țȍȉȧ; șȊȈȚȈȝ — șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ; ȈȉȝȈȊȈȚ — ȊȖȏȕȐȒȓȖ; ȉȝȈȕȑȈȚȈȔ — ȗțșȚȤ ȉțȌȍȚ ȘȈșșȒȈȏȈȕȖ; ȠȘȖȚț-ȒȈȔȈȕȈȔ — ȕȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȋȖȘȧȚ ȎȍȓȈȕȐȍȔ țșȓȣȠȈȚȤ Ȗȉ ȥȚȖȔ; ȋțȘțȕȈȔ — țȟȐȚȍȓȧȔ; ȒțȓȈ-ȕȈȕȌȈȕȈ — Ȗ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȟȓȍȕȖȊ ȊȈȠȍȑ șȍȔȤȐ. Ƕ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȟȓȍȕȖȊ ȚȊȖȍȑ șȍȔȤȐ, șȈȔ ȓȐ Țȣ ȖșȒȊȍȘȕȐȓ șȊȖȑ ȘȈȏțȔ ȐȓȐ ȥȚȖ șȌȍȓȈȓȐ ȒȈȒȐȍ-ȚȖ ȊȘȈȋȐ? Ǵȣ, ȚȊȖȐ țȟȐȚȍȓȧ, ș ȕȍȚȍȘȗȍȕȐȍȔ ȎȌȍȔ ȖȚȊȍȚȈ. ǷȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȘȈșșȒȈȎȐ ȕȈȔ ȗȘȈȊȌț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǻȟȐȚȍȓȍȑ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ ȗȖȘȈȏȐȓȖ, ȟȚȖ ȔȈȓȍȕȤȒȐȑ ȔȈȓȤȟȐȒ ȐȏȓȈȋȈȍȚ șȚȖȓȤ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕțȦ ȊȈȑȠȕȈȊșȒțȦ ȜȐȓȖșȖȜȐȦ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȖȕȐ șȚȈȓȐ ȊȣȧșȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȏȈ ȊȈȑȠȕȈȊȣ ȚȈȑȕȖ ȕȈțȟȐȓȐ ȍȋȖ ȥȚȖȑ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ. ǶȕȐ ȘȈșșȗȘȈȠȐȊȈȓȐ ǷȘȈȝȓȈȌț, ȕȈȔȍȘȍȊȈȧșȤ șȝȊȈȚȐȚȤ ȥȚȐȝ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ Ȑ țȉȐȚȤ Ȑȝ Ȋ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȐ ȍȋȖ ȖȚȞȈ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. ǺǭDzǹǺ 11 ȠȘȐ-ȗȘȈȝȘȈȌȈ țȊȈȟȈ ȗȈȘȈȝ șȊȈȠ ȟȍȚȑ ȈșȈȌ-ȋȘȈȝȈȝ ȗțȔșȈȔ ȑȈȕ-ȔȈȑȈȑȈ ȒȘȐȚȈȝ ȊȐȔȖȝȐȚȈ-ȌȝȐȑȈȔ ȌȘȐȠȚȈș ȚȈșȔȈȐ ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ ȕȈȔȈȝ ȠȘȐ-ȗȘȈȝȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȚȊȍȚȐȓ; ȗȈȘȈȝ — ȊȘȈȋ; șȊȈȝ — șȊȖȑ (șȖȘȖȌȐȟ ȐȓȐ ȌȘțȋ); ȟȈ — Ȑ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȈșȈȚ- ȋȘȈȝȈȝ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȖȍ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȍ ȎȐȏȕȐ; ȗțȔșȈȔ — ȓȦȌȍȑ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȍ; ȔȈȑȈȑȈ — ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȒȘȐȚȈȝ — șȖȏȌȈȕȖ; ȊȐȔȖȝȐȚȈ — ȊȊȍȌȍȕ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ; ȌȝȐȑȈȔ — Țȍȝ, ȘȈȏțȔ ȒȖȚȖȘȣȝ; ȌȘȐȠȚȈȝ — Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȕȈȉȓȦȌȈȍȔȖȍ; ȚȈșȔȈȐ — ǭȔț; ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ — ǩȖȋț, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖȒȓȖȕ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȚȊȍȚȐȓ: ȇ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ȟȤȧ ȊȕȍȠȕȧȧ ȥȕȍȘȋȐȧ, ȊȊȖȌȧ ȘȈȏțȔ ȓȦȌȍȑ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ, ȏȈșȚȈȊȓȧȍȚ Ȑȝ ȌȍȓȐȚȤ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ ȕȈ ȌȘțȏȍȑ Ȑ ȊȘȈȋȖȊ. Ƕ ȌȍȑșȚȊȐȐ ȥȚȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȧ țȎȍ șȓȣȠȈȓ Ȑȏ ȌȖșȚȖȊȍȘȕȣȝ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȊ Ȑ ȚȍȗȍȘȤ ȊȖȖȟȐȦ ȊȐȎț, ȒȈȒ ȖȕȈ șȉȐȊȈȍȚ Ȋșȍȝ ș ȚȖȓȒț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (5.18) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȊȐȌȑȈ-ȊȐȕȈȑȈ-șȈȔȗȈȕȕȍ ȉȘȈȝȔȈȕȍ ȋȈȊȐ ȝȈșȚȐȕȐ ȠțȕȐ ȟȈȐȊȈ ȠȊȈȗȈȒȍ ȟȈ ȗȈȕȌȐȚȈȝ șȈȔȈ-ȌȈȘȠȐȕȈȝ «ǹȔȐȘȍȕȕȣȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȍ ȐșȚȐȕȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ șȔȖȚȘȧȚ ȕȈ țȟȍȕȖȋȖ Ȑ ȉȓȈȋȖȊȖșȗȐȚȈȕȕȖȋȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȒȖȘȖȊț, șȓȖȕȈ, șȖȉȈȒț Ȑ șȖȉȈȒȖȍȌȈ [ȕȍȗȘȐȒȈșȈȍȔȖȋȖ]». ǷȈȕȌȐȚȣ, ȐșȚȐȕȕȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȣȍ ȓȦȌȐ — ȚȖ ȍșȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȕȈ ȊȣșȖȒȖȔ ȌțȝȖȊȕȖȔ țȘȖȊȕȍ Ȑ ȖȉȓȈȌȈȦȚ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ, — ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ ȖȚȕȖșȧȚșȧ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ Ȑ ȕȍ ȌȍȓȧȚ Ȑȝ ȕȈ ȌȘțȏȍȑ Ȑ ȊȘȈȋȖȊ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȍȔț ȠȐȘȖȒȖȔț ȊȏȋȓȧȌț ȕȈ ȔȐȘ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȊȐȌȧȚ, 140


141 ȟȚȖ ȒȈȎȌȣȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȟȈșȚȐȞȍȑ DzȘȐȠȕȣ. ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț șȒȈȏȈȓ: ȌȎȐȊȍȘȈ `șȊȈȘțȗȈ' ȝȈȑȈ — ȒȘȐȠȕȍȘȈ `ȕȐȚȑȈ-ȌȈșȈ' . ǷȖșȒȖȓȤȒț ȒȈȎȌȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ — ȟȈșȚȐȞȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȕȖ ȗȘȐȏȊȈȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǭȔț, ȒȈȒ ȟȈșȚȐ ȚȍȓȈ șȓțȎȈȚ ȊșȍȔț Țȍȓț. Ǫșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȍȌȐȕȣ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȖȕȐ — șȓțȋȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȌȕȈȒȖ ȊȈȑȠȕȈȊ Ȑȏ-ȏȈ ȗȘȐșțȡȍȋȖ ȍȔț șȔȐȘȍȕȐȧ Ȓ ȒȈȎȌȖȔț șțȡȍșȚȊț ȖȉȘȈȡȈȍȚșȧ ȒȈȒ Ȓ ȗȘȈȉȝț . ǪȈȑȠȕȈȊ șȟȐȚȈȍȚ, ȟȚȖ ȌȘțȋȐȍ ȋȖȘȈȏȌȖ ȓțȟȠȍ ȍȋȖ șȓțȎȈȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑ ȍȔț ȕȈȌȖ ȔȕȖȋȖȔț ț ȕȐȝ țȟȐȚȤșȧ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȗȕ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ȌȘțȋȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȗȘȈȉȝț, ȋȖșȗȖȌȐȕȖȔ. ǽȖȚȧ Ȋșȍ șȓțȎȈȚ ǫȖșȗȖȌț, șȔȐȘȍȕȕȣȑ șȓțȋȈȊȈȑȠȕȈȊ șȟȐȚȈȍȚ ȌȘțȋȖȋȖ șȓțȋț șȊȖȐȔ ȋȖșȗȖȌȐȕȖȔ. ǰ ȗȍȘȊȣȑ ȍȋȖ ȋȖșȗȖȌȐȕ Ȑ ȕȈșȚȈȊȕȐȒ — ȥȚȖ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ. ȑȈșȑȈ ȗȘȈșȈȌȈȌ ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȗȘȈșȈȌȖ ȑȈșȑȈȗȘȈșȈȌȈȕ ȕȈ ȋȈȚȐȝ ȒțȚȖ 'ȗȐ «ǷȖ ȔȐȓȖșȚȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ țȟȍȕȐȒ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȔȐȓȖșȚȤ DzȘȐȠȕȣ. ǩȍȏ ȔȐȓȖșȚȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ ȍȔț ȕȐ Ȋ ȟȍȔ ȕȍ ȌȖȉȐȚȤșȧ țșȗȍȝȈ». șȈȒȠȈȌ-ȌȝȈȘȐȚȊȍȕȈ șȈȔȈșȚȈ-ȠȈșȚȘȈȐȘ țȒȚȈș ȚȈȚȝȈ ȉȝȈȊȑȈȚȈ ȥȊȈ șȈȌȉȝȐȝ ȒȐȕȚț ȗȘȈȉȝȖȘ ȑȈȝ ȗȘȐȑȈ ȥȊȈ ȚȈșȑȈ ȊȈȕȌȍ ȋțȘȖȝ ȠȘȐ-ȟȈȘȈȕȈȘȈȊȐȕȌȈȔ «ǬțȝȖȊȕȖȔț țȟȐȚȍȓȦ șȓȍȌțȍȚ ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ȚȈȒȖȍ Ȏȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ, ȒȈȒ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȐȉȖ Ȗȕ — ǭȋȖ ȉȓȐȎȈȑȠȐȑ șȓțȋȈ. ǺȈȒ ȋȓȈșȧȚ Ȋșȍ ȉȖȋȖȖȚȒȘȖȊȍȕȕȣȍ ȗȐșȈȕȐȧ, Ȑ ȥȚȖȔț ȏȈȊȍȚț șȓȍȌțȦȚ ȐșȚȐȕȕȣȍ șȊȧȚȣȍ. ȇ șȒȓȖȕȧȦșȤ Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ȚȈȒȖȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȗȖȌȓȐȕȕȖȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧ ȀȘȐ ǽȈȘȐ [DzȘȐȠȕȣ]». ǬțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ — ȥȚȖ șȓțȋȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȏȈȕȧȚȣȑ șȈȔȣȔ șȖȒȘȖȊȍȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ: Ȗȕ ȖșȊȖȉȖȎȌȈȍȚ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ Ȑȏ ȗȓȍȕȈ ȔȈȑȐ, ȋȌȍ ȒȈȎȌȣȑ ȒȖȋȖȚȖ șȟȐȚȈȍȚ șȊȖȐȔ ȊȘȈȋȖȔ, Ȉ ȒȖȋȖ-ȚȖ — ȌȘțȋȖȔ. ǰșȚȐȕȕȣȑ ȌȘțȋ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ — ȥȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȉ șȈȔȐ ȖȕȐ — ǭȋȖ Ȋȍȟȕȣȍ șȓțȋȐ. ǺȖȓȤȒȖ ȖȉȓȈȌȈȧ ȚȈȒȐȔ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍȔ, ȓȦȌȐ ȔȖȋțȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȗȖȌȓȐȕȕȖȋȖ ȘȈȊȍȕșȚȊȈ; ȉȍșșȔȣșȓȍȕȕȖ ȊȖȖȉȘȈȎȈȚȤ, ȉțȌȚȖ ȒȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȈș ǩȖȋ ȐȓȐ ȘȈȊȍȕ ǩȖȋț. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ǩȖȋ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ, Ȉ Ȋșȍ Ȕȣ — ǭȋȖ șȓțȋȐ. ǪȖȚ Ȋ ȟȍȔ ȕȈȠȍ ȘȈȊȍȕșȚȊȖ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ țȎȍ șȓȣȠȈȓ ȖȚ șȊȖȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ǵȈȘȈȌȣ, ȟȚȖ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ, șȉȐȚȣȍ ș ȚȖȓȒț ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȐȓȓȦȏȐȐ, ȕȍ ȏȕȈȦȚ ȥȚȖȑ ȐșȚȐȕȣ, Ȑ Ȋșȍ-ȚȈȒȐ ȍȋȖ țȌȐȊȓȧȓȖ, ȒȈȒ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȒȖȋȖ-ȚȖ șȟȐȚȈȚȤ șȊȖȐȔ ȊȘȈȋȖȔ, Ȉ ȒȖȋȖ-ȚȖ — ȌȘțȋȖȔ. ǷȖȒȈ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȔȣșȓȐȚ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȣȔȐ ȒȈȚȍȋȖȘȐȧȔȐ, șȟȐȚȈȧ ȖȌȕȐȝ șȊȖȐȔȐ ȌȘțȏȤȧȔȐ, Ȉ ȌȘțȋȐȝ ȊȘȈȋȈȔȐ, ȖȕȖ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȔȈȑȐ . ǹ ȌȘțȋȖȑ șȚȖȘȖȕȣ, ȜȐȓȖșȖȜȣ- ȔȈȑȧȊȈȌȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌțȔȈȦȚ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ — ȥȚȖ ǩȖȋ Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȋșȍ ȖȕȐ ȍȌȐȕȣ, ȚȖȎȍ ȏȈȉȓțȎȌȈȦȚșȧ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȘȈȊȕȣȔ ǩȖȋț. ǹȓțȋȈ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȘȈȊȍȕ șȊȖȍȔț ȋȖșȗȖȌȐȕț. Ǫ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȊȈȑȠȕȈȊșȒȖȑ ȜȐȓȖșȖȜȐȍȑ, ȍșȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȖȌȐȕ ȋȖșȗȖȌȐȕ Ȑ Ȋșȍ ǭȋȖ șȓțȋȐ ȘȈȊȕȣ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ, ȕȖ, ȌȈȎȍ ȒȖȋȌȈ șȓțȋȈ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȘȈȏȓȐȟȐȍ ȔȍȎȌț ȕȐȔ Ȑ ȋȖșȗȖȌȐȕȖȔ șȖȝȘȈȕȧȍȚșȧ. ǵȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ, Ȕȣ șȟȐȚȈȍȔ ȖȌȕȐȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ șȊȖȐȔȐ ȌȘțȏȤȧȔȐ, Ȉ ȌȘțȋȐȝ — ȊȘȈȋȈȔȐ, Ȑ Ȋ ȥȚȖȔ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȕȈȠȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. ǵȖ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȗȖȕȐȔȈȍȚ, 141


142 ȟȚȖ ǩȖȋ — ȋȖșȗȖȌȐȕ Ȑ ȟȚȖ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȉțȌțȟȐ șȓțȋȈȔȐ ǩȖȋȈ, ȍȌȐȕȣ Ȑ ȘȈȊȕȣ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ. ǺǭDzǹǺ 12 șȈ ȑȈȌȈȕțȊȘȈȚȈȝ ȗțȔșȈȔ ȗȈȠț-ȉțȌȌȝȐȘ ȊȐȉȝȐȌȑȈȚȍ ȈȕȑȈ ȥȠȈ ȚȈȚȝȈȕȑȖ 'ȝȈȔ ȐȚȐ ȉȝȍȌȈ-ȋȈȚȈșȈȚȐ șȈȝ — ȚȖȚ (ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ); ȑȈȌȈ — ȒȖȋȌȈ; ȈȕțȊȘȈȚȈȝ — ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȍȕ ȐȓȐ ȌȖȊȖȓȍȕ; ȗțȔșȈȔ — ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȝ ȌțȠ; ȗȈȠț-ȉțȌȌȝȐȝ — ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȝȈȘȈȒȚȍȘȕȣȍ Ȍȓȧ ȎȐȊȖȚȕȣȝ («ȇ — ǪșȍȊȣȠȕȐȑ, Ȑ ȒȈȎȌȣȑ ȍșȚȤ ǩȖȋ»); ȊȐȉȝȐȌȑȈȚȍ — țȕȐȟȚȖȎȈȦȚșȧ; ȈȕȑȈȝ — ȌȘțȋȖȑ; ȥȠȈȝ — ȥȚȖȚ; ȚȈȚȝȈ — Ȉ ȚȈȒȎȍ; ȈȕȑȈȝ — ȌȘțȋȖȑ; ȈȝȈȔ — ȧ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȉȝȍȌȈ — ȘȈȏȌȖȘȈȔȐ; ȋȈȚȈ — ȗȖȋȓȖȡȍȕȕȣȍ; ȈșȈȚȐ — ȗȈȋțȉȕȣȍ. ǺȖȚ, ȒȚȖ țȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȓ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȗȈȕȌȐȚȖȔ Ȑ ȕȍ ȊȐȌȐȚ ȉȖȓȤȠȍ ȘȈȏȓȐȟȐȑ ȔȍȎȌț ȊȘȈȋȈȔȐ, ȌȘțȏȤȧȔȐ Ȑ șȈȔȐȔ șȖȉȖȑ. ǶȉȘȍȚȧ ȐșȚȐȕȕȣȑ ȘȈȏțȔ, ȚȈȒȈȧ ȌțȠȈ ȌțȔȈȍȚ: «Ǫșȍ Ȕȣ — Ȋȍȟȕȣȍ șȓțȋȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȍȚ ȘȈȏȕȐȞȣ ȔȍȎȌț ȖȌȕȐȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȖȔ Ȑ ȌȘțȋȐȔ». DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ țȟȐȚȍȓȧ Ȑ ȌȍȔȖȕȐȟȕȣȑ ȖȚȍȞ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ șȗȘȖșȐȓȐ ȍȋȖ, ȒȈȒ șȓțȟȐȓȖșȤ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȘȈȏțȔ ȖșȒȊȍȘȕȐȓșȧ, ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȚȊȍȚȐȓ: «ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȔȖȑ ȘȈȏțȔ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȖșȒȊȍȘȕȍȕ. ǵȈȖȉȖȘȖȚ, ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ Ȑ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ȔȖȍȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, DzȘȐȠȕȣ, ȧ țȏȕȈȓ, ȟȚȖ ȕȐ ȖȌȕȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȔȖȐȔ ȊȘȈȋȖȔ ȐȓȐ ȌȘțȋȖȔ. DzȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȈș — Ȋȍȟȕȣȑ șȓțȋȈ DzȘȐȠȕȣ, ȖȌȕȈȒȖ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ǭȋȖ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ Ȕȣ ȌțȔȈȍȔ, ȟȚȖ șțȡȍșȚȊțȍȔ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑ ȟȚȖ ȖȌȕȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ Ȍȓȧ ȕȈș ȌȘțȏȤȧȔȐ, Ȉ ȌȘțȋȐȍ — ȊȘȈȋȈȔȐ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț ȟȚȖ Ȕȍȕȧ ȐȏȉȈȊȐȓȐ ȖȚ ȥȚȖȋȖ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȧ, ȧ, Ȋ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȔȕȖȋȐȝ, țȎȍ ȕȍ ȌțȔȈȦ, ȟȚȖ ȧ ǩȖȋ, Ȑ ȕȍ ȌȍȓȦ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ ȕȈ ȌȘțȏȍȑ Ȑ ȊȘȈȋȖȊ. ǺȍȗȍȘȤ ȧ ȏȕȈȦ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȋȍȡȍȑ: Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ — Ȋȍȟȕȣȍ șȓțȋȐ ǩȖȋȈ, Ȑ ȕȈȠ ȌȖȓȋ — șȓțȎȐȚȤ ǭȔț, ȊȍȘȝȖȊȕȖȔț ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȦ; ȐȔȍȕȕȖ șȓțȎȍȕȐȍ ǩȖȋț șȗȖșȖȉȕȖ ȖȉȢȍȌȐȕȐȚȤ ȕȈș». ǬȍȔȖȕȣ ȌȍȓȧȚ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ ȕȈ ȌȘțȏȍȑ Ȑ ȊȘȈȋȖȊ, ȕȖ ȊȈȑȠȕȈȊȣ ȋȖȊȖȘȧȚ, ȟȚȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȒȈȎȌȣȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȓțȋȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȈȌȖ ȒȖ ȊșȍȔ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ. ǪȈȑȠȕȈȊ ȕȍ șȚȘȖȐȚ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ȌȘțȋȐȔȐ ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ ȕȈ ȖșȕȖȊȍ ȌȘțȎȉȣ ȐȓȐ ȊȘȈȎȌȣ. Ƕȕ ȓȐȠȤ ȗȣȚȈȍȚșȧ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȐȚȤ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȖȉȢȧșȕȧȧ ȒȈȎȌȖȔț, ȟȚȖ Ȋșȍ Ȕȣ — șȓțȋȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȟȚȖ ȐȔȍȕȕȖ Ȋ ȥȚȖȔ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȕȈȠȍ ȍȌȐȕșȚȊȖ Ȑ ȟȚȖ Ȕȣ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȊȗțșȚțȦ ȚȘȈȚȐȚȤ șȊȖȦ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕțȦ ȎȐȏȕȤ ȕȈ șȖȏȌȈȕȐȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȋȖșțȌȈȘșȚȊ, șȖȖȉȡȍșȚȊ Ȑ ȗȘȖȟȐȝ ȋȘțȗȗ ȌȘțȏȍȑ Ȑ ȊȘȈȋȖȊ. ǵțȎȕȖ, ȟȚȖȉȣ ȒȈȎȌȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȌȕȧȓșȧ ȕȈ țȘȖȊȍȕȤ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ Ȑ, șȓțȎȈ ǫȖșȗȖȌț, ȖȡțȚȐȓ șȊȖȍ ȍȌȐȕșȚȊȖ șȖ ȊșȍȔȐ ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ. ǹțȡȍșȚȊțȍȚ 8 400 000 ȊȐȌȖȊ ȎȐȏȕȐ, ȖȌȕȈȒȖ ȊȈȑȠȕȈȊ șȖȏȕȈȍȚ Ȑȝ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȍȌȐȕșȚȊȖ. Ǫ «ǰȠȖȗȈȕȐȠȈȌ» ȌȈȍȚșȧ ȚȈȒȖȑ șȖȊȍȚ: ȥȒȈȚȊȈȔ ȈȕțȗȈȠȑȈȚȈȝ . ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȊȐȌȍȚȤ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑ ȟȚȖ ȒȈȎȌȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ — Ȋȍȟȕȣȑ șȓțȋȈ ǫȖșȗȖȌȈ. ǪȖȚ ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ ȊȐȌȍȚȤ ȍȌȐȕșȚȊȖ (ȥȒȈȚȊȈȔ) . DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȝȖȚȧ ȔȍȎȌț șȓțȋȖȑ Ȑ ȋȖșȗȖȌȐȕȖȔ șțȡȍșȚȊțȦȚ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ, ȖȕȐ ȍȌȐȕȣ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȉȈ ȐȔȍȦȚ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț. 142


143 ȅȚȖ ȚȖȎȍ ȥȒȈȚȊȈȔ . ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȊȈȑȠȕȈȊȣ ȊȒȓȈȌȣȊȈȦȚ Ȋ ȥȚȖ șȓȖȊȖ ȐȕȖȍ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ, ȕȍȎȍȓȐ ȔȈȑȧȊȈȌȐ . ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȗȘȖșȐȓ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț, ȒȈȒ ȔȖȋȓȖ șȓțȟȐȚȤșȧ, ȟȚȖ Ȗȕ șȚȈȓ ȊȘȈȋȖȔ șȊȖȍȑ șȍȔȤȐ. ǶȉȣȟȕȖ, ȍșȓȐ ȒȚȖ-ȚȖ țȉȐȓ ȖȌȕȖȋȖ Ȑȏ ȟȓȍȕȖȊ șȍȔȤȐ, Ȋșȧ șȍȔȤȧ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ țȉȐȑȞȍ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ, ȖȌȕȈȒȖ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȖȌȘțȎȐȓșȧ ș ȚȍȔ, ȒȚȖ ȗȖȋțȉȐȓ ȍȋȖ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈ. ǷȖȥȚȖȔț ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț Ȑ șȗȘȖșȐȓ ǷȘȈȝȓȈȌț: «DzȚȖ Țȍȉȧ ȚȈȒ ȕȈșȚȘȖȐȓ? ǵȍțȎȍȓȐ Țȣ șȈȔ ȌȖ ȥȚȖȋȖ ȌȖȌțȔȈȓșȧ? ǪȍȌȤ Țȣ — ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȔȈȓȍȕȤȒȐȑ ȘȍȉȍȕȖȒ, Ȑ ȕȈȊȍȘȕȧȒȈ ȥȚȐ ȔȣșȓȐ Țȍȉȍ ȒȚȖ-ȚȖ ȊȕțȠȐȓ». ǰȏ ȖȚȊȍȚȈ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț ȔȖȎȍȚ ȘȈȏȊȐȚȤșȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȚȖȔ, Ȓ ȒȖȔț ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȍȕ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ (șȈ ȑȈȌȈȕțȊȘȈȚȈȝ) . DzȈȒ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ», DzȘȐȠȕȈ — ȌȘțȋ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ (șțȝȘȐȌȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȌȎȕȈȚȊȈ ȔȈȔ ȠȈȕȚȐȔ ȘȐȟȟȝȈȚȐ) . ǫȖșȗȖȌȤ ȕȐ ș ȒȍȔ ȕȍ ȊȘȈȎȌțȍȚ: Ȍȓȧ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑȏ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȚșȧ ȌȘțȋȖȔ. ǺȈȒȖȊȖ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȍ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ. ǺȖȚ Ȏȍ, ȒȚȖ șȟȐȚȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ șȊȖȐȔ ȊȘȈȋȖȔ, ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȘȈȏțȔȖȔ ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ (ȗȈȠț-ȉțȌȌȝȐ) . ǷȖȌȖȉȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȐ ȌțȔȈȍȚ: «ȇ ȖȚȓȐȟȍȕ ȖȚ șȊȖȍȋȖ ȊȘȈȋȈ, Ȉ ȔȖȑ ȊȘȈȋ ȖȚȓȐȟȍȕ ȖȚ Ȕȍȕȧ. Ƕȕ ȗȘȐȟȐȕȐȓ Ȕȕȍ ȏȓȖ, Ȑ ȧ ȌȖȓȎȍȕ ȍȋȖ țȉȐȚȤ». Ǫ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ ȥȚȐ ȖȠȐȉȖȟȕȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȖȝȈȘȈȒȚȍȘȐȏȖȊȈȕȣ șȓȖȊȖȔ ȉȝȍȌȈ-ȋȈȚȈșȈȚȐ . ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȒȈȎȌȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȓțȋȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ Ȋ «ȟȈȑȚȈȕȤȧ-ȟȈȘȐȚȈȔȘȐȚȍ» ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȋȖȊȖȘȐȚ: ȌȎȐȊȍȘȈ `șȊȈȘțȗȈ' ȝȈȑȈ — ȒȘȐȠȕȍȘȈ `ȕȐȚȑȈ-ȌȈșȈ' . DzȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȈș — șȓțȋȈ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ Ȋ ȥȚȖȔ ȕȈȠȍ ȍȌȐȕșȚȊȖ, ȚȈȒ ȟȚȖ ȉȍșșȔȣșȓȍȕȕȖ șȟȐȚȈȚȤ ȒȖȋȖ-ȚȖ șȊȖȐȔ ȌȘțȋȖȔ ȐȓȐ ȊȘȈȋȖȔ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȗȖȕȧȓ, ȟȚȖ Ȋșȍ Ȕȣ — șȓțȋȐ ǩȖȋȈ, ȘȈȏȊȍ șȚȈȕȍȚ Ȗȕ ȌȍȓȐȚȤ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ ȕȈ ȊȘȈȋȖȊ Ȑ ȌȘțȏȍȑ? Ǫșȍ ȌȖȓȎȕȣ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȉȣȚȤ ȌȘțȎȍȓȦȉȕȣȔȐ ș ȒȈȎȌȣȔ. ǵȈȌȖ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȚȤ ȌȘțȋȐȝ ȏȈ ȚȖ șȓțȎȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȖȕȐ ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ, Ȑ ȕȍ ȋȖȘȌȐȚȤșȧ ȚȍȔ, ȒȈȒ șȓțȎȐȔ ǫȖșȗȖȌț Ȕȣ șȈȔȐ. ǺȈȒȖȊȖ țȔȖȕȈșȚȘȖȍȕȐȍ ȊȈȑȠȕȈȊȈ — țȔȖȕȈșȚȘȖȍȕȐȍ, ȞȈȘȧȡȍȍ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȍ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ ȔȖȋțȚ șȖșȚȧȏȈȚȤșȧ Ȋ șȓțȎȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌț, Ȑ ȔȍȎȌț ȕȐȔȐ ȗȖȘȖȑ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ ȕȍȟȚȖ ȗȖȝȖȎȍȍ ȕȈ șȖȗȍȘȕȐȟȍșȚȊȖ, ȖȌȕȈȒȖ ȕȈ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ ȒȈȎȌȣȑ ȞȍȕȐȚ șȓțȎȍȕȐȍ ȌȘțȋȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ Ȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȐȒȖȋȖ ȕȍ ȒȘȐȚȐȒțȍȚ. ǰȔȍȕȕȖ ȚȈȒ șȖșȚȧȏȈȦȚșȧ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȍ. ǵȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ Ȑ ȘȍȟȐ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ șȓțȋȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȊȘȈȎȌȖȊȈȓȐ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ. DzȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȐȔȍȚȤ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ Ȋ șȓțȎȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌț Ȋșȍ șȊȖȐ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ, Ȑ ȒȈȎȌȖȔț ȕȈȌȓȍȎȐȚ ȞȍȕȐȚȤ șȓțȎȍȕȐȍ ȌȘțȋȐȝ. ǵȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȍ Ȋșȍ ȚȈȒ Ȑ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȒȈȎȌȣȑ — șȓțȋȈ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȋșȍ ȘȈȊȕȣ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ Ȑ ȒȈȎȌȣȑ ȐȔȍȍȚ ȗȘȈȊȖ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ șȖ șȊȖȐȔȐ șȗȖșȖȉȕȖșȚȧȔȐ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (15.15) șȒȈȏȈȕȖ: șȈȘȊȈșȑȈ ȟȈȝȈȔ ȝȘȐȌȐ șȈȕȕȐȊȐȠȚȖ ȔȈȚȚȈȝ șȔȘȐȚȐȘ ȌȎȕȈȕȈȔ ȈȗȖȝȈȕȈȔ ȟȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑ ȘțȒȖȊȖȌȐȚ ȊșȍȔȐ șȓțȋȈȔȐ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș Ȑȝ țȔȖȕȈșȚȘȖȍȕȐȍȔ. ǿȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ Ȑ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȚȖ ȐȔȐ Ƕȕ ȘțȒȖȊȖȌȐȚ ȗȖ-ȘȈȏȕȖȔț. ǨȚȍȐșȚȣ ȕȍ ȗȘȐȏȕȈȦȚ ȊȓȈșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȥȚȖȔț Ƕȕ ȘțȒȖȊȖȌȐȚ ȐȔȐ ȚȈȒ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȕȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ ȔȕȖȋȐȝ ȎȐȏȕȍȑ ȕȍ ȗȖȔȕȧȚ Ȗ șȓțȎȍȕȐȐ ǩȖȋț Ȑ ȗȖ ȏȈȒȖȕȈȔ ȗȘȐȘȖȌȣ Ȋșȍ ȊȘȍȔȧ ȗȖȌȊȍȘȋȈȦȚșȧ ȕȈȒȈȏȈȕȐȦ. ǵȖ ȍșȓȐ ȒȚȖ-ȚȖ ȗȘȍȌȈȕ ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȖȟȍȕȤ ȐșȒȘȍȕȕȍ ȝȖȟȍȚ ǭȔț șȓțȎȐȚȤ, ǫȖșȗȖȌȤ ȘțȒȖȊȖȌȐȚ ȐȔ ȗȖ- ȌȘțȋȖȔț. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (10.10) Ƕȕ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȚȍȠȈȔ șȈȚȈȚȈ-ȑțȒȚȈȕȈȔ ȉȝȈȌȎȈȚȈȔ ȗȘȐȚȐ-ȗțȘȊȈȒȈȔ ȌȈȌȈȔȐ ȉțȌȌȝȐ-ȑȖȋȈȔ ȚȈȔ ȑȍȕȈ ȔȈȔ țȗȈȑȈȕȚȐ Țȍ 143


144 «Ǻȍȝ, ȒȚȖ ȕȍțșȚȈȕȕȖ șȓțȎȐȚ Ȑ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ Ǵȕȍ ș ȓȦȉȖȊȤȦ, ȇ ȕȈȌȍȓȧȦ ȘȈȏțȔȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȐȔ ȗȘȐȑȚȐ ȒȖ Ǵȕȍ». ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȍ ȟȤȐȚȖ ȊȘȈȋȐ ȐȓȐ ȌȘțȏȤȧ, Ȉ șȓțȋȐ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖ-ȘȈȏȕȖȔț ȘțȒȖȊȖȌȐȚ ȒȈȎȌȣȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȖȔ, țȟȐȚȣȊȈȧ ȍȋȖ țȔȖȕȈșȚȘȖȍȕȐȍ. ǺǭDzǹǺ 13 șȈ ȥȠȈ ȈȚȔȈ șȊȈ-ȗȈȘȍȚȑ ȈȉțȌȌȝȐȉȝȐȘ ȌțȘȈȚȑȈȑȈȕțȒȘȈȔȈȕȖ ȕȐȘțȗȑȈȚȍ ȔțȝȑȈȕȚȐ ȑȈȌ-ȊȈȘȚȔȈȕȐ ȊȍȌȈ-ȊȈȌȐȕȖ ȉȘȈȝȔȈȌȈȑȖ ȝȑ ȥȠȈ ȉȝȐȕȈȚȚȐ Ȕȍ ȔȈȚȐȔ șȈȝ — Ƕȕ; ȥȠȈȝ — ȥȚȖȚ; ȈȚȔȈ — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȈȧ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ; șȊȈȗȈȘȈ — șȊȖȍ — ȟțȎȖȍ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȈȉțȌȌȝȐȉȝȐȝ — ȕȍȘȈȏțȔȕȣȔȐ; ȌțȘȈȚȑȈȑȈ — ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖȊȣȗȖȓȕȐȔȖȍ; ȈȕțȒȘȈȔȈȕȈȝ — ȚȖȚ, ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȒȖȚȖȘȖȔț; ȕȐȘțȗȑȈȚȍ — ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚșȧ (Ȋ ȗȐșȈȕȐȧȝ ȐȓȐ Ȋ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȝ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ); ȔțȝȑȈȕȚȐ — ȒȖȚȖȘȣȝ ȊȊȖȌȧȚ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ; ȑȈȚ — Ȓ ȒȖȚȖȘȖȔț; ȊȈȘȚȔȈȕȐ — ȕȈ ȗțȚȐ; ȊȍȌȈ-ȊȈȌȐȕȈȝ — ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȐ țȟȍȕȐȧ ǪȍȌ; ȉȘȈȝȔȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȥȠȈȝ — ȥȚȖȚ; ȉȝȐȕȈȚȚȐ — ȔȍȕȧȍȚ; Ȕȍ — ȔȖȑ; ȔȈȚȐȔ — ȘȈȏțȔ. ȟȍȓȖȊȍȒ, ȗȘȐȊȣȒȠȐȑ ȌȍȓȐȚȤ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ ȕȈ ȊȘȈȋȖȊ Ȑ ȌȘțȏȍȑ, ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ țȊȐȌȍȚȤ ȗȘȍȉȣȊȈȦȡțȦ Ȋ ȕȍȔ ǹȊȍȘȝȌțȠț. ǿȚȖ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ȚȈȒȐȝ ȓȦȌȧȝ — ȊȍȌȤ ȗȖȘȖȑ ȌȈȎȍ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȏȕȈȚȖȒȐ ǪȍȌ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȌȖ ȒȖȕȞȈ ȗȖȕȧȚȤ, ȒȈȒ ȐȌȚȐ ȗțȚȍȔ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. Ǫșȍ ȥȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȗȖ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ ȚȖȓȤȒȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț, ȟȚȖ Ƕȕ ǹȈȔ ȖȌȈȘȐȓ Ȕȍȕȧ ȘȈȏțȔȖȔ, ȧ ȊșȚȈȓ ȕȈ șȚȖȘȖȕț ȚȖȋȖ, ȒȖȋȖ Ȋȣ șȟȐȚȈȍȚȍ șȊȖȐȔ ȊȘȈȋȖȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȚȒȘȖȊȍȕȕȖ șȒȈȏȈȓ: «ǬȖȘȖȋȐȍ ȔȖȐ țȟȐȚȍȓȧ, Ȋȣ ȖȠȐȉȖȟȕȖ ȗȖȓȈȋȈȍȚȍ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț — ȊȈȠ ȊȘȈȋ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ƕȕ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȍȕ ȒȖ Ȕȕȍ, ȧ ȗȖȕȐȔȈȦ, ȟȚȖ Ƕȕ — ȌȘțȋ ȒȈȎȌȖȋȖ. Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ șȟȐȚȈȚȤ, ȟȚȖ ȧ ȊșȚȈȓ ȕȈ șȚȖȘȖȕț ȊȈȠȍȋȖ ȊȘȈȋȈ, ȖȌȕȈȒȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ Ƕȕ ȗȘȖșȚȖ ȖȌȈȘȐȓ Ȕȍȕȧ ǹȊȖȍȑ ȔȐȓȖșȚȤȦ». ǺǭDzǹǺ 14 ȑȈȚȝȈ ȉȝȘȈȔȑȈȚȑ ȈȑȖ ȉȘȈȝȔȈȕ șȊȈȑȈȔ ȈȒȈȘȠȈ-șȈȕȕȐȌȝȈț ȚȈȚȝȈ Ȕȍ ȉȝȐȌȑȈȚȍ ȟȍȚȈȠ ȟȈȒȘȈ-ȗȈȕȍȘ ȑȈȌȘȐȟȟȝȈȑȈ ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȉȝȘȈȔȑȈȚȐ — ȌȊȐȎȍȚșȧ; ȈȑȈȝ — ȎȍȓȍȏȖ; ȉȘȈȝȔȈȕ — Ȗ ȉȘȈȝȔȈȕȣ; șȊȈȑȈȔ — șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ; ȈȒȈȘȠȈ — ȔȈȋȕȐȚȈ; șȈȕȕȐȌȝȈț — ȊȉȓȐȏȐ; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒ; Ȕȍ — ȔȖȍ; ȉȝȐȌȑȈȚȍ — ȐȏȔȍȕȧȍȚșȧ; ȟȍȚȈȝ — șȖȏȕȈȕȐȍ; ȟȈȒȘȈ-ȗȈȕȍȝ — ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȌȍȘȎȈȡȍȋȖ Ȋ ȘțȒȍ ȌȐșȒ; ȑȈȌȘȐȟȟȝȈȑȈ — ȗȖ ȊȖȓȍ. Ƕ ȉȘȈȝȔȈȕȣ [țȟȐȚȍȓȧ], ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȎȍȓȍȏȖ ȗȘȐȚȧȋȐȊȈȍȚșȧ Ȓ ȔȈȋȕȐȚț, ȔȖȍ șȖȏȕȈȕȐȍ, ȐȏȔȍȕȐȊȠȍȍșȧ ȗȖ ȊȖȓȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț — ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȌȍȘȎȐȚ Ȋ ȘțȒȍ ȌȐșȒ, — ȊșȍȋȌȈ șȚȘȍȔȐȚșȧ Ȓ ǫȖșȗȖȌț. ǷȖȥȚȖȔț ȧ ȕȍ ȔȖȋț ȕȍ ȌțȔȈȚȤ Ȗ ǵȍȔ. 144


145 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǭȓȧ ȎȍȓȍȏȈ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖ ȗȘȐȚȧȋȐȊȈȚȤșȧ Ȓ ȔȈȋȕȐȚț, Ȉ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖ ȚȧȕțȚȤșȧ Ȓ DzȘȐȠȕȍ. DzȘȐȠȕȈ — ȥȚȖ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «ȚȖȚ, ȒȚȖ ȊȓȍȟȍȚ Ȓ ǹȍȉȍ Ȋșȍ șțȡȍȍ». ǹȈȔȣȍ ȧȘȒȐȍ ȗȘȐȔȍȘȣ ȥȚȖȋȖ ȊȓȍȟȍȕȐȧ ȔȖȎȕȖ ȕȈȑȚȐ ȊȖ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȍ: ȚȈȔ Ȋșȍ Ȑ Ȋșȧ ȚȧȕțȚșȧ Ȓ DzȘȐȠȕȍ. ǭȋȖ ȘȖȌȐȚȍȓȐ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǵȈȕȌȈ Ȑ ȇȠȖȌȈȌȍȊȐ; ȌȘțȏȤȧ, ȚȈȒȐȍ ȒȈȒ ȀȘȐȌȈȔȈ, ǹțȌȈȔȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȔȈȓȤȟȐȒȐ-ȗȈșȚțȠȒȐ; ȋȖȗȐ — ȀȘȐȔȈȚȐ ǸȈȌȝȈȘȈȕȐ Ȑ ǭȍ șȗțȚȕȐȞȣ, Ȑ ȌȈȎȍ ȒȖȘȖȊȣ, ȚȍȓȧȚȈ, ȓȍșȕȣȍ ȗȚȐȞȣ Ȑ ȏȊȍȘȐ — Ȋșȍ ȚȧȕțȚșȧ Ȓ DzȘȐȠȕȍ. Dz ǵȍȔț ȚȧȕțȚșȧ ȞȊȍȚȣ Ȑ ȗȓȖȌȣ Ȋ șȈȌȈȝ, ȊȖȌȣ ȇȔțȕȣ, ȏȍȔȓȧ, ȕȍȉȖ, ȌȍȘȍȊȤȧ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȘȈșȚȍȕȐȧ, ȎȐȊȖȚȕȣȍ Ȑ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ șțȡȍșȚȊȈ. ǺȈȒȖȍ ȊȓȍȟȍȕȐȍ Ȓ DzȘȐȠȕȍ șȊȖȑșȚȊȍȕȕȖ ȊșȍȔț, ȟȚȖ ȍșȚȤ ȊȖ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȍ. ǷȖȓȕȈȧ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȖșȚȤ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕț — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȋȌȍ ȕȐȒȖȋȖ ȕȍ ȊȓȍȟȍȚ Ȓ DzȘȐȠȕȍ: Ȋșȍȝ ȗȘȐȊȓȍȒȈȍȚ ȔȈȑȧ . ǰȔȍȕȕȖ ȥȚȐȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȖȚ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȕȈȝȖȌȐȓșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, Ȑ ȍȋȖ ȗȘȐȊȓȍȒȈȓȐ ȎȍȕȡȐȕȣ Ȑ ȌȍȕȤȋȐ, Ȉ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȍȉȣȊȈȓ Ȋ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖȔ Ȍȓȧ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ șȖșȚȖȧȕȐȐ, ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȊȓȍȒȓȖ Ȓ DzȘȐȠȕȍ. DzȖȋȌȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȗȘȖșȐȓ ǷȘȈȝȓȈȌț, ȒȈȒ Ȋ ȍȋȖ ȘȈȏțȔ ȔȖȋȓȐ ȗȘȖȕȐȒȕțȚȤ șȚȖȓȤ șȚȘȈȕȕȣȍ țȉȍȎȌȍȕȐȧ, ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȚȊȍȚȐȓ, ȟȚȖ Ȋ ȍȋȖ țȉȍȎȌȍȕȐȧȝ ȕȍȚ ȕȐȟȍȋȖ șȚȘȈȕȕȖȋȖ, ȐȉȖ ȒȈȎȌȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ Ȋ șȊȖȍȔ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȚȧȕȍȚșȧ Ȓ DzȘȐȠȕȍ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȥȚȖ ȒȈȏȈȓȖșȤ șȚȘȈȕȕȣȔ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ șȈȔ Ȗȕ, ȕȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȕȍȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ, ȕȍ Țȧȕțȓșȧ Ȓ DzȘȐȠȕȍ. ǷȖȥȚȖȔț, ȒȈȒ șȓȍȌȖȊȈȓȖ Ȑȏ șȓȖȊ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȕțȎȌȈȓșȧ Ȋ ȖȟȐȡȍȕȐȐ. DzȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȖȟȐȡȈȍȚșȧ ȖȚ șȒȊȍȘȕȣ ȔȐȘșȒȖȋȖ ȉȣȚȐȧ, ȍȋȖ șȕȖȊȈ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȤ DzȘȐȠȕȈ (șȈȘȊȖȗȈȌȝȐ-ȊȐȕȐȘȔțȒȚȈȔ ȚȈȚ-ȗȈȘȈȚȊȍȕȈ ȕȐȘȔȈȓȈȔ) . Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȒȈȎȌȣȑ ȖșȒȊȍȘȕȍȕ ȚȧȋȖȑ Ȓ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ Ȑ ȌȍȑșȚȊțȍȚ, ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȧ șȍȉȧ ș ȚȍȔ ȐȓȐ ȐȕȣȔ ȚȍȓȖȔ — ȐȕȖȋȌȈ ȚȍȓȖȔ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ, ȗȖȓțȉȖȋȈ, ȌȍȘȍȊȈ ȐȓȐ ȒȈȒȖȋȖ-ȚȖ ȌȘțȋȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. ǬțȠȈ ȌȖȓȎȕȈ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ șȒȓȖȕȕȖșȚȐ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȚȤ șȍȉȧ ș ȒȈȒȐȔ ȉȣ ȚȖ ȕȐ ȉȣȓȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ. ǺȖȋȌȈ ȖȕȈ șȈȔȈ șȖȉȖȑ ȗȖȚȧȕȍȚșȧ Ȓ DzȘȐȠȕȍ. ǰȌȧ ȗțȚȍȔ ȉȝȈȒȚȐ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȖȟȐȡȈȍȚșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȕȍȍșȚȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȊȓȍȟȍȕȐȑ. ǶȟȐșȚȐȊȠȐșȤ, ȖȕȖ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȚȧȕțȚȤșȧ Ȓ DzȘȐȠȕȍ Ȑ șȓțȎȐȚȤ DzȘȐȠȕȍ, Ȉ ȕȍ ȔȈȑȍ . ȅȚȖ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ Ȍȓȧ ȓȦȉȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. ǷȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȊȓȍȟȍȚ Ȓ DzȘȐȠȕȍ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȗȕ ȖșȒȊȍȘȕȍȕ ȚȧȋȖȑ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ, ȊșȍȋȌȈ Ȓ DzȘȐȠȕȍ ȉȍȏȘȈȏȓȐȟȍȕ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (7.28) ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗȉ ȥȚȖȔ ȚȈȒ: ȑȍȠȈȔ ȚȊ ȈȕȚȈ-ȋȈȚȈȔ ȗȈȗȈȔ ȌȎȈȕȈȕȈȔ ȗțȕȑȈ-ȒȈȘȔȈȕȈȔ Țȍ ȌȊȈȕȌȊȈ-ȔȖȝȈ-ȕȐȘȔțȒȚȈ ȉȝȈȌȎȈȕȚȍ ȔȈȔ ȌȘȐȌȝȈ-ȊȘȈȚȈȝ «DzȚȖ șȖȊȍȘȠȈȓ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ Ȋ ȥȚȖȑ Ȑ Ȋ ȗȘȖȠȓȣȝ ȎȐȏȕȧȝ Ȑ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȚȘȍȒșȧ ȖȚ ȋȘȍȝȈ, ȚȖȚ ȊȣȝȖȌȐȚ Ȑȏ-ȗȖȌ ȊȓȈșȚȐ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ Ȑ ș ȘȍȠȐȔȖșȚȤȦ ȗȖșȊȧȡȈȍȚ șȍȉȧ șȓțȎȍȕȐȦ Ǵȕȍ». ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ ȖȚ șȒȊȍȘȕȣ ȋȘȍȝȖȊȕȖȋȖ, ȔȐȘșȒȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. Ǫșȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȎȍȓȈȕȐȧȔȐ. Ǩ ȗȖȒȈ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȍ ȖșȊȖȉȖȌȐȚșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ (ȈȕȑȈȉȝȐȓȈȠȐȚȈ-ȠțȕȑȈȔ), ȍȋȖ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȚȧȕțȚȤ Ȓ DzȘȐȠȕȍ. 145


146 ǺǭDzǹǺ 15 ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈ țȊȈȟȈ ȥȚȈȊȈȌ ȉȘȈȝȔȈȕȈȑȖȒȚȊȈ ȊȐȘȈȘȈȔȈ ȔȈȝȈ-ȔȈȚȐȝ ȚȈȔ șȈȕȕȐȉȝȈȘȚșȑȈ ȒțȗȐȚȈȝ șțȌȐȕȖ ȘȈȌȎȈ-șȍȊȈȒȈȝ ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ — ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ; ȥȚȈȊȈȚ — șȚȖȓȤȒȖ; ȉȘȈȝȔȈȕȈȑȈ — ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ, șȣȕȖȊȤȧȔ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȐ; țȒȚȊȈ — șȒȈȏȈȊ; ȊȐȘȈȘȈȔȈ — ȏȈȔȖȓȟȈȓ; ȔȈȝȈȔȈȚȐȝ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȘȈȏțȔȍȕ; ȚȈȔ — ȍȋȖ (ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț); șȈȕȕȐȉȝȈȘȚșȑȈ — ȖȟȍȕȤ ȋȘțȉȖ ȖȚȟȐȚȈȊ; ȒțȗȐȚȈȝ — ȘȈȏȋȕȍȊȈȕȕȣȍ; șț-ȌȐȕȈȝ — șȒțȌȖțȔȕȣȍ (ȐȓȐ ȖȟȍȕȤ ȘȈșșȚȘȖȍȕȕȣȍ); ȘȈȌȎȈ-șȍȊȈȒȈȝ — șȓțȋȐ ȞȈȘȧ (ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț). ǹȊȧȚȖȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǹȒȈȏȈȊ ȥȚȖ șȊȖȐȔ țȟȐȚȍȓȧȔ — ȀȈȕȌȍ Ȑ ǨȔȈȘȒȍ, ȖȚȗȘȣșȒȈȔ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȐ, — ȊȍȓȐȒȐȑ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ țȔȖȓȒ. Ǩ ȥȚȐ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȖȉȘțȠȐȓȐ ȕȈ ȕȍȋȖ șȊȖȑ ȋȕȍȊ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȉȣȓȐ șȓțȋȈȔȐ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, Ȑȝ ȖȟȍȕȤ ȘȈșșȚȘȖȐȓȐ șȓȖȊȈ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, Ȑ ȖȕȐ ȗȘȐȕȧȓȐșȤ ȍȋȖ ȘțȋȈȚȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȓȖȊȖ ȠțȒȘȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «șȍȔȧ». ǹȣȕȖȊȤȧ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȐ ȉȣȓȐ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ ȗȖ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȦ, ȖȌȕȈȒȖ ȕȈșȚȖȧȡȐȑ ȉȘȈȝȔȈȕ — ȥȚȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȉȘȈȝȔȈȕșȒȐȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ. ǽȖȚȧ ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ ȉȣȓȐ ȗȖȚȖȔșȚȊȍȕȕȣȔȐ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ, șȣȕȖȊȤȧȔȐ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȐ, ȖȕȐ ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȓȐ ȌȖȓȎȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ, ȐȕȈȟȍ ȖȕȐ ȕȍ șȚȈȓȐ ȉȣ șȓțȎȐȚȤ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. ǵȈșȚȖȧȡȐȑ ȉȘȈȝȔȈȕ ȖȟȍȕȤ ȘȈȌ, ȒȖȋȌȈ ȒȚȖ-ȕȐȉțȌȤ, Ȉ ȚȍȔ ȉȖȓȍȍ ȍȋȖ țȟȍȕȐȒ, șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ. ǬȖȓȋ ȉȘȈȝȔȈȕȈ — șȓțȎȐȚȤ ȊȍȘȝȖȊȕȖȔț ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȦ. ǩȘȈȝȔȈȕ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȐșȓțȎȐȊȈȚȤ ȒȖȔț-ȚȖ ȌȘțȋȖȔț, ȒȈȒ ȥȚȖ ȌȍȓȈȦȚ șȖȉȈȒȐ ȐȓȐ ȠțȌȘȣ . ǹȖȉȈȒȈ șȓțȎȐȚ șȊȖȍȔț ȝȖȏȧȐȕț, ȖȌȕȈȒȖ ȉȘȈȝȔȈȕ ȕȐ Ȓ ȒȖȔț ȕȍ ȕȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȕȈ șȓțȎȉț: ȍȋȖ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȈȧ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ — ȌȖșȚȈȊȓȧȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ DzȘȐȠȕȍ (ȈȕțȒțȓȑȍȕȈ ȒȘȐȠȕȈȕțȠȐȓȈȕȈȔ) . ǪȖȚ ȟȚȖ ȚȘȍȉțȍȚșȧ ȖȚ ȉȘȈȝȔȈȕȈ . ǵȖ ȗȖșȒȖȓȤȒț ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ ȉȣȓȐ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ ȓȐȠȤ ȗȖ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȦ Ȑ șȓțȎȐȓȐ ȚȈȒȖȔț ȝȖȏȧȐȕț, ȒȈȒ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȖȕȐ ȗȖȕȈȗȘȈșȕț șȚȈȓȐ ȘțȋȈȚȤ ȉȍȏȊȐȕȕȖȋȖ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț. ǺǭDzǹǺ 16 ȈȕȐȑȈȚȈȔ ȈȘȍ ȊȍȚȘȈȔ ȈșȔȈȒȈȔ ȈȑȈȠȈșȒȈȘȈȝ ȒțȓȈȕȋȈȘȈșȑȈ ȌțȘȉțȌȌȝȍȠ ȟȈȚțȘȚȝȖ 'șȑȖȌȐȚȖ ȌȈȔȈȝ ȈȕȐȑȈȚȈȔ — ȗțșȚȤ ȉțȌȍȚ ȗȘȐȕȍșȍȕȈ; ȈȘȍ — ȥȑ; ȊȍȚȘȈȔ — ȗȈȓȒȈ; ȈșȔȈȒȈȔ — ȕȈș; ȈȑȈȠȈșȒȈȘȈȝ — ȗȖȏȖȘȧȡȐȑ; ȒțȓȈ-ȈȕȋȈȘȈșȑȈ — ȍȋȖ, ȗȖȌȖȉȕȖȋȖ ȒțșȒț țȋȓȧ Ȋ șȊȖȍȑ ȌȐȕȈșȚȐȐ; ȌțȘȉțȌȌȝȍȝ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȍȋȖ ȌțȘȕȣȔ ȘȈȏțȔȖȔ; ȟȈȚțȘȚȝȈȝ — ȟȍȚȊȍȘȚȖȍ; ȈșȑȈ — ȍȋȖ; țȌȐȚȈȝ — ȖȉȢȧȊȓȍȕȕȖȍ; ȌȈȔȈȝ — ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ (ȗȈȓȒȈ, ȈȘȋțȔȍȕȚțȔ ȈȌ ȉȈȒțȓțȔ ).

146


147 Ǩ ȕț-ȒȈ ȗȘȐȕȍșȐȚȍ ȗȈȓȒț! ȅȚȖȚ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȖȏȖȘȐȚ ȕȈȠȍ ȌȖȉȘȖȍ ȐȔȧ. ǰȏ-ȏȈ șȊȖȐȝ ȗȖȘȖȟȕȣȝ țȉȍȎȌȍȕȐȑ Ȗȕ șȚȈȓ Ȍȓȧ ȌȐȕȈșȚȐȐ ȌȍȔȖȕȖȊ ȕȍ ȓțȟȠȍ, ȟȍȔ ȒțșȖȒ țȋȓȧ. ǵȈȌȖ ȗȘȐȔȍȕȐȚȤ Ȓ ȕȍȔț ȗȖșȓȍȌȕȐȑ Ȑȏ ȟȍȚȣȘȍȝ șȗȖșȖȉȖȊ ȖȉțȏȌȈȕȐȧ ȕȍȗȖȒȖȘȕȣȝ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǭșȚȤ ȟȍȚȣȘȍ șȗȖșȖȉȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤ ȗȘȈȊȐȚȍȓȦ, ȍșȓȐ ȒȚȖ-ȚȖ Ȑȏ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȊȣȝȖȌȐȚ Ȑȏ ȗȖȊȐȕȖȊȍȕȐȧ Ȑ ȗȘȐȏȣȊȈȍȚ Ȓ ȚȖȔț Ȏȍ ȌȘțȋȐȝ: ȔȖȎȕȖ ȐȏȌȈȚȤ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȑ țȒȈȏ, ȗȖȗȣȚȈȚȤșȧ țșȗȖȒȖȐȚȤ ȕȍȗȖȒȖȘȕȣȝ ȐȓȐ ȗȘȍȌȓȖȎȐȚȤ ȐȔ ȊȣșȖȒȐȍ ȗȖșȚȣ, Ȉ ȍșȓȐ ȥȚȐ ȔȍȘȣ ȕȍ ȗȖȔȖȋȈȦȚ, ȚȖȋȌȈ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȐȔȍȕȐȚȤ ȖȘțȎȐȍ. ǰșȟȍȘȗȈȊ ȚȘȐ ȖșȚȈȓȤȕȣȝ șȘȍȌșȚȊȈ, ȗȘȈȊȐȚȍȓȤ ȗȖȌȊȍȘȋȈȍȚ ȉțȕȚȖȊȡȐȒȈ ȕȈȒȈȏȈȕȐȦ. Ǫ ȓȖȋȐȒȍ ȥȚȖ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȈȘȋțȔȍȕȚțȔ ȈȌ ȉȈȒțȓțȔ . DzȖȋȌȈ ȌȊȈ ȗȖȚȖȔșȚȊȍȕȕȣȝ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ, ȚȈȒ Ȑ ȕȍ șȔȖȋȓȐ ȊȣȧșȕȐȚȤ, ȗȖȟȍȔț ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ Ȑȕȣȝ ȊȏȋȓȧȌȖȊ, ȕȍȎȍȓȐ ȍȋȖ ȖȚȍȞ, ȖȕȐ ȗȖȚȘȍȉȖȊȈȓȐ ȗȘȐȕȍșȚȐ ȐȔ ȗȈȓȒț, ȟȚȖȉȣ ȕȈȒȈȏȈȚȤ ǷȘȈȝȓȈȌț Ȑ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȊȣșȓțȎȐȚȤșȧ ȗȍȘȍȌ șȊȖȐȔ ȝȖȏȧȐȕȖȔ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȚȈȓ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȍȋȖ țȟȐȚȍȓȧ ȘȍȠȐȓȐ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȘȈȏțȔ ȖșȒȊȍȘȕȍȕ Ȑ ȟȚȖ Ȗȕ — ȝțȌȠȐȑ Ȑȏ Ȋșȍȝ ȌȍȔȖȕȖȊ. DzȈȒ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȚȈȔ, ȋȌȍ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖ — ȉȓȈȋȖ, ȋȓțȗȖ ȉȣȚȤ ȔțȌȘȣȔ. ǭșȓȐ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȐȓȐ șȍȔȤȍ, ȋȌȍ Ȋșȍ — ȌȍȔȖȕȣ, ȒȚȖ-ȚȖ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȊȈȑȠȕȈȊȖȔ, Ȗ ȕȍȔ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, șȒȈȎțȚ, ȟȚȖ Ȗȕ ȖȉȍȏțȔȍȓ. ǶȒȘțȎȈȦȡȐȍ șȟȐȚȈȓȐ, ȟȚȖ ț ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ «ȌțȘȕȖȑ» ȘȈȏțȔ, ȐȉȖ Ȋșȍ ȖȕȐ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ȍȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȉȣȓȐ ȌȍȔȖȕȈȔȐ. ǻȟȈșȚȕȐȒȐ ȕȈȠȍȋȖ ǬȊȐȎȍȕȐȧ, ȗȘȖȗȖȊȍȌțȦȡȐȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȗȘȐȔȍȘȕȖ Ȋ ȚȖȔ Ȏȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ, ȟȚȖ Ȑ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ. ǬȍȊȧȕȖșȚȖ ȌȍȊȧȚȤ ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ ȓȦȌȍȑ, Ȋ ȒȈȒȖȑ ȉȣ șȚȘȈȕȍ ȖȕȐ ȕȐ ȎȐȓȐ, — ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȐ, ȗȖȥȚȖȔț, ȒȖȋȌȈ Ȕȣ șȓȍȌțȍȔ ȗȘȐȔȍȘț ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ Ȑ ȗȘȖȗȖȊȍȌțȍȔ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȖȕȐ ȟȐȕȧȚ ȕȈȔ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȗȘȍȗȧȚșȚȊȐȧ. ǨȔȍȘȐȒȈȕșȒȐȝ ȦȕȖȠȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȓȐ ȊșȍȔ ȘȈȌȐ ȗȘȖȗȖȊȍȌȐ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȖȉȊȐȕȧȦȚ Ȋ șȖȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȍ ș ǾǸǻ, ȝȖȚȧ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȈȧ Ȑȝ «ȊȐȕȈ» ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȖȕȐ șȚȈȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȗȖȚȖȔșȚȊȍȕȕȣȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ Ȋ ǰȕȌȐȐ, țȚȊȍȘȎȌȈȦȡȐȍ, ȟȚȖ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ ȔȖȎȍȚ șȚȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȘȖȌȐȓșȧ Ȋ șȍȔȤȍ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȖȉȊȐȕȧȦȚ ȕȈș Ȋ ȗȖȌȘȣȊȍ țșȚȖȍȊ ȐȕȌțȐȏȔȈ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȏȍ Ȍȍȓȍ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ ȔȖȎȍȚ șȚȈȚȤ ȒȈȎȌȣȑ, ȒȚȖ ȗȘȐȖȉȘȍȓ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ. ǷȖșȒȖȓȤȒț Ȕȣ ȊȖșȗȐȚȣȊȈȍȔ ȥȚȐ ȒȈȟȍșȚȊȈ Ȋ ȍȊȘȖȗȍȑȞȈȝ Ȑ ȈȔȍȘȐȒȈȕȞȈȝ Ȑ ȌȈȍȔ șȊȖȐȔ țȟȍȕȐȒȈȔ ȏȊȈȕȐȍ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȕȈș ȖȉȊȐȕȧȦȚ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȕȣ ȘȈȏȘțȠȈȍȔ ȐȕȌțȐȏȔ. ǵȖ ș ȒȈȒȐȔȐ ȉȣ ȚȘțȌȕȖșȚȧȔȐ ȕȈȔ ȕȐ ȗȘȐȝȖȌȐȓȖșȤ șȚȈȓȒȐȊȈȚȤșȧ, Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ ȚȈȒ Ȏȍ ȘȍȠȐȚȍȓȤȕȖ, ȒȈȒ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ. ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȉȣȓ șȣȕȖȔ ȌȍȔȖȕȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȖȌȕȈȒȖ Ȗȕ ȕȍ ȉȖȧȓșȧ ȕȐ ȍȋȖ șȈȔȖȋȖ, ȕȐ țȋȘȖȏ ȗȖȚȖȔșȚȊȍȕȕȣȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȚȖȎȍ ȘȖȌȐȊȠȐȝșȧ ȖȚ ȌȍȔȖȕȐȟȕȖȋȖ ȖȚȞȈ. ǺǭDzǹǺ 17 ȌȈȐȚȍȑȈ-ȟȈȕȌȈȕȈ-ȊȈȕȍ ȌȎȈȚȖ 'ȑȈȔ ȒȈȕȚȈȒȈ-ȌȘțȔȈȝ ȑȈȕ-ȔțȓȖȕȔțȓȈ-ȗȈȘȈȠȖȘ ȊȐȠȕȖȘ ȕȈȓȈȑȐȚȖ 'ȘȉȝȈȒȈȝ ȌȈȐȚȍȑȈ — ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȖȑ șȍȔȤȐ; ȟȈȕȌȈȕȈ-ȊȈȕȍ — Ȋ șȈȕȌȈȓȖȊȖȔ ȓȍșț; ȌȎȈȚȈȝ — ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ; ȈȑȈȔ — ȥȚȖȚ; ȒȈȕȚȈȒȈ-ȌȘțȔȈȝ — ȌȍȘȍȊȖ ș ȒȖȓȦȟȒȈȔȐ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȔțȓȈ — ȒȖȘȕȍȑ; țȕȔțȓȈ — Ȍȓȧ șȘțȉȈȕȐȧ; ȗȈȘȈȠȖȝ — ȚȖȗȖȘȈ; ȊȐȠȕȖȝ — ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț; ȕȈȓȈȑȐȚȈȝ — ȘțȒȖȧȚȒȈ; ȈȘȉȝȈȒȈȝ — ȔȈȓȤȟȐȒ. 147


148 ȅȚȖȚ ȕȍȋȖȌȧȑ ǷȘȈȝȓȈȌȈ — șȓȖȊȕȖ ȒȖȓȦȟȍȍ ȌȍȘȍȊȖ, ȊȣȘȖșȠȍȍ Ȋ șȈȕȌȈȓȖȊȖȔ ȓȍșț. ǹȈȕȌȈȓȖȊȣȍ ȌȍȘȍȊȤȧ șȘțȉȈȦȚ ȚȖȗȖȘȖȔ, ȘțȒȖȧȚȒț ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȟȈȡȍ ȊșȍȋȖ ȌȍȓȈȦȚ Ȑȏ ȌȍȘȍȊȤȍȊ ș ȒȖȓȦȟȒȈȔȐ. ǺȈȒ ȊȖȚ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț — ȥȚȖ ȚȖȗȖȘ, ȗȖȌ ȒȖȘȍȕȤ șȘțȉȈȦȡȐȑ ȊșȦ ȌȐȕȈșȚȐȦ ȌȍȔȖȕȖȊ, Ȉ ǷȘȈȝȓȈȌȈ — ȍȋȖ ȚȖȗȖȘȐȡȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȒȖȓȦȟȐȍ ȌȍȘȍȊȤȧ ȘȈșȚțȚ Ȋ ȗțșȚȣȕȍ, Ȉ ȕȍ Ȋ șȈȕȌȈȓȖȊȣȝ ȓȍșȈȝ, ȕȖ ȗȖȚȖȔșȚȊȍȕȕȣȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ șȘȈȊȕȐȓȐ ȘȖȌ ǬȈȑȚȤȐ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ș șȈȕȌȈȓȖȊȣȔ ȓȍșȖȔ, Ȉ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț — ș ȕȍȊȍȘȖȧȚȕȖ ȗȘȖȟȕȣȔ ȒȖȓȦȟȐȔ ȌȍȘȍȊȖȔ, Ȑȏ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȔȖȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ ȚȖȗȖȘȐȡȍ. ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȖȕȐ șȘȈȊȕȐȓȐ ș ȚȖȗȖȘȖȔ. ǵȖ ȟȚȖȉȣ șȘțȉȐȚȤ ȒȖȓȦȟȍȍ ȌȍȘȍȊȖ, ȖȌȕȖȋȖ ȓȐȠȤ ȓȍȏȊȐȧ ȕȍȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ: ȚȘȍȉțȍȚșȧ ȍȡȍ ȚȖȗȖȘȐȡȍ, ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȕȖȍ Ȑȏ ȥȚȖȋȖ Ȏȍ ȌȍȘȍȊȈ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȒȖȓȦȟȐȍ ȌȍȘȍȊȤȧ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ ȔȖȎȕȖ șȘțȉȐȚȤ ȚȖȗȖȘȖȔ ȊȐȠȕț-ȉȝȈȒȚȐ, ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ. ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ ȟȓȍȕȣ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȖȊ ȔȖȋțȚ, ȗȖȌȖȉȕȖ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȈȝȓȈȌȍ, ȗȖșȖȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț Ȑ șȚȈȚȤ ȘțȒȖȧȚȒȖȑ ȥȚȖȋȖ ȚȖȗȖȘȈ — ȚȖȋȌȈ ȊȍșȤ ȓȍș ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ ȉțȌȍȚ ȊȣȘțȉȓȍȕ. ǺǭDzǹǺ 18 ȐȚȐ ȚȈȔ ȊȐȊȐȌȝȖȗȈȑȈȐȘ ȉȝȐȠȈȑȈȔș ȚȈȘȌȎȈȕȈȌȐȉȝȐȝ ȗȘȈȝȘȈȌȈȔ ȋȘȈȝȈȑȈȔ ȈșȈ ȚȘȐ-ȊȈȘȋȈșȑȖȗȈȗȈȌȈȕȈȔ ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȚȈȔ — ȍȋȖ (ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț); ȊȐȊȐȌȝȈ-țȗȈȑȈȐȝ — ȘȈȏȕȣȔȐ șȗȖșȖȉȈȔȐ; ȉȝȐȠȈȑȈȕ — ȏȈȗțȋȐȊȈȦȡȐȑ; ȚȈȘȌȎȈȕȈ- ȈȌȐȉȝȐȝ — țȋȘȖȏȈȔȐ, ȘțȋȈȕȤȦ Ȑ ȗȘȖȟȐȔ; ȗȘȈȝȘȈȌȈȔ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȈȝȓȈȌȍ; ȋȘȈȝȈȑȈȔ ȈșȈ — ȗȘȍȗȖȌȈȊȈȓ; ȚȘȐȊȈȘȋȈșȑȈ — ȚȘȐ ȊȐȌȈ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ (șȖȊȍȘȠȍȕȐȍ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȖȉȘȧȌȖȊ, ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȍ șȊȖȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȓȈȋȖșȖșȚȖȧȕȐȧ, țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȍȑ ȟțȊșȚȊ); țȗȈȗȈȌȈȕȈȔ — ȠȈșȚȘț, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȖȗȐșȈȕȣ. ǶȚȘțȋȈȊ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț Ȑ ȗȘȐȋȘȖȏȐȊ ȍȔț ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȔȐ ȒȈȘȈȔȐ, ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ, țȟȐȚȍȓȧ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, șȚȈȓȐ ȖȉȢȧșȕȧȚȤ ȍȔț, ȒȈȒ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȖȉȘȧȌȣ, ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȚȤ șȊȖȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȍ Ȑ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ ȟțȊșȚȊ. ǰȔȍȕȕȖ ȥȚȖȔț ȖȕȐ ȖȉțȟȈȓȐ ǷȘȈȝȓȈȌț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȈȎȕțȦ ȘȖȓȤ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȐȋȘȈȦȚ șȓȖȊȈ ȗȘȈȝȘȈȌȈȔ ȋȘȈȝȈȑȈȔ ȈșȈ . ǹȓȖȊȈ ȋȘȈȝȈȑȈȔ ȈșȈ ȉțȒȊȈȓȤȕȖ ȖȏȕȈȟȈȦȚ, ȟȚȖ țȟȐȚȍȓȧ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ țȉȍȎȌȈȓȐ ȍȋȖ ȏȈȕȧȚȤșȧ ȌȝȈȘȔȖȑ, ȈȘȚȝȖȑ Ȑ ȒȈȔȖȑ (șȖȊȍȘȠȍȕȐȍȔ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȖȉȘȧȌȖȊ, ȏȈȉȖȚȖȑ Ȗ șȊȖȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȉȓȈȋȖșȖșȚȖȧȕȐȐ Ȑ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍȔ ȟțȊșȚȊ). DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȓȦȌȐ ȗȖȋȓȖȡȍȕȣ ȓȐȠȤ ȥȚȐȔȐ ȚȘȍȔȧ ȊȐȌȈȔȐ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, Ȉ ȗțȚȤ, ȊȍȌțȡȐȑ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ, Ȑȝ ȕȍ ȐȕȚȍȘȍșțȍȚ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȖȚȍȞ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, șȚȘȍȔȐȓșȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȓ ȏȖȓȖȚț Ȑ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧȔ. ǽȐȘȈȕȤȧ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «ȏȖȓȖȚȖ», Ȉ șȓȖȊȖ ȒȈȠȐȗț ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȔȧȋȒȐȔ ȗȖȌțȠȒȈȔ Ȑ ȗȖșȚȍȓȐ, ȋȌȍ ȓȦȌȐ ȗȘȍȌȈȦȚșȧ ȗȓȖȚșȒȐȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ. ǹȓȖȊȖ Ȏȍ ȗȘȈȝȓȈȌȈ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȊșȍȋȌȈ ȟȍȘȗȈȍȚ ȘȈȌȖșȚȤ Ȋ ȖșȖȏȕȈȕȐȐ ǩȘȈȝȔȈȕȈ (ȉȘȈȝȔȈȉȝțȚȈȝ ȗȘȈșȈȕȕȈȚȔȈ) . ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ ȚȖ Ȏȍ, ȟȚȖ ȗȘȈșȈȕȕȈȚȔȈ — «ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ ȘȈȌȖșȚȐ». ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȉȣȓ șȟȈșȚȓȐȊ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȒȓȖȕȧȓșȧ ǫȖșȗȖȌț, Ȉ ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ ȗȖ țȒȈȏȈȕȐȦ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȣȚȈȓȐșȤ țȟȐȚȤ ȍȋȖ 148


149 ȔȐȘșȒȐȔ ȏȈȕȧȚȐȧȔ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȍ ȓȦȌȐ ȌțȔȈȦȚ, ȟȚȖ ȞȍȓȤ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ — țȓțȟȠȐȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ǺȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȝȖȌȧȚ Ȋ ȝȘȈȔȣ Ȑ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȔ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȓȐȠȤ ȘȈȌȐ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȖȚ ȕȐȝ ȒȈȒȐȍ-ȕȐȉțȌȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ. ǶȕȐ ȖȚȗȘȈȊȓȧȦȚșȧ Ȓ șȈȌȝț ȐȓȐ Ȓ șȈȔȖȏȊȈȕȣȔ șȊȈȔȐ, ȕȈȌȍȧșȤ ȉȍȏ ȖșȖȉȖȋȖ ȚȘțȌȈ ȖȉȘȍșȚȐ Țȍ ȐȓȐ Ȑȕȣȍ ȔȐȘșȒȐȍ ȉȓȈȋȈ. Ǩ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ șȈȌȝț ȗȖȌ ȊȣȊȍșȒȖȑ ȘȍȓȐȋȐȐ ȗȣȚȈȦȚșȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ȏȈȗȘȖșȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȖȊ, țȒȈȏȣȊȈȧ ȐȔ șȗȖșȖȉȣ, ȒȈȒ ȗȘȖȡȍ ȘȈȏȉȖȋȈȚȍȚȤ. ǰȕȖȋȌȈ ȖȕȐ ȌȈȦȚ ȟȍȓȖȊȍȒț ȒȈȒȖȑ-ȕȐȉțȌȤ ȚȈȓȐșȔȈȕ ȐȓȐ ȗȘȖșȚȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ, Ȉ ȐȕȖȋȌȈ ȗȘȐȊȓȍȒȈȦȚ ȓȦȌȍȑ ȚȍȔ, ȟȚȖ șȖȏȌȈȦȚ ȏȖȓȖȚȖ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȖȕȐ ȖȉȢȧȊȓȧȦȚ șȍȉȧ ǩȖȋȖȔ, Ȑ ȋȓțȗȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȣ ȖȉȘȈȡȈȦȚșȧ Ȓ ȕȐȔ, ȕȈȌȍȧșȤ țȓțȟȠȐȚȤ șȊȖȍ ȜȐȕȈȕșȖȊȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. ǬȘțȋȐȍ Ȏȍ, ȕȈȉȓȦȌȈȧ ȥȚȖ ȔȖȠȍȕȕȐȟȍșȚȊȖ, ȊȖȖȉȡȍ ȕȍ ȎȍȓȈȦȚ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ Ȑ ȊȔȍșȚȖ ȥȚȖȋȖ șȖȊȍȚțȦȚ ȊșȍȔ ȚȘțȌȐȚȤșȧ ȊȖ ȐȔȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȗȘȖȋȘȍșșȈ. ǺȈȒȖȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ șȍȑȟȈș ȗȖ ȊșȍȔț ȔȐȘț. ǰ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ șȍȑȟȈș; ȓȦȌȐ ȊșȍȋȌȈ ȉȣȓȐ ȉȍȏȘȈȏȓȐȟȕȣ Ȓ ȔȖȒȠȍ, ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ. ǭșȚȤ ȟȍȚȣȘȍ ȖșȕȖȊȕȣȝ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ: ȌȝȈȘȔȈ (ȘȍȓȐȋȐȧ), ȈȘȚȝȈ (ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȍ), ȒȈȔȈ (țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȟțȊșȚȊ) Ȑ ȔȖȒȠȈ (ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ). Ƕȉȣȟȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȘȈȏȉȖȋȈȚȍȚȤ. Ǩ ȏȈȟȍȔ ȍȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ? ȟȚȖȉȣ ȗȘȍȌȈȊȈȚȤșȧ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ. ǰȚȈȒ, ȓȦȌȐ ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȦȚ ȥȚȐ ȚȘȐ ȔȈȘȋȈ, ȚȘȐ ȗțȚȐ ȔȐȘșȒȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ. ǶȕȐ ȕȍ șȚȘȍȔȧȚșȧ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ, Ȉ ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȉȝȈȒȚȐ, ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț, ȍȡȍ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȍȍ, ȟȍȔ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. ǺȈȒ ȟȚȖ ȗȖșȚȐȟȤ ȕȈțȒț ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȚȘțȌȕȖ. ǷȖȏȎȍ ȥȚȖ ȖȉȢȧșȕȐȚ șȈȔ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ. ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ, țȟȐȚȍȓȧ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, ȗȣȚȈȓȐșȤ țȉȍȌȐȚȤ ȍȋȖ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȕȈȌȖ ȊȍșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȐȑ ȖȉȘȈȏ ȎȐȏȕȐ, ȖȌȕȈȒȖ Ȋșȍ Ȑȝ ȗȖȗȣȚȒȐ ȉȣȓȐ ȕȈȗȘȈșȕȣ. ǺǭDzǹǺ 19 ȚȈȚȈ ȥȕȈȔ ȋțȘțȘ ȌȎȕȈȚȊȈ ȌȎȕȈȚȈ-ȌȎȕȍȑȈ-ȟȈȚțȠȚȈȑȈȔ ȌȈȐȚȑȍȕȌȘȈȔ ȌȈȘȠȈȑȈȔ ȈșȈ ȔȈȚȘȐ-ȔȘȐȠȚȈȔ ȈȓȈȕȒȘȐȚȈȔ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȥȕȈȔ — ȍȋȖ (ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț); ȋțȘțȝ — ȍȋȖ țȟȐȚȍȓȧ; ȌȎȕȈȚȊȈ — țȏȕȈȊ; ȌȎȕȈȚȈ — ȚȖȋȖ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȐȏȊȍșȚȕȣ; ȌȎȕȍȑȈ — ȒȖȚȖȘȣȍ șȓȍȌțȍȚ ȏȕȈȚȤ; ȟȈȚțȠȚȈȑȈȔ — ȟȍȚȣȘȍ șȗȖșȖȉȈ țșȔȐȘȍȕȐȧ ȕȍȗȖȒȖȘȕȣȝ: șȈȔȈ (țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȐȍ), ȌȈȕȈ (ȖȌȈȘȐȊȈȕȐȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȉȓȈȋȈȔȐ), ȉȝȍȌȈ (ȘȈȏȌȍȓȍȕȐȍ ȕȈ ȊȘȈȎȌțȦȡȐȍ ȋȘțȗȗȣ) Ȑ ȌȈȕȌȈ (ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ); ȌȈȐȚȑȈ-ȐȕȌȘȈȔ — ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȞȈȘȦ ǬȈȑȚȤȍȊ; ȌȈȘȠȈȑȈȔ ȈșȈ — ȗȘȍȌșȚȈȊȐȓȐ; ȔȈȚȘȐ-ȔȘȐȠȚȈȔ — țȔȣȚȖȋȖ ȔȈȚȍȘȤȦ; ȈȓȈȕȒȘȐȚȈȔ — țȒȘȈȠȍȕȕȖȋȖ. ǹȗțșȚȧ ȕȍȒȖȚȖȘȖȍ ȊȘȍȔȧ țȟȐȚȍȓȧ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ, ȘȍȠȐȓȐ, ȟȚȖ ȚȍȗȍȘȤ Ȗȕ țȎȍ ȏȕȈȍȚ, ȒȈȒ ȖȝȓȈȎȌȈȚȤ ȗȣȓ ȉțȕȚȈȘȍȑ, ȒȈȒ țȉȓȈȎȈȚȤ Ȑȝ, ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȧ ȐȔ ȗȘȍșȚȐȎȕȣȍ ȗȖșȚȣ, ȒȈȒ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤ ȗȘȐȕȞȐȗ «ȘȈȏȌȍȓȧȑ Ȑ ȊȓȈșȚȊțȑ» Ȑ ȒȈȒ ȕȈȒȈȏȣȊȈȚȤ ȕȍȗȖȒȖȘȕȣȝ. ǶȌȕȈȎȌȣ, ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȔȈȚȤ ǷȘȈȝȓȈȌȣ șȈȔȈ ȐșȒțȗȈȓȈ ȍȋȖ Ȑ ȕȈȌȍȓȈ ȕȈ ȕȍȋȖ ȓțȟȠȐȍ ȖȌȍȎȌȣ Ȑ țȒȘȈȠȍȕȐȧ, țȟȐȚȍȓȧ ȗȘȐȊȍȓȐ ǷȘȈȝȓȈȌț Ȓ ȍȋȖ ȖȚȞț.

