Issuu on Google+

400

ǫdzǨǪǨ

TǸǰǵǨǬǾǨTǨȇ.

ǷȖȚȖȔȒȐ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ

TǭDzǹT 1 șțȚȈ țȊȈȟȈ ȕȐȠȈȔȑȈ ȒȈțȠȈȘȈȊȐȕȖȗȈȊȈȘȕȐȚȈȔ ȌȝȘțȊȈșȑȈ ȊȈȐȒțȕȚȝȈ-ȗȈȌȈȌȝȐȘȖȝȈȕȈȔ ȗȘȈȘțȌȝȈ-ȉȝȈȊȖ ȉȝȈȋȈȊȈȚȑ ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȍ ȗȘȈȠȚțȔ ȗțȕȈș ȚȈȔ ȊȐȌțȘȈȝ ȗȘȈȟȈȒȘȈȔȍ șțȚȈȝ țȊȈȟȈ - ǹțȚȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȕȐȠȈȔȑȈ - ȊȣșȓțȠȈȊ; ȒȈțȠȈȘȈȊȐȕȈ - ȔțȌȘȍȞȖȔ MȈȑȚȘȍȍȑ; țȗȈȊȈȘȕȐȚȈȔ - ȖȗȐșȈȕȕȖȍ; ȌȝȘțȊȈșȑȈ - ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ; ȊȈȐȒțȕȚȝȈ-ȗȈȌȈ - Ȋ ȖȉȐȚȍȓȤ ǪȐȠȕț; ȈȌȝȐȘȖȝȈȕȈȔ - ȊȖȏȕȍșȍȕȐȍ; ȗȘȈȘțȌȝȈ - țșȐȓȐȓȖșȤ; ȉȝȈȊȈȝ - ȟțȊșȚȊȖ ȓȦȉȊȐ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ - Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȍȓȤȏȧ țȊȐȌȍȚȤ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ; ȗȘȈȠȚțȔ - șȗȘȈȠȐȊȈȚȤ; ȗțȕȈȝ - ȊȕȖȊȤ; ȚȈȔ - MȈȑȚȘȍȦ; ȊȐȌțȘȈȝ - ǪȐȌțȘȈ; ȗȘȈȟȈȒȘȈȔȍ ȗȣȚȈȓșȧ. ǶȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ ȔțȌȘȍȞȈȔ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ȀȈțȕȈȒȖȑ, ǹțȚȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ: ǪȣșȓțȠȈȊ ȘȈșșȒȈȏ MȈȑȚȘȍȐ Ȗ ȊȖȏȕȍșȍȕȐȐ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝț, Ȋ ȖȉȐȚȍȓȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ǪȐȌțȘȈ ȖȡțȚȐȓ ȗȘȐȓȐȊ ȓȦȉȊȐ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑ ȏȈȌȈȓ MȈȑȚȘȍȍ șȓȍȌțȦȡȐȍ ȊȖȗȘȖșȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǵȈ ȗȘȐȔȍȘȍ ȉȍșȍȌȣ ǪȐȌțȘȣ ș MȈȑȚȘȍȍȑ ȊȐȌȕȖ, ȟȚȖ ȘȈșșȒȈȏȣ Ȗ ȌȍȧȕȐȧȝ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ șȚȖȓȤ țȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȣ, ȟȚȖ Țȍ, ȒȚȖ șȓțȠȈȍȚ Ȑȝ, ȕȍ țșȚȈȦȚ ȏȈȌȈȊȈȚȤ ȊȖȗȘȖșȣ, Ȉ ȗȖȊȍșȚȊțȦȡȐȑ ȉȍȏ țșȚȈȓȐ ȖȚȊȍȟȈȍȚ ȕȈ ȕȐȝ. TȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȉȍșȍȌȣ ȚȈȒ ȗȘȐȧȚȕȣ, ȟȚȖ ȕȍ țȚȖȔȓȧȦȚ ȕȐ șȓțȠȈȚȍȓȍȑ, ȕȐ ȘȈșșȒȈȏȟȐȒȈ. dzȦȌȐ, ȌȈȓȍȒȐȍ ȖȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȔȖȋțȚ ȕȍȌȖțȔȍȊȈȚȤ: "DzȈȒ ȔȖȎȕȖ șȚȖȓȤȒȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ǩȖȋȍ?" ǵȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȕȈȌȖȍȌȈȍȚ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǿȍȔ ȉȖȓȤȠȍ ȖȕȐ ȖȉșțȎȌȈȦȚ ȥȚȐ ȚȍȔȣ, ȚȍȔ ȉȖȓȤȠȍȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȖȚ ȥȚȖȋȖ. Ǫ ȔȈȕȚȘȍ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ ȊșȍȋȖ ȚȘȐ șȓȖȊȈ: ǽȈȘȍ, DzȘȐȠȕȈ Ȑ ǸȈȔȈ, - ȖȌȕȈȒȖ ȥȚȖ ȕȍ ȔȍȠȈȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ȍȍ ȒȘțȋȓȣȍ șțȚȒȐ ȕȍ ȊȍȌȈȧ țșȚȈȓȖșȚȐ. TǭDzǹT 2 Ȓ-ǹDZȈȈǵȊȊȈDZȈȍ ǷȈ[:DZȈȈTȈȈ" Ȓț-}Ȉ ȊȈ ǹȈ}ȈMȈȈǹȈTȈ )) 2 )) ȊȐȌțȘȈ țȊȈȟȈ Ȓȍ Țȍ ȗȘȈȟȍȚȈșȖ ȕȈȔȈ ȒȈșȑȈȗȈȚȑȈȕȐ șțȊȘȈȚȈ ȒȈșȑȈȕȊȈȊȈȑȍ ȗȘȈȒȝȑȈȚȈȝ ȒțȚȘȈ ȊȈ șȈȚȘȈȔ ȈșȈȚȈ ȊȐȌțȘȈȝ țȊȈȟȈ - ǪȐȌțȘȈ șȗȘȖșȐȓ; Ȓȍ - ȒȍȔ ȉȣȓȐ; Țȍ - ȖȕȐ; ȗȘȈȟȍȚȈșȈȝ - ǷȘȈȟȍȚȣ; ȕȈȔȈ - ȗȖ ȐȔȍȕȐ; ȒȈșȑȈ - ȟȤȐ; ȈȗȈȚȑȈȕȐ - șȣȕȖȊȤȧ; șț-ȊȘȈȚȈ - Ȗ MȈȑȚȘȍȧ, ȌȈȊȠȐȑ ȉȓȈȋȐȍ ȖȉȍȚȣ; ȒȈșȑȈ - ȟȤȍȑ; ȈȕȊȈȊȈȑȍ - Ȋ șȍȔȤȍ; ȗȘȈȒȝȑȈȚȈȝ - ȏȕȈȔȍȕȐȚȖȍ; ȒțȚȘȈ - ȋȌȍ; ȊȈ ȚȈȒȎȍ; șȈȚȘȈȔ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȈșȈȚȈ - ȉȣȓȖ șȖȊȍȘȠȍȕȖ. 400


401 ǶȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ MȈȑȚȘȍȍ, ǪȐȌțȘȈ șȗȘȖșȐȓ: Ƕ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ Ȑȏ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȒȚȖ ȚȈȒȐȍ ǷȘȈȟȍȚȣ? Dz ȒȈȒȖȔț ȘȖȌț ȖȕȐ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȓȐ? ǿȤȐȔȐ ȖȕȐ ȉȣȓȐ șȣȕȖȊȤȧȔȐ Ȑ ȋȌȍ șȖȊȍȘȠȈȓȐ ȊȍȓȐȒȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ? DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: TȘȐ șȚȐȝȈ Ȑȏ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȑ ȋȓȈȊȣ, ȗȘȖȐȏȕȍșȍȕȕȣȍ ǵȈȘȈȌȖȑ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, țșȚȘȖȍȕȕȖȋȖ ǷȘȈȟȍȚȈȔȐ, ȗȖȉțȌȐȓȐ ǪȐȌțȘț Ȓ ȌȈȓȤȕȍȑȠȐȔ ȘȈșșȗȘȖșȈȔ. TǭDzǹT 3 ȔȈȕȑȍ ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȔ ȕȈȘȈȌȈȔ ȌȍȊȈ-ȌȈȘȠȈȕȈȔ ȑȍȕȈ ȗȘȖȒȚȈȝ ȒȘȐȑȈ-ȑȖȋȈȝ ȗȈȘȐȟȈȘȑȈ-ȊȐȌȝȐȘ ȝȈȘȍȝ ȔȈȕȑȍ - ȗȖ ȔȖȍȔț ȔȕȍȕȐȦ; ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȔ - ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ Ȑȏ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ; ȕȈȘȈȌȈȔ - ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ; ȌȍȊȈ - ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȌȈȘȠȈȕȈȔ - ȚȖȚ, ȒȚȖ ȊȐȌȍȓ; ȑȍȕȈ - ȒȖȚȖȘȣȔ; ȗȘȖȒȚȈȝ - ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȣȑ; ȒȘȐȑȈ-ȑȖȋȈȝ - ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ; ȗȈȘȐȟȈȘȑȈ - șȓțȎȈ; ȊȐȌȝȐȝ - ȘȐȚțȈȓ; ȝȈȘȍȝ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǪȐȌțȘȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Mȕȍ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ - ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ. Ƕȕ șȖșȚȈȊȐȓ ȚȘȈȒȚȈȚ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȗȖȌȘȖȉȕȖ ȖȗȐșȈȓ ȗȘȈȒȚȐȒț ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ȗȖ șȐșȚȍȔȍ ȗȈȕȟȈȘȈȚȘȐȒȐ, Ȑ țȌȖșȚȖȐȓșȧ ȟȍșȚȐ ȊȖȖȟȐȦ țȊȐȌȍȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǬȖșȚȐȟȤ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ ȔȖȎȕȖ ȌȊțȔȧ ȗțȚȧȔȐ. ǶȌȐȕ Ȑȏ ȕȐȝ, ȗțȚȤ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȐȔȍȕțȍȚșȧ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȔȈȘȋȖȑ, Ȉ ȌȘțȋȖȑ ȕȖșȐȚ ȕȈȏȊȈȕȐȍ ȗȈȕȟȈȘȈȚȘȐȒȈ-ȊȐȌȝȐ. ǷȈȕȟȈȘȈȚȘȐȒȈ-ȊȐȌȝȐ - ȥȚȖ ȔȍȚȖȌ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ Ȋ ȝȘȈȔȍ, Ȉ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȊȐȌȝȐ - ȗȘȈȒȚȐȒȈ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, șȖșȚȖȧȡȈȧ Ȑȏ ȌȍȊȧȚȐ ȜȖȘȔ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȋȓȈȊȕȣȔȐ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȧȊȓȧȦȚșȧ șȓțȠȈȕȐȍ Ȑ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȍ. ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȖȉȢȍȌȐȕȧȍȚ ȥȚȐ ȔȍȚȖȌȣ, ȌȈȊȈȧ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȒȈȎȌȖȔț ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȖșȖȏȕȈȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. DzȈȒ țȒȈȏȈȓ ǪȐȌțȘȈ, șȐșȚȍȔȈ ȗȈȕȟȈȘȈȚȘȐȒȐ ȉȣȓȈ ȊȗȍȘȊȣȍ ȖȗȐșȈȕȈ ȊȍȓȐȒȐȔ ȔțȌȘȍȞȖȔ ǵȈȘȈȌȖȑ. TǭDzǹT 4 șȊȈ-ȌȝȈȘȔȈ-ȠȐȓȈȐȝ ȗțȘțȠȈȐȘ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȑȈȌȎȕȈ-ȗțȘțȠȈȝ ȐȌȎȑȈȔȈȕȖ ȉȝȈȒȚȐȔȈȚȈ ȕȈȘȈȌȍȕȍȘȐȚȈȝ ȒȐȓȈ șȊȈ-ȌȝȈȘȔȈ-ȠȐȓȈȐȝ - șȖȊȍȘȠȈȧ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȍ ȖȉȘȧȌȣ; ȗțȘțȠȈȐȝ ȔțȎȟȐȕȣ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȑȈȌȎȕȈ-ȗțȘțȠȈȝ - ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȍȑșȧ ȊșȍȔȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧȔȐ; ȐȌȎȑȈȔȈȕȈȝ - ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ; ȉȝȈȒȚȐ-ȔȈȚȈ - ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ; ȕȈȘȈȌȍȕȈ - ǵȈȘȈȌȖȑ; ȐȘȐȚȈȝ - ȖȗȐșȈȕȕȣȑ; ȒȐȓȈ - ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ. ǷȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑ șȚȘȍȔȧșȤ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ, ǷȘȈȟȍȚȣ șȖȊȍȘȠȈȓȐ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȘȐȚțȈȓȣ Ȑ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȍ ȖȉȘȧȌȣ. Ǫ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ ȕȈȝȖȌȐȊȠȐȑșȧ ȚȈȔ ȊȍȓȐȒȐȑ 401


