Page 1

248 ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȊȖșȤȔȖȑ ȋȓȈȊȍ ȀȍșȚȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǯȈȡȐȚȕȈȧ ȔȖȓȐȚȊȈ «ǵȈȘȈȧȕȈȒȈȊȈȟȈ».

Ƚɥɚɜɚ ɞɟɜɹɬɚɹ. ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɞɟɦɨɧɚ ȼɪɢɬɪɚɫɭɪɵ Ǫ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘȈ țȉȐȓ șȊȖȍȋȖ ȎȘȍȞȈ ǪȐȠȊȈȘțȗț Ȑ ȒȈȒ ȖȚȍȞ ǪȐȠȊȈȘțȗȣ Ȋ ȖȚȊȍȚ ȏȈȚȍȧȓ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȟȚȖȉȣ țȉȐȚȤ ǰȕȌȘț. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȥȚȖȋȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȕȈ șȊȍȚ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȌȍȔȖȕ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ, Ȑ ȕȈȗțȋȈȕȕȣȍ ȍȋȖ ȗȖȧȊȓȍȕȐȍȔ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ ȏȈ ȏȈȡȐȚȖȑ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȗȘȖșȓȈȊȓȧȧ ǭȋȖ Ȋ șȊȖȐȝ ȔȖȓȐȚȊȈȝ. ǷȐȚȈȧ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȓ ȌȍȔȖȕȈȔ, ǪȐȠȊȈȘțȗȈ ȚȈȑȒȖȔ ȗȖȌȕȖșȐȓ ȐȔ ȖșȚȈȚȒȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȖȊȖȌȐȓ ȗȖ ȗȘȖșȤȉȍ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǻȏȕȈȊ Ȗȉ ȥȚȖȔ, ǰȕȌȘȈ ȖȉȍȏȋȓȈȊȐȓ ȍȋȖ, ȕȖ ȊșȒȖȘȍ ȗȖȎȈȓȍȓ Ȗ șȊȖȍȔ ȗȖșȚțȗȒȍ, ȊșȗȖȔȕȐȊ, ȟȚȖ țȉȐȚȣȑ ȐȔ ǪȐȠȊȈȘțȗȈ ȉȣȓ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ . ǷȖȥȚȖȔț, ȝȖȚȧ ǰȕȌȘȈ ȉȣȓ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȋȖ ȋȘȍȝȈ, Ȗȕ Ȋșȍ Ȏȍ ȘȍȠȐȓ ȗȖȕȍșȚȐ ȏȈșȓțȎȍȕȕȖȍ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ. ǷȖȏȌȕȍȍ Ȗȕ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȐȓ ȋȘȍȝȖȊȕȣȍ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȥȚȖȋȖ țȉȐȑșȚȊȈ ȔȍȎȌț ȏȍȔȓȍȑ, ȊȖȌȖȑ, ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ Ȑ ȎȍȕȡȐȕȈȔȐ. ǯȍȔȓȧ, ȗȘȐȕȧȊ ȕȈ șȍȉȧ ȟȍȚȊȍȘȚțȦ ȟȈșȚȤ ȊȐȕȣ ǰȕȌȘȣ, ȔȍșȚȈȔȐ ȗȘȍȊȘȈȚȐȓȈșȤ Ȋ ȗțșȚȣȕȦ; ȌȍȘȍȊȤȧ, ȗȘȐȕȧȊ ȕȈ șȍȉȧ ȟȍȚȊȍȘȚȤ ȊȐȕȣ ȏȈ țȉȐȑșȚȊȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, șȚȈȓȐ ȐșȚȖȟȈȚȤ șȖȒ, ȗȐȚȤ ȒȖȚȖȘȣȑ ȏȈȗȘȍȡȍȕȖ; ț ȎȍȕȡȐȕ Ȑȏ-ȏȈ ȥȚȖȋȖ ȖȚȒȘȣȓȐșȤ Ȕȍșȧȟȕȣȍ ȒȘȖȊȖȚȍȟȍȕȐȧ, ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȒȖȚȖȘȣȝ ȖȕȐ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȕȍȗȘȐȒȈșȈȍȔȣȔȐ, Ȉ ȕȈ ȊȖȌȍ, ȖșȒȊȍȘȕȍȕȕȖȑ ȋȘȍȝȖȔ ǰȕȌȘȣ, șȚȈȓȈ ȗȖȧȊȓȧȚȤșȧ ȗȍȕȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȌȍȓȈȍȚ ȍȍ ȕȍȗȘȐȋȖȌȕȖȑ Ȍȓȧ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȐȧ. ǶȚȍȞ țȉȐȚȖȋȖ ǪȐȠȊȈȘțȗȣ, ǺȊȈȠȚȈ, șȖȊȍȘȠȐȓ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ș ȞȍȓȤȦ țȉȐȚȤ șȈȔȖȋȖ ǰȕȌȘț. ǶȌȕȈȒȖ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ, ȍșȓȐ Ȑȝ ȗȘȖȐȏȕȖșȧȚ ȕȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖ, ȗȘȐȊȖȌȧȚ Ȓ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȖȔț ȘȍȏțȓȤȚȈȚț. ǺȈȒ Ȑ șȓțȟȐȓȖșȤ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȧȋȤȐ ǺȊȈȠȚȣ — ȕȈ șȊȖȦ ȉȍȌț, Ȗȕ ȕȍȊȍȘȕȖ ȗȘȖȐȏȕȍș ȔȈȕȚȘț, ȒȖȚȖȘȈȧ ȌȖȓȎȕȈ ȉȣȓȈ ȊȣȏȊȈȚȤ ȗȖȧȊȓȍȕȐȍ ȊȘȈȋȈ ǰȕȌȘȣ, Ȑ Ȑȏ-ȏȈ ȥȚȖȑ ȖȋȖȊȖȘȒȐ Ȑȏ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȋȖ Ȗȋȕȧ ȊȣȠȍȓ ȌȍȔȖȕ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ, ȊȘȈȋȖȔ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȉȣȓ ǰȕȌȘȈ. ǹȊȖȐȔ șȊȐȘȍȗȣȔ ȖȉȓȐȒȖȔ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȗȖȊȍȘȋ Ȋ țȎȈș ȊȍșȤ ȔȐȘ; Ȋ ȓțȟȈȝ ȍȋȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ ȗȖȔȍȘȒȓȈ ȌȈȎȍ șȐȓȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǵȍ ȊȐȌȧ ȐȕȖȋȖ șȗȈșȍȕȐȧ, ȗȖȓțȉȖȋȐ șȚȈȓȐ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȍȔțșȧ ȊșȍȔȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧȔȐ Ȑ ȗȖȊȍȓȍȊȈȦȡȍȔț ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǷȖȓțȉȖȋȐ ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ ȏȈ ȗȖȔȖȡȤȦ ȐȔȍȕȕȖ Ȓ ǫȖșȗȖȌț, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ ȕȐȒȚȖ, ȒȘȖȔȍ ǵȍȋȖ, ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȏȈȡȐȚȐȚȤ ȖȚ ȓȦȉȖȑ ȖȗȈșȕȖșȚȐ Ȑ ȘȈȏȊȍȧȚȤ Ȋșȍ șȚȘȈȝȐ. ǭșȓȐ, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȐȡȍȚ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ȒȈȒȖȋȖȕȐȉțȌȤ ȗȖȓțȉȖȋȈ, ȍȋȖ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ șȘȈȊȕȐȊȈȍȚșȧ ș ȗȖȗȣȚȒȖȑ ȗȍȘȍșȍȟȤ ȖȒȍȈȕ, țȝȊȈȚȐȊȠȐșȤ ȏȈ ȝȊȖșȚ ȗȓȣȊțȡȍȑ șȖȉȈȒȐ. ǹȖȉȈȒȐ ȔȖȋțȚ ȕȍȔȕȖȋȖ ȗȓȈȊȈȚȤ, ȕȖ ȝȊȈȚȈȚȤșȧ ȏȈ șȖȉȈȟȐȑ ȝȊȖșȚ Ȋ ȕȈȌȍȎȌȍ ȗȍȘȍȗȓȣȚȤ ȖȒȍȈȕ — ȉȍȏȘȈșșțȌșȚȊȖ. ǬȖȊȖȓȤȕȣȑ ȔȖȓȐȚȊȈȔȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓ ȐȔ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤșȧ Ȓ ȔțȌȘȍȞț ǬȈȌȝȐȟȐ Ȑ ȗȖȗȘȖșȐȚȤ ț ȕȍȋȖ ȍȋȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȍ ȒȖșȚȐ. Ƕȕ ȏȈȊȍȘȐȓ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȟȚȖ ǬȈȌȝȐȟȐ șȖȋȓȈșȐȚșȧ ȕȈ Ȑȝ ȗȘȖșȤȉț Ȑ ȟȚȖ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȍȋȖ ȒȖșȚȍȑ ȖȕȐ șȔȖȋțȚ țȉȐȚȤ ǪȘȐȚȘȈșțȘț. 248


249 ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȚȈșȑȈșȈȕ ȊȐȠȊȈȘțȗȈșȑȈ ȠȐȘȈȔșȐ ȚȘȐȕȐ ȉȝȈȘȈȚȈ șȖȔȈ-ȗȐȚȝȈȔ șțȘȈ-ȗȐȚȝȈȔ ȈȕȕȈȌȈȔ ȐȚȐ ȠțȠȘțȔȈ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ; ȈșȈȕ — ȉȣȓȐ; ȊȐȠȊȈȘțȗȈșȑȈ — ǪȐȠȊȈȘțȗȣ (ȎȘȍȞȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ); ȠȐȘȈȔșȐ — ȋȖȓȖȊȣ; ȚȘȐȕȐ — ȚȘȐ; ȉȝȈȘȈȚȈ — Ȗ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ; șȖȔȈ-ȗȐȚȝȈȔ — Ȍȓȧ ȗȐȚȤȧ șȖȔȣ; șțȘȈ-ȗȐȚȝȈȔ — Ȍȓȧ ȗȐȚȤȧ ȊȐȕȈ; ȈȕȕȈ-ȈȌȈȔ — Ȍȓȧ ȗȘȐȍȔȈ ȗȐȡȐ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȠțȠȘțȔȈ — ȧ țșȓȣȠȈȓ ȗȖ ȗȈȘȈȔȗȈȘȍ . ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǻ ǪȐȠȊȈȘțȗȣ, șȚȈȊȠȍȋȖ ȎȘȍȞȖȔ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȉȣȓȖ ȚȘȐ ȋȖȓȖȊȣ. ǶȌȕȈ ȗȐȓȈ șȖȔȈ-ȘȈșț, ȌȘțȋȈȧ — ȊȐȕȖ, Ȉ ȚȘȍȚȤȧ ȍȓȈ. Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȧ șȓȣȠȈȓ Ȗȉ ȥȚȖȔ Ȑȏ ȌȖșȚȖȊȍȘȕȣȝ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȊ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǶȉȣȟȕȣȔ ȓȦȌȧȔ ȏȈȒȘȣȚ ȌȖșȚțȗ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȕȣ ȕȍ ȔȖȎȍȔ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȊȐȌȍȚȤ ȕȍȉȍșȕȖȍ ȞȈȘșȚȊȖ, ȍȋȖ ȞȈȘȧ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ Ȑ ȕȈȉȓȦȌȈȚȤ ȏȈ Ȑȝ ȎȐȏȕȤȦ. ǺȈȒ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȔȖȡȕțȦ ȒȖșȔȐȟȍșȒțȦ ȚȍȝȕȐȒț, ȐȏȖȉȘȍȚȍȕȕțȦ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȔȐ țȟȍȕȣȔȐ, ȖȕȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȌȖȓȍȚȍȚȤ ȌȈȎȍ ȌȖ dzțȕȣ, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗ ȌȘțȋȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ.* * ǨȊȚȖȘ ȗȖȌȊȍȘȋȈȍȚ șȖȔȕȍȕȐȦ ȠȐȘȖȒȖ ȘȈȏȘȍȒȓȈȔȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȗȖȓȍȚȣ ȈȔȍȘȐȒȈȕșȒȐȝ ȈșȚȘȖȕȈȊȚȖȊ ȕȈ dzțȕț Ȋ ȒȖȕȞȍ ȠȍșȚȐȌȍșȧȚȣȝ — ȕȈȟȈȓȍ șȍȔȐȌȍșȧȚȣȝ ȋȖȌȖȊ ȗȘȖȠȓȖȋȖ șȚȖȓȍȚȐȧ, Ȑ șȍȑȟȈș ȕȈȒȈȗȓȐȊȈȍȚșȧ Ȋșȍ ȉȖȓȤȠȍ ȌȈȕȕȣȝ, șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȦȡȐȝ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ «ȥȒșȗȍȌȐȞȐȐ ȕȈ dzțȕț» ȉȣȓȐ ȋȘȈȕȌȐȖȏȕȣȔ ȖȉȔȈȕȖȔ. (ǷȘȐȔ. ȘȍȌȈȒȚȖȘȈ.) ǯȕȈȕȐȍ, ȗȖȓțȟȍȕȕȖȍ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȖȗȣȚȈ, ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȊȣȑȚȐ ȏȈ ȘȈȔȒȐ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȋȖ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȧ. ǭȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ șȗȖșȖȉ țȏȕȈȚȤ Ȗ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȐ, ȓȍȎȈȡȍȑ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ ȕȈȠȍȋȖ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȧ, — ȥȚȖ țșȓȣȠȈȚȤ Ȗ ȕȍȑ Ȑȏ ȌȖșȚȖȊȍȘȕȖȋȖ ȐșȚȖȟȕȐȒȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȌȈȎȍ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ ȔțȌȘȍȞ, ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ, ȋȖȊȖȘȐȚ ȏȌȍșȤ ȞȈȘȦ ǷȈȘȐȒȠȐȚț: «ȇ ȗȍȘȍșȒȈȏȣȊȈȦ Țȍȉȍ ȓȐȠȤ ȚȖ, ȟȚȖ șȈȔ țșȓȣȠȈȓ Ȑȏ ȌȖșȚȖȊȍȘȕȖȋȖ ȐșȚȖȟȕȐȒȈ». ǺȈȒȖȊ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȑ ȔȍȚȖȌ ȗȖȏȕȈȕȐȧ. ǪȍȌȣ ȕȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȠȘțȚȐ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȑȝ ȗȖȓțȟȈȦȚ, șȓțȠȈȧ ȏȈșȓțȎȐȊȈȦȡȐȝ ȌȖȊȍȘȐȧ ȓȦȌȍȑ. ǪȍȌȐȟȍșȒȈȧ ȔțȌȘȖșȚȤ ȓȍȎȐȚ Ȋȕȍ șȜȍȘȣ țȡȍȘȉȕȖȋȖ ȥȔȗȐȘȐȟȍșȒȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 2 șȈ ȊȈȐ ȉȈȘȝȐȠȐ ȌȍȊȍȉȝȑȖ ȉȝȈȋȈȔ ȗȘȈȚȑȈȒȠȈȔ țȟȟȈȒȈȐȝ ȈȌȈȌȈȌ ȑȈșȑȈ ȗȐȚȈȘȖ ȌȍȊȈȝ șȈȗȘȈȠȘȈȑȈȔ ȕȘȐȗȈ șȈȝ — Ȗȕ (ǪȐȠȊȈȘțȗȈ); ȊȈȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȉȈȘȝȐȠȐ — Ȋ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȑ ȖȋȖȕȤ; ȌȍȊȍȉȝȑȈȝ — ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȔ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ; ȉȝȈȋȈȔ — ȌȖȓȎȕțȦ ȌȖȓȦ; ȗȘȈȚȑȈȒȠȈȔ — ȕȈȗȖȒȈȏ; țȟȟȈȒȈȐȝ — ȋȘȖȔȒȐȔ ȗȍȕȐȍȔ ȔȈȕȚȘ; ȈȌȈȌȈȚ — ȗȖȌȕȖșȐȓ; ȑȈșȑȈ — 249


250 ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȗȐȚȈȘȈȝ — ȖȚȞȣ; ȌȍȊȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; șȈ-ȗȘȈȠȘȈȑȈȔ — ȒȘȖȚȒȐȔ Ȑ ȉȓȈȋȖȏȊțȟȕȣȔ ȋȖȓȖșȖȔ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ. Ƕ ȞȈȘȤ, ȕȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȘȖȌșȚȊȍ ș ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ ȗȖ ȓȐȕȐȐ ȖȚȞȈ, ǪȐȠȊȈȘțȗȈ ȕȈ ȊȐȌț ț Ȋșȍȝ ȖȚȊȖȌȐȓ ȒȈȎȌȖȔț Ȑȏ ȕȐȝ ȗȖȓȖȎȍȕȕțȦ ȌȖȓȦ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȌȈȘȖȊ, ȊȖȏȓȐȊȈȧ Ȋ ȖȋȖȕȤ ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ Ȑ ȋȘȖȔȒȖ ȗȘȐȏȣȊȈȧ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȔȈȕȚȘȈȔȐ ȐȕȌȘȈȑȈ ȐȌȈȔ șȊȈȝȈ [«ȥȚȖ Ȍȓȧ ǰȕȌȘȣ»] Ȑ ȐȌȈȔ ȈȋȕȈȑȍ [«ȥȚȖ Ȍȓȧ ȉȖȋȈ Ȗȋȕȧ ǨȋȕȐ»]. ǺǭDzǹǺ 3 șȈ ȥȊȈ ȝȐ ȌȈȌȈț ȉȝȈȋȈȔ ȗȈȘȖȒȠȈȔ ȈșțȘȈȕ ȗȘȈȚȐ ȑȈȌȎȈȔȈȕȖ 'ȊȈȝȈȌ ȉȝȈȋȈȔ ȔȈȚȘȐ-șȕȍȝȈ-ȊȈȠȈȕțȋȈȝ șȈȝ — Ȗȕ (ǪȐȠȊȈȘțȗȈ); ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȌȈȌȈț — ȗȖȌȕȖșȐȓ; ȉȝȈȋȈȔ — ȌȖȓȦ; ȗȈȘȖȒȠȈȔ — ȚȈȑȒȖȔ ȖȚ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȈșțȘȈȕ ȗȘȈȚȐ — ȌȍȔȖȕȈȔ; ȑȈȌȎȈȔȈȕȈȝ — ȗȘȖȊȖȌȧȡȐȑ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȈȊȈȝȈȚ — ȗȖȌȕȖșȐȓ; ȉȝȈȋȈȔ — ȌȖȓȦ; ȔȈȚȘȐșȕȍȝȈ — ȓȦȉȖȊȤȦ Ȓ ȔȈȚȍȘȐ; ȊȈȠȈ-ȈȕțȋȈȝ — ȗȖȉțȎȌȈȍȔȣȑ. ǵȖ, ȊȖȏȓȐȊȈȧ ȔȈșȓȖ ȕȈ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȑ ȖȋȖȕȤ ȊȖ ȉȓȈȋȖ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȊȚȈȑȕȍ ȖȚ ȕȐȝ ǪȐȠȊȈȘțȗȈ ȗȘȍȌȓȈȋȈȓ ȌȖȓȦ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȌȈȘȖȊ Ȑ ȌȍȔȖȕȈȔ, ș ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȉȣȓ șȊȧȏȈȕ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȣȔȐ țȏȈȔȐ șȖ șȚȖȘȖȕȣ ȔȈȚȍȘȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȐȚȈȧ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȣȍ ȟțȊșȚȊȈ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ Ȓ ȘȖȌț ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ Ȓ ȘȖȌț ȌȍȔȖȕȖȊ, ǪȐȠȊȈȘțȗȈ ȕȈȌȍȧȓșȧ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ ȗȖȉțȌȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȘȖȓȐȚȤ ǹȊȖȦ ȔȐȓȖșȚȤ Ȑ ȕȈ Țȍȝ, Ȑ ȕȈ ȌȘțȋȐȝ. ǶȌȕȈȒȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȊȖ ȉȓȈȋȖ ȈșțȘȖȊ ǪȐȠȊȈȘțȗȈ șȖȊȍȘȠȈȓ Ȋ ȚȈȑȕȍ ȖȚ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǺǭDzǹǺ 4 ȚȈȌ ȌȍȊȈ-ȝȍȓȈȕȈȔ ȚȈșȑȈ ȌȝȈȘȔȈȓȐȒȈȔ șțȘȍȠȊȈȘȈȝ ȈȓȈȒȠȑȈ ȚȈȘȈșȈ ȉȝȐȚȈș ȚȈȟ-ȟȝȐȘȠȈȕȑ ȈȟȟȝȐȕȈȌ ȘțȠȈ ȚȈȚ — ȚȖ; ȌȍȊȈ-ȝȍȓȈȕȈȔ — ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ (ǪȐȠȊȈȘțȗȣ); ȌȝȈȘȔȈ-ȈȓȐȒȈȔ — ȖȉȔȈȕ ȗȘȐ ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȐ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȑ ȘȍȓȐȋȐȐ (ȚȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȗȘȐȚȊȖȘȐȓșȧ ȎȘȍȞȖȔ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȕȖ ȊȚȈȑȕȍ ȗȖȚȊȖȘșȚȊȖȊȈȓ ȌȍȔȖȕȈȔ); șțȘȈȐȠȊȈȘȈȝ — ȞȈȘȤ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȈȓȈȒȠȑȈ — ȏȈȔȍȚȐȊ; ȚȈȘȈșȈ — ȗȖșȗȍȠȕȖ; ȉȝȐȚȈȝ — ȖȗȈșȈȧșȤ (ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȌȍȔȖȕȣ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǪȐȠȊȈȘțȗȣ ȖȉȘȍȚțȚ ȉȖȓȤȠțȦ șȐȓț); ȚȈȚ — ȍȋȖ (ǪȐȠȊȈȘțȗȣ); ȠȐȘȠȈȕȐ — ȋȖȓȖȊȣ; ȈȟȟȝȐȕȈȚ — ȖȚȘțȉȐȓ; ȘțȠȈ — Ȋ ȋȕȍȊȍ. ǵȖ ȖȌȕȈȎȌȣ ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘȈ ȖȉȕȈȘțȎȐȓ, ȟȚȖ ǪȐȠȊȈȘțȗȈ ȖȉȔȈȕȣȊȈȓ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȚȈȑȕȖ ȗȖȌȕȖșȧ ȎȍȘȚȊȣ ȖȚ ȐȔȍȕȐ ȌȍȔȖȕȖȊ. ǰșȗțȋȈȊȠȐșȤ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȗȘȐȊȍȌȍȚ Ȓ ȖȟȍȘȍȌȕȖȔț ȗȖȘȈȎȍȕȐȦ Ȋ ȉȐȚȊȍ ș ȌȍȔȖȕȈȔȐ, ǰȕȌȘȈ Ȋ ȋȕȍȊȍ ȖȉȍȏȋȓȈȊȐȓ șȊȖȍȋȖ ȎȘȍȞȈ, șȕȍșȧ ș ȗȓȍȟ Ȋșȍ ȚȘȐ ȍȋȖ ȋȖȓȖȊȣ. ǺǭDzǹǺ 5 250


251 șȖȔȈ-ȗȐȚȝȈȔ Țț ȑȈȚ ȚȈșȑȈ ȠȐȘȈ ȈșȐȚ ȒȈȗȐȕȌȎȈȓȈȝ ȒȈȓȈȊȐȕȒȈȝ șțȘȈ-ȗȐȚȝȈȔ ȈȕȕȈȌȈȔ ȑȈȚ șȈ ȚȐȚȚȐȘȐȝ șȖȔȈ-ȗȐȚȝȈȔ — ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȈȧ Ȍȓȧ ȗȐȚȤȧ șȖȔȣ; Țț — ȖȌȕȈȒȖ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȈȧ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ (ǪȐȠȊȈȘțȗȣ); ȠȐȘȈȝ — ȋȖȓȖȊȈ; ȈșȐȚ — șȚȈȓȈ; ȒȈȗȐȕȌȎȈȓȈȝ — ȘȧȉȟȐȒȖȔ; ȒȈȓȈȊȐȕȒȈȝ — ȊȖȘȖȉȤȍȔ; șțȘȈ-ȗȐȚȝȈȔ — ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȈȧ Ȍȓȧ ȗȐȚȤȧ ȊȐȕȈ; ȈȕȕȈ-ȈȌȈȔ — ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȈȧ Ȍȓȧ ȗȘȐȍȔȈ ȗȐȡȐ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȈȧ; șȈȝ — ȚȖ; ȚȐȚȚȐȘȐȝ — ȒțȘȖȗȈȚȒȖȑ. ǫȖȓȖȊȈ ǪȐȠȊȈȘțȗȣ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȐȓȈ șȖȔȈ-ȘȈșț, ȖȉȍȘȕțȓȈșȤ ȘȧȉȟȐȒȖȔ [ȒȈȗȐȕȌȎȈȓȈ], ȋȖȓȖȊȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȐȓȈ ȊȐȕȖ, — ȊȖȘȖȉȤȍȔ [ȒȈȓȈȊȐȕȒȈ], Ȉ ȚȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȍȓȈ, — ȒțȘȖȗȈȚȒȖȑ [ȚȐȚȚȐȘȐ]. ǺǭDzǹǺ 6 ȉȘȈȝȔȈ-ȝȈȚȑȈȔ ȈȕȌȎȈȓȐȕȈ ȌȎȈȋȘȈȝȈ ȑȈȌ ȈȗȐȠȊȈȘȈȝ șȈȔȊȈȚșȈȘȈȕȚȍ ȚȈȌ ȈȋȝȈȔ ȉȝțȚȈȕȈȔ șȈ ȊȐȠțȌȌȝȈȑȍ ȉȝțȔȑ-ȈȔȉț-ȌȘțȔȈ-ȑȖȠȐȌȉȝȑȈȠ ȟȈȚțȘȌȝȈ ȊȑȈȉȝȈȌȎȈȌ ȌȝȈȘȐȝ ȉȘȈȝȔȈ-ȝȈȚȑȈȔ — ȊȐȕț ȏȈ țȉȐȑșȚȊȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ; ȈȕȌȎȈȓȐȕȈ — șȓȖȎȐȊ ȓȈȌȖȕȐ; ȌȎȈȋȘȈȝȈ — ȗȘȐȕȧȓ; ȑȈȚ ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȐȠȊȈȘȈȝ — ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ; șȈȔȊȈȚșȈȘȈȈȕȚȍ — șȗțșȚȧ ȋȖȌ; ȚȈȚ ȈȋȝȈȔ — ȚȖȚ ȋȘȍȝ; ȉȝțȚȈȕȈȔ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ; șȈȝ — Ȗȕ; ȊȐȠțȌȌȝȈȑȍ — Ȍȓȧ ȖȟȐȡȍȕȐȧ; ȉȝțȔȐ — ȏȍȔȓȍ; ȈȔȉț — ȊȖȌȍ; ȌȘțȔȈ — ȌȍȘȍȊȤȧȔ; ȑȖȠȐȌȉȝȑȈȝ — ȎȍȕȡȐȕȈȔ; ȟȈȚțȘȌȝȈ — ȕȈ ȟȍȚȣȘȍ ȟȈșȚȐ; ȊȑȈȉȝȈȌȎȈȚ — ȘȈȏȌȍȓȐȓ; ȝȈȘȐȝ — ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ. ǽȖȚȧ ǰȕȌȘȈ ȖȉȓȈȌȈȓ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȘȈșȗȓȈȚȣ ȏȈ țȉȐȑșȚȊȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, Ȗȕ, șȔȐȘȍȕȕȖ șȓȖȎȐȊ ȓȈȌȖȕȐ, ș ȗȖȒȈȧȕȕȣȔ șȍȘȌȞȍȔ ȗȘȐȕȧȓ ȚȧȎȒȐȍ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ șȊȖȍȋȖ ȗȘȍșȚțȗȓȍȕȐȧ. Ǿȍȓȣȑ ȋȖȌ ǰȕȌȘȈ șȚȘȈȌȈȓ ȏȈ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȑ ȋȘȍȝ, Ȉ ȏȈȚȍȔ, ȎȍȓȈȧ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ ȖȚ șȒȊȍȘȕȣ, ȘȈȏȌȍȓȐȓ ȍȋȖ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȔȍȎȌț ȏȍȔȓȍȑ, ȊȖȌȖȑ, ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ Ȑ ȎȍȕȡȐȕȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 7 ȉȝțȔȐș ȚțȘȐȑȈȔ ȌȎȈȋȘȈȝȈ ȒȝȈȚȈ-ȗțȘȈ-ȊȈȘȍȕȈ ȊȈȐ ȐȘȐȕȈȔ ȉȘȈȝȔȈ-ȝȈȚȑȈȑȈ ȘțȗȈȔ ȉȝțȔȈț ȗȘȈȌȘȐȠȑȈȚȍ ȉȝțȔȐȝ — ȏȍȔȓȧ; ȚțȘȐȑȈȔ — ȟȍȚȊȍȘȚȤ; ȌȎȈȋȘȈȝȈ — ȗȘȐȕȧȓȈ; ȒȝȈȚȈ-ȗțȘȈ — ȏȈȗȖȓȕȍȕȐȧ țȋȓțȉȓȍȕȐȑ; ȊȈȘȍȕȈ — ȏȈ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ; ȊȈȐ — ȊȖȐșȚȐȕț; ȐȘȐȕȈȔ — ȗțșȚȣȕȐ; ȉȘȈȝȔȈ-ȝȈȚȑȈȑȈȝ — ȊȐȕȣ ȏȈ țȉȐȍȕȐȍ ȉȘȈȝȔȈȕȈ; ȘțȗȈȔ — ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ; ȉȝțȔȈț — ȕȈ ȏȍȔȓȍ; ȗȘȈȌȘȐȠȑȈȚȍ — ȊȐȌȐȔȖ.

251


252 ǯȍȔȓȧ ȗȘȐȕȧȓȈ ȕȈ șȍȉȧ ȟȍȚȊȍȘȚȤ ȋȘȍȝȈ țȉȐȑșȚȊȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈ Ȋ ȖȉȔȍȕ ȕȈ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ ǰȕȌȘȣ, ȗȖ ȒȖȚȖȘȖȔț ȒȈȕȈȊȣ Ȑ ȘȣȚȊȐȕȣ ȕȈ ȍȍ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȐ șȚȈȓȐ ȏȈȗȖȓȕȧȚȤșȧ șȈȔȐ șȖȉȖȑ. ǺȈȒ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȋȘȍȝȈ ǰȕȌȘȣ ȕȈ ǯȍȔȓȍ ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȗțșȚȣȕȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷțșȚȣȕȐ — ȗȘȐȏȕȈȒ ȉȖȓȍȏȕȐ ǯȍȔȓȐ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȋ ȗțșȚȣȕȧȝ ȏȈȗȘȍȡȍȕȖ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȍ ȉȓȈȋȖȌȈȚȕȣȝ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȖȉȘȧȌȖȊ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȚȍȔ, ȒȖȔț ȊȣȗȈȓȈ șțȌȤȉȈ ȎȐȚȤ Ȋ ȗțșȚȣȕȍ, ȚȈȒȎȍ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ șȚȘȈȌȈȚȤ ȏȈ ȉȘȈȝȔȈ-ȝȈȚȤȦ, ȋȘȍȝ țȉȐȑșȚȊȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈ . ǺǭDzǹǺ 8 ȚțȘȑȈȔ ȟȝȍȌȈ-ȊȐȘȖȝȍȕȈ ȊȈȘȍȕȈ ȌȎȈȋȘȐȝțȘ ȌȘțȔȈȝ ȚȍȠȈȔ ȕȐȘȑȈșȈ-ȘțȗȍȕȈ ȉȘȈȝȔȈ-ȝȈȚȑȈ ȗȘȈȌȘȐȠȑȈȚȍ ȚțȘȑȈȔ — ȟȍȚȊȍȘȚȤ; ȟȝȍȌȈ — ȖȚȘȍȏȈȕȕȣȝ; ȊȐȘȖȝȍȕȈ — ȖȚȘȈșȚȈȕȐȧ; ȊȈȘȍȕȈ — ȏȈ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ; ȌȎȈȋȘȐȝțȝ — ȗȘȐȕȧȓȐ; ȌȘțȔȈȝ — ȌȍȘȍȊȤȧ; ȚȍȠȈȔ — Ȑȝ; ȕȐȘȑȈșȈȘțȗȍȕȈ — Ȋ ȊȐȌȍ șȖȒȈ, ȊȣȌȍȓȧȦȡȍȋȖșȧ Ȑȏ șȚȊȖȓȖȊ; ȉȘȈȝȔȈ-ȝȈȚȑȈ — ȊȐȕȣ ȏȈ țȉȐȑșȚȊȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ; ȗȘȈȌȘȐȠȑȈȚȍ — ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ. ǬȍȘȍȊȤȧ ȊȏȧȓȐ ȕȈ șȍȉȧ ȟȍȚȊȍȘȚȤ ȋȘȍȝȈ țȉȐȑșȚȊȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈ Ȋ ȖȉȔȍȕ ȕȈ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ, ȗȖ ȒȖȚȖȘȖȔț Ȑȝ șȘȍȏȈȕȕȣȍ ȊȍȚȊȐ șȚȈȓȐ ȖȚȘȈșȚȈȚȤ ȊȕȖȊȤ. ǫȘȍȝ ǰȕȌȘȣ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȕȐȝ Ȋ ȊȐȌȍ șȖȒȈ, ȚȍȒțȡȍȋȖ Ȑȏ ȌȘȍȊȍșȕȣȝ șȚȊȖȓȖȊ. [ǷȖȥȚȖȔț ȗȐȚȤ ȥȚȖȚ șȖȒ ȏȈȗȘȍȡȍȕȖ.] ǺǭDzǹǺ 9 ȠȈȠȊȈȚ-ȒȈȔȈ-ȊȈȘȍȕȈȔȝȈș ȚțȘȐȑȈȔ ȌȎȈȋȘȐȝțȝ șȚȘȐȑȈȝ ȘȈȌȎȖ-ȘțȗȍȕȈ ȚȈșȊ ȈȔȝȖ ȔȈșȐ ȔȈșȐ ȗȘȈȌȘȐȠȑȈȚȍ ȠȈȠȊȈȚ — ȗȖșȚȖȧȕȕȖȋȖ; ȒȈȔȈ — ȗȖȓȖȊȖȋȖ ȎȍȓȈȕȐȧ; ȊȈȘȍȕȈ — ȏȈ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ; ȈȔȝȈȝ — ȊȐȕȣ ȏȈ țȉȐȑșȚȊȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ; ȚțȘȐȑȈȔ — ȟȍȚȊȍȘȚȤ; ȌȎȈȋȘȐȝțȝ — ȗȘȐȕȧȓȐ; șȚȘȐȑȈȝ — ȎȍȕȡȐȕȣ; ȘȈȌȎȈȝ-ȘțȗȍȕȈ — Ȋ ȜȖȘȔȍ ȔȍȕșȚȘțȈȞȐȐ; ȚȈșț — ț ȕȐȝ; ȈȔȝȈȝ — ȘȈșȗȓȈȚȈ ȏȈ ȋȘȍȝ; ȔȈșȐ ȔȈșȐ — Ȑȏ ȔȍșȧȞȈ Ȋ ȔȍșȧȞ; ȗȘȈȌȘȐȠȑȈȚȍ — ȊȐȌȐȔȈ. Ǫ ȖȉȔȍȕ ȕȈ șȊȖȦ ȟȍȚȊȍȘȚȤ ȋȘȍȝȈ ǰȕȌȘȣ ȎȍȕȡȐȕȣ ȉȣȓȐ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȓȍȕȣ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤȦ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ șȖȊȖȒțȗȓȍȕȐȍȔ Ȋșȍ ȊȘȍȔȧ, ȌȈȎȍ Ȋ ȗȍȘȐȖȌ ȉȍȘȍȔȍȕȕȖșȚȐ, ȗȖȒȈ ȥȚȖ ȕȍ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȖȗȈșȕȣȔ Ȍȓȧ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȗȓȖȌȈ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȋȘȍȝȈ ǰȕȌȘȣ ț ȎȍȕȡȐȕ ȖȚȒȘȣȓȐșȤ Ȕȍșȧȟȕȣȍ ȒȘȖȊȖȚȍȟȍȕȐȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǮȍȕȡȐȕȣ ȗȖ șȊȖȍȑ ȗȘȐȘȖȌȍ ȊȍșȤȔȈ șȓȈȌȖșȚȘȈșȚȕȣ Ȑ, ȗȖȝȖȎȍ, ȕȍțȚȖȓȐȔȣ Ȋ șȊȖȍȔ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȐ. ǪȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȐșȗȣȚȣȊȈȚȤ ȕȍȖșȓȈȉȍȊȈȦȡȍȍ ȗȖȓȖȊȖȍ ȊȓȍȟȍȕȐȍ ȖȕȐ ȗȖȓțȟȐȓȐ ȖȚ ǰȕȌȘȣ Ȋ ȖȉȔȍȕ ȕȈ șȖȋȓȈșȐȍ ȗȘȐȕȧȚȤ ȟȍȚȊȍȘȚțȦ ȟȈșȚȤ ȍȋȖ ȋȘȍȝȈ țȉȐȑșȚȊȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈ . ǺǭDzǹǺ 10 252


253 ȌȘȈȊȑȈ-ȉȝțȑȖ-ȊȈȘȍȕȈȗȈș ȚțȘȐȑȈȔ ȌȎȈȋȘȐȝțȘ ȔȈȓȈȔ ȚȈșț ȉțȌȉțȌȈ-ȗȝȍȕȈȉȝȑȈȔ ȌȘȐȠȚȈȔ ȚȈȌ ȌȝȈȘȈȚȐ ȒȠȐȗȈȕ ȌȘȈȊȑȈ — ȌȘțȋȐȝ ȊȍȡȍșȚȊ; ȉȝțȑȈȝ — țȊȍȓȐȟȍȕȐȧ ȖȉȢȍȔȈ; ȊȈȘȍȕȈ — ȏȈ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ; ȈȗȈȝ — ȊȖȌȈ; ȚțȘȐȑȈȔ — ȟȍȚȊȍȘȚȤ; ȌȎȈȋȘȐȝțȝ — ȗȘȐȕȧȓȈ; ȔȈȓȈȔ — ȋȘȍȝ; ȚȈșț — Ȋ ȕȍȑ; ȉțȌȉțȌȈ-ȗȝȍȕȈȉȝȑȈȔ — Ȋ ȜȖȘȔȍ ȗțȏȣȘȍȑ Ȑ ȗȍȕȣ; ȌȘȐȠȚȈȔ — ȊȐȌȐȔȣȑ; ȚȈȚ — ȚȖ; ȝȈȘȈȚȐ — ȕȈȉȐȘȈȍȚ; ȒȠȐȗȈȕ — ȌȖȓȎȍȕ ȊȣȓȐȚȤ. ǪȖȌȈ ȚȈȒȎȍ ȗȘȐȕȧȓȈ ȕȈ șȍȉȧ ȟȍȚȊȍȘȚȤ ȋȘȍȝȈ ǰȕȌȘȣ Ȋ ȖȉȔȍȕ ȕȈ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ țȊȍȓȐȟȐȊȈȚȤ ȖȉȢȍȔ ȌȘțȋȐȝ ȊȍȡȍșȚȊ, șȔȍȠȐȊȈȧșȤ ș ȕȐȔȐ. ǺȈȒ ȕȈ ȍȍ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȐ ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȗțȏȣȘȐ Ȑ ȗȍȕȈ, ȒȖȚȖȘȣȝ șȓȍȌțȍȚ ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ ȐȏȉȍȋȈȚȤ, ȒȖȋȌȈ ȕȈȉȐȘȈȍȠȤ ȊȖȌț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȔȍȠȐȊȈȧșȤ ș ȔȖȓȖȒȖȔ, ȜȘțȒȚȖȊȣȔ șȖȒȖȔ Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ ȗȖȌȖȉȕȣȔȐ ȎȐȌȒȖșȚȧȔȐ, ȊȖȌȈ țȊȍȓȐȟȐȊȈȍȚ Ȑȝ ȖȉȢȍȔ, ȖșȚȈȊȈȧșȤ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȕȍȏȈȔȍȚȕȖȑ. ȅȚȖ șȊȖȑșȚȊȖ ȊȖȌȈ ȗȖȓțȟȐȓȈ ȗȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȦ ǰȕȌȘȣ Ȋ ȖȉȔȍȕ ȕȈ ȟȍȚȊȍȘȚțȦ ȟȈșȚȤ ȍȋȖ ȋȘȍȝȈ. ǷȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȋȘȍȝȈ ǰȕȌȘȣ ȗȘȖȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȈ ȕȍȑ Ȋ ȊȐȌȍ ȗțȏȣȘȍȑ Ȑ ȗȍȕȣ. ǷȖȥȚȖȔț, ȕȈȉȐȘȈȧ ȗȐȚȤȍȊțȦ ȊȖȌț, șȓȍȌțȍȚ ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ ȐȏȉȍȋȈȚȤ ȗțȏȣȘȍȑ Ȑ ȗȍȕȣ. ǺǭDzǹǺ 11 ȝȈȚȈ-ȗțȚȘȈș ȚȈȚȈș ȚȊȈȠȚȈ ȌȎțȝȈȊȍȕȌȘȈȑȈ ȠȈȚȘȈȊȍ ȐȕȌȘȈ-ȠȈȚȘȖ ȊȐȊȈȘȌȝȈșȊȈ ȔȈ ȟȐȘȈȔ ȌȎȈȝȐ ȊȐȌȊȐȠȈȔ ȝȈȚȈ-ȗțȚȘȈȝ — ȗȖȚȍȘȧȊȠȐȑ șȣȕȈ; ȚȈȚȈȝ — ȚȖȋȌȈ; ȚȊȈȠȚȈ — ǺȊȈȠȚȈ; ȌȎțȝȈȊȈ — șȖȊȍȘȠȐȓ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȐȕȌȘȈȑȈ — ǰȕȌȘȣ; ȠȈȚȘȈȊȍ — ȟȚȖȉȣ ȗȖȘȖȌȐȚȤ ȊȘȈȋȈ; ȐȕȌȘȈ-ȠȈȚȘȖ — Ȗ ȊȘȈȋ ǰȕȌȘȣ; ȊȐȊȈȘȌȝȈșȊȈ — ȊȖșșȚȈȕȤ; ȔȈ — ȕȍ; ȟȐȘȈȔ — ȔȍȌȓȧ; ȌȎȈȝȐ — țȉȍȑ; ȊȐȌȊȐȠȈȔ — șȊȖȍȋȖ ȊȘȈȋȈ. ǻȏȕȈȊ Ȗ ȋȐȉȍȓȐ ǪȐȠȊȈȘțȗȣ, ȍȋȖ ȖȚȍȞ ǺȊȈȠȚȈ ȘȍȠȐȓ ȗȘȖȊȍșȚȐ ȖȉȘȧȌȣ, ȟȚȖȉȣ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ǰȕȌȘț. ǪȖȏȓȐȊ ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ ȕȈ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȑ ȖȋȖȕȤ, Ȗȕ ȗȘȖȐȏȕȍș: «ǻȔȕȖȎȤ șȊȖȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ, Ȗ ȊȘȈȋ ǰȕȌȘȣ, Ȑ ȉȍȏ ȗȘȖȔȍȌȓȍȕȐȧ țȉȍȑ șȊȖȍȋȖ ȊȘȈȋȈ!» DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǺȊȈȠȚȈ ȌȖȗțșȚȐȓ ȖȠȐȉȒț Ȋ ȌȖȓȋȖȚȍ ȖȌȕȖȋȖ ȏȊțȒȈ, ȟȚȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȐȏȔȍȕȐȓȖ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȔȈȕȚȘȣ. ǺȊȈȠȚȈ ȝȖȚȍȓ ȗȘȖȐȏȕȍșȚȐ ȐȕȌȘȈ-ȠȈȚȘȖ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ «Ȗ ȊȘȈȋ ǰȕȌȘȣ». Ǫ ȥȚȖȑ ȔȈȕȚȘȍ șȓȖȊȖ ȐȕȌȘȈ șȚȖȐȚ Ȋ ȘȖȌȐȚȍȓȤȕȖȔ ȗȈȌȍȎȍ (ȠȈȠȚȝȐ), Ȑ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȖȍ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ șȓȖȎȕȖȍ șȓȖȊȖ (ȐȕȌȘȈ-ȠȈȚȘț) ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȚȈȚ-ȗțȘțȠȈ (ȚȈȚȗțȘțȠȈ-șȈȔȈșȈ*). ǵȈ șȊȖȦ ȉȍȌț, ǺȊȈȠȚȈ ȖȠȐȉșȧ Ȋ țȌȈȘȍȕȐȐ, Ȑ ț ȕȍȋȖ ȗȖȓțȟȐȓȖșȤ ȕȍ «ȊȘȈȋ ǰȕȌȘȣ», Ȉ «ȚȖȚ, ȟȍȑ ȊȘȈȋ ǰȕȌȘȈ». ǷȖȥȚȖȔț ȊȔȍșȚȖ ȊȘȈȋȈ ǰȕȌȘȣ ȕȈ șȊȍȚ ȗȖȧȊȐȓșȧ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ, ȟȤȐȔ ȊȘȈȋȖȔ șȚȈȓ ǰȕȌȘȈ. * ǸȍȟȤ ȐȌȍȚ Ȗ ȌȊțȝ ȒȈȚȍȋȖȘȐȧȝ șȓȖȎȕȣȝ șȓȖȊ Ȋ șȈȕșȒȘȐȚȍ (ȉȈȝțȊȘȐȝȐ Ȑ ȚȈȚȗțȘțȠȈ), ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍȘȈȏȓȐȟȐȔȣ ȕȈ ȗȐșȤȔȍ. ǷȍȘȊȣȑ ȚȐȗ ȗȘȖȐȏȕȖșȐȚșȧ ș țȌȈȘȍȕȐȍȔ ȕȈ ȗȍȘȊȖȔ șȓȖȋȍ ȗȍȘȊȖȋȖ șȓȖȊȈ ( ȐȕȌȘȈ-ȠȈȚȘț, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ «ȚȖȚ, ȟȍȑ ȊȘȈȋ ǰȕȌȘȈ»), 253


254 Ȉ ȊȚȖȘȖȑ ȚȐȗ ȗȘȖȐȏȕȖșȐȚșȧ ș țȌȈȘȍȕȐȍȔ ȕȈ ȊȚȖȘȖȔ șȓȖȊȍ ( ȐȕȌȘȈ-ȠȈȚȘț, ȟȚȖ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «ȊȘȈȋ ǰȕȌȘȣ»). (ǷȘȐȔ. ȘȍȌȈȒȚȖȘȈ.) ǺǭDzǹǺ 12 ȈȚȝȈȕȊȈȝȈȘȑȈ-ȗȈȟȈȕȈȌ țȚȚȝȐȚȖ ȋȝȖȘȈ-ȌȈȘȠȈȕȈȝ ȒȘȐȚȈȕȚȈ ȐȊȈ ȓȖȒȈȕȈȔ ȑțȋȈȕȚȈ-șȈȔȈȑȍ ȑȈȚȝȈ ȈȚȝȈ — ȚȖȋȌȈ; ȈȕȊȈȝȈȘȑȈ-ȗȈȟȈȕȈȚ — Ȑȏ Ȗȋȕȧ ǨȕȊȈȝȈȘȤȧ; țȚȚȝȐȚȈȝ — ȊȖșșȚȈȓ; ȋȝȖȘȈȌȈȘȠȈȕȈȝ — țȎȈșȈȦȡȐȑ; ȒȘȐȚȈȕȚȈȝ — ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȈȧ șȔȍȘȚȤ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȓȖȒȈȕȈȔ — Ȋșȍȝ ȗȓȈȕȍȚ; ȑțȋȈ-ȈȕȚȈ — ȒȖȕȞȈ ȥȗȖȝȐ; șȈȔȈȑȍ — ȊȖ ȊȘȍȔȧ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ. Ǫ ȥȚȖȚ ȔȐȋ Ȑȏ ȦȎȕȖȑ ȟȈșȚȐ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȋȖ Ȗȋȕȧ, ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȋȖ ǨȕȊȈȝȈȘȤȍȑ, ȊȖșșȚȈȓȖ țȎȈșȕȖȍ ȟțȌȖȊȐȡȍ, ȊȐȌȖȔ șȊȖȐȔ ȕȈȗȖȔȐȕȈȊȠȍȍ ȘȈȏȘțȠȐȚȍȓȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȗȘȐȝȖȌȧȡȍȋȖ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȦȋȐ. ǺǭDzǹǺȃ 13 - 17 ȊȐȠȊȈȋ ȊȐȊȈȘȌȝȈȔȈȕȈȔ ȚȈȔ ȐȠț-ȔȈȚȘȈȔ ȌȐȕȍ ȌȐȕȍ ȌȈȋȌȝȈ-ȠȈȐȓȈ-ȗȘȈȚȐȒȈȠȈȔ șȈȕȌȝȑȈȉȝȘȈȕȐȒȈ-ȊȈȘȟȈșȈȔ ȚȈȗȚȈ-ȚȈȔȘȈ-ȠȐȒȝȈ-ȠȔȈȠȘțȔ ȔȈȌȝȑȈȝȕȈȘȒȖȋȘȈ-ȓȖȟȈȕȈȔ ȌȍȌȐȗȑȈȔȈȕȍ ȚȘȐ-ȠȐȒȝȍ ȠțȓȈ ȈȘȖȗȑȈ ȘȖȌȈșȐ ȕȘȐȚȑȈȚȈȔ țȕȕȈȌȈȕȚȈȔ ȟȈ ȟȈȓȈȑȈȕȚȈȔ ȗȈȌȈ ȔȈȝȐȔ ȌȈȘȐ-ȋȈȔȉȝȐȘȈ-ȊȈȒȚȘȍȕȈ ȗȐȉȈȚȈ ȟȈ ȕȈȉȝȈșȚȈȓȈȔ ȓȐȝȈȚȈ ȌȎȐȝȊȈȑȈȘȒȠȈȕȐ ȋȘȈșȈȚȈ ȉȝțȊȈȕȈ-ȚȘȈȑȈȔ ȔȈȝȈȚȈ ȘȈțȌȘȈ-ȌȈȔȠȚȘȍȕȈ ȌȎȘȐȔȉȝȈȔȈȕȈȔ ȔțȝțȘ Ȕțȝțȝ ȊȐȚȘȈșȚȈ ȌțȌȘțȊțȘ ȓȖȒȈ ȊȐȒȠȑȈ șȈȘȊȍ ȌȐȠȖ ȌȈȠȈ ȊȐȠȊȈȒ — ȊȖ Ȋșȍ șȚȖȘȖȕȣ; ȊȐȊȈȘȌȝȈȔȈȕȈȔ — ȘȈșȚțȡȍȋȖ; ȚȈȔ — ȍȋȖ; ȐȠț-ȔȈȚȘȈȔ — șȖ șȒȖȘȖșȚȤȦ ȊȣȗțȡȍȕȕȖȑ șȚȘȍȓȣ; ȌȐȕȍ ȌȐȕȍ — ȌȍȕȤ ȖȚȖ Ȍȕȧ; ȌȈȋȌȝȈ — ȕȈ ȖȗȈȓȍȕȕțȦ ȗȖȎȈȘȖȔ; ȠȈȐȓȈ — ȋȖȘț; ȗȘȈȚȐȒȈȠȈȔ — ȗȖȝȖȎȍȋȖ; șȈȕȌȝȑȈ — ȊȍȟȍȘȖȔ; ȈȉȝȘȈ-ȈȕȐȒȈ — ȒȈȒ ȋȘȧȌȈ ȖȉȓȈȒȖȊ; ȊȈȘȟȈșȈȔ — șȐȧȦȡȍȋȖ; ȚȈȗȚȈ — ȒȈȒ ȘȈșȗȓȈȊȓȍȕȕȈȧ; ȚȈȔȘȈ — ȔȍȌȤ; ȠȐȒȝȈ — ȊȖȓȖșȣ; ȠȔȈȠȘțȔ — țșȣ Ȑ ȉȖȘȖȌț; ȔȈȌȝȑȈȝȕȈ — ȒȈȒ ȗȖȓțȌȍȕȕȖȍ; ȈȘȒȈ — șȖȓȕȞȍ; țȋȘȈ-ȓȖȟȈȕȈȔ — ȐșȗȍȗȍȓȧȦȡȍȋȖ ȊȏȋȓȧȌȖȔ; ȌȍȌȐȗȑȈȔȈȕȍ — ȋȖȘȧȡȍȔ; ȚȘȐ-ȠȐȒȝȍ — ȕȈ ȚȘȍȝȒȖȕȍȟȕȖȔ; Ƞțȓȍ — ȒȖȗȤȍ; 254


255 ȈȘȖȗȑȈ — ȌȍȘȎȈȡȍȋȖ; ȘȖȌȈșȐ — Ȑ ȕȍȉȖ, Ȑ ȏȍȔȓȦ; ȕȘȐȚȑȈȚȈȔ — ȚȈȕȞțȦȡȍȋȖ; țȕȕȈȌȈȕȚȈȔ — ȊȖșȒȓȐȞȈȦȡȍȋȖ; ȟȈ — Ȑ; ȟȈȓȈȑȈȕȚȈȔ — ȗȖȚȘȧșȈȦȡȍȋȖ; ȗȈȌȈ — ȕȖȋȖȑ; ȔȈȝȐȔ — ȏȍȔȓȦ; ȌȈȘȐ-ȋȈȔȉȝȐȘȈ — ȋȓțȉȖȒȐȔ, ȒȈȒ ȗȍȡȍȘȈ; ȊȈȒȚȘȍȕȈ — ȘȚȖȔ; ȗȐȉȈȚȈ — ȊȣȗȐȊȈȧ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȕȈȉȝȈșȚȈȓȈȔ — ȕȍȉȖ; ȓȐȝȈȚȈ — șȓȐȏȣȊȈȧ; ȌȎȐȝȊȈȑȈ — ȧȏȣȒȖȔ; ȘȐȒȠȈȕȐ — ȏȊȍȏȌȣ; ȋȘȈșȈȚȈ — ȗȖȎȐȘȈȧ; ȉȝțȊȈȕȈ-ȚȘȈȑȈȔ — ȚȘȐ ȔȐȘȈ; ȔȈȝȈȚȈ — ȖȋȘȖȔȕȣȔȐ; ȘȈțȌȘȈ-ȌȈȔȠȚȘȍȕȈ — țȎȈșȕȣȔȐ ȒȓȣȒȈȔȐ; ȌȎȘȐȔȉȝȈȔȈȕȈȔ — ȏȍȊȈȦȡȍȋȖ; Ȕțȝțȝ Ȕțȝțȝ — șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ; ȊȐȚȘȈșȚȈȝ — ȐșȗțȋȈȕȕȣȍ; ȌțȌȘțȊțȝ — ȉȍȎȈȓȐ; ȓȖȒȈȝ — ȓȦȌȐ; ȊȐȒȠȑȈ — ȏȈȊȐȌȍȊ; șȈȘȊȍ — ȊȖ Ȋșȍȝ; ȌȐȠȈȝ ȌȈȠȈ — ȌȍșȧȚȐ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧȝ. ȅȚȖȚ ȌȍȔȖȕ șȚȘȍȔȐȚȍȓȤȕȖ ȘȖș ȌȍȕȤ ȖȚȖ Ȍȕȧ șȖ șȒȖȘȖșȚȤȦ șȚȘȍȓ, Ȋȣȗțȡȍȕȕȣȝ Ȋ ȟȍȚȣȘȍ șȚȖȘȖȕȣ șȊȍȚȈ. ǭȋȖ ȟȍȘȕȈȧ ȐșȗȖȓȐȕșȒȈȧ ȜȐȋțȘȈ, ȗȖȝȖȎȈȧ ȕȈ ȋȖȘț, ȖȗȈȓȍȕȕțȦ ȗȖȎȈȘȖȔ, șȊȖȐȔ șȐȧȕȐȍȔ ȕȈȗȖȔȐȕȈȓȈ ȗȓȈȔȍȕȍȦȡțȦ ȕȈ ȏȈȒȈȚȍ ȋȘȧȌț ȖȉȓȈȒȖȊ. ǪȖȓȖșȣ ȕȈ Țȍȓȍ ȌȍȔȖȕȈ, ȍȋȖ ȉȖȘȖȌȈ Ȑ țșȣ ȞȊȍȚȖȔ ȕȈȗȖȔȐȕȈȓȐ ȘȈșȗȓȈȊȓȍȕȕțȦ ȔȍȌȤ, Ȉ ȍȋȖ ȊȏȋȓȧȌ Ȏȍȋ, ȒȈȒ ȗȖȓțȌȍȕȕȖȍ șȖȓȕȞȍ. ǹ ȖșȓȍȗȐȚȍȓȤȕȖ șȊȍȘȒȈȦȡȐȔ ȚȘȍȏțȉȞȍȔ Ȋ ȘțȒȈȝ, șȓȖȊȕȖ ȗȘȖȕȏȈȦȡȐȔ Ȋșȍ ȚȘȐ ȔȐȘȈ, Ȗȕ ȒȈȏȈȓșȧ ȕȍȖȌȖȓȐȔȣȔ. ǶȚ ȌȐȒȖȑ ȗȓȧșȒȐ Ȑ ȋȘȖȔȖȊȣȝ ȊȖȏȋȓȈșȖȊ ȌȍȔȖȕȈ ȏȍȔȕȈȧ ȚȊȍȘȌȤ șȖȌȘȖȋȈȓȈșȤ, ȒȈȒ ȖȚ ȏȍȔȓȍȚȘȧșȍȕȐȧ. Ƕȕ ȚȖ Ȑ ȌȍȓȖ ȋȓțȉȖȒȖ ȏȍȊȈȓ, Ȑ ȒȈȏȈȓȖșȤ, ȟȚȖ șȊȖȍȑ ȉȍȏȌȖȕȕȖȑ, ȒȈȒ ȗȍȡȍȘȈ, ȗȈșȚȤȦ Ȗȕ șȖȉȐȘȈȍȚșȧ ȗȖȋȓȖȚȐȚȤ ȊȍșȤ ȕȍȉȖșȒȓȖȕ, ȧȏȣȒȖȔ șȓȐȏȈȚȤ ș ȕȍȉȍșȕȖȋȖ șȊȖȌȈ Ȋșȍ ȏȊȍȏȌȣ, Ȉ ȖșȚȘȣȔȐ, ȌȓȐȕȕȣȔȐ ȏțȉȈȔȐ ȘȈȏȌȘȖȉȐȚȤ ȊșȦ ȊșȍȓȍȕȕțȦ. ǷȘȐ ȊȐȌȍ ȌȍȔȖȕȈ-ȊȍȓȐȒȈȕȈ Ȋșȍ șȚȈȓȐ Ȋ țȎȈșȍ ȘȈȏȉȍȋȈȚȤșȧ Ȋ ȘȈȏȕȣȍ șȚȖȘȖȕȣ. ǺǭDzǹǺ 18 ȑȍȕȈȊȘȐȚȈ ȐȔȍ ȓȖȒȈș ȚȈȗȈșȈ ȚȊȈȠȚȘȈ-ȔțȘȚȐȕȈ șȈ ȊȈȐ ȊȘȐȚȘȈ ȐȚȐ ȗȘȖȒȚȈȝ ȗȈȗȈȝ ȗȈȘȈȔȈ-ȌȈȘțȕȈȝ ȑȍȕȈ — ȒȍȔ; ȈȊȘȐȚȈȝ — ȏȈșȓȖȕȍȕȕȣȍ; ȐȔȍ — Ȋșȍ ȥȚȐ; ȓȖȒȈȝ — ȗȓȈȕȍȚȣ; ȚȈȗȈșȈ — ȈșȒȍȏȖȑ; ȚȊȈȠȚȘȈ-ȔțȘȚȐȕȈ — Ȋ ȖȉȘȈȏȍ șȣȕȈ ǺȊȈȠȚȣ; șȈȝ — Ȗȕ; ȊȈȐ — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȊȘȐȚȘȈȝ — ǪȘȐȚȘȈ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȗȘȖȒȚȈȝ — ȕȈȏȊȈȕȕȣȑ; ȗȈȗȈȝ — ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ȋȘȍȝȈ; ȗȈȘȈȔȈ-ȌȈȘțȕȈȝ — ȊȕțȠȈȦȡȐȑ ȊȍȓȐȒȐȑ țȎȈș. ȅȚȖȚ ȟțȌȖȊȐȡȕȣȑ ȌȍȔȖȕ, șȣȕ ǺȊȈȠȚȣ, șȐȓȖȑ șȊȖȍȑ ȈșȒȍȏȣ șȔȖȋ ȏȈșȓȖȕȐȚȤ șȖȉȖȑ Ȋșȍ ȗȓȈȕȍȚȕȣȍ șȐșȚȍȔȣ. ǷȖȥȚȖȔț ȍȋȖ ȗȘȖȏȊȈȓȐ ǪȘȐȚȘȈ [ȚȖȚ, ȒȚȖ ȏȈșȓȖȕȧȍȚ șȖȉȖȑ Ȋșȍ]. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ǪȍȌȈȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: șȈ ȐȔȈȓ ȓȖȒȈȕ ȈȊȘȐȕȖȚ ȚȈȌ ȊȘȐȚȘȈșȑȈ ȊȘȐȚȘȈȚȊȈȔ — ȌȍȔȖȕȈ ȕȈȏȊȈȓȐ ǪȘȐȚȘȈșțȘȖȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȗȕ ȏȈșȓȖȕȐȓ șȖȉȖȑ Ȋșȍ ȗȓȈȕȍȚȕȣȍ șȐșȚȍȔȣ. ǺǭDzǹǺ 19 ȚȈȔ ȕȐȌȎȈȋȝȕțȘ ȈȉȝȐȌȘțȚȑȈ șȈȋȈȕȈ ȊȐȉțȌȝȈȘȠȈȉȝȈȝ șȊȈȐȝ șȊȈȐȘ ȌȐȊȑȈșȚȘȈ-ȠȈșȚȘȈțȋȝȈȐȝ șȖ 'ȋȘȈșȈȚ ȚȈȕȐ ȒȘȐȚșȕȈȠȈȝ 255


256 ȚȈȔ — ȍȋȖ; ȕȐȌȎȈȋȝȕțȝ — ȖȉȘțȠȐȓȐ; ȈȉȝȐȌȘțȚȑȈ — ȕȈȗȈȊ; șȈ-ȋȈȕȈȝ — ș ȊȖȑșȒȖȔ; ȊȐȉțȌȝȈ-ȘȐȠȈȉȝȈȝ — Ȋșȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ; șȊȈȐȝ șȊȈȐȝ — șȊȖȐȔȐ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔȐ; ȌȐȊȑȈ — ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȔȐ; ȈșȚȘȈ — ȓțȒȈȔȐ Ȑ șȚȘȍȓȈȔȐ; ȠȈșȚȘȈ-ȖȋȝȈȐȝ — ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȔ ȖȘțȎȐȍȔ; șȈȝ — Ȗȕ (ǪȘȐȚȘȈ); ȈȋȘȈșȈȚ — ȗȘȖȋȓȖȚȐȓ; ȚȈȕȐ — ȚȖ (ȖȘțȎȐȍ); ȒȘȐȚșȕȈȠȈȝ — Ȋșȍ ȉȍȏ ȖșȚȈȚȒȈ. ǷȖȓțȉȖȋȐ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǰȕȌȘȖȑ ȉȘȖșȐȓȐ ȗȘȖȚȐȊ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ șȊȖȍ ȊȖȑșȒȖ Ȑ ȖȉȘțȠȐȓȐ ȕȈ ȕȍȋȖ ȊșȦ ȔȖȡȤ șȊȖȐȝ ȓțȒȖȊ, șȚȘȍȓ Ȑ ȌȘțȋȖȋȖ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȖȘțȎȐȧ, ȕȖ ȌȍȔȖȕ ȗȘȖȋȓȖȚȐȓ Ȋșȍ ȥȚȖ. ǺǭDzǹǺ 20 ȚȈȚȈș Țȍ ȊȐșȔȐȚȈȝ șȈȘȊȍ ȊȐȠȈȕȕȈ ȋȘȈșȚȈ-ȚȍȌȎȈșȈȝ ȗȘȈȚȑȈȕȟȈȔ ȈȌȐ-ȗțȘțȠȈȔ țȗȈȚȈșȚȝțȝ șȈȔȈȝȐȚȈȝ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; Țȍ — ȖȕȐ (ȗȖȓțȉȖȋȐ); ȊȐșȔȐȚȈȝ — ȖȠȍȓȖȔȓȍȕȕȣȍ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȊȐȠȈȕȕȈȝ — țȌȘțȟȍȕȕȣȍ; ȋȘȈșȚȈ-ȚȍȌȎȈșȈȝ — ȖȉȍșșȐȓȍȊȠȐȍ; ȗȘȈȚȑȈȕȟȈȔ — ǹȊȍȘȝȌțȠȍ; ȈȌȐ-ȗțȘțȠȈȔ — ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȐ; țȗȈȚȈșȚȝțȝ — ȊȏȔȖȓȐȓȐșȤ; șȈȔȈȝȐȚȈȝ — șȖȉȘȈȊȠȐșȤ ȊȔȍșȚȍ. ǶȠȍȓȖȔȓȍȕȕȣȍ Ȑ șȔțȡȍȕȕȣȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ ȌȍȔȖȕȈ, ȗȖȓțȉȖȋȐ țȚȘȈȚȐȓȐ ȊșȦ șȊȖȦ șȐȓț. ǹȖȉȘȈȊȠȐșȤ ȊȔȍșȚȍ, ȖȕȐ ȘȍȠȐȓȐ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǫȖșȗȖȌț ǵȈȘȈȧȕȍ — ǹȊȍȘȝȌțȠȍ Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, — ȕȈȌȍȧșȤ șȕȐșȒȈȚȤ ǭȋȖ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ. ǺǭDzǹǺ 21 ȠȘȐ-ȌȍȊȈ țȟțȝ ȊȈȑȊ-ȈȔȉȈȘȈȋȕȑ-Ȉȗ-ȒȠȐȚȈȑȈș ȚȘȐ-ȓȖȒȈ ȉȘȈȝȔȈȌȈȑȖ ȑȍ ȊȈȑȈȔ țȌȊȐȌȎȈȕȚȈȝ ȝȈȘȈȔȈ ȑȈșȔȈȐ ȉȈȓȐȔ ȈȕȚȈȒȖ 'șȈț ȉȐȉȝȍȚȐ ȑȈșȔȈȌ ȈȘȈȕȈȔ ȚȈȚȖ ȕȈȝ ȠȘȐ-ȌȍȊȈȝ țȟțȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ șȒȈȏȈȓȐ; ȊȈȑț — șȖșȚȖȧȡȐȝ Ȑȏ ȊȖȏȌțȝȈ; ȈȔȉȈȘȈ — ȥȜȐȘȈ; ȈȋȕȐ — Ȗȋȕȧ; Ȉȗ — ȊȖȌȣ; ȒȠȐȚȈȑȈȝ — Ȑ ȏȍȔȓȐ; ȚȘȐ-ȓȖȒȈȝ — ȚȘȐ ȔȐȘȈ; ȉȘȈȝȔȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ȕȈȟȐȕȈȧ ș ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ; ȑȍ — ȒȖȚȖȘȣȍ; ȊȈȑȈȔ — Ȕȣ; țȌȊȐȌȎȈȕȚȈȝ — șȚȘȈȠȈȡȐȍșȧ; ȝȈȘȈȔȈ — ȗȘȐȕȖșȐȔ; ȑȈșȔȈȐ — ȒȖȚȖȘȖȑ; ȉȈȓȐȔ — ȌȈȕȤ; ȈȕȚȈȒȈȝ — ȋțȉȐȚȍȓȤȕȐȞȈ-șȔȍȘȚȤ; ȈșȈț — ȚȖ; ȉȐȉȝȍȚȐ — ȉȖȐȚșȧ; ȑȈșȔȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȈȘȈȕȈȔ — ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ; ȚȈȚȈȝ — ȗȖȥȚȖȔț; ȕȈȝ — ȕȈȠȍ. ǷȖȓțȉȖȋȐ șȒȈȏȈȓȐ: ǵȈȔ, ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ, ȗȖȌȊȓȈșȚȕȣ Ȋșȍ șȚȐȝȐȐ, Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ șȖȏȌȈȕȣ ȚȘȐ ȔȐȘȈ: ȥȜȐȘ, ȊȖȏȌțȝ, ȖȋȖȕȤ, ȊȖȌȈ Ȑ ȏȍȔȓȧ. ǵȖ Ȋșȍ Ȏȍ Ȕȣ ȚȘȍȗȍȡȍȔ Ȋ șȚȘȈȝȍ ȗȍȘȍȌ ȊȘȍȔȍȕȍȔ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȣȚȈȍȔșȧ țȔȐȓȖșȚȐȊȐȚȤ ȊȘȍȔȧ șȊȖȐȔȐ ȌȍȓȈȔȐ, ȗȖȊȐȕțȧșȤ ȍȋȖ ȊȖȓȍ. ǶȌȕȈȒȖ ȊȘȍȔȧ șȈȔȖ șȚȘȈȠȐȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺȈȒ ȌȈȊȈȑȚȍ Ȏȍ ȊȖȏȌȈȌȐȔ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȖȌȐȕ șȗȖșȖȉȍȕ țȉȍȘȍȟȤ ȕȈș ȖȚ Ȋșȍȝ ȖȗȈșȕȖșȚȍȑ! DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ țȋȘȖȏȈ Ȍȓȧ ȎȐȏȕȐ, șȓȍȌțȍȚ ȖȉȘȈȡȈȚȤșȧ ȏȈ ȗȖȔȖȡȤȦ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǭȔț ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȌȈȎȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș 256


257 ǩȘȈȝȔȖȑ, ȝȖȚȧ ȖȕȐ șȈȔȐ ȗȖȊȍȓȍȊȈȦȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ șȚȐȝȐȧȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǹȓȖȊȈ ȉȐȉȝȍȚȐ ȑȈșȔȈȚ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȦȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ, ȒȈȒȐȔȐ ȉȣ ȊȍȓȐȒȐȔȐ Ȑ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȔȐ ȖȕȐ ȕȐ ȉȣȓȐ, ȐșȗȣȚȣȊȈȦȚ șȚȘȈȝ ȗȍȘȍȌ ǪșȍȊȣȠȕȐȔ. ǷȖȓțȉȖȋȐ, șȚȘȈȠȈșȤ șȔȍȘȚȐ, Ȋ ȥȚȐȝ ȔȖȓȐȚȊȈȝ ȗȘȖșȧȚ ǫȖșȗȖȌȈ Ȗ șȗȈșȍȕȐȐ. ǽȖȚȧ ȉȍȋ ȊȘȍȔȍȕȐ ȕȈȊȖȌȐȚ țȎȈș ȕȈ Ȋșȍȝ ȕȈș, ȕȖ șȈȔ șȚȘȈȝ ȉȖȐȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȖȥȚȖȔț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȉȝȈȧ, ȉȍșșȚȘȈȠȕȣȔ. ǺȖȓȤȒȖ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ǫȖșȗȖȌȈ șȗȖșȖȉȕȖ ȌȈȘȖȊȈȚȤ ȗȖȌȓȐȕȕȖȍ ȉȍșșȚȘȈȠȐȍ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȖȓțȉȖȋȐ ȘȍȠȐȓȐ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ ȏȈ ȗȖȔȖȡȤȦ ȐȔȍȕȕȖ Ȓ ǵȍȔț. ǺǭDzǹǺ 22 ȈȊȐșȔȐȚȈȔ ȚȈȔ ȗȈȘȐȗțȘȕȈ-ȒȈȔȈȔ șȊȍȕȈȐȊȈ ȓȈȉȝȍȕȈ șȈȔȈȔ ȗȘȈȠȈȕȚȈȔ ȊȐȕȖȗȈșȈȘȗȈȚȑ ȈȗȈȘȈȔ ȝȐ ȉȈȓȐȠȈȝ ȠȊȈ-ȓȈȕȋțȓȍȕȈȚȐȚȐȚȈȘȚȐ șȐȕȌȝțȔ ȈȊȐșȔȐȚȈȔ — ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȖȋȖ; ȚȈȔ — ǭȋȖ; ȗȈȘȐȗțȘȕȈ-ȒȈȔȈȔ — ȗȖȓȕȖșȚȤȦ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȖȋȖ; șȊȍȕȈ — ǹȊȖȐȔȐ; ȥȊȈ — Ȏȍ; ȓȈȉȝȍȕȈ — ȌȖșȚȖȧȕȐȧȔȐ; șȈȔȈȔ — țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȕȖȋȖ; ȗȘȈȠȈȕȚȈȔ — ȉȍȏȔȧȚȍȎȕȖȋȖ; ȊȐȕȈ — ȗȖȔȐȔȖ; țȗȈșȈȘȗȈȚȐ — ȖȉȘȈȡȈȍȚșȧ; ȈȗȈȘȈȔ — Ȓ ȌȘțȋȖȔț; ȝȐ — ȊȖȐșȚȐȕț; ȉȈȓȐȠȈȝ — ȋȓțȗȍȞ; ȠȊȈ — șȖȉȈȒȐ; ȓȈȕȋțȓȍȕȈ — ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȝȊȖșȚȈ; ȈȚȐȚȐȚȈȘȚȐ — ȕȈȔȍȘȍȊȈȍȚșȧ ȗȍȘȍșȍȟȤ; șȐȕȌȝțȔ — ȖȒȍȈȕ. ǵȍȗȖȌȊȓȈșȚȕȣȑ ȔȐȘșȒȐȔ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ Ȗ ȉȣȚȐȐ, ȊșȍȋȌȈ ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȟȍȘȗȈȍȚ ȊȍȟȕțȦ ȘȈȌȖșȚȤ Ȑ ȗȖȓȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ Ȋ ǹȊȖȍȔ ȌțȝȖȊȕȖȔ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȍ. ǹȊȖȉȖȌȕȣȑ ȖȚ ȓȦȉȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ șȈȔȖȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȍȕȐȑ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȊșȍȋȌȈ ȉȍȏȔȧȚȍȎȕȣȑ Ȑ ȖȚȘȍȠȍȕȕȣȑ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍȔ Ȍȓȧ ȒȈȎȌȖȋȖ. ǺȖȚ Ȏȍ, ȒȚȖ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȍȚ ȕȈ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȌȘțȋȐȝ, ȗȖȌȖȉȍȕ ȋȓțȗȞț, ȘȍȠȐȊȠȍȔț ȗȍȘȍșȍȟȤ ȖȒȍȈȕ, ȌȍȘȎȈșȤ ȏȈ ȝȊȖșȚ șȖȉȈȒȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȖȉȈȒȐ, ȒȖȕȍȟȕȖ, ȔȖȋțȚ ȗȓȈȊȈȚȤ, ȕȖ ȕȈȌȖ ȉȣȚȤ ȗȖșȓȍȌȕȐȔ ȋȓțȗȞȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȕȈȌȍȧȚȤșȧ ȗȍȘȍșȍȟȤ ȖȒȍȈȕ, țȝȊȈȚȐȊȠȐșȤ ȏȈ ȝȊȖșȚ ȗȓȣȊțȡȍȑ șȖȉȈȒȐ. ǵȐ șȈȔȖȑ șȖȉȈȒȍ, ȕȐ ȌȍȘȎȈȡȍȔțșȧ ȏȈ ȍȍ ȝȊȖșȚ ȖȒȍȈȕ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȍȘȍșȍȟȤ. ǺȈȒȖȍ Ȏȍ ȉȍȏȘȈșșțȌșȚȊȖ — ȗȣȚȈȚȤșȧ ȗȍȘȍșȍȟȤ ȖȒȍȈȕ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ, ȊȊȍȘȐȊ șȍȉȧ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊț ȗȖȓțȉȖȋȈ ȐȓȐ ȒȖȋȖ țȋȖȌȕȖ ȍȡȍ, ȗȖȔȐȔȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, șȗȖșȖȉȕȖȋȖ ȌȈȘȖȊȈȚȤ ȗȖȓȕȖȍ ȉȍșșȚȘȈȠȐȍ. Ǫ ǬȍșȧȚȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ- ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (14.58) ȗȖȥȚȖȔț ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: șȈȔȈȠȘȐȚȈ ȑȍ ȗȈȌȈ-ȗȈȓȓȈȊȈ-ȗȓȈȊȈȔ ȔȈȝȈȚ-ȗȈȌȈȔ ȗțȕȑȈ-ȑȈȠȖ-ȔțȘȈȘȍȝ ȉȝȈȊȈȔȉțȌȝȐȘ ȊȈȚșȈ-ȗȈȌȈȔ ȗȈȘȈȔ ȗȈȌȈȔ ȗȈȌȈȔ ȗȈȌȈȔ ȑȈȌ ȊȐȗȈȌȈȔ ȕȈ ȚȍȠȈȔ dzȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȖȌȖȉȕȣ ȕȍȗȖȚȖȗȓȧȍȔȖȔț șțȌȕț, Ȑ ȓȦȉȖȑ, ȒȚȖ ȗȖȌȕȧȓșȧ ȕȈ ȉȖȘȚ ȥȚȖȋȖ șțȌȕȈ, șȔȖȎȍȚ ș ȓȍȋȒȖșȚȤȦ ȗȍȘȍșȍȟȤ ȖȒȍȈȕ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȌȈȎȍ ȎȐȊȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȋȌȍ ȖȗȈșȕȖșȚȐ ȗȖȌșȚȍȘȍȋȈȦȚ ȕȈș ȕȈ ȒȈȎȌȖȔ ȠȈȋț, ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ȕȍȟȍȋȖ ȉȖȧȚȤșȧ. ǷȖȥȚȖȔț ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ șȓȍȌțȍȚ ȐșȒȈȚȤ ț ǪșȍȔȖȋțȡȍȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȉ ȕȍ ȗȘȐȌțȔȣȊȈȚȤ ȒȈȒȐȍ-ȚȖ șȊȖȐ ȗȓȈȕȣ șȗȈșȍȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 23 257


258 ȑȈșȑȖȘț-ȠȘȐȕȋȍ ȌȎȈȋȈȚȐȔ șȊȈ-ȕȈȊȈȔ ȔȈȕțȘ ȑȈȚȝȈȉȈȌȝȑȈ ȚȈȚȈȘȈ ȌțȘȋȈȔ șȈ ȥȊȈ ȕȈș ȚȊȈȠȚȘȈ-ȉȝȈȑȈȌ ȌțȘȈȕȚȈȚ ȚȘȈȚȈȠȘȐȚȈȕ ȊȈȘȐȟȈȘȖ 'ȗȐ ȕțȕȈȔ ȑȈșȑȈ — ȟȤȍȔț; țȘț — ȒȘȍȗȒȖȔț Ȑ ȊȣșȖȒȖȔț; ȠȘȐȕȋȍ — Ȓ ȘȖȋț; ȌȎȈȋȈȚȐȔ — ȊȔȍȡȈȦȡțȦ ȊȍșȤ ȔȐȘ; șȊȈ-ȕȈȊȈȔ — șȊȖȦ ȓȖȌȒț; ȔȈȕțȝ — ǴȈȕț (ȞȈȘȤ ǹȈȚȤȧȊȘȈȚȈ); ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȈȉȈȌȝȑȈ — ȗȘȐȊȧȏȈȊ; ȚȈȚȈȘȈ — ȗȘȍȖȌȖȓȍȓ; ȌțȘȋȈȔ — ȚȘțȌȕȖȗȘȍȖȌȖȓȐȔȣȍ (ȊȖȌȣ ȗȖȚȖȗȈ); șȈȝ — Ƕȕ (ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ); ȥȊȈ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȕȈȝ — ȕȈș; ȚȊȈȠȚȘȈ-ȉȝȈȑȈȚ — ȖȚ șȚȘȈȝȈ ȗȍȘȍȌ șȣȕȖȔ ǺȊȈȠȚȣ; ȌțȘȈȕȚȈȚ — ȕȍȖȌȖȓȐȔȖȋȖ; ȚȘȈȚȈ — ȖșȊȖȉȖȌȐȚȍȓȤ; ȈȠȘȐȚȈȕ — ȏȈȊȐșȐȔȣȝ (ȗȖȌȖȉȕȣȝ ȕȈȔ); ȊȈȘȐ-ȟȈȘȈȝ ȈȗȐ — ȝȖȚȧ Ȑ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ Șȣȉȣ; ȕțȕȈȔ — ȗȖȐșȚȐȕȍ. Ǫ șȊȖȍ ȊȘȍȔȧ ǴȈȕț ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǹȈȚȤȧȊȘȈȚȈ, ȗȘȐȊȧȏȈȊ țȚȓȣȑ ȒȖȊȟȍȋ ȊșȍȋȖ ȔȐȘȈ Ȓ ȘȖȋț ǴȈȚșȤȧ-ȈȊȈȚȈȘȣ, ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ Șȣȉȣ, șȔȖȋ ȗȖ ǭȋȖ ȔȐȓȖșȚȐ șȗȈșȚȐșȤ Ȋ ȊȖȌȈȝ ȊșȍȓȍȕșȒȖȋȖ ȗȖȚȖȗȈ. ǷțșȚȤ Ȏȍ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ Șȣȉȣ șȗȈșȍȚ Ȑ ȕȈș ȖȚ șȚȘȈȠȕȖȑ ȖȗȈșȕȖșȚȐ, ȊȖȏȕȐȒȠȍȑ ȗȖ ȊȐȕȍ șȣȕȈ ǺȊȈȠȚȣ. ǺǭDzǹǺ 24 ȗțȘȈ șȊȈȑȈȔȉȝțȘ ȈȗȐ șȈȔȑȈȔȈȔȉȝȈșȑ țȌȐȘȕȈ-ȊȈȚȖȘȔȐ-ȘȈȊȈȐȝ ȒȈȘȈȓȍ ȥȒȖ 'ȘȈȊȐȕȌȈȚ ȗȈȚȐȚȈș ȚȈȚȈȘȈ ȚȈșȔȈȌ ȉȝȈȑȈȌ ȑȍȕȈ șȈ ȕȖ 'șȚț ȗȈȘȈȝ ȗțȘȈ — ȌȈȊȕȣȔ-ȌȈȊȕȖ (ȗȘȐ șȖȚȊȖȘȍȕȐȐ ȔȐȘȈ); șȊȈȑȈȔȉȝțȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȈȗȐ — ȚȈȒȎȍ; șȈȔȑȈȔȈ-ȈȔȉȝȈșȐ — Ȋ ȊȖȌȣ ȗȖȚȖȗȈ; țȌȐȘȕȈ — ȗȖȌȕȧȊȠȐȝșȧ; ȊȈȚȈ — ȊȍȚȘȈ; țȘȔȐ — Ȑ ȊȖȓȕ; ȘȈȊȈȐȝ — ȘȍȊȖȔ; ȒȈȘȈȓȍ — Ȋ șȚȘȈȠȕȣȍ; ȥȒȈȝ — ȖȌȐȕ; ȈȘȈȊȐȕȌȈȚ — Ȑȏ șȊȖȍȑ ȖȉȐȚȍȓȐ ȕȈ ȓȖȚȖșȍ; ȗȈȚȐȚȈȝ — ȍȌȊȈ ȕȍ țȗȈȊȠȐȑ; ȚȈȚȈȘȈ — șȗȈșșȧ; ȚȈșȔȈȚ — ȖȚ ȚȖȑ; ȉȝȈȑȈȚ — ȖȗȈșȕȖșȚȐ; ȑȍȕȈ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȒȖȚȖȘȖȔț (ǫȖșȗȖȌț); șȈȝ — Ƕȕ; ȕȈȝ — ȕȈȠȍ; ȈșȚț — ȌȈ ȉțȌȍȚ; ȗȈȘȈȝ — șȗȈșȍȕȐȍ. ǵȈ ȏȈȘȍ ȚȊȖȘȍȕȐȧ ȉțȠțȦȡȐȑ țȘȈȋȈȕ șȚȈȓ ȊȏȌȣȔȈȚȤ ȋȐȋȈȕȚșȒȐȍ ȊȖȓȕȣ ȕȈ ȊȖȌȈȝ ȗȖȚȖȗȈ, Ȑ ȕȈȗțȋȈȕȕȣȑ Ȑȝ șȚȘȈȠȕȣȔ ȘȍȊȖȔ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ țȗȈȓ ȉȣ șȖ șȊȖȍȋȖ ȓȖȚȖșȈ Ȋ ȉțȠțȦȡțȦ ȉȍȏȌȕț, ȕȍ ȗȘȐȌȐ ȍȔț ȕȈ ȗȖȔȖȡȤ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ. ǺȈȒ Ȑ Ȕȣ ȗȍȘȍȌ ȓȐȞȖȔ șȚȘȈȠȕȖȑ ȖȗȈșȕȖșȚȐ ȔȖȓȐȔ ǫȖșȗȖȌȈ Ȗ ȏȈȡȐȚȍ. ǺǭDzǹǺ 25 ȑȈ ȥȒȈ ȐȠȖ ȕȐȌȎȈ-ȔȈȑȈȑȈ ȕȈȝ șȈșȈȘȌȎȈ ȑȍȕȈȕțșȘȐȌȎȈȔȈ ȊȐȠȊȈȔ ȊȈȑȈȔ ȕȈ ȑȈșȑȈȗȐ ȗțȘȈȝ șȈȔȐȝȈȚȈȝ ȗȈȠȑȈȔȈ ȓȐȕȋȈȔ ȗȘȐȚȝȈȋ ȐȠȈ-ȔȈȕȐȕȈȝ ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȥȒȈȝ — ȍȌȐȕȣȑ; ȐȠȈȝ — ȊȓȈșȚȍȓȐȕ; ȕȐȌȎȈ- ȔȈȑȈȑȈ — ǹȊȖȍȑ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȕȈȝ — ȕȈș; șȈșȈȘȌȎȈ — șȖȚȊȖȘȐȓ; ȑȍȕȈ — ȗȖ ȟȤȍȑ ȔȐȓȖșȚȐ; ȈȕțșȘȐȌȎȈȔȈ — Ȕȣ ȚȈȒȎȍ ȚȊȖȘȐȔ; ȊȐȠȊȈȔ — ȊșȍȓȍȕȕțȦ; ȊȈȑȈȔ — Ȕȣ; ȕȈ — ȕȍ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȗțȘȈȝ — ȗȍȘȍȌ ȕȈȔȐ; șȈȔȐȝȈȚȈȝ — 258


259 ȌȍȑșȚȊțȦȡȍȋȖ; ȗȈȠȑȈȔȈ — ȊȐȌȐȔ; ȓȐȕȋȈȔ — ȖȉȓȐȒ; ȗȘȐȚȝȈȒ — ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȔȐ; ȐȠȈ — ȗȘȈȊȐȚȍȓȧȔȐ; ȔȈȕȐȕȈȝ — șȟȐȚȈȧ șȍȉȧ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, șȖȏȌȈȊȠȐȑ ȕȈș Ȑȏ ǹȊȖȍȑ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ Ȑ ȔȐȓȖșȚȐȊȖ ȗȖȏȊȖȓȐȊȠȐȑ ȕȈȔ țȟȈșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ șȖȚȊȖȘȍȕȐȐ ȔȐȘȈ, ȊȍȟȕȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȘȧȌȖȔ ș ȕȈȔȐ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ. ǵȖ Ȕȣ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȊȐȌȍȚȤ ǭȋȖ. Ǵȣ ȕȍ ȔȖȎȍȔ țȊȐȌȍȚȤ ǭȋȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȔȕȐȔ șȍȉȧ ȍȌȐȕȖȊȓȈșȚȕȣȔȐ Ȑ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȔȐ ȉȖȋȈȔȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ, ȗȖȟȍȔț ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȈ ȓȐȞȍȏȘȍȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. dzȦȌȐ ȕȍ ȎȍȓȈȦȚ ȗȘȐȏȕȈȊȈȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, ȌȈȎȍ ȒȖȋȌȈ Ƕȕ ȗȘȍȌșȚȈȍȚ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔȐ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ ȐȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǸȈȔȈȟȈȕȌȘȣ, ȎȐȊȧ șȘȍȌȐ ȕȐȝ Ȑ ȐȋȘȈȧ ȘȖȓȤ ȋȍȘȖȧ ȐȓȐ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧ. ǨȊȈȌȎȈȕȈȕȚȐ ȔȈȔ ȔțȌȝȈ ȔȈȕțȠȐȔ ȚȈȕțȔ ȈȠȘȐȚȈȔ: ȕȍȋȖȌȧȐ (ȔțȌȝȐ) ȖșȒȖȘȉȓȧȦȚ ǫȖșȗȖȌȈ, șȟȐȚȈȧ ǭȋȖ ȖȉȣȟȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ șȊȖȍ ȕȐȟȚȖȎȍșȚȊȖ, Ȕȣ ȔȕȐȔ șȍȉȧ ǩȖȋȖȔ, ȊȖȖȉȘȈȎȈȧ, ȟȚȖ ȚȖȎȍ ȔȖȎȍȔ ȚȊȖȘȐȚȤ Ȋșȍȓȍȕȕȣȍ ȐȓȐ ȌȍȓȈȚȤ ȉȖȋȈȔȐ ȌȘțȋȐȝ. ǷȖ ȥȚȖȑ ȗȘȐȟȐȕȍ Ȕȣ Ȑ ȕȍ ȔȖȎȍȔ țȊȐȌȍȚȤ Ȑ ȗȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ȀȘȐȓȈ ǴȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ Ȋ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȏȈȔȍȟȈȍȚ: ȓȐȕȋȈȔ ȥȊȈ ȗȈȠȑȈȔȈȝ ȒȈȌȈȟȐȌ ȈȉȝȐȔȈȕȈș Țț ȌȍȊȈȕȈȔ ȈȗȐ șȈȕȕ ȐȊȈ ȗȘȈȑȈȝ ȒȈȓȍȠț ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȚȈȘȈȚȈȔȑȍȕȈ șȖ 'ȗȐ Țț ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ Ȋșȍ Ȕȣ Ȋ ȚȖȑ ȐȓȐ ȐȕȖȑ șȚȍȗȍȕȐ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣ, Ȕȣ Ȋșȍ Ȏȍ ȔȕȐȔ șȍȉȧ ǩȖȋȖȔ. ǺȖȓȤȒȖ ȗȖȥȚȖȔț Ȕȣ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȗȖȕȧȚȤ ǩȖȋȈ ȐȓȐ țȊȐȌȍȚȤ ǭȋȖ ȊȖȖȟȐȦ. ǺǭDzǹǺȃ 26 - 27 ȑȖ ȕȈȝ șȈȗȈȚȕȈȐȘ ȉȝȘȐȠȈȔ ȈȘȌȑȈȔȈȕȈȕ ȌȍȊȈȘȠȐ-ȚȐȘȑȈȕ-ȕȘȐȠț ȕȐȚȑȈ ȥȊȈ ȒȘȐȚȈȊȈȚȈȘȈș ȚȈȕțȉȝȐȝ șȊȈ-ȔȈȑȈȑȈ ȒȘȐȚȊȈȚȔȈșȈȚ ȗȈȚȐ ȑțȋȍ ȑțȋȍ ȟȈ ȚȈȔ ȥȊȈ ȌȍȊȈȔ ȊȈȑȈȔ ȈȚȔȈ-ȌȈȐȊȈȚȈȔ ȗȈȘȈȔ ȗȘȈȌȝȈȕȈȔ ȗțȘțȠȈȔ ȊȐȠȊȈȔ ȈȕȑȈȔ ȊȘȈȌȎȈȔȈ șȈȘȊȍ ȠȈȘȈȕȈȔ ȠȈȘȈȕȑȈȔ șȊȈȕȈȔ șȈ ȕȖ ȌȝȈșȑȈȚȐ ȠȈȔ ȔȈȝȈȚȔȈ ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȕȈȝ — ȕȈș; șȈȗȈȚȕȈȐȝ — ȊȘȈȋȈȔȐ (ȌȍȔȖȕȈȔȐ); ȉȝȘȐȠȈȔ — ȗȖȟȚȐ ȊșȍȋȌȈ; ȈȘȌȑȈȔȈȕȈȕ — ȗȘȍșȓȍȌțȍȔȣȝ; ȌȍȊȈ — șȘȍȌȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȘȐȠȐ — șȊȧȚȣȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ; ȚȐȘȑȈȒ — ȎȐȊȖȚȕȣȝ; ȕȘȐȠț — Ȑ ȓȦȌȍȑ; ȕȐȚȑȈȝ — ȊșȍȋȌȈ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȒȘȐȚȈ-ȈȊȈȚȈȘȈȝ — ȕȐșȝȖȌȧȡȐȑ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ; ȚȈȕțȉȝȐȝ — Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȖȉȓȐȒȈȝ; șȊȈ- ȔȈȑȈȑȈ — ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǹȊȖȍȑ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ; ȒȘȐȚȊȈ ȈȚȔȈșȈȚ — șȟȐȚȈȧ ȉȓȐȏȒȐȔȐ ǹȍȉȍ; ȗȈȚȐ — ȏȈȡȐȡȈȍȚ; ȑțȋȍ ȑțȋȍ — Ȑȏ ȥȗȖȝȐ Ȋ ȥȗȖȝț; ȟȈ — Ȑ; ȚȈȔ — Ȓ ǵȍȔț; ȥȊȈ — ȊȖȐșȚȐȕț; ȌȍȊȈȔ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț; ȊȈȑȈȔ — Ȕȣ; ȈȚȔȈȌȈȐȊȈȚȈȔ — ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȦ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȗȈȘȈȔ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔț; ȗȘȈȌȝȈȕȈȔ — ȗȍȘȊȖȐșȚȖȟȕȐȒț șȖȊȖȒțȗȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ; ȗțȘțȠȈȔ — ȊȍȘȝȖȊȕȖȔț ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȍȔțșȧ; ȊȐȠȊȈȔ — Ȑȏ ȟȤȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ șȖȚȒȈȕȈ ȊșȍȓȍȕȕȈȧ; 259


260 ȈȕȑȈȔ — ȕȈȝȖȌȧȡȍȔțșȧ Ȋ șȚȖȘȖȕȍ ȖȚ ȊșȍȋȖ; ȊȘȈȌȎȈȔȈ — Ȕȣ ȖȉȘȈȡȈȍȔșȧ; șȈȘȊȍ — ȊȖ ȊșȍȔ; ȠȈȘȈȕȈȔ — ȗȘȐȉȍȎȐȡț; ȠȈȘȈȕȑȈȔ — ȌȈȦȡȍȔț ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ; șȊȈȕȈȔ — ǹȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ; șȈȝ — Ƕȕ; ȕȈȝ — ȕȈȔ; ȌȝȈșȑȈȚȐ — ȌȈșȚ; ȠȈȔ — ȉȓȈȋȖȌȍȕșȚȊȐȍ; ȔȈȝȈȚȔȈ — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ. ǷȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǹȊȖȍȑ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȖȑ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȊȖȗȓȖȡȈȍȚșȧ Ȋ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȝ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȝ ȖȉȘȈȏȈȝ — ȚȖ ȒȈȒ ǪȈȔȈȕȈȌȍȊȈ, ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ ǫȖșȗȖȌȈ șȘȍȌȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȚȖ șȘȍȌȐ ȔțȌȘȍȞȖȊ ȒȈȒ ǷȈȘȈȠțȘȈȔȈ, ȚȖ Ȋ ȖȉȓȐȟȤȍ ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ ȒȈȒ ǵȘȐșȐȔȝȈȌȍȊȈ Ȑ ǪȈȘȈȝȈ, ȚȖ șȘȍȌȐ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȊȖȌ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ǴȈȚșȤȐ Ȑ DzțȘȔȣ. Ƕȕ ȧȊȓȧȍȚ ǹȊȖȐ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȚȍȓȈ ȊȖ Ȋșȍȝ ȊȐȌȈȝ ȎȐȏȕȐ, ȕȖ șȘȍȌȐ ȓȦȌȍȑ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȏȕȈȔȍȕȐȚȣ ǭȋȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǸȈȔȣ. ǷȖ ȉȍșȗȘȐȟȐȕȕȖȑ ȔȐȓȖșȚȐ Ƕȕ ȏȈȡȐȡȈȍȚ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȖȚ ȗȖșȚȖȧȕȕȣȝ ȕȈȗȈȌȖȒ ȌȍȔȖȕȖȊ. Ƕȕ — ȊȣșȠȐȑ ȖȉȢȍȒȚ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ ȎȐȊțȡȐȝ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ, Ȑ Ƕȕ Ȏȍ — ȊȣșȠȈȧ ȗȘȐȟȐȕȈ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȕȈȧ ȔțȎșȒȐȔ Ȑ ȎȍȕșȒȐȔ șȖȏȐȌȈȚȍȓȤȕȣȔȐ ȕȈȟȈȓȈȔȐ. ǽȖȚȧ Ƕȕ ȖȚȓȐȟȍȕ ȖȚ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Ƕȕ Ȋșȍ Ȏȍ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ǹȊȖȍȑ ȊșȍȓȍȕșȒȖȑ ȜȖȘȔȍ [ȊȐȘȈȚ-Șțȗȍ]. ǬȈȊȈȑȚȍ Ȏȍ ȗȍȘȍȌ ȓȐȞȖȔ șȚȘȈȠȕȖȑ ȖȗȈșȕȖșȚȐ ȗȖȗȘȖșȐȔ ȏȈȡȐȚȣ ț ǵȍȋȖ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȐȉȖ Ƕȕ, ǪȣșȠȈȧ ǬțȠȈ, ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ șȗȈșȍȚ ȕȈș. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȅȚȖȚ șȚȐȝ ȗȘȖȊȖȏȋȓȈȠȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ. Ǫ șȊȖȍȔ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȐ «ǩȝȈȊȈȘȚȝȈȌȐȗȐȒȈ» ȀȘȐȌȝȈȘȈ ǹȊȈȔȐ ȖȗȘȖȊȍȘȋȈȍȚ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕȖȑ ȚȊȖȘȍȕȐȧ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȗȘȈȒȘȐȚȐ Ȑ ȗțȘțȠȈ . DzȈȒ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ, ȗȈȘȈȔ ȗȘȈȌȝȈȕȈȔ ȗțȘțȠȈȔ ȊȐȠȊȈȔ ȈȕȑȈȔ: «Ƕȕ [ǫȖșȗȖȌȤ] — ȊȣșȠȈȧ ȗȘȐȟȐȕȈ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȕȈȧ ȔțȎșȒȐȔ Ȑ ȎȍȕșȒȐȔ șȖȏȐȌȈȚȍȓȤȕȣȔȐ ȕȈȟȈȓȈȔȐ. ǽȖȚȧ Ƕȕ ȖȚȓȐȟȍȕ ȖȚ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Ƕȕ Ȋșȍ Ȏȍ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ǹȊȖȍȑ ȊșȍȓȍȕșȒȖȑ ȜȖȘȔȍ [ ȊȐȘȈȚȘțȗȍ ]». ǹȓȖȊȖ ȗȘȈȒȘȐȚȐ, ȒȖȚȖȘȖȍ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕțȦ ȗȘȐȟȐȕț ȊȖȏȕȐȒȕȖȊȍȕȐȧ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ, ȏȌȍșȤ ȖȏȕȈȟȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȉ șȓȖȊȖ ȗțȘțȠȈ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ, ǭȋȖ ȊȣșȠȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. DzȈȒ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ», Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ Ȑ ȗȘȈȒȘȐȚȐ, Ȑ ȗțȘțȠȈ ȗȖȋȘțȎȈȦȚșȧ Ȋ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ (ȗȘȈȒȘȐȚȐȔ ȑȈȕȚȐ ȔȈȔȐȒȈȔ). ǽȖȚȧ, ȕȈ ȗȍȘȊȣȑ ȊȏȋȓȧȌ, ȥȕȍȘȋȐȐ ȗȘȈȒȘȐȚȐ Ȑ ȗțȘțȠȐ ȔȖȋțȚ ȗȖȒȈȏȈȚȤșȧ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȣȔȐ ȗȘȐȟȐȕȈȔȐ ȊȖȏȕȐȒȕȖȊȍȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ șȈȔȐ ȖȕȐ ȗȖȘȖȎȌȍȕȣ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȥȕȍȘȋȐȧȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ǫȖșȗȖȌȤ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ Ȑ ȗȘȈȒȘȐȚȐ, Ȑ ȗțȘțȠȐ . ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȚȖȓȤȒȖ Ƕȕ — ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕȈ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ (șȈȘȊȈ-ȒȈȘȈȕȈ-ȒȈȘȈȕȈȔ) . Ǫ «ǵȈȘȈȌȐȧ- ȗțȘȈȕȍ» țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ: ȈȊȐȒȈȘȖ 'ȗȐ ȗȈȘȈȔȈȝ ȗȘȈȒȘȐȚȐș Țț ȊȐȒȈȘȐȕȐ ȈȕțȗȘȈȊȐȠȑȈ ȋȖȊȐȕȌȈȝ ȗȘȈȒȘȐȚȐȠ ȟȈȉȝȐȌȝȐȑȈȚȍ ǷȘȈȒȘȐȚȐ Ȑ ȗțȘțȠȈ — șȖȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖ, ȕȐȏȠȈȧ Ȑ ȊȣșȠȈȧ ȥȕȍȘȋȐȐ — ȉȍȘțȚ ȕȈȟȈȓȖ Ȋ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzȈȒ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ», ȗȘȈȒȘȐȚȐ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȚȊȖȘȐȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ Ȋ ȕȍȍ ȊȝȖȌȐȚ ǫȖșȗȖȌȤ (ȋȈȔ ȈȊȐȠȑȈ) . ǷȘȈȒȘȐȚȐ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȕȐ șțȡȍșȚȊȖȊȈȚȤ, ȕȐ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ ȐȓȐ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȥȕȍȘȋȐȑ ǫȖșȗȖȌȈ. ǪȈșțȌȍȊȈ, ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ- ȋȐȚȍ» (10.8): 260


261 ȈȝȈȔ șȈȘȊȈșȑȈ ȗȘȈȉȝȈȊȖ ȔȈȚȚȈȝ șȈȘȊȈȔ ȗȘȈȊȈȘȚȈȚȍ ȐȚȐ ȔȈȚȊȈ ȉȝȈȌȎȈȕȚȍ ȔȈȔ ȉțȌȝȈ ȉȝȈȊȈ-șȈȔȈȕȊȐȚȈȝ «ȇ — ȐșȚȖȟȕȐȒ Ȋșȍȝ ȌțȝȖȊȕȣȝ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȔȐȘȖȊ. Ǫșȍ ȐșȝȖȌȐȚ Ȑȏ Ǵȍȕȧ. ǴțȌȘȍȞȣ, ȗȖșȚȐȋȠȐȍ ȥȚț ȐșȚȐȕț, șȓțȎȈȚ Ȑ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ Ǵȕȍ ȊșȍȔ șȍȘȌȞȍȔ». ǺȈȒȎȍ Ȑ ȊȖ ǪȚȖȘȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (9.33) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȈȝȈȔ ȥȊȈșȈȔ ȥȊȈȋȘȍ — «ǬȖ șȖȚȊȖȘȍȕȐȧ ȔȐȘȈ ȉȣȓ ȚȖȓȤȒȖ ȇ». Ƕ ȚȖȔ Ȏȍ șȒȈȏȈȕȖ Ȑ Ȋ «ǩȘȈȝȔȈȕȌȈȗțȘȈȕȍ»: șȔȘȐȚȐȘ ȈȊȑȈȊȈȌȝȈȕȍȕȈ ȗȘȈȒȘȐȚȐȚȊȈȔ ȐȚȐ șȚȝȐȚȐȝ țȉȝȈȑȈȚȔȈȒȈ-șțȚȐȚȊȈȌ ȊȈșțȌȍȊȈȝ ȗȈȘȈȝ ȗțȔȈȕ ȗȘȈȒȘȐȚȐȝ ȗțȘțȠȈȠ ȟȍȚȐ ȠȈȉȌȈȐȘ ȥȒȖ 'ȉȝȐȌȝȐȑȈȚȍ ǹȖȏȌȈȊȈȧ ȊșȍȓȍȕȕțȦ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȈșțȌȍȊȈ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȒȖșȊȍȕȕȖ ȟȍȘȍȏ ȗțȘțȠț Ȑ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȟȍȘȍȏ ȗȘȈȒȘȐȚȐ . ǰ ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȗȉȍ ȥȚȐ ȥȕȍȘȋȐȐ ȐșȝȖȌȧȚ Ȑȏ ǵȍȋȖ, ȊȍȏȌȍșțȡȍȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȈșțȌȍȊȣ, ǭȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ Ȑ ȗȘȈȒȘȐȚȐ, Ȑ ȗțȘțȠȍȑ . ǷȖȥȚȖȔț ǪȈșțȌȍȊȈ ȍșȚȤ ȕȈȟȈȓȖ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ (șȈȘȊȈ-ȒȈȘȈȕȈ-ȒȈȘȈȕȈȔ). ǺǭDzǹǺ 28 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȐȚȐ ȚȍȠȈȔ ȔȈȝȈȘȈȌȎȈ șțȘȈȕȈȔ țȗȈȚȐȠȚȝȈȚȈȔ ȗȘȈȚȐȟȑȈȔ ȌȐȠȑ ȈȉȝțȌ ȈȊȐȝ ȠȈȕȒȝȈ-ȟȈȒȘȈ-ȋȈȌȈ-ȌȝȈȘȈȝ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȚȍȠȈȔ — Ȑȝ; ȔȈȝȈȘȈȌȎȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; șțȘȈȕȈȔ — ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; țȗȈȚȐȠȚȝȈȚȈȔ — ȔȖȓȧȡȐȝșȧ; ȗȘȈȚȐȟȑȈȔ — ȐȏȕțȚȘȐ; ȌȐȠȐ — Ȋ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ; ȈȉȝțȚ — șȚȈȓ; ȈȊȐȝ — ȊȐȌȐȔȣȑ; ȠȈȕȒȝȈ-ȟȈȒȘȈ-ȋȈȌȈ-ȌȝȈȘȈȝ — ȊȖȖȘțȎȍȕȕȣȑ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȖȘțȎȐȍȔ: ȘȈȒȖȊȐȕȖȑ, ȌȐșȒȖȔ Ȑ ȗȈȓȐȞȍȑ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȞȈȘȤ, Ȋ ȖȚȊȍȚ ȕȈ ȔȖȓȤȉȣ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ǫȖșȗȖȌȤ ǽȈȘȐ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȗȘȍȌșȚȈȓ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔȐ — șȕȈȟȈȓȈ Ȋ Ȑȝ șȍȘȌȞȈȝ, Ȉ ȗȖȚȖȔ ț ȕȐȝ ȗȍȘȍȌ ȋȓȈȏȈȔȐ. Ǫ ȘțȒȈȝ Ƕȕ ȌȍȘȎȈȓ ǹȊȖȍ ȖȘțȎȐȍ: ȘȈȒȖȊȐȕț, ȌȐșȒ Ȑ ȗȈȓȐȞț. ǺǭDzǹǺȃ 29 - 30 ȈȚȔȈ-ȚțȓȑȈȐȝ ȠȖȌȈȠȈȉȝȐȘ ȊȐȕȈ ȠȘȐȊȈȚșȈ-ȒȈțșȚțȉȝȈț ȗȈȘȑțȗȈșȐȚȈȔ țȕȕȐȌȘȈȠȈȘȈȌ-ȈȔȉțȘțȝȍȒȠȈȕȈȔ 261


262 ȌȘȐȠȚȊȈ ȚȈȔ ȈȊȈȕȈț șȈȘȊȈ ȐȒȠȈȕȈȝȓȈȌȈ-ȊȐȒȓȈȊȈȝ ȌȈȕȌȈȊȈȚ ȗȈȚȐȚȈ ȘȈȌȎȈȕ ȟȝȈȕȈȐȘ țȚȚȝȈȑȈ ȚțȠȚțȊțȝ ȈȚȔȈ-ȚțȓȑȈȐȝ — ȗȖȟȚȐ ȘȈȊȕȣȔȐ ǭȔț; ȠȖȌȈȠȈȉȝȐȝ — ȠȍșȚȕȈȌȞȈȚȤȦ (șȓțȋȈȔȐ); ȊȐȕȈ — ȉȍȏ; ȠȘȐȊȈȚșȈ-ȒȈțșȚțȉȝȈț — ȏȕȈȒȈ ȀȘȐȊȈȚșȣ Ȑ ȒȈȔȕȧ DzȈțșȚțȉȝȐ; ȗȈȘȑțȗȈșȐȚȈȔ — ȖȒȘțȎȍȕȕȣȑ ȊȕȐȔȈȕȐȍȔ șȖ Ȋșȍȝ șȚȖȘȖȕ; țȕȕȐȌȘȈ — ȞȊȍȚțȡȐȔ; ȠȈȘȈȚ — ȖșȍȕȕȐȔ; ȈȔȉțȘțȝȈ — ȓȖȚȖșȈȔ ȗȖȌȖȉȕȣȍ; ȐȒȠȈȕȈȔ — ȐȔȍȦȡȍȋȖ ȚȈȒȐȍ ȋȓȈȏȈ; ȌȘȐȠȚȊȈ — ȊȐȌȧ; ȚȈȔ — ǭȋȖ (ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǵȈȘȈȧȕț); ȈȊȈȕȈț — ȕȈ ȏȍȔȓȦ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ ȖȕȐ; ȐȒȠȈȕȈ — țȊȐȌȍȊ ȗȍȘȍȌ șȖȉȖȑ; ȈȝȓȈȌȈ — ȘȈȌȖșȚȤȦ; ȊȐȒȓȈȊȈȝ — ȗȍȘȍȗȖȓȕȍȕȕȣȍ; ȌȈȕȌȈ-ȊȈȚ — ȒȈȒ ȎȍȘȌȐ; ȗȈȚȐȚȈȝ — țȗȈȊȠȐȍ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȠȈȕȈȐȝ — ȔȍȌȓȍȕȕȖ; țȚȚȝȈȑȈ — ȗȖȌȕȧȊȠȐșȤ; ȚțȠȚțȊțȝ — ȊȖȏȕȍșȓȐ ȔȖȓȐȚȊȣ. ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǵȈȘȈȧȕȈ, ȗȘȍȌșȚȈȓ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔȐ Ȋ ȖȒȘțȎȍȕȐȐ ȠȍșȚȕȈȌȞȈȚȐ ȓȐȟȕȣȝ șȓțȋ, ȒȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ șȊȖȐȔ ȖȉȓȐȒȖȔ Ȑ țȉȘȈȕșȚȊȖȔ Ȋ ȚȖȟȕȖșȚȐ ȗȖȝȖȌȐȓ ȕȈ ǹȈȔȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǰȝ ȖȚȓȐȟȈȓȖ ȖȚ ǵȍȋȖ ȚȖȓȤȒȖ ȖȚșțȚșȚȊȐȍ ȏȕȈȒȈ ȀȘȐȊȈȚșȣ Ȑ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȖȋȖ ȒȈȔȕȧ DzȈțșȚțȉȝȐ. Ƕ ȞȈȘȤ, țȊȐȌȍȊ ȗȍȘȍȌ șȖȉȖȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȗȖȑȔȈȊ ȕȈ șȍȉȍ ȊȏȋȓȧȌ ǭȋȖ Ȋȍșȍȓȣȝ ȋȓȈȏ, ȗȖȌȖȉȕȣȝ ȓȍȗȍșȚȒȈȔ ȖșȍȕȕȍȋȖ ȓȖȚȖșȈ, ȖȚ ȗȍȘȍȗȖȓȕȐȊȠȍȑ Ȑȝ șȍȘȌȞȈ ȘȈȌȖșȚȐ Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȘȈȏȖȔ ȗȈȓȐ ȕȐȞ ȗȍȘȍȌ ǫȖșȗȖȌȖȔ Ȋ ȌȈȕȌȈȊȈȚȍ. ǴȍȌȓȍȕȕȖ ȗȖȌȕȧȊȠȐșȤ ș ȏȍȔȓȐ, ȗȖȓțȉȖȋȐ șȚȈȓȐ țșȓȈȎȌȈȚȤ șȓțȝ ǫȖșȗȖȌȈ ȔȖȓȐȚȊȈȔȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǵȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȈȓȖȒȍ ț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȟȍȚȣȘȍ ȘțȒȐ, Ȑ ȋȘțȌȤ ǭȋȖ țȒȘȈȠȍȕȈ ȏȕȈȒȖȔ ȀȘȐȊȈȚșȣ Ȑ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔ ȒȈȔȕȍȔ DzȈțșȚțȉȝȖȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȓțȎȈȚ ȖȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȔȐ ȗȘȐȏȕȈȒȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺȖȓȤȒȖ ȗȖ ȕȐȔ ǫȖșȗȖȌȈ ȔȖȎȕȖ ȖȚȓȐȟȐȚȤ ȖȚ ȖșȚȈȓȤȕȣȝ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ — ǭȋȖ ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȝ șȓțȋ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǺǭDzǹǺ 31 ȠȘȐ-ȌȍȊȈ țȟțȝ ȕȈȔȈș Țȍ ȑȈȌȎȕȈ-ȊȐȘȑȈȑȈ ȊȈȑȈșȍ țȚȈ Țȍ ȕȈȔȈȝ ȕȈȔȈș Țȍ ȝȑ ȈșȚȈ-ȟȈȒȘȈȑȈ ȕȈȔȈȝ șțȗțȘț-ȝțȚȈȑȍ ȠȘȐ-ȌȍȊȈȝ țȟțȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ șȒȈȏȈȓȐ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȒȓȖȕȣ; Țȍ — Ǻȍȉȍ; ȑȈȌȎȕȈȊȐȘȑȈȑȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȌȈȦȡȍȔț ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ; ȊȈȑȈșȍ — Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȊȘȍȔȍȕȐ ȏȈȉȐȘȈȦȡȍȔț ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ; țȚȈ — ȝȖȚȧ; Țȍ — Ǻȍȉȍ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȒȓȖȕȣ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȒȓȖȕȣ; Țȍ — Ǻȍȉȍ; ȝȐ — ȐȔȍȕȕȖ; ȈșȚȈȟȈȒȘȈȑȈ — ȔȍȟțȡȍȔț ȌȐșȒ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȒȓȖȕȣ; șțȗțȘț-ȝțȚȈȑȍ — ȕȖșȧȡȍȔț ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȝ ȐȔȍȕ. ǷȖȓțȉȖȋȐ șȒȈȏȈȓȐ: Ƕ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, Ǻȣ ȌȈȘțȍȠȤ ȗȓȖȌȣ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ Ȑ Ǻȣ Ȏȍ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȊȘȍȔȍȕȐ țȕȐȟȚȖȎȈȍȠȤ Ȑȝ Ȋ șȊȖȑ șȘȖȒ. Ǻȣ țȕȐȟȚȖȎȈȍȠȤ ȌȍȔȖȕȖȊ ǹȊȖȍȑ ȟȈȒȘȖȑ. Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, Ǻȣ șȓȈȊȐȠȤșȧ ȗȖȌ ȔȕȖȎȍșȚȊȖȔ ȐȔȍȕ. Ǵȣ ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ șȒȓȖȕȧȍȔșȧ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ. 262


263 ǺǭDzǹǺ 32 ȑȈȚ Țȍ ȋȈȚȐȕȈȔ ȚȐșȘȐȕȈȔ ȐȠȐȚțȝ ȗȈȘȈȔȈȔ ȗȈȌȈȔ ȕȈȘȊȈȟȐȕȖ ȊȐșȈȘȋȈșȑȈ ȌȝȈȚȈȘ ȊȍȌȐȚțȔ ȈȘȝȈȚȐ ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȈȧ; Țȍ — ǺȊȖȧ; ȋȈȚȐȕȈȔ ȚȐșȘȐȕȈȔ — ȚȘȍȝ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȐȑ (ȕȍȉȍșȕȣȝ, ȏȍȔȕȣȝ Ȑ ȈȌșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ); ȐȠȐȚțȝ — ȊȓȈșȚȍȓȐȕȈ; ȗȈȘȈȔȈȔ ȗȈȌȈȔ — ȊȣșȠȈȧ ȖȉȐȚȍȓȤ (ǪȈȑȒțȕȚȝȈ); ȕȈ — ȕȍ; ȈȘȊȈȟȐȕȈȝ — ȗȖȧȊȓȧȦȡȐȑșȧ ȗȖșȓȍ; ȊȐșȈȘȋȈșȑȈ — ȚȊȖȘȍȕȐȧ; ȌȝȈȚȈȝ — Ȗ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ; ȊȍȌȐȚțȔ — ȗȖȕȧȚȤ; ȈȘȝȈȚȐ — șȗȖșȖȉȍȕ. Ƕ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ, Ǻȣ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȠȤ, Ȋ ȒȈȒȖȑ Ȑȏ ȚȘȍȝ ȖȉȐȚȍȓȍȑ ȘȖȌȐȚșȧ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ [ȊȖȏȕȍșȍȚșȧ ȖȕȖ Ȋ ȘȈȑ, ȘȖȌȐȚșȧ ȕȈ ȏȍȔȓȍ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȐȓȐ ȕȐȏȊȍȘȋȕȍȚșȧ Ȋ ȈȌ], ȕȖ ǹȈȔ Ǻȣ ȊȍȟȕȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȠȤ Ȋ ǹȊȖȍȑ ȊȣșȠȍȑ ȖȉȐȚȍȓȐ, ǪȈȑȒțȕȚȝȈ-ȌȝȈȔȍ. ǵȈȔ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖșȚȐȟȤ ǺȊȖȐȝ ȌȍȧȕȐȑ, ȐȉȖ Ȕȣ ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȕȈ șȊȍȚ țȎȍ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ Ǻȣ șȖȚȊȖȘȐȓ ȊȍșȤ ȔȐȘ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȈȔ ȕȍȟȍȋȖ ȗȘȍȌȓȖȎȐȚȤ Ǻȍȉȍ, ȒȘȖȔȍ șȔȐȘȍȕȕȣȝ ȗȖȒȓȖȕȖȊ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǵȍȊȍȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ ȖȉȣȟȕȖ ȕȍ ȏȕȈȦȚ, Ȗ ȟȍȔ șȓȍȌțȍȚ ȔȖȓȐȚȤ ǩȖȋȈ. DzȘțȋȖȏȖȘ ȚȈȒȐȝ ȓȦȌȍȑ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕ șȖȚȊȖȘȍȕȕȣȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȔȐȘȖȔ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȖȕȐ ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȦȚ, ȒȈȒȐȝ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȑ șȚȖȐȚ ȗȘȖșȐȚȤ Ȋ ȔȖȓȐȚȊȈȝ, ȖȉȘȈȡȍȕȕȣȝ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. ǵȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȕȈȧ Ȗ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ, ǪȈȑȒțȕȚȝȈȓȖȒȍ, ȖȕȐ ȏȈȟȈșȚțȦ ȔȖȓȧȚșȧ Ȗ ȊȖȏȕȍșȍȕȐȐ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ. ȀȘȐȓȈ ǴȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ Ȋ șȊȧȏȐ ș ȥȚȐȔ ȞȐȚȐȘțȍȚ șȓȍȌțȦȡȐȑ șȚȐȝ: ȌȍȊȈ-ȓȖȒȈȚ ȗȐȚȘȐ-ȓȖȒȈȚ ȕȐȘȈȑȈȟ ȟȈȗȐ ȑȈȚ ȗȈȘȈȔ ȚȐșȘȐȉȝȑȈȝ ȗȈȘȈȔȈȔ șȚȝȈȕȈȔ ȊȈȐȠȕȈȊȈȔ ȊȐȌțȠȈȔ ȋȈȚȐȝ ǭșȚȤ ȔȕȖȋȖ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȐșȚȍȔ: ǬȍȊȈȓȖȒȈ (ȗȓȈȕȍȚȣ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ), ǷȐȚȘȐȓȖȒȈ (ȗȓȈȕȍȚȈ ȗȐȚȖȊ ), ǵȐȘȈȧ (ȈȌșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ) Ȑ ȗȘ. ǵȖ ȊȣȠȍ Ȋșȍȝ ȥȚȐȝ ȗȓȈȕȍȚ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȗȓȈȕȍȚȣ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ, ȊȣșȠȈȧ ȞȍȓȤ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ. ǪȈȑȠȕȈȊȖȊ ȕȍ ȐȕȚȍȘȍșțȦȚ ȕȐȒȈȒȐȍ ȌȘțȋȐȍ ȗȓȈȕȍȚȕȣȍ șȐșȚȍȔȣ. ǺǭDzǹǺ 33 ȖȔ ȕȈȔȈș Țȍ 'șȚț ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȕȈȘȈȑȈȕȈ ȊȈșțȌȍȊȈȌȐ-ȗțȘțȠȈ ȔȈȝȈ- ȗțȘțȠȈ ȔȈȝȈȕțȉȝȈȊȈ ȗȈȘȈȔȈ-ȔȈȕȋȈȓȈ ȗȈȘȈȔȈ-ȒȈȓȑȈȕȈ ȗȈȘȈȔȈ-ȒȈȘțȕȐȒȈ ȒȍȊȈȓȈ ȌȎȈȋȈȌ-ȈȌȝȈȘȈ ȓȖȒȈȐȒȈȕȈȚȝȈ șȈȘȊȍȠȊȈȘȈ ȓȈȒȠȔȐ- ȕȈȚȝȈ ȗȈȘȈȔȈȝȈȔșȈ-ȗȈȘȐȊȘȈȌȎȈȒȈȐȝ ȗȈȘȈȔȍȕȈȚȔȈȑȖȋȈ-șȈȔȈȌȝȐȕȈ ȗȈȘȐȉȝȈȊȐȚȈ-ȗȈȘȐșȗȝțȚȈ-ȗȈȘȈȔȈȝȈȔșȑȈ-ȌȝȈȘȔȍȕȖȌȋȝȈȚȐȚȈ-ȚȈȔȈȝȒȈȗȈȚȈ-ȌȊȈȘȍ ȟȐȚȚȍ 'ȗȈȊȘȐȚȈ ȈȚȔȈ-ȓȖȒȍ șȊȈȑȈȔ țȗȈȓȈȉȌȝȈ-ȕȐȌȎȈ- șțȒȝȈȕțȉȝȈȊȖ ȉȝȈȊȈȕ. ȖȔ — Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȒȓȖȕȣ; Țȍ — Ǻȍȉȍ; ȈșȚț — ȌȈ ȉțȌțȚ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȕȈȘȈȑȈȕȈ — ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ǵȈȘȈȧȕȈ; ȊȈșțȌȍȊȈ — ǫȖșȗȖȌȤ ǪȈșțȌȍȊȈ, ȀȘȐ DzȘȐȠȕȈ; ȈȌȐ-ȗțȘțȠȈ — ȗȘȍȌȊȍȟȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȔȈȝȈ-ȗțȘțȠȈ — ȊȍȓȐȟȈȑȠȈȧ ȓȐȟȕȖșȚȤ; ȔȈȝȈ-ȈȕțȉȝȈȊȈ — ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȝ 263


264 șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊ; ȗȈȘȈȔȈ-ȔȈȕȋȈȓȈ — ȊșȍȉȓȈȋȖȑ; ȗȈȘȈȔȈ-ȒȈȓȑȈȕȈ — ȊȣșȠȍȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ; ȗȈȘȈȔȈ-ȒȈȘțȕȐȒȈ — ȔȐȓȖșȚȐȊȍȑȠȐȑ; ȒȍȊȈȓȈ — ȕȍȐȏȔȍȕȕȣȑ; ȌȎȈȋȈȚ-ȈȌȝȈȘȈ — ȖȗȖȘȈ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ; ȓȖȒȈ-ȥȒȈ-ȕȈȚȝȈ — ȍȌȐȕȖȓȐȟȕȣȑ ȊȓȈȌȍȓȍȞ Ȋșȍȝ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȐșȚȍȔ; șȈȘȊȈ-ȐȠȊȈȘȈ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ; ȓȈȒȠȔȐ-ȕȈȚȝȈ — șțȗȘțȋ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȗȈȘȈȔȈȝȈȔșȈ-ȗȈȘȐȊȘȈȌȎȈȒȈȐȝ — ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȔȐ șȈȕȕȤȧșȐ, șȚȘȈȕșȚȊțȦȡȐȔȐ ȗȖ ȊșȍȔț ȔȐȘț; ȗȈȘȈȔȍȕȈ — ȗȖȓȕȍȑȠȐȔ; ȈȚȔȈ-ȑȖȋȈșȈȔȈȌȝȐȕȈ — ȗȖȋȘțȎȍȕȐȍȔ Ȋ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋț; ȗȈȘȐȉȝȈȊȐȚȈ — ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȟȐȡȍȕȕȣȔ; ȗȈȘȐșȗȝțȚȈ — ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȔ; ȗȈȘȈȔȈȝȈȔșȑȈ-ȌȝȈȘȔȍȕȈ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ; țȌȋȝȈȚȐȚȈ — ȘȈșȗȈȝȕțȚȣ; ȚȈȔȈȝ — ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ; ȒȈȗȈȚȈ — ȌȊȍȘȐ; ȌȊȈȘȍ — ȕȈ ȊȝȖȌȍ; ȟȐȚȚȍ — Ȋ țȔȍ; ȈȗȈȊȘȐȚȍ — ȕȍȖșȒȊȍȘȕȍȕȕȖȔ; ȈȚȔȈ-ȓȖȒȍ — Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ; șȊȈȑȈȔ — ȓȐȟȕȖ; țȗȈȓȈȉȌȝȈ — ȖȡțȡȈȧ; ȕȐȌȎȈ — șȊȖȍ; șțȒȝȈ-ȈȕțȉȝȈȊȈȝ — ȟțȊșȚȊȖ șȟȈșȚȤȧ; ȉȝȈȊȈȕ — ǺȊȖȧ ǴȐȓȖșȚȤ. Ƕ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, Ȗ ǵȈȘȈȧȕȈ, ǪȈșțȌȍȊȈ, Ȗ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȈȧ ȓȐȟȕȖșȚȤ! Ƕ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ, Ǻȣ — ȊȣșȠȈȧ ȔțȌȘȖșȚȤ Ȑ ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȕȖȍ ȉȓȈȋȖȌȍȕșȚȊȐȍ! Ƕ ȊȣșȠȍȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ, ȊȣșȠȍȍ ȔȐȓȖșȍȘȌȐȍ, Ȗ ȕȍȐȏȔȍȕȕȣȑ! Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, Ǻȣ — ȖȗȖȘȈ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ, ȍȌȐȕȖȊȓȈșȚȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȗȓȈȕȍȚ, ȊȓȈȌȣȒȈ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, șțȗȘțȋ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ! ǷȖșȚȐȟȤ Ǻȍȉȧ șȗȖșȖȉȕȣ ȚȖȓȤȒȖ ȓțȟȠȐȍ Ȑȏ șȈȕȕȤȧșȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȘȈȌȐ ȗȘȖȗȖȊȍȌȐ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ șȚȘȈȕșȚȊțȦȚ ȗȖ ȊșȍȔț șȊȍȚț, ȗȖȋȘțȎȍȕȕȣȍ Ȋ șȈȔȈȌȝȐ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ. ǷȖșȚȖȧȕȕȖ ȘȈȏȔȣȠȓȧȧ Ȗ Ǻȍȉȍ, ȖȕȐ șȗȖșȖȉȕȣ ȖȡțȚȐȚȤ ǺȊȖȍ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ Ȋ șȊȖȐȝ ȉȍȏțȗȘȍȟȕȖ ȟȐșȚȣȝ șȍȘȌȞȈȝ. DzȖȋȌȈ Ȏȍ ȚȤȔȈ Ȋ Ȑȝ șȍȘȌȞȈȝ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȘȈșșȍȐȊȈȍȚșȧ Ȑ Ǻȣ ȧȊȓȧȍȠȤ ǹȍȉȧ Ȑȝ ȊȏȖȘț, ȖȕȐ ȗȖȕȐȔȈȦȚ, ȟȚȖ ȗȍȘȍȗȖȓȕȧȦȡȍȍ Ȑȝ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ — ȥȚȖ ȚȈȒȎȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ǺȊȖȍȑ ǴȐȓȖșȚȐ. ǺȖȓȤȒȖ ȚȈȒȐȍ ȌțȠȐ șȗȖșȖȉȕȣ ȗȖșȚȐȟȤ Ǻȍȉȧ. ǿȚȖ Ȏȍ ȌȖ ȕȈș, ȚȖ ȕȈȔ ȖșȚȈȍȚșȧ ȓȐȠȤ șȒȓȖȕȐȚȤșȧ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǻ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȍșȚȤ ȊȍȓȐȒȖȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȝ ȐȔȍȕ, ȖȚȘȈȎȈȦȡȐȝ ȘȈȏȓȐȟȕțȦ ȋȓțȉȐȕț ȗȖȕȐȔȈȕȐȧ ǭȋȖ ȓȐȟȕȖșȚȐ ȘȈȏȕȣȔȐ ȒȈȚȍȋȖȘȐȧȔȐ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȈȓȐșȚȖȊ. Ǭȓȧ Țȍȝ, ȒȚȖ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ǭȋȖ ȉȍȏȓȐȟȕȣȑ ȈșȗȍȒȚ, Ƕȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ; Țȍ, ȒȚȖ ȊȐȌȐȚ Ȋ ǵȍȔ ǹȊȍȘȝȌțȠț (ǷȈȘȈȔȈȚȔț), ȏȖȊțȚ ǭȋȖ ȈȕȚȈȘȤȧȔȐ; Ȉ ȒȖȋȌȈ Ƕȕ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚșȧ ȏȈ șȖȏȌȈȕȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȚȖ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȖȉȓȐȒ DzȠȐȘȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț, ǫȈȘȉȝȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț Ȑ DzȈȘȈȕȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț. ǪȣȠȍ ȥȚȐȝ ȚȘȍȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȑ ǪȐȠȕț ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȟȈȚțȘȊȤȦȝȈ — ȟȍȚȊȍȘȕȈȧ ȥȒșȗȈȕșȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǪȈșțȌȍȊȣ, ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȣ, ǷȘȈȌȤȦȔȕȣ Ȑ ǨȕȐȘțȌȌȝȐ, Ȑ ȗȖȏȕȈȊȠȐȔ ȥȚȖȚ ȈșȗȍȒȚ ǫȖșȗȖȌȈ Ƕȕ ȐȏȊȍșȚȍȕ ȒȈȒ ǪȈȑȒțȕȚȝȈ ǵȈȘȈȧȕȈ. ǵȈ ȍȡȍ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒȖȔ țȘȖȊȕȍ ȗȖȕȐȔȈȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȤ ȖȚȒȘȣȊȈȍȚșȧ ȒȈȒ ǩȈȓȈȌȍȊȈ Ȑ, ȕȈȒȖȕȍȞ, ȒȈȒ DzȘȐȠȕȈ. ǷȖșȚȐȟȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȊȖ Ȋșȍȝ ȥȚȐȝ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧȝ ȔȖȎȕȖ, ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȖșȊȧȚȐȊ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ǭȔț. ǺȖȓȤȒȖ ȚȖȋȌȈ ȕȈȠȍ ȏȈșȒȖȘțȏȓȖȍ șȍȘȌȞȍ ȔȖȎȍȚ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ Ȑ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȚȒȘȣȚȤșȧ ȗȖȕȐȔȈȕȐȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȋ ǭȋȖ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȝ ȖȉȓȐȒȈȝ. ǺǭDzǹǺ 34 ȌțȘȈȊȈȉȖȌȝȈ ȐȊȈ ȚȈȊȈȑȈȔ ȊȐȝȈȘȈ-ȑȖȋȖ ȑȈȌ ȈȠȈȘȈȕȖ 'ȠȈȘȐȘȈ ȐȌȈȔ ȈȕȈȊȍȒȠȐȚȈșȔȈȚșȈȔȈȊȈȑȈ ȈȚȔȈȕȈȐȊȈȊȐȒȘȐȑȈȔȈȕȍȕȈ șȈȋțȕȈȔ ȈȋțȕȈȝ șȘȐȌȎȈșȐ ȗȈșȐ ȝȈȘȈșȐ. ȌțȘȈȊȈȉȖȌȝȈȝ — ȚȘțȌȕȖȗȖșȚȐȎȐȔȣȍ; ȐȊȈ — ȊȍșȤȔȈ; ȚȈȊȈ — ǺȊȖȐ; ȈȑȈȔ — ȥȚȐ; ȊȐȝȈȘȈ-ȑȖȋȈȝ — ȐȋȘȣ șȖȚȊȖȘȍȕȐȧ, ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȧ Ȑ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ 264


265 ȔȐȘȈ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȈȠȈȘȈȕȈȝ — ȕȍ ȕțȎȌȈȦȡȐȑșȧ Ȋ ȗȖȌȌȍȘȎȒȍ; ȈȠȈȘȐȘȈȝ — ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; ȈȕȈȊȍȒȠȐȚȈ — ȕȍ ȖȎȐȌȈȦȡȐȑ; ȈșȔȈȚ — ȕȈȠȍȑ; șȈȔȈȊȈȑȈȝ — ȗȖȔȖȡȐ; ȈȚȔȈȕȈ — ǹȈȔȐȔ ǹȖȉȖȑ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȊȐȒȘȐȑȈȔȈȕȍȕȈ — ȕȍ ȐȏȔȍȕȧȧșȤ; șȈ-ȋțȕȈȔ — ȋțȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȈȋțȕȈȝ — ȝȖȚȧ Ȑ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ Ȓ ȋțȕȈȔ; șȘȐȌȎȈșȐ — ȚȊȖȘȐȠȤ; ȗȈșȐ — ȝȘȈȕȐȠȤ; ȝȈȘȈșȐ — țȕȐȟȚȖȎȈȍȠȤ. Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, Ǻȣ ȕȍ ȕțȎȌȈȍȠȤșȧ ȕȐ Ȋ ȟȤȍȑ ȗȖȌȌȍȘȎȒȍ, Ȑ, ȝȖȚȧ ț Ǻȍȉȧ ȕȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, Ǻȣ ȕȍ ȏȈȊȐșȐȠȤ ȖȚ ȕȈȠȍȑ ȗȖȔȖȡȐ. DzȈȒ ȗȘȐȟȐȕȈ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ Ȑ ȕȍȐșșȧȒȈȍȔȣȑ ȐșȚȖȟȕȐȒ Ȋșȍȝ ȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȐȕȋȘȍȌȐȍȕȚȖȊ, ȖșȚȈȊȈȧșȤ ȕȍȐȏȔȍȕȕȣȔ, Ǻȣ ǹȈȔ ȚȊȖȘȐȠȤ, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȠȤ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȈȍȠȤ Ȋșȍ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ. ǺȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, ȝȖȚȧ Ǻȣ ȒȈȎȍȠȤșȧ ȏȈȕȧȚȣȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, Ǻȣ ȖșȚȈȍȠȤșȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȒȖ ȊșȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȒȈȟȍșȚȊȈȔ. ǷȖȥȚȖȔț ȗȖȕȧȚȤ ǺȊȖȐ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȌȍȧȕȐȧ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȚȘțȌȕȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ» (5.37) țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ, ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȕȈ ǫȖȓȖȒȍ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȍ: ȋȖȓȖȒȈ ȥȊȈ ȕȐȊȈșȈȚȑ ȈȒȝȐȓȈȚȔȈ-ȉȝțȚȈȝ . ǫȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ ȕȍ șȚțȗȈȍȚ Ȑ ȠȈȋț ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȣ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȈ: ȊȘȐȕȌȈȊȈȕȈȔ ȗȈȘȐȚȑȈȌȎȑȈ ȗȈȌȈȔ ȥȒȈȔ ȕȈ ȋȈȟȟȝȈȚȐ. ǶȌȕȈȒȖ, ȝȖȚȧ DzȘȐȠȕȈ Ȑ ȎȐȊȍȚ Ȋ ǹȊȖȍȑ ȖȉȐȚȍȓȐ, ȕȈ ǫȖȓȖȒȍ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȍ, Ƕȕ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖȕȐȏȣȊȈȍȚ ǹȖȉȖȑ Ȋșȍ șțȡȍȍ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȚ ȗȖȊșȦȌț. ȅȚȖ ȕȍȓȍȋȒȖ ȗȖȕȧȚȤ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȔ ȌțȠȈȔ, ȖȌȕȈȒȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȗȖȕȐȔȈȦȚ, ȒȈȒ ȚȖȚ Ȏȍ șȈȔȣȑ DzȘȐȠȕȈ ȔȖȎȍȚ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ Ȋ ǹȊȖȍȑ ȖȉȐȚȍȓȐ Ȑ ȗȘȖȕȐȏȣȊȈȚȤ ǹȖȉȖȑ Ȋșȍ șțȡȍȍ, ȕȍ ȗȘȍȚȍȘȗȍȊȈȧ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȕȐȒȈȒȐȝ ȐȏȔȍȕȍȕȐȑ. ǷȖȓțȉȖȋȖȊ șȟȐȚȈȦȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȟȈșȚȧȔȐ ȚȍȓȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȝȖȚȧ ț ǹȈȔȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ Ȑ Ƕȕ ȕȍ ȕțȎȌȈȍȚșȧ ȕȐ Ȋ ȟȤȍȑ ȗȖȔȖȡȐ. Ƕȕ ȊȍȏȌȍșțȡ (ȔȈȑȈ ȚȈȚȈȔ ȐȌȈȔ șȈȘȊȈȔ ȌȎȈȋȈȌ ȈȊȑȈȒȚȈ-ȔțȘȚȐȕȈ), ȕȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȊșȦȌț ȕȍ Ȋ ǹȊȖȍȔ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȖȉȘȈȏȍ. ǼȐȓȖșȖȜȣ- ȔȈȑȧȊȈȌȐ ȗȖȓȈȋȈȦȚ, ȟȚȖ ȊȍȏȌȍșțȡȈȧ ǪȣșȠȈȧ ǰșȚȐȕȈ ȕȍ ȕțȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȑ ȜȖȘȔȍ. ǶȕȐ ȌțȔȈȦȚ, ȟȚȖ ȚȖȚ, ȟȤȧ ȜȖȘȔȈ ȗȘȖȕȐȏȣȊȈȍȚ șȖȉȖȑ Ȋșȍ șțȡȍȍ, Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ ȉȍșȜȖȘȔȍȕȕȣȔ. ǵȖ ȥȚȖ ȕȍ ȚȈȒ. ǽȖȚȧ ǫȖșȗȖȌȤ Ȑ ȗȘȖȕȐȒȈȍȚ ȊȖ Ȋșȍ țȋȖȓȒȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȊȖȘȍȕȐȧ, Ƕȕ șȖȝȘȈȕȧȍȚ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ǹȊȖȦ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕțȦ ȜȖȘȔț. ǺǭDzǹǺ 35 ȈȚȝȈ ȚȈȚȘȈ ȉȝȈȊȈȕ ȒȐȔ ȌȍȊȈȌȈȚȚȈȊȈȌ ȐȝȈ ȋțȕȈ-ȊȐșȈȘȋȈ-ȗȈȚȐȚȈȝ ȗȈȘȈȚȈȕȚȘȑȍȕȈ șȊȈȒȘȐȚȈ-ȒțȠȈȓȈȒțȠȈȓȈȔ ȗȝȈȓȈȔ țȗȈȌȈȌȈȚȑ ȈȝȖșȊȐȌ ȈȚȔȈȘȈȔȈ țȗȈȠȈȔȈ-ȠȐȓȈȝ șȈȔȈȕȌȎȈșȈ-ȌȈȘȠȈȕȈ țȌȈșȚȈ ȐȚȐ ȝȈ ȊȈȊȈ ȕȈ ȊȐȌȈȔȈȝ. ȈȚȝȈ — ȗȖȥȚȖȔț; ȚȈȚȘȈ — Ȋ ȚȖ; ȉȝȈȊȈȕ — ǺȊȖȧ ǴȐȓȖșȚȤ; ȒȐȔ — ȓȐ; ȌȍȊȈ-ȌȈȚȚȈ-ȊȈȚ — ȗȖȌȖȉȕȖ ȖȉȣȟȕȖȔț ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț, ȗȖȕțȎȌȈȍȔȖȔț ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȔȐ șȊȖȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȐȝȈ — Ȋ ȥȚȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ; ȋțȕȈ-ȊȐșȈȘȋȈ-ȗȈȚȐȚȈȝ — ȗȖȗȈȊȠȐȑ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ, ȗȖȕțȒȈȍȔȖȍ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȗȈȘȈȚȈȕȚȘȑȍȕȈ — ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖșȚȤȦ ȊȘȍȔȍȕȍȔ, ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȖȔ, ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ Ȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ; șȊȈ-ȒȘȐȚȈ — șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ șȌȍȓȈȕȕȖȋȖ; ȒțȠȈȓȈ — ȌȖȉȘȖȋȖ; ȈȒțȠȈȓȈȔ — ȏȓȖȋȖ; ȗȝȈȓȈȔ — ȗȓȖȌȣ; țȗȈȌȈȌȈȚȐ — ȗȖȎȐȕȈȍȚ; ȈȝȖșȊȐȚ — ȐȓȐ; ȈȚȔȈȘȈȔȈȝ — ȕȈȝȖȌȧȡȐȑ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ Ȋ ǹȍȉȍ ǹȈȔȖȔ; țȗȈȠȈȔȈ-ȠȐȓȈȝ — țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȕȣȑ; șȈȔȈȕȌȎȈșȈ-ȌȈȘȠȈȕȈȝ — ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ ȕȍȐșșȧȒȈȍȔȣȝ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȥȕȍȘȋȐȑ; țȌȈșȚȍ — ȖșȚȈȍȚșȧ șȚȖȘȖȕȕȐȔ ȕȈȉȓȦȌȈȚȍȓȍȔ; ȐȚȐ — ȥȚȖ; ȝȈ ȊȈȊȈ — ȐȔȍȕȕȖ; ȕȈ ȊȐȌȈȔȈȝ — ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȍȔ. 265


266 Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȗȉȣȟȕȣȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȏȈȒȖȕȖȊ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȊȣȕțȎȌȍȕȣ ȗȖȎȐȕȈȚȤ ȗȓȖȌȣ șȊȖȐȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ. ǷȖȏȊȖȓȤ Ȏȍ ȕȈȔ țȏȕȈȚȤ, Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȘȐȝȖȌȐȠȤ ȓȐ Ǻȣ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȖȉȣȟȕȣȔ ȓȦȌȧȔ, Ȋ Țȍȓȍ, șȖȏȌȈȕȕȖȔ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ? ǷȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȓȐ Ǻȍȉȍ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȊȘȍȔȍȕȐ, ȗȘȖȠȓȣȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ Ȑ ȗȘȖȟȐȝ ȜȈȒȚȖȘȖȊ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȐȓȐ șȚȘȈȌȈȚȤ Ȑȏ-ȏȈ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ǹȊȖȐȝ ȌȍȧȕȐȑ? ǰȓȐ Ȏȍ, ȕȈȗȘȖȚȐȊ, Ǻȣ ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȠȤ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ ȓȐȠȤ ȒȈȒ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȕȣȑ șȚȖȘȖȕȕȐȑ ȕȈȉȓȦȌȈȚȍȓȤ, șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȕȣȑ, șȊȖȉȖȌȕȣȑ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ Ȑ ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ ȕȍȐșșȧȒȈȍȔȖȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ? Ǵȣ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȖȕȧȚȤ ǺȊȖȦ ȐșȚȐȕȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ Ƕȕ ȕȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ ș ȌȊȖȧȒȖȑ ȞȍȓȤȦ: țȚȍȠȐȚȤ ǹȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȌȍȔȖȕȖȊ-ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȝ — ȗȈȘȐȚȘȈȕȈȑȈ șȈȌȝțȕȈȔ ȊȐȕȈȠȈȑȈ ȟȈ ȌțȠȒȘȐȚȈȔ . ǵȖ, ș ȚȖȟȒȐ ȏȘȍȕȐȧ ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ ǰșȚȐȕȣ, ȔȍȎȌț ȖȌȕȐȔ Ȑ ȌȘțȋȐȔ ȕȍȚ ȘȈȏȕȐȞȣ: ȒȈȘȈȧ ȌȍȔȖȕȖȊ, ǫȖșȗȖȌȤ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚ ȐȔ ȚȖȟȕȖ ȚȈȒțȦ Ȏȍ ȔȐȓȖșȚȤ, ȟȚȖ Ȑ ǹȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȒȖȚȖȘȣȔ Ƕȕ ȌȈȘțȍȚ șȗȈșȍȕȐȍ Ȑ ȏȈȡȐȚț. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȔȐȓȖșȚȐȊ ȒȖ ȊșȍȔ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȔ ȌțȠȈȔ. ǷȖȔȖȋȈȧ ȒȖȔț-ȚȖ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȗȖșȚțȗȈȍȚ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖ, Ȑ, ȕȈȖȉȖȘȖȚ, ȗȘȐȟȐȕȧȧ ȌȘțȋȐȔ șȚȘȈȌȈȕȐȧ, ȖȕȈ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȋȘȍȝ. ǶȌȕȈȒȖ ȌȍȧȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȊȣȠȍ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȧ Ȑ ȋȘȍȝȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȕȍȐșșȧȒȈȍȔȖȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȖȚȖȘȖȑ Ƕȕ ȌȈȘțȍȚ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖȍ ȉȓȈȋȖ ȒȈȒ ȏȈșȓțȎȐȊȈȦȡȐȔ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧ, ȚȈȒ Ȑ ȕțȎȌȈȦȡȐȔșȧ Ȋ ǭȋȖ ȏȈȡȐȚȍ. ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȗȈȗȈ-ȊȐȌȌȝȈȔ: ǭȋȖ ȕȍ ȏȈȚȘȈȋȐȊȈȦȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȌȈȎȍ ȗȖșȚțȗȒȖȊ, ȒȈȎțȡȐȝșȧ ȋȘȍȝȖȊȕȣȔȐ. ǪȖ ȊȘȍȔȧ ǹȊȖȍȋȖ ȗȘȍȉȣȊȈȕȐȧ ȕȈ ȥȚȖȑ ȗȓȈȕȍȚȍ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ țȕȐȟȚȖȎȐȓ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȚȕȖșȐȓȐșȤ Ȓ ǵȍȔț ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ, ȕȖ Ȋșȍ ȖȕȐ ȖȉȘȍȓȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ șȈȘțȗȤȦ, ȚȖ ȍșȚȤ ȗȖȓțȟȐȓȐ șȊȖȐ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȍ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȚȍȓȈ. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȍȚ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ, țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ, ȟȚȖ ǩȖȋ ȎȍșȚȖȒ Ȓ ȕȍȔț Ȑ ȌȖȉȘ Ȓ ȌȘțȋȐȔ. ǵȖ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.29): șȈȔȖ 'ȝȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȍȠț ȕȈ Ȕȍ ȌȊȍȠȑȖ 'șȚȐ ȕȈ ȗȘȐȑȈȝ — «ȇ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖȠțșȤ ȒȖ ȊșȍȔ Ȑ ȕȐ Ȓ ȒȖȔț ȕȍ ȗȐȚȈȦ ȕȐ ȊȘȈȎȌȣ, ȕȐ ȖșȖȉȖȋȖ ȗȘȐșȚȘȈșȚȐȧ». ǶȌȕȈȒȖ ȚțȚ Ȏȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȖȉȈȊȓȧȍȚ: ȑȍ ȉȝȈȌȎȈȕȚȐ Țț ȔȈȔ ȉȝȈȒȚȑȈ ȔȈȑȐ Țȍ ȚȍȠț ȟȈȗȑ ȈȝȈȔ — «ǵȖ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ǴȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ Ȑ ȗȘȍȌȈȍȚșȧ Ǵȕȍ, ȇ ȖȒȘțȎȈȦ ȖșȖȉȖȑ ȏȈȉȖȚȖȑ». ǺǭDzǹǺ 36 ȕȈ ȝȐ ȊȐȘȖȌȝȈ țȉȝȈȑȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȚȑ ȈȗȈȘȐȔȐȚȈ-ȋțȕȈ-ȋȈȕȈ ȐȠȊȈȘȍ 'ȕȈȊȈȋȈȝȑȈȔȈȝȈȚȔȑȍ 'ȘȊȈȟȐȕȈ-ȊȐȒȈȓȗȈ-ȊȐȚȈȘȒȈ-ȊȐȟȈȘȈ-ȗȘȈȔȈȕȈȉȝȈșȈ-ȒțȚȈȘȒȈ-ȠȈșȚȘȈȒȈȓȐȓȈȕȚȈȝȒȈȘȈȕȈȠȘȈȑȈ-ȌțȘȈȊȈȋȘȈȝȈ- ȊȈȌȐȕȈȔ ȊȐȊȈȌȈȕȈȊȈșȈȘȈ țȗȈȘȈȚȈ-șȈȔȈșȚȈȔȈȑȈȔȈȑȍ ȒȍȊȈȓȈ ȥȊȈȚȔȈ-ȔȈȑȈȔ ȈȕȚȈȘȌȝȈȑȈ ȒȖ ȕȊ ȈȘȚȝȖ ȌțȘȋȝȈȚȈ ȐȊȈ ȉȝȈȊȈȚȐ șȊȈȘțȗȈ- ȌȊȈȑȈȉȝȈȊȈȚ. ȕȈ — ȕȍ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȊȐȘȖȌȝȈȝ — ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȍ; țȉȝȈȑȈȔ — ȖȉȈ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ — Ȋ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȈȗȈȘȐȔȐȚȈ — ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȍ; ȋțȕȈ-ȋȈȕȈ — ȟȤȐ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ; ȐȠȊȈȘȍ — Ȋ ȊȍȘȝȖȊȕȖȔ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍ; ȈȕȈȊȈȋȈȝȑȈ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȍȔ; ȔȈȝȈȚȔȑȍ — ȕȍȐȏȔȍȘȐȔȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ Ȑ ȊȍȓȐȟȐȍȔ; ȈȘȊȈȟȐȕȈ — șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ; ȊȐȒȈȓȗȈ — ȖȠȐȉȖȟȕȣȍ; ȊȐȚȈȘȒȈ — ȈȘȋțȔȍȕȚȣ; ȊȐȟȈȘȈ — ȊȣȊȖȌȣ; ȗȘȈȔȈȕȈ-ȈȉȝȈșȈ — ȊȐȌȐȔȖșȚȤ ȌȖȒȈȏȈȚȍȓȤșȚȊȈ; ȒțȚȈȘȒȈ — ȗțșȚȖȍ șȓȖȊȖȗȘȍȕȐȍ; ȠȈșȚȘȈ — ȕȍȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȔȐ ȗȐșȈȕȐȧȔȐ; ȒȈȓȐȓȈ — ȊȖȏȉțȎȌȍȕȕȣȍ; ȈȕȚȈȝȒȈȘȈȕȈ — țȔȣ; ȈȠȘȈȑȈ — ȟȤȧ ȖȗȖȘȈ; ȌțȘȈȊȈȋȘȈȝȈ — șȖ ȏȓȣȔ țȗȘȧȔșȚȊȖȔ; ȊȈȌȐȕȈȔ — ȗȘȐȊȍȘȎȍȕȞȍȊ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȚȍȖȘȐȑ; ȊȐȊȈȌȈ — șȗȖȘȈȔ; ȈȕȈȊȈșȈȘȈ — ȏȈȗȘȍȌȍȓȤȕȣȑ; 266


267 țȗȈȘȈȚȈ — ȖȚșȚȘȈȕȍȕȕȈȧ; șȈȔȈșȚȈ — Ȋșȧ; ȔȈȑȈ-ȔȈȑȍ — ȐȓȓȦȏȖȘȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ; ȒȍȊȈȓȈ — ȍȌȐȕȣȑ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȚȔȈ-ȔȈȑȈȔ — ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȚȊȖȘȐȚ Ȑ ȘȈȏȘțȠȈȍȚ Ȋșȍ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȖȍ; ȈȕȚȈȘȌȝȈȑȈ — ȏȈșȓȖȕȐȊȠȐșȤ; ȒȈȝ — ȒȈȒȖȍ; ȕț — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȈȘȚȝȈȝ — ȕȈȔȍȘȍȕȐȍ; ȌțȘȋȝȈȚȈȝ — ȕȍȖșțȡȍșȚȊȐȔȖȍ; ȐȊȈ — Ȏȍ; ȉȝȈȊȈȚȐ — șțȡȍșȚȊțȍȚ; șȊȈ-ȘțȗȈ — ȗȘȐȘȖȌȈ; ȌȊȈȑȈ — ȌȊțȝ; ȈȉȝȈȊȈȚ — Ȑȏ-ȏȈ ȖȚșțȚșȚȊȐȧ. Ƕ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, Ȋ Ǻȍȉȍ ȗȘȐȔȐȘȧȦȚșȧ Ȋșȍ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȧ. Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, Ǻȣ — ǪȣșȠȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, șȘȍȌȖȚȖȟȐȍ ȕȍȐșȟȐșȓȐȔȣȝ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ Ȑ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ǺȊȖȍ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖȍ ȊȍȓȐȟȐȍ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȖ Ȍȓȧ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȐ. ǷȖ șȍȑ ȌȍȕȤ ȉȖȋȖșȓȖȊȣ șȗȖȘȧȚ Ȗȉ ȐșȚȐȕȍ Ȑ ȕȍ-ȐșȚȐȕȍ, ȕȍ ȐȔȍȧ ȕȐ Ȗ ȚȖȔ, ȕȐ Ȗ ȌȘțȋȖȔ ȕȐ ȔȈȓȍȑȠȍȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ț ȕȐȝ ȕȍȚ ȌȖșȚțȗȈ Ȓ ȌȖșȚȖȊȍȘȕȣȔ ȐșȚȖȟȕȐȒȈȔ ȏȕȈȕȐȧ Ȗ Ǻȍȉȍ, Ȋșȍ Ȑȝ ȌȖȊȖȌȣ ȖșȚȈȦȚșȧ ȕȍțȉȍȌȐȚȍȓȤȕȣȔȐ, Ȉ ȏȈȒȓȦȟȍȕȐȧ — ȖȠȐȉȖȟȕȣȔȐ. ǶȕȐ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȗȖșȚȐȟȤ ȐșȚȐȕț Ȗ Ǻȍȉȍ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȑȝ țȔȣ ȊȖȏȉțȎȌȍȕȣ ȓȖȎȕȣȔȐ ȊȣȊȖȌȈȔȐ ȗȐșȈȕȐȑ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, șȈȔȖ Ȑȝ ȒȖȘȣșȚȕȖȍ șȚȘȍȔȓȍȕȐȍ ȓȦȉȖȑ ȞȍȕȖȑ ȌȖȒȖȗȈȚȤșȧ ȌȖ ȐșȚȐȕȣ ȖșȒȊȍȘȕȧȍȚ Ȋșȍ Ȑȝ ȚȍȖȘȐȐ, ȖșȚȈȊȓȧȧ Ǻȍȉȧ ȏȈ ȘȈȔȒȈȔȐ Ȑȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ. Ǻȣ ȍȌȐȕ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȋ Ǻȍȉȍ ȗȘȐȔȐȘȧȦȚșȧ Ȋșȍ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȧ, ȚȈȒȐȍ ȒȈȒ «ȌȍȑșȚȊȐȍ-ȉȍȏȌȍȑșȚȊȐȍ» ȐȓȐ «șȟȈșȚȤȍ- ȋȖȘȍ». ǺȊȖȧ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ ȔȖȎȍȚ ș ȓȍȋȒȖșȚȤȦ șȖȏȌȈȚȤ ȐȓȐ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ Ǻȍȉȍ țȋȖȌȕȖ, Ȉ ȗȖȚȖȔț ȍșȚȤ ȓȐ ȟȚȖ-ȓȐȉȖ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖȍ Ȍȓȧ Ǻȍȉȧ? ǷȖșȒȖȓȤȒț ǺȊȖȧ ȊȍȟȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȊȖȉȖȌȕȈ ȖȚ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȑ, Ǻȣ ȊșȍȔȖȋțȡ Ȑ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǹȊȖȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȔȖȎȍȠȤ ȌȍȓȈȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ țȋȖȌȕȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǩțȌțȟȐ șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȕȣȔ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȐșȗȖȓȕȍȕ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ (ȈȚȔȈȘȈȔȈ). ȅȚȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ǵȍȔ ȌȊȖȧȒȖ: ȐȕȖȋȌȈ Ƕȕ ȒȈȒ ȉțȌȚȖ ȘȈȌțȍȚșȧ, Ȉ ȐȕȖȋȌȈ ȒȈȒ ȉțȌȚȖ ȖȋȖȘȟȈȍȚșȧ. ǶȌȕȈȒȖ ǹȈȔ Ƕȕ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȧȊȓȧȍȚșȧ Ȑȝ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȔ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ — ȥȚȖ șȘȍȌȖȚȖȟȐȍ ȈȉșȖȓȦȚȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ, ȈȉșȖȓȦȚȕȖȑ șȐȓȣ Ȑ ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ, ȈȉșȖȓȦȚȕȖȋȖ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ Ȑ ȈȉșȖȓȦȚȕȖȑ ȊȓȈșȚȐ. ǭȋȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊț ȕȍȚ ȗȘȍȌȍȓȖȊ. Ǫ ǵȍȔ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȖȔ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ, ȕȍȚ ȔȍșȚȈ ȒȈȒȐȔ-ȓȐȉȖ ȕȐȏȔȍȕȕȣȔ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. Ƕȕ ȈȉșȖȓȦȚȕȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȍȕ Ȑ ȌțȝȖȊȍȕ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȓ ǵȍȔț ȕȍȗȘȐȓȖȎȐȔȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȋȖȘȍ. ǶȌȕȈȒȖ ȕȍ șȚȖȐȚ țȌȐȊȓȧȚȤșȧ, ȏȈȔȍȟȈȧ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȧ Ȋ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ Ȋ ǵȍȔ ȕȍȚ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȑ, ȐȕȈȟȍ șȈȔȖ ȗȖȕȧȚȐȍ «ǪșȍȊȣȠȕȐȑ» ȗȖȚȍȘȧȓȖ ȉȣ șȔȣșȓ. ǭȋȖ, ȒȈȒ ȊșȍȔȖȋțȡȍȋȖ, ȕȍ ȏȈȚȘȈȋȐȊȈȦȚ șȗȖȘȣ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȝ ȌțȠ Ȗ ȚȖȔ, șțȡȍșȚȊțȍȚ Ƕȕ ȐȓȐ ȕȍȚ. ǭȔț ȗȘȖșȚȖ ȕȘȈȊȐȚșȧ ȏȈȡȐȡȈȚȤ ǹȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, țȕȐȟȚȖȎȈȧ Ȑȝ ȊȘȈȋȖȊ; ȗȘȐ ȥȚȖȔ, Ȑ ȖȉȍȘȍȋȈȧ, Ȑ ȒȈȘȈȧ, Ƕȕ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ. ǹȊȖȉȖȌȈ ȖȚ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȗȘȐșțȡȈ ȕȍ ȖȌȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȕȖ Ȑ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. Dz ȗȘȐȔȍȘț, ȊȖ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȍ ȌȍȊțȠȒȐ ǪȘȈȌȎȈȉȝțȔȐ ȐșȗȣȚȣȊȈȓȐ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖȍ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ ȒȈȒ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ DzȘȐȠȕȣ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȚȈȒ Ȑ Ȋ ȘȈȏȓțȒȍ ș ǵȐȔ, ȒȖȋȌȈ DzȘȐȠȕȈ ș ǩȈȓȈȘȈȔȖȑ țȍȝȈȓȐ Ȑȏ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȈ Ȋ ǴȈȚȝțȘț. Ǭȓȧ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ǭȋȖ ȟȐșȚȣȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȕȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ ȐȓȐ ȘȈȌȖșȚȍȑ, ȝȖȚȧ ȐȕȖȋȌȈ ȖȕȐ ȒȈȎțȚșȧ șȟȈșȚȓȐȊȣȔȐ ȐȓȐ ȖȋȖȘȟȍȕȕȣȔȐ. ǨȚȔȈȘȈȔȣ ȐșȗȣȚȣȊȈȦȚ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ Ȋ ȖȉȖȐȝ șȓțȟȈȧȝ.

267


268 ǵȍȗȘȍȌȈȕȕȣȝ șȚȈȊȧȚ Ȋ ȚțȗȐȒ ȒȈȎțȡȐȍșȧ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȧ Ȋ ȗȘȐȘȖȌȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ»: ȉȝȈȒȚȑȈ ȔȈȔ ȈȉȝȐȌȎȈȕȈȚȐ — ȗȖȕȧȚȤ ǭȋȖ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȌȍȧȕȐȧ ȔȖȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, Ȑ ȕȐȒȈȒ ȐȕȈȟȍ. Ǭȓȧ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȖȕȐ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȣ. ǨȟȐȕȚȑȈȝ ȒȝȈȓț ȑȍ ȉȝȈȊȈ ȕȈ ȚȈȔș ȚȈȘȒȍȕȈ ȑȖȌȎȈȑȍȚ: ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ǭȋȖ ȖȉȓȐȒ, ȐȔȧ, ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȧ Ȑ ȈȚȘȐȉțȚȣ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȣ Ȍȓȧ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍȚ șȔȣșȓȈ ȌȈȎȍ ȗȣȚȈȚȤșȧ ȗȖșȚȐȟȤ Ȋșȍ ȥȚȐ ȐșȚȐȕȣ, ȖȗȐȘȈȧșȤ ȕȈ ȓȖȋȐȒț. ǺȈȒȐȔ ȗțȚȍȔ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȗȘȐȑȚȐ Ȓ ȊȍȘȕȖȔț ȗȖȕȐȔȈȕȐȦ ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ ǰșȚȐȕȣ. ǺǭDzǹǺ 37 șȈȔȈ-ȊȐȠȈȔȈ-ȔȈȚȐȕȈȔ ȔȈȚȈȔ ȈȕțșȈȘȈșȐ ȑȈȚȝȈ ȘȈȌȎȌȎț-ȒȝȈȕȌȈȝ șȈȘȗȈȌȐ-ȌȝȐȑȈȔ. șȈȔȈ — ȊȏȊȍȠȍȕȕȣȝ ȐȓȐ ȏȌȘȈȊȣȝ; ȊȐȠȈȔȈ — ȗȖșȗȍȠȕȣȝ ȐȓȐ ȖȠȐȉȖȟȕȣȝ; ȔȈȚȐȕȈȔ — ȘȈȏțȔȕȣȝ; ȔȈȚȈȔ — șțȎȌȍȕȐȑ; ȈȕțșȈȘȈșȐ — Ǻȣ șȓȍȌțȍȠȤ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȘȈȌȎȌȎț-ȒȝȈȕȌȈȝ — ȖȚȘȍȏȖȒ ȊȍȘȍȊȒȐ; șȈȘȗȈ-ȈȌȐ — ȏȔȍȧ Ȑ Ț.Ȍ.; ȌȝȐȑȈȔ — ȕȈȉȓȦȌȈȦȡȐȝ. ǪȍȘȍȊȒȈ ȊȕțȠȈȍȚ țȎȈș ȋȓțȗȞț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȍȍ ȏȈ ȏȔȍȦ, ȕȖ ȘȈȏțȔȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȕȐȔȈȍȚ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȊȍȘȍȊȒȈ. ǺȈȒ Ȑ Ǻȣ, ǹȊȍȘȝȌțȠȈ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȘȈȏțȔȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȊȕțȠȈȍȠȤ ȍȔț ȓȐȉȖ șȚȘȈȝ, ȓȐȉȖ ȉȍșșȚȘȈȠȐȍ, ǹȈȔ ȖșȚȈȊȈȧșȤ Ȋȕȍ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (4.11) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȑȍ ȑȈȚȝȈ ȔȈȔ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ ȚȈȔș ȚȈȚȝȈȐȊȈ ȉȝȈȌȎȈȔȑ ȈȝȈȔ — «DzȈȒ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȍȌȈȍȚșȧ Ǵȕȍ, ȚȈȒ ȇ Ȑ ȊȖȏȕȈȋȘȈȎȌȈȦ ȍȋȖ». ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ — ȥȚȖ ȐșȚȖȟȕȐȒ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, ȊȒȓȦȟȈȧ Ȋșȍ ȏȕȈȕȐȧ, ȐșȚȐȕț ȊȖ Ȋșȍȑ ȍȍ ȗȖȓȕȖȚȍ Ȑ Ȋșȍ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȧ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȗȘȐȊȖȌȐȚșȧ ȖȟȍȕȤ ȔȍȚȒȖȍ șȘȈȊȕȍȕȐȍ. ǪȍȘȍȊȒȈ — ȥȚȖ ȒȖȕȒȘȍȚȕȣȑ ȗȘȍȌȔȍȚ, ȕȖ ȖȌȕȐ ȗȖ ȖȠȐȉȒȍ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȍȍ ȏȈ ȏȔȍȦ, Ȉ ȌȘțȋȐȍ ȕȍ ȊȐȌȧȚ Ȋ ȕȍȑ ȕȐȟȍȋȖ, ȒȘȖȔȍ ȊȍȘȍȊȒȐ. ǺȈȒ Ȏȍ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȗȖȏȕȈȊȠȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȍ țșȔȈȚȘȐȊȈȦȚ Ȋ ǵȍȔ ȕȐȒȈȒȐȝ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȑ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȔ Ƕȕ ȊȕțȠȈȍȚ țȎȈș, ȗȖȌȖȉȕȖ ȏȔȍȍ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȒȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȧȊȐȓșȧ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǵȘȐșȐȔȝȈȌȍȊȣ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ țȊȐȌȍȓ Ȋ ǵȍȔ șȊȖȍȋȖ țȚȍȠȐȚȍȓȧ, Ȉ ȍȋȖ ȌȍȔȖȕȐȟȕȣȑ ȖȚȍȞ — ȕȍțȔȖȓȐȔțȦ șȔȍȘȚȤ. Ǫ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (11.2.37) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ șȚȘȈȝ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ Ȑȏ-ȏȈ ȕȈȠȍȑ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȖșȚȐ ȕȈ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ: ȉȝȈȑȈȔ ȌȊȐȚȐȑȈȉȝȐȕȐȊȍȠȈȚȈȝ șȑȈȚ . ǺȖȔț, ȒȚȖ ȏȕȈȍȚ ȗȘȐȘȖȌț ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ, ȐȏȊȍșȚȕȈ șțȡȕȖșȚȤ Ȑ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ, Ȑ șȚȘȈȝȈ. ǶȌȐȕ Ȑ ȚȖȚ Ȏȍ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ Ȍȓȧ ǹȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ Ȑ țȎȈșȈ Ȍȓȧ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǩȖȋ ȍȌȐȕ, ȕȖ ȓȦȌȐ ȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȦȚ ǭȋȖ, ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ ǰșȚȐȕț, ȗȖȌ ȘȈȏȕȣȔȐ țȋȓȈȔȐ ȏȘȍȕȐȧ. ǵȍȘȈȏțȔȕȣȍ ȓȦȌȐ țșȔȈȚȘȐȊȈȦȚ Ȋ ǵȍȔ șȗȓȖȠȕȣȍ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȧ, ȕȖ ȏȌȘȈȊȖȔȣșȓȧȡȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȕȍ ȕȈȝȖȌȧȚ Ȋ ǵȍȔ Ȑ șȓȍȌȈ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ. ǺǭDzǹǺ 38 șȈ ȥȊȈ ȝȐ ȗțȕȈȝ șȈȘȊȈ-ȊȈșȚțȕȐ ȊȈșȚț-șȊȈȘțȗȈȝ șȈȘȊȍȠȊȈȘȈȝ șȈȒȈȓȈ- ȌȎȈȋȈȚ-ȒȈȘȈȕȈȒȈȘȈȕȈ-ȉȝțȚȈȝ șȈȘȊȈ-ȗȘȈȚȑȈȋ-ȈȚȔȈȚȊȈȚ șȈȘȊȈ- ȋțȕȈȉȝȈșȖȗȈȓȈȒȠȐȚȈ ȥȒȈ ȥȊȈ ȗȈȘȑȈȊȈȠȍȠȐȚȈȝ. șȈȝ — Ƕȕ (ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ); ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȝȐ — Ȏȍ; ȗțȕȈȝ — ȊȕȖȊȤ; șȈȘȊȈ-ȊȈșȚțȕȐ — ȊȖ ȊșȍȔ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ Ȑ ȌțȝȖȊȕȖȔ; ȊȈșȚț-șȊȈȘțȗȈȝ — șțȡȕȖșȚȤ; 268


269 șȈȘȊȈ-ȐȠȊȈȘȈȝ — ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȊșȍȋȖ; șȈȒȈȓȈ-ȌȎȈȋȈȚ — Ȋșȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȒȈȘȈȕȈ — ȗȘȐȟȐȕ; ȒȈȘȈȕȈ-ȉȝțȚȈȝ — ȧȊȓȧȦȡȐȑșȧ ȗȘȐȟȐȕȖȑ; șȈȘȊȈ-ȗȘȈȚȑȈȒ-ȈȚȔȈȚȊȈȚ — ȉțȌțȟȐ ǹȊȍȘȝȌțȠȖȑ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ (ȐȓȐ ȗȘȐșțȚșȚȊțȧ ȊȖ ȊșȍȔ, ȌȈȎȍ Ȋ ȈȚȖȔȍ); șȈȘȊȈ-ȋțȕȈ — ȊșȍȋȖ ȗȖȘȖȎȌȍȕȐȧ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȗȘȐȘȖȌȣ (ȘȈȏțȔȈ, ȟțȊșȚȊ Ȑ ȗȘ.); ȈȉȝȈșȈ — Ȋ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧȝ; țȗȈȓȈȒȠȐȚȈȝ — ȊȐȌȐȔȣȑ; ȥȒȈȝ — ȖȌȐȕ; ȥȊȈ — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȗȈȘȑȈȊȈȠȍȠȐȚȈȝ — ȖșȚȈȦȡȐȑșȧ. ǪȌțȔȟȐȊȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ șȗȖșȖȉȍȕ ȊȐȌȍȚȤ, ȟȚȖ ǪȣșȠȈȧ ǬțȠȈ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȐȍ ǹȊȖȐȝ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȑ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȍȌȐȕȖȑ ȖșȕȖȊȖȑ ȉȣȚȐȧ. ǶȕȈ — ȗȘȐȟȐȕȈ șȖȊȖȒțȗȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, Ȑȏ ȒȖȚȖȘȖȑ ȏȈȚȍȔ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ǶȕȈ — ȗȘȐȟȐȕȈ Ȋșȍȝ ȗȘȐȟȐȕ, ȐșȚȖȟȕȐȒ ȘȈȏțȔȈ Ȑ ȟțȊșȚȊ. ǷȘȖȕȐȏȣȊȈȧ ǹȖȉȖȑ Ȋșȍ șțȡȍȍ, ǶȕȈ ȊȌȣȝȈȍȚ ȎȐȏȕȤ Ȋ ȕȍȖȌțȠȍȊȓȍȕȕțȦ ȔȈȚȍȘȐȦ. Ǻȣ Ȑ ȍșȚȤ ȚȈ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ, ȊȣșȠȐȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ǻȣ — ȕȍȐȏȔȍȕȕȈȧ ȖșȕȖȊȈ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȓȖȊȈ șȈȘȊȈ-ȊȈșȚțȕȐ ȊȈșȚț-șȊȈȘțȗȈȝ țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ — ȥȚȖ ȌȍȧȚȍȓȤȕȣȑ ȗȘȐȕȞȐȗ, ȓȍȎȈȡȐȑ Ȋ ȖșȕȖȊȍ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. Ǫ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ» (5.35) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȥȒȖ 'ȗȑ ȈșȈț ȘȈȟȈȑȐȚțȔ ȌȎȈȋȈȌ-ȈȕȌȈ-ȒȖȚȐȔ ȑȈȟ-ȟȝȈȒȚȐȘ ȈșȚȐ ȌȎȈȋȈȌ-ȈȕȌȈ-ȟȈȑȈ ȑȈȌ-ȈȕȚȈȝ ȈȕȌȈȕȚȈȘȈ-șȚȝȈ-ȗȈȘȈȔȈȕț-ȟȈȑȈȕȚȈȘȈ-șȚȝȈȔ ȋȖȊȐȕȌȈȔ ȈȌȐ-ȗțȘțȠȈȔ ȚȈȔ ȈȝȈȔ ȉȝȈȌȎȈȔȐ «ȇ ȗȖȒȓȖȕȧȦșȤ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǫȖȊȐȕȌȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȋ ȊȐȌȍ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ǹȊȖȐȝ ȗȖȓȕȣȝ ȥȒșȗȈȕșȐȑ ȊȝȖȌȐȚ Ȋ ȒȈȎȌțȦ ȊșȍȓȍȕȕțȦ Ȑ Ȋ ȒȈȎȌȣȑ ȈȚȖȔ, ȗȘȖȧȊȓȧȧ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ǹȊȖȦ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ ȗȖȊșȦȌț Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȚȊȖȘȍȕȐȐ». Ǫ ȜȖȘȔȍ ǷȈȘȈȔȈȚȔȣ, ȈȕȚȈȘȤȧȔȐ — ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ǹȊȖȐȝ ȗȖȓȕȣȝ ȥȒșȗȈȕșȐȑ, — ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȚ Ȋ ȒȈȎȌȖȑ Ȑȏ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȝ Ȋșȍȓȍȕȕȣȝ. Ƕȕ — ȗȘȈȚȤȧȒ, ȐȓȐ ȈȕȚȈȘȤȧȔȐ, ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (13.3) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȒȠȍȚȘȈȌȎȕȈȔ ȟȈȗȐ ȔȈȔ ȊȐȌȌȝȐ șȈȘȊȈ-ȒȠȍȚȘȍȠț ȉȝȈȘȈȚȈ — «ǯȕȈȑ Ȏȍ, Ȗ ȗȖȚȖȔȖȒ ǩȝȈȘȈȚȣ, ȟȚȖ Ǵȕȍ ȚȈȒȎȍ ȐȏȊȍșȚȕȖ Ȋșȍ Ȗ Țȍȓȍ ȒȈȎȌȖȋȖ». ǩțȌțȟȐ ǹȊȍȘȝȌțȠȖȑ, ǫȖșȗȖȌȤ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȣȔ ȕȈȟȈȓȖȔ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ Ȑ ȌȈȎȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȈȚȖȔȈ (ȈȕȌȈȕȚȈȘȈ- șȚȝȈ-ȗȈȘȈȔȈȕț-ȟȈȑȈȕȚȈȘȈ-șȚȝȈȔ) . ǺȖȓȤȒȖ Ƕȕ — ȐșȚȐȕȕȈȧ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȤ. DzȈȎȌȣȑ, Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ țȘȖȊȕȧ ȘȈȏȊȐȚȐȧ șȊȖȍȋȖ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ, ȔȖȎȍȚ Ȋ ȚȖȑ ȐȓȐ ȐȕȖȑ șȚȍȗȍȕȐ ȖȡțȚȐȚȤ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ Ȋ ȊȐȌȍ ǭȋȖ ȥȕȍȘȋȐȑ Ȋ ȖȒȘțȎȈȦȡȍȔ ȔȐȘȍ. ǰ ȗȖșȒȖȓȤȒț ȊȍșȤ ȔȐȘ ȗȘȖȕȐȏȈȕ ȚȘȍȔȧ ȋțȕȈȔȐ, ȚȖ șȚȍȗȍȕȤ ȕȈȠȍȋȖ ȖșȖȏȕȈȕȐȧ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȧ ǩȖȋȈ ȊȖ ȊșȍȔ șțȡȍȔ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȒȈȒȐȝ ȐȔȍȕȕȖ ȋțȕ Ȕȣ ȕȈȝȖȌȐȔșȧ. ǺǭDzǹǺ 39 ȈȚȝȈ ȝȈ ȊȈȊȈ ȚȈȊȈ ȔȈȝȐȔȈȔȘȐȚȈ-ȘȈșȈ-șȈȔțȌȘȈ-ȊȐȗȘțȠȈ șȈȒȘȐȌ ȈȊȈȓȐȌȝȈȑȈ șȊȈȔȈȕȈșȐ ȕȐȠȑȈȕȌȈȔȈȕȈȕȈȊȈȘȈȚȈ-șțȒȝȍȕȈ ȊȐșȔȈȘȐȚȈ- ȌȘȐȠȚȈ-ȠȘțȚȈ-ȊȐȠȈȑȈ-șțȒȝȈȓȍȠȈȉȝȈșȈȝ ȗȈȘȈȔȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ ȥȒȈȕȚȐȕȖ ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈ-ȗȘȐȑȈ-șțȝȘȐȌȐ șȈȘȊȈȚȔȈȕȐ ȕȐȚȈȘȈȔ ȕȐȘȈȕȚȈȘȈȔ ȕȐȘȊȘȐȚȈ-ȔȈȕȈșȈȝ ȒȈȚȝȈȔ ț ȝȈ ȊȈ ȥȚȍ ȔȈȌȝțȔȈȚȝȈȕȈ ȗțȕȈȝ șȊȈȘȚȝȈ-ȒțȠȈȓȈ ȝȑ ȈȚȔȈ-ȗȘȐȑȈ-șțȝȘȐȌȈȝ șȈȌȝȈȊȈș ȚȊȈȟȟȈȘȈȕȈȔȉțȌȎȈȕțșȍȊȈȔ ȊȐșȘȐȌȎȈȕȚȐ ȕȈ ȑȈȚȘȈ ȗțȕȈȘ ȈȑȈȔ șȈȔșȈȘȈ- ȗȈȘȑȈȊȈȘȚȈȝ. ȈȚȝȈ ȝȈ — ȗȖȥȚȖȔț; ȊȈȊȈ — ȊȖȐșȚȐȕț; ȚȈȊȈ — ǺȊȖȍȋȖ; ȔȈȝȐȔȈ — ȊȍȓȐȟȐȧ; ȈȔȘȐȚȈ — ȕȍȒȚȈȘȈ; ȘȈșȈ — ȊȒțșȈ; șȈȔțȌȘȈ — ȖȒȍȈȕȈ; ȊȐȗȘțȠȈ — ȒȈȗȓȍȑ; șȈȒȘȐȚ — ȚȖȓȤȒȖ 269


270 ȖȌȕȈȎȌȣ; ȈȊȈȓȐȌȝȈȑȈ — ȐșȗȘȖȉȖȊȈȕȕȖȑ; șȊȈ-ȔȈȕȈșȐ — Ȋ țȔȍ; ȕȐȠȑȈȕȌȈȔȈȕȈ — ȚȍȒțȡȐȔ; ȈȕȈȊȈȘȈȚȈ — ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖ; șțȒȝȍȕȈ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖȔ; ȊȐșȔȈȘȐȚȈ — ȏȈȉȣȚȖȍ; ȌȘȐȠȚȈ — ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȏȘȍȕȐȧ; ȠȘțȚȈ — Ȑ șȓțȝȈ; ȊȐȠȈȑȈ-șțȒȝȈ — ȔȐȘșȒȖȍ șȟȈșȚȤȍ; ȓȍȠȈ-ȈȉȝȈșȈȝ — ȚțșȒȓȣȑ ȖȚȉȓȍșȒ ȒȘȖȠȍȟȕȖȑ ȟȈșȚȐȞȣ; ȗȈȘȈȔȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ — ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ; ȥȒȈȕȚȐȕȈȝ — țȗȖȊȈȦȡȐȍ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ — Ȋ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈ — ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ; ȗȘȐȑȈ — șȈȔȖȔ ȌȖȘȖȋȖȔ; șțȝȘȐȌȐ — ȌȘțȋȍ; șȈȘȊȈ-ȈȚȔȈȕȐ — Ȋ ǹȊȍȘȝȌțȠȍ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ; ȕȐȚȈȘȈȔ — ȊșȍȞȍȓȖ; ȕȐȘȈȕȚȈȘȈȔ — ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖ; ȕȐȘȊȘȐȚȈ — ș ȘȈȌȖșȚȤȦ; ȔȈȕȈșȈȝ — ȟȤȐ țȔȣ; ȒȈȚȝȈȔ — ȒȈȒ; ț ȝȈ — ȚȖȋȌȈ; ȊȈ — ȐȓȐ; ȥȚȍ — ȖȕȐ; ȔȈȌȝț-ȔȈȚȝȈȕȈ — țȉȐȊȠȐȑ ȌȍȔȖȕȈ ǴȈȌȝț; ȗțȕȈȝ — ȊȕȖȊȤ; șȊȈ-ȈȘȚȝȈ-ȒțȠȈȓȈȝ — ȐșȒțșȕȖ ȌȖșȚȐȋȈȦȡȐȍ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȈȚȔȈ-ȗȘȐȑȈ-șțȝȘȐȌȈȝ — ȗȖȟȐȚȈȦȡȐȍ Ǻȍȉȧ ǹȊȍȘȝȌțȠȖȑ, șȊȖȐȔ șȈȔȣȔ ȌȖȘȖȋȐȔ ȊȖȏȓȦȉȓȍȕȕȣȔ Ȑ ȌȘțȋȖȔ; șȈȌȝȈȊȈȝ — ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ; ȚȊȈȚ-ȟȈȘȈȕȈ-ȈȔȉțȌȎȈȈȕțșȍȊȈȔ — șȓțȎȍȕȐȍ ǺȊȖȐȔ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ; ȊȐșȘȐȌȎȈȕȚȐ — ȔȖȋțȚ ȖșȚȈȊȐȚȤ; ȕȈ — ȕȍ; ȑȈȚȘȈ — Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ; ȗțȕȈȝ — ȊȕȖȊȤ; ȈȑȈȔ — ȥȚȖ; șȈȔșȈȘȈ-ȗȈȘȑȈȊȈȘȚȈȝ — ȒȘțȋȖȊȖȘȖȚ ȘȖȎȌȍȕȐȑ Ȑ șȔȍȘȚȍȑ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǷȖȥȚȖȔț, Ȗ ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȤ ȌȍȔȖȕȈ ǴȈȌȝț, Ȋ țȔȈȝ Țȍȝ, ȒȚȖ ȐșȗȐȓ ȝȖȚȧ ȉȣ ȒȈȗȓȦ ȕȍȒȚȈȘȈ Ȑȏ ȖȒȍȈȕȈ ǺȊȖȍȑ șȓȈȊȣ, ȕȍșȒȖȕȟȈȍȔȣȔ ȗȖȚȖȒȖȔ șȚȘțȐȚșȧ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ. ǺȈȒȐȍ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȏȈȉȣȊȈȦȚ Ȗ ȚțșȒȓȣȝ ȖȚȉȓȍșȒȈȝ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȋȖ ȔȐȘșȒȖȋȖ șȟȈșȚȤȧ, ȗȖȘȖȎȌȍȕȕȖȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȖȘȋȈȕȈȔȐ ȏȘȍȕȐȧ Ȑ șȓțȝȈ. ǶȕȐ șȊȖȉȖȌȕȣ ȖȚ Ȋșȍȝ ȎȍȓȈȕȐȑ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȧȊȓȧȦȚșȧ ȐșȚȐȕȕȣȔȐ ȌȘțȏȤȧȔȐ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǶȉȘȈȚȐȊ Ȓ Ǻȍȉȍ șȊȖȐ ȗȖȔȣșȓȣ Ȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȧșȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖȔ, ȖȕȐ țȊȍȘȍȕȕȖ ȐȌțȚ Ȓ ȐșȚȐȕȕȖȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ. Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, Ǻȣ — ȌțȠȈ Ȑ ȌȖȘȖȋȖȑ ȌȘțȋ ȚȈȒȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȔȣȠȓȧȦȡȐȝ Ȗ ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ. ǺȈȒ ȟȚȖ Ȏȍ ȔȖȎȍȚ ȏȈșȚȈȊȐȚȤ Ȑȝ ȉȘȖșȐȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ Ǻȍȉȍ? DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǵȍȗȘȍȌȈȕȕȣȔ Ȑȏ-ȏȈ șȒțȌȖșȚȐ Ȑȝ ȗȖȏȕȈȕȐȑ Ȑ ȗȘȐȊȣȟȒȐ Ȓ ȗțșȚȖȔț țȔșȚȊȖȊȈȕȐȦ ȕȍ ȌȈȕȖ ȗȖșȚȐȟȤ ȐșȚȐȕȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȕȐȝ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȒȖȚȖȘȣȔ țȌȈȓȖșȤ ȝȖȚȧ ȉȣ ȘȈȏ ȊȒțșȐȚȤ ȕȍȒȚȈȘ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȐșȚȖȟȈȦȚ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȚȒȘȣȊȈȍȚșȧ Ȋșȧ ȋȓțȉȐȕȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ șȟȈșȚȤȧ, ȚȈȧȡȈȧșȧ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ ǭȔț. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ ȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ, ȗȘȖșȚȖ șȓțȎȈ ǫȖșȗȖȌț, ȖȕȐ șȓțȎȈȚ ȊșȍȔ ȖșȚȈȓȤȕȣȔ. ǷȖȥȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ — ȕȈșȚȖȧȡȐȍ ȌȘțȏȤȧ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǺȖȓȤȒȖ ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȗȘȖȗȖȊȍȌțȧ șȓȈȊț ǫȖșȗȖȌȈ, ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȕȍșȚȐ ȉȓȈȋȖ ȊșȍȔ ȉȍȏ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȧ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȔ ȌțȠȈȔ. ǺǭDzǹǺ 40 ȚȘȐ-ȉȝțȊȈȕȈȚȔȈ-ȉȝȈȊȈȕȈ ȚȘȐȊȐȒȘȈȔȈ ȚȘȐ-ȕȈȑȈȕȈ ȚȘȐ-ȓȖȒȈ-ȔȈȕȖȝȈȘȈȕțȉȝȈȊȈ ȚȈȊȈȐȊȈ ȊȐȉȝțȚȈȑȖ ȌȐȚȐȌȎȈ-ȌȈȕțȌȎȈȌȈȑȈȠ ȟȈȗȐ ȚȍȠȈȔ țȗȈȒȘȈȔȈ-șȈȔȈȑȖ 'ȑȈȔ ȐȚȐ șȊȈȚȔȈ-ȔȈȑȈȑȈ șțȘȈ-ȕȈȘȈ-ȔȘȐȋȈ- ȔȐȠȘȐȚȈ-ȌȎȈȓȈȟȈȘȈȒȘȐȚȐȉȝȐȘ ȑȈȚȝȈȗȈȘȈȌȝȈȔ ȌȈȕȌȈȔ ȌȈȕȌȈ-ȌȝȈȘȈ ȌȈȌȝȈȘȚȝȈ ȥȊȈȔ ȥȕȈȔ ȈȗȐ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȌȎȈȝȐ ȚȊȈȠȚȘȈȔ țȚȈ ȑȈȌȐ ȔȈȕȑȈșȍ. ȚȘȐ-ȉȝțȊȈȕȈ-ȈȚȔȈ-ȉȝȈȊȈȕȈ — Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ, ǹȊȍȘȝȌțȠȈ ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ; ȚȘȐ-ȊȐȒȘȈȔȈ — Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǪȈȔȈȕȣ, ȟȤȧ ȊȓȈșȚȤ Ȑ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ ȗȘȖșȚȐȘȈȦȚșȧ ȕȈ Ȋșȍ ȚȘȐ ȔȐȘȈ; ȚȘȐ-ȕȈȑȈȕȈ — Ȗ ȝȘȈȕȐȚȍȓȤ Ȑ șȊȐȌȍȚȍȓȤ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȍȋȖ ȊȖ Ȋșȍȝ ȚȘȍȝ ȔȐȘȈȝ; ȚȘȐ-ȓȖȒȈ-ȔȈȕȖȝȈȘȈ-ȈȕțȉȝȈȊȈ — Ȗ ȗȘȍȒȘȈșȕȍȑȠȐȑ ȊȖ Ȋșȍȝ ȚȘȍȝ ȔȐȘȈȝ; ȚȈȊȈ — ǺȊȖȍȑ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȊȐȉȝțȚȈȑȈȝ — 270


271 ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ ȥȕȍȘȋȐȐ; ȌȐȚȐ-ȌȎȈ-ȌȈȕț-ȌȎȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ȌȍȔȖȕȐȟȕȣȍ șȣȕȖȊȤȧ ǬȐȚȐ Ȑ ǬȈȕț (ǬȈȑȚȤȐ Ȑ ǬȈȕȈȊȣ); ȟȈ — Ȑ; ȈȗȐ — ȚȈȒȎȍ (ȓȦȌȐ); ȚȍȠȈȔ — Ȋșȍȝ Ȑȝ; țȗȈȒȘȈȔȈ-șȈȔȈȑȈȝ — ȊȘȍȔȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȈȑȈȔ — ȥȚȖ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; șȊȈ-ȈȚȔȈ-ȔȈȑȈȑȈ — ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǹȊȖȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ; șțȘȈ-ȕȈȘȈ-ȔȘȐȋȈ-ȔȐȠȘȐȚȈ-ȌȎȈȓȈȟȈȘȈ-ȈȒȘȐȚȐȉȝȐȝ — Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȗȖȓțȉȖȋȈ (ǪȈȔȈȕȈ), ȟȍȓȖȊȍȒȈ (ǫȖșȗȖȌȤ ǸȈȔȈȟȈȕȌȘȈ Ȑ DzȘȐȠȕȈ), ȏȊȍȘȧ (ǪȈȘȈȝȈ), ȋȐȉȘȐȌȈ (ǽȈȧȋȘȐȊȈ Ȑ ǵȘȐșȐȔȝȈ) Ȑ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧ ȊȖȌ (ǴȈȚșȤȧ Ȑ DzțȘȔȈ); ȑȈȚȝȈ-ȈȗȈȘȈȌȝȈȔ — ȗȖ ȚȧȎȍșȚȐ ȏȓȖȌȍȧȕȐȑ; ȌȈȕȌȈȔ — ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ; ȌȈȕȌȈ-ȌȝȈȘȈ — Ȗ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ șțȌȤȧ; ȌȈȌȝȈȘȚȝȈ — ȊȖȏȌȈȊȈȓ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȥȕȈȔ — ȥȚȖȋȖ (ǪȘȐȚȘȈșțȘț); ȈȗȐ — ȚȈȒȎȍ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȌȎȈȝȐ — țȉȍȑ; ȚȊȈȠȚȘȈȔ — șȣȕȈ ǺȊȈȠȚȣ; țȚȈ — Ȏȍ; ȑȈȌȐ ȔȈȕȑȈșȍ — ȍșȓȐ șȖȟȚȍȠȤ ȕțȎȕȣȔ. Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȍ Ȑ ȖȚȍȞ ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ! Ƕ șȐȓȈ ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ, ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȈȧ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǪȈȔȈȕȣ! Ƕ ȚȘȍȝȋȓȈȏȣȑ ǵȘȐșȐȔȝȈȌȍȊȈ! Ƕ ȗȘȍȒȘȈșȕȍȑȠȐȑ ȊȖ Ȋșȍȝ ȚȘȍȝ ȔȐȘȈȝ! ǪșȍȓȍȕȕȈȧ Ȑ Ȋșȍ ȍȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ, ȊȒȓȦȟȈȧ ȓȦȌȍȑ Ȑ ȌȈȎȍ ȌȍȔȖȕȖȊ ǬȈȕȈȊȖȊ Ȑ ǬȈȑȚȤȍȊ, — ȓȐȠȤ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ǺȊȖȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. Ƕ ȊșȍȔȖȋțȡȐȑ, ȒȖȋȌȈ ȉȣ ȌȍȔȖȕȣ ȕȐ ȕȈȉȐȘȈȓȐ ȟȘȍȏȔȍȘȕțȦ șȐȓț, Ǻȣ ȊșȍȋȌȈ ȧȊȓȧȓșȧ Ȋ ǹȊȖȐȝ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȝ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȒȈȘȈȚȤ Ȑȝ. Ǻȣ ȗȘȐȝȖȌȐȠȤ ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȈȔȈȕȈȌȍȊȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǸȈȔȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ. ǰȕȖȋȌȈ Ǻȣ ȗȘȐȕȐȔȈȍȠȤ ȖȉȓȐȒ ȏȊȍȘȧ, ȗȘȐȝȖȌȧ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȊȍȗȘȧ, ȐȕȖȋȌȈ — șȔȍȠȈȕȕțȦ ȜȖȘȔț, ȗȘȐȝȖȌȧ ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ǵȘȐșȐȔȝȈȌȍȊȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǽȈȧȋȘȐȊȈ, Ȉ ȐȕȖȋȌȈ Ǻȣ ȧȊȓȧȍȠȤșȧ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧ ȊȖȌ ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ǸȣȉȈ ȐȓȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȟȍȘȍȗȈȝȈ. ǰ Ȋ ȒȈȎȌȖȔ Ȑȏ ȥȚȐȝ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȑ Ǻȣ ȊșȍȋȌȈ țșȔȐȘȧȓ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȑ ǬȈȕȈȊȖȊ. ǷȖȥȚȖȔț Ȕȣ ȔȖȓȐȔ Ǻȍȉȧ, Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ: ȍșȓȐ Ǻȍȉȍ ȚȈȒ ȉțȌȍȚ țȋȖȌȕȖ, ȊȖȗȓȖȚȐșȤ șȕȖȊȈ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȤ ȥȚȖȋȖ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȌȍȔȖȕȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǭșȚȤ ȌȊȍ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ: ȈȒȈȔȈ Ȑ șȈȒȈȔȈ . ǨȒȈȔȈ — ȥȚȖ ȟȐșȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, Ȉ șȈȒȈȔȈ — ȥȚȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȗȘȖȟȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȎȐȊțȡȐȍ ȕȈ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȐșȚȍȔȈȝ Ȑ Ȋșȍ ȍȡȍ șȚȘȍȔȧȡȐȍșȧ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȉȓȈȋȈȔ; ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ- șȈȒȈȔȈ ȗȖȗȈȓȐ ȕȈ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ ȏȈ șȊȖȐ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ ȏȈșȓțȋȐ, ȕȖ Ȋ Ȑȝ șȍȘȌȞȈȝ ȗȖ-ȗȘȍȎȕȍȔț ȖșȚȈȍȚșȧ ȎȍȓȈȕȐȍ ȘȈșȗȖȘȧȎȈȚȤșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȘȍșțȘșȈȔȐ. ǪȘȍȔȧ ȖȚ ȊȘȍȔȍȕȐ ȚȈȒȐȝ șȈȒȈȔȈ -ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȉȍșȗȖȒȖȧȚ ȌȍȔȖȕȣ Ȑ ȘȈȒȠȈșȣ, ȖȌȕȈȒȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖ ǹȊȖȍȑ ȔȐȓȖșȚȐ ȊșȧȒȐȑ ȘȈȏ șȗȈșȈȍȚ Ȑȝ, ȧȊȓȧȧșȤ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ Ȋ ȖȌȕȖȔ Ȑȏ ǹȊȖȐȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȑ. Ƕ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚ țȎȍ ȚȖȚ ȜȈȒȚ, ȟȚȖ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ǪȈȔȈȕȈȌȍȊȣ Ƕȕ șȔȖȋ ȌȊțȔȧ ȠȈȋȈȔȐ ȗȖȒȘȣȚȤ ȞȍȓțȦ ȊșȍȓȍȕȕțȦ, ȚȈȒ ȟȚȖ ǭȔț ȕȍ ȖșȚȈȓȖșȤ ȔȍșȚȈ Ȍȓȧ ȚȘȍȚȤȍȋȖ ȠȈȋȈ. ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǺȘȐȊȐȒȘȈȔȖȑ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ƕȕ ȧȊȐȓ ǹȊȖȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ, ȚȘȍȔȧ ȠȈȋȈȔȐ ȖșȊȖȉȖȌȐȊ ȊșȦ ȊșȍȓȍȕȕțȦ. ǸȈȏȕȐȞȈ ȔȍȎȌț ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ ȒȈȚȍȋȖȘȐȑ șȈȒȈȔȈ Ȑ ȈȒȈȔȈ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȊșȧȒȐȑ ȘȈȏ, ȒȖȋȌȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ- șȈȒȈȔȈ ȗȖȗȈȌȈȦȚ Ȋ ȉȍȌț, ȖȕȐ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȔȖȓȧȚ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ Ȗ șȗȈșȍȕȐȐ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ- ȈȒȈȔȈ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȚȘȍȊȖȎȈȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȗȘȖșȤȉȈȔȐ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȐȔ ȋȘȖȏȐȚ șȈȔȈȧ șȍȘȤȍȏȕȈȧ ȖȗȈșȕȖșȚȤ. dzȦȉȖȍ șȊȖȍ șȚȘȈȌȈȕȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ- ȈȒȈȔȈ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȒȈȒ șȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖȍ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ ȏȈ ȗȘȍȎȕȐȍ ȗȘȖșȚțȗȒȐ Ȑ ȉȍȏȘȖȗȖȚȕȖ șȕȖșȐȚ ȍȋȖ, ȕȍ ȌȖȒțȟȈȧ ǫȖșȗȖȌț ȗȘȖșȤȉȈȔȐ Ȗ șȗȈșȍȕȐȐ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ- șȈȒȈȔȈ Ȋ ȚȘțȌȕțȦ ȔȐȕțȚț șȘȈȏț ȕȈȟȐȕȈȦȚ ȔȖȓȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ Ȗ ȏȈȡȐȚȍ, ȖȌȕȈȒȖ Ȑ ȖȕȐ șȟȐȚȈȦȚșȧ ȗȘȈȊȍȌȕȐȒȈȔȐ, ȗȖșȒȖȓȤȒț șȖȏȕȈȦȚ șȊȖȦ ȗȖȓȕțȦ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȤ ȖȚ ȔȐȓȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ ǬȍșȧȚȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ- ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (14.8) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȚȈȚ Țȍ 'ȕțȒȈȔȗȈȔ șțșȈȔȐȒȠȈȔȈȕȖ ȉȝțȕȌȎȈȕȈ ȥȊȈȚȔȈ-ȒȘȐȚȈȔ ȊȐȗȈȒȈȔ 271


272 ȝȘȐȌ-ȊȈȋ-ȊȈȗțȘȉȝȐȘ ȊȐȌȈȌȝȈȕ ȕȈȔȈș Țȍ ȌȎȐȊȍȚȈ ȑȖ ȔțȒȚȐ-ȗȈȌȍ șȈ ȌȈȑȈ-ȉȝȈȒ ǬȈȎȍ ȒȖȋȌȈ ȕȈ ȌȖȓȦ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȊȣȗȈȌȈȦȚ șȈȔȣȍ ȚȧȎȒȐȍ ȐșȗȣȚȈȕȐȧ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȖȌȖȓȎȈȦȚ ȔȖȓȐȚȤșȧ Ȑ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț ș ȍȡȍ ȉȖȓȤȠȐȔ ȘȊȍȕȐȍȔ. ǺȈȒ ȖȕȐ țȚȊȍȘȎȌȈȦȚșȧ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ Ȑ țȌȖșȚȈȐȊȈȦȚșȧ ȗȘȈȊȈ ȊȖȏȊȘȈȚȐȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ- șȈȒȈȔȈ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋșȍ, Ȗ ȟȍȔ ȗȘȖșȧȚ ǭȋȖ Ȋ șȊȖȐȝ ȔȖȓȐȚȊȈȝ, ȖȌȕȈȒȖ ȗȘȈȊȖ ȕȈ ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȍ Ȓ ǩȖȋț ȖȕȐ ȖȉȘȍȚȈȦȚ ȕȍ șȘȈȏț. ǹȓȍȌțȍȚ ȚȈȒȎȍ ȖȚȔȍȚȐȚȤ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȊȖ Ȋșȍȝ ǹȊȖȐȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȝ ȊȣșȚțȗȈȍȚ ȒȈȒ ȏȈȡȐȚȕȐȒ ǹȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. Ƕȉ ȥȚȖȔ ȗȐȠȍȚ ȀȘȐȓȈ ǴȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ: ȊȐȊȐȌȝȈȔ ȉȝȈȊȈ-ȗȈȚȘȈȚȊȈȚ șȈȘȊȍ ȊȐȠȕȖȘ ȊȐȉȝțȚȈȑȈȝ . ǷȘȐ ȥȚȖȔ DzȘȐȠȕȈ — ȥȚȖ ǹȈȔȈ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ (ȒȘȐȠȕȈș Țț ȉȝȈȋȈȊȈȕ șȊȈȑȈȔ), Ȉ Ȋșȍ ȌȘțȋȐȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ȐșȝȖȌȧȚ Ȑȏ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǺǭDzǹǺ 41 ȈșȔȈȒȈȔ ȚȈȊȈȒȈȕȈȔ ȚȈȚȈȚȈȚȈ ȕȈȚȈȕȈȔ ȝȈȘȍ ȚȈȊȈ ȟȈȘȈȕȈ-ȕȈȓȐȕȈ-ȑțȋȈȓȈȌȝȑȈȕȈȕțȉȈȌȌȝȈ-ȝȘȐȌȈȑȈ-ȕȐȋȈȌȈȕȈȔ șȊȈ-ȓȐȕȋȈ-ȊȐȊȈȘȈȕȍȕȈȚȔȈșȈȚ-ȒȘȐȚȈȕȈȔ ȈȕțȒȈȔȗȈȕțȘȈȕȌȎȐȚȈ-ȊȐȠȈȌȈ-ȘțȟȐȘȈ- ȠȐȠȐȘȈ-șȔȐȚȈȊȈȓȖȒȍȕȈ ȊȐȋȈȓȐȚȈ-ȔȈȌȝțȘȈȔțȒȝȈ-ȘȈșȈȔȘȐȚȈ-ȒȈȓȈȑȈ ȟȈȕȚȈș ȚȈȗȈȔ ȈȕȈȋȝȈȘȝȈșȐ ȠȈȔȈȑȐȚțȔ. ȈșȔȈȒȈȔ — ȕȈș; ȚȈȊȈȒȈȕȈȔ — ȞȍȓȐȒȖȔ ȏȈȊȐșȧȡȐȝ ȖȚ Ǻȍȉȧ; ȚȈȚȈ- ȚȈȚȈ — Ȗ ȌȍȌ, ȖȚȍȞ ȕȈȠȍȋȖ ȖȚȞȈ; ȕȈȚȈȕȈȔ — ȊșȍȞȍȓȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ Ǻȍȉȍ; ȝȈȘȍ — Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ ǽȈȘȐ; ȚȈȊȈ — Ȓ ǺȊȖȐȔ; ȟȈȘȈȕȈ — șȚȖȗȈȔ; ȕȈȓȐȕȈ-ȑțȋȈȓȈ — ȗȖȌȖȉȕȣȔ ȌȊțȔ ȞȊȍȚȒȈȔ ȋȖȓțȉȖȋȖ ȓȖȚȖșȈ; ȌȝȑȈȕȈ — ȔȍȌȐȚȈȞȐȍȑ; ȈȕțȉȈȌȌȝȈ — ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ; ȝȘȐȌȈȑȈ — ȕȈȠȐȝ șȍȘȌȍȞ; ȕȐȋȈȌȈȕȈȔ — ȟȤȐ țȏȣ; șȊȈ-ȓȐȕȋȈ-ȊȐȊȈȘȈȕȍȕȈ — ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍȔ ǹȊȖȍȑ ȜȖȘȔȣ; ȈȚȔȈșȈȚ-ȒȘȐȚȈȕȈȔ — Țȍȝ, ȒȖȋȖ Ǻȣ șȟȐȚȈȍȠȤ ǹȊȖȐȔȐ; ȈȕțȒȈȔȗȈ — ȔȐȓȖșȍȘȌȐȍȔ; ȈȕțȘȈȕȌȎȐȚȈ — ȖȒȘȈȠȍȕȕȖȑ; ȊȐȠȈȌȈ — ȧȘȒȖȑ; ȘțȟȐȘȈ — ȘȈȌțȦȡȍȑ; ȠȐȠȐȘȈ — ȖșȊȍȎȈȦȡȍȑ; șȔȐȚȈ — țȓȣȉȒȖȑ; ȈȊȈȓȖȒȍȕȈ — ǹȊȖȐȔ ȊȏȋȓȧȌȖȔ; ȊȐȋȈȓȐȚȈ — ȐșȚȖȟȈȦȡȐȔ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȍ; ȔȈȌȝțȘȈ-ȔțȒȝȈ-ȘȈșȈ — șȓȈȌȒȐȝ șȓȖȊ, șȓȍȚȈȦȡȐȝ ș ǺȊȖȐȝ țșȚ; ȈȔȘȐȚȈ-ȒȈȓȈȑȈ — ȒȈȗȓȧȔȐ ȕȍȒȚȈȘȈ; ȟȈ — Ȑ; ȈȕȚȈȝ — Ȋ ȋȓțȉȐȕȍ ȕȈȠȐȝ șȍȘȌȍȞ; ȚȈȗȈȔ — ȊȍȓȐȒțȦ ȉȖȓȤ; ȈȕȈȋȝȈ — Ȗ ȉȍȏȋȘȍȠȕȣȑ; ȈȘȝȈșȐ — ȌȖȓȎȍȕ; ȠȈȔȈȑȐȚțȔ — țȚȍȠȐȚȤ. Ƕ ȊȣșȠȐȑ ȏȈȡȐȚȕȐȒ, Ȗ ȌȍȌ ȕȈȠ, Ȗ ȟȐșȚȍȑȠȐȑ Ȑȏ ȟȐșȚȣȝ, Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ! Ǫșȍ Ȕȣ ȗȘȍȌȈȓȐșȤ Ǻȍȉȍ, Ȑ Ȋșȍ ȕȈȠȐ ȔȣșȓȐ ȗȘȐȒȖȊȈȕȣ Ȓ ǺȊȖȐȔ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ȞȍȗȧȔȐ ȓȦȉȊȐ. Ǵȣ ȔȖȓȐȔ Ǻȍȉȧ ȗȘȐȑȚȐ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ. ǷȘȐȏȕȈȑ ȕȈș ǹȊȖȐȔȐ ȊȍȟȕȣȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ Ȑ șȓțȋȈȔȐ Ȑ ȉțȌȤ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȍȕ Ȑ șȖșȚȘȈȌȈȚȍȓȍȕ Ȓ ȕȈȔ. ǹȊȖȐȔ ȓȈșȒȖȊȣȔ ȊȏȋȓȧȌȖȔ, ȖșȊȍȎȈȦȡȍȑ Ȑ șȖșȚȘȈȌȈȚȍȓȤȕȖȑ țȓȣȉȒȖȑ Ȑ ȕȍȒȚȈȘȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, șȓȍȚȈȦȡȐȔȐ ș ǺȊȖȐȝ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȝ țșȚ, țȚȍȠȤ ȕȈȠȐ șȍȘȌȞȈ, ȚȍȘȏȈȍȔȣȍ șȚȘȈȝȖȔ ȗȍȘȍȌ ǪȘȐȚȘȈșțȘȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȟȐȚȈȍȚșȧ ȖȚȞȖȔ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȕȖ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ, ȐȓȐ ǪȐȠȕț, — ȥȚȖ ȖȚȍȞ șȈȔȖȋȖ ǩȘȈȝȔȣ, ȗȖȧȊȐȊȠȍȋȖșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȞȊȍȚȒȈ ȓȖȚȖșȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȣȘȖș Ȑȏ ȗțȗȒȈ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺǭDzǹǺ 42 ȈȚȝȈ ȉȝȈȋȈȊȈȔș ȚȈȊȈșȔȈȉȝȐȘ ȈȒȝȐȓȈ-ȌȎȈȋȈȌ-țȚȗȈȚȚȐ-șȚȝȐȚȐ- ȓȈȑȈ-ȕȐȔȐȚȚȈȑȈȔȈȕȈȌȐȊȑȈ-ȔȈȑȈ-ȊȐȕȖȌȈșȑȈ șȈȒȈȓȈ-ȌȎȐȊȈ-ȕȐȒȈȑȈȕȈȔ ȈȕȚȈȘ-ȝȘȐȌȈȑȍȠț ȉȈȝȐȘ ȈȗȐ ȟȈ 272


273 ȉȘȈȝȔȈ-ȗȘȈȚȑȈȋ-ȈȚȔȈ- șȊȈȘțȗȍȕȈ ȗȘȈȌȝȈȕȈ-ȘțȗȍȕȈ ȟȈ ȑȈȚȝȈ-ȌȍȠȈ-ȒȈȓȈȌȍȝȈȊȈșȚȝȈȕȈ-ȊȐȠȍȠȈȔ ȚȈȌ-țȗȈȌȈȕȖȗȈȓȈȔȉȝȈȒȈȚȈȑȈȕțȉȝȈȊȈȚȈȝ șȈȘȊȈ-ȗȘȈȚȑȈȑȈșȈȒȠȐȕȈ ȈȒȈȠȈ-ȠȈȘȐȘȈșȑȈ șȈȒȠȈȚ ȗȈȘȈ-ȉȘȈȝȔȈȕȈȝ ȗȈȘȈȔȈȚȔȈȕȈȝ ȒȐȑȈȕ ȐȝȈ ȊȈȘȚȝȈ-ȊȐȠȍȠȖ ȊȐȌȎȕȈȗȈȕȐȑȈȝ șȑȈȌ ȊȐșȗȝțȓȐȕȋȈȌȐȉȝȐȘ ȐȊȈ ȝȐȘȈȕȑȈ-ȘȍȚȈșȈȝ. ȈȚȝȈ — ȗȖȥȚȖȔț; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ; ȚȈȊȈ — Ǻȍȉȧ; ȈșȔȈȉȝȐȝ — ȕȈȔȐ; ȈȒȝȐȓȈ — ȊșȍȋȖ; ȌȎȈȋȈȚ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ; țȚȗȈȚȚȐ — șȖȚȊȖȘȍȕȐȧ; șȚȝȐȚȐ — ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȧ; ȓȈȑȈ — Ȑ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ; ȕȐȔȐȚȚȈȑȈȔȈȕȈ — ȉțȌțȟȐ ȗȘȐȟȐȕȖȑ; ȌȐȊȑȈȔȈȑȈ — ȌțȝȖȊȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȊȐȕȖȌȈșȑȈ — ȐȋȘȈȦȡȍȋȖ ș ǹȖȉȖȑ; șȈȒȈȓȈ — Ȋșȍȝ; ȌȎȐȊȈ-ȕȐȒȈȑȈȕȈȔ — șȖȕȔȖȊ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȈȕȚȈȝ-ȝȘȐȌȈȑȍȠț — Ȋ ȋȓțȉȐȕȍ șȍȘȌȍȞ; ȉȈȝȐȝ ȈȗȐ — Ȉ ȚȈȒȎȍ ȊȖȊȕȍ; ȟȈ — Ȑ; ȉȘȈȝȔȈ — ȉȍȏȓȐȟȕȖȋȖ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, ȐȓȐ ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ ǰșȚȐȕȣ; ȗȘȈȚȑȈȒ-ȈȚȔȈ — ǹȊȍȘȝȌțȠȐ; șȊȈ-ȘțȗȍȕȈ — ǹȊȖȐȔȐ ȜȖȘȔȈȔȐ; ȗȘȈȌȝȈȕȈ-ȘțȗȍȕȈ — ȗȘȐȕȐȔȈȧ ȜȖȘȔȣ ȊȕȍȠȕȐȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȑȈȚȝȈ — șȖȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖ; ȌȍȠȈ-ȒȈȓȈ-ȌȍȝȈ-ȈȊȈșȚȝȈȕȈ — șȚȘȈȕȍ, ȊȘȍȔȍȕȐ, Țȍȓț Ȑ ȗȖȓȖȎȍȕȐȦ; ȊȐȠȍȠȈȔ — ȖȚȓȐȟȐȧ; ȚȈȚ — Ȑȝ; țȗȈȌȈȕȈ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȗȘȐȟȐȕȣ; țȗȈȓȈȔȉȝȈȒȈȚȈȑȈ — ȉțȌțȟȐ ȗȘȖȧȊȓȧȦȡȐȔ; ȈȕțȉȝȈȊȈȚȈȝ — ȕȈȉȓȦȌȈȦȡȐȑ; șȈȘȊȈȗȘȈȚȑȈȑȈ-șȈȒȠȐȕȈȝ — șȊȐȌȍȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ; ȈȒȈȠȈ-ȠȈȘȐȘȈșȑȈ — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ Ȋșȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; șȈȒȠȈȚ — ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ; ȗȈȘȈ-ȉȘȈȝȔȈȕȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ ǨȉșȖȓȦȚȕȈȧ ǰșȚȐȕȈ; ȗȈȘȈȔȈȚȔȈȕȈȝ — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ; ȒȐȑȈȕ — ȕȈșȒȖȓȤȒȖ; ȐȝȈ — ȏȌȍșȤ; ȊȈ — ȐȓȐ; ȈȘȚȝȈ-ȊȐȠȍȠȈȝ — ȖșȖȉȈȧ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȤ; ȊȐȌȎȕȈȗȈȕȐȑȈȝ — ȉȣȚȤ țȊȍȌȖȔȓȍȕȕȣȔ; șȑȈȚ — ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ; ȊȐșȗȝțȓȐȕȋȈ-ȈȌȐȉȝȐȝ — ȐșȒȘȈȔȐ Ȗȋȕȧ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȝȐȘȈȕȑȈ-ȘȍȚȈșȈȝ — ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȖȋȖȕȤ. Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, ȒȈȒ ȒȘȖȝȖȚȕȣȍ ȐșȒȘȣ ȉȍșșȐȓȤȕȣ șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȚȖ, ȕȈ ȟȚȖ șȗȖșȖȉȕȖ ȗȖȘȖȎȌȈȦȡȍȍ Ȑȝ ȎȈȘȒȖȍ ȗȓȈȔȧ, ȚȈȒ Ȑ Ȕȣ, ȕȐȟȚȖȎȕȣȍ ȐșȒȘȣ ǺȊȖȍȑ ǴȐȓȖșȚȐ, ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȗȖȊȍȌȈȚȤ Ǻȍȉȍ Ȗ șȊȖȐȝ ȕțȎȌȈȝ. ǵȖ Ǻȣ — ǪȣșȠȍȍ ǾȍȓȖȍ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȗ ȟȍȔ Ȕȣ ȔȖȎȍȔ Ǻȍȉȍ ȘȈșșȒȈȏȈȚȤ? Ǻȍȉȍ Ȑ ȚȈȒ țȎȍ Ȋșȍ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȊȍȌȤ Ǻȣ — ȚȊȖȘȍȞ, ȝȘȈȕȐȚȍȓȤ Ȑ ȘȈȏȘțȠȐȚȍȓȤ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ. Ǫșȍ ȌțȝȖȊȕȣȍ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ șȐȓȣ ȗȖșȓțȠȕȣ ǺȊȖȍȑ ȊȖȓȍ, Ǻȣ Ȏȍ ȗȘȖșȚȖ ȘȈȏȊȓȍȒȈȍȠȤșȧ, ȐȋȘȈȧ ș ȕȐȔȐ. Ǻȣ ȗȘȍȉȣȊȈȍȠȤ ȊȖ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊȈȝ, ȗȘȖȕȐȏȣȊȈȍȠȤ ǹȖȉȖȑ Ȋșȍ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ, Ȉ ȚȈȒȎȍ șțȡȍșȚȊțȍȠȤ Ȋȕȍ ȊșȍȋȖ. Ǻȣ ȕȈȝȖȌȐȠȤșȧ ȊȕțȚȘȐ ȊșȍȋȖ ȒȈȒ ǷȈȘȈȉȘȈȝȔȈȕ Ȑ ȊȖȊȕȍ — ȒȈȒ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȣ ȚȊȖȘȍȕȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț Ǻȣ, dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȍșȚȤ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȟȐȕȈ Ȋșȍȝ ȗȘȐȟȐȕ, ȝȖȚȧ Ȑ ȗȘȖȧȊȓȧȦȡȈȧ ǹȍȉȧ ȗȖ-ȘȈȏȕȖȔț ȕȈ ȘȈȏȕȣȝ țȘȖȊȕȧȝ, Ȋ ȘȈȏȕȣȝ ȔȍșȚȈȝ, Ȋ ȘȈȏȕȖȍ ȊȘȍȔȧ Ȑ Ȋ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȝ ȜȖȘȔȈȝ. ǪȖȐșȚȐȕț, Ǻȣ Ȑ ȍșȚȤ ȗȍȘȊȖȥȓȍȔȍȕȚ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ. Ǻȣ — șȊȐȌȍȚȍȓȤ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȕȖ, ȕȍȖȉȢȧȚȕȣȑ, ȒȈȒ ȕȍȉȖ, Ǻȣ ȊȍȟȕȖ ȖșȚȈȍȠȤșȧ ȕȍȏȈȚȘȖȕțȚȣȔ ȍȦ. DzȈȒ ǷȈȘȈȉȘȈȝȔȈȕ Ȑ ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ Ǻȣ ȕȈȉȓȦȌȈȍȠȤ ȏȈ ȊșȍȔ șțȡȐȔ. Ƕ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȕȐȟȚȖ, ȕȐȟȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ țȒȘȣȚȤșȧ ȖȚ ǺȊȖȍȋȖ ȊȏȖȘȈ! DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ ǰșȚȐȕț ȗȖșȚȐȋȈȦȚ ȕȈ ȚȘȍȝ țȘȖȊȕȧȝ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȧ ȒȈȒ ǩȘȈȝȔȈȕ, ǷȈȘȈȔȈȚȔț ȐȓȐ ǩȝȈȋȈȊȈȕȈ (ȉȘȈȝȔȍȚȐ ȗȈȘȈȔȈȚȔȍȚȐ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȐȚȐ ȠȈȉȌȑȈȚȍ) . ǩȝȈȋȈȊȈȕ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, — ȥȚȖ ȐșȚȖȟȕȐȒ Ȑ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, Ȑ ǷȈȘȈȔȈȚȔȣ. ǩȘȈȝȔȈȕ — ȥȚȖ ȉȍȏȓȐȟȕȣȑ, ȊȍȏȌȍșțȡȐȑ ȈșȗȍȒȚ ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ ǰșȚȐȕȣ, Ȉ ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ — ȥȚȖ ǨȉșȖȓȦȚȕȈȧ ǰșȚȐȕȈ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȈȧ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. ǵȖ ǩȝȈȋȈȊȈȕ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, — ȥȚȖ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȟȐȕȈ Ȋșȍȝ ȗȘȐȟȐȕ. ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȏȕȈȍȚ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑ ȚȈȒ Ȋșȍ ȐȏȊȍșȚȕȖ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȍȔț ȕȍȏȈȟȍȔ șȖȖȉȡȈȚȤ ǫȖșȗȖȌț Ȗ șȊȖȐȝ ȉȍȌȈȝ Ȑ ȘȈȌȖșȚȧȝ. ǿȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ țȉȍȎȌȍȕ, ȟȚȖ ȖȉȘȈȡȈȚȤșȧ Ȓ ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ ǰșȚȐȕȍ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ 273


274 ȗȘȖșȤȉȈȔȐ ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȖȑ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȎȈȓțȧșȤ ǫȖșȗȖȌț ȕȈ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȈ, ȗȘȐȟȐȕȧȍȔȣȍ ȐȔ ǪȘȐȚȘȈșțȘȖȑ, ȚțȚ Ȏȍ ȗȘȖșȧȚ ț ǵȍȋȖ ȗȘȖȡȍȕȐȧ ȏȈ ȔȖȓȐȚȊȣ Ȗ șȗȈșȍȕȐȐ. ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȕȈȟȐȕȈȦȡȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȊȖȑșȚȊȍȕȕȖ ȖȉȘȈȡȈȚȤșȧ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț ȏȈ ȗȖȔȖȡȤȦ Ȋ ȋȖȘȍ Ȑ ȕțȎȌȍ ȐȓȐ ȏȈ ȖȉȘȍȚȍȕȐȍȔ ȚȍȖȘȍȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ Ȗ ǵȍȔ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ǫȐȚȍ» (7.16) ȚȈȒȐȍ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ ȓȦȌȐ, ȊșȚȈȦȡȐȍ ȕȈ ȗțȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌț, ȗȖȌȘȈȏȌȍȓȧȦȚșȧ ȕȈ ȟȍȚȣȘȍ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ: șȚȘȈȎȌțȡȐȍ (ȈȘȚȈ), ȐȡțȡȐȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ (ȈȘȚȝȈȘȚȝȐ), ȓȦȉȖȏȕȈȚȍȓȤȕȣȍ (ȌȎȐȋȤȧșț), Ȉ ȚȈȒȎȍ șȚȘȍȔȧȡȐȍșȧ Ȓ ȗȖȏȕȈȕȐȦ ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ ǰșȚȐȕȣ (ȋȤȧȕȐ). ǵȖ, Ȋ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȕȐȝ, ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȏȕȈȍȚ, ȟȚȖ ȗȖșȒȖȓȤȒț ǫȖșȗȖȌȤ ȊȍȏȌȍșțȡ Ȑ ȊșȍȊȍȌțȡ, ȚȖ ȕȍȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȔȖȓȐȚȤșȧ ȐȓȐ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǭȔț ȘȈȌȐ ȓȐȟȕȖȋȖ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȧ. ǿȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ șȓțȎȐȚ ǫȖșȗȖȌț, ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȚȘȍȉțȧ ȊȏȈȔȍȕ. ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȊȍȏȌȍ Ȑ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȏȕȈȍȚ Ȗ ȕțȎȌȈȝ ǹȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ; ȚȈȒ ȏȈȟȍȔ Ȏȍ ȌȖȒțȟȈȚȤ ǭȔț ȗȘȖșȤȉȈȔȐ Ȗ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋȈȝ? ǺǭDzǹǺ 43 ȈȚȈ ȥȊȈ șȊȈȑȈȔ ȚȈȌ țȗȈȒȈȓȗȈȑȈșȔȈȒȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ ȗȈȘȈȔȈ-ȋțȘȖș ȚȈȊȈ ȟȈȘȈȕȈ-ȠȈȚȈȗȈȓȈȠȈȟ-ȟȝȈȑȈȔ ȊȐȊȐȌȝȈ-ȊȘȐȌȎȐȕȈ-șȈȔșȈȘȈ- ȗȈȘȐȠȘȈȔȖȗȈȠȈȔȈȕȐȔ țȗȈșȘȐȚȈȕȈȔ ȊȈȑȈȔ ȑȈȚ-ȒȈȔȍȕȖȗȈșȈȌȐȚȈȝ. ȈȚȈ ȥȊȈ — ȗȖȥȚȖȔț; șȊȈȑȈȔ — Ǻȣ ǹȈȔ; ȚȈȚ — ȚȖ; țȗȈȒȈȓȗȈȑȈ — ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, țșȚȘȖȑ; ȈșȔȈȒȈȔ — ȕȈȠ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȗȈȘȈȔȈ-ȋțȘȖȝ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ; ȚȈȊȈ — ǺȊȖȐȝ; ȟȈȘȈȕȈ — șȚȖȗ; ȠȈȚȈ-ȗȈȓȈȠȈȚ — ȗȖȌȖȉȕȣȝ ȞȊȍȚȈȔ ȓȖȚȖșȈ ș șȖȚȕȧȔȐ ȓȍȗȍșȚȒȖȊ; ȟȝȈȑȈȔ — șȍȕȤ; ȊȐȊȐȌȝȈ — ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ; ȊȘȐȌȎȐȕȈ — ȗȖȓȕȖȑ ȖȗȈșȕȖșȚȍȑ; șȈȔșȈȘȈ — ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȎȐȏȕȐ; ȗȈȘȐȠȘȈȔȈ — ȉȖȓȐ; țȗȈȠȈȔȈȕȐȔ — țȚȖȓȧȧ; țȗȈșȘȐȚȈȕȈȔ — ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȕȈȠȍȌȠȐȍ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ǺȊȖȐȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ; ȊȈȑȈȔ — Ȕȣ; ȑȈȚ — Ȍȓȧ ȚȖȋȖ; ȒȈȔȍȕȈ — ȎȍȓȈȕȐȧȔȐ; țȗȈșȈȌȐȚȈȝ — ȗȘȐȊȍȌȍȕȕȣȍ (ȗȖȌ șȍȕȤ ǺȊȖȐȝ șȚȖȗ). ǬȖȘȖȋȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Ǻȣ ȊșȍȊȍȌțȡ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ǻȍȉȍ ȐȏȊȍșȚȕȈ ȗȘȐȟȐȕȈ, ȗȖȉțȎȌȈȦȡȈȧ ȕȈș ȐșȒȈȚȤ ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ ț ǺȊȖȐȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ, șȍȕȤ ȒȖȚȖȘȣȝ ȐȏȉȈȊȓȧȍȚ ȖȚ Ȋșȍȝ ȔțȒ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. Ǻȣ — ȊȣșȠȐȑ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȕȈșȚȈȊȕȐȒ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȐȏȊȍșȚȕȖ Ȋșȍ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȕȣ ȗȘȐȗȈȌȈȍȔ Ȓ ǺȊȖȐȔ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ Ȋ ȖȎȐȌȈȕȐȐ ǺȊȖȐȝ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȑ. ǴȖȓȐȔ Ǻȍȉȧ, ȕȍ ȖșȚȈȊȤ ȕȈș Ȋ ȉȍȌȍ! ǺȊȖȐ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ — ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ șȗȈșȍȕȐȍ ȖȚ Ȋșȍȝ ȕȍșȟȈșȚȐȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ Ȍȓȧ Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȘȍȌȈȕ Ǻȍȉȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǵțȎȕȖ ȗȘȖșȚȖ ȕȈȑȚȐ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ȗȖȌ șȍȕȤȦ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ ȥȚȖ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ ȐȏȉȈȊȐȚ ȕȈș ȖȚ Ȋșȍȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȕȍȊȏȋȖȌ. ǺȈȒ Ȋ ȏȕȖȑȕȣȑ ȌȍȕȤ, ȒȖȋȌȈ ȉȍșȗȖȡȈȌȕȖ ȗȈȓȐȚ șȖȓȕȞȍ, șȚȖȐȚ ȟȍȓȖȊȍȒț țȒȘȣȚȤșȧ Ȋ ȚȍȕȐ ȘȈșȒȐȌȐșȚȖȋȖ ȌȍȘȍȊȈ, ȒȈȒ Ȗȕ șȘȈȏț ȟțȊșȚȊțȍȚ ȖȉȓȍȋȟȍȕȐȍ, ȌȈȎȍ Ȑ ȕȍ ȔȖȓȧ Ȗ ȕȍȔ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋșȍ țșȚȘȍȔȓȍȕȐȧ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȐ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȣ Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺȖȓȤȒȖ ț șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ șȔȖȎȍȚ ȕȈȑȚȐ șȗȈșȍȕȐȍ ȖȚ Ȋșȍȝ ȕȍȊȏȋȖȌ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. ǺǭDzǹǺ 44 ȈȚȝȖ ȐȠȈ ȌȎȈȝȐ ȚȊȈȠȚȘȈȔ ȋȘȈșȈȕȚȈȔ ȉȝțȊȈȕȈ-ȚȘȈȑȈȔ ȋȘȈșȚȈȕȐ ȑȍȕȈ ȕȈȝ ȒȘȐȠȕȈ ȚȍȌȎȈȔșȑ ȈșȚȘȈȑțȌȝȈȕȐ ȟȈ 274


275 ȈȚȝȖ — ȗȖȥȚȖȔț; ȐȠȈ — Ȗ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ; ȌȎȈȝȐ — țȉȍȑ; ȚȊȈȠȚȘȈȔ — șȣȕȈ ǺȊȈȠȚȣ (ȌȍȔȖȕȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘț); ȋȘȈșȈȕȚȈȔ — ȗȖȎȐȘȈȦȡȍȋȖ; ȉȝțȊȈȕȈ-ȚȘȈȑȈȔ — ȚȘȐ ȔȐȘȈ; ȋȘȈșȚȈȕȐ — ȗȘȖȋȓȖȟȍȕȕȣȍ; ȑȍȕȈ — ȒȍȔ; ȕȈȝ — ȕȈȠȐ; ȒȘȐȠȕȈ — Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ; ȚȍȌȎȈȔșȐ — șȐȓȈ Ȑ ȌȖȉȓȍșȚȤ; ȈșȚȘȈ — șȚȘȍȓȣ; ȈȑțȌȝȈȕȐ — ȌȘțȋȐȍ ȊȐȌȣ ȖȘțȎȐȧ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ. ǷȖȥȚȖȔț, Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȗ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ, Ȗ DzȘȐȠȕȈ, țȉȍȑ Ȏȍ ȋȘȖȏȕȖȋȖ ȌȍȔȖȕȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘț, șȣȕȈ ǺȊȈȠȚȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȋȓȖȚȐȓ Ȋșȍ ȕȈȠȍ ȖȘțȎȐȍ Ȑ șȕȈȘȧȎȍȕȐȍ Ȑ ȓȐȠȐȓ ȕȈș șȐȓ Ȑ ȊȓȈșȚȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (7.15 - 16) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȕȈ ȔȈȔ ȌțȠȒȘȐȚȐȕȖ ȔțȌȝȈȝ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ ȕȈȘȈȌȝȈȔȈȝ ȔȈȑȈȑȈȗȈȝȘȐȚȈ-ȌȎȕȈȕȈ ȈșțȘȈȔ ȉȝȈȊȈȔ ȈȠȘȐȚȈȝ ȟȈȚțȘ-ȊȐȌȝȈ ȉȝȈȌȎȈȕȚȍ ȔȈȔ ȌȎȈȕȈȝ șțȒȘȐȚȐȕȖ 'ȘȌȎțȕȈ ȈȘȚȖ ȌȎȐȌȎȕȈșțȘ ȈȘȚȝȈȘȚȝȐ ȌȎȕȈȕȐ ȟȈ ȉȝȈȘȈȚȈȘȠȈȉȝȈ «ǵȍȊȍȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ Ȑ ȋȓțȗȣȍ ȋȘȍȠȕȐȒȐ, ȕȐȏȠȐȍ Ȑȏ ȓȦȌȍȑ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Țȍ, ȟȤȍ ȏȕȈȕȐȍ țȒȘȈȌȍȕȖ ȐȓȓȦȏȐȍȑ, Ȑ ȌȍȔȖȕȣ-ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȐ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȘȍȌȈȦȚșȧ Ǵȕȍ. Ƕ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ǩȝȈȘȈȚ, ȟȍȚȣȘȍ ȚȐȗȈ ȗȘȈȊȍȌȕȐȒȖȊ ȊșȚȈȦȚ ȕȈ ȗțȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ Ǵȕȍ: șȚȘȈȎȌțȡȐȍ, ȐȡțȡȐȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ, ȓȦȉȖȏȕȈȚȍȓȤȕȣȍ Ȑ Țȍ, ȒȚȖ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȗȖșȚȐȟȤ ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ ǰșȚȐȕț». ǵȈȟȐȕȈȦȡȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȟȍȚȣȘȍȝ ȚȐȗȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȉȘȈȡȈȦȚșȧ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑ șȓțȎȈȚ ǭȔț ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȔȖȚȐȊȈȔȐ, ȕȍȓȤȏȧ ȕȈȏȊȈȚȤ ȟȐșȚȣȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ, ȕȖ ȌȈȎȍ ț ȚȈȒȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȍșȚȤ ȠȈȕș ȖȌȕȈȎȌȣ ȖșȚȈȊȐȚȤ șȊȖȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ Ȑ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ. DzȖȋȌȈ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȖȗȈȌȈȦȚ Ȋ ȉȍȏȊȣȝȖȌȕțȦ șȐȚțȈȞȐȦ, ȖȕȐ ȕȈȟȐȕȈȦȚ șȓȍȏȕȖ ȔȖȓȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȗ ȗȖȔȖȡȐ Ȑ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȖȔȍȕȚ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȗȖȟȚȐ ȟȐșȚȣȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ, șȊȖȉȖȌȕȣȔȐ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ. ǷȘȐȏȕȈȊȈȧșȤ, ȟȚȖ Ȑȏ-ȏȈ șȊȖȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȧ ȖȕȐ ȏȈȉȣȓȐ Ȗ ȟȐșȚȖȔ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȚȖȋȌȈ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȘȍȌȈȦȚșȧ ǫȖșȗȖȌț, ȖșȚȈȊȓȧȧ ȕȈ ǭȋȖ șțȌ, ȒȈȏȕȐȚȤ Ȑȝ ȐȓȐ ȔȐȓȖȊȈȚȤ. ǺȈȒȖȍ ȟțȊșȚȊȖ ȗȖȓȕȖȑ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȒȈȎȌȖȔț. Ǫ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȗȍșȍȕ ǩȝȈȒȚȐȊȐȕȖȌȣ ǺȝȈȒțȘȈ ȍșȚȤ ȚȈȒȐȍ șȓȖȊȈ: ȔȈȘȈȉȐ ȘȈȒȝȈȉȐ — ȑȖ ȐȟȟȝȈ ȚȖȝȈȘȈ — «Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, ȧ ȊșȍȞȍȓȖ ȗȘȍȌȈȓșȧ Ǻȍȉȍ, ȕȈȑȌȧ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ǺȊȖȐȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ. ǺȍȗȍȘȤ Ǻȣ ȊȖȓȍȕ țȉȐȚȤ Ȕȍȕȧ ȐȓȐ șȗȈșȚȐ — ȧ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ Ȋ ǺȊȖȍȑ ȊȓȈșȚȐ». ǺǭDzǹǺ 45 ȝȈȔșȈȑȈ ȌȈȝȘȈ-ȕȐȓȈȑȈȑȈ ȕȐȘȐȒȠȈȒȈȑȈ ȒȘȐȠȕȈȑȈ ȔȘȐȠȚȈ-ȑȈȠȈșȍ ȕȐȘțȗȈȒȘȈȔȈȑȈ șȈȚ-șȈȕȋȘȈȝȈȑȈ ȉȝȈȊȈ-ȗȈȕȚȝȈ-ȕȐȌȎȈȠȘȈȔȈȗȚȈȊ ȈȕȚȍ ȗȈȘȐȠȚȈ-ȋȈȚȈȑȍ ȝȈȘȈȑȍ ȕȈȔȈș Țȍ 275


276 ȝȈȔșȈȑȈ — șȈȔȖȔț ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȔț Ȑ ȟȐșȚȖȔț ( ȗȈȊȐȚȘȈȔ ȗȈȘȈȔȈȔ, ȟȐșȚȍȑȠȍȔț Ȑȏ ȟȐșȚȣȝ); ȌȈȝȘȈ — Ȋ ȋȓțȉȐȕȍ șȍȘȌȞȈ; ȕȐȓȈȑȈȑȈ — ȖȉȐȚȈȦȡȍȔț; ȕȐȘȐȒȠȈȒȈȑȈ — ȕȈȉȓȦȌȈȦȡȍȔț ȏȈ ȊșȍȔȐ ȗȖșȚțȗȒȈȔȐ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖȑ ȌțȠȐ; ȒȘȐȠȕȈȑȈ — ǹȊȍȘȝȌțȠȍ, ȟȈșȚȐȟȕȖȔț ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȦ DzȘȐȠȕȣ; ȔȘȐȠȚȈ-ȑȈȠȈșȍ — ȐȔȍȦȡȍȔț ȉȓȐșȚȈȚȍȓȤȕțȦ ȘȍȗțȚȈȞȐȦ; ȕȐȘțȗȈȒȘȈȔȈȑȈ — ȕȍ ȐȔȍȦȡȍȔț ȕȈȟȈȓȈ; șȈȚșȈȕȋȘȈȝȈȑȈ — ȗȖșȚȐȋȈȍȔȖȔț ȚȖȓȤȒȖ ȟȐșȚȣȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ; ȉȝȈȊȈ-ȗȈȕȚȝȈ-ȕȐȌȎȈȈȠȘȈȔȈ-ȈȗȚȈț — ȌȈȘțȦȡȍȔț ȎȐȚȍȓȧȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț DzȘȐȠȕȣ; ȈȕȚȍ — Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ; ȗȈȘȐȠȚȈ-ȋȈȚȈȑȍ — ǭȔț, ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ Ȑ ȊȣșȖȟȈȑȠȍȔț ȖȉȘȍȚȍȕȐȦ Ȋ ȎȐȏȕȐ; ȝȈȘȈȑȍ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȍ ȗȖȒȓȖȕȣ; Țȍ — Ǻȍȉȍ. Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȗ ȕȈȐȟȐșȚȍȑȠȐȑ, Ǻȣ ȎȐȊȍȠȤ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȕȈȉȓȦȌȈȧ ȏȈ ȊșȍȔȐ ȗȖȔȣșȓȈȔȐ Ȑ ȌȍȧȕȐȧȔȐ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȐ. Ƕ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ, ȟȤȧ șȓȈȊȈ ȉȓȐșȚȈȚȍȓȤȕȈ Ȑ ȓțȟȍȏȈȘȕȈ! Ǻȣ ȕȍ ȐȔȍȍȠȤ ȕȈȟȈȓȈ, ȐȉȖ Ǻȣ ǹȈȔ ȕȈȟȈȓȖ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. ǵȖ ȗȖȕȐȔȈȦȚ ȥȚȖ ȓȐȠȤ ǺȊȖȐ ȟȐșȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȚȈȒ ȒȈȒ Ǻȣ ș ȓȍȋȒȖșȚȤȦ ȖȚȒȘȣȊȈȍȠȤ ǹȍȉȧ ȟȐșȚȖșȍȘȌȍȟȕȣȔ Ȑ ȐșȒȘȍȕȕȐȔ. DzȖȋȌȈ ȗȖșȓȍ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȌȖȓȋȐȝ ȓȍȚ, ȗȘȖȊȍȌȍȕȕȣȝ Ȋ șȒȐȚȈȕȐȧȝ ȗȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȕȈȒȖȕȍȞ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ Ȑ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ǺȊȖȐȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ, ȖȕȈ ȌȖșȚȐȋȈȍȚ șȈȔȖȋȖ ȉȖȓȤȠȖȋȖ țșȗȍȝȈ Ȋ ȎȐȏȕȐ. ǷȖȥȚȖȔț, Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, Ȕȣ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȍȔșȧ Ȓ ǺȊȖȐȔ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǬȖ șȐȝ ȗȖȘ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȐșȒȈȓȐ ȐȏȉȈȊȓȍȕȐȧ ȖȚ ȕȈȊȐșȠȍȑ ȕȈȌ ȕȐȔȐ țȋȘȖȏȣ ț ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȕȖ ȚȍȗȍȘȤ ȖȕȐ ȖȉȘȈȡȈȦȚșȧ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ Ȓ ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ȔȍȎȌț ǫȖșȗȖȌȖȔ ǪȐȠȕț Ȑ ǫȖșȗȖȌȖȔ DzȘȐȠȕȖȑ ȕȍȚ ȘȈȏȕȐȞȣ, ȐȔȍȕȕȖ DzȘȐȠȕȈ ȕȐșȝȖȌȐȚ ȕȈ ȥȚț ȗȓȈȕȍȚț Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ǪȈșțȌȍȊȣ ș ȔȐșșȐȍȑ ȏȈȡȐȚȐȚȤ ǹȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȏȓȖȌȍȍȊ (ȗȈȘȐȚȘȈȕȈȑȈ șȈȌȝțȕȈȔ ȊȐȕȈȠȈȑȈ ȟȈ ȌțȠȒȘȐȚȈȔ) . ǬȍȔȖȕȣ-ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȐ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȉȍșȗȖȒȖȧȚ ȗȖȓțȉȖȋȖȊȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, Ȑ ȗȖȚȖȔț DzȘȐȠȕȈ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ, ȟȚȖȉȣ ȕȈȒȈȏȈȚȤ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȑ ȈȚȍȐșȚȖȊ Ȑ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȎȍȓȈȕȐȧ ǹȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. DzȘȐȠȕȈ — ȗȘȐȟȐȕȈ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ƕȕ — ǪȣșȠȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȗȘȍȊȖșȝȖȌȧȡȈȧ ȌȈȎȍ ǪȐȠȕț Ȑ ǵȈȘȈȧȕț, ȝȖȚȧ ȔȍȎȌț ȥȚȐȔȐ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȕȍȚ ȘȈȏȕȐȞȣ. Ǫ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ» (5.46) ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ: ȌȐȗȈȘȟȐȘ ȥȊȈ ȝȐ ȌȈȠȈȕȚȈȘȈȔ ȈȉȝȑțȗȍȚȑȈ ȌȐȗȈȑȈȚȍ ȊȐȊȘȐȚȈ-ȝȍȚț-șȈȔȈȕȈ-ȌȝȈȘȔȈ ȑȈș ȚȈȌȘȐȋ ȥȊȈ ȝȐ ȟȈ ȊȐȠȕțȚȈȑȈ ȊȐȉȝȈȚȐ ȋȖȊȐȕȌȈȔ ȈȌȐ-ȗțȘțȠȈȔ ȚȈȔ ȈȝȈȔ ȉȝȈȌȎȈȔȐ DzȘȐȠȕȈ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ ǹȍȉȧ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǪȐȠȕț ȚȈȒ Ȏȍ, ȒȈȒ ȖȌȕȈ ȋȖȘȧȡȈȧ șȊȍȟȈ ȏȈȎȐȋȈȍȚ ȌȘțȋțȦ. ǽȖȚȧ Ȗȉȍ șȊȍȟȐ șȊȍȚȧȚ ș ȖȌȐȕȈȒȖȊȖȑ șȐȓȖȑ, ȖȌȕȈ Ȑȏ ȕȐȝ — ȗȍȘȊȈȧ, Ȑ DzȘȐȠȕȈ ȗȖȌȖȉȍȕ ȥȚȖȑ șȊȍȟȍ. ǶșȖȉȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ șȓȖȊȖ ȔȘȐȠȚȈ-ȑȈȠȈșȍ: DzȘȐȠȕȈ șȓȈȊȐȚșȧ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȕȈ ȊȣȘțȟȒț ǹȊȖȍȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț. ǷȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȎȍȘȚȊțȍȚ ȊșȍȔ ȘȈȌȐ șȓțȎȍȕȐȧ DzȘȐȠȕȍ Ȑ Ȍȓȧ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȤ — ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ țȚȍȠȍȕȐȍ, ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȒȐȕȟȈȕȖȑ . Ǫ șȊȖȐȝ ȔȖȓȐȚȊȈȝ ȞȈȘȐȞȈ DzțȕȚȐ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȈȒȐȕȟȈȕȈ-ȊȐȚȚȖȑ — ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ ȌȖșȚȖȧȕȐȍȔ ȚȈȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ.