149


150 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǺȖȔț, ȒȚȖ șȖȉȐȘȈȍȚșȧ șȚȈȚȤ ȞȈȘȍȔ, ȗȘȈȊȐȚȍȓȍȔ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȖșȊȖȐȚȤ ȟȍȚȣȘȍ șȗȖșȖȉȈ țșȔȐȘȍȕȐȧ ȕȍȗȖȒȖȘȕȣȝ. ǪșȍȋȌȈ ȍșȚȤ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ ȎȍȓȈȦȚ ȗȖȌȟȐȕȧȚȤșȧ ȊȓȈșȚȧȔ. ǭșȓȐ ȒȚȖ-ȚȖ Ȑȏ ȕȐȝ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȕȈșȚȘȈȐȊȈȚȤ ȌȘțȋȐȝ ȗȘȖȚȐȊ ȞȈȘȧ, ȞȈȘȤ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȏȊȈȚȤ ȥȚȖȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȖȋȖ Ȓ șȍȉȍ Ȑ ȗȖșȚȈȘȈȚȤșȧ țȔȐȘȖȚȊȖȘȐȚȤ ȍȋȖ ȗȘȐȧȚȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ: «Ǻȣ — ȊȈȎȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ Ȋ ȕȈȠȍȔ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ. ǯȈȟȍȔ Țȍȉȍ ȊȖȓȕȖȊȈȚȤ ȕȈȘȖȌ, șȍȧȚȤ șȔțȚț?» ǭșȓȐ ȚȖȚ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȕȍ țșȗȖȒȈȐȊȈȍȚșȧ, ȚȖ, ȟȚȖȉȣ șȌȍȓȈȚȤ ȍȋȖ ȉȖȓȍȍ șȋȖȊȖȘȟȐȊȣȔ, ȞȈȘȤ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȍȌȓȖȎȐȚȤ ȍȔț ȒȈȒȖȍ-ȕȐȉțȌȤ ȌȖȝȖȌȕȖȍ ȔȍșȚȖ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȗȖșȚ ȋțȉȍȘȕȈȚȖȘȈ, ȔȐȕȐșȚȘȈ ȐȓȐ ȌȘțȋțȦ ȊȣșȖȒȖȖȗȓȈȟȐȊȈȍȔțȦ ȌȖȓȎȕȖșȚȤ. ǭșȓȐ Ȗȕ Ȑ ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ ȕȈșȚȘȈȐȊȈȚȤ ȌȘțȋȐȝ ȗȘȖȚȐȊ ȞȈȘȧ, ȞȈȘȦ ȕțȎȕȖ ȗȖșȚȈȘȈȚȤșȧ ȊȕȍșȚȐ ȘȈșȒȖȓ Ȋ ȘȧȌȣ șȊȖȐȝ ȗȘȖȚȐȊȕȐȒȖȊ, Ȉ ȍșȓȐ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȚȖȎȍ ȕȍ țȌȈȍȚșȧ țșȔȐȘȐȚȤ ȉțȕȚȖȊȡȐȒȈ, ȚȖȋȌȈ ȞȈȘȤ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȐȉȍȋȕțȚȤ Ȓ ȈȘȋțȔȍȕȚțȔ ȈȌ ȉȈȒțȓțȔ — șțȘȖȊȖȔț ȕȈȒȈȏȈȕȐȦ: Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ ȏȈȚȖȟȐȚȤ ȍȋȖ Ȋ ȚȦȘȤȔț ȐȓȐ ȗȘȍȌȈȚȤ șȔȍȘȚȕȖȑ ȒȈȏȕȐ. ǻȟȐȚȍȓȧ, ȕȈȏȕȈȟȍȕȕȣȍ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȗȘȍȗȖȌȈȊȈȓȐ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȈȝȓȈȌȍ Ȋșȍ ȥȚȐ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȍ ȗȘȍȔțȌȘȖșȚȐ, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ țȔȍȓȖ ȗȘȈȊȐȓ șȊȖȐȔȐ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔȐ. ǺǭDzǹǺ 20 ȗȈȌȈȑȖȝ ȗȈȚȐȚȈȔ ȉȈȓȈȔ ȗȘȈȚȐȕȈȕȌȑȈȠȐȠȈșțȘȈȝ ȗȈȘȐȠȊȈȌȎȑȈ ȟȐȘȈȔ ȌȖȘȉȝȑȈȔ ȗȈȘȈȔȈȔ ȈȗȈ ȕȐȘȊȘȐȚȐȔ ȗȈȌȈȑȖȝ — Ȓ șȚȖȗȈȔ; ȗȈȚȐȚȈȔ — ȗȘȐȗȈȊȠȍȋȖ; ȉȈȓȈȔ — ȔȈȓȤȟȐȒȈ (ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț); ȗȘȈȚȐȕȈȕȌȑȈ — ȗȖȗȘȐȊȍȚșȚȊȖȊȈȊ; ȈȠȐȠȈ — ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍȔ («ǬȐȚȧ ȔȖȍ, ȗțșȚȤ ȚȊȖȧ ȎȐȏȕȤ ȉțȌȍȚ ȌȖȓȋȖȑ Ȑ șȟȈșȚȓȐȊȖȑ» Ȑ Ț.ȗ..); ȈșțȘȈȝ — ȌȍȔȖȕ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț; ȗȈȘȐȠȊȈȌȎȑȈ — ȖȉȕȧȊ; ȟȐȘȈȔ — ȌȖȓȋȖ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȍȋȖ ȗȍȘȍȗȖȓȕȧȓȈ ȕȍȎȕȖșȚȤ; ȌȖȘȉȝȑȈȔ — ȖȉȍȐȔȐ ȘțȒȈȔȐ; ȗȈȘȈȔȈȔ — ȖȋȘȖȔȕțȦ; ȈȗȈ — ȖȉȘȍȓ; ȕȐȘȊȘȐȚȐȔ — ȘȈȌȖșȚȤ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȘȐȗȈȓ Ȓ șȚȖȗȈȔ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, Ȑ ȚȖȚ, ș ȕȍȎȕȖșȚȤȦ ȋȓȧȌȧ, ȒȈȒ ȒȓȈȕȧȍȚșȧ ȍȋȖ ȌȐȚȧ, șȚȈȓ ȖșȣȗȈȚȤ ȔȈȓȤȟȐȒȈ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧȔȐ Ȑ Ȗȉȕȧȓ ȍȋȖ ȖȉȍȐȔȐ ȘțȒȈȔȐ. dzȦȉȖȑ ȖȚȍȞ, ȖȉȕȐȔȈȧ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ, ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȘȈȌȖșȚȤ, Ȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȚȖȎȍ ȗȖȟțȊșȚȊȖȊȈȓ șȍȉȧ ȖȟȍȕȤ șȟȈșȚȓȐȊȣȔ. ǺǭDzǹǺ 21 ȈȘȖȗȑȈȕȒȈȔ ȈȊȈȋȝȘȈȑȈ ȔțȘȌȝȈȕȑ ȈȠȘț-ȒȈȓȈȔȉțȉȝȐȝ ȈșȐȕȟȈȕ ȊȐȒȈșȈȌ-ȊȈȒȚȘȈȔ ȐȌȈȔ ȈȝȈ ȑțȌȝȐȠȚȝȐȘȈ ȈȘȖȗȑȈ — ȗȖȔȍșȚȐȊ; ȈȕȒȈȔ — ȕȈ ȒȖȓȍȕȐ; ȈȊȈȋȝȘȈȑȈ ȔțȘȌȝȈȕȐ — ȗȖȕȦȝȈȊ ȋȖȓȖȊț; ȈȠȘț — șȓȍȏ; ȒȈȓȈ-ȈȔȉțȉȝȐȝ — ȒȈȗȓȧȔȐ; ȈșȐȕȟȈȕ — țȊȓȈȎȕȧȦȡȐȑ; ȊȐȒȈșȈȚȊȈȒȚȘȈȔ — țȓȣȉȈȦȡȍȍșȧ ȓȐȞȖ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; ȈȝȈ — șȒȈȏȈȓ; ȑțȌȝȐȠȚȝȐȘȈ — Ȗ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ. ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Ƕ ȞȈȘȤ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț țșȈȌȐȓ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț Ȓ șȍȉȍ ȕȈ ȒȖȓȍȕȐ Ȑ șȚȈȓ ȊȌȣȝȈȚȤ ȈȘȖȔȈȚ ȍȋȖ ȊȖȓȖș. ǹȖ șȓȍȏȈȔȐ ȖȚȞȖȊșȒȖȑ 150


151 ȕȍȎȕȖșȚȐ, ȖȔȣȊȈȊȠȐȔȐ țȓȣȉȈȦȡȍȍșȧ ȓȐȞȖ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ șȊȖȍȔț șȣȕț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ ȘȍȉȍȕȖȒ ȐȓȐ țȟȍȕȐȒ ȗȘȐȗȈȌȈȍȚ Ȓ șȚȖȗȈȔ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ ȐȓȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, șȚȈȘȠȐȑ Ȋ ȖȚȊȍȚ ȊȌȣȝȈȍȚ ȈȘȖȔȈȚ ȍȋȖ ȊȖȓȖș. ǺǭDzǹǺ 22 ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȘ țȊȈȟȈ ȗȘȈȝȘȈȌȈȕțȟȑȈȚȈȔ ȚȈȚȈ șȊȈȌȝȐȚȈȔ ȒȐȕȟȐȌ țȚȚȈȔȈȔ ȒȈȓȍȕȈȐȚȈȊȈȚȈȑțȠȔȈȕ ȑȈȌ ȈȠȐȒȠȈȌ ȋțȘȖȘ ȉȝȈȊȈȕ ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȝ țȊȈȟȈ — ȞȈȘȤ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȒȈȏȈȓ; ȗȘȈȝȘȈȌȈ — ȔȖȑ ȌȖȘȖȋȖȑ ǷȘȈȝȓȈȌȈ; ȈȕțȟȑȈȚȈȔ — ȗțșȚȤ ȉțȌȍȚ ȗȖȊȍȌȈȕȖ; ȚȈȚȈ — șȣȕȖȒ; șȊȈȌȝȐȚȈȔ — ȝȖȘȖȠȖ ȊȣțȟȍȕȕȖȍ; ȒȐȕȟȐȚ — ȟȚȖ- ȕȐȉțȌȤ; țȚȚȈȔȈȔ — ȕȈȐȓțȟȠȍȍ; ȒȈȓȍȕȈ ȥȚȈȊȈȚȈ — șȚȖȓȤȒȖ ȊȘȍȔȍȕȐ; ȈȑțȠȔȈȕ — Ȗ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȓȍȕȕȣȑ ȌȖȓȋȖȑ ȎȐȏȕȤȦ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȔț; ȈȠȐȒȠȈȚ — țȟȐȓșȧ; ȋțȘȖȝ — ȖȚ țȟȐȚȍȓȍȑ; ȉȝȈȊȈȕ — Țȣ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȒȈȏȈȓ: ǷȘȈȝȓȈȌȈ, șȣȕȖȒ, ȌȈ ȉțȌȍȚ ȌȖȓȋȖȑ ȚȊȖȧ ȎȐȏȕȤ. Ǻȣ țȎȍ ȌȈȊȕȖ șȓțȠȈȍȠȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ șȊȖȐȝ țȟȐȚȍȓȍȑ. ǷȖȊȍȌȈȑ Ȏȍ Ȕȕȍ Ȗ ȓțȟȠȍȔ Ȑȏ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȌȖȊȍȓȖșȤ Țȍȉȍ ȖȚ ȕȐȝ țȏȕȈȚȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȘȖșȐȚ șȣȕȈ ȘȈșșȒȈȏȈȚȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȗȕ țȏȕȈȓ ȖȚ ȋțȘț . ǻ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ ȉȣȓȖ ȌȊȈ ȚȐȗȈ ȋțȘț: ȖȌȕȐȝ ȕȈȏȕȈȟȐȓ ȍȋȖ ȖȚȍȞ (ȥȚȖ ȉȣȓȐ ȗȖȚȖȔșȚȊȍȕȕȣȍ țȟȐȚȍȓȧ ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ, șȣȕȖȊȤȧ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȐ), Ȉ ȌȘțȋȐȔ ȋțȘț ȉȣȓ ȊȍȓȐȒȐȑ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈșȚȈȊȓȧȓ ǷȘȈȝȓȈȌț, ȒȖȋȌȈ ȚȖȚ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȍȡȍ Ȋ ȓȖȕȍ ȔȈȚȍȘȐ. ǶȚȊȍȟȈȧ ȕȈ ȊȖȗȘȖș ȖȚȞȈ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȖȊȚȖȘȐȓ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, țșȓȣȠȈȕȕȣȍ ȐȔ ȖȚ șȊȖȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ǵȈȘȈȌȣ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, șȣȕ Ȑ ȖȚȍȞ ȗȖ-ȘȈȏȕȖȔț ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȓȐ șȍȉȍ, ȒȈȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȈȐȓțȟȠȐȔ: ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȘȍȠȐȓ ȘȈșșȒȈȏȈȚȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȗȕ țȏȕȈȓ ȖȚ șȊȖȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȕȈȌȍȧȓșȧ țșȓȣȠȈȚȤ ȖȚ șȣȕȈ Ȗ ȌȐȗȓȖȔȈȚȐȐ Ȑ ȗȘȖȟȐȝ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȝ ȗȘȍȔțȌȘȖșȚȧȝ, ȒȖȚȖȘȣȔ ǷȘȈȝȓȈȌț țȟȐȓȐ ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ. ǸȈȏȕȖȋȓȈșȐȧ ȔȍȎȌț ȖȚȞȖȔ Ȑ șȣȕȖȔ șȚȈȕȖȊȐȓȐșȤ Ȋșȍ ȉȖȓȍȍ ȧȊȕȣȔȐ, ȗȖ ȔȍȘȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȍȘȍșȒȈȏȣȊȈȓ țșȓȣȠȈȕȕȖȍ ȐȔ ȖȚ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ. ǺǭDzǹǺȃ 23 - 24 ȠȘȐ-ȗȘȈȝȘȈȌȈ țȊȈȟȈ ȠȘȈȊȈȕȈȔ ȒȐȘȚȈȕȈȔ ȊȐȠȕȖȝ șȔȈȘȈȕȈȔ ȗȈȌȈ-șȍȊȈȕȈȔ ȈȘȟȈȕȈȔ ȊȈȕȌȈȕȈȔ ȌȈșȑȈȔ șȈȒȝȑȈȔ ȈȚȔȈ-ȕȐȊȍȌȈȕȈȔ ȐȚȐ ȗțȔșȈȘȗȐȚȈ ȊȐȠȕȈț ȉȝȈȒȚȐȠ ȟȍȕ ȕȈȊȈ-ȓȈȒȠȈȕȈ ȒȘȐȑȍȚȈ ȉȝȈȋȈȊȈȚȑ ȈȌȌȝȈ ȚȈȕ ȔȈȕȑȍ 'ȌȝȐȚȈȔ țȚȚȈȔȈȔ 151


152 ȠȘȐ-ȗȘȈȝȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȒȈȏȈȓ; ȠȘȈȊȈȕȈȔ — șȓțȠȈȕȐȍ; ȒȐȘȚȈȕȈȔ — ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȐȍ; ȊȐȠȕȖȝ — ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț (Ȉ ȕȍ ȒȖȋȖ-ȚȖ ȌȘțȋȖȋȖ); șȔȈȘȈȕȈȔ — ȗȈȔȧȚȖȊȈȕȐȍ; ȗȈȌȈ-șȍȊȈȕȈȔ — șȓțȎȍȕȐȍ șȚȖȗȈȔ; ȈȘȟȈȕȈȔ — ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ (Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚșȧ ȗȘȍȌȔȍȚȣ ȠȍșȚȕȈȌȞȈȚȐ ȊȐȌȖȊ, ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȠȖȌȈȠȖȗȈȟȈȘȈ ); ȊȈȕȌȈȕȈȔ — ȊȖȏȕȍșȍȕȐȍ ȔȖȓȐȚȊ; ȌȈșȑȈȔ — ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ șȓțȋȐ; șȈȒȝȑȈȔ — ȚȍșȕȈȧ ȌȘțȎȉȈ; ȈȚȔȈ-ȕȐȊȍȌȈȕȈȔ — ȊȘțȟȍȕȐȍ ȊșȍȋȖ, ȟȚȖ ț ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȍșȚȤ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȗțȔșȈ ȈȘȗȐȚȈ — ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȕȖȍ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȖȔ; ȊȐȠȕȈț — ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț (Ȉ ȕȍ ȒȖȔț-ȚȖ ȌȘțȋȖȔț); ȉȝȈȒȚȐȝ — ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ; ȟȍȚ — ȍșȓȐ; ȕȈȊȈ- ȓȈȒȠȈȕȈ — ȚȖ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȘȈȏȓȐȟȈȦȚ ȌȍȊȧȚȤ ȔȍȚȖȌȖȊ; ȒȘȐȑȍȚȈ — ȗțșȚȤ șȖȊȍȘȠȈȍȚșȧ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ — ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȈȌȌȝȈ — ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ (ȐȓȐ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ); ȚȈȚ — ȚȖ; ȔȈȕȑȍ — șȟȐȚȈȦ; ȈȌȝȐȚȈȔ — ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ; țȚȚȈȔȈȔ — ȕȈȐȓțȟȠȍȍ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȒȈȏȈȓ: ǹȓțȠȈȚȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț Ȑ ȖȗȐșȈȕȐȧ ǭȋȖ ȖȉȓȐȒȈ, ȒȈȟȍșȚȊ, ȖȒȘțȎȍȕȐȧ Ȑ ȌȍȧȕȐȑ, ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȚȤ Ȑ ȗȖȔȕȐȚȤ Ȗ ȕȐȝ, șȓțȎȐȚȤ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǭȔț, ȐșȗȖȓȤȏțȧ ȈȚȘȐȉțȚȣ ȠȍșȚȕȈȌȞȈȚȐ ȊȐȌȖȊ, ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț ȔȖȓȐȚȊȣ, ȉȣȚȤ ǭȋȖ șȓțȋȖȑ, șȟȐȚȈȚȤ ǭȋȖ șȊȖȐȔ ȓțȟȠȐȔ ȌȘțȋȖȔ Ȑ ȊșȍȋȖ șȍȉȧ ȖȚȌȈȊȈȚȤ ǫȖșȗȖȌț (ȚȖ ȍșȚȤ șȓțȎȐȚȤ ǭȔț ȚȍȓȖȔ, țȔȖȔ Ȑ ȘȍȟȤȦ) — ȚȈȒȖȊȣ ȌȍȊȧȚȤ ȔȍȚȖȌȖȊ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ǺȖȚ, ȒȚȖ șȓțȎȐȚ DzȘȐȠȕȍ, ȗȘȐȔȍȕȧȧ ȥȚȐ ȔȍȚȖȌȣ, Ȑ ȗȖșȊȧȡȈȍȚ șȓțȎȍȕȐȦ ȊșȦ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ, — șȈȔȣȑ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȐȉȖ Ȗȕ ȖȉȘȍȓ ȗȖȓȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȗȘȖșȐȓ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ ȘȈșșȒȈȏȈȚȤ ȟȚȖ-ȕȐȉțȌȤ Ȑȏ ȚȖȋȖ, ȟȍȔț ȍȋȖ țȟȐȓȐ, Ȑ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȖȊȚȖȘȐȓ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ șȊȖȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȐȉȖ șȟȐȚȈȓ ȥȚȖ ȏȕȈȕȐȍ ȕȈȐȓțȟȠȐȔ. ǿȚȖ Ȏȍ ȒȈșȈȓȖșȤ ȐșȒțșșȚȊȈ ȌȐȗȓȖȔȈȚȐȐ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȍȋȖ țȟȐȓȐ ȔȐȘșȒȐȍ ȕȈșȚȈȊȕȐȒȐ, ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ, ȚȖ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȕȍ ȊȐȌȍȓ șȔȣșȓȈ Ȋ ȚȈȒȖȔ ȏȕȈȕȐȐ. ǩȝȈȒȚȐȝ ȗȈȘȍȠȈȕțȉȝȈȊȖ ȊȐȘȈȒȚȐȘ ȈȕȑȈȚȘȈ ȟȈ (ǩȝȈȋ., 11.2.42). ȅȚȖ ȗȘȐȏȕȈȒ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖșȊȧȚȐȓ șȍȉȧ ȟȐșȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ. ǿȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȐȕȚȍȘȍșțȍȚ ȚȖȓȤȒȖ șȓțȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț, Ȉ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȗȕ ȉȍȏȘȈȏȓȐȟȍȕ. ǿȚȖȉȣ ȐȌȚȐ ȗțȚȍȔ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȕțȎȕȖ ȊșȍȋȌȈ șȓțȠȈȚȤ Ȗ DzȘȐȠȕȍ, ȐȓȐ ǫȖșȗȖȌȍ ǪȐȠȕț, Ȑ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȚȤ ǭȋȖ. ǷȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț Ȋ ȝȘȈȔȍ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȈȘȟȈȕȖȑ . DzȈȒ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȈȘȟȈȕț, ȉțȌȍȚ ȖȉȢȧșȕȍȕȖ ȟțȚȤ ȗȖȏȎȍ. ǵȈȌȖ ȊȍȘȐȚȤ șȓȖȊȈȔ DzȘȐȠȕȣ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ƕȕ — ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ ȌȘțȋ Ȑ ȉȓȈȋȖȎȍȓȈȚȍȓȤ ȒȈȎȌȖȋȖ (șțȝȘȐȌȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ) . ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ șȟȐȚȈȍȚ DzȘȐȠȕț șȊȖȐȔ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ ȌȘțȋȖȔ. ȅȚȖ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ șȈȒȝȑȈȔ . ǷțȔșȈȘȗȐȚȈ ȊȐȠȕȈț . ǹȓȖȊȖ ȗțȔșȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «ȊșȍȔȐ ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ». Ǫ ȠȈșȚȘȈȝ ȕȐȋȌȍ ȕȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț ȘȈȏȘȍȠȍȕȖ ȚȖȓȤȒȖ ȓȦȌȧȔ ȐȓȐ ȚȖȓȤȒȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ . ȅȚȖ ȗȘȈȊȖ ȍșȚȤ ț ȒȈȎȌȖȋȖ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.32) șȒȈȏȈȕȖ: șȚȘȐȑȖ ȊȈȐȠȑȈș ȚȈȚȝȈ ȠțȌȘȈș Țȍ 'ȗȐ ȑȈȕȚȐ ȗȈȘȈȔ ȋȈȚȐȔ — ȝȖȚȧ ȎȍȕȡȐȕȣ, ȊȈȑȠȤȐ Ȑ ȠțȌȘȣ șȟȐȚȈȦȚșȧ ȕȍ șȈȔȣȔȐ ȘȈȏțȔȕȣȔȐ ȓȦȌȤȔȐ, ȖȕȐ ȚȖȎȍ ȔȖȋțȚ șȚȈȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ Ȑ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȚȖȚ, ȒȚȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, șȖȊȍȘȠȐȊ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚ ȍȋȖ ȗȓȖȌȣ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌț ȕȈȌȖ ȗȘȍȌȓȈȋȈȚȤ Ȋșȍ ș șȈȔȖȋȖ ȕȈȟȈȓȈ (ȉȝȈȋȈȊȈȚȑ ȈȌȌȝȈ) . ȅȚȖ Ȑ ȍșȚȤ șȈȕȕȤȧșȈ, Ȉ ȕȍ ȗȘȖșȚȖ ȕȤȧșȈ . ǺȘȐȌȈȕȌȐ-șȈȕȕȤȧșȐ ȕȖșȐȚ ȌȈȕȌț, ȒȖȚȖȘȈȧ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȚȘȍȝ ȟȈșȚȍȑ, șȐȔȊȖȓȐȏȐȘțȦȡȐȝ ȚȍȓȖ, țȔ Ȑ ȘȍȟȤ (ȒȈȑȈ-ȔȈȕȖ-ȊȈȒȑȈ) . ǿȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȊȘțȟȐȚȤ Ȋșȍ ȥȚȖ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț Ȑ ȗȖȚȖȔ țȎȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǭȔț. Ǻȍ, ȒȚȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, șȕȈȟȈȓȈ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȒȈȒȖȑ152


153 ȕȐȉțȌȤ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȑ ȗȖșȚțȗȖȒ, Ȉ ȗȖȚȖȔ ȜȖȘȔȈȓȤȕȖ, ȗȘȖșȚȖ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȚȈȒ ȗȖȓȖȎȍȕȖ, ȗȘȍȌȓȈȋȈȦȚ ȍȋȖ ȗȓȖȌȣ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. ǵȈșȚȖȧȡȐȑ Ȏȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ șȕȈȟȈȓȈ ȊȘțȟȈȍȚ DzȘȐȠȕȍ șȊȖȍ ȚȍȓȖ, țȔ Ȑ ȘȍȟȤ, Ȉ ȏȈȚȍȔ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚ Ȑȝ Ȋ șȓțȎȍȕȐȐ DzȘȐȠȕȍ, ȒȈȒ Ƕȕ ȚȖȋȖ ȗȖȎȍȓȈȍȚ. ȀȘȐȓȈ ǩȝȈȒȚȐșȐȌȌȝȈȕȚȈ ǹȈȘȈșȊȈȚȐ ǺȝȈȒțȘ Ȋ șȊȖȍȔ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȐ Ȓ «ȀȘȐȔȈȌǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȔ «ǺȈȚȝȤȧ», ȖȉȢȧșȕȧȍȚ ȥȚȖȚ șȚȐȝ șȓȍȌțȦȡȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ. ȀȘȈȊȈȕȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ șȓțȠȈȕȐȍ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȖȗȐșȈȕȐȑ ǭȋȖ ȖȉȓȐȒȈ, ȒȈȟȍșȚȊ, ȖȒȘțȎȍȕȐȧ Ȑ ȐȋȘ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐȊȖȌȧȚșȧ Ȋ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȝ ȐșȚȖȟȕȐȒȈȝ. ǹȓțȠȈȧ ȥȚȖ ȗȖșȓȈȕȐȍ, ȏȈȗȍȟȈȚȓȍȕȕȖȍ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȏȊțȒȍ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȏȈȗȖȔȐȕȈȚȤ ȍȋȖ Ȑ ȗȖȚȖȔ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ (ȒȐȘȚȈȕȈȔ). ǹȔȈȘȈȕȈȔ: ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ șȚȈȘȈȚȤșȧ Ȋșȍ ȋȓțȉȎȍ Ȑ ȋȓțȉȎȍ ȗȖșȚȐȋȈȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȈȌȈ-șȍȊȈȕȈȔ ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȍȚ șȓțȎȍȕȐȍ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ, șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȍȍ ȊȘȍȔȍȕȐ Ȑ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȔ. ǨȘȟȈȕȈȔ — ȥȚȖ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț Ȋ ȝȘȈȔȍ, Ȉ ȊȈȕȌȈȕȈȔ — ȊȣȘȈȎȍȕȐȍ ȗȖȟȚȍȕȐȧ ǭȔț. ǴȈȕȔȈȕȈ ȉȝȈȊȈ ȔȈȌ-ȉȝȈȒȚȖ ȔȈȌ-ȑȈȌȎȐ ȔȈȔ ȕȈȔȈșȒțȘț . ǪȈȕȌȈȕȈȔ ȖȏȕȈȟȈȍȚ ȚȖ Ȏȍ, ȟȚȖ Ȑ ȕȈȔȈșȒțȘț: ȊȣȘȈȎȈȚȤ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ȐȓȐ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ȔȖȓȐȚȊȣ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ șȟȐȚȈȍȚ șȍȉȧ ȊȍȟȕȣȔ șȓțȋȖȑ DzȘȐȠȕȣ (ȕȐȚȑȈ-ȒȘȐȠȕȈ-ȌȈșȈ), ȍȋȖ șȓțȎȍȕȐȍ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȌȈșȑȈȔ, Ȉ șȈȒȝȑȈȔ — ȥȚȖ ȌȘțȎȍșȒȖȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ Ȓ DzȘȐȠȕȍ. DzȘȐȠȕȈ ȗȘȐȏȣȊȈȍȚ Ȋșȍȝ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ǭȔț, ȐȉȖ ȗȖ șȊȖȍȑ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȍ ȒȈȎȌȣȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȓțȋȖȑ DzȘȐȠȕȣ. ǩȣȚȤ ȐșȒȘȍȕȕȐȔ ȌȘțȋȖȔ DzȘȐȠȕȣ — ȏȕȈȟȐȚ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ ǭȋȖ ȗȖșȓȈȕȐȍ, ȗȘȖșȧ Ȋșȍȝ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ǫȖșȗȖȌț. ǨȚȔȈ- ȕȐȊȍȌȈȕȈȔ: ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȊȘțȟȐȚȤ DzȘȐȠȕȍ Ȋșȍ, ȟȚȖ ț ȕȍȋȖ ȍșȚȤ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ șȊȖȍ ȚȍȓȖ, țȔ Ȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ. ǰșȒȘȍȕȕȍȍ șȚȘȍȔȓȍȕȐȍ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț ȥȚȐȔȐ ȌȍȊȧȚȤȦ șȗȖșȖȉȈȔȐ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȉȝȈȒȚȐ . ǹȓȖȊȖ ȈȌȌȝȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ». ǵȍ ȕȈȌȖ țȗȖȌȖȉȓȧȚȤșȧ ȒȈȘȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ, Ȉ ȗȖȚȖȔ ȜȖȘȔȈȓȤȕȖ ȗȘȍȌȓȈȋȈȦȚ Ȑȝ ȗȓȖȌȣ DzȘȐȠȕȍ. ȅȚȖ ȒȈȘȔȈ-ȒȈȕȌȈ . ǵȍ ȕțȎȕȖ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ Ȓ ȗȓȖȌȈȔ șȊȖȐȝ ȉȓȈȋȐȝ Ȍȍȓ; ȓțȟȠȍ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȚȤ șȊȖȍ șȖȏȕȈȕȐȍ ȕȈ DzȘȐȠȕȍ Ȑ ȏȈȚȍȔ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ șȚȈȘȈȚȤșȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȉ ȕȍ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȍ ȟțȊșȚȊȈ. ǪȖȚ ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ «ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ» (ȈȌȌȝȈ) . ȈȕȑȈȉȝȐȓȈȠȐȚȈ-ȠțȕȑȈȔ ȌȎȕȈȕȈ-ȒȈȘȔȈȌȑ-ȈȕȈȊȘȐȚȈȔ ȈȕțȒțȓȑȍȕȈ ȒȘȐȠȕȈȕț ȠȐȓȈȕȈȔ ȉȝȈȒȚȐȘ țȚȚȈȔȈ «ǺȖȚ, ȒȚȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ, ȌȖȓȎȍȕ șȓțȎȐȚȤ ǭȔț ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȉȣȚȤ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȊȖȉȖȌȕȣȔ ȖȚ șȚȘȍȔȓȍȕȐȧ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȊȣȋȖȌȍ ȐȓȐ țșȗȍȝț ȕȈ ȗȖȗȘȐȡȍ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȑ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȝ ȐȏȣșȒȈȕȐȑ. ǺȈȒȖȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȟȐșȚȣȔ». ǵțȎȕȖ ȗȘȖșȚȖ șȚȈȘȈȚȤșȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ DzȘȐȠȕț, ȕȍ ȐȡȈ ȊȣȋȖȌȣ ȕȐ Ȋ ȏȕȈȕȐȐ, ȕȐ Ȋ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. Ǫ «ǫȖȗȈȓȈ-ȚȈȗȈȕȐ-țȗȈȕȐȠȈȌ» ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ, ȟȚȖ șȓȖȊȖ ȉȝȈȒȚȐ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ǩȖȋț, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ», Ȉ ȕȍ ȒȖȔț-ȚȖ ȌȘțȋȖȔț. Ǫ ȥȚȖȑ țȗȈȕȐȠȈȌȍ Ȗ ȉȝȈȒȚȐ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ ȐȔȍȕȕȖ ȒȈȒ Ȗ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǿȚȖȉȣ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȚȈȒȐȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȖȚ ȎȍȓȈȕȐȧ ȖȉȘȍșȚȐ șȟȈșȚȤȍ ȕȈ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ. ǰȕȣȔȐ 153


154 șȓȖȊȈȔȐ, ȉȝȈȒȚȐ — ȥȚȖ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ, ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȈȧ ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ ȕȈ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȉȍȏ șȚȘȍȔȓȍȕȐȧ Ȓ ȒȈȒȐȔ-ȓȐȉȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȉȓȈȋȈȔ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȉȝȈȒȚȐ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȕȐȠȒȈȘȔȖȑ, ȟȚȖ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «șȊȖȉȖȌȈ ȖȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ». ǽȖȚȧ ȊȕȍȠȕȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȕȈȗȖȔȐȕȈȍȚ ȒȈȘȔȐȟȍșȒțȦ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ, ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȉȝȈȒȚȐ — ȥȚȖ ȕȐȠȒȈȘȔȈ . ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȍȘȍȟȐșȓȐȓ ȌȍȊȧȚȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȔȍȚȖȌȖȊ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, Ȗ ȒȖȚȖȘȣȝ Ȗȕ țȏȕȈȓ ȖȚ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ. ǶȌȕȈȒȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț, ȕȍȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤ Ȋșȍ ȌȍȊȧȚȤ ȔȍȚȖȌȖȊ. ǬȈȎȍ ȍșȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȘȐȔȍȕȧȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȖȌȐȕ ȔȍȚȖȌ Ȑ ȕȍțȒȓȖȕȕȖ ȐȌȍȚ ȗȖ ȥȚȖȔț ȗțȚȐ, Ȗȕ șțȔȍȍȚ șȕȐșȒȈȚȤ ȔȐȓȖșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǩȣȊȈȍȚ ȚȈȒȎȍ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȗȖșȊȧȚȐȊȠȐȑ șȍȉȧ ȒȈȒȖȔț-ȚȖ ȖȌȕȖȔț ȊȐȌț ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȗȖȗțȚȕȖ ȗȘȐȔȍȕȧȍȚ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȔȍȚȖȌȣ. ǵȐȟȍȋȖ ȗȘȍȌȖșțȌȐȚȍȓȤȕȖȋȖ Ȋ ȥȚȖȔ ȕȍȚ. ǬȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤ ȓȦȉȖȑ Ȑȏ ȌȍȊȧȚȐ ȔȍȚȖȌȖȊ (ȕȈȊȈ-ȓȈȒȠȈȕȈ), ȐȉȖ ȒȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȐȝ ȊȒȓȦȟȈȍȚ Ȋ șȍȉȧ Ȑ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȜȖȘȔȣ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. Ǩ ȚȍȗȍȘȤ ȗȖȌȘȖȉȕȖ ȘȈșșȔȖȚȘȐȔ ȥȚȐ ȌȍȊȧȚȤ ȔȍȚȖȌȖȊ. 1. ȀȘȈȊȈȕȈȔ . ǹȓțȠȈȕȐȍ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ ǫȖșȗȖȌȈ (ȠȘȈȊȈȕȈȔ) — ȥȚȖ ȕȈȟȈȓȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ǽȖȚȧ ȓȦȉȖȋȖ Ȑȏ ȌȍȊȧȚȐ ȔȍȚȖȌȖȊ ȉȝȈȒȚȐ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȐȟȤ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, ȊȕȈȟȈȓȍ ȕțȎȕȖ ȕȈțȟȐȚȤșȧ șȓțȠȈȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ. ȅȚȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȒȈȎȌȖȔț. ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȗȘȖȊȖȏȋȓȈșȐȓ: ȟȍȚȖ-ȌȈȘȗȈȕȈȔȈȘȌȎȈȕȈȔ — ȗȖȊȚȖȘȧȧ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȐȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȖȟȐșȚȐȓ șȊȖȍ șȍȘȌȞȍ ȖȚ ȥȚȖȑ șȒȊȍȘȕȣ, ȗȖȘȖȎȌȍȕȕȖȑ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, șȗȖșȖȉȍȕ ȗȖșȚȐȟȤ ȖȉȓȐȒ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ — ȐȠȊȈȘȈȝ ȗȈȘȈȔȈȝ ȒȘȐȠȕȈȝ șȈȟ-ȟȐȌ-ȈȕȈȕȌȈ ȊȐȋȘȈȝȈȝ . ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȟȍȓȖȊȍȒț, ȒȖȚȖȘȣȑ șȓțȠȈȍȚ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ, ȖȚȒȘȣȊȈȍȚșȧ ȓȐȟȕȖșȚȕȣȑ ȖȉȘȈȏ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺȖȚ, ȒȚȖ țȏȘȍȓ ȖȉȓȐȒ ǫȖșȗȖȌȈ, șȗȖșȖȉȍȕ ȗȖșȚȐȟȤ ǭȋȖ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ, Ȉ ȏȕȈȧ ȒȈȟȍșȚȊȈ ǫȖșȗȖȌȈ, ȔȖȎȕȖ ȖșȖȏȕȈȚȤ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ǭȋȖ șȗțȚȕȐȒȖȊ. ǺȈȒ, ȗȖșȚȐȋȈȧ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ǭȋȖ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȑ ȖȉȓȐȒ Ȑ ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȖȒȘțȎȍȕȐȍ Ȑ Ȋșȍ, ȟȚȖ Ȓ ǵȍȔț ȖȚȕȖșȐȚșȧ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȖȉȘȍȚȈȍȚ Ȋșȍ ȉȖȓȍȍ ȗȖȓȕȖȍ Ȑ ȋȓțȉȖȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ Ȗ ǩȖȋȍ. ǸȈȏȕȣȍ ȔȍȚȖȌȣ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ȗȘȐȔȍȕȧȦȚșȧ Ȋ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȑ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖșȚȐ: ȠȘȈȊȈȕȈȔ ȒȐȘȚȈȕȈȔ ȊȐȠȕȖȝ . DzȐȘȚȈȕȈȔ (ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ) șȓȍȌțȍȚ ȏȈ ȠȘȈȊȈȕȈȔ, Ȑ ȚȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ șȔȈȘȈȕȈȔ (ȗȈȔȧȚȖȊȈȕȐȍ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ) șȓȍȌțȍȚ ȏȈ ȒȐȘȚȈȕȈȔ . ǺȖȚ, ȒȚȖ șȓțȠȈȍȚ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ Ȑ ȖȗȐșȈȕȐȧ ȖȉȓȐȒȈ, ȒȈȟȍșȚȊ Ȑ ȖȒȘțȎȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑȏ țșȚ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, șȔȖȎȍȚ ȖȡțȚȐȚȤ ȐșȚȐȕȕȣȑ ȊȒțș ȠȘȈȊȈȕȈȔ Ȑ ȒȐȘȚȈȕȈȔ . ȀȘȐȓȈ ǹȈȕȈȚȈȕȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȏȈȗȘȍȚȐȓ ȕȈȔ șȓțȠȈȚȤ ȗșȍȊȌȖȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȐȓȐ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǹȓțȠȈȕȐȍ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» șȟȐȚȈȍȚșȧ ȊȈȎȕȍȑȠȍȑ ȜȖȘȔȖȑ ȠȘȈȊȈȕȈȔ . «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» ȗȖȓȖȕ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȏȊțȒȖȊ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ, ȗȖȥȚȖȔț, ȌȍȒȓȈȔȐȘțȧ ȐȓȐ șȓțȠȈȧ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȔȖȎȕȖ șȗȖȓȕȈ ȖȡțȚȐȚȤ ȕȍȒȚȈȘȕȣȑ ȊȒțș ȌțȝȖȊȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ. ǻ ǩȖȋȈ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȝ șȊȧȚȣȝ ȐȔȍȕ, Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȔȖȎȍȚ șȓțȠȈȚȤ Ȑ ȗȍȚȤ Țȍ Ȑȏ ȕȐȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȍȋȖ ȉȖȓȤȠȍ ȊșȍȋȖ ȗȘȐȊȓȍȒȈȦȚ. ȅȚȖ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ, ǫȖșȗȖȌȈ ǸȈȔȣ ȐȓȐ ǵȘȐșȐȔȝȈȌȍȊȣ (ȘȈȔȈȌȐ-ȔțȘȚȐȠț ȒȈȓȈ-ȕȐȑȈȔȍȕȈ ȚȐȠȚȝȈȕ) . ǶȉȓȐȒȐ Ȑ ȐȔȍȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣ, Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȒȈȒȖȑ ȐȔȍȕȕȖ ȖȉȓȐȒ Ȑȝ ȗȘȐȊȓȍȒȈȍȚ, ȔȖȋțȚ ȔȍȌȐȚȐȘȖȊȈȚȤ ȕȈ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȑ ȖȉȘȈȏ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȗȍȚȤ ȚȖ ȐȓȐ ȐȕȖȍ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ. ǷȘȍȌȈȕȕȖȔț ȓțȟȠȍ ȊșȍȋȖ șȓțȠȈȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ, ȖȗȐșȈȕȐȧ ȖȉȓȐȒȈ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ Ț.Ȍ. Ȑȏ țșȚ ȚȖȋȖ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȐȚȈȍȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȓ ȚȖȔț Ȏȍ ȐȔȍȕȐ Ȑ ȖȉȓȐȒț ǫȖșȗȖȌȈ, ȟȚȖ Ȑ șȈȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ DzȘȐȠȕȍ, ȌȖȓȎȍȕ șȓțȠȈȚȤ Ȗ ǵȍȔ ȖȚ ȌȘțȋȐȝ ȟȐșȚȣȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ 154


155 ȚȖȎȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ Ȓ ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ, Ȑ ȊȔȍșȚȍ ș ȕȐȔȐ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȚȤ ǭȋȖ. ǺȖ Ȏȍ șȈȔȖȍ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȑ Ȓ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȖȚȌȈȦȡȐȔ ȗȘȍȌȗȖȟȚȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț ǸȈȔȍ, ǫȖșȗȖȌț ǵȘȐșȐȔȝȍ ȐȓȐ ȌȘțȋȐȔ ȐȗȖșȚȈșȧȔ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ. ǵȖ ȗȖșȒȖȓȤȒț DzȘȐȠȕȈ — ȥȚȖ ȊȣșȠȈȧ ȐȗȖșȚȈșȤ ǩȖȋȈ (ȒȘȐȠȕȈș Țț ȉȝȈȋȈȊȈȕ șȊȈȑȈȔ), ȓțȟȠȍ ȊșȍȋȖ șȓțȠȈȚȤ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ Ȗ șȊȧȚȖȔ ȐȔȍȕȐ, ȖȉȓȐȒȍ Ȑ ȐȋȘȈȝ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ, ȗȘȐȟȍȔ Ȑȏ țșȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȌȖșȚȐȋ șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȧ Ȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕ ȐȔȍȕȕȖ Ȓ DzȘȐȠȕȍ. Ǫ «ȀȘȐȔȈȌǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȗȖȌȘȖȉȕȖ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȦȚ Ȗ șȊȧȚȖȔ ȐȔȍȕȐ, ȖȉȓȐȒȍ Ȑ ȒȈȟȍșȚȊȈȝ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ. ǵȍ șȓțȠȈȧ ȥȚȐ ȖȗȐșȈȕȐȧ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȧșȕȖ ȗȖȕȧȚȤ ȌȘțȋȐȍ ȔȍȚȖȌȣ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȗȘȐȏȣȊȈȍȚ Ȋșȍȝ ȗȍȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ DzȘȐȠȕȣ. ǷȈȘȈȔ ȊȐȌȎȈȑȈȚȍ ȠȘȐ- ȒȘȐȠȕȈ-șȈȕȒȐȘȚȈȕȈȔ . ǺȖȚ, ȒȖȔț ȗȖșȟȈșȚȓȐȊȐȓȖșȤ șȓțȠȈȚȤ ȖșȖȏȕȈȊȠȐȝ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, șȔȖȎȍȚ ȖȟȍȕȤ ȓȍȋȒȖ ȌȖșȚȐȟȤ țșȗȍȝȈ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȚȈȒ ȊȈȎȕȖ șȓțȠȈȚȤ Ȗ șȊȧȚȖȔ ȐȔȍȕȐ, ȖȉȓȐȒȍ Ȑ ȒȈȟȍșȚȊȈȝ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (1.5.11) șȒȈȏȈȕȖ: ȚȈȌ-ȊȈȋ-ȊȐșȈȘȋȖ ȌȎȈȕȈȚȈȋȝȈ-ȊȐȗȓȈȊȖ ȑȈșȔȐȕ ȗȘȈȚȐ-ȠȓȖȒȈȔ ȈȉȈȌȌȝȈȊȈȚȑ ȈȗȐ ȕȈȔȈȕȑ ȈȕȈȕȚȈșȑȈ ȑȈȠȖ-'ȕȒȐȚȈȕȐ ȑȈȚ ȠȘȐȕȊȈȕȚȐ ȋȈȑȈȕȚȐ ȋȘȐȕȈȕȚȐ șȈȌȝȈȊȈȝ «ǹȚȐȝȐ, ȖȗȐșȣȊȈȦȡȐȍ ȐȔȧ, ȖȉȓȐȒ Ȑ ȒȈȟȍșȚȊȈ ǨȕȈȕȚȈȌȍȊȣ, ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖȋȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, șȗȖșȖȉȕȣ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ Ȋșȍȝ ȋȘȍȝȖȊ, șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȝ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǷȖȥȚȖȔț, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Ȋ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȕȖȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ ȚȈȒȐȍ șȚȐȝȐ ȕȍȉȍȏțȗȘȍȟȕȣ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ șȓțȠȈȦȚ Ȑȝ Ȑ ȌȍȒȓȈȔȐȘțȦȚ, șȟȐȚȈȧ Ȑȝ ȗȘȈȊȐȓȤȕȣȔȐ Ȑ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȔȐ». ȀȘȐȌȝȈȘȈ ǹȊȈȔȐ ȖȚȔȍȚȐȓ Ȋ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ, ȟȚȖ ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊșȍȋȌȈ ȐȡȍȚ ȖȉȡȍȕȐȧ ș ȌȘțȋȐȔ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, șȚȘȍȔȧșȤ țșȓȣȠȈȚȤ, ȒȈȒ ȚȖȚ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚ Ȗ șȊȧȚȖȔ ȐȔȍȕȐ, ȖȉȓȐȒȍ Ȑ ȒȈȟȍșȚȊȈȝ ǫȖșȗȖȌȈ. ǭșȓȐ Ȏȍ ț ȕȍȋȖ ȕȍȚ ȚȈȒȖȑ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ, Ȗȕ ȖȌȐȕ ȗȖȊȚȖȘȧȍȚ Ȑ șȓțȠȈȍȚ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ. 2. DzȐȘȚȈȕȈȔ . ǺȍȗȍȘȤ, ȊșȓȍȌ ȏȈ șȓțȠȈȕȐȍȔ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȘȈȏȉȍȘȍȔ ȊȚȖȘȖȑ ȔȍȚȖȌ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ — ȗȍȕȐȍ Ȑ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȍ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ. ǹȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ ȗȍȚȤ ȊȖ ȊȍșȤ ȋȖȓȖș. Ǫ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ, ȕȈȟȈȊ ȗțȚȍȠȍșȚȊȖȊȈȚȤ ȗȖ ȊșȍȔț ȔȐȘț, Ȗȕ ȉȍȏ ȊșȧȒȖȋȖ șȚȍșȕȍȕȐȧ ȗȍȓ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȌȈȍȚ ȚȈȒȖȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȍ: ȚȘȐȕȈȌ ȈȗȐ șțȕȐȟȍȕȈ ȚȈȘȖȘ ȈȗȐ șȈȝȐȠȕțȕȈ ȈȔȈȕȐȕȈ ȔȈȕȈȌȍȕȈ ȒȐȘȚȈȕȐȑȈȝ șȈȌȈ ȝȈȘȐȝ ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ șȔȖȎȍȚ ȉȍȏ ȊșȧȒȐȝ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ȍșȓȐ șȚȈȕȍȚ șȔȐȘȍȕȕȍȍ ȚȘȈȊȐȕȒȐ Ȑ ȚȍȘȗȍȓȐȊȍȍ ȌȍȘȍȊȈ Ȑ ȉțȌȍȚ ȗȖȟȚȐȚȍȓȍȕ ș ȒȈȎȌȣȔ, ȕȍ ȖȎȐȌȈȧ ȗȖȟȚȍȕȐȧ Ȓ șȍȉȍ. ǺȖȔț, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȚȈȒȐȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ, ȕȈȔȕȖȋȖ ȓȍȋȟȍ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ. ȅȚȖȚ ȔȍȚȖȌ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȗȘȈȒȚȐȒȐ ȌȖșȚțȗȍȕ ȒȈȎȌȖȔț. ǬȈȎȍ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ șȍȘȤȍȏȕȖ ȉȖȓȍȕ ȐȓȐ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȕȐȏȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ț ȕȍȋȖ ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊ Ȑ ȕȍȚ ȖȗȣȚȈ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȍ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ ȗȘȐȕȍșȍȚ ȍȔț ȖȋȘȖȔȕȖȍ 155


156 ȉȓȈȋȖ. ǯȕȈȚȕȖȍ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȍ, ȉȓȍșȚȧȡȍȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ, ȒȘȈșȐȊȈȧ ȊȕȍȠȕȖșȚȤ, ȉȖȋȈȚșȚȊȖ Ȑ ȗȘȖȟȐȍ ȗȓȖȌȣ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȚȘȍȉțȦȚșȧ Ȍȓȧ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ; Ȋșȍ, ȟȚȖ ȕțȎȕȖ, — ȥȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ. DzȈȒ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ Ȋ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȝ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ, Ȍȓȧ ȕȣȕȍȠȕȍȑ ȥȗȖȝȐ, DzȈȓȐ-ȦȋȐ, ȖȟȍȕȤ ȝȈȘȈȒȚȍȘȕȖ, ȟȚȖ ȎȐȏȕȤ ȓȦȌȍȑ ȒȖȘȖȚȒȈ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȗȘȐȖȉȘȍȚȈȦȚ ȖȚȊȘȈȚȐȚȍȓȤȕȣȍ ȗȘȐȊȣȟȒȐ Ȑ ȗȐȚȈȦȚ ȐȕȚȍȘȍș Ȓ ȓȖȎȕȣȔ ȔȍȚȖȌȈȔ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȖȕȐ ȊșȍȋȌȈ ȖȉȍșȗȖȒȖȍȕȣ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȔȐ Ȑ ȒȘȈȑȕȍ ȕȍțȌȈȟȓȐȊȣ. Ǫșȍ ȥȚȖ ȓȐȠȈȍȚ Ȑȝ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤ ȚȈȒȐȍ ȔȍȚȖȌȣ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȗȘȈȒȚȐȒȐ, ȒȈȒ ȧȋȤȧ, ȌȈȕȈ, ȚȈȗȈ Ȑ ȒȘȐȧ, ȚȖ ȍșȚȤ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȘȈȏȌȈȊȈȚȤ ȔȐȓȖșȚȣȕȦ Ȑ Ț.Ȍ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ șȒȈȏȈȕȖ: ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈ ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈ ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈȐȊȈ ȒȍȊȈȓȈȔ ȒȈȓȈț ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȋȈȚȐȘ ȈȕȑȈȚȝȈ «Ǫ ȥȚȖȚ ȊȍȒ ȊȘȈȎȌȣ Ȑ ȓȐȞȍȔȍȘȐȧ șȗȈșțȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȍȚ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ. ǵȍȚ ȐȕȖȋȖ ȗțȚȐ. ǵȍȚ ȐȕȖȋȖ ȗțȚȐ. ǵȍȚ ȐȕȖȋȖ ȗțȚȐ». ǷȘȖșȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȧ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ, ȟȍȓȖȊȍȒ șȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȖȟȈȑȠȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ. ȅȚȖ ȓțȟȠȐȑ șȗȖșȖȉ ȖȉȘȍșȚȐ Ȋ ȎȐȏȕȐ ȕȈșȚȖȧȡțȦ țȌȈȟț. Ǫ ȌȘțȋȐȍ ȥȗȖȝȐ ȔȍȚȖȌ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȧ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȚȈȒȐȔ Ȏȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ, ȕȖ ȐȔȍȕȕȖ Ȋ DzȈȓȐ- Ȧȋț Ȗȕ ȕȈȔȕȖȋȖ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȍȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȝ ȔȍȚȖȌȖȊ. DzȐȘȚȈȕȈȌ ȥȊȈ ȒȘȐȠȕȈșȑȈ ȔțȒȚȈ-șȈȕȋȈȝ ȗȈȘȈȔ ȊȘȈȌȎȍȚ: ȓȦȉȖȑ, ȒȚȖ ȗȖȍȚ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ DzȘȐȠȕȣ, ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ Ȑ ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǷȖȥȚȖȔț, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȐȔȍȕȧȍȚ ȒȈȒȐȍ-ȚȖ ȌȘțȋȐȍ ȔȍȚȖȌȣ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, Ȗȕ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ, ȐȉȖ ȥȚȖ ȋȓȈȊȕȖȍ, ȟȚȖ ȚȘȍȉțȍȚșȧ Ȍȓȧ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ. DZȈȌȎȕȈȐȝ șȈȕȒȐȘȚȈȕȈȗȘȈȑȈȐȘ ȑȈȌȎȈȕȚȐ ȝȐ șțȔȍȌȝȈșȈȝ: șȈȔȣȍ ȘȈȏțȔȕȣȍ ȓȦȌȐ ȉțȌțȚ ȗȍȚȤ șȊȧȚȣȍ ȐȔȍȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȘȐ ȥȚȖȔ, ȖȌȕȈȒȖ, ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȊȣȌțȔȣȊȈȚȤ șȊȖȐ ȔȍȚȖȌȣ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȧ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ. ǵȈȌȖ ȐșȒȘȍȕȕȍ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ȐȔȍȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȚȈȒ, ȒȈȒ ȥȚȖ ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȖ Ȋ ȗȐșȈȕȐȧȝ: ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, DzȘȐȠȕȈ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ / ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǸȈȔȈ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ. ǷȖȊȚȖȘȧȧ ȐȔȍȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ ȐȏȉȍȋȈȚȤ ȌȍșȧȚȐ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȕȈȕȍșȚȐ șȊȧȚȖȔț ȐȔȍȕȐ. ǰȏ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȑ ǹȈȕȈȚȒțȔȈȘȈ Ȕȣ țȏȕȈȍȔ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ șȈȔȣȑ ȏȈȒȖȘȍȕȍȓȣȑ ȋȘȍȠȕȐȒ ȖȟȐșȚȐȚ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ, ȍșȓȐ ȕȈȑȌȍȚ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ǰ Ȋ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ, ȟȍȓȖȊȍȒ, ȖȗțșȚȐȊȠȐȑșȧ ȌȖ țȘȖȊȕȧ ȌȊțȕȖȋȖȋȖ ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ, Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȖȉȘȍȚȍȚ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȍșȓȐ ȗȖșȊȧȚȐȚ șȍȉȧ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȦ șȊȧȚȣȝ ȐȔȍȕ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȚȈȒ ȊȈȎȕȖ ȕȍ ȖșȒȖȘȉȓȧȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ. ǶșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ȚȈȒȐȍ: 1) ȗȖȕȖșȐȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȘȖȗȖȊȍȌțȍȚ șȓȈȊț șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ; 2) șȟȐȚȈȚȤ, ȟȚȖ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȐȓȐ ȌȘțȋȖȋȖ ȗȖȓțȉȖȋȈ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȚȈȒȐȔ Ȏȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ, ȟȚȖ Ȑ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ (ȕȍȚ ȕȐȒȖȋȖ, ȒȚȖ ȉȣȓ ȉȣ ȘȈȊȍȕ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț ȐȓȐ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȐȓ ǭȋȖ Ȋ ȟȍȔ-ȓȐȉȖ); 3) ȕȈȘțȠȈȚȤ țȒȈȏȈȕȐȧ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ; 4) ȗȖȕȖșȐȚȤ ǪȍȌȣ Ȑ Țȍ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȖȌȖȓȎȈȦȚ ȊȍȌȐȟȍșȒțȦ ȚȘȈȌȐȞȐȦ; 5) ȏȈȧȊȓȧȚȤ, ȟȚȖ șȓȈȊȈ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ ȗȘȍțȊȍȓȐȟȍȕȈ; 6) ȌȈȊȈȚȤ ȕȍȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȍ ȚȖȓȒȖȊȈȕȐȧ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ; 7) țȔȣȠȓȍȕȕȖ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȋȘȍȝȐ, ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȧ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ Ȑȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȧ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ; 8) ȗȘȐȘȈȊȕȐȊȈȚȤ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȍ ȐȔȍȕȐ ǫȖșȗȖȌȈ Ȓ ȔȐȘșȒȖȑ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; 9) ȘȈșȒȘȣȊȈȚȤ șȓȈȊț șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ ȟȍȓȖȊȍȒț, ȕȍ ȐȔȍȦȡȍȔț ȊȍȘȣ Ȋ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȍ 156


157 șȊȧȚȣȝ ȐȔȍȕ; 10) ȕȍ ȖȉȘȍșȚȐ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȦ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ, ȌȈȎȍ țșȓȣȠȈȊ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȑ ȠȈșȚȘ . ǰșȒțȗȐȚȤ ȥȚȐ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ. ǷȖȥȚȖȔț ȚȖȚ, ȒȚȖ ȖșȒȖȘȉȐȓ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ, ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ȍȋȖ ȌȕȍȔ Ȑ ȕȖȟȤȦ. ǷȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȊȚȖȘȧȧ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȐȏȉȈȊȐȚșȧ ȖȚ ȖșȒȖȘȉȐȚȍȓȤȕȖȋȖ țȔȖȕȈșȚȘȖȍȕȐȧ Ȑ șȖ ȊȘȍȔȍȕȍȔ ȗȖȌȕȐȔȍȚșȧ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȘȖȊȍȕȤ, ȋȌȍ Ȗȕ șȔȖȎȍȚ ȗȘȖȐȏȕȖșȐȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ș ȟȐșȚȣȔ șȍȘȌȞȍȔ Ȑ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȥȚȖȔț ȖȉȘȍȚȍȚ ȓȦȉȖȊȤ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǬȈȎȍ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȈȕȖșȐȚ șȊȧȚȖȔț ȐȔȍȕȐ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ, ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȗȖȊȚȖȘȧȧ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȗȍȘȍșȚȈȍȚ ȖșȒȖȘȉȓȧȚȤ ȍȋȖ. Ǫ ȒȕȐȋȍ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǵȈȔȈ-ȒȈțȔțȌȐ», șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖșȒȖȘȉȐȚ ȊȈȑȠȕȈȊȈ, Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȐȗȈșȚȤ Ȓ ȍȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ Ȑ ȔȖȓȐȚȤ Ȗ ȗȘȖȡȍȕȐȐ; ȚȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ Ȑ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȖșȒȖȘȉȓȧȍȚ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ, ȌȖȓȎȍȕ ȊȘțȟȐȚȤ șȍȉȧ șȊȧȚȖȔț ȐȔȍȕȐ Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ șȊȖȐȝ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ. Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȞȐȚȐȘțȦȚșȧ șȓȖȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȖȐȏȕȍș ǬȈȒȠȈ, ȖȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ: «ȇ ȕȍ ȏȕȈȓ Ȗ ȚȊȖȍȔ ȊȍȓȐȟȐȐ Ȑ ȗȘȐ Ȋșȍȝ ȖșȒȖȘȉȐȓ Țȍȉȧ. ǵȖ Țȣ ȗȖ ȌȖȉȘȖȚȍ șȊȖȍȑ ȕȍ ȗȘȐȕȧȓ ȔȖȐ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ ȊșȍȘȤȍȏ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȒȖȋȌȈ ȧ ȊȖȏȊȍȓ ȕȈ Țȍȉȧ ȕȈȗȘȈșȓȐȕț Ȑ Ȑȏ-ȏȈ ȥȚȖȋȖ șȚȈȓ ȚȍȘȧȚȤ șȊȖȐ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ, Țȣ ȔȐȓȖșȚȐȊȣȔ ȊȏȋȓȧȌȖȔ șȗȈș Ȕȍȕȧ. Ǻȣ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȊȍȓȐȒ. ǷȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȗȘȖșȚȐ Ȕȍȕȧ, Ȑ ȗțșȚȤ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȚȊȖȍȋȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ȉțȌțȚ ȚȊȖȐ Ȏȍ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ». ǶșȒȖȘȉȐȚȍȓȤ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ ȌȖȓȎȍȕ ȊȏȣȊȈȚȤ Ȓ ȕȍȔț șȖ ȊșȍȔ șȔȐȘȍȕȐȍȔ Ȑ ȒȘȖȚȖșȚȤȦ; Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ȔȖȓȐȚȊȣ ȊȖ șȓȈȊț șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ, ȚȈȒȐȍ, ȒȈȒ ȈȑȐ ȔțȒȚȈ-ȒțȓȈȐȘ țȗȈșȑȈ ȔȈȕȈȔ Ȑ ȕȐȊȘȐȚȚȈ- ȚȈȘȠȈȐȘ țȗȈȋȐȑȈȔȈȕȈȌ . ǵȈȌȖ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ȗȖȌȖȉȕȣȍ ȔȖȓȐȚȊȣ, ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍșȚȈȚȤ ȖșȒȖȘȉȓȧȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ. 3. ǹȔȈȘȈȕȈȔ . ǺȖȔț, ȒȚȖ ȖȟȐșȚȐȓ șȊȖȍ șȍȘȌȞȍ ȘȍȋțȓȧȘȕȣȔ șȓțȠȈȕȐȍȔ Ȑ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȍȔ, ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤ șȓȍȌțȦȡȐȑ ȔȍȚȖȌ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ — șȔȈȘȈȕȈȔ, ȗȈȔȧȚȖȊȈȕȐȍ. Ǫ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (2.1.11) ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȋȖȊȖȘȐȚ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȈȘȐȒȠȐȚț: ȥȚȈȕ ȕȐȘȊȐȌȑȈȔȈȕȈȕȈȔ ȐȟȟȝȈȚȈȔ ȈȒțȚȖ-ȉȝȈȑȈȔ ȑȖȋȐȕȈȔ ȕȘȐȗȈ ȕȐȘȕȐȚȈȔ ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈȕțȒȐȘȚȈȕȈȔ «Ƕ ȞȈȘȤ, Ȑ ȊȍȓȐȒȐȔ ȑȖȋȈȔ, ȐȏȉȈȊȐȊȠȐȔșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ, Ȑ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȎȈȎȌȍȚ ȔȐȘșȒȐȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ, Ȑ ȚȍȔ, ȒȚȖ, ȖȉȓȈȌȈȧ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȟȍȘȗȈȍȚ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ Ȋ șȈȔȖȔ șȍȉȍ, ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ». ǸȈȏȕȣȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȔ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖȑ ȌțȠȐ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȚ ȘȈȏȕȣȍ ȊȐȌȣ ȕȈȔȈȕțȒȐȘȚȈȕȈȔ, ȗȍȕȐȧ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ, Ȑ ȚȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ șțȡȍșȚȊțȦȚ ȗȧȚȤ ȊȐȌȖȊ ȗȈȔȧȚȖȊȈȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȚ ȗȧȚȐ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȘȈșȈȔ . Dz ȥȚȐȔ ȊȐȌȈȔ ȗȈȔȧȚȖȊȈȕȐȧ ȖȚȕȖșȧȚșȧ: Ȉ) ȗȖȐșȒ ȚȖȑ ȐȗȖșȚȈșȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȝȖȚȍȓ ȉȣ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ; ȉ) șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȐȍ țȔȈ ȕȈ ȖȌȕȖȔ ȖȉȢȍȒȚȍ Ȑ ȗȘȍȒȘȈȡȍȕȐȍ Ȋșȍȑ ȗșȐȝȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ (Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ȔȣȠȓȍȕȐȧ, ȖȡțȡȍȕȐȧ Ȑ ȎȍȓȈȕȐȧ), ȒȖȚȖȘȈȧ șȊȧȏȈȕȈ ș ȌȘțȋȐȔȐ ȖȉȢȍȒȚȈȔȐ; Ȋ) ȒȖȕȞȍȕȚȘȈȞȐȧ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȕȈ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȔ ȖȉȘȈȏȍ ǫȖșȗȖȌȈ (ȥȚȖ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȔȍȌȐȚȈȞȐȍȑ); ȋ) ȗȖșȚȖȧȕȕȈȧ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȖșȚȤ țȔȈ ȕȈ ȖȉȘȈȏȍ ǫȖșȗȖȌȈ (ȥȚȖ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȌȝȘțȊȈȕțșȔȘȐȚȐ, șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȑ ȔȍȌȐȚȈȞȐȍȑ); Ȍ) ȗȘȖȉțȎȌȍȕȐȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ 157


158 ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȔț ȖȉȘȈȏț ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ șȚȘȍȔȓȍȕȐȍ ȊșȍȋȌȈ șȖȏȍȘȞȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȍȋȖ (ȥȚȖ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ șȈȔȈȌȝȐ, ȌțȝȖȊȕȣȔ ȚȘȈȕșȖȔ). ǹȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȐȍ țȔȈ ȕȈ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȐȋȘȈȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȧȊȓȧȍȚ Ȋ Țȍȝ ȐȓȐ Ȑȕȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ, ȚȖȎȍ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȗȈȔȧȚȖȊȈȕȐȍȔ. ǹțȡȍșȚȊțȍȚ ȗȧȚȤ ȊȐȌȖȊ șȈȔȈȌȝȐ, ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȚȘȈȕșȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȚ ȗȧȚȐ ȘȈșȈȔ . Ǫ ȟȈșȚȕȖșȚȐ, ȚȘȈȕș ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȕȍȑȚȘȈȓȤȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȖșȚȤȦ țȔȈ». 4. ǷȈȌȈ-șȍȊȈȕȈȔ . Ǫ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ șȊȖȐȝ ȕȈȒȓȖȕȕȖșȚȍȑ Ȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ șȐȓȣ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȊșȓȍȌ ȏȈ șȓțȠȈȕȐȍȔ, ȊȖșȗȍȊȈȕȐȍȔ Ȑ ȗȈȔȧȚȖȊȈȕȐȍȔ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤ Ȑ ȚȈȒȖȑ ȔȍȚȖȌ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȒȈȒ ȗȈȌȈ-șȍȊȈȕȈȔ . ǹȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ ȗȈȔȧȚȖȊȈȕȐȧ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ țșȚȘȍȔȓȧȚȤ șȊȖȐ ȔȣșȓȐ Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ. ǹȐȓȤȕȖȍ șȚȘȍȔȓȍȕȐȍ ȌțȔȈȚȤ Ȗ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȗȈȌȈ-șȍȊȈȕȈȔ . ǻ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ șȒȓȖȕȍȕ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤ ȐȔȍȕȕȖ ȥȚȖȚ ȔȍȚȖȌ, ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȘȈȏȊȐȊȈȍȚșȧ ȎȍȓȈȕȐȍ șȖȏȍȘȞȈȚȤ ȖȉȘȈȏ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȘȐȒȈșȈȚȤșȧ Ȓ ǭȋȖ ȐȏȊȈȧȕȐȦ, ȖȉȝȖȌȐȚȤ ȊȖȒȘțȋ ȐȏȊȈȧȕȐȧ ȐȓȐ ȝȘȈȔȈ, ȗȖșȍȡȈȚȤ ȚȈȒȐȍ ȔȍșȚȈ, ȒȈȒ ǬȎȈȋȈȕȕȈȚȝȈ-ǷțȘȐ, ǬȊȈȘȈȒȈ Ȑ ǴȈȚȝțȘȈ, ȟȚȖȉȣ țȊȐȌȍȚȤ ȖȉȘȈȏ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȉ ȚȈȒȎȍ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȖȔȖȊȍȕȐȍ Ȋ ǫȈȕȋȍ ȐȓȐ ȇȔțȕȍ. ǶȔȖȊȍȕȐȍ Ȋ ǫȈȕȋȍ Ȑ șȓțȎȍȕȐȍ ȟȐșȚȖȔț ȊȈȑȠȕȈȊț ȍȡȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȚȈȌȐȑȈțȗȈșȈȕȈȔ . ȅȚȖ ȚȖȎȍ ȗȈȌȈ-șȍȊȈȕȈȔ . ǹȓȖȊȖ ȚȈȌȐȑȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «șȊȧȏȈȕȕȣȍ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ». ǹȓțȎȍȕȐȍ ȊȈȑȠȕȈȊț, ǺțȓȈșȐ, ǫȈȕȋȍ Ȑ ȇȔțȕȍ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȗȈȌȈ-șȍȊȈȕȈȔ . Ǫșȍ ȥȚȐ ȘȈȏȕȖȊȐȌȕȖșȚȐ ȗȈȌȈ-șȍȊȈȕȈȔ ȗȖȔȖȋȈȦȚ ȟȍȓȖȊȍȒț ȖȟȍȕȤ ȉȣșȚȘȖ ȗȘȖȌȊȐȋȈȚȤșȧ ȗȖ ȌțȝȖȊȕȖȔț ȗțȚȐ. 5. ǨȘȟȈȕȈȔ . ǹȓȍȌțȦȡȐȑ ȔȍȚȖȌ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ — ȥȚȖ ȈȘȟȈȕȈȔ, ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǩȖȎȍșȚȊț. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȝȖȟȍȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǩȖȎȍșȚȊț, ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȌȖȓȎȍȕ ȖȉȘȍșȚȐ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȕȈșȚȈȊȕȐȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȉțȟȐȚ ȍȋȖ ȥȚȖȔț ȔȍȚȖȌț. ǭșȚȤ ȔȕȖȋȖ ȒȕȐȋ, ȗȖșȊȧȡȍȕȕȣȝ ȈȘȟȈȕȍ, Ȑ ȋȓȈȊȕȈȧ Ȑȏ ȕȐȝ — »ǵȈȘȈȌȈȗȈȕȟȈȘȈȚȘȈ». Ǫ ȕȣȕȍȠȕȦȦ ȥȗȖȝț ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǩȖȎȍșȚȊț ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ șȖȊȍȘȠȈȚȤ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔȐ «ǷȈȕȟȈȘȈȚȘȣ». ǶȌȕȈȒȖ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȌȊȍ șȐșȚȍȔȣ ȈȘȟȈȕȣ, ȖȌȕȈ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȖșȕȖȊȈȕȈ ȕȈ ȗȘȐȕȞȐȗȈȝ ȉȝȈȋȈȊȈȚȣ, Ȉ ȌȘțȋȈȧ — ȕȈ ȗȘȐȕȞȐȗȈȝ ȗȈȕȟȈȘȈȚȘȐȒȐ . Ǫ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» ȕȍȚ țȒȈȏȈȕȐȧ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȈȘȟȈȕț ȗȖ șȐșȚȍȔȍ ȗȈȕȟȈȘȈȚȘȐȒȐ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ șȍȑȟȈș, Ȋ DzȈȓȐ-Ȧȋț, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ȔțȘȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, ȗȘȖșȚȖ șȓțȠȈȧ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ, ȗȘȖșȓȈȊȓȧȧ ǭȋȖ, ȗȈȔȧȚțȧ Ȗ ǵȍȔ Ȑ ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ (ȗȈȌȈ-șȍȊȈȕȈȔ). ǸțȗȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȠȘȐ-ȊȐȠȕȖȝ ȠȘȈȊȈȕȍ ȗȈȘȐȒȠȐȌ ȈȉȝȈȊȈȌ ȊȈȐȑȈșȈȒȐȝ ȒȐȘȚȈȕȍ ȗȘȈȝȓȈȌȈȝ șȔȈȘȈȕȍ ȚȈȌ-ȈȕȋȝȘȐ-ȉȝȈȌȎȈȕȍ ȓȈȒȠȔȐȝ ȗȘȐȚȝțȝ ȗțȌȎȈȕȍ ȈȒȘțȘȈș ȚȊ ȈȉȝȐȊȈȕȌȈȕȍ ȒȈȗȐ-ȗȈȚȐȘ ȌȈșȑȍ 'ȚȝȈ șȈȒȝȑȍ 'ȘȌȎțȕȈȝ șȈȘȊȈșȊȈȚȔȈ-ȕȐȊȍȌȈȕȍ ȉȈȓȐȘ ȈȉȝțȚ ȒȘȐȠȕȈȗȚȐȘ ȥȠȈȔ ȗȈȘȈȔ «ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ ȖȉȘȍȓ șȗȈșȍȕȐȍ, ȗȘȖșȚȖ șȓțȠȈȧ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ, Ȉ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ — ȗȘȖșȓȈȊȓȧȧ ǭȋȖ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȗȈșșȧ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȔȕȐȓ Ȗ ǪșȍȊȣȠȕȍȔ, Ȉ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, dzȈȒȠȔȐȌȍȊȐ, ȌȖșȚȐȋȓȈ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȖȉȘȍȓ șȗȈșȍȕȐȍ, ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ȔțȘȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȉ ǨȒȘțȘȈ — ȊȖȏȕȖșȧ ǫȖșȗȖȌț ȔȖȓȐȚȊȣ. ǽȈȕțȔȈȕ ȌȖșȚȐȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, ȉțȌțȟȐ șȓțȋȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ, ǨȘȌȎțȕȈ — șȚȈȊ ȌȘțȋȖȔ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȉ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ — ȖȚȌȈȊ șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț Ȋșȍ, ȟȍȔ ȖȉȓȈȌȈȓ». ȅȚȐ ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ șȓțȎȐȓȐ ǫȖșȗȖȌț ȒȈȒȐȔ-ȚȖ ȖȌȕȐȔ șȗȖșȖȉȖȔ, ȕȖ Ȋșȍ ȖȕȐ ȖȉȘȍȓȐ șȗȈșȍȕȐȍ Ȑ ȊȍȘȕțȓȐșȤ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǺȈȒ Ȗ ȕȐȝ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ». 158