402 ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ ȊȖșȗȍȓ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ ȉȍȏ țșȚȈȓȐ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȍȚ ȐȋȘȣ Ȑ ȌȍȧȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ. ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ȍȔț ȚȈȒȎȍ ȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ȊȖșȝȊȈȓȧȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. MȐșșȐȧ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔțȌȘȍȞȈ ǵȈȘȈȌȣ șȖșȚȖȐȚ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ ȕȈțȒț ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ȗȖ Ȋșȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǰȔȍȕȕȖ ȘȈȌȐ ȥȚȖȋȖ Ȗȕ șȖșȚȈȊȐȓ "ǵȈȘȈȌȈ-ȗȈȕȟȈȘȈȚȘț", ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖ ȗȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ. ǰȏ ȥȚȖȑ ȒȕȐȋȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȔȖȋțȚ țȏȕȈȚȤ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȕțȎȕȖ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȒȘțȋȓȣȍ șțȚȒȐ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ Ȍȓȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǹȖȋȓȈșȕȖ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ǫȖșȗȖȌȤ ȘȈȏȌȍȓȐȓ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ ȕȈ ȟȍȚȣȘȍ șȖșȓȖȊȐȧ: ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȠȈȚȘȐȍȊ, ȊȈȑȠȤȍȊ Ȑ ȠțȌȘ, - Ȑ Ȋ "ǵȈȘȈȌȈ-ȗȈȕȟȈȘȈȚȘȍ" ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȌȖȓȎȕȣ ȌȍȓȈȚȤ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑȏ ȥȚȐȝ șȖșȓȖȊȐȑ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (18.45) șȒȈȏȈȕȖ: șȊȍ șȊȍ ȒȈȘȔȈȕȑ ȈȉȝȐȘȈȚȈȝ șȈȔșȐȌȌȝȐȔ ȓȈȉȝȈȚȍ ȕȈȘȈȝ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȔȖȎȕȖ ȌȖȉȘȖșȖȊȍșȚȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȧ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ. Ǫ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" (1.2.13) ȚȈȒȎȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: șȊȈȕțȠȚȝȐȚȈșȑȈ ȌȝȈȘȔȈșȑȈ șȈȔșȐȌȌȝȐȘ ȝȈȘȐ-ȚȖȠȈȕȈȔ - ȊȣșȠȍȍ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȔȖȎȕȖ ȌȖșȚȐȟȤ, ȐșȗȖȓȕȧȧ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ șȊȖȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ ȉȣȓ ȌȖȊȖȓȍȕ ǷȘȈȟȍȚȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȖȊȍȘȠȈȓȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȗȘȍșȓȍȌțȧ ȥȚț ȞȍȓȤ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȊȖșȗȍȓ ȌȍȧȕȐȧ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ȕȈ ȈȘȍȕȍ Ȑȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. TǭDzǹT 5 ȑȈș ȚȈ ȌȍȊȈȘȠȐȕȈ ȚȈȚȘȈ ȊȈȘȕȐȚȈ ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȒȈȚȝȈȝ ȔȈȝȑȈȔ ȠțȠȘțȠȈȊȍ ȉȘȈȝȔȈȕ ȒȈȘȚșȕȑȍȕȈȟȈȠȚțȔ ȈȘȝȈșȐ ȑȈȝ - ȒȖȚȖȘȣȍ; ȚȈȝ - Ȋșȍ Țȍ; ȌȍȊȈȘȠȐȕȈ - ȊȍȓȐȒȐȔ ȔțȌȘȍȞȖȔ ǵȈȘȈȌȖȑ; ȚȈȚȘȈ - ȚȈȔ; ȊȈȘȕȐȚȈȝ - ȐȏȓȖȎȍȕȕȣȍ; ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȒȈȚȝȈȝ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ Ȗ ȌȍȧȕȐȧȝ ǫȖșȗȖȌȈ; ȔȈȝȑȈȔ - Ȕȕȍ; ȠțȠȘțȠȈȊȍ ȎȈȎȌțȡȍȔț țșȓȣȠȈȚȤ; ȉȘȈȝȔȈȕ - Ȗ ȉȘȈȝȔȈȕ; ȒȈȘȚșȕȑȍȕȈ - ȗȖȓȕȖșȚȤȦ; ȈȟȈȠȚțȔ ȈȘȝȈșȐ - ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȘȈșșȒȈȎȐ. ǹȒȈȎȐ Ȕȕȍ, Ȗ ȉȘȈȝȔȈȕ, ȒȈȒ ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ șȓȈȊȐȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ Ȗ ȒȈȒȐȝ ǭȋȖ ȌȍȧȕȐȧȝ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȓ? ȇ ȋȖȘȦ ȎȍȓȈȕȐȍȔ țșȓȣȠȈȚȤ Ȗȉ ȥȚȖȔ. ǷȘȖȠț Țȍȉȧ, ȗȖȊȍȌȈȑ Ȕȕȍ Ȋșȍ ȉȍȏ țȚȈȑȒȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ șȖȉȘȈȕȐȍ ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȒȈȚȝȐ, ȘȈșșȒȈȏȖȊ Ȗ ȌȍȧȕȐȧȝ ǫȖșȗȖȌȈ. TȖ, ȟȚȖ ǪȐȌțȘȈ ȝȖȚȍȓ țșȓȣȠȈȚȤ ȖȚ MȈȑȚȘȍȐ, ȔȖȎȍȔ țșȓȣȠȈȚȤ Ȑ Ȕȣ, ȗȧȚȤ Țȣșȧȟ ȓȍȚ șȗțșȚȧ. ǭȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ, ȟȚȖ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ, - ȥȚȖ ȕȈȠȍ ȋȖȘȧȟȍȍ ȎȍȓȈȕȐȍ. TǭDzǹT 6 402


403 ǹȈȈȊǸ"62"ȈȈǭMȈȐȡ[DZȈ& ǵȈǭǾ^ȌȐǬȈȘȈJȈȈǹȈǵȈ& ȐǷȈTȈț" )) 6 )) ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȌȝȘțȊȈșȑȈ ȟȖȚȒȈȓȈȝ ȗțȚȘȈȝ ȗȐȚȈȘȐ ȗȘȈșȚȝȐȚȍ ȊȈȕȈȔ șȈȘȊȈȉȝȈțȔȈ-ȠȘȐȑȈȔ ȕȈȐȟȟȝȈȌ ȈȌȝȐȘȈȌȎȈșȈȕȈȔ ȗȐȚțȝ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; ȌȝȘțȊȈșȑȈ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; țȚȒȈȓȈȝ - ǻȚȒȈȓȈ; ȗțȚȘȈȝ - șȣȕ; ȗȐȚȈȘȐ - ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȖȚȍȞ; ȗȘȈșȚȝȐȚȍ - țȠȍȓ; ȊȈȕȈȔ - Ȋ ȓȍș; șȈȘȊȈ-ȉȝȈțȔȈ - șȖ ȊșȍȔȐ ȏȍȔȓȧȔȐ; ȠȘȐȑȈȔ - ȉȖȋȈȚșȚȊȈ; ȕȈ ȈȐȟȟȝȈȚ - ȕȍ ȎȍȓȈȓ; ȈȌȝȐȘȈȌȎȈ - ȞȈȘșȒȐȑ; ȈșȈȕȈȔ - ȚȘȖȕ; ȗȐȚțȝ ȖȚȞȈ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȖȚȊȍȚȐȓ: ǬȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ, ȒȖȋȌȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǬȝȘțȊȈ țȠȍȓ Ȋ ȓȍș, ȍȋȖ șȣȕ ǻȚȒȈȓȈ ȖȚȒȈȏȈȓșȧ ȊȏȖȑȚȐ ȕȈ ȖȚȞȖȊșȒȐȑ ȚȘȖȕ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȌȈȊȈȓ ȍȔț ȊȓȈșȚȤ ȕȈȌ Ȋșȍȑ ȗȓȈȕȍȚȖȑ. TǭDzǹT 7 șȈ ȌȎȈȕȔȈȕȖȗȈȠȈȕȚȈȚȔȈ ȕȐȝșȈȕȋȈȝ șȈȔȈ-ȌȈȘȠȈȕȈȝ ȌȈȌȈȘȠȈ ȓȖȒȍ ȊȐȚȈȚȈȔ ȈȚȔȈȕȈȔ ȓȖȒȈȔ ȈȚȔȈȕȐ șȈȝ - ȍȋȖ șȣȕ ǻȚȒȈȓȈ; ȌȎȈȕȔȈȕȈ - ș șȈȔȖȋȖ ȘȖȎȌȍȕȐȧ; țȗȈȠȈȕȚȈ - ȗȖȓȕȖșȚȤȦ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȣȑ; ȈȚȔȈ - ȌțȠȈ; ȕȐȝșȈȕȋȈȝ - ȓȐȠȍȕȕȣȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ; șȈȔȈ-ȌȈȘȠȈȕȈȝ - ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȣȑ; ȌȈȌȈȘȠȈ - ȊȐȌȍȓ; ȓȖȒȍ - Ȋ ȔȐȘȍ; ȊȐȚȈȚȈȔ - ȗȘȍȉȣȊȈȦȡțȦ; ȈȚȔȈȕȈȔ ǹȊȍȘȝȌțȠț; ȓȖȒȈȔ - ȊȍșȤ ȔȐȘ; ȈȚȔȈȕȐ - Ȋ ǹȊȍȘȝȌțȠȍ. ǹ șȈȔȖȋȖ ȘȖȎȌȍȕȐȧ ǻȚȒȈȓȈ ȉȣȓ ȊșȍȋȌȈ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕ Ȑ ȕȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț. Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȊȈȓșȧ ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȣȔ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȏȕȈȓ, ȟȚȖ Ȋșȍ șțȡȍȍ ȗȖȒȖȐȚșȧ Ȋ ǹȊȍȘȝȌțȠȍ Ȑ ȟȚȖ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǿȍȘȚȣ ȝȈȘȈȒȚȍȘȈ ǻȚȒȈȓȣ, șȣȕȈ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǬȝȘțȊȣ, șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȦȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȗȕ ȉȣȓ ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȖȑ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (6.30) șȒȈȏȈȕȖ: ȑȖ ȔȈȔ ȗȈȠȑȈȚȐ șȈȘȊȈȚȘȈ șȈȘȊȈȔ ȟȈ ȔȈȑȐ ȗȈȠȑȈȚȐ - ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȖȊșȦȌț ȖȡțȡȈȍȚ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑ ȗȖȕȐȔȈȍȚ, ȟȚȖ Ȋșȍ șțȡȍȍ ȗȖȒȖȐȚșȧ ȊȖ ǪșȍȊȣȠȕȍȔ. ȅȚȖ ȚȈȒȎȍ ȕȈȝȖȌȐȚ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (9.4): ȔȈȑȈ ȚȈȚȈȔ ȐȌȈȔ șȈȘȊȈȔ ȌȎȈȋȈȌ ȈȊȑȈȒȚȈȔțȘȚȐȕȈ - ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ Ȋ ǹȊȖȍȔ ȉȍȏȓȐȟȕȖȔ ȈșȗȍȒȚȍ ȗȘȖȕȐȏȣȊȈȍȚ ȊșȦ ȊșȍȓȍȕȕțȦ. Ǫșȍ ȗȖȒȖȐȚșȧ ȕȈ ǵȍȔ, ȕȖ ȥȚȖ ȕȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ Ȋșȍ șțȡȍȍ ȚȖȎȌȍșȚȊȍȕȕȖ ǭȔț. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊȣșȠȍȋȖ ȒȓȈșșȈ, ȔȈȝȈȉȝȈȋȈȊȈȚȈ, ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȚȈȒȐȔ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȊȐȌȍȕȐȍȔ. Ƕȕ ȏȕȈȍȚ, ȟȚȖ ȖȌȕȈ Ȑ ȚȈ Ȏȍ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ, ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ, ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȖȉȖȓȖȟȒȐ. Ǫ ȒȈȎȌȖȔ ȎȐȊȖȔ șțȡȍșȚȊȍ Ȗȕ ȊȐȌȐȚ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔțȦ ȟȈșȚȐȞț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. TȈȒȖȑ ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ, ȊșȍȋȌȈ ȖȡțȡȈȦȡȐȑ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ ǩȖȋȈ, ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȗȖȓȍ ȏȘȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȊșȍȋȌȈ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȗȖȓȍ ȍȋȖ ȏȘȍȕȐȧ. ǵȈ ȥȚȖ șȗȖșȖȉȍȕ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȖȉȘȍȓ ȓȦȉȖȊȤ Ȓ ǩȖȋț. 403