276


277 Ǻȍ, ȒȚȖ ȊȣȉȘȈȓșȧ Ȑȏ ȗțȚ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȊȖȏȕȖșȧȚșȧ Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ, ȋȌȍ ȖȉȘȍȚȈȦȚ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȗȧȚȐ ȊȐȌȖȊ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ: șȈȦȌȎȤȦ, șȈȓȖȒȤȦ, șȈȘțȗȤȦ, șȈȘȠȚȐ Ȑ șȈȔȐȗȤȦ, Ȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȦȚșȧ ȊȒțșȖȔ ȖȌȕȖȋȖ Ȑȏ ȗȧȚȐ ȊȐȌȖȊ ȓȐȟȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ: ȠȈȕȚȖȑ, ȌȈșȤȍȑ, șȈȒȝȤȍȑ, ȊȈȚșȈȓȤȍȑ Ȑ ȔȈȌȝțȘȤȍȑ . ǰșȚȖȟȕȐȒ Ȋșȍȝ ȥȚȐȝ ȘȈș — ǹȈȔ DzȘȐȠȕȈ. ǷȖ șȓȖȊȈȔ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȐ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘȈ, ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȑ ȘȈșȖȑ, ȈȌȐ-ȘȈșȖȑ, ȧȊȓȧȍȚșȧ șțȗȘțȎȍșȒȈȧ ȓȦȉȖȊȤ, Ȑ DzȘȐȠȕȈ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȥȚȖȑ ȟȐșȚȖȑ, ȌțȝȖȊȕȖȑ șțȗȘțȎȍșȒȖȑ ȓȦȉȊȐ. ǺǭDzǹǺ 46 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȈȚȝȈȐȊȈȔ ȐȌȐȚȖ ȘȈȌȎȈȕ șȈȌȈȘȈȔ ȚȘȐ-ȌȈȠȈȐȘ ȝȈȘȐȝ șȊȈȔ țȗȈșȚȝȈȕȈȔ ȈȒȈȘȕȑȈ ȗȘȈȝȈ ȚȈȕ ȈȉȝȐȕȈȕȌȐȚȈȝ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȈȚȝȈ — ȏȈȚȍȔ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȐȌȐȚȈȝ — ȗȘȐȕȐȔȈȦȡȐȑ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ Ȑ ȏȕȈȒȐ ȗȖȟȚȍȕȐȧ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; șȈȈȌȈȘȈȔ — ș ȌȖȓȎȕȣȔ ȉȓȈȋȖȋȖȊȍȕȐȍȔ; ȚȘȐ-ȌȈȠȈȐȝ — ȊșȍȔȐ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ ș ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȜȍȘ; ȝȈȘȐȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; șȊȈȔ țȗȈșȚȝȈȕȈȔ — ȊȖșșȓȈȊȓȧȦȡȐȍ ǭȋȖ ȔȖȓȐȚȊȣ; ȈȒȈȘȕȑȈ — ȊȣșȓțȠȈȊ; ȗȘȈȝȈ — ȖȚȊȍȚȐȓ; ȚȈȕ — ȐȔ (ȗȖȓțȉȖȋȈȔ); ȈȉȝȐȕȈȕȌȐȚȈȝ — ȌȖȊȖȓȤȕȣȑ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȗȖ ǹȊȖȍȑ ȉȍșȗȘȐȟȐȕȕȖȑ ȔȐȓȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖ ȊȣșȓțȠȈȓ ȐșȒȘȍȕȕȐȍ ȔȖȓȐȚȊȣ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ, ȌȖȊȖȓȤȕȣȑ ȐȔȐ, ȖȚȊȍȚȐȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. ǺǭDzǹǺ 47 ȠȘȐ-ȉȝȈȋȈȊȈȕ țȊȈȟȈ ȗȘȐȚȖ 'ȝȈȔ ȊȈȝ șțȘȈ-ȠȘȍȠȚȝȈ ȔȈȌ-țȗȈșȚȝȈȕȈ-ȊȐȌȑȈȑȈ ȈȚȔȈȐȠȊȈȘȑȈ-șȔȘȐȚȐȝ ȗțȔșȈȔ ȉȝȈȒȚȐȠ ȟȈȐȊȈ ȑȈȑȈ ȔȈȑȐ ȠȘȐ-ȉȝȈȋȈȊȈȕ țȊȈȟȈ — ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, șȒȈȏȈȓ; ȗȘȐȚȈȝ — ȌȖȊȖȓȍȕ; ȈȝȈȔ — ȇ; ȊȈȝ — ȊȈȠȐȔȐ; șțȘȈ-ȠȘȍȠȚȝȈȝ — Ȗ ȓțȟȠȐȍ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȔȈȚțȗȈșȚȝȈȕȈ-ȊȐȌȑȈȑȈ — ȋȓțȉȖȒȐȔȐ ȗȖȏȕȈȕȐȧȔȐ Ȑ ȔȖȓȐȚȊȈȔȐ Ǵȕȍ; ȈȚȔȈ-ȈȐȠȊȈȘȑȈșȔȘȐȚȐȝ — ȗȈȔȧȚȖȊȈȕȐȍ Ȗ ǴȖȍȔ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȔ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ; ȗțȔșȈȔ — ȓȦȌȍȑ; ȉȝȈȒȚȐȝ — ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ; ȟȈ — Ȑ; ȥȊȈ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȑȈȑȈ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȒȖȚȖȘȖȔț; ȔȈȑȐ — Ǵȕȍ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ șȒȈȏȈȓ: ǪȖȏȓȦȉȓȍȕȕȣȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȇ ȖȟȍȕȤ ȌȖȊȖȓȍȕ ȊȈȠȐȔȐ ȔȖȓȐȚȊȈȔȐ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȔȐ ȋȓțȉȖȒȖȑ ȔțȌȘȖșȚȐ. ȅȚȈ ȔțȌȘȖșȚȤ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȔȕȐȚȤ Ȗ ǴȖȍȔ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȍ ȕȍ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȦȚșȧ ȏȈȒȖȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǪȖȏȕȖșȧ Ǵȕȍ ȔȖȓȐȚȊȣ, ȗȘȖȕȐȏȈȕȕȣȍ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȟȐȡȈȍȚșȧ ȖȚ șȒȊȍȘȕȣ. ǪȖȐșȚȐȕț, ȚȈȒȐȍ ȔȖȓȐȚȊȣ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ Ǵȕȍ.

277


278 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǶȌȕȖ Ȑȏ ȐȔȍȕ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ — ǻȚȚȈȔȈȠȓȖȒȈ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ «ȚȖȚ, ȒȖȔț ȊȖȏȕȖșȧȚ șȈȔȣȍ ȗȖȥȚȐȟȕȣȍ ȔȖȓȐȚȊȣ». ǩȝȈȒȚȐ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȊȖșȗȍȊȈȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț Ȑ șȓțȠȈȚȤ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ Ȗ ǵȍȔ (ȠȘȈȊȈȕȈȔ ȒȐȘȚȈȕȈȔ ȊȐȠȕȖȝ) . ǰȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȕȍ ȊȖȏȕȖșȧȚ ȓȐȟȕȣȝ ȔȖȓȐȚȊ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. ǬȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȕȐ ȐȕȖȋȌȈ Ȑ ȔȖȓȧȚșȧ, Ȑȝ ȔȖȓȐȚȊȣ ȕȍ ȖȉȘȈȡȍȕȣ Ȓ ǪȣșȠȍȑ dzȐȟȕȖșȚȐ. ǰȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ ȗȖȘȖȑ ȌȍȔȖȕșȚȘȐȘțȦȚ țȡȍȘȉȕȖșȚȤ șȊȖȐȝ ȏȕȈȕȐȑ, ȕȈȏȣȊȈȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȉȍȏȣȔȧȕȕȣȔ. ǶȕȐ ȔȖȓȧȚșȧ, ȖȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ ǩȖȋț ȕȍ ȕȈȗȘȧȔțȦ: «Ǻȣ ȍșȚȤ ȥȚȖ, Ǻȣ ȍșȚȤ ȚȖ», Ȑ ȗȘȐ ȥȚȖȔ șȈȔȐ ȖȕȐ ȕȍ ȏȕȈȦȚ, ȒȖȔț ȔȖȓȧȚșȧ. ǴȖȓȐȚȊȣ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȕȈȗȘȖȚȐȊ, ȊșȍȋȌȈ ȖȉȘȈȡȍȕȣ Ȓ ȓȐȟȕȖșȚȐ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȔȖȓȐȚșȧ: ȋȖȊȐȕȌȈȔ ȈȌȐ-ȗțȘțȠȈȔ ȚȈȔ ȈȝȈȔ ȉȝȈȌȎȈȔȐ — «ȇ ȗȖȒȓȖȕȧȦșȤ ǫȖȊȐȕȌȍ, DzȘȐȠȕȍ». ǰȔȍȕȕȖ ȚȈȒȖȑ Ȑ ȌȖȓȎȕȈ ȉȣȚȤ ȔȖȓȐȚȊȈ. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȊșȍȋȌȈ ȊȖȏȕȖșȐȚ ȚȈȒȐȍ ȓȐȟȕȖșȚȕȣȍ ȔȖȓȐȚȊȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, șȖ ȊȘȍȔȍȕȍȔ șȔȖȎȍȚ șȚȈȚȤ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ Ȑ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǺǭDzǹǺ 48 ȒȐȔ ȌțȘȈȗȈȔ ȔȈȑȐ ȗȘȐȚȍ ȚȈȚȝȈȗȐ ȊȐȉțȌȝȈȘȠȈȉȝȈȝ ȔȈȑȑ ȥȒȈȕȚȈ-ȔȈȚȐȘ ȕȈȕȑȈȕ ȔȈȚȚȖ ȊȈȕȟȝȈȚȐ ȚȈȚȚȊȈ-ȊȐȚ ȒȐȔ — ȟȚȖ; ȌțȘȈȗȈȔ — ȚȘțȌȕȖȌȖșȚȐȎȐȔȖȍ; ȔȈȑȐ — ȒȖȋȌȈ ȇ; ȗȘȐȚȍ — ȌȖȊȖȓȍȕ; ȚȈȚȝȈȗȐ — Ȋșȍ Ȏȍ; ȊȐȉțȌȝȈ-ȘȐȠȈȉȝȈȝ — Ȗ ȓțȟȠȐȍ Ȑȏ ȔțȌȘȣȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȔȈȑȐ — ȊȖ Ǵȕȍ; ȥȒȈȕȚȈ — ȉȍȏȘȈȏȌȍȓȤȕȖ țȚȊȍȘȌȐȊȠȐȑșȧ; ȔȈȚȐȝ — ȊȕȐȔȈȕȐȍȔ; ȕȈ ȈȕȑȈȚ — ȕȐȟȍȋȖ ȐȕȖȋȖ; ȔȈȚȚȈȝ — ȒȘȖȔȍ Ǵȍȕȧ; ȊȈȕȟȝȈȚȐ — ȎȍȓȈȍȚ; ȚȈȚȚȊȈ-ȊȐȚ — ȏȕȈȦȡȐȑ ȐșȚȐȕț. ǵȍșȖȔȕȍȕȕȖ, Ȗ ȔțȌȘȍȑȠȐȍ șȘȍȌȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȚȖȚ, ȒȍȔ ȇ ȖșȚȈȓșȧ ȌȖȊȖȓȍȕ, ȉȍȏ ȚȘțȌȈ ȖȉȘȍȚȈȍȚ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȗȖȎȍȓȈȍȚ. ǶȌȕȈȒȖ ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, Ȋșȍ ȗȖȔȣșȓȣ ȒȖȚȖȘȖȋȖ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȣ ȕȈ Ǵȕȍ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȚȈȕȍȚ ȗȘȖșȐȚȤ Ǵȍȕȧ ȕȐ Ȗ ȟȍȔ, ȒȘȖȔȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ Ǵȕȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǯȈȊȍȘȠȐȊ șȊȖȐ ȔȖȓȐȚȊȣ, ȗȖȓțȉȖȋȐ șȚȈȓȐ ș ȕȍȚȍȘȗȍȕȐȍȔ ȎȌȈȚȤ șȔȍȘȚȐ șȊȖȍȋȖ ȊȘȈȋȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ. ȅȚȖ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȕȍ ȉȣȓȐ ȟȐșȚȣȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ. ǽȖȚȧ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȌȖșȚȈȊȐȓ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǫȖșȗȖȌț, ȔȖȎȍȚ ȉȍȏ ȚȘțȌȈ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȓȦȉȖȍ șȊȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ, ȗȖȓțȉȖȋȐ șȚȈȘȈȓȐșȤ țȔȐȓȖșȚȐȊȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȓȐȠȤ ȘȈȌȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȊȣȋȖȌȣ. ǫȖșȗȖȌț ȝȖȚȍȓȖșȤ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȔȖȓȐȓȐ ǭȋȖ Ȗ ȟȐșȚȖȔ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ, ȖȕȐ Ȏȍ șȚȈȓȐ ȗȘȖșȐȚȤ ǭȋȖ Ȗ șȔȍȘȚȐ șȊȖȍȋȖ ȊȘȈȋȈ. Ǫ ȥȚȖȔ Ȑ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȘȈȏȕȐȞȈ ȔȍȎȌț ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȐȔ șȖȏȕȈȕȐȍȔ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȒȖșȊȍȕȕȖ ȊȣȘȈȎȈȍȚ ǹȊȖȍ ȘȈȏȖȟȈȘȖȊȈȕȐȍ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȕȍ ȗȖȗȘȖșȐȓȐ ț ǵȍȋȖ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 49 ȕȈ ȊȍȌȈ ȒȘȐȗȈȕȈȝ ȠȘȍȑȈ ȈȚȔȈȕȖ ȋțȕȈ-ȊȈșȚț-ȌȘȐȒ ȚȈșȑȈ ȚȈȕ ȐȟȟȝȈȚȖ ȑȈȟȟȝȍȌ ȑȈȌȐ șȖ 'ȗȐ ȚȈȚȝȈ-ȊȐȌȝȈȝ 278


279 ȕȈ — ȕȍ; ȊȍȌȈ — ȏȕȈȍȚ; ȒȘȐȗȈȕȈȝ — șȒțȗȍȞ; ȠȘȍȑȈȝ — ȋȓȈȊȕȖȑ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ; ȈȚȔȈȕȈȝ — ȌțȠȐ; ȋțȕȈ-ȊȈșȚț-ȌȘȐȒ — ȗȘȐȊȓȍȟȍȕȕȣȑ ȗȖȘȖȎȌȍȕȐȧȔȐ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ; ȚȈȕ — ȚȊȖȘȍȕȐȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ; ȐȟȟȝȈȚȈȝ — ȎȍȓȈȦȡȍȋȖ; ȑȈȟȟȝȍȚ — ȐșȗȖȓȕȧȍȚ; ȑȈȌȐ — ȍșȓȐ; șȈȝ ȈȗȐ — Ȗȕ ȚȈȒȎȍ; ȚȈȚȝȈ-ȊȐȌȝȈȝ — ȚȈȒȖȋȖ ȘȖȌȈ (ȕȍȘȈȏțȔȕȣȑ șȒțȗȍȞ, ȕȍ ȏȕȈȦȡȐȑ șȊȖȐȝ ȐșȚȐȕȕȣȝ ȐȕȚȍȘȍșȖȊ). Ǻȍ, ȒȚȖ ȗȘȍȊȣȠȍ ȊșȍȋȖ șȚȈȊȐȚ ȔȐȘșȒȐȍ ȉȓȈȋȈ Ȑ șȟȐȚȈȍȚ Ȑȝ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȤȦ ȎȐȏȕȐ, — ȗȘȖșȚȖ șȒțȗȞȣ [ȒȘȐȗȈȕȣ]. ǶȕȐ ȕȍ ȏȕȈȦȚ ȊȣșȠȐȝ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȍȑ ȌțȠȐ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȚȖȚ, ȒȚȖ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ ȎȍȓȈȕȐȧ ȗȖȌȖȉȕȣȝ ȋȓțȗȞȖȊ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, Ȑ șȈȔ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ Ȑȝ ȟȐșȓț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹțȡȍșȚȊțȍȚ ȌȊȍ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȓȦȌȍȑ: ȉȘȈȝȔȈȕȣ Ȑ ȒȘȐȗȈȕȣ . ǩȘȈȝȔȈȕȖȔ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȖșȚȐȋ ǩȘȈȝȔȈȕ, ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ ǰșȚȐȕț, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȏȕȈȍȚ, Ȋ ȟȍȔ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȉȓȈȋȖ. DzȘȐȗȈȕȖȑ (șȒțȗȞȖȔ) ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȐȝ, Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ. ǵȍ ȏȕȈȧ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȘȈșȗȖȘȧȌȐȚȤșȧ ȌȈȘȖȊȈȕȕȖȑ ȍȔț ȎȐȏȕȤȦ, ȉțȌȤ ȚȖ ȎȐȏȕȤ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȐȓȐ ȗȖȓțȉȖȋȈ, ȒȘȐȗȈȕȣ ȗȘȐȊȧȏȣȊȈȦȚșȧ Ȓ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȔ ȗȖȘȖȎȌȍȕȐȧȔ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. Ǫ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȚȈȒȐȝ ȋȓțȗȣȝ șȒțȗȞȖȊ, șȚȘȍȔȧȡȐȝșȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȊȣȋȖȌȍ, ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȊșȍȋȌȈ șȚȘȍȔȧȚșȧ Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȔț ȉȓȈȋț Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȖȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȘȈȏțȔȕȣ. DzȘȐȗȈȕȣ Ȏȍ ȕȍ ȏȕȈȦȚ, Ȋ ȟȍȔ Ȑȝ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȉȓȈȋȖ, ȗȖȥȚȖȔț ȒȈȎȌȣȑ, ȒȚȖ ȗȖȚȈȒȈȍȚ Ȑȝ ȋȓțȗȣȔ ȎȍȓȈȕȐȧȔ, șȈȔ ȕȍ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȖșȖȉȣȔ țȔȖȔ. ǶȌȕȈȒȖ DzȘȐȠȕȈ ȕȍ ȋȓțȗȍȞ. Ƕȕ Ȋ ȊȣșȠȍȑ șȚȍȗȍȕȐ țȔȍȕ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȋ ȖȚȊȍȚ ȕȈ ȔȖȓȐȚȊȣ Ȗ ȔȐȘșȒȖȔ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȈ ȖȌȈȘȧȍȚ ȗȘȖșȐȚȍȓȧ ȕȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȉȓȈȋȈȔȐ, Ȉ ȘȈȏțȔȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȏȊȖȓȐȚ ȚȖȔț ȏȈȉȣȚȤ Ȗ șȊȖȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȧȝ Ȑ ȗȘȐȊȧȏȈȚȤșȧ Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ ȚȈȒȐȝ șȓțȟȈȧȝ, ȝȖȚȧ ȒȘȐȗȈȕȈ Ȑ ȔȖȓȐȚ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕț Ȗ ȟȍȔ-ȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ, ǫȖșȗȖȌȤ ȏȈȉȐȘȈȍȚ ț ȕȍȋȖ ȊșȦ ȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕțȦ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤ Ȑ ȊȏȈȔȍȕ ȕȈȌȍȓȧȍȚ ȍȋȖ ȘȈȏțȔȖȔ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ șȚȈȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ȟȈȑȚȈȕȤȧȟȈȘȐȚȈȔȘȐȚȍ» (ǴȈȌȝȤȧ, 22.39): ȈȔȐ — ȊȐȌȎȕȈ, ȥȐ ȔțȘȒȝȍ `ȊȐȠȈȑȈ' Ȓȍȕȍ ȌȐȉȈ? șȊȈ-ȟȈȘȈȕȈȔȘȐȚȈ ȌȐȑȈ `ȊȐȠȈȑȈ' ȉȝțȓȈȐȉȈ «ȅȚȖȚ ȋȓțȗȍȞ ȌȖȔȖȋȈȍȚșȧ ȖȚ Ǵȍȕȧ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ, ȕȖ ȇ-ȚȖ ȕȍ ȋȓțȗȍȞ, ȟȍȋȖ ȘȈȌȐ ȇ ȉțȌț ȐșȗȖȓȕȧȚȤ ȍȋȖ ȗȘȖșȤȉț? ǪȔȍșȚȖ ȔȐȘșȒȖȋȖ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ ȇ ȌȈȔ ȍȔț ȕȍȒȚȈȘȕȣȑ ȊȒțș ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ ț ǴȖȐȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ Ȑ ȚȈȒ ȗȖȔȖȋț ȍȔț ȗȖȏȈȉȣȚȤ Ȗȉ ȐȓȓȦȏȖȘȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȝ». ǭșȓȐ ȒȈȒȖȑ-ȕȐȉțȌȤ ȕȍȘȈȏțȔȕȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȐșȒȘȍȕȕȍ ȔȖȓȐȚșȧ ǫȖșȗȖȌț Ȗ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȊȍȡȈȝ Ȋ ȖȉȔȍȕ ȕȈ șȊȖȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ, ȚȖ ȔțȌȘȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ ȏȕȈȒ ǹȊȖȍȑ ȖșȖȉȖȑ ȔȐȓȖșȚȐ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȓȐȠȈȍȚ ȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȌȖșȚȈȚȒȈ Ȑ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȕȈȌȍȓȧȍȚ ȘȈȏțȔȖȔ, ȗȖȏȊȖȓȧȦȡȐȔ ȚȖȔț ȌȖȊȖȓȤșȚȊȖȊȈȚȤșȧ ȖȌȕȐȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ. Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȗȐȠȍȚ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȋȓțȗȖȍ ȌȐȚȧ șȚȈȕȍȚ ȗȘȖșȐȚȤ ț ȔȈȚȍȘȐ ȧȌ, ȘȈȏțȔȕȈȧ ȔȈȚȤ ȕȐ ȏȈ ȟȚȖ ȕȍ ȐșȗȖȓȕȐȚ ȍȋȖ ȗȘȖșȤȉț, ȒȈȒ ȉȣ ȍȍ ȕȐ țȔȖȓȧȓȐ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȐșȚț ȕȍȊȌȖȔȍȒ, ȟȚȖ ȕȈȒȈȗȓȐȊȈȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ — ȏȕȈȟȐȚ ȌȖȉȘȖȊȖȓȤȕȖ ȗȐȚȤ ȧȌ ȗȖȊȚȖȘȧȦȡȐȝșȧ ȘȖȎȌȍȕȐȑ Ȑ șȔȍȘȚȍȑ. ǸȈȏțȔȕȣȑ Ȏȍ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȉȘȈȝȔȈȕ, șȚȘȍȔȐȚșȧ Ȓ șȊȖȉȖȌȍ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ. ǰȔȍȕȕȖ Ȋ ȥȚȖȔ — ȐșȚȐȕȕȖȍ ȉȓȈȋȖ ȒȈȎȌȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. 279


280 ǺǭDzǹǺ 50 șȊȈȑȈȔ ȕȐȝȠȘȍȑȈșȈȔ ȊȐȌȊȈȕ ȕȈ ȊȈȒȚȑ ȈȌȎȕȈȑȈ ȒȈȘȔȈ ȝȐ ȕȈ ȘȈȚȐ ȘȖȋȐȕȖ 'ȗȈȚȝȑȈȔ ȊȈȕȟȝȈȚȖ 'ȗȐ ȉȝȐȠȈȒȚȈȔȈȝ șȊȈȑȈȔ — șȈȔ; ȕȐȝȠȘȍȑȈșȈȔ — ȊȣșȠțȦ ȞȍȓȤ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ (ȖȉȘȍȚȍȕȐȍ ȥȒșȚȈȚȐȟȍșȒȖȑ ȓȦȉȊȐ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ); ȊȐȚ-ȊȈȕ — ȌȖșȚȐȋȠȐȑ ȊȍȘȠȐȕ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ; ȕȈ — ȕȍ; ȊȈȒȚȐ — țȟȐȚ; ȈȌȎȕȈȑȈ — ȋȓțȗȞȖȊ, ȕȍ ȊȍȌȈȦȡȐȝ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ șȔȣșȓȈ ȎȐȏȕȐ; ȒȈȘȔȈ — ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȕȈ — ȕȍ; ȘȈȚȐ — ȌȈȍȚ; ȘȖȋȐȕȈȝ — ȗȈȞȐȍȕȚț; ȈȗȈȚȝȑȈȔ — ȊȘȍȌȕȖȍ; ȊȈȕȟȝȈȚȈȝ — ȎȍȓȈȦȡȐȑ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȉȝȐȠȈȒ-ȚȈȔȈȝ — ȖȗȣȚȕȣȑ ȊȘȈȟ. ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȗȖșȚȐȋȠȐȑ ȕȈțȒț ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖșȖȊȍȚțȍȚ ȕȍȊȍȎȌȍ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȘȈȌȐ ȔȐȘșȒȖȋȖ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȔȖȋȈȚȤ ȍȔț Ȋ ȥȚȖȔ. ǺȈȒȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȖȌȖȉȍȕ ȖȗȣȚȕȖȔț ȊȘȈȟț, ȒȖȚȖȘȣȑ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȒȈȗȘȐȏȣ ȗȈȞȐȍȕȚȈ, ȕȐ ȏȈ ȟȚȖ ȕȍ ȗȖȏȊȖȓȐȚ ȍȔț ȍșȚȤ ȊȘȍȌȕțȦ Ȍȓȧ ȏȌȖȘȖȊȤȧ ȗȐȡț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ ȘȈȏȕȐȞȈ ȔȍȎȌț ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧȔȐ, ȗȖȓțȟȍȕȕȣȔȐ ȖȚ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, Ȑ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǪȐȠȕț. dzȦȌȐ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȚȖȓȤȒȖ ȘȈȌȐ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ȟțȊșȚȊ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (7.20) ȚȈȒȐȝ ȓȦȌȍȑ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȓȐȠȍȕȕȣȔȐ ȘȈȏțȔȈ: ȒȈȔȈȐș ȚȈȐș ȚȈȐȘ ȝȘȐȚȈ-ȌȎȕȈȕȈȝ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ 'ȕȑȈ-ȌȍȊȈȚȈȝ ȚȈȔ ȚȈȔ ȕȐȑȈȔȈȔ ȈșȚȝȈȑȈ ȗȘȈȒȘȐȚȑȈ ȕȐȑȈȚȈȝ șȊȈȑȈ «Ǻȍ Ȏȍ, ț ȒȖȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ ȖȚȕȧȓȐ ȘȈȏțȔ, ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȐȔ, șȓȍȌțȧ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ ǪȍȌ, șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȔ ȗȘȐȘȖȌȍ ȥȚȐȝ ȓȦȌȍȑ». DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȋȓțȉȖȒȖ țȒȖȘȍȕȐȊȠȍȍșȧ șȚȘȍȔȓȍȕȐȍ Ȓ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ ȓȐȠȈȍȚ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ ȘȈȏțȔȈ Ȑ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ ȗȖȕȧȚȤ, ȒȈȒȐȝ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȑ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȖșȐȚȤ. ǷȖȥȚȖȔț ȠȈșȚȘȣ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚ ȚȈȒȐȔ ȓȦȌȧȔ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȎȍȓȈȦȡȍȔț ȐȔȍȚȤ ȒȘȈșȐȊțȦ Ȏȍȕț șȖȊȍȚțȍȚșȧ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȉȖȋȐȕȍ ǻȔȍ, ȐȓȐ ȉȖȋȐȕȍ ǬțȘȋȍ, Ȉ ȎȍȓȈȦȡȍȔț ȐȏȓȍȟȐȚȤșȧ ȖȚ ȉȖȓȍȏȕȐ — ȉȖȋț ǹȖȓȕȞȈ. ǵȖ, ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȝȈȘȈȒȚȍȘȈ ȗȘȖșȤȉ, ȖȉȘȈȡȍȕȕȣȝ Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, Ȋșȍ ȖȕȐ ȗȘȖȌȐȒȚȖȊȈȕȣ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍȔ. ǹ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȍȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȒȖȕȍȞ ȒȈȒ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧȔ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȚȈȒ Ȑ ȚȍȔ, ȒȚȖ Ȑȝ ȌȈȘțȍȚ. ǶȌȕȈȒȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ, ȗȖȓțȟȍȕȕȖȍ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. Ƕȉ ȥȚȖȔ ȋȖȊȖȘȐȚ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (10.10): ȚȍȠȈȔ șȈȚȈȚȈ-ȑțȒȚȈȕȈȔ ȉȝȈȌȎȈȚȈȔ ȗȘȐȚȐ-ȗțȘȊȈȒȈȔ ȌȈȌȈȔȐ ȉțȌȌȝȐ-ȑȖȋȈȔ ȚȈȔ ȑȍȕȈ ȔȈȔ țȗȈȑȈȕȚȐ Țȍ 280


281 ǷȘȍȌȈȕȕȖȔț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍțșȚȈȕȕȖ șȓțȎȐȚ ǫȖșȗȖȌț, ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȐȓȐ DzȘȐȠȕȈ, ǹȊȖȐȔȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ ȗȖȔȖȋȈȍȚ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȎȐȏȕȐ ȊȍȘȕțȚȤșȧ Ȓ ǵȍȔț. ǺȈȔ Ȏȍ, Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (4.9), DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȌȎȈȕȔȈ ȒȈȘȔȈ ȟȈ Ȕȍ ȌȐȊȑȈȔ ȥȊȈȔ ȑȖ ȊȍȚȚȐ ȚȈȚȚȊȈȚȈȝ ȚȑȈȒȚȊȈ ȌȍȝȈȔ ȗțȕȈȘ ȌȎȈȕȔȈ ȕȈȐȚȐ ȔȈȔ ȥȚȐ șȖ 'ȘȌȎțȕȈ «ǺȖȚ, ȒȚȖ ȗȖșȚȐȋ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț ǴȖȍȋȖ ȧȊȓȍȕȐȧ Ȑ ȌȍȧȕȐȑ, ȉȖȓȤȠȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȘȖȌȐȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǷȖȒȐȕțȊ ȚȍȓȖ, Ȗȕ ȊȍȘȕȍȚșȧ Ȋ ǴȖȦ ȊȍȟȕțȦ ȖȉȐȚȍȓȤ, Ȗ ǨȘȌȎțȕȈ». ǺȈȒȖȊȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, DzȘȐȠȕȣ: ȖșȚȈȊȐȊ ȚȍȓȖ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȕȍ ȌȈȍȚ ǹȊȖȍȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȑ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȚȖȚ ȗȖ șȊȖȍȔț ȕȍȘȈȏțȔȐȦ Ȑ ȔȖȓȐȚ ǭȋȖ Ȗȉ ȥȚȖȔ. ǷȖȥȚȖȔț ȓȦȌȐ, ȟȘȍȏȔȍȘȕȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȍ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȘȍȌȒȖ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ DzȘȐȠȕȣ ȐȓȐ ǪȐȠȕț. ǶȕȐ ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȦȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ (ȒȈȔȈȐș ȚȈȐș ȚȈȐȘ ȝȘȐȚȈȌȎȕȈȕȈȝ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ 'ȕȑȈ-ȌȍȊȈȚȈȝ) . ǶȌȕȈȒȖ «ǩȝȈȋȈȊȈȚ-ȋȐȚȈ» (7.23) ȖșțȎȌȈȍȚ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ: ȈȕȚȈȊȈȚ Țț ȗȝȈȓȈȔ ȚȍȠȈȔ ȚȈȌ ȉȝȈȊȈȚȑ ȈȓȗȈ-ȔȍȌȝȈșȈȔ — «ǵȍȌȈȓȍȒȐȍ ȓȦȌȐ ȗȖȟȐȚȈȦȚ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȕȖ ȗȓȖȌȣ Ȑȝ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ șȒțȌȕȣ Ȑ ȗȘȍȝȖȌȧȡȐ». ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȈȑȠȕȈȊȖȔ Ȑ ȕȍ șȓțȎȐȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, șȓȍȌțȍȚ șȟȐȚȈȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ ȋȓțȗȣȔ Ȑ ȕȍȘȈȏȊȐȚȣȔ. ǺǭDzǹǺ 51 ȔȈȋȝȈȊȈȕ ȑȈȚȈ ȉȝȈȌȘȈȔ ȊȖ ȌȈȌȝȑȈȕȟȈȔ ȘȐȠȐ-șȈȚȚȈȔȈȔ ȊȐȌȑȈ-ȊȘȈȚȈ-ȚȈȗȈȝ-șȈȘȈȔ ȋȈȚȘȈȔ ȑȈȟȈȚȈ ȔȈ ȟȐȘȈȔ ȔȈȋȝȈȊȈȕ — Ȗ ǰȕȌȘȈ; ȑȈȚȈ — ȖȚȗȘȈȊȓȧȑșȧ; ȉȝȈȌȘȈȔ — țȌȈȟȈ; ȊȈȝ — ȊȈȔ; ȌȈȌȝȑȈȕȟȈȔ — Ȓ ǬȈȌȝȤȧȕȟȍ (ȐȓȐ ǬȈȌȝȐȟȐ); ȘȐȠȐ-șȈȚ-ȚȈȔȈȔ — ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȔț șȊȧȚȖȔț; ȊȐȌȑȈ — ȏȕȈȕȐȧ; ȊȘȈȚȈ — ȖȉȍȚȖȊ; ȚȈȗȈȝ — Ȑ ȈșȒȍȏȣ; șȈȘȈȔ — șțȡȕȖșȚȤ; ȋȈȚȘȈȔ — ȍȋȖ ȚȍȓȖ; ȑȈȟȈȚȈ — ȗȘȖșȐȚȍ; ȔȈ ȟȐȘȈȔ — ȉȍȏ ȗȘȖȔȍȌȓȍȕȐȧ. ǻȌȈȟȐ Țȍȉȍ, Ȗ ǴȈȋȝȈȊȈȕ [ǰȕȌȘȈ]! ǴȖȑ Țȍȉȍ șȖȊȍȚ: șȚțȗȈȑ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ Ȓ ǬȈȌȝȤȧȕȟȍ [ǬȈȌȝȐȟȐ]. ȅȚȖȚ ȊȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ ȌȖșȚȐȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȋ ȏȕȈȕȐȐ, ȖȉȍȚȈȝ Ȑ ȈșȒȍȚȐȟȍșȒȐȝ ȗȖȌȊȐȋȈȝ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȍȋȖ ȚȍȓȖ ȖȉȘȍȓȖ ȖȋȘȖȔȕțȦ ȔȖȡȤ. ǷȖȗȘȖșȐ ȍȋȖ ȉȍȏ ȗȘȖȔȍȌȓȍȕȐȧ ȖȚȌȈȚȤ Țȍȉȍ șȊȖȍ ȚȍȓȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȎȌȣȑ ȖȉȐȚȈȚȍȓȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ ȌȖ ȒȘȖȝȖȚȕȖȋȖ ȔțȘȈȊȤȧ, șȚȈȘȈȍȚșȧ ȖȒȘțȎȐȚȤ șȊȖȍ ȚȍȓȖ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȔȐ țȌȖȉșȚȊȈȔȐ. ǿȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȚȖȎȍ ȔȖȎȍȚ ȎȐȚȤ Ȋ ȒȖȔȜȖȘȚȍ, ȕȖ șȈȔ Ȗȕ Ȓ ȥȚȖȔț ȕȍ șȚȘȍȔȐȚșȧ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȞȈȘȤ ȘȈȧ, ǴȈȋȝȈȊȈȕ, Ȋșȍ Ȏȍ șȚȘȍȔȐȓșȧ Ȓ ȚȍȓȍșȕȣȔ țȌȖȉșȚȊȈȔ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓ ȍȔț ȗȖȗȘȖșȐȚȤ ț ǬȈȌȝȤȧȕȟȐ ȍȋȖ ȚȍȓȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȍȋȖ ȗȖȏȕȈȕȐȧȔ, ȖȉȍȚȈȔ Ȑ ȈșȒȍȚȐȟȍșȒȐȔ ȗȖȌȊȐȋȈȔ ȖȉȘȍȓȖ ȖȋȘȖȔȕțȦ șȐȓț. ǺǭDzǹǺ 52 281


282 șȈ ȊȈ ȈȌȝȐȋȈȚȖ ȌȈȌȝȑȈȕȕ ȈȠȊȐȉȝȑȈȔ ȉȘȈȝȔȈ ȕȐȠȒȈȓȈȔ ȑȈȌ ȊȈ ȈȠȊȈȠȐȘȖ ȕȈȔȈ ȚȈȑȖȘ ȈȔȈȘȈȚȈȔ ȊȑȈȌȝȈȚ șȈȝ — Ȗȕ; ȊȈ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȈȌȝȐȋȈȚȈȝ — ȖȉȘȍȚȠȐȑ; ȌȈȌȝȑȈȕ — ǬȈȌȝȤȧȕȟȈ (ȐȓȐ ǬȈȌȝȐȟȐ); ȈȠȊȐȉȝȑȈȔ — ȖȉȖȐȔ ǨȠȊȐȕȐ-ȒțȔȈȘȈȔ; ȉȘȈȝȔȈ — ȌțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ; ȕȐȠȒȈȓȈȔ — ȟȐșȚȖȍ; ȑȈȚ ȊȈ — ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȈȠȊȈȠȐȘȈȝ — ǨȠȊȈȠȐȘȈ; ȕȈȔȈ — ȗȖȓțȟȐȊȠȐȑ ȐȔȧ; ȚȈȑȖȝ — Ȑȝ ȖȉȖȐȝ; ȈȔȈȘȈȚȈȔ — ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȗȘȐ ȎȐȏȕȐ; ȊȑȈȌȝȈȚ — ȌȈȘȖȊȈȓ. Ǫ șȊȖȍ ȊȘȍȔȧ ȥȚȖȚ ǬȈȌȝȤȧȕȟȈ, ȐȏȊȍșȚȕȣȑ ȚȈȒȎȍ ȗȖȌ ȐȔȍȕȍȔ ǬȈȌȝȐȟȐ, Ȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȍ ȗȖșȚȐȋ ȌțȝȖȊȕțȦ ȕȈțȒț Ȑ ȏȈȚȍȔ ȗȍȘȍȌȈȓ ȍȍ ǨȠȊȐȕȐ-ȒțȔȈȘȈȔ. ǪȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȊȠȐșȤ ȋȖȓȖȊȖȑ ȒȖȕȧ, ǬȈȌȝȤȧȕȟȈ ȗȖȊȍȌȈȓ ȐȔ ȔȈȕȚȘȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ șȚȈȓȐ ȕȈȏȣȊȈȚȤșȧ ǨȠȊȈȠȐȘȈ. ǶȉȘȍȚȧ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ, ȏȈȒȓȦȟȍȕȕȖȍ Ȋ ȥȚȐȝ ȔȈȕȚȘȈȝ, ǨȠȊȐȕȐ-ȒțȔȈȘȣ țȎȍ ȗȘȐ ȎȐȏȕȐ șȚȈȓȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȔȐ ȌțȠȈȔȐ, ȌȎȐȊȈȕȔțȒȚȈȔȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǴȕȖȋȐȍ ȈȟȈȘȤȐ ȗȘȐȊȖȌȧȚ Ȋ șȊȖȐȝ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȧȝ ȚȈȒțȦ ȐșȚȖȘȐȦ: ȕȐȠȈȔȑȈȚȝȈȘȊȈȕȈȔ ȌȈȒȠȈȔ ȗȘȈȊȈȘȋȑȈ-ȉȘȈȝȔȈȊȐȌȑȈȑȖȝ. ȌȈȌȝȑȈȕȟȈȔ șȈȔțȗȈȋȈȔȑȈ ȚȈȔ țȟȈȚțȘ ȈȚȝȈȠȊȐȕȈț. ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȌȍȝȐ ȕȈț ȊȐȌȑȈȔ ȐȚȐ ȠȘțȚȊȈ șȈ ȟȈȉȘȈȊȐȚ. ȒȈȘȔȈȕȑ ȈȊȈșȚȝȐȚȖ 'ȌȑȈȝȈȔ ȗȈȠȟȈȌ ȊȈȒȠȑȈȔȐ ȋȈȟȟȝȈȚȈȔ. ȚȈȑȖȘ ȕȐȘȋȈȚȈȑȖȘ ȥȊȈ ȠȈȒȘȈ ȈȋȈȚȑȈ ȚȈȔ ȔțȕȐȔ. țȊȈȟȈ ȉȝȐȠȈȌȎȖȘ ȊȐȌȑȈȔ ȔȈ ȊȈȌȐȘ ȈȠȊȐȕȖȘ Ȕțȕȍ. ȑȈȌȐ ȔȈȌ-ȊȈȒȑȈȔ țȓȓȈȕȋȝȑȈ ȉȘȈȊȐȠȐ șȈȝȈșȈȐȊȈ Țȍ. ȠȐȘȈȠ-ȟȝȐȕȌȑȈȔ ȕȈ șȈȕȌȍȝȈ ȐȚȑ țȒȚȊȈ șȈ ȑȈȑȈț ȝȈȘȐȝ. ȐȕȌȘȍ ȋȈȚȍ ȚȈȚȝȈȉȝȑȍȚȑȈ ȕȈșȈȚȑȈȊ țȟȈȚțȘ ȌȊȐȌȎȈȔ. ȚȈȕȔțȒȝȈȌ ȐȕȌȘȈ-ȋȈȌȐȚȈȔ ȠȘțȚȊȈ ȚȈȊ țȟȈȚțȝ ȗțȕȈȝ. ȈȊȈȔ ȚȈȊȈ ȠȐȘȈȠ ȟȝȐȚȚȊȈ ȗțȘȊȈȔ ȈȠȊȈșȑȈ ȔȈșȚȈȒȈȔ. șȈȕȌȝȈșȑȈȊȈș ȚȈȚȖ ȉȘțȝȐ ȚȍȕȈ ȊȐȌȑȈȔ ȟȈ ȕȈț ȌȊȐȌȎȈ. ȚȈșȔȐȕȕ ȐȕȌȘȍȕȈ șȈȕȟȝȐȕȕȍ ȗțȕȈȝ șȈȕȌȝȈȑȈ ȔȈșȚȈȒȈȔ. ȕȐȌȎȈȔ Țȍ ȌȈȒȠȐȕȈȔ ȌȈȚȚȊȈ ȋȈȔȐȠȑȈȊȖ ȑȈȚȝȈȋȈȚȈȔ. ȥȚȈȟ ȟȝȘțȚȊȈ ȚȈȌȖȊȈȟȈ ȌȈȌȝȑȈȕȕ ȈȚȝȈȘȊȈȕȈș ȚȈȑȖȝ ȗȘȈȊȈȘȋȑȈȔ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȐȌȑȈȔ ȟȈ șȈȚ-ȒȘȐȚȖ 'șȈȚȑȈ-ȠȈȕȒȐȚȈȝ. ǪȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ ǬȈȌȝȐȟȐ Ȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȍ ȊȓȈȌȍȓ ȐșȒțșșȚȊȖȔ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȐȝ ȘȐȚțȈȓȖȊ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȐȔȍȓ ȋȓțȉȖȒȐȍ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȗȖȏȕȈȕȐȧ. ǯȕȈȧ Ȗȉ ȥȚȖȔ, ǨȠȊȐȕȐ-ȒțȔȈȘȣ ȖȌȕȈȎȌȣ ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ Ȓ ȕȍȔț ș ȗȘȖșȤȉȖȑ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ Ȑȝ Ȋ ȌțȝȖȊȕțȦ ȕȈțȒț (ȉȘȈȝȔȈ-ȊȐȌȤȦ) . ǬȈȌȝȐȟȐ ǴțȕȐ ȖȚȊȍȚȐȓ: «ǹȍȑȟȈș ȧ ȋȖȚȖȊȓȦșȤ Ȓ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȐȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧȔ. ǷȘȐȝȖȌȐȚȍ ȗȖȏȎȍ». DzȖȋȌȈ ǨȠȊȐȕȐ-ȒțȔȈȘȣ țȠȓȐ, Ȓ ǬȈȌȝȐȟȐ ȧȊȐȓșȧ ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘȈ Ȑ șȒȈȏȈȓ: «Ƕ ǴțȕȐ, ǨȠȊȐȕȐ- ȒțȔȈȘȣ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȓȍȒȈȘȐ. ǷȘȖȠț, ȕȍ ȌȈȊȈȑ ȐȔ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ. ǭșȓȐ Ȏȍ Țȣ ȖșȓțȠȈȍȠȤșȧ Ȕȍȕȧ, ȧ ȖȚȘțȉȓȦ Țȍȉȍ ȋȖȓȖȊț». ǹȌȍȓȈȊ ȚȈȒȖȍ ȗȘȍȌȖșȚȍȘȍȎȍȕȐȍ, ǰȕȌȘȈ ȊȍȘȕțȓșȧ Ȋ șȊȖȦ ȘȈȑșȒțȦ ȖȉȐȚȍȓȤ. ǨȠȊȐȕȐ-ȒțȔȈȘȣ, ȗȘȖȊȍȌȈȊ Ȗ ȕȈȔȍȘȍȕȐȧȝ ǰȕȌȘȣ, ȊȍȘȕțȓȐșȤ Ȑ șȕȖȊȈ ȗȖȗȘȖșȐȓȐ ǬȈȌȝȐȟȐ ȌȈȘȖȊȈȚȤ ȐȔ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȐȌȤȦ . DzȖȋȌȈ Ȏȍ ȊȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ șȖȖȉȡȐȓ ȐȔ Ȗȉ țȋȘȖȏȍ ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș, ǨȠȊȐȕȐ-ȒțȔȈȘȣ ȖȚȊȍȚȐȓȐ: «ǷȖȏȊȖȓȤ ȕȈȔ ȗȍȘȊȣȔ ȖȚșȍȟȤ Țȍȉȍ ȋȖȓȖȊț Ȑ ȕȈ ȍȍ ȔȍșȚȖ ȊȖȌȘțȏȐȚȤ ȋȖȓȖȊț ȒȖȕȧ. ǿȍȘȍȏ ȒȖȕșȒțȦ ȋȖȓȖȊț Țȣ Ȑ șȖȖȉȡȐȠȤ ȕȈȔ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȐȌȤȦ, Ȉ ȒȖȋȌȈ ǰȕȌȘȈ ȊȍȘȕȍȚșȧ Ȑ ȖȉȍȏȋȓȈȊȐȚ Țȍȉȧ, Ȕȣ ȊȍȘȕȍȔ ȕȈ ȔȍșȚȖ ȚȊȖȦ șȖȉșȚȊȍȕȕțȦ ȋȖȓȖȊț Ȑ ȡȍȌȘȖ Țȍȉȧ ȊȖȏȕȈȋȘȈȌȐȔ». ǷȖșȒȖȓȤȒț ǬȈȌȝȐȟȐ țȎȍ ȗȖȖȉȍȡȈȓ ǨȠȊȐȕȐ-ȒțȔȈȘȈȔ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ Ȑȝ Ȋ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȐȌȤȦ, ȍȔț ȕȍ ȖșȚȈȊȈȓȖșȤ ȕȐȟȍȋȖ ȐȕȖȋȖ, ȒȈȒ ȗȘȐȕȧȚȤ Ȑȝ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȍ. ǹ Țȍȝ ȗȖȘ ȉȘȈȝȔȈ282


283 ȊȐȌȤȧ, ȗȖȊȍȌȈȕȕȈȧ ȔțȌȘȍȞȖȔ ǬȈȌȝȐȟȐ, șȚȈȓȈ ȕȈȏȣȊȈȚȤșȧ ǨȠȊȈȠȐȘȖȑ, «ȐȏȖȠȍȌȠȍȑ Ȑȏ ȗȈșȚȐ ȒȖȕȧ». ǺǭDzǹǺ 53 ȌȈȌȝȑȈȕȕ ȈȚȝȈȘȊȈȕȈș ȚȊȈȠȚȘȍ ȊȈȘȔȈȉȝȍȌȑȈȔ ȔȈȌ-ȈȚȔȈȒȈȔ ȊȐȠȊȈȘțȗȈȑȈ ȑȈȚ ȗȘȈȌȈȚ ȚȊȈȠȚȈ ȑȈȚ ȚȊȈȔ ȈȌȝȈș ȚȈȚȈȝ ȌȈȌȝȑȈȕ — ǬȈȌȝȤȧȕȟȈ; ȈȚȝȈȘȊȈȕȈȝ — șȣȕ ǨȚȝȈȘȊȣ; ȚȊȈȠȚȘȍ — ǺȊȈȠȚȍ; ȊȈȘȔȈ — ȏȈȡȐȚȕȖȍ ȗȖȒȘȣȚȐȍ «ǵȈȘȈȧȕȈ-ȒȈȊȈȟȈ»; ȈȉȝȍȌȑȈȔ — ȕȍȗȘȖȉȐȊȈȍȔȖȍ; ȔȈȚ-ȈȚȔȈȒȈȔ — șȖșȚȖȧȡȍȍ Ȑȏ Ǵȍȕȧ; ȊȐȠȊȈȘțȗȈȑȈ — ǪȐȠȊȈȘțȗȍ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȍ; ȗȘȈȌȈȚ — ȊȘțȟȐȓ; ȚȊȈȠȚȈ — ǺȊȈȠȚȈ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȍ; ȚȊȈȔ — Țȣ; ȈȌȝȈȝ — ȗȖȓțȟȐȊȠȐȑ; ȚȈȚȈȝ — ȖȚ ȕȍȋȖ. ǰȔȍȕȕȖ ǬȈȌȝȐȟȐ ȌȈȘȖȊȈȓ ǺȊȈȠȚȍ ȕȍȗȘȖȉȐȊȈȍȔțȦ ȉȘȖȕȦ «ǵȈȘȈȧȕȈ-ȒȈȊȈȟȈ», ȚȖȚ ȗȍȘȍȌȈȓ ȍȍ șȊȖȍȔț șȣȕț ǪȐȠȊȈȘțȗȍ, ȖȚ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȖȓțȟȐȓ ȍȍ Ȑ Țȣ, ǰȕȌȘȈ. ȅȚȈ ȏȈȡȐȚȕȈȧ ȔȈȕȚȘȈ ȗȘȐȌȈȓȈ Țȍȓț ǬȈȌȝȐȟȐ ȊȍȓȐȒțȦ șȐȓț. ǹȚțȗȈȑȚȍ Ȏȍ Ȓ ȕȍȔț Ȑ ȗȖȗȘȖșȐȚȍ ț ȔțȌȘȍȞȈ ȍȋȖ ȚȍȓȖ. ǺǭDzǹǺ 54 ȑțȠȔȈȉȝȑȈȔ ȑȈȟȐȚȖ 'ȠȊȐȉȝȑȈȔ ȌȝȈȘȔȈ-ȌȎȕȖ 'ȕȋȈȕȐ ȌȈșȑȈȚȐ ȚȈȚȈș ȚȈȐȘ ȈȑțȌȝȈ-ȠȘȍȠȚȝȖ ȊȐȠȊȈȒȈȘȔȈ-ȊȐȕȐȘȔȐȚȈȝ ȑȍȕȈ ȊȘȐȚȘȈ-ȠȐȘȖ ȝȈȘȚȈ ȔȈȚ-ȚȍȌȎȈ-țȗȈȉȘȐȔȝȐȚȈȝ ȑțȠȔȈȉȝȑȈȔ — ȊȈȔ; ȑȈȟȐȚȈȝ — țȗȘȈȠȐȊȈȍȔȣȑ; ȈȠȊȐȉȝȑȈȔ — ǨȠȊȐȕȐ-ȒțȔȈȘȈȔȐ; ȌȝȈȘȔȈ-ȌȎȕȈȝ — ȏȕȈȚȖȒ ȏȈȒȖȕȖȊ ȘȍȓȐȋȐȐ ǬȈȌȝȐȟȐ; ȈȕȋȈȕȐ — ȟȈșȚȐ șȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ; ȌȈșȑȈȚȐ — ȖȚȌȈșȚ; ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȚȈȐȝ — Ȑȏ Țȍȝ ȒȖșȚȍȑ; ȈȑțȌȝȈ — ȖȘțȎȐȍȔ; ȠȘȍȠȚȝȈȝ — șȈȔȣȔ ȋȘȖȏȕȣȔ (ȔȖȓȕȐȍȑ); ȊȐȠȊȈȒȈȘȔȈ-ȊȐȕȐȘȔȐȚȈȝ — șȌȍȓȈȕȕȣȔ ǪȐȠȊȈȒȈȘȔȖȑ; ȑȍȕȈ — ȒȖȚȖȘȣȔ; ȊȘȐȚȘȈ-ȠȐȘȈȝ — ȋȖȓȖȊȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ; ȝȈȘȚȈ — șȓȍȚȐȚ; ȔȈȚ-ȚȍȌȎȈȝ — ǴȖȍȑ ȔȖȡȤȦ; țȗȈȉȘȐȔȝȐȚȈȝ — țșȐȓȍȕȕȣȔ. ǭșȓȐ ȚȍȓȖ ț ǬȈȌȝȐȟȐ ȗȖȗȘȖșȧȚ ǨȠȊȐȕȐ-ȒțȔȈȘȣ, ȚȖ Ȗȕ Ȑȏ ȓȦȉȊȐ Ȓ ȕȐȔ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȐșȗȖȓȕȐȚ Ȑȝ ȗȘȖșȤȉț. ǵȍ șȖȔȕȍȊȈȑȚȍșȤ Ȋ ȥȚȖȔ, ȐȉȖ Ȗȕ ȊȍșȤȔȈ șȊȍȌțȡ Ȋ ȘȍȓȐȋȐȐ. DzȖȋȌȈ ǬȈȌȝȤȧȕȟȈ ȖȚȌȈșȚ ȊȈȔ șȊȖȍ ȚȍȓȖ, ȗȖȘțȟȐȚȍ ǪȐȠȊȈȒȈȘȔȍ șȌȍȓȈȚȤ Ȑȏ ȍȋȖ ȒȖșȚȍȑ ȔȖȓȕȐȦ. ȅȚȈ ȔȖȓȕȐȧ ȉțȌȍȚ ȕȈȌȍȓȍȕȈ ǴȖȍȑ șȐȓȖȑ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȈȊȍȘȕȧȒȈ șȘȈȏȐȚ ǪȘȐȚȘȈșțȘț. ǺǭDzǹǺ 55 ȚȈșȔȐȕ ȊȐȕȐȝȈȚȍ ȑțȑȈȔ ȚȍȌȎȖ-'șȚȘȈȑțȌȝȈ-șȈȔȗȈȌȈȝ ȉȝțȑȈȝ ȗȘȈȗșȑȈȚȝȈ ȉȝȈȌȘȈȔ ȊȖ ȕȈ ȝȐȔșȈȕȚȐ ȟȈ ȔȈȚ-ȗȈȘȈȕ 283


284 ȚȈșȔȐȕ — ȒȖȋȌȈ Ȏȍ Ȗȕ (ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ); ȊȐȕȐȝȈȚȍ — ȉțȌȍȚ țȉȐȚ; ȑțȑȈȔ — Ȋȣ; ȚȍȌȎȈȝ — șȐȓț; ȈșȚȘȈ — șȚȘȍȓȣ; ȈȑțȌȝȈ — ȐȕȖȍ ȖȘțȎȐȍ; șȈȔȗȈȌȈȝ — Ȑ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ; ȉȝțȑȈȝ — ȊȕȖȊȤ; ȗȘȈȗșȑȈȚȝȈ — ȖȉȘȍȚȍȚȍ; ȉȝȈȌȘȈȔ — șȟȈșȚȤȍ; ȊȈȝ — ȊȈȔ; ȕȈ — ȕȍ; ȝȐȔșȈȕȚȐ — ȗȘȐȟȐȕȧȦȚ ȏȓȖ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȔȈȚ-ȗȈȘȈȕ — ǴȖȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ. DzȖȋȌȈ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǴȖȍȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ șȐȓȣ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȉțȌȍȚ țȉȐȚ, Ȓ ȊȈȔ șȕȖȊȈ ȊȍȘȕȍȚșȧ ȉȣȓȖȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ, ȖȘțȎȐȍ Ȑ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ. ǺȈȒ ȊȈȔ ȊȕȖȊȤ țȓȣȉȕȍȚșȧ țȌȈȟȈ. ǰ ȝȖȚȧ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ șȗȖșȖȉȍȕ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ Ȋșȍ ȚȘȐ ȔȐȘȈ, ȕȍ ȉȖȑȚȍșȤ ȍȋȖ — Ȗȕ ȚȖȎȍ ȗȘȍȌȈȕ Ǵȕȍ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȎȍȓȈȍȚ ȊȈȔ ȏȓȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍ ȗȐȚȈȍȚ ȊȘȈȎȌȣ ȕȐ Ȓ ȖȌȕȖȔț Ȑȏ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗ ȌȘțȋȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. DzȈȒ Ȕȣ ȊșȒȖȘȍ țȉȍȌȐȔșȧ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȚȖȎȍ ȉȣȓ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȔȖȋ ȎȍȓȈȚȤ ȏȓȈ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. ǵȈȗȘȖȚȐȊ, Ȗȕ ȌȈȎȍ ȗȖ-șȊȖȍȔț ȗȖȗȣȚȈȍȚșȧ ȗȘȐȕȍșȚȐ ȐȔ ȉȓȈȋȖ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȋȖȚȖȊ ȉȍȏ ȒȖȓȍȉȈȕȐȑ ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȚȤ șȊȖȐȔ ȚȍȓȖȔ ȘȈȌȐ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ. ǿȈȕȈȒȤȧ ǷȈȕȌȐȚ ȋȖȊȖȘȐȚ: șȈȕ-ȕȐȔȐȚȚȍ ȊȈȘȈȔ ȚȑȈȋȖ ȊȐȕȈȠȍ ȕȐȑȈȚȍ șȈȚȐ — Ȋșȍȑ ȕȈȠȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȐ, ȊȒȓȦȟȈȧ ȚȍȓȖ, ȖȌȕȈȎȌȣ ȗȘȐȌȍȚ ȒȖȕȍȞ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊșȍȋȌȈ ȋȖȚȖȊ ȘȈșșȚȈȚȤșȧ ș ȕȐȔȐ, ȍșȓȐ ȚȈȒ ȕțȎȕȖ ȘȈȌȐ ȊȣșȠȐȝ ȐȕȚȍȘȍșȖȊ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȗȖȎȍȓȈȓ șȗȈșȚȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȗȘȖȋȓȖȚȐȚȤ Ȋșȍ ȚȘȐ ȔȐȘȈ, șȖȋȓȈșȐȚșȧ ȗȘȐȕȧȚȤ șȔȍȘȚȤ ȖȚ Ȑȝ ȘțȒ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȍ ȊȐȌȐȚ ȘȈȏȕȐȞȣ ȔȍȎȌț ȎȐȏȕȤȦ Ȑ șȔȍȘȚȤȦ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȑ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ Ȗȕ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ ȚȈȒ Ȏȍ, ȒȈȒ Ȗȕ șȓțȎȐȓ ǭȔț ȏȌȍșȤ ȗȘȐ ȎȐȏȕȐ. Ǭȓȧ ȍȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ȕȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȕȐȒȈȒȐȝ ȗȘȍȗȧȚșȚȊȐȑ. ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȌȍȊȧȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȀȍșȚȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǷȖȧȊȓȍȕȐȍ ȌȍȔȖȕȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ».

Ƚɥɚɜɚ ɞɟɫɹɬɚɹ. Ȼɢɬɜɚ ɩɨɥɭɛɨɝɨɜ ɫ ȼɪɢɬɪɚɫɭɪɨɣ Ǫ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ǬȈȌȝȐȟȐ ȖȚȌȈȓ ǰȕȌȘȍ șȊȖȍ ȚȍȓȖ, Ȑȏ ȒȖșȚȍȑ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȏȈȚȍȔ ȐȏȋȖȚȖȊȐȓȐ ȔȖȓȕȐȦ, Ȑ ȒȈȒ ȊȗȖșȓȍȌșȚȊȐȐ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȊșȚțȗȐȓȐ Ȋ șȘȈȎȍȕȐȍ ș ǪȘȐȚȘȈșțȘȖȑ. ǹȓȍȌțȧ țȒȈȏȈȕȐȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȘȐȠȓȐ Ȓ ǬȈȌȝȐȟȐ ǴțȕȐ Ȑ ȗȖȗȘȖșȐȓȐ ȍȋȖ ȖȚȌȈȚȤ ȐȔ șȊȖȍ ȚȍȓȖ. ǶȌȕȈȒȖ ǬȈȌȝȐȟȐ Ȋ ȠțȚȒț șȌȍȓȈȓ ȊȐȌ, ȉțȌȚȖ ȕȍ ȎȍȓȈȍȚ ȘȈșșȚȈȊȈȚȤșȧ ș ȚȍȓȖȔ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȝȖȚȍȓ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȉȖȋȐ șȗȍȘȊȈ ȘȈȏȢȧșȕȐȓȐ ȍȔț șȊȖȍ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ ȏȈȒȖȕȖȊ ȘȍȓȐȋȐȐ. ǪȣșȓțȠȈȊ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, Ȗȕ șȖȋȓȈșȐȓșȧ ȘȈȌȐ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȚȤ șȊȖȐȔ ȚȍȓȖȔ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȗȖȎȐȘȈȦȚ șȖȉȈȒȐ, ȠȈȒȈȓȣ Ȑ ȗȘȖȟȐȍ ȕȐȏȠȐȍ ȎȐȊȖȚȕȣȍ. ǬȈȌȝȐȟȐ ǴțȕȐ ȗȖȋȘțȏȐȓ șȊȖȍ ȋȘțȉȖȍ ȚȍȓȖ, șȖșȚȖȧȡȍȍ Ȑȏ ȗȧȚȐ șȚȐȝȐȑ, Ȋ șȖȊȖȒțȗȕȖșȚȤ ȥȚȐȝ șȚȐȝȐȑ, Ȉ ȌțȠț ȗȖȔȍșȚȐȓ ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺȈȒ ǬȈȌȝȐȟȐ ȗȖȒȐȕțȓ ȚȍȓȖ. ǯȈȚȍȔ ǪȐȠȊȈȒȈȘȔȈ ȗȖ ȗȘȖșȤȉȍ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȐȏȋȖȚȖȊȐȓ Ȑȏ ȒȖșȚȍȑ ǬȈȌȝȐȟȐ ȔȖȓȕȐȦ. ǪȖȖȘțȎȐȊȠȐșȤ ȍȦ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȊȍȘȝȖȔ ȕȈ ȉȖȍȊȣȝ șȓȖȕȈȝ ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ șȘȈȎȈȚȤșȧ. ǺȈȒ ȕȈ ȘțȉȍȎȍ ǹȈȚȤȧ-ȦȋȐ Ȑ ǺȘȍȚȈ-ȦȋȐ ȔȍȎȌț ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȈȔȐ șȖșȚȖȧȓȈșȤ ȋȘȈȕȌȐȖȏȕȈȧ ȉȐȚȊȈ. ǻȎȍ Ȋ șȈȔȖȔ ȍȍ ȕȈȟȈȓȍ ȌȍȔȖȕȣ, ȕȈȗțȋȈȕȕȣȍ ȕȍșȚȍȘȗȐȔȣȔ șȐȧȕȐȍȔ, ȐșȝȖȌȐȊȠȐȔ ȖȚ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȉȍȎȈȓȐ ș ȗȖȓȧ ȉȖȧ, ȉȘȖșȐȊ șȊȖȍȋȖ ȗȖȓȒȖȊȖȌȞȈ șȘȈȎȈȚȤșȧ Ȋ ȖȌȐȕȖȟȒț. ǵȖ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȊȍȘȕțȓ șȗȈșȈȊȠȐȝșȧ ȉȍȋșȚȊȖȔ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȑ 284


285 șȚȈȓ ȖȉȢȧșȕȧȚȤ ȐȔ, ȟȚȖ ȊȖȐȕ ȌȖȓȎȍȕ șȘȈȎȈȚȤșȧ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ țȔȘȍȚ ȕȈ ȗȖȓȍ ȉȐȚȊȣ. Ƕȕ ȖȉȢȧșȕȐȓ, ȟȚȖ ȗȖȉȍȌȈ Ȋ ȉȐȚȊȍ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ, Ȉ șȔȍȘȚȤ ȕȈ ȗȖȓȍ ȉȖȧ — ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖȍ ȊȖȏȕȍșȍȕȐȍ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ. ǷȖȥȚȖȔț ȊȖȐȕ ȖșȚȈȍȚșȧ Ȋ ȊȣȐȋȘȣȠȍ Ȋ ȓȦȉȖȔ șȓțȟȈȍ. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȉȈȌȈȘȈȑȈȕȐȘ țȊȈȟȈ ȐȕȌȘȈȔ ȥȊȈȔ șȈȔȈȌȐȠȑȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȊȐȠȊȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȝ ȗȈȠȑȈȚȈȔ ȈȕȐȔȍȠȈȕȈȔ ȚȈȚȘȈȐȊȈȕȚȈȘȌȈȌȝȍ ȝȈȘȐȝ ȠȘȐ-ȉȈȌȈȘȈȑȈȕȐȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȐȕȌȘȈȔ — ǰȕȌȘț, ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; șȈȔȈȌȐȠȑȈ — ȕȈșȚȈȊȐȊ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȊȐȠȊȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȝ — ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȟȐȕȈ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȗȈȠȑȈȚȈȔ ȈȕȐȔȍȠȈȕȈȔ — ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȚȈȚȘȈ — ȚȖȋȌȈ; ȥȊȈ — Ȏȍ; ȈȕȚȈȘȌȈȌȝȍ — Ȑșȟȍȏ; ȝȈȘȐȝ — ǫȖșȗȖȌȤ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: ǭȌȊȈ ȏȈȒȖȕȟȐȊ ȌȈȊȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȞȈȘȦ ǰȕȌȘȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǽȈȘȐ, ȗȘȐȟȐȕȈ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ, Ȋ ȚȖȚ Ȏȍ ȔȐȋ șȒȘȣȓșȧ ȖȚ ȊȏȖȘȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǺǭDzǹǺ 2 ȚȈȚȝȈȉȝȐȑȈȟȐȚȖ ȌȍȊȈȐȘ ȘȐȠȐȘ ȈȚȝȈȘȊȈȕȖ ȔȈȝȈȕ ȔȖȌȈȔȈȕȈ țȊȈȟȍȌȈȔ ȗȘȈȝȈșȈȕȕ ȐȊȈ ȉȝȈȘȈȚȈ ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒ; ȈȉȝȐȑȈȟȐȚȈȝ — țȗȘȈȠȐȊȈȍȔȣȑ; ȌȍȊȈȐȝ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȘȐȠȐȝ — ȊȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ; ȈȚȝȈȘȊȈȕȈȝ — ǬȈȌȝȐȟȐ, șȣȕ ǨȚȝȈȘȊȣ; ȔȈȝȈȕ — ȊȍȓȐȒȐȑ; ȔȖȌȈȔȈȕȈȝ — Ȋȍșȍȓȣȑ; țȊȈȟȈ — șȒȈȏȈȓ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; ȗȘȈȝȈșȈȕ — țȓȣȉȈȧșȤ; ȐȊȈ — ȕȍșȒȖȓȤȒȖ; ȉȝȈȘȈȚȈ — Ȗ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ. Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, șȓȍȌțȧ șȖȊȍȚț ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ Ȓ ǬȈȌȝȐȟȐ, șȣȕț ǨȚȝȈȘȊȣ, Ȑ ȗȖȗȘȖșȐȓȐ ȍȋȖ ȖȚȌȈȚȤ ȐȔ șȊȖȍ ȚȍȓȖ. ǪȣșȓțȠȈȊ Ȑȝ ȗȘȖșȤȉț, ȊȍȓȐȒȖȌțȠȕȣȑ ȔțȌȘȍȞ țȎȍ ȉȣȓȖ șȖȋȓȈșȐȓșȧ ȍȍ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ, ȕȖ, ȎȍȓȈȧ țșȓȣȠȈȚȤ ȖȚ ȕȐȝ Ȗ șȔȣșȓȍ ȘȍȓȐȋȐȐ, țȓȣȉȕțȓșȧ Ȑ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ ȕȐȔ șȖ șȓȍȌțȦȡȐȔȐ ȠțȚȓȐȊȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 3 ȈȗȐ ȊȘȐȕȌȈȘȈȒȈ ȑțȑȈȔ ȕȈ ȌȎȈȕȐȚȝȈ ȠȈȘȐȘȐȕȈȔ șȈȔșȚȝȈȑȈȔ ȑȈș ȚȊ ȈȉȝȐȌȘȖȝȖ ȌțȝșȈȝȈȠ ȟȍȚȈȕȈȗȈȝȈȝ ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȊȘȐȕȌȈȘȈȒȈȝ — Ȗ ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȑțȑȈȔ — Ȋȣ; ȕȈ ȌȎȈȕȐȚȝȈ — ȕȍ ȏȕȈȍȚȍ; ȠȈȘȐȘȐȕȈȔ — ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȣȝ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ Țȍȓȍ; șȈȔșȚȝȈȑȈȔ — Ȋ șȔȍȘȚȕȣȑ ȟȈș 285


286 (ȒȖȋȌȈ ȌțȠȈ ȗȖȒȐȌȈȍȚ ȚȍȓȖ); ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȈȧ; Țț — ȚȖȋȌȈ; ȈȉȝȐȌȘȖȝȈȝ — șȐȓȤȕȈȧ ȉȖȓȤ; ȌțȝșȈȝȈȝ — ȕȍȊȣȕȖșȐȔȈȧ; ȟȍȚȈȕȈ — șȖȏȕȈȕȐȍ; ȈȗȈȝȈȝ — ȖȚȉȐȘȈȦȡȈȧ. Ƕ ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȣȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȘȈȏȊȍ ȊȈȔ ȕȍ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ Ȋ ȔȖȔȍȕȚ șȔȍȘȚȐ ȒȈȎȌȖȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȖȍ Ȋ Țȍȓȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȚȈȒțȦ ȕȍȊȣȕȖșȐȔțȦ ȉȖȓȤ, ȟȚȖ ȚȍȘȧȍȚ șȖȏȕȈȕȐȍ? ǺǭDzǹǺ 4 ȌȎȐȌȎȐȊȐȠțȕȈȔ ȌȎȐȊȈȕȈȔ ȈȚȔȈ ȗȘȍȠȚȝȈ ȐȝȍȗșȐȚȈȝ ȒȈ țȚșȈȝȍȚȈ ȚȈȔ ȌȈȚțȔ ȉȝȐȒȠȈȔȈȕȈȑȈ ȊȐȠȕȈȊȍ ȌȎȐȌȎȐȊȐȠțȕȈȔ — ȎȍȓȈȦȡȐȝ ȎȐȚȤ; ȌȎȐȊȈȕȈȔ — Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȈȚȔȈ — ȚȍȓȖ; ȗȘȍȠȚȝȈȝ — ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋȖ; ȐȝȈ — ȏȌȍșȤ; ȐȗșȐȚȈȝ — ȎȍȓȈȍȔȖȍ; ȒȈȝ — ȒȚȖ; țȚșȈȝȍȚȈ — șȗȖșȖȉȍȕ; ȚȈȔ — ȚȖ ȚȍȓȖ; ȌȈȚțȔ — ȖȚȌȈȚȤ; ȉȝȐȒȠȈȔȈȕȈȑȈ — ȗȘȖșȧȡȍȔț; ȊȐȠȕȈȊȍ — ȌȈȎȍ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. ǻȏȣ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ Țȍȓț ȚȈȒ ȒȘȍȗȒȐ, ȟȚȖ ȒȈȎȌȣȑ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ Ȋ ȕȈȌȍȎȌȍ ȕȈȊȍȟȕȖ șȖȝȘȈȕȐȚȤ ȚȍȓȖ ȗȣȚȈȍȚșȧ ȏȈȡȐȚȐȚȤ ȍȋȖ ȒȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȔȖȎȍȚ Ȑ ȋȖȚȖȊ ȘȈȌȐ ȕȍȋȖ ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȚȤ ȊșȍȔ ȌȖ ȗȖșȓȍȌȕȍȑ ȕȐȚȒȐ. ǺȈȒ ȍșȚȤ ȓȐ ȕȈ șȊȍȚȍ ȓȦȌȐ, șȗȖșȖȉȕȣȍ ȖȚȌȈȚȤ șȊȖȍ ȚȍȓȖ ȌȘțȋȖȔț, — ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Ȑȝ ȗȘȖșȐȚ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț? DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ Ȋ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ ȖȉȧȏȈȕ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ șȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ, ȏȈȚȍȔ — Ȗ șȓȍȌȖȊȈȕȐȐ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ, Ȉ țȎȍ ȏȈȚȍȔ — Ȗ șȖȝȘȈȕȕȖșȚȐ șȊȖȍȋȖ ȐȔțȡȍșȚȊȈ: ȈȚȔȈȕȈȔ șȈȘȊȈȚȖ ȘȈȒȠȍȚ ȚȈȚȖ ȌȝȈȘȔȈȔ ȚȈȚȖ ȌȝȈȕȈȔ . ǺȈȒȖȊ ȊȘȖȎȌȍȕȕȣȑ ȐȕșȚȐȕȒȚ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȎȍȓȈȍȚ ȌȖȉȘȖȊȖȓȤȕȖ ȘȈșșȚȈȊȈȚȤșȧ șȖ șȊȖȐȔ ȚȍȓȖȔ. ǽȖȚȧ, ȚȘȍȉțȧ ț ǬȈȌȝȐȟȐ ȍȋȖ ȚȍȓȖ, ȗȖȓțȉȖȋȐ șȖșȓȈȓȐșȤ ȕȈ ȊȖȓȦ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ǬȈȌȝȐȟȐ șȌȍȓȈȓ ȊȐȌ, ȟȚȖ ȖȚȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ Ȑȝ ȗȘȖșȤȉț. ǺǭDzǹǺ 5 ȠȘȐ-ȌȍȊȈ țȟțȝ ȒȐȔ ȕț ȚȈȌ ȌțșȚȑȈȌȎȈȔ ȉȘȈȝȔȈȕ ȗțȔșȈȔ ȉȝțȚȈȕțȒȈȔȗȐȕȈȔ ȉȝȈȊȈȌ-ȊȐȌȝȈȕȈȔ ȔȈȝȈȚȈȔ ȗțȕȑȈ-ȠȓȖȒȍȌȑȈ-ȒȈȘȔȈȕȈȔ ȠȘȐ-ȌȍȊȈȝ țȟțȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ șȒȈȏȈȓȐ; ȒȐȔ — ȟȚȖ; ȕț — ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ; ȚȈȚ — ȚȖ; ȌțșȚȑȈȌȎȈȔ — ȖȚ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȚȘțȌȕȖ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ; ȉȘȈȝȔȈȕ — Ȗ ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȣȑ ȉȘȈȝȔȈȕ; ȗțȔșȈȔ — ȓȦȌȍȑ; ȉȝțȚȈ-ȈȕțȒȈȔȗȐȕȈȔ — șȖșȚȘȈȌȈȚȍȓȤȕȣȝ Ȓ șȚȘȈȎȌțȡȐȔ; ȉȝȈȊȈȚȊȐȌȝȈȕȈȔ — ȗȖȌȖȉȕȣȝ Țȍȉȍ; ȔȈȝȈȚȈȔ — ȊȍȓȐȒȐȝ; ȗțȕȑȈ-ȠȓȖȒȈ-ȐȌȑȈ-ȒȈȘȔȈȕȈȔ — ȗȘȖșȓȈȊȓȧȍȔȣȝ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȌțȠȈȔȐ ȏȈ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ. ǷȖȓțȉȖȋȐ ȖȚȊȍȚȐȓȐ: Ƕ ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȣȑ ȉȘȈȝȔȈȕ, șȊȧȚȣȍ ȊȘȖȌȍ Țȍȉȧ, șȓȈȊȧȡȐȍșȧ șȊȖȐȔȐ ȌȍȓȈȔȐ, ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȌȖȉȘȣ Ȑ ȔȐȓȖșȍȘȌȕȣ Ȓ ȗȘȖșȚȣȔ ȓȦȌȧȔ. ǸȈȌȐ ȉȓȈȋȈ ȌȘțȋȐȝ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ ȋȖȚȖȊȣ ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȚȤ ȟȍȔ țȋȖȌȕȖ, ȌȈȎȍ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔ ȚȍȓȖȔ. 286


287 ǺǭDzǹǺ 6 ȕțȕȈȔ șȊȈȘȚȝȈ-ȗȈȘȖ ȓȖȒȖ ȕȈ ȊȍȌȈ ȗȈȘȈ-șȈȕȒȈȚȈȔ ȑȈȌȐ ȊȍȌȈ ȕȈ ȑȈȟȍȚȈ ȕȍȚȐ ȕȈȝȈ ȑȈȌ ȐȠȊȈȘȈȝ ȕțȕȈȔ — ȒȖȕȍȟȕȖ; șȊȈ-ȈȘȚȝȈ-ȗȈȘȈȝ — Țȍ, ȒȖȋȖ ȐȕȚȍȘȍșțȍȚ ȓȐȠȤ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȟțȊșȚȊ Ȋ ȥȚȖȑ Ȑ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȧȝ; ȓȖȒȈȝ — ȏȈțȘȧȌȕȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȣ; ȕȈ — ȕȍ; ȊȍȌȈ — ȊȍȌȈȦȚ; ȗȈȘȈ- șȈȕȒȈȚȈȔ — ȟțȎȐȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ; ȑȈȌȐ — ȍșȓȐ; ȊȍȌȈ — ȏȕȈȦȚ; ȕȈ — ȕȍ; ȑȈȟȍȚȈ — ȗȘȖșȐȓȐ ȉȣ; ȕȈ — ȕȍ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȕȈ ȈȝȈ — ȕȍ ȋȖȊȖȘȐȚ; ȑȈȚ — ȗȖșȒȖȓȤȒț; ȐȠȊȈȘȈȝ — șȗȖșȖȉȕȣȑ ȕȈ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ. dzȦȌȐ, șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȣȍ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ șȍȉȍ Ȑ șȊȖȐȝ ȕțȎȌȈȝ, ȊȍȟȕȖ ȊȣȗȘȈȠȐȊȈȦȚ ȟȚȖȚȖ ț ȌȘțȋȐȝ, ȕȍ ȌțȔȈȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒțȦ Țȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȦȚ ȉȖȓȤ. ǭșȓȐ ȉȣ ȗȘȖșȐȚȍȓȤ ȔȖȋ ȊȖȑȚȐ Ȋ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȌȈȦȡȍȋȖ, ȚȖ ȕȐ Ȗ ȟȍȔ ȕȍ șȚȈȓ ȉȣ ȍȋȖ ȗȘȖșȐȚȤ. ǶȌȕȈȒȖ Ȑ ȚȖȚ, ȒȚȖ șȗȖșȖȉȍȕ ȊȣȗȖȓȕȐȚȤ ȗȘȖșȤȉț ȉȓȐȎȕȍȋȖ, ȕȍ ȖȚȊȍȟȈȓ ȉȣ ȕȈ ȕȍȍ ȖȚȒȈȏȖȔ, ȕȍ ȉțȌȤ Ȗȕ ȋȓțȝ Ȑ ȉȍșȟțȊșȚȊȍȕ Ȓ șȚȘȈȌȈȕȐȧȔ ȌȘțȋȐȝ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȗ ȌȊțȝ ȒȈȚȍȋȖȘȐȧȝ ȓȦȌȍȑ — Țȍȝ, ȒȚȖ ȌȈȍȚ ȔȐȓȖșȚȣȕȦ, Ȑ Țȍȝ, ȒȚȖ ȍȍ ȗȘȖșȐȚ. ǵȐȡȍȔț ȕȍȓȤȏȧ ȗȘȖșȐȚȤ ȗȖȌȈȧȕȐȍ ț Țȍȝ, ȒȚȖ șȈȔ ȕțȎȌȈȍȚșȧ. ǵȖ, ș ȌȘțȋȖȑ șȚȖȘȖȕȣ, ȚȖȚ, ȒȚȖ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȌȈȚȤ ȔȐȓȖșȚȣȕȦ, ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȖȚȒȈȏȣȊȈȚȤ ȕȐȡȍȔț. ǺȈȒȖȊȣ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ ȠȈșȚȘ . DzȈȒ ȋȖȊȖȘȐȚ ǿȈȕȈȒȤȧ ǷȈȕȌȐȚ, șȈȕ-ȕȐȔȐȚȚȍ ȊȈȘȈȔ ȚȑȈȋȖ ȊȐȕȈȠȍ ȕȐȑȈȚȍ șȈȚȐ: Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ Ȋșȍ ȘȈȕȖ ȐȓȐ ȗȖȏȌȕȖ ȖȉȘȈȚȐȚșȧ Ȋ ȗȘȈȝ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȈȌȖ șȗȍȠȐȚȤ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ Ȋșȍ ȕȈ ȉȓȈȋȖ ȓȦȌȧȔ. ǷȘȖșȊȍȡȍȕȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ ȋȖȚȖȊ ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȚȤ ȟȍȔ țȋȖȌȕȖ ȊȖ ȐȔȧ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ. ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȈȧ ȉȍȏȉȖȎȕȈȧ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȧ ȗȖșȚȈȊȐȓȈ ȊȍșȤ ȔȐȘ ȕȈ ȋȘȈȕȤ ȒȈȚȈșȚȘȖȜȣ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ǬȊȐȎȍȕȐȦ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȚȘȍȉțȍȚșȧ ȔȕȖȋȖ ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȣȝ, ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȋȖȚȖȊȣȝ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȊȖȐ ȎȐȏȕȐ Ȍȍȓț ȊȖȏȘȖȎȌȍȕȐȧ șȖȏȕȈȕȐȧ ǩȖȋȈ ȊȖ ȊșȍȔ ȔȐȘȍ. ǷȖȥȚȖȔț Ȕȣ ȗȘȐȏȣȊȈȍȔ Ȋșȍȝ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȣȝ ȓȦȌȍȑ (Ȑ ȔțȎȟȐȕ, Ȑ ȎȍȕȡȐȕ) ȗȘȐșȖȍȌȐȕȐȚȤșȧ Ȓ ǬȊȐȎȍȕȐȦ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȊȖȐ ȎȐȏȕȐ ȥȚȖȔț ȊȍȓȐȒȖȔț Ȍȍȓț — ȗȘȖȉțȎȌȍȕȐȦ șȖȏȕȈȕȐȧ ǩȖȋȈ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ. ǺǭDzǹǺ 7 ȠȘȐ-ȘȐȠȐȘ țȊȈȟȈ ȌȝȈȘȔȈȔ ȊȈȝ ȠȘȖȚț-ȒȈȔȍȕȈ ȑțȑȈȔ Ȕȍ ȗȘȈȚȑțȌȈȝȘȐȚȈȝ ȥȠȈ ȊȈȝ ȗȘȐȑȈȔ ȈȚȔȈȕȈȔ ȚȑȈȌȎȈȕȚȈȔ șȈȕȚȑȈȌȎȈȔȑ ȈȝȈȔ ȠȘȐ-ȘȐȠȐȝ țȊȈȟȈ — ȊȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ ǬȈȌȝȐȟȐ șȒȈȏȈȓ; ȌȝȈȘȔȈȔ — ȗȘȐȕȞȐȗȣ ȘȍȓȐȋȐȐ; ȊȈȝ — ȖȚ ȊȈș; ȠȘȖȚț-ȒȈȔȍȕȈ — Ȑȏ-ȏȈ ȎȍȓȈȕȐȧ țșȓȣȠȈȚȤ; ȑțȑȈȔ — Ȋȣ; Ȕȍ — ȖȚ Ȕȍȕȧ; ȗȘȈȚȑțȌȈȝȘȐȚȈȝ — ȗȖȓțȟȐȊȠȐȍ ȖȚȒȈȏ; ȥȠȈȝ — ȥȚȖ; ȊȈȝ — ȊȈȔ; ȗȘȐȑȈȔ — ȌȖȘȖȋȖȍ Ȕȕȍ; ȈȚȔȈȕȈȔ — ȚȍȓȖ; ȚȑȈȌȎȈȕȚȈȔ — ș ȒȖȚȖȘȣȔ Ȕȕȍ șțȎȌȍȕȖ ȘȈșșȚȈȚȤșȧ, ȕȍ șȍȋȖȌȕȧ, ȚȈȒ ȏȈȊȚȘȈ; șȈȕȚȑȈȌȎȈȔȐ — ȖșȚȈȊȓȧȦ; ȈȝȈȔ — ȧ.

287


288 ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǬȈȌȝȐȟȐ șȒȈȏȈȓ: ȇ ȖȚȒȈȏȈȓșȧ ȖȚȌȈȚȤ ȊȈȔ șȊȖȍ ȚȍȓȖ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȎȍȓȈȓ țșȓȣȠȈȚȤ Ȗ ȏȈȒȖȕȈȝ ȘȍȓȐȋȐȐ Ȑȏ ȊȈȠȐȝ țșȚ. ǺȍȗȍȘȤ Ȏȍ, ȝȖȚȤ ȔȖȍ ȚȍȓȖ Ȑ ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋȖ Ȕȕȍ, ȧ ȊȘțȟȈȦ ȍȋȖ ȊȈȔ, ȐȉȖ ȏȕȈȦ, ȟȚȖ ȕȍ șȍȋȖȌȕȧ, ȚȈȒ ȏȈȊȚȘȈ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȉțȌț ȊȣȕțȎȌȍȕ ȖșȚȈȊȐȚȤ ȍȋȖ; Ȋȣ Ȏȍ șȔȖȎȍȚȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȍȋȖ ȘȈȌȐ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ. ǺǭDzǹǺ 8 ȑȖ 'ȌȝȘțȊȍȕȈȚȔȈȕȈ ȕȈȚȝȈ ȕȈ ȌȝȈȘȔȈȔ ȕȈ ȑȈȠȈȝ ȗțȔȈȕ ȐȝȍȚȈ ȉȝțȚȈ-ȌȈȑȈȑȈ șȈ ȠȖȟȑȈȝ șȚȝȈȊȈȘȈȐȘ ȈȗȐ ȑȈȝ — ȒȈȎȌȣȑ; ȈȌȝȘțȊȍȕȈ — ȉȘȍȕȕȣȔ; ȈȚȔȈȕȈ — ȚȍȓȖȔ; ȕȈȚȝȈȝ — Ȗ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȐ; ȕȈ — ȕȍ; ȌȝȈȘȔȈȔ — ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȧ; ȕȈ — ȕȍ; ȑȈȠȈȝ — șȓȈȊȣ; ȗțȔȈȕ — ȟȍȓȖȊȍȒ; ȐȝȍȚȈ — șȚȈȘȈȍȚșȧ ȘȈȌȐ; ȉȝțȚȈ- ȌȈȑȈȑȈ — ȔȐȓȖșȍȘȌȐȍȔ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ; șȈȝ — ȚȖȚ; ȠȖȟȑȈȝ — ȖȗȓȈȒȐȊȈȍȔȣȑ; șȚȝȈȊȈȘȈȐȝ — ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ; ȈȗȐ — ȌȈȎȍ. Ƕ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȓȐȠȍȕ șȖȟțȊșȚȊȐȧ Ȓ șȚȘȈȎȌțȡȐȔ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȎȍȓȈȍȚ șȕȐșȒȈȚȤ șȍȉȍ ȊȍȟȕțȦ șȓȈȊț, ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȊ șȊȖȐȔ ȉȘȍȕȕȣȔ ȚȍȓȖȔ ȘȈȌȐ ȊȣșȠȐȝ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȎȈȓȍȦȚ ȌȈȎȍ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȍ șțȡȍșȚȊȈ [ȘȈșȚȍȕȐȧ Ȑ ȌȘțȋȐȍ]. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǯȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖȑ ȐȓȓȦșȚȘȈȞȐȍȑ Ȓ ȥȚȖȔț șȚȐȝț ȔȖȎȍȚ șȓțȎȐȚȤ ȓȐȟȕȣȑ ȗȘȐȔȍȘ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȐ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț Ȑ ȠȍșȚȍȘȣȝ ǫȖșȊȈȔȐ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȈ. ǪȖȚ ȟȚȖ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȗ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȍ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț Ȋ ǶȌȐȕȕȈȌȞȈȚȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (5.34): ȚȑȈȒȚȊȈ șțȌțșȚȑȈȌȎȈ-șțȘȍȗșȐȚȈ-ȘȈȌȎȑȈ-ȓȈȒȠȔȐȔ ȌȝȈȘȔȐȠȚȝȈ ȈȘȑȈ-ȊȈȟȈșȈ ȑȈȌ ȈȋȈȌ ȈȘȈȕȑȈȔ ȔȈȑȈ-ȔȘȐȋȈȔ ȌȈȑȐȚȈȑȍȗșȐȚȈȔ ȈȕȊȈȌȝȈȊȈȌ ȊȈȕȌȍ ȔȈȝȈ-ȗțȘțȠȈ Țȍ ȟȈȘȈȕȈȘȈȊȐȕȌȈȔ «Ǵȣ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȍȔșȧ Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ șȓȍȌțȍȚ ȊșȍȋȌȈ șȖȏȍȘȞȈȚȤ Ȋ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ. Ƕȕ ȖșȚȈȊȐȓ șȍȔȍȑȕțȦ ȎȐȏȕȤ Ȑ ǹȊȖȦ ȊȍȟȕțȦ șțȗȘțȋț, ȗȍȘȍȌ ȒȖȚȖȘȖȑ ȗȘȍȒȓȖȕȧȓȐșȤ ȌȈȎȍ ȕȍȉȖȎȐȚȍȓȐ, Ȑ țȌȈȓȐȓșȧ Ȋ ȓȍș, ȟȚȖȉȣ șȗȈșȚȐ ȗȈȌȠȐȍ ȌțȠȐ, ȖȒȖȓȌȖȊȈȕȕȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ». ǽȖȚȧ Ȋ ȋȓȈȏȈȝ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȗȘȐȕȧȚȐȍ șȈȕȕȤȧșȣ ȘȈȊȕȖșȐȓȤȕȖ șȈȔȖțȉȐȑșȚȊț, ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ șȈȕȕȤȧșȈ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȈ, ȗȖ ȒȘȈȑȕȍȑ ȔȍȘȍ, Ȍȓȧ ȒȈȎȌȖȋȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧ ȊȣșȠȍȋȖ șȖșȓȖȊȐȧ ȓȦȌȍȑ. ǻ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȐ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȉȣȓȈ ȗȘȍȒȘȈșȕȈȧ ȦȕȈȧ ȎȍȕȈ Ȑ ȓȦȉȧȡȈȧ ȔȈȚȤ. ǹȖȋȓȈșȐȦ Ȑ șȍȔȍȑȕȖȔț șȟȈșȚȤȦ, ȞȈȘȐȊȠȐȔ Ȋ Ȑȝ ȌȖȔȍ, ȔȖȋȓȐ ȗȖȏȈȊȐȌȖȊȈȚȤ ȌȈȎȍ ȕȍȉȖȎȐȚȍȓȐ. ǰ Ȋșȍ Ȏȍ ȘȈȌȐ șȗȈșȍȕȐȧ Ȋșȍȝ ȗȈȌȠȐȝ ȌțȠ ȔȐȘȈ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț, ȍȌȊȈ ǭȔț ȐșȗȖȓȕȐȓȖșȤ ȌȊȈȌȞȈȚȤ ȟȍȚȣȘȍ ȋȖȌȈ, ȗȘȐȕȧȓ șȈȕȕȤȧșț Ȑ ȗȖȒȐȕțȓ ǹȊȖȑ ȌȖȔ. ǶȚȒȈȏȈȊȠȐșȤ ȖȚ Ȋșȍȝ țȌȖȉșȚȊ, Ƕȕ șȚȈȓ ȊȍșȚȐ ȖȟȍȕȤ ȈșȒȍȚȐȟȕȣȑ ȖȉȘȈȏ ȎȐȏȕȐ șȈȕȕȤȧșȐ . ǷȘȐȔȍȘț ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȐ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȗȖșȓȍȌȖȊȈȓȐ Ȑ ǭȋȖ țȟȍȕȐȒȐ, ȠȍșȚȍȘȖ ǫȖșȊȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ țȠȓȐ ș ȊȣșȖȒȐȝ ȔȐȕȐșȚȍȘșȒȐȝ ȗȖșȚȖȊ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐșȖȍȌȐȕȐȚȤșȧ Ȓ ǭȋȖ ȌȊȐȎȍȕȐȦ. ȀȘȐȕȐȊȈșȈ ǨȟȈȘȤȧ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗ ȕȐȝ: ȚȑȈȒȚȊȈ ȚțȘȕȈȔ ȈȠȍȠȈ-ȔȈȕȌȈȓȈ-ȗȈȚȐ-ȠȘȍȕȐȔ șȈȌȈ ȚțȟȟȝȈȊȈȚ 288


289 ȉȝțȚȊȈ ȌȐȕȈ-ȋȈȕȍȠȈȒȈț ȒȈȘțȕȈȑȈ ȒȈțȗȐȕȈ-ȒȈȕȚȝȈȠȘȐȚȈț ǰȏ ȔȐȓȖșȚȐ Ȓ ȗȈȌȠȐȔ ȌțȠȈȔ (ȌȐȕȈ-ȋȈȕȍȠȈȒȈț ȒȈȘțȕȈȑȈ) ȠȍșȚȍȘȖ ǫȖșȊȈȔȐ ȘȈșșȚȈȓȐșȤ ș ȖȉȍșȗȍȟȍȕȕȖȑ ȎȐȏȕȤȦ ȔȐȕȐșȚȘȖȊ, ȏȈȔȐȕȌȈȘȖȊ (ȒȘțȗȕȣȝ ȏȍȔȓȍȊȓȈȌȍȓȤȞȍȊ) Ȑ ȗȈȕȌȐȚȖȊ Ȑ ȗȘȐșȖȍȌȐȕȐȓȐșȤ Ȓ ȌȊȐȎȍȕȐȦ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȐ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț. ǪȍȌȧ șȒȘȖȔȕțȦ ȎȐȏȕȤ ȕȐȡȐȝ șȚȘȈȕȕȐȒȖȊ, ȕȍ ȐȔȍȧ ȐȕȖȑ ȖȌȍȎȌȣ, ȒȘȖȔȍ ȕȈȉȍȌȘȍȕȕȣȝ ȗȖȊȧȏȖȒ ȌȈ ȊȍȚȝȐȝ ȕȈȒȐȌȖȒ (ȒȈțȗȐȕȈ-ȒȈȕȚȝȈ), ȖȕȐ ȗȖ țȒȈȏȈȕȐȦ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȐ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȗȖșȍȓȐȓȐșȤ ȊȖ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȍ, ȟȚȖȉȣ ȊȕȖȊȤ ȧȊȐȚȤ ȔȐȘț ȍȋȖ ȉȣȓțȦ șȓȈȊț. ǷȖ Ȑȝ ȗȘȐȔȍȘț ȒȈȎȌȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȎȐȊțȡȐȑ Ȋ ȌȖȊȖȓȤșȚȊȍ Ȑ ȌȖșȚȈȚȒȍ, ȌȖȓȎȍȕ ȊȖ ȐȔȧ șȗȈșȍȕȐȧ ȗȈȌȠȐȝ ȌțȠ ȗȘȐȔȒȕțȚȤ Ȓ ǬȊȐȎȍȕȐȦ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. ǹȓȖȊȈ ȉȝțȚȈȌȈȑȈȑȈ, ȔȈȑȈ-ȔȘȐȋȈȔ ȌȈȑȐȚȈȑȍȗșȐȚȈȔ Ȑ ȌȐȕȈ-ȋȈȕȍȠȈȒȈț ȒȈȘțȕȈȑȈ ȐȔȍȦȚ ȖȌȐȕ Ȑ ȚȖȚ Ȏȍ șȔȣșȓ. ǶȕȐ ȕȈȝȖȌȧȚ ȖȚȒȓȐȒ Ȋ șȍȘȌȞȈȝ Țȍȝ, ȒȚȖ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȗȘȐȊȍșȚȐ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ Ȓ ȐșȚȐȕȕȖȔț ȗȖȕȐȔȈȕȐȦ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ. DzȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȤ ȗȘȐȔȍȘț ȚȈȒȐȝ ȊȍȓȐȒȐȝ ȓȦȌȍȑ, ȒȈȒ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț Ȑ ȠȍșȚȍȘȖ ǫȖșȊȈȔȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȑȝ ȗȘȍȌȠȍșȚȊȍȕȕȐȒȈ, ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔțȌȘȍȞȈ ǬȈȌȝȐȟȐ, Ȑ ȗȘȐșȖȍȌȐȕȐȚȤșȧ Ȓ ǬȊȐȎȍȕȐȦ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. ǪȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȕȈȗȘȈșȕȖ ȚȘȈȚȐȚȤ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ Ȋ ȗȖȋȖȕȍ ȏȈ ȗȘȍȝȖȌȧȡȐȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ șȟȈșȚȤȍȔ, șȓȍȌțȍȚ ȊșȍȋȌȈ ȉȣȚȤ ȋȖȚȖȊȣȔ ȖȚȌȈȚȤ ȍȍ ȊȖ ȐȔȧ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ. Ǫ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ, ȕȈȠȍ ȚȍȓȖ ȘȈȕȖ ȐȓȐ ȗȖȏȌȕȖ ȘȈȏȘțȠȐȚșȧ, ȗȖȥȚȖȔț ȓțȟȠȍ ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȚȤ ȐȔ ȘȈȌȐ șȓȈȊȕȖȋȖ ȌȍȓȈ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȍȕȐȧ ȗȖ ȊșȍȔț ȔȐȘț ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ ȘȍȓȐȋȐȐ. ǺǭDzǹǺ 9 ȥȚȈȊȈȕ ȈȊȑȈȑȖ ȌȝȈȘȔȈȝ ȗțȕȑȈ-ȠȓȖȒȈȐȘ țȗȈșȐȚȈȝ ȑȖ ȉȝțȚȈ-ȠȖȒȈ-ȝȈȘȠȈȉȝȑȈȔ ȈȚȔȈ ȠȖȟȈȚȐ ȝȘȐȠȑȈȚȐ ȥȚȈȊȈȕ — șȚȖȓȤ; ȈȊȑȈȑȈȝ — ȕȍȐȏȔȍȕȕȣȑ; ȌȝȈȘȔȈȝ — ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȑ ȗȘȐȕȞȐȗ; ȗțȕȑȈȠȓȖȒȈȐȝ — șȓȈȊȧȡȐȔȐșȧ șȊȖȐȔ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȍȔ; țȗȈșȐȚȈȝ — ȗȘȐȏȕȈȕȕȣȑ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȉȝțȚȈ — ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȠȖȒȈ — șȚȘȈȌȈȕȐȍȔ; ȝȈȘȠȈȉȝȑȈȔ — Ȑ ȘȈȌȖșȚȤȦ; ȈȚȔȈ — țȔ; ȠȖȟȈȚȐ — șȚȘȈȌȈȍȚ; ȝȘȐȠȑȈȚȐ — ȘȈȌțȍȚșȧ. ǷȖ ȔȕȍȕȐȦ ȓȦȌȍȑ ȌȖșȚȖȑȕȣȝ, șȓȈȊȧȡȐȝșȧ șȊȖȐȔ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȍȔ Ȑ ȊȍȓȐȒȖȌțȠȐȍȔ, șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȊȍȟȕȣȔ ȏȈȗȖȊȍȌȧȔ ȘȍȓȐȋȐȐ — ȏȕȈȟȐȚ ȐșȗȣȚȣȊȈȚȤ ȉȖȓȤ ȗȘȐ ȊȐȌȍ ȟțȎȐȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ Ȑ ȘȈȌȖȊȈȚȤșȧ ȟțȎȖȔț șȟȈșȚȤȦ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǶȉȣȟȕȖ ȗȘȐȕȞȐȗȣ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȒȖȚȖȘȣȔ șȓȍȌțȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȘȖȌ ȍȋȖ ȏȈȕȧȚȐȑ ȖȗȘȍȌȍȓȧȦȚșȧ ȚȐȗȖȔ ȍȋȖ ȚȍȓȈ, șȖȏȌȈȕȕȖȋȖ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȘȍȟȤ ȐȌȍȚ Ȗȉ ȐșȚȐȕȕȣȝ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȗȘȐȕȞȐȗȈȝ: ȐșȗȣȚȣȊȈȚȤ ȉȖȓȤ ȗȘȐ ȊȐȌȍ ȟțȎȖȋȖ ȋȖȘȧ Ȑ ȘȈȌȖȊȈȚȤșȧ ȟțȎȖȔț șȟȈșȚȤȦ. ǨȚȔȈȊȈȚ șȈȘȊȈ- ȉȝțȚȍȠț: Ȓ ȟțȎȖȔț șȟȈșȚȤȦ Ȑ ȋȖȘȦ ȕțȎȕȖ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ, ȒȈȒ Ȓ șȊȖȍȔț șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔț. ǰȔȍȕȕȖ ȕȈ ȥȚȖȔ ȖșȕȖȊȈȕ ȉțȌȌȐȑșȒȐȑ ȗȘȐȕȞȐȗ ȕȍȕȈșȐȓȐȧ: ȈȝȐȔșȈȝ ȗȈȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȈȝ. ǵȈȔ ȗȓȖȝȖ, ȒȖȋȌȈ ȌȘțȋȐȍ ȗȘȐȟȐȕȧȦȚ ȕȈȔ șȚȘȈȌȈȕȐȧ. ǷȈȔȧȚțȧ Ȗȉ ȥȚȖȔ, șȈȔȐ Ȕȣ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȐȟȐȕȧȚȤ ȉȖȓȤ ȕȐȒȖȔț ȌȘțȋȖȔț. ǫȖșȗȖȌȤ ǩțȌȌȈ ȧȊȐȓșȧ ș ȞȍȓȤȦ ȖșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȕȍȖȗȘȈȊȌȈȕȕȖȍ țȉȐȑșȚȊȖ ȎȐȊȖȚȕȣȝ Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȋ șȊȖȍȔ țȟȍȕȐȐ ȕȈȏȊȈȓ ȕȍȕȈșȐȓȐȍ ȋȓȈȊȕȖȑ ȏȈȗȖȊȍȌȤȦ ȘȍȓȐȋȐȐ. 289


290 ǵȍȊȖȏȔȖȎȕȖ, țȉȐȊȈȧ ȎȐȊȖȚȕȣȝ, ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ. ȅȚȖ ȊȍȘȝ ȓȐȞȍȔȍȘȐȧ. ǰȐșțș ǽȘȐșȚȖș ȏȈȗȖȊȍȌȈȓ: «ǵȍ țȉȐȑ», ȕȖ ȓȐȞȍȔȍȘȣ, ȊȣȌȈȦȡȐȍ șȍȉȧ ȏȈ ȝȘȐșȚȐȈȕ, șȖȌȍȘȎȈȚ ȚȣșȧȟȐ ȉȖȍȕ. ȅȚȖȚ șȚȐȝ ȐȏȖȉȓȐȟȈȍȚ ȚȈȒȖȍ ȌȊțȓȐȟȐȍ. Ǵȣ ȌȖȓȎȕȣ ȘȈȏȌȍȓȧȚȤ ȘȈȌȖșȚȐ Ȑ ȋȖȘȍșȚȐ ȌȘțȋȐȝ Ȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȚșȚțȗȈȚȤ ȖȚ ȥȚȖȋȖ ȗȘȐȕȞȐȗȈ. Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, Ȋ ȕȈȠȍ ȊȘȍȔȧ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȜȐȓȈȕȚȘȖȗȣ Ȑ ȋțȔȈȕȐșȚȣ ȗȘȍȌȓȈȋȈȦȚ ȘȈșȗȓȈȟȐȊȈȚȤșȧ ȏȈ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ șȟȈșȚȤȍ ȎȐȏȕȧȔȐ ȉȍȌȕȣȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. ǶȌȕȈȒȖ ȌȈȕȕȣȑ șȚȐȝ ȗȘȍȌȖșȚȍȘȍȋȈȍȚ ȕȈș ȖȚ șȓȍȌȖȊȈȕȐȧ Ȑȝ șȖȊȍȚȈȔ. ǯȌȍșȤ ȧșȕȖ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȐșȗȣȚȣȊȈȚȤ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȍ Ȓ ȒȈȎȌȖȔț ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț. Ǫșȍ ȖȕȐ: Ȑ ȓȦȌȐ, Ȑ ȎȐȊȖȚȕȣȍ, Ȑ ȘȈșȚȍȕȐȧ — ȌȍȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (14.4) ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: șȈȘȊȈ-ȑȖȕȐȠț ȒȈțȕȚȍȑȈ ȔțȘȚȈȑȈȝ șȈȔȉȝȈȊȈȕȚȐ ȑȈȝ ȚȈșȈȔ ȉȘȈȝȔȈ ȔȈȝȈȌ ȑȖȕȐȘ ȈȝȈȔ ȉȐȌȎȈ-ȗȘȈȌȈȝ ȗȐȚȈ «ǯȕȈȑ Ȏȍ, Ȗ șȣȕ DzțȕȚȐ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȊȐȌȣ ȎȐȏȕȐ ȗȖȘȖȎȌȍȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ, Ȉ ȇ — ȖȚȍȞ, ȌȈȦȡȐȑ șȍȔȧ». ǪșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȜȖȘȔȣ ȎȐȏȕȐ — ȥȚȖ ȗȘȖșȚȖ ȊȕȍȠȕȐȍ ȖȉȖȓȖȟȒȐ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. Ǫ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȏȍ ȒȈȎȌȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ — ȥȚȖ ȊȍȟȕȈȧ ȌțȠȈ, ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȈȧ ȟȈșȚȐȞȈ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȊȣȌȍȓȧȚȤ ȖȌȐȕ ȊȐȌ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȧ ȖșȚȈȓȤȕȣȔȐ. ǪȈȑȠȕȈȊ ȊȐȌȐȚ ȟȈșȚȐȞț ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȒȈȎȌȖȔ. ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (5.18 Ȑ 18.54): ȊȐȌȑȈ-ȊȐȕȈȑȈ-șȈȔȗȈȕȕȍ ȉȘȈȝȔȈȕȍ ȋȈȊȐ ȝȈșȚȐȕȐ ȠțȕȐ ȟȈȐȊȈ ȠȊȈȗȈȒȍ ȟȈ ȗȈȕȌȐȚȈȝ șȈȔȈ-ȌȈȘȠȐȕȈȝ «ǹȔȐȘȍȕȕȣȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȍ ȐșȚȐȕȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ șȔȖȚȘȧȚ ȕȈ țȟȍȕȖȋȖ Ȑ ȉȓȈȋȖȊȖșȗȐȚȈȕȕȖȋȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȒȖȘȖȊț, șȓȖȕȈ, șȖȉȈȒț Ȑ șȖȉȈȒȖȍȌȈ [ȕȍȗȘȐȒȈșȈȍȔȖȋȖ]». ȉȘȈȝȔȈ-ȉȝțȚȈȝ ȗȘȈșȈȕȕȈȚȔȈ ȕȈ ȠȖȟȈȚȐ ȕȈ ȒȈȕȒȠȈȚȐ șȈȔȈȝ șȈȘȊȍȠț ȉȝțȚȍȠț ȔȈȌ-ȉȝȈȒȚȐȔ ȓȈȉȝȈȚȍ ȗȈȘȈȔ «ǺȖȚ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ, șȘȈȏț ȗȖșȚȐȋȈȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ Ȑ ȐșȗȖȓȕȧȍȚșȧ ȘȈȌȖșȚȐ. Ƕȕ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȒȖȘȉȐȚ Ȑ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȎȍȓȈȍȚ. Ƕȕ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. ǬȖșȚȐȋȕțȊ ȥȚȖȋȖ șȖșȚȖȧȕȐȧ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȟȐșȚȖȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ Ǵȕȍ». ǷȖȥȚȖȔț ȚȖȓȤȒȖ ȊȈȑȠȕȈȊȈ ȔȖȎȕȖ ș ȗȖȓȕȣȔ ȗȘȈȊȖȔ ȕȈȏȊȈȚȤ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ, ȐȉȖ Ȗȕ șȒȖȘȉȐȚ ȗȘȐ ȊȐȌȍ ȟțȎȖȋȖ ȋȖȘȧ Ȑ ȘȈȌțȍȚșȧ ȟțȎȖȔț șȟȈșȚȤȦ. ǪȈȑȠȕȈȊȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȗȈȘȈ-ȌțȝȒȝȈ-ȌțȝȒȝȐ: ȊȐȌȧ șȚȘȈȌȈȕȐȧ ȗȖȋȘȧȏȠȐȝ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐȏȔȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȝ ȌțȠ, Ȗȕ șȈȔ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȉȖȓȤ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȊȈȑȠȕȈȊ ȕȍțșȚȈȕȕȖ ȗȘȖȗȖȊȍȌțȍȚ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ ȗȖ ȊșȍȔț ȔȐȘț. ǺǭDzǹǺ 10 ȈȝȖ ȌȈȐȕȑȈȔ ȈȝȖ ȒȈȠȚȈȔ 290


291 ȗȈȘȈȒȑȈȐȝ ȒȠȈȕȈ-ȉȝȈȕȋțȘȈȐȝ ȑȈȕ ȕȖȗȈȒțȘȑȈȌ ȈșȊȈȘȚȝȈȐȘ ȔȈȘȚȑȈȝ șȊȈ-ȌȎȕȈȚȐ-ȊȐȋȘȈȝȈȐȝ ȈȝȖ — țȊȣ; ȌȈȐȕȑȈȔ — ȔțȒȈ; ȈȝȖ — țȊȣ; ȒȈȠȚȈȔ — ȕȍșȟȈșȚȤȍ; ȗȈȘȈȒȑȈȐȝ — ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ ȗȖȎȐȘȈȍȔȖȋȖ șȖȉȈȒȈȔȐ Ȑ ȠȈȒȈȓȈȔȐ; ȒȠȈȕȈ-ȉȝȈȕȋțȘȈȐȝ — ȒȖȚȖȘȖȍ ȔȖȎȍȚ ȗȖȋȐȉȕțȚȤ Ȋ ȓȦȉȖȑ ȔȖȔȍȕȚ; ȑȈȚ — ȗȖșȒȖȓȤȒț; ȕȈ — ȕȍ; țȗȈȒțȘȑȈȚ — ȗȖȔȖȎȍȚ; ȈșȊȈ-ȈȘȚȝȈȐȝ — ȕȍ ȗȘȐȕȖșȧȡȐȔ ȉȓȈȋȈ ȊȓȈȌȍȓȤȞț; ȔȈȘȚȑȈȝ — șȔȍȘȚȕȣȑ; șȊȈ — șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤȦ; ȌȎȕȈȚȐ — ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ ȐȓȐ ȌȘțȏȤȧȔȐ; ȊȐȋȘȈȝȈȐȝ — Ȑ ȚȍȓȖȔ. ǴȖȍ ȚȍȓȖ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ șțȎȌȍȕȖ șȚȈȚȤ ȌȖȉȣȟȍȑ șȖȉȈȒ Ȑ ȠȈȒȈȓȖȊ, ȕȍ ȗȘȐȕȖșȐȚ Ȕȕȍ, ȊȍȟȕȖȑ ȌțȠȍ, ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȉȓȈȋȈ. ǶȕȖ ȕȍȌȖȓȋȖȊȍȟȕȖ Ȑ ȔȖȎȍȚ ȗȖȋȐȉȕțȚȤ Ȋ ȓȦȉȖȑ ȔȖȔȍȕȚ. ǷȖȥȚȖȔț Ȑ șȈȔȖ ȚȍȓȖ, Ȑ șȊȧȏȈȕȕȣȍ ș ȕȐȔ ȐȔțȡȍșȚȊȖ, ȉȖȋȈȚșȚȊȖ Ȑ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȐ ȌȖȓȎȕȣ ȚȘțȌȐȚȤșȧ ȕȈ ȉȓȈȋȖ Ȋșȍȝ ȌȘțȋȐȝ, Ȉ ȐȕȈȟȍ ȖȕȐ șȚȈȕțȚ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȉȍȌ Ȑ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȣȑ șȖȊȍȚ ȌȈȍȚșȧ Ȋ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (10.22.35): ȥȚȈȊȈȌȎ ȌȎȈȕȔȈ-șȈȗȝȈȓȑȈȔ ȌȍȝȐȕȈȔ ȐȝȈ ȌȍȝȐȠț ȗȘȈȕȈȐȘ ȈȘȚȝȈȐȘ ȌȝȐȑȈ ȊȈȟȈ ȠȘȍȑȈ ȈȟȈȘȈȕȈȔ șȈȌȈ «ǬȖȓȋ ȒȈȎȌȖȋȖ — șȊȖȍȑ ȎȐȏȕȤȦ, ȉȖȋȈȚșȚȊȖȔ, ȘȈȏțȔȖȔ Ȑ ȘȍȟȤȦ șȓțȎȐȚȤ ȉȓȈȋț ȌȘțȋȐȝ». Ǫ ȥȚȖȔ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ șȔȣșȓ ȎȐȏȕȐ. ǵȈȠȍ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȍ ȚȍȓȖ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȚȍȓȈ ȕȈȠȐȝ ȌȘțȏȍȑ Ȑ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ, ȕȈȠȐ șȉȍȘȍȎȍȕȐȧ Ȑ ȊȖȖȉȡȍ Ȋșȍ, ȟȍȔ Ȕȣ ȊȓȈȌȍȍȔ, șȓȍȌțȍȚ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȊȖ ȉȓȈȋȖ ȌȘțȋȐȝ. ȅȚȖȔț țȟȐȓ Ȑ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț. Ǫ «ȟȈȑȚȈȕȤȧ-ȟȈȘȐȚȈȔȘȐȚȍ» (ǨȌȐ, 9.41) Ƕȕ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȉȝȈȘȈȚȈ-ȉȝțȔȐȚȍ ȝȈȐȓȈ ȔȈȕțȠȑȈ-ȌȎȈȕȔȈ ȑȈȘȈ ȌȎȈȕȔȈ șȈȘȚȝȈȒȈ ȒȈȘȐ' ȒȈȘȈ ȗȈȘȈ-țȗȈȒȈȘȈ «ǺȖȚ, ȒȖȔț ȗȖșȟȈșȚȓȐȊȐȓȖșȤ ȘȖȌȐȚȤșȧ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ ȕȈ ȏȍȔȓȍ ǰȕȌȐȐ [ǩȝȈȘȈȚȈ-ȊȈȘȠȐ], ȌȖȓȎȍȕ ȗȖșȚȈȘȈȚȤșȧ ȌȖșȚȐȟȤ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȋ șȊȖȍȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȚȘțȌȐȚȤșȧ ȘȈȌȐ ȉȓȈȋȈ ȖșȚȈȓȤȕȣȝ». ǹȓȖȊȖ ȗȈȘȈ-țȗȈȒȈȘȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ ȚȖ Ȏȍ șȈȔȖȍ, ȟȚȖ Ȑ țȗȈȒțȘȑȈȚ, — ȗȖȔȖȡȤ ȌȘțȋȐȔ. Ǫ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ țȎȍ ȍșȚȤ ȕȍȔȈȓȖ țȟȘȍȎȌȍȕȐȑ, ȗȖȔȖȋȈȦȡȐȝ ȕțȎȌȈȦȡȐȔșȧ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȜȐȓȈȕȚȘȖȗȣ ȕȍ ȏȕȈȦȚ, ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ ȗȖȔȖȟȤ ȌȘțȋȐȔ, Ȋșȧ Ȑȝ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȗȘȖȝȖȌȐȚ ȌȈȘȖȔ. ǰȔ ȕȍȊȍȌȖȔȖ, ȟȚȖ ȐșȚȐȕȕȈȧ ȞȍȓȤ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ (ȠȘȍȑȈ ȈȟȈȘȈȕȈȔ) — ȌȖșȚȈȊȐȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. ǭșȓȐ ȉȣ Ȋșȧ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȈȧ Ȑ ȋțȔȈȕȐȚȈȘȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȗȘȍșȓȍȌȖȊȈȓȈ ȥȚț ȊȣșȠțȦ ȞȍȓȤ — țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, — ȚȖȋȌȈ ȖȕȈ ȉȣȓȈ ȉȣ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȑ. ǩȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ, ȕȍ șȊȧȏȈȕȕȈȧ ș DzȘȐȠȕȖȑ, ȓȐȠȍȕȈ șȔȣșȓȈ. Ǫ ȞȍȕȚȘ Ȋșȍȑ șȊȖȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȕțȎȕȖ ȗȖȔȍșȚȐȚȤ DzȘȐȠȕț, Ȋ ȗȘȖȚȐȊȕȖȔ șȓțȟȈȍ ȖȕȈ ȓȐȠȈȍȚșȧ ȊșȧȒȖȋȖ șȔȣșȓȈ. ǺǭDzǹǺ 11 ȠȘȐ-ȉȈȌȈȘȈȑȈȕȐȘ țȊȈȟȈ 291


292 ȥȊȈȔ ȒȘȐȚȈ-ȊȑȈȊȈșȐȚȖ ȌȈȌȝȑȈȕȕ ȈȚȝȈȘȊȈȕȈș ȚȈȕțȔ ȗȈȘȍ ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ ȉȘȈȝȔȈȕȑ ȈȚȔȈȕȈȔ șȈȕȕȈȑȈȕ ȌȎȈȝȈț ȠȘȐ-ȉȈȌȈȘȈȑȈȕȐȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐȓȈ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȒȘȐȚȈȊȑȈȊȈșȐȚȈȝ — ȗȘȐȕȧȓ ȖȒȖȕȟȈȚȍȓȤȕȖȍ ȘȍȠȍȕȐȍ (ȖȚȌȈȚȤ șȊȖȍ ȚȍȓȖ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ); ȌȈȌȝȑȈȕ — ǬȈȌȝȐȟȐ ǴțȕȐ; ȈȚȝȈȘȊȈȕȈȝ — șȣȕ ǨȚȝȈȘȊȣ; ȚȈȕțȔ — ȚȍȓȖ; ȗȈȘȍ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ — dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȉȘȈȝȔȈȕȐ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǩȘȈȝȔȈȕț; ȈȚȔȈȕȈȔ — șȍȉȧ (ȌțȠț); șȈȕȕȈȑȈȕ — ȊȘțȟȐȊ; ȌȎȈȝȈț — ȗȖȒȐȕțȓ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: ǹ ȥȚȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ ǬȈȌȝȐȟȐ ǴțȕȐ, șȣȕ ǨȚȝȈȘȊȣ, ȐșȗȖȓȕȐȓșȧ ȘȍȠȐȔȖșȚȐ ȖȚȌȈȚȤ șȊȖȍ ȚȍȓȖ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. ǶșȖȏȕȈȊ șȍȉȧ ȊȍȟȕȖȑ ȌțȠȖȑ, ȕȈȠȍȌȠȍȑ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȗȕ ȗȖȒȐȕțȓ ȋȘțȉȖȍ ȚȍȓȖ, șȖȏȌȈȕȕȖȍ Ȑȏ ȗȧȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȓȖȊȈ ȗȈȘȍ ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ ȉȘȈȝȔȈȕȑ ȈȚȔȈȕȈȔ șȈȕȕȑȈȑȈȕ țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ, ȖșȖȏȕȈȊ șȍȉȧ ȊȍȟȕȖȑ ȌțȠȖȑ, ǬȈȌȝȐȟȐ ǴțȕȐ ȕȈȠȍȓ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȔȖȎȕȖ ȚȈȒȎȍ ȊșȗȖȔȕȐȚȤ, ȒȈȒ ȗȖȒȐȌȈȓ șȊȖȍ ȚȍȓȖ ǬȝȘȐȚȈȘȈȠȚȘȈ. Ƕȉ ȥȚȖȔ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ Ȋ ǷȍȘȊȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (13.55). ǬȝȘȐȚȈȘȈȠȚȘȈ Ȋ țȔȍ ȘȈȏȌȍȓȐȓ șȊȖȍ ȋȘțȉȖȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ ȕȈ ȗȧȚȤ șȖșȚȈȊȓȧȦȡȐȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ — ȏȍȔȓȦ, ȊȖȌț, ȊȖȏȌțȝ, ȖȋȖȕȤ Ȑ ȥȜȐȘ — Ȑ ȏȈȚȍȔ ȗȖȘȖȏȕȤ ȊȍȘȕțȓ Ȑȝ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ șȚȐȝȐȐ; ȐȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, Ȗȕ ȗȖȋȘțȏȐȓ ȥȚȐ ȗȧȚȤ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ Ȋ ȗȍȘȊȖȏȌȈȕȕțȦ ȔȈȝȈȚ-ȚȈȚȚȊț . ǪȣȧȊȐȊ șȊȖȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȎȐȏȕȐ, Ȗȕ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȖȚȌȍȓȐȓ ȌțȠț ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȐ Ȑ ȗȖȔȍșȚȐȓ șȍȉȧ ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȟȈșȚȖ ȗȘȐȊȖȌȧȚ ȗȘȐȔȍȘ ș ȋȓȐȕȧȕȣȔ ȋȖȘȠȒȖȔ, ȏȈȒȓȦȟȈȦȡȐȔ Ȋ șȍȉȍ ȕȍȒȖȚȖȘȣȑ ȖȉȢȍȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ, șȚȖȐȚ ȋȖȘȠȒț ȘȈȏȉȐȚȤșȧ, ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ șȓȐȊȈȍȚșȧ ș ȊȕȍȠȕȐȔ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȖȔ. ǶȌȕȈȒȖ ȜȐȓȖșȖȜȣȔȈȑȧȊȈȌȐ ȌȍȓȈȦȚ Ȑȏ ȚȈȒȐȝ ȖȗȐșȈȕȐȑ, șȖȌȍȘȎȈȡȐȝșȧ Ȋ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȕȍȊȍȘȕȣȍ ȊȣȊȖȌȣ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ șȊȖȍȑ ȒȕȐȋȍ «ǪȍȌȈȕȚȈ-ȚȈȚȚȊȈ-șȈȘȈ» ȀȘȐ ǸȈȔȈȕțȌȎȈ ǹȊȈȔȐ ȗȐȠȍȚ, ȟȚȖ ȗȖȌȖȉȕȖȍ șȖȍȌȐȕȍȕȐȍ ȌțȠȐ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ȖȏȕȈȟȈȍȚ ȓȐȠȤ ȚȖ, ȟȚȖ, ȗȖȒȐȕțȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ, șȖȏȌȈȕȕȖȍ Ȑȏ ȊȖșȤȔȐ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ (ȏȍȔȓȐ, ȊȖȌȣ, ȊȖȏȌțȝȈ, Ȗȋȕȧ, ȥȜȐȘȈ, ȓȖȎȕȖȋȖ ȥȋȖ, țȔȈ Ȑ ȘȈȏțȔȈ), ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȈȧ ȌțȠȈ ȗȖșȊȧȡȈȍȚ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȋ ǭȋȖ ȊȍȟȕȖȔ ȖȉȓȐȒȍ (ȐȠȊȈȘȈȝ ȗȈȘȈȔȈȝ ȒȘȐȠȕȈȝ șȈȟ- ȟȐȌ-ȈȕȈȕȌȈ-ȊȐȋȘȈȝȈȝ / ȈȕȈȌȐȘ ȈȌȐȘ ȋȖȊȐȕȌȈȝ șȈȘȊȈ-ȒȈȘȈȕȈ-ȒȈȘȈȕȈȔ) . ǺȈȒ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ ȗȖȋȘțȎȈȍȚșȧ Ȋ șȊȖȦ ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕț, Ȉ ȊȍȟȕȈȧ ȌțȠȈ ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ Ȋ șȊȖȍ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. DzȈȒ ȖȉȢȧșȕȐȓ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț, ȌȎȐȊȍȘȈ `șȊȈȘțȗȈ' ȝȈȑȈ — ȒȘȐȠȕȍȘȈ `ȕȐȚȑȈȌȈșȈ': ȒȈȎȌȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȗȖ șȊȖȍȑ ȗȘȐȘȖȌȍ — Ȋȍȟȕȣȑ șȓțȋȈ DzȘȐȠȕȣ. ǶȉȘȍȚȈȧ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ Ȑ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊțȧșȤ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ, Ȕȣ ȗȖȉȍȎȌȈȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ Ȑ ȗȖȓțȟȈȍȔ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȊȍȘȕțȚȤșȧ Ȋ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ, ȟȚȖȉȣ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț. ǺǭDzǹǺ 12 ȑȈȚȈȒȠȈșț-ȔȈȕȖ-ȉțȌȌȝȐș ȚȈȚȚȊȈ-ȌȘȐȋ ȌȝȊȈșȚȈ-ȉȈȕȌȝȈȕȈȝ ȈșȚȝȐȚȈȝ ȗȈȘȈȔȈȔ ȑȖȋȈȔ ȕȈ ȌȍȝȈȔ ȉțȉțȌȝȍ ȋȈȚȈȔ 292


293 ȑȈȚȈ — ȖȉțȏȌȈȕȕȣȍ; ȈȒȠȈ — ȟțȊșȚȊȈ; Ȉșț — ȎȐȏȕȍȕȕȣȑ ȊȖȏȌțȝ; ȔȈȕȈȝ — țȔ; ȉțȌȌȝȐȝ — ȘȈȏțȔ; ȚȈȚȚȊȈ-ȌȘȐȒ — ȗȖȏȕȈȊȠȐȑ ȌȊȍ ȚȈȚȚȊȣ (ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕțȦ Ȑ ȌțȝȖȊȕțȦ ȥȕȍȘȋȐȐ); ȌȝȊȈșȚȈ-ȉȈȕȌȝȈȕȈȝ — șȉȘȖșȐȊȠȐȑ ȖȒȖȊȣ; ȈșȚȝȐȚȈȝ — ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȐȑ; ȗȈȘȈȔȈȔ — Ȋ ȊȣșȠȍȔ; ȑȖȋȈȔ — șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȐȐ, ȐȓȐ ȚȘȈȕșȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȌȍȝȈȔ — ȚȍȓȖ; ȉțȉțȌȝȍ — ȖȡțȡȈȓ; ȋȈȚȈȔ — ȗȖȒȐȕțȚȖȍ. ǶȊȓȈȌȍȊ șȊȖȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ, ȎȐȏȕȍȕȕȖȑ șȐȓȖȑ, țȔȖȔ Ȑ ȘȈȏțȔȖȔ, ǬȈȌȝȐȟȐ ǴțȕȐ ȗȖȋȘțȏȐȓșȧ Ȋ ȚȘȈȕș Ȑ ȘȈȏȖȘȊȈȓ țȏȣ ȔȈȚȍȘȐȐ. Ƕȕ ȌȈȎȍ ȕȍ ȏȈȔȍȚȐȓ, ȒȈȒ ȘȈșșȚȈȓșȧ ș ȚȍȓȖȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (8.5) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȈȕȚȈ-ȒȈȓȍ ȟȈ ȔȈȔ ȥȊȈ șȔȈȘȈȕ ȔțȒȚȊȈ ȒȈȓȍȊȈȘȈȔ ȑȈȝ ȗȘȈȑȈȚȐ șȈ ȔȈȌ-ȉȝȈȊȈȔ ȑȈȚȐ ȕȈșȚȑ ȈȚȘȈ șȈȔȠȈȑȈȝ «ǺȖȚ, ȒȚȖ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȎȐȏȕȐ, ȗȖȒȐȌȈȧ ȚȍȓȖ, ȗȖȔȕȐȚ ȚȖȓȤȒȖ Ǵȍȕȧ, șȘȈȏț ȖȉȘȍȚȈȍȚ ǴȖȦ ȗȘȐȘȖȌț. Ǫ ȥȚȖȔ ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȐȝ șȖȔȕȍȕȐȑ». ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȚȈȒȖȋȖ șȖșȚȖȧȕȐȧ Ȋ ȔȖȔȍȕȚ șȔȍȘȚȐ ȕȍ ȌȖșȚȐȟȤ ȉȍȏ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȍȑ ȗȘȈȒȚȐȒȐ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȎȐȏȕȐ, ȕȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ DzȘȐȠȕȣ — șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȑ ȑȖȋ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȗȕ țȔȐȘȈȍȚ Ȋ ȚȘȈȕșȍ, țșȚȘȍȔȐȊ șȊȖȐ ȗȖȔȣșȓȣ Ȓ DzȘȐȠȕȍ. Ƕȕ ȌȈȎȍ ȕȍ ȖȡțȡȈȍȚ, ȒȈȒ ȌțȠȈ ȘȈșșȚȈȍȚșȧ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ, Ȑ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ ȊȖȏȕȖșȐȚșȧ Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ. ǺȑȈȒȚȊȈ ȌȍȝȈȔ ȗțȕȈȘ ȌȎȈȕȔȈ ȕȈȐȚȐ ȔȈȔ ȥȚȐ: ȚȈȒȈȧ ȌțȠȈ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȗȖȗȈȌȈȍȚ Ȋ ȓȖȕȖ ȖȟȍȘȍȌȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐ, Ȉ ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ȅȚȈ ȑȖȋȈ, ȐȔȍȕțȍȔȈȧ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȖȑ, — ȕȈȐȊȣșȠȈȧ Ȑȏ Ȋșȍȝ șȐșȚȍȔ ȑȖȋȐ, Ȗ ȟȍȔ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (6.47) ȋȖȊȖȘȐȚ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ: ȑȖȋȐȕȈȔ ȈȗȐ șȈȘȊȍȠȈȔ ȔȈȌ-ȋȈȚȍȕȈȕȚȈȘȈȚȔȈȕȈ ȠȘȈȌȌȝȈȊȈȕ ȉȝȈȌȎȈȚȍ ȑȖ ȔȈȔ șȈ Ȕȍ ȑțȒȚȈȚȈȔȖ ȔȈȚȈȝ «ǰȏ Ȋșȍȝ ȑȖȋȖȊ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȋȘțȎȍȕ Ȋ ȔȣșȓȐ ȖȉȖ Ǵȕȍ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȍȔ Ȋ ȍȋȖ șȍȘȌȞȍ, Ȑ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ ȕȍȗȖȒȖȓȍȉȐȔȖȑ ȊȍȘȣ, ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ Ȑ șȓțȎȐȚ Ǵȕȍ ș ȓȦȉȖȊȤȦ, șȊȧȏȈȕ șȖ ǴȕȖȑ șȈȔȣȔȐ ȚȍșȕȣȔȐ țȏȈȔȐ Ȑ ȌȖșȚȐȋ ȊȣșȠȍȑ șȚțȗȍȕȐ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ». ǩȝȈȒȚȐ-ȑȖȋ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȌțȔȈȍȚ Ȗ DzȘȐȠȕȍ Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȋ ȔȖȔȍȕȚ șȔȍȘȚȐ ȔȖȎȍȚ ș ȓȍȋȒȖșȚȤȦ ȗȍȘȍȕȍșȚȐșȤ ȕȈ DzȘȐȠȕȈȓȖȒț, ȕȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȧ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȕȐȒȈȒȐȝ ȔțȒ șȔȍȘȚȐ. ǺǭDzǹǺȃ 13 - 14 ȈȚȝȍȕȌȘȖ ȊȈȌȎȘȈȔ țȌȑȈȔȑȈ ȕȐȘȔȐȚȈȔ ȊȐȠȊȈȒȈȘȔȈȕȈ Ȕțȕȍȝ ȠȈȒȚȐȉȝȐȘ țȚșȐȒȚȖ ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȚȍȌȎȈșȈȕȊȐȚȈȝ ȊȘȐȚȖ ȌȍȊȈ-ȋȈȕȈȐȝ șȈȘȊȈȐȘ ȋȈȌȎȍȕȌȘȖȗȈȘȑ ȈȠȖȉȝȈȚȈ șȚțȑȈȔȈȕȖ ȔțȕȐ-ȋȈȕȈȐș ȚȘȈȐȓȖȒȑȈȔ ȝȈȘȠȈȑȈȕȕ ȐȊȈ 293


294 ȈȚȝȈ — ȏȈȚȍȔ; ȐȕȌȘȈȝ — ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș; ȊȈȌȎȘȈȔ — ȔȖȓȕȐȦ; țȌȑȈȔȑȈ — șȎȈȊ Ȋ ȘțȒȍ; ȕȐȘȔȐȚȈȔ — ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȕțȦ; ȊȐȠȊȈȒȈȘȔȈȕȈ — ǪȐȠȊȈȒȈȘȔȖȑ; Ȕțȕȍȝ — ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔțȌȘȍȞȈ ǬȈȌȝȐȟȐ; ȠȈȒȚȐȉȝȐȝ — șȐȓȖȑ; țȚșȐȒȚȈȝ — ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ; ȉȝȈȋȈȊȈȚ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȚȍȌȎȈșȈ — ȌțȝȖȊȕȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ; ȈȕȊȐȚȈȝ — ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȑ; ȊȘȐȚȈȝ — ȖȒȘțȎȍȕȕȣȑ; ȌȍȊȈ-ȋȈȕȈȐȝ — ȖșȚȈȓȤȕȣȔȐ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; șȈȘȊȈȐȝ — ȊșȍȔȐ; ȋȈȌȎȍȕȌȘȈ — șȊȖȍȋȖ șȓȖȕȈ; țȗȈȘȐ — ȕȈ șȗȐȕȍ; ȈȠȖȉȝȈȚȈ — șȐȧȓ; șȚțȑȈȔȈȕȈȝ — ȊȖșȝȊȈȓȧȍȔȣȑ; ȔțȕȐ-ȋȈȕȈȐȝ — șȊȧȚȣȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ; ȚȘȈȐȓȖȒȑȈȔ — ȚȘȐ ȔȐȘȈ; ȝȈȘȠȈȑȈȕ — ȘȈȌțȦȡȐȑ; ȐȊȈ — ȊȖȐșȚȐȕț ȚȈȒ. ǯȈȚȍȔ Ȑȏ ȒȖșȚȍȑ ǬȈȌȝȐȟȐ ǪȐȠȊȈȒȈȘȔȈ ȐȏȋȖȚȖȊȐȓ ȔȖȓȕȐȦ. DzȘȍȗȒȖ șȎȈȊ ȍȍ Ȋ ȘțȒȍ, ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ șȐȓȣ ǬȈȌȝȐȟȐ ǴțȕȐ Ȑ Ȗșȍȕȍȕȕȣȑ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ ǹȈȔȖȋȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȌ ȏȊțȒȐ ȝȊȈȓȍȉȕȣȝ ȋȐȔȕȖȊ, ȊȖȏȕȖșȐȔȣȝ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ, Ȋ șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȐ Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȖșȍȌȓȈȓ șȊȖȍȋȖ șȓȖȕȈ ǨȑȘȈȊȈȚț. ǪȐȌ ȖșȓȍȗȐȚȍȓȤȕȖ șȐȧȦȡȍȋȖ ǰȕȌȘȣ, ȕȈȗȘȈȊȓȧȊȠȍȋȖșȧ țȉȐȚȤ ǪȘȐȚȘȈșțȘț, ȕȈȗȖȓȕȐȓ ȓȐȒȖȊȈȕȐȍȔ Ȋșȍ ȚȘȐ ȔȐȘȈ. ǺǭDzǹǺ 15 ȊȘȐȚȘȈȔ ȈȉȝȑȈȌȘȈȊȈȟ ȟȝȈȚȘțȔ ȈșțȘȈȕȐȒȈ-ȑțȚȝȈȗȈȐȝ ȗȈȘȑȈșȚȈȔ ȖȌȎȈșȈ ȘȈȌȎȈȕ ȒȘțȌȌȝȖ ȘțȌȘȈ ȐȊȈȕȚȈȒȈȔ ȊȘȐȚȘȈȔ — ȕȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘț; ȈȉȝȑȈȌȘȈȊȈȚ — ȕȈȗȈȓ; ȠȈȚȘțȔ — ȊȘȈȋȈ; ȈșțȘȈ-ȈȕȐȒȈȑțȚȝȈȗȈȐȝ — ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȧȔȐ ȊȖȑșȒȈ ȈșțȘȖȊ; ȗȈȘȑȈșȚȈȔ — ȖȒȘțȎȍȕȕȖȋȖ; ȖȌȎȈșȈ — ș ȊȍȓȐȒȐȔ ȕȈȚȐșȒȖȔ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȒȘțȌȌȝȈȝ — ȘȈȏȢȧȘȍȕȕȣȑ; ȘțȌȘȈȝ — ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȈȕȚȈȒȈȔ — ǨȕȚȈȒț, ȐȓȐ ȇȔȈȘȈȌȎț. Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȒȈȒ ȕȍȒȖȋȌȈ ȘȈȏȋȕȍȊȈȕȕȣȑ ǸțȌȘȈ ȉȘȖșȐȓșȧ ȕȈ ǨȕȚȈȒț [ȇȔȈȘȈȌȎț] ș ȕȈȔȍȘȍȕȐȍȔ țȉȐȚȤ ȍȋȖ, ȚȈȒ Ȑ ǰȕȌȘȈ ș ȕȍțȒȘȖȚȐȔȖȑ ȧȘȖșȚȤȦ Ȑ șȐȓȖȑ ȕȈȗȈȓ ȕȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘț, ȖȒȘțȎȍȕȕȖȋȖ ȌȍȔȖȕȈȔȐ-ȊȖȍȕȈȟȈȓȤȕȐȒȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 16 ȚȈȚȈȝ șțȘȈȕȈȔ ȈșțȘȈȐ ȘȈȕȈȝ ȗȈȘȈȔȈ-ȌȈȘțȕȈȝ ȚȘȍȚȈ-ȔțȒȝȍ ȕȈȘȔȈȌȈȑȈȔ ȈȉȝȈȊȈȚ ȗȘȈȚȝȈȔȍ ȑțȋȍ ȚȈȚȈȝ — ȚȈȒ; șțȘȈȕȈȔ — ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȈșțȘȈȐȝ — ș ȌȍȔȖȕȈȔȐ; ȘȈȕȈȝ — ȊȍȓȐȒȈȧ ȉȐȚȊȈ; ȗȈȘȈȔȈ-ȌȈȘțȕȈȝ — ȎțȚȒȈȧ; ȚȘȍȚȈ-ȔțȒȝȍ — Ȋ ȕȈȟȈȓȍ ǺȘȍȚȈ-ȦȋȐ; ȕȈȘȔȈȌȈȑȈȔ — ȕȈ ȉȍȘȍȋț ȘȍȒȐ ǵȈȘȔȈȌȣ; ȈȉȝȈȊȈȚ — ȗȘȖȐȏȖȠȓȈ; ȗȘȈȚȝȈȔȍ — Ȋ ȗȍȘȊȖȑ; ȑțȋȍ — ȥȗȖȝȍ. ǺȈȒ ȕȈ ȘțȉȍȎȍ ǹȈȚȤȧ-ȦȋȐ Ȑ ǺȘȍȚȈ-ȦȋȐ ț ȘȍȒȐ ǵȈȘȔȈȌȣ ȏȈȊȧȏȈȓȈșȤ șȚȘȈȠȕȈȧ ȉȐȚȊȈ ȔȍȎȌț ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȈȔȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ ȗȖȌ ǵȈȘȔȈȌȖȑ ȕȍ ȐȔȍȍȚșȧ Ȋ ȊȐȌț ȘȍȒȈ ǵȈȘȔȈȌȈ Ȋ ǰȕȌȐȐ. Ǫșȍ ȗȧȚȤ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȘȍȒ ǰȕȌȐȐ — ǫȈȕȋȈ, ȇȔțȕȈ, ǵȈȘȔȈȌȈ, DzȈȊȍȘȐ Ȑ DzȘȐȠȕȈ — 294


295 ȕȍȉȍșȕȖȋȖ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȧ. ǺȈȒ Ȏȍ, ȒȈȒ Ȑ ȘȍȒȈ ǫȈȕȋȈ, ǵȈȘȔȈȌȈ ȗȘȖȚȍȒȈȍȚ ȕȈ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ. ǺȈȔ Ȑ șȖșȚȖȧȓȈșȤ ȉȐȚȊȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ș ȌȍȔȖȕȈȔȐ. ǷȘȈȚȝȈȔȍ ȑțȋȍ ȏȕȈȟȐȚ «Ȋ ȕȈȟȈȓȍ ȗȍȘȊȖȑ ȥȗȖȝȐ», ȚȖ ȍșȚȤ Ȋ ȕȈȟȈȓȍ ȔȈȕȊȈȕȚȈȘȣ ǪȈȑȊȈșȊȈȚȣ ǴȈȕț. Ǫ ȚȍȟȍȕȐȍ ȖȌȕȖȋȖ Ȍȕȧ ǩȘȈȝȔȣ șȔȍȕȧȦȚșȧ ȟȍȚȣȘȕȈȌȞȈȚȤ ǴȈȕț, ȎȐȏȕȤ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȌȓȐȚșȧ ȖȌȕț ȔȈȕȊȈȕȚȈȘț, ȐȓȐ șȍȔȤȌȍșȧȚ ȖȌȕț ȥȗȖȝț. Ǫ șȊȖȦ ȖȟȍȘȍȌȤ, ȖȌȕț ȥȗȖȝț șȖșȚȈȊȓȧȦȚ ȟȍȚȣȘȍ ȦȋȐ — ǹȈȚȤȧ, ǺȘȍȚȈ, ǬȊȈȗȈȘȈ Ȑ DzȈȓȐ. Ǵȣ ȎȐȊȍȔ Ȋ ȔȈȕȊȈȕȚȈȘț ǪȈȑȊȈșȊȈȚȣ ǴȈȕț, ȟȤȍ ȐȔȧ țȗȖȔȐȕȈȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (ȐȔȈȔ ȊȐȊȈșȊȈȚȍ ȑȖȋȈȔ ȗȘȖȒȚȈȊȈȕ ȈȝȈȔ ȈȊȑȈȑȈȔ / ȊȐȊȈșȊȈȕ ȔȈȕȈȊȍ ȗȘȈȝȈ) . Ǫ ȕȈșȚȖȧȡȐȑ ȔȖȔȍȕȚ ȐȌȍȚ ȌȊȈȌȞȈȚȤ ȊȖșȤȔȈȧ ȥȗȖȝȈ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ǪȈȑȊȈșȊȈȚȣ ǴȈȕț, ȖȌȕȈȒȖ ȖȗȐșȣȊȈȍȔȖȍ șȘȈȎȍȕȐȍ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ Ȋ ȕȈȟȈȓȍ ȗȍȘȊȖȑ ȥȗȖȝȐ ȍȋȖ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ. ǶșȕȖȊȣȊȈȧșȤ ȕȈ ȐșȚȖȘȐȟȍșȒȐȝ ȌȈȕȕȣȝ, ȕȍȚȘțȌȕȖ ȗȖȌșȟȐȚȈȚȤ, șȒȖȓȤȒȖ ȓȍȚ ȖȚȌȍȓȧȍȚ ȕȈș ȖȚ ȥȚȖȋȖ șȖȉȣȚȐȧ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȒȈȎȌȈȧ ȥȗȖȝȈ ȌȓȐȚșȧ 4 300 000 ȓȍȚ, Ȉ ȕȣȕȍȠȕȧȧ ȥȗȖȝȈ — ȌȊȈȌȞȈȚȤ ȊȖșȤȔȈȧ ȗȖ șȟȍȚț, ȚȖ șȖ ȊȘȍȔȍȕ ȊȍȓȐȒȖȑ ȉȐȚȊȣ ȕȈ ȉȍȘȍȋț ȘȍȒȐ ǵȈȘȔȈȌȣ ȔȐȕțȓȖ 120 400 000 ȓȍȚ. ǺǭDzǹǺȃ 17 - 18 ȘțȌȘȈȐȘ ȊȈșțȉȝȐȘ ȈȌȐȚȑȈȐȘ ȈȠȊȐȉȝȑȈȔ ȗȐȚȘȐ-ȊȈȝȕȐȉȝȐȝ ȔȈȘțȌȉȝȐȘ ȘȐȉȝțȉȝȐȝ șȈȌȝȑȈȐȘ ȊȐȠȊȍȌȍȊȈȐȘ ȔȈȘțȚ-ȗȈȚȐȔ ȌȘȐȠȚȊȈ ȊȈȌȎȘȈ-ȌȝȈȘȈȔ ȠȈȒȘȈȔ ȘȖȟȈȔȈȕȈȔ șȊȈȑȈ ȠȘȐȑȈ ȕȈȔȘȐȠȑȈȕȕ ȈșțȘȈ ȘȈȌȎȈȕ ȔȘȐȌȝȍ ȊȘȐȚȘȈ-ȗțȘȈȝșȈȘȈȝ ȘțȌȘȈȐȝ — ǸțȌȘȈȔȐ; ȊȈșțȉȝȐȝ — ǪȈșț; ȈȌȐȚȑȈȐȝ — ǨȌȐȚȤȧȔȐ; ȈȠȊȐȉȝȑȈȔ — ǨȠȊȐȕȐ-ȒțȔȈȘȈȔȐ; ȗȐȚȘȐ — ȗȐȚȈȔȐ; ȊȈȝȕȐȉȝȐȝ — ǪȈȝȕȐ; ȔȈȘțȌȉȝȐȝ — ǴȈȘțȚȈȔȐ; ȘȐȉȝțȉȝȐȝ — ǸȐȉȝț; șȈȌȝȑȈȐȝ — ǹȈȌȝȤȧȔȐ; ȊȐȠȊȍ-ȌȍȊȈȐȝ — ǪȐȠȊȈȌȍȊȈȔȐ; ȔȈȘțȚȗȈȚȐȔ — ȕȍȉȍșȕȖȋȖ ȞȈȘȧ ǰȕȌȘț; ȌȘȐȠȚȊȈ — țȊȐȌȍȊ; ȊȈȌȎȘȈ-ȌȝȈȘȈȔ — ȕȍșțȡȍȋȖ ȔȖȓȕȐȦ; ȠȈȒȘȈȔ — ǰȕȌȘț; ȘȖȟȈȔȈȕȈȔ — șȐȧȦȡȍȋȖ; șȊȈȑȈ — șȊȖȐȔ; ȠȘȐȑȈ — ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȐȍȔ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȔȘȐȠȑȈȕ — șȚȍȘȗȍȓȐ; ȈșțȘȈȝ — ȌȍȔȖȕȣ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȔȘȐȌȝȍ — Ȋ ȉȖȦ; ȊȘȐȚȘȈ-ȗțȘȈȝșȈȘȈȝ — ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ ǪȘȐȚȘȈșțȘȖȑ. Ƕ ȞȈȘȤ, ȒȖȋȌȈ ȌȍȔȖȕȣ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǪȘȐȚȘȈșțȘȖȑ șȖȉȘȈȓȐșȤ ȕȈ ȗȖȓȍ ȉȐȚȊȣ, ȖȕȐ țȊȐȌȍȓȐ ȚȈȔ ǰȕȌȘț ș ȔȖȓȕȐȍȑ Ȋ ȘțȒȍ. ǭȋȖ șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȓȐ ǸțȌȘȣ, ǪȈșț, ǨȌȐȚȤȐ, ǨȠȊȐȕȐ-ȒțȔȈȘȣ, ȗȐȚȣ, ǪȈȝȕȐ, ǴȈȘțȚȣ, ǸȐȉȝȐ, ǹȈȌȝȤȐ Ȑ ǪȐȠȊȈȌȍȊȣ. ǹȐȧȕȐȍ, ȐșȝȖȌȐȊȠȍȍ ȖȚ ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș, ȖȒȘțȎȍȕȕȖȋȖ șȊȖȐȔ ȊȖȑșȒȖȔ, ȗȖȒȈȏȈȓȖșȤ ȌȍȔȖȕȈȔ ȕȍșȚȍȘȗȐȔȖ ȧȘȒȐȔ. ǺǭDzǹǺȃ 19 - 22 ȕȈȔțȟȐȝ ȠȈȔȉȈȘȖ 'ȕȈȘȊȈ ȌȊȐȔțȘȌȝȈ ȘȐȠȈȉȝȖ 'șțȘȈȝ ȝȈȑȈȋȘȐȊȈȝ ȠȈȕȒțȠȐȘȈ ȊȐȗȘȈȟȐȚȚȐȘ ȈȑȖȔțȒȝȈȝ ȗțȓȖȔȈ ȊȘȐȠȈȗȈȘȊȈ ȟȈ 295


296 ȗȘȈȝȍȚȐȘ ȝȍȚȐȘ țȚȒȈȓȈȝ ȌȈȐȚȍȑȈ ȌȈȕȈȊȈ ȑȈȒȠȈ ȘȈȒȠȈȔșȐ ȟȈ șȈȝȈșȘȈȠȈȝ șțȔȈȓȐ-ȔȈȓȐ-ȗȘȈȔțȒȝȈȝ ȒȈȘȚȈșȊȈȘȈ-ȗȈȘȐȟȟȝȈȌȈȝ ȗȘȈȚȐȠȐȌȝȑȍȕȌȘȈ-șȍȕȈȋȘȈȔ ȔȘȐȚȑȖȘ ȈȗȐ ȌțȘȈșȈȌȈȔ ȈȉȝȑȈȘȌȈȑȈȕȕ ȈșȈȔȉȝȘȈȕȚȈȝ șȐȔȝȈ-ȕȈȌȍȕȈ ȌțȘȔȈȌȈȝ ȋȈȌȈȉȝȐȝ ȗȈȘȐȋȝȈȐȘ ȉȈȕȈȐȝ ȗȘȈșȈ-ȔțȌȋȈȘȈ-ȚȖȔȈȘȈȐȝ ȕȈȔțȟȐȝ — ǵȈȔțȟȐ; ȠȈȔȉȈȘȈȝ — ȀȈȔȉȈȘȈ; ȈȕȈȘȊȈ — ǨȕȈȘȊȈ; ȌȊȐȔțȘȌȝȈ — ǬȊȐȔțȘȌȝȈ; ȘȐȠȈȉȝȈȝ — ǸȐȠȈȉȝȈ; ȈșțȘȈȝ — ǨșțȘȈ; ȝȈȑȈȋȘȐȊȈȝ — ǽȈȧȋȘȐȊȈ; ȠȈȕȒțȠȐȘȈȝ — ȀȈȕȒțȠȐȘȈ; ȊȐȗȘȈȟȐȚȚȐȝ — ǪȐȗȘȈȟȐȚȚȐ; ȈȑȖȔțȒȝȈȝ — ǨȑȖȔțȒȝȈ; ȗțȓȖȔȈ — ǷțȓȖȔȈ; ȊȘȐȠȈȗȈȘȊȈ — ǪȘȐȠȈȗȈȘȊȈ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȗȘȈȝȍȚȐȝ — ǷȘȈȝȍȚȐ; ȝȍȚȐȝ — ǽȍȚȐ; țȚȒȈȓȈȝ — ǻȚȒȈȓȈ; ȌȈȐȚȍȑȈȝ — ǬȈȑȚȤȐ; ȌȈȕȈȊȈȝ — ǬȈȕȈȊȣ; ȑȈȒȠȈȝ — ȧȒȠȐ; ȘȈȒȠȈȔșȐ — ȘȈȒȠȈșȣ; ȟȈ — Ȑ; șȈȝȈșȘȈȠȈȝ — ȚȣșȧȟȐ; șțȔȈȓȐ-ȔȈȓȐȗȘȈȔțȒȝȈȝ — ȌȘțȋȐȍ, ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ ǴȈȓȐ Ȑ ǹțȔȈȓȐ; ȒȈȘȚȈșȊȈȘȈ — ȏȖȓȖȚȖȔ; ȗȈȘȐȟȟȝȈȌȈȝ — țȒȘȈȠȍȕȕȣȍ; ȗȘȈȚȐȠȐȌȝȑȈ — șȌȍȘȎȐȊȈȧ; ȐȕȌȘȈ-șȍȕȈ-ȈȋȘȈȔ — ȗȍȘȍȌȖȊȣȍ ȟȈșȚȐ ȊȖȑșȒȈ ǰȕȌȘȣ; ȔȘȐȚȑȖȝ — Ȍȓȧ șȔȍȘȚȐ; ȈȗȐ — ȌȈȎȍ; ȌțȘȈșȈȌȈȔ — ȚȘțȌȕȖȌȖșȚțȗȕȣȍ; ȈȉȝȑȈȘȌȈȑȈȕ — ȐȏȊȖȌȐȓȐ; ȈșȈȔȉȝȘȈȕȚȈȝ — ȉȍșșȚȘȈȠȕȖ; șȐȔȝȈȕȈȌȍȕȈ — ȓȤȊȐȕȖȗȖȌȖȉȕȣȔ ȘȣȒȖȔ; ȌțȘȔȈȌȈȝ — ȕȍȐșȚȖȊȣȍ; ȋȈȌȈȉȝȐȝ — ȉțȓȈȊȈȔȐ; ȗȈȘȐȋȝȈȐȝ — ȖȒȖȊȈȕȕȣȔȐ ȎȍȓȍȏȖȔ ȗȈȓȐȞȈȔȐ; ȉȈȕȈȐȝ — șȚȘȍȓȈȔȐ; ȗȘȈșȈ-ȔțȌȋȈȘȈȚȖȔȈȘȈȐȝ — ȌȘȖȚȐȒȈȔȐ, ȌțȉȐȕȒȈȔȐ, ȗȐȒȈȔȐ. ǷȖȌ ȊȖȌȐȚȍȓȤșȚȊȖȔ ǹțȔȈȓȐ Ȑ ǴȈȓȐ ȕȍșȔȍȚȕȣȍ ȗȖȓȟȐȡȈ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȗȖȓțȌȍȔȖȕȖȊ, ȧȒȠȍȑ, ȘȈȒȠȈșȖȊ [ȓȦȌȖȍȌȖȊ] Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȖȚȊȈȎȕȖ șȌȍȘȎȐȊȈȓȐ ȕȈȚȐșȒ ȈȘȔȐȐ ȞȈȘȧ ǰȕȌȘȣ, ȗȘȖȚȐȊȖșȚȖȧȚȤ ȒȖȚȖȘȖȑ ȉȣȓȖ ȉȣ ȕȍȓȍȋȒȖ ȌȈȎȍ șȈȔȖȑ șȔȍȘȚȐ. ǵȈ șȚȖȘȖȕȍ ȌȍȔȖȕȖȊ șȘȈȎȈȓȐșȤ ǵȈȔțȟȐ, ȀȈȔȉȈȘȈ, ǨȕȈȘȊȈ, ǬȊȐȔțȘȌȝȈ, ǸȐȠȈȉȝȈ, ǨșțȘȈ, ǽȈȧȋȘȐȊȈ, ȀȈȕȒțȠȐȘȈ, ǪȐȗȘȈȟȐȚȚȐ, ǨȑȖȔțȒȝȈ, ǷțȓȖȔȈ, ǪȘȐȠȈȗȈȘȊȈ, ǷȘȈȝȍȚȐ, ǽȍȚȐ Ȑ ǻȚȒȈȓȈ. ǩȍșșȚȘȈȠȕȖ ȘȍȊțȡȐȍ, ȒȈȒ ȓȤȊȣ, ȥȚȐ ȕȍȗȖȉȍȌȐȔȣȍ ȌȍȔȖȕȣ Ȋ ȏȖȓȖȚȣȝ ȌȖșȗȍȝȈȝ ȘȈȏȐȓȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȉțȓȈȊȈȔȐ, ȗȈȓȐȞȈȔȐ, șȚȘȍȓȈȔȐ, ȌȘȖȚȐȒȈȔȐ, ȌțȉȐȕȒȈȔȐ Ȑ ȗȐȒȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 23 ȠțȓȈȐȝ ȗȈȘȈȠȊȈȌȝȈȐȝ ȒȝȈȌȋȈȐȝ ȠȈȚȈȋȝȕȐȉȝȐȘ ȉȝțȠțȕȌȐȉȝȐȝ șȈȘȊȈȚȖ 'ȊȈȒȐȘȈȕ ȠȈșȚȘȈȐȘ ȈșȚȘȈȐȠ ȟȈ ȊȐȉțȌȝȈȘȠȈȉȝȈȕ ȠțȓȈȐȝ — ȒȖȗȤȧȔȐ; ȗȈȘȈȠȊȈȌȝȈȐȝ — șȍȒȐȘȈȔȐ; ȒȝȈȌȋȈȐȝ — ȔȍȟȈȔȐ; ȠȈȚȈȋȝȕȐȉȝȐȝ — ȖȘțȎȐȍȔ ȠȈȚȈȋȝȕȐ; ȉȝțȠțȕȌȐȉȝȐȝ — ȖȘțȎȐȍȔ ȉȝțȠțȕȌȐ; șȈȘȊȈȚȈȝ — ȗȖȊșȦȌț; ȈȊȈȒȐȘȈȕ — ȘȈșșȍȧȓȐ; ȠȈșȚȘȈȐȝ — ȖȘțȎȐȍȔ; ȈșȚȘȈȐȝ — șȚȘȍȓȈȔȐ; ȟȈ — Ȑ; ȊȐȉțȌȝȈ-ȘȐȠȈȉȝȈȕ — ȊȖȍȕȈȟȈȓȤȕȐȒȖȊ ȈȘȔȐȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ.

296


297 ǪȖȖȘțȎȍȕȕȣȍ ȗȐȒȈȔȐ, ȚȘȍȏțȉȞȈȔȐ, șȍȒȐȘȈȔȐ, ȔȍȟȈȔȐ Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ ȊȐȌȈȔȐ ȖȘțȎȐȧ ȚȐȗȈ ȠȈȚȈȋȝȕȐ Ȑ ȉȝțȠțȕȌȐ, ȌȍȔȖȕȣ ȕȈȗȈȓȐ șȖ Ȋșȍȝ șȚȖȘȖȕ Ȑ șȚȈȓȐ ȚȍșȕȐȚȤ ȊȖȍȕȈȟȈȓȤȕȐȒȖȊ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǺǭDzǹǺ 24 ȕȈ Țȍ 'ȌȘȐȠȑȈȕȚȈ șȈȕȟȝȈȕȕȈȝ ȠȈȘȈ-ȌȎȈȓȈȐȝ șȈȔȈȕȚȈȚȈȝ ȗțȕȒȝȈȕțȗțȕȒȝȈ-ȗȈȚȐȚȈȐȘ ȌȎȑȖȚȐȔȠȐȊȈ ȕȈȉȝȖ-ȋȝȈȕȈȐȝ ȕȈ — ȕȍ; Țȍ — ȖȕȐ (ȗȖȓțȉȖȋȐ); ȈȌȘȐȠȑȈȕȚȈ — ȉȣȓȐ ȊȐȌȕȣ; șȈȕȟȝȈȕȕȈȝ — șȖȒȘȣȚȣȍ; ȠȈȘȈ-ȌȎȈȓȈȐȝ — ȗȖȌ ȋȘȈȌȖȔ șȚȘȍȓ; șȈȔȈȕȚȈȚȈȝ — ȖȚȖȊșȦȌț; ȗțȕȒȝȈȈȕțȗțȕȒȝȈ — șȚȘȍȓȈ ȏȈ șȚȘȍȓȖȑ; ȗȈȚȐȚȈȐȝ — ȗȈȌȈȦȡȐȔȐ; ȌȎȑȖȚȐȔȠȐ ȐȊȈ — ȒȈȒ ȏȊȍȏȌȣ ȕȈ ȕȍȉȖșȊȖȌȍ; ȕȈȉȝȈȝ-ȋȝȈȕȈȐȝ — ȏȈ ȋțșȚȣȔȐ ȖȉȓȈȒȈȔȐ. ǷȖȌ ȋȘȈȌȖȔ șȚȘȍȓ, șȣȗȈȊȠȐȝșȧ ȕȈ ȕȐȝ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȣȔ ȗȖȚȖȒȖȔ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȐșȟȍȏȓȐ Ȑȏ ȊȐȌț, ȒȈȒ ȏȊȍȏȌȣ ȕȈ ȕȍȉȍ, ȏȈȚȧȕțȚȖȔ ȋțșȚȣȔȐ ȖȉȓȈȒȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 25 ȕȈ Țȍ ȠȈșȚȘȈșȚȘȈ-ȊȈȘȠȈțȋȝȈ ȝȑ ȈșȍȌțȝ șțȘȈ-șȈȐȕȐȒȈȕ ȟȝȐȕȕȈȝ șȐȌȌȝȈ-ȗȈȚȝȍ ȌȍȊȈȐȘ ȓȈȋȝț-ȝȈșȚȈȐȝ șȈȝȈșȘȈȌȝȈ ȕȈ — ȕȍ; Țȍ — Țȍ; ȠȈșȚȘȈ-ȈșȚȘȈ-ȊȈȘȠȈ-ȖȋȝȈȝ — ȗȖȚȖȒȐ șȚȘȍȓ Ȑ ȌȘțȋȖȋȖ ȖȘțȎȐȧ; ȝȐ — Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȈșȍȌțȝ — ȌȖșȚȐȋȠȐȍ; șțȘȈ-șȈȐȕȐȒȈȕ — ȊȖȑșȒȖ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȟȝȐȕȕȈȝ — ȘȈȏȘțȉȓȍȕȕȣȍ; șȐȌȌȝȈ-ȗȈȚȝȍ — ȕȈ ȓȍȚț; ȌȍȊȈȐȝ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȓȈȋȝțȝȈșȚȈȐȝ — ȉȣșȚȘȖȘțȒȐȔȐ; șȈȝȈșȘȈȌȝȈ — ȕȈ ȚȣșȧȟȐ ȟȈșȚȍȑ. ǵȖ ȗȖȚȖȒȐ șȚȘȍȓ Ȑ ȌȘțȋȖȋȖ ȖȘțȎȐȧ, ȖȉȘțȠȍȕȕȣȍ ȕȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȕȍ ȗȘȐȟȐȕȐȓȐ ȐȔ ȕȐ ȔȈȓȍȑȠȍȋȖ ȊȘȍȌȈ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȗȖȓțȉȖȋȐ țșȗȍȊȈȓȐ ȕȈ ȓȍȚț ȘȈșșȍȒȈȚȤ Ȑȝ ȕȈ ȚȣșȧȟȐ ȟȈșȚȍȑ. ǺǭDzǹǺ 26 ȈȚȝȈ ȒȠȐȕȈșȚȘȈ-ȠȈșȚȘȈțȋȝȈ ȋȐȘȐ-ȠȘȐȕȋȈ-ȌȘțȔȖȗȈȓȈȐȝ ȈȉȝȑȈȊȈȘȠȈȕ șțȘȈ-ȉȈȓȈȔ ȟȐȟȟȝȐȌțș ȚȈȔȠ ȟȈ ȗțȘȊȈȊȈȚ ȈȚȝȈ — ȒȖȋȌȈ; ȒȠȐȕȈ — ȐșȚȖȡȐȊȠȍȍșȧ; ȈșȚȘȈ — șȚȘȍȓ, ȕȈȗȘȈȊȓȧȍȔȣȝ ȔȈȕȚȘȈȔȐ; ȠȈșȚȘȈ — Ȑ ȖȘțȎȐȧ; ȖȋȝȈȝ — ȔȕȖȎȍșȚȊȖ; ȋȐȘȐ — ȋȖȘ; ȠȘȐȕȋȈ — ȊȍȘȝțȠȒȈȔȐ; ȌȘțȔȈ — ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ; țȗȈȓȈȐȝ — ȒȈȔȕȧȔȐ; ȈȉȝȑȈȊȈȘȠȈȕ — ȏȈȉȘȈșȣȊȈȓȐ; șțȘȈȉȈȓȈȔ — ȊȖȐȕȖȊ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȟȐȟȟȝȐȌțȝ — ȘȈȏȉȐȓȐ ȕȈ ȒțșȒȐ; ȚȈȕ — Ȑȝ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȗțȘȊȈ- ȊȈȚ — ȒȈȒ Ȑ ȗȘȍȎȌȍ.

297


298 DzȖȋȌȈ ȏȈȗȈșȣ șȚȘȍȓ Ȑ ȔȈȕȚȘ ț ȌȍȔȖȕȖȊ ȐșșȧȒȓȐ, ȖȕȐ șȚȈȓȐ ȏȈȉȘȈșȣȊȈȚȤ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȋȖȘȕȣȔȐ ȗȐȒȈȔȐ, ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ Ȑ ȒȈȔȕȧȔȐ, ȕȖ ȌȖȉȓȍșȚȕȣȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȐ, ȒȈȒ ȕȐ Ȋ ȟȍȔ ȕȍ ȉȣȊȈȓȖ, ȓȖȊȒȖ ȌȘȖȉȐȚȤ Ȋ ȊȖȏȌțȝȍ Ȋșȍ ȓȍȚȧȡȐȍ Ȋ ȕȐȝ șȕȈȘȧȌȣ. ǺǭDzǹǺ 27 ȚȈȕ ȈȒȠȈȚȈȕ șȊȈșȚȐȔȈȚȖ ȕȐȠȈȔȑȈ ȠȈșȚȘȈșȚȘȈ-ȗțȋȈȐȘ ȈȚȝȈ ȊȘȐȚȘȈ-ȕȈȚȝȈȝ ȌȘțȔȈȐȘ ȌȘȐȠȈȌȉȝȐȘ ȊȐȊȐȌȝȈȌȘȐ-ȠȘȐȕȋȈȐȘ ȈȊȐȒȠȈȚȈȔș ȚȈȚȘȈșțȘ ȐȕȌȘȈ-șȈȐȕȐȒȈȕ ȚȈȕ — Ȑȝ (ȊȖȐȕȖȊ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ); ȈȒȠȈȚȈȕ — Ȟȍȓȣȝ Ȑ ȕȍȊȘȍȌȐȔȣȝ; șȊȈșȚȐ-ȔȈȚȈȝ — Ȋ ȌȖȉȘȖȔ ȏȌȘȈȊȐȐ; ȕȐȠȈȔȑȈ — țȊȐȌȍȊ; ȠȈșȚȘȈ- ȈșȚȘȈ-ȗțȋȈȐȝ — ȋȘțȌȈȔȐ ȖȘțȎȐȧ Ȑ ȔȈȕȚȘ; ȈȚȝȈ — ȒȖȋȌȈ; ȊȘȐȚȘȈ- ȕȈȚȝȈȝ — ȊȖȐȕȣ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ; ȌȘțȔȈȐȝ — ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ; ȌȘȐȠȈȌȉȝȐȝ — ȒȈȔȕȧȔȐ; ȊȐȊȐȌȝȈ — ȘȈȏȕȣȝ; ȈȌȘȐ — ȋȖȘ; ȠȘȐȕȋȈȐȝ — ȊȍȘȝțȠȒȈȔȐ; ȈȊȐȒȠȈȚȈȕ — ȕȍȊȘȍȌȐȔȣȝ; ȚȈȚȘȈșțȝ — ȐșȗțȋȈȓȐșȤ; ȐȕȌȘȈ-șȈȐȕȐȒȈȕ — ȊȖȐȕȖȊ ȞȈȘȧ ǰȕȌȘȣ. ǻȊȐȌȍȊ, ȟȚȖ ȊȖȑșȒȖ ǰȕȌȘȣ ȕȐȟțȚȤ ȕȍ ȗȖșȚȘȈȌȈȓȖ ȗȖȌ ȋȘȈȌȖȔ șȚȘȍȓ, ȐșȗȖȓȐȕșȒȐȝ ȌȍȘȍȊȤȍȊ, ȒȈȔȍȕȕȣȝ ȋȓȣȉ Ȑ șȒȈȓ, ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȐȍ ȗȘȐșȗȍȠȕȐȒȐ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ ȕȍ ȕȈ ȠțȚȒț ȐșȗțȋȈȓȐșȤ. ǺǭDzǹǺ 28 șȈȘȊȍ ȗȘȈȑȈșȈ ȈȉȝȈȊȈȕ ȊȐȔȖȋȝȈȝ ȒȘȐȚȈȝ ȒȘȐȚȈ ȌȍȊȈ-ȋȈȕȍȠț ȌȈȐȚȑȈȐȝ ȒȘȐȠȕȈȕțȒțȓȍȠț ȑȈȚȝȈ ȔȈȝȈȚșț ȒȠțȌȘȈȐȝ ȗȘȈȑțȒȚȈ țȠȈȚȐ ȘțȒȠȈ-ȊȈȟȈȝ șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȗȘȈȑȈșȈȝ — țșȐȓȐȧ; ȈȉȝȈȊȈȕ — ȉȣȓȐ; ȊȐȔȖȋȝȈȝ — ȕȈȗȘȈșȕȣ; ȒȘȐȚȈȝ — ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȍȔȣȍ; ȒȘȐȚȈȝ — Ȑ ȊȕȖȊȤ ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȍȔȣȍ; ȌȍȊȈ-ȋȈȕȍȠț — ȗȘȖȚȐȊ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȌȈȐȚȑȈȐȝ — ȌȍȔȖȕȈȔȐ; ȒȘȐȠȕȈ-ȈȕțȒțȓȍȠț — ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȐȝ ȗȖȌ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖȔ DzȘȐȠȕȣ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȔȈȝȈȚșț — ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ Ȓ ȊȈȑȠȕȈȊȈȔ; ȒȠțȌȘȈȐȝ — ȕȐȟȚȖȎȕȣȔȐ ȓȦȌȤȔȐ; ȗȘȈȑțȒȚȈȝ — țȗȖȚȘȍȉȓȧȍȔȣȍ; țȠȈȚȐȝ — ȏȓȣȍ; ȘțȒȠȈ — ȋȘțȉȣȍ; ȊȈȟȈȝ — șȓȖȊȈ. DzȈȒ șȊȧȚȖȑ ȖșȚȈȍȚșȧ ȉȍȏȔȧȚȍȎȕȣȔ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ Ȋșȍ ȗȖȗȣȚȒȐ ȎȈȓȒȐȝ ȏȈȊȐșȚȕȐȒȖȊ ȖȗȖȘȖȟȐȚȤ ȍȋȖ ȋȕȍȊȕȖȑ ȘțȋȈȕȤȦ Ȑ ȒȓȍȊȍȚȖȑ, ȚȈȒ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȕȈȝȖȌȐȊȠȐȍșȧ ȗȖȌ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖȔ DzȘȐȠȕȣ, ȖșȚȈȊȈȓȐșȤ ȕȍțȧȏȊȐȔȣȔȐ Ȍȓȧ ȓȦȉȣȝ ȈȚȈȒ ȌȍȔȖȕȖȊ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȒ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ ȖȌȕȖȑ ȉȍȕȋȈȓȤșȒȖȑ ȗȖșȓȖȊȐȞȍ, șȒȖȓȤȒȖ ȉȣ șȚȍȘȊȧȚȕȐȒ ȕȐ ȗȘȖȒȓȐȕȈȓ ȒȖȘȖȊț, ȗȘȖȘȖȟȈ ȍȍ șȔȍȘȚȤ, ȖȕȈ ȖȚ ȥȚȖȋȖ ȕȍ șȌȖȝȕȍȚ. ǺȈȒ Ȑ ȏȓȖȉȕȣȍ ȘȍȟȐ ȌȍȔȖȕȖȊ ȕȍ ȏȈȌȍȊȈȦȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ DzȘȐȠȕȣ. ǷȖȓțȉȖȋȐ — ȥȚȖ ȚȖȎȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȋșȍ ȗȖȗȣȚȒȐ ȌȍȔȖȕȖȊ ȗȘȐȟȐȕȐȚȤ ȐȔ ȊȘȍȌ ȉȣȓȐ ȚȡȍȚȕȣȔȐ. ǺǭDzǹǺ 29 Țȍ șȊȈ-ȗȘȈȑȈșȈȔ ȊȐȚȈȚȝȈȔ ȕȐȘȐȒȠȑȈ ȝȈȘȈȊ ȈȉȝȈȒȚȈ ȝȈȚȈ-ȑțȌȌȝȈ-ȌȈȘȗȈȝ 298


299 ȗȈȓȈȑȈȕȈȑȈȌȎȐ-ȔțȒȝȍ ȊȐșȘȐȌȎȑȈ ȗȈȚȐȔ ȔȈȕȈș Țȍ ȌȈȌȝțȘ ȈȚȚȈ-șȈȘȈȝ Țȍ — ȖȕȐ (ȌȍȔȖȕȣ); șȊȈ-ȗȘȈȑȈșȈȔ — șȊȖȐȝ țșȐȓȐȑ; ȊȐȚȈȚȝȈȔ — ȉȍșȗȓȖȌȕȖșȚȤ; ȕȐȘȐȒȠȑȈ — țȊȐȌȍȊ; ȝȈȘȈț ȈȉȝȈȒȚȈȝ — ȈșțȘȣ, ȕȍ ȧȊȓȧȦȡȐȍșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȝȈȚȈ — ȗȖȉȍȎȌȍȕȕȣȍ; ȑțȌȌȝȈ-ȌȈȘȗȈȝ — ȟȍȑ ȉȖȍȊȖȑ ȏȈȌȖȘ; ȗȈȓȈȑȈȕȈȑȈ — Ȓ ȉȍȋșȚȊț ș ȗȖȓȧ ȉȖȧ; ȈȌȎȐ-ȔțȒȝȍ — Ȋ șȈȔȖȔ ȕȈȟȈȓȍ ȉȐȚȊȣ; ȊȐșȘȐȌȎȑȈ — ȖșȚȈȊȐȊ; ȗȈȚȐȔ — șȊȖȍȋȖ ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȧ (ǪȘȐȚȘȈșțȘț); ȔȈȕȈȝ — țȔȣ; Țȍ — ȖȕȐ; ȌȈȌȝțȝ — șȒȓȖȕȐȓȐ; ȈȚȚȈ-șȈȘȈȝ — ȓȐȠȍȕȕȣȍ ȌȖȉȓȍșȚȐ. ǶșȖȏȕȈȊ șȊȖȍ ȉȍșșȐȓȐȍ, ȓȐȠȍȕȕȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȐ DzȘȐȠȕȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȈșțȘȣ ȊȗȈȓȐ Ȋ țȕȣȕȐȍ Ȑ țȚȘȈȚȐȓȐ șȊȖȑ ȉȖȍȊȖȑ ȗȣȓ. ǩȐȚȊȈ ȍȡȍ ȕȍ țșȗȍȓȈ ȘȈȏȋȖȘȍȚȤșȧ, Ȉ ȖȕȐ, ȖȉțȘȍȊȈȍȔȣȍ șȚȘȈȝȖȔ ȗȍȘȍȌ ȊȘȈȋȖȔ, ȉȘȖșȐȓȐ șȊȖȍȋȖ ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȧ ȖȌȕȖȋȖ ȕȈ ȗȖȓȍ ȉȖȧ Ȑ ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ Ȋ ȉȍȋșȚȊȖ. ǺǭDzǹǺ 30 ȊȘȐȚȘȖ 'șțȘȈȔș ȚȈȕ ȈȕțȋȈȕ ȔȈȕȈșȊȐ ȗȘȈȌȝȈȊȈȚȈȝ ȗȘȍȒȠȑȈ ȉȈȉȝȈȠȈ ȥȚȈȚ ȗȈȓȈȑȐȚȈȔ ȗȘȍȒȠȑȈ ȉȈȓȈȔ ȟȈ ȉȝȈȋȕȈȔ ȉȝȈȑȍȕȈ ȚȐȊȘȍȕȈ ȊȐȝȈșȑȈ ȊȐȘȈȝ ȊȘȐȚȘȈȝ — ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȤ ȌȍȔȖȕȖȊ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ; ȈșțȘȈȕ — Ȋșȍȝ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȚȈȕ — Țȍȝ; ȈȕțȋȈȕ — șȊȖȐȝ șȖȘȈȚȕȐȒȖȊ; ȔȈȕȈșȊȐ — ȔțȌȘȣȑ; ȗȘȈȌȝȈȊȈȚȈȝ — ȉȍȋșȚȊȖ; ȗȘȍȒȠȑȈ — ȕȈȉȓȦȌȈȧ; ȉȈȉȝȈȠȈ — șȒȈȏȈȓ; ȥȚȈȚ — ȥȚȖ; ȗȈȓȈȑȐȚȈȔ — ȉȍȋțȡȍȍ; ȗȘȍȒȠȑȈ — ȊȐȌȧ; ȉȈȓȈȔ — ȊȖȑșȒȖ; ȟȈ — Ȑ; ȉȝȈȋȕȈȔ — ȘȈȏȉȐȚȖȍ; ȉȝȈȑȍȕȈ — ȖȚ șȚȘȈȝȈ; ȚȐȊȘȍȕȈ — șȐȓȤȕȖȋȖ; ȊȐȝȈșȑȈ — țȓȣȉȕțȊȠȐșȤ; ȊȐȘȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȑ ȋȍȘȖȑ. ǪȐȌȧ, ȟȚȖ ȊȖȑșȒȖ ȍȋȖ ȘȈȏȉȐȚȖ Ȑ ȟȚȖ ȌȈȎȍ șȈȔȣȍ ȝȘȈȉȘȣȍ Ȑȏ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȋ ȗȈȕȐȒȍ ȉȍȋțȚ ș ȗȖȓȧ ȉȖȧ, ȔțȌȘȍȞ șȘȍȌȐ ȋȍȘȖȍȊ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ, ș țȓȣȉȒȖȑ ȖȒȓȐȒȕțȓ Ȑȝ. ǺǭDzǹǺ 31 ȒȈȓȖȗȈȗȈȕȕȈȔ ȘțȟȐȘȈȔ ȔȈȕȈșȊȐȕȈȔ ȌȎȈȋȈȌȈ ȊȈȟȈȔ ȗțȘțȠȈ-ȗȘȈȊȐȘȈȝ ȝȍ ȊȐȗȘȈȟȐȚȚȍ ȕȈȔțȟȍ ȗțȓȖȔȈȕ ȔȈȑȈȕȈȘȊȈȕ ȟȝȈȔȉȈȘȈ Ȕȍ ȠȘȐȕțȌȝȊȈȔ ȒȈȓȈ-țȗȈȗȈȕȕȈȔ — șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ ȊȘȍȔȍȕȐ Ȑ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȔ; ȘțȟȐȘȈȔ — ȗȘȍȒȘȈșȕȣȍ; ȔȈȕȈșȊȐȕȈȔ — Ȍȓȧ ȔțȌȘȣȝ Ȑ ȋȓțȉȖȒȖȔȣșȓȍȕȕȣȝ; ȌȎȈȋȈȌȈ — ȗȘȖȐȏȕȍș; ȊȈȟȈȔ — șȓȖȊȈ; ȗțȘțȠȈ-ȗȘȈȊȐȘȈȝ — ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ Ȑȏ ȋȍȘȖȍȊ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ; ȝȍ — Ȗ; ȊȐȗȘȈȟȐȚȚȍ — ǪȐȗȘȈȟȐȚȚȐ; ȕȈȔțȟȍ — Ȗ ǵȈȔțȟȐ; ȗțȓȖȔȈȕ — Ȗ ǷțȓȖȔȈ; ȔȈȑȈ — Ȗ ǴȈȑȧ; ȈȕȈȘȊȈȕ — Ȗ ǨȕȈȘȊȈ; ȠȈȔȉȈȘȈ — Ȗ ȀȈȔȉȈȘȈ; Ȕȍ — Ȕȍȕȧ; ȠȘȐȕțȌȝȊȈȔ — ȊȣșȓțȠȈȑȚȍ. ǸȍȟȐ ȋȍȘȖȧ Ȑȏ ȋȍȘȖȍȊ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȖȊȈȓȐ ȔȖȔȍȕȚț, ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȔ Ȑ ȍȋȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔț ȗȖȓȖȎȍȕȐȦ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȔȖȋȓȐ ȕȍ ȊȖșȝȐȚȐȚȤ ȋȓțȉȖȒȖȔȣșȓȍȕȕȣȝ ȓȦȌȍȑ. Ƕȕ ȖȒȓȐȒȕțȓ șȈȔȣȝ ȌȖȉȓȍșȚȕȣȝ Ȑȏ ȌȍȔȖȕȖȊ: «Ƕ ǪȐȗȘȈȟȐȚȚȐ! Ƕ ǵȈȔțȟȐ! Ƕ ǷțȓȖȔȈ! Ƕ ǴȈȑȧ! Ƕ ǨȕȈȘȊȈ! Ƕ ȀȈȔȉȈȘȈ! ǶșȚȈȕȖȊȐȚȍșȤ Ȏȍ Ȑ ȗȖșȓțȠȈȑȚȍ Ȕȍȕȧ!» 299


300 ǺǭDzǹǺ 32 ȌȎȈȚȈșȑȈ ȔȘȐȚȑțȘ ȌȝȘțȊȈ ȥȊȈ șȈȘȊȈȚȈȝ ȗȘȈȚȐȒȘȐȑȈ ȑȈșȑȈ ȕȈ ȟȍȝȈ ȒȓȘȐȗȚȈ ȓȖȒȖ ȑȈȠȈȠ ȟȈȚȝȈ ȚȈȚȖ ȑȈȌȐ ȝȑ ȈȔțȔ ȒȖ ȕȈȔȈ ȔȘȐȚȑțȔ ȕȈ ȊȘȐȕȐȚȈ ȑțȒȚȈȔ ȌȎȈȚȈșȑȈ — ȘȖȎȌȍȕȕȖȋȖ (ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ); ȔȘȐȚȑțȝ — șȔȍȘȚȤ; ȌȝȘțȊȈȝ — ȕȍȐȏȉȍȎȕȈ; ȥȊȈ — ȊȖȐșȚȐȕț; șȈȘȊȈȚȈȝ — ȗȖ Ȋșȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȗȘȈȚȐȒȘȐȑȈ — ȗȘȖȚȐȊȖȌȍȑșȚȊȐȍ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȑ; ȕȈ — ȕȍ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȐȝȈ — Ȋ ȥȚȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ; ȒȓȘȐȗȚȈ — ȕȈȑȌȍȕȖ; ȓȖȒȈȝ — ȊȖȏȕȍșȍȕȐȍ ȕȈ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ; ȑȈȠȈȝ — ȐȏȊȍșȚȕȖșȚȤ Ȑ șȓȈȊȈ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȚȝȈ — ȏȈȚȍȔ; ȚȈȚȈȝ — Ȑȏ-ȏȈ ȥȚȖȋȖ; ȑȈȌȐ — ȍșȓȐ; ȝȐ — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȈȔțȔ — Țț; ȒȈȝ — ȒȚȖ; ȕȈȔȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȔȘȐȚȑțȔ — șȔȍȘȚȤ; ȕȈ — ȕȍ; ȊȘȐȕȐȚȈ — ȗȘȐȕȧȓ ȉȣ; ȑțȒȚȈȔ — ȌȖșȚȖȑȕțȦ. ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ șȒȈȏȈȓ: ǪșȍȔ ȘȖȌȐȊȠȐȔșȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ șțȎȌȍȕȖ țȔȍȘȍȚȤ. ǵȐȒȖȔț ȕȈ șȊȍȚȍ ȍȡȍ ȕȍ țȌȈȊȈȓȖșȤ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȥȚȖȑ țȟȈșȚȐ. ǩȍșșȔȍȘȚȐȍ ȗȘȖșȚȖ ȕȍ ȊȝȖȌȐȚ Ȋ ȗȓȈȕȣ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȧ. Ǩ ȗȖȚȖȔț, șȖȏȕȈȊȈȧ ȕȍȐȏȉȍȎȕȖșȚȤ șȊȖȍȑ ȒȖȕȟȐȕȣ, ȒȚȖ Ȏȍ ȖȚȒȈȎȍȚșȧ țȔȍȘȍȚȤ ȌȖșȚȖȑȕȖȑ șȔȍȘȚȤȦ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȖȚȒȘȖȍȚ ȍȔț ȗțȚȤ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȕȖ Ȑ ȗȘȖșȓȈȊȐȚ Ȋ ȊȍȒȈȝ ȍȋȖ ȐȔȧ? DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǺȖȓȤȒȖ ȗȖșȓȍȌȕȐȑ ȋȓțȗȍȞ ȖȚȒȈȎȍȚșȧ ȖȚ șȓȈȊȕȖȑ șȔȍȘȚȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȌȈșȚ ȍȔț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȊȖȏȕȍșȚȐșȤ ȕȈ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȕȣȍ șȐșȚȍȔȣ, ȕȖ Ȑ ȕȈȊȍȒȐ ȖșȚȈȚȤșȧ Ȋ ȗȈȔȧȚȐ ȓȦȌȍȑ. ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȣȑ șȖȊȍȚ ȌȈȓ DzȘȐȠȕȈ ǨȘȌȎțȕȍ. «ǬȖȘȖȋȖȑ ǨȘȌȎțȕȈ, — șȒȈȏȈȓ ǫȖșȗȖȌȤ, — ȕȍ țȒȓȖȕȧȑșȧ ȖȚ ȉȐȚȊȣ. ǷȖȉȍȌȐȊ Ȋ ȕȍȑ, Țȣ ȏȈȊȖȦȍȠȤ ȞȍȓȖȍ ȞȈȘșȚȊȖ, Ȉ ȗȖȋȐȉȕțȊ, ȗȖȗȈȌȍȠȤ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ». ǷȖȥȚȖȔț, ȟȚȖȉȣ ȗȖȌȋȖȚȖȊȐȚȤșȧ Ȓ șȔȍȘȚȐ, ȕțȎȕȖ ȎȐȚȤ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ ȖȕȈ ȏȈșȚȈȓȈ ȕȈș ȏȈ șȓȈȊȕȣȔȐ ȌȍȓȈȔȐ. ǬȖșȚȖȑȕȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț ȕȍ Ȓ ȓȐȞț țȔȐȘȈȚȤ, ȒȈȒ țȔȐȘȈȦȚ ȒȖȠȒȐ ȐȓȐ șȖȉȈȒȐ. ǺǭDzǹǺ 33 ȌȊȈț șȈȔȔȈȚȈȊ ȐȝȈ ȔȘȐȚȑț ȌțȘȈȗȈț ȑȈȌ ȉȘȈȝȔȈ-șȈȕȌȝȈȘȈȕȈȑȈ ȌȎȐȚȈșțȝ ȒȈȓȍȊȈȘȈȔ ȑȖȋȈ-ȘȈȚȖ ȊȐȌȎȈȝȑȈȌ ȑȈȌ ȈȋȘȈȕȐȘ ȊȐȘȈ-ȠȈȑȍ 'ȕȐȊȘȐȚȚȈȝ ȌȊȈț — Ȗȉȍ; șȈȔȔȈȚȈț — ȖȌȖȉȘȍȕȕȣȍ ( ȠȈșȚȘȈȔȐ Ȑ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȓȐȟȕȖșȚȧȔȐ); ȐȝȈ — ȏȌȍșȤ, Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ; ȔȘȐȚȑț — ȊȐȌȣ șȔȍȘȚȐ; ȌțȘȈȗȈț — ȒȘȈȑȕȍ ȘȍȌȒȐȍ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȈȧ; ȉȘȈȝȔȈ-șȈȕȌȝȈȘȈȕȈȑȈ — șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊȠȐșȤ ȕȈ ǩȘȈȝȔȈȕȍ, ǷȈȘȈȔȈȚȔȍ ȐȓȐ ǷȈȘȈȉȘȈȝȔȈȕȍ (DzȘȐȠȕȍ); ȌȎȐȚȈ-Ȉșțȝ — ȖȉțȏȌȈȊȠȐȑ țȔ Ȑ ȟțȊșȚȊȈ; ȒȈȓȍȊȈȘȈȔ — ȚȍȓȖ; ȑȖȋȈ-ȘȈȚȈȝ — șȓȍȌțȧ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ ȑȖȋȐ; ȊȐȌȎȈȝȑȈȚ — ȔȖȎȍȚ ȖșȚȈȊȐȚȤ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȈȧ; ȈȋȘȈȕȐȝ — ȊȍȌțȡȐȑ ȏȈ șȖȉȖȑ; ȊȐȘȈ- ȠȈȑȍ — ȕȈ ȗȖȓȍ ȉȐȚȊȣ; ȈȕȐȊȘȐȚȚȈȝ — ȕȍ ȖȉȖȘȈȟȐȊȈȧșȤ. ǭșȚȤ ȌȊȍ ȘȈȏȕȖȊȐȌȕȖșȚȐ șȓȈȊȕȖȑ șȔȍȘȚȐ, Ȑ Ȗȉȍ ȖȕȐ ȒȘȈȑȕȍ ȘȍȌȒȐ. ǷȍȘȊȖȑ țȔȐȘȈȦȚ Țȍ, ȒȚȖ ȏȈȕȐȔȈȓșȧ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȖȑ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȖȑ, ȗȖȏȊȖȓȧȦȡȍȑ ȖȉțȏȌȈȚȤ țȔ Ȑ ȎȐȏȕȍȕȕțȦ șȐȓț Ȑ țȔȍȘȍȚȤ ș ȔȣșȓȧȔȐ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. 300


301 ǪȚȖȘȖȑ ȊȐȌ șȔȍȘȚȐ ȊșȚȘȍȟȈȦȚ Ȋ ȉȖȦ, ȊȍȌȧ ȏȈ șȖȉȖȑ ȊȖȑșȒȈ Ȑ ȕȍ ȗȖȒȈȏȣȊȈȧ șȗȐȕț ȊȘȈȋț. ȀȈșȚȘȣ ȕȈȏȣȊȈȦȚ Ȑ Țț, Ȑ ȌȘțȋțȦ șȔȍȘȚȤ șȓȈȊȕȖȑ. ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȌȍșȧȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȀȍșȚȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǩȐȚȊȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ș ǪȘȐȚȘȈșțȘȖȑ».

Ƚɥɚɜɚ ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɚɹ. Ɍɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ȼɪɢɬɪɚɫɭɪɵ

Ǫ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȖȗȐșȣȊȈȦȚșȧ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ. DzȖȋȌȈ, ȚȈȒ Ȑ ȕȍ ȊȕȧȊ țȊȍȡȍȊȈȕȐȧȔ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ, ȊȐȌȕȣȍ ȊȖȍȕȈȟȈȓȤȕȐȒȐ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȋșȍ Ȏȍ ȉȍȎȈȓȐ ș ȗȖȓȧ ȉȖȧ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȖȉȊȐȕȐȓ Ȑȝ Ȋ ȚȘțșȖșȚȐ. ǶșȚȈȊȠȐșȤ ȖȌȐȕ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȉȍșșȚȘȈȠȕȖ ȊȣȏȊȈȓ ȕȈ ȉȖȑ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȓșȧ șȘȈȎȈȚȤșȧ ș ȕȐȔȐ Ȋ ȖȌȐȕȖȟȒț. ǵȈȗțȋȈȕȕȣȍ ȘȍȠȐȔȖșȚȤȦ Ȑ ȖȚȊȈȋȖȑ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ, ȔȕȖȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȖȚ șȚȘȈȝȈ țȗȈȓȐ Ȋ ȖȉȔȖȘȖȒ, Ȉ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȗȘȐȕȧȓșȧ ȚȖȗȚȈȚȤ Ȑȝ. ǷȖȚȍȘȧȊ ȚȍȘȗȍȕȐȍ, ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘȈ ȔȍȚȕțȓ ȊȖ ǪȘȐȚȘȈșțȘț șȊȖȦ ȗȈȓȐȞț, ȕȖ ȚȖȚ ȌȖȉȓȍșȚȕȖ ȗȖȑȔȈȓ ȗȈȓȐȞț ȓȍȊȖȑ ȘțȒȖȑ Ȑ ȖȉȘțȠȐȓ ȍȍ ȕȈ șȓȖȕȈ ǰȕȌȘȣ. ǶȚȉȘȖȠȍȕȕȣȑ țȌȈȘȖȔ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ ȕȈ ȘȈșșȚȖȧȕȐȍ șȍȔȐ ȓțȒȖȊ*, șȓȖȕ ȗȖȊȈȓȐȓșȧ ȕȈ ȏȍȔȓȦ, țȊȓȍȒȈȧ ȏȈ șȖȉȖȑ șȍȌȖȒȈ. * ǶȒȖȓȖ 13 ȔȍȚȘȖȊ. (ǷȘȐȔ. ȘȍȌȈȒȚȖȘȈ.) DzȈȒ ȐȏȊȍșȚȕȖ, Ȋ șȊȖȍ ȊȘȍȔȧ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ șȌȍȓȈȓ ǪȐȠȊȈȘțȗț șȊȖȐȔ ȎȘȍȞȖȔ, ȕȖ ȏȈȚȍȔ țȉȐȓ ȍȋȖ. ǵȈȗȖȔȕȐȊ ǰȕȌȘȍ Ȗȉ ȥȚȖȔ ȏȓȖȌȍȧȕȐȐ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ șȒȈȏȈȓ: «ǺȖȔț, ȒȚȖ ȗȘȍȌȈȕ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț, Ȑ ȊȖ ȊșȍȔ ȗȖȓȈȋȈȍȚșȧ ȕȈ ǵȍȋȖ, ȊșȍȋȌȈ șȖȗțȚșȚȊțȦȚ ȗȖȉȍȌȈ Ȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȍ. Ǫ ȌțȠȍ ȍȋȖ ȊșȍȋȌȈ ȞȈȘȐȚ ȔȐȘ. Ǭȓȧ ȕȍȋȖ ȕȍ ȖșȚȈȍȚșȧ ȕȐȟȍȋȖ ȎȍȓȈȕȕȖȋȖ ȊȖ Ȋșȍȝ ȚȘȍȝ ȔȐȘȈȝ. ǵȈ ȚȈȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȖȓȐȊȈȍȚ ȖșȖȉțȦ ȔȐȓȖșȚȤ, ȖȉȍȘȍȋȈȧ ȍȋȖ ȖȚ ȕȍȕțȎȕȣȝ ȉȖȋȈȚșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȔȍȠȈȚȤ ȍȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ. ǷȖȥȚȖȔț ȧ ȎȍȓȈȦ ȖȚȌȈȚȤ Ȋșȍ, ȟȍȔ ȊȓȈȌȍȦ, Ȍȓȧ șȓțȎȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌț. ȇ ȝȖȟț ȚȖȓȤȒȖ ȖȌȕȖȋȖ: ȊȖșȗȍȊȈȚȤ ǭȋȖ șȓȈȊț Ȑ șȓțȎȐȚȤ ǭȔț. ǸȈȏȖȘȊȈȊ țȏȣ șȍȔȍȑȕȣȝ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ, ȧ ȉțȌț ȌȘțȎȐȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ș ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ȇ ȕȍ șȚȘȍȔȓȦșȤ ȕȐ Ȓ ȊȖȏȕȍșȍȕȐȦ ȕȈ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȌȈȎȍ ȚȈȒȐȍ, ȒȈȒ ǬȝȘțȊȈȓȖȒȈ ȐȓȐ ǩȘȈȝȔȈȓȖȒȈ, ȕȐ Ȓ ȖȉȘȍȚȍȕȐȦ ȕȍțȧȏȊȐȔȖșȚȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. Ǫșȍ ȥȚȖ ȕȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ Ȍȓȧ Ȕȍȕȧ ȕȐȒȈȒȖȑ ȞȍȕȕȖșȚȐ». ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȚȈ ȥȊȈȔ ȠȈȔșȈȚȖ ȌȝȈȘȔȈȔ ȊȈȟȈȝ ȗȈȚȑțȘ ȈȟȍȚȈșȈȝ ȕȈȐȊȈȋȘȐȝȕȈȕȚȈ șȈȔȉȝȘȈȕȚȈȝ ȗȈȓȈȑȈȕȈ-ȗȈȘȈ ȕȘȐȗȈ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; Țȍ — ȖȕȐ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȠȈȔșȈȚȈȝ — ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȡȍȋȖ; ȌȝȈȘȔȈȔ — ȗȘȐȕȞȐȗȣ ȘȍȓȐȋȐȐ; ȊȈȟȈȝ — șȓȖȊȈ; ȗȈȚȑțȝ — șȊȖȍȋȖ ȋȖșȗȖȌȐȕȈ; ȈȟȍȚȈșȈȝ — ȖȉȍȏțȔȍȊȠȐȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; 301


302 ȈȋȘȐȝȕȈȕȚȈ — ȊȖșȗȘȐȕȧȓȐ; șȈȔȉȝȘȈȕȚȈȝ — ȐșȗțȋȈȕȕȣȍ; ȗȈȓȈȑȈȕȈ-ȗȈȘȈȝ — ȘȍȠȐȊȠȐȍ șȗȈșȚȐșȤ ȉȍȋșȚȊȖȔ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȞȈȘȤ, ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȤ ȌȍȔȖȕȖȊ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȗȘȐȏȊȈȓ șȊȖȐȝ ȊȖȍȕȈȟȈȓȤȕȐȒȖȊ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȤ ȏȈȒȖȕȈȔ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȕȖ ȚȘțșȓȐȊȣȍ ȌȍȔȖȕȣ-ȗȖȓȒȖȊȖȌȞȣ țȎȍ ȕȍ șȓȣȠȈȓȐ ȍȋȖ — șȚȘȈȝ ȋȕȈȓ Ȑȝ ȗȘȖȟȤ ș ȗȖȓȧ ȉȖȧ. ǺǭDzǹǺȃ 2 - 3 ȊȐȠȐȘȑȈȔȈȕȈȔ ȗȘȐȚȈȕȈȔ ȈșțȘȐȔ ȈșțȘȈȘȠȈȉȝȈȝ ȒȈȓȈȕțȒțȓȈȐș ȚȘȐȌȈȠȈȐȝ ȒȈȓȑȈȔȈȕȈȔ ȈȕȈȚȝȈȊȈȚ ȌȘȐȠȚȊȈȚȈȗȑȈȚȈ șȈȕȒȘțȌȌȝȈ ȐȕȌȘȈ-ȠȈȚȘțȘ ȈȔȈȘȠȐȚȈȝ ȚȈȕ ȕȐȊȈȘȑȈțȌȎȈșȈ ȘȈȌȎȈȕ ȕȐȘȉȝȈȘȚșȑȍȌȈȔ țȊȈȟȈ ȝȈ ȊȐȠȐȘȑȈȔȈȕȈȔ — ȘȈșșȍȐȊȈȍȔȖȍ; ȗȘȐȚȈȕȈȔ — ȊȖȑșȒȖ; ȈșțȘȐȔ — ȌȍȔȖȕȖȊ; ȈșțȘȈȘȐȠȈȉȝȈȝ — ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȈșțȘȖȊ (ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ); ȒȈȓȈ- ȈȕțȒțȓȈȐȝ — ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȊȠȐȔȐșȧ țȌȖȉȕȣȔ șȓțȟȈȍȔ; ȚȘȐȌȈȠȈȐȝ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȒȈȓȑȈȔȈȕȈȔ — ȗȘȍșȓȍȌțȍȔȖȍ; ȈȕȈȚȝȈ-ȊȈȚ — ȒȈȒ ȉțȌȚȖ ȓȐȠȍȕȕȖȍ ȏȈȡȐȚȕȐȒȖȊ; ȌȘȐȠȚȊȈ — ȊȐȌȧ; ȈȚȈȗȑȈȚȈ — ȗȖȟțȊșȚȊȖȊȈȓ ȉȖȓȤ; șȈȕȒȘțȌȌȝȈȝ — ȘȈȏȋȕȍȊȈȕȕȣȑ; ȐȕȌȘȈ-ȠȈȚȘțȝ — ȊȘȈȋ ǰȕȌȘȣ (ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ); ȈȔȈȘȠȐȚȈȝ — ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ șȚȍȘȗȍȚȤ; ȚȈȕ — Ȑȝ (ȗȖȓțȉȖȋȖȊ); ȕȐȊȈȘȑȈ — ȖșȚȈȕȖȊȐȊ; ȖȌȎȈșȈ — ȧȘȖșȚȕȖ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȕȐȘȉȝȈȘȚșȑȈ — țȒȖȘȧȧ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; țȊȈȟȈ — șȒȈȏȈȓ; ȝȈ — ȐȔȍȕȕȖ. Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȗȖȓȤȏțȧșȤ ȥȚȐȔ țȌȈȟȕȣȔ ȔȖȔȍȕȚȖȔ, ȉțȌȚȖ ȗȖȌȈȘȍȕȕȣȔ șȈȔȖȑ șțȌȤȉȖȑ, ȗȖȓțȉȖȋȐ șȚȈȓȐ ȘȈȏȐȚȤ țȉȍȋȈȦȡȐȝ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȋ șȗȐȕț. ǷȖȌ Ȑȝ ȕȈȚȐșȒȖȔ ȊȖȑșȒȖ ȈșțȘȖȊ ȘȈȏȉȍȎȈȓȖșȤ Ȋ ȘȈȏȕȣȍ șȚȖȘȖȕȣ, ȒȈȒ șȚȈȌȖ ȉȍȏ ȊȖȎȈȒȈ. ǮȈȓȒȐȑ ȊȐȌ ȘȈȏȋȘȖȔȓȍȕȕȖȋȖ ȊȖȑșȒȈ ȗȘȐȟȐȕȐȓ ȉȖȓȤ ȋȓȈȊȕȖȔț Ȑȏ ȌȍȔȖȕȖȊ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȍ, ȐȏȊȍșȚȕȖȔț ȗȖȌ ȐȔȍȕȍȔ ǰȕȌȘȈ-ȠȈȚȘț («ȊȘȈȋ ǰȕȌȘȣ»). ǵȍ Ȋ șȐȓȈȝ șȔȐȘȐȚȤșȧ ș ȗȖȘȈȎȍȕȐȍȔ, Ȗȕ ȗȘȍȋȘȈȌȐȓ ȗțȚȤ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ Ȑ șȚȈȓ ȖșȣȗȈȚȤ Ȑȝ șȓȖȊȈȔȐ, ȗȖȓȕȣȔȐ ȋȕȍȊȈ Ȑ ȕȍȋȖȌȖȊȈȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 4 ȒȐȔ ȊȈ țȟȟȈȘȐȚȈȐȘ ȔȈȚțȘ ȌȝȈȊȈȌȉȝȐȝ ȗȘȐȠȚȝȈȚȖ ȝȈȚȈȐȝ ȕȈ ȝȐ ȉȝȐȚȈ-ȊȈȌȝȈȝ ȠȓȈȋȝȑȖ ȕȈ șȊȈȘȋȑȈȝ ȠțȘȈ-ȔȈȕȐȕȈȔ ȒȐȔ — ȏȈȟȍȔ; ȊȈȝ — ȊȈȔ; țȟȟȈȘȐȚȈȐȝ — ȗȖȌȖȉȕȣȍ ȐșȗȘȈȎȕȍȕȐȧȔ; ȔȈȚțȝ — ȔȈȚȍȘȐ; ȌȝȈȊȈȌȉȝȐȝ — șȗȈșȈȦȡȐȍșȧ ȉȍȋșȚȊȖȔ; ȗȘȐȠȚȝȈȚȈȝ — șȖ șȗȐȕȣ; ȝȈȚȈȐȝ — țȉȐȚȣȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȉȝȐȚȈ- ȊȈȌȝȈȝ — țȉȐȑșȚȊȖ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȕȈȗțȋȈȕ; ȠȓȈȋȝȑȈȝ — ȗȘȐȕȖșȧȡȍȍ șȓȈȊț; ȕȈ — ȕȍ; șȊȈȘȋȑȈȝ — ȊȍȌțȡȍȍ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ; ȠțȘȈȔȈȕȐȕȈȔ — ȔȕȧȡȐȝ șȍȉȧ ȋȍȘȖȧȔȐ.

302


303 Ƕ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȥȚȐ ȊȖȐȕȣ-ȌȍȔȖȕȣ ȕȈȗȘȈșȕȖ ȘȖȌȐȓȐșȤ ȕȈ șȊȍȚ. ǶȕȐ ȕȍ șȣȕȖȊȤȧ, Ȉ ȐșȗȘȈȎȕȍȕȐȧ șȊȖȐȝ ȔȈȚȍȘȍȑ. DzȈȒȖȑ Ȏȍ ȚȖȓȒ țȉȐȊȈȚȤ șȖ șȗȐȕȣ ȊȘȈȋȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȑ ȚȈȒ șȗȈșȈȍȚșȧ ȉȍȋșȚȊȖȔ? ǮȍȓȈȦȡȍȔț ȗȘȖșȓȣȚȤ ȋȍȘȖȍȔ ȕȍ Ȓ ȓȐȞț țȉȐȊȈȚȤ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȉȖȐȚșȧ ȏȈ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ — ȗȖȌȖȉȕȣȔ ȗȖȌȊȐȋȖȔ ȕȍ ȏȈșȓțȎȐȚȤ ȕȐ șȓȈȊȣ, ȕȐ ȔȍșȚȈ Ȋ ȘȈȦ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȖșțȌȐȓ Ȑ ȌȍȔȖȕȖȊ, Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ: ȗȍȘȊȣȝ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ Ȋ șȚȘȈȝȍ ȏȈ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ Ȋ ȉȍȋșȚȊȖ, Ȉ ȊȚȖȘȣȝ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ șȚȘȍȓȧȓȐ Ȋ șȗȐȕț ȉȍȋțȡȐȔ. ǷȖȊȍȌȍȕȐȍ Ȑ Țȍȝ, Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȉȣȓȖ ȗȖșȚȣȌȕȣȔ. Ǫ ȉȐȚȊȍ ȗȘȖȚȐȊȕȐȒȐ ȌȖȓȎȕȣ ȊȍșȚȐ șȍȉȧ ȒȈȒ ȋȍȘȖȐ. ǵȈșȚȖȧȡȐȑ ȋȍȘȖȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȉȍȎȐȚ ș ȗȖȓȧ ȉȐȚȊȣ. Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȋȖȚȖȊ ȊșȚȘȍȚȐȚȤ ȊȘȈȋȈ ȓȐȞȖȔ Ȓ ȓȐȞț Ȑ Ȋ ȟȍșȚȕȖȔ ȉȖȦ ȗȖȉȍȌȐȚȤ ȐȓȐ ȗȖȋȐȉȕțȚȤ. ǺȈȒ ȊȍȌțȚ șȍȉȧ ȋȍȘȖȐ. ǻȌȈȘ Ȋ șȗȐȕț ȚȖȎȍ șȟȐȚȈȍȚșȧ ȗȖȌȓȖșȚȤȦ. ǪȘȈȋȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȊȖȘȈȟȐȊȈȍȚșȧ șȗȐȕȖȑ Ȑ ȉȍȎȐȚ Ȋ șȚȘȈȝȍ ȏȈ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ, ȕȍȓȤȏȧ țȉȐȊȈȚȤ. ǺȈȒȖȊ ȏȈȒȖȕ ȊȍȌȍȕȐȧ ȊȖȑȕȣ. ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ, ȎȍȓȈȧ țșȚȣȌȐȚȤ ȌȍȔȖȕȖȊ, șȘȈȊȕȐȊȈȍȚ Ȑȝ ș ȐșȗȘȈȎȕȍȕȐȧȔȐ ȔȈȚȍȘȐ. ǰ ȐșȗȘȈȎȕȍȕȐȧ, Ȑ ȚȘțșȓȐȊȣȍ șȣȕȖȊȤȧ ȊȣȝȖȌȧȚ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȕșȒȖȋȖ ȟȘȍȊȈ, Ȑ, ȗȖ ȔȕȍȕȐȦ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ, ȔȍȎȌț ȕȐȔȐ ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȖȑ ȘȈȏȕȐȞȣ. ǷȖȝȖȎȍȍ șȘȈȊȕȍȕȐȍ ȗȘȐȊȖȌȐȚ ǺțȓȈșȐ ȌȈș, ȒȖȚȖȘȣȑ ȏȈȔȍȟȈȍȚ, ȟȚȖ șȣȕ Ȑ ȔȖȟȈ ȐșȝȖȌȧȚ Ȑȏ ȖȌȕȖȋȖ Ȑ ȚȖȋȖ Ȏȍ ȔȍșȚȈ. ǬȘțȋȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, Ȑ șȍȔȧ, Ȑ ȔȖȟȈ ȐșȚȍȒȈȦȚ Ȑȏ ȋȍȕȐȚȈȓȐȑ, ȖȌȕȈȒȖ șȍȔȧ ȗȖȘȖȎȌȈȍȚ ȔȓȈȌȍȕȞȈ, Ȉ ȔȖȟȈ — ȘȖȊȕȣȔ șȟȍȚȖȔ ȕȐȟȍȋȖ. ǷȖȥȚȖȔț șȣȕ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍ șȚȈȓ ȕȐ ȋȍȘȖȍȔ, ȕȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȓțȟȠȍ ȔȖȟȐ. ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȖȍ ȊȣșȒȈȏȣȊȈȕȐȍ ȍșȚȤ Ȑ ț ǿȈȕȈȒȤȐ ǷȈȕȌȐȚȈ: ȒȖ 'ȘȚȝȈȝ ȗțȚȘȍȕȈ ȌȎȈȚȍȕȈ ȑȖ ȕȈ ȊȐȌȊȈȕ ȕȈ ȌȝȈȘȔȐȒȈȝ ȒȈȕȍȕȈ ȟȈȒȠțȠȈ ȒȐȔ ȊȈ ȟȈȒȠțȝ ȗȐȌȈȐȊȈ ȒȍȊȈȓȈȔ «DzȈȒȖȑ ȗȘȖȒ Ȋ șȣȕȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍ ȖȉȘȍȓ ȕȐ șȓȈȊȣ, ȕȐ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌț? ǺȈȒȖȑ șȣȕ ȗȖȌȖȉȍȕ ȖșȓȍȗȠȍȔț ȋȓȈȏț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȊȐȌȍȚȤ, Ȉ ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȐȟȐȕȧȍȚ ȉȖȓȤ». ǺǭDzǹǺ 5 ȑȈȌȐ ȊȈȝ ȗȘȈȌȝȈȕȍ ȠȘȈȌȌȝȈ șȈȘȈȔ ȊȈ ȒȠțȓȓȈȒȈ ȝȘȐȌȐ ȈȋȘȍ ȚȐȠȚȝȈȚȈ ȔȈȚȘȈȔ Ȕȍ ȕȈ ȟȍȌ ȋȘȈȔȑȈ-șțȒȝȍ șȗȘȐȝȈ ȑȈȌȐ — ȍșȓȐ; ȊȈȝ — ȊȈȠȈ; ȗȘȈȌȝȈȕȍ — Ȋ ȉȐȚȊȍ; ȠȘȈȌȌȝȈ — ȊȍȘȈ; șȈȘȈȔ — șȚȖȑȒȖșȚȤ; ȊȈ — ȐȓȐ; ȒȠțȓȓȈȒȈȝ — Ȗ ȕȐȟȚȖȎȕȣȍ; ȝȘȐȌȐ — Ȋ ȋȓțȉȐȕȍ șȍȘȌȞȈ; ȈȋȘȍ — ȕȈȗȘȖȚȐȊ; ȚȐȠȚȝȈȚȈ — ȊșȚȈȕȤȚȍ; ȔȈȚȘȈȔ — ȕȈ ȔȐȋ; Ȕȍ — Ȕȍȕȧ; ȕȈ — ȕȍ; ȟȍȌ — ȍșȓȐ; ȋȘȈȔȑȈ-șțȒȝȍ — țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ȟțȊșȚȊ; șȗȘȐȝȈ — ȎȍȓȈȕȐȍ. Ƕ ȕȐȟȚȖȎȕȣȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȍșȓȐ Ȋȣ Ȋșȍ ȍȡȍ ȊȍȘȐȚȍ Ȋ șȊȖȦ ȌȖȉȓȍșȚȤ, ȝȘȈȕȐȚȍ Ȋ șȊȖȐȝ șȍȘȌȞȈȝ ȊȖȓȦ Ȓ ȗȖȉȍȌȍ Ȑ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȕȍ ȉȖȐȚȍșȤ ȗȖȚȍȘȧȚȤ șȊȖȐ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ, ȚȖ ȊșȚȈȕȤȚȍ ȕȍȕȈȌȖȓȋȖ ȗȍȘȍȌȖ ȔȕȖȑ!