159 ǷȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȗȖȓțȟȐȊȠȐȔ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȗȖșȊȧȡȍȕȐȍ, ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ «ǵȈȘȈȌȈ-ȗȈȕȟȈȘȈȚȘȣ» Ȑ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǩȖȎȍșȚȊț Ȋ ȝȘȈȔȍ. Ǩ ȟȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ șȍȔȍȑȕȣȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ — Țȍȝ, ȟȚȖ ȎȐȊțȚ Ȋ ȌȖșȚȈȚȒȍ, — ȚȖ ȐȔ ȚȍȔ ȉȖȓȍȍ șȓȍȌțȍȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȔțȘȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ǭșȓȐ ȉȖȋȈȚȣȑ ȋȘȐȝȈșȚȝȈ ȕȍ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚ șȊȖȐ ȚȘțȌȖȊȣȍ ȌȍȕȤȋȐ Ȍȓȧ șȓțȎȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌț, ȚȖ ȍȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ șȒțȗȞȖȔ. ǵȍ șȓȍȌțȍȚ ȕȈȕȐȔȈȚȤ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȟȚȖȉȣ Țȍ ȏȈ ȗȓȈȚț șȖȊȍȘȠȈȓȐ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ǩȖȎȍșȚȊț șȈȔ, Ȉ ȕȈȕȐȔȈȍȚ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȌȘțȋȐȝ, ȏȕȈȟȐȚ, Ȗȕ ȓȍȕȐȊ Ȑ ȕȍȐșȒȘȍȕȍȕ Ȋ șȊȖȍȔ șȓțȎȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌț. ǩȖȋȈȚȣȍ șȍȔȍȑȕȣȍ ȓȦȌȐ ȔȖȋțȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ șȖ Ȋșȍȑ ȗȣȠȕȖșȚȤȦ, Ȑ ȐȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ — ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ- ȋȘȐȝȈșȚȝ . ǻ ȕȈș, Ȋ ǬȊȐȎȍȕȐȐ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȍșȚȤ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ, ȋȘȐȝȈșȚȝȐ, ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝȐ Ȑ șȈȕȕȤȧșȐ, ȕȖ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ Ȋ ȝȘȈȔȍ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȋȘȐȝȈșȚȝȐ . ǩȘȈȝȔȈȟȈȘȐ ȔȖȋțȚ ȊȔȍșȚȍ ș șȈȕȕȤȧșȐ ȗțȚȍȠȍșȚȊȖȊȈȚȤ Ȑ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ, Ȉ ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝȐ ȌȖȓȎȕȣ ȋȖȚȖȊȐȚȤșȧ Ȓ șȓȍȌțȦȡȍȑ șȚțȗȍȕȐ ȖȚȘȍȟȍȕȐȧ ȖȚ ȔȐȘȈ, Ȓ șȈȕȕȤȧșȍ . ǵȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ- ȋȘȐȝȈșȚȝȐ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, Ȑ ȍșȓȐ ȖȕȐ ȕȍ ȉțȌțȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ, ȚȖ ȕȈȊȍȘȕȧȒȈ ȗȈȌțȚ. ǷȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ ȚȘȍȉțȍȚ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖȋȖ șȖȉȓȦȌȍȕȐȧ Ȋșȍȝ ȗȘȈȊȐȓ Ȑ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȑ, Ȑ, ȍșȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȉțȌȍȚ șȚȘȖȋȖ ȐȔ șȓȍȌȖȊȈȚȤ, Ȗȕ țȉȍȘȍȎȍȚ șȍȉȧ ȖȚ ȗȈȌȍȕȐȧ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȥȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȉțȌȍȚ șȚȖȑȒȐȔ Ȋ șȊȖȍȔ șȓțȎȍȕȐȐ. ǶȉȣȟȕȖ ț șȍȔȍȑȕȣȝ ȓȦȌȍȑ ȍșȚȤ ȌȍȚȐ, Ȑ, ȍșȓȐ ȗȖȚȘȍȉțȍȚșȧ, ȏȈȔțȎȕȧȧ ȎȍȕȡȐȕȈ ȌȖȓȎȕȈ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȑ Ȗ ȌȍȚȧȝ ȌȘțȋȐȝ ȋȘȐȝȈșȚȝ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȥȚȖ ȌȍȓȈȦȚ ȊȖșȗȐȚȈȚȍȓȤȕȐȞȣ Ȋ ȌȍȚșȒȖȔ șȈȌț. ǷȘȐȕȞȐȗȈȔ ȈȘȟȈȕȈ-ȊȐȌȝȐ, ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ, ȕțȎȕȖ șȓȍȌȖȊȈȚȤ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ șȖ șȊȖȐȔȐ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȧȔȐ Ȑ ȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ ȚȈȒ, ȒȈȒ ȊȍȓȐȚ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ. Ǭȓȧ Țȍȝ, ȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ șȓțȎȐȚȤ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ Ȋ ȝȘȈȔȍ, Ȋ «ǨȋȕȐ-ȗțȘȈȕȍ» ȌȈȍȚșȧ ȚȈȒȖȍ țȒȈȏȈȕȐȍ: ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ- ȋȘȐȝȈșȚȝȈ, ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ șȈȔ șȓțȎȐȚȤ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ, ȌȖȓȎȍȕ ȗȖ ȒȘȈȑȕȍȑ ȔȍȘȍ șȔȖȚȘȍȚȤ, ȒȈȒ șȖȊȍȘȠȈȍȚșȧ ȉȖȋȖșȓțȎȍȕȐȍ, Ȑ ȚȖȋȌȈ Ȗȕ ȚȖȎȍ ȌȖșȚȐȋȕȍȚ țșȗȍȝȈ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǹȔȣșȓ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȊșȍȋȌȈ șȖȝȘȈȕȧȚȤ ȊȕțȚȘȍȕȕȦȦ Ȑ ȊȕȍȠȕȦȦ ȟȐșȚȖȚț. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ- ȋȘȐȝȈșȚȝȐ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȖȉȘȈȏȞȖȔ ȟȐșȚȖȗȓȖȚȕȖșȚȐ. ǷȘȖȞȍșș ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ ȕȍȘȈȏȘȣȊȕȖ șȊȧȏȈȕ șȖ șȓțȠȈȕȐȍȔ Ȑ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȍȔ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț ȗȍȘȍȌ ȒȈȎȌȖȑ ȔȈȕȚȘȖȑ ȗȘȖȐȏȕȖșȐȚșȧ șȓȖȊȖ ȕȈȔȈȝ . Ǫ ȔȈȕȚȘȍ ȏȈȒȓȦȟȍȕȈ ȖșȖȉȈȧ șȐȓȈ, Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ- ȋȘȐȝȈșȚȝȐ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȉȓȈȋȖȔ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖȕȐ ȗȖȓțȟȈȦȚ, ȗȘȖȐȏȕȖșȧ Țț ȐȓȐ ȐȕțȦ ȔȈȕȚȘț . ǭșȚȤ ȔȕȖȋȖ ȔȈȕȚȘ, ȕȈȟȐȕȈȦȡȐȝșȧ șȖ șȓȖȊȈ ȕȈȔȈȝ, ȖȌȕȈȒȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȍȚ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȓțȟȈȍȚ ȗȓȖȌȣ ȔȕȖȋȖȒȘȈȚȕȖȋȖ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȧ ȥȚȖȋȖ șȓȖȊȈ. ǷȘȖȐȏȕȖșȧ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ, ȔȖȎȕȖ ȊȖȏȊȣșȐȚȤșȧ ȌȖ ȓȦȉȊȐ Ȓ ǩȖȋț. ǪȖȏȕȐȒȈȍȚ ȊȖȗȘȖș: Ȉ ȏȈȟȍȔ ȚȖȋȌȈ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȗȖșȊȧȡȍȕȐȍ? ǶȚȊȍȚ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ, ȗȘȖșȚȖ ȗȘȖȐȏȕȖșȧ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ, ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȔȖȎȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȌțȝȖȊȕȖȍ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ, ȓȦȉȖȊȤ Ȓ ǩȖȋț, ȕȖ, ȗȖȒȈ ț ȕȍȋȖ ȍșȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ, Ȗȕ Ȋșȍ Ȏȍ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȐȦ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț Ȍȓȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȖȟȍȕȤ ȉȖȓȤȠȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȐȔȍȍȚ ȈȘȟȈȕȈ- ȊȐȌȝȐ . ǺȈȒ ȟȚȖ ȕțȎȕȖ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤ Ȑ șȐșȚȍȔț ȉȝȈȋȈȊȈȚȣ, Ȑ șȐșȚȍȔț ȗȈȕȟȈȘȈȚȘȐȒȐ . ǷȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ ȉȣȊȈȍȚ ȌȊțȝ ȊȐȌȖȊ: ȟȐșȚȖȍ Ȑ șȔȍȠȈȕȕȖȍ ș ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ. ǺȖȚ, ȒȚȖ șȚȘȖȋȖ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ. ǷȘȈȏȌȕȖȊȈȕȐȍ ȀȘȐ ǬȎȈȕȔȈȠȚȈȔȐ, ǸȈȔȈ-ȕȈȊȈȔȐ, ǵȘȐșȐȔȝȈ-ȟȈȚțȘȌȈȠȐ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȊȈȎȕȣȝ Ȍȕȍȑ, șȊȧȏȈȕȕȣȝ ș ȌȍȧȕȐȧȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȐȓȐ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȚȖȎȍ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȦ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ- ȋȘȐȝȈșȚȝȐ ȖȉȧȏȈȕȣ ȖȚȔȍȟȈȚȤ ȥȚȐ ȗȘȈȏȌȕȐȒȐ. 159


160 Ǩ ȚȍȗȍȘȤ ȗȍȘȍȟȐșȓȐȔ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȝ șȓȍȌțȍȚ ȐȏȉȍȋȈȚȤ ȗȘȐ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȐ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ: 1. ǵȍȓȤȏȧ ȊȝȖȌȐȚȤ Ȋ ȝȘȈȔ Ȋ ȖȉțȊȐ ȐȓȐ ȊȢȍȏȎȈȚȤ Ȋ ȕȍȋȖ ȕȈ ȗȈȓȈȕȒȐȕȍ. 2. ǵȍȓȤȏȧ ȗȘȖȗțșȒȈȚȤ ȗȘȈȏȌȕȐȒȐ, șȊȧȏȈȕȕȣȍ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ. 3. ǵȍȓȤȏȧ ȏȈȉȣȊȈȚȤ ȒȓȈȕȧȚȤșȧ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ. 4. ǵȍȓȤȏȧ ȊȝȖȌȐȚȤ Ȋ ȝȘȈȔ Ȋ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ, Ȋ ȟȈșȚȕȖșȚȐ, ȕȍ ȖȗȖȓȖșȕțȊ ȘȖȚ Ȑ ȘțȒȐ ȗȖșȓȍ ȍȌȣ. 5. ǵȍȓȤȏȧ ȒȓȈȕȧȚȤșȧ ȕȈ ȖȌȕț ȘțȒț. 6. ǵȍȓȤȏȧ ȖȉȝȖȌȐȚȤ ȟȚȖ-ȓȐȉȖ ȐȓȐ ȒȖȋȖ ȉȣ ȚȖ ȕȐ ȉȣȓȖ ȗȘȧȔȖ ȗȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ. 7. ǷȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ ȕȍȓȤȏȧ ȊȣȚȧȋȐȊȈȚȤ ȕȖȋȐ. 8. ǵȍȓȤȏȧ șȐȌȍȚȤ ȗȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ, ȖȉȝȊȈȚȐȊ ȓȖȌȣȎȒȐ ȘțȒȈȔȐ. 9. ǵȍȓȤȏȧ ȓȍȎȈȚȤ ȗȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ. 10. ǷȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ ȕȍȓȤȏȧ ȍșȚȤ. 11. ǵȍȓȤȏȧ ȓȋȈȚȤ ȗȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ. 12. ǵȍȓȤȏȧ ȗȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ ȋȘȖȔȒȖ ȖȉȘȈȡȈȚȤșȧ Ȓ ȒȖȔț-ȚȖ ȌȘțȋȖȔț. 13. ǷȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ ȕȍȓȤȏȧ ȊȍșȚȐ ȗțșȚȣȍ ȘȈȏȋȖȊȖȘȣ. 14. ǷȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ ȕȍȓȤȏȧ ȗȓȈȒȈȚȤ. 15. ǵȍȓȤȏȧ ȗȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ ȕȐ ș ȒȍȔ șȗȖȘȐȚȤ. 16. ǷȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ ȕȍȓȤȏȧ ȕȐȒȖȋȖ ȖȚȟȐȚȣȊȈȚȤ. 17. ǵȍȓȤȏȧ ȗȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ ȊȣȒȈȏȣȊȈȚȤ ȒȖȔț-ȓȐȉȖ șȊȖȍ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. 18. ǷȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ ȕȍȓȤȏȧ ȗȘȖȐȏȕȖșȐȚȤ ȋȘțȉȣȍ șȓȖȊȈ. 19. ǵȍȓȤȏȧ ȗȖȧȊȓȧȚȤșȧ ȗȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ Ȋ ȠȍȘșȚȧȕȖȑ ȕȈȒȐȌȒȍ. 20. ǵȍȓȤȏȧ ȕȐȒȖȋȖ ȝțȓȐȚȤ ȗȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ. 21. ǷȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ ȕȍȓȤȏȧ ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ȗȖȟȍșȚȐ ȒȖȔț-ȚȖ ȌȘțȋȖȔț. 22. ǷȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ ȕȍȓȤȏȧ șȒȊȍȘȕȖșȓȖȊȐȚȤ. 23. ǵȍȓȤȏȧ ȗȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ ȐșȗțșȒȈȚȤ ȋȈȏȣ. 24. ǭșȓȐ ț ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȍșȚȤ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ șȖ Ȋșȍȑ ȗȣȠȕȖșȚȤȦ, Ȗȕ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȚȤ ȥȚȐȔ. 25. ǵȍȓȤȏȧ ȍșȚȤ ȚȖ, ȟȚȖ ȕȍ ȉȣȓȖ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȖ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ. 26. ǵȍȓȤȏȧ ȏȈȉȣȊȈȚȤ ȗȘȍȌȓȈȋȈȚȤ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ șȊȍȎȐȍ ȜȘțȒȚȣ ȗȖ șȍȏȖȕț. 27. ǵȍȓȤȏȧ ȗȘȍȌȓȈȋȈȚȤ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ ȗȐȡț, ȒȖȚȖȘțȦ ȒȚȖ-ȚȖ țȎȍ ȗȘȖȉȖȊȈȓ ȐȓȐ ȟȈșȚȤ ȒȖȚȖȘȖȑ ȉȣȓȈ ȖȚȌȈȕȈ ȌȘțȋȐȔ (ȐȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȗȖȒȈ ȗȐȡȈ ȕȍ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȈ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ, ȍȍ ȕȍȓȤȏȧ ȕȐȒȖȔț ȌȈȊȈȚȤ). 28. ǵȍȓȤȏȧ șȐȌȍȚȤ șȗȐȕȖȑ Ȓ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ. 29. ǷȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ ȕȍȓȤȏȧ ȒȓȈȕȧȚȤșȧ ȒȖȔț-ȚȖ ȌȘțȋȖȔț. 30. DzȓȈȕȧȧșȤ ȌțȝȖȊȕȖȔț țȟȐȚȍȓȦ, ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȏȈȉȣȊȈȚȤ ȗȘȖȐȏȕȖșȐȚȤ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ ȔȖȓȐȚȊȣ. 31. ǵȍ șȓȍȌțȍȚ ȝȊȈȓȐȚȤ șȍȉȧ ȗȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ. 32. ǵȍȓȤȏȧ ȗȖȕȖșȐȚȤ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǺȈȒȖȊȣ ȚȘȐȌȞȈȚȤ ȌȊȈ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȌȖȓȎȍȕ ȐȏȉȍȋȈȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȗȖȒȓȖȕȧȦȡȐȑșȧ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȍșȚȤ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ, țȗȖȔȧȕțȚȣȍ Ȋ «ǪȈȘȈȝȈ-ȗțȘȈȕȍ»: 1. ǵȍȓȤȏȧ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȗȐȡț Ȋ ȌȖȔȍ ȉȖȋȈȚȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. 2. ǵȍȓȤȏȧ ȊȝȖȌȐȚȤ Ȋ ȒȖȔȕȈȚț ǩȖȎȍșȚȊ, ȒȖȋȌȈ ȚȈȔ ȚȍȔȕȖ. 3. ǵȍȓȤȏȧ ȕȈȘțȠȈȚȤ ȗȘȈȊȐȓȈ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ. 4. ǵȍȓȤȏȧ ȊȝȖȌȐȚȤ Ȋ ȝȘȈȔ ȉȍȏȏȊțȟȕȖ. 5. ǵȍȓȤȏȧ ȗȘȍȌȓȈȋȈȚȤ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ ȗȐȡț, ȒȖȚȖȘțȦ ȊȐȌȍȓȈ șȖȉȈȒȈ. 6. ǷȘȖȊȖȌȧ ȗțȌȎț, ȕȍȓȤȏȧ ȕȈȘțȠȈȚȤ ȔȖȓȟȈȕȐȍ. 7. ǵȍȓȤȏȧ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗțȌȎȐ ȝȖȌȐȚȤ Ȋ ȚțȈȓȍȚ. 8. ǵȍȓȤȏȧ ȗȘȍȌȓȈȋȈȚȤ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ ȉȓȈȋȖȊȖȕȐȧ, ȕȍ ȗȘȍȌȓȈȋȈȧ ȐȔ ȞȊȍȚȖȊ. 9. ǷȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ, ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȞȊȍȚȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȏȈȗȘȍȡȍȕȖ ȗȘȍȌȓȈȋȈȚȤ. 10. ǿȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ ȗțȌȎț, ȍșȓȐ Ȗȕ ȕȍ ȟȐșȚȐȓ Ȋ ȥȚȖȚ ȌȍȕȤ ȏțȉȣ. 11. ǵȍȓȤȏȧ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ ȗțȌȎț șȘȈȏț ȗȖșȓȍ ȗȖȓȖȊȖȋȖ șȕȖȠȍȕȐȧ. 12. ǷȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ, ȕȍȓȤȏȧ ȗȘȐȒȈșȈȚȤșȧ Ȓ șȊȍȚȐȓȤȕȐȒț, Ȓ ȚȘțȗț ȐȓȐ Ȓ ȎȍȕȡȐȕȍ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȍȍ ȔȍȕșȚȘțȈȞȐȐ; ȕȍȓȤȏȧ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ ȗțȌȎț Ȋ ȒȘȈșȕȖȑ ȐȓȐ șȐȕȍȑ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȕȍșȚȐȘȈȕȖȑ, ȟțȎȖȑ ȐȓȐ ȏȈȕȖȠȍȕȕȖȑ ȖȌȍȎȌȍ. ǿȍȓȖȊȍȒț ȕȍȓȤȏȧ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȚȖȓȤȒȖ ȟȚȖ ȊȐȌȍȓ ȔȍȘȚȊȍȞȈ, ȕȍȓȤȏȧ ȗȘȖȧȊȓȧȚȤ ȋȕȍȊ ȗȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ Ȑ ȕȍȓȤȏȧ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ ȗțȌȎț șȘȈȏț ȗȖșȓȍ ȗȖșȍȡȍȕȐȧ ȒȘȍȔȈȚȖȘȐȧ. ǷȖȍȊ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ ȗțȌȎț ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ ȗȐȡȈ ȕȍ ȗȍȘȍȊȈȘȐȚșȧ. Ƕȕ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȐȒȈșȈȚȤșȧ Ȓ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ ȐȓȐ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȒȈȒȐȍ-ȓȐȉȖ ȖȉȘȧȌȣ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ, ȍșȓȐ ȗȘȐȕȐȔȈȓ Ȋ ȗȐȡț șȈȜȓȖȘȖȊȖȍ ȔȈșȓȖ ȐȓȐ ȈșȈȜȍȚȐȌț. Ǫșȍ ȥȚȖ ȚȖȎȍ șȟȐȚȈȍȚșȧ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍȔ.

160


161 DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȑ Ȗ ȌȘțȋȐȝ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧȝ: 1. ǵȍȓȤȏȧ ȜȖȘȔȈȓȤȕȖ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ, ȗȐȚȈȧ Ȋ ȋȓțȉȐȕȍ ȌțȠȐ ȕȍȗȘȐȧȏȕȤ Ȓ ȚȈȒȐȔ ȠȈșȚȘȈȔ, ȒȈȒ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ». 2. ǵȍȓȤȏȧ ȊȊȖȌȐȚȤ Ȋ ȖȉȐȝȖȌ ȗȐșȈȕȐȧ, ȕȍ șȖȋȓȈșțȦȡȐȍșȧ ș țȟȍȕȐȍȔ ǪȍȌ. 3. ǵȍȓȤȏȧ ȗȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ ȎȍȊȈȚȤ ȗȈȕ ȐȓȐ ȉȍȚȍȓȤ. 4. ǵȍȓȤȏȧ ȒȓȈșȚȤ ȞȊȍȚȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȉțȌțȚ ȗȘȍȌȓȈȋȈȚȤșȧ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ, ȕȈ ȓȐșȚȤȧ ȒȓȍȡȍȊȐȕȣ. 5. ǵȍȓȤȏȧ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ ȗțȌȎț Ȋ ȗȖșȓȍȖȉȍȌȍȕȕȖȍ ȊȘȍȔȧ. 6. ǷȘȖȊȖȌȧ ȗțȌȎț, ȕȍȓȤȏȧ șȐȌȍȚȤ ȕȈ ȖȌȕȖȔ țȘȖȊȕȍ ș ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ ȐȓȐ ȕȈ ȋȖȓȖȔ ȗȖȓț. 7. ǶȔȣȊȈȧ ǩȖȎȍșȚȊȈ, ȕȍȓȤȏȧ ȗȘȐȒȈșȈȚȤșȧ Ȓ ǵȐȔ ȓȍȊȖȑ ȘțȒȖȑ. 8. ǵȍȓȤȏȧ ȗȘȍȌȓȈȋȈȚȤ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ ȕȍșȊȍȎȐȍ ȐȓȐ țȎȍ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȕȣȍ ȞȊȍȚȣ. 9. ǷȘȖȊȖȌȧ ȗțȌȎț, ȕȍȓȤȏȧ șȗȓȍȊȣȊȈȚȤ. 10. ǷȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ, ȕȍȓȤȏȧ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȚȤ șȈȔȖȋȖ șȍȉȧ. 11. ǵȍȓȤȏȧ ȕȍȘȖȊȕȖ ȕȈȕȖșȐȚȤ ȕȈ ȓȖȉ ȚȐȓȈȒ . 12. ǵȍȓȤȏȧ ȊȝȖȌȐȚȤ Ȋ ȝȘȈȔ, ȕȍ ȖȔȣȊ șȚȖȗ. 13. ǵȍȓȤȏȧ ȗȘȍȌȓȈȋȈȚȤ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ ȗȐȡț, ȗȘȐȋȖȚȖȊȓȍȕȕțȦ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȗȖșȊȧȡȍȕȐȧ. 14. ǵȍȓȤȏȧ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ ȗțȌȎț Ȑ ȗȘȍȌȓȈȋȈȚȤ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ ȉȝȖȋț ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ ț ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍ ȗȖȓțȟȐȓ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȗȖșȊȧȡȍȕȐȧ ȐȓȐ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȈȑȠȕȈȊȖȔ. 15. ǵȍ șȓȍȌțȍȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǩȖȎȍșȚȊț, ȕȍ ȊȣȘȈȏȐȊ șȕȈȟȈȓȈ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȚȈȒȐȔ ȒȈȒ ǫȈȕȍȠȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȔȖȋȈȦȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝț. 16. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ ȗțȌȎț, ȕȍ ȖșțȠȐȊ ȚȍȓȖ ȖȚ ȗȖȚȈ. 17. ǵȍȓȤȏȧ ȖȚȒȈȏȣȊȈȚȤșȧ ȊȌȖȝȕțȚȤ ȈȘȖȔȈȚ ȞȊȍȚȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ. 18. ǵȍȓȤȏȧ ȒȓȧșȚȤșȧ șȊȧȚȣȔ ȐȔȍȕȍȔ ǩȖȋȈ. ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȈȕȍșȠȐȑ ǫȖșȗȖȌț ȒȈȒȖȍ-ȓȐȉȖ Ȑȏ ȥȚȐȝ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ, ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȖȟȐȚȈȚȤ Ȋșȓțȝ ȝȖȚȧ ȉȣ ȖȌȕț ȋȓȈȊț «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ». ǺȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ ǨȊȈȕȚȐ-ȒȝȈȕȌȍ «ǹȒȈȕȌȈȗțȘȈȕȣ». DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ, ȗȘȖȟȐȚȈȊ Ȋșȓțȝ Țȣșȧȟț ȐȔȍȕ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȔȖȎȕȖ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ șȊȖȐȝ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ. ǺȈȔ Ȏȍ, Ȋ «ǹȒȈȕȌȈȗțȘȈȕȍ» (ǸȍȊȈ-ȒȝȈȕȌȈ), șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȉțȌȍȚ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ȔȖȓȐȚȊȣ ȌȍȘȍȊț ȚțȓȈșȐ ȐȓȐ ȗȖșȍȍȚ șȍȔȍȟȒȖ ȥȚȖȋȖ ȌȍȘȍȊȈ, Ȗȕ ȚȖȎȍ ȖșȊȖȉȖȌȐȚșȧ ȖȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȕȈȕȍșȍȕȕȣȝ ȐȔ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ. ǶȚ ȥȚȐȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȉțȌțȚ ȐȏȉȈȊȓȍȕȣ Ȑ Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ȠȈȓȈȋȘȈȔȈ- ȠȐȓȍ . Ǩ Ȋ «ǩȘȈȝȔȈȕȌȈ-ȗțȘȈȕȍ» ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ șȊȖȉȖȌț ȖȚ ȘȈșȗȓȈȚȣ ȏȈ ȕȈȕȍșȍȕȕȣȍ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț, ȌȍȘȎȈȡȍȔț Ȋ ǹȊȖȐȝ ȟȍȚȣȘȍȝ ȘțȒȈȝ ȘȈȒȖȊȐȕț, ȌȐșȒ, ȞȊȍȚȖȒ ȓȖȚȖșȈ Ȑ ȉțȓȈȊț. Ǫ «ǨȌȐ-ȊȈȘȈȝȈ-ȗțȘȈȕȍ» ȚȖȔț, ȒȚȖ ȕȈȕȍș ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ, ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ șȖȉȓȦșȚȐ ȖȌȕȖȌȕȍȊȕȣȑ ȗȖșȚ Ȋ șȊȧȚȖȔ ȔȍșȚȍ ȀȈțȒȈȘȈȊȈ, Ȉ ȗȖȚȖȔ ȖȔȣȚȤșȧ Ȋ ǫȈȕȋȍ. ǨȘȟȈȕȈȔ ȊȒȓȦȟȈȍȚ Ȋ șȍȉȧ ȚȈȒȎȍ ȔȣșȓȍȕȕȖȍ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ. Ǫ ǻȚȚȈȘȈȒȝȈȕȌȍ «ǷȈȌȔȈ-ȗțȘȈȕȣ» șȒȈȏȈȕȖ: «DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȓȦȉȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ Ȋ țȔȍ». Ǩ Ȋ «ǫȈțȚȈȔȐȧ- ȚȈȕȚȘȍ» ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȔȣșȓȍȕȕȖȍ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȗȖȌȝȖȌȐȚ Ȍȓȧ șȈȕȕȤȧșȐ, ȐȉȖ ț ȕȐȝ ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȖȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȐ. Ǫ «ǵȈȘȈȌȈ-ȗȈȕȟȈȘȈȚȘȍ» ǫȖșȗȖȌȤ ǵȈȘȈȧȕȈ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ȔȣșȓȍȕȕȖȍ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ ȔȈȕȈșȈ-ȗțȌȎȍȑ . ǴȈȕȈșȈ-ȗțȌȎȈ șȗȖșȖȉȕȈ ȐȏȉȈȊȐȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖȚ Ȋșȍȝ ȟȍȚȣȘȍȝ ȊȐȌȖȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. ǴȣșȓȍȕȕȖȍ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ ȔȍȕȤȠȍ ȊșȍȋȖ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊ. ǶȌȐȕ Ȑȏ ȕȈȊȈ-ȑȖȋȍȕȌȘ, ǨȊȐȘȝȖȚȘȈ ǴțȕȐ, ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȟȚȖ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ ȔȖȎȕȖ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ, ȗȘȖșȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȧ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ ȔȈȕȚȘȣ . Ǫ ȠȈșȚȘȈȝ țȗȖȔȧȕțȚȖ ȊȖșȍȔȤ ȚȐȗȖȊ ȔțȘȚȐ, Ȑ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȕȐȝ — ȥȚȖ ǩȖȎȍșȚȊȖ, șȖȏȌȈȕȕȖȍ Ȋ țȔȍ. Ǫ șȊȧȏȐ ș ȥȚȐȔ Ȋ «ǩȘȈȝȔȈ-ȊȈȑȊȈȘȚȈ-ȗțȘȈȕȍ» ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȚȈȒȈȧ ȐșȚȖȘȐȧ. ǬȈȊȕȣȔ-ȌȈȊȕȖ Ȋ ȋȖȘȖȌȍ ǷȘȈȚȐȠȚȝȈȕȈ-ȗțȘȍ ȎȐȓ ȖȌȐȕ ȖȟȍȕȤ ȉȍȌȕȣȑ ȉȘȈȝȔȈȕ, ȒȖȚȖȘȣȑ, ȖȌȕȈȒȖ, ȕȍ ȟțȊșȚȊȖȊȈȓ șȍȉȧ ȖȉȌȍȓȍȕȕȣȔ Ȑ ȕȍ ȐȔȍȓ ȕȐȒȈȒȐȝ ȋȘȍȝȖȊȕȣȝ ȗȖȔȣșȓȖȊ. DzȈȒ-ȚȖ ȘȈȏ ȍȔț ȌȖȊȍȓȖșȤ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȚȤ ȕȈ ȊșȚȘȍȟȍ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȋȌȍ 161


162 ȖȉșțȎȌȈȓȖșȤ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ Ȋ ȝȘȈȔȍ. ǰ ȚȈȔ Ȗȕ țșȓȣȠȈȓ, ȟȚȖ ǩȖȎȍșȚȊț ȔȖȎȕȖ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ Ȋ țȔȍ. ǷȖȏȎȍ, șȖȊȍȘȠȐȊ ȖȔȖȊȍȕȐȍ Ȋ ȘȍȒȍ ǫȖȌȈȊȈȘȐ, ȉȘȈȝȔȈȕ șȚȈȓ ȔȣșȓȍȕȕȖ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǫȖșȗȖȌț. Ƕȕ ȔȣșȓȍȕȕȖ Ȕȣȓ ȝȘȈȔ, Ȉ ȏȈȚȍȔ ȔȣșȓȍȕȕȖ Ȏȍ ȗȘȐȕȖșȐȓ Ȋ ȏȖȓȖȚȣȝ Ȑ șȍȘȍȉȘȧȕȣȝ ȒțȊȠȐȕȈȝ ȊȖȌț Ȑȏ Ȋșȍȝ șȊȧȚȣȝ ȘȍȒ. Ƕȕ șȖȉȐȘȈȓ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ Ȟȍȕȕȣȍ ȗȘȍȌȔȍȚȣ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ Ȍȓȧ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ Ȋ ȝȘȈȔȍ, Ȑ șȖȊȍȘȠȈȓ ȥȚȖ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ șȖ Ȋșȍȑ ȗȣȠȕȖșȚȤȦ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ȒțȗȈȕȐȧ ǩȖȎȍșȚȊȈ Ȑ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȧ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȍȔ ȈȘȈȚȐ . ǺȈȒ Ȗȕ ȗȖȒȓȖȕȧȓșȧ ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȟțȊșȚȊȖȊȈȓ șȍȉȧ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ șȟȈșȚȓȐȊȣȔ. ǷȘȖȠȓȖ ȔȕȖȋȖ ȓȍȚ, Ȑ ȊȖȚ ȖȌȕȈȎȌȣ ȉȘȈȝȔȈȕ ȔȣșȓȍȕȕȖ ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȓ ȕȈ ȋȐ ȖȟȍȕȤ ȊȒțșȕȣȑ ȘȐș ș ȔȖȓȖȒȖȔ Ȑ șȈȝȈȘȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȍȌȓȖȎȐȚȤ ȍȋȖ ǫȖșȗȖȌț. DzȖȋȌȈ ȘȐș ȉȣȓ ȋȖȚȖȊ, Ȗȕ ȊȣȓȖȎȐȓ ȍȋȖ ȕȈ ȏȖȓȖȚȖȍ ȉȓȦȌȖ Ȑ țȎȍ ȝȖȚȍȓ ȗȖȌȕȍșȚȐ DzȘȐȠȕȍ, ȕȖ șȕȈȟȈȓȈ ȘȍȠȐȓ ȗȘȖȊȍȘȐȚȤ, ȕȍ șȓȐȠȒȖȔ ȓȐ ȘȐș ȋȖȘȧȟȐȑ, Ȑ ȗȘȐȒȖșȕțȓșȧ Ȓ ȕȍȔț ȗȈȓȤȞȍȔ. ǸȐș ȖȒȈȏȈȓșȧ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȋȖȘȧȟȐȔ, ȟȚȖ ȉȘȈȝȔȈȕ ȖȉȎȍȋ ȗȈȓȍȞ. DzȖȋȌȈ ȉȘȈȝȔȈȕ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȖȉȎȍȋșȧ ȘȐșȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȗȕ ȔȣșȓȍȕȕȖ ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȓ Ȍȓȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ, ȏȈțȓȣȉȈȓșȧ. ǩȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ șȗȘȖșȐȓȈ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȟȍȔț Ƕȕ țȓȣȉȈȍȚșȧ. ǺȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț Ȋȍȓȍȓ ǹȊȖȐȔ ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȔ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ ȉȘȈȝȔȈȕȈ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝț. ǺȈȒ ȥȚȖȚ ȉȘȈȝȔȈȕ ȖȉȘȍȓ șȈȔȐȗȤȦ — ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȗȖșȓȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȌțȠȈ ȊșȍȋȌȈ ȎȐȊȍȚ ȘȧȌȖȔ ș ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ. 6. ǪȈȕȌȈȕȈȔ . ǪȖȏȕȍșȍȕȐȍ ȔȖȓȐȚȊ — ȥȚȖ ȟȈșȚȤ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ, ȖȌȕȈȒȖ ȔȖȎȕȖ ȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȚȤ ȍȋȖ Ȑ ȒȈȒ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȣȑ ȔȍȚȖȌ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȕȈȘȧȌț șȖ șȓțȠȈȕȐȍȔ, ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȍȔ Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ ȔȍȚȖȌȈȔȐ. ǷȘȐȊȍȌȍȔ ȓȐȠȤ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȏȈȔȍȟȈȕȐȧ, ȒȈșȈȦȡȐȍșȧ ȗȘȈȒȚȐȒȐ ȊȖȏȕȍșȍȕȐȧ ȔȖȓȐȚȊ. ǺȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ Ȑ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣ, Ȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȘȖȐȏȊȍȓȐ ȋȓțȉȖȒȖȍ ȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȗȘȖȧȊȓȧȍȔȣȍ ǫȖșȗȖȌȖȔ Ȋ ǭȋȖ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȌȍȧȕȐȧȝ, ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ǭȔț ȔȖȓȐȚȊȣ. ǺȈȒ Ȗȕ ȌȖșȚȐȋȈȍȚ țșȗȍȝȈ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȗțȚȐ. ǷȘȐȔȍȕȧȧ ȥȚȖȚ ȔȍȚȖȌ, ȚȖȎȍ ȕțȎȕȖ ȐȏȉȍȋȈȚȤ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȋ ȟȈșȚȕȖșȚȐ: Ȉ) ȕȍ ȒȓȈȕȧȚȤșȧ ȕȈ ȖȌȕț ȘțȒț, ȉ) ȕȍ ȒȓȈȕȧȚȤșȧ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ, ȕȍ șȕȧȊ ȖȉțȊȤ Ȑ ȊȍȘȝȕȦȦ ȖȌȍȎȌț, Ȋ) ȕȍ ȗȖȊȖȘȈȟȐȊȈȚȤșȧ Ȓ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ șȗȐȕȖȑ, ȋ) ȕȍ ȒȓȈȕȧȚȤșȧ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ șȓȍȊȈ Ȑ Ȍ) ȕȍ ȒȓȈȕȧȚȤșȧ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ, ȕȈȝȖȌȧșȤ ȖȟȍȕȤ ȉȓȐȏȒȖ Ȓ ǵȐȔ. 7. ǬȈșȑȈȔ . ǪȖȚ ȟȚȖ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȗ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ, ȌȍȑșȚȊțȦȡȍȔ ȒȈȒ șȓțȋȈ ǫȖșȗȖȌȈ: ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖșȓȍ ȔȕȖȋȐȝ Țȣșȧȟ ȎȐȏȕȍȑ ȖșȖȏȕȈȓ șȍȉȧ ȊȍȟȕȣȔ șȓțȋȖȑ DzȘȐȠȕȣ, șȗȖșȖȉȍȕ ȖșȊȖȉȖȎȌȈȚȤ ȌȘțȋȐȝ Ȑȏ ȏȈȚȖȟȍȕȐȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ șȟȐȚȈȍȚ șȍȉȧ șȓțȋȖȑ DzȘȐȠȕȣ, ȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȗȖȓȕȖȋȖ țșȗȍȝȈ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȌȈȎȍ ȕȍ ȗȘȐȉȍȋȈȧ Ȓ ȌȘțȋȐȔ șȗȖșȖȉȈȔ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȐȉȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȚȈȒȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ țȎȍ șȓțȎȐȚ ǫȖșȗȖȌț ȊșȍȔȐ ȥȚȐȔȐ șȗȖșȖȉȈȔȐ. 8. ǹȈȒȝȑȈȔ . ǶȚȕȖșȐȚȍȓȤȕȖ șȓțȎȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌț Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ǭȋȖ ȌȘțȋȈ Ȋ «ǨȋȈșȚȤȧșȈȔȝȐȚȍ» ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȐȕȖȋȌȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȗȖșȊȧȚȐȊȠȐȑ șȍȉȧ ȠȘȈȊȈȕȈȔ Ȑ ȒȐȘȚȈȕȈȔ, ȝȖȟȍȚ ȊȖȖȟȐȦ ȊȐȌȍȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȘȈȌȐ ȥȚȖȋȖ ȗȖșȍȓȧȍȚșȧ Ȋ ȝȘȈȔȍ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ ȗȘȐȊȖȌȐȚșȧ Ȑ ȚȈȒȖȍ ȊȣșȒȈȏȣȊȈȕȐȍ: «Ƕ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, Ȗ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ Ȑ Ȋȍȟȕȣȑ ȌȘțȋ, Ǻȣ ȐșȗȖȓȕȍȕ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ Ȑ ȏȕȈȕȐȧ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ Ǻȣ ȗȖȌȘțȎȐȓșȧ ș ȎȐȚȍȓȧȔȐ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȈ. DzȈȒ Ȏȍ ȗȖȊȍȏȓȖ ȥȚȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ!» Ǫ ȥȚȖȔ ȊȣșȒȈȏȣȊȈȕȐȐ ȗȖȌ ȌȘțȎȉȖȑ ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȍȚșȧ șȐȓȤȕȖȍ ȟțȊșȚȊȖ ȓȦȉȊȐ. ǹȚȈȓȖ ȉȣȚȤ, ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȌȘțȏȍȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȐȚ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ǭȋȖ șȓțȋ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȗȖȌȕȧȊȠȐȑșȧ ȕȈȌ ȌȈșȤȧ-ȘȈșȖȑ, șȟȐȚȈȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ șȊȖȐȔ ȌȘțȋȖȔ. Ǫ ȥȚȖȔ ȕȍȚ ȕȐȟȍȋȖ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖȋȖ, ȐȉȖ, ȒȖȋȌȈ șȍȘȌȞȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȖȟȐȡȈȍȚșȧ, Ȋ ȕȍȔ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ șȗȖȕȚȈȕȕȈȧ ȓȦȉȖȊȤ Ȓ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ țȎȍ ȕȍ ȖȟȍȕȤ ȗȘȐȊȓȍȒȈȍȚ ȗȣȠȕȖȍ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ Ȋ ȝȘȈȔȍ. ȀȘȐȌȝȈȘȈ ǹȊȈȔȐ țȗȖȔȐȕȈȍȚ Ȋ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ 162


163 ȀȘȐȌȈȔț ǪȐȗȘț, ȒȖȚȖȘȣȑ, ȔȣșȓȍȕȕȖ ȊȣȘȈȎȈȧ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ Ȓ ǫȖșȗȖȌț, ȌțȔȈȓ: «ȇ ȝȖȟț ȊșȍȋȌȈ, ȎȐȏȕȤ ȏȈ ȎȐȏȕȤȦ, ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȌȘțȋȖȔ DzȘȐȠȕȣ». 9. ǨȚȔȈ-ȕȐȊȍȌȈȕȈȔ . ǹȓȖȊȖ ȈȚȔȈ-ȕȐȊȍȌȈȕȈȔ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȒȖȚȖȘȣȑ, ȕȍ ȐȔȍȧ Ȑȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ, ȒȘȖȔȍ ȎȍȓȈȕȐȧ șȓțȎȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȊȘțȟȈȍȚ șȍȉȧ ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȘȈȌȐ ǭȋȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ. ǺȈȒȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȖȌȖȉȍȕ ȒȖȘȖȊȍ, Ȗ ȒȖȚȖȘȖȑ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ ȍȍ ȝȖȏȧȐȕ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȒȖȘȖȊȈ ȎȐȊȍȚ ȗȖȌ ȖȗȍȒȖȑ ȝȖȏȧȐȕȈ, ȍȑ ȕȍȏȈȟȍȔ ȉȍșȗȖȒȖȐȚȤșȧ Ȗ ȗȘȖȗȐȚȈȕȐȐ. ǶȕȈ ȊȍȘȕȈ șȊȖȍȔț ȝȖȏȧȐȕț Ȑ ȌȍȓȈȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖ, ȟȚȖ ȍȔț ȕțȎȕȖ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ șȟȐȚȈȦȚ, ȟȚȖ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȈȚȔȈ-ȕȐȊȍȌȈȕȈȔ — ȏȕȈȟȐȚ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț ȊșȍȔ șȊȖȐȔ ȚȍȓȖȔ. Ǩ Ȋ ȒȕȐȋȍ, ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȑ «ǩȝȈȒȚȐ-ȊȐȊȍȒȈ», șȓȖȊȖ ȈȚȔȈ-ȕȐȊȍȌȈȕȈȔ ȖȏȕȈȟȈȍȚ ȚȈȒȎȍ «ȊȘțȟȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț ȌțȠț». ǹȈȔȣȍ ȧȘȒȐȍ ȗȘȐȔȍȘȣ ȈȚȔȈ-ȕȐȊȍȌȈȕȈȔ ȧȊȐȓȐ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ Ȑ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǨȔȉȈȘȐȠȈ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȈȚȔȈȕȐȊȍȌȈȕȈȔ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȖȘȖȑ Ȋ ȗȖȊȍȌȍȕȐȐ ǸțȒȔȐȕȐȌȍȊȐ Ȋ ǬȊȈȘȈȒȍ. ǺǭDzǹǺ 25 ȕȐȠȈȔȑȈȐȚȈȚ șțȚȈ-ȊȈȟȖ ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțș ȚȈȌȈ ȋțȘț-ȗțȚȘȈȔ țȊȈȟȍȌȈȔ ȘțȠȈ ȗȘȈșȗȝțȘȐȚȈȌȝȈȘȈȝ ȕȐȠȈȔȑȈ — țșȓȣȠȈȊ; ȥȚȈȚ — ȥȚȖ; șțȚȈ-ȊȈȟȈȝ — ȊȣșȒȈȏȣȊȈȕȐȍ șȣȕȈ; ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȝ — ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț; ȚȈȌȈ — ȚȖȋȌȈ; ȋțȘț-ȗțȚȘȈȔ — șȣȕț ȀțȒȘȈȟȈȘȤȐ, șȊȖȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ; țȊȈȟȈ — șȒȈȏȈȓ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; ȘțȠȈ — ȋȕȍȊȖȔ; ȗȘȈșȗȝțȘȐȚȈ — ȌȘȖȎȈȊȠȐȍ; ȈȌȝȈȘȈȝ — ȚȖȚ, ȋțȉȣ ȒȖȚȖȘȖȋȖ. ǻșȓȣȠȈȊ, ȟȚȖ ȍȋȖ șȣȕ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț țȎȈșȕȖ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓșȧ. ǫțȉȣ ȍȋȖ ȏȈȌȘȖȎȈȓȐ, Ȑ Ȗȕ șȚȈȓ ȖȚȟȐȚȣȊȈȚȤ ȀȈȕȌț, șȣȕȈ șȊȖȍȋȖ ȋțȘț ȀțȒȘȈȟȈȘȤȐ. ǺǭDzǹǺ 26 ȉȘȈȝȔȈ-ȉȈȕȌȝȖ ȒȐȔ ȥȚȈȚ Țȍ ȊȐȗȈȒȠȈȔ ȠȘȈȑȈȚȈșȈȚȈ ȈșȈȘȈȔ ȋȘȈȝȐȚȖ ȉȈȓȖ ȔȈȔ ȈȕȈȌȘȐȚȑȈ ȌțȘȔȈȚȍ ȉȘȈȝȔȈ-ȉȈȕȌȝȖ — Ȗ ȕȍȌȖșȚȖȑȕȣȑ șȣȕ ȉȘȈȝȔȈȕȈ; ȒȐȔ ȥȚȈȚ — ȟȚȖ ȥȚȖ; Țȍ — ȚȖȉȖȑ; ȊȐȗȈȒȠȈȔ — ȓȈȋȍȘȤ ȔȖȐȝ ȊȘȈȋȖȊ; ȠȘȈȑȈȚȈ — șȌȍȓȈȊȠȐȔ șȊȖȐȔ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍȔ; ȈșȈȚȈ — ȏȓȖȕȈȔȍȘȍȕȕȣȔ; ȈșȈȘȈȔ — ȊȏȌȖȘț; ȋȘȈȝȐȚȈȝ — ȕȈțȟȍȕ; ȉȈȓȈȝ — ȔȈȓȤȟȐȒ; ȔȈȔ — Ȕȍȕȧ; ȈȕȈȌȘȐȚȑȈ — ȕȍ țȊȈȎȈȧ; ȌțȘȔȈȚȍ — Ȗ ȋȓțȗȣȑ țȟȐȚȍȓȤ. Ƕ ȕȍȋȖȌȕȣȑ, ȋȕțșȕȣȑ ȗȖȚȖȔȖȒ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, Țȣ ȖșȓțȠȈȓșȧ Ȕȍȕȧ Ȑ ȊșȚȈȓ ȕȈ șȚȖȘȖȕț ȔȖȐȝ ȊȘȈȋȖȊ. Ǻȣ ȕȈțȟȐȓ ȥȚȖȋȖ ȉȍȌȕȖȋȖ ȔȈȓȤȟȐȒȈ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ! DzȈȒ Țȣ ȔȖȋ șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȚȈȒțȦ ȋȓțȗȖșȚȤ? DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȈȎȕțȦ ȘȖȓȤ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȐȋȘȈȍȚ șȓȖȊȖ ȈșȈȘȈȔ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «ȕȍ ȐȔȍȦȡȍȍ ȞȍȕȕȖșȚȐ». ǬȍȔȖȕȣ ȕȍ șȟȐȚȈȦȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȟȍȔ-ȚȖ ȞȍȕȕȣȔ, ȖȌȕȈȒȖ Ȍȓȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȖȕȖ — ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȈȧ ȞȍȕȕȖșȚȤ Ȋ ȎȐȏȕȐ. ǰșȚȐȕȕȣȑ șȔȣșȓ 163


164 ȎȐȏȕȐ șȖșȚȖȐȚ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț, Ȉ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȉȣȓ ȗȘȖȚȐȊ ȥȚȖȋȖ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȋȘțȉȖ ȖȚȟȐȚȈȓ ȕȈșȚȈȊȕȐȒȖȊ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ. ǺǭDzǹǺ 27 șȈȕȚȐ ȝȑ ȈșȈȌȝȈȊȖ ȓȖȒȍ ȌțȘȔȈȐȚȘȈȠ ȟȝȈȌȔȈ-ȊȍȠȐȕȈȝ ȚȍȠȈȔ țȌȍȚȑ ȈȋȝȈȔ ȒȈȓȍ ȘȖȋȈȝ ȗȈȚȈȒȐȕȈȔ ȐȊȈ șȈȕȚȐ — șțȡȍșȚȊțȦȚ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈșȈȌȝȈȊȈȝ — ȉȍșȟȍșȚȕȣȍ ȓȦȌȐ; ȓȖȒȍ — Ȋ (ȥȚȖȔ) ȔȐȘȍ; ȌțȘȔȈȐȚȘȈȝ — ȓȖȎȕȣȍ ȌȘțȏȤȧ; ȟȝȈȌȔȈ- ȊȍȠȐȕȈȝ — ȗȍȘȍȖȌȍȚȣȍ, ȟȚȖȉȣ Ȑȝ ȕȍ țȏȕȈȓȐ; ȚȍȠȈȔ — ț ȕȐȝ; țȌȍȚȐ — ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ; ȈȋȝȈȔ — ȘȍȏțȓȤȚȈȚ ȋȘȍȝȈ; ȒȈȓȍ — Ȋ ȗȖȓȖȎȍȕȕȣȑ șȘȖȒ; ȘȖȋȈȝ — ȉȖȓȍȏȕȤ; ȗȈȚȈȒȐȕȈȔ — ț ȋȘȍȠȕȐȒȖȊ; ȐȊȈ — ȒȈȒ. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȒȖȋȌȈ-ȓȐȉȖ șȖȊȍȘȠȈȓ ȋȘȍȝȐ, șȖ ȊȘȍȔȍȕȍȔ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȉȖȓȍȚȤ. ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ Ȋ ȔȐȘȍ ȍșȚȤ ȔȕȖȋȖ ȖȉȔȈȕȡȐȒȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȣȌȈȦȚ șȍȉȧ ȏȈ ȕȈȠȐȝ ȌȘțȏȍȑ, ȖȌȕȈȒȖ ȘȈȕȖ ȐȓȐ ȗȖȏȌȕȖ ȗȖ Ȑȝ ȌȍȑșȚȊȐȧȔ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȧșȕȖ, ȟȚȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȖȕȐ — ȕȈȠȐ ȊȘȈȋȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȖȟȍȕȤ ȝȖȚȍȓ, ȟȚȖȉȣ ȍȋȖ șȣȕ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȖȓțȟȐȓ ȌȖșȚȖȑȕȖȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȗȕ ȉȣȓ ȒȘȈȑȕȍ ȕȍȌȖȊȖȓȍȕ ȀȈȕȌȖȑ Ȑ ǨȔȈȘȒȖȑ. ǻșȓȣȠȈȊ Ȑȏ țșȚ ǷȘȈȝȓȈȌȣ șȓȖȊȈ Ȗ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȚțȚ Ȏȍ șȚȈȓ șȔȖȚȘȍȚȤ ȕȈ ȍȋȖ țȟȐȚȍȓȍȑ ȒȈȒ ȕȈ ȊȘȈȋȖȊ, ȊȣȌȈȦȡȐȝ șȍȉȧ ȏȈ ȌȘțȏȍȑ. ǹȓȖȊȈ ȘȖȋȈȝ ȗȈȚȈȒȐȕȈȔ ȐȊȈ țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȉȖȓȍȏȕȤ — ȥȚȖ șȓȍȌșȚȊȐȍ ȚȧȎȒȐȝ ȋȘȍȝȖȊ Ȑ ȖȌȕȖ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȎȈȓȒȐȝ șȖșȚȖȧȕȐȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ (ȌȎȈȕȔȈ-ȔȘȐȚȑț-ȌȎȈȘȈȊȑȈȌȝȐ). ǩȖȓȍȏȕȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ șȖȊȍȘȠȐȓ ȒȈȒȖȑ-ȚȖ ȋȘȍȝ. Ǫ șȔȘȐȚȐ-ȠȈșȚȘȈȝ șȒȈȏȈȕȖ: ȉȘȈȝȔȈ-ȝȈ ȒȠȈȑȈ-ȘȖȋȐ șȑȈȚ șțȘȈȗȈȝ ȠȑȈȊȈȌȈȕȚȈȒȈȝ șȊȈȘȕȈ-ȝȈȘȐ Țț ȒțȕȈȒȝȐ ȌțȠȟȈȘȔȈ ȋțȘț-ȚȈȓȗȈȋȈȝ ǻȉȐȑȞȣ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ ȗȖȏȎȍ ȏȈȉȖȓȍȊȈȦȚ ȚțȉȍȘȒțȓȍȏȖȔ, ȗȤȧȕȐȞȣ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȉȍȏȏțȉȣȔȐ, ț Țȍȝ, ȒȚȖ ȊȖȘȖȊȈȓ ȏȖȓȖȚȖ, ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ ȉȖȓȍȏȕȐ ȕȖȋȚȍȑ, Ȉ ȋȘȍȠȕȐȒȐ, ȊșȚțȗȈȊȠȐȍ Ȋ ȗȖȓȖȊȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ȎȍȕȈȔȐ șȚȈȘȠȐȝ, ȏȈȉȖȓȍȊȈȦȚ ȗȘȖȒȈȏȖȑ Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ ȒȖȎȕȣȔȐ ȉȖȓȍȏȕȧȔȐ. ǺǭDzǹǺ 28 ȠȘȐ-ȋțȘț-ȗțȚȘȈ țȊȈȟȈ ȕȈ ȔȈȚ-ȗȘȈȕȐȚȈȔ ȕȈ ȗȈȘȈ-ȗȘȈȕȐȚȈȔ șțȚȖ ȊȈȌȈȚȑ ȥȠȈ ȚȈȊȍȕȌȘȈ-ȠȈȚȘȖ ȕȈȐșȈȘȋȐȒȐȑȈȔ ȔȈȚȐȘ ȈșȑȈ ȘȈȌȎȈȕ ȕȐȑȈȟȟȝȈ ȔȈȕȑțȔ ȒȈȌ ȈȌȈȝ șȔȈ ȔȈ ȕȈȝ ȠȘȐ-ȋțȘț-ȗțȚȘȈȝ țȊȈȟȈ — șȣȕ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȐ, ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, șȒȈȏȈȓ; ȕȈ — ȕȍ; ȔȈȚ-ȗȘȈȕȐȚȈȔ — ȗȘȍȗȖȌȈȕȕȖȍ ȔȕȖȦ; ȕȈ — ȕȍ; ȗȈȘȈ-ȗȘȈȕȐȚȈȔ — 164


165 ȗȘȍȗȖȌȈȕȕȖȍ ȒȍȔ-ȚȖ ȌȘțȋȐȔ; șțȚȈȝ — șȣȕ (ǷȘȈȝȓȈȌȈ); ȊȈȌȈȚȐ — ȋȖȊȖȘȐȚ; ȥȠȈȝ — ȥȚȖȚ; ȚȈȊȈ — ȚȊȖȑ; ȐȕȌȘȈ-ȠȈȚȘȖ — Ȗ ȊȘȈȋ ȞȈȘȧ ǰȕȌȘȣ; ȕȈȐșȈȘȋȐȒȐ — ȊȘȖȎȌȍȕȕȈȧ; ȐȑȈȔ — ȥȚȈ; ȔȈȚȐȝ — șȒȓȖȕȕȖșȚȤ; ȈșȑȈ — ȍȋȖ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȕȐȑȈȟȟȝȈ — ȖșȚȈȊȤ; ȔȈȕȑțȔ — ȋȕȍȊ; ȒȈȚ — ȊȐȕț; ȈȌȈȝ — ȗȘȐȗȐșȣȊȈȑ; șȔȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȔȈ — ȕȍ; ȕȈȝ — ȕȈȔ. ǹȣȕ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȐ, ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȖȚȊȍȚȐȓ: Ƕ ȊȘȈȋ ȞȈȘȧ ǰȕȌȘȣ, Ȗ ȊȓȈȌȣȒȈ! ǵȐ ȧ, ȕȐ ȌȘțȋȐȍ ȕȍ țȟȐȓȐ ȚȊȖȍȋȖ șȣȕȈ ȚȖȔț, ȟȚȖ Ȗȕ șȍȑȟȈș șȒȈȏȈȓ. ǹȒȓȖȕȕȖșȚȤ Ȓ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ȘȈȏȊȐȓȈșȤ Ȋ ȕȍȔ șȈȔȈ șȖȉȖȑ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȍ ȋȕȍȊȈȑșȧ, ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, Ȑ ȕȍ ȊȖȏȊȖȌȐ ȕȈ ȕȈș ȕȈȗȘȈșȓȐȕț. ǵȍȝȖȘȖȠȖ ȚȈȒ ȖșȒȖȘȉȓȧȚȤ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ. ǺǭDzǹǺ 29 ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈ țȊȈȟȈ ȋțȘțȕȈȐȊȈȔ ȗȘȈȚȐȗȘȖȒȚȖ ȉȝțȑȈ ȈȝȈșțȘȈȝ șțȚȈȔ ȕȈ ȟȍȌ ȋțȘț-ȔțȒȝȐȑȈȔ Țȍ ȒțȚȖ 'ȉȝȈȌȘȈșȈȚȐ ȔȈȚȐȝ ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ — ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ; ȋțȘțȕȈ — țȟȐȚȍȓȍȔ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȗȘȈȚȐȗȘȖȒȚȈȝ — ȚȖȚ, ȒȖȔț ȉȣȓ ȌȈȕ ȖȚȊȍȚ; ȉȝțȑȈȝ — ȖȗȧȚȤ; ȈȝȈ — șȒȈȏȈȓ; ȈșțȘȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȑ ȌȍȔȖȕ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț; șțȚȈȔ — șȣȕț; ȕȈ — ȕȍ; ȟȍȚ — ȍșȓȐ; ȋțȘț-ȔțȒȝȐ — ȐȏȖȠȍȌȠȍȍ Ȑȏ țșȚ ȚȊȖȍȋȖ țȟȐȚȍȓȧ; ȐȑȈȔ — ȥȚȖ; Țȍ — ȚȊȖȍ; ȒțȚȈȝ — ȖȚȒțȌȈ; ȈȉȝȈȌȘȈ — Ȗ ȗȘȐȕȖșȧȡȐȑ ȕȍșȟȈșȚȤȍ; ȈșȈȚȐ — ȖȟȍȕȤ șȒȊȍȘȕȖȍ; ȔȈȚȐȝ — țȔȖȕȈșȚȘȖȍȕȐȍ. ȀȘȐ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǷȖȓțȟȐȊ ȖȚ țȟȐȚȍȓȧ ȚȈȒȖȑ ȖȚȊȍȚ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȊȕȖȊȤ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ șȊȖȍȔț șȣȕț ǷȘȈȝȓȈȌȍ. Ƕȕ șȗȘȖșȐȓ: «Ǻȣ, ȕȍȋȖȌȧȑ, șȈȔȣȑ ȗȈȌȠȐȑ Ȋ ȕȈȠȍȔ ȘȖȌț, ȍșȓȐ Țȍȉȧ ȥȚȖȔț ȕȍ țȟȐȓȐ, ȋȌȍ Țȣ ȕȈȉȘȈȓșȧ ȚȈȒȐȝ ȊȏȌȖȘȕȣȝ ȐȌȍȑ?» DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ, ȟȚȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ — ȥȚȖ ȉȝȈȌȘȈ șȈȚȐ, Ȉ ȕȍ ȈȉȝȈȌȘȈ ȈșȈȚȐ . ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȏȕȈȕȐȍ Ȗ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ Ȍȓȧ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȕȍȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȔ ȐȓȐ ȗȖȉțȎȌȈȚȤ ȍȋȖ Ȓ ȉȍȏȕȘȈȊșȚȊȍȕȕȣȔ ȗȖșȚțȗȒȈȔ. ǻȟȐȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ — ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ ȒȈȎȌȖȋȖ. ǷȖȥȚȖȔț ȏȕȈȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȣȔ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȉȓȈȌȈȓ ș șȈȔȖȋȖ ȘȖȎȌȍȕȐȧ, ȉȣȓȖ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ Ȑ ȈȉșȖȓȦȚȕȖ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȕȣȔ. ǺǭDzǹǺ 30 ȠȘȐ-ȗȘȈȝȘȈȌȈ țȊȈȟȈ ȔȈȚȐȘ ȕȈ ȒȘȐȠȕȍ ȗȈȘȈȚȈȝ șȊȈȚȖ ȊȈ ȔȐȚȝȖ 'ȉȝȐȗȈȌȑȍȚȈ ȋȘȐȝȈ-ȊȘȈȚȈȕȈȔ ȈȌȈȕȚȈ-ȋȖȉȝȐȘ ȊȐȠȈȚȈȔ ȚȈȔȐșȘȈȔ ȗțȕȈȝ ȗțȕȈȠ ȟȈȘȊȐȚȈ-ȟȈȘȊȈȕȈȕȈȔ ȠȘȐ-ȗȘȈȝȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȒȈȏȈȓ; ȔȈȚȐȝ — țșȚȘȍȔȓȍȕȕȖșȚȤ țȔȈ; ȕȈ — ȕȍ; ȒȘȐȠȕȍ — Ȓ ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ; ȗȈȘȈȚȈȝ — ȖȚ (ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȑ) ȌȘțȋȐȝ; șȊȈȚȈȝ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔț (ȗȖȕȐȔȈȕȐȦ); ȊȈ — ȐȓȐ; ȔȐȚȝȈȝ — șȖȊȔȍșȚȕȖ; 165


166 ȈȉȝȐȗȈȌȑȍȚȈ — ȉțȌȍȚ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤșȧ; ȋȘȐȝȈ-ȊȘȈȚȈȕȈȔ — Țȍȝ, ȒȚȖ șȓȐȠȒȖȔ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȐȔ, ȚȍȓȍșȕȣȔ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ Ȗ ȎȐȏȕȐ; ȈȌȈȕȚȈ — ȕȍȖȉțȏȌȈȕȕȣȔȐ; ȋȖȉȝȐȝ — ȟțȊșȚȊȈȔȐ; ȊȐȠȈȚȈȔ — ȊȝȖȌȧȡȐȝ; ȚȈȔȐșȘȈȔ — Ȋ ȈȌșȒțȦ ȎȐȏȕȤ; ȗțȕȈȝ — șȕȖȊȈ; ȗțȕȈȝ — șȕȖȊȈ; ȟȈȘȊȐȚȈ — ȗȍȘȍȎȍȊȈȕȕȖȍ; ȟȈȘȊȈȕȈȕȈȔ — ȎțȦȡȐȝ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȚȊȍȚȐȓ: ǷȖșȒȖȓȤȒț ȓȦȌȐ, șȓȐȠȒȖȔ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȍ Ȓ ȔȐȘșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȕȍ ȊȓȈȌȍȦȚ șȊȖȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ, ȖȕȐ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ șȒȈȚȣȊȈȦȚșȧ Ȋ ȈȌ Ȑ ȘȈȏ ȏȈ ȘȈȏȖȔ «ȎțȦȚ ȗȍȘȍȎȍȊȈȕȕȖȍ». ǵȐȟȚȖ ȕȍ ȗȘȖȉțȎȌȈȍȚ Ȋ ȕȐȝ șȒȓȖȕȕȖșȚȐ șȓțȎȐȚȤ DzȘȐȠȕȍ — ȕȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȌȘțȋȐȝ, ȕȐ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȍ țșȐȓȐȧ, ȕȐ ȚȖ Ȑ ȌȘțȋȖȍ ȊȔȍșȚȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȓȖȊȈ ȔȈȚȐȘ ȕȈ ȒȘȐȠȕȍ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ DzȘȐȠȕȍ. ǺȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȗȖȓȐȚȐȒȐ, ȥȘțȌȐȘȖȊȈȕȕȣȍ țȟȍȕȣȍ Ȑ ȜȐȓȖșȖȜȣ, ȟȐȚȈȦȡȐȍ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚț», ȗȣȚȈȦȚșȧ ȌȈȚȤ ȍȑ ȚȖ ȐȓȐ ȐȕȖȍ ȚȖȓȒȖȊȈȕȐȍ, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȐȟȤ șȊȖȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ Ȟȍȓȍȑ, ȖȌȕȈȒȖ ȓȖȎȕȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ DzȘȐȠȕȍ ȕȍ ȗȘȐȕȍșțȚ ȐȔ ȕȐȒȈȒȖȑ ȗȖȓȤȏȣ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȥȚȐ ȗȖȓȐȚȐȒȐ, ȜȐȓȖșȖȜȣ Ȑ țȟȍȕȣȍ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚț» Ȍȓȧ ȖșțȡȍșȚȊȓȍȕȐȧ șȊȖȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȗȓȈȕȖȊ, ȖȕȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȊșȍȋȌȈ ȌțȔȈȚȤ Ȗ DzȘȐȠȕȍ; șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ ȐȔ ȕȍȌȖșȚțȗȕȖ (ȔȈȚȐȘ ȕȈ ȒȘȐȠȕȍ) . Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (18.55) șȒȈȏȈȕȖ: ȉȝȈȒȚȑȈ ȔȈȔ ȈȉȝȐȌȎȈȕȈȚȐ — ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȗȖȏȕȈȚȤ DzȘȐȠȕț ȔȖȎȍȚ ȓȐȠȤ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚ ǭȔț. ǺȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȗȖȓȐȚȐȒȐ Ȑ țȟȍȕȣȍ șȟȐȚȈȦȚ DzȘȐȠȕț ȊȣȔȣȠȓȍȕȕȣȔ ȗȍȘșȖȕȈȎȍȔ. ǰȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȍ Ȗ DzȘȐȠȕȍ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȌȈȕȖ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ». ǷȖȓȐȚȐȒ ȗȘȐȏȕȈȍȚ, ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ Ȑ ǸȈȔȈ — ȥȚȖ ǹȈȔ ǪșȍȊȣȠȕȐȑ, ȕȖ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ șȟȐȚȈȍȚ ǰȝ ȉȍȏȓȐȟȕȣȔȐ ȗȖȕȧȚȐȧȔȐ, ȐȉȖ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȕȈȍȚ Ȗ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ DzȘȐȠȕȍ. Ǫșȍ, ȟȚȖ Ȗȕ ȌȍȓȈȍȚ, — ȥȚȖ șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ «ȎțȍȚ ȗȍȘȍȎȍȊȈȕȕȖȍ» (ȗțȕȈȝ ȗțȕȈȠ ȟȈȘȊȐȚȈ ȟȈȘȊȈȕȈȕȈȔ) . ǺȈȒȐȍ ȗȖȓȐȚȐȒȐ Ȑ țȟȍȕȣȍ-ȈȒȈȌȍȔȐȒȐ ȝȖȚȧȚ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȖȘȋȈȕȖȊ șȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȔȐȘȖȔ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȕȍȌȊțșȔȣșȓȍȕȕȖ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ Țȍ, ȒȚȖ ȗȘȖșȚȖ ȐȡȍȚ ȒȖȔȜȖȘȚȈ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ (ȋȘȐȝȈ-ȊȘȈȚȈ), ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȗȖșȚȐȟȤ DzȘȐȠȕț. ǪȣȘȈȎȍȕȐȧ ȋȘȐȝȈ-ȊȘȈȚȈ Ȑ ȟȈȘȊȐȚȈ-ȟȈȘȊȈȕȈȕȈȔ țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȎȐȏȕȤ ȏȈ ȎȐȏȕȤȦ, Ȋ ȘȈȏȕȣȝ ȚȍȓȈȝ, ȐȡȍȚ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ, ȖȕȈ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȚșȧ ȕȍțȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȖȑ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȐșȚ ȔȖȎȍȚ ȏȈȧȊȓȧȚȤ, ȟȚȖ ȐșȗȖȊȍȌțȍȚ ȗȍȘșȖȕȈȓȐȏȔ ȐȓȐ ȒȈȒȖȑ-ȕȐȉțȌȤ ȌȘțȋȖȑ «ȐȏȔ», ȕȖ Ȋ ȓȦȉȖȔ șȓțȟȈȍ Ȗȕ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȔȐȘșȒȖȔț ȖȉȘȈȏț ȎȐȏȕȐ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ- ȋȐȚȍ» (2.44) șȒȈȏȈȕȖ: ȉȝȖȋȈȐȠȊȈȘȑȈ-ȗȘȈșȈȒȚȈȕȈȔ ȚȈȑȈȗȈȝȘȐȚȈ-ȟȍȚȈșȈȔ ȊȑȈȊȈșȈȑȈȚȔȐȒȈ ȉțȌȌȝȐȝ șȈȔȈȌȝȈț ȕȈ ȊȐȌȝȐȑȈȚȍ «ǺȍȔ, ȒȚȖ șȓȐȠȒȖȔ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧȔ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȉȖȋȈȚșȚȊț Ȑ ȟȍȑ țȔ Ȑȏ-ȏȈ ȥȚȖȋȖ Ȋșȍ ȊȘȍȔȧ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȐ, ȕȍ ȝȊȈȚȈȍȚ ȘȍȠȐȔȖșȚȐ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț». Ǻȍ, ȒȚȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ, ȕȍ ȔȖȋțȚ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȚȤșȧ ȕȈ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌț. ǶȕȐ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȗȖșȚȐȟȤ ȕȐ ǩȝȈȋȈȊȈȕȈ, DzȘȐȠȕț, ȕȐ ǭȋȖ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚț». ǷțȚȤ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȐȌțȚ ȚȈȒȐȍ ȓȦȌȐ, ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȊȍȌȍȚ Ȋ ȈȌ (ȈȌȈȕȚȈ-ȋȖȉȝȐȘ ȊȐȠȈȚȈȔ ȚȈȔȐșȘȈȔ) . ǸȐȠȈȉȝȈȌȍȊȈ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȕțȎȕȖ șȚȈȘȈȚȤșȧ ȗȖșȚȐȟȤ DzȘȐȠȕț, șȓțȎȈ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț: ȔȈȝȈȚ-șȍȊȈȔ ȌȊȈȘȈȔ ȈȝțȘ ȊȐȔțȒȚȍȝ . ǹȓȖȊȖ ȔȈȝȈȚ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț. 166


167 ȔȈȝȈȚȔȈȕȈș Țț ȔȈȔ ȗȈȘȚȝȈ ȌȈȐȊȐȔ ȗȘȈȒȘȐȚȐȔ ȈȠȘȐȚȈȝ ȉȝȈȌȎȈȕȚȑ ȈȕȈȕȑȈ-ȔȈȕȈșȖ ȌȎȕȈȚȊȈ ȉȝțȚȈȌȐȔ ȈȊȑȈȑȈȔ «Ƕ șȣȕ ǷȘȐȚȝȐ, ȊȍȓȐȒȐȍ ȌțȠȐ, ȕȍȗȖȌȊȓȈșȚȕȣȍ ȐȓȓȦȏȐȐ, ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȗȖȌ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖȔ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǶȕȐ ȗȖȋȓȖȡȍȕȣ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ Ǵȕȍ, ȐȉȖ ȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ ȇ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȈȧ Ȑ ȕȍȐșȟȍȘȗȈȍȔȈȧ» (ǩ.-ȋ., 9.13). ǴȈȝȈȚȔȈ — ȥȚȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȊșȍȋȌȈ, ȌȕȍȔ Ȑ ȕȖȟȤȦ ȏȈȕȧȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ. DzȈȒ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ Ȋ ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȝ șȚȐȝȈȝ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȗȖșȚȐȟȤ DzȘȐȠȕț, ȍșȓȐ ȕȍ ȖȉȘȍȚȍȚ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȚȈȒȖȑ ȊȍȓȐȒȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȐ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȓȖ, ȖȚȒțȌȈ ț ǷȘȈȝȓȈȌȣ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȒȚȖ ȍȋȖ ȕȈțȟȐȓ. ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȈȘȒȈșȚȐȟȍșȒȐ ȖȚȊȍȚȐȓ ȍȔț: «ǶȚȍȞ ȔȖȑ, ȚȈȒȐȍ ȓȦȌȐ, ȒȈȒ Țȣ, ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȗȖșȚȐȟȤ DzȘȐȠȕț. DzȘȐȠȕț ȔȖȎȕȖ ȗȖșȚȐȟȤ, ȚȖȓȤȒȖ șȓțȎȈ ȔȈȝȈȚȔȍ, ȊȍȓȐȒȖȑ ȌțȠȍ. Ƕ Țȍȝ Ȏȍ, ȒȚȖ ȗȣȚȈȍȚșȧ ȖȉțșȚȘȖȐȚȤșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȋȖȊȖȘȧȚ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȗȘȖșȚȖ «ȎțȦȚ ȗȍȘȍȎȍȊȈȕȕȖȍ». ǵȐȒȖȔț ȍȡȍ ȕȍ țȌȈȊȈȓȖșȤ ȕȈȌȍȎȕȖ ȖȉțșȚȘȖȐȚȤșȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ, ȕȖ ȓȦȌȐ ȎȐȏȕȤ ȏȈ ȎȐȏȕȤȦ, Ȑȏ ȗȖȒȖȓȍȕȐȧ Ȋ ȗȖȒȖȓȍȕȐȍ ȗȣȚȈȦȚșȧ ȥȚȖ șȌȍȓȈȚȤ Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȚȍȘȗȧȚ ȕȍțȌȈȟț. ǵȍ ȗȘȖȑȌȧ ȖȉțȟȍȕȐȧ ț ȔȈȝȈȚȔȣ — ț ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, — ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȖȉȘȍșȚȐ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ Ȗ DzȘȐȠȕȍ Ȑ Ȗ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ ǭȔț». ǺǭDzǹǺ 31 ȕȈ Țȍ ȊȐȌțȝ șȊȈȘȚȝȈ-ȋȈȚȐȔ ȝȐ ȊȐȠȕțȔ ȌțȘȈȠȈȑȈ ȑȍ ȉȈȝȐȘ-ȈȘȚȝȈ-ȔȈȕȐȕȈȝ ȈȕȌȝȈ ȑȈȚȝȈȕȌȝȈȐȘ țȗȈȕȐȑȈȔȈȕȈș Țȍ 'ȗȐȠȈ-ȚȈȕȚȘȑȈȔ țȘț-ȌȈȔȕȐ ȉȈȌȌȝȈȝ ȕȈ — ȕȍ; Țȍ — ȖȕȐ; ȊȐȌțȝ — ȏȕȈȦȚ; șȊȈ-ȈȘȚȝȈ-ȋȈȚȐȔ — ȞȍȓȤ șȊȖȍȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ șȊȖȍ ȗȖȌȓȐȕȕȖȍ ȉȓȈȋȖ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȊȐȠȕțȔ — ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț Ȑ ǭȋȖ ȖȉȐȚȍȓȤ; ȌțȘȈȠȈȑȈȝ — ȕȈȌȍȦȡȐȍșȧ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȔȐȘȖȔ; ȑȍ — ȒȖȚȖȘȣȍ; ȉȈȝȐȝ — ȊȕȍȠȕȐȍ (ȖȉȢȍȒȚȣ ȟțȊșȚȊ); ȈȘȚȝȈ-ȔȈȕȐȕȈȝ — șȟȐȚȈȦȡȐȍ ȞȍȕȕȣȔȐ; ȈȕȌȝȈȝ — șȓȍȗȞȣ; ȑȈȚȝȈ — șȓȖȊȕȖ; ȈȕȌȝȈȐȝ — ȌȘțȋȐȔȐ șȓȍȗȞȈȔȐ; țȗȈȕȐȑȈȔȈȕȈȝ — ȊȍȌȖȔȣȍ; Țȍ — ȖȕȐ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȐȠȈ-ȚȈȕȚȘȑȈȔ — ȊȍȘȍȊȒȖȑ (ȏȈȒȖȕȈȔȐ) ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; țȘț — ȖȟȍȕȤ ȗȘȖȟȕȖȑ; ȌȈȔȕȐ — ȕȐȚȤȦ; ȉȈȌȌȝȈȝ — șȊȧȏȈȕȣ. dzȦȌȐ, ȗȖȋȓȖȡȍȕȕȣȍ ȔȣșȓȧȔȐ Ȗ ȔȐȘșȒȐȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȝ, ȐȏȉȐȘȈȦȚ șȍȉȍ ȓȐȌȍȘȈ ȐȓȐ ȋțȘț Ȑȏ ȟȐșȓȈ ȚȈȒȐȝ Ȏȍ șȓȍȗȞȖȊ, ȒȈȒ ȖȕȐ șȈȔȐ, — șȓȍȗȞȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ Ȓ ȊȕȍȠȕȐȔ ȖȉȢȍȒȚȈȔ, ȌȖșȚțȗȕȣȔ Ȍȓȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȟțȊșȚȊ. ǺȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȞȍȓȤ ȎȐȏȕȐ ȖȌȕȈ: ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț, Ȑ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȍȉȧ șȓțȎȍȕȐȦ ǭȔț. DzȈȒ șȓȍȗȖȑ, ȐȌțȡȐȑ ȏȈ ȌȘțȋȐȔ șȓȍȗȣȔ, șȉȐȊȈȍȚșȧ ș ȗțȚȐ Ȑ ȗȈȌȈȍȚ Ȋ ȧȔț, ȚȈȒ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȍ ȓȦȌȐ, ȐȏȉȘȈȊȠȐȍ șȊȖȐȔ ȓȐȌȍȘȖȔ ȍȡȍ ȖȌȕȖȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȈ, ȏȈȗțȚȣȊȈȦȚșȧ Ȋ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȗȘȖȟȕȣȝ ȊȍȘȍȊȒȈȝ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȑ ȗȖȋȘțȎȈȦȚșȧ Ȋ ȉȍȏȌȖȕȕțȦ ȗțȟȐȕț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ, ȋȌȍ Ȑȝ șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ ȗȘȍșȓȍȌțȦȚ ȚȘȖȑșȚȊȍȕȕȣȍ șȚȘȈȌȈȕȐȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǸȈȏȕȖȋȓȈșȐȧ ȔȍȎȌț ȌȍȔȖȕȈȔȐ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ ȕȍȐȏȉȍȎȕȣ, ȗȖȥȚȖȔț ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, țșȓȣȠȈȊ ȒȘȐȚȐȟȍșȒȐȍ ȏȈȔȍȟȈȕȐȧ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ, ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȓ ȉȣ 167