404 TǭDzǹTȃ 8 - 9 ǨǪDZȈȊȐǾ^ȘDZȈȈȍǫȈȈȐǫȈȕȌǫǬȈȒ-MȈǸMȈȓ/ȈǮȈDZȈ" ) ǹȊȞǷȈMȈȊȝǵǬȈȈǵȈȈȍ ǵȈȈTMȈǵȈȈȍ_ǵDZȈ& TȈȌǭ+ȈTȈ )) 9 )) ȈȚȔȈȕȈȔ ȉȘȈȝȔȈ ȕȐȘȊȈȕȈȔ ȗȘȈȚȑȈșȚȈȔȐȚȈ-ȊȐȋȘȈȝȈȔ ȈȊȈȉȖȌȝȈ-ȘȈșȈȐȒȈȚȔȑȈȔ ȈȕȈȕȌȈȔ ȈȕțșȈȕȚȈȚȈȔ ȈȊȑȈȊȈȟȟȝȐȕȕȈ-ȑȖȋȈȋȕȐ ȌȈȋȌȝȈ-ȒȈȘȔȈ-ȔȈȓȈȠȈȑȈȝ șȊȈȘțȗȈȔ ȈȊȈȘțȕȌȝȈȕȖ ȕȈȚȔȈȕȖ 'ȕȑȈȔ ȚȈȌȈȐȒȠȈȚȈ ȈȚȔȈȕȈȔ - ȌțȠȈ; ȉȘȈȝȔȈ - Ȍțȝ; ȕȐȘȊȈȕȈȔ - țȋȈșȈȕȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ; ȗȘȈȚȑȈșȚȈȔȐȚȈ - ȏȈȊȍȘȠȐȊ; ȊȐȋȘȈȝȈȔ - ȖȚȌȍȓȍȕȐȍ; ȈȊȈȉȖȌȝȈ-ȘȈșȈ - ȖȉȓȈȌȈȧ ȏȕȈȕȐȍȔ; ȥȒȈ-ȈȚȔȑȈȔ - ȍȌȐȕșȚȊȖ; ȈȕȈȕȌȈȔ - ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ; ȈȕțșȈȕȚȈȚȈȔ - țșȐȓȐȊȠȍȍșȧ; ȈȊȑȈȊȈȟȟȝȐȕȕȈ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȣȔ; ȑȖȋȈ - ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȏȈȕȧȚȐȧȔ ȑȖȋȖȑ; ȈȋȕȐ - ȖȋȕȍȔ; ȌȈȋȌȝȈ - șȖȎȎȍȕȕȣȍ; ȒȈȘȔȈ - ȎȍȓȈȕȐȧ, șȊȧȏȈȕȕȣȍ ș ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȘȈȌȐ ȗȓȖȌȖȊ; ȔȈȓȈ - ȋȘȧȏȕȣȍ; ȈȠȈȑȈȝ - Ȋ țȔȍ; șȊȈȘțȗȈȔ - ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ; ȈȊȈȘțȕȌȝȈȕȈȝ - ȖșȖȏȕȈȊ; ȕȈ - ȕȍ; ȈȚȔȈȕȈȝ - ȒȘȖȔȍ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ; ȈȕȑȈȔ - ȟȚȖ-ȓȐȉȖ ȍȡȍ; ȚȈȌȈ - ȚȖȋȌȈ; ȈȐȒȠȈȚȈ - ȊȐȌȍȓ. ǶșȖȏȕȈȊ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ, ǻȚȒȈȓȈ ȖșȊȖȉȖȌȐȓșȧ ȖȚ ȚȍȓȍșȕȖȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ. ȅȚȖ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȕȐȘȊȈȕȖȑ. Ƕȕ ȖȉȘȍȓ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȕȍ ȗȖȒȐȌȈȓȖ ȍȋȖ, ȕȖ Ȑ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ țșȐȓȐȊȈȓȖșȤ. Ƕȕ ȌȖȉȐȓșȧ ȥȚȖȋȖ, ȗȘȈȒȚȐȒțȧ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋț, ȒȖȚȖȘȈȧ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȖȋȕȦ, țȕȐȟȚȖȎȈȍȚ ȊșȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕțȦ șȒȊȍȘȕț. ǶșȖȏȕȈȊ șȊȖȦ ȐșȚȐȕȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț Ȑ șȊȖȐ Ȋȍȟȕȣȍ ȊȏȈȐȔȖȖȚȕȖȠȍȕȐȧ șȖ ǪșȍȊȣȠȕȐȔ, ǻȚȒȈȓȈ ȊȍȏȌȍ Ȑ ȊȖ ȊșȍȔ ȊȐȌȍȓ ȓȐȠȤ ǭȋȖ ȖȌȕȖȋȖ Ȑ ȉȣȓ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȏȈȕȧȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȐȝ ȌȊțȝ șȚȐȝȈȝ ȘȈșȒȘȣȊȈȍȚșȧ șȔȣșȓ ȖȌȕȖȋȖ Ȑȏ șȚȐȝȖȊ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ" (18.54): ȉȘȈȝȔȈ-ȉȝțȚȈȝ ȗȘȈșȈȕȕȈȚȔȈ ȕȈ ȠȖȟȈȚȐ ȕȈ ȒȈȕȒȠȈȚȐ șȈȔȈȝ șȈȘȊȍȠț ȉȝțȚȍȠț ȔȈȌ-ȉȝȈȒȚȐȔ ȓȈȉȝȈȚȍ ȗȈȘȈȔ "ǬȖșȚȐȋȕțȊ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖșȚȐȋȈȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ Ȑ ȕȈȗȖȓȕȧȍȚșȧ ȓȐȒȖȊȈȕȐȍȔ. Ƕȕ ȕȐ Ȗ ȟȍȔ ȕȍ șȒȖȘȉȐȚ, ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȎȍȓȈȍȚ Ȑ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. Ǫ ȥȚȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ Ȗȕ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ Mȕȍ". Ƕȉ ȥȚȖȔ Ȏȍ ȋȖȊȖȘȐȚ ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ Ȋ ȕȈȟȈȓȍ ȗȍȘȊȖȋȖ șȚȐȝȈ "ȀȐȒȠȈȠȚȈȒȐ": ȟȍȚȖ-ȌȈȘȗȈȕȈ-ȔȈȘȌȎȈȕȈȔ ȉȝȈȊȈ-ȔȈȝȈ-ȌȈȊȈȋȕȐ-ȕȐȘȊȈȗȈȕȈȔ ȠȘȍȑȈȝ-ȒȈȐȘȈȊȈ-ȟȈȕȌȘȐȒȈ-ȊȐȚȈȘȈȕȈȔ ȊȐȌȑȈ-ȊȈȌȝț-ȌȎȐȊȈȕȈȔ ǪȣșȠȍȑ ȜȖȘȔȖȑ ȑȖȋȐ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȈ, ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț, Ȉ ȊȣșȠȍȑ ȜȖȘȔȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȍ șȊȧȚȣȝ ȐȔȍȕ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖȊȚȖȘȧȧ șȊȧȚȣȍ ȐȔȍȕȈ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖ404


405 ȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȕȐȘȊȈȕȣ, ȚȖ ȍșȚȤ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȗȓȍȕȈ Ȑ ȖȡțȚȐȚȤ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ, ȒȖȚȖȘȖȍ ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ ȕȈȏȊȈȓ ȈȕȈȕȌȈȔȉțȌȝȐ-ȊȈȘȌȝȈȕȈȔ. TȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȗȖȌȖȉȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ, ȕȍ ȕțȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȝ, ȉțȌȤ ȚȖ ȌȈȎȍ ȞȈȘșȒȐȑ ȚȘȖȕ Ȑ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȊȓȈșȚȊȖȊȈȚȤ ȕȈȌ Ȋșȍȑ ȗȓȈȕȍȚȖȑ. TȈȒȖȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊȐȘȈȒȚȐȘ ȈȕȑȈȚȘȈ șȑȈȚ, Ȑ ȖȕȖ ȘȈȏȊȐȊȈȍȚșȧ Ȋ ȗȘȖȞȍșșȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ǿȍȔ ȉȖȓȤȠȐȝ țșȗȍȝȖȊ ȌȖșȚȐȋȈȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ Ȋ șȓțȎȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌț, ȚȍȔ șȓȈȉȍȍ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȍȋȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȉȓȈȋȈȔ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. TȈȒȖȊȈ ȌțȝȖȊȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȈȧ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ. Ƕ ȚȖȔ Ȏȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (2.59): ȗȈȘȈȔ ȌȘȠȚȊȈ ȕȐȊȈȘȚȈȚȍ - ȐȏȊȍȌȈȊ ȊȣșȠȍȍ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȍȘȍșȚȈȍȚ ȐșȒȈȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȑ. ǬțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ - ȥȚȖ ȖȟȐșȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȖȋȖȕȤ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȌȖȚȓȈ șȋȖȘȈȦȚ Ȋșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ. ǹȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȋ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȍ ȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȓȐȠȤ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ șȊȧȏȈȕ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ Ȋ ȗȘȖȞȍșșȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊșȍȋȌȈ, ȗȘȐ ȓȦȉȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ, ȗȖȔȕȐȚ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ. DzȈȎȌȖȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȍșȍȚ ȉȘȍȔȧ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ șȊȖȍȑ ȗȘȖȠȓȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȕȖ, ȍșȓȐ ȖȕȖ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț, Ȋșȧ ȥȚȈ șȒȊȍȘȕȈ șȋȖȘȈȍȚ ȌȖȚȓȈ. Ƕȉ ȥȚȖȔ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ "ǵȈȘȈȌȈȗȈȕȟȈȘȈȚȘȍ": șȈȘȊȖȗȈȌȝȐ-ȊȐȕȐȘȔțȒȚȈȔ ȚȈȚ-ȗȈȘȈȚȊȍȕȈ ȕȐȘȔȈȓȈȔ. TǭDzǹT 10 ȌȎȈȌȈȕȌȝȈ-ȉȈȌȝȐȘȖȕȔȈȚȚȈ ȔțȒȈȒȘȚȐȘ ȈȚȈȕ-ȔȈȚȐȝ ȓȈȒȠȐȚȈȝ ȗȈȚȝȐ ȉȈȓȈȕȈȔ ȗȘȈȠȈȕȚȈȘȟȐȘ ȐȊȈȕȈȓȈȝ ȌȎȈȌȈ - ȋȓțȗȣȑ; ȈȕȌȝȈ - șȓȍȗȖȑ; ȉȈȌȝȐȘȈ - ȋȓțȝȖȑ; țȕȔȈȚȚȈ ȉȍȏțȔȕȣȑ; ȔțȒȈ - ȕȍȔȖȑ; ȈȒȘȚȐȝ - ȊȕȍȠȕȐȑ ȊȐȌ; Ȉ-ȚȈȚ - ȕȍ ȚȖ; ȔȈȚȐȝ - ȍȋȖ ȘȈȏțȔ; ȓȈȒȠȐȚȈȝ - ȍȋȖ ȊȐȌȍȓȐ; ȗȈȚȝȐ - ȕȈ ȌȖȘȖȋȍ; ȉȈȓȈȕȈȔ - ȕȍȌȈȓȍȒȐȍ ȓȦȌȐ; ȗȘȈȠȈȕȚȈ - țȋȈșȠȐȑ; ȈȘȟȐȝ - ș ȧȏȣȒȈȔȐ ȗȓȈȔȍȕȐ; ȐȊȈ - ȒȈȒ; ȈȕȈȓȈȝ - ȖȋȖȕȤ. ǵȍȌȈȓȍȒȐȔ ȓȦȌȧȔ, ȗȖȗȈȌȈȊȠȐȔșȧ ȍȔț ȕȈ ȗțȚȐ, ǻȚȒȈȓȈ ȒȈȏȈȓșȧ șȓȈȉȖțȔȕȣȔ, șȓȍȗȣȔ, ȋȓțȝȐȔ Ȑ ȕȍȔȣȔ ȉȍȏțȔȞȍȔ, ȕȖ Ȑȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȍ Ȗ ȕȍȔ ȕȍ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȖȊȈȓȖ ȐșȚȐȕȍ. Ǫ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȗȕ ȉȣȓ ȗȖȌȖȉȍȕ ȕȍȊȐȌȐȔȖȔț ȖȋȕȦ, ȚȓȍȦȡȍȔț ȗȖȌ șȓȖȍȔ ȗȍȗȓȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǿȚȖȉȣ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȕȍȌȖȘȈȏțȔȍȕȐȑ, ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊ Ȑ ȕȍȗȘȐȧȚȕȖșȚȍȑ, șȖȏȌȈȊȈȍȔȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȈȔȐ, ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ, ȗȖȌȖȉȕȣȍ ǬȎȈȌȍ ǩȝȈȘȈȚȍ Ȑ ǻȚȒȈȓȍ, ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȦȚ ȝȘȈȕȐȚȤ ȔȖȓȟȈȕȐȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȍȌȈȓȍȒȐȍ ȓȦȌȐ șȟȐȚȈȦȚ Ȑȝ ȉȍȏțȔȞȈȔȐ, ȋȓțȝȐȔȐ ȐȓȐ ȕȍȔȣȔȐ. ǷȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, Ȋșȍ ȟȐșȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ șȚȈȘȈȦȚșȧ ȕȍ ȖȉȡȈȚȤșȧ ș ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȈȔȐ, ȕȖ ș ȌȘțȋȐȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ ȖȕȐ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȦȚ ȌȘțȎȍșȒȐȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ, Ȉ ȕȍȊȐȕȕȣȔ ȓȦȌȧȔ ȗȘȖȗȖȊȍȌțȦȚ, ȟȚȖȉȣ ȕȈșȚȈȊȐȚȤ Ȑȝ ȕȈ ȗțȚȤ ȐșȚȐȕȕȣȑ. ǪȗȖȓȕȍ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖ, ȟȚȖ Ȋ ȔȐȘȍ, ȋȌȍ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ ȓȦȌȍȑ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȈȔȐ, ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȉȝȈȌȎȈȕȈȕȈȕȌȐ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ ȌȘțȋȖȑ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ, ȋȖȠȚȝȑ-ȈȕȈȕȌȐ, ȗȘȖȗȖȊȍȌțȦȚ ȓȦȌȧȔ, șȚȘȍȔȧșȤ țȊȍȓȐȟȐȚȤ ȟȐșȓȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ǫȖșȗȖȌȈ. ǶȌȕȈȒȖ ȌȈȎȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ-ȗȘȖȗȖȊȍȌȕȐȒȐ 405