303


304 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǶșțȌȐȊ ȗȖșȚțȗȖȒ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȉȘȖșȐȓ ȐȔ ȊȣȏȖȊ: «Ƕ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȍșȓȐ Ȋȣ — ȕȈșȚȖȧȡȐȍ ȋȍȘȖȐ, ȚȖ ȊșȚȈȕȤȚȍ ȗȍȘȍȌȖ ȔȕȖȑ Ȑ ȌȖȒȈȎȐȚȍ șȊȖȦ ȌȖȉȓȍșȚȤ. ǭșȓȐ Ȋȣ Ȋ șȚȘȈȝȍ ȏȈ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ ȖȚȒȈȎȍȚȍșȤ ȖȚ șȘȈȎȍȕȐȧ, ȧ ȗȖȡȈȎț ȊȈș, ȊȍȌȤ, Ȋ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȊȈș, ȧ ȕȍ ȚȈȒȖȑ ȗȖȌȓȍȞ, ȟȚȖȉȣ țȉȐȊȈȚȤ ȚȘțșȈ, țȒȓȖȕȧȦȡȍȋȖșȧ ȖȚ ȟȍșȚȕȖȋȖ șȘȈȎȍȕȐȧ. ǵȖ ȍșȓȐ Ȋȣ șȟȐȚȈȍȚȍ șȍȉȧ ȋȍȘȖȧȔȐ, ȚȖ ȊȣȝȖȌȐȚȍ ȕȈ ȉȖȑ». ǺǭDzǹǺ 6 ȥȊȈȔ șțȘȈ-ȋȈȕȈȕ ȒȘțȌȌȝȖ ȉȝȐȠȈȑȈȕ ȊȈȗțȠȈ ȘȐȗțȕ ȊȑȈȕȈȌȈȚ șțȔȈȝȈ-ȗȘȈȕȖ ȑȍȕȈ ȓȖȒȈ ȊȐȟȍȚȈșȈȝ ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; șțȘȈ-ȋȈȕȈȕ — ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȒȘțȌȌȝȈȝ — ȘȈȏȢȧȘȍȕȕȣȑ; ȉȝȐȠȈȑȈȕ — țȎȈșȈȦȡȐȑ; ȊȈȗțȠȈ — șȊȖȐȔ ȊȐȌȖȔ; ȘȐȗțȕ — șȊȖȐȝ ȊȘȈȋȖȊ; ȊȑȈȕȈȌȈȚ — ȊȏȘȍȊȍȓ; șț-ȔȈȝȈ-ȗȘȈȕȈȝ — ȔȖȋțȟȐȑ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ; ȑȍȕȈ — ȖȚ ȟȍȋȖ; ȓȖȒȈȝ — Ȋșȍ ȓȦȌȐ; ȊȐȟȍȚȈșȈȝ — ȗȖȚȍȘȧȊȠȐȍ șȖȏȕȈȕȐȍ. ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: ǰșȗȖȓȐȕșȒȈȧ ȜȐȋțȘȈ Ȑ șȊȐȘȍȗȣȑ ȊȐȌ ȔȖȋțȟȍȋȖ ȊȖȐȕȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ ȗȖȊȍȘȋȓȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȋ țȎȈș. ǺțȚ Ȗȕ ȊȏȘȍȊȍȓ, Ȑ ȖȚ ȘȈșȒȈȚȖȊ ȍȋȖ ȘȍȊȈ ȗȖȟȚȐ Ȋșȍ, ȒȚȖ ȉȣȓ ȘȧȌȖȔ, ȓȐȠȐȓȐșȤ șȖȏȕȈȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 7 ȚȍȕȈ ȌȍȊȈ-ȋȈȕȈȝ șȈȘȊȍ ȊȘȐȚȘȈ-ȊȐșȗȝȖȚȈȕȍȕȈ ȊȈȐ ȕȐȗȍȚțȘ ȔțȘȟȟȝȐȚȈ ȉȝțȔȈț ȑȈȚȝȈȐȊȈȠȈȕȐȕȈ ȝȈȚȈȝ ȚȍȕȈ — ȖȚ ȚȖȋȖ; ȌȍȊȈ-ȋȈȕȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȊȘȐȚȘȈ-ȊȐșȗȝȖȚȈȕȍȕȈ — ȋȘȖȔȖȋȓȈșȕȖȋȖ ȘȍȊȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ; ȊȈȐ — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȕȐȗȍȚțȝ — țȗȈȊȠȐȍ; ȔțȘȟȟȝȐȚȈȝ — ȗȖȚȍȘȧȊȠȐȍ șȖȏȕȈȕȐȍ; ȉȝțȔȈț — ȕȈ ȏȍȔȓȦ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ ȉțȌȚȖ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȠȈȕȐȕȈ — ȔȖȓȕȐȍȑ; ȝȈȚȈȝ — ȗȖȘȈȎȍȕȕȣȍ. ǶȋȓțȠȍȕȕȣȍ ȓȤȊȐȕȣȔ ȘȣȒȖȔ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȚȖȎȍ ȘțȝȕțȓȐ ȕȈ ȏȍȔȓȦ ȉȍȏ ȟțȊșȚȊ, ȉțȌȚȖ șȘȈȎȍȕȕȣȍ ȔȖȓȕȐȍȑ. ǺǭDzǹǺ 8 ȔȈȔȈȘȌȈ ȗȈȌȉȝȑȈȔ șțȘȈ-șȈȐȕȑȈȔ ȈȚțȘȈȔ ȕȐȔȐȓȐȚȈȒȠȈȔ ȘȈȕȈ-ȘȈȕȋȈ-ȌțȘȔȈȌȈȝ ȋȈȔ ȒȈȔȗȈȑȈȕȕ țȌȑȈȚȈ-ȠțȓȈ ȖȌȎȈșȈ ȕȈȓȈȔ ȊȈȕȈȔ ȑțȚȝȈ-ȗȈȚȐȘ ȑȈȚȝȖȕȔȈȌȈȝ ȔȈȔȈȘȌȈ — șȚȈȓ ȚȖȗȈȚȤ; ȗȈȌȉȝȑȈȔ — ȕȖȋȈȔȐ; șțȘȈ-șȈȐȕȑȈȔ — ȊȖȑșȒȖ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȈȚțȘȈȔ — ȖȝȊȈȟȍȕȕȖȍ șȚȘȈȝȖȔ; ȕȐȔȐȓȐȚȈ-ȈȒȠȈȔ — ȏȈȒȘȣȊ ȋȓȈȏȈ; ȘȈȕȈ-ȘȈȕȋȈȌțȘȔȈȌȈȝ — ȕȍȐșȚȖȊȣȑ ȕȈ ȗȖȓȍ ȉȘȈȕȐ; ȋȈȔ — ȏȍȔȕțȦ ȚȊȍȘȌȤ; ȒȈȔȗȈȑȈȕ — șȖȚȘȧșȈȧ; țȌȑȈȚȈ-ȠțȓȈȝ — ȊȖȏȌȍȊȠȐȑ ȚȘȍȏțȉȍȞ; ȖȌȎȈșȈ — șȊȖȍȑ șȐȓȖȑ; ȕȈȓȈȔ — șțȝȐȍ șȚȊȖȓȣ ȉȈȔȉțȒȈ; ȊȈȕȈȔ — Ȋ ȓȍșț; ȑțȚȝȈ-ȗȈȚȐȝ — șȓȖȕ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; țȕȔȈȌȈȝ — ȉȍȠȍȕȣȑ. 304


305 DzȖȋȌȈ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȋ țȎȈșȍ ȏȈȎȔțȘȐȓȐșȤ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȊȖȏȌȍȓ șȊȖȑ ȚȘȍȏțȉȍȞ Ȑ, ȔȖȋțȟȍȑ ȗȖșȚțȗȤȦ șȖȚȘȧșȈȧ ȏȍȔȕțȦ ȚȊȍȘȌȤ, ȗȘȐȕȧȓșȧ ȚȖȗȚȈȚȤ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȒȈȒ ȉȍȠȍȕȣȑ șȓȖȕ, ȒȘțȠȈȡȐȑ Ȋ ȓȍșț ȏȈȘȖșȓȐ ȉȈȔȉțȒȈ. ǺǭDzǹǺ 9 ȊȐȓȖȒȑȈ ȚȈȔ ȊȈȌȎȘȈ-ȌȝȈȘȖ 'ȚȑȈȔȈȘȠȐȚȈȝ șȊȈ-ȠȈȚȘȈȊȍ 'ȉȝȐȌȘȈȊȈȚȍ ȔȈȝȈ-ȋȈȌȈȔ ȟȐȒȠȍȗȈ ȚȈȔ ȈȗȈȚȈȚȐȔ șțȌțȝșȈȝȈȔ ȌȎȈȋȘȈȝȈ ȊȈȔȍȕȈ ȒȈȘȍȕȈ ȓȐȓȈȑȈ ȊȐȓȖȒȑȈ — ȊȐȌȧ; ȚȈȔ — ȍȋȖ (ǪȘȐȚȘȈșțȘț); ȊȈȌȎȘȈ-ȌȝȈȘȈȝ — ȋȘȖȔȖȊȍȘȎȍȞ (ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ); ȈȚȐ — ȖȟȍȕȤ; ȈȔȈȘȠȐȚȈȝ — ȊȏȉȍȠȍȕȕȣȑ; șȊȈ — ȕȈ șȊȖȍȋȖ; ȠȈȚȘȈȊȍ — ȊȘȈȋȈ; ȈȉȝȐȌȘȈȊȈȚȍ — ȘȐȕțȊȠȐșȤ; ȔȈȝȈ-ȋȈȌȈȔ — ȔȖȋțȟțȦ ȗȈȓȐȞț; ȟȐȒȠȍȗȈ — ȔȍȚȕțȓ; ȚȈȔ — ȍȍ (ȗȈȓȐȞț); ȈȗȈȚȈȚȐȔ — ȓȍȚȧȡțȦ Ȓ ȕȍȔț; șț-ȌțȝșȈȝȈȔ — ȚȘțȌȕȖȖȚȘȈȏȐȔțȦ; ȌȎȈȋȘȈȝȈ — șȝȊȈȚȐȓ; ȊȈȔȍȕȈ — ȓȍȊȖȑ; ȒȈȘȍȕȈ — ȘțȒȖȑ; ȓȐȓȈȑȈ — ȐȋȘȈȦȟȐ. ǪȏȉȍȠȍȕȕȣȑ țșȗȍȝȖȔ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ, ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘȈ ȔȍȚȕțȓ Ȋ ȕȍȋȖ ȖȌȕț Ȑȏ șȊȖȐȝ ȋȘȖȏȕȣȝ ȗȈȓȐȞ, țȌȈȘ ȒȖȚȖȘȣȝ ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖ ȖȚȘȈȏȐȚȤ. ǵȖ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȐȋȘȈȦȟȐ ȗȖȑȔȈȓ ȍȍ ȕȈ ȓȍȚț ȓȍȊȖȑ ȘțȒȖȑ. ǺǭDzǹǺ 10 șȈ ȐȕȌȘȈ-ȠȈȚȘțȝ ȒțȗȐȚȖ ȉȝȘȐȠȈȔ ȚȈȑȈ ȔȈȝȍȕȌȘȈ-ȊȈȝȈȔ ȋȈȌȈȑȖȘț-ȊȐȒȘȈȔȈȝ ȌȎȈȋȝȈȕȈ ȒțȔȉȝȈ-șȚȝȈȓȈ țȕȕȈȌȈȕ ȔȘȐȌȝȍ ȚȈȚ ȒȈȘȔȈ șȈȘȊȍ șȈȔȈȗțȌȎȈȑȈȕ ȕȘȐȗȈ șȈȝ — Ȗȕ; ȐȕȌȘȈ-ȠȈȚȘțȝ — ȊȘȈȋ ǰȕȌȘȣ (ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ); ȒțȗȐȚȈȝ — ȘȈȏȢȧȘȍȕȕȣȑ; ȉȝȘȐȠȈȔ — ȊȍșȤȔȈ; ȚȈȑȈ — ȚȍȔ; ȔȈȝȍȕȌȘȈ-ȊȈȝȈȔ — șȓȖȕȈ, ȊȍȘȝȖȊȖȍ ȎȐȊȖȚȕȖȍ ǰȕȌȘȣ; ȋȈȌȈȑȈ — ȗȈȓȐȞȍȑ; țȘț- ȊȐȒȘȈȔȈȝ — șȓȈȊȧȡȐȑșȧ șȊȖȍȑ șȐȓȖȑ; ȌȎȈȋȝȈȕȈ — țȌȈȘȐȓ; ȒțȔȉȝȈ- șȚȝȈȓȍ — ȗȖ ȋȖȓȖȊȍ; țȕȕȈȌȈȕ — ș ȋȘȖȔȒȐȔ ȘȍȊȖȔ; ȔȘȐȌȝȍ — Ȋ ȗȖȍȌȐȕȒȍ; ȚȈȚ ȒȈȘȔȈ — ȥȚȖȚ ȗȖȌȊȐȋ (țȌȈȘ ȗȈȓȐȞȍȑ, ȕȈȕȍșȍȕȕȣȑ ȓȍȊȖȑ ȘțȒȖȑ ȗȖ ȋȖȓȖȊȍ șȓȖȕȈ ǰȕȌȘȣ); șȈȘȊȍ — Ȋșȍ ȊȖȐȕȣ (ș ȖȉȍȐȝ șȚȖȘȖȕ); șȈȔȈȗțȌȎȈȑȈȕ — ȗȘȖșȓȈȊȐȓȐ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ. Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, Ȋ ȖȚȊȍȚ ȔȖȋțȟȐȑ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȋȕȍȊȕȖ ȖȉȘțȠȐȓ ȗȖȑȔȈȕȕțȦ ȗȈȓȐȞț ȕȈ ȋȖȓȖȊț șȓȖȕȈ ǰȕȌȘȣ, ȚȈȒ, ȟȚȖ ȋȘȖȝȖȚ țȌȈȘȈ ȘȈȏȕȍșșȧ ȗȖ ȊșȍȔț ȗȖȓȦ ȉȘȈȕȐ. ȅȚȖȚ ȗȖȌȊȐȋ ȉȣȓ ȊșȚȘȍȟȍȕ ȒȘȐȒȈȔȐ ȊȖșȝȐȡȍȕȐȧ ș ȖȉȍȐȝ șȚȖȘȖȕ. ǺǭDzǹǺ 11 ȈȐȘȈȊȈȚȖ ȊȘȐȚȘȈ-ȋȈȌȈȉȝȐȔȘȐȠȚȖ ȊȐȋȝțȘȕȐȚȖ 'ȌȘȐȝ ȒțȓȐȠȈȝȈȚȖ ȑȈȚȝȈ ȈȗȈșȈȘȈȌ ȉȝȐȕȕȈ-ȔțȒȝȈȝ șȈȝȍȕȌȘȖ ȔțȕȟȈȕȕ ȈșȘȐȒ șȈȗȚȈ-ȌȝȈȕțȘ ȉȝȘȐȠȈȘȚȈȝ

305


306 ȈȐȘȈȊȈȚȈȝ — ǨȑȘȈȊȈȚȈ (șȓȖȕ ȞȈȘȧ ǰȕȌȘȣ); ȊȘȐȚȘȈ-ȋȈȌȈ-ȈȉȝȐȔȘȐȠȚȈȝ — ȗȖȓțȟȐȊȠȐȑ ȖȚ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ țȌȈȘ ȗȈȓȐȞȍȑ; ȊȐȋȝțȘȕȐȚȈȝ — șȖȒȘțȠȍȕȕȈȧ; ȈȌȘȐȝ — ȋȖȘȈ; ȒțȓȐȠȈ — ȔȖȓȕȐȍȑ; ȈȝȈȚȈȝ — ȗȖȘȈȎȍȕȕȈȧ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȈȗȈșȈȘȈȚ — ȉȣȓ ȖȚȉȘȖȠȍȕ; ȉȝȐȕȕȈ-ȔțȒȝȈȝ — ș ȘȈȏȉȐȚȖȑ ȗȈșȚȤȦ; șȈȝȈ-ȐȕȌȘȈȝ — ș ȞȈȘȍȔ ǰȕȌȘȖȑ; ȔțȕȟȈȕ — șȗȓȍȊȣȊȈȧ; ȈșȘȐȒ — ȒȘȖȊȤ; șȈȗȚȈ-ȌȝȈȕțȝ — ȕȈ ȘȈșșȚȖȧȕȐȍ, ȐȏȔȍȘȧȍȔȖȍ șȍȔȤȦ ȓțȒȈȔȐ (ȗȘȐȔȍȘȕȖ ȚȘȐȕȈȌȞȈȚȤ ȔȍȚȘȖȊ); ȉȝȘȐȠȈ — ȚȧȎȍȓȖ; ȈȘȚȈȝ — șȚȘȈȌȈȦȡȐȑ. ȧȘȖșȚȤȦ ȔȖȓȕȐȐ, țȌȈȘȧȦȡȍȑ Ȋ ȋȖȘț, ȗȈȓȐȞȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ ȖȚȠȊȣȘȕțȓȈ șȓȖȕȈ ǨȑȘȈȊȈȚț ȕȈ ȘȈșșȚȖȧȕȐȍ șȍȔȐ ȓțȒȖȊ, Ȑ Ȗȕ, ȐȏȘȣȋȈȧ ȒȘȖȊȤ Ȑȏ ȘȈȏȉȐȚȖȑ ȗȈșȚȐ Ȑ ȒȖȘȟȈșȤ ȖȚ ȉȖȓȐ, ȗȖȊȈȓȐȓșȧ ȊȔȍșȚȍ ș ȊȖșșȍȌȈȊȠȐȔ ȕȈ ȕȍȔ ǰȕȌȘȖȑ ȕȈ ȏȍȔȓȦ. ǺǭDzǹǺ 12 ȕȈ șȈȕȕȈ-ȊȈȝȈȑȈ ȊȐȠȈȕȕȈ-ȟȍȚȈșȍ ȗȘȈȑțȕȒȚȈ ȉȝțȑȈȝ șȈ ȋȈȌȈȔ ȔȈȝȈȚȔȈ ȐȕȌȘȖ 'ȔȘȐȚȈ-șȑȈȕȌȐ-ȒȈȘȈȉȝȐȔȈȘȠȈȊȐȚȈ-ȊȑȈȚȝȈ-ȒȠȈȚȈ-ȊȈȝȖ 'ȊȈȚȈșȚȝȍ ȕȈ — ȕȍ; șȈȕȕȈ — ȖȉȍșșȐȓȍȊȠȍȔ; ȊȈȝȈȑȈ — ȊȖșșȍȌȈȊȠȍȋȖ ȕȈ ȚȈȒȖȔ ȎȐȊȖȚȕȖȔ; ȊȐȠȈȕȕȈ-ȟȍȚȈșȍ — ș țȋȘȦȔȖșȚȤȦ Ȋ șȍȘȌȞȍ; ȗȘȈȑțȕȒȚȈ — ȗțșȚȐȓ Ȋ ȝȖȌ; ȉȝțȑȈȝ — ȊȕȖȊȤ; șȈȝ — Ȗȕ (ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ); ȋȈȌȈȔ — ȗȈȓȐȞț; ȔȈȝȈ-ȈȚȔȈ — ȊȍȓȐȒȖȌțȠȕȣȑ (ȊȖȏȌȍȘȎȈȊȠȐȑșȧ ȖȚ ȕȈȕȍșȍȕȐȧ ȕȖȊȣȝ țȌȈȘȖȊ ȖȋȖȘȟȍȕȕȖȔț Ȑ ȘȈȏȌȖșȈȌȖȊȈȕȕȖȔț ǰȕȌȘȍ); ȐȕȌȘȈȝ — ǰȕȌȘȈ; ȈȔȘȐȚȈ-șȑȈȕȌȐ-ȒȈȘȈ — ȘțȒȐ, ȐșȚȖȟȈȦȡȍȑ ȕȍȒȚȈȘ; ȈȉȝȐȔȈȘȠȈ — ȗȘȐȒȖșȕȖȊȍȕȐȍȔ; ȊȐȚȈ — ȐȏȉȈȊȓȍȕȕȣȑ; ȊȑȈȚȝȈ — ȖȚ ȉȖȓȐ; ȒȠȈȚȈ — Ȑ ȘȈȕ; ȊȈȝȈȝ — ȍȋȖ șȓȖȕ; ȈȊȈȚȈșȚȝȍ — ȊșȚȈȓȐ. ǷȘȐ ȊȐȌȍ ȖȉȍșșȐȓȍȊȠȍȋȖ ȖȚ ȘȈȕ șȓȖȕȈ Ȑ ȘȈȏȌȖșȈȌȖȊȈȕȕȖȋȖ ȍȋȖ ȘȈȕȍȕȐȍȔ ǰȕȌȘȣ ȊȍȓȐȒȖȌțȠȕȣȑ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ, șȓȍȌțȧ ȏȈȒȖȕȈȔ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȖȗțșȚȐȓ ȊȕȖȊȤ ȏȈȕȍșȍȕȕțȦ ȉȣȓȖ ȕȈȌ ȕȐȔȐ ȗȈȓȐȞț. ǷȖȓȤȏțȧșȤ ȗȍȘȍȌȣȠȒȖȑ, ǰȕȌȘȈ ȒȖșȕțȓșȧ ȘȈȕ șȓȖȕȈ șȊȖȍȑ ȘțȒȖȑ, ȐșȚȖȟȈȦȡȍȑ ȕȍȒȚȈȘ. ǸȈȕȣ șȓȖȕȈ ȚȖȚȟȈș ȏȈȚȧȕțȓȐșȤ, Ȉ ȉȖȓȤ ȗȘȖȠȓȈ. ǷȖȌȕȧȊȠȐșȤ ș ȏȍȔȓȐ, șȓȖȕ Ȑ ȕȈȍȏȌȕȐȒ ȉȍȏȔȖȓȊȕȖ ȊșȚȈȓȐ ȗȍȘȍȌ ȌȍȔȖȕȖȔ. ǺǭDzǹǺ 13 șȈ ȚȈȔ ȕȘȐȗȍȕȌȘȈȝȈȊȈ-ȒȈȔȑȈȑȈ ȘȐȗțȔ ȊȈȌȎȘȈȑțȌȝȈȔ ȉȝȘȈȚȘȐ-ȝȈȕȈȔ ȊȐȓȖȒȑȈ șȔȈȘȈȔȠ ȟȈ ȚȈȚ-ȒȈȘȔȈ ȕȘȐ-ȠȈȔșȈȔ ȈȔȝȈȝ ȠȖȒȍȕȈ ȔȖȝȍȕȈ ȝȈșȈȕ ȌȎȈȋȈȌȈ șȈȝ — Ȗȕ (ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ); ȚȈȔ — ȍȋȖ (ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘț); ȕȘȐȗȈ- ȐȕȌȘȈ — Ȗ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ; ȈȝȈȊȈ-ȒȈȔȑȈȑȈ — ȋȖȘȧ ȎȍȓȈȕȐȍȔ șȘȈȎȈȚȤșȧ; ȘȐȗțȔ — șȊȖȍȋȖ ȊȘȈȋȈ; ȊȈȌȎȘȈ-ȈȑțȌȝȈȔ — ȊȖȖȘțȎȍȕȕȖȋȖ ȔȖȓȕȐȍȑ (șȌȍȓȈȕȕȖȑ Ȑȏ ȒȖșȚȍȑ ǬȈȌȝȐȟȐ); ȉȝȘȈȚȘȐ-ȝȈȕȈȔ — țȉȐȑȞț șȊȖȍȋȖ ȉȘȈȚȈ; ȊȐȓȖȒȑȈ — ȊȐȌȧ; șȔȈȘȈȕ — ȊșȗȖȔȐȕȈȧ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȚȈȚ-ȒȈȘȔȈ — ȍȋȖ ȗȖșȚțȗȖȒ; ȕȘȐ-ȠȈȔșȈȔ — ȎȍșȚȖȒȐȑ; ȈȔȝȈȝ — ȋȘȍȝ; ȠȖȒȍȕȈ — Ȋ ȋȖȘȍ; ȔȖȝȍȕȈ — Ȋ șȔȧȚȍȕȐȐ; ȝȈșȈȕ — ȘȈșșȔȍȧȊȠȐșȤ; ȌȎȈȋȈȌȈ — ȗȘȖȐȏȕȍș. Ƕ ȞȈȘȤ, ȊȏȋȓȧȕțȊ ȕȈ șȊȖȍȋȖ ȊȖȖȘțȎȍȕȕȖȋȖ ȔȖȓȕȐȍȑ ȊȘȈȋȈ, ȋȖȘȧȡȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȍȔ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȤ șȝȊȈȚȒț, ȊȍȓȐȒȐȑ ȋȍȘȖȑ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȊșȗȖȔȕȐȓ Ȗ ȎȍșȚȖȒȖȑ ȘȈșȗȘȈȊȍ 306


307 ǰȕȌȘȣ ȕȈȌ ȍȋȖ ȉȘȈȚȖȔ. ǷȘȐ ȖȌȕȖȑ ȔȣșȓȐ Ȗ ȏȓȖȌȍȧȕȐȐ ǰȕȌȘȣ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȖȉȍȏțȔȍȓ ȖȚ șȒȖȘȉȐ Ȑ Ȋ ȉȍșȗȈȔȧȚșȚȊȍ, ș ȋȖȘȤȒȖȑ țșȔȍȠȒȖȑ ȕȈ țșȚȈȝ șȒȈȏȈȓ ȚȈȒȐȍ șȓȖȊȈ. ǺǭDzǹǺ 14 ȠȘȐ-ȊȘȐȚȘȈ țȊȈȟȈ ȌȐȠȚȑȈ ȉȝȈȊȈȕ Ȕȍ șȈȔȈȊȈșȚȝȐȚȖ ȘȐȗțȘ ȑȖ ȉȘȈȝȔȈ-ȝȈ ȋțȘț-ȝȈ ȉȝȘȈȚȘȐ-ȝȈ ȟȈ ȌȐȠȚȑȈȕȘȐȕȖ 'ȌȑȈȝȈȔ ȈșȈȚȚȈȔȈ ȚȊȈȑȈ ȔȈȟ-ȟȝțȓȈ-ȕȐȘȉȝȐȕȕȈ-ȌȘȐȠȈȌ-ȌȝȘȐȌȈȟȐȘȈȚ ȠȘȐ-ȊȘȐȚȘȈȝ țȊȈȟȈ — ȊȍȓȐȒȐȑ ȋȍȘȖȑ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ șȒȈȏȈȓ; ȌȐȠȚȑȈ — ȕȈțȌȈȟț; ȉȝȈȊȈȕ — Țȣ; Ȕȍ — ȗȘȍȌȖ ȔȕȖȑ; șȈȔȈȊȈșȚȝȐȚȈȝ — ȖȒȈȏȈȊȠȐȑșȧ; ȘȐȗțȝ — ȔȖȑ ȊȘȈȋ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȉȘȈȝȔȈ-ȝȈ — țȉȐȑȞȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈ; ȋțȘț-ȝȈ — țȉȐȑȞȈ ȋțȘț; ȉȝȘȈȚȘȐ-ȝȈ — țȉȐȑȞȈ ȔȖȍȋȖ ȉȘȈȚȈ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȌȐȠȚȑȈ — ȕȈțȌȈȟț; ȈȕȘȐȕȈȝ — șȊȖȉȖȌȕȣȑ ȖȚ ȌȖȓȋȈ (ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ Ȓ ȉȘȈȚț); ȈȌȑȈ — șȍȋȖȌȕȧ; ȈȝȈȔ — ȧ; ȈșȈȚ-ȚȈȔȈ — Ȗ ȝțȌȠȐȑ Ȑȏ ȕȍȋȖȌȧȍȊ; ȚȊȈȑȈ — șȒȊȖȏȤ Țȍȉȧ; ȔȈȚ-ȠțȓȈ — ȔȖȐȔ ȚȘȍȏțȉȞȍȔ; ȕȐȘȉȝȐȕȕȈ — ȗȘȖȕȏȍȕȕȖȍ; ȌȘȐȠȈȚ — ȒȈȔȍȕȕȖȍ; ȝȘȐȌȈ — ȟȤȍ șȍȘȌȞȍ; ȈȟȐȘȈȚ — ȖȟȍȕȤ șȒȖȘȖ. ȀȘȐ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ șȒȈȏȈȓ: DzȈȒȖȍ șȟȈșȚȤȍ! ǹȍȋȖȌȕȧ țȉȐȑȞȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, șȊȖȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, țȉȐȑȞȈ ȔȖȍȋȖ ȉȘȈȚȈ, Ȓ ȔȖȍȑ țȌȈȟȍ, șȚȖȐȚ ȗȘȧȔȖ ȗȍȘȍȌȖ ȔȕȖȑ Ȋ ȘȖȓȐ ȔȖȍȋȖ ȊȘȈȋȈ. Ƕ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ Ȑȏ ȕȍȋȖȌȧȍȊ, ȖȟȍȕȤ șȒȖȘȖ ȧ ȐșȗȖȓȕȦ șȊȖȑ ȌȖȓȋ ȗȍȘȍȌ ȉȘȈȚȖȔ, ȗȘȖȕȏȐȊ ȚȘȍȏțȉȞȍȔ ȚȊȖȍ ȒȈȔȍȕȕȖȍ șȍȘȌȞȍ! ǺǭDzǹǺ 15 ȑȖ ȕȖ 'ȋȘȈȌȎȈșȑȈȚȔȈ-ȊȐȌȖ ȌȊȐȌȎȈȚȍȘ ȋțȘȖȘ ȈȗȈȗȈșȑȈ ȟȈ ȌȐȒȠȐȚȈșȑȈ ȊȐȠȘȈȉȝȑȈ ȒȝȈȌȋȍȕȈ ȠȐȘȈȔșȑ ȈȊȘȐȠȟȈȚ ȗȈȠȖȘ ȐȊȈȒȈȘțȕȈȝ șȊȈȘȋȈ-ȒȈȔȈȝ ȑȈȝ — ȒȚȖ; ȕȈȝ — ȔȖȍȋȖ; ȈȋȘȈ-ȌȎȈșȑȈ — șȚȈȘȠȍȋȖ ȉȘȈȚȈ; ȈȚȔȈ- ȊȐȌȈȝ — ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖșȖȏȕȈȊȠȍȋȖ șȍȉȧ; ȌȊȐ-ȌȎȈȚȍȝ — ȌȖșȚȖȑȕȖȋȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ; ȋțȘȖȝ — șȊȖȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ; ȈȗȈȗȈșȑȈ — ȉȍȏȋȘȍȠȕȖȋȖ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȌȐȒȠȐȚȈșȑȈ — ȕȈȏȕȈȟȍȕȕȖȋȖ ȋȓȈȊȕȣȔ ȎȘȍȞȖȔ ȚȊȖȍȋȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȊȐȠȘȈȉȝȑȈ — ȗȖȓȤȏȖȊȈȊȠȍȋȖșȧ ȗȖȓȕȣȔ ȌȖȊȍȘȐȍȔ; ȒȝȈȌȋȍȕȈ — ȔȍȟȖȔ; ȠȐȘȈȔșȐ — ȍȋȖ ȋȖȓȖȊȣ; ȈȊȘȐȠȟȈȚ — ȖȚȘțȉȐȓ; ȗȈȠȖȝ — ȎȐȊȖȚȕȖȍ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȈȒȈȘțȕȈȝ — ȉȍȏȎȈȓȖșȚȕȣȑ; șȊȈȘȋȈ-ȒȈȔȈȝ — ȌȊȐȎȐȔȣȑ ȎȍȓȈȕȐȍȔ ȗȘȈȊȐȚȤ ȘȈȑșȒȐȔȐ ȗȓȈȕȍȚȈȔȐ. ǷȘȐȊȧȏȈȕȕȣȑ Ȓ ȎȐȏȕȐ Ȋ ȘȈȦ, Țȣ ȖșȔȍȓȐȓșȧ țȉȐȚȤ ȔȖȍȋȖ șȚȈȘȠȍȋȖ ȉȘȈȚȈ — ȖșȖȏȕȈȊȠȍȋȖ șȍȉȧ, ȉȍȏȋȘȍȠȕȖȋȖ Ȑ ȊȖ Ȋșȍȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ȌȖșȚȖȑȕȖȋȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȗȖ ȗȘȈȊț ȕȈȏȕȈȟȍȕȕȖȋȖ ȚȖȉȖȑ ȋȓȈȊȕȣȔ ȎȘȍȞȖȔ. ǰ ȝȖȚȧ Ȗȕ șȚȈȓ ȚȊȖȐȔ ȌțȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȍȔ Ȑ ȗȖ ȚȊȖȍȑ ȗȘȖșȤȉȍ șȖȋȓȈșȐȓșȧ ȗȘȖȊȍșȚȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȥȚȖ ȕȍ ȗȖȔȍȠȈȓȖ Țȍȉȍ ȊȗȖșȓȍȌșȚȊȐȐ ȉȍȏȎȈȓȖșȚȕȖ ȖȉȍȏȋȓȈȊȐȚȤ ȍȋȖ, ȒȈȒ ȎȐȊȖȚȕȖȍ ȕȈ ȉȖȑȕȍ. ǺǭDzǹǺ 16 ȠȘȐ-ȝȘȐ-ȌȈȑȈ-ȒȐȘȚȐȉȝȐȘ țȌȎȌȎȝȐȚȈȔ ȚȊȈȔ șȊȈ-ȒȈȘȔȈȕȈ ȗțȘțȠȈȌȈȐȠ ȟȈ ȋȈȘȝȑȈȔ 307


308 ȒȘȐȟȟȝȘȍȕȈ ȔȈȟ-ȟȝțȓȈ-ȊȐȉȝȐȕȕȈ-ȌȍȝȈȔ ȈșȗȘȐȠȚȈ-ȊȈȝȕȐȔ șȈȔȈȌȈȕȚȐ ȋȘȐȌȝȘȈȝ ȠȘȐ — ȌȖșȚȖȧȕȐȑ ȐȓȐ ȒȘȈșȖȚȣ; ȝȘȐ — șȚȣȌȈ; ȌȈȑȈ — ȔȐȓȖșȍȘȌȐȧ; ȒȐȘȚȐȉȝȐȝ — Ȑ șȓȈȊȣ; țȌȎȌȎȝȐȚȈȔ — ȓȐȠȍȕȕȖȋȖ; ȚȊȈȔ — Țȍȉȧ; șȊȈ-ȒȈȘȔȈȕȈ — Ȑȏ-ȏȈ șȊȖȍȋȖ ȗȖșȚțȗȒȈ; ȗțȘțȠȈ-ȈȌȈȐȝ — ȘȈȒȠȈșȈȔȐ (ȓȦȌȖȍȌȈȔȐ); ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȋȈȘȝȑȈȔ — ȗȘȖȒȓȐȕȈȍȔȖȋȖ; ȒȘȐȟȟȝȘȍȕȈ — Ȋ ȕȍșȚȍȘȗȐȔȣȝ ȔțȒȈȝ; ȔȈȚ-ȠțȓȈ — ȔȖȐȔ ȚȘȍȏțȉȞȍȔ; ȊȐȉȝȐȕȕȈ — ȗȘȖȕȏȍȕȕȖȍ; ȌȍȝȈȔ — ȚȍȓȖ; ȈșȗȘȐȠȚȈ-ȊȈȝȕȐȔ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȍ ȒȖșȕȍȚșȧ ȌȈȎȍ ȖȋȖȕȤ; șȈȔȈȌȈȕȚȐ — șȢȍȌȧȚ; ȋȘȐȌȝȘȈȝ — șȚȍȘȊȧȚȕȐȒȐ. ǰȕȌȘȈ, Țȣ ȓȐȠȐȓșȧ șȚȣȌȈ, ȔȐȓȖșȍȘȌȐȧ, șȓȈȊȣ Ȑ țȌȈȟȐ. ǰȏ-ȏȈ șȊȖȍȑ ȒȖȘȣșȚȐ Țȣ țȚȘȈȚȐȓ Ȋșȍ șȊȖȐ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȏȈșȓțȎȐȓ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ ȌȈȎȍ ȓȦȌȖȍȌȖȊ [ȘȈȒȠȈșȖȊ]. DzȖȋȌȈ, ȗȘȖȕȏȍȕȕȣȑ ȔȖȐȔ ȚȘȍȏțȉȞȍȔ, Țȣ țȔȘȍȠȤ Ȋ șȚȘȈȠȕȣȝ ȔțȒȈȝ, ȌȈȎȍ ȖȋȖȕȤ ȕȍ ȒȖșȕȍȚșȧ ȚȊȖȍȋȖ ȉȍȏȌȣȝȈȕȕȖȋȖ ȚȍȓȈ. ǶȕȖ ȌȖșȚȈȕȍȚșȧ ȕȈ șȢȍȌȍȕȐȍ șȚȍȘȊȧȚȕȐȒȈȔ! ǺǭDzǹǺ 17 Ȉȕȑȍ 'ȕț ȑȍ ȚȊȍȝȈ ȕȘȐ-ȠȈȔșȈȔ ȈȌȎȕȈ ȑȈȌ țȌȑȈȚȈșȚȘȈȝ ȗȘȈȝȈȘȈȕȚȐ ȔȈȝȑȈȔ ȚȈȐȘ ȉȝțȚȈ-ȕȈȚȝȈȕ șȈȋȈȕȈȕ ȕȐȠȈȚȈȚȘȐȠțȓȈ-ȕȐȘȉȝȐȕȕȈ-ȋȈȓȈȐȘ ȑȈȌȎȈȔȐ Ȉȕȑȍ — ȌȘțȋȐȍ; Ȉȕț — șȓȍȌțȦȚ; ȑȍ — ȒȖȚȖȘȣȍ; ȚȊȈ — ȏȈ ȚȖȉȖȑ; ȐȝȈ — ȏȌȍșȤ; ȕȘȐȠȈȔșȈȔ — ȉȍȏȎȈȓȖșȚȕȣȔ; ȈȌȎȕȈȝ — ȕȍȏȕȈȒȖȔȣȍ ș ȔȖȍȑ ȌȖȉȓȍșȚȤȦ; ȑȈȚ — ȍșȓȐ; țȌȑȈȚȈ-ȈșȚȘȈȝ — ș ȗȖȌȕȧȚȣȔȐ ȔȍȟȈȔȐ; ȗȘȈȝȈȘȈȕȚȐ — ȕȈȗȈȌțȚ; ȔȈȝȑȈȔ — ȕȈ Ȕȍȕȧ; ȚȈȐȝ — ș ȚȍȔȐ; ȉȝțȚȈ-ȕȈȚȝȈȕ — ǩȝȈȑȘȈȊȍ Ȑ ȌȘțȋȐȔ ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȧȔ ȗȘȐȏȘȈȒȖȊ; șȈȋȈȕȈȕ — ș Ȑȝ ȖȘȌȈȔȐ; ȕȐȠȈȚȈ — ȖșȚȘȣȔ; ȚȘȐ-ȠțȓȈ — ȚȘȍȏțȉȞȍȔ; ȕȐȘȉȝȐȕȕȈ — ș ȘȈȏȘțȉȓȍȕȕȣȔȐ ȐȓȐ ȗȘȖȕȏȍȕȕȣȔȐ; ȋȈȓȈȐȝ — ȠȍȧȔȐ; ȑȈȌȎȈȔȐ — șȖȊȍȘȠț ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ. Ƕ ȎȍșȚȖȒȖșȍȘȌȕȣȑ ǰȕȌȘȈ! ǭșȓȐ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȕȍ ȗȖȌȖȏȘȍȊȈȧ Ȗ ȔȖȍȑ ȌȖȉȓȍșȚȐ, ȗȖșȔȍȦȚ ȊșȓȍȌ ȏȈ ȚȖȉȖȑ ȗȖȌȕȧȚȤ ȕȈ Ȕȍȕȧ ȖȘțȎȐȍ, ȧ șȕȍșț ȐȔ ȋȖȓȖȊȣ ȥȚȐȔ ȖșȚȘȣȔ ȚȘȍȏțȉȞȍȔ. ǪȈȠȐ ȋȖȓȖȊȣ ȧ ȗȘȐȕȍșț Ȋ ȎȍȘȚȊț ǩȝȈȑȘȈȊȍ Ȑ ȌȘțȋȐȔ ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȧȔ ȗȘȐȏȘȈȒȖȊ ș Ȑȝ șȊȐȚȖȑ. ǺǭDzǹǺ 18 ȈȚȝȖ ȝȈȘȍ Ȕȍ ȒțȓȐȠȍȕȈ ȊȐȘȈ ȝȈȘȚȈ ȗȘȈȔȈȚȝȑȈȐȊȈ ȠȐȘȖ ȑȈȌȐȝȈ ȚȈȚȘȈȕȘȐȕȖ ȉȝțȚȈ-ȉȈȓȐȔ ȊȐȌȝȈȑȈ ȔȈȕȈșȊȐȕȈȔ ȗȈȌȈ-ȘȈȌȎȈȝ ȗȘȈȗȈȚșȑȍ ȈȚȝȖ — Ȋ ȗȘȖȚȐȊȕȖȔ șȓțȟȈȍ; ȝȈȘȍ — Ȗ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ; Ȕȍ — ȔȖȦ; ȒțȓȐȠȍȕȈ — ȚȊȖȍȑ ȔȖȓȕȐȍȑ; ȊȐȘȈ — Ȗ ȊȍȓȐȒȐȑ ȋȍȘȖȑ; ȝȈȘȚȈ — ȖȚȘțȉȐȠȤ; ȗȘȈȔȈȚȝȑȈ — țȕȐȟȚȖȎȐȊ ȔȖȍ ȊȖȑșȒȖ; ȥȊȈ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȠȐȘȈȝ — ȋȖȓȖȊț; ȑȈȌȐ — ȍșȓȐ; ȐȝȈ — Ȋ ȥȚȖȑ ȉȐȚȊȍ; ȚȈȚȘȈ — ȚȖȋȌȈ; ȈȕȘȐȕȈȝ — ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȑ ȖȚ Ȋșȍȝ ȌȖȓȋȖȊ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ; ȉȝțȚȈ-ȉȈȓȐȔ — ȌȈȘ ȌȘțȋȐȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ; ȊȐȌȝȈȑȈ — ȗȘȍȗȖȌȕȍșȧ; ȔȈȕȈșȊȐȕȈȔ — ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ; ȗȈȌȈ- ȘȈȌȎȈȝ — ȗȣȓȤ ș ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ; ȗȘȈȗȈȚșȑȍ — ȖȉȘȍȚț. 308


309 ǵȖ ȍșȓȐ, Ȗ ȊȍȓȐȒȐȑ ȋȍȘȖȑ ǰȕȌȘȈ, Ȋ ȥȚȖȑ ȉȐȚȊȍ Țȣ ȘȈȏȖȉȤȍȠȤ ȔȖȍ ȊȖȑșȒȖ Ȑ țȌȈȘȖȔ ȔȖȓȕȐȐ șțȔȍȍȠȤ ȖȉȍȏȋȓȈȊȐȚȤ Ȕȍȕȧ, ȚȖȋȌȈ ȧ ȉțȌț șȟȈșȚȓȐȊ ȖȚȌȈȚȤ șȊȖȍ ȚȍȓȖ ȌȘțȋȐȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ [ȠȈȒȈȓȈȔ Ȑ șȚȍȘȊȧȚȕȐȒȈȔ]. ǺȈȒ ȧ ȐȏȉȈȊȓȦșȤ ȖȚ Ȋșȍȝ ȌȖȓȋȖȊ, șȖȏȌȈȕȕȣȝ ȔȖȐȔȐ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔȐ ȗȖșȚțȗȒȈȔȐ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ, Ȑ ȉțȌț ȕȈȒȖȕȍȞ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȓȍȕ ȗȣȓȤȦ ș ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ȊȍȓȐȒȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȗȍșȍȕ ȀȘȐ ǵȈȘȖȚȚȈȔȣ ȌȈșȈ ǺȝȈȒțȘȈ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȥȐ ȟȝȈȑȈ ȋȖșȈȕȐ ȑȈȘȈ, ȔțȐ ȚȈȘȈ ȌȈșȈ ȚȈȕ' șȈȉȈȘȈ ȗȈȌȈ-Șȍȕț ȔȖȘȈ ȗȈȕȟȈ-ȋȘȈșȈ «ȇ șȓțȋȈ ȠȍșȚȍȘȣȝ ǫȖșȊȈȔȐ, Ȑ ȗȣȓȤ ș Ȑȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ șȓțȎȐȚ Ȕȕȍ ȗȧȚȤȦ ȊȐȌȈȔȐ ȗȐȡȐ». ǪȈȑȠȕȈȊ ȊșȍȋȌȈ ȔȍȟȚȈȍȚ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȗȣȓȤ ș ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ȗȘȍȌȣȌțȡȐȝ ȈȟȈȘȤȍȊ Ȑ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ. ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȕȍ șȖȔȕȍȊȈȓșȧ, ȟȚȖ ȗȖȋȐȉȕȍȚ Ȋ șȝȊȈȚȒȍ ș ǰȕȌȘȖȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȚȈȒȖȊȖ ȉȣȓȖ ȎȍȓȈȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǶȌȕȈȒȖ Ȗȕ ȉȣȓ ȋȖȚȖȊ ȘȈșșȚȈȚȤșȧ ș ȎȐȏȕȤȦ, ȐȉȖ ȏȕȈȓ, ȟȚȖ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ ȍȔț șțȎȌȍȕȖ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǬȖșȚȐȟȤ ȥȚȖȑ ȊȍȓȐȒȖȑ ȞȍȓȐ ȔȖȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ȊȈȑȠȕȈȊȈ. ǿȝȈȌȐȑȈ ȊȈȐȠȕȈȊȈ-șȍȊȈ ȕȐșȚȈȘȈ ȗȈȑȍȟȝȍ ȒȍȉȈ: ȕȐȒȚȖ ȍȡȍ ȕȍ ȊȖȏȊȘȈȡȈȓșȧ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȉȍȏ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ ȊȈȑȠȕȈȊȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȏȌȍșȤ țȗȖȚȘȍȉȓȧȦȚșȧ șȓȖȊȈ: ȔȈȕȈșȊȐȕȈȔ ȗȈȌȈȘȈȌȎȈȝ ȗȘȈȗȈȚșȑȍ — «ȇ ȉțȌț ȉȓȈȋȖșȓȖȊȓȍȕ ȗȣȓȤȦ ș ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ȊȍȓȐȒȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ». ǹȓȖȊȖ ȔȈȕȈșȊȐȕȈȔ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȊȍȓȐȒȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȋȘțȎȍȕȕȣȝ Ȋ ȔȣșȓȐ Ȗ DzȘȐȠȕȍ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȗȖșȚȖȧȕȕȣȔ ȘȈȏȔȣȠȓȍȕȐȧȔ Ȗ DzȘȐȠȕȍ ȖȕȐ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȦȚșȧ țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȕȣȔȐ, ȏȈ ȟȚȖ Ȑȝ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȌȝȐȘȈȔȐ . dzțȟȠȐȑ ȗȘȐȔȍȘ ȚȈȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ — ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ. ǺȖȚ, ȒȚȖ țȌȖșȚȖȐȚșȧ ȗȣȓȐ ș ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ȔȈȕȈșȊȐ, ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȊȍȘȕȍȚșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǺǭDzǹǺ 19 șțȘȍȠȈ ȒȈșȔȈȕ ȕȈ ȝȐȕȖȠȐ ȊȈȌȎȘȈȔ ȗțȘȈȝ șȚȝȐȚȍ ȊȈȐȘȐȕȐ ȔȈȑȑ ȈȔȖȋȝȈȔ ȔȈ șȈȔȠȈȑȐȠȚȝȈ ȕȈ ȋȈȌȍȊȈ ȊȈȌȎȘȈȝ șȑȈȕ ȕȐȠȗȝȈȓȈȝ ȒȘȐȗȈȕȈȘȚȝȍȊȈ ȑȈȟȕȈ șțȘȈ-ȐȠȈ — Ȗ ȞȈȘȤ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȒȈșȔȈȚ — ȗȖȟȍȔț; ȕȈ — ȕȍ; ȝȐȕȖȠȐ — ȔȍȟȍȠȤ; ȊȈȌȎȘȈȔ — ȔȖȓȕȐȦ; ȗțȘȈȝ șȚȝȐȚȍ — Ȋ șȚȖȧȡȍȋȖ ȕȈȗȘȖȚȐȊ; ȊȈȐȘȐȕȐ — șȊȖȍȋȖ ȊȘȈȋȈ; ȔȈȑȐ — Ȋ Ȕȍȕȧ; ȈȔȖȋȝȈȔ — ȕȍȖȚȊȘȈȚȐȔțȦ (șȊȖȦ ȔȖȓȕȐȦ); ȔȈ — ȕȍ; șȈȔȠȈȑȐȠȚȝȈȝ — șȖȔȕȍȊȈȑșȧ; ȕȈ — ȕȍ; ȋȈȌȈ ȐȊȈ — ȒȈȒ ȗȈȓȐȞȈ; ȊȈȌȎȘȈȝ — ȔȖȓȕȐȧ; șȑȈȚ — ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ; ȕȐȠȗȝȈȓȈȝ — ȉȍșȗȖȓȍȏȕȈȧ; ȒȘȐȗȈȕȈ — ț șȒțȗȖȋȖ; ȈȘȚȝȈ — Ȗ ȌȍȕȤȋȈȝ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȑȈȟȕȈ — ȗȘȖșȤȉȈ. Ƕ ȞȈȘȤ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȧ — ȚȊȖȑ ȊȘȈȋ Ȑ șȚȖȦ ȗȘȧȔȖ ȗȍȘȍȌ ȚȖȉȖȑ, ȚȈȒ ȗȖȟȍȔț ȉȣ Țȍȉȍ ȕȍ ȔȍȚȕțȚȤ Ȋ Ȕȍȕȧ șȊȖȦ ȔȖȓȕȐȦ? ǺȊȖȧ ȗȖȗȣȚȒȈ șȘȈȏȐȚȤ Ȕȍȕȧ ȗȈȓȐȞȍȑ ȉȣȓȈ ȚȈȒȖȑ Ȏȍ ȚȡȍȚȕȖȑ, ȒȈȒ ȗȖȗȣȚȒȈ ȊȣȗȘȖșȐȚȤ Ȍȍȕȍȋ ț șȒțȗȞȈ, ȕȖ ȔȖȓȕȐȧ Țȍȉȧ ȕȍ ȗȖȌȊȍȌȍȚ. ǴȖȎȍȠȤ Ȋ ȥȚȖȔ ȕȍ șȖȔȕȍȊȈȚȤșȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ ǰȕȌȘȈ ȔȍȚȕțȓ ȊȖ ǪȘȐȚȘȈșțȘț ȗȈȓȐȞț, ȚȖȚ ȗȖȑȔȈȓ ȍȍ ȕȈ ȓȍȚț ȓȍȊȖȑ ȘțȒȖȑ Ȑ ȍȦ Ȏȍ ȕȈȕȍș ȖȚȊȍȚȕȣȑ țȌȈȘ ȗȖ ȋȖȓȖȊȍ șȓȖȕȈ ǰȕȌȘȣ. ǺȈȒ ȗȍȘȊȈȧ ȈȚȈȒȈ ǰȕȌȘȣ ȏȈȒȖȕȟȐȓȈșȤ șȖȒȘțȠȐȚȍȓȤȕȣȔ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍȔ — ȗȖȓțȟȐȊ ȖȌȐȕ ȓȐȠȤ țȌȈȘ, ȗȖȒȈȓȍȟȍȕȕȣȑ șȓȖȕ ȖȚȓȍȚȍȓ ȕȈ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȔȍȚȘȖȊ. ǷȖȥȚȖȔț, șȚȖȧ ȗȘȧȔȖ 309


310 ȗȍȘȍȌ ǪȘȐȚȘȈșțȘȖȑ Ȑ ȌȍȘȎȈ ȔȖȓȕȐȦ ȕȈȋȖȚȖȊȍ, ǰȕȌȘȈ ȕȍ ȘȍȠȈȓșȧ ȗțșȚȐȚȤ ȍȍ Ȋ ȝȖȌ, ȖȗȈșȈȧșȤ, ȟȚȖ Ȑ ȔȖȓȕȐȧ ȔȖȎȍȚ ȍȋȖ ȗȖȌȊȍșȚȐ. ǶȌȕȈȒȖ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ, ȒȈȒ ȐșȚȐȕȕȣȑ ȊȈȑȠȕȈȊ, ȏȈȊȍȘȐȓ ǰȕȌȘț Ȋ ȉȍȏȖȚȒȈȏȕȖșȚȐ ȔȖȓȕȐȐ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȏȕȈȓ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȖȘțȎȐȍ ȉȣȓȖ ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȖ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș țȒȈȏȈȕȐȧȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǵȍ ȊȍȘȧ Ȋ ȕȍȗȖȋȘȍȠȐȔȖșȚȤ șȓȖȊ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ǰȕȌȘȈ ȏȈșȖȔȕȍȊȈȓșȧ Ȋ șȊȖȍȑ ȗȖȉȍȌȍ, ȕȖ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȗȖȕȧȓ ȏȈȔȣșȍȓ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȋȖȘȍȓ ȎȍȓȈȕȐȍȔ ȗȖȋȐȉȕțȚȤ ȖȚ ȔȖȓȕȐȐ, șȖȏȌȈȕȕȖȑ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș țȒȈȏȈȕȐȧȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȉȣȓ țȊȍȘȍȕ, ȟȚȖ ȚȈȒȈȧ șȔȍȘȚȤ ȗȖȔȖȎȍȚ ȍȔț ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǷȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȚȖȓȤȒȖ Ȑ ȎȌȈȓ ȚȖȋȖ ȔȖȔȍȕȚȈ, ȒȖȋȌȈ Ȋ ȕȍȋȖ ȉțȌȍȚ ȊȣȗțȡȍȕȈ ȔȖȓȕȐȧ. ǷȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, Ȗȕ șȒȈȏȈȓ ǰȕȌȘȍ: «ǭșȓȐ Țȣ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȝȖȟȍȠȤ țȉȐȚȤ Ȕȍȕȧ, șȊȖȍȋȖ ȊȘȈȋȈ, — ȊȖȚ ȚȊȖȑ ȠȈȕș. ǻȉȍȑ Ȏȍ Ȕȍȕȧ ȗȖșȒȖȘȍȍ. ȅȚȐȔ Țȣ ȗȘȐȕȍșȍȠȤ ȉȓȈȋȖ ȕȈȔ ȖȉȖȐȔ — șȍȉȍ ȏȈȊȖȦȍȠȤ ȗȖȉȍȌț, Ȉ Ȕȍȕȧ ȖȚȗȘȈȊȐȠȤ Ȓ ǩȖȋț. ǺȈȒ ȟȚȖ ȕȍ ȔȍȠȒȈȑ». ǺǭDzǹǺ 20 ȕȈȕȊ ȥȠȈ ȊȈȌȎȘȈș ȚȈȊȈ ȠȈȒȘȈ ȚȍȌȎȈșȈ ȝȈȘȍȘ ȌȈȌȝȐȟȍș ȚȈȗȈșȈ ȟȈ ȚȍȌȎȐȚȈȝ ȚȍȕȈȐȊȈ ȠȈȚȘțȔ ȌȎȈȝȐ ȊȐȠȕț-ȑȈȕȚȘȐȚȖ ȑȈȚȖ ȝȈȘȐȘ ȊȐȌȎȈȑȈȝ ȠȘȐȘ ȋțȕȈș ȚȈȚȈȝ ȕȈȕț — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȥȠȈȝ — ȥȚȈ; ȊȈȌȎȘȈȝ — ȔȖȓȕȐȧ; ȚȈȊȈ — ȚȊȖȧ; ȠȈȒȘȈ — Ȗ ǰȕȌȘȈ; ȚȍȌȎȈșȈ — ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ; ȝȈȘȍȝ — ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȌȈȌȝȐȟȍȝ — ǬȈȌȝȐȟȐ; ȚȈȗȈșȈ — ȈșȒȍȏȈȔȐ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȚȍȌȎȐȚȈȝ — ȕȈȌȍȓȍȕȕȈȧ; ȚȍȕȈ — ȍȦ; ȥȊȈ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȠȈȚȘțȔ — ȚȊȖȍȋȖ ȊȘȈȋȈ; ȌȎȈȝȐ — țȉȍȑ; ȊȐȠȕțȑȈȕȚȘȐȚȈȝ — ȗȖ ȊȖȓȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț; ȑȈȚȈȝ — ȋȌȍ; ȝȈȘȐȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț; ȊȐȌȎȈȑȈȝ — ȗȖȉȍȌȈ; ȠȘȐȝ — ȉȖȋȈȚșȚȊȖ; ȋțȕȈȝ — Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȌȖșȚȖȧȕȐȧ; ȚȈȚȈȝ — ȚȈȔ. Ƕ ǰȕȌȘȈ, ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș, ȔȖȓȕȐȧ, ȒȖȚȖȘțȦ Țȣ ȌȍȘȎȐȠȤ Ȋ ȘțȒȍ, ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȧ ș ȍȍ ȗȖȔȖȡȤȦ țȉȐȚȤ Ȕȍȕȧ, ȕȈȌȍȓȍȕȈ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț Ȑ șȐȓȖȑ ȈșȒȍȏ ǬȈȌȝȐȟȐ. ǷȖșȒȖȓȤȒț Țȣ ȧȊȐȓșȧ, ȟȚȖȉȣ, țȉȐȊ Ȕȍȕȧ, ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȊȖȓȦ ǹȈȔȖȋȖ ǪȐȠȕț, ȧ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȗȖȋȐȉȕț ȖȚ țȌȈȘȈ ȚȊȖȍȑ ȔȖȓȕȐȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȕȈ ȚȊȖȍȑ șȚȖȘȖȕȍ, ȗȖȥȚȖȔț ȗȖȉȍȌȈ, ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȍ Ȑ Ȋșȍ ȓțȟȠȐȍ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ Ȗȉȍșȗȍȟȍȕȣ Țȍȉȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȏȈȊȍȘȐȓ ȞȈȘȧ ǰȕȌȘț Ȋ ȕȍȖȚȘȈȏȐȔȖșȚȐ țȌȈȘȈ ȍȋȖ ȔȖȓȕȐȐ, ȕȖ șȚȈȓ ȌȈȎȍ ȗȖȉțȎȌȈȚȤ ȍȋȖ ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ șȒȖȘȍȍ ȗțșȚȐȚȤ ȥȚȖ ȖȘțȎȐȍ Ȋ ȝȖȌ. ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ șȖȏȕȈȚȍȓȤȕȖ ȐșȒȈȓ șȔȍȘȚȐ ȖȚ țȌȈȘȈ ȥȚȖȑ ȔȖȓȕȐȐ, țȋȖȚȖȊȈȕȕȖȋȖ ȍȔț ǫȖșȗȖȌȖȔ ǪȐȠȕț, ȟȚȖȉȣ ȉȍȏ ȗȘȖȔȍȌȓȍȕȐȑ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǿȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ ǰȕȌȘȣ, ȚȖ, ȗȘȖșȚȖ ȔȍȚȕțȊ șȊȖȦ ȔȖȓȕȐȦ, Ȗȕ ȔȖȋ ȏȈȊȖȍȊȈȚȤ ȗȖȉȍȌț Ȑ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ ȗȖ-ȗȘȍȎȕȍȔț ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȎȐȏȕȤȦ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ, ȖȉȘȍȒȈȧ șȍȉȧ ȕȈ ȕȖȊȣȍ ȘȖȎȌȍȕȐȧ Ȑ șȔȍȘȚȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǰȕȌȘȈ ȕȈȌȍȧȓșȧ, ȖȌȍȘȎȈȊ ȗȖȉȍȌț ȕȈȌ ǪȘȐȚȘȈșțȘȖȑ, ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ șȍȉȍ ȉȍȏȖȉȓȈȟȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ, ȕȖ ȊȔȍșȚȖ șȟȈșȚȤȧ ȍȋȖ ȎȌȈȓȐ ȖȌȕȐ ȘȈȏȖȟȈȘȖȊȈȕȐȧ. ǸȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȣ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȗȖȌ ǩȘȈȝȔȈȓȖȒȖȑ, ȖȌȕȈȒȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, DzȘȐȠȕȈ, țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ: ȈȉȘȈȝȔȈȉȝțȊȈȕȈȓ ȓȖȒȈȝ ȗțȕȈȘ ȈȊȈȘȚȐȕȖ 'ȘȌȎțȕȈ — ȌȈȎȍ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ șțȔȍȍȚ ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȌȖ șȈȔȖȑ ǩȘȈȝȔȈȓȖȒȐ, ȘȈȕȖ ȐȓȐ ȗȖȏȌȕȖ ȎȌȍȚ ȗȈȌȍȕȐȍ ȕȈ ȕȐȏȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ. ǺȖȔț Ȏȍ, ȒȚȖ ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț, ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȋȘȖȏȐȚ ȗȈȌȍȕȐȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ. ǻȉȐȊ ǪȘȐȚȘȈșțȘț, ǰȕȌȘȈ ȕȍ ȊȣȐȋȘȈȍȚ ȘȖȊȕȣȔ șȟȍȚȖȔ ȕȐȟȍȋȖ: Ȗȕ ȖșȚȈȕȍȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȗȖȗȈȌȍȚ Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȈșȚȖȧȡȈȧ ȗȖȉȍȌȈ ȎȌȈȓȈ ȕȍ ǰȕȌȘț, Ȉ ǪȘȐȚȘȈșțȘț. 310


311 ǺǭDzǹǺ 21 ȈȝȈȔ șȈȔȈȌȝȈȑȈ ȔȈȕȖ ȑȈȚȝȈȝȈ ȕȈȝ șȈȕȒȈȘȠȈȕȈș ȚȈȟ-ȟȈȘȈȕȈȘȈȊȐȕȌȍ ȚȊȈȌ-ȊȈȌȎȘȈ-ȘȈȔȝȖ-ȓțȓȐȚȈ-ȋȘȈȔȑȈ-ȗȈȠȖ ȋȈȚȐȔ ȔțȕȍȘ ȑȈȔȑ ȈȗȈȊȐȌȌȝȈ-ȓȖȒȈȝ ȈȝȈȔ — ȧ; șȈȔȈȌȝȈȑȈ — ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊ; ȔȈȕȈȝ — țȔ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȈȝȈ — șȒȈȏȈȓ; ȕȈȝ — ȕȈȠ; șȈȕȒȈȘȠȈȕȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȈ; ȚȈȚ-ȟȈȘȈȕȈ-ȈȘȈȊȐȕȌȍ — ȕȈ ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ; ȚȊȈȚ- ȊȈȌȎȘȈ — ȚȊȖȍȑ ȔȖȓȕȐȐ; ȘȈȔȝȈȝ — șȐȓȖȑ; ȓțȓȐȚȈ — ȘȈȏȖȘȊȈȕȣ; ȋȘȈȔȑȈ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ; ȗȈȠȈȝ — țȏȣ; ȋȈȚȐȔ — ȞȍȓȐ; Ȕțȕȍȝ — ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ; ȑȈȔȐ — ȌȖșȚȐȋȕț; ȈȗȈȊȐȌȌȝȈ — ȖșȚȈȊȐȊ; ȓȖȒȈȝ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ (ȋȌȍ ȊȓȈșȚȊțȍȚ șȚȘȍȔȓȍȕȐȍ Ȓ ȗȘȍȝȖȌȧȡȍȔț). ǻȌȈȘ ȚȊȖȍȑ ȔȖȓȕȐȐ ȗȖȓȖȎȐȚ ȒȖȕȍȞ ȔȖȍȔț ȏȈȚȖȟȍȕȐȦ; ȧ șȔȖȋț ȘȈșșȚȈȚȤșȧ Ȑ ș ȥȚȐȔ ȉȘȍȕȕȣȔ ȚȍȓȖȔ, Ȑ ș ȔȐȘȖȔ, ȗȖȓȕȣȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ șȖȉȓȈȏȕȖȊ. ǹȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊ țȔ ȕȈ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ ǫȖșȗȖȌȈ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȣ, ȧ ȗȖ ǭȋȖ ȖȉȍȡȈȕȐȦ șȔȖȋț ȌȖșȚȐȟȤ ȞȍȓȐ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ, ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȓȖȊȈ ȈȝȈȔ șȈȔȈȌȝȈȑȈ ȔȈȕȈȝ țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȋ ȔȖȔȍȕȚ șȔȍȘȚȐ șȈȔȖȍ ȋȓȈȊȕȖȍ — șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȚȤ șȊȖȑ țȔ. ǹțȔȍȊ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȚȤșȧ ȕȈ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ DzȘȐȠȕȣ, ǪȐȠȕț, ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȣ ȐȓȐ ȓȦȉȖȋȖ ȌȘțȋȖȋȖ ȖȉȘȈȏȈ ǪȐȠȕț, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖșȚȐȋȈȍȚ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ ȎȐȏȕȐ. ǷȖȥȚȖȔț ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ Ȑ ȗȘȐȏȣȊȈȍȚ ǰȕȌȘț ȗȖșȒȖȘȍȍ ȗȘȐȔȍȕȐȚȤ șȊȖȦ ȔȖȓȕȐȦ- ȊȈȌȎȘț, ȎȍȓȈȧ ȗȖȋȐȉȕțȚȤ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȖȋȓȖȡȍȕȕȣȔ ȔȣșȓȧȔȐ Ȗ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȣ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȍȔț ȉȣȓȖ șțȎȌȍȕȖ ȗȖȋȐȉȕțȚȤ ȖȚ ȔȖȓȕȐȐ, ȒȖȚȖȘțȦ ǰȕȌȘȍ ȌȈȓ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȥȚȖ ȖȘțȎȐȍ ȕȍ ȔȖȋȓȖ ȗȖȌȊȍșȚȐ. ǷȖȥȚȖȔț ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȗȖȗȘȖșȐȓ ǰȕȌȘț ȕȍ ȔȍȌȓȐȚȤ, Ȉ șȈȔ ȚȍȔ ȊȘȍȔȍȕȍȔ ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȓșȧ Ȓ șȔȍȘȚȐ, șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊ ȔȣșȓȐ ȕȈ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ DzȘȐȠȕȣ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȋȖȚȖȊ Ȋ ȓȦȉțȦ ȔȐȕțȚț ȘȈșșȚȈȚȤșȧ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȌȈȕȕȣȑ șȚȐȝ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ȋȘȈȔȑȈ-ȗȈȠȈ, «țȏȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ». ǺȍȓȖ ȕȍ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȉȓȈȋȈ, Ȉ ȓȐȠȤ ȗȘȐȒȖȊȣȊȈȍȚ ȌțȠț Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț. Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, ȋȓțȗȞȣ Ȑ ȕȍȋȖȌȧȐ ȗȖȓȈȋȈȦȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ șȊȖȍ ȖȉȘȍȟȍȕȕȖȍ ȕȈ ȋȐȉȍȓȤ ȚȍȓȖ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȦȚ ȕȐ ȔȈȓȍȑȠȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȧ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǺǭDzǹǺ 22 ȗțȔșȈȔ ȒȐȓȈȐȒȈȕȚȈ-ȌȝȐȑȈȔ șȊȈȒȈȕȈȔ ȑȈȝ șȈȔȗȈȌȖ ȌȐȊȐ ȉȝțȔȈț ȘȈșȈȑȈȔ ȕȈ ȘȈȚȐ ȑȈȌ ȌȊȍȠȈ țȌȊȍȋȈ ȈȌȝȐȘ ȔȈȌȈȝ ȒȈȓȐȘ ȊȑȈșȈȕȈȔ șȈȔȗȘȈȑȈșȈȝ ȗțȔșȈȔ — șțȡȍșȚȊȈȔ; ȒȐȓȈ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȥȒȈȕȚȈ-ȌȝȐȑȈȔ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȔ ȘȈȏȊȐȚȣȔ ȌțȝȖȊȕȣȔ șȖȏȕȈȕȐȍȔ; șȊȈȒȈȕȈȔ — ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȍ; șȈȔȗȈȌȈȝ — ȌȖșȚȖȧȕȐȧ; ȌȐȊȐ — ȕȈ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȐșȚȍȔȈȝ; ȉȝțȔȈț — ȕȈ șȘȍȌȕȐȝ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȐșȚȍȔȈȝ; ȘȈșȈȑȈȔ — ȕȈ ȕȐȏȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȐșȚȍȔȈȝ; ȕȈ — ȕȍ; ȘȈȚȐ — ȌȈȘțȍȚ; ȑȈȚ — ȖȚ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȌȊȍȠȈȝ — ȕȍȌȖȉȘȖȎȍȓȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ; țȌȊȍȋȈȝ — ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȖ; ȈȌȝȐȝ — ȊȖȏȉțȎȌȍȕȐȍ țȔȈ; ȔȈȌȈȝ — ȋȖȘȌȣȕȧ; ȒȈȓȐȝ — ȊȘȈȎȌȈ; ȊȑȈșȈȕȈȔ — șȒȖȘȉȤ ȗȖ țȚȘȈȚȍ; șȈȔȗȘȈȑȈșȈȝ — ȟȘȍȏȔȍȘȕȣȍ țșȐȓȐȧ. 311


312 Ǻȍ, ȒȚȖ ȘȈȏȊȐȊȈȦȚ Ȋ șȍȉȍ ȉȍȏȘȈȏȌȍȓȤȕțȦ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȔȕȧȚ Ȗ ȕȐȝ, ȏȈȊȖȍȊȣȊȈȦȚ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ǭȋȖ ȗȖȔȖȡȕȐȒȈȔȐ Ȑ ȌȖȊȍȘȍȕȕȣȔȐ șȓțȋȈȔȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȌȈȘȧȍȚ ȚȈȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȉȓȍșȚȧȡȍȑ ȔȐȠțȘȖȑ ȉȖȋȈȚșȚȊ, ȌȖșȚțȗȕȣȝ ȕȈ ȊȣșȠȐȝ, ȕȐȏȠȐȝ ȐȓȐ șȘȍȌȕȐȝ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȐșȚȍȔȈȝ. Ǫ șȍȘȌȞȍ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ ȓȦȉȖȋȖ Ȑȏ ȥȚȐȝ ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ, ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȘȈșȚȐ ȕȍȕȈȊȐșȚȤ, ȚȘȍȊȖȋȈ, ȊȖȓȕȍȕȐȍ, ȋȖȘȌȣȕȧ Ȑ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖșȚȤ Ȓ ȌȘțȋȐȔ. ǶȌȍȘȎȐȔȣȑ ȎȈȌȕȖșȚȤȦ, Ȗȕ ȚȧȎȍȓȖ ȚȘțȌȐȚșȧ, ȟȚȖȉȣ șȖȝȘȈȕȐȚȤ Ȑ ȗȘȐțȔȕȖȎȐȚȤ șȊȖȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ, Ȉ ȒȖȋȌȈ ȓȐȠȈȍȚșȧ Ȑȝ, ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȕȍȊȣȕȖșȐȔȣȍ ȔțȒȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (4.11) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȑȍ ȑȈȚȝȈ ȔȈȔ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ ȚȈȔș ȚȈȚȝȈȐȊȈ ȉȝȈȌȎȈȔȑ ȈȝȈȔ ȔȈȔȈ ȊȈȘȚȔȈȕțȊȈȘȚȈȕȚȍ ȔȈȕțȠȑȈȝ ȗȈȘȚȝȈ șȈȘȊȈȠȈȝ «DzȈȒ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȍȌȈȍȚșȧ Ǵȕȍ, ȚȈȒ ȇ Ȑ ȊȖȏȕȈȋȘȈȎȌȈȦ ȍȋȖ. DzȈȎȌȣȑ ȊȖ ȊșȍȔ șȓȍȌțȍȚ ǴȖȐȔ ȗțȚȍȔ, Ȗ șȣȕ ǷȘȐȚȝȐ». ǰ ǰȕȌȘȈ, Ȑ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȉȣȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ǪȐȠȕț ȖȉȢȧșȕȐȓ ǰȕȌȘȍ, ȒȈȒ țȉȐȚȤ ǪȘȐȚȘȈșțȘț, ȕȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȉȣȓ ȋȖȘȈȏȌȖ ȔȐȓȖșȚȐȊȍȍ Ȓ ǪȘȐȚȘȈșțȘȍ, ȗȖșȒȖȓȤȒț, ȗȖȋȐȉȕțȊ ȖȚ țȌȈȘȈ ȔȖȓȕȐȐ ǰȕȌȘȣ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȊȍȘȕȍȚșȧ Ȓ ǫȖșȗȖȌț, Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ ȒȈȒ ȗȖȉȍȌȖȕȖșȕȣȑ ǰȕȌȘȈ ȖșȚȈȕȍȚșȧ Ȑ ȌȈȓȤȠȍ ȗȘȖȏȧȉȈȚȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǵȖ ȚȈȒ ȒȈȒ Ȑ ȚȖȚ, Ȑ ȌȘțȋȖȑ ȉȣȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ, ǫȖșȗȖȌȤ ȒȈȎȌȖȔț Ȑȏ ȕȐȝ ȌȈȘȖȊȈȓ ȐȔȍȕȕȖ ȚȖ, ȟȍȋȖ ȚȖȚ ȝȖȚȍȓ. ǹȈȔ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȚȘȍȔȐȓșȧ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȉȓȈȋȈȔ, ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȗȖȕȐȔȈȧ Ȑȝ ȗȘȐȘȖȌț. ǵȈȒȖȗȓȍȕȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȖȋȈȚșȚȊ șȖȗȘȧȎȍȕȖ ș ȚȧȎȒȐȔ ȚȘțȌȖȔ, ȕȖ Ȋ ȔȐȘȍ ȏȈȊȐșȚȐ Ȑ șȖȗȍȘȕȐȟȍșȚȊȈ, ȌȈȎȍ șțȔȍȊ șȒȖȓȖȚȐȚȤ ȒȈȗȐȚȈȓ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȓȐȠȤ ȕȈȎȐȊȈȍȚ șȍȉȍ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȊȘȈȋȖȊ. ǹȚȖȐȚ ȒȖȔț-ȚȖ ȘȈȏȉȖȋȈȚȍȚȤ, ȒȈȒ ȚțȚ Ȏȍ ȍȋȖ ȌȘțȏȤȧ Ȑ ȘȖȌȕȣȍ ȕȈȟȐȕȈȦȚ ȏȈȊȐȌȖȊȈȚȤ ȍȔț. ǷȖȥȚȖȔț ǹȊȖȐȔ ȉȍșȗȘȐȔȍșȕȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȥȒȈȕȚȈ-ȉȝȈȒȚȈȔ, DzȘȐȠȕȈ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖșȣȓȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȖȋȈȚșȚȊ. ǰȕȖȋȌȈ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț Ȋșȍ Ȏȍ ȉȣȊȈȦȚ ȕțȎȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȘȍșțȘșȣ Ȍȓȧ ȗȘȖȗȖȊȍȌȐ, ȖȌȕȈȒȖ șȘȍȌșȚȊȈ ȗȘȖȗȖȊȍȌȕȐȒȈ ȐȔȍȦȚ ȐȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț, ȟȍȔ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȒȈȘȔȐ . Ǫ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȒȈȘȔȐ, Ȓ ȒȖȚȖȘȖȔț ȉȖȋȈȚșȚȊȖ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȗȖ ȒȈȘȔȍ, ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ȉȖȋȈȚșȚȊȖ ȗȖșȣȓȈȍȚ ǹȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȔȖȟȤ ȍȔț Ȋ ȍȋȖ șȓțȎȍȕȐȐ. ǷȖȥȚȖȔț șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȗȖșȚȈȊȐȚȤ Ȋ ȖȌȐȕ ȘȧȌ ș șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤȦ ȒȈȘȔȐ — ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚ Ȋșȍ șȊȖȐ ȘȍșțȘșȣ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ șȓțȎȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌț, Ȑ ȕȐ Ȍȓȧ ȟȍȋȖ ȐȕȖȋȖ. ǺǭDzǹǺ 23 ȚȘȈȐ-ȊȈȘȋȐȒȈȑȈșȈ-ȊȐȋȝȈȚȈȔ ȈșȔȈȚȗȈȚȐȘ ȊȐȌȝȈȚȚȍ ȗțȘțȠȈșȑȈ ȠȈȒȘȈ ȚȈȚȖ 'ȕțȔȍȑȖ ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȗȘȈșȈȌȖ ȑȖ ȌțȘȓȈȉȝȖ 'ȒȐȕȟȈȕȈ-ȋȖȟȈȘȖ 'ȕȑȈȐȝ ȚȘȈȐ-ȊȈȘȋȐȒȈ — Ȓ ȚȘȍȔ ȞȍȓȧȔ: ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȦ, ȉȓȈȋȖșȖșȚȖȧȕȐȦ Ȑ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȦ ȟțȊșȚȊ; ȈȑȈșȈ — țșȐȓȐȑ; ȊȐȋȝȈȚȈȔ — ȒȘȈȝ; ȈșȔȈȚ — ȕȈȠ; ȗȈȚȐȝ — ǫȖșȗȖȌȤ; ȊȐȌȝȈȚȚȍ — ȗȖșȣȓȈȍȚ; ȗțȘțȠȈșȑȈ — ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ; ȠȈȒȘȈ — Ȗ ǰȕȌȘȈ; ȚȈȚȈȝ — ȖȚșȦȌȈ; ȈȕțȔȍȑȈȝ — ȊȣȊȖȌ; ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȗȘȈșȈȌȈȝ — ȖșȖȉȈȧ ȔȐȓȖșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ 312


313 dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȈȧ; ȌțȘȓȈȉȝȈȝ — ȚȘțȌȕȖȖȉȘȍȚȈȍȔȈȧ; ȈȒȐȕȟȈȕȈ-ȋȖȟȈȘȈȝ — ȌȖșȚțȗȕȈȧ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ; ȈȕȑȈȐȝ — Ȍȓȧ ȌȘțȋȐȝ, șȚȘȍȔȧȡȐȝșȧ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț șȟȈșȚȤȦ. ǵȈȠ ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȏȈȗȘȍȡȈȍȚ ǹȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ȚȘȈȚȐȚȤ șȐȓȣ ȕȈ ȉȍșșȔȣșȓȍȕȕȖȍ șȚȘȍȔȓȍȕȐȍ Ȓ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȦ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȦ Ȑ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȦ ȟțȊșȚȊ. Ƕ ǰȕȌȘȈ, ȥȚȖ ȓțȟȠȍȍ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊȖ ȔȐȓȖșȍȘȌȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ. ǵȖ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȚȈȒțȦ ȔȐȓȖșȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ǭȋȖ ȟȐșȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȕȍ șȚȘȍȔȧȡȐȍșȧ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹțȡȍșȚȊțȍȚ ȟȍȚȣȘȍ ȞȍȓȐ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ: ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȍ (ȌȝȈȘȔȈ), ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȍ (ȈȘȚȝȈ), țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȟțȊșȚȊ (ȒȈȔȈ) Ȑ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ Ȑȏ ȗțȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ (ȔȖȒȠȈ) . ǶȉȣȟȕȖ ȓȦȌȐ șȚȘȍȔȧȚșȧ Ȓ ȗȍȘȊȣȔ ȚȘȍȔ Ȑȏ ȕȐȝ, ȕȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȍ ȎȍȓȈȍȚ ȕȐȟȍȋȖ, ȒȘȖȔȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ șȓțȎȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȎȐȏȕȤ ȏȈ ȎȐȏȕȤȦ. ǶșȖȉȈȧ ȔȐȓȖșȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ Ȓ ȟȐșȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȐȏȉȈȊȓȧȍȚ ȍȋȖ ȖȚ ȚȧȎȒȖȋȖ ȚȘțȌȈ ȘȈȌȐ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȧ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ Ȑ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ȟțȊșȚȊ. ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȍșȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ Ȋșȍ- ȚȈȒȐ ȎȍȓȈȍȚ ȥȚȐȝ ȉȓȈȋ, ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ Ȑȝ ȍȔț ȌȈȘțȍȚ. ǰȕȌȘȈ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȗȘȐ Ȋșȍȑ șȊȖȍȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌț ȕȍ ȖȟȍȕȤ șȚȘȍȔȐȓșȧ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ — ȍȋȖ ȋȖȘȈȏȌȖ ȉȖȓȤȠȍ ȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȓȐ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ, ȌȖșȚțȗȕȖȍ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ. ǵȖ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ, ȒȈȒ ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȝȖȚȍȓ ȚȖȓȤȒȖ ȖȌȕȖȋȖ — șȓțȎȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ Ȑ ȗȖȌȋȖȚȖȊȐȓ Ȋșȍ Ȍȓȧ ȍȋȖ șȒȖȘȍȑȠȍȋȖ ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȧ Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ǰȕȌȘȈ ȘȈȏȘțȠȐȚ ȚȍȔȕȐȞț ȍȋȖ ȚȍȓȈ. ǷȖȥȚȖȔț ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȚȖȘȖȗȐȚ ǰȕȌȘț ȗȖșȒȖȘȍȍ ȗȖȘȈȏȐȚȤ ȍȋȖ șȊȖȍȑ ȔȖȓȕȐȍȑ, ȟȚȖȉȣ ȒȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȐȝ șȔȖȋ ȖȉȘȍșȚȐ ȚȖ, ȟȚȖ ȏȈșȓțȎȐȓ șȊȖȍȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ ǫȖșȗȖȌț. ǺǭDzǹǺ 24 ȈȝȈȔ ȝȈȘȍ ȚȈȊȈ ȗȈȌȈȐȒȈ-ȔțȓȈȌȈșȈȕțȌȈșȖ ȉȝȈȊȐȚȈșȔȐ ȉȝțȑȈȝ ȔȈȕȈȝ șȔȈȘȍȚȈșț-ȗȈȚȍȘ ȋțȕȈȔș Țȍ ȋȘȐȕȐȚȈ ȊȈȒ ȒȈȘȔȈ ȒȈȘȖȚț ȒȈȑȈȝ ȈȝȈȔ — ȧ; ȝȈȘȍ — Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ; ȚȈȊȈ — ǺȊȖȍȑ ǴȐȓȖșȚȐ; ȗȈȌȈ-ȥȒȈ- ȔțȓȈ — ȗȘȐȕȧȊȠȍȋȖ șȊȖȐȔ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍȔ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ǫȖșȗȖȌȈ; ȌȈșȈ-ȈȕțȌȈșȈȝ — șȓțȋȖȑ ǺȊȖȍȋȖ șȓțȋȐ; ȉȝȈȊȐȚȈșȔȐ — șȚȈȕț; ȉȝțȑȈȝ — ȊȕȖȊȤ; ȔȈȕȈȝ — ȔȖȑ țȔ; șȔȈȘȍȚȈ — ȗțșȚȤ ȗȖȔȕȐȚ; Ȉșț-ȗȈȚȍȝ — ȋȖșȗȖȌȐȕȈ ȔȖȍȑ ȎȐȏȕȐ; ȋțȕȈȕ — ȒȈȟȍșȚȊȈ; Țȍ — ǺȊȖȍȑ ǴȐȓȖșȚȐ; ȋȘȐȕȐȚȈ — ȗțșȚȤ ȖȗȐșȣȊȈȦȚ; ȊȈȒ — ȔȖȐ șȓȖȊȈ; ȒȈȘȔȈ — șȓțȎȍȕȐȍ Ǻȍȉȍ; ȒȈȘȖȚț — ȗțșȚȤ șȖȊȍȘȠȈȍȚ; ȒȈȑȈȝ — ȔȖȍ ȚȍȓȖ. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, șȔȖȋț ȓȐ ȧ ȊȕȖȊȤ șȚȈȚȤ șȓțȋȖȑ ǺȊȖȐȝ Ȋȍȟȕȣȝ șȓțȋ, ȐȏȉȘȈȊȠȐȝ ǺȊȖȐ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍȔ? Ƕ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȔȖȍȑ ȎȐȏȕȐ, ȗȖȏȊȖȓȤ Ȕȕȍ șȕȖȊȈ șȓțȎȐȚȤ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ țȔ ȔȖȑ ȊșȍȋȌȈ ȌțȔȈȓ Ȗ ǺȊȖȐȝ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊȈȝ, șȓȖȊȈ ȊȖșȗȍȊȈȓȐ ǺȊȖȐ ȒȈȟȍșȚȊȈ, Ȉ ȚȍȓȖ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ șȓțȎȐȓȖ ǺȊȖȍȑ ǴȐȓȖșȚȐ! DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȅȚȖȚ șȚȐȝ ȘȈșȒȘȣȊȈȍȚ șțȚȤ ȎȐȏȕȐ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ. ǷȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȕțȎȕȖ șȚȈȚȤ șȓțȋȖȑ șȓțȋȐ ǫȖșȗȖȌȈ (ȌȈșȈȕțȌȈșȈ) . DzȈȒ țȟȐȓ Ȑ ȗȖȒȈȏȣȊȈȓ ȕȈ 313


314 șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔ ȗȘȐȔȍȘȍ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț, ȒȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȊșȍȋȌȈ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ șȚȈȚȤ șȓțȋȖȑ șȓțȋȐ șȓțȋȐ DzȘȐȠȕȣ, ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȧ ȋȖȗȐ (ȋȖȗȐ-ȉȝȈȘȚțȝ ȗȈȌȈ- ȒȈȔȈȓȈȑȖȘ ȌȈșȈ-ȌȈșȈȕțȌȈșȈȝ) . ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȘȐȕȧȚȤ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ Ȓ ȗȘȍȍȔșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȌțȝȖȊȕȣȝ țȟȐȚȍȓȍȑ Ȑ ȗȖȚȖȔț șȈȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȓțȋȖȑ șȓțȋȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ǯȈȚȍȔ ȗȖȌ ȍȋȖ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ șȓȍȌțȍȚ ȏȈȕȧȚȤ Ȋ șȓțȎȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌț Ȋșȍ ȚȘȐ șȊȖȐȝ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȈ: ȚȍȓȖ, țȔ Ȑ ȘȍȟȤ. ǺȍȓȖ ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ ȏȈȕȧȚȖ ȜȐȏȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȗȖȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, țȔ — ȗȖșȚȖȧȕȕȣȔ ȗȈȔȧȚȖȊȈȕȐȍȔ Ȗ DzȘȐȠȕȍ, Ȉ ȘȍȟȤ — ȗȘȖȗȖȊȍȌȤȦ șȓȈȊȣ ǫȖșȗȖȌȈ. ǮȐȏȕȤ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȗȖșȊȧȡȈȍȚ ȊșȍȋȖ șȍȉȧ ȓȦȉȖȊȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț, țȊȍȕȟȈȍȚșȧ ȗȖȓȕȣȔ țșȗȍȝȖȔ. ǺǭDzǹǺ 25 ȕȈ ȕȈȒȈ-ȗȘȐȠȚȝȈȔ ȕȈ ȟȈ ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȑȈȔ ȕȈ șȈȘȊȈ-ȉȝȈțȔȈȔ ȕȈ ȘȈșȈȌȝȐȗȈȚȑȈȔ ȕȈ ȑȖȋȈ-șȐȌȌȝȐȘ ȈȗțȕȈȘ-ȉȝȈȊȈȔ ȊȈ șȈȔȈȕȌȎȈșȈ ȚȊȈ ȊȐȘȈȝȈȑȑȈ ȒȈȕȒȠȍ ȕȈ — ȕȐ; ȕȈȒȈ-ȗȘȐȠȚȝȈȔ — ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ ȐȓȐ ǬȝȘțȊȈȓȖȒȈ; ȕȈ — ȕȐ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȑȈȔ — ȗȓȈȕȍȚț ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ; ȕȈ — ȕȐ; șȈȘȊȈ-ȉȝȈțȔȈȔ — ȋȖșȗȖȌșȚȊȖ ȕȈȌȖ Ȋșȍȑ ȗȓȈȕȍȚȕȖȑ șȐșȚȍȔȖȑ ǯȍȔȓȐ; ȕȈ — ȕȐ; ȘȈșȈ-ȈȌȝȐȗȈȚȑȈȔ — ȋȖșȗȖȌșȚȊȖ ȕȈȌ ȕȐȏȠȐȔȐ ȗȓȈȕȍȚȕȣȔȐ șȐșȚȍȔȈȔȐ; ȕȈ — ȕȐ; ȑȖȋȈ-șȐȌȌȝȐȝ — ȊȖșȍȔȤ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȝ șȐȓ ( ȈȕȐȔȈ, ȓȈȋȝȐȔȈ, ȔȈȝȐȔȈ Ȑ Ț.Ȍ.); ȈȗțȕȈȝ-ȉȝȈȊȈȔ — ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȖȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȘȖȎȌȈȚȤșȧ ȊȕȖȊȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ Țȍȓȍ; ȊȈ — ȐȓȐ; șȈȔȈȕȌȎȈșȈ — Ȗ ȐșȚȖȟȕȐȒ Ȋșȍȝ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȍȑ; ȚȊȈ — ș ǺȖȉȖȑ; ȊȐȘȈȝȈȑȑȈ — ȉȣȚȤ ȘȈȏȓțȟȍȕȕȣȔ; ȒȈȕȒȠȍ — ȎȍȓȈȦ. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȐșȚȖȟȕȐȒ ȕȍȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȣȝ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȍȑ! ȇ ȕȍ ȎȍȓȈȦ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȕȐ ȕȈ ǬȝȘțȊȈȓȖȒȍ, ȕȐ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ, ȕȐ ȌȈȎȍ ȕȈ ȗȓȈȕȍȚȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ. ǵȍ șȚȘȍȔȓȦșȤ ȧ Ȑ Ȓ ȊȓȈșȚȐ ȕȈȌ ȏȍȔȕȣȔȐ ȐȓȐ ȕȐȏȠȐȔȐ ȗȓȈȕȍȚȈȔȐ! Ǵȕȍ ȕȍ ȕțȎȕȣ ȕȐ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȍ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ, ȕȐ ȌȈȎȍ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȍșȓȐ ȘȈȌȐ ȕȍȋȖ Ȕȕȍ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȗȖȒȐȕțȚȤ ǺȊȖȐ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȎȐȌȈȍȚ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȐȒȈȒȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋ Ȋ ȖȉȔȍȕ ȕȈ șȊȖȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȓȦȉȖȊȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ǭȔț. ǭȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ, ȟȍȋȖ ȎȍȓȈȍȚ ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȒȈȒ Ȗȉ ȥȚȖȔ ȉȣȓȖ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔ șȚȐȝȍ (ȌȈșȈȕțȌȈșȖ ȉȝȈȊȐȚȈșȔȐ), — ȥȚȖ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ ȓȦȉȖȊȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ǹȈȔȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ǭȋȖ Ȋȍȟȕȣȝ șȗțȚȕȐȒȖȊ. Ƕ ȚȖȔ Ȏȍ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȑ ǵȈȘȖȚȚȈȔȈ ȌȈș ǺȝȈȒțȘ: ȚȈȕȌȍȘȈ ȟȈȘȈȕȈ șȍȊȐ ȉȝȈȒȚȈ-șȈȕȍ ȊȈșȈ ȌȎȈȕȈȔȍ ȌȎȈȕȈȔȍ ȝȈȑȈ, ȥȐ ȈȉȝȐȓȈȠȈ ǭȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ șȚȘȍȔȓȍȕȐȍ ȟȐșȚȖȋȖ, ȉȍșȗȘȐȔȍșȕȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ — ȥȚȖ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț Ȑ șȓțȋȈȔ ǭȋȖ șȓțȋ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȌȘțȋȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǺǭDzǹǺ 26 ȈȌȎȈȚȈ-ȗȈȒȠȈ ȐȊȈ ȔȈȚȈȘȈȔ ȒȝȈȋȈȝ șȚȈȕȑȈȔ ȑȈȚȝȈ ȊȈȚșȈȚȈȘȈȝ ȒȠțȌȝ-ȈȘȚȈȝ 314


315 ȗȘȐȑȈȔ ȗȘȐȑȍȊȈ ȊȑțȠȐȚȈȔ ȊȐȠȈȕȕȈ ȔȈȕȖ 'ȘȈȊȐȕȌȈȒȠȈ ȌȐȌȘȐȒȠȈȚȍ ȚȊȈȔ ȈȌȎȈȚȈ-ȗȈȒȠȈȝ — ȕȍȖȗȍȘȐȊȠȐȍșȧ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȔȈȚȈȘȈȔ — ȔȈȚȤ; ȒȝȈȋȈȝ — ȗȚȍȕȞȣ; șȚȈȕȑȈȔ — ȔȖȓȖȒȖ Ȑȏ ȊȣȔȍȕȐ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȊȈȚșȈȚȈȘȈȝ — ȚȍȓȧȚȈ; ȒȠțȌȝ-ȈȘȚȈȝ — ȔțȟȐȔȣȍ ȋȖȓȖȌȖȔ; ȗȘȐȑȈȔ — ȔțȎȈ ȐȓȐ ȓȦȉȖȊȕȐȒȈ; ȗȘȐȑȈ — ȎȍȕȈ ȐȓȐ ȓȦȉȖȊȕȐȞȈ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȊȑțȠȐȚȈȔ — ȕȈȝȖȌȧȡȍȋȖșȧ ȊȌȈȓȐ ȖȚ ȌȖȔȈ; ȊȐȠȈȕȕȈ — ȖȗȍȟȈȓȍȕȕȣȑ; ȔȈȕȈȝ — țȔ; ȈȘȈȊȐȕȌȈ-ȈȒȠȈ — Ȗ ȓȖȚȖșȖȖȒȐȑ; ȌȐȌȘȐȒȠȈȚȍ — ȎȍȓȈȍȚ țȊȐȌȍȚȤ; ȚȊȈȔ — Ǻȍȉȧ. Ƕ ȓȖȚȖșȖȖȒȐȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȒȈȒ ȕȍȖȗȍȘȐȊȠȐȍșȧ ȗȚȍȕȞȣ ȎȌțȚ, ȒȖȋȌȈ Ȑȝ ȔȈȚȤ ȗȘȐȓȍȚȐȚ Ȓ ȕȐȔ ș ȒȖȘȔȖȔ, ȒȈȒ ȚȍȓȧȚȈ ȕȍȚȍȘȗȍȓȐȊȖ ȎȌțȚ, Ȓ ȖȋȌȈ Ȑȝ ȕȈȒȖȕȍȞ ȖȚȊȧȎțȚ Ȑ ȗȖȏȊȖȓȧȚ ȕȈȗȐȚȤșȧ ȔȈȚȍȘȐȕșȒȖȋȖ ȔȖȓȖȒȈ, ȐȓȐ ȒȈȒ ȐșȚȖșȒȖȊȈȊȠȈȧșȧ ȎȍȕȈ, ȟȍȑ ȔțȎ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȊȌȈȓȐ ȖȚ ȌȖȔȈ, ȎȌȍȚ, ȒȖȋȌȈ Ȗȕ ȊȍȘȕȍȚșȧ Ȑ ȖȉȓȈșȒȈȍȚ ȍȍ, ȚȈȒ Ȑ ȧ ȚȖȔȓȦșȤ, ȖȎȐȌȈȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȓȐȟȕȖ șȓțȎȐȚȤ Ǻȍȉȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊșȍȋȌȈ ȎȈȎȌȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȓȐȟȕȖ ȖȉȡȈȚȤșȧ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ Ȑ șȓțȎȐȚȤ ǭȔț. Ǫ ȌȈȕȕȣȔ șȚȐȝȍ ȥȚȖ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȖȗȐșȈȕȖ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȖȟȍȕȤ ȔȍȚȒȐȝ șȘȈȊȕȍȕȐȑ. ǷȚȍȕȍȞ ȕȍ ȔȖȎȍȚ țȋȖȔȖȕȐȚȤșȧ, ȗȖȒȈ ȍȋȖ ȔȈȚȤ ȕȍ ȗȘȐȓȍȚȐȚ Ȑ ȕȍ ȗȖȒȖȘȔȐȚ ȍȋȖ; ȚȍȓȍȕȖȒ ȕȍ țșȗȖȒȖȐȚșȧ, ȗȖȒȈ ȍȔț ȕȍ ȗȖȏȊȖȓȧȚ ȕȈȗȐȚȤșȧ ȔȖȓȖȒȈ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȕșȒȖȋȖ ȊȣȔȍȕȐ, Ȉ ȊȍȘȕȈȧ Ȑ ȞȍȓȖȔțȌȘȍȕȕȈȧ ȎȍȕȈ, ȘȈȏȓțȟȍȕȕȈȧ ș ȔțȎȍȔ, ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ șȟȈșȚȓȐȊȈ, ȗȖȒȈ ȕȍ ȊȍȘȕțȓșȧ ȍȍ ȓȦȉȐȔȣȑ. ǺǭDzǹǺ 27 ȔȈȔȖȚȚȈȔȈȠȓȖȒȈ-ȌȎȈȕȍȠț șȈȒȝȑȈȔ șȈȔșȈȘȈ-ȟȈȒȘȍ ȉȝȘȈȔȈȚȈȝ șȊȈ-ȒȈȘȔȈȉȝȐȝ ȚȊȈȕ-ȔȈȑȈȑȈȚȔȈȚȔȈȌȎȈ-ȌȈȘȈ-ȋȍȝȍȠȊ ȈșȈȒȚȈ-ȟȐȚȚȈșȑȈ ȕȈ ȕȈȚȝȈ ȉȝțȑȈȚ ȔȈȔȈ — ȔȖȧ; țȚȚȈȔȈ-ȠȓȖȒȈ-ȌȎȈȕȍȠț — ș ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ ȚȖȓȤȒȖ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; șȈȒȝȑȈȔ — ȌȘțȎȉȈ; șȈȔșȈȘȈ-ȟȈȒȘȍ — Ȋ ȒȘțȋȖȊȖȘȖȚȍ ȘȖȎȌȍȕȐȑ Ȑ șȔȍȘȚȍȑ; ȉȝȘȈȔȈȚȈȝ — șȒȐȚȈȦȡȍȋȖșȧ; șȊȈ-ȒȈȘȔȈȉȝȐȝ — Ȑȏ-ȏȈ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ șȊȖȍȑ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȚȊȈȚ-ȔȈȑȈȑȈ — șȐȓȖȑ ǺȊȖȍȑ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ; ȈȚȔȈ — Ȓ Țȍȓț; ȈȚȔȈ-ȌȎȈ — ȌȍȚȧȔ; ȌȈȘȈ — Ȏȍȕȍ; ȋȍȝȍȠț — Ȑ ȌȖȔț; ȈșȈȒȚȈ — ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȑ; ȟȐȚȚȈșȑȈ — ȟȍȑ țȔ; ȕȈ — ȕȍ; ȕȈȚȝȈ — Ȗ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȉȝțȑȈȚ — ȌȈ ȉțȌȍȚ. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ Ȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ! ǴȖȧ ȒȈȘȔȈ ȏȈșȚȈȊȓȧȍȚ Ȕȍȕȧ șȒȐȚȈȚȤșȧ ȗȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț. ǻșȚȈȊ ȖȚ ȥȚȖȋȖ, ȧ ȗȘȖșȚȖ Ȑȡț ȌȘțȎȉȣ ș ǺȊȖȐȔȐ ȗȘȈȊȍȌȕȣȔȐ, ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ. ǯȈȟȈȘȖȊȈȕȕȣȑ ǺȊȖȍȑ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ, ȧ ȉȣȓ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔț Țȍȓț, Ȏȍȕȍ, ȌȖȔț Ȑ ȌȍȚȧȔ, ȕȖ ȚȍȗȍȘȤ ȧ ȎȍȓȈȦ ȕȈȊșȍȋȌȈ ȘȈȏȖȘȊȈȚȤ ȥȚȐ țȏȣ. ǺȈȒ ȗȖȏȊȖȓȤ Ȏȍ Ȕȕȍ țȔȖȔ, șȖȏȕȈȕȐȍȔ Ȑ ȊșȍȔ șȊȖȐȔ șțȡȍșȚȊȖȔ ȗȘȐȊȧȏȈȚȤșȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȓ Ǻȍȉȍ! ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȖȌȐȕȕȈȌȞȈȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȀȍșȚȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǺȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ».

315


316

Ƚɥɚɜɚ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɚɹ. ɋɥɚɜɧɚɹ ɫɦɟɪɬɶ ȼɪɢɬɪɚɫɭɪɵ ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ ȅȚȈ ȋȓȈȊȈ ȗȖȊȍșȚȊțȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘȈ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ șȊȖȍ ȕȍȎȍȓȈȕȐȍ, ȉȣȓ Ȋșȍ Ȏȍ ȊȣȕțȎȌȍȕ țȉȐȚȤ ǪȘȐȚȘȈșțȘț. ǯȈȒȖȕȟȐȊ șȊȖȐ ȘȍȟȐ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ș ȋȕȍȊȖȔ ȔȍȚȕțȓ Ȋ ǰȕȌȘț ȚȘȍȏțȉȍȞ, ȕȖ ǰȕȌȘȈ ȗțșȚȐȓ Ȋ ȝȖȌ șȊȖȦ ȔȖȓȕȐȦ, ȋȖȘȈȏȌȖ ȉȖȓȍȍ ȔȖȡȕțȦ, ȟȍȔ ȚȘȍȏțȉȍȞ, Ȑ, ȘȈȏȉȐȊ ȍȦ ȖȘțȎȐȍ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ, ȖȚșȍȒ ȍȔț ȘțȒț. ǵȖ Ȑ ȖșȚȈȊȠȐșȤ ș ȖȌȕȖȑ ȘțȒȖȑ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ șțȔȍȓ ȖȉȘțȠȐȚȤ ȕȈ ǰȕȌȘț țȌȈȘ ȎȍȓȍȏȕȖȑ ȗȈȓȐȞȣ Ȑ ȊȣȉȐȚȤ ȔȖȓȕȐȦ ț ȕȍȋȖ Ȑȏ ȘțȒ. ǹȋȖȘȈȧ ȖȚ șȚȣȌȈ, ǰȕȌȘȈ ȕȍ ȘȍȠȈȓșȧ ȗȖȌȖȉȘȈȚȤ ȔȖȓȕȐȦ ș ȏȍȔȓȐ, ȕȖ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ șȚȈȓ ȊȖȖȌțȠȍȊȓȧȚȤ ȍȋȖ șȕȖȊȈ ȊȏȧȚȤ ȔȖȓȕȐȦ Ȋ ȘțȒȐ Ȑ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȤ ȗȖȍȌȐȕȖȒ. ǿȚȖȉȣ șȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ șȚȈȓ ȗȖțȟȈȚȤ ǰȕȌȘț. «ǷȖȉȍȌț Ȑ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ ȗȖșȣȓȈȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, — șȒȈȏȈȓ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ. — ǵȍ ȗȖȕȐȔȈȧ, ȟȚȖ ȐȔȍȕȕȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ — ȗȘȐȟȐȕȈ Ȋșȍȝ ȗȘȐȟȐȕ, ȋȓțȗȞȣ Ȑ ȕȍȋȖȌȧȐ ȝȖȚȧȚ ȊȐȌȍȚȤ ȗȘȐȟȐȕț șȊȖȐȝ ȗȖȉȍȌ Ȑ ȗȖȘȈȎȍȕȐȑ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ șȍȉȍ șȈȔȐȝ. Ǫ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȏȍ Ȋșȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȗȖ ȊȖȓȍ ǫȖșȗȖȌȈ. ǵȐȒȚȖ, ȒȘȖȔȍ ǵȍȋȖ ǹȈȔȖȋȖ, ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȍȚ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ. ǰ ȗțȘțȠȈ (ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȍȍșȧ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ), Ȑ ȗȘȈȒȘȐȚȐ (ȗȘȐȘȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȖȑ Ȗȕ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ) ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȗȖȓȕȖȑ ȊȓȈșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȚȖȓȤȒȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ǭȋȖ ȕȈȌȏȖȘț Ȋșȍ Ȋ ȔȐȘȍ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȚȈȒ șȓȈȎȍȕȕȖ. ǵȍ ȊȐȌȧ ȊȖ ȊșȍȔ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȍȔ ȘțȒȐ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȋȓțȗȍȞ ȔȕȐȚ șȈȔȖȋȖ șȍȉȧ ȍȌȐȕȖȓȐȟȕȣȔ ȋȖșȗȖȌȐȕȖȔ Ȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. ǵȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ șȔȖȋ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȚȖȓȤȒȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐșȚȐȕȕȣȔ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ, ȗȍȘȍșȚȈȍȚ ȏȈȊȐșȍȚȤ ȖȚ țșȓȖȊȕȖșȚȍȑ ȕȈȠȍȋȖ ȔȐȘȈ: ȋȖȘȧ, ȘȈȌȖșȚȐ, șȚȘȈȝȈ Ȑ șȒȊȍȘȕȣ». ǺȈȒ ǰȕȌȘȈ Ȑ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȗȍȘȍȔȍȎȈȓȐ șȊȖȑ ȗȖȍȌȐȕȖȒ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȔȐ ȉȍșȍȌȈȔȐ. Ǫ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȖȕȐ șȕȖȊȈ ȊȏȧȓȐșȤ ȏȈ ȖȘțȎȐȍ. ǵȈ ȥȚȖȚ ȘȈȏ ǰȕȌȘȈ ȖȒȈȏȈȓșȧ șȐȓȤȕȍȍ Ȑ ȖȚșȍȒ ǪȘȐȚȘȈșțȘȍ ȊȚȖȘțȦ ȘțȒț. ǺȖȋȌȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȊȣȘȖș ȌȖ ȋȐȋȈȕȚșȒȐȝ ȘȈȏȔȍȘȖȊ Ȑ ȗȘȖȋȓȖȚȐȓ ȞȈȘȧ ǰȕȌȘț, ȕȖ ȚȖȚ, ȝȘȈȕȐȔȣȑ «ǵȈȘȈȧȕȈ-ȒȈȊȈȟȍȑ», ȌȈȎȍ Ȋ ȎȍȓțȌȒȍ ȊȘȈȋȈ ȖșȚȈȊȈȓșȧ ȞȍȓȣȔ Ȑ ȕȍȊȘȍȌȐȔȣȔ. ǷȘȖȘȊȈȊ ȎȐȊȖȚ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ Ȑ ȊȣȉȘȈȊȠȐșȤ ȕȈȘțȎț, ǰȕȌȘȈ șȊȖȍȑ ȔȖȋțȟȍȑ ȔȖȓȕȐȍȑ ȖȉȍȏȋȓȈȊȐȓ ȌȍȔȖȕȈ. ǵȈ ȚȖ, ȟȚȖȉȣ ȖȚȌȍȓȐȚȤ ȋȖȓȖȊț ȌȍȔȖȕȈ ȖȚ ȚțȓȖȊȐȡȈ, ț ǰȕȌȘȣ țȠȍȓ Ȟȍȓȣȑ ȋȖȌ. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȘȐȠȐȘ țȊȈȟȈ ȥȊȈȔ ȌȎȐȝȈșțȘ ȕȘȐȗȈ ȌȍȝȈȔ ȈȌȎȈț ȔȘȐȚȑțȔ ȊȈȘȈȔ ȊȐȌȎȈȑȈȕ ȔȈȕȑȈȔȈȕȈȝ ȠțȓȈȔ ȗȘȈȋȘȐȝȑȈȉȝȑȈȗȈȚȈȚ șțȘȍȕȌȘȈȔ ȑȈȚȝȈ ȔȈȝȈ-ȗțȘțȠȈȔ ȒȈȐȚȈȉȝȖ 'ȗșț ȠȘȐ-ȘȐȠȐȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȌȎȐȝȈșțȝ — ȎȍȓȈȦȡȐȑ ȖșȚȈȊȐȚȤ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȌȍȝȈȔ — ȚȍȓȖ; ȈȌȎȈț — Ȋ ȉȖȦ; ȔȘȐȚȑțȔ — șȔȍȘȚȤ; ȊȈȘȈȔ — ȓțȟȠȍ; ȊȐȌȎȈȑȈȚ — ȗȖȉȍȌȣ; ȔȈȕȑȈȔȈȕȈȝ — șȟȐȚȈȦȡȐȑ; ȠțȓȈȔ — ȚȘȍȏțȉȍȞ; ȗȘȈȋȘȐȝȑȈ — ȊȖȏȌȍȊ; ȈȉȝȑȈȗȈȚȈȚ — ȈȚȈȒȖȊȈȓ; șțȘȈ-ȐȕȌȘȈȔ — ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘț; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȔȈȝȈ-ȗțȘțȠȈȔ — ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȒȈȐȚȈȉȝȈȝ — ȌȍȔȖȕ DzȈȑȚȈȉȝȈ; Ȉȗșț — ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȊșȍȓȍȕșȒȖȋȖ ȗȖȚȖȗȈ. 316


317 ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: ǴȍȟȚȈȧ ȗȖșȒȖȘȍȍ ȗȖȒȐȕțȚȤ ȚȍȓȖ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ șȟȍȓ ȋȐȉȍȓȤ ȗȘȍȌȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȍȍ ȗȖȉȍȌȣ. Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, Ȗȕ șȖȉȘȈȓșȧ ș șȐȓȈȔȐ Ȑ, șȝȊȈȚȐȊ ȚȘȍȏțȉȍȞ, șȚȘȍȔȐȚȍȓȤȕȖ ȘȐȕțȓșȧ ȕȈ ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘț, ȒȈȒ ȌȍȔȖȕ DzȈȑȚȈȉȝȈ, ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȊșȍȓȍȕșȒȖȋȖ ȗȖȚȖȗȈ ȕȈȗȈȊȠȐȑ ȕȈ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȖȚȧ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȕȍȖȌȕȖȒȘȈȚȕȖ ȗȘȐȏȣȊȈȓ ǰȕȌȘț țȉȐȚȤ ȍȋȖ țȌȈȘȖȔ ȔȖȓȕȐȐ, ȞȈȘȧ ǰȕȌȘț țȌȘțȟȈȓȈ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȤ ȓȐȠȐȚȤ ȎȐȏȕȐ ȚȈȒȖȋȖ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, Ȑ Ȗȕ ȕȐȒȈȒ ȕȍ ȘȍȠȈȓșȧ ȕȈ ȥȚȖ. ǵȍȌȖȊȖȓȤȕȣȑ ȏȈȔȍȠȈȚȍȓȤșȚȊȖȔ ǰȕȌȘȣ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȘȍȠȐȓ ȗȘȍȒȘȈȚȐȚȤ țȋȖȊȖȘȣ Ȑ ȊȏȧȚȤ ȐȕȐȞȐȈȚȐȊț Ȋ șȊȖȐ ȘțȒȐ, ș ȖȋȘȖȔȕȖȑ șȐȓȖȑ ȔȍȚȕțȊ șȊȖȑ ȚȘȍȏțȉȍȞ Ȋ ǰȕȌȘț. ǷȘȐ ȥȚȖȔ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȊȖȊșȍ ȕȍ șȚȘȍȔȐȓșȧ Ȓ ȗȖȉȍȌȍ — ȕȈȗȘȖȚȐȊ, Ȗȕ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȓ ȗȖȋȐȉȕțȚȤ Ȋ ȥȚȖȔ ȉȖȦ, ȟȚȖȉȣ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. DzȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (4.9), ȚȑȈȒȚȊȈ ȌȍȝȈȔ ȗțȕȈȘ ȌȎȈȕȔȈ ȕȈȐȚȐ: ȗȖȒȐȕțȊ ȚȍȓȖ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ șȘȈȏț ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ Ȓ ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ Ȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȘȖȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ. ǰȔȍȕȕȖ Ȓ ȥȚȖȔț șȚȘȍȔȐȓșȧ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ. ǺǭDzǹǺ 2 ȚȈȚȖ ȑțȋȈȕȚȈȋȕȐ-ȒȈȚȝȖȘȈ-ȌȎȐȝȊȈȔ ȈȊȐȌȝȑȈ ȠțȓȈȔ ȚȈȘȈșȈșțȘȍȕȌȘȈȝ ȒȠȐȗȚȊȈ ȔȈȝȍȕȌȘȈȑȈ ȊȐȕȈȌȑȈ ȊȐȘȖ ȝȈȚȖ 'șȐ ȗȈȗȍȚȐ ȘțȠȈ ȌȎȈȋȈȌȈ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȑțȋȈ-ȈȕȚȈ-ȈȋȕȐ — ȗȖȌȖȉȕȣȍ ȊșȍȗȖȎȐȘȈȦȡȍȔț ȗȓȈȔȍȕȐ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȥȗȖȝȐ; ȒȈȚȝȖȘȈ — ȖșȚȘȣȍ; ȌȎȐȝȊȈȔ — ȐȔȍȦȡȐȑ ȏțȉȞȣ; ȈȊȐȌȝȑȈ — ȊȘȈȡȈȧ; ȠțȓȈȔ — ȚȘȍȏțȉȍȞ; ȚȈȘȈșȈ — ș ȖȋȘȖȔȕȖȑ șȐȓȖȑ; ȈșțȘȈ-ȐȕȌȘȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȑ ȋȍȘȖȑ-ȌȍȔȖȕ; ȒȠȐȗȚȊȈ — ȔȍȚȕțȊ; ȔȈȝȈ-ȐȕȌȘȈȑȈ — Ȋ ȞȈȘȧ ǰȕȌȘț; ȊȐȕȈȌȑȈ — ȊȏȘȍȊȍȊ; ȊȐȘȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȑ ȋȍȘȖȑ (ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ); ȝȈȚȈȝ — țȉȐȚȣȑ; ȈșȐ — Țȣ; ȗȈȗȈ — Ȗ ȋȘȍȠȕȐȒ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȘțȠȈ — ȋȕȍȊȕȖ; ȌȎȈȋȈȌȈ — ȗȘȖȒȘȐȟȈȓ. ǯȈȚȍȔ ȊȍȓȐȒȐȑ ȋȍȘȖȑ Ȑȏ ȘȖȌȈ ȌȍȔȖȕȖȊ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ, ȏȈȕȍș ȕȈȌ ȋȖȓȖȊȖȑ șȊȖȑ ȚȘȍȏțȉȍȞ, ȟȤȐ ȖșȚȘȐȧ ȒȈȏȈȓȐșȤ ȧȏȣȒȈȔȐ ȗȓȈȔȍȕȐ ȊșȍȓȍȕșȒȖȋȖ ȗȖȎȈȘȈ, Ȑ șȖ șȊȐȘȍȗȣȔ ȘȣȒȖȔ: «ǹȔȍȘȚȤ Țȍȉȍ, Ȗ ȋȘȍȠȕȐȒ!» — ȧȘȖșȚȕȖ ȔȍȚȕțȓ ȍȋȖ Ȋ ǰȕȌȘț. ǺǭDzǹǺ 3 ȒȝȈ ȈȗȈȚȈȚ ȚȈȌ ȊȐȟȈȓȈȌ ȋȘȈȝȖȓȒȈȊȈȕ ȕȐȘȐȒȠȑȈ ȌțȠȗȘȍȒȠȑȈȔ ȈȌȎȈȚȈ-ȊȐȒȓȈȊȈȝ ȊȈȌȎȘȍȕȈ ȊȈȌȎȘȐ ȠȈȚȈ-ȗȈȘȊȈȕȈȟȟȝȐȕȈȌ ȉȝțȌȎȈȔ ȟȈ ȚȈșȑȖȘȈȋȈ-ȘȈȌȎȈ-ȉȝȖȋȈȔ Ȓȝȍ — Ȋ ȕȍȉȍ; ȈȗȈȚȈȚ — ȗȘȐȉȓȐȎȈȓșȧ; ȚȈȚ — ȚȖȚ ȚȘȍȏțȉȍȞ; ȊȐȟȈȓȈȚ — ȊȘȈȡȈȧșȤ; ȋȘȈȝȈ-țȓȒȈ-ȊȈȚ — ȒȈȒ ȔȍȚȍȖȘ; ȕȐȘȐȒȠȑȈ — țȊȐȌȍȊ; ȌțȠȗȘȍȒȠȑȈȔ — șȓȍȗȧȡȐȑ; ȈȌȎȈȚȈ-ȊȐȒȓȈȊȈȝ — ȕȍ ȐșȗțȋȈȊȠȐȑșȧ; ȊȈȌȎȘȍȕȈ — ȔȖȓȕȐȍȑ; ȊȈȌȎȘȐ — ȋȘȖȔȖȊȍȘȎȍȞ ǰȕȌȘȈ; ȠȈȚȈ- ȗȈȘȊȈȕȈ — ȐȏȓȖȔȈȕȕȖȑ Ȋ șȖȚȕȍ ȔȍșȚ; ȈȟȟȝȐȕȈȚ — ȖȚșȍȒ; ȉȝțȌȎȈȔ — ȘțȒț; ȟȈ — Ȑ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ (ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ); țȘȈȋȈ-ȘȈȌȎȈ — ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȏȔȍȧ ǪȈșțȒȐ; ȉȝȖȋȈȔ — ȒȈȒ ȚțȓȖȊȐȡȍ.

317


318 dzȍȚȧȡȐȑ ȗȖ ȕȍȉȖșȊȖȌț ȚȘȍȏțȉȍȞ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ ȉȣȓ ȗȖȌȖȉȍȕ ȖșȓȍȗȐȚȍȓȤȕȖȔț ȔȍȚȍȖȘț. ǵȖ ǰȕȌȘȈ ȉȍșșȚȘȈȠȕȖ ȘȈȏȉȐȓ ȍȋȖ ȔȖȓȕȐȍȑ ȕȈ ȟȈșȚȐ Ȑ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ ȖȚșȍȒ ǪȘȐȚȘȈșțȘȍ ȘțȒț, ȔȖȋțȟțȦ, ȒȈȒ ȚȍȓȖ ȞȈȘȧ ȏȔȍȑ ǪȈșțȒȐ. ǺǭDzǹǺ 4 ȟȝȐȕȕȈȐȒȈ-ȉȈȝțȝ ȗȈȘȐȋȝȍȕȈ ȊȘȐȚȘȈȝ șȈȔȘȈȉȌȝȈ ȈșȈȌȑȈ ȋȘȐȝȐȚȈ-ȊȈȌȎȘȈȔ ȝȈȕȈț ȚȈȚȈȌȍȕȌȘȈȔ ȈȚȝȈȔȈȘȍȉȝȈȔ ȊȈȌȎȘȈȔ ȟȈ ȝȈșȚȈȕ ȕȑȈȗȈȚȈȕ ȔȈȋȝȖȕȈȝ ȟȝȐȕȕȈ — ș ȖȚșȍȟȍȕȕȖȑ; ȥȒȈ — ȖȌȕȖȑ; ȉȈȝțȝ — ȘțȒȖȑ; ȗȈȘȐȋȝȍȕȈ — ȗȈȓȐȞȍȑ; ȊȘȐȚȘȈȝ — ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ; șȈȔȘȈȉȌȝȈȝ — ȘȈȏȋȕȍȊȈȕȕȣȑ; ȈșȈȌȑȈ — ȗȘȐȉȓȐȏȐȊȠȐșȤ; ȋȘȐȝȐȚȈ — Ȓ ȕȍșțȡȍȔț; ȊȈȌȎȘȈȔ — ȔȖȓȕȐȦ; ȝȈȕȈț — Ȋ ȟȍȓȦșȚȤ; ȚȈȚȈȌȈ — țȌȈȘȐȓ; ȐȕȌȘȈȔ — ǰȕȌȘț; ȈȚȝȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȔȈȘȈ-ȐȉȝȈȔ — șȓȖȕȈ ǰȕȌȘȣ; ȊȈȌȎȘȈȔ — ȔȖȓȕȐȧ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȝȈșȚȈȚ — Ȑȏ ȘțȒȐ; ȕȑȈȗȈȚȈȚ — ȊȣȗȈȓȈ; ȔȈȋȝȖȕȈȝ — ȞȈȘȧ ǰȕȌȘȣ. ǷȖȚȍȘȧ ȖȌȕȖȑ ȘțȒȐ, ȖȌȕȈȒȖ, ȓȐȠȤ ȍȡȍ ȉȖȓȤȠȍ ȘȈȏȢȧȘȐȓȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘț, Ȑ, ȗȖȌȉȍȎȈȊ Ȓ ȞȈȘȦ ǰȕȌȘȍ, Ȗȕ ȎȍȓȍȏȕȖȑ ȗȈȓȐȞȍȑ ȕȈȕȍș ȍȔț șȖȒȘțȠȐȚȍȓȤȕȣȑ țȌȈȘ Ȋ ȟȍȓȦșȚȤ. ǭȡȍ ȖȌȐȕ țȌȈȘ ȌȖșȚȈȓșȧ șȓȖȕț ǰȕȌȘȣ, Ȑ ȖȠȍȓȖȔȓȍȕȕȣȑ ǰȕȌȘȈ ȊȣȘȖȕȐȓ ȔȖȓȕȐȦ Ȑȏ ȘțȒ. ǺǭDzǹǺ 5 ȊȘȐȚȘȈșȑȈ ȒȈȘȔȈȚȐ-ȔȈȝȈȌȉȝțȚȈȔ ȚȈȚ șțȘȈșțȘȈȠ ȟȈȘȈȕȈ-șȐȌȌȝȈ-șȈȕȋȝȈȝ ȈȗțȌȎȈȑȈȔș ȚȈȚ ȗțȘțȝțȚȈ-șȈȕȒȈȚȈȔ ȕȐȘȐȒȠȑȈ ȝȈ ȝȍȚȐ ȊȐȟțȒȘțȠțȘ ȉȝȘȐȠȈȔ ȊȘȐȚȘȈșȑȈ — ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ; ȒȈȘȔȈ — ȗȖȌȊȐȋ; ȈȚȐ — ȖȟȍȕȤ; ȔȈȝȈ — Ȋ ȊȣșȠȍȑ șȚȍȗȍȕȐ; ȈȌȉȝțȚȈȔ — țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȑ; ȚȈȚ — ȚȖȚ; șțȘȈ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȈșțȘȈȝ — Ȑ ȌȍȔȖȕȣ; ȟȈȘȈȕȈ — ȟȈȘȈȕȣ; șȐȌȌȝȈ-șȈȕȋȝȈȝ — Ȑ șȖȕȔȣ șȐȌȌȝȖȊ; ȈȗțȌȎȈȑȈȕ — ȊȖșșȓȈȊȐȓȐ; ȚȈȚ — ȚȖ; ȗțȘțȝțȚȈ- șȈȕȒȈȚȈȔ — ȖȗȈșȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ǰȕȌȘȣ; ȕȐȘȐȒȠȑȈ — țȊȐȌȍȊ; ȝȈ ȝȈ — Ȗ ȋȖȘȍ, ȋȖȘȍ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȊȐȟțȒȘțȠțȝ — șȍȚȖȊȈȓȐ; ȉȝȘȐȠȈȔ — ȊȍșȤȔȈ. ǷȖȌȊȐȋ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ ȊȣȏȊȈȓ ȊȖȏȋȓȈșȣ ȊȖșȝȐȡȍȕȐȧ Ȑ ț ȌȍȔȖȕȖȊ, Ȑ ț ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȟȈȘȈȕȖȊ, șȐȌȌȝȖȊ Ȑ ȗȘȖȟȐȝ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚ, ȕȖ, țȊȐȌȍȊ, Ȋ ȒȈȒȖȔ ȖȗȈșȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ ȖȒȈȏȈȓșȧ ǰȕȌȘȈ, ȖȕȐ ȏȈȗȘȐȟȐȚȈȓȐ: «ǫȖȘȍ ȕȈȔ, ȋȖȘȍ!» ǺǭDzǹǺ 6 ȐȕȌȘȖ ȕȈ ȊȈȌȎȘȈȔ ȌȎȈȋȘȐȝȍ ȊȐȓȈȌȎȌȎȐȚȈȠ ȟȑțȚȈȔ șȊȈ-ȝȈșȚȈȌ ȈȘȐ-șȈȕȕȐȌȝȈț ȗțȕȈȝ ȚȈȔ ȈȝȈ ȊȘȐȚȘȖ ȝȈȘȈ ȈȚȚȈ-ȊȈȌȎȘȖ ȌȎȈȝȐ șȊȈ-ȠȈȚȘțȔ ȕȈ ȊȐȠȈȌȈ-ȒȈȓȈȝ ȐȕȌȘȈȝ — ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ; ȕȈ — ȕȍ; ȊȈȌȎȘȈȔ — ȔȖȓȕȐȦ; ȌȎȈȋȘȐȝȍ — ȗȖȌȕȧȓ; ȊȐȓȈȌȎȌȎȐȚȈȝ — ȖȚ șȚȣȌȈ; ȟȑțȚȈȔ — ȊȣȗȈȊȠțȦ; șȊȈ-ȝȈșȚȈȚ — Ȑȏ ȍȋȖ ȘțȒȐ; ȈȘȐșȈȕȕȐȌȝȈț — ȗȍȘȍȌ ȓȐȞȖȔ ȊȘȈȋȈ; ȗțȕȈȝ — ȊȕȖȊȤ; ȚȈȔ — ȍȔț; ȈȝȈ — șȒȈȏȈȓ; 318


319 ȊȘȐȚȘȈȝ — ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ; ȝȈȘȍ — Ȗ ǰȕȌȘȈ; ȈȚȚȈ-ȊȈȌȎȘȈȝ — ȊȖȖȘțȎȐȊȠȐșȤ ȔȖȓȕȐȍȑ; ȌȎȈȝȐ — țȉȍȑ; șȊȈ-ȠȈȚȘțȔ — șȊȖȍȋȖ ȊȘȈȋȈ; ȕȈ — ȕȍ; ȊȐȠȈȌȈ-ȒȈȓȈȝ — ȊȘȍȔȧ ȖȚȟȈȐȊȈȚȤșȧ. ǪȣȗțșȚȐȊ ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ ț ȊȘȈȋȈ ȖȘțȎȐȍ Ȑȏ ȘțȒ, ǰȕȌȘȈ, ȗȖ șțȚȐ, țȎȍ ȗȖȚȍȘȗȍȓ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ, Ȑ ȗȖȚȖȔț, șȋȖȘȈȧ ȖȚ șȚȣȌȈ, Ȗȕ ȌȈȎȍ Ȑ ȕȍ ȗȣȚȈȓșȧ ȗȖȌȖȉȘȈȚȤ ȔȖȓȕȐȦ ș ȏȍȔȓȐ. ǪȐȌȧ ȥȚȖ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȗȘȐȕȧȓșȧ ȖȉȖȌȘȧȚȤ ǰȕȌȘț șȓȖȊȈȔȐ: «ǷȖȌȕȐȔȐ Ȏȍ șȊȖȦ ȔȖȓȕȐȦ Ȑ șȘȈȏȐ ȊȘȈȋȈ! ǹȍȑȟȈș ȕȍ ȊȘȍȔȧ ȗȘȍȌȈȊȈȚȤșȧ șȒȖȘȉȐ!» ǺǭDzǹǺ 7 ȑțȑțȚșȈȚȈȔ ȒțȚȘȈȟȐȌ ȈȚȈȚȈȑȐȕȈȔ ȌȎȈȑȈȝ șȈȌȈȐȒȈȚȘȈ ȕȈ ȊȈȐ ȗȈȘȈȚȔȈȕȈȔ ȊȐȕȈȐȒȈȔ țȚȗȈȚȚȐ-ȓȈȑȈ-șȚȝȐȚȐȠȊȈȘȈȔ șȈȘȊȈȌȎȕȈȔ ȈȌȑȈȔ ȗțȘțȠȈȔ șȈȕȈȚȈȕȈȔ ȑțȑțȚșȈȚȈȔ — ȊȖȐȕșȚȊȍȕȕȣȝ; ȒțȚȘȈȟȐȚ — ȊȘȍȔȧ ȖȚ ȊȘȍȔȍȕȐ; ȈȚȈȚȈȑȐȕȈȔ — ȊȖȖȘțȎȍȕȕȣȝ; ȌȎȈȑȈȝ — ȗȖȉȍȌȈ; șȈȌȈ — ȊșȍȋȌȈ; ȥȒȈȚȘȈ — Ȋ ȖȌȕȖȔ ȔȍșȚȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȊȈȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȗȈȘȈ-ȈȚȔȈȕȈȔ — ȏȈȊȐșȐȔȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȌȍȑșȚȊțȦȡȐȝ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȌ țȗȘȈȊȓȍȕȐȍȔ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ; ȊȐȕȈ — ȒȘȖȔȍ; ȥȒȈȔ — ȖȌȕȖȋȖ; țȚȗȈȚȚȐ — ȚȊȖȘȍȕȐȧ; ȓȈȑȈ — ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ; șȚȝȐȚȐ — ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȧ; ȐȠȊȈȘȈȔ — ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧ; șȈȘȊȈ-ȌȎȕȈȔ — ȏȕȈȦȡȍȋȖ Ȋșȍ (ȗȘȖȠȓȖȍ, ȕȈșȚȖȧȡȍȍ Ȑ ȉțȌțȡȍȍ); ȈȌȑȈȔ — ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȋȖ; ȗțȘțȠȈȔ — ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȍȋȖșȧ; șȈȕȈȚȈȕȈȔ — ȊȍȟȕȖȋȖ. ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Ƕ ǰȕȌȘȈ, ȗȖȉȍȌȈ ȊșȍȋȌȈ șȖȗțȚșȚȊțȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȔț ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȍȔțșȧ — ǩȝȈȋȈȊȈȕț, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ƕȕ — ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕȈ ȚȊȖȘȍȕȐȧ, șȖȝȘȈȕȍȕȐȧ Ȑ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. Ǫșȍ Ȏȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȏȈȊȐșȧȚ ȖȚ ǭȋȖ ȔȐȓȖșȚȐ Ȑ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȔȍȕȧȦȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȚȍȓȈ. ǷȖȥȚȖȔț Țȍ, ȒȚȖ ȖȝȊȈȟȍȕ ȊȖȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ ȗȣȓȖȔ, ȚȖ ȗȖȉȍȎȌȈȦȚ, ȚȖ ȚȍȘȗȧȚ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (15.15) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: șȈȘȊȈșȑȈ ȟȈȝȈȔ ȝȘȐȌȐ șȈȕȕȐȊȐȠȚȖ ȔȈȚȚȈȝ șȔȘȐȚȐȘ ȌȎȕȈȕȈȔ ȈȗȖȝȈȕȈȔ ȟȈ «ȇ ȗȘȍȉȣȊȈȦ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, Ȑ ȖȚ Ǵȍȕȧ ȐșȝȖȌȧȚ ȗȈȔȧȚȤ, ȏȕȈȕȐȍ Ȑ ȏȈȉȊȍȕȐȍ». ǬȍȑșȚȊȐȧȔȐ ȗȘȖȚȐȊȖȉȖȘșȚȊțȦȡȐȝ șȚȖȘȖȕ Ȋ ȓȦȉȖȔ șȘȈȎȍȕȐȐ țȗȘȈȊȓȧȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǷȈȘȈȔȈȚȔȣ, ǹȊȍȘȝȌțȠȐ. Ǫ ȌȘțȋȖȔ șȚȐȝȍ «ǫȐȚȣ» (3.27) ǫȖșȗȖȌȤ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ: ȗȘȈȒȘȐȚȍȝ ȒȘȐȑȈȔȈȕȈȕȐ ȋțȕȈȐȝ ȒȈȘȔȈȕȐ șȈȘȊȈȠȈȝ ȈȝȈȕȒȈȘȈ-ȊȐȔțȌȝȈȚȔȈ ȒȈȘȚȈȝȈȔ ȐȚȐ ȔȈȕȑȈȚȍ «ǪȊȍȌȍȕȕȈȧ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ ȓȖȎȕȣȔ ȥȋȖ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ șȟȐȚȈȍȚ șȍȉȧ șȖȊȍȘȠȈȦȡȍȑ ȌȍȑșȚȊȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȚȘȐ ȋțȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ». ǿȚȖ ȉȣ ȕȐ ȌȍȓȈȓȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȖȕȖ ȗȖȌȟȐȕȧȍȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. ǰȔȍȕȕȖ Ƕȕ ȌȈȍȚ țȒȈȏȈȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȍ, Ȉ ȖȕȈ 319


320 șȖȏȌȈȍȚ Ȋșȍ țșȓȖȊȐȧ Ȍȓȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȓȐȠȍȕȣ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ, ȝȖȚȧ ȗȖ ȋȓțȗȖșȚȐ șȟȐȚȈȦȚ șȍȉȧ ȊȍȘȠȐȚȍȓȧȔȐ Ȍȍȓ (ȒȈȘȚȈ). ǷȖȉȍȌȈ ȊșȍȋȌȈ șȖȗțȚșȚȊțȍȚ ǫȖșȗȖȌț. ǿȚȖ Ȏȍ ȌȖ ȏȈȊȐșȐȔȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȚȖ ȐșȝȖȌ Ȑȝ șȘȈȎȍȕȐȑ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǷȖȉȍȌȈ ȐȓȐ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ ȏȈȊȐșȧȚ ȕȍ ȖȚ Ȑȝ țșȐȓȐȑ, Ȉ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȟȤȦ ȊȖȓȦ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȍȚ șȔȣșȓȈ ȋȖȘȌȐȚȤșȧ șȊȖȐȔȐ ȗȖȉȍȌȈȔȐ ȐȓȐ șȖȒȘțȠȈȚȤșȧ Ȑȏ-ȏȈ ȗȖȘȈȎȍȕȐȑ. ǵțȎȕȖ ȗȘȖșȚȖ ȗȖȓȈȋȈȚȤșȧ ȕȈ ȊȖȓȦ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȐȔȍȕȕȖ Ȋ ǵȍȔ ȊȐȌȍȚȤ ȗȘȐȟȐȕț Ȋșȍȝ ȕȈȠȐȝ ȗȖȉȍȌ Ȑ ȗȖȘȈȎȍȕȐȑ. ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȕȐȑȈȚȈȔ ȒțȘț ȒȈȘȔȈ ȚȊȈȔ ȒȈȘȔȈ ȌȎȈȑȖ ȝȑ ȈȒȈȘȔȈȕȈȝ — «ȟȍșȚȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȑ șȊȖȑ ȌȖȓȋ, ȐȉȖ ȌȍȑșȚȊȐȍ ȓțȟȠȍ, ȟȍȔ ȉȍȏȌȍȑșȚȊȐȍ». ǮȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȖȉȧȏȈȕȖ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ șȖ șȊȖȐȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍȔ, Ȉ ȌȖȉȤȍȚșȧ ȖȕȖ ȗȖȉȍȌȣ ȐȓȐ ȗȖȚȍȘȗȐȚ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ, ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ. DzȈȘȔȈȕȑ ȥȊȈȌȝȐȒȈȘȈș Țȍ ȔȈ ȗȝȈȓȍȠț ȒȈȌȈȟȈȕȈ: «Ǻȣ ȐȔȍȍȠȤ ȗȘȈȊȖ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ Țȍȉȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȕȖ ț Țȍȉȧ ȕȍȚ ȗȘȈȊȈ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȗȓȖȌȈȔȐ șȊȖȍȋȖ ȚȘțȌȈ». Ǵȣ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȖșȚȖ ȟȍșȚȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ șȊȖȑ ȌȖȓȋ. ǷȖȉȍȌȈ Ȏȍ ȐȓȐ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ ȏȈȊȐșȧȚ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ. ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȊȖȖȌțȠȍȊȓȧȓ ǰȕȌȘț: «ǷțșȚȤ Țȍȉȧ ȕȍ ȖȋȖȘȟȈȍȚ ȔȖȧ ȗȖȉȍȌȈ. ȅȚȖ ȍȡȍ ȕȍ ȗȖȊȖȌ ȗȘȍȒȘȈȡȈȚȤ șȘȈȎȍȕȐȍ — ȕȍȚ, Țȣ ȌȖȓȎȍȕ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ șȊȖȑ ȌȖȓȋ ȌȖ ȒȖȕȞȈ. ǰ ȒȖȋȌȈ DzȘȐȠȕȈ ȗȖȎȍȓȈȍȚ ȚȖȋȖ, Țȣ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȗȖȉȍȌȐȠȤ». ȅȚȖȚ șȚȐȝ ȗȖțȟȐȚȍȓȍȕ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ, ȒȚȖ ȟȍșȚȕȖ ȚȘțȌȐȚșȧ Ȋ ǬȊȐȎȍȕȐȐ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. ǵȍ șȚȖȐȚ ȟȘȍȏȔȍȘȕȖ ȘȈȌȖȊȈȚȤșȧ șȊȖȐȔ țșȗȍȝȈȔ Ȑ șȖȒȘțȠȈȚȤșȧ Ȑȏ-ȏȈ ȕȍțȌȈȟ. Ǵȣ ȌȖȓȎȕȣ ȓȐȠȤ ȐșȒȘȍȕȕȍ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȊȖȓȦ DzȘȐȠȕȣ ȐȓȐ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȐ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț, ȕȍ ȏȈȉȖȚȧșȤ Ȗ ȗȖȉȍȌȍ ȐȓȐ ȗȖȘȈȎȍȕȐȐ. ǵȈȠȈ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȈȧ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ — ȐșȒȘȍȕȕȍ ȚȘțȌȐȚȤșȧ Ȍȓȧ DzȘȐȠȕȣ, ȟȚȖȉȣ Ƕȕ ȏȈȔȍȚȐȓ ȕȈȠȐ șȚȈȘȈȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 8 ȓȖȒȈȝ șȈȗȈȓȈ ȑȈșȑȍȔȍ ȠȊȈșȈȕȚȐ ȊȐȊȈȠȈ ȊȈȠȍ ȌȊȐȌȎȈ ȐȊȈ ȠȐȟȈ ȉȈȌȌȝȈȝ șȈ ȒȈȓȈ ȐȝȈ ȒȈȘȈȕȈȔ ȓȖȒȈȝ — ȔȐȘȣ; șȈ-ȗȈȓȈȝ — șȖ șȊȖȐȔȐ ȉȖȎȍșȚȊȈȔȐ Ȑ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧȔȐ; ȑȈșȑȈ — ȖȚ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȐȔȍ — Ȋșȍ ȖȕȐ; ȠȊȈșȈȕȚȐ — ȎȐȊțȚ; ȊȐȊȈȠȈȝ — Ȋ ȗȖȓȕȖȑ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ; ȊȈȠȍ — ȊȖ ȊȓȈșȚȐ; ȌȊȐȌȎȈȝ — ȗȚȐȞȣ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȠȐȟȈ — șȍȚȤȦ; ȉȈȌȌȝȈȝ — ȖȗțȚȈȕȕȣȍ; șȈȝ — Ȗȕ; ȒȈȓȈȝ — ȜȈȒȚȖȘ ȊȘȍȔȍȕȐ; ȐȝȈ — Ȋ ȥȚȖȔ; ȒȈȘȈȕȈȔ — ȗȘȐȟȐȕȈ. Ǫșȍ ȉȍȏ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȧ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȕȈșȍȓȧȦȡȐȍ Ȋșȍ ȗȓȈȕȍȚȣ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȊȔȍșȚȍ ș ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧȔȐ ȥȚȐȝ ȗȓȈȕȍȚ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȗȖȓȕȖȑ ȊȓȈșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫșȍ Ȑȝ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȗȖȌȖȉȕȣ ȚȘȍȗȣȝȈȕȐȦ ȗȚȐȞ, ȗȖȑȔȈȕȕȣȝ Ȋ șȍȚȐ Ȑ ȓȐȠȍȕȕȣȝ șȊȖȉȖȌȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȈșțȘȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȗȘȐȏȕȈȚȤ ȊȣșȠțȦ ȊȖȓȦ ǫȖșȗȖȌȈ, șțȘȣ țȊȍȘȍȕȣ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȕȐȟȚȖ ȕȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȉȍȏ șȖȐȏȊȖȓȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ șȊȖȍȔ ȗȖȍȌȐȕȒȍ ș ǰȕȌȘȖȑ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȊȍȌȍȚ șȍȉȧ ȒȈȒ șțȘȈ, Ȉ ǰȕȌȘȈ — ȒȈȒ ȈșțȘ . ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ; Ȋșȍ Ȕȣ ȗȖȌȟȐȕȧȍȔșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǰȔȍȕȕȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐșțȎȌȈȍȚ ȕȈȔ ȗȓȖȌȣ ȕȈȠȍȑ ȒȈȘȔȣ 320


321 (ȒȈȘȔȈȕȈ ȌȈȐȊȈ-ȕȍȚȘȍȕȈ), Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȒȖȚȖȘȣȔȐ Ȕȣ ȚȖ ȌȖȉȐȊȈȍȔșȧ țșȗȍȝȈ, ȚȖ ȚȍȘȗȐȔ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ. Ǩ ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȕȣ ȌȍȑșȚȊțȍȔ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȕȈȠȍȑ ȒȈȘȔȖȑ, ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȔȖȑ ǪșȍȊȣȠȕȐȔ, ȕȐȒȚȖ Ȑȏ ȕȈș: ȕȐ ǩȘȈȝȔȈ, ȕȐ ȒȘȖȝȖȚȕȣȑ ȔțȘȈȊȍȑ — ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȗȖȌȓȐȕȕȖȑ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ. DzȈȎȌȣȑ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȕȣ ȚȖ ȗȖȉȍȎȌȈȍȔ, ȚȖ ȚȍȘȗȐȔ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ, ȕȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȚșȧ ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȍȔ. ǺǭDzǹǺ 9 ȖȌȎȈȝ șȈȝȖ ȉȈȓȈȔ ȗȘȈȕȈȔ ȈȔȘȐȚȈȔ ȔȘȐȚȑțȔ ȥȊȈ ȟȈ ȚȈȔ ȈȌȎȕȈȑȈ ȌȎȈȕȖ ȝȍȚțȔ ȈȚȔȈȕȈȔ ȔȈȕȑȈȚȍ ȌȎȈȌȈȔ ȖȌȎȈȝ — șȐȓȈ ȟțȊșȚȊ; șȈȝȈȝ — șȐȓȈ țȔȈ; ȉȈȓȈȔ — ȜȐȏȐȟȍșȒȈȧ șȐȓȈ; ȗȘȈȕȈȔ — ȎȐȏȕȍȕȕȈȧ șȐȓȈ; ȈȔȘȐȚȈȔ — ȉȍșșȔȍȘȚȐȍ; ȔȘȐȚȑțȔ — șȔȍȘȚȤ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȚȈȔ — ǭȋȖ (ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ); ȈȌȎȕȈȑȈ — ȕȍ ȏȕȈȧ; ȌȎȈȕȈȝ — ȕȍȌȈȓȍȒȐȑ ȟȍȓȖȊȍȒ; ȝȍȚțȔ — ȗȘȐȟȐȕȖȑ; ȈȚȔȈȕȈȔ — ȚȍȓȖ; ȔȈȕȑȈȚȍ — șȟȐȚȈȍȚ; ȌȎȈȌȈȔ — ȝȖȚȧ Ȑ ȗȖȌȖȉȕȖȍ ȒȈȔȕȦ. ǹȐȓȈ ȟțȊșȚȊ, țȔȈ, ȚȍȓȈ, ȎȐȏȕȍȕȕȈȧ șȐȓȈ, șȔȍȘȚȤ Ȑ ȉȍșșȔȍȘȚȐȍ — Ȋșȍ ȥȚȖ Ȋ ȘțȒȈȝ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺȖȓȤȒȖ ȋȓțȗȞȣ Ȑ ȕȍȊȍȎȌȣ ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȦȚ ȥȚȖȋȖ Ȑ șȟȐȚȈȦȚ, ȟȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ ȌȍȑșȚȊțȍȚ șȈȔȖ ȗȖ șȍȉȍ. ǺǭDzǹǺ 10 ȑȈȚȝȈ ȌȈȘțȔȈȑȐ ȕȈȘȐ ȑȈȚȝȈ ȗȈȚȘȈȔȈȑȖ ȔȘȐȋȈȝ ȥȊȈȔ ȉȝțȚȈȕȐ ȔȈȋȝȈȊȈȕȕ ȐȠȈ-ȚȈȕȚȘȈȕȐ ȊȐȌȌȝȐ ȉȝȖȝ ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȌȈȘț-ȔȈȑȐ — ȌȍȘȍȊȧȕȕȈȧ; ȕȈȘȐ — ȎȍȕȡȐȕȈ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȗȈȚȘȈȔȈȑȈȝ — șȌȍȓȈȕȕȣȑ Ȑȏ ȓȐșȚȤȍȊ; ȔȘȐȋȈȝ — ȏȊȍȘȤ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȉȝțȚȈȕȐ — Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ; ȔȈȋȝȈȊȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ; ȐȠȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȚȈȕȚȘȈȕȐ — ȏȈȊȐșȧȡȐȍ ȖȚ; ȊȐȌȌȝȐ — ȏȕȈȑ; ȉȝȖȝ — Ȗ ȋȖșȗȖȌȐȕ. Ƕ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ, ȒȈȒ ȌȍȘȍȊȧȕȕȈȧ ȔȈȘȐȖȕȍȚȒȈ Ȋ ȊȐȌȍ ȎȍȕȡȐȕȣ ȐȓȐ ȜȐȋțȘȒȈ ȏȊȍȘȧ Ȑȏ șȖȓȖȔȣ Ȑ ȓȐșȚȤȍȊ ȓȐȠȍȕȣ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȑ ȔȖȋțȚ ȝȖȌȐȚȤ Ȑ ȚȈȕȞȍȊȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖ ȊȖȓȍ ȒțȒȓȖȊȖȌȈ, ȚȈȒ Ȋșȍ Ȕȣ ȗȓȧȠȍȔ, ȗȖȌȟȐȕȧȧșȤ ȎȍȓȈȕȐȧȔ ȊȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧ, dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȈș ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ǵȍȋȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȖȝȖȎȍȍ țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ ȊșȚȘȍȟȈȍȚșȧ Ȋ «ȟȈȑȚȈȕȤȧ- ȟȈȘȐȚȈȔȘȐȚȍ» (ǨȌȐ, 5.142): ȥȒȈȓȍ ȐȠȊȈȘȈ ȒȘȐȠȕȈ, ȈȘȈ șȈȉȈ ȉȝȘȐȚȑȈ ȑȈȘȍ ȑȈȐȟȝȍ ȕȈȟȈȑȈ, șȍ ȚȈȐȟȝȍ ȒȈȘȍ ȕȘȐȚȑȈ «ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ, Ȉ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ — ǭȋȖ șȓțȋȐ. ǶȕȐ ȗȓȧȠțȚ ȚȈȒ, ȒȈȒ Ƕȕ ȚȖȋȖ ȝȖȟȍȚ». Ǫșȍ Ȕȣ șȓțȋȐ DzȘȐȠȕȣ, ȓȐȠȍȕȕȣȍ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ. Ǵȣ ȗȘȖșȚȖ ȗȓȧȠȍȔ, ȐșȗȖȓȕȧȧ ȎȍȓȈȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȕȖ Ȑȏ-ȏȈ 321


322 ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ Ȑ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȑ Ȕȣ ȔȕȐȔ șȍȉȧ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȔȐ ȖȚ ǭȋȖ ȊȣșȠȍȑ ȊȖȓȐ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ» (5.1) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȐȠȊȈȘȈȝ ȗȈȘȈȔȈȝ ȒȘȐȠȕȈȝ șȈȟ-ȟȐȌ-ȈȕȈȕȌȈ-ȊȐȋȘȈȝȈȝ ȈȕȈȌȐȘ ȈȌȐȘ ȋȖȊȐȕȌȈȝ șȈȘȊȈ-ȒȈȘȈȕȈ-ȒȈȘȈȕȈȔ «DzȘȐȠȕȈ, ȐȏȊȍșȚȕȣȑ ȚȈȒȎȍ ȗȖȌ ȐȔȍȕȍȔ ǫȖȊȐȕȌȣ, — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ. ǭȋȖ ȚȍȓȖ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȊȍȟȕȖșȚȐ, ȏȕȈȕȐȧ Ȑ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ. Ƕȕ — ȐșȚȖȟȕȐȒ Ȑ ȗȘȐȟȐȕȈ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, ȕȖ ț ǵȍȋȖ ȕȍȚ ȗȘȐȟȐȕȣ, ȐȉȖ Ƕȕ — ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȟȐȕȈ Ȋșȍȝ ȗȘȐȟȐȕ». ǺǭDzǹǺ 11 ȗțȘțȠȈȝ ȗȘȈȒȘȐȚȐȘ ȊȑȈȒȚȈȔ ȈȚȔȈ ȉȝțȚȍȕȌȘȐȑȈȠȈȑȈȝ ȠȈȒȕțȊȈȕȚȑ ȈșȑȈ șȈȘȋȈȌȈț ȕȈ ȊȐȕȈ ȑȈȌ-ȈȕțȋȘȈȝȈȚ ȗțȘțȠȈȝ — ȐșȚȖȟȕȐȒ șȖȊȖȒțȗȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ; ȗȘȈȒȘȐȚȐȝ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ, ȐȓȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ; ȊȑȈȒȚȈȔ — ȖșȕȖȊȣ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȋȖ (ȔȈȝȈȚ-ȚȈȚȚȊȈ); ȈȚȔȈ — ȓȖȎȕȖȍ ȥȋȖ; ȉȝțȚȈ — ȗȧȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ; ȐȕȌȘȐȑȈ — ȌȍșȧȚȤ ȟțȊșȚȊ; ȈȠȈȑȈȝ — țȔ, ȘȈȏțȔ Ȑ șȖȏȕȈȕȐȍ; ȠȈȒȕțȊȈȕȚȐ — șȗȖșȖȉȕȣ; ȈșȑȈ — ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; șȈȘȋȈ-ȈȌȈț — Ȋ ȚȊȖȘȍȕȐȐ Ȑ Ț.Ȍ.; ȕȈ — ȕȍ; ȊȐȕȈ — ȉȍȏ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȈȕțȋȘȈȝȈȚ — ȔȐȓȖșȚȐ. ǺȘȐ ȗțȘțȠȐ (DzȈȘȈȕȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț, ǫȈȘȉȝȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț Ȑ DzȠȐȘȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț), ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ, șȖȊȖȒțȗȕȈȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ, ȓȖȎȕȖȍ ȥȋȖ, ȗȧȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ șȚȐȝȐȑ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȟțȊșȚȊȈ, țȔ, ȘȈȏțȔ Ȑ șȖȏȕȈȕȐȍ ȕȍ ȔȖȋțȚ șȖȏȌȈȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȉȍȏ ȊȔȍȠȈȚȍȓȤșȚȊȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȒ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǪȐȠȕț-ȗțȘȈȕȍ», ȊȍșȤ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȑ ȕȈș ȔȐȘ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȥȕȍȘȋȐȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ (ȗȈȘȈșȑȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈȝ ȠȈȒȚȐș ȚȈȚȝȍȌȈȔ ȈȒȝȐȓȈȔ ȌȎȈȋȈȚ), ȖȌȕȈȒȖ ȥȚȐ ȥȕȍȘȋȐȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȚȊȖȘȐȚȤ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.10): ȔȈȑȈȌȝȑȈȒȠȍȕȈ ȗȘȈȒȘȐȚȐȝ șțȑȈȚȍ șȈ-ȟȈȘȈȟȈȘȈȔ: «ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȗȖȌ ǴȖȐȔ ȗȘȐșȔȖȚȘȖȔ, Ȗ șȣȕ DzțȕȚȐ, ȗȘȖȐȏȊȖȌȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȋșȍ ȌȊȐȎțȡȐȍșȧ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȍ șțȡȍșȚȊȈ». ǺȖȓȤȒȖ ȗȖȌ țȗȘȈȊȓȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȘȈȒȘȐȚȐ, ȗȘȖȧȊȓȧȦȡȈȧșȧ Ȋ ȊȐȌȍ ȌȊȈȌȞȈȚȐ ȟȍȚȣȘȍȝ ȕȈȟȈȓ, șȖȏȌȈȍȚ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ țșȓȖȊȐȧ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ Ȍȓȧ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. Ǫ ǪȍȌȈȝ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȔȈȌȐȑȈȔ ȔȈȝȐȔȈȕȈȔ ȟȈ ȗȈȘȈȉȘȈȝȔȍȚȐ ȠȈȉȌȐȚȈȔ ȊȍȚșȑȈșȑ ȈȕțȋȘȐȝȐȚȈȔ Ȕȍ șȈȔȗȘȈȠȕȈȐȘ ȊȐȊȘȐȚȈȔ ȝȘȐȌȐ «ǴȖȍ ȐȔȧ — ǷȈȘȈȉȘȈȝȔȈȕ, ȐȉȖ Ȋșȍ șțȡȍȍ ȍșȚȤ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ǴȖȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȒȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ țșȓȣȠȈȚȤ Ȗ ǴȖȐȝ șȓȈȊȕȣȝ ȌȍȧȕȐȧȝ ȖȚ Ǵȍȕȧ». ǫȖșȗȖȌȤ ȚȈȒȎȍ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (10.2): ȈȝȈȔ ȈȌȐȘ ȝȐ ȌȍȊȈȕȈȔ — «ȇ — ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕȈ Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ». ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ 322


323 ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, Ȑ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȔ ȖȚ ǵȍȋȖ. Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȀȘȐȓȈ ǴȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ ȗȐȠȍȚ: ȈȕȐȠȈ-ȌȎȐȊȈ-ȘțȗȍȕȈ. ǵȈȏȣȊȈȧ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȈȕȐȠȍȑ, Ȗȕ ȐȔȍȍȚ Ȋ ȊȐȌț, ȟȚȖ ȖȕȖ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȚșȧ ȗȖȌȊȓȈșȚȕȣȔ. ǷȖȥȚȖȔț șȈȔȖȌȖȊȖȓȤȕȖ șȟȐȚȈȚȤ șȍȉȧ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȔ ȐȠȊȈȘȖȑ, ȉȖȋȖȔ, — ȏȕȈȟȐȚ ȘȈșȗȐșȣȊȈȚȤșȧ Ȋ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȋȓțȗȖșȚȐ. ȅȚȈ ȋȓțȗȖșȚȤ ȖȗȐșȈȕȈ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȔ șȚȐȝȍ. ǺǭDzǹǺ 12 ȈȊȐȌȊȈȕ ȥȊȈȔ ȈȚȔȈȕȈȔ ȔȈȕȑȈȚȍ 'ȕȐȠȈȔ ȐȠȊȈȘȈȔ ȉȝțȚȈȐȝ șȘȐȌȎȈȚȐ ȉȝțȚȈȕȐ ȋȘȈșȈȚȍ ȚȈȕȐ ȚȈȐȝ șȊȈȑȈȔ ȈȊȐȌȊȈȕ — ȋȓțȗȍȞ Ȑ ȕȍȊȍȎȌȈ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȈȚȔȈȕȈȔ — șȈȔȖȋȖ șȍȉȧ; ȔȈȕȑȈȚȍ — șȟȐȚȈȍȚ; ȈȕȐȠȈȔ — ȝȖȚȧ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȏȈȊȐșȐȔȣȑ ȖȚ ȌȘțȋȐȝ; ȐȠȊȈȘȈȔ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȔ, ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȔ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ; ȉȝțȚȈȐȝ — ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; șȘȐȌȎȈȚȐ — Ƕȕ (ǫȖșȗȖȌȤ) ȚȊȖȘȐȚ; ȉȝțȚȈȕȐ — ȌȘțȋȐȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ; ȋȘȈșȈȚȍ — ȗȖȋȓȖȡȈȍȚ; ȚȈȕȐ — Ȑȝ; ȚȈȐȝ — ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ȌȘțȋȐȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; șȊȈȑȈȔ — ǹȈȔ. ǫȓțȗȖȔț, ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍȕȕȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖșȚȐȟȤ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȚȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ șȊȖȍ ȏȈȊȐșȐȔȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, țȗȘȧȔȖ șȟȐȚȈȍȚ ǪșȍȊȣȠȕȐȔ șȍȉȧ. ǹȟȐȚȈȚȤ, ȟȚȖ ȓȐȠȤ ȊșȓȍȌșȚȊȐȍ șȊȖȍȑ ȒȈȘȔȣ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ șȕȈȟȈȓȈ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ ȖȚ ȖȚȞȈ Ȑ ȔȈȚȍȘȐ, Ȉ ȏȈȚȍȔ ȓȐȠȈȍȚșȧ ȍȋȖ ȗȖ ȟȤȍȑ- ȚȖ ȊȐȕȍ, ȒȈȒ ȎȐȊȖȚȕȖȍ, țȉȐȚȖȍ ȚȐȋȘȖȔ, — ȋȓțȉȖȒȖȍ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ. Ǫ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ șȖȏȌȈȍȚ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚ ȖȌȕȐȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ȌȘțȋȐȝ ǹȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȖȋȓȈșȕȖ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ ȒȈȘȔȈ-ȔȐȔȈșȣ, ȗȘȐȟȐȕȈ ȊșȍȋȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȍȋȖ — ȒȈȘȔȈ, ȐȓȐ ȕȈȠȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ. ǶȚșȦȌȈ ȌȍȓȈȍȚșȧ ȊȣȊȖȌ, ȟȚȖ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȉȍșșȔȣșȓȍȕȕȖ. ǶȌȕȈȒȖ țȚȊȍȘȎȌȈȚȤ ȥȚȖ ȊșȍȘȤȍȏ ȔȖȋțȚ ȚȖȓȤȒȖ ȕȍȌȈȓȍȒȐȍ ȓȦȌȐ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȒȖȋȌȈ ȖȚȍȞ ȏȈȟȐȕȈȍȚ ȘȍȉȍȕȒȈ, Ȗȕ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȕȍ ȗȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȐȕȐȞȐȈȚȐȊȍ, ȍȋȖ Ȓ ȥȚȖȔț ȗȖȉțȎȌȈȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ. ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (15.15): șȈȘȊȈșȑȈ ȟȈȝȈȔ ȝȘȐȌȐ șȈȕȕȐȊȐȠȚȖ ȔȈȚȚȈȝ șȔȘȐȚȐȘ ȌȎȕȈȕȈȔ ȈȗȖȝȈȕȈȔ ȟȈ — «ȇ ȗȘȍȉȣȊȈȦ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, Ȑ ȖȚ Ǵȍȕȧ ȐșȝȖȌȧȚ ȗȈȔȧȚȤ, ȏȕȈȕȐȍ Ȑ ȏȈȉȊȍȕȐȍ». Ǵȣ ȕȍ ȔȖȎȍȔ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ ȗȘȐșȚțȗȐȚȤ Ȓ șȖȏȐȌȈȕȐȦ ȟȍȋȖ ȉȣ ȚȖ ȕȐ ȉȣȓȖ, ȗȖȒȈ ȕȍ ȗȖȓțȟȐȔ ȐȔȗțȓȤș, ȐșȝȖȌȧȡȐȑ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȕȈȠȍȔ șȍȘȌȞȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ ȕȍȓȤȏȧ ȕȈȏȊȈȚȤ ȐșȚȐȕȕȣȔȐ ȚȊȖȘȞȈȔȐ ȘȍȉȍȕȒȈ. ǷȖȊȐȕțȧșȤ șȊȖȍȑ ȒȈȘȔȍ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȗȖȗȈȌȈȍȚ Ȋ șȍȔȧ ȉțȌțȡȍȋȖ ȖȚȞȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȔȍȡȈȍȚ ȍȋȖ Ȋ ȓȖȕȖ ȔȈȚȍȘȐ. Ǫ ȟȘȍȊȍ ȔȈȚȍȘȐ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȜȖȘȔȐȘțȍȚ ȚȍȓȖ, ȗȖȌȖȉȕȖȍ Țȍȓț ȖȚȞȈ Ȑ ȔȈȚȍȘȐ (ȑȈȚȝȈ- ȑȖȕȐ ȑȈȚȝȈ-ȉȐȌȎȈȔ), Ȑ ȏȈȚȍȔ ȘȖȎȌȈȍȚșȧ, ȟȚȖȉȣ ȐșȗȣȚȈȚȤ ȖȚȊȍȌȍȕȕȣȍ ȍȔț ȘȈȌȖșȚȐ Ȑ ȗȍȟȈȓȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȐȔȍȕȕȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ — ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȟȐȕȈ ȕȈȠȍȋȖ ȘȖȎȌȍȕȐȧ, Ȑ Ƕȕ Ȏȍ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȟȐȕȈ ȕȈȠȍȑ șȔȍȘȚȐ. ǯȌȍșȤ ȕȍȚ șȊȖȉȖȌȕȣȝ; ȏȌȍșȤ Ȋșȍ ȏȈȊȐșȐȔȣ. ǶȚșȦȌȈ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖȍ șțȡȍșȚȊȖ — ȥȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 13 Ȉȑțȝ ȠȘȐȝ ȒȐȘȚȐȘ ȈȐȠȊȈȘȑȈȔ ȈȠȐȠȈȝ ȗțȘțȠȈșȑȈ ȑȈȝ 323


324 ȉȝȈȊȈȕȚȑ ȥȊȈ ȝȐ ȚȈȚ-ȒȈȓȍ ȑȈȚȝȈȕȐȟȟȝȖȘ ȊȐȗȈȘȑȈȑȈȝ Ȉȑțȝ — ȌȖȓȋȖȓȍȚȐȍ; ȠȘȐȝ — ȉȖȋȈȚșȚȊȖ; ȒȐȘȚȐȝ — șȓȈȊȈ; ȈȐȠȊȈȘȑȈȔ — ȊȓȈșȚȤ; ȈȠȐȠȈȝ — ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ; ȗțȘțȠȈșȑȈ — ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȍ; ȉȝȈȊȈȕȚȐ — ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ; ȥȊȈ — ȐȔȍȕȕȖ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȚȈȚ-ȒȈȓȍ — Ȋ ȌȖȓȎȕȖȍ ȊȘȍȔȧ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȈȕȐȟȟȝȖȝ — ȕȍ ȎȍȓȈȦȡȍȋȖ; ȊȐȗȈȘȑȈȑȈȝ — ȗȘȧȔȖ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȖȍ. Ǫ ȔȖȔȍȕȚ șȔȍȘȚȐ ȊȖȗȘȍȒȐ șȊȖȍȑ ȊȖȓȍ ȟȍȓȖȊȍȒ ȊȔȍșȚȍ ș ȎȐȏȕȤȦ ȚȍȘȧȍȚ Ȑ șȊȖȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ, șȓȈȊț Ȑ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȖȍ. ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȋȌȈ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȊȘȍȔȧ ȍȋȖ ȚȖȘȎȍșȚȊȈ, ȔȖȎȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȥȚȐ ȌȖșȚȖȧȕȐȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȕȍ ȒȘȈșȐȚ ȚȡȍșȓȈȊȕȈȧ țȊȍȘȍȕȕȖșȚȤ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȗȕ ȧȒȖȉȣ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔȐ țșȐȓȐȧȔȐ șȔȖȋ ȘȈȏȉȖȋȈȚȍȚȤ, ȗȖȓțȟȐȚȤ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ, ȖȉȘȍșȚȐ ȒȘȈșȖȚț Ȑ Ț.Ȍ. ǹȓȍȌțȍȚ ȗȖȔȕȐȚȤ, ȟȚȖ ȊșȍȔȐ șȊȖȐȔȐ ȌȖșȚȖȧȕȐȧȔȐ Ȕȣ ȖȉȧȏȈȕȣ ȔȐȓȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ǹ ȌȘțȋȖȑ șȚȖȘȖȕȣ, ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȎȍȓȈȍȚ țȔȐȘȈȚȤ ȐȓȐ șȚȈȕȖȊȐȚȤșȧ țȘȖȌȓȐȊȣȔ Ȑ ȕȐȡȐȔ. ǿȚȖ Ȏȍ șȓțȎȐȚ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȕȈ ȟȤȦ-ȚȖ ȌȖȓȦ ȊȣȗȈȌȈȦȚ ȥȚȐ ȕȍȗȘȖȠȍȕȕȣȍ ȕȍȗȘȐȧȚȕȖșȚȐ? ǷȘȐȟȐȕȖȑ ȚȖȔț ȔȐȓȖșȚȤ ȐȓȐ ȋȕȍȊ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖ ǹȊȖȍȔț țșȔȖȚȘȍȕȐȦ ȌȈȍȚ ȕȈȔ ȐȓȐ ȖȚȕȐȔȈȍȚ ț ȕȈș Ȋșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȓȈȋȈ. ǵȐ ț ȒȖȋȖ ȕȍȚ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ, ȒȈȎȌȣȑ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȐ ȐȓȐ ȋȕȍȊȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. DzȈȒ ȋȓȈșȐȚ ȉȍȕȋȈȓȤșȒȈȧ ȗȖșȓȖȊȐȞȈ, ț ǫȖșȗȖȌȈ ȌȍșȧȚȤ ȘțȒ. ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȊȓȈșȚȤ ǭȋȖ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚșȧ ȕȈ Ȋșȍ ȊȖșȍȔȤ șȚȖȘȖȕ șȊȍȚȈ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȕȈ ȊȍȘȝ Ȑ ȕȐȏ. ǭșȓȐ Ƕȕ ǹȊȖȐȔȐ ȌȍșȧȚȤȦ ȘțȒȈȔȐ ȗȖȎȍȓȈȍȚ ț ȕȈș Ȋșȍ ȖȚȕȧȚȤ, ȕȈȠȍȑ ȗȈȘȣ ȘțȒ ȕȍ ȝȊȈȚȐȚ, ȟȚȖȉȣ țȉȍȘȍȟȤ ȝȖȚȤ ȟȚȖ-ȚȖ. ǭșȓȐ Ȏȍ ǹȊȖȐȔȐ ȌȍșȧȚȤȦ ȘțȒȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȎȍȓȈȍȚ ȖșȣȗȈȚȤ ȕȈș ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧȔȐ, ȚȖ ȕȈȠȍȑ ȗȈȘȣ ȘțȒ ȗȘȖșȚȖ ȕȍ ȝȊȈȚȐȚ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȕȧȚȤ Ȋșȍ ǭȋȖ ȌȈȘȣ — ȐȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȘȍȊȏȖȑȌțȚ ȕȈȠȐ șȈȔȣȍ șȔȍȓȣȍ ȖȎȐȌȈȕȐȧ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȗȖȘȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȊȖȗȘȍȒȐ ȕȈȠȐȔ ȎȍȓȈȕȐȧȔ șȐȓȖȑ ȓȐȠȈȍȚ ȕȈș ȕȈȠȍȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȐ, Ȉ Ȋ ȌȘțȋȖȍ ȊȘȍȔȧ Ȕȣ ȖȒȈȏȣȊȈȍȔșȧ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȊșȍȔȐ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ Ƕȕ ȕȈș ȖșȣȗȈȍȚ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȍ ȐȓȐ ȓȐȠȍȕȐȧ ȗȘȐȝȖȌȧȚ Ȓ ȕȈȔ ȕȍ ȗȖ ȕȈȠȍȑ ȊȖȓȍ, Ȉ ȗȖ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȚ ȒȖȚȖȘȖȋȖ Ȕȣ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȏȈȊȐșȐȔ. ǺǭDzǹǺ 14 ȚȈșȔȈȌ ȈȒȐȘȚȐ-ȑȈȠȈșȖȘ ȌȎȈȑȈȗȈȌȎȈȑȈȑȖȘ ȈȗȐ șȈȔȈȝ șȑȈȚ șțȒȝȈ-ȌțȝȒȝȈȉȝȑȈȔ ȔȘȐȚȑț-ȌȎȐȊȐȚȈȑȖș ȚȈȚȝȈ ȚȈșȔȈȚ — ȗȖȥȚȖȔț (ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȏȈȊȐșȧ ȖȚ ȊȖȓȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ); ȈȒȐȘȚȐ — ȗȖȏȖȘȈ; ȑȈȠȈșȖȝ — șȓȈȊȣ; ȌȎȈȑȈ — ȗȖȉȍȌȣ; ȈȗȈȌȎȈȑȈȑȖȝ — ȗȖȘȈȎȍȕȐȧ; ȈȗȐ — ȌȈȎȍ; șȈȔȈȝ — ȕȍȐȏȔȍȕȕȣȑ; șȑȈȚ — ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ; șțȒȝȈ-ȌțȝȒȝȈȉȝȑȈȔ — Ȋ ȋȖȘȍ Ȑ Ȋ șȟȈșȚȤȍ; ȔȘȐȚȑț — șȔȍȘȚȐ; ȌȎȐȊȐȚȈȑȖȝ — Ȑ ȎȐȏȕȐ; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒȎȍ. ǯȕȈȧ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȗȖȌȟȐȕȍȕȖ ȊȣșȠȍȑ ȊȖȓȍ ǫȖșȗȖȌȈ, șȓȍȌțȍȚ ȝȘȈȕȐȚȤ șȗȖȒȖȑșȚȊȐȍ ȗȘȐ ȓȦȉȣȝ ȗȖȊȖȘȖȚȈȝ șțȌȤȉȣ: Ȋ șȓȈȊȍ Ȑ ȗȖȏȖȘȍ, Ȋ ȗȖȉȍȌȍ Ȑ ȗȖȘȈȎȍȕȐȐ, Ȋ ȎȐȏȕȐ Ȑ Ȋ șȔȍȘȚȐ. ǿȚȖ ȉȣ ȕȐ ȗȘȐȠȓȖ Ȓ ȕȈȔ — șȟȈșȚȤȍ ȐȓȐ ȋȖȘȍ, — șȓȍȌțȍȚ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȣȔ Ȑ ȕȍȗȖȒȖȓȍȉȐȔȣȔ. 324


325 ǺǭDzǹǺ 15 șȈȚȚȊȈȔ ȘȈȌȎȈș ȚȈȔȈ ȐȚȐ ȗȘȈȒȘȐȚȍȘ ȕȈȚȔȈȕȖ ȋțȕȈȝ ȚȈȚȘȈ șȈȒȠȐȕȈȔ ȈȚȔȈȕȈȔ ȑȖ ȊȍȌȈ șȈ ȕȈ ȉȈȌȝȑȈȚȍ șȈȚȚȊȈȔ — ȋțȕȈ ȉȓȈȋȖșȚȐ; ȘȈȌȎȈȝ — ȋțȕȈ șȚȘȈșȚȐ; ȚȈȔȈȝ — ȋțȕȈ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȗȘȈȒȘȐȚȍȝ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȚȔȈȕȈȝ — ȌțȠȐ; ȋțȕȈȝ — ȒȈȟȍșȚȊȈ; ȚȈȚȘȈ — Ȋ ȚȈȒȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ; șȈȒȠȐȕȈȔ — ȕȈȉȓȦȌȈȚȍȓȤ; ȈȚȔȈȕȈȔ — ȌțȠȈ; ȑȈȝ — ȚȖȚ, ȒȚȖ; ȊȍȌȈ — ȏȕȈȍȚ; șȈȝ — Ȗȕ; ȕȈ — ȕȍ; ȉȈȌȝȑȈȚȍ — șȊȧȏȈȕ. DzȈȎȌȣȑ, ȒȖȔț ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ȚȘȐ ȋțȕȣ — ȉȓȈȋȖșȚȤ, șȚȘȈșȚȤ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖ — ȖȚȕȖșȧȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȍ Ȑ ȕȍ ȏȈȚȘȈȋȐȊȈȦȚ ȌțȠț, ȟȚȖ șȈȔȈ ȟȐșȚȈȧ ȌțȠȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȓȐȠȤ șȊȐȌȍȚȍȓȍȔ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȥȚȐȝ ȋțȕ Ȑ ȍȍ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ, ȌȖȓȎȍȕ șȟȐȚȈȚȤșȧ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȤȦ, ȕȍ șȊȧȏȈȕȕȖȑ ȋțȕȈȔȐ ȗȘȐȘȖȌȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (18.54): ȉȘȈȝȔȈ-ȉȝțȚȈȝ ȗȘȈșȈȕȕȈȚȔȈ ȕȈ ȠȖȟȈȚȐ ȕȈ ȒȈȕȒȠȈȚȐ șȈȔȈȝ șȈȘȊȍȠț ȉȝțȚȍȠț ȔȈȌ-ȉȝȈȒȚȐȔ ȓȈȉȝȈȚȍ ȗȈȘȈȔ « ǺȖȚ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ, șȘȈȏț ȗȖșȚȐȋȈȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ Ȑ ȐșȗȖȓȕȧȍȚșȧ ȘȈȌȖșȚȐ. Ƕȕ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȒȖȘȉȐȚ Ȑ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȎȍȓȈȍȚ. Ƕȕ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. ǬȖșȚȐȋȕțȊ ȥȚȖȋȖ șȖșȚȖȧȕȐȧ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȟȐșȚȖȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ Ǵȕȍ» . ǬȖșȚȐȋȕțȊ țȘȖȊȕȧ șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȧ, ȉȘȈȝȔȈ-ȉȝțȚȣ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȗȖȕȐȔȈȚȤ, ȟȚȖ Ȋșȧ ȍȋȖ ȎȐȏȕȤ șȒȓȈȌȣȊȈȍȚșȧ Ȑȏ ȖșȒȊȍȘȕȧȦȡȍȋȖ ȊȓȐȧȕȐȧ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȕȖ șȈȔȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȟȐșȚȈȧ ȌțȠȈ, ȕȍ ȐȔȍȍȚ ș ȥȚȐȔȐ ȋțȕȈȔȐ ȕȐȟȍȋȖ ȖȉȡȍȋȖ. Ǫ șȔȍȘȟȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ Ȋșȍ ȊȖȒȘțȋ ȔȍȕȧȍȚșȧ ș ȋȖȓȖȊȖȒȘțȎȐȚȍȓȤȕȖȑ ȉȣșȚȘȖȚȖȑ, ȕȖ ȚȖȚ, ȒȖȔț țȌȈȍȚșȧ ȗȘȖșȚȖ ȉȍȏȔȖȓȊȕȖ ȕȈȉȓȦȌȈȚȤ ȏȈ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȐȔ Ȋ ȥȚȖȑ ȒȘțȋȖȊȍȘȚȐ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȖȑ ȌțȠȖȑ. ǷȖȌȓȐȕȕȣȑ ȗȘȐȏȕȈȒ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȖȑ ȌțȠȐ — ȥȚȖ ȍȍ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ, ȕȍȊȏȐȘȈȧ ȕȈ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȐȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȖ ȗȘȍȉȣȊȈȚȤ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ. ǺȈȒȈȧ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȘȈȌȖșȚȤ, ȍȑ ȕȍȟȍȋȖ ȎȍȓȈȚȤ Ȑ ȕȍ Ȗ ȟȍȔ șȖȎȈȓȍȚȤ. ǰ ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋșȍ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȓ ȕȈȔ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȚ ȒȖȚȖȘȖȋȖ Ȕȣ ȏȈȊȐșȐȔ ȊȖ Ȋșȍȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ, Ȕȣ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȐȓȐ ȖȚȊȍȘȋȈȚȤ ȟȚȖ- ȓȐȉȖ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȚȖȔ ȖșȕȖȊȈȕȐȐ, ȟȚȖ ȖȌȕȐ ȊȍȡȐ ȕȈȔ ȕȘȈȊȧȚșȧ, Ȉ ȌȘțȋȐȍ ȕȍȚ; Ȋșȍ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȒȈȒ ȔȐȓȖșȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ Ȋ ȓȦȉȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȕȍȗȖȒȖȓȍȉȐȔȣȔ. ǺǭDzǹǺ 16 ȗȈȠȑȈ ȔȈȔ ȕȐȘȌȎȐȚȈȔ ȠȈȚȘț ȊȘȐȒȕȈȑțȌȝȈ-ȉȝțȌȎȈȔ ȔȘȐȌȝȍ ȋȝȈȚȈȔȈȕȈȔ ȑȈȚȝȈ-ȠȈȒȚȐ 325


326 ȚȈȊȈ ȗȘȈȕȈ-ȌȎȐȝȐȘȠȈȑȈ ȗȈȠȑȈ — ȗȖșȔȖȚȘȐ; ȔȈȔ — ȕȈ Ȕȍȕȧ; ȕȐȘȌȎȐȚȈȔ — ȗȖȉȍȎȌȍȕȕȖȋȖ; ȠȈȚȘț — Ȗ ȊȘȈȋ; ȊȘȐȒȕȈ — ȖȚșȍȟȍȕȕȣȍ; ȈȑțȌȝȈ — ȖȘțȎȐȍ; ȉȝțȌȎȈȔ — Ȑ ȘțȒȈ; ȔȘȐȌȝȍ — Ȋ ȥȚȖȔ ȉȖȦ; ȋȝȈȚȈȔȈȕȈȔ — Ȋșȍ ȍȡȍ ȗȣȚȈȦȡȍȋȖșȧ; ȑȈȚȝȈ-ȠȈȒȚȐ — ȕȈșȒȖȓȤȒȖ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ șȐȓȣ; ȚȈȊȈ — Țȍȉȧ; ȗȘȈȕȈ — ȎȐȏȕȐ; ȌȎȐȝȐȘȠȈȑȈ — ȎȍȓȈȧ ȓȐȠȐȚȤ. ǪȘȈȋ ȔȖȑ, ȊȏȋȓȧȕȐ ȕȈ Ȕȍȕȧ. ǪȌȘȍȉȍȏȋȐ ȘȈȏȉȐȊ ȔȖȍ ȖȘțȎȐȍ Ȑ ȖȚȘțȉȐȊ Ȕȕȍ ȘțȒț, Țȣ țȎȍ ȖȌȍȘȎȈȓ ȕȈȌȖ ȔȕȖȑ ȗȖȉȍȌț. ǵȖ ȌȈȎȍ ȕȈ ȋȘȈȕȐ ȗȖȘȈȎȍȕȐȧ ȧ Ȑȏ ȗȖșȓȍȌȕȐȝ șȐȓ șȘȈȎȈȦșȤ ș ȚȖȉȖȑ, ȎȍȓȈȧ țȉȐȚȤ Țȍȉȧ. ǬȈȎȍ Ȋ ȚȈȒȖȔ ȉȍȏȕȈȌȍȎȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ ȧ ȕȍ ȗȈȌȈȦ ȌțȝȖȔ, ȚȈȒ ȟȚȖ Ȑ Țȣ ȕȍ ȗȖȌȌȈȊȈȑșȧ țȕȣȕȐȦ Ȑ șȕȖȊȈ ȊȖȏȤȔȐșȤ ȏȈ ȖȘțȎȐȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȉȣȓ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ șȐȓȍȕ ȌțȝȖȔ, ȟȚȖ, ȗȖ șțȚȐ, Ȋȏȧȓ ȕȈ șȍȉȧ ȘȖȓȤ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ ǰȕȌȘȣ. ǪȘȐȚȘȈșțȘț ȕȐȟțȚȤ ȕȍ șȔțȡȈȓȖ ȚȖ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȖ, ȟȚȖ șȈȔ Ȗȕ ȉȣȓ ȕȈ ȋȘȈȕȐ ȗȖȘȈȎȍȕȐȧ. Ƕȕ ȏȕȈȓ, ȟȚȖ ȍȔț ȗȘȍȌșȚȖȐȚ ȗȖȋȐȉȕțȚȤ ȖȚ ȘțȒȐ ǰȕȌȘȣ, Ȑ șȖȏȕȈȚȍȓȤȕȖ Ƞȍȓ ȕȈȊșȚȘȍȟț șȔȍȘȚȐ, ȕȖ, ȖȒȈȏȈȊȠȐșȤ Ȋ ȘȖȓȐ ȊȘȈȋȈ ǰȕȌȘȣ, ȌȍȓȈȓ Ȋșȍ, ȟȚȖȉȣ țȉȐȚȤ ȍȋȖ. ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȐșȗȖȓȕȧȓ șȊȖȑ ȌȖȓȋ, Ȉ ȌȖȓȋ ȕțȎȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ ȗȘȐ ȓȦȉȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ, — ȌȈȎȍ ȒȖȋȌȈ Ȕȣ ȏȕȈȍȔ, ȒȈȒȖȊȣ ȉțȌțȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ. ǺǭDzǹǺ 17 ȗȘȈȕȈ-ȋȓȈȝȖ 'ȑȈȔ șȈȔȈȘȈ ȐȠȊ-ȈȒȠȖ ȊȈȝȈȕȈșȈȕȈȝ ȈȚȘȈ ȕȈ ȌȎȕȈȑȈȚȍ 'ȔțȠȑȈ ȌȎȈȑȖ 'ȔțȠȑȈ ȗȈȘȈȌȎȈȑȈȝ ȗȘȈȕȈ-ȋȓȈȝȈȝ — ȎȐȏȕȤ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ șȚȈȊȒȐ; ȈȑȈȔ — ȥȚȈ; șȈȔȈȘȈȝ — ȉȐȚȊȈ; ȐȠțȈȒȠȈȝ — șȚȘȍȓȣ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȐȋȘȈȓȤȕȣȝ ȒȖșȚȍȑ; ȊȈȝȈȕȈ- ȈșȈȕȈȝ — ȓȖȠȈȌȐ Ȑ șȓȖȕȣ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȐȋȘȖȊȖȑ ȌȖșȒȐ; ȈȚȘȈ — ȏȌȍșȤ (Ȋ ȥȚȖȑ ȐȋȘȍ); ȕȈ — ȕȍ; ȌȎȕȈȑȈȚȍ — ȐȏȊȍșȚȕȖ; ȈȔțȠȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȌȎȈȑȈȝ — ȗȖȉȍȌȈ; ȈȔțȠȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȗȈȘȈȌȎȈȑȈȝ — ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ. ǪȘȈȋ ȔȖȑ, șȔȖȚȘȐ ȕȈ ȥȚț ȉȐȚȊț ȒȈȒ ȕȈ ȈȏȈȘȚȕțȦ ȐȋȘț, ȋȌȍ șȚȈȊȒȈ — ȎȐȏȕȤ, ȐȋȘȈȓȤȕȣȍ ȒȖșȚȐ — șȚȘȍȓȣ, Ȉ ȍȏȌȖȊȣȍ ȎȐȊȖȚȕȣȍ — ȐȋȘȖȊȈȧ ȌȖșȒȈ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȏȕȈȍȚ, ȒȚȖ Ȑȏ ȕȈș ȗȖȉȍȌȐȚ, Ȉ ȒȚȖ ȗȘȖȐȋȘȈȍȚ, ȐȉȖ ȐșȝȖȌ ȥȚȖȑ ȐȋȘȣ Ȋ ȘțȒȈȝ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 18 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȐȕȌȘȖ ȊȘȐȚȘȈ-ȊȈȟȈȝ ȠȘțȚȊȈ ȋȈȚȈȓȐȒȈȔ ȈȗțȌȎȈȑȈȚ ȋȘȐȝȐȚȈ-ȊȈȌȎȘȈȝ ȗȘȈȝȈșȈȔș ȚȈȔ ȈȝȈ ȋȈȚȈ-ȊȐșȔȈȑȈȝ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȐȕȌȘȈȝ — ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ; ȊȘȐȚȘȈȊȈȟȈȝ — șȓȖȊȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ; ȠȘțȚȊȈ — ȊȣșȓțȠȈȊ; ȋȈȚȈ-ȈȓȐȒȈȔ — ȉȍȏ ȌȊțȓȐȟȐȧ; ȈȗțȌȎȈȑȈȚ — ȗȖȟȚȐȓ; ȋȘȐȝȐȚȈ- ȊȈȌȎȘȈȝ — ȗȖȌȕȧȊȠȐȑ ȔȖȓȕȐȦ; ȗȘȈȝȈșȈȕ — țȓȣȉȈȧșȤ; ȚȈȔ — ȍȔț (ǪȘȐȚȘȈșțȘȍ); ȈȝȈ — șȒȈȏȈȓ; ȋȈȚȈ-ȊȐșȔȈȑȈȝ — ȗȘȍȖȌȖȓȍȊȠȐȑ ȘȈșȚȍȘȧȕȕȖșȚȤ. 326


327 ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: ǪȣșȓțȠȈȊ ȗȘȧȔȖȌțȠȕȣȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ, ǰȕȌȘȈ ȊȖșȝȐȚȐȓșȧ ȐȔ Ȑ șȕȖȊȈ Ȋȏȧȓ ȔȖȓȕȐȦ Ȋ ȘțȒȐ. ǹȗȘȈȊȐȊȠȐșȤ ș ȕȍȌȖțȔȍȕȐȍȔ Ȑ ȖȚȉȘȖșȐȊ ȌȊțȓȐȟȐȍ, Ȗȕ ș țȓȣȉȒȖȑ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ ǪȘȐȚȘȈșțȘȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǾȈȘȤ ǰȕȌȘȈ, ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ ȗȖȓțȉȖȋ, ȉȣȓ ȗȖȘȈȎȍȕ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ Ȋșȍ șȟȐȚȈȓȐ ȌȍȔȖȕȖȔ. Ƕȕ ȕȐȒȈȒ ȕȍ ȖȎȐȌȈȓ țșȓȣȠȈȚȤ ȖȚ ȌȍȔȖȕȈ șȚȖȓȤ ȘȈȏțȔȕȣȍ ȘȍȟȐ. ǰ ȒȖȋȌȈ Ȗȕ ȊșȗȖȔȕȐȓ, ȟȚȖ Ȑȏ ȘȖȌȈ ȌȍȔȖȕȖȊ ȗȘȖȐȏȖȠȓȐ ȚȈȒȐȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȒȈȒ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ Ȑ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ, ȍȔț Ȋșȍ șȚȈȓȖ ȧșȕȖ. ǹȓțȟȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ȗȖȌ ȔȈșȒȖȑ ȌȍȔȖȕȈ șȒȘȣȊȈȍȚșȧ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖȕȧȊ ȥȚȖ, ǰȕȌȘȈ ȗȖșȔȖȚȘȍȓ ȕȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘț Ȑ țȓȣȉȕțȓșȧ ȍȔț. ǺǭDzǹǺ 19 ȐȕȌȘȈ țȊȈȟȈ ȈȝȖ ȌȈȕȈȊȈ șȐȌȌȝȖ 'șȐ ȑȈșȑȈ Țȍ ȔȈȚȐȘ ȐȌȘȐȠȐ ȉȝȈȒȚȈȝ șȈȘȊȈȚȔȈȕȈȚȔȈȕȈȔ șțȝȘȐȌȈȔ ȌȎȈȋȈȌ-ȐȠȊȈȘȈȔ ȐȕȌȘȈȝ țȊȈȟȈ — ǰȕȌȘȈ șȒȈȏȈȓ; ȈȝȖ — ȗȘȐȊȍȚșȚȊțȦ Țȍȉȧ; ȌȈȕȈȊȈ — Ȗ ȌȍȔȖȕ; șȐȌȌȝȈȝ ȈșȐ — ȌȖșȚȐȋȠȐȑ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ; ȑȈșȑȈ — ȟȤȍ; Țȍ — ȚȊȖȍ; ȔȈȚȐȝ — șȖȏȕȈȕȐȍ; ȐȌȘȐȠȐ — ȚȈȒȖȍ; ȉȝȈȒȚȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ; șȈȘȊȈ-ȈȚȔȈȕȈ — Ȋșȍȑ ȌțȠȖȑ; ȈȚȔȈȕȈȔ — ǹȊȍȘȝȌțȠȍ; șțȝȘȐȌȈȔ — ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȔț ȌȘțȋț; ȌȎȈȋȈȚ-ȐȠȊȈȘȈȔ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǰȕȌȘȈ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȊȍȓȐȒȐȑ ȌȍȔȖȕ, ȗȘȍȏȘȍȊ ȖȗȈșȕȖșȚȤ, Țȣ ȗȘȖȧȊȐȓ ȘȈȏțȔ Ȑ șȚȖȑȒȖșȚȤ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ, Ȑ ȖȚșȦȌȈ ȧ ȏȈȒȓȦȟȈȦ, ȟȚȖ Țȣ — șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǹȊȍȘȝȌțȠȐ, ȌȘțȋȈ Ȋșȍȝ ȎȐȊțȡȐȝ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (6.22) șȒȈȏȈȕȖ: ȑȈȔ ȓȈȉȌȝȊȈ ȟȈȗȈȘȈȔ ȓȈȉȝȈȔ ȔȈȕȑȈȚȍ ȕȈȌȝȐȒȈȔ ȚȈȚȈȝ ȑȈșȔȐȕ șȚȝȐȚȖ ȕȈ ȌțȝȒȝȍȕȈ ȋțȘțȕȈȗȐ ȊȐȟȈȓȑȈȚȍ «ǷȖșȚȐȋȕțȊ ȐșȚȐȕț, Ȗȕ țȎȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȏȈȉȣȊȈȍȚ ȍȍ Ȑ șȟȐȚȈȍȚ, ȟȚȖ ȕȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȗȘȍȊȣȠȍ ȍȍ. ǺȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȚȍȘȧȍȚ șȈȔȖȖȉȓȈȌȈȕȐȧ, ȌȈȎȍ șȚȈȓȒȐȊȈȧșȤ ș ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȔȐ ȚȘțȌȕȖșȚȧȔȐ». ǿȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ Ȋ ȓȦȉȖȑ, ȌȈȎȍ șȈȔȖȑ șȓȖȎȕȖȑ, șȐȚțȈȞȐȐ ȖșȚȈȍȚșȧ ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȣȔ. ǵȖ ȥȚȖ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ Ȍȓȧ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȗȖȥȚȖȔț ǰȕȌȘț ȚȈȒ ȐȏțȔȐȓȈ ȊȣȌȍȘȎȒȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ Ȑ ȍȋȖ șȚȖȑȒȖșȚȤ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȓȦȉȖȑ ȔȖȎȍȚ șȚȈȚȤ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ (șȚȘȐȑȖ ȊȈȐȠȑȈș ȚȈȚȝȈ ȠțȌȘȈș Țȍ 'ȗȐ ȑȈȕȚȐ ȗȈȘȈȔ ȋȈȚȐȔ) . ǰ ȟȐșȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ȕȐȟȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȖȔȍȠȈȚȤ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǺǭDzǹǺ 20 ȉȝȈȊȈȕ ȈȚȈȘȠȐȕ ȔȈȑȈȔ ȊȈȐ 327


328 ȊȈȐȠȕȈȊȐȔ ȌȎȈȕȈ-ȔȖȝȐȕȐȔ ȑȈȌ ȊȐȝȈȑȈșțȘȈȔ ȉȝȈȊȈȔ ȔȈȝȈ-ȗțȘțȠȈȚȈȔ ȋȈȚȈȝ ȉȝȈȊȈȕ — Țȣ; ȈȚȈȘȠȐȚ — ȗȘȍȖȌȖȓȍȓ; ȔȈȑȈȔ — ȐȓȓȦȏȖȘȕțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ; ȊȈȐ — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȊȈȐȠȕȈȊȐȔ — ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț; ȌȎȈȕȈ- ȔȖȝȐȕȐȔ — ȊȊȖȌȧȡțȦ Ȋșȍȝ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ; ȑȈȚ — ȗȖșȒȖȓȤȒț; ȊȐȝȈȑȈ — ȖȚȉȘȖșȐȊ; ȈșțȘȈȔ — ȌȍȔȖȕȖȊ; ȉȝȈȊȈȔ — ȕȈșȚȘȖȍȕȐȍ; ȔȈȝȈ-ȗțȘțȠȈȚȈȔ — ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ; ȋȈȚȈȝ — ȌȖșȚȐȋȠȐȑ. Ǻȣ ȗȘȍȖȌȖȓȍȓ ȊȓȐȧȕȐȍ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț Ȑ, ȖȉȘȍȚȧ șȊȖȉȖȌț, ȗȖȉȍȌȐȓ șȊȖȦ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒțȦ ȗȘȐȘȖȌț Ȑ ȌȖșȚȐȋ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȐȔȍȕțȦȚ ȔȈȝȈ-ȗțȘțȠȍȑ . ǷȖȥȚȖȔț Ȗ ȚȖȔ, ȒȚȖ șȚȈȓ ȊȈȑȠȕȈȊȖȔ, ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ Ȗȕ ȌȖșȚȐȋ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȔȈȝȈ-ȗȈțȘțȠȤȐ . ǴȈȝȈ-ȗȈțȘțȠȤȍȑ ȉȣȓ, Ȓ ȗȘȐȔȍȘț, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ. ǹȖȋȓȈșȕȖ «ǷȈȌȔȈ-ȗțȘȈȕȍ», ȘȈȏȕȐȞȈ ȔȍȎȌț ȗȖȓțȉȖȋȖȔ Ȑ ȌȍȔȖȕȖȔ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȖȓțȉȖȋ — ȥȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȌȍȔȖȕ — »Ȋ ȚȖȟȕȖșȚȐ ȕȈȖȉȖȘȖȚ»: ȊȐȠȕț-ȉȝȈȒȚȈȝ șȔȘȐȚȖ ȌȈȐȊȈ ȈșțȘȈș ȚȈȌ-ȊȐȗȈȘȑȈȑȈȝ . ǪȘȐȚȘȈșțȘț Ȋșȍ șȟȐȚȈȓȐ ȌȍȔȖȕȖȔ, ȕȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ Ȗȕ Ȋ ȐȏȉȣȚȒȍ ȖȉȓȈȌȈȓ ȊșȍȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȔȈȝȈ-ȗȈțȘțȠȤȐ . ǺȖȚ, ȒȚȖ ȚȈȒ ȐȓȐ ȐȕȈȟȍ ȗȘȍȌȈȓșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȒȍȔ ȉȣ Ȗȕ ȕȐ ȉȣȓ ȗȘȍȎȌȍ, ȌȖșȚȐȋȈȍȚ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ. ȅȚȖ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȊȖȏȔȖȎȕȣȔ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȣȚȈȍȚșȧ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț, ȟȚȖ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȚȈȒȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȊȖ ǪȚȖȘȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (2.4.18) ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȒȐȘȈȚȈ-ȝțȕȈȕȌȝȘȈ-ȗțȓȐȕȌȈ-ȗțȓȒȈȠȈ ȈȉȝȐȘȈ-ȠțȔȉȝȈ ȑȈȊȈȕȈȝ ȒȝȈșȈȌȈȑȈȝ ȑȍ 'ȕȑȍ ȟȈ ȗȈȗȈ ȑȈȌ-ȈȗȈȠȘȈȑȈȠȘȈȑȈȝ ȠțȌȝȑȈȕȚȐ ȚȈșȔȈȐ ȗȘȈȉȝȈȊȐȠȕȈȊȍ ȕȈȔȈȝ « DzȐȘȈȚȣ, ȝțȕȣ, ȈȕȌȝȘȣ, ȗțȓȐȕȌȣ, ȗțȓȒȈȠȐ, ȈȉȝȐȘȣ, ȠțȔȉȝȐ, ȧȊȈȕȣ, ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ ȗȓȍȔȍȕ ȒȝȈșȖȊ Ȑ ȌȈȎȍ Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȋȘȧȏ ȊȖ Ȋșȍȝ ȋȘȍȝȈȝ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖȔț ȔȖȋțȡȍșȚȊț ǫȖșȗȖȌȈ ȔȖȋțȚ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ, ȗȘȐȕȧȊ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ȇ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǵȐȔ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ». DzȈȎȌȣȑ ȔȖȎȍȚ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ, ȍșȓȐ ȖȉȘȈȚȐȚșȧ ȏȈ ȗȖȔȖȡȤȦ Ȓ ȟȐșȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț Ȑ ȉțȌȍȚ ȘȈȉȖȚȈȚȤ ȕȈȌ șȖȉȖȑ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȍȋȖ țȒȈȏȈȕȐȧȔȐ. Ƕȕ ȖȟȐșȚȐȚșȧ Ȑ ȊȖȏȊȣșȐȚșȧ ȌȖ țȘȖȊȕȧ ȔȈȝȈ-ȗȈțȘțȠȤȐ, ȉțȌȤ Ȗȕ ȌȈȎȍ ȒȐȘȈȚȖȑ, ȈȕȌȝȘȖȑ, ȗțȓȐȕȌȖȑ ȐȓȐ ȒȍȔ ȉȣ ȚȖ ȕȐ ȉȣȓȖ ȍȡȍ. ǺǭDzǹǺ 21 ȒȝȈȓȊ ȐȌȈȔ ȔȈȝȈȌ ȈȠȟȈȘȑȈȔ ȑȈȌ ȘȈȌȎȈȝ-ȗȘȈȒȘȐȚȍș ȚȈȊȈ ȊȈșțȌȍȊȍ ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ șȈȚȚȊȈȚȔȈȕȐ ȌȘȐȌȝȈ ȔȈȚȐȝ

328


329 ȒȝȈȓț — ȊȖȐșȚȐȕț; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; ȔȈȝȈȚ ȈȠȟȈȘȑȈȔ — ȊȍȓȐȒȖȍ ȟțȌȖ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȘȈȌȎȈȝ — ȗȖȌȊȍȘȎȍȕ ȋțȕȍ șȚȘȈșȚȐ; ȗȘȈȒȘȐȚȍȝ — ȗȖ șȊȖȍȑ ȗȘȐȘȖȌȍ; ȚȈȊȈ — ȚȊȖȍ; ȊȈșțȌȍȊȍ — ȕȈ ǫȖșȗȖȌȍ DzȘȐȠȕȍ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; șȈȚȚȊȈȈȚȔȈȕȐ — ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȍȔ Ȋ ȟȐșȚȖȑ ȉȓȈȋȖșȚȐ; ȌȘȐȌȝȈ — șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȖȍ; ȔȈȚȐȝ — șȖȏȕȈȕȐȍ. Ƕ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ, ȌȍȔȖȕȣ ȖȉȣȟȕȖ ȊȓȍȒȖȔȣ ȋțȕȖȑ șȚȘȈșȚȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȍ ȟțȌȖ ȓȐ, ȟȚȖ Țȣ, ȝȖȚȧ Ȑ ȌȍȔȖȕ, ȘȈșșțȎȌȈȍȠȤ ȒȈȒ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ Ȑ ȕȐ ȕȈ ȔȐȋ ȕȍ ȏȈȉȣȊȈȍȠȤ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ ǪȈșțȌȍȊȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȟȐșȚȖȑ ȉȓȈȋȖșȚȐ? DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǾȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȕȐȒȈȒ ȕȍ ȔȖȋ ȗȖȕȧȚȤ, ȒȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ǪȘȐȚȘȈșțȘȍ țȌȈȓȖșȤ ȘȈȏȊȐȚȤ Ȋ șȍȉȍ ȚȈȒțȦ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤ ǫȖșȗȖȌț. ǿȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȌȍȔȖȕȖȔ ȗȖ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȦ, ȚȖ Ȗȕ șȚȈȓ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȗȖȓțȟȐȓ ȗȖșȊȧȡȍȕȐȍ ȖȚ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ. ǵȖ Ȋ șȓțȟȈȍ ș ǪȘȐȚȘȈșțȘȖȑ ǰȕȌȘȈ ȕȍ ȔȖȋ ȕȈȑȚȐ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȖȉȢȧșȕȍȕȐȧ. Ǭȓȧ ȕȍȋȖ ȉȣȓȖ ȏȈȋȈȌȒȖȑ, ȒȈȒ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȔȖȋ șȚȈȚȤ șȚȖȓȤ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȟȚȖ ȍȋȖ țȔ ȉȣȓ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕ ȕȈ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ, ǪȈșțȌȍȊȣ. ǺǭDzǹǺ 22 ȑȈșȑȈ ȉȝȈȒȚȐȘ ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ ȝȈȘȈț ȕȐȝȠȘȍȑȈșȍȠȊȈȘȍ ȊȐȒȘȐȌȈȚȖ 'ȔȘȐȚȈȔȉȝȖȌȝȈț ȒȐȔ ȒȠțȌȘȈȐȝ ȒȝȈȚȈȒȖȌȈȒȈȐȝ ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȉȝȈȒȚȐȝ — ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȝȈȘȈț — ǫȖșȗȖȌț ǽȈȘȐ; ȕȐȝȠȘȍȑȈșȈ-ȐȠȊȈȘȍ — ȌȈȘȐȚȍȓȦ ȊȣșȠȍȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ ȎȐȏȕȐ, ȊȣșȠȍȋȖ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ; ȊȐȒȘȐȌȈȚȈȝ — ȗȓȈȊȈȦȡȐȑ ȐȓȐ ȐȋȘȈȦȡȐȑ; ȈȔȘȐȚȈ-ȈȔȉȝȖȌȝȈț — Ȋ ȖȒȍȈȕȍ ȕȍȒȚȈȘȈ; ȒȐȔ — ȒȈȒȖȑ ȗȘȖȒ; ȒȠțȌȘȈȐȝ — Ȋ ȔȍȓȒȐȝ; ȒȝȈȚȈȒȈ-țȌȈȒȈȐȝ — ȒȈȕȈȊȈȝ. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȕȍȖȚșȚțȗȕȖ șȓțȎȐȚ ȊșȍȉȓȈȋȖȔț ǫȖșȗȖȌț ǽȈȘȐ, ȗȓȈȊȈȍȚ Ȋ ȖȒȍȈȕȍ ȕȍȒȚȈȘȈ. ǯȈȟȍȔ ȍȔț ȊȖȌȐȞȈ Ȑȏ ȒȈȕȈȊȣ? DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȘȍȎȌȍ (ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ, 6.11.25) ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȋȖȊȖȘȐȓ Ȋ șȊȖȍȑ ȔȖȓȐȚȊȍ: ȕȈ ȕȈȒȈ-ȗȘȐȠȚȝȈȔ ȕȈ ȟȈ ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȑȈȔ ȕȈ șȈȘȊȈ-ȉȝȈțȔȈȔ ȕȈ ȘȈșȈȌȝȐȗȈȚȑȈȔ — «ȇ ȕȍ ȎȍȓȈȦ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ, ȌȖșȚțȗȕȣȝ ȕȈ ǩȘȈȝȔȈȓȖȒȍ, ǹȊȈȘȋȈȓȖȒȍ ȐȓȐ ȌȈȎȍ ȕȈ ǬȝȘțȊȈȓȖȒȍ, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗ Țȍȝ, ȟȚȖ ȍșȚȤ ȕȈ ǯȍȔȓȍ Ȑ ȕȐȏȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ. ȇ ȗȘȖșȚȖ ȝȖȟț ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț». ǺȈȒȖȊȈ ȘȍȠȐȔȖșȚȤ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ǿȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȏȈȕȧȚȤ ȒȈȒȖȍ- ȚȖ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. Ƕȕ ȎȍȓȈȍȚ ȖȌȕȖȋȖ: ȖȉȡȈȚȤșȧ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȈ — ȀȘȐȔȈȚȐ ǸȈȌȝȈȘȈȕȐ, ȋȖȗȐ, ȖȚȞț Ȑ ȔȈȚȍȘȐ DzȘȐȠȕȣ (ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǵȈȕȌȍ Ȑ ȇȠȖȌȍ), ȌȘțȏȤȧȔ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ǭȋȖ șȓțȋȈȔ. Ƕȕ ȔȍȟȚȈȍȚ ȖȒțȕțȚȤșȧ Ȋ ȟțȌȍșȕțȦ ȈȚȔȖșȜȍȘț ȒȘȈșȖȚȣ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȈ, ȋȌȍ Ȋșȍ ȗȘȖȕȐȒȕțȚȖ DzȘȐȠȕȖȑ. ȅȚȖ șȈȔȖȍ ȏȈȊȍȚȕȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ DzȘȐȠȕȣ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț șȚȘȍȔȧȚșȧ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȈȓȖȒț, ȕȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ DzȘȐȠȕȣ ȕȍ ȗȘȐȊȓȍȒȈȦȚ ȌȈȎȍ ȒȘȈșȖȚȣ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ; Ȗȕ ȝȖȟȍȚ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȕȈ ǫȖȓȖȒț ǪȘȐȕȌȈȊȈȕț, ȟȚȖȉȣ ȖȉȡȈȚȤșȧ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ DzȘȐȠȕȖȑ, ȗȘȐȕȐȔȈȧ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ǭȋȖ Ȋȍȟȕȣȝ ȐȋȘȈȝ. dzȦȉȖȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ ȗȖȌȖȉȕȖ șȚȖȟȕȖȑ ȊȖȌȍ Ȑȏ ȒȈȕȈȊȣ, 329


330 ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȌțȝȖȊȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ, ȊșȍȋȌȈ ȌȖșȚțȗȕȖȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȖȒȍȈȕț ȕȍȒȚȈȘȈ, ȗȖȋȘțȏȐȚȤșȧ Ȋ ȒȖȚȖȘȣȑ ȔȍȟȚȈȍȚ ȒȈȎȌȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ. ǺǭDzǹǺ 23 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȐȚȐ ȉȘțȊȈȕȈȊ ȈȕȑȖȕȑȈȔ ȌȝȈȘȔȈ-ȌȎȐȌȎȕȈșȈȑȈ ȕȘȐȗȈ ȑțȑțȌȝȈȚȍ ȔȈȝȈ-ȊȐȘȑȈȊ ȐȕȌȘȈ-ȊȘȐȚȘȈț ȑțȌȝȈȔ ȗȈȚȐ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȉȘțȊȈȕȈț — ȗȖȉȍșȍȌȖȊȈȊ; ȈȕȑȖȕȑȈȔ — ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ; ȌȝȈȘȔȈ-ȌȎȐȌȎȕȈșȈȑȈ — ȎȍȓȈȧ țȧșȕȐȚȤ ȊȣșȠȐȑ, ȖșȕȖȊȖȗȖȓȈȋȈȦȡȐȑ ȏȈȊȍȚ ȘȍȓȐȋȐȐ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȑțȑțȌȝȈȚȍ — șȘȈȏȐȓȐșȤ; ȔȈȝȈ-ȊȐȘȑȈț — ȔȖȋțȟȐȍ; ȐȕȌȘȈ — ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ; ȊȘȐȚȘȈț — Ȑ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ; ȑțȌȝȈȔ ȗȈȚȐ — ȊȍȓȐȒȐȍ ȊȖȍȕȈȟȈȓȤȕȐȒȐ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: ǺȈȒ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ Ȑ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȋȖȊȖȘȐȓȐ Ȗ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ, ȝȖȚȧ Ȑ ȕȈȝȖȌȐȓȐșȤ ȕȈ ȗȖȓȍ ȉȘȈȕȐ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ, Ȑȏ ȟțȊșȚȊȈ ȌȖȓȋȈ, ȖȕȐ ȗȘȖȌȖȓȎȐȓȐ șȘȈȎȍȕȐȍ. ǬȖȘȖȋȖȑ ȞȈȘȤ, ȖȉȈ ȖȕȐ ȉȣȓȐ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȊȖȐȕȈȔȐ, ȕȍ țșȚțȗȈȊȠȐȔȐ ȌȘțȋ ȌȘțȋț Ȋ șȐȓȍ. ǺǭDzǹǺ 24 ȈȊȐȌȝȑȈ ȗȈȘȐȋȝȈȔ ȊȘȐȚȘȈȝ ȒȈȘȠȕȈȑȈșȈȔ ȈȘȐȕȌȈȔȈȝ ȐȕȌȘȈȑȈ ȗȘȈȝȐȕȖȌ ȋȝȖȘȈȔ ȊȈȔȈ-ȝȈșȚȍȕȈ ȔȈȘȐȠȈ ȈȊȐȌȝȑȈ — ȘȈșȒȘțȚȐȊ; ȗȈȘȐȋȝȈȔ — ȗȈȓȐȞț; ȊȘȐȚȘȈȝ — ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ; ȒȈȘȠȕȈ-ȈȑȈșȈȔ — ȎȍȓȍȏȕțȦ; ȈȘȐȔ-ȌȈȔȈȝ — ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȤ ȊȘȈȋȖȊ; ȐȕȌȘȈȑȈ — Ȋ ǰȕȌȘț; ȗȘȈȝȐȕȖȚ — ȉȘȖșȐȓ; ȋȝȖȘȈȔ — țȎȈșȕțȦ; ȊȈȔȈ- ȝȈșȚȍȕȈ — ȓȍȊȖȑ ȘțȒȖȑ; ȔȈȘȐȠȈ — Ȗ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȓțȟȠȐȑ șȘȍȌȐ ȞȈȘȍȑ. Ƕ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ, șȗȖșȖȉȕȣȑ ȖȌȖȓȍȚȤ ȓȦȉȖȋȖ ȊȘȈȋȈ, ȘȈșȒȘțȚȐȓ ȎȍȓȍȏȕțȦ ȗȈȓȐȞț Ȑ ȔȍȚȕțȓ ȍȍ ȓȍȊȖȑ ȘțȒȖȑ ȗȘȧȔȖ Ȋ ǰȕȌȘț. ǺǭDzǹǺ 25 șȈ Țț ȊȘȐȚȘȈșȑȈ ȗȈȘȐȋȝȈȔ ȒȈȘȈȔ ȟȈ ȒȈȘȈȉȝȖȗȈȔȈȔ ȟȐȟȟȝȍȌȈ ȑțȋȈȗȈȌ ȌȍȊȖ ȊȈȌȎȘȍȕȈ ȠȈȚȈ-ȗȈȘȊȈȕȈ șȈȝ — Ȗȕ (ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ); Țț — ȕȖ; ȊȘȐȚȘȈșȑȈ — ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ; ȗȈȘȐȋȝȈȔ — ȎȍȓȍȏȕțȦ ȗȈȓȐȞț; ȒȈȘȈȔ — ȍȋȖ ȘțȒț; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȒȈȘȈȉȝȈ- țȗȈȔȈȔ — ȔȖȋțȟțȦ, ȒȈȒ ȝȖȉȖȚ șȓȖȕȈ; ȟȐȟȟȝȍȌȈ — ȘȈȏȖȘȊȈȓ; ȑțȋȈȗȈȚ — ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ; ȌȍȊȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǰȕȌȘȈ; ȊȈȌȎȘȍȕȈ — ȔȖȓȕȐȍȑ; ȠȈȚȈ-ȗȈȘȊȈȕȈ — ș șȖȚȕȍȑ ȊȍȚȊȍȑ. 330


331 ǵȖ ȖȌȕȐȔ țȌȈȘȖȔ șȊȖȍȑ ȔȖȓȕȐȐ, ȕȖșȧȡȍȑ ȐȔȧ ȀȈȚȈȗȈȘȊȈȕ, ǰȕȌȘȈ ȘȈȏȌȘȖȉȐȓ ȗȈȓȐȞț ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ Ȑ ȘȈȏȖȘȊȈȓ ȕȈ ȟȈșȚȐ ȍȋȖ ȖșȚȈȊȠțȦșȧ ȘțȒț. ǺǭDzǹǺ 26 ȌȖȘȉȝȑȈȔ țȚȒȘȐȚȚȈ-ȔțȓȈȉȝȑȈȔ ȉȈȉȝȈț ȘȈȒȚȈ-șȘȈȊȖ 'șțȘȈȝ ȟȝȐȕȕȈ-ȗȈȒȠȖ ȑȈȚȝȈ ȋȖȚȘȈȝ ȒȝȈȌ ȉȝȘȈȠȚȖ ȊȈȌȎȘȐȕȈ ȝȈȚȈȝ ȌȖȘȉȝȑȈȔ — Ȑȏ ȌȊțȝ ȘțȒ; țȚȒȘȐȚȚȈ-ȔțȓȈȉȝȑȈȔ — ȖȚȘțȉȓȍȕȕȣȝ ȗȖ șȈȔȖȍ ȖșȕȖȊȈȕȐȍ; ȉȈȉȝȈț — ȉȣȓ; ȘȈȒȚȈ-șȘȈȊȈȝ — ȐșȚȍȒȈȦȡȐȑ ȒȘȖȊȤȦ; ȈșțȘȈȝ — ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ; ȟȝȐȕȕȈȗȈȒȠȈȝ — ș ȖȉȘțȉȓȍȕȕȣȔȐ ȒȘȣȓȤȧȔȐ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȋȖȚȘȈȝ — ȋȖȘȈ; ȒȝȈȚ — ș ȕȍȉȈ; ȉȝȘȈȠȚȈȝ — ȗȈȌȈȦȡȈȧ; ȊȈȌȎȘȐȕȈ — ȋȘȖȔȖȊȍȘȎȞȍȔ ǰȕȌȘȖȑ; ȝȈȚȈȝ — ȗȖȘȈȎȍȕȕȈȧ. ǰșȚȍȒȈȦȡȐȑ ȒȘȖȊȤȦ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ș ȖȚșȍȟȍȕȕȣȔȐ ȗȖ șȈȔȣȍ ȗȓȍȟȐ ȘțȒȈȔȐ ȊȣȋȓȧȌȍȓ, ȒȈȒ ȓȍȚȈȦȡȈȧ ȋȖȘȈ, ȒȖȚȖȘȖȑ ǰȕȌȘȈ ȖȉȘțȉȐȓ ȒȘȣȓȤȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȒ șȓȍȌțȍȚ Ȑȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ, șțȡȍșȚȊțȦȚ ȓȍȚȈȦȡȐȍ ȋȖȘȣ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș ȖȚșȍȒȈȍȚ ȔȖȓȕȐȍȑ ȒȘȣȓȤȧ. ǫȐȋȈȕȚșȒȖȍ ȚȍȓȖ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ ȕȈȗȖȔȐȕȈȓȖ ȚȈȒțȦ ȋȖȘț. ǺǭDzǹǺȃ 27 - 29 ȔȈȝȈ-ȗȘȈȕȖ ȔȈȝȈ-ȊȐȘȑȖ ȔȈȝȈ-șȈȘȗȈ ȐȊȈ ȌȊȐȗȈȔ ȒȘȐȚȊȈȌȝȈȘȈȔ ȝȈȕțȔ ȉȝțȔȈț ȌȈȐȚȑȖ ȌȐȊȑ țȚȚȈȘȈȔ ȝȈȕțȔ ȕȈȉȝȖ-ȋȈȔȉȝȐȘȈ-ȊȈȒȚȘȍȕȈ ȓȍȓȐȝȖȓȉȈȕȈ-ȌȎȐȝȊȈȑȈ ȌȈȔȠȚȘȈȉȝȐȝ ȒȈȓȈ-ȒȈȓȗȈȉȝȐȘ ȋȘȈșȈȕȕ ȐȊȈ ȌȎȈȋȈȚ-ȚȘȈȑȈȔ ȈȚȐȔȈȚȘȈ-ȔȈȝȈ-ȒȈȑȈ ȈȒȠȐȗȈȔș ȚȈȘȈșȈ ȋȐȘȐȕ ȋȐȘȐ-ȘȈȚ ȗȈȌȈ-ȟȈȘȐȊȈ ȗȈȌȉȝȑȈȔ ȕȐȘȌȎȈȘȈȑȈȕ ȔȈȝȐȔ ȌȎȈȋȘȈșȈ șȈ șȈȔȈșȈȌȑȈ ȊȈȌȎȘȐȕȈȔ șȈȝȈ-ȊȈȝȈȕȈȔ ȔȈȝȈ-ȗȘȈȕȈȝ — ș ȔȖȋțȟȐȔ ȚȍȓȖȔ; ȔȈȝȈ-ȊȐȘȑȈȝ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȕȍȊȐȌȈȕȕȖȑ ȌȖȉȓȍșȚȤȦ; ȔȈȝȈ-șȈȘȗȈȝ — ȋȐȋȈȕȚșȒȐȑ ȏȔȍȑ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȌȊȐȗȈȔ — șȓȖȕȈ; ȒȘȐȚȊȈ — țȗȍȘȍȊ; ȈȌȝȈȘȈȔ — ȕȐȎȕȦȦ; ȝȈȕțȔ — ȟȍȓȦșȚȤ; ȉȝțȔȈț — Ȋ ȏȍȔȓȦ; ȌȈȐȚȑȈȝ — ȌȍȔȖȕ; ȌȐȊȐ — Ȋ ȕȍȉȖ; țȚȚȈȘȈȔ ȝȈȕțȔ — ȊȍȘȝȕȦȦ ȟȍȓȦșȚȤ; ȕȈȉȝȈȝ — ȒȈȒ ȕȍȉȖ; ȋȈȔȉȝȐȘȈ — ȋȓțȉȖȒȖȑ; ȊȈȒȚȘȍȕȈ — ȗȈșȚȤȦ; ȓȍȓȐȝȈ — ȒȈȒ ȏȔȍȧ; țȓȉȈȕȈ — șȚȘȈȠȕȈȧ; ȌȎȐȝȊȈȑȈ — ȧȏȣȒȖȔ; ȌȈȔȠȚȘȈȉȝȐȝ — ȏțȉȈȔȐ; ȒȈȓȈ-ȒȈȓȗȈȉȝȐȝ — ȒȈȒ ȊȘȍȔȧ ȐȓȐ șȔȍȘȚȤ; ȋȘȈșȈȕ — ȗȖȎȐȘȈȦȡȍȍ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȌȎȈȋȈȚ-ȚȘȈȑȈȔ — ȚȘȐ ȔȐȘȈ; ȈȚȐ-ȔȈȚȘȈ — ȖȟȍȕȤ ȊȣșȖȒȖȍ; ȔȈȝȈ- ȒȈȑȈȝ — ȟȤȍ ȋȐȋȈȕȚșȒȖȍ ȚȍȓȖ; ȈȒȠȐȗȈȕ — 331


332 șȖȚȘȧșȈȦȡȐȑ; ȚȈȘȈșȈ — ș ȊȍȓȐȒȖȑ șȐȓȖȑ; ȋȐȘȐȕ — ȋȖȘȣ; ȋȐȘȐ-ȘȈȚ — ǫȐȔȈȓȈȐ; ȗȈȌȈ-ȟȈȘȐ — ȐȌțȡȐȍ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȗȈȌȉȝȑȈȔ — ȕȖȋȈȔȐ; ȕȐȘȌȎȈȘȈȑȈȕ — ȗȖȚȘȧșȈȦȡȐȑ; ȔȈȝȐȔ — ȏȍȔȕțȦ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȤ; ȌȎȈȋȘȈșȈ — ȗȘȖȋȓȖȚȐȓ; șȈȝ — Ȗȕ; șȈȔȈșȈȌȑȈ — ȗȘȐȉȓȐȏȐȊȠȐșȤ; ȊȈȌȎȘȐȕȈȔ — Ȓ ȋȘȖȔȖȊȍȘȎȞț ǰȕȌȘȍ; șȈȝȈ-ȊȈȝȈȕȈȔ — ȊȔȍșȚȍ ș ȍȋȖ ȍȏȌȖȊȣȔ șȓȖȕȖȔ. ǪȍȓȐȒȐȑ șȐȓȖȑ Ȑ ȌȖȉȓȍșȚȤȦ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȘȈȏȌȊȐȕțȓ ȟȍȓȦșȚȐ, țȗȍȘȠȐșȤ ȕȐȎȕȍȑ Ȋ ȏȍȔȓȦ, Ȉ ȊȍȘȝȕȍȑ ȌȖșȚȈȊ ȌȖ ȕȍȉȍș. ǷȈșȚȤ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ șȚȈȓȈ ȉȍȏȌȖȕȕȖȑ, ȒȈȒ ȕȍȉȖ, Ȉ ȧȏȣȒ ȕȈȗȖȔȐȕȈȓ ȋȐȋȈȕȚșȒȖȋȖ ȏȔȍȧ. ǻȎȈșȕȣȔȐ, ȒȈȒ șȈȔȈ șȔȍȘȚȤ, ȏțȉȈȔȐ Ȗȕ, ȒȈȏȈȓȖșȤ, ȉȣȓ ȋȖȚȖȊ ȘȈșȒȘȖȠȐȚȤ ȊșȦ ȊșȍȓȍȕȕțȦ. ǸȈȏȘȖșȠȐȑșȧ ȌȖ ȐșȗȖȓȐȕșȒȐȝ ȘȈȏȔȍȘȖȊ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȗȘȐȕȧȓșȧ ȒȘțȠȐȚȤ ȕȖȋȈȔȐ ȏȍȔȕțȦ ȚȊȍȘȌȤ, ȗȖȚȘȧșȈȧ ȋȖȘȣ, Ȑ, ȒȖȋȌȈ Ȗȕ Ƞȍȓ, ȒȈȏȈȓȖșȤ, ȟȚȖ șȈȔȐ ǫȐȔȈȓȈȐ șȌȊȐȕțȓȐșȤ ș ȔȍșȚȈ. ǸȐȕțȊȠȐșȤ ȕȈ ǰȕȌȘț, Ȗȕ ȗȘȖȋȓȖȚȐȓ ȍȋȖ ȊȔȍșȚȍ șȖ șȓȖȕȖȔ ǨȑȘȈȊȈȚȖȑ, ȒȈȒ ȋȐȋȈȕȚșȒȐȑ ȗȐȚȖȕ ȏȈȋȓȈȚȣȊȈȍȚ șȓȖȕȈ. ǺǭDzǹǺ 30 ȊȘȐȚȘȈ-ȋȘȈșȚȈȔ ȚȈȔ ȈȓȖȒȑȈ șȈȗȘȈȌȎȈȗȈȚȈȑȈȝ șțȘȈȝ ȝȈ ȒȈȠȚȈȔ ȐȚȐ ȕȐȘȊȐȕȕȈȠ ȟțȒȘțȠțȝ șȈȔȈȝȈȘȠȈȑȈȝ ȊȘȐȚȘȈ-ȋȘȈșȚȈȔ — ȗȘȖȋȓȖȟȍȕȕȖȋȖ ǪȘȐȚȘȈșțȘȖȑ; ȚȈȔ — ȍȋȖ (ǰȕȌȘț); ȈȓȖȒȑȈ — țȊȐȌȍȊ; șȈ-ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȈȑȈȝ — ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ; șțȘȈȝ — Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȝȈ — Ȗ ȋȖȘȍ; ȒȈȠȚȈȔ — ȒȈȒȖȍ ȕȍșȟȈșȚȤȍ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȕȐȘȊȐȕȕȈȝ — țȌȘțȟȍȕȕȣȍ; ȟțȒȘțȠțȝ — ȗȘȐȟȐȚȈȓȐ; șȈ-ȔȈȝȈ-ȘȐȠȈȑȈȝ — ȊȔȍșȚȍ ș ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ. ǻȊȐȌȍȊ, ȟȚȖ ǰȕȌȘȈ Ȑșȟȍȏ Ȋ ȗȈșȚȐ ȌȍȔȖȕȈ, ǩȘȈȝȔȈ, ȌȘțȋȐȍ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ, ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ șȊȧȚȣȍ ȗȘȐȠȓȐ Ȋ ȖȚȟȈȧȕȐȍ. «ǫȖȘȍ ȕȈȔ! DzȈȒȖȍ ȋȖȘȍ!» — ȏȈȗȘȐȟȐȚȈȓȐ ȖȕȐ. ǺǭDzǹǺ 31 ȕȐȋȐȘȕȖ 'ȗȑ ȈșțȘȍȕȌȘȍȕȈ ȕȈ ȔȈȔȈȘȖȌȈȘȈȔ ȋȈȚȈȝ ȔȈȝȈȗțȘțȠȈ-șȈȕȕȈȌȌȝȖ ȑȖȋȈȔȈȑȈ-ȉȈȓȍȕȈ ȟȈ ȕȐȋȐȘȕȈȝ — ȗȘȖȋȓȖȟȍȕȕȣȑ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȈșțȘȈ-ȐȕȌȘȍȕȈ — ȗȍȘȊȣȔ Ȑȏ ȌȍȔȖȕȖȊ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȖȑ; ȕȈ — ȕȍ; ȔȈȔȈȘȈ — ȗȖȋȐȉ; țȌȈȘȈȔ — ȊȖ ȟȘȍȊȖ; ȋȈȚȈȝ — ȗȖȗȈȊȠȐȑ; ȔȈȝȈ-ȗțȘțȠȈ — ȉȘȖȕȍȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ǵȈȘȈȧȕȣ; șȈȕȕȈȌȌȝȈȝ — ȏȈȡȐȡȍȕȕȣȑ; ȑȖȋȈ-ȔȈȑȈ-ȉȈȓȍȕȈ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȍȑ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ șȐȓȍ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ. ǵȖ ǰȕȌȘȈ ȉȣȓ ȖȉȓȈȟȍȕ Ȋ ȉȘȖȕȦ Ȑȏ ȔȈȕȚȘȣ, «ǵȈȘȈȧȕȈ-ȒȈȊȈȟț», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȍȖȚȓȐȟȕȈ ȖȚ ǹȈȔȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǯȈȡȐȡȍȕȕȣȑ ȍȦ Ȑ șȊȖȍȑ ȟțȌȍșȕȖȑ șȐȓȖȑ, ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȕȍ ȗȖȋȐȉ ȊȖ ȟȘȍȊȍ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ. ǺǭDzǹǺ 32 ȉȝȐȚȚȊȈ ȊȈȌȎȘȍȕȈ ȚȈȚ-ȒțȒȠȐȔ 332


333 ȕȐȠȒȘȈȔȑȈ ȉȈȓȈ-ȉȝȐȌ ȊȐȉȝțȝ țȟȟȈȒȈȘȚȈ ȠȐȘȈȝ ȠȈȚȘȖȘ ȋȐȘȐ-ȠȘȐȕȋȈȔ ȐȊȈțȌȎȈșȈ ȉȝȐȚȚȊȈ — ȗȘȖȕȏȐȊ; ȊȈȌȎȘȍȕȈ — ȔȖȓȕȐȍȑ; ȚȈȚ-ȒțȒȠȐȔ — ȎȐȊȖȚ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ; ȕȐȠȒȘȈȔȑȈ — ȊȣȑȌȧ ȕȈȘțȎț; ȉȈȓȈ-ȉȝȐȚ — țȉȐȑȞȈ ȌȍȔȖȕȈ ǩȈȓȣ; ȊȐȉȝțȝ — ȔȖȋțȟȐȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǰȕȌȘȈ; țȟȟȈȒȈȘȚȈ — ȖȚșȍȒ; ȠȐȘȈȝ — ȋȖȓȖȊț; ȠȈȚȘȖȝ — ȊȘȈȋȈ; ȋȐȘȐȠȘȐȕȋȈȔ — ȋȖȘȕȖȑ ȊȍȘȠȐȕȍ; ȐȊȈ — ȗȖȌȖȉȕțȦ; ȖȌȎȈșȈ — ș ȊȍȓȐȒȖȑ șȐȓȖȑ. ǹȊȖȍȑ ȔȖȓȕȐȍȑ ȔȖȋțȟȐȑ ǰȕȌȘȈ ȘȈșȗȖȘȖȓ ǪȘȐȚȘȈșțȘȍ ȎȐȊȖȚ Ȑ ȊȣȠȍȓ ȕȈȘțȎț. ǺțȚ Ȏȍ ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȤ ȌȍȔȖȕȈ ǩȈȓț ȗȘȐȕȧȓșȧ ȖȚșȍȒȈȚȤ ǪȘȐȚȘȈșțȘȍ ȋȖȓȖȊț, ȟȚȖ ȊȖȏȊȣȠȈȓȈșȤ, ȒȈȒ ȋȖȘȕȈȧ ȊȍȘȠȐȕȈ. ǺǭDzǹǺ 33 ȊȈȌȎȘȈș Țț ȚȈȚ-ȒȈȕȌȝȈȘȈȔ ȈȠț-ȊȍȋȈȝ ȒȘȐȕȚȈȕ șȈȔȈȕȚȈȚ ȗȈȘȐȊȈȘȚȈȔȈȕȈȝ ȕȑȈȗȈȚȈȑȈȚ ȚȈȊȈȌ ȈȝȈȘ-ȋȈȕȍȕȈ ȑȖ ȌȎȑȖȚȐȠȈȔ ȈȑȈȕȍ ȊȈȘȚȘȈ-ȝȈȚȑȍ ȊȈȌȎȘȈȝ — ȔȖȓȕȐȧ; Țț — ȕȖ; ȚȈȚ-ȒȈȕȌȝȈȘȈȔ — ȍȋȖ ȠȍȦ; ȈȠț-ȊȍȋȈȝ — ȝȖȚȧ Ȑ ȉȣșȚȘȈȧ; ȒȘȐȕȚȈȕ — ȖȚȘȍȏȈȧ; șȈȔȈȕȚȈȚ — ȊȖȒȘțȋ; ȗȈȘȐȊȈȘȚȈȔȈȕȈȝ — ȊȘȈȡȈȦȡȈȧșȧ; ȕȑȈȗȈȚȈȑȈȚ — șȕȍșȓȈ; ȚȈȊȈȚ — ȏȈ șȚȖȓȤȒȖ; ȈȝȈȝ-ȋȈȕȍȕȈ — Ȍȕȍȑ; ȑȈȝ — șȒȖȓȤȒȖ; ȌȎȑȖȚȐȠȈȔ — șȖȓȕȞȈ, ȓțȕȣ Ȑ ȌȘțȋȐȝ șȊȍȚȐȓ; ȈȑȈȕȍ — Ȍȓȧ ȗȖȓȕȖȋȖ ȖȉȝȖȌȈ ȦȎȕȖȑ Ȑ șȍȊȍȘȕȖȑ ȟȈșȚȐ ȕȍȉȖșȊȖȌȈ; ȊȈȘȚȘȈ-ȝȈȚȑȍ — Ȋ ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȖȍ Ȍȓȧ șȔȍȘȚȐ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ ȊȘȍȔȧ. ǴȖȓȕȐȧ ș ȖȋȘȖȔȕȖȑ șȒȖȘȖșȚȤȦ ȊȘȈȡȈȓȈșȤ ȊȖȒȘțȋ ȠȍȐ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ, ȕȖ, ȗȘȍȎȌȍ ȟȍȔ ȍȋȖ ȋȖȓȖȊȈ ȖȚȌȍȓȐȓȈșȤ ȖȚ ȚțȓȖȊȐȡȈ, șȖȓȕȞȍ, ȓțȕȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ șȊȍȚȐȓȈ țșȗȍȓȐ șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȋȖȌȖȊȖȑ ȖȉȝȖȌ ȦȎȕȖȑ Ȑ șȍȊȍȘȕȖȑ ȕȍȉȍșȕȣȝ șȜȍȘ. DzȖȋȌȈ ȕȈșȚțȗȐȓȖ ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȖȍ ȊȘȍȔȧ Ȍȓȧ șȔȍȘȚȐ, ȋȖȓȖȊȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ șȒȈȚȐȓȈșȤ ȕȈ ȏȍȔȓȦ. ǺǭDzǹǺ 34 ȚȈȌȈ ȟȈ Ȓȝȍ ȌțȕȌțȉȝȈȑȖ ȊȐȕȍȌțȘ ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ-șȐȌȌȝȈȝ șȈȔȈȝȈȘȠȐ-șȈȕȋȝȈȝ ȊȈȘȚȘȈ-ȋȝȕȈ-ȓȐȕȋȈȐș ȚȈȔ ȈȉȝȐȠȚțȊȈȕȈ ȔȈȕȚȘȈȐȘ ȔțȌȈ ȒțșțȔȈȐȘ ȈȉȝȑȈȊȈȘȠȈȕ ȚȈȌȈ — ȚȖȋȌȈ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; Ȓȝȍ — ș ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȐșȚȍȔ; ȌțȕȌțȉȝȈȑȈȝ — ȓȐȚȈȊȘȣ; ȊȐȕȍȌțȝ — ȏȊțȟȈȓȐ; ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ — ȋȈȕȌȝȈȘȊȣ; șȐȌȌȝȈȝ — șȐȌȌȝȐ; șȈȔȈȝȈȘȠȐ-șȈȕȋȝȈȝ — ȊȔȍșȚȍ ș șȖȕȔȖȔ șȊȧȚȣȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ; ȊȈȘȚȘȈ-ȋȝȕȈ-ȓȐȕȋȈȐȝ — ȊȖșȗȍȊȈȧ ȌȖȉȓȍșȚȤ țȉȐȑȞȣ ȌȍȔȖȕȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ; ȚȈȔ — ȍȋȖ (ǰȕȌȘț); ȈȉȝȐȠȚțȊȈȕȈȝ — ȗȘȍȊȖȏȕȖșȐȓȐ; ȔȈȕȚȘȈȐȝ — Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȔȈȕȚȘȈȝ; ȔțȌȈ — ș ȘȈȌȖșȚȤȦ; ȒțșțȔȈȐȝ — ȞȊȍȚȈȔȐ; ȈȉȝȑȈȊȈȘȠȈȕ — ȖșȣȗȈȓȐ. DzȖȋȌȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȉȣȓ țȉȐȚ, ȋȈȕȌȝȈȘȊȣ Ȑ șȐȌȌȝȐ ȕȈ ȕȍȉȍșȈȝ, ȓȐȒțȧ, țȌȈȘȐȓȐ Ȋ ȓȐȚȈȊȘȣ. ǶȕȐ ȗȍȓȐ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȋȐȔȕȣ, ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȡȐȍ ǰȕȌȘț, ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȧ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ, ȗȘȍȊȖȏȕȖșȐȓȐ ȍȋȖ Ȑ, șȟȈșȚȓȐȊȣȍ, ȖșȣȗȈȓȐ ȞȊȍȚȈȔȐ. 333


334 ǺǭDzǹǺ 35 ȊȘȐȚȘȈșȑȈ ȌȍȝȈȕ ȕȐȠȒȘȈȕȚȈȔ ȈȚȔȈ-ȌȎȑȖȚȐȘ ȈȘȐȕȌȈȔȈ ȗȈȠȑȈȚȈȔ șȈȘȊȈ-ȌȍȊȈȕȈȔ ȈȓȖȒȈȔ șȈȔȈȗȈȌȑȈȚȈ ȊȘȐȚȘȈșȑȈ — ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ; ȌȍȝȈȚ — Ȑȏ ȚȍȓȈ; ȕȐȠȒȘȈȕȚȈȔ — ȊȣȑȌȧ; ȈȚȔȈ-ȌȎȑȖȚȐȝ — ȌțȠȈ, șȊȍȚȧȡȈȧșȧ ȒȈȒ șȐȧȕȐȍ ǩȘȈȝȔȈȕȈ; ȈȘȐȔ- ȌȈȔȈ — Ȗ ȗȖȒȖȘȐȚȍȓȤ ȊȘȈȋȖȊ (ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ); ȗȈȠȑȈȚȈȔ — ȕȈȉȓȦȌȈȍȔȈȧ; șȈȘȊȈ-ȌȍȊȈȕȈȔ — ȊșȍȔȐ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȈȓȖȒȈȔ — ȊȣșȠȍȑ ȖȉȐȚȍȓȐ, ȏȈȓȐȚȖȑ șȐȧȕȐȍȔ ǩȘȈȝȔȈȕȈ; șȈȔȈȗȈȌȑȈȚȈ — ȌȖșȚȐȋȓȈ. Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȗȖȒȖȘȐȚȍȓȤ ȊȘȈȋȖȊ, Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȋ Ȑȏ ȚȍȓȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ ȊȣȠȓȈ ȌțȝȖȊȕȈȧ ȐșȒȘȈ Ȑ țșȚȘȍȔȐȓȈșȤ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǵȈ ȋȓȈȏȈȝ ț ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȖȕȈ ȊȖȏȕȍșȓȈșȤ Ȋ ȏȈȗȘȍȌȍȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȟȚȖȉȣ ȕȈȊȍȒȐ ȖșȚȈȚȤșȧ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ, ȟȚȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ țȉȐȚ ȉȣȓ ǰȕȌȘȈ, Ȉ ȕȍ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ. DzȖȋȌȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȗȘȖȋȓȖȚȐȓ ȞȈȘȧ ǰȕȌȘț Ȑ ȍȋȖ șȓȖȕȈ, Ȗȕ ȗȖȌțȔȈȓ: «ȇ țȉȐȓ ǰȕȌȘț, Ȑ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍȚ ȕțȎȌȣ șȘȈȎȈȚȤșȧ. ȇ ȊȖȏȊȘȈȡȈȦșȤ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț». Ƕȕ ȖșȚȈȕȖȊȐȓ ȎȐȏȕȍȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ șȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ Ȑ ȗȖȋȘțȏȐȓșȧ Ȋ ȚȘȈȕș. ǪȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȊȠȐșȤ ȏȈȚȐȠȤȍȔ, ǰȕȌȘȈ ȊșȗȖȘȖȓ ȎȐȊȖȚ ȌȍȔȖȕȈ Ȑ șțȔȍȓ ȊȣȉȘȈȚȤșȧ ȕȈȘțȎț. ǵȖ Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ țȎȍ ȗȘȍȉȣȊȈȓ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȑȖȋȈ-șȈȔȈȌȝȐ, Ȑ, ȒȖȋȌȈ ǰȕȌȘȈ ȗȖȗȣȚȈȓșȧ ȖȉȍȏȋȓȈȊȐȚȤ ȍȋȖ ȗȘȐ ȗȖȔȖȡȐ ȔȖȓȕȐȐ, Ƞȍȧ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ ȖȒȈȏȈȓȈșȤ ȚȈȒȖȑ ȖȌȍȘȍȊȍȕȍȊȠȍȑ, ȟȚȖ ȞȈȘȦ ȕȍȉȍș ȗȖȚȘȍȉȖȊȈȓșȧ ȕȈ ȥȚȖ Ȟȍȓȣȑ ȋȖȌ. Ǫ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ ǰȕȌȘȍ ȌȖșȚȈȓȖșȤ ȕȈ ȘȈșȚȍȘȏȈȕȐȍ țȎȍ ȉȍȏȎȐȏȕȍȕȕȖȍ ȚȍȓȖ, ȗȖȒȐȕțȚȖȍ ǪȘȐȚȘȈșțȘȖȑ. ǹȈȔ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȕȍ ȉȣȓ țȉȐȚ. Ǫ șȊȖȍȔ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȔ șȖȏȕȈȕȐȐ Ȗȕ ȊȍȘȕțȓșȧ Ȓ ǩȖȋț, ȟȚȖȉȣ șȚȈȚȤ ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȣ. ǹȓȖȊȖ ȈȓȖȒȈȔ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖȉȖȏȕȈȟȈȍȚ ȏȈȗȘȍȌȍȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ǪȈȑȒțȕȚȝȈȓȖȒț, ȊȍȟȕțȦ ȖȉȐȚȍȓȤ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȣ. ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȌȊȍȕȈȌȞȈȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȀȍșȚȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǹȓȈȊȕȈȧ șȔȍȘȚȤ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ».