168 țȌȐȊȓȧȚȤșȧ, ȟȚȖ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȔȖȚȘȐȚ ȕȈ ȎȐȏȕȤ ȕȍ ȚȈȒ, ȒȈȒ Ȗȕ. ǺȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȚȘȈȠȕȖ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓșȧ Ȑ ȘȍȠȐȓ ȖȚȘțȋȈȚȤ ǷȘȈȝȓȈȌț ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȗȘȍȕȍȉȘȍȋ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȘȖȌȐȊȠȍȋȖșȧ Ȋ șȍȔȤȍ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȈȟȈȘȤȐ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȀțȒȘȈȟȈȘȤȐ. ǹȓȖȊȖ ȠțȒȘȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «șȍȔȧ», Ȉ șȓȖȊȖ ȈȟȈȘȤȧ — țȟȐȚȍȓȤ, ȋțȘț . ǪȍȏȌȍ Ȑ ȊșȦȌț ș ȕȍȏȈȗȈȔȧȚȕȣȝ ȊȘȍȔȍȕ ȓȦȌȐ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȗȖȚȖȔșȚȊȍȕȕȣȝ ȋțȘț, ȖȌȕȈȒȖ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȚȒȈȏȈȓșȧ ȗȘȐȕȧȚȤ ȚȈȒȖȋȖ ȋțȘț Ȑ ȕȍ șȚȈȓ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȍȋȖ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ. ǵȈșȚȖȧȡȐȑ ȋțȘț — ȥȚȖ ȠȘȖȚȘȐȧ, ȚȖȚ, ȒȚȖ țșȓȣȠȈȓ, ȗȖȓțȟȐȓ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ ȖȚ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧ ȗȈȘȈȔȗȈȘȣ, ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȑ ȞȍȗȐ ȌțȝȖȊȕȣȝ țȟȐȚȍȓȍȑ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȕȍ ȗȘȐȕȧȓ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȓ Ȓ ȌȐȕȈșȚȐȐ ȋțȘț . ǺȈȒȐȝ ȌțȝȖȊȕȣȝ țȟȐȚȍȓȍȑ ȕȐșȒȖȓȤȒȖ ȕȍ ȐȕȚȍȘȍșțȍȚ ǪȐȠȕț. ǶȕȐ ȓȐȠȤ șȚȘȍȔȧȚșȧ Ȓ țșȗȍȝț Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȌȍȓȈȝ (ȉȈȝȐȘ-ȈȘȚȝȈ-ȔȈȕȐȕȈȝ) . ǹȓȖȊȖ ȉȈȝȐȝ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «ȊȕȍȠȕȧȧ», ȈȘȚȝȈ — «ȊȣȋȖȌȈ», Ȉ ȔȈȕȐȕȈ — «ȖȚȕȖșȧșȤ ȖȟȍȕȤ șȍȘȤȍȏȕȖ». ǩȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ ȓȦȌȍȑ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȌȈȎȍ ȕȍ ȗȖȌȖȏȘȍȊȈȦȚ Ȗ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. Ǫșȍ, ȟȚȖ ȐȏȊȍșȚȕȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȈȔ, ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȗȘȍȌȍȓȈȝ ȕȈȠȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Ȋ ȥȚȖȑ ȚȍȔȕȖȑ ȟȈșȚȐ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ, ȌȐȈȔȍȚȘ ȒȖȚȖȘȖȑ — ȊșȍȋȖ ȠȍșȚȤ ș ȗȖȓȖȊȐȕȖȑ ȔȐȓȓȐȈȘȌȖȊ ȒȐȓȖȔȍȚȘȖȊ; ȖȕȐ ȕȍ ȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ ȗȘȖșȚȐȘȈȍȚșȧ ȔȐȘ ȌțȝȖȊȕȣȑ. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ ȗȘȍȌȈȕ ǫȖșȗȖȌț, ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ. ǫțȘț, țȟȐȚȍȓȐ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȐȕȚȍȘȍșțȍȚ ȓȐȠȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȕȈȏȊȈȕȣ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȓȍȗȞȈȔȐ (ȈȕȌȝȈ) . ǯȈ ȕȐȔȐ ȔȖȋțȚ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȌȘțȋȐȍ șȓȍȗȞȣ, ȕȍ ȏȕȈȦȡȐȍ ȚȖȓȒȖȔ, ȟȚȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȎȐȏȕȤ, ȖȌȕȈȒȖ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȌȖȉȕȣȍ ȍȔț ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȕȍ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȚȈȒȐȝ țȟȐȚȍȓȍȑ. ǹȓȍȗȣȍ țȟȐȚȍȓȐ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȗȘȐȊȓȍȒȈȍȚ ȊȕȍȠȕȐȑ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȊșȍȋȌȈ șȊȧȏȈȕȣ ȗȘȖȟȕȣȔȐ ȗțȚȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǺǭDzǹǺ 32 ȕȈȐȠȈȔ ȔȈȚȐș ȚȈȊȈȌ țȘțȒȘȈȔȈȕȋȝȘȐȔ șȗȘȐȠȈȚȑ ȈȕȈȘȚȝȈȗȈȋȈȔȖ ȑȈȌ-ȈȘȚȝȈȝ ȔȈȝȐȑȈșȈȔ ȗȈȌȈ-ȘȈȌȎȖ-'ȉȝȐȠȍȒȈȔ ȕȐȠȒȐȕȟȈȕȈȕȈȔ ȕȈ ȊȘȐȕȐȚȈ ȑȈȊȈȚ ȕȈ — ȕȍ; ȥȠȈȔ — ȥȚȐȝ; ȔȈȚȐȝ — șȖȏȕȈȕȐȍ; ȚȈȊȈȚ — ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ; țȘțȒȘȈȔȈ-ȈȕȋȝȘȐȔ — Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȓȈȊȐȚșȧ ǹȊȖȐȔȐ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȣȔȐ ȌȍȧȕȐȧȔȐ; șȗȘȐȠȈȚȐ — ȗȘȐȒȈșȈȍȚșȧ; ȈȕȈȘȚȝȈ — ȊșȍȋȖ ȕȍȎȍȓȈȚȍȓȤȕȖȋȖ; ȈȗȈȋȈȔȈȝ — ȐșȟȍȏȕȖȊȍȕȐȍ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȣȝ; ȈȘȚȝȈȝ — ȞȍȓȤ; ȔȈȝȐȑȈșȈȔ — ȔȈȝȈȚȔ, ȊȍȓȐȒȐȝ ȌțȠ, ȚȖ ȍșȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ; ȗȈȌȈ-ȘȈȌȎȈȝ — ȗȣȓȤȦ ș ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ; ȈȉȝȐȠȍȒȈȔ — ȖșȊȧȡȍȕȐȍ; ȕȐȠȒȐȕȟȈȕȈȕȈȔ — ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȕȐșȒȖȓȤȒȖ ȕȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȝ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț; ȕȈ — ȕȍ; ȊȘȐȕȐȚȈ — ȗȘȐȔțȚ; ȑȈȊȈȚ — ȗȖȒȈ. ǷȖȒȈ ȏȈȒȖȘȍȕȍȓȣȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚ ȕȍ ȖșȣȗȍȚ șȍȉȧ ȗȣȓȤȦ ș ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ȊȈȑȠȕȈȊȈ, ȊșȍȞȍȓȖ șȊȖȉȖȌȕȖȋȖ ȖȚ șȒȊȍȘȕȣ ȔȐȘșȒȖȋȖ ȉȣȚȐȧ, Ȗȕ ȕȍ ȘȈȏȖȊȤȍȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȚ ȏȈ ǭȋȖ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȣȍ ȌȍȧȕȐȧ. ǶȟȐșȚȐȚȤ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ ȔȖȎȍȚ ȓȐȠȤ ȚȖȚ, ȒȚȖ, ȖȉȘȍȚȧ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, țȒȘȣȓșȧ ȗȖȌ șȍȕȤȦ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǨȕȈȘȚȝȈ-ȈȗȈȋȈȔȈȝ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ Ȕȣ ȖȉȘȍȚȈȍȔ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, Ȕȣ ȐȏȉȈȊȓȧȍȔșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȈȕȈȘȚȝ — ȉȍȌ Ȑ ȕȍșȟȈșȚȐȑ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȣȍ șȈȔȐ șȍȉȧ ȕȍȒȖȋȌȈ ȖȉȘȍȒȓȐ. ǶșȕȖȊȕȖȑ ȐșȚȖȟȕȐȒ ȕȈȠȐȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ. Ǫșȧ 168


169 ȊȍȌȐȟȍșȒȈȧ ȒțȓȤȚțȘȈ ȗȘȐȏȊȈȕȈ ȐȏȉȈȊȐȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖȚ ȥȚȐȝ ȕȍȕțȎȕȣȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ, ȖȌȕȈȒȖ Țȍ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȏȈȒȖȕȖȊ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȕȍ ȏȕȈȦȚ, Ȋ ȟȍȔ ȞȍȓȤ ȎȐȏȕȐ. DzȈȒ ȖȉȢȧșȕȧȓȖșȤ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔ șȚȐȝȍ, ȚȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȒȘȍȗȒȖ șȊȧȏȈȕȣ ȚȘȍȔȧ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǶȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȕȍ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȌțȠȍ ȊȣȘȊȈȚȤșȧ Ȑȏ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖȋȖ ȒȘțȋȖȊȖȘȖȚȈ ȘȖȎȌȍȕȐȑ Ȑ șȔȍȘȚȍȑ, ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍȔ. ȀȘȐȓȈ ǩȝȈȒȚȐȊȐȕȖȌȈ ǺȝȈȒțȘ ȖȉȢȧșȕȐȓ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȚȈȒȖȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ, ȊȓȐȧȕȐȍ ȔȈȑȐ ȕȈ ȕȍȋȖ ȚȖȓȤȒȖ țșȐȓȐȊȈȍȚșȧ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȖȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ ȗȖȉțȎȌȈȍȚ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕțȦ ȌțȠț Ȋșȍ șȐȓȤȕȍȍ ȗȘȐȊȧȏȣȊȈȚȤșȧ Ȓ ȔȐȘșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȍȑ Ȋșȍ ȔȍȕȤȠȍ ȠȈȕșȖȊ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȕȍȕțȎȕȣȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. ǻ ȒȖȋȖ-ȚȖ ȔȖȎȍȚ ȊȖȏȕȐȒȕțȚȤ ȊȖȗȘȖș: ȗȖȟȍȔț ȊȣșȖȒȖȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȣȍ ȓȦȌȐ ȕȍ șȗȍȠȈȚ ȘȈȏȊȐȚȤ Ȋ șȍȉȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ? ǶȚȊȍȚ ȌȈȍȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ: ȗȖȒȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȖȉȘȍȚȍȚ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȖȏȕȈȦȡȍȋȖ DzȘȐȠȕț ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, Ȗȕ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȗȖȕȧȚȤ, ȒȚȖ ȚȈȒȖȑ DzȘȐȠȕȈ. ǪȍȓȐȒȐȍ ȗȘȖșȊȍȚȐȚȍȓȐ, țȟȍȕȣȍ Ȑ ȗȖȓȐȚȐȒȐ, ȗȍȘȍȌ ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȗȘȍȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȔȐȓȓȐȖȕȣ ȓȦȌȍȑ, ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ țȊȐȌȍȚȤ ȊȣșȠțȦ ȞȍȓȤ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȊșȚȈȚȤ ȕȈ ȗțȚȤ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȐȉȖ ȕȍ ȝȖȚȧȚ ȗȘȐȕȧȚȤ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ Ȑ ȕȍ ȗȘȐȏȕȈȦȚ ǪȍȌ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȋ «ǴțȕȌȈȒȈțȗȈȕȐȠȈȌ» (3.2.3) șȒȈȏȈȕȖ: ȕȈȑȈȔ ȈȚȔȈ ȗȘȈȊȈȟȈȕȍȕȈ ȓȈȉȝȑȖ ȕȈ ȔȍȌȝȈȑȈ ȕȈ ȉȈȝțȕȈ ȠȘțȚȍȕȈ — ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȗȖȏȕȈȚȤ ǩȖȋȈ Ȑ șȈȔȖȋȖ șȍȉȧ, ȗȘȖșȚȖ ȗȖȓțȟȐȊ ȉȓȍșȚȧȡȍȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ, ȕȈțȟȐȊȠȐșȤ ȌȈȊȈȚȤ ȓȍȒȞȐȐ Ȑ ȌȍȔȖȕșȚȘȐȘȖȊȈȚȤ ȕȍȏȈțȘȧȌȕțȦ ȥȘțȌȐȞȐȦ (ȗȘȈȊȈȟȈȕȍȕȈ ȓȈȉȝȑȈȝ) ȐȓȐ șȚȈȊ ȊȣȌȈȦȡȐȔșȧ țȟȍȕȣȔ, ȌȍȓȈȦȡȐȔ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖȚȒȘȣȚȐȧ. ǷȖșȚȐȟȤ DzȘȐȠȕț, ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȔȖȎȕȖ ȓȐȠȤ ȗȖ ǭȋȖ ȔȐȓȖșȚȐ. ǺȖȓȤȒȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȊȘțȟȐȓ șȍȉȧ ȟȐșȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȖșȣȗȈȓ șȊȖȦ ȋȖȓȖȊț ȗȣȓȤȦ ș ȍȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ, șȗȖșȖȉȍȕ ȗȖșȚȐȟȤ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ țȏȕȈȚȤ, ȒȈȒ ȍȔț ȊȣȘȊȈȚȤșȧ Ȑȏ ȒȖȋȚȍȑ ȔȈȑȐ . ȅȚȖ ȗȖȌ șȐȓț ȓȐȠȤ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ șȖȏȕȈȕȐȍȔ DzȘȐȠȕȣ. Ǩ ȟȚȖȉȣ ȉȣșȚȘȍȍ ȘȈȏȊȐȚȤ Ȋ șȍȉȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȕțȎȕȖ ȖȉȘȍșȚȐ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȖșȖȏȕȈȊȠȍȑ șȍȉȧ ȌțȠȐ — ȔȈȝȈȚ, ȐȓȐ ȔȈȝȈȚȔȣ, — ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȓ șȓțȎȍȕȐȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.13) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȔȈȝȈȚȔȈȕȈș Țț ȔȈȔ ȗȈȘȚȝȈ ȌȈȐȊȐȔ ȗȘȈȒȘȐȚȐȔ ȈȠȘȐȚȈȝ ȉȝȈȌȎȈȕȚȑ ȈȕȈȕȑȈ-ȔȈȕȈșȖ ȌȎȕȈȚȊȈ ȉȝțȚȈȌȐȔ ȈȊȑȈȑȈȔ «Ƕ șȣȕ ǷȘȐȚȝȐ, ȊȍȓȐȒȐȍ ȌțȠȐ, ȕȍȗȖȌȊȓȈșȚȕȣȍ ȐȓȓȦȏȐȐ, ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȗȖȌ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖȔ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǶȕȐ ȗȖȋȓȖȡȍȕȣ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ Ǵȕȍ, ȐȉȖ ȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ ȇ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȈȧ Ȑ ȕȍȐșȟȍȘȗȈȍȔȈȧ». ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȕȍȕțȎȕȣȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ șȚȈȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. ȑȈșȑȈșȚȐ ȉȝȈȒȚȐȘ ȉȝȈȋȈȊȈȚȑ ȈȒȐȕȟȈȕȈ șȈȘȊȈȐȘ ȋțȕȈȐș ȚȈȚȘȈ șȈȔȈșȈȚȍ șțȘȈȝ «Ǫ ȚȖȔ, ȒȚȖ ȚȊȍȘȌȖ ȊȍȘȐȚ Ȋ DzȘȐȠȕț Ȑ ȕȍȗȖȒȖȓȍȉȐȔȖ ȗȘȍȌȈȕ ǭȔț, ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȗȘȖȧȊȓȧȦȚșȧ Ȋșȍ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ǹȈȔȖȋȖ DzȘȐȠȕȣ» (ǩȝȈȋ., 5.18.12). ȑȈșȑȈ ȌȍȊȍ ȗȈȘȈ ȉȝȈȒȚȐȘ 169


170 ȑȈȚȝȈ ȌȍȊȍ ȚȈȚȝȈ ȋțȘȈț ȚȈșȑȈȐȚȍ ȒȈȚȝȐȚȈ ȝȑ ȈȘȚȝȈȝ ȗȘȈȒȈȠȈȕȚȍ ȔȈȝȈȚȔȈȕȈȝ «ǺȖȓȤȒȖ ȚȍȔ ȊȍȓȐȒȐȔ ȌțȠȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍȗȖȒȖȓȍȉȐȔȖ ȊȍȘȧȚ Ȋ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȖȚȒȘȣȊȈȍȚșȧ șțȚȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ». ȑȈȔ ȥȊȈȐȠȈ ȊȘȐȕțȚȍ ȚȍȕȈ ȓȈȉȝȑȈș ȚȈșȑȈȐȠȈ ȈȚȔȈ ȊȐȊȘȐȕțȚȍ ȚȈȕțȔ șȊȈȔ «ǬȖșȚȐȟȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȔȖȋțȚ ȚȖȓȤȒȖ Țȍ, ȒȖȋȖ ȐȏȉȘȈȓ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ. ǺȈȒȐȔ ȌțȠȈȔ Ƕȕ ȖȚȒȘȣȊȈȍȚ ǹȊȖȑ ȖȉȓȐȒ» (ǴțȕȌȈȒȈ-țȗȈȕȐȠȈȌ, 3.2.3). ǶȌȕȐȔ șȓȖȊȖȔ, Ȑȏ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȑ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȐșȒȈȚȤ ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ ț ȖșȖȏȕȈȊȠȍȋȖ șȍȉȧ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, Ȉ ȕȍ ț ȗȖȓȐȚȐȒȈ ȐȓȐ țȟȍȕȖȋȖ, ȐȔȍȦȡȍȋȖ ȓȐȠȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ. ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȖȉȘȍșȚȐ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȕȐȠȒȐȕȟȈȕȣ — ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȖșȊȧȚȐȓ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ Ȑ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ. ǺȖȓȤȒȖ ȚȈȒ ȔȖȎȕȖ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǺǭDzǹǺ 33 ȐȚȑ țȒȚȊȖȗȈȘȈȚȈȔ ȗțȚȘȈȔ ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗț ȘțȠȈ ȈȕȌȝȐȒȘȐȚȈȚȔȈ șȊȖȚșȈȕȋȈȕ ȕȐȘȈșȑȈȚȈ ȔȈȝȐ-ȚȈȓȍ ȐȚȐ — ȚȈȒ; țȒȚȊȈ — șȒȈȏȈȊ; țȗȈȘȈȚȈȔ — ȖșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȖȔț; ȗțȚȘȈȔ — șȣȕț; ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȝ — ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț; ȘțȠȈ — ȖȚ șȐȓȤȕȖȋȖ ȋȕȍȊȈ; ȈȕȌȝȐȒȘȐȚȈ-ȈȚȔȈ — ȌțȝȖȊȕȖ șȓȍȗȖȑ; șȊȈ-țȚșȈȕȋȈȚ — ș ȒȖȓȍȕȍȑ; ȕȐȘȈșȑȈȚȈ — șȉȘȖșȐȓ; ȔȈȝȐ-ȚȈȓȍ — ȕȈ ȏȍȔȓȦ. ǹȒȈȏȈȊ ȥȚȖ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȏȈȔȖȓȟȈȓ, Ȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, Ȗșȓȍȗȓȍȕȕȣȑ ȧȘȖșȚȤȦ, șȉȘȖșȐȓ ȍȋȖ șȖ șȊȖȐȝ ȒȖȓȍȕ ȕȈ ȏȍȔȓȦ. ǺǭDzǹǺ 34 ȈȝȈȔȈȘȠȈ-ȘțȠȈȊȐȠȚȈȝ ȒȈȠȈȑȐ-ȉȝțȚȈ-ȓȖȟȈȕȈȝ ȊȈȌȝȑȈȚȈȔ ȈȠȊ ȈȑȈȔ ȊȈȌȝȑȖ ȕȐȝșȈȘȈȑȈȚȈ ȕȈȐȘȘȐȚȈȝ ȈȝȈ — șȒȈȏȈȓ; ȈȔȈȘȠȈ — ȕȍȋȖȌȖȊȈȕȐȍȔ; ȘțȠȈ — Ȑ șȚȘȈȠȕȣȔ ȋȕȍȊȖȔ; ȈȊȐȠȚȈȝ — ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȑ; ȒȈȠȈȑȐ-ȉȝțȚȈ — șȚȈȊȠȐȍ ȗȖȝȖȎȐȔȐ ȕȈ ȘȈșȒȈȓȍȕȕțȦ ȔȍȌȤ; ȓȖȟȈȕȈȝ — ȚȖȚ, ȟȤȐ ȋȓȈȏȈ; ȊȈȌȝȑȈȚȈȔ — ȗțșȚȤ ȉțȌȍȚ țȉȐȚ; ȈȠț — ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ; ȈȑȈȔ — ȥȚȖȚ; ȊȈȌȝȑȈȝ — ȚȖȚ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȈȌȖ țȉȐȚȤ; ȕȐȝșȈȘȈȑȈȚȈ — ȏȈȉȍȘȐȚȍ; ȕȈȐȘȘȐȚȈȝ — Ȗ ȌȍȔȖȕȣ. ǶȚ ȊȖȏȔțȡȍȕȐȧ Ȑ ȋȕȍȊȈ ȋȓȈȏȈ ț ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȚȈȓȐ ȒȘȈșȕȣȔȐ, ȒȈȒ ȘȈșȗȓȈȊȓȍȕȕȈȧ ȔȍȌȤ, Ȑ Ȗȕ șȒȈȏȈȓ șȊȖȐȔ șȓțȋȈȔ: ǯȈȉȍȘȐȚȍ ȖȚ Ȕȍȕȧ ȥȚȖȋȖ ȔȈȓȤȟȐȠȒț, Ȗ ȌȍȔȖȕȣ! Ƕȕ ȌȖșȚȖȐȕ șȔȍȘȚȐ. ǻȉȍȑȚȍ ȍȋȖ șȍȑȟȈș Ȏȍ! 170


171 ǺǭDzǹǺ 35 ȈȑȈȔ Ȕȍ ȉȝȘȈȚȘȐ-ȝȈ șȖ 'ȑȈȔ ȝȐȚȊȈ șȊȈȕ șțȝȘȐȌȖ 'ȌȝȈȔȈȝ ȗȐȚȘȐȊȑȈ-ȝȈȕȚțȝ ȗȈȌȈț ȑȖ ȊȐȠȕȖȘ ȌȈșȈȊȈȌ ȈȘȟȈȚȐ ȈȑȈȔ — ȥȚȖȚ; Ȕȍ — ȔȖȍȋȖ; ȉȝȘȈȚȘȐ-ȝȈ — țȉȐȑȞȈ ȉȘȈȚȈ; șȈȝ — Ȗȕ; ȈȑȈȔ — ȥȚȖȚ; ȝȐȚȊȈ — ȖȚȊȍȘȋȕțȊ; șȊȈȕ — șȊȖȐȝ; șțȝȘȐȌȈȝ — ȌȖȉȘȖȎȍȓȈȚȍȓȍȑ; ȈȌȝȈȔȈȝ — ȗȘȍȏȘȍȕȕȣȑ; ȗȐȚȘȐȊȑȈ-ȝȈȕȚțȝ — ǺȖȋȖ, ȒȚȖ țȉȐȓ ȍȋȖ ȌȧȌȦ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠț; ȗȈȌȈț — ț șȚȖȗ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȊȐȠȕȖȝ — ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț; ȌȈșȈ-ȊȈȚ — șȓȖȊȕȖ șȓțȋȈ; ȈȘȟȈȚȐ — șȓțȎȐȚ. ȅȚȖȚ ȔȈȓȤȟȐȒ, ǷȘȈȝȓȈȌȈ, — țȉȐȑȞȈ ȔȖȍȋȖ ȉȘȈȚȈ, ȐȉȖ Ȗȕ ȖȚȊȍȘȋ șȊȖȦ șȍȔȤȦ ȘȈȌȐ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ, șȓȖȊȕȖ ȗȘȖșȚȖȑ șȓțȋȈ, ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ ȕȈȠȍȔț ȊȘȈȋț, ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȕȈȏȊȈȓ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ, ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț, țȉȐȑȞȍȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȐ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȚȖȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȓ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. ǯȌȍșȤ ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț ȖȎȐȌȈȓȖ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ șȈȘțȗȤȧ Ȑ Ȋ ȥȚȖȔ șȔȣșȓȍ Ȗȕ ȉȣȓ ȗȖȌȖȉȍȕ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȘȍȠȐȓ țȉȐȚȤ ǷȘȈȝȓȈȌț. ǷȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȊȈȑȠȕȈȊȈȔ, țȋȖȚȖȊȈȕȣ ȚȈȒȐȍ ȊȐȌȣ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ, ȒȈȒ șȈȘțȗȤȧ, șȈȓȖȒȤȧ, șȈȘȠȚȐ Ȑ șȈȔȐȗȤȧ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȔȈȑȧȊȈȌȐ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȦȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȍ șȈȦȌȎȤȧ . ǵȖ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȓțȟȐȓ ȓȐȠȤ șȈȦȌȎȤȧ-ȔțȒȚȐ, ȍȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȕȍ ȊȗȖȓȕȍ ȕȈȌȍȎȕȖ; ȋȖȘȈȏȌȖ ȕȈȌȍȎȕȍȑ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Țȍȝ, ȒȚȖ ȖȉȘȍȓ șȈȘțȗȤȧ- ȔțȒȚȐ, șȈȓȖȒȤȧ-ȔțȒȚȐ, șȈȘȠȚȐ-ȔțȒȚȐ ȐȓȐ șȈȔȐȗȤȧ-ȔțȒȚȐ : ȖȕȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȗȖȓȕȖȑ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ. ǽȖȚȧ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȐȓȐ ǵȈȘȈȧȕȣ, ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȕȈ ȖȌȕȖȔ țȘȖȊȕȍ ș ǵȐȔ, ȖȕȐ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ — Ȑȝ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ, Ȉ ȖȕȐ — ǭȋȖ șȓțȋȐ. ǺǭDzǹǺ 36 ȊȐȠȕȖȘ ȊȈ șȈȌȝȊ ȈșȈț ȒȐȔ ȕț ȒȈȘȐȠȑȈȚȑ ȈșȈȔȈȕȌȎȈșȈȝ șȈțȝȘȐȌȈȔ ȌțșȚȑȈȌȎȈȔ ȗȐȚȘȖȘ ȈȝȈȌ ȑȈȝ ȗȈȕȟȈ-ȝȈȑȈȕȈȝ ȊȐȠȕȖȝ — ǪȐȠȕț; ȊȈ — ȓȐ; șȈȌȝț — ȝȖȘȖȠȖ; ȈșȈț — ȚȖȚ; ȒȐȔ — ȘȈȏȊȍ; ȕț — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȒȈȘȐȠȑȈȚȐ — șȌȍȓȈȍȚ; ȈșȈȔȈȕȌȎȈșȈȝ — ȕȍ ȏȈșȓțȎȐȊȈȦȡȐȑ ȌȖȊȍȘȐȧ; șȈțȝȘȐȌȈȔ — ȓȦȉȖȊȤ; ȌțșȚȑȈȌȎȈȔ — Țț, ȖȚ ȒȖȚȖȘȖȑ ȚȘțȌȕȖ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ; ȗȐȚȘȖȝ — ȖȚȞȈ Ȑ ȔȈȚȍȘȐ; ȈȝȈȚ — ȖȚȊȍȘȋ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȗȈȕȟȈ-ȝȈȑȈȕȈȝ — ȗȧȚȐȓȍȚȕȐȑ. ǷȘȈȝȓȈȌȍ ȊșȍȋȖ ȗȧȚȤ ȓȍȚ, ȕȖ Ȗȕ țȎȍ ȘȈȏȖȘȊȈȓ țȏȣ ȓȦȉȊȐ, șȊȧȏȣȊȈȊȠȐȍ ȍȋȖ ș ȖȚȞȖȔ Ȑ ȔȈȚȍȘȤȦ. ǸȈȏȊȍ ȔȖȎȕȖ ȗȖȓȈȋȈȚȤșȧ ȕȈ ȚȈȒȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ? ȇ ȖȟȍȕȤ șȖȔȕȍȊȈȦșȤ, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȍ ȗȘȍȌȈșȚ ȖȌȕȈȎȌȣ Ȑ șȊȖȍȋȖ ǪȐȠȕț. ǺǭDzǹǺ 37 ȗȈȘȖ 'ȗȑ ȈȗȈȚȑȈȔ ȝȐȚȈ-ȒȘȐȌ ȑȈȚȝȈțȠȈȌȝȈȔ 171


172 șȊȈ-ȌȍȝȈȌȎȖ 'ȗȑ ȈȔȈȑȈȊȈȚ șțȚȖ 'ȝȐȚȈȝ ȟȝȐȕȌȑȈȚ ȚȈȌ ȈȕȋȈȔ ȑȈȌ țȚȈȚȔȈȕȖ 'ȝȐȚȈȔ ȠȍȠȈȔ șțȒȝȈȔ ȌȎȐȊȈȚȐ ȑȈȌ-ȊȐȊȈȘȌȎȈȕȈȚ ȗȈȘȈȝ — ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȐȑ Ȓ ȌȘțȋȖȔț șȖșȓȖȊȐȦ ȐȓȐ șȍȔȤȍ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȈȗȈȚȑȈȔ — ȘȍȉȍȕȖȒ; ȝȐȚȈ-ȒȘȐȚ — ȗȘȐȕȖșȧȡȐȑ ȉȓȈȋȖ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȈțȠȈȌȝȈȔ — ȓȍȒȈȘșȚȊȍȕȕȈȧ ȚȘȈȊȈ; șȊȈ-ȌȍȝȈ-ȌȎȈȝ — ȗȖȘȖȎȌȍȕȐȍ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȚȍȓȈ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȈȔȈȑȈ-ȊȈȚ — șȓȖȊȕȖ ȉȖȓȍȏȕȤ; șțȚȈȝ — șȣȕ; ȈȝȐȚȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍ ȎȍȓȈȍȚ ȌȖȉȘȈ; ȟȝȐȕȌȑȈȚ — ȌȈ ȉțȌȍȚ ȖȚșȍȟȍȕȈ; ȚȈȚ — ȚȈ; ȈȕȋȈȔ — ȟȈșȚȤ ȚȍȓȈ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȈȧ; țȚȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȚȔȈȕȈȝ — ȚȍȓȈ; ȈȝȐȚȈȔ — ȕȍ ȗȖȓȍȏȕȈȧ; ȠȍȠȈȔ — ȖșȚȈȊȠȍȍșȧ; șțȒȝȈȔ — șȟȈșȚȓȐȊȖ; ȌȎȐȊȈȚȐ — ȎȐȊȍȚ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȍ; ȊȐȊȈȘȌȎȈȕȈȚ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȖȚșȍȟȍȕȐȦ. dzȍșȕȣȍ ȚȘȈȊȣ — ȕȍ ȓȦȌȐ, ȕȖ, ȍșȓȐ ȖȕȐ ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȓȍȟȍȉȕȣȔ ȌȍȑșȚȊȐȍȔ, Ȓ ȕȐȔ ȖȚȕȖșȧȚșȧ ȖȟȍȕȤ ȉȍȘȍȎȕȖ. ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȘȖȌȐȊȠȐȑșȧ Ȋ ȌȘțȋȖȑ șȍȔȤȍ, ȕȈșȚȘȖȍȕ Ȓ Țȍȉȍ ȉȓȈȋȖȎȍȓȈȚȍȓȤȕȖ, ȕȈȌȖ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȕȍȔ, ȒȈȒ Ȗ ȘȖȌȕȖȔ șȣȕȍ. ǹ ȌȘțȋȖȑ șȚȖȘȖȕȣ, ȍșȓȐ ȒȈȒȈȧ-ȚȖ ȟȈșȚȤ ȚȍȓȈ ȗȖȘȈȎȍȕȈ ȖȗȈșȕȖȑ ȉȖȓȍȏȕȤȦ, ȘȈȌȐ ȏȌȖȘȖȊȤȧ ȖșȚȈȓȤȕȣȝ ȟȈșȚȍȑ ȚȍȓȈ ȍȍ ȕțȎȕȖ ȖȚȘȍȏȈȚȤ. ǰ ȌȈȎȍ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ șȣȕȈ, Ȋ ȎȐȓȈȝ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȚȍȟȍȚ ȚȊȖȧ Ȏȍ ȒȘȖȊȤ, ȕȈȌȖ ȖȚȊȍȘȋȕțȚȤ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȕȈșȚȘȖȍȕ Ȓ Țȍȉȍ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȗȘȐȏȣȊȈȓ Ȋșȍȝ, ȒȚȖ șȓțȎȐȚ ǫȖșȗȖȌț, ȉȣȚȤ șȔȐȘȍȕȕȍȍ ȚȘȈȊȐȕȒȐ Ȑ ȚȍȘȗȍȓȐȊȍȍ ȌȍȘȍȊȈ: ȐȕȈȟȍ Ȑȝ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ȊșȍȋȌȈ ȉțȌȍȚ ȟȚȖ-ȚȖ ȔȍȠȈȚȤ. ǰșȚȖȘȐȧ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ — ȧȘȒȐȑ ȗȘȐȔȍȘ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȣȚȈȍȚșȧ ȗȖȔȍȠȈȚȤ șȓțȎȍȕȐȦ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȝȖȚȧ șȈȔ ȗȐȚȈȍȚ Ȓ ȕȍȔț ȕȍȎȕȣȍ ȖȚȞȖȊșȒȐȍ ȟțȊșȚȊȈ. ǺȈȒȖȊ țȎ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ: ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȑ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȊȘȈȋȖȔ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ șȣȕȈ, ȍșȓȐ ȚȖȚ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț. ǸȍȠȐȊ țȉȐȚȤ ȘȖȌȕȖȋȖ șȣȕȈ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȘȐȊȍȓ ȗȘȐȔȍȘ ș ȏȈȘȈȎȍȕȕȖȑ ȟȈșȚȤȦ ȚȍȓȈ, ȒȖȚȖȘțȦ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȈȔȗțȚȐȘȖȊȈȚȤ, ȟȚȖȉȣ ȕȍ ȗȖȋțȉȐȚȤ Ȋșȍ ȚȍȓȖ. ǩȍșșȗȖȘȕȖ, ȚȖȚ Ȏȍ ȗȘȐȔȍȘ țȔȍșȚȍȕ Ȑ Ȋ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǶȌȐȕ Ȑȏ șȖȊȍȚȖȊ ǿȈȕȈȒȤȐ ǷȈȕȌȐȚȈ ȋȓȈșȐȚ: ȚȑȈȌȎȈ ȌțȘȌȎȈȕȈ-șȈȔșȈȘȋȈȔ ȉȝȈȌȎȈ șȈȌȝț-șȈȔȈȋȈȔȈȔ . Ǻȍ, ȒȚȖ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț șȍȘȤȍȏȍȕ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȍȒȘȈȚȐȚȤ ȖȉȡȍȕȐȍ ș ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. dzȦȌȐ, șȓȐȠȒȖȔ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȍ Ȓ ȔȐȘșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȚ Ȋ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍ, ȐȉȖ ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȦȚ, ȟȚȖ ȚȈȒȈȧ ȎȐȏȕȤ ȉȘȍȕȕȈ Ȑ ȐșȗȖȓȕȍȕȈ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȓȕȣ ȘȍȠȐȔȖșȚȐ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤ Ȋ șȍȉȍ ȌțȝȖȊȕȖȍ șȖȏȕȈȕȐȍ Ȑ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȚȈȗȈșȤȦ (ȈșȒȍȏț) ȘȈȌȐ ȗȖșȚȐȎȍȕȐȧ șȊȖȍȋȖ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ «ȇ», ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȍȒȘȈȚȐȚȤ ȖȉȡȍȕȐȍ ș ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȈȔȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȈȔȐ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȕȍ ȘȈȏȌȍȓȧȓ ȊȏȋȓȧȌȖȊ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȉȣȓ ȚȍȘȗȐȔȣȔ Ȑ șȔȐȘȍȕȕȣȔ. Ǩ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ș ȍȋȖ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȕȣȔ șȖȏȕȈȕȐȍȔ Ȑ ȕȍȕȈȊȐșȚȤȦ Ȓ ǫȖșȗȖȌț, ȋȖȚȖȊ ȉȣȓ țȉȐȚȤ ȘȖȌȕȖȋȖ șȣȕȈ. ǰ ȟȚȖȉȣ ȖȉȖșȕȖȊȈȚȤ șȊȖȍ ȘȍȠȍȕȐȍ, Ȗȕ ȗȘȐȊȍȓ ȗȘȐȔȍȘ ș ȈȔȗțȚȈȞȐȍȑ ȏȈȘȈȎȍȕȕȖȑ ȟȈșȚȐ ȚȍȓȈ. ǺǭDzǹǺ 38 șȈȘȊȈȐȘ țȗȈȑȈȐȘ ȝȈȕȚȈȊȑȈȝ șȈȔȉȝȖȌȎȈ-ȠȈȑȈȕȈșȈȕȈȐȝ șțȝȘȐȓ-ȓȐȕȋȈ-ȌȝȈȘȈȝ ȠȈȚȘțȘ ȔțȕȍȘ ȌțȠȚȈȔ ȐȊȍȕȌȘȐȑȈȔ 172


173 șȈȘȊȈȐȝ — ȊșȍȔȐ; țȗȈȑȈȐȝ — șȘȍȌșȚȊȈȔȐ; ȝȈȕȚȈȊȑȈȝ — ȚȖȚ, ȒȚȖ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ țȉȐȚ; șȈȔȉȝȖȌȎȈ — ȗȘȐȕȐȔȈȦȡȍȔț ȗȐȡț; ȠȈȑȈȕȈ — ȓȍȎȈȡȍȔț; ȈșȈȕȈȐȝ — ȗȘȐȔȍȕȐȔȣ Ȓ șȐȌȧȡȍȔț; șțȝȘȐȚ-ȓȐȕȋȈ-ȌȝȈȘȈȝ — ȗȘȐȕȧȊȠȐȑ ȖȉȓȐȒ ȌȘțȋȈ; ȠȈȚȘțȝ — ȊȘȈȋ; Ȕțȕȍȝ — ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔțȌȘȍȞȈ; ȌțȠȚȈȔ — ȕȍȖȉțȏȌȈȕȕȣȍ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȐȕȌȘȐȑȈȔ — ȟțȊșȚȊȈ. ǵȍȖȉțȏȌȈȕȕȣȍ ȟțȊșȚȊȈ — ȊȘȈȋȐ ȓȦȉȖȋȖ ȑȖȋȈ, ȐȌțȡȍȋȖ ȗțȚȍȔ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȖșȖȏȕȈȕȐȧ. ǺȈȒ Ȑ ǷȘȈȝȓȈȌȈ: ȝȖȚȧ ȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȈșȚȘȖȍȕ ȌȖȉȘȖȎȍȓȈȚȍȓȤȕȖ, ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ Ȗȕ șțȡȐȑ ȊȘȈȋ, ȐȉȖ ȧ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȖȌȟȐȕȐȚȤ ȍȋȖ șȊȖȍȑ ȊȓȈșȚȐ. Ǩ ȘȈȏ Ȗȕ ȊȘȈȋ, ȍȋȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ țȉȐȚȤ — țȉȐȚȤ ȓȦȉȣȔȐ șȘȍȌșȚȊȈȔȐ Ȑ Ȋ ȓȦȉȖȍ ȊȘȍȔȧ: ȒȖȋȌȈ Ȗȕ ȍșȚ, șȗȐȚ ȐȓȐ ȗȘȖșȚȖ șȐȌȐȚ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȚȈȓ șȚȘȖȐȚȤ ȗȓȈȕȣ, ȒȈȒ țȉȐȚȤ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț. Ƕȕ ȋȖȚȖȊ ȉȣȓ țȉȐȚȤ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ, ȗȖȌșȣȗȈȊ ȍȔț Ȋ ȗȐȡț ȧȌ, țșȈȌȐȊ ȍȋȖ Ȋ ȒȐȗȧȡȍȍ ȔȈșȓȖ ȐȓȐ ȉȘȖșȐȊ ȕȈ ȏȍȔȓȦ ȗȖȌ ȕȖȋȐ șȓȖȕț. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȏȈȌțȔȈȓ ȓȐȠȐȚȤ ȎȐȏȕȐ șȊȖȍȋȖ ȕȍȊȐȕȕȖȋȖ ȗȧȚȐȓȍȚȕȍȋȖ ȘȍȉȍȕȒȈ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȚȖȚ ȊȘțȟȐȓ șȍȉȧ ǫȖșȗȖȌț. ǰȔȍȕȕȖ ȚȈȒ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. ǺǭDzǹǺȃ 39 - 40 ȕȈȐȘȘȐȚȈș Țȍ șȈȔȈȌȐȠȚȈ ȉȝȈȘȚȘȈ ȊȈȐ ȠțȓȈ-ȗȈȕȈȑȈȝ ȚȐȋȔȈ-ȌȈȔȠȚȘȈ-ȒȈȘȈȓȈșȑȈș ȚȈȔȘȈ-ȠȔȈȠȘț-ȠȐȘȖȘțȝȈȝ ȕȈȌȈȕȚȖ ȉȝȈȐȘȈȊȈȔ ȕȈȌȈȔ ȟȝȐȕȌȝȐ ȉȝȐȕȌȝȐȚȐ ȊȈȌȐȕȈȝ ȈșȐȕȈȔ ȟȈȝȈȕȈȕ ȠțȓȈȐȝ ȗȘȈȝȘȈȌȈȔ șȈȘȊȈ-ȔȈȘȔȈșț ȕȈȐȘȘȐȚȈȝ — ȌȍȔȖȕȣ; Țȍ — Țȍ; șȈȔȈȌȐȠȚȈȝ — ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȣȍ; ȉȝȈȘȚȘȈ — ȋȖșȗȖȌȐȕȖȔ; ȊȈȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȠțȓȈ-ȗȈȕȈȑȈȝ — Țȍ, ț ȒȖȋȖ ȚȘȍȏțȉȞȣ Ȋ ȘțȒȈȝ; ȚȐȋȔȈ — ș ȖȟȍȕȤ ȖșȚȘȣȔȐ; ȌȈȔȠȚȘȈ — ȏțȉȈȔȐ; ȒȈȘȈȓȈ — șȚȘȈȠȕȣȔȐ; ȈșȑȈȝ — Țȍ, ȟȤȐ ȓȐȞȈ; ȚȈȔȘȈ-ȠȔȈȠȘț — ȚȍȔȕȖ-ȒȘȈșȕȣȍ (ȞȊȍȚȈ ȔȍȌȐ) țșȣ; ȠȐȘȖȘțȝȈȝ — Țȍ, ț ȒȖȚȖȘȣȝ ȊȖȓȖșȣ ȕȈ ȋȖȓȖȊȍ; ȕȈȌȈȕȚȈȝ — ȐȏȌȈȦȡȐȍ; ȉȝȈȐȘȈȊȈȔ — țȎȈșȈȦȡȐȑ; ȕȈȌȈȔ — ȏȊțȒ; ȟȝȐȕȌȝȐ — ȘțȉȐ; ȉȝȐȕȌȝȐ — ȘȍȎȤ ȕȈ ȒțșȖȟȒȐ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȊȈȌȐȕȈȝ — ȋȖȊȖȘȧȡȐȍ; ȈșȐȕȈȔ — ȔȖȓȟȈ șȐȌȍȊȠȍȋȖ; ȟȈ — Ȑ; ȈȝȈȕȈȕ — ȘȈȏȐȓȐ; ȠțȓȈȐȝ — ȚȘȍȏțȉȞȈȔȐ; ȗȘȈȝȘȈȌȈȔ — ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț; șȈȘȊȈ-ȔȈȘȔȈșț — Ȋ șȈȔȣȍ ȕȍȎȕȣȍ ȟȈșȚȐ ȚȍȓȈ. ǺȖȋȌȈ ȌȍȔȖȕȣ-ȘȈȒȠȈșȣ, șȓțȋȐ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȗȘȐȕȧȓȐșȤ ȗȘȖȕȏȈȚȤ ȚȘȍȏțȉȞȈȔȐ ȕȍȎȕȖȍ ȚȍȓȖ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ. ǹȈȔ ȊȐȌ ȥȚȐȝ ȌȍȔȖȕȖȊ ȕȈȊȖȌȐȓ țȎȈș: ț ȕȐȝ ȉȣȓȐ șȚȘȈȠȕȣȍ ȓȐȞȈ ș ȖșȒȈȓȍȕȕȣȔȐ ȖșȚȘȣȔȐ ȏțȉȈȔȐ Ȑ ȔȍȌȕȖ-ȒȘȈșȕȣȔȐ ȉȖȘȖȌȈȔȐ Ȑ ȋȘȐȊȈȔȐ. ǹ ȖȋȓțȠȐȚȍȓȤȕȣȔȐ ȒȘȐȒȈȔȐ «ǸțȉȐ ȍȋȖ! ǷȘȖȚȒȕȐ!» ȖȕȐ șȚȈȓȐ ȉȐȚȤ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț, ȒȖȚȖȘȣȑ șȐȌȍȓ ȔȖȓȟȈ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȖ, ȗȖȋȘțȎȍȕȕȣȑ Ȋ ȔȣșȓȐ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 41 ȗȈȘȍ ȉȘȈȝȔȈȕȑ ȈȕȐȘȌȍȠȑȍ ȉȝȈȋȈȊȈȚȑ ȈȒȝȐȓȈȚȔȈȕȐ 173


174 ȑțȒȚȈȚȔȈȕȑ ȈȗȝȈȓȈ ȈșȈȕȕ ȈȗțȕȑȈșȑȍȊȈ șȈȚ-ȒȘȐȑȈȝ ȗȈȘȍ — ȕȈ ȊȣșȠȍȑ; ȉȘȈȝȔȈȕȐ — ȈȉșȖȓȦȚȕȖȑ; ȈȕȐȘȌȍȠȑȍ — ȕȍ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȍȔȖȑ ȖȘȋȈȕȈȔȐ ȟțȊșȚȊ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȈȒȝȐȓȈ-ȈȚȔȈȕȐ — ǹȊȍȘȝȌțȠȍ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȑțȒȚȈ- ȈȚȔȈȕȐ — ȗȘȖȚȐȊ ȕȍȋȖ (ǷȘȈȝȓȈȌȣ), țȔ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȉȣȓ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕ; ȈȗȝȈȓȈȝ — ȉȍȏȘȍȏțȓȤȚȈȚȕȣȍ; ȈșȈȕ — ȉȣȓȐ; ȈȗțȕȑȈșȑȈ — ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȕȍ ȐȔȍȦȡȍȋȖ ȝȖȘȖȠȍȑ ȒȈȘȔȣ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; șȈȚ-ȒȘȐȑȈȝ — ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ ȌȍȑșȚȊȐȧ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȐȓȐ ȈșȒȍȏȈ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȖȊȍȘȠȈȓ ȉȓȈȋȐȝ Ȍȍȓ, ȚȖ ȖȌȐȕ ȌȖȉȘȣȑ ȗȖșȚțȗȖȒ ȕȍ ȗȘȐȕȍșȍȚ ȍȔț ȖȡțȚȐȔȖȑ ȗȖȓȤȏȣ. ǺȈȒ Ȑ ȖȘțȎȐȍ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȌȍȔȖȕȣ ȗȣȚȈȓȐșȤ țȉȐȚȤ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț, ȕȍ ȊȖȏȣȔȍȓȖ ȌȍȑșȚȊȐȧ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȉȣȓ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ — Ȗȕ ȕȍ ȏȈȊȐșȍȓ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊ Ȑ ȊșȍȞȍȓȖ ȉȣȓ ȗȖȋȘțȎȍȕ Ȋ ȔȣșȓȐ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ƕȕ ȌțȔȈȓ ȚȖȓȤȒȖ Ȗ șȓțȎȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌț, ǬțȠȍ ȊșȍȋȖ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ, — ȕȍȐȏȔȍȕȕȖȑ Ȑ ȕȍȌȖșȚțȗȕȖȑ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȟțȊșȚȊ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȊșȍȋȌȈ ȉȣȓ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȖȋȘțȎȍȕ Ȋ ȔȣșȓȐ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǫȖȊȐȕȌȈ-ȗȈȘȐȘȈȔȉȝȐȚȈȝ: Ȗȕ Ȋșȍ ȊȘȍȔȧ ȌțȔȈȓ Ȗ ǫȖȊȐȕȌȍ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȗȖȌ ǭȋȖ ȏȈȡȐȚȖȑ. ǴȓȈȌȍȕȞț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȓȍȎȐȚ ȕȈ ȒȖȓȍȕȧȝ ț șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ ȐȓȐ ȔȈȚȍȘȐ, ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȋȘȖȏȐȚ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȍȋȖ ȖȉȍȘȍȋȈȦȚ ȘȖȌȐȚȍȓȐ; ȚȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊșȍȋȌȈ Ȋ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ, ȐȉȖ ȍȋȖ ȏȈȡȐȡȈȍȚ ǹȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ. ǯȕȈȟȐȚ ȓȐ ȥȚȖ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ ȌȍȔȖȕȣ-ȘȈȒȠȈșȣ ȕȈȗȈȓȐ ȕȈ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț, ǫȖȊȐȕȌȈ ȚȖȎȍ ȗȖȌȊȍȘȋșȧ Ȑȝ ȕȈȗȈȌȍȕȐȦ? ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȕȍȚ. ǴȕȖȋȐȍ ȌȍȔȖȕȣ ȗȣȚȈȓȐșȤ țȉȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȐȓȐ ȒȈȒ-ȚȖ ȕȈȊȘȍȌȐȚȤ ǭȔț, ȕȖ ȌȍȓȖ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȕȐȒȈȒȖȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȖȘțȎȐȍ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȟȐȕȐȚȤ ȊȘȍȌ ǫȖșȗȖȌț, ȐȉȖ Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔ, ȌțȝȖȊȕȖȔ țȘȖȊȕȍ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȣ șȓȖȊȈ ȗȈȘȍ ȉȘȈȝȔȈȕȐ . ǬȍȔȖȕȣ, ȘȈȒȠȈșȣ, ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ țȊȐȌȍȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȐȓȐ ȗȘȐȒȖșȕțȚȤșȧ Ȓ ǵȍȔț, ȝȖȚȧ ȐȔ ȔȖȎȍȚ ȒȈȏȈȚȤșȧ, ȟȚȖ ȖȕȐ șȊȖȐȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȖȘțȎȐȍȔ ȕȈȕȖșȧȚ țȌȈȘȣ ȗȖ ǭȋȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔț Țȍȓț. ǹȓȖȊȖ ȈȕȐȘȌȍȠȑȍ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȊȍȏȌȍșțȡ, ȗȖȥȚȖȔț Ȗȉȣȟȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȖȕȧȚȤ, ȒȈȒ Ƕȕ ȔȖȎȍȚ ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ ȋȌȍ-ȚȖ Ȋ ȖȌȕȖȔ ȔȍșȚȍ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, Ƕȕ — ȈȒȝȐȓȈȚȔȈ, ȐșȚȖȟȕȐȒ ȥȕȍȘȋȐȐ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ȓȦȉȖȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȖȘțȎȐȧ. ǺȍȔ, ȒȚȖ ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȍȚ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȖȟȍȕȤ ȕȍ ȗȖȊȍȏȓȖ. ǶȕȐ ȔȖȋțȚ ȌțȔȈȚȤ, ȟȚȖ șȗȖșȖȉȕȣ țȉȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȐȓȐ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȖȌȕȈȒȖ Ȋșȍ Ȑȝ ȗȖȗȣȚȒȐ ȖȉȘȍȟȍȕȣ ȕȈ ȗȘȖȊȈȓ. ǫȖșȗȖȌȤ ȏȕȈȍȚ, ȒȈȒ ȗȖșȚțȗȈȚȤ ș ȚȈȒȐȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 42 ȗȘȈȑȈșȍ 'ȗȈȝȈȚȍ ȚȈșȔȐȕ ȌȈȐȚȑȍȕȌȘȈȝ ȗȈȘȐȠȈȕȒȐȚȈȝ ȟȈȒȈȘȈ ȚȈȌ-ȊȈȌȝȖȗȈȑȈȕ ȕȐȘȉȈȕȌȝȍȕȈ ȑțȌȝȐȠȚȝȐȘȈ ȗȘȈȑȈșȍ — ȗȘȐ ȗȖȗȣȚȒȍ; ȈȗȈȝȈȚȍ — ȚȡȍȚȕȖȑ; ȚȈșȔȐȕ — ȚȖȑ; ȌȈȐȚȑȈ-ȐȕȌȘȈȝ — ȞȈȘȤ ȌȍȔȖȕȖȊ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț; ȗȈȘȐȠȈȕȒȐȚȈȝ — ȖȟȍȕȤ ȕȈȗțȋȈȕȕȣȑ (ȚȍȔ, ȟȚȖ ȔȈȓȤȟȐȒ ȚȈȒ ȕȈȌȍȎȕȖ ȏȈȡȐȡȍȕ); ȟȈȒȈȘȈ — ȗȘȐȔȍȕȐȓ; ȚȈȚ-ȊȈȌȝȈ-țȗȈȑȈȕ — (ȘȈȏȕȣȍ) șȗȖșȖȉȣ țȉȐȚȤ ȍȋȖ; ȕȐȘȉȈȕȌȝȍȕȈ — ș ȘȍȠȐȔȖșȚȤȦ; ȑțȌȝȐȠȚȝȐȘȈ — Ȗ ȞȈȘȤ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ. 174


175 Ƕ ȞȈȘȤ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ, ȒȖȋȌȈ Ȋșȍ ȗȖȗȣȚȒȐ țȉȐȚȤ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț ȖȒȈȏȈȓȐșȤ ȚȡȍȚȕȣȔȐ, ȗȍȘȍȗțȋȈȕȕȣȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȞȈȘȤ ȌȍȔȖȕȖȊ, șȚȈȓ ȗȘȐȌțȔȣȊȈȚȤ ȌȘțȋȐȍ șȗȖșȖȉȣ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȍȋȖ. ǺǭDzǹǺȃ 43 - 44 ȌȐȋ-ȋȈȌȎȈȐȘ ȌȈȕȌȈȠțȒȍȕȌȘȈȐȘ ȈȉȝȐȟȈȘȈȊȈȗȈȚȈȕȈȐȝ ȔȈȑȈȉȝȐȝ șȈȕȕȐȘȖȌȝȈȐȠ ȟȈ ȋȈȘȈ-ȌȈȕȈȐȘ ȈȉȝȖȌȎȈȕȈȐȝ ȝȐȔȈ-ȊȈȑȊ-ȈȋȕȐ-șȈȓȐȓȈȐȝ ȗȈȘȊȈȚȈȒȘȈȔȈȕȈȐȘ ȈȗȐ ȕȈ ȠȈȠȈȒȈ ȑȈȌȈ ȝȈȕȚțȔ ȈȗȈȗȈȔ ȈșțȘȈȝ șțȚȈȔ ȟȐȕȚȈȔ ȌȐȘȋȝȈȚȈȔȈȔ ȗȘȈȗȚȈș ȚȈȚ-ȒȈȘȚțȔ ȕȈȉȝȑȈȗȈȌȑȈȚȈ ȌȐȒ-ȋȈȌȎȈȐȝ — ȉȖȓȤȠȐȔȐ șȓȖȕȈȔȐ, șȗȍȞȐȈȓȤȕȖ ȖȉțȟȍȕȕȣȔȐ ȒȘțȠȐȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȗȖȗȈȌȈȍȚșȧ ȐȔ ȗȖȌ ȕȖȋȐ; ȌȈȕȌȈ-ȠțȒȈ-ȐȕȌȘȈȐȝ — țȒțșȈȔȐ ȧȌȖȊȐȚȣȝ ȏȔȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȌȍȘȎȈȓ ȞȈȘȤ; ȈȉȝȐȟȈȘȈ — ȟȍȘȕȖȑ ȔȈȋȐȍȑ; ȈȊȈȗȈȚȈȕȈȐȝ — șȉȘȈșȣȊȈȕȐȍȔ ș ȋȖȘȕȖȑ ȊȍȘȠȐȕȣ; ȔȈȑȈȉȝȐȝ — ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȔȐ ȚȘȦȒȈȔȐ; șȈȕȕȐȘȖȌȝȈȐȝ — ȏȈȚȖȟȍȕȐȍȔ; ȟȈ — Ȉ ȚȈȒȎȍ; ȋȈȘȈ-ȌȈȕȈȐȝ — ȗȖȌșȣȗȈȕȐȍȔ ȧȌȈ; ȈȉȝȖȌȎȈȕȈȐȝ — ȋȖȓȖȌȖȔ; ȝȐȔȈ — ȝȖȓȖȌȖȔ; ȊȈȑț — ȊȍȚȘȖȔ; ȈȋȕȐ — ȖȋȕȍȔ; șȈȓȐȓȈȐȝ — Ȑ ȊȖȌȖȑ; ȗȈȘȊȈȚȈ-ȈȒȘȈȔȈȕȈȐȝ — șȉȘȈșȣȊȈȕȐȍȔ ȕȈ ȕȍȋȖ ȖȋȘȖȔȕȣȝ ȒȈȔȕȍȑ Ȑ ȋȖȘ; ȈȗȐ — ȚȖȎȍ; ȕȈ ȠȈȠȈȒȈ — ȕȍ șțȔȍȓ; ȑȈȌȈ — ȒȖȋȌȈ; ȝȈȕȚțȔ — țȉȐȚȤ; ȈȗȈȗȈȔ — ȉȍȏȋȘȍȠȕȖȋȖ; ȈșțȘȈȝ — ȌȍȔȖȕ (ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț); șțȚȈȔ — șȣȕȈ; ȟȐȕȚȈȔ — ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȖ; ȌȐȘȋȝȈ-ȚȈȔȈȔ — ȌȓȐȚȍȓȤȕȖȍ; ȗȘȈȗȚȈȝ — ȗȘȐȖȉȘȍȚȠȐȑ; ȚȈȚ-ȒȈȘȚțȔ — șȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȉȝȑȈȗȈȌȑȈȚȈ — ȌȖșȚȐȋ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȉȘȖșȈȓ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ Ȑ ȗȖȌ ȕȖȋȐ ȖȋȘȖȔȕȣȔ șȓȖȕȈȔ, Ȑ Ȋ șȈȔțȦ ȋțȡț șȚȘȈȠȕȣȝ ȋȐȋȈȕȚșȒȐȝ ȏȔȍȑ, Ȑ Ȋ ȗȘȖȗȈșȚȤ ș ȊȣșȖȒȖȑ ȋȖȘȣ; Ȗȕ ȗȣȚȈȓșȧ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ǷȘȈȝȓȈȌț ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȖȓȌȖȊșȚȊȈ Ȑ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȝ ȔȈȋȐȟȍșȒȐȝ ȚȘȦȒȖȊ, ȌȍȘȎȈȓ ȍȋȖ Ȋ ȚȍȔȕȐȞȍ, ȗȖȌșȣȗȈȓ ȍȔț ȧȌ, ȔȖȘȐȓ ȋȖȓȖȌȖȔ, ȊȣȋȖȕȧȓ ȍȋȖ ȕȈ ȔȖȘȖȏ Ȑ ȊȍȚȍȘ, ȉȘȖșȈȓ Ȋ ȖȋȖȕȤ, Ȋ ȊȖȌț, ȖȉȘțȠȐȊȈȓ ȕȈ ȕȍȋȖ ȚȧȎȍȓȣȍ ȒȈȔȕȐ, ȕȖ ȚȈȒ Ȑ ȕȍ șȔȖȋ țȉȐȚȤ ȍȋȖ. ǻȊȐȌȍȊ, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȗȘȐȟȐȕȐȚȤ ȉȍȏȋȘȍȠȕȖȔț ǷȘȈȝȓȈȌȍ ȕȐ ȔȈȓȍȑȠȍȋȖ ȊȘȍȌȈ, ȕȍ ȕȈ ȠțȚȒț ȊșȚȘȍȊȖȎȍȕȕȣȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȏȈȌțȔȈȓșȧ, ȟȚȖ Ȏȍ ȍȔț ȌȍȓȈȚȤ ȌȈȓȤȠȍ. ǺǭDzǹǺ 45 ȥȠȈ Ȕȍ ȉȈȝȊ-ȈșȈȌȝțȒȚȖ ȊȈȌȝȖȗȈȑȈȠ ȟȈ ȕȐȘȔȐȚȈȝ ȚȈȐș ȚȈȐȘ ȌȘȖȝȈȐȘ ȈșȈȌ-ȌȝȈȘȔȈȐȘ ȔțȒȚȈȝ șȊȍȕȈȐȊȈ ȚȍȌȎȈșȈ ȥȠȈȝ — ȥȚȖȚ; Ȕȍ — ȔȖȑ; ȉȈȝț — ȔȕȖȋȐȔȐ; ȈșȈȌȝț-țȒȚȈȝ — ȌțȘȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ ȕȈȏȊȈȕȕȣȑ; ȊȈȌȝȈ-țȗȈȑȈȝ — ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ șȗȖșȖȉȣ țȉȐȚȤ; ȟȈ — Ȑ; ȕȐȘȔȐȚȈȝ — ȗȘȐȌțȔȈȕȣ; ȚȈȐȝ — ȚȍȔȐ; ȚȈȐȝ — ȚȍȔȐ; ȌȘȖȝȈȐȝ — ȒȖȊȈȘșȚȊȈȔȐ; ȈșȈȚ-ȌȝȈȘȔȈȐȝ — 175


176 ȖȚȊȘȈȚȐȚȍȓȤȕȣȔȐ ȌȍȑșȚȊȐȧȔȐ; ȔțȒȚȈȝ — ȐȏȉȈȊȓȍȕȕȣȑ; șȊȍȕȈ — șȊȖȍȑ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȚȍȌȎȈșȈ — șȐȓȖȑ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȌțȔȈȓ: DzȈȒ ȧ ȚȖȓȤȒȖ ȕȍ ȘțȋȈȓ ȥȚȖȋȖ ǷȘȈȝȓȈȌț Ȑ ȒȈȒȐȝ ȚȖȓȤȒȖ șȗȖșȖȉȖȊ ȕȍ ȐȏȖȉȘȍȓ, ȟȚȖȉȣ țȉȐȚȤ ȍȋȖ, ȕȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ Ȋșȍ șȚȈȘȈȕȐȧ, ț Ȕȍȕȧ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȗȖȓțȟȐȓȖșȤ. Ƕȕ ȏȈȡȐȚȐȓ șȍȉȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔȐ șȐȓȈȔȐ Ȑ ȕȐȟțȚȤ ȕȍ ȗȖșȚȘȈȌȈȓ ȖȚ ȔȖȍȋȖ ȒȖȊȈȘșȚȊȈ Ȑ ȎȍșȚȖȒȖșȚȍȑ. ǺǭDzǹǺ 46 ȊȈȘȚȈȔȈȕȖ 'ȊȐȌțȘȍ ȊȈȐ ȉȈȓȖ 'ȗȑ ȈȌȎȈȌȈ-ȌȝȐȘ ȈȑȈȔ ȕȈ ȊȐșȔȈȘȈȚȐ Ȕȍ 'ȕȈȘȑȈȔ ȠțȕȈȝ ȠȍȗȈ ȐȊȈ ȗȘȈȉȝțȝ ȊȈȘȚȈȔȈȕȈȝ — ȕȈȝȖȌȧȡȐȑșȧ; ȈȊȐȌțȘȍ — ȕȍ ȌȈȓȍȒȖ; ȊȈȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȉȈȓȈȝ — ȘȍȉȍȕȖȒ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȈȌȎȈȌȈ-ȌȝȐȝ — ȈȉșȖȓȦȚȕȖ ȉȍșșȚȘȈȠȕȣȑ; ȈȑȈȔ — ȥȚȖȚ; ȕȈ — ȕȍ; ȊȐșȔȈȘȈȚȐ — ȏȈȉȣȊȈȍȚ; Ȕȍ — ȔȖȍ; ȈȕȈȘȑȈȔ — ȕȍȌȖșȚȖȑȕȖȍ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ; ȠțȕȈȝ ȠȍȗȈȝ — șȒȘțȟȍȕȕȣȑ ȒȖȓȤȞȖȔ ȝȊȖșȚ șȖȉȈȒȐ; ȐȊȈ — Ȋ ȚȖȟȕȖșȚȐ ȒȈȒ; ȗȘȈȉȝțȝ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤȦ ȐȓȐ șȐȓȖȑ. ǽȖȚȧ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȍȡȍ șȖȊșȍȔ ȘȍȉȍȕȖȒ, ȌȈȎȍ ȊȉȓȐȏȐ Ȕȍȕȧ Ȗȕ ȕȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ șȚȘȈȝȈ. Ƕȕ Ȑ ȕȈ ȔȐȋ ȕȍ ȏȈȉȣȊȈȍȚ Ȗ șȓțȎȍȕȐȐ șȊȖȍȔț ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȦ, ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț, Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȔȕȐȚ Ȗ ȔȖȐȝ ȕȍȌȖșȚȖȑȕȣȝ ȗȖșȚțȗȒȈȝ; Ȗȕ — șȓȖȊȕȖ șȒȘțȟȍȕȕȣȑ ȒȖȓȤȞȖȔ șȖȉȈȟȐȑ ȝȊȖșȚ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȊȣȗȘȧȔȐȚȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȓȖȊȖ ȠțȕȈȝ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «șȖȉȈȟȐȑ», Ȉ șȓȖȊȖ ȠȍȗȈ — «ȝȊȖșȚ». ȅȚȖ ȖȟȍȕȤ ȕȈȋȓȧȌȕȣȑ ȗȘȐȔȍȘ. ǹȒȖȓȤȒȖ ȕȐ ȊȣȗȘȧȔȓȧȑ șȖȉȈȟȐȑ ȝȊȖșȚ, Ȗȕ ȚȈȒ Ȑ ȖșȚȈȕȍȚșȧ șȒȘțȟȍȕȕȣȔ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȀțȕȈȝȠȍȗȈ — ȥȚȖ ȐȔȧ ȊȚȖȘȖȋȖ șȣȕȈ ǨȌȎȐȋȈȘȚȣ. ǭȋȖ ȗȘȖȌȈȓȐ ǽȈȘȐȠȟȈȕȌȘȍ, ȕȖ ȗȖȚȖȔ Ȗȕ ȊșȚȈȓ ȕȈ șȚȖȘȖȕț ǪȐȠȊȈȔȐȚȘȣ, ȊȘȈȋȈ ǽȈȘȐȠȟȈȕȌȘȣ, Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȉȣȓ ȍȔț ȊȍȘȍȕ. ǺǭDzǹǺ 47 ȈȗȘȈȔȍȑȈȕțȉȝȈȊȖ 'ȑȈȔ ȈȒțȚȈȠȟȐȌ-ȉȝȈȑȖ 'ȔȈȘȈȝ ȕțȕȈȔ ȥȚȈȌ-ȊȐȘȖȌȝȍȕȈ ȔȘȐȚȑțȘ Ȕȍ ȉȝȈȊȐȚȈ ȕȈ ȊȈ ȈȗȘȈȔȍȑȈ — ȉȍȏȔȍȘȕȖȑ; ȈȕțȉȝȈȊȈȝ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȔȖȡȤȦ; ȈȑȈȔ — ȥȚȖȚ; ȈȒțȚȈȠȟȐȚ-ȉȝȈȑȈȝ — ȕȍ ȉȖȧȡȐȑșȧ ȖȗȈșȕȖșȚȐ, ȖȚȒțȌȈ ȉȣ ȖȕȈ ȕȐ ȐșȝȖȌȐȓȈ; ȈȔȈȘȈȝ — ȉȍșșȔȍȘȚȕȣȑ; ȕțȕȈȔ — ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȥȚȈȚ- ȊȐȘȖȌȝȍȕȈ — Ȑȏ-ȏȈ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖȋȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ Ȓ ȕȍȔț; ȔȘȐȚȑțȝ — șȔȍȘȚȤ; Ȕȍ — ȔȖȧ; ȉȝȈȊȐȚȈ — ȉțȌȍȚ; ȕȈ — ȕȍȚ; ȊȈ — ȐȓȐ. ȇ ȊȐȎț, ȟȚȖ ȥȚȖȚ ȔȈȓȤȟȐȒ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ: ȕȐ ȖȌȕȈ Ȑȏ ȔȖȐȝ ȒȈȘ ȕȍ șȓȖȔȐȓȈ ȍȋȖ ȉȍșșȚȘȈȠȐȧ. Ƕȕ ȉțȌȚȖ ȉȣ ȉȍșșȔȍȘȚȍȕ. Ǵȕȍ Ȏȍ Ȑȏ-ȏȈ șȊȖȍȑ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖșȚȐ Ȓ ȕȍȔț ȗȘȐȌȍȚșȧ, ȕȈȊȍȘȕȖȍ, țȔȍȘȍȚȤ. Ǩ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ, ȥȚȖȋȖ Ȑ ȕȍ ȗȘȖȐȏȖȑȌȍȚ. 176


177 ǺǭDzǹǺ 48 ȐȚȐ ȚȈȟ-ȟȐȕȚȈȑȈ ȒȐȕȟȐȕ ȔȓȈȕȈ-ȠȘȐȑȈȔ ȈȌȝȖ-ȔțȒȝȈȔ ȠȈȕȌȈȔȈȘȒȈȊ ȈțȠȈȕȈșȈț ȊȐȊȐȒȚȈ ȐȚȐ ȝȖȟȈȚțȝ ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȚȈȚ-ȟȐȕȚȈȑȈ — ȖȉȍșȗȖȒȖȍȕȕȖșȚȤȦ ȥȚȐȔ (ȕȍțȧȏȊȐȔȖșȚȤȦ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ); ȒȐȕȟȐȚ — Ȋ ȒȈȒȖȑ-ȚȖ șȚȍȗȍȕȐ; ȔȓȈȕȈ — ȗȖȉȓȍȒȠȍȍ; ȠȘȐȑȈȔ — ȚȖȔț, ț ȒȖȚȖȘȖȋȖ șȐȧȕȐȍ, ȐșȝȖȌȐȊȠȍȍ ȖȚ ȚȍȓȈ; ȈȌȝȈȝ-ȔțȒȝȈȔ — ȚȖȔț, ȟȤȍ ȓȐȞȖ ȖȗțȡȍȕȖ; ȠȈȕȌȈ-ȈȔȈȘȒȈț — ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ; ȈțȠȈȕȈșȈț — șȣȕȖȊȤȧ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȐ; ȊȐȊȐȒȚȍ — Ȋ țȒȘȖȔȕȖȔ ȔȍșȚȍ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȝȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; țȟȈȚțȝ — șȒȈȏȈȓȐ. ǶȚ ȗȖȌȖȉȕȣȝ Ȕȣșȓȍȑ ȞȈȘȤ ǬȈȑȚȤȍȊ ȊȗȈȓ Ȋ țȕȣȕȐȍ Ȑ ȍȋȖ ȚȍȓȖ țȚȘȈȚȐȓȖ ȉȣȓȖȑ ȉȓȍșȒ; Ȗȕ ȔȖȓȟȈȓ Ȑ ȕȍ ȗȖȌȕȐȔȈȓ ȋȖȓȖȊȣ. ǺȖȋȌȈ ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ, șȣȕȖȊȤȧ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȐ, ȖȚȖȏȊȈȊ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț Ȋ țȒȘȖȔȕȖȍ ȔȍșȚȖ, șȒȈȏȈȓȐ ȍȔț ȚȈȒȐȍ șȓȖȊȈ. ǺǭDzǹǺ 49 ȌȎȐȚȈȔ ȚȊȈȑȈȐȒȍȕȈ ȌȎȈȋȈȚ-ȚȘȈȑȈȔ ȉȝȘțȊȖȘ ȊȐȌȎȘȐȔȉȝȈȕȈ-ȚȘȈșȚȈ-șȈȔȈșȚȈ-ȌȝȐȠȕȑȈȗȈȔ ȕȈ ȚȈșȑȈ ȟȐȕȚȑȈȔ ȚȈȊȈ ȕȈȚȝȈ ȟȈȒȠȊȈȝȍ ȕȈ ȊȈȐ ȠȐȠțȕȈȔ ȋțȕȈ-ȌȖȠȈȑȖȝ ȗȈȌȈȔ ȌȎȐȚȈȔ — ȗȖȒȖȘȍȕ; ȚȊȈȑȈ — ȚȖȉȖȑ; ȥȒȍȕȈ — ȖȌȕȐȔ; ȌȎȈȋȈȚ- ȚȘȈȑȈȔ — ȔȐȘ, șȖșȚȖȧȡȐȑ Ȑȏ ȚȘȍȝ ȟȈșȚȍȑ; ȉȝȘțȊȖȝ — ȉȘȖȊȐ; ȊȐȌȎȘȐȔȉȝȈȕȈ — ȗȖȌȕȧȚȐȍȔ; ȚȘȈșȚȈ — țșȚȘȈȠȍȕȣ; șȈȔȈșȚȈ — Ȋșȍȝ; ȌȝȐȠȕȑȈȗȈȔ — ȗȘȈȊȐȚȍȓȐ ȗȓȈȕȍȚ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȕȈ — ȕȍ; ȚȈșȑȈ — Ȑȏ-ȏȈ ȕȍȋȖ; ȟȐȕȚȑȈȔ — ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȖ; ȚȈȊȈ — ȚȊȖȍȋȖ; ȕȈȚȝȈ — Ȗ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ; ȟȈȒȠȊȈȝȍ — ȊȐȌȐȔ; ȕȈ — ȕȍ; ȊȈȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȠȐȠțȕȈȔ — ȌȍȚȍȑ; ȋțȕȈ-ȌȖȠȈȑȖȝ — ȌȖșȚȖȐȕșȚȊ ȐȓȐ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȖȊ; ȗȈȌȈȔ — ȗȘȍȌȔȍȚ. Ƕ ȊȓȈȌȣȒȈ, Ȕȣ ȏȕȈȍȔ, ȟȚȖ șȚȖȐȚ Țȍȉȍ ȠȍȊȍȓȤȕțȚȤ ȉȘȖȊȧȔȐ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȚȍȓȐ Ȋșȍȝ ȗȓȈȕȍȚ ȗȘȐȝȖȌȧȚ Ȋ țȎȈș. Ǻȣ ȖȌȐȕ, ȉȍȏ ȟȤȍȑ-ȓȐȉȖ ȗȖȔȖȡȐ, ȏȈȊȖȍȊȈȓ Ȋșȍ ȚȘȐ ȔȐȘȈ. ǷȖȥȚȖȔț Ȕȣ ȕȍ ȊȐȌȐȔ ȗȘȐȟȐȕ Ȍȓȧ ȚȊȖȍȋȖ țȕȣȕȐȧ Ȑ ȚȘȍȊȖȋ. ǷȘȈȝȓȈȌȈ — ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȘȍȉȍȕȖȒ Ȑ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȕȍșȚȐ Țȍȉȍ ȊȘȍȌȈ. Ǫ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ, ȍȋȖ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȐ Ȑ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȕȈȟȈȚ. ǺǭDzǹǺ 50 ȐȔȈȔ Țț ȗȈȠȈȐȘ ȊȈȘțȕȈșȑȈ ȉȈȌȌȝȊȈ ȕȐȌȝȍȝȐ ȉȝȐȚȖ ȕȈ ȗȈȓȈȑȈȚȍ ȑȈȚȝȈ ȉțȌȌȝȐȠ ȟȈ ȗțȔșȖ ȊȈȑȈșȈȘȑȈ-șȍȊȈȑȈ ȑȈȊȈȌ ȋțȘțȘ ȉȝȈȘȋȈȊȈ ȈȋȈȔȐȠȑȈȚȐ ȐȔȈȔ — ȥȚȖȋȖ; Țț — ȕȖ; ȗȈȠȈȐȝ — ȊȍȘȍȊȒȈȔȐ; ȊȈȘțȕȈșȑȈ — ȗȖȓțȉȖȋȈ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǪȈȘțȕȈ; ȉȈȌȌȝȊȈ — șȊȧȏȈȊ; ȕȐȌȝȍȝȐ — ȌȍȘȎȐ (ȍȋȖ); ȉȝȐȚȈȝ — ȕȈȒȈȏȈȕȕȣȑ; ȕȈ — ȕȍ; ȗȈȓȈȑȈȚȍ — țȉȍȋȈȍȚ; ȑȈȚȝȈ — ȚȈȒ ȟȚȖȉȣ; ȉțȌȌȝȐȝ — ȘȈȏțȔ; ȟȈ — ȚȖȎȍ; ȗțȔșȈȝ — ȟȍȓȖȊȍȒȈ; ȊȈȑȈșȈ — ș ȊȖȏȘȈșȚȖȔ; ȈȘȑȈ — ȖȗȣȚȕȣȔ, ȏȕȈȦȡȐȔ ȓȦȌȧȔ; șȍȊȈȑȈ — șȓțȎȍȕȐȍȔ; ȑȈȊȈȚ — ȗȖȒȈ; ȋțȘțȝ — ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ; ȉȝȈȘȋȈȊȈȝ — ȀțȒȘȈȟȈȘȤȧ; ȈȋȈȔȐȠȑȈȚȐ — ȗȘȐȌȍȚ. 177