406 șȚȈȘȈȦȚșȧ ȐȏȉȍȋȈȚȤ Țȍȝ, ȒȚȖ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȗȘȈȒȚȐȒȍ. TǭDzǹT 11 ȔȈȚȊȈ ȚȈȔ ȌȎȈȌȈȔ țȕȔȈȚȚȈȔ ȒțȓȈ-ȊȘȌȌȝȈȝ șȈȔȈȕȚȘȐȕȈȝ ȊȈȚșȈȘȈȔ ȉȝțȗȈȚȐȔ ȟȈȒȘțȘ ȑȈȊȐȑȈȔșȈȔ ȉȝȘȈȔȍȝ șțȚȈȔ ȔȈȚȊȈ - șȟȐȚȈȧ; ȚȈȔ - ǻȚȒȈȓț; ȌȎȈȌȈȔ - ȓȐȠȍȕȕȣȔ ȘȈȏțȔȈ; țȕȔȈȚȚȈȔ - ȉȍȏțȔȞȍȔ; ȒțȓȈ-ȊȘȌȌȝȈȝ - șȚȈȘȠȐȍ ȟȓȍȕȣ șȍȔȤȐ; șȈ-ȔȈȕȚȘȐȕȈȝ - ș ȔȐȕȐșȚȘȈȔȐ; ȊȈȚșȈȘȈȔ - ǪȈȚșȈȘț; ȉȝț-ȗȈȚȐȔ - ȗȘȈȊȐȚȍȓȍȔ ȔȐȘȈ; ȟȈȒȘțȝ - șȌȍȓȈȓȐ; ȑȈȊȐȑȈȔșȈȔ - ȔȓȈȌȠȍȋȖ; ȉȝȘȈȔȍȝ ǩȝȘȈȔȐ; șțȚȈȔ - șȣȕȈ. Ǫșȍ șȚȈȘȠȐȍ ȟȓȍȕȣ șȍȔȤȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȔȐȕȐșȚȘȣ șȟȐȚȈȓȐ ǻȚȒȈȓț șȓȈȉȖțȔȕȣȔ ȐȓȐ ȌȈȎȍ șțȔȈșȠȍȌȠȐȔ. ǷȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȊȖȏȊȍȓȐ ȕȈ ȚȘȖȕ ȍȋȖ ȔȓȈȌȠȍȋȖ ȉȘȈȚȈ ǪȈȚșȈȘț, șȣȕȈ ǩȝȘȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȑ șȚȈȓ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ Ȋșȍȑ ȗȓȈȕȍȚȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶȟȍȊȐȌȕȖ, ȟȚȖ ȊȓȈșȚȤ ȔȖȕȈȘȝȈ Ȋ Țț ȥȗȖȝț ȕȍ ȉȣȓȈ ȈȉșȖȓȦȚȕȖȑ. ǹȚȈȘȠȐȍ ȟȓȍȕȣ ȗȘȈȊȧȡȍȑ ȌȐȕȈșȚȐȐ ȊȔȍșȚȍ ș ȔȐȕȐșȚȘȈȔȐ Ȋ șȓțȟȈȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȔȖȋȓȐ ȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ Ȑ ȊȖȏȊȍșȚȐ ȕȈ ȚȘȖȕ ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȌȖșȚȖȑȕȖȋȖ, ș Ȑȝ ȚȖȟȒȐ ȏȘȍȕȐȧ, ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȝȖȚȧ ȐȔ ȔȖȋ ȉȣȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȟȓȍȕ ȞȈȘșȒȖȋȖ ȘȖȌȈ. TȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ Ȋ ȕȈȠȐ ȌȕȐ, Ȋ Țȍȝ șȚȘȈȕȈȝ, ȋȌȍ șȖȝȘȈȕȐȓȈșȤ ȔȖȕȈȘȝȐȧ, ȔȐȕȐșȚȘȣ Ȑ ȊȓȐȧȚȍȓȤȕȣȍ ȊȍȓȤȔȖȎȐ ȐȕȖȋȌȈ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȊȣȉȘȈȚȤ, ȒȚȖ Ȑȏ ȗȘȍȚȍȕȌȍȕȚȖȊ ȕȈ ȞȈȘșȒȐȑ ȗȘȍșȚȖȓ ȊșȚȈȕȍȚ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ. TǭDzǹT 12 șȊȈȘȊȐȚȝȐȘ ȊȈȚșȈȘȈșȑȍȠȚȈ ȉȝȈȘȑȈșțȚȈ ȠȈȌ-ȈȚȔȈȌȎȈȕ ȗțȠȗȈȘȕȈȔ ȚȐȋȔȈȒȍȚțȔ ȟȈ ȐȠȈȔ țȘȌȎȈȔ ȊȈșțȔ ȌȎȈȑȈȔ șȊȈȘȊȐȚȝȐȝ - ǹȊȈȘȊȐȚȝȐ; ȊȈȚșȈȘȈșȑȈ - ȞȈȘȧ ǪȈȚșȈȘȣ; ȐȠȚȈ ȓȦȉȐȔȈȧ; ȉȝȈȘȑȈ - ȎȍȕȈ; ȈșțȚȈ - ȘȖȌȐȓȈ; ȠȈȚ - ȠȍșȚȤ; ȈȚȔȈȌȎȈȕ - șȣȕȖȊȍȑ; ȗțȠȗȈȘȕȈȔ - ǷțȠȗȈȘȕț; ȚȐȋȔȈȒȍȚțȔ - TȐȋȔȈȒȍȚț; ȟȈ - Ȉ ȚȈȒȎȍ; ȐȠȈȔ - ǰȠț; țȘȌȎȈȔ - ǻȘȌȎț; ȊȈșțȔ - ǪȈșț; ȌȎȈȑȈȔ - ǬȎȈȦ. ǹȊȈȘȊȐȚȝȐ, ȓȦȉȐȔȈȧ ȎȍȕȈ ȞȈȘȧ ǪȈȚșȈȘȣ, ȗȖȌȈȘȐȓȈ ȍȔț ȠȍșȚȤ șȣȕȖȊȍȑ: ǷțȠȗȈȘȕț, TȐȋȔȈȒȍȚț, ǰȠț, ǻȘȌȎț, ǪȈșț Ȑ ǬȎȈȦ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǮȍȕȈ ǪȈȚșȈȘȣ ȕȈȏȊȈȕȈ ȏȌȍșȤ ȐȠȚȈ, ȚȖ ȍșȚȤ "ȌȖșȚȖȑȕȈȧ ȗȘȍȒȓȖȕȍȕȐȧ". ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȖȕȈ ȖȉȓȈȌȈȓȈ ȔȕȖȎȍșȚȊȖȔ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊ, ȉȣȓȈ ȊȍȘȕȖȑ, ȓȦȉȧȡȍȑ Ȑ ȗȖșȓțȠȕȖȑ ȎȍȕȖȑ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȖȕȈ ȉȣȓȈ ȐȌȍȈȓȤȕȖȑ ȌȖȔȖȝȖȏȧȑȒȖȑ. DzȖȋȌȈ ȖȉȈ șțȗȘțȋȈ ȕȈȌȍȓȍȕȣ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ Ȑ ȎȐȊțȚ Ȋ șȖȋȓȈșȐȐ, ț ȕȐȝ ȘȖȎȌȈȦȚșȧ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȣȍ ȌȍȚȐ Ȑ Ȋ Ȑȝ șȍȔȤȍ ȞȈȘȐȚ ȔȐȘ Ȑ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȍ. TǭDzǹT 13 406