Ƚɥɚɜɚ ɬɪɢɧɚɞɰɚɬɚɹ. ɐɚɪɶ ɂɧɞɪɚ ɧɟɫɟɬ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɡɚ ɫɨɞɟɹɧɧɵɣ ɝɪɟɯ Ǫ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ǰȕȌȘț șȚȈȓ ȗȘȍșȓȍȌȖȊȈȚȤ șȚȘȈȝ ȘȈșȗȓȈȚȣ ȏȈ țȉȐȑșȚȊȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ. ǯȌȍșȤ ȚȈȒȎȍ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ Ȗ ȍȋȖ ȉȍȋșȚȊȍ Ȑ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ Ȗȕ ȉȣȓ șȗȈșȍȕ ȔȐȓȖșȚȤȦ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. DzȖȋȌȈ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȘȖșȐȓȐ ǰȕȌȘț țȉȐȚȤ ǪȘȐȚȘȈșțȘț, Ȗȕ ȗȖȕȈȟȈȓț ȖȚȒȈȏȣȊȈȓșȧ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȉȣȓ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ. ǵȖ ȗȖȚȖȔ ȖȕȐ șțȔȍȓȐ țȉȍȌȐȚȤ ǰȕȌȘț, ȟȚȖ ȍȔț ȕȍȟȍȋȖ ȉȣȓȖ ȉȖȧȚȤșȧ — ȊȍȌȤ Ȗȕ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȗȖȌ ȏȈȡȐȚȖȑ ȔȈȕȚȘȣ «ǵȈȘȈȧȕȈȒȈȊȈȟȈ», ȚȖ ȍșȚȤ ȗȖȌ ȏȈȡȐȚȖȑ ǹȈȔȖȋȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ǵȈȘȈȧȕȣ. ǬȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ, ȌȈȎȍ ȚȍȕȐ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ ǵȈȘȈȧȕȣ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ, ȟȚȖȉȣ ȐșȒțȗȐȚȤ ȋȘȍȝ țȉȐȑșȚȊȈ ȎȍȕȡȐȕȣ, ȒȖȘȖȊȣ ȐȓȐ ȉȘȈȝȔȈȕȈ. ǷȖȓțȉȖȋȐ ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓȐ ǰȕȌȘȍ ȗȘȖȊȍșȚȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȈȠȊȈȔȍȌȝȈ Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ țȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȤ ǵȈȘȈȧȕț, ȐȉȖ 334


335 ȚȖȚ, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȍȋȖ, ȕȍ ȕȍșȍȚ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧ ȏȈ ȋȘȍȝȐ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȗȖȊȐȕȍȕ Ȋ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȐ ȞȍȓȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǷȖ ȗȘȖșȤȉȍ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ șȘȈȏȐȓșȧ ș ǪȘȐȚȘȈșțȘȖȑ Ȑ țȉȐȓ ȍȋȖ, ȕȖ, ȏȕȈȧ, ȒȍȔ ȉȣȓ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ, Ȗȕ ȕȍ ȔȖȋ, ȒȈȒ ȌȘțȋȐȍ, ȘȈȌȖȊȈȚȤșȧ șȊȖȍȑ ȗȖȉȍȌȍ. ǺȈȒȖȊȈ ȖȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȈȧ ȟȍȘȚȈ ȊȍȓȐȒȐȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ. ǶȕȐ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȐșȗȣȚȣȊȈȦȚ șȚȣȌ Ȑ ȘȈșȒȈȧȕȐȍ, ȍșȓȐ ȌȖȉȐȊȈȦȚșȧ șȊȖȐȝ Ȟȍȓȍȑ ȕȍȗȘȈȊȍȌȕȣȔ ȗțȚȍȔ. ǰȕȌȘȈ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȗȖȕȐȔȈȓ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȎȌȍȚ ȕȍȔȐȕțȍȔȖȍ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ. ǰ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ, șȒȖȘȖ ǰȕȌȘț șȚȈȓȈ ȗȘȍșȓȍȌȖȊȈȚȤ ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȈȧ ȘȈșȗȓȈȚȈ ȏȈ ȍȋȖ ȋȘȍȝ. ǶȝȊȈȟȍȕȕȣȑ țȎȈșȖȔ, Ȗȕ ȗțșȚȐȓșȧ Ȋ ȉȍȋșȚȊȖ, ȗȣȚȈȧșȤ ȕȈȑȚȐ ȐșȒțȗȓȍȕȐȍ șȊȖȐȝ ȋȘȍȝȖȊ. Ǫ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ Ȗȕ ȌȖșȚȐȋ ȉȍȘȍȋȖȊ ǴȈȕȈșȈ-șȈȘȖȊȈȘȣ Ȑ ȚȈȔ ȗȖȌ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖȔ ȉȖȋȐȕȐ țȌȈȟȐ ȗȘȖȊȍȓ Ȋ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ Țȣșȧȟț ȓȍȚ. Ǫșȍ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ ȖȚ ȐȔȍȕȐ ǰȕȌȘȣ ȘȈȑșȒȐȔȐ ȗȓȈȕȍȚȈȔȐ ȗȘȈȊȐȓ ǵȈȝțȠȈ. Dz ȕȍșȟȈșȚȤȦ, Ȗȕ ȗȘȍȓȤșȚȐȓșȧ ȒȘȈșȖȚȖȑ șțȗȘțȋȐ ǰȕȌȘȣ, ȀȈȟȐȌȍȊȐ, Ȑ ȏȈ șȊȖȍ ȋȘȍȝȖȊȕȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ ȊȣȕțȎȌȍȕ ȉȣȓ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȐ ȘȖȌȐȚȤșȧ ȏȔȍȍȑ. ǷȖȏȎȍ ǰȕȌȘȈ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ Ȑ șȊȧȚȣȝ șȖȊȍȘȠȐȓ ȊȍȓȐȒȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ. ǺȈȒ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȍȔț țȌȈȓȖșȤ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȊȖȏȌȈȧȕȐȧ ȏȈ ȋȘȍȝ țȉȐȑșȚȊȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈ. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȊȘȐȚȘȍ ȝȈȚȍ ȚȘȈȑȖ ȓȖȒȈ ȊȐȕȈ ȠȈȒȘȍȕȈ ȉȝțȘȐȌȈ șȈȗȈȓȈ ȝȑ ȈȉȝȈȊȈȕ șȈȌȑȖ ȊȐȌȎȊȈȘȈ ȕȐȘȊȘȐȚȍȕȌȘȐȑȈȝ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȊȘȐȚȘȍ ȝȈȚȍ — ȗȖșȓȍ țȉȐȑșȚȊȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ; ȚȘȈȑȈȝ ȓȖȒȈȝ — ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȚȘȍȝ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȐșȚȍȔ (ȊȍȘȝȕȍȑ, șȘȍȌȕȍȑ Ȑ ȕȐȎȕȍȑ); ȊȐȕȈ — ȒȘȖȔȍ; ȠȈȒȘȍȕȈ — ȀȈȒȘȣ (ǰȕȌȘȣ); ȉȝțȘȐ-ȌȈ — Ȗ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ; șȈ-ȗȈȓȈȝ — ȊȔȍșȚȍ ș ȉȖȎȍșȚȊȈȔȐ ȗȓȈȕȍȚ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȈȉȝȈȊȈȕ — șȚȈȓȐ; șȈȌȑȈȝ — ȚȖȚȟȈș; ȊȐȌȎȊȈȘȈȝ — șȊȖȉȖȌȕȣȍ ȖȚ șȚȘȈȝȈ șȔȍȘȚȐ; ȕȐȘȊȘȐȚȈ — ȌȖȊȖȓȤȕȣȔȐ; ȐȕȌȘȐȑȈȝ — ȟțȊșȚȊȈȔȐ ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȍ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, șȓȈȊȧȡȐȑșȧ șȊȖȍȑ ȡȍȌȘȖșȚȤȦ, țȏȕȈȊ Ȗ șȔȍȘȚȐ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ, Ȋșȍ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȐ Ȑ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȗȓȈȕȍȚ ȚȘȍȝ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȜȍȘ ȊȏȌȖȝȕțȓȐ ș ȖȉȓȍȋȟȍȕȐȍȔ. Ǫșȍ ȘȈȌȖȊȈȓȐșȤ, ȒȘȖȔȍ șȈȔȖȋȖ ǰȕȌȘȣ. ǺǭDzǹǺ 2 ȌȍȊȈȘȠȐ-ȗȐȚȘȐ-ȉȝțȚȈȕȐ ȌȈȐȚȑȈ ȌȍȊȈȕțȋȈȝ șȊȈȑȈȔ ȗȘȈȚȐȌȎȈȋȔțȝ șȊȈ-ȌȝȐȠȕȑȈȕȐ ȉȘȈȝȔȍȠȍȕȌȘȈȌȈȑȈș ȚȈȚȈȝ ȌȍȊȈ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȘȐȠȐ — ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ; ȗȐȚȘȐ — ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǷȐȚȘȐȓȖȒȐ; ȉȝțȚȈȕȐ — Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ; ȌȈȐȚȑȈȝ — ȌȍȔȖȕȣ; ȌȍȊȈ-ȈȕțȋȈȝ — ȎȐȚȍȓȐ ȌȘțȋȐȝ ȗȓȈȕȍȚ, ȎȐȊțȡȐȍ ȗȖ ȏȈȒȖȕȈȔ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; șȊȈȑȈȔ — șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ (ȕȍ ȐșȗȘȖșȐȊ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȧ ǰȕȌȘȣ); ȗȘȈȚȐȌȎȈȋȔțȝ — ȊȖȏȊȘȈȚȐȓȐșȤ; șȊȈ-ȌȝȐȠȕȑȈȕȐ — Ȓ șȊȖȐȔ ȗȓȈȕȍȚȈȔ Ȑ ȌȖȔȈȔ; ȉȘȈȝȔȈ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȐȠȈ — ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȐȕȌȘȈȈȌȈȑȈȝ — Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ ǰȕȌȘȖȑ; ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ. 335


336 ǯȈȚȍȔ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȔțȌȘȍȞȣ, ȎȐȚȍȓȐ ǷȐȚȘȐȓȖȒȐ Ȑ ǩȝțȚȈȓȖȒȐ, ȌȍȔȖȕȣ, ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȗȓȈȕȍȚ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȗȖȌȟȐȕȍȕȕȣȍ ǰȕȌȘȍ, ȊȍȘȕțȓȐșȤ Ȋ șȊȖȐ ȖȉȐȚȍȓȐ. ǵȖ ȕȐȒȚȖ Ȑȏ ȕȐȝ ȗȍȘȍȌ ȥȚȐȔ ȕȐ șȓȖȊȖȔ ȕȍ ȖȉȔȖȓȊȐȓșȧ ș ǰȕȌȘȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȗȖȧșȕȧȍȚ: ȉȘȈȝȔȍȠȍȕȌȘȈȌȈȑȈ ȐȚȐ. ȐȕȌȘȈșȑȈ șȊȈ-ȌȝȐȠȕȑȈ-ȋȈȔȈȕȈȔ ȕȖȗȈȗȈȌȑȈȚȍ ȊȘȐȚȘȈȊȈȌȝȈ-ȒȠȈȕȈ ȥȊȈ ȉȘȈȝȔȈ-ȝȈȚȑȖȗȈȌȘȈȊȈ-ȗȘȈȗȚȍȝ. ȚȈșȔȈȚ ȚȈȚȈ ȐȚȑ ȈȕȍȕȈ ȔȈȕȈșȈșȈȘȖȊȈȘȈȌ ȈȋȈȚȑȈ ȗȘȈȊȈȘȚȐȚȈȌ ȈȠȊȈȔȍȌȝȈȚ ȗȈȘȈȚȈ ȐȚȐ ȊȑȈȒȝȑȍȑȈȔ. ǰȕȌȘȈ ȕȍ ȊȍȘȕțȓșȧ Ȋ șȊȖȦ ȖȉȐȚȍȓȤ, ȒȈȒ ȥȚȖ șȌȍȓȈȓȐ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȍȔț ȕȍ ȌȈȊȈȓȈ ȗȖȒȖȧ ȔȣșȓȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ țȉȐȚȣȑ ȐȔ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȉȣȓ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ. ǮȍȓȈȧ ȐșȒțȗȐȚȤ șȊȖȦ ȊȐȕț, ǰȕȌȘȈ ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ Ȓ ȖȏȍȘț ǴȈȕȈșȈ-șȈȘȖȊȈȘȈ. ǷȘȖȉȣȊ ȚȈȔ ȕȍȒȖȚȖȘȖȍ ȊȘȍȔȧ, Ȗȕ ȗȖȒȐȕțȓ ȖȏȍȘȖ, șȖȊȍȘȠȐȓ ȈȠȊȈȔȍȌȝȈ-ȧȋȤȦ Ȑ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȊȍȘȕțȓșȧ Ȋ șȊȖȍ ȞȈȘșȚȊȖ. ǺǭDzǹǺ 3 ȠȘȐ-ȘȈȌȎȖȊȈȟȈ ȐȕȌȘȈșȑȈȕȐȘȊȘȐȚȍȘ ȝȍȚțȔ ȠȘȖȚțȔ ȐȟȟȝȈȔȐ ȉȝȖ Ȕțȕȍ ȑȍȕȈșȈȕ șțȒȝȐȕȖ ȌȍȊȈ ȝȈȘȍȘ ȌțȝȒȝȈȔ ȒțȚȖ 'ȉȝȈȊȈȚ ȠȘȐ-ȘȈȌȎȈ țȊȈȟȈ — ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ șȗȘȖșȐȓ; ȐȕȌȘȈșȑȈ — ȞȈȘȧ ǰȕȌȘȣ; ȈȕȐȘȊȘȐȚȍȝ — ȗȍȟȈȓȐ; ȝȍȚțȔ — Ȗ ȗȘȐȟȐȕȍ; ȠȘȖȚțȔ — țșȓȣȠȈȚȤ; ȐȟȟȝȈȔȐ — ȎȍȓȈȦ; ȉȝȖȝ — Ȗ ȔȖȑ ȋȖșȗȖȌȐȕ; Ȕțȕȍ — Ȗ ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ, ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ; ȑȍȕȈ — ȒȖȚȖȘȣȔ; ȈșȈȕ — ȉȣȓȐ; șțȒȝȐȕȈȝ — șȟȈșȚȓȐȊȣ; ȌȍȊȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȝȈȘȍȝ — ǰȕȌȘȣ; ȌțȝȒȝȈȔ — ȋȖȘȍ; ȒțȚȈȝ — ȖȚȟȍȋȖ; ȈȉȝȈȊȈȚ — ȉȣȓȖ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ șȗȘȖșȐȓ ȀțȒȈȌȍȊț ǫȖșȊȈȔȐ: ǷȖȊȍȌȈȑ Ȕȕȍ, Ȗ ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ, ȟȍȔ ȉȣȓ ȖȗȍȟȈȓȍȕ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ, ȒȖȋȌȈ țȉȐȓ ǪȘȐȚȘȈșțȘț? ȇ ȝȖȟț țșȓȣȠȈȚȤ Ȗȉ ȥȚȖȔ. Ǫșȍ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȓȐȒȖȊȈȓȐ, ȗȖȟȍȔț Ȏȍ ǰȕȌȘȈ ȉȣȓ ȚȈȒ ȕȍșȟȈșȚȍȕ? DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȅȚȖ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȖȟȍȕȤ ȘȈȏțȔȕȣȑ ȊȖȗȘȖș. ǫȐȉȍȓȤ ȌȍȔȖȕȈ — ȊșȍȋȌȈ ȘȈȌȖșȚȤ Ȍȓȧ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǵȖ Ȋ ȕȈȠȍȔ șȓțȟȈȍ, ȒȖȋȌȈ Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȘȈȌȖȊȈȓȐșȤ ȋȐȉȍȓȐ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ, ǰȕȌȘȈ ȗȖȟȍȔț- ȚȖ ȉȣȓ ȖȗȍȟȈȓȍȕ. ǷȖȟȍȔț? ǵȍȚȘțȌȕȖ ȌȖȋȈȌȈȚȤșȧ: ǰȕȌȘȈ șȖȏȕȈȊȈȓ, ȟȚȖ ȓȐȠȐȓ ȎȐȏȕȐ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȈ . ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȔȖȋ ȒȈȏȈȚȤșȧ ȌȍȔȖȕȖȔ, ȕȖ Ȋ șȍȘȌȞȍ Ȗȕ ȉȣȓ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, Ȉ ȏȕȈȟȐȚ, Ȑ ȊȍȓȐȒȐȔ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ . DzȈȒ șȓȍȌțȍȚ Ȑȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ, ȐȔȍȚȤ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒțȦ ȊȕȍȠȕȖșȚȤ ȐȓȐ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȖȍ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȍ — ȍȡȍ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ ȉȣȚȤ ȌȍȔȖȕȖȔ. ǷȘȐȔȍȘ ȚȖȔț ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ Ȑ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȐșȚȐȕȕȈȧ ȒțȓȤȚțȘȈ ȚȘȍȉțȍȚ, ȟȚȖȉȣ Ȕȣ ȕȍ ȗȘȐȟȐșȓȧȓȐ ȒȖȋȖ-ȚȖ Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȐȓȐ ȌȍȔȖȕȈȔ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȐ ȍȋȖ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȧ. Ǫ șȘȈȎȍȕȐȐ ș ǰȕȌȘȖȑ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȗȘȖȧȊȐȓ șȍȉȧ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȒȖȋȌȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȗȘȍȒȘȈȚȐȓ 336


337 șȘȈȎȈȚȤșȧ Ȑ ȉȣȓ ȧȒȖȉȣ țȉȐȚ, Ȗȕ ȚȖȚȟȈș ȊȖȏȕȍșșȧ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȈȓȖȒț Ȑ ȏȈȕȧȓ ȔȍșȚȖ Ȋ ȖȒȘțȎȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȣ. ǰȕȌȘȈ ȏȕȈȓ ȥȚȖ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȍȘȍȎȐȊȈȓ Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ țȉȐȓ ȌȍȔȖȕȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȉȣȓ ȊȈȑȠȕȈȊȖȔ, Ȉ șȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, Ȑ ȊȍȓȐȒȐȔ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ . ǪșȧȒȐȑ ȊȈȑȠȕȈȊ țȎȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȕȍ ȊșȧȒȐȑ ȉȘȈȝȔȈȕ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȈȑȠȕȈȊȖȔ. «ǷȈȌȔȈ-ȗțȘȈȕȈ» ȋȓȈșȐȚ: ȠȈȚ-ȒȈȘȔȈ-ȕȐȗțȕȖ ȊȐȗȘȖ ȔȈȕȚȘȈ-ȚȈȕȚȘȈ-ȊȐȠȈȘȈȌȈȝ ȈȊȈȐȠȕȈȊȖ ȋțȘțȘ ȕȈ șȑȈȌ ȊȈȐȠȕȈȊȈȝ ȠȊȈ-ȗȈȟȖ ȋțȘțȝ ǷȖ șȊȖȍȔț ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȦ Ȑ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȦ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ Ȑ ȏȕȈȚȖȒȖȔ ǪȍȌ (ȔȈȕȚȘȈ-ȚȈȕȚȘȈ-ȊȐȠȈȘȈȌȈȝ), ȕȖ, ȍșȓȐ ȚȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȊȈȑȠȕȈȊ, Ȗȕ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȗȘȈȊȈ ȉȣȚȤ ȋțȘț . ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȖȗȣȚȕȣȑ ȉȘȈȝȔȈȕ ȔȖȎȍȚ ȕȍ ȉȣȚȤ ȊȈȑȠȕȈȊȖȔ, ȕȖ ȊȈȑȠȕȈȊ — Ȋ ȓȦȉȖȔ șȓțȟȈȍ ȉȘȈȝȔȈȕ . ǭșȓȐ ț ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȋ ȒȈȘȔȈȕȍ șȚȖ ȐȓȐ ȚȣșȧȟȈ ȌȖȓȓȈȘȖȊ, ȥȚȖ ȍȡȍ ȕȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ Ȗȕ ȔȐȓȓȐȖȕȍȘ, ȕȖ ț ȔȐȓȓȐȖȕȍȘȈ ȊșȍȋȌȈ ȕȈȑȌȍȚșȧ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ șȖȚȍȕ ȐȓȐ Țȣșȧȟ ȌȖȓȓȈȘȖȊ. ǰȚȈȒ, ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȉȣȓ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ Ȗȕ ȉȣȓ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȊȈȑȠȕȈȊȖȔ. ǺǭDzǹǺ 4 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȊȘȐȚȘȈ-ȊȐȒȘȈȔȈ-șȈȔȊȐȋȕȈȝ șȈȘȊȍ ȌȍȊȈȝ șȈȝȈȘȠȐȉȝȐȝ ȚȈȌ-ȊȈȌȝȈȑȈȘȚȝȈȑȈȕȕ ȐȕȌȘȈȔ ȕȈȐȟȟȝȈȌ ȉȝȐȚȖ ȉȘȐȝȈȌ-ȊȈȌȝȈȚ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȊȘȐȚȘȈ — ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ; ȊȐȒȘȈȔȈ — ȗȖȌȊȐȋȈȔȐ; șȈȔȊȐȋȕȈȝ — ȕȈȗțȋȈȕȕȣȍ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȌȍȊȈȝ — ȗȖȓțȉȖȋȐ; șȈȝȈ ȘȐȠȐȉȝȐȝ — ȊȔȍșȚȍ ș ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ; ȚȈȚ-ȊȈȌȝȈȑȈ — țȉȐȚȤ ȍȋȖ; ȈȘȚȝȈȑȈȕ — ȗȘȖșȐȓȐ; ȐȕȌȘȈȔ — ǰȕȌȘț; ȕȈ ȈȐȟȟȝȈȚ — ȖȚȒȈȏȣȊȈȓșȧ; ȉȝȐȚȈȝ — ȖȗȈșȈȦȡȐȑșȧ; ȉȘȐȝȈȚ- ȊȈȌȝȈȚ — țȉȐȑșȚȊȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈ . ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȖȚȊȍȚȐȓ: Ǫșȍ ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȉȣȓȐ ȖȉȍșȗȖȒȖȍȕȣ ȕȍȊȐȌȈȕȕȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ Ȑ ȔȖȓȐȓȐ ǰȕȌȘț țȉȐȚȤ ȍȋȖ. ǵȖ ǰȕȌȘȈ, ȉȖȧșȤ ȗȘȖȓȐȚȤ ȒȘȖȊȤ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȕȍ Ȋȕȧȓ Ȑȝ ȗȘȖșȤȉȍ. ǺǭDzǹǺ 5 ȐȕȌȘȈ țȊȈȟȈ șȚȘȐ-ȉȝț-ȌȘțȔȈ-ȌȎȈȓȈȐȘ ȥȕȖ ȊȐȠȊȈȘțȗȈ-ȊȈȌȝȖȌȉȝȈȊȈȔ ȊȐȉȝȈȒȚȈȔ ȈȕțȋȘȐȝȕȈȌȉȝȐȘ ȊȘȐȚȘȈ-ȝȈȚȑȈȔ ȒȊȈ ȔȈȘȌȎȔȑ ȈȝȈȔ ȐȕȌȘȈȝ țȊȈȟȈ — ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȖȚȊȍȚȐȓ; șȚȘȐ — ȎȍȕȡȐȕȈȔȐ; ȉȝț — ȏȍȔȓȍȑ; ȌȘțȔȈ — ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ; ȌȎȈȓȈȐȝ — Ȑ ȊȖȌȖȑ; ȥȕȈȝ — ȥȚȖȚ (ȋȘȍȝ); ȊȐȠȊȈȘțȗȈ — ǪȐȠȊȈȘțȗȣ; ȊȈȌȝȈ — țȉȐȑșȚȊȖȔ; țȌȉȝȈȊȈȔ — șȖȌȍȧȕȕȣȑ; ȊȐȉȝȈȒȚȈȔ — ȘȈȏȌȍȓȍȕȕȣȑ; 337


338 ȈȕțȋȘȐȝȕȈȌȉȝȐȝ — șȔȐȓȖșȚȐȊȐȊȠȐȍșȧ (ȕȈȌȖ ȔȕȖȑ); ȊȘȐȚȘȈ-ȝȈȚȑȈȔ — țȉȐȑșȚȊȖ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ; ȒȊȈ — ȒȈȒ; ȔȈȘȌȎȔȐ — ȐșȒțȗȓȦ; ȈȝȈȔ — ȧ. ǾȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȖȚȊȍȟȈȓ: ȇ țȎȍ ȖȌȕȈȎȌȣ ȗȘȐȕȧȓ ȕȈ șȍȉȧ ȊȍȓȐȒȐȑ ȋȘȍȝ, țȉȐȊ ȉȘȈȝȔȈȕȈ ǪȐȠȊȈȘțȗț, Ȑ șȗȈșȓȈ Ȕȍȕȧ ȓȐȠȤ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ ȎȍȕȡȐȕ, ȏȍȔȓȐ, ȌȍȘȍȊȤȍȊ Ȑ ȊȖȌȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȏȊȖȓȐȓȐ Ȕȕȍ ȘȈȏȌȍȓȐȚȤ ȔȍȎȌț ȕȐȔȐ ȥȚȖȚ ȋȘȍȝ. ǵȖ ȍșȓȐ ȧ șȍȑȟȈș țȉȤȦ ȉȘȈȝȔȈȕȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘț, ȒȈȒ ȧ șȔȖȋț ȐșȒțȗȐȚȤ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȥȚȖȋȖ ȋȘȍȝȈ? ǺǭDzǹǺ 6 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȘȐȠȈȑȈș ȚȈȌ țȗȈȒȈȘȕȑȈ ȔȈȝȍȕȌȘȈȔ ȐȌȈȔ ȈȉȘțȊȈȕ ȑȈȌȎȈȑȐȠȑȈȔȈ ȉȝȈȌȘȈȔ Țȍ ȝȈȑȈȔȍȌȝȍȕȈ ȔȈ șȔȈ ȉȝȈȐȝ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȘȐȠȈȑȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȚȈȚ — ȚȖ; țȗȈȒȈȘȕȑȈ — țșȓȣȠȈȊ; ȔȈȝȈ-ȐȕȌȘȈȔ — ȞȈȘȦ ǰȕȌȘȍ; ȐȌȈȔ — ȚȈȒ; ȈȉȘțȊȈȕ — șȒȈȏȈȓȐ; ȑȈȌȎȈȑȐȠȑȈȔȈȝ — șȖȊȍȘȠȐȔ ȊȍȓȐȒȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȉȝȈȌȘȈȔ — șȟȈșȚȤȍ; Țȍ — Țȍȉȍ; ȝȈȑȈȔȍȌȝȍȕȈ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȏȈȒȓȈȕȐȦ ȒȖȕȧ; ȔȈ șȔȈ ȉȝȈȐȝ — ȕȍ ȉȖȑșȧ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: «Ƕ ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș, ȌȈ ȗȘȍȉțȌȍȚ ș ȚȖȉȖȑ țȌȈȟȈ, — ȖȚȊȍȟȈȓȐ ȕȈ ȥȚȖ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ. — ǵȍ ȉȖȑșȧ! Ǵȣ ȗȘȖȊȍȌȍȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȒȖȕȧ Ȑ ȥȚȐȔ șȕȐȔȍȔ ș Țȍȉȧ ȊȐȕț ȏȈ țȉȐȑșȚȊȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ». ǺǭDzǹǺ 7 ȝȈȑȈȔȍȌȝȍȕȈ ȗțȘțȠȈȔ ȗȈȘȈȔȈȚȔȈȕȈȔ ȐȠȊȈȘȈȔ ȐȠȚȊȈ ȕȈȘȈȑȈȕȈȔ ȌȍȊȈȔ ȔȖȒȠȑȈșȍ 'ȗȐ ȌȎȈȋȈȌ-ȊȈȌȝȈȚ ȝȈȑȈȔȍȌȝȍȕȈ — ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍȔ ȒȖȕȧ; ȗțȘțȠȈȔ — ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ; ȗȈȘȈȔȈȚȔȈȕȈȔ — ǹȊȍȘȝȌțȠț; ȐȠȊȈȘȈȔ — ȊȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧ; ȐȠȚȊȈ — ȗȖȟȐȚȈȧ; ȕȈȘȈȑȈȕȈȔ — ǫȖșȗȖȌȈ ǵȈȘȈȧȕț; ȌȍȊȈȔ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ; ȔȖȒȠȑȈșȍ — ȖșȊȖȉȖȌȐȠȤșȧ; ȈȗȐ — ȌȈȎȍ; ȌȎȈȋȈȚ-ȊȈȌȝȈȚ — ȖȚ ȋȘȍȝȈ ȐșȚȘȍȉȓȍȕȐȧ ȊșȍȋȖ ȔȐȘȈ. ǸȐȠȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȐ: Ƕ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ, ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȒȖȕȧ țȋȖȌȕȖ ǫȖșȗȖȌț ǵȈȘȈȧȕȍ, ǹȊȍȘȝȌțȠȍ Ȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȦ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ș ȍȋȖ ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȖȎȕȖ ȐșȒțȗȐȚȤ ȋȘȍȝ ȐșȚȘȍȉȓȍȕȐȧ Ȋșȍȝ ȎȐȊțȡȐȝ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗȉ țȉȐȑșȚȊȍ ȌȍȔȖȕȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ. ǺǭDzǹǺȃ 8 - 9 ȉȘȈȝȔȈ-ȝȈ ȗȐȚȘȐ-ȝȈ ȋȖ-ȋȝȕȖ ȔȈȚȘȐ-ȝȈȟȈȘȑȈ-ȝȈȋȝȈȊȈȕ ȠȊȈȌȈȝ ȗțȓȒȈșȈȒȖ ȊȈȗȐ ȠțȌȌȝȑȍȘȈȕ ȑȈșȑȈ ȒȐȘȚȈȕȈȚ 338


339 ȚȈȔ ȈȠȊȈȔȍȌȝȍȕȈ ȔȈȝȈ-ȔȈȒȝȍȕȈ ȠȘȈȌȌȝȈȕȊȐȚȖ 'șȔȈȉȝȐȘ ȈȕțȠȚȝȐȚȍȕȈ ȝȈȚȊȈȗȐ șȈȉȘȈȝȔȈ-ȟȈȘȈȟȈȘȈȔ ȚȊȈȔ ȕȈ ȓȐȗȑȈșȍ ȒȐȔ ȒȝȈȓȈ-ȕȐȋȘȈȝȍȕȈ ȉȘȈȝȔȈ-ȝȈ — țȉȐȑȞȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈ; ȗȐȚȘȐ-ȝȈ — ȖȚȞȍțȉȐȑȞȈ; ȋȖ-ȋȝȕȈȝ — țȉȐȑȞȈ ȒȖȘȖȊȣ; ȔȈȚȘȐ-ȝȈ — țȉȐȑȞȈ ȔȈȚȍȘȐ; ȈȟȈȘȑȈ-ȝȈ — țȉȐȑȞȈ șȊȖȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ; ȈȋȝȈ-ȊȈȕ — ȚȈȒȖȑ ȋȘȍȠȕȐȒ; ȠȊȈ-ȈȌȈȝ — șȖȉȈȒȖȍȌ; ȗțȓȒȈșȈȒȈȝ — ȟȈȕȌȈȓ, șȚȖȧȡȐȑ ȕȐȎȍ ȠțȌȘȣ; ȊȈ — ȐȓȐ; ȈȗȐ — ȌȈȎȍ; ȠțȌȌȝȑȍȘȈȕ — ȔȖȎȍȚ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ (ǫȖșȗȖȌȈ ǵȈȘȈȧȕȣ); ȒȐȘȚȈȕȈȚ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȗȘȖȐȏȕȍșȍȕȐȦ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ; ȚȈȔ — ǭȔț; ȈȠȊȈȔȍȌȝȍȕȈ — ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍȔ ȒȖȕȧ; ȔȈȝȈȔȈȒȝȍȕȈ — ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȔ Ȑȏ Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ; ȠȘȈȌȌȝȈ-ȈȕȊȐȚȈȝ — ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȔȐ ȊȍȘȣ; ȈșȔȈȉȝȐȝ — ȕȈȔȐ; ȈȕțȠȚȝȐȚȍȕȈ — șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ; ȝȈȚȊȈ — țȉȐȊ; ȈȗȐ — ȌȈȎȍ; șȈ-ȉȘȈȝȔȈ-ȟȈȘȈ-ȈȟȈȘȈȔ — Ȋșȍȝ ȌȊȐȎțȡȐȝșȧ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȊȒȓȦȟȈȧ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ; ȚȊȈȔ — Țȣ; ȕȈ — ȕȍ; ȓȐȗȑȈșȍ — ȖșȒȊȍȘȕȧȍȠȤșȧ; ȒȐȔ — ȟȚȖ ȉțȌȍȚ; ȒȝȈȓȈ-ȕȐȋȘȈȝȍȕȈ — ȖȚ țȉȐȑșȚȊȈ ȖȌȕȖȋȖ ȏȓȖȊȘȍȌȕȖȋȖ ȌȍȔȖȕȈ. țȉȐȑȞȣ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȒȖȘȖȊȣ, ȖȚȞȈ, ȔȈȚȍȘȐ ȐȓȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ șȕȐȔȈȍȚșȧ ȍȋȖ ȊȐȕȈ, șȚȖȐȚ ȍȔț ȗȘȖȐȏȕȍșȚȐ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǵȈȘȈȧȕȣ. ȅȚȖ ȖȟȐȡȈȍȚ ȖȚ ȋȘȍȝȈ ȌȈȎȍ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ șȚȖȐȚ ȕȐȎȍ ȠțȌȘȣ, — ȌȈȎȍ șȖȉȈȒȖȍȌȈ Ȑ ȟȈȕȌȈȓȈ. Ǻȣ Ȏȍ — ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, Ȑ ȘȈȌȐ Țȍȉȧ Ȕȣ țșȚȘȖȐȔ ȊȍȓȐȒȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȒȖȕȧ. ǿȍȋȖ Țȍȉȍ ȉȖȧȚȤșȧ, ȍșȓȐ Țȣ ȖȉȘȍȚȍȠȤ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǵȈȘȈȧȕȣ? ǬȈȎȍ ȍșȓȐ ȉȣ Țȣ ȐșȚȘȍȉȐȓ ȞȍȓțȦ ȊșȍȓȍȕȕțȦ ș ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ ȊȔȍșȚȍ, ȚȖ Ȑ ȥȚȖ ȗȘȖșȚȐȓȖșȤ ȉȣ Țȍȉȍ, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗȉ țȉȐȑșȚȊȍ ȚȈȒȖȋȖ ȏȓȖȒȖȏȕȍȕȕȖȋȖ ȌȍȔȖȕȈ, ȒȈȒ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȘȐȝȈȌ-ȊȐȠȕț-ȗțȘȈȕȍ» șȒȈȏȈȕȖ: ȕȈȔȕȖ ȝȐ ȑȈȊȈȚȐ ȠȈȒȚȐȝ ȗȈȗȈ-ȕȐȘȝȈȘȈȕȍ ȝȈȘȍȝ ȚȈȊȈȚ ȒȈȘȚțȔ ȕȈ ȠȈȒȕȖȚȐ ȗȈȚȈȒȈȔ ȗȈȚȈȒȐ ȕȈȘȈȝ Ǫ «ǷȘȍȔȈ-ȊȐȊȈȘȚȍ» ǬȎȈȋȈȌȈȕȈȕȌȈ ǷȈȕȌȐȚ ȚȖȎȍ ȗȐȠȍȚ: ȥȒȈ ȒȘȐȠȕȈ-ȕȈȔȍ ȗȈȗȐȘȈ ȑȈȚȈ ȗȈȗȈ-ȒȠȈȑȈ ȉȈȝț ȌȎȈȕȔȍ șȍȐ ȗȈȗȐ ȒȈȘȐȚȍ ȕȈȘȈȑȈ ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȝȖȚȧ ȉȣ ȘȈȏ ȗȘȖȐȏȕȍșȚȐ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ȟȚȖȉȣ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ ȖȚ ȕȍȔȣșȓȐȔȖȋȖ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȈ ȋȘȍȝȖȊ. ǬțȝȖȊȕȈȧ șȐȓȈ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ ȚȈȒȖȊȈ, ȟȚȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȖȐȏȕȖșȐȚ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ, ȐșȒțȗȈȍȚ Ȋșȍ șȊȖȐ ȋȘȍȝȐ. ǿȚȖ Ȏȍ ȚȖȋȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȊȚȖȘȧȍȚ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ȐȓȐ șȚȖȓȤ Ȏȍ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ǩȖȎȍșȚȊț Ȋ ȝȘȈȔȍ? DzȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȚȈȒȐȔ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ȕȍȟȍȋȖ ȉȖȧȚȤșȧ ȏȈ șȊȖȐ ȋȘȍȝȐ. ǶȌȕȈȒȖ ȥȚȖ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ ȔȖȎȕȖ șȖȏȕȈȚȍȓȤȕȖ ȋȘȍȠȐȚȤ, ȗȖȓȈȋȈȧșȤ ȕȈ ȖȟȐșȚȐȚȍȓȤȕțȦ șȐȓț șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ. ǺȈȒȖȍ țȔȖȕȈșȚȘȖȍȕȐȍ — ȥȚȖ șȈȔȖȍ ȚȧȎȒȖȍ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ. ǵȈȔȕȖ ȉȈȓȈȌ ȑȈșȑȈ ȝȐ ȗȈȗȈ-ȉțȌȌȝȐȝ: șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, șȗȖșȖȉȕȖ șȊȍșȚȐ ȕȈ ȕȍȚ ȓȦȉȣȍ ȋȘȍȝȐ, ȕȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ, ȗȖȊȚȖȘȧȧ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ, ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ șȖȏȕȈȚȍȓȤȕȖ ȋȘȍȠȐȚȤ, ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ șȈȔȖȋȖ șțȘȖȊȖȋȖ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧ.

339


340 Ǫ ȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȍȔȣȝ ȕȈȔȐ șȚȐȝȈȝ ȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȣ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȋȘȍȠȕȐȒȖȊ. Ǫ «ǴȈȕț-șȈȔȝȐȚȍ» ȕȈȏȊȈȕȣ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȌȘțȋȐȍ: ȗȈȘȈȠȈȊȣ, ȐȓȐ ȕȐȠȈȌȣ, — ȖȚȗȘȣșȒȐ ȖȚȞȈ- ȉȘȈȝȔȈȕȈ Ȑ ȔȈȚȍȘȐ- ȠțȌȘȈȕȐ, ȗȘȖȔȣȠȓȧȦȡȐȍ ȖȝȖȚȖȑ Ȑ ȊȖȘȖȊșȚȊȖȔ; ȗțȒȒȈșȣ — ȖȚȗȘȣșȒȐ ȖȚȞȈ- ȕȐȠȈȌȣ Ȑ ȔȈȚȍȘȐ- ȠțȌȘȈȕȐ; țȋȘȣ — ȖȚȗȘȣșȒȐ ȖȚȞȈ- ȒȠȈȚȘȐȧ Ȑ ȔȈȚȍȘȐ- ȠțȌȘȈȕȐ; ȒȠȈȚȚȣ — ȖȚȗȘȣșȒȐ ȖȚȞȈ- ȠțȌȘȣ Ȑ ȔȈȚȍȘȐ- ȒȠȈȚȘȐȑȒȐ; ȠȊȈȌȣ (șȖȉȈȒȖȍȌȣ) — ȖȚȗȘȣșȒȐ ȖȚȞȈ- ȒȠȈȚȘȐȧ Ȑ ȔȈȚȍȘȐ Ȑȏ ȕȐȏȠȍȋȖ șȖșȓȖȊȐȧ. ǵȈ Ȋșȍȝ ȌȍȚȧȝ, ȘȖȌȐȊȠȐȝșȧ ȖȚ ȚȈȒȐȝ șȔȍȠȈȕȕȣȝ ȉȘȈȒȖȊ, ȓȍȎȐȚ ȋȘȍȝ, ȕȖ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȚȈȒ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȖ, ȟȚȖ șȗȖșȖȉȕȖ ȖȟȐșȚȐȚȤ ȓȦȉȖȋȖ ȋȘȍȠȕȐȒȈ, — Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȍȔț ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȗȘȖșȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ. ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ ȒȈȎȌȖȔț, ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȍȋȖ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȧ. «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (2.4.18) ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ ȥȚȖ: ȒȐȘȈȚȈ-ȝțȕȈȕȌȝȘȈ-ȗțȓȐȕȌȈ-ȗțȓȒȈȠȈ ȈȉȝȐȘȈ-ȠțȔȉȝȈ ȑȈȊȈȕȈȝ ȒȝȈșȈȌȈȑȈȝ ȑȍ 'ȕȑȍ ȟȈ ȗȈȗȈ ȑȈȌ-ȈȗȈȠȘȈȑȈȠȘȈȑȈȝ ȠțȌȝȑȈȕȚȐ ȚȈșȔȈȐ ȗȘȈȉȝȈȊȐȠȕȈȊȍ ȕȈȔȈȝ « DzȐȘȈȚȣ, ȝțȕȣ, ȈȕȌȝȘȣ, ȗțȓȐȕȌȣ, ȗțȓȒȈȠȐ, ȈȉȝȐȘȣ, ȠțȔȉȝȐ, ȧȊȈȕȣ , ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ ȗȓȍȔȍȕ ȒȝȈșȖȊ Ȑ ȌȈȎȍ Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȋȘȧȏ ȊȖ Ȋșȍȝ ȋȘȍȝȈȝ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖȔț ȔȖȋțȡȍșȚȊț ǫȖșȗȖȌȈ ȔȖȋțȚ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ, ȗȘȐȕȧȊ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ȇ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǵȐȔ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ». ǹȈȔȣȍ ȏȈȒȖȘȍȕȍȓȣȍ ȋȘȍȠȕȐȒȐ ȔȖȋțȚ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ, ȍșȓȐ șȚȈȕțȚ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ șȊȧȚȣȍ ȐȔȍȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȖȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ǯȌȍșȤ ȔțȌȘȍȞȣ ȗȖȉțȎȌȈȦȚ ȞȈȘȧ ǰȕȌȘț țȉȐȚȤ ǪȘȐȚȘȈșțȘț, ȕȍȊȏȐȘȈȧ ȕȈ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȉȘȈȝȔȈ-ȝȈȚȤȐ, țȉȐȑșȚȊȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, Ȑ ȖȉȍȡȈȦȚ ȏȈȡȐȚȐȚȤ ȍȋȖ ȖȚ ȋȘȍȝȖȊȕȣȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȥȚȖȋȖ ȗȖșȚțȗȒȈ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȒȖȕȧ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȖȌȖȉȕȖȍ ȏȈȘȈȕȍȍ ȗȘȍȌțșȔȖȚȘȍȕȕȖȍ ȐșȒțȗȓȍȕȐȍ ȕȍ șȕȐȔȈȍȚ ș ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȊȐȕȣ ȏȈ șȖȌȍȧȕȕȣȑ ȋȘȍȝ. ȅȚȖ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȧșȕȖ Ȑȏ șȓȍȌțȦȡȍȋȖ șȚȐȝȈ. ǺǭDzǹǺ 10 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȥȊȈȔ șȈȕȟȖȌȐȚȖ ȊȐȗȘȈȐȘ ȔȈȘțȚȊȈȕ ȈȝȈȕȈȌ ȘȐȗțȔ ȉȘȈȝȔȈ-ȝȈȚȑȈ ȝȈȚȍ ȚȈșȔȐȕȕ ȈșȈșȈȌȈ ȊȘȐȠȈȒȈȗȐȔ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; șȈȕȟȖȌȐȚȈȝ — ȗȖȉțȎȌȈȍȔȣȑ; ȊȐȗȘȈȐȝ — ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ; ȔȈȘțȚȊȈȕ — ǰȕȌȘȈ; ȈȝȈȕȈȚ — țȉȐȓ; ȘȐȗțȔ — șȊȖȍȋȖ ȊȘȈȋȈ (ǪȘȐȚȘȈșțȘț); ȉȘȈȝȔȈ- ȝȈȚȑȈ — ȋȘȍȝ țȉȐȑșȚȊȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈ; ȝȈȚȍ — ȉȣȓ țȉȐȚ; ȚȈșȔȐȕ — ȒȖȋȌȈ (ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ); ȈșȈșȈȌȈ — ȕȈșȚȐȋ; ȊȘȐȠȈȒȈȗȐȔ — ǰȕȌȘț. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: ǷȖȉțȎȌȈȍȔȣȑ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ, ǰȕȌȘȈ țȉȐȓ ǪȘȐȚȘȈșțȘț, Ȑ ȏȈ țȉȐȍȕȐȍ ȉȘȈȝȔȈȕȈ [ȉȘȈȝȔȈ-ȝȈȚȤȦ] ȍȋȖ ȗȖșȚȐȋȓȈ ȎȍșȚȖȒȈȧ ȘȈșȗȓȈȚȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȕȌȘȈ ȕȍ șȔȖȋ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧ ȏȈ ȉȘȈȝȔȈ- ȝȈȚȤȦ, țȉȐȑșȚȊȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ. ǷȍȘȊȖȋȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ǪȐȠȊȈȘțȗț, ǰȕȌȘȈ țȉȐȓ Ȋ ȗȘȐȗȈȌȒȍ 340


341 ȋȕȍȊȈ, ȕȖ ȚȍȗȍȘȤ, ȗȖșȓțȠȈȊ ȔțȌȘȍȞȖȊ, ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș șȖȊȍȘȠȐȓ ȗȘȍȌțȔȣȠȓȍȕȕȖȍ țȉȐȑșȚȊȖ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȖȊȣȑ ȋȘȍȝ ȉȣȓ ȒțȌȈ ȉȖȓȍȍ ȚȧȎȒȐȔ. ǭȋȖ ȕȍȓȤȏȧ ȉȣȓȖ ȐșȒțȗȐȚȤ ȖȌȕȐȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍȔ. ǰȕȌȘȈ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȓ ȗȍȘȍȎȐȚȤ ȞȍȓțȦ ȟȍȘȍȌț ȚȧȎȒȐȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ Ȑ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȗȖȏȊȖȓȐȓȐ ȍȔț ȗȘȐȕȍșȚȐ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȒȖȕȧ. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȋȘȍȠȐȚ ȗȘȍȌȕȈȔȍȘȍȕȕȖ, ȗȖȓȈȋȈȧșȤ ȕȈ ȖȟȐșȚȐȚȍȓȤȕțȦ șȐȓț șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȐȓȐ ȕȈ ȗȘȈȧȠȟȐȚȚț (ȐșȒțȗȐȚȍȓȤȕȣȑ ȖȉȘȧȌ), ȕȍ țȑȌȍȚ ȖȚ ȏȈșȓțȎȍȕȕȖȋȖ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧ, ȉțȌȤ ȥȚȖ ȌȈȎȍ șȈȔ ǰȕȌȘȈ ȐȓȐ ǵȈȝțȠȈ. ǵȈȝțȠȈ ȏȈȔȍȡȈȓ ǰȕȌȘț, ȗȖȒȈ ȚȖȚ, ȗȖȒȐȕțȊ ȘȈȑ, ȔȍȚȈȓșȧ Ȋ ȗȖȐșȒȈȝ ȐȏȉȈȊȓȍȕȐȧ ȖȚ ȓȍȎȈȡȍȋȖ ȕȈ ȕȍȔ ȋȘȍȝȈ. ǺǭDzǹǺ 11 ȚȈȑȍȕȌȘȈȝ șȔȈșȈȝȈȚ ȚȈȗȈȔ ȕȐȘȊȘȐȚȐȘ ȕȈȔțȔ ȈȊȐȠȈȚ ȝȘȐȔȈȕȚȈȔ ȊȈȟȑȈȚȈȔ ȗȘȈȗȚȈȔ șțȒȝȈȑȈȕȚȑ ȈȗȐ ȕȖ ȋțȕȈȝ ȚȈȑȈ — Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ ȗȘȖșȚțȗȒȈ; ȐȕȌȘȈȝ — ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ; șȔȈ — ȊȖȐșȚȐȕț; ȈșȈȝȈȚ — ȐșȗȣȚȣȊȈȓ; ȚȈȗȈȔ — șȚȘȈȌȈȕȐȍ; ȕȐȘȊȘȐȚȐȝ — șȟȈșȚȤȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȔțȔ — Ȋ ȕȍȋȖ; ȈȊȐȠȈȚ — ȊȖȠȓȖ; ȝȘȐȔȈȕȚȈȔ — șȚȣȌȓȐȊȖȋȖ; ȊȈȟȑȈȚȈȔ — ȌțȘȕțȦ șȓȈȊț; ȗȘȈȗȚȈȔ — ȗȘȐȖȉȘȍȚȠȍȋȖ; șțȒȝȈȑȈȕȚȐ — ȘȈȌțȦȚ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȕȖ — ȕȍ; ȋțȕȈȝ — ȌȖșȚȖȧȕȐȧ (ȚȈȒȐȍ, ȒȈȒ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ). ǷȖ șȖȊȍȚț ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ǰȕȌȘȈ țȉȐȓ ǪȘȐȚȘȈșțȘț Ȑ ȚȍȗȍȘȤ șȚȘȈȌȈȓ ȏȈ ȥȚȖ. ǽȖȚȧ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȓȐȒȖȊȈȓȐ, șȈȔ Ȗȕ ȕȍ ȔȖȋ ȘȈȌȖȊȈȚȤșȧ ȚȖȔț, ȟȚȖ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ țȉȐȚ. ǺȖȚ, ȒȖȋȖ ȔțȟȐȚ șȚȣȌ Ȑ ȕȈ ȒȖȔ ȓȍȎȐȚ ȗȧȚȕȖ ȗȖȏȖȘȈ, ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȕȈȑȚȐ țȚȍȠȍȕȐȍ ȌȈȎȍ Ȋ șȊȖȐȝ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȧȝ (ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ ȊȣȌȍȘȎȒȈ Ȑ ȗȘȖȟ.). DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȘȍȠȕȐȒ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Ȗȕ ȉȖȋȈȚ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȉțȌȍȚ șȟȈșȚȓȐȊ. ǰȕȌȘȈ țȉȍȌȐȓșȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȕȈ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔ ȖȗȣȚȍ. Ǫșȍ ȊȖȒȘțȋ șȚȈȓȐ ȗȖȕȖșȐȚȤ ȍȋȖ, ȋȖȊȖȘȧ: «ȅȚȖȚ ǰȕȌȘȈ țȉȐȓ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȟȚȖȉȣ ȚȖȓȤȒȖ ȕȍ ȘȈșșȚȈȚȤșȧ ș ȘȈȑșȒȐȔȐ țȚȍȝȈȔȐ». ǷȍȘȍșțȌȣ Ȑ ȒȘȐȊȖȚȖȓȒȐ ȖȚȘȈȊȐȓȐ șȟȈșȚȤȍ ǰȕȌȘȣ Ȑ ȔȍȠȈȓȐ ȍȔț ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȊȓȈșȚȤȦ ȕȈȌ ȘȈȍȔ Ȑ ȕȍșȔȍȚȕȣȔȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ. ǺǭDzǹǺȃ 12 - 13 ȚȈȔ ȌȈȌȈȘȠȈȕțȌȝȈȊȈȕȚȐȔ ȟȈȕȌȈȓȐȔ ȐȊȈ ȘțȗȐȕȐȔ ȌȎȈȘȈȑȈ ȊȍȗȈȔȈȕȈȕȋȐȔ ȑȈȒȠȔȈ-ȋȘȈșȚȈȔ ȈșȘȐȒ-ȗȈȚȈȔ ȊȐȒȐȘȑȈ ȗȈȓȐȚȈȕ ȒȍȠȈȔș ȚȐȠȚȝȈ ȚȐȠȚȝȍȚȐ ȉȝȈȠȐȕȐȔ ȔȐȕȈ-ȋȈȕȌȝȑ-Ȉșț-ȋȈȕȌȝȍȕȈ ȒțȘȊȈȚȐȔ ȔȈȘȋȈ-ȌțȠȈȕȈȔ ȚȈȔ — ȘȈșȗȓȈȚț ȏȈ ȋȘȍȝ; ȌȈȌȈȘȠȈ — țȊȐȌȍȓ; ȈȕțȌȝȈȊȈȕȚȐȔ — ȗȘȍșȓȍȌțȦȡțȦ; ȟȈȕȌȈȓȐȔ — ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȤȕȐȞț ȕȐȏȠȍȋȖ șȖșȓȖȊȐȧ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȘțȗȐȕȐȔ — ȗȘȐȕȧȊȠțȦ ȖȉȓȐȒ; ȌȎȈȘȈȑȈ — ȗȖ șȚȈȘȖșȚȐ; ȊȍȗȈȔȈȕȈ-ȈȕȋȐȔ — ȌȘȖȎȈȡțȦ ȊșȍȔȐ ȟȓȍȕȈȔȐ; ȑȈȒȠȔȈ-ȋȘȈșȚȈȔ — ȉȖȓȤȕțȦ ȚțȉȍȘȒțȓȍȏȖȔ; ȈșȘȐȒ-ȗȈȚȈȔ — Ȋ 341


342 ȗȍȘȍȗȈȟȒȈȕȕȖȑ ȒȘȖȊȤȦ ȖȌȍȎȌȍ; ȊȐȒȐȘȑȈ — ȘȈȏȔȍȚȈȊ; ȗȈȓȐȚȈȕ — șȍȌȣȍ; ȒȍȠȈȕ — ȊȖȓȖșȣ; ȚȐȠȚȝȈ ȚȐȠȚȝȈ — ȗȖșȚȖȑ, ȗȖșȚȖȑ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȉȝȈȠȐȕȐȔ — ȒȘȐȟȈȊȠțȦ; ȔȐȕȈ-ȋȈȕȌȝȐ — ȐșȚȖȟȈȦȡȍȍ ȏȈȗȈȝ Șȣȉȣ; Ȉșț — ȟȤȍ ȌȣȝȈȕȐȍ; ȋȈȕȌȝȍȕȈ — ȌțȘȕȣȔ ȏȈȗȈȝȖȔ; ȒțȘȊȈȚȐȔ — șȖȊȍȘȠȈȦȡțȦ; ȔȈȘȋȈ-ȌțȠȈȕȈȔ — ȖșȒȊȍȘȕȍȕȐȍ țȓȐȞȣ. ǰȕȌȘȈ țȊȐȌȍȓ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȗȘȍșȓȍȌțȍȚ ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȈȧ ȘȈșȗȓȈȚȈ ȏȈ ȋȘȍȝ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȟȈȝȖȚȖȟȕȖȑ șȚȈȘțȝȐ Ȑȏ șȖșȓȖȊȐȧ ȟȈȕȌȈȓȖȊ. ǭȍ ȟȓȍȕȣ ȖȚ șȚȈȘȖșȚȐ ȌȘȖȎȈȓȐ, ȚȍȓȖ ȍȍ Ȑ ȖȌȍȎȌȈ ȉȣȓȐ ȗȍȘȍȗȈȟȒȈȕȣ ȒȘȖȊȤȦ. «ǷȖșȚȖȑ! ǷȖșȚȖȑ!» — ȒȘȐȟȈȓȈ ȖȕȈ ǰȕȌȘȍ, ȖșȒȊȍȘȕȧȧ ȊșȦ țȓȐȞț șȊȖȐȔ ȌȣȝȈȕȐȍȔ, ȗȘȖȗȐȚȈȕȕȣȔ ȕȍșȚȍȘȗȐȔȣȔ ȏȈȗȈȝȖȔ Șȣȉȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǩȖȓȤȕȣȍ ȚțȉȍȘȒțȓȍȏȖȔ ȟȈșȚȖ ȝȈȘȒȈȦȚ ȒȘȖȊȤȦ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȈȟȒȈȍȚ Ȑȝ ȖȌȍȎȌț. ǺǭDzǹǺ 14 ȕȈȉȝȖ ȋȈȚȖ ȌȐȠȈȝ șȈȘȊȈȝ șȈȝȈșȘȈȒȠȖ ȊȐȠȈȔȗȈȚȍ ȗȘȈȋ-țȌȐȟȐȔ ȌȐȠȈȔ ȚțȘȕȈȔ ȗȘȈȊȐȠȚȖ ȕȘȐȗȈ ȔȈȕȈșȈȔ ȕȈȉȝȈȝ — Ȋ ȕȍȉȖ; ȋȈȚȈȝ — ȐȌțȡȐȑ; ȌȐȠȈȝ — Ȋ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧȝ; șȈȘȊȈȝ — Ȋșȍȝ; șȈȝȈșȘȈ-ȈȒȠȈȝ — ȚȣșȧȟȍȖȒȐȑ ǰȕȌȘȈ; ȊȐȠȈȔȗȈȚȍ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȗȘȈȒ-țȌȐȟȐȔ — Ȋ șȍȊȍȘȖ-ȊȖșȚȖȟȕȖȔ; ȌȐȠȈȔ — ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ; ȚțȘȕȈȔ — șȚȘȍȔȐȚȍȓȤȕȖ; ȗȘȈȊȐȠȚȈȝ — ȊȖȠȍȓ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȔȈȕȈșȈȔ — Ȋ ȖȏȍȘȖ ǴȈȕȈșȈ-șȈȘȖȊȈȘȈ. Ƕ ȞȈȘȤ, șȗȈșȈȧșȤ, ǰȕȌȘȈ ȊȏȔȣȓ șȕȈȟȈȓȈ Ȋ ȕȍȉȍșȈ, ȕȖ Ȑ ȚȈȔ Ȗȕ țȊȐȌȍȓ ȊȖȗȓȖȡȈȊȠțȦ ȋȘȍȝ ȊȍȌȤȔț — ȖȕȈ ȋȕȈȓȈșȤ ȏȈ ȕȐȔ ȗȖ ȗȧȚȈȔ. ǵȈȒȖȕȍȞ ǰȕȌȘȈ țșȚȘȍȔȐȓșȧ ȕȈ șȍȊȍȘȖ-ȊȖșȚȖȒ Ȑ ȚȈȔ ȊȖȠȍȓ Ȋ ȖȏȍȘȖ ǴȈȕȈșȈ-șȈȘȖȊȈȘȈ. ǺǭDzǹǺ 15 șȈ ȈȊȈșȈȚ ȗțȠȒȈȘȈ-ȕȈȓȈ-ȚȈȕȚțȕ ȈȓȈȉȌȝȈ-ȉȝȖȋȖ ȑȈȌ ȐȝȈȋȕȐ-ȌțȚȈȝ ȊȈȘȠȈȕȐ șȈȝȈșȘȈȔ ȈȓȈȒȠȐȚȖ 'ȕȚȈȝ șȈȕȟȐȕȚȈȑȈȕ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȝȈȌ ȊȐȔȖȒȠȈȔ șȈȝ — Ȗȕ (ǰȕȌȘȈ); ȈȊȈșȈȚ — ȎȐȓ; ȗțȠȒȈȘȈ-ȕȈȓȈ-ȚȈȕȚțȕ — Ȋ ȚȒȈȕȧȝ șȚȍȉȓȧ ȓȖȚȖșȈ; ȈȓȈȉȌȝȈ-ȉȝȖȋȈȝ — ȚȍȘȗȧȡȐȑ ȓȐȠȍȕȐȧ (ȓȐȠȍȕȕȣȑ ȊșȧȒȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ țȌȖȉșȚȊ); ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȐȝȈ — ȏȌȍșȤ; ȈȋȕȐ- ȌțȚȈȝ — ȗȖșȓȈȕȍȞ ȉȖȋȈ Ȗȋȕȧ; ȊȈȘȠȈȕȐ — ȕȍȉȍșȕȣȝ ȓȍȚ; șȈȝȈșȘȈȔ — Țȣșȧȟț; ȈȓȈȒȠȐȚȈȝ — ȕȍȊȐȌȐȔȣȑ; ȈȕȚȈȝ — Ȋ ȋȓțȉȐȕȍ șȍȘȌȞȈ; șȈȕȟȐȕȚȈȑȈȕ — ȖȉȌțȔȣȊȈȦȡȐȑ; ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȝȈȚ — ȖȚ ȋȘȍȝȈ țȉȐȑșȚȊȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈ; ȊȐȔȖȒȠȈȔ — ȐȏȉȈȊȓȍȕȐȍ. ǵȍȖȚșȚțȗȕȖ ȌțȔȈȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȐșȒțȗȐȚȤ ȋȘȍȝ țȉȐȑșȚȊȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ Țȣșȧȟț ȓȍȚ șȒȘȣȊȈȓșȧ Ȋ ȚȒȈȕȧȝ șȚȍȉȓȧ ȓȖȚȖșȈ, ȘȈșȚțȡȍȋȖ Ȋ ȖȏȍȘȍ. ǶȉȣȟȕȖ ȉȖȋ Ȗȋȕȧ ȗȘȐȕȖșȐȓ ǰȕȌȘȍ ȍȋȖ ȌȖȓȦ ȖȚ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ, ȕȖ șȍȑȟȈș Ȗȕ ȉȖȧȓșȧ șȚțȗȐȚȤ Ȋ ȊȖȌț Ȑ ǰȕȌȘȍ ȗȘȐȝȖȌȐȓȖșȤ ȋȖȓȖȌȈȚȤ. ǺǭDzǹǺ 16 342


343 ȚȈȊȈȚ ȚȘȐȕȈȒȈȔ ȕȈȝțȠȈȝ ȠȈȠȈșȈ ȊȐȌȑȈ-ȚȈȗȖ-ȑȖȋȈ-ȉȈȓȈȕțȉȝȈȊȈȝ șȈ șȈȔȗȈȌ-ȈȐȠȊȈȘȑȈ-ȔȈȌȈȕȌȝȈ-ȉțȌȌȝȐȘ ȕȐȚȈș ȚȐȘȈȠȟȈȔ ȋȈȚȐȔ ȐȕȌȘȈ-ȗȈȚȕȑȈ ȚȈȊȈȚ — Ȋșȍ ȚȖ ȊȘȍȔȧ; ȚȘȐȕȈȒȈȔ — ȘȈȑșȒȐȔȐ ȗȓȈȕȍȚȈȔȐ; ȕȈȝțȠȈȝ — ǵȈȝțȠȈ; ȠȈȠȈșȈ — ȗȘȈȊȐȓ; ȊȐȌȑȈ — ȏȕȈȕȐȍȔ; ȚȈȗȈȝ — ȈșȒȍȚȐȏȔȖȔ; ȑȖȋȈ — ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ; ȉȈȓȈ — Ȑ șȐȓȖȑ; ȈȕțȉȝȈȊȈȝ — ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȑ; șȈȝ — Ȗȕ (ǵȈȝțȠȈ); șȈȔȗȈȚ — ȉȖȋȈȚșȚȊȖȔ; ȈȐȠȊȈȘȑȈ — Ȑ ȊȓȈșȚȤȦ; ȔȈȌȈ — ȖȗȤȧȕȍȕȕȣȑ; ȈȕȌȝȈ — Ȗșȓȍȗȓȍȕȕȣȑ; ȉțȌȌȝȐȝ — ȘȈȏțȔȖȔ; ȕȐȚȈȝ — ȕȐȏȊȍȘȋȕțȚȣȑ; ȚȐȘȈȠȟȈȔ — ȏȔȍȐ; ȋȈȚȐȔ — Ȓ țȟȈșȚȐ; ȐȕȌȘȈ-ȗȈȚȕȑȈ — șțȗȘțȋȖȑ ǰȕȌȘȣ, ȀȈȟȐȌȍȊȐ. ǷȖȒȈ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȎȐȓ Ȋ ȖȏȍȘȍ, ȗȘȧȟȈșȤ Ȋ șȚȍȉȓȍ ȓȖȚȖșȈ, ȘȈȑșȒȐȑ ȗȘȍșȚȖȓ ȉȣȓ ȌȖȊȍȘȍȕ ǵȈȝțȠȍ ȏȈ ȍȋȖ ȏȕȈȕȐȧ, ȈșȒȍȚȐȟȕȖșȚȤ Ȑ ȑȖȋȐȟȍșȒȐȍ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ. ǵȖ, Ȗșȓȍȗȓȍȕȕȣȑ Ȑ ȖȗȤȧȕȍȕȕȣȑ ȉȖȋȈȚșȚȊȖȔ Ȑ ȊȓȈșȚȤȦ, ǵȈȝțȠȈ ȊȖȏȎȍȓȈȓ șțȗȘțȋȐ ǰȕȌȘȣ Ȑ șȌȍȓȈȓ ȍȑ ȕȍȌȖȏȊȖȓȍȕȕȖȍ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȍ. ǯȈ ȥȚȖ ȍȋȖ ȗȘȖȒȓȧȓ ȉȘȈȝȔȈȕ, Ȑ ȗȖȏȎȍ Ȗȕ ȘȖȌȐȓșȧ ȏȔȍȍȔ. ǺǭDzǹǺ 17 ȚȈȚȖ ȋȈȚȖ ȉȘȈȝȔȈ-ȋȐȘȖȗȈȝțȚȈ ȘȐȚȈȔȉȝȈȘȈ-ȌȝȑȈȕȈ-ȕȐȊȈȘȐȚȈȋȝȈȝ ȗȈȗȈș Țț ȌȐȋȌȍȊȈȚȈȑȈ ȝȈȚȈțȌȎȈș ȚȈȔ ȕȈȉȝȑȈȉȝțȌ ȈȊȐȚȈȔ ȊȐȠȕț-ȗȈȚȕȑȈ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȋȈȚȈȝ — țȠȍȌȠȐȑ; ȉȘȈȝȔȈ — ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ; ȋȐȘȈ — ȘȍȟȈȔȐ; țȗȈȝțȚȈȝ — ȗȘȐȏȊȈȕȕȣȑ; ȘȐȚȈȔȉȝȈȘȈ — ȕȈ ȝȘȈȕȐȚȍȓȧ ȐșȚȐȕȣ (ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ); ȌȝȑȈȕȈ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ; ȕȐȊȈȘȐȚȈ — ȐșȒțȗȓȍȕ; ȈȋȝȈȝ — ȟȍȑ ȋȘȍȝ; ȗȈȗȈȝ — ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȋȘȍȝȖȊȕȖȋȖ ȗȖșȚțȗȒȈ; Țț — ȒȘȖȔȍ ȚȖȋȖ; ȌȐȒ-ȌȍȊȈȚȈȑȈ — ȗȖȓțȉȖȋȖȔ ǸțȌȘȖȑ; ȝȈȚȈ-ȖȌȎȈȝ — ȓȐȠȍȕȕȣȍ ȊșȧȒȖȑ șȐȓȣ; ȚȈȔ — ȕȈ ȕȍȋȖ (ǰȕȌȘț); ȕȈ ȈȉȝȑȈȉȝțȚ — ȕȍ ȔȖȋȓȐ ȗȖȊȓȐȧȚȤ; ȈȊȐȚȈȔ — ȕȈ ȏȈȡȐȡȍȕȕȖȋȖ; ȊȐȠȕț-ȗȈȚȕȑȈ — șțȗȘțȋȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț (ȉȖȋȐȕȍȑ țȌȈȟȐ). ǸțȌȘȈ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ șȚȖȘȖȕ șȊȍȚȈ, șȊȖȐȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ șȔȧȋȟȐȓ ȋȘȍȝ ǰȕȌȘȣ. Dz ȚȖȔț Ȏȍ ǰȕȌȘȈ ȗȘȍȉȣȊȈȓ ȗȖȌ ȏȈȡȐȚȖȑ ȉȖȋȐȕȐ țȌȈȟȐ, șțȗȘțȋȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȟȚȖ ȖȉȐȚȈȍȚ Ȋ ȓȖȚȖșȖȊȣȝ ȏȈȘȖșȓȧȝ ȖȏȍȘȈ ǴȈȕȈșȈ-șȈȘȖȊȈȘȈ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȋȘȍȝȖȊȕȖȋȖ ȗȖșȚțȗȒȈ ȕȍ ȒȖșȕțȓȐșȤ ȍȋȖ. Ƕȕ ȖȒȖȕȟȈȚȍȓȤȕȖ ȐșȒțȗȐȓ șȊȖȑ ȋȘȍȝ, ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. ǯȈȚȍȔ ȗȖ ȗȘȐȏȣȊț ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ Ȗȕ ȊȍȘȕțȓșȧ ȕȈ ȘȈȑșȒțȦ ȗȓȈȕȍȚț Ȑ șȕȖȊȈ ȏȈȕȧȓ șȊȖȍ ȔȍșȚȖ. ǺǭDzǹǺ 18 ȚȈȔ ȟȈ ȉȘȈȝȔȈȘȠȈȑȖ 'ȉȝȑȍȚȑȈ ȝȈȑȈȔȍȌȝȍȕȈ ȉȝȈȘȈȚȈ ȑȈȚȝȈȊȈȌ ȌȐȒȠȈȑȈȔ ȟȈȒȘțȝ ȗțȘțȠȈȘȈȌȝȈȕȍȕȈ ȝȈ ȚȈȔ — Ȓ ȕȍȔț (ǫȖșȗȖȌț ǰȕȌȘȍ); ȟȈ — Ȑ; ȉȘȈȝȔȈ-ȘȐȠȈȑȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȣ; ȈȉȝȑȍȚȑȈ — ȗȘȐȉȓȐȏȐȊȠȐșȤ; ȝȈȑȈȔȍȌȝȍȕȈ — ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȒȖȕȧ; ȉȝȈȘȈȚȈ — Ȗ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ; ȑȈȚȝȈȊȈȚ — șȖȋȓȈșȕȖ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ; ȌȐȒȠȈȑȈȔ 343


344 ȟȈȒȘțȝ — ȗȖșȊȧȚȐȓȐ; ȗțȘțȠȈ-ȈȘȈȌȝȈȕȍȕȈ — ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȖȍ Ȍȓȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ, ǽȈȘȐ; ȝȈ — ȊȖȐșȚȐȕț. Ƕ ȞȈȘȤ, ȒȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ǰȕȌȘȈ ȊȍȘȕțȓșȧ Ȋ ȕȍȉȍșȕțȦ ȖȉȐȚȍȓȤ, șȊȧȚȣȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȊșȚȘȍȚȐȓȐ ȍȋȖ Ȑ ȗȖȌȋȖȚȖȊȐȓȐ Ȓ ȖȉȘȧȌț ȏȈȒȓȈȕȐȧ ȒȖȕȧ [ȈȠȊȈȔȍȌȝȈ-ȧȋȤȐ] Ȍȓȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺǭDzǹǺȃ 19 - 20 ȈȚȝȍȌȎȑȈȔȈȕȍ ȗțȘțȠȍ șȈȘȊȈ-ȌȍȊȈȔȈȑȈȚȔȈȕȐ ȈȠȊȈȔȍȌȝȍ ȔȈȝȍȕȌȘȍȕȈ ȊȐȚȈȚȍ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȉȝȐȝ șȈ ȊȈȐ ȚȊȈȠȚȘȈ-ȊȈȌȝȖ ȉȝțȑȈȕ ȈȗȐ ȗȈȗȈ-ȟȈȑȖ ȕȘȐȗȈ ȕȐȚȈș ȚȍȕȈȐȊȈ ȠțȕȑȈȑȈ ȕȐȝȈȘȈ ȐȊȈ ȉȝȈȕțȕȈ ȈȚȝȈ — ȗȖȥȚȖȔț; ȐȌȎȑȈȔȈȕȍ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȗȖȟȐȚȈȕȐȦ; ȗțȘțȠȍ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; șȈȘȊȈ — Ȋșȍȝ; ȌȍȊȈ-ȔȈȑȈ-ȈȚȔȈȕȐ — ǹȊȍȘȝȌțȠȐ Ȑ ȝȘȈȕȐȚȍȓȧ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȈȠȊȈȔȍȌȝȍ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȦ ȒȖȕȧ; ȔȈȝȈ-ȐȕȌȘȍȕȈ — ȞȈȘȍȔ ǰȕȌȘȖȑ; ȊȐȚȈȚȍ — ȗȘȖȊȍȌȍȕȕȖȔț; ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȉȝȐȝ — șȊȧȚȣȔȐ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ, ȏȕȈȚȖȒȈȔȐ ǪȍȌ; șȈȝ — ȚȖ; ȊȈȐ — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȚȊȈȠȚȘȈ-ȊȈȌȝȈȝ — țȉȐȑșȚȊȖ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ, șȣȕȈ ǺȊȈȠȚȣ; ȉȝțȑȈȚ — ȉȣȓȖ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȗȈȗȈȟȈȑȈȝ — ȚȧȎȍȓȖȍ ȋȘȍȝȖȊȕȖȍ ȉȘȍȔȧ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȕȐȚȈȝ — ȖȉȘȈȡȍȕȕȖȍ; ȚȍȕȈ — ȚȍȔ (ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍȔ ȒȖȕȧ); ȥȊȈ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȠțȕȑȈȑȈ — Ȋ ȕȐȟȚȖ; ȕȐȝȈȘȈȝ — ȚțȔȈȕ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȉȝȈȕțȕȈ — ȧȘȒȐȔ șȖȓȕȞȍȔ. ǮȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȒȖȕȧ, ȗȘȖȊȍȌȍȕȕȖȍ șȊȧȚȣȔȐ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ, ȐȏȉȈȊȐȓȖ ǰȕȌȘț ȖȚ Ȋșȍȝ ȍȋȖ ȋȘȍȝȖȊ, ȐȉȖ ȟȍȘȍȏ ȕȍȋȖ ǰȕȌȘȈ ȗȖȒȓȖȕȧȓșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ƕ ȞȈȘȤ, ȥȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ șȖȎȋȓȖ ȌȈȎȍ ȍȋȖ ȚȧȎȒȐȑ ȋȘȍȝ, șȓȖȊȕȖ șȖȓȕȞȍ, ȗȍȘȊȣȔȐ Ȏȍ ȓțȟȈȔȐ ȘȈșșȍȐȊȈȦȡȍȍ țȚȘȍȕȕȐȑ ȚțȔȈȕ. ǺǭDzǹǺ 21 șȈ ȊȈȌȎȐȔȍȌȝȍȕȈ ȑȈȚȝȖȌȐȚȍȕȈ ȊȐȚȈȑȈȔȈȕȍȕȈ ȔȈȘȐȟȐ-ȔȐȠȘȈȐȝ ȐȠȚȊȈȌȝȐȑȈȌȎȕȈȔ ȗțȘțȠȈȔ ȗțȘȈȕȈȔ ȐȕȌȘȖ ȔȈȝȈȕ ȈșȈ ȊȐȌȝțȚȈ-ȗȈȗȈȝ șȈȝ — Ȗȕ (ǰȕȌȘȈ); ȊȈȌȎȐȔȍȌȝȍȕȈ — ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍȔ ȒȖȕȧ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; țȌȐȚȍȕȈ — ȖȗȐșȈȕȕȣȔ; ȊȐȚȈȑȈȔȈȕȍȕȈ — șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ; ȔȈȘȐȟȐ-ȔȐȠȘȈȐȝ — ȎȘȍȞȈȔȐ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǴȈȘȐȟȐ; ȐȠȚȊȈ — ȗȖȟȐȚȈȧ; ȈȌȝȐȑȈȌȎȕȈȔ — ǹȊȍȘȝȌțȠț; ȗțȘțȠȈȔ ȗțȘȈȕȈȔ — ȐȏȕȈȟȈȓȤȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȐȕȌȘȈȝ — ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ; ȔȈȝȈȕ — ȌȖșȚȖȟȚȐȔȣȔ; ȈșȈ — șȚȈȓ; ȊȐȌȝțȚȈ-ȗȈȗȈȝ — ȉȍȏȋȘȍȠȕȣȑ. ǴȈȘȐȟȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȉȓȈȋȖȊȖȓȐȊȠȐȍ Ȓ ǰȕȌȘȍ, ȗȖ ȊșȍȔ ȗȘȈȊȐȓȈȔ ȗȘȖȊȍȓȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȗȖȟȐȚȈȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ǹȊȍȘȝȌțȠț, 344


345 ǰȏȕȈȟȈȓȤȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȥȚȖȔț ǰȕȌȘȈ ȊȍȘȕțȓ șȍȉȍ ȗȘȍșȚȖȓ Ȑ ȊșȍȖȉȡȍȍ țȊȈȎȍȕȐȍ. ǺǭDzǹǺȃ 22 - 23 ȐȌȈȔ ȔȈȝȈȒȝȑȈȕȈȔ ȈȠȍȠȈ-ȗȈȗȔȈȕȈȔ ȗȘȈȒȠȈȓȈȕȈȔ ȚȐȘȚȝȈȗȈȌȈȕțȒȐȘȚȈȕȈȔ ȉȝȈȒȚȑ-țȟȟȝȘȈȑȈȔ ȉȝȈȒȚȈ-ȌȎȈȕȈȕțȊȈȘȕȈȕȈȔ ȔȈȝȍȕȌȘȈ-ȔȖȒȠȈȔ ȊȐȌȎȈȑȈȔ ȔȈȘțȚȊȈȚȈȝ ȗȈȚȝȍȑțȘ ȈȒȝȑȈȕȈȔ ȐȌȈȔ șȈȌȈ ȉțȌȝȈȝ ȠȘȐȕȊȈȕȚȑ ȈȚȝȖ ȗȈȘȊȈȕȐ ȗȈȘȊȈȕȐȕȌȘȐȑȈȔ ȌȝȈȕȑȈȔ ȑȈȠȈșȑȈȔ ȕȐȒȝȐȓȈȋȝȈ-ȔȖȟȈȕȈȔ ȘȐȗțȕȌȎȈȑȈȔ șȊȈșȚȑ-ȈȑȈȕȈȔ ȚȈȚȝȈȑțȠȈȔ ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; ȔȈȝȈ-ȈȒȝȑȈȕȈȔ — ȊȍȓȐȒȖȍ ȐșȚȖȘȐȟȍșȒȖȍ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ; ȈȠȍȠȈȗȈȗȔȈȕȈȔ — ȖȚ ȕȍșȔȍȚȕȖȋȖ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȈ ȋȘȍȝȖȊ; ȗȘȈȒȠȈȓȈȕȈȔ — ȖȟȐȡȍȕȐȍ; ȚȐȘȚȝȈȗȈȌȈ-ȈȕțȒȐȘȚȈȕȈȔ — ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȡȍȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȖșȧȡȍȋȖ ȐȔȧ ǺȐȘȚȝȈȗȈȌȈ; ȉȝȈȒȚȐ — ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ; țȟȟȝȘȈȑȈȔ — ȊȣȏȣȊȈȦȡȍȍ ȘȖșȚ; ȉȝȈȒȚȈ- ȌȎȈȕȈ — ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ; ȈȕțȊȈȘȕȈȕȈȔ — ȖȗȐșȣȊȈȦȡȍȍ; ȔȈȝȈ-ȐȕȌȘȈ-ȔȖȒȠȈȔ — ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș; ȊȐȌȎȈȑȈȔ — ȗȖȉȍȌț; ȔȈȘțȚȊȈȚȈȝ — ȞȈȘȧ ǰȕȌȘȣ; ȗȈȚȝȍȑțȝ — ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖȍ Ȍȓȧ ȟȚȍȕȐȧ; ȈȒȝȑȈȕȈȔ — ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; șȈȌȈ — ȊșȍȋȌȈ; ȉțȌȝȈȝ — țȟȍȕȣȍ ȔțȎȐ; ȠȘȐȕȊȈȕȚȐ — ȕȍțșȚȈȕȕȖ șȓțȠȈȦȚ; ȈȚȝȖ — ȚȈȒȎȍ; ȗȈȘȊȈȕȐ ȗȈȘȊȈȕȐ — ȕȈ ȒȈȎȌȖȔ ȗȘȈȏȌȕȖȊȈȕȐȐ; ȐȕȌȘȐȑȈȔ — ȖȉȖșȚȘȧȦȡȍȍ ȟțȊșȚȊȈ; ȌȝȈȕȑȈȔ — ȗȘȐȕȖșȧȡȍȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ; ȑȈȠȈșȑȈȔ — ȗȘȐȕȖșȧȡȍȍ șȓȈȊț; ȕȐȒȝȐȓȈ — Ȋșȍȝ; ȈȋȝȈ-ȔȖȟȈȕȈȔ — ȖșȊȖȉȖȎȌȈȦȡȍȍ ȖȚ ȋȘȍȝȖȊ; ȘȐȗțȔ-ȌȎȈȑȈȔ — ȌȈȘțȦȡȍȍ ȗȖȉȍȌț ȕȈȌ ȊȘȈȋȈȔȐ; șȊȈșȚȐ-ȈȑȈȕȈȔ — ȗȘȐȕȖșȧȡȍȍ țȌȈȟț ȊȖ Ȋșȍȝ ȕȈȟȐȕȈȕȐȧȝ; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȑțȠȈȔ — ȏȌȖȘȖȊȤȍ Ȑ ȌȖȓȋȖȓȍȚȐȍ. ȅȚȖ ȊȍȓȐȒȖȍ șȒȈȏȈȕȐȍ ȗȖȊȍșȚȊțȍȚ Ȗ ȊȍȓȐȟȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǵȈȘȈȧȕȣ, Ȗ ȗȘȍȊȖșȝȖȌșȚȊȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, Ȗ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ ǰȕȌȘȈ Ȑ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ, Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ǰȕȌȘȈ ȐșȒțȗȐȓ ȋȘȍȝȐ Ȑ ȗȖȉȍȌȐȓ Ȋ ȉȐȚȊȍ ȌȍȔȖȕȖȊ. ǷȖșȚȐȋȠȐȑ șțȚȤ ȥȚȖȋȖ șȒȈȏȈȕȐȧ șȔȣȊȈȍȚ ș șȍȉȧ Ȋșȍ ȋȘȍȝȐ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȚȍȔ, ȒȚȖ ȐȏțȟȈȍȚ ȗȐșȈȕȐȧ, ȊșȍȋȌȈ ȕȈȒȈȏȣȊȈȦȚ ȍȋȖ ȟȐȚȈȚȤ. ǻ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȉțȌȍȚ ȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ, ȖȉȖșȚȘȧȚșȧ ȟțȊșȚȊȈ, ȉȖȋȈȚșȚȊȖ ȍȋȖ ȗȘȐțȔȕȖȎȐȚșȧ Ȑ șȓȈȊȈ ȊȖȏȘȈșȚȍȚ. Ƕȕ șȚȈȕȍȚ ȉȍȏȋȘȍȠȕȣȔ, ȗȖȉȍȌȐȚ șȊȖȐȝ ȊȘȈȋȖȊ Ȑ ȗȘȖȎȐȊȍȚ ȌȖȓȋȐȍ ȋȖȌȣ. ȅȚȖ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȕȖ ȊȖ Ȋșȍȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȈ ȒȈȎȌȖȔ ȗȘȈȏȌȕȐȒȍ țȟȍȕȣȍ ȔțȎȐ șȓțȠȈȦȚ Ȑ ȗȍȘȍșȒȈȏȣȊȈȦȚ ȍȋȖ. ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȚȘȐȕȈȌȞȈȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȀȍșȚȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǾȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȕȍșȍȚ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ ȏȈ șȖȌȍȧȕȕȣȑ ȋȘȍȝ».

Ƚɥɚɜɚ ɱɟɬɵɪɧɚɞɰɚɬɚɹ. Ƚɨɪɟ ɰɚɪɹ ɑɢɬɪɚɤɟɬɭ Ǫ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ șȗȘȈȠȐȊȈȍȚ șȊȖȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȀțȒȈȌȍȊț ǫȖșȊȈȔȐ, Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȌȍȔȖȕ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ șȔȖȋ șȚȈȚȤ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ ȖȚȊȍȚ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚ ȞȈȘȦ Ȗ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȑ 345


346 ȎȐȏȕȐ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ. ȅȚȖ ȐșȚȖȘȐȧ Ȗ ȞȈȘȍ ȟȐȚȘȈȒȍȚț Ȑ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ Ȗȕ ȋȖȘȍȊȈȓ Ȗ șȔȍȘȚȐ șȣȕȈ. ǹȘȍȌȐ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔȕȖȎȍșȚȊȈ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȓȦȌȐ șȖșȚȈȊȓȧȦȚ ȓȐȠȤ ȕȐȟȚȖȎȕțȦ ȌȖȓȦ. ǰȏ ȕȐȝ ȖȟȍȕȤ ȕȍȔȕȖȋȐȍ șȓȍȌțȦȚ ȏȈȗȖȊȍȌȧȔ ȘȍȓȐȋȐȐ, Ȉ șȘȍȌȐ ȗȖșȓȍȌȕȐȝ ȚȖȓȤȒȖ ȍȌȐȕȐȞȣ șȚȘȍȔȧȚșȧ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. ǰȏ ȔȕȖȋȐȝ Țȣșȧȟ șȚȘȍȔȧȡȐȝșȧ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ ȕȈȑȌȍȚșȧ, ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ, ȖȌȐȕ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ țȌȈȓȖșȤ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȌțȘȕȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȐȓȐ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ. Ǩ Ȑȏ ȔȕȖȋȐȝ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȗȖȓțȟȐȊȠȐȝ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȍȌȐȕȐȞȣ ȔȖȋțȚ șȚȈȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǵȈȘȈȧȕȣ. ǷȖȥȚȖȔț ȚȈȒȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȖȟȍȕȤ Ȑ ȖȟȍȕȤ ȔȈȓȖ. ǩȝȈȒȚȐ, ȐȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ, — ȥȚȖ ȖșȖȉȣȑ ȌȈȘ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ ȉȣȓ ȗȖȘȈȎȍȕ, țȏȕȈȊ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȚȈȓ ȒȈȒȖȑ-ȚȖ ȌȍȔȖȕ. ǵȍȌȖțȔȍȊȈȧ, Ȗȕ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ ȀțȒȈȌȍȊȍ ǫȖșȊȈȔȐ ȏȈ ȘȈȏȢȧșȕȍȕȐȧȔȐ, Ȑ ȚȖȚ ȗȖȊȍȌȈȓ ȍȔț Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȑ ȎȐȏȕȐ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȉȣȓ ȟȐȚȘȈȒȍȚț, ȞȈȘȍȔ ȀțȘȈșȍȕȣ. ǶȌȕȈȎȌȣ ȉȍȏȌȍȚȕȣȑ ȞȈȘȤ ȟȐȚȘȈȒȍȚț ȗȖȊșȚȘȍȟȈȓ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔțȌȘȍȞȈ ǨȕȋȐȘț. ǨȕȋȐȘȈ ȗȖȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȓșȧ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȍȔ ȞȈȘȧ, Ȑ ȞȈȘȤ ȗȖȊȍȌȈȓ ȍȔț Ȗ șȊȖȍȔ ȋȖȘȍ. ǴțȌȘȍȞ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȐȓ ȞȈȘȧ, Ȑ Ȋ ȌȖȓȎȕȣȑ șȘȖȒ ȗȍȘȊȈȧ ȞȈȘȐȞȈ DzȘȐȚȈȌȤȦȚȐ ȘȖȌȐȓȈ ȞȈȘȦ șȣȕȈ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȉȣȓȖ șțȎȌȍȕȖ ȗȘȐȕȍșȚȐ șȊȖȐȔ ȘȖȌȐȚȍȓȧȔ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȋȖȘȍ. DzȖȋȌȈ ȔȈȓȤȟȐȒ ȘȖȌȐȓșȧ, ȞȈȘȤ Ȑ Ȋșȍ ȌȘțȋȐȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȌȊȖȘȞȈ ȉȣȓȐ Ȋȕȍ șȍȉȧ ȖȚ ȘȈȌȖșȚȐ. ǵȍ ȘȈȌȖȊȈȓȐșȤ ȚȖȓȤȒȖ ȖșȚȈȊȠȐȍșȧ ȉȍȏȌȍȚȕȣȔȐ ȌȘțȋȐȍ Ȏȍȕȣ ȞȈȘȧ. ǷȖȏȎȍ ȖȕȐ Ȑȏ ȏȈȊȐșȚȐ Ȓ DzȘȐȚȈȌȤȦȚȐ ȖȚȘȈȊȐȓȐ ȔȈȓȤȟȐȒȈ. ǹȔȍȘȚȤ șȣȕȈ ȗȖȊȍȘȋȓȈ ȞȈȘȧ ȟȐȚȘȈȒȍȚț Ȋ șȚȘȈȠȕȖȍ ȋȖȘȍ. ǻȏȕȈȊ Ȗȉ ȥȚȖȔ, ȔțȌȘȍȞ ǨȕȋȐȘȈ șȕȖȊȈ ȕȈȊȍșȚȐȓ ȞȈȘȧ, ȕȈ ȥȚȖȚ ȘȈȏ ȊȔȍșȚȍ ș ǵȈȘȈȌȖȑ ǴțȕȐ. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȗȈȘȐȒȠȐȌ țȊȈȟȈ ȘȈȌȎȈș-ȚȈȔȈȝ-șȊȈȉȝȈȊȈșȑȈ ȉȘȈȝȔȈȕ ȊȘȐȚȘȈșȑȈ ȗȈȗȔȈȕȈȝ ȕȈȘȈȑȈȕȍ ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ ȒȈȚȝȈȔ ȈșȐȌ ȌȘȐȌȝȈ ȔȈȚȐȝ ȠȘȐ-ȗȈȘȐȒȠȐȚ țȊȈȟȈ — ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ șȗȘȖșȐȓ; ȘȈȌȎȈȝ — ȋțȕȣ șȚȘȈșȚȐ; ȚȈȔȈȝ — Ȑ ȋțȕȣ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ; șȊȈ-ȉȝȈȊȈșȑȈ — ȐȔȍȦȡȍȋȖ ȗȘȐȘȖȌț; ȉȘȈȝȔȈȕ — Ȗ țȟȍȕȣȑ ȉȘȈȝȔȈȕ; ȊȘȐȚȘȈșȑȈ — ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ; ȗȈȗȔȈȕȈȝ — ȗȘȐȕȐȔȈȍȔȖȋȖ ȏȈ ȋȘȍȠȕȐȒȈ; ȕȈȘȈȑȈȕȍ — ȕȈ ǫȖșȗȖȌȍ ǵȈȘȈȧȕȍ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȒȈȚȝȈȔ — ȒȈȒ; ȈșȐȚ — ȉȣȓȖ; ȌȘȐȌȝȈ — țȚȊȍȘȎȌȍȕȖ; ȔȈȚȐȝ — șȖȏȕȈȕȐȍ. ǾȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ șȗȘȖșȐȓ ȀțȒȈȌȍȊț ǫȖșȊȈȔȐ: Ƕ țȟȍȕȣȑ ȉȘȈȝȔȈȕ, ȖȉȣȟȕȖ ȌȍȔȖȕȣ, ȊȍȌȖȔȣȍ șȚȘȈșȚȤȦ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖȔ, ȖȟȍȕȤ ȋȘȍȝȖȊȕȣ. ǶȚȒțȌȈ Ȏȍ ț ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ ȗȖȧȊȐȓȈșȤ ȚȈȒȈȧ ȓȦȉȖȊȤ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǵȈȘȈȧȕȍ? DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȒȈȎȌȣȑ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȌ ȗȘȍȖȉȓȈȌȈȦȡȐȔ ȊȓȐȧȕȐȍȔ șȚȘȈșȚȐ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. ǹȚȈȚȤ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ ȔȖȎȕȖ, ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȍȖȌȖȓȍȊ ȊȓȐȧȕȐȍ ȥȚȐȝ ȋțȕ Ȑ țȚȊȍȘȌȐȊȠȐșȤ Ȋ ȉȓȈȋȖșȚȐ. ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗȉ ȥȚȖȔ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (7.28): ȑȍȠȈȔ ȚȊ ȈȕȚȈ-ȋȈȚȈȔ ȗȈȗȈȔ ȌȎȈȕȈȕȈȔ ȗțȕȑȈ-ȒȈȘȔȈȕȈȔ 346


347 Țȍ ȌȊȈȕȌȊȈ-ȔȖȝȈ-ȕȐȘȔțȒȚȈ ȉȝȈȌȎȈȕȚȍ ȔȈȔ ȌȘȐȌȝȈ-ȊȘȈȚȈȝ «DzȚȖ șȖȊȍȘȠȈȓ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ Ȋ ȥȚȖȑ Ȑ Ȋ ȗȘȖȠȓȣȝ ȎȐȏȕȧȝ Ȑ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȚȘȍȒșȧ ȖȚ ȋȘȍȝȈ, ȚȖȚ ȊȣȝȖȌȐȚ Ȑȏ-ȗȖȌ ȊȓȈșȚȐ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ Ȑ ș ȘȍȠȐȔȖșȚȤȦ ȗȖșȊȧȡȈȍȚ șȍȉȧ șȓțȎȍȕȐȦ Ǵȕȍ». ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȓ Ȓ ȘȖȌț ȌȍȔȖȕȖȊ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ ȕȍȌȖțȔȍȊȈȓ, ȒȈȒ Ȗȕ ȔȖȋ șȚȈȚȤ ȚȈȒȐȔ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. ǺǭDzǹǺ 2 ȌȍȊȈȕȈȔ ȠțȌȌȝȈ-șȈȚȚȊȈȕȈȔ ȘȐȠȐȕȈȔ ȟȈȔȈȓȈȚȔȈȕȈȔ ȉȝȈȒȚȐȘ ȔțȒțȕȌȈ-ȟȈȘȈȕȍ ȕȈ ȗȘȈȑȍȕȖȗȈȌȎȈȑȈȚȍ ȌȍȊȈȕȈȔ — ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȠțȌȌȝȈ-șȈȚȚȊȈȕȈȔ — ȟȐșȚȣȝ ȗȖȔȣșȓȈȔȐ; ȘȐȠȐȕȈȔ — ȊȍȓȐȒȐȝ șȊȧȚȣȝ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȔȈȓȈ-ȈȚȔȈȕȈȔ — ȖȟȐșȚȐȊȠȐȝ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ; ȉȝȈȒȚȐȝ — ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ; ȔțȒțȕȌȈ-ȟȈȘȈȕȍ — ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǴțȒțȕȌȣ, ȌȈȘțȦȡȍȋȖ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȗȘȈȑȍȕȈ — ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ; țȗȈȌȎȈȑȈȚȍ — ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ. ǬȈȎȍ șȘȍȌȐ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕȣȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȊȍȓȐȒȐȝ șȊȧȚȣȝ, șȊȖȉȖȌȕȣȝ ȖȚ șȒȊȍȘȕȣ ȔȐȘșȒȐȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ, ȘȍȌȒȖ ȊșȚȘȍȟȈȦȚșȧ Țȍ, ȒȚȖ ș ȟȐșȚȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ șȓțȎȐȚ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǴțȒțȕȌȣ. [DzȈȒ Ȏȍ ȚȖȋȌȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ șȔȖȋ șȚȈȚȤ ȚȈȒȐȔ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ?] ǺǭDzǹǺ 3 ȘȈȌȎȖȉȝȐȝ șȈȔȈ-șȈȕȒȝȑȈȚȈȝ ȗȈȘȚȝȐȊȈȐȘ ȐȝȈ ȌȎȈȕȚȈȊȈȝ ȚȍȠȈȔ ȑȍ ȒȍȟȈȕȍȝȈȕȚȍ ȠȘȍȑȖ ȊȈȐ ȔȈȕțȌȎȈȌȈȑȈȝ ȘȈȌȎȖȉȝȐȝ — ș ȈȚȖȔȈȔȐ; șȈȔȈ-șȈȕȒȝȑȈȚȈȝ — șȘȈȊȕȐȔȣȍ ȗȖ ȟȐșȓȍȕȕȖșȚȐ; ȗȈȘȚȝȐȊȈȐȝ — șȖșȚȈȊȓȧȦȡȐȔȐ ȏȍȔȓȦ; ȐȝȈ — ȏȌȍșȤ (Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ); ȌȎȈȕȚȈȊȈȝ — ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ; ȚȍȠȈȔ — șȘȍȌȐ ȕȐȝ; ȑȍ — ȒȖȚȖȘȣȍ; ȒȍȟȈȕȈ — ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ; ȐȝȈȕȚȍ — ȗȖșȚțȗȈȦȚ; ȠȘȍȑȈȝ — ȊȖ ȐȔȧ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ ȘȍȓȐȋȐȐ; ȊȈȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȔȈȕțȌȎȈȈȌȈȑȈȝ — ȓȦȌȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ șțȡȍșȚȊȈ. Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ șȚȖȓȤȒȖ Ȏȍ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, șȒȖȓȤȒȖ ȈȚȖȔȖȊ. ǹȘȍȌȐ ȕȐȝ ȓȐȠȤ ȖȟȍȕȤ ȕȍȔȕȖȋȐȍ ȘȖȎȌȈȦȚșȧ ȓȦȌȤȔȐ, Ȉ șȘȍȌȐ ȓȦȌȍȑ ȓȐȠȤ ȐȏȉȘȈȕȕȣȍ ȎȐȊțȚ ȗȖ ȏȈȒȖȕȈȔ ȘȍȓȐȋȐȐ. ǺǭDzǹǺ 4 ȗȘȈȑȖ ȔțȔțȒȠȈȊȈș ȚȍȠȈȔ ȒȍȟȈȕȈȐȊȈ ȌȊȐȌȎȖȚȚȈȔȈ ȔțȔțȒȠțȕȈȔ șȈȝȈșȘȍȠț ȒȈȠȟȐȕ ȔțȟȑȍȚȈ șȐȌȝȑȈȚȐ 347


348 ȗȘȈȑȈȝ — ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ; ȔțȔțȒȠȈȊȈȝ — șȚȘȍȔȧȡȐȍșȧ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ; ȚȍȠȈȔ — șȘȍȌȐ ȕȐȝ; ȒȍȟȈȕȈ — ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ; ȥȊȈ — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȌȊȐȌȎȈ-țȚȚȈȔȈ — Ȗ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ; ȔțȔțȒȠțȕȈȔ — Ȑȏ șȚȘȍȔȧȡȐȝșȧ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ; șȈȝȈșȘȍȠț — șȘȍȌȐ Țȣșȧȟ; ȒȈȠȟȐȚ — ȒȚȖ-ȚȖ; ȔțȟȑȍȚȈ — ȔȖȎȍȚ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ; șȐȌȝȑȈȚȐ — ȖȉȘȍȚȈȍȚ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ. Ƕ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ! ǰȏ Ȋșȍȝ ȗȖȌȟȐȕȧȦȡȐȝșȧ ȏȈȒȖȕȈȔ ȘȍȓȐȋȐȐ ȓȐȠȤ ȍȌȐȕȐȞȣ ȎȍȓȈȦȚ ȕȈȊșȍȋȌȈ ȗȖȒȐȕțȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ. ǰȏ ȔȕȖȋȐȝ Țȣșȧȟ ȐȔȍȦȡȐȝ ȚȈȒȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ ȍȌȊȈ ȓȐ ȖȌȐȕ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȗȖȌȓȐȕȕțȦ șȊȖȉȖȌț, ȖȚȒȈȏȈȊȠȐșȤ ȖȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ Ȓ ȖȉȡȍșȚȊț, ȌȘțȏȤȧȔ Ȑ ȉȓȐȏȒȐȔ, Ȓ șȚȘȈȕȍ, ȌȖȔț, Ȏȍȕȍ Ȑ ȌȍȚȧȔ. ǵȖ Ȑ șȘȍȌȐ ȔȕȖȋȐȝ Țȣșȧȟ ȚȈȒȐȝ șțȔȍȊȠȐȝ ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȚȖȓȤȒȖ ȘȍȌȒȐȔ șȟȈșȚȓȐȊȞȈȔ țȌȈȍȚșȧ ȗȖșȚȐȟȤ ȍȋȖ ȐșȚȐȕȕȣȑ șȔȣșȓ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹțȡȍșȚȊțȍȚ ȟȍȚȣȘȍ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȓȦȌȍȑ: ȒȈȘȔȐ, ȋȤȧȕȐ, ȑȖȋȐ Ȑ ȉȝȈȒȚȣ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȘȍȟȤ ȐȌȍȚ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ Ȗ ȒȈȘȔȐ Ȑ ȋȤȧȕȐ. DzȈȘȔȐ ȐȡțȚ șȟȈșȚȤȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, șȔȍȕȧȧ șȊȖȐ ȚȍȓȈ ȖȌȕȖ ȏȈ ȌȘțȋȐȔ. ǵȈ ȒȈȒȖȑ ȉȣ ȗȓȈȕȍȚȍ ȖȕȐ ȕȐ ȘȖȌȐȓȐșȤ, Ȑȝ ȗȘȐȊȓȍȒȈȦȚ ȚȖȓȤȒȖ Țȍȓȍșȕȣȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ. ǶȌȕȈȒȖ, ȒȖȋȌȈ ȚȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȋȤȧȕȐ, ȍȋȖ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȤ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȖȚ ȖȒȖȊ ȔȈȚȍȘȐȐ. ǰ ȚȖȓȤȒȖ ȖȟȍȕȤ ȕȍȔȕȖȋȐȔ Ȑȏ ȚȈȒȐȝ ȓȦȌȍȑ țȌȈȍȚșȧ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȍȡȍ ȗȘȐ ȎȐȏȕȐ. ǺȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȘȈȏȘȣȊȈȦȚ șȊȧȏȐ ș ȖȉȡȍșȚȊȖȔ, ȌȘțȏȤȧȔȐ Ȑ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ, șȚȘȈȕȖȑ, șȍȔȤȍȑ, ȎȍȕȖȑ Ȑ ȌȍȚȤȔȐ. ǵȖ Ȑ șȘȍȌȐ ȔȕȖȎȍșȚȊȈ Țȍȝ, ȒȚȖ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȌȖșȚȐȋ ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝȐ, ȓȐȠȤ ȍȌȐȕȐȞȈȔ țȌȈȍȚșȧ ȖșȖȏȕȈȚȤ ȊȈȎȕȖșȚȤ șȈȕȕȤȧșȣ, ȗȖȓȕȖȋȖ ȖȚȘȍȟȍȕȐȧ ȖȚ ȔȐȘȈ. ǺǭDzǹǺ 5 ȔțȒȚȈȕȈȔ ȈȗȐ șȐȌȌȝȈȕȈȔ ȕȈȘȈȑȈȕȈ-ȗȈȘȈȑȈȕȈȝ șțȌțȘȓȈȉȝȈȝ ȗȘȈȠȈȕȚȈȚȔȈ ȒȖȚȐȠȊ ȈȗȐ ȔȈȝȈ-Ȕțȕȍ ȔțȒȚȈȕȈȔ — Ȑȏ ȖșȊȖȉȖȌȐȊȠȐȝșȧ ȍȡȍ ȗȘȐ ȎȐȏȕȐ (șȘȍȌȐ Țȍȝ, ȒȚȖ ȕȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȚȍȓȍșȕȣȔ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧȔ, ȌȈȘțȍȔȣȔ ȖȉȡȍșȚȊȖȔ, ȌȘțȎȉȖȑ Ȑ ȓȦȉȖȊȤȦ); ȈȗȐ — ȌȈȎȍ; șȐȌȌȝȈȕȈȔ — Ȑȏ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȝ (ȖșȖȏȕȈȊȠȐȝ ȚȡȍȚȕȖșȚȤ Țȍȓȍșȕȣȝ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȑ); ȕȈȘȈȑȈȕȈ-ȗȈȘȈȑȈȕȈȝ — ȖșȖȏȕȈȊȠȐȑ ǵȈȘȈȧȕț ǪșȍȊȣȠȕȐȔ; șțȌțȘȓȈȉȝȈȝ — ȘȍȌȟȈȑȠȐȑ; ȗȘȈȠȈȕȚȈ — ȗȖȓȕȖșȚȤȦ țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȕȣȑ; ȈȚȔȈ — ȚȖȚ, ȟȍȑ țȔ; ȒȖȚȐȠț — șȘȍȌȐ ȔȐȘȐȈȌ*; ȈȗȐ — ȌȈȎȍ; ȔȈȝȈ-Ȕțȕȍ — Ȗ ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ. * DzȖȚȐ ȏȕȈȟȐȚ ȌȍșȧȚȤ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ. ǪȖ ȔȕȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȔ ȟȐșȓȍ ȥȚȖ șȓȖȊȖ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «ȔȐȘȐȈȌȣ». Ƕ ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ, șȘȍȌȐ ȔȐȘȐȈȌ ȌțȠ, ȖȉȘȍȚȠȐȝ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ Ȑ Ȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȍ ȗȖșȚȐȋȠȐȝ ȍȋȖ ȊȣșȠțȦ șțȚȤ, ȍȌȊȈ ȓȐ ȖȌȐȕ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǵȈȘȈȧȕȣ [DzȘȐȠȕȣ]. ǺȈȒȐȝ ȖȉȘȍȚȠȐȝ țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȖȟȍȕȤ Ȑ ȖȟȍȕȤ ȔȈȓȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ ȥȚȖȚ șȚȐȝ șȓȍȌțȦȡȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ. ǶȌȕȖȋȖ șȚȘȍȔȓȍȕȐȧ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ (ȔțȒȚȐ) ȍȡȍ ȕȍȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ — ȕȈȌȖ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ. ǿȍȓȖȊȍȒ, ȗȖșȚȐȋȠȐȑ ȊșȦ ȚȡȍȚȕȖșȚȤ ȔȐȘșȒȖȋȖ ȖȉȘȈȏȈ ȎȐȏȕȐ, ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȊȣșȠȍȍ ȏȕȈȕȐȍ Ȑ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ țȒȓȈȌ 348


349 ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝȐ, ȚȖ ȍșȚȤ ȖȚȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȖȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ șȍȔȤȍ, Ȏȍȕȍ Ȑ ȌȍȚȧȔ. ǵȖ ȍȔț ȍȡȍ ȗȘȍȌșȚȖȐȚ ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȕȈ țȘȖȊȍȕȤ șȈȕȕȤȧșȣ, ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȖȚȘȍȟȍȕȐȧ ȖȚ ȔȐȘȈ, ȟȚȖȉȣ ȉȖȓȤȠȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȌȌȈȊȈȚȤșȧ șȖȉȓȈȏȕȈȔ ȔȐȘșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǹȚȘȍȔȐȚȤșȧ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ — ȍȡȍ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ ȉȣȚȤ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȔ. ǶșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȕȍȔȕȖȋȐȍ. ǴȕȖȋȐȍ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ șȈȕȕȤȧșț Ȋ ȕȈȌȍȎȌȍ ȕȈ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȕȖ ȗȖ șȓȈȉȖșȚȐ șȊȖȍȑ șȕȖȊȈ ȗȘȐȊȧȏȣȊȈȦȚșȧ Ȓ ȎȍȕȡȐȕȈȔ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȔȐȘșȒȖȑ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȑ ȚȖȔț ȗȖȌȖȉȕȖȔț. ǫȤȧȕȐ, ȑȖȋȖȊ Ȑ ȒȈȘȔȐ, ȓȐȠȍȕȕȣȝ ȉȝȈȒȚȐ, ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȖșȒȖȘȉȐȚȍȓȧȔȐ. ǷȖ ȔȕȍȕȐȦ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȐ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț, ȒȈȎȌȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȖȊșȦȌț ȊȐȌȐȚ ȚȖȓȤȒȖ ȐȓȓȦȏȐȦ (ȔȈȑȦ), Ȉ ȕȍ DzȘȐȠȕț, șȓȍȌțȍȚ șȟȐȚȈȚȤ ȈȗȈȘȈȌȝȐ, ȖșȒȖȘȉȐȚȍȓȧȔȐ: ȔȈȑȈȊȈȌȐ ȒȘȐȠȕȍ ȈȗȈȘȈȌȝȐ. ǽȖȚȧ ȔȈȑȧȊȈȌȐ, ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ, ȕȈȕȖșȧȚ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ DzȘȐȠȕȣ, Ȑȝ, ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, ȔȖȎȕȖ ȗȘȐȟȐșȓȐȚȤ Ȓ șȐȌȌȝȈȔ, ȗȖȏȕȈȊȠȐȔ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț. ǶȕȐ ȉȓȐȎȍ Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȔț șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊț, ȚȈȒ ȒȈȒ, ȗȖ ȒȘȈȑȕȍȑ ȔȍȘȍ, ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȕȍȒȖȚȖȘȣȔ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȍȔ Ȗ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȉȣȚȐȐ. ǹȚȈȊ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǵȈȘȈȧȕȣ (ȕȈȘȈȧȕȈ-ȗȈȘȈȧȕȖȑ), ȚȈȒȖȑ ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȐȚ Ȋșȍȝ Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȘȖșȚȖ ȗȖȓțȟȐȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȐȓȐ ȌȖșȚȐȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ (ȌȎȐȊȈȕ- ȔțȒȚ), ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȚȘȍȉțȍȚșȧ ȉȖȓȍȍ ȘȈȏȊȐȚȣȑ ȘȈȏțȔ. ǭșȚȤ ȌȊȍ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȋȤȧȕȐ. ǶȌȕȐ ȗȘȍȌȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȣ Ȓ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ, ȌȘțȋȐȍ — Ȓ ȗȖșȚȐȎȍȕȐȦ ȉȍȏȓȐȟȕȖȋȖ ǩȘȈȝȔȈȕȈ. ǰȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ ȗȘȐȓȈȋȈȦȚ ȖȋȘȖȔȕȣȍ țșȐȓȐȧ Ȋ șȊȖȐȝ ȗȖȐșȒȈȝ ȐșȚȐȕȣ, ȕȖ ȕȍ ȌȖȉȐȊȈȦȚșȧ șȒȖȓȤȒȖ-ȕȐȉțȌȤ ȖȡțȚȐȔȣȝ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ, ȗȖȥȚȖȔț Ȑȝ șȚȈȘȈȕȐȧ șȘȈȊȕȐȊȈȦȚșȧ ș ȖȉȔȖȓȈȟȐȊȈȕȐȍȔ ȘȐșȖȊȖȑ ȔȧȒȐȕȣ (șȚȝțȓȈ-ȚțȠȈȊȈȋȝȈȚȐȕȈȝ). Ǻȍ, ȒȚȖ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȋȤȧȕȐ Ȑ ȟȤȧ ȋȤȧȕȈ șȔȍȠȈȕȈ ș ȉȝȈȒȚȐ, Ȋ șȊȖȦ ȖȟȍȘȍȌȤ, ȌȍȓȧȚșȧ ȕȈ ȌȊȍ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ: ȖȌȕȐ ȗȖȟȐȚȈȦȚ ȖȉȘȈȏ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȕȐ șȟȐȚȈȦȚ ȐȓȓȦȏȖȘȕȣȔ, Ȉ ȌȘțȋȐȍ ȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ ȜȖȘȔȈ ǫȖșȗȖȌȈ (șȈȟ-ȟȐȌ-ȈȕȈȕȌȈ-ȊȐȋȘȈȝȈ) ȘȍȈȓȤȕȈ Ȑ ȌțȝȖȊȕȈ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ- ȔȈȑȧȊȈȌȐ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ǵȈȘȈȧȕȍ ȐȓȐ ǪȐȠȕț, șȟȐȚȈȧ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȊȖȗȓȖȡȈȍȚșȧ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ, șȖȏȌȈȕȕȖȔ ȔȈȑȍȑ, Ȑ ȟȚȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ǪȣșȠȈȧ ǰșȚȐȕȈ ȉȍȏȓȐȟȕȈ. ǵȖ ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȟȐȚȈȍȚ ȖȉȓȐȒ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ: Ȗȕ ȚȊȍȘȌȖ ȏȕȈȍȚ, ȟȚȖ ȊȣșȠȍȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ ǰșȚȐȕȣ — ȥȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ. ǺȖȓȤȒȖ ȚȈȒȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȐșȚȐȕȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ. Ƕȕ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȚȈȊȐȚ șȊȖȍȑ ȞȍȓȤȦ șȓȐȧȕȐȍ ș ȉȍȏȓȐȟȕȣȔ șȐȧȕȐȍȔ ǩȘȈȝȔȈȕȈ. Ǫ «ȀȘȐȔȈȌ- ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (10.2.32) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȑȍ 'ȕȑȍ 'ȘȈȊȐȕȌȈȒȠȈ ȊȐȔțȒȚȈ-ȔȈȕȐȕȈș ȚȊȈȑȑ ȈșȚȈ-ȉȝȈȊȈȌ ȈȊȐȠțȌȌȝȈ-ȉțȌȌȝȈȑȈȝ ȈȘțȝȑȈ ȒȘȐȟȟȝȘȍȕȈ ȗȈȘȈȔ ȗȈȌȈȔ ȚȈȚȈȝ ȗȈȚȈȕȚȑ ȈȌȝȖ 'ȕȈȌȘȐȚȈ-ȑțȠȔȈȌ-ȈȕȋȝȘȈȑȈȝ «Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, ȘȈȏțȔ Țȍȝ, ȒȚȖ ȔȕȐȚ șȍȉȧ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȔ, ȕȖ ȕȍ ȗȘȍȌȈȕ Ǻȍȉȍ, ȖșȒȊȍȘȕȍȕ. ǰ ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȐȔ țȌȈȍȚșȧ ȞȍȕȖȑ șțȘȖȊȖȑ ȈșȒȍȏȣ Ȑ ȗȖȒȈȧȕȐȑ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȊȣșȠȍȍ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, Ȑȝ ȕȍȔȐȕțȍȔȖ ȖȎȐȌȈȍȚ ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȍ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȦ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȕȍ ȕȈȠȓȐ ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ ț ǺȊȖȐȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ». Ƕ ȚȖȔ Ȏȍ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ Ȑ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȈ» (9.11), Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȈȊȈȌȎȈȕȈȕȚȐ ȔȈȔ ȔțȌȝȈ ȔȈȕțȠȐȔ ȚȈȕțȔ ȈȠȘȐȚȈȔ ȗȈȘȈȔ ȉȝȈȊȈȔ ȈȌȎȈȕȈȕȚȖ ȔȈȔȈ ȉȝțȚȈ-ȔȈȝȍȠȊȈȘȈȔ 349


350 «ǫȓțȗȞȣ șȔȍȦȚșȧ ȕȈȌȖ ǴȕȖȑ, ȒȖȋȌȈ ȇ ȗȘȐȝȖȎț Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ǰȔ ȕȍȊȍȌȖȔȈ ǴȖȧ ȌțȝȖȊȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ ȊȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ». ǪȐȌȧ, ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ ȗȖșȚțȗȈȍȚ Ȋ ȚȖȟȕȖșȚȐ ȒȈȒ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȍȋȖȌȧȐ (ȔțȌȝȐ) ȗȖȕȖșȧȚ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ ȖȉȘȈȏ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȕȈȧ Ȗ ȗȈȘȈȔ ȉȝȈȊȈȔ, ǭȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȖȉȓȐȒȍ Ȑ ȌȍȧȕȐȧȝ. ǹțȌȤȉȈ ȚȈȒȐȝ ȋȓțȗȞȖȊ ȖȗȐșȈȕȈ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.12): ȔȖȋȝȈȠȈ ȔȖȋȝȈ-ȒȈȘȔȈȕȖ ȔȖȋȝȈ-ȌȎȕȈȕȈ ȊȐȟȍȚȈșȈȝ ȘȈȒȠȈșȐȔ ȈșțȘȐȔ ȟȈȐȊȈ ȗȘȈȒȘȐȚȐȔ ȔȖȝȐȕȐȔ ȠȘȐȚȈȝ «ǯȈȉȓțȌȠȐȍ Ȑ șȉȐȚȣȍ ș ȚȖȓȒț, ȖȕȐ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȦȚșȧ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȐȝ, ȉȍȏȉȖȎȕȣȝ ȊȏȋȓȧȌȖȊ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȑȝ ȕȈȌȍȎȌȣ ȕȈ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȉȣȊȈȦȚșȧ, Ȉ Ȋșȍ Ȑȝ ȗȖȗȣȚȒȐ ȗȘȍțșȗȍȚȤ Ȑ ȖȉȘȍșȚȐ ȏȕȈȕȐȍ ȗȖșȚȐȋȈȍȚ ȒȘȈȝ». ǺȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȕȍ ȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ ȚȍȓȖ DzȘȐȠȕȣ ȕȍȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖ. ǴȍȎȌț ȚȍȓȖȔ Ȑ ȌțȠȖȑ DzȘȐȠȕȣ ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȖȑ ȘȈȏȕȐȞȣ, ȕȖ ȋȓțȗȞȣ ȝțȓȧȚ DzȘȐȠȕț, șȟȐȚȈȧ ǭȋȖ ȖȉȣȟȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ. ǰȔ ȚȘțȌȕȖ ȗȖȕȧȚȤ, ȒȈȒ DzȘȐȠȕȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȝȖȎ ȕȈ ȖȉȣȟȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ (ȋȖȊȐȕȌȈȔ ȈȌȐ-ȗțȘțȠȈȔ ȚȈȔ ȈȝȈȔ ȉȝȈȌȎȈȔȐ). ǺȈȒȐȝ ȓȦȌȍȑ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȔȖȋȝȈȠȈȝ, ȕȍțȌȈȟȕȐȒȈȔȐ. ǵȐȒȈȒȐȔ Ȑȝ ȕȈȌȍȎȌȈȔ ȕȍ șțȎȌȍȕȖ șȉȣȚȤșȧ. ǬȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȕȐ ȌȍȓȈȦȚ ȊȐȌ, ȟȚȖ ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, ȖȕȐ ȖșȚȈȦȚșȧ ȔȖȋȝȈȠȈȝ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȋ ȋȓțȉȐȕȍ șȍȘȌȞȈ ȝȖȚȧȚ ȘȈșȚȊȖȘȐȚȤșȧ Ȋ șȐȧȕȐȐ ǩȘȈȝȔȈȕȈ. Ǻȍȝ, ȒȚȖ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȍȚ ȗȘȐ ȗȖȔȖȡȐ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ȗȖȗȈșȚȤ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȚȖȎȍ ȗȖșȚȐȋȕȍȚ ȕȍțȌȈȟȈ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȌȘțȋȐȍ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ. ǵȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, ț ȕȐȝ Ȋșȍ-ȚȈȒȐ ȍșȚȤ ȠȈȕș ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ. Ǫ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (1.2.17) șȒȈȏȈȕȖ: ȠȘȐȕȊȈȚȈȔ șȊȈ-ȒȈȚȝȈȝ ȒȘȐȠȕȈȝ ȗțȕȑȈ-ȠȘȈȊȈȕȈ-ȒȐȘȚȈȕȈȝ ȝȘȐȌȑ ȈȕȚȈȝ-șȚȝȖ ȝȑ ȈȉȝȈȌȘȈȕȐ ȊȐȌȝțȕȖȚȐ șțȝȘȐȚ șȈȚȈȔ «ȀȘȐ DzȘȐȠȕȈ, dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ (ǹȊȍȘȝȌțȠȈ) Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑ ȉȓȈȋȖȌȍȚȍȓȤ ȗȖȌȓȐȕȕȣȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȖȟȐȡȈȍȚ ȖȚ șȚȘȍȔȓȍȕȐȧ Ȓ ȔȐȘșȒȐȔ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧȔ șȍȘȌȞȍ ȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȟȚȖ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ șȟȈșȚȤȍ, șȓțȠȈȧ ȘȈșșȒȈȏȣ Ȗ ǵȍȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȍȓȈȦȚ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕȣȔ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ Ȑȝ șȓțȠȈȍȚ Ȑ ȗȍȘȍșȒȈȏȣȊȈȍȚ». ȟȚȖȉȣ șȚȈȚȤ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȕțȎȕȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ șȒȊȍȘȕȣ Ȋ șȍȘȌȞȍ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȖ șȓȖȊȖ șțȌțȘȓȈȉȝȈȝ, «ȘȍȌȟȈȑȠȐȑ». ǵȈȑȚȐ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȕȍȗȘȖșȚȖ ȕȍ ȚȖ ȟȚȖ șȘȍȌȐ șȖȚȍȕ Ȑ Țȣșȧȟ, ȕȖ ȌȈȎȍ șȘȍȌȐ ȔȕȖȋȐȝ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȝ ȌțȠ. ǵȈ ȥȚȖ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ țȒȈȏȣȊȈȦȚ șȓȖȊȈ ȒȖȚȐȠȊ ȈȗȐ, «ȌȈȎȍ șȘȍȌȐ ȔȐȘȐȈȌ». Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȀȘȐȓȈ ǴȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ ȞȐȚȐȘțȍȚ «ǺȈȕȚȘȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚț»: ȕȈȊȈ-ȒȖȚȑȈș Țț ȌȍȊȈȕȈȔ ȘȐȠȈȑȈȝ șȈȗȚȈ-ȒȖȚȈȑȈȝ ȕȈȘȈȑȈȕȈȑȈȕȈȝ șȈȘȊȍ 350


351 ȑȍ ȒȍȟȐȚ ȚȈȚ-ȗȈȘȈȑȈȕȈȝ «ǹȘȍȌȐ ȌȍȊȧȕȖșȚȈ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ șȍȔȐȌȍșȧȚȐ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȔțȌȘȍȞȖȊ, ȐȔȍȕțȍȔȣȝ ȕȈȘȈȧȕȈȧȕȈȔȐ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǵȈȘȈȧȕȣ, ȓȐȠȤ ȍȌȐȕȐȞȣ ȔȖȋțȚ ȗȖ ȗȘȈȊț ȕȈȏȣȊȈȚȤșȧ ȕȈȘȈȧȕȈ-ȗȈȘȈȧȕȈȔȐ, ȟȐșȚȣȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ». ȕȈȘȈȑȈȕȈȑȈȕȈ ȌȍȊȈ ȘȐȠȑ-ȈȌȑȈș ȚȈȚ-ȗȈȘȈȑȈȕȈȝ ȉȘȈȝȔȈȌȑȈȝ ȒȍȟȈȕȈȐȊȈ șȑțȝ șȐȌȌȝȖ ȑȖȋȑȈ-șțȒȝȈȔ ȓȈȉȝȈȕ ǸȈȏȓȐȟȐȍ ȔȍȎȌț șȐȌȌȝȈȔȐ Ȑ ȕȈȘȈȧȕȈ-ȗȈȘȈȧȕȈȔȐ șȖșȚȖȐȚ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ șȐȌȌȝȐ ȗȘȈȒȚȐȒțȦȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȊȐȌȣ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȐ, Ȉ ȕȈȘȈȧȕȈ- ȗȈȘȈȧȕȣ șȓțȎȈȚ ǫȖșȗȖȌț. ǺǭDzǹǺ 6 ȊȘȐȚȘȈș Țț șȈ ȒȈȚȝȈȔ ȗȈȗȈȝ șȈȘȊȈ-ȓȖȒȖȗȈȚȈȗȈȕȈȝ ȐȚȚȝȈȔ ȌȘȐȌȝȈ-ȔȈȚȐȝ ȒȘȐȠȕȈ ȈșȐȚ șȈȕȋȘȈȔȈ țȓȉȈȕȍ ȊȘȐȚȘȈȝ — ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ; Țț — ȕȖ; șȈȝ — Ȗȕ; ȒȈȚȝȈȔ — ȒȈȒ; ȗȈȗȈȝ — ȋȘȍȠȕȐȒ (ȘȖȌȐȊȠȐȑșȧ Ȋ Țȍȓȍ ȌȍȔȖȕȈ); șȈȘȊȈ-ȓȖȒȈ — Ȋșȍȝ ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ; țȗȈȚȈȗȈȕȈȝ — ȗȘȐȟȐȕȈ șȚȘȈȌȈȕȐȧ; ȐȚȚȝȈȔ — ȚȈȒ; ȌȘȐȌȝȈ- ȔȈȚȐȝ — ȚȖȚ, ȟȍȑ ȘȈȏțȔ țȚȊȍȘȌȐȓșȧ; ȒȘȐȠȕȍ — ȕȈ DzȘȐȠȕȍ; ȈșȐȚ — ȉȣȓ; șȈȕȋȘȈȔȍ țȓȉȈȕȍ — Ȋ ȧȘȖșȚȕȖȑ ȉȐȚȊȍ. ǶȝȊȈȟȍȕȕȣȑ ȗȣȓȖȔ șȘȈȎȍȕȐȧ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȒȈȏȈȓșȧ ȋȘȍȠȕȣȔ Ȑ ȏȓȖȒȖȏȕȍȕȕȣȔ ȌȍȔȖȕȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȎȐȊȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȘȈȌȐ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȊȘȍȌȐȚȤ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȔ. ǶȚȒțȌȈ Ȏȍ ț ȥȚȖȋȖ ȌȍȔȖȕȈ ȊȏȧȓȖșȤ ȚȈȒȖȍ ȋȓțȉȖȒȖȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ? DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȒ țȎȍ ȉȣȓȖ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȐșȚȣȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȕȈȘȈȧȕȈ-ȗȈȘȈȧȕ, ȍȌȐȕȐȞȣ ȕȈ ȔȕȖȋȐȍ ȔȐȓȓȐȖȕȣ Ȗȉȣȟȕȣȝ ȓȦȌȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ Ȑ ȉȣȓ țȌȐȊȓȍȕ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȚȈȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ȖȒȈȏȈȓșȧ ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȑ ȗȣȓȖȔ șȘȈȎȍȕȐȧ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ, ȖȚ ȒȖȚȖȘȖȋȖ Ȋșȍ ȎȌȈȓȐ ȖȌȕȐȝ ȕȍȗȘȐȧȚȕȖșȚȍȑ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȟȍȔț ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȌȖșȚȐȋ ȚȈȒȖȋȖ ȊȣșȖȒȖȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ? ǺǭDzǹǺ 7 ȈȚȘȈ ȕȈȝ șȈȔȠȈȑȖ ȉȝțȑȈȕ ȟȝȘȖȚțȔ ȒȈțȚțȝȈȓȈȔ ȗȘȈȉȝȖ ȑȈȝ ȗȈțȘțȠȍȕȈ șȈȔȈȘȍ șȈȝȈșȘȈȒȠȈȔ ȈȚȖȠȈȑȈȚ ȈȚȘȈ — ȏȌȍșȤ (Ȋ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ); ȕȈȝ — ȕȈȠȍ; șȈȔȠȈȑȈȝ — șȖȔȕȍȕȐȍ; ȉȝțȑȈȕ — ȖȋȘȖȔȕȖȍ; ȠȘȖȚțȔ — țșȓȣȠȈȚȤ; ȒȈțȚțȝȈȓȈȔ — șȚȘȍȔȓȍȕȐȍ; ȗȘȈȉȝȖ — Ȗ ȋȖșȗȖȌȐȕ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȗȈțȘțȠȍȕȈ — ȔțȎȍșȚȊȖȔ Ȑ șȐȓȖȑ; șȈȔȈȘȍ — Ȋ ȉȐȚȊȍ; șȈȝȈșȘȈȈȒȠȈȔ — ȚȣșȧȟȍȋȓȈȏȖȋȖ (ǰȕȌȘț); ȈȚȖȠȈȑȈȚ — ȗȖȘȈȌȖȊȈȓ.

351


352 Ƕ ȔȖȑ ȋȖșȗȖȌȐȕ, ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ, ȝȖȚȧ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ Ȑ ȉȣȓ ȋȘȍȝȖȊȕȣȔ ȌȍȔȖȕȖȔ, Ȋ ȉȐȚȊȍ Ȗȕ ȗȘȖȧȊȐȓ ȌȖȉȓȍșȚȤ ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȖȋȖ ȒȠȈȚȘȐȧ Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȏȈșȓțȎȐȓ ȖȌȖȉȘȍȕȐȍ ǰȕȌȘȣ. DzȈȒ ȥȚȖȚ ȌȍȔȖȕ ȔȖȋ șȚȈȚȤ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ? ȅȚȖ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȍ șȔțȡȈȍȚ Ȕȍȕȧ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȕȕȍ ȕȍ ȚȍȘȗȐȚșȧ ȊȣșȓțȠȈȚȤ ȚȊȖȍ ȖȉȢȧșȕȍȕȐȍ ȥȚȖȑ ȏȈȋȈȌȖȟȕȖȑ ȐșȚȖȘȐȐ. ǺǭDzǹǺ 8 ȠȘȐ-șțȚȈ țȊȈȟȈ ȗȈȘȐȒȠȐȚȖ 'ȚȝȈ șȈȔȗȘȈȠȕȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȉȈȌȈȘȈȑȈȕȐȝ ȕȐȠȈȔȑȈ ȠȘȈȌȌȈȌȝȈȕȈșȑȈ ȗȘȈȚȐȕȈȕȌȑȈ ȊȈȟȖ 'ȉȘȈȊȐȚ ȠȘȐ-șțȚȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ǹțȚȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȗȈȘȐȒȠȐȚȈȝ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȈȘȐȒȠȐȚȈ; ȈȚȝȈ — ȚȈȒ; șȈȔȗȘȈȠȕȈȔ — ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȣȑ ȊȖȗȘȖș; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȍȑȠȐȑ; ȉȈȌȈȘȈȑȈȕȐȝ — șȣȕ ǪȤȧșȈȌȍȊȣ (ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ); ȕȐȠȈȔȑȈ — ȊȣșȓțȠȈȊ; ȠȘȈȌȌȈȌȝȈȕȈșȑȈ — țȟȍȕȐȒȈ, ș ȊȍȘȖȑ șȚȘȍȔȧȡȍȋȖșȧ Ȓ ȐșȚȐȕȍ; ȗȘȈȚȐȕȈȕȌȑȈ — ȗȖȝȊȈȓȐȊ; ȊȈȟȈȝ — șȓȖȊȈ; ȈȉȘȈȊȐȚ — ȗȘȖȐȏȕȍș. ȀȘȐȓȈ ǹțȚȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: ǪȣșȓțȠȈȊ ȖȟȍȕȤ ȘȈȏțȔȕȣȑ ȊȖȗȘȖș ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȈȘȐȒȠȐȚȈ, șȈȔȣȑ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ Ȑȏ ȔțȌȘȍȞȖȊ, ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ, șȚȈȓ ș ȘȈȌȖșȚȤȦ ȖȚȊȍȟȈȚȤ șȊȖȍȔț țȟȍȕȐȒț. ǺǭDzǹǺ 9 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȠȘȐȕțȠȊȈȊȈȝȐȚȖ ȘȈȌȎȈȕȕ ȐȚȐȝȈșȈȔ ȐȔȈȔ ȑȈȚȝȈ ȠȘțȚȈȔ ȌȊȈȐȗȈȑȈȕȈ-ȔțȒȝȈȕ ȕȈȘȈȌȈȌ ȌȍȊȈȓȈȌ ȈȗȐ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȠȘȐȕțȠȊȈ — ȊȣșȓțȠȈȑ; ȈȊȈȝȐȚȈȝ — ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȣȑ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȐȚȐȝȈșȈȔ — ȐșȚȖȘȐȦ; ȐȔȈȔ — ȥȚț; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȠȘțȚȈȔ — țșȓȣȠȈȕȕțȦ; ȌȊȈȐȗȈȑȈȕȈ — ǪȤȧșȈȌȍȊȣ; ȔțȒȝȈȚ — Ȑȏ țșȚ; ȕȈȘȈȌȈȚ — ȖȚ ǵȈȘȈȌȣ; ȌȍȊȈȓȈȚ — ȖȚ ǬȍȊȈȓȣ ǸȐȠȐ; ȈȗȐ — ȚȈȒȎȍ. ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȖȚȊȍȚȐȓ: ȇ ȗȖȊȍȌȈȦ Țȍȉȍ, Ȗ ȞȈȘȤ, ȖȌȕȖ ȗȘȍȌȈȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȧ șȈȔ țșȓȣȠȈȓ Ȑȏ țșȚ ǪȤȧșȈȌȍȊȣ, ǵȈȘȈȌȣ Ȑ ǬȍȊȈȓȣ. ǹȓțȠȈȑ Ȏȍ Ȕȍȕȧ ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖ. ǺǭDzǹǺ 10 ȈșȐȌ ȘȈȌȎȈ șȈȘȊȈȉȝȈțȔȈȝ ȠțȘȈșȍȕȍȠț ȊȈȐ ȕȘȐȗȈ ȟȐȚȘȈȒȍȚțȘ ȐȚȐ ȒȝȑȈȚȖ ȑȈșȑȈșȐȚ ȒȈȔȈȌȝțȕ ȔȈȝȐ ȈșȐȚ — ȉȣȓ; ȘȈȌȎȈ — ȞȈȘȤ; șȈȘȊȈ-ȉȝȈțȔȈȝ — ȊȓȈșȚȍȓȐȕ ȊșȍȋȖ ȔȐȘȈ; ȠțȘȈșȍȕȍȠț — Ȋ șȚȘȈȕȍ ȗȖȌ ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ ȀțȘȈșȍȕȈ; ȊȈȐ — ȐȔȍȕȕȖ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȟȐȚȘȈȒȍȚțȝ 352


353 — ȟȐȚȘȈȒȍȚț; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȒȝȑȈȚȈȝ — ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȑ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȈșȐȚ — ȉȣȓȈ; ȒȈȔȈ-ȌȝțȒ — șȕȈȉȎȈȦȡȈȧ ȊșȍȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ; ȔȈȝȐ — ȏȍȔȓȧ. Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȕȍȒȖȋȌȈ Ȋ ȗȘȖȊȐȕȞȐȐ ȀțȘȈșȍȕȈ ȎȐȓ ȞȈȘȤ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ȟȐȚȘȈȒȍȚț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȈȊȐȓ ȊșȍȔ ȔȐȘȖȔ. Ǫ ȍȋȖ ȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȏȍȔȓȧ ȌȈȊȈȓȈ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ Ȍȓȧ ȎȐȏȕȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ ȊȈȎȕȖ ȖȚȔȍȚȐȚȤ, ȟȚȖ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȞȈȘȧ ȟȐȚȘȈȒȍȚț ȏȍȔȓȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȓȈ Ȋșȍ ȎȐȏȕȍȕȕȣȍ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ ȓȦȌȍȑ. Ǫ «ǰȠȖȗȈȕȐȠȈȌ» (ȔȈȕȚȘȈ 1) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȐȠȈȊȈșȑȈȔ ȐȌȈȔ șȈȘȊȈȔ ȑȈȚ ȒȐȕȟȈ ȌȎȈȋȈȚȑȈȔ ȌȎȈȋȈȚ ȚȍȕȈ ȚȑȈȒȚȍȕȈ ȉȝțȕȌȎȐȚȝȈ ȔȈ ȋȘȐȌȝȈȝ ȒȈșȑȈ șȊȐȌ ȌȝȈȕȈȔ «Ǫșȍ ȎȐȊȖȍ Ȑ ȕȍȎȐȊȖȍ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ǭȔț. ǷȖȥȚȖȔț ȒȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȍȔț ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ Ȑ ȊȣȌȍȓȍȕȖ ȍȔț ȒȈȒ ȍȋȖ ȌȖȓȧ, Ȑ ȕȍ ȗȖșȧȋȈȚȤ ȕȐ ȕȈ ȟȚȖ ȌȘțȋȖȍ, ȝȖȘȖȠȖ ȗȖȕȐȔȈȧ, ȒȖȔț Ȋșȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ». DzȘȐȠȕȈ, ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȊȓȈȌȣȒȈ, șȖȚȊȖȘȐȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ Ȑ ȐȏȖȉȐȓȤȕȣȔ. ǫȖșȗȖȌȤ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȧȝ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. Ǫșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ Ȍȓȧ ȎȐȏȕȐ ȘȖȌȐȚ ȏȍȔȓȧ, ȒȖȚȖȘțȦ ȗȖȥȚȖȔț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȒȖȘȔȐȓȐȞȍȑ. ǷȘȐ ȝȖȘȖȠȍȔ ȗȘȈȊȐȚȍȓȍ ȖȕȈ ȡȍȌȘȖ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȓȦȌȍȑ șȊȖȐȔȐ ȌȈȘȈȔȐ, Ȉ ȌțȘȕȖȍ ȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȓ ȕțȎȌȍ. ǵȈ ȥȚȖ țȒȈȏȣȊȈȍȚ șȓȖȊȖ ȒȈȔȈȌȝțȒ. Ǫ ȌȘțȋȖȔ șȚȐȝȍ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (1.10.4) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȒȈȔȈȔ ȊȈȊȈȘȠȈ ȗȈȘȌȎȈȕȑȈȝ șȈȘȊȈ-ȒȈȔȈ-ȌțȋȝȈ ȔȈȝȐ — «Ǫ ȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȣ ȖȉȓȈȒȈ ȖȉȐȓȤȕȖ ȖȘȖȠȈȓȐ ȏȍȔȓȦ ȌȖȎȌȧȔȐ, Ȑ ȏȍȔȓȧ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȓȈ Ȋșȍ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ ȓȦȌȍȑ». Ǵȣ ȕȈ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔ ȖȗȣȚȍ ȏȕȈȍȔ, ȟȚȖ, Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȈ ȖșȈȌȒȖȊ, ȖȌȐȕ ȋȖȌ ȊȣȌȈȍȚșȧ țȘȖȎȈȑȕȣȔ, Ȉ ȌȘțȋȖȑ — ȋȖȓȖȌȕȣȔ. Ǵȣ ȕȍ ȔȖȎȍȔ ȘȍȋțȓȐȘȖȊȈȚȤ ȗȓȖȌȖȘȖȌȐȍ ȏȍȔȓȐ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȗȖȓȕȈȧ ȊȓȈșȚȤ ȕȈȌ ȕȍȑ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺȖȓȤȒȖ ȗȖ ȊȖȓȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȏȍȔȓȧ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȓȐȉȖ ȡȍȌȘȣȍ, ȓȐȉȖ șȒțȌȕȣȍ ȗȓȖȌȣ. ǭșȓȐ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȑ ȞȈȘȤ ȗȘȈȊȐȚ șȚȘȈȕȖȑ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ ȠȈșȚȘ, ȚȖ ȌȖȎȌȐ ȉțȌțȚ șȈȔȐ șȖȉȖȑ ȘȍȋțȓȧȘȕȖ ȖȘȖȠȈȚȤ ȏȍȔȓȦ, Ȑ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȕȍ ȉțȌțȚ ȕȐ Ȋ ȟȍȔ ȏȕȈȚȤ ȕțȎȌȣ. Ǫ ȚȈȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ ȓȦȌȍȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋșȍ ȉțȌțȚ ȎȐȚȤ Ȋ ȌȖșȚȈȚȒȍ. ǹȗȍȒțȓȧȞȐȧ, ȔȈȝȐȕȈȞȐȐ Ȑ ȗȘȖȟȐȍ ȗȘȍșȚțȗȕȣȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ șȈȔȐ șȍȉȧ ȐȏȎȐȊțȚ. ǫȓȈȊȈ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ ȕȍ șȔȖȎȍȚ șȌȍȓȈȚȤ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ șȟȈșȚȓȐȊȣȔȐ ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ ȕȍ ȘȈȏȖȊȤȍȚ Ȋ șȍȉȍ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ. ǷȘȈȊȐȚȍȓȤ ȌȖȓȎȍȕ ȉȘȈȚȤ ȗȘȐȔȍȘ ș ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȣ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȈȘȐȒȠȐȚȈ ȐȓȐ ǸȈȔȈȟȈȕȌȘȣ. ǺȖȓȤȒȖ ȚȖȋȌȈ Ȋșȍ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȉțȌțȚ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț șȟȈșȚȓȐȊȣ. ǺǭDzǹǺ 11 ȚȈșȑȈ ȉȝȈȘȑȈ-șȈȝȈșȘȈȕȈȔ șȈȝȈșȘȈȕȐ ȌȈȠȈȉȝȈȊȈȕ șȈȕȚȈȕȐȒȈȠ ȟȈȗȐ ȕȘȐȗȖ ȕȈ ȓȍȉȝȍ ȚȈșț șȈȕȚȈȚȐȔ ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ (ȞȈȘȧ ȟȐȚȘȈȒȍȚț); ȉȝȈȘȑȈ — Ȏȍȕ; șȈȝȈșȘȈȕȈȔ — Țȣșȧȟ; șȈȝȈșȘȈȕȐ — ȚȣșȧȟȐ; ȌȈȠȈ — ȌȍșȧȚȤ; ȈȉȝȈȊȈȕ — ȉȣȓȐ; șȈȕȚȈȕȐȒȈȝ — șȗȖșȖȉȕȣȑ ȏȈȟȈȚȤ șȣȕȈ; 353


354 ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȕȘȐȗȈȝ — ȞȈȘȤ; ȕȈ — ȕȍ; ȓȍȉȝȍ — ȖȉȘȍȓ; ȚȈșț — Ȋ ȕȐȝ; șȈȕȚȈȚȐȔ — șȣȕȈ. ǽȖȚȧ ț ȟȐȚȘȈȒȍȚț ȉȣȓȖ ȌȍșȧȚȤ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ Ȏȍȕ, Ȑ ȝȖȚȧ șȈȔ Ȗȕ ȉȣȓ ȊȗȖȓȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȏȈȟȈȚȤ ȗȖȚȖȔșȚȊȖ, ȌȍȚȍȑ ț ȕȍȋȖ ȕȍ ȉȣȓȖ: ȊȖȓȍȑ șțȌȤȉȣ Ȋșȍ ȍȋȖ Ȏȍȕȣ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ ȉȍșȗȓȖȌȕȣȔȐ. ǺǭDzǹǺ 12 ȘțȗȈțȌȈȘȑȈ-ȊȈȑȖ-ȌȎȈȕȔȈ ȊȐȌȑȈȐȠȊȈȘȑȈ-ȠȘȐȑȈȌȐȉȝȐȝ șȈȔȗȈȕȕȈșȑȈ ȋțȕȈȐȝ șȈȘȊȈȐȠ ȟȐȕȚȈ ȉȈȕȌȝȑȈ-ȗȈȚȍȘ ȈȉȝțȚ ȘțȗȈ — ȒȘȈșȖȚȖȑ; ȈțȌȈȘȑȈ — ȊȍȓȐȒȖȌțȠȐȍȔ; ȊȈȑȈȝ — ȔȖȓȖȌȖșȚȤȦ; ȌȎȈȕȔȈ — ȏȕȈȚȕȣȔ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȍȔ; ȊȐȌȑȈ — țȟȍȕȖșȚȤȦ; ȈȐȠȊȈȘȑȈ — ȊȓȈșȚȤȦ; ȠȘȐȑȈȈȌȐȉȝȐȝ — ȉȖȋȈȚșȚȊȖȔ Ȑ ȗȘȖȟȐȔ; șȈȔȗȈȕȕȈșȑȈ — ȕȈȌȍȓȍȕȕȖȋȖ; ȋțȕȈȐȝ — ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈȔȐ; șȈȘȊȈȐȝ — ȊșȍȔȐ; ȟȐȕȚȈ — ȚȘȍȊȖȋȈ; ȉȈȕȌȝȑȈ-ȗȈȚȍȝ — șțȗȘțȋȈ ȔȕȖȋȐȝ ȉȍșȗȓȖȌȕȣȝ Ȏȍȕ (ȟȐȚȘȈȒȍȚț); ȈȉȝțȚ — ȉȣȓȈ. ȟȐȚȘȈȒȍȚț, șțȗȘțȋ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ Ȏȍȕ, ȉȣȓ ȒȘȈșȐȊ șȖȉȖȑ, ȡȍȌȘ, ȔȖȓȖȌ. Ƕȕ ȉȣȓ ȏȕȈȚȕȖȋȖ ȘȖȌȈ, țȟȍȕ, ȉȖȋȈȚ Ȑ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕ. ǵȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ Ȋșȍ ȍȋȖ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ, ȞȈȘȤ ȕȍ ȏȕȈȓ ȗȖȒȖȧ, ȐȉȖ ț ȕȍȋȖ ȕȍ ȉȣȓȖ șȣȕȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹțȌȧ ȗȖ ȊșȍȔț, ȞȈȘȤ șȕȈȟȈȓȈ Ȋȏȧȓ șȍȉȍ ȖȌȕț Ȏȍȕț, ȕȖ ȖȕȈ ȕȍ șȔȖȋȓȈ ȘȖȌȐȚȤ ȍȔț ȘȍȉȍȕȒȈ. ǺȖȋȌȈ Ȗȕ ȎȍȕȐȓșȧ ȊȖ ȊȚȖȘȖȑ, ȏȈȚȍȔ Ȋ ȚȘȍȚȐȑ, ȟȍȚȊȍȘȚȣȑ ȘȈȏ Ȑ ȚȈȒ ȌȈȓȍȍ, ȕȖ Ȋșȍ ȍȋȖ Ȏȍȕȣ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ ȉȍșȗȓȖȌȕȣȔȐ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ Ȋșȍ șȊȖȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȌȖșȚȖȧȕȐȧ — ȏȕȈȚȕȖșȚȤ, ȉȖȋȈȚșȚȊȖ, ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȖșȚȤ Ȑ ȒȘȈșȖȚț (ȌȎȈȕȔȈȐȠȊȈȘȑȈ-ȠȘțȚȈ-ȠȘȐ), — ȞȈȘȤ ȉȣȓ ȖȟȍȕȤ ȕȍșȟȈșȚȓȐȊ: ȝȖȚȧ ț ȕȍȋȖ ȉȣȓȖ ȔȕȖȋȖ Ȏȍȕ, ț ȕȍȋȖ ȚȈȒ Ȑ ȕȍ ȉȣȓȖ șȣȕȈ. ǭȋȖ ȋȖȘȍ ȊȗȖȓȕȍ ȗȖȕȧȚȕȖ. ǩȍȏ ȌȍȚȍȑ ȎȐȏȕȤ Ȑ Ȏȍȕȣ ȋȘȐȝȈșȚȝȐ ȓȐȠȍȕȣ șȔȣșȓȈ. ǷȖ șȓȖȊȈȔ ǿȈȕȈȒȤȐ ǷȈȕȌȐȚȈ, ȍșȓȐ ț șȍȔȍȑȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȕȍȚ șȣȕȈ, ȚȖ ȍȋȖ ȌȖȔ ȕȍ ȓțȟȠȍ ȗțșȚȣȕȐ: ȗțȚȘȈ-ȝȐȕȈȔ ȋȘȐȝȈȔ ȠțȕȑȈȔ. DzȖȕȍȟȕȖ, ȞȈȘȦ ȟȐȚȘȈȒȍȚț ȉȣȓȖ șȓȖȎȕȖ ș ȥȚȐȔ șȔȐȘȐȚȤșȧ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȗȕ ȏȈȊȍȓ șȍȉȍ șȚȖȓȤȒȖ Ȏȍȕ. ǴȕȖȋȖȎȍȕșȚȊȖ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚșȧ Ȋ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ ȒȠȈȚȘȐȧȔ, Ȑ ȞȈȘȤ ȕȍ ȗȘȍȔȐȕțȓ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȥȚȐȔ ȗȘȈȊȖȔ. ǵȖ Ȋșȍ ȉȣȓȖ ȚȡȍȚȕȖ — Ȗȕ ȚȈȒ Ȑ ȕȍ ȌȖȎȌȈȓșȧ ȖȚȗȘȣșȒȈ. ǺǭDzǹǺ 13 ȕȈ ȚȈșȑȈ șȈȔȗȈȌȈȝ șȈȘȊȈ ȔȈȝȐȠȑȖ ȊȈȔȈ-ȓȖȟȈȕȈȝ șȈȘȊȈȉȝȈțȔȈșȑȈ ȉȝțȠ ȟȍȑȈȔ ȈȉȝȈȊȈȕ ȗȘȐȚȐ-ȝȍȚȈȊȈȝ ȕȈ — ȕȍ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ (ȞȈȘȧ ȟȐȚȘȈȒȍȚț); șȈȔȗȈȌȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ; șȈȘȊȈȝ — Ȋșȍ; ȔȈȝȐȠȑȈȝ — ȞȈȘȐȞȣ; ȊȈȔȈ-ȓȖȟȈȕȈȝ — ȗȘȍȒȘȈșȕȖȖȒȐȍ; șȈȘȊȈ-ȉȝȈțȔȈșȑȈ — ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȈ; ȉȝțȝ — ȏȍȔȓȧ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȐȑȈȔ — ȥȚȈ; ȈȉȝȈȊȈȕ — ȉȣȓȐ; ȗȘȐȚȐȝȍȚȈȊȈȝ — ȐșȚȖȟȕȐȒȐ ȘȈȌȖșȚȐ.

354


355 ǵȐ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȍ ȓȐȞȈ Ȑ ȖȉȊȖȘȖȎȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖȟȐ ȍȋȖ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȞȈȘȐȞ, ȕȐ ȕȍșȔȍȚȕȣȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ, ȕȐ ȉȍșȒȘȈȑȕȐȍ ȊȓȈȌȍȕȐȧ — ȕȐȟȚȖ ȕȍ ȘȈȌȖȊȈȓȖ șȍȘȌȞȍ ȞȈȘȧ. ǺǭDzǹǺ 14 ȚȈșȑȈȐȒȈȌȈ Țț ȉȝȈȊȈȕȈȔ ȈȕȋȐȘȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȘȐȠȐȝ ȓȖȒȈȕ ȈȕțȟȈȘȈȕȕ ȥȚȈȕ țȗȈȋȈȟȟȝȈȌ ȑȈȌȘȐȟȟȝȈȑȈ ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ; ȥȒȈȌȈ — ȖȌȕȈȎȌȣ; Țț — ȕȖ; ȉȝȈȊȈȕȈȔ — ȊȖ ȌȊȖȘȍȞ; ȈȕȋȐȘȈȝ — ǨȕȋȐȘȈ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ; ȘȐȠȐȝ — ȔțȌȘȍȞ; ȓȖȒȈȕ — ȗȓȈȕȍȚȣ; ȈȕțȟȈȘȈȕ — ȖȉȝȖȌȧȡȐȑ; ȥȚȈȕ — ȥȚȐ; țȗȈȋȈȟȟȝȈȚ — ȗȘȐȠȍȓ; ȑȈȌȘȐȟȟȝȈȑȈ — ȕȍȎȌȈȕȕȖ. ǶȌȕȈȎȌȣ ȌȊȖȘȍȞ ȟȐȚȘȈȒȍȚț ȘȍȠȐȓ ȗȖșȍȚȐȚȤ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ ȔțȌȘȍȞ ǨȕȋȐȘȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȋ Țț ȗȖȘț ȗțȚȍȠȍșȚȊȖȊȈȓ ȗȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȕȍ ȐȔȍȧ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȑ ȞȍȓȐ. ǺǭDzǹǺ 15 ȚȈȔ ȗțȌȎȈȑȐȚȊȈ ȊȐȌȝȐȊȈȚ ȗȘȈȚȑțȚȚȝȈȕȈȘȝȈȕȈȌȐȉȝȐȝ ȒȘȐȚȈȚȐȚȝȑȈȔ țȗȈșȐȌȈȚ șțȒȝȈșȐȕȈȔ șȈȔȈȝȐȚȈȝ ȚȈȔ — ȍȋȖ; ȗțȌȎȈȑȐȚȊȈ — ȗȖȟȚȐȊ; ȊȐȌȝȐ-ȊȈȚ — ȒȈȒ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȖ ȗȖȟȐȚȈȚȤ ȊȣșȖȒȐȝ ȋȖșȚȍȑ; ȗȘȈȚȑțȚȚȝȈȕȈ — ȊșȚȈȊȈȕȐȍȔ ș ȚȘȖȕȈ; ȈȘȝȈȕȈ-ȈȌȐȉȝȐȝ — ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍȔ Ȑ ȗȘȖȟȐȔ; ȒȘȐȚȈ-ȈȚȐȚȝȑȈȔ — Ȓ ȋȖșȚȍȗȘȐȐȔȕȖ ȊșȚȘȍȟȍȕȕȖȔț; țȗȈșȐȌȈȚ — șȍȓ ȗȖȉȓȐȎȍ; șțȒȝȈ-ȈșȐȕȈȔ — Ȓ țȌȖȉȕȖ țșȈȎȍȕȕȖȔț; șȈȔȈȝȐȚȈȝ — ȖȉțȏȌȣȊȈȦȡȐȑ ȟțȊșȚȊȈ Ȑ țȔ. ǯȈȊȐȌȍȊ ȔțȌȘȍȞȈ, ȟȐȚȘȈȒȍȚț ȚȖȚȟȈș ȗȖȌȕȧȓșȧ ș ȚȘȖȕȈ Ȑ ȖȒȈȏȈȓ ȍȔț ȌȖȓȎȕȣȍ ȗȖȟȍșȚȐ. Ƕȕ ȗȘȍȌȓȖȎȐȓ ǨȕȋȐȘȍ ȊȖȌț Ȑ țȋȖȡȍȕȐȍ, Ȑ ȚȈȒ ȐșȗȖȓȕȐȓ ȌȖȓȋ ȝȖȏȧȐȕȈ ȗȍȘȍȌ ȗȖȟȍȚȕȣȔ ȋȖșȚȍȔ. ǻȌȖȉȕȖ țșȈȌȐȊ ȘȐȠȐ, ȞȈȘȤ, șȔȐȘȧȧ țȔ Ȑ ȟțȊșȚȊȈ, șȍȓ ȕȈ ȗȖȓ ț ȍȋȖ șȚȖȗ. ǺǭDzǹǺ 16 ȔȈȝȈȘȠȐș ȚȈȔ țȗȈșȐȕȈȔ ȗȘȈȠȘȈȑȈȊȈȕȈȚȈȔ ȒȠȐȚȈț ȗȘȈȚȐȗțȌȎȑȈ ȔȈȝȈȘȈȌȎȈ șȈȔȈȉȝȈȠȑȍȌȈȔ ȈȉȘȈȊȐȚ ȔȈȝȈ-ȘȐȠȐȝ — ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ; ȚȈȔ — ȍȋȖ (ȞȈȘȧ ȟȐȚȘȈȒȍȚț); țȗȈșȐȕȈȔ — șȐȌȧȡȍȔț ȘȧȌȖȔ; ȗȘȈȠȘȈȑȈ-ȈȊȈȕȈȚȈȔ — șȔȐȘȍȕȕȖ șȒȓȖȕȐȊȠȍȋȖșȧ; ȒȠȐȚȈț — ȕȈ ȏȍȔȓȍ; ȗȘȈȚȐȗțȌȎȑȈ — ȗȘȐȊȍȚșȚȊȖȊȈȊ; ȔȈȝȈȘȈȌȎȈ — Ȗ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ; șȈȔȈȉȝȈȠȑȈ — ȖȉȘȈȚȐȊȠȐșȤ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; ȈȉȘȈȊȐȚ — șȒȈȏȈȓ.

355


356 Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȒȖȋȌȈ ȟȐȚȘȈȒȍȚț, șȒȓȖȕȐȊȠȐșȤ Ȋ șȔȐȘȍȕȕȖȔ ȗȖȒȓȖȕȍ, țșȍȓșȧ ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ȔțȌȘȍȞȈ, ȚȖȚ ȗȖȝȊȈȓȐȓ ȍȋȖ ȏȈ șȔȐȘȍȕȐȍ Ȑ ȋȖșȚȍȗȘȐȐȔșȚȊȖ Ȑ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ ȕȍȔț ș ȚȈȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 17 ȈȕȋȐȘȈ țȊȈȟȈ ȈȗȐ Țȍ 'ȕȈȔȈȑȈȔ șȊȈșȚȐ ȗȘȈȒȘȐȚȐȕȈȔ ȚȈȚȝȈȚȔȈȕȈȝ ȑȈȚȝȈ ȗȘȈȒȘȐȚȐȉȝȐȘ ȋțȗȚȈȝ ȗțȔȈȕ ȘȈȌȎȈ ȟȈ șȈȗȚȈȉȝȐȝ ȈȕȋȐȘȈȝ țȊȈȟȈ — ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǨȕȋȐȘȈ șȒȈȏȈȓ; ȈȗȐ — ȓȐ; Țȍ — ȚȊȖȍ; ȈȕȈȔȈȑȈȔ — ȏȌȖȘȖȊȤȍ; șȊȈșȚȐ — ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȕȖ; ȗȘȈȒȘȐȚȐȕȈȔ — ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȕȖșȚȍȑ ȞȈȘșȒȖȑ ȊȓȈșȚȐ (ȞȈȘșȒȖȋȖ ȖȒȘțȎȍȕȐȧ Ȑ ȈȚȘȐȉțȚȖȊ ȊȓȈșȚȐ); ȚȈȚȝȈ — Ȉ ȚȈȒȎȍ; ȈȚȔȈȕȈȝ — ȚȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ, țȔȈ Ȑ ȌțȠȐ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȗȘȈȒȘȐȚȐȉȝȐȝ — ȥȓȍȔȍȕȚȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȋțȗȚȈȝ — ȏȈȡȐȡȍȕȖ; ȗțȔȈȕ — ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ; ȘȈȌȎȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; șȈȗȚȈȉȝȐȝ — șȍȔȤȦ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǨȕȋȐȘȈ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȞȈȘȤ, ȕȈȌȍȦșȤ, ȟȚȖ ȚȊȖȍ ȚȍȓȖ, țȔ, ȚȊȖȧ ȘȖȌȕȧ Ȑ ȟȍȓȧȌȤ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȕȣ Ȑ șȟȈșȚȓȐȊȣ. ǮȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȖȡțȡȈȍȚ șȟȈșȚȤȍ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȋȌȈ, ȒȖȋȌȈ șȍȔȤ ȗȘȐȘȖȌȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ, șȘȍȌȐ ȒȖȚȖȘȣȝ ȖȕȖ ȖȉȐȚȈȍȚ [șȖȊȖȒțȗȕȈȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ, ȥȋȖ Ȑ ȗȧȚȤ ȖȉȢȍȒȚȖȊ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ȟțȊșȚȊ], ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȗȖȓȕȖȔ ȘȈȊȕȖȊȍșȐȐ. ǩȍȏ ȕȐȝ ȎȐȏȕȤ ȕȈ ȏȍȔȓȍ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȈ. ǪȓȈșȚȤ ȞȈȘȧ ȚȈȒȎȍ ȗȖȒȖȐȚșȧ ȕȈ șȍȔȐ ȖȗȖȘȈȝ [ȕȈșȚȈȊȕȐȒȍ (șȊȈȔȐ ȐȓȐ ȋțȘț), șȖȊȍȚȕȐȒȈȝ, ȞȈȘșȚȊȍ, ȒȘȍȗȖșȚȐ, ȒȈȏȕȍ, ȞȈȘșȒȖȔ ȏȈȒȖȕȍ Ȑ șȖȘȈȚȕȐȒȈȝ]. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȀȘȐȌȝȈȘȈ ǹȊȈȔȐ Ȋ șȊȖȍȔ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȐ Ȓ «ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» ȗȘȐȊȖȌȐȚ șȓȍȌțȦȡțȦ ȞȐȚȈȚț: șȊȈȔȑ-ȈȔȈȚȑȈț ȌȎȈȕȈȗȈȌȈ ȌțȘȋȈ-ȌȘȈȊȐȕȈ-șȈȕȟȈȑȈȝ ȌȈȕȌȖ ȔȐȚȘȈȔ ȟȈ ȚȈșȑȈȐȚȈȝ șȈȗȚȈ-ȗȘȈȒȘȐȚȈȑȖ ȔȈȚȈȝ ǾȈȘȤ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȎȐȚȤ Ȋ ȖȌȐȕȖȟȍșȚȊȍ. ǷȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ, ț ȕȍȋȖ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ ȐȓȐ ȕȈșȚȈȊȕȐȒ. ǷȖȔȐȔȖ ȥȚȖȋȖ, ț ȞȈȘȧ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȔȐȕȐșȚȘȣ, ȞȈȘșȚȊȖ, ȒȘȍȗȖșȚȤ, ȒȈȏȕȈ, șȐșȚȍȔȈ ȗȘȈȊȖȗȖȘȧȌȒȈ, ȌȘțȏȤȧ Ȑ șȖȦȏȕȐȒȐ. ǵȐȟȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȖȔȍȠȈȚȤ șȟȈșȚȤȦ ȞȈȘȧ, ȍșȓȐ Ȗȕ țȌȍȓȧȍȚ ȌȖȓȎȕȖȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ șȖșȚȖȧȕȐȦ ȥȚȐȝ șȍȔȐ ȖȗȖȘ ȍȋȖ ȊȓȈșȚȐ. ǮȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ (ȌțȠȈ) ȕȈȗȖȔȐȕȈȍȚ ȞȈȘȧ: ȗȖ șȓȖȊȈȔ «ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȣ» (ȌȍȝȐȕȖ 'șȔȐȕ ȑȈȚȝȈ Ȍȍȝȍ), ȍȋȖ ȖȒȘțȎȈȦȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȖȉȖȓȖȟȒȐ, șȖșȚȖȧȡȐȍ Ȑȏ șȖȊȖȒțȗȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐȐ (ȔȈȝȈȚ- ȚȈȚȚȊȣ), ȥȋȖ Ȑ ȗȈȕȟȈ-ȚȈȕ-ȔȈȚȘȣ — ȗȧȚȐ ȖȉȢȍȒȚȖȊ ȟțȊșȚȊ. DzȖȋȌȈ Ȋșȍ ȥȚȐ șȍȔȤ ȖȉȖȓȖȟȍȒ ȗȘȍȉȣȊȈȦȚ Ȋ ȘȈȊȕȖȊȍșȕȖȔ, ȏȌȖȘȖȊȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȘȈȌȖșȚȤ. ǶȉȣȟȕȖ ȞȈȘȤ șȟȈșȚȓȐȊ, ȍșȓȐ ȍȋȖ ȖȒȘțȎȍȕȐȍ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȕȖ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ: ȌȍȝȐȕȖ 'șȔȐȕ ȑȈȚȝȈ Ȍȍȝȍ — ȌțȠȈ ȗȖȒȘȣȚȈ ȔȈȝȈȚȚȈȚȚȊȖȑ, ȥȋȖ Ȑ ȗȈȕȟȈ-ȚȈȕ-ȔȈȚȘȈȔȐ, ȗȧȚȤȦ ȖȉȢȍȒȚȈȔȐ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ. DzȖȋȌȈ Ȋșȍ șȍȔȤ ȖȉȖȓȖȟȍȒ Ȋ ȗȖȘȧȌȒȍ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȟțȊșȚȊțȍȚ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ. ǶȉȣȟȕȖ, ȒȖȋȌȈ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȗȖșȓțȠȕȣ ȞȈȘȦ Ȑ șȗȖȒȖȑȕȣ, ȞȈȘȤ șȟȈșȚȓȐȊ. ǷȖȥȚȖȔț ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ 356


357 ǨȕȋȐȘȈ ǸȐȠȐ ȖșȊȍȌȖȔȐȓșȧ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȗ ȓȐȟȕȖȔ ȏȌȖȘȖȊȤȍ Ȑ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȐ ȞȈȘȧ, ȕȖ ȚȈȒȎȍ Ȗ șȖșȚȖȧȕȐȐ șȍȔȐ ȖȗȖȘ ȍȋȖ ȊȓȈșȚȐ. DzȖȋȌȈ Ȕȣ, Ȓ ȗȘȐȔȍȘț, ȋȖȊȖȘȐȔ șȊȖȍȔț ȌȘțȋț: «DzȈȒ ȌȍȓȈ?», — ȕȈș ȐȕȚȍȘȍșțȍȚ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȍȋȖ ȓȐȟȕȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ, ȕȖ Ȑ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȍ ȍȋȖ șȍȔȤȐ, șȖșȚȖȧȕȐȍ ȍȋȖ ȉȐȏȕȍșȈ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȍȋȖ ȗȖȔȖȡȕȐȒȖȊ ȐȓȐ ȗȖȌȟȐȕȍȕȕȣȝ. ǺȖȓȤȒȖ ȚȖȋȌȈ, ȒȖȋȌȈ Ȗȕ șȈȔ, ȍȋȖ șȍȔȤȧ, ȍȋȖ ȉȐȏȕȍș Ȑ ȍȋȖ ȗȖȔȖȡȕȐȒȐ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȕȣ ȊȖ Ȋșȍȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ, Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȗȖ- ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȘȈȌȖȊȈȚȤșȧ ȎȐȏȕȐ. ǺǭDzǹǺ 18 ȈȚȔȈȕȈȔ ȗȘȈȒȘȐȚȐȠȊ ȈȌȌȝȈ ȕȐȌȝȈȑȈ ȠȘȍȑȈ ȈȗȕțȑȈȚ ȘȈȌȎȕȈ ȚȈȚȝȈ ȗȘȈȒȘȐȚȈȑȖ ȕȈȘȈȌȍȊȈȝȐȚȈȌȝȈȑȈȝ ȈȚȔȈȕȈȔ — șȍȉȧ; ȗȘȈȒȘȐȚȐȠț — ȕȈ șȍȔȐ ȥȓȍȔȍȕȚȈȝ ȞȈȘșȒȖȋȖ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ; ȈȌȌȝȈ — ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ; ȕȐȌȝȈȑȈ — ȘȈșȗȖȓȖȎȐȊ; ȠȘȍȑȈȝ — ȗȖȓȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ; ȈȗȕțȑȈȚ — ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȌȖșȚȐȋȕțȚȖ; ȘȈȌȎȕȈ — ȞȈȘȍȔ; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒ; ȗȘȈȒȘȐȚȈȑȈȝ — ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȞȈȘȧ; ȕȈȘȈ-ȌȍȊȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȈȝȐȚȈ-ȈȌȝȈȑȈȝ — ȗȘȐȕȖșȧȡȐȍ ȌȈȘȣ. Ƕ ȞȈȘȤ, Ȗ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȓȦȌȍȑ, ȔȖȕȈȘȝ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ șȟȈșȚȓȐȊ, ȚȖȓȤȒȖ ȒȖȋȌȈ Ȗȕ ȗȖȓȤȏțȍȚșȧ ȗȖȌȌȍȘȎȒȖȑ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ Ȑ șȓȍȌțȍȚ Ȑȝ șȖȊȍȚȈȔ. Ǫ șȊȖȦ ȖȟȍȘȍȌȤ, ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȞȈȘȧ șȟȈșȚȓȐȊȣ, ȍșȓȐ ȗȘȐȕȖșȧȚ ȍȔț ȌȈȘȣ, șȓțȎȈȚ ȍȔț Ȑ ȊȣȗȖȓȕȧȦȚ Ȋșȍ ȍȋȖ ȗȖȊȍȓȍȕȐȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ, ȒȈȒ ȞȈȘȤ Ȑ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț șȟȈșȚȓȐȊȣ. ǾȈȘȤ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȏȓȖțȗȖȚȘȍȉȓȧȚȤ șȊȖȐȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍȔ, ȗȖȔȣȒȈȧ șȊȖȐȔȐ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔȐ; ȐȕȖȋȌȈ Ȗȕ șȈȔ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȐșȓțȠȐȊȈȚȤșȧ Ȓ Ȑȝ ȔȕȍȕȐȦ. ǷȖȌȌȈȕȕȣȍ Ȏȍ, șȖ șȊȖȍȑ șȚȖȘȖȕȣ, ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȓȈȋȈȚȤșȧ ȕȈ ȞȈȘȧ. ǪȏȈȐȔȕȈȧ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȤ ȞȈȘȧ Ȑ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ — ȏȈȓȖȋ șȟȈșȚȤȧ ȊșȍȋȖ ȞȈȘșȚȊȈ. ǺǭDzǹǺ 19 ȈȗȐ ȌȈȘȈȝ ȗȘȈȌȎȈȔȈȚȑȈ ȉȝȘȐȚȑȈȝ ȠȘȍȕȑȖ 'ȚȝȈ ȔȈȕȚȘȐȕȈȝ ȗȈțȘȈ ȌȎȈȕȈȗȈȌȈ ȉȝțȗȈ ȈȚȔȈȌȎȈ ȊȈȠȈ-ȊȈȘȚȐȕȈȝ ȈȗȐ — ȓȐ; ȌȈȘȈȝ — Ȏȍȕȣ; ȗȘȈȌȎȈ — ȕȈȘȖȌ; ȈȔȈȚȑȈȝ — șȖȊȍȚȕȐȒȐ; ȉȝȘȐȚȑȈȝ — șȓțȋȐ; ȠȘȍȕȑȈȝ — ȒțȗȞȣ; ȈȚȝȈ — ȚȈȒȎȍ; ȔȈȕȚȘȐȕȈȝ — ȔȐȕȐșȚȘȣ; ȗȈțȘȈȝ — ȗȘȐȌȊȖȘȕȣȍ; ȌȎȈȕȈȗȈȌȈȝ — ȕȈȔȍșȚȕȐȒȐ; ȉȝțȗȈȝ — ȏȍȔȓȍȊȓȈȌȍȓȤȞȣ; ȈȚȔȈ-ȌȎȈȝ — șȣȕȖȊȤȧ; ȊȈȠȈ-ȊȈȘȚȐȕȈȝ — ȗȖȌȊȓȈșȚȕȣ. Ƕ ȞȈȘȤ, ȗȖșȓțȠȕȣ ȓȐ Țȍȉȍ ȚȊȖȐ Ȏȍȕȣ, ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ, șȖȊȍȚȕȐȒȐ Ȑ șȓțȋȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȒțȗȞȣ, ȚȖȘȋțȦȡȐȍ ȔȈșȓȖȔ Ȑ șȗȍȞȐȧȔȐ? ǷȖȊȐȕțȦȚșȧ ȓȐ Țȍȉȍ ȚȊȖȐ ȔȐȕȐșȚȘȣ, ȗȘȐȌȊȖȘȕȣȍ Ȑ ȕȈȔȍșȚȕȐȒȐ, șȣȕȖȊȤȧ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȌȟȐȕȍȕȕȣȍ? DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǾȈȘȤ, ȐȓȐ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȤ, Ȑ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȓȈȋȈȚȤșȧ ȌȘțȋ ȕȈ ȌȘțȋȈ. ǹȖȚȘțȌȕȐȟȈȧ, ȖȕȐ ȔȖȋțȚ ȎȐȚȤ șȟȈșȚȓȐȊȖ. ǺǭDzǹǺ 20 357


358 ȑȈșȑȈȚȔȈȕțȊȈȠȈȠ ȟȍȚ șȑȈȚ șȈȘȊȍ ȚȈȌ-ȊȈȠȈȋȈ ȐȔȍ ȓȖȒȈȝ șȈȗȈȓȈ ȑȈȟȟȝȈȕȚȐ șȈȘȊȍ ȉȈȓȐȔ ȈȚȈȕȌȘȐȚȈȝ ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȈȚȔȈ — țȔ; ȈȕțȊȈȠȈȝ — ȗȖȌȟȐȕȍȕ; ȟȍȚ — ȍșȓȐ; șȑȈȚ — ȉțȌȍȚ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȚȈȚ-ȊȈȠȈ-ȋȈȝ — ȗȖȌȊȓȈșȚȕȣ; ȐȔȍ — ȥȚȐ; ȓȖȒȈȝ — ȔȐȘȣ; șȈ-ȗȈȓȈȝ — ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ șȊȖȐȔȐ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧȔȐ; ȑȈȟȟȝȈȕȚȐ — ȗȘȍȗȖȌȕȖșȧȚ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȉȈȓȐȔ — ȌȈȘȣ; ȈȚȈȕȌȘȐȚȈȝ — ȓȐȠȍȕȕȣȍ ȓȍȕȐ. ǭșȓȐ ȞȈȘȤ ȖȉțȏȌȈȓ șȊȖȑ țȔ, Ȋșȍ ȍȋȖ ȌȖȔȖȟȈȌȞȣ Ȑ șȈȕȖȊȕȐȒȐ ȉțȌțȚ ȉȍșȗȘȍȒȖșȓȖȊȕȖ ȗȖȌȟȐȕȧȚȤșȧ ȍȔț. ǭȋȖ ȕȈȔȍșȚȕȐȒȐ, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗ ȌȘțȋȐȝ, Ȕȍȕȍȍ ȊȓȐȧȚȍȓȤȕȣȝ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ, ȉțȌțȚ ȐșȗȘȈȊȕȖ ȗȓȈȚȐȚȤ ȗȖȌȈȚȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǨȕȋȐȘȈ ǸȐȠȐ șȗȘȈȠȐȊȈȍȚ ȞȈȘȧ, ȗȖȌȟȐȕȧȍȚșȧ ȓȐ ȚȖȔț ȍȋȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȑ țȔ. ȅȚȖ ȗȍȘȊȖȍ Ȑ șȈȔȖȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ țșȓȖȊȐȍ șȟȈșȚȤȧ. ǺǭDzǹǺ 21 ȈȚȔȈȕȈȝ ȗȘȐȑȈȚȍ ȕȈȚȔȈ ȗȈȘȈȚȈȝ șȊȈȚȈ ȥȊȈ ȊȈ ȓȈȒȠȈȑȍ 'ȓȈȉȌȝȈ-ȒȈȔȈȔ ȚȊȈȔ ȟȐȕȚȈȑȈ ȠȈȉȈȓȈȔ ȔțȒȝȈȔ ȈȚȔȈȕȈȝ — ȚȊȖȑ; ȗȘȐȑȈȚȍ — ȌȖȊȖȓȤșȚȊțȍȚșȧ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȚȔȈ — țȔ; ȗȈȘȈȚȈȝ — Ȑȏ-ȏȈ ȌȘțȋȖȋȖ; șȊȈȚȈȝ — Ȑȏ-ȏȈ Țȍȉȧ șȈȔȖȋȖ; ȥȊȈ — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȊȈ — ȐȓȐ; ȓȈȒȠȈȑȍ — ȊȐȎț; ȈȓȈȉȌȝȈ-ȒȈȔȈȔ — ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȕȍ ȖȉȘȍȓ ȎȍȓȈȍȔȣȍ; ȚȊȈȔ — Țȍȉȍ; ȟȐȕȚȈȑȈ — ȚȘȍȊȖȋȖȑ; ȠȈȉȈȓȈȔ — ȉȓȍȌȕȖȍ; ȔțȒȝȈȔ — ȓȐȞȖ. ǶȌȕȈȒȖ ȧ ȊȐȎț, Ȗ ȞȈȘȤ, ȟȚȖ țȔ ȚȊȖȑ ȕȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕ. ǷȖȝȖȎȍ, ȕȍ ȐșȗȖȓȕȐȓȖșȤ ȒȈȒȖȍ-ȚȖ ȚȊȖȍ ȏȈȊȍȚȕȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ. Ǻȣ ȓȐ șȈȔ ȚȖȔț ȗȘȐȟȐȕȈ, ȐȓȐ Ȋ ȥȚȖȔ ȗȖȊȐȕȕȣ ȌȘțȋȐȍ? ǩȓȍȌȕȖșȚȤ ȓȐȞȈ ȊȣȌȈȍȚ șȕȍȌȈȦȡȍȍ Țȍȉȧ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȖ. ǺǭDzǹǺ 22 ȥȊȈȔ ȊȐȒȈȓȗȐȚȖ ȘȈȌȎȈȕ ȊȐȌțȠȈ ȔțȕȐȕȈȗȐ șȈȝ ȗȘȈȠȘȈȑȈȊȈȕȈȚȖ 'ȉȝȑȈȝȈ ȗȘȈȌȎȈ-ȒȈȔȈș ȚȈȚȖ ȔțȕȐȔ ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȊȐȒȈȓȗȐȚȈȝ — șȗȘȖȠȍȕȕȣȑ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ; ȊȐȌțȠȈ — ȊȣșȖȒȖțȟȍȕȣȔ; ȔțȕȐȕȈ — ȜȐȓȖșȖȜȖȔ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; șȈȝ — Ȗȕ (ȞȈȘȤ ȟȐȚȘȈȒȍȚț); ȗȘȈȠȘȈȑȈ-ȈȊȈȕȈȚȈȝ — șȔȐȘȍȕȕȖ șȒȓȖȕȐȊȠȐȑșȧ; ȈȉȝȑȈȝȈ — ȖȚȊȍȚȐȓ; ȗȘȈȌȎȈ-ȒȈȔȈȝ — ȎȍȓȈȦȡȐȑ ȐȔȍȚȤ ȘȍȉȍȕȒȈ; ȚȈȚȈȝ — ȚȖȋȌȈ; ȔțȕȐȔ — ȊȍȓȐȒȖȔț ȔțȌȘȍȞț. ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȝȖȚȧ ȊȍȓȐȒȖȔț ȔțȌȘȍȞț ǨȕȋȐȘȍ ȉȣȓȖ ȐȏȊȍșȚȕȖ Ȋșȍ ȕȈȗȍȘȍȌ, Ȗȕ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȏȈȌȈȓ ȥȚȖȚ ȊȖȗȘȖș ȞȈȘȦ. Ǫ ȖȚȊȍȚ ȞȈȘȤ ȟȐȚȘȈȒȍȚț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȔȍȟȚȈȓ Ȗ șȣȕȍ, șȔȐȘȍȕȕȖ șȒȓȖȕȐȊȠȐșȤ ȗȍȘȍȌ ǨȕȋȐȘȖȑ, ȗȘȖȐȏȕȍș șȓȍȌțȦȡȐȍ șȓȖȊȈ. 358


359 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: dzȐȞȖ — ȏȍȘȒȈȓȖ țȔȈ, Ȑ ȗȖȚȖȔț șȊȧȚȖȔț ȕȍȚȘțȌȕȖ ȗȖ ȓȐȞț ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȗȘȖȟȍșȚȤ, ȟȚȖ ț ȕȍȋȖ ȕȈ țȔȍ. DzȖȋȌȈ ǨȕȋȐȘȈ ǴțȕȐ ȖȚȔȍȚȐȓ ȉȓȍȌȕȖșȚȤ ȓȐȞȈ ȟȐȚȘȈȒȍȚț, ȚȖȚ ȖȚȒȘȣȓ ȔțȌȘȍȞț ȗȘȐȟȐȕț șȊȖȍȑ ȚȘȍȊȖȋȐ. ǺǭDzǹǺ 23 ȟȐȚȘȈȒȍȚțȘ țȊȈȟȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȒȐȔ ȕȈ ȊȐȌȐȚȈȔ ȚȈȗȖ-ȌȎȕȈȕȈ-șȈȔȈȌȝȐȉȝȐȝ ȑȖȋȐȕȈȔ ȌȝȊȈșȚȈ-ȗȈȗȈȕȈȔ ȉȈȝȐȘ ȈȕȚȈȝ ȠȈȘȐȘȐȠț ȟȐȚȘȈȒȍȚțȝ țȊȈȟȈ — ȞȈȘȤ ȟȐȚȘȈȒȍȚț ȖȚȊȍȚȐȓ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — Ȗ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ ȔțȌȘȍȞ; ȒȐȔ — ȟȚȖ; ȕȈ — ȕȍ; ȊȐȌȐȚȈȔ — ȗȖșȚȐȋȕțȚȖ; ȚȈȗȈȝ — ȈșȒȍȏȖȑ; ȌȎȕȈȕȈ — ȏȕȈȕȐȍȔ; șȈȔȈȌȝȐȉȝȐȝ — șȈȔȈȌȝȐ Ȑ ȗȘȖȟȐȔ (ȚȘȈȕșȖȔ, ȌțȝȖȊȕȖȑ ȔȍȌȐȚȈȞȐȍȑ); ȑȖȋȐȕȈȔ — ȊȍȓȐȒȐȝ ȑȖȋȖȊ ȐȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ; ȌȝȊȈșȚȈ-ȗȈȗȈȕȈȔ — ȉȍȏȋȘȍȠȕȣȝ; ȉȈȝȐȝ — ȐȏȊȕȍ; ȈȕȚȈȝ — ȐȏȕțȚȘȐ; ȠȈȘȐȘȐȠț — Ȋ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȝ ȌțȠȈȝ, ȐȔȍȦȡȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȚȍȓȈ. ǾȈȘȤ ȟȐȚȘȈȒȍȚț ȖȚȊȍȚȐȓ: Ƕ ȊȍȓȐȒȐȑ ǨȕȋȐȘȈ, ȈșȒȍȚȐȟȍșȒȐȍ ȗȖȌȊȐȋȐ, ȋȓțȉȖȒȐȍ ȗȖȏȕȈȕȐȧ Ȑ ȗȖȋȘțȎȍȕȐȍ Ȋ șȈȔȈȌȝȐ ȖȟȐșȚȐȓȐ Țȍȉȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȋȘȍȝȖȊ. ǷȖȥȚȖȔț Țȍȉȍ, șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȔț ȑȖȋț, ȐȏȊȍșȚȕȖ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȚȊȖȘȐȚșȧ ȊȕțȚȘȐ Ȑ ȊȖȒȘțȋ ȚȈȒȐȝ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ ȌțȠ, ȒȈȒ ȧ. ǺǭDzǹǺ 24 ȚȈȚȝȈȗȐ ȗȘȐȟȟȝȈȚȖ ȉȘțȑȈȔ ȉȘȈȝȔȈȕȕ ȈȚȔȈȕȐ ȟȐȕȚȐȚȈȔ ȉȝȈȊȈȚȖ ȊȐȌțȠȈȠ ȟȈȗȐ ȟȖȌȐȚȈș ȚȊȈȌ-ȈȕțȌȎȕȈȑȈ ȚȈȚȝȈȗȐ — Ȋșȍ Ȏȍ; ȗȘȐȟȟȝȈȚȈȝ — șȗȘȈȠȐȊȈȦȡȍȋȖ; ȉȘțȑȈȔ — ȊȣșȒȈȎț; ȉȘȈȝȔȈȕ — Ȗ ȊȍȓȐȒȐȑ ȉȘȈȝȔȈȕ; ȈȚȔȈȕȐ — Ȋ țȔȍ; ȟȐȕȚȐȚȈȔ — ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȖ; ȉȝȈȊȈȚȈȝ — Țȍȉȧ; ȊȐȌțȠȈȝ — ȊșȍȊȍȌțȡȍȋȖ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȟȖȌȐȚȈȝ — ȗȖȉțȎȌȈȍȔȣȑ; ȚȊȈȚ — ȚȊȖȐȔ; ȈȕțȌȎȕȈȑȈ — ȗȖȊȍȓȍȕȐȍȔ. Ƕ ȊȍȓȐȒȈȧ ȌțȠȈ, ȝȖȚȧ Țȍȉȍ ȐȏȊȍșȚȕȖ Ȋșȍ ȕȈ șȊȍȚȍ, Țȣ Ȋșȍ Ȏȍ șȗȘȈȠȐȊȈȍȠȤ Ȕȍȕȧ Ȗ ȗȘȐȟȐȕȍ șȕȍȌȈȦȡȍȋȖ Ȕȍȕȧ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȈ. ǷȖȏȊȖȓȤ Ȏȍ Ȕȕȍ, ȗȖȊȐȕțȧșȤ ȚȊȖȍȔț ȎȍȓȈȕȐȦ, ȖȚȒȘȣȚȤ ȍȋȖ ȗȘȐȟȐȕț. ǺǭDzǹǺ 25 ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȐȘ ȈȗȐ ȗȘȈȘȚȝȑȈȝ șȈȔȘȈȌȎȑȈȐȠȊȈȘȑȈ-șȈȔȗȈȌȈȝ ȕȈ ȕȈȕȌȈȑȈȕȚȑ ȈȗȘȈȌȎȈȔ ȔȈȔ ȒȠțȚ-ȚȘȐȚ-ȒȈȔȈȔ ȐȊȈȗȈȘȍ ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȐȝ — ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȈȗȐ — ȌȈȎȍ; ȗȘȈȘȚȝȑȈȝ — ȎȍȓȈȕȕȣȍ; șȈȔȘȈȌȎȑȈ — ȊȍȓȐȒȈȧ ȐȔȗȍȘȐȧ; ȈȐȠȊȈȘȑȈ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȌȖșȚȖȧȕȐȧ; șȈȔȗȈȌȈȝ 359


360 — Ȑ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ; ȕȈ ȕȈȕȌȈȑȈȕȚȐ — ȕȍ ȘȈȌțȦȚ; ȈȗȘȈȌȎȈȔ — ȉȍȏȌȍȚȕȖȋȖ; ȔȈȔ — Ȕȍȕȧ; ȒȠțȚ — ȋȖȓȖȌ; ȚȘȐȚ — Ȑ ȎȈȎȌț; ȒȈȔȈȔ — ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȎȍȓȈȍȚ țȚȖȓȐȚȤ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȈȗȈȘȍ — ȌȘțȋȐȍ (ȐșȚȖȟȕȐȒȐ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ). ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȔțȟȈȚ ȋȖȓȖȌ Ȑ ȎȈȎȌȈ, ȕȍ ȉțȌȍȚ ȘȈȌ ȋȐȘȓȧȕȌȍ Ȑȏ ȞȊȍȚȖȊ, șȈȕȌȈȓȖȊȖȑ ȗȈșȚȍ Ȑ ȌȘțȋȐȔ țȒȘȈȠȍȕȐȧȔ Ȍȓȧ ȚȍȓȈ. ǺȈȒ Ȑ Ȕȍȕȧ ȕȍ ȘȈȌțȦȚ ȔȖȐ ȖȉȠȐȘȕȣȍ ȊȓȈȌȍȕȐȧ, ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ Ȑ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȏȈȊȐȌțȦȚ ȌȈȎȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, — ȊȍȌȤ ț Ȕȍȕȧ ȕȍȚ șȣȕȈ. ǺǭDzǹǺ 26 ȚȈȚȈȝ ȗȈȝȐ ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈ ȗțȘȊȈȐȝ șȈȝȈ ȋȈȚȈȔ ȚȈȔȈȝ ȑȈȚȝȈ ȚȈȘȍȔȈ ȌțȠȗȈȘȈȔ ȗȘȈȌȎȈȑȈ ȚȈȌ ȊȐȌȝȍȝȐ ȕȈȝ ȚȈȚȈȝ — ȗȖȥȚȖȔț; ȗȈȝȐ — șȗȈșȐ; ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈ — Ȗ ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ; ȗțȘȊȈȐȝ șȈȝȈ — ȊȔȍșȚȍ ș ȗȘȍȌȒȈȔȐ; ȋȈȚȈȔ — ȗȖȋȘțȎȍȕȕȖȋȖ; ȚȈȔȈȝ — ȊȖ ȔȘȈȒ; ȑȈȚȝȈ — ȟȚȖȉȣ; ȚȈȘȍȔȈ — ȗȍȘȍșȍȒȓȐ ȉȣ; ȌțȠȗȈȘȈȔ — ȚȘțȌȕȖȗȘȍȖȌȖȓȐȔȖȍ; ȗȘȈȌȎȈȑȈ — ȗȖȚȖȔșȚȊȖȔ; ȚȈȚ — ȥȚȖ; ȊȐȌȝȍȝȐ — șȌȍȓȈȑ; ȕȈȝ — Ȍȓȧ ȕȈș. ǷȖȥȚȖȔț, Ȗ ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ, țȔȖȓȧȦ Țȍȉȧ, șȗȈșȐ Ȕȍȕȧ Ȑ ȔȖȐȝ ȗȘȍȌȒȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȔȖȧ ȉȍȏȌȍȚȕȖșȚȤ ȋȘȖȏȐȚ ȗȖȋȘțȎȍȕȐȍȔ Ȋ ȒȘȖȔȍȠȕțȦ ȚȤȔț ȈȌȈ. ǷȘȖȠț, șȌȍȓȈȑ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ ț Ȕȍȕȧ ȘȖȌȐȓșȧ șȣȕ Ȑ șȗȈș Ȋșȍȝ ȕȈș ȖȚ ȈȌșȒȐȝ ȔțȟȍȕȐȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȔțȎȟȐȕȈ ȊșȚțȗȈȍȚ Ȋ ȉȘȈȒ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȟȈȚȤ șȣȕȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉțȌȍȚ ȌȍȓȈȚȤ ȘȐȚțȈȓȤȕȣȍ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȧ șȊȖȐȔ ȗȘȍȌȒȈȔ, ȗȐȕȌț. ǾȈȘȤ ȟȐȚȘȈȒȍȚț ȟțȊșȚȊȖȊȈȓ ȕȈ șȍȉȍ ȥȚț ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȝȖȚȍȓ ȘȍȉȍȕȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȗȈș ȉȣ Ȑ ȍȋȖ șȈȔȖȋȖ, Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȍȋȖ ȗȘȍȌȒȖȊ ȖȚ ȗȈȌȍȕȐȧ Ȋ ȚȍȔȕȍȑȠȐȍ ȖȉȓȈșȚȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. Ƕȕ ȏȈȉȖȚȐȓșȧ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȗ șȊȖȍȑ ȗȖșȔȍȘȚȕȖȑ țȟȈșȚȐ, ȕȖ Ȑ Ȗ șțȌȤȉȍ șȊȖȐȝ ȗȘȍȌȒȖȊ. ǷȖȥȚȖȔț ȞȈȘȤ Ȑ ȗȖȗȘȖșȐȓ ǨȕȋȐȘț ǸȐȠȐ șȌȍȓȈȚȤ ȟȚȖ-ȕȐȉțȌȤ, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ șȔȖȋ ȖȉȘȍșȚȐ șȣȕȈ. ǺǭDzǹǺ 27 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȐȚȑ ȈȘȚȝȐȚȈȝ șȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȒȘȐȗȈȓțȘ ȉȘȈȝȔȈȕȈȝ șțȚȈȝ ȠȘȈȗȈȑȐȚȊȈ ȟȈȘțȔ ȚȊȈȠȚȘȈȔ ȚȊȈȠȚȈȘȈȔ ȈȑȈȌȎȈȌ ȊȐȉȝțȝ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȈȘȚȝȐȚȈȝ — țȗȘȈȠȐȊȈȍȔȣȑ; șȈȝ — Ȗȕ (ǨȕȋȐȘȈ ǸȐȠȐ); ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȍȑȠȐȑ; ȒȘȐȗȈȓțȝ — ȔȐȓȖșȍȘȌȕȣȑ; ȉȘȈȝȔȈȕȈȝ — ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ; șțȚȈȝ — șȣȕ (ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ Ȑȏ țȔȈ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ); ȠȘȈȗȈȑȐȚȊȈ — ȗȘȐȒȈȏȈȊ ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȚȤ; ȟȈȘțȔ — ȖșȖȉȖȍ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȍ șȓȈȌȒȖȍ ȉȓȦȌȖ Ȑȏ șȊȈȘȍȕȕȖȋȖ Ȋ ȔȖȓȖȒȍ ȘȐșȈ; ȚȊȈȠȚȘȈȔ — ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȖȍ ȗȖȓțȉȖȋț ǺȊȈȠȚȍ; ȚȊȈȠȚȈȘȈȔ — ǺȊȈȠȚț; ȈȑȈȌȎȈȚ — ȗȖȟȐȚȈȓ; ȊȐȉȝțȝ — ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ.