178 ǬȖ ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȧ ȕȈȠȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȀțȒȘȈȟȈȘȤȐ, șȊȧȎȐ ȥȚȖȋȖ ȘȍȉȍȕȒȈ ȗțȚȈȔȐ ǪȈȘțȕȣ, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ ș ȗȍȘȍȗțȋț ȕȍ țȉȍȎȈȓ. Ǫ ȓȦȉȖȔ șȓțȟȈȍ, ȒȖȋȌȈ Ȗȕ ȗȖȌȘȈșȚȍȚ, țșȊȖȐȚ ȕȈȠȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȗȖșȓțȎȐȚ ȕȈȠȍȔț ȌțȝȖȊȕȖȔț țȟȐȚȍȓȦ, Ȋ ȍȋȖ ȘȈȏțȔȍ ȗȘȖȐȏȖȑȌțȚ ȗȍȘȍȔȍȕȣ. ǺȈȒ ȟȚȖ Țȍȉȍ ȕȍ Ȗ ȟȍȔ ȉȍșȗȖȒȖȐȚȤșȧ. ǺǭDzǹǺ 51 ȚȈȚȝȍȚȐ ȋțȘț-ȗțȚȘȖȒȚȈȔ ȈȕțȌȎȕȈȑȍȌȈȔ ȈȉȘȈȊȐȚ ȌȝȈȘȔȖ ȝȑ ȈșȑȖȗȈȌȍȠȚȈȊȑȖ ȘȈȌȎȕȈȔ ȑȖ ȋȘȐȝȈ-ȔȍȌȝȐȕȈȔ ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȋțȘț-ȗțȚȘȈ-țȒȚȈȔ — ș ȚȍȔ, ȟȚȖ ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓȐ ȍȔț ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ, șȣȕȖȊȤȧ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȐ; ȈȕțȌȎȕȈȑȈ — șȖȋȓȈșȐȊȠȐșȤ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; ȈȉȘȈȊȐȚ — șȒȈȏȈȓ; ȌȝȈȘȔȈȝ — ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈșȑȈ — ȍȋȖ (ǷȘȈȝȓȈȌȣ); țȗȈȌȍȠȚȈȊȑȈȝ — Țȍ, ȟȚȖ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȗȘȍȗȖȌȈȕȣ; ȘȈȌȎȕȈȔ — ȞȈȘȍȑ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȍ; ȋȘȐȝȈ-ȔȍȌȝȐȕȈȔ — Țȍȝ, ȒȖȋȖ ȗȘȐȊȓȍȒȈȍȚ șȍȔȍȑȕȈȧ ȎȐȏȕȤ. ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț șȖȋȓȈșȐȓșȧ ș ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ ȀȈȕȌȣ Ȑ ǨȔȈȘȒȐ, șȣȕȖȊȍȑ ȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, Ȑ ȗȖȗȘȖșȐȓ Ȑȝ ȖȉțȟȐȚȤ ǷȘȈȝȓȈȌț ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȧȔ, ȒȖȚȖȘȣȔ șȓȍȌțȦȚ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ ȞȈȘșȒȐȝ șȍȔȍȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȝȖȚȍȓ, ȟȚȖȉȣ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț ȖȉțȟȐȓȐ ȘȈȏȕȣȔ ȌȐȗȓȖȔȈȚȐȟȍșȒȐȔ ȗȘȍȔțȌȘȖșȚȧȔ, — ȚȖȔț, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȚȤ ȞȈȘșȚȊȖȔ, șȚȘȈȕȖȑ ȐȓȐ ȔȐȘȖȔ, — Ȑ ȟȚȖȉȣ ȕȐ Ȋ ȒȖȍȔ șȓțȟȈȍ ȕȍ șȖȊȍȚȖȊȈȓȐ ȍȔț ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȔȐȘșȒȐȝ ȏȈȕȧȚȐȑ Ȑ ȊȍșȚȐ ȎȐȏȕȤ Ȋ ȖȚȘȍȟȍȕȐȐ. ǹȓȖȊȖ ȌȝȈȘȔȈ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȕȍ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȒȈȒȖȔț-ȓȐȉȖ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȔț ȊȍȘȖȐșȗȖȊȍȌȈȕȐȦ. ǯȌȍșȤ ȧșȕȖ șȒȈȏȈȕȖ: ȌȝȈȘȔȖ ȝȑ ȈșȑȖȗȈȌȍȠȚȈȊȑȖ ȘȈȌȎȕȈȔ ȑȖ ȋȘȐȝȈ-ȔȍȌȝȐȕȈȔ . ǭșȚȤ ȌȊȈ ȚȐȗȈ ȞȈȘșȒȐȝ șȍȔȍȑ: ȖȌȕȐ șȖșȚȖȧȚ Ȑȏ Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, Ȉ ȌȘțȋȐȍ șȖșȚȖȧȚ Ȑȏ ȘȈȌȎȈȘȠȐ — ȞȈȘȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȣȗȖȓȕȧȦȚ Ȋșȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕȣ, ȒȈȒ ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȝȖȚȍȓ șȚȈȚȤ ȘȈȌȎȈȘȠȐ, Ȉ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȝȖȚȍȓ, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ șȚȈȓ ȞȈȘȍȔ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȔ Ȓ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ (ȋȘȐȝȈ-ȔȍȌȝȐȕȈȔ) . ǿȚȖȉȣ ȟȍȓȖȊȍȒ ȏȈȕȐȔȈȓ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖȍ Ȍȓȧ șȍȉȧ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȈȘȐȐ șȓȍȌțȦȚ șȐșȚȍȔȍ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȣ, șȖȋȓȈșȕȖ ȒȖȚȖȘȖȑ ȒȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ Ȗȉțȟȍȕ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȧȔ șȊȖȍȑ ȊȈȘȕȣ (ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȠȈȚȘȐȍȊ, ȊȈȑȠȤȍȊ ȐȓȐ ȠțȌȘ) Ȑ ȈȠȘȈȔȈ (ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ, ȋȘȐȝȈșȚȝ, ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝ ȐȓȐ șȈȕȕȤȧșȐ). ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȖȟȐșȚȐȊȠȐȑ șȍȉȧ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț, ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȖȔ țȘȖȊȕȍ, ȊȣȠȍ ȓȦȉȣȝ ȔȐȘșȒȐȝ ȒȈȟȍșȚȊ. ǷȘȐȟȐȕȈ ȘȈȏȕȖȋȓȈșȐȑ ȔȍȎȌț ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț Ȑ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍȑ ǷȘȈȝȓȈȌȖȑ ȏȈȒȓȦȟȈȓȈșȤ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȝȖȚȍȓ ȌȍȘȎȈȚȤ ǷȘȈȝȓȈȌț ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȔȐȘșȒȐȝ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ, Ȉ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȉȣȓ ȊȣȠȍ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǷȖȒȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖșȚȈȍȚșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȏȈȒȖȕȖȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȍȋȖ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȉțȌțȚ ȖȚȓȐȟȈȚȤșȧ ȖȚ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȌȖșȚȐȋ țȘȖȊȕȧ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ. Ǫ ȟȍȔ șȖșȚȖȐȚ ȐșȚȐȕȕȈȧ ȌȝȈȘȔȈ, ȐȓȐ ȌȖȓȋ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ Ȋ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ»: ȌȝȈȘȔȈȔ Țț șȈȒȠȈȌ ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȗȘȈȕȐȚȈȔ . ǵȈșȚȈȊȓȧȧ șȊȖȐȝ ȗȖȌȟȐȕȍȕȕȣȝ, ǬȝȈȘȔȈȘȈȌȎȈ (ȇȔȈȘȈȌȎȈ) șȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȐȔȍȦȚ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț, ȗȖȥȚȖȔț Ȑȝ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȚȖȎȍ ȌțȝȖȊȕȣ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȤ ȐșȚȐȕȕȖȑ ȌȝȈȘȔȍ — ȏȕȈȟȐȚ ȗȖșȚțȗȈȚȤ ȚȈȒ, ȒȈȒ ȊȍȓȐȚ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ 178


179 «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ»: șȈȘȊȈ-ȌȝȈȘȔȈȕ ȗȈȘȐȚȑȈȌȎȑȈ ȔȈȔ ȥȒȈȔ ȠȈȘȈȕȈȔ ȊȘȈȌȎȈ . ǹ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȧȔȐ ȟȍȓȖȊȍȒț Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȘȈșșȚȈȚȤșȧ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ Ȗȕ ȕȍȔȐȕțȍȔȖ ȘȈșșȚȈȕȍȚșȧ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ. DzȈȒȐȔȐ ȉȣ ȕȐ ȉȣȓȐ ȕȈȠȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ — ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȕȐ ȗȘȍȌțșȔȖȚȘȍȕȣ șȐșȚȍȔȖȑ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȣ, — ȘȈȕȖ ȐȓȐ ȗȖȏȌȕȖ Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ Ȑȝ ȖșȚȈȊȐȚȤ, ȟȚȖȉȣ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ șȊȖȍ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȐȍ. DzȈȒ șȒȈȏȈȓ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț, ȌȎȐȊȍȘȈ `șȊȈȘțȗȈ' ȝȈȑȈ — ȒȘȐȠȕȍȘȈ `ȕȐȚȑȈ-ȌȈșȈ' — «Ǫșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ — Ȋȍȟȕȣȍ șȓțȋȐ DzȘȐȠȕȣ. ȅȚȖ Ȑ ȍșȚȤ Ȑȝ ȐșȚȐȕȕȈȧ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ». ǺǭDzǹǺ 52 ȌȝȈȘȔȈȔ ȈȘȚȝȈȔ ȟȈ ȒȈȔȈȔ ȟȈ ȕȐȚȈȘȈȔ ȟȈȕțȗțȘȊȈȠȈȝ ȗȘȈȝȘȈȌȈȑȖȟȈȚț ȘȈȌȎȈȕ ȗȘȈȠȘȐȚȈȊȈȕȈȚȈȑȈ ȟȈ ȌȝȈȘȔȈȔ — ȔȐȘșȒȐȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ; ȈȘȚȝȈȔ — ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȍ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȍ; ȟȈ — Ȑ; ȒȈȔȈȔ — țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȍȑ ȟțȊșȚȊ; ȟȈ — Ȑ; ȕȐȚȈȘȈȔ — ȗȖșȚȖȧȕȕȖ; ȟȈ — Ȑ; ȈȕțȗțȘȊȈȠȈȝ — șȖȋȓȈșȕȖ țȒȈȏȈȕȐȦ (ȐȓȐ ȖȚ ȕȈȟȈȓȈ ȌȖ ȒȖȕȞȈ); ȗȘȈȝȘȈȌȈȑȈ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȈȝȓȈȌȍ; țȟȈȚțȝ — ȖȉȢȧșȕȧȓȐ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȗȘȈȠȘȐȚȈ — șȔȐȘȍȕȕȖȔț; ȈȊȈȕȈȚȈȑȈ — Ȑ ȗȖșȓțȠȕȖȔț; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ. ǺȖȋȌȈ ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ șȚȈȓȐ ȌȍȕȤ ȏȈ ȌȕȍȔ țșȍȘȌȕȖ ȖȉțȟȈȚȤ șȔȐȘȍȕȕȖȋȖ Ȑ ȒȘȖȚȒȖȋȖ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ ȔȐȘșȒȖȑ ȘȍȓȐȋȐȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȚȖȔț, ȒȈȒ ȗȘȐțȔȕȖȎȈȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȓȈȋȈ Ȑ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹțȡȍșȚȊțȍȚ ȟȍȚȣȘȍ ȜȖȘȔȣ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ — ȌȝȈȘȔȈ, ȈȘȚȝȈ, ȒȈȔȈ Ȑ ȔȖȒȠȈ; ȊȣșȠȈȧ ȍȍ ȞȍȓȤ — ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. ǿȚȖȉȣ ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȕȈ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒȐȑ țȘȖȊȍȕȤ ȘȈȏȊȐȚȐȧ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȔ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ; ȘțȒȖȊȖȌșȚȊțȧșȤ ȥȚȐȔȐ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔȐ, Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ șȚȈȘȈȚȤșȧ țȓțȟȠȐȚȤ șȊȖȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȉȓȈȋȖșȖșȚȖȧȕȐȍ Ȑ ȚȈȒ ȖȉȘȍșȚȐ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ, ȕȍ ȕȈȘțȠȈȧ ȏȈȗȖȊȍȌȍȑ ȘȍȓȐȋȐȐ, țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ șȊȖȐȝ ȟțȊșȚȊ. ǺȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒț ȉțȌȍȚ ȓȍȋȟȍ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ Ȑȏ ȗȓȍȕȈ ȔȈȚȍȘȐȐ. ǺȈȒȖȊ ȗțȚȤ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚ ȓȦȌȧȔ ǪȍȌȣ. ǺȖȚ Ȏȍ, ȒȚȖ ȗȘȍȊȏȖȠȍȓ țȘȖȊȍȕȤ ȌȝȈȘȔȣ, ȈȘȚȝȐ, ȒȈȔȣ Ȑ ȔȖȒȠȐ, șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. ǿȍȓȖȊȍȒ, ȌȖșȚȐȋȠȐȑ ȥȚȖȋȖ țȘȖȊȕȧ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ țȗȈȌȍȚ Ȋ ȗțȟȐȕț ȔȐȘșȒȖȋȖ ȉȣȚȐȧ (ȑȈȌ ȋȈȚȊȈ ȕȈ ȕȐȊȈȘȚȈȕȚȍ) . Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȊȖȏȊȣșȐȓșȧ ȕȈȌ ȥȚȐȔȐ ȟȍȚȣȘȤȔȧ ȊȐȌȈȔȐ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȑ ȖȉȘȍȓ ȗȖȌȓȐȕȕȖȍ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȗȖșȊȧȡȈȍȚ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț. ǺȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ țȎȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȈȌȍȚ Ȋ ȗțȟȐȕț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. ǺǭDzǹǺ 53 ȑȈȚȝȈ ȚȘȐ-ȊȈȘȋȈȔ ȋțȘțȉȝȐȘ ȈȚȔȈȕȍ țȗȈȠȐȒȠȐȚȈȔ ȕȈ șȈȌȝț Ȕȍȕȍ ȚȈȟ-ȟȝȐȒȠȈȔ ȌȊȈȕȌȊȈȘȈȔȖȗȈȊȈȘȕȐȚȈȔ ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȚȘȐ-ȊȈȘȋȈȔ — ȚȘȐ ȊȐȌȈ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ (ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȍ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȑ, ȏȈȉȖȚȈ Ȗ șȊȖȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȐ Ȑ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȍȑ ȟțȊșȚȊ); ȋțȘțȉȝȐȝ — țȟȐȚȍȓȧȔȐ; ȈȚȔȈȕȍ — șȍȉȍ; țȗȈȠȐȒȠȐȚȈȔ — 179


180 ȗȘȍȗȖȌȈȊȈȍȔȣȍ; ȕȈ — ȕȍ; șȈȌȝț — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȝȖȘȖȠȖ; Ȕȍȕȍ — șȟȐȚȈȓ (ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ); ȚȈȚ-ȠȐȒȠȈȔ — ȖȉțȟȍȕȐȍ ȥȚȖȔț; ȌȊȈȕȌȊȈ-ȈȘȈȔȈ — ȚȍȔȐ, ȒȖȔț ȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ (ȗȘȖȧȊȓȧȦȡȈȧșȧ Ȋ ȜȖȘȔȍ ȊȘȈȎȌȣ Ȑ ȌȘțȎȉȣ Ȑ Ț.ȗ..); țȗȈȊȈȘȕȐȚȈȔ — ȗȘȍȌȗȐșȣȊȈȍȔȖȍ. ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ țȟȐȓȐ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț ȚȘȍȔ ȊȐȌȈȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, Ȓ ȒȖȚȖȘȣȔ ȖȚȕȖșȧȚșȧ șȖȊȍȘȠȍȕȐȍ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȖȉȘȧȌȖȊ, ȗȖȊȣȠȍȕȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȓȈȋȖșȖșȚȖȧȕȐȧ Ȑ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȟțȊșȚȊ. ǶȌȕȈȒȖ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȉȣȓ ȊȣȠȍ ȥȚȐȝ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȑ ȕȍ ȊȐȌȍȓ Ȋ ȕȐȝ ȕȐȟȍȋȖ ȞȍȕȕȖȋȖ, ȐȉȖ ȚȈȒȐȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȖșȕȖȊȣȊȈȓȐșȤ ȕȈ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ Ȑ ȗȖȉțȎȌȈȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȊȍșȚȐ ȔȐȘșȒțȦ ȎȐȏȕȤ, ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔțȦ ȔțȒȈȔȐ ȘȖȎȌȍȕȐȧ, ȉȖȓȍȏȕȍȑ, șȚȈȘȖșȚȐ Ȑ șȔȍȘȚȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȎȌȣȑ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȊȍșȚȐ ȔȐȘșȒȖȑ ȖȉȘȈȏ ȎȐȏȕȐ. ǷȖȟȚȐ ȕȐȒȚȖ Ȑȏ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ ȕȍ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ ȐȕȚȍȘȍșȈ ȕȐ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ, ȕȐ Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȔț ȏȕȈȕȐȦ. ǺȖȓȤȒȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ǫȖșȗȖȌȈ, ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ ȚȈȒȐȔȐ ȊȍȓȐȒȐȔȐ șȊȧȚȣȔȐ, ȒȈȒ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ Ȑ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ, șȚȘȍȔȧȚșȧ Ȓ ȐșȚȐȕȕȖȔț ȏȕȈȕȐȦ, Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǹțȚȤ ȘȍȓȐȋȐȐ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȗȖșȚȐȟȤ, ȖșȚȈȊȈȧșȤ ȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ țȘȖȊȕȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȈȌȖ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȏȈ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ «ȀȘȐȔȈȌǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (6.3.20) șȒȈȏȈȕȖ: șȊȈȑȈȔȉȝțȘ ȕȈȘȈȌȈȝ ȠȈȔȉȝțȝ ȒțȔȈȘȈȝ ȒȈȗȐȓȖ ȔȈȕțȝ ȗȘȈȝȓȈȌȖ ȌȎȈȕȈȒȖ ȉȝȐȠȔȖ ȉȈȓȐȘ ȊȈȐȑȈșȈȒȐȘ ȊȈȑȈȔ ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȐȌȚȐ ȗȖ șȚȖȗȈȔ ȚȈȒȐȝ ȊȍȓȐȒȐȝ țȟȐȚȍȓȍȑ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ǵȈȘȈȌȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, DzȈȗȐȓȈ, ǴȈȕț, DzțȔȈȘȣ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, ǩȝȐȠȔȈ, ǬȎȈȕȈȒȈ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ, ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ Ȑ ȇȔȈȘȈȌȎȈ. ǿȍȓȖȊȍȒ, șȚȘȍȔȧȡȐȑșȧ Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȌȖȓȎȍȕ ȗȖ ȗȘȐȔȍȘț ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ ȖȚȊȍȘȋȕțȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ Țȍȝ, ȒȚȖ țȟȐȚ ȔȐȘșȒȖȔț ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȦ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȖȉȖȋȈȡȍȕȐȦ Ȑ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ. ǵțȎȕȖ șȚȈȘȈȚȤșȧ ȖȉȘȍșȚȐ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ. ǷȖȥȚȖȔț țȟȈșȚȕȐȒȐ ȕȈȠȍȋȖ ǬȊȐȎȍȕȐȧ, ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȧ ȗȖ ȊșȍȔț ȔȐȘț șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȐȌțȚ ȗȖ șȚȖȗȈȔ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, ȒȖȚȖȘȖȔț șȖȊșȍȔ ȕȍ ȕȘȈȊȐȓȐșȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȐȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȍȋȖ țȟȐȚȍȓȍȑ. ǺǭDzǹǺ 54 ȑȈȌȈȟȈȘȑȈȝ ȗȈȘȈȊȘȐȚȚȖ ȋȘȐȝȈȔȍȌȝȐȑȈ-ȒȈȘȔȈșț ȊȈȑȈșȑȈȐȘ ȉȈȓȈȒȈȐș ȚȈȚȘȈ șȖȗȈȝțȚȈȝ ȒȘȐȚȈ-ȒȠȈȕȈȐȝ ȑȈȌȈ — ȒȖȋȌȈ; ȈȟȈȘȑȈȝ — țȟȐȚȍȓȧ; ȗȈȘȈȊȘȐȚȚȈȝ — ȗȖȋȘțȎȈȓȐșȤ; ȋȘȐȝȈ-ȔȍȌȝȐȑȈ — ȌȖȔȈȠȕȐȍ; ȒȈȘȔȈșț — Ȋ ȌȍȓȈ; ȊȈȑȈșȑȈȐȝ — șȊȍȘșȚȕȐȒȈȔȐ; ȉȈȓȈȒȈȐȝ — ȔȈȓȤȟȐȒȈȔȐ; ȚȈȚȘȈ — ȚțȌȈ; șȈȝ — Ȗȕ (ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ); ȈȗȈȝțȚȈȝ — ȗȖȏȊȈȕȕȣȑ; ȒȘȐȚȈ-ȒȠȈȕȈȐȝ — țȓțȟȐȊȠȐȔȐ (ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȑ) ȔȖȔȍȕȚ.

180


181 DzȖȋȌȈ țȟȐȚȍȓȧ țȝȖȌȐȓȐ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȌȖȔȈȠȕȐȔȐ ȌȍȓȈȔȐ, ȌȘțȋȐȍ țȟȍȕȐȒȐ, șȊȍȘșȚȕȐȒȐ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, ȏȊȈȓȐ ȍȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȊȔȍșȚȍ ȗȖȐȋȘȈȚȤ Ȋ ȗȍȘȍȘȣȊȍ ȔȍȎȌț ȏȈȕȧȚȐȧȔȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ țȟȐȚȍȓȧ țȝȖȌȐȓȐ ȗȖ șȊȖȐȔ ȌȍȓȈȔ, ȌȘțȋȐȍ țȟȍȕȐȒȐ ȏȊȈȓȐ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț ȗȖȐȋȘȈȚȤ ȊȔȍșȚȍ ș ȕȐȔȐ. ǵȖ, ȒȈȒ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ Ȋ ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȝ șȚȐȝȈȝ, ȐȋȘȣ ȍȋȖ ȕȍ ȖȟȍȕȤ ȗȘȐȊȓȍȒȈȓȐ. Ƕȕ șȚȘȍȔȐȓșȧ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȒȈȎȌȖȍ ȔȋȕȖȊȍȕȐȍ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤ Ȋ șȍȉȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. ǷȖȥȚȖȔț, țȓțȟȐȊ ȔȖȔȍȕȚ (ȒȘȐȚȈ-ȒȠȈȕȈȐȝ), ȒȖȋȌȈ ȔȖȎȕȖ ȉȣȓȖ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ ȕȈțȒț Ȗ DzȘȐȠȕȍ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȖșȚțȗȈȓ șȓȍȌțȦȡȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ. ǺǭDzǹǺ 55 ȈȚȝȈ ȚȈȕ ȠȓȈȒȠȕȈȑȈ ȊȈȟȈ ȗȘȈȚȑȈȝțȑȈ ȔȈȝȈ-ȉțȌȝȈȝ țȊȈȟȈ ȊȐȌȊȈȔș ȚȈȕ-ȕȐȠȚȝȈȔ ȒȘȐȗȈȑȈ ȗȘȈȝȈșȈȕȕ ȐȊȈ ȈȚȝȈ — ȚȖȋȌȈ; ȚȈȕ — Ȓ ȕȐȔ (ȌȘțȏȤȧȔ-ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȈȔ); ȠȓȈȒȠȕȈȑȈ — ș ȖȟȍȕȤ ȗȘȐȧȚȕȣȔȐ; ȊȈȟȈ — șȓȖȊȈȔȐ; ȗȘȈȚȑȈȝțȑȈ — ȖȉȘȈȚȐȊȠȐșȤ; ȔȈȝȈ-ȉțȌȝȈȝ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȋȓțȉȖȒȖ ȗȖșȚȐȋ ȌțȝȖȊȕțȦ ȕȈțȒț Ȑ ȖȉȓȈȌȈȓ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔ ȌțȝȖȊȕȣȔ șȖȏȕȈȕȐȍȔ ( ȔȈȝȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «ȊȍȓȐȒȐȑ», Ȉ ȉțȌȝȈ — «ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȣȑ»); țȊȈȟȈ — ȗȖȊȍȌȈȓ; ȊȐȌȊȈȕ — ȊȣșȖȒȖȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȣȑ; ȚȈȚ-ȕȐȠȚȝȈȔ — ȗțȚȤ ȗȖșȚȐȎȍȕȐȧ ǩȖȋȈ; ȒȘȐȗȈȑȈ — ș șȖșȚȘȈȌȈȕȐȍȔ; ȗȘȈȝȈșȈȕ — țȓȣȉȈȦȡȐȑșȧ; ȐȊȈ — șȓȖȊȕȖ. ǰ ȚȖȋȌȈ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, ȖȉȓȈȌȈȊȠȐȑ ȊȣșȠȐȔ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȖȟȍȕȤ ȌȖȉȘȖȎȍȓȈȚȍȓȤȕȖ ȖȉȘȈȡȈȓșȧ Ȓ șȊȖȐȔ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȈȔ. ǻȓȣȉȈȧșȤ, Ȗȕ ȕȈȟȐȕȈȓ ȖȉȢȧșȕȧȚȤ ȐȔ ȉȍșșȔȣșȓȍȕȕȖșȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȖȉȘȈȏȈ ȎȐȏȕȐ Ȑ Ȑȏ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ Ȓ ȕȐȔ ȌȈȊȈȓ șȊȖȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǻȗȖȔȐȕȈȕȐȍ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ țȓȣȉȈȓșȧ, ȐȔȍȍȚ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȣȑ șȔȣșȓ. ǬȘțȋȐȍ țȟȍȕȐȒȐ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ țȔȍȓȐ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȔȐȘșȒȖȑ ȎȐȏȕȤȦ, ȊȣȗȖȓȕȧȧ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ, ȏȈȉȖȚȧșȤ Ȗ șȊȖȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȐ Ȑ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȧ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ ȟțȊșȚȊ, ȖȌȕȈȒȖ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȈȝȓȈȌȍ ȉȣȓȖ șȔȍȠȕȖ șȔȖȚȘȍȚȤ ȕȈ ȕȐȝ, ȐȉȖ Ȗȕ ȏȕȈȓ, ȟȚȖ ȐșȚȐȕȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ ȕȍ Ȋ ȥȚȖȔ: ȗȖȕȈșȚȖȧȡȍȔț șȟȈșȚȓȐȊȣȔ ȔȖȎȕȖ șȚȈȚȤ, ȓȐȠȤ ȘȈȏȊȐȊ Ȋ șȍȉȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. ǬȖȓȋ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȍȑ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ — ȖȉȢȧșȕȧȚȤ ȊșȍȔ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȔ, ȒȈȒ ȘȈȏȊȐȚȤ Ȋ șȍȉȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȖȉȘȍșȚȐ ȗȖȌȓȐȕȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȍ ȓȦȌȐ ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȑ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ Ȑȏ ȎȍȓȈȕȐȧ ȘȈȏȉȖȋȈȚȍȚȤ Ȑ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȔȐȘȖȔ, țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȧ ȗȘȐȝȖȚȐ șȊȖȐȝ ȟțȊșȚȊ. ǵȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȗȖȌȖȉȕȣȍ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȈȝȓȈȌȍ, șȔȍȦȚșȧ ȕȈȌ ȥȚȐȔȐ ȋȓțȗȞȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȚȈȒ țȊȓȍȟȍȕȣ ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȍȔ șȊȖȍȋȖ ȉȘȍȕȕȖȋȖ ȚȍȓȈ Ȑ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȕȈȦȚ Ȗ ȗȍȘȍșȍȓȍȕȐȐ ȊȍȟȕȖȑ ȌțȠȐ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȣ ȚȘțȌȧȚșȧ ȘȈȌȐ ȗȘȍȝȖȌȧȡȐȝ ȉȓȈȋ, ȕȖ Țȍ, ȒȚȖ, ȒȈȒ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, ȋȓțȉȖȒȖ ȗȖșȚȐȋ ȌțȝȖȊȕțȦ ȕȈțȒț, ȕȍ șȟȐȚȈȦȚ ȔȐȘșȒțȦ ȎȐȏȕȤ ȟȍȔ-ȚȖ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȣȔ. ǶȕȐ ȝȖȚȧȚ ȊȖȏȊȣșȐȚȤșȧ ȌȖ ȊȍȟȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȖȑ ȏȕȈȕȐȧ Ȑ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ. ǰ ȗȖșȒȖȓȤȒț DzȘȐȠȕȈ ȊșȍȋȌȈ șȖșȚȘȈȌȈȚȍȓȍȕ Ȓ ȗȈȌȠȐȔ ȌțȠȈȔ, ǭȋȖ șȓțȋȐ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ DzȘȐȠȕȣ, ȚȖȎȍ ȗȖȓȕȣ Ȓ ȕȐȔ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ Ȑ ȗȖȚȖȔț șȚȘȍȔȧȚșȧ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȑȝ ȕȈ ȗțȚȤ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ ș țȓȣȉȒȖȑ ȊȏȐȘȈȦȚ ȕȈ 181


182 ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȗȖȕȐȔȈȧ, ȟȚȖ ȖȕȈ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ șȔȣșȓȈ Ȑ ȟȚȖ Țȍ, ȒȚȖ ȍȑ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȚ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȐ. ǵȖ Ȑȏ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ Ȓ ȚȈȒȐȔ ȓȦȌȧȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȠȐȘȖȒȖ ȗȘȖȗȖȊȍȌțȦȚ țȟȍȕȐȍ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ». ǺǭDzǹǺȃ 56 - 57 Țȍ Țț ȚȈȌ-ȋȈțȘȈȊȈȚ șȈȘȊȍ ȚȑȈȒȚȈ-ȒȘȐȌȈ-ȗȈȘȐȟȟȝȈȌȈȝ ȉȈȓȈ ȈȌțȠȐȚȈ-ȌȝȐȑȖ ȌȊȈȕȌȊȈȘȈȔȍȘȐȚȍȝȐȚȈȐȝ ȗȈȘȑțȗȈșȈȚȈ ȘȈȌȎȍȕȌȘȈ ȚȈȕ-ȕȑȈșȚȈ-ȝȘȐȌȈȑȍȒȠȈȕȈȝ ȚȈȕ ȈȝȈ ȒȈȘțȕȖ ȔȈȐȚȘȖ ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȖ 'șțȘȈȝ Țȍ — ȖȕȐ; Țț — Ȏȍ; ȚȈȚ-ȋȈțȘȈȊȈȚ — Ȑȏ țȊȈȎȍȕȐȧ Ȓ șȓȖȊȈȔ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ (ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȗȕ ȉȣȓ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ); șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȚȑȈȒȚȈ — ȖȚȊȍȘȋȕțȚȣ; ȒȘȐȌȈȗȈȘȐȟȟȝȈȌȈȝ — Țȍ, ȒȍȔ ȌȍȚșȒȐȍ ȐȋȘțȠȒȐ; ȉȈȓȈȝ — ȔȈȓȤȟȐȒȐ; ȈȌțȠȐȚȈ-ȌȝȐȑȈȝ — Țȍ, ȟȍȑ ȘȈȏțȔ ȉȣȓ ȕȍ ȚȈȒ ȖșȒȊȍȘȕȍȕ (ȒȈȒ ț Ȑȝ ȖȚȞȖȊ); ȌȊȈȕȌȊȈ — Ȋ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ; ȈȘȈȔȈ — Țȍȝ, ȒȚȖ ȟȍȘȗȈȍȚ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ (țȟȐȚȍȓȍȑ, ȚȖ ȍșȚȤ ȀȈȕȌȣ Ȑ ǨȔȈȘȒȐ); ȐȘȐȚȈ — ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ; ȐȝȐȚȈȐȝ — Ȑ ȌȍȑșȚȊȐȧȔȐ; ȗȈȘȑțȗȈșȈȚȈ — șȈȌȐȓȐșȤ ȊȖȒȘțȋ; ȘȈȌȎȈ-ȐȕȌȘȈ — Ȗ ȞȈȘȤ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ; ȚȈȚ — ȍȔț; ȕȑȈșȚȈ — ȖȚȌȈȕȣ; ȝȘȐȌȈȑȈ-ȐȒȠȈȕȈȝ — Țȍ, ȟȤȐ șȍȘȌȞȈ Ȑ ȋȓȈȏȈ; ȚȈȕ — ȐȔ; ȈȝȈ — ȋȖȊȖȘȐȓ; ȒȈȘțȕȈȝ — ȖȟȍȕȤ șȖșȚȘȈȌȈȚȍȓȤȕȣȑ; ȔȈȐȚȘȈȝ — ȕȈșȚȖȧȡȐȑ ȌȘțȋ; ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ — ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȍȑȠȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ; ȈșțȘȈȝ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ (șȣȕ ȖȚȞȈ- ȈșțȘȈ ). Ƕ ȞȈȘȤ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ, Ȋșȍ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȐ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ ȖȟȍȕȤ ȓȦȉȐȓȐ Ȑ țȊȈȎȈȓȐ ȍȋȖ; ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȉȣȓȐ ȍȡȍ ȌȍȚȤȔȐ, Ȑȝ ȘȈȏțȔ ȉȣȓ ȕȍ șȐȓȤȕȖ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ Ȑ ȗȘȐȔȍȘȖȔ Ȑȝ țȟȐȚȍȓȍȑ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȝ Ȓ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț ș ȍȋȖ ȎȈȓȒȐȔȐ ȚȍȓȍșȕȣȔȐ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧȔȐ. ǯȈȉȣȊ Ȗ șȊȖȐȝ ȐȋȘțȠȒȈȝ, ȔȈȓȤȟȐȒȐ țșȈȎȐȊȈȓȐșȤ ȊȖȒȘțȋ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ Ȑ șȓțȠȈȓȐ ȍȋȖ. ǰȝ șȍȘȌȞȈ Ȑ ȊȏȖȘȣ ȉȣȓȐ țșȚȘȍȔȓȍȕȣ Ȓ ȕȍȔț, Ȑ ȖȕȐ ȎȈȌȕȖ ȊȕȐȔȈȓȐ ȍȋȖ șȓȖȊȈȔ. ǽȖȚȧ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ Ȑ ȘȖȌȐȓșȧ Ȋ șȍȔȤȍ ȌȍȔȖȕȈ, Ȗȕ ȉȣȓ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ Ȑ ȎȍȓȈȓ ȥȚȐȔ ȔȈȓȤȟȐȒȈȔ ȌȖȉȘȈ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț Ȗȕ șȚȈȓ ȋȖȊȖȘȐȚȤ ȐȔ Ȗ șțȍȚȕȖșȚȐ ȔȐȘșȒȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȓȖȊȈ ȉȈȓȈ ȈȌțȠȐȚȈ-ȌȝȐȑȈȝ țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȥȚȐ ȔȈȓȤȟȐȒȐ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȍȔț ȦȕȖȔț ȊȖȏȘȈșȚț, ȉȣȓȐ ȕȍ ȚȈȒ ȏȈȘȈȎȍȕȣ ȔȐȘșȒȖȑ șȒȊȍȘȕȖȑ, ȒȈȒ Ȑȝ ȖȚȞȣ. ǷȖȓȤȏțȧșȤ ȥȚȐȔ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȚȈȓ ȋȖȊȖȘȐȚȤ șȊȖȐȔ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȈȔ Ȗ ȊȈȎȕȖșȚȐ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȉȍșȗȖȓȍȏȕȖșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ. ǽȖȚȧ ȀȈȕȌȈ Ȑ ǨȔȈȘȒȈ ȖȉțȟȈȓȐ Ȑȝ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ ȔȐȘșȒȖȋȖ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȧ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȖȉȖȋȈȡȍȕȐȧ Ȑ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ȟțȊșȚȊ, ȘȈȏțȔ ȔȈȓȤȟȐȒȖȊ ȕȍ ȉȣȓ șȐȓȤȕȖ ȖșȒȊȍȘȕȍȕ ȚȈȒȐȔ ȏȕȈȕȐȍȔ. ǷȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȖȟȍȕȤ ȖȝȖȚȕȖ Ȑ ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖ șȓțȠȈȓȐ, ȒȈȒ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚ ȐȔ Ȗ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. Ǫ ȘȈȏȊȐȚȐȐ ǶȉȡȍșȚȊȈ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ ȊȈȎȕțȦ ȘȖȓȤ ȐȋȘȈȍȚ ȋțȘțȒțȓȈ, ȋȌȍ țȟȈȡȐȍșȧ ș șȈȔȖȋȖ ȌȍȚșȚȊȈ ȗȖșȚȐȋȈȦȚ ȕȈțȒț Ȗ DzȘȐȠȕȍ. ǷȘȖȑȌȧ ȚȈȒȖȍ 182


183 ȖȉțȟȍȕȐȍ, ȌȍȚȐ ȖȉȘȍȚȈȦȚ ȊȕțȚȘȍȕȕȦȦ șȚȖȑȒȖșȚȤ, Ȑ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ — ȒȖȋȌȈ ȖȕȐ șȚȈȕțȚ șȚȈȘȠȍ — Ȑȝ țȎȍ ȊȘȧȌ ȓȐ ȖȌȖȓȍȦȚ ȋțȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȗȧȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ǹȍȌȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, șȊȧȚȖȑ șȣȕ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț».

Ƚɥɚɜɚ ɲɟɫɬɚɹ. ɉɪɚɯɥɚɞɚ ɞɚɟɬ ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɜɨɢɦ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦ, ɫɵɧɨɜɶɹɦ ɞɟɦɨɧɨɜ Ǫ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȗȘȐȊȖȌȧȚșȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȌȈȊȈȓ șȊȖȐȔ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȈȔ. ǶȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ șȊȖȐȔ ȌȘțȏȤȧȔ, șȣȕȖȊȤȧȔ ȌȍȔȖȕȖȊ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȓ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ȓȦȌȐ, ȌȖȓȎȕȣ ș ȗȍȘȊȣȝ Ȏȍ Ȍȕȍȑ șȊȖȍȑ ȎȐȏȕȐ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȔț șȈȔȖȗȖȏȕȈȕȐȦ. ǹ ȌȍȚșȒȐȝ ȓȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒț șȓȍȌțȍȚ țșȊȖȐȚȤ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǵȍ șȚȖȐȚ ȐșȒȈȚȤ ȔȐȘșȒȐȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ: ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȌȖȊȖȓȤșȚȊȖȊȈȚȤșȧ ȚȍȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȉȓȈȋȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȉȍȏ ȉȖȓȤȠȐȝ țșȐȓȐȑ, Ȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȎȐȏȕȤ ȍȋȖ ȖȟȍȕȤ ȒȖȘȖȚȒȈ, ȍȔț ȕȈȌȓȍȎȐȚ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȒȈȎȌȖȍ ȔȋȕȖȊȍȕȐȍ Ȍȓȧ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȐ ȌțȔȈȚȤ: «ǷȖȒȈ ȧ ȔȖȓȖȌ, ȧ ȉțȌț ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȔȐȘȖȔ, Ȉ ȒȖȋȌȈ șȖșȚȈȘȦșȤ, ȚȖ ȊșȚȈȕț ȕȈ ȗțȚȤ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ». ȅȚȈ ȐȌȍȧ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȈ, ȕȖ Ȑ ȕȍ ȖșțȡȍșȚȊȐȔȈ, ȐȉȖ Ȋ șȚȈȘȖșȚȐ ȚȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ țȎȍ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȕȈțȟȐȚȤșȧ ȊȍșȚȐ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȖȉȘȈȏ ȎȐȏȕȐ. ǹȚȈȓȖ ȉȣȚȤ, ȕțȎȕȖ ș șȈȔȖȋȖ ȌȍȚșȚȊȈ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ (ȠȘȈȊȈȕȈȔ ȒȐȘȚȈȕȈȔ ȊȐȠȕȖȝ) . ȅȚȖ ȌȖȓȋ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. ǴȐȘșȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȖ ȚȘȍȔȧ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȕȖ ȏȕȈȕȐȍ ȌțȝȖȊȕȖȍ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȚȈȒ ȖșȚȘȖ ȕțȎȌȈȍȚșȧ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȖ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȊȖȉȖȌȕȖ ȖȚ Ȑȝ ȊȓȐȧȕȐȧ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȚȒȘȣȓ șȊȖȐȔ ȌȘțȏȤȧȔ, ȟȚȖ Ȗȕ țșȓȣȠȈȓ ȥȚȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȖȚ șȈȔȖȋȖ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ. ǹȒȓȖȕȧȧșȤ Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, ȗȖȓțȟȐȊȠȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ ȗȖ ȗȈȘȈȔȗȈȘȍ, Ȑ șȓȍȌțȧ ȍȋȖ ȗȘȐȔȍȘț, ȟȍȓȖȊȍȒ șțȔȍȍȚ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ ȊȍșȚȐ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȖȉȘȈȏ ȎȐȏȕȐ. Ǭȓȧ ȥȚȖȋȖ ȕȍȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȖȉȓȈȌȈȚȤ ȒȈȒȐȔȐ-ȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈȔȐ. ǪȣșȓțȠȈȊ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, ȍȋȖ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȐ ȗȖȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȓȐșȤ, ȒȈȒ ȍȔț țȌȈȓȖșȤ ȊșȚȘȍȚȐȚȤșȧ ș ǵȈȘȈȌȖȑ ǴțȕȐ. ǵȈ ȥȚȖȔ ȠȍșȚȈȧ ȋȓȈȊȈ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȗȘȈȝȘȈȌȈ țȊȈȟȈ ȒȈțȔȈȘȈ ȈȟȈȘȍȚ ȗȘȈȌȎȕȖ ȌȝȈȘȔȈȕ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȕ ȐȝȈ ȌțȘȓȈȉȝȈȔ ȔȈȕțȠȈȔ ȌȎȈȕȔȈ ȚȈȌ Ȉȗȑ ȈȌȝȘțȊȈȔ ȈȘȚȝȈȌȈȔ ȠȘȐ-ȗȘȈȝȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȒȈȏȈȓ; ȒȈțȔȈȘȈȝ — ȘȍȉȍȕȖȒ; ȈȟȈȘȍȚ — ȗțșȚȤ ȊȣȗȖȓȕȧȍȚ; ȗȘȈȌȎȕȈȝ — ȘȈȏțȔȕȣȑ; ȌȝȈȘȔȈȕ — ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȕ — șȖșȚȖȧȡȐȍ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȐȝȈ — ȏȌȍșȤ (Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ); ȌțȘȓȈȉȝȈȔ — ȖȟȍȕȤ ȘȍȌȒȖ ȖȉȘȍȚȈȍȔȖȍ; ȔȈȕțȠȈȔ — 183


184 ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ; ȌȎȈȕȔȈ — ȘȖȎȌȍȕȐȍ; ȚȈȚ — ȚȖ; ȈȗȐ — ȌȈȎȍ; ȈȌȝȘțȊȈȔ — ȉȘȍȕȕȖȍ, ȗȘȍȝȖȌȧȡȍȍ; ȈȘȚȝȈ-ȌȈȔ — ȐșȗȖȓȕȍȕȕȖȍ șȔȣșȓȈ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȒȈȏȈȓ: ǺȖȚ, ț ȒȖȋȖ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȘȈȏțȔȈ, ȌȖȓȎȍȕ ș șȈȔȖȋȖ ȕȈȟȈȓȈ, ș ȌȍȚșȒȐȝ ȓȍȚ, ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ șȊȖȦ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒțȦ ȎȐȏȕȤ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, Ȉ ȕȍ ȟȍȔ-ȚȖ ȐȕȣȔ. ǸȖȌȐȚȤșȧ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ — ȥȚȖ ȘȍȌȒȈȧ țȌȈȟȈ: ȊȍȌȤ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ ȚȍȓȖ, ȝȖȚȧ ȖȕȖ, ȒȈȒ Ȑ Ȋșȍ ȌȘțȋȐȍ ȚȍȓȈ, ȉȘȍȕȕȖ, ȐȔȍȍȚ ȖșȖȉțȦ ȞȍȕȕȖșȚȤ, ȐȉȖ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǬȈȎȍ ȕȍȌȖȓȋȖȍ, ȕȖ ȐșȒȘȍȕȕȍȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȓ ȊȣșȠȍȔț șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǾȍȓȤ ǪȍȌ Ȑ Ȋșȍȑ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ ȒțȓȤȚțȘȣ șȖșȚȖȐȚ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȊȖȏȊȣșȐȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȌȖ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. Ǭȓȧ ȥȚȖȑ ȞȍȓȐ Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȗȘȍȌțșȔȖȚȘȍȕ țȒȓȈȌ ȎȐȏȕȐ, ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȑ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȤȍȑ, ȒȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ș șȈȔȖȋȖ ȌȍȚșȚȊȈ, ș ȗȧȚȐ ȓȍȚ, țȟȐȚșȧ șȚȘȖȐȚȤ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȐȟȤ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (2.40) șȒȈȏȈȕȖ: șȊȈȓȗȈȔ Ȉȗȑ ȈșȑȈ ȌȝȈȘȔȈșȑȈ ȚȘȈȑȈȚȍ ȔȈȝȈȚȖ ȉȝȈȑȈȚ — «ǬȈȎȍ ȗȘȖȑȌȧ ȗȖ ȥȚȖȔț ȗțȚȐ șȖȊșȍȔ ȕȍȔȕȖȋȖ, ȟȍȓȖȊȍȒ șȗȈșȍȚșȧ ȖȚ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȑ ȖȗȈșȕȖșȚȐ». Ǫ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȔ Ȏȍ ȖȉȡȍșȚȊȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȎȐȊȍȚ ȖȚȕȦȌȤ ȕȍ ȗȖ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ Ȑ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȒȘȈȑȕȍȑ ȎȍșȚȖȒȖșȚȤȦ, ȌȍȚȍȑ ȕȍ ȖȉțȟȈȦȚ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȤȍ; ȊȔȍșȚȖ ȥȚȖȋȖ, ȗȖȌ ȗȘȍȌȓȖȋȖȔ șȌȍȘȎȐȊȈȕȐȧ ȘȖșȚȈ ȕȈșȍȓȍȕȐȧ, ȔȈȚȍȘȧȔ ȖȉȢȧșȕȧȦȚ, ȒȈȒ țȉȐȊȈȚȤ Ȋ țȚȘȖȉȍ șȊȖȐȝ Ȏȍ ȌȍȚȍȑ. Ǩ ȍșȓȐ ȘȍȉȍȕȖȒ ȐȏȉȍȎȈȓ ȥȚȖȑ țȟȈșȚȐ, ȍȋȖ ȊȖșȗȐȚȣȊȈȦȚ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ șȚȘȍȔȐȓșȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȓ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧȔ. ǪȖ ȊșȍȔ ȔȐȘȍ ȓȦȌȐ ȚȍȘȧȦȚ ȐȕȚȍȘȍș Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȕȍ ȝȖȚȧȚ ȌȖșȚȐȟȤ Ȋ ȕȍȑ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ. ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȎȐȊȍȚ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȒȖȠȒȍ ȐȓȐ șȖȉȈȒȍ, Ȑ, țȗțșȒȈȧ ȌȈȘȖȊȈȕȕțȦ ȍȔț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ, ȖȉȘȍȒȈȍȚ șȍȉȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖȉȣ ȊȕȖȊȤ ȘȖȌȐȚȤșȧ șȘȍȌȐ ȕȐȏȠȐȝ Ȑȏ 8 400 000 ȊȐȌȖȊ ȎȐȏȕȐ. ǻȟȈșȚȕȐȒȐ ǬȊȐȎȍȕȐȧ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȐșȒȘȍȕȕȍ șȚȘȍȔȧȚșȧ ȗȖȔȖȟȤ ȓȦȌȧȔ, ȕȈțȟȐȊ Ȑȝ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȐȉȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ șȓțȎȐȚ ǩȖȋț, ȐȏȉȍȋȈȍȚ ȖȗȈșȕȖșȚȐ ȊȕȖȊȤ ȘȖȌȐȚȤșȧ șȘȍȌȐ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. DzȈȒ ȖȉȢȧșȕȐȓ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȈ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȠȘȈȊȈȕȈȔ ȒȐȘȚȈȕȈȔ ȊȐȠȕȖȝ șȔȈȘȈȕȈȔ ȗȈȌȈ-șȍȊȈȕȈȔ ȈȘȟȈȕȈȔ ȊȈȕȌȈȕȈȔ ȌȈșȑȈȔ șȈȒȝȑȈȔ ȈȚȔȈ-ȕȐȊȍȌȈȕȈȔ . Ǫ ȠȒȖȓȈȝ, ȒȖȓȓȍȌȎȈȝ, țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȈȝ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȌȖȔȈ ȌȍȚȐ Ȑ ȔȖȓȖȌȣȍ ȓȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ țȟȐȚȤșȧ șȓțȠȈȚȤ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȕțȎȕȖ țȟȐȚȤ Ȑȝ șȓțȠȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ», ȗȘȐȔȍȕȧȚȤ ȥȚȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȋ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ șȚȈȕȖȊȐȚȤșȧ șȚȖȑȒȐȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȔ țȎȍ ȕȍ ȋȘȖȏȐȚ ȗȈȌȍȕȐȍ ȌȖ țȘȖȊȕȧ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. Ǫ ȕȣȕȍȠȕȦȦ ȥȗȖȝț, DzȈȓȐ-Ȧȋț, ȐȌȚȐ ȗțȚȍȔ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȣ șȚȈȓȖ șȖȊșȍȔ ȕȍ ȚȘțȌȕȖ. Ǫ ȠȈșȚȘȈȝ șȒȈȏȈȕȖ: ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈ ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈ ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈȐȊȈ ȒȍȊȈȓȈȔ ȒȈȓȈț ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȋȈȚȐȘ ȈȕȑȈȚȝȈ ǵțȎȕȖ ȗȘȖșȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ Ȑ ȗȍȚȤ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ ȔȈȝȈ-ȔȈȕȚȘț . DzȈȎȌȣȑ, ȒȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȍȚ Ȑ ȗȖȍȚ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȟȐșȚȐȚ șȊȖȍ șȍȘȌȞȍ Ȑ ȊȣȘȊȍȚșȧ Ȑȏ ȒȘțȋȖȊȖȘȖȚȈ ȘȖȎȌȍȕȐȑ Ȑ șȔȍȘȚȍȑ. ǺǭDzǹǺ 2 ȑȈȚȝȈ ȝȐ ȗțȘțȠȈșȑȍȝȈ 184


185 ȊȐȠȕȖȝ ȗȈȌȖȗȈșȈȘȗȈȕȈȔ ȑȈȌ ȥȠȈ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȗȘȐȑȈ ȈȚȔȍȠȊȈȘȈȝ șțȝȘȐȚ ȑȈȚȝȈ — ȟȚȖȉȣ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȗțȘțȠȈșȑȈ — ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ; ȐȝȈ — ȏȌȍșȤ; ȊȐȠȕȖȝ — ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ; ȗȈȌȈ- țȗȈșȈȘȗȈȕȈȔ — ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȐȍ Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ; ȑȈȚ — ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ; ȥȠȈȝ — ȥȚȖȚ; șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ — Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȗȘȐȑȈȝ — ȚȖȚ, ȒȚȖ ȌȖȘȖȋ; ȈȚȔȈ-ȐȠȊȈȘȈȝ — ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȌțȠȐ, ȚȖ ȍșȚȤ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ; șțȝȘȐȚ — ȓțȟȠȐȑ ȌȘțȋ Ȑ ȉȓȈȋȖȎȍȓȈȚȍȓȤ. ǸȖȌȐȊȠȐșȤ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǷȖȥȚȖȔț Ȋșȍ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ȓȦȌȐ, ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǭȔț. ǷȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ — ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖȍ ȏȈȕȧȚȐȍ Ȍȓȧ ȒȈȎȌȖȑ ȌțȠȐ, ȐȉȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ Ȑ Ƕȕ — Ȑȝ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ Ȑ ȉȓȈȋȖȎȍȓȈȚȍȓȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (5.29) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȉȝȖȒȚȈȘȈȔ ȑȈȌȎȕȈ-ȚȈȗȈșȈȔ șȈȘȊȈ-ȓȖȒȈ-ȔȈȝȍȠȊȈȘȈȔ șțȝȘȐȌȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȌȎȕȈȚȊȈ ȔȈȔ ȠȈȕȚȐȔ ȘȐȟȟȝȈȚȐ «ǴțȌȘȍȞȣ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖșȖȏȕȈȊȠȐȍ, ȟȚȖ ȇ — ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ, ȒȚȖ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȊșȍȔȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧȔȐ Ȑ ȗȓȖȌȈȔȐ ȗȖȌȊȐȎȕȐȟȍșȚȊȈ, ȟȚȖ ȇ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȊȓȈȌȣȒȈ Ȋșȍȝ ȗȓȈȕȍȚ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȌȘțȋ Ȑ ȉȓȈȋȖȌȍȚȍȓȤ Ȋșȍȝ șțȡȍșȚȊ, ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ Ȑ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȗȖȓȕȖȍ țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȐȍ». ǷȘȖșȚȖ ȗȖȕȧȊ ȥȚȐ ȚȘȐ ȐșȚȐȕȣ, Ȉ ȐȔȍȕȕȖ: ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȐȠȕț, — ȊȓȈȌȣȒȈ ȊșȍȋȖ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ, Ƕȕ ȓțȟȠȐȑ ȌȘțȋ Ȑ ȉȓȈȋȖȎȍȓȈȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ Ȑ Ƕȕ Ȏȍ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȐȑșȧ, — ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȗȖȒȖȑ Ȑ șȟȈșȚȤȍ. Ǫ ȗȖȐșȒȈȝ ȥȚȖȋȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ șȟȈșȚȤȧ ȌțȠȈ șȒȐȚȈȍȚșȧ ȗȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȘȖȎȌȈȧșȤ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ ȚȍȓȈȝ Ȑ ȕȈ ȘȈȏȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȈ ȏȈȉȣȓȈ Ȗ șȊȖȐȝ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ș ǪȐȠȕț, ȍȑ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȎȐȏȕȤ ȏȈ ȎȐȏȕȤȦ ȐșȗȣȚȣȊȈȚȤ ȖȌȕȐ ȓȐȠȤ șȚȘȈȌȈȕȐȧ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȚȈȒ ȊȈȎȕȖ, ȟȚȖȉȣ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȓțȟȈȓ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ, ȗȖȏȊȖȓȧȦȡȍȍ ȍȔț ȖșȖȏȕȈȚȤ șȊȖȐ șȖȒȘȖȊȍȕȕȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ǪȐȠȕț, ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ. DzȈȎȌȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȖȟȍȕȤ ȉȓȐȏȒȐȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ș ǩȖȋȖȔ. ǷȖȥȚȖȔț ȕțȎȕȖ ȉȓȈȋȖȋȖȊȍȑȕȖ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȕȈșȚȘȖȍȕȐȐ, ȐȔȍȕțȍȔȖȔ ȠȈȕȚȈ- ȘȈșȖȑ, ȓȐȉȖ, ȊȖȏȘȖȌȐȊ șȊȖȐ Ȋȍȟȕȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ǪȐȠȕț, ȉȣȚȤ ǭȋȖ șȓțȋȖȑ (Ȋ ȌȈșȤȧ-ȘȈșȍ ), ȌȘțȋȖȔ (Ȋ șȈȒȝȤȧ-ȘȈșȍ ), ȖȚȞȖȔ ȐȓȐ ȔȈȚȍȘȤȦ (Ȋ ȊȈȚșȈȓȤȧ-ȘȈșȍ ) ȐȓȐ ȊȖȏȓȦȉȓȍȕȕȖȑ (Ȋ ȔȈȌȝțȘȤȧ-ȘȈșȍ ). ǶșȕȖȊȖȑ Ȋșȍȝ ȥȚȐȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ ȔȍȎȌț ȌțȠȖȑ Ȑ ǩȖȋȖȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȓȦȉȖȊȤ. ǪȐȠȕț — șȘȍȌȖȚȖȟȐȍ ȓȦȉȊȐ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȗȖȥȚȖȔț ȒȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ș ȓȦȉȖȊȤȦ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț. ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗȉ ȥȚȖȔ ȚȈȒ: ȑȍȠȈȔ ȈȝȈȔ ȗȘȐȑȈ ȈȚȔȈ șțȚȈȠ ȟȈ șȈȒȝȈ ȋțȘțȝ șțȝȘȐȌȖ ȌȈȐȊȈȔ ȐȠȚȈȔ (ǩȝȈȋ., 3.25.38). DzȈȎȌȈȧ ȌțȠȈ, Ȋ ȒȈȒȖȔ ȉȣ Țȍȓȍ ȖȕȈ șȍȑȟȈș ȕȐ ȕȈȝȖȌȐȓȈșȤ, șȊȧȏȈȕȈ ș ǪȐȠȕț ȚȍȔȐ ȐȓȐ ȐȕȣȔȐ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȔȐ: Ȍȓȧ ȒȖȋȖ-ȚȖ Ƕȕ ȊȖȏȓȦȉȓȍȕȕȣȑ, Ȉ Ȍȓȧ ȒȖȋȖ-ȚȖ — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ, șȣȕ, ȌȘțȋ ȐȓȐ ȋțȘț . ǸȖȌȐȊȠȐșȤ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ Țȍȓȍ, Ȕȣ ȗȖȓțȟȈȍȔ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȊȖȏȘȖȌȐȚȤ șȊȖȐ Ȋȍȟȕȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ǩȖȋȖȔ, Ȑ ȐȔȍȕȕȖ ȥȚȖȑ ȞȍȓȐ ȌȖȓȎȕȖ șȓțȎȐȚȤ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ. ǰȔȍȕȕȖ Ȋ ȥȚȖȔ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ ȗȖȓțȟȈȍȔȣȝ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ ȏȕȈȕȐȑ. 185


186 ǺǭDzǹǺ 3 șțȒȝȈȔ ȈȐȕȌȘȐȑȈȒȈȔ ȌȈȐȚȑȈ ȌȍȝȈ-ȑȖȋȍȕȈ ȌȍȝȐȕȈȔ șȈȘȊȈȚȘȈ ȓȈȉȝȑȈȚȍ ȌȈȐȊȈȌ ȑȈȚȝȈ ȌțȝȒȝȈȔ ȈȑȈȚȕȈȚȈȝ șțȒȝȈȔ — șȟȈșȚȤȍ; ȈȐȕȌȘȐȑȈȒȈȔ — șȊȧȏȈȕȕȖȍ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ; ȌȈȐȚȑȈȝ — ȌȖȘȖȋȐȍ ȔȖȐ ȌȘțȏȤȧ, ȘȖȌȐȊȠȐȍșȧ Ȋ șȍȔȤȧȝ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȌȍȝȈ-ȑȖȋȍȕȈ — șȊȧȏȤȦ ș ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ; ȌȍȝȐȕȈȔ — ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȣȝ șțȡȍșȚȊ; șȈȘȊȈȚȘȈ — ȊȍȏȌȍ (Ȋ ȓȦȉȖȑ ȜȖȘȔȍ ȎȐȏȕȐ); ȓȈȉȝȑȈȚȍ — ȖȉȘȍȚȈȍȚșȧ; ȌȈȐȊȈȚ — Ȑȏ-ȏȈ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȊȣșȠȐȝ șȐȓ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȌțȝȒȝȈȔ — ȕȍșȟȈșȚȤȍ; ȈȑȈȚȕȈȚȈȝ — ȉȍȏ țșȐȓȐȑ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǬȖȘȖȋȐȍ ȔȖȐ ȌȘțȏȤȧ, șȣȕȖȊȤȧ ȌȍȔȖȕȖȊ! ǹȟȈșȚȤȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ Ȕȣ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȔ ȗȘȐ șȖȗȘȐȒȖșȕȖȊȍȕȐȐ ȕȈȠȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȟțȊșȚȊ ș Ȑȝ ȖȉȢȍȒȚȈȔȐ, ȌȖșȚțȗȕȖ Ȋ ȓȦȉȖȔ Țȍȓȍ, Ȓ ȒȈȒȖȔț ȉȣ ȊȐȌț ȎȐȏȕȐ ȖȕȖ ȕȐ ȖȚȕȖșȐȓȖșȤ. ǺȈȒȖȍ șȟȈșȚȤȍ — ȘȍȏțȓȤȚȈȚ ȕȈȠȍȑ ȗȘȖȠȓȖȑ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, Ȑ, ȟȚȖȉȣ ȐșȗȣȚȈȚȤ ȍȋȖ, ȕȈȔ ȕȍ ȕțȎȕȖ ȗȘȐȓȈȋȈȚȤ țșȐȓȐȧ: șȟȈșȚȤȍ Ȓ ȕȈȔ ȗȘȐȝȖȌȐȚ șȈȔȖ șȖȉȖȑ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȋȖȘȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪșȍȔ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, Ȓ ȒȈȒȖȔț ȉȣ ȊȐȌț ȎȐȏȕȐ ȖȕȐ ȕȐ ȖȚȕȖșȐȓȐșȤ, ȌȖȊȖȌȐȚșȧ ȐșȗȣȚȣȊȈȚȤ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȍ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȍ ȋȖȘȍ. Ǵȣ ȕȍ ȐȡȍȔ ȉȍȌ Ȑ șȚȘȈȌȈȕȐȑ, ȕȖ ȖȕȐ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȗȘȐȝȖȌȧȚ Ȓ ȕȈȔ. ǰ ȚȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Ȕȣ ȕȍ ȉțȌȍȔ ȐșȒȈȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȘȈȌȖșȚȍȑ, ȖȕȐ ȗȘȐȌțȚ Ȓ ȕȈȔ șȈȔȐ șȖȉȖȑ. ǹȟȈșȚȤȍ Ȑ ȋȖȘȍ ȍșȚȤ Ȋ ȎȐȏȕȐ ȓȦȉȖȋȖ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ, Ȑ, ȟȚȖȉȣ ȐșȗȣȚȈȚȤ Ȑȝ, ȕȍ ȚȘȍȉțȍȚșȧ ȕȐȒȈȒȐȝ țșȐȓȐȑ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȍȚ șȔȣșȓȈ ȘȈșȚȘȈȟȐȊȈȚȤ șȊȖȍ ȊȘȍȔȧ Ȑ ȥȕȍȘȋȐȦ, șȘȈȎȈȧșȤ ș ȘȈȏȕȣȔȐ ȉȍȌȈȔȐ ȐȓȐ țȗȖȘȕȖ ȚȘțȌȧșȤ ȘȈȌȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șȟȈșȚȤȧ. ǭȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ, Ȓ ȟȍȔț ȌȖȓȎȍȕ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ ȟȍȓȖȊȍȒ, — ȥȚȖ ȊȖȏȘȖȌȐȚȤ șȊȖȐ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȖȉȘȍșȚȐ ȗȘȈȊȖ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȋ ȞȈȘșȚȊȖ ǩȖȋȈ. dzȦȉȖȔț, ȒȚȖ ȘȖȌȐȓșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ Țȍȓȍ, — ȉțȌȤ ȚȖ ȚȍȓȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ ȐȓȐ ȌȘțȋȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, — ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȐșȗȣȚȣȊȈȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȋȖȘȍ. DzȈȒ ȉȣ Ȕȣ ȕȐ șȚȈȘȈȓȐșȤ, ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȚȈȒȖȋȖ șȟȈșȚȤȧ Ȑ ȋȖȘȧ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ. ǷȖȥȚȖȔț ȓțȟȠȍȍ, ȟȚȖ ȔȖȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ, ȘȖȌȐȊȠȐșȤ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ, — ȥȚȖ ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ șȊȖȐ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ǪȐȠȕț, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 4 ȚȈȚ-ȗȘȈȑȈșȖ ȕȈ ȒȈȘȚȈȊȑȖ ȑȈȚȈ ȈȑțȘ-ȊȑȈȑȈȝ ȗȈȘȈȔ ȕȈ ȚȈȚȝȈ ȊȐȕȌȈȚȍ ȒȠȍȔȈȔ ȔțȒțȕȌȈ-ȟȈȘȈȕȈȔȉțȌȎȈȔ ȚȈȚ — ȘȈȌȐ ȚȖȋȖ (ȟțȊșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȖȉȖȋȈȡȍȕȐȧ); ȗȘȈȑȈșȈȝ — țșȐȓȐȧ; ȕȈ — ȕȍ; ȒȈȘȚȈȊȑȈȝ — Țȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȐȒȓȈȌȣȊȈȚȤ; ȑȈȚȈȝ — ȖȚ ȒȖȚȖȘȣȝ; Ȉȑțȝ-ȊȑȈȑȈȝ — ȗțșȚȈȧ ȚȘȈȚȈ ȖȚȊȍȌȍȕȕȖȋȖ șȘȖȒȈ ȎȐȏȕȐ; ȗȈȘȈȔ — ȚȖȓȤȒȖ (ȐȓȐ Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ); ȕȈ — ȕȐ; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒ; ȊȐȕȌȈȚȍ — ȌȖșȚȐȋȈȍȚ; ȒȠȍȔȈȔ — ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ; ȔțȒțȕȌȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, șȗȖșȖȉȕȖȋȖ ȊȣȏȊȖȓȐȚȤ ȌțȠț Ȑȏ ȗȓȍȕȈ ȔȈȚȍȘȐȐ; ȟȈȘȈȕȈ-ȈȔȉțȌȎȈȔ — ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ. 186


187 ǵȍ șȓȍȌțȍȚ ȌȖȉȐȊȈȚȤșȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ Ȑ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ Ȓ șȟȈșȚȤȦ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȍȔ. Ǫșȍ ȥȚȖ — ȗțșȚȈȧ ȚȘȈȚȈ ȊȘȍȔȍȕȐ Ȑ șȐȓ; ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȚȈȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, Ȕȣ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȉȘȍȚȍȔ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȉȓȈȋȈ. ǵȖ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ șȚȈȘȈȍȚșȧ ȘȈȏȊȐȚȤ Ȋ șȍȉȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, Ȗȕ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȗȖșȚȐȋȕȍȚ șȊȖȍ «ȇ» Ȑ ȗȖȌȕȐȔȍȚșȧ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȘȖȊȍȕȤ. ǷȖȌȖȉȕȖȍ ȉȓȈȋȖ ȕȍȌȖșȚțȗȕȖ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȎȈȎȌȍȚ ȓȐȠȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǵȣ ȊȐȌȐȔ, ȒȈȒ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȍ ȓȦȌȐ ȘȈȉȖȚȈȦȚ ȌȍȕȤ Ȑ ȕȖȟȤ, ȗȣȚȈȧșȤ țȓțȟȠȐȚȤ șȊȖȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ; ȕȖ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Ȑȝ țșȐȓȐȧ Ȋ ȒȈȒȖȑ-ȚȖ șȚȍȗȍȕȐ țȊȍȕȟȈȦȚșȧ țșȗȍȝȖȔ, ȥȚȖ ȕȍ ȘȍȠȐȚ ȋȓȈȊȕȣȝ ȗȘȖȉȓȍȔ, șȚȖȧȡȐȝ ȗȍȘȍȌ ȒȈȎȌȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ. ǪȗȘȖȟȍȔ, ȥȚȐ ȓȦȌȐ ȕȍ ȏȕȈȦȚ, Ȋ ȟȍȔ Ȑȝ ȕȈșȚȖȧȡȈȧ ȗȘȖȉȓȍȔȈ: ȊȍȌȤ ȖȕȐ ȕȍ ȗȖȓțȟȐȓȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ. ǵȣȕȍȠȕȧȧ ȥȗȖȝȈ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȚȍȔ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȗȘȍȉȣȊȈȦȚ ȊȖ ȚȤȔȍ, ȊȖ ȊȓȈșȚȐ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ, Ȑ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȕȈȦȚ Ȗ ȌțȠȍ Ȑ ȍȍ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȧȝ. dzȦȌȐ, șȉȐȚȣȍ ș ȚȖȓȒț șȓȍȗȣȔȐ ȓȐȌȍȘȈȔȐ ȖȉȡȍșȚȊȈ, ȞȍȓȐȒȖȔ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȣ ȕȈ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȧȝ ȚȍȓȈ Ȑ ȗȣȚȈȦȚșȧ ȓȐȠȤ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ șȍȉȧ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȉȓȈȋȈȔȐ. ǶȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȓțȟȈȍȚ Ȋ ȚȈȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ, ȕȍ ȘȈșȒȘȣȊȈȍȚ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ ȐșȚȐȕȕțȦ ȞȍȓȤ ȎȐȏȕȐ. Ƕȕ ȚȘȈȚȐȚ șȊȖȍ ȊȘȍȔȧ ȊȗțșȚțȦ, ȕȈȗȘȈșȕȖ ȗȘȖȎȐȊȈȧ ȌȈȘȖȊȈȕȕțȦ ȍȔț ȌȘȈȋȖȞȍȕȕțȦ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒțȦ ȎȐȏȕȤ, Ȉ ȊȍȌȤ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ ȘȈȏȊȐȓ Ȋ șȍȉȍ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȖȏȕȈȕȐȧ Ȑ ȗȖȒȐȕțȓ ȥȚȖȚ ȔȐȘ ȗȖȌȖȉȕȖ ȒȖȠȒȍ ȐȓȐ șȖȉȈȒȍ, Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȐ țȎȍ ȕȍ ȗȖȓțȟȐȚ ȚȍȓȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, Ȗȕ ȖșȚȈȕȍȚșȧ Ȋ ȒȘțȋȖȊȖȘȖȚȍ ȘȖȎȌȍȕȐȑ Ȑ șȔȍȘȚȍȑ. ǺȈȒ ȓȦȌȐ țȗțșȒȈȦȚ ȘȍȌȟȈȑȠțȦ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȖȉȘȍșȚȐ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȘȍȠȐȚȤ Ȋșȍ șȊȖȐ ȗȘȖȉȓȍȔȣ. ǺǭDzǹǺ 5 ȚȈȚȖ ȑȈȚȍȚȈ ȒțȠȈȓȈȝ ȒȠȍȔȈȑȈ ȉȝȈȊȈȔ ȈȠȘȐȚȈȝ ȠȈȘȐȘȈȔ ȗȈțȘțȠȈȔ ȑȈȊȈȕ ȕȈ ȊȐȗȈȌȑȍȚȈ ȗțȠȒȈȓȈȔ ȚȈȚȈȝ — ȗȖȥȚȖȔț; ȑȈȚȍȚȈ — ȗțșȚȤ ȗȘȐȓȈȋȈȍȚ țșȐȓȐȧ; ȒțȠȈȓȈȝ — ȘȈȏțȔȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, șȚȘȍȔȧȡȐȑșȧ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ; ȒȠȍȔȈȑȈ — ȘȈȌȐ ȗȖȌȓȐȕȕȖȋȖ ȉȓȈȋȈ, ȚȖ ȍșȚȤ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ Ȑȏ ȗȓȍȕȈ ȔȈȚȍȘȐȐ; ȉȝȈȊȈȔ ȈȠȘȐȚȈȝ — ȊȍȌțȡȐȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ; ȠȈȘȐȘȈȔ — ȚȍȓȖ; ȗȈțȘțȠȈȔ — ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ; ȑȈȊȈȚ — ȗȖȒȈ; ȕȈ — ȕȍ; ȊȐȗȈȌȑȍȚȈ — ȗȘȐȌȍȚ Ȋ ȕȍȋȖȌȕȖșȚȤ; ȗțȠȒȈȓȈȔ — ȏȌȖȘȖȊȖȍ, ȒȘȍȗȒȖȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȎȐȊțȡȐȑ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ [ȉȝȈȊȈȔ ȈȠȘȐȚȈȝ], șȗȖșȖȉȍȕ ȖȚȓȐȟȐȚȤ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȖȚ ȓȖȎȕȖȋȖ, ȚȖ, ȗȖȒȈ Ȗȕ ȔȖȓȖȌ Ȑ ȗȖȓȖȕ șȐȓ, ȗȖȒȈ ȍȋȖ ȚȍȓȖ ȕȍ șȚȈȓȖ ȉȖȓȤȕȣȔ Ȑ ȌȘȧȝȓȣȔ, ȍȔț ȕȈȌȓȍȎȐȚ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ Ȓ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȕȈȟȈȓȍ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȣ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȒȈȏȈȓ: ȒȈțȔȈȘȈ ȈȟȈȘȍȚ ȗȘȈȌȎȕȈȝ . ǹȓȖȊȖ ȗȘȈȌȎȕȈ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȔțȌȘȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȗȖșȖȉȍȕ ȖȚȓȐȟȐȚȤ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȖȚ ȓȖȎȕȖȋȖ. ǺȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ șȚȈȕȍȚ ȚȘȈȚȐȚȤ șȊȖȦ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕțȦ ȎȐȏȕȤ Ȑ șȐȓȣ ȓȐȠȤ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖȉȣ țȗȖȘȕȣȔ ȚȘțȌȖȔ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ șȍȉȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȍ Ȑ ȎȐȚȤ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȒȖȠȒȍ ȐȓȐ șȖȉȈȒȍ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȍșȚȤ șȓȖȊȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȔȖȎȕȖ ȗȘȖȟȐȚȈȚȤ ȌȊȖȧȒȖ: ȉȝȈȊȈȔ (ȈȠȘȐȚȈȝ) ȐȓȐ ȉȝȈȑȈȔ (ȈȠȘȐȚȈȝ), ȕȖ Ȋ ȖȉȖȐȝ șȓțȟȈȧȝ ȘȍȟȤ ȐȌȍȚ Ȗȉ ȖȌȕȖȔ Ȑ ȚȖȔ Ȏȍ. ǹȓȖȊȈ ȉȝȈȑȈȔ 187