407 ȗțȠȗȈȘȕȈșȑȈ ȗȘȈȉȝȈ ȉȝȈȘȑȈ ȌȖȠȈ ȟȈ ȌȊȍ ȉȈȉȝțȊȈȚțȝ ȗȘȈȚȈȘ ȔȈȌȝȑȈȕȌȐȕȈȔ șȈȑȈȔ ȐȚȐ ȝȑ ȈșȈȕ ȗȘȈȉȝȈ-șțȚȈȝ ȗțȠȗȈȘȕȈșȑȈ - ǷțȠȗȈȘȕȣ; ȗȘȈȉȝȈ - ǷȘȈȉȝȈ; ȉȝȈȘȑȈ - ȎȍȕȈ; ȌȖȠȈ - ǬȖȠȈ; ȟȈ - Ȑ; ȌȊȍ - ȌȊȍ; ȉȈȉȝțȊȈȚțȝ - ȉȣȓȐ; ȗȘȈȚȈȝ - ǷȘȈȚȈȘ; ȔȈȌȝȑȈȕȌȐȕȈȔ - MȈȌȝȤȧȕȌȐȕȈȔ; șȈȑȈȔ - ǹȈȧȔ; ȐȚȐ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȝȐ - ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ; ȈșȈȕ - ȉȣȓȐ; ȗȘȈȉȝȈ-șțȚȈȝ - șȣȕȖȊȤȧ ǷȘȈȉȝȐ. ǻ ǷțȠȗȈȘȕȣ ȉȣȓȖ ȌȊȍ Ȏȍȕȣ: ǷȘȈȉȝȈ Ȑ ǬȖȠȈ. ǷȘȈȉȝȈ ȘȖȌȐȓȈ ȍȔț ȚȘȍȝ șȣȕȖȊȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȏȊȈȓȐ ǷȘȈȚȈȘ, MȈȌȝȤȧȕȌȐȕȈȔ Ȑ ǹȈȧȔ. TǭDzǹT 14 ȗȘȈȌȖȠȖ ȕȐȠȐȚȝȖ ȊȑțȠȚȈ ȐȚȐ ȌȖȠȈ-șțȚȈș ȚȘȈȑȈȝ ȊȑțȠȚȈȝ șțȚȈȔ ȗțȠȒȈȘȐȕȑȈȔ șȈȘȊȈȚȍȌȎȈșȈȔ ȈȌȈȌȝȍ ȗȘȈȌȖȠȈȝ - ǷȘȈȌȖȠȈ; ȕȐȠȐȚȝȈȝ - ǵȐȠȐȚȝȈ; ȊȑțȠȚȈȝ - ǪȤȦȠȚȈ; ȐȚȐ - ȚȈȒ; ȌȖȠȈ - ǬȖȠȐ; șțȚȈȝ - șȣȕȖȊȤȧ; ȚȘȈȑȈȝ - ȚȘȐ; ȊȑțȠȚȈȝ - ǪȤȦȠȚȈ; șțȚȈȔ - șȣȕ; ȗțȠȒȈȘȐȕȑȈȔ - ȊȖ ȟȘȍȊȍ ǷțȠȒȈȘȐȕȐ; șȈȘȊȈ-ȚȍȌȎȈșȈȔ - ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǹȈȘȊȈȚȍȌȎȈ (ȊșȍșȐȓȤȕȣȑ); ȈȌȈȌȝȍ ȏȈȟȈȓ. ǻ ǬȖȠȐ ȉȣȓȖ ȚȘȖȍ șȣȕȖȊȍȑ: ǷȘȈȌȖȠȈ, ǵȐȠȐȚȝȈ Ȑ ǪȤȦȠȚȈ. ǮȍȕȈ ǪȤȦȠȚȣ ǷțȠȒȈȘȐȕȐ ȗȘȖȐȏȊȍȓȈ ȕȈ șȊȍȚ ȔȖȋțȟȍȋȖ șȣȕȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȈȘȍȒȓȐ ǹȈȘȊȈȚȍȌȎȈ. TǭDzǹTȃ 15 - 16 ǷȈțȝ& Ȓț-TǹȈ& Ȑ}ȈTȈ& "țMǵȈ& ǹȈTDZȈȊǵTȈMȈ*TȈ& Ȋ]TȈMȈ( ) ǨȐǫȈȕȥȈȍMȈMȈTȈȡȘȈ}Ȉ& ǷȈ["țMǵȈ& ȐǮȈȐȉMȈțdzMȈțȒ-MȈ( )) 16 )) șȈ ȟȈȒȠțȝ șțȚȈȔ ȈȒțȚȑȈȔ ȗȈȚȕȑȈȔ ȔȈȕțȔ ȈȊȈȗȈ ȝȈ ȔȈȕȖȘ ȈșțȚȈ ȔȈȝȐȠȐ ȊȐȘȈȌȎȈȕ ȕȈȌȊȈȓȈ șțȚȈȕ ȗțȘțȔ ȒțȚșȈȔ ȚȘȐȚȈȔ ȌȑțȔȕȈȔ șȈȚȑȈȊȈȕȚȈȔ ȘȚȈȔ ȊȘȈȚȈȔ ȈȋȕȐȠȚȖȔȈȔ ȈȚȐȘȈȚȘȈȔ ȗȘȈȌȑțȔȕȈȔ ȠȐȉȐȔ țȓȔțȒȈȔ șȈȝ - Ȗȕ (ǹȈȘȊȈȚȍȌȎȈ); ȟȈȒȠțȝ - ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǿȈȒȠțȝ; șțȚȈȔ - șȣȕȈ; ȈȒțȚȑȈȔ - ȊȖ ȟȘȍȊȍ ǨȒțȚȐ; ȗȈȚȕȑȈȔ - Ȏȍȕȣ; ȔȈȕțȔ - ǿȈȒȠțȠȈ MȈȕț; ȈȊȈȗȈ - ȌȖșȚȐȋ; ȝȈ - ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȔȈȕȖȝ - MȈȕț; ȈșțȚȈ ȗȘȖȐȏȊȍȓȈ ȕȈ șȊȍȚ; ȔȈȝȐȠȐ - ȞȈȘȐȞȈ; ȊȐȘȈȌȎȈȕ - ȕȍ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȕȣȝ șȚȘȈșȚȤȦ; ȕȈȌȊȈȓȈ - ǵȈȌȊȈȓȈ; șțȚȈȕ - șȣȕȖȊȍȑ; ȗțȘțȔ - ǷțȘț; ȒțȚșȈȔ - DzțȚșț; ȚȘȐȚȈȔ - TȘȐȚț; ȌȑțȔȕȈȔ - ǬȤȦȔȕț; șȈȚȑȈȊȈȕȚȈȔ - ǹȈȚȤȧȊȈȕȈ; ȘȚȈȔ - ǸȐȚț; ȊȘȈȚȈȔ - ǪȘȈȚț; ȈȋȕȐȠȚȖȔȈȔ ǨȋȕȐȠȚȖȔț; ȈȚȐȘȈȚȘȈȔ - ǨȚȐȘȈȚȘț; ȗȘȈȌȑțȔȕȈȔ - ǷȘȈȌȤȦȔȕț; ȠȐȉȐȔ - ȀȐȉȐ; țȓȔțȒȈȔ - ǻȓȔțȒț. ǮȍȕȈ ǹȈȘȊȈȚȍȌȎȐ, ǨȒțȚȐ, ȘȖȌȐȓȈ șȣȕȈ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǿȈȒȠțȠȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖ ȐșȚȍȟȍȕȐȐ ȊȘȍȔȍȕȐ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȋȖ MȈȕț șȚȈȓ ȠȍșȚȣȔ MȈȕț. ǭȋȖ șțȗȘțȋȈ ǵȈȌȊȈȓȈ ȗȘȖȐȏȊȍȓȈ ȕȈ șȊȍȚ ȉȓȈȋȖȟȍș407


408 ȚȐȊȣȝ șȣȕȖȊȍȑ: ǷțȘț, DzțȚșț, TȘȐȚț, ǬȤȦȔȕț, ǹȈȚȤȧȊȈȕȈ, ǸȐȚț, ǪȘȈȚț, ǨȋȕȐȠȚȖȔț, ǨȚȐȘȈȚȘț, ǷȘȈȌȤȦȔȕț, ȀȐȉȐ Ȑ ǻȓȔțȒț. TǭDzǹT 17 țȓȔțȒȖ 'ȌȎȈȕȈȑȈȚ ȗțȚȘȈȕ ȗțȠȒȈȘȐȕȑȈȔ ȠȈȌ țȚȚȈȔȈȕ ȈȕȋȈȔ șțȔȈȕȈșȈȔ ȒȝȑȈȚȐȔ ȒȘȈȚțȔ ȈȕȋȐȘȈșȈȔ ȋȈȑȈȔ țȓȔțȒȈȝ - ǻȓȔțȒȈ; ȈȌȎȈȕȈȑȈȚ - ȗȖȘȖȌȐȓ; ȗțȚȘȈȕ - șȣȕȖȊȍȑ; ȗțȠȒȈȘȐȕȑȈȔ - ȊȖ ȟȘȍȊȍ Ȏȍȕȣ, ǷțȠȒȈȘȐȕȐ; ȠȈȚ - ȠȍșȚȤ; țȚȚȈȔȈȕ - ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȣȝ; ȈȕȋȈȔ - Ǩȕȋț; șțȔȈȕȈșȈȔ - ǹțȔȈȕț; ȒȝȑȈȚȐȔ - DzȝȤȧȚȐ; ȒȘȈȚțȔ - DzȘȈȚț; ȈȕȋȐȘȈșȈȔ - ǨȕȋȐȘț; ȋȈȑȈȔ - ǫȈȦ. ǶȌȐȕ Ȑȏ ȌȊȍȕȈȌȞȈȚȐ șȣȕȖȊȍȑ ǿȈȒȠțȠȐ MȈȕț, ǻȓȔțȒȈ, ȏȈȟȈȓ șȖ șȊȖȍȑ ȎȍȕȖȑ ǷțȠȒȈȘȐȕȐ ȠȍșȚȤ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȣȝ șȣȕȖȊȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȏȊȈȓȐ ǨȕȋȈ, ǹțȔȈȕȈ, DzȝȤȧȚȐ, DzȘȈȚț, ǨȕȋȐȘȈ Ȑ ǫȈȧ. TǭDzǹT 18 șțȕȐȚȝȈȕȋȈșȑȈ ȑȈ ȗȈȚȕȐ șțȠțȊȍ ȊȍȕȈȔ țȓȉȈȕȈȔ ȑȈȌ-ȌȈțȝȠȐȓȑȈȚ șȈ ȘȈȌȎȈȘȠȐȘ ȕȐȘȊȐȕȕȖ ȕȐȘȈȋȈȚ ȗțȘȈȚ șțȕȐȚȝȈ - ǹțȕȐȚȝȈ; ȈȕȋȈșȑȈ - ǨȕȋȐ; ȑȈ - ȚȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ; ȗȈȚȕȐ șțȗȘțȋȈ; șțȠțȊȍ - ȘȖȌȐȓȈ; ȊȍȕȈȔ - Ǫȍȕț; țȓȉȈȕȈȔ - ȏȓȖȕȘȈȊȕȖȋȖ; ȑȈȚ - ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȌȈțȝȠȐȓȑȈȚ - Ȑȏ-ȏȈ ȌțȘȕȖȋȖ ȕȘȈȊȈ; șȈȝ - Ȗȕ; ȘȈȌȎȈ-ȘȠȐȝ - șȊȧȚȖȑ ȞȈȘȤ ǨȕȋȈ; ȕȐȘȊȐȕȕȈȝ - ȖȚȟȈȧȊȠȐȑșȧ; ȕȐȘȈȋȈȚ - țȠȍȓ; ȗțȘȈȚ - Ȑȏ ȌȖȔȈ. ǮȍȕȈ ǨȕȋȐ ǹțȕȐȚȝȈ ȗȘȖȐȏȊȍȓȈ ȕȈ șȊȍȚ șȣȕȈ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǪȍȕȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȖȟȍȕȤ ȎȍșȚȖȒ Ȑ ȏȓȖȕȘȈȊȍȕ. ǬțȘȕȖȑ ȕȘȈȊ șȣȕȈ ȗȘȐȟȐȕȧȓ șȊȧȚȖȔț ȞȈȘȦ Ǩȕȋȍ ȚȈȒȐȍ șȚȘȈȌȈȕȐȧ, ȟȚȖ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ Ȗȕ ȖșȚȈȊȐȓ ȌȖȔ Ȑ ȞȈȘșȚȊȖ Ȑ țȌȈȓȐȓșȧ Ȋ ȓȍș. TǭDzǹTȃ 19 - 20 ǨȘȈJȈȒȍ- TȈȌȈ ȓ/ȈȍȒȍ- ȌǹDZȈțȐ"62"Ȉ" ǷȈȡȐ"64"TȈȈ" ǷȈ[JȈȈ" ) JȈȈTȈȈȍ ǵȈȈȘȈDZȈ"60"ȈȈ&ǮȈȍǵȈ ǷȈ*ȁȈțȘȈ"" Ȑ+ȈTȈȡȤȘ" )) 20 )) ȑȈȔ ȈȕȋȈ Ƞȍȗțȝ ȒțȗȐȚȈ ȊȈȋ-ȊȈȌȎȘȈ ȔțȕȈȑȈȝ ȒȐȓȈ ȋȈȚȈșȖș ȚȈșȑȈ ȉȝțȑȈș Țȍ ȔȈȔȈȕȚȝțȘ ȌȈȒȠȐȕȈȔ ȒȈȘȈȔ ȈȘȈȌȎȈȒȍ ȚȈȌȈ ȓȖȒȍ ȌȈșȑțȉȝȐȝ ȗȐȌȐȚȈȝ ȗȘȈȌȎȈȝ ȌȎȈȚȖ ȕȈȘȈȑȈȕȈȔȠȍȕȈ ȗȘȚȝțȘ ȈȌȑȈȝ ȒȠȐȚȐȠȊȈȘȈȝ ȑȈȔ - ȍȋȖ (Ǫȍȕț), ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȈȕȋȈ - ȌȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ; Ƞȍȗțȝ - ȗȘȖȒȓȧȓȐ; ȒțȗȐȚȈȝ - ȘȈȏȋȕȍȊȈȕȕȣȍ; ȊȈȒ-ȊȈȌȎȘȈȝ - ȟȤȐ șȓȖȊȈ ȘȈȏȐȓȐ, ȒȈȒ ȔȖȓȕȐȐ; ȔțȕȈȑȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȒȐȓȈ - ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȋȈȚȈȈșȖȝ ȚȈșȑȈ - ȗȖșȓȍ ȍȋȖ șȔȍȘȚȐ; ȉȝțȑȈȝ - ȒȘȖȔȍ ȚȖȋȖ; Țȍ - ȖȕȐ; ȔȈȔȈȕȚȝțȝ - ȗȈȝȚȈȓȐ; ȌȈȒȠȐȕȈȔ - ȗȘȈȊțȦ; ȒȈȘȈȔ - ȘțȒț; ȈȘȈȌȎȈȒȍ - ȖșȚȈȊȠȐȑșȧ ȉȍȏ ȞȈȘȧ; ȚȈȌȈ - ȚȖȋȌȈ; ȓȖȒȍ - ȔȐȘ; ȌȈșȑțȉȝȐȝ ȘȈȏȉȖȑȕȐȒȈȔȐ Ȑ ȋȘȈȉȐȚȍȓȧȔȐ; ȗȐȌȐȚȈȝ - ȐȏȔțȟȍȕȕȣȍ; ȗȘȈȌȎȈȝ Ȋșȍ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ; ȌȎȈȚȈȝ - ȧȊȐȓșȧ; ȕȈȘȈȑȈȕȈ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ 408