360


361 ǨȕȋȐȘȈ ǸȐȠȐ, ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ Ȑȏ țȔȈ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, ȔȐȓȖșȚȐȊȖ șȖȋȓȈșȐȓșȧ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȗȘȖșȤȉț ȞȈȘȧ ȟȐȚȘȈȒȍȚț. ǴȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ ȔțȌȘȍȞ ȗȘȖȊȍȓ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȒȖȚȖȘȖȋȖ Ȗȕ ȗȘȐȕȍș șȊȈȘȍȕȕȣȑ Ȋ ȔȖȓȖȒȍ ȘȐș Ȋ ȎȍȘȚȊț ǺȊȈȠȚȍ. ǺǭDzǹǺ 28 ȌȎȑȍȠȚȝȈ ȠȘȍȠȚȝȈ ȟȈ ȑȈ ȘȈȌȎȕȖ ȔȈȝȐȠȐȕȈȔ ȟȈ ȉȝȈȘȈȚȈ ȕȈȔȕȈ ȒȘȐȚȈȌȑțȚȐș ȚȈșȑȈȐ ȑȈȌȎȕȖȟȟȝȐȠȚȈȔ ȈȌȈȌ ȌȊȐȌȎȈȝ ȌȎȑȍȠȚȝȈ — șȚȈȘȠȈȧ; ȠȘȍȠȚȝȈ — șȈȔȈȧ ȌȖșȚȖȑȕȈȧ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȑȈ — ȒȖȚȖȘȈȧ; ȘȈȌȎȕȈȝ — ȞȈȘȧ; ȔȈȝȐȠȐȕȈȔ — Ȑȏ ȞȈȘȐȞ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȉȝȈȘȈȚȈ — Ȗ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȗȖȚȖȔȒȖȊ ǩȝȈȘȈȚȣ (ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ); ȕȈȔȕȈ — ȗȖ ȐȔȍȕȐ; ȒȘȐȚȈȌȑțȚȐȝ — DzȘȐȚȈȌȤȦȚȐ; ȚȈșȑȈȐ — ȍȑ; ȑȈȌȎȕȈ — ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; țȟȟȝȐȠȚȈȔ — ȖșȚȈȚȒȐ (ȗȐȡȐ); ȈȌȈȚ — ȖȚȌȈȓ; ȌȊȐȌȎȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ (ǨȕȋȐȘȈ). Ƕ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȘȖȌȈ ǩȝȈȘȈȚȣ, ȖșȚȈȚȒȐ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȑ ȗȐȡȐ ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǨȕȋȐȘȈ ȖȚȌȈȓ DzȘȐȚȈȌȤȦȚȐ, ȗȍȘȊȖȑ Ȑ șȈȔȖȑ ȌȖșȚȖȑȕȖȑ Ȑȏ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ Ȏȍȕ ȞȈȘȧ ȟȐȚȘȈȒȍȚț. ǺǭDzǹǺ 29 ȈȚȝȈȝȈ ȕȘȐȗȈȚȐȔ ȘȈȌȎȈȕ ȉȝȈȊȐȚȈȐȒȈș ȚȈȊȈȚȔȈȌȎȈȝ ȝȈȘȠȈ-ȠȖȒȈ-ȗȘȈȌȈș ȚțȉȝȑȈȔ ȐȚȐ ȉȘȈȝȔȈ-șțȚȖ ȑȈȑȈț ȈȚȝȈ — ȏȈȚȍȔ; ȈȝȈ — șȒȈȏȈȓ; ȕȘȐȗȈȚȐȔ — ȞȈȘȦ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ ȟȐȚȘȈȒȍȚț; ȉȝȈȊȐȚȈ — ȉțȌȍȚ; ȥȒȈȝ — ȖȌȐȕ; ȚȈȊȈ — ȚȊȖȑ; ȈȚȔȈȌȎȈȝ — șȣȕ; ȝȈȘȠȈ-ȠȖȒȈ — ȘȈȌȖșȚȤ Ȑ ȋȖȘȍ; ȗȘȈȌȈȝ — ȌȈȦȡȐȑ; ȚțȉȝȑȈȔ — Țȍȉȍ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȉȘȈȝȔȈ-șțȚȈȝ — șȣȕ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ (ǨȕȋȐȘȈ ǸȐȠȐ); ȑȈȑȈț — țȌȈȓȐȓșȧ. ǯȈȚȍȔ ȔțȌȘȍȞ șȒȈȏȈȓ ȞȈȘȦ: «Ƕ ȊȍȓȐȒȐȑ ȞȈȘȤ, ȊșȒȖȘȍ ț Țȍȉȧ ȘȖȌȐȚșȧ șȣȕ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȐȕȍșȍȚ Țȍȉȍ Ȑ ȘȈȌȖșȚȤ, Ȑ ȋȖȘȍ». ǷȘȖȐȏȕȍșȧ ȥȚȐ șȓȖȊȈ, ȔțȌȘȍȞ țȠȍȓ, ȕȍ ȌȖȎȐȌȈȧșȤ ȖȚȊȍȚȈ ȟȐȚȘȈȒȍȚț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȈȘȠȈ ȏȕȈȟȐȚ «ȘȈȌȖșȚȤ», Ȉ ȠȖȒȈ — «ȋȖȘȍ». ǻșȓȣȠȈȊ, ȟȚȖ ț ȕȍȋȖ ȘȖȌȐȚșȧ șȣȕ, ȞȈȘȤ ȉȣȓ Ȋȕȍ șȍȉȧ ȖȚ șȟȈșȚȤȧ. ǵȈ ȘȈȌȖșȚȧȝ Ȗȕ ȕȍ țșȗȍȓ ȌȖ ȒȖȕȞȈ ȊȕȐȒȕțȚȤ Ȋ șȒȈȏȈȕȕȖȍ ǨȕȋȐȘȖȑ. ǾȈȘȤ ȐșȚȖȓȒȖȊȈȓ șȓȖȊȈ ȔțȌȘȍȞȈ ȚȈȒ, ȟȚȖ ȗȘȍȌșȚȖȧȡȍȍ ȘȖȎȌȍȕȐȍ șȣȕȈ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȗȘȐȕȍșȍȚ ȘȈȌȖșȚȤ, ȕȖ, ȒȈȒ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ ȞȈȘșȒȐȑ ȕȈșȓȍȌȕȐȒ, ȔȈȓȤȟȐȒ șȓȐȠȒȖȔ ȊȖȏȋȖȘȌȐȚșȧ ȉȖȋȈȚșȚȊȖȔ Ȑ ȊȓȈșȚȤȦ Ȑ ȗȍȘȍșȚȈȕȍȚ șȓțȠȈȚȤșȧ ȖȚȞȈ. ǵȖ ȥȚȐ ȔȣșȓȐ ȕȍ ȔȖȋȓȐ ȖȔȘȈȟȐȚȤ șȟȈșȚȤȍ ȞȈȘȧ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȌțȔȈȓ: «ǵȈȒȖȕȍȞ-ȚȖ ț Ȕȍȕȧ ȘȖȌȐȚșȧ șȣȕ! ǵȐȟȍȋȖ șȚȘȈȠȕȖȋȖ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȉțȌȍȚ ȕȍ ȖȟȍȕȤ ȗȖșȓțȠȕȣȔ». ǩȍȕȋȈȓȤșȒȈȧ ȗȖșȓȖȊȐȞȈ ȋȓȈșȐȚ, ȟȚȖ ȓțȟȠȍ ȐȔȍȚȤ șȓȍȗȖȋȖ ȌȧȌȦ, ȟȍȔ ȕȐȒȈȒȖȋȖ. ǾȈȘȤ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȓșȧ ȚȖȑ Ȏȍ ȚȖȟȒȐ ȏȘȍȕȐȧ, ȗȖȓȈȋȈȧ, ȟȚȖ ȓțȟȠȍ țȎ ȐȔȍȚȤ ȕȍȗȖșȓțȠȕȖȋȖ șȣȕȈ, ȟȍȔ ȕȍ ȐȔȍȚȤ ȊȖȊșȍ. ǷȖ ȥȚȖȔț ȗȖȊȖȌț ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǿȈȕȈȒȤȧ ǷȈȕȌȐȚ ȋȖȊȖȘȐȚ: 361


362 ȒȖ 'ȘȚȝȈȝ ȗțȚȘȍȕȈ ȌȎȈȚȍȕȈ ȑȖ ȕȈ ȊȐȌȊȈȕ ȕȈ ȌȝȈȘȔȐȒȈȝ ȒȈȕȍȕȈ ȟȈȒȠțȠȈ ȒȐȔ ȊȈ ȟȈȒȠțȝ ȗȐȌȈȐȊȈ ȒȍȊȈȓȈȔ «DzȈȒȖȑ ȚȖȓȒ Ȋ șȣȕȍ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȕȍ ȏȕȈȍȚ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȑ ȐȓȐ ȕȍ ȗȘȍȌȈȕ ǫȖșȗȖȌț? ǺȈȒȖȑ șȣȕ ȗȖȌȖȉȍȕ ȖșȓȍȗȠȍȔț ȉȖȓȤȕȖȔț ȋȓȈȏț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȐȟȐȕȧȍȚ ȉȖȓȤ». ǰ Ȋșȍ Ȏȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȖșȒȊȍȘȕȧȍȚ șȖȏȕȈȕȐȍ, ȟȚȖ ȒȈȎȌȖȔț ȝȖȟȍȚșȧ ȐȔȍȚȤ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ, ȗțșȚȤ ȌȈȎȍ ȉȍșȚȖȓȒȖȊȖȋȖ. ǰșȚȖȘȐȧ ș ȞȈȘȍȔ ȟȐȚȘȈȒȍȚț — ȕȈȋȓȧȌȕȖȍ ȚȖȔț ȌȖȒȈȏȈȚȍȓȤșȚȊȖ. ǺǭDzǹǺ 30 șȈȗȐ ȚȈȚ-ȗȘȈȠȈȕȈȌ ȥȊȈ ȟȐȚȘȈȒȍȚȖȘ ȈȌȝȈȘȈȑȈȚ ȋȈȘȉȝȈȔ ȒȘȐȚȈȌȑțȚȐȘ ȌȍȊȐ ȒȘȐȚȚȐȒȈȋȕȍȘ ȐȊȈȚȔȈȌȎȈȔ șȈ — ȖȕȈ; ȈȗȐ — ȍȌȊȈ; ȚȈȚ-ȗȘȈȠȈȕȈȚ — ȖȚ ȚȖȑ ȗȐȡȐ [ȖșȚȈȊȠȍȑșȧ ȖȚ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ]; ȥȊȈ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȟȐȚȘȈȒȍȚȖȝ — ȖȚ ȞȈȘȧ ȟȐȚȘȈȒȍȚț; ȈȌȝȈȘȈȑȈȚ — ȗȖȕȍșȓȈ; ȋȈȘȉȝȈȔ — ȗȓȖȌ; ȒȘȐȚȈȌȑțȚȐȝ — ȞȈȘȐȞȈ DzȘȐȚȈȌȤȦȚȐ; ȌȍȊȐ — ȉȖȋȐȕȧ; ȒȘȐȚȚȐȒȈ — DzȘȐȚȚȐȒȈ; Ȉȋȕȍȝ — ȖȚ ǨȋȕȐ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȈȚȔȈ-ȌȎȈȔ — șȣȕȈ. DzȈȒ DzȘȐȚȚȐȒȈ-ȌȍȊȐ, ȗȘȐȕȧȊ ȖȚ ǨȋȕȐ șȍȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȏȈȟȈȓȈ ǹȒȈȕȌț [DzȈȘȚȚȐȒȍȦ], ȚȈȒ Ȑ DzȘȐȚȈȌȤȦȚȐ, ȊȒțșȐȊ ȗȐȡț, ȗȘȐȕȍșȍȕȕțȦ Ȋ ȎȍȘȚȊț ǨȕȋȐȘȖȑ, ȗȖȕȍșȓȈ ȖȚ ȞȈȘȧ ȟȐȚȘȈȒȍȚț. ǺǭDzǹǺ 31 ȚȈșȑȈ ȈȕțȌȐȕȈȔ ȋȈȘȉȝȈȝ ȠțȒȓȈ-ȗȈȒȠȈ ȐȊȖȌțȗȈȝ ȊȈȊȘȐȌȝȍ ȠțȘȈșȍȕȍȠȈȚȍȌȎȈșȈ ȠȈȕȈȒȈȐȘ ȕȘȐȗȈ ȚȈșȑȈȝ — ȍȍ; ȈȕțȌȐȕȈȔ — ȌȍȕȤ ȖȚȖ Ȍȕȧ; ȋȈȘȉȝȈȝ — ȗȓȖȌ; ȠțȒȓȈ- ȗȈȒȠȍ — Ȋ ȗȍȘȐȖȌ ȗȘȐȉȣȊȈȦȡȍȑ ȓțȕȣ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; țȌțȗȈȝ — ȓțȕȈ; ȊȈȊȘȐȌȝȍ — ȘȈȏȊȐȊȈȓșȧ; ȠțȘȈșȍȕȈ-ȐȠȈ — ȞȈȘȧ ȀțȘȈșȍȕȣ; ȚȍȌȎȈșȈ — șȍȔȍȕȍȔ; ȠȈȕȈȒȈȐȝ — ȔȈȓȖ-ȗȖȔȈȓț; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ. Ƕ ȞȈȘȤ, ȗȓȖȌ, ȏȈȟȈȚȣȑ ǴȈȝȈȘȈȌȎȍȑ ȟȐȚȘȈȒȍȚț, ȗȘȈȊȐȚȍȓȍȔ ȀțȘȈșȍȕȣ, ȌȍȕȤ ȖȚȖ Ȍȕȧ ȘȖș ȊȖ ȟȘȍȊȍ ȞȈȘȐȞȣ DzȘȐȚȈȌȤȦȚȐ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȗȘȐȉȣȊȈȦȡȍȑ ȓțȕȍ. ǺǭDzǹǺ 32 ȈȚȝȈ ȒȈȓȈ țȗȈȊȘȐȚȚȍ ȒțȔȈȘȈȝ șȈȔȈȌȎȈȑȈȚȈ ȌȎȈȕȈȑȈȕ ȠțȘȈșȍȕȈȕȈȔ ȠȘȐȕȊȈȚȈȔ ȗȈȘȈȔȈȔ ȔțȌȈȔ

362


363 ȈȚȝȈ — ȏȈȚȍȔ; ȒȈȓȍ țȗȈȊȘȐȚȚȍ — Ȋ ȗȖȓȖȎȍȕȕȣȑ șȘȖȒ; ȒțȔȈȘȈȝ — șȣȕ; șȈȔȈȌȎȈȑȈȚȈ — ȘȖȌȐȓșȧ; ȌȎȈȕȈȑȈȕ — ȌȖșȚȈȊȓȧȦȡȐȑ; ȠțȘȈșȍȕȈȕȈȔ — ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȀțȘȈșȍȕȣ; ȠȘȐȕȊȈȚȈȔ — șȓȣȠȈȡȐȝ; ȗȈȘȈȔȈȔ — ȊȍȓȐȟȈȑȠțȦ; ȔțȌȈȔ — ȘȈȌȖșȚȤ. Ǫ ȗȖȓȖȎȍȕȕȣȑ șȘȖȒ ȞȈȘȍȊȐȟ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ. ǪȍșȚȤ Ȗȉ ȥȚȖȔ ș ȓȐȒȖȊȈȕȐȍȔ ȊșȚȘȍȚȐȓȐ Ȋșȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȀțȘȈșȍȕȣ. ǺǭDzǹǺ 33 ȝȘȐȠȚȖ ȘȈȌȎȈ ȒțȔȈȘȈșȑȈ șȕȈȚȈȝ ȠțȟȐȘ ȈȓȈȕȒȘȐȚȈȝ ȊȈȟȈȑȐȚȊȈȠȐȠȖ ȊȐȗȘȈȐȝ ȒȈȘȈȑȈȔ ȈșȈ ȌȎȈȚȈȒȈȔ ȝȘȐȠȚȈȝ — șȟȈșȚȓȐȊȣȑ; ȘȈȌȎȈ — ȞȈȘȤ; ȒțȔȈȘȈșȑȈ — ȕȖȊȖȘȖȎȌȍȕȕȖȋȖ șȣȕȈ; șȕȈȚȈȝ — ȖȔȣȊȠȐȑșȧ; ȠțȟȐȝ — ȖȟȐșȚȐȊȠȐȑșȧ; ȈȓȈȕȒȘȐȚȈȝ — țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ; ȊȈȟȈȑȐȚȊȈ — ȊȍȓȍȊ ȗȘȖȐȏȕȍșȚȐ; ȈȠȐȠȈȝ — șȓȖȊȈ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ; ȊȐȗȘȈȐȝ — țȟȍȕȣȔȐ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ; ȒȈȘȈȑȈȔ ȈșȈ — Ȋȍȓȍȓ șȖȊȍȘȠȐȚȤ; ȌȎȈȚȈȒȈȔ — ȖȉȘȧȌ ȗȖ șȓțȟȈȦ ȘȖȎȌȍȕȐȧ ȘȍȉȍȕȒȈ. ǩȖȓȤȠȍ Ȋșȍȝ ȘȖȎȌȍȕȐȦ ȞȈȘȍȊȐȟȈ ȘȈȌȖȊȈȓșȧ șȈȔ ȞȈȘȤ. ǶȔȣȊȠȐșȤ Ȑ ȕȈȘȧȌȐȊȠȐșȤ Ȋ ȓțȟȠȐȍ ȖȌȍȎȌȣ, ȞȈȘȤ șȖȉȘȈȓ țȟȍȕȣȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȟȚȖȉȣ Țȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȐȓȐ ȔȓȈȌȍȕȞȈ Ȑ ȗȘȖȊȍȓȐ ȞȍȘȍȔȖȕȐȦ ȗȖ șȓțȟȈȦ ȍȋȖ ȘȖȎȌȍȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 34 ȚȍȉȝȑȖ ȝȐȘȈȕȑȈȔ ȘȈȌȎȈȚȈȔ ȊȈșȈȔșȑ ȈȉȝȈȘȈȕȈȕȐ ȟȈ ȋȘȈȔȈȕ ȝȈȑȈȕ ȋȈȌȎȈȕ ȗȘȈȌȈȌ ȌȝȍȕțȕȈȔ ȈȘȉțȌȈȕȐ ȠȈȚ ȚȍȉȝȑȈȝ — ȚȍȔ (țȟȍȕȣȔ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ ); ȝȐȘȈȕȑȈȔ — ȏȖȓȖȚȖ; ȘȈȌȎȈȚȈȔ — șȍȘȍȉȘȖ; ȊȈșȈȔșȐ — ȖȌȍȧȕȐȧ; ȈȉȝȈȘȈȕȈȕȐ — țȒȘȈȠȍȕȐȧ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȋȘȈȔȈȕ — ȌȍȘȍȊȕȐ; ȝȈȑȈȕ — ȓȖȠȈȌȍȑ; ȋȈȌȎȈȕ — șȓȖȕȖȊ; ȗȘȈȌȈȚ — ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȓ; ȌȝȍȕțȕȈȔ — ȒȖȘȖȊ; ȈȘȉțȌȈȕȐ — șȚȈȌȈ ȗȖ șȚȖ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȋȖȓȖȊ; ȠȈȚ — ȠȍșȚȤ. ǾȈȘȤ ȡȍȌȘȖ ȖȌȈȘȐȓ ȗȘȖȊȖȌȐȊȠȐȝ ȖȉȘȧȌ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ ȏȖȓȖȚȖȔ, șȍȘȍȉȘȖȔ, ȖȌȍȧȕȐȧȔȐ Ȑ țȒȘȈȠȍȕȐȧȔȐ. Ƕȕ ȗȖȎȈȓȖȊȈȓ ȐȔ ȌȍȘȍȊȕȐ, ȓȖȠȈȌȍȑ Ȑ șȓȖȕȖȊ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȠȍșȚȤșȖȚ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȒȖȘȖȊ. ǺǭDzǹǺ 35 ȊȈȊȈȘȠȈ ȒȈȔȈȕ ȈȕȑȍȠȈȔ ȗȈȘȌȎȈȕȑȈ ȐȊȈ ȌȍȝȐȕȈȔ ȌȝȈȕȑȈȔ ȑȈȠȈșȑȈȔ ȈȑțȠȑȈȔ ȒțȔȈȘȈșȑȈ ȔȈȝȈ-ȔȈȕȈȝ ȊȈȊȈȘȠȈ — ȗȘȖȓȐȓ (ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȓ); ȒȈȔȈȕ — Ȋșȍ ȎȍȓȈȕȕȣȍ ȊȍȡȐ; ȈȕȑȍȠȈȔ — ȌȘțȋȐȝ; ȗȈȘȌȎȈȕȑȈȝ — ȖȉȓȈȒȖ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȌȍȝȐȕȈȔ — Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȌȝȈȕȑȈȔ — Ȍȓȧ ȗȘȐțȔȕȖȎȍȕȐȧ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ; ȑȈȠȈșȑȈȔ — Ȍȓȧ ȗȘȐțȔȕȖȎȍȕȐȧ șȓȈȊȣ; 363


364 ȈȑțȠȑȈȔ — Ȍȓȧ ȗȘȖȌȓȍȕȐȧ ȎȐȏȕȐ; ȒțȔȈȘȈșȑȈ — ȕȖȊȖȘȖȎȌȍȕȕȖȋȖ șȣȕȈ; ȔȈȝȈ-ȔȈȕȈȝ — ȊȍȓȐȒȖȌțȠȕȣȑ ȞȈȘȤ ȟȐȚȘȈȒȍȚț. ǷȖȌȖȉȕȖ ȋȘȖȏȖȊȖȑ Țțȟȍ, ȗȘȖȓȐȊȈȦȡȍȑ ȌȖȎȌȤ ȕȈ Ȋșȍ, ȉȓȈȋȖȌȍȚȍȓȤȕȣȑ ȞȈȘȤ ȟȐȚȘȈȒȍȚț ȡȍȌȘȖ ȖșȣȗȈȓ ȌȖȎȌȍȔ șȊȖȐȝ ȌȈȘȖȊ Ȋșȍȝ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ Ȋ ȕȈȌȍȎȌȍ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȗȘȐțȔȕȖȎȐȚ șȓȈȊț, ȉȖȋȈȚșȚȊȖ Ȑ țȊȍȓȐȟȐȚ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȎȐȏȕȐ ȍȋȖ șȣȕȈ. ǺǭDzǹǺ 36 ȒȘȐȟȟȝȘȈ-ȓȈȉȌȝȍ 'ȚȝȈ ȘȈȌȎȈȘȠȍș ȚȈȕȈȑȍ 'ȕțȌȐȕȈȔ ȗȐȚțȝ ȑȈȚȝȈ ȕȐȝșȊȈșȑȈ ȒȘȐȟȟȝȘȈȗȚȍ ȌȝȈȕȍ șȕȍȝȖ 'ȕȊȈȊȈȘȌȝȈȚȈ ȒȘȐȟȟȝȘȈ — ș ȚȘțȌȖȔ; ȓȈȉȌȝȍ — ȖȉȘȍȚȍȕȕȖȔț; ȈȚȝȈ — ȏȈȚȍȔ; ȘȈȌȎȈ- ȘȐȠȍȝ — ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȋȖ ȞȈȘȧ ȟȐȚȘȈȒȍȚț; ȚȈȕȈȑȍ — Ȓ șȣȕț; ȈȕțȌȐȕȈȔ — ȌȍȕȤ ȏȈ ȌȕȍȔ; ȗȐȚțȝ — ȖȚȞȈ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȕȐȝșȊȈșȑȈ — ȉȍȌȕȧȒȈ; ȒȘȐȟȟȝȘȈ — ș ȚȘțȌȖȔ; ȈȗȚȍ — ȖȉȘȍȚȍȕȕȖȔț; ȌȝȈȕȍ — Ȓ ȉȖȋȈȚșȚȊț; șȕȍȝȈȝ — ȓȦȉȖȊȤ; ȈȕȊȈȊȈȘȌȝȈȚȈ — ȊȖȏȘȈșȚȈȓȈ. DzȖȋȌȈ ȉȍȌȕȧȒ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȌȖȓȋȐȝ ȚȘțȌȖȊ ȏȈȘȈȉȈȚȣȊȈȍȚ ȒȈȒȖȍ-ȚȖ șȖșȚȖȧȕȐȍ, ȍȋȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȓ ȌȍȕȤȋȈȔ ȘȈșȚȍȚ ȌȍȕȤ ȖȚȖ Ȍȕȧ. ǺȈȒ Ȏȍ ȌȍȕȤ ȖȚȖ Ȍȕȧ ȘȖșȓȈ Ȑ ȓȦȉȖȊȤ ȟȐȚȘȈȒȍȚț Ȓ șȊȖȍȔț ȌȖȓȋȖȎȌȈȕȕȖȔț șȣȕț. ǺǭDzǹǺ 37 ȔȈȚțș ȚȊ ȈȚȐȚȈȘȈȔ ȗțȚȘȍ șȕȍȝȖ ȔȖȝȈ-șȈȔțȌȉȝȈȊȈȝ ȒȘȐȚȈȌȑțȚȍȝ șȈȗȈȚȕȐȕȈȔ ȗȘȈȌȎȈ-ȒȈȔȈ-ȌȎȊȈȘȖ 'ȉȝȈȊȈȚ ȔȈȚțȝ — ȔȈȚȍȘȐ; Țț — ȚȈȒȎȍ; ȈȚȐȚȈȘȈȔ — ȟȘȍȏȔȍȘȕȖ; ȗțȚȘȍ — Ȓ șȣȕț; șȕȍȝȈȝ — ȓȦȉȖȊȤ; ȔȖȝȈ — ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖȔ; șȈȔțȌȉȝȈȊȈȝ — ȗȖȘȖȎȌȍȕȕȈȧ; ȒȘȐȚȈȌȑțȚȍȝ — DzȘȐȚȈȌȤȦȚȐ; șȈȗȈȚȕȐȕȈȔ — ȔȓȈȌȠȐȝ Ȏȍȕ; ȗȘȈȌȎȈ-ȒȈȔȈ — ȎȍȓȈȕȐȧ ȐȔȍȚȤ șȣȕȖȊȍȑ; ȌȎȊȈȘȈȝ — ȋȖȘȧȟȒȈ; ȈȉȝȈȊȈȚ — ȉȣȓȈ. ǺȈȒ Ȏȍ ȒȘȍȗȒȖ, ȒȈȒ Ȑ ȖȚȍȞ, ȗȘȐȊȧȏȈȓȈșȤ Ȓ ȔȈȓȤȟȐȒț ȍȋȖ ȔȈȚȤ DzȘȐȚȈȌȤȦȚȐ, ȖȒȘțȎȐȊȠȈȧ șȣȕȈ ȏȈȉȖȚȖȑ Ȑ ȓȈșȒȖȑ. ǬȘțȋȐȍ Ȏȍ ȞȈȘȐȞȣ, ȊȐȌȧ șȣȕȈ DzȘȐȚȈȌȤȦȚȐ, șȋȖȘȈȓȐ ȖȚ ȎȍȓȈȕȐȧ ȐȔȍȚȤ șȊȖȐȝ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ șȣȕȖȊȍȑ. ǺǭDzǹǺ 38 ȟȐȚȘȈȒȍȚȖȘ ȈȚȐȗȘȐȚȐȘ ȑȈȚȝȈ ȌȈȘȍ ȗȘȈȌȎȈȊȈȚȐ ȕȈ ȚȈȚȝȈȕȑȍȠț șȈȕȌȎȈȌȎȕȍ ȉȈȓȈȔ ȓȈȓȈȑȈȚȖ 'ȕȊȈȝȈȔ ȟȐȚȘȈȒȍȚȖȝ — ȞȈȘȧ ȟȐȚȘȈȒȍȚț; ȈȚȐȗȘȐȚȐȝ — ȟȘȍȏȔȍȘȕȈȧ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȌȈȘȍ — Ȓ Ȏȍȕȍ; ȗȘȈȌȎȈ-ȊȈȚȐ — ȐȔȍȦȡȍȑ șȣȕȈ; ȕȈ — ȕȍ; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒ; ȈȕȑȍȠț 364


365 — Ȓ ȌȘțȋȐȔ; șȈȕȌȎȈȌȎȕȍ — ȊȖȏȕȐȒȓȈ; ȉȈȓȈȔ — șȣȕȍ; ȓȈȓȈȑȈȚȈȝ — ȓȍȓȍȧȊȠȍȋȖ; ȈȕȊȈȝȈȔ — ȗȖșȚȖȧȕȕȖ. ǬȍȕȤ Ȑ ȕȖȟȤ ȝȖȓȧ Ȑ ȓȍȓȍȧ șȣȕȈ, ȞȈȘȤ ȟȐȚȘȈȒȍȚț Ȋșȍ șȐȓȤȕȍȍ ȗȘȐȊȧȏȣȊȈȓșȧ Ȑ Ȓ ȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐ, ȞȈȘȐȞȍ DzȘȐȚȈȌȤȦȚȐ. ǺȈȒ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ Ȗȕ șȖȊșȍȔ ȖȝȓȈȌȍȓ Ȓ șȊȖȐȔ ȉȍȏȌȍȚȕȣȔ ȎȍȕȈȔ. ǺǭDzǹǺ 39 ȚȈȝ ȗȈȘȑȈȚȈȗȑȈȕȕ ȈȚȔȈȕȈȔ ȋȈȘȝȈȑȈȕȚȑȖ 'ȉȝȑȈșțȑȈȑȈ ȈȕȈȗȈȚȑȍȕȈ ȌțȝȒȝȍȕȈ ȘȈȌȎȕȈȠ ȟȈȕȈȌȈȘȍȕȈ ȟȈ ȚȈȝ — ȖȕȐ (ȉȍȏȌȍȚȕȣȍ ȞȈȘȐȞȣ); ȗȈȘȑȈȚȈȗȑȈȕ — ȋȖȘȍȊȈȓȐ; ȈȚȔȈȕȈȔ — șȍȉȧ; ȋȈȘȝȈȑȈȕȚȑȈȝ — ȗȘȖȒȓȐȕȈȦȡȐȍ; ȈȉȝȑȈșțȑȈȑȈ — ȏȈȊȐșȚȤȦ; ȈȕȈȗȈȚȑȍȕȈ — ȉȍȏȌȍȚȕȖșȚȤȦ; ȌțȝȒȝȍȕȈ — ȕȍșȟȈșȚȤȍȔ; ȘȈȌȎȕȈȝ — ȞȈȘȧ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȕȈȌȈȘȍȕȈ — ȕȍȊȕȐȔȈȕȐȍȔ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ. ǫȖȘȦ ȉȍȏȌȍȚȕȣȝ ȞȈȘȐȞ ȕȍ ȉȣȓȖ ȒȖȕȞȈ. ǿțȊșȚȊțȧ ȗȘȍȕȍȉȘȍȎȍȕȐȍ ȞȈȘȧ, ȖȕȐ, ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȍ ȘȍȊȕȖșȚȤȦ, ȗȘȖȒȓȐȕȈȓȐ șȊȖȦ ȋȖȘȤȒțȦ țȟȈșȚȤ. ǺǭDzǹǺ 40 ȌȝȐȋ ȈȗȘȈȌȎȈȔ șȚȘȐȑȈȔ ȗȈȗȈȔ ȗȈȚȑțȠ ȟȈȋȘȐȝȈ-șȈȔȔȈȚȈȔ șțȗȘȈȌȎȈȉȝȐȝ șȈȗȈȚȕȐȉȝȐȘ ȌȈșȐȔ ȐȊȈ ȚȐȘȈșȒȘȐȚȈȔ ȌȝȐȒ — ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ; ȈȗȘȈȌȎȈȔ — ȉȍȏȌȍȚȕȖȑ; șȚȘȐȑȈȔ — ȎȍȕȡȐȕȍ; ȗȈȗȈȔ — ȋȘȍȠȕȐȞȍ; ȗȈȚȑțȝ — ȔțȎȍȔ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; Ȉ-ȋȘȐȝȈ-șȈȔȔȈȚȈȔ — ȕȍ țȊȈȎȈȍȔȖȑ Ȋ șȍȔȤȍ; șț-ȗȘȈȌȎȈȉȝȐȝ — ȐȔȍȦȡȐȔȐ ȌȍȚȍȑ; șȈȗȈȚȕȐȉȝȐȝ — ȌȘțȋȐȔȐ ȎȍȕȈȔȐ; ȌȈșȐȔ — șȓțȎȈȕȒȍ; ȐȊȈ — șȓȖȊȕȖ; ȚȐȘȈșȒȘȐȚȈȔ — ȗȘȍȏȐȘȈȍȔȖȑ. ǭșȓȐ ȎȍȕȈ ȕȍ ȘȖȎȈȍȚ ȌȍȚȍȑ, ȔțȎ ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȍȚ ȍȦ, Ȉ ȌȘțȋȐȍ Ȏȍȕȣ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȕȍȑ, ȒȈȒ Ȓ șȊȖȍȑ șȓțȎȈȕȒȍ. ǪȖȐșȚȐȕț, ȕȈ ȕȍȑ ȓȍȎȐȚ ȗȍȟȈȚȤ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ ȏȈ ȗȘȖȠȓȣȍ ȋȘȍȝȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǿȈȕȈȒȤȧ ǷȈȕȌȐȚ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȔȈȚȈ ȑȈșȑȈ ȋȘȐȝȍ ȕȈșȚȐ ȉȝȈȘȑȈ ȟȈȗȘȐȑȈ-ȊȈȌȐȕȐ ȈȘȈȕȑȈȔ ȚȍȕȈ ȋȈȕȚȈȊȑȈȔ ȑȈȚȝȈȘȈȕȑȈȔ ȚȈȚȝȈ ȋȘȐȝȈȔ «ǺȖȔț, Ȋ ȟȤȍȔ ȌȖȔȍ ȕȍ ȎȐȊȍȚ ȔȈȚȤ Ȑ ȟȤȧ ȎȍȕȈ ȕȍțȟȚȐȊȈ Ȋ șȊȖȐȝ ȘȍȟȈȝ, ȓțȟȠȍ țȑȚȐ Ȋ ȓȍș. Ǭȓȧ ȕȍȋȖ ȓȍș ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȝțȎȍ ȌȖȔȈ». ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ Ȑ ȉȍȏȌȍȚȕȖȑ ȎȍȕȡȐȕȍ, ȖȉȌȍȓȍȕȕȖȑ ȊȕȐȔȈȕȐȍȔ ȔțȎȈ Ȑ ȟțȊșȚȊțȦȡȍȑ ȗȘȍȏȘȍȕȐȍ șȖ șȚȖȘȖȕȣ ȌȘțȋȐȝ Ȏȍȕ, ȓțȟȠȍ țȑȚȐ Ȋ ȓȍș, ȟȍȔ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȌȖȔȈ. 365


366 ǺǭDzǹǺ 41 ȌȈșȐȕȈȔ ȒȖ ȕț șȈȕȚȈȗȈȝ șȊȈȔȐȕȈȝ ȗȈȘȐȟȈȘȑȈȑȈ ȈȉȝȐȒȠȕȈȔ ȓȈȉȌȝȈ-ȔȈȕȈȕȈȔ ȌȈșȑȈ ȌȈșȐȊȈ ȌțȘȉȝȈȋȈȝ ȌȈșȐȕȈȔ — șȓțȎȈȕȖȒ; ȒȈȝ — ȒȈȒȖȍ; ȕț — ȗȖȐșȚȐȕȍ; șȈȕȚȈȗȈȝ — ȋȖȘȍ; șȊȈȔȐȕȈȝ — ȔțȎȈ; ȗȈȘȐȟȈȘȑȈȑȈ — șȓțȎȍȕȐȍȔ; ȈȉȝȐȒȠȕȈȔ — ȊșȍȋȌȈ; ȓȈȉȌȝȈ-ȔȈȕȈȕȈȔ — țȊȈȎȈȍȔȣȝ; ȌȈșȑȈȝ — șȓțȎȈȕȒȐ; ȌȈșȐ ȐȊȈ — ȒȈȒ șȓțȎȈȕȒȈ; ȌțȘȉȝȈȋȈȝ — ȕȍșȟȈșȚȕȍȑȠȈȧ. ǬȈȎȍ șȓțȎȈȕȒȐ ȕȈȠȍȋȖ șțȗȘțȋȈ ȕȍ ȖȉȖȑȌȍȕȣ ȍȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȍȔ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȐȔ ȕȍ Ȗ ȟȍȔ ȗȍȟȈȓȐȚȤșȧ. Ǵȣ Ȏȍ ȗȖȗȈȓȐ Ȋ țșȓțȎȍȕȐȍ Ȓ șȓțȎȈȕȒȍ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȍȚ ȕȐȒȖȋȖ ȕȍșȟȈșȚȕȍȍ ȕȈș. ǺǭDzǹǺ 42 ȥȊȈȔ șȈȕȌȈȝȑȈȔȈȕȈȕȈȔ șȈȗȈȚȕȑȈȝ ȗțȚȘȈ-șȈȔȗȈȌȈ ȘȈȌȎȕȖ 'șȈȔȔȈȚȈ-ȊȘȐȚȚȐȕȈȔ ȊȐȌȊȍȠȖ ȉȈȓȈȊȈȕ ȈȉȝțȚ ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; șȈȕȌȈȝȑȈȔȈȕȈȕȈȔ — șȎȐȋȈȍȔȣȝ (ȞȈȘȐȞ); șȈȗȈȚȕȑȈȝ — ȗȍȘȊȖȑ Ȏȍȕȣ (DzȘȐȚȈȌȤȦȚȐ); ȗțȚȘȈ-șȈȔȗȈȌȈ — ȉȖȋȈȚșȚȊȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȉȣȓ ȍȍ șȣȕ; ȘȈȌȎȕȈȝ — ȞȈȘȧ; ȈșȈȔȔȈȚȈ-ȊȘȐȚȚȐȕȈȔ — ȕȍ ȗȖȓȤȏȖȊȈȊȠȐȝșȧ țȊȈȎȍȕȐȍȔ; ȊȐȌȊȍȠȈȝ — ȏȈȊȐșȚȤ; ȉȈȓȈȊȈȕ — ȖȟȍȕȤ șȐȓȤȕȈȧ; ȈȉȝțȚ — ȊȖȏȕȐȒȓȈ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǷȘȍȕȍȉȘȍȎȍȕȐȍ șȖ șȚȖȘȖȕȣ ȔțȎȈ Ȑ ȏȘȍȓȐȡȍ șȟȈșȚȓȐȊȖȑ DzȘȐȚȈȌȤȦȚȐ, ȐȔȍȊȠȍȑ șȣȕȈ, ȘȈȏȖȎȋȓȐ Ȋ șȍȘȌȞȈȝ ȉȍȏȌȍȚȕȣȝ ȞȈȘȐȞ ȘȍȊȕȖșȚȤ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȌȍȕȤ ȖȚȖ Ȍȕȧ șȚȈȕȖȊȐȓȈșȤ șȐȓȤȕȍȍ. ǺǭDzǹǺ 43 ȊȐȌȊȍȠȈ-ȕȈȠȚȈ-ȔȈȚȈȑȈȝ șȚȘȐȑȖ ȌȈȘțȕȈ-ȟȍȚȈșȈȝ ȋȈȘȈȔ ȌȈȌțȝ ȒțȔȈȘȈȑȈ ȌțȘȔȈȘȠȈ ȕȘȐȗȈȚȐȔ ȗȘȈȚȐ ȊȐȌȊȍȠȈ-ȕȈȠȚȈ-ȔȈȚȈȑȈȝ — ȗȖȚȍȘȧȊȠȐȍ ȘȈȏțȔ ȖȚ ȖȝȊȈȚȐȊȠȍȑ Ȑȝ ȏȈȊȐșȚȐ; șȚȘȐȑȈȝ — ȎȍȕȡȐȕȣ; ȌȈȘțȕȈ-ȟȍȚȈșȈȝ — ȎȍșȚȖȒȖșȍȘȌȣȍ; ȋȈȘȈȔ — ȧȌ; ȌȈȌțȝ — ȌȈȓȐ; ȒțȔȈȘȈȑȈ — ȔȈȓȤȟȐȒț; ȌțȘȔȈȘȠȈȝ — ȕȍȚȍȘȗȐȔȣȍ; ȕȘȐȗȈȚȐȔ — Ȓ ȞȈȘȦ; ȗȘȈȚȐ — ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ. ǯȈȊȐșȚȤ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȏȈȚȔȐȓȈ ȘȈȏțȔ ȉȍȏȌȍȚȕȣȝ Ȏȍȕ ȞȈȘȧ. ǵȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȉȖȓȍȍ ȚȍȘȗȍȚȤ ȘȈȊȕȖȌțȠȐȍ ȔțȎȈ, ȥȚȐ ȉȍșșȍȘȌȍȟȕȣȍ ȎȍȕȡȐȕȣ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȖȚȘȈȊȐȓȐ ȞȈȘȍȊȐȟȈ. ǺǭDzǹǺ 44 ȒȘȐȚȈȌȑțȚȐȘ ȈȌȎȈȕȈȕȚȐ 366


367 șȈȗȈȚȕȐȕȈȔ ȈȋȝȈȔ ȔȈȝȈȚ șțȗȚȈ ȥȊȍȚȐ șȈȕȟȐȕȚȑȈ ȕȐȘȐȒȠȑȈ ȊȑȈȟȈȘȈȌ ȋȘȐȝȍ ȒȘȐȚȈȌȑțȚȐȝ — ȞȈȘȐȞȈ DzȘȐȚȈȌȤȦȚȐ; ȈȌȎȈȕȈȕȚȐ — ȕȍ ȏȕȈȦȡȈȧ; șȈȗȈȚȕȐȕȈȔ — (ȌȘțȋȐȝ) Ȏȍȕ; ȈȋȝȈȔ — ȋȘȍȝ; ȔȈȝȈȚ — ȊȍȓȐȒȐȑ; șțȗȚȈȝ — șȗȧȡȐȑ; ȥȊȈ — ȊȍȌȤ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; șȈȕȟȐȕȚȑȈ — ȗȖȌțȔȈȊ; ȕȐȘȐȒȠȑȈ — ȗȖȋȓȧȌȍȊ; ȊȑȈȟȈȘȈȚ — ȗȘȖȋțȓȐȊȈȓȈșȤ; ȋȘȐȝȍ — Ȋ ȌȖȔȍ. ǵȍ ȗȖȌȖȏȘȍȊȈȧ Ȗ ȏȓȖȌȍȧȕȐȐ, șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȔ ȍȍ ȘȍȊȕȐȊȣȔȐ șȖȗȍȘȕȐȞȈȔȐ, ȞȈȘȐȞȈ DzȘȐȚȈȌȤȦȚȐ, ȌțȔȈȧ, ȟȚȖ ȞȈȘȍȊȐȟ ȒȘȍȗȒȖ șȗȐȚ, ȗȘȖȋțȓȐȊȈȓȈșȤ ȗȖ șȊȖȐȔ ȗȖȒȖȧȔ. ǶȕȈ Ȑ ȕȍ ȗȖȌȖȏȘȍȊȈȓȈ, ȟȚȖ șȣȕ ȍȍ țȎȍ ȔȍȘȚȊ. ǺǭDzǹǺ 45 ȠȈȑȈȕȈȔ șțȟȐȘȈȔ ȉȈȓȈȔ țȗȈȌȝȈȘȑȈ ȔȈȕȐȠȐȕȐ ȗțȚȘȈȔ ȈȕȈȑȈ Ȕȍ ȉȝȈȌȘȍ ȐȚȐ ȌȝȈȚȘȐȔ ȈȟȖȌȈȑȈȚ ȠȈȑȈȕȈȔ — Ȗ ȓȍȎȈȡȍȔ; șț-ȟȐȘȈȔ — ȖȟȍȕȤ ȌȖȓȋȖ; ȉȈȓȈȔ — Ȗ șȣȕȍ; țȗȈȌȝȈȘȑȈ — ȗȖȌțȔȈȊ; ȔȈȕȐȠȐȕȐ — ȘȈȏțȔȕȈȧ; ȗțȚȘȈȔ — șȣȕȈ; ȈȕȈȑȈ — ȗȘȐȕȍșȐ; Ȕȍ — Ȕȕȍ; ȉȝȈȌȘȍ — Ȗ ȔȐȓȈȧ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȌȝȈȚȘȐȔ — ȒȖȘȔȐȓȐȞȍ; ȈȟȖȌȈȑȈȚ — ȊȍȓȍȓȈ. ǸȍȠȐȊ, ȟȚȖ ȔȈȓȤȟȐȒ șȗȐȚ șȓȐȠȒȖȔ ȌȖȓȋȖ, ȘȈșșțȌȐȚȍȓȤȕȈȧ ȞȈȘȐȞȈ DzȘȐȚȈȌȤȦȚȐ ȗȖȗȘȖșȐȓȈ ȒȖȘȔȐȓȐȞț: «ǴȐȓȣȑ ȌȘțȋ, ȗȘȐȕȍșȐ ȔȖȍȋȖ șȣȕȈ». ǺǭDzǹǺ 46 șȈ ȠȈȑȈȕȈȔ țȗȈȊȘȈȌȎȑȈ ȌȘȐȠȚȊȈ ȟȖȚȚȈȘȈ-ȓȖȟȈȕȈȔ ȗȘȈȕȍȕȌȘȐȑȈȚȔȈȉȝȐș ȚȑȈȒȚȈȔ ȝȈȚȈșȔȐȚȑ ȈȗȈȚȈȌ ȉȝțȊȐ șȈ — ȖȕȈ (ȒȖȘȔȐȓȐȞȈ); ȠȈȑȈȕȈȔ — Ȓ ȓȍȎȈȡȍȔț; țȗȈȊȘȈȌȎȑȈ — ȗȖȌȖȑȌȧ; ȌȘȐȠȚȊȈ — țȊȐȌȍȊ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; țȚȚȈȘȈ-ȓȖȟȈȕȈȔ — ȏȈȒȈȚȐȊȠȐȍșȧ ȋȓȈȏȈ; ȗȘȈȕȈ-ȐȕȌȘȐȑȈȈȚȔȈȉȝȐȝ — ȎȐȏȕȍȕȕȖȑ șȐȓȖȑ, ȟțȊșȚȊȈȔȐ Ȑ țȔȖȔ; ȚȑȈȒȚȈȔ — ȗȖȒȐȕțȚȖȋȖ; ȝȈȚȈ ȈșȔȐ — (ȧ) ȗȖȋȐȉȓȈ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȈȗȈȚȈȚ — țȗȈȓȈ; ȉȝțȊȐ — ȕȈ ȏȍȔȓȦ. ǷȖȌȖȑȌȧ Ȓ ȒȖȓȣȉȍȓȐ, șȓțȎȈȕȒȈ țȊȐȌȍȓȈ, ȟȚȖ ȋȓȈȏȈ ț ȔȈȓȤȟȐȒȈ ȏȈȒȈȚȐȓȐșȤ. Ƕȕ ȕȍ ȗȖȌȈȊȈȓ ȗȘȐȏȕȈȒȖȊ ȎȐȏȕȐ, Ȑ ȚȍȓȖ ȍȋȖ ȗȖȚȍȘȧȓȖ ȟțȊșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ. ǷȖȕȧȊ, ȟȚȖ ȘȍȉȍȕȖȒ ȔȍȘȚȊ, șȓțȎȈȕȒȈ ȊșȒȘȐȟȈȓȈ: «ǫȖȘȍ Ȕȕȍ!» — Ȑ ȘțȝȕțȓȈ ȕȈȏȍȔȤ. ǺǭDzǹǺ 47 ȚȈșȑȈș ȚȈȌȈȒȈȘȕȑȈ ȉȝȘȐȠȈȚțȘȈȔ șȊȈȘȈȔ ȋȝȕȈȕȚȑȈȝ ȒȈȘȈȉȝȑȈȔ țȘȈ țȟȟȈȒȈȐȘ ȈȗȐ ȗȘȈȊȐȠȑȈ ȘȈȌȎȕȐ ȚȊȈȘȈȑȈȚȔȈȌȎȈȕȚȐȒȈȔ ȌȈȌȈȘȠȈ ȉȈȓȈȔ șȈȝȈșȈ ȔȘȐȚȈȔ șțȚȈȔ 367


368 ȚȈșȑȈȝ — ȍȍ (ȒȖȘȔȐȓȐȞȣ); ȚȈȌȈ — ȚȖȋȌȈ; ȈȒȈȘȕȑȈ — țșȓȣȠȈȊ; ȉȝȘȐȠȈ-ȈȚțȘȈȔ — ȖȚȟȈȧȕȕȣȑ; șȊȈȘȈȔ — ȋȖȓȖș; ȋȝȕȈȕȚȑȈȝ — țȌȈȘȧȦȡȍȑ; ȒȈȘȈȉȝȑȈȔ — ȘțȒȈȔȐ; țȘȈȝ — ȋȘțȌȤ; țȟȟȈȒȈȐȝ — ȋȘȖȔȒȖ; ȈȗȐ — ȚȈȒȎȍ; ȗȘȈȊȐȠȑȈ — ȊȖȑȌȧ; ȘȈȌȎȕȐ — ȞȈȘȐȞȈ; ȚȊȈȘȈȑȈ — ȗȖșȗȍȠȕȖ; ȈȚȔȈȌȎȈ-ȈȕȚȐȒȈȔ — ȉȓȐȏȒȖ Ȓ șȣȕț; ȌȈȌȈȘȠȈ — țȊȐȌȍȓȈ; ȉȈȓȈȔ — ȘȍȉȍȕȒȈ; șȈȝȈșȈ — ȊȕȍȏȈȗȕȖ; ȔȘȐȚȈȔ — țȔȍȘȠȍȋȖ; șțȚȈȔ — șȣȕȈ. Ǫ șȔȧȚȍȕȐȐ ȒȖȘȔȐȓȐȞȈ ȉȐȓȈ șȍȉȧ Ȋ ȋȘțȌȤ ȖȉȍȐȔȐ ȘțȒȈȔȐ Ȑ ȋȘȖȔȒȖ ȗȘȐȟȐȚȈȓȈ. ǯȈșȓȣȠȈȊ ȍȍ șȚȍȕȈȕȐȧ, ȞȈȘȐȞȈ ȗȖșȗȍȠȐȓȈ Ȋ ȒȖȔȕȈȚț șȣȕȈ Ȑ, ȉȘȖșȐȊȠȐșȤ Ȓ ȕȍȔț, ȗȖȕȧȓȈ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȕȈșȚȐȋȓȈ ȊȕȍȏȈȗȕȈȧ șȔȍȘȚȤ. ǺǭDzǹǺ 48 ȗȈȗȈȚȈ ȉȝțȔȈț ȗȈȘȐȊȘȐȌȌȝȈȑȈ ȠțȟȈ ȔțȔȖȝȈ ȊȐȉȝȘȈȠȚȈ-ȠȐȘȖȘțȝȈȔȉȈȘȈ ȗȈȗȈȚȈ — țȗȈȓȈ; ȉȝțȔȈț — ȕȈ ȏȍȔȓȦ; ȗȈȘȐȊȘȐȌȌȝȈȑȈ — ȊȍȓȐȒȐȔ; ȠțȟȈ — ȋȖȘȍȔ; ȔțȔȖȝȈ — ȓȐȠȐȓȈșȤ ȟțȊșȚȊ; ȊȐȉȝȘȈȠȚȈ — ȗȘȐȠȍȌȠȐȍ Ȋ ȉȍșȗȖȘȧȌȖȒ; ȠȐȘȖȘțȝȈ — Ȑ ȊȖȓȖșȣ; ȈȔȉȈȘȈ — ȚȈ, ȟȤȧ ȖȌȍȎȌȈ. dzȐȠȐȊȠȐșȤ ȟțȊșȚȊ ȖȚ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȋȖȘȧ, ȞȈȘȐȞȈ țȗȈȓȈ ȕȈȊȏȕȐȟȤ, Ȑ ȍȍ ȊȖȓȖșȣ Ȑ ȖȌȍȎȌȣ ȘȈȏȔȍȚȈȓȐșȤ ȗȖ ȗȖȓț. ǺǭDzǹǺ 49 ȚȈȚȖ ȕȘȐȗȈȕȚȈȝȗțȘȈ-ȊȈȘȚȐȕȖ ȌȎȈȕȈ ȕȈȘȈȠ ȟȈ ȕȈȘȑȈȠ ȟȈ ȕȐȠȈȔȑȈ ȘȖȌȈȕȈȔ ȈȋȈȚȑȈ ȚțȓȑȈ-ȊȑȈșȈȕȈȝ șțȌțȝȒȝȐȚȈș ȚȈȠ ȟȈ ȊȑȈȓȐȒȈȔ ȘțȘțȌțȝ ȒȘȐȚȈȋȈșȈȝ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȈȕȚȈȝȗțȘȈ-ȊȈȘȚȐȕȈȝ — ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȌȊȖȘȞȈ; ȌȎȈȕȈȝ — Ȋșȍ ȓȦȌȐ; ȕȈȘȈȝ — ȔțȎȟȐȕȣ; ȟȈ — Ȑ; ȕȈȘȑȈȝ — ȎȍȕȡȐȕȣ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȕȐȠȈȔȑȈ — țșȓȣȠȈȊ; ȘȖȌȈȕȈȔ — ȘȣȌȈȕȐȧ; ȈȋȈȚȑȈ — ȗȘȐȉȍȎȈȊ; ȚțȓȑȈ-ȊȑȈșȈȕȈȝ — ȚȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȗȖȘȈȎȍȕȕȣȍ (ȋȖȘȍȔ); șț-ȌțȝȒȝȐȚȈȝ — ȖȟȍȕȤ ȖȋȖȘȟȍȕȕȣȍ; ȚȈȝ — ȖȕȐ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȊȑȈȓȐȒȈȔ — ȗȘȐȚȊȖȘȕȖ; ȘțȘțȌțȝ — ȏȈȗȓȈȒȈȓȐ; ȒȘȐȚȈ-ȈȋȈșȈȝ — Țȍ, ȒȍȔ ȉȣȓȖ șȖȊȍȘȠȍȕȖ ȏȓȖȌȍȧȕȐȍ (ȖȚȘȈȊȐȊȠȐȍ ȌȐȚȧ). Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȕȈ ȏȊțȒȐ ȋȘȖȔȒȐȝ ȘȣȌȈȕȐȑ șȉȍȎȈȓȐșȤ Ȋșȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȌȊȖȘȞȈ — Ȑ ȔțȎȟȐȕȣ, Ȑ ȎȍȕȡȐȕȣ. ǸȈȏȌȍȓȧȧ ȋȖȘȍȟȤ țȚȘȈȚȣ, ȖȕȐ ȊȔȍșȚȍ ș ȞȈȘȐȞȍȑ șȚȈȓȐ ȖȗȓȈȒȐȊȈȚȤ șȔȍȘȚȤ ȍȍ șȣȕȈ. ǬȈȎȍ ȖȚȘȈȊȐȚȍȓȤȕȐȞȣ, ȟȚȖȉȣ șȒȘȣȚȤ șȊȖȦ ȊȐȕț, ȗȓȈȒȈȓȐ ȗȘȐȚȊȖȘȕȣȔȐ șȓȍȏȈȔȐ. ǺǭDzǹǺȃ 50 - 51 ȠȘțȚȊȈ ȔȘȐȚȈȔ ȗțȚȘȈȔ ȈȓȈȒȠȐȚȈȕȚȈȒȈȔ ȊȐȕȈȠȚȈ-ȌȘȐȠȚȐȝ ȗȘȈȗȈȚȈȕ șȒȝȈȓȈȕ ȗȈȚȝȐ șȕȍȝȈȕțȉȈȕȌȝȈȐȌȝȐȚȈȑȈ ȠțȟȈ ȉȝȘȐȠȈȔ ȊȐȔțȘȟȟȝȐȚȖ 'ȕțȗȘȈȒȘȐȚȐȘ ȌȊȐȌȎȈȐȘ ȊȘȐȚȈȝ ȗȈȗȈȚȈ ȉȈȓȈșȑȈ șȈ ȗȈȌȈ-Ȕțȓȍ ȔȘȐȚȈșȑȈ ȊȐșȘȈșȚȈ-ȠȐȘȖȘțȝȈȔȉȈȘȈȝ 368


369 ȌȐȘȋȝȈȔ ȠȊȈșȈȕ ȉȈȠȗȈ-ȒȈȓȖȗȈȘȖȌȝȈȚȖ ȕȐȘțȌȌȝȈ-ȒȈȕȚȝȖ ȕȈ ȠȈȠȈȒȈ ȉȝȈȠȐȚțȔ ȠȘțȚȊȈ — țșȓȣȠȈȊ; ȔȘȐȚȈȔ — ȔȍȘȚȊ; ȗțȚȘȈȔ — șȣȕ; ȈȓȈȒȠȐȚȈ- ȈȕȚȈȒȈȔ — țȔȍȘȠȐȑ ȗȖ ȕȍȐȏȊȍșȚȕȖȑ ȗȘȐȟȐȕȍ; ȊȐȕȈȠȚȈ-ȌȘȐȠȚȐȝ — ȚȖȚ, ț ȒȖȋȖ ȗȖȔțȚȕȍȕ ȊȏȖȘ; ȗȘȈȗȈȚȈȕ — ȗȈȌȈȦȡȐȑ; șȒȝȈȓȈȕ — șȗȖȚȣȒȈȦȡȐȑșȧ; ȗȈȚȝȐ — ȕȈ ȗțȚȐ; șȕȍȝȈȈȕțȉȈȕȌȝȈ — Ȑȏ-ȏȈ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ; ȥȌȝȐȚȈȑȈ — țșȐȓȐȊȠȐȔșȧ; ȠțȟȈ — ȋȖȘȍȔ; ȉȝȘȐȠȈȔ — ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ; ȊȐȔțȘȟȟȝȐȚȈȝ — ȚȍȘȧȦȡȐȑ șȖȏȕȈȕȐȍ; ȈȕțȗȘȈȒȘȐȚȐȝ — șȖȊȍȚȕȐȒȈȔȐ Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ ȟȐȕȖȊȕȐȒȈȔȐ; ȌȊȐȌȎȈȐȝ — țȟȍȕȣȔȐ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ; ȊȘȐȚȈȝ — ȖȒȘțȎȍȕȕȣȑ; ȗȈȗȈȚȈ — țȗȈȓ; ȉȈȓȈșȑȈ — ȔȈȓȤȟȐȒȈ; șȈȝ — Ȗȕ (ȞȈȘȤ); ȗȈȌȈ-Ȕțȓȍ — ț ȕȖȋ; ȔȘȐȚȈșȑȈ — ȔȍȘȚȊȖȋȖ; ȊȐșȘȈșȚȈ — ȗȘȐȠȍȌȠȐȍ Ȋ ȉȍșȗȖȘȧȌȖȒ; ȠȐȘȖȘțȝȈ — Ȑ ȊȖȓȖșȣ; ȈȔȉȈȘȈȝ — ȚȖȚ, ț ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȖȌȍȎȌȈ; ȌȐȘȋȝȈȔ — ȚȧȎȍȓȖ; ȠȊȈșȈȕ — ȌȣȠȈȡȐȑ; ȉȈȠȗȈ-ȒȈȓȈ- țȗȈȘȖȌȝȈȚȈȝ — Ȑȏ-ȏȈ șțȌȖȘȖȋ, ȊȣȏȊȈȕȕȣȝ ȘȣȌȈȕȐȧȔȐ; ȕȐȘțȌȌȝȈ-ȒȈȕȚȝȈȝ — ȚȖȚ, ț ȒȖȚȖȘȖȋȖ șȌȈȊȓȍȕȖ ȋȖȘȓȖ; ȕȈ — ȕȍ; ȠȈȠȈȒȈ — ȔȖȋ; ȉȝȈȠȐȚțȔ — ȋȖȊȖȘȐȚȤ. DzȖȋȌȈ ȞȈȘȤ ȟȐȚȘȈȒȍȚț țȏȕȈȓ Ȗ ȊȕȍȏȈȗȕȖȑ șȔȍȘȚȐ șȣȕȈ, Ȗȕ ȗȖȟȚȐ Ȗșȓȍȗ ȖȚ ȋȖȘȧ. ǹȒȖȘȉȤ ȗȖ ȓȦȉȐȔȖȔț șȣȕț șȎȐȋȈȓȈ ȍȋȖ, ȒȈȒ ȗȖȎȈȘ, Ȑ, ȕȈȗȘȈȊȓȧȧșȤ Ȓ țȔȍȘȠȍȔț ȔȈȓȤȟȐȒț, Ȗȕ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ șȗȖȚȣȒȈȓșȧ Ȑ ȗȈȌȈȓ. ǶȒȘțȎȍȕȕȣȑ șȖȊȍȚȕȐȒȈȔȐ Ȑ țȟȍȕȣȔȐ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ, ȟȐȚȘȈȒȍȚț ȗȘȐȉȓȐȏȐȓșȧ Ȓ Țȍȓț șȣȕȈ Ȑ ȏȈȔȍȘȚȊȖ ȗȈȓ ț ȍȋȖ ȕȖȋ. ǭȋȖ ȊȖȓȖșȣ Ȑ ȖȌȍȎȌȣ ȗȘȐȠȓȐ Ȋ ȉȍșȗȖȘȧȌȖȒ. DzȖȋȌȈ ȞȈȘȤ, ȚȧȎȍȓȖ ȌȣȠȈ, ș ȏȈșȚȣȊȠȐȔȐ Ȋ ȋȓȈȏȈȝ șȓȍȏȈȔȐ, șȚȈȓ ȗȘȐȝȖȌȐȚȤ Ȋ șȍȉȧ, Ȗȕ ȕȍ ȔȖȋ ȊȣȔȖȓȊȐȚȤ ȕȐ șȓȖȊȈ Ȑȏ-ȏȈ ȌțȠȐȊȠȐȝ ȍȋȖ ȘȣȌȈȕȐȑ. ǺǭDzǹǺ 52 ȗȈȚȐȔ ȕȐȘȐȒȠȑȖȘț-ȠțȟȈȘȗȐȚȈȔ ȚȈȌȈ ȔȘȐȚȈȔ ȟȈ ȉȈȓȈȔ șțȚȈȔ ȥȒȈ-șȈȕȚȈȚȐȔ ȌȎȈȕȈșȑȈ ȘȈȌȎȕȐ ȗȘȈȒȘȐȚȍȠ ȟȈ ȝȘȐȌ-ȘțȌȎȈȔ șȈȚȐ ȌȈȌȝȈȕȈ ȊȐȓȈȓȈȗȈ ȟȐȚȘȈȌȝȈ ȗȈȚȐȔ — ȔțȎȈ; ȕȐȘȐȒȠȑȈ — țȊȐȌȍȊ; țȘț — șȐȓȤȕȖ; ȠțȟȈ — ȋȖȘȍȔ; ȈȘȗȐȚȈȔ — ȖȝȊȈȟȍȕȕȖȋȖ; ȚȈȌȈ — ȚȖȋȌȈ; ȔȘȐȚȈȔ — ȔȍȘȚȊȖȋȖ; ȟȈ — Ȑ; ȉȈȓȈȔ — ȘȍȉȍȕȒȈ; șțȚȈȔ — șȣȕȈ; ȥȒȈ-șȈȕȚȈȚȐȔ — ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȋȖ șȣȕȈ; ȌȎȈȕȈșȑȈ — șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ ȚȈȔ ȓȦȌȍȑ; ȘȈȌȎȕȐ — ȞȈȘȐȞȈ; ȗȘȈȒȘȐȚȍȝ ȟȈ — Ȉ ȚȈȒȎȍ ȟȐȕȖȊȕȐȒȖȊ Ȑ șȖȊȍȚȕȐȒȖȊ; ȝȘȐȚ- ȘțȌȎȈȔ — șȍȘȌȍȟȕțȦ ȉȖȓȤ; șȈȚȐ ȌȈȌȝȈȕȈ — țșȐȓȐȊȈȦȡȈȧ; ȊȐȓȈȓȈȗȈ — ȏȈȗȘȐȟȐȚȈȓȈ; ȟȐȚȘȈȌȝȈ — ȕȈ Ȋșȍ ȓȈȌȣ. ǪȐȌȧ țȉȐȚȖȋȖ ȋȖȘȍȔ ȔțȎȈ, ȞȈȘȧ ȟȐȚȘȈȒȍȚț, Ȑ ȉȍȏȌȣȝȈȕȕȖȋȖ ȔȓȈȌȍȕȞȈ, șȊȖȍȋȖ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȋȖ șȣȕȈ, ȞȈȘȐȞȈ ȏȈȗȘȐȟȐȚȈȓȈ ȕȈ Ȋșȍ ȓȈȌȣ. ǭȍ ȗȘȐȟȐȚȈȕȐȧ ȘȈȏȘȣȊȈȓȐ șȍȘȌȞȈ ȗȘȐȌȊȖȘȕȣȝ, ȞȈȘșȒȐȝ șȖȊȍȚȕȐȒȖȊ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȗȘȐȟȐȕȧȧ ȐȔ ȕȍȊȣȕȖșȐȔțȦ ȉȖȓȤ. ǺǭDzǹǺ 53 șȚȈȕȈ-ȌȊȈȑȈȔ ȒțȕȒțȔȈ-ȗȈȕȒȈ-ȔȈȕȌȐȚȈȔ ȕȐȠȐȕȟȈȚȐ șȈȕȌȎȈȕȈ-ȉȈȠȗȈ-ȉȐȕȌțȉȝȐȝ ȊȐȒȐȘȑȈ ȒȍȠȈȕ ȊȐȋȈȓȈȚ-șȘȈȌȎȈȝ șțȚȈȔ ȠțȠȖȟȈ ȟȐȚȘȈȔ ȒțȘȈȘȐȊȈ șțșȊȈȘȈȔ 369


370 șȚȈȕȈ-ȌȊȈȑȈȔ — ȋȘțȌȐ; ȒțȕȒțȔȈ — ȗȖȘȖȠȒȈ ȒțȕȒțȔȈ (ȒȖȚȖȘȣȔ ȎȍȕȡȐȕȣ ȖȉȣȟȕȖ ȗȖșȣȗȈȦȚ ȋȘțȌȤ); ȗȈȕȒȈ — ȔȈȏȤȦ; ȔȈȕȌȐȚȈȔ — țȒȘȈȠȍȕȕȣȍ; ȕȐȠȐȕȟȈȚȐ — țȊȓȈȎȕȧȦȡȈȧ; șȈ-ȈȕȌȎȈȕȈ — șȔȍȠȈȕȕȣȝ ș ȚțȠȤȦ Ȍȓȧ ȘȍșȕȐȞ; ȉȈȠȗȈ — șȓȍȏ; ȉȐȕȌțȉȝȐȝ — ȒȈȗȓȧȔȐ; ȊȐȒȐȘȑȈ — ȘȈșȚȘȍȗȈȊ; ȒȍȠȈȕ — ȊȖȓȖșȣ; ȊȐȋȈȓȈȚ — țȗȈȊȠȐȑ; șȘȈȌȎȈȝ — ș ȒȖȚȖȘȣȝ ȊȍȕȖȒ; șțȚȈȔ — șȣȕȈ; ȠțȠȖȟȈ — ȖȗȓȈȒȐȊȈȓȈ; ȟȐȚȘȈȔ — ȕȈ Ȋșȍ ȓȈȌȣ; ȒțȘȈȘȐ ȐȊȈ — ȒȈȒ ȗȚȐȞȈ ȒțȘȈȘȐ; șț-șȊȈȘȈȔ — ȕȍȎȕȣȔ ȋȖȓȖșȖȔ. ǪȍȕȖȒ ș ȋȖȓȖȊȣ ȞȈȘȐȞȣ țȗȈȓ, Ȉ ȊȖȓȖșȣ ȘȈșșȣȗȈȓȐșȤ ȗȖ ȗȓȍȟȈȔ. ǷȖȚȖȒȐ șȓȍȏ șȔȣȓȐ ȚțȠȤ ș ȍȍ ȘȍșȕȐȞ Ȑ țȊȓȈȎȕȧȓȐ ȋȘțȌȤ, ȗȖșȣȗȈȕȕțȦ ȗȖȘȖȠȒȖȔ ȒțȕȒțȔȣ. ǾȈȘȐȞȈ ȋȘȖȔȒȖ ȖȗȓȈȒȐȊȈȓȈ șȔȍȘȚȤ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ, Ȑ Ȋ ȍȍ ȗȘȐȟȐȚȈȕȐȧȝ șȓȣȠȈȓȖșȤ șȓȈȌȒȖȍ ȗȍȕȐȍ ȗȚȐȞȣ ȒțȘȈȘȐ. ǺǭDzǹǺ 54 ȈȝȖ ȊȐȌȝȈȚȈș ȚȊȈȔ ȈȚȐȊȈ ȉȈȓȐȠȖ ȑȈș ȚȊ ȈȚȔȈ-șȘȐȠȚȑ-ȈȗȘȈȚȐȘțȗȈȔ ȐȝȈșȍ ȗȈȘȍ ȕț ȌȎȐȊȈȚȑ ȈȗȈȘȈșȑȈ ȑȈ ȔȘȐȚȐȘ ȊȐȗȈȘȑȈȑȈȠ ȟȍȚ ȚȊȈȔ ȈșȐ ȌȝȘțȊȈȝ ȗȈȘȈȝ ȈȝȖ — țȊȣ; ȊȐȌȝȈȚȈȝ — Ȗ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȍ; ȚȊȈȔ — Țȣ; ȈȚȐȊȈ — ȖȟȍȕȤ; ȉȈȓȐȠȈȝ — ȕȍșȔȣȠȓȍȕȖȍ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȖȍ; Țț — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȚȔȈ-șȘȐȠȚȐ — ȚȖȉȖȦ Ȏȍ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȖȋȖ; ȈȗȘȈȚȐȘțȗȈȔ — Ȓ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȖȔț; ȐȝȈșȍ — șȚȘȍȔȐȠȤșȧ; ȗȈȘȍ — ȗȘȐ ȖȚȞȍ ȐȓȐ șȚȈȘȠȍȔ; ȕț — ȊȍȌȤ; ȌȎȐȊȈȚȐ — ȎȐȊțȡȍȔ; ȈȗȈȘȈșȑȈ — ȔȓȈȌȠȍȋȖ; ȑȈ — ȒȖȚȖȘȈȧ; ȔȘȐȚȐȝ — șȔȍȘȚȤ; ȊȐȗȈȘȑȈȑȈȝ — ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȍ; ȟȍȚ — ȍșȓȐ; ȚȊȈȔ — Țȣ; ȈșȐ — ȍșȚȤ; ȌȝȘțȊȈȝ — ȕȈșȚȖȧȡȐȑ; ȗȈȘȈȝ — ȊȘȈȋ. Ƕ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȍ, Ȗ ǹȖȏȌȈȚȍȓȤ, Ǻȣ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ șȔȣșȓȐȠȤ Ȋ șȊȖȍȔ Ȍȍȓȍ. ǯȈșȚȈȊȓȧȧ ȖȚȞȈ șȖȏȍȘȞȈȚȤ șȔȍȘȚȤ șȣȕȈ, Ǻȣ ȌȍȑșȚȊțȍȠȤ ȊȖȗȘȍȒȐ ǹȊȖȐȔ Ȏȍ ȏȈȒȖȕȈȔ. ǵȈȘțȠȈȧ Ȑȝ, Ǻȣ ȗȘȍȊȘȈȡȈȍȠȤșȧ Ȋ ȉȍȏȎȈȓȖșȚȕȖȋȖ, ȎȍșȚȖȒȖȋȖ ȊȘȈȋȈ ȊșȍȋȖ ȎȐȊȖȋȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǺȈȒȐȔȐ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧȔȐ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȖșȣȗȈȍȚ ȊȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ȚȊȖȘȞȈ ȊșȧȒȐȑ ȘȈȏ, ȒȖȋȌȈ șȚȈȓȒȐȊȈȍȚșȧ ș ȗȘȍȊȘȈȚȕȖșȚȧȔȐ șțȌȤȉȣ. ǰȕȖȋȌȈ Ȕȣ ȊȐȕȐȔ ǩȖȋȈ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ƕȕ ȕȍșȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖ ȌȍȓȈȍȚ ȖȌȕȐȝ șȟȈșȚȓȐȊȣȔȐ, Ȉ ȌȘțȋȐȝ ȕȍșȟȈșȚȕȣȔȐ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȞȈȘȐȞȈ ȊȖȏȓȈȋȈȍȚ ȕȈ ȊȍȘȝȖȊȕȖȍ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȍ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȏȈ ȋȐȉȍȓȤ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ. ǷȖ ȏȈȒȖȕȈȔ ȗȘȐȘȖȌȣ ȊȕȈȟȈȓȍ ȌȖȓȎȍȕ țȔȍȘȍȚȤ ȖȚȍȞ, Ȑ ȓȐȠȤ ȗȖșȓȍ ȕȍȋȖ — șȣȕ. ǭșȓȐ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȍ ȗȖ șȊȖȍȑ ȗȘȐȝȖȚȐ ȔȍȕȧȍȚ ȥȚȐ ȏȈȒȖȕȣ, ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȖȕȖ ȎȍșȚȖȒȖ Ȑ ȉȍȏȎȈȓȖșȚȕȖ Ȓ șȊȖȍȔț Ȏȍ ȚȊȖȘȍȕȐȦ. ǵȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ șȔȣșȓȐȚ Ȋ ȏȈȒȖȕȈȝ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ ȕȍ ǺȊȖȘȍȞ, Ȉ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ. ǭȑ ȕȍ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȒȈȒ ȌȍȑșȚȊțȦȚ ȚȖȕȒȐȍ ȏȈȒȖȕȣ ȗȘȐȘȖȌȣ, Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȒȈȎȌȣȑ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȗȓȖȌȣ șȊȖȐȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ, Ȑ ȗȖ ȕȍȊȍȎȍșȚȊț ȖȕȈ ȊȐȕȐȚ ȊȖ ȊșȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 55 ȕȈ ȝȐ ȒȘȈȔȈȠ ȟȍȌ ȐȝȈ ȔȘȐȚȑț-ȌȎȈȕȔȈȕȖȝ ȠȈȘȐȘȐȕȈȔ ȈșȚț ȚȈȌ ȈȚȔȈ-ȒȈȘȔȈȉȝȐȝ ȑȈȝ șȕȍȝȈ-ȗȈȠȖ ȕȐȌȎȈ-șȈȘȋȈ-ȊȘȐȌȌȝȈȑȍ șȊȈȑȈȔ ȒȘȐȚȈș Țȍ ȚȈȔ ȐȔȈȔ ȊȐȊȘȐȠȟȈșȐ 370


371 ȕȈ — ȕȍ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȒȘȈȔȈȝ — ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȊȖ ȊȘȍȔȍȕȐ; ȟȍȚ — ȍșȓȐ; ȐȝȈ — ȏȌȍșȤ (Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ); ȔȘȐȚȑț — șȔȍȘȚȐ; ȌȎȈȕȔȈȕȖȝ — Ȑ ȘȖȎȌȍȕȐȧ; ȠȈȘȐȘȐȕȈȔ — ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȝ ȌțȠ, ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȣȝ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȚȍȓȈȝ; ȈșȚț — ȌȈ ȉțȌȍȚ; ȚȈȚ — ȚȖ; ȈȚȔȈ-ȒȈȘȔȈȉȝȐȝ — ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȔȐ șȊȖȍȑ ȒȈȘȔȣ (ȒȖȘȣșȚȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ); ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȍ; șȕȍȝȈ-ȗȈȠȈȝ — țȏȣ ȓȦȉȊȐ; ȕȐȌȎȈ-șȈȘȋȈ — șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȚȊȖȘȍȕȐȧ; ȊȘȐȌȌȝȈȑȍ — Ȍȓȧ țȒȘȍȗȓȍȕȐȧ; șȊȈȑȈȔ — ǹȈȔ; ȒȘȐȚȈȝ — șȖȚȊȖȘȍȕȕȣȍ; Țȍ — ǺȖȉȖȑ; ȚȈȔ — ȚȖ; ȐȔȈȔ — ȥȚȖ; ȊȐȊȘȐȠȟȈșȐ — ȘȈȏȘțȉȈȍȠȤ. Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, Ǻȣ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȔȖȎȍȠȤ ȊȖȏȘȈȏȐȚȤ, ȟȚȖ ȕȍȚ ȚȈȒȖȋȖ ȏȈȒȖȕȈ, ȗȖ ȒȖȚȖȘȖȔț șȣȕ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȌȖȓȎȍȕ ȘȖȎȌȈȚȤșȧ ȗȘȐ ȎȐȏȕȐ ȖȚȞȈ, Ȉ ȖȚȍȞ ȌȖȓȎȍȕ țȔȐȘȈȚȤ ȕȈ ȘțȒȈȝ ț șȣȕȈ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȘȖȎȌȍȕȐȍ Ȑ șȔȍȘȚȤ ȒȈȎȌȖȋȖ ȖȗȘȍȌȍȓȧȦȚșȧ ȓȐȠȤ ȍȋȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȒȈȘȔȖȑ. ǵȖ ȍșȓȐ ȏȈȒȖȕȣ ȒȈȘȔȣ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȚȈȒ șȚȘȖȋȐ, ȟȚȖ ȐȔ ȗȖȌ șȐȓț țȗȘȈȊȓȧȚȤ ȌȈȎȍ ȘȖȎȌȍȕȐȍȔ Ȑ șȔȍȘȚȤȦ, ȏȈȟȍȔ ȚȖȋȌȈ ȕțȎȍȕ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ, ǩȖȋ? ǵȈ ȥȚȖ Ǻȣ șȒȈȎȍȠȤ, ȟȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ șȈȔȈ ȗȖ șȍȉȍ, ȉȍȏ ȊȔȍȠȈȚȍȓȤșȚȊȈ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧ. ǶȌȕȈȒȖ, ȍșȓȐ ȒȈȘȔȈ ȘȈȏȓțȟȈȍȚ ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ ș ȘȍȉȍȕȒȖȔ, ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȘȈȏȘȣȊȈȧ șȖȏȌȈȕȕȣȍ ǺȖȉȖȑ Ȏȍ țȏȣ ȓȦȉȊȐ ȔȍȎȌț ȕȐȔȐ, ȕȍ ȓȍȋȟȍ ȓȐ ȕȈȔ ȊȖȖȉȡȍ ȗȍȘȍșȚȈȚȤ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȕȈȠȐȝ ȌȍȚȧȝ Ȑ ȗȘȖșȚȖ ȉȘȖșȐȚȤ Ȑȝ ȕȈ ȗȘȖȐȏȊȖȓ șțȌȤȉȣ? dzȐȠȐȊ ȕȈș ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ ȘȍȉȍȕȒț, ȗȖȉțȎȌȈȦȡȍȑ ȕȈș ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȕȍȔ, Ǻȣ ȓȐȠȕȐȑ ȘȈȏ ȌȖȒȈȏȣȊȈȍȠȤ ǹȊȖȦ ȕȍȌȈȓȤȕȖȊȐȌȕȖșȚȤ Ȑ șȓȍȗȖȚț! DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ» ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȒȈȘȔȈȕȐ ȕȐȘȌȈȝȈȚȐ ȒȐȕȚț ȟȈ ȉȝȈȒȚȐ-ȉȝȈȌȎȈȔ, — ȚȖȚ, ȒȚȖ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ șȖȏȕȈȕȐȦ DzȘȐȠȕȣ, ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ, ȖșȊȖȉȖȎȌȈȍȚșȧ ȖȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȒȈȘȔȣ . Ǫ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ ȘȖȓȤ ȒȈȘȔȣ ȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȍȚșȧ ș ȗȖȏȐȞȐȑ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ ȒȈȘȔȈ-ȔȐȔȈȔșȣ, șȖȋȓȈșȕȖ ȒȖȚȖȘȖȑ ȒȈȎȌȣȑ ȊȣȕțȎȌȍȕ ȗȖșȚțȗȈȚȤ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ șȖ șȊȖȍȑ ȒȈȘȔȖȑ, Ȉ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȖȉȧȏȈȕ ȌȈȊȈȚȤ ȒȈȎȌȖȔț ȍȍ ȗȓȖȌȣ. ǶȌȕȈȒȖ ȖȉȣȟȕȖȑ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȍ ȕȍ ȌȈȕȖ ȗȖȕȧȚȤ ȚȖȕȒȐȍ ȏȈȒȖȕȣ ȒȈȘȔȣ, ȗȘȐȊȖȌȐȔȣȍ Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȍ ǪșȍȊȣȠȕȐȔ. ǷȖȥȚȖȔț DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȚȖȚ, ȒȖȔț țȌȈȍȚșȧ ȗȖȕȧȚȤ ȗȘȐȘȖȌț DzȘȐȠȕȣ Ȑ ǭȋȖ ȊȓȈșȚȐ ȕȈȌ ȊșȍȔ șțȡȐȔ, ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȔȖȑ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ȚȖȕȒȐȝ ȏȈȒȖȕȖȊ, ȗȖ ǭȋȖ ȔȐȓȖșȚȐ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. Ƕ ȚȖȔ Ȏȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȑ Ȋ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ» (ȒȈȘȔȈȕȐ ȕȐȘȌȈȝȈȚȐ ȒȐȕȚț ȟȈ ȉȝȈȒȚȐ-ȉȝȈȌȎȈȔ). ǵțȎȕȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȖȓȖȎȐȚȤșȧ ȕȈ ȊȍȘȝȖȊȕțȦ ȊȖȓȦ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȉȍȏ ȒȖȓȍȉȈȕȐȑ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ. ǺȖȓȤȒȖ ȚȈȒ Ȕȣ șȔȖȎȍȔ ȖȉȘȍșȚȐ șȟȈșȚȤȍ ȒȈȒ Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȚȈȒ Ȑ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ. ǺǭDzǹǺ 56 ȚȊȈȔ ȚȈȚȈ ȕȈȘȝȈșȐ ȟȈ ȔȈȔ ȒȘȐȗȈȕȈȔ ȈȕȈȚȝȈȔ ȚȑȈȒȚțȔ ȊȐȟȈȒȠȊȈ ȗȐȚȈȘȈȔ ȚȈȊȈ ȠȖȒȈ-ȚȈȗȚȈȔ ȈȕȌȎȈș ȚȈȘȍȔȈ ȉȝȈȊȈȚȈȗȘȈȌȎȈ-ȌțșȚȈȘȈȔ ȑȈȌ ȌȝȊȈȕȚȈȔ ȕȈ ȑȈȝȑ ȈȒȈȘțȕȍȕȈ ȑȈȔȍȕȈ ȌțȘȈȔ ȚȊȈȔ — Țȣ; ȚȈȚȈ — șȣȕȖȒ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȘȝȈșȐ — ȌȖȓȎȍȕ; ȟȈ — Ȑ; ȔȈȔ — Ȕȍȕȧ; ȒȘȐȗȈȕȈȔ — ȕȍșȟȈșȚȕțȦ; ȈȕȈȚȝȈȔ — ȉȍȏȏȈȡȐȚȕțȦ; ȚȑȈȒȚțȔ — ȗȖȒȐȌȈȚȤ; ȊȐȟȈȒȠȊȈ — ȗȖșȔȖȚȘȐ; ȗȐȚȈȘȈȔ — ȕȈ ȖȚȞȈ; ȚȈȊȈ — ȚȊȖȍȋȖ; ȠȖȒȈ-ȚȈȗȚȈȔ — țȉȐȚȖȋȖ ȋȖȘȍȔ; ȈȕȌȎȈȝ — ȓȍȋȒȖ; ȚȈȘȍȔȈ — ȔȖȎȍȔ ȗȍȘȍșȍȟȤ; ȉȝȈȊȈȚȈ — ș ȚȖȉȖȑ; ȈȗȘȈȌȎȈ-ȌțșȚȈȘȈȔ — ȕȍȗȘȍȖȌȖȓȐȔȖȍ ȉȍȏ șȣȕȈ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȍ; ȌȝȊȈȕȚȈȔ — ȞȈȘșȚȊȖ ȔȘȈȒȈ; ȕȈ ȑȈȝȐ — ȕȍ țȝȖȌȐ; ȈȒȈȘțȕȍȕȈ — ș ȉȍȏȎȈȓȖșȚȕȣȔ; ȑȈȔȍȕȈ — ȇȔȈȘȈȌȎȍȑ; ȌțȘȈȔ — ȌȈȓȍȒȖ.

371


372 ǴȈȓȤȟȐȒ ȔȖȑ, ȕȍ ȗȖȒȐȌȈȑ șȊȖȦ ȕȍșȟȈșȚȕțȦ ȉȍșȗȖȔȖȡȕțȦ ȔȈȚȤ. ǺȖȓȤȒȖ ȗȖȋȓȧȌȐ, ȒȈȒ țȉȐȊȈȍȚșȧ ȚȊȖȑ ȖȚȍȞ. ǩȍȏ Țȍȉȧ Ȕȣ ȉȍșȗȖȔȖȡȕȣ, ȐȉȖ ȕȈș ȎȌțȚ ȔțȟȍȕȐȧ Ȋ ȚȍȔȕȍȑȠȐȝ ȘȈȑȖȕȈȝ ȈȌȈ. Ǻȣ — ȕȈȠȈ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȈȧ ȕȈȌȍȎȌȈ ȕȈ șȗȈșȍȕȐȍ ȖȚ ȈȌșȒȐȝ ȔțȒ. ǻȔȖȓȧȦ Țȍȉȧ, ȕȍ țȝȖȌȐ ȖȚ ȕȈș ș ȉȍȏȎȈȓȖșȚȕȣȔ ȇȔȖȑ! DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȖȋȓȈșȕȖ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ǪȍȌ, ȔțȎȟȐȕȈ ȌȖȓȎȍȕ ȊșȚțȗȐȚȤ Ȋ ȉȘȈȒ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ ȕȈ șȊȍȚ șȣȕȈ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȚȖȓȤȒȖ șȣȕ ȔȖȎȍȚ șȗȈșȚȐ ȖȚȞȈ ȖȚ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧ ȉȖȋȈ șȔȍȘȚȐ ȇȔȈȘȈȌȎȐ. ǿȍȓȖȊȍȒ, ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ șȣȕȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȔȖȋ ȉȣ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȧ ȗȐȚȈȔ, ȐȓȐ ȗȘȍȌȒȈȔ, ȖȉȘȍȟȍȕ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ șȚȘȈȌȈȚȤ Ȋ ȞȈȘșȚȊȍ ȇȔȈȘȈȌȎȐ. ǾȈȘȤ ȟȐȚȘȈȒȍȚț ȉȣȓ Ȋ ȖȚȟȈȧȕȐȐ ȖȚ ȔȣșȓȐ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȚȍȗȍȘȤ, ȒȖȋȌȈ Ȑȝ șȣȕȈ țȕȍș ȇȔȈȘȈȌȎȈ, ȍȔț șȈȔȖȔț șȕȖȊȈ șȚȈȓȐ ȋȘȖȏȐȚȤ ȈȌșȒȐȍ ȔțȒȐ. ǶȌȕȈȒȖ ȚȖȕȒȐȍ ȏȈȒȖȕȣ ȒȈȘȔȣ ȌȍȑșȚȊțȦȚ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȖȊ- ȒȈȘȔȐ, ȚȖȚ Ȏȍ, ȒȚȖ șȚȈȓ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȊȣȝȖȌȐȚ Ȑȏ-ȗȖȌ Ȑȝ ȊȓȐȧȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 57 țȚȚȐȠȚȝȈ ȚȈȚȈ ȚȈ ȐȔȍ ȠȐȠȈȊȖ ȊȈȑȈșȑȈș ȚȊȈȔ ȈȝȊȈȑȈȕȚȐ ȕȘȐȗȈ-ȕȈȕȌȈȕȈ șȈȔȊȐȝȈȘȚțȔ șțȗȚȈȠ ȟȐȘȈȔ ȝȑ ȈȠȈȕȈȑȈ ȟȈ ȉȝȈȊȈȕ ȗȈȘȐȚȖ ȉȝțȕȒȠȊȈ șȚȈȕȈȔ ȗȐȉȈ ȠțȟȖ ȝȈȘȈ ȕȈȝ șȊȈȒȈȕȈȔ țȚȚȐȠȚȝȈ — ȊșȚȈȕȤ; ȚȈȚȈ — ȌȖȘȖȋȖȑ șȣȕ; Țȍ — ȖȕȐ; ȐȔȍ — ȥȚȐ; ȠȐȠȈȊȈȝ — ȌȍȚȐ; ȊȈȑȈșȑȈȝ — șȊȍȘșȚȕȐȒȐ; ȚȊȈȔ — Țȍȉȧ; ȈȝȊȈȑȈȕȚȐ — ȏȖȊțȚ; ȕȘȐȗȈ-ȕȈȕȌȈȕȈ — Ȗ ȞȈȘȍȊȐȟ; șȈȔȊȐȝȈȘȚțȔ — ȐȋȘȈȚȤ; șțȗȚȈȝ — șȗȈȊȠȐȑ; ȟȐȘȈȔ — ȌȖȓȋȖ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȈȠȈȕȈȑȈ — ȋȖȓȖȌȖȔ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȉȝȈȊȈȕ — Țȣ; ȗȈȘȐȚȈȝ — ȖȝȊȈȟȍȕ; ȉȝțȕȒȠȊȈ — ȗȖȍȠȤ; șȚȈȕȈȔ — Ȑȏ ȋȘțȌȐ (ȚȊȖȍȑ ȔȈȚȍȘȐ); ȗȐȉȈ — Ȑșȗȍȑ; ȠțȟȈȝ — ȋȖȘȍ; ȝȈȘȈ — ȘȈȏȊȍȑ; ȕȈȝ — ȕȈȠȍ; șȊȈȒȈȕȈȔ — ȚȊȖȐȝ ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ. ǷȘȖșȕȐșȤ, ȔȈȓȤȟȐȒ ȔȖȑ. ǽȊȈȚȐȚ șȗȈȚȤ. ǹȓȣȠȐȠȤ, ȚȊȖȐ șȊȍȘșȚȕȐȒȐ ȏȖȊțȚ Țȍȉȧ ȐȋȘȈȚȤ. Ǻȣ, ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ, ȗȘȖȋȖȓȖȌȈȓșȧ, ȊșȚȈȕȤ Ȏȍ, ȕȈȗȍȑșȧ ȔȈȚȍȘȐȕșȒȖȋȖ ȔȖȓȖȒȈ Ȑ ȘȈȏȊȍȑ ȕȈȠȍ ȋȖȘȍ. ǺǭDzǹǺ 58 ȕȈȝȈȔ ȚȈȕțȌȎȈ ȌȈȌȘȐȠȍ ȝȈȚȈ-ȔȈȕȋȈȓȈ Țȍ ȔțȋȌȝȈ-șȔȐȚȈȔ ȔțȌȐȚȈ-ȊȐȒȠȈȕȈȔ ȈȕȈȕȈȉȌȎȈȔ ȒȐȔ ȊȈ ȋȈȚȖ 'șȑ ȈȗțȕȈȘ-ȈȕȊȈȑȈȔ ȈȕȑȈ-ȓȖȒȈȔ ȕȐȚȖ 'ȋȝȘȐȕȍȕȈ ȕȈ ȠȘȐȕȖȔȐ ȒȈȓȈ ȋȐȘȈș Țȍ ȕȈ — ȕȍ; ȈȝȈȔ — ȧ; ȚȈȕț-ȌȎȈ — ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ Ȑȏ (ȔȖȍȋȖ) ȚȍȓȈ; ȌȈȌȘȐȠȍ — ȊȐȌȍȓȈ; ȝȈȚȈ-ȔȈȕȋȈȓȈ — Ȑȏ-ȏȈ ȚȧȎȍȓȖȑ șțȌȤȉȣ; Țȍ — ȚȊȖȦ; ȔțȋȌȝȈ-șȔȐȚȈȔ — ȚȖ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȔ ȖȟȈȘȖȊȈȚȍȓȤȕȈȧ țȓȣȉȒȈ; ȔțȌȐȚȈ- ȊȐȒȠȈȕȈȔ — ȋȓȈȏȈ ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȔ ȏȈȒȘȣȚȣ; ȈȕȈȕȈ-ȈȉȌȎȈȔ — ȓȖȚȖșȖȗȖȌȖȉȕȖȍ ȓȐȞȖ; ȒȐȔ ȊȈ — ȓȐ; ȋȈȚȈȝ — țȠȍȌȠȐȑ; ȈșȐ — ȍșȚȤ; Ȉ-ȗțȕȈȝ- ȈȕȊȈȑȈȔ — ȕȈ Țț, ș ȒȖȚȖȘȖȑ ȕȍ ȊȖȏȊȘȈȡȈȦȚșȧ; ȈȕȑȈ-ȓȖȒȈȔ — ȕȈ ȌȘțȋțȦ ȗȓȈȕȍȚț (ȗȓȈȕȍȚț ȇȔȈȘȈȌȎȐ); ȕȐȚȈȝ — țȊȍȌȍȕȕȣȑ; ȈȋȝȘȐȕȍȕȈ — ȎȍșȚȖȒȐȔ ȇȔȈȘȈȌȎȍȑ; ȕȈ — ȕȍ; ȠȘȐȕȖȔȐ — șȓȣȠț; ȒȈȓȈȝ — șȓȈȌȒȐȍ; ȋȐȘȈȝ — ȘȍȟȐ; Țȍ — ȚȊȖȐ. ǹȣȕȖȟȍȒ, ȧ — șȈȔȈȧ ȕȍșȟȈșȚȕȈȧ Ȑȏ ȎȍȕȡȐȕ, ȊȍȌȤ ȧ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ țȊȐȎț ȚȊȖȍȑ ȔȐȓȖȑ țȓȣȉȒȐ. ǫȓȈȏȈ ȚȊȖȐ ȏȈȒȘȣȓȐșȤ ȕȈȊșȍȋȌȈ, Țȍȉȧ ȖȚȕȧȓȐ ȖȚ Ȕȍȕȧ Ȑ ȏȈȉȘȈȓȐ ȕȈ Țț 372


373 ȗȓȈȕȍȚț, ȖȚȒțȌȈ ȕȍȚ ȊȖȏȊȘȈȚȈ. ǴȈȓȤȟȐȒ ȔȖȑ, ȧ ȉȖȓȤȠȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ țșȓȣȠț ȚȊȖȑ ȕȍȎȕȣȑ ȋȖȓȖș. ǺǭDzǹǺ 59 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȊȐȓȈȗȈȕȚȑȈ ȔȘȐȚȈȔ ȗțȚȘȈȔ ȐȚȐ ȟȐȚȘȈ-ȊȐȓȈȗȈȕȈȐȝ ȟȐȚȘȈȒȍȚțȘ ȉȝȘȐȠȈȔ ȚȈȗȚȖ ȔțȒȚȈ-ȒȈȕȚȝȖ ȘțȘȖȌȈ ȝȈ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȊȐȓȈȗȈȕȚȑȈ — ș ȖȗȓȈȒȐȊȈȦȡȍȑ; ȔȘȐȚȈȔ — ȔȍȘȚȊȖȋȖ; ȗțȚȘȈȔ — șȣȕȈ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȟȐȚȘȈ-ȊȐȓȈȗȈȕȈȐȝ — ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȔȐ ȗȘȐȟȐȚȈȕȐȧȔȐ; ȟȐȚȘȈȒȍȚțȝ — ȞȈȘȤ ȟȐȚȘȈȒȍȚț; ȉȝȘȐȠȈȔ — șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ; ȚȈȗȚȈȝ — ȗȖȘȈȎȍȕȕȣȑ ȋȖȘȍȔ; ȔțȒȚȈ-ȒȈȕȚȝȈȝ — ȋȘȖȔȒȖ; ȘțȘȖȌȈ — ȏȈȘȣȌȈȓ; ȝȈ — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǪșȓȍȌ ȏȈ ȎȍȕȖȑ, ȗȘȐȟȐȚȈȊȠȍȑ ȕȈȌ ȚȍȓȖȔ șȣȕȈ, țȉȐȚȣȑ ȋȖȘȍȔ ȞȈȘȤ ȟȐȚȘȈȒȍȚț ȚȖȎȍ ȏȈȗȓȈȒȈȓ ȕȈȊȏȘȣȌ. ǺǭDzǹǺ 60 ȚȈȑȖȘ ȊȐȓȈȗȈȚȖȝ șȈȘȊȍ ȌȈȔȗȈȚȑȖș ȚȈȌ-ȈȕțȊȘȈȚȈȝ ȘțȘțȌțȝ șȔȈ ȕȈȘȈ ȕȈȘȑȈȝ șȈȘȊȈȔ ȈșȐȌ ȈȟȍȚȈȕȈȔ ȚȈȑȖȝ — ȗȖȒȈ ȖȕȐ; ȊȐȓȈȗȈȚȖȝ — ȋȖȘȍȊȈȓȐ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȌȈȔ-ȗȈȚȑȖȝ — ȞȈȘȤ ș ȞȈȘȐȞȍȑ; ȚȈȚ-ȈȕțȊȘȈȚȈȝ — șȊȐȚȈ; ȘțȘțȌțȝ — ȗȓȈȒȈȓȐ; șȔȈ — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȕȈȘȈȝ — ȔțȎȟȐȕȣ; ȕȈȘȑȈȝ — ȎȍȕȡȐȕȣ; șȈȘȊȈȔ — Ȋșȍ (ȞȈȘșȚȊȖ); ȈșȐȚ — ȉȣȓȖ; ȈȟȍȚȈȕȈȔ — ȕȈȝȖȌȧȡȍȍșȧ Ȋ ȉȍșȗȈȔȧȚșȚȊȍ. ǪȔȍșȚȍ ș ȞȈȘȍȔ Ȑ ȞȈȘȐȞȍȑ ȋȐȉȍȓȤ ȕȈșȓȍȌȕȐȒȈ ȖȗȓȈȒȐȊȈȓȐ Ȋșȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȌȊȖȘȞȈ, Ȑ ȔțȎȟȐȕȣ, Ȑ ȎȍȕȡȐȕȣ. Ǫșȍ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȗȖȟȚȐ ȓȐȠȐȓȐșȤ ȟțȊșȚȊ ȖȚ șȓțȟȐȊȠȍȋȖșȧ ȕȍșȟȈșȚȤȧ. ǺǭDzǹǺ 61 ȥȊȈȔ ȒȈȠȔȈȓȈȔ ȈȗȈȕȕȈȔ ȕȈȠȚȈ-șȈȔȌȎȕȈȔ ȈȕȈȑȈȒȈȔ ȌȎȕȈȚȊȈȕȋȐȘȈ ȕȈȔȈ ȘȐȠȐȘ ȈȌȎȈȋȈȔȈ șȈȕȈȘȈȌȈȝ ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȒȈȠȔȈȓȈȔ — ȕȍșȟȈșȚȤȍ; ȈȗȈȕȕȈȔ — Ȓ ȊșȚȘȍȚȐȊȠȍȔț; ȕȈȠȚȈ — ȏȈȚțȔȈȕȍȕȖ; șȈȔȌȎȕȈȔ — Ȓ ȚȖȔț, ȟȤȍ șȖȏȕȈȕȐȍ; ȈȕȈȑȈȒȈȔ — Ȓ ȉȍșȗȖȔȖȡȕȖȔț; ȌȎȕȈȚȊȈ — țȏȕȈȊ; ȈȕȋȐȘȈȝ — ǨȕȋȐȘȈ; ȕȈȔȈ — ȗȖ ȐȔȍȕȐ; ȘȐȠȐȝ — șȊȧȚȖȑ ȔțȌȘȍȞ; ȈȌȎȈȋȈȔȈ — ȗȘȐȠȍȓ; șȈ- ȕȈȘȈȌȈȝ — șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȣȑ ǵȈȘȈȌȖȑ.

373


374 ǻȏȕȈȊ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȞȈȘȤ ȋȐȉȕȍȚ Ȋ ȗțȟȐȕȍ ȚȖșȒȐ ȗȖ șȣȕț, ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǨȕȋȐȘȈ ȘȍȠȐȓ ȊȔȍșȚȍ ș ǵȈȘȈȌȖȑ ǸȐȠȐ șȕȖȊȈ ȕȈȊȍșȚȐȚȤ ȍȋȖ. ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȟȍȚȣȘȕȈȌȞȈȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȀȍșȚȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǫȖȘȍ ȞȈȘȧ ȟȐȚȘȈȒȍȚț».

Ƚɥɚɜɚ ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɚɹ. ɋɜɹɬɵɟ ɇɚɪɚɞɚ ɢ Ⱥɧɝɢɪɚ ɧɚɫɬɚɜɥɹɸɬ ɰɚɪɹ ɑɢɬɪɚɤɟɬɭ Ǫ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ǨȕȋȐȘȈ ǸȐȠȐ Ȑ ǵȈȘȈȌȈ șȚȈȘȈȦȚșȧ, ȕȈșȒȖȓȤȒȖ ȊȖȏȔȖȎȕȖ, țȚȍȠȐȚȤ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǿȐȚȘȈȒȍȚț. ǴțȌȘȍȞȣ ȗȘȐȠȓȐ Ȓ ȞȈȘȦ, ȟȚȖȉȣ ȘȈșșȒȈȏȈȚȤ ȍȔț Ȗ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȘȈȏȊȍȧȚȤ ȍȋȖ ȟȘȍȏȔȍȘȕțȦ șȒȖȘȉȤ. ǪȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ ǨȕȋȐȘȈ Ȑ ǵȈȘȈȌȈ ȖȉȢȧșȕȐȓȐ, ȟȚȖ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȣȍ țȏȣ, șȊȧȏȣȊȈȦȡȐȍ ȖȚȞȈ ș șȣȕȖȔ, ȕȍ șțȡȍșȚȊțȦȚ Ȋ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȐ. ȅȚȖ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. Ǫ ȗȘȖȠȓȖȔ ȥȚȐȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ ȕȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȓȖ, Ȑ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ Ȑȝ ȕȍ ȉțȌȍȚ. ǷȖȊȐȕțȧșȤ ȊȖȓȍ ȊȘȍȔȍȕȐ, țȏȣ ȘȖȌșȚȊȈ șțȡȍșȚȊțȦȚ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȕȈșȚȖȧȡȍȔ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȍȚ șȔȣșȓȈ ȋȖȘȍȊȈȚȤ ȗȖ ȕȐȔ, ȒȖȋȌȈ ȖȕȐ ȗȍȘȍșȚȈȦȚ șțȡȍșȚȊȖȊȈȚȤ. Ǫșȧ ȊșȍȓȍȕȕȈȧ — ȧȊȓȍȕȐȍ ȊȘȍȔȍȕȕȖȍ; ȝȖȚȧ ȖȕȈ Ȑ ȘȍȈȓȤȕȈ, ȕȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ȍȍ ȥȜȍȔȍȘȕȖ. ǷȖ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋșȍ, ȟȚȖ șȖȏȌȈȍȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȖȉȘȍȟȍȕȖ ȕȈ ȋȐȉȍȓȤ. ǴțȎȟȐȕȈ ȏȈȟȐȕȈȍȚ ȘȍȉȍȕȒȈ Ȑ ȕȈ ȒȈȒȖȍ-ȚȖ ȊȘȍȔȧ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȍȋȖ «ȖȚȞȖȔ». ǯȈ ȊșȍȔ ȥȚȐȔ șȚȖȐȚ ȊȖȓȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ: ȕȐ ȖȚȍȞ, ȕȐ șȣȕ ȕȍ ȊȓȈșȚȕȣ ȕȈȌ șȊȖȍȑ șțȌȤȉȖȑ. ǹȓțȠȈȧ ȔțȌȘȍȞȖȊ, ȞȈȘȤ ȐȏȉȈȊȐȓșȧ ȖȚ ȉȍșșȔȣșȓȍȕȕȖȑ șȒȖȘȉȐ Ȑ ȏȈȝȖȚȍȓ țȏȕȈȚȤ, ș ȒȍȔ Ȗȕ ȘȈȏȋȖȊȈȘȐȊȈȍȚ. ǴțȌȘȍȞȣ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȓȐșȤ ȞȈȘȦ Ȑ, ȗȘȖȌȖȓȎȈȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȘȈșșȒȈȏȈȓȐ, ȟȚȖ Ȋșȍ șȚȘȈȌȈȕȐȧ ȊȣȏȊȈȕȣ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȍȕȐȍȔ șȍȉȧ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ. ǷȖșȚȐȋȕțȊ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț Ȑ ȗȘȍȌȈȊȠȐșȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȊșȍȔȖȋțȡȍȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȐ, ȔȖȎȕȖ șȚȈȚȤ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț șȟȈșȚȓȐȊȣȔ. ǺȖȚ Ȏȍ, ȒȚȖ ȐȡȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șȟȈșȚȤȧ, ȖȉȘȍȟȍȕ ȕȈ șȒȖȘȉȤ, ȊȣȏȊȈȕȕțȦ ȗȘȐȘȖȌȖȑ Țȍȓȍșȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. ǷȖșȚȐȟȤ șȍȉȧ — ȏȕȈȟȐȚ ȗȖșȚȐȟȤ șȊȖȐ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș DzȘȐȠȕȖȑ, Ȑ ȥȚȖ ȏȕȈȕȐȍ șȗȖșȖȉȕȖ ȗȖȓȖȎȐȚȤ ȒȖȕȍȞ ȕȈȠȍȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȦ. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ țȟȈȚțȘ ȔȘȐȚȈȒȖȗȈȕȚȍ ȗȈȚȐȚȈȔ ȔȘȐȚȈȒȖȗȈȔȈȔ ȠȖȒȈȉȝȐȉȝțȚȈȔ ȘȈȌȎȈȕȈȔ ȉȖȌȝȈȑȈȕȚȈț șȈȌ-țȒȚȐȉȝȐȝ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; țȟȈȚțȝ — șȒȈȏȈȓȐ; ȔȘȐȚȈȒȈ — ȔȍȘȚȊȖȋȖ ȚȍȓȈ; țȗȈȕȚȍ — ȊȉȓȐȏȐ; ȗȈȚȐȚȈȔ — țȗȈȊȠȍȔț; ȔȘȐȚȈȒȈ-țȗȈȔȈȔ — ȕȈȗȖȔȐȕȈȦȡȍȔț ȔȍȘȚȊȖȋȖ; ȠȖȒȈ-ȈȉȝȐȉȝțȚȈȔ — ȖȉȢȧȚȖȔț ȋȖȘȍȔ; ȘȈȌȎȈȕȈȔ — ȞȈȘȦ; ȉȖȌȝȈȑȈȕȚȈț — ȕȈșȚȈȊȓȧȦȡȐȍ; șȈȚ-țȒȚȐȉȝȐȝ — șȓȖȊȈȔȐ ȕȍ ȗȘȍȝȖȌȧȡȐȔȐ, ȕȖ ȐșȚȐȕȕȣȔȐ. 374


375 ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: ǷȖȒȈ ȘȈȏȌȈȊȓȍȕȕȣȑ ȋȖȘȍȔ ȞȈȘȤ ȟȐȚȘȈȒȍȚț ȓȍȎȈȓ, ȒȈȒ ȔȍȘȚȊȣȑ, ȘȧȌȖȔ ș ȉȍȏȎȐȏȕȍȕȕȣȔ ȚȍȓȖȔ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ, ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ǵȈȘȈȌȈ Ȑ ǨȕȋȐȘȈ șȚȈȓȐ ȌȈȊȈȚȤ ȍȔț ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȍ șȖȏȕȈȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 2 ȒȖ 'ȑȈȔ șȑȈȚ ȚȈȊȈ ȘȈȌȎȍȕȌȘȈ ȉȝȈȊȈȕ ȑȈȔ ȈȕțȠȖȟȈȚȐ ȚȊȈȔ ȟȈșȑȈ ȒȈȚȈȔȈȝ șȘȐȠȚȈț ȗțȘȍȌȈȕȐȔ ȈȚȈȝ ȗȈȘȈȔ ȒȈȝ — ȒȚȖ; ȈȑȈȔ — ȥȚȖȚ; șȑȈȚ — ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ; ȚȈȊȈ — ȚȊȖȑ; ȘȈȌȎȈ-ȐȕȌȘȈ — Ȗ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȞȈȘȍȑ; ȉȝȈȊȈȕ — ȊȈȠȍ ȊȍȓȐȟȍșȚȊȖ; ȑȈȔ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȈȕțȠȖȟȈȚȐ — ȖȗȓȈȒȐȊȈȍȚ; ȚȊȈȔ — Țȣ; ȟȈ — Ȑ; ȈșȑȈ — ȍȋȖ (ȔȍȘȚȊȖȋȖ ȘȍȉȍȕȒȈ); ȒȈȚȈȔȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; șȘȐȠȚȈț — Ȋ ȘȖȎȌȍȕȐȐ; ȗțȘȈ — ȘȈȕȤȠȍ; ȐȌȈȕȐȔ — ȚȍȗȍȘȤ; ȈȚȈȝ ȗȈȘȈȔ — ȗȖșȓȍ (Ȋ ȉțȌțȡȍȔ). ǶȚȊȍȚȤ ȕȈȔ, ȞȈȘȤ, ȒȍȔ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ Țȍȉȍ ȥȚȖ ȔȍȘȚȊȖȍ ȚȍȓȖ, ȗȖ ȒȖȚȖȘȖȔț Țȣ ȚȈȒ șȒȖȘȉȐȠȤ, Ȑ ȒȍȔ ȗȘȐȝȖȌȐȠȤșȧ ȍȔț Țȣ? Ǻȣ șȒȈȎȍȠȤ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȚȊȖȑ șȣȕ, ȕȖ ȗȖȌțȔȈȑ, șțȡȍșȚȊȖȊȈȓȐ ȓȐ ȊȈȠȐ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ, șțȡȍșȚȊțȦȚ ȓȐ ȖȕȐ șȍȑȟȈș Ȑ ȉțȌțȚ ȓȐ șțȡȍșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ? DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȖțȟȍȕȐȧ ǵȈȘȈȌȣ Ȑ ǨȕȋȐȘȣ ȐșȗȖȓȕȍȕȣ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȔȣșȓȈ Ȑ ȖȉȘȈȡȍȕȣ ȒȖ ȊșȍȔ ȖșȓȍȗȓȍȕȕȣȔ ȐȓȓȦȏȐȍȑ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȔ ȌțȠȈȔ. ǵȈȠȈ ȒȈȘȔȈ ȏȈșȚȈȊȓȧȍȚ ȕȈș ȘȖȎȌȈȚȤșȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȊȘȍȔȍȕȕȖȔ ȔȐȘȍ, Ȑ Ȕȣ ȊȖȗȓȖȡȈȍȔșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȚȍȓȈȝ Ȑ ȏȈȊȧȏȣȊȈȍȔ ȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ȌȘțȏȤȧȔȐ Ȑ ȓȦȉȐȔȣȔȐ, șȖșȍȌȧȔȐ, ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ Ȑ șȖȖȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ. ǵȖ ȕȈșȚțȗȈȍȚ șȔȍȘȚȤ — Ȑ ȥȚȐȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȔ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȒȖȕȍȞ. ȅȚȐȝ ȊȘȍȔȍȕȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ ȕȍ ȉȣȓȖ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ Ȑ ȕȍ ȉțȌȍȚ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ, ȗȖȥȚȖȔț Ȑ Ȋ ȕȈșȚȖȧȡȍȔ Ȑȝ ȒȈȎțȡȈȧșȧ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȤ — ȕȍ ȉȖȓȍȍ ȟȍȔ ȐȓȓȦȏȐȧ. ǺǭDzǹǺ 3 ȑȈȚȝȈ ȗȘȈȑȈȕȚȐ șȈȔȑȈȕȚȐ șȘȖȚȖ-ȊȍȋȍȕȈ ȉȈȓțȒȈȝ șȈȔȑțȌȎȑȈȕȚȍ ȊȐȑțȌȎȑȈȕȚȍ ȚȈȚȝȈ ȒȈȓȍȕȈ ȌȍȝȐȕȈȝ ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȗȘȈȑȈȕȚȐ — ȘȈșȝȖȌȧȚșȧ; șȈȔȑȈȕȚȐ — șȝȖȌȧȚșȧ; șȘȖȚȈȝ-ȊȍȋȍȕȈ — șȐȓȖȑ ȊȖȓȕ; ȉȈȓțȒȈȝ — ȗȍșȟȐȕȒȐ; șȈȔȑțȌȎȑȈȕȚȍ — șȖȍȌȐȕȧȦȚșȧ; ȊȐȑțȌȎȑȈȕȚȍ — ȘȈȏȌȍȓȧȦȚșȧ; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒ; ȒȈȓȍȕȈ — ȊȘȍȔȍȕȍȔ; ȌȍȝȐȕȈȝ — ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȣȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȚȍȓȈȝ. Ƕ ȞȈȘȤ, ȒȈȒ ȊȖȓȕȣ ȚȖ șȖȉȐȘȈȦȚ, ȚȖ ȘȈșȒȐȌȣȊȈȦȚ ȗȍșȟȐȕȒȐ, ȚȈȒ Ȑ ȊȘȍȔȧ ȚȖ șȊȖȌȐȚ, ȚȖ ȘȈȏȓțȟȈȍȚ ȌțȠȐ, ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȣȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȚȍȓȈȝ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǯȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȝ ȌțȠ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȦȚ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ. ǺȍȓȖ — ȥȚȖ ȔȍȘȚȊȈȧ ȔȈȚȍȘȐȧ, ȕȖ ȊȕțȚȘȐ ȍȋȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȌțȠȈ. ǺȈȒȖȊȖ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȊȐȌȍȕȐȍ. Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, ȕȍȊȍȎȌȣ, ȖȒȖȓȌȖȊȈȕȕȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȐȓȓȦȏȐȍȑ, ȕȍ ȊȐȌȧȚ ȘȈȏȕȐȞȣ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ Ȑ șȊȖȍȑ ȗȓȖȚȤȦ. ǶȕȐ ȕȍ 375


376 ȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ ȚȍȓȖ — ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȔȈȚȍȘȐȧ. ǷȖ ȊȖȓȍ ȊȘȍȔȍȕȐ ȚȍȓȈ, ȒȈȒ ȒȘȖȠȍȟȕȣȍ ȗȍșȟȐȕȒȐ, ȚȖ șȝȖȌȧȚșȧ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ, ȚȖ ȘȈȏȓțȟȈȦȚșȧ, ȒȈȎȌȣȑ ȘȈȏ ȏȈșȚȈȊȓȧȧ ȌțȠț șȒȖȘȉȍȚȤ Ȗȉ ȥȚȖȔ. ǵȍ ȗȖȕȐȔȈȧ ȥȚȖȑ ȐșȚȐȕȣ, ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ șȚȈȚȤ șȟȈșȚȓȐȊȣȔ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ǹȊȖȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȚȈȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ: ȌȍȝȐȕȖ 'șȔȐȕ ȑȈȚȝȈ Ȍȍȝȍ ȒȈțȔȈȘȈȔ ȑȈțȊȈȕȈȔ ȌȎȈȘȈ ȚȈȚȝȈ ȌȍȝȈȕȚȈȘȈ-ȗȘȈȗȚȐȘ ȌȝȐȘȈș ȚȈȚȘȈ ȕȈ ȔțȝȑȈȚȐ «ǪȖȗȓȖȚȐȊȠȈȧșȧ Ȋ Țȍȓȍ ȌțȠȈ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȔȍȕȧȍȚ ȚȍȓȖ ȘȍȉȍȕȒȈ ȕȈ ȚȍȓȖ ȦȕȖȠȐ, Ȉ ȏȈȚȍȔ ȕȈ ȚȍȓȖ șȚȈȘȐȒȈ, Ȑ ȚȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ ȖȕȈ ȗȍȘȍȝȖȌȐȚ Ȋ ȌȘțȋȖȍ ȚȍȓȖ. ǺȘȍȏȊȖȔȣșȓȧȡȍȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȚȈȒȈȧ ȗȍȘȍȔȍȕȈ ȕȍ șȔțȡȈȍȚ» (ǩ.-ȋ., 2.13). «ȇ ȕȍ ȚȍȓȖ, ȧ — ȌțȝȖȊȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȗȖȑȔȈȕȕȖȍ Ȋ ȓȖȊțȠȒț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ». ǷȖȕȐȔȈȕȐȍ ȥȚȖȋȖ ȗȘȖșȚȖȋȖ ȜȈȒȚȈ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȕȈȔ ȗȖȌȓȐȕȕȖȍ ȉȓȈȋȖ, ȖȚȒȘȣȊȈȧ ȗțȚȤ Ȓ ȌȈȓȤȕȍȑȠȍȔț ȌțȝȖȊȕȖȔț șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȊȈȕȐȦ. ǭșȓȐ Ȏȍ Ȕȣ ȕȍ ȖȚȉȘȖșȐȔ Țȍȓȍșȕȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȎȐȏȕȐ, ȚȖ ȕȈȠȍȔț ȔțȟȐȚȍȓȤȕȖȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȦ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȒȖȕȞȈ. ǵȐ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȍ ȗȘȍȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ, ȕȐ șȖȞȐȈȓȤȕȈȧ ȗȖȔȖȡȤ, ȕȐ ȏȌȘȈȊȖȖȝȘȈȕȍȕȐȍ Ȑ ȕȐȒȈȒȐȍ ȌȘțȋȐȍ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ, ȗȘȐȏȊȈȕȕȣȍ ȌȈȚȤ ȓȦȌȧȔ ȔȐȘ Ȑ șȟȈșȚȤȍ, ȕȍ ȗȖȔȖȋțȚ ȕȈȔ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȎȐȏȕȤ ȕȍȐȏȉȍȎȕȖ ȉțȌȍȚ ȗȘȐȕȖșȐȚȤ ȕȈȔ Ȋșȍ ȕȖȊȣȍ Ȑ ȕȖȊȣȍ ȉȍȌȣ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȍȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȌțȝȒȝȈȓȈȑȈȔ ȈȠȈȠȊȈȚȈȔ — «ȕȍȐșșȧȒȈȍȔȣȔ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ șȚȘȈȌȈȕȐȑ». ǺǭDzǹǺ 4 ȑȈȚȝȈ ȌȝȈȕȈșț ȊȈȐ ȌȝȈȕȈ ȉȝȈȊȈȕȚȐ ȕȈ ȉȝȈȊȈȕȚȐ ȟȈ ȥȊȈȔ ȉȝțȚȈȕȐ ȉȝțȚȍȠț ȟȖȌȐȚȈȕȐȠȈ-ȔȈȑȈȑȈ ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȌȝȈȕȈșț — Ȋ ȘȐșȖȊȣȝ ȏȍȘȕȈȝ; ȊȈȐ — Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȌȝȈȕȈȝ — ȏȓȈȒȐ; ȉȝȈȊȈȕȚȐ — ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ; ȕȈ — ȕȍ; ȉȝȈȊȈȕȚȐ — ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ; ȟȈ — Ȑ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȉȝțȚȈȕȐ — ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ; ȉȝțȚȍȠț — Ȋ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊȈȝ; ȟȖȌȐȚȈȕȐ — ȗȖȉțȎȌȈȍȔȣȍ; ȐȠȈ- ȔȈȑȈȑȈ — ȥȕȍȘȋȐȍȑ ȐȓȐ ȊȖȓȍȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǯȍȘȕȈ, ȉȘȖȠȍȕȕȣȍ Ȋ ȏȍȔȓȦ, ȐȕȖȋȌȈ ȌȈȦȚ ȊșȝȖȌȣ, Ȉ ȐȕȖȋȌȈ ȕȍȚ. ǭșȓȐ ȏȍȔȓȧ ȉȍșȗȓȖȌȕȈ, ȚȖ ȏȍȘȕȈ ȕȍ ȗȘȖȘȈșȚȈȦȚ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ȗȖȉțȎȌȈȍȔȣȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȔțȎȟȐȕȈ ȐȕȖȋȌȈ ȔȖȎȍȚ ȏȈȟȈȚȤ ȘȍȉȍȕȒȈ, Ȉ ȐȕȖȋȌȈ ȕȍȚ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȍȚ ȗȘȐȟȐȕ șȒȖȘȉȍȚȤ Ȗ ȗȘȐȏȘȈȟȕȣȝ țȏȈȝ ȘȖȌșȚȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊșȍȞȍȓȖ ȗȖȌȊȓȈșȚȕȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ȟȐȚȘȈȒȍȚț ȕȍ șțȎȌȍȕȖ ȉȣȓȖ ȐȔȍȚȤ șȣȕȈ, ȗȖȥȚȖȔț, ȝȖȚȧ ț ȕȍȋȖ ȉȣȓȖ ȔȕȖȋȖ Țȣșȧȟ Ȏȍȕ, Ȋșȍ ȖȕȐ ȖșȚȈȓȐșȤ ȉȍșȗȓȖȌȕȣȔȐ. DzȖȋȌȈ Ȓ ȞȈȘȦ ȗȘȐȠȍȓ ǨȕȋȐȘȈ ǸȐȠȐ, ȞȈȘȤ ȗȖȗȘȖșȐȓ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔțȌȘȍȞȈ ȌȈȚȤ ȍȔț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȐȔȍȚȤ ȝȖȚȧ ȉȣ ȖȌȕȖȋȖ șȣȕȈ. ǷȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȦ ǨȕȋȐȘȣ ǸȐȠȐ, ȔȈȑȧ ȗȖșȓȈȓȈ ȞȈȘȦ ȘȍȉȍȕȒȈ, ȕȖ ȘȍȉȍȕȒț ȕȍ șțȎȌȍȕȖ ȉȣȓȖ ȎȐȚȤ ȌȖȓȋȖ. ǷȖȥȚȖȔț ǨȕȋȐȘȈ ǸȐȠȐ ȗȘȍȌțȗȘȍȌȐȓ ȞȈȘȧ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȉțȌțȡȐȑ ȘȍȉȍȕȖȒ ȗȘȐȕȍșȍȚ ȍȔț ȊȍȓȐȒțȦ ȘȈȌȖșȚȤ Ȑ ȊȍȓȐȒȖȍ ȋȖȘȍ.

376


377 ǷȖ ȊȖȓȍ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȧ, ȚȖ ȍșȚȤ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȞȈȘȦ ȟȐȚȘȈȒȍȚț ȕȍ șțȎȌȍȕȖ ȉȣȓȖ șȚȈȚȤ ȖȚȞȖȔ. DzȈȒ ȗțșȚȖȍ ȏȍȘȕȖ ȕȍ ȌȈȍȚ ȊșȝȖȌȖȊ, ȚȈȒ Ȑ ȉȍșȗȓȖȌȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȏȈȟȈȚȤ ȘȍȉȍȕȒȈ. ǩȣȊȈȍȚ Ȑ ȚȈȒ, ȟȚȖ ȘȍȉȍȕȖȒ ȘȖȎȌȈȍȚșȧ ț ȉȍșȗȓȖȌȕȣȝ ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ, ȐȓȐ, ȕȈȖȉȖȘȖȚ, ȏȌȖȘȖȊȣȍ ȘȖȌȐȚȍȓȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ ȕȈ șȊȍȚ ȌȍȚȍȑ. ǰȕȖȋȌȈ ȕȐȒȈȒȐȍ șȘȍȌșȚȊȈ ȕȍ ȗȖȔȖȋȈȦȚ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȚȐȚȤ ȏȈȟȈȚȐȍ, Ȑ ȚȖȋȌȈ ȘȖȌȐȚȍȓȐ țȔȍȘȡȊȓȧȦȚ ȘȍȉȍȕȒȈ ȊȖ ȟȘȍȊȍ. Ǫ ȕȈȠȍ ȊȘȍȔȧ ȈȉȖȘȚȣ șȚȈȓȐ ȗȘȐȊȣȟȕȣȔ ȌȍȓȖȔ. ǵȖ ȗȖȟȍȔț? ǷȖȟȍȔț ȕȍ ȊșȍȋȌȈ ȌȍȑșȚȊțȦȚ ȗȘȖȚȐȊȖȏȈȟȈȚȖȟȕȣȍ șȘȍȌșȚȊȈ? ǷȖȟȍȔț, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ Ȋșȍ ȗȘȐȕȧȚȣȍ ȔȍȘȣ, ȏȈȟȈȚȐȍ Ȋșȍ Ȏȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ, Ȑ ȘȖȌȐȚȍȓȧȔ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ țȉȐȊȈȚȤ ȍȡȍ ȕȍ ȘȖȌȐȊȠȍȋȖșȧ ȔȓȈȌȍȕȞȈ? ǹȓȍȌțȍȚ ȗȘȐȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ ȕȈȠȈ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȈȧ ȕȈțȒȈ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȈ ȗȘȍȌȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ ȝȖȌ șȖȉȣȚȐȑ; Ȋșȍ Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚșȧ ȊȣșȠȍȑ ȊȖȓȍȑ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖ ȊȖȓȍ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ Ȕȣ ȗȖȗȈȌȈȍȔ Ȋ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȍ țșȓȖȊȐȧ, ȘȖȎȌȈȍȔșȧ Ȋ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȑ șȍȔȤȍ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȔ Ȓ ȚȖȑ ȐȓȐ ȐȕȖȑ ȕȈȞȐȐ Ȑ ȖȉȓȈȌȈȍȔ ȖșȖȉȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ. ǷȖȏȊȖȓȧȧ ȕȈȔ ȘȖȌȐȚȤșȧ Ȋ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȝ țșȓȖȊȐȧȝ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȓȐȠȤ ȊȣȗȖȓȕȧȍȚ ȕȈȠȐ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ, ȗȘȖȌȐȒȚȖȊȈȕȕȣȍ ȔȈȑȍȑ, ȐȓȓȦȏȐȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț, ȊșȚȈȊȠȍȔț ȕȈ ȗțȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȓțȟȠȍ ȖșȚȈȊȐȚȤ Ȋ șȚȖȘȖȕȍ șȊȖȐ ȎȍȓȈȕȐȧ, ȗȖȕȐȔȈȧ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫ «ǩȝȈȒȚȐ-ȘȈșȈȔȘȐȚȈ-șȐȕȌȝț» (1.1.11) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȈȕȑȈȉȝȐȓȈȠȐȚȈ-ȠțȕȑȈȔ ȌȎȕȈȕȈ-ȒȈȘȔȈȌȑ-ȈȕȈȊȘȐȚȈȔ ȈȕțȒțȓȑȍȕȈ ȒȘȐȠȕȈȕțȠȐȓȈȕȈȔ ȉȝȈȒȚȐȘ țȚȚȈȔȈ «ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ ȕțȎȕȖ șȓțȎȐȚȤ ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȎȍȓȈȕȐȍȔ ȗȖȘȈȌȖȊȈȚȤ ǭȋȖ, ȕȍ șȚȘȍȔȧșȤ ȗȘȐ ȥȚȖȔ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȊȣȋȖȌȍ, ȒȖȚȖȘțȦ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȕȍșȚȐ ȒȖȘȣșȚȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȐȓȐ țȔȖȏȘȐȚȍȓȤȕȣȍ ȘȈșșțȎȌȍȕȐȧ. ǺȈȒȖȊȖ ȟȐșȚȖȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ». Ǵȣ ȌȖȓȎȕȣ ȌȍȓȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖ, ȟȚȖ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȕȈȔ ȘȈȏȊȐȚȤ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, Ȉ ȊȖ ȊșȍȔ ȖșȚȈȓȤȕȖȔ — ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȖȓȈȋȈȚȤșȧ ȕȈ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȍȚ șȔȣșȓȈ șȚȘȖȐȚȤ ȗȓȈȕȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȋ ȐȚȖȋȍ ȗȘȐȕȍșțȚ ȕȈȔ ȖȌȕȐ ȓȐȠȤ ȘȈȏȖȟȈȘȖȊȈȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 5 ȊȈȑȈȔ ȟȈ ȚȊȈȔ ȟȈ ȑȍ ȟȍȔȍ ȚțȓȑȈ-ȒȈȓȈȠ ȟȈȘȈȟȈȘȈȝ ȌȎȈȕȔȈ-ȔȘȐȚȑȖȘ ȑȈȚȝȈ ȗȈȠȟȈȚ ȗȘȈȕ ȕȈȐȊȈȔ ȈȌȝțȕȈȗȐ ȉȝȖȝ ȊȈȑȈȔ — Ȕȣ (ȔțȌȘȍȞȣ, șȖȊȍȚȕȐȒȐ Ȑ ȗȘȐȌȊȖȘȕȣȍ); ȟȈ — Ȑ; ȚȊȈȔ — Țȣ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȑȍ — ȒȖȚȖȘȣȍ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȐȔȍ — ȥȚȐ; ȚțȓȑȈ-ȒȈȓȈȝ — șȖȉȘȈȊȠȐȍșȧ ȏȌȍșȤ Ȋ ȖȌȕȖ Ȑ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ; ȟȈȘȈ-ȈȟȈȘȈȝ — ȌȊȐȎțȡȐȍșȧ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȍ; ȌȎȈȕȔȈ — ȘȖȎȌȍȕȐȧ; ȔȘȐȚȑȖȝ — Ȑ șȔȍȘȚȐ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȗȈȠȟȈȚ — ȗȖșȓȍ; ȗȘȈȒ — ȘȈȕȤȠȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȈȌȝțȕȈ — șȍȑȟȈș; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȉȝȖȝ — Ȗ (ȞȈȘȤ). Ƕ ȞȈȘȤ, Ȋșȍ Ȕȣ — Ȑ Țȣ, Ȑ ȚȊȖȐ Ȏȍȕȣ, șȖȊȍȚȕȐȒȐ Ȑ ȔȐȕȐșȚȘȣ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȋșȍ ȌȊȐȎțȡȐȍșȧ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȖȒȈȏȈȊȠȐȍșȧ șȍȑȟȈș ȊȔȍșȚȍ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ — ȗȘȖșȚȖ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȒȈȒȖȋȖ-ȚȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ȐȋȘȈȍȔ șȊȖȐ ȘȖȓȐ. Ǵȣ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȕȈȓȐ Ȗȉ ȥȚȐȝ ȘȖȓȧȝ ȌȖ ȘȖȎȌȍȕȐȧ Ȑ ȏȈȉțȌȍȔ Ȗ ȕȐȝ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȈȠȍ ȕȣȕȍȠȕȍȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȊȘȍȔȍȕȕȖ, ȝȖȚȧ Ȑ ȊȗȖȓȕȍ ȘȍȈȓȤȕȖ. 377


378 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǼȐȓȖșȖȜȣ- ȔȈȑȧȊȈȌȐ ȏȈȧȊȓȧȦȚ, ȟȚȖ ǩȘȈȝȔȈȕ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȘȍȈȓȤȕȖ, Ȉ ȍȋȖ ȗȘȍȉȣȊȈȕȐȍ Ȋ Țȍȓȍ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖ: ȉȘȈȝȔȈ șȈȚȑȈȔ ȌȎȈȋȈȕ ȔȐȚȝȑȈ. ǵȖ, șȖȋȓȈșȕȖ ȊȈȑȠȕȈȊșȒȖȑ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ, ȕȈȠȍ ȕȣȕȍȠȕȍȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȕȍ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖ, Ȉ ȊȘȍȔȍȕȕȖ. ǶȕȖ ȗȖȌȖȉȕȖ șȕț. Ǵȣ ȕȍ ȊȐȌȐȔ șȕȖȊ, ȗȖȒȈ ȉȖȌȘșȚȊțȍȔ, Ȑ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ ȏȈȉȣȊȈȍȔ Ȗ ȕȐȝ ȗȘȐ ȗȘȖȉțȎȌȍȕȐȐ. ǹȕȖȊȐȌȍȕȐȧ șțȡȍșȚȊțȦȚ Ȍȓȧ ȕȈș ȚȖȓȤȒȖ ȊȖ ȊȘȍȔȧ șȕȈ, ȗȖȥȚȖȔț Ȋ șȐȓț Ȑȝ ȔȐȔȖȓȍȚȕȖșȚȐ Ȑȝ ȔȖȎȕȖ ȕȈȏȊȈȚȤ ȐȓȓȦȏȐȍȑ. ǺȈȒȐȔ Ȏȍ ȕȍȗȖșȚȖȧȕșȚȊȖȔ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ Ȑ Ȋșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȊȖȘȍȕȐȍ, ȊȒȓȦȟȈȦȡȍȍ Ȋ șȍȉȧ, Ȋ ȟȈșȚȕȖșȚȐ, Ȑ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ȕȈȠȍȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȚȊȖȘȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. DzȈȒ Ȕȣ ȖȉȣȟȕȖ ȕȍ ȖȚȕȖșȐȔșȧ ȊșȍȘȤȍȏ Ȓ șȖȌȍȘȎȈȕȐȦ ȕȈȠȐȝ ȗȘȖȠȓȣȝ Ȑ ȉțȌțȡȐȝ șȕȖȊ, ȚȈȒ Ȏȍ șȗȖȒȖȑȕȖ, ȉȍȏ ȓȐȠȕȐȝ ȗȍȘȍȎȐȊȈȕȐȑ, șȓȍȌțȍȚ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ șȕȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȕȣ ȊȐȌȐȔ șȍȑȟȈș, Ȑ Ȓ ȕȈȠȍȑ ȗȖȝȖȎȍȑ ȕȈ șȖȕ ȎȐȏȕȐ. ǺȈȒȖȊȖ ȗȖȌȓȐȕȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ. ǺǭDzǹǺ 6 ȉȝțȚȈȐȘ ȉȝțȚȈȕȐ ȉȝțȚȍȠȈȝ șȘȐȌȎȈȚȑ ȈȊȈȚȐ ȝȈȕȚȐ ȟȈ ȈȚȔȈ-șȘȐȠȚȈȐȘ ȈșȊȈȚȈȕȚȘȈȐȘ ȈȕȈȗȍȒȠȖ 'ȗȐ ȉȈȓȈȊȈȚ ȉȝțȚȈȐȝ — ȖȌȕȐȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ; ȉȝțȚȈȕȐ — ȌȘțȋȐȍ șțȡȍșȚȊȈ; ȉȝțȚȈ-ȐȠȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȊȓȈșȚȍȓȐȕ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ; șȘȐȌȎȈȚȐ — ȚȊȖȘȐȚ; ȈȊȈȚȐ — ȝȘȈȕȐȚ; ȝȈȕȚȐ — țȕȐȟȚȖȎȈȍȚ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȚȔȈ-șȘȐȠȚȈȐȝ — șȖȏȌȈȕȕȣȔȐ ǰȔ; ȈșȊȈȚȈȕȚȘȈȐȝ — ȏȈȊȐșȐȔȣȔȐ; ȈȕȈȗȍȒȠȈȝ — ȕȍ ȖȏȈȉȖȟȍȕȕȣȑ (șȖȚȊȖȘȍȕȕȣȔ); ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȉȈȓȈ-ȊȈȚ — ȒȈȒ ȌȐȚȧ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ Ȑ ȊȓȈȌȣȒȈ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, ȕȍ ȖȟȍȕȤ ȐȕȚȍȘȍșțȍȚșȧ ȥȚȐȔ ȊȘȍȔȍȕȕȣȔ ȒȖșȔȐȟȍșȒȐȔ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍȔ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȌȐȚȧ ȐȕȖȋȌȈ șȚȘȖȐȚ ȗȍșȖȟȕȣȍ ȏȈȔȒȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȍȔț ȕȍ ȕțȎȕȣ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȟȤȧ ȊȓȈșȚȤ ȗȘȖșȚȐȘȈȍȚșȧ ȕȈ Ȋșȍ șțȡȍȍ, ȚȊȖȘȐȚ, ȝȘȈȕȐȚ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚ Ȋșȍ Ȋ ȥȚȖȔ ȉȘȍȕȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȝȖȚȧ ǹȈȔ ȕȍ ȕțȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ. Ƕȕ ȚȊȖȘȐȚ, ȗȖȉțȎȌȈȧ ȖȚȞȈ ȏȈȟȈȚȤ ȘȍȉȍȕȒȈ, ȝȘȈȕȐȚ, ȗȖȉțȎȌȈȧ ȗȘȈȊȐȚȍȓȍȑ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ, Ȑ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚ, ȗȖșȣȓȈȧ ȏȔȍȑ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȕȖșȐȚȍȓȍȑ șȔȍȘȚȐ. ǭȋȖ ȖȘțȌȐȧ ȚȊȖȘȍȕȐȧ, ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȧ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȕȐȟȍȋȖ șȌȍȓȈȚȤ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ, ȕȖ, ȕȈȝȖȌȧșȤ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȔȕȧȚ șȍȉȧ ȚȊȖȘȞȈȔȐ, ȝȘȈȕȐȚȍȓȧȔȐ Ȑ ȘȈȏȘțȠȐȚȍȓȧȔȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǵȐȒȚȖ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ ȚȊȖȘȐȚȤ, ȝȘȈȕȐȚȤ ȐȓȐ țȕȐȟȚȖȎȈȚȤ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (3.27) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȗȘȈȒȘȐȚȍȝ ȒȘȐȑȈȔȈȕȈȕȐ ȋțȕȈȐȝ ȒȈȘȔȈȕȐ șȈȘȊȈȠȈȝ ȈȝȈȕȒȈȘȈ-ȊȐȔțȌȝȈȚȔȈ ȒȈȘȚȈȝȈȔ ȐȚȐ ȔȈȕȑȈȚȍ «ǪȍȟȕȈȧ ȌțȠȈ, ȕȈȝȖȌȧșȤ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, șȟȐȚȈȍȚ șȍȉȧ șȖȊȍȘȠȈȦȡȍȑ ȌȍȑșȚȊȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ». ǷȖȒȖȘȕȈȧ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ, ȗȘȈȒȘȐȚȐ, ȗȖȉțȎȌȈȍȚ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȚȊȖȘȐȚȤ, ȝȘȈȕȐȚȤ ȐȓȐ ȘȈȏȘțȠȈȚȤ, Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȊȓȐȧȕȐȧ ȕȈ ȕȐȝ ȘȈȏȕȣȝ ȋțȕ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǵȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȕȈȍȚ ȕȐ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔ ǫȖșȗȖȌȍ, ȕȐ Ȗ ȗȖșȓțȠȕȖȑ ǭȔț 378


379 ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȍȔț ȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ ȖȕȖ ȌȍȑșȚȊțȍȚ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ. Ǫ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȥȚȖ ȕȍ ȚȈȒ. ǶșȖȏȕȈȊȈȧ șȍȉȧ ȖȘțȌȐȍȔ Ȋ ȘțȒȈȝ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȖșȚȖ ȗȖȊȐȕȖȊȈȚȤșȧ ǭȋȖ ȊȖȓȍ. ǾȈȘȧȡȐȑ Ȋ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȝȈȖș ȊȣȏȊȈȕ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖȔ ȗȘȈȊȐȚȍȓȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȏȈȉȣȓȐ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȖȉȧȏȈȕȣ șȊȖȐȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȗȖȓțȟȐȓȐ șȊȖȦ ȊȓȈșȚȤ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑȝ ȌȖȓȋ — ȕȈ ȗȘȈȒȚȐȒȍ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȊȖȓȍ ǫȖșȗȖȌȈ. ǪȖȓȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȐȏȓȖȎȍȕȈ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ». ǷȖȥȚȖȔț ȒȈȎȌȣȑ, ȊȣȗȖȓȕȧȦȡȐȑ Țȍ ȐȓȐ Ȑȕȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȗȖ șȖȏȐȌȈȕȐȦ, ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȦ ȐȓȐ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȦ, ȖȉȧȏȈȕ ȗȘȐșȓțȠȐȊȈȚȤșȧ Ȓ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȖȗȘȍȌȍȓȐȓ ȐȔ ȥȚȖȚ ȘȖȌ ȏȈȕȧȚȐȑ, — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ, Ȑ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȐȔ Ȋ șȊȖȍȑ ȎȐȏȕȐ. ǺȖȓȤȒȖ ȚȖȋȌȈ ȓȦȌȐ șȔȖȋțȚ ȎȐȚȤ Ȋ șȟȈșȚȤȍ Ȑ șȖȋȓȈșȐȐ. ǺǭDzǹǺ 7 ȌȍȝȍȕȈ ȌȍȝȐȕȖ ȘȈȌȎȈȕ ȌȍȝȈȌ ȌȍȝȖ 'ȉȝȐȌȎȈȑȈȚȍ ȉȐȌȎȈȌ ȥȊȈ ȑȈȚȝȈ ȉȐȌȎȈȔ Ȍȍȝȑ ȈȘȚȝȈ ȐȊȈ ȠȈȠȊȈȚȈȝ ȌȍȝȍȕȈ — ȚȍȓȖȔ; ȌȍȝȐȕȈȝ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ (ȖȚȞȈ); ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȌȍȝȈȚ — Ȑȏ ȚȍȓȈ (ȔȈȚȍȘȐ); ȌȍȝȈȝ — ȚȍȓȖ; ȈȉȝȐȌȎȈȑȈȚȍ — ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȈ șȊȍȚ; ȉȐȌȎȈȚ — Ȑȏ șȍȔȍȕȐ; ȥȊȈ — Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȉȐȌȎȈȔ — șȍȔȧ; ȌȍȝȐ — ȕȈȝȖȌȧȡȐȑșȧ Ȋ Țȍȓȍ; ȈȘȚȝȈȝ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ șȚȐȝȐȐ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȠȈȠȊȈȚȈȝ — Ȋȍȟȕȣȍ. DzȈȒ ȖȌȕȖ șȍȔȧ ȘȖȎȌȈȍȚ ȌȘțȋȖȍ, Ȗ ȞȈȘȤ, ȚȈȒ ȖȌȕȖ ȚȍȓȖ [ȚȍȓȖ ȖȚȞȈ] ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȌȘțȋȖȋȖ ȚȍȓȈ [ȚȍȓȈ ȔȈȚȍȘȐ] ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚ ȕȈ șȊȍȚ ȚȘȍȚȤȍ ȚȍȓȖ [ȚȍȓȖ ȘȍȉȍȕȒȈ]. ȅȓȍȔȍȕȚȣ, șȖșȚȈȊȓȧȦȡȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ, Ȋȍȟȕȣ, Ȑ ȚȈȒ Ȏȍ ȊȍȟȕȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȗȘȖȧȊȓȧȦȡȍȍ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ Ȑȝ șȊȖȍ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȗ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȐ ȌȊțȝ ȥȕȍȘȋȐȑ: ȊȣșȠȍȑ Ȑ ȕȐȏȠȍȑ. ǵȐȏȠȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȗȧȚȐ ȋȘțȉȣȝ Ȑ ȚȘȍȝ ȚȖȕȒȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ. ǮȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ Ȓ ȊȣșȠȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȕȖ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȚȍȓȈȝ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȚȐȗȖȊ, șȖȏȌȈȕȕȣȝ Ȑȏ ȥȚȐȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ. ǰ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ, Ȑ ȌțȝȖȊȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȐ (ȔȈȚȍȘȐȧ Ȑ Ȍțȝ) ȧȊȓȧȦȚșȧ ȊȍȟȕȣȔȐ ȥȕȍȘȋȐȧȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, Ȋșȍ ȥȕȍȘȋȐȐ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ. DzȖȋȌȈ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȈȧ ȟȈșȚȐȞȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȎȍȓȈȍȚ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȔȐȘȖȔ, ǫȖșȗȖȌȤ ȌȈȍȚ ȍȔț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȖȉȣȊȈȚȤ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȚȍȓȈȝ Ȑ ȕȈ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔ ȖȗȣȚȍ ȐșȗȣȚȈȚȤ Ȋșȍ ȘȈȌȖșȚȐ Ȑ șȚȘȈȌȈȕȐȧ ȘȈȏȕȣȝ țșȓȖȊȐȑ ȎȐȏȕȐ. ǮȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȖȚȕȖșȧȡȍȍșȧ Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȎȍȓȈȦȡȍȍ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȔȈȚȍȘȐȍȑ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ǭȋȖ ȊȓȈșȚȐ. ǺȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȖȚȍȞ Ȑ ȔȈȚȤ ȕȍ ȐȔȍȦȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ Ȓ ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț. ǶȕȐ ȓȐȠȤ ȗȖșȘȍȌȕȐȒȐ, ȗȘȐ ȗȖȔȖȡȐ ȒȖȚȖȘȣȝ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȚȍȓȈ, ȊȖȏȕȐȒȠȐȍ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȑ Ȑ ȒȈȘȔȣ. ǺǭDzǹǺ 8 ȌȍȝȈ-ȌȍȝȐ-ȊȐȉȝȈȋȖ 'ȑȈȔ ȈȊȐȊȍȒȈ-ȒȘȐȚȈȝ ȗțȘȈ ȌȎȈȚȐ-ȊȑȈȒȚȐ-ȊȐȉȝȈȋȖ 'ȑȈȔ 379


380 ȑȈȚȝȈ ȊȈșȚțȕȐ ȒȈȓȗȐȚȈȝ ȌȍȝȈ — ȚȍȓȈ; ȌȍȝȐ — Ȑ ȊȓȈȌȍȓȤȞȈ ȚȍȓȈ; ȊȐȉȝȈȋȈȝ — ȘȈȏȌȍȓȍȕȐȍ; ȈȑȈȔ — ȥȚȖ; ȈȊȐȊȍȒȈ — ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖȔ; ȒȘȐȚȈȝ — șȖȏȌȈȕȕȖȍ; ȗțȘȈ — ȌȈȊȕȖ (Ȋ ȕȍȏȈȗȈȔȧȚȕȣȍ ȊȘȍȔȍȕȈ); ȌȎȈȚȐ — ȕȈ șȖșȓȖȊȐȧ ȐȓȐ ȒȈșȚȣ; ȊȑȈȒȚȐ — ȕȈ ȐȕȌȐȊȐȌțțȔȖȊ; ȊȐȉȝȈȋȈȝ — ȌȍȓȍȕȐȍ; ȈȑȈȔ — ȥȚȖ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȊȈșȚțȕȐ — Ȋ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȔ ȖȉȢȍȒȚȍ; ȒȈȓȗȐȚȈȝ — ȊȖȖȉȘȈȎȈȍȔȖȍ. ǬȍȓȍȕȐȍ ȓȦȌȍȑ ȗȖ ȖȉȡȐȔ Ȑ ȟȈșȚȕȣȔ ȗȘȐȏȕȈȒȈȔ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ ȗȖ Ȑȝ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȕȖșȚȐ Ȓ ȒȈȒȖȔț-ȚȖ șȖșȓȖȊȐȦ Ȑ șȍȔȤȍ, ȗȘȐȌțȔȈȕȖ ȕȍȊȍȎȌȈȔȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹțȡȍșȚȊțȦȚ ȌȊȍ ȥȕȍȘȋȐȐ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ Ȑ ȌțȝȖȊȕȈȧ. ǷȖșȒȖȓȤȒț Ȑȝ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȍȟȕȈȧ ȐșȚȐȕȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȥȚȐ ȥȕȍȘȋȐȐ ȚȈȒȎȍ șțȡȍșȚȊțȦȚ ȊȍȟȕȖ. Ǻȍ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȍ ȌțȠȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ș ȕȍȏȈȗȈȔȧȚȕȣȝ ȊȘȍȔȍȕ ȗȖȎȍȓȈȓȐ ȏȈȉȣȚȤ, ȒȍȔ ȖȕȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ, ȊȖȗȓȖȡȈȦȚșȧ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȚȍȓȈȝ Ȑ ȕȈȟȐȕȈȦȚ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȚȤ șȍȉȧ ș ȚȍȔ ȐȓȐ ȐȕȣȔ ȊȐȌȖȔ ȎȐȏȕȐ, ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖșȚȤȦ, șȖșȓȖȊȐȍȔ Ȑ Ț.Ȍ. ǺǭDzǹǺ 9 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȥȊȈȔ ȈȠȊȈșȐȚȖ ȘȈȌȎȈ ȟȐȚȘȈȒȍȚțȘ ȌȊȐȌȎȖȒȚȐȉȝȐȝ ȊȐȔȘȐȌȎȑȈ ȗȈȕȐȕȈ ȊȈȒȚȘȈȔ ȈȌȝȐ-ȔȓȈȕȈȔ ȈȉȝȈȠȈȚȈ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȈȠȊȈșȐȚȈȝ — ȖȉȕȈȌȍȎȍȕȕȣȑ (ȗȘȖșȊȍȡȍȕȕȣȑ); ȘȈȌȎȈ — ȞȈȘȤ; ȟȐȚȘȈȒȍȚțȝ — ȟȐȚȘȈȒȍȚț; ȌȊȐȌȎȈțȒȚȐȉȝȐȝ — ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ ȊȍȓȐȒȐȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ (ǵȈȘȈȌȣ Ȑ ǨȕȋȐȘȣ); ȊȐȔȘȐȌȎȑȈ — țȚȍȘȍȊ; ȗȈȕȐȕȈ — ȘțȒȖȑ; ȊȈȒȚȘȈȔ — ȓȐȞȖ; ȈȌȝȐ-ȔȓȈȕȈȔ — ȐșșțȠȍȕȕȖȍ ȋȖȘȍȔ; ȈȉȝȈȠȈȚȈ — ȏȈȋȖȊȖȘȐȓ ȘȈȏțȔȕȖ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǶȉȕȈȌȍȎȍȕȕȣȑ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ ǵȈȘȈȌȣ Ȑ ǨȕȋȐȘȣ, ȞȈȘȤ ȟȐȚȘȈȒȍȚț ȊȖșȗȘȧȓ ȌțȝȖȔ. Ƕȕ țȚȍȘ șȊȖȍ ȖșțȕțȊȠȍȍșȧ ȖȚ ȋȖȘȧ ȓȐȞȖ Ȑ ȏȈȋȖȊȖȘȐȓ. ǺǭDzǹǺ 10 ȠȘȐ-ȘȈȌȎȖȊȈȟȈ ȒȈț ȑțȊȈȔ ȌȎȕȈȕȈ-șȈȔȗȈȕȕȈț ȔȈȝȐȠȚȝȈț ȟȈ ȔȈȝȐȑȈșȈȔ ȈȊȈȌȝțȚȍȕȈ ȊȍȠȍȕȈ ȋțȌȝȈȊ ȐȝȈ șȈȔȈȋȈȚȈț ȠȘȐ-ȘȈȌȎȈ țȊȈȟȈ — ȞȈȘȤ ȟȐȚȘȈȒȍȚț șȒȈȏȈȓ; ȒȈț — ȒȚȖ; ȑțȊȈȔ — Ȋȣ; ȌȎȕȈȕȈșȈȔȗȈȕȕȈț — șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȍ Ȋ ȏȕȈȕȐȐ; ȔȈȝȐȠȚȝȈț — ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȍ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȔȈȝȐȑȈșȈȔ — Ȑȏ ȊȍȓȐȒȐȝ; ȈȊȈȌȝțȚȍȕȈ — șȚȘȈȕșȚȊțȦȡȐȝ ȗȖȌȊȐȎȕȐȒȖȊ, ȗȖȓțȟȐȊȠȐȝ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ; ȊȍȠȍȕȈ — ȖȌȍȧȕȐȍȔ; ȋțȌȝȈț — șȒȘȣȚȣȍ; ȐȝȈ — șȦȌȈ; șȈȔȈȋȈȚȈț — ȗȘȐȉȣȊȠȐȍ. 380


381 ǾȈȘȤ ȟȐȚȘȈȒȍȚț șȒȈȏȈȓ: ǷȖȎȍȓȈȊ ȖșȚȈȚȤșȧ ȕȍțȏȕȈȕȕȣȔȐ, Ȋȣ ȗȘȐȠȓȐ ȒȖ Ȕȕȍ Ȋ ȖȌȍȎȌȍ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȝ șȚȘȈȕȕȐȒȖȊ, ȈȊȈȌȝțȚ. ǵȖ ȧ ȊȐȎț, ȟȚȖ ȗȍȘȍȌȖ ȔȕȖȑ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȕȍ ȏȕȈȦȡȐȍ șȍȉȍ ȘȈȊȕȣȝ. ǪȈȔ ȐȏȊȍșȚȕȈ ȐșȚȐȕȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ Ȋȍȡȍȑ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȋȣ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȍ șȘȍȌȐ ȊȍȓȐȒȐȝ. ǺǭDzǹǺ 11 ȟȈȘȈȕȚȐ ȝȑ ȈȊȈȕȈț ȒȈȔȈȔ ȉȘȈȝȔȈȕȈ ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȗȘȐȑȈȝ ȔȈȌȘȐȠȈȔ ȋȘȈȔȑȈ-ȉțȌȌȝȐȕȈȔ ȉȖȌȝȈȑȖȕȔȈȚȚȈ-ȓȐȕȋȐȕȈȝ ȟȈȘȈȕȚȐ — șȚȘȈȕșȚȊțȦȚ; ȝȐ — ȊȖȐșȚȐȕț; ȈȊȈȕȈț — ȗȖ ȔȐȘț; ȒȈȔȈȔ — ȋȌȍ ȗȖȎȍȓȈȦȚ; ȉȘȈȝȔȈȕȈȝ — ȉȘȈȝȔȈȕȣ; ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȗȘȐȑȈȝ — ȊȈȑȠȕȈȊȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȖȘȖȋȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȔȈ-ȌȘȐȠȈȔ — ȗȖȌȖȉȕȣȝ Ȕȕȍ; ȋȘȈȔȑȈ-ȉțȌȌȝȐȕȈȔ — ȗȖȋȓȖȡȍȕȕȣȝ ȏȈȉȖȚȈȔȐ Ȗ ȗȘȍȝȖȌȧȡȍȔ; ȉȖȌȝȈȑȈ — ȘȈȌȐ ȗȘȖȉțȎȌȍȕȐȧ; țȕȔȈȚȚȈȓȐȕȋȐȕȈȝ — ȘȧȌȧȡȐȍșȧ Ȋ ȖȌȍȎȌȣ țȔȈȓȐȠȍȕȕȣȝ. ǩȘȈȝȔȈȕȣ, ȌȖșȚȐȋȠȐȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ, șȈȔȣȝ ȌȖȘȖȋȐȝ șȓțȋ DzȘȐȠȕȣ, ȐȕȖȋȌȈ ȘȧȌȧȚșȧ ȉȍȏțȔȞȈȔȐ. ǯȈȉȖȚȧșȤ Ȗ ȗȘȖșȊȍȡȍȕȐȐ Țȍȝ, ȒȚȖ, ȗȖȌȖȉȕȖ Ȕȕȍ, ȗȖȋȘȧȏ Ȋ ȔȐȘșȒȖȑ șțȍȚȍ Ȑ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ țȚȍȝȈȝ, ȖȕȐ șȚȘȈȕșȚȊțȦȚ ȗȖ ȏȍȔȓȍ, ȕȈȗȘȈȊȓȧȧșȤ ȚțȌȈ, ȒțȌȈ ȗȖȎȍȓȈȦȚ. ǺǭDzǹǺȃ 12 - 15 ȒțȔȈȘȖ ȕȈȘȈȌȈ ȘȐȉȝțȘ ȈȕȋȐȘȈ ȌȍȊȈȓȖ 'șȐȚȈȝ ȈȗȈȕȚȈȘȈȚȈȔȈ ȊȑȈșȖ ȔȈȘȒȈȕȌȍȑȖ 'ȚȝȈ ȋȈțȚȈȔȈȝ ȊȈșȐȠȚȝȖ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȘȈȔȈȝ ȒȈȗȐȓȖ ȉȈȌȈȘȈȑȈȕȐȝ ȌțȘȊȈșȈ ȑȈȌȎȕȈȊȈȓȒȑȈȠ ȟȈ ȌȎȈȚțȒȈȘȕȈș ȚȈȚȝȈȘțȕȐȝ ȘȖȔȈȠȈȠ ȟȑȈȊȈȕȖ ȌȈȚȚȈ ȈșțȘȐȝ șȈȗȈȚȈȕȌȎȈȓȐȝ ȘȐȠȐȘ ȊȍȌȈ-ȠȐȘȈ ȌȝȈțȔȑȖ ȔțȕȐȝ ȗȈȕȟȈȠȐȒȝȈș ȚȈȚȝȈ ȝȐȘȈȕȑȈȕȈȉȝȈȝ ȒȈțȠȈȓȑȈȝ ȠȘțȚȈȌȍȊȈ ȘȐȚȈȌȝȊȈȌȎȈȝ ȥȚȍ ȗȈȘȍ ȟȈ șȐȌȌȝȍȠȈȠ ȟȈȘȈȕȚȐ ȌȎȕȈȕȈ-ȝȍȚȈȊȈȝ ȒțȔȈȘȈȝ — ǹȈȕȈȚ-ȒțȔȈȘ; ȕȈȘȈȌȈȝ — ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ; ȘȐȉȝțȝ — ǸȐȉȝț; ȈȕȋȐȘȈȝ — ǨȕȋȐȘȈ; ȌȍȊȈȓȈȝ — ǬȍȊȈȓȈ; ȈșȐȚȈȝ — ǨșȐȚȈ; ȈȗȈȕȚȈȘȈȚȈȔȈȝ ȊȑȈșȈȝ — ǪȤȧșȈȌȍȊȈ; ȔȈȘȒȈȕȌȍȑȈȝ — ǴȈȘȒȈȕȌȍȧ; ȈȚȝȈ — ȚȈȒȎȍ; ȋȈțȚȈȔȈȝ — ǫȈțȚȈȔȈ; ȊȈșȐȠȚȝȈȝ — ǪȈșȐȠȚȝȈ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȘȈȔȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǷȈȘȈȠțȘȈȔȈ; ȒȈȗȐȓȈȝ — DzȈȗȐȓȈ; ȉȈȌȈȘȈȑȈȕȐȝ — ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ; ȌțȘȊȈșȈȝ — ǬțȘȊȈșȈ; ȑȈȌȎȕȈȊȈȓȒȑȈȝ — 381


382 ȇȋȤȧȊȈȓȒȤȧ; ȟȈ — Ȑ; ȌȎȈȚțȒȈȘȕȈȝ — ǬȎȈȚțȒȈȘȕȈ; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȘțȕȐȝ — ǨȘțȕȐ; ȘȖȔȈȠȈȝ — ǸȖȔȈȠȈ; ȟȑȈȊȈȕȈȝ — ȟȤȧȊȈȕȈ; ȌȈȚȚȈȝ — ǬȈȚȚȈȚȘȍȧ; ȈșțȘȐȝ — ǨșțȘȐ; șȈ-ȗȈȚȈȕȌȎȈȓȐȝ — Ȉ ȚȈȒȎȍ ǷȈȚȈȕȌȎȈȓȐ; ȘȐȠȐȝ — ȔțȌȘȍȞ; ȊȍȌȈ-ȠȐȘȈȝ — ȋȓȈȊȈ ǪȍȌ; ȌȝȈțȔȑȈȝ — ǬȝȈțȔȤȧ; ȔțȕȐȝ — ȔțȌȘȍȞ; ȗȈȕȟȈȠȐȒȝȈȝ — ǷȈȕȟȈȠȐȒȝȈ; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒȎȍ; ȝȐȘȈȕȑȈȕȈȉȝȈȝ — ǽȐȘȈȕȤȧȕȈȉȝȈ; ȒȈțȠȈȓȑȈȝ — DzȈțȠȈȓȤȧ; ȠȘțȚȈȌȍȊȈȝ — ȀȘțȚȈȌȍȊȈ; ȘȐȚȈȌȝȊȈȌȎȈȝ — ǸȐȚȈȌȝȊȈȌȎȈ; ȥȚȍ — ȥȚȐ; ȗȈȘȍ — ȌȘțȋȐȍ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; șȐȌȌȝȈ-ȐȠȈȝ — ȖȉȓȈȌȈȚȍȓȐ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȝ șȐȓ; ȟȈȘȈȕȚȐ — șȚȘȈȕșȚȊțȦȚ; ȌȎȕȈȕȈȝȍȚȈȊȈȝ — ȔțȌȘȍȞȣ, ȗȘȖȗȖȊȍȌțȦȡȐȍ ȗȖ ȊșȍȔț ȔȐȘț. Ƕ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ, ȧ ȕȈșȓȣȠȈȕ Ȗ ȔȕȖȋȐȝ ȊȍȓȐȒȐȝ șȊȧȚȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ, ȖȉȘȍȚȧ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ, șȚȘȈȕșȚȊțȦȚ ȗȖ șȊȍȚț, ȗȘȖșȊȍȡȈȧ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍȕȕȣȝ. ǹȘȍȌȐ ȕȐȝ ǹȈȕȈȚ-ȒțȔȈȘ, ǵȈȘȈȌȈ, ǸȐȉȝț, ǨȕȋȐȘȈ, ǬȍȊȈȓȈ, ǨșȐȚȈ, ǨȗȈȕȚȈȘȈȚȈȔȈ [ǪȤȧșȈȌȍȊȈ], ǴȈȘȒȈȕȌȍȧ, ǫȈțȚȈȔȈ, ǪȈșȐȠȚȝȈ, ǩȝȈȋȈȊȈȕ ǷȈȘȈȠțȘȈȔȈ, DzȈȗȐȓȈ, ȀțȒȈȌȍȊȈ, ǬțȘȊȈșȈ, ȇȋȤȧȊȈȓȒȤȧ, ǬȎȈȚțȒȈȘȕȈ Ȑ ǨȘțȕȐ. Ǫ Ȑȝ ȟȐșȓȍ ȚȈȒȎȍ ǸȖȔȈȠȈ Ȑ ȟȤȧȊȈȕȈ, ǬȈȚȚȈȚȘȍȧ, ǨșțȘȐ, ǷȈȚȈȕȌȎȈȓȐ, ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǬȝȈțȔȤȧ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȖȟȐȚȈȦȚ ȋȓȈȊȖȑ ǪȍȌ, ȔțȌȘȍȞ ǷȈȕȟȈȠȐȒȝȈ, ǽȐȘȈȕȤȧȕȈȉȝȈ, DzȈțȠȈȓȤȧ, ȀȘțȚȈȌȍȊȈ Ȑ ǸȐȚȈȌȝȊȈȌȎȈ. ǬȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ, Ȋȣ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚȍ Ȓ Ȑȝ ȟȐșȓț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ ȊȈȎȕȖ ȖȚȔȍȚȐȚȤ șȓȖȊȖ ȌȎȕȈȕȈ-ȝȍȚȈȊȈȝ, ȒȖȚȖȘȖȍ țȒȈȏȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȔțȌȘȍȞȣ, ȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȕȣȍ Ȋ ȥȚȐȝ șȚȐȝȈȝ, Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ șȚȘȈȕșȚȊțȦȚ ȗȖ șȊȍȚț ȕȍ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȊȊȖȌȐȚȤ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ ȗȘȖșȚȣȝ ȓȦȌȍȑ, — ȖȕȐ ȕȍșțȚ ȔȐȘț ȐșȚȐȕȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ. dzȦȌȐ, ȓȐȠȍȕȕȣȍ ȥȚȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ, ȕȈȗȘȈșȕȖ ȗȘȖȎȐȊȈȦȚ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ. ǹȔȣșȓ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ — ȖșȖȏȕȈȚȤ șȊȖȐ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ǩȖȋȖȔ, DzȘȐȠȕȖȑ. ǷȖȥȚȖȔț ȓȦȌȐ, ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȍ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȓțȟȠȍ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. ǫȖșȗȖȌȤ ǹȈȔ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗȉ ȥȚȖȔ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (7.15): ȕȈ ȔȈȔ ȌțȠȒȘȐȚȐȕȖ ȔțȌȝȈȝ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ ȕȈȘȈȌȝȈȔȈȝ ȔȈȑȈȑȈȗȈȝȘȐȚȈ-ȌȎȕȈȕȈ ȈșțȘȈȔ ȉȝȈȊȈȔ ȈȠȘȐȚȈȝ «ǵȍȊȍȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ Ȑ ȋȓțȗȣȍ ȋȘȍȠȕȐȒȐ, ȕȐȏȠȐȍ Ȑȏ ȓȦȌȍȑ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Țȍ, ȟȤȍ ȏȕȈȕȐȍ țȒȘȈȌȍȕȖ ȐȓȓȦȏȐȍȑ, Ȑ ȌȍȔȖȕȣ-ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȐ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȘȍȌȈȦȚșȧ Ǵȕȍ». ǵȍȊȍȎȍșȚȊȖ ȓȦȌȍȑ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȦȚ șȍȉȧ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ (ȑȈșȑȈȚȔȈ-ȉțȌȌȝȐȝ ȒțȕȈȗȍ ȚȘȐ-ȌȝȈȚțȒȍ- șȈ ȥȊȈ ȋȖ-ȒȝȈȘȈȝ). ǷȖȟȚȐ ȕȐȒȚȖ ȊȖ Ȋșȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Ȑ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȕȈ ȕȈȠȍȑ ȗȓȈȕȍȚȍ, ǩȝțȘȓȖȒȍ, ȕȍ ȏȕȈȍȚ Ȗ ȘȈȏȓȐȟȐȐ ȔȍȎȌț ȚȍȓȖȔ Ȑ ȌțȠȖȑ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȊȐȌȐȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ Ȋ șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȐ. ȅȚȖ ȋȓțȉȖȒȖȍ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ, Ȑ, ȟȚȖȉȣ ȘȈșșȍȧȚȤ ȍȋȖ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ǫȖșȗȖȌȈ, ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȕȣȍ Ȋ ȌȈȕȕȣȝ șȚȐȝȈȝ, ȗțȚȍȠȍșȚȊțȦȚ ȗȖ ȊșȍȔț ȔȐȘț, șȚȈȘȈȧșȤ ȗȘȖȉțȌȐȚȤ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ Ȋ șȍȘȌȞȈȝ ȕȍȘȈȏțȔȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȖȊ. ǷȖȌȘȖȉȕȣȍ șȊȍȌȍȕȐȧ Ȗȉ ȈȟȈȘȤȧȝ, țȗȖȔȧȕțȚȣȝ Ȋ ȥȚȐȝ șȚȐȝȈȝ, ȗȘȐȊȖȌȧȚșȧ Ȋ «ǴȈȝȈȉȝȈȘȈȚȍ». ǰȕȚȍȘȍșȕȖ ȖȚȔȍȚȐȚȤ, ȟȚȖ ȐȔȧ ǷȈȕȟȈȠȐȒȝȈ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȖȉȓȈȌȈȚȍȓȤ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȍȕȐȧ șȍȉȧ ș ȗȧȚȤȦ ȖȉȖȓȖȟȒȈȔȐ: ȈȕȕȈȔȈȑȧ-, ȗȘȈȕȈȔȈȑȧ-, ȔȈȕȖȔȈȑȧ-, ȊȐȋȤȧȕȈȔȈȑȧ- Ȑ ȈȕȈȕȌȈȔȈȑȧ-ȒȈȔȖȑ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȍ ȏȕȈȍȚ ȗȘȐȘȖȌț ȚȖȕȒȐȝ ȗȖȒȘȖȊȖȊ ȌțȠȐ. ǹȖȋȓȈșȕȖ «ǴȈȝȈȉȝȈȘȈȚȍ» (ȀȈȕȚȐ- ȗȈȘȊȈ, ȋȓ. 218 - 219), ȈȟȈȘȤȧ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǷȈȕȟȈȠȐȒȝȈ ȘȖȌȐȓșȧ Ȋ șȍȔȤȍ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǬȎȈȕȈȒȐ, ȗȘȈȊȐȚȍȓȧ ǴȐȚȝȐȓȣ. ǷȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȐ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ șȈȕȒȝȤȐ ȗȘȐȟȐșȓȧȦȚ ǷȈȕȟȈȠȐȒȝȈ-ȈȟȈȘȤȦ Ȓ șȊȖȍȑ ȠȒȖȓȍ. 382


383 ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȐșțȡȍ ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȍȔț Ȋ Țȍȓȍ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ Ȕȣ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȍȔ șȍȉȧ șȖ șȊȖȐȔ ȚȍȓȖȔ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȐșȗȣȚȣȊȈȍȔ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ Țȍȓȍșȕȣȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ Ȑ șȚȘȈȌȈȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 16 ȚȈșȔȈȌ ȑțȊȈȔ ȋȘȈȔȑȈ-ȗȈȠȖȘ ȔȈȔȈ ȔțȌȝȈ-ȌȝȐȑȈȝ ȗȘȈȉȝț ȈȕȌȝȍ ȚȈȔȈșȐ ȔȈȋȕȈșȑȈ ȌȎȕȈȕȈ-ȌȐȗȈ țȌȐȘȑȈȚȈȔ ȚȈșȔȈȚ — ȗȖȥȚȖȔț; ȑțȊȈȔ — Ȋȣ; ȋȘȈȔȑȈ-ȗȈȠȖȝ — ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ, ȚȈȒȖȋȖ ȒȈȒ șȖȉȈȒȈ ȐȓȐ șȊȐȕȤȧ; ȔȈȔȈ — Ȕȍȕȧ; ȔțȌȝȈ-ȌȝȐȑȈȝ — ȕȍȘȈȏțȔȕȖȋȖ (ȓȐȠȍȕȕȖȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ); ȗȘȈȉȝț — Ȗ ȊȓȈȌȣȒȐ; ȈȕȌȝȍ — Ȋ ȕȍȗȘȖȋȓȧȌȕȖȑ; ȚȈȔȈșȐ — ȚȤȔȍ; ȔȈȋȕȈșȑȈ — țȚȖȕțȊȠȍȋȖ; ȌȎȕȈȕȈ- ȌȐȗȈȝ — șȊȍȚȐȓȤȕȐȒ ȏȕȈȕȐȧ; țȌȐȘȑȈȚȈȔ — ȌȈ ȉțȌȍȚ ȏȈȎȎȍȕ. ǰ ȚȈȒ ȒȈȒ Ȋȣ Ȑȏ Ȑȝ ȟȐșȓȈ, Ȋȣ șȗȖșȖȉȕȣ ȌȈȚȤ Ȕȕȍ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ. ǩȓțȎȌȈȧ ȊȖ ȚȤȔȍ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ, ȧ șȚȈȓ ȋȓțȗ, ȒȈȒ ȌȍȘȍȊȍȕșȒȖȍ ȎȐȊȖȚȕȖȍ, ȒȈȒȈȧȕȐȉțȌȤ șȖȉȈȒȈ ȐȓȐ șȊȐȕȤȧ. ǷȖȎȈȓțȑșȚȈ, șȗȈșȐȚȍ Ȕȍȕȧ, ȖȏȈȘȐȊ ȔȖȑ ȗțȚȤ șȊȍȚȐȓȤȕȐȒȖȔ ȏȕȈȕȐȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȟȚȖȉȣ ȖȉȘȍșȚȐ ȏȕȈȕȐȍ, ȕțȎȕȖ ȗȘȐȗȈșȚȤ Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ȊȍȓȐȒȐȝ șȊȧȚȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȕȈȌȍȓȐȚȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ ȌȘțȋȐȝ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȗȐșȈȕȐȧȝ șȒȈȏȈȕȖ: ȚȈșȔȈȌ ȋțȘțȔ ȗȘȈȗȈȌȑȍȚȈ ȌȎȐȌȎȕȈșțȝ ȠȘȍȑȈ țȚȚȈȔȈȔ — «ǺȖȚ, ȒȚȖ șȚȘȍȔȐȚșȧ țȏȕȈȚȤ Ȗ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ Ȑ șȔȣșȓȍ ȎȐȏȕȐ, ȌȖȓȎȍȕ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȓ ȐșȚȐȕȕȖȔț ȌțȝȖȊȕȖȔț țȟȐȚȍȓȦ Ȑ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ȍȔț». ǷȖȓțȟȐȚȤ ȔȐȓȖșȚȤ ȋțȘț ȔȖȎȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȊșȍȔ șȍȘȌȞȍȔ ȎȍȓȈȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȏȕȈȕȐȍ Ȑ ȊȣȑȚȐ Ȑȏ ȚȤȔȣ ȕȍȊȍȌȍȕȐȧ ȕȈ șȊȍȚ. ǻ ȋțȘț ȕȍȓȤȏȧ ȗȘȖșȐȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȑ — ȐșȞȍȓȍȕȐȧ ȐȓȐ ȒȈȒȖȋȖ-ȕȐȉțȌȤ ȌȘțȋȖȋȖ ȟțȌȈ. ǺȈȌ-ȊȐȌȎȕȈȕȈȘȚȝȈȔ: ȐȌȚȐ Ȓ ȋțȘț ȕțȎȕȖ ȏȈȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȖșȚȐȟȤ ȕȈțȒț ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. Dz ȕȍșȟȈșȚȤȦ, Ȋ ȊȍȒ DzȈȓȐ ȗȖȧȊȐȓȖșȤ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȓȎȍȋțȘț, ȒȖȚȖȘȣȍ, ȗȖȒȈȏȣȊȈȧ ȘȈȏȕȣȍ ȜȖȒțșȣ, șȖȉȐȘȈȦȚ ȚȖȓȗȣ țȟȍȕȐȒȖȊ, ȕȈȌȍȦȡȐȝșȧ ȟțȌȍșȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȖȉȘȍșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȓȈȋȈ. ǺȈȒȐȍ țȟȍȕȐȒȐ ȕȍ șȚȘȍȔȧȚșȧ Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȕȍ ȎȍȓȈȦȚ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ șȊȖȍȋȖ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. Ǫ ȠȈșȚȘȈȝ șȒȈȏȈȕȖ: ȖȔ ȈȌȎȕȈȕȈ-ȚȐȔȐȘȈȕȌȝȈșȑȈ ȌȎȕȈȕȈȕȌȎȈȕȈ-ȠȈȓȈȒȈȑȈ ȟȈȒȠțȘ țȕȔȐȓȐȚȈȔ ȑȍȕȈ ȚȈșȔȈȐ ȠȘȐ-ȋțȘȈȊȍ ȕȈȔȈȝ «ȇ ȉȣȓ ȘȖȎȌȍȕ ȊȖ ȚȤȔȍ ȕȍȊȍȌȍȕȐȧ, ȕȖ ȔȖȑ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ ȖȚȒȘȣȓ Ȕȕȍ ȋȓȈȏȈ, ȖȏȈȘȐȊ ȔȖȑ ȗțȚȤ ȜȈȒȍȓȖȔ ȏȕȈȕȐȧ. ȇ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ». ȅȚȖ — ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȋțȘț. dzȦȌȐ șȚȘȈȌȈȦȚ Ȋ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍ, Ȑ ȒȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȐȝ ȕțȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔ ȏȕȈȕȐȐ. ǺȖȚ, ȒȚȖ șȗȖșȖȉȍȕ ȌȈȚȤ șȊȖȍȔț țȟȍȕȐȒț ȚȈȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ Ȑ șȗȈșȚȐ ȍȋȖ ȖȚ ȗȘȖȏȧȉȈȕȐȧ ȊȖ ȚȤȔȍ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ, Ȑ ȍșȚȤ ȐșȚȐȕȕȣȑ ȋțȘț. ǺǭDzǹǺ 17 ȠȘȐ-ȈȕȋȐȘȈ țȊȈȟȈ 383


384 ȈȝȈȔ Țȍ ȗțȚȘȈ-ȒȈȔȈșȑȈ ȗțȚȘȈȌȖ 'șȔȑ ȈȕȋȐȘȈ ȕȘȐȗȈ ȥȠȈ ȉȘȈȝȔȈ-șțȚȈȝ șȈȒȠȈȕ ȕȈȘȈȌȖ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȘȐȠȐȝ ȠȘȐ-ȈȕȋȐȘȈȝ țȊȈȟȈ — ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǨȕȋȐȘȈ șȒȈȏȈȓ; ȈȝȈȔ — ȧ; Țȍ — Țȍȉȍ; ȗțȚȘȈȒȈȔȈșȑȈ — ȎȍȓȈȦȡȍȋȖ ȐȔȍȚȤ șȣȕȈ; ȗțȚȘȈ-ȌȈȝ — ȌȈȊȠȐȑ șȣȕȈ; ȈșȔȐ — ȍșȚȤ; ȈȕȋȐȘȈȝ — ȘȐȠȐ ǨȕȋȐȘȈ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȥȠȈȝ — ȥȚȖ; ȉȘȈȝȔȈ-șțȚȈȝ — șȣȕ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ; șȈȒȠȈȚ — ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ; ȕȈȘȈȌȈȝ — ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȍȑȠȐȑ; ȘȐȠȐȝ — ȔțȌȘȍȞ. ǨȕȋȐȘȈ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȞȈȘȤ, ȧ — ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȍȒȖȋȌȈ ȐșȗȖȓȕȐȓ ȚȊȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ. ȇ ȘȐȠȐ ǨȕȋȐȘȈ, ȗȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȦ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ț Țȍȉȧ ȘȖȌȐȓșȧ ȥȚȖȚ ȘȍȉȍȕȖȒ. Ǩ ȘȧȌȖȔ șȖ ȔȕȖȑ ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ, șȣȕ șȈȔȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ. ǺǭDzǹǺȃ 18 - 19 ȐȚȚȝȈȔ ȚȊȈȔ ȗțȚȘȈ-ȠȖȒȍȕȈ ȔȈȋȕȈȔ ȚȈȔȈșȐ ȌțșȚȈȘȍ ȈȚȈȌ-ȈȘȝȈȔ ȈȕțșȔȘȐȚȑȈ ȔȈȝȈȗțȘțȠȈ-ȋȖȟȈȘȈȔ ȈȕțȋȘȈȝȈȑȈ ȉȝȈȊȈȚȈȝ ȗȘȈȗȚȈȊ ȈȊȈȔ ȐȝȈ ȗȘȈȉȝȖ ȉȘȈȝȔȈȕȑȖ ȉȝȈȋȈȊȈȌ-ȉȝȈȒȚȖ ȕȈȊȈșȈȌȐȚțȔ ȈȘȝȈșȐ ȐȚȚȝȈȔ — ȚȈȒ; ȚȊȈȔ — Țȍȉȧ; ȗțȚȘȈ-ȠȖȒȍȕȈ — șȒȖȘȉȤȦ ȗȖ țȔȍȘȠȍȔț șȣȕț; ȔȈȋȕȈȔ — ȗȖȋȘțȎȍȕȕȖȋȖ; ȚȈȔȈșȐ — ȊȖ ȔȘȈȒ; ȌțșȚȈȘȍ — ȕȍȗȘȖȕȐȞȈȍȔȣȑ; Ȉ-ȚȈȚ-ȈȘȝȈȔ — ȕȍ ȏȈșȓțȎȐȊȈȦȡȍȋȖ ȥȚȖȋȖ; ȈȕțșȔȘȐȚȑȈ — ȊșȗȖȔȕȐȊ; ȔȈȝȈ-ȗțȘțȠȈ — ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȋȖȟȈȘȈȔ — ȗȖșȚȐȋȠȍȋȖ; ȈȕțȋȘȈȝȈȑȈ — Ȑȏ ȔȐȓȖșȚȐ; ȉȝȈȊȈȚȈȝ — Ȓ Țȍȉȍ; ȗȘȈȗȚȈț — ȗȘȐȠȍȌȠȐȍ; ȈȊȈȔ — Ȕȣ; ȐȝȈ — șȦȌȈ; ȗȘȈȉȝȖ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȉȘȈȝȔȈȕȑȈȝ — ȖșȖȏȕȈȊȠȐȑ ǪȣșȠțȦ ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ ǰșȚȐȕț; ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȉȝȈȒȚȈȝ — ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȊȈșȈȌȐȚțȔ — ȋȖȘȍȊȈȚȤ; ȈȘȝȈșȐ — ȔȖȎȍȠȤ. ǬȖȘȖȋȖȑ ȞȈȘȤ, Țȍȉȍ, ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȕȍ ȗȘȐșȚȈȓȖ ȚȈȒ șȒȖȘȉȍȚȤ Ȑȏ-ȏȈ țȚȘȈȚȣ șȣȕȈ. Ǵȣ ȗȘȐȠȓȐ, ȟȚȖȉȣ ȘȈȏȊȍȧȚȤ ȚȊȖȦ ȕȈȗȘȈșȕțȦ șȒȖȘȉȤ, ȊȣȏȊȈȕȕțȦ ȚȍȔ, ȟȚȖ Țȍȉȧ ȗȖȋȓȖȚȐȓȈ ȚȤȔȈ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. ǺȖȔț, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ șȚȖȓȤ ȋȓțȉȖȒȐȔȐ ȌțȝȖȊȕȣȔȐ ȗȖȏȕȈȕȐȧȔȐ, ȕȍ șȚȖȐȚ șȒȖȘȉȍȚȤ Ȗ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȗȖȚȍȘȧȝ Ȑ ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȧȝ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȐȝ șȚȐȝȈȝ șȓȍȌțȍȚ ȖȚȔȍȚȐȚȤ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȒȓȦȟȍȊȣȝ șȓȖȊ. ǶȌȕȖ Ȑȏ ȕȐȝ, ȔȈȝȈ-ȗțȘțȠȈ, țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȓȐȉȖ ȕȈ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȓȐȉȖ ȕȈ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǴȈȝȈ ȏȕȈȟȐȚ «ȊȍȘȝȖȊȕȈȧ», Ȉ ȗțȘțȠȈ — «ȓȐȟȕȖșȚȤ». ǺȖȋȖ, ȒȚȖ ȊșȍȋȌȈ șȓțȎȐȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȔȈȝȈ-ȗȈțȘțȠȐȒȖȑ. ȅȚȐȔ șȓȖȊȖȔ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȀțȒȈȌȍȊț ǫȖșȊȈȔȐ Ȑ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȈȘȐȒȠȐȚȈ. DzȈȎȌȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȌȖȓȎȍȕ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ șȓțȎȐȚȤ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. Ǫ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȗȍșȍȕ ȀȘȐȓȣ ǵȈȘȖȚȚȈȔȣ ȌȈșȈ ǺȝȈȒțȘȈ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: 384


385 ȚȈȕȌȍȘȈ ȟȈȘȈȕȈ șȍȊȐ ȉȝȈȒȚȈ-șȈȕȍ ȊȈșȈ ȌȎȈȕȈȔȍ ȌȎȈȕȈȔȍ ȝȈȑȈ, ȥȐ ȈȉȝȐȓȈȠȈ ǺȖȚ, ȒȚȖ ȘȍȠȐȓ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ, ȌȖȓȎȍȕ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ ȎȐȚȤ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ Ȑ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț, ȗȖȓțȟȐȊ ȗȖșȊȧȡȍȕȐȍ Ȋ ȗȈȘȈȔȗȈȘȍ. ǺȈȕȌȍȘȈ ȟȈȘȈȕȈ șȍȊȐ: ȚȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ șȓțȎȐȚȤ ȔȐșșȐȐ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȐ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț, șȓȍȌțȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȊȍȓȐȒȐȝ ǫȖșȊȈȔȐ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȈ. ǩȝȈȒȚȈ șȈȕȍ ȊȈșȈ — șȓțȎȐȚȤ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȊȈȔȐ șȓȍȌțȍȚ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȌȘțȋȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǺȈȒȖȊȈ ȋȓȈȊȕȈȧ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȧȔ ȐȓȐ șȖȎȈȓȍȚȤ Ȗ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȗȖȚȍȘȧȝ. ǷȖȥȚȖȔț, ȒȖȋȌȈ ǨȕȋȐȘȈ ǸȐȠȐ Ȑ ǵȈȘȈȌȈ țȊȐȌȍȓȐ, ȟȚȖ ȚȈȒȖȑ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȒȈȒ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȟȐȚȘȈȒȍȚț, șȒȖȘȉȐȚ Ȗ ȉȘȍȕȕȖȔ Țȍȓȍ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ, ȖȕȐ, ȌȊȐȎȐȔȣȍ ȉȍșȗȘȐȟȐȕȕȣȔ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȍȔ Ȓ ȕȍȔț, ȘȍȠȐȓȐ ȊȘȈȏțȔȐȚȤ ȞȈȘȧ, ȟȚȖȉȣ ȐȏȉȈȊȐȚȤ ȍȋȖ ȖȚ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. ǬȘțȋȖȍ ȊȈȎȕȖȍ șȓȖȊȖ Ȋ ȥȚȐȝ șȚȐȝȈȝ — ȉȘȈȝȔȈȕȑȈ. Dz ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȟȈșȚȖ ȖȉȘȈȡȈȦȚșȧ ș ȔȖȓȐȚȊȖȑ ȕȈȔȖ ȉȘȈȝȔȈȕȑȈ- ȌȍȊȈȑȈ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȚ ȒȈȒ ȚȖȋȖ, ȒȖȔț șȓțȎȈȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȉȘȈȝȔȈȕȑȖ ȉȝȈȋȈȊȈȌ- ȉȝȈȒȚȖ ȕȈȊȈșȈȌȐȚțȔ ȈȘȝȈșȐ . ǺȈȒȖȊ ȖȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȘȐȏȕȈȒ ȏȘȍȓȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȏȕȈȓ șȍȉȧ Ȑ ȌȖșȚȐȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, — ȕȐȟȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȖȋȖȘȟȐȚȤ ȐȓȐ ȖȉȘȈȌȖȊȈȚȤ ȍȋȖ (ȉȝȘȈȝȔȈ- ȉȝțȚȈȝ ȗȘȈșȈȕȕȈȚȔȈ). ǴțȒȐ Ȑ ȘȈȌȖșȚȐ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ ȕȍ ȒȈșȈȦȚșȧ ȍȋȖ. ǺǭDzǹǺ 20 ȚȈȌȈȐȊȈ Țȍ ȗȈȘȈȔ ȌȎȕȈȕȈȔ ȌȈȌȈȔȐ ȋȘȐȝȈȔ ȈȋȈȚȈȝ ȌȎȕȈȚȊȈȕȑȈȉȝȐȕȐȊȍȠȈȔ Țȍ ȗțȚȘȈȔ ȥȊȈ ȌȈȌȈȔȑ ȈȝȈȔ ȚȈȌȈ — ȚȖȋȌȈ; ȥȊȈ — ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ; Țȍ — Țȍȉȍ; ȗȈȘȈȔ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ; ȌȎȕȈȕȈȔ — ȏȕȈȕȐȍ; ȌȈȌȈȔȐ — ȌȈȓ ȉȣ; ȋȘȐȝȈȔ — Ȋ ȌȖȔ (Ȓ Țȍȉȍ); ȈȋȈȚȈȝ — ȗȘȐȠȍȌȠȐȑ; ȌȎȕȈȚȊȈ — țȏȕȈȊ; ȈȕȑȈ-ȈȉȝȐȕȐȊȍȠȈȔ — ȗȖȋȓȖȡȍȕȕȖșȚȤ ȐȕȣȔ (ȔȐȘșȒȖȑ șțȍȚȖȑ); Țȍ — Țȍȉȍ; ȗțȚȘȈȔ — șȣȕȈ; ȥȊȈ — ȚȖȓȤȒȖ; ȌȈȌȈȔȐ — ȌȈȓ; ȈȝȈȔ — ȧ. DzȖȋȌȈ ȧ ȊȗȍȘȊȣȍ ȗȖșȍȚȐȓ ȚȊȖȑ ȌȖȔ, ȧ ȝȖȚȍȓ ȉȣȓȖ ȌȈȘȖȊȈȚȤ Țȍȉȍ ȊȣșȠȍȍ, ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ, ȕȖ, țȊȐȌȍȊ, ȟȚȖ ȚȊȖȑ țȔ ȗȖȋȓȖȡȍȕ ȏȈȉȖȚȈȔȐ Ȗ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ, ȧ ȌȈȓ Țȍȉȍ ȓȐȠȤ șȣȕȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȐȕȍș Țȍȉȍ Ȑ ȘȈȌȖșȚȤ, Ȑ ȗȍȟȈȓȤ. ǺǭDzǹǺȃ 21 - 23 ȈȌȝțȕȈ ȗțȚȘȐȕȈȔ ȚȈȗȖ ȉȝȈȊȈȚȈȐȊȈȕțȉȝțȑȈȚȍ ȥȊȈȔ ȌȈȘȈ ȋȘȐȝȈ ȘȈȑȖ ȊȐȊȐȌȝȈȐȠȊȈȘȑȈ-șȈȔȗȈȌȈȝ ȠȈȉȌȈȌȈȑȈȠ ȟȈ ȊȐȠȈȑȈȠ ȟȈȓȈ ȘȈȌȎȑȈ-ȊȐȉȝțȚȈȑȈȝ ȔȈȝȐ ȘȈȌȎȑȈȔ ȉȈȓȈȔ ȒȖȠȖ 385


386 ȉȝȘȐȚȑȈȔȈȚȑȈ-șțȝȘȐȌȎ-ȌȎȈȕȈȝ șȈȘȊȍ 'ȗȐ ȠțȘȈșȍȕȍȔȍ ȠȖȒȈ-ȔȖȝȈ-ȉȝȈȑȈȘȚȐȌȈȝ ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ-ȕȈȋȈȘȈ-ȗȘȈȒȝȑȈȝ șȊȈȗȕȈ-ȔȈȑȈ-ȔȈȕȖȘȈȚȝȈȝ ȈȌȝțȕȈ — ȚȍȗȍȘȤ; ȗțȚȘȐȕȈȔ — ȐȔȍȦȡȐȝ ȌȍȚȍȑ; ȚȈȗȈȝ — ȋȖȘȍ; ȉȝȈȊȈȚȈ — ȚȖȉȖȑ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȕțȉȝțȑȈȚȍ — ȐșȗȣȚȈȕȖ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȌȈȘȈȝ — ȝȖȘȖȠȐȍ Ȏȍȕȣ; ȋȘȐȝȈȝ — ȌȖȔȈ; ȘȈȑȈȝ — ȉȖȋȈȚșȚȊȖ; ȊȐȊȐȌȝȈ — ȘȈȏȕȣȍ; ȈȐȠȊȈȘȑȈ — ȌȖșȚȖȧȕȐȧ; șȈȔȗȈȌȈȝ — Ȑ ȉȓȈȋȈ; ȠȈȉȌȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ȏȊțȒ Ȑ ȗȘȖȟȍȍ; ȟȈ — Ȑ; ȊȐȠȈȑȈȝ — Ȋșȍ, ȟȚȖ ȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȍ ȟțȊșȚȊȈȔ; ȟȈȓȈȝ — ȗȘȍȝȖȌȧȡȐ; ȘȈȌȎȑȈ — ȞȈȘșȚȊȈ; ȊȐȉȝțȚȈȑȈȝ — Ȑ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ; ȔȈȝȐ — ȏȍȔȓȧ; ȘȈȌȎȑȈȔ — ȊȓȈșȚȤ ȞȈȘȧ; ȉȈȓȈȔ — șȐȓȈ; ȒȖȠȈȝ — ȒȈȏȕȈ; ȉȝȘȐȚȑȈ — șȓțȋȐ; ȈȔȈȚȑȈ — șȖȊȍȚȕȐȒȐ; șțȝȘȐȚ-ȌȎȈȕȈȝ — Ȑ șȖȦȏȕȐȒȐ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȠțȘȈșȍȕȈ — Ȗ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤ ȀțȘȈșȍȕȣ; ȐȔȍ — ȥȚȐ; ȠȖȒȈ — ȋȖȘȍ; ȔȖȝȈ — ȐȓȓȦȏȐȦ; ȉȝȈȑȈ — șȚȘȈȝ; ȈȘȚȐ — Ȑ șȚȘȈȌȈȕȐȧ; ȌȈȝ — ȌȈȦȡȐȍ; ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ- ȕȈȋȈȘȈ-ȗȘȈȒȝȑȈȝ — ȋȓȈȊȕȣȑ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ-ȕȈȋȈȘȈ, ȗȘȐȏȘȈȟȕȣȑ ȌȊȖȘȍȞ Ȋ ȓȍșț; șȊȈȗȕȈ — șȕȣ; ȔȈȑȈ — ȐȓȓȦȏȐȐ; ȔȈȕȖȘȈȚȝȈȝ — Ȑ ȊȣȔȣșȓȣ. ǬȖȘȖȋȖȑ ȔȖȑ ȞȈȘȤ, ȚȍȗȍȘȤ Țȣ ȐȏȊȍȌȈȓ ȔțȒȐ ȖȚȞȖȊșȚȊȈ. Ƕ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤ ȀțȘȈșȍȕȣ, ȎȍȕȈ, ȌȖȔ, ȗȘȖȞȊȍȚȈȦȡȍȍ ȞȈȘșȚȊȖ, ȉȖȋȈȚșȚȊȈ Ȑ Ȋșȍ, ȟȍȔ ȕȈșȓȈȎȌȈȦȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȐȔȍȦȚ ȖȌȕȖ Ȗȉȡȍȍ șȊȖȑșȚȊȖ — ȊșȍȔț ȥȚȖȔț ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȒȖȕȍȞ. ǾȈȘșȚȊȖ, ȔȖȋțȟȍȍ ȊȖȑșȒȖ, ȒȈȏȕȈ, șȓțȋȐ Ȑ șȖȊȍȚȕȐȒȐ, ȌȘțȏȤȧ Ȑ ȘȖȌȕȣȍ ȗȘȐȕȖșȧȚ ȓȐȠȤ șȚȘȈȝ, ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȧ, șȒȖȘȉȤ Ȑ șȚȘȈȌȈȕȐȍ. ǶȕȐ ȗȖȌȖȉȕȣ ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ-ȕȈȋȈȘȍ, ȗȘȐȏȘȈȟȕȖȔț ȏȈȔȒț Ȋ ȓȍșț, Ȑ ȘȈșȚȈȦȚ ȉȍȏ șȓȍȌȈ ȚȈȒ Ȏȍ, ȒȈȒ ȔȐȘȈȎ ȐȓȐ ȔȍȟȚȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȐȝ șȚȐȝȈȝ ȖȗȐșȈȕȣ ȗțȚȣ, țȌȍȘȎȐȊȈȦȡȐȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ Ȋ ȗȓȍȕț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. ǮȐȚȍȓȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ ȖȒȘțȎȈȦȚ șȍȉȧ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȔȐ ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȧȔȐ, ȚȈȒȐȔȐ ȒȈȒ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ, ȌȍȚȐ, ȎȍȕȈ ȐȓȐ ȔțȎ Ȑ ȗȘȖȟȍȍ (ȌȍȝȈȗȈȚȑȈ-ȒȈȓȈȚȘȈȌȐȠț). ǵȖ ȕȈȌȍȎȌȣ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȖȋȘȈȌȧȚ ȕȈș ȖȚ Ȋșȍȝ ȉȍȌ, ȚȡȍȚȕȣ. ǿȍȔ ȉȣ ȕȐ ȖȉȓȈȌȈȓȈ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ, ȍȑ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȖșȚȈȊȐȚȤ șȊȖȍ ȕȣȕȍȠȕȍȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȑ ȏȈȕȧȚȤ ȕȖȊȖȍ. ǵȖȊȣȍ țșȓȖȊȐȧ ȔȖȋțȚ ȖȒȈȏȈȚȤșȧ ȝțȎȍ ȗȘȍȎȕȐȝ, ȕȖ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȕȐ ȉțȌțȚ ȓțȟȠȍ, ș ȕȐȔȐ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȒȖȋȌȈ-ȕȐȉțȌȤ ȘȈșșȚȈȚȤșȧ, ȟȚȖȉȣ ȘȖȌȐȚȤșȧ șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ șȚȘȈȌȈȚȤ, țȎȍ Ȋ ȌȘțȋȖȔ Țȍȓȍ. ǸȈȏțȔȕȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț șȓȍȌțȍȚ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȧ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȘȐȕȍșțȚ ȍȔț șȟȈșȚȤȧ. Ƕȕ ȌȖȓȎȍȕ ȏȈȕȧȚȤ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖȚȊȍȟȈȓȖ ȉȣ ȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȍ: șȚȈȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ Ȑ ȊȍȟȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. ǺȈȒȖȑ șȖȊȍȚ ȌȈȓȐ ȞȈȘȦ ȟȐȚȘȈȒȍȚț ȔțȌȘȍȞȣ ǨȕȋȐȘȈ ǸȐȠȐ Ȑ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ. ǺǭDzǹǺ 24 ȌȘȐȠȑȈȔȈȕȈ ȊȐȕȈȘȚȝȍȕȈ ȕȈ ȌȘȐȠȑȈȕȚȍ ȔȈȕȖȉȝȈȊȈȝ ȒȈȘȔȈȉȝȐȘ ȌȝȑȈȑȈȚȖ ȕȈȕȈȒȈȘȔȈȕȐ ȔȈȕȈșȖ 'ȉȝȈȊȈȕ ȌȘȐȠȑȈȔȈȕȈȝ — ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȍȔȣȍ; ȊȐȕȈ — ȉȍȏ; ȈȘȚȝȍȕȈ — ȊȍȡȍșȚȊȍȕȕȖșȚȐ; ȕȈ — ȕȍ; ȌȘȐȠȑȈȕȚȍ — ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȦȚșȧ; ȔȈȕȖȉȝȈȊȈȝ — ȊȣȔȣșȓȣ; ȒȈȘȔȈȉȝȐȝ — 386


387 ȌȍȑșȚȊȐȧȔȐ ȘȈȌȐ ȗȓȖȌȖȊ; ȌȝȑȈȑȈȚȈȝ — ȖȉȌțȔȣȊȈȦȡȍȋȖ; ȕȈȕȈ — ȘȈȏȕȣȍ; ȒȈȘȔȈȕȐ — ȒȖȘȣșȚȕȣȍ ȌȍȑșȚȊȐȧ; ȔȈȕȈșȈȝ — Ȑȏ țȔȈ; ȈȉȝȈȊȈȕ — ȊȖȏȕȐȒȓȐ. Ǫșȍ, ȟȚȖ Ȕȣ ȊȐȌȐȔ ȊȖȒȘțȋ: ȎȍȕȈ, ȌȍȚȐ Ȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤ, — ȗȖȌȖȉȕȖ șȕț ȐȓȐ ȊȣȔȣșȓț, ȓȐȠȍȕȕȖȔț ȘȍȈȓȤȕȖșȚȐ. ǺȖ ȊȖȏȕȐȒȈȧ, ȚȖ ȐșȟȍȏȈȧ, ȥȚȐ ȏȣȉȒȐȍ ȖȉȘȈȏȣ ȘȖȎȌȈȦȚșȧ Ȋ țȔȍ Ȑȏ-ȏȈ ȕȈȠȐȝ ȗȘȍȎȕȐȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ Ȑ ȗȖȉțȎȌȈȦȚ ȕȈș Ȓ ȕȖȊȣȔ ȌȍȑșȚȊȐȧȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ — ȓȐȠȤ ȐȋȘȈ țȔȈ, ȗȖȘȖȎȌȈȦȡȈȧ ȗȘȐȏȘȈȟȕȣȍ ȖȉȘȈȏȣ. ǺȈȒ, ȊȖ șȕȍ ȕȈȔ ȔȖȋțȚ ȗȘȐȊȐȌȍȚȤșȧ ȚȐȋȘȣ Ȑ ȏȔȍȐ, Ȑ, ȝȖȚȧ Ȑȝ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȕȍȚ, Ȕȣ ȗțȋȈȍȔșȧ Ȑȝ, ȗȘȐȕȐȔȈȧ șȖȕ ȏȈ ȧȊȤ. Ǫșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ Ȋ șȐȓț șȊȖȍȑ ȕȍȗȘȖȟȕȖșȚȐ ȗȖȌȖȉȕȖ șȕț. ǷȖ ȥȚȖȔț ȗȖȊȖȌț ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȗȐȠȍȚ Ȋ șȊȖȍȔ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȐ: ȈȘȚȝȍȕȈ ȊȑȈȋȝȘȈ-șȈȘȗȈȌȐȕȈ ȊȐȕȈȐȊȈ ȌȘȐȠȑȈȔȈȕȈȝ șȊȈȗȕȈȌȐ-ȉȝȈȕȋȍ șȈȚȐ ȕȈ ȌȘȐȠȑȈȕȚȍ ȚȈȌ ȥȊȈȔ ȌȈȘȈȌȈȑȖ 'ȊȈșȚȈȊȈ-ȊȈșȚț-ȉȝțȚȈȝ șȊȈȗȕȈȌȈȑȖ 'ȊȈșȚțȉȝțȚȈȠ ȟȈ șȈȘȊȍ ȔȈȕȖȉȝȈȊȈȝ ȔȈȕȖ-ȊȈșȈȕȈ ȌȎȈȕȑȈȚȊȈȕ ȔȈȕȖȉȝȈȊȈȝ. ǪȖ șȕȍ Ȕȣ ȊȐȌȐȔ ȚȐȋȘȖȊ Ȑ ȏȔȍȑ, Ȑ Ȍȓȧ șȗȧȡȍȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖȕȐ ȘȍȈȓȤȕȣ, ȕȖ șȚȖȐȚ ȍȔț ȗȘȖșȕțȚȤșȧ, ȒȈȒ ȖȕȐ ȐșȟȍȏȈȦȚ. ǺȈȒ Ȑ ȊȍșȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȕȈȠȍȔ ȊȖȖȉȘȈȎȍȕȐȐ. Ǵȣ ȗȘȐȠȓȐ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȍȋȖ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ, Ȑ ȕȈȠ țȔ, ȗȖȋȓȖȡȍȕȕȣȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ, ȊȣȐșȒȐȊȈȍȚ Ȋșȍ ȕȖȊȣȍ Ȑ ȕȖȊȣȍ șȗȖșȖȉȣ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ. ǷȖ ȥȚȖȑ ȗȘȐȟȐȕȍ Ȕȣ ȘȖȎȌȈȍȔșȧ Ȋ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȚȍȓȈȝ. ǪȣȌțȔȣȊȈȧ șȍȉȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȞȍȓȐ, Ȕȣ șȚȈȘȈȍȔșȧ Ȑȝ ȌȖșȚȐȟȤ, Ȑ, ȍșȓȐ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ ȏȈȒȖȕȣ ȗȘȐȘȖȌȣ Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ (ȒȈȘȔȈȕȈ ȌȈȐȊȈ-ȕȍȚȘȍȕȈ), Ȕȣ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȖȉȘȍȚȈȍȔ ȎȍȓȈȍȔȖȍ. ǺȈȒ Ȕȣ Ȋșȍ ȉȖȓȤȠȍ ȏȈȗțȚȣȊȈȍȔșȧ Ȋ șȍȚȧȝ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȐȏȔȣȠȓȍȕȐȑ. Ǫ ȥȚȖȔ ȒȘȖȍȚșȧ ȗȘȐȟȐȕȈ Ȋșȍȝ ȕȈȠȐȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǶȌȕȐ ȕȈȠȐ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȗȖȘȖȎȌȈȦȚ ȌȘțȋȐȍ, ȕȖ Ȋ ȖșȕȖȊȍ Ȑ Țȍȝ, Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȓȍȎȐȚ ȗȘȖșȚȖ ȐȋȘȈ ȕȈȠȍȋȖ țȔȈ. ǺǭDzǹǺ 25 ȈȑȈȔ ȝȐ ȌȍȝȐȕȖ ȌȍȝȖ ȌȘȈȊȑȈ-ȌȎȕȈȕȈ-ȒȘȐȑȈȚȔȈȒȈȝ ȌȍȝȐȕȖ ȊȐȊȐȌȝȈ-ȒȓȍȠȈșȈȕȚȈȗȈ-ȒȘȐȌ țȌȈȝȘȐȚȈȝ ȈȑȈȔ — ȥȚȖ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȌȍȝȐȕȈȝ — ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ; ȌȍȝȈȝ — ȚȍȓȖ; ȌȘȈȊȑȈȌȎȕȈȕȈ-ȒȘȐȑȈ-ȈȚȔȈȒȈȝ — șȖșȚȖȧȡȍȍ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ, ȗȖȏȕȈȦȡȐȝ Ȑ ȌȍȑșȚȊțȦȡȐȝ ȖȘȋȈȕȖȊ ȟțȊșȚȊ; ȌȍȝȐȕȈȝ — ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ; ȊȐȊȐȌȝȈ — ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȝ; ȒȓȍȠȈ — ȋȖȘȍșȚȍȑ; șȈȕȚȈȗȈ — Ȑ ȔțȟȍȕȐȑ; ȒȘȐȚ — ȗȘȐȟȐȕȈ; țȌȈȝȘȐȚȈȝ — ȐȔȍȕțȍȔȖȍ. ǮȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȦȡȍȍ șȍȉȧ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ, ȎȐȊȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȏȈȉȖȚȈȔȐ Ȗȉ ȥȚȖȔ Țȍȓȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ șȖȟȍȚȈȕȐȍ ȗȧȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȕȈȟȈȓ, ȗȧȚȐ ȗȖȏȕȈȦȡȐȝ Ȑ ȗȧȚȐ ȌȍȑșȚȊțȦȡȐȝ ȖȘȋȈȕȖȊ ȟțȊșȚȊ, Ȉ ȚȈȒȎȍ țȔȈ. ǰȏ-ȏȈ țȔȈ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȚȘȐ ȊȐȌȈ șȚȘȈȌȈȕȐȑ: ȈȌȝȐȉȝȈțȚȐȒț, ȈȌȝȐȌȈȑȊȐȒț Ȑ ȈȌȝȤȧȚȔȐȒț. ǷȖȥȚȖȔț ȚȍȓȖ — ȐșȚȖȟȕȐȒ Ȋșȍȝ ȉȍȌ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ǷȧȚȖȑ ȗȍșȕȐ (5.4) ǸȐȠȈȉȝȈȌȍȊȈ, ȕȈșȚȈȊȓȧȧ șȊȖȐȝ șȣȕȖȊȍȑ, ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ȚȍȓȖ ȕȍȌȖȓȋȖȊȍȟȕȖ, ȖȕȖ — ȗȘȐȟȐȕȈ Ȋșȍȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ 387


388 ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ (ȈșȈȕȕ ȈȗȐ ȒȓȍȠȈȌȈ ȈșȈ ȌȍȝȈȝ). DzȈȒ țȎȍ ȉȣȓȖ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔ șȚȐȝȍ, Ȋșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȊȖȘȍȕȐȍ ȏȐȎȌȍȚșȧ ȕȈ ȊȣȔȣșȓȍ. ǰȕȖȋȌȈ țȔ ȏȈșȚȈȊȓȧȍȚ ȕȈș ȊȍȘȐȚȤ, ȟȚȖ, ȗȘȐȖȉȘȍȚȧ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ, Ȕȣ șȔȖȎȍȔ ȐȏȊȓȍȟȤ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȍ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ (ȏȍȔȓȐ, ȊȖȌȣ, ȊȖȏȌțȝȈ Ȑ Ȗȋȕȧ), ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȉȘȈȏțȦȚ ȎȍȓȍȏȖ, ȗȓȈșȚȐȒ, ȉȍȕȏȐȕ Ȑ ȌȘțȋȐȍ șȖșȚȈȊȓȧȦȡȐȍ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȧ. ǰșȗȖȓȤȏțȧ ȕȈȠȐ ȗȖȏȕȈȦȡȐȍ ȖȘȋȈȕȣ ȟțȊșȚȊ (ȋȓȈȏȈ, țȠȐ, ȧȏȣȒ Ȑ ȌȘțȋȐȍ) Ȑ ȌȍȑșȚȊțȦȡȐȍ ȖȘȋȈȕȣ (ȘțȒȐ, ȕȖȋȐ Ȑ Ț.Ȍ.), Ȉ ȚȈȒȎȍ ȗȧȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȗȍȘȊȖȥȓȍȔȍȕȚȖȊ (ȗȈȕȟȈȉȝțȚȣ), Ȕȣ Ȋșȍ șȐȓȤȕȍȍ ȏȈȗțȚȣȊȈȍȔșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȐ Ȑ ȕȈȊȓȍȒȈȍȔ ȕȈ șȍȉȧ ȚȘȐ ȊȐȌȈ șȚȘȈȌȈȕȐȑ: ȈȌȝȤȧȚȔȐȒț, ȈȌȝȐȌȈȑȊȐȒț Ȑ ȈȌȝȐȉȝȈțȚȐȒț. ǻȔ — ȒȖȘȍȕȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȥȚȖ Ȗȕ ȗȖȘȖȎȌȈȍȚ Ȋșȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. ǰ ȒȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȖȉȢȍȒȚȖȔ, Ȓ ȒȖȚȖȘȖȔț ȗȘȐȊȧȏȈȕ țȔ, ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȟȚȖ-ȓȐȉȖ ȕȍȎȍȓȈȚȍȓȤȕȖȍ, țȔ ȊȖȏȉțȎȌȈȍȚșȧ, Ȑ Ȕȣ șȚȘȈȌȈȍȔ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȕȈȠȐȝ ȗȖȏȕȈȦȡȐȝ Ȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȣȝ ȖȘȋȈȕȖȊ ȟțȊșȚȊ Ȕȣ șȖȏȌȈȍȔ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȣȑ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ, ȕȖ, ȒȖȋȌȈ Ȗȕ ȗȖȗȈȌȈȍȚ Ȋ ȈȊȈȘȐȦ Ȑ ȘȈȏȉȐȊȈȍȚșȧ, țȔ ȚȧȎȍȓȖ ȗȍȘȍȎȐȊȈȍȚ ȥȚț ȗȖȚȍȘȦ Ȑ ȏȈșȚȈȊȓȧȍȚ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ șȚȘȈȌȈȚȤ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ș ȗȖȔȖȡȤȦ țȔȈ șȖȏȌȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ țșȓȖȊȐȧ șȊȖȍȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ. ǵȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȊȘȍȔȍȕȕȖ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȊȣȕțȎȌȍȕȖ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ șȚȘȈȌȈȚȤ, ȝȖȚȧ șȈȔȖ ȗȖ șȍȉȍ ȖȕȖ ȕȐȒȈȒ ȕȍ șȊȧȏȈȕȖ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȖȒȘțȎȍȕȐȍȔ. ǶȌȕȈȒȖ, ȗȖȌȕȧȊȠȐșȤ ȕȈ țȘȖȊȍȕȤ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, ȐȓȐ ȐșȚȐȕȕȖȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, Ȑ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖșȖȏȕȈȊ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț (ȈȝȈȔ ȉȘȈȝȔȈșȔȐ), ȖȕȖ ȕȈȊșȍȋȌȈ ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚ șȒȖȘȉȐ Ȑ ȔțȟȐȚȍȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ. ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (18.54): ȉȘȈȝȔȈ-ȉȝțȚȈȝ ȗȘȈșȈȕȕȈȚȔȈ ȕȈ ȠȖȟȈȚȐ ȕȈ ȒȈȕȒȠȈȚȐ «ǺȖȚ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ, șȘȈȏț ȗȖșȚȐȋȈȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ Ȑ ȐșȗȖȓȕȧȍȚșȧ ȘȈȌȖșȚȐ. Ƕȕ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȒȖȘȉȐȚ Ȑ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȎȍȓȈȍȚ». Ǫ ȌȘțȋȖȔ șȚȐȝȍ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ» (15.7) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȔȈȔȈȐȊȈȔȠȖ ȌȎȐȊȈ-ȓȖȒȍ ȌȎȐȊȈ-ȉȝțȚȈȝ șȈȕȈȚȈȕȈȝ ȔȈȕȈȝ-ȠȈȠȚȝȈȕȐȕȌȘȐȑȈȕȐ ȗȘȈȒȘȐȚȐ-șȚȝȈȕȐ ȒȈȘȠȈȚȐ «ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ șțȚȤ ǴȖȐ Ȋȍȟȕȣȍ ȖȚȌȍȓȍȕȕȣȍ ȟȈșȚȐȞȣ. ǶȒȈȏȈȊȠȐșȤ Ȋ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ, ȖȕȐ ȊȣȕțȎȌȍȕȣ ȊȍșȚȐ șțȘȖȊțȦ ȉȖȘȤȉț ș ȠȍșȚȤȦ ȟțȊșȚȊȈȔȐ, Ȓ ȟȐșȓț ȒȖȚȖȘȣȝ ȖȚȕȖșȐȚșȧ țȔ». ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ — ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȍ ȟȈșȚȐȞȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȕȍ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȕȣȍ ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ țșȓȖȊȐȑ. ǵȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ țșȓȖȊȐȧ ȊȓȐȧȦȚ ȕȈ țȔ (ȔȈȕȈȝ) Ȑ ȊșȓȍȌ ȏȈ ȕȐȔ ȕȈ ȟțȊșȚȊȈ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȊȣȕțȎȌȍȕȖ ȊȍșȚȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȉȖȘȤȉț ȏȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ. ǺǭDzǹǺ 26 ȚȈșȔȈȚ șȊȈșȚȝȍȕȈ ȔȈȕȈșȈ ȊȐȔȘȐȠȑȈ ȋȈȚȐȔ ȈȚȔȈȕȈȝ ȌȊȈȐȚȍ ȌȝȘțȊȈȘȚȝȈ-ȊȐȠȘȈȔȉȝȈȔ 388


389 ȚȑȈȌȎȖȗȈȠȈȔȈȔ ȈȊȐȠȈ ȚȈșȔȈȚ — ȗȖȥȚȖȔț; șȊȈșȚȝȍȕȈ — ȏȌȘȈȊȣȔ; ȔȈȕȈșȈ — țȔȖȔ; ȊȐȔȘȐȠȑȈ — ȖȉȌțȔȈȊ; ȋȈȚȐȔ — ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ; ȈȚȔȈȕȈȝ — șȊȖȍ; ȌȊȈȐȚȍ — Ȋ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȤ; ȌȝȘțȊȈ — ȒȈȒ Ȋ ȕȍȐȏȔȍȕȕȣȍ; ȈȘȚȝȈ — ȖȉȢȍȒȚȣ; ȊȐȠȘȈȔȉȝȈȔ — ȊȍȘț; ȚȑȈȌȎȈ — ȖȚȘȐȕȤ; țȗȈȠȈȔȈȔ — ȗȖȒȖȑ; ȈȊȐȠȈ — ȖȉȘȍȚȐ. ǷȖȥȚȖȔț, Ȗ ȞȈȘȤ ȟȐȚȘȈȒȍȚț, ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ ȖȉȌțȔȈȑ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȈȚȔȣ. ǷȖȑȔȐ, ȒȚȖ Țȣ: ȚȍȓȖ, țȔ ȐȓȐ ȌțȠȈ. ǯȈȌțȔȈȑșȧ ȕȈȌ ȚȍȔ, ȖȚȒțȌȈ Țȣ ȗȘȐȠȍȓ, ȒțȌȈ țȑȌȍȠȤ, ȗȖȒȐȕțȊ ȥȚȖ ȚȍȓȖ, Ȑ ȗȖȟȍȔț Țȍȉȧ ȖȌȖȓȍȊȈȍȚ șȒȖȘȉȤ. ǶșȖȏȕȈȊ șȊȖȦ ȗȘȐȘȖȌț, Țȣ ȐȏȉȈȊȐȠȤșȧ ȖȚ ȕȍȕțȎȕȣȝ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ Ȑ șȓȍȗȖȑ ȊȍȘȣ Ȋ ȊȍȟȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ Ȑ ȊșȍȋȖ, ȟȚȖ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȕȍ șȊȧȏȈȕȖ șȖ șȓțȎȍȕȐȍȔ DzȘȐȠȕȍ. ǺȈȒ Țȣ șȔȖȎȍȠȤ ȖȉȘȍșȚȐ ȔȐȘ Ȋ ȌțȠȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȊȏȣȊȈȍȚ Ȓ ȘȈȏțȔț Ȋșȍȝ ȎȐȊțȡȐȝ ȕȈ ȏȍȔȓȍ ȓȦȌȍȑ. ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȈȧ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȧ ȐȌȍȚ ȗȖ ȓȖȎȕȖȔț ȗțȚȐ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȓȦȌȐ ȗȖȋȘțȎȍȕȣ Ȋ ȔȐȘșȒțȦ șțȍȚț, ȊȍȌțȚ șȍȉȧ șȓȖȊȕȖ ȒȖȠȒȐ Ȑ șȖȉȈȒȐ, Ȋșȍ ȋȓțȉȎȍ ȗȖȋȘȧȏȈȧ Ȋ ȖȚȊȘȈȚȐȚȍȓȤȕȣȝ ȋȘȍȝȈȝ Ȑ ȗȖȘȖȒȈȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǵȈȠȍ ǬȊȐȎȍȕȐȍ, Ȋ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ, țȟȐȚ ȓȦȌȍȑ, ȒȈȒ ȖșȖȏȕȈȚȤ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ǹȊȖȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȐȔȍȕȕȖ ș ȖȉȢȧșȕȍȕȐȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ Ȕȣ ȕȍ ȚȍȓȖ, ȕȖ ȊȓȈȌȍȓȤȞȣ șȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ. ǺȖȔț, ȒȚȖ ȗȖșȚȐȋ ȥȚț ȗȘȖșȚțȦ ȐșȚȐȕț, ȖȚȒȘȣȊȈȍȚșȧ ȐșȚȐȕȕȈȧ ȞȍȓȤ ȎȐȏȕȐ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȋȖȊȖȘȐȚ ȓȦȌȧȔ, Ȋ ȟȍȔ șȔȣșȓ ȎȐȏȕȐ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȘȈȉȖȚȈȦȚ ȒȈȒ ȖȌȍȘȎȐȔȣȍ Ȑ Ȋșȍ ȉȖȓȤȠȍ ȗȘȐȊȧȏȣȊȈȦȚșȧ Ȓ șȊȖȍȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȖȒȘțȎȍȕȐȦ. ǺȈȒȐȍ ȏȈȉȓțȌȠȐȍ ȓȦȌȐ șȟȐȚȈȦȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȊȍȟȕȣȔ. ǿȍȓȖȊȍȒț șȓȍȌțȍȚ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ șȓȍȗȖȑ ȊȍȘȣ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȊȍȡȐ Ȑ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ ȖȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ ȕȐȔ. ǺȈȒ Ȗȕ șȔȖȎȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȚȘȍȏȊȖȔȣșȓȐȍ Ȑ ȌțȠȍȊȕȣȑ ȗȖȒȖȑ. ǺǭDzǹǺ 27 ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈ țȊȈȟȈ ȥȚȈȔ ȔȈȕȚȘȖȗȈȕȐȠȈȌȈȔ ȗȘȈȚȐȟȟȝȈ ȗȘȈȑȈȚȖ ȔȈȔȈ ȑȈȔ ȌȝȈȘȈȑȈȕ șȈȗȚȈ-ȘȈȚȘȈȌ ȌȘȈȠȚȈ șȈȕȒȈȘȠȈȕȈȔ ȊȐȉȝțȔ ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ; ȥȚȈȔ — ȥȚț; ȔȈȕȚȘȈ-țȗȈȕȐȠȈȌȈȔ — ǻȗȈȕȐȠȈȌț Ȋ ȊȐȌȍ ȔȈȕȚȘȣ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȓ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȦ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ; ȗȘȈȚȐȟȟȝȈ — ȗȘȐȔȐ; ȗȘȈȑȈȚȈȝ — ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖ (ȗȖșȓȍ ȗȖȋȘȍȉȍȕȐȧ șȣȕȈ); ȔȈȔȈ — ȔȖȦ; ȑȈȔ — ȒȖȚȖȘțȦ; ȌȝȈȘȈȑȈȕ — ȐȔȍȦȡȐȑ; șȈȗȚȈ-ȘȈȚȘȈȚ — ȟȍȘȍȏ șȍȔȤ ȕȖȟȍȑ; ȌȘȈȠȚȈ — țȊȐȌȐȠȤ; șȈȕȒȈȘȠȈȕȈȔ — ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǹȈȕȒȈȘȠȈȕț; ȊȐȉȝțȔ — ǫȖșȗȖȌȈ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǬȖȘȖȋȖȑ ȞȈȘȤ, ȚȍȗȍȘȤ ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖ ȊȣșȓțȠȈȑ ȖȚ Ȕȍȕȧ ȔȈȕȚȘț, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȍ ȉȓȈȋȖ. ǷȖȊȚȖȘȧȧ ȍȍ, Țȣ ȗȖ ȗȘȖȠȍșȚȊȐȐ șȍȔȐ ȕȖȟȍȑ șȔȖȎȍȠȤ ȊȖȖȟȐȦ țȊȐȌȍȚȤ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ. ǺǭDzǹǺ 28 ȑȈȚ-ȗȈȌȈ-ȔțȓȈȔ țȗȈșȘȐȚȑȈ ȕȈȘȍȕȌȘȈ ȗțȘȊȍ 389


390 ȠȈȘȊȈȌȈȑȖ ȉȝȘȈȔȈȔ ȐȔȈȔ ȌȊȐȚȈȑȈȔ ȊȐșȘȐȌȎȑȈ șȈȌȑȈș ȚȈȌȐȑȈȔ ȈȚțȓȈȕȈȌȝȐȒȈȔ ȔȈȝȐȚȊȈȔ ȗȘȈȗțȘ ȉȝȈȊȈȕ ȈȗȐ ȗȈȘȈȔ ȕȈ ȟȐȘȈȌ țȗȈȐȚȐ ȑȈȚ-ȗȈȌȈ-ȔțȓȈȔ — Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ȒȖȚȖȘȖȋȖ (ǫȖșȗȖȌȈ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȣ); țȗȈșȘȐȚȑȈ — ȗȘȐȌȧ ȏȈ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍȔ; ȕȈȘȈ-ȐȕȌȘȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȗțȘȊȍ — ȗȘȍȎȌȍ; ȠȈȘȊȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǴȈȝȈȌȍȊȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȉȝȘȈȔȈȔ — ȐȓȓȦȏȐȦ; ȐȔȈȔ — ȥȚț; ȌȊȐȚȈȑȈȔ — ȏȈȒȓȦȟȈȦȡțȦșȧ Ȋ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ; ȊȐșȘȐȌȎȑȈ — ȖȚȘȐȕțȊ; șȈȌȑȈȝ — ȚȖȚȟȈș; ȚȈȌȐȑȈȔ — ǭȋȖ; ȈȚțȓȈ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȕȍșȘȈȊȕȍȕȕȖșȚȐ; ȈȕȈȌȝȐȒȈȔ — ȕȍȗȘȍȊȏȖȑȌȍȕȕțȦ; ȔȈȝȐȚȊȈȔ — șȓȈȊț; ȗȘȈȗțȝ — ȖȉȘȍȓȐ; ȉȝȈȊȈȕ — Țȣ; ȈȗȐ — ȚȈȒȎȍ; ȗȈȘȈȔ — ȊȣșȠȍȑ ȖȉȐȚȍȓȐ; ȕȈ — ȕȍ; ȟȐȘȈȚ — șȗțșȚȧ ȌȖȓȋȖȍ ȊȘȍȔȧ; țȗȈȐȚȐ — ȌȖșȚȐȋȈȍȚ. ǻ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȣ, Ȗ ȞȈȘȤ, ȕȍȒȖȋȌȈ ȕȈȠȓȐ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ. ǺȈȒ ȖȕȐ ȔȋȕȖȊȍȕȕȖ ȐȏȉȈȊȐȓȐșȤ ȖȚ ȐȓȓȦȏȐȐ, ȗȖȘȖȎȌȍȕȕȖȑ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȤȦ, Ȑ ȖȉȘȍȓȐ ȕȍșȘȈȊȕȍȕȕțȦ, ȕȍȗȘȍȊȏȖȑȌȍȕȕțȦ șȓȈȊț ȊȍȓȐȒȐȝ șȊȧȚȣȝ. ǪșȒȖȘȍ ȚȈȒȈȧ ȕȈȋȘȈȌȈ ȎȌȍȚ Ȑ Țȍȉȧ. ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȗȧȚȕȈȌȞȈȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȀȍșȚȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǹȊȧȚȣȍ ǵȈȘȈȌȈ Ȑ ǨȕȋȐȘȈ ȕȈșȚȈȊȓȧȦȚ ȞȈȘȧ ǿȐȚȘȈȒȍȚț».