188 ȈȠȘȐȚȈȝ țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȊȍȌțȡȐȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȐȑ ȖȉȘȈȏ ȎȐȏȕȐ, ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȚȘȈȝȍ, ȐȉȖ ȕȈ ȒȈȎȌȖȔ ȠȈȋț ȍȋȖ ȗȖȌșȚȍȘȍȋȈȦȚ ȖȗȈșȕȖșȚȐ. ǮȐȏȕȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȝ ȓȦȌȍȑ ȗȖȓȕȈ ȚȘȍȊȖȋ Ȑ șȚȘȈȝȖȊ (ȉȝȈȑȈȔ) . ǷȘȐ ȌȘțȋȖȔ ȗȘȖȟȚȍȕȐȐ (ȉȝȈȊȈȔ ȈȠȘȐȚȈȝ) șȔȣșȓ ȖșȚȈȍȚșȧ ȚȍȔ Ȏȍ, ȗȖșȒȖȓȤȒț șȓȖȊȖ ȉȝȈȊȈȔ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȕȍȕțȎȕȣȔ șȚȘȈȌȈȕȐȧȔ Ȑ ȚȘțȌȕȖșȚȧȔ. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȍȚ șȖȏȕȈȕȐȍȔ DzȘȐȠȕȣ, ȖȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȉȝȈȊȈȔ Ȑ ȕȍȗȘȍșȚȈȕȕȖ ȚȍȘȗȐȚ ȔțȒȐ ȘȖȎȌȍȕȐȧ, șȔȍȘȚȐ, șȚȈȘȖșȚȐ Ȑ ȉȖȓȍȏȕȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț ȚȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȊșȍȋȌȈ ȖȝȊȈȟȍȕ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȖȔ. Ǫ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ șȖșȓȖȊȐȧ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȠȈȚȘȐȍȊ, ȊȈȑȠȤȍȊ Ȑ ȠțȌȘ, Ȑ ȒȈȎȌȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ — Ȓ ȒȈȒȖȔț ȉȣ șȖșȓȖȊȐȦ Ȗȕ ȕȐ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȓ — ȌȖȓȎȍȕ șȓțȎȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. Ǻȍ Ȏȍ, ȒȚȖ ȝȖȟȍȚ ȎȐȚȤ ȉȍȏ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȧȊȓȧȦȚșȧ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ, ȒȠȈȚȘȐȧȔȐ, ȊȈȑȠȤȧȔȐ ȐȓȐ ȠțȌȘȈȔȐ ȓȐȠȤ ȗȖ ȕȈȏȊȈȕȐȦ. ǹȚȝȈȕȈȌ ȉȝȘȈȠȚȈȝ ȗȈȚȈȕȚȑ ȈȌȝȈȝ: ȓȦȉȖȑ, ȒȚȖ ȕȍ ȘȈȏȊȐȊȈȍȚ Ȋ șȍȉȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȗȈȌȍȚ, ȒȈȒȖȍ ȉȣ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȗȕ ȕȐ ȏȈȕȐȔȈȓ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ. ǯȌȘȈȊȖȔȣșȓȧȡȐȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȏȈȝȖȟȍȚ ȗȈșȚȤ. Ǫ ȠȈșȚȘȈȝ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ Ȕȣ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȖȗțșȒȈȚȤșȧ ȕȐȎȍ ȚȖȋȖ țȘȖȊȕȧ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȌȖșȚȐȋȓȐ. ǪȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ, ȗȖȒȈ ț ȕȍȋȖ ȏȌȖȘȖȊȖȍ Ȑ șȐȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ. Ǵȣ ȌȖȓȎȕȣ șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȊșȍȋȌȈ ȉȣȚȤ ȏȌȖȘȖȊȣȔȐ Ȑ șȖȝȘȈȕȧȚȤ șȚȖȑȒȖșȚȤ țȔȈ Ȑ ȘȈȏțȔȈ; ȚȖȋȌȈ ȕȈȔ ȕȍȚȘțȌȕȖ ȉțȌȍȚ țȊȐȌȍȚȤ, ȒȈȒȖȑ ȗțȚȤ ȊȍȌȍȚ Ȓ ȐșȚȐȕȕȖȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ, Ȉ ȒȈȒȖȑ — Ȓ ȎȐȏȕȐ, ȗȖȓȕȖȑ ȕȍȊȏȋȖȌ. ǷȖșȚțȗȈȧ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȘȈȏțȔȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȈțȟȐȚșȧ ȖȚȓȐȟȈȚȤ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȖȚ ȓȖȎȕȖȋȖ Ȑ Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ ȌȖșȚȐȋȕȍȚ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ. ǺǭDzǹǺ 6 ȗțȔșȖ ȊȈȘȠȈ-ȠȈȚȈȔ ȝȑ Ȉȑțș ȚȈȌ-ȈȘȌȝȈȔ ȟȈȌȎȐȚȈȚȔȈȕȈȝ ȕȐȠȗȝȈȓȈȔ ȑȈȌ ȈșȈț ȘȈȚȘȑȈȔ ȠȍȚȍ 'ȕȌȝȈȔ ȗȘȈȗȐȚȈș ȚȈȔȈȝ ȗțȔșȈȝ — ȟȍȓȖȊȍȒȈ; ȊȈȘȠȈ-ȠȈȚȈȔ — șȚȖ ȓȍȚ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; Ȉȑțȝ — ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȎȐȏȕȐ; ȚȈȚ — ȚȖȋȖ; ȈȘȌȝȈȔ — ȗȖȓȖȊȐȕȈ; ȟȈ — Ȑ; ȈȌȎȐȚȈȈȚȔȈȕȈȝ — ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȓțȋȖȑ șȊȖȐȝ ȟțȊșȚȊ; ȕȐȠȗȝȈȓȈȔ — ȉȍȏ ȗȖȓȤȏȣ, ȉȍȏ șȔȣșȓȈ; ȑȈȚ — ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ; ȈșȈț — ȚȖȚ ȟȍȓȖȊȍȒ; ȘȈȚȘȑȈȔ — ȕȖȟȤȦ; ȠȍȚȍ — șȗȐȚ; ȈȕȌȝȈȔ — ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖ (ȖȚșțȚșȚȊȐȍ ȗȈȔȧȚȐ Ȗ șȊȖȍȔ Țȍȓȍ Ȑ ȌțȠȍ); ȗȘȈȗȐȚȈȝ — ȖȉȘȍȚȠȐȑ; ȚȈȔȈȝ — ȚȤȔț. DzȈȎȌȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȎȐȚȤ ȌȖ șȚȈ ȓȍȚ, ȖȌȕȈȒȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ ȊȓȈȌȍȍȚ șȊȖȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ, ȕȈȊșȍȋȌȈ ȚȍȘȧȍȚ ȗȖȓȖȊȐȕț ȥȚȖȋȖ șȘȖȒȈ, ȐȉȖ ȕȖȟȤȦ, ȕȈȝȖȌȧșȤ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ, Ȗȕ șȗȐȚ ȗȖ ȌȊȍȕȈȌȞȈȚȤ ȟȈșȖȊ. ǻ ȚȈȒȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖșȚȈȍȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȗȧȚȤȌȍșȧȚ ȓȍȚ ȎȐȏȕȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, Ȑ ȓȦȌȐ, Ȑ ȔțȘȈȊȤȐ ȎȐȊțȚ ȗȖ șȚȖ ȓȍȚ, ȖȌȕȈȒȖ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȥȚȐȝ «șȚȈ ȓȍȚ» ț ȕȐȝ ȘȈȏȕȈȧ. Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ Ȋșȍ ȖȚȕȖșȐȚȍȓȤȕȖ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȑ ȊȘȍȔȧ. ǷȖȥȚȖȔț șȚȖ ȓȍȚ ǩȘȈȝȔȣ Ȑ șȚȖ ȓȍȚ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ — ȖȚȕȦȌȤ ȕȍ ȖȌȕȖ Ȑ ȚȖ Ȏȍ. ǰȏ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ» Ȕȣ ȏȕȈȍȔ, ȟȚȖ ȌȍȕȤ, ȐȓȐ ȌȊȍȕȈȌȞȈȚȤ ȟȈșȖȊ, ǩȘȈȝȔȣ — ȥȚȖ 4 300 000 ȝ 1 000 ȕȈȠȐȝ ȓȍȚ (șȈȝȈșȘȈȑțȋȈ-ȗȈȘȑȈȕȚȈȔ ȈȝȈȘ ȑȈȌ ȉȘȈȝȔȈȕȖ ȊȐȌțȝ) . ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ȍȓȧ ȘȈȏȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊ Ȑ ȠȒȈȓȣ ȊȘȍȔȍȕȐ, ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ 188


189 șȚȈ ȓȍȚ (ȊȈȘȠȈ-ȠȈȚȈȔ) ȘȈȏȓȐȟȕȈ. ǸȈșȟȍȚ, ȗȘȐȊȍȌȍȕȕȣȑ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț. ǿȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȎȐȚȤ ȌȖ șȚȈ ȓȍȚ, ȕȖ ȗȧȚȤȌȍșȧȚ Ȑȏ ȕȐȝ ț ȕȍȋȖ țȝȖȌȐȚ ȕȈ șȖȕ. ǭȌȈ, șȖȕ, șȖȊȖȒțȗȓȍȕȐȍ Ȑ șȈȔȖȏȈȡȐȚȈ — ȥȚȖ ȟȍȚȣȘȍ ȖșȕȖȊȕȣȍ Țȍȓȍșȕȣȍ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ, ȕȖ ȍșȓȐ Ȕȣ ȝȖȚȐȔ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ ȌțȝȖȊȕȖȔț ȘȈȏȊȐȚȐȦ, ȚȖ ȌȖȓȎȕȣ șȚȈȘȈȚȤșȧ șȊȍșȚȐ Ȑȝ Ȓ ȔȐȕȐȔțȔț. ǺȖȋȌȈ Ȕȣ șȔȖȎȍȔ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȖȚȗțȡȍȕȕȖȍ ȕȈȔ ȊȘȍȔȧ ȗȖ ȕȈȏȕȈȟȍȕȐȦ. ǺǭDzǹǺ 7 ȔțȋȌȝȈșȑȈ ȉȈȓȑȍ ȒȈȐȠȖȘȍ ȒȘȐȌȈȚȖ ȑȈȚȐ ȊȐȔȠȈȚȐȝ ȌȎȈȘȈȑȈ ȋȘȈșȚȈ-ȌȍȝȈșȑȈ ȑȈȚȑ ȈȒȈȓȗȈșȑȈ ȊȐȔȠȈȚȐȝ ȔțȋȌȝȈșȑȈ — ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȍȋȖ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȐ, ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȦȡȍȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ; ȉȈȓȑȍ — Ȋ ȌȍȚșȚȊȍ; ȒȈȐȠȖȘȍ — Ȋ ȖȚȘȖȟȍșȚȊȍ; ȒȘȐȌȈȚȈȝ — ȐȋȘȈȦȡȍȋȖ; ȑȈȚȐ — ȗȘȖȊȖȌȐȚ; ȊȐȔȠȈȚȐȝ — ȌȊȈȌȞȈȚȤ (ȓȍȚ); ȌȎȈȘȈȑȈ — ȕȍȔȖȡȤȦ; ȋȘȈșȚȈ-ȌȍȝȈșȑȈ — ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȚȍȓȖ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȖȘȈȎȍȕȖ; ȑȈȚȐ — ȗȘȖȝȖȌȐȚ; ȈȒȈȓȗȈșȑȈ — ȕȍȘȍȠȐȚȍȓȤȕȖȋȖ, ȕȍșȗȖșȖȉȕȖȋȖ ȌȈȎȍ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȊȐȔȠȈȚȐȝ — ȌȊȈȌȞȈȚȤ (ȓȍȚ). Ǫ ȌȍȚșȚȊȍ, Ȋ ȗȍȘȊȣȍ ȌȍșȧȚȤ ȓȍȚ ȗȖșȓȍ ȘȖȎȌȍȕȐȧ, ț ȘȍȉȍȕȒȈ ȍȡȍ ȕȍ ȘȈȏȊȐȚ țȔ, Ȉ șȓȍȌțȦȡȐȍ ȌȍșȧȚȤ ȓȍȚ Ȗȕ ȗȘȖȊȖȌȐȚ Ȋ ȐȋȘȈȝ Ȑ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȝ ȏȈȉȈȊȈȝ. ǺȈȒ ȟȍȓȖȊȍȒ ȚȍȘȧȍȚ ȌȊȈȌȞȈȚȤ ȓȍȚ șȊȖȍȑ ȎȐȏȕȐ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, Ȋ șȚȈȘȖșȚȐ, ȒȖȋȌȈ ȉȖȓȍȏȕȐ Ȑ ȕȍȔȖȡȤ ȕȍ ȌȈȦȚ ȟȍȓȖȊȍȒț ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȌȈȎȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȌȍȓȈȔȐ, Ȗȕ ȍȡȍ ȌȊȈȌȞȈȚȤ ȓȍȚ ȗȘȖȎȐȊȈȍȚ ȊȗțșȚțȦ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ șȖȏȕȈȕȐȍȔ DzȘȐȠȕȣ, ȊȗțșȚțȦ ȗȘȖȎȐȊȈȍȚ ȌȊȈȌȞȈȚȤ ȓȍȚ Ȋ ȌȍȚșȚȊȍ Ȑ ȦȕȖșȚȐ Ȑ ȍȡȍ ȌȊȈȌȞȈȚȤ ȓȍȚ — Ȋ șȚȈȘȖșȚȐ, ȒȖȋȌȈ Ȗȕ țȎȍ ȕȐ ȕȈ ȟȚȖ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ Ȑ Ȋșȍ ȍȋȖ ȔȣșȓȐ ȚȖȓȤȒȖ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȉțȌȍȚ ș ȍȋȖ șȣȕȖȊȤȧȔȐ Ȑ ȊȕțȒȈȔȐ Ȑ șȔȖȋțȚ ȓȐ ȖȕȐ șȖȝȘȈȕȐȚȤ ȕȈȒȖȗȓȍȕȕȖȍ ȐȔ ȐȔțȡȍșȚȊȖ. ǷȖȓȖȊȐȕț ȥȚȐȝ ȓȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȖșȚȖ șȗȐȚ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, Ȑȏ ȖșȚȈȊȠȐȝșȧ ȠȍșȚȐȌȍșȧȚȐ ȓȍȚ ȎȐȏȕȐ ȚȘȐȌȞȈȚȤ ȚȖȎȍ țȝȖȌȧȚ ț ȕȍȋȖ ȕȈ șȖȕ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ ȏȕȈȍȚ, Ȋ ȟȍȔ ȞȍȓȤ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȒȈȒ ȥȚȖȑ ȞȍȓȐ ȌȖșȚȐȟȤ, șȍȔȤȌȍșȧȚ Ȑȏ șȚȈ ȖȚȗțȡȍȕȕȣȝ ȍȔț ȓȍȚ ȗȘȖȊȖȌȐȚ ȊȗțșȚțȦ. ǺǭDzǹǺ 8 ȌțȘȈȗțȘȍȕȈ ȒȈȔȍȕȈ ȔȖȝȍȕȈ ȟȈ ȉȈȓȐȑȈșȈ ȠȍȠȈȔ ȋȘȐȝȍȠț șȈȒȚȈșȑȈ ȗȘȈȔȈȚȚȈșȑȈȗȈȑȈȚȐ ȝȐ ȌțȘȈȗțȘȍȕȈ — ȕȍțȚȖȓȐȔȣȔ; ȒȈȔȍȕȈ — șȐȓȤȕȣȔ ȎȍȓȈȕȐȍȔ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ; ȔȖȝȍȕȈ — ȐȓȓȦȏȐȍȑ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȉȈȓȐȑȈșȈ — ȖȟȍȕȤ ȗȘȖȟȕȖȑ, ȚȘțȌȕȖȗȘȍȖȌȖȓȐȔȖȑ; ȠȍȠȈȔ — ȖșȚȈȚȖȒ (ȓȍȚ); ȋȘȐȝȍȠț — Ȋ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ; șȈȒȚȈșȑȈ — ȚȖȋȖ, ȒȚȖ șȓȐȠȒȖȔ ȗȘȐȊȧȏȈȕ; ȗȘȈȔȈȚȚȈșȑȈ — ȉȍȏțȔȕȖȋȖ; ȈȗȈȑȈȚȐ — ȗȘȖȝȖȌȐȚ ȊȗțșȚțȦ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ.

189


190 ǺȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ ȊȓȈȌȍȍȚ șȊȖȐȔ țȔȖȔ Ȑ ȟțȊșȚȊȈȔȐ, Ȑȏ-ȏȈ ȕȍȕȈșȣȚȕȖȋȖ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȧ Ȑ ȕȍȖȌȖȓȐȔȖȑ ȐȓȓȦȏȐȐ Ȋșȍ șȐȓȤȕȍȍ ȗȘȐȊȧȏȣȊȈȍȚșȧ Ȓ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. Ǭȓȧ ȚȈȒȖȋȖ ȉȍȏțȔȞȈ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȋȖȌȣ ȚȖȎȍ ȖȒȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȗȖȚȍȘȧȕȕȣȔȐ, ȐȉȖ ȌȈȎȍ Ȋ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ Ȗȕ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǺȈȒ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȉȢȧșȕȐȓ, ȕȈ ȟȚȖ țȝȖȌȐȚ șȚȖ ȓȍȚ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ. Ǫ ȕȣȕȍȠȕȦȦ ȥȗȖȝț ȔȈȓȖ ȒȖȔț țȌȈȍȚșȧ șȚȖȓȤȒȖ ȗȘȖȎȐȚȤ, ȕȖ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȎȐȊȍȚ șȚȖ ȓȍȚ, ȗȧȚȤȌȍșȧȚ Ȑȏ ȕȐȝ Ȗȕ șȗȐȚ, ȌȊȈȌȞȈȚȤ ȓȍȚ ȚȍȘȧȍȚ Ȋ ȌȍȚșȚȊȍ Ȑ ȦȕȖșȚȐ Ȑ ȍȡȍ ȌȊȈȌȞȈȚȤ — Ȋ ȕȍȔȖȡȕȖȑ șȚȈȘȖșȚȐ (ȌȎȈȘȈ-ȊȑȈȌȝȐ) . Ǩ ȖșȚȈȊȠȐȍșȧ ȕȍȔȕȖȋȐȍ ȋȖȌȣ Ȑȏ-ȏȈ șȓȐȠȒȖȔ șȐȓȤȕȖȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȚȖȎȍ ȗȘȖȊȖȌȐȚ ȉȍȏ ȊșȧȒȖȑ ȗȖȓȤȏȣ, ȉȍȏ șȖȏȕȈȕȐȧ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȕțȎȕȖ ș ȘȈȕȕȐȝ ȓȍȚ țȟȐȚȤ ȘȍȉȍȕȒȈ ȉȣȚȤ ȕȈșȚȖȧȡȐȔ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȚȖȔ, ȍșȓȐ ț ȕȍȋȖ ȗȖȧȊȐȚșȧ șȍȔȤȧ, Ȗȕ Ȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȍ ȔȖȋ ȊȓȈȌȍȚȤ șȊȖȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ Ȑ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȘȍȋțȓȐȘțȦȡȐȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ. ǷȖșȓȍ ȋȘȐȝȈșȚȝȈ-ȈȠȘȈȔȈ ȟȍȓȖȊȍȒț ȕȈȌȓȍȎȐȚ ȗȘȐȕȧȚȤ ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝț Ȑ țȑȚȐ Ȋ ȓȍș, Ȉ ȏȈȚȍȔ șȚȈȚȤ șȈȕȕȤȧșȐ . ǺȈȒ ȌȖȓȎȕȈ șȚȘȖȐȚȤșȧ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȈȧ ȎȐȏȕȤ. Ǫ ȖȉȡȍșȚȊȍ Țȍȝ, ȒȚȖ ȕȍ ȊȓȈȌȍȍȚ șȊȖȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ (ȈȌȎȐȚȍȕȌȘȐȑȈ), ȟȍȓȖȊȍȒȈ ș șȈȔȖȋȖ ȌȍȚșȚȊȈ țȟȈȚ ȓȐȠȤ ȗȘȍȌȈȊȈȚȤșȧ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ, ȒȈȒ ȥȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, Ȋ ȏȈȗȈȌȕȣȝ șȚȘȈȕȈȝ. ǰ ȗȖȚȖȔț, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȎȐȊȍȚ șȚȖ ȓȍȚ, Ȋșȍ șȊȖȐ ȋȖȌȣ Ȗȕ ȘȈșȚȘȈȟȐȊȈȍȚ ȊȗțșȚțȦ, ȚȈȒ Ȑ ȕȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȊ Ȑȝ ȗȖ ȕȈȏȕȈȟȍȕȐȦ, Ȉ Ȋ ȔȖȔȍȕȚ șȔȍȘȚȐ ȗȍȘȍșȍȓȧȍȚșȧ Ȋ ȌȘțȋȖȍ ȚȍȓȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȔȖȎȍȚ Ȑ ȕȍ ȉȣȚȤ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȔ. ǺȖȔț, ȒȚȖ ȗȘȖȎȐȓ șȊȖȐ șȚȖ ȓȍȚ ȕȍ ȚȈȒ, ȒȈȒ ȗȖȌȖȉȈȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒț, — ȒȚȖ ȕȍ șȖȊȍȘȠȈȓ ȚȈȗȈșȤȦ, ȈșȒȍȏț, — ȗȘȐȌȍȚșȧ șȕȖȊȈ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȚȍȓȖ ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ ȒȖȠȒȐ, șȖȉȈȒȐ ȐȓȐ șȊȐȕȤȐ. ǺȈȒ ȟȚȖ, ȐȌȧ ȕȈ ȗȖȊȖȌț ț ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȧ Ȑ ȗȖȚȈȒȈȧ ȗȘȐȝȖȚȧȔ ȟțȊșȚȊ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȌȊȍȘȋȈȍȚ șȍȉȧ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȑ ȖȗȈșȕȖșȚȐ. ǺǭDzǹǺ 9 ȒȖ ȋȘȐȝȍȠț ȗțȔȈȕ șȈȒȚȈȔ ȈȚȔȈȕȈȔ ȈȌȎȐȚȍȕȌȘȐȑȈȝ șȕȍȝȈ-ȗȈȠȈȐȘ ȌȘȐȌȝȈȐȘ ȉȈȌȌȝȈȔ țȚșȈȝȍȚȈ ȊȐȔȖȟȐȚțȔ ȒȈȝ — ȒȈȒȖȑ; ȋȘȐȝȍȠț — Ȓ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ; ȗțȔȈȕ — ȟȍȓȖȊȍȒ; șȈȒȚȈȔ — ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖȋȖ; ȈȚȔȈȕȈȔ — șȍȉȧ (ȌțȠț); ȈȌȎȐȚȈ-ȐȕȌȘȐȑȈȝ — ȚȖȚ, ȟȤȐ ȟțȊșȚȊȈ ȕȍ ȖȉțȏȌȈȕȣ; șȕȍȝȈ-ȗȈȠȈȐȝ — ȗțȚȈȔȐ ȕȍȎȕȣȝ ȟțȊșȚȊ; ȌȘȐȌȝȈȐȝ — ȗȘȖȟȕȍȑȠȐȔȐ; ȉȈȌȌȝȈȔ — șȊȧȏȈȕȕȖȋȖ ȗȖ ȘțȒȈȔ Ȑ ȕȖȋȈȔ; țȚșȈȝȍȚȈ — șȔȖȎȍȚ; ȊȐȔȖȟȐȚțȔ — ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤ (Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ). ǸȈȏȊȍ ȔȖȎȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȍ ȊȓȈȌȍȦȡȐȑ șȊȖȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ Ȑ Ȑȏ-ȏȈ ȥȚȖȋȖ șȐȓȤȕȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȑ Ȓ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ? ǺȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȒȘȍȗȒȖ ȖȗțȚȈȕ țȏȈȔȐ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ șȊȖȍȑ șȍȔȤȍ [Ȏȍȕȍ, ȌȍȚȧȔ Ȑ ȌȘțȋȐȔ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔ]. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȍȘȊȖȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȌȈȓ șȊȖȐȔ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȈȔ, ȏȊțȟȈȓȖ ȚȈȒ: ȒȈțȔȈȘȈ ȈȟȈȘȍȚ ȗȘȈȌȎȕȖ ȌȝȈȘȔȈȕ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȕ ȐȝȈ — «ǺȖȚ, ț ȒȖȋȖ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȘȈȏțȔȈ, ȌȖȓȎȍȕ ș ȘȈȕȕȐȝ ȌȍȚșȒȐȝ ȓȍȚ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ șȊȖȦ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒțȦ ȎȐȏȕȤ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, Ȉ ȕȍ ȟȍȔȚȖ ȐȕȣȔ». ǬȝȈȘȔȈȕ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȕ — ȥȚȖ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ, ȗȖȏȊȖȓȧȦȡȈȧ ȊȖȏȘȖȌȐȚȤ ȕȈȠȐ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ. Ǫ șȊȧȏȐ ș ȥȚȐȔ ǹȈȔ DzȘȐȠȕȈ ȌȈȍȚ ȕȈȔ ȚȈȒȖȑ șȖȊȍȚ: șȈȘȊȈ- ȌȝȈȘȔȈȕ ȗȈȘȐȚȑȈȌȎȑȈ ȔȈȔ ȥȒȈȔ ȠȈȘȈȕȈȔ 190


191 ȊȘȈȌȎȈ — «ǶșȚȈȊȤ Ȋșȍ ȗȘȖȟȐȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȑ ȊȘțȟȐ șȍȉȧ Ǵȕȍ». ǵȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, Ȕȣ ȗȖȌ ȊȣȊȍșȒȖȑ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȝ «ȐȏȔȖȊ» ȗȘȐȌțȔȣȊȈȍȔ șȍȉȍ șȈȔȣȍ ȘȈȏȕȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȖȌȕȈȒȖ ȐșȚȐȕȕȈȧ ȕȈȠȈ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȊȣȘȊȈȚȤșȧ Ȑȏ ȒȘțȋȖȊȖȘȖȚȈ ȘȖȎȌȍȕȐȧ, șȔȍȘȚȐ, șȚȈȘȖșȚȐ Ȑ ȉȖȓȍȏȕȍȑ. Ǭȓȧ ȥȚȖȋȖ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȕȈȌȖ șȉȘȖșȐȚȤ ș șȍȉȧ ȗțȚȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ șȍȔȤȍ. DzȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȑ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț, șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȋȘȐȝȈșȚȝȖȑ, Ȗȕ, ȗȖ șțȚȐ, ȗȖȓțȟȈȍȚ ȕȍȟȚȖ ȊȘȖȌȍ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖȉȣ Ȋ ȗȘȍȌȍȓȈȝ ȌȖȏȊȖȓȍȕȕȖȋȖ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȔȐȘșȒȖȑ ȎȐȏȕȤȦ. ǭșȓȐ Ȏȍ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȒȍ ȕȍȚ șȒȓȖȕȕȖșȚȐ Ȓ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ, ȚȖ ȍȔț Ȑ ȕȍȏȈȟȍȔ șȚȈȕȖȊȐȚȤșȧ ȋȘȐȝȈșȚȝȖȑ . ǷȘȍȎȌȍ ȟȍȔ ȖȉȏȈȊȍșȚȐșȤ șȍȔȤȍȑ, ȕțȎȕȖ țȟȐȚȤșȧ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȤȍ ț ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȎȐȓȐȡȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȋțȘțȒțȓȖȑ . ǩȘȈȝȔȈȟȈȘȐ ȋțȘț-Ȓțȓȍ ȊȈșȈȕ ȌȈȕȚȖ ȋțȘȖȘ ȝȐȚȈȔ (ǩȝȈȋ., 7.12.1). ǹ ȘȈȕȕȍȋȖ ȌȍȚșȚȊȈ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ țȟȐȚșȧ ȎȍȘȚȊȖȊȈȚȤ ȊșȍȔ ȘȈȌȐ ȋțȘț . ǩȘȈȝȔȈȟȈȘȐ ȌȖȓȎȍȕ ȝȖȌȐȚȤ ȗȖ ȌȖȔȈȔ, ȗȘȖșȧ ȔȐȓȖșȚȣȕȦ Ȑ ȖȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ ȒȈȎȌȖȑ ȎȍȕȡȐȕȍ, ȒȈȒ Ȓ șȊȖȍȑ ȔȈȚȍȘȐ, Ȉ ȗȖȚȖȔ Ȋșȍ, ȟȚȖ șȖȉȍȘȍȚ, ȌȖȓȎȍȕ ȖȚȌȈȊȈȚȤ ȋțȘț . ǺȈȒ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ țȟȐȚșȧ ȊȓȈȌȍȚȤ șȊȖȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ Ȑ ȎȍȘȚȊȖȊȈȚȤ ȊșȍȔ ȘȈȌȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ. ǷȖȓțȟȐȊ ȚȈȒȖȍ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȍ, Ȗȕ, ȍșȓȐ ȝȖȟȍȚ, ȔȖȎȍȚ ȎȍȕȐȚȤșȧ. ǵȖ ȚȍȗȍȘȤ Ȗȕ țȎȍ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȖȉȣȟȕȣȔ ȋȘȐȝȈșȚȝȖȑ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȚȖȓȤȒȖ Ȑ ȏȕȈȍȚ, ȒȈȒ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ șȊȖȐȝ ȟțȊșȚȊ. ǫȘȐȝȈșȚȝȈ, Ȗȉțȟȍȕȕȣȑ ȊȓȈȌȍȚȤ șȊȖȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ, șȔȖȎȍȚ șȖ ȊȘȍȔȍȕȍȔ ȖșȚȈȊȐȚȤ șȍȔȍȑȕțȦ ȎȐȏȕȤ Ȑ țȑȚȐ Ȋ ȓȍș, ȟȚȖȉȣ ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȕȈ ȍȡȍ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒȐȑ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȘȖȊȍȕȤ Ȑ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȗȘȐȕȧȚȤ șȈȕȕȤȧșț . ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȉȢȧșȕȐȓ șȊȖȍȔț ȖȚȞț, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȝȖȟȍȚ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȔȐȘșȒȐȝ ȚȘȍȊȖȋ, ȍȔț șȓȍȌțȍȚ țȑȚȐ Ȋ ȓȍș. ǽȐȚȊȈȚȔȈ-ȗȈȚȈȔ ȋȘȐȝȈȔ ȈȕȌȝȈ-ȒțȗȈȔ . ǿȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȒȐȕțȚȤ șȊȖȑ ȌȖȔ, ȋȌȍ Ȗȕ Ȋșȍ ȋȓțȉȎȍ Ȑ ȋȓțȉȎȍ ȗȖȋȘțȎȈȍȚșȧ Ȋ șȈȔȣȍ ȔȘȈȟȕȣȍ șȜȍȘȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ Ȋ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓ șȊȖȍȔț ȖȚȞț ȖșȚȈȊȐȚȤ șȍȔȍȑȕțȦ ȎȐȏȕȤ (ȋȘȐȝȈȔ ȈȕȌȝȈ-ȒțȗȈȔ) . ǭșȓȐ Ȏȍ ȟȍȓȖȊȍȒ, Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ ȟȚȖ Ȗȕ ȕȍ ȖȉțȏȌȈȓ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ, ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȍȚ ȗȘȖȏȧȉȈȚȤ Ȋ ȚȍȔȕȖȔ ȒȖȓȖȌȞȍ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȍȋȖ Ȋșȍ ȉȖȓȤȠȍ ȉțȌțȚ ȖȗțȚȣȊȈȚȤ țȏȣ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ Ȏȍȕȍ, ȌȍȚȧȔ, șȓțȋȈȔ, ȌȖȔț, ȌȍȕȤȋȈȔ Ȑ ȗȘȖȟȍȔț. ǺȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȊȣȘȊȈȚȤșȧ Ȑȏ ȗȓȍȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȕțȎȕȖ ș șȈȔȖȋȖ ȘȈȕȕȍȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ ȊȖșȗȐȚȣȊȈȚȤ ȌȍȚȍȑ ȕȈșȚȖȧȡȐȔȐ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ . ǺȖȋȌȈ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ ȖȕȐ șțȔȍȦȚ ȖșȚȈȊȐȚȤ șȍȔȍȑȕțȦ ȎȐȏȕȤ. ȟȚȖȉȣ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ, ȕțȎȕȖ ȉȣȚȤ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȊȖȉȖȌȕȣȔ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ. ǷȖșȒȖȓȤȒț, ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȖȑ, ȟȍȓȖȊȍȒ țȚȘȈȟȐȊȈȍȚ ȊȒțș Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ, ȍȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȍȡȍ ȊȈȑȘȈȋȤȧȊȐȌȤȍȑ . ȊȈșțȌȍȊȍ ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȈȝ ȗȘȈȑȖȌȎȐȚȈȝ ȌȎȈȕȈȑȈȚȑ ȈȠț ȊȈȐȘȈȋȑȈȔ ȌȎȕȈȕȈȔ ȟȈ ȑȈȌ ȈȝȈȐȚțȒȈȔ «Dz ȚȖȔț, ȒȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȀȘȐ DzȘȐȠȕȍ, ȖȟȍȕȤ șȒȖȘȖ șȈȔȖ șȖȉȖȑ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ Ȑ ȖȚȘȍȠȍȕȕȖșȚȤ ȖȚ ȔȐȘȈ» (ǩȝȈȋ., 1.2.7). ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ș ȌȍȚșȒȐȝ ȓȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚ ǫȖșȗȖȌț, Ȗȕ ȓȍȋȒȖ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȊȈȑȘȈȋȤȧȊȐȌȤȦ, ȐȓȐ ȈșȈȒȚȐ, ȖȚȘȍȠȍȕȕȖșȚȤ ȖȚ ȊșȍȋȖ ȔȐȘșȒȖȋȖ, Ȑ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȌȎȐȚȍȕȌȘȐȍȑ, ȊȓȈșȚȍȓȐȕȖȔ șȊȖȐȝ ȟțȊșȚȊ. ǺȖȋȖ, ȒȚȖ ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖșȊȧȚȐȓ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ, ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȋȖșȊȈȔȐ ȐȓȐ șȊȈȔȐ — ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ, ȖȉțȏȌȈȊȠȐȔ ȟțȊșȚȊȈ. ǵȍ 191


192 șȚȈȊ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ șȊȖȐȝ ȟțȊșȚȊ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ șȈȕȕȤȧșț, ȚȖ ȍșȚȤ ȖȚȘȍȒȈȚȤșȧ ȖȚ ȔȐȘȈ. ǰȏ-ȏȈ șȐȓȤȕȖȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȊȣȕțȎȌȍȕȖ ȊȕȖȊȤ Ȑ ȊȕȖȊȤ ȘȖȎȌȈȚȤșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ Țȍȓȍ. ǰ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȓȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ ȔȖȎȍȚ ȐȏȉȈȊȐȚȤ ȍȋȖ ȖȚ ȥȚȖȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ. Ǩ ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ, Ȗȕ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǺǭDzǹǺ 10 ȒȖ ȕȊ ȈȘȚȝȈ-ȚȘȐȠȕȈȔ ȊȐșȘȐȌȎȍȚ ȗȘȈȕȍȉȝȑȖ 'ȗȐ ȑȈ ȐȗșȐȚȈȝ ȑȈȔ ȒȘȐȕȈȚȑ ȈșțȉȝȐȝ ȗȘȍȠȚȝȈȐș ȚȈșȒȈȘȈȝ șȍȊȈȒȖ ȊȈȕȐȒ ȒȈȝ — ȒȚȖ; ȕț — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȘȚȝȈ-ȚȘȐȠȕȈȔ — ȎȈȎȌț ȖȉȖȋȈȡȍȕȐȧ; ȊȐșȘȐȌȎȍȚ — ȖȚȉȘȖșȐȚ; ȗȘȈȕȍȉȝȑȈȝ — ȟȍȔ ȎȐȏȕȤ; ȈȗȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȖȍ; ȐȗșȐȚȈȝ — (ȉȖȓȍȍ) ȎȍȓȈȕȕȖȍ; ȑȈȔ — ȒȖȚȖȘȖȍ; ȒȘȐȕȈȚȐ — ȗȘȐȖȉȘȍȚȈȍȚ; ȈșțȉȝȐȝ — ȎȐȏȕȤȦ; ȗȘȍȠȚȝȈȐȝ — ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋȖȑ; ȚȈșȒȈȘȈȝ — ȊȖȘ; șȍȊȈȒȈȝ — șȓțȋȈ; ȊȈȕȐȒ — ȚȖȘȋȖȊȍȞ. ǬȍȕȤȋȐ ȌȖȘȖȎȍ ȊșȍȋȖ ȕȈ șȊȍȚȍ. DzȖȔț ȗȖȌ șȐȓț ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȎȍȓȈȕȐȧ ȒȖȗȐȚȤ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ȍșȓȐ ț ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȍșȚȤ șȍȔȤȧ? ǪȖȘȣ, ȕȈȍȔȕȣȍ ȊȖȐȕȣ Ȑ ȚȖȘȋȖȊȞȣ ȘȈȌȐ Ȍȍȕȍȋ ȋȖȚȖȊȣ ȘȐșȒȖȊȈȚȤ ȌȈȎȍ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȎȐȏȕȤȦ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ, ȟȚȖ Ȍȓȧ ȔȕȖȋȐȝ ȌȍȕȤȋȐ ȌȖȘȖȎȍ ȎȐȏȕȐ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȊȖȘȣ, ȏȈȉȐȘȈȧșȤ Ȋ ȌȖȔ ȉȖȋȈȟȈ, ȘȐșȒțȦȚ ȉȣȚȤ țȉȐȚȣȔȐ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȉȍȏ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȧ ȗȘȖȕȐȒȈȦȚ Ȋ ȟțȎȖȑ ȌȖȔ, Ȑȝ ȔȖȎȍȚ ȏȈșȚȘȍȓȐȚȤ ȖȝȘȈȕȈ ȐȓȐ ȕȈ ȕȐȝ ȔȖȋțȚ ȕȈȉȘȖșȐȚȤșȧ șȚȖȘȖȎȍȊȣȍ ȗșȣ, ȕȖ ȌȈȎȍ ȥȚȖ ȊȖȘȖȊ ȕȍ ȖșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚ. ǸȈȌȐ ȟȍȋȖ Ȏȍ ȖȕȐ ȘȐșȒțȦȚ ȎȐȏȕȤȦ? ǺȖȓȤȒȖ ȘȈȌȐ Ȍȍȕȍȋ. ǸȈȌȐ Ȍȍȕȍȋ ȟȍȓȖȊȍȒ șȖȋȓȈȠȈȍȚșȧ șȓțȎȐȚȤ ȕȈȍȔȕȐȒȖȔ Ȋ ȈȘȔȐȐ, ȝȖȚȧ ȏȕȈȍȚ, ȟȚȖ Ȋ ȉȖȦ Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȗȖȋȐȉȕțȚȤ. ǺȖȘȋȖȊȞȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȓȈȊȈȦȚ ȗȖ ȔȖȘȧȔ Ȑȏ ȖȌȕȖȑ șȚȘȈȕȣ Ȋ ȌȘțȋțȦ, ȐȓȐ ȕȣȘȧȓȤȡȐȒȐ ȏȈ ȎȍȔȟțȋȖȔ Ȑ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔȐ ȒȈȔȕȧȔȐ — Ȋșȍ ȖȕȐ ȚȖȎȍ ȘȐșȒțȦȚ ȎȐȏȕȤȦ. ǹȊȖȐȔȐ ȌȍȑșȚȊȐȧȔȐ ȓȦȌȐ șȈȔȐ ȗȖȒȈȏȣȊȈȦȚ, ȟȚȖ ȌȍȕȤȋȐ ȐȔ ȌȖȘȖȎȍ ȎȐȏȕȐ, Ȑ ș ȥȚȐȔ ȕȐȒȚȖ ȕȍ șȚȈȕȍȚ șȗȖȘȐȚȤ. ǸȈȌȐ Ȍȍȕȍȋ ȟȍȓȖȊȍȒ ȋȖȚȖȊ ȐȌȚȐ ȕȈ ȓȦȉȖȑ ȘȐșȒ, Ȑ ȥȚȖ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȝȈȘȈȒȚȍȘȕȖ Ȍȓȧ ȉȖȋȈȚȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȐȓȤȕȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ Ȓ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. DzȖȕȍȟȕȖ, ȘȈȕȤȠȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ ȊȣșȠȐȝ șȖșȓȖȊȐȑ — ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȒȠȈȚȘȐȐ Ȑ ȊȈȑȠȤȐ (ȚȖ ȍșȚȤ Ȋșȍ, ȒȘȖȔȍ ȠțȌȘ ) — ȊȖșȗȐȚȣȊȈȓȐșȤ Ȋ ȋțȘțȒțȓȍ Ȋ Ȍțȝȍ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȤȐ Ȑ ȏȈȕȐȔȈȓȐșȤ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȖȑ, ȟȚȖȉȣ ȕȈțȟȐȚȤșȧ șȈȔȖȖȚȘȍȟȍȕȐȦ Ȑ ȖȉțȏȌȈȚȤ ȟțȊșȚȊȈ. ǺȖȓȤȒȖ ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȐȔ ȘȈȏȘȍȠȈȓȖșȤ ȖȉȏȈȊȖȌȐȚȤșȧ șȍȔȤȍȑ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȔȕȖȋȐȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȞȈȘȐ Ȑ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȣ Ȋ ȗȖȓȖȎȍȕȕȣȑ șȘȖȒ ȖȚȒȈȏȣȊȈȓȐșȤ ȖȚ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǶȕȐ ȉȣȓȐ ȕȍȊȍȘȖȧȚȕȖ ȉȖȋȈȚȣ — ȐȔ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȓȐ Ȟȍȓȣȍ ȞȈȘșȚȊȈ, — Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȥȚȐ ȞȈȘȐ ȔȖȋȓȐ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ șȊȖȐȝ ȊȓȈȌȍȕȐȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ș ȌȍȚșȚȊȈ ȉȣȓȐ ȊȖșȗȐȚȈȕȣ ȒȈȒ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ . ǹȚȈȓȖ ȉȣȚȤ, ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȌȈȓ șȊȖȐȔ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȈȔ, ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȞȍȕȕȖ. ȒȈțȔȈȘȈ ȈȟȈȘȍȚ ȗȘȈȌȎȕȖ ȌȝȈȘȔȈȕ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȕ ȐȝȈ ȌțȘȓȈȉȝȈȔ ȔȈȕțȠȈȔ ȌȎȈȕȔȈ ȚȈȌ Ȉȗȑ ȈȌȝȘțȊȈȔ ȈȘȚȝȈȌȈȔ

192


193 «ǺȖȚ, ț ȒȖȋȖ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȘȈȏțȔȈ, ȌȖȓȎȍȕ ș șȈȔȖȋȖ ȕȈȟȈȓȈ, ș ȌȍȚșȒȐȝ ȓȍȚ, ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ șȊȖȦ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒțȦ ȎȐȏȕȤ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, Ȉ ȕȍ ȟȍȔ-ȚȖ ȐȕȣȔ. ǸȖȌȐȚȤșȧ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ — ȥȚȖ ȘȍȌȒȈȧ țȌȈȟȈ: ȊȍȌȤ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ ȚȍȓȖ, ȝȖȚȧ ȖȕȖ, ȒȈȒ Ȑ Ȋșȍ ȌȘțȋȐȍ ȚȍȓȈ, ȉȘȍȕȕȖ, ȐȔȍȍȚ ȖșȖȉțȦ ȞȍȕȕȖșȚȤ, ȐȉȖ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǬȈȎȍ ȕȍȌȖȓȋȖȍ, ȕȖ ȐșȒȘȍȕȕȍȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȓ ȊȣșȠȍȔț șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊț». dzȦȌȐ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȌȖȓȎȕȣ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȥȚȐȔ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȍȔ. ǺǭDzǹǺȃ 11 - 13 ȒȈȚȝȈȔ ȗȘȐȑȈȑȈ ȈȕțȒȈȔȗȐȚȈȑȈȝ șȈȕȋȈȔ ȘȈȝȈșȑȈȔ ȘțȟȐȘȈȔȠ ȟȈ ȔȈȕȚȘȈȕ șțȝȘȐȚșț ȚȈȚ-șȕȍȝȈ-șȐȚȈȝ ȠȐȠțȕȈȔ ȒȈȓȈȒȠȈȘȈȕȈȔ ȈȕțȘȈȒȚȈ-ȟȐȚȚȈȝ ȗțȚȘȈȕ șȔȈȘȈȔș ȚȈ ȌțȝȐȚȘȐȐȘ ȝȘȐȌȈȑȑȈ ȉȝȘȈȚȘȐȐȕ șȊȈșȘȐȐȘ ȊȈ ȗȐȚȈȘȈț ȟȈ ȌȐȕȈț ȋȘȐȝȈȕ ȔȈȕȖȌȎȕȖȘț-ȗȈȘȐȟȟȝȈȌȈȔȠ ȟȈ ȊȘȐȚȚȐȠ ȟȈ ȒțȓȑȈȝ ȗȈȠț-ȉȝȘȐȚȑȈ-ȊȈȘȋȈȕ ȚȑȈȌȎȍȚȈ ȒȖȠȈș-ȒȘȐȌ ȐȊȍȝȈȔȈȕȈȝ ȒȈȘȔȈȕȐ ȓȖȉȝȈȌ ȈȊȐȚȘȐȗȚȈ-ȒȈȔȈȝ ȈțȗȈșȚȝȑȈ-ȌȎȈȐȝȊȈȔ ȉȈȝț-ȔȈȕȑȈȔȈȕȈȝ ȒȈȚȝȈȔ ȊȐȘȈȌȎȑȍȚȈ ȌțȘȈȕȚȈ-ȔȖȝȈȝ ȒȈȚȝȈȔ — ȒȈȒ; ȗȘȐȑȈȑȈȝ — ȓȦȉȐȔȖȑ Ȏȍȕȣ; ȈȕțȒȈȔȗȐȚȈȑȈȝ — ȊșȍȋȌȈ ȐșȗȖȓȕȍȕȕȖȑ ȕȍȎȕȖșȚȐ Ȑ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ; șȈȕȋȈȔ — ȖȉȡȍȕȐȍ; ȘȈȝȈșȑȈȔ — țȍȌȐȕȍȕȕȖȍ; ȘțȟȐȘȈȕ — ȗȘȐȧȚȕȣȍ, ȎȍȓȈȕȕȣȍ; ȟȈ — Ȑ; ȔȈȕȚȘȈȕ — ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ; șțȝȘȐȚșț — Ȏȍȕȍ Ȑ ȌȍȚȧȔ; ȚȈȚ-șȕȍȝȈ-șȐȚȈȝ — șȊȧȏȈȕȕȣȑ Ȑȝ ȓȦȉȖȊȤȦ; ȠȐȠțȕȈȔ — Ȓ ȔȈȓȍȕȤȒȐȔ ȌȍȚȧȔ; ȒȈȓȈȈȒȠȈȘȈȕȈȔ — ȓȍȗȍȟțȡȐȔ; ȈȕțȘȈȒȚȈ-ȟȐȚȚȈȝ — ȚȖȚ, țȔ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȘȐȊȓȍȟȍȕ; ȗțȚȘȈȕ — șȣȕȖȊȍȑ; șȔȈȘȈȕ — ȗȖȔȕȧȡȐȑ; ȚȈȝ — Țȍȝ; ȌțȝȐȚȘȐȐȝ — ȌȖȟȍȘȍȑ (ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȣȠȓȐ ȏȈȔțȎ Ȑ ȎȐȊțȚ Ȋ ȌȖȔȍ șȊȖȍȋȖ ȔțȎȈ); ȝȘȐȌȈȑȑȈȝ — ȊșȍȋȌȈ ȝȘȈȕȐȔȣȝ Ȋ șȍȘȌȞȍ; ȉȝȘȈȚȘȐȐȕ — ȉȘȈȚȤȍȊ; șȊȈșȘȐȐȝ ȊȈ — ȐȓȐ șȍșȚȍȘ; ȗȐȚȈȘȈț — ȖȚȞȈ Ȑ ȔȈȚȤ; ȟȈ — Ȑ; ȌȐȕȈț — ȕȍȔȖȡȕȣȝ Ȑȏ-ȏȈ ȗȘȍȒȓȖȕȕȖȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ; ȋȘȐȝȈȕ — ȌȖȔȈȠȕȐȍ ȌȍȓȈ; ȔȈȕȖȌȎȕȈ — ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕțȦ; țȘț — ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕțȦ; ȗȈȘȐȟȟȝȈȌȈȕ — țȚȊȈȘȤ; ȟȈ — Ȑ; ȊȘȐȚȚȐȝ — ȒȘțȗȕȣȍ ȐșȚȖȟȕȐȒȐ ȌȖȝȖȌȈ (ȘȈȉȖȚț, ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȍ); ȟȈ — Ȑ; ȒțȓȑȈȝ — ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȐȍ șȍȔȤȍ; ȗȈȠț — ȎȐȊȖȚȕȣȝ (ȒȖȘȖȊ, șȓȖȕȖȊ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȗȘȐȘțȟȍȕȕȣȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ); ȉȝȘȐȚȑȈ — șȓțȋ Ȑ șȓțȎȈȕȖȒ; ȊȈȘȋȈȕ — ȋȘțȗȗȣ; ȚȑȈȌȎȍȚȈ — ȖșȚȈȊȐȚ; ȒȖȠȈȝ-ȒȘȐȚ — ȠȍȓȒȖȗȘȧȌ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȐȝȈȔȈȕȈȝ — șȖȊȍȘȠȈȦȡȐȑ; ȒȈȘȔȈȕȐ — ȘȈȏȕȣȍ ȌȍȑșȚȊȐȧ; ȓȖȉȝȈȚ — Ȑȏ-ȏȈ ȕȍȕȈșȣȚȕȖȋȖ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȧ; ȈȊȐȚȘȐȗȚȈ-ȒȈȔȈȝ — ȚȖȚ, ȟȤȐ ȘȈșȚțȡȐȍ ȎȍȓȈȕȐȧ ȕȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȦȚșȧ; ȈțȗȈșȚȝȑȈ — ȗȖȓȖȊȣȝ ȖȘȋȈȕȖȊ; ȌȎȈȐȝȊȈȔ — ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȍ, ȐșȗȣȚȣȊȈȍȔȖȍ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ȧȏȣȒȈ; ȉȈȝț-ȔȈȕȑȈȔȈȕȈȝ — șȟȐȚȈȦȡȐȑ ȖȟȍȕȤ ȊȈȎȕȣȔ; ȒȈȚȝȈȔ — ȒȈȒ; ȊȐȘȈȌȎȑȍȚȈ — ȖȚȊȍȘȋȕȍȚ; ȌțȘȈȕȚȈ-ȔȖȝȈȝ — ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȐȑ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȑ ȐȓȓȦȏȐȐ. DzȈȒ ȔȖȎȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍȎȕȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ șȊȖȐȔ ȉȓȐȏȒȐȔ Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȝȘȈȕȐȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ Ȑȝ ȖȉȘȈȏȣ, ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ ȖȉȡȍȕȐȧ ș ȕȐȔȐ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ș ȎȍȕȖȑ? ǮȍȕȈ ȚȈȒ ȌȖȉȘȈ Ȓ șȊȖȍȔț ȔțȎț Ȑ ȗȖȓȕȈ șȖȟțȊșȚȊȐȧ Ȓ ȕȍȔț; ȖșȚȈȊȈȧșȤ ș ȔțȎȍȔ ȕȈȍȌȐȕȍ, ȖȕȈ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȍȔț ȔȕȖȋȖ ȘȈȌȖșȚȐ. DzȚȖ Ȋ șȐȓȈȝ ȘȈșșȚȈȚȤșȧ ș ȓȦȉȐȔȖȑ Ȑ ȓȦȉȧȡȍȑ ȎȍȕȖȑ? 193


194 ǴȈȓȍȕȤȒȐȍ ȌȍȚȐ ȚȈȒ ȗȘȐȧȚȕȖ ȓȍȗȍȟțȚ, Ȑ ȖȚȍȞ ȚȖ Ȑ ȌȍȓȖ ș țȔȐȓȍȕȐȍȔ ȊșȗȖȔȐȕȈȍȚ Ȑȝ ȕȍȎȕȣȍ ȋȖȓȖșȈ. ǸȈȏȊȍ ȔȖȎȍȚ Ȗȕ ȗȖȒȐȕțȚȤ Ȑȝ? ǭȋȖ ȗȖȎȐȓȣȍ ȘȖȌȐȚȍȓȐ, ȊȏȘȖșȓȣȍ șȣȕȖȊȤȧ Ȑ ȌȖȟȍȘȐ ȚȖȎȍ ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋȐ ȍȔț. ǬȖȟȤ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȌȖȘȖȋȈ șȊȖȍȔț ȖȚȞț, ȗȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȕȍȗȘȍșȚȈȕȕȖ ȌțȔȈȍȚ Ȗ ȕȍȑ, ȒȖȋȌȈ ȖȕȈ ȎȐȊȍȚ Ȋ ȌȖȔȍ ȔțȎȈ. DzȈȒ ȟȍȓȖȊȍȒț ȘȈșșȚȈȚȤșȧ șȖ șȚȖȓȤ ȌȖȘȖȋȐȔȐ ȍȔț ȓȦȌȤȔȐ? DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ț ȕȍȋȖ ȍșȚȤ șȓțȋȐ Ȑ ȎȐȊȖȚȕȣȍ, Ȉ ȌȖȔ ȖȉșȚȈȊȓȍȕ ȒȘȈșȐȊȖȑ ȔȍȉȍȓȤȦ. ǸȈȏȊȍ ȔȖȎȍȚ Ȗȕ ȖȚ ȊșȍȋȖ ȥȚȖȋȖ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ? ȟȍȓȖȊȍȒ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȑ Ȓ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȗȖȌȖȉȍȕ ȠȍȓȒȖȗȘȧȌț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȤȍȚ ȒȖȒȖȕ, Ȉ ȗȖȚȖȔ șȈȔ Ȏȍ Ȑȏ ȕȍȋȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȊȣȉȘȈȚȤșȧ. ǺȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȗȘȖșȚȖ ȘȈȌȐ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ șȊȖȐȝ ȗȖȓȖȊȣȝ ȖȘȋȈȕȖȊ Ȑ ȧȏȣȒȈ, ȋȖȚȖȊȣ ȊȍȟȕȖ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ Ȋ ȘȈȉșȚȊȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ. DzȈȒ Ȏȍ ȐȔ ȖȉȘȍșȚȐ șȊȖȉȖȌț? DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȓȈȊȕȖȍ, ȟȚȖ ȗȘȐȊȓȍȒȈȍȚ ȔțȎȟȐȕț Ȋ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȏȈșȚȈȊȓȧȍȚ ȍȋȖ Ȋșȍ șȐȓȤȕȍȍ ȗȘȐȊȧȏȣȊȈȚȤșȧ Ȓ ȕȍȑ, — ȥȚȖ ȖȉȡȍȕȐȍ șȖ șȊȖȍȑ ȒȘȈșȐȊȖȑ Ȑ ȖȉȈȧȚȍȓȤȕȖȑ ȎȍȕȖȑ. ǮȍȕȈ ȌȈȘȐȚ ȍȔț ȕȍȔȈȓȖ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ, Ȑ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ — ȥȚȖ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȊȒțșȕȖ ȗȖȍșȚȤ Ȑ țȚȖȓȐȚȤ șȓȈȌȖșȚȘȈșȚȐȍ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȖȕȈ ȓȈșȒȖȊȖ ȘȈȏȋȖȊȈȘȐȊȈȍȚ ș ȕȐȔ, Ȑ ȥȚȖ șȈȔȖ ȗȖ șȍȉȍ ȚȖȎȍ ȖȟȍȕȤ ȗȘȐȧȚȕȖ. ǮȍȕȈ ȋȖȚȖȊȐȚ Ȍȓȧ ȔțȎȈ ȊȒțșȕȣȍ ȉȓȦȌȈ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ ȍȋȖ ȧȏȣȒȈ, Ȉ ȒȖȋȌȈ ȧȏȣȒ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕ, ȌȘțȋȐȍ ȖȘȋȈȕȣ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ȗȖȓȖȊȣȍ, ȕȈȓȐȊȈȦȚșȧ șȐȓȖȑ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȎȍȕȈ ȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȔțȎț țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ, țȚȖȓȧȧ ȍȋȖ șȓȈȌȖșȚȘȈșȚȐȍ. Ǫ șțȡȕȖșȚȐ, șȍȔȍȑȕȈȧ ȎȐȏȕȤ — ȥȚȖ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȎȐȏȕȤ ȗȖȓȖȊȈȧ (ȑȈȕ ȔȈȐȚȝțȕȈȌȐ-ȋȘȐȝȈȔȍȌȝȐșțȒȝȈȔ ȝȐ ȚțȟȟȝȈȔ) . ǷȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȓ ȕȍȑ țșȐȓȐȊȈȍȚșȧ, ȒȖȋȌȈ ȓȦȌȐ ȗȖȚȈȒȈȦȚ ȗȘȐȝȖȚȧȔ ȧȏȣȒȈ. ǹȖ ȊȘȍȔȍȕȍȔ ț ȕȐȝ ȘȖȎȌȈȦȚșȧ ȌȍȚȐ. ǴȈȓȍȕȤȒȐȑ ȘȍȉȍȕȖȒ ȘȈȌțȍȚ ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ șȊȖȐȔ ȔȐȓȣȔ ȓȍȗȍȚȖȔ, Ȉ ȒȖȋȌȈ șȣȕȖȊȤȧ Ȑ ȌȖȟȍȘȐ ȗȖȌȘȈșȚțȚ, ȖȚȍȞ ȌȖȓȎȍȕ ȌȈȚȤ ȐȔ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ Ȑ țșȚȘȖȐȚȤ Ȑȝ ȉȘȈȒȐ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȍȔț ȕțȎȕȖ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔ ȖȚȞȍ Ȑ ȔȈȚȍȘȐ, țȟȈșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ ȎȐȏȕȐ ȖȉȡȍșȚȊȈ Ȑ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ ȝȖȘȖȠȐȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ șȖ șȊȖȐȔȐ ȉȘȈȚȤȧȔȐ Ȑ șȍșȚȘȈȔȐ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȏȈȗțȚȣȊȈȍȚșȧ Ȋ șȍȔȍȑȕȣȝ ȌȍȓȈȝ, ȟȚȖ ȖșȚȈȊȐȚȤ Ȑȝ ȍȔț țȎȍ ȗȖȟȚȐ ȕȍ ȗȖ șȐȓȈȔ. ǺȈȒ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȈȌȈȍȚ Ȋ ȚȍȔȕȣȑ ȒȖȓȖȌȍȞ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ (ȋȘȐȝȈȔ ȈȕȌȝȈȒțȗȈȔ) . ǪȣȉȘȈȚȤșȧ Ȑȏ ȥȚȖȋȖ ȒȖȓȖȌȞȈ ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ ȚȘțȌȕȖ, ȍșȓȐ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȗȖȔȖȡȤ țȗȈȊȠȍȔț ȕȍ ȗȘȐȌȍȚ ȕȍȒȚȖ ȖȟȍȕȤ șȐȓȤȕȣȑ — ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȘȖșȐȚ ȍȔț ȗȘȖȟȕțȦ ȊȍȘȍȊȒț ȌțȝȖȊȕȣȝ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȑ. ǿȍȓȖȊȍȒ, șȊȈȓȐȊȠȐȑșȧ Ȋ ȒȖȓȖȌȍȞ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȌȖȓȎȍȕ țȝȊȈȚȐȚȤșȧ ȏȈ ȥȚț ȊȍȘȍȊȒț, Ȑ ȚȖȋȌȈ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ, Ȉ ȏȕȈȟȐȚ, Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, DzȘȐȠȕȈ, ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȊȣȚȈȡȐȚ ȍȋȖ ȖȚȚțȌȈ. ǺǭDzǹǺ 14 ȒțȚțȔȉȈ-ȗȖȠȈȑȈ ȊȐȑȈȕ ȕȐȌȎȈȑțȘ ȕȈ ȉțȌȝȑȈȚȍ 'ȘȚȝȈȔ ȊȐȝȈȚȈȔ ȗȘȈȔȈȚȚȈȝ șȈȘȊȈȚȘȈ ȚȈȗȈ-ȚȘȈȑȈ-ȌțȝȒȝȐȚȈȚȔȈ ȕȐȘȊȐȌȑȈȚȍ ȕȈ șȊȈ-ȒțȚțȔȉȈ-ȘȈȔȈȝ ȒțȚțȔȉȈ — ȟȓȍȕȖȊ șȍȔȤȐ; ȗȖȠȈȑȈ — ȘȈȌȐ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȧ; ȊȐȑȈȚ — ȐșȚȍȒȈȦȡȐȑ; ȕȐȌȎȈ-Ȉȑțȝ — șȘȖȒ ȍȋȖ ȎȐȏȕȐ; ȕȈ — ȕȍ; ȉțȌȝȑȈȚȍ — ȗȖȕȐȔȈȍȚ; ȈȘȚȝȈȔ — ȗȖȓȤȏț ȐȓȐ ȞȍȓȤ ȎȐȏȕȐ; ȊȐȝȈȚȈȔ — ȏȈȋțȉȓȍȕȕțȦ; ȗȘȈȔȈȚȚȈȝ — ȗȖȔȍȠȈȊȠȐȑșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ; șȈȘȊȈȚȘȈ — ȗȖȊșȦȌț; ȚȈȗȈ-ȚȘȈȑȈ — șȚȘȈȌȈȕȐȧȔȐ ȚȘȍȝ ȊȐȌȖȊ (ȈȌȝȤȧȚȔȐȒȈ, ȈȌȝȐȌȈȑȊȐȒȈ Ȑ ȈȌȝȐȉȝȈțȚȐȒȈ); ȌțȝȒȝȐȚȈ — ȖȋȖȘȟȈȍȔȣȑ; ȈȚȔȈ — șȈȔ; ȕȐȘȊȐȌȑȈȚȍ — ȊȗȈȌȈȍȚ Ȋ țȕȣȕȐȍ; ȕȈ — ȕȍ; șȊȈ- ȒțȚțȔȉȈ-ȘȈȔȈȝ — ȐșȗȣȚȣȊȈȧ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ ȖȚ ȏȈȉȖȚȣ Ȗ șȊȖȍȑ șȍȔȤȍ. 194


195 ȟȍȓȖȊȍȒ, ȟȍȘȍșȟțȘ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȑ Ȓ șȍȔȤȍ, ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȍȚ, ȟȚȖ, ȏȈȉȖȚȧșȤ Ȗ ȍȍ ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȐ, Ȗȕ ȓȐȠȤ ȘȈșȚȘȈȟȐȊȈȍȚ șȊȖȦ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕțȦ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒțȦ ȎȐȏȕȤ. ǵȍ șȖȏȕȈȊȈȧ, ȟȚȖ ȥȚȈ ȎȐȏȕȤ ȌȈȘȖȊȈȕȈ ȍȔț Ȍȓȧ ȗȖșȚȐȎȍȕȐȧ ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ ǰșȚȐȕȣ, Ȗȕ ȕȍȏȈȔȍȚȕȖ Ȍȓȧ șȍȉȧ ȋțȉȐȚ ȍȍ. ǵȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ Ȗȕ ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ șȓȍȌȐȚ, ȟȚȖȉȣ ȌȈȎȍ ȔȈȓȈȧ ȟȈșȚȤ ȍȋȖ șȘȍȌșȚȊ ȕȍ ȉȣȓȈ ȗȖȚȘȈȟȍȕȈ ȊȗțșȚțȦ. ǽȖȚȧ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȑ Ȓ ȔȐȘșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖ ȗȖȌȊȍȘȋȈȍȚșȧ ȚȘȖȑșȚȊȍȕȕȣȔ șȚȘȈȌȈȕȐȧȔ, ȚȈȒȈȧ ȎȐȏȕȤ ȕȈ ȊȣȏȣȊȈȍȚ Ȋ ȕȍȔ ȖȚȊȘȈȡȍȕȐȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȓțȗȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȊȍȌȈȍȚ, Ȋ ȟȍȔ șȔȣșȓ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ, Ȑ ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȍȚ, ȟȚȖ, șȚȈȘȈȧșȤ ȓȐȠȤ ȗȘȖȒȖȘȔȐȚȤ șȊȖȦ șȍȔȤȦ, Ȗȕ ȚȘȈȚȐȚ ȥȚț ȌȘȈȋȖȞȍȕȕțȦ ȎȐȏȕȤ ȊȗțșȚțȦ. ǺȈȒȖȑ ȋȓțȗȍȞ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ țȔȍȍȚ ȗȖȌșȟȐȚȣȊȈȚȤ șȊȖȐ șȍȔȍȑȕȣȍ ȘȈșȝȖȌȣ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȕȍ ȊȐȌȐȚ, șȒȖȓȤȒȖ Ȍȍȕȍȋ Ȗȕ ȚȍȘȧȍȚ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ. DzȈȒ șȒȈȏȈȓ ǿȈȕȈȒȤȧ ǷȈȕȌȐȚ, ȌȈȎȍ ȖȌȕȖ ȔȋȕȖȊȍȕȐȍ ȎȐȏȕȐ ȕȍ ȒțȗȐȠȤ ȕȐ ȏȈ ȒȈȒȐȍ ȌȍȕȤȋȐ. Ǩ ȋȓțȗȣȍ ȓȦȌȐ ȚȘȈȕȎȐȘȧȚ șȊȖȦ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕțȦ ȎȐȏȕȤ, ȕȍ ȗȖȌȖȏȘȍȊȈȧ, șȒȖȓȤȒȖ ȖȕȐ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȚȍȘȧȦȚ ȌȈȎȍ ș ȜȐȕȈȕșȖȊȖȑ ȚȖȟȒȐ ȏȘȍȕȐȧ. ǽȖȚȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ țȔȍȍȚ ȊȍșȚȐ ȒȖȔȔȍȘȟȍșȒȐȍ ȌȍȓȈ Ȑ ȗȖȌșȟȐȚȣȊȈȚȤ, ȟȚȖ șȒȖȓȤȒȖ șȚȖȐȚ, Ȗȕ ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȍȚ, ȟȚȖ ȉȍȏ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ Ȋșȧ ȍȋȖ ȌȖȘȖȋȖșȚȖȧȡȈȧ ȎȐȏȕȤ ȗȘȖȝȖȌȐȚ ȊȗțșȚțȦ. ǺȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ șȚȘȈȌȈȍȚ ȖȚ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊ, ȗȘȐȟȐȕȧȍȔȣȝ ȍȔț ȌȘțȋȐȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ, șȚȐȝȐȧȔȐ ȗȘȐȘȖȌȣ Ȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔ ȚȍȓȖȔ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ Ȗȕ ȕȐȒȈȒ ȕȍ ȕȈȉȍȘȍȚșȧ ȘȈȏțȔȈ, ȟȚȖȉȣ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȖȉȘȈȏȈ ȎȐȏȕȐ. ǺǭDzǹǺ 15 ȊȐȚȚȍȠț ȕȐȚȑȈȉȝȐȕȐȊȐȠȚȈ-ȟȍȚȈ ȊȐȌȊȈȔȠ ȟȈ ȌȖȠȈȔ ȗȈȘȈ-ȊȐȚȚȈ-ȝȈȘȚțȝ ȗȘȍȚȑȍȝȈ ȊȈȚȝȈȗȑ ȈȌȎȐȚȍȕȌȘȐȑȈș ȚȈȌ ȈȠȈȕȚȈ-ȒȈȔȖ ȝȈȘȈȚȍ ȒțȚțȔȉȐ ȊȐȚȚȍȠț — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȐȔțȡȍșȚȊȖȔ; ȕȐȚȑȈ-ȈȉȝȐȕȐȊȐȠȚȈ- ȟȍȚȈȝ — ȚȖȚ, țȔ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȋȓȖȡȍȕ; ȊȐȌȊȈȕ — ȏȕȈȦȡȐȑ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȌȖȠȈȔ — ȊȐȕț; ȗȈȘȈȊȐȚȚȈ-ȝȈȘȚțȝ — ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȘȐșȊȈȐȊȈȍȚ ȟțȎȐȍ ȌȍȕȤȋȐ, ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȔȖȠȍȕȕȐȟȍșȚȊȖȔ ȐȓȐ șȌȍȓȒȈȔȐ ȕȈ ȟȍȘȕȖȔ ȘȣȕȒȍ; ȗȘȍȚȑȈ — țȔȍȘȍȊ; ȐȝȈ — ȏȌȍșȤ (Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ); ȊȈ — ȐȓȐ; ȈȚȝȈȗȐ — ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ; ȈȌȎȐȚȈ-ȐȕȌȘȐȑȈȝ — ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȊȓȈȌȍȚȤ șȊȖȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ; ȚȈȚ — ȚȖ; ȈȠȈȕȚȈ-ȒȈȔȈȝ — ȚȖȚ, ȟȤȐ ȎȍȓȈȕȐȧ ȕȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȣ; ȝȈȘȈȚȍ — ȊȖȘțȍȚ; ȒțȚțȔȉȐ — șȓȐȠȒȖȔ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȑ Ȓ șȊȖȍȑ șȍȔȤȍ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȗȖȋȓȖȡȍȕȕȣȑ ȏȈȉȖȚȈȔȐ Ȗ șȖȌȍȘȎȈȕȐȐ șȍȔȤȐ, ȕȍ ȊȓȈȌȍȍȚ șȊȖȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ, Ȗȕ ȚȖȓȤȒȖ Ȑ ȌțȔȈȍȚ, ȒȈȒ ȉȣ ȕȈȒȖȗȐȚȤ ȗȖȉȖȓȤȠȍ Ȍȍȕȍȋ. ǽȖȚȧ Ȗȕ ȏȕȈȍȚ, ȟȚȖ Țȍ, ȒȚȖ ȗȘȐșȊȈȐȊȈȍȚ ȟțȎȖȍ ȐȔțȡȍșȚȊȖ, ȉțȌțȚ ȕȈȒȈȏȈȕȣ ȗȖ ȏȈȒȖȕȈȔ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ, Ȉ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ — ȗȖ ȏȈȒȖȕȈȔ ȇȔȈȘȈȌȎȐ, ȘȈȌȐ Ȍȍȕȍȋ Ȗȕ ȕȍȗȘȍșȚȈȕȕȖ ȖȉȔȈȕȣȊȈȍȚ Ȑ ȖȉȊȖȘȖȊȣȊȈȍȚ ȌȘțȋȐȝ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǴȕȖȋȐȍ, ȖșȖȉȍȕȕȖ Ȋ ȕȈȠȐ ȌȕȐ, ȕȍ ȊȍȘȧȚ ȕȐ Ȋ șȓȍȌțȦȡțȦ ȎȐȏȕȤ, ȕȐ Ȋ ȚȖ, ȟȚȖ șțȡȍșȚȊțȍȚ șțȌ ȇȔȈȘȈȌȎȐ, ȋȌȍ ȋȘȍȠȕȐȒȖȊ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ ȗȘȐȋȖȊȈȘȐȊȈȦȚ Ȓ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧȔ. ǵȖ, ȗȖ ȒȘȈȑȕȍȑ ȔȍȘȍ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ Țȍ, ȒȚȖ ȌȖȉȣȊȈȍȚ ȌȍȕȤȋȐ ȔȖȠȍȕȕȐȟȍșȒȐȔȐ șȗȖșȖȉȈȔȐ, ȉțȌțȚ ȕȈȒȈȏȈȕȣ ȗȖ ȏȈȒȖȕȈȔ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ. ǰ Ȋșȍ Ȏȍ ȓȦȌȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȦȚ ȖȉȔȈȕȣȊȈȚȤ ȌȘțȋȐȝ, ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȧ Ȑ ȚȍȔȐ ȏȈȒȖȕȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȣ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ, Ȑ ȚȍȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȗȖȌȟȐȕȧȍȚșȧ 195


196 ȕȈȠȈ șȓȍȌțȦȡȈȧ ȎȐȏȕȤ. Ǫ ȓȦȉȖȔ șȓțȟȈȍ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȍȘȍșȚȈȚȤ ȋȘȍȠȐȚȤ, ȗȖȒȈ ȕȍ ȕȈțȟȐȚșȧ ȊȓȈȌȍȚȤ șȊȖȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 16 ȊȐȌȊȈȕ ȈȗȐȚȚȝȈȔ ȌȈȕțȌȎȈȝ ȒțȚțȔȉȈȔ ȗțȠȕȈȕ șȊȈ-ȓȖȒȈȑȈ ȕȈ ȒȈȓȗȈȚȍ ȊȈȐ ȑȈȝ șȊȐȑȈ-ȗȈȘȈȒȑȈ-ȊȐȉȝȐȕȕȈ-ȉȝȈȊȈș ȚȈȔȈȝ ȗȘȈȗȈȌȑȍȚȈ ȑȈȚȝȈ ȊȐȔțȌȝȈȝ ȊȐȌȊȈȕ — ȏȕȈȦȡȐȑ (ȚȧȋȖȚȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ, ȖșȖȉȍȕȕȖ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ); ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȐȚȚȝȈȔ — ȚȈȒ; ȌȈȕț-ȌȎȈȝ — Ȗ șȣȕȖȊȤȧ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȒțȚțȔȉȈȔ — șȍȔȤȦ ȐȓȐ «ȉȖȓȤȠțȦ șȍȔȤȦ» (ȚȖ ȍșȚȤ ȖȉȡȐȕț, ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȦ, ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖ ȐȓȐ șȖȦȏ ȋȖșțȌȈȘșȚȊ); ȗțȠȕȈȕ — ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȦȡȐȑ ȊșȍȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ; șȊȈ-ȓȖȒȈȑȈ — Ȓ ȗȖșȚȐȎȍȕȐȦ șȍȉȧ; ȕȈ — ȕȍ; ȒȈȓȗȈȚȍ — șȔȖȎȍȚ; ȊȈȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; șȊȐȑȈ — șȊȖȍ; ȗȈȘȈȒȑȈ — ȟțȎȖȍ; ȊȐȉȝȐȕȕȈ — ȘȈȏȌȍȓȤȕȖȍ; ȉȝȈȊȈȝ — ȐȔȍȦȡȐȑ ȚȈȒȖȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȍ Ȗ ȎȐȏȕȐ; ȚȈȔȈȝ — ȊȖ ȚȤȔț; ȗȘȈȗȈȌȑȍȚȈ — ȊȖȑȌȍȚ; ȑȈȚȝȈ — șȓȖȊȕȖ; ȊȐȔțȌȝȈȝ — ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍ ȗȖȓțȟȐȓ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ ȐȓȐ ȗȖȌȖȉȍȕ ȎȐȊȖȚȕȖȔț. ǬȖȘȖȋȐȍ ȔȖȐ ȌȘțȏȤȧ, șȣȕȖȊȤȧ ȌȍȔȖȕȖȊ! Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȌȈȎȍ Țȍ, ȒȖȋȖ șȟȐȚȈȦȚ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȣȔȐ ȓȦȌȤȔȐ, șȒȓȖȕȕȣ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ ȘȈȏȓȐȟȐȍ ȔȍȎȌț șȊȖȐȔ Ȑ ȟțȎȐȔ. ǶȋȘȈȕȐȟȐȊȠȐșȤ ȓȐȠȤ ȗȖȕȧȚȐȍȔ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȖȕȐ ȚȖȓȤȒȖ Ȑ ȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȦȚ șȊȖȐȝ ȘȖȌȕȣȝ ȊșȍȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ, Ȉ ȏȕȈȟȐȚ, ȌȍȑșȚȊțȦȚ ȕȍ țȔȕȍȍ, ȟȍȔ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȒȖȠȒȐ Ȑ șȖȉȈȒȐ. ȅȚȐ ȓȦȌȐ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȗȘȖȧȊȐȚȤ ȐȕȚȍȘȍș Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȕȈțȒȍ Ȑ ȗȖȚȖȔț, șȉȐȚȣȍ ș ȚȖȓȒț, ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȉȣȊȈȦȚ ȊȖ ȚȤȔȍ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ șȐșȚȍȔȈ ȗȘȖșȊȍȡȍȕȐȧ, Ȉ ț ȎȐȊȖȚȕȣȝ ȚȈȒȖȑ șȐșȚȍȔȣ ȕȍȚ, ȌȈ ȖȕȐ Ȑ ȕȍșȗȖșȖȉȕȣ ȗȖșȚȐȋȈȚȤ ȒȈȒȐȍ-ȓȐȉȖ ȕȈțȒȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȎȐȊȖȚȕȣȝ Ȑ ȕȍȘȈȏțȔȕȣȝ ȓȦȌȍȑ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊȐȔțȌȝȈȔȐ — ȕȍȊȍȎȌȈȔȐ, ȓȐȠȍȕȕȣȔȐ ȊșȧȒȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ, Ȉ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊȐȌȊȈȕȖȔ . ǵȈșȚȖȧȡȐȑ ȊȐȌȊȈȕ — ȥȚȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ șȚȈȘȈȍȚșȧ ȗȖȕȧȚȤ șȊȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ǹȈȕȈȚȈȕȈ ǫȖșȊȈȔȐ, ȗȘȐȗȈȊ Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȐ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț, ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ șȗȘȖșȐȓ: `Ȓȍ ȈȔȐ', `Ȓȍȕȍ ȈȔȈȑȈ ȌȎȈȘȍ ȚȈȗȈȚȘȈȑȈ' . ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ǹȈȕȈȚȈȕȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȝȖȚȍȓ țȏȕȈȚȤ, ȒȚȖ Ȗȕ ȗȖ șȊȖȍȑ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȍ Ȑ ȗȖȟȍȔț Ȗȕ ȗȖȌȊȍȘȋȈȍȚșȧ ȚȘȖȑșȚȊȍȕȕȣȔ șȚȘȈȌȈȕȐȧȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. ǰȔȍȕȕȖ ȚȈȒȖȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒ. ǭșȓȐ Ȏȍ Ȗȕ ȕȍ ȏȈȌȈȍȚșȧ ȊȖȗȘȖșȖȔ: «DzȚȖ ȧ? Ǫ ȟȍȔ ȞȍȓȤ ȔȖȍȑ ȎȐȏȕȐ?» — Ȑ ȓȐȠȤ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ ȎȐȊȖȚȕȣȍ ȕȈȒȓȖȕȕȖșȚȐ, țȗȖȌȖȉȓȧȧșȤ ȒȖȠȒȈȔ Ȑ șȖȉȈȒȈȔ, ȚȖ ȒȈȒȖȑ ȚȖȋȌȈ ȚȖȓȒ ȖȚ ȍȋȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ? DzȈȒ ȖȉȢȧșȕȧȓȖșȤ Ȋ ȖȌȕȖȔ Ȑȏ ȗȘȍȌȣȌțȡȐȝ șȚȐȝȖȊ, ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ ȖșȚȈȦȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȘȈȉșȚȊȍ Ȑȏ-ȏȈ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȠȍȓȒȖȗȘȧȌ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȏȈȚȖȟȍȕȕȣȔ Ȋ ȒȖȒȖȕȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȈȔ Ȏȍ șȊȐȓ. DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȋȓțȗȣȍ ȓȦȌȐ ȏȈȗțȚȣȊȈȦȚșȧ Ȋ șȍȚȧȝ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ (ȒȈȘȔȣ) Ȑȏ-ȏȈ șȐȓȤȕȖȋȖ ȎȍȓȈȕȐȧ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȔȐȘȖȔ. ǷȘȐȊȧȏȈȕȕȣȍ Ȓ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ, ȖȕȐ ȕȈȗȘȈșȕȖ ȚȘȈȚȧȚ ȊȘȍȔȧ, ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȌȍȓȈȔȐ șȊȖȍȑ ȖȉȡȐȕȣ, ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ ȐȓȐ șȚȘȈȕȣ, Ȑ țȗțșȒȈȦȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȈȍȚ ȐȔ ȎȐȏȕȤ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ Țȍȓȍ. ǶșȖȉȍȕȕȖ Ȋ ȕȣȕȍȠȕȦȦ ȥȗȖȝț, DzȈȓȐ-Ȧȋț, ȐȏȊȍșȚȕȣȍ ȗȖȓȐȚȐȒȐ, ȜȐȓȖșȖȜȣ Ȑ țȟȍȕȣȍ ȌȍȓȈȦȚ ȖȌȕț ȋȓțȗȖșȚȤ ȏȈ ȌȘțȋȖȑ, ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȌțȔȈȧ: «ȅȚȖ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ Ȕȕȍ, Ȉ ȥȚȖ — Țȍȉȍ». ǻȟȍȕȣȍ șȖȏȌȈȦȚ ȧȌȍȘȕȖȍ ȖȘțȎȐȍ Ȑ ȊȔȍșȚȍ ș ȗȖȓȐȚȐȒȈȔȐ ȗȣȚȈȦȚșȧ ȏȈȡȐȚȐȚȤ 196