409 ǩȖȋȈ; ȈȔȠȍȕȈ - Ȋ ȊȐȌȍ ȟȈșȚȐȟȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȐ; ȗȘȚȝțȝ - ǷȘȐȚȝț; ȈȌȑȈȝ - ȗȍȘȊȣȑ; ȒȠȐȚȐ-ȐȠȊȈȘȈȝ - ȗȘȈȊȐȚȍȓȤ ȔȐȘȈ. ǬȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ, ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ ȘȈȏȧȚ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȔȖȓȕȐȧȔ. ǷȖȥȚȖȔț, ȒȖȋȌȈ ȋȕȍȊ ȔțȌȘȍȞȖȊ ȖȉȘțȠȐȓșȧ ȕȈ ȞȈȘȧ Ǫȍȕț, Ȗȕ țȔȍȘ. ǹȖ șȔȍȘȚȤȦ ȞȈȘȧ șȚȘȈȕȈ ȓȐȠȐȓȈșȤ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧ, Ȑ ȖșȔȍȓȍȊȠȐȍ ȊȖȘȣ Ȑ ȘȈȏȉȖȑȕȐȒȐ șȚȈȓȐ ȉȍșȟȐȕșȚȊȖȊȈȚȤ, ȗȘȐȟȐȕȧȧ ȓȦȌȧȔ ȕȍȐșȟȐșȓȐȔȣȍ șȚȘȈȌȈȕȐȧ. ǪȐȌȧ ȥȚȖ, ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȊȏȧȓȐ ȗȘȈȊțȦ ȘțȒț Ǫȍȕȣ Ȑ, ȐșȗȖȓȤȏțȧ ȍȍ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȔțȚȖȊȒȐ, șȚȈȓȐ ȗȈȝȚȈȚȤ ȍȋȖ ȚȍȓȖ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȕȈ ȏȍȔȓȦ ȧȊȐȓșȧ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȟȈșȚȐȟȕȣȔ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț Ȑ ȗȍȘȊȣȔ ȗȘȈȊȐȚȍȓȍȔ ȊșȍȋȖ ȔȐȘȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȐȓȤȕȈȧ ȔȖȕȈȘȝȐȧ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȗȓȖȚȖȔ ȏȈȒȖȕȕȖșȚȐ Ȑ ȗȖȘȧȌȒȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȈ ȕȍșȘȈȊȕȍȕȕȖ ȓțȟȠȍ ȊșȧȒȖȑ ȌȍȔȖȒȘȈȚȐȐ. ǪșȍȋȖ șȚȖ ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ ȞȈȘșȒȈȧ ȊȓȈșȚȤ Ȋ DzȈȠȔȐȘȍ (ǰȕȌȐȧ) ȉȣȓȈ șȚȖȓȤ șȐȓȤȕȈ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ Ȓ ȞȈȘȦ ȗȘȐȊȖȌȐȓȐ ȗȖȑȔȈȕȕȖȋȖ ȊȖȘȈ, Ȗȕ ȚȖȚȟȈș ȖȚșȍȒȈȓ ȍȔț Ȗȉȍ ȘțȒȐ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ Ȋ șȚȘȈȕȍ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȕȍ ȉȣȓȖ ȊȖȘȖȊșȚȊȈ. ǬȈȎȍ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȏȈȉȣȊȈȓ ȟȚȖ-ȕȐȉțȌȤ ȕȈ țȓȐȞȍ, ȕȐȒȖȔț Ȑ Ȋ ȋȖȓȖȊț ȕȍ ȗȘȐȝȖȌȐȓȖ ȗȘȐșȊȖȐȚȤ ȟțȎȖȍ. ǹȟȐȚȈȓȖșȤ, ȟȚȖ ȏȈȉȘȈȚȤ ȖșȚȈȊȓȍȕȕțȦ ȊȍȡȤ ȔȖȋ ȚȖȓȤȒȖ ȍȍ ȝȖȏȧȐȕ, ȕȐȒȚȖ ȌȘțȋȖȑ ȕȍ ȐȔȍȓ ȗȘȈȊȈ ȌȈȎȍ ȒȖșȕțȚȤșȧ ȍȍ. Ǫ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȝ ȌȍȔȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȐȝ șȚȘȈȕȈȝ Ȋ șȓțȟȈȍ ȒȘȈȎȐ ȕȈ ȔȍșȚȖ ȗȘȖȐșȠȍșȚȊȐȧ ȗȘȐȍȏȎȈȍȚ ȗȖȓȐȞȐȧ, șȖșȚȈȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȖȚȖȒȖȓ, ȖȌȕȈȒȖ ȊȖȘ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȖșȚȈȍȚșȧ ȕȍȗȖȑȔȈȕȕȣȔ Ȑ ȍȔț țȌȈȍȚșȧ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧ. ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ, șȓȈȉȣȍ Ȑ ȕȍȌȍȍșȗȖșȖȉȕȣȍ, ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȒȖȕȟȐȚȤ ș ȗȘȍșȚțȗȕȖșȚȤȦ, ș ȊȖȘȈȔȐ, ȋȘȈȉȐȚȍȓȧȔȐ Ȑ ȖȉȔȈȕȡȐȒȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȘȈșȗȓȖȌȐȓȖșȤ Ȋ ȔȐȘȍ ȊȍȓȐȒȖȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ. TǭDzǹT 21 ȘȈj" Ȓ-ȁȈMȈ"62"ȈǻȶțȥȈ ǷȈ[JȈȈ DZȈȐ¬MȈǵȈȈ DZȈDZȈȈǭ )) 21 )) ȊȐȌțȘȈ țȊȈȟȈ ȚȈșȑȈ ȠȐȓȈ-ȕȐȌȝȍȝ șȈȌȝȖȘ ȉȘȈȝȔȈȕȑȈșȑȈ ȔȈȝȈȚȔȈȕȈȝ ȘȈȌȎȕȈȝ ȒȈȚȝȈȔ ȈȉȝțȌ ȌțȠȚȈ ȗȘȈȌȎȈ ȑȈȌ ȊȐȔȈȕȈ ȑȈȑȈț ȊȐȌțȘȈȝ țȊȈȟȈ - ǪȐȌțȘȈ șȒȈȏȈȓ; ȚȈșȑȈ - ȍȋȖ (ǨȕȋȐ); ȠȐȓȈ-ȕȐȌȝȍȝ - ȖȉȓȈȌȈȦȡȍȋȖ ȊșȍȔȐ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈȔȐ; șȈȌȝȖȝ - șȊȧȚȖȑ; ȉȘȈȝȔȈȕȑȈșȑȈ - ȏȈȡȐȚȕȐȒ ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒȖȑ ȒțȓȤȚțȘȣ; ȔȈȝȈȚȔȈȕȈȝ - ț ȊȍȓȐȒȖȑ ȌțȠȐ; ȘȈȌȎȕȈȝ - ȞȈȘȧ; ȒȈȚȝȈȔ - ȒȈȒ; ȈȉȝțȚ - ȔȖȋ ȗȖȧȊȐȚȤșȧ; ȌțȠȚȈ - ȗȓȖȝȖȑ; ȗȘȈȌȎȈ - șȣȕ; ȑȈȚ - Ȑȏ-ȏȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȊȐȔȈȕȈȝ - țȚȘȈȚȐȊ ȐȕȚȍȘȍș; ȑȈȑȈț - țȠȍȓ. ǶȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ ȔțȌȘȍȞț MȈȑȚȘȍȍ, ǪȐȌțȘȈ șȗȘȖșȐȓ: ǬȖȘȖȋȖȑ ȉȘȈȝȔȈȕ, ȞȈȘȤ ǨȕȋȈ șȓȈȊȐȓșȧ șȊȖȐȔ ȉȓȈȋȖȘȖȌșȚȊȖȔ. Ƕȕ ȖȉȓȈȌȈȓ ȊșȍȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ șȊȧȚȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȏȈȡȐȡȈȓ ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒțȦ ȒțȓȤȚțȘț. DzȈȒ Ȏȍ ȥȚȖȚ ȊȍȓȐȒȐȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȋ ȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ ȕȈ șȊȍȚ ȚȈȒȖȋȖ ȗȖȘȖȟȕȖȋȖ șȣȕȈ, ȒȈȒ ǪȍȕȈ, Ȑȏ-ȏȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ Ȗȕ țȚȘȈȚȐȓ ȊșȧȒȐȑ ȐȕȚȍȘȍș Ȓ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȔ ȌȍȓȈȔ Ȑ țȠȍȓ Ȑȏ ȌȊȖȘȞȈ? DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶȉȡȍȕȐȍ ș ȖȚȞȖȔ, ȔȈȚȍȘȤȦ, ȎȍȕȖȑ Ȑ ȌȍȚȤȔȐ, 409