Ƚɥɚɜɚ ɲɟɫɬɧɚɞɰɚɬɚɹ. ɐɚɪɶ ɑɢɬɪɚɤɟɬɭ ɭɞɨɫɬɚɢɜɚɟɬɫɹ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ȼɟɪɯɨɜɧɵɦ Ƚɨɫɩɨɞɨɦ Ǫ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȞȈȘȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȗȖȓțȟȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȖȋȖȊȖȘȐȚȤ ș ȗȖȒȖȑȕȣȔ șȣȕȖȔ, Ȑ ȚȖȚ ȖȚȒȘȣȊȈȍȚ ȍȔț ȋȓȈȏȈ ȕȈ ȐșȚȐȕț. DzȖȋȌȈ ǿȐȚȘȈȒȍȚț țșȗȖȒȈȐȊȈȍȚșȧ, ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ ȌȈȍȚ ȍȔț ȔȈȕȚȘț, ȗȖȊȚȖȘȧȧ ȒȖȚȖȘțȦ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȣ. ǮȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȊȍȟȕȖ. ǶȕȖ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȘȖȎȌȈȍȚșȧ Ȑ ȕȍ țȔȐȘȈȍȚ (ȕȈ ȝȈȕȑȈȚȍ ȝȈȕȑȈȔȈȕȍ ȠȈȘȐȘȍ) . ǷȖȎȐȕȈȧ ȗȓȖȌȣ șȊȖȐȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ ȊȐȌȈȝ ȎȐȏȕȐ: ȚȖ ȒȈȒ ȗȚȐȞȈ, ȚȖ ȒȈȒ ȏȊȍȘȤ, ȌȍȘȍȊȖ, ȟȍȓȖȊȍȒ, ȗȖȓțȉȖȋ Ȑ Ț.Ȍ. ǺȈȒ ȖȕȖ șȔȍȕȧȍȚ ȖȌȕȖ ȚȍȓȖ ȏȈ ȌȘțȋȐȔ. Ǫ ȚȍȟȍȕȐȍ ȕȍȒȖȚȖȘȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ȍȋȖ șȊȧȏȣȊȈȦȚ ȔȕȐȔȣȍ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȣȍ țȏȣ ș ȍȋȖ ȘȖȌȐȚȍȓȧȔȐ ȐȓȐ ȌȍȚȤȔȐ. Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȓȦȉȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ, ȉțȌȤ ȚȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ, ȌȘțȏȤȧȔȐ ȐȓȐ ȊȘȈȋȈȔȐ, ȐșȗȖȓȕȍȕȣ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȕȈȔ ȚȖ ȐȓȓȦȏȖȘȕțȦ ȘȈȌȖșȚȤ, ȚȖ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȍ ȋȖȘȍ. ǷȖ șȊȖȍȑ ȗȘȐȘȖȌȍ Ȕȣ Ȋȍȟȕȣȍ ȌțȠȐ, ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȍ ȟȈșȚȐȞȣ ǩȖȋȈ, Ȑ ȕȈȔ ȟțȎȌȣ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ, ȗȘȐșțȡȐȍ ȥȚȖȔț ȔȐȘț ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ. ǷȖȥȚȖȔț ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓ ȞȈȘȦ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȕȍ ȖȗȓȈȒȐȊȈȚȤ șȔȍȘȚȤ șȊȖȍȋȖ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȋȖ șȣȕȈ. ǪȣșȓțȠȈȊ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ țșȖȗȠȍȋȖ, ǿȐȚȘȈȒȍȚț Ȑ ȍȋȖ ȎȍȕȈ ȗȖȕȧȓȐ, ȟȚȖ ȓȦȉȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ ȗȘȐȕȖșȧȚ șȚȘȈȌȈȕȐȧ. ǾȈȘȐȞȣ Ȏȍ, ȖȚȘȈȊȐȊȠȐȍ șȣȕȈ DzȘȐȚȈȌȤȦȚȐ, țșȚȣȌȐȓȐșȤ Ȑ ȘȈșȒȈȧȓȐșȤ. ǿȚȖȉȣ șȔȣȚȤ ș șȍȉȧ ȋȘȍȝ țȉȐȑșȚȊȈ ȘȍȉȍȕȒȈ, ȖȕȐ șȖȊȍȘȠȐȓȐ ȗȖȒȈȧȕȐȍ Ȑ ȕȈȊșȍȋȌȈ ȖȚȒȈȏȈȓȐșȤ ȖȚ ȔȣșȓȐ ȐȔȍȚȤ șȣȕȖȊȍȑ. ǯȈȚȍȔ ǵȈȘȈȌȈ ȊȖȏȕȍș ȔȖȓȐȚȊȣ ǵȈȘȈȧȕȍ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȟȈȚțȘ-ȊȤȦȝȐ Ȑ ȌȈȘȖȊȈȓ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȏȕȈȕȐȍ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔ ǫȖșȗȖȌȍ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȚȊȖȘȐȚ, 390


391 ȝȘȈȕȐȚ Ȑ ȘȈȏȘțȠȈȍȚ Ȋșȍ șțȡȍȍ. ǯȈȒȖȕȟȐȊ ȕȈșȚȈȊȓȧȚȤ ȞȈȘȧ, ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȊȍȘȕțȓșȧ ȕȈ ǩȘȈȝȔȈȓȖȒț. ǭȋȖ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȒȈșȈȦȡȐȍșȧ ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ ǰșȚȐȕȣ, șȖșȚȈȊȓȧȦȚ ȔȈȝȈ-ȊȐȌȤȦ (ȊȍȓȐȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ). ǷȖȓțȟȐȊ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȗȖșȊȧȡȍȕȐȍ ȖȚ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ, ȞȈȘȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț șȚȈȓ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ȔȈȕȚȘț, ȏȈȒȓȦȟȈȊȠțȦ ȔȈȝȈ-ȊȐȌȤȦ, Ȑ ȕȈ șȍȌȤȔȖȑ ȌȍȕȤ ȍȋȖ ȊȏȖȘț ȗȘȍȌșȚȈȓ ǫȖșȗȖȌȤ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȈ Ȋ șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȐ ȟȍȚȣȘȍȝ DzțȔȈȘȖȊ. ǫȖșȗȖȌȤ ȉȣȓ ȖȉȓȈȟȍȕ Ȋ ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȕȣȍ ȋȖȓțȉȣȍ ȖȌȍȧȕȐȧ, ȕȈ ǵȍȔ ȉȣȓ ȊȍȕȍȞ Ȑ ȏȖȓȖȚȣȍ țȒȘȈȠȍȕȐȧ, Ȑ ȓȐȞȖ ǭȋȖ ȓțȟȐȓȖșȤ șȟȈșȚȤȍȔ. ǷȈȊ ȕȐȞ ȗȍȘȍȌ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȖȑ, ǿȐȚȘȈȒȍȚț șȚȈȓ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ǭȔț ȔȖȓȐȚȊȣ. Ǫ șȊȖȐȝ ȔȖȓȐȚȊȈȝ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȋȖȊȖȘȐȓ Ȗ ȔȐȓȓȐȖȕȈȝ Ȋșȍȓȍȕȕȣȝ, ȟȚȖ ȗȖȒȖȧȚșȧ Ȋ ȗȖȘȈȝ ȕȈ Țȍȓȍ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖȋȖ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȣ, ȕȍ ȐȔȍȦȡȍȋȖ ȕȐ ȕȈȟȈȓȈ, ȕȐ ȒȖȕȞȈ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȔ ȝȖȘȖȠȖ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕ ȌȈȎȍ ȘȈȔȒȈȔȐ ȊȘȍȔȍȕȐ. ǸȈȏȕȐȞȈ ȔȍȎȌț ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍȔ ǪșȍȊȣȠȕȍȔț Ȑ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍȔ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ șȖșȚȖȐȚ ȒȈȒ ȘȈȏ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȦȡȐȍșȧ ǫȖșȗȖȌț ȖȉȘȍȚȈȦȚ ȊȍȟȕȖȍ ȉȣȚȐȍ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȗȖȟȐȚȈȚȍȓȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ — ȓȐȠȤ ȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȉȓȈȋȈ. ǺȖȔț, ȒȚȖ ȕȍ șȚȈȓ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. DzȖȋȌȈ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȏȈȒȖȕȟȐȓ ȔȖȓȐȚȤșȧ, ȉȍșȗȘȍȌȍȓȤȕȣȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǹȈȔ ȗȖȊȍȌȈȓ ȍȔț Ȗ ǹȍȉȍ. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȉȈȌȈȘȈȑȈȕȐȘ țȊȈȟȈ ȈȚȝȈ ȌȍȊȈ-ȘȐȠȐ ȘȈȌȎȈȕ șȈȔȗȈȘȍȚȈȔ ȕȘȐȗȈȚȔȈȌȎȈȔ ȌȈȘȠȈȑȐȚȊȍȚȐ ȝȖȊȈȟȈ ȌȎȕȈȚȐȕȈȔ ȈȕțȠȖȟȈȚȈȔ ȠȘȐ-ȉȈȌȈȘȈȑȈȕȐȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȈȚȝȈ — ȚȈȒ; ȌȍȊȈ-ȘȐȠȐȝ — ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; șȈȔȗȈȘȍȚȈȔ — ȔȍȘȚȊȖȋȖ; ȕȘȐȗȈȈȚȔȈȌȎȈȔ — ȞȈȘȍȊȐȟȈ; ȌȈȘȠȈȑȐȚȊȈ — ȗȖȒȈȏȈȊ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȝȈ — ȐȔȍȕȕȖ; țȊȈȟȈ — ȖȉȢȧșȕȐȓ; ȌȎȕȈȚȐȕȈȔ — ȊșȍȔ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔ; ȈȕțȠȖȟȈȚȈȔ — șȒȖȘȉȧȡȐȔ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ șȊȖȍȑ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ șȐȓȣ ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ ȗȖȏȊȖȓȐȓ șȒȖȘȉȧȡȍȔț ȞȈȘșȒȖȔț șȍȔȍȑșȚȊț șȕȖȊȈ țȊȐȌȍȚȤ ȗȖȒȖȑȕȖȋȖ ȞȈȘȍȊȐȟȈ, ȗȖșȓȍ ȟȍȋȖ Ȗȕ ȗȘȖȐȏȕȍș ȚȈȒȐȍ șȓȖȊȈ. ǺǭDzǹǺ 2 ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈ țȊȈȟȈ ȌȎȐȊȈȚȔȈȕ ȗȈȠȑȈ ȉȝȈȌȘȈȔ Țȍ ȔȈȚȈȘȈȔ ȗȐȚȈȘȈȔ ȟȈ Țȍ șțȝȘȐȌȖ ȉȈȕȌȝȈȊȈș ȚȈȗȚȈȝ ȠțȟȈ ȚȊȈȚ-ȒȘȐȚȈȑȈ ȉȝȘȐȠȈȔ ȠȘȐ-ȕȈȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ; ȌȎȐȊȈ-ȈȚȔȈȕ — Ȗ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ; ȗȈȠȑȈ — ȊȏȋȓȧȕȐ; ȉȝȈȌȘȈȔ — Ȋșȍȝ ȉȓȈȋ; Țȍ — Țȍȉȍ; ȔȈȚȈȘȈȔ — ȕȈ ȔȈȚȤ; ȗȐȚȈȘȈȔ — ȖȚȞȈ; ȟȈ — Ȑ; Țȍ — ȚȊȖȐȝ; șțȝȘȐȌȈȝ — ȌȘțȏȤȧ; ȉȈȕȌȝȈȊȈȝ — ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȐ; ȚȈȗȚȈȝ — ȔțȟȐȔȣȍ; ȠțȟȈ — ȋȖȘȍȔ; ȚȊȈȚ-ȒȘȐȚȈȑȈ — Ȑȏ-ȏȈ Țȍȉȧ; ȉȝȘȐȠȈȔ — ȊȍșȤȔȈ. 391


392 ȀȘȐ ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ: ǩțȌȤ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȕȖ, Ȗ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ. ǪȏȋȓȧȕȐ ȕȈ șȊȖȐȝ ȖȚȞȈ Ȑ ȔȈȚȤ. ǹȊȖȍȑ șȔȍȘȚȤȦ Țȣ ȗȖȊȍȘȋ Ȋ ȋȖȘȍ Ȋșȍȝ ȘȖȌȕȣȝ Ȑ ȉȓȐȏȒȐȝ. ǺǭDzǹǺ 3 ȒȈȓȍȊȈȘȈȔ șȊȈȔ ȈȊȐȠȑȈ ȠȍȠȈȔ Ȉȑțȝ șțȝȘȐȌ-ȊȘȐȚȈȝ ȉȝțȕȒȠȊȈ ȉȝȖȋȈȕ ȗȐȚȘȐ-ȗȘȈȚȚȈȕ ȈȌȝȐȚȐȠȚȝȈ ȕȘȐȗȈșȈȕȈȔ ȒȈȓȍȊȈȘȈȔ — Ȋ ȚȍȓȖ; șȊȈȔ — șȊȖȍ; ȈȊȐȠȑȈ — ȊȖȑȌȧ; ȠȍȠȈȔ — ȖșȚȈȚȒȖȔ; Ȉȑțȝ — ȎȐȏȕȐ; șțȝȘȐȚ-ȊȘȐȚȈȝ — ȖȒȘțȎȍȕȕȣȑ ȌȘțȏȤȧȔȐ Ȑ ȘȖȌȕȣȔȐ; ȉȝțȕȒȠȊȈ — ȕȈșȓȈȎȌȈȑșȧ; ȉȝȖȋȈȕ — ȊșȍȔȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ; ȗȐȚȘȐ — ȖȚȞȖȔ; ȗȘȈȚȚȈȕ — ȌȈȘȖȊȈȕȕȣȔȐ; ȈȌȝȐȚȐȠȚȝȈ — ȗȘȐȔȐ; ȕȘȐȗȈ-ȈșȈȕȈȔ — ȞȈȘșȒȐȑ ȗȘȍșȚȖȓ. Ǻȣ șȒȖȕȟȈȓșȧ ȌȖ șȘȖȒȈ, Ȑ ȖȚȗțȡȍȕȕȣȍ Țȍȉȍ ȌȕȐ ȎȐȏȕȐ ȍȡȍ ȕȍ șȖȟȚȍȕȣ. ǷȖȥȚȖȔț Țȣ ȔȖȎȍȠȤ ȊȍȘȕțȚȤșȧ Ȋ șȊȖȍ ȚȍȓȖ Ȑ șȟȈșȚȓȐȊȖ ȗȘȖȊȍșȚȐ ȖșȚȈȚȖȒ șȊȖȍȑ ȎȐȏȕȐ Ȋ ȒȘțȋț ȘȖȌȕȣȝ Ȑ ȌȘțȏȍȑ. ǹȚȈȕȤ ȕȈșȓȍȌȕȐȒȖȔ ȗȘȍșȚȖȓȈ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ Ȑ ȊȓȈȌȍȓȤȞȍȔ ȕȍșȔȍȚȕȣȝ ȉȖȋȈȚșȚȊ. ǺǭDzǹǺ 4 ȌȎȐȊȈ țȊȈȟȈ ȒȈșȔȐȕ ȌȎȈȕȔȈȕȑ ȈȔȐ ȔȈȝȑȈȔ ȗȐȚȈȘȖ ȔȈȚȈȘȖ 'ȉȝȈȊȈȕ ȒȈȘȔȈȉȝȐȘ ȉȝȘȈȔȑȈȔȈȕȈșȑȈ ȌȍȊȈ-ȚȐȘȑȈȕ-ȕȘȐ-ȑȖȕȐȠț ȌȎȐȊȈȝ țȊȈȟȈ — ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ șȒȈȏȈȓȖ; ȒȈșȔȐȕ — Ȋ ȒȈȒȖȔ; ȌȎȈȕȔȈȕȐ — ȘȖȎȌȍȕȐȐ; ȈȔȐ — Ȋșȍ ȥȚȐ; ȔȈȝȑȈȔ — Ȕȕȍ; ȗȐȚȈȘȈȝ — ȖȚȞȣ; ȔȈȚȈȘȈȝ — ȔȈȚȍȘȐ; ȈȉȝȈȊȈȕ — ȉȣȓȐ; ȒȈȘȔȈȉȝȐȝ — Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȉȝȘȈȔȑȈȔȈȕȈșȑȈ — șȒȐȚȈȦȡȍȋȖșȧ; ȌȍȊȈ-ȚȐȘȑȈȒ — ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȕȐȏȠȐȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ; ȕȘȐ — ȓȦȌȍȑ; ȑȖȕȐȠț — Ȋ țȚȘȖȉȈȝ. [ǴȐșȚȐȟȍșȒȈȧ șȐȓȈ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ ȏȈșȚȈȊȐȓȈ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȈ ȒȖȘȖȚȒȐȑ șȘȖȒ ȊȍȘȕțȚȤșȧ Ȋ ȗȖȒȐȕțȚȖȍ ȐȔ ȚȍȓȖ Ȑ ȖȚȊȍȚȐȚȤ ȔțȌȘȍȞț.] ǬțȠȈ șȒȈȏȈȓȈ: ǷȖȎȐȕȈȧ ȗȓȖȌȣ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȧ, ȌțȠȈ, ȗȍȘȍȝȖȎț Ȑȏ ȖȌȕȖȋȖ ȚȍȓȈ Ȋ ȌȘțȋȖȍ Ȑ ȗȖȧȊȓȧȦșȤ ȕȈ șȊȍȚ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȚȖ ȗȖȓțȉȖȋȈ, ȚȖ ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ, ȚȖ ȘȈșȚȍȕȐȧ, ȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ǺȈȒ Ȋ ȒȈȒȖȑ Ȏȍ Ȑȏ ȔȖȐȝ ȎȐȏȕȍȑ ȥȚȐ ȌȊȖȍ ȗȘȐȝȖȌȐȓȐșȤ Ȕȕȍ ȔȈȚȍȘȤȦ Ȑ ȖȚȞȖȔ? ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ț Ȕȍȕȧ ȕȍȚ ȕȐ ȔȈȚȍȘȐ, ȕȐ ȖȚȞȈ. DzȈȒ ȧ ȔȖȋț șȟȐȚȈȚȤ ȥȚȐȝ ȓȦȌȍȑ șȊȖȐȔȐ ȘȖȌȐȚȍȓȧȔȐ? DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȏ ȥȚȐȝ șȓȖȊ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȗȖȗȈȌȈȍȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȖȌȖȉȕȖ ȔȈȠȐȕȍ, șȖȏȌȈȕȕȖȑ Ȑȏ ȗȧȚȐ ȋȘțȉȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ (ȏȍȔȓȐ, ȊȖȌȣ, Ȗȋȕȧ, ȊȖȏȌțȝȈ Ȑ ȥȜȐȘȈ) Ȑ ȚȘȍȝ ȚȖȕȒȐȝ (țȔȈ, ȘȈȏțȔȈ Ȑ ȥȋȖ). Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȚȈȒȎȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȗ ȌȊțȝ ȗȘȐȘȖȌȈȝ: ȕȐȏȠȍȑ Ȑ ȊȣșȠȍȑ, Ȑ Ȗȉȍ ȖȕȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzȖȋȌȈ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȌȍȑșȚȊțȍȚ Ȑȏ ȒȖȘȣșȚȕȣȝ ȗȖȉțȎȌȍȕȐȑ, ȖȕȖ ȊȣȕțȎȌȍȕȖ ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ Ȋ ȏȈȚȖȟȍȕȐȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ ȚȖȋȖ ȐȓȐ ȐȕȖȋȖ ȊȐȌȈ. 392


393 ǵȈ ȥȚȖȚ ȘȈȏ ȌȈȕȕȖȔț ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț ȗȘȐȠȓȖșȤ ȐȋȘȈȚȤ ȘȖȓȤ șȣȕȈ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǿȐȚȘȈȒȍȚț Ȑ ȞȈȘȐȞȣ DzȘȐȚȈȌȤȦȚȐ, ȗȖșȒȖȓȤȒț, ȗȖȊȐȕțȧșȤ ȏȈȒȖȕȈȔ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȖȕȖ ȊȖȗȓȖȚȐȓȖșȤ Ȋ Țȍȓȍ, șȖȏȌȈȕȕȖȔ ȞȈȘșȒȖȑ ȟȍȚȖȑ. ǵȖ Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȖȕȖ ȕȍ ȉȣȓȖ Ȑȝ șȣȕȖȔ. Ǫșȍ Ȕȣ — ȌȍȚȐ ǩȖȋȈ, ȕȖ, ȖȚȒȓȐȒȈȧșȤ ȕȈ ȕȈȠȍ ȎȍȓȈȕȐȍ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȈȍȚ ȕȈȔ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȘȖȎȌȈȚȤșȧ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ ȖȉȓȐȟȤȧȝ. ǵȐȟȚȖ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȕȍ șȊȧȏȣȊȈȍȚ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȌȖșȚȈȍȚșȧ ȍȔț ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȖȚȞȈ Ȑ ȔȈȚȍȘȐ. ǹȚȘȈȕșȚȊțȧ Ȑȏ ȖȌȕȖȋȖ ȚȍȓȈ Ȋ ȌȘțȋȖȍ, ȖȕȖ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȚșȧ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȖȑ ȟȈșȚȐȞȍȑ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺȍȓȖ Ȏȍ, șȖȏȌȈȕȕȖȍ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȔȐ ȖȚȞȖȔ Ȑ ȔȈȚȍȘȤȦ, ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȖȉȡȍȋȖ șȖ șȊȖȐȔȐ ȔȕȐȔȣȔȐ șȖȏȌȈȚȍȓȧȔȐ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȏȌȍșȤ ȕȈȖȚȘȍȏ ȖȚȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȗȘȐȏȕȈȚȤ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǿȐȚȘȈȒȍȚț Ȑ ȍȋȖ Ȏȍȕț șȊȖȐȔȐ ȘȖȌȐȚȍȓȧȔȐ. ǺǭDzǹǺ 5 ȉȈȕȌȝț-ȌȎȕȈȚȑ-ȈȘȐ-ȔȈȌȝȑȈșȚȝȈȔȐȚȘȖȌȈșȐȕȈ-ȊȐȌȊȐȠȈȝ șȈȘȊȈ ȥȊȈ ȝȐ șȈȘȊȍȠȈȔ ȉȝȈȊȈȕȚȐ ȒȘȈȔȈȠȖ ȔȐȚȝȈȝ ȉȈȕȌȝț — ȌȘțȏȤȧ; ȌȎȕȈȚȐ — ȘȖȌȕȣȍ; ȈȘȐ — ȊȘȈȋȐ; ȔȈȌȝȑȈșȚȝȈ — șȖȉȓȦȌȈȦȡȐȍ ȕȍȑȚȘȈȓȐȚȍȚ; ȔȐȚȘȈ — ȌȖȉȘȖȎȍȓȈȚȍȓȐ; țȌȈșȐȕȈ — ȘȈȊȕȖȌțȠȕȣȍ; ȊȐȌȊȐȠȈȝ — ȏȈȊȐșȚȕȐȒȐ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȥȊȈ — ȊȖȐșȚȐȕț; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; șȈȘȊȍȠȈȔ — Ȋșȍȝ ȌȘțȋȐȝ; ȉȝȈȊȈȕȚȐ — șȚȈȕȖȊȧȚșȧ; ȒȘȈȔȈȠȈȝ — ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ; ȔȐȚȝȈȝ — ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ. ǴȍȎȌț ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ, ȊȓȍȒȖȔȣȔȐ ȗȖȚȖȒȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ ȚȖ ȌȘțȎȉȈ, ȚȖ ȊȘȈȎȌȈ. ǰȕȖȋȌȈ Ȑȝ șȊȧȏȣȊȈȦȚ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȣȍ țȏȣ, Ȉ ȐȕȖȋȌȈ ȕȍȚ. ǶȕȐ ȚȖ ȕȍ ȏȈȔȍȟȈȦȚ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ, ȚȖ ȗȖȔȖȋȈȦȚ ȌȘțȋ ȌȘțȋț, ȚȖ ȕȍȕȈȊȐȌȧȚ ȖȌȕȖ ȌȘțȋȖȍ. ǵȖ, Ȋ ȒȈȒȐȍ ȉȣ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ȖȕȐ ȕȐ ȊșȚțȗȈȓȐ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ, ȥȚȐȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȔ ȕȍ șțȎȌȍȕȖ ȉȣȚȤ ȊȍȟȕȣȔȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪșȍȔ ȕȈȔ ȗȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔț ȖȗȣȚț ȝȖȘȖȠȖ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ȕȣȕȍȠȕȐȍ ȌȘțȏȤȧ ȏȈȊȚȘȈ ȔȖȋțȚ ȖȉȍȘȕțȚȤșȧ ȊȘȈȋȈȔȐ. ǬȘțȎȐȔ Ȕȣ ȐȓȐ ȊȘȈȎȌțȍȔ, șȊȧȏȈȕȣ Ȕȣ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȣȔȐ țȏȈȔȐ ȐȓȐ ȕȍȚ — Ȋșȍ ȥȚȐ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ȐȔȍȦȚ șȊȖȦ ȗȘȍȌȣșȚȖȘȐȦ. ǾȈȘȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȍȏțȚȍȠȕȖ ȋȖȘȍȊȈȓ ȗȖ țșȖȗȠȍȔț șȣȕț, ȔȖȋ ȉȣ ȖȚȕȍșȚȐșȤ ȒȖ ȊșȍȔț șȓțȟȐȊȠȍȔțșȧ ȐȕȈȟȍ. Ƕȕ ȔȖȋ ȉȣ ȗȖȌțȔȈȚȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, șȚȈȊȠȍȍ ȍȋȖ șȣȕȖȔ, Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȑ ȎȐȏȕȐ ȉȣȓȖ ȍȋȖ ȊȘȈȋȖȔ, Ȑ ȚȍȗȍȘȤ ȕȈȘȖȟȕȖ țȔȍȘȓȖ ȌȖ șȘȖȒȈ, ȟȚȖȉȣ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȗȘȐȟȐȕȐȚȤ ȞȈȘȦ ȎȍșȚȖȒȐȍ șȚȘȈȌȈȕȐȧ. ǹ ȚȈȒȐȔ Ȏȍ țșȗȍȝȖȔ Ȗȕ ȔȖȋ ȉȣ ȘȈȌȖȊȈȚȤșȧ șȔȍȘȚȐ șȊȖȍȋȖ ȉȣȊȠȍȋȖ ȊȘȈȋȈ, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȖȗȓȈȒȐȊȈȚȤ ȍȍ. DzȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (3.27), ȗȘȐȟȐȕȈ ȊșȍȋȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȍȋȖ — ȕȈȠȍ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȍ ș ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ (ȗȘȈȒȘȐȚȍȝ ȒȘȐȑȈȔȈȕȈȕȐ ȋțȕȈȐȝ ȒȈȘȔȈȕȐ șȈȘȊȈȠȈȝ) . ǷȖȥȚȖȔț ȚȖȚ, ȒȚȖ șȍȋȖȌȕȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȋțȕȣ ȉȓȈȋȖșȚȐ ȗȐȚȈȍȚ ȒȖ Ȕȕȍ ȌȘțȎȍșȒȐȍ ȟțȊșȚȊȈ, ȏȈȊȚȘȈ, ȗȖȗȈȊ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ Ȑ șȚȘȈșȚȐ, ȔȖȎȍȚ ȖȉȍȘȕțȚȤșȧ ȔȖȐȔ ȊȘȈȋȖȔ. ǺȈȒ, ȗȖȉțȎȌȈȍȔȣȍ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, Ȕȣ ȖȠȐȉȖȟȕȖ ȗȘȐȕȐȔȈȍȔ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ ȏȈ șȊȖȐȝ ȌȘțȏȍȑ ȐȓȐ ȊȘȈȋȖȊ, ȌȍȚȍȑ ȐȓȐ ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ, ȕȍ ȊȍȌȈȧ, ȟȚȖ ȥȚȐ ȐȓȓȦȏȖȘȕȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ — ȓȐȠȤ șȓȍȌșȚȊȐȍ ȕȈȠȐȝ ȗȘȖȠȓȣȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ, șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȝ ȗȘȐ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ. 393


394 ǺǭDzǹǺ 6 ȑȈȚȝȈ ȊȈșȚțȕȐ ȗȈȕȑȈȕȐ ȝȍȔȈȌȐȕȐ ȚȈȚȈș ȚȈȚȈȝ ȗȈȘȑȈȚȈȕȚȐ ȕȈȘȍȠȊ ȥȊȈȔ ȌȎȐȊȖ ȑȖȕȐȠț ȒȈȘȚȘȐȠț ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȊȈșȚțȕȐ — ȚȖȊȈȘȣ; ȗȈȕȑȈȕȐ — ȗȘȖȌȈȊȈȍȔȣȍ; ȝȍȔȈ- ȈȌȐȕȐ — ȏȖȓȖȚȖ Ȑ ȌȘțȋȐȍ; ȚȈȚȈȝ ȚȈȚȈȝ — Ȑȏ ȖȌȕȖȋȖ ȔȍșȚȈ Ȋ ȌȘțȋȖȍ; ȗȈȘȑȈȚȈȕȚȐ — ȗȍȘȍȝȖȌȧȚ; ȕȈȘȍȠț — șȘȍȌȐ ȓȦȌȍȑ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȌȎȐȊȈȝ — ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ; ȑȖȕȐȠț — Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȊȐȌȈȝ ȎȐȏȕȐ; ȒȈȘȚȘȐȠț — Ȋ ȘȈȏȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȖȚȞȈȝ. DzȈȒ ȏȖȓȖȚȖ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȚȖȊȈȘȣ, ȗȘȖȌȈȊȈȍȔȣȍ Ȑ ȗȖȒțȗȈȍȔȣȍ, ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȍȘȍȝȖȌȧȚ Ȑȏ ȘțȒ Ȋ ȘțȒȐ, ȚȈȒ Ȑ ȌțȠȈ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ șȊȖȐȝ ȒȖȘȣșȚȕȣȝ ȌȍȧȕȐȑ ȉȓțȎȌȈȍȚ ȗȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȗȍȘȍȝȖȌȧ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȖȟȍȘȍȌȕȖȋȖ ȖȚȞȈ Ȑȏ ȖȌȕȖȋȖ ȚȍȓȈ Ȋ ȌȘțȋȖȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȒ țȎȍ ȉȣȓȖ șȒȈȏȈȕȖ, șȣȕ ǿȐȚȘȈȒȍȚț Ȋ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȗȘȍȌȣȌțȡȐȝ ȎȐȏȕȍȑ ȉȣȓ ȍȋȖ ȊȘȈȋȖȔ Ȑ ȚȍȗȍȘȤ ȘȖȌȐȓșȧ ț ȞȈȘȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȟȐȕȐȚȤ ȍȔț ȎȍșȚȖȒțȦ ȉȖȓȤ. ǺȈȒ Ȑ șȓțȟȐȓȖșȤ — șȒȖȘȉȤ ȗȖ ȉȍȏȊȘȍȔȍȕȕȖȑ ȒȖȕȟȐȕȍ șȣȕȈ șȚȈȓȈ Ȍȓȧ ȖȚȞȈ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȕȍȊȣȕȖșȐȔȣȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. ǵȈ ȥȚȖ ȔȖȎȕȖ ȊȖȏȘȈȏȐȚȤ: «ǭșȓȐ șȣȕ ȞȈȘȧ ȉȣȓ ȍȔț ȊȘȈȋȖȔ, ȚȖ ȗȖȟȍȔț ȞȈȘȤ ȚȈȒ ȒȘȍȗȒȖ ȓȦȉȐȓ ȍȋȖ?» Ǫ ȖȚȊȍȚ ȔȖȎȕȖ ȗȘȐȊȍșȚȐ ȚȈȒȖȑ ȗȘȐȔȍȘ: ȍșȓȐ ȕȈȠȐ ȌȍȕȤȋȐ ȗȖȗȈȌȈȦȚ Ȋ ȘțȒȐ ȕȈȠȍȔț ȊȘȈȋț, ȚȖ ȖȕȐ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȍȋȖ șȖȦȏȕȐȒȖȔ. Ƕȕ ȔȖȎȍȚ șȊȖȉȖȌȕȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ Ȑȝ Ȋ șȊȖȐȝ Ȟȍȓȧȝ Ȑ ȌȈȎȍ ȊȖ ȊȘȍȌ ȕȈȔ. ǷȖ șțȚȐ, ȌȍȕȤȋȐ ȕȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ ȕȐȒȖȔț. ǬȍȕȤȋȐ ȍșȚȤ ȌȍȕȤȋȐ, ȕȖ, Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊ, ȖȕȐ ȔȖȋțȚ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȕȈȔ ȊȖ ȉȓȈȋȖ ȐȓȐ ȊȖ ȊȘȍȌ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ șȊȖȐȔ ȗȖȧȊȓȍȕȐȍȔ ȕȈ șȊȍȚ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȍ ȖȉȧȏȈȕȖ ȖȚȞț ȐȓȐ ȔȈȚȍȘȐ. ǮȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȖȉȡȍȋȖ șȖ șȊȖȐȔȐ ȔȕȐȔȣȔȐ ȘȖȌȐȚȍȓȧȔȐ. ǷȖȊȐȕțȧșȤ ȏȈȒȖȕȈȔ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȊȝȖȌȐȚ Ȋ șȍȔȧ ȖȚȞȈ Ȑ ȏȈȚȍȔ ȗȖȗȈȌȈȍȚ Ȋ ȓȖȕȖ ȉțȌțȡȍȑ ȔȈȚȍȘȐ. ǭȔț ȕȍ ȗȖȏȊȖȓȍȕȖ ȊȣȉȐȘȈȚȤ șȍȉȍ ȖȚȞȈ. ǷȘȈȒȘȐȚȍȝ ȒȘȐȑȈȔȈȕȈȕȐ: ȏȈȒȖȕȣ ȗȘȐȘȖȌȣ ȏȈșȚȈȊȓȧȦȚ ȍȋȖ ȗȍȘȍȝȖȌȐȚȤ ȖȚ ȖȌȕȐȝ ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ Ȓ ȌȘțȋȐȔ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȊȈȘț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȍȘȍȗȘȖȌȈȦȚ ȗȖ ȔȕȖȋț ȘȈȏ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȘȈȒȘȐȚȐ, ȗȘȐȘȖȌȈ, țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȣȍ șȊȧȏȐ ȔȍȎȌț ȖȚȞȖȔ Ȑ șȣȕȖȔ, ȕȖ ȥȚȐ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ȕȍ ȐȔȍȦȚ ȘȍȈȓȤȕȖȑ ȖșȕȖȊȣ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȑȝ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȐȓȓȦȏȖȘȕȣȔȐ. ǶȌȕȖ Ȑ ȚȖ Ȏȍ șțȡȍșȚȊȖ ȘȖȎȌȈȍȚșȧ ȚȖ Ȋ ȏȊȍȘȐȕȖȑ șȍȔȤȍ, ȚȖ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ. ǰȕȖȋȌȈ ȍȋȖ ȘȖȌȐȚȍȓȧȔȐ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȗȚȐȞȣ, Ȉ ȐȕȖȋȌȈ — ȗȖȓțȉȖȋȐ. ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȋȖȊȖȘȐȚ: ȉȘȈȝȔȈȕȌȈ ȉȝȘȈȔȐȚȍ ȒȖȕȈ ȉȝȈȋȑȈȊȈȕ ȌȎȐȊȈ ȋțȘț-ȒȘȐȠȕȈ-ȗȘȈșȈȌȍ ȗȈȑȈ ȉȝȈȒȚȐ-ȓȈȚȈ-ȉȐȌȎȈ ǮȐȏȕȤ ȏȈ ȎȐȏȕȤȦ, ȋȖȕȐȔȖȍ ȏȈȒȖȕȈȔȐ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ șȒȐȚȈȍȚșȧ ȗȖ Ȋșȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȗȍȘȍȝȖȌȧ ș ȖȌȕȖȑ ȗȓȈȕȍȚȣ ȕȈ ȌȘțȋțȦ, Ȑȏ ȖȌȕȖȋȖ ȊȐȌȈ ȎȐȏȕȐ Ȋ ȌȘțȋȖȑ. ǵȖ ȍșȓȐ ȍȔț țȓȣȉȕȍȚșȧ țȌȈȟȈ, ȚȖ ȖȕȖ ȊșȚȘȍȚȐȚ ȕȈ șȊȖȍȔ ȗțȚȐ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, Ȑ ȥȚȈ ȊșȚȘȍȟȈ ȗȍȘȍȊȍȘȕȍȚ ȊșȦ ȍȋȖ ȎȐȏȕȤ. ǺȖȋȌȈ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ șȔȖȎȍȚ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǷȖȥȚȖȔț ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: 394


395 ȌȎȈȕȈȔȍ ȌȎȈȕȈȔȍ șȈȉȍ ȗȐȚȈ ȔȈȚȈ ȗȈȑȈ ȒȘȐȠȕȈ ȋțȘț ȕȈȝȐ ȔȐȓȍ ȉȈȌȎȈ ȝȈȘȐ ȥȐ ǪșȧȒȐȑ ȘȈȏ, ȗȖȗȈȌȈȧ Ȋ ȖȟȍȘȍȌȕȖȍ ȚȍȓȖ — ȚȍȓȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ, ȘȈșȚȍȕȐȧ ȐȓȐ ȗȖȓțȉȖȋȈ, — ȌțȠȈ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȕȖȊȣȝ ȖȚȞȈ Ȑ ȔȈȚȤ. ȅȚȖ ȕȍ șȓȖȎȕȖ. ǫȖȘȈȏȌȖ șȓȖȎȕȍȍ ȖȉȘȍșȚȐ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ Ȑ DzȘȐȠȕț. ǷȖȥȚȖȔț ȌȖȓȋ ȒȈȎȌȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ — ȕȈȑȚȐ Ȑ ȉȍȘȍȎȕȖ ȝȘȈȕȐȚȤ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȖȉȡȍȕȐȧ ș ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȔ DzȘȐȠȕȣ, ȐșȚȐȕȕȣȔ ȌțȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȍȔ. ǷȘȐȕȧȊ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȖȚȞȈ, ȒȈȎȌȣȑ ȔȖȎȍȚ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȋ ȖȉȐȚȍȓȤ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺǭDzǹǺ 7 ȕȐȚȑȈșȑȈȘȚȝȈșȑȈ șȈȔȉȈȕȌȝȖ ȝȑ ȈȕȐȚȑȖ ȌȘȐȠȑȈȚȍ ȕȘȐȠț ȑȈȊȈȌ ȑȈșȑȈ ȝȐ șȈȔȉȈȕȌȝȖ ȔȈȔȈȚȊȈȔ ȚȈȊȈȌ ȥȊȈ ȝȐ ȕȐȚȑȈșȑȈ — ȊȍȟȕȖȑ; ȈȘȚȝȈșȑȈ — șțȡȕȖșȚȐ; șȈȔȉȈȕȌȝȈȝ — șȊȧȏȤ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȈȕȐȚȑȈȝ — ȗȘȍȝȖȌȧȡȈȧ; ȌȘȐȠȑȈȚȍ — ȊȐȌȐȚ; ȕȘȐȠț — șȘȍȌȐ ȓȦȌȍȑ; ȑȈȊȈȚ — ȗȖȒȈ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȝȐ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; șȈȔȉȈȕȌȝȈȝ — șȊȧȏȤ; ȔȈȔȈȚȊȈȔ — ȟțȊșȚȊȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȐ; ȚȈȊȈȚ — ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ; ȥȊȈ — Ȏȍ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ. ǶȌȕȐ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȘȖȎȌȈȦȚșȧ ȓȦȌȤȔȐ, ȌȘțȋȐȍ — ȎȐȊȖȚȕȣȔȐ. ǰ Țȍ, Ȑ ȌȘțȋȐȍ — Ȋȍȟȕȣȍ ȌțȠȐ, ȕȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ȔȍȎȌț ȕȐȔȐ ȊȘȍȔȍȕȕȣ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȊȓȈȌȍȍȚ ȎȐȊȖȚȕȣȔ ȒȈȒȖȍ-ȚȖ ȊȘȍȔȧ, Ȉ ȏȈȚȍȔ ȗȘȖȌȈȍȚ ȍȋȖ ȌȘțȋȖȔț. ǹ ȥȚȐȔ ȖȉȘȣȊȈȍȚșȧ ȊșȧȒȈȧ șȊȧȏȤ ȔȍȎȌț ȕȐȔȐ, Ȑ ȗȘȍȎȕȐȑ ȊȓȈȌȍȓȍȞ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȊȐȌȐȚ Ȋ ȎȐȊȖȚȕȖȔ șȊȖȍȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȐ. ǷȖȒȈ ȎȐȊȖȚȕȖȍ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȝȖȏȧȐȕȈ, ȚȖȚ ȗȐȚȈȍȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȓ ȕȍȔț, ȕȖ, ȗȘȖȌȈȊ ȎȐȊȖȚȕȖȍ, ȝȖȏȧȐȕ ȚȍȘȧȍȚ Ȑ șȊȖȦ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǬȈȎȍ ȕȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ ȖȌȕȖȑ ȎȐȏȕȐ ȕȈȔ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȔȐȘȐȚȤșȧ ș ȔȐȔȖȓȍȚȕȖșȚȤȦ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ ș ȌȘțȋȐȔȐ, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȌțȠȈ ȊȣȕțȎȌȍȕȈ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȍȘȍșȍȓȧȚȤșȧ Ȑȏ ȖȌȕȖȋȖ ȚȍȓȈ Ȋ ȌȘțȋȖȍ. ǬȈȕȕȣȑ șȚȐȝ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȍȚ ȥȚȖȚ ȜȈȒȚ. ǵȍȌȈȘȖȔ șȣȕȈ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȕȈȘȍȒȓȐ ǽȈȘȠȈ-ȠȖȒȈ, «ǹȟȈșȚȤȍȋȖȘȍ». ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȊȍȟȕȖ Ȑ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ, ȕȖ ȗȖȒȘȣȊȈȦȡȈȧ ȍȋȖ ȉȘȍȕȕȈȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȖȉȖȓȖȟȒȈ ȚȍȓȈ ȕȍ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȍȔț ȗȘȖȧȊȐȚȤ șȊȖȦ ȊȍȟȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț. ǬȍȝȐȕȖ 'șȔȐȕ ȑȈȚȝȈ Ȍȍȝȍ ȒȈțȔȈȘȈȔ ȑȈțȊȈȕȈȔ ȌȎȈȘȈ: «ǪȖȗȓȖȡȍȕȕȈȧ Ȋ Țȍȓȍ ȌțȠȈ ȗȘȖȝȖȌȐȚ ȗțȚȤ ȖȚ ȌȍȚșȚȊȈ Ȓ ȦȕȖșȚȐ Ȑ ȏȈȚȍȔ Ȓ șȚȈȘȖșȚȐ». ǺȍȓȖ ȗȘȍȝȖȌȧȡȍ, ȕȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȍ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȖ ȕȐȒȈȒȐȔ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧȔ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȎȐȊȖȚȕȖȍ ȗȍȘȍȝȖȌȐȚ Ȑȏ ȖȌȕȐȝ ȘțȒ Ȋ ȌȘțȋȐȍ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȕȍȒȖȚȖȘȖȍ ȊȘȍȔȧ ȐȋȘȈȊȠȍȍ ȘȖȓȤ șȣȕȈ ǿȐȚȘȈȒȍȚț, ȚȍȗȍȘȤ ȗȍȘȍȠȓȖ Ȋ ȕȖȊȖȍ ȚȍȓȖ, ȘȈȏȖȘȊȈȊ ȗȘȍȎȕȐȍ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȣȍ țȏȣ. DzȈȒ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ ȗȘȐȔȍȘ, ȗȘȐȊȍȌȍȕȕȣȑ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔ șȚȐȝȍ, ȊȓȈȌȍȓȍȞ ȚȖȊȈȘȈ șȒȓȖȕȍȕ șȟȐȚȈȚȤ ȍȋȖ șȊȖȍȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤȦ, ȕȖ, ȗȘȖȌȈȊ ȍȋȖ ȌȘțȋȖȔț, Ȗȕ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ țȚȘȈȟȐȊȈȍȚ ȒȈȒțȦ-ȓȐȉȖ șȊȧȏȤ ș ȥȚȐȔ ȚȖȊȈȘȖȔ, ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȧ Ȓ ȕȍȔț ȕȐȒȈȒȐȝ ȟțȊșȚȊ Ȑ ȕȍ ȗȍȘȍȎȐȊȈȧ Ȗ ȍȋȖ ȌȈȓȤȕȍȑȠȍȑ șțȌȤȉȍ. ǺǭDzǹǺ 8 ȥȊȈȔ ȑȖȕȐ-ȋȈȚȖ ȌȎȐȊȈȝ șȈ ȕȐȚȑȖ ȕȐȘȈȝȈȕȒȘȐȚȈȝ ȑȈȊȈȌ ȑȈȚȘȖȗȈȓȈȉȝȑȍȚȈ 395


396 ȚȈȊȈȚ șȊȈȚȊȈȔ ȝȐ ȚȈșȑȈ ȚȈȚ ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȑȖȕȐ-ȋȈȚȈȝ — ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȖȍ Ȋ ȖȌȕȖȔ Ȑȏ ȊȐȌȖȊ ȎȐȏȕȐ; ȌȎȐȊȈȝ — ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ; șȈȝ — ȖȕȖ; ȕȐȚȑȈȝ — ȊȍȟȕȖȍ; ȕȐȘȈȝȈȕȒȘȐȚȈȝ — ȕȍ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȦȡȍȍ șȍȉȧ șȖ șȊȖȐȔ ȚȍȓȖȔ; ȑȈȊȈȚ — ȗȖȒȈ; ȑȈȚȘȈ — ȋȌȍ ȉȣ; țȗȈȓȈȉȝȑȍȚȈ — ȕȐ ȕȈȝȖȌȐȓȖșȤ; ȚȈȊȈȚ — ȚȈȒ; șȊȈȚȊȈȔ — șȈȔȖșȖȏȕȈȕȐȍ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ; ȚȈȚ — ȚȖ. ǶȚȕȖȠȍȕȐȧ ȔȍȎȌț ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ, ȖșȕȖȊȈȕȕȣȍ ȕȈ ȘȖȌșȚȊȍ Ȑȝ ȉȘȍȕȕȣȝ Țȍȓ, ȚȈȒȎȍ ȊȘȍȔȍȕȕȣ, ȖȌȕȈȒȖ șȈȔȐ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ Ȋȍȟȕȣ. ǻȔȐȘȈȍȚ Ȑ ȘȖȎȌȈȍȚșȧ ȚȍȓȖ, Ȉ ȕȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, Ȍȓȧ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȕȐ ȘȖȎȌȍȕȐȧ, ȕȐ șȔȍȘȚȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȘȍȈȓȤȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ șȖ șȊȖȐȔȐ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȔȐ ȖȚȞȈȔȐ Ȑ ȔȈȚȍȘȤȔȐ. ǷȖȓțȟȐȊ ȖȚ ȕȐȝ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ șȊȖȐȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ ȕȖȊȖȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȊșȚțȗȈȍȚ ș ȕȐȔȐ Ȋ ȒȈȒȐȍ-ȚȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȔȕȐȚ șȍȉȧ Ȑȝ ȘȍȉȍȕȒȖȔ Ȑ ȗȐȚȈȍȚ Ȓ ȕȐȔ ȕȍȎȕȣȍ ȟțȊșȚȊȈ. ǶȌȕȈȒȖ ȊșȒȖȘȍ șȔȍȘȚȤ ȒȓȈȌȍȚ ȒȖȕȍȞ ȥȚȐȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȔ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ șȔȣșȓȈ ȕȐ ȘȈȌȖȊȈȚȤșȧ, ȕȐ șȒȖȘȉȍȚȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǬțȠȈ ȖȉȐȚȈȍȚ Ȋ Țȍȓȍ Ȑ ȖȠȐȉȖȟȕȖ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȍȚ șȍȉȧ ș ȕȐȔ. ǭȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ Ȑ ș ȗȖȓțȟȍȕȕȣȔ ȚȍȓȖȔ, Ȑ ș ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȔȐ ȖȚȞȖȔ Ȑ ȔȈȚȍȘȤȦ ȐȓȓȦȏȖȘȕȣ. Ǫșȍ ȥȚȐ ȐȓȓȦȏȖȘȕȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ șȖȝȘȈȕȧȦȚșȧ ț ȕȈș ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ Ȕȣ ȕȍ ȖȉȘȍȚȍȔ ȏȕȈȕȐȍ Ȗȉ ȐșȚȐȕȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ ȌțȠȐ. ǺǭDzǹǺ 9 ȥȠȈ ȕȐȚȑȖ 'ȊȑȈȑȈȝ șțȒȠȔȈ ȥȠȈ șȈȘȊȈȠȘȈȑȈȝ șȊȈȌȘȐȒ ȈȚȔȈȔȈȑȈ-ȋțȕȈȐȘ ȊȐȠȊȈȔ ȈȚȔȈȕȈȔ șȘȐȌȎȈȚȍ ȗȘȈȉȝțȝ ȥȠȈȝ — ȥȚȈ ȌțȠȈ; ȕȐȚȑȈȝ — ȊȍȟȕȈȧ; ȈȊȑȈȑȈȝ — ȕȍȚȓȍȕȕȈȧ; șțȒȠȔȈȝ — ȕȍȐȏȔȍȘȐȔȖ ȔȈȓȈȧ (ȕȍȌȖșȚțȗȕȈȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȏȘȍȕȐȦ); ȥȠȈȝ — ȥȚȈ ȌțȠȈ; șȈȘȊȈ-ȈȠȘȈȑȈȝ — ȗȘȐȟȐȕȈ ȗȖȧȊȓȍȕȐȧ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȚȐȗȖȊ Țȍȓ; șȊȈ-ȌȘȐȒ — ȓțȟȍȏȈȘȕȈȧ; ȈȚȔȈ-ȔȈȑȈȋțȕȈȐȝ — ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, șȖȏȌȈȕȕȣȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ; ȊȐȠȊȈȔ — ȥȚȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ; ȈȚȔȈȕȈȔ — șȈȔț șȍȉȧ; șȘȐȌȎȈȚȍ — ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚ ȕȈ șȊȍȚ; ȗȘȈȉȝțȝ — ȋȖșȗȖȌȐȕ. ǬțȠȈ ȕȍȚȓȍȕȕȈ Ȑ ȊȍȟȕȈ, ȐȉȖ ȍȍ ȉȣȚȐȍ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐ ȕȈȟȈȓȈ, ȕȐ ȒȖȕȞȈ. Ǭȓȧ ȕȍȍ ȕȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȕȐ ȘȖȎȌȍȕȐȧ, ȕȐ șȔȍȘȚȐ. ǶȎȐȊȓȧȧ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȊȐȌȣ Țȍȓ, șȈȔȈ ȖȕȈ ȐȔȍȍȚ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȐȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț, ȟȍȔ ȚȍȓȖ. ǪȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȌțȠȐ ȘȖȌȕȧȚ ȍȍ ș ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȕȖ Ȋ șȐȓț șȊȖȐȝ ȕȐȟȚȖȎȕȖ ȔȈȓȣȝ ȘȈȏȔȍȘȖȊ ȖȕȈ șȒȓȖȕȕȈ ȗȖȗȈȌȈȚȤ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍ ȊȕȍȠȕȍȑ, ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ șȊȖȐȝ ȎȍȓȈȕȐȑ șȖȏȌȈȊȈȚȤ Ȍȓȧ șȍȉȧ Ȋșȍ ȕȖȊȣȍ Ȑ ȕȖȊȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȚȍȓȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖȗȐșȈȕȈ șțȚȤ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ ȈȟȐȕȚȤȧ-ȉȝȍȌȈȉȝȍȌȣ — ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖȋȖ ȍȌȐȕșȚȊȈ Ȑ ȖȚȓȐȟȐȧ. DzȈȒ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȌțȠȈ ȊȍȟȕȈ (ȕȐȚȑȈ), ȖȌȕȈȒȖ, Ȋ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȒȘȖȠȍȟȕȖȋȖ (șțȒȠȔȈȝ) ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍȐȏȔȍȘȐȔȖ ȊȍȓȐȒ, ȚȈȒ ȟȚȖ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȘȍȊȏȖȑȚȐ ǭȋȖ ȐȓȐ șȘȈȊȕȐȚȤșȧ ș ǵȐȔ. ǹȖȋȓȈșȕȖ ȠȈșȚȘȈȔ, ȘȈȏȔȍȘ ȌțȠȐ ȘȈȊȍȕ ȖȌȕȖȑ ȌȍșȧȚȐȚȣșȧȟȕȖȑ ȒȖȕȟȐȒȈ ȊȖȓȖșȈ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ Ȏȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȊȍȏȌȍșțȡ (ȈȕȌȈȕȚȈȘȈ-șȚȝȈ-ȗȈȘȈȔȈȕț- ȟȈȑȈȕȚȈȘȈ-șȚȝȈȔ), Ȑ ȥȚȖ ȊȗȖȓȕȍ ȏȈȒȖȕȖȔȍȘȕȖ, 396


397 ȊȍȌȤ ȍșȓȐ ȌțȠȈ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖ ȔȈȓȈ, ȚȖ ȌȖȓȎȍȕ șțȡȍșȚȊȖȊȈȚȤ ȒȚȖ-ȚȖ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖ ȊȍȓȐȒȐȑ. ǺȈȒȐȔ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖ ȊȍȓȐȒȐȔ Ȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ — ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖ ȔȈȓȣȝ ȌȎȐȊ . ǬȘțȋȈȧ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȤ ȌțȠȐ, ȌȎȐȊȣ, Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȖȕȈ ȗȖȗȈȌȈȍȚ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍ ȔȈȑȐ . ǨȚȔȈȔȈȑȈ-ȋțȕȈȐȝ: ȖȕȈ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȈ ȊȓȐȧȕȐȦ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǮȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȈȏȊȈȕȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȓȖȊȖȔ ȗȘȈȉȝț («ȋȖșȗȖȌȐȕ»), ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȖ șȈȔȖ ȗȖȎȍȓȈȓȖ ȊȍșȚȐ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǷȖ șȊȖȍȔț ȎȍȓȈȕȐȦ ȖȕȖ ȔȖȎȍȚ ȒȈȒ ȗȘȐȑȚȐ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȚȈȒ Ȑ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȖ ȝȖȚȍȓȖ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȌȈȓ ȍȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ. ǫȖșȗȖȌȤ ǹȈȔ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (18.61): ȐȠȊȈȘȈȝ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȝȘȐȌ-ȌȍȠȍ 'ȘȌȎțȕȈ ȚȐȠȚȝȈȚȐ ȉȝȘȈȔȈȑȈȕ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȐ ȑȈȕȚȘȈȘțȌȝȈȕȐ ȔȈȑȈȑȈ «ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȗ ǨȘȌȎțȕȈ, ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑ ȕȈȗȘȈȊȓȧȍȚ șȒȐȚȈȕȐȧ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȓȖȊȕȖ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȔȈȠȐȕȍ, șȖȏȌȈȕȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ». ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȒȈȒ ȚȖȔț ȏȈȉȓȈȋȖȘȈșșțȌȐȚșȧ, ȕȖ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ ǹȈȔ Ƕȕ ȕȈșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚ ȚȈȒȖȔț ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț ȖșȚȈȊȐȚȤ Ȋșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ țșȚȘȍȔȓȍȕȐȧ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ǭȔț Ȑ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǷȖ șȊȖȐȔ ȘȈȏȔȍȘȈȔ ȌțȠȈ ȔȍȕȤȠȍ șȈȔȖȋȖ ȔȈȓȖȋȖ (șțȒȠȔȈ). Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ǬȎȐȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ, ȟȚȖ țȟȍȕȣȔ-ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȈȔ ȕȍ ȗȖȌ șȐȓț ȖȉȕȈȘțȎȐȚȤ ȌțȠț Ȋ Țȍȓȍ, ȝȖȚȧ ȍȍ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ Ȋ Țȍȓȍ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȦȚ Ȋșȍ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȍ ȐșȚȖȟȕȐȒȐ. ǺȍȓȖ ȕȐ Ȋ ȒȖȍȔ șȓțȟȈȍ ȕȍȓȤȏȧ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȚȤ ș ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȖȔ, ȌțȠȖȑ. ǺǭDzǹǺ 10 ȕȈ ȝȑ ȈșȑȈșȚȐ ȗȘȐȑȈȝ ȒȈȠȟȐȕ ȕȈȗȘȐȑȈȝ șȊȈȝ ȗȈȘȖ 'ȗȐ ȊȈ ȥȒȈȝ șȈȘȊȈ-ȌȝȐȑȈȔ ȌȘȈȠȚȈ ȒȈȘȚȘȐȐȕȈȔ ȋțȕȈ-ȌȖȠȈȑȖȝ ȕȈ — ȕȍ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȈșȑȈ — ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț; ȈșȚȐ — ȍșȚȤ; ȗȘȐȑȈȝ — ȗȘȐȧȚȕȣȑ; ȒȈȠȟȐȚ — ȒȚȖ-ȓȐȉȖ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȗȘȐȑȈȝ — ȕȍȗȘȐȧȚȕȣȑ; șȊȈȝ — șȊȖȑ; ȗȈȘȈȝ — ȟțȎȖȑ; ȈȗȐ — ȚȈȒȎȍ; ȊȈ — ȐȓȐ; ȥȒȈȝ — ȍȌȐȕȣȑ; șȈȘȊȈ-ȌȝȐȑȈȔ — ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ țȘȖȊȕȐ ȘȈȏțȔȈ; ȌȘȈȠȚȈ — ȊȐȌȧȡȐȑ; ȒȈȘȚȘȐȐȕȈȔ — șȖȊȍȘȠȈȦȡȐȝ; ȋțȕȈȌȖȠȈȑȖȝ — ȝȖȘȖȠȐȍ Ȑ ȌțȘȕȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ. ǹȈȔȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȐ Ȓ ȒȖȔț ȕȍ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ș ȗȘȐȧȏȕȤȦ ȐȓȐ ȕȍȕȈȊȐșȚȤȦ Ȑ ȕȐȟȚȖ ȕȍ ȌȍȓȐȚ ȕȈ șȊȖȍ Ȑ ȟțȎȖȍ. ǶȕȖ ȍȌȐȕȖ Ȑ ȕȍȌȍȓȐȔȖ, Ȉ ȏȕȈȟȐȚ, ȌȍȑșȚȊȐȧ ȍȋȖ ȌȘțȏȍȑ Ȑ ȊȘȈȋȖȊ, ȉȓȈȋȖȎȍȓȈȚȍȓȍȑ Ȑ ȏȈȊȐșȚȕȐȒȖȊ ȕȐȒȈȒ ȕȍ ȊȓȐȧȦȚ ȕȈ ȕȍȋȖ. ǮȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȗȘȖșȚȖ ȉȍȏțȟȈșȚȕȖ șȖȏȍȘȞȈȍȚ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȝ șȒȓȖȕȕȖșȚȍȑ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ ȓȦȌȍȑ. 397


398 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȒ ȉȣȓȖ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔ șȚȐȝȍ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȚȍȔȐ Ȏȍ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ, ȟȚȖ Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȕȖ Ȋ ȖȟȍȕȤ ȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖȑ șȚȍȗȍȕȐ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ǭȋȖ ȔȐȒȘȖșȒȖȗȐȟȍșȒțȦ ȟȈșȚȐȞț (șțȒȠȔȈȝ), ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ǹȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖ ȊȍȓȐȒ Ȑ ȊȍȏȌȍșțȡ. ǻ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍȚ ȕȐ ȌȘțȏȍȑ, ȕȐ ȊȘȈȋȖȊ, ȕȐ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ, ȐȉȖ Ƕȕ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ, șȊȖȑșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȔ ȌțȠȈȔ. ǺȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ ȖșȖȉțȦ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ Ȓ ǹȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ Ȑ ȕȍȌȖȊȖȓȍȕ ȚȍȔȐ, ȒȚȖ ȕȍȕȈȊȐȌȐȚ Ȑȝ. Ƕȕ ǹȈȔ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗȉ ȥȚȖȔ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.29): șȈȔȖ 'ȝȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȍȠț ȕȈ Ȕȍ ȌȊȍȠȑȖ 'șȚȐ ȕȈ ȗȘȐȑȈȝ ȑȍ ȉȝȈȌȎȈȕȚȐ Țț ȔȈȔ ȉȝȈȒȚȑȈ ȔȈȑȐ Țȍ ȚȍȠț ȟȈȗȑ ȈȝȈȔ «ȇ ȕȐ Ȓ ȒȖȔț ȕȍ ȗȐȚȈȦ ȕȐ ȊȘȈȎȌȣ, ȕȐ ȗȘȐșȚȘȈșȚȐȧ. ȇ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖȠțșȤ ȒȖ ȊșȍȔ. ǵȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ șȓțȎȐȚ Ǵȕȍ, — ȚȖȚ ǴȖȑ ȌȘțȋ. Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ Ȋ ǴȖȍȔ șȍȘȌȞȍ, Ȑ ȇ ȍȔț ȚȖȎȍ ȌȘțȋ». ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȐ Ȓ ȒȖȔț ȕȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȐȓȐ ȈȕȚȐȗȈȚȐȐ, ȕȖ Ȋșȍ Ȏȍ Ƕȕ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȍȕ Ȓ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȏȈȕȧȚȣ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǭȔț. Ǫ ȌȘțȋȖȔ șȚȐȝȍ «ǫȐȚȣ» (16.19) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȚȈȕ ȈȝȈȔ ȌȊȐȠȈȚȈȝ ȒȘțȘȈȕ șȈȔșȈȘȍȠț ȕȈȘȈȌȝȈȔȈȕ ȒȠȐȗȈȔȑ ȈȌȎȈșȘȈȔ ȈȠțȉȝȈȕ ȈșțȘȐȠȊ ȥȊȈ ȑȖȕȐȠț «ǰȝ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȝ ȕȍȕȈȊȐșȚȐ Ȑ ȏȓȖȕȘȈȊȕȣȝ, șȈȔȣȝ ȕȐȏȒȐȝ șȘȍȌȐ ȓȦȌȍȑ, ȇ ȕȈȊȍȒȐ ȕȐȏȊȍȘȋȈȦ Ȋ ȖȒȍȈȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ, ȖȉȘȍȒȈȧ ȘȖȎȌȈȚȤșȧ șȘȍȌȐ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȐȝ ȜȖȘȔ ȎȐȏȕȐ». ǫȖșȗȖȌȤ — ȕȍȗȘȐȔȐȘȐȔȣȑ ȊȘȈȋ Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȏȓȖ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. ǰȕȖȋȌȈ, ȏȈȡȐȡȈȧ ǹȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ǫȖșȗȖȌȤ țȉȐȊȈȍȚ Ȑȝ ȊȘȈȋȖȊ. ǺȈȒ, șȗȈșȈȧ ǴȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȈȝȓȈȌț, Ƕȕ ȘȈșȗȘȈȊȐȓșȧ ș ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȝȖȚȧ șȈȔ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȗȖȋȐȉȕțȊ ȖȚ ȘțȒȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȉȘȍȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. ǫȖșȗȖȌț ȐȏȊȍșȚȕȣ ȗȖșȚțȗȒȐ ȒȈȎȌȖȋȖ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȑ ȖȉȐȌȟȐȒȖȊ ǹȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, Ȑ Ƕȕ ǹȈȔ ȒȈȘȈȍȚ Ȑȝ ȏȈ ȥȚȖ. ǪȖ Ȋșȍȝ ȖșȚȈȓȤȕȣȝ șȓțȟȈȧȝ ǪșȍȊȣȠȕȐȑ ȓȐȠȤ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȕȖ ȊȏȐȘȈȍȚ ȕȈ ȗȖșȚțȗȒȐ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ Ȑ ȗȖșȣȓȈȍȚ ȐȔ ȏȈ Ȑȝ ȋȘȍȝȖȊȕȣȍ Ȑ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȍȍ ȊȖȏȌȈȧȕȐȍ. ǺǭDzǹǺ 11 ȕȈȌȈȚȚȈ ȈȚȔȈ ȝȐ ȋțȕȈȔ ȕȈ ȌȖȠȈȔ ȕȈ ȒȘȐȑȈ-ȗȝȈȓȈȔ țȌȈșȐȕȈȊȈȌ ȈșȐȕȈȝ ȗȈȘȈȊȈȘȈ-ȌȘȐȋ ȐȠȊȈȘȈȝ ȕȈ — ȕȍ; ȈȌȈȚȚȍ — ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ; ȈȚȔȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȋțȕȈȔ — șȟȈșȚȤȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȌȖȠȈȔ — ȕȍșȟȈșȚȤȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȒȘȐȑȈ-ȗȝȈȓȈȔ — ȗȓȖȌȣ ȓȦȉȖȑ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; țȌȈșȐȕȈ- ȊȈȚ — ȗȖȌȖȉȕȖ ȉȍȏțȟȈșȚȕȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț; ȈșȐȕȈȝ — ȊȖșșȍȌȈȦȡȐȑ (Ȋ șȈȔȖȔ șȍȘȌȞȍ); ȗȈȘȈ-ȈȊȈȘȈ-ȌȘȐȒ — ȊȐȌȧȡȐȑ ȗȘȐȟȐȕț Ȑ șȓȍȌșȚȊȐȍ; ȐȠȊȈȘȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ. 398


399 ǰșȚȖȟȕȐȒ Ȋșȍȝ ȗȘȐȟȐȕ Ȑ șȓȍȌșȚȊȐȑ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ [ȈȚȔȈ] ȕȍ ȊȍȌȈȍȚ ȕȐ ȘȈȌȖșȚȍȑ, ȕȐ ȋȖȘȧ, ȗȖȘȖȎȌȍȕȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ. ǫȖșȗȖȌț ȕȍȚ ȕțȎȌȣ ȊȖȗȓȖȡȈȚȤșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ Țȍȓȍ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȍȕ. Ǻȍ Ȏȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȗțșȚȤ Ȋ ȕȐȟȚȖȎȕȖȑ șȚȍȗȍȕȐ, șȊȖȑșȚȊȍȕȕȣ Ȑ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ, ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȔ ȟȈșȚȐȞȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȍȚ șȔȣșȓȈ ȗȘȍȌȈȊȈȚȤșȧ șȒȖȘȉȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǻ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȐ ȊșȍȋȌȈ ȍșȚȤ ȌȘțȏȤȧ Ȑ ȊȘȈȋȐ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȖȕȈ ȟțȊșȚȊȐȚȍȓȤȕȈ Ȓ ȝȖȘȖȠȐȔ Ȑ ȗȓȖȝȐȔ ȎȐȏȕȍȕȕȣȔ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȔ. ǶȌȕȈȒȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȊșȍȋȌȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȍȕ. ǩțȌțȟȐ ȐȠȊȈȘȖȑ, ȊȍȘȝȖȊȕȣȔ ȊȓȈȌȣȒȖȑ, Ƕȕ ȕȍ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȔȖȎȕȖ șȒȈȏȈȚȤ, ȟȚȖ, ȗȘȐșțȚșȚȊțȧ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, Ƕȕ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȒȈȒ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȕȣȑ ȕȈȉȓȦȌȈȚȍȓȤ ȔȖȚȐȊȖȊ Ȑ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȕȈȠȐȝ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȝ Ȑ ȋȘȍȝȖȊȕȣȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ. ǯȌȍșȤ șȓȍȌțȍȚ ȖȚȔȍȚȐȚȤ, ȟȚȖ șȓȖȊȖ țȌȈșȐȕȈ, «ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȕȣȑ», ȊȖȊșȍ ȕȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «ȉȍȏȌȍȧȚȍȓȤȕȣȑ». ǶȕȖ ȓȐȠȤ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȓȐȟȕȖ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȐȒȈȒ ȕȍ ȊȓȐȧȍȚ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȍȍ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, șțȌȤȧ ȊȖ ȊȘȍȔȧ șțȌȍȉȕȖȋȖ ȘȈȏȉȐȘȈȚȍȓȤșȚȊȈ, ȕȍ ȗȘȐȕȐȔȈȧ șȚȖȘȖȕț ȐșȚȞȈ ȐȓȐ ȖȚȊȍȚȟȐȒȈ, ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȊȣȕȖșȐȚ șȊȖȍ ȘȍȠȍȕȐȍ ȕȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȐ ȏȈȒȖȕȈ. ǶȉȘȍșȚȐ ȚȈȒȖȍ Ȏȍ ȉȍȏțȟȈșȚȕȖȍ Ȑ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȕȖȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȔȖȎȕȖ, ȚȖȓȤȒȖ ȕȈȑȌȧ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ȊȍȘȝȖȊȕȖȑ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȕȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȐ. ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȉȣȓȖ ȕȍ ȚȈȒ-ȚȖ ȗȘȖșȚȖ ȉȍȏțȟȈșȚȕȖ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ șȔȍȘȚȐ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ șȣȕȈ. ǺȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋșȍ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȘțȒȈȝ ǫȖșȗȖȌȈ, ȓțȟȠȍ ȊșȍȋȖ ȗȘȖșȚȖ ȗȖȓȖȎȐȚȤșȧ ȕȈ ǭȋȖ ȊȖȓȦ Ȑ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ șȊȖȑ ȌȖȓȋ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ ǭȔț. ǵȈȌȖ ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȖ ȗȍȘȍȕȖșȐȚȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȗȘȐ ȓȦȉȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (2.47) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȒȈȘȔȈȕȑ ȥȊȈȌȝȐȒȈȘȈș Țȍ ȔȈ ȗȝȈȓȍȠț ȒȈȌȈȟȈȕȈ ȔȈ ȒȈȘȔȈ-ȗȝȈȓȈ-ȝȍȚțȘ ȉȝțȘ ȔȈ Țȍ șȈȕȋȖ 'șȚȊ ȈȒȈȘȔȈȕȐ «Ǻȣ ȔȖȎȍȠȤ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ Țȍȉȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȕȖ ț Țȍȉȧ ȕȍȚ ȗȘȈȊȈ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȗȓȖȌȈȔȐ șȊȖȍȋȖ ȚȘțȌȈ. ǵȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȟȐȚȈȑ, ȟȚȖ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ȚȊȖȐȝ ȌȍȑșȚȊȐȑ ȏȈȊȐșȧȚ ȖȚ Țȍȉȧ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ Ȑ ȕȍ ȖȚȒȈȏȣȊȈȑșȧ ȖȚ ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȧ șȊȖȐȝ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ». ǹȓȍȌțȍȚ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ, Ȉ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ȕȈȠȐȝ țșȐȓȐȑ șȓȍȌțȍȚ ȖșȚȈȊȐȚȤ ȕȈ țșȔȖȚȘȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 12 ȠȘȐ-ȉȈȌȈȘȈȑȈȕȐȘ țȊȈȟȈ ȐȚȑ țȌȐȘȑȈ ȋȈȚȖ ȌȎȐȊȖ ȌȎȕȈȚȈȑȈș ȚȈșȑȈ Țȍ ȚȈȌȈ ȊȐșȔȐȚȈ ȔțȔțȟțȝ ȠȖȒȈȔ ȟȝȐȚȚȊȈȚȔȈ-șȕȍȝȈ-ȠȘȐȕȒȝȈȓȈȔ ȠȘȐ-ȉȈȌȈȘȈȑȈȕȐȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; țȌȐȘȑȈ — șȒȈȏȈȊ; ȋȈȚȈȝ — țȌȈȓȐȓȖșȤ; ȌȎȐȊȈȝ — ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ (ȗȘȍȎȌȍ ȉȣȊȠȍȍ șȣȕȖȔ 399


400 ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǿȐȚȘȈȒȍȚț); ȌȎȕȈȚȈȑȈȝ — ȘȖȌȕȣȍ Ȑ ȉȓȐȏȒȐȍ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ; Țȍ — ȖȕȐ; ȚȈȌȈ — ȚȖȋȌȈ; ȊȐșȔȐȚȈȝ — ȐȏțȔȓȍȕȕȣȍ; ȔțȔțȟțȝ — ȖȚȘȐȕțȓȐ; ȠȖȒȈȔ — șȒȖȘȉȤ; ȟȝȐȚȚȊȈ — ȘȈȏȖȘȊȈȊ; ȈȚȔȈ-șȕȍȝȈ — ȘȖȌșȚȊȍȕȕȣȝ ȟțȊșȚȊ; ȠȘȐȕȒȝȈȓȈȔ — ȒȈȕȌȈȓȣ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǹ ȥȚȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ [ȌȎȐȊȈ], ȉȣȊȠȈȧ ȗȘȍȎȌȍ șȣȕȖȔ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǿȐȚȘȈȒȍȚț, ȗȖȒȐȕțȓȈ ǿȐȚȘȈȒȍȚț Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ, ȗȖȊȍȘȋȕțȊ Ȑȝ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȍ ȐȏțȔȓȍȕȐȍ. ǺȈȒ ȖȕȐ șȔȖȋȓȐ șȉȘȖșȐȚȤ ȖȒȖȊȣ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȣȝ ȟțȊșȚȊ Ȓ ȥȚȖȑ ȌțȠȍ Ȑ ȗȍȘȍșȚȈȓȐ șȒȖȘȉȍȚȤ. ǺǭDzǹǺ 13 ȕȐȘȝȘȐȚȑȈ ȌȎȕȈȚȈȑȖ ȌȎȕȈȚȍȘ ȌȍȝȈȔ ȒȘȐȚȊȖȟȐȚȈȝ ȒȘȐȑȈȝ ȚȈȚȑȈȌȎțȘ ȌțșȚȑȈȌȎȈȔ șȕȍȝȈȔ ȠȖȒȈ-ȔȖȝȈ-ȉȝȈȑȈȘȚȐȌȈȔ ȕȐȘȝȘȐȚȑȈ — ȗȘȍȌȈȊ ȖȋȕȦ; ȌȎȕȈȚȈȑȈȝ — ȞȈȘȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȐ; ȌȎȕȈȚȍȝ — șȣȕȈ; ȌȍȝȈȔ — ȚȍȓȖ; ȒȘȐȚȊȈ — șȖȊȍȘȠȐȊ; țȟȐȚȈȝ — ȗȖȓȖȎȍȕȕȣȍ; ȒȘȐȑȈȝ — ȘȐȚțȈȓȣ; ȚȈȚȑȈȌȎțȝ — ȖșȚȈȊȐȓȐ; ȌțșȚȑȈȌȎȈȔ — ȚȖ, ș ȟȍȔ ȚȘțȌȕȖ ȘȈșșȚȈȚȤșȧ; șȕȍȝȈȔ — ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ; ȠȖȒȈ — șȒȖȘȉȤ; ȔȖȝȈ — ȐȓȓȦȏȐȦ; ȉȝȈȑȈ — șȚȘȈȝ; ȈȘȚȐ — ȗȍȟȈȓȤ; ȌȈȔ — ȗȖȘȖȎȌȈȦȡțȦ. ǷȘȍȌȈȊ ȚȍȓȖ șȊȖȍȋȖ țșȖȗȠȍȋȖ șȣȕȈ ȖȋȕȦ Ȑ ȗȘȖȊȍȌȧ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ ȗȖȋȘȍȉȈȓȤȕȣȍ ȞȍȘȍȔȖȕȐȐ, ȞȈȘșȒȖȍ șȍȔȍȑșȚȊȖ ȐȏȉȈȊȐȓȖșȤ ȖȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ ȕȍȔț, ȖȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȗȖȘȖȎȌȈȦȡȍȑ ȐȓȓȦȏȐȦ, șȒȖȘȉȤ, șȚȘȈȝ Ȑ ȉȖȓȤ. ǷȘȍȖȌȖȓȍȚȤ ȚȈȒțȦ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȋ șȍȉȍ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ șȓȖȎȕȖ, ȕȖ ǿȐȚȘȈȒȍȚț Ȑ ȍȋȖ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔ țȌȈȓȖșȤ șȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ ȉȍȏ ȖșȖȉȖȋȖ ȚȘțȌȈ. ǺǭDzǹǺ 14 ȉȈȓȈ-ȋȝȕȑȖ ȊȘȐȌȐȚȈș ȚȈȚȘȈ ȉȈȓȈ-ȝȈȚȑȈ-ȝȈȚȈ-ȗȘȈȉȝȈȝ ȉȈȓȈ-ȝȈȚȑȈ-ȊȘȈȚȈȔ ȟȍȘțȘ ȉȘȈȝȔȈȕȈȐȘ ȑȈȕ ȕȐȘțȗȐȚȈȔ ȑȈȔțȕȈȑȈȔ ȔȈȝȈȘȈȌȎȈ șȔȈȘȈȕȚȑȖ ȌȊȐȌȎȈ-ȉȝȈȠȐȚȈȔ ȉȈȓȈ-ȋȝȕȑȈȝ — ȌȍȚȖțȉȐȑȞȣ; ȊȘȐȌȐȚȈȝ — șȋȖȘȈȧ ȖȚ șȚȣȌȈ; ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ; ȉȈȓȈ-ȝȈȚȑȈ — Ȑȏ-ȏȈ țȉȐȑșȚȊȈ ȔȓȈȌȍȕȞȈ; ȝȈȚȈ — țȚȘȈȚȐȊȠȐȍ; ȗȘȈȉȝȈȝ — ȚȍȓȍșȕȖȍ șȐȧȕȐȍ; ȉȈȓȈ-ȝȈȚȑȈ-ȊȘȈȚȈȔ — ȗȖȒȈȧȕȐȍ ȏȈ țȉȐȑșȚȊȖ ȘȍȉȍȕȒȈ; ȟȍȘțȝ — șȖȊȍȘȠȐȓȐ; ȉȘȈȝȔȈȕȈȐȝ — ȎȘȍȞȈȔȐ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȍ; ȕȐȘțȗȐȚȈȔ — ȖȗȐșȈȕȖ; ȑȈȔțȕȈȑȈȔ — ȕȈ ȉȍȘȍȋț ȇȔțȕȣ; ȔȈȝȈ-ȘȈȌȎȈ — Ȗ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ; șȔȈȘȈȕȚȑȈȝ — ȗȖȔȕȧ; ȌȊȐȌȎȈȉȝȈȠȐȚȈȔ — șȓȖȊȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈ . Ƕ ȞȈȘȤ, ȞȈȘȐȞȣ, ȖȚȘȈȊȐȊȠȐȍ ȔȓȈȌȍȕȞȈ, țșȚȣȌȐȓȐșȤ șȊȖȍȋȖ ȗȖșȚțȗȒȈ Ȑ țȚȘȈȚȐȓȐ ȚȍȓȍșȕȖȍ șȐȧȕȐȍ. ǷȖȔȕȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ǨȕȋȐȘȣ, ȖȕȐ ȖșȚȈȊȐȓȐ ȊșȧȒțȦ ȕȈȌȍȎȌț șȚȈȚȤ ȔȈȚȍȘȧȔȐ Ȑ ȗȖ țȒȈȏȈȕȐȦ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ ȕȈ ȉȍȘȍȋ ȇȔțȕȣ, ȋȌȍ șȖȊȍȘȠȐȓȐ ȖȔȖȊȍȕȐȍ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȖȉȘȧȌȣ ȊȖ ȐșȒțȗȓȍȕȐȍ șȊȖȍȋȖ ȋȘȍȝȈ.

400


401 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ șȓȖȊȖ ȉȈȓȈ-ȝȈȚȑȈȝȈȚȈ-ȗȘȈȉȝȈȝ . ǬȍȚȖțȉȐȑșȚȊȖ șțȡȍșȚȊțȍȚ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ș ȕȍȏȈȗȈȔȧȚȕȣȝ ȊȘȍȔȍȕ, ȖȌȕȈȒȖ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ ȖȕȖ ȊșȚȘȍȟȈȓȖșȤ ȒȘȈȑȕȍ ȘȍȌȒȖ. Ǫ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȊȘȍȔȧ, ș ȕȈșȚțȗȓȍȕȐȍȔ ȊȍȒȈ DzȈȓȐ, țȔȍȘȡȊȓȍȕȐȍ ȔȓȈȌȍȕȞȍȊ ȊȖ ȟȘȍȊȍ ȔȈȚȍȘȐ, ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȍ ȈȉȖȘȚȖȔ, șȚȈȓȖ ȖȉȣȟȕȣȔ ȌȍȓȖȔ. ǹȓțȟȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ȌȍȚȍȑ țȉȐȊȈȦȚ ȌȈȎȍ ȗȖșȓȍ Ȑȝ ȗȖȧȊȓȍȕȐȧ ȕȈ șȊȍȚ. ǮȍȕȡȐȕȈ, ȗȖȊȐȕȕȈȧ Ȋ ȚȈȒȖȔ țȎȈșȕȖȔ ȗȖșȚțȗȒȍ, ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ țȚȘȈȟȐȊȈȍȚ șȊȖȍ ȚȍȓȍșȕȖȍ șȐȧȕȐȍ (ȉȈȓȈ- ȝȈȚȑȈ-ȝȈȚȈ-ȗȘȈȉȝȈȝ) . ǷȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖ, ȟȚȖ Ȏȍȕȣ, ȕȈ ȟȤȍȑ șȖȊȍșȚȐ ȓȍȎȈȓ ȋȘȍȝ ȖȚȘȈȊȓȍȕȐȧ ȔȓȈȌȍȕȞȈ, Ȋșȍ Ȏȍ ȘȈșȒȈȧȓȐșȤ Ȋ șȊȖȍȔ ȏȓȖȌȍȧȕȐȐ Ȑ ȗȖ țȒȈȏȈȕȐȦ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ șȚȈȓȐ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȐșȒțȗȐȚȍȓȤȕȣȍ ȘȐȚțȈȓȣ. dzȦȉȈȧ ȎȍȕȡȐȕȈ, Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ șȖȊȍȘȠȐȊȠȈȧ ȗȖȌȖȉȕȣȑ ȚȧȎȒȐȑ ȋȘȍȝ, ȌȖȓȎȕȈ ȐșȒțȗȐȚȤ ȍȋȖ, ȖȌȕȈȒȖ Ȋ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ȕȐȒȚȖ ȥȚȖȋȖ ȕȍ ȌȍȓȈȍȚ. ǺȈȒȐȔ ȎȍȕȡȐȕȈȔ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȎȍșȚȖȒȖ ȘȈșȗȓȈȟȐȊȈȚȤșȧ ȏȈ ȌȍȚȖțȉȐȑșȚȊȖ ȒȈȒ Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȚȈȒ Ȑ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ. ǰșȒȘȍȕȕȐȍ ȎȍȕȡȐȕȣ, ȗȘȖȟȐȚȈȊ ȥȚț ȐșȚȖȘȐȦ, ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ țȉȐȑșȚȊȈ ȔȓȈȌȍȕȞȍȊ Ȑ ȐșȒțȗȐȚȤ șȊȖȐ ȗȘȍȎȕȐȍ ȋȘȍȝȐ, șȖ Ȋșȍȑ șȍȘȤȍȏȕȖșȚȤȦ ȗȘȐșȚțȗȐȊ Ȓ ȗȘȈȒȚȐȒȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. ǷȖȊȚȖȘȧȧ ȔȈȝȈ-ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ ȉȍȏ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ, ȔȖȎȕȖ ȔȖȔȍȕȚȈȓȤȕȖ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ ȖȚ ȓȦȉȣȝ ȗȘȖȠȓȣȝ ȋȘȍȝȖȊ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȘȈȏ Ȑ ȕȈȊșȍȋȌȈ ȏȈȘȍȟȤșȧ ȖȚ ȋȘȍȝȖȊȕȣȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȋ ȗȘȖȚȐȊȕȖȔ șȓțȟȈȍ Ȗȕ șȚȈȕȍȚ ȊȐȕȖȊȍȕ Ȋ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȐ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ. ǺǭDzǹǺ 15 șȈ ȐȚȚȝȈȔ ȗȘȈȚȐȉțȌȌȝȈȚȔȈ ǿȐȚȘȈȒȍȚțȘ ȌȊȐȌȎȖȒȚȐȉȝȐȝ ȋȘȐȝȈȕȌȝȈ-ȒțȗȈȕ ȕȐȠȒȘȈȕȚȈȝ șȈȘȈȝ-ȗȈȕȒȈȌ ȐȊȈ ȌȊȐȗȈȝ șȈȝ — Ȗȕ; ȐȚȚȝȈȔ — ȚȈȒ; ȗȘȈȚȐȉțȌȌȝȈ-ȈȚȔȈ — ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ; ǿȐȚȘȈȒȍȚțȝ — ȞȈȘȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț; ȌȊȐȌȎȈ-țȒȚȐȉȝȐȝ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ (ǨȕȋȐȘȣ Ȑ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ); ȋȘȐȝȈ-ȈȕȌȝȈ-ȒțȗȈȚ — Ȑȏ ȚȍȔȕȖȋȖ ȒȖȓȖȌȞȈ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ; ȕȐȠȒȘȈȕȚȈȝ — ȊȣȉȘȈȊȠȐȑșȧ; șȈȘȈȝ — ȖȏȍȘȈ ȐȓȐ ȗȘțȌȈ; ȗȈȕȒȈȚ — Ȑȏ ȐȋȈ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȌȊȐȗȈȝ — șȓȖȕ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ ǨȕȋȐȘȣ Ȑ ǵȈȘȈȌȣ ȕȈ ȞȈȘȧ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȕȐȏȖȠȓȖ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȗȘȖșȊȍȚȓȍȕȐȍ. ǷȖȌȖȉȕȖ șȓȖȕț, ȊȣȘȊȈȊȠȍȔțșȧ Ȑȏ ȚȖȗȒȖȋȖ ȖȏȍȘȈ ȕȈ ȉȍȘȍȋ, ȞȈȘȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț șȔȖȋ ȊȣȉȘȈȚȤșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȚȍȔȕȖȋȖ ȒȖȓȖȌȞȈ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǺǭDzǹǺ 16 ȒȈȓȐȕȌȑȈȔ ȊȐȌȝȐȊȈȚ șȕȈȚȊȈ ȒȘȐȚȈ-ȗțȕȑȈ-ȌȎȈȓȈ-ȒȘȐȑȈȝ ȔȈțȕȍȕȈ șȈȔȑȈȚȈ-ȗȘȈȕȖ ȉȘȈȝȔȈ-ȗțȚȘȈȊ ȈȊȈȕȌȈȚȈ ȒȈȓȐȕȌȑȈȔ — Ȋ ȘȍȒȍ ȇȔțȕȍ; ȊȐȌȝȐ-ȊȈȚ — ȒȈȒ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȖ; șȕȈȚȊȈ — ȗȘȐȕȧȊ ȖȔȖȊȍȕȐȍ; ȒȘȐȚȈ — șȖȊȍȘȠȐȓ; ȗțȕȑȈ — șȊȧȡȍȕȕȣȑ; ȌȎȈȓȈ-ȒȘȐȑȈȝ — ȖȉȘȧȌ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȧ ȊȖȌȣ; ȔȈțȕȍȕȈ — șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȖ; șȈȔȑȈȚȈ-ȗȘȈȕȈȝ — ȖȉțȏȌȈȊ țȔ Ȑ ȟțȊșȚȊȈ; ȉȘȈȝȔȈ-ȗțȚȘȈț — șȣȕȖȊȤȧȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ (ǨȕȋȐȘȍ Ȑ ǵȈȘȈȌȍ); ȈȊȈȕȌȈȚȈ — ȊȖȏȕȖșȐȓ ȔȖȓȐȚȊȣ Ȑ ȊȣȘȈȎȈȓ ȗȖȟȚȍȕȐȍ. 401


402 ǶȔȣȊȠȐșȤ Ȋ ȊȖȌȈȝ ȇȔțȕȣ, ȞȈȘȤ ȗȖ ȊșȍȔ ȗȘȈȊȐȓȈȔ șȖȊȍȘȠȐȓ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȍ ȊȖȌȣ ȗȘȈȖȚȞȈȔ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. ǯȈȚȍȔ, ȖȉțȏȌȈȊ țȔ Ȑ ȟțȊșȚȊȈ, ǿȐȚȘȈȒȍȚț șȚȈȓ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ȝȊȈȓț Ȑ ȔȖȓȐȚȊȣ șȣȕȖȊȤȧȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ [ǨȕȋȐȘȍ Ȑ ǵȈȘȈȌȍ]. ǺǭDzǹǺ 17 ȈȚȝȈ ȚȈșȔȈȐ ȗȘȈȗȈȕȕȈȑȈ ȉȝȈȒȚȈȑȈ ȗȘȈȑȈȚȈȚȔȈȕȍ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȕȈȘȈȌȈȝ ȗȘȐȚȖ ȊȐȌȑȈȔ ȥȚȈȔ țȊȈȟȈ ȝȈ ȈȚȝȈ — ȏȈȚȍȔ; ȚȈșȔȈȐ — ȍȔț; ȗȘȈȗȈȕȕȈȑȈ — ȗȘȍȌȈȊȠȍȔțșȧ ǫȖșȗȖȌț; ȉȝȈȒȚȈȑȈ — ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț; ȗȘȈȑȈȚȈ-ȈȚȔȈȕȍ — ȖȉțȏȌȈȊȠȍȔț șȍȉȧ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ȊȍȓȐȒȐȑ; ȕȈȘȈȌȈȝ — ǵȈȘȈȌȈ; ȗȘȐȚȈȝ — ȌȖȊȖȓȤȕȣȑ; ȊȐȌȑȈȔ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ; ȥȚȈȔ — ȥȚȖ; țȊȈȟȈ — ȗȖȊȍȌȈȓ; ȝȈ — ȐȔȍȕȕȖ. ǬȖȊȖȓȤȕȣȑ ȊȖȏȌȍȘȎȈȕȕȖșȚȤȦ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ ǿȐȚȘȈȒȍȚț, ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ ȘȍȠȐȓ ȌȈȚȤ ȍȔț ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȗȘȐȘȖȌȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ. ǺǭDzǹǺȃ 18 - 19 ȖȔ ȕȈȔȈș ȚțȉȝȑȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ ȊȈșțȌȍȊȈȑȈ ȌȝȐȔȈȝȐ ȗȘȈȌȑțȔȕȈȑȈȕȐȘțȌȌȝȈȑȈ ȕȈȔȈȝ șȈȕȒȈȘȠȈȕȈȑȈ ȟȈ ȕȈȔȖ ȊȐȌȎȕȈȕȈ-ȔȈȚȘȈȑȈ ȗȈȘȈȔȈȕȈȕȌȈ-ȔțȘȚȈȑȍ ȈȚȔȈȘȈȔȈȑȈ ȠȈȕȚȈȑȈ ȕȐȊȘȐȚȚȈ-ȌȊȈȐȚȈ-ȌȘȐȠȚȈȑȍ ȖȔ — Ȗ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȒȓȖȕȣ; ȚțȉȝȑȈȔ — Ǻȍȉȍ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȊȈșțȌȍȊȈȑȈ — ȕȈ DzȘȐȠȕț, șȣȕȈ ǪȈșțȌȍȊȣ; ȌȝȐȔȈȝȐ — ȔȍȌȐȚȐȘțȦ; ȗȘȈȌȑțȔȕȈȑȈ — ǷȘȈȌȤȦȔȕȍ; ȈȕȐȘțȌȌȝȈȑȈ — ǨȕȐȘțȌȌȝȍ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȒȓȖȕȣ; șȈȕȒȈȘȠȈȕȈȑȈ — ǫȖșȗȖȌț ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȍ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȒȓȖȕȣ; ȊȐȌȎȕȈȕȈȔȈȚȘȈȑȈ — ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȦ ȗȖȓȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ; ȗȈȘȈȔȈ-ȈȕȈȕȌȈ-ȔțȘȚȈȑȍ — ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȦ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ; ȈȚȔȈ-ȈȘȈȔȈȑȈ — șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț; ȠȈȕȚȈȑȈ — ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȖȔț; ȕȐȊȘȐȚȚȈ-ȌȊȈȐȚȈ-ȌȘȐȠȚȈȑȍ — ȚȖȔț, ȟȍȑ ȊȏȖȘ ȕȍ ȖȔȘȈȟȍȕ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȤȦ, ȐȓȐ ȍȌȐȕȖȔț Ȑ ȕȍȌȍȓȐȔȖȔț. [ǵȈȘȈȌȈ ȖȚȒȘȣȓ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȚȈȒțȦ ȔȈȕȚȘț:] Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȖȔȒȈȘȈ [ȗȘȈȕȈȊȈ], ȧ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ. ȇ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊȈȦ ȕȈ Ǻȍȉȍ șȊȖȑ Ȕȣșȓȍȕȕȣȑ ȊȏȖȘ, Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȈșțȌȍȊȈ! Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ ǷȘȈȌȤȦȔȕȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǨȕȐȘțȌȌȝȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȈ, ȧ ȒȓȈȕȧȦșȤ ǪȈȔ! ǷȖȒȓȖȕȣ Ǻȍȉȍ, Ȗ ȖȉȐȚȍȓȤ ȌțȝȖȊȕȖȑ șȐȓȣ Ȑ ȊȣșȠȍȋȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ, Ȗ șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȕȣȑ Ȑ ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȣȑ! Ƕ ǪȣșȠȈȧ ǰșȚȐȕȈ, ȕȍȌȍȓȐȔȈȧ Ȑ ȗȖȏȕȈȊȈȍȔȈȧ ȒȈȒ ǩȘȈȝȔȈȕ, ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ Ȑ ǩȝȈȋȈȊȈȕ, ȧ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ!

402


403 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ Ƕȕ — șȓȖȋ ȖȔ, ș ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȈȟȐȕȈȦȚșȧ Ȋșȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ (ȗȘȈȕȈȊȈȝ șȈȘȊȈ ȊȍȌȍȠț). ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȥȚȖȋȖ șȓȖȋȈ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȖȉȘȈȡȈȦȚșȧ Ȋșȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȈȓȐșȚȣ, ȐȉȖ ȖȔȒȈȘȈ, ȐȓȐ ȗȘȈȕȈȊȈ — ȥȚȖ ȏȊțȒȖȊȖȑ șȐȔȊȖȓ ǫȖșȗȖȌȈ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȖȔ ȕȈȔȖ ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ ȊȈșțȌȍȊȈȑȈ . ǪȈșțȌȍȊȈ, ȥȒșȗȈȕșȐȧ ǵȈȘȈȧȕȣ, Ȋ ǹȊȖȦ ȖȟȍȘȍȌȤ, ȌȈȍȚ ȕȈȟȈȓȖ ǷȘȈȌȤȦȔȕȍ, ǨȕȐȘțȌȌȝȍ Ȑ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȍ. ǰȏ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȣ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȚȖȘȈȧ ȥȒșȗȈȕșȐȧ ǵȈȘȈȧȕȣ, Ȑȏ ȒȖȚȖȘȖȋȖ șȕȖȊȈ ȗȖȧȊȓȧȦȚșȧ ǪȈșțȌȍȊȈ, ǷȘȈȌȤȦȔȕȈ, ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȈ Ȑ ǨȕȐȘțȌȌȝȈ. ǷȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȐȑ Ȓ ȥȚȖȑ ȋȘțȗȗȍ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȈ ȌȈȍȚ ȕȈȟȈȓȖ ȚȘȍȔ ȗțȘțȠȈȔ: DzȈȘȈȕȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț, ǫȈȘȉȝȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț Ȑ DzȠȐȘȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț. DzȠȐȘȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț ȖȉȐȚȈȍȚ Ȋ ȒȈȎȌȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȕȈ ȖșȖȉȖȑ ȗȓȈȕȍȚȍ ȗȖȌ ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ ȀȊȍȚȈȌȊȐȗȈ. ȅȚȖȚ ȜȈȒȚ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ»: ȈȕȌȈȕȚȈȘȈ-șȚȝȈ. ǹȓȖȊȖ ȈȕȌȈ ȏȕȈȟȐȚ «ȊșȍȓȍȕȕȈȧ». Ǫ ȒȈȎȌȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȍșȚȤ ȗȓȈȕȍȚȈ ȀȊȍȚȈȌȊȐȗȈ, ȖȉȐȚȍȓȤ DzȠȐȘȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț, Ȑȏ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȐșȝȖȌȧȚ Ȋșȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȌȈȕȕȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. DzȈȒ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ», Ȋșȍ țȗȖȔȧȕțȚȣȍ ȊȣȠȍ ȥȒșȗȈȕșȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȕȍȖȚȓȐȟȕȣ ȌȘțȋ ȖȚ ȌȘțȋȈ (ȈȌȊȈȐȚȈ), Ȉ ȚȈȒȎȍ ȕȍȗȖȋȘȍȠȐȔȣ (ȈȟȤȦȚȈ) . ǰȔ, Ȋ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȝ ȌțȠ, ȕȍ ȋȘȖȏȐȚ ȋȘȍȝȖȗȈȌȍȕȐȍ. ǶȉȣȟȕȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȔȖȎȍȚ Ȋ ȓȦȉȖȑ ȔȐȋ ȗȖȗȈșȚȤ Ȋ ȓȖȊțȠȒț ȔȈȑȐ, ȕȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț ȊȖ Ȋșȍȝ ǭȋȖ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȝ ȥȒșȗȈȕșȐȧȝ Ȑ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȝ ȗȈȌȍȕȐȍ ȕȍ ȋȘȖȏȐȚ. ǭȋȖ ȚȍȓȖ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ. Ǫ șȓȖȊȈȘȍ ǴȍȌȐȕȐ ȗȘȐȊȖȌȧȚșȧ șȓȍȌțȦȡȐȍ ȏȕȈȟȍȕȐȧ șȓȖȊȈ ȔȈȚȘȈ: «țȒȘȈȠȍȕȐȍ Ȋ țȠȈȝ», «șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤ», «ȗȖȟȍȚ» Ȑ «ȗȖȒȘȣȚȖșȚȤ» (ȔȈȚȘȈ ȒȈȘȕȈ-ȊȐȉȝțȠȈȑȈȔ ȊȐȚȚȍ ȔȈȕȍ ȗȈȘȐȟȟȝȈȌȍ). Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ- ȋȐȚȍ» (2.14) șȒȈȏȈȕȖ: ȔȈȚȘȈ-șȗȈȘȠȈș Țț ȒȈțȕȚȍȑȈ ȠȐȚȖȠȕȈ-șțȒȝȈ-ȌțȝȒȝȈ-ȌȈȝ ȈȋȈȔȈȗȈȑȐȕȖ 'ȕȐȚȑȈș ȚȈȔș ȚȐȚȐȒȠȈșȊȈ ȉȝȈȘȈȚȈ «Ƕ șȣȕ DzțȕȚȐ, șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȋȖȘȍ ȗȘȐȝȖȌȧȚ Ȑ țȝȖȌȧȚ, șȔȍȕȧȧ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ, ȒȈȒ ȏȐȔȈ Ȑ ȓȍȚȖ. ǶȕȐ ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ ȖȚ șȖȗȘȐȒȖșȕȖȊȍȕȐȧ ȟțȊșȚȊ ș ȖȉȢȍȒȚȈȔȐ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȧ, Ȗ ȗȖȚȖȔȖȒ ǩȝȈȘȈȚȣ, ȗȖȥȚȖȔț ȕțȎȕȖ ȕȈțȟȐȚȤșȧ ȚȍȘȗȍȓȐȊȖ ȗȍȘȍȕȖșȐȚȤ Ȑȝ, ȖșȚȈȊȈȧșȤ ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȣȔ». Ǫ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȕȣ ȗȖȓȤȏțȍȔșȧ ȚȍȓȖȔ ȒȈȒ ȖȌȍȎȌȖȑ, Ȑ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȌȍȊȈȍȚșȧ ȗȖ șȍȏȖȕț, Ȕȣ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ, ȔȍȕȧȍȔ ȚȍȓȈ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȕȈȠȐȔȐ ȎȍȓȈȕȐȧȔȐ. ǵȖ ȗȖșȒȖȓȤȒț ȚȍȓȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȐșȗȖȓȕȍȕȖ ȏȕȈȕȐȧ, ȖȕȖ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȉȖȓȖȟȒȖȑ. ǷȘȖȊȖȌȐȚȤ ȈȕȈȓȖȋȐȐ ȔȍȎȌț ȚȍȓȖȔ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȕȈȠȐȔ, ȐȓȐ, ȌȘțȋȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, țȚȊȍȘȎȌȈȚȤ, ȟȚȖ ȔȍȎȌț ȚȍȓȖȔ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ǰȔ ǹȈȔȐȔ ȍșȚȤ ȒȈȒȈȧ-ȚȖ ȘȈȏȕȐȞȈ, — ȋȓțȉȖȒȖȍ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ. Ǫ șȓțȟȈȍ DzȘȐȠȕȣ ȕȍȚ ȗȖȌȖȉȕȖȑ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȚȍȓȖ ǭȋȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȏȕȈȕȐȧ. Ǫ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ Ȕȣ ȖȉȘȍȚȈȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȚȍȓȈ Ȑȏ-ȏȈ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȈ ȏȕȈȕȐȧ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț DzȘȐȠȕȈ, ȐȓȐ ǪȈșțȌȍȊȈ, ȗȖȓȖȕ ȏȕȈȕȐȧ, ȔȍȎȌț ǭȋȖ ȚȍȓȖȔ Ȑ ȌțȠȖȑ ȕȍȚ ȘȈȏȕȐȞȣ. DzȘȐȠȕȈ ȗȖȔȕȐȚ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȗȖȊȍȌȈȓ ȉȖȋț ǹȖȓȕȞȈ șȖȘȖȒ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ Ȗȉȣȟȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȊșȍȋȌȈ ȔȖȎȍȚ ȊșȗȖȔȕȐȚȤ, Ȗ ȟȍȔ ȋȖȊȖȘȐȓ ȌȊȈ Ȍȕȧ ȕȈȏȈȌ. Ǫ ȥȚȖȔ ȘȈȏȓȐȟȐȍ ȔȍȎȌț ȚȍȓȖȔ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȕȈȠȐȔ ȚȍȓȖȔ. ǷȖȥȚȖȔț ȏȌȍșȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊȐȌȎȕȈȕȈ-ȔȈȚȘȈȑȈ ȗȈȘȈȔȈȕȈȕȌȈ-ȔțȘȚȈȑȍ. ǶȉȓȈȌȈȧ ȚȍȓȖȔ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȔ ȏȕȈȕȐȧ, ǫȖșȗȖȌȤ ȊȍȟȕȖ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖȔ. ǪȖȐșȚȐȕț, Ƕȕ ȎȐȊȖȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ȗȈȘȈȔȈȕȈȕȌȣ . 403


404 ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ Ȑ «ǪȍȌȈȕȚȈ-șțȚȘȈ»: ȈȕȈȕȌȈȔȈȑȖ 'ȉȝȑȈșȈȚ. ǷȖ ǹȊȖȍȑ ȗȘȐȘȖȌȍ ǫȖșȗȖȌȤ — ȈȕȈȕȌȈȔȈȑȈ . Ǫ ȓȦȉȣȝ șȐȚțȈȞȐȧȝ DzȘȐȠȕȈ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȋȘțȎȍȕ Ȋ ȈȕȈȕȌț . ǵȐȟȚȖ ȕȍ ȖȔȘȈȟȈȍȚ ǭȋȖ ȘȈȌȖșȚȐ. ǨȚȔȈȘȈȔȈȑȈ: Ƕȕ șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȍȕ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ǭȔț ȕȍ ȕțȎȕȖ ȐșȒȈȚȤ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ Ȋȕȍ ǹȍȉȧ. ȀȈȕȚȈȑȈ: Ƕȕ ȕȍ ȊȍȌȈȍȚ ȚȘȍȊȖȋ. ǺȖȋȖ, ȒȚȖ ȐȡȍȚ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ Ȋȕȍ șȍȉȧ, ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȖȌȖȓȍȊȈȦȚ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȈ. DzȈȘȔȐ, ȋȤȧȕȐ Ȑ ȑȖȋȈȔ ȊȍȟȕȖ ȟȍȋȖ-ȚȖ ȕȍ ȝȊȈȚȈȍȚ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȖȕȐ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȔȍȟțȚșȧ Ȋ ȗȖȐșȒȈȝ ȟȍȋȖ-ȚȖ ȍȡȍ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȐ Ȋ ȟȍȔ ȕȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȕțȎȌȣ; Ȗȕ șȟȈșȚȓȐȊ ȗȘȖșȚȖ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț, șȘȍȌȖȚȖȟȐȦ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ. ǵȐȊȘȐȚȚȈ-ȌȊȈȐȚȈ-ȌȘȐȠȚȈȑȍ: ȚȍȓȖ DzȘȐȠȕȣ ȕȈ ȗȍȘȊȣȑ ȊȏȋȓȧȌ șȖșȚȖȐȚ, ȒȈȒ Ȑ ȕȈȠȐ ȚȍȓȈ, Ȑȏ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȟȈșȚȍȑ, ȖȌȕȈȒȖ Ȋșȍ ȟȈșȚȐ ȚȍȓȈ DzȘȐȠȕȣ ȕȍȖȚȓȐȟȕȣ ȌȘțȋ ȖȚ ȌȘțȋȈ. DzȘȐȠȕȈ ȊȐȌȐȚ ȋȓȈȏȈȔȐ, ȕȖ ȔȖȎȍȚ ȊȐȌȍȚȤ Ȑ ȉȍȏ ȗȖȔȖȡȐ ȋȓȈȏ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ «ȀȊȍȚȈȠȊȈȚȈȘȈ- țȗȈȕȐȠȈȌ» șȒȈȏȈȕȖ: ȗȈȠȑȈȚȑ ȈȟȈȒȠțȝ . Ƕȕ ȔȖȎȍȚ ȊȐȌȍȚȤ ȘțȒȈȔȐ Ȑ ȕȖȋȈȔȐ. DzȘȐȠȕȍ ȕȍ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȗȘȐȉȍȋȈȚȤ Ȓ ȗȖȔȖȡȐ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȝ ȟȈșȚȍȑ ǹȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȚȖ ȐȓȐ ȐȕȖȍ ȌȍȑșȚȊȐȍ. ǨȕȋȈȕȐ ȑȈșȑȈ șȈȒȈȓȍȕȌȘȐȑȈ-ȊȘȐȚȚȐȔȈȕȚȐ: Ƕȕ ȔȖȎȍȚ ȌȍȓȈȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȗȖȎȍȓȈȍȚ, ȓȦȉȖȑ ȟȈșȚȤȦ ǹȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ǭȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊșȍȔȖȋțȡȐȔ. ǺǭDzǹǺ 20 ȈȚȔȈȕȈȕȌȈȕțȉȝțȚȑȈȐȊȈ ȕȑȈșȚȈ-ȠȈȒȚȑ-țȘȔȈȑȍ ȕȈȔȈȝ ȝȘȐȠȐȒȍȠȈȑȈ ȔȈȝȈȚȍ ȕȈȔȈș Țȍ 'ȕȈȕȚȈ-ȔțȘȚȈȑȍ ȈȚȔȈ-ȈȕȈȕȌȈ — șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȕȖȍ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ; ȈȕțȉȝțȚȑȈ — ȖȡțȡȈȧ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȕȑȈșȚȈ — ȖȚșȚȘȈȕȐȊȠȐșȤ; ȠȈȒȚȐ-țȘȔȈȑȍ — ȊȖȓȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȒȓȖȕȣ; ȝȘȐȠȐȒȍȠȈȑȈ — ȊȍȘȝȖȊȕȖȔț ȊȓȈȌȣȒȍ ȟțȊșȚȊ; ȔȈȝȈȚȍ — ǪșȍȊȣȠȕȍȔț; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȒȓȖȕȣ; Țȍ — Ǻȍȉȍ; ȈȕȈȕȚȈ — ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȍ; ȔțȘȚȈȑȍ — ȟȤȐ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ǻȣ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȋȘțȎȍȕ Ȋ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȟȍȘȗȈȍȠȤ Ȋ ǹȈȔȖȔ ǹȍȉȍ, Ǻȣ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȠȤșȧ ȕȍȌȖșȧȋȈȍȔ Ȍȓȧ ȊȖȓȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǷȖȥȚȖȔț ȧ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ. Ǻȣ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȟțȊșȚȊ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȔȐ ȜȖȘȔȈȔȐ. Ǻȣ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȧ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȅȚȖȚ șȚȐȝ ȗȘȖȊȖȌȐȚ ȟȍȚȒȖȍ ȘȈȏȓȐȟȐȍ ȔȍȎȌț ǫȖșȗȖȌȖȔ Ȑ ȖȉȣȟȕȣȔȐ ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ. ǺȍȓȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȖȚ ȚȍȓȈ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȐ ȚȍȔ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȐșȗȖȓȕȍȕ ȊȍȟȕȖȋȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕțȦ ȌțȠț ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȖȌȖȓȍȊȈȦȚ ȚȘȖȑșȚȊȍȕȕȣȍ șȚȘȈȌȈȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ — ȥȚȖ șȈȟ-ȟȐȌ-ȈȕȈȕȌȈ-ȊȐȋȘȈȝȈ; Ƕȕ ȟȍȘȗȈȍȚ ȈȕȈȕȌț, ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ, Ȋ ǹȈȔȖȔ ǹȍȉȍ. ǺȍȓȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖ, ȌțȝȖȊȕȖ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȚȍȓȖ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖ, Ȑ ȗȖȥȚȖȔț ȍȍ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȚȍȘȏȈȦȚ Țȍȓȍșȕȣȍ Ȑ țȔșȚȊȍȕȕȣȍ șȚȘȈȌȈȕȐȧ. ǶȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȔȍȟȍȚșȧ ȔȍȎȌț ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤȦ Ȑ ȕȍȗȘȐȧȏȕȤȦ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌț șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȟțȎȌȈ ȗȖȌȖȉȕȈȧ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȤ. ǫȖșȗȖȌȤ — ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȟțȊșȚȊ, Ȉ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ț ȕȐȝ Ȋ ȘȈȉșȚȊȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖ ȊȍȓȐȒ, Ȉ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȐȟȚȖȎȕȖ ȔȈȓȖ. ǮȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȖșȧȚ ȊȖȓȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑȝ ȊȓȈșȚȤ ȕȍ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚșȧ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ ǹȍȉȧ Ȋ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȖȉȘȈȏȈȝ (ȈȌȊȈȐȚȈȔ ȈȟȑțȚȈȔ 404


405 ȈȕȈȌȐȔ ȈȕȈȕȚȈ-ȘțȗȈȔ), ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ Ȏȍ ȌțȠȈ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȈ ȖȌȕȐȔ- ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ ȚȍȓȖȔ, ȝȖȚȧ ȉȣȊȈȓȐ șȓțȟȈȐ, ȒȖȋȌȈ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȍ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȝ șȐȓ țȌȈȊȈȓȖșȤ șȖȏȌȈȚȤ ȌȖ ȊȖșȤȔȐ șȊȖȐȝ ȌȊȖȑȕȐȒȖȊ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ Ȑ ȖȉȘȈȏȣ ǫȖșȗȖȌȈ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣ. ǬȘțȋȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ǭȋȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȔ ȕȍȚ ȕȐ ȕȈȟȈȓȈ, ȕȐ ȒȖȕȞȈ — Ȑ ȥȚȖ ȍȡȍ ȖȌȕȖ ȖȚȓȐȟȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȖȚ Ȗȉȣȟȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǺǭDzǹǺ 21 ȊȈȟȈșȑ țȗȈȘȈȚȍ 'ȗȘȈȗȑȈ ȑȈ ȥȒȖ ȔȈȕȈșȈ șȈȝȈ ȈȕȈȔȈ-ȘțȗȈȠ ȟȐȕ-ȔȈȚȘȈȝ șȖ 'ȊȑȈȕ ȕȈȝ șȈȌ-ȈșȈȚ-ȗȈȘȈȝ ȊȈȟȈșȐ — șȓȖȊȈ; țȗȈȘȈȚȍ — ȒȖȋȌȈ țȔȖȓȒȈȦȚ; ȈȗȘȈȗȑȈ — ȕȍ ȌȖșȚȐȋȕțȊ ȞȍȓȐ; ȑȈȝ — ǺȖȚ; ȥȒȈȝ — ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ; ȔȈȕȈșȈ — ș țȔȖȔ; șȈȝȈ — ȊȔȍșȚȍ; ȈȕȈȔȈ — ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȐȔȍȕȐ; ȘțȗȈȝ — ȐȓȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȜȖȘȔȣ; ȟȐȚ-ȔȈȚȘȈȝ — ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȌțȝȖȊȕȣȑ; șȈȝ — Ƕȕ; ȈȊȑȈȚ — ȌȈ ȝȘȈȕȐȚ; ȕȈȝ — ȕȈș; șȈȚ-ȈșȈȚ-ȗȈȘȈȝ — ȗȘȐȟȐȕȈ Ȋșȍȝ ȗȘȐȟȐȕ (ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕȈ). ǵȐ șȓȖȊȈ, ȕȐ ȔȣșȓȐ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȤșȧ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȊșȍȞȍȓȖ ȌțȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ ȕȐ ȋȘțȉȖȋȖ, ȕȐ ȚȖȕȒȖȋȖ ȚȍȓȈ, ȕȍ ȗȖȌȌȈȍȚșȧ ȖȗȐșȈȕȐȦ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȖȉȘȈȏȖȊ Ȑ ȐȔȍȕ. ǩȍȏȓȐȟȕȖȍ șȐȧȕȐȍ ǩȘȈȝȔȈȕȈ — ȚȖȎȍ ȖȌȕȖ Ȑȏ ǭȋȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȑ. ǬȈ ȝȘȈȕȐȚ Ƕȕ ȕȈș șȐȓȖȑ ǹȊȖȍȋȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ! DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖȗȐșȣȊȈȍȚșȧ ȉȍȏȓȐȟȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ, ȐȓȐ șȐȧȕȐȍ, ȐșȝȖȌȧȡȍȍ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺǭDzǹǺ 22 ȑȈșȔȐȕȕ ȐȌȈȔ ȑȈȚȈȠ ȟȍȌȈȔ ȚȐȠȚȝȈȚȑ ȈȗȑȍȚȐ ȌȎȈȑȈȚȍ ȔȘȐȕȔȈȑȍȠȊ ȐȊȈ ȔȘȐȌȎ-ȌȎȈȚȐș ȚȈșȔȈȐ Țȍ ȉȘȈȝȔȈȕȍ ȕȈȔȈȝ ȑȈșȔȐȕ — Ȋ ȒȖȔ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖȚ (ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȑ ȔȐȘ); ȑȈȚȈȝ — Ȑȏ ȒȖȋȖ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖȚ (ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȑ ȔȐȘ); ȚȐȠȚȝȈȚȐ — ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ; ȈȗȑȍȚȐ — ȘȈȏȘțȠȈȍȚșȧ; ȌȎȈȑȈȚȍ — ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ; ȔȘȐȚ-ȔȈȑȍȠț — ȋȓȐȕȧȕȣȔ ȐȏȌȍȓȐȍȔ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȔȘȐȚȌȎȈȚȐȝ — ȘȖȎȌȍȕȐȍ Ȑȏ ȏȍȔȓȐ; ȚȈșȔȈȐ — ǺȖȔț; Țȍ — Ǻȍȉȍ; ȉȘȈȝȔȈȕȍ — ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕȍ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȒȓȖȕȣ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȋȓȐȕȧȕȣȍ ȋȖȘȠȒȐ șȖȏȌȈȦȚșȧ Ȑȏ ȏȍȔȓȐ, ȗȖȒȖȧȚșȧ ȕȈ ȏȍȔȓȍ Ȑ, ȘȈȏȉȐȊȈȧșȤ, șȕȖȊȈ ȗȘȍȊȘȈȡȈȦȚșȧ Ȋ ȕȍȍ, Ȋșȍ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ ȗȖȘȖȎȌȈȍȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǩȘȈȝȔȈȕȖȔ, ȗȖȒȖȐȚșȧ ȕȈ ǵȍȔ, Ȑ ȗȖșȓȍ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ ȗȖȋȘțȎȈȍȚșȧ Ȋ ǵȍȋȖ. ǷȖȥȚȖȔț Ȕȣ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȍȔșȧ ȗȍȘȍȌ ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ǩȘȈȝȔȈȕȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȚȊȖȘȐȚ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ, Ƕȕ Ȏȍ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ ȍȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ, Ȉ ȗȖșȓȍ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ șȕȖȊȈ ȊȉȐȘȈȍȚ ȍȋȖ Ȋ ǹȍȉȧ. 405


406 ǺǭDzǹǺ 23 ȑȈȕ ȕȈ șȗȘȐȠȈȕȚȐ ȕȈ ȊȐȌțȘ ȔȈȕȖ-ȉțȌȌȝȐȕȌȘȐȑȈșȈȊȈȝ ȈȕȚȈȘ ȉȈȝȐȠ ȟȈ ȊȐȚȈȚȈȔ ȊȑȖȔȈȊȈȚ ȚȈȕ ȕȈȚȖ 'șȔȑ ȈȝȈȔ ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȕȈ — ȕȍ; șȗȘȐȠȈȕȚȐ — ȔȖȋțȚ ȒȖșȕțȚȤșȧ; ȕȈ — ȕȍ; ȊȐȌțȝ — ȔȖȋțȚ ȗȖȏȕȈȚȤ; ȔȈȕȈȝ — țȔ; ȉțȌȌȝȐ — ȘȈȏțȔ; ȐȕȌȘȐȑȈ — ȟțȊșȚȊȈ; ȈșȈȊȈȝ — ȎȐȏȕȍȕȕȣȑ ȊȖȏȌțȝ; ȈȕȚȈȝ — ȊȕțȚȘȐ; ȉȈȝȐȝ — șȕȈȘțȎȐ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȊȐȚȈȚȈȔ — ȗȘȖșȚȐȘȈȦȡȍȋȖșȧ; ȊȑȖȔȈ-ȊȈȚ — ȒȈȒ ȕȍȉȖ; ȚȈȚ — ȗȍȘȍȌ ȚȍȔ; ȕȈȔȈȝ — șȒȓȖȕȐȊȠȐȑșȧ; ȈșȔȐ — ȍșȚȤ; ȈȝȈȔ — ȧ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ ȐșȝȖȌȐȚ Ȑȏ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑ, ȒȈȒ ȕȍȉȖ, ȗȘȖșȚȐȘȈȍȚșȧ ȗȖȊșȦȌț. Ƕȕ ȊȕțȚȘȐ Ȑ șȕȈȘțȎȐ ȊșȍȋȖ, ȕȖ ȕȍ șȖȗȘȐȒȈșȈȍȚșȧ ȕȐ ș ȟȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ. ǭȋȖ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȖȡțȚȐȚȤ ȐȓȐ ȗȖșȚȐȟȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ țȔȈ Ȑ ȘȈȏțȔȈ, ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ȟțȊșȚȊ ȐȓȐ ȎȐȏȕȍȕȕȖȑ șȐȓȣ. ȇ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǵȐȔ. ǺǭDzǹǺ 24 ȌȍȝȍȕȌȘȐȑȈ-ȗȘȈȕȈ-ȔȈȕȖ-ȌȝȐȑȖ 'ȔȐ ȑȈȌ-ȈȔȠȈ-ȊȐȌȌȝȈȝ ȗȘȈȟȈȘȈȕȚȐ ȒȈȘȔȈșț ȕȈȐȊȈȕȑȈȌȈ ȓȈțȝȈȔ ȐȊȈȗȘȈȚȈȗȚȈȔ șȚȝȈȕȍȠț ȚȈȌ ȌȘȈȠȚȘȈȗȈȌȍȠȈȔ ȥȚȐ ȌȍȝȈ — ȚȍȓȖ; ȐȕȌȘȐȑȈ — ȟțȊșȚȊȈ; ȗȘȈȕȈ — ȗȖȚȖȒȐ ȎȐȏȕȍȕȕȖȋȖ ȊȖȏȌțȝȈ; ȔȈȕȈȝ — țȔ; ȌȝȐȑȈȝ — Ȑ ȘȈȏțȔ; ȈȔȐ — Ȋșȍ; ȑȈȚ-ȈȔȠȈ-ȊȐȌȌȝȈȝ — ȗȘȖȕȐȏȈȕȕȣȍ șȐȧȕȐȍȔ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, ȐȓȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȗȘȈȟȈȘȈȕȚȐ — ȌȍȑșȚȊțȦȚ; ȒȈȘȔȈșț — Ȋ ȘȈȏȕȣȝ șȜȍȘȈȝ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȕȈ — ȕȍ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȕȑȈȌȈ — ȒȖȋȌȈ-ȓȐȉȖ; ȓȈțȝȈȔ — ȎȍȓȍȏȖ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȈȗȘȈȚȈȗȚȈȔ — ȕȍ ȕȈȋȘȍȚȖȍ (ȖȋȕȍȔ); șȚȝȈȕȍȠț — ȗȘȐ ȥȚȐȝ țșȓȖȊȐȧȝ; ȚȈȚ — ȚȖ; ȌȘȈȠȚȘȐ-ȈȗȈȌȍȠȈȔ — ȕȈȔȍȟȍȕȕȖȑ ȞȍȓȐ; ȥȚȐ — ȌȖșȚȐȋȈȍȚ. ǷȖȔȍȡȍȕȕȣȑ Ȋ ȖȋȖȕȤ Ȏȍȓȍȏȕȣȑ ȗȘțȚ ȘȈșȒȈȓȧȍȚșȧ ȌȖȒȘȈșȕȈ Ȑ șȈȔ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȎȍȟȤ, ȒȈȒ ȖȋȖȕȤ; ȚȈȒ Ȑ ȚȍȓȖ, ȟțȊșȚȊȈ, ȎȐȏȕȍȕȕȈȧ șȐȓȈ, țȔ Ȑ ȘȈȏțȔ, ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȡȐȍ șȖȉȖȑ ȉȍȏȎȐȏȕȍȕȕțȦ ȔȈȚȍȘȐȦ, ȗȘȐȝȖȌȧȚ Ȋ ȌȊȐȎȍȕȐȍ, ȒȖȋȌȈ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȗȖȔȍȡȈȍȚ Ȋ ȕȐȝ ȒȘțȗȐȞț șȖȏȕȈȕȐȧ. ǶȘȋȈȕȣ ȟțȊșȚȊ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ șȈȔȐ ȗȖ șȍȉȍ, ȉȍȏ ȔȐȓȖșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ ȎȍȓȍȏȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȎȍȟȤ ȉȍȏ șȖȗȘȐȒȖșȕȖȊȍȕȐȧ ș ȖȋȕȍȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǸȈșȒȈȓȍȕȕȣȑ ȌȖȒȘȈșȕȈ Ȏȍȓȍȏȕȣȑ ȗȘțȚ ȖȉȘȍȚȈȍȚ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ ȊȖșȗȓȈȔȍȕȧȚȤ ȌȘțȋȐȍ ȗȘȍȌȔȍȚȣ, ȕȖ Ȗȕ ȕȍ ȔȖȎȍȚ șȎȍȟȤ ȐșȚȖȟȕȐȒ șȊȖȍȋȖ ȎȈȘȈ — ȖȋȖȕȤ. ǷȖȥȚȖȔț șȖȏȕȈȕȐȍ ȒȘȖȠȍȟȕȖȑ ȟȈșȚȐȞȣ ǩȘȈȝȔȈȕȈ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ șȐȓȣ, ȒȖȚȖȘțȦ ȖȕȈ ȟȍȘȗȈȍȚ Ȋ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔ ǩȘȈȝȔȈȕȍ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȔȈȚȚȈȝ șȔȘȐȚȐȘ ȌȎȕȈȕȈȔ ȈȗȖȝȈȕȈȔ ȟȈ — «ȇ ȌȈȘțȦ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȍ ȗȈȔȧȚȤ, ȏȕȈȕȐȍ Ȑ ȏȈȉȊȍȕȐȍ». ǹȗȖșȖȉȕȖșȚȤ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ Ȕȣ ȗȖȓțȟȈȍȔ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ, ȒȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȓȐȠȈȍȚ ȕȈș ȥȚȖȑ șȐȓȣ, Ȕȣ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȔȖȎȍȔ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȕȐ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȖȘȋȈȕȖȊ ȟțȊșȚȊ. ǺȍȓȖ ȐȔȍȍȚ ȗȧȚȤ ȖȘȋȈȕȖȊ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȧ, ȗȧȚȤ ȖȘȋȈȕȖȊ ȌȍȑșȚȊȐȧ Ȑ țȔ, ȕȖ Ȋșȍ ȖȕȐ ȗȘȖșȚȖ ȉȍȏȎȐȏȕȍȕȕȈȧ ȔȈȚȍȘȐȧ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȔȖȏȋ șȖȏȌȈȕ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȐ, ȕȖ, ȖȎȐȊȓȍȕȕȣȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȗȕ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȘȈȉȖȚȈȚȤ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ, ȘȈșȒȈȓȍȕȕȣȑ ȖȋȕȍȔ, 406


407 ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȎȍȟȤ Ȏȍȓȍȏȕȣȑ ȗȘțȚ. ǵȈȠ ȔȖȏȋ ȘȈȉȖȚȈȍȚ, ȒȖȋȌȈ Ȕȣ ȉȖȌȘșȚȊțȍȔ ȐȓȐ ȌȈȎȍ ȒȖȋȌȈ Ȕȣ șȗȐȔ, ȖȌȕȈȒȖ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȋȓțȉȖȒȖȋȖ șȕȈ ȐȓȐ Ȋ ȖȉȔȖȘȖȟȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȔȖȏȋ ȉȍȏȌȍȑșȚȊțȍȚ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȔȖȏȋ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ șȋțșȚȖȒ ȔȈȚȍȘȐȐ, Ȗȕ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ șȈȔ ȗȖ șȍȉȍ. ǺȖȓȤȒȖ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ șțȚȤ ǩȘȈȝȔȈȕ ȐȓȐ ǷȈȘȈȉȘȈȝȔȈȕ, ȔȖȏȋ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ. Ǫ ȥȚȖȔ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȍȏȌȍșțȡȕȖșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, DzȘȐȠȕȣ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȉȖȋ ǹȖȓȕȞȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȕȈ ȗȓȈȕȍȚȍ ǹȖȓȕȞȍ, ȕȖ Ȋ ȚȖ Ȏȍ șȈȔȖȍ ȊȘȍȔȧ Ȋ ȊȐȌȍ șȖȓȕȍȟȕȣȝ ȓțȟȍȑ ȗȘȖȕȐȏȣȊȈȍȚ ȊȍșȤ ȔȐȘ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȐȏȊȍșȚȍȕ ȗȖȌ ȐȔȍȕȍȔ ǽȘȐȠȐȒȍȠȐ, Ȑ ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ƕȕ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȖȘȋȈȕȖȊ ȟțȊșȚȊ. ǷȖȒȈ Ƕȕ ǹȊȖȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ ȕȍ ȗȘȐȊȍȌȍȚ ȕȈȠȐ ȟțȊșȚȊȈ Ȋ ȌȊȐȎȍȕȐȍ, ȖȕȐ ȖșȚȈȕțȚșȧ ȉȍȏȎȐȏȕȍȕȕȣȔȐ. ǬȘțȋȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, Ƕȕ — ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ ȕȈȉȓȦȌȈȚȍȓȤ, ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ ȊȍȘȠȐȚȍȓȤ Ȋșȍȝ Ȍȍȓ, ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ șȓțȠȈȚȍȓȤ, ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ ȌȊȐȎțȡȍȍ ȕȈȟȈȓȖ Ȑ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ. ǺǭDzǹǺ 25 ȖȔ ȕȈȔȖ ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ ȔȈȝȈ-ȗțȘțȠȈȑȈ ȔȈȝȈȕțȉȝȈȊȈȑȈ ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐ- ȗȈȚȈȑȍ șȈȒȈȓȈșȈȚȊȈȚȈ-ȗȈȘȐȊȘȐȌȝȈ-ȕȐȒȈȘȈ-ȒȈȘȈ-ȒȈȔȈȓȈ-ȒțȌȔȈȓȖȗȈȓȈȓȐȚȈ-ȟȈȘȈȕȈȘȈȊȐȕȌȈ-ȑțȋȈȓȈ ȗȈȘȈȔȈ-ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȐȕ ȕȈȔȈș Țȍ. ȖȔ — Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȍ ȗȖȒȓȖȕȣ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ — Ǻȍȉȍ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȖȔț ȠȍșȚȐ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊ; ȔȈȝȈ- ȗțȘțȠȈȑȈ — ȊȍȘȝȖȊȕȖȔț ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȍȔțșȧ; ȔȈȝȈ-ȈȕțȉȝȈȊȈȑȈ — șȈȔȖȔț șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȔț Ȑȏ ȖșȖȏȕȈȊȠȐȝ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț, ȐȓȐ ǹȊȍȘȝȌțȠȍ; ȔȈȝȈ-ȊȐȉȝțȚȐ-ȗȈȚȈȑȍ — ȊȓȈȌȣȒȍ Ȋșȍȝ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȝ șȐȓ; șȈȒȈȓȈ-șȈȚȊȈȚȈ-ȗȈȘȐȊȘȐȌȝȈ — Ȋșȍȝ ȓțȟȠȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ; ȕȐȒȈȘȈ — ȔȕȖȎȍșȚȊȈ; ȒȈȘȈ-ȒȈȔȈȓȈ — ȓȖȚȖșȕȣȝ ȓȈȌȖȕȍȑ; ȒțȌȔȈȓȈ — ȉțȚȖȕȈȔȐ; țȗȈȓȈȓȐȚȈ — ȒȖȚȖȘȖȔț șȓțȎȈȚ; ȟȈȘȈȕȈ-ȈȘȈȊȐȕȌȈ-ȑțȋȈȓȈ — ȟȤȐ ȌȊȍ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ; ȗȈȘȈȔȈ — ȊȣșȠȍȔț; ȗȈȘȈȔȍ-ȠȚȝȐȕ — ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȍȔț ȕȈ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȗȓȈȕȍȚȍ; ȕȈȔȈȝ Țȍ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȍ ȗȖȒȓȖȕȣ Ǻȍȉȍ. Ƕ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȎȐȊțȡȐȑ ȕȈ ȊȣșȠȍȑ ȗȓȈȕȍȚȍ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȔȐȘȈ! ǹȖȕȔȣ ȓțȟȠȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȕȍțșȚȈȕȕȖ ȘȈșȚȐȘȈȦȚ ȌȊȍ ǺȊȖȐ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ șȊȖȐȔȐ ȕȍȎȕȣȔȐ, ȒȈȒ ȉțȚȖȕȣ ȓȖȚȖșȈ, ȓȈȌȖȕȧȔȐ. Ǻȣ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȈȧ ȠȍșȚȐ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊ. Ǻȣ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȊȖșȗȍȚȈȧ Ȋ ȋȐȔȕȍ ȗțȘțȠȈ-șțȒȚȈ. Ǻȣ — șȈȔȣȑ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȑ, ȗȖȏȕȈȊȠȐȑ ǹȍȉȧ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȝ șȐȓ. ȇ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ! DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǨȉșȖȓȦȚȕȈȧ ǰșȚȐȕȈ ȍȌȐȕȈ, ȕȖ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ ǶȕȈ Ȋ ȚȘȍȝ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȈșȗȍȒȚȈȝ: ȒȈȒ ǩȘȈȝȔȈȕ, ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ Ȑ ǩȝȈȋȈȊȈȕ. Ǫ ȗȘȍȌȣȌțȡȐȝ șȚȐȝȈȝ ȋȖȊȖȘȐȓȖșȤ Ȗ ǩȘȈȝȔȈȕȍ Ȑ ǷȈȘȈȔȈȚȔȍ. Ǫ ȥȚȖȔ Ȏȍ șȚȐȝȍ ȏȊțȟȐȚ ȔȖȓȐȚȊȈ, ȖȉȘȈȡȍȕȕȈȧ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ Ȋ Ȍțȝȍ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ . ǵȈ ȥȚȖ țȒȈȏȣȊȈȦȚ șȓȍȌțȦȡȐȍ șȓȖȊȈ: șȈȒȈȓȈ-șȈȚȊȈȚȈ-ȗȈȘȐȊȘȐȌȝȈ . ǹȓȖȊȖ șȈȚȊȈȚȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ», Ȉ șȈȒȈȓȈ — «Ȋșȍ ȊȔȍșȚȍ». ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ, șȚȖȗȣ ȒȖȚȖȘȣȝ ȚȖȎȍ ȗȖȌȖȉȕȣ ȓȖȚȖșȈȔ, șȊȖȐȔȐ ȓȖȚȖșȕȣȔȐ ȓȈȌȖȕȧȔȐ șȓțȎȈȚ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ. ǵȍ ȒȈȎȌȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ȊșȍȋȌȈ ȝȊȈȚȈȍȚ țȔȍȕȐȧ șȓțȎȐȚȤ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȥȚȖȑ ȔȖȓȐȚȊȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȗȈȘȈȔȈ-ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȐȕ . ǽȖȚȧ Ƕȕ Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, Ƕȕ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȔȐȓȖșȚȐȊ Ȓ ǹȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț, ȖȌȕȈȒȖ ȔȐȓȖșȚȐȊȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȊȍȓȐȒȖȌțȠȕȖ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ șȒȘȖȔȕȣȍ ȗȖȗȣȚȒȐ ȌȈȎȍ ȕȍȐșȒțȠȍȕȕȣȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ șȓțȎȐȚȤ ǭȔț. 407


408 ǺǭDzǹǺ 26 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȉȝȈȒȚȈȑȈȐȚȈȔ ȗȘȈȗȈȕȕȈȑȈ ȊȐȌȑȈȔ ȈȌȐȠȑȈ ȕȈȘȈȌȈȝ ȑȈȑȈȊ ȈȕȋȐȘȈșȈ șȈȒȈȔ ȌȝȈȔȈ șȊȈȑȈȔȉȝțȊȈȔ ȗȘȈȉȝȖ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȉȝȈȒȚȈȑȈ — ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț; ȥȚȈȔ — ȥȚȖ; ȗȘȈȗȈȕȕȈȑȈ — ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȘȍȌȈȊȠȍȔțșȧ; ȊȐȌȑȈȔ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ; ȈȌȐȠȑȈ — ȗȖȊȍȌȈȊ; ȕȈȘȈȌȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ; ȑȈȑȈț — ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ; ȈȕȋȐȘȈșȈ — ș ȊȍȓȐȒȐȔ șȊȧȚȣȔ ǨȕȋȐȘȖȑ; șȈȒȈȔ — ȊȔȍșȚȍ; ȌȝȈȔȈ — ȕȈ ȊȣșȠțȦ ȗȓȈȕȍȚț; șȊȈȑȈȔȉȝțȊȈȔ — ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡțȦ ǫȖșȗȖȌț ǩȘȈȝȔȍ; ȗȘȈȉȝȖ — Ȗ ȞȈȘȤ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǵȈȘȈȌȈ, șȚȈȊ ȌțȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȍȔ ǿȐȚȘȈȒȍȚț, Ȋ ȥȚȖȑ ȔȖȓȐȚȊȍ ȌȈȘȖȊȈȓ ȍȔț ȐșȟȍȘȗȣȊȈȦȡȍȍ ȏȕȈȕȐȍ, ȐȉȖ ȚȖȚ Ȋșȍȑ ȌțȠȖȑ ȉȣȓ ȗȘȍȌȈȕ ǵȈȘȈȌȍ. ǯȈȚȍȔ, Ȗ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ǵȈȘȈȌȈ ȊȔȍșȚȍ ș ȊȍȓȐȒȐȔ ȔțȌȘȍȞȖȔ ǨȕȋȐȘȖȑ ȗȖȒȐȕțȓȐ ȞȈȘșȒȐȑ ȌȊȖȘȍȞ Ȑ ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ ȕȈ ȊȣșȠțȦ ȗȓȈȕȍȚț, ǩȘȈȝȔȈȓȖȒț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȊȖȑ ȗȍȘȊȣȑ ȊȐȏȐȚ Ȓ ȞȈȘȦ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ǨȕȋȐȘȈ ȕȈȕȍș Ȋ ȖȌȐȕȖȟȒț. ǶȌȕȈȒȖ, țȏȕȈȊ Ȗ șȔȍȘȚȐ ȞȈȘȍȊȐȟȈ, Ȗȕ ȗȘȐȊȍȓ ș șȖȉȖȑ ǵȈȘȈȌț, ȟȚȖȉȣ ȚȖȚ ȗȘȖșȊȍȚȐȓ ȞȈȘȧ ǿȐȚȘȈȒȍȚț Ȋ ȕȈțȒȍ ȉȝȈȒȚȐ- ȑȖȋȐ . ǬȍȓȖ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȊȕȈȟȈȓȍ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȕȍ ȉȣȓ ȋȖȚȖȊ Ȓ ȖȚȘȍȟȍȕȐȦ ȖȚ ȔȐȘȈ, ȕȖ, ȗȖȚȘȧșȍȕȕȣȑ ȋȐȉȍȓȤȦ șȣȕȈ, Ȗȕ șȚȈȓ ȉȖȓȍȍ ȊȖșȗȘȐȐȔȟȐȊ Ȓ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȔțȌȘȍȞȖȊ Ȗ ȗȘȐȏȘȈȟȕȖșȚȐ ȥȚȖȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ Ȑ ȔȐȘșȒȐȝ ȉȖȋȈȚșȚȊ. ǪȖșȗȘȐȕȧȚȤ țȟȍȕȐȍ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ ȔȖȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȚȈȒȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ. ǩȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȈ ȕȍȌȖșȚțȗȕȈ ȗȖȕȐȔȈȕȐȦ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (2.44): ȉȝȖȋȈȐȠȊȈȘȑȈ-ȗȘȈșȈȒȚȈȕȈȔ ȚȈȑȈȗȈȝȘȐȚȈ-ȟȍȚȈșȈȔ ȊȑȈȊȈșȈȑȈȚȔȐȒȈ ȉțȌȌȝȐȝ șȈȔȈȌȝȈț ȕȈ ȊȐȌȝȐȑȈȚȍ «ǺȍȔ, ȒȚȖ șȓȐȠȒȖȔ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧȔ Ȑ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȉȖȋȈȚșȚȊț Ȑ ȟȍȑ țȔ Ȑȏ-ȏȈ ȥȚȖȋȖ Ȋșȍ ȊȘȍȔȧ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȐ, ȕȍ ȝȊȈȚȈȍȚ ȘȍȠȐȔȖșȚȐ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț». ǺȖȚ, ȒȚȖ șȓȐȠȒȖȔ șȐȓȤȕȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȔȐȘșȒȐȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ, ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȚȤ șȊȖȑ țȔ ȕȈ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ. Ǫ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ țșȗȍȠȕȖ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚșȧ Ȋ ȏȈȗȈȌȕȣȝ șȚȘȈȕȈȝ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȔȖȓȖȌȍȎȤ ǯȈȗȈȌȈ ȌȖșȚȐȋȓȈ ȊȈȑȘȈȋȤȐ, șȚțȗȍȕȐ ȖȚȘȍȟȍȕȐȧ. ǶȕȐ ȗȘȍșȣȡȍȕȣ ȔȐȘșȒȐȔȐ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧȔȐ, ȗȘȐȕȖșȐȔȣȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȉȓȈȋȖșȖșȚȖȧȕȐȍȔ, Ȑ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȥȚȖȋȖ ȗȖȧȊȐȓȖșȤ ȌȊȐȎȍȕȐȍ ȝȐȗȗȐ, ȖȝȊȈȚȐȊȠȍȍ ȊȍșȤ ȏȈȗȈȌȕȣȑ ȔȐȘ. ǷȖȥȚȖȔț ȗȘȖȗȖȊȍȌȤ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ, ȐȓȐ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȕȈȝȖȌȐȚ șȈȔȣȑ ȋȖȘȧȟȐȑ ȖȚȒȓȐȒ Ȋ șȍȘȌȞȈȝ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ ȔȖȓȖȌȣȝ ȓȦȌȍȑ. DzȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȗȖșȚȐȋ ȜȐȓȖșȖȜȐȦ ȊȈȐȘȈȋȤȧ-ȊȐȌȤȐ, ȕȈțȒȐ ȖȚȘȍȟȍȕȐȧ, Ȗȕ ȗȖȓțȟȐȓ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȖȕȧȚȤ ȗțȚȤ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ . Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȀȘȐȓȈ ǹȈȘȊȈȉȝȈțȔȈ ǩȝȈȚȚȈȟȈȘȤȧ șȒȈȏȈȓ: ȊȈȐȘȈȋȑȈ- ȊȐȌȑȈ-ȕȐȌȎȈ-ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȈ. ǪȈȐȘȈȋȤȧ-ȊȐȌȤȧ Ȑ 408


409 ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȈ ȕȍȘȈȏȘȣȊȕȖ șȊȧȏȈȕȣ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ Ȑ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣ Ȍȓȧ ȗȖșȚȐȎȍȕȐȧ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, Ȋ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȉȝȈȒȚȐȝ ȗȈȘȍȠȈȕțȉȝȈȊȖ ȊȐȘȈȒȚȐȘ ȈȕȑȈȚȘȈ ȟȈ (11.2.42). ǷȘȖȋȘȍșș Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ, ȐȓȐ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ, șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȚșȧ țȋȓțȉȓȍȕȐȍȔ ȖȚȘȍȟȍȕȐȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ. ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ — ȘȖȌȖȕȈȟȈȓȤȕȐȒ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ, ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȗȖȥȚȖȔț Ȑȏ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ Ȓ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ǨȕȋȐȘȈ ȗȘȐȋȓȈșȐȓ ǵȈȘȈȌț ǴțȕȐ, ȟȚȖȉȣ ȚȖȚ ȗȘȖșȊȍȚȐȓ ȞȈȘȧ. ǹȓȖȊȈ ǵȈȘȈȌȣ ȗȍȘȍȊȍȘȕțȓȐ ȎȐȏȕȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț. ǰ ȓȦȉȖȑ, ȒȚȖ ȐȌȍȚ ȗȖ șȚȖȗȈȔ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. ǺǭDzǹǺ 27 ǿȐȚȘȈȒȍȚțș Țț ȚȈȔ ȊȐȌȑȈȔ ȑȈȚȝȈ ȕȈȘȈȌȈ-ȉȝȈȠȐȚȈȔ ȌȝȈȘȈȑȈȔ ȈșȈ șȈȗȚȈȝȈȔ Ȉȉ-ȉȝȈȒȠȈȝ șțșȈȔȈȝȐȚȈȝ ǿȐȚȘȈȒȍȚțȝ — ȞȈȘȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț; Țț — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȚȈȔ — ȚȖ; ȊȐȌȑȈȔ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȕȈȘȈȌȈ-ȉȝȈȠȐȚȈȔ — ȗȖȊȍȌȈȕȕȖȍ ȊȍȓȐȒȐȔ ȔțȌȘȍȞȖȔ ǵȈȘȈȌȖȑ; ȌȝȈȘȈȑȈȔ ȈșȈ — ȗȖȊȚȖȘȧȓ; șȈȗȚȈ-ȈȝȈȔ — Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȕȍȌȍȓȐ; Ȉȗ-ȉȝȈȒȠȈȝ — ȕȈ ȖȌȕȖȑ ȊȖȌȍ; șț-șȈȔȈȝȐȚȈȝ — ș ȊȍȓȐȒȐȔ ȊȕȐȔȈȕȐȍȔ Ȑ țșȍȘȌȐȍȔ. ǷȖșȚȧșȤ ȕȈ ȖȌȕȖȑ ȊȖȌȍ, ǿȐȚȘȈȒȍȚț Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȞȍȓȖȑ ȕȍȌȍȓȐ ș ȉȖȓȤȠȐȔ țșȍȘȌȐȍȔ Ȑ ȊȕȐȔȈȕȐȍȔ ȗȖȊȚȖȘȧȓ ȗȖȓțȟȍȕȕțȦ ȖȚ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ ȔȈȕȚȘț. ǺǭDzǹǺ 28 ȚȈȚȈȝ șȈ șȈȗȚȈ-ȘȈȚȘȈȕȚȍ ȊȐȌȑȈȑȈ ȌȝȈȘȑȈȔȈȕȈȑȈ ȊȐȌȑȈȌȝȈȘȈȌȝȐȗȈȚȑȈȔ ȟȈ ȓȍȉȝȍ 'ȗȘȈȚȐȝȈȚȈȔ ȕȘȐȗȈ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; șȈȝ — Ȗȕ; șȈȗȚȈ-ȘȈȚȘȈ-ȈȕȚȍ — ȗȖ ȗȘȖȠȍșȚȊȐȐ șȍȔȐ ȕȖȟȍȑ; ȊȐȌȑȈȑȈ — ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȖȓȐȚȊ; ȌȝȈȘȑȈȔȈȕȈȑȈ — țșȍȘȌȕȖ ȗȘȖȐȏȕȖșȐȔȣȝ; ȊȐȌȑȈȌȝȈȘȈȈȌȝȐȗȈȚȑȈȔ — ȊȓȈȌȣȟȍșȚȊȖ ȕȈȌ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ ȊȐȌȤȧȌȝȈȘȈȔȐ (ȒȈȒ ȗȖȉȖȟȕȣȑ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ); ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȓȍȉȝȍ — ȖȉȘȍȓ; ȈȗȘȈȚȐȝȈȚȈȔ — ȊȍȘȕȣȑ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ. Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȗȖȓțȟȐȊ ȖȚ șȊȖȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ ȥȚț ȔȈȕȚȘț, ǿȐȚȘȈȒȍȚț țȎȍ ȟȍȘȍȏ ȕȍȌȍȓȦ ȍȍ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȧ ȖȉȘȍȓ ȒȈȒ ȗȖȉȖȟȕȣȑ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ ȊȓȈșȚȤ ȕȈȌ ȗȓȈȕȍȚȖȑ ȊȐȌȤȧȌȝȈȘȖȊ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǭșȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȗȖȓțȟȐȊ ȗȖșȊȧȡȍȕȐȍ, șȚȘȖȋȖ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȑ șȊȖȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, Ȓ ȕȍȔț șȈȔȐ șȖȉȖȑ ȗȘȐȝȖȌȧȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ, ȚȈȒȐȍ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȒȈȒ ȊȓȈșȚȤ ȕȈȌ ȊȐȌȤȧȌȝȈȘȈȔȐ (ȊȐȌȑȈȌȝȈȘȈ-ȈȌȝȐȗȈȚȑȈȔ) . ǷȘȍȌȈȕȕȖȔț ȕȍ ȕțȎȕȖ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȑȖȋȖȑ, ȒȈȘȔȖȑ ȐȓȐ ȋȤȧȕȖȑ, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȐȟȤ ȚȈȒȖȋȖ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈ. ǶȌȕȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ȊȗȖȓȕȍ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȈȘȖȊȈȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ȊȍȓȐȟȈȑȠțȦ ȊȓȈșȚȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǶȌȕȈȒȖ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȕȍ ȗȘȍȓȤȡȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȊȓȈșȚȤ, ȝȖȚȧ Ȗȕ Ȑ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȍȍ ȉȍȏ ȖșȖȉȖȋȖ ȚȘțȌȈ. ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȗȘȖșȚȖ ȏȈȕȐȔȈȓșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ 409


410 șȓțȎȍȕȐȍȔ Ȋ șȚȘȖȋȖȔ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ ǵȈȘȈȌȣ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȋșȍ ȗȖȉȖȟȕȣȍ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ȗȘȐȠȓȐ Ȓ ȕȍȔț șȈȔȐ șȖȉȖȑ. ǺǭDzǹǺ 29 ȚȈȚȈȝ ȒȈȚȐȗȈȑȈȝȖȉȝȐȘ ȊȐȌȑȈȑȍȌȌȝȈ-ȔȈȕȖ-ȋȈȚȐȝ ȌȎȈȋȈȔȈ ȌȍȊȈ-ȌȍȊȈșȑȈ ȠȍȠȈșȑȈ ȟȈȘȈȕȈȕȚȐȒȈȔ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; ȒȈȚȐȗȈȑȈ-ȈȝȖȉȝȐȝ — ȟȍȘȍȏ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ Ȍȕȍȑ; ȊȐȌȑȈȑȈ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȔȈȕȚȘȍ; ȐȌȌȝȈ-ȔȈȕȈȝ-ȋȈȚȐȝ — ȗȘȖșȊȍȚȓȍȕȐȍ țȔȈ; ȌȎȈȋȈȔȈ — țȠȍȓ; ȌȍȊȈȌȍȊȈșȑȈ — ǩȖȋȈ ȉȖȋȖȊ; ȠȍȠȈșȑȈ — ǫȖșȗȖȌȈ ȀȍȠȐ; ȟȈȘȈȕȈ-ȈȕȚȐȒȈȔ — ȗȖȌ șȍȕȤ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ. ǭȡȍ ȟȍȘȍȏ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ Ȍȕȍȑ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȧ ȔȈȕȚȘȣ ȕȈ țȔ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȕȐȏȖȠȓȖ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȗȘȖșȊȍȚȓȍȕȐȍ, Ȑ Ȗȕ ȖȉȘȍȓ ȗȘȐȦȚ ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ ǨȕȈȕȚȈȌȍȊȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȣșȠȈȧ ȞȍȓȤ ȒȈȎȌȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ — ȖȉȘȍșȚȐ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȗȓȈȕȍȚ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǭșȓȐ Ȋ ȚȖȔ ȍșȚȤ ȕțȎȌȈ, ȚȖ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ șȚȘȖȋȖȋȖ șȓȍȌȖȊȈȕȐȧ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȔȖȎȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȓȦȉȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȌȖșȚȖȧȕȐȧ; ȍșȓȐ Ȏȍ ȕțȎȌȣ ȕȍȚ, ȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȘȈȊȕȖȌțȠȍȕ Ȓ ȔȐȘșȒȐȔ ȉȓȈȋȈȔ, Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ Ȑȝ ȍȔț ȕȍ ȗȖșȣȓȈȍȚ. ǩȖȋȈȚșȚȊȈ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖșȊȧȚȐȊȠȍȋȖ șȍȉȧ șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț, ȓȐȠȤ ȒȈȎțȚșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ; ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȖȕȐ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȌțȝȖȊȕȣ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȍșȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊȖȏȊȖȌȐȚ ȒȘȈșȐȊȣȑ Ȑ ȌȖȘȖȋȖȑ ȝȘȈȔ, ȚȖ ȥȚȈ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȌțȝȖȊȕȈ (ȕȐȘȉȈȕȌȝȈȝ ȒȘȐȠȕȈ- șȈȔȉȈȕȌȝȍ ȑțȒȚȈȔ ȊȈȐȘȈȋȑȈȔ țȟȑȈȚȍ) . ǽȘȈȔ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȒȈȎȍȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ șȖȖȘțȎȍȕȐȍȔ. DzȐȘȗȐȟ, ȒȈȔȍȕȤ Ȑ ȌȍȘȍȊȖ — Ȋșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȣ, ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȕȣȍ Ȋ șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȍ ȝȘȈȔȈ, — ȚȈȒ Ȏȍ ȌțȝȖȊȕȣ, ȒȈȒ Ȑ ȝȘȈȔȖȊȖȍ ǩȖȎȍșȚȊȖ, ȐȏȊȈȧȕȕȖȍ Ȑȏ ȔȘȈȔȖȘȈ, ȕȖ ȧȊȓȧȦȡȍȍșȧ ǹȈȔȖȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ. ǷȖ ȔȍȘȍ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȘȖșȚȈ Ȓ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȉȖȓȍȍ ȋȓțȉȖȒȖȍ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ ȈșȗȍȒȚȖȊ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. Ƕȕ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȗȖȕȐȔȈȚȤ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȐșȗȖȓȤȏțȍȔȖȍ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ ȐȔȍȍȚ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț. ǺȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȔȖȎȍȚ ȗȖșȓȈȚȤ ȚȈȒȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȗȖȔȖȋțȚ ȍȔț ȐȌȚȐ ȗțȚȍȔ, ȊȍȌțȡȐȔ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȞȈȘșȚȊȖ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȉȣșȚȘȖ șȚȈȓ ȊȐȌȤȧȌȝȈȘȈ-ȗȈȚȐ, ȞȈȘȍȔ ȊȐȌȤȧȌȝȈȘȖȊ, Ȑ ȖȉȘȍȓ ȗȖȌȖȉȈȦȡțȦ ȞȈȘșȒțȦ ȘȖșȒȖȠȤ, Ȉ ȍȡȍ ȟȍȘȍȏ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ Ȍȕȍȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ Ȗȕ ȌȖșȚȐȋ ȗȖȓȕȖȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȑ, ȕȈȑȌȧ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȍȠȐ, ȐȓȐ ǨȕȈȕȚȣ, ȊȍȘȕțȓșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ ȒȈȘȔȐ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȖȉȡȍȋȖ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȉȖȋȈȚșȚȊȖȔ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ȀȘȐȓȈ ǴȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ Ȋ șȊȖȍȔ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȐ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ ȥȚȖ șȓȍȌțȦȡȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ: ȈȕȑȈȕȚȈȘȑȈȔȐȕȈȔ ȊȐȠȕțȔ țȗȈșȑȈȕȑȈ-șȈȔȐȗȈȋȈȝ ȉȝȈȊȍȌ ȑȖȋȑȈȚȈȑȈ ȚȈșȑȈ ȗȈȌȈȔ ȊȈ ȗȘȈȗȕțȑȈȕ ȕȈȘȈȝ 410


411 ǷȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț, ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȓȦȉȣȍ șȊȖȐ ȎȍȓȈȕȐȧ, ȕȖ ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȘȖșȐȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ. ǭȋȖ șȓțȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȉȍșȒȖȘȣșȚȕȖ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȖȕȖ ȗȍȘȍȕȖșȐȚ ȍȋȖ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȞȈȘșȚȊȖ. ȀȘȐȓȈ ǪȐȘȈȘȈȋȝȈȊȈ ǨȟȈȘȤȧ Ȋ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȖȚȔȍȟȈȍȚ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȔȖȎȍȚ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ Ȋșȍ ȎȍȓȈȕȐȧ ǹȊȖȍȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ (ȑȈȚȝȍȠȚȈ-ȋȈȚȐȘ ȐȚȑ ȈȘȚȝȈȝ) . ǷȖșȒȖȓȤȒț ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȎȍȓȈȓ ȚȖȓȤȒȖ ȖȌȕȖȋȖ — ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț, — ȍȋȖ ȎȐȏȕȤ țȊȍȕȟȈȓȈșȤ ȗȖȓȕȣȔ țșȗȍȝȖȔ. ǺǭDzǹǺ 30 ȔȘȐȕȈȓȈ-ȋȈțȘȈȔ ȠȐȚȐ-ȊȈșȈșȈȔ șȗȝțȘȈȚȒȐȘȐȚȈ-ȒȍȑțȘȈ-ȒȈȚȐȚȘȈ-ȒȈȕȒȈȕȈȔ ȗȘȈșȈȕȕȈ-ȊȈȒȚȘȈȘțȕȈ-ȓȖȟȈȕȈȔ ȊȘȐȚȈȔ ȌȈȌȈȘȠȈ șȐȌȌȝȍȠȊȈȘȈ-ȔȈȕȌȈȓȈȐȝ ȗȘȈȉȝțȔ ȔȘȐȕȈȓȈ-ȋȈțȘȈȔ — ȉȍȓȖȋȖ, ȒȈȒ ȓȖȚȖș; ȠȐȚȐ-ȊȈșȈșȈȔ — ȖȉȓȈȟȍȕȕȖȋȖ Ȋ ȖȌȍȎȌȣ Ȑȏ ȋȖȓțȉȖȋȖ ȠȍȓȒȈ; șȗȝțȘȈȚ — șȊȍȘȒȈȦȡȐȑ; ȒȐȘȐȚȈ — ȊȍȕȍȞ; ȒȍȑțȘȈ — ȉȘȈșȓȍȚȣ ȕȈ ȏȈȗȧșȚȤȧȝ; ȒȈȚȐȚȘȈ — ȗȖȧș; ȒȈȕȒȈȕȈȔ — ȕȖȎȕȣȍ ȉȘȈșȓȍȚȣ; ȗȘȈșȈȕȕȈ-ȊȈȒȚȘȈ — țȓȣȉȈȦȡȐȑșȧ ȓȐȒ; ȈȘțȕȈ-ȓȖȟȈȕȈȔ — ȒȘȈșȕȖȊȈȚȣȍ ȋȓȈȏȈ; ȊȘȐȚȈȔ — ȖȒȘțȎȍȕȕȖȋȖ; ȌȈȌȈȘȠȈ — țȊȐȌȍȓ; șȐȌȌȝȈ-ȐȠȊȈȘȈ-ȔȈȕȌȈȓȈȐȝ — ȓțȟȠȐȔȐ Ȑȏ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ; ȗȘȈȉȝțȔ — ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǶȉȘȍȚȧ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȍȠȐ, ǿȐȚȘȈȒȍȚț țȊȐȌȍȓ, ȟȚȖ ǭȋȖ ȚȍȓȖ ȞȊȍȚȖȔ ȗȖȝȖȌȐȚ ȕȈ ȉȍȓȣȍ ȚȣȟȐȕȒȐ ȓȖȚȖșȈ. ǵȈ ǵȍȔ ȉȣȓȐ ȖȌȍȧȕȐȧ Ȑȏ ȋȖȓțȉȖȋȖ ȠȍȓȒȈ, ȖșȓȍȗȐȚȍȓȤȕȖ șȐȧȦȡȐȑ ȊȍȕȍȞ, ȗȖȧș Ȑ ȉȘȈșȓȍȚȣ ȕȈ ȏȈȗȧșȚȤȧȝ Ȑ ȓȖȌȣȎȒȈȝ. dzȐȞȖ ǫȖșȗȖȌȈ șȊȍȚȐȓȖșȤ țȓȣȉȒȖȑ, Ȉ ȋȓȈȏȈ ȉȣȓȐ ȞȊȍȚȈ ȊȖșȝȖȌȧȡȍȋȖ șȖȓȕȞȈ. ǭȋȖ ȖȒȘțȎȈȓȐ ȓțȟȠȐȍ Ȑȏ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȝ ȌțȠ — ǹȈȕȈȚ-ȒțȔȈȘ Ȑ ȌȘțȋȐȍ. ǺǭDzǹǺ 31 ȚȈȌ-ȌȈȘȠȈȕȈ-ȌȝȊȈșȚȈ-șȈȔȈșȚȈ-ȒȐȓȉȐȠȈȝ șȊȈșȚȝȈȔȈȓȈȕȚȈȝȒȈȘȈȕȖ 'ȉȝȑȈȑȈȕ ȔțȕȐȝ ȗȘȈȊȘȐȌȌȝȈ-ȉȝȈȒȚȑȈ ȗȘȈȕȈȑȈȠȘț-ȓȖȟȈȕȈȝ ȗȘȈȝȘȐȠȚȈ-ȘȖȔȈȕȈȔȈȌ ȈȌȐ-ȗțȘțȠȈȔ ȚȈȚ-ȌȈȘȠȈȕȈ — ȗȘȐ ȊȐȌȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȌȝȊȈșȚȈ — țȕȐȟȚȖȎȍȕȣ; șȈȔȈșȚȈ-ȒȐȓȉȐȠȈȝ — Ȋșȍ ȋȘȍȝȐ; șȊȈșȚȝȈ — ȏȌȘȈȊȣȍ; ȈȔȈȓȈ — ȟȐșȚȣȍ; ȈȕȚȈȝȒȈȘȈȕȈȝ — ȋȓțȉȐȕȣ șȍȘȌȞȈ; ȈȉȝȑȈȑȈȚ — ȗȘȐȉȓȐȏȐȊȠȐșȤ; ȔțȕȐȝ — ȔȖȓȟȈȓȐȊȣȑ ȊșȓȍȌșȚȊȐȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȖșȚȐ țȔȈ; ȗȘȈȊȘȐȌȌȝȈ-ȉȝȈȒȚȑȈ — ș ȍȡȍ ȉȖȓȤȠȍȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ; ȗȘȈȕȈȑȈ-ȈȠȘț-ȓȖȟȈȕȈȝ — șȖ șȓȍȏȈȔȐ ȓȦȉȊȐ ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ; ȗȘȈȝȘȐȠȚȈ-ȘȖȔȈ — ș ȗȖȌȕȧȊȠȐȔȐșȧ ȖȚ ȊȖșȚȖȘȋȈ ȊȖȓȖșȈȔȐ; ȈȕȈȔȈȚ — ȗȖȒȓȖȕȐȓșȧ; ȈȌȐ-ȗțȘțȠȈȔ — ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȦ ǰȏȕȈȟȈȓȤȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ. ǪȏȋȓȧȕțȊ ȕȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȚȖȚȟȈș ȖȟȐșȚȐȓșȧ ȖȚ Ȋșȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ Ȑ țȚȊȍȘȌȐȓșȧ Ȋ șȊȖȍȔ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȔ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ. Ƕȕ ȗȖȋȘțȏȐȓșȧ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔȣșȓȍȕȕȖȍ ȔȖȓȟȈȕȐȍ, șȓȍȏȣ ȓȦȉȊȐ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȗȖȓȐȓȐșȤ Ȑȏ ȍȋȖ ȋȓȈȏ, Ȉ ȊȖȓȖșȣ ȕȈ Țȍȓȍ ȗȖȌȕȧȓȐșȤ. ǷȘȍȐșȗȖȓȕȐȊȠȐșȤ ȓȦȉȊȐ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȐ, Ȗȕ ȗȈȓ ȕȐȞ ȗȍȘȍȌ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ. 411


412 DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȓȖȊȈ ȚȈȌ-ȌȈȘȠȈȕȈ-ȌȝȊȈșȚȈ-șȈȔȈșȚȈ-ȒȐȓȉȐȠȈȝ ȐȋȘȈȦȚ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȊȈȎȕțȦ ȘȖȓȤ. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȘȍȋțȓȧȘȕȖ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȝȘȈȔ Ȑ ȓȐȞȍȏȘȍȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǩȖȎȍșȚȊȈ, ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȖȟȐȡȈȍȚșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ. ǹȔȣȊ ș șȍȉȧ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ Ȋșȍȝ șȊȖȐȝ ȋȘȍȝȖȊ Ȑ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȟȐșȚȐȊȠȐșȤ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȧșȕȖșȚȤ Ȑ șȗȖȒȖȑșȚȊȐȍ țȔȈ Ȑ ȕȈȟȐȕȈȍȚ șȚȘȍȔȐȚȍȓȤȕȖ ȘȈșȚȐ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ. ǺǭDzǹǺ 32 șȈ țȚȚȈȔȈȠȓȖȒȈ-ȗȈȌȈȉȌȎȈ-ȊȐȠȚȈȘȈȔ ȗȘȍȔȈȠȘț-ȓȍȠȈȐȘ țȗȈȔȍȝȈȑȈȕ Ȕțȝțȝ ȗȘȍȔȖȗȈȘțȌȌȝȈȒȝȐȓȈ-ȊȈȘȕȈ-ȕȐȘȋȈȔȖ ȕȈȐȊȈȠȈȒȈȚ ȚȈȔ ȗȘȈșȈȔȐȌȐȚțȔ ȟȐȘȈȔ șȈȝ — Ȗȕ; țȚȚȈȔȈȠȓȖȒȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȗȈȌȈ-ȈȉȌȎȈ — Ȍȓȧ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ; ȊȐȠȚȈȘȈȔ — ȗȖȌșȚȈȊȒț; ȗȘȍȔȈ-ȈȠȘț — șȓȍȏ ȟȐșȚȖȑ ȓȦȉȊȐ; ȓȍȠȈȐȝ — ȒȈȗȓȧȔȐ; țȗȈȔȍȝȈȑȈȕ — ȖȘȖȠȈȓ; Ȕțȝțȝ — șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ; ȗȘȍȔȈ-țȗȈȘțȌȌȝȈ — ȖȕȍȔȍȊȠȐȑ ȖȚ ȓȦȉȊȐ; ȈȒȝȐȓȈ — Ȋșȍ; ȊȈȘȕȈ — ȏȊțȒȐ; ȕȐȘȋȈȔȈȝ — ȐșȝȖȌȧȡȐȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȥȊȈ — ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȈȠȈȒȈȚ — ȔȖȋ; ȚȈȔ — ǭȔț; ȗȘȈșȈȔȐȌȐȚțȔ — ȊȖȏȕȍșȚȐ ȔȖȓȐȚȊȣ; ȟȐȘȈȔ — ȌȖȓȋȖ. ǷȖȚȖȒȐ șȓȍȏ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȐ Ȑ ȓȦȉȊȐ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȖȘȖȠȈȓȐ ȗȖȌțȠȒț, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȑ ȗȖȒȖȐȓȐșȤ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǾȈȘȤ ȝȖȚȍȓ ȊȖȏȕȍșȚȐ ȗȖȌȖȉȈȦȡȐȍ șȓțȟȈȦ ȔȖȓȐȚȊȣ, ȕȖ Ȑȏ-ȏȈ ȖȝȊȈȚȐȊȠȐȝ ȍȋȖ ȥȒșȚȈȚȐȟȍșȒȐȝ ȟțȊșȚȊ Ȋ ȋȖȘȓȍ ȍȋȖ șȚȖȧȓ ȒȖȔȖȒ Ȑ Ȗȕ ȌȖȓȋȖȍ ȊȘȍȔȧ ȕȍ ȔȖȋ ȗȘȖȐȏȕȍșȚȐ ȕȐ ȏȊțȒȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫșȍ ȏȊțȒȐ ȈȓȜȈȊȐȚȈ Ȑ șȖșȚȈȊȓȍȕȕȣȍ Ȑȏ ȕȐȝ șȓȖȊȈ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȊȖȏȕȍșȍȕȐȧ ȔȖȓȐȚȊ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǴȈȝȈȘȈȌȎȍ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȗȘȍȌșȚȈȊȐȓȈșȤ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȊȖȏȕȍșȚȐ ȔȖȓȐȚȊȣ ǫȖșȗȖȌț, șȓȖȎȐȊ Ȑȏȧȡȕȣȍ șȚȐȝȐ, ȕȖ Ȑȏ-ȏȈ ȖȝȊȈȚȐȊȠȐȝ ȍȋȖ ȥȒșȚȈȚȐȟȍșȒȐȝ ȟțȊșȚȊ ȍȔț ȌȖȓȋȖȍ ȊȘȍȔȧ ȕȍ țȌȈȊȈȓȖșȤ șȓȖȎȐȚȤ ȏȊțȒȐ Ȋ șȓȖȊȈ ȔȖȓȐȚȊȣ ǫȖșȗȖȌț. Ǫ ǷȍȘȊȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (5.22) șȒȈȏȈȕȖ: ȐȌȈȔ ȝȐ ȗțȔșȈș ȚȈȗȈșȈȝ ȠȘțȚȈșȑȈ ȊȈ șȊȐȠȚȈșȑȈ șțȒȚȈșȑȈ ȟȈ ȉțȌȌȝȐ-ȌȈȚȚȈȑȖȝ ȈȊȐȟȑțȚȖ 'ȘȚȝȈȝ ȒȈȊȐȉȝȐȘ ȕȐȘțȗȐȚȖ ȑȈȌ țȚȚȈȔȈȠȓȖȒȈ-ȋțȕȈȕțȊȈȘȕȈȕȈȔ DzȈȒȐȔȐ ȉȣ ȏȕȈȕȐȧȔȐ ȕȐ ȖȉȓȈȌȈȓ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȉțȌȤ ȚȖ ȗȖȏȕȈȕȐȧ Ȋ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȕȈțȒȈȝ ȐȓȐ Ȋ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ, Ȋ ȗȖȓȐȚȐȒȍ ȐȓȐ ȥȒȖȕȖȔȐȒȍ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȝȖȟȍȚ ȌȖȊȍșȚȐ Ȑȝ ȌȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ ȔȖȓȐȚȊȣ, ȚȖ ȍșȚȤ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ Ȋșȍ șȊȖȐ ȌȈȘȖȊȈȕȐȧ Ȋ șȓțȎȍȕȐȐ ǭȔț. ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȝȖȚȍȓ șȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ, ȕȖ ȕȈȝȓȣȕțȊȠȐȍ ȟțȊșȚȊȈ ȥȒșȚȈȚȐȟȍșȒȖȑ ȓȦȉȊȐ ȗȖȔȍȠȈȓȐ ȍȔț. ǷȘȖȠȓȖ ȕȍȔȈȓȖ ȊȘȍȔȍȕȐ, ȗȘȍȎȌȍ ȟȍȔ Ȓ ȕȍȔț șȕȖȊȈ ȊȍȘȕțȓșȧ ȌȈȘ ȘȍȟȐ. ǺǭDzǹǺ 33 ȚȈȚȈȝ șȈȔȈȌȝȈȑȈ ȔȈȕȖ ȔȈȕȐȠȈȑȈ ȉȈȉȝȈȠȈ ȥȚȈȚ ȗȘȈȚȐȓȈȉȌȝȈ-ȊȈȋ ȈșȈț ȕȐȑȈȔȑȈ șȈȘȊȍȕȌȘȐȑȈ-ȉȈȝȑȈ-ȊȈȘȚȈȕȈȔ 412


413 ȌȎȈȋȈȌ-ȋțȘțȔ șȈȚȊȈȚȈ-ȠȈșȚȘȈ-ȊȐȋȘȈȝȈȔ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; șȈȔȈȌȝȈȑȈ — ȖȉțȏȌȈȊ; ȔȈȕȈȝ — țȔ; ȔȈȕȐȠȈȑȈ — ȗȘȐ ȗȖȔȖȡȐ ȘȈȏțȔȈ; ȉȈȉȝȈȠȈ — ȗȘȖȐȏȕȍș; ȥȚȈȚ — ȥȚț; ȗȘȈȚȐȓȈȉȌȝȈ — ȏȈȕȖȊȖ ȖȉȘȍȚȈȧ; ȊȈȒ — ȌȈȘ ȘȍȟȐ; ȈșȈț — Ȗȕ (ȞȈȘȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț); ȕȐȑȈȔȑȈ — ȗȖȌȟȐȕȐȊ; șȈȘȊȈ-ȐȕȌȘȐȑȈ — Ȋșȍ ȟțȊșȚȊȈ; ȉȈȝȑȈ — ȊȕȍȠȕȍȍ; ȊȈȘȚȈȕȈȔ — ȉȓțȎȌȈȕȐȍ; ȌȎȈȋȈȚ-ȋțȘțȔ — ȌțȝȖȊȕȖȔț țȟȐȚȍȓȦ ȊșȍȋȖ ȔȐȘȈ; șȈȚȊȈȚȈ — ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ; ȠȈșȚȘȈ — șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȑ; ȊȐȋȘȈȝȈȔ — ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȦ. ǯȈȚȍȔ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȘȈȏțȔȈ ȖȉțȏȌȈȊ țȔ Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ șțȔȍȊ ȖȚȊȓȍȟȤ ȟțȊșȚȊȈ ȖȚ ȊȕȍȠȕȍȋȖ ȔȐȘȈ, ǿȐȚȘȈȒȍȚț șȚȈȓ ȗȖȌȉȐȘȈȚȤ șȓȖȊȈ, ȟȚȖȉȣ ȊȣȘȈȏȐȚȤ ȗȍȘȍȗȖȓȕȧȊȠȐȍ ȍȋȖ ȟțȊșȚȊȈ. ǺȈȒ Ȗȕ ȕȈȟȈȓ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ȔȖȓȐȚȊȣ ǫȖșȗȖȌț, ȎȐȊȖȔț ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȦ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȑ [șȈȚȊȈȚȈ-șȈȔȝȐȚ, ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȈ» Ȑ «ǵȈȘȈȌȈȗȈȕȟȈȘȈȚȘȈ»] Ȑ ȌțȝȖȊȕȖȔț țȟȐȚȍȓȦ ȊșȍȋȖ ȔȐȘȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǴȐȘșȒȈȧ ȘȍȟȤ ȕȍ ȗȖȌȝȖȌȐȚ Ȍȓȧ ȔȖȓȐȚȊȣ ǩȖȋț. ǪȕȈȟȈȓȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ șȚȈȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ ȌțȝȖȊȕȖ ȘȈȏȊȐȚȣȔ, ȖȉțȏȌȈȊȠȐȔ țȔ Ȑ ȟțȊșȚȊȈ. ǺȖȓȤȒȖ ȚȖȋȌȈ ȗȘȐȌțȚ șȓȖȊȈ, ȌȖșȚȖȑȕȣȍ șȓțȝȈ ǫȖșȗȖȌȈ. ǹșȣȓȈȧșȤ ȕȈ șȓȍȌțȦȡȐȑ șȚȐȝ Ȑȏ «ǷȈȌȔȈ-ȗțȘȈȕȣ», ȀȘȐȓȈ ǹȈȕȈȚȈȕȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȏȈȗȘȍȡȈȍȚ ȕȈȔ ȗȍȚȤ ȗȍșȕȐ, ȕȍ ȖȌȖȉȘȍȕȕȣȍ șȊȍȌțȡȐȔȐ Ȑ țȊȈȎȈȍȔȣȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ: ȈȊȈȐȠȕȈȊȈ-ȔțȒȝȖȌȋȐȘȕȈȔ ȗțȚȈȔ ȝȈȘȐ-ȒȈȚȝȈȔȘȐȚȈȔ ȠȘȈȊȈȕȈȔ ȕȈȐȊȈ ȒȈȘȚȈȊȑȈȔ șȈȘȗȖȟȟȝȐȠȚȈȔ ȑȈȚȝȈ ȗȈȑȈȝ ȟȐșȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȕȍ ȗȘȐȏȕȈȦȚ șȓȖȊ ȐȓȐ ȔȖȓȐȚȊ Țȍȝ, ȒȚȖ ȕȈȘțȠȈȍȚ ȗȘȐȕȞȐȗȣ ȊȈȑȠȕȈȊșȒȖȋȖ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ, ȓȍȋȒȖȊȍșȕȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȗȘȐȕȧȚȣȔ șȘȍȌȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȗȘȈȊȐȓȈȔ Ȑ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȐȧȔ Ȑ ȕȍ ȗȖȊȚȖȘȧȍȚ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ. ǹȓȖȊȈ șȈȚȊȈȚȈȠȈșȚȘȈ-ȊȐȋȘȈȝȈȔ țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȚȍȓȖ ǫȖșȗȖȌȈ șȈȟ-ȟȐȌ-ȈȕȈȕȌȈ (ȊȍȟȕȖșȚȤ, ȏȕȈȕȐȍ Ȑ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ), Ȑ ȗȖȚȖȔț ȖȕȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ șȟȐȚȈȚȤșȧ ȚȊȖȘȍȕȐȍȔ ȔȈȑȐ . ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ ȔȖȓȧȚșȧ ȕȍ ȕȍȒȐȔ ȊȖȖȉȘȈȎȈȍȔȣȔ ȜȖȘȔȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȐȔȍȍȚ ȒȖȕȒȘȍȚȕȣȑ ȖȉȓȐȒ, Ȑ ȥȚȖ Ȋ ȖȌȐȕ ȋȖȓȖș țȚȊȍȘȎȌȈȦȚ Ȋșȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȗȐșȈȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 34 ǿȐȚȘȈȒȍȚțȘ țȊȈȟȈ ȈȌȎȐȚȈ ȌȎȐȚȈȝ șȈȔȈ-ȔȈȚȐȉȝȐȝ șȈȌȝțȉȝȐȘ ȉȝȈȊȈȕ ȌȎȐȚȈȚȔȈȉȝȐȘ ȉȝȈȊȈȚȈ ȊȐȌȎȐȚȈș Țȍ 'ȗȐ ȟȈ ȉȝȈȌȎȈȚȈȔ ȈȒȈȔȈȚȔȈȕȈȔ ȑȈ ȈȚȔȈȌȖ 'ȚȐ-ȒȈȘțȕȈȝ ǿȐȚȘȈȒȍȚțȝ țȊȈȟȈ — ȞȈȘȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț șȒȈȏȈȓ; ȈȌȎȐȚȈ — Ȗ ȕȍȗȖȉȍȌȐȔȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȌȎȐȚȈȝ — ȗȖȒȖȘȍȕ; șȈȔȈ-ȔȈȚȐȉȝȐȝ — ȗȖȉȍȌȐȊȠȐȔȐ țȔ; șȈȌȝțȉȝȐȝ — ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ; ȉȝȈȊȈȕ — Ǻȣ; ȌȎȐȚȈ-ȈȚȔȈȉȝȐȝ — ȖȉțȏȌȈȊȠȐȔȐ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ; ȉȝȈȊȈȚȈ — ǺȖȉȖȑ; ȊȐȌȎȐȚȈȝ — ȗȖȉȍȎȌȍȕȕȣȍ; Țȍ — ȖȕȐ; ȈȗȐ — ȚȈȒȎȍ; ȟȈ — Ȑ; ȉȝȈȌȎȈȚȈȔ — ǺȊȖȐȔ ȊȍȟȕȣȔ șȓțȋȈȔ; ȈȒȈȔȈ-ȈȚȔȈȕȈȔ — ȉȍșȒȖȘȣșȚȕȣȔ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȈȚȔȈ-ȌȈȝ — ȌȈȘțȦȡȐȑ ǹȍȉȧ; ȈȚȐ-ȒȈȘțȕȈȝ — ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖ ȔȐȓȖșȚȐȊȣȑ.

413


414 ǿȐȚȘȈȒȍȚț șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȕȍȖȌȖȓȐȔȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȝȖȚȧ Ǻȣ ȕȍȗȖȉȍȌȐȔ, Ǻȣ ȗȖȒȖȘȧȍȠȤșȧ ǹȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ șțȔȍȓȐ ȖȉțȏȌȈȚȤ țȔ Ȑ ȟțȊșȚȊȈ. ǰȔ țȌȈȍȚșȧ ȗȖȒȖȘȐȚȤ Ǻȍȉȧ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ Ǻȣ ȗȐȚȈȍȠȤ ȉȍșȗȘȐȟȐȕȕțȦ ȔȐȓȖșȚȤ Ȓ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȕȍ ȎȌȍȚ ȖȚ Ǻȍȉȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȊȣȋȖȌȣ. ǷȖȐșȚȐȕȍ, Ǻȣ ȊȘțȟȈȍȠȤ ȐȔ ǹȈȔȖȋȖ ǹȍȉȧ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ǻȣ ǹȈȔ ȖȉȘȍȚȈȍȠȤ ȕȈȌ ȕȐȔȐ ȗȖȓȕțȦ ȊȓȈșȚȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǵȐ ǫȖșȗȖȌȤ, ȕȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȍ ȉȣȊȈȦȚ ȗȖȉȍȎȌȍȕȕȣȔȐ — ȖȕȐ ȖȉȈ ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȒȖȘȍȕ ǹȊȖȐȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ, Ȉ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȗȖȒȖȘȍȕȣ șȊȖȐȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ. ǷȖȒȖȘȍȕȕȣȍ ȌȘțȋ ȌȘțȋȖȔ, ȖȕȐ ȐșȗȣȚȣȊȈȦȚ Ȋ șȊȖȐȝ ȊȏȈȐȔȖȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ. ǪȣșȖȟȈȑȠȐȑ ȗȘȐȔȍȘ ȚȈȒȖȑ ȖȉȖȦȌȕȖȑ ȗȖȉȍȌȣ ȧȊȓȧȦȚ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ș ȋȖȗȐ . DzȘȐȠȕȈ ȗȖȒȖȘȧȓ ȋȖȗȐ, Ȉ ȋȖȗȐ ȗȖȒȖȘȧȓȐ DzȘȐȠȕț. DzȘȐȠȕȈ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ ȗȓȍȕȧȓ țȔȣ ȋȖȗȐ ȏȊțȒȈȔȐ ǹȊȖȍȑ ȜȓȍȑȚȣ, ȕȖ Ȑ ǹȈȔ ȕȍ ȔȖȋ ȊȣȕȍșȚȐ ȘȈȏȓțȒȐ ș ȕȐȔȐ. ǬȘțȋȐȔ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȈȓȐșȚȈȔ, ȚȈȒȐȔ ȒȈȒ ȋȤȧȕȐ Ȑ ȑȖȋȐ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȒȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ȅȚȖ ȗȖȌ șȐȓț ȚȖȓȤȒȖ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. ȟȐșȚȣȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȏȌȍșȤ ȕȈȏȣȊȈȦȚ șȈȔȈ-ȔȈȚȐ . ȅȚȖ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȕȐ ȗȘȐ ȒȈȒȐȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ ȕȍ ȗȘȍȒȘȈȡȈȦȚ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȘȈȌȖșȚȐ; ȖȕȐ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ǭȔț Ȑ Ȋ ȗȍȟȈȓȐ. ǵȐ ȘȈȌȖșȚȤ, ȕȐ ȋȖȘȍ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȔȍȠȈȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ. ǷȖȥȚȖȔț «ȀȘȐȔȈȌǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» ȕȈȏȣȊȈȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȈȝȈȐȚțȒȑ ȈȗȘȈȚȐȝȈȚȈ, «ȉȍșȒȖȘȣșȚȕȣȔ Ȑ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȣȔ». ǭșȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ șȓțȎȐȚ ǫȖșȗȖȌț ȉȍȏ ȒȖȘȣșȚȕȣȝ ȔȖȚȐȊȖȊ (ȈȕȑȈȉȝȐȓȈȠȐȚȈ-ȠțȕȑȈȔ), ȚȖ ȗȖȔȍȠȈȚȤ ȍȔț ȕȍ ȔȖȋțȚ ȕȐȒȈȒȐȍ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈ (ȈȗȘȈȚȐȝȈȚȈ) . ǺȖȓȤȒȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȖșȚȈȦȡȐȑșȧ ȊȍȘȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț ȗȘȐ ȓȦȉȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ, șȗȖșȖȉȍȕ ȗȖȒȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȝ ȖȚ ȌȘțȋȐȝ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȈȓȐșȚȖȊ, Ȉ ȐȔȍȕȕȖ ȋȤȧȕȐ Ȑ ȑȖȋȖȊ, ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȖȚȓȐȟȈȍȚ ȚȖ, ȟȚȖ ȋȤȧȕȐ Ȑ ȑȖȋȐ ȗȣȚȈȦȚșȧ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȣȔ ȗțȚȍȔ șȓȐȚȤșȧ șȖ ǪșȍȊȣȠȕȐȔ, ȕȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȕȍ ȚȘȈȚȧȚ ȊȘȍȔȍȕȐ ȕȈ ȥȚț ȉȍșșȔȣșȓȍȕȕțȦ ȏȈȚȍȦ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ șȖȏȕȈȦȚ șȍȉȧ ȊȍȟȕȣȔȐ șȓțȋȈȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȌȈȎȍ ȕȍ ȗȖȔȣȠȓȧȦȚ Ȗ șȓȐȧȕȐȐ ș ǵȐȔ. ǷȖȥȚȖȔț Ȑȝ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȏȌȍșȤ șȈȔȈ-ȔȈȚȐ ȐȓȐ ȌȎȐȚȈȚȔȈ . ǰȔ ȗȘȖȚȐȊȕȈ șȈȔȈ ȔȣșȓȤ Ȗ șȓȐȧȕȐȐ ș ǩȖȋȖȔ. ǶȕȐ șȊȖȉȖȌȕȣ ȖȚ Ȋșȍȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȑ ȖȚ ȥȋȖȐșȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȎȍȓȈȕȐȧ șȓȐȚȤșȧ ș ǩȖȋȖȔ. ǷȖȥȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȚȈȒȎȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȕȐȠȒȈȔȈ, șȊȖȉȖȌȕȣȔȐ ȖȚ ȎȍȓȈȕȐȑ. ǮȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ șțȡȍșȚȊȖȊȈȚȤ ȉȍȏ ȎȍȓȈȕȐȑ, ȕȖ ȎȍȓȈȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ, ȕȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȒȈȔȖȑ, ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍȔ. DzȈȔȈȐș ȚȈȐș ȚȈȐȘ ȝȘȐȚȈȌȎȕȈȕȈȝ: ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍ ȓȐȠȈȍȚ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȘȈȏțȔȈ. ǺȈȒȐȔ ȓȦȌȧȔ ȕȍ ȗȖȌ șȐȓț ȗȓȍȕȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, șȊȖȉȖȌȕȣȍ ȖȚ ȚȈȒȐȝ ȕȍșȉȣȚȖȟȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ, ȔȖȋțȚ ȗȖȌȟȐȕȐȚȤ ǩȖȋȈ șȊȖȍȑ ȊȖȓȍ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȚȖȎȍ ȗȖȒȖȘȧȍȚ ǹȍȉȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǿȐșȚȖȚȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, șȖȏȌȈȕȕȈȧ șȊȖȉȖȌȖȑ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ, ȗȖȉțȎȌȈȍȚ Ȑȝ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȊȘțȟȐȚȤ șȍȉȧ ǫȖșȗȖȌț. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȒȖȘȧȍȚ Ȑȝ. ǶȕȐ ȕȍ șȚȘȍȔȧȚșȧ ȌȈȎȍ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ. ǰȝ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ — ȗȘȖșȚȖ șȓțȎȐȚȤ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȉ ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȕȍ ȎȌțȚ ȏȈ șȊȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȕȐȒȈȒȖȑ ȕȈȋȘȈȌȣ, ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȖȕȐ ȏȈȊȖȍȊȣȊȈȦȚ ȔȐȓȖșȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖ ȗȘȐȘȖȌȍ ǹȊȖȍȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȖȟȍȕȤ ȔȐȓȖșȚȐȊ, ȗȖȥȚȖȔț ǭȋȖ șȓțȋȈ șȊȖȐȔȐ ȉȍșȒȖȘȣșȚȕȣȔȐ șȚȈȘȈȕȐȧȔȐ ș ȓȍȋȒȖșȚȤȦ ȗȖȒȖȘȧȍȚ ǭȋȖ șȍȘȌȞȍ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ ȕȍȗȘȍșȚȈȕȕȖ șȓțȎȈȚ ǫȖșȗȖȌț: șȈ ȊȈȐ ȔȈȕȈȝ ȒȘȐȠȕȈ-ȗȈȌȈȘȈȊȐȕȌȈȑȖȘ 414


415 ȊȈȟȈȔșȐ ȊȈȐȒțȕȚȝȈ-ȋțȕȈȕțȊȈȘȕȈȕȍ ǶȕȐ ȏȈȕȐȔȈȦȚ Ȋ șȓțȎȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌț Ȋșȍ șȊȖȐ ȖȘȋȈȕȣ ȟțȊșȚȊ. ǰ, ȊȐȌȧ ȚȈȒțȦ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤ, ǫȖșȗȖȌȤ ȖȚȌȈȍȚ ǹȍȉȧ ǹȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȖșȚȈȊȓȧȧ ȏȈ ȕȐȔȐ ȗȘȈȊȖ ȘȈșȗȖȘȧȎȈȚȤșȧ ǹȖȉȖȑ, ȒȈȒ ȖȕȐ ȚȖȋȖ ȗȖȎȍȓȈȦȚ. ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȍ ȝȖȟȍȚ ȕȐȟȍȋȖ, ȒȘȖȔȍ șȓțȎȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌț. ǺȖȔț, ȒȚȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȘȍȌȈȕ ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȕȍ ȗȖȔȣȠȓȧȍȚ Ȗ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȊȣȋȖȌȍ, ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ șȖȏȌȈșȚ Ȋșȍ țșȓȖȊȐȧ Ȍȓȧ șȓțȎȍȕȐȧ. ǺȈȒ ȗȖșȚțȗȈȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȖȒȖȘȍȕȕȣȑ ǹȊȖȐȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ. ǺǭDzǹǺ 35 ȚȈȊȈ ȊȐȉȝȈȊȈȝ ȒȝȈȓț ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȌȎȈȋȈȌ-țȌȈȑȈ-șȚȝȐȚȐ-ȓȈȑȈȌȐȕȐ ȊȐȠȊȈ-șȘȐȌȎȈș Țȍ 'ȔȠȈȔȠȈș ȚȈȚȘȈ ȔȘȐȠȈ șȗȈȘȌȝȈȕȚȐ ȗȘȐȚȝȈȋ ȈȉȝȐȔȈȚȑȈ ȚȈȊȈ — ǺȊȖȐ; ȊȐȉȝȈȊȈȝ — ȌȖșȚȖȧȕȐȧ; ȒȝȈȓț — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȌȎȈȋȈȚ — ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; țȌȈȑȈ — ȚȊȖȘȍȕȐȍ; șȚȝȐȚȐ — șȖȝȘȈȕȍȕȐȍ; ȓȈȑȈ-ȈȌȐȕȐ — țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȍ Ȑ Ț.Ȍ.; ȊȐȠȊȈ-șȘȐȌȎȈȝ — ȚȊȖȘȞȣ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȋȖ ȔȐȘȈ; Țȍ — ȖȕȐ; ȈȔȠȈ-ȈȔȠȈȝ — ȟȈșȚȐȞȣ (ǺȊȖȍȋȖ) ȟȈșȚȐȟȕȖȋȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ; ȚȈȚȘȈ — ȚȈȔ; ȔȘȐȠȈ — ȚȡȍȚȕȖ; șȗȈȘȌȝȈȕȚȐ — șȖȗȍȘȕȐȟȈȦȚ; ȗȘȐȚȝȈȒ — Ȗ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ; ȈȉȝȐȔȈȚȑȈ — Ȑȏ-ȏȈ ȕȍȊȍȘȕȖȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȋșȍ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȍȋȖ șȖȚȊȖȘȍȕȐȍ, ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȍ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȍ — ȕȍ ȟȚȖ ȐȕȖȍ, ȒȈȒ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ǺȊȖȍȋȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȗȘȖȟȐȍ ȚȊȖȘȞȣ — ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȔȈȓȣȍ ȟȈșȚȐȞȣ ȖȌȕȖȋȖ Ȑȏ ǺȊȖȐȝ ȟȈșȚȐȟȕȣȝ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȑ, ȗȖȥȚȖȔț Ȑȝ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȣȍ șȖȏȐȌȈȚȍȓȤȕȣȍ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ ȍȡȍ ȕȍ ȌȍȓȈȦȚ Ȑȝ ǩȖȋȖȔ [ȐȠȊȈȘȖȑ]. ǺȈȒ ȟȚȖ Ȑȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȍ Ȗ șȈȔȐȝ șȍȉȍ ȒȈȒ Ȗ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȝ ǩȖȋȈȝ — ȗțșȚȖȍ ȚȡȍșȓȈȊȐȍ. ȅȚȖ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȖșȊȧȚȐȊȠȐȑ șȍȉȧ șȓțȎȍȕȐȦ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȗȖȕȐȔȈȍȚ, ȟȚȖ ȓȦȉȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ ȌȖ ȒȘȖȝȖȚȕȖȋȖ ȔțȘȈȊȤȧ, ȖȉȓȈȌȈȍȚ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤȦ ȚȊȖȘȐȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȟȈșȚȐȞȍȑ ǩȖȋȈ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (15.7) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȔȈȔȈȐȊȈȔȠȖ ȌȎȐȊȈ ȓȖȒȍ ȌȎȐȊȈ-ȉȝțȚȈȝ șȈȕȈȚȈȕȈȝ — «ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȖȉȐȚȈȦȡȐȍ Ȋ ȥȚȖȔ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȍșȚȤ ǴȖȐ Ȋȍȟȕȣȍ ȟȈșȚȐȞȣ». ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ — ȥȚȖ ȔȍȓȤȟȈȑȠȐȍ ȟȈșȚȐȞȣ ȊȣșȠȍȋȖ ȌțȝȈ, ȗȖȌȖȉȕȣȍ ȐșȒȘȈȔ Ȗȋȕȧ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȖȉȓȈȌȈȦȚ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤȦ Ȓ șȖȏȐȌȈȕȐȦ, ȕȖ Ȋ ȕȐȟȚȖȎȕȖȑ șȚȍȗȍȕȐ. ǺȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ țȟȍȕȣȍ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȥȗȖȝȐ ȋȖȘȌȧȚșȧ șȊȖȐȔȐ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȐȏȖȉȘȍȚȍȕȐȧȔȐ, ȚȈȒȐȔȐ ȒȈȒ ȋȐȋȈȕȚșȒȐȍ șȈȔȖȓȍȚȣ, ȕȖ ȏȈșȓțȋȈ șȖȏȌȈȕȐȧ ȚȖȋȖ Ȏȍ șȈȔȖȓȍȚȈ ȌȖȓȎȕȈ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚȤ ȕȍ ȐȔ, Ȉ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ, șȓȍȌțȍȚ ȊȣȧșȕȐȚȤ, ȖȚȒțȌȈ ț țȟȍȕȣȝ ȉȍȘȍȚșȧ ȘȈȏțȔ. ǸȈȏțȔ ȌȈȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒț ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȌșȒȈȏȣȊȈȍȚ ȍȔț ȐȏȕțȚȘȐ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȍ» (15.15) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȊșȍȔȐ șȊȖȐȔȐ ȖȏȈȘȍȕȐȧȔȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȉȧȏȈȕ ǭȔț: ȔȈȚȚȈȝ șȔȘȐȚȐȘ ȌȎȕȈȕȈȔ ȈȗȖȝȈȕȈȔ ȟȈ — «ȇ ȌȈȘțȦ ȗȈȔȧȚȤ, ȏȕȈȕȐȍ Ȑ ȏȈȉȊȍȕȐȍ». DzȈȒ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, Ȑ ȐȔȍȕȕȖ Ƕȕ ȕȈȌȍȓȧȍȚ țȟȍȕȣȝ ȕȈțȟȕȣȔȐ ȏȕȈȕȐȧȔȐ Ȑ șȖȏȐȌȈȚȍȓȤȕȣȔȐ șȗȖșȖȉȕȖșȚȧȔȐ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, Ȋșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȣ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ ȚȈȒȐȝ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȣȝ ȔȈȠȐȕ, ȒȈȒ șȈȔȖȓȍȚ, ȚȈȒȎȍ ȗȖșȚȈȊȓȧȍȚ ǩȖȋ, Ȉ ȕȍ țȟȍȕȣȍ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȣ, ȐșȗȖȓȤȏțȍȔȣȍ Ȋ 415


416 șȈȔȖȓȍȚȖșȚȘȖȍȕȐȐ, ȗȖ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȓȐ Ȑ ȌȖ șȖȏȌȈȕȐȧ șȈȔȖȓȍȚȖȊ, ȖȌȕȈȒȖ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȖȟȍȘȍȌȕȖȑ șȈȔȖȓȍȚ ȐȌȍȚ ȕȈ șȓȖȔ, ȍȋȖ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȔ ȚȊȖȘȞȈȔ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȓȖȔȈȚȤ ȋȖȓȖȊț ȕȈȌ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȌȍȓȈȚȤ ș ȍȋȖ ȖșȚȈȕȒȈȔȐ. ǬȘțȋȖȑ ȗȘȐȔȍȘ — ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȐ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȚȈȒ ȔȕȖȋȖ ȕȈ ǯȈȗȈȌȍ. DzȖȕȍȟȕȖ, ȕȍ ȒȚȖ ȐȕȖȑ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ, șȕȈȉȎȈȍȚ ȕȈș Ȑ șȣȘȤȍȔ Ȍȓȧ Ȑȝ ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧ, Ȑ ȘȈȏțȔȖȔ Ȍȓȧ Ȑȝ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȋȖ ȐȏȖȉȘȍȚȍȕȐȧ. ǶȌȕȈȒȖ, ȒȖȋȌȈ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȐ ȗȖȗȈȌȈȦȚ ȕȈ șȊȈȓȒț, ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ ȕȖȊȈȧ ȗȘȖȉȓȍȔȈ: ȟȚȖ ȌȍȓȈȚȤ ș ȖȉȓȖȔȒȈȔȐ? ǰșȚȐȕȕȣȔ, ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȔ ȚȊȖȘȞȖȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. Ǫșȍ ȌȘțȋȐȍ ȔȖȋțȚ ȚȊȖȘȐȚȤ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȗȍȘȐȖȌ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ șȖȚȊȖȘȍȕȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȔȐȘȈ Ȑ ȗȘȐ ȗȖȔȖȡȐ ȌȈȘȖȊȈȕȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȘȈȏțȔȈ, ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȘȈȕȖ ȐȓȐ ȗȖȏȌȕȖ ȚȊȖȘȍȕȐȍ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȗȘȖȉȓȍȔȖȑ Ȍȓȧ ȕȐȝ șȈȔȐȝ. ǷȖȥȚȖȔț ȔȕȐȔȣȍ ȚȊȖȘȞȣ ȕȍ ȐȔȍȦȚ ȗȘȈȊȈ ȋȖȘȌȐȚȤșȧ șȊȖȐȔ «ȚȊȖȘȍȕȐȍȔ» — ȏȈșȓțȋȈ ȥȚȖȋȖ ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǰȚȈȒ, ȥȚȖȚ șȚȐȝ ȒȖȕșȚȈȚȐȘțȍȚ ȕȍȖșȗȖȘȐȔȣȑ ȜȈȒȚ: ȏȈșȓțȋȈ șȖȏȐȌȈȕȐȧ, șȖȝȘȈȕȍȕȐȧ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ ȊșȍȋȖ, ȟȚȖ Ȕȣ ȊȐȌȐȔ ȊȖȒȘțȋ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, Ȉ ȕȍ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. ǺǭDzǹǺ 36 ȗȈȘȈȔȈȕț-ȗȈȘȈȔȈ-ȔȈȝȈȚȖș ȚȊȈȔ ȈȌȑ-ȈȕȚȈȕȚȈȘȈ-ȊȈȘȚȐ ȚȘȈȑȈ-ȊȐȌȝțȘȈȝ ȈȌȈȊ ȈȕȚȍ 'ȗȐ ȟȈ șȈȚȚȊȈȕȈȔ ȑȈȌ ȌȝȘțȊȈȔ ȚȈȌ ȥȊȈȕȚȈȘȈȓȍ 'ȗȐ ȗȈȘȈȔȈ-Ȉȕț — ȔȍȓȤȟȈȑȠȍȋȖ (ȈȚȖȔȈ); ȗȈȘȈȔȈ-ȔȈȝȈȚȖȝ — Ȑ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȋȖ (șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ Ȋșȍȝ ȈȚȖȔȖȊ); ȚȊȈȔ — Ǻȣ; ȈȌȐ-ȈȕȚȈ — Ȋ ȕȈȟȈȓȍ Ȑ Ȋ ȒȖȕȞȍ; ȈȕȚȈȘȈ — Ȋ șȍȘȍȌȐȕȍ; ȊȈȘȚȐ — șțȡȍșȚȊțȦȡȐȑ; ȚȘȈȑȈ- ȊȐȌȝțȘȈȝ — ȝȖȚȧ Ȑ ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ ȕȈȟȈȓȈ, șȍȘȍȌȐȕȣ Ȑ ȒȖȕȞȈ; ȈȌȈț — Ȋ ȕȈȟȈȓȍ; ȈȕȚȍ — Ȋ ȒȖȕȞȍ; ȈȗȐ — ȚȈȒȎȍ; ȟȈ — Ȑ; șȈȚȚȊȈȕȈȔ — ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȌȝȘțȊȈȔ — ȕȍȐȏȔȍȕȕȣȑ; ȚȈȚ — Ȋ ȚȖȔ; ȥȊȈ — ȐȔȍȕȕȖ; ȈȕȚȈȘȈȓȍ — Ȋ ȗȘȖȔȍȎțȚȒȍ; ȈȗȐ — ȚȈȒȎȍ. Ǻȣ ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȠȤ ȊșȍȋȌȈ Ȑ ȊȖ ȊșȍȔ: Ȑ Ȋ ȈȚȖȔȈȘȕȣȝ ȟȈșȚȐȞȈȝ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ, Ȑ Ȋ ȉȍșȒȘȈȑȕȐȝ Ȋșȍȓȍȕȕȣȝ, Ȑ ȊȖ Ȋșȍȑ șȖȊȖȒțȗȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐȐ — ȒȈȒ ȗȘȐ Ȑȝ ȊȖȏȕȐȒȕȖȊȍȕȐȐ, ȚȈȒ Ȑ Ȋ ȔȖȔȍȕȚ Ȑȝ ȋȐȉȍȓȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȋ ȗȘȖȔȍȎțȚȒȍ ȔȍȎȌț ȚȍȔ Ȑ ȌȘțȋȐȔ. ǵȖ ǹȈȔ Ǻȣ Ȋȍȟȍȕ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȐȔȍȍȠȤ ȕȐ ȕȈȟȈȓȈ, ȕȐ șȍȘȍȌȐȕȣ, ȕȐ ȒȖȕȞȈ. ǷȖșȒȖȓȤȒț Ǻȣ șțȡȍșȚȊțȍȠȤ ȕȈ Ȋșȍȝ ȥȚȈȗȈȝ ȉȣȚȐȧ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ, Ǻȣ Ȋȍȟȍȕ Ȑ ȕȍȐȏȔȍȕȍȕ. DzȖȋȌȈ Ȏȍ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ țȝȖȌȐȚ Ȋ ȕȍȉȣȚȐȍ, Ǻȣ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȠȤ șțȡȍșȚȊȖȊȈȚȤ ȒȈȒ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȈ» (5.33) ȋȓȈșȐȚ: ȈȌȊȈȐȚȈȔ ȈȟȑțȚȈȔ ȈȕȈȌȐȔ ȈȕȈȕȚȈ-ȘțȗȈȔ ȈȌȑȈȔ ȗțȘȈȕȈ-ȗțȘțȠȈȔ ȕȈȊȈ-ȑȈțȊȈȕȈȔ ȟȈ ȊȍȌȍȠț ȌțȘȓȈȉȝȈȔ ȈȌțȘȓȈȉȝȈȔ ȈȚȔȈ-ȉȝȈȒȚȈț ȋȖȊȐȕȌȈȔ ȈȌȐ-ȗțȘțȠȈȔ ȚȈȔ ȈȝȈȔ ȉȝȈȌȎȈȔȐ «ȇ ȗȖȒȓȖȕȧȦșȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǫȖȊȐȕȌȍ [DzȘȐȠȕȍ], ȗȘȍȌȊȍȟȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȕȍȗȖȋȘȍȠȐȔȖȔț Ȑ ȈȉșȖȓȦȚȕȖȔț. Ƕȕ ȗȘȍȌșȚȈȍȚ Ȋ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȜȖȘȔȈȝ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȖșȚȈȍȚșȧ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȔ, Ƕȕ șȚȈȘȠȍ Ȋșȍȝ, ȕȖ ȊȣȋȓȧȌȐȚ Ƕȕ ȊȍȟȕȖ ȦȕȣȔ. ǪȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ — Ȋȍȟȕȣȍ, ȗȖȓȕȣȍ ȏȕȈȕȐȧ Ȑ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ — ȕȍȌȖșȚțȗȕȣ ȗȖȕȐȔȈȕȐȦ ȌȈȎȍ ȓțȟȠȐȝ ȏȕȈȚȖȒȖȊ ǪȍȌ, ȕȖ ȊșȍȋȌȈ ȖȚȒȘȣȚȣ ȊȏȖȘț ȟȐșȚȣȝ 416


417 ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ǫȖșȗȖȌȈ». ǪșȍȊȣȠȕȐȑ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȗȘȐȟȐȕȣ ǹȊȖȍȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ, ȐȉȖ ǹȈȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. ǵȈ ǵȍȋȖ ȕȍ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȦȚșȧ ȗȘȐȟȐȕȕȖșȓȍȌșȚȊȍȕȕȣȍ șȊȧȏȐ. Ƕȕ Ȋȍȟȍȕ. Ǫ ȌȘțȋȖȔ șȚȐȝȍ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȣ» ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȒȈȒ ȊȕțȚȘȐ ȉȍșȒȘȈȑȕȐȝ Ȋșȍȓȍȕȕȣȝ, ȚȈȒ Ȑ ȊȕțȚȘȐ ȈȚȖȔȖȊ: ȈȕȌȈȕȚȈȘȈ-șȚȝȈ-ȗȈȘȈȔȈȕț-ȟȈȑȈȕȚȈȘȈ-șȚȝȈȔ . ǭȋȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ ȊȕțȚȘȐ ȈȚȖȔȖȊ Ȑ Ȋșȍȓȍȕȕȣȝ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖșȕȖȊȖȑ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. ǻȟȍȕȣȍ țȚȊȍȘȎȌȈȦȚ, ȟȚȖ ȊȖȌȈ ȗȖȧȊȐȓȈșȤ Ȑȏ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ ȒȐșȓȖȘȖȌȈ ș ȊȖȌȖȘȖȌȖȔ, ȕȖ, ȋȓȧȌȧ ȕȈ ȖȒȍȈȕ, ȖȕȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȕȧȚȤ, ȖȚȒțȌȈ ȔȖȋȓȖ ȗȖȧȊȐȚȤșȧ ȚȈȒȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȊȖȌȖȘȖȌȈ Ȑ ȒȐșȓȖȘȖȌȈ. ǶȕȐ șȟȐȚȈȦȚ, ȟȚȖ Ȋ ȖșȕȖȊȍ ȊșȍȋȖ ȓȍȎȈȚ ȝȐȔȐȟȍșȒȐȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ, ȕȖ ȖȚȒțȌȈ ȊȏȧȓȐșȤ șȈȔȐ ȥȚȐ ȥȓȍȔȍȕȚȣ? ȅȚȖȋȖ țȟȍȕȣȍ ȕȍ ȏȕȈȦȚ. ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ — ȗȘȐȟȐȕȈ Ȋșȍȝ ȗȘȐȟȐȕ, Ȑ ȚȖȓȤȒȖ Ƕȕ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ șȖȚȊȖȘȐȚȤ ȝȐȔȐȟȍșȒȐȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ Ȋ ȒȖȓȖșșȈȓȤȕȣȝ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȈȝ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȝ Ȍȓȧ ȝȐȔȐȟȍșȒȖȑ ȥȊȖȓȦȞȐȐ. ǵȈ ȗȘȈȒȚȐȒȍ Ȕȣ ȊȐȌȐȔ, ȟȚȖ Țȍ ȐȓȐ Ȑȕȣȍ ȝȐȔȐȟȍșȒȐȍ ȊȍȡȍșȚȊȈ ȗȘȖȐȏȊȖȌȧȚșȧ ȎȐȊȣȔȐ ȖȘȋȈȕȐȏȔȈȔȐ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȓȐȔȖȕȕȖȍ ȌȍȘȍȊȖ ȏȈ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚ ȔȕȖȋȐȍ ȚȖȕȕȣ ȓȐȔȖȕȕȖȑ ȒȐșȓȖȚȣ. ǵȍ ȓȐȔȖȕȕȈȧ ȒȐșȓȖȚȈ ȗȖȘȖȎȌȈȍȚ ȌȍȘȍȊȖ, Ȉ ȕȈȖȉȖȘȖȚ — ȌȍȘȍȊȖ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚ ȒȐșȓȖȚț. ǺȈȒ Ȏȍ Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȗȖȘȖȎȌȈȍȚ Ȋșȍ șțȡȍȍ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȑ ȌȍȘȍȊȤȧ, ȗȘȖȐȏȊȖȌȧȡȐȍ ȓȐȔȖȕȕțȦ ȒȐșȓȖȚț (ȉȐȌȎȈȔ ȔȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ) . ǷȘȍȌȈȕȕȖȔț ȧșȕȖ, ȟȚȖ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȍ șȐȓȣ, ȓȍȎȈȡȐȍ Ȋ ȖșȕȖȊȍ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ, ȒȘȖȦȚșȧ ȕȍ Ȋ ȝȐȔȐȟȍșȒȐȝ ȥȓȍȔȍȕȚȈȝ, Ȉ Ȋ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȚȊȖȘȞȍ Ȋșȍȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ. Ǫșȍ șțȡȍȍ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ Ȑȏ ȥȕȍȘȋȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ, ȒȖȋȌȈ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȦ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȒȖȕȍȞ, ȥȚȈ ȥȕȍȘȋȐȧ ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ Ȋ ǭȋȖ ȚȍȓȖ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȈȌȈȊ ȈȕȚȍ 'ȗȐ ȟȈ șȈȚȚȊȈȕȈȔ ȑȈȌ ȌȝȘțȊȈȔ ȚȈȌ ȥȊȈȕȚȈȘȈȓȍ 'ȗȐ. ǹȓȖȊȖ ȌȝȘțȊȈȔ ȖȏȕȈȟȈȍȚ «ȕȍȐȏȔȍȕȕȣȑ». DzȘȐȠȕȈ, Ȉ ȕȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȍșȚȤ ȕȍȐȏȔȍȕȕȈȧ Ȑ ȊȍȟȕȈȧ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȤ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» șȒȈȏȈȕȖ: ȈȝȈȔ ȈȌȐȘ ȝȐ ȌȍȊȈȕȈȔ Ȑ ȔȈȚȚȈȝ șȈȘȊȈȔ ȗȘȈȊȈȘȚȈȚȍ — DzȘȐȠȕȈ ȍșȚȤ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȐșȚȖȟȕȐȒ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. ǨȘȌȎțȕȈ ȗȘȐȏȕȈȓ Ȋ ǫȖșȗȖȌȍ ȀȘȐ DzȘȐȠȕȍ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕțȦ ȓȐȟȕȖșȚȤ (ȗțȘțȠȈȔ ȠȈȠȊȈȚȈȔ ȌȐȊȑȈȔ ȈȌȐ-ȌȍȊȈȔ ȈȌȎȈȔ ȊȐȉȝțȔ); ȚȈȒȖȊȣȔ ǭȋȖ ȗȘȐȏȕȈȍȚ Ȑ ȈȊȚȖȘ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȣ» (ȋȖȊȐȕȌȈȔ ȈȌȐ-ȗțȘțȠȈȔ). ǷȖȥȚȖȔț Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ: Ȋ ȕȈȟȈȓȍ, Ȋ ȒȖȕȞȍ Ȑ Ȋ șȍȘȍȌȐȕȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ — ȖșȚȈȍȚșȧ ȗȘȐȟȐȕȖȑ Ȋșȍȝ ȗȘȐȟȐȕ. ǺǭDzǹǺ 37 ȒȠȐȚȑ-ȈȌȐȉȝȐȘ ȥȠȈ ȒȐȓȈȊȘȐȚȈȝ șȈȗȚȈȉȝȐȘ ȌȈȠȈ-ȋțȕȖȚȚȈȘȈȐȘ ȈȕȌȈ-ȒȖȠȈȝ ȑȈȚȘȈ ȗȈȚȈȚȑ Ȉȕț-ȒȈȓȗȈȝ șȈȝȈȕȌȈ-ȒȖȚȐ-ȒȖȚȐȉȝȐș ȚȈȌ ȈȕȈȕȚȈȝ ȒȠȐȚȐ-ȈȌȐȉȝȐȝ — șȚȐȝȐȧȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ȏȍȔȓȐ; ȥȠȈȝ — ȥȚȈ; ȒȐȓȈ — ȐȔȍȕȕȖ; ȈȊȘȐȚȈȝ — ȗȖȒȘȣȚȈ; șȈȗȚȈȉȝȐȝ — șȍȔȤȦ; ȌȈȠȈ-ȋțȕȈ-țȚȚȈȘȈȐȝ — ȒȈȎȌȣȑ Ȋ ȌȍșȧȚȤ ȘȈȏ ȚȖȓȡȍ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȋȖ; ȈȕȌȈ-ȒȖȠȈȝ — ȧȑȞȍȖȉȘȈȏȕȈȧ ȊșȍȓȍȕȕȈȧ; ȑȈȚȘȈ — Ȋ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȗȈȚȈȚȐ — ȗȈȌȈȍȚ; Ȉȕț-ȒȈȓȗȈȝ — ȗȖȌȖȉȕȖ ȈȚȖȔț; șȈȝȈ — ȊȔȍșȚȍ; ȈȕȌȈ-ȒȖȚȐ-ȒȖȚȐȉȝȐȝ — ș ȔȐȓȓȐȖȕȈȔȐ ȗȖȌȖȉȕȣȝ Ȋșȍȓȍȕȕȣȝ; ȚȈȚ — ȗȖȚȖȔț; ȈȕȈȕȚȈȝ — [Ǻȍȉȧ ȊȍȓȐȟȈȦȚ] ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȣȔ. ǹțȡȍșȚȊțȍȚ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȖȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ Ȋșȍȓȍȕȕȣȝ, ȗȖȌȖȉȕȣȝ ȕȈȠȍȑ. DzȈȎȌȈȧ Ȑȏ ȕȐȝ ȖȒȘțȎȍȕȈ șȍȔȤȦ ȖȉȖȓȖȟȒȈȔȐ Ȑȏ ȏȍȔȓȐ, ȊȖȌȣ, Ȗȋȕȧ, ȊȖȏȌțȝȈ, ȥȜȐȘȈ, șȖȊȖȒțȗȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ Ȑ ȓȖȎȕȖȋȖ ȥȋȖ, Ȑ ȒȈȎȌȈȧ ȗȖșȓȍȌțȦȡȈȧ ȖȉȖȓȖȟȒȈ Ȋ ȌȍșȧȚȤ ȘȈȏ ȚȖȓȡȍ 417


418 ȗȘȍȌȣȌțȡȍȑ. ǵȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȒȖȓȖșșȈȓȤȕȣȍ ȘȈȏȔȍȘȣ, Ȋșȍ ȥȚȐ Ȋșȍȓȍȕȕȣȍ ȗȈȘȧȚ Ȋ Ǻȍȉȍ, ȒȈȒ ȈȚȖȔȣ. ǷȖȥȚȖȔț Ǻȍȉȧ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǩȍȏȋȘȈȕȐȟȕȣȔ [ǨȕȈȕȚȖȑ]. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ» (5.48) șȒȈȏȈȕȖ: ȑȈșȑȈȐȒȈ-ȕȐȠȊȈșȐȚȈ-ȒȈȓȈȔ ȈȚȝȈȊȈȓȈȔȉȑȈ ȌȎȐȊȈȕȚȐ ȓȖȔȈ-ȊȐȓȈȌȎȈ ȌȎȈȋȈȌ-ȈȕȌȈ-ȕȈȚȝȈȝ ȊȐȠȕțȘ ȔȈȝȈȕ șȈ ȐȝȈ ȑȈșȑȈ ȒȈȓȈ-ȊȐȠȍȠȖ ȋȖȊȐȕȌȈȔ ȈȌȐ-ȗțȘțȠȈȔ ȚȈȔ ȈȝȈȔ ȉȝȈȌȎȈȔȐ ǺȊȖȘȞȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǴȈȝȈ-ǪȐȠȕț, ȊȖȏȓȍȎȈȡȐȑ ȕȈ ȊȖȌȈȝ ǷȘȐȟȐȕȕȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ. Ƕȕ ȔȍȘȕȖ ȌȣȠȐȚ, ȗȖȋȘțȎȍȕȕȣȑ Ȋ șȖȕ, Ȑ ș ȒȈȎȌȣȔ ȊȣȌȖȝȖȔ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚ ȕȈ șȊȍȚ ȔȐȓȓȐȖȕȣ Ȋșȍȓȍȕȕȣȝ, Ȉ ș ȒȈȎȌȣȔ ȊȌȖȝȖȔ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚ Ȑȝ șȕȖȊȈ. ǴȈȝȈ-ǪȐȠȕț — ȥȚȖ ȟȈșȚȐȟȕȖȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȟȈșȚȐ ǪȐȠȕț, ǫȖȊȐȕȌȣ (ȑȈșȑȈ ȒȈȓȈ-ȊȐȠȍȠȈȝ) . ǹȓȖȊȖ ȒȈȓȈ ȏȕȈȟȐȚ «ȗȖȓȕȈȧ ȥȒșȗȈȕșȐȧ ȗȖȓȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȐ». DzȘȐȠȕȈ, ȐȓȐ ǫȖȊȐȕȌȈ, ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚ ǹȍȉȧ, ȌȈȊȈȧ ȕȈȟȈȓȖ ǩȈȓȈȘȈȔȍ; ǺȖȚ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕț; Ȑȏ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȣ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ ǵȈȘȈȧȕȈ; Ȑȏ ǵȈȘȈȧȕȣ — ȊȚȖȘȐȟȕȣȑ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȈ; Ȑȏ ȊȚȖȘȐȟȕȖȋȖ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȣ — ǴȈȝȈ-ǪȐȠȕț, Ȑȏ ǴȈȝȈǪȐȠȕț — ǫȈȘȉȝȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț, Ȉ Ȑȏ ǫȈȘȉȝȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț — DzȠȐȘȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț, ȒȖȚȖȘȣȑ țȗȘȈȊȓȧȍȚ ȒȈȎȌȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ȅȚȖ ȖȗȐșȈȕȐȍ ȔȖȎȍȚ ȌȈȚȤ ȕȈȔ ȕȍȒȖȚȖȘȖȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȍ Ȗ șȔȣșȓȍ ȥȗȐȚȍȚȈ ȈȕȈȕȚȈ, «ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȣȑ». ǷȖȐșȚȐȕȍ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ Ȑ ȉȣȚȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍ ȗȖȌȌȈȍȚșȧ ȕȐȒȈȒȖȔț ȖȗȐșȈȕȐȦ! ȅȚȖȚ șȚȐȝ ȖȗȐșȣȊȈȍȚ șȚȘȖȍȕȐȍ ȖȉȖȓȖȟȍȒ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ (șȈȗȚȈȉȝȐȘ ȌȈȠȈ-ȋțȕȖȚȚȈȘȈȐȘ ȈȕȌȈ-ȒȖȠȈȝ). ǷȍȘȊȈȧ ȖȉȖȓȖȟȒȈ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȏȍȔȓȐ, ȊȚȖȘȈȧ — Ȑȏ ȊȖȌȣ, ȚȘȍȚȤȧ — Ȑȏ Ȗȋȕȧ, ȟȍȚȊȍȘȚȈȧ — Ȑȏ ȊȖȏȌțȝȈ, ȗȧȚȈȧ — Ȑȏ ȥȜȐȘȈ, ȠȍșȚȈȧ — Ȑȏ șȖȊȖȒțȗȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ Ȑ șȍȌȤȔȈȧ — Ȑȏ ȓȖȎȕȖȋȖ ȥȋȖ. ǵȈȟȐȕȈȧ ș ȏȍȔȓȐ, ȒȈȎȌȈȧ ȗȖșȓȍȌțȦȡȈȧ ȖȉȖȓȖȟȒȈ Ȋ ȌȍșȧȚȤ ȘȈȏ ȚȖȓȡȍ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȑ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȌȈȎȍ ȔȈșȠȚȈȉȣ ȖȌȕȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȕȍȊȖȖȉȘȈȏȐȔȣ, Ȉ ȚȈȒȐȝ Ȋșȍȓȍȕȕȣȝ ȔȕȖȋȐȍ ȔȐȓȓȐȖȕȣ. ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (10.42): ȈȚȝȈȊȈ ȉȈȝțȕȈȐȚȍȕȈ ȒȐȔ ȌȎȕȈȚȍȕȈ ȚȈȊȈȘȌȎțȕȈ ȊȐȠȚȈȉȝȑȈȝȈȔ ȐȌȈȔ ȒȘȐȚșȕȈȔ ȥȒȈȔȠȍȕȈ șȚȝȐȚȖ ȌȎȈȋȈȚ «ǵȖ șȚȖȐȚ ȓȐ, Ȗ ǨȘȌȎțȕȈ, ȔȕȖȋȖ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗȉ ȥȚȖȔ? ǶȌȕȖȑ ǹȊȖȍȑ ȟȈșȚȤȦ ȇ ȗȘȖȕȐȏȣȊȈȦ Ȑ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȦ ȊșȦ ȊșȍȓȍȕȕțȦ». ǪȍșȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ — ȥȚȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȓȐȠȤ ȖȌȕȖȑ ȟȍȚȊȍȘȚȖȑ ȟȈșȚȐ ȥȕȍȘȋȐȐ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȕȈȕȚȖȑ . ǺǭDzǹǺ 38 ȊȐȠȈȑȈ-ȚȘȐȠȖ ȕȈȘȈ-ȗȈȠȈȊȖ ȑȈ țȗȈșȈȚȍ ȊȐȉȝțȚȐȘ ȕȈ ȗȈȘȈȔ ȚȊȈȔ ȚȍȠȈȔ ȈȠȐȠȈ ȐȠȈ ȚȈȌ Ȉȕț ȊȐȕȈȠȑȈȕȚȐ ȑȈȚȝȈ ȘȈȌȎȈ-ȒțȓȈȔ ȊȐȠȈȑȈ-ȚȘȐȠȈȝ — ȎȈȎȌțȡȐȍ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ; ȕȈȘȈ-ȗȈȠȈȊȈȝ — ȎȐȊȖȚȕȣȍ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ ȖȉȓȐȒȍ; ȑȍ — ȒȖȚȖȘȣȍ; țȗȈșȈȚȍ — ȗȖȔȗȍȏȕȖ ȗȖȟȐȚȈȦȚ; 418


419 ȊȐȉȝțȚȐȝ — ȕȐȟȚȖȎȕȣȍ ȟȈșȚȐȞȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ (ȗȖȓțȉȖȋȐ); ȕȈ — ȕȍ; ȗȈȘȈȔ — ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ; ȚȊȈȔ — Ǻȍȉȧ; ȚȍȠȈȔ — Ȑȝ; ȈȠȐȠȈȝ — ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ; ȐȠȈ — Ȗ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȊȓȈȌȣȒȈ; ȚȈȚ — Țȍȝ (ȗȖȓțȉȖȋȖȊ); Ȉȕț — Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ; ȊȐȕȈȠȑȈȕȚȐ — ȉțȌțȚ țȕȐȟȚȖȎȍȕȣ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȘȈȌȎȈ-ȒțȓȈȔ — ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧ (ȗȖșȓȍ ȍȋȖ șȊȍȘȎȍȕȐȧ). Ƕ ȊșȍȔȖȋțȡȐȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȕȍȌȈȓȍȒȐȍ ȓȦȌȐ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȎȈȎȌȈ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ ȏȈșȚȈȊȓȧȍȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȓțȟȠȍ ȎȐȊȖȚȕȣȝ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ ȖȉȓȐȟȤȍ. ǰȌȧ ȕȈ ȗȖȊȖȌț ț șȊȖȐȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ ȕȈȒȓȖȕȕȖșȚȍȑ, ȖȕȐ ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȦȚ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍȔ Ǻȍȉȍ, Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȑ ȊȔȍșȚȖ ȥȚȖȋȖ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȕȐȟȚȖȎȕȣȔ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ — ȒȘȖȝȖȚȕȣȔ ȐșȒȖȘȒȈȔ ǺȊȖȍȑ șȓȈȊȣ. ǹ ȋȐȉȍȓȤȦ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȋȐȉȕțȚ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ, Ȉ ȊȔȍșȚȍ ș ȕȐȔȐ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȒȖȕȍȞ Ȑ ȗȖȓțȟȍȕȕȣȔ ȖȚ ȕȐȝ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧȔ, Ȑ ȗȖȒȓȖȕȕȐȒȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȖșȚȈȦȚșȧ ȕȐ ș ȟȍȔ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȗȘȐȌȊȖȘȕȣȔ șȊȍȘȋȕțȚȖȋȖ ȞȈȘȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (7.20) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȒȈȔȈȐș ȚȈȐș ȚȈȐȘ ȝȘȐȚȈȌȎȕȈȕȈȝ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ 'ȕȑȈ-ȌȍȊȈȚȈȝ — «Ǻȍ, ȟȍȑ țȔ ȖșȒȊȍȘȕȧȦȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ, ȐȡțȚ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ». ǬȈȕȕȣȑ șȚȐȝ ȚȈȒȎȍ ȖșțȎȌȈȍȚ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. ǷȖȓțȉȖȋȐ ȏȈșȓțȎȐȊȈȦȚ ȕȈȠȍȋȖ țȊȈȎȍȕȐȧ, ȕȖ ȕȍ ȖȚȌȍȓȤȕȖȋȖ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ. ǷȖȟȐȚȈȚȍȓȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȓȐȠȍȕȣ ȘȈȏțȔȈ (ȝȘȐȚȈ-ȌȎȕȈȕȈȝ), ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȐȔ ȕȍȊȌȖȔȍȒ, ȟȚȖ ș țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȍȔ ȊșȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȒȖȕȍȞ Ȑ ȖȚȊȍȟȈȦȡȐȔ ȏȈ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȍȋȖ șȜȍȘȣ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. Ǩ ș ȐșȟȍȏȕȖȊȍȕȐȍȔ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȗȖȚȍȘȧȦȚ șȐȓț Ȑ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȖȕȐ ȖȌȈȘȐȓȐ șȊȖȐȝ ȕȍȌȈȓȍȒȐȝ ȗȖȟȐȚȈȚȍȓȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȔȖȓȐȚȤ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȗ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȐ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț, ȒȖȚȖȘȣȑ ǹȈȔ ȔȖȎȍȚ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ Ȋșȍ ȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȧ. ȈȒȈȔȈȝ șȈȘȊȈ-ȒȈȔȖ ȊȈ ȔȖȒȠȈ-ȒȈȔȈ țȌȈȘȈ-ȌȝȐȝ ȚȐȊȘȍȕȈ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȍȕȈ ȑȈȌȎȍȚȈ ȗțȘțȠȈȔ ȗȈȘȈȔ «ȟȍȓȖȊȍȒ ș ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔ șȒȓȈȌȖȔ țȔȈ, ȐșȗȖȓȕȍȕ ȓȐ Ȗȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ, șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȕȐȝ ȐȓȐ șȚȘȍȔȐȚșȧ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ, ȌȖȓȎȍȕ ȊȖ ȟȚȖ ȉȣ ȚȖ ȕȐ șȚȈȓȖ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȊȣșȠȍȔț ȞȍȓȖȔț — dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ» (ǩȝȈȋ., 2.3.10). ȅȚȖ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ ȒȈȎȌȖȋȖ ȞȐȊȐȓȐȏȖȊȈȕȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ǹțȡȍșȚȊȖ Ȋ ȖȉȓȐȟȤȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȕȖ ș ȗȖȊȈȌȒȈȔȐ ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȈȘȈ-ȗȈȠț ȐȓȐ ȌȊȐȗȈȌȈ-ȗȈȠț, ȌȊțȕȖȋȐȔ ȎȐȊȖȚȕȣȔ. ǰȔȍȕȕȖ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȦȚ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ Țȍȝ, ȒȖȔț ȉȍȏȘȈȏȓȐȟȕȖ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. ǺǭDzǹǺ 39 ȒȈȔȈ-ȌȝȐȑȈș ȚȊȈȑȐ ȘȈȟȐȚȈ ȕȈ ȗȈȘȈȔȈ ȘȖȝȈȕȚȐ ȑȈȚȝȈ ȒȈȘȈȔȉȝȈ-ȉȐȌȎȈȕȐ ȌȎȕȈȕȈȚȔȈȕȑ ȈȋțȕȈȔȈȑȍ ȋțȕȈ-ȋȈȕȈȚȖ 'șȑȈ ȌȊȈȕȌȊȈ-ȌȎȈȓȈȕȐ ȒȈȔȈ-ȌȝȐȑȈȝ — șȚȘȍȔȓȍȕȐȍ Ȓ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȦ ȟțȊșȚȊ; ȚȊȈȑȐ — Ȋ Ǻȍȉȍ; ȘȈȟȐȚȈȝ — ȖșțȡȍșȚȊȓȍȕȕȣȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȗȈȘȈȔȈ — Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȘȖȝȈȕȚȐ — ȘȈșȚțȚ (ȗȖȘȖȎȌȈȧ șȍȉȍ ȗȖȌȖȉȕȣȝ); ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȒȈȘȈȔȉȝȈ-ȉȐȌȎȈȕȐ — ȉȍȏȎȐȏȕȍȕȕȣȍ ȐȓȐ ȗȘȖȎȈȘȍȕȕȣȍ șȍȔȍȕȈ; ȌȎȕȈȕȈ-ȈȚȔȈȕȐ — Ȋ Ǻȍȉȍ, ȟȤȍ ȉȣȚȐȍ 419


420 ȐșȗȖȓȕȍȕȖ ȏȕȈȕȐȧ; ȈȋțȕȈ-ȔȈȑȍ — șȊȖȉȖȌȕȖȔț ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ; ȋțȕȈȋȈȕȈȚȈȝ — Ȑȏ-ȏȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ; ȈșȑȈ — ȟȤȐ; ȌȊȈȕȌȊȈ-ȌȎȈȓȈȕȐ — șȍȚȐ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ. Ƕ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȖȌȍȘȎȐȔȣȑ ȎȈȎȌȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ Ȑ ȉȖȋȈȚșȚȊ, ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ Ǻȍȉȍ, ȐșȚȖȟȕȐȒț ȊșȍȋȖ ȏȕȈȕȐȧ, șȊȖȉȖȌȕȖȔț ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ, Ȗȕ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȘȖȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȕȍ ȌȈȦȚ ȕȖȊȣȝ ȊșȝȖȌȖȊ țȉȐȚȣȍ, ȗȘȖȎȈȘȍȕȕȣȍ șȍȔȍȕȈ. Ǫșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ, ȖȉȘȍȟȍȕȣ ȕȍȗȘȍșȚȈȕȕȖ ȘȖȎȌȈȚȤșȧ Ȑ țȔȐȘȈȚȤ, ȕȖ ȥȚȈ țȟȈșȚȤ ȔȐȕțȍȚ Țȍȝ, ȒȚȖ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȖȉȡȈȚȤșȧ ș ǺȖȉȖȑ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȞȈȘșȚȊȍ, ȐȉȖ ȖȕȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȒȈȒ Ȑ Ǻȣ ǹȈȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȅȚȐ șȓȖȊȈ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȦȚșȧ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (4.9), ȋȌȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȌȎȈȕȔȈ ȒȈȘȔȈ ȟȈ Ȕȍ ȌȐȊȑȈȔ ȥȊȈȔ ȑȖ ȊȍȚȚȐ ȚȈȚȚȊȈȚȈȝ ȚȑȈȒȚȊȈ ȌȍȝȈȔ ȗțȕȈȘ ȌȎȈȕȔȈ ȕȈȐȚȐ ȔȈȔ ȥȚȐ șȖ 'ȘȌȎțȕȈ «ǺȖȚ, ȒȚȖ ȗȖșȚȐȋ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț ǴȖȍȋȖ ȧȊȓȍȕȐȧ Ȑ ȌȍȧȕȐȑ, ȉȖȓȤȠȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȘȖȌȐȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǷȖȒȐȕțȊ ȚȍȓȖ, Ȗȕ ȊȍȘȕȍȚșȧ Ȋ ǴȖȦ ȊȍȟȕțȦ ȖȉȐȚȍȓȤ, Ȗ ǨȘȌȎțȕȈ». ǺȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȖșȚȖ ȌȍȑșȚȊțȍȚ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ, șȚȈȘȈȧșȤ ȗȖșȚȐȟȤ DzȘȐȠȕț, ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȊȣȘȊȍȚșȧ Ȑȏ ȒȘțȋȖȊȖȘȖȚȈ ȘȖȎȌȍȕȐȑ Ȑ șȔȍȘȚȍȑ. Ƕȉ ȥȚȖȔ ȖȟȍȕȤ ȧșȕȖ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ»: ȚȑȈȒȚȊȈ ȌȍȝȈȔ ȗțȕȈȘ ȌȎȈȕȔȈ ȕȈȐȚȐ — ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȗȘȈȊȖ ȕȈ ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȍ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț, ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ ȐȓȐ ȗȖȕȧȚȤ DzȘȐȠȕț, ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǬȈȎȍ Țȍ, ȒȖȋȖ ȔțȟȈȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ, ȔȖȋțȚ ȕȈȟȈȚȤ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ș ȘȍȠȐȔȖșȚȤȦ, ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖȑ Ȍȓȧ ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȧ Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȑȚȐ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ ș ȋȘțȏȖȔ ȔȕȖȎȍșȚȊȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ, ȕȖ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȖȉȡȈȍȚșȧ ș ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ DzȘȐȠȕȖȑ, ȗȖȊȚȖȘȧȧ ǭȋȖ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ, ȍȋȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ ȉțȌȍȚ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ țȋȓțȉȓȧȚȤșȧ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍȖȚȓȐȟȍȕ ȖȚ ǹȊȖȍȋȖ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ, ȗȖȥȚȖȔț ȒȈȎȌȣȑ, ȒȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȍȚ ǭȋȖ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ, șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȘȈȊȕȖȌțȠȍȕ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ. Ǫ ȥȚȖȔ Ȑ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȊȣșȠȈȧ ȞȍȓȤ ȎȐȏȕȐ — ȘȈȏȊȐȚȤ ȉȍȏȘȈȏȓȐȟȐȍ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ Ȑ ȖȉȘȍșȚȐ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȓ DzȘȐȠȕȍ. ǿȍȔ ȉȣ ȕȐ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȊȈȓșȧ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȖȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ șȖȏȕȈȕȐȦ DzȘȐȠȕȣ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Ȗȕ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȖȎȐȌȈȕȐȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȕȈȋȘȈȌ, ȍȋȖ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȎȌȍȚ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. DzȈȔȈȌ ȌȊȍȠȈȌ ȉȝȈȑȈȚ șȕȍȝȈȚ . ǿȚȖ ȉȣ ȕȐ ȌȊȐȋȈȓȖ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȐȠȍȓ Ȓ DzȘȐȠȕȍ — ȎȈȎȌȈ ȓȐ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ, ȕȍȕȈȊȐșȚȤ, șȚȘȈȝ, ȓȦȉȖȊȤ ȐȓȐ ȓȦȉȈȧ ȌȘțȋȈȧ ȗȘȐȟȐȕȈ, — ȔȖȎȕȖ șȟȐȚȈȚȤ, ȟȚȖ ȎȐȏȕȤ ȍȋȖ țȊȍȕȟȈȓȈșȤ țșȗȍȝȖȔ. ǺǭDzǹǺ 40 ȌȎȐȚȈȔ ȈȌȎȐȚȈ ȚȈȌȈ ȉȝȈȊȈȚȈ ȑȈȌȈȝȈ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȔ ȌȝȈȘȔȈȔ ȈȕȈȊȈȌȑȈȔ ȕȐȠȒȐȕȟȈȕȈ ȑȍ ȔțȕȈȑȈ ȈȚȔȈȘȈȔȈ ȑȈȔ țȗȈșȈȚȍ 'ȗȈȊȈȘȋȈȑȈ

420


421 ȌȎȐȚȈȔ — ȗȖȉȍȎȌȍȕ; ȈȌȎȐȚȈ — Ȗ ǵȍȗȖȉȍȌȐȔȣȑ; ȚȈȌȈ — ȚȖȋȌȈ; ȉȝȈȊȈȚȈ — ǺȊȖȍȑ ǴȐȓȖșȚȤȦ; ȑȈȌȈ — ȒȖȋȌȈ; ȈȝȈ — ȐȏȓȖȎȐȓ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȔ — ȗȘȐȉȓȐȎȈȦȡțȦ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȌȝȈȘȔȈȔ — ȘȍȓȐȋȐȖȏȕțȦ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ; ȈȕȈȊȈȌȑȈȔ — ȉȍȏțȗȘȍȟȕțȦ (ȕȍȖșȒȊȍȘȕȍȕȕțȦ); ȕȐȠȒȐȕȟȈȕȈȝ — ȕȍ șȚȘȍȔȧȡȐȍșȧ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȉȓȈȋȈȔ; ȑȍ — ȒȖȚȖȘȣȍ; ȔțȕȈȑȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȍ ȜȐȓȖșȖȜȣ Ȑ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȈȚȔȈ-ȈȘȈȔȈȝ — șȈȔȖțȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȣȍ (ȖșȖȏȕȈȊȠȐȍ șȍȉȧ ȊȍȟȕȣȔȐ șȓțȋȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ); ȑȈȔ — ȒȖȚȖȘȖȔț; țȗȈșȈȚȍ — ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ; ȈȗȈȊȈȘȋȈȑȈ — Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ ȖȚ ȖȒȖȊ ȔȈȚȍȘȐȐ. Ƕ ȕȍȗȖȉȍȌȐȔȣȑ, ȧ ȉȣȓ ȗȖȒȖȘȍȕ ǺȊȖȐȔ țȟȍȕȐȍȔ Ȗ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȍ, ȟȐșȚȖȑ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȌȈȘțȦȡȍȑ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ǺȊȖȐȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ. Ǻȍ, ȒȚȖ, ȗȖȌȖȉȕȖ DzțȔȈȘȈȔ, ȕȍ ȖȚȧȋȖȡȍȕ ȔȐȘșȒȐȔȐ ȎȍȓȈȕȐȧȔȐ, ȔțȌȘȍȞȣ, ȕȈȝȖȌȧȡȐȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ Ȋ șȈȔȐȝ șȍȉȍ, ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ Ǻȍȉȍ, ȟȚȖȉȣ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ. ǶȕȐ șȓȍȌțȦȚ ȗțȚȍȔ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȣ Ȋ ȕȈȌȍȎȌȍ ȖȉȘȍșȚȐ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ǺȊȖȐȝ șȚȖȗ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȀȘȐȓȈ ǸțȗȈ ǫȖșȊȈȔȐ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ Ȋ «ǩȝȈȒȚȐ-ȘȈșȈȔȘȐȚȈ-șȐȕȌȝț»: ȈȕȑȈȉȝȐȓȈȠȐȚȈ-ȠțȕȑȈȔ ȌȎȕȈȕȈ-ȒȈȘȔȈȌȑ-ȈȕȈȊȘȐȚȈȔ ȈȕțȒțȓȑȍȕȈ ȒȘȐȠȕȈȕțȠȐȓȈȕȈȔ ȉȝȈȒȚȐȘ țȚȚȈȔȈ «ǯȈȕȐȔȈȧșȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ ș ȓȦȉȖȊȤȦ, ȕȍ șȚȘȍȔȧșȤ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȊȣȋȖȌȍ, Ȓ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȦ ȗȓȖȌȈȔȐ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȐȓȐ Ȓ țȔȖȏȘȐȚȍȓȤȕȖȔț ȜȐȓȖșȖȜșȚȊȖȊȈȕȐȦ. ǺȈȒȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ». Ǫ «ǵȈȘȈȌȈ-ȗȈȕȟȈȘȈȚȘȍ» ȚȈȒȎȍ șȒȈȏȈȕȖ: șȈȘȊȖȗȈȌȝȐ-ȊȐȕȐȘȔțȒȚȈȔ ȚȈȚ-ȗȈȘȈȚȊȍȕȈ ȕȐȘȔȈȓȈȔ ȝȘȐȠȐȒȍȕȈ ȝȘȐȠȐȒȍȠȈșȍȊȈȕȈȔ ȉȝȈȒȚȐȘ țȟȑȈȚȍ «ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ șȈȔȖȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȍȕȐȑ Ȑ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ. ǹȓȍȌțȍȚ ȊȍȘȕțȚȤșȧ Ȋ șȊȖȍ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȍ ȟȐșȚȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ, ȕȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ Ȕȣ ȏȈȕȐȔȈȍȔ Ȋșȍ ȕȈȠȐ ȟțȊșȚȊȈ Ȋ șȓțȎȍȕȐȐ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȦ ȟțȊșȚȊ. ȅȚȖ Ȑ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ». ǷȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȚȈȒȎȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȖȑ . ǵȍ ȗȘȍșȓȍȌțȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ Ȟȍȓȍȑ, șȓȍȌțȍȚ ȗȘȖșȚȖ șȓțȎȐȚȤ DzȘȐȠȕȍ, ȒȈȒ ȚȖȔț țȟȈȚ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȈ», «ǵȈȘȈȌȈȗȈȕȟȈȘȈȚȘȈ» Ȑ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ». ǩȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȈ — ȥȚȖ ȘȍȓȐȋȐȧ, ȒȖȚȖȘțȦ ȗȘȖȗȖȊȍȌțȦȚ ǵȈȘȈȌȈ, ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȟȐșȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȑȝ șȔȐȘȍȕȕȣȍ șȓțȋȐ Ȋ ȗȘȍȍȔșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȌțȝȖȊȕȣȝ țȟȐȚȍȓȍȑ. ǷȖșȚȐȋȕțȊ țȟȍȕȐȍ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȣ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ ȖȟȐȡȈȍȚșȧ ȖȚ Ȋșȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ. ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȍ ȟȈșȚȐȞȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȐȏȔțȟȐȓȐșȤ, șȒȐȚȈȧșȤ ȗȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț. ǭșȓȐ, ȊȣșȓțȠȈȊ ȖȚ ǹȈȔȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ țȟȍȕȐȍ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȣ, ȥȚȐ ȗȈȌȠȐȍ ȌțȠȐ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȍȋȖ, ȖȕȐ șȕȖȊȈ ȊȖȏȊȘȈȡȈȦȚșȧ Ȓ ǫȖșȗȖȌț, ȗȘȐȏȕȈȊȈȧ ǭȋȖ ȗȖȉȍȌț ȕȈȌ șȖȉȖȑ. ǹȓȍȌțȧ ȗțȚȍȔ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȣ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȟțȊșȚȊțȍȚ șȍȉȧ Ȋ ȕȍȖȗȓȈȚȕȖȔ ȌȖȓȋț ȗȍȘȍȌ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, 421


422 ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ șȖȏȕȈȍȚ, ȕȈșȒȖȓȤȒȖ ȘȈȏȐȚȍȓȤȕȖ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȎȐȏȕȤ, ȖșȕȖȊȈȕȕȈȧ ȕȈ ȗȘȐȕȞȐȗȈȝ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȣ, ȖȚ ȎȐȏȕȐ ȉȍȏ ȕȍȍ. ǪșȚȈȍȔ ȓȐ Ȕȣ ȕȈ ȗțȚȤ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȐȓȐ ȗȘȐȊȖȌȐȔ ȕȈ ȕȍȋȖ ȗȈȌȠȐȍ ȌțȠȐ, Ȑ ȚȖ, Ȑ ȌȘțȋȖȍ — ȗȖȉȍȌȈ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ. șȈ ȊȈȐ ȗțȔșȈȔ ȗȈȘȖ ȌȝȈȘȔȖ ȑȈȚȖ ȉȝȈȒȚȐȘ ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȍ ȈȝȈȐȚțȒȑ ȈȗȘȈȚȐȝȈȚȈ ȑȈȑȈȚȔȈ șțȗȘȈșȐȌȈȚȐ «ǪȣșȠȈȧ ȜȖȘȔȈ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ [ ȌȝȈȘȔȈ ] Ȍȓȧ ȊșȍȋȖ ȘȖȌȈ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȋȖ — ȚȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȓ ȓȦȉȖȊȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. ǺȈȒȖȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ ȉȍșȒȖȘȣșȚȕȣȔ Ȑ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȣȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ȌțȠț» (ǩȝȈȋ., 1.2.6). ǷȖȥȚȖȔț «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» țȒȈȏȣȊȈȍȚ șȈȔȣȑ ȟȐșȚȣȑ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ ȗțȚȤ ȘȍȓȐȋȐȐ. ǺǭDzǹǺ 41 ȊȐȠȈȔȈ-ȔȈȚȐȘ ȕȈ ȑȈȚȘȈ ȕȘȐȕȈȔ ȚȊȈȔ ȈȝȈȔ ȐȚȐ ȔȈȔȈ ȚȈȊȍȚȐ ȟȈ ȑȈȌ ȈȕȑȈȚȘȈ ȊȐȠȈȔȈ-ȌȝȐȑȈ ȘȈȟȐȚȖ ȑȈȝ șȈ ȝȑ ȈȊȐȠțȌȌȝȈȝ ȒȠȈȑȐȠȕțȘ ȈȌȝȈȘȔȈ-ȉȈȝțȓȈȝ ȊȐȠȈȔȈ — ȘȈȏȋȘȈȕȐȟȐȊȈȦȡȍȍ (ȕȈ șȊȖȦ Ȑ ȟțȎțȦ ȘȍȓȐȋȐȦ, șȊȖȦ Ȑ ȟțȎțȦ ȊȍȘț); ȔȈȚȐȝ — șȖȏȕȈȕȐȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȑȈȚȘȈ — Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ; ȕȘȐȕȈȔ — ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ; ȚȊȈȔ — Țȣ; ȈȝȈȔ — ȧ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȔȈȔȈ — ȔȖȍ; ȚȈȊȈ — ȚȊȖȍ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȍ; ȈȕȑȈȚȘȈ — Ȋ ȌȘțȋȐȝ (ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ țȟȍȕȐȧȝ, ȗȖȔȐȔȖ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ- ȌȝȈȘȔȣ ); ȊȐȠȈȔȈ-ȌȝȐȑȈ — ȗȖȌȖȉȕȣȔ ȗȘȍȌȊȏȧȚȣȔ ȘȈȏțȔȖȔ; ȘȈȟȐȚȈȝ — ȗȖȘȖȎȌȍȕȈ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȈȧ; șȈȝ — ȚȈȒȈȧ (ȘȍȓȐȋȐȧ); ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȈȊȐȠțȌȌȝȈȝ — ȕȍȟȐșȚȈȧ; ȒȠȈȑȐȠȕțȝ — ȗȘȍȝȖȌȧȡȈȧ; ȈȌȝȈȘȔȈ- ȉȈȝțȓȈȝ — ȗȘȖȕȐȒȕțȚȈȧ ȉȍȏȉȖȎȐȍȔ. ǸȈȏȌȐȘȈȍȔȣȍ ȊȕțȚȘȍȕȕȐȔȐ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȧȔȐ, Ȋșȍ ȊȐȌȣ ȘȍȓȐȋȐȑ, ȏȈ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȍȔ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȣ, ȖșȕȖȊȈȕȣ ȕȈ ȒȖȘȣșȚȕȣȝ țșȚȘȍȔȓȍȕȐȧȝ Ȑ ȘȈȏȌȍȓȍȕȐȐ ȕȈ ȟțȎȐȝ Ȑ șȊȖȐȝ, ȟțȎȖȍ Ȑ șȊȖȍ. ǺȈȒȖȍ țȔȖȕȈșȚȘȖȍȕȐȍ ȟțȎȌȖ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȧȔ «ȀȘȐȔȈȌǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ». ǶȕȐ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȖȋȓȖȡȍȕȣ șȖȏȕȈȕȐȍȔ DzȘȐȠȕȣ, șȟȐȚȈȧ, ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ȐȔ, Ȉ ȖȕȐ — ǭȔț. dzȦȌȐ ȖȉȘȈȡȈȦȚșȧ Ȓ ȌȘțȋȐȔ, ȕȐȏȠȐȔ ȊȐȌȈȔ ȘȍȓȐȋȐȐ ș ȞȍȓȤȦ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ șȊȖȐȝ ȊȘȈȋȖȊ ȐȓȐ ȖȉȘȍșȚȐ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȍ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ, ȖȌȕȈȒȖ ȗȖȌȖȉȕȣȍ ȘȍȓȐȋȐȐ ȗȖȓȕȣ șȚȘȈșȚȐ Ȑ ȏȈȊȐșȚȐ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍȟȐșȚȣ Ȑ ȗȘȍȝȖȌȧȡȐ. ǷȘȖȕȐȏȈȕȕȣȍ ȏȓȖȉȖȑ, ȖȕȐ ȕȈȗȖȓȕȍȕȣ ȉȍȏȉȖȎȐȍȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǩȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȈ șȊȖȉȖȌȕȈ ȖȚ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȑ. Ǫ ȕȍȑ ȖȚșțȚșȚȊțȦȚ ȗȖȕȧȚȐȧ «ȔȖȧ ȘȍȓȐȋȐȧ» Ȑ «ȚȊȖȧ ȘȍȓȐȋȐȧ». ǹȓȍȌȖȊȈȚȤ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȍ — ȏȕȈȟȐȚ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ǩȝȈȋȈȊȈȕȈ, ȐȏȓȖȎȍȕȕȣȔ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ»: șȈȘȊȈ- ȌȝȈȘȔȈȕ ȗȈȘȐȚȑȈȌȎȑȈ ȔȈȔ ȥȒȈȔ ȠȈȘȈȕȈȔ ȊȘȈȌȎȈ . ǩȖȋ ȍȌȐȕ, ǩȖȋ ȖȌȐȕ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ, ȗȖȥȚȖȔț Ȋșȍ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ǩȖȋț. ȅȚȖ Ȑ ȍșȚȤ ȘȍȓȐȋȐȧ Ȋ ȍȍ ȟȐșȚȖȑ ȜȖȘȔȍ. ǸȍȓȐȋȐȧ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȑ ǫȖșȗȖȌȈ (ȌȝȈȘȔȈȔ Țț șȈȒȠȈȌ ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȗȘȈȕȐȚȈȔ) . Ǫ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȍ ȕȍȚ ȔȍșȚȈ ȌȍȓȍȕȐȦ ȕȈ «ȔȖȦ ȊȍȘț» Ȑ «ȚȊȖȦ ȊȍȘț». DzȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȊȍȘȐȚȤ Ȋ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ ǭȋȖ ȊȖȓȦ. 422


423 ǨȕțȒțȓȑȍȕȈ ȒȘȐȠȕȈȕțȠȐȓȈȕȈȔ: ȓȦȉȖȍ țȒȈȏȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȐȓȐ ǩȖȋȈ, ȌȖȓȎȕȖ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȚȤșȧ. ǺȈȒȖȊȈ ȐșȚȐȕȕȈȧ ȌȝȈȘȔȈ, ȘȍȓȐȋȐȧ. ǻ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ șȖȏȕȈȍȚ DzȘȐȠȕț, ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȊȘȈȋȖȊ. ǬȈ Ȑ ȖȚȒțȌȈ ȐȔ ȊȏȧȚȤșȧ ț ȚȖȋȖ, ȟȤȍ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ ȏȈȕȧȚȐȍ — ȗȖȉțȎȌȈȚȤ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ DzȘȐȠȕȍ, ǩȖȋț? ǪȘȈȎȌȈ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ ȚȖȋȌȈ, ȒȖȋȌȈ ȖȌȕȐ ȉȍȘțȚșȧ ȖȚșȚȈȐȊȈȚȤ ȐȕȌțȐȏȔ, ȌȘțȋȐȍ — ȐșȓȈȔ, ȚȘȍȚȤȐ — ȝȘȐșȚȐȈȕșȚȊȖ, ȟȍȚȊȍȘȚȣȍ — ȍȡȍ ȒȈȒțȦ-ȕȐȉțȌȤ ȘȍȓȐȋȐȦ. ǰșȚȖȘȐȧ ȏȕȈȍȚ ȕȍȔȈȓȖ ȗȘȐȔȍȘȖȊ șȚȖȓȒȕȖȊȍȕȐȑ ȕȈ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖȑ ȗȖȟȊȍ ȔȍȎȌț ȚȍȔȐ, ȒȚȖ șȓȍȌȖȊȈȓ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȔ ȚȍȟȍȕȐȧȔ, ȕȍ ȌȈȦȡȐȔ ȧșȕȖȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ǩȖȋȍ. ǵȖ ȊȍȘȖțȟȍȕȐȧ, ȕȍ ȖșȕȖȊȈȕȕȣȍ ȕȈ șȓțȎȍȕȐȐ ǪșȍȊȣȠȕȍȔț, ȖȉȘȍȟȍȕȣ ȕȈ șȒȖȘȖȍ ȊȣȘȖȎȌȍȕȐȍ, ȐȉȖ ȗȘȖȕȐȒȕțȚȣ ȏȓȖȉȖȑ. ǺȈȒȐȍ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȚȍȟȍȕȐȧ ȉȣșȚȘȖ ȕȈȎȐȊȈȦȚ șȍȉȍ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȊȘȈȋȖȊ. ǿȚȖȉȣ ȥȚȖȋȖ ȐȏȉȍȎȈȚȤ, șȓȍȌțȍȚ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ ȚȈȒȐȝ ȗȖȕȧȚȐȑ, ȒȈȒ «ȔȖȧ ȊȍȘȈ» Ȑ «ȚȊȖȧ ȊȍȘȈ». DzȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȊȍȘȐȚȤ Ȋ ǩȖȋȈ Ȑ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ǭȔț. ȅȚȖ Ȑ ȍșȚȤ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ- ȌȝȈȘȔȈ . ǩȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȈ — ȕȍ ȒȈȒȈȧ-ȕȐȉțȌȤ ȕȈȌțȔȈȕȕȈȧ șȍȒȚȈȕȚșȒȈȧ ȊȍȘȈ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȈ ȗȖȉțȎȌȈȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȐșȒȈȚȤ șȊȧȏȤ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ ș DzȘȐȠȕȖȑ (ȐȠȈȊȈșȑȈȔ ȐȌȈȔ șȈȘȊȈȔ) . ǪȍȌȣ ȋȓȈșȧȚ, ȟȚȖ ǩȘȈȝȔȈȕ, ǪșȍȊȣȠȕȐȑ, ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȚ ȗȖȊșȦȌț: șȈȘȊȈȔ ȒȝȈȓȊ ȐȌȈȔ ȉȘȈȝȔȈ . ǩȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȈ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȖȡțȚȐȚȤ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ ȊȖ ȊșȍȔ. ǩȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȈ ȕȍ ȗȘȖȊȖȏȋȓȈȠȈȍȚ ȥȚȖȚ ȔȐȘ ȐȓȓȦȏȖȘȕȣȔ. ǷȖșȒȖȓȤȒț Ȋșȍ șțȡȍȍ ȐȏȖȠȓȖ Ȑȏ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȖȕȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȐȓȓȦȏȐȍȑ — ȊșȍȔț ȔȖȎȕȖ ȕȈȑȚȐ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȍ Ȋ șȓțȎȍȕȐȐ ǪșȍȊȣȠȕȍȔț. Dz ȗȘȐȔȍȘț, șȍȑȟȈș Ȕȣ ȕȈȟȐȚȣȊȈȍȔ ȥȚȖȚ ȚȍȒșȚ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȐȒȘȖȜȖȕȈ ȕȈ ȌȐȒȚȖȜȖȕ Ȑ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȔ șȊȧȏȤ ȌȐȒȚȖȜȖȕȈ ș ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǩȘȈȝȔȈȕȖȔ. ǺȍȗȍȘȤ ȥȚȖ țșȚȘȖȑșȚȊȖ — ȚȖȎȍ ǩȘȈȝȔȈȕ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ Ȍȓȧ șȓțȎȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌț. Ǫ ȥȚȖȔ șȖșȚȖȐȚ ȐșȚȐȕȕȣȑ șȔȣșȓ ȐȏȘȍȟȍȕȐȧ șȈȘȊȈȔ ȒȝȈȓȊ ȐȌȈȔ ȉȘȈȝȔȈ. Ǫșȍ șțȡȍȍ ȍșȚȤ ǩȘȈȝȔȈȕ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋșȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȖȉȘȈȡȍȕȖ ȕȈ șȓțȎȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. ǵȍȚ ȕȐȟȍȋȖ, ȟȚȖ ȔȖȎȕȖ ȉȣȓȖ ȉȣ ȕȈȏȊȈȚȤ ȔȐȚȝȤȍȑ, ȐȓȓȦȏȖȘȕȣȔ, — Ȋșȍ șțȡȍȍ ȘȍȈȓȤȕȖ. ǩȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔț ȕȈȏȣȊȈȦȚ șȈȘȊȖȚȒȘȐȠȚȈ, ȓțȟȠȍȑ Ȑȏ Ȋșȍȝ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ șȐșȚȍȔ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȐȌțȡȐȍ ȥȚȐȔ ȗțȚȍȔ ȕȐ Ȓ ȒȖȔț ȕȍ ȗȐȚȈȦȚ ȊȘȈȎȌȣ. ǿȐșȚȣȍ ȉȝȈȋȈȊȈȚȣ, ȟȐșȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ș ȖȚȒȘȣȚȣȔ șȍȘȌȞȍȔ ȗȘȐȏȣȊȈȦȚ ȒȈȎȌȖȋȖ ȗȘȐșȖȍȌȐȕȐȚȤșȧ Ȓ ȌȊȐȎȍȕȐȦ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. Ǫ ȥȚȖȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǹțȝȘȐȌȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ: ȖȕȐ — ȌȘțȏȤȧ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǷȖȥȚȖȔț ȥȚȖȚ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȑ ȗțȚȤ — șȈȔȣȑ ȓțȟȠȐȑ. Ǫ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȣ, Ȋșȍ ȌȘțȋȐȍ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȘȍȓȐȋȐȐ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȖȋȖ ȒȘțȋȈ ȓȦȌȍȑ ș ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȔ ȔȐȘȖȊȖȏȏȘȍȕȐȍȔ, ȖȌȕȈȒȖ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȐȓȐ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȈ, ȕȍ șȊȧȏȈȕȖ ȗȖȌȖȉȕȣȔȐ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȐȧȔȐ. ǷȘȐ ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖȔ ȘȈșșȔȖȚȘȍȕȐȐ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ șȐșȚȍȔ, ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȣȝ ȕȈ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȐȓȐ ȒȖȔț-ȓȐȉȖ ȍȡȍ, ȗȖȔȐȔȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, șȖȊșȍȔ ȕȍȚȘțȌȕȖ ȏȈȔȍȚȐȚȤ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȖȕȐ ȗȘȖȕȐȒȕțȚȣ ȏȓȖȉȖȑ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȓȐȠȍȕȣ ȟȐșȚȖȚȣ. ǺǭDzǹǺ 42 ȒȈȝ ȒȠȍȔȖ ȕȐȌȎȈ-ȗȈȘȈȑȖȝ ȒȐȑȈȕ ȊȈȘȚȝȈȝ șȊȈ-ȗȈȘȈ-ȌȘțȝȈ ȌȝȈȘȔȍȕȈ șȊȈ-ȌȘȖȝȈȚ ȚȈȊȈ ȒȖȗȈȝ ȗȈȘȈ-șȈȔȗȐȌȈȑȈ ȟȈ ȚȈȚȝȈȌȝȈȘȔȈȝ