197 ȐȕȚȍȘȍșȣ șȊȖȍȋȖ ȕȈȘȖȌȈ ȐȓȐ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȧșȕȖ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȗșȐȝȖȓȖȋȐȧ ȚȈȒȐȝ ȓȦȌȍȑ ȗȘȐ Ȋșȍȑ Ȑȝ ȗȘȍșȓȖȊțȚȖȑ țȟȍȕȖșȚȐ, ȗȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, ȕȍ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȖȚ ȗșȐȝȖȓȖȋȐȐ ȒȖȠȍȒ Ȑ șȖȉȈȒ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȒȖȠȒȈȔ, șȖȉȈȒȈȔ Ȑ ȌȘțȋȐȔ ȎȐȊȖȚȕȣȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȕȧȚȐȧ ȕȍ ȐȔȍȦȚ Ȗ șȔȣșȓȍ ȉȣȚȐȧ Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȋșȍ ȋȓțȉȎȍ ȗȖȋȘțȎȈȦȚșȧ Ȋ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖ, ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȣȍ ȓȦȌȐ, ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȕȈȦȡȐȍ Ȗȉ ȐșȚȐȕȕȖȔ ȉȓȈȋȍ Ȑ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ, Ȋșȍ ȋȓțȉȎȍ ȗȖȋȘȧȏȈȦȚ Ȋ ȔȐȘșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȘȐȏȣȊȈȍȚ Ȋșȍȝ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȣ . Ǫ ȟȈșȚȕȖșȚȐ, Ȗȕ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ Ȋ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȑ șȘȖȒ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȖșȚȈȊȐȚȤ șȍȔȍȑȕțȦ ȎȐȏȕȤ Ȑ ȖȚȘȍȟȤșȧ ȖȚ ȔȐȘȈ, ȟȚȖȉȣ ȗȖșȚȐȟȤ ȌțȝȖȊȕțȦ ȕȈțȒț Ȑ ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. ǶșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ Ȍȓȧ Țȍȝ, ȒȚȖ ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ. Ƕȉ ȥȚȖȔ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȝ șȚȐȝȈȝ. ǺǭDzǹǺȃ 17 - 18 ȑȈȚȖ ȕȈ ȒȈȠȟȐȚ ȒȊȈ ȟȈ ȒțȚȘȈȟȐȌ ȊȈ ȌȐȕȈȝ șȊȈȔ ȈȚȔȈȕȈȔ ȈȓȈȔ șȈȔȈȘȚȝȈȝ ȊȐȔȖȟȐȚțȔ ȒȈȔȈ-ȌȘȐȠȈȔ ȊȐȝȈȘȈȒȘȐȌȈ-ȔȘȐȋȖ ȑȈȕ-ȕȐȋȈȌȖ ȊȐșȈȘȋȈȝ ȚȈȚȖ ȊȐȌțȘȈȚ ȗȈȘȐȝȘȐȚȑȈ ȌȈȐȚȑȈ ȌȈȐȚȑȍȠț șȈȕȋȈȔ ȊȐȠȈȑȈȚȔȈȒȍȠț țȗȍȚȈ ȕȈȘȈȑȈȕȈȔ ȈȌȐ-ȌȍȊȈȔ șȈ ȔțȒȚȈ-șȈȕȋȈȐȘ ȐȠȐȚȖ 'ȗȈȊȈȘȋȈȝ ȑȈȚȈȝ — ȗȖșȒȖȓȤȒț; ȕȈ — ȕȍ; ȒȈȠȟȐȚ — ȒȚȖ-ȓȐȉȖ; ȒȊȈ — ȋȌȍ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȒțȚȘȈȟȐȚ — ȒȖȋȌȈ-ȓȐȉȖ; ȊȈ — ȐȓȐ; ȌȐȕȈȝ — șȖ șȒțȌȕȣȔȐ ȏȕȈȕȐȧȔȐ; șȊȈȔ — șȊȖȍ; ȈȚȔȈȕȈȔ — »ȇ»; ȈȓȈȔ — ȊȗȖȓȕȍ; șȈȔȈȘȚȝȈȝ — șȗȖșȖȉȕȣȑ; ȊȐȔȖȟȐȚțȔ — ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤ; ȒȈȔȈȌȘȐȠȈȔ — ȗȖȝȖȚȓȐȊȣȝ ȎȍȕȡȐȕ; ȊȐȝȈȘȈ — ȗȖȓȖȊȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ; ȒȘȐȌȈ-ȔȘȐȋȈȝ — ȐȋȘțȠȒȈ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȕȐȋȈȌȈȝ — ȖȒȖȊȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ; ȊȐșȈȘȋȈȝ — ȘȈȏȘȈșȚȈȕȐȍ șȍȔȤȐ; ȚȈȚȈȝ — ȗȖȥȚȖȔț; ȊȐȌțȘȈȚ — ȐȏȌȈȓȍȒȈ; ȗȈȘȐȝȘȐȚȑȈ — ȖȚȊȍȘȋȕțȊ; ȌȈȐȚȑȈȝ — Ȗ ȔȖȐ ȌȘțȏȤȧ, șȣȕȖȊȤȧ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȌȈȐȚȑȍȠț — șȘȍȌȐ ȌȍȔȖȕȖȊ; șȈȕȋȈȔ — ȖȉȡȍȕȐȍ; ȊȐȠȈȑȈ-ȈȚȔȈ-ȒȍȠț — șȘȍȌȐ ȟȘȍȏȔȍȘȕȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȝ Ȓ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧȔ; țȗȍȚȈ — ȗțșȚȤ ȗȘȐȉȍȋȕȍȚ; ȕȈȘȈȑȈȕȈȔ — Ȓ ǫȖșȗȖȌț ǵȈȘȈȧȕȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ; ȈȌȐ-ȌȍȊȈȔ — Ȓ ȐșȚȖȟȕȐȒț Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; șȈȝ — Ƕȕ; ȔțȒȚȈ-șȈȕȋȈȐȝ — ȖȉȡȍȕȐȍȔ ș ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȔȐ ȌțȠȈȔȐ; ȐȠȐȚȈȝ — ȎȍȓȈȕȕȣȑ; ȈȗȈȊȈȘȋȈȝ — ȗțȚȤ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ. ǬȘțȏȤȧ ȔȖȐ, ȉȍȏ ȏȕȈȕȐȧ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȍȡȍ ȕȐȒȖȔț Ȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȐ Ȋ ȖȌȕȖȑ șȚȘȈȕȍ ȔȐȘȈ ȕȍ țȌȈȊȈȓȖșȤ ȊȣȘȊȈȚȤșȧ Ȑȏ ȗȓȍȕȈ ȔȈȚȍȘȐȐ. Ǻȍ, ȒȚȖ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȕȈȍȚ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ, ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȏȈȒȖȕȖȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǺȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȗȘȍȌȈȦȚșȧ ȓȐȠȤ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧȔ, Ȑ ȋȓȈȊȕȖȍ, Ȓ ȟȍȔț ȖȕȐ șȚȘȍȔȧȚșȧ, — ȥȚȖ ȎȍȕȡȐȕȣ. ǷȖȝȖȚȓȐȊȣȍ ȔțȎȟȐȕȣ — ȗȘȖșȚȖ ȐȋȘțȠȒȐ Ȋ ȘțȒȈȝ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȣȝ ȎȍȕȡȐȕ. ǻ ȕȐȝ ȗȖȧȊȓȧȦȚșȧ ȌȍȚȐ, ȊȕțȒȐ Ȑ ȗȘȈȊȕțȒȐ; ȚȈȒ Ȑȏ-ȏȈ șȊȖȍȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ ȔȐȘșȒȐȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ ȥȚȐ ȓȦȌȐ ȗȖȗȈȌȈȦȚ Ȋ ȘȈȉșȚȊȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ. Ǻȍȝ, ȒȚȖ șȓȐȠȒȖȔ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȌȍȔȖȕȈȔȐ. ǽȖȚȧ Ȋȣ Ȑ ȘȖȌȐȓȐșȤ șȘȍȌȐ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȌȍȘȎȐȚȍșȤ ȖȚ ȕȐȝ ȗȖȌȈȓȤȠȍ Ȑ ȐȡȐȚȍ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ, ǫȖșȗȖȌȈ ǵȈȘȈȧȕȣ, ȐșȚȖȟȕȐȒȈ Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǺȖȓȤȒȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ǵȈȘȈȧȕȣ șȗȖșȖȉȕȣ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ — ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ. 197


198 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ țȎȍ ȖȉȢȧșȕȐȓ ș ȜȐȓȖșȖȜșȒȖȑ ȚȖȟȒȐ ȏȘȍȕȐȧ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ Ȋ ȚȍȔȕȖȔ ȒȖȓȖȌȞȍ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȌȖȓȎȍȕ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤșȧ Ȋ ȓȍș Ȑ ȕȈȑȚȐ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ (ȝȐȚȊȈȚȔȈ-ȗȈȚȈȔ ȋȘȐȝȈȔ ȈȕȌȝȈ-ȒțȗȈȔ ȊȈȕȈȔ ȋȈȚȖ ȑȈȌ ȌȝȈȘȐȔ ȈȠȘȈȑȍȚȈ) . ǺȈ Ȏȍ ȔȣșȓȤ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȍȚșȧ Ȑ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ. ǯȈ ȊșȦ ȐșȚȖȘȐȦ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ ȕȐȋȌȍ Ȋ ȔȐȘȍ ȕȍ ȉȣȓȖ ȚȈȒȖȋȖ șȓțȟȈȧ, ȟȚȖȉȣ ȟȘȍȏȔȍȘȕȈȧ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȓ șȍȔȤȍ ȒȖȔț-ȓȐȉȖ ȗȖȔȖȋȓȈ ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. ǬȈȎȍ ȒȖȋȌȈ Ȓ ȟȍȓȖȊȍȒț ȗȘȐȝȖȌȐȚ șȚȈȘȖșȚȤ Ȑ ȕȍȔȖȡȤ, Ȗȕ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ ȖȉȡȍȕȐȧ ș ȟȓȍȕȈȔȐ șȊȖȍȑ șȍȔȤȐ, ȐȉȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ. ǻȎȍ ȕȍ ȘȈȏ ȋȖȊȖȘȐȓȖșȤ, ȟȚȖ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȋȖ șȍȔȤȧȕȐȕȈ ȗȖȗȘȖșȚț ȗȘȐȊȓȍȒȈȦȚ ȗȖȓȖȊȣȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ (ȑȈȕ ȔȈȐȚȝțȕȈȌȐ-ȋȘȐȝȈȔȍȌȝȐ-șțȒȝȈȔ ȝȐ ȚțȟȟȝȈȔ) . Ƕȕ ȌȍȘȎȐȚ șȍȉȧ Ȋ ȖȒȖȊȈȝ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ, ȒȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȝȖȟȍȚ, ȟȚȖȉȣ ȍȋȖ ȌȍȚȐ ȚȖȎȍ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ Ȋ ȥȚȐȝ ȖȒȖȊȈȝ. ǹȚȈȊ ȐȋȘțȠȒȖȑ Ȋ ȎȍȕșȒȐȝ ȘțȒȈȝ, Ȗȕ ȖȗțșȒȈȍȚșȧ ȕȈ șȈȔȖȍ ȌȕȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǨȌȈȕȚȈ-ȋȖȉȝȐȘ ȊȐȠȈȚȈȔ ȚȈȔȐșȘȈȔ ȗțȕȈȝ ȗțȕȈȠ ȟȈȘȊȐȚȈȟȈȘȊȈȕȈȕȈȔ . Ǻȍ, ȒȚȖ ȕȍ ȊȓȈȌȍȍȚ șȊȖȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ, ȊșȦ ȎȐȏȕȤ «ȎțȦȚ ȗȍȘȍȎȍȊȈȕȕȖȍ» Ȑ Ȑȏ- ȏȈ ȥȚȖȋȖ ȗȖȗȈȌȈȦȚ Ȋ ȚȍȔȕȍȑȠȐȍ ȖȉȓȈșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ ȖȉȡȍȕȐȧ ș ȚȈȒȐȔȐ ȌȍȔȖȕȈȔȐ Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȉȣȚȤ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȒȘțȋț ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǺȖȋȌȈ Ȗȕ șțȔȍȍȚ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ Ȑȏ ȗȓȍȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. ǺǭDzǹǺ 19 ȕȈ ȝȑ ȈȟȑțȚȈȔ ȗȘȐȕȈȑȈȚȖ ȉȈȝȊ-ȈȑȈșȖ 'șțȘȈȚȔȈȌȎȈȝ ȈȚȔȈȚȊȈȚ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ șȐȌȌȝȈȚȊȈȌ ȐȝȈ șȈȘȊȈȚȈȝ ȕȈ — ȕȍ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȟȑțȚȈȔ — ȕȍȗȖȋȘȍȠȐȔțȦ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȗȘȐȕȈȑȈȚȈȝ — țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȦȡȍȋȖ; ȉȈȝț — ȔȕȖȋȐȍ; ȈȑȈșȈȝ — țșȐȓȐȧ; ȈșțȘȈ-ȈȚȔȈȌȎȈȝ — Ȗ șȣȕȖȊȤȧ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȈȚȔȈȚȊȈȚ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȉȓȐȏȒȐȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȔ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ƕȕ — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ; șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ — Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; șȐȌȌȝȈȚȊȈȚ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț, ȟȚȖ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȖ; ȐȝȈ — ȏȌȍșȤ (Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ); șȈȘȊȈȚȈȝ — Ȋ ȓȦȉȖȔ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ, Ȋ ȓȦȉȖȍ ȊȘȍȔȧ Ȑ ș ȓȦȉȖȑ ȚȖȟȒȐ ȏȘȍȕȐȧ. Ƕ șȣȕȖȊȤȧ ȌȍȔȖȕȖȊ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǵȈȘȈȧȕȈ, — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ȑȝ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ǶȚȍȞ. Ǩ ȏȕȈȟȐȚ, ȕȐȟȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȖȔȍȠȈȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒț — ȉțȌȤ ȚȖ ȘȍȉȍȕȖȒ ȐȓȐ șȚȈȘȐȒ — ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȌȖșȚȈȊȓȧȚȤ ǭȔț țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ; ȥȚȖ ȔȖȎȕȖ ȌȍȓȈȚȤ ȗȘȐ ȓȦȉȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ. ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ șȊȧȏȈȕȣ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ ȊȍȟȕȣȔȐ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȔȐ, ȗȖȥȚȖȔț țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ șȖȊșȍȔ ȕȍ ȚȘțȌȕȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȚȖ-ȚȖ ȔȖȎȍȚ șȒȈȏȈȚȤ: «ǩȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȓȦȌȐ ȖȟȍȕȤ ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ Ȓ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȕȖ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȕȐ ȖșȚȈȊȧȚ ȍȍ ȘȈȌȐ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȍȉȧ șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț, ȐȔ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȐșȗȣȚȈȚȤ ȕȈ ȥȚȖȔ ȗțȚȐ ȕȍȔȈȓȖ ȚȘțȌȕȖșȚȍȑ Ȑ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊ. DzȈȒȖȑ ȚȖȋȌȈ șȔȣșȓ ȉȘȖșȈȚȤ șȍȔȍȑȕțȦ ȎȐȏȕȤ Ȑ ȗȖșȊȧȡȈȚȤ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ?» ȅȚȖȚ ȌȖȊȖȌ ȕȍȚȘțȌȕȖ ȖȗȘȖȊȍȘȋȕțȚȤ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (14.4) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: șȈȘȊȈ-ȑȖȕȐȠț ȒȈțȕȚȍȑȈ ȔțȘȚȈȑȈȝ șȈȔȉȝȈȊȈȕȚȐ ȑȈȝ 198


199 ȚȈșȈȔ ȉȘȈȝȔȈ ȔȈȝȈȌ ȑȖȕȐȘ ȈȝȈȔ ȉȐȌȎȈ-ȗȘȈȌȈȝ ȗȐȚȈ «ǯȕȈȑ, Ȗ șȣȕ DzțȕȚȐ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȊȐȌȣ șțȡȍșȚȊ ȗȖȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȓȖȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, Ȉ ȇ — Ȑȝ ȖȚȍȞ, ȌȈȦȡȐȑ șȍȔȧ». Ǭȓȧ ȒȈȎȌȖȋȖ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ ȖȚȞȖȔ, ȌȈȦȡȐȔ șȍȔȧ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ǵȈȘȈȧȕȈ, ȐȉȖ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ — ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȍ ȟȈșȚȐȞȣ ǫȖșȗȖȌȈ (ȔȈȔȈȐȊȈȔȠȖ- ȌȎȐȊȈȉȝțȚȈȝ) . ǴȍȎȌț ȖȚȞȖȔ Ȑ șȣȕȖȔ ș șȈȔȖȋȖ ȕȈȟȈȓȈ șțȡȍșȚȊțȦȚ ȖȟȍȕȤ ȉȓȐȏȒȐȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ, ȗȖȥȚȖȔț Ȑȝ ȓȍȋȒȖ ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ, Ȑ ȚȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ șȖȊșȍȔ ȕȍȚȘțȌȕȖ ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȍ ȉȓȐȏȒȐȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ȔȍȎȌț ǵȈȘȈȧȕȖȑ Ȑ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖȑ ȌțȠȖȑ. ǹȊȈȓȗȈȔ Ȉȗȑ ȈșȑȈ ȌȝȈȘȔȈșȑȈ ȚȘȈȑȈȚȍ ȔȈȝȈȚȖ ȉȝȈȑȈȚ: ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ șȌȍȓȈȓ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ șȖȊșȍȔ ȕȍȔȕȖȋȖ, ǵȈȘȈȧȕȈ ȋȖȚȖȊ ȏȈȡȐȚȐȚȤ ȍȋȖ ȖȚ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȑ ȖȗȈșȕȖșȚȐ. ȇȘȒȐȑ ȚȖȔț ȗȘȐȔȍȘ — ȐșȚȖȘȐȧ ǨȌȎȈȔȐȓȣ. ǹȖȊȍȘȠȐȊ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȋȘȍȝȖȊ, ǨȌȎȈȔȐȓȈ ȗȖȏȈȉȣȓ Ȗ șȊȖȐȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, Ȑ ȇȔȈȘȈȌȎȈ șȖȉȐȘȈȓșȧ ȗȘȐȋȖȊȖȘȐȚȤ ȍȋȖ Ȓ ȖȟȍȕȤ șțȘȖȊȖȔț ȕȈȒȈȏȈȕȐȦ. ǵȖ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț ȟȚȖ Ȋ ȔȖȔȍȕȚ șȔȍȘȚȐ ǨȌȎȈȔȐȓȈ ȗȘȖȐȏȕȍș ȐȔȧ ǵȈȘȈȧȕȣ (ȝȖȚȧ Ȗȕ ȏȊȈȓ ȕȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ǵȈȘȈȧȕț, Ȉ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǵȈȘȈȧȕȈ), Ȗȕ ȉȣȓ șȗȈșȍȕ ȖȚ șțȌȈ ȇȔȈȘȈȌȎȐ. ǹȚȈȓȖ ȉȣȚȤ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǵȈȘȈȧȕț, ȕȍ ȚȘȍȉțȍȚșȧ ȚȈȒȐȝ ȉȖȓȤȠȐȝ țșȐȓȐȑ, ȒȈȒ Țȍ, ȟȚȖ ȕțȎȕȣ Ȍȓȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ șȊȖȍȑ șȍȔȤȐ, ȖȉȡȐȕȣ ȐȓȐ șȚȘȈȕȣ. ǰȏȊȍșȚȕȣ șȓțȟȈȐ, ȒȖȋȌȈ ȒȘțȗȕȣȝ ȗȖȓȐȚȐȒȖȊ țȉȐȊȈȓȐ ȌȈȎȍ ȏȈ ȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖȠȐȉȒȐ. ǻȋȖȌȐȚȤ șȊȖȍȑ șȍȔȤȍ, ȖȉȡȐȕȍ ȐȓȐ șȚȘȈȕȍ ȖȟȍȕȤ ȕȍȓȍȋȒȖ. ǵȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǵȈȘȈȧȕț șȖȊșȍȔ ȕȍ ȚȘțȌȕȖ: ȥȚȖ ȔȖȎȍȚ șȌȍȓȈȚȤ ȒȈȎȌȣȑ. ǵȈȠ ȌȖȓȋ — ȊȖȏȘȖȌȐȚȤ șȊȖȐ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ǵȈȘȈȧȕȖȑ. ǬȈȎȍ ȕȍȉȖȓȤȠȖȍ țșȐȓȐȍ, ȗȘȍȌȗȘȐȕȧȚȖȍ ȕȈ ȥȚȖȔ ȗțȚȐ, ȗȘȐȕȍșȍȚ ȕȈȔ țșȗȍȝ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ șȊȖȦ șȍȔȤȦ, șȚȘȈȕț ȐȓȐ ȕȈȞȐȦ Ȕȣ ȕȍ șȔȖȎȍȔ ȕȐȒȖȋȌȈ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȗȖȎȍȘȚȊțȍȔ ȘȈȌȐ ȥȚȖȋȖ ȎȐȏȕȤȦ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȖșȚȖ ȗȖșȚȈȘȈȍȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț, ȚȖ ȍșȚȤ ȕȈȟȕȍȚ șȓțȠȈȚȤ Ȑ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ǭȋȖ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ (ȠȘȈȊȈȕȈȔ ȒȐȘȚȈȕȈȔ ȊȐȠȕȖȝ), ȥȚȖ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȌȖșȚȈȊȐȚ ǫȖșȗȖȌț țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ. ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȌȈȓ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ ȒȈȎȌȖȔț, șȒȈȏȈȊ: ȗȈȘȈȔ ȊȐȌȎȈȑȈȚȍ ȠȘȐ-ȒȘȐȠȕȈ-șȈȕȒȐȘȚȈȕȈȔ — «ǹȓȈȊȈ șȈȕȒȐȘȚȈȕȍ ȀȘȐ DzȘȐȠȕȣ!» ȟȚȖȉȣ ȖȉȘȍșȚȐ ȊȣșȠȍȍ ȉȓȈȋȖ, ȌȖșȚțȗȕȖȍ ȓȐȠȤ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȕțȎȕȖ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ Ȑ ȗȍȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺǭDzǹǺȃ 20 - 23 ȗȈȘȈȊȈȘȍȠț ȉȝțȚȍȠț ȉȘȈȝȔȈȕȚȈ-șȚȝȈȊȈȘȈȌȐȠț ȉȝȈțȚȐȒȍȠț ȊȐȒȈȘȍȠț ȉȝțȚȍȠȊ ȈȚȝȈ ȔȈȝȈȚșț ȟȈ ȋțȕȍȠț ȋțȕȈ-șȈȔȑȍ ȟȈ ȋțȕȈ-ȊȑȈȚȐȒȈȘȍ ȚȈȚȝȈ ȥȒȈ ȥȊȈ ȗȈȘȖ ȝȑ ȈȚȔȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȐȠȊȈȘȖ 'ȊȑȈȑȈȝ ȗȘȈȚȑȈȋ-ȈȚȔȈ-șȊȈȘțȗȍȕȈ ȌȘȐȠȑȈ-ȘțȗȍȕȈ ȟȈ șȊȈȑȈȔ ȊȑȈȗȑȈ-ȊȑȈȗȈȒȈ-ȕȐȘȌȍȠȑȖ ȝȑ ȈȕȐȘȌȍȠȑȖ 'ȊȐȒȈȓȗȐȚȈȝ 199


200 ȒȍȊȈȓȈȕțȉȝȈȊȈȕȈȕȌȈ șȊȈȘțȗȈȝ ȗȈȘȈȔȍȠȊȈȘȈȝ ȔȈȑȈȑȈȕȚȈȘȝȐȚȈȐȠȊȈȘȑȈ ȐȑȈȚȍ ȋțȕȈ-șȈȘȋȈȑȈ ȗȈȘȈ-ȈȊȈȘȍȠț — Ȋ ȘȈȑșȒȐȝ ȐȓȐ ȈȌșȒȐȝ țșȓȖȊȐȧȝ; ȉȝțȚȍȠț — Ȋ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊȈȝ; ȉȘȈȝȔȈ-ȈȕȚȈ — ȒȖȕȟȈȧ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ; șȚȝȈȊȈȘȈ-ȈȌȐȠț — ȊȖ Ȋșȍȝ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȚȈȒȐȝ, ȒȈȒ ȌȍȘȍȊȤȧ Ȑ Ț.Ȍ.; ȉȝȈțȚȐȒȍȠț — Ȋ șȊȖȑșȚȊȍȕȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȥȓȍȔȍȕȚȈȔ; ȊȐȒȈȘȍȠț — Ȋ ȊȐȌȖȐȏȔȍȕȍȕȐȧȝ; ȉȝțȚȍȠț — Ȋ ȗȧȚȐ ȋȘțȉȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȈȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȈȚȝȈ — ȒȘȖȔȍ ȚȖȋȖ; ȔȈȝȈȚșț — Ȋ ȔȈȝȈȚȚȈȚȚȊȍ, șȖȊȖȒțȗȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ; ȟȈ — ȚȖȎȍ; ȋțȕȍȠț — Ȋ ȋțȕȈȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȋțȕȈ-șȈȔȑȍ — Ȋ țȘȈȊȕȖȊȍȠȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȋțȕ; ȟȈ — Ȑ; ȋțȕȈ-ȊȑȈȚȐȒȈȘȍ — Ȋ ȕȍȘȈȊȕȖȔȍȘȕȖȔ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȐ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒȎȍ; ȥȒȈȝ — ȖȌȐȕ; ȥȊȈ — ȚȖȓȤȒȖ; ȗȈȘȈȝ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȚȔȈ — ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȐșȚȖȟȕȐȒ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȐȠȊȈȘȈȝ — ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ; ȈȊȑȈȑȈȝ — ȕȍȚȓȍȕȕȣȑ; ȗȘȈȚȑȈȒ — ȊȕțȚȘȍȕȕȐȑ; ȈȚȔȈșȊȈȘțȗȍȕȈ — ǹȊȖȐȔ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍȔ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ; ȌȘȐȠȑȈ-ȘțȗȍȕȈ — ǹȊȖȐȔ ȊȐȌȐȔȣȔ ȖȉȓȐȒȖȔ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; șȊȈȑȈȔ — ǹȈȔ; ȊȑȈȗȑȈ — ȗȘȖȕȐȒȕțȚȣȑ; ȊȑȈȗȈȒȈ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȊȍȏȌȍșțȡ; ȕȐȘȌȍȠȑȈȝ — ȌȖșȚțȗȕȣȑ ȖȗȐșȈȕȐȦ; ȝȐ — ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȈȕȐȘȌȍȠȑȈȝ — ȕȍȌȖșȚțȗȕȣȑ ȖȗȐșȈȕȐȦ (ȊșȓȍȌșȚȊȐȍ ǭȋȖ ȚȖȕȒȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ); ȈȊȐȒȈȓȗȐȚȈȝ — ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ ȘȈȏȓȐȟȐȑ; ȒȍȊȈȓȈ — ȚȖȓȤȒȖ; ȈȕțȉȝȈȊȈȈȕȈȕȌȈ-șȊȈȘțȗȈȝ — ȚȖȚ, ȟȤȍ ȚȍȓȖ ȐșȗȖȓȕȍȕȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ Ȑ ȏȕȈȕȐȧ; ȗȈȘȈȔȈȐȠȊȈȘȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ; ȔȈȑȈȑȈ — ȔȈȑȍȑ, ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȈȕȚȈȘȝȐȚȈ — șȒȘȣȚȖ; ȈȐȠȊȈȘȑȈȝ — ȚȖȚ, ȟȤȍ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖȍ ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȐȍ; ȐȑȈȚȍ — ȒȈȎȍȚșȧ; ȋțȕȈ-șȈȘȋȈȑȈ — ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȔ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȧ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǫȖșȗȖȌȤ, ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ, ȕȍȗȖȋȘȍȠȐȔȣȑ Ȑ ȕȍ ȊȍȌȈȦȡȐȑ țșȚȈȓȖșȚȐ, ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȚ ȊȖ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊȈȝ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ȘȈșȚȍȕȐȑ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȝ șțȡȍșȚȊ [șȚȝȈȊȈȘȈ] Ȑ ȒȖȕȟȈȧ ǩȘȈȝȔȖȑ, ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȔ șȖȚȊȖȘȍȕȕȣȔ șțȡȍșȚȊȖȔ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȚ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȚȊȖȘȍȕȐȧȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ Ȑ ȍȋȖ ȥȓȍȔȍȕȚȈȝ, Ȋ șȖȊȖȒțȗȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ Ȑ Ȋ ȋțȕȈȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ [șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȍ, ȘȈȌȎȖ-ȋțȕȍ Ȑ ȚȈȔȖ- ȋțȕȍ]; Ƕȕ ȍșȚȤ ȚȈȒȎȍ Ȋ ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐȐ Ȑ Ȋ ȓȖȎȕȖȔ ȥȋȖ. ǽȖȚȧ ǫȖșȗȖȌȤ ȖȌȐȕ, Ƕȕ ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȚ ȊȍȏȌȍ; Ƕȕ — ȗȘȐȟȐȕȈ Ȋșȍȝ ȗȘȐȟȐȕ Ȑ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȈȧ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑ ȕȈȉȓȦȌȈȍȚ ȏȈ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǭȋȖ ȖȗȐșȣȊȈȦȚ ȒȈȒ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȊȔȍȡȈȍȚ Ȋ ǹȍȉȧ Ȋșȍ șțȡȍȍ, Ȑ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȊȍȏȌȍșțȡȍȑ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ ǹȈȔ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȊȖ ȊșȍȔ; ȖȌȕȈȒȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȗȐșȈȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ. Ƕȕ ȕȍȐȏȔȍȕȍȕ Ȑ ȕȍȌȍȓȐȔ. ǭȋȖ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȒȈȒ ȊȣșȠȍȍ ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȍ șȈȟ-ȟȐȌ-ȈȕȈȕȌȣ [ȊȍȟȕȖșȚȐ, ȏȕȈȕȐȧ Ȑ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ]. ǯȈȊȍșȈ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ șȒȘȣȊȈȍȚ ǭȋȖ ȖȚ ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȖȊ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȐȔ ȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ ǭȋȖ ȕȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȚ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ șȍȘȌȞȈȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ƕȕ ȗȘȖȕȐȏȣȊȈȍȚ ǹȖȉȖȑ Ȋșȍ șțȡȍȍ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. Ƕȕ ȍșȚȤ ȊșȍȋȌȈ Ȑ ȗȘȐ Ȋșȍȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ. Ƕȕ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȑ Ȋ șȍȘȌȞȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, Ȑ Ȋ șȍȘȌȞȈȝ șȊȐȕȍȑ, șȖȉȈȒ, ȘȈșȚȍȕȐȑ Ȑ ȌȘțȋȐȝ șțȡȍșȚȊ. Ƕȕ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȊȍȏȌȍ — ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ șȍȘȌȞȈȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȕȖ Ȑ Ȋ ȕȍȖȌțȠȍȊȓȍȕȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐȐ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȋ ȈȚȖȔȈȝ, ȗȘȖȚȖȕȈȝ Ȑ ȥȓȍȒȚȘȖȕȈȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐȏțȟȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȕȈțȒȈ. 200


201 ǭșȚȤ ȚȘȐ ȈșȗȍȒȚȈ ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ ǰșȚȐȕȣ: ǩȘȈȝȔȈȕ, ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ Ȑ ǩȝȈȋȈȊȈȕ. ǫȖșȗȖȌȤ ȊȍȏȌȍșțȡ, ȗȖȥȚȖȔț Ȗ ǵȍȔ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: șȈȘȊȈȔ ȒȝȈȓȊ ȐȌȈȔ ȉȘȈȝȔȈ . ǶȌȕȈȒȖ ǪȐȠȕț ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȟȍȔ ǩȘȈȝȔȈȕ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ, ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ ȒȈȒ ǩȘȈȝȔȈȕ ȗȘȖȕȐȏȣȊȈȍȚ Ȋșȍ (ȔȈȑȈ ȚȈȚȈȔ ȐȌȈȔ șȈȘȊȈȔ), ȕȖ șȈȔ ǩȘȈȝȔȈȕ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ DzȘȐȠȕȣ (ȉȘȈȝȔȈȕȖ ȝȐ ȗȘȈȚȐȠȚȝȈȝȈȔ) . ǩȍȏ DzȘȐȠȕȣ ȕȍ ȔȖȋȓȐ ȉȣ șțȡȍșȚȊȖȊȈȚȤ ȕȐ ǩȘȈȝȔȈȕ, ȕȐ ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ ǨȉșȖȓȦȚȕȈȧ ǰșȚȐȕȈ — ȥȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǩȝȈȋȈȊȈȕ. Ǫ ȖȉȘȈȏȍ ǷȈȘȈȔȈȚȔȣ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȍȌȐȕ — Ȑ ȒȈȒ ȓȐȟȕȖșȚȤ, Ȑ ȒȈȒ ȊȍȏȌȍșțȡȐȑ ǩȘȈȝȔȈȕ. ǪȣșȠȈȧ ȗȘȐȟȐȕȈ — ȥȚȖ DzȘȐȠȕȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, Ȑ Țȍ, ȒȚȖ ȊȘțȟȐȓ șȍȉȧ ǭȔț, șȗȖșȖȉȕȣ ȗȖșȚȐȟȤ ǭȋȖ Ȑ ȖșȖȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ Ƕȕ ȗȘȖȕȐȏȣȊȈȍȚ ǹȖȉȖȑ ȊșȍȓȍȕȕțȦ Ȑ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȒȈȎȌȖȔ ȈȚȖȔȍ (ȈȕȌȈȕȚȈȘȈ-șȚȝȈ-ȗȈȘȈȔȈȕț-ȟȈȑȈȕȚȈȘȈ-șȚȝȈȔ) . ǶșȖȏȕȈȚȤ ȥȚȖ șȗȖșȖȉȕȣ ȚȖȓȤȒȖ Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȘȍȌȈȓșȧ ǫȖșȗȖȌț, ȗȖșȊȧȚȐȊ șȍȉȧ șȓțȎȍȕȐȦ ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ; ȌȘțȋȐȔ ȚȈȒȖȍ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ ȕȍȌȖșȚțȗȕȖ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (7.14) ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ ȥȚȖ: ȌȈȐȊȐ ȝȑ ȥȠȈ ȋțȕȈ-ȔȈȑȐ ȔȈȔȈ ȔȈȑȈ ȌțȘȈȚȑȈȑȈ ȔȈȔ ȥȊȈ ȑȍ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ ȔȈȑȈȔ ȥȚȈȔ ȚȈȘȈȕȚȐ Țȍ ǪȘțȟȐȚȤ șȍȉȧ ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȊșȚȈȚȤ ȕȈ ȗțȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ǭȔț șȗȖșȖȉȕȣ ȚȖȓȤȒȖ Țȍ ȌțȠȐ, ȕȈ ȌȖȓȦ ȒȖȚȖȘȣȝ ȊȣȗȈȌȈȍȚ ȉȖȓȤȠȈȧ țȌȈȟȈ. DzȖȋȌȈ ȗȖșȓȍ ȌȖȓȋȐȝ șȒȐȚȈȕȐȑ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȚȍȓȈȝ Ȑ ȕȈ ȘȈȏȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ȌțȠȈ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȗȖșȚȐȋȈȍȚ ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ ǰșȚȐȕț, ȖȕȈ ȊȘțȟȈȍȚ șȍȉȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȥȚȖ ȚȖȎȍ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (ȉȈȝțȕȈȔ ȌȎȈȕȔȈȕȈȔ ȈȕȚȍ ȌȎȕȈȕȈȊȈȕ ȔȈȔ ȗȘȈȗȈȌȑȈȚȍ) . ǶȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȐ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, ȘȖȌȐȊȠȐȍșȧ Ȋ șȍȔȤȧȝ ǬȈȑȚȤȍȊ, șȟȐȚȈȓȐ, ȟȚȖ ȗȖșȚȐȟȤ ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ ǰșȚȐȕț ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ ȚȘțȌȕȖ. ǰ Ȕȣ ȏȕȈȍȔ ȗȖ ȖȗȣȚț, ȟȚȖ ȚȈȒ șȟȐȚȈȦȚ ȖȟȍȕȤ ȔȕȖȋȐȍ. ǶȌȕȈȒȖ Ȑȝ ȔȕȍȕȐȍ ȕȍȊȍȘȕȖ. ǨȉșȖȓȦȚ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȖȟȍȕȤ ȉȓȐȏȒȐȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ șȖ ȊșȍȔȐ ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȚȍȔ, ȒȚȖ ȗȖȕȧȓ țȟȍȕȐȍ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ, ȗȖȕȧȓ, ȒȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȑ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȗȖȊșȦȌț, șȖȊșȍȔ ȕȍ ȚȘțȌȕȖ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǭȔț Ȑ ȗȖșȚȐȟȤ ǭȋȖ ȗȘȐȘȖȌț. ǵȖ șȓȍȌțȍȚ ȖȚȔȍȚȐȚȤ, ȟȚȖ ȗȖȏȕȈȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȔȖȎȕȖ, ȚȖȓȤȒȖ ȖȉȡȈȧșȤ ș ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ. Ǫ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȌȈȓ Ǹțȗȍ ǫȖșȊȈȔȐ, ȍșȚȤ ȚȈȒȐȍ șȓȖȊȈ: ȉȘȈȝȔȈȕȌȈ ȉȝȘȈȔȐȚȍ ȒȖȕȈ ȉȝȈȋȑȈȊȈȕ ȌȎȐȊȈ ȋțȘț-ȒȘȐȠȕȈ-ȗȘȈșȈȌȍ ȗȈȑȈ ȉȝȈȒȚȐ-ȓȈȚȈ-ȉȐȌȎȈ ȟ.-ȟ., ǴȈȌȝȤȧ, 19.151 ǹȒȐȚȈȧșȤ ȗȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȘȖȎȌȈȍȚșȧ Ȋ șȈȔȣȝ ȘȈȏȕȣȝ ȚȍȓȈȝ Ȑ ȗȖȗȈȌȈȍȚ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ țșȓȖȊȐȧ ȎȐȏȕȐ, ȕȖ ȍșȓȐ ȍȑ ȗȖșȟȈșȚȓȐȊȐȚșȧ ȊșȚȘȍȚȐȚȤ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ Ȑ ȍșȓȐ ț ȕȍȍ ȝȊȈȚȐȚ ȘȈȏțȔȈ, ȟȚȖȉȣ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȤ ȍȋȖ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ Ȑ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ, ȚȖȋȌȈ ȍȑ ȉțȌȍȚ șȖȊșȍȔ ȕȍ ȚȘțȌȕȖ ȗȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ǩȘȈȝȔȈȕȈ Ȑ ǷȈȘȈȔȈȚȔȣ. Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȀȘȐȓȈ ǴȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ ȋȖȊȖȘȐȚ: 201


202 ȈȕȚȈȘȑȈȔȐ ȗȘȈȚȑȈȋ-ȈȚȔȈ ȊȑȈȗȚȈȝ ȒȈȓȖ ȝȈȘȐȝ șȔȘȐȚȈȝ ȗȘȈȒȘȐȚȑȈ ȚȈȔȈșȈȊȘȐȚȈȚȊȈȚ ȝȈȘȍȘ ȈȐȠȊȈȘȑȈȔ ȕȈ ȌȎȕȈȑȈȚȍ «ǫȖșȗȖȌȤ ȒȈȒ ȈȕȚȈȘȤȧȔȐ ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, Ȑ ǭȋȖ ȔȖȎȕȖ ȊȐȌȍȚȤ ȘȧȌȖȔ ș ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȖȑ. Ƕȕ ȍșȚȤ ȊȍȏȌȍ, ȊșȍȋȌȈ Ȑ ȗȘȐ ȓȦȉȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ǭȋȖ șȒȘȣȊȈȍȚ ȏȈȊȍșȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȓȦȌȧȔ ȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ ǩȖȋȈ ȕȍȚ». ǺǭDzǹǺ 24 ȚȈșȔȈȚ șȈȘȊȍȠț ȉȝțȚȍȠț ȌȈȑȈȔ ȒțȘțȚȈ șȈțȝȘȐȌȈȔ ȉȝȈȊȈȔ ȈșțȘȈȔ țȕȔțȟȑȈ ȑȈȑȈ ȚțȠȑȈȚȑ ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȈȝ ȚȈșȔȈȚ — ȗȖȥȚȖȔț; șȈȘȊȍȠț — ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ ȒȖ ȊșȍȔ; ȉȝțȚȍȠț — Ȓ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ; ȌȈȑȈȔ — ȔȐȓȖșȍȘȌȐȍ; ȒțȘțȚȈ — ȊȣȒȈȏȣȊȈȧ; șȈțȝȘȐȌȈȔ — ȌȘțȎȍȓȦȉȕȖȍ; ȉȝȈȊȈȔ — ȕȈșȚȘȖȍȕȐȍ; ȈșțȘȈȔ — ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȖȍ (ȗȖșȒȖȓȤȒț ȌȍȔȖȕȣ ȌȍȓȧȚ ȌȘțȋȐȝ ȕȈ ȌȘțȏȍȑ Ȑ ȊȘȈȋȖȊ); țȕȔțȟȑȈ — ȖșȚȈȊȐȊ; ȑȈȑȈ — ȒȖȚȖȘȣȔ; ȚțȠȑȈȚȐ — țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȍȚșȧ; ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȕȍȌȖșȚțȗȕȣȑ ȟțȊșȚȊȍȕȕȖȔț ȊȖșȗȘȐȧȚȐȦ. ǷȖȥȚȖȔț, ȔȖȐ Ȧȕȣȍ ȌȘțȏȤȧ, șȣȕȖȊȤȧ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȌȍȑșȚȊțȑȚȍ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȊȣȠȍ ȓȦȉȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȗȖȕȧȚȐȑ. ǶȚȉȘȖșȤȚȍ șȊȖȐ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȐȍ ȕȈȒȓȖȕȕȖșȚȐ Ȑ ȕȍ ȌȍȓȐȚȍ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ ȕȈ ȌȘțȏȍȑ Ȑ ȊȘȈȋȖȊ. ǩțȌȤȚȍ ȌȖȉȘȖȎȍȓȈȚȍȓȤȕȣ Ȑ șȖșȚȘȈȌȈȚȍȓȤȕȣ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ: ȗȘȖȓȐȊȈȑȚȍ ȕȈ ȕȐȝ ȔȐȓȖșȚȤ, țȟȈ Ȑȝ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (18.55) ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȉȝȈȒȚȑȈ ȔȈȔ ȈȉȝȐȌȎȈȕȈȚȐ ȑȈȊȈȕ ȑȈȠ ȟȈșȔȐ ȚȈȚȚȊȈȚȈȝ — «ǷȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȚȈȒȐȔ, ȒȈȒȖȑ Ƕȕ ȍșȚȤ, ȔȖȎȕȖ, ȚȖȓȤȒȖ ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ». ǯȈȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȌȈȓ șȊȖȐȔ ȠȒȖȓȤȕȣȔ ȌȘțȏȤȧȔ, șȣȕȖȊȤȧȔ ȌȍȔȖȕȖȊ, șȖșȚȖȧȓȖ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ, ȗȘȖȗȖȊȍȌțȧ ȊșȍȔ ȕȈțȒț șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. ǷȘȖȗȖȊȍȌȤ — ȓțȟȠȍȍ șȓțȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț. ǫȖșȗȖȌȤ ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ ȌȖȊȖȓȍȕ ȚȍȔȐ, ȒȚȖ șȓțȎȐȚ ǭȔț, ȗȘȖȗȖȊȍȌțȧ ǭȋȖ ȗȖșȓȈȕȐȍ. Ƕȕ ǹȈȔ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ ȥȚȖ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (18.69): ȕȈ ȟȈ ȚȈșȔȈȕ ȔȈȕțȠȑȍȠț ȒȈȠȟȐȕ Ȕȍ ȗȘȐȑȈ-ȒȘȐȚȚȈȔȈȝ — «ǵȍȚ Ȍȓȧ Ǵȍȕȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ șȓțȋȐ ȌȖȘȖȎȍ, ȟȍȔ Ȗȕ, Ȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȉțȌȍȚ». ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȐșȒȘȍȕȕȍ șȚȈȘȈȍȚșȧ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȚȤ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ ȌȘțȋȐȔ ȊȍȓȐȟȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȍȚ ǭȋȖ, ȚȖ, ȉțȌȤ ȥȚȖȚ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȈȎȍ ȕȍȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕ, Ȗȕ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ȅȚȖ Ȑ ȍșȚȤ ȉȝȈȒȚȐ . ǺȖȚ, ȒȚȖ ȕȈ ȉȓȈȋȖ Ȋșȍȝ ȓȦȌȍȑ, ȕȍ Ȍȍȓȧ Ȑȝ ȕȈ ȌȘțȏȍȑ Ȑ ȊȘȈȋȖȊ, ȗȘȖȗȖȊȍȌțȍȚ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ ǫȖșȗȖȌț țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ șȊȖȍ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȐȍ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȗȘȐȏȣȊȈȓ Ȋșȍȝ șȚȈȕȖȊȐȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐȋțȘț Ȑ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ (ȑȈȘȍ ȌȍȒȝȈ, ȚȈȘȍ ȒȈȝȈ `ȒȘȐȠȕȈ'-țȗȈȌȍȠȈ) . ȅȚȖ șȈȔȣȑ ȗȘȖșȚȖȑ șȗȖșȖȉ ȗȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. DzȖȋȌȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ 202


203 ȗȘȖȗȖȊȍȌțȍȚ, Ȑ Ȗȕ șȈȔ, Ȑ Țȍ, Ȓ ȒȖȔț Ȗȕ ȖȉȘȈȡȈȍȚșȧ, ȟțȊșȚȊțȦȚ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ. ǺȈȒ ȔȖȎȕȖ ȗȘȐȕȍșȚȐ ȔȐȘ Ȑ ȗȖȒȖȑ ȊșȍȔț ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊț. ȉȝȖȒȚȈȘȈȔ ȑȈȌȎȕȈ-ȚȈȗȈșȈȔ șȈȘȊȈ-ȓȖȒȈ-ȔȈȝȍȠȊȈȘȈȔ șțȝȘȐȌȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȌȎȕȈȚȊȈ ȔȈȔ ȠȈȕȚȐȔ ȘȐȟȟȝȈȚȐ ǶȟȍȕȤ ȊȈȎȕȖ ȗȖȕȧȚȤ ȚȘȐ ȐșȚȐȕȣ: ǩȖȋ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȐȑșȧ, Ƕȕ — ȊȓȈȌȣȒȈ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ Ȑ Ƕȕ — ȓțȟȠȐȑ ȌȘțȋ Ȑ ȉȓȈȋȖȎȍȓȈȚȍȓȤ ȒȈȎȌȖȋȖ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȌȖȓȎȍȕ șȈȔ ȖșȖȏȕȈȚȤ ȥȚȐ ȐșȚȐȕȣ Ȑ ȠȐȘȖȒȖ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ Ȑȝ. ǺȖȋȌȈ ȗȖȊșȦȌț ȊȖȞȈȘȐȚșȧ ȔȐȘ Ȑ șȖȋȓȈșȐȍ. ǩȖȓȤȠȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȐȔȍȍȚ șȓȖȊȖ șȈțȝȘȐȌȈȔ («ȌȘțȎȍȓȦȉȐȍ»). DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȓȦȌȐ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȕȈȦȚ Ȗ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ, ȗȖȥȚȖȔț ȓțȟȠȐȑ Ȑȝ ȉȓȈȋȖȎȍȓȈȚȍȓȤ — ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȖȗȖȊȍȌțȍȚ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ ȊșȍȔ Ȑ ȒȈȎȌȖȔț. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȐȠȕț, ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȈȝ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȒȈȎȌȖȍ ȚȍȓȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȝȘȈȔȖȔ ǪȐȠȕț. ǶȌȕȈȒȖ ȥȚȖ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȗȖȊȖȌ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȚȈȒȐȍ ȊȣȘȈȎȍȕȐȧ, ȒȈȒ ȌȈȘȐȌȘȈ-ȕȈȘȈȧȕȈ . ǵȈȘȈȧȕȈ ȎȐȊȍȚ Ȑ Ȋ ȌȖȔȍ ȌȈȘȐȌȘȣ, ȉȍȌȕȧȒȈ, ȕȖ ȥȚȖ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ǹȈȔ ǵȈȘȈȧȕȈ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȉȍȌȕȧȒȖȔ. Ƕȕ ȎȐȊȍȚ ȊȍȏȌȍ: Ȑ Ȋ ȌȖȔȈȝ ȉȍȌȕȧȒȖȊ, Ȑ Ȋ ȌȖȔȈȝ ȉȖȋȈȟȍȑ, ȕȖ, ȋȌȍ ȉȣ Ƕȕ ȕȐ ȎȐȓ, Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȚșȧ ǵȈȘȈȧȕȖȑ. ǬțȔȈȚȤ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȉȍȌȕȣȔ ȐȓȐ ȉȖȋȈȚȣȔ, — ȏȕȈȟȐȚ șțȌȐȚȤ Ȗ ǵȍȔ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȚȖȟȒȐ ȏȘȍȕȐȧ. ǷȘȐ ȓȦȉȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȗȖȓȖȕ ȠȍșȚȐ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊ (ȠȈȌ- ȈȐȠȊȈȘȑȈ-ȗțȘȕȈ) . ǺǭDzǹǺ 25 ȚțȠȚȍ ȟȈ ȚȈȚȘȈ ȒȐȔ ȈȓȈȉȝȑȈȔ ȈȕȈȕȚȈ ȈȌȑȍ ȒȐȔ ȚȈȐȘ ȋțȕȈ-ȊȑȈȚȐȒȈȘȈȌ ȐȝȈ ȑȍ șȊȈ-șȐȌȌȝȈȝ ȌȝȈȘȔȈȌȈȑȈȝ ȒȐȔ ȈȋțȕȍȕȈ ȟȈ ȒȈȕȒȠȐȚȍȕȈ șȈȘȈȔ ȌȎțȠȈȔ ȟȈȘȈȕȈȑȖȘ țȗȈȋȈȑȈȚȈȔ ȕȈȝ ȚțȠȚȍ — ȒȖȋȌȈ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ; ȒȐȔ — ȟȚȖ; ȈȓȈȉȝȑȈȔ — ȕȍȌȖșȚțȗȕȖ; ȈȕȈȕȚȍ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȈȌȑȍ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, ȗȘȐȟȐȕȈ Ȋșȍȝ ȗȘȐȟȐȕ; ȒȐȔ — ȟȚȖ; ȚȈȐȝ — Ȋ Țȍȝ; ȋțȕȈ-ȊȑȈȚȐȒȈȘȈȚ — Ȑȏ-ȏȈ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȧ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȐȝȈ — ȏȌȍșȤ (Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ); ȑȍ — ȒȖȚȖȘȣȍ; șȊȈ-șȐȌȌȝȈȝ — ȖȉȘȍȚȈȍȔȣȍ șȈȔȐ șȖȉȖȑ; ȌȝȈȘȔȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ȚȘȐ ȖșȕȖȊȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȧ: ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȍ, ȉȖȋȈȚșȚȊȖ Ȑ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȍȑ ȟțȊșȚȊ; ȒȐȔ — ȟȚȖ; ȈȋțȕȍȕȈ — Ȋ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȐ, ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȡȍȔ șȖȉȖȑ ȗȖȋȘțȎȍȕȐȍ ȊȖ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ; ȟȈ — Ȑ; ȒȈȕȒȠȐȚȍȕȈ — Ȋ ȎȍȓȈȕȕȖȔ; șȈȘȈȔ — șțȡȕȖșȚȤ; ȌȎțȠȈȔ — ȊȒțȠȈȦȡȐȝ; ȟȈȘȈȕȈȑȖȝ — ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ; țȗȈȋȈȑȈȚȈȔ — ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȡȐȝ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ ǫȖșȗȖȌȈ; ȕȈȝ — Ȍȓȧ ȕȈș. Ǭȓȧ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȓ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ — ȗȘȐȟȐȕț Ȋșȍȝ ȗȘȐȟȐȕ, ȐșȚȖȟȕȐȒ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, — ȕȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍȌȖșȚȐȎȐȔȖȋȖ. ǫȖșȗȖȌȤ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȔȐ ȌțȝȖȊȕȣȔȐ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȧȔȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȒȈȒȖȑ șȔȣșȓ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȗȖȌȕȧȊȠȐȔșȧ ȕȈȌ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, șȚȘȍȔȐȚȤșȧ Ȓ ȔȐȘșȒȖȔț ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȦ, ȉȖȋȈȚșȚȊț, ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧȔ Ȑ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ — ȊȍȌȤ Ȋșȍ ȥȚȖ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȓ ȟȍȓȖȊȍȒț șȈȔȖ șȖȉȖȑ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȦ ȚȘȍȝ ȋțȕ? ǵȈȔ, 203


204 ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȚ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȍȏȈȟȍȔ ȗȘȖșȐȚȤ ț ǵȍȋȖ ȉȓȈȋ, ȗȘȐȕȖșȐȔȣȝ ȌȝȈȘȔȖȑ, ȈȘȚȝȖȑ, ȒȈȔȖȑ ȐȓȐ ȔȖȒȠȍȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȘȈȏȊȐȚȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȓȦȌȐ șȚȘȍȔȧȚșȧ șȚȈȚȤ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȔȐ, ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ șȍȉȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȉȓȈȋȈȔȐ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ șȊȖȐȝ ȟțȊșȚȊ Ȑ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. ǶȌȕȈȒȖ ȥȚȖ ȕȍ Țȍ ȞȍȓȐ, Ȓ ȒȖȚȖȘȣȔ șȓȍȌțȍȚ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ ȟȍȓȖȊȍȒț. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȉȍȏ ȖșȖȉȖȋȖ ȚȘțȌȈ ȔȖȎȍȚ ȗȖȓțȟȐȚȤ Ȋșȍ ȥȚȐ ȉȓȈȋȈ. ǩȐȓȊȈȔȈȕȋȈȓȈ ǺȝȈȒțȘ șȒȈȏȈȓ: ȔțȒȚȐȝ șȊȈȑȈȔ ȔțȒțȓȐȚȈȕȌȎȈȓȐ șȍȊȈȚȍ 'șȔȈȕ ȌȝȈȘȔȈȘȚȝȈ-ȒȈȔȈ-ȋȈȚȈȑȈȝ șȈȔȈȑȈ- ȗȘȈȚȐȒȠȈȝ . ǶșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȊșȍȋȌȈ șȚȖȐȚ ț ȌȊȍȘȐ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȖȎȐȌȈȧ ȍȋȖ ȘȈșȗȖȘȧȎȍȕȐȑ. ǴȐȘșȒȈȧ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖșȚȤ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȍ, ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ Ȑ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȗȘȖșȚȖ ȎȌțȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȗȖșȓțȎȐȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ țȎȍ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȖȔ țȘȖȊȕȍ, ȗȖȥȚȖȔț ȍȔț ȕȍ ȕțȎȕȖ ȉȍșȗȖȒȖȐȚȤșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ șȚȈȚȤ ȌȖșȚȖȑȕȣȔ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ. DzȈȒ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (14.26), ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȍȗȖȌȊȓȈșȚȍȕ ȌȍȑșȚȊȐȦ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȐȉȖ Ȗȕ ȗȖȌȕȧȓșȧ ȕȈ țȘȖȊȍȕȤ ǩȘȈȝȔȈȕȈ (șȈ ȋțȕȈȕ șȈȔȈȚȐȚȑȈȐȚȈȕ ȉȘȈȝȔȈ-ȉȝțȑȈȑȈ ȒȈȓȗȈȚȍ) . ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȒȈȏȈȓ: ȈȋțȕȍȕȈ ȟȈ ȒȈȕȒȠȐȚȍȕȈ — ȚȖȚ, ȒȚȖ ș ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȑ ȓȦȉȖȊȤȦ șȓțȎȐȚ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ, șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȕȍ ȕțȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȉȓȈȋȈȝ, ȗȘȐȕȖșȐȔȣȝ ȌȝȈȘȔȖȑ, ȈȘȚȝȖȑ, ȒȈȔȖȑ ȐȓȐ ȔȖȒȠȍȑ . Ǫ ȕȈȟȈȓȍ ȥȚȖȋȖ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ, «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȌȝȈȘȔȈȝ ȗȘȖȌȎȌȎȝȐȚȈ-ȒȈȐȚȈȊȖ 'ȚȘȈ . ǷȓȖȌȣ ȌȝȈȘȔȣ, ȈȘȚȝȐ, ȒȈȔȣ Ȑ ȔȖȒȠȐ — ȥȚȖ ȓȖȎȕȣȍ (ȒȈȐȚȈȊȈ), ȕȍȕțȎȕȣȍ ȉȓȈȋȈ. ǵȐȘȔȈȚșȈȘȈȕȈȔ, Țȍ, ȒȚȖ ȊȖȏȊȣșȐȓșȧ ȕȈȌ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, ȖșȕȖȊȈȕȕȖȑ ȕȈ ȟțȊșȚȊȍ ȖȉȖșȖȉȓȍȕȕȖșȚȐ ȖȚ ȌȘțȋȐȝ, ȒȚȖ ȕȍ ȗȘȖȊȖȌȐȚ ȘȈȏȓȐȟȐȑ ȔȍȎȌț «șȊȖȐȔ» Ȑ «ȟțȎȐȔ» Ȑ ȒȚȖ ȏȈȕȧȚ ȚȖȓȤȒȖ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț, ȗȖȐșȚȐȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȐȌȚȐ ȗțȚȍȔ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȣ (ȌȝȈȘȔȈȕ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȕ ȐȝȈ) . ǺȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȕȐȒȖȔț ȕȍ ȏȈȊȐȌțȦȚ (ȕȐȘȔȈȚșȈȘȈ) Ȑ ȗȖȚȖȔț ȝȖȚȧȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȋșȍȝ, ȌȈȎȍ șȊȖȐȝ ȊȘȈȋȖȊ, ȕȈ ȗțȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ȀȘȐȓȈ ǴȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ ȏȈȔȍȟȈȍȚ ȗȖ ȥȚȖȔț ȗȖȊȖȌț: ȒȈȕȒȠȈȚȍ ȔȖȒȠȈ-ȋȈȔ ȈȗȐ șțȒȝȈȔ ȕȈȒȈȕȒȠȈȚȖ ȑȈȚȝȈ . ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ ȕȍ ȐȡțȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șȟȈșȚȤȧ — Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ șȟȈșȚȤȧ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ. ȅȚȖ Ȑ ȍșȚȤ ȈȕȑȈȉȝȐȓȈȠȐȚȈ-ȠțȕȑȈȔ ȌȎȕȈȕȈ-ȒȈȘȔȈȌȑȈȕȈȊȘȐȚȈȔ . DzȈȘȔȐ șȚȘȍȔȧȚșȧ Ȓ ȔȐȘșȒȖȔț șȟȈșȚȤȦ, Ȉ ȋȤȧȕȐ — Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ, ȕȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȘȈȊȕȖȌțȠȍȕ Ȓ ȓȦȉȖȔț Ȑȏ ȥȚȐȝ ȉȓȈȋ; Ȗȕ ȟȍȘȗȈȍȚ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ș ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȑ ȓȦȉȖȊȤȦ șȓțȎȐȚȤ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȊșȦȌț ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ ǭȋȖ șȓȈȊț. Ǫ ȚȈȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊȐȌȐȚ șȔȣșȓ Ȋșȍȑ șȊȖȍȑ ȎȐȏȕȐ. ǺǭDzǹǺ 26 ȌȝȈȘȔȈȘȚȝȈ-ȒȈȔȈ ȐȚȐ ȑȖ 'ȉȝȐȝȐȚȈș ȚȘȐ-ȊȈȘȋȈ ȐȒȠȈ ȚȘȈȑȐ ȕȈȑȈ-ȌȈȔȈț ȊȐȊȐȌȝȈ ȟȈ ȊȈȘȚȈ ȔȈȕȑȍ ȚȈȌ ȥȚȈȌ ȈȒȝȐȓȈȔ ȕȐȋȈȔȈșȑȈ șȈȚȑȈȔ șȊȈȚȔȈȘȗȈȕȈȔ șȊȈ-șțȝȘȐȌȈȝ ȗȈȘȈȔȈșȑȈ ȗțȔșȈȝ ȌȝȈȘȔȈ — șȖșȚȖȧȡȐȍ Ȋ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȐ; ȈȘȚȝȈ — ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȒȈȔȈȝ — Ȑ ȘȍȋȓȈȔȍȕȚȐȘȖȊȈȕȕȖȔ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȐ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȍȑ ȟțȊșȚȊ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȍ; ȈȉȝȐȝȐȚȈȝ — ȗȘȍȌȗȐșȈȕȣ; ȚȘȐ-ȊȈȘȋȈȝ — ȚȘȐ ȗțȚȐ; ȐȒȠȈ — șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȍ; ȚȘȈȑȐ — ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȖȉȘȧȌȣ; ȕȈȑȈ — ȓȖȋȐȒȈ; ȌȈȔȈț — Ȑ ȦȘȐșȗȘțȌȍȕȞȐȧ; ȊȐȊȐȌȝȈ — ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȊȈȘȚȈ — ȏȈȕȧȚȐȧ (ȗȘȖȜȍșșȐȐ) ȐȓȐ șȘȍȌșȚȊȈ Ȓ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȦ; ȔȈȕȑȍ — șȟȐȚȈȦ; ȚȈȚ — ȚȖ; ȥȚȈȚ — 204


205 ȥȚȐ; ȈȒȝȐȓȈȔ — Ȋșȍ; ȕȐȋȈȔȈșȑȈ — ǪȍȌ; șȈȚȑȈȔ — ȐșȚȐȕț; șȊȈ-ȈȚȔȈ-ȈȘȗȈȕȈȔ — ȗȖȓȕȖȍ ȗȘȍȌȈȕȐȍ șȊȖȍȑ ȌțȠȐ; șȊȈ-șțȝȘȐȌȈȝ — ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȋȖ ȌȘțȋȈ; ȗȈȘȈȔȈșȑȈ — ȊȍȘȝȖȊȕȖȑ; ȗțȔșȈȝ — ȓȐȟȕȖșȚȐ. ǸȍȓȐȋȐȖȏȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȍ Ȑ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȟțȊșȚȊ ȖȗȐșȈȕȣ Ȋ ǪȍȌȈȝ ȒȈȒ ȚȘȐ-ȊȈȘȋȈ, ȚȘȐ ȗțȚȐ Ȓ șȗȈșȍȕȐȦ. ǶȕȐ ȊȒȓȦȟȈȦȚ Ȋ șȍȉȧ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ Ȑ ȗȖȏȕȈȕȐȍ șȊȖȍȋȖ «ȇ», șȖȊȍȘȠȍȕȐȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȖȉȘȧȌȖȊ, ȐșȒțșșȚȊȖ ȓȖȋȐȒȐ, ȏȕȈȕȐȍ ȏȈȒȖȕȖȊ Ȑ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ șȗȖșȖȉȣ ȏȈȘȈȉȈȚȣȊȈȚȤ ȕȈ ȎȐȏȕȤ. Ǫșȍ ȥȚȐ ȊȐȌȣ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȊȕȍȠȕȍȑ șȚȖȘȖȕȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȧ șȟȐȚȈȦ Ȑȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ. ǬțȝȖȊȕȖ ȓȐȠȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȖȔ țȘȖȊȕȍ. ǺȈȒȖȍ Ȏȍ țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ ȍșȚȤ Ȑ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (14.26): ȔȈȔ ȟȈ ȑȖ 'ȊȑȈȉȝȐȟȈȘȍȕȈ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȍȕȈ șȍȊȈȚȍ șȈ ȋțȕȈȕ șȈȔȈȚȐȚȑȈȐȚȈȕ ȉȘȈȝȔȈ-ȉȝțȑȈȑȈ ȒȈȓȗȈȚȍ «ǺȖȚ, ȒȚȖ ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖșȊȧȡȈȍȚ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ Ȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȝȖȌȐȚ ș ȥȚȖȋȖ ȗțȚȐ, ȗȖȌȕȐȔȈȍȚșȧ ȕȈȌ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ Ȑ ȌȖșȚȐȋȈȍȚ țȘȖȊȕȧ ǩȘȈȝȔȈȕȈ». ǺȖȚ, ȒȚȖ ȊșȍȋȖ șȍȉȧ ȗȖșȊȧȡȈȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț, șȘȈȏț ȗȖȌȕȐȔȈȍȚșȧ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȘȖȊȍȕȤ (ȉȘȈȝȔȈ-ȉȝțȚȈ) . dzȦȉȖȍ ȏȕȈȕȐȍ ȐȓȐ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȕȍ ȗȖȌȕȧȊȠȍȋȖșȧ ȕȈ țȘȖȊȍȕȤ ȉȘȈȝȔȈ-ȉȝțȚȣ, ȚȖ ȍșȚȤ ȕȍ ȗȖșȚȐȋȠȍȋȖ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț, șȟȐȚȈȍȚșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ, Ȉ ȕȐȟȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ, ȒȈȒ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ ǰșȚȐȕȖȑ, ȐȉȖ ǨȉșȖȓȦȚȕȈȧ ǰșȚȐȕȈ ȊșȍȞȍȓȖ ȌțȝȖȊȕȈ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȦȚ Ȑ șȓȖȊȈ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ- ȋȐȚȍ» (2.45): ȚȘȈȐȋțȕȑȈ-ȊȐȠȈȑȈ ȊȍȌȈ ȕȐșȚȘȈȐȋțȕȑȖ ȉȝȈȊȈȘȌȎțȕȈ — «Ǫ ǪȍȌȈȝ ȋȓȈȊȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȗ ȚȘȍȝ ȋțȕȈȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǷȖȌȕȐȔȐșȤ Ȏȍ ȕȈȌ ȥȚȐȔȐ ȋțȕȈȔȐ, Ȗ ǨȘȌȎțȕȈ, Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȊȈȑșȧ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȖȔ țȘȖȊȕȍ». ǬȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ țȘȖȊȕȍ, ȗțșȚȤ ȌȈȎȍ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔȐ ǪȍȌ, — ȖȚȕȦȌȤ ȕȍ ȊȣșȠȍȍ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȍ. ǪȣșȠȍȍ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȍ — ȥȚȖ ȊșȍȋȌȈ ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȖȔ țȘȖȊȕȍ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȊȘțȟȐȊ șȍȉȧ ȗȈȘȈȔȈ-ȗțȘțȠȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ. ǺȈȒȖȊȈ ȐșȚȐȕȕȈȧ ȞȍȓȤ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǪȍȌȐȟȍșȒȐȔȐ ȖȉȘȧȌȈȔȐ Ȑ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔȐ ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȚȤ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ, ȐȉȖ ȖȕȐ ȗȘȐȏȊȈȕȣ ȗȖȔȖȟȤ ȟȍȓȖȊȍȒț ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȘȖȊȍȕȤ. ǵȖ ȍșȓȐ, șȖȊȍȘȠȈȧ ȥȚȐ ȖȉȘȧȌȣ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȚȈȒ Ȑ ȖșȚȈȍȚșȧ ȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ țȘȖȊȕȍ, ȏȕȈȟȐȚ, Ȗȕ ȚȘȈȚȐȚ ȊȘȍȔȧ ȊȗțșȚțȦ. Ǫ «ȀȘȐȔȈȌ- ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (1.2.8) Ȗȉ ȥȚȖȔ șȒȈȏȈȕȖ ȚȈȒ: ȌȝȈȘȔȈȝ șȊȈȕțȠȚȝȐȚȈȝ ȗțȔșȈȔ ȊȐȠȊȈȒșȍȕȈ-ȒȈȚȝȈșț ȑȈȝ ȕȖȚȗȈȌȈȑȍȌ ȑȈȌȐ ȘȈȚȐȔ ȠȘȈȔȈ ȥȊȈ ȝȐ ȒȍȊȈȓȈȔ «Ǫ ȟȍȔ ȉȣ ȕȐ ȏȈȒȓȦȟȈȓȐșȤ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȟȍȓȖȊȍȒȈ (ȍȋȖ ȌȝȈȘȔȈ ), ȍșȓȐ, ȊȣȗȖȓȕȧȧ Ȑȝ, Ȗȕ ȕȍ ȘȈȏȊȐȊȈȍȚ Ȋ șȍȉȍ ȎȍȓȈȕȐȍ șȓțȠȈȚȤ șȓȖȊȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȏȕȈȟȐȚ, Ȋșȧ ȍȋȖ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ — ȕȈȗȘȈșȕȣȑ ȚȘțȌ». ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ ȊȣȗȖȓȕȧȍȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ, ȕȖ ȚȈȒ Ȑ ȕȍ ȊȖȏȊȣȠȈȍȚșȧ ȌȖ ȚȖȋȖ, 205


206 ȟȚȖȉȣ ȊȘțȟȐȚȤ șȍȉȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȏȕȈȟȐȚ, Ȋșȍ ȍȋȖ ȗȖȗȣȚȒȐ ȖȉȘȍșȚȐ șȗȈșȍȕȐȍ ȐȓȐ ȌȖșȚȐȟȤ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ — ȗțșȚȈȧ ȚȘȈȚȈ ȊȘȍȔȍȕȐ Ȑ șȐȓ. ǺǭDzǹǺ 27 ȌȎȕȈȕȈȔ ȚȈȌ ȥȚȈȌ ȈȔȈȓȈȔ ȌțȘȈȊȈȗȈȔ ȈȝȈ ȕȈȘȈȑȈȕȖ ȕȈȘȈ-șȈȒȝȈȝ ȒȐȓȈ ȕȈȘȈȌȈȑȈ ȥȒȈȕȚȐȕȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈș ȚȈȌ ȈȒȐȕȟȈȕȈȕȈȔ ȗȈȌȈȘȈȊȐȕȌȈ-ȘȈȌȎȈșȈȗȓțȚȈ-ȌȍȝȐȕȈȔ șȑȈȚ ȌȎȕȈȕȈȔ — ȏȕȈȕȐȍ; ȚȈȚ — ȚȖ; ȥȚȈȚ — ȥȚȖ; ȈȔȈȓȈȔ — șȊȖȉȖȌȕȖȍ ȖȚ ȔȐȘșȒȖȑ șȒȊȍȘȕȣ; ȌțȘȈȊȈȗȈȔ — ȚȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖ ȗȖșȚȐȟȤ (ȉȍȏ ȔȐȓȖșȚȐ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ); ȈȝȈ — ȗȖȊȍȌȈȓ; ȕȈȘȈȑȈȕȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǵȈȘȈȧȕȈ, dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȕȈȘȈșȈȒȝȈȝ — ȌȘțȋ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ (ȖșȖȉȍȕȕȖ ȓȦȌȍȑ); ȒȐȓȈ — ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȕȈȘȈȌȈȑȈ — ȊȍȓȐȒȖȔț ȔțȌȘȍȞț ǵȈȘȈȌȍ; ȥȒȈȕȚȐȕȈȔ — Țȍȝ, ȒȚȖ ȊșȍȞȍȓȖ ȊȘțȟȐȓ șȍȉȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȚȈȚ — ȚȖ (ȏȕȈȕȐȍ); ȈȒȐȕȟȈȕȈȕȈȔ — Țȍȝ, ȒȚȖ ȕȍ ȗȘȍȚȍȕȌțȍȚ ȕȐ ȕȈ ȒȈȒțȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕțȦ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤ; ȗȈȌȈ-ȈȘȈȊȐȕȌȈ — ș ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ; ȘȈȌȎȈșȈ — ȗȣȓȤȦ; ȈȗȓțȚȈ — ȖȔȣȚȣ; ȌȍȝȐȕȈȔ — Țȍȝ, ȟȤȐ ȚȍȓȈ; șȑȈȚ — ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǵȈȘȈȧȕȈ, ȌȘțȋ Ȑ ȉȓȈȋȖȎȍȓȈȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȖȚȒȘȣȓ ȥȚȐ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȐșȚȐȕȣ ȊȍȓȐȒȖȔț ȔțȌȘȍȞț ǵȈȘȈȌȍ. ǩȍȏ ȔȐȓȖșȚȐ ȚȈȒȖȋȖ șȊȧȚȖȋȖ, ȒȈȒ ǵȈȘȈȌȈ, ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȚȘțȌȕȖ ȗȘȖȕȐȒȕțȚȤ Ȋ ȚȈȑȕȣ ȥȚȖȑ șȖȒȘȖȊȍȕȕȖȑ ȕȈțȒȐ, ȖȌȕȈȒȖ ȓȦȉȖȑ, ȒȚȖ ȗȘȐȔȍȚ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȖȌȕȖȋȖ Ȑȏ ȌțȝȖȊȕȣȝ țȟȐȚȍȓȍȑ — ȗȘȍȍȔȕȐȒȖȊ ǵȈȘȈȌȣ, — ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ șțȔȍȍȚ ȗȖșȚȐȟȤ ȍȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȗȘȖȕȐȒȕțȚȤ Ȋ ȚȈȑȕȣ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȕȈțȒȐ ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ ȚȘțȌȕȖ, ȖȌȕȈȒȖ ȍȍ ȓȍȋȒȖ șȔȖȎȍȚ ȗȖșȚȐȟȤ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȐȔȍȚ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ǹțȚȤ ȥȚȖȋȖ șȖȒȘȖȊȍȕȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ ȐȏȓȖȎȍȕȈ Ȋ ȒȖȕȞȍ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ», ȋȌȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: șȈȘȊȈ-ȌȝȈȘȔȈȕ ȗȈȘȐȚȑȈȌȎȑȈ ȔȈȔ ȥȒȈȔ ȠȈȘȈȕȈȔ ȊȘȈȌȎȈ — «ǶșȚȈȊȤ ȓȦȉȣȍ ȘȈȏȕȖȊȐȌȕȖșȚȐ ȘȍȓȐȋȐȐ Ȑ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȍȌȈȑșȧ Ǵȕȍ». ȅȚȖ ȏȕȈȕȐȍ — ȊȍȓȐȟȈȑȠȈȧ ȚȈȑȕȈ, Ȑ Ȋșȍ Ȏȍ ȖȕȖ ȖȚȒȘȖȍȚșȧ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȗȖșȚȈȘȈȍȚșȧ ȗȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȖȋȖ ȕȈșȚȈȊȕȐȒȈ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȍȋȖ Ȓ ȞȍȗȐ ȌțȝȖȊȕȣȝ țȟȐȚȍȓȍȑ — ȗȘȍȍȔȕȐȒȖȊ ǵȈȘȈȌȣ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȏȈȊȍȘȐȓ șȣȕȖȊȍȑ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ȗȖșȚȐȟȤ ȥȚț ȕȈțȒț șȗȖșȖȉȍȕ ȚȖȓȤȒȖ șȊȧȚȖȑ, ȗȖȌȖȉȕȣȑ ǵȈȘȈȌȍ, ȐȔ ȕȍ șȚȖȐȚ țȕȣȊȈȚȤ, ȐȉȖ Țȍ, ȒȚȖ șȌȍȓȈȍȚ ǵȈȘȈȌț (Ȉ ȕȍ ȔȐȘșȒȐȝ țȟȐȚȍȓȍȑ) șȊȖȐȔ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍȔ, ȚȖȎȍ șțȔȍȦȚ ȗȖȕȧȚȤ ȍȍ. Ǭȓȧ ȥȚȖȋȖ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȚȘȍȉțȍȚșȧ ȊȣșȖȒȖȋȖ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȧ. Ǫșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȖȔ țȘȖȊȕȍ ȟȐșȚȣ, ȚȈȒ ȟȚȖ ȓȦȉȖȑ, ȒȚȖ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ ȗȖȌȕȐȔȍȚșȧ ȕȈ ȥȚȖȚ țȘȖȊȍȕȤ, ȚȖȎȍ șȔȖȎȍȚ ȗȖșȚȐȟȤ șȖȒȘȖȊȍȕȕȣȍ ȐșȚȐȕȣ. ǺǭDzǹǺ 28 ȠȘțȚȈȔ ȥȚȈȕ ȔȈȑȈ ȗțȘȊȈȔ ȌȎȕȈȕȈȔ ȊȐȌȎȕȈȕȈ-șȈȔȑțȚȈȔ ȌȝȈȘȔȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȔ ȠțȌȌȝȈȔ ȕȈȘȈȌȈȌ ȌȍȊȈ-ȌȈȘȠȈȕȈȚ ȠȘțȚȈȔ — țșȓȣȠȈȕȖ; ȥȚȈȚ — ȥȚȖ; ȔȈȑȈ — ȔȕȖȑ; ȗțȘȊȈȔ — ȗȘȍȎȌȍ; ȌȎȕȈȕȈȔ — șȖȒȘȖȊȍȕȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ; ȊȐȌȎȕȈȕȈ-șȈȔȑțȚȈȔ — șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȖȍ ȖȉȢȧșȕȍȕȐȍȔ ȍȋȖ 206


207 ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ; ȌȝȈȘȔȈȔ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȈȧ ȘȍȓȐȋȐȧ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȔ — șȊȧȏȈȕȕȈȧ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ; ȠțȌȌȝȈȔ — ȕȍ ȐȔȍȦȡȈȧ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȕȈȘȈȌȈȚ — ȖȚ ȊȍȓȐȒȖȋȖ șȊȧȚȖȋȖ ǵȈȘȈȌȣ; ȌȍȊȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ; ȌȈȘȠȈȕȈȚ — ȖȚ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȊșȍȋȌȈ ȊȐȌȐȚ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ȇ ȗȖȓțȟȐȓ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ ȖȚ ȊȍȓȐȒȖȋȖ șȊȧȚȖȋȖ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍȗȘȍșȚȈȕȕȖ șȓțȎȐȚ ǫȖșȗȖȌț. ǯȕȈȕȐȍ ȥȚȖ, ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȍ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȖȑ, ȊșȍȞȍȓȖ ȕȈțȟȕȖ. ǶȕȖ ȖșȕȖȊȈȕȖ ȕȈ ȓȖȋȐȒȍ Ȑ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ Ȑ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȊȖȉȖȌȕȖ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ. ǺǭDzǹǺȃ 29 - 30 ȠȘȐ-ȌȈȐȚȑȈ-ȗțȚȘȈ țȟțȝ ȗȘȈȝȘȈȌȈ ȚȊȈȔ ȊȈȑȈȔ ȟȈȗȐ ȕȈȘȚȍ 'ȕȑȈȔ ȊȐȌȔȈȝȍ ȋțȘțȔ ȥȚȈȉȝȑȈȔ ȋțȘț-ȗțȚȘȈȉȝȑȈȔ ȉȈȓȈȕȈȔ ȈȗȐ ȝȐȠȊȈȘȈț ȉȈȓȈșȑȈȕȚȈȝȗțȘȈ-șȚȝȈșȑȈ ȔȈȝȈȚ-șȈȕȋȖ ȌțȘȈȕȊȈȑȈȝ ȟȝȐȕȌȝȐ ȕȈȝ șȈȔȠȈȑȈȔ șȈțȔȑȈ șȑȈȟ ȟȍȌ ȊȐșȘȈȔȉȝȈ-ȒȈȘȈȕȈȔ ȠȘȐ-ȌȈȐȚȑȈ-ȗțȚȘȈȝ țȟțȝ — șȣȕȖȊȤȧ ȌȍȔȖȕȖȊ șȒȈȏȈȓȐ; ȗȘȈȝȘȈȌȈ — ȌȖȘȖȋȖȑ ȕȈȠ ȌȘțȋ ǷȘȈȝȓȈȌȈ; ȚȊȈȔ — Țȣ; ȊȈȑȈȔ — Ȕȣ; ȟȈ — Ȑ; ȈȗȐ — ȚȖȎȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȘȐȚȍ — ȒȘȖȔȍ; ȈȕȑȈȔ — ȌȘțȋȖȋȖ; ȊȐȌȔȈȝȍ — ȏȕȈȍȔ; ȋțȘțȔ — ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ; ȥȚȈȉȝȑȈȔ — ȒȘȖȔȍ ȥȚȐȝ (ȌȊȖȐȝ); ȋțȘț-ȗțȚȘȈȉȝȑȈȔ — șȣȕȖȊȍȑ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȐ; ȉȈȓȈȕȈȔ — ȔȈȓȍȕȤȒȐȝ ȌȍȚȍȑ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȐȠȊȈȘȈț — ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȐ; ȉȈȓȈșȑȈ — ȘȍȉȍȕȒȈ; ȈȕȚȈȝȗțȘȈ-șȚȝȈșȑȈ — ȊșȍȋȌȈ ȕȈȝȖȌȧȡȍȋȖșȧ Ȋ ȌȖȔȍ ȐȓȐ ȊȖ ȌȊȖȘȞȍ; ȔȈȝȈȚșȈȕȋȈȝ — ȖȉȡȍȕȐȍ ș ȊȍȓȐȒȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȤȦ ȊȘȖȌȍ ǵȈȘȈȌȣ; ȌțȘȈȕȊȈȑȈȝ — ȖȟȍȕȤ ȏȈȚȘțȌȕȐȚȍȓȤȕȖ; ȟȝȐȕȌȝȐ — ȘȈșșȍȑ, ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ; ȕȈȝ — ȕȈȠȍ; șȈȔȠȈȑȈȔ — șȖȔȕȍȕȐȍ; șȈțȔȑȈ — Ȗ țȟȚȐȊȣȑ; șȑȈȚ — ȉțȌȍȚ; ȟȍȚ — ȍșȓȐ; ȊȐșȘȈȔȉȝȈ-ȒȈȘȈȕȈȔ — ȗȘȐȟȐȕȈ ȊȍȘȣ (Ȋ ȚȊȖȐ șȓȖȊȈ). ǹȣȕȖȊȤȧ ȌȍȔȖȕȖȊ șȒȈȏȈȓȐ: ǬȖȘȖȋȖȑ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, ȕȐ Țȣ, ȕȐ Ȕȣ ȕȍ ȏȕȈȍȔ Ȑȕȣȝ țȟȐȚȍȓȍȑ ȐȓȐ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȕȈșȚȈȊȕȐȒȖȊ, ȒȘȖȔȍ ȀȈȕȌȣ Ȑ ǨȔȈȘȒȐ, șȣȕȖȊȍȑ ȀțȒȘȈȟȈȘȤȐ. Dz ȚȖȔț Ȏȍ Ȕȣ ȌȍȚȐ Ȑ ȕȈȝȖȌȐȔșȧ ț ȕȐȝ Ȋ ȗȖȌȟȐȕȍȕȐȐ. Ǩ țȎ Țȍȉȍ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȖȉȡȈȚȤșȧ ș ȊȍȓȐȒȖȑ ȌțȠȖȑ șȖȊșȍȔ ȕȍȓȍȋȒȖ, ȐȉȖ Țȣ ȊșȍȋȌȈ ȎȐȊȍȠȤ ȊȖ ȌȊȖȘȞȍ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ. ǷȖȥȚȖȔț, ȌȖȘȖȋȖȑ ȕȈȠ ȌȘțȋ, ȖȉȢȧșȕȐ ȕȈȔ, ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȒȈȒ Țȍȉȍ ȌȖȊȍȓȖșȤ țșȓȣȠȈȚȤ ǵȈȘȈȌț. ǩțȌȤ ȌȖȉȘ, ȘȈșșȍȑ ȕȈȠȐ șȖȔȕȍȕȐȧ. ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȠȍșȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ǹȍȌȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȌȈȍȚ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ șȊȖȐȔ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȈȔ, șȣȕȖȊȤȧȔ ȌȍȔȖȕȖȊ».