410 ȗȖ ȐȌȍȍ, ȌȖȓȎȕȖ ȗȘȐȕȖșȐȚȤ șȍȔȍȑȕȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț șȟȈșȚȤȍ. ǵȖ ȗȘȐ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ ȖȚȍȞ, ȔȈȚȤ, ȎȍȕȈ ȐȓȐ ȘȍȉȍȕȖȒ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȕȈȠȐȔȐ ȊȘȈȋȈȔȐ. ǿȈȕȈȒȤȧ ǷȈȕȌȐȚ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȖȚȍȞ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȕȈȠȐȔ ȊȘȈȋȖȔ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȏȈȓȍȏ Ȋ ȌȖȓȋȐ, ȔȈȚȤ - ȍșȓȐ ȖȕȈ ȗȖȊȚȖȘȕȖ ȊȣȝȖȌȐȚ ȏȈȔțȎ, ȎȍȕȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȈȠȐȔ ȊȘȈȋȖȔ, ȍșȓȐ ȖȕȈ ȖȟȍȕȤ ȒȘȈșȐȊȈ, Ȉ șȣȕ - ȍșȓȐ Ȗȕ ȋȓțȗȍȞ Ȑ ȕȍȋȖȌȧȑ. DzȖȋȌȈ Ȋ ȌȖȔȍ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȘȈȋ, ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȚȈȔ Ȑ ȊȍșȚȐ șȍȔȍȑȕțȦ ȎȐȏȕȤ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖ. TȈȒȐȍ șȐȚțȈȞȐȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȌȈȓȍȒȖ ȕȍ ȘȍȌȒȖșȚȤ. ǷȖȥȚȖȔț, Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔȐ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔȐ, ȗȖ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȐ ȗȧȚȐȌȍșȧȚȐȓȍȚȕȍȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ ȔțȎȟȐȕȈ ȌȖȓȎȍȕ ȖșȚȈȊȐȚȤ șȍȔȤȦ, ȟȚȖȉȣ ȖșȚȈȚȖȒ șȊȖȐȝ Ȍȕȍȑ ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ ȗȖȐșȒȈȔ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. TǭDzǹT 22 ȒȐȔ ȊȈȔȝȖ ȊȍȕȈ țȌȌȐȠȑȈ ȉȘȈȝȔȈ-ȌȈȕȌȈȔ ȈȑțȑțȌȎȈȕ ȌȈȕȌȈ-ȊȘȈȚȈ-ȌȝȈȘȍ ȘȈȌȎȕȐ ȔțȕȈȑȖ ȌȝȈȘȔȈ-ȒȖȊȐȌȈȝ ȒȐȔ - ȗȖȟȍȔț; ȊȈ - ȚȈȒȎȍ; ȈȔȝȈȝ - ȋȘȍȝȐ; Ȋȍȕȍ - ȕȈ Ǫȍȕț; țȌȌȐȠȑȈ - ȊȐȌȧ; ȉȘȈȝȔȈ-ȌȈȕȌȈȔ - ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ȉȘȈȝȔȈȕȈ; ȈȑțȑțȌȎȈȕ - ȘȍȠȐȓȐ ȕȈȓȖȎȐȚȤ; ȌȈȕȌȈ-ȊȘȈȚȈ-ȌȝȈȘȍ - ȒȖȚȖȘȣȑ ȌȍȘȎȐȚ Ȋ ȘțȒȍ ȒȈȘȈȦȡȐȑ Ȏȍȏȓ; ȘȈȌȎȕȐ - ȕȈ ȞȈȘȧ; ȔțȕȈȑȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȌȝȈȘȔȈ-ȒȖȊȐȌȈȝ - ȏȕȈȦȡȐȍ Ȋșȍ ȗȘȐȕȞȐȗȣ ȘȍȓȐȋȐȐ. ǪȐȌțȘȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǷȖȟȍȔț ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȐȏȊȍșȚȕȣ Ȋșȍ ȗȘȐȕȞȐȗȣ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȘȍȠȐȓȐ ȗȘȖȒȓȧșȚȤ ȞȈȘȧ Ǫȍȕț, ȌȍȘȎȈȊȠȍȋȖ Ȋ ȘțȒȈȝ ȒȈȘȈȦȡȐȑ Ȏȍȏȓ, Ȑ ȗȖȌȊȍȘȋȕțȚȤ ȍȋȖ șȈȔȖȔț șțȘȖȊȖȔț ȕȈȒȈȏȈȕȐȦ [ȉȘȈȝȔȈ-ȠȈȗȍ]? DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶȉȣȟȕȖ șȟȐȚȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ȞȈȘȤ ȊȗȘȈȊȍ ȕȈȒȈȏȈȚȤ ȓȦȉȖȋȖ Ȑȏ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ, ȖȌȕȈȒȖ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȓțȟȈȍ șȈȔ ȞȈȘȤ ȉȣȓ ȕȈȒȈȏȈȕ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ. ǾȈȘȤ ǪȍȕȈ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȓ șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȖȟȍȕȤ ȚȧȎȒȐȑ ȋȘȍȝ, Ȉ ȐȕȈȟȍ ȗȖȟȍȔț ȔțȌȘȍȞȣ, șȈȔȣȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȓȦȌȐ, șȓȈȊȧȡȐȍșȧ șȊȖȍȑ ȚȍȘȗȐȔȖșȚȤȦ Ȑ Ȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȍ ȏȕȈȦȡȐȍ ȗȘȐȕȞȐȗȣ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȗȖȌȊȍȘȋȓȐ ȍȋȖ șȚȖȓȤ șțȘȖȊȖȔț ȕȈȒȈȏȈȕȐȦ? ȅȚȖ ȚȈȒȎȍ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋ ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȞȈȘȤ ȕȍ ȧȊȓȧȓșȧ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖȑ ȜȐȋțȘȖȑ. ǯȈ ȍȋȖ ȌȍȑșȚȊȐȧȔȐ ȕȈȉȓȦȌȈȓȐ ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȋ șȓțȟȈȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȔȖȋȓȐ șȊȍȘȋȕțȚȤ ȍȋȖ Ȑ ȌȈȎȍ ȓȐȠȐȚȤ ȎȐȏȕȐ, ȗȘȐȟȍȔ ȕȍ șȐȓȖȑ ȖȘțȎȐȧ, Ȉ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȈȕȚȘ ȉȘȈȝȔȈ-ȠȈȗȣ. ǩȘȈȝȔȈȕȣ Ȋ ȚȖȚ ȊȍȒ ȖȉȓȈȌȈȓȐ ȚȈȒȐȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ, ȟȚȖ ȖȌȕȖȋȖ Ȑȝ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ ȉȣȓȖ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ, ȟȚȖȉȣ ȟȍȓȖȊȍȒ țȔȍȘ. TǭDzǹT 23 ȕȈȊȈȌȝȑȍȑȈȝ ȗȘȈȌȎȈ-ȗȈȓȈȝ ȗȘȈȌȎȈȉȝȐȘ ȈȋȝȈȊȈȕ ȈȗȐ ȑȈȌ ȈșȈț ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȕȈȔ ȉȐȉȝȈȘȚȑ ȖȌȎȈȝ șȊȈ-ȚȍȌȎȈșȈ ȕȈ - ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ; ȈȊȈȌȝȑȍȑȈȝ - ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȌȊȍȘȋȈȚȤșȧ ȕȈȗȈȌȒȈȔ; ȗȘȈȌȎȈ-ȗȈȓȈȝ - ȞȈȘȤ; ȗȘȈȌȎȈȉȝȐȝ - șȖ șȚȖȘȖȕȣ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ; ȈȋȝȈȊȈȕ - ȗȖȋȘȧȏȠȐȑ Ȋ ȋȘȍȝȍ; ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; ȑȈȚ - ȗȖșȒȖȓȤȒț; ȈșȈț - Ȗȕ; 410


411 ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȕȈȔ - ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȞȈȘȍȑ; ȉȐȉȝȈȘȚȐ - ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ; ȖȌȎȈȝ - șȐȓȖȑ; șȊȈ-ȚȍȌȎȈșȈ - șȊȖȐȔ ȊȓȐȧȕȐȍȔ. ǷȖȌȌȈȕȕȣȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȖșțȎȌȈȚȤ ȞȈȘȧ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȐȔ ȒȈȎȍȚșȧ, ȉțȌȚȖ Ȗȕ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȚȧȎȒȐȍ ȋȘȍȝȐ, ȐȉȖ ȗȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊț ȞȈȘȤ ȕȍ ȐȔȍȍȚ șȍȉȍ ȘȈȊȕȣȝ Ȑ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȐȚ Ȋ ȥȚȖȔ Ȋșȍȝ ȗȘȖȟȐȝ ȗȘȈȊȐȚȍȓȍȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȞȈȘȧ ȗȖȟȐȚȈȓȐ ȕȈȔȍșȚȕȐȒȖȔ ǩȖȋȈ ȕȈ ȏȍȔȓȍ. ǹȈȔ ȚȐȚțȓ ȞȈȘȧ, ȕȈȘȈ-ȕȈȘȈȧȕȈ, țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȞȈȘȤ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǵȈȘȈȧȕȣ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ǷȖȥȚȖȔț, Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȈȊȐȓȈȔȐ ȥȚȐȒȍȚȈ, ȗȘȖșȚȣȍ ȓȦȌȐ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȖșȒȖȘȉȓȧȚȤ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ Ȑ ȞȈȘȍȑ-ȒȠȈȚȘȐȍȊ. ǬȈȎȍ ȍșȓȐ ȗȖșȚțȗȒȐ ȞȈȘȧ ȒȈȎțȚșȧ ȕȍȉȓȈȋȖȊȐȌȕȣȔȐ, ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȕȍ ȐȔȍȦȚ ȗȘȈȊȈ ȖșțȎȌȈȚȤ ȍȋȖ. ǵȖ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȓțȟȈȍ, ȒȈȒ Ȕȣ ȊȐȌȐȔ, ȕȈȘȈ-ȌȍȊȈȚȣ ȗȘȖȒȓȧȓȐ ȞȈȘȧ Ǫȍȕț. ȅȚȖ ȔȖȋȓȖ ȖȏȕȈȟȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȋȘȍȝȐ ȉȣȓȐ șȓȐȠȒȖȔ ȚȧȎȒȐȔȐ. TǭDzǹT 24 ȥȚȈȌ ȈȒȝȑȈȝȐ Ȕȍ ȉȘȈȝȔȈȕ șțȕȐȚȝȈȚȔȈȌȎȈ-ȟȍȠȚȐȚȈȔ ȠȘȈȌȌȈȌȝȈȕȈȑȈ ȉȝȈȒȚȈȑȈ ȚȊȈȔ ȗȈȘȈȊȈȘȈ-ȊȐȚȚȈȔȈȝ ȥȚȈȚ - ȖȉȖ ȊșȍȔ ȥȚȖȔ; ȈȒȝȑȈȝȐ - ȘȈșșȒȈȎȐ, ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ; Ȕȍ Ȕȕȍ; ȉȘȈȝȔȈȕ - Ȗ ȊȍȓȐȒȐȑ ȉȘȈȝȔȈȕ; șțȕȐȚȝȈ-ȈȚȔȈȌȎȈ - șȣȕȈ ǹțȕȐȚȝȐ, Ǫȍȕȣ; ȟȍȠȚȐȚȈȔ - ȌȍȓȈȝ; ȠȘȈȌȌȈȌȝȈȕȈȑȈ - ȖȉȓȈȌȈȦȡȍȔț ȊȍȘȖȑ; ȉȝȈȒȚȈȑȈ - ȚȊȖȍȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț; ȚȊȈȔ - Țȣ; ȗȈȘȈ-ȈȊȈȘȈ ȗȘȖȠȓȖȍ Ȑ ȉțȌțȡȍȍ; ȊȐȚ-ȚȈȔȈȝ - ȏȕȈȦȡȐȑ. ǪȐȌțȘȈ ȗȖȗȘȖșȐȓ MȈȑȚȘȍȦ: Ƕ ȉȘȈȝȔȈȕ, Țȍȉȍ ȐȏȊȍșȚȕȖ Ȋșȍ, ȟȚȖ șȓțȟȐȓȖșȤ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ, Ȑ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȗȘȖȐȏȖȑȌȍȚ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ. ǷȖȥȚȖȔț, ȗȘȖȠț Țȍȉȧ, ȗȖȊȍȌȈȑ Ȕȕȍ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ șȖȊȍȘȠȐȓ ȞȈȘȤ ǪȍȕȈ. ȇ Ȋșȍȑ ȌțȠȖȑ ȗȘȍȌȈȕ Țȍȉȍ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȝȖȟț țșȓȣȠȈȚȤ ȖȚ Țȍȉȧ Ȗȉ ȥȚȖȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǪȐȌțȘȈ șȟȐȚȈȓ MȈȑȚȘȍȦ șȊȖȐȔ ȌțȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȍȔ. ǻȟȍȕȐȒ ȏȈȌȈȍȚ ȌțȝȖȊȕȖȔț țȟȐȚȍȓȦ ȊȖȗȘȖșȣ, Ȑ țȟȐȚȍȓȤ ȊșȍȋȌȈ ȖȚȊȍȟȈȍȚ ȕȈ ȕȐȝ, ȍșȓȐ ȊȐȌȐȚ, ȟȚȖ țȟȍȕȐȒ șȗȘȈȠȐȊȈȍȚ șȖ șȔȐȘȍȕȐȍȔ Ȑ ȗȘȍȌȈȕ ȍȔț. ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ǿȈȒȘȈȊȈȘȚȐ TȝȈȒțȘ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ țȟȍȕȐȒ țȌȖșȚȈȐȊȈȍȚșȧ ȔȐȓȖșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǶȌȕȈȒȖ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ ȕȍ șȚȈȕȍȚ ȘȈșȒȘȣȊȈȚȤ ȚȈȑȕȣ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȑ ȕȈțȒȐ ȚȖȔț, ȒȖȔț ȕȍȌȖșȚȈȍȚ șȔȐȘȍȕȐȧ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȐ. DzȈȒ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ȟȚȖȉȣ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ ȗȍȘȍȌȈȓ țȟȍȕȐȒț ȌțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ, ȚȖȚ ȌȖȓȎȍȕ ȖȉȓȈȌȈȚȤ șȔȐȘȍȕȐȍȔ, ȏȈȌȈȊȈȚȤ ȌțȝȖȊȕȖȔț țȟȐȚȍȓȦ ȊȖȗȘȖșȣ Ȑ șȓțȎȐȚȤ ȍȔț. TǭDzǹT 25 ǵȈȈJȈǫMȈțȌȍǸȊTȈȈǹTȈȐǹMȈȘȈȝǻTȈȈ ȉ]±ȊȈȐȌȐ"62"Ȉ" )) 25 )) ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȈȕȋȖ 'ȠȊȈȔȍȌȝȈȔ ȘȈȌȎȈȘȠȐȘ ȈȌȎȈȝȈȘȈ ȔȈȝȈ-ȒȘȈȚțȔ ȕȈȌȎȈȋȔțȘ ȌȍȊȈȚȈș ȚȈșȔȐȕȕ ȈȝțȚȈ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȉȝȐȝ 411