423


424 ȒȈȝ — ȒȈȒȖȍ; ȒȠȍȔȈȝ — ȉȓȈȋȖ; ȕȐȌȎȈ — șȍȉȍ; ȗȈȘȈȑȖȝ — Ȑ ȌȘțȋȐȔ; ȒȐȑȈȕ — ȕȈșȒȖȓȤȒȖ; ȊȈ — ȐȓȐ; ȈȘȚȝȈȝ — ȞȍȓȤ; șȊȈ-ȗȈȘȈ-ȌȘțȝȈ — ȊȘȈȎȌȍȉȕȖȑ ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ Ȑ Ȓ șȊȖȐȔ ȗȘȐȊȍȘȎȍȕȞȈȔ, Ȑ Ȓ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȔ; ȌȝȈȘȔȍȕȈ — ȘȍȓȐȋȐȍȑ; șȊȈ-ȌȘȖȝȈȚ — Ȑȏ-ȏȈ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖșȚȐ Ȓ șȈȔȖȔț șȍȉȍ; ȚȈȊȈ — ǺȊȖȑ; ȒȖȗȈȝ — ȋȕȍȊ; ȗȈȘȈ-șȈȔȗȐȌȈȑȈ — ȗȘȐȟȐȕȧȧ ȉȖȓȤ ȌȘțȋȐȔ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȚȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȈȌȝȈȘȔȈȝ — ȉȍȏȉȖȎȐȍ. ȟȚȖ ȝȖȘȖȠȍȋȖ Ȋ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȏȈșȚȈȊȓȧȦȡȍȑ ȓȦȌȍȑ ȕȍȕȈȊȐȌȍȚȤ șȍȉȧ Ȑ ȌȘțȋȐȝ? ǸȈȏȊȍ ȔȖȎȍȚ ȖȕȈ ȗȘȐȕȍșȚȐ ȒȈȒȖȍ-ȓȐȉȖ ȉȓȈȋȖ șȊȖȐȔ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȧȔ? Ǫ ȟȍȔ ȚȖȋȌȈ ȍȍ ȞȍȕȕȖșȚȤ? ȟȍȓȖȊȍȒ, ȗȘȐȟȐȕȧȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȕȍȕȈȊȐșȚȐ ȉȖȓȤ șȍȉȍ Ȑ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȔ, ȕȈȊȓȍȒȈȍȚ ǺȊȖȑ ȋȕȍȊ Ȑ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȖȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: dzȦȉȖȍ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖȍ ȚȍȟȍȕȐȍ, ȏȈ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȍȔ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȣ — ȘȍȓȐȋȐȐ ȊȍȟȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, — ȥȚȖ ȗȘȖșȚȖ ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȕȕȖȍ ȕȈșȐȓȐȍ ȕȈȌ șȈȔȐȔ șȖȉȖȑ Ȑ ȕȈȌ ȌȘțȋȐȔȐ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȚȍȟȍȕȐȧ ȗȘȍȌȗȐșȣȊȈȦȚ ȏȈȒȓȈȕȐȍ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. ǷȖȌȖȉȕȣȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȕȍ ȗȘȐȕȖșȧȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȉȓȈȋȈ ȕȐ ȓȦȌȧȔ, ȕȐ ȎȐȊȖȚȕȣȔ. ǽȖȚȧ Ȋ ȖȚȌȍȓȤȕȣȝ șȓțȟȈȧȝ ȟȍȓȖȊȍȒț ȘȈȏȘȍȠȈȍȚșȧ ȗȘȐȕȍșȚȐ ȎȐȊȖȚȕȖȍ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȉȖȋȐȕȍ DzȈȓȐ Ȑ ȏȈȚȍȔ țȗȖȚȘȍȉȐȚȤ ȍȋȖ ȗȓȖȚȤ Ȋ ȗȐȡț, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȖȉȘȍȚȈȚȤ ȔȧșȖ ȕȈ ȉȖȑȕȍ, ȕȖ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ ȕȈ șȖȊȍȘȠȍȕȐȍ ȚȈȒȐȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ DzȈȓȐ ȕȍ ȐșȝȖȌȐȚ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ȅȚȖ ȓȐȠȤ țșȚțȗȒȈ ȚȍȔ ȕȍșȟȈșȚȕȣȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȖȉȖȑȚȐșȤ ȉȍȏ ȔȧșȈ, ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȈȧ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȝȖȚȤ ȒȈȒ-ȚȖ ȖȋȘȈȕȐȟȐȚȤ Ȑȝ ȗȘȐșȚȘȈșȚȐȍ Ȓ ȔȧșȕȖȑ ȗȐȡȍ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȚȈȒȖȋȖ ȘȖȌȈ ȘȍȓȐȋȐȐ ȏȈșȓțȎȐȊȈȦȚ ȖșțȎȌȍȕȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: «ǶșȚȈȊȤ Ȋșȍ ȗȘȖȟȐȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȑ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȍȌȈȑșȧ Ǵȕȍ» (șȈȘȊȈ- ȌȝȈȘȔȈȕ ȗȈȘȐȚȑȈȌȎȑȈ ȔȈȔ ȥȒȈȔ ȠȈȘȈȕȈȔ ȊȘȈȌȎȈ) . ȅȚȖ — ȗȖșȓȍȌȕȍȍ șȓȖȊȖ Ȋ ȘȍȓȐȋȐȐ. DzȚȖ-ȚȖ ȔȖȎȍȚ ȊȖȏȘȈȏȐȚȤ, ȟȚȖ ȗȘȐȕȍșȍȕȐȍ ȎȐȊȖȚȕȣȝ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȗȘȍȌȗȐșȈȕȖ ǪȍȌȈȔȐ . ǵȖ ȥȚȖ șȒȖȘȍȍ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȐȍ, ȟȍȔ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȍ. ǵȍ ȉțȌȤ Ȋ ǪȍȌȈȝ ȏȈȗȘȍȚȈ ȕȈ ȗȖȒțȗȒț ȔȧșȈ, ȕȐȟȚȖ ȕȍ țȌȍȘȎȐȊȈȓȖ ȉȣ ȓȦȌȍȑ ȖȚ ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȧ ȔȧșȈ ȕȈ ȘȣȕȒȍ, ȋȌȍ ȕȈ ȒȈȎȌȖȔ ȠȈȋț șȚȖȧȓȐ ȉȣ Ȕȧșȕȣȍ ȓȈȊȒȐ, ȟȚȖ, Ȋ șȊȖȦ ȖȟȍȘȍȌȤ, ȗȘȐȊȍȓȖ ȉȣ Ȓ ȘȖșȚț ȟȐșȓȈ șȒȖȚȖȉȖȍȕ. ǿȚȖȉȣ ȕȍ ȌȖȗțșȚȐȚȤ ȥȚȖȋȖ, ǪȍȌȣ ȐȕȖȋȌȈ ȘȈȏȘȍȠȈȦȚ ȍșȚȤ ȔȧșȖ ȕȐȏȠȐȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ (ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȒȖȏ), ȗȘȐȕȍșȍȕȕȣȝ șȗȍȘȊȈ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȉȖȋȐȕȍ DzȈȓȐ. ǵȖ Ȋ ȓȦȉȖȔ șȓțȟȈȍ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ șȐșȚȍȔȣ, ȗȖȖȡȘȧȦȡȐȍ ȏȈȒȓȈȕȐȍ ȎȐȊȖȚȕȣȝ, ȕȍșțȚ ȊȘȍȌ Ȑ ȚȍȔ, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, Ȑ șȈȔȐȔ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȔ ȎȐȊȖȚȕȣȔ. «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȈ» (16.17) ȖșțȎȌȈȍȚ ȎȍșȚȖȒȐȝ ȓȦȌȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ țșȚȘȈȐȊȈȦȚ ȗȖȒȈȏȕȣȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȎȐȊȖȚȕȣȝ: ȈȚȔȈ-șȈȔȉȝȈȊȐȚȈȝ șȚȈȉȌȝȈ ȌȝȈȕȈ-ȔȈȕȈ-ȔȈȌȈȕȊȐȚȈȝ ȑȈȌȎȈȕȚȍ ȕȈȔȈ-ȑȈȌȎȕȈȐș Țȍ ȌȈȔȉȝȍȕȈȊȐȌȝȐ-ȗțȘȊȈȒȈȔ «ǹȈȔȖȌȖȊȖȓȤȕȣȍ Ȑ ȌȍȘȏȒȐȍ, Ȗșȓȍȗȓȍȕȕȣȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȖȔ Ȑ ȋȖȘȌȣȕȍȑ, ȐȕȖȋȌȈ ȖȕȐ [ȌȍȔȖȕȐȟȕȣȍ ȓȦȌȐ], ȒȐȟȈșȤ șȖȉȖȦ, șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȕȖ ȌȍȓȈȦȚ ȥȚȖ ȓȐȠȤ Ȍȓȧ ȊȐȌȈ, ȕȍ șȓȍȌțȧ ȕȐȒȈȒȐȔ ȗȘȈȊȐȓȈȔ». ǰȕȖȋȌȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȎȐȊȖȚȕȣȝ ȉȖȋȐȕȍ DzȈȓȐ ȗȘȖȊȖȌȧȚșȧ ș ȖșȖȉȖȑ ȗȣȠȕȖșȚȤȦ Ȑ ȗȖȔȗȖȑ, ȕȖ, ȝȖȚȧ ȗȖȌȖȉȕȣȍ ȜȍșȚȐȊȈȓȐ Ȑ ȗȘȖȝȖȌȧȚ ȗȖȌ ȐȔȍȕȍȔ ȧȋȤȐ, ȖȕȐ ȕȍ ȊȗȘȈȊȍ ȗȘȍȚȍȕȌȖȊȈȚȤ ȕȈ ȚȈȒȖȍ ȕȈȏȊȈȕȐȍ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȗȖȌ ȧȋȤȍȑ ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȦȚ ȚȖ, ȟȚȖ ȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȕȈȠț ȥȗȖȝț ȗȐșȈȕȐȧ 424


425 ȕȈșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚ ȊșȍȔ ȘȈȏțȔȕȣȔ ȓȦȌȧȔ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ȧȋȤȧ- ȗțȘțȠț, ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț: ȑȈȌȎȕȈȐȝ șȈȕȒȐȘȚȈȕȈȗȘȈȑȈȐȘ ȑȈȌȎȈȕȚȐ ȝȐ șțȔȍȌȝȈșȈȝ . Ǩ ȏȓȖȕȈȔȍȘȍȕȕȣȍ Ȑ ȎȍșȚȖȒȐȍ ȓȦȌȐ ȕȈȊȓȍȒȈȦȚ ȕȈ șȍȉȧ ȋȕȍȊ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ: ȈȝȈȕȒȈȘȈȔ ȉȈȓȈȔ ȌȈȘȗȈȔ ȒȈȔȈȔ ȒȘȖȌȝȈȔ ȟȈ șȈȔȠȘȐȚȈȝ ȔȈȔ ȈȚȔȈ-ȗȈȘȈ-ȌȍȝȍȠț ȗȘȈȌȊȐȠȈȕȚȖ 'ȉȝȑȈșțȑȈȒȈȝ ȚȈȕ ȈȝȈȔ ȌȊȐȠȈȚȈȝ ȒȘțȘȈȕ șȈȔșȈȘȍȠț ȕȈȘȈȌȝȈȔȈȕ ȒȠȐȗȈȔȑ ȈȌȎȈșȘȈȔ ȈȠțȉȝȈȕ ȈșțȘȐȠȊ ȥȊȈ ȑȖȕȐȠț «ǪȊȍȌȍȕȕȣȍ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ ȓȖȎȕȣȔ ȥȋȖ, șȐȓȖȑ, ȋȖȘȌȣȕȍȑ, ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍȔ Ȑ ȋȕȍȊȖȔ, ȌȍȔȖȕȣ ȕȍȕȈȊȐȌȧȚ ǩȖȋȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ Ȑȝ șȍȘȌȞȈȝ Ȑ Ȋ șȍȘȌȞȈȝ Ȋșȍȝ ȖșȚȈȓȤȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ȑ ȗȖȕȖșȧȚ ȐșȚȐȕȕțȦ ȘȍȓȐȋȐȦ. ǰȝ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȝ ȕȍȕȈȊȐșȚȐ Ȑ ȏȓȖȕȘȈȊȕȣȝ, șȈȔȣȝ ȕȐȏȒȐȝ șȘȍȌȐ ȓȦȌȍȑ, ȇ ȕȈȊȍȒȐ ȕȐȏȊȍȘȋȈȦ Ȋ ȖȒȍȈȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ, ȖȉȘȍȒȈȧ ȘȖȎȌȈȚȤșȧ șȘȍȌȐ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȐȝ ȜȖȘȔ ȎȐȏȕȐ» (ǩ.-ȋ., 16.18 - 19). ǺȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȊȣȏȣȊȈȦȚ ȕȍȌȖȊȖȓȤșȚȊȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȈ ȟȚȖ țȒȈȏȣȊȈȦȚ șȓȖȊȈ ȚȈȊȈ ȒȖȗȈȝ . ǻȉȐȑȞȈ ȊȘȍȌȐȚ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ șȊȖȍȑ ȎȍȘȚȊȍ, ȕȖ Ȑ șȍȉȍ șȈȔȖȔț, ȏȈȊȍȌȖȔȖ ȖȉȘȍȒȈȧ șȍȉȧ ȕȈ ȈȘȍșȚ Ȑ ȒȈȏȕȤ. ǽȖȚȧ ȕȈȘțȠȐȚȍȓȧȔ ȏȍȔȕȣȝ ȏȈȒȖȕȖȊ ȐȕȖȋȌȈ țȌȈȍȚșȧ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧ șȖ șȚȖȘȖȕȣ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ, ȕȐȒȚȖ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȉȍȏȕȈȒȈȏȈȕȕȖ ȕȈȘțȠȈȚȤ ȏȈȒȖȕȣ, țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȍ ǩȖȋȖȔ. ǻȉȐȑȞȈ ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ șȈȔ ȉțȌȍȚ țȉȐȚ ȚȍȔ Ȏȍ ȎȐȊȖȚȕȣȔ Ȋ ȍȋȖ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȐ. ǺȈȒȖȊ ȏȈȒȖȕ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǯȈȗȖȊȍȌȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ — ȥȚȖ ȏȈȒȖȕ Ȍȓȧ ȒȈȎȌȖȋȖ: șȈȘȊȈ-ȌȝȈȘȔȈȕ ȗȈȘȐȚȑȈȌȎȑȈ ȔȈȔ ȥȒȈȔ ȠȈȘȈȕȈȔ ȊȘȈȌȎȈ . ǺȖȚ, ȒȚȖ șȓȍȌțȍȚ ȓȦȉȣȔ ȌȘțȋȐȔ ȊȍȘȖțȟȍȕȐȧȔ, ȖȉȘȍȒȈȍȚ șȍȉȧ ȕȈ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ ȖȚ ȘțȒȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ȅȚȖ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȒȈȒȐȔ țȋȖȌȕȖ, ȗȖȥȚȖȔț șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȊȣȔȣȠȓȍȕȕȖȔț ȊȍȘȖțȟȍȕȐȦ — ȏȕȈȟȐȚ ȎȍȓȈȚȤ ȏȓȈ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȌȘțȋȐȔ, ȕȖ Ȑ șȈȔȖȔț șȍȉȍ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȚȈȒȐȍ ȊȍȘȖțȟȍȕȐȧ ȓȐȠȍȕȣ șȔȣșȓȈ. Ǫ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (1.2.8) șȒȈȏȈȕȖ: ȌȝȈȘȔȈȝ șȊȈȕțȠȚȝȐȚȈȝ ȗțȔșȈȔ ȊȐȠȊȈȒșȍȕȈ-ȒȈȚȝȈșț ȑȈȝ ȕȖȚȗȈȌȈȑȍȌ ȑȈȌȐ ȘȈȚȐȔ ȠȘȈȔȈ ȥȊȈ ȝȐ ȒȍȊȈȓȈȔ «ǰșȗȖȓȕȍȕȐȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ [ ȌȝȈȘȔȣ ] ȓȦȉȖȋȖ Ȑȏ șȖșȓȖȊȐȑ ȉțȌȍȚ ȕȈȗȘȈșȕȣȔ ȚȘțȌȖȔ, ȍșȓȐ ȖȕȖ ȕȍ ȗȖȘȖȎȌȈȍȚ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȒȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ ȘȈșșȒȈȏȈȔ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔ ǫȖșȗȖȌȍ». ǹȓȍȌȖȊȈȕȐȍ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖȔț țȟȍȕȐȦ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȕȍ ȗȘȖȉțȎȌȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, șȖȏȕȈȕȐȍ ǩȖȋȈ, — ȗțșȚȈȧ ȚȘȈȚȈ ȊȘȍȔȍȕȐ Ȑ șȐȓ. ǺǭDzǹǺ 43 ȕȈ ȊȑȈȉȝȐȟȈȘȈȚȐ ȚȈȊȍȒȠȈ ȑȈȑȈ ȝȑ ȈȉȝȐȝȐȚȖ ȉȝȈȋȈȊȈȚȖ ȌȝȈȘȔȈȝ șȚȝȐȘȈ-ȟȈȘȈ-șȈȚȚȊȈ-ȒȈȌȈȔȉȍȠȊ 425


426 ȈȗȘȐȚȝȈȋ-ȌȝȐȑȖ ȑȈȔ țȗȈșȈȚȍ ȚȊ ȈȘȑȈȝ ȕȈ — ȕȍ; ȊȑȈȉȝȐȟȈȘȈȚȐ — ȖȚȒȓȖȕȧȦȡȈȧșȧ; ȚȈȊȈ — ǺȊȖȧ; ȐȒȠȈ — ȚȖȟȒȈ ȏȘȍȕȐȧ; ȑȈȑȈ — Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȒȖȚȖȘȖȑ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȈȉȝȐȝȐȚȈȝ — ȗȘȖȊȖȏȋȓȈȠȍȕȕȣȑ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ — șȊȧȏȈȕȕȣȑ ș ǺȊȖȐȔȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ Ȑ ȌȍȧȕȐȧȔȐ; ȌȝȈȘȔȈȝ — ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȑ ȗȘȐȕȞȐȗ; șȚȝȐȘȈ — șȘȍȌȐ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȝ; ȟȈȘȈ — ȌȊȐȎțȡȐȝșȧ; șȈȚȚȊȈȒȈȌȈȔȉȍȠț — șȘȍȌȐ ȔȕȖȎȍșȚȊȈ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȈȗȘȐȚȝȈȒ-ȌȝȐȑȈȝ — ȕȍ ȗȘȖȊȖȌȧȡȐȍ ȘȈȏȓȐȟȐȑ; ȑȈȔ — ȒȖȚȖȘȖȔț; țȗȈșȈȚȍ — șȓȍȌțȦȚ; Țț — ȊȖȐșȚȐȕț; ȈȘȑȈȝ — ȊȣșȖȒȖȞȐȊȐȓȐȏȖȊȈȕȕȣȍ ȓȦȌȐ. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» Ȑ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȈ» ȖȗȐșȣȊȈȦȚ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȋ șȚȘȖȋȖȔ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ǺȊȖȍȑ ȚȖȟȒȖȑ ȏȘȍȕȐȧ, ȊșȍȋȌȈ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȖȑ ȕȈ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ. Ǻȍ, ȒȚȖ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȗȖȌ ǺȊȖȐȔ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ, ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖșȧșȤ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ, ȒȈȒ ȌȊȐȎțȡȐȔșȧ, ȚȈȒ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȔ, Ȑ ȕȍ ȗȘȖȊȖȌȧ ȘȈȏȓȐȟȐȑ ȔȍȎȌț ȊȣșȠȐȔ Ȑ ȕȐȏȠȐȔ, ȐȔȍȕțȦȚșȧ ȈȘȐȧȔȐ. ǺȈȒȐȍ ȈȘȐȐ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ Ǻȍȉȍ, Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǴȍȎȌț ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȖȑ, Ȑ ȒȘȐȠȕȈ-ȒȈȚȝȖȑ ȕȍȚ ȘȈȏȕȐȞȣ. ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȝȖȚȍȓ, ȟȚȖȉȣ ȒȈȎȌȣȑ șȚȈȓ ȋțȘț Ȑ ȗȖȊșȦȌț ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȓ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȐȏȓȖȎȍȕȕȣȍ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ», «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ǷțȘȈȕȈȝ, «ǪȍȌȈȕȚȈ- șțȚȘȍ» Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧȝ. Ǻȍ, ȒȚȖ ȐșȗȖȊȍȌțȦȚ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔț, ȧȊȓȧȦȚșȧ ȈȘȐȧȔȐ, ȓȦȌȤȔȐ ȊȣșȖȟȈȑȠȍȑ ȒțȓȤȚțȘȣ. ǩțȌțȟȐ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȗȧȚȐȓȍȚȕȐȔ ȘȍȉȍȕȒȖȔ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ șȒȈȏȈȓ: ȒȈțȔȈȘȈ ȈȟȈȘȍȚ ȗȘȈȌȎȕȖ ȌȝȈȘȔȈȕ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȕ ȐȝȈ ȌțȘȓȈȉȝȈȔ ȔȈȕțȠȈȔ ȌȎȈȕȔȈ ȚȈȌ Ȉȗȑ ȈȌȝȘțȊȈȔ ȈȘȚȝȈȌȈȔ ǩȝȈȋ., 7.6.1 ǪșȧȒȐȑ ȘȈȏ, ȒȖȋȌȈ țȟȐȚȍȓȧ ȖȚȓțȟȈȓȐșȤ ȒțȌȈ-ȕȐȉțȌȤ Ȑȏ ȒȓȈșșȈ, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ ȗȖȓȤȏȖȊȈȓșȧ Ȑȝ ȖȚșțȚșȚȊȐȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔț șȘȍȌȐ șȊȖȐȝ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȖȊ. Ƕȕ ȋȖȊȖȘȐȓ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȕțȎȕȖ ȖȉțȟȈȚȤ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȍ ș șȈȔȖȋȖ ȌȍȚșȚȊȈ, ș ȗȧȚȐȓȍȚȕȍȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȈȧ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȈȧ ȎȐȏȕȤ ȌȈȍȚșȧ ȌțȠȍ Ȍȓȧ ȗȖșȚȐȎȍȕȐȧ ȐȔȍȕȕȖ ȥȚȖȋȖ ȗȘȍȌȔȍȚȈ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȤ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȍ — ȏȕȈȟȐȚ ȎȐȚȤ ȗȖ ȏȈȒȖȕȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ șȖȏȌȈȓ ȟȍȚȣȘȍ șȖșȓȖȊȐȧ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ: ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȠȈȚȘȐȍȊ, ȊȈȑȠȤȍȊ Ȑ ȠțȌȘ. ǷțȘȈȕȣ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȗȐșȈȕȐȧ ȖȗȘȍȌȍȓȧȦȚ ȚȈȒȎȍ Ȑ ȟȍȚȣȘȍ ȈȠȘȈȔȈ, ȐȓȐ ȌțȝȖȊȕȣȝ țȒȓȈȌȈ ȎȐȏȕȐ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȗȖȌ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȖȑ ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȍȚșȧ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈȌȝȈȘȔȈ, șȐșȚȍȔȈ ȟȍȚȣȘȍȝ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ Ȑ ȟȍȚȣȘȍȝ ȌțȝȖȊȕȣȝ țȒȓȈȌȖȊ ȖȉȡȍșȚȊȈ. ǺȈȒȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȓȦȌȐ șȚȘȖȋȖ șȓȍȌțȦȚ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȣ Ȑ ȎȐȊțȚ ȗȖ ȏȈȒȖȕȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȖȉȡȍșȚȊȖȔ ȈȘȐȑȞȍȊ ȐȓȐ ȈȘȐȍȊ . ǵȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖȍ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȍ ȊȖȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ — ȗȘȐȏȕȈȒ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ. ǨȘȐȐ, ȒȈȒ ȐșȚȐȕȕȖ ȞȐȊȐȓȐȏȖȊȈȕȕȣȍ ȓȦȌȐ, ȕȍ ȌȍȓȈȦȚ ȘȈȏȓȐȟȐȑ ȔȍȎȌț ȓȦȌȤȔȐ, ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ, ȎȐȊȖȚȕȣȔȐ Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ. ǷȈȕȌȐȚȈȝ șȈȔȈ-ȌȈȘȠȐȕȈȝ: ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȉȍȏțȗȘȍȟȕȖȔț ȊȖșȗȐȚȈȕȐȦ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ ȖȕȐ 426


427 ȕȈțȟȐȓȐșȤ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. ǩȍȏ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȈȘȐȐ ȕȍ ȚȘȖȕțȚ ȌȈȎȍ ȚȘȈȊȐȕȒț, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ șȘțȉȐȚȤ ȌȍȘȍȊȖ ȘȈȌȐ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȑ. Ǫ ȕȈȠȍ ȊȘȍȔȧ ȊȍșȤ ȔȐȘ — ȖȌȕȈ ȉȖȓȤȠȈȧ ȉȖȑȕȧ. dzȦȌȐ ȊȣȘțȉȈȦȚ ȓȍșȈ, țȕȐȟȚȖȎȈȦȚ ȎȐȊȖȚȕȣȝ, țȉȐȊȈȦȚ șȍȉȍ ȗȖȌȖȉȕȣȝ — Ȑ Ȋșȍ ȘȈȌȐ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ. ǺȈȒȈȧ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȧ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȖȉȡȍȋȖ ș ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȍȑ ȈȘȐȍȊ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: șȚȝȐȘȈ-ȟȈȘȈ-șȈȚȚȊȈ-ȒȈȌȈȔȉȍȠȊ ȈȗȘȐȚȝȈȋ-ȌȝȐȑȈȝ. ǹȓȖȊȖ ȈȗȘȐȚȝȈȋ- ȌȝȐȑȈȝ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ ȈȘȐȐ ȖȚȕȖșȧȚșȧ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȒȈȒ Ȓ ȊȣșȠȐȔ, ȚȈȒ Ȑ Ȓ ȕȐȏȠȐȔ ȜȖȘȔȈȔ ȎȐȏȕȐ. Ǫșȍ ȎȐȊȖȍ ȚȘȍȉțȍȚ ȏȈȡȐȚȣ. dzȦȉȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȌȈȎȍ ȌȍȘȍȊȖ ȐȓȐ ȘȈșȚȍȕȐȍ, ȐȔȍȍȚ ȗȘȈȊȖ ȕȈ ȎȐȏȕȤ. ȅȚȖ ȋȓȈȊȕȣȑ ȏȈȒȖȕ ȈȘȐȑșȒȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ. ȟȚȖ Ȏȍ ȒȈșȈȍȚșȧ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȗȖȌȕȧȊȠȐȝșȧ ȕȈ țȘȖȊȍȕȤ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȚȖ Ȑȝ șȖȖȉȡȍșȚȊȖ ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ ȘȈȏȌȍȓȍȕȖ ȕȈ șȖșȓȖȊȐȧ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȠȈȚȘȐȍȊ, ȊȈȑȠȤȍȊ Ȑ ȠțȌȘ . ǩȘȈȝȔȈȕȣ ȖȉȧȏȈȕȣ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȐȏȓȖȎȍȕȕȣȔ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ- ȋȐȚȍ» Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ. ǷȘȐȕȈȌȓȍȎȕȖșȚȤ ȒȖȕȒȘȍȚȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȓ ȚȖȔț ȐȓȐ ȐȕȖȔț șȖșȓȖȊȐȦ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚșȧ ȕȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȐ ȍȋȖ ȋțȕȣ (ȒȈȟȍșȚȊ) Ȑ ȒȈȘȔȣ (ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ). ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȊȖșȗȐȚȈȚȤ Ȋ șȍȉȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȒȠȈȚȘȐȧ, ȊȈȑȠȤȐ ȐȓȐ ȠțȌȘȣ Ȑ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ. ȅȚȖ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ țșȚȘȖȑșȚȊȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ, ȗȘȐȍȔȓȍȔȖȍ Ȍȓȧ ȈȘȐȍȊ . ǷȖȟȍȔț? ǷȖȚȖȔț ȟȚȖ ȐȔȐ ȌȊȐȎȍȚ ȎȍȓȈȕȐȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ DzȘȐȠȕț. ǺȈȒȖȊȖ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ. Ǫ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȈȘȐȍȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȕȈȘțȠȈȦȚ ȊȖȓȐ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȕȍ ȚȍȘȧȦȚ ȊȍȘȣ Ȋ DzȘȐȠȕț, ȕȍȈȘȐȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȐȍ ȓȦȌȐ ȕȍ șȓȍȌțȦȚ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ» Ȑ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ». ȅȚȖ ȊȣȏȊȈȕȖ ȚȍȔ, ȟȚȖ Ȑȝ ȗȘȐțȟȐȓȐ ȎȐȚȤ, țșȓȈȎȌȈȧ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ ȏȈ șȟȍȚ ȌȘțȋȐȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǵțȕȈȔ ȗȘȈȔȈȚȚȈȝ ȒțȘțȚȍ ȊȐȒȈȘȔȈ: ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ Ȑȝ ȏȈȕȧȚȐȍ — Ȋ ȗȖȐșȒȈȝ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȑ ȗȘȍȌȈȊȈȚȤșȧ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȔ ȗȖȘȖȒȈȔ. DZȈȌ ȐȕȌȘȐȑȈ-ȗȘȐȚȈȑȈ ȈȗȘȐȕȖȚȐ: Ȑȏ-ȏȈ șȊȖȍȋȖ șȚȘȍȔȓȍȕȐȧ Ȓ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ ȖȕȐ ȊșȚȈȦȚ ȕȈ ȗțȚȤ ȋȘȍȝȈ. ǻ ȕȐȝ ȕȍȚ Ȑȕȣȝ Ȟȍȓȍȑ Ȑ ȏȈȕȧȚȐȑ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȖȌȖȉȕȣȑ ȗȖȌȝȖȌ Ȓ țșȚȘȖȑșȚȊț ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȖșțȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔ șȚȐȝȍ. DzȈȝ ȒȠȍȔȖ ȕȐȌȎȈ-ȗȈȘȈȑȖȝ ȒȐȑȈȕ ȊȈȘȚȝȈȝ șȊȈȗȈȘȈ- ȌȘțȝȈ ȌȝȈȔȘȔȍȕȈ: «ǯȈȟȍȔ ȕțȎȕȖ ȖȉȡȍșȚȊȖ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȓȦȌȐ ȋțȉȧȚ Ȑ șȍȉȧ, Ȑ ȌȘțȋȐȝ?» ǷȖȥȚȖȔț ȌȈȕȕȣȑ șȚȐȝ ȗȘȐȏȣȊȈȍȚ ȒȈȎȌȖȋȖ ȗȘȐȖȉȡȐȚȤșȧ Ȓ ȈȘȐȑșȒȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ Ȑ ȗȘȐȕȧȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǯȈȒȖȕȣ ǫȖșȗȖȌȈ ȌȖȓȎȕȣ șȚȈȚȤ ȖȘȐȍȕȚȐȘȖȔ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȑ, ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȖȑ Ȑ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖȑ ȎȐȏȕȐ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ǷȖȥȚȖȔț Ȕȣ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȔ ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ Ȋ ȕȈȌȍȎȌȍ ȗȘȐȊȍșȚȐ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȍ ș ȎȍȓȈȕȐȧȔȐ DzȘȐȠȕȣ. Ǫ ȥȚȖȔ șȔȣșȓ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. ǹ ȥȚȖȑ ȞȍȓȤȦ Ȕȣ ȗȘȍȗȖȌȕȖșȐȔ țȟȍȕȐȍ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ» Ȋ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȔ, ȐșȚȐȕȕȖȔ ȊȐȌȍ, ȖȚȔȍȚȈȧ ȗȘȖȟȤ Ȋșȍ ȕȈȌțȔȈȕȕȣȍ ȚȖȓȒȖȊȈȕȐȧ. ǫȓțȗȞȣ Ȑ ȕȍȋȖȌȧȐ ȚȖȓȒțȦȚ «ǫȐȚț» ȗȖ-șȊȖȍȔț. DzȖȋȌȈ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȔȈȕ-ȔȈȕȈ ȉȝȈȊȈ ȔȈȌȉȝȈȒȚȖ ȔȈȌ-ȑȈȌȎȐ ȔȈȔ ȕȈȔȈșȒțȘț — «ǷȖșȚȖȧȕȕȖ ȌțȔȈȑ ȖȉȖ Ǵȕȍ, ȗȘȍȌȈȑșȧ Ǵȕȍ, ȗȖȒȓȖȕȧȑșȧ Ǵȕȍ Ȑ ȗȈȌȈȑ ȕȐȞ ȗȍȘȍȌȖ ǴȕȖȑ», ȖȕȐ ȗȖȧșȕȧȦȚ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ șȓȍȌțȍȚ ȕȍ DzȘȐȠȕȍ, Ȉ ȟȍȔț-ȚȖ ȌȘțȋȖȔț. ǺȈȒ ȖȕȐ șȒȘȣȊȈȦȚ ȐșȚȐȕȕȣȑ șȔȣșȓ «ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȣ» ȏȈ șȊȖȐȔȐ ȌȖȔȣșȓȈȔȐ. Ǫ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȕȐȝ, ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ șȚȘȖȋȖ șȓȍȌțȍȚ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ- ȌȝȈȘȔȍ, ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ» Ȑ «ȀȘȐȔȈȌǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȏȈȉȖȚȧșȤ Ȗ ȉȓȈȋȍ ȊșȍȋȖ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ. Ǻȍ, ȒȚȖ ȗȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȗȘȐȝȖȚȐ ȐȏȊȘȈȡȈȦȚ șȔȣșȓ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ», ȟȚȖȉȣ ȖȗȘȈȊȌȈȚȤ șȊȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ, ȕȍȌȖșȚȖȑȕȣ ȕȈȏȣȊȈȚȤșȧ ȈȘȐȧȔȐ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȑȝ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȐ ȕȈ 427


428 «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚț» ȕȍ ȏȈșȓțȎȐȊȈȦȚ ȊȕȐȔȈȕȐȧ. ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȖ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ șȓȍȌȖȊȈȚȤ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȒȈȒ ȖȕȈ ȍșȚȤ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (12.6 - 7) ǫȖșȗȖȌȤ ȀȘȐ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȑȍ Țț șȈȘȊȈȕȐ ȒȈȘȔȈȕȐ ȔȈȑȐ șȈȕȕȑȈșȑȈ ȔȈȚ-ȗȈȘȈȝ ȈȕȈȕȑȍȕȈȐȊȈ ȑȖȋȍȕȈ ȔȈȔ ȌȝȑȈȑȈȕȚȈ țȗȈșȈȚȍ ȚȍȠȈȔ ȈȝȈȔ șȈȔțȌȌȝȈȘȚȈ ȔȘȐȚȑț-șȈȔșȈȘȈ-șȈȋȈȘȈȚ ȉȝȈȊȈȔȐ ȕȈ ȟȐȘȈȚ ȗȈȘȚȝȈ ȔȈȑȑ ȈȊȍȠȐȚȈ-ȟȍȚȈșȈȔ «Ǻȍȝ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ Ǵȕȍ, ȉȍȏȘȈȏȌȍȓȤȕȖ ȗȘȍȌȈȊȠȐșȤ Ǵȕȍ Ȑ ȗȖșȊȧȚȐȊ Ǵȕȍ Ȋșȍ șȊȖȐ ȌȍȑșȚȊȐȧ, Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȘȈȏȔȣȠȓȧȍȚ ȖȉȖ Ǵȕȍ, șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊ ȕȈ Ǵȕȍ șȊȖȑ țȔ, — ȚȈȒȐȝ ȓȦȌȍȑ, Ȗ șȣȕ ǷȘȐȚȝȐ, ȇ ȉȍȏ ȗȘȖȔȍȌȓȍȕȐȧ ȊȣȏȊȖȓȧȦ Ȑȏ ȖȒȍȈȕȈ ȘȖȎȌȍȕȐȧ Ȑ șȔȍȘȚȐ». ǺǭDzǹǺ 44 ȕȈ ȝȐ ȉȝȈȋȈȊȈȕȕ ȈȋȝȈȚȐȚȈȔ ȐȌȈȔ ȚȊȈȌ-ȌȈȘȠȈȕȈȕ ȕȘȐȕȈȔ ȈȒȝȐȓȈ-ȗȈȗȈ-ȒȠȈȑȈȝ ȑȈȕ-ȕȈȔȈ șȈȒȘȐȟ ȟȝȘȈȊȈȕȈȚ ȗțȒȒȈȠȖ 'ȗȐ ȊȐȔțȟȑȈȚȍ șȈȔșȈȘȈȚ ȕȈ — ȕȍ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — Ȗ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȈȋȝȈȚȐȚȈȔ — ȕȍ șȓțȟȐȊȠȍȍșȧ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ; ȚȊȈȚ — Ǻȍȉȧ; ȌȈȘȠȈȕȈȚ — țȊȐȌȍȊ; ȕȘȐȕȈȔ — ȓȦȌȍȑ; ȈȒȝȐȓȈ — Ȋșȍȝ; ȗȈȗȈ — ȋȘȍȝȖȊ; ȒȠȈȑȈȝ — țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȍ; ȑȈȚ-ȕȈȔȈ — ȟȤȍȋȖ ȐȔȍȕȐ; șȈȒȘȐȚ — ȓȐȠȤ ȖȌȕȈȎȌȣ; ȠȘȈȊȈȕȈȚ — țșȓȣȠȈȊ; ȗțȒȒȈȠȈȝ — ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȤ ȕȐȏȠȍȋȖ șȖșȓȖȊȐȧ, ȟȈȕȌȈȓ; ȈȗȐ — ȌȈȎȍ; ȊȐȔțȟȑȈȚȍ — ȖșȊȖȉȖȎȌȈȍȚșȧ; șȈȔșȈȘȈȚ — Ȑȏ ȒȘțȋȖȊȖȘȖȚȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȌȈȎȍ ȕȐȏȠȐȍ Ȑȏ ȓȦȌȍȑ, ȟȈȕȌȈȓȣ, ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ ȖȟȐȡȈȦȚșȧ ȖȚ Ȋșȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ, șȚȖȐȚ ȐȔ ȓȐȠȤ ȖȌȕȈȎȌȣ țșȓȣȠȈȚȤ ȏȊțȒ ǺȊȖȍȋȖ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ. ǿȚȖ Ȏȍ ȚȖȋȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ Țȍȝ, ȒȚȖ țȌȖșȚȖȐȓșȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ șȖȏȍȘȞȈȚȤ Ǻȍȉȧ ȊȖȖȟȐȦ? ǰ ȘȈȏȊȍ ȍșȚȤ ȚȈȒȐȍ ȋȘȍȝȐ, șȔȣȚȤ ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ, ȗȘȖșȚȖ țȊȐȌȍȊ Ǻȍȉȧ? DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȒ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ ǬȍȊȧȚȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (5.16), ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȗȘȖșȚȖ țșȓȣȠȈȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ȟȚȖȉȣ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ: ȑȈȕ-ȕȈȔȈ-ȠȘțȚȐ-ȔȈȚȘȍȕȈ ȗțȔȈȕ ȉȝȈȊȈȚȐ ȕȐȘȔȈȓȈȝ . ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȕȣȕȍȠȕȐȑ ȊȍȒ DzȈȓȐ, ȒȖȋȌȈ ȓȦȌȐ ȗȖȋȘȧȏȓȐ Ȋ ȋȘȍȝȍ, ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȍ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȘȍȌȗȐșȣȊȈȍȚșȧ ȒȈȒ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ șȗȈșȐȚȍȓȤȕȖȍ șȘȍȌșȚȊȖ. ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈ ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈ ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈȐȊȈ ȒȍȊȈȓȈȔ ȒȈȓȈț ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȋȈȚȐȘ ȈȕȑȈȚȝȈ 428


429 «Ǫ ȥȚȖȚ ȊȍȒ ȊȘȈȎȌȣ Ȑ ȓȐȞȍȔȍȘȐȧ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ șȘȍȌșȚȊȖȔ șȗȈșȍȕȐȧ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȍ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ǵȍȚ ȐȕȖȋȖ ȗțȚȐ, ȕȍȚ ȐȕȖȋȖ ȗțȚȐ, ȕȍȚ ȐȕȖȋȖ ȗțȚȐ» (ǩȘȐȝȈȌ-ȕȈȘȈȌȐȧ-ȗțȘȈȕȈ). ǷȧȚȤșȖȚ ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȊȊȍȓ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȍ șȊȧȚȣȝ ȐȔȍȕ Ȋ ȗȘȈȒȚȐȒț, Ȑ Ȋ ȕȈȠȍ ȊȘȍȔȧ Ȕȣ ȔȖȎȍȔ ȊȐȌȍȚȤ, ȟȚȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ǬȊȐȎȍȕȐȧ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȐȓȐ ǬȊȐȎȍȕȐȧ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ȌȈȎȍ ȓȦȌȐ, șȟȐȚȈȦȡȐȍșȧ ȖȚȉȘȖșȈȔȐ ȖȉȡȍșȚȊȈ, ȐȏȉȈȊȓȧȦȚșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȗȖȘȖȒȖȊ, ȗȘȖșȚȖ șȓțȠȈȧ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ. ǹȈȔșȈȘȈ, ȐȓȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȉȣȚȐȍ, — ȥȚȖ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ ȕȈȠȐȝ ȋȘȍȝȖȊȕȣȝ ȌȍȧȕȐȑ. ǶȉȐȚȈȚȍȓȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ ȖȚȉȣȊȈȦȚ Ȋ ȕȍȔ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ ȏȈ șȊȖȐ ȗȖșȚțȗȒȐ, Ȑ, ȝȖȚȧ ț ȒȈȎȌȖȋȖ ȚȧȎȍșȚȤ ȗȘȍȋȘȍȠȍȕȐȑ Ȑ ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȝ ȕȈȒȈȏȈȕȐȑ ȘȈȏȓȐȟȕȈ, ȒȈȒ Ȑ șȘȍȌȐ ȏȈȒȓȦȟȍȕȕȣȝ Ȋ ȖȉȣȟȕȖȑ ȚȦȘȤȔȍ, ȊșȍȔ ȐȔ, ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ Ȑȝ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ, ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ șȚȘȈȌȈȚȤ. ǿȚȖȉȣ ȘȈȏ Ȑ ȕȈȊșȍȋȌȈ ȗȖȒȖȕȟȐȚȤ ș ȔțȟȐȚȍȓȤȕȣȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍȔ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȘȐșȖȍȌȐȕȐȚȤșȧ Ȓ ǬȊȐȎȍȕȐȦ șȈȕȒȐȘȚȈȕȣ, ȚȖ ȍșȚȤ ȎȐȚȤ, șȖȏȕȈȊȈȧ DzȘȐȠȕț. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȑȈȕ-ȕȈȔȈ șȈȒȘȐȟ ȟȝȘȈȊȈȕȈȚ — șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȖ, ȟȚȖ ȔȖȎȍȚ ȖȟȐșȚȐȚȤ ȌȈȎȍ șȈȔȖȋȖ ȕȐȏȠȍȋȖ Ȑȏ ȓȦȌȍȑ (ȒȐȘȈȚȈ-ȝțȕȈȕȌȝȘȈ-ȗțȓȐȕȌȈ-ȗțȓȒȈȠȈȝ), ȍșȓȐ Ȗȕ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȘȈȏ ȗȘȖȐȏȕȍșȍȚ ȍȋȖ ȟȐșȚȖ, ȉȍȏ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ. ǺȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȕȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȟȈȕȌȈȓȈȔȐ Ȑ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȕȐȎȍ ȠțȌȘ, ȕȖ ȌȈȎȍ ȖȕȐ ȔȖȋțȚ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ, ȕȍ ȚȖ ȟȚȖ țȊȐȌȍȊ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȖ ȌȈȎȍ ȗȘȖșȚȖ țșȓȣȠȈȊ ȏȊțȒ ǭȋȖ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ. DzȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȈș ȌȈȎȍ șȍȑȟȈș ȔȖȎȍȚ ȓȐȞȍȏȘȍȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ Ȋ ȝȘȈȔȍ Ȋ ȜȖȘȔȍ ǩȖȎȍșȚȊȈ. ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍȖȚȓȐȟȕȖ ȖȚ ǵȍȋȖ ǹȈȔȖȋȖ. ǷȖșȒȖȓȤȒț Ȕȣ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ǩȖȋȈ șȊȖȐȔȐ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔȐ ȋȓȈȏȈȔȐ, ǫȖșȗȖȌȤ ȔȐȓȖșȚȐȊȖ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȍȘȍȌ ȕȈȠȐȔ ȊȏȖȘȖȔ Ȋ ȜȖȘȔȍ ǩȖȎȍșȚȊȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȝȘȈȔȖȊȖȍ ǩȖȎȍșȚȊȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ. ǷȖȌȕȖșȧ ǩȖȎȍșȚȊț țȋȖȡȍȕȐȍ, ȕȈȘȧȎȈȧ ǭȋȖ Ȑ șȓțȎȈ ǭȔț, Ȕȣ ȖȉȘȍȚȈȍȔ ȚȖ Ȏȍ ȉȓȈȋȖ, ȟȚȖ Ȑ ȖȚ ȓȐȟȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌț ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȍ. ǺǭDzǹǺ 45 ȈȚȝȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȊȈȑȈȔ ȈȌȝțȕȈ ȚȊȈȌ-ȈȊȈȓȖȒȈ-ȗȈȘȐȔȘȐȠȚȈȠȈȑȈ-ȔȈȓȈȝ șțȘȈ-ȘȐȠȐȕȈ ȑȈȚ ȒȈȚȝȐȚȈȔ ȚȈȊȈȒȍȕȈ ȒȈȚȝȈȔ ȈȕȑȈȚȝȈ ȉȝȈȊȈȚȐ ȈȚȝȈ — ȗȖȥȚȖȔț; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȊȈȑȈȔ — ȧ; ȈȌȝțȕȈ — ȚȍȗȍȘȤ; ȚȊȈȚ-ȈȊȈȓȖȒȈ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȖȏȍȘȞȈȕȐȦ Ǻȍȉȧ; ȗȈȘȐȔȘȐȠȚȈ — șȚȍȘȚȣȍ; ȈȠȈȑȈ-ȔȈȓȈȝ — ȋȘȧȏȕȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ Ȋ șȍȘȌȞȍ; șțȘȈ-ȘȐȠȐȕȈ — ȔțȌȘȍȞȖȔ șȘȍȌȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ (ǵȈȘȈȌȖȑ); ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȍ; ȒȈȚȝȐȚȈȔ — ȗȖȊȍȌȈȕȕȖȍ; ȚȈȊȈȒȍȕȈ — ǺȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ; ȒȈȚȝȈȔ — ȒȈȒ; ȈȕȑȈȚȝȈ — ȐȕȈȟȍ; ȉȝȈȊȈȚȐ — ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȘȖșȚȖ ȗȘȍȌșȚȈȊ ȗȍȘȍȌ ȔȖȐȔ ȊȏȖȘȖȔ, Ǻȣ ȖȟȐșȚȐȓ Ȕȍȕȧ ȖȚ șȒȊȍȘȕȣ ȋȘȍȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȑ ȗȖȘȖȎȌȍȕȕȣȝ ȍȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ Ȑ ȗȖȝȖȚȓȐȊȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ș ȕȍȏȈȗȈȔȧȚȕȣȝ ȊȘȍȔȍȕ ȒȐȠȍȓȐ Ȋ ȔȖȍȔ țȔȍ Ȑ șȍȘȌȞȍ. Ǫșȍ ȗȘȍȌșȒȈȏȈȕȐȧ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔțȌȘȍȞȈ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ șȉȣȊȈȦȚșȧ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȧ șȔȖȋ țȊȐȌȍȚȤ Ǻȍȉȧ ȚȖȓȤȒȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț, ȟȚȖ șȓȍȌȖȊȈȓ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǺȈȒȖȊ ȗțȚȤ Ȓ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊț — ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȖȚ ȚȈȒȐȝ ȊȍȓȐȒȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȒȈȒ ǵȈȘȈȌȈ, ǪȤȧșȈ Ȑ ǨșȐȚȈ, Ȑ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȐȔ. ǺȖȓȤȒȖ ȚȈȒ ȔȖȎȕȖ țȊȐȌȍȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ șȊȖȐȔȐ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔȐ ȋȓȈȏȈȔȐ. 429


430 ȅȚȖȔț ȔȖȎȕȖ ȕȈțȟȐȚȤșȧ. ǨȚȈȝ ȠȘȐ-ȒȘȐȠȕȈ-ȕȈȔȈȌȐ ȕȈ ȉȝȈȊȍȌ ȋȘȈȝȑȈȔ ȐȕȌȘȐȑȈȐȝ: Ȕȣ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ țȊȐȌȍȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ șȊȖȐȔȐ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔȐ ȋȓȈȏȈȔȐ ȐȓȐ ȊȖșȗȘȐȕȧȚȤ ȌȘțȋȐȔȐ ȋȘțȉȣȔȐ ȖȘȋȈȕȈȔȐ ȟțȊșȚȊ. ǵȖ ȍșȓȐ Ȕȣ ȏȈȑȔȍȔ Ȋșȍ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș țȒȈȏȈȕȐȧȔȐ ȓȦȌȍȑ, șȊȍȌțȡȐȝ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȕȈțȒȍ, ȚȖ șȔȖȎȍȔ țȊȐȌȍȚȤ ǭȋȖ. ǰ ȒȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȌșȚȈȕȍȚ ȗȍȘȍȌ ȕȈȠȐȔ ȊȏȖȘȖȔ, ȕȈȠȍ șȍȘȌȞȍ ȚȖȚȟȈș ȖȟȐșȚȐȚșȧ ȖȚ Ȋșȍȑ șȒȊȍȘȕȣ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȝ ȋȘȍȝȖȊ. ǺǭDzǹǺ 46 ȊȐȌȐȚȈȔ ȈȕȈȕȚȈ șȈȔȈșȚȈȔ ȚȈȊȈ ȌȎȈȋȈȌ-ȈȚȔȈȕȖ ȌȎȈȕȈȐȘ ȐȝȈȟȈȘȐȚȈȔ ȊȐȌȎȕȈȗȑȈȔ ȗȈȘȈȔȈ-ȋțȘȖȝ ȒȐȑȈȌ ȐȊȈ șȈȊȐȚțȘ ȐȊȈ ȒȝȈȌȑȖȚȈȐȝ ȊȐȌȐȚȈȔ — ȐȏȊȍșȚȕȖ; ȈȕȈȕȚȈ — Ȗ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȣȑ; șȈȔȈșȚȈȔ — Ȋșȍ; ȚȈȊȈ — Ǻȍȉȍ; ȌȎȈȋȈȚ-ȈȚȔȈȕȈȝ — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȌȎȈȕȈȐȝ — ȊșȍȔȐ ȓȦȌȤȔȐ ȐȓȐ ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ; ȐȝȈ — Ȋ ȥȚȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ; ȈȟȈȘȐȚȈȔ — șȖȊȍȘȠȈȍȔȖȍ; ȊȐȌȎȕȈȗȑȈȔ — ȚȘȍȉțȦȡȍȍ ȖșȊȍȡȍȕȐȧ; ȗȈȘȈȔȈ-ȋțȘȖȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȊȍȘȝȖȊȕȖȔț țȟȐȚȍȓȦ; ȒȐȑȈȚ — ȕȈșȒȖȓȤȒȖ; ȐȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; șȈȊȐȚțȝ — șȖȓȕȞț; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȒȝȈȌȑȖȚȈȐȝ — șȊȍȚȓȧȟȒȈȔȐ. Ƕ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Ǻȍȉȍ, ȒȈȒ ǹȊȍȘȝȌțȠȍ, ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȐȏȊȍșȚȕȣ Ȋșȍ ȗȖșȚțȗȒȐ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. DzȈȒ șȊȍȚȓȧȟȖȒ ȉȍșșȐȓȍȕ ȖșȊȍȚȐȚȤ ȟȚȖ-ȓȐȉȖ șȊȖȐȔ ȔȍȘȞȈȕȐȍȔ ȗȘȐ șȊȍȚȍ șȖȓȕȞȈ, ȚȈȒ Ȑ ȧ, șȚȖȧ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ, ȉȍșșȐȓȍȕ șȖȖȉȡȐȚȤ Ǻȍȉȍ ȟȚȖ- ȓȐȉȖ ȕȖȊȖȍ. ǺǭDzǹǺ 47 ȕȈȔȈș ȚțȉȝȑȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ șȈȒȈȓȈ-ȌȎȈȋȈȚ-șȚȝȐȚȐ-ȓȈȑȖȌȈȑȍȠȈȑȈ ȌțȘȈȊȈșȐȚȈȚȔȈ-ȋȈȚȈȑȍ ȒțȑȖȋȐȕȈȔ ȉȝȐȌȈ ȗȈȘȈȔȈȝȈȔșȈȑȈ ȕȈȔȈȝ — ȗȖȒȓȖȕȣ; ȚțȉȝȑȈȔ — Ǻȍȉȍ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; șȈȒȈȓȈ — ȊșȍȋȖ; ȌȎȈȋȈȚ — ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȋȖ ȔȐȘȈ; șȚȝȐȚȐ — șȖȝȘȈȕȍȕȐȧ; ȓȈȑȈ — țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ; țȌȈȑȈ — ȚȊȖȘȍȕȐȧ; ȐȠȈȑȈ — ȊȍȘȝȖȊȕȖȔț ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȦ; ȌțȘȈȊȈșȐȚȈ — ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȖ; ȈȚȔȈ-ȋȈȚȈȑȍ — ȟȤȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ; Ȓț-ȑȖȋȐȕȈȔ — Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȖȉȢȍȒȚȈȔ ȟțȊșȚȊ; ȉȝȐȌȈ — Ȑȏ-ȏȈ ȓȖȎȕȖȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗȉ ȖȚȌȍȓȍȕȕȖșȚȐ; ȗȈȘȈȔȈȝȈȔșȈȑȈ — ȈȉșȖȓȦȚȕȖ ȟȐșȚȖȔț. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Ǻȣ — ȚȊȖȘȍȞ, ȝȘȈȕȐȚȍȓȤ Ȑ ȘȈȏȘțȠȐȚȍȓȤ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, Ȑ Ȋșȍ Ȏȍ Ǻȣ șȒȘȣȚ ȖȚ ȋȓȈȏ Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȖȋȘȧȏ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐȏȔȍ Ȑ ȝȖȟȍȚ ȊȐȌȍȚȤ ȔȐȘ ȖȚȌȍȓȍȕȕȣȔ ȖȚ Ǻȍȉȧ. ǺȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȖȕȧȚȤ ǺȊȖȍ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, Ȑ ȗȖȚȖȔț șȟȐȚȈȦȚ, ȟȚȖ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ Ǻȍȉȧ. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Ǻȣ — ȖȉȐȚȍȓȤ ȊȣșȠȍȑ ȟȐșȚȖȚȣ Ȑ șȘȍȌȖȚȖȟȐȍ Ȋșȍȝ ȠȍșȚȐ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊ. ǷȖȥȚȖȔț ȧ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǺȖȉȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǨȚȍȐșȚȣ ȗȖȓȈȋȈȦȚ, ȟȚȖ șȊȖȐȔ ȗȖȧȊȓȍȕȐȍȔ ȒȖșȔȖș ȖȉȧȏȈȕ ȊȖȓȍ șȓțȟȈȧ. Ƕȕ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȗȘȖșȚȖ șȖȟȍȚȈȕȐȍ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ ȔȈȚȍȘȐȐ, Ȑ ǩȖȋ ȏȌȍșȤ 430


431 șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȕȐ ȗȘȐ ȟȍȔ, ȌțȔȈȦȚ ȖȕȐ. ǺȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȝȐȔȐȒȐ-ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȣ Ȑ ȜȐȓȖșȖȜȣ-ȈȚȍȐșȚȣ Ȋ șȊȖȐȝ ȘȈșșțȎȌȍȕȐȧȝ Ȗ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ șȚȈȘȈȦȚșȧ ȐȏȉȍȋȈȚȤ ȌȈȎȍ țȗȖȔȐȕȈȕȐȧ Ȗ ǩȖȋȍ. ǶȕȐ șȓȐȠȒȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȕȧȚȤ ȚȊȖȘȍȕȐȍ ǩȖȋȈ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȈȘȈȔȈȝȈȔșȖȑ, ȕȈȐȟȐșȚȍȑȠȐȔ, Ȉ ȋȘȍȝȖȊȕȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȣ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȍ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȊȣȕțȎȌȍȕȕȣȍ ȚȘțȌȐȚȤșȧ, ȒȈȒ Ȗșȓȣ, — ȕȐȏȠȐȍ Ȑȏ ȓȦȌȍȑ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȉȍȏȉȖȎȕȣ, ȊșȍȔț Ȑȝ ȕȈțȟȕȖȔț ȏȕȈȕȐȦ ȋȘȖȠ ȞȍȕȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȕȧȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 48 ȑȈȔ ȊȈȐ ȠȊȈșȈȕȚȈȔ Ȉȕț ȊȐȠȊȈ-șȘȐȌȎȈȝ ȠȊȈșȈȕȚȐ ȑȈȔ ȟȍȒȐȚȈȕȈȔ Ȉȕț ȟȐȚȚȈȑȈ țȟȟȈȒȈȕȚȐ ȉȝț-ȔȈȕȌȈȓȈȔ șȈȘȠȈȗȈȑȈȚȐ ȑȈșȑȈ ȔțȘȌȝȕȐ ȚȈșȔȈȐ ȕȈȔȖ ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ 'șȚț șȈȝȈșȘȈ-ȔțȘȌȝȕȍ ȑȈȔ — ȟȤȍȋȖ; ȊȈȐ — ȊȖȐșȚȐȕț; ȠȊȈșȈȕȚȈȔ — ȌȍȑșȚȊțȧ; Ȉȕț — ȗȖșȓȍ; ȊȐȠȊȈșȘȐȌȎȈȝ — ȊȓȈșȚȐȚȍȓȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ; ȠȊȈșȈȕȚȐ — ȚȈȒȎȍ ȌȍȑșȚȊțȦȚ; ȑȈȔ — ȟȤȍȋȖ; ȟȍȒȐȚȈȕȈȔ — ȈȒȚȈ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȧ; Ȉȕț — ȗȖșȓȍ; ȟȐȚȚȈȑȈȝ — Ȋșȍ ȖȘȋȈȕȣ ȗȖȏȕȈȕȐȧ; țȟȟȈȒȈȕȚȐ — ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȑ ȔȐȘ; ȉȝț-ȔȈȕȌȈȓȈȔ — Ȋșȍȓȍȕȕȣȍ; șȈȘȠȈȗȈȑȈȚȐ — țȗȖȌȖȉȓȧȦȚșȧ șȍȔȍȕȈȔ ȋȖȘȟȐȞȣ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȔțȘȌȝȕȐ — ȕȈ ȋȖȓȖȊȍ; ȚȈșȔȈȐ — ǺȖȔț; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȒȓȖȕȣ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȍ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȈșȚț — ȌȈ ȉțȌțȚ; șȈȝȈșȘȈ-ȔțȘȌȝȕȍ — ȚȣșȧȟȍȋȓȈȊȖȔț. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȚȖȓȤȒȖ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ Ǻȣ ǹȈȔ ȗȘȐșȚțȗȈȍȠȤ Ȓ ȌȍȓȈȔ, ȕȈȟȐȕȈȦȚ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ǰȕȌȘȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȊȓȈȌȣȒȐ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ. ǺȖȓȤȒȖ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ Ǻȣ ȖȒȐȌȣȊȈȍȠȤ ȊȏȖȘȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ, ȕȈȠȐ ȟțȊșȚȊȈ ȕȈȟȐȕȈȦȚ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȑ ȔȐȘ. Ǫșȍ Ȋșȍȓȍȕȕȣȍ ȗȖȒȖȧȚșȧ ȕȈ ǺȊȖȐȝ ȋȖȓȖȊȈȝ, șȓȖȊȕȖ ȋȖȘȟȐȟȕȣȍ ȏȍȘȕȈ. ǷȘȍȌ ǺȖȉȖȑ, ȚȣșȧȟȍȋȓȈȊȖȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ, ȧ șȒȓȖȕȧȦșȤ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ. ǺǭDzǹǺ 49 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ șȈȔșȚțȚȖ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȥȊȈȔ ȈȕȈȕȚȈș ȚȈȔ ȈȉȝȈȠȈȚȈ ȊȐȌȑȈȌȝȈȘȈ-ȗȈȚȐȔ ȗȘȐȚȈȠ ǿȐȚȘȈȒȍȚțȔ ȒțȘțȌȊȈȝȈ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; șȈȔșȚțȚȈȝ — ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȣȑ Ȋ ȔȖȓȐȚȊȈȝ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȈȕȈȕȚȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǨȕȈȕȚȈ; ȚȈȔ — ȍȔț; ȈȉȝȈȠȈȚȈ — ȖȚȊȍȚȐȓ; ȊȐȌȑȈȌȝȈȘȈ-ȗȈȚȐȔ — ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȦ ȊȐȌȤȧȌȝȈȘȖȊ; ȗȘȐȚȈȝ — ȌȖȊȖȓȤȕȣȑ; ǿȐȚȘȈȒȍȚțȔ — ȞȈȘȦ ǿȐȚȘȈȒȍȚț; ȒțȘț-țȌȊȈȝȈ — Ȗ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȘȖȌȈ DzțȘț, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ. ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Ƕ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȗȖȚȖȔȒȖȊ ȘȖȌȈ DzțȘț, ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ! ǫȖșȗȖȌȤ ǨȕȈȕȚȈȌȍȊȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȖșȚȈȓșȧ ȖȟȍȕȤ ȌȖȊȖȓȍȕ ȔȖȓȐȚȊȈȔȐ ȞȈȘȧ ǿȐȚȘȈȒȍȚț, ȞȈȘȧ ȊȐȌȤȧȌȝȈȘȖȊ, Ȑ ȖȚȊȍȚȐȓ ȕȈ ȕȐȝ ȚȈȒ. ǺǭDzǹǺ 50 431


432 ȠȘȐ-ȉȝȈȋȈȊȈȕ țȊȈȟȈ ȑȈȕ ȕȈȘȈȌȈȕȋȐȘȖȉȝȑȈȔ Țȍ ȊȑȈȝȘȐȚȈȔ Ȕȍ 'ȕțȠȈșȈȕȈȔ șȈȔșȐȌȌȝȖ 'șȐ ȚȈȑȈ ȘȈȌȎȈȕ ȊȐȌȑȈȑȈ ȌȈȘȠȈȕȈȟ ȟȈ Ȕȍ ȠȘȐ-ȉȝȈȋȈȊȈȕ țȊȈȟȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȈ, ȖȚȊȍȚȐȓ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȔț; ȕȈȘȈȌȈ-ȈȕȋȐȘȖȉȝȑȈȔ — ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ ǵȈȘȈȌȖȑ Ȑ ǨȕȋȐȘȖȑ; Țȍ — Țȍȉȍ; ȊȑȈȝȘȐȚȈȔ — ȗȖȊȍȌȈȕȕȖȔț; Ȕȍ — Ǵȕȍ; ȈȕțȠȈșȈȕȈȔ — ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȦ; șȈȔșȐȌȌȝȈȝ — șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȑ; ȈșȐ — Țȣ ȍșȚȤ; ȚȈȑȈ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȊȐȌȑȈȑȈ — ȔȈȕȚȘȍ; ȌȈȘȠȈȕȈȚ — ȊȖȖȟȐȦ țȊȐȌȍȊ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; Ȕȍ — Ǵȍȕȧ. ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǨȕȈȕȚȈȌȍȊȈ, ȏȈȋȖȊȖȘȐȓ Ȋ ȖȚȊȍȚ: Ƕ ȞȈȘȤ, ȊȕȧȊ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ ǵȈȘȈȌȣ Ȑ ǨȕȋȐȘȣ, Țȣ ȖȉȘȍȓ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ. ǷȖșȚȐȋȕțȊ ȌțȝȖȊȕțȦ ȕȈțȒț, Țȣ ȗȖȓțȟȐȓ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ țȊȐȌȍȚȤ Ǵȍȕȧ ȊȖȖȟȐȦ. ǷȖȥȚȖȔț ȚȍȗȍȘȤ Țȣ ȌȖșȚȐȋ ȊȣșȠȍȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ! DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǬȖșȚȐȟȤ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ ȎȐȏȕȐ — ȏȕȈȟȐȚ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ Ȑ ȗȖȕȧȚȤ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ǩȖȋȈ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȚȖ, ȒȈȒ Ƕȕ ȚȊȖȘȐȚ, ȝȘȈȕȐȚ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ. ǿȍȓȖȊȍȒ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȔȖȎȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȓȦȉȖȊȤ Ȓ ǩȖȋț, ȖȉȡȈȧșȤ ș ȚȈȒȐȔȐ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔȐ ȓȦȌȤȔȐ, ȒȈȒ ǵȈȘȈȌȈ Ȑ ǨȕȋȐȘȈ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ș Ȑȝ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȧȔȐ Ȋ ȗȘȍȍȔșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȌțȝȖȊȕȣȝ țȟȐȚȍȓȍȑ. ǺȖȋȌȈ Ȗȕ șȔȖȎȍȚ țȊȐȌȍȚȤ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕțȦ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǽȖȚȧ ǫȖșȗȖȌȤ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȍȕ, ȗȖ ǹȊȖȍȑ ȉȍșȗȘȐȟȐȕȕȖȑ ȔȐȓȖșȚȐ Ƕȕ ȔȖȎȍȚ ȧȊȐȚȤșȧ ǹȊȖȍȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț Ȑ ȌȈȚȤ ȍȔț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ țȊȐȌȍȚȤ ǹȍȉȧ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ ȕȈȠȍȔ ȕȣȕȍȠȕȍȔ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ Ȕȣ ȕȍ ȔȖȎȍȔ ȕȐ țȊȐȌȍȚȤ, ȕȐ ȗȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ȈȚȈȝ ȠȘȐ-ȒȘȐȠȕȈ-ȕȈȔȈȌȐ ȕȈ ȉȝȈȊȍȌ ȋȘȈȝȑȈȔ ȐȕȌȘȐȑȈȐȝ șȍȊȖȕȔțȒȝȍ ȝȐ ȌȎȐȝȊȈȌȈț șȊȈȑȈȔ ȥȊȈ șȗȝțȘȈȚȑ ȈȌȈȝ «ǬțȝȖȊȕȣȍ ȐȔȧ, ȖȉȘȈȏ, ȒȈȟȍșȚȊȈ Ȑ ȌȍȧȕȐȧ ȀȘȐ DzȘȐȠȕȣ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȗȖșȚȐȟȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȍȑ ȟțȊșȚȊ. ǰȔȧ, ȖȉȘȈȏ, ȒȈȟȍșȚȊȈ Ȑ ȌȍȧȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȖȚȒȘȣȊȈȦȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȖȌțȝȖȚȊȖȘȐȓ șȍȉȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǭȔț» (ǩȝȈȒȚȐ-ȘȈșȈȔȘȐȚȈ- șȐȕȌȝț, 1.2.234). ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ șȓȍȌțȍȚ ȗțȚȍȔ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ ȗȖȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ ȐȓȐ ȍȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧ Ȑ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț, Ȗȕ ȖȉȘȍȚȈȍȚ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ ȓȐȞȍȏȘȍȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ» (5.38) șȒȈȏȈȕȖ: ȗȘȍȔȈȕȌȎȈȕȈ-ȟȟȝțȘȐȚȈ-ȉȝȈȒȚȐ-ȊȐȓȖȟȈȕȍȕȈ șȈȕȚȈȝ șȈȌȈȐȊȈ ȝȘȐȌȈȑȍȠț ȊȐȓȖȒȈȑȈȕȚȐ ȑȈȔ ȠȑȈȔȈșțȕȌȈȘȈȔ ȈȟȐȕȚȑȈ-ȋțȕȈ-șȊȈȘțȗȈȔ ȋȖȊȐȕȌȈȔ ȈȌȐ-ȗțȘțȠȈȔ ȚȈȔ ȈȝȈȔ ȉȝȈȌȎȈȔȐ «ȇ ȗȖȒȓȖȕȧȦșȤ ǫȖȊȐȕȌȍ, ȗȘȍȌȊȍȟȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȟȤȐ ȋȓȈȏȈ țȔȈȡȍȕȣ ȉȈȓȤȏȈȔȖȔ ȓȦȉȊȐ, ȊșȍȋȌȈ șȖȏȍȘȞȈȦȚ Ȋ șȊȖȐȝ șȍȘȌȞȈȝ ǭȋȖ Ȋȍȟȕȣȑ ȖȉȘȈȏ ȀȤȧȔȈșțȕȌȈȘȣ». ǿȍȓȖȊȍȒ ȖȉȧȏȈȕ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ. DzȈȒ 432


433 ȊȐȌȕȖ ȕȈ ȗȘȐȔȍȘȍ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǿȐȚȘȈȒȍȚț, ȚȖȓȤȒȖ ȚȈȒ ȔȖȎȕȖ ȖȉȘȍșȚȐ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȟȚȖȉȣ ȊȗȖșȓȍȌșȚȊȐȐ țȊȐȌȍȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 51 ȈȝȈȔ ȊȈȐ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȐ ȉȝțȚȈȚȔȈ ȉȝțȚȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȝ ȠȈȉȌȈ-ȉȘȈȝȔȈ ȗȈȘȈȔ ȉȘȈȝȔȈ ȔȈȔȖȉȝȍ ȠȈȠȊȈȚȐ ȚȈȕț ȈȝȈȔ — ȇ; ȊȈȐ — ȊȖȐșȚȐȕț; șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȐ — ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȐȑ Ȋ ȚȍȓȈȝ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȉȝțȚȈ-ȈȚȔȈ — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ (țȗȘȈȊȓȧȦȡȈȧ Ȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȈȧșȧ Ȑȝ ȌȍȧȕȐȧȔȐ); ȉȝțȚȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȝ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȗȖȧȊȓȍȕȐȧ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȠȈȉȌȈ- ȉȘȈȝȔȈ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ ȏȊțȒ ( ȔȈȕȚȘȈ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ); ȗȈȘȈȔ ȉȘȈȝȔȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ ǨȉșȖȓȦȚȕȈȧ ǰșȚȐȕȈ; ȔȈȔȈ — ǴȖȐ; țȉȝȍ — ȖȉȈ (ȏȊțȒȖȊȖȑ ȖȉȘȈȏ Ȑ ȌțȝȖȊȕȈȧ ȜȖȘȔȈ); ȠȈȠȊȈȚȐ — Ȋȍȟȕȣȍ; ȚȈȕț — ȚȍȓȈ. Ǫșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȌȊȐȎțȡȐȍșȧ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȍ, — ȥȚȖ ǴȖȐ ȖȚȌȍȓȍȕȕȣȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ. ȇ — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȖȉȧȏȈȕȕȣȝ Ǵȕȍ șȊȖȐȔ ȗȖȧȊȓȍȕȐȍȔ ȕȈ șȊȍȚ. ȇ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȏȊțȒȈ (ȖȔȒȈȘȣ, ȐȓȐ ȔȈȕȚȘȣ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ), ȇ ǪȣșȠȈȧ ǨȉșȖȓȦȚȕȈȧ ǰșȚȐȕȈ, Ȑ ȇ ȧȊȓȧȦșȤ Ȋ ȌȊțȝ Ȋȍȟȕȣȝ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȖȉȘȈȏȈȝ — Ȋ ȊȐȌȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȏȊțȒȈ Ȑ ȐșȗȖȓȕȍȕȕȖȑ ȊȍȟȕȖȋȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȜȖȘȔȣ ǩȖȎȍșȚȊȈ; ȕȐ ȚȖ, ȕȐ ȌȘțȋȖȍ ȕȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǵȈȘȈȌȈ Ȑ ǨȕȋȐȘȈ ȗȖȊȍȌȈȓȐ ȞȈȘȦ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȕȈțȒț ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, Ȑ ȚȍȗȍȘȤ, ȗȘȐȔȍȕȐȊ ȍȍ ȕȈ ȗȘȈȒȚȐȒȍ, Ȗȕ ȗȖȓțȟȐȓ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ țȊȐȌȍȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǷȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȓ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖȔț ȌțȝȖȊȕȖȔț ȘȖșȚț, ȗȖȒȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȌȖșȚȐȋȈȍȚ țȘȖȊȕȧ ȓȦȉȊȐ Ȓ ǩȖȋț (ȗȘȍȔȈ ȗțȔȈȘȚȝȖ ȔȈȝȈȕ), ȖȉȘȍȚȧ ȒȖȚȖȘțȦ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȔȖȎȍȚ șȖȏȍȘȞȈȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ. DzȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ», ȗȖȓȕȈȧ ȗȖȋȓȖȡȍȕȕȖșȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ȗȖȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ (ȚȍȠȈȔ șȈȚȈȚȈ-ȑțȒȚȈȕȈȔ ȉȝȈȌȎȈȚȈȔ ȗȘȐȚȐ-ȗțȘȊȈȒȈȔ) ȗȘȐȕȖșȐȚ ȟȍȓȖȊȍȒț Ȋșȍ ȉȖȓȤȠȍ Ȑ ȉȖȓȤȠȍ ȘȈȌȖșȚȐ. ǺȖȋȌȈ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȈȧ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȓȐȟȕȖ ȌȈȊȈȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ǹȊȖȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ (ȌȈȌȈȔȐ ȉțȌȌȝȐ-ȑȖȋȈȔ ȚȈȔ ȑȍȕȈ ȔȈȔ țȗȈȑȈȕȚȐ Țȍ). ǪȕȈȟȈȓȍ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ȗȖȓțȟȐȓ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȖȚ șȊȖȐȝ ȋțȘț, ǨȕȋȐȘȣ Ȑ ǵȈȘȈȌȣ, Ȑ, ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ șȓȍȌțȧ ȐȔ, țȌȖșȚȖȐȓșȧ ȓȐȟȕȖȑ ȊșȚȘȍȟȐ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ. ǺȍȗȍȘȤ Ȏȍ șțȚȤ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ ȍȔț ȘȈșȒȘȣȊȈȍȚ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ. ǹțȚȤ ȏȕȈȕȐȧ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȍșȚȤ ȌȊȍ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȐ (ȊȈșȚț) . ǶȌȕȈ Ȑȏ ȕȐȝ ȐșȚȐȕȕȈ; ȌȘțȋțȦ Ȏȍ, ȊșȓȍȌșȚȊȐȍ ȍȍ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ, ȊȘȍȔȍȕȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȔȕȐȔȖȑ. ǹȓȍȌțȍȚ ȧșȕȖ ȗȖȕȐȔȈȚȤ ȘȈȏȕȐȞț ȔȍȎȌț ȕȐȔȐ. ǰșȚȐȕȕȈȧ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȤ, ȊȈșȚț ȐȓȐ ȚȈȚȚȊȈ, ȊȒȓȦȟȈȍȚ Ȋ șȍȉȧ ǩȘȈȝȔȈȕ, ǷȈȘȈȔȈȚȔț Ȑ ǩȝȈȋȈȊȈȕȈ. Ǫ «ȀȘȐȔȈȌ- ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (1.2.11) șȒȈȏȈȕȖ: ȊȈȌȈȕȚȐ ȚȈȚ ȚȈȚȚȊȈ-ȊȐȌȈș ȚȈȚȚȊȈȔ ȑȈȌȎ ȌȎȕȈȕȈȔ ȈȌȊȈȑȈȔ ȉȘȈȝȔȍȚȐ ȗȈȘȈȔȈȚȔȍȚȐ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȐȚȐ ȠȈȉȌȑȈȚȍ

433


434 «ǴțȌȘȍȞȣ, ȗȖȏȕȈȊȠȐȍ ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ ǰșȚȐȕț, ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȥȚț ȕȍȌȊȖȑșȚȊȍȕȕțȦ șțȡȕȖșȚȤ ǩȘȈȝȔȈȕȖȔ, ǷȈȘȈȔȈȚȔȖȑ ȐȓȐ ǩȝȈȋȈȊȈȕȖȔ». ǨȉșȖȓȦȚȕȈȧ ǰșȚȐȕȈ ȊȍȟȕȖ ȐȔȍȍȚ ȥȚȐ ȚȘȐ ȈșȗȍȒȚȈ. ǩȘȈȝȔȈȕ, ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ Ȑ ǩȝȈȋȈȊȈȕ, ȊȔȍșȚȍ ȊȏȧȚȣȍ, Ȑ ȍșȚȤ ȊȣșȠȈȧ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȤ. ǶȚȕȖșȐȚȍȓȤȕȈȧ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȤ, Ȋ șȊȖȦ ȖȟȍȘȍȌȤ, ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȊȐȌȍ ȌȊțȝ ȗȘȖȐȏȊȖȌȕȣȝ — ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȌȖȏȊȖȓȍȕȕȖȑ Ȑ ȏȈȗȘȍȡȍȕȕȖȑ (ȒȈȘȔȣ Ȑ ȊȐȒȈȘȔȣ). DzȈȘȔȈ — ȥȚȖ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȈȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȉȖȌȘșȚȊȖȊȈȕȐȧ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ țȔȈ ȊȖ șȕȍ. ȅȚȖ ȉȖȓȍȍ ȐȓȐ Ȕȍȕȍȍ ȎȍȓȈȚȍȓȤȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ. ǪȐȒȈȘȔȈ Ȏȍ — ȥȚȖ ȐȓȓȦȏȖȘȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ, ȗȖȋȖȕȧ ȏȈ ȔȐȘȈȎȖȔ Ȋ ȗțșȚȣȕȍ. ǺȈȒȐȔ ȉȍșșȔȣșȓȍȕȕȣȔ ȏȈȕȧȚȐȧȔ ȗȘȍȌȈȦȚșȧ, Ȓ ȗȘȐȔȍȘț, șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ țȟȍȕȣȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ țșȍȘȌȕȖ ȗȣȚȈȦȚșȧ ȌȖȒȈȏȈȚȤ, ȟȚȖ ȎȐȏȕȤ ȊȖȏȕȐȒȓȈ Ȑȏ ȝȐȔȐȟȍșȒȐȝ șȖȍȌȐȕȍȕȐȑ. ǽȖȚȧ ȖȕȐ ȒȖȘȗȧȚ ȕȈȌ ȥȚȖȑ ȏȈȌȈȟȍȑ Ȋ șȊȖȐȝ ȓȈȉȖȘȈȚȖȘȐȧȝ ȗȖ ȊșȍȔț ȔȐȘț, ȕȖ ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ ȏȈ ȊșȦ ȐșȚȖȘȐȦ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ ȕȐȒȖȔț ȍȡȍ ȕȍ țȌȈȓȖșȤ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȎȐȏȕȤ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȐ. ǺȈȒȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȊȐȒȈȘȔȖȑ . Ǫ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȓȦȉȈȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȐȓȓȦȏȖȘȕȈ, Ȑ ȗȣȚȈȚȤșȧ ȌȖȉȐȚȤșȧ Ȋ ȕȍȑ țșȗȍȝȈ — ȏȕȈȟȐȚ ȊȗțșȚțȦ ȚȘȈȚȐȚȤ ȊȘȍȔȧ. ǺȈȒțȦ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȐȕȈȟȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȒȈȘȑȈ, Ȑ ȏȕȈȕȐȍ, ȗȖȏȊȖȓȧȦȡȍȍ ȘȈșȗȖȏȕȈȊȈȚȤ ȍȍ, șȓȍȌțȍȚ ȗȖȓțȟȐȚȤ Ȑȏ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (4.17) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȒȈȘȔȈȕȖ ȝȑ ȈȗȐ ȉȖȌȌȝȈȊȑȈȔ ȉȖȌȌȝȈȊȑȈȔ ȟȈ ȊȐȒȈȘȔȈȕȈȝ ȈȒȈȘȔȈȕȈȠ ȟȈ ȉȖȌȌȝȈȊȑȈȔ ȋȈȝȈȕȈ ȒȈȘȔȈȕȖ ȋȈȚȐȝ «ǽȐȚȘȖșȗȓȍȚȍȕȐȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȣ Ȍȓȧ ȗȖȕȐȔȈȕȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț ȕțȎȕȖ ȝȖȘȖȠȖ ȗȖȕȐȔȈȚȤ, ȟȚȖ ȚȈȒȖȍ ȌȍȑșȚȊȐȍ, ȟȚȖ ȚȈȒȖȍ ȏȈȗȘȍȚȕȖȍ ȌȍȑșȚȊȐȍ Ȑ ȟȚȖ ȚȈȒȖȍ ȉȍȏȌȍȑșȚȊȐȍ». ȅȚȖ ȏȕȈȕȐȍ șȓȍȌțȍȚ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȖȚ ǹȈȔȖȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȑ ȞȈȘȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț, șțȔȍȊȠȐȑ ȗȖȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ǵȈȘȈȌȣ Ȑ ǨȕȋȐȘȣ ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȕȈ ȊȣșȖȒȐȑ țȘȖȊȍȕȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȚȍȗȍȘȤ țȌȖșȚȖȐȓșȧ ȚȈȒȖȑ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ, ȊșȚȘȍȚȐȊȠȐșȤ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǨȕȈȕȚȈȌȍȊȣ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȈȝȈȔ ȊȈȐ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȐ — ǫȖșȗȖȌȤ ȍșȚȤ Ȋșȍ șțȡȍȍ (șȈȘȊȈȉȝțȚȈȕȐ), ȊȒȓȦȟȈȧ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ. ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (7.4 - 5): ȉȝțȔȐȘ ȈȗȖ 'ȕȈȓȖ ȊȈȑțȝ ȒȝȈȔ ȔȈȕȖ ȉțȌȌȝȐȘ ȥȊȈ ȟȈ ȈȝȈȕȒȈȘȈ ȐȚȐȑȈȔ Ȕȍ ȉȝȐȕȕȈ ȗȘȈȒȘȐȚȐȘ ȈȠȚȈȌȝȈ ȈȗȈȘȍȑȈȔ ȐȚȈș ȚȊ ȈȕȑȈȔ ȗȘȈȒȘȐȚȐȔ ȊȐȌȌȝȐ Ȕȍ ȗȈȘȈȔ ȌȎȐȊȈ-ȉȝțȚȈȔ ȔȈȝȈ-ȉȈȝȖ ȑȈȑȍȌȈȔ ȌȝȈȘȑȈȚȍ ȌȎȈȋȈȚ «ǯȍȔȓȧ, ȊȖȌȈ, ȖȋȖȕȤ, ȊȖȏȌțȝ, ȥȜȐȘ, țȔ, ȘȈȏțȔ Ȑ ȓȖȎȕȖȍ ȥȋȖ — ȥȚȐ ȊȖșȍȔȤ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ șȖșȚȈȊȓȧȦȚ ǴȖȦ ȖȚȌȍȓȍȕȕțȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ. ǷȖȔȐȔȖ ȥȚȖȑ, 434


435 ȕȐȏȠȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, Ȗ ȔȖȋțȟȍȘțȒȐȑ ǨȘȌȎțȕȈ, șțȡȍșȚȊțȍȚ ȌȘțȋȈȧ, ǴȖȧ ȊȣșȠȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ, șȖșȚȖȧȡȈȧ Ȑȏ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȓȤȏțȦȚșȧ ȚȍȔ, ȟȚȖ șȖȏȌȈȕȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ, ȕȐȏȠȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ». ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȗȣȚȈȦȚșȧ ȗȖȌȟȐȕȐȚȤ șȍȉȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ șȚȐȝȐȐ, ȕȖ Ȑ ȥȓȍȔȍȕȚȣ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ, Ȑ șȈȔȐ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȐșȒȘȣ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȥȕȍȘȋȐȧȔȐ, ȐȏȖȠȍȌȠȐȔȐ Ȑȏ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȈȝȈȔ ȊȈȐ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȐ — «ȇ ȍșȚȤ Ȋșȍ». ǷȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȚȍȗȓȖ Ȑ șȊȍȚ ȐȏȓțȟȈȦȚșȧ ȖȋȕȍȔ, ȥȚȐ ȌȊȍ ȥȕȍȘȋȐȐ — ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ șȚȐȝȐȐ — ȉȍȘțȚ șȊȖȍ ȕȈȟȈȓȖ Ȋ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔ ǫȖșȗȖȌȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȈȝȈȔ ȊȈȐ șȈȘȊȈ- ȉȝțȚȈȕȐ — «ǰ ȔȈȚȍȘȐȧ, Ȑ Ȍțȝ ȐșȝȖȌȧȚ Ȑȏ Ǵȍȕȧ». ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ țȗȘȈȊȓȧȍȚ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȝ ȜȐȏȐȟȍșȒȖȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ. ǷȖȥȚȖȔț ȏȌȍșȤ Ƕȕ ȐȔȍȕțȍȚ ǹȍȉȧ ȉȝțȚȈȚȔȈ ȉȝțȚȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȝ . Ƕȕ șȗȖșȖȉȍȕ ȕȈȌȍȓȐȚȤ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȘȈȏțȔȖȔ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȖȕȖ șȔȖȎȍȚ ȊȖȏȊȣșȐȚȤșȧ ȌțȝȖȊȕȖ Ȑ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǭșȓȐ Ȏȍ ȖȕȖ ȕȍ ȎȍȓȈȍȚ ȊȖȏȊȘȈȡȈȚȤșȧ Ȓ ǩȖȋț, ǫȖșȗȖȌȤ ȌȈȍȚ ȍȔț ȘȈȏțȔ, ȗȖȔȖȋȈȦȡȐȑ țȓțȟȠȐȚȤ ȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. Ƕȕ ǹȈȔ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ ȥȚȖ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȍ» (15.15). ǹȈȘȊȈșȑȈ ȟȈȝȈȔ ȝȘȐȌȐ șȈȕȕȐȊȐȠȚȖ ȔȈȚȚȈȝ șȔȘȐȚȐȘ ȌȎȕȈȕȈȔ ȈȗȖȝȈȕȈȔ ȟȈ: «ȇ ȕȈȝȖȎțșȤ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, Ȑ ȖȚ Ǵȍȕȧ ȐșȝȖȌȐȚ ȗȈȔȧȚȤ, ȏȕȈȕȐȍ Ȑ ȏȈȉȊȍȕȐȍ». ǫȖșȗȖȌȤ ȐȏȕțȚȘȐ ȕȈȌȍȓȧȍȚ ȕȈș ȘȈȏțȔȖȔ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ Ȍȓȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȖȌȕȖȔ Ȑȏ ȗȘȍȌȣȌțȡȐȝ șȚȐȝȖȊ ȋȖȊȖȘȐȓȖșȤ, ȟȚȖ ȊșȍȔ ȕȈȠȐȔ ȌȍȑșȚȊȐȧȔ ȗȘȍȌȠȍșȚȊțȍȚ ȌȍȑșȚȊȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǩȍȏ ǭȋȖ ȌȖȏȊȖȓȍȕȐȧ Ȕȣ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȌȈȎȍ ȕȈ șȈȔȣȑ ȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȑ ȗȖșȚțȗȖȒ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȉȝțȚȈ- ȉȝȈȊȈȕȈȝ . ǬȘțȋȖȑ ȊȈȎȕȣȑ ȔȖȔȍȕȚ ȌȈȕȕȖȋȖ șȚȐȝȈ — ȥȚȖ ȚȖ, ȟȚȖ ȠȈȉȌȈ-ȉȘȈȝȔȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. DzȈȒ ȗȘȐȏȕȈȓ ǨȘȌȎțȕȈ, ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ Ȋ ǹȊȖȍȔ ȊȍȟȕȖȔ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȖȔ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ ȖȉȘȈȏȍ ȍșȚȤ ȗȈȘȈȔ ȉȘȈȝȔȈ . ǶȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȍ Ȏȍ șțȡȍșȚȊȖ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȏȈ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȜȖȘȔȣ ȐȓȓȦȏȐȐ. ȅȚȖ ȍșȚȤ ȔȈȑȧ ȐȓȐ ȈȊȐȌȤȧ — ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖ. ǷȖȥȚȖȔț ǪȍȌȣ ȕȈȗȘȈȊȓȧȦȚ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȕȈ ȗțȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ ȕȈțȟȐȓșȧ ȊȐȌȍȚȤ ȘȈȏȓȐȟȐȍ ȔȍȎȌț ȊȐȌȤȍȑ (ȏȕȈȕȐȍȔ) Ȑ ȈȊȐȌȤȍȑ (ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖȔ), Ȗ ȒȖȚȖȘȣȝ ȗȖȌȘȖȉȕȖ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ Ȋ «ǰȠȖȗȈȕȐȠȈȌ». ǶȉȘȍȚȧ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ, ȊȐȌȤȦ, ȟȍȓȖȊȍȒ șȗȖșȖȉȍȕ ȗȖșȚȐȟȤ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǸȈȔȣ, ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ ȐȓȐ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȣ. ǫȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ — ȥȚȖ ȌȣȝȈȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǶȕȖ ȓȍȎȐȚ Ȋ ȖșȕȖȊȍ ȊșȧȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ, ȟȚȖ ȚȖȓȤȒȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ǭȋȖ ȌȍȑșȚȊȐȧȔ (ȌȣȝȈȕȐȦ) ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ Ȋșȍȓȍȕȕȣȍ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȝ ȏȈȚȍȔ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȘȈȏȊȖȘȈȟȐȊȈȍȚșȧ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȗȘȈȕȈȊȈȝ șȈȘȊȈ-ȊȍȌȍȠț — «ȇ șȓȖȋ ȖȔ ȊȖ Ȋșȍȝ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȕȚȘȈȝ «. Ǫșȧ ȊȍȌȐȟȍșȒȈȧ ȕȈțȒȈ ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ ș ȥȚȖȋȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȏȊțȒȈ, ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȋȖ ȗȘȈȕȈȊȖȑ, ȖȔȒȈȘȖȑ . ȅȚȖȚ Ȏȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ ȏȊțȒ ȏȈȒȓȦȟȍȕ Ȋ ȔȈȕȚȘȍ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, DzȘȐȠȕȈ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ / ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǸȈȔȈ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ. ǨȉȝȐȕȕȈȚȊȈȕ ȕȈȔȈ-ȕȈȔȐȕȖȝ: ȔȍȎȌț șȊȧȚȣȔ ȐȔȍȕȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ǹȈȔȐȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȖȑ ȘȈȏȕȐȞȣ. ǺǭDzǹǺ 52 ȓȖȒȍ ȊȐȚȈȚȈȔ ȈȚȔȈȕȈȔ ȓȖȒȈȔ ȟȈȚȔȈȕȐ șȈȕȚȈȚȈȔ țȉȝȈȑȈȔ ȟȈ ȔȈȑȈ ȊȑȈȗȚȈȔ ȔȈȑȐ ȟȈȐȊȖȉȝȈȑȈȔ ȒȘȐȚȈȔ 435


436 ȓȖȒȍ — Ȋ ȥȚȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ; ȊȐȚȈȚȈȔ — ȘȈșȠȐȘȍȕȕȖȍ (Ȋ ȗȖȋȖȕȍ ȏȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȍȔ); ȈȚȔȈȕȈȔ — ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ; ȓȖȒȈȔ — ȥȚȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȚȔȈȕȐ — Ȋ ȎȐȊȖȔ șțȡȍșȚȊȍ; șȈȕȚȈȚȈȔ — ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȍȕȕȣȑ; țȉȝȈȑȈȔ — ȖȉȈ (ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, șȖșȚȖȧȡȐȑ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ, Ȑ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ); ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȔȈȑȈ — ǴȕȖȑ; ȊȑȈȗȚȈȔ — ȗȘȖȕȐȏȈȕȕȣȍ; ȔȈȑȐ — ȊȖ Ǵȕȍ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȥȊȈ — ȐȔȍȕȕȖ; țȉȝȈȑȈȔ — ȖȉȈ; ȒȘȐȚȈȔ — șȖȚȊȖȘȍȕȕȣȍ. ǹȟȐȚȈȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȗȖȓȕȣȔ ȏȈȔȈȕȟȐȊȣȝ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȍȑ Ȍȓȧ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ, Ȉ șȍȉȧ — șȖȏȌȈȕȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȊșȍȔȐ ȐȔȐ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ Ȋșȍ ȠȐȘȍ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚ șȊȖȦ ȊȓȈșȚȤ. Ǩ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ Ȋ ȖȚȊȍȚ ȘȈșȠȐȘȧȍȚșȧ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ ȒȈȒ ȐșȚȖȟȕȐȒ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ. ǶȌȕȈȒȖ, ȝȖȚȧ ȖȕȐ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȦȚ șȍȉȧ ȌȘțȋ Ȍȓȧ ȌȘțȋȈ, ȖȉȈ ȖȕȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ǴȖȐȔȐ ȥȕȍȘȋȐȧȔȐ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȘȖȕȐȏȈȕȣ ǴȕȖȦ. ǰ ȗȖșȒȖȓȤȒț ȇ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, — ȗȘȐȟȐȕȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȐ, Ȑ ȌțȝȈ, șȓȍȌțȍȚ ȗȖȔȕȐȚȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȗȉȍ ȥȚȐ ȥȕȍȘȋȐȐ ȗȖȒȖȧȚșȧ ȊȖ Ǵȕȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȐ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ ȔȈȑȧȊȈȌȣ țȚȊȍȘȎȌȈȦȚ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȍșȚȤ ǩȖȋ, ȐȓȐ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ, Ȑ ȟȚȖ, șȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȔȖȎȕȖ ȊșȍȔț, ȟȍȔț țȋȖȌȕȖ. ȅȚȈ ȖȗȈșȕȈȧ ȚȍȖȘȐȧ ȔȈȑȧȊȈȌȣ țȎȍ ȗȘȍȊȘȈȚȐȓȈ Ȋ ȈȚȍȐșȚȖȊ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ Ȋșȍȝ ȓȦȌȍȑ. ǷȖȌ ȍȍ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȈȟȐȕȈȍȚ șȟȐȚȈȚȤ șȍȉȧ ǩȖȋȖȔ, ȝȖȚȧ ȥȚȖ — ȧȊȕȖȍ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ. ǰșȚȐȕȈ, șȖȋȓȈșȕȖ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ», șȖșȚȖȐȚ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȒȖșȔȐȟȍșȒȖȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȜȖȘȔȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ Ȑ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ (ȔȈȑȈ ȚȈȚȈȔ ȐȌȈȔ șȈȘȊȈȔ ȌȎȈȋȈȌ ȈȊȑȈȒȚȈ-ȔțȘȚȐȕȈ). ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȖȠȐȉȖȟȕȖ șȟȐȚȈȦȚ, ȟȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ șȖȏȌȈȕȣ Ȍȓȧ Ȑȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ, Ȉ șȈȔȐ ȖȕȐ ȘȖȎȌȍȕȣ, ȟȚȖȉȣ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȏȍ Ȍȍȓȍ Ȑ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, Ȑ ȔȈȚȍȘȐȧ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȥȕȍȘȋȐȧȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȊȖ ȊșȍȔ ȗȖȌȊȓȈșȚȕȣ ǭȔț. ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȒȈȒ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ, ȚȈȒ Ȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. ǶȌȕȈȒȖ, ȝȖȚȧ Ȋ ȖșȕȖȊȍ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ ȓȍȎȐȚ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȥȕȍȘȋȐȑ ǫȖșȗȖȌȈ, ȥȚȖ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ ǩȖȋ ȕȈȗȖȓȕȐȓ ȔȐȘ ǹȈȔȐȔ ǹȖȉȖȑ. ǶșțȎȌȈȧ ȥȚȐ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȔȈȑȧȊȈȌȐ, ǫȖșȗȖȌȤ ȧșȕȖ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȍ»: ȔȈȚ-șȚȝȈȕȐ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȐ ȕȈ ȟȈȝȈȔ ȚȍȠȊ ȈȊȈșȚȝȐȚȈȝ — «Ǫșȍ șțȡȍȍ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȊȖ Ǵȕȍ, ȕȖ ȇ ȕȍ Ȋ ȕȍȔ». Ǫșȍ ȏȐȎȌȍȚșȧ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȍ, Ȋșȍ șțȡȍȍ ȍșȚȤ ȕȍ ȟȚȖ ȐȕȖȍ, ȒȈȒ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ǭȋȖ ȥȕȍȘȋȐȑ, ȕȖ ȥȚȖ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȖȒȘțȎȈȦȡȍȍ ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ ȚȈȒȖȋȖ Ȏȍ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ, ȒȈȒ Ȑ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȗȘȍȝȖȌȧȡȍ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋȍȟȍȕ. ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȓȐȠȤ ȟȈșȚȐȞȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȖ ȕȍ ǰȔ ǹȈȔȐȔ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȗȖȌȌȈȦȚșȧ ȐȏțȟȍȕȐȦ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔ. ǷȖȥȚȖȔț ȚȍȖȘȐȧ, șȖȋȓȈșȕȖ ȒȖȚȖȘȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȐȏȖȠȍȌȠȐȍ Ȑȏ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȐ Ȋ ȟȍȔ ȕȍ țșȚțȗȈȦȚ ǭȔț ǹȈȔȖȔț, ȖȠȐȉȖȟȕȈ. ǺǭDzǹǺȃ 53 - 54 ȑȈȚȝȈ șțȠțȗȚȈȝ ȗțȘțȠȖ ȊȐȠȊȈȔ ȗȈȠȑȈȚȐ ȟȈȚȔȈȕȐ ȈȚȔȈȕȈȔ ȥȒȈ-ȌȍȠȈ-șȚȝȈȔ ȔȈȕȑȈȚȍ șȊȈȗȕȈ țȚȚȝȐȚȈȝ ȥȊȈȔ ȌȎȈȋȈȘȈȕȈȌȐȕȐ ȌȎȐȊȈ-șȚȝȈȕȈȕȐ ȟȈȚȔȈȕȈȝ 436


437 ȔȈȑȈ-ȔȈȚȘȈȕȐ ȊȐȌȎȕȈȑȈ ȚȈȌ-ȌȘȈȠȚȈȘȈȔ ȗȈȘȈȔ șȔȈȘȍȚ ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; șțȠțȗȚȈȝ — șȗȧȡȐȑ; ȗțȘțȠȈȝ — ȟȍȓȖȊȍȒ; ȊȐȠȊȈȔ — ȊȍșȤ ȔȐȘ; ȗȈȠȑȈȚȐ — ȊȐȌȐȚ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȚȔȈȕȐ — Ȋ șȈȔȖȔ șȍȉȍ; ȈȚȔȈȕȈȔ — șȍȉȧ; ȥȒȈȌȍȠȈ-șȚȝȈȔ — ȓȍȎȈȡȐȔ ȕȈ ȔȍșȚȍ; ȔȈȕȑȈȚȍ — ȖșȖȏȕȈȍȚ; șȊȈȗȕȈ — ȖȚȖ șȕȈ; țȚȚȝȐȚȈȝ — ȗȘȐ ȗȘȖȉțȎȌȍȕȐȐ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȌȎȈȋȈȘȈȕȈ-ȈȌȐȕȐ — ȉȖȌȘșȚȊȖȊȈȕȐȍ Ȑ ȌȘțȋȐȍ șȖșȚȖȧȕȐȧ; ȌȎȐȊȈ-șȚȝȈȕȈȕȐ — ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ țșȓȖȊȐȧ ȎȐȏȕȐ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȚȔȈȕȈȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȔȈȑȈ-ȔȈȚȘȈȕȐ — ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ; ȊȐȌȎȕȈȑȈ — ȗȖșȚȐȋȈȧ; ȚȈȚ — Ȋșȍȝ ȥȚȐȝ țșȓȖȊȐȑ; ȌȘȈȠȚȈȘȈȔ — șȖȏȌȈȚȍȓȧ ȐȓȐ șȊȐȌȍȚȍȓȧ; ȗȈȘȈȔ — ȊȣșȠȍȋȖ; șȔȈȘȍȚ — ȌȖȓȎȍȕ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȔȕȐȚȤ. ǷȖȋȘțȏȐȊȠȐșȤ Ȋ ȋȓțȉȖȒȐȑ șȖȕ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȊȕțȚȘȍȕȕȐȔ ȊȏȖȘȖȔ ȖȝȊȈȚȐȚȤ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ țȌȈȓȍȕȕȣȝ ȖȉȢȍȒȚȖȊ — ȊȍȓȐȒȐȍ ȋȖȘȣ, ȘȍȒȐ, Ȉ ȐȕȖȋȌȈ Ȑ ȞȍȓțȦ ȊșȍȓȍȕȕțȦ. ǵȖ, ȗȘȖȉțȌȐȊȠȐșȤ ȖȚȖ șȕȈ, Ȗȕ ȖșȖȏȕȈȍȚ șȍȉȧ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ, ȓȍȎȈȡȐȔ ȕȈ ȒȘȖȊȈȚȐ Ȋ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȔ ȔȍșȚȍ. ǯȈȚȍȔ Ȗȕ ȊșȗȖȔȐȕȈȍȚ Ȗ șȊȖȍȑ șȊȧȏȐ ș ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȑ șȍȔȤȍȑ Ȑ ȗȘȖȟȐȔȐ ȊȕȍȠȕȐȔȐ șȈȔȖȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȍȕȐȧȔȐ. ǹȖșȚȖȧȕȐȧ ȋȓțȉȖȒȖȋȖ șȕȈ, ȌȘȍȔȖȚȣ Ȑ ȉȖȌȘșȚȊȖȊȈȕȐȧ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȥȕȍȘȋȐȧȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȕțȎȕȖ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȔȕȐȚȤ Ȗȉ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȔ șȖȏȌȈȚȍȓȍ ȥȚȐȝ ȚȘȍȝ șȖșȚȖȧȕȐȑ ȉȣȚȐȧ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȔ ǫȖșȗȖȌȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȚșȧ ȕȍȗȖȌȊȓȈșȚȕȣȔ ȐȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǵȐ Ȋ ȖȌȕȖȔ Ȑȏ ȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȏȌȍșȤ șȖșȚȖȧȕȐȑ: ȋȓțȉȖȒȖȔ șȕȍ, ȌȘȍȔȖȚȍ ȐȓȐ ȉȖȌȘșȚȊȖȊȈȕȐȐ — ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȍ șȖȏȕȈȍȚ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȐ. ǷȖ șțȚȐ, Ȋșȍ ȥȚȐ șȖșȚȖȧȕȐȧ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚ șȖȉȖȑ ȓȐȠȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ țȘȖȊȕȐ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. ǺȈȒ, ȊȖ șȕȍ ȕȈȔ ȊȐȌȧȚșȧ ȋȖȘȣ, ȘȍȒȐ, ȌȍȘȍȊȤȧ, ȗȟȍȓȣ, ȚȐȋȘȣ, ȏȔȍȐ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȕȍȚ ȗȖȉȓȐȏȖșȚȐ. ǵȈȧȊț Ȕȣ ȚȖȎȍ ȎȐȊȍȔ Ȋ ȔȐȘȍ ȋȘȍȏ, ȗȖȝȖȎȐȝ ȕȈ șȕȣ, ȝȖȚȧ Ȑ ȉȖȓȍȍ ȖșȧȏȈȍȔȣȝ: ȕȈȔ ȋȘȍȏȐȚșȧ, ȉțȌȚȖ Ȕȣ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȔ Ȓ ȒȈȒȖȑ-ȚȖ ȕȈȞȐȐ, ȖȉȡȍșȚȊț, șȖșȓȖȊȐȦ, ȐȔȍȍȔ ȒȈȒțȦ-ȚȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤ, ȌȖȔȈ Ȑ ȕȍȉȖșȒȘȍȉȣ, ȉȈȕȒȖȊșȒȐȑ șȟȍȚ, ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȑ ȏȈșȓțȋȐ. ǪȈȎȕȖ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȥȚȐ țșȓȖȊȐȧ ȕȈȠȍȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ ȖȗȘȍȌȍȓȧȦȚșȧ ȚȍȔ, ȟȚȖ Ȕȣ ȕȈȝȖȌȐȔșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǷȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ Ȕȣ ȏȈȕȐȔȈȍȔ Ȋ Țȍȝ ȐȓȐ Ȑȕȣȝ ȜȖȘȔȈȝ ȎȐȏȕȐ, ȗȖȘȖȎȌȍȕȖ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ ȊȖȓȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȀȘȐ DzȘȐȠȕȈ, Ȉ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȔ ȌțȠȈȔ ȕțȎȕȖ ȗȘȖșȚȖ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȔȕȐȚȤ Ȗ ǵȍȔ. ǵȈș, ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȕȖșȧȚ ȊȖȓȕȣ ȗȘȈȒȘȐȚȐ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȗȖșȓțȠȕȖȑ ȊȖȓȍ ǫȖșȗȖȌȈ (ȔȈȑȈȌȝȑȈȒȠȍȕȈ ȗȘȈȒȘȐȚȐȝ șțȑȈȚȍ șȈ-ȟȈȘȈȟȈȘȈȔ) . Ǫ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȗȍșȍȕ ǩȝȈȒȚȐȊȐȕȖȌȣ ǺȝȈȒțȘȈ ȍșȚȤ ȚȈȒȐȍ șȓȖȊȈ: (ȔȐȟȝȍ) ȔȈȑȈȘȈ ȊȈȠȍ, ȑȈȟȟȝȈ ȉȝȍȠȍ', ȒȝȈȟȟȝȈ ȝȈȉțȌțȉț, ȉȝȈȐ — «DzțȌȈ ȕȍșțȚ Țȍȉȧ ȊȖȓȕȣ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȊȖ șȕȍ Ȑ ȕȈȧȊț? ǶȟȕȐșȤ — Ȋșȍ ȥȚȖ ȗȘȖșȚȖ ȔȈȑȧ !» ǵȈȠȈ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȈȧ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ — ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȔȕȐȚȤ Ȗ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, DzȘȐȠȕȍ. Ǩ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȠȈșȚȘȣ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚ: ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈ ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈ ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈȐȊȈ ȒȍȊȈȓȈȔ — ȕțȎȕȖ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ Ȑ ȗȍȚȤ șȊȧȚȣȍ ȐȔȍȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ (ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, DzȘȐȠȕȈ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ / ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǸȈȔȈ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ). ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȖȏȕȈȦȚ Ȋ ȚȘȍȝ ǭȋȖ ȐȗȖșȚȈșȧȝ: ȒȈȒ ǩȘȈȝȔȈȕ, ȒȈȒ ǷȈȘȈȔȈȚȔț Ȑ, ȕȈȒȖȕȍȞ, Ȋ ǭȋȖ ȊȣșȠȍȑ ȐȗȖșȚȈșȐ ǩȝȈȋȈȊȈȕȈ. ǿȍȓȖȊȍȒ, ȗȖșȚȐȋȠȐȑ ǩȝȈȋȈȊȈȕȈ, ȚȖ ȍșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, DzȘȐȠȕț, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȔ Ȑȏ ȔȈȝȈȚȔ (ȊȈșțȌȍȊȈȝ șȈȘȊȈȔ ȐȚȐ șȈ ȔȈȝȈȚȔȈ șțȌțȘȓȈȉȝȈȝ). DzȈȎȌȣȑ, ȒȚȖ ȘȖȌȐȓșȧ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ, ȌȖȓȎȍȕ 437


438 șȚȘȍȔȐȚȤșȧ ȗȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȐȉȖ ȚȖȋȌȈ ȍȔț ȖȚȒȘȖȍȚșȧ Ȑ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȖȍ. DZȈșȔȐȕ ȊȐȌȎȕȈȚȍ șȈȘȊȈȔ ȥȊȈȔ ȊȐȌȎȕȈȚȈȔ ȉȝȈȊȈȚȐ — șȖȋȓȈșȕȖ ȥȚȖȔț țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȦ ǪȍȌ, ȗȘȖșȚȖ ȖșȖȏȕȈȊ DzȘȐȠȕț, ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȏȕȈȍȚ Ȑ ǩȘȈȝȔȈȕ, Ȑ ǷȈȘȈȔȈȚȔț, Ȑ ȗȘȈȒȘȐȚȐ, ȐȓȓȦȏȖȘȕțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ, ȌțȝȖȊȕțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ, Ȑ ȊȖȖȉȡȍ Ȋșȍ șțȡȍȍ. Ǫșȍ ȖȚȒȘȖȍȚșȧ ȍȔț șȈȔȖ șȖȉȖȑ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ, ȗȘȈȒȘȐȚȐ, ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȔȍȡȈȍȚ ȕȈș Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ șȖșȚȖȧȕȐȧ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ, ȕȖ șȈȔȈ ȖȕȈ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȗȖȌ ȕȈȟȈȓȖȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖȥȚȖȔț, ȟȚȖȉȣ ȗȖșȚȐȟȤ șȍȉȧ, ȕțȎȕȖ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȔȕȐȚȤ Ȗ DzȘȐȠȕȍ. Ǫ «ǷȈȌȔȈ-ȗțȘȈȕȍ» ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: șȔȈȘȚȈȊȑȈȝ șȈȚȈȚȈȔ ȊȐȠȕțȝ — ȕțȎȕȖ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȔȕȐȚȤ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ ǪȐȠȕț; ȊȐșȔȈȘȚȈȊȑȖ ȕȈ ȌȎȈȚțȟȐȚ: ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȕțȎȕȖ ȏȈȉȣȊȈȚȤ Ȗ ǵȍȔ. Ǫ ȥȚȖȔ ȊȣșȠȍȍ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ ȎȐȏȕȐ. ǺǭDzǹǺ 55 ȑȍȕȈ ȗȘȈșțȗȚȈȝ ȗțȘțȠȈȝ șȊȈȗȈȔ ȊȍȌȈȚȔȈȕȈș ȚȈȌȈ șțȒȝȈȔ ȟȈ ȕȐȘȋțȕȈȔ ȉȘȈȝȔȈ ȚȈȔ ȈȚȔȈȕȈȔ ȈȊȍȝȐ ȔȈȔ ȑȍȕȈ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȒȖȚȖȘȖȔț (ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǩȘȈȝȔȈȕț); ȗȘȈșțȗȚȈȝ — șȗȧȡȐȑ; ȗțȘțȠȈȝ — ȟȍȓȖȊȍȒ; șȊȈȗȈȔ — șȖȕ; ȊȍȌȈ — șȖȏȕȈȍȚ; ȈȚȔȈȕȈȝ — șȊȖȑ; ȚȈȌȈ — ȚȖȋȌȈ; șțȒȝȈȔ — șȟȈșȚȤȍ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȕȐȘȋțȕȈȔ — ȉȍȏ șȖȗȘȐȒȖșȕȖȊȍȕȐȧ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȖȒȘțȎȍȕȐȍȔ; ȉȘȈȝȔȈ — ȊȣșȠȐȑ Ȍțȝ; ȚȈȔ — ǭȋȖ; ȈȚȔȈȕȈȔ — ȊșȍȗȘȖȕȐȒȈȦȡȍȋȖ; ȈȊȍȝȐ — ȏȕȈȑ; ȔȈȔ — Ǵȍȕȧ. ǯȕȈȑ, ȟȚȖ ȇ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ, ȊȍȏȌȍșțȡȈȧ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ, Ȑ ȟȚȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ Ǵȕȍ ȗȖȋȘțȎȍȕȕȖȍ Ȋ șȖȕ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ șȗȖșȖȉȕȖ ȖșȖȏȕȈȚȤ ȒȈȒ șȊȖȍ șȗȧȡȍȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ, ȚȈȒ Ȑ șȟȈșȚȤȍ, ȕȈȝȖȌȧȡȍȍșȧ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȟțȊșȚȊ. ǬȘțȋȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȐȔȍȕȕȖ ȇ ȗȖȉțȎȌȈȦ Ȓ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ șȗȧȡȍȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚ ȓȖȎȕȖȋȖ ȥȋȖ, ȖȕȖ ȖșȖȏȕȈȍȚ șȊȖȍ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȊȍȟȕȖȑ ȌțȠȐ, ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȖȑ ȟȈșȚȐȞȣ ȥȕȍȘȋȐȐ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ǩȘȈȝȔȈȕț ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȔȖȎȍȚ ȐșȗȣȚȣȊȈȚȤ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȍ ȌȈȎȍ ȊȖ șȕȍ. ǫȖșȗȖȌȤ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ: «ǰ ǩȘȈȝȔȈȕ, Ȑ ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ, Ȑ ǩȝȈȋȈȊȈȕ — ȥȚȖ ȇ». ǺȈȒȖȍ ȖȉȢȧșȕȍȕȐȍ ȌȈȍȚ Ȋ «DzȘȈȔȈ-șȈȕȌȈȘȉȝȍ» ȀȘȐȓȈ ǬȎȐȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 56 țȉȝȈȑȈȔ șȔȈȘȈȚȈȝ ȗțȔșȈȝ ȗȘȈșȊȈȗȈ-ȗȘȈȚȐȉȖȌȝȈȑȖȝ ȈȕȊȍȚȐ ȊȑȈȚȐȘȐȟȑȍȚȈ ȚȈȌȎ ȌȎȕȈȕȈȔ ȉȘȈȝȔȈ ȚȈȚ ȗȈȘȈȔ țȉȝȈȑȈȔ — ȖȉȈ șȖșȚȖȧȕȐȧ șȖȏȕȈȕȐȧ (șȖȕ Ȑ ȉȖȌȘșȚȊȖȊȈȕȐȍ); șȔȈȘȈȚȈȝ — ȗȈȔȧȚȖȊȈȕȐȍ; ȗțȔșȈȝ — ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ; ȗȘȈșȊȈȗȈ — ȟȍȘȍȏ șȖȏȕȈȕȐȍ ȊȖ șȕȍ; ȗȘȈȚȐȉȖȌȝȈȑȖȝ — Ȑ șȖȏȕȈȕȐȍ ȕȈȧȊț; ȈȕȊȍȚȐ — ȗȘȖȝȖȌȐȚ; ȊȑȈȚȐȘȐȟȑȍȚȈ — ȔȖȎȍȚ ȊȣȑȚȐ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȣ; ȚȈȚ — ȚȖȋȖ; ȌȎȕȈȕȈȔ — ȏȕȈȕȐȧ; ȉȘȈȝȔȈ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ; ȚȈȚ — ȚȖȚ; ȗȈȘȈȔ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ.

438


439 ǭșȓȐ ȉȣ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ ȉȣȓȈ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ șȊȐȌȍȚȍȓȍȔ ȋȘȍȏ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ ȊȖ șȕȍ, ȚȖ ȒȈȒ ȉȣ ȚȖȋȌȈ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȖȚȓȐȟȕȖȍ ȖȚ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ, ȔȖȋȓȖ ȗȖȔȕȐȚȤ șȊȖȐ șȕȖȊȐȌȍȕȐȧ? ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȐșȗȣȚȈȚȤ ȚȖ, ȟȚȖ ȗȍȘȍȎȐȊȈȍȚ ȌȘțȋȖȑ. ǷȖȥȚȖȔț șȈȔȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȗȣȚȈȦȡȍȍșȧ ȘȈȏȖȉȘȈȚȤșȧ Ȋ șțȚȐ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȍȋȖ ȊȖ șȕȍ Ȑ ȕȈȧȊț, ȖȚȓȐȟȕȖ ȖȚ șȖȉȣȚȐȑ, țȟȈșȚȕȐȒȖȔ ȒȖȚȖȘȣȝ ȖȕȖ ȖȒȈȏȈȓȖșȤ. ǮȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȍșȚȤ ȕȈȉȓȦȌȈȚȍȓȤ, ȗȖșȚȐȋȈȦȡȐȑ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ, ȚȖ ȍșȚȤ ǩȘȈȝȔȈȕ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ Ȓ ȗȖȏȕȈȕȐȦ ȗȘȐșțȡȈ ȒȈȒ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ, ȚȈȒ Ȑ ǪȣșȠȍȑ ǬțȠȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȔȖȎȍȚ ȚȈȒȎȍ ȕȈȉȓȦȌȈȚȤ ȏȈ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȊȐȌȈȔȐ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȊȖ șȕȍ Ȑ ȕȈȧȊț, ȖșȚȈȊȈȧșȤ ȕȍȐȏȔȍȕȕȣȔ Ȑ ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖ ȍȌȐȕȣȔ ș ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǩȘȈȝȔȈȕȖȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǮȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖ ȘȈȊȕȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǩȘȈȝȔȈȕț Ȋ șȊȖȍȑ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ Ȓ ȗȖȏȕȈȕȐȦ, ȕȖ, ȉțȌțȟȐ ȓȐȠȤ ȔȈȓȖȑ ȟȈșȚȐȞȍȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, ȕȍ ȔȖȎȍȚ șȘȈȊȕȐȚȤșȧ ș ǵȐȔ Ȋ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȍȕȕȖȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖ ȕȍȖȚȓȐȟȕȖ ȖȚ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, ȖȕȖ șȗȖșȖȉȕȖ ȗȖȔȕȐȚȤ șȊȖȐ șȕȣ Ȑ ȖșȖȏȕȈȊȈȚȤ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȍȍ ȕȈȧȊț. ǺǭDzǹǺ 57 ȑȈȌ ȥȚȈȌ ȊȐșȔȘȐȚȈȔ ȗțȔșȖ ȔȈȌ-ȉȝȈȊȈȔ ȉȝȐȕȕȈȔ ȈȚȔȈȕȈȝ ȚȈȚȈȝ șȈȔșȈȘȈ ȥȚȈșȑȈ ȌȍȝȈȌ ȌȍȝȖ ȔȘȐȚȍȘ ȔȘȐȚȐȝ ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȈȧ; ȥȚȈȚ — ȥȚȈ; ȊȐșȔȘȐȚȈȔ — ȏȈȉȣȚȈȧ; ȗțȔșȈȝ — ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ; ȔȈȚ-ȉȝȈȊȈȔ — ǴȖȧ ȌțȝȖȊȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ; ȉȝȐȕȕȈȔ — ȖȚȌȍȓȍȕȐȍ; ȈȚȔȈȕȈȝ — ȖȚ ǪȣșȠȍȑ ǬțȠȐ; ȚȈȚȈȝ — ȖȚșȦȌȈ; șȈȔșȈȘȈȝ — ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȎȐȏȕȤ; ȥȚȈșȑȈ — ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ; ȌȍȝȈȚ — ȖȚ ȖȌȕȖȋȖ ȚȍȓȈ; ȌȍȝȈȝ — Ȓ ȌȘțȋȖȔț Țȍȓț; ȔȘȐȚȍȝ — ȖȚ ȖȌȕȖȑ șȔȍȘȚȐ; ȔȘȐȚȐȝ — Ȓ ȌȘțȋȖȑ șȔȍȘȚȐ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȍ ȉȣȚȐȍ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ ȚȖȋȌȈ, ȒȖȋȌȈ, șȟȐȚȈȧ șȍȉȧ ȖȚȓȐȟȕȣȔ ȖȚ Ǵȍȕȧ, ȖȕȖ ȏȈȉȣȊȈȍȚ Ȗ șȊȖȍȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȍ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȖȑ ȊȍȟȕȖȋȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ Ȑ ȏȕȈȕȐȧ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖ ȍȌȐȕȖȑ ș ǴȖȍȑ. ǬȘțȋȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȖȕȖ ȗȍȘȍșȚȈȍȚ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȚȤ șȊȖȐ ȐȕȚȍȘȍșȣ ș ǴȖȐȔȐ Ȑ, ȊȔȍșȚȖ ȥȚȖȋȖ, șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊȈȍȚ Ȑȝ ȊȖȒȘțȋ ȗȘȖȌȖȓȎȍȕȐȑ șȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ, ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ ȎȍȕȈ, ȌȍȚȐ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȗȍȘȍșȍȓȧȍȚșȧ Ȑȏ ȚȍȓȈ Ȋ ȚȍȓȖ Ȑ ȊșȚȘȍȟȈȍȚ ȖȌȕț șȔȍȘȚȤ ȏȈ ȌȘțȋȖȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǶȉȣȟȕȖ ȜȐȓȖșȖȜȣ- ȔȈȑȧȊȈȌȐ Ȑ Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȗȈȓ ȗȖȌ Ȑȝ ȊȓȐȧȕȐȍ, ȊȖȖȉȘȈȎȈȦȚ șȍȉȧ ȘȈȊȕȣȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǰȔȍȕȕȖ Ȋ ȥȚȖȔ ȗȘȐȟȐȕȈ Ȑȝ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ. ǷȖȥȚ-ȊȈȑȠȕȈȊ ǬȎȈȋȈȌȈȕȈȕȌȈ ǷȈȕȌȐȚ ȗȐȠȍȚ Ȋ «ǷȘȍȔȈ-ȊȐȊȈȘȚȍ»: ȒȘȐȠȕȈ-ȉȈȝȐȘȔțȒȝȈ ȝȈȕȈ ȉȝȖȋȈ ȊȈȕȟȝȈ ȒȈȘȍ ȕȐȒȈȚȈ-șȚȝȈ ȔȈȑȈ ȚȈȘȍ ȌȎȈȗȈȚȐȑȈ ȌȝȈȘȍ ǶȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ ș ȚȖȋȖ ȔȖȔȍȕȚȈ, ȒȖȋȌȈ ȖȕȖ ȏȈȉȣȊȈȍȚ Ȗ șȊȖȍȔ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ Ȑ ȗȣȚȈȍȚșȧ șȚȈȚȤ ǩȖȋȖȔ. ȅȚȈ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖșȚȤ ȊȣȏȊȈȕȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȍȔ Ȗ șȊȖȍȔ ȔȕȐȔȖȔ ȘȈȊȍȕșȚȊȍ ș ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ 439


440 ǩȘȈȝȔȈȕȖȔ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖȔ, ȕȖ Ȑ Ȋ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȍȕȕȖȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ. ǶȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȎȐȏȕȤ ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ ș ȏȈȉȊȍȕȐȧ Ȗ ȘȈȏȓȐȟȐȐ ȔȍȎȌț ȕȈȔȐ Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ șȔȍȕȧȍȚ ȖȌȕȖ ȚȍȓȖ ȏȈ ȌȘțȋȐȔ Ȑ țȔȐȘȈȍȚ, ȟȚȖȉȣ țȔȍȘȍȚȤ șȕȖȊȈ. ǼȐȓȖșȖȜȣ- ȔȈȑȧȊȈȌȐ ȗȘȖȗȈȋȈȕȌȐȘțȦȚ ȜȐȓȖșȖȜȐȦ, ȊȣȘȈȎȍȕȕțȦ șȓȖȊȈȔȐ ȚȈȚ ȚȊȈȔ ȈșȐ — «Ǻȣ ȍșȚȤ ǩȖȋ». ǶȌȕȈȒȖ ȖȕȐ ȏȈȉȣȊȈȦȚ, ȟȚȖ ȚȈȚ ȚȊȈȔ ȈșȐ ȖȗȐșȣȊȈȍȚ ȗȖȋȘȈȕȐȟȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, ȗȖȌȖȉȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȦ șȖȓȕȍȟȕȖȋȖ șȊȍȚȈ. ǺȍȗȓȖ Ȑ șȊȍȚ ȗȘȐșțȡȐ șȖȓȕȍȟȕȖȔț ȓțȟț ȚȈȒ Ȏȍ, ȒȈȒ Ȑ șȈȔȖȔț ǹȖȓȕȞț, ȗȖȥȚȖȔț ǹȖȓȕȞȍ Ȑ ȍȋȖ ȓțȟȐ ȘȈȊȕȣ ȌȘțȋ ȌȘțȋț Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ. ǶȌȕȈȒȖ șȓȍȌțȍȚ ȗȖȔȕȐȚȤ, ȟȚȖ ȐȔȍȕȕȖ ǹȖȓȕȞȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ șȖȓȕȍȟȕȣȝ ȓțȟȍȑ. ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ»: ȉȘȈȝȔȈȕȖ ȝȐ ȗȘȈȚȐȠȚȝȈȝȈȔ — «ǩȘȈȝȔȈȕ ȐșȝȖȌȐȚ Ȑȏ Ǵȍȕȧ». ǹȖȓȕȍȟȕȣȑ șȊȍȚ ȊȈȎȍȕ ȗȖșȚȖȓȤȒț, ȗȖșȒȖȓȤȒț șțȡȍșȚȊțȍȚ șȈȔȖ ǹȖȓȕȞȍ. ǩțȌȍȚ ȖȠȐȉȒȖȑ țȚȊȍȘȎȌȈȚȤ, ȟȚȖ, ȕȈȖȉȖȘȖȚ, șȖȓȕȍȟȕȣȑ șȊȍȚ, ȘȈșșȍȧȕȕȣȑ ȗȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȗȘȐȌȈȍȚ ȏȕȈȟȐȔȖșȚȤ ǹȖȓȕȞț. ǵȍȏȕȈȕȐȍ ȐȓȐ ȕȍȗȖȕȐȔȈȕȐȍ ȥȚȖȋȖ ȜȈȒȚȈ ȍșȚȤ ȔȈȑȧ . ǯȈȉȣȊ Ȗ șȊȖȍȔ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȗ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȕȣ ȗȖȗȈȌȈȍȔ Ȋ ȔȈȑȦ, ȐȓȐ șȈȔșȈȘț, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȍ ȉȣȚȐȍ. Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ǴȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ ȗȐȠȍȚ: șȈȘȊȈ-ȉȝȐȕȕȈȔ ȗȈȘȈȚȔȈȕȈȔ ȊȐșȔȈȘȈȕ șȈȔșȈȘȍȌ ȐȝȈ ȈȉȝȐȕȕȈȔ șȈȔșȔȈȘȈȕ ȑȈȚȐ ȚȈȔȖ ȕȈșȚȑ ȈȚȘȈ șȈȔȠȈȑȈȝ ǺȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȓȈȋȈȍȚ, ȉțȌȚȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȊȖ Ȋșȍȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ȕȍȖȚȓȐȟȕȖ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍ (ȚȈȔȈȝ). ǺǭDzǹǺ 58 ȓȈȉȌȝȊȍȝȈ ȔȈȕțȠȐȔ ȑȖȕȐȔ ȌȎȕȈȕȈ-ȊȐȌȎȕȈȕȈ-șȈȔȉȝȈȊȈȔ ȈȚȔȈȕȈȔ ȑȖ ȕȈ ȉțȌȌȝȑȍȚȈ ȕȈ ȒȊȈȟȐȚ ȒȠȍȔȈȔ ȈȗȕțȑȈȚ ȓȈȉȌȝȊȈ — ȖȉȘȍȚȧ; ȐȝȈ — Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ (ȖșȖȉȍȕȕȖ ȕȈ șȊȧȚȖȑ ȏȍȔȓȍ ǩȝȈȘȈȚȈ-ȊȈȘȠȐ, ǰȕȌȐȐ); ȔȈȕțȠȐȔ — ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒțȦ; ȑȖȕȐȔ — ȜȖȘȔț ȎȐȏȕȐ; ȌȎȕȈȕȈ — ȊȍȌȐȟȍșȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ; ȊȐȌȎȕȈȕȈ — Ȑ ȍȋȖ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȖȍ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȍ; șȈȔȉȝȈȊȈȔ — ȌȈȦȡțȦ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ; ȈȚȔȈȕȈȔ — șȊȖȍ ȐșȚȐȕȕȖȍ «ȇ»; ȑȈȝ — ȊșȧȒȐȑ, ȒȚȖ; ȕȈ — ȕȍ; ȉțȌȌȝȑȍȚȈ — ȗȖșȚȐȋȈȍȚ; ȕȈ — ȕȍ; ȒȊȈȟȐȚ — ȒȖȋȌȈ-ȓȐȉȖ; ȒȠȍȔȈȔ — țșȗȍȝȈ; ȈȗȕțȑȈȚ — ȌȖȉȤȍȚșȧ. ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȋ ȎȐȏȕȐ, ȖșȖȏȕȈȊ șȍȉȧ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȐȏțȟȍȕȐȧ ǪȍȌ Ȑ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȐ ȥȚȖȋȖ țȟȍȕȐȧ Ȋ ȎȐȏȕȐ. ǶșȖȉȍȕȕȖ ȓȍȋȒȖ ȌȖȉȐȚȤșȧ țșȗȍȝȈ ȕȈ ȥȚȖȔ ȗțȚȐ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȘȖȌȐȓșȧ Ȋ ǰȕȌȐȐ, ȕȈ ȏȍȔȓȍ ȗȘȈȊȍȌȕȖșȚȐ. ǭșȓȐ Ȏȍ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȗȖșȟȈșȚȓȐȊȐȓȖșȤ ȘȖȌȐȚȤșȧ Ȋ ȚȈȒȐȝ ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȝ țșȓȖȊȐȧȝ, ȕȍ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚ ȥȚȐ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ Ȍȓȧ șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȧ, ȍȔț ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȉȘȍșȚȐ ȊȣșȠȍȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Ȗȕ ȗȖȗȈȌȍȚ ȕȈ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȅȚȈ ȐșȚȐȕȈ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ «ȟȈȑȚȈȕȤȧ-ȟȈȘȐȚȈȔȘȐȚȍ» (ǨȌȐ, 9.41), ȋȌȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ȋȖȊȖȘȐȚ: 440


441 ȉȝȈȘȈȚȈ-ȉȝțȔȐȚȍ ȝȈȐȓȈ ȔȈȕțȠȑȈ-ȌȎȈȕȔȈ ȑȈȘȈ ȌȎȈȕȔȈ șȈȘȚȝȈȒȈ ȒȈȘȐ' ȒȈȘȈ ȗȈȘȈ-țȗȈȒȈȘȈ DzȈȎȌȣȑ, ȘȖȌȐȊȠȐȑșȧ Ȋ ǰȕȌȐȐ, ȖșȖȉȍȕȕȖ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ Țȍȓȍ, ȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȋȖ țșȗȍȝȈ Ȋ ȎȐȏȕȐ, ȐȏțȟȈȧ ǪȍȌȣ Ȑ ȗȘȐȔȍȕȧȧ ȗȖȓțȟȍȕȕȣȍ ȏȕȈȕȐȧ ȕȈ ȗȘȈȒȚȐȒȍ, Ȉ ȌȖșȚȐȋȕțȊ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ ȕȈ ȗțȚȤ șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȧ Ȋșȍ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȖ. ȅȚȖ — ȊȣșȠȈȧ ȜȖȘȔȈ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ. ǺǭDzǹǺ 59 șȔȘȐȚȊȍȝȈȑȈȔ ȗȈȘȐȒȓȍȠȈȔ ȚȈȚȈȝ ȗȝȈȓȈ-ȊȐȗȈȘȑȈȑȈȔ ȈȉȝȈȑȈȔ ȟȈȗȑ ȈȕȐȝȈȑȈȔ șȈȕȒȈȓȗȈȌ ȊȐȘȈȔȍȚ ȒȈȊȐȝ șȔȘȐȚȊȈ — ȗȈȔȧȚțȧ; ȐȝȈȑȈȔ — ȕȈ ȗȖȗȘȐȡȍ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȗȈȘȐȒȓȍȠȈȔ — ȉȍșșȔȣșȓȍȕȕȣȍ ȚȘțȌȣ Ȑ ȔțȟȍȕȐȧ; ȚȈȚȈȝ — ȗȖȥȚȖȔț; ȗȝȈȓȈȊȐȗȈȘȑȈȑȈȔ — ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȣȍ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ; ȈȉȝȈȑȈȔ — ȉȍșșȚȘȈȠȐȍ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȗȐ — ȐȔȍȕȕȖ; ȈȕȐȝȈȑȈȔ — Ȋ ȖȚșțȚșȚȊȐȍ ȒȖȘȣșȚȐ; șȈȕȒȈȓȗȈȚ — ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȎȍȓȈȕȐȧ; ȊȐȘȈȔȍȚ — ȌȖȓȎȍȕ ȖȚȘȍȟȤșȧ; ȒȈȊȐȝ — ȔțȌȘȍȞ. ǷȖȔȕȧ Ȗ ȊȍȓȐȒȐȝ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȈȝ, ȗȖȌșȚȍȘȍȋȈȦȡȐȝ ȒȈȎȌȖȋȖ ȕȈ șȚȍȏȍ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, Ȑ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ ȓȦȉȖȑ ȚȈȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ — Ȑ ȟȐșȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ, Ȑ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȖȑ ǪȍȌȈȔȐ — ȊșȍȋȌȈ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȗȘȧȔȖ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȣȔ ȖȎȐȌȈȍȔȖȔț, ȏȌȘȈȊȖȔȣșȓȧȡȐȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȘȈșșȚȈȚȤșȧ ș ȓȦȉȣȔȐ ȒȖȘȣșȚȕȣȔȐ ȎȍȓȈȕȐȧȔȐ, ȐȉȖ ȖȕȐ ȕȍ ȊȍȌțȚ Ȓ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȦ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ. ǹ ȌȘțȋȖȑ șȚȖȘȖȕȣ, ȌȍȑșȚȊțȧ ȉȍșȒȖȘȣșȚȕȖ, ȚȖ ȍșȚȤ ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, Ȗȕ șȔȖȎȍȚ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ Ȑ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ, Ȑ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. ǷȖȥȚȖȔț ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ ȕțȎȕȖ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ. ǺǭDzǹǺ 60 șțȒȝȈȑȈ ȌțȝȒȝȈ-ȔȖȒȠȈȑȈ ȒțȘȊȈȚȍ ȌȈȔȗȈȚȐ ȒȘȐȑȈȝ ȚȈȚȖ 'ȕȐȊȘȐȚȚȐȘ ȈȗȘȈȗȚȐȘ ȌțȝȒȝȈșȑȈ ȟȈ șțȒȝȈșȑȈ ȟȈ șțȒȝȈȑȈ — Ȍȓȧ șȟȈșȚȤȧ; ȌțȝȒȝȈ-ȔȖȒȠȈȑȈ — Ȍȓȧ ȐȏȉȈȊȓȍȕȐȧ ȖȚ șȚȘȈȌȈȕȐȑ; ȒțȘȊȈȚȍ — șȖȊȍȘȠȈȦȚ; ȌȈȔ-ȗȈȚȐ — ȎȍȕȈ Ȑ ȔțȎ; ȒȘȐȑȈȝ — ȌȍȑșȚȊȐȧ; ȚȈȚȈȝ — Ȑȏ ȥȚȖȋȖ; ȈȕȐȊȘȐȚȚȐȝ — ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖșȚȤ; ȈȗȘȈȗȚȐȝ — ȕȍȌȖșȧȋȈȍȔȖșȚȤ; ȌțȝȒȝȈșȑȈ — ȋȖȘȧ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; șțȒȝȈșȑȈ — șȟȈșȚȤȧ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ. ǹțȗȘțȋȐ ȐȓȐ ȊȖȏȓȦȉȓȍȕȕȣȍ ȊȔȍșȚȍ șȚȘȍȔȧȚșȧ Ȓ șȟȈșȚȤȦ, ȕȍ ȖȔȘȈȟȍȕȕȖȔț ȕȍȊȏȋȖȌȈȔȐ, Ȑ ȘȈȌȐ ȥȚȖȋȖ ȗȘȐȓȈȋȈȦȚ ȖȋȘȖȔȕȣȍ țșȐȓȐȧ. ǵȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȑȝ ȗȖșȚțȗȒȈȔȐ ȌȊȐȎȍȚ ȒȖȘȣșȚȤ, ȐȔ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȉȘȍșȚȐ ȉȍȏȖȉȓȈȟȕȖȋȖ șȟȈșȚȤȧ Ȑ ȕȍ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȕȍșȟȈșȚȐȑ. ǵȈȗȘȖȚȐȊ, șȊȖȐȔȐ ȗȖșȚțȗȒȈȔȐ ȖȕȐ ȕȈȊȓȍȒȈȦȚ ȕȈ șȍȉȧ ȍȡȍ ȉȖȓȤȠȐȍ ȉȍȌȣ. 441


442 ǺǭDzǹǺȃ 61 - 62 ȥȊȈȔ ȊȐȗȈȘȑȈȑȈȔ ȉțȌȌȝȊȈ ȕȘȐȕȈȔ ȊȐȌȎȕȈȉȝȐȔȈȕȐȕȈȔ ȈȚȔȈȕȈȠ ȟȈ ȋȈȚȐȔ șțȒȠȔȈȔ șȚȝȈȕȈ-ȚȘȈȑȈ-ȊȐȓȈȒȠȈȕȈȔ ȌȘȐȠȚȈ-ȠȘțȚȈȉȝȐȘ ȔȈȚȘȈȉȝȐȘ ȕȐȘȔțȒȚȈȝ șȊȍȕȈ ȚȍȌȎȈșȈ ȌȎȕȈȕȈ-ȊȐȌȎȕȈȕȈ-șȈȕȚȘȐȗȚȖ ȔȈȌ-ȉȝȈȒȚȈȝ ȗțȘțȠȖ ȉȝȈȊȍȚ ȥȊȈȔ — ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȊȐȗȈȘȑȈȑȈȔ — ȗȘȍȊȘȈȚȕȖșȚȐ; ȉțȌȌȝȊȈ — ȖșȖȏȕȈȊ; ȕȘȐȕȈȔ — ȓȦȌȍȑ; ȊȐȌȎȕȈ-ȈȉȝȐȔȈȕȐȕȈȔ — ȔȕȧȡȐȝ șȍȉȧ țȟȍȕȣȔȐ; ȈȚȔȈȕȈȝ — ȌțȠȐ; ȟȈ — Ȑ; ȋȈȚȐȔ — ȗțȚȤ; șțȒȠȔȈȔ — ȚȘțȌȕȖȗȖșȚȐȎȐȔȣȑ; șȚȝȈȕȈ-ȚȘȈȑȈ — ȚȘȍȝ șȖșȚȖȧȕȐȑ (ȋȓțȉȖȒȖȋȖ șȕȈ, ȌȘȍȔȖȚȣ Ȑ ȉȖȌȘșȚȊȖȊȈȕȐȧ); ȊȐȓȈȒȠȈȕȈȔ — ȖȚȌȍȓȤȕȖ ȖȚ; ȌȘȐȠȚȈ — ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȕȈȉȓȦȌȈȍȔȣȝ; ȠȘțȚȈȉȝȐȝ — ȗȖȏȕȈȊȈȍȔȣȝ Ȑȏ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȝ ȖȗȐșȈȕȐȑ; ȔȈȚȘȈȉȝȐȝ — ȖȚ ȖȉȢȍȒȚȖȊ; ȕȐȘȔțȒȚȈȝ — ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȑ; șȊȍȕȈ — șȊȖȍȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ; ȚȍȌȎȈșȈ — șȐȓȖȑ ȘȈȏțȔȈ; ȌȎȕȈȕȈ-ȊȐȌȎȕȈȕȈ — ȚȍȖȘȍȚȐȟȍșȒȐȔ ȏȕȈȕȐȍȔ Ȑ ȍȋȖ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐȔ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȍȔ; șȈȕȚȘȐȗȚȈȝ — țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȣȑ; ȔȈȚȉȝȈȒȚȈȝ — ǴȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ; ȗțȘțȠȈȝ — ȟȍȓȖȊȍȒ; ȉȝȈȊȍȚ — ȌȖȓȎȍȕ șȚȈȚȤ. ǯȕȈȑ, ȟȚȖ ȚȘțȌȣ Ȋșȍȝ, ȒȚȖ ȒȐȟȐȚșȧ șȊȖȐȔ ȔȐȘșȒȐȔ ȖȗȣȚȖȔ, ȗȘȐȕȖșȧȚ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ, ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȣȍ ȚȍȔ, Ȗ ȒȖȚȖȘȣȝ ȖȕȐ ȋȘȍȏȧȚ ȊȖ șȕȍ, Ȋ ȌȘȍȔȖȚȍ ȐȓȐ ȕȈȧȊț. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, șȓȍȌțȍȚ ȗȖȔȕȐȚȤ, ȟȚȖ ȌțȠȈ, ȚȘțȌȕȖȗȖșȚȐȎȐȔȈȧ Ȍȓȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȖȊ, ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȊȣȠȍ ȥȚȐȝ ȚȘȍȝ șȖșȚȖȧȕȐȑ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. ǯȕȈȧ ȥȚȖ, șȓȍȌțȍȚ ȖșȚȈȊȐȚȤ Ȋșȍ ȒȖȘȣșȚȕȣȍ ȕȈȌȍȎȌȣ ȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ ȒȈȒ Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȚȈȒ Ȑ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ. ǺȈȒ, ȖȉȘȍȚȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕțȦ ȔțȌȘȖșȚȤ, ȕțȎȕȖ șȚȈȚȤ ǴȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. ǺǭDzǹǺ 63 ȥȚȈȊȈȕ ȥȊȈ ȔȈȕțȌȎȈȐȘ ȑȖȋȈ-ȕȈȐȗțȕȑȈ-ȉțȌȌȝȐȉȝȐȝ șȊȈȘȚȝȈȝ șȈȘȊȈȚȔȈȕȈ ȌȎȕȍȑȖ ȑȈȚ ȗȈȘȈȚȔȈȐȒȈ-ȌȈȘȠȈȕȈȔ ȥȚȈȊȈȕ — ȚȖ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȔȈȕțȌȎȈȐȝ — ȓȦȌȤȔȐ; ȑȖȋȈ — ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȧȏȐ șȖ ǪșȍȊȣȠȕȐȔ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ; ȕȈȐȗțȕȑȈ — țȔțȌȘȍȕȕȣȔȐ ȖȗȣȚȖȔ; ȉțȌȌȝȐȉȝȐȝ — ȘȈȏțȔȕȣȔȐ; șȊȈ-ȈȘȚȝȈȝ — ȊȣșȠȈȧ ȞȍȓȤ ȎȐȏȕȐ; șȈȘȊȈ-ȈȚȔȈȕȈ — ȊșȍȔȐ șȐȓȈȔȐ; ȌȎȕȍȑȈȝ — ȚȘȍȉțȦȡȍȑ ȗȖȏȕȈȕȐȧ; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȈȧ; ȗȈȘȈ — ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ; ȈȚȔȈ — Ȑ ȌțȠȐ; ȥȒȈ — ȍȌȐȕșȚȊȈ; ȌȈȘȠȈȕȈȔ — ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ. ǹȚȘȍȔȧȡȐȍșȧ Ȓ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ ȌȖȓȎȕȣ ȕȈțȟȐȚȤșȧ ȊȐȌȍȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ Ȑ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖ ȍȌȐȕȣ Ȑ șȖȖȚȕȖșȧȚșȧ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ ȒȈȒ ȞȍȓȖȍ Ȑ ȟȈșȚȤ. ǺȈȒȖȊȖ ȊȣșȠȍȍ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ ȉȣȚȐȧ, Ȑ ȕȍȚ ȐșȚȐȕȣ ȗȘȍȊȣȠȍ ȥȚȖȑ. ǺǭDzǹǺ 64 442


443 ȚȊȈȔ ȥȚȈȟ ȟȝȘȈȌȌȝȈȑȈ ȘȈȌȎȈȕȕ ȈȗȘȈȔȈȚȚȖ ȊȈȟȖ ȔȈȔȈ ȌȎȕȈȕȈ-ȊȐȌȎȕȈȕȈ-șȈȔȗȈȕȕȖ ȌȝȈȘȈȑȈȕȕ ȈȠț șȐȌȝȑȈșȐ ȚȊȈȔ — Țȣ; ȥȚȈȚ — ȥȚȖ; ȠȘȈȌȌȝȈȑȈ — ș ȊȍȘȖȑ Ȑ ȊȍȘȕȖșȚȤȦ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȈȗȘȈȔȈȚȚȈȝ — ȕȍ ȚȍȘȧȧ ȘȈșșțȌȒȈ Ȑ ȕȍ ȖȚȒȓȖȕȧȧșȤ ȖȚ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȗțȚȐ; ȊȈȟȈȝ — șȒȈȏȈȕȕȖȍ; ȔȈȔȈ — ǴȕȖȦ; ȌȎȕȈȕȈ- ȊȐȌȎȕȈȕȈ-șȈȔȗȈȕȕȈȝ — ȖȊȓȈȌȍȊ ȏȕȈȕȐȍȔ Ȑ ȍȋȖ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐȔ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȍȔ; ȌȝȈȘȈȑȈȕ — ȗȘȐȕȧȊ; ȈȠț — șȒȖȘȖ; șȐȌȝȑȈșȐ — ȌȖșȚȐȋȕȍȠȤ ȊȣșȠȍȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ. Ƕ ȞȈȘȤ, ȍșȓȐ Țȣ ȗȘȐȔȍȠȤ ǴȖȐ șȓȖȊȈ, ȖșȊȖȉȖȌȐȊȠȐșȤ ȖȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȦ, ȚȖ șȔȖȎȍȠȤ ȖȉȘȍșȚȐ ȕȍȗȖȒȖȓȍȉȐȔțȦ ȊȍȘț Ȋ Ǵȍȕȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȌȈșȚ Țȍȉȍ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ Ȑ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤ ȍȋȖ Ȋ ȎȐȏȕȐ. ǺȖȋȌȈ Țȣ ȌȖșȚȐȋȕȍȠȤ ȊȣșȠȍȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, ȖȉȘȍȚȧ Ǵȍȕȧ. ǺǭDzǹǺ 65 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȈȠȊȈșȑȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȐȚȚȝȈȔ ǿȐȚȘȈȒȍȚțȔ ȌȎȈȋȈȌ-ȋțȘțȝ ȗȈȠȑȈȚȈș ȚȈșȑȈ ȊȐȠȊȈȚȔȈ ȚȈȚȈȠ ȟȈȕȚȈȘȌȈȌȝȍ ȝȈȘȐȝ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȈȠȊȈșȑȈ — ȏȈȊȍȘȐȊ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȐȚȚȝȈȔ — ȚȈȒ; ǿȐȚȘȈȒȍȚțȔ — ȞȈȘȧ ǿȐȚȘȈȒȍȚț; ȌȎȈȋȈȚȋțȘțȝ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ; ȗȈȠȑȈȚȈȝ — ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ; ȚȈșȑȈ — ȚȖȋȖ; ȊȐȠȊȈ-ȈȚȔȈ — ǹȊȍȘȝȌțȠȈ Ȋșȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȚȈȚȈȝ — ȖȚȚțȌȈ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȕȚȈȘȌȈȌȝȍ — Ȑșȟȍȏ; ȝȈȘȐȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǽȈȘȐ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǯȈȒȖȕȟȐȊ ȕȈșȚȈȊȓȧȚȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț Ȑ ȗȖȖȉȍȡȈȊ ȍȔț, ȟȚȖ Ȗȕ șȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȊȣșȠȐȑ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ Ȑ ȊȣșȠȈȧ ȌțȠȈ, ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ ț ǿȐȚȘȈȒȍȚț șȒȘȣȓșȧ Ȑȏ ȊȐȌț. ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȠȍșȚȕȈȌȞȈȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȀȍșȚȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǾȈȘȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț țȌȖșȚȈȐȊȈȍȚșȧ ȊșȚȘȍȟȐ ș ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ».

Ƚɥɚɜɚ ɫɟɦɧɚɞɰɚɬɚɹ. Ɇɚɬɶ ɉɚɪɜɚɬɢ ɩɪɨɤɥɢɧɚɟɬ ɑɢɬɪɚɤɟɬɭ

DzȘȈȚȒȖȍ șȖȌȍȘȎȈȕȐȍ șȍȔȕȈȌȞȈȚȖȑ ȋȓȈȊȣ ȚȈȒȖȊȖ: Ȋ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȖȚȗțșȚȐȓ ȠțȚȓȐȊȖȍ ȏȈȔȍȟȈȕȐȍ Ȋ ȈȌȘȍș ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȟȍȋȖ ȗȖȓțȟȐȓ ȚȍȓȖ ȈșțȘȈ, ȌȍȔȖȕȈ.

443


444 ǷȖșȓȍ ȊșȚȘȍȟȐ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ ǿȐȚȘȈȒȍȚț șȚȈȓ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȎȐȏȕȤȦ ȕȈ șȊȖȍȔ ȊȖȏȌțȠȕȖȔ ȒȖȘȈȉȓȍ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȎȍȕȡȐȕ ș ȗȓȈȕȍȚȣ ȊȐȌȤȧȌȝȈȘȖȊ. ǷȈȘȧ ȊȣșȖȒȖ Ȋ ȕȍȉȍ, ȖȕȐ ȝȖȘȖȔ ȗȍȓȐ șȓȈȊț ǫȖșȗȖȌț. ǶȌȕȈȎȌȣ, ȗȘȖȓȍȚȈȧ ȕȈȌ ȘȖȡȈȔȐ ȕȈ șȒȓȖȕȈȝ ȋȖȘȣ ǹțȔȍȘț, ǿȐȚȘȈȒȍȚț țȊȐȌȍȓ ȚȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȒȖȚȖȘȣȑ, șȐȌȧ Ȋ ȖȒȘțȎȍȕȐȐ șȐȌȌȝȖȊ, ȟȈȘȈȕȖȊ Ȑ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ, ȖȉȕȐȔȈȓ ǷȈȘȊȈȚȐ. ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȊȖ ȊșȍțșȓȣȠȈȕȐȍ ȗȖșȔȍȧȓșȧ ȕȈȌ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ, ȟȍȔ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓ ǷȈȘȊȈȚȐ Ȑ ȕȈȊȓȍȒ ȕȈ șȍȉȧ ȍȍ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȗȘȐȠȓȖșȤ ȗȖȧȊȐȚȤșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȌȍȔȖȕȈ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ. ǶȌȕȈȒȖ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȕȍ ȐșȗțȋȈȓșȧ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ ǷȈȘȊȈȚȐ Ȑ Ȋ ȖȚȊȍȚ ȗȘȖȐȏȕȍș ȚȈȒȐȍ șȓȖȊȈ: «DzȈȎȌȣȑ, șȒȐȚȈȧșȤ ȗȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț, șȚȘȈȌȈȍȚ ȐȓȐ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ șȊȖȐȝ ȗȘȖȠȓȣȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȈȔ ȕȍȒȖȋȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȐȚȤ ȏȈ șȊȖȍ șȟȈșȚȤȍ ȐȓȐ ȊȐȕȐȚȤ Ȋ șȊȖȐȝ ȉȍȌȈȝ. ǵȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȗȖȓȕȖȑ ȊȓȈșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, Ȕȣ Ȋșȍ Ȏȍ ȔȕȐȔ șȍȉȧ ȝȖȏȧȍȊȈȔȐ șȊȖȍȑ șțȌȤȉȣ. Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, șȖȏȌȈȕȕȖȔ Ȑȏ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȈș ȚȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȓȧȦȚ, Ȑ Ȕȣ ȗȖȗȈȌȈȍȔ ȕȈ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȚȖ ȗȘȖȒȓȐȕȈȦȚ, Ȑ Ȕȣ ȊȣȕțȎȌȍȕȣ ȔțȟȐȚȤșȧ Ȋ ȕȐȏȠȐȝ ȔȐȘȈȝ. ǶȌȕȈȒȖ ȔȍȎȌț ȘȈȍȔ Ȑ ȈȌȖȔ ȕȍȚ ȘȈȏȕȐȞȣ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȑ ȚȖ, Ȑ ȌȘțȋȖȍ — ȓȐȠȤ ȟȈșȚȤ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǵȐȒȈȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ ȕȍ ȊȍȟȕȖ, ȗȖȥȚȖȔț Ȋșȍ ȖȕȐ ȗȘȐȏȘȈȟȕȣ. ǪșȍȔ ȏȌȍșȤ țȗȘȈȊȓȧȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȋșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȊȖȘȍȕȐȍ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ Ȑ ȘȈȏȘțȠȈȍȚșȧ ȗȖ ǭȋȖ ȊȖȓȍ, ȝȖȚȧ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȖșȚȈȍȚșȧ ȉȍȏțȟȈșȚȕȣȔ ȒȖ ȊșȍȔ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȐȔ ȊȖ ȊȘȍȔȍȕȐ Ȑ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȍ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȊȖȘȍȕȐȍȔ țȗȘȈȊȓȧȍȚ ǭȋȖ ȊȕȍȠȕȧȧ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ. ǹȈȔ Ȏȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗȉ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ, ȗȖȔȍȡȈȧ ȍȋȖ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ țșȓȖȊȐȧ». ǹȓȖȊȈ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȗȘȐȊȍȓȐ Ȋ ȐȏțȔȓȍȕȐȍ Ȋșȍ ȊȍȓȐȒȖȍ șȖȉȘȈȕȐȍ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȔ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȓȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ǷȈȘȊȈȚȐ. ǯȈȚȍȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ șȚȈȓ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȚȤ ȊȍȓȐȟȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ǫȖșȗȖȌȈ. Ƕȕ șȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȚȍȘȧȍȚ șȈȔȖȖȉȓȈȌȈȕȐȧ — Ȋ șȟȈșȚȤȍ Ȑ Ȋ ȋȖȘȍ, Ȋ ȘȈȦ ȐȓȐ Ȋ ȈȌț, șȊȖȉȖȌȍȕ ȓȐ Ȗȕ ȖȚ ȊȓȐȧȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ ȐȓȐ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕ ȐȔ. Ǫșȍ ȥȚȖ ȓȐȠȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȗȖȓȦșȈ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ, ȗȖȘȖȎȌȍȕȕȖȑ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȗȖȗȈȌȈȦȚ Ȋ ȚȖȕȒȐȍ Ȑ ȋȘțȉȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȚȍȓȈ Ȑ, ȕȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȐȓȓȦȏȐȐ, ȐșȗȣȚȣȊȈȦȚ ȔȕȐȔȣȍ șȚȘȈȌȈȕȐȧ, ȝȖȚȧ Ȑ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȔȐ ȟȈșȚȐȞȈȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǬȈȎȍ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ șȟȐȚȈȦȚ șȍȉȧ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȔȐ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧȔȐ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȏȈȉȣȊȈȦȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ — ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȍ ȟȈșȚȐȞȣ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ. ǫȓȈȊț ȏȈȊȍȘȠȈȦȚ ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȐȧ Ȋ ȈȌȘȍș ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ǿȐȚȘȈȒȍȚț Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȑȈȚȈȠ ȟȈȕȚȈȘȝȐȚȖ 'ȕȈȕȚȈș ȚȈșȑȈȐ ȒȘȐȚȊȈ ȌȐȠȍ ȕȈȔȈȝ ȊȐȌȑȈȌȝȈȘȈȠ ǿȐȚȘȈȒȍȚțȠ ȟȈȟȈȘȈ ȋȈȋȈȕȍ ȟȈȘȈȝ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȑȈȚȈȝ — Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ (ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ); ȟȈ — Ȑ; ȈȕȚȈȘȝȐȚȈȝ — ȐșȟȍȏȕțȊȠȐȑ; ȈȕȈȕȚȈȝ — ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȣȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȚȈșȑȈȐ — Ȋ ȚȖȔ; ȒȘȐȚȊȈ — șȖȊȍȘȠȐȊ; ȌȐȠȍ — ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ; ȕȈȔȈȝ — ȗȖȒȓȖȕ; ȊȐȌȑȈȌȝȈȘȈȝ — ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȗȓȈȕȍȚȣ ȊȐȌȤȧȌȝȈȘȖȊ; ǿȐȚȘȈȒȍȚțȝ — 444


445 ǿȐȚȘȈȒȍȚț; ȟȈȟȈȘȈ — ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ; ȋȈȋȈȕȍ — Ȋ ȒȖșȔȐȟȍșȒȖȔ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȍ; ȟȈȘȈȝ — șȚȘȈȕșȚȊțȦȡȐȑ. ȀȘȐȓȈ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: ǷȖȒȓȖȕȐȊȠȐșȤ ȊșȓȍȌ ǫȖșȗȖȌț ǨȕȈȕȚȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȞȈȘȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț, ȕȣȕȍ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȊȐȌȤȧȌȝȈȘȖȊ, ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ Ȋ șȚȘȈȕșȚȊȐȍ ȗȖ ȒȖșȔȐȟȍșȒȐȔ ȗȘȖșȚȖȘȈȔ. ǺǭDzǹǺȃ 2 - 3 șȈ ȓȈȒȠȈȔ ȊȈȘȠȈ-ȓȈȒȠȈȕȈȔ ȈȊȑȈȝȈȚȈ-ȉȈȓȍȕȌȘȐȑȈȝ șȚțȑȈȔȈȕȖ ȔȈȝȈ-ȑȖȋȐ ȔțȕȐȉȝȐȝ șȐȌȌȝȈ-ȟȈȘȈȕȈȐȝ ȒțȓȈȟȈȓȍȕȌȘȈ-ȌȘȖȕȐȠț ȕȈȕȈ-șȈȕȒȈȓȗȈ-șȐȌȌȝȐȠț ȘȍȔȍ ȊȐȌȑȈȌȝȈȘȈ-șȚȘȐȉȝȐȘ ȋȈȗȈȑȈȕ ȝȈȘȐȔ ȐȠȊȈȘȈȔ șȈȝ — Ȗȕ (ǿȐȚȘȈȒȍȚț); ȓȈȒȠȈȔ — șȚȖ Țȣșȧȟ; ȊȈȘȠȈ — ȓȍȚ; ȓȈȒȠȈȕȈȔ — ȗȖ șȚȖ Țȣșȧȟ; ȈȊȑȈȝȈȚȈ — ȕȍțȊȧȌȈȦȡȍȑ; ȉȈȓȈ-ȐȕȌȘȐȑȈȝ — ȟȤȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ Ȑ șȐȓȈ ȟțȊșȚȊ; șȚțȑȈȔȈȕȈȝ — ȊȖșșȓȈȊȓȧȍȔȣȑ; ȔȈȝȈ- ȑȖȋȐ — ȊȍȓȐȒȐȑ ȑȖȋ -ȔȐșȚȐȒ; ȔțȕȐȉȝȐȝ — șȊȧȚȣȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ; șȐȌȌȝȈ-ȟȈȘȈȕȈȐȝ — șȐȌȌȝȈȔȐ Ȑ ȟȈȘȈȕȈȔȐ; ȒțȓȈȟȈȓȍȕȌȘȈȌȘȖȕȐȠț — Ȋ ȌȖȓȐȕȈȝ ȋȖȘȣ DzțȓȈȟȈȓȍȕȌȘȈ, ȐȓȐ ǹțȔȍȘț; ȕȈȕȈ-șȈȕȒȈȓȗȈ-șȐȌȌȝȐȠț — ȔȍșȚȖ, ȋȌȍ ȖȉȘȍȚȈȦȚ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ, ȏȈȒȓȦȟȍȕȕȖȍ Ȋ ȖȉȓȈȌȈȕȐȐ ȊȖșȍȔȤȦ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȔȐ șȐȓȈȔȐ; ȘȍȔȍ — ȕȈșȓȈȎȌȈȓșȧ; ȊȐȌȑȈȌȝȈȘȈ- șȚȘȐȉȝȐȝ — ș ȖȉȐȚȈȚȍȓȤȕȐȞȈȔȐ ȗȓȈȕȍȚȣ ȊȐȌȤȧȌȝȈȘȖȊ; ȋȈȗȈȑȈȕ — ȗȖȉțȎȌȈȧ șȓȈȊȐȚȤ; ȝȈȘȐȔ — ǫȖșȗȖȌȈ ǽȈȘȐ, ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȐȠȊȈȘȈȔ — ȊȓȈșȚȍȓȐȕȈ. ǷȘȖșȓȈȊȓȧȍȔȣȑ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ Ȑ șȊȧȚȣȔȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔȐ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ Ȑ ȟȈȘȈȕȈȓȖȒȐ, ǿȐȚȘȈȒȍȚț, șȈȔȣȑ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ Ȑȏ ȑȖȋȖȊ-ȔȐșȚȐȒȖȊ, ȕȈșȓȈȎȌȈȓșȧ ȎȐȏȕȤȦ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȓȍȚ. ǵȍ ȌȘȧȝȓȍȧ Ȑ ȕȍ țȚȘȈȟȐȊȈȧ ȖșȚȘȖȚȣ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȧ, Ȗȕ șȚȘȈȕșȚȊȖȊȈȓ Ȋ ȌȖȓȐȕȈȝ ȋȖȘȣ ǹțȔȍȘț, ȌȈȘțȦȡȐȝ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȊȐȌȈȝ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȝ șȐȓ. ǺȈȔ Ȗȕ ȗȘȖȊȖȌȐȓ ȊȘȍȔȧ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȎȍȕȡȐȕ ș ȗȓȈȕȍȚȣ ȊȐȌȤȧȌȝȈȘȖȊ, ȊȖșȗȍȊȈȧ ȊȔȍșȚȍ ș ȕȐȔȐ ȝȊȈȓț ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț ǽȈȘȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȖȚȧ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǿȐȚȘȈȒȍȚț Ȑ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ Ȋ ȖȒȘțȎȍȕȐȐ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȝ ȎȍȕȡȐȕ ș ȗȓȈȕȍȚȣ ǪȐȌȤȧȌȝȈȘȈȓȖȒȐ, Ȗȕ ȕȍ ȏȈȉȣȊȈȓ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȍȕȐȍȔ ǭȋȖ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ. DzȈȒ țȎȍ ȕȍȖȌȕȖȒȘȈȚȕȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȓȖșȤ ȕȈ ȗȘȈȒȚȐȒȍ, șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ șȓȍȌțȍȚ șȟȐȚȈȚȤ ȚȈȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȖȝȘȈȕȧȍȚ ȟȐșȚȖȚț ȗȘȐ ȓȦȉȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȊȖȏȕȖșȐȚ ȝȊȈȓț ǫȖșȗȖȌț. ǺǭDzǹǺȃ 4 - 5 ȥȒȈȌȈ șȈ ȊȐȔȈȕȍȕȈ ȊȐȠȕț-ȌȈȚȚȍȕȈ ȉȝȈșȊȈȚȈ ȋȐȘȐȠȈȔ ȌȈȌȘȐȠȍ ȋȈȟȟȝȈȕ ȗȈȘȐȚȈȔ șȐȌȌȝȈ-ȟȈȘȈȕȈȐȝ ȈȓȐȕȋȑȈȕȒȐȒȘȐȚȈȔ ȌȍȊȐȔ 445


446 ȉȈȝțȕȈ ȔțȕȐ-șȈȔșȈȌȐ țȊȈȟȈ ȌȍȊȑȈȝ ȠȘȐȕȊȈȕȚȑȈ ȌȎȈȝȈșȖȟȟȈȐș ȚȈȌ-ȈȕȚȐȒȍ ȥȒȈȌȈ — ȖȌȕȈȎȌȣ; șȈȝ — Ȗȕ (ȞȈȘȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț); ȊȐȔȈȕȍȕȈ — ȕȈ ȓȍȚȈȚȍȓȤȕȖȔ ȈȗȗȈȘȈȚȍ; ȊȐȠȕț-ȌȈȚȚȍȕȈ — ȗȖȌȈȘȍȕȕȖȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǪȐȠȕț; ȉȝȈșȊȈȚȈ — ȖșȓȍȗȐȚȍȓȤȕȖ șȐȧȦȡȍȔ; ȋȐȘȐȠȈȔ — ȀȐȊț; ȌȈȌȘȐȠȍ — țȊȐȌȍȓ; ȋȈȟȟȝȈȕ — ȗȘȖȓȍȚȈȧ; ȗȈȘȐȚȈȔ — ȖȒȘțȎȍȕȕȖȋȖ; șȐȌȌȝȈ — ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔȐ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ; ȟȈȘȈȕȈȐȝ — Ȑ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔȐ ȟȈȘȈȕȈȓȖȒȐ; ȈȓȐȕȋȑȈ — ȖȉȕȐȔȈȊȠȍȋȖ; ȈȕȒȐȒȘȐȚȈȔ — șȐȌȧȡțȦ ț ȕȍȋȖ ȕȈ ȒȖȓȍȕȧȝ; ȌȍȊȐȔ — șȊȖȦ șțȗȘțȋț ǷȈȘȊȈȚȐ; ȉȈȝțȕȈ — ȘțȒȖȑ; ȔțȕȐ-șȈȔșȈȌȐ — Ȋ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȐ ȊȍȓȐȒȐȝ șȊȧȚȣȝ; țȊȈȟȈ — șȒȈȏȈȓ; ȌȍȊȑȈȝ — ȉȖȋȐȕȧ ǷȈȘȊȈȚȐ; ȠȘȐȕȊȈȕȚȑȈȝ — ȗȖȒȈ șȓțȠȈȓȈ; ȌȎȈȝȈșȈ — ȘȈșșȔȍȧȓșȧ; țȟȟȈȐȝ — ȋȘȖȔȒȖ; ȚȈȌȈȕȚȐȒȍ — ȕȍȗȖȌȈȓȍȒț. ǶȌȕȈȎȌȣ, ȒȖȋȌȈ ȞȈȘȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȗȘȖȓȍȚȈȓ ȗȖ ȕȍȉț ȕȈ ȖșȓȍȗȐȚȍȓȤȕȖ șȐȧȦȡȍȔ ȊȖȏȌțȠȕȖȔ ȒȖȘȈȉȓȍ, ȗȖȌȈȘȍȕȕȖȔ ȍȔț ǫȖșȗȖȌȖȔ ǪȐȠȕț, Ȗȕ ȏȈȔȍȚȐȓ ȊȕȐȏț ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț Ȋ ȖȒȘțȎȍȕȐȐ șȐȌȌȝȖȊ Ȑ ȟȈȘȈȕȖȊ. ǵȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȊȍȓȐȒȐȝ șȊȧȚȣȝ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȖȌȕȖȑ ȘțȒȖȑ ȖȉȕȐȔȈȓ șȐȌȧȡțȦ ț ȕȍȋȖ ȕȈ ȒȖȓȍȕȧȝ ǷȈȘȊȈȚȐ. ǻȊȐȌȍȊ ȥȚț șȞȍȕț, ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȋȘȖȔȒȖ ȘȈșșȔȍȧȓșȧ Ȑ ȏȈȋȖȊȖȘȐȓ — ȌȈ ȚȈȒ, ȟȚȖ ȍȋȖ șȘȈȏț țșȓȣȠȈȓȈ ǷȈȘȊȈȚȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȗȐȠȍȚ Ȋ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȐ Ȓ ȥȚȖȔț șȚȐȝț: ȉȝȈȒȚȐȔ ȉȝțȚȐȔ ȝȈȘȐȘ ȌȈȚȚȊȈ șȊȈ-ȊȐȟȟȝȍȌȈȕțȉȝțȚȈȑȍ ȌȍȊȑȈȝ ȠȈȗȍȕȈ ȊȘȐȚȘȈȚȊȈȔ ȕȐȚȊȈ ȚȈȔ șȊȈȕȚȐȒȍ 'ȕȈȑȈȚ ǪșȍȊȣȠȕȐȑ ȎȍȓȈȓ șȒȖȘȍȑȠȍȋȖ ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȧ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȈȓȖȒț. ǷȖȥȚȖȔț Ƕȕ țșȚȘȖȐȓ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȕȈȊȓȍȒ ȕȈ șȍȉȧ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ǷȈȘȊȈȚȐ, ȗȖ ȒȖȚȖȘȖȔț Ȗȕ ȘȖȌȐȓșȧ ǪȘȐȚȘȈșțȘȖȑ Ȑ șȔȖȋ Ȋ șȒȖȘȖȔ ȊȘȍȔȍȕȐ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǰșȚȖȘȐȧ ȏȕȈȍȚ ȕȍȔȈȓȖ șȓțȟȈȍȊ, ȒȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖ ȉȍșȗȘȐȟȐȕȕȖȑ ȔȐȓȖșȚȐ ȏȈȉȐȘȈȓ Ȋ ǹȊȖȦ ȖȉȐȚȍȓȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȐȋȘȈȊȠȍȋȖ ȘȖȓȤ ȌȍȔȖȕȈ. ǷȈȘȊȈȚȐ, ȒȈȒ șțȗȘțȋȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȉȣȓȖ ȊȗȖȓȕȍ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖ ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ Ȋ ȖȉȢȧȚȐȧȝ șȊȖȍȋȖ ȔțȎȈ; ȌȈ Ȑ șȈȔ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȕȍ ȘȈȏ ȕȈȉȓȦȌȈȓ ȗȖȌȖȉȕȣȍ șȞȍȕȣ. ǶȌȕȈȒȖ, ȝȖȚȧ Ȋ ȗȖȊȍȌȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȕȍ ȉȣȓȖ ȕȐȟȍȋȖ ȗȘȍȌȖșțȌȐȚȍȓȤȕȖȋȖ, ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȗȖȏȊȖȓȐȓ șȍȉȍ ȊȖ ȊșȍțșȓȣȠȈȕȐȍ ȗȖșȔȍȧȚȤșȧ ȕȈȌ ȕȐȔ, ȟȍȋȖ ȕȍ șȓȍȌȖȊȈȓȖ ȌȍȓȈȚȤ. ǷȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȕȈȊȓȍȒ ȕȈ șȍȉȧ ȏȈșȓțȎȍȕȕȖȍ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ Ȑ ȗȖȔȖȋȓȖ ȍȔț Ȋ șȒȖȘȖȔ ȊȘȍȔȍȕȐ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǺǭDzǹǺ 6 ǿȐȚȘȈȒȍȚțȘ țȊȈȟȈ ȥȠȈ ȓȖȒȈ-ȋțȘțȝ șȈȒȠȈȌ ȌȝȈȘȔȈȔ ȊȈȒȚȈ ȠȈȘȐȘȐȕȈȔ ȈșȚȍ ȔțȒȝȑȈȝ șȈȉȝȈȑȈȔ ȊȈȐ ȔȐȚȝțȕȐ-ȉȝțȑȈ ȉȝȈȘȑȈȑȈ

446


447 ǿȐȚȘȈȒȍȚțȝ țȊȈȟȈ — ȞȈȘȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț șȒȈȏȈȓ; ȥȠȈȝ — ȥȚȖȚ; ȓȖȒȈ- ȋțȘțȝ — ȌțȝȖȊȕȣȑ ȕȈșȚȈȊȕȐȒ Ȋșȍȝ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȍȑ ǪȍȌ; șȈȒȠȈȚ — ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ; ȌȝȈȘȔȈȔ — ȘȍȓȐȋȐȐ; ȊȈȒȚȈ — țȟȐȚȍȓȤ; ȠȈȘȐȘȐȕȈȔ — Ȋșȍȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȈșȚȍ — șȐȌȐȚ; ȔțȒȝȑȈȝ — ȋȓȈȊȈ; șȈȉȝȈȑȈȔ — șȖȉȘȈȕȐȧ; ȊȈȐ — ȐȔȍȕȕȖ; ȔȐȚȝțȕȐ-ȉȝțȑȈ — ȖȉȕȧȊȠȐșȤ; ȉȝȈȘȑȈȑȈ — șȖ șȊȖȍȑ ȎȍȕȖȑ. ǿȐȚȘȈȒȍȚț șȒȈȏȈȓ: ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ — ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȣȝ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȚȍȓȈȝ. Ƕȕ — ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ ȊșȍȋȖ ȔȐȘȈ Ȑ ȖșȕȖȊȖȗȖȓȖȎȕȐȒ ȘȍȓȐȋȐȐ. ǵȍ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖ ȓȐ, ȟȚȖ ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ ț Ȋșȍȝ ȊȍȓȐȒȐȝ șȊȧȚȣȝ Ȗȕ ȖȉȕȐȔȈȍȚ șȊȖȦ șțȗȘțȋț ǷȈȘȊȈȚȐ? ǺǭDzǹǺ 7 ȌȎȈȚȈ-ȌȝȈȘȈș ȚȐȊȘȈ-ȚȈȗȈ ȉȘȈȝȔȈȊȈȌȐ-șȈȉȝȈ-ȗȈȚȐȝ ȈȕȒȐȒȘȐȚȑȈ șȚȘȐȑȈȔ ȟȈșȚȍ ȋȈȚȈ-ȝȘȐȝ ȗȘȈȒȘȐȚȖ ȑȈȚȝȈ ȌȎȈȚȈ-ȌȝȈȘȈȝ — șȖ șȗțȚȈȕȕȣȔȐ ȊȖȓȖșȈȔȐ; ȚȐȊȘȈ-ȚȈȗȈȝ — ȊȖȏȊȣșȐȊȠȐȑșȧ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șțȘȖȊȣȔ ȈșȒȍȏȈȔ; ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐ — șȚȘȖȋȐȝ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȍȑ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ ǪȍȌ; șȈȉȝȈ-ȗȈȚȐȝ — ȋȓȈȊȈ șȖȉȘȈȕȐȧ; ȈȕȒȐȒȘȐȚȑȈ — ȖȉȕȧȊ; șȚȘȐȑȈȔ — ȎȍȕȡȐȕț; ȟȈ — Ȑ; ȈșȚȍ — ȊȖșșȍȌȈȍȚ; ȋȈȚȈ-ȝȘȐȝ — ȉȍȏ șȚȣȌȈ; ȗȘȈȒȘȐȚȈȝ — ȟȍȓȖȊȍȒ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ; ȑȈȚȝȈ — ȚȖȟȕȖ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȟȤȐ ȊȖȓȖșȣ șȗțȚȈȕȣ, șȖȊȍȘȠȐȓ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȈșȒȍȚȐȟȍșȒȐȝ ȗȖȌȊȐȋȖȊ. ǵȍȌȈȘȖȔ Ȗȕ ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȚ ȥȚȖ șȖȉȘȈȕȐȍ șȚȘȖȋȐȝ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȍȑ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȏȈȒȖȕȖȊ. ǶȌȕȈȒȖ Ȗȕ ȗȖșȈȌȐȓ șȍȉȍ ȕȈ ȒȖȓȍȕȐ șțȗȘțȋț Ȑ ȖȉȕȐȔȈȍȚ ȍȍ ȕȈ ȊȐȌț ț șȊȧȚȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȒȈȒ ȓȐȠȐȊȠȐȑșȧ șȚȣȌȈ ȗȘȖșȚȖȑ șȔȍȘȚȕȣȑ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȗȖȕȐȔȈȓ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȊȣȘȈȏȐȓ șȊȖȍ țȌȐȊȓȍȕȐȍ ȚȍȔ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȊȍȌȍȚ șȍȉȧ ȒȈȒ Ȗȉȣȟȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ. Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȗȐȚȈȓ ȖȋȘȖȔȕȖȍ țȊȈȎȍȕȐȍ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȉȣȓ ȗȖȘȈȎȍȕ ȚȍȔ, ȟȚȖ Ȋ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȐ șȊȧȚȣȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ ȚȖȚ Ȋȍȓ șȍȉȧ ȒȈȒ ȉȍșșȚȣȎȐȑ ȗȘȖșȚȖȓȦȌȐȕ. ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȖȚȔȍȟȈȍȚ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȕȍȖȌȖȉȘȐȚȍȓȤȕȖ ȖȚȖȏȊȈȓșȧ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ ȀȐȊȍ, Ȋ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ǬȈȒȠȐ, Ȗȕ ȕȍ ȕȈȕȍș ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ. ǬȈȒȠȈ ȖȚȒȘȣȚȖ ȗȘȍȕȍȉȘȍȋ ȀȐȊȖȑ, ȖȌȕȈȒȖ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȗȘȖșȚȖ ȊȣȘȈȏȐȓ șȊȖȍ țȌȐȊȓȍȕȐȍ ȍȋȖ ȗȖșȚțȗȒȖȔ. ǺǭDzǹǺ 8 ȗȘȈȑȈȠȈȝ ȗȘȈȒȘȐȚȈȠ ȟȈȗȐ șȚȘȐȑȈȔ ȘȈȝȈșȐ ȉȐȉȝȘȈȚȐ ȈȑȈȔ ȔȈȝȈ-ȊȘȈȚȈ-ȌȝȈȘȖ ȉȐȉȝȈȘȚȐ șȈȌȈșȐ șȚȘȐȑȈȔ ȗȘȈȑȈȠȈȝ — ȖȉȣȟȕȖ; ȗȘȈȒȘȐȚȈȝ — ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; șȚȘȐȑȈȔ — ȎȍȕȡȐȕț; ȘȈȝȈșȐ — Ȋ țȒȘȖȔȕȖȔ ȔȍșȚȍ; ȉȐȉȝȘȈȚȐ — ȖȉȕȐȔȈȦȚ; ȈȑȈȔ — Ȗȕ (ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ); ȔȈȝȈ-ȊȘȈȚȈ-ȌȝȈȘȈȝ — ȐșȗȖȓȕȧȦȡȐȑ ȊȍȓȐȒȐȍ ȖȉȍȚȣ; ȉȐȉȝȈȘȚȐ — ȌȍȘȎȐȚ Ȋ ȖȉȢȧȚȐȧȝ; șȈȌȈșȐ — Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȊȍȓȐȒȐȝ șȊȧȚȣȝ; șȚȘȐȑȈȔ — ȎȍȕȡȐȕț. 447


448 ǬȈȎȍ Ȗȉȣȟȕȣȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȖȉȕȐȔȈȦȚ șȊȖȐȝ Ȏȍȕ Ȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȦȚșȧ Ȑȝ ȖȉȡȍșȚȊȖȔ Ȋ țȍȌȐȕȍȕȕȖȔ ȔȍșȚȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȔȖȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ ȌȐȊț ȌȈȊȈȚȤșȧ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǴȈȝȈȌȍȊȈ, ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ Ȑȏ ȈșȒȍȚȖȊ, ȖȚȒȘȖȊȍȕȕȖ ȖȉȕȐȔȈȍȚ șȊȖȦ Ȏȍȕț ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ ț ȊșȍȋȖ șȖȉȘȈȕȐȧ șȊȧȚȣȝ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǴȈȝȈ-ȊȘȈȚȈ-ȌȝȈȘȈȝ — ȥȚȖ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȕȈȘțȠȈȓ ȖȉȍȚ ȞȍȓȖȔțȌȘȐȧ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ șȟȐȚȈȍȚșȧ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȔ șȘȍȌȐ ȑȖȋȖȊ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ Ȗȕ ȖȉȕȐȔȈȓ Ȏȍȕț ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ ț ȊȍȓȐȒȐȝ șȊȧȚȣȝ. ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȗȖ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊț ȖȞȍȕȐȓ ȊȍȓȐȟȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȔȖȋ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȣȔ Ȋ ȓȦȉȖȑ șȐȚțȈȞȐȐ. ǷȖȥȚȖȔț ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȕȐȒȖȋȖ ȕȍ ȖșȒȖȘȉȐȓ, ȕȖ ȗȘȖșȚȖ ȊȣȘȈȏȐȓ șȊȖȍ ȐȏțȔȓȍȕȐȍ. ǺǭDzǹǺ 9 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȈȗȐ ȚȈȟ ȟȝȘțȚȊȈ ȗȘȈȝȈșȑȈȋȈȌȝȈ-ȌȝȐȘ ȕȘȐȗȈ ȚțȠȕȐȔ ȉȈȉȝțȊȈ șȈȌȈșȐ șȈȉȝȑȈȠ ȟȈ ȚȈȌ-ȈȕțȊȘȈȚȈȝ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȈȗȐ — ȚȈȒȎȍ; ȚȈȚ — ȚȖ; ȠȘțȚȊȈ — țșȓȣȠȈȊ; ȗȘȈȝȈșȑȈ — țȓȣȉȈȧșȤ; ȈȋȈȌȝȈ-ȌȝȐȝ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȣȔ ȘȈȏțȔȖȔ; ȕȘȐȗȈ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȚțȠȕȐȔ — ȔȖȓȟȈȓȐȊȣȔ; ȉȈȉȝțȊȈ — ȖșȚȈȓșȧ; șȈȌȈșȐ — Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ; șȈȉȝȑȈȝ — Ȋșȍ șȖȉȘȈȊȠȐȍșȧ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȚȈȚ- ȈȕțȊȘȈȚȈȝ — ȗȖșȓȍȌȖȊȈȓȐ ȗȘȐȔȍȘț ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ (ȝȘȈȕȧ ȔȖȓȟȈȕȐȍ). ȀȘȐȓȈ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Ƕ ȞȈȘȤ, țșȓȣȠȈȊ ȘȍȟȐ ǿȐȚȘȈȒȍȚț, ȊșȍȔȖȋțȡȐȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȟȤȐ ȗȖȏȕȈȕȐȧ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȣ, ȖșȚȈȓșȧ ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȣȔ Ȑ ȓȐȠȤ ȔȖȓȟȈ țȓȣȉȕțȓșȧ Ȋ ȖȚȊȍȚ. ǪșȓȍȌ ȏȈ ȕȐȔ ȗȘȖȔȖȓȟȈȓȐ Ȑ Ȋșȍ ȟȓȍȕȣ șȖȉȘȈȕȐȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǾȍȓȤ, ȒȖȚȖȘțȦ ȗȘȍșȓȍȌȖȊȈȓ ǿȐȚȘȈȒȍȚț șȊȖȐȔȐ ȕȍȖȌȖȉȘȐȚȍȓȤȕȣȔȐ ȘȍȟȈȔȐ Ȋ ȈȌȘȍș ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȌȖȊȖȓȤȕȖ ȚȈȐȕșȚȊȍȕȕȈ, Ȑ ȖȉȣȟȕȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț ȗȖȕȧȚȤ ȍȍ ȕȍ ȗȖȌ șȐȓț. ǶȌȕȈȒȖ ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȖȚȔȍȟȈȍȚ Ȋ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ — șȈȔȣȑ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȑ Ȑȏ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ Ȑ ȖȌȐȕ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȌȍȓȈȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ țȋȖȌȕȖ. ǬȈȎȍ ȍșȓȐ Ȗȕ ȊȕȍȠȕȍ ȊȍȌȍȚ șȍȉȧ ȒȈȒ Ȗȉȣȟȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȦȡȐȑ ȗȘȈȊȐȓȈȔȐ ȗȘȐșȚȖȑȕȖșȚȐ, ȥȚȖ ȕȐșȒȖȓȤȒȖ ȕȍ țȔȈȓȧȍȚ ȍȋȖ ȊȍȓȐȟȐȧ. ǶȌȕȈȒȖ ȉȍȌȈ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ șȘȍȌȐ Ȗȉȣȟȕȣȝ ȓȦȌȍȑ ȔȖȋțȚ ȕȈȑȚȐșȤ ȎȍȓȈȦȡȐȍ ȗȖȌȘȈȎȈȚȤ ȗȖȊȍȌȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ- ȋȐȚȍ» (3.21) țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ: ȑȈȌ ȑȈȌ ȈȟȈȘȈȚȐ ȠȘȍȠȚȝȈș ȚȈȚ ȚȈȌ ȥȊȍȚȈȘȖ ȌȎȈȕȈȝ șȈ ȑȈȚ ȗȘȈȔȈȕȈȔ ȒțȘțȚȍ ȓȖȒȈș ȚȈȌ ȈȕțȊȈȘȚȈȚȍ «ȟȚȖ ȉȣ ȕȐ ȌȍȓȈȓ ȊȍȓȐȒȐȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ șȓȍȌțȦȚ ȍȋȖ ȗȘȐȔȍȘț. ǰ ȒȈȒȐȍ ȉȣ ȕȖȘȔȣ Ȗȕ ȕȐ țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȓ șȊȖȐȔ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ, Ȑȝ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ ȊȍșȤ ȔȐȘ». DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, șȊȖȐȔ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȔȖȋ ȌȈȚȤ ȕȍȌȈȓȍȒȐȔ ȓȦȌȧȔ, ȊȘȖȌȍ ǬȈȒȠȐ, ȗȖȊȖȌ Ȍȓȧ ȒȘȐȚȐȒȐ, ȏȈ ȒȖȚȖȘțȦ ȐȔ ȗȘȐȠȓȖșȤ ȉȣ ȊȗȖșȓȍȌșȚȊȐȐ ȎȍșȚȖȒȖ ȗȖȗȓȈȚȐȚȤșȧ. ǷȖȥȚȖȔț ȞȈȘȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȗȖȗȣȚȈȓșȧ țȉȍȌȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț 448


449 ȐȏȔȍȕȐȚȤ șȊȖȍ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ, ȟȚȖȉȣ ȕȍ ȗȘȖȊȖȞȐȘȖȊȈȚȤ ȓȦȌȍȑ ȕȈ ȒȘȐȚȐȒț Ȑ ȕȍ ȖȉȘȍȒȈȚȤ Ȑȝ ȕȈ ȚȧȎȒțȦ țȟȈșȚȤ ȖșȒȖȘȉȐȚȍȓȍȑ. ǺȖȚ, ȒȚȖ șȟȐȚȈȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǪȐȠȕț, ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȑ ȉȍȏțȗȘȍȟȕȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȤȦ Ȑ ȗȘȐȗȐșȣȊȈȍȚ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȌȈȎȍ ȚȈȒȐȔ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, șȒȓȖȕȕȖșȚȤ Ȓ ȈȔȖȘȈȓȤȕȖȔț ȗȖȊȍȌȍȕȐȦ, șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȕȍȗȘȖșȚȐȚȍȓȤȕȖȍ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ. ǪȏȊȍșȐȊ Ȋșȍ ȥȚȐ șȖȖȉȘȈȎȍȕȐȧ, ȞȈȘȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȘȍȠȐȓșȧ ȕȈ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕțȦ ȘȍȏȒȖșȚȤ Ȋ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȍȑ ȋȓțȉȖȒȖȑ ȔțȌȘȖșȚȐ, ȗȖȕȧȓ ȕȈȔȍȘȍȕȐȧ ǿȐȚȘȈȒȍȚț Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȐȟțȚȤ ȕȍ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓșȧ; ȕȈȗȘȖȚȐȊ, Ȋ ȖȚȊȍȚ Ȗȕ ȗȘȖșȚȖ țȓȣȉȕțȓșȧ Ȑ ȗȘȖȔȖȓȟȈȓ. ǴȖȚȐȊȣ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȚȈȒȎȍ ȉȣȓȐ ȧșȕȣ Ȑ ȔțȌȘȍȞȈȔ, ȖȒȘțȎȈȊȠȐȔ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊșȓȍȌ ȏȈ șȊȖȐȔ țȟȐȚȍȓȍȔ ȚȖȎȍ ȕȍ ȗȘȖȘȖȕȐȓȐ ȕȐ șȓȖȊȈ. ǭșȓȐ ȉȣ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȊȠȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ șȖȟȓȐ, ȟȚȖ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȖșȒȖȘȉȐȓ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȖȕȐ ȉȣ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ ȏȈȚȒȕțȓȐ țȠȐ Ȑ ȗȖȒȐȕțȓȐ ȥȚȖ ȔȍșȚȖ. ǺǭDzǹǺ 10 ȐȚȑ ȈȚȈȌ-ȊȐȘȑȈ-ȊȐȌțȠȐ ȉȘțȊȈȕȍ ȉȈȝȊ-ȈȠȖȉȝȈȕȈȔ ȘțȠȈȝȈ ȌȍȊȐ ȌȝȘȐȠȚȈȑȈ ȕȐȘȌȎȐȚȈȚȔȈȉȝȐȔȈȕȐȕȍ ȐȚȐ — ȚȈȒ; Ȉ-ȚȈȚ-ȊȐȘȑȈ-ȊȐȌțȠȐ — ȕȍ ȏȕȈȊȠȐȑ Ȗ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ; ȉȘțȊȈȕȍ — ȒȖȋȌȈ șȒȈȏȈȓ; ȉȈȝț-ȈȠȖȉȝȈȕȈȔ — ȕȍȌȖșȚȖȑȕȣȑ ȗȖșȚțȗȖȒ (ȒȘȐȚȐȒȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ); ȘțȠȈ — ȋȕȍȊȕȖ; ȈȝȈ — șȒȈȏȈȓȈ; ȌȍȊȐ — ȉȖȋȐȕȧ ǷȈȘȊȈȚȐ; ȌȝȘȐȠȚȈȑȈ — ȌȍȘȏȒȖȔț (ǿȐȚȘȈȒȍȚț); ȕȐȘȌȎȐȚȈ-ȈȚȔȈ — ȖȉțȏȌȈȊȠȐȔ ȟțȊșȚȊȈ; ȈȉȝȐȔȈȕȐȕȍ — șȟȐȚȈȊȠȍȔț șȍȉȧ. ǵȍ ȗȖȕȐȔȈȧ ȌȖ ȒȖȕȞȈ ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ ǷȈȘȊȈȚȐ, ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȕȍȓȍșȚȕȖ ȖȚȖȏȊȈȓșȧ Ȗȉ Ȑȝ ȗȖȊȍȌȍȕȐȐ. ǹȊȖȐȔȐ ȌȍȘȏȒȐȔȐ ȘȍȟȈȔȐ Ȗȕ ȗȘȐȊȍȓ ȉȖȋȐȕȦ ǷȈȘȊȈȚȐ Ȋ șȚȘȈȠȕȣȑ ȋȕȍȊ, Ȑ ȚȈ ȗȘȐȕȧȓȈșȤ ȖȚȟȐȚȣȊȈȚȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȖȏȖȔȕȐȓ, ȟȚȖ ȊȓȈȌȍȍȚ șȖȉȖȑ ȓțȟȠȍ, ȟȍȔ șȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȖȚȧ ț ǿȐȚȘȈȒȍȚț Ȑ Ȋ Ȕȣșȓȧȝ ȕȍ ȉȣȓȖ ȖșȒȖȘȉȓȧȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȍȔț Ȋșȍ Ȏȍ ȕȍ șȓȍȌȖȊȈȓȖ țȗȘȍȒȈȚȤ ȍȋȖ, ȝȖȚȧ ȚȖȚ Ȑ Ȋȍȓ șȍȉȧ ȊȖȗȘȍȒȐ ȖȉȣȟȈȧȔ, ȗȘȐȕȧȚȣȔ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ. DzȈȒ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȚȍȌȎȐȑȈșȈȔ ȕȈ ȌȖȠȈȑȈ: ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ — ȗȘȐȏȕȈȒ ȉȍȏțȗȘȍȟȕȖșȚȐ. DzȚȖ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȉțȌȍȚ țȗȘȍȒȈȚȤ ǹȖȓȕȞȍ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȓțȟȐ ȊȣȗȈȘȐȊȈȦȚ ȔȖȟț ȕȈ țȓȐȞȍ? ǵȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗȉ Ȗȉȣȟȕȣȝ ȓȦȌȧȝ, ȌȈȎȍ ȊȣȌȈȦȡȐȍșȧ ȓȐȟȕȖșȚȐ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȘȐȞȈȚȤ Ȗȉȓȍȟȍȕȕȣȝ ȊȣșȠȍȑ ȊȓȈșȚȤȦ. ǿȐȚȘȈȒȍȚț șȓȍȌȖȊȈȓȖ ȉȣ ȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ șȊȖȍ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ, ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȊȣȠȍ ȒȘȐȚȐȒȐ. ǩȍȌȈ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȉȣȓȈ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȗȕ, șȚȈȊ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȣ, ȕȍȔȕȖȋȖ ȊȖȏȋȖȘȌȐȓșȧ ǭȋȖ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤȦ Ȓ șȍȉȍ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȘȍȠȐȓ, ȟȚȖ ȚȍȗȍȘȤ ȊȗȘȈȊȍ ȗȖțȟȈȚȤ ȒȖȋȖ țȋȖȌȕȖ, ȌȈȎȍ șȈȔȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț. ǶȌȕȈȒȖ ȚȈȒȈȧ ȋȖȘȌȖșȚȤ ȕȍȗȖȏȊȖȓȐȚȍȓȤȕȈ Ȍȓȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ǪȈȑȠȕȈȊ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ ȒȖ ȊșȍȔ, ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȊȈȧșȤ ȒȘȖȚȒȐȔ Ȑ șȔȐȘȍȕȕȣȔ. ȚȘȐȕȈȌ ȈȗȐ șțȕȐȟȍȕȈ ȚȈȘȖȘ ȈȗȐ șȈȝȐȠȕțȕȈ ȈȔȈȕȐȕȈ ȔȈȕȈȌȍȕȈ ȒȐȘȚȈȕȐȑȈȝ șȈȌȈ ȝȈȘȐȝ 449


450 «ǷȖȊȚȖȘȧȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ șȓȍȌțȍȚ Ȋ șȔȐȘȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ țȔȈ, șȟȐȚȈȧ șȍȉȧ ȕȐȎȍ șȖȓȖȔȣ, ȊȈȓȧȦȡȍȑșȧ ȕȈ țȓȐȞȍ. ǵțȎȕȖ șȚȈȚȤ ȚȍȘȗȍȓȐȊȍȍ ȌȍȘȍȊȈ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȓȖȎȕȖȑ ȋȖȘȌȖșȚȐ Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȉȣȚȤ ȋȖȚȖȊȣȔ ȖȒȈȏȈȚȤ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ȌȘțȋȐȔ. ǺȖȓȤȒȖ Ȋ ȚȈȒȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ țȔȈ ȔȖȎȕȖ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ». ǪȈȑȠȕȈȊț ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȚȤ ȕȐȒȍȔ. dzțȟȠȍ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȒȘȖȚȒȐȔ Ȑ șȔȐȘȍȕȕȣȔ Ȑ ȗȘȖșȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ. DzȈȒ țȒȈȏȣȊȈȍȚ șȓȖȊȖ ȕȐȘȌȎȐȚȈȚȔȈȉȝȐȔȈȕȐȕȍ, ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȘȍȠȐȓ, ȟȚȖ ȊȓȈȌȍȍȚ șȖȉȖȑ ȓțȟȠȍ șȈȔȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȝȖȚȧ ȕȈ Ȍȍȓȍ ȥȚȖ ȉȣȓȖ ȌȈȓȍȒȖ ȕȍ ȚȈȒ. ǷȖȥȚȖȔț ȍȋȖ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ Ȑ ȊȣȏȊȈȓȖ ȋȕȍȊ ȔȈȚȍȘȐ ǷȈȘȊȈȚȐ. ǺǭDzǹǺ 11 ȠȘȐ-ȗȈȘȊȈȚȑ țȊȈȟȈ ȈȑȈȔ ȒȐȔ ȈȌȝțȕȈ ȓȖȒȍ ȠȈșȚȈ ȌȈȕȌȈ-ȌȝȈȘȈȝ ȗȘȈȉȝțȝ ȈșȔȈȌ-ȊȐȌȝȈȕȈȔ ȌțȠȚȈȕȈȔ ȕȐȘȓȈȌȎȌȎȈȕȈȔ ȟȈ ȊȐȗȘȈȒȘȐȚ ȠȘȐ-ȗȈȘȊȈȚȐ țȊȈȟȈ — ȉȖȋȐȕȧ ǷȈȘȊȈȚȐ șȒȈȏȈȓȈ; ȈȑȈȔ — ȥȚȖȚ; ȒȐȔ — ȟȚȖ; ȈȌȝțȕȈ — ȚȍȗȍȘȤ; ȓȖȒȍ — ȔȐȘȈ; ȠȈșȚȈ — ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ; ȌȈȕȌȈ-ȌȝȈȘȈȝ — ȌȍȘȎȈȡȐȑ ȒȈȘȈȦȡȐȑ Ȏȍȏȓ; ȗȘȈȉȝțȝ — ȋȖșȗȖȌȐȕ; ȈșȔȈȚ-ȊȐȌȝȈȕȈȔ — ȕȈȔ ȗȖȌȖȉȕȣȝ; ȌțȠȚȈȕȈȔ — ȗȖȘȖȟȕȣȝ; ȕȐȘȓȈȌȎȌȎȈȕȈȔ — ȉȍșșȚȣȎȐȝ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȊȐȗȘȈȒȘȐȚ — ȉȓȦșȚȐȚȍȓȤ. ǩȖȋȐȕȧ ǷȈȘȊȈȚȐ șȒȈȏȈȓȈ: ǵȍțȎȍȓȐ ȥȚȖȚ ȊȣșȒȖȟȒȈ ȚȍȗȍȘȤ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȗȖșȚ ȉȓȦșȚȐȚȍȓȧ ȕȘȈȊȖȊ Ȑ ȍȔț ȗȖȏȊȖȓȍȕȖ ȕȈȒȈȏȣȊȈȚȤ ȉȍșșȚȣȌȕȐȒȖȊ, ȊȘȖȌȍ ȕȈș? ǵȍțȎȍȓȐ ȍȔț ȌȖȊȍȘȍȕ ȒȈȘȈȦȡȐȑ Ȏȍȏȓ ȗȘȈȊȖșțȌȐȧ? ǹ ȒȈȒȐȝ ȥȚȖ ȗȖȘ Ȗȕ șȚȈȓ ȍȌȐȕȖȊȓȈșȚȕȣȔ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȔȐȘȈ? ǺǭDzǹǺ 12 ȕȈ ȕȈ ȕȈ ȑȍ

ȊȍȌȈ ȌȝȈȘȔȈȔ ȒȐȓȈ ȗȈȌȔȈȑȖȕȐȘ ȉȘȈȝȔȈ-ȗțȚȘȈ ȉȝȘȐȋț-ȕȈȘȈȌȈȌȑȈȝ ȊȈȐ ȒțȔȈȘȈȝ ȒȈȗȐȓȖ ȔȈȕțȠ ȟȈ ȕȖ ȕȐȠȍȌȝȈȕȚȑ ȈȚȐ-ȊȈȘȚȐȕȈȔ ȝȈȘȈȔ

ȕȈ — ȕȍ; ȊȍȌȈ — ȏȕȈȍȚ; ȌȝȈȘȔȈȔ — ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ ȘȍȓȐȋȐȐ; ȒȐȓȈ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȗȈȌȔȈȑȖȕȐȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȕȈ — ȕȐ; ȉȘȈȝȔȈ-ȗțȚȘȈȝ — șȣȕȖȊȤȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ; ȉȝȘȐȋț — ǩȝȘȐȋț; ȕȈȘȈȌȈ — ǵȈȘȈȌȈ ǴțȕȐ; ȈȌȑȈȝ — Ȑ ȌȘțȋȐȍ; ȕȈ — ȕȐ; ȊȈȐ — ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȒțȔȈȘȈȝ — ȟȍȚȊȍȘȖ DzțȔȈȘȖȊ (ǹȈȕȈȒȈ, ǹȈȕȈȚ-ȒțȔȈȘ, ǹȈȕȈȕȌȈ Ȑ ǹȈȕȈȚȈȕȈ); ȒȈȗȐȓȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ DzȈȗȐȓȈ; ȔȈȕțȝ — șȈȔ ǴȈȕț; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȑȍ — ȒȖȚȖȘȣȍ; ȕȖ — ȕȍ; ȕȐȠȍȌȝȈȕȚȐ — ȖșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȦȚ; ȈȚȐ-ȊȈȘȚȐȕȈȔ — ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȊȣȠȍ ȏȈȒȖȕȖȊ Ȑ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȑ; ȝȈȘȈȔ — ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț. ǻȊȣ, ȕȐ ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ Ȑȏ ȓȖȚȖșȈ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȕȐ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ǩȝȘȐȋț Ȑ ǵȈȘȈȌȈ, ȕȐ ȟȍȚȊȍȘȖ DzțȔȈȘȖȊ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǹȈȕȈȚ-ȒțȔȈȘȖȔ, ȗȖȝȖȎȍ, ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȕȈȦȚ Ȗ ȏȈȒȖȕȈȝ ȘȍȓȐȋȐȐ! ǯȈȉȣȓȐ Ȗ ȕȐȝ Ȑ ǴȈȕț ș DzȈȗȐȓȖȑ — ȐȕȈȟȍ ȗȖȟȍȔț ȖȕȐ ȕȍ ȗȖȗȣȚȈȓȐșȤ ȗȖȗȘȈȊȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț? ǺǭDzǹǺ 13 450


451 ȥȠȈȔ ȈȕțȌȝȑȍȑȈ-ȗȈȌȈȉȌȎȈ-ȑțȋȔȈȔ ȌȎȈȋȈȌ-ȋțȘțȔ ȔȈȕȋȈȓȈ-ȔȈȕȋȈȓȈȔ șȊȈȑȈȔ ȑȈȝ ȒȠȈȚȘȈ-ȉȈȕȌȝțȝ ȗȈȘȐȉȝțȑȈ șțȘȐȕ ȗȘȈȠȈșȚȐ ȌȝȘȐȠȚȈș ȚȈȌ ȈȑȈȔ ȝȐ ȌȈȕȌȑȈȝ ȥȠȈȔ — Ȋșȍȝ Ȑȝ (ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ); ȈȕțȌȝȑȍȑȈ — ȌȖșȚȖȑȕȣȍ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ; ȗȈȌȈ-ȈȉȌȎȈ-ȑțȋȔȈȔ — ȟȤȐ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ; ȌȎȈȋȈȚ- ȋțȘțȔ — ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȕȈșȚȈȊȕȐȒȈ ȊșȍȋȖ ȔȐȘȈ; ȔȈȕȋȈȓȈ-ȔȈȕȋȈȓȈȔ — ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȧȦȡȍȋȖ ȊȣșȠȐȑ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȑ ȗȘȐȕȞȐȗ; șȊȈȑȈȔ — șȈȔ; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȒȠȈȚȘȈ-ȉȈȕȌȝțȝ — ȕȐȏȠȐȑ Ȑȏ ȒȠȈȚȘȐȍȊ; ȗȈȘȐȉȝțȑȈ — ȗȘȍȏȘȍȊ; șțȘȐȕ — ȗȖȓțȉȖȋȖȊ (ǩȘȈȝȔț Ȑ ȌȘțȋȐȝ); ȗȘȈȠȈșȚȐ — ȖșțȎȌȈȍȚ; ȌȝȘȐȠȚȈȝ — ȌȍȘȏȒȐȑ; ȚȈȚ — ȗȖȥȚȖȔț; ȈȑȈȔ — Ȗȕ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȌȈȕȌȑȈȝ — ȗȖȌȓȍȎȐȚ ȕȈȒȈȏȈȕȐȦ. ȅȚȖȚ ǿȐȚȘȈȒȍȚț — ȝțȌȠȐȑ Ȑȏ ȘȖȌȈ ȒȠȈȚȘȐȍȊ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȋ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȐ ǩȘȈȝȔȣ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȗȕ ȗȖșȔȍȓ ȖșȒȖȘȉȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȟȤȐ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ȖȕȐ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ șȖȏȍȘȞȈȦȚ Ȋ șȊȖȍȑ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ — ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȘȍȓȐȋȐȐ Ȑ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȗȖȥȚȖȔț ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȕȍșȚȐ ȏȈșȓțȎȍȕȕȖȍ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫșȍ ȖȒȘțȎȈȊȠȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȉȣȓȐ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔȐ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ Ȑ ȖșȖȏȕȈȊȠȐȔȐ șȍȉȧ ȌțȠȈȔȐ, ȖȌȕȈȒȖ ȕȐȒȖȋȖ Ȑȏ ȕȐȝ ȕȍ ȊȖȏȔțȚȐȓȖ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȉȕȐȔȈȓ șȐȌȍȊȠțȦ ț ȕȍȋȖ ȕȈ ȒȖȓȍȕȧȝ ȉȖȋȐȕȦ ǷȈȘȊȈȚȐ. ǿȐȚȘȈȒȍȚț Ȏȍ ȗȖȏȊȖȓȐȓ șȍȉȍ țȗȘȍȒȕțȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȏȈ ȟȚȖ, ȗȖ ȔȕȍȕȐȦ ǷȈȘȊȈȚȐ, ȏȈșȓțȎȐȊȈȓ șțȘȖȊȖȋȖ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 14 ȕȈȑȈȔ ȈȘȝȈȚȐ ȊȈȐȒțȕȚȝȈȗȈȌȈ-ȔțȓȖȗȈșȈȘȗȈȕȈȔ șȈȔȉȝȈȊȐȚȈ-ȔȈȚȐȝ șȚȈȉȌȝȈȝ șȈȌȝțȉȝȐȝ ȗȈȘȑțȗȈșȐȚȈȔ ȕȈ — ȕȍ; ȈȑȈȔ — ȥȚȖȚ ȟȍȓȖȊȍȒ; ȈȘȝȈȚȐ — ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ; ȊȈȐȒțȕȚȝȈ-ȗȈȌȈ-ȔțȓȈțȗȈșȈȘȗȈȕȈȔ — ȖȉȘȍșȚȐ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț; șȈȔȉȝȈȊȐȚȈȔȈȚȐȝ — șȓȐȠȒȖȔ Ȗ șȍȉȍ ȊȖȏȖȔȕȐȊȠȍȋȖ; șȚȈȉȌȝȈȝ — ȕȈȋȓȍȞ; șȈȌȝțȉȝȐȝ — ȊȍȓȐȒȐȔȐ șȊȧȚȣȔȐ; ȗȈȘȑțȗȈșȐȚȈȔ — ȗȖȟȐȚȈȍȔȖȋȖ. ǻșȗȍȝ ȊșȒȘțȎȐȓ ȍȔț ȋȖȓȖȊț Ȑ ȏȈșȚȈȊȐȓ ȗȖȊȍȘȐȚȤ Ȋ șȖȉșȚȊȍȕȕțȦ ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ. ǺȈȒȐȔ ȕȈȋȓȍȞȈȔ, ȖșȓȍȗȓȍȕȕȣȔ ȔȈȕȐȍȑ ȊȍȓȐȟȐȧ, ȕȍȚ ȔȍșȚȈ ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȒȖȚȖȘȣȔ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ Ȋșȍ șȊȧȚȣȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȌțȔȈȚȤ, ȉțȌȚȖ ȌȖșȚȐȋ ȉȖȓȤȠȐȝ țșȗȍȝȖȊ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ, Ȗȕ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȎȍȘȚȊȖȑ ȋȖȘȌȖșȚȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȓȐȠȈȍȚ ȍȋȖ ȗȘȈȊȈ ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ ȗȖȌ șȍȕȤȦ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ. ǯȌȍșȤ țȔȍșȚȕȖ șȕȖȊȈ ȊșȗȖȔȕȐȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȟȈȑȚȈȕȤȐ: ȚȘȐȕȈȌ ȈȗȐ șțȕȐȟȍȕȈ ȚȈȘȖȘ ȈȗȐ șȈȝȐȠȕțȕȈ ȈȔȈȕȐȕȈ ȔȈȕȈȌȍȕȈ 451


452 ȒȐȘȚȈȕȐȑȈȝ șȈȌȈ ȝȈȘȐȝ «ǹȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ șȓȍȌțȍȚ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ Ȋ șȔȐȘȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ țȔȈ, șȟȐȚȈȧ șȍȉȧ ȕȐȎȍ șȖȓȖȔȣ, ȊȈȓȧȦȡȍȑșȧ ȕȈ țȓȐȞȍ. ǵțȎȕȖ șȚȈȚȤ ȚȍȘȗȍȓȐȊȍȍ ȌȍȘȍȊȈ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȓȖȎȕȖȑ ȋȖȘȌȖșȚȐ Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȉȣȚȤ ȋȖȚȖȊȣȔ ȖȒȈȏȈȚȤ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ȌȘțȋȐȔ. ǺȖȓȤȒȖ Ȋ ȚȈȒȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ țȔȈ ȔȖȎȕȖ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ». ǵȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȖȉȘȍșȚȐ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȍ șȚȈȊ ȒȘȖȚȒȐȔ Ȑ șȔȐȘȍȕȕȣȔ. ǺǭDzǹǺ 15 ȈȚȈȝ ȗȈȗȐȑȈșȐȔ ȑȖȕȐȔ ȈșțȘȐȔ ȑȈȝȐ ȌțȘȔȈȚȍ ȑȈȚȝȍȝȈ ȉȝțȑȖ ȔȈȝȈȚȈȔ ȕȈ ȒȈȘȚȈ ȗțȚȘȈ ȒȐȓȉȐȠȈȔ ȈȚȈȝ — ȗȖȥȚȖȔț; ȗȈȗȐȑȈșȐȔ — Ȋ ȋȘȍȝȖȊȕțȦ; ȑȖȕȐȔ — ȜȖȘȔț ȎȐȏȕȐ; ȈșțȘȐȔ — ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒțȦ; ȑȈȝȐ — ȖȚȗȘȈȊȓȧȑșȧ; ȌțȘȔȈȚȍ — ȌȍȘȏȒȐȑ; ȑȈȚȝȈ — ȟȚȖȉȣ; ȐȝȈ — Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ; ȉȝțȑȈȝ — ȊȕȖȊȤ; ȔȈȝȈȚȈȔ — ȊȍȓȐȒȐȔ; ȕȈ — ȕȍ; ȒȈȘȚȈ — ȕȈȕȖșȐȓ; ȗțȚȘȈ — șȣȕ ȔȖȑ; ȒȐȓȉȐȠȈȔ — ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ. ǹȣȕ ȔȖȑ, ȏȈ ȌȍȘȏȖșȚȤ Țȍȉȍ ȗȘȍȌșȚȖȐȚ ȗȖȧȊȐȚȤșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȋ ȋȘȍȝȖȊȕȖȔ Ȑ ȕȐȏȒȖȔ ȘȖȌț ȌȍȔȖȕȖȊ, ȟȚȖȉȣ ȊȗȘȍȌȤ Țȣ ȕȍ ȕȈșȔȍȝȈȓșȧ ȕȈȌ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔȐ, șȊȧȚȣȔȐ ȌțȠȈȔȐ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ ȐȏȉȍȋȈȚȤ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ, ȓțȟȠȐȔ șȘȍȌȐ ȒȖȚȖȘȣȝ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ. ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț Ȋ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȝ ȀȘȐȓȍ Ǹțȗȍ ǫȖșȊȈȔȐ șȘȈȊȕȐȓ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ȊȈȑȠȕȈȊȈ ș ȉȍȠȍȕȣȔ șȓȖȕȖȔ (ȝȈȚȐ ȔȈȚȈ) . ǯȈȉȍȎȈȊ Ȋ ȞȊȍȚțȡȐȑ șȈȌ, ȉȍȠȍȕȣȑ șȓȖȕ ȊȣȚȈȗȚȣȊȈȍȚ ȍȋȖ. ǺȈȒȖȑ Ȏȍ țȘȖȕ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȕȈȕȖșȐȚ ȉȍȠȍȕȣȑ șȓȖȕ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ȊȈȑȠȕȈȊȈ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ș ȊȈȑȠȕȈȊȈȔȐ ȕțȎȕȖ ȉȣȚȤ ȒȘȈȑȕȍ ȖșȔȖȚȘȐȚȍȓȤȕȣȔ Ȑ ȕȍ ȌȖȗțșȒȈȚȤ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ Ȑȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ. ǴȈȚȤ ǷȈȘȊȈȚȐ ȉȣȓȈ ȗȘȈȊȈ, ȕȈȒȈȏȣȊȈȧ ǿȐȚȘȈȒȍȚț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖșȔȍȓ ȌȍȘȏȒȖ ȖȚȟȐȚȈȚȤ ǴȈȝȈȌȍȊț, ȊȣșȠȍȋȖ ȖȚȞȈ Ȋșȍȝ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȖȚȞȖȔ, Ȉ ǬțȘȋț — ȔȈȚȍȘȤȦ. ǿȐșȚȣȑ ȊȈȑȠȕȈȊ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȖșȚȖ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ șȊȖȐȔ ȌȍȓȖȔ, Ȉ ȕȍ ȐșȒȈȚȤ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȐ Ȋ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ. ȅȚȖ șȈȔȖȍ ȉȍȏȖȗȈșȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. ǰȕȈȟȍ, ȗȘȐȊȣȒȕțȊ ȒȘȐȚȐȒȖȊȈȚȤ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ, Ȕȣ ȘȐșȒțȍȔ ȖȌȕȈȎȌȣ șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȍ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ, țȗȘȍȒȕțȊ ȌȘțȋȖȋȖ ȊȈȑȠȕȈȊȈ. DzȖȕȍȟȕȖ, ǿȐȚȘȈȒȍȚț Ȑ șȈȔ ȉȣȓ ȊȈȑȠȕȈȊȖȔ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȔȖȋ țȌȐȊȐȚȤșȧ ȗȘȖȒȓȧȚȐȦ ǷȈȘȊȈȚȐ. ǷȘȍȌȊȐȌȧ ȥȚȖ, ȉȖȋȐȕȧ ǷȈȘȊȈȚȐ ȖȉȘȈȚȐȓȈșȤ Ȓ ȕȍȔț ȒȈȒ Ȓ ȗțȚȘȍ, șȣȕț. DzȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȈș — ȌȐȚȧ ȔȈȚȍȘȐ ǬțȘȋȐ, ȖȌȕȈȒȖ ȖȕȈ — ȕȍ ȖȉȣȟȕȈȧ ȔȈȚȤ. ǿȚȖȉȣ ȖȉȘȈȏțȔȐȚȤ șȊȖȐȝ ȌȍȔȖȕȐȟȕȣȝ ȌȍȚȍȑ, ȖȕȈ șȚȘȖȋȖ ȕȈȒȈȏȣȊȈȍȚ Ȑȝ ȏȈ ȔȈȓȍȑȠțȦ ȗȘȖȊȐȕȕȖșȚȤ. ȅȚȖ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (7.14): ȌȈȐȊȐ ȝȑ ȥȠȈ ȋțȕȈȔȈȑȐ ȔȈȔȈ ȔȈȑȈ ȌțȘȈȚȑȈȑȈ 452


453 ȔȈȔ ȥȊȈ ȑȍ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ ȔȈȑȈȔ ȥȚȈȔ ȚȈȘȈȕȚȐ Țȍ «ǷȘȍȖȌȖȓȍȚȤ ȊȓȐȧȕȐȍ ǴȖȍȑ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, șȖșȚȖȧȡȍȑ Ȑȏ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȕȍȊȍȘȖȧȚȕȖ ȚȘțȌȕȖ. ǵȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȍȌȈȓșȧ Ǵȕȍ, ș ȓȍȋȒȖșȚȤȦ ȊȣȝȖȌȐȚ Ȑȏ-ȗȖȌ ȍȍ ȊȓȈșȚȐ». ǷȘȍȌȈȚȤșȧ DzȘȐȠȕȍ — ȏȕȈȟȐȚ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ Ȑ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȐȉȖ ȕȈșȚȖȧȡȐȔ șȓțȋȖȑ DzȘȐȠȕȣ ȔȖȎȍȚ șȚȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈșȚȖȧȡȐȑ șȓțȋȈ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ǿȝȈȌȐȑȈ ȊȈȐȠȕȈȊȈ-șȍȊȈ ȕȐșȚȈȘȈ ȗȈȑȍȟȝȍ ȒȍȉȈ: ȕȍ șȚȈȊ șȓțȋȖȑ șȓțȋȐ DzȘȐȠȕȣ, ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ șȚȈȚȤ șȓțȋȖȑ ǹȈȔȖȋȖ DzȘȐȠȕȣ. ǷȖȥȚȖȔț ȔȈȚȤ ǷȈȘȊȈȚȐ ȖȉȘȈȚȐȓȈșȤ Ȓ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȚȈȒ, ȒȈȒ ȖȉȣȟȕȖ ȔȈȚȍȘȐ ȖȉȘȈȡȈȦȚșȧ Ȓ șȊȖȐȔ ȕȍȗȖșȓțȠȕȣȔ ȌȍȚȧȔ: «ȇ ȕȈȒȈȏȣȊȈȦ Țȍȉȧ, ȌȐȚȧ ȔȖȍ, ȟȚȖȉȣ Țȣ ȚȈȒ ȉȖȓȤȠȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȌȍȓȈȓ». ǬȈȎȍ ȇȠȖȌȍ, ȔȈȚȍȘȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȘȐȝȖȌȐȓȖșȤ ȕȈȒȈȏȣȊȈȚȤ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ. ǶȕȈ șȊȧȏȣȊȈȓȈ DzȘȐȠȕț ȊȍȘȍȊȒȈȔȐ Ȑ ȋȘȖȏȐȓȈ ȍȔț ȝȊȖȘȖșȚȐȕȖȑ. ȅȚȖ ȌȖȓȋ ȓȦȉȧȡȍȑ ȔȈȚȍȘȐ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȍȍ ȘȍȉȍȕȖȒ — ǹȈȔ ǩȖȋ. ǷȖȥȚȖȔț ȔȈȚȤ ǬțȘȋȈ ȉȣȓȈ ȗȘȈȊȈ, ȕȈȒȈȏȈȊ ǿȐȚȘȈȒȍȚț. ǭȍ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ȖȉȍȘȕțȓȖșȤ Ȍȓȧ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍȔ, ȗȖșȒȖȓȤȒț, ȘȖȌȐȊȠȐșȤ ȌȍȔȖȕȖȔ ǪȘȐȚȘȈșțȘȖȑ, Ȗȕ ȕȍȏȈȔȍȌȓȐȚȍȓȤȕȖ ȊȍȘȕțȓșȧ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝț. ǺǭDzǹǺ 16 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȥȊȈȔ ȠȈȗȚȈȠ ǿȐȚȘȈȒȍȚțȘ ȊȐȔȈȕȈȌ ȈȊȈȘțȝȑȈ șȈȝ ȗȘȈșȈȌȈȑȈȔ ȈșȈ șȈȚȐȔ ȔțȘȌȝȕȈ ȕȈȔȘȍȕȈ ȉȝȈȘȈȚȈ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȠȈȗȚȈȝ — ȗȘȖȒȓȧȚȣȑ; ǿȐȚȘȈȒȍȚțȝ — ǿȐȚȘȈȒȍȚț; ȊȐȔȈȕȈȚ — ș ȊȖȏȌțȠȕȖȋȖ ȒȖȘȈȉȓȧ; ȈȊȈȘțȝȑȈ — șȖȑȌȧ; șȈȝ — Ȗȕ; ȗȘȈșȈȌȈȑȈȔ ȈșȈ — țȔȐȓȖșȚȐȊȐȓ; șȈȚȐȔ — ǷȈȘȊȈȚȐ; ȔțȘȌȝȕȈ — ȋȖȓȖȊȖȑ; ȕȈȔȘȍȕȈ — șȒȓȖȕȍȕȕȖȑ; ȉȝȈȘȈȚȈ — Ȗ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȊȣșȓțȠȈȊ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ǷȈȘȊȈȚȐ, ǿȐȚȘȈȒȍȚț șȖȠȍȓ ș ȊȖȏȌțȠȕȖȋȖ ȒȖȘȈȉȓȧ Ȑ șȔȐȘȍȕȕȖ șȒȓȖȕȐȓșȧ ȗȍȘȍȌ ȉȖȋȐȕȍȑ, ȟȍȔ țȔȐȓȖșȚȐȊȐȓ ȍȍ. ǺǭDzǹǺ 17 ǿȐȚȘȈȒȍȚțȘ țȊȈȟȈ ȗȘȈȚȐȋȘȐȝȕȈȔȐ Țȍ ȠȈȗȈȔ ȈȚȔȈȕȖ 'ȕȌȎȈȓȐȕȈȔȉȐȒȍ ȌȍȊȈȐȘ ȔȈȘȚȑȈȑȈ ȑȈȚ ȗȘȖȒȚȈȔ ȗțȘȊȈ-ȌȐȠȚȈȔ ȝȐ ȚȈșȑȈ ȚȈȚ ǿȐȚȘȈȒȍȚțȝ țȊȈȟȈ — ȞȈȘȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț șȒȈȏȈȓ; ȗȘȈȚȐȋȘȐȝȕȈȔȐ — ȗȘȐȕȐȔȈȦ; Țȍ — ȚȊȖȍ; ȠȈȗȈȔ — ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ; ȈȚȔȈȕȈȝ — șȊȖȐȔȐ; ȈȕȌȎȈȓȐȕȈ — șȖ șȓȖȎȍȕȕȣȔȐ ȓȈȌȖȕȧȔȐ; ȈȔȉȐȒȍ — Ȗ ȔȈȚȤ; ȌȍȊȈȐȝ — ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȔȈȘȚȑȈȑȈ — șȔȍȘȚȕȖȔț; ȑȈȚ — ȒȖȚȖȘȖȍ; ȗȘȖȒȚȈȔ — țȋȖȚȖȊȈȕȕȖȍ; ȗțȘȊȈ-ȌȐȠȚȈȔ — ȗȘȍȌȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȍ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȍȎȕȐȔȐ ȌȍȓȈȔȐ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ; ȚȈȚ — ȚȖ.