Ƚɥɚɜɚ ɫɟɞɶɦɚɹ. Ɂɧɚɧɢɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɉɪɚɯɥɚɞɨɣ ɜ ɥɨɧɟ ɦɚɬɟɪɢ

207


208 Ǫ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, ȎȍȓȈȧ ȘȈșșȍȧȚȤ șȖȔȕȍȕȐȧ șȊȖȐȝ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȖȊ, șȣȕȖȊȍȑ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚ ȐȔ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ Ȗȕ, ȕȈȝȖȌȧșȤ ȍȡȍ Ȋ ȓȖȕȍ ȔȈȚȍȘȐ, țșȓȣȠȈȓ Ȑȏ țșȚ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ Ȗ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȍ, ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌț. DzȖȋȌȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖȒȐȕțȓ șȊȖȍ ȞȈȘșȚȊȖ Ȑ ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ ȕȈ ȋȖȘț ǴȈȕȌȈȘȈȟȈȓȈ șȖȊȍȘȠȈȚȤ șțȘȖȊțȦ ȈșȒȍȏț, ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȌȍȔȖȕȣ, șȗȈșȈȧșȤ ȖȚ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȘȈȏȉȍȎȈȓȐșȤ ȒȚȖ ȒțȌȈ. ǮȍȕȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, DzȈȧȌȝț, ȉȣȓȈ Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ ȉȍȘȍȔȍȕȕȈ, Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȌțȔȈȧ, ȟȚȖ Ȋ ȍȍ ȟȘȍȊȍ ȍȡȍ ȖȌȐȕ ȌȍȔȖȕ, ȊȏȧȓȐ ȍȍ ȗȖȌ șȚȘȈȎț. ǶȕȐ ȕȈȔȍȘȍȊȈȓȐșȤ țȉȐȚȤ ȍȍ ȘȍȉȍȕȒȈ, ȒȈȒ ȚȖȓȤȒȖ Ȗȕ ȗȖȧȊȐȚșȧ ȕȈ șȊȍȚ. ǸȍȠȐȊ ȏȈȉȘȈȚȤ DzȈȧȌȝț ș șȖȉȖȑ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ Ȋ ȗțȚȤ, ȕȖ ȗȖ ȌȖȘȖȋȍ ȊșȚȘȍȚȐȓȐ ǵȈȘȈȌț ǴțȕȐ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖșȚȈȕȖȊȐȓ Ȑȝ Ȑ ȌȖ ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȧ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȖșȍȓȐȓ DzȈȧȌȝț Ȋ șȊȖȍȔ ȈȠȘȈȔȍ . ǮȐȊȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȈȠȘȈȔȍ, DzȈȧȌȝț ȔȖȓȐȓȈșȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ș ȍȍ ȘȍȉȍȕȒȖȔ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ șȓțȟȐȓȖșȤ, Ȑ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ, ȏȈȊȍȘȐȊ ȍȍ, ȟȚȖ ȘȍȉȍȕȒț ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȋȘȖȏȐȚ, ȌȈȓ ȍȑ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, ȝȖȚȧ Ȑ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȍȡȍ Ȋ ȓȖȕȍ ȔȈȚȍȘȐ, ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȓșȧ șȓțȟȈȍȔ Ȑ șȚȈȓ ȖȟȍȕȤ ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖ șȓțȠȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ. ǪȍȟȕȈȧ ȌțȠȈ ȊșȍȋȌȈ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ. ǬțȝȖȊȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȕȍ ȗȘȍȚȍȘȗȍȊȈȍȚ ȕȐȒȈȒȐȝ ȐȏȔȍȕȍȕȐȑ. dzȦȉȖȑ, ȒȚȖ ȊȖȏȊȣșȐȓșȧ ȕȈȌ ȚȍȓȍșȕȣȔȐ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ Ȗ ȎȐȏȕȐ, ȟȐșȚ Ȑ ȗȖȚȖȔț șȗȖșȖȉȍȕ ȊȖșȗȘȐȕȧȚȤ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ. ȅȚȖ ȏȕȈȕȐȍ ȕȍ ȟȚȖ ȐȕȖȍ, ȒȈȒ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ, Ȑ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȍȡȍ Ȋ ȓȖȕȍ ȔȈȚȍȘȐ ȗȖȓțȟȐȓ ȖȚ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț. ǺȖȚ, ȒȚȖ, șȓȍȌțȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚ ǫȖșȗȖȌț, ȖȟȍȕȤ șȒȖȘȖ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ Ȑ, ȊȣȘȊȈȊȠȐșȤ Ȑȏ ȗȓȍȕȈ ȔȈȑȐ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ. ǹȌȍȓȈȚȤ șȊȖȐȔ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ — ȌȖȓȋ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȥȚȖȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, Ȋ ȒȈȒȖȔ ȉȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ Ȗȕ ȕȐ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ. ǿȚȖȉȣ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȍȉȧ șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț, ȕȍ ȚȘȍȉțȍȚșȧ ȕȐ ȈșȒȍȚȐȏȔȈ, ȕȐ ȊȓȈȌȍȕȐȧ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȖȑ, ȕȐ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȧ. ǬȈȎȍ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȥȚȐȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈȔȐ, ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȔȖȎȍȚ ȕȈțȟȐȚȤșȧ ȉȍșȒȖȘȣșȚȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈ țȊȈȟȈ ȥȊȈȔ ȌȈȐȚȑȈ-șțȚȈȐȝ ȗȘȐȠȚȖ ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȖ 'șțȘȈȝ țȊȈȟȈ ȚȈȕ șȔȈȑȈȔȈȕȈȝ șȔȈȘȈȕ ȔȈȌ-ȈȕțȉȝȈȠȐȚȈȔ ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ — ȊȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ ȀȘȐ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȌȈȐȚȑȈ-șțȚȈȐȝ — șȣȕȖȊȤȧȔȐ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȗȘȐȠȚȈȝ — șȗȘȖȠȍȕȕȣȑ; ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ — ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ; ȈșțȘȈȝ — ȘȖȌȐȊȠȐȑșȧ Ȋ șȍȔȤȍ ȌȍȔȖȕȖȊ; țȊȈȟȈ — șȒȈȏȈȓ; ȚȈȕ — ȐȔ (șȣȕȖȊȤȧȔ ȌȍȔȖȕȖȊ); șȔȈȑȈȔȈȕȈȝ — țȓȣȉȈȦȡȐȑșȧ; șȔȈȘȈȕ — ȗȖȔȕȧȡȐȑ; ȔȈȚ-ȈȕțȉȝȈȠȐȚȈȔ — ȚȖ, ȟȚȖ ȉȣȓȖ șȒȈȏȈȕȖ ȔȕȖȑ.

208


209 ȀȘȐ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ: ǽȖȚȧ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȘȖȌȐȓșȧ Ȋ șȍȔȤȍ ȈșțȘȖȊ, Ȗȕ ȉȣȓ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. Ǫ ȖȚȊȍȚ ȕȈ ȊȖȗȘȖș șȊȖȐȝ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȖȊ, șȣȕȖȊȍȑ ȌȍȔȖȕȖȊ, Ȗȕ, ȗȖȔȕȧ ȔȖȐ șȓȖȊȈ, șȚȈȓ ȋȖȊȖȘȐȚȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǵȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȓȖȕȍ ȔȈȚȍȘȐ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȊȕȐȔȈȓ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ. ǺȘțȌȕȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȤ șȍȉȍ, ȒȈȒ ȍȡȍ ȕȍ ȘȖȌȐȊȠȐȑșȧ ȘȍȉȍȕȖȒ ȔȖȋ șȓțȠȈȚȤ ǵȈȘȈȌț, ȕȖ ȚȈȒȖȊȈ ȌțȝȖȊȕȈȧ ȎȐȏȕȤ: ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ Ȍȓȧ ȕȍȍ ȗȘȍȗȧȚșȚȊȐȍȔ. ȅȚȖ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȈȝȈȐȚțȒȑ ȈȗȘȈȚȐȝȈȚȈ . ǵȐȒȈȒȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȖȔȍȠȈȚȤ ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț ȖȉȘȍșȚȐ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ. ǷȖȓțȟȐȊ ȥȚȖ ȏȕȈȕȐȍ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ș ȘȈȕȕȐȝ ȓȍȚ ȗȍȘȍȌȈȊȈȓ ȍȋȖ șȊȖȐȔ ȌȘțȏȤȧȔ, Ȑ ȖȕȖ ȗȘȍȖȉȘȈȏȐȓȖ Ȑȝ ȎȐȏȕȤ, ȝȖȚȧ Ȋșȍ ȖȕȐ ȉȣȓȐ ȍȡȍ ȌȍȚȤȔȐ. ǺǭDzǹǺ 2 ȠȘȐ-ȗȘȈȝȘȈȌȈ țȊȈȟȈ ȗȐȚȈȘȐ ȗȘȈșȚȝȐȚȍ 'șȔȈȒȈȔ ȚȈȗȈșȍ ȔȈȕȌȈȘȈȟȈȓȈȔ ȑțȌȌȝȖȌȑȈȔȈȔ ȗȈȘȈȔ ȟȈȒȘțȘ ȊȐȉțȌȝȈ ȌȈȕȈȊȈȕ ȗȘȈȚȐ ȠȘȐ-ȗȘȈȝȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȒȈȏȈȓ; ȗȐȚȈȘȐ — ȒȖȋȌȈ ȖȚȍȞ (ȌȍȔȖȕ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț); ȗȘȈșȚȝȐȚȍ — ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ; ȈșȔȈȒȈȔ — ȕȈȠ; ȚȈȗȈșȍ — Ȍȓȧ ȈșȒȍȏȣ; ȔȈȕȌȈȘȈ-ȈȟȈȓȈȔ — ȕȈ ȋȖȘț ǴȈȕȌȈȘȈȟȈȓȈ; ȑțȌȌȝȈ-țȌȑȈȔȈȔ — ȗȘȐȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧ Ȓ ȊȖȑȕȍ; ȗȈȘȈȔ — ȔȖȡȕȣȍ; ȟȈȒȘțȝ — ȗȘȍȌȗȘȐȕȧȓȐ; ȊȐȉțȌȝȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ ȞȈȘȍȔ ǰȕȌȘȖȑ; ȌȈȕȈȊȈȕ — ȌȍȔȖȕȖȊ; ȗȘȈȚȐ — ȗȘȖȚȐȊ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȒȈȏȈȓ: DzȖȋȌȈ ȔȖȑ ȖȚȍȞ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ ȕȈ ȋȖȘț ǴȈȕȌȈȘȈȟȈȓȈ, ȟȚȖȉȣ șȖȊȍȘȠȈȚȤ șțȘȖȊțȦ ȈșȒȍȏț, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ȞȈȘȍȔ ǰȕȌȘȖȑ, ȗȖȓȤȏțȧșȤ ȖȚșțȚșȚȊȐȍȔ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȘȍȠȐȓȐ șȓȖȔȐȚȤ șȐȓȣ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȑ ȗȖȠȓȐ ȕȈ ȕȐȝ ȊȖȑȕȖȑ. ǺǭDzǹǺ 3 ȗȐȗȐȓȐȒȈȐȘ ȈȝȐȘ ȐȊȈ ȌȐȠȚȑȈ ȓȖȒȖȗȈȚȈȗȈȕȈȝ ȗȈȗȍȕȈ ȗȈȗȖ 'ȉȝȈȒȠȐȚȐ ȊȈȌȈȕȚȖ ȊȈșȈȊȈȌȈȑȈȝ ȗȐȗȐȓȐȒȈȐȝ — ȔțȘȈȊȤȧȔȐ; ȈȝȐȝ — ȏȔȍȧ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȌȐȠȚȑȈ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȍȕȐȍ ȕȍȉȍșȈȔ; ȓȖȒȈ-țȗȈȚȈȗȈȕȈȝ — ȗȘȐȚȍșȕȧȦȡȐȑ ȓȦȌȍȑ; ȗȈȗȍȕȈ — șȊȖȐȔ Ȏȍ ȋȘȍȝȖȔ; ȗȈȗȈȝ — ȋȘȍȠȕȐȒ (ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț); ȈȉȝȈȒȠȐ — ȗȖȎȐȘȈȍȚșȧ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȊȈȌȈȕȚȈȝ — ȋȖȊȖȘȧȡȐȍ; ȊȈșȈȊȈ- ȈȌȈȑȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ ǰȕȌȘȖȑ. «ǷȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȏȔȍȦ șȢȍȌȈȦȚ ȔțȘȈȊȤȐ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȊșȍȋȌȈ ȗȘȐȟȐȕȧȊȠȐȑ ȊșȍȔ șȚȘȈȌȈȕȐȧ, șȚȈȕȍȚ ȎȍȘȚȊȖȑ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ șȊȖȐȝ Ȏȍ ȋȘȍȝȖȊ», — ș ȥȚȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ ȞȈȘȍȔ ǰȕȌȘȖȑ, ȊșȚțȗȐȓȐ ș ȌȍȔȖȕȈȔȐ Ȋ ȉȖȑ. ǺǭDzǹǺȃ 4 - 5 209


210 ȚȍȠȈȔ ȈȚȐȉȈȓȖȌȑȖȋȈȔ ȕȐȠȈȔȑȈșțȘȈ-ȑțȚȝȈȗȈȝ ȊȈȌȝȑȈȔȈȕȈȝ șțȘȈȐȘ ȉȝȐȚȈ ȌțȌȘțȊțȝ șȈȘȊȈȚȖ ȌȐȠȈȔ ȒȈȓȈȚȘȈ-ȗțȚȘȈ-ȊȐȚȚȈȗȚȈȕ ȋȘȐȝȈȕ ȗȈȠț-ȗȈȘȐȟȟȝȈȌȈȕ ȕȈȊȍȒȠȑȈȔȈȕȈș ȚȊȈȘȐȚȈȝ șȈȘȊȍ ȗȘȈȕȈ-ȗȈȘȐȗșȈȊȈȝ ȚȍȠȈȔ — Ȑȝ (ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȝ ȞȈȘȍȔ ǰȕȌȘȖȑ); ȈȚȐȉȈȓȈ-țȌȑȖȋȈȔ — Ȗ ȕȍȉȣȊȈȓȖȑ șȐȓȍ Ȑ ȕȈȚȐșȒȍ; ȕȐȠȈȔȑȈ — țșȓȣȠȈȊ; ȈșțȘȈ-ȑțȚȝȈȗȈȝ — ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȐ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȊȈȌȝȑȈȔȈȕȈȝ — țȉȐȊȈȍȔȣȍ; șțȘȈȐȝ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȉȝȐȚȈȝ — ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȍ șȚȘȈȝȖȔ; ȌțȌȘțȊțȝ — ȘȈȏȉȍȎȈȓȐșȤ; șȈȘȊȈȚȈȝ — ȗȖȊșȦȌț; ȌȐȠȈȔ — ȗȖ șȚȖȘȖȕȈȔ; ȒȈȓȈȚȘȈ — ȕȈ Ȏȍȕ; ȗțȚȘȈ-ȊȐȚȚȈ — ȕȈ ȌȍȚȍȑ Ȑ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ; ȈȗȚȈȕ — ȕȈ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ; ȋȘȐȝȈȕ — ȕȈ ȌȖȔȈ; ȗȈȠț-ȗȈȘȐȟȟȝȈȌȈȕ — ȕȈ ȎȐȊȖȚȕȣȝ Ȑ ȌȖȔȈȠȕȦȦ țȚȊȈȘȤ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȊȍȒȠȑȈȔȈȕȈȝ — ȋȓȧȌȧȡȐȍ; ȚȊȈȘȐȚȈȝ — ȖȟȍȕȤ șȗȍȠȈȡȐȍ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȗȘȈȕȈ-ȗȈȘȐȗșȈȊȈȝ — ȎȍȓȈȦȡȐȍ (șȗȈșȚȐ) ȎȐȏȕȤ. ǷȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȐ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȊȐȌȧ ȕȍȉȣȊȈȓȣȑ ȕȈȚȐșȒ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, țȉȐȊȈȊȠȐȝ ȖȌȕȖȋȖ ȌȍȔȖȕȈ ȏȈ ȌȘțȋȐȔ, ȗțșȚȐȓȐșȤ ȉȍȎȈȚȤ ȒȚȖ ȒțȌȈ. ǶȕȐ ȌțȔȈȓȐ ȚȖȓȤȒȖ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ șȗȈșȚȐ șȖȉșȚȊȍȕȕțȦ ȎȐȏȕȤ, Ȑ Ȋ ȗȈȕȐȒȍ ȉȘȖșȈȓȐ șȊȖȐȝ Ȏȍȕ, ȌȍȚȍȑ, ȌȖȔȈ, șȒȖȚ Ȑ ȐȔțȡȍșȚȊȖ. ǷȖȏȈȉȣȊ ȖȉȖ ȊșȍȔ ȕȈ șȊȍȚȍ, ȌȍȔȖȕȣ ȗȘȖșȚȖ țȉȍȋȈȓȐ ȗȘȖȟȤ. ǺǭDzǹǺ 6 ȊȑȈȓțȔȗȈȕ ȘȈȌȎȈ-ȠȐȉȐȘȈȔ ȈȔȈȘȈ ȌȎȈȑȈ-ȒȈȕȒȠȐȕȈȝ ȐȕȌȘȈș Țț ȘȈȌȎȈ-ȔȈȝȐȠȐȔ ȔȈȚȈȘȈȔ ȔȈȔȈ ȟȈȋȘȈȝȐȚ ȊȑȈȓțȔȗȈȕ — ȘȈȏȋȘȈȉȐȓȐ; ȘȈȌȎȈ-ȠȐȉȐȘȈȔ — ȌȊȖȘȍȞ ȔȖȍȋȖ ȖȚȞȈ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț; ȈȔȈȘȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȌȎȈȑȈ-ȒȈȕȒȠȐȕȈȝ — ȋȖȘȧȡȐȍ ȎȍȓȈȕȐȍȔ ȖȌȍȘȎȈȚȤ ȗȖȉȍȌț; ȐȕȌȘȈȝ — ȋȓȈȊȕȣȑ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ; Țț — Ȏȍ; ȘȈȌȎȈ-ȔȈȝȐȠȐȔ — ȞȈȘȐȞț; ȔȈȚȈȘȈȔ — ȔȈȚȤ; ȔȈȔȈ — ȔȖȦ; ȟȈ — ȚȖȎȍ; ȈȋȘȈȝȐȚ — ȏȈȝȊȈȚȐȓ. ǷȖȓțȉȖȋȐ, ȖȌȍȘȎȈȊ ȗȖȉȍȌț ȕȈȌ ȌȍȔȖȕȈȔȐ, ȘȈȏȖȘȐȓȐ ȞȈȘșȒȐȑ ȌȊȖȘȍȞ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. Ǩ ȔȖȦ ȔȈȚȤ, ȞȈȘȐȞț, ȊȓȈȌȣȒȈ ȘȈȧ ǰȕȌȘȈ ȗȘȐȒȈȏȈȓ ȊȏȧȚȤ ȗȖȌ șȚȘȈȎț. ǺǭDzǹǺ 7 ȕȐȑȈȔȈȕȈȔ ȉȝȈȑȖȌȊȐȋȕȈȔ ȘțȌȈȚȐȔ ȒțȘȈȘȐȔ ȐȊȈ ȑȈȌȘȐȟȟȝȈȑȈȋȈȚȈș ȚȈȚȘȈ ȌȍȊȈȘȠȐȘ ȌȈȌȘȐȠȍ ȗȈȚȝȐ ȕȐȑȈȔȈȕȈȔ — țȊȖȌȐȔțȦ; ȉȝȈȑȈ-țȌȊȐȋȕȈȔ — ȖȝȊȈȟȍȕȕțȦ șȔȧȚȍȕȐȍȔ Ȑ șȚȘȈȝȖȔ; ȘțȌȈȚȐȔ — ȘȣȌȈȦȡțȦ; ȒțȘȈȘȐȔ ȐȊȈ — șȓȖȊȕȖ ȒțȘȈȘȐ (șȒȖȗȈ); ȑȈȌȘȐȟȟȝȈȑȈ — 210


211 șȓțȟȈȑȕȖ; ȈȋȈȚȈȝ — ȗȘȐȉȣȊȠȐȑ; ȚȈȚȘȈ — ȚțȌȈ; ȌȍȊȈ-ȘȐȠȐȝ — ȊȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ ǵȈȘȈȌȈ; ȌȈȌȘȐȠȍ — țȊȐȌȍȓ; ȗȈȚȝȐ — ȕȈ ȗțȚȐ. DzȖȋȌȈ ȗȖȓțȉȖȋȐ țȊȖȌȐȓȐ ȔȖȦ ȔȈȚȤ ș șȖȉȖȑ Ȑ ȖȕȈ ȒȘȐȟȈȓȈ Ȋ șȚȘȈȝȍ, șȓȖȊȕȖ ȒțȘȈȘȐ, ȗȖȑȔȈȕȕȈȧ ȖȘȓȖȔ, ȗȍȘȍȌ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ ȕȍȖȎȐȌȈȕȕȖ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ƞȍȓ ȔȐȔȖ Ȑ țȊȐȌȍȓ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȍȍ. ǺǭDzǹǺ 8 ȗȘȈȝȈ ȕȈȐȕȈȔ șțȘȈ-ȗȈȚȍ ȕȍȚțȔ ȈȘȝȈșȑ ȈȕȈȋȈșȈȔ ȔțȕȟȈ ȔțȕȟȈ ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈ șȈȚȐȔ ȗȈȘȈ-ȗȈȘȐȋȘȈȝȈȔ ȗȘȈȝȈ — șȒȈȏȈȓ; ȕȈ — ȕȍ; ȥȕȈȔ — ȥȚț; șțȘȈ-ȗȈȚȍ — Ȗ ȞȈȘȤ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȕȍȚțȔ — țȊȖȌȐȚȤ; ȈȘȝȈșȐ — (Țȍȉȍ) ȕȈȌȓȍȎȐȚ; ȈȕȈȋȈșȈȔ — ȉȍȏȋȘȍȠȕțȦ; ȔțȕȟȈ ȔțȕȟȈ — ȖȚȗțșȚȐ, ȖȚȗțșȚȐ; ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈ — Ȗ țȌȈȟȓȐȊȍȑȠȐȑ; șȈȚȐȔ — ȞȍȓȖȔțȌȘȍȕȕțȦ; ȗȈȘȈȗȈȘȐȋȘȈȝȈȔ — Ȏȍȕț ȌȘțȋȖȋȖ. ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ǰȕȌȘȈ, ȞȈȘȤ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȥȚȈ ȎȍȕȡȐȕȈ ȉȍȏȋȘȍȠȕȈ. Ǻȣ ȕȍ ȐȔȍȍȠȤ ȗȘȈȊȈ țȊȖȌȐȚȤ ȍȍ ș șȖȉȖȑ Ȑ ȖȉȝȖȌȐȚȤșȧ ș ȕȍȑ ȚȈȒ ȋȘțȉȖ Ȑ ȉȍȏȎȈȓȖșȚȕȖ. Ƕ șȟȈșȚȓȐȊȍȑȠȐȑ, ȖȕȈ ȞȍȓȖȔțȌȘȍȕȕȈ Ȑ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ȌȘțȋȖȔț; Țȣ ȌȖȓȎȍȕ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ ȖȚȗțșȚȐȚȤ ȍȍ. ǺǭDzǹǺ 9 ȠȘȐ-ȐȕȌȘȈ țȊȈȟȈ ȈșȚȍ 'șȑȈ ȌȎȈȚȝȈȘȍ ȊȐȘȑȈȔ ȈȊȐȠȈȝȑȈȔ șțȘȈ-ȌȊȐȠȈȝ ȈșȑȈȚȈȔ ȑȈȊȈȚ ȗȘȈșȈȊȈȔ ȔȖȒȠȑȍ 'ȘȚȝȈ-ȗȈȌȈȊȐȔ ȋȈȚȈȝ ȠȘȐ-ȐȕȌȘȈȝ țȊȈȟȈ — ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ șȒȈȏȈȓ; ȈșȚȍ — ȍșȚȤ; ȈșȑȈȝ — ȍȍ; ȌȎȈȚȝȈȘȍ — ȊȖ ȟȘȍȊȍ; ȊȐȘȑȈȔ — șȍȔȧ; ȈȊȐȠȈȝȑȈȔ — ȕȍȊȣȕȖșȐȔȖȍ; șțȘȈ-ȌȊȐȠȈȝ — ȊȘȈȋȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȈșȑȈȚȈȔ — ȗțșȚȤ ȖȕȈ ȖșȚȈȍȚșȧ (ț ȕȈș ȗȖȌ șȚȘȈȎȍȑ); ȑȈȊȈȚ — ȌȖ; ȗȘȈșȈȊȈȔ — ȘȖȌȖȊ; ȔȖȒȠȑȍ — ȖȚȗțȡț; ȈȘȚȝȈ-ȗȈȌȈȊȐȔ — ȗțȚȤ Ȓ ȞȍȓȐ; ȋȈȚȈȝ — ȗȘȖȠȍȌȠȐȑ. ǾȈȘȤ ǰȕȌȘȈ șȒȈȏȈȓ: ǶȕȈ ȎȍȕȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, Ȑ Ȋ ȍȍ ȟȘȍȊȍ — șȍȔȧ ȥȚȖȋȖ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȌȍȔȖȕȈ. ǺȈȒ ȟȚȖ ȗțșȚȤ ȖȕȈ ȖșȚȈȍȚșȧ ț ȕȈș ȗȖȌ șȚȘȈȎȍȑ, ȗȖȒȈ ȕȍ ȘȖȌȐȚ ȘȍȉȍȕȒȈ, Ȉ ȗȖȚȖȔ Ȕȣ ȍȍ ȖȚȗțșȚȐȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȕȌȘȈ, ȊȓȈȌȣȒȈ ȘȈȧ, Ȋȏȧȓ ȔȈȚȤ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ ȗȖȌ șȚȘȈȎț, ȚȈȒ ȒȈȒ ȌțȔȈȓ, ȟȚȖ Ȋ ȍȍ ȟȘȍȊȍ — ȍȡȍ ȖȌȐȕ ȌȍȔȖȕ, ȍȡȍ ȖȌȐȕ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. Ƕȕ ȘȍȠȐȓ, ȟȚȖ ȓțȟȠȍ ȊșȍȋȖ ȌȖȎȌȈȚȤșȧ, ȒȖȋȌȈ ȘȍȉȍȕȖȒ ȗȖȧȊȐȚșȧ ȕȈ șȊȍȚ, Ȑ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȍȋȖ, Ȉ ȗȖȚȖȔ ȎȍȕȡȐȕț ȔȖȎȕȖ ȉțȌȍȚ Ȑ ȖȚȗțșȚȐȚȤ. ǺǭDzǹǺ 10 ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈ țȊȈȟȈ 211


212 ȈȑȈȔ ȕȐȠȒȐȓȉȐȠȈȝ șȈȒȠȈȕ ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȖ ȔȈȝȈȕ ȚȊȈȑȈ ȕȈ ȗȘȈȗșȑȈȚȍ șȈȔșȚȝȈȔ ȈȕȈȕȚȈȕțȟȈȘȖ ȉȈȓȐ ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ — ȊȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ ȀȘȐ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ; ȈȑȈȔ — ȥȚȖȚ (ȘȍȉȍȕȖȒ Ȋ ȍȍ ȓȖȕȍ); ȕȐȠȒȐȓȉȐȠȈȝ — șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȉȍȏȋȘȍȠȕȣȑ; șȈȒȠȈȚ — ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ; ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ — ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ; ȔȈȝȈȕ — ȊȍȓȐȒȐȑ; ȚȊȈȑȈ — ȚȖȉȖȑ; ȕȈ — ȕȍ; ȗȘȈȗșȑȈȚȍ — ȖȉȘȍȚȍȚ; șȈȔșȚȝȈȔ — șȔȍȘȚȤ; ȈȕȈȕȚȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȈȕțȟȈȘȈȝ — șȓțȋȈ; ȉȈȓȐ — ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ. ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȖȚȊȍȚȐȓ: ǸȍȉȍȕȖȒ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȖȕȈ ȕȖșȐȚ Ȋ șȊȖȍȔ ȟȘȍȊȍ, șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȋȘȍȝȈ Ȑ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȕȍȊȐȕȍȕ. Ƕȕ — ȊȍȓȐȒȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ șȓțȋȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț Țȣ ȕȍ șȔȖȎȍȠȤ țȉȐȚȤ ȍȋȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǩȣȓȖ ȔȕȖȋȖ șȓțȟȈȍȊ, ȒȖȋȌȈ ȌȍȔȖȕȣ — Țȍ, ȒȚȖ ȓȐȠȍȕ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌț, — ȗȣȚȈȓȐșȤ țȉȐȚȤ ȊȈȑȠȕȈȊȈ, ȖȌȕȈȒȖ ȕȐȒȖȔț Ȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȍȡȍ ȕȍ țȌȈȓȖșȤ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.31) ǫȖșȗȖȌȤ ȖȉȍȡȈȍȚ: ȒȈțȕȚȍȑȈ ȗȘȈȚȐȌȎȈȕȐȝȐ ȕȈ Ȕȍ ȉȝȈȒȚȈȝ ȗȘȈȕȈȠȑȈȚȐ . ǹȈȔ ǩȖȋ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȖȉȢȧȊȐȓ, ȟȚȖ ȌȍȔȖȕȣ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȔȖȋțȚ țȉȐȚȤ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ȇȘȒȖȍ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ ȥȚȐȝ șȓȖȊ — ȐșȚȖȘȐȧ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ. ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ ȊȓȈȌȣȒȍ ȘȈȧ: «ǬȈȎȍ Ȋȣ, ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ țȉȐȚȤ ȚȈȒȖȋȖ ȘȍȉȍȕȒȈ, Ȉ țȎ ȌȘțȋȐȔ ȥȚȖ ȚȍȔ ȉȖȓȍȍ ȕȍ țȌȈșȚșȧ». ǺǭDzǹǺ 11 ȐȚȑ țȒȚȈș ȚȈȔ ȊȐȝȈȑȍȕȌȘȖ ȌȍȊȈȘȠȍȘ ȔȈȕȈȑȈȕ ȊȈȟȈȝ ȈȕȈȕȚȈ-ȗȘȐȑȈ-ȉȝȈȒȚȑȈȐȕȈȔ ȗȈȘȐȒȘȈȔȑȈ ȌȐȊȈȔ ȑȈȑȈț ȐȚȐ — ȚȈȒ; țȒȚȈȝ — ȚȖȚ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȉȣȓȖ șȒȈȏȈȕȖ; ȚȈȔ — ȍȍ; ȊȐȝȈȑȈ — ȖȚȗțșȚȐȊ; ȐȕȌȘȈȝ — ȊȓȈȌȣȒȈ ȘȈȧ; ȌȍȊȈ-ȘȐȠȍȝ — șȊȧȚȖȋȖ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ; ȔȈȕȈȑȈȕ — ȗȖȟȐȚȈȦȡȐȑ; ȊȈȟȈȝ — șȓȖȊȈ; ȈȕȈȕȚȈ-ȗȘȐȑȈ — ȚȖȔț, ȒȚȖ ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȉȝȈȒȚȑȈ — ș ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ; ȥȕȈȔ — ȥȚț (ȎȍȕȡȐȕț); ȗȈȘȐȒȘȈȔȑȈ — ȖȉȖȑȌȧ ȊȖȒȘțȋ; ȌȐȊȈȔ — ȕȈ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ; ȑȈȑȈț — ȊȍȘȕțȓșȧ. ǪȕȧȊ șȓȖȊȈȔ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ, ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ, ȗȖȓȕȣȑ ȗȖȟȚȍȕȐȧ Ȓ ȥȚȖȔț ȊȍȓȐȒȖȔț șȊȧȚȖȔț, ȕȍȔȍȌȓȧ ȖȚȗțșȚȐȓ ȔȖȦ ȔȈȚȤ. DzȖȋȌȈ ȗȖȓțȉȖȋȐ țȏȕȈȓȐ, ȟȚȖ ȧ — ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȕȐ ȖȉȖȠȓȐ ȊȖȒȘțȋ ȕȍȍ Ȑ țȌȈȓȐȓȐșȤ Ȋ șȊȖȦ ȕȍȉȍșȕțȦ ȖȉȐȚȍȓȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǾȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȏȈȕȐȔȈȍȚ Ȋ ȕȈȠȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȖȟȍȕȤ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȖȌȕȈȒȖ Ȗȕ ȗȖȌȟȐȕȐȓșȧ ǵȈȘȈȌȍ ǴțȕȐ Ȑ, șȓȍȌțȧ ȍȋȖ țȒȈȏȈȕȐȦ, ȖȚȗțșȚȐȓ ȔȈȚȤ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ. ǺȈȒ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȏȕȈȕȐȍ ȗȖ ȗȈȘȈȔȗȈȘȍ . ǰȕȌȘȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȕȍ ȏȕȈȓȐ, ȟȚȖ DzȈȧȌȝț, ȎȍȕȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȕȖșȐȚ Ȋ șȊȖȍȔ ȟȘȍȊȍ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȕȖ ȖȕȐ șȘȈȏț ȗȖȊȍȘȐȓȐ șȓȖȊȈȔ ȚȈȒȖȑ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȐ, ȒȈȒ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ, Ȑ ȊȣȘȈȏȐȓȐ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț, ȕȈȝȖȌȐȊȠȍȔțșȧ ȊȖ ȟȘȍȊȍ DzȈȧȌȝț, ȖȉȖȑȌȧ ȊȖȒȘțȋ ȕȍȍ. ǿȚȖȉȣ ȗȖșȚȐȟȤ ǩȖȋȈ Ȑ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȕțȎȕȖ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȏȕȈȕȐȍ ȐȔȍȕȕȖ ȗȖ ȗȈȘȈȔȗȈȘȍ . ǵȍȏȈȟȍȔ șȚȘȖȐȚȤ ȌȖȋȈȌȒȐ Ȗ ȚȖȔ, ȒȚȖ ȚȈȒȖȑ 212


213 ǩȖȋ Ȑ ȒȚȖ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ. ǵțȎȕȖ ȗȘȖșȚȖ ȊȕȐȔȈȚȤ șȓȖȊȈȔ ȗȖȌȓȐȕȕȖȋȖ ȊȈȑȠȕȈȊȈ Ȑ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ șȚȈȘȈȚȤșȧ ȗȖșȚȐȟȤ ȐșȚȐȕț. ǺǭDzǹǺ 12 ȚȈȚȖ Ȕȍ ȔȈȚȈȘȈȔ ȘȐȠȐȝ șȈȔȈȕȐȑȈ ȕȐȌȎȈȠȘȈȔȍ ȈȠȊȈșȑȍȝȖȠȑȈȚȈȔ ȊȈȚșȍ ȑȈȊȈȚ Țȍ ȉȝȈȘȚțȘ ȈȋȈȔȈȝ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; Ȕȍ — ȔȖȦ; ȔȈȚȈȘȈȔ — ȔȈȚȤ; ȘȐȠȐȝ — ȊȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ ǵȈȘȈȌȈ ǸȐȠȐ; șȈȔȈȕȐȑȈ — ȗȘȐȊȍȌȧ; ȕȐȌȎȈ-ȈȠȘȈȔȍ — Ȋ șȊȖȑ ȈȠȘȈȔ; ȈȠȊȈșȑȈ — ȏȈȊȍȘȐȊ (ȟȚȖ ȚȍȗȍȘȤ ȖȕȈ Ȋ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ); ȐȝȈ — ȏȌȍșȤ; țȠȑȈȚȈȔ — ȗȖȎȐȊȐ; ȊȈȚșȍ — ȌȐȚȧ; ȑȈȊȈȚ — ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ; Țȍ — ȚȊȖȍȋȖ; ȉȝȈȘȚțȝ — ȔțȎȈ; ȈȋȈȔȈȝ — ȗȘȐȉȣȚȐȍ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǪȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȗȘȐȊȍȓ ȔȖȦ ȔȈȚȤ Ȋ șȊȖȑ ȈȠȘȈȔ Ȑ, ȏȈȊȍȘȐȊ ȍȍ, ȟȚȖ ȚȍȗȍȘȤ ȖȕȈ Ȋ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ, șȒȈȏȈȓ: «ǬȐȚȧ ȔȖȍ, ȗȖȎȐȊȐ ȏȌȍșȤ, ȗȖȒȈ ȕȍ ȊȍȘȕȍȚșȧ ȚȊȖȑ ȔțȎ». ǺǭDzǹǺ 13 ȚȈȚȝȍȚȑ ȈȊȈȚșȐȌ ȌȍȊȈȘȠȍȘ ȈȕȚȐȒȍ șȈȒțȚȖ-ȉȝȈȑȈ ȑȈȊȈȌ ȌȈȐȚȑȈ-ȗȈȚȐȘ ȋȝȖȘȈȚ ȚȈȗȈșȖ ȕȈ ȕȑȈȊȈȘȚȈȚȈ ȚȈȚȝȈ — ȉȣȚȤ ȚȈȒ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȈȊȈȚșȐȚ — ȎȐȓȈ; ȌȍȊȈ-ȘȐȠȍȝ — ǬȍȊȈȘȠȐ ǵȈȘȈȌȣ; ȈȕȚȐȒȍ — ȊȉȓȐȏȐ; șȈ — ȖȕȈ (ȔȖȧ ȔȈȚȤ); ȈȒțȚȖ- ȉȝȈȑȈ — ȕȍ ȉȖȧȡȈȧșȧ ȖȗȈșȕȖșȚȍȑ ȕȐ ș ȒȈȒȖȑ șȚȖȘȖȕȣ; ȑȈȊȈȚ — ȗȖȒȈ; ȌȈȐȚȑȈ-ȗȈȚȐȝ — ȔȖȑ ȖȚȍȞ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȋȝȖȘȈȚ — ȖȚ șȚȘȈȠȕȖȑ; ȚȈȗȈșȈȝ — ȈșȒȍȏȣ; ȕȈ — ȕȍ; ȕȑȈȊȈȘȚȈȚȈ — ȖȚȒȈȏȈȓșȧ. ǶȕȈ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȓȈ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȦ ǬȍȊȈȘȠȐ ǵȈȘȈȌȣ Ȑ, ȖȋȘȈȎȌȍȕȕȈȧ ȖȚ ȓȦȉȣȝ ȖȗȈșȕȖșȚȍȑ, ȎȐȓȈ ȗȖȌ ȍȋȖ ȖȗȍȒȖȑ ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ ȔȖȑ ȖȚȍȞ, ȞȈȘȤ ǬȈȑȚȤȍȊ, ȕȍ ȏȈȊȍȘȠȐȓ șȊȖȦ șțȘȖȊțȦ ȈșȒȍȏț. ǺǭDzǹǺ 14 ȘȐȠȐȔ ȗȈȘȑȈȟȈȘȈȚ ȚȈȚȘȈ ȉȝȈȒȚȑȈ ȗȈȘȈȔȈȑȈ șȈȚȐ ȈȕȚȈȘȊȈȚȕȐ șȊȈ-ȋȈȘȉȝȈșȑȈ ȒȠȍȔȈȑȍȟȟȝȈ-ȗȘȈșțȚȈȑȍ ȘȐȠȐȔ — ǵȈȘȈȌȍ ǴțȕȐ; ȗȈȘȑȈȟȈȘȈȚ — șȓțȎȐȓȈ; ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ (Ȋ ȈȠȘȈȔȍ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ); ȉȝȈȒȚȑȈ — ș ȊȍȘȖȑ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ; ȗȈȘȈȔȈȑȈ — ȖȋȘȖȔȕȖȑ; șȈȚȐ — ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕȈȧ ȎȍȕȡȐȕȈ; ȈȕȚȈȘȊȈȚȕȐ — ȉȍȘȍȔȍȕȕȈȧ; șȊȈ-ȋȈȘȉȝȈșȑȈ — șȊȖȍȋȖ ȗȓȖȌȈ; ȒȠȍȔȈȑȈ — ȘȈȌȐ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȧ; ȐȟȟȝȈ — ȗȖ ȎȍȓȈȕȐȦ; ȗȘȈșțȚȈȑȍ — Ȍȓȧ ȘȖȎȌȍȕȐȧ (ȘȍȉȍȕȒȈ).

213


214 ǴȖȧ ȉȍȘȍȔȍȕȕȈȧ ȔȈȚȤ ȝȖȚȍȓȈ, ȟȚȖȉȣ ȗȓȖȌ ȍȍ ȉȣȓ Ȋ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ Ȑ ȟȚȖȉȣ ȘȍȉȍȕȖȒ ȘȖȌȐȓșȧ ȗȖșȓȍ ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȧ ȍȍ ȔțȎȈ. ǶșȚȈȊȠȐșȤ Ȋ ȥȚȖȔ ȈȠȘȈȔȍ, ȖȕȈ ȊȍȘȖȑ Ȑ ȗȘȈȊȌȖȑ șȓțȎȐȓȈ ǵȈȘȈȌȍ ǴțȕȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (9.19.17) șȒȈȏȈȕȖ: ȔȈȚȘȈ șȊȈșȘȈ ȌțȝȐȚȘȈ ȊȈ ȕȈȊȐȊȐȒȚȈșȈȕȖ ȉȝȈȊȍȚ ȉȈȓȈȊȈȕ ȐȕȌȘȐȑȈ-ȋȘȈȔȖ ȊȐȌȊȈȔșȈȔ ȈȗȐ ȒȈȘȠȈȚȐ ǴțȎȟȐȕȈ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȕȈȍȌȐȕȍ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȥȚȖ ȍȋȖ ȔȈȚȤ, șȍșȚȘȈ ȐȓȐ ȌȖȟȤ. ǶȌȕȈȒȖ, ȝȖȚȧ Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ șȚȘȖȋȖ ȏȈȗȘȍȡȍȕȖ ȚȈȒ ȗȖșȚțȗȈȚȤ, ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȗȘȐȦȚȐȓ ȔȈȚȤ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, Ȑ ȖȕȈ ȊȍȘȖȑ Ȑ ȗȘȈȊȌȖȑ șȓțȎȐȓȈ ȍȔț. ǯȕȈȟȐȚ ȓȐ ȥȚȖ, ȟȚȖ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȕȈȘțȠȐȓ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ ȠȈșȚȘ ? ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȕȍȚ. ȅȚȐ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ ȌȈȕȣ Ȍȓȧ ȔȐȘșȒȐȝ ȓȦȌȍȑ, Ȉ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȊȣȠȍ ȊșȍȋȖ ȔȐȘșȒȖȋȖ. ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ — ȊȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ, ȊșȍȞȍȓȖ ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȐȑ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȖȔ țȘȖȊȕȍ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȗȕ, ȔȖȓȖȌȖȑ ȔțȎȟȐȕȈ, ȔȖȋ ȗȘȐȦȚȐȚȤ ȔȖȓȖȌțȦ ȎȍȕȡȐȕț Ȑ ȗȖȏȊȖȓȐȚȤ ȍȑ șȓțȎȐȚȤ ȍȔț. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ǽȈȘȐȌȈș ǺȝȈȒțȘ ȋȓțȉȖȒȖȑ ȕȖȟȤȦ ȉȍșȍȌȖȊȈȓ ș ȉȓțȌȕȐȞȍȑ, ȕȖ ȍȑ ȚȈȒ Ȑ ȕȍ țȌȈȓȖșȤ șȔțȚȐȚȤ ȍȋȖ țȔ. ǵȈȖȉȖȘȖȚ, ȗȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȦ ǽȈȘȐȌȈșȈ ǺȝȈȒțȘȈ ȖȕȈ șȈȔȈ șȚȈȓȈ ȊȈȑȠȕȈȊȐ, ȟȐșȚȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ. ǶȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȌȘȈȎȈȚȤ ȚȈȒȐȔ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȒȈȒ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ Ȑ ǽȈȘȐȌȈș ǺȝȈȒțȘ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ șȖȉȓȦȌȈȚȤ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ ȠȈșȚȘ Ȑ ȐȏȉȍȋȈȚȤ ȖȉȡȍȕȐȧ ș ȎȍȕȡȐȕȈȔȐ. ǵȍȓȤȏȧ ȗȖȌȘȈȎȈȚȤ ǵȈȘȈȌȍ ǴțȕȐ ȐȓȐ ǽȈȘȐȌȈșț ǺȝȈȒțȘț. ǪȈȐȠȕȈȊȍȘȈ ȒȘȐȑȈ-ȔțȌȘȈ ȊȐȌȎȕȍ ȕȈ ȉțȌȎȝȈȑȈ . ǬȈȎȍ ȖȟȍȕȤ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȗȖȕȧȚȤ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ ȊȈȑȠȕȈȊȈ. ǻ șȚȖȗ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȒȈȎȌȣȑ ȔȖȎȍȚ ȕȈȑȚȐ ȕȈȌȍȎȕȖȍ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ. Ǫ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔ șȚȐȝȍ ȧșȕȖ șȒȈȏȈȕȖ: ȌȍȊȈȘȠȍȘ ȈȕȚȐȒȍ șȈȒțȚȖ-ȉȝȈȑȈ — ȎȐȊȧ ȗȖȌ ȖȗȍȒȖȑ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ, DzȈȧȌȝț, ȔȈȚȤ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, ȉȣȓȈ ȖȋȘȈȎȌȍȕȈ ȖȚ ȓȦȉȣȝ ȖȗȈșȕȖșȚȍȑ. ǰ șȈȔ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȗȕ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȖȔ țȘȖȊȕȍ, ȚȖȎȍ ȉȣȓ ȕȈȌȍȎȕȖ ȏȈȡȐȡȍȕ: ȝȖȚȧ ȘȧȌȖȔ ș ȕȐȔ ȎȐȓȈ ȔȖȓȖȌȈȧ ȎȍȕȡȐȕȈ, ȍȔț ȕȍ ȋȘȖȏȐȓȖ ȗȈșȚȤ ȎȍȘȚȊȖȑ șȖȉȓȈȏȕȈ. ǵȈȘȈȌȍ ǴțȕȐ, ǽȈȘȐȌȈșț ǺȝȈȒțȘț Ȑ ȌȘțȋȐȔ ȊȍȓȐȒȐȔ ȈȟȈȘȤȧȔ, țȗȖȓȕȖȔȖȟȍȕȕȣȔ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ șȓȈȊț ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȈȌȍȕȐȍ ȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ țȘȖȊȍȕȤ ȕȍ ȋȘȖȏȐȚ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȕȐ Ȋ ȒȖȍȔ șȓțȟȈȍ ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȈȟȈȘȤȦ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ (ȋțȘțȠț ȕȈȘȈȔȈȚȐȝ) . ǺǭDzǹǺ 15 ȘȐȠȐȝ ȒȈȘțȕȐȒȈș ȚȈșȑȈȝ ȗȘȈȌȈȌ țȉȝȈȑȈȔ ȐȠȊȈȘȈȝ ȌȝȈȘȔȈșȑȈ ȚȈȚȚȊȈȔ ȌȎȕȈȕȈȔ ȟȈ ȔȈȔ Ȉȗȑ țȌȌȐȠȑȈ ȕȐȘȔȈȓȈȔ ȘȐȠȐȝ — ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ; ȒȈȘțȕȐȒȈȝ — ȗȖ ȗȘȐȘȖȌȍ șȊȖȍȑ ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ ȓȦȉȊȐ Ȑ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ Ȓ ȗȈȌȠȐȔ ȌțȠȈȔ; ȚȈșȑȈȝ — Ȓ ȕȍȑ; ȗȘȈȌȈȚ — ȌȈȊȈȓ (ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ); țȉȝȈȑȈȔ — ȖȉȖȐȔ; ȐȠȊȈȘȈȝ — ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȔȖȎȍȚ ȌȍȓȈȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȗȖȎȍȓȈȍȚ (ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ); ȌȝȈȘȔȈșȑȈ — ȘȍȓȐȋȐȐ; ȚȈȚȚȊȈȔ — ȐșȚȐȕț; ȌȎȕȈȕȈȔ — ȏȕȈȕȐȍ; ȟȈ — Ȑ; ȔȈȔ — Ȕȕȍ; ȈȗȐ — ȖșȖȉȍȕȕȖ; țȌȌȐȠȑȈ — țȒȈȏȈȊ; ȕȐȘȔȈȓȈȔ — șȊȖȉȖȌȕȖȍ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ. 214


215 ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȕȈșȚȈȊȓȧȓ Ȑ ȔȖȦ ȔȈȚȤ, ȒȖȚȖȘȈȧ șȓțȎȐȓȈ ȍȔț, Ȑ Ȕȍȕȧ, ȕȈȝȖȌȐȊȠȍȋȖșȧ Ȋ ȍȍ ȓȖȕȍ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȗȖ ȗȘȐȘȖȌȍ șȊȖȍȑ ȖȟȍȕȤ ȔȐȓȖșȚȐȊ Ȓ ȗȈȌȠȐȔ ȌțȠȈȔ, Ȗȕ, ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȗȘȍȉȣȊȈȧ ȕȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔ țȘȖȊȕȍ, ȘȈșȒȘȣȊȈȓ ȕȈȔ ȚȈȑȕȣ ȘȍȓȐȋȐȐ Ȑ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ. ǭȋȖ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȉȣȓȐ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȊȖȉȖȌȕȣ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȒȈȏȈȕȖ: ȌȝȈȘȔȈșȑȈ ȚȈȚȚȊȈȔ ȌȎȕȈȕȈȔ ȟȈ- ȕȐȘȔȈȓȈȔ . ǹȓȖȊȖ ȕȐȘȔȈȓȈȔ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȉȍȏțȗȘȍȟȕȖȑ ȌȝȈȘȔȍ, ȉȍȏțȗȘȍȟȕȖȑ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȒȖȚȖȘțȦ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ- ȌȝȈȘȔȖȑ . DzȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ șȖȊȍȘȠȈȍȚ Ȗȉȣȟȕȣȍ ȖȉȘȧȌȣ Ȑ ȘȐȚțȈȓȣ, ȗȖȏȊȖȓȧȦȡȐȍ ȍȔț țȓțȟȠȐȚȤ șȊȖȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȉȓȈȋȖșȖșȚȖȧȕȐȍ, Ȗ ȚȈȒȖȑ ȘȍȓȐȋȐȐ ȋȖȊȖȘȧȚ, ȟȚȖ ȖȕȈ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȈ ȔȐȘșȒȐȔȐ ȎȍȓȈȕȐȧȔȐ, ȕȖ ȟȐșȚȈȧ, ȕȍȖșȒȊȍȘȕȍȕȕȈȧ ȘȍȓȐȋȐȧ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȏȕȈȍȚ șȊȖȐ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ǩȖȋȖȔ Ȑ, ȌȍȑșȚȊțȧ ȕȈ ȖșȕȖȊȍ ȥȚȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ, ȌȖșȚȐȋȈȍȚ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ — ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȋ ȞȈȘșȚȊȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒț șȓȍȌțȍȚ ș șȈȔȖȋȖ ȌȍȚșȚȊȈ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ Ȓ țȘȖȊȕȦ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȣ (ȒȈțȔȈȘȈ ȈȟȈȘȍȚ ȗȘȈȌȎȕȖ ȌȝȈȘȔȈȕ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȕ ȐȝȈ) . DzȖȋȌȈ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: șȈȘȊȈ-ȌȝȈȘȔȈȕ ȗȈȘȐȚȑȈȌȎȑȈ ȔȈȔ ȥȒȈȔ ȠȈȘȈȕȈȔ ȊȘȈȌȎȈ — «ǶșȚȈȊȤ ȓȦȉȣȍ ȊȐȌȣ ȘȍȓȐȋȐȐ Ȑ ȗȘȖșȚȖ ȊȘțȟȐ șȍȉȧ Ǵȕȍ» (ǩ.-ȋ., 18.66), — Ƕȕ ȚȖȎȍ ȗȘȐȏȣȊȈȍȚ ȕȈș ȐșȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ ȟȐșȚțȦ, ȕȍȖșȒȊȍȘȕȍȕȕțȦ ȘȍȓȐȋȐȦ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖșȚȐȟȤ șȊȖȐ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ǩȖȋȖȔ Ȑ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ, ȖșȕȖȊȣȊȈȧșȤ ȕȈ ȥȚȐȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ. ȅȚȖ Ȑ ȍșȚȤ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ- ȌȝȈȘȔȈ . ǩȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȈ ȕȍ ȟȚȖ ȐȕȖȍ, ȒȈȒ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȈ . ȊȈșțȌȍȊȍ ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȈȝ ȗȘȈȑȖȌȎȐȚȈȝ ȌȎȈȕȈȑȈȚȑ ȈȠț ȊȈȐȘȈȋȑȈȔ ȌȎȕȈȕȈȔ ȟȈ ȑȈȌ ȈȝȈȐȚțȒȈȔ «Dz ȚȖȔț, ȒȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȀȘȐ DzȘȐȠȕȍ, ȖȟȍȕȤ șȒȖȘȖ șȈȔȖ șȖȉȖȑ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ Ȑ ȖȚȘȍȠȍȕȕȖșȚȤ ȖȚ ȔȐȘȈ» (ǩȝȈȋ., 1.2.7). ǿȐșȚțȦ ȘȍȓȐȋȐȦ ȐșȗȖȊȍȌțȍȚ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȖȑ — ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ DzȘȐȠȕȍ, ǪȈșțȌȍȊȍ. ǺǭDzǹǺ 16 ȚȈȚ Țț ȒȈȓȈșȑȈ ȌȐȘȋȝȈȚȊȈȚ șȚȘȐȚȊȈȕ ȔȈȚțș ȚȐȘȖȌȈȌȝȍ ȘȐȠȐȕȈȕțȋȘȐȝȐȚȈȔ ȔȈȔ ȕȈȌȝțȕȈȗȑ ȈȌȎȈȝȈȚ șȔȘȐȚȐȝ ȚȈȚ — ȚȖ (ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ ȘȍȓȐȋȐȐ Ȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȕȈțȒȐ); Țț — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȒȈȓȈșȑȈ — ȊȘȍȔȍȕȐ; ȌȐȘȋȝȈȚȊȈȚ — Ȑȏ-ȏȈ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ; șȚȘȐȚȊȈȚ — Ȑȏ-ȏȈ ȎȍȕșȒȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȔȈȚțȝ — ȔȈȚȍȘȐ; ȚȐȘȖȌȈȌȝȍ — ȐșȟȍȏȓȖ; ȘȐȠȐȕȈ — ȔțȌȘȍȞȖȔ; ȈȕțȋȘȐȝȐȚȈȔ — ȉȓȈȋȖșȓȖȊȓȍȕȕȖȋȖ; ȔȈȔ — Ȕȍȕȧ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȌȝțȕȈ — șȍȋȖȌȕȧ; ȈȗȐ — ȌȈȎȍ; ȈȌȎȈȝȈȚ — ȗȖȒȐȕțȓȈ; șȔȘȐȚȐȝ — ȗȈȔȧȚȤ (Ȗ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȝ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ). ǹ Țȍȝ ȗȖȘ ȗȘȖȠȓȖ ȔȕȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ Ȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȔȖȧ ȔȈȚȤ, ȉțȌțȟȐ ȎȍȕȡȐȕȖȑ, ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȍȚ șȐȓȤȕȣȔ ȘȈȏțȔȖȔ, ȖȕȈ ȏȈȉȣȓȈ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȋȖȊȖȘȐȓ ȍȑ ǵȈȘȈȌȈ; ȕȖ ȧ, ȗȖȓțȟȐȊ ȖȚ ȥȚȖȋȖ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔțȌȘȍȞȈ ȖșȖȉȖȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ, ȗȖȔȕȦ ȍȋȖ șȓȖȊȈ ȗȖ șȍȑ ȌȍȕȤ. 215


216 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.32) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȔȈȔ ȝȐ ȗȈȘȚȝȈ ȊȑȈȗȈȠȘȐȚȑȈ ȑȍ 'ȗȐ șȑțȝ ȗȈȗȈ-ȑȖȕȈȑȈȝ șȚȘȐȑȖ ȊȈȐȠȑȈș ȚȈȚȝȈ ȠțȌȘȈș Țȍ 'ȗȐ ȑȈȕȚȐ ȗȈȘȈȔ ȋȈȚȐȔ «Ƕ șȣȕ ǷȘȐȚȝȐ, ȗȘȍȌȈȊȠȐșȤ Ǵȕȍ, ȌȈȎȍ ȓȦȌȐ ȕȐȏȒȖȋȖ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȧ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȎȍȕȡȐȕȣ, ȊȈȑȠȤȐ [ȚȖȘȋȖȊȞȣ] Ȑ ȠțȌȘȣ [ȘȈȉȖȟȐȍ] ȔȖȋțȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȑ ȖȉȐȚȍȓȐ». ǹȓȖȊȖ ȗȈȗȈ-ȑȖȕȐ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȗȖ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȦ ȕȐȎȍ ȠțȌȘ; ȎȍȕȡȐȕȈ ȔȖȎȍȚ Ȑ ȕȍ ȉȣȚȤ ȗȈȗȈ- ȑȖȕȐ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȍȍ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ ȕȍȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȘȈȏȊȐȚ, ȖȕȈ ȐȕȖȋȌȈ ȏȈȉȣȊȈȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț. ǪȗȘȖȟȍȔ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȉȘȍȓ ȌțȝȖȊȕțȦ șȐȓț, Ȗȕ ȕȐȒȖȋȌȈ țȎȍ ȥȚȖȋȖ ȕȍ ȏȈȉțȌȍȚ. Ǫ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȍ șȊȖȍȔ ȎȍȕȡȐȕȣ ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ Ȓ ȔȐȘșȒȐȔ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧȔ Ȑ ȗȖȚȖȔț șȒȓȖȕȕȣ ȏȈȉȣȊȈȚȤ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ. ǵȖ ȍșȓȐ ȎȍȕȡȐȕȈ șȓțȎȐȚ ǫȖșȗȖȌț, șȚȘȖȋȖ șȓȍȌțȧ ȊșȍȔ ȗȘȈȊȐȓȈȔ Ȑ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ, ȚȖ ȊȗȖȓȕȍ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖ, ȟȚȖ ȖȕȈ, ȒȈȒ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ, ȚȖȎȍ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȊȍȘȕțȚȤșȧ Ȋ ȞȈȘșȚȊȖ ǩȖȋȈ (Țȍ 'ȗȐ ȑȈȕȚȐ ȗȈȘȈȔ ȋȈȚȐȔ) . DzȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȐȕȧȚȤ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ șȖȉȓȦȌȈȚȤ Ȋșȍ ȗȘȈȊȐȓȈ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ǺȖȋȌȈ, ȒȍȔ ȉȣ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȐ ȉȣȓ, Ȗȕ ȊȍȘȕȍȚșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǴȈȚȤ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȏȈȉȖȚȐȓȈșȤ Ȗ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ ȘȍȉȍȕȒȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȖȕȈ ȕȖșȐȓȈ ȊȖ ȟȘȍȊȍ, Ȑ ș ȕȍȚȍȘȗȍȕȐȍȔ ȎȌȈȓȈ ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȧ șȊȖȍȋȖ ȔțȎȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȍȑ ȚȘțȌȕȖ ȉȣȓȖ ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖ șȓțȠȈȚȤ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ. ǺǭDzǹǺ 17 ȉȝȈȊȈȚȈȔ ȈȗȐ ȉȝțȑȈȕ Ȕȍ ȑȈȌȐ ȠȘȈȌȌȈȌȝȈȚȍ ȊȈȟȈȝ ȊȈȐȠȈȘȈȌȐ ȌȝȐȝ ȠȘȈȌȌȝȈȚȈȝ șȚȘȐ-ȉȈȓȈȕȈȔ ȟȈ Ȕȍ ȑȈȚȝȈ ȉȝȈȊȈȚȈȔ — ț ȊȈș; ȈȗȐ — ȚȈȒȎȍ; ȉȝțȑȈȚ — ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ; Ȕȍ — ȔȖȍȑ; ȑȈȌȐ — ȍșȓȐ; ȠȘȈȌȌȈȌȝȈȚȍ — ȊȍȘȧȚ; ȊȈȟȈȝ — ȘȍȟȐ; ȊȈȐȠȈȘȈȌȐ — ȐșȒțȠȍȕȕȣȑ (ȐȓȐ ȖȚȕȖșȧȡȐȑșȧ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț); ȌȝȐȝ — ȘȈȏțȔ; ȠȘȈȌȌȝȈȚȈȝ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȊȍȘȌȖȑ ȊȍȘȍ; șȚȘȐ — ȎȍȕȡȐȕ; ȉȈȓȈȕȈȔ — Ȑ ȔȈȓȤȟȐȒȖȊ; ȟȈ — ȚȖȎȍ; Ȕȍ — ț Ȕȍȕȧ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Ƕ ȌȘțȏȤȧ, ȍșȓȐ Ȋȣ ȗȖȊȍȘȐȚȍ ȔȖȐȔ șȓȖȊȈȔ, ȚȖ ȗȘȖșȚȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȊȈȠȍȑ ȊȍȘȍ ȚȈȒ Ȏȍ, ȒȈȒ ȧ, ȖȉȘȍȚȍȚȍ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ, ȝȖȚȧ Ȋȣ ȍȡȍ ȔȈȓȍȕȤȒȐȍ ȌȍȚȐ. ǵȈțȒȈ Ȗ ȌțȠȍ ȌȖșȚțȗȕȈ Ȑ ȎȍȕȡȐȕȈȔ: ȖȕȐ ȚȖȎȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȍșȚȤ Ȍțȝ, Ȉ ȟȚȖ — ȔȈȚȍȘȐȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȅȚȖȚ șȚȐȝ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȊȈȎȍȕ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȏȌȍșȤ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ, ȒȈȒ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȏȕȈȕȐȍ ȗȖ ȞȍȗȐ ȌțȝȖȊȕȣȝ țȟȐȚȍȓȍȑ. ǭȡȍ ȕȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȓȖȕȍ ȔȈȚȍȘȐ, ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȖȉȘȍȓ ȗȖȓȕțȦ țȊȍȘȍȕȕȖșȚȤ Ȋ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȐ ȊȣșȠȍȑ șȐȓȣ, ȐȉȖ țșȓȣȠȈȓ ȕȈȗȖȓȕȍȕȕȣȍ ȥȚȖȑ șȐȓȖȑ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ǵȈȘȈȌȣ; ȒȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, Ȗȕ ȗȖȕȧȓ, ȒȈȒ ȌȖșȚȐȟȤ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ ȎȐȏȕȐ, ȐȌȧ ȗțȚȍȔ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ . ȅȚȖ — șȈȔȣȍ ȊȈȎȕȣȍ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȐșȚȐȕȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȖȕȧȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒț. ȑȈșȑȈ ȌȍȊȍ ȗȈȘȈ ȉȝȈȒȚȐȘ ȑȈȚȝȈ ȌȍȊȍ ȚȈȚȝȈ ȋțȘȈț 216


217 ȚȈșȑȈȐȚȍ ȒȈȚȝȐȚȈ ȝȑ ȈȘȚȝȈȝ ȗȘȈȒȈȠȈȕȚȍ ȔȈȝȈȚȔȈȕȈȝ «ǺȍȔ ȊȍȓȐȒȐȔ ȌțȠȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍȗȖȒȖȓȍȉȐȔȖ ȊȍȘȧȚ Ȋ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȖȚȒȘȣȊȈȍȚșȧ șțȚȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ» (ȀȊȍȚȈȠȊȈȚȈȘȈ-țȗȈȕȐȠȈȌ, 6.23). ȈȚȈȝ ȠȘȐ-ȒȘȐȠȕȈ-ȕȈȔȈȌȐ ȕȈ ȉȝȈȊȍȌ ȋȘȈȝȑȈȔ ȐȕȌȘȐȑȈȐȝ șȍȊȖȕȔțȒȝȍ ȝȐ ȌȎȐȝȊȈȌȈț șȊȈȑȈȔ ȥȊȈ șȗȝțȘȈȚȑ ȈȌȈȝ «DzȘȐȠȕț ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȗȖșȚȐȟȤ ȋȘțȉȣȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ. ǵȖ Ƕȕ ȖȚȒȘȣȊȈȍȚ ǹȍȉȧ ǹȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȌȖȊȖȓȤȕȣȑ Ȑȝ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȓȦȉȖȊȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ» (ǩȝȈȒȚȐ-ȘȈșȈȔȘȐȚȈ-șȐȕȌȝț, 1.2.234). ȉȝȈȒȚȑȈ ȔȈȔ ȈȉȝȐȌȎȈȕȈȚȐ ȑȈȊȈȕ ȑȈȠ ȟȈșȔȐ ȚȈȚȚȊȈȚȈȝ ȚȈȚȖ ȔȈȔ ȚȈȚȚȊȈȚȖ ȌȎȕȈȚȊȈ ȊȐȠȈȚȍ ȚȈȌ-ȈȕȈȕȚȈȘȈȔ «ǷȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȚȈȒȐȔ, ȒȈȒ Ƕȕ ȍșȚȤ, ȔȖȎȕȖ, ȚȖȓȤȒȖ ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ. ǰ ȚȖȚ, ȒȚȖ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȍȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌț, ȊȖȐșȚȐȕț ȗȖȏȕȈȓ ǭȋȖ, ȗȖȓțȟȈȍȚ ȌȖșȚțȗ Ȋ ȞȈȘșȚȊȖ ǩȖȋȈ» (ǩ.-ȋ., 18.55). ǺȈȒ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȖȉȓȈȌȈȚȤ ȕȍȗȖȒȖȓȍȉȐȔȖȑ ȊȍȘȖȑ Ȋ șȓȖȊȈ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ Ȑ Ȋ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǺȖȋȌȈ Ȗȕ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȖȉȘȍȚȍȚ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ Ȗȉ ȈȚȔȍ Ȑ ǷȈȘȈȔȈȚȔȍ Ȑ ȕȈțȟȐȚșȧ ȘȈȏȓȐȟȈȚȤ ȔȈȚȍȘȐȦ Ȑ Ȍțȝ. ȅȚȈ ȈȚȔȈ-ȚȈȚȚȊȈ, ȌțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ, ȘȈșȒȘȖȍȚșȧ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț, ȟȚȖ Ȗȕ țȒȘȣȓșȧ ȗȖȌ șȍȕȤȦ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ȔȈȝȈȌȎȈȕȣ, ȗȖȌȖȉȕȖȋȖ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȈȝȓȈȌȍ. ǹȓȖȊȖ ȉȝțȑȈȚ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȔȖȎȍȚ ȚȈȒȎȍ ȖȏȕȈȟȈȚȤ «ȗțșȚȤ ȉțȌȍȚ». ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȓȧȍȚ șȊȖȐȝ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȖȊ: «ǩțȌȤȚȍ ȚȈȒ Ȏȍ ȊȍȘȕȣ ǫȖșȗȖȌț, ȒȈȒ ȧ. ǹȚȈȕȤȚȍ ȕȈșȚȖȧȡȐȔȐ ȊȈȑȠȕȈȊȈȔȐ». ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȝȖȟȍȚ, ȟȚȖȉȣ Ȋșȍ ȖȉȘȍȓȐ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, ȓȦȌȧȔ ȗȖȘȖȑ ȕȍȌȖșȚȈȍȚ ȚȊȍȘȌȖȑ ȊȍȘȣ Ȋ șȓȖȊȈ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧ ȗȈȘȈȔȗȈȘȣ, Ȑ Ȑȏ-ȏȈ ȥȚȖȋȖ ȖȕȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖșȚȐȟȤ ȕȈțȒț Ȗ ȌțȠȍ. ǬțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚȤ Ȓ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȖȑ ȗȈȘȈȔȗȈȘȍ, ȒȈȒ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, ȗȖȓțȟȐȊȠȐȑ ȏȕȈȕȐȍ ȖȚ ǵȈȘȈȌȣ. ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȒȈȏȈȓ șȊȖȐȔ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȈȔ, șȣȕȖȊȤȧȔ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȟȚȖ, ș ȊȍȘȖȑ ȊȕȐȔȈȧ ȍȋȖ șȓȖȊȈȔ, ȖȕȐ ȚȖȎȍ Ȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȍ ȖȊȓȈȌȍȦȚ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ. ǹȓȖȊȈ ȊȈȐȠȈȘȈȌȐ ȌȝȐȝ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȗȖȕȐȔȈȕȐȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȔțȌȘ Ȑ ȐșȒțȠȍȕ ȊȖ ȊșȍȔ. ǷȘȐȔȍȕȧȧ ǹȊȖȍ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ, ǫȖșȗȖȌȤ șȖȏȌȈȍȚ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȍ Ȋșȍȓȍȕȕȣȍ. ǵȍ ȖȉȓȈȌȈȧ ȋȓțȉȖȟȈȑȠȐȔ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȗȖȕȧȚȤ, ȒȈȒ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ǺȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȐȚ ǹȊȖȐȔȐ ȏȕȈȕȐȧȔȐ Ȋșȍȝ ȖșȚȈȓȤȕȣȝ. ǶȌȕȈȒȖ ȟȍȓȖȊȍȒț ȥȚȖ ȉțȌȍȚ ȗȖȌ șȐȓț, ȍșȓȐ ȍȔț ȗȖșȟȈșȚȓȐȊȐȚșȧ ȊșȚȘȍȚȐȚȤ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȋțȘț, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȍȋȖ Ȓ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȟȍȚȣȘȍȝ ȗȘȍȍȔșȚȊȍȕȕȖșȚȍȑ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȕȈșȚȈȊȕȐȒȖȊ, ȖȌȕȈ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȉȍȘȍȚ ȕȈȟȈȓȖ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, ȌȘțȋȈȧ — ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȚȘȍȚȤȧ — ȖȚ dzȈȒȠȔȐȌȍȊȐ, Ȉ ȟȍȚȊȍȘȚȈȧ — ȖȚ DzțȔȈȘȖȊ. ȅȚȐ ȟȍȚȣȘȍ șȈȔȗȘȈȌȈȐ, ȐȓȐ ȞȍȗȐ țȟȐȚȍȓȍȑ, ȗȍȘȍȌȈȦȡȐȝ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ, ȕȈȏȣȊȈȦȚșȧ 217</