453


454 ǿȐȚȘȈȒȍȚț șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȔȈȚȤ, ȧ ȗȘȐȕȐȔȈȦ ȖȚ Țȍȉȧ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ șȖ șȔȐȘȍȕȕȖ șȓȖȎȍȕȕȣȔȐ ȓȈȌȖȕȧȔȐ. ȇ ȕȍ ȗȘȖȚȐȊȓȦșȤ ȚȊȖȍȑ ȊȖȓȍ, ȊȍȌȤ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȖșȣȓȈȦȚ ȕȈȔ ȉȍȌȣ Ȑ ȘȈȌȖșȚȐ ȒȈȒ ȊȖȏȌȈȧȕȐȍ ȏȈ ȕȈȠȐ ȗȘȍȎȕȐȍ ȗȖșȚțȗȒȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȘȖȒȓȧȚȐȍ ǷȈȘȊȈȚȐ ȕȐȟțȚȤ ȕȍ ȖȋȖȘȟȐȓȖ ǿȐȚȘȈȒȍȚț, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȗȕ ȉȣȓ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ. Ƕȕ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȏȕȈȓ, ȟȚȖ, șȚȘȈȌȈȧ ȐȓȐ ȕȈșȓȈȎȌȈȧșȤ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȓȐȠȤ ȗȖȎȐȕȈȍȚ ȗȓȖȌȣ șȊȖȍȑ ȗȘȖȠȓȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖșȣȓȈȍȚ ȍȔț ȌȈȑȊȈ- ȕȍȚȘȍȕȈ — ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȍ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȍ, ȐȓȐ țȗȖȓȕȖȔȖȟȍȕȕȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȏȕȈȓ, ȟȚȖ ȕȍ șȖȊȍȘȠȐȓ ȕȐȒȈȒȐȝ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ ȉȖȋȐȕȐ ǷȈȘȊȈȚȐ, Ȑ Ȋșȍ Ȏȍ Ȗȕ ȗȖȕȍș ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ. ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȖȕȖ ȉȣȓȖ ȗȖșȓȈȕȖ șȊȣȠȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȞȈȘȤ ȕȍ șȚȈȓ ȗȘȖȚȐȊȐȚȤșȧ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȖ ȗȘȐȘȖȌȍ șȚȖȓȤ ȒȘȖȚȖȒ Ȑ șȔȐȘȍȕ, ȟȚȖ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȓȦȉȣȍ ȗȘȍȊȘȈȚȕȖșȚȐ șțȌȤȉȣ ȒȈȒ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺȈȚ Țȍ 'ȕțȒȈȔȗȈȔ șțșȈȔȐȒȠȈȔȈȕȈȝ ȉȝțȕȌȎȈȕȈ ȥȊȈȚȔȈ ȒȘȐȚȈȔ ȊȐȗȈȒȈȔ (ǩȝȈȋ., 10.14.8). ǶȚ ȒȖȋȖ ȉȣ ȕȐ ȐșȝȖȌȐȓȖ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ șȟȐȚȈȍȚ ȍȋȖ ȔȐȓȖșȚȤȦ ǫȖșȗȖȌȈ. ǺȖȚ, ȒȚȖ ȎȐȊȍȚ ș ȚȈȒȖȑ țȉȍȎȌȍȕȕȖșȚȤȦ, ȕȐȒȖȋȖ ȕȍ ȊȐȕȐȚ Ȋ șȊȖȐȝ ȕȍȊȏȋȖȌȈȝ, ȊȐȌȧ Ȋ ȕȐȝ ȓȐȠȤ ȘȈșȗȓȈȚț ȏȈ șȊȖȐ ȗȘȍȎȕȐȍ ȋȘȍȝȐ. ǵȈȗȘȖȚȐȊ, ȖȟȐȡȈȧșȤ ȟȍȘȍȏ șȚȘȈȌȈȕȐȧ, ȚȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȟțȊșȚȊțȍȚ Ȋșȍ ȉȖȓȤȠțȦ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț șȚȘȈȌȈȕȐȧ ȚȖȎȍ șȗȖșȖȉșȚȊțȦȚ ȖȟȐȡȍȕȐȦ. DzȈȒ ȖȚȔȍȟȈȍȚ Ȋ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ, ȕȈ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ șȖȏȕȈȍȚ DzȘȐȠȕț Ȑ ȎȐȊȍȚ ȓȦȉȖȊȤȦ Ȓ DzȘȐȠȕȍ, ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚșȧ ȏȈȒȖȕ ȒȈȘȔȣ, ȖȗȘȍȌȍȓȧȦȡȐȑ ȒȈȎȌȖȔț ȍȋȖ ȌȖȓȦ șȚȘȈȌȈȕȐȑ Ȑ ȘȈȌȖșȚȍȑ. ǷȖȐșȚȐȕȍ, ț ȕȍȋȖ ȕȍ ȖșȚȈȓȖșȤ ȒȈȘȔȣ . Ǫ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ» șȒȈȏȈȕȖ: ȒȈȘȔȈȕȐ ȕȐȘȌȈȝȈȚȐ ȒȐȕȚț ȟȈ ȉȝȈȒȚȐ-ȉȝȈȌȎȈȔ — ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȖșȊȖȉȖȎȌȈȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȒȈȘȔȣ. ȅȚȖȚ Ȏȍ ȗȘȐȕȞȐȗ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȑ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (14.26): șȈ ȋțȕȈȕ șȈȔȈȚȐȚȑȈȐȚȈȕ ȉȘȈȝȔȈ- ȉȝțȑȈȑȈ ȒȈȓȗȈȚȍ — ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȖșȊȧȚȐȓ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ, ȚȖȚȟȈș ȖșȊȖȉȖȎȌȈȍȚșȧ ȖȚ ȒȈȘȔȣ Ȑ ȌȖșȚȐȋȈȍȚ ȉȘȈȝȔȈ-ȉȝțȚȣ, ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ șȖșȚȖȧȕȐȧ. Ǫ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (1.2.21) Ȗȉ ȥȚȖȔ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ ȚȈȒ: ȒȠȐȑȈȕȚȍ ȟȈșȑȈ ȒȈȘȔȈȕȐ — ȗȘȍȎȌȍ ȟȍȔ ȖȉȘȍșȚȐ ȓȦȉȖȊȤ Ȓ ǩȖȋț, ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ șȊȖȍȑ ȒȈȘȔȣ . ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ ȊșȍȋȌȈ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȗȖȌ ȏȈȉȖȚȓȐȊȖȑ ȖȗȍȒȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȐȔ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȐșȗȣȚȣȊȈȚȤ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ șȊȖȍȑ ȒȈȘȔȣ . ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȍ ȗȖȔȣȠȓȧȍȚ Ȗ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ. Ƕȕ ȕȍ ȊȐȌȐȚ ȘȈȏȕȐȞȣ ȔȍȎȌț ȎȐȏȕȤȦ Ȋ ȘȈȦ, Ȋ ȈȌț ȐȓȐ Ȋ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ, ȐȉȖ ȓȦȉȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȍȔț ȉȍȏȘȈȏȓȐȟȕȖ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊșȍȋȌȈ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț, ȟȚȖȉȣ ȉȖȓȤȠȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȒȐȌȈȚȤ ǭȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ. ȅȚȖ ȎȍȓȈȕȐȍ Ȋșȍ șȐȓȤȕȍȍ ȘȈȏȋȖȘȈȍȚșȧ Ȋ ȍȋȖ șȍȘȌȞȍ Ȑ ȌȍȓȈȍȚ ȍȋȖ ȉȍȏȘȈȏȓȐȟȕȣȔ Ȓ ȓȦȉȣȔ ȗȘȍȊȘȈȚȕȖșȚȧȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. DzȈȒ ȗȖȧșȕȧȍȚ ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ, ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ǷȈȘȊȈȚȐ șȓȍȌțȍȚ șȟȐȚȈȚȤ ȔȐȓȖșȚȤȦ ǫȖșȗȖȌȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȎȍȓȈȓ șȒȖȘȍȑȠȍȋȖ ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȧ ǿȐȚȘȈȒȍȚț Ȋ ǹȊȖȦ ȖȉȐȚȍȓȤ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȓȐȟȕȖ ȗȘȍȘȊȈȓ ȞȍȗȤ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȍȋȖ ȗȖșȚțȗȒȖȊ, ȚȧȕțȊȠȐȝșȧ ȏȈ ȕȐȔ. ǰȔȍȕȕȖ Ƕȕ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȐȑ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȟȍȘȍȏ ǷȈȘȊȈȚȐ ȗȘȖȒȓȧȓ ǿȐȚȘȈȒȍȚț, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓȖȎȐȚȤ ȒȖȕȍȞ ȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȦ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȘȖȌȐȓșȧ ǪȘȐȚȘȈșțȘȖȑ Ȑ șȔȖȋ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǺǭDzǹǺ 18 șȈȔșȈȘȈ-ȟȈȒȘȈ ȥȚȈșȔȐȕ 454


455 ȌȎȈȕȚțȘ ȈȌȎȕȈȕȈ-ȔȖȝȐȚȈȝ ȉȝȘȈȔȑȈȕ șțȒȝȈȔ ȟȈ ȌțȝȒȝȈȔ ȟȈ ȉȝțȕȒȚȍ șȈȘȊȈȚȘȈ șȈȘȊȈȌȈ șȈȔșȈȘȈ-ȟȈȒȘȍ — Ȋ ȒȖȓȍșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ; ȥȚȈșȔȐȕ — Ȋ ȥȚȖȔ; ȌȎȈȕȚțȝ — ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ; ȈȌȎȕȈȕȈ-ȔȖȝȐȚȈȝ — ȖșȓȍȗȓȍȕȕȖȍ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖȔ; ȉȝȘȈȔȑȈȕ — ȉȓțȎȌȈȧ; șțȒȝȈȔ — șȟȈșȚȤȍ; ȟȈ — Ȑ; ȌțȝȒȝȈȔ — ȋȖȘȍ; ȟȈ — Ȑ; ȉȝțȕȒȚȍ — ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ; șȈȘȊȈȚȘȈ — ȗȖȊșȦȌț; șȈȘȊȈȌȈ — ȊșȍȋȌȈ. ǶșȓȍȗȓȍȕȕȖȍ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖȔ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȉȓțȎȌȈȍȚ ȗȖ ȓȍșț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȕȈ ȒȈȎȌȖȔ ȠȈȋț ȐșȗȣȚȣȊȈȧ ȚȖ șȟȈșȚȤȍ, ȚȖ ȋȖȘȍ ȏȈ șȊȖȐ ȗȘȖȠȓȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ. [ǷȖȥȚȖȔț, ȌȖȘȖȋȈȧ ȔȈȚȤ, Ȋ ȥȚȖȔ ȌȖșȈȌȕȖȔ ȗȘȖȐșȠȍșȚȊȐȐ ȕȍȚ ȕȐ ȚȊȖȍȑ, ȕȐ ȔȖȍȑ ȊȐȕȣ]. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (3.27) țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ: ȗȘȈȒȘȐȚȍȝ ȒȘȐȑȈȔȈȕȈȕȐ ȋțȕȈȐȝ ȒȈȘȔȈȕȐ șȈȘȊȈȠȈȝ ȈȝȈȕȒȈȘȈ-ȊȐȔțȌȝȈȚȔȈ ȒȈȘȚȈȝȈȔ ȐȚȐ ȔȈȕȑȈȚȍ «ǪȊȍȌȍȕȕȈȧ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ ȓȖȎȕȣȔ ȥȋȖ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ șȟȐȚȈȍȚ șȍȉȧ șȖȊȍȘȠȈȦȡȍȑ ȌȍȑșȚȊȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȋțȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ». Ǫ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȐ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǪȍȏȌȍ Ȑ ȊșȦȌț, ȒțȌȈ ȉȣ ȕȐ ȏȈȉȘȖșȐȓȈ ȍȍ șțȌȤȉȈ, ȖȕȈ ȊȣȕțȎȌȍȕȈ ȗȖȎȐȕȈȚȤ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ șȊȖȐȝ ȗȘȖȠȓȣȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ. ǺȈȒ ȌȍȑșȚȊțȦȚ ȕȍțȔȖȓȐȔȣȍ ȏȈȒȖȕȣ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȕȖ Ȕȣ ȗȖ ȕȍȊȍȎȍșȚȊț ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȔ șȟȐȚȈȚȤ șȍȉȧ ȝȖȏȧȍȊȈȔȐ șȊȖȍȑ șțȌȤȉȣ. ǿȚȖȉȣ ȊȣȘȊȈȚȤșȧ Ȑȏ ȒȈȘȔȈ-ȟȈȒȘȣ, ȒȖȓȍșȈ ȒȈȘȔȣ, ȕțȎȕȖ ȊȣȉȘȈȚȤ ȉȝȈȒȚȐ-ȔȈȘȋ — ȗțȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȐȓȐ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. ǬȘțȋȖȋȖ șȘȍȌșȚȊȈ ȕȍȚ. ǹȈȘȊȈ-ȌȝȈȘȔȈȕ ȗȈȘȐȚȑȈȌȎȑȈ ȔȈȔ ȥȒȈȔ ȠȈȘȈȕȈȔ ȊȘȈȌȎȈ . ǺǭDzǹǺ 19 ȕȈȐȊȈȚȔȈ ȕȈ ȗȈȘȈȠ ȟȈȗȐ ȒȈȘȚȈ șȑȈȚ șțȒȝȈ-ȌțȝȒȝȈȑȖȝ ȒȈȘȚȈȘȈȔ ȔȈȕȑȈȚȍ 'ȚȘȈȌȎȕȈ ȈȚȔȈȕȈȔ ȗȈȘȈȔ ȥȊȈ ȟȈ ȕȈ — ȕȍ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȚȔȈ — șȈȔȈ ȌțȠȈ; ȕȈ — ȕȐ; ȗȈȘȈȝ — ȌȘțȋȖȑ (ȌȘțȋ ȐȓȐ ȊȘȈȋ); ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȗȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȒȈȘȚȈ — ȚȊȖȘȍȞ; șȑȈȚ — ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ; șțȒȝȈȌțȝȒȝȈȑȖȝ — șȟȈșȚȤȧ Ȑ ȋȖȘȧ; ȒȈȘȚȈȘȈȔ — ȚȊȖȘȞȖȔ; ȔȈȕȑȈȚȍ — ȗȖȓȈȋȈȍȚ; ȈȚȘȈ — Ȋ șȊȧȏȐ ș ȥȚȐȔ; ȈȌȎȕȈȝ — ȕȍȊȍȎȌȈ; ȈȚȔȈȕȈȔ — șȍȉȧ; ȗȈȘȈȔ — ȌȘțȋȖȋȖ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ. ǵȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȍ ȌȖȓȎȕȖ șȟȐȚȈȚȤ ȗȘȐȟȐȕȖȑ șȊȖȐȝ ȘȈȌȖșȚȍȑ Ȑ ȉȍȌ ȕȐ șȈȔȖȋȖ șȍȉȧ, ȕȐ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ [șȊȖȐȝ ȌȘțȏȍȑ ȐȓȐ ȊȘȈȋȖȊ]. ǬțȔȈȚȤ ȐȕȈȟȍ — ȏȕȈȟȐȚ ȗȘȍȉȣȊȈȚȤ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȒȓȦȟȍȊȣȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȓȖȊȖ ȈȌȎȕȈ. DzȈȎȌȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȥȚȖȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ Ȋ ȚȖȑ ȐȓȐ ȐȕȖȑ șȚȍȗȍȕȐ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȈȌȎȕȖȑ, 455


456 ȕȍȊȍȎȌȖȑ. ǹȐȓȤȕȍȍ ȊșȍȋȖ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȚȈȔȖ-ȋțȕȣ, ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǷȖȥȚȖȔț ȚȈȒ ȊȈȎȕȖ, ȘȈȉȖȚȈȧ ȕȈȌ șȊȖȐȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ Ȑ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ, ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȌȖ țȘȖȊȕȧ ȉȓȈȋȖșȚȐ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȚȍȔ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȌȖșȚȐȟȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȐ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȔ Ȓ ȌțȠȍ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ Ȑ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȌȘțȋȐȝ. Ǫșȍ ȥȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȗȖȌ ȕȈȌȏȖȘȖȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȏȈȒȖȕ, ȗȖ ȒȖȚȖȘȖȔț ȒȈȎȌȣȑ ȗȖșȚțȗȖȒ ȊȓȍȟȍȚ ȏȈ șȖȉȖȑ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȍ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ, ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȕȍȗȘȍȓȖȎȕȣȔ (ȕȐȑȈȚȈȔ) . ǺǭDzǹǺ 20 ȋțȕȈ-ȗȘȈȊȈȝȈ ȥȚȈșȔȐȕ ȒȈȝ ȠȈȗȈȝ ȒȖ ȕȊ ȈȕțȋȘȈȝȈȝ ȒȈȝ șȊȈȘȋȖ ȕȈȘȈȒȈȝ ȒȖ ȊȈ ȒȐȔ șțȒȝȈȔ ȌțȝȒȝȈȔ ȥȊȈ ȊȈ ȋțȕȈ-ȗȘȈȊȈȝȍ — Ȋ ȗȖȚȖȒȍ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȥȚȈșȔȐȕ — Ȋ ȥȚȖȔ; ȒȈȝ — ȟȚȖ; ȠȈȗȈȝ — ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ; ȒȈȝ — ȟȚȖ; ȕț — ȊȖȐșȚȐȕț; ȈȕțȋȘȈȝȈȝ — ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ; ȒȈȝ — ȟȚȖ; șȊȈȘȋȈȝ — ȘȈȑ; ȕȈȘȈȒȈȝ — ȈȌ; ȒȈȝ — ȟȚȖ; ȊȈ — ȐȓȐ; ȒȐȔ — ȟȚȖ; șțȒȝȈȔ — șȟȈșȚȤȍ; ȌțȝȒȝȈȔ — ȋȖȘȍ; ȥȊȈ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȊȈ — ȐȓȐ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȗȖȌȖȉȍȕ ȊȖȓȕȈȔ șȚȘȍȔȐȚȍȓȤȕȖȑ ȘȍȒȐ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȒȚȖ ȔȖȎȍȚ ȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ Ȋ ȕȍȔ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ Ȑ ȟȚȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ? ǫȌȍ ȏȌȍșȤ ȘȈȑ Ȑ ȋȌȍ ȈȌ? ȟȚȖ ȏȌȍșȤ șȟȐȚȈȚȤ șȟȈșȚȤȍȔ Ȑ ȟȚȖ — ȋȖȘȍȔ? Ǫșȍ ȥȚȖ ȓȐȠȤ ȊȖȓȕȣ, șȔȍȕȧȦȡȐȍ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ Ȑ ȉȍȏ șȓȍȌȈ țȝȖȌȧȡȐȍ Ȋ ȕȍȉȣȚȐȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ șȊȖȐȝ ȗȍșȍȕ ȀȘȐȓȈ ǩȝȈȒȚȐȊȐȕȖȌȈ ǺȝȈȒțȘ ȗȖȍȚ: (ȔȐȟȝȍ) ȔȈȑȈȘȈ ȊȈȠȍ, ȑȈȟȟȝȈ ȉȝȍșȍ', ȒȝȈȟȟȝȈ ȝȈȉțȌțȉț, ȉȝȈȐ — «ǬȖȘȖȋȐȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȗȖȗȈȊȠȐȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȒțȌȈ ȕȍșțȚ ȊȈș ȊȖȓȕȣ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ?» (ǬȎȐȊȈ) ȒȘȐȠȕȈ- ȌȈșȈ, ȥȐ ȊȐȠȊȈșȈ, ȒȈȘȓȍ ȚȈ' ȈȘȈ ȌțȝȒȝȈ ȕȈȐ: «DzȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȗȣȚȈȍȚșȧ ȗȖȕȧȚȤ șȊȖȦ ȊȍȟȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț șȓțȋȐ DzȘȐȠȕȣ, ȖȕȖ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ». DzȘȐȠȕȈ ȝȖȟȍȚ, ȟȚȖȉȣ Ȕȣ ȗȘȍȌȈȓȐșȤ ǭȔț, ȖșȚȈȊȐȊ Ȋșȍ ȌȘțȋȐȍ ȌȍȓȈ. ǭșȓȐ Ȕȣ ȚȈȒ Ȑ ȗȖșȚțȗȐȔ, ȚȖ ȗȘȐȟȐȕȕȖ-șȓȍȌșȚȊȍȕȕȣȍ șȊȧȏȐ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ ȗȍȘȍșȚȈȕțȚ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȕȈ ȕȈș. ǷȘȍȌȈȊȠȈȧșȧ ȌțȠȈ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȏȈȒȖȕȈ ȗȘȐȟȐȕ Ȑ șȓȍȌșȚȊȐȑ. Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ ȗȐȠȍȚ, ȟȚȖ ȗȖȗȈșȚȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ — Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȟȚȖ șȊȈȓȐȚȤșȧ Ȋ șȖȓȧȕțȦ ȠȈȝȚț. ǻȗȈȊ Ȋ ȚȈȒțȦ ȠȈȝȚț, Ȕȣ ȊșȍȋȌȈ ȉțȌȍȔ ȖȡțȡȈȚȤ ȕȈ ȧȏȣȒȍ ȖȌȐȕ ȊȒțș — ȊȒțș șȖȓȐ. ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȥȚȖȚ ȔȐȘ ȗȖȓȖȕ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. Ǫșȍ ȍȋȖ ȔȐȔȖȓȍȚȕȣȍ ȘȈȌȖșȚȐ — ȗȖ șțȚȐ, Țȍ Ȏȍ șȚȘȈȌȈȕȐȧ, Ȑ ȚȖȓȤȒȖ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖ ȕȍ ȌȈȍȚ ȕȈȔ ȥȚȖȋȖ ȗȖȕȧȚȤ. ǺȈȒȖȊȖ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȋȍȡȍȑ. DzȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȟțȊșȚȊȖ, ȚȖ ȍșȚȤ ȒȖȋȌȈ Ȗȕ ȖȉȘȍȚȈȍȚ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȍȋȖ ȗȍȘȍșȚȈȦȚ ȏȈȉȖȚȐȚȤ ȐȏȔȍȕȟȐȊȣȍ țșȓȖȊȐȧ ȉȣȚȐȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǭȔț ȉȖȓȤȠȍ ȕȍȚ ȌȍȓȈ ȌȖ șȟȈșȚȤȧ Ȑ ȋȖȘȧ, ȗȘȖȒȓȧȚȐȑ Ȑ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȑ, ȘȈȧ ȐȓȐ ȈȌȈ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȗȕ ȕȍ ȊȐȌȐȚ ȔȍȎȌț ȊșȍȔ ȥȚȐȔ ȕȐȒȈȒȖȑ ȘȈȏȕȐȞȣ. ǺǭDzǹǺ 21 ȥȒȈȝ șȘȐȌȎȈȚȐ ȉȝțȚȈȕȐ 456


457 ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȈȚȔȈ-ȔȈȑȈȑȈ ȥȠȈȔ ȉȈȕȌȝȈȔ ȟȈ ȔȖȒȠȈȔ ȟȈ șțȒȝȈȔ ȌțȝȒȝȈȔ ȟȈ ȕȐȠȒȈȓȈȝ ȥȒȈȝ — ȖȌȐȕ; șȘȐȌȎȈȚȐ — ȚȊȖȘȐȚ; ȉȝțȚȈȕȐ — ȘȈȏȕȣȍ ȊȐȌȣ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȈȚȔȈ-ȔȈȑȈȑȈ — ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǹȊȖȐȝ ȓȐȟȕȣȝ ȥȕȍȘȋȐȑ; ȥȠȈȔ — Ȋșȍȝ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȝ ȌțȠ; ȉȈȕȌȝȈȔ — ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕțȦ ȎȐȏȕȤ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȔȖȒȠȈȔ — ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; șțȒȝȈȔ — șȟȈșȚȤȍ; ȌțȝȒȝȈȔ — ȋȖȘȍ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȕȐȠȒȈȓȈȝ — ȕȍ ȏȈȚȘȈȋȐȊȈȍȔȣȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȍȌȐȕ. ǹȊȖȉȖȌȕȣȑ ȖȚ ȊȓȐȧȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, Ƕȕ ȚȊȖȘȐȚ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ șȐȓȖȑ ǹȊȖȍȑ ȓȐȟȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. Ǻȍ Ȑȏ ȕȐȝ, ȒȚȖ ȖșȒȊȍȘȕȍȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ, ȗȖȋȘȧȏȈȦȚ Ȋ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍ Ȑ ȗȖȗȈȌȈȦȚ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ țșȓȖȊȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ. ǰȕȖȋȌȈ ȒȚȖ-ȚȖ Ȑȏ ȕȐȝ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȏȕȈȕȐȧ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȌȘțȋȐȍ Ȏȍ ȗȘȖȌȖȓȎȈȦȚ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ Ȑ șȚȘȈȌȈȚȤ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȋțȕ ȉȓȈȋȖșȚȐ Ȑ șȚȘȈșȚȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǴȖȎȍȚ ȊȖȏȕȐȒȕțȚȤ ȊȖȗȘȖș, ȗȖȟȍȔț ȘȈȏȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȕȍȖȌȐȕȈȒȖȊȣȝ țșȓȖȊȐȧȝ Ȑ ȒȚȖ Ȑȝ ȚțȌȈ ȗȖȔȍșȚȐȓ. ǶȚȊȍȚ — ȥȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ ȗȖ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȉȍȏ ȗȖșȚȖȘȖȕȕȍȑ ȗȖȔȖȡȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȥȕȍȘȋȐȧȔȐ (ȗȈȘȈșȑȈ ȠȈȒȚȐȘ ȊȐȊȐȌȝȈȐȊȈ ȠȘțȑȈȚȍ), Ȑ ȖȌȕȈ Ȑȏ ȕȐȝ, Ȉ ȐȔȍȕȕȖ ȊȕȍȠȕȧȧ ȥȕȍȘȋȐȧ, ȗȖȌ ǭȋȖ ȕȈȉȓȦȌȍȕȐȍȔ ȚȊȖȘȐȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ș ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȔȐ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧȔȐ Ȑ șȚȘȈȌȈȕȐȧȔȐ Ȍȓȧ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȝ ȌțȠ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ — șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȣ, ȘȈȌȎȖ-ȋțȕȣ Ȑ ȚȈȔȖ-ȋțȕȣ . ǷȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ȘȈȌȎȖ-ȋțȕȣ ǫȖșȗȖȌȤ ȚȊȖȘȐȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȣ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ ȍȋȖ, Ȉ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ȚȈȔȖ-ȋțȕȣ — țȕȐȟȚȖȎȈȍȚ. ǷȖȧȊȐȊȠȐșȤ ȕȈ șȊȍȚ Ȋ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȝ ȜȖȘȔȈȝ, ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȐșȗȣȚȣȊȈȦȚ șȟȈșȚȤȍ ȐȓȐ șȚȘȈȌȈȕȐȧ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȚȖȋȖ, ș ȒȈȒȖȑ Ȑȏ ȋțȕ ȖȕȐ șȖȗȘȐȒȈșȈȦȚșȧ. Ǫ șȈȚȚȊȈ-ȋțȕȍ, ȋțȕȍ ȉȓȈȋȖșȚȐ, ȖȕȐ șȟȈșȚȓȐȊȣ, Ȋ ȘȈȌȎȖ-ȋțȕȍ ȖȕȐ ȐșȗȣȚȣȊȈȦȚ ȉȖȓȤ, Ȉ Ȋ ȚȈȔȖ- ȋțȕȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȍșȗȖșȖȉȕȣ ȖȚȓȐȟȐȚȤ ȝȖȘȖȠȍȍ ȖȚ ȗȓȖȝȖȋȖ. ǺǭDzǹǺ 22 ȕȈ ȚȈșȑȈ ȒȈȠȟȐȌ ȌȈȑȐȚȈȝ ȗȘȈȚȐȗȖ ȕȈ ȌȎȕȈȚȐ-ȉȈȕȌȝțȘ ȕȈ ȗȈȘȖ ȕȈ ȟȈ șȊȈȝ șȈȔȈșȑȈ șȈȘȊȈȚȘȈ ȕȐȘȈȕȌȎȈȕȈșȑȈ șțȒȝȍ ȕȈ ȘȈȋȈȝ ȒțȚȈ ȥȊȈ ȘȖȠȈȝ ȕȈ — ȕȍ; ȚȈșȑȈ — ǭȋȖ (ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ); ȒȈȠȟȐȚ — ȒȚȖ-ȓȐȉȖ; ȌȈȑȐȚȈȝ — ȓȦȉȐȔȍȞ; ȗȘȈȚȐȗȈȝ — ȊȘȈȋ; ȕȈ — ȕȐ; ȌȎȕȈȚȐ — ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒ; ȉȈȕȌȝțȝ — ȌȘțȋ; ȕȈ — ȕȐ; ȗȈȘȈȝ — ȟțȎȖȑ; ȕȈ — ȕȐ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; șȊȈȝ — șȊȖȑ; șȈȔȈșȑȈ — ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȕȖȋȖ; șȈȘȊȈȚȘȈ — ȗȖȊșȦȌț; ȕȐȘȈȕȌȎȈȕȈșȑȈ — ȕȍȗȖȌȊȍȘȎȍȕȕȖȋȖ ȊȓȐȧȕȐȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; șțȒȝȍ — Ȋ șȟȈșȚȤȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȘȈȋȈȝ — ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ; ȒțȚȈȝ — ȖȚȒțȌȈ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȘȖȠȈȝ — ȋȕȍȊ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. ǻ ǵȍȋȖ ȕȍȚ ȓȦȉȐȔȞȍȊ Ȑ ȊȘȈȋȖȊ, ȌȘțȏȍȑ Ȑ ȘȖȌȕȣȝ. ǸȈȊȕȖȌțȠȕȣȑ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț, Ƕȕ ȕȍ ȗȐȚȈȍȚ ȕȐ ȗȘȐșȚȘȈșȚȐȧ Ȓ ȔȕȐȔȖȔț șȟȈșȚȤȦ, ȕȐ ȕȍȗȘȐȧȏȕȐ Ȓ ȔȕȐȔȣȔ șȚȘȈȌȈȕȐȧȔ. 457


458 ǷȖȕȧȚȐȧ șȟȈșȚȤȧ Ȑ ȋȖȘȧ ȖȚȕȖșȐȚȍȓȤȕȣ, ȖȌȕȈȒȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȐșȗȖȓȕȍȕ ȊȍȟȕȖȋȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ǭȔț ȕȍȊȍȌȖȔȖ ȋȖȘȍ. ǺǭDzǹǺ 23 ȚȈȚȝȈȗȐ ȚȈȟ-ȟȝȈȒȚȐ-ȊȐșȈȘȋȈ ȥȠȈȔ șțȒȝȈȑȈ ȌțȝȒȝȈȑȈ ȝȐȚȈȝȐȚȈȑȈ ȉȈȕȌȝȈȑȈ ȔȖȒȠȈȑȈ ȟȈ ȔȘȐȚȑț-ȌȎȈȕȔȈȕȖȝ ȠȈȘȐȘȐȕȈȔ șȈȔșȘȐȚȈȑȍ 'ȊȈȒȈȓȗȈȚȍ ȚȈȚȝȈȗȐ — Ȋșȍ Ȏȍ; ȚȈȚ-ȠȈȒȚȐ — ȥȕȍȘȋȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ; ȊȐșȈȘȋȈȝ — ȚȊȖȘȍȕȐȍ; ȥȠȈȔ — ȥȚȐȝ (ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȝ ȌțȠ); șțȒȝȈȑȈ — Ȍȓȧ șȟȈșȚȤȧ; ȌțȝȒȝȈȑȈ — Ȍȓȧ ȗȍȟȈȓȐ; ȝȐȚȈȈȝȐȚȈȑȈ — Ȍȓȧ ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȧ Ȑ ȗȖȚȍȘȐ; ȉȈȕȌȝȈȑȈ — Ȍȓȧ ȘȈȉșȚȊȈ; ȔȖȒȠȈȑȈ — Ȍȓȧ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȔȘȐȚȑț — șȔȍȘȚȐ; ȌȎȈȕȔȈȕȖȝ — ȘȖȎȌȍȕȐȧ; ȠȈȘȐȘȐȕȈȔ — Ȋșȍȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȣȝ; șȈȔșȘȐȚȈȑȍ — Ȍȓȧ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȧ; ȈȊȈȒȈȓȗȈȚȍ — ȌȍȑșȚȊțȍȚ. ǵȖ, ȝȖȚȧ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ Ȑ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ Ȓ ȗȖȓțȟȈȍȔȣȔ ȕȈȔȐ ȗȖ ȕȈȠȍȑ ȒȈȘȔȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ Ȑ șȚȘȈȌȈȕȐȧȔ Ȑ ȝȖȚȧ ț ǵȍȋȖ ȕȍȚ ȕȐ ȌȘțȏȍȑ, ȕȐ ȊȘȈȋȖȊ, Ȋșȍ Ȏȍ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǹȊȖȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ Ƕȕ șȖȏȌȈȍȚ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȝȖȘȖȠȐȝ Ȑ ȗȓȖȝȐȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ. ǺȍȔ șȈȔȣȔ Ƕȕ șȖȏȌȈȍȚ țșȓȖȊȐȧ Ȍȓȧ ȗȘȖȌȖȓȎȍȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ, ȗȖȘȖȎȌȈȧ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȋȖȘȍ, ȊȍȏȍȕȐȍ Ȑ ȕȍȊȍȏȍȕȐȍ, ȘȈȉșȚȊȖ Ȑ șȊȖȉȖȌț, ȘȖȎȌȍȕȐȍ Ȑ șȔȍȘȚȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǽȖȚȧ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ — ȊȣșȠȐȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, ȗȘȍȉȣȊȈȧ Ȋ ǹȊȖȍȔ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȔ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔ ȉȣȚȐȐ, Ƕȕ ȕȍ ȕȍșȍȚ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȏȈ șȟȈșȚȤȍ Ȑ șȚȘȈȌȈȕȐȧ, ȗȖȘȈȉȖȡȍȕȐȍ ȐȓȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȝ ȌțȠ. ǷȘȐȟȐȕȖȑ ȚȖȔț — ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ șȈȔȐȝ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǹțȌȤȧ ȔȖȎȍȚ ȖȚȌȈȚȤ ȗȘȐȒȈȏ ȖȌȕȖȋȖ ȗȖșȈȌȐȚȤ Ȋ ȚȦȘȤȔț, Ȉ ȌȘțȋȖȋȖ Ȑȏ ȕȍȍ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤ, ȖȌȕȈȒȖ șȈȔ Ȗȕ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȕȍ ȖȚȊȍȟȈȍȚ ȏȈ ȋȖȘȍ ȐȓȐ ȘȈȌȖșȚȤ ȥȚȐȝ ȓȦȌȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȖșȚȖ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȗȖ ȏȈșȓțȋȈȔ. ǽȖȚȧ ȊȍȘȝȖȊȕȈȧ ȊȓȈșȚȤ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȘțȒȈȝ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ, ȜțȕȒȞȐȐ ȗȘȈȊȖșțȌȐȧ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȦȚșȧ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȔȐ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȔȐ ȖȘȋȈȕȈȔȐ, Ȑ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȕȍ ȕȍșȍȚ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȏȈ Ȑȝ ȘȍȠȍȕȐȧ Ȋ ȒȈȎȌȖȔ ȖȚȌȍȓȤȕȖȔ șȓțȟȈȍ. ǷȖȥȚȖȔț Ȍȓȧ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ Ȋșȍ ȋȘȈȎȌȈȕȍ ȘȈȊȕȣ. ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȒȖ ȊșȍȔ, ȕȖ Ȍȓȧ ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȧ ȏȈȒȖȕȈ Ȑ ȗȖȘȧȌȒȈ Ȋ ǭȋȖ ȊȍȘȝȖȊȕȖȔ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȍ șțȡȍșȚȊțȦȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȌȍȗȈȘȚȈȔȍȕȚȣ, ȒȖȕȚȘȖȓȐȘțȦȡȐȍ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȔȖȎȕȖ ȚȈȒȎȍ ȗȘȐȊȍșȚȐ ȗȘȐȔȍȘ ș ȞȊȍȚȈȔȐ ȓȐȓȐȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ, ȘȈșȗțșȒȈȧșȤ ș ȊȖșȝȖȌȖȔ șȖȓȕȞȈ Ȑ ȊȕȖȊȤ ȏȈȒȘȣȊȈȧșȤ ș ȍȋȖ ȏȈȒȈȚȖȔ, ȌȖșȚȈȊȓȧȦȚ ȚȖ ȘȈȌȖșȚȤ, ȚȖ șȚȘȈȌȈȕȐȧ ȗȟȍȓȈȔ. ǶȌȕȈȒȖ ȕȐ șȖȓȕȍȟȕȣȍ ȓțȟȐ, ȕȐ șȈȔȖ șȖȓȕȞȍ ȕȍ ȕȍșțȚ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȏȈ ȘȈȌȖșȚȐ Ȑ șȚȘȈȌȈȕȐȧ ȥȚȐȝ ȗȟȍȓ. ǺǭDzǹǺ 24 ȈȚȝȈ ȗȘȈșȈȌȈȑȍ ȕȈ ȚȊȈȔ ȠȈȗȈ-ȔȖȒȠȈȑȈ ȉȝȈȔȐȕȐ ȑȈȕ ȔȈȕȑȈșȍ ȝȑ ȈșȈȌȝțȒȚȈȔ ȔȈȔȈ ȚȈȚ ȒȠȈȔȑȈȚȈȔ șȈȚȐ

458


459 ȈȚȝȈ — ȗȖȥȚȖȔț; ȗȘȈșȈȌȈȑȍ — șȚȘȍȔȧșȤ țȔȐȓȖșȚȐȊȐȚȤ; ȕȈ — ȕȍ; ȚȊȈȔ — ȚȊȖȍȋȖ; ȠȈȗȈ-ȔȖȒȠȈȑȈ — ȘȈȌȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ ȖȚ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ; ȉȝȈȔȐȕȐ — Ȗ ȋȕȍȊȓȐȊȈȧ; ȑȈȚ — ȒȈȒ; ȔȈȕȑȈșȍ — Țȣ șȟȐȚȈȍȠȤ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȈșȈȌȝț-țȒȚȈȔ — ȕȍȌȖșȚȖȑȕȣȍ ȘȍȟȐ; ȔȈȔȈ — ȔȖȐ; ȚȈȚ — ȚȖ; ȒȠȈȔȑȈȚȈȔ — ȗȘȖșȚȐ; șȈȚȐ — Ȗ ȞȍȓȖȔțȌȘȍȕȕȈȧ. Ƕ ȔȈȚȤ, Țȣ ȕȈȗȘȈșȕȖ ȋȕȍȊȈȍȠȤșȧ ȕȈ Ȕȍȕȧ, ȕȖ ȧ ȕȍ șȚȈȕț ȔȖȓȐȚȤ Țȍȉȧ Ȗ șȕȐșȝȖȎȌȍȕȐȐ ȐȓȐ ȐȏȉȈȊȓȍȕȐȐ ȖȚ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ, ȐȉȖ Ȋșȍ ȔȖȐ ȋȖȘȍșȚȐ Ȑ ȘȈȌȖșȚȐ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȣ ȔȖȐȔȐ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔȐ ȗȖșȚțȗȒȈȔȐ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ. ǰ ȝȖȚȧ ȧ ȕȍ șȒȈȏȈȓ ȕȐȟȍȋȖ ȗȘȍȌȖșțȌȐȚȍȓȤȕȖȋȖ, ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȗȘȖșȚȐ Ȕȍȕȧ ȏȈ Ȋșȍ ȚȖ, ȟȚȖ Țȍȉȍ ȗȖȒȈȏȈȓȖșȤ ȖșȒȖȘȉȐȚȍȓȤȕȣȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǯȕȈȧ, ȟȚȖ ȒȈȘȔȈ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ șȚȘȖȋȖȔ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȏȈȒȖȕȈȔȐ ȗȘȐȘȖȌȣ, ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȕȍ ȗȣȚȈȓșȧ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ ǷȈȘȊȈȚȐ. ǶȌȕȈȒȖ ȍȋȖ ȊȗȖȓȕȍ ȉȍȏȖȉȐȌȕȖȍ ȏȈȔȍȟȈȕȐȍ Ȋșȍ Ȏȍ ȖșȒȖȘȉȐȓȖ ǷȈȘȊȈȚȐ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȝȖȚȍȓ ȏȈȋȓȈȌȐȚȤ șȊȖȦ ȊȐȕț ȗȍȘȍȌ ȕȍȑ, ȗȖȗȘȖșȐȊ ț ȕȍȍ ȗȘȖȡȍȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 25 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȐȚȐ ȗȘȈșȈȌȑȈ ȋȐȘȐȠȈț ǿȐȚȘȈȒȍȚțȘ ȈȘȐȕȌȈȔȈ ȌȎȈȋȈȔȈ șȊȈ-ȊȐȔȈȕȍȕȈ ȗȈȠȑȈȚȖȝ șȔȈȑȈȚȖș ȚȈȑȖȝ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȗȘȈșȈȌȑȈ — țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȊ; ȋȐȘȐȠȈț — ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț Ȑ ȍȋȖ șțȗȘțȋț ǷȈȘȊȈȚȐ; ǿȐȚȘȈȒȍȚțȝ — ȞȈȘȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț; ȈȘȐȔ-ȌȈȔȈ — Ȗ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȗȖȒȖȘȐȚȍȓȤ ȊȘȈȋȖȊ; ȌȎȈȋȈȔȈ — țȌȈȓȐȓșȧ; șȊȈ- ȊȐȔȈȕȍȕȈ — ȕȈ șȊȖȍȔ ȊȖȏȌțȠȕȖȔ ȒȖȘȈȉȓȍ; ȗȈȠȑȈȚȖȝ — ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ ț; șȔȈȑȈȚȖȝ — țȓȣȉȈȦȡȐȝșȧ; ȚȈȑȖȝ — ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ ǷȈȘȊȈȚȐ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Ƕ ȗȖȒȖȘȐȚȍȓȤ ȊȘȈȋȖȊ, ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ! ǻȉȓȈȎȐȊ șȊȖȐȔȐ ȘȍȟȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț Ȑ ȍȋȖ șțȗȘțȋț ǷȈȘȊȈȚȐ, ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȊȏȖȠȍȓ ȕȈ șȊȖȑ ȊȖȏȌțȠȕȣȑ ȒȖȘȈȉȓȤ Ȑ țȓȍȚȍȓ, ȗȘȖȊȖȎȈȍȔȣȑ Ȑȝ ȊȏȋȓȧȌȈȔȐ. ǪȐȌȧ, ȒȈȒ ȔțȎȍșȚȊȍȕȕȖ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȊșȚȘȍȚȐȓ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ǷȈȘȊȈȚȐ, ȗȖȘȈȎȍȕȕȣȍ ȍȋȖ ȊȣȌȍȘȎȒȖȑ, ȓȐȠȤ țȓȣȉȕțȓȐșȤ ȍȔț ȊșȓȍȌ. ǺǭDzǹǺ 26 ȚȈȚȈș Țț ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȘțȌȘȖ ȘțȌȘȈȕȐȔ ȐȌȈȔ ȈȉȘȈȊȐȚ ȌȍȊȈȘȠȐ-ȌȈȐȚȑȈ-șȐȌȌȝȈȕȈȔ ȗȈȘȠȈȌȈȕȈȔ ȟȈ ȠȘȐȕȊȈȚȈȔ ȚȈȚȈȝ — ȏȈȚȍȔ; Țț — ȚȖȋȌȈ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ȊșȍȔȖȋțȡȐȑ; ȘțȌȘȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȘțȌȘȈȕȐȔ — șȊȖȍȑ șțȗȘțȋȍ ǷȈȘȊȈȚȐ; ȐȌȈȔ — ȚȈȒ; ȈȉȘȈȊȐȚ — șȒȈȏȈȓ; ȌȍȊȈȘȠȐ — (Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ ȒȈȒ) ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ; ȌȈȐȚȑȈ — ȌȍȔȖȕȣ; șȐȌȌȝȈȕȈȔ — Ȑ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ, ȊȓȈȌȍȦȡȐȍ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȔȐ șȐȓȈȔȐ; ȗȈȘȠȈȌȈȕȈȔ — ȍȋȖ ȉȓȐȎȈȑȠȐȍ șȗțȚȕȐȒȐ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȠȘȐȕȊȈȚȈȔ — șȓțȠȈȓȐ.

459


460 ǯȈȚȍȔ, Ȋ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȐ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔțȌȘȍȞȈ ǵȈȘȈȌȣ, ȌȍȔȖȕȖȊ, ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ Ȑ șȊȖȐȝ ȉȓȐȏȒȐȝ șȗțȚȕȐȒȖȊ, ȊȕȐȔȈȊȠȐȝ ȍȔț, ȊșȍȔȖȋțȡȐȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ șȊȖȍȑ șțȗȘțȋȍ ǷȈȘȊȈȚȐ ș ȚȈȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 27 ȠȘȐ-ȘțȌȘȈ țȊȈȟȈ ȌȘȐȠȚȈȊȈȚȑ ȈșȐ șțȠȘȖȕȐ ȝȈȘȍȘ ȈȌȉȝțȚȈ-ȒȈȘȔȈȕȈȝ ȔȈȝȈȚȔȑȈȔ ȉȝȘȐȚȑȈ-ȉȝȘȐȚȑȈȕȈȔ ȕȐȝșȗȘȐȝȈȕȈȔ ȔȈȝȈȚȔȈȕȈȔ ȠȘȐ-ȘțȌȘȈȝ țȊȈȟȈ — ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ șȒȈȏȈȓ; ȌȘȐȠȚȈȊȈȚȐ ȈșȐ — ȊȐȌȍȓȈ; șț-ȠȘȖȕȐ — Ȗ ȗȘȍȒȘȈșȕȈȧ ǷȈȘȊȈȚȐ; ȝȈȘȍȝ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȈȌȉȝțȚȈ-ȒȈȘȔȈȕȈȝ — ȟȤȐ ȌȍȧȕȐȧ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȣ; ȔȈȝȈȚȔȑȈȔ — ȊȍȓȐȟȐȍ; ȉȝȘȐȚȑȈ-ȉȝȘȐȚȑȈȕȈȔ — șȓțȋ ǭȋȖ șȓțȋ; ȕȐȝșȗȘȐȝȈȕȈȔ — ȕȍ ȗȖȔȣȠȓȧȦȡȐȝ Ȗ ȔȐȘșȒȐȝ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧȝ; ȔȈȝȈȚȔȈȕȈȔ — ȊȍȓȐȒȐȝ ȌțȠ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ șȒȈȏȈȓ: ǵț ȟȚȖ, ȗȘȍȒȘȈșȕȈȧ ǷȈȘȊȈȚȐ, țȉȍȌȐȓȈșȤ ȓȐ Țȣ ȚȍȗȍȘȤ Ȋ ȊȍȓȐȟȐȐ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ? ǹȓțȋȐ șȓțȋ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ǽȈȘȐ, ȥȚȐ ȊȍȓȐȒȐȍ ȌțȠȐ, ȘȈȊȕȖȌțȠȕȣ Ȓ ȓȦȉȖȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț șȟȈșȚȤȦ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, șțȗȘțȋ ǷȈȘȊȈȚȐ, ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ Ȏȍȕȍ: «ǬȖȘȖȋȈȧ ǷȈȘȊȈȚȐ, Țȣ șȓȈȊȐȠȤșȧ șȊȖȍȑ ȒȘȈșȖȚȖȑ. ǵȖ Ȕȕȍ ȌțȔȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ Țȍȉȍ ȕȍ șȘȈȊȕȐȚȤșȧ Ȋ șȓȈȊȍ Ȑ ȒȘȈșȖȚȍ ș ȚȍȔȐ, ȒȚȖ șȚȈȓȐ șȓțȋȈȔȐ șȓțȋ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ». ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ țȓȣȉȈȓșȧ, ȗȖȌȠțȟȐȊȈȧ ȕȈȌ ǷȈȘȊȈȚȐ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȚȈȒ ȘȈȏȋȖȊȈȘȐȊȈȚȤ ș ȕȍȑ ȕȍ ȌȍȘȏȕțȓ ȉȣ ȕȐȒȚȖ ȌȘțȋȖȑ. «ǬȍȧȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, — ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ ȀȐȊȈ, — ȕȍȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣ, Ȑ ȟțȌȍșȕȖȍ ȗȘȍȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȍȡȍ ȘȈȏ ȌȖȒȈȏȣȊȈȍȚ ȥȚȖ. DzȈȒ Țȣ țȉȍȌȐȓȈșȤ șȈȔȈ, ȚȊȖȍ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ȕȐȟțȚȤ ȕȍ ȐșȗțȋȈȓȖ Ȑ ȕȍ ȖȋȖȘȟȐȓȖ ȞȈȘȧ. ǵȈȗȘȖȚȐȊ, Ȗȕ ȊȣȘȈȏȐȓ Țȍȉȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ, ȕȈȏȊȈȓ Țȍȉȧ ȔȈȚȍȘȤȦ Ȑ șȔȐȘȐȓșȧ ș ȚȊȖȐȔ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍȔ, ȗȘȐȏȕȈȊ ȊȐȕț ȏȈ șȖȉȖȑ. Ƕȕ ȕȍ șȚȈȓ ȔșȚȐȚȤ Țȍȉȍ. Ǫ ȥȚȖȔ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȊȍȓȐȟȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ǩȍȏȘȖȗȖȚȕȖ ȗȘȐȕȧȊ ȖȚ Țȍȉȧ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ, Ȗȕ ȏȈȚȔȐȓ ȚȊȖȦ ȒȘȈșȖȚț Ȑ ȗȖșȘȈȔȐȓ ȚȊȖȦ ȗȖȗȣȚȒț ȗȘȖȒȓȧșȚȤ ȍȋȖ. ǷȖ ȗȘȈȊȌȍ șȒȈȏȈȚȤ, ǿȐȚȘȈȒȍȚț, ȉȍșșȗȖȘȕȖ, ȗȘȍȊȏȖȠȍȓ Țȍȉȧ Ȋ șȓȈȊȍ Ȑ ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȐȐ, șȚȈȊ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ». DzȈȒ șȒȈȏȈȓ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț, ȚȈȘȖȘ ȈȗȐ șȈȝȐȠȕțȕȈ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȌȍȘȍȊț, ȚȍȘȗȍȓȐȊȖ șȕȖșȐȚ Ȋșȍ țȌȈȘȣ Ȑ ȗȘȍȊȘȈȚȕȖșȚȐ șțȌȤȉȣ. Ǫ ȥȚȖȔ Ȑ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ șȐȓȈ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȏȌȍșȤ ȒȖșȊȍȕȕȖ ȗȘȍȌȖșȚȍȘȍȋȈȍȚ ǷȈȘȊȈȚȐ ȖȚ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȧ ȖȠȐȉȒȐ — ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȊȘȖȌȍ ǿȐȚȘȈȒȍȚț. Ƕȕ ȌȈȍȚ ȍȑ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ Ȋșȍ ȍȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ, ȞȈȘȤ ȗȖȉȍȌȐȓ ȍȍ ȖȌȕȐȔ șȊȖȐȔ ȚȍȘȗȍȕȐȍȔ, ȕȍ ȌȍȔȖȕșȚȘȐȘțȧ șȐȓț. ǺǭDzǹǺ 28 ȕȈȘȈȑȈȕȈ-ȗȈȘȈȝ șȈȘȊȍ ȕȈ ȒțȚȈȠȟȈȕȈ ȉȐȉȝȑȈȚȐ șȊȈȘȋȈȗȈȊȈȘȋȈ-ȕȈȘȈȒȍȠȊ ȈȗȐ ȚțȓȑȈȘȚȝȈ-ȌȈȘȠȐȕȈȝ ȕȈȘȈȑȈȕȈ-ȗȈȘȈȝ — ȟȐșȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȊșȍȞȍȓȖ ȗȖȋȓȖȡȍȕȕȣȍ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǵȈȘȈȧȕȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȕȈ — ȕȍ; ȒțȚȈȠȟȈȕȈ — ȋȌȍ ȉȣ ȚȖ ȕȐ ȉȣȓȖ; 460


461 ȉȐȉȝȑȈȚȐ — ȉȖȧȚșȧ; șȊȈȘȋȈ — ȕȈ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ; ȈȗȈȊȈȘȋȈ — Ȋ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ; ȕȈȘȈȒȍȠț — Ȋ ȈȌț; ȈȗȐ — ȌȈȎȍ; ȚțȓȑȈ — ȖȌȐȕȈȒȖȊțȦ; ȈȘȚȝȈ — ȞȍȕȕȖșȚȤ; ȌȈȘȠȐȕȈȝ — ȊȐȌȧȡȐȍ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖșȊȧȚȐȊȠȐȍ șȍȉȧ șȓțȎȍȕȐȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǵȈȘȈȧȕȍ, ȕȍ ȟțȊșȚȊțȦȚ șȚȘȈȝȈ, ȋȌȍ ȉȣ ȖȕȐ ȕȐ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ. Ǭȓȧ ȕȐȝ ȕȍȚ ȘȈȏȕȐȞȣ ȔȍȎȌț ȘȈȍȔ, ȈȌȖȔ ȐȓȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍȔ, ȐȉȖ ȚȈȒȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȐȕȚȍȘȍșțȍȚ ȚȖȓȤȒȖ șȓțȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǻ ǷȈȘȊȈȚȐ ȔȖȋ ȊȖȏȕȐȒȕțȚȤ ȘȍȏȖȕȕȣȑ ȊȖȗȘȖș: ȒȈȒȐȔ Ȏȍ ȖȉȘȈȏȖȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȌȖșȚȐȋȈȦȚ ȚȈȒȖȋȖ ȊȣșȖȒȖȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ? Ǫ ȖȚȊȍȚ ȕȈ ȕȍȋȖ ȌȈȕȕȣȑ șȚȐȝ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȗȘȖșȚȖ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȕȈȘȈȑȈȕȈ-ȗȈȘȈ, ȚȖ ȍșȚȤ ȊȖ ȊșȍȔ ȗȖȓȈȋȈȦȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ǵȈȘȈȧȕț. ǶȕȐ ȕȍ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȉȓȐȏȒȖ Ȓ șȍȘȌȞț ȗȘȍȊȘȈȚȕȖșȚȐ șțȌȤȉȣ, ȐȉȖ șȓțȎȍȕȐȍ ǵȈȘȈȧȕȍ ȕȈțȟȐȓȖ Ȑȝ șȕȖșȐȚȤ ȓȦȉȣȍ ȕȍȊȏȋȖȌȣ. ǰȝ ȕȍ ȏȈȉȖȚȐȚ, ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȓȐ ȖȕȐ Ȋ ȘȈȦ ȐȓȐ Ȋ ȈȌț — ȋȌȍ ȉȣ ȖȕȐ ȕȐ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȗȘȖȌȖȓȎȈȦȚ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț. Ǫ ȥȚȖȔ Ȑȝ ȗȖȌȓȐȕȕȖȍ ȊȍȓȐȟȐȍ. ǨȕțȒțȓȑȍȕȈ ȒȘȐȠȕȈȕțȠȐȓȈȕȈȔ: ȖȕȐ ȖȚȌȈȦȚ șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț Ȋșȍȝ șȍȉȧ ȉȍȏ ȖșȚȈȚȒȈ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍȚ ȕȐȒȖȋȖ ȊȣȠȍ Ȑȝ. ǻȗȖȚȘȍȉȐȊ șȓȖȊȖ ȉȝȘȐȚȑȈ-ȉȝȘȐȚȑȈȕȈȔ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȖȌȟȍȘȒȕțȓ, ȟȚȖ ǿȐȚȘȈȒȍȚț — ȕȍ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ ȗȘȐȔȍȘ ȚȍȘȗȐȔȖșȚȐ Ȑ ȊȍȓȐȟȐȧ ȌțȝȈ, ȟȚȖ șȓȈȊȣ ȌȖșȚȖȑȕȣ Ȋșȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȕȈȠȍȌȠȐȍ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȊȍȟȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ ǭȔț. ǰȝ ȕȍ ȗȘȍȓȤȡȈȦȚ ȕȐ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȕȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȕȐ șȓȐȧȕȐȍ ș ȊȣșȠȐȔ șȐȧȕȐȍȔ ǩȘȈȝȔȈȕȈ. ǶȕȐ ȕȍ ȊȐȌȧȚ Ȋ ȥȚȐȝ ȖȉȘȍȚȍȕȐȧȝ ȕȐȟȍȋȖ ȞȍȕȕȖȋȖ. ǰȝ ȐȕȚȍȘȍșțȍȚ ȓȐȠȤ ȖȌȕȖ — ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț. ǺǭDzǹǺ 29 ȌȍȝȐȕȈȔ ȌȍȝȈ-șȈȔȑȖȋȈȌ ȌȊȈȕȌȊȈȕȐȠȊȈȘȈ-ȓȐȓȈȑȈ șțȒȝȈȔ ȌțȝȒȝȈȔ ȔȘȐȚȐȘ ȌȎȈȕȔȈ ȠȈȗȖ 'ȕțȋȘȈȝȈ ȥȊȈ ȟȈ ȌȍȝȐȕȈȔ — Ȋșȍȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȣȝ; ȌȍȝȈ-șȈȔȑȖȋȈȚ — Ȑȏ-ȏȈ șȊȧȏȐ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ; ȌȊȈȕȌȊȈȕȐ — ȊȐȌȣ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ; ȐȠȊȈȘȈ-ȓȐȓȈȑȈ — ȗȖ ȊȣșȠȍȑ ȊȖȓȍ ǫȖșȗȖȌȈ; șțȒȝȈȔ — șȟȈșȚȤȍ; ȌțȝȒȝȈȔ — ȋȖȘȍ; ȔȘȐȚȐȝ — șȔȍȘȚȤ; ȌȎȈȕȔȈ — ȘȖȎȌȍȕȐȍ; ȠȈȗȈȝ — ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ; ȈȕțȋȘȈȝȈȝ — ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ. ǷȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȗȖȗȈȌȈȦȚ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȤ ȖȚ șȊȖȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ Țȍȓ. ǸȈȏȓȐȟȕȣȍ ȊȐȌȣ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ, ȚȈȒȐȍ ȒȈȒ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȋȖȘȍ, ȘȖȎȌȍȕȐȍ Ȑ șȔȍȘȚȤ, ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ Ȑ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ, ȧȊȓȧȦȚșȧ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȣȔ șȓȍȌșȚȊȐȍȔ ȥȚȖȑ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ țȗȘȈȊȓȧȍȚ ȉȖȋȐȕȧ ǬțȘȋȈ, ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȧȦȡȈȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ, Ȋ șȊȖȦ ȖȟȍȘȍȌȤ, ȗȖȌȟȐȕȧȍȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ: ȔȈȑȈȌȝȑȈȒȠȍȕȈ ȗȘȈȒȘȐȚȐȝ șțȑȈȚȍ șȈ-ȟȈȘȈȟȈȘȈȔ . ǺȖ Ȏȍ șȈȔȖȍ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ Ȑ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȈ» (5.44): șȘȐȠȚȐ-șȚȝȐȚȐ-ȗȘȈȓȈȑȈ-șȈȌȝȈȕȈ-ȠȈȒȚȐȘ ȥȒȈ ȟȝȈȑȍȊȈ ȑȈșȑȈ ȉȝțȊȈȕȈȕȐ ȉȐȉȝȈȘȚȐ ȌțȘȋȈ 461


462 ǬțȘȋȈ — ȉȖȋȐȕȧ ǷȈȘȊȈȚȐ, șțȗȘțȋȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ — ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȈ. ǶȕȈ ș ȓȍȋȒȖșȚȤȦ șȖȏȐȌȈȍȚ, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȍ Ȋșȍȓȍȕȕȣȍ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȕȍ ȗȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȗȘȐȝȖȚȐ, Ȉ ȗȖȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, DzȘȐȠȕȣ. ǽȖȚȧ ǹȈȔ DzȘȐȠȕȈ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȍȕ, ȗȖ ǭȋȖ ȊȖȓȍ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ ȚȖ, ȟȍȋȖ ȚȘȍȉțȍȚ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ: șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȋȖȘȍ, ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ Ȑ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ. ȅȚȐ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȖșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ ȌȖșȈȎȌȈȦȚ ȊșȍȔ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȈȘȈȑȈȕȈ-ȗȈȘȈ, ȟȐșȚȣȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ, ȖȌȕȈȒȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȔ ȚȖȓȤȒȖ Ȓ șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț, ȖȕȐ ȕȍ ȗȘȐȟȐȕȧȦȚ ȕȐ ȔȈȓȍȑȠȍȋȖ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȈ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ǽȈȘȐȌȈșȈ ǺȝȈȒțȘȈ ȉȐȓȐ ȗȈȓȒȈȔȐ ȕȈ ȌȊȈȌȞȈȚȐ ȌȊțȝ ȉȈȏȈȘȕȣȝ ȗȓȖȡȈȌȧȝ, ȕȖ Ȗȕ ȗȍȘȍȕȍș ȗȖȉȖȐ ș țȓȣȉȒȖȑ ȕȈ ȓȐȞȍ. DzȖȕȚȘȈșȚȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȗȖșȚȖȧȕȕȖȋȖ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȈ, ȕȖ ȖȕȐ ȕȍ ȊȓȐȧȦȚ ȕȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȝȘȈȕȧȡȐȝ ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȖșȚȤ ȗȘȐ ȓȦȉȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ. ǶȉȘȈȚȐȊ Ȋșȍ șȊȖȐ ȗȖȔȣșȓȣ Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊȠȐșȤ ȕȈ ǭȋȖ șȊȧȚȖȔ ȐȔȍȕȐ, ȖȕȐ ȕȍ ȖȡțȡȈȦȚ ȔȕȐȔȣȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ Ȑ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ, ȗȖȘȖȎȌȍȕȕȣȝ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȤȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǺǭDzǹǺ 30 ȈȊȐȊȍȒȈ-ȒȘȐȚȈȝ ȗțȔșȖ ȝȑ ȈȘȚȝȈ-ȉȝȍȌȈ ȐȊȈȚȔȈȕȐ ȋțȕȈ-ȌȖȠȈ-ȊȐȒȈȓȗȈȠ ȟȈ ȉȝȐȌ ȥȊȈ șȘȈȌȎȐȊȈȚ ȒȘȐȚȈȝ ȈȊȐȊȍȒȈ-ȒȘȐȚȈȝ — șȖȊȍȘȠȈȍȔȖȍ ȗȖ ȕȍȊȍȎȍșȚȊț, ȉȍȏȌțȔȕȖ; ȗțȔșȈȝ — ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȖȔ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȈȘȚȝȈ-ȉȝȍȌȈȝ — ȖȞȍȕȒȈ; ȐȊȈ — ȒȈȒ; ȈȚȔȈȕȐ — Ȋ șȈȔȖȔ șȍȉȍ; ȋțȕȈ-ȌȖȠȈ — ȌȖșȚȖȐȕșȚȊ Ȑ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȖȊ; ȊȐȒȈȓȗȈȝ — ȊȖȖȉȘȈȎȍȕȐȧ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȉȝȐȚ — ȘȈȏȕȐȞȈ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; șȘȈȌȎȐ — Ȋ ȋȐȘȓȧȕȌȍ; ȊȈȚ — ȒȈȒ; ȒȘȐȚȈȝ — șȖȊȍȘȠȈȍȔȖȍ. DzȈȒ ȟȍȓȖȊȍȒ ȐȕȖȋȌȈ ȗȖ ȖȠȐȉȒȍ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȞȊȍȚȖȟȕțȦ ȋȐȘȓȧȕȌț ȏȈ ȏȔȍȦ ȐȓȐ ȊȖ șȕȍ ȖȡțȡȈȍȚ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȋȖȘȍ, ȚȈȒ Ȑ Ȕȣ, ȖȒȈȏȈȊȠȐșȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȗȖ ȕȍȌȖȘȈȏțȔȍȕȐȦ ȗȘȖȊȖȌȐȔ ȘȈȏȓȐȟȐȍ ȔȍȎȌț șȟȈșȚȤȍȔ Ȑ ȋȖȘȍȔ, șȟȐȚȈȧ ȗȍȘȊȖȍ ȉȓȈȋȖȔ, Ȉ ȊȚȖȘȖȍ — ȏȓȖȔ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȔȐȘȍ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȋȖȘȍ ȖȠȐȉȖȟȕȣ. Ǫ «ȟȈȑȚȈȕȤȧ-ȟȈȘȐȚȈȔȘȐȚȍ» (ǨȕȚȤȧ, 4.176) șȒȈȏȈȕȖ: «ȌȊȈȐȚȍ" ȉȝȈȌȘȈȉȝȈȌȘȈ-ȌȎȕȈȕȈ, șȈȉȈ — «ȔȈȕȖȌȝȈȘȔȈ" «ȥȐ ȉȝȈȓȈ, ȥȐ ȔȈȕȌȈ", — ȥȐ șȈȉȈ «ȉȝȘȈȔȈ" Ǫ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȘȈȏȓȐȟȐȍ ȔȍȎȌț șȟȈșȚȤȍȔ Ȑ ȋȖȘȍȔ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȕȈȠȍȔ ȊȖȖȉȘȈȎȍȕȐȐ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȐ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȋȖȘȍ ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȌȘțȋ ȖȚ ȌȘțȋȈ. ǶȕȐ ȗȖȌȖȉȕȣ ȘȈȌȖșȚȧȔ Ȑ ȋȖȘȍșȚȧȔ, ȗȘȐȝȖȌȧȡȐȔ Ȓ ȕȈȔ ȊȖ șȕȍ. ǹȗȧȡȍȔț ȗȘȖșȚȖ ȋȘȍȏȧȚșȧ ȘȈȌȖșȚȐ Ȑ ȗȍȟȈȓȐ, ȕȖ Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȑȝ ȕȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ. ǬȘțȋȖȑ ȗȘȐȔȍȘ, ȗȘȐȊȍȌȍȕȕȣȑ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ, — ȞȊȍȚȖȟȕȈȧ ȋȐȘȓȧȕȌȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ șȊȍȎȈ Ȑ ȝȖȘȖȠȈ, ȕȖ ȗȖ ȕȍȌȖȘȈȏțȔȍȕȐȦ ȔȖȎȍȚ ȗȖȒȈȏȈȚȤșȧ ȒȖȔț-ȚȖ ȏȔȍȍȑ. 462


463 Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ țȔȍșȚȕȖ ȊșȗȖȔȕȐȚȤ șȓȖȊȈ ǷȘȈȉȖȌȝȈȕȈȕȌȣ ǹȈȘȈșȊȈȚȐ: ȊȐȠȊȈȔ ȗțȘȕȈșțȒȝȈȑȈȚȍ. Ǫ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ Ȋșȍ ȚȍȘȗȧȚ ȔțȒȐ, ȕȖ, ȗȖ șȓȖȊȈȔ ȀȘȐȓȣ ǷȘȈȉȖȌȝȈȕȈȕȌȣ ǹȈȘȈșȊȈȚȐ, ȔȐȘ ȐșȗȖȓȕȍȕ șȟȈșȚȤȧ. ǷȖȟȍȔț? ȀȘȐȓȈ ǷȘȈȉȖȌȝȈȕȈȕȌȈ ǹȈȘȈșȊȈȚȐ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ: ȑȈȚ-ȒȈȘțȕȑȈ-ȒȈȚȈȒȠȈ-ȊȈȐȉȝȈȊȈȊȈȚȈȔ ȚȈȔ ȋȈțȘȈȔ ȥȊȈ șȚțȔȈȝ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȔȖȎȍȚ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȋȖȘȍșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ ȒȈȒ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖ ȉȍșȗȘȐȟȐȕȕȖȑ ȔȐȓȖșȚȐ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȐ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț. ǹȈȔȖȋȖ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȦ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȊȐȌȍȓȐ ȖȋȖȘȟȍȕȕȣȔ; Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȉȣȊȈȓ Ȋ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȍ, ȗȖȊȚȖȘȧȧ ȔȈȝȈ- ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȈȔ ȕțȎȕȖ ȗȖ ǭȋȖ ȗȘȐȔȍȘț ȊșȍȋȌȈ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ: ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, DzȘȐȠȕȈ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ / ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǸȈȔȈ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ. ǺȖȋȌȈ șȚȘȈȌȈȕȐȧ ȔȐȘȈ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȗȍȘȍșȚȈȕțȚ Ȍȓȧ ȕȈș șțȡȍșȚȊȖȊȈȚȤ. ǷȖȊȚȖȘȧȧ șȊȧȚȣȍ ȐȔȍȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ, ȔȖȎȕȖ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ șȟȈșȚȓȐȊȣȔ Ȋ ȓȦȉȣȝ țșȓȖȊȐȧȝ ȎȐȏȕȐ. ǰȕȖȋȌȈ ȊȖ șȕȍ Ȕȣ ȓȈȒȖȔȐȔșȧ șȓȈȌȒȐȔ ȘȐșȖȔ, Ȉ ȐȕȖȋȌȈ ȗȍȘȍȎȐȊȈȍȔ ȒȖȕȟȐȕț ȓȦȉȐȔȖȋȖ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈ. ǰ ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋ ȉȖȌȘșȚȊțȦȡȍȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ ț ȕȈș Țȍ Ȏȍ țȔ Ȑ ȚȍȓȖ, ȟȚȖ Ȑ ȊȖ șȕȍ, Ȑ ȖȒȘțȎȈȍȚ ȕȈș Ȋșȍ ȚȖȚ Ȏȍ ȔȐȘ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ, ȏȕȈȟȐȚ, ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȘȈȌȖșȚȐ Ȑ ȉȍȌȣ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ ȕȍ ȉȖȓȍȍ ȘȍȈȓȤȕȣ, ȟȍȔ ȖȉȔȈȕȟȐȊȣȍ ȕȖȟȕȣȍ ȋȘȍȏȣ. ǷȖșȒȖȓȤȒț țȔ — ȕȈȠ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ ȒȈȕȈȓ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȧ ȒȈȒ ȊȖ șȕȍ, ȚȈȒ Ȑ ȕȈȧȊț, Ȋșȍ ȕȈȠȐ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȐ, ȖșȕȖȊȈȕȕȣȍ ȕȈ ȗȘȐȕȧȚȐȐ (șȈȕȒȈȓȗȈ) Ȑ ȖȚȊȍȘȎȍȕȐȐ (ȊȐȒȈȓȗȈ), ȧȊȓȧȦȚșȧ ȔȈȕȖȌȝȈȘȔȖȑ, ȗȓȖȌȖȔ ȊȖȖȉȘȈȎȍȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 31 ȊȈșțȌȍȊȍ ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ ȉȝȈȒȚȐȔ țȌȊȈȝȈȚȈȔ ȕȘȐȕȈȔ ȌȎȕȈȕȈ-ȊȈȐȘȈȋȑȈ-ȊȐȘȑȈȕȈȔ ȕȈ ȝȐ ȒȈȠȟȐȌ ȊȑȈȗȈȠȘȈȑȈȝ ȊȈșțȌȍȊȍ — ǫȖșȗȖȌț ǪȈșțȌȍȊȍ, DzȘȐȠȕȍ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȉȝȈȒȚȐȔ — șȓțȎȍȕȐȍ ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȊȍȘȖȑ; țȌȊȈȝȈȚȈȔ — ȕȍșțȡȐȝ; ȕȘȐȕȈȔ — Ȍȓȧ ȓȦȌȍȑ; ȌȎȕȈȕȈ-ȊȈȐȘȈȋȑȈ — ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ Ȑ ȖȚȘȍȟȍȕȐȧ; ȊȐȘȑȈȕȈȔ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȝ șȐȓȖȑ; ȕȈ — ȕȍ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȒȈȠȟȐȚ — ȟȚȖ-ȓȐȉȖ; ȊȑȈȗȈȠȘȈȑȈȝ — ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȡȍȍ ȐȕȚȍȘȍș ȐȓȐ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ. Ǻȍ, ȒȚȖ ș ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ șȓțȎȈȚ ǫȖșȗȖȌț ǪȈșțȌȍȊȍ, DzȘȐȠȕȍ, ȉȍȏ ȖșȖȉȣȝ țșȐȓȐȑ ȖȉȘȍȚȈȦȚ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ Ȑ ȖȚȘȍȠȍȕȕȖșȚȤ. ǷȖȥȚȖȔț ȐȔ ȕȍȚ ȌȍȓȈ ȌȖ ȔȕȐȔȣȝ ȘȈȌȖșȚȍȑ Ȑ ȗȍȟȈȓȍȑ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ . DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ ȖȗȐșȣȊȈȍȚșȧ ȖȚȓȐȟȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȖȚ ȜȐȓȖșȖȜȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȓȐȠȤ ȘȈȏȔȣȠȓȧȍȚ Ȗ ȗȘȐȘȖȌȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ. ǷȘȍȌȈȕȕȖȔț ȕȍ ȕțȎȕȖ ȒȖȗȐȚȤ ȏȕȈȕȐȧ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȕȧȚȤ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖșȚȤ ȐȓȐ ȔȐȔȖȓȍȚȕȖșȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǺȈȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ Ȑ ȖȚȘȍȠȍȕȕȖșȚȤ ȖȚ ȔȐȘȈ ȗȘȐȝȖȌȧȚ Ȓ ȕȍȔț șȈȔȐ șȖȉȖȑ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȍȋȖ ȟȐșȚȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȐ ǪȈșțȌȍȊȍ. Ƕȉ ȥȚȖȔ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ ȌȘțȋȖȔ ȔȍșȚȍ Ȋ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (1.2.7): ȊȈșțȌȍȊȍ ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȈȝ ȗȘȈȑȖȌȎȐȚȈȝ ȌȎȈȕȈȑȈȚȑ ȈȠț ȊȈȐȘȈȋȑȈȔ ȌȎȕȈȕȈȔ ȟȈ ȑȈȌ ȈȝȈȐȚțȒȈȔ 463


464 ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȉȍșȒȖȘȣșȚȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ǪȈșțȌȍȊȍ, DzȘȐȠȕȍ, Ȓ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȈȔȖ șȖȉȖȑ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ ȗȘȐȘȖȌȣ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ Ȑ ȗȘȖȗȈȌȈȍȚ ȊșȧȒȐȑ Ȓ ȕȍȔț ȐȕȚȍȘȍș. ǺȈȒȈȧ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȈȧ ȖȚȘȍȠȍȕȕȖșȚȤ — ȗȘȐȏȕȈȒ ȋȓțȉȖȒȖȑ ȔțȌȘȖșȚȐ. ǼȐȓȖșȖȜțȚȍȖȘȍȚȐȒț ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȐȏțȟȈȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ Ȋ ȕȈȌȍȎȌȍ ȖșȖȏȕȈȚȤ ȍȋȖ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖșȚȤ, ȖȌȕȈȒȖ Ȓ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ȚȈȒȖȍ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ ȗȘȐȝȖȌȐȚ șȈȔȖ șȖȉȖȑ, ȉȍȏ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȝ țșȐȓȐȑ. ǼȐȓȖșȖȜȣ- ȔȈȑȧȊȈȌȐ ȔȖȋțȚ ȋȖȘȌȐȚȤșȧ șȊȖȐȔȐ ȗȖȏȕȈȕȐȧȔȐ, ȕȖ, ȕȍ ȏȕȈȧ ǪȈșțȌȍȊț (ȊȈșțȌȍȊȈȝ șȈȘȊȈȔ ȐȚȐ), ȖȕȐ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȗȖșȚȐȟȤ ȔȐȘ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ, șȖȏȌȈȕȕȣȑ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ ǪȈșțȌȍȊȣ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȗȖȒȈ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȋȤȧȕȐ ȕȍ ȗȘȐȔțȚ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ǪȈșțȌȍȊȣ, Ȑȝ țȔȖȏȘȐȚȍȓȤȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ ȖșȚȈȕȍȚșȧ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ. DZȍ 'ȕȑȍ 'ȘȈȊȐȕȌȈȒȠȈ ȊȐȔțȒȚȈȔȈȕȐȕȈȝ: ȖȕȐ ȗȘȖșȚȖ ȊȖȖȉȘȈȎȈȦȚ șȍȉȧ șȊȖȉȖȌȕȣȔȐ ȖȚ șȒȊȍȘȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȕȍ ȕȈȠȓȐ ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǪȈșțȌȍȊȣ, Ȑȝ ȏȕȈȕȐȍ ȗȖ-ȗȘȍȎȕȍȔț ȖșȒȊȍȘȕȍȕȖ. Ǻȍ Ȏȍ Ȑȏ ȕȐȝ, ȒȖȔț ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ țȌȈȍȚșȧ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ, ȗȘȍȌȈȦȚșȧ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǪȈșțȌȍȊȣ. ǷȖȥȚȖȔț ȗȖȕȧȚȤ ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ ǰșȚȐȕț ȓȍȋȟȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȟȍȔ ȋȤȧȕȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȖșȚȖ ȋȈȌȈȦȚ Ȗ ȗȘȐȘȖȌȍ ǪȈșțȌȍȊȣ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ ȥȚȖ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȔ șȚȐȝȍ. ǺǭDzǹǺ 32 ȕȈȝȈȔ ȊȐȘȐȕȟȖ ȕȈ ȒțȔȈȘȈ-ȕȈȘȈȌȈț ȕȈ ȉȘȈȝȔȈ-ȗțȚȘȈ ȔțȕȈȑȈȝ șțȘȍȠȈȝ ȊȐȌȈȔȈ ȑȈșȑȍȝȐȚȈȔ ȈȔȠȈȒȈȔȠȈȒȈ ȕȈ ȚȈȚ-șȊȈȘțȗȈȔ ȗȘȐȚȝȈȋ-ȐȠȈ-ȔȈȕȐȕȈȝ ȕȈ — ȕȐ; ȈȝȈȔ — ȧ (ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ); ȊȐȘȐȕȟȈȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȕȈ — ȕȐ; ȒțȔȈȘȈ — ǨȠȊȐȕȐ-ȒțȔȈȘȣ; ȕȈȘȈȌȈț — ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ; ȕȈ — ȕȐ; ȉȘȈȝȔȈ-ȗțȚȘȈȝ — șȣȕȖȊȤȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ; ȔțȕȈȑȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ; șțȘȈ-ȐȠȈȝ — Ȋșȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȊȐȌȈȔȈ — ȊȍȌȈȦȚ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȐȝȐȚȈȔ — ȌȍȧȕȐȧ; ȈȔȠȈȒȈȈȔȠȈȒȈȝ — ȧȊȓȧȦȡȐȍșȧ ȟȈșȚȧȔȐ ȟȈșȚȍȑ; ȕȈ — ȕȐ; ȚȈȚ — ǭȋȖ; șȊȈ-ȘțȗȈȔ — ȐșȚȐȕȕțȦ ȓȐȟȕȖșȚȤ; ȗȘȐȚȝȈȒ — șțȊȍȘȍȕȕȣȔȐ; ȐȠȈ — ȗȘȈȊȐȚȍȓȧȔȐ; ȔȈȕȐȕȈȝ — ȔȕȧȡȐȍ șȍȉȧ. ǵȐ ȧ [ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ], ȕȐ ǩȘȈȝȔȈ, ȕȐ ǨȠȊȐȕȐ-ȒțȔȈȘȣ, ȕȐ ǵȈȘȈȌȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ, șȣȕȖȊȤȧ ǩȘȈȝȔȣ, ȕȐ ȗȘȖȟȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖșȚȐȟȤ ȌȍȧȕȐȧ Ȑ ȓȐȟȕȖșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǯȕȈȕȐȍ Ȗ ǭȋȖ ȐșȚȐȕȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȍ șȒȘȣȚȖ ȖȚ ȕȈș ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ Ȕȣ, ȟȈșȚȐȞȣ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȔȕȐȔ șȍȉȧ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȔȐ Ȑ ȗȖȓȕȖȊȓȈșȚȕȣȔȐ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧȔȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ» (5.33) șȒȈȏȈȕȖ: ȈȌȊȈȐȚȈȔ ȈȟȑțȚȈȔ ȈȕȈȌȐȔ ȈȕȈȕȚȈ-ȘțȗȈȔ ȈȌȑȈȔ ȗțȘȈȕȈ-ȗțȘțȠȈȔ ȕȈȊȈ-ȑȈțȊȈȕȈȔ ȟȈ ȊȍȌȍȠț ȌțȘȓȈȉȝȈȔ ȈȌțȘȓȈȉȝȈȔ ȈȚȔȈ-ȉȝȈȒȚȈț ȋȖȊȐȕȌȈȔ ȈȌȐ-ȗțȘțȠȈȔ ȚȈȔ ȈȝȈȔ ȉȝȈȌȎȈȔȐ «ȇ ȗȖȒȓȖȕȧȦșȤ ȐȏȊȍȟȕȖȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǫȖȊȐȕȌȍ. Ƕȕ ȈȉșȖȓȦȚȍȕ, ȕȍȗȖȋȘȍȠȐȔ Ȑ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȈȟȈȓȈ. ǰ ȝȖȚȧ Ƕȕ ȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȖȉȘȈȏȈȝ, ǹȈȔ Ƕȕ ȖșȚȈȍȚșȧ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȌȘȍȊȕȍȑȠȐȔ Ȑȏ ȌȘȍȊȕȐȝ, ȐȔȍȦȡȐȔ ȖȉȓȐȒ ȊȍȟȕȖȋȖ ȦȕȖȠȐ. ǭȋȖ ȕȍȚȓȍȕȕȣȍ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȍ ȏȕȈȕȐȧ Ȑ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ ȖȉȘȈȏȣ 464


465 ȕȍȌȖșȚțȗȕȣ ȗȖȕȐȔȈȕȐȦ ȌȈȎȍ șȈȔȣȝ ȊȍȓȐȒȐȝ ȏȕȈȚȖȒȖȊ ǪȍȌ, ȕȖ ȊșȍȋȌȈ ȖȚȒȘȣȚȣ ȊȏȖȘț ǭȋȖ ȟȐșȚȣȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ». ȅȚȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ șȚȈȊȐȚ șȍȉȧ Ȋ ȖȌȐȕ ȘȧȌ ș ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȗȖȕȧȚȤ ȗȘȐȘȖȌț ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǫȖșȗȖȌȤ — ȈȕȈȕȚȈ, ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȍȕ Ȋ ǹȊȖȐȝ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧȝ. ǿȚȖ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗȉ Ȗȉȣȟȕȣȝ ȓȦȌȧȝ, ȍșȓȐ ȌȈȎȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȖșȚȐȟȤ ǭȋȖ? DzȖȕȍȟȕȖ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȊȖ Ȋșȍȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȐȚ Ȗȉȣȟȕȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȕȖ ȌȈȎȍ Ȗȕ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ȕȐ Ȓ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ Ȗȉȣȟȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȕȐ Ȓ ȟȐșȓț ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȑ ǪȐȠȕț. Ƕȕ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȗȘȖȔȍȎțȚȖȟȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȔȍȎȌț ǫȖșȗȖȌȖȔ ǪȐȠȕț Ȑ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȖȔ. ǺǭDzǹǺ 33 ȕȈ ȝȑ ȈșȑȈșȚȐ ȗȘȐȑȈȝ ȒȈȠȟȐȕ ȕȈȗȘȐȑȈȝ șȊȈȝ ȗȈȘȖ 'ȗȐ ȊȈ ȈȚȔȈȚȊȈȚ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈ-ȗȘȐȑȖ ȝȈȘȐȝ ȕȈ — ȕȍ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȈșȑȈ — ǫȖșȗȖȌȈ; ȈșȚȐ — ȍșȚȤ; ȗȘȐȑȈȝ — ȓȦȉȐȔȍȞ; ȒȈȠȟȐȚ — ȒȚȖ-ȓȐȉȖ; ȕȈ — ȕȍ; ȈȗȘȐȑȈȝ — ȕȍȕȈȊȐșȚȕȣȑ; șȊȈȝ — șȊȖȑ; ȗȈȘȈȝ — ȟțȎȖȑ; ȈȗȐ — ȌȈȎȍ; ȊȈ — ȐȓȐ; ȈȚȔȈȚȊȈȚ — ȉțȌțȟȐ ȌțȠȖȑ Ȋșȍȝ ȌțȠ; șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ — Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈ — ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ; ȗȘȐȑȈȝ — ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋ; ȝȈȘȐȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǽȈȘȐ. ǻ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍȚ ȓȦȉȐȔȞȍȊ Ȑ ȊȘȈȋȖȊ. Ƕȕ ȕȐȒȖȋȖ ȕȍ șȟȐȚȈȍȚ șȊȖȐȔ ȐȓȐ ȟțȎȐȔ. Ƕȕ ǬțȠȈ Ȋșȍȝ ȌțȠ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ƕȕ — ȌȖȉȘȣȑ ȌȘțȋ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȉȓȐȏȒȐȑ Ȑ ȌȖȘȖȋȖȑ ȒȈȎȌȖȔț Ȑȏ ȕȐȝ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ Ȋ ǹȊȖȍȑ ȊȚȖȘȖȑ ȐȗȖșȚȈșȐ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǹȊȍȘȝȌțȠȖȑ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǰ ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȕȣ ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋȐ șȈȔȐ șȍȉȍ, ȚȖ ȕȈȠȍ «șȊȍȘȝ-ȇ» Ȍȓȧ ȕȈș ȍȡȍ ȌȖȘȖȎȍ. Ǭȓȧ ȌȘțȎȍȓȦȉȕȖȑ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ ȕȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȊȘȈȋȖȊ — ǶȕȈ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȒȖ ȊșȍȔ. ǪȗȍȟȈȚȓȍȕȐȍ, ȟȚȖ ǩȖȋ ȓȦȉȐȚ ȖȌȕȐȝ Ȑ ȕȍȕȈȊȐȌȐȚ ȌȘțȋȐȝ, ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. ǺȈȒ ȒȈȒ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȖȚȌȍȓȧȍȚ ȖȚ ǩȖȋȈ ȏȈȊȍșȈ Ȑȏ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȒȈȎȍȚșȧ, ȉțȌȚȖ ǩȖȋ ȉȓȈȋȖȊȖȓȐȚ Ȓ ȖȌȕȐȔ Ȑ ȖȚȊȍȘȕțȓșȧ ȖȚ ȌȘțȋȐȝ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȏȍ Ȍȍȓȍ ȓȦȉȈȧ ȌțȠȈ Ȋ șȊȖȍȔ ȟȐșȚȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȖȟȍȕȤ ȉȓȐȏȒȈ Ȑ ȌȖȘȖȋȈ ǫȖșȗȖȌț, Ȑ Ƕȕ ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋ ȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ Ȑȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ȕȍȚ ȔȍșȚȈ ȗȘȐșȚȘȈșȚȐȦ ȐȓȐ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖșȚȐ. ǺǭDzǹǺȃ 34 - 35 ȚȈșȑȈ ȟȈȑȈȔ ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȠ ǿȐȚȘȈȒȍȚțȝ ȗȘȐȑȖ 'ȕțȋȈȝ șȈȘȊȈȚȘȈ șȈȔȈ-ȌȘȐȒ ȠȈȕȚȖ ȝȑ ȈȝȈȔ ȟȈȐȊȈȟȑțȚȈ-ȗȘȐȑȈȝ ȚȈșȔȈȕ ȕȈ ȊȐșȔȈȑȈȝ ȒȈȘȑȈȝ ȗțȘțȠȍȠț ȔȈȝȈȚȔȈșț ȔȈȝȈȗțȘțȠȈ-ȉȝȈȒȚȍȠț ȠȈȕȚȍȠț șȈȔȈ-ȌȈȘȠȐȠț

465


466 ȚȈșȑȈ — ǭȋȖ (ǫȖșȗȖȌȈ); ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȑȈȔ — ȥȚȖȚ; ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȝ — ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȕȣȑ; ǿȐȚȘȈȒȍȚțȝ — ȞȈȘȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț; ȗȘȐȑȈȝ — ȌȘțȋ; ȈȕțȋȈȝ — ȊȍȘȕȣȑ șȓțȋȈ; șȈȘȊȈȚȘȈ — ȊȍȏȌȍ; șȈȔȈ-ȌȘȐȒ — șȔȖȚȘȧȡȐȑ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȕȖ; ȠȈȕȚȈȝ — țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȕȣȑ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȈȝȈȔ — ȧ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȥȊȈ — ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ; ȈȟȑțȚȈ-ȗȘȐȑȈȝ — ȌȖȘȖȋȖȑ ȌȘțȋ ȕȍȗȖȋȘȍȠȐȔȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ; ȚȈșȔȈȚ — ȖȚȚȖȋȖ; ȕȈ — ȕȍ; ȊȐșȔȈȑȈȝ — ȟțȌȖ; ȒȈȘȑȈȝ — ȕȈȌȖ ȊȐȌȍȚȤ; ȗțȘțȠȍȠț — șȘȍȌȐ ȓȦȌȍȑ; ȔȈȝȈ-ȈȚȔȈșț — Ȋ ȊȍȓȐȒȐȝ ȌțȠȈȝ; ȔȈȝȈ-ȗțȘțȠȈ-ȉȝȈȒȚȍȠț — ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț; ȠȈȕȚȍȠț — țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȕȣȝ; șȈȔȈ-ȌȈȘȠȐȠț — ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȕȣȝ. ǪȍȓȐȒȖȌțȠȕȣȑ ǿȐȚȘȈȒȍȚț — ȉȓȐȏȒȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ. Ƕȕ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȒȖ ȊșȍȔ Ȑ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȑ ȕȍȗȘȐȧȏȕȐ. ȇ, ȒȈȒ Ȑ ǿȐȚȘȈȒȍȚț, ȚȈȒȎȍ ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋ ǫȖșȗȖȌț ǵȈȘȈȧȕȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȍ șȚȖȐȚ ȌȐȊȐȚȤșȧ ȗȖȊȍȌȍȕȐȦ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ǵȈȘȈȧȕȣ, ȐȉȖ ȖȕȐ șȊȖȉȖȌȕȣ ȖȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ Ȑ ȏȈȊȐșȚȐ, ȊșȍȋȌȈ țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȕȣ Ȑ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȕȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȖȊȖȘȐȚșȧ: ȊȈȐȠȕȈȊȍȘȈ ȒȘȐȑȈ, ȔțȌȘȈ ȊȐȌȎȕȍȝȈ ȕȈ ȉțȌȎȝȈȑȈ — ȕȍ șȓȍȌțȍȚ țȌȐȊȓȧȚȤșȧ ȗȖșȚțȗȒȈȔ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȝ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȝ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ. ǬȍȧȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȉȍȏ ȕȍȌȖțȔȍȕȐȧ Ȑ ȚȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ șȓȍȌțȍȚ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǰ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȑ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ. ǰȝ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ, ș ȚȖȑ ȓȐȠȤ ȘȈȏȕȐȞȍȑ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ — ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ, Ȉ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ — ǭȋȖ șȓțȋȐ. DzȈȟȍșȚȊȍȕȕȖ Ȏȍ ȖȕȐ ȕȍȖȚȓȐȟȕȣ ȌȘțȋ ȖȚ ȌȘțȋȈ. Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.29) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: șȈȔȖ 'ȝȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȍȠț ȕȈ Ȕȍ ȌȊȍȠȑȖ 'șȚȐ ȕȈ ȗȘȐȑȈȝ ȑȍ ȉȝȈȌȎȈȕȚȐ Țț ȔȈȔ ȉȝȈȒȚȑȈ ȔȈȑȐ Țȍ ȚȍȠț ȟȈȗȑ ȈȝȈȔ «ȇ ȕȐ Ȓ ȒȖȔț ȕȍ ȗȐȚȈȦ ȕȐ ȊȘȈȎȌȣ, ȕȐ ȗȘȐșȚȘȈșȚȐȧ. ȇ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖȠțșȤ ȒȖ ȊșȍȔ. ǵȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ șȓțȎȐȚ Ǵȕȍ, — ȚȖȚ ǴȖȑ ȌȘțȋ. Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ Ȋ ǴȖȍȔ șȍȘȌȞȍ, Ȑ ȇ ȍȔț ȚȖȎȍ ȌȘțȋ». ǰȏ ȥȚȐȝ șȓȖȊ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȎȐȚ ǹȊȖȐȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ. ȅȚȐȔ șȚȐȝȖȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȝȖȟȍȚ șȒȈȏȈȚȤ ǷȈȘȊȈȚȐ: «Ǵȣ ș ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȗȖȓȤȏțȍȔșȧ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȒȈȒ șȓțȋȐ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȕȣ ȘȈȊȕȣ. Ǵȣ ȌȘțȏȤȧ, Ȉ ȌȘțȏȤȧ ȔȖȋțȚ ȗȖȌȠțȟȐȊȈȚȤ ȌȘțȋ ȕȈȌ ȌȘțȋȖȔ. ǬȈ, Ȗȕ ȗȖșȔȍȧȓșȧ ȕȈȌ ȔȖȐȔȐ ȔȈȕȍȘȈȔȐ, ȕȖ Ȗȕ șȌȍȓȈȓ ȥȚȖ ȗȖ-ȌȘțȎȍșȒȐ, Ȉ ȏȈ ȥȚȖ ȕȍ ȗȘȖȒȓȐȕȈȦȚ». ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȖȗȣȚȈȓșȧ ȊȕțȠȐȚȤ șȊȖȍȑ șțȗȘțȋȍ ǷȈȘȊȈȚȐ, ȟȚȖ ȗȘȖȒȓȐȕȈȚȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȉȣȓȖ ș ȍȍ șȚȖȘȖȕȣ ȕȍ ȖȟȍȕȤ ȉȓȈȋȖȘȈȏțȔȕȖ. ǵȈ ȥȚȖȔ ȗȘȐȔȍȘȍ ȝȖȘȖȠȖ ȊȐȌȕȖ ȘȈȏȓȐȟȐȍ ȔȍȎȌț ȔțȎȟȐȕȖȑ Ȑ ȎȍȕȡȐȕȖȑ, șțȡȍșȚȊțȦȡȍȍ ȌȈȎȍ ȕȈ ȊȣșȠȍȔ țȘȖȊȕȍ ȘȈȏȊȐȚȐȧ — ȕȈ țȘȖȊȕȍ ȀȐȊȣ Ȑ ȍȋȖ șțȗȘțȋȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȗȖȕȧȓ ȕȈȔȍȘȍȕȐȧ ǿȐȚȘȈȒȍȚț, ȟȍȋȖ ȕȍȓȤȏȧ șȒȈȏȈȚȤ Ȗ ǷȈȘȊȈȚȐ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȌȈȎȍ ȕȈ țȘȖȊȕȍ ȉȖȋȖȊ ȎȍȕȡȐȕȣ ȕȍ ȚȈȒ șȖȖȉȘȈȏȐȚȍȓȤȕȣ, ȒȈȒ ȔțȎȟȐȕȣ. ǴȖȎȕȖ ș țȊȍȘȍȕȕȖșȚȤȦ șȒȈȏȈȚȤ, ȟȚȖ ȎȍȕȡȐȕȣ țșȚțȗȈȦȚ ȔțȎȟȐȕȍ ȗȖ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚț. Ǫ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ȕȈ ǯȈȗȈȌȍ ȐȌȍȚ ȎȈȘȒȈȧ ȌȐșȒțșșȐȧ Ȗ ȘȈȊȍȕșȚȊȍ ȗȖȓȖȊ, ȕȖ, ȒȈȒ șȓȍȌțȍȚ Ȑȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ, ȎȍȕȡȐȕȣ ȊșȍȋȌȈ Ȕȍȕȍȍ ȘȈȏțȔȕȣ, ȟȍȔ ȔțȎȟȐȕȣ. ǿȐȚȘȈȒȍȚț țȗȘȍȒȕțȓ șȊȖȍȋȖ ȌȘțȋȈ, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȚȖȚ ȗȖșȈȌȐȓ Ȏȍȕț Ȓ șȍȉȍ ȕȈ ȒȖȓȍȕȐ. Ǫ ȖȚȊȍȚ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȝȖȚȍȓ ȏȈȔȍȚȐȚȤ ȞȈȘȦ, ȟȚȖ Ȑ șȈȔ Ȗȕ, 466


467 ȐȏȖȉȘȈȎȈȧ Ȑȏ șȍȉȧ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȕȈșȓȈȎȌȈȓșȧ ȖȉȡȍșȚȊȖȔ ȎȍȕȡȐȕ- ȊȐȌȤȧȌȝȈȘȐ . ȅȚȈ ȠțȚȖȟȕȈȧ ȌțȥȓȤ ȔȍȎȌț ȌȘțȏȤȧȔȐ ȕȍ ȔȖȋȓȈ șȓțȎȐȚȤ ȗȖȊȖȌȖȔ Ȍȓȧ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ. ǻȏȕȈȊ Ȗȉ ȥȚȖȔ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ǷȈȘȊȈȚȐ, șȒȖȘȍȍ ȊșȍȋȖ, ȐșȗȣȚȈȓȈ Ȏȋțȟȍȍ ȘȈșȒȈȧȕȐȍ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȉȘȍȒȓȈ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȕȈ ȘȖȎȌȍȕȐȍ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȌȍȔȖȕȈ. ǩȖȋȐȕȧ ǷȈȘȊȈȚȐ ȕȍȌȖȖȞȍȕȐȓȈ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ǿȐȚȘȈȒȍȚț, ȕȖ ȚȍȗȍȘȤ, ȊȣșȓțȠȈȊ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȖȕȈ țșȚȣȌȐȓȈșȤ șȊȖȍȋȖ ȗȖșȚțȗȒȈ. ǺǭDzǹǺ 36 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȐȚȐ ȠȘțȚȊȈ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ ȠȐȊȈșȑȖȔȈȉȝȐȉȝȈȠȐȚȈȔ ȉȈȉȝțȊȈ ȠȈȕȚȈ-ȌȝȐ ȘȈȌȎȈȕ ȌȍȊȐ ȊȐȋȈȚȈ-ȊȐșȔȈȑȈ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȠȘțȚȊȈ — ȊȣșȓțȠȈȊ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ — șȈȔȖȋȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȠȐȊȈșȑȈ — ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ; țȔȈ — ǷȈȘȊȈȚȐ; ȈȉȝȐȉȝȈȠȐȚȈȔ — ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ; ȉȈȉȝțȊȈ — șȚȈȓȈ; ȠȈȕȚȈ-ȌȝȐȝ — țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȕȖȑ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȌȍȊȐ — ȉȖȋȐȕȧ; ȊȐȋȈȚȈ-ȊȐșȔȈȑȈ — ȖȗȘȈȊȐȊȠȐșȤ ȖȚ țȌȐȊȓȍȕȐȧ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȞȈȘȤ, ȊȣșȓțȠȈȊ șȊȖȍȋȖ șțȗȘțȋȈ, ȉȖȋȐȕȧ [ǻȔȈ, șțȗȘțȋȈ ȀȐȊȣ] ȖȗȘȈȊȐȓȈșȤ ȖȚ ȐȏțȔȓȍȕȐȧ, ȊȣȏȊȈȕȕȖȋȖ ȗȖșȚțȗȒȖȔ ȞȈȘȧ ǿȐȚȘȈȒȍȚț, Ȑ ȊȏȧȓȈ șȍȉȧ Ȋ ȘțȒȐ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȈȒ ȗȖȧșȕȧȍȚ ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ, șȓȖȊȖ ȠȈȕȚȈ-ȌȝȐȝ ȖȏȕȈȟȈȍȚ șȊȐȑȈ-ȗțȘȊȈ-șȊȈȉȝȈȊȈ-șȔȘȐȚȑȈ . ǪșȗȖȔȕȐȊ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȖȕȈ ȗȘȖȒȓȧȓȈ ǿȐȚȘȈȒȍȚț, ȗȘȐșȚȣȎȍȕȕȈȧ ǷȈȘȊȈȚȐ ȏȈȒȘȣȓȈ ȓȐȞȖ ȒȘȈȍȔ șȈȘȐ, ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȗȘȐȏȕȈȊȈȧ, ȟȚȖ ȗȘȖȒȓȧȓȈ ȞȈȘȧ ȕȍȏȈșȓțȎȍȕȕȖ. ǺǭDzǹǺ 37 ȐȚȐ ȉȝȈȋȈȊȈȚȖ ȌȍȊȑȈȝ ȗȘȈȚȐȠȈȗȚțȔ ȈȓȈȕȚȈȔȈȝ ȔțȘȌȝȕȈ șȈ ȌȎȈȋȘȐȝȍ ȠȈȗȈȔ ȥȚȈȊȈȚ șȈȌȝț-ȓȈȒȠȈȕȈȔ ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ — șȈȔȣȑ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ; ȌȍȊȑȈȝ — ȉȖȋȐȕȐ ǷȈȘȊȈȚȐ; ȗȘȈȚȐȠȈȗȚțȔ — ȗȘȖȐȏȕȍșȚȐ ȖȚȊȍȚȕȖȍ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ; ȈȓȈȕȚȈȔȈȝ — Ȋ ȗȖȓȕȖȑ ȔȍȘȍ șȗȖșȖȉȕȣȑ; ȔțȘȌȝȕȈ — șȖ (șȒȓȖȕȍȕȕȖȑ) ȋȖȓȖȊȖȑ; șȈȝ — Ȗȕ (ǿȐȚȘȈȒȍȚț); ȌȎȈȋȘȐȝȍ — ȗȘȐȕȧȓ; ȠȈȗȈȔ — ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ; ȥȚȈȊȈȚ — ȚȈȒȖȊȖ; șȈȌȝț-ȓȈȒȠȈȕȈȔ — ȒȈȟȍșȚȊȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȖȉȓȈȌȈȓ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖȑ șȐȓȖȑ, ȟȚȖȉȣ ȖȚȊȍȚȐȚȤ ȕȈ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ȔȈȚȍȘȐ ǷȈȘȊȈȚȐ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍȔ, ȕȖ Ȗȕ ȓȐȠȤ șȔȐȘȍȕȕȖ ȗȘȐȕȧȓ ȍȍ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ, șȒȓȖȕȐȊ ȋȖȓȖȊț ȗȍȘȍȌ ȉȖȋȐȕȍȑ Ȑ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ. ǺȈȒ Ȑ ȌȖȓȎȍȕ ȊȍșȚȐ șȍȉȧ ȊȈȑȠȕȈȊ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǪȣșȓțȠȈȊ șȊȖȍȋȖ șțȗȘțȋȈ, ȔȈȚȤ ǷȈȘȊȈȚȐ ȗȖȕȧȓȈ, ȟȚȖ ȏȘȧ ȗȘȖȒȓȧȓȈ ǿȐȚȘȈȒȍȚț. ǾȈȘȤ ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȖȉȓȈȌȈȓ ȚȈȒȐȔȐ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ, ȟȚȖ, 467


468 ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȕȍșȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖșȚȤ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ ǷȈȘȊȈȚȐ, ȚȖȚȟȈș șȖȠȍȓ șȖ șȊȖȍȋȖ ȊȖȏȌțȠȕȖȋȖ ȒȖȘȈȉȓȧ Ȑ șȔȐȘȍȕȕȖ șȒȓȖȕȐȓșȧ ȗȍȘȍȌ ȔȈȚȍȘȤȦ, șȔȐȘȐȊȠȐșȤ ș ȍȍ ȗȘȐȋȖȊȖȘȖȔ. Ƕȉ ȥȚȖȔ țȎȍ ȋȖȊȖȘȐȓȖșȤ ȊȣȠȍ: ȕȈȘȈȑȈȕȈ-ȗȈȘȈȝ șȈȘȊȍ ȕȈ ȒțȚȈȠȟȈȕȈ ȉȐȉȝȑȈȚȐ. ǶșȚȈȊȈȧșȤ Ȋ ȐȋȘȐȊȖȔ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȐȐ ȌțȝȈ, ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȘȍȠȐȓ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȚȈȒȖȊȖ ȎȍȓȈȕȐȍ ȔȈȚȍȘȐ, Ȗȕ ȗȘȐȔȍȚ ȍȍ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ ȍȑ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ. ȅȚȖ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ șȈȌȝț- ȓȈȒȠȈȕȈȔ, ȒȈȟȍșȚȊȖȔ șȈȌȝț, ȚȖ ȍșȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȧ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț țȟȐȓ: ȚȘȐȕȈȌ ȈȗȐ șțȕȐȟȍȕȈ ȚȈȘȖȘ ȈȗȐ șȈȝȐȠȕțȕȈ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȊșȍȋȌȈ ȉȣȚȤ ȖȟȍȕȤ ȒȘȖȚȒȐȔ Ȑ șȔȐȘȍȕȕȣȔ Ȑ ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ȌȘțȋȐȔ, Ȋ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ șȚȈȘȠȐȔ. ǵȈȝȖȌȧșȤ ȗȖȌ ȏȈȡȐȚȖȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȖȋȘȖȔȕțȦ șȐȓț, ȕȖ ȕȍ ȎȍȓȈȍȚ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤ ȍȍ ȉȍȏ ȕȈȌȖȉȕȖșȚȐ. ǵȍȘȈȏțȔȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȈȖȉȖȘȖȚ, ȖȉȘȍȚȈȧ ȕȍȒȖȚȖȘȖȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ, ȚȖȚȟȈș ȐșȗȖȓȤȏțȍȚ ȍȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȐșȗȣȚȈȚȤ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ. ǵȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȚȈȒ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖșȚțȗȈȍȚ. ǺǭDzǹǺ 38 ȌȎȈȌȎȕȍ ȚȊȈȠȚțȘ ȌȈȒȠȐȕȈȋȕȈț ȌȈȕȈȊȐȔ ȑȖȕȐȔ ȈȠȘȐȚȈȝ ȊȘȐȚȘȈ ȐȚȑ ȈȉȝȐȊȐȒȝȑȈȚȖ ȌȎȕȈȕȈ-ȊȐȌȎȕȈȕȈ-șȈȔȑțȚȈȝ ȌȎȈȌȎȕȍ — ȘȖȌȐȓșȧ; ȚȊȈȠȚțȝ — ț ȉȘȈȝȔȈȕȈ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǺȊȈȠȚȈ; ȌȈȒȠȐȕȈ-ȈȋȕȈț — Ȑȏ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȋȖ Ȗȋȕȧ ȌȈȒȠȐȕȈ-ȈȋȕȐ; ȌȈȕȈȊȐȔ — ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȐȑ; ȑȖȕȐȔ — ȊȐȌ ȎȐȏȕȐ; ȈȠȘȐȚȈȝ — ȗȘȐȕȧȊȠȐȑ; ȊȘȐȚȘȈȝ — ǪȘȐȚȘȈ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȈȉȝȐȊȐȒȝȑȈȚȈȝ — ȗȘȖșȓȈȊȐȊȠȐȑșȧ; ȌȎȕȈȕȈ-ȊȐȌȎȕȈȕȈ-șȈȔȑțȚȈȝ — ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ Ȑ țȔȍȦȡȐȑ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤ ȍȋȖ Ȋ ȎȐȏȕȐ. ǷȖ ȗȘȖȒȓȧȚȐȦ ȔȈȚȍȘȐ ǬțȘȋȐ [ǩȝȈȊȈȕȐ, șțȗȘțȋȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ] ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȘȖȌȐȓșȧ ȌȍȔȖȕȖȔ. ǹȖȝȘȈȕȐȊ șȊȖȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ Ȑ țȔȍȕȐȍ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤ ȍȋȖ Ȋ ȎȐȏȕȐ, Ȗȕ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȗȓȈȔȍȕȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȎȘȍȞȈ ǺȊȈȠȚȣ Ȑ ȗȘȖșȓȈȊȐȓșȧ ȗȖȌ ȐȔȍȕȍȔ ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȖȌ șȓȖȊȖȔ ȑȖȕȐ ȖȉȣȟȕȖ ȗȖȕȐȔȈȦȚ ȌȎȈȚȐ — șȍȔȤȦ, ȘȖȌ ȐȓȐ ȊȐȌ ȎȐȏȕȐ. ǽȖȚȧ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȋ ȘȖȌț ȌȍȔȖȕȖȊ, ȒȈȒ ȧȊșȚȊțȍȚ Ȑȏ ȌȈȕȕȖȋȖ șȚȐȝȈ, Ȗȕ șȖȝȘȈȕȐȓ ȏȕȈȕȐȍ Ȗ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǬȎȕȈȕȈ-ȊȐȌȎȕȈȕȈ-șȈȔȑțȚȈȝ: Ȗȕ ȕȍ țȚȘȈȚȐȓ ȕȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ, ȕȐ țȔȍȕȐȧ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤ ȍȋȖ Ȋ ȎȐȏȕȐ. ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȖ ȚȖȑ ȐȓȐ ȐȕȖȑ ȗȘȐȟȐȕȍ ȗȈȌȈȍȚ, Ȗȕ ȕȍ ȗȖȚȍȘȧȕ ȉȍȏȊȖȏȊȘȈȚȕȖ. ȑȈȚȘȈ ȒȊȈ ȊȈȉȝȈȌȘȈȔ ȈȉȝțȌ ȈȔțȠȑȈ ȒȐȔ ȒȖ ȊȈȘȚȝȈ ȈȗȚȖ 'ȉȝȈȌȎȈȚȈȔ șȊȈ-ȌȝȈȘȔȈȚȈȝ ǩȝȈȋ., 1.5.17 ǵȐ ȖȌȐȕ ȠȈȋ, șȌȍȓȈȕȕȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ȕȈ ȗțȚȐ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȕȍ ȗȘȖȗȈȌȈȍȚ ȌȈȘȖȔ. Ƕȕ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ șȊȖȑ ȗțȚȤ ș ȚȖȋȖ ȔȍșȚȈ, ȋȌȍ ȖșȚȈȕȖȊȐȓșȧ. ǷȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ ȚȖȔț ȔȖȎȕȖ ȕȈȑȚȐ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ- ȋȐȚȍ», ȋȌȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ șȖȠȍȌȠȐȑ ș ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȗțȚȐ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋ ȘȖȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȉȖȋȈȚȖȑ șȍȔȤȍ ȐȓȐ șȍȔȤȍ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȋȌȍ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȊȖȏȖȉȕȖȊȐȚȤ ȗȘȍȘȊȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț ș 468


469 ȚȖȋȖ țȘȖȊȕȧ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȔ Ȗȕ ȖșȚȈȕȖȊȐȓșȧ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǽȖȚȧ ǪȘȐȚȘȈ ȘȖȌȐȓșȧ ȈșțȘȖȔ, ȌȍȔȖȕȖȔ, Ȗȕ ȕȍ țȚȘȈȚȐȓ șȊȖȍȋȖ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ǺǭDzǹǺ 39 ȥȚȈȚ Țȍ șȈȘȊȈȔ ȈȒȝȑȈȚȈȔ ȑȈȕ ȔȈȔ ȚȊȈȔ ȗȈȘȐȗȘȐȟȟȝȈșȐ ȊȘȐȚȘȈșȑȈșțȘȈ-ȌȎȈȚȍȠ ȟȈ ȒȈȘȈȕȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȕ-ȔȈȚȍȝ ȥȚȈȚ — ȥȚȖ; Țȍ — Țȍȉȍ; șȈȘȊȈȔ — Ȋșȍ; ȈȒȝȑȈȚȈȔ — ȗȖȊȍȌȈȕȕȖȍ; ȑȈȚ — Ȗ ȒȖȚȖȘȖȔ; ȔȈȔ — Ȕȍȕȧ; ȚȊȈȔ — Țȣ; ȗȈȘȐȗȘȐȟȟȝȈșȐ — șȗȘȖșȐȓ; ȊȘȐȚȘȈșȑȈ — ǪȘȐȚȘȈșțȘȣ; ȈșțȘȈ-ȌȎȈȚȍȝ — ȘȖȌȐȊȠȍȋȖșȧ șȘȍȌȐ ȈșțȘȖȊ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȒȈȘȈȕȈȔ — ȗȘȐȟȐȕț; ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȔȈȚȍȝ — ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȋȖ ȘȈȏțȔȈ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȍȋȖ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ. Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, Țȣ șȗȘȖșȐȓ Ȕȍȕȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȚȈȒȖȑ ȊȍȓȐȒȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȒȈȒ ǪȘȐȚȘȈșțȘȈ, ȔȖȋ ȗȖȧȊȐȚȤșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȋ ȘȖȌț ȌȍȔȖȕȖȊ. ǷȖȥȚȖȔț ȧ ȘȈșșȒȈȏȈȓ Țȍȉȍ ȍȋȖ ȐșȚȖȘȐȦ ȊȖ Ȋșȍȝ ȗȖȌȘȖȉȕȖșȚȧȝ. ǺǭDzǹǺ 40 ȐȚȐȝȈșȈȔ ȐȔȈȔ ȗțȕȑȈȔ ȟȐȚȘȈȒȍȚȖȘ ȔȈȝȈȚȔȈȕȈȝ ȔȈȝȈȚȔȑȈȔ ȊȐȠȕț-ȉȝȈȒȚȈȕȈȔ ȠȘțȚȊȈ ȉȈȕȌȝȈȌ ȊȐȔțȟȑȈȚȍ ȐȚȐȝȈșȈȔ — ȐșȚȖȘȐȦ; ȐȔȈȔ — ȥȚț; ȗțȕȑȈȔ — ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊțȦ; ȟȐȚȘȈȒȍȚȖȝ — Ȗ ǿȐȚȘȈȒȍȚț; ȔȈȝȈ-ȈȚȔȈȕȈȝ — ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ; ȔȈȝȈȚȔȑȈȔ — (ȖȗȐșȣȊȈȦȡțȦ) ȊȍȓȐȟȐȍ; ȊȐȠȕț-ȉȝȈȒȚȈȕȈȔ — ȖȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ǪȐȠȕț; ȠȘțȚȊȈ — țșȓȣȠȈȊ; ȉȈȕȌȝȈȚ — Ȑȏ ȘȈȉșȚȊȈ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ; ȊȐȔțȟȑȈȚȍ — ȖșȊȖȉȖȎȌȈȍȚșȧ. ǿȐȚȘȈȒȍȚț ȉȣȓ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ [ȔȈȝȈȚȔȖȑ]. ǰ ȒȈȎȌȣȑ, ȒȚȖ țșȓȣȠȐȚ ȥȚț ȐșȚȖȘȐȦ Ȗ ǿȐȚȘȈȒȍȚț Ȑȏ țșȚ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, șȔȖȎȍȚ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǵȍȗȖșȊȧȡȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ, ȐȓȐ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȕȍȘȍȌȒȖ ȌȈȦȚ ȗȘȍȊȘȈȚȕȣȍ ȚȖȓȒȖȊȈȕȐȧ ȐșȚȖȘȐȟȍșȒȐȔ șȖȉȣȚȐȧȔ, ȖȗȐșȈȕȕȣȔ Ȋ ǷțȘȈȕȈȝ, ȚȈȒȐȔ ȒȈȒ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȐȏȓȖȎȍȕȕȈȧ ȕȈ șȚȘȈȕȐȞȈȝ «ǩȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȗțȘȈȕȣ» ȐșȚȖȘȐȧ ȞȈȘȧ ǿȐȚȘȈȒȍȚț. ǷȖȥȚȖȔț ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȖȊȍȚțȍȚ șȓțȠȈȚȤ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ Ȗ ǿȐȚȘȈȒȍȚț Ȑȏ țșȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ǸȈșșȒȈȏȣ Ȗ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ, ȒȈȟȍșȚȊȈȝ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ șȓȍȌțȍȚ șȓțȠȈȚȤ Ȋ ȐȏȓȖȎȍȕȐȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, Ȉ ȕȍ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȝ ȟȚȍȞȖȊ. ǺȈȒȖȊ șȖȊȍȚ, șȖȌȍȘȎȈȡȐȑșȧ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ. dzȐȟȕȣȑ șȍȒȘȍȚȈȘȤ ȀȘȐ ȟȈȑȚȈȕȤȐ ǴȈȝȈȗȘȈȉȝț ȚȈȒȎȍ ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȓ ȐȏțȟȈȚȤ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» ȗȖȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ: ȑȈȝȈ, ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ ȗȈȌȈ ȊȈȐȠȕȈȊȍȘȈ șȚȝȈȕȍ. ǵȍ șȓȍȌțȍȚ șȓțȠȈȚȤ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» Ȋ ȐȏȓȖȎȍȕȐȐ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȝ ȟȚȍȞȖȊ — Ȋ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ ȍȋȖ șȓȖȊȈ ȕȍ ȉțȌțȚ ȐȔȍȚȤ șȐȓȣ. ȀȘȐ ǹȈȕȈȚȈȕȈ ǫȖșȊȈȔȐ, șșȣȓȈȧșȤ ȕȈ «ǷȈȌȔȈȗțȘȈȕț», șȚȘȖȋȖ ȏȈȗȘȍȡȈȍȚ ȕȈȔ șȓțȠȈȚȤ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ Ȗ ȌȍȧȕȐȧȝ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ Ȑȏ țșȚ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȝ: 469


470 ȈȊȈȐȠȕȈȊȈ-ȔțȒȝȖȌȋȐȘȕȈȔ ȗțȚȈȔ ȝȈȘȐ-ȒȈȚȝȈȔȘȐȚȈȔ ȠȘȈȊȈȕȈȔ ȕȈȐȊȈ ȒȈȘȚȈȊȑȈȔ șȈȘȗȖȟȟȝȐȠȚȈȔ ȑȈȚȝȈ ȗȈȑȈȝ «ǵȍ șȓțȠȈȑȚȍ ȕȐ șȓȖȊȈ Ȗ DzȘȐȠȕȍ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȈȑȠȕȈȊȖȔ. ǴȖȓȖȒȖ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȒȖșȕțȓȈșȤ ȏȔȍȧ, șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȧȌȖȊȐȚȣȔ, Ȑ ȚȈȒ Ȏȍ ȧȌȖȊȐȚȣ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȝ Ȗ DzȘȐȠȕȍ». ǿȚȖȉȣ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ Ȑ ȊȌȖȝȕȖȊȓȧȚȤ șȊȖȐȝ șȓțȠȈȚȍȓȍȑ ȕȈ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ, ȕțȎȕȖ șȈȔȖȔț ȉȣȚȤ ȕȈșȚȖȧȡȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. ǺǭDzǹǺ 41 ȑȈ ȥȚȈȚ ȗȘȈȚȈȘ țȚȚȝȈȑȈ ȠȘȈȌȌȝȈȑȈ ȊȈȋ-ȑȈȚȈȝ ȗȈȚȝȍȚ ȐȚȐȝȈșȈȔ ȝȈȘȐȔ șȔȘȐȚȊȈ șȈ ȑȈȚȐ ȗȈȘȈȔȈȔ ȋȈȚȐȔ ȑȈȝ — ȒȚȖ; ȥȚȈȚ — ȥȚȖ; ȗȘȈȚȈȝ — ȘȈȕȖ țȚȘȖȔ; țȚȚȝȈȑȈ — ȊșȚȈȊ; ȠȘȈȌȌȝȈȑȈ — ș ȊȍȘȖȑ; ȊȈȒ-ȑȈȚȈȝ — ȖȉțȏȌȈȊ țȔ Ȑ ȘȍȟȤ; ȗȈȚȝȍȚ — ȗȘȖȟȐȚȈȍȚ; ȐȚȐȝȈșȈȔ — ȐșȚȖȘȐȦ; ȝȈȘȐȔ — ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ; șȔȘȐȚȊȈ — ȗȈȔȧȚțȧ; șȈȝ — Ȗȕ; ȑȈȚȐ — ȖȚȗȘȈȊȓȧȍȚșȧ; ȗȈȘȈȔȈȔ ȋȈȚȐȔ — ȖȉȘȈȚȕȖ Ȓ ǩȖȋț. ǺȖȚ, ȒȚȖ, ȗȘȖșȕțȊȠȐșȤ ȘȈȕȖ ȗȖțȚȘț, ȖȉțȏȌȈȊ țȔ Ȑ ȘȍȟȤ Ȑ ȗȈȔȧȚțȧ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȟȐȚȈȍȚ Ȋșȓțȝ ȥȚț ȐșȚȖȘȐȦ Ȗ ȞȈȘȍ ǿȐȚȘȈȒȍȚț, ȉȍȏ ȚȘțȌȈ ȊȍȘȕȍȚșȧ ȌȖȔȖȑ, ȖȉȘȈȚȕȖ Ȓ ǩȖȋț. ǺȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ șȍȔȕȈȌȞȈȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȀȍșȚȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǴȈȚȤ ǷȈȘȊȈȚȐ ȗȘȖȒȓȐȕȈȍȚ ǿȐȚȘȈȒȍȚț».

Ƚɥɚɜɚ ɜɨɫɟɦɧɚɞɰɚɬɚɹ. Ⱦɢɬɢ ɞɚɟɬ ɨɛɟɬ ɩɨɝɭɛɢɬɶ ɰɚɪɹ ɂɧɞɪɭ

Ǫ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ Ȗ ǬȐȚȐ, șțȗȘțȋȍ DzȈȠȤȧȗȣ, Ȑ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȖȕȈ ȌȈȓȈ ȖȉȍȚ ȘȖȌȐȚȤ șȣȕȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȔȖȎȍȚ țȉȐȚȤ ǰȕȌȘț. Ǵȣ ȚȈȒȎȍ țȏȕȈȍȔ, ȒȈȒ ǰȕȌȘȈ ȗȖȗȣȚȈȓșȧ ȘȈșșȚȘȖȐȚȤ ȍȍ ȗȓȈȕȣ, ȘȈȏȘțȉȐȊ ȘȍȉȍȕȒȈ Ȋ ȍȍ ȓȖȕȍ. Ǫ șȊȧȏȐ ș țȗȖȔȐȕȈȕȐȍȔ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȐȝ ȋȓȈȊȈȝ Ȗ ǺȊȈȠȚȍ Ȑ ȍȋȖ ȗȖȚȖȔȒȈȝ ȏȌȍșȤ ȗȘȐȊȖȌȐȚșȧ ȘȖȌȖșȓȖȊȕȈȧ ȌȐȕȈșȚȐȐ ǨȌȐȚȤȍȊ (șȣȕȖȊȍȑ ǨȌȐȚȐ) Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǷȘȐȠȕȐ, ȎȍȕȈ ǹȈȊȐȚȣ, ȗȧȚȖȋȖ șȣȕȈ ǨȌȐȚȐ Ȑ ȉȘȈȚȈ ǺȊȈȠȚȣ, ȘȖȌȐȓȈ ȍȔț ȚȘȍȝ ȌȖȟȍȘȍȑ: ǹȈȊȐȚȘȐ, ǪȤȧȝȘȐȚȐ Ȑ ǺȘȈȑȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕȣȝ șȣȕȖȊȍȑ: ǨȋȕȐȝȖȚȘț, ǷȈȠț, ǹȖȔț, ȟȈȚțȘȔȈșȤȦ Ȑ ȗȧȚȍȘȣȝ ǴȈȝȈȧȋȤȍȊ. ǻ ǩȝȈȋȐ Ȑ Ȏȍȕȣ ȍȋȖ ǹȐȌȌȝȐ ȉȣȓȖ ȚȘȖȍ șȣȕȖȊȍȑ: ǴȈȝȐȔȈ, ǪȐȉȝț Ȑ ǷȘȈȉȝț, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȌȖȟȤ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǨȠȐ. ǻ ǬȝȈȚȣ Ȑ ȟȍȚȣȘȍȝ ȍȋȖ Ȏȍȕ ȗȖ ȐȔȍȕȐ Dzțȝț, ǹȐȕȐȊȈȓȐ, ǸȈȒȈ Ȑ ǨȕțȔȈȚȐ ȘȖȌȐȓȖșȤ ȟȍȚȣȘȍ șȣȕȈ: ǹȈȧȔ, ǬȈȘȠȈ, ǷȘȈȚȈș Ȑ ǷțȘȕȈȔȈșȈ. ǪȐȌȝȈȚȈ Ȑ ȎȍȕȈ ȍȋȖ DzȘȐȧ ȗȘȖȐȏȊȍȓȐ ȕȈ șȊȍȚ ȗȧȚȍȘȣȝ ȉȖȋȖȊ Ȗȋȕȧ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǷțȘȐȠȤȐ. ǰȏ ȓȖȕȈ ȟȈȘȠȈȕȐ, Ȏȍȕȣ ǪȈȘțȕȣ, șȕȖȊȈ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ ǩȝȘȐȋț, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȑ ȎȐȏȕȐ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ țȔȈ ǩȘȈȝȔȣ. ǰȏ șȍȔȍȕȐ ǪȈȘțȕȣ ȘȖȌȐȓșȧ Ȑ ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǪȈȓȔȐȒȐ. 470


471 ǪȈȘțȕȈ Ȑ ǴȐȚȘȈ șȚȈȓȐ ȖȚȞȈȔȐ ǨȋȈșȚȤȐ Ȑ ǪȈșȐȠȚȝȐ. ǶȌȕȈȎȌȣ, țȊȐȌȍȊ ȗȘȍȒȘȈșȕțȦ ǻȘȊȈȠȐ, ǴȐȚȘȈ Ȑ ǪȈȘțȕȈ ȐȏȊȍȘȋȓȐ șȍȔȧ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖȕȐ șȖȝȘȈȕȐȓȐ Ȋ ȋȓȐȕȧȕȖȔ ȋȖȘȠȒȍ. ǰȏ ȥȚȖȋȖ ȋȖȘȠȒȈ ȊȗȖșȓȍȌșȚȊȐȐ ȘȖȌȐȓȐșȤ ȌȊȖȍ ȔțȌȘȍȞȖȊ: ǨȋȈșȚȤȧ Ȑ ǪȈșȐȠȚȝȈ. ǮȍȕȈ ǴȐȚȘȣ, ǸȍȊȈȚȐ, ȘȖȌȐȓȈ ȍȔț ȚȘȖȐȝ șȣȕȖȊȍȑ: ǻȚșȈȘȋț, ǨȘȐȠȚț Ȑ ǷȐȗȗȈȓț. ǪșȍȋȖ ț ǨȌȐȚȐ ȉȣȓȖ ȌȊȍȕȈȌȞȈȚȤ șȣȕȖȊȍȑ, Ȑ ǰȕȌȘȈ ȉȣȓ ȖȌȐȕȕȈȌȞȈȚȣȔ ȗȖ șȟȍȚț. ǻ ǰȕȌȘȣ Ȑ Ȏȍȕȣ ȍȋȖ ǷȈțȓȖȔȐ (ȀȈȟȐȌȍȊȐ) ȘȖȌȐȓȐșȤ ȚȘȐ șȣȕȈ: ǬȎȈȧȕȚȈ, ǸȐȠȈȉȝȈ Ȑ ǴȐȌȝțȠȈ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȚȈȒȎȍ ȧȊȐȓșȧ Ȋ ȘȖȌț ǨȌȐȚȐ șȐȓȖȑ ǹȊȖȍȑ ȓȐȟȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǪȈȔȈȕȈȌȍȊȣ. ǻ ǭȋȖ Ȏȍȕȣ DzȐȘȚȐ ȘȖȌȐȓșȧ șȣȕ ǩȘȐȝȈȚȠȓȖȒȈ. ǷȍȘȊȍȕȞȍȔ ǩȘȐȝȈȚȠȓȖȒȐ ȉȣȓ ǹȈțȉȝȈȋȈ. ǺȈȒȖȊȈ ȋȍȕȍȈȓȖȋȐȧ ȘȖȌȈ, ȊȍȌțȡȍȋȖ ȕȈȟȈȓȖ ȖȚ șȣȕȖȊȍȑ ǨȌȐȚȐ. ǰșȚȖȘȐȧ ǨȌȐȚȤȐ ǻȘțȒȘȈȔȣ (ǫȖșȗȖȌȈ ǪȈȔȈȕȈȌȍȊȣ), ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȘȈșșȒȈȏȈȕȈ Ȋ ǪȖșȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ». ȅȚȈ ȋȓȈȊȈ ȗȖȊȍșȚȊțȍȚ ȚȈȒȎȍ Ȑ Ȗ ȌȍȔȖȕȈȝ, șȣȕȖȊȤȧȝ ǬȐȚȐ. Ǫ ȘȖȌț ǬȐȚȐ ȘȖȌȐȓȐșȤ ȚȈȒȐȍ șȊȧȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȒȈȒ ǷȘȈȝȓȈȌȈ Ȑ ȍȋȖ ȊȕțȒ ǩȈȓȐ. ǷȍȘȊȍȕȞȈȔȐ ǬȐȚȐ ȉȣȓȐ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț Ȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȈ. ǻ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț Ȑ ȍȋȖ șțȗȘțȋȐ DzȈȧȌȝț ȘȖȌȐȓȐșȤ ȟȍȚȊȍȘȖ șȣȕȖȊȍȑ: ǹȈȔȝȓȈȌȈ, ǨȕțȝȓȈȌȈ, ǽȓȈȌȈ Ȑ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȌȖȟȤ ǹȐȔȝȐȒȈ. ǶȚ ȌȍȔȖȕȈ ǪȐȗȘȈȟȐȚȈ ț ǹȐȔȝȐȒȐ ȘȖȌȐȓșȧ șȣȕ ǸȈȝț, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȊȗȖșȓȍȌșȚȊȐȐ ȖȉȍȏȋȓȈȊȐȓ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ. ǻ ǹȈȔȝȓȈȌȣ Ȑ Ȏȍȕȣ ȍȋȖ DzȘȐȚȐ ȘȖȌȐȓșȧ șȣȕ ǷȈȕȟȈȌȎȈȕȈ. ǶȚ șȖȦȏȈ ǽȓȈȌȣ ș ȍȋȖ ȎȍȕȖȑ ǬȝȈȔȈȕȐ ȗȖȧȊȐȓȖșȤ ȌȊȖȍ șȣȕȖȊȍȑ: ǪȈȚȈȗȐ Ȑ ǰȓȊȈȓȈ. ǶȌȕȈȎȌȣ ǰȓȊȈȓȈ ȗȘȍȊȘȈȚȐȓ ǪȈȚȈȗȐ Ȋ ȧȋȕȍȕȒȈ Ȑ țȋȖșȚȐȓ ȐȔ ǨȋȈșȚȤȦ. ǨȕțȝȓȈȌȈ șȖ șȊȖȍȑ șțȗȘțȋȖȑ ǹțȘȤȍȑ ȏȈȟȈȓ ȌȊȖȐȝ șȣȕȖȊȍȑ: ǩȈȠȒȈȓț Ȑ ǴȈȝȐȠț. ǻ ǷȘȈȝȓȈȌȣ ȘȖȌȐȓșȧ șȣȕ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǪȐȘȖȟȈȕȈ, Ȉ ȊȕțȒȖȔ ǷȘȈȝȓȈȌȣ șȚȈȓ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ. ǻ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǩȈȓȐ ȉȣȓȖ șȚȖ șȣȕȖȊȍȑ, șȚȈȘȠȐȔ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȉȣȓ ǩȈȕȈ. ǶȗȐșȈȊ ȌȐȕȈșȚȐȦ ǨȌȐȚȤȍȊ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȚȈȓ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȚȤ Ȗ șȣȕȖȊȤȧȝ ǬȐȚȐ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǴȈȘțȚȣ Ȑ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȐȔ țȌȈȓȖșȤ ȌȖșȚȐȟȤ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǿȚȖȉȣ ȗȖȔȖȟȤ ǰȕȌȘȍ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț țȉȐȓ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠț Ȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. ǯȈ ȥȚȖ Ȑȝ ȔȈȚȤ ǬȐȚȐ ȊȖȏȕȍȕȈȊȐȌȍȓȈ ǰȕȌȘț Ȑ ȏȈȋȖȘȍȓȈșȤ ȎȍȓȈȕȐȍȔ ȘȖȌȐȚȤ șȣȕȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȔȖȎȍȚ țȉȐȚȤ ȍȋȖ. ǻșȍȘȌȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ȖȕȈ șȚȈȓȈ ȌȖȉȐȊȈȚȤșȧ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȐȧ șȊȖȍȋȖ șțȗȘțȋȈ, DzȈȠȤȧȗȣ ǴțȕȐ, Ȋ ȕȈȌȍȎȌȍ, ȟȚȖ ȚȖȚ ȌȈȘțȍȚ ȍȑ ȔȖȋțȟȍȋȖ șȣȕȈ, șȗȖșȖȉȕȖȋȖ ȖșțȡȍșȚȊȐȚȤ ȍȍ ȏȈȔȣșȍȓ. Ǫ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ ȐȏȊȍșȚȕȖȋȖ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȋȖ ȐȏȘȍȟȍȕȐȧ ȊȐȌȊȈȔșȈȔ ȈȗȐ ȒȈȘȠȈȚȐ* DzȈȠȤȧȗȈ ǴțȕȐ ȗȖȌȌȈȓșȧ ȖȟȈȘȖȊȈȕȐȦ șȊȖȍȑ ȗȘȍȒȘȈșȕȖȑ șțȗȘțȋȐ Ȑ ȗȖȖȉȍȡȈȓ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȓȦȉȖȍ ȍȍ ȎȍȓȈȕȐȍ. ǶȌȕȈȒȖ, ȒȖȋȌȈ ȖȕȈ ȗȖȗȘȖșȐȓȈ ȍȋȖ Ȗ șȣȕȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȔȖȋ ȉȣ țȉȐȚȤ ǰȕȌȘț, DzȈȠȤȧȗȈ ȗȖȎȈȓȍȓ Ȗ șȊȖȐȝ șȓȖȊȈȝ Ȑ ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓ ǬȐȚȐ ȗȘȖȑȚȐ ȊȈȑȠȕȈȊșȒȐȑ ȖȟȐșȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȖȉȘȧȌ. DzȖȋȌȈ ǬȐȚȐ, șȓȍȌțȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ DzȈȠȤȧȗȣ, șȚȈȓȈ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, ǰȕȌȘȈ, ȗȘȖȊȍȌȈȊ Ȗ ȍȍ ȏȈȔȣșȓȍ, ȗȘȐȕȧȓșȧ ȕȍȖȚșȚțȗȕȖ șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȕȍȑ. ǶȌȕȈȎȌȣ, ȏȈȔȍȚȐȊ, ȟȚȖ ǬȐȚȐ ȕȈȘțȠȐȓȈ ȗȘȈȊȐȓȈ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ǰȕȌȘȈ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȓșȧ ȥȚȐȔ Ȑ, ȗȘȖȕȐȒȕțȊ Ȋ ȍȍ ȟȘȍȊȖ, ȘȈșșȍȒ șȣȕȈ ǬȐȚȐ ȕȈ șȖȘȖȒ ȌȍȊȧȚȤ ȟȈșȚȍȑ. ǺȈȒ ȗȖȧȊȐȓȐșȤ șȖȘȖȒ ȌȍȊȧȚȤ ȊȍȚȘȖȊ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǴȈȘțȚȣ, Ȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ǬȐȚȐ ȐșȗȖȓȕȧȓȈ ȊȈȑȠȕȈȊșȒȐȍ ȖȟȐșȚȐȚȍȓȤȕȣȍ ȘȐȚțȈȓȣ, Ȋșȍ ȍȍ șȣȕȖȊȤȧ ȘȖȌȐȓȐșȤ ȊȈȑȠȕȈȊȈȔȐ. * «ȟȈȘȣ ȎȍȕȡȐȕȣ ȕȍȖȚȘȈȏȐȔȣ ȌȈȎȍ Ȍȓȧ ȔțȌȘȣȝ». (ǷȘȐȔ. ȗȍȘȍȊȖȌȟȐȒȈ.) ǺǭDzǹǺ 1 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ 471


472 ȗȘȐȠȕȐș Țț ȗȈȚȕȐ șȈȊȐȚțȝ șȈȊȐȚȘȐȔ ȊȑȈȝȘȐȚȐȔ ȚȘȈȑȐȔ ȈȋȕȐȝȖȚȘȈȔ ȗȈȠțȔ șȖȔȈȔ ȟȈȚțȘȔȈșȑȈȔ ȔȈȝȈ-ȔȈȒȝȈȕ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȗȘȐȠȕȐȝ — ǷȘȐȠȕȐ; Țț — ȏȈȚȍȔ; ȗȈȚȕȐ — ȎȍȕȈ; șȈȊȐȚțȝ — ǹȈȊȐȚȣ; șȈȊȐȚȘȐȔ — ǹȈȊȐȚȘȐ; ȊȑȈȝȘȐȚȐȔ — ǪȤȧȝȘȐȚȐ; ȚȘȈȑȐȔ — ǺȘȈȑȐ; ȈȋȕȐȝȖȚȘȈȔ — ǨȋȕȐȝȖȚȘț; ȗȈȠțȔ — ǷȈȠț; șȖȔȈȔ — ǹȖȔț; ȟȈȚțȘȔȈșȑȈȔ — ȟȈȚțȘȔȈșȤȦ; ȔȈȝȈ-ȔȈȒȝȈȕ — ȗȧȚȍȘȣȝ ǴȈȝȈȧȋȤȍȊ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: ǷȘȐȠȕȐ, ȎȍȕȈ ǹȈȊȐȚȣ, ȗȧȚȖȋȖ șȣȕȈ ǨȌȐȚȐ, ȘȖȌȐȓȈ ȍȔț ȚȘȍȝ ȌȖȟȍȘȍȑ: ǹȈȊȐȚȘȐ, ǪȤȧȝȘȐȚȐ Ȑ ǺȘȈȑȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ șȣȕȖȊȍȑ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǨȋȕȐȝȖȚȘȈ, ǷȈȠȈ, ǹȖȔȈ, ȟȈȚțȘȔȈșȤȧ Ȑ ȗȧȚȍȘȣȝ ǴȈȝȈȧȋȤȍȊ. ǺǭDzǹǺ 2 șȐȌȌȝȐȘ ȉȝȈȋȈșȑȈ ȉȝȈȘȑȈȕȋȈ ȔȈȝȐȔȈȕȈȔ ȊȐȉȝțȔ ȗȘȈȉȝțȔ ȈȠȐȠȈȔ ȟȈ ȊȈȘȈȘȖȝȈȔ ȒȈȕȑȈȔ ȗȘȈșțȚȈ șțȊȘȈȚȈȔ șȐȌȌȝȐȝ — ǹȐȌȌȝȐ; ȉȝȈȋȈșȑȈ — ǩȝȈȋȐ; ȉȝȈȘȑȈ — ȎȍȕȈ; ȈȕȋȈ — ȌȖȘȖȋȖȑ ȞȈȘȤ; ȔȈȝȐȔȈȕȈȔ — ǴȈȝȐȔț; ȊȐȉȝțȔ — ǪȐȉȝț; ȗȘȈȉȝțȔ — ǷȘȈȉȝț; ȈȠȐȠȈȔ — ǨȠȐ; ȟȈ — Ȑ; ȊȈȘȈȘȖȝȈȔ — ȗȘȍȒȘȈșȕțȦ; ȒȈȕȑȈȔ — ȌȖȟȤ; ȗȘȈșțȚȈ — ȘȖȌȐȓȈ; șț-ȊȘȈȚȈȔ — ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕțȦ. Ƕ ȞȈȘȤ, ǹȐȌȌȝȐ, șțȗȘțȋȈ ȠȍșȚȖȋȖ șȣȕȈ ǨȌȐȚȐ, ǩȝȈȋȐ, ȘȖȌȐȓȈ ȍȔț ȚȘȍȝ șȣȕȖȊȍȑ: ǴȈȝȐȔț, ǪȐȉȝț Ȑ ǷȘȈȉȝț, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȖȟȍȕȤ ȒȘȈșȐȊțȦ ȌȖȟȤ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǨȠȐ. ǺǭDzǹǺȃ 3 - 4 ȌȝȈȚțȝ Ȓțȝțȝ șȐȕȐȊȈȓȐ ȘȈȒȈ ȟȈȕțȔȈȚȐș ȚȈȚȝȈ șȈȑȈȔ ȌȈȘȠȈȔ ȈȚȝȈ ȗȘȈȚȈȝ ȗțȘȕȈȔȈșȈȔ ȈȕțȒȘȈȔȈȚ ȈȋȕȐȕ ȗțȘȐȠȑȈȕ ȈȌȝȈȚȚȈ ȒȘȐȑȈȑȈȔ șȈȔȈȕȈȕȚȈȘȈȝ ȟȈȘȠȈȕȐ ȊȈȘțȕȈșȑȈșȐȌ ȑȈșȑȈȔ ȌȎȈȚȖ ȉȝȘȐȋțȝ ȗțȕȈȝ ȌȝȈȚțȝ — ǬȝȈȚȣ; Ȓțȝțȝ — Dzțȝț; șȐȕȐȊȈȓȐ — ǹȐȕȐȊȈȓȐ; ȘȈȒȈ — ǸȈȒȈ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȕțȔȈȚȐȝ — ǨȕțȔȈȚȐ; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒȎȍ; șȈȑȈȔ — ǹȈȧȔȈ; ȌȈȘȠȈȔ — ǬȈȘȠț; ȈȚȝȈ — ȚȈȒȎȍ; ȗȘȈȚȈȝ — ǷȘȈȚȈșȈ; ȗțȘȕȈȔȈșȈȔ — ǷțȘȕȈȔȈșț; ȈȕțȒȘȈȔȈȚ — șȖȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖ; ȈȋȕȐȕ — ȉȖȋȖȊ Ȗȋȕȧ; ȗțȘȐȠȑȈȕ — ǷțȘȐȠȤȍȊ; ȈȌȝȈȚȚȈ — ȏȈȟȈȚȣȝ; ȒȘȐȑȈȑȈȔ — Ȋ DzȘȐȍ; șȈȔȈȕȈȕȚȈȘȈȝ — șȓȍȌțȦȡȐȑ șȣȕ, ǪȐȌȝȈȚȈ; ȟȈȘȠȈȕȐ — ȟȈȘȠȈȕȐ; ȊȈȘțȕȈșȑȈ — ǪȈȘțȕȣ; ȈșȐȚ — ȉȣȓ; ȑȈșȑȈȔ — Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ; ȌȎȈȚȈȝ — ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ; ȉȝȘȐȋțȝ — ǩȝȘȐȋț; ȗțȕȈȝ — ȊȕȖȊȤ.

472


473 ǻ ǬȝȈȚȣ, șȍȌȤȔȖȋȖ șȣȕȈ ǨȌȐȚȐ, ȉȣȓȖ ȟȍȚȊȍȘȖ Ȏȍȕ: Dzțȝț, ǹȐȕȐȊȈȓȐ, ǸȈȒȈ Ȑ ǨȕțȔȈȚȐ. DzȈȎȌȈȧ Ȑȏ ȕȐȝ ȗȘȐȕȍșȓȈ ȍȔț ȗȖ șȣȕț, ȒȖȚȖȘȣȝ ȖȌȕȖȋȖ ȏȈ ȌȘțȋȐȔ ȕȈȏȊȈȓȐ ǹȈȧȔ, ǬȈȘȠȈ, ǷȘȈȚȈȝ Ȑ ǷțȘȕȈȔȈșȈ. DzȘȐȧ, șțȗȘțȋȈ ǪȐȌȝȈȚȣ, ȊȖșȤȔȖȋȖ șȣȕȈ ǨȌȐȚȐ, ȘȖȌȐȓȈ ȗȧȚȍȘȣȝ ȉȖȋȖȊ Ȗȋȕȧ, ǷțȘȐȠȤȍȊ. ǰȏ ȓȖȕȈ ȟȈȘȠȈȕȐ, Ȏȍȕȣ ǪȈȘțȕȣ, ȌȍȊȧȚȖȋȖ șȣȕȈ ǨȌȐȚȐ, șȕȖȊȈ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ ǩȝȘȐȋț, Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ șȣȕ ǩȘȈȝȔȣ. ǺǭDzǹǺ 5 ȊȈȓȔȐȒȐȠ ȟȈ ȔȈȝȈ-ȑȖȋȐ ȊȈȓȔȐȒȈȌ ȈȉȝȈȊȈȚ ȒȐȓȈ ȈȋȈșȚȑȈȠ ȟȈ ȊȈșȐȠȚȝȈȠ ȟȈ ȔȐȚȘȈ-ȊȈȘțȕȈȑȖȘ ȘȐȠȐ ȊȈȓȔȐȒȐȝ — ǪȈȓȔȐȒȐ; ȟȈ — Ȑ; ȔȈȝȈ-ȑȖȋȐ — ȊȍȓȐȒȐȑ ȔȐșȚȐȒ; ȊȈȓȔȐȒȈȚ — Ȑȏ ȔțȘȈȊȍȑȕȐȒȈ; ȈȉȝȈȊȈȚ — ȘȖȌȐȓșȧ; ȒȐȓȈ — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȈȋȈșȚȑȈȝ — ǨȋȈșȚȤȧ; ȟȈ — Ȑ; ȊȈșȐȠȚȝȈȝ — ǪȈșȐȠȚȝȈ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȔȐȚȘȈ-ȊȈȘțȕȈȑȖȝ — ȖȚ ǴȐȚȘȣ Ȑ ǪȈȘțȕȣ; ȘȐȠȐ — ȔțȌȘȍȞȣ. ǶȚ șȍȔȍȕȐ ǪȈȘțȕȣ Ȑȏ ȔțȘȈȊȍȑȕȐȒȈ ȘȖȌȐȓșȧ ȊȍȓȐȒȐȑ ȔȐșȚȐȒ ǪȈȓȔȐȒȐ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ț ǪȈȘțȕȣ ȘȖȌȐȓȐșȤ ȌȊȈ șȊȖȐȝ șȣȕȈ: ǩȝȘȐȋț Ȑ ǪȈȓȔȐȒȐ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ț ǪȈȘțȕȣ ȉȣȓȖ ȌȊȈ ȖȉȡȐȝ șȣȕȈ ș ǴȐȚȘȖȑ, ȌȍșȧȚȣȔ șȣȕȖȔ ǨȌȐȚȐ, — ǨȋȈșȚȤȧ ǸȐȠȐ Ȑ ǪȈșȐȠȚȝȈ ǸȐȠȐ. ǺǭDzǹǺ 6 ȘȍȚȈȝ șȐȠȐȟȈȚțȝ ȒțȔȉȝȍ țȘȊȈȠȑȈȝ șȈȕȕȐȌȝȈț ȌȘțȚȈȔ ȘȍȊȈȚȑȈȔ ȔȐȚȘȈ țȚșȈȘȋȈȔ ȈȘȐȠȚȈȔ ȗȐȗȗȈȓȈȔ ȊȑȈȌȝȈȚ ȘȍȚȈȝ — șȍȔȧ; șȐȠȐȟȈȚțȝ — ȐȏȓȐȓȐ; ȒțȔȉȝȍ — Ȋ ȋȓȐȕȧȕȣȑ ȋȖȘȠȖȒ; țȘȊȈȠȑȈȝ — ǻȘȊȈȠȐ; șȈȕȕȐȌȝȈț — Ȋ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȐ; ȌȘțȚȈȔ — ȐșȚȍȒȠȍȍ; ȘȍȊȈȚȑȈȔ — Ȋ ǸȍȊȈȚȐ; ȔȐȚȘȈȝ — ǴȐȚȘȈ; țȚșȈȘȋȈȔ — ǻȚșȈȘȋț; ȈȘȐȠȚȈȔ — ǨȘȐȠȚț; ȗȐȗȗȈȓȈȔ — ǷȐȗȗȈȓț; ȊȑȈȌȝȈȚ — ȏȈȟȈȓ. ǶȌȕȈȎȌȣ, țȊȐȌȍȊ ǻȘȊȈȠȐ, ȒțȘȚȐȏȈȕȒț ș ȕȍȉȍșȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚ, ǴȐȚȘȈ Ȑ ǪȈȘțȕȈ ȐȏȊȍȘȋȓȐ șȍȔȧ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖȕȐ șȖȝȘȈȕȐȓȐ Ȋ ȋȓȐȕȧȕȖȔ ȋȖȘȠȒȍ. ǷȖȏȎȍ Ȑȏ ȥȚȖȋȖ ȋȖȘȠȒȈ ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȕȈ șȊȍȚ ǨȋȈșȚȤȧ ș ǪȈșȐȠȚȝȖȑ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȗȖȥȚȖȔț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȖȉȡȐȔȐ șȣȕȖȊȤȧȔȐ ǴȐȚȘȣ Ȑ ǪȈȘțȕȣ. Ǫ ȓȖȕȍ șȊȖȍȑ șțȗȘțȋȐ ǸȍȊȈȚȐ ǴȐȚȘȈ ȏȈȟȈȓ ȚȘȖȐȝ șȣȕȖȊȍȑ: ǻȚșȈȘȋț, ǨȘȐȠȚț Ȑ ǷȐȗȗȈȓț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȈȧ ȕȈțȒȈ ȗȣȚȈȍȚșȧ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȖȗȓȖȌȖȚȊȖȘȍȕȐȧ șȖȏȌȈȊȈȚȤ ȌȍȚȍȑ Ȋ ȗȘȖȉȐȘȒȍ. ǶȌȕȈȒȖ ȌȈȎȍ Ȋ ȕȍȏȈȗȈȔȧȚȕȣȍ ȊȘȍȔȍȕȈ ȓȦȌȐ țȔȍȓȐ ȊȣȘȈȡȐȊȈȚȤ ȌȍȚȍȑ Ȑȏ șȍȔȍȕȐ, șȖȝȘȈȕȍȕȕȖȋȖ Ȋ ȋȓȐȕȧȕȖȔ ȋȖȘȠȒȍ. ǺǭDzǹǺ 7 ȗȈțȓȖȔȑȈȔ ȐȕȌȘȈ ȈȌȝȈȚȚȈ ȚȘȐȕ ȗțȚȘȈȕ ȐȚȐ ȕȈȝ ȠȘțȚȈȔ 473


474 ȌȎȈȑȈȕȚȈȔ ȘȐȠȈȉȝȈȔ ȚȈȚȈ ȚȘȐȚȐȑȈȔ ȔȐȌȝțȠȈȔ ȗȘȈȉȝțȝ ȗȈțȓȖȔȑȈȔ — Ȋ ǷȈțȓȖȔȐ (ȀȈȟȐȌȍȊȐ); ȐȕȌȘȈȝ — ǰȕȌȘȈ; ȈȌȝȈȚȚȈ — ȏȈȟȈȓ; ȚȘȐȕ — ȚȘȖȐȝ; ȗțȚȘȈȕ — șȣȕȖȊȍȑ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȕȈȝ — ȕȈȔȐ; ȠȘțȚȈȔ — țșȓȣȠȈȕȖ; ȌȎȈȑȈȕȚȈȔ — ǬȎȈȧȕȚț; ȘȐȠȈȉȝȈȔ — ǸȐȠȈȉȝț; ȚȈȚȈ — ȌȖȘȖȋȖȑ ȞȈȘȤ; ȚȘȐȚȐȑȈȔ — ȚȘȍȚȤȍȋȖ; ȔȐȌȝțȠȈȔ — ǴȐȌȝțȠț; ȗȘȈȉȝțȝ — ȋȖșȗȖȌȐȕ. Ƕ ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ, ȧ șȓȣȠȈȓ ȚȈȒȎȍ, ȟȚȖ ǰȕȌȘȈ, ȞȈȘȤ ȕȍȉȍșȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚ, ȖȌȐȕȕȈȌȞȈȚȣȑ șȣȕ ǨȌȐȚȐ, ȏȈȟȈȓ ȚȘȖȐȝ șȣȕȖȊȍȑ Ȋ ȓȖȕȍ șȊȖȍȑ șțȗȘțȋȐ ǷȈțȓȖȔȐ: ǬȎȈȧȕȚț, ǸȐȠȈȉȝț Ȑ ǴȐȌȝțȠț. ǺǭDzǹǺ 8 țȘțȒȘȈȔȈșȑȈ ȌȍȊȈșȑȈ ȔȈȑȈ-ȊȈȔȈȕȈ-ȘțȗȐȕȈȝ ȒȐȘȚȈț ȗȈȚȕȑȈȔ ȉȘȐȝȈȟȟȝȓȖȒȈș ȚȈșȑȈșȈȕ șȈțȉȝȈȋȈȌȈȑȈȝ țȘțȒȘȈȔȈșȑȈ — ǻȘțȒȘȈȔȣ; ȌȍȊȈșȑȈ — ǫȖșȗȖȌȈ; ȔȈȑȈ — ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǹȊȖȍȑ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ; ȊȈȔȈȕȈ-ȘțȗȐȕȈȝ — ȗȘȐȕȧȊȠȐȑ ȖȉȓȐȒ ȒȈȘȓȐȒȈ; ȒȐȘȚȈț — Ȋ DzȐȘȚȐ; ȗȈȚȕȑȈȔ — ǹȊȖȍȑ Ȏȍȕȍ; ȉȘȐȝȈȟȟȝȓȖȒȈȝ — ǩȘȐȝȈȚȠȓȖȒȈ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ; ȈșȈȕ — ȉȣȓȐ; șȈțȉȝȈȋȈ-ȈȌȈȑȈȝ — ǹȈțȉȝȈȋȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ șȣȕȖȊȤȧ. ǷȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǹȊȖȍȑ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȊșȍșȐȓȤȕȣȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȊȖȗȓȖȚȐȓșȧ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȒȈȘȓȐȒȈ ǻȘțȒȘȈȔȣ, ȌȊȍȕȈȌȞȈȚȖȋȖ șȣȕȈ ǨȌȐȚȐ. Ǫ ȓȖȕȍ ǹȊȖȍȑ șțȗȘțȋȐ DzȐȘȚȐ Ƕȕ ȏȈȟȈȓ ǹȊȖȍȋȖ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȋȖ șȣȕȈ, ǩȘȐȝȈȚȠȓȖȒț. ǻ ǩȘȐȝȈȚȠȓȖȒȐ ȉȣȓȖ ȔȕȖȋȖ șȣȕȖȊȍȑ, șȚȈȘȠȍȋȖ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȏȊȈȓȐ ǹȈțȉȝȈȋȈ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: Ǫ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (4.6) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȈȌȎȖ 'ȗȐ șȈȕȕ ȈȊȑȈȑȈȚȔȈ ȉȝțȚȈȕȈȔ ȐȠȊȈȘȖ 'ȗȐ șȈȕ ȗȘȈȒȘȐȚȐȔ șȊȈȔ ȈȌȝȐȠȚȝȈȑȈ șȈȔȉȝȈȊȈȔȑ ȈȚȔȈ-ȔȈȑȈȑȈ «ǽȖȚȧ ȇ ȕȍȘȖȎȌȍȕȕȣȑ Ȑ ǴȖȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȚȍȓȖ ȕȍȚȓȍȕȕȖ, ȝȖȚȧ ȇ — ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ȋ ȒȈȎȌțȦ ȥȗȖȝț șȐȓȖȑ ǹȊȖȍȑ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȇ ȗȖȧȊȓȧȦșȤ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ Ȋ ǹȊȖȍȔ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȔ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȖȉȓȐȒȍ». ǿȚȖȉȣ ȧȊȐȚȤșȧ Ȋ ȚȖȔ ȐȓȐ ȐȕȖȔ ȖȉȓȐȒȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȕțȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȗȖȔȖȡȐ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȐȉȖ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ Ȋ ǭȋȖ ȘȈșȗȖȘȧȎȍȕȐȐ ȍșȚȤ ǭȋȖ ȓȐȟȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ. ǬțȝȖȊȕțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ ȚȈȒȎȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȔȈȑȧ . Ǫ ȗȐșȈȕȐȧȝ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ: ȈȚȖ ȔȈȑȈȔȈȑȈȔ ȊȐȠȕțȔ ȗȘȈȊȈȌȈȕȚȐ ȔȈȕȐȠȐȕȈȝ — ȚȍȓȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȍșȚȤ ȔȈȑȈȔȈȑȈ . ȅȚȖ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ Ƕȕ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ; Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȓțȟȈȍ șȓȖȊȖ ȔȈȑȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ ǭȋȖ ȓȐȟȕțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ. ǺǭDzǹǺ 9 ȚȈȚ-ȒȈȘȔȈ-ȋțȕȈ-ȊȐȘȑȈȕȐ ȒȈȠȑȈȗȈșȑȈ ȔȈȝȈȚȔȈȕȈȝ 474


475 ȗȈȠȟȈȌ ȊȈȒȠȑȈȔȈȝȍ 'ȌȐȚȑȈȔ ȑȈȚȝȈȐȊȈȊȈȚȈȚȈȘȈ ȝȈ ȚȈȚ — ǭȋȖ; ȒȈȘȔȈ — ȌȍȧȕȐȧ; ȋțȕȈ — ȒȈȟȍșȚȊȈ; ȊȐȘȑȈȕȐ — Ȑ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ; ȒȈȠȑȈȗȈșȑȈ — șȣȕȈ DzȈȠȤȧȗȣ; ȔȈȝȈ-ȈȚȔȈȕȈȝ — ȊȍȓȐȒȖȑ ȌțȠȐ; ȗȈȠȟȈȚ — ȗȖȏȎȍ; ȊȈȒȠȑȈȔȈȝȍ — ȖȗȐȠț; ȈȌȐȚȑȈȔ — Ȋ ǨȌȐȚȐ; ȑȈȚȝȈ — ȒȈȒ; ȥȊȈ — ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ; ȈȊȈȚȈȚȈȘȈ — ȗȖȧȊȐȓșȧ; ȝȈ — ȒȖȕȍȟȕȖ. ǷȖȏȎȍ [Ȋ ǪȖșȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ»] ȧ ȗȖȌȘȖȉȕȖ ȘȈșșȒȈȎț Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ǻȘțȒȘȈȔȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȈȔȈȕȈȌȍȊȈ, ȘȖȌȐȓșȧ ț ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔțȌȘȍȞȈ DzȈȠȤȧȗȣ ǴțȕȐ Ȑ ȒȈȒ Ƕȕ ȚȘȍȔȧ ȠȈȋȈȔȐ ȗȖȒȘȣȓ Ȋșȍ ȚȘȐ ȔȐȘȈ. Ǻȣ țșȓȣȠȐȠȤ Ȗ ǭȋȖ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȝ ȌȍȧȕȐȧȝ, ǭȋȖ ȒȈȟȍșȚȊȈȝ, ǭȋȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍ Ȑ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ Ƕȕ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȓȖȕȈ ǨȌȐȚȐ. ǺǭDzǹǺ 10 ȈȚȝȈ ȒȈȠȑȈȗȈ-ȌȈȑȈȌȈȕ ȌȈȐȚȍȑȈȕ ȒȐȘȚȈȑȈȔȐ Țȍ ȑȈȚȘȈ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ ȠȘȐȔȈȕ ȗȘȈȝȘȈȌȖ ȉȈȓȐȘ ȥȊȈ ȟȈ ȈȚȝȈ — ȚȍȗȍȘȤ; ȒȈȠȑȈȗȈ-ȌȈȑȈȌȈȕ — șȣȕȖȊȍȑ DzȈȠȤȧȗȣ; ȌȈȐȚȍȑȈȕ — ȘȖȎȌȍȕȕȣȝ ȖȚ ǬȐȚȐ; ȒȐȘȚȈȑȈȔȐ — ȖȗȐȠț; Țȍ — Țȍȉȍ; ȑȈȚȘȈ — șȘȍȌȐ ȒȖȚȖȘȣȝ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ — ȊȍȓȐȒȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ; ȠȘȐ- ȔȈȕ — ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȣȑ; ȗȘȈȝȘȈȌȈȝ — ǷȘȈȝȓȈȌȈ; ȉȈȓȐȝ — ǩȈȓȐ; ȥȊȈ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ. ǺȍȔ ȊȘȍȔȍȕȍȔ ȧ ȗȖȊȍȌȈȦ Țȍȉȍ Ȗ șȣȕȖȊȤȧȝ ǬȐȚȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȘȖȌȐȓȐșȤ ȌȍȔȖȕȈȔȐ, ȝȖȚȧ Ȑȝ ȖȚȞȖȔ ȉȣȓ DzȈȠȤȧȗȈ. Ǫ Ȑȝ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȖȔ ȘȖȌț ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȕȈ șȊȍȚ ȊȍȓȐȒȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȈȝȓȈȌȈ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȈȓȐ. ǬȍȔȖȕȖȊ ȚȈȒȎȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǬȈȑȚȤȧȔȐ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȘȖȌȐȓȐșȤ Ȑȏ ȟȘȍȊȈ ǬȐȚȐ. ǺǭDzǹǺ 11 ȌȐȚȍȘ ȌȊȈȊ ȥȊȈ ȌȈȑȈȌȈț ȌȈȐȚȑȈ-ȌȈȕȈȊȈ-ȊȈȕȌȐȚȈț ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȘ ȕȈȔȈ ȝȐȘȈȕȑȈȒȠȈȠ ȟȈ ȒȐȘȚȐȚȈț ȌȐȚȍȝ — ǬȐȚȐ; ȌȊȈț — ȌȊȖȍ; ȥȊȈ — Ȏȍ; ȌȈȑȈȌȈț — șȣȕȖȊȍȑ; ȌȈȐȚȑȈ-ȌȈȕȈȊȈ — ǬȈȑȚȤȧȔȐ Ȑ ǬȈȕȈȊȈȔȐ; ȊȈȕȌȐȚȈț — ȗȘȖșȓȈȊȓȧȍȔȣȍ; ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗțȝ — ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț; ȕȈȔȈ — ȗȖ ȐȔȍȕȐ; ȝȐȘȈȕȑȈȒȠȈȝ — ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȈ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȒȐȘȚȐȚȈț — ȏȕȈȔȍȕȐȚȣȍ. ǷȍȘȊȍȕȞȈȔȐ ǬȐȚȐ șȚȈȓȐ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț Ȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȈ. ǶȕȐ ȖȚȓȐȟȈȓȐșȤ ȕȍȉȣȊȈȓȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ Ȑ ȗȖȓȤȏȖȊȈȓȐșȤ ȖȋȘȖȔȕȣȔ ȗȖȟȍȚȖȔ șȘȍȌȐ ǬȈȑȚȤȍȊ Ȑ ǬȈȕȈȊȖȊ. ǺǭDzǹǺȃ 12 - 13 ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗȖȘ ȉȝȈȘȑȈ 475


476 ȒȈȑȈȌȝțȘ ȕȈȔȈ ȌȈȕȈȊȐ ȌȎȈȔȉȝȈșȑȈ ȚȈȕȈȑȈ șȈ Țț șțȠțȊȍ ȟȈȚțȘȈȝ șțȚȈȕ șȈȔȝȘȈȌȈȔ ȗȘȈȋ ȈȕțȝȘȈȌȈȔ ȝȘȈȌȈȔ ȗȘȈȝȘȈȌȈȔ ȥȊȈ ȟȈ ȚȈȚ-șȊȈșȈ șȐȔȝȐȒȈ ȕȈȔȈ ȘȈȝțȔ ȊȐȗȘȈȟȐȚȖ 'ȋȘȈȝȐȚ ȝȐȘȈȕȑȈȒȈȠȐȗȖȝ — ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț; ȉȝȈȘȑȈ — ȎȍȕȈ; ȒȈȑȈȌȝțȝ — DzȈȧȌȝț; ȕȈȔȈ — ȗȖ ȐȔȍȕȐ; ȌȈȕȈȊȐ — Ȑȏ ȘȖȌȈ ǬȈȕț; ȌȎȈȔȉȝȈșȑȈ — ǬȎȈȔȉȝȐ; ȚȈȕȈȑȈ — ȌȖȟȤ; șȈ — ȖȕȈ; Țț — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; șțȠțȊȍ — ȘȖȌȐȓȈ; ȟȈȚțȘȈȝ — ȟȍȚȊȍȘȣȝ; șțȚȈȕ — șȣȕȖȊȍȑ; șȈȔȝȘȈȌȈȔ — ǹȈȔȝȓȈȌț; ȗȘȈȒ — ȗȍȘȊȖȋȖ; ȈȕțȝȘȈȌȈȔ — ǨȕțȝȓȈȌț; ȝȘȈȌȈȔ — ǽȓȈȌț; ȗȘȈȝȘȈȌȈȔ — ǷȘȈȝȓȈȌț; ȥȊȈ — ȚȈȒȎȍ; ȟȈ — Ȑ; ȚȈȚ-șȊȈșȈ — ȍȋȖ șȍșȚȘȈ; șȐȔȝȐȒȈ — ǹȐȔȝȐȒȈ; ȕȈȔȈ — ȗȖ ȐȔȍȕȐ; ȘȈȝțȔ — ǸȈȝț; ȊȐȗȘȈȟȐȚȈȝ — ȖȚ ǪȐȗȘȈȟȐȚȈ; ȈȋȘȈȝȐȚ — ȏȈȟȈȓȈ. Ǯȍȕț ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȏȊȈȓȐ DzȈȧȌȝț. ǶȕȈ ȉȣȓȈ ȌȖȟȍȘȤȦ ǬȎȈȔȉȝȐ Ȑ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȓȈ Ȑȏ ȘȖȌȈ ǬȈȕț. ǶȌȕȖȋȖ ȏȈ ȌȘțȋȐȔ ȖȕȈ ȘȖȌȐȓȈ ȟȍȚȣȘȍȝ șȣȕȖȊȍȑ: ǹȈȔȝȓȈȌț, ǨȕțȝȓȈȌț, ǽȓȈȌț Ȑ ǷȘȈȝȓȈȌț, Ȉ ȏȈȚȍȔ Ȑ Ȑȝ șȍșȚȘț ǹȐȔȝȐȒț. ǶȚ ȉȘȈȒȈ ǹȐȔȝȐȒȐ ș ȌȍȔȖȕȖȔ ǪȐȗȘȈȟȐȚȖȔ ț ȕȍȍ ȘȖȌȐȓșȧ ȌȍȔȖȕ ǸȈȝț. ǺǭDzǹǺ 14 ȠȐȘȖ 'ȝȈȘȈȌ ȑȈșȑȈ ȝȈȘȐȠ ȟȈȒȘȍȕȈ ȗȐȉȈȚȖ 'ȔȘȐȚȈȔ șȈȔȝȘȈȌȈșȑȈ ȒȘȐȚȐȘ ȉȝȈȘȑȈșțȚȈ ȗȈȕȟȈȌȎȈȕȈȔ ȚȈȚȈȝ ȠȐȘȈȝ — ȋȖȓȖȊț; ȈȝȈȘȈȚ — ȖȚȘȍȏȈȓ; ȑȈșȑȈ — ț ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȝȈȘȐȝ — ǫȖșȗȖȌȈ ǽȈȘȐ; ȟȈȒȘȍȕȈ — ȌȐșȒȖȔ; ȗȐȉȈȚȈȝ — ȗȐȊȠȍȋȖ; ȈȔȘȐȚȈȔ — ȕȍȒȚȈȘ; șȈȔȝȘȈȌȈșȑȈ — ǹȈȔȝȓȈȌȣ; ȒȘȐȚȐȝ — DzȘȐȚȐ; ȉȝȈȘȑȈ — ȎȍȕȈ; ȈșțȚȈ — ȘȖȌȐȓȈ; ȗȈȕȟȈȌȎȈȕȈȔ — ǷȈȕȟȈȌȎȈȕț; ȚȈȚȈȝ — ȖȚ ȕȍȋȖ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȖȉȍȏȋȓȈȊȐȓ ǸȈȝț, ȒȖȋȌȈ ȚȖȚ, ȗȍȘȍȖȌȍȊȠȐșȤ, ȗȐȓ ȕȍȒȚȈȘ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǹȈȔȝȓȈȌȈ ȎȍȕȐȓșȧ ȕȈ DzȘȐȚȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȘȖȌȐȓȈ ȍȔț șȣȕȈ ǷȈȕȟȈȌȎȈȕț. ǺǭDzǹǺ 15 ȝȘȈȌȈșȑȈ ȌȝȈȔȈȕȐȘ ȉȝȈȘȑȈșțȚȈ ȊȈȚȈȗȐȔ ȐȓȊȈȓȈȔ ȑȖ 'ȋȈșȚȑȈȑȈ ȚȊ ȈȚȐȚȝȈȑȍ ȗȍȟȍ ȊȈȚȈȗȐȔ ȐȓȊȈȓȈȝ ȝȘȈȌȈșȑȈ — ǽȓȈȌȣ; ȌȝȈȔȈȕȐȝ — ǬȝȈȔȈȕȐ; ȉȝȈȘȑȈ — ȎȍȕȈ; ȈșțȚȈ — ȘȖȌȐȓȈ; ȊȈȚȈȗȐȔ — ǪȈȚȈȗȐ; ȐȓȊȈȓȈȔ — ǰȓȊȈȓț; ȑȈȝ — ȒȖȚȖȘȣȑ; ȈȋȈșȚȑȈȑȈ — ǨȋȈșȚȤȍ; Țț — ȕȖ; ȈȚȐȚȝȈȑȍ — șȊȖȍȔț ȋȖșȚȦ; ȗȍȟȍ — ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȓ; ȊȈȚȈȗȐȔ — ǪȈȚȈȗȐ; ȐȓȊȈȓȈȝ — ǰȓȊȈȓȈ. 476


477 ǮȍȕȈ ǽȓȈȌȣ, ǬȝȈȔȈȕȐ, ȘȖȌȐȓȈ ȌȊȖȐȝ șȣȕȖȊȍȑ: ǪȈȚȈȗȐ Ȑ ǰȓȊȈȓț. ǶȌȕȈȎȌȣ, ȒȖȋȌȈ ǨȋȈșȚȤȧ ǴțȕȐ ȗȖȎȈȓȖȊȈȓ Ȋ ȋȖșȚȐ Ȓ ǰȓȊȈȓȍ, ȚȖȚ ȗȖȌȈȓ ȍȔț țȋȖȡȍȕȐȍ Ȑȏ ȧȋȕȍȕȒȈ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȋȖ Ȗȕ ȗȘȍȊȘȈȚȐȓ șȊȖȍȋȖ ȉȘȈȚȈ ǪȈȚȈȗȐ. ǺǭDzǹǺ 16 ȈȕțȝȘȈȌȈșȑȈ șțȘȑȈȑȈȔ ȉȈȠȒȈȓȖ ȔȈȝȐȠȈș ȚȈȚȝȈ ȊȐȘȖȟȈȕȈș Țț ȗȘȈȝȘȈȌȐȘ ȌȍȊȑȈȔ ȚȈșȑȈȉȝȈȊȈȌ ȉȈȓȐȝ ȈȕțȝȘȈȌȈșȑȈ — ǨȕțȝȓȈȌȣ; șțȘȑȈȑȈȔ — Ȋ ǹțȘȤȍ; ȉȈȠȒȈȓȈȝ — ǩȈȠȒȈȓȈ; ȔȈȝȐȠȈȝ — ǴȈȝȐȠȈ; ȚȈȚȝȈ — ȚȈȒȎȍ; ȊȐȘȖȟȈȕȈȝ — ǪȐȘȖȟȈȕȈ; Țț — ȚȈȒ; ȗȘȈȝȘȈȌȐȝ — șȣȕ ǷȘȈȝȓȈȌȣ; ȌȍȊȑȈȔ — Ȋ Ȏȍȕȍ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ; ȈȉȝȈȊȈȚ — ȉȣȓ; ȉȈȓȐȝ — ǩȈȓȐ. ǨȕțȝȓȈȌȈ ȎȍȕȐȓșȧ ȕȈ ǹțȘȤȍ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȘȖȌȐȓȈ ȍȔț ȌȊțȝ șȣȕȖȊȍȑ: ǩȈȠȒȈȓț Ȑ ǴȈȝȐȠț. ǻ ǷȘȈȝȓȈȌȣ ȉȣȓ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ șȣȕ ǪȐȘȖȟȈȕȈ, ȖȚȍȞ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǩȈȓȐ. ǺǭDzǹǺ 17 ȉȈȕȈ-ȌȎȑȍȠȚȝȈȔ ȗțȚȘȈ-ȠȈȚȈȔ ȈȠȈȕȈȑȈȔ ȚȈȚȖ 'ȉȝȈȊȈȚ ȚȈșȑȈȕțȉȝȈȊȈȔ șțȠȓȖȒȑȈȔ ȗȈȠȟȈȌ ȥȊȈȉȝȐȌȝȈșȑȈȚȍ ȉȈȕȈ-ȌȎȑȍȠȚȝȈȔ — șȚȈȘȠȐȔ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȉȣȓ ǩȈȕȈ; ȗțȚȘȈ-ȠȈȚȈȔ — șȚȖ șȣȕȖȊȍȑ; ȈȠȈȕȈȑȈȔ — ț ǨȠȈȕȣ; ȚȈȚȈȝ — ȖȚ ȕȍȋȖ; ȈȉȝȈȊȈȚ — ȗȘȖȐȏȖȠȓȐ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ; ȈȕțȉȝȈȊȈȔ — ȕȘȈȊ; șț-ȠȓȖȒȑȈȔ — șȓȈȊȕȣȑ; ȗȈȠȟȈȚ — ȗȖȏȎȍ; ȥȊȈ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȈȉȝȐȌȝȈșȑȈȚȍ — ȉțȌȍȚ ȖȗȐșȈȕ. ǻ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǩȈȓȐ Ȑ ȍȋȖ Ȏȍȕȣ ǨȠȈȕȣ ȘȖȌȐȓȖșȤ șȚȖ șȣȕȖȊȍȑ, șȚȈȘȠȐȔ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȉȣȓ ȞȈȘȤ ǩȈȕȈ. Ƕ șȓȈȊȕȣȝ ȌȍȧȕȐȧȝ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǩȈȓȐ ȧ ȗȖȊȍȌȈȦ Țȍȉȍ ȗȖȏȎȍ [Ȋ ǪȖșȤȔȖȑ ȗȍșȕȐ]. ǺǭDzǹǺ 18 ȉȈȕȈ ȈȘȈȌȝȑȈ ȋȐȘȐȠȈȔ ȓȍȉȝȍ ȚȈȌ-ȋȈȕȈ-ȔțȒȝȑȈȚȈȔ ȑȈȚ-ȗȈȘȠȊȍ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȈșȚȍ ȝȑ ȈȌȑȈȗȐ ȗțȘȈ-ȗȈȓȈȒȈȝ ȉȈȕȈȝ — ǩȈȕȈ; ȈȘȈȌȝȑȈ — ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ; ȋȐȘȐȠȈȔ — ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ; ȓȍȉȝȍ — ȌȖȉȐȓșȧ; ȚȈȚ — ȚȖȋȖ (ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ); ȋȈȕȈ-ȔțȒȝȑȈȚȈȔ — ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȕȖșȚȤ Ȓ șȈȔȖȔț ȉȓȐȏȒȖȔț ȖȒȘțȎȍȕȐȦ; ȑȈȚ-ȗȈȘȠȊȍ — ȗȖȌȓȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȈșȚȍ — ȖșȚȈȍȚșȧ; ȝȐ — ȗȖȚȖȔț; ȈȌȑȈ — ȚȍȗȍȘȤ; ȈȗȐ — ȌȈȎȍ; ȗțȘȈ-ȗȈȓȈȒȈȝ — ȏȈȡȐȚȕȐȒ șȚȖȓȐȞȣ. ǵȍțșȚȈȕȕȖ ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȞȈȘȤ ǩȈȕȈ șȚȈȓ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȍȋȖ șȈȔȣȝ ȏȕȈȔȍȕȐȚȣȝ ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȝ. ǰ ȗȖ șȍȑ ȌȍȕȤ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȖȊșȦȌț șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȚ ȞȈȘȧ ǩȈȕț Ȑ ȊșȍȋȌȈ șȚȖȐȚ ȕȈ șȚȘȈȎȍ ȍȋȖ șȚȖȓȐȞȣ. 477


478 ǺǭDzǹǺ 19 ȔȈȘțȚȈȠ ȟȈ ȌȐȚȍȝ ȗțȚȘȈȠ ȟȈȚȊȈȘȐȔȠȈȕ ȕȈȊȈȌȝȐȒȈȝ ȚȈ ȈșȈȕȕ ȈȗȘȈȌȎȈȝ șȈȘȊȍ ȕȐȚȈ ȐȕȌȘȍȕȈ șȈȚȔȈȚȈȔ ȔȈȘțȚȈȝ — ǴȈȘțȚȣ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȌȐȚȍȝ — ǬȐȚȐ; ȗțȚȘȈȝ — șȣȕȖȊȤȧ; ȟȈȚȊȈȘȐȔȠȈȚ — șȖȘȖȒ; ȕȈȊȈ-ȈȌȝȐȒȈȝ — Ȑ ȌȍȊȧȚȤ; Țȍ — ȖȕȐ; ȈșȈȕ — ȉȣȓȐ; ȈȗȘȈȌȎȈȝ — ȉȍȏ șȣȕȖȊȍȑ; șȈȘȊȍ — Ȋșȍ; ȕȐȚȈȝ — ȊȖȏȊȍȓȐȟȍȕȕȣȍ; ȐȕȌȘȍȕȈ — ǰȕȌȘȖȑ; șȈ-ȈȚȔȈȚȈȔ — ȌȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ț ǬȐȚȐ ȘȖȌȐȓȐșȤ șȖȘȖȒ ȌȍȊȧȚȤ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ǴȈȘțȚȖȊ. ǶȕȐ ȕȍ ȖșȚȈȊȐȓȐ ȗȖșȓȍ șȍȉȧ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȗȖȚȖȔșȚȊȈ. ǽȖȚȧ Ȑȝ ȔȈȚȍȘȤȦ ȉȣȓȈ ǬȐȚȐ, ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȊȖȏȊȍȓ Ȑȝ ȌȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȌȍȔȖȕȖȊ ȔȖȎȕȖ ȗȖȌȕȧȚȤ ȌȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȍșȓȐ ȐșȗȘȈȊȐȚȤ Ȑȝ ȈȚȍȐșȚȐȟȍșȒțȦ ȕȈȚțȘț. ǪȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ șțȡȍșȚȊțȦȚ ȌȊȍ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȓȦȌȍȑ: ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȚȖ ȍșȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, Ȑ ȌȍȔȖȕȣ, ȏȈȕȐȔȈȦȡȐȍ ȗȘȧȔȖ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕțȦ ȗȖȏȐȞȐȦ. ǶȌȕȈȒȖ, ȒȈȒ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ ȥȚȖȚ șȚȐȝ, ȌȈȎȍ ȌȍȔȖȕȖȊ ȔȖȎȕȖ ȗȘȍȊȘȈȚȐȚȤ Ȋ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǺǭDzǹǺ 20 ȠȘȐ-ȘȈȌȎȖȊȈȟȈ ȒȈȚȝȈȔ ȚȈ ȈșțȘȈȔ ȉȝȈȊȈȔ ȈȗȖȝȑȈțȚȗȈȚȚȐȒȈȔ ȋțȘȖ ȐȕȌȘȍȕȈ ȗȘȈȗȐȚȈȝ șȈȚȔȑȈȔ ȒȐȔ ȚȈȚ șȈȌȝț ȒȘȐȚȈȔ ȝȐ ȚȈȐȝ ȠȘȐ-ȘȈȌȎȈ țȊȈȟȈ — ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ șȒȈȏȈȓ; ȒȈȚȝȈȔ — ȗȖȟȍȔț; Țȍ — ȖȕȐ; ȈșțȘȈȔ — ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȖȍ; ȉȝȈȊȈȔ — țȔȖȕȈșȚȘȖȍȕȐȍ; ȈȗȖȝȑȈ — ȖȚȘȐȕțȊ; ȈțȚȗȈȚȚȐȒȈȔ — ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȍ ȘȖȎȌȍȕȐȍȔ; ȋțȘȖ — Ȗ țȟȐȚȍȓȤ; ȐȕȌȘȍȕȈ — ǰȕȌȘȖȑ; ȗȘȈȗȐȚȈȝ — ȗȘȍȊȘȈȡȍȕȣ; șȈ-ȈȚȔȑȈȔ — Ȋ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȒȐȔ — ȉȣȚȤ ȔȖȎȍȚ; ȚȈȚ — ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ; șȈȌȝț — ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ; ȒȘȐȚȈȔ — șȖȊȍȘȠȍȕȣ; ȝȐ — ȕȈȊȍȘȕȖȍ; ȚȈȐȝ — ȐȔȐ. ǾȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ șȗȘȖșȐȓ: Ƕ țȟȐȚȍȓȤ, ȗȖȧȊȐȊȠȐșȤ ȕȈ șȊȍȚ Ȋ ȘȖȌț ȌȍȔȖȕȖȊ, șȖȘȖȒ ȌȍȊȧȚȤ ǴȈȘțȚȖȊ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȓȐ ȗȍȘȍȕȧȚȤ Ȑȝ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȐȑ șȒȓȈȌ țȔȈ. ǷȖȟȍȔț Ȏȍ ǰȕȌȘȈ, ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș, șȌȍȓȈȓ Ȑȝ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ? ǪȐȌȐȔȖ, ȖȕȐ șȖȊȍȘȠȐȓȐ ȒȈȒȐȍ-ȚȖ ȖȉȘȧȌȣ ȐȓȐ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ? ǺǭDzǹǺ 21 ȐȔȍ ȠȘȈȌȌȈȌȝȈȚȍ ȉȘȈȝȔȈȕȕ ȘȐȠȈȑȖ ȝȐ ȔȈȑȈ șȈȝȈ ȗȈȘȐȌȎȕȈȕȈȑȈ ȉȝȈȋȈȊȈȔș ȚȈȕ ȕȖ ȊȑȈȒȝȑȈȚțȔ ȈȘȝȈșȐ 478


479 ȐȔȍ — ȖȉȖ ȊșȍȔ ȥȚȖȔ; ȠȘȈȌȌȈȌȝȈȚȍ — ȎȈȎȌțȚ; ȉȘȈȝȔȈȕ — Ȗ ȉȘȈȝȔȈȕ; ȘȐȠȈȑȈȝ — ȔțȌȘȍȞȣ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȔȈȑȈ șȈȝȈ — șȖ ȔȕȖȑ; ȗȈȘȐȌȎȕȈȕȈȑȈ — țȏȕȈȚȤ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — Ȗ ȊȍȓȐȒȈȧ ȌțȠȈ; ȚȈȚ — ȗȖȚȖȔț; ȕȈȝ — ȕȈȔ; ȊȑȈȒȝȑȈȚțȔ ȈȘȝȈșȐ — șȖȉȓȈȋȖȊȖȓȐ ȖȉȢȧșȕȐȚȤ. Ƕ ȉȘȈȝȔȈȕ, Ȕȣ ȊȔȍșȚȍ șȖ ȊșȍȔȐ șȖȉȘȈȊȠȐȔȐșȧ ȏȌȍșȤ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ ȎȈȎȌȍȔ țȏȕȈȚȤ Ȗȉ ȥȚȖȔ. ǷȖȊȍȌȈȑ Ȏȍ ȕȈȔ, Ȗ ȊȍȓȐȒȈȧ ȌțȠȈ, ȒȈȒ ȚȈȒȖȍ ȔȖȋȓȖ șȓțȟȐȚȤșȧ. ǺǭDzǹǺ 22 ȠȘȐ-șțȚȈ țȊȈȟȈ ȚȈȌ ȊȐȠȕțȘȈȚȈșȑȈ șȈ ȉȈȌȈȘȈȑȈȕȐȘ ȊȈȟȖ ȕȐȠȈȔȑȈȌȘȐȚȈȔ ȈȓȗȈȔ ȈȘȚȝȈȊȈȚ șȈȉȝȈȌȎȈȑȈȕ șȈȕ ȕȐȉȝȘȐȚȍȕȈ ȟȍȚȈșȈ ȌȎȈȋȈȌȈ șȈȚȘȈȑȈȕȈ șȈȘȊȈ-ȌȈȘȠȈȕȈȝ ȠȘȐ-șțȚȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ǹțȚȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȚȈȚ — Țȍ; ȊȐȠȕțȘȈȚȈșȑȈ — ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȈȘȐȒȠȐȚȈ; șȈȝ — Ȗȕ; ȉȈȌȈȘȈȑȈȕȐȝ — ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ; ȊȈȟȈȝ — șȓȖȊȈ; ȕȐȠȈȔȑȈ — ȊȣșȓțȠȈȊ; ȈȌȘȐȚȈȔ — ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȍ; ȈȓȗȈȔ — ȓȈȒȖȕȐȟȕȣȍ; ȈȘȚȝȈ-ȊȈȚ — ȋȓțȉȖȒȖȔȣșȓȍȕȕȣȍ; șȈȉȝȈȌȎȈȑȈȕ șȈȕ — ȗȖȝȊȈȓȐȓ; ȕȐȉȝȘȐȚȍȕȈ ȟȍȚȈșȈ — ș ȘȈȌȖșȚȤȦ; ȌȎȈȋȈȌȈ — ȖȚȊȍȚȐȓ; șȈȚȘȈȑȈȕȈ — Ȗ ȀȈțȕȈȒȈ; șȈȘȊȈ-ȌȈȘȠȈȕȈȝ — ȊșȍȊȍȌțȡȐȑ. ȀȘȐ ǹțȚȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ȀȈțȕȈȒȈ, ȊȣșȓțȠȈȊ ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȍ Ȑ ȓȈȒȖȕȐȟȕȣȍ șȓȖȊȈ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȈȘȐȒȠȐȚȈ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȚȖȚ țȒȈȏȈȓ ȊȈȎȕȣȍ Ȍȓȧ ȖȉșțȎȌȍȕȐȧ ȚȍȔȣ, ȊșȍȊȍȌțȡȐȑ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ, ȌȖȊȖȓȤȕȣȑ ȐȔ, ȗȖȝȊȈȓȐȓ ȞȈȘȧ Ȑ șȚȈȓ ȖȚȊȍȟȈȚȤ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǸȍȟȤ ǴȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȈȘȐȒȠȐȚȈ ȗȘȐȠȓȈșȤ ȗȖ ȌțȠȍ ȀțȒȈȌȍȊȍ ǫȖșȊȈȔȐ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋ ȕȍȔȕȖȋȐȝ șȓȖȊȈȝ ȞȈȘȤ șțȔȍȓ șȜȖȘȔțȓȐȘȖȊȈȚȤ ȖȟȍȕȤ ȋȓțȉȖȒȐȑ ȊȖȗȘȖș Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ șȣȕȖȊȤȧ ǬȐȚȐ, ȘȖȎȌȍȕȕȣȍ ȌȍȔȖȕȈȔȐ, șȚȈȓȐ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ. ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ȟȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ǺȝȈȒțȘ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖȚ ȜȈȒȚ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ Ȋ șȍȘȌȞȍ ǬȐȚȐ ȒȐȗȍȓȈ ȎȈȎȌȈ ȔȍșȚȐ, ȖȕȖ Ȋșȍ Ȏȍ ȖȟȐșȚȐȓȖșȤ ȖȚ șȒȊȍȘȕȣ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȍȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌț. ǬȘțȋȐȔ ȊȈȎȕȣȔ țȘȖȒȖȔ ȥȚȖȑ ȐșȚȖȘȐȐ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȚȖ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ DzȈȠȤȧȗȈ ǴțȕȐ ȖȉȓȈȌȈȓ ȋȓțȉȖȒȖȑ ȔțȌȘȖșȚȤȦ Ȑ ȘȈȏȊȐȚȣȔ ȌțȝȖȊȕȣȔ șȖȏȕȈȕȐȍȔ, Ȗȕ Ȋșȍ Ȏȍ ȗȈȓ ȎȍȘȚȊȖȑ ȎȍȕșȒȐȝ ȟȈȘ șȊȖȍȑ ȗȘȍȒȘȈșȕȖȑ șțȗȘțȋȐ. Ǫșȍ șȊȧȏȈȕȕȣȍ ș ȥȚȐȔ ȊȖȗȘȖșȣ ǴȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ șȜȖȘȔțȓȐȘȖȊȈȓ ș ȗȘȍȌȍȓȤȕȖȑ ȓȈȒȖȕȐȟȕȖșȚȤȦ, ȟȍȔ Ȑ ȏȈșȓțȎȐȓ ȗȖȝȊȈȓț ȀțȒȈȌȍȊȣ ǫȖșȊȈȔȐ. ǺǭDzǹǺ 23 ȠȘȐ-ȠțȒȈ țȊȈȟȈ ȝȈȚȈ-ȗțȚȘȈ ȌȐȚȐȝ ȠȈȒȘȈȗȈȘȠȕȐ-ȋȘȈȝȍȕȈ ȊȐȠȕțȕȈ ȔȈȕȑțȕȈ ȠȖȒȈ-ȌȐȗȚȍȕȈ ȌȎȊȈȓȈȕȚȐ ȗȈȘȑȈȟȐȕȚȈȑȈȚ ȠȘȐ-ȠțȒȈȝ țȊȈȟȈ — ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȝȈȚȈ-ȗțȚȘȈ — ȟȤȐ șȣȕȖȊȤȧ ȉȣȓȐ țȉȐȚȣ; ȌȐȚȐȝ — ǬȐȚȐ; ȠȈȒȘȈ-ȗȈȘȠȕȐ- ȋȘȈȝȍȕȈ — ȗȖȔȖȋȈȊȠȐȔ ǫȖșȗȖȌț 479


480 ǰȕȌȘȍ; ȊȐȠȕțȕȈ — ǫȖșȗȖȌȖȔ ǪȐȠȕț; ȔȈȕȑțȕȈ — ȋȕȍȊȖȔ; ȠȖȒȈ-ȌȐȗȚȍȕȈ — ȗȣȓȈȦȡȐȔ ȖȚ ȋȖȘȧ; ȌȎȊȈȓȈȕȚȐ — ȋȖȘȧȡȈȧ; ȗȈȘȑȈȟȐȕȚȈȑȈȚ — ȘȈȏȔȣȠȓȧȓȈ. ȀȘȐ ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: ȟȚȖȉȣ ȗȖȔȖȟȤ ǰȕȌȘȍ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț șȖȉșȚȊȍȕȕȖȘțȟȕȖ țȉȐȓ ȌȊțȝ ȉȘȈȚȤȍȊ: ǽȐȘȈȕȤȧȒȠț Ȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț. ǻȏȕȈȊ Ȗ ȋȐȉȍȓȐ șȊȖȐȝ șȣȕȖȊȍȑ, ȖȝȊȈȟȍȕȕȈȧ ȋȖȘȍȔ Ȑ ȋȕȍȊȖȔ ǬȐȚȐ șȚȈȓȈ ȊȣȕȈȠȐȊȈȚȤ ȗȓȈȕȣ ȔȍșȚȐ. ǺǭDzǹǺ 24 ȒȈȌȈ ȕț ȉȝȘȈȚȘȐ-ȝȈȕȚȈȘȈȔ ȐȕȌȘȐȑȈȘȈȔȈȔ țȓȉȈȕȈȔ ȈȒȓȐȕȕȈ-ȝȘȐȌȈȑȈȔ ȗȈȗȈȔ ȋȝȈȚȈȑȐȚȊȈ ȠȈȑȍ șțȒȝȈȔ ȒȈȌȈ — ȒȖȋȌȈ; ȕț — ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȉȝȘȈȚȘȐ-ȝȈȕȚȈȘȈȔ — țȉȐȑȞț ȉȘȈȚȤȍȊ; ȐȕȌȘȐȑȈȈȘȈȔȈȔ — țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȦȡȍȋȖ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ; țȓȉȈȕȈȔ — ȎȍșȚȖȒȖȋȖ; ȈȒȓȐȕȕȈȝȘȐȌȈȑȈȔ — ȉȍșșȍȘȌȍȟȕȖȋȖ; ȗȈȗȈȔ — ȋȘȍȠȕȐȒȈ; ȋȝȈȚȈȑȐȚȊȈ — ȗȖȋțȉȐȊ; ȠȈȑȍ — ȊȏȌȖȝȕț; șțȒȝȈȔ — șȟȈșȚȓȐȊȖ. «DzȖȋȌȈ Ȏȍ ȧ șȔȖȋț ȊȏȌȖȝȕțȚȤ ș ȖȉȓȍȋȟȍȕȐȍȔ, țȕȐȟȚȖȎȐȊ ȥȚȖȋȖ ȋȘȍȝȖȊȕȖȋȖ, ȎȍșȚȖȒȖȋȖ Ȑ ȉȍșșȍȘȌȍȟȕȖȋȖ șȓȈșȚȖȓȦȉȞȈ ǰȕȌȘț, ȒȖȚȖȘȣȑ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȚȈȒ ȉȍȏȎȈȓȖșȚȕȖ ȘȈșȗȘȈȊȐȓșȧ ș ȔȖȐȔȐ șȣȕȖȊȤȧȔȐ, ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȍȑ Ȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț?» ǺǭDzǹǺ 25 ȒȘȐȔȐ-ȊȐȌ-ȉȝȈșȔȈ-șȈȔȌȎȕȈșȐȌ ȑȈșȑȍȠȈȉȝȐȝȐȚȈșȑȈ ȟȈ ȉȝțȚȈ-ȌȝȘțȒ ȚȈȚ-ȒȘȐȚȍ șȊȈȘȚȝȈȔ ȒȐȔ ȊȍȌȈ ȕȐȘȈȑȖ ȑȈȚȈȝ ȒȘȐȔȐ — ȟȍȘȊȐ; ȊȐȚ — ȐșȗȘȈȎȕȍȕȐȧ; ȉȝȈșȔȈ — ȗȍȗȍȓ; șȈȔȌȎȕȈ — ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ; ȈșȐȚ — șȚȈȕȖȊȐȚșȧ; ȑȈșȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȋȖ (ȚȍȓȈ); ȐȠȈ-ȈȉȝȐȝȐȚȈșȑȈ — ȕȈȏȊȈȕȕȖȋȖ ȞȈȘȍȔ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȉȝțȚȈ-ȌȝȘțȒ — ȕȍșțȡȐȑ ȊȘȍȌ ȌȘțȋȐȔ; ȚȈȚ-ȒȘȐȚȍ — ȊȖ ȐȔȧ ȚȖȋȖ; șȊȈȈȘȚȝȈȔ — ȞȍȓȤ ȎȐȏȕȐ; ȒȐȔ ȊȍȌȈ — ȏȕȈȍȚ ȓȐ; ȕȐȘȈȑȈȝ — ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ Ȋ ȈȌț; ȑȈȚȈȝ — ȖȚȟȍȋȖ. «ǺȍȓȖ ȓȦȉȖȋȖ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧ, ȞȈȘȧ ȐȓȐ ȊȖȎȌȧ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ ȖȉȘȈȡȈȍȚșȧ Ȋ ȟȍȘȊȍȑ, ȗȖȔȍȚ ȐȓȐ ȗȍȗȍȓ. DzȈȒ ȔȖȎȍȚ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȘȈȌȐ șȖȝȘȈȕȍȕȐȧ șȊȖȍȋȖ ȉȘȍȕȕȖȋȖ ȚȍȓȈ ș ȎȍșȚȖȒȖșȚȤȦ țȉȐȊȈȍȚ ȌȘțȋȐȝ, ȗȖȕȧȚȤ ȕȈșȚȖȧȡȐȑ șȔȣșȓ ȎȐȏȕȐ? ȅȚȖ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ, ȐȉȖ Ȗȕ ȕȍ ȊȍȌȈȍȚ, ȟȚȖ, ȗȘȐȟȐȕȧȧ ȏȓȖ ȌȘțȋȐȔ, ȕȍȔȐȕțȍȔȖ ȗȖȗȈȌȍȚ Ȋ ȈȌ». DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: DzȖȔț ȉȣ ȕȐ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȓȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ — ȌȈȎȍ ȊȍȓȐȒȖȔț ȐȔȗȍȘȈȚȖȘț, — ȖȚ ȕȍȋȖ Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ ȖșȚȈȕțȚșȧ ȓȐȠȤ ȟȍȘȊȐ, ȗȖȔȍȚ ȐȓȐ ȗȍȗȍȓ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȚȖȔț, ȒȚȖ ȟȘȍȏȔȍȘȕȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȚȍȓȍșȕȣȔ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ Ȗ ȎȐȏȕȐ, ȧȊȕȖ ȕȍȌȖșȚȈȍȚ ȘȈȏțȔȈ. ǺǭDzǹǺ 26 480


481 ȈȠȈșȈȕȈșȑȈ ȚȈșȑȍȌȈȔ ȌȝȘțȊȈȔ țȕȕȈȌȌȝȈ-ȟȍȚȈșȈȝ ȔȈȌȈ-ȠȖȠȈȒȈ ȐȕȌȘȈșȑȈ ȉȝțȑȈȌ ȑȍȕȈ șțȚȖ ȝȐ Ȕȍ ȈȠȈșȈȕȈșȑȈ — ȌțȔȈȧ; ȚȈșȑȈ — ȍȋȖ; ȐȌȈȔ — ȥȚȖ (ȚȍȓȖ); ȌȝȘțȊȈȔ — ȊȍȟȕȖȍ; țȕȕȈȌȌȝȈ-ȟȍȚȈșȈȝ — ȕȍ ȖȉțȏȌȈȊȠȐȑ șȊȖȑ țȔ; ȔȈȌȈ-ȠȖȠȈȒȈȝ — șȗȖșȖȉȕȣȑ țșȚȘȈȕȐȚȤ ȉȍȏțȔȐȍ; ȐȕȌȘȈșȑȈ — ǰȕȌȘȣ; ȉȝțȑȈȚ — ȗțșȚȤ ȗȖȧȊȐȚșȧ; ȑȍȕȈ — ȒȖȚȖȘȣȔ; șțȚȈȝ — șȣȕ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; Ȕȍ — ȔȖȑ. ǬȐȚȐ ȌțȔȈȓȈ: «ǰȕȌȘȈ ȘȍȠȐȓ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȚȍȓȖ ȉȍșșȔȍȘȚȕȖ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȏȕȈȍȚ țȌȍȘȎț. ǺȈȒ ȗțșȚȤ Ȏȍ ț Ȕȍȕȧ ȘȖȌȐȚșȧ șȣȕ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȐȏȓȍȟȐȚ ǰȕȌȘț ȖȚ ȍȋȖ ȉȍȏțȔȐȧ. ȇ ȌȖȉȤȦșȤ ȥȚȖȑ ȞȍȓȐ, ȟȍȋȖ ȉȣ Ȕȕȍ ȥȚȖ ȕȐ șȚȖȐȓȖ». DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǺȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȖȋȘȧȏ Ȋ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧȝ Ȗ ȎȐȏȕȐ, ȠȈșȚȘȣ ȗȘȐȘȈȊȕȐȊȈȦȚ Ȓ ȎȐȊȖȚȕȣȔ, ȚȈȒȐȔ ȒȈȒ ȒȖȘȖȊȈ ȐȓȐ Ȗșȍȓ. ǬȐȚȐ ȝȖȚȍȓȈ ȕȈȒȈȏȈȚȤ ǰȕȌȘț ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȖȗțșȚȐȓșȧ ȌȖ țȘȖȊȕȧ ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ. ǺǭDzǹǺȃ 27 - 28 ȐȚȐ ȉȝȈȊȍȕȈ șȈ ȉȝȈȘȚțȘ ȈȟȈȟȈȘȈșȈȒȘȐȚ ȗȘȐȑȈȔ ȠțȠȘțȠȈȑȈȕțȘȈȋȍȕȈ ȗȘȈȠȘȈȑȍȕȈ ȌȈȔȍȕȈ ȟȈ ȉȝȈȒȚȑȈ ȗȈȘȈȔȈȑȈ ȘȈȌȎȈȕ ȔȈȕȖȌȎȕȈȐȘ ȊȈȓȋț-ȉȝȈȠȐȚȈȐȝ ȔȈȕȖ ȌȎȈȋȘȈȝȈ ȉȝȈȊȈ-ȌȎȕȈ șȈșȔȐȚȈȗȈȕȋȈ-ȊȐȒȠȈȕȈȐȝ ȐȚȐ — ș ȚȈȒȐȔ; ȉȝȈȊȍȕȈ — ȕȈȔȍȘȍȕȐȍȔ; șȈ — ȖȕȈ; ȉȝȈȘȚțȝ — ȔțȎț; ȈȟȈȟȈȘȈ — ȌȖșȚȈȊȓȧȓȈ; ȈșȈȒȘȐȚ — ȗȖșȚȖȧȕȕȖ; ȗȘȐȑȈȔ — ȗȘȐȧȚȕȖȍ; ȠțȠȘțȠȈȑȈ — șȓțȎȍȕȐȍȔ; ȈȕțȘȈȋȍȕȈ — ȓȦȉȖȊȤȦ; ȗȘȈȠȘȈȑȍȕȈ — șȔȐȘȍȕȐȍȔ; ȌȈȔȍȕȈ — șȌȍȘȎȈȕȕȖșȚȤȦ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȉȝȈȒȚȑȈ — ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ; ȗȈȘȈȔȈȑȈ — ȊȍȓȐȒȖȑ; ȘȈȌȎȈȕ — Ȗ ȞȈȘȤ; ȔȈȕȖȌȎȕȈȐȝ — ȗȘȐȧȚȕȣȔȐ; ȊȈȓȋț-ȉȝȈȠȐȚȈȐȝ — șȓȈȌȒȐȔȐ ȘȍȟȈȔȐ; ȔȈȕȈȝ — ȍȋȖ țȔ; ȌȎȈȋȘȈȝȈ — ȗȖȌȟȐȕȐȓȈ; ȉȝȈȊȈ-ȌȎȕȈ — ȏȕȈȧ ȍȋȖ ȗȘȐȘȖȌț; șȈ- șȔȐȚȈ — țȓȣȉȈȦȡȐȔȐșȧ; ȈȗȈȕȋȈ-ȊȐȒȠȈȕȈȐȝ — ȊȏȋȓȧȌȈȔȐ. ȥȚȐȔ ȕȈȔȍȘȍȕȐȍȔ [ȔȍȟȚȈȧ Ȗ șȣȕȍ, șȗȖșȖȉȕȖȔ țȉȐȚȤ ǰȕȌȘț], ǬȐȚȐ ȗȘȐȕȧȓȈșȤ ȊȖ ȊșȍȔ țȋȖȎȌȈȚȤ șȊȖȍȔț ȔțȎț. Ƕ ȞȈȘȤ, ȖȕȈ ȗȖșȓțȠȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȓȈ ȓȦȉȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ DzȈȠȤȧȗȣ. ǹȊȖȐȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, ȓȦȉȖȊȤȦ, ȗȖȒȖȘȕȖșȚȤȦ Ȑ șȌȍȘȎȈȕȕȖșȚȤȦ, șȓȈȌȒȐȔȐ ȘȍȟȈȔȐ, țȓȣȉȒȈȔȐ Ȑ ȕȍȎȕȣȔȐ ȊȏȋȓȧȌȈȔȐ ȖȕȈ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȖȒȖȘȐȓȈ ȍȋȖ șȍȘȌȞȍ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ȟȚȖȉȣ ȌȖȉȐȚȤșȧ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȔțȎȈ Ȑ ȗȘȐȊȧȏȈȚȤ ȍȋȖ Ȓ șȍȉȍ, ȎȍȕȈ ȌȖȓȎȕȈ ȊșȧȟȍșȒȐ țȋȖȎȌȈȚȤ ȍȔț. ǬȖȊȖȓȤȕȣȑ ȎȍȕȖȑ, ȔțȎȟȐȕȈ ȋȖȚȖȊ ȌȈȚȤ ȍȑ Ȋșȍ, ȟȍȋȖ ȖȕȈ ȎȍȓȈȍȚ, ȖȌȈȘȧȚȤ ȍȍ țȒȘȈȠȍȕȐȧȔȐ Ȑ țȉȓȈȎȈȚȤ ȍȍ. ǬȐȚȐ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȏȕȈȓȈ Ȗȉ ȥȚȖȔ Ȑ șȚȈȓȈ ȊȍșȚȐ șȍȉȧ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ. ǺǭDzǹǺ 29 481


482 ȥȊȈȔ șȚȘȐȑȈ ȌȎȈȌȐȉȝțȚȖ ȊȐȌȊȈȕ ȈȗȐ ȔȈȕȖȌȎȕȈȑȈ ȉȈȌȝȈȔ ȐȚȑ ȈȝȈ ȊȐȊȈȠȖ ȕȈ ȚȈȟ ȟȐȚȘȈȔ ȝȐ ȑȖȠȐȚȐ ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; șȚȘȐȑȈ — ȎȍȕȡȐȕȖȑ; ȌȎȈȌȐȉȝțȚȈȝ — ȖȟȈȘȖȊȈȕȕȣȑ; ȊȐȌȊȈȕ — țȟȍȕȣȑ ȔțȎ; ȈȗȐ — ȝȖȚȧ; ȔȈȕȖȌȎȕȈȑȈ — ȔȕȖȋȖȖȗȣȚȕȖȑ; ȉȈȌȝȈȔ — ȌȈ ȉțȌȍȚ ȚȈȒ; ȐȚȐ — ȚȈȒ; ȈȝȈ — șȒȈȏȈȓ; ȊȐȊȈȠȈȝ — ȗȖȌȟȐȕȐȊȠȐȑșȧ; ȕȈ — ȕȍ; ȚȈȚ — ȚȖ; ȟȐȚȘȈȔ — ȗȖȘȈȏȐȚȍȓȤȕȖ; ȝȐ — ȊȖȐșȚȐȕț; ȑȖȠȐȚȐ — Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ ȎȍȕȡȐȕ. ǷȘȐ Ȋșȍȑ șȊȖȍȑ țȟȍȕȖșȚȐ DzȈȠȤȧȗȈ ǴțȕȐ ȉȣșȚȘȖ ȗȖȌȌȈȓșȧ ȕȈ țȓȖȊȒȐ ǬȐȚȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȖȌȟȐȕȐȓȈ ȍȋȖ șȍȉȍ, Ȑ ȗȖȖȉȍȡȈȓ ȍȑ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȓȦȉȖȍ ȍȍ ȎȍȓȈȕȐȍ. Ǫ ȚȈȒȖȔ ȗȖȊȍȌȍȕȐȐ ȔțȎȍȑ ȕȍȚ ȕȐȟȍȋȖ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖȋȖ. ǺǭDzǹǺ 30 ȊȐȓȖȒȑȈȐȒȈȕȚȈ-ȉȝțȚȈȕȐ ȉȝțȚȈȕȑ ȈȌȈț ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȐȝ șȚȘȐȑȈȔ ȟȈȒȘȍ șȊȈ-ȌȍȝȈȘȌȝȈȔ ȑȈȑȈ ȗțȔșȈȔ ȔȈȚȐȘ ȝȘȐȚȈ ȊȐȓȖȒȑȈ — ȊȐȌȧ; ȥȒȈȕȚȈ-ȉȝțȚȈȕȐ — șȈȔȖȖȚȘȍȟȍȕȕȣȍ; ȉȝțȚȈȕȐ — ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ; ȈȌȈț — Ȋ ȕȈȟȈȓȍ; ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȐȝ — ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; șȚȘȐȑȈȔ — ȎȍȕȡȐȕț; ȟȈȒȘȍ — șȖȚȊȖȘȐȓ; șȊȈ-ȌȍȝȈ — șȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ; ȈȘȌȝȈȔ — ȗȖȓȖȊȐȕț; ȑȈȑȈ — ȒȖȚȖȘȖȑ; ȗțȔșȈȔ — ȔțȎȟȐȕ; ȔȈȚȐȝ — țȔ; ȝȘȐȚȈ — ȗȓȍȕȧȍȚșȧ. ǵȈ ȏȈȘȍ ȚȊȖȘȍȕȐȧ șȖȏȌȈȚȍȓȤ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ǩȘȈȝȔȈ ȏȈȔȍȚȐȓ, ȟȚȖ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ șȚȈȓȐ ȗȘȖȧȊȓȧȚȤ ȖȚȘȍȠȍȕȕȖșȚȤ ȖȚ ȔȐȘȈ. ǺȖȋȌȈ, ȟȚȖȉȣ țȊȍȓȐȟȐȚȤ ȕȈșȍȓȍȕȐȍ ȔȐȘȈ, Ȑȏ ȓțȟȠȍȑ ȗȖȓȖȊȐȕȣ ȚȍȓȈ ȔțȎȟȐȕȣ Ȗȕ șȖȚȊȖȘȐȓ ȎȍȕȡȐȕț, ȟȤȐ ȗȖȊȈȌȒȐ șȗȖșȖȉȕȣ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȓȍȕȐȚȤ țȔ ȔțȎȟȐȕȣ. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǷȖȓȖȊȖȍ ȊȓȍȟȍȕȐȍ — ȌȊȐȎțȡȈȧ șȐȓȈ Ȋșȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, șȖȏȌȈȕȕȈȧ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȊȍȓȐȟȐȚȤ ȟȐșȓȍȕȕȖșȚȤ ȓȦȌȍȑ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ. Ǫ ǷȧȚȖȑ ȗȍșȕȐ ǸȐȠȈȉȝȈȌȍȊȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȗțȔșȈȝ șȚȘȐȑȈ ȔȐȚȝțȕȐ-ȉȝȈȊȈȔ ȥȚȈȔ — ȊȍșȤ ȔȐȘ ȊȘȈȡȈȍȚșȧ ȊȖȒȘțȋ ȗȖȓȖȊȖȋȖ ȊȓȍȟȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȦȚ ȌȘțȋ Ȓ ȌȘțȋț ȔțȎȟȐȕȈ Ȑ ȎȍȕȡȐȕȈ. DzȖȋȌȈ ȎȍȕȡȐȕȈ Ȑ ȔțȎȟȐȕȈ șȖȍȌȐȕȧȦȚșȧ, țȏȍȓ Ȑȝ ȊȏȈȐȔȕȖȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȏȈȚȧȋȐȊȈȍȚșȧ Ȋșȍ ȚțȎȍ Ȑ ȚțȎȍ, ȕȈȔȍȘȚȊȖ ȗȘȐȊȧȏȣȊȈȧ Ȑȝ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǺȈȒ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȐȓȓȦȏȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. Ǫ ȚȖȑ Ȏȍ șȈȔȖȑ ȐȓȓȦȏȐȐ ȖȒȈȏȈȓșȧ Ȑ DzȈȠȤȧȗȈ ǴțȕȐ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȊșȦ șȊȖȦ țȟȍȕȖșȚȤ Ȑ ȌțȝȖȊȕțȦ ȔțȌȘȖșȚȤ. Ǫ «ǴȈȕț-șȈȔȝȐȚȍ» (2.215) Ȑ «ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» (9.19.17) șȒȈȏȈȕȖ: ȔȈȚȘȈ șȊȈșȘȈ ȌțȝȐȚȘȈ ȊȈ ȕȈȊȐȊȐȒȚȈșȈȕȖ ȉȝȈȊȍȚ ȉȈȓȈȊȈȕ ȐȕȌȘȐȑȈ-ȋȘȈȔȖ ȊȐȌȊȈȔșȈȔ ȈȗȐ ȒȈȘȠȈȚȐ «ǴțȎȟȐȕȍ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȕȈȍȌȐȕȍ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȕȈ ȍȋȖ ȔȈȚȤ, șȍșȚȘȈ ȐȓȐ ȌȖȟȤ, ȐȉȖ ȟțȊșȚȊȈ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ șȐȓȤȕȣ, ȟȚȖ șȗȖșȖȉȕȣ țȊȓȍȟȤ ȓȦȉȖȋȖ, 482


483 ȌȈȎȍ ȔțȌȘȍȞȈ». ǹȚȖȐȚ ȔțȎȟȐȕȍ ȖșȚȈȚȤșȧ ȕȈȍȌȐȕȍ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ, ȒȈȒ ȍȋȖ ȗȖȓȖȊȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ țșȐȓȐȊȈȍȚșȧ. ǷȖȥȚȖȔț, ȒȈȒ ȏȌȍșȤ țȒȈȏȣȊȈȦȚ șȓȖȊȈ ȥȒȈȕȚȈ-ȉȝțȚȈȕȐ, ȊȖ ȐȏȉȍȎȈȕȐȍ ȗȖȓȖȊȖȋȖ ȊȖȏȉțȎȌȍȕȐȧ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ șȊȍșȚȐ ȖȉȡȍȕȐȍ ș ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȣȔ ȗȖȓȖȔ Ȓ ȔȐȕȐȔțȔț. ǷȖȓȖȊȖȍ ȊȓȍȟȍȕȐȍ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȚȈȒȖȑ șȐȓȖȑ, ȟȚȖ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ ȖȊȓȈȌȍȊȈȍȚ ȔțȎȟȐȕȖȑ, țȍȌȐȕȐȊȠȐȔșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ — ȉțȌȤ ȚȖ ȍȋȖ ȔȈȚȤ, ȌȖȟȤ ȐȓȐ șȍșȚȘȈ. ǺǭDzǹǺ 31 ȥȊȈȔ ȠțȠȘțȠȐȚȈș ȚȈȚȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȒȈȠȑȈȗȈȝ șȚȘȐȑȈ ȗȘȈȝȈșȑȈ ȗȈȘȈȔȈ-ȗȘȐȚȖ ȌȐȚȐȔ ȈȝȈȉȝȐȕȈȕȌȑȈ ȟȈ ȥȊȈȔ — ȚȈȒ; ȠțȠȘțȠȐȚȈȝ — ȒȖȚȖȘȖȔț țȋȖȎȌȈȦȚ; ȚȈȚȈ — ȌȖȘȖȋȖȑ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ; ȒȈȠȑȈȗȈȝ — DzȈȠȤȧȗȈ; șȚȘȐȑȈ — ȎȍȕȡȐȕȖȑ; ȗȘȈȝȈșȑȈ — țȓȣȉȈȧșȤ; ȗȈȘȈȔȈ-ȗȘȐȚȈȝ — Ȋ ȊȣșȠȍȑ șȚȍȗȍȕȐ ȌȖȊȖȓȤȕȣȑ; ȌȐȚȐȔ — ǬȐȚȐ; ȈȝȈ — șȒȈȏȈȓ; ȈȉȝȐȕȈȕȌȑȈ — ȖȌȖȉȘȧȧ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ. ǴȖȑ ȌȖȘȖȋȖȑ [ȞȈȘȤ ǷȈȘȐȒȠȐȚ], ȌȖȊȖȓȤȕȣȑ ȒȘȖȚȖșȚȤȦ șȊȖȍȑ Ȏȍȕȣ ǬȐȚȐ, ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ ȔțȌȘȍȞ DzȈȠȤȧȗȈ țȓȣȉȕțȓșȧ Ȑ șȒȈȏȈȓ ȍȑ ȚȈȒȐȍ șȓȖȊȈ. ǺǭDzǹǺ 32 ȠȘȐ-ȒȈȠȑȈȗȈ țȊȈȟȈ ȊȈȘȈȔ ȊȈȘȈȑȈ ȊȈȔȖȘț ȗȘȐȚȈș Țȍ 'ȝȈȔ ȈȕȐȕȌȐȚȍ șȚȘȐȑȈ ȉȝȈȘȚȈȘȐ șțȗȘȐȚȍ ȒȈȝ ȒȈȔȈ ȐȝȈ ȟȈȋȈȔȈȝ ȠȘȐ-ȒȈȠȑȈȗȈȝ țȊȈȟȈ — DzȈȠȤȧȗȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ; ȊȈȘȈȔ — ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ; ȊȈȘȈȑȈ — ȗȘȖșȐ; ȊȈȔȖȘț — ȒȘȈșȈȊȐȞȈ; ȗȘȐȚȈȝ — ȌȖȊȖȓȍȕ; Țȍ — ȚȖȉȖȑ; ȈȝȈȔ — ȧ; ȈȕȐȕȌȐȚȍ — ȉȍȏțȗȘȍȟȕȈȧ; șȚȘȐȑȈȝ — Ȍȓȧ ȎȍȕȡȐȕȣ; ȉȝȈȘȚȈȘȐ — ȔțȎ; șț-ȗȘȐȚȍ — ȒȖȋȌȈ ȌȖȊȖȓȍȕ; ȒȈȝ — ȒȈȒȖȍ; ȒȈȔȈȝ — ȎȍȓȈȕȐȍ; ȐȝȈ — ȏȌȍșȤ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȈȋȈȔȈȝ — ȚȘțȌȕȖȐșȗȖȓȕȐȔȖȍ. DzȈȠȤȧȗȈ ǴțȕȐ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȒȘȈșȈȊȐȞȈ, Ȗ ȉȍȏțȗȘȍȟȕȈȧ ȊȖ Ȋșȍȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ȎȍȕȡȐȕȈ, ȧ ȚȈȒ ȌȖȊȖȓȍȕ ȚȊȖȐȔ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ, ȟȚȖ Țȣ ȚȍȗȍȘȤ ȔȖȎȍȠȤ ȗȘȖșȐȚȤ ț Ȕȍȕȧ ȊșȍȋȖ, ȟȍȋȖ ȗȖȎȍȓȈȍȠȤ. ǪȍȌȤ ȍșȓȐ ȔțȎ ȌȖȊȖȓȍȕ ȎȍȕȖȑ, ȚȖ ȒȈȒȐȍ ȍȍ ȎȍȓȈȕȐȧ ȖșȚȈȕțȚșȧ ȕȍșȉȣȊȠȐȔȐșȧ — Ȋ ȥȚȖȑ ȓȐ ȎȐȏȕȐ ȐȓȐ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ? ǺǭDzǹǺȃ 33 - 34 ȗȈȚȐȘ ȥȊȈ ȝȐ ȕȈȘȐȕȈȔ ȌȈȐȊȈȚȈȔ ȗȈȘȈȔȈȔ șȔȘȐȚȈȔ ȔȈȕȈșȈȝ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȊȈșțȌȍȊȈȝ ȠȘȐȑȈȝ ȗȈȚȐȝ șȈ ȥȊȈ ȌȍȊȈȚȈ-ȓȐȕȋȈȐȘ ȕȈȔȈ-ȘțȗȈ-ȊȐȒȈȓȗȐȚȈȐȝ 483


484 ȐȌȎȑȈȚȍ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȗțȔȉȝȐȝ șȚȘȐȉȝȐȠ ȟȈ ȗȈȚȐ-ȘțȗȈ-ȌȝȘȐȒ ȗȈȚȐȝ — ȔțȎ; ȥȊȈ — ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȝȐ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȕȈȘȐȕȈȔ — ȎȍȕȡȐȕȣ; ȌȈȐȊȈȚȈȔ — ȗȖȓțȉȖȋȖȔ; ȗȈȘȈȔȈȔ — ȊȣșȠȐȔ; șȔȘȐȚȈȔ — șȟȐȚȈȍȚșȧ; ȔȈȕȈșȈȝ — ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȐȑ Ȋ șȍȘȌȞȍ; șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ — Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȊȈșțȌȍȊȈȝ — ǪȈșțȌȍȊȈ; ȠȘȐȑȈȝ — ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȗȈȚȐȝ — șțȗȘțȋ; șȈȝ — Ƕȕ; ȥȊȈ — ȒȖȕȍȟȕȖ; ȌȍȊȈȚȈ-ȓȐȕȋȈȐȝ — ȟȍȘȍȏ ȜȖȘȔȣ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȕȈȔȈ — ȐȔȍȕȈ; ȘțȗȈ — ȖȉȓȐȟȤȧ; ȊȐȒȈȓȗȐȚȈȐȝ — ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȍȔȣȍ; ȐȌȎȑȈȚȍ — ȗȖȟȐȚȈȍȔȣȑ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ — ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȗțȔȉȝȐȝ — ȔțȎȟȐȕȈȔȐ; șȚȘȐȉȝȐȝ — ȎȍȕȡȐȕȈȔȐ; ȟȈ — ȚȈȒȎȍ; ȗȈȚȐ-ȘțȗȈ-ȌȝȘȐȒ — Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȔțȎȈ. Ǭȓȧ ȎȍȕȡȐȕȣ ȔțȎ — ȋȓȈȊȕȣȑ Ȑȏ ȉȖȋȖȊ. ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȈșțȌȍȊȈ, șțȗȘțȋ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ. dzȦȌȐ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȍ Ȓ ȗȓȖȌȈȔ șȊȖȍȋȖ ȚȘțȌȈ, ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ǭȔț Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ Ȑȝ ȐȔȍȕ. ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ Ȑ ȎȍȕȡȐȕȈ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț, ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ șȊȖȍȔț ȔțȎț. DzǶǴǴǭǵǺǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ «ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ» (9.23): ȑȍ 'ȗȑ ȈȕȑȈ-ȌȍȊȈȚȈ-ȉȝȈȒȚȈ ȑȈȌȎȈȕȚȍ ȠȘȈȌȌȝȈȑȈȕȊȐȚȈȝ Țȍ 'ȗȐ ȔȈȔ ȥȊȈ ȒȈțȕȚȍȑȈ ȑȈȌȎȈȕȚȑ ȈȊȐȌȝȐ-ȗțȘȊȈȒȈȔ «ǮȍȘȚȊȣ ȌȘțȋȐȔ ȉȖȋȈȔ, ȗȖ șțȚȐ, ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ǵȕȍ, Ȗ șȣȕ DzțȕȚȐ, ȕȖ ȓȦȌȐ ȗȘȐȕȖșȧȚ Ȑȝ ȉȍȏ ȌȖȓȎȕȖȋȖ ȗȖȕȐȔȈȕȐȧ». ǷȖȓțȉȖȋȐ — ȥȚȖ ȗȖȔȖȡȕȐȒȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȊȣȗȖȓȕȧȦȡȐȍ ȜțȕȒȞȐȐ ǭȋȖ ȘțȒ Ȑ ȕȖȋ. ǺȍȔ, ȒȚȖ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȕȈȗȘȧȔțȦ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȖȕȧȚȤ ǭȋȖ ȊȍȓȐȟȐȧ, ȐȕȖȋȌȈ ȗȘȍȌȗȐșȣȊȈȍȚșȧ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȒȈȒ ȟȈșȚȧȔ ȚȍȓȈ ǫȖșȗȖȌȈ. ǮȍȕȡȐȕȣ ȖȉȣȟȕȖ ȖȟȍȕȤ ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ Ȓ șȊȖȐȔ ȔțȎȤȧȔ, Ȑ ȍșȓȐ ȖȕȐ ȗȖȟȐȚȈȦȚ șȊȖȐȝ șțȗȘțȋȖȊ, ȒȈȒ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȑ ǪȈșțȌȍȊȣ, ȚȖ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȚȈȒȖȍ Ȏȍ ȉȓȈȋȖ, ȒȈȒȖȍ, Ȓ ȗȘȐȔȍȘț, ȗȖȓțȟȐȓ ǨȌȎȈȔȐȓȈ, ȊȏȣȊȈȧ Ȓ șȊȖȍȔț șȣȕț ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǵȈȘȈȧȕȈ. ǨȌȎȈȔȐȓȈ ȉȣȓ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ șȊȖȍȔț șȣȕț, ȕȖ ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȗȕ ș ȟțȊșȚȊȖȔ ȗȖȊȚȖȘȧȓ ȐȔȧ ǵȈȘȈȧȕȣ, ȚȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȥȚȖȔț ȖȉȘȍȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. Ǫ ǰȕȌȐȐ ȔțȎȍȑ ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȗȈȚȐ-ȋțȘț, «șțȗȘțȋ-ȕȈșȚȈȊȕȐȒ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ». ǭșȓȐ ȔțȎ Ȑ ȎȍȕȈ ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ ȌȘțȋ Ȓ ȌȘțȋț ȘȈȌȐ ȘȈȏȊȐȚȐȧ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȚȖ Ȑȝ șȖȊȔȍșȚȕȈȧ ȎȐȏȕȤ ȉțȌȍȚ șȗȖșȖȉșȚȊȖȊȈȚȤ Ȑȝ ȌțȝȖȊȕȖȔț ȘȈȏȊȐȚȐȦ. ǽȖȚȧ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ șȖȌȍȘȎȈȚ ȐȔȍȕȈ ǰȕȌȘȣ Ȑ ǨȋȕȐ (ȐȕȌȘȈȑȈ șȊȈȝȈ, ȈȋȕȈȑȍ șȊȈȝȈ), ȞȍȓȤ Ȋșȍȝ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ — țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǷȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ȥȚȐȔ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȒȈȒ Ȑ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ȔțȎț, ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ ȓȐȠȤ ȚȍȔ, ȒȚȖ șȓȐȠȒȖȔ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ. ǺǭDzǹǺ 35 ȚȈșȔȈȚ ȗȈȚȐ-ȊȘȈȚȈ ȕȈȘȑȈȝ ȠȘȍȑȈș-ȒȈȔȈȝ șțȔȈȌȝȑȈȔȍ ȑȈȌȎȈȕȚȍ 'ȕȈȕȑȈ-ȉȝȈȊȍȕȈ ȗȈȚȐȔ ȈȚȔȈȕȈȔ ȐȠȊȈȘȈȔ 484


485 ȚȈșȔȈȚ — ȗȖȥȚȖȔț; ȗȈȚȐ-ȊȘȈȚȈȝ — ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȔțȎț; ȕȈȘȑȈȝ — ȎȍȕȡȐȕȣ; ȠȘȍȑȈȝȒȈȔȈȝ — ȉȓȈȋȖȘȈȏțȔȕȈȧ; șț-ȔȈȌȝȑȈȔȍ — ș ȚȖȕȒȐȔ șȚȈȕȖȔ; ȑȈȌȎȈȕȚȍ — ȗȖȟȐȚȈȦȚ; ȈȕȈȕȑȈ-ȉȝȈȊȍȕȈ — ȗȘȍȌȈȕȕȖ; ȗȈȚȐȔ — ȔțȎȈ; ȈȚȔȈȕȈȔ — ǹȊȍȘȝȌțȠț; ȐȠȊȈȘȈȔ — ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ƕ ȔȖȧ ȌȖȘȖȋȈȧ șțȗȘțȋȈ, Ȗ ȒȘȈșȈȊȐȞȈ ș ȚȖȕȒȐȔ șȚȈȕȖȔ, ȌȖȉȘȖȗȖȘȧȌȖȟȕȈȧ ȎȍȕȈ ȌȖȓȎȕȈ ȊșȍȋȌȈ ȝȘȈȕȐȚȤ ȊȍȘȕȖșȚȤ ȔțȎț, ȉȣȚȤ ȗȖȒȖȘȕȖȑ ȍȔț Ȑ ș ȊȍȓȐȒȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȍȔț ȒȈȒ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȦ ǪȈșțȌȍȊȣ. ǺǭDzǹǺ 36 șȖ 'ȝȈȔ ȚȊȈȑȈȘȟȐȚȖ ȉȝȈȌȘȍ ȐȌȘȐȋ-ȉȝȈȊȍȕȈ ȉȝȈȒȚȐȚȈȝ ȚȈȔ Țȍ șȈȔȗȈȌȈȑȍ ȒȈȔȈȔ ȈșȈȚȐȕȈȔ șțȌțȘȓȈȉȝȈȔ șȈȝ — ȚȈȒȖȊ; ȈȝȈȔ — ȧ; ȚȊȈȑȈ — ȚȖȉȖȑ; ȈȘȟȐȚȈȝ — ȗȖȟȐȚȈȍȔȣȑ; ȉȝȈȌȘȍ — Ȗ ȌȖȉȘȈȧ ȎȍȕȡȐȕȈ; ȐȌȘȐȒ-ȉȝȈȊȍȕȈ — ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȉȝȈȒȚȐȚȈȝ — ȗȘȍȌȈȕȕȖ; ȚȈȔ — ȚȖ; Țȍ — ȚȊȖȍ; șȈȔȗȈȌȈȑȍ — ȐșȗȖȓȕȦ; ȒȈȔȈȔ — ȎȍȓȈȕȐȍ; ȈșȈȚȐȕȈȔ — Ȍȓȧ ȕȍȊȍȘȕȖȑ Ȏȍȕȣ; șț-ȌțȘȓȈȉȝȈȔ — ȕȍȌȖșȚȐȎȐȔȖȍ. ǴȖȧ ȌȖȉȘȈȧ ȎȍȕȈ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Țȣ ș ȖȋȘȖȔȕȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ șȓțȎȐȓȈ Ȑ ȗȖȒȓȖȕȧȓȈșȤ Ȕȕȍ, șȟȐȚȈȧ Ȕȍȕȧ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȋ ȕȈȋȘȈȌț ȧ ȐșȗȖȓȕȦ ȓȦȉȖȍ ȚȊȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ, ȕȍȌȖșȚțȗȕȖȍ Ȍȓȧ ȕȍȊȍȘȕȖȑ Ȏȍȕȣ. ǺǭDzǹǺ 37 ȌȐȚȐȘ țȊȈȟȈ ȊȈȘȈȌȖ ȑȈȌȐ Ȕȍ ȉȘȈȝȔȈȕ ȗțȚȘȈȔ ȐȕȌȘȈ-ȝȈȕȈȔ ȊȘȐȕȍ ȈȔȘȐȚȑțȔ ȔȘȐȚȈ-ȗțȚȘȈȝȈȔ ȑȍȕȈ Ȕȍ ȋȝȈȚȐȚȈț șțȚȈț ȌȐȚȐȝ țȊȈȟȈ — ǬȐȚȐ șȒȈȏȈȓȈ; ȊȈȘȈ-ȌȈȝ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȑ; ȑȈȌȐ — ȍșȓȐ; Ȕȍ — Ȕȍȕȧ; ȉȘȈȝȔȈȕ — Ȗ ȊȍȓȐȒȈȧ ȌțȠȈ; ȗțȚȘȈȔ — șȣȕȈ; ȐȕȌȘȈ-ȝȈȕȈȔ — șȗȖșȖȉȕȖȋȖ țȉȐȚȤ ǰȕȌȘț; ȊȘȐȕȍ — ȗȘȖȠț; ȈȔ