412 ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - MȈȑȚȘȍȧ ȖȚȊȍȚȐȓ; ȈȕȋȈȝ - ȞȈȘȤ ǨȕȋȈ; ȈȠȊȈȔȍȌȝȈȔ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȈȠȊȈȔȍȌȝȈ; ȘȈȌȎȈ-ȘȠȐȝ - șȊȧȚȖȑ ȞȈȘȤ; ȈȌȎȈȝȈȘȈ - șȖȊȍȘȠȐȓ; ȔȈȝȈ-ȒȘȈȚțȔ - ȊȍȓȐȒȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȕȈ - ȕȍ; ȈȌȎȈȋȔțȝ - ȧȊȐȓȐșȤ; ȌȍȊȈȚȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȚȈșȔȐȕ - ȕȈ ȥȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȈȝțȚȈȝ - ȗȘȐȋȓȈȠȍȕȕȣȍ; ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȉȝȐȝ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ, ȊȓȈȌȍȦȡȐȔȐ ȐșȒțșșȚȊȖȔ șȖȊȍȘȠȍȕȐȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ. ȀȘȐ MȈȑȚȘȍȧ ȖȚȊȍȚȐȓ: ǬȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ, ȖȌȕȈȎȌȣ ȊȍȓȐȒȐȑ ȞȈȘȤ ǨȕȋȈ ȏȈȌțȔȈȓ șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȊȍȓȐȒȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȍ ȈȠȊȈȔȍȌȝȈ. Ǫșȍ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȊȠȐȍ ȕȈ ȕȍȔ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȏȕȈȓȐ, ȒȈȒ ȊȣȏȣȊȈȚȤ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȕȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ Ȑȝ șȚȈȘȈȕȐȧ, ȕȐ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȕȍ ȧȊȐȓșȧ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ Ȑ ȕȍ ȗȘȐȕȧȓ Ȋ ȕȍȔ țȟȈșȚȐȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǪȍȌȐȟȍșȒȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȕȍȓȤ��ȧ șȟȐȚȈȚȤ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȘȐȚțȈȓȖȔ. Ǫ ȕȍȔ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȗȘȐȕȐȔȈȓȐ țȟȈșȚȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, Ȑ ȗȘȐȕȍșȍȕȕȖȍ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȎȐȊȖȚȕȖȍ ȖȉȘȍȚȈȓȖ ȕȖȊțȦ ȎȐȏȕȤ. Ǫ ȊȍȒ DzȈȓȐ ȕȍ ȖșȚȈȓȖșȤ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, șȗȖșȖȉȕȣȝ ȊȣȏȊȈȚȤ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȌȈȚȤ ȎȐȊȖȚȕȖȔț ȕȖȊȖȍ ȚȍȓȖ. Ǫ ȉȣȓȣȍ ȊȘȍȔȍȕȈ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȏȕȈȓȐ, ȒȈȒ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȖȐȏȕȖșȐȚȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ, Ȑ ȔȖȋȓȐ ȗȘȖȌȍȔȖȕșȚȘȐȘȖȊȈȚȤ Ȑȝ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț șȍȑȟȈș ȚȈȒȐȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ ȕȍ ȖșȚȈȓȖșȤ, ȗȖȌȖȉȕȣȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȏȈȗȘȍȡȍȕȣ. ǯȈȒȓȈȕȐȍ ȒȖȕȧ ȕȈȏȣȊȈȓȖșȤ ȈȠȊȈȔȍȌȝȖȑ. ǰȕȖȋȌȈ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȗȘȐȕȖșȐȓȐ ȒȖȘȖȊț (ȋȈȊȈȓȈȔȉȝȈ), ȕȖ ȕȍ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȚȍȔ șȢȍșȚȤ ȍȍ, Ȉ ȟȚȖȉȣ ȌȈȚȤ ȍȑ ȕȖȊțȦ ȎȐȏȕȤ Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȗȘȖȌȍȔȖȕșȚȘȐȘȖȊȈȚȤ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ ȔȈȕȚȘȣ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ ȊȍȒ DzȈȓȐ ȔȖȎȕȖ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȖȌȕț ȧȋȤȦ - șȈȕȒȐȘȚȈȕȈ-ȧȋȤȦ, ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȊȚȖȘȧȧ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ. TǭDzǹT 26 ȚȈȔ țȟțȘ ȊȐșȔȐȚȈș ȚȈȚȘȈ ȑȈȌȎȈȔȈȕȈȔ ȈȚȝȈȘȚȊȐȌȎȈȝ ȝȈȊȐȔȠȐ ȝțȑȈȔȈȕȈȕȐ ȕȈ Țȍ ȋȘȝȕȈȕȚȐ ȌȍȊȈȚȈȝ ȚȈȔ - ȞȈȘȦ Ǩȕȋȍ; țȟțȝ - șȖȖȉȡȐȓȐ; ȊȐșȔȐȚȈȝ - țȌȐȊȓȍȕȕȣȍ; ȚȈȚȘȈ - ȚȈȔ; ȑȈȌȎȈȔȈȕȈȔ - țșȚȘȖȐȊȠȍȔț ȥȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȈȚȝȈ - ȏȈȚȍȔ; ȘȚȊȐȌȎȈȝ - ȎȘȍȞȣ; ȝȈȊȐȔȠȐ - ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȍ ȚȖȗȓȍȕȖȋȖ ȔȈșȓȈ; ȝțȑȈȔȈȕȈȕȐ - ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȕȖȍ; ȕȈ - ȕȍ; Țȍ - ȖȕȐ; ȋȘȝȕȈȕȚȐ - ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ; ȌȍȊȈȚȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȐ. ǮȘȍȞȣ, ȗȘȐȕȐȔȈȊȠȐȍ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ, șȖȖȉȡȐȓȐ ȞȈȘȦ Ǩȕȋȍ: Ƕ ȞȈȘȤ, șȖȊȍȘȠȈȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, Ȕȣ, ȒȈȒ ȗȖȓȖȎȍȕȖ, ȊȖȏȓȐȓȐ ȕȈ ȖȋȖȕȤ ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ, ȖȌȕȈȒȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȕȍ ȗȖȎȍȓȈȓȐ ȗȘȐȕȧȚȤ ȕȈȠȍ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȍ. TǭDzǹT 27 ȘȈȌȎȈȕ ȝȈȊȐȔȠȑ ȈȌțȠȚȈȕȐ ȠȘȈȌȌȝȈȑȈșȈȌȐȚȈȕȐ Țȍ ȟȝȈȕȌȈȔșȑ ȈȑȈȚȈ-ȑȈȔȈȕȐ ȑȖȌȎȐȚȈȕȐ ȌȝȘȚȈ-ȊȘȈȚȈȐȝ 412


413 ȘȈȌȎȈȕ - Ȗ ȞȈȘȤ; ȝȈȊȐȔȠȐ - ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȍ ȌȈȘȣ; ȈȌțȠȚȈȕȐ - ȕȍȖșȒȊȍȘȕȍȕȕȣȍ; ȠȘȈȌȌȝȈȑȈ - ș ȊȍȓȐȒȖȑ ȊȍȘȖȑ Ȑ ȚȡȈȕȐȍȔ; ȈșȈȌȐȚȈȕȐ - șȖȉȘȈȕȕȣȍ; Țȍ - ȚȊȖȐ; ȟȝȈȕȌȈȔșȐ - ȔȈȕȚȘȣ; ȈȑȈȚȈ-ȑȈȔȈȕȐ - ȉȍȏțȒȖȘȐȏȕȍȕȕȖ; ȑȖȌȎȐȚȈȕȐ - ȌȖȓȎȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ șȖȊȍȘȠȈȍȔȣȍ; ȌȝȘȚȈ-ȊȘȈȚȈȐȝ - ȒȊȈȓȐȜȐȞȐȘȖȊȈȕȕȣȔȐ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ. Ƕ ȞȈȘȤ, ȕȈȔ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ Țȣ ș ȊȍȓȐȒȖȑ ȊȍȘȖȑ Ȑ ȚȡȈȕȐȍȔ ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȓ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ Ȍȓȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȐșȗȖȘȚȐȊ Ȑ ȕȍ ȖșȒȊȍȘȕȐȊ. Ǩ Ȕȣ șȖ șȊȖȍȑ șȚȖȘȖȕȣ ȉȍȏțȒȖȘȐȏȕȍȕȕȖ ȐșȗȖȓȕȐȓȐ Ȋșȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȋȐȔȕȣ, ȐȉȖ Ȋșȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ Ȑ ȎȘȍȞȣ, ȗȘȐșțȚșȚȊțȦȡȐȍ ȏȌȍșȤ, ȌȖșȒȖȕȈȓȤȕȖ ȏȕȈȦȚ șȊȖȍ ȌȍȓȖ Ȑ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȖȉȘȧȌȣ ȗȖ ȊșȍȔ ȗȘȈȊȐȓȈȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȘȖȐȏȕȖșȧ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ, ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȘȈșșȚȈȊȓȧȚȤ țȌȈȘȍȕȐȧ Ȑ ȊȣȌȍȘȎȐȊȈȚȤ ȗȘȈȊȐȓȤȕțȦ ȐȕȚȖȕȈȞȐȦ, ȟȚȖ șȈȔȖ ȗȖ șȍȉȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȈțȒȖȑ. ǷȘȈȊȐȓȤȕȖȍ ȗȘȖȐȏȕȖȠȍȕȐȍ șȈȕșȒȘȐȚșȒȐȝ șȓȖȊ, ȖȉȘȈȏțȦȡȐȝ ȔȈȕȚȘț, - ȏȈȓȖȋ ȍȍ ȌȍȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ. ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȝȊȈșȚȈȚȤșȧ ȐȌȍȈȓȤȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ șȈȕșȒȘȐȚȈ, Ȓ ȚȖȔț Ȏȍ ȖȕȐ ȕȍȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȟȐșȚȖȗȓȖȚȕȣ Ȋ șȊȖȍȑ ȗȖȊșȍȌȕȍȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȍ ȔȈȕȚȘȣ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȚȖ Ȏȍ ȉȓȈȋȖ, ȟȚȖ Ȑ șȖȊȍȘȠȍȕȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ. ǹȐȓȈ ȥȚȖȑ ȔȈȕȚȘȣ șȚȖȓȤ ȊȍȓȐȒȈ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȖȠȐȉȒȐ Ȋ ȗȘȖȐȏȕȖȠȍȕȐȐ ȕȍ țȔȈȓȧȦȚ ȍȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ, Ȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȗȖȊȚȖȘȧȦȡȐȑ ȍȍ, Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȎȍȓȈȍȔȣȑ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ. TǭDzǹT 28 ȕȈ ȊȐȌȈȔȍȝȈ ȌȍȊȈȕȈȔ ȝȍȓȈȕȈȔ ȊȈȑȈȔ ȈȕȊ ȈȗȐ ȑȈȕ ȕȈ ȋȘȝȕȈȕȚȐ ȉȝȈȋȈȕ șȊȈȕ ȑȍ ȌȍȊȈȝ ȒȈȘȔȈ-șȈȒȠȐȕȈȝ ȕȈ - ȕȍ; ȊȐȌȈȔȈ - ȔȖȎȍȔ ȕȈȑȚȐ; ȐȝȈ - Ȋ șȊȧȏȐ ș ȥȚȐȔ; ȌȍȊȈȕȈȔ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȝȍȓȈȕȈȔ - ȗȘȍȕȍȉȘȍȎȍȕȐȧ, ȕȍțȊȈȎȍȕȐȧ; ȊȈȑȈȔ - Ȕȣ; Ȉȕț - ȔȈȓȍȑȠȍȋȖ; ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; ȑȈȚ - Ȑȏ-ȏȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȕȈ - ȕȍ; ȋȘȝȕȈȕȚȐ - ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ; ȉȝȈȋȈȕ - ȌȖȓȐ; șȊȈȕ - șȊȖȍȑ; ȑȍ - ȒȖȚȖȘȣȍ; ȌȍȊȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȒȈȘȔȈ-șȈȒȠȐȕȈȝ - ȕȈȉȓȦȌȈȦȡȐȍ ȏȈ ȝȖȌȖȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. Ƕ ȞȈȘȤ, Ȕȣ ȕȍ șȌȍȓȈȓȐ ȕȐȟȍȋȖ ȚȈȒȖȋȖ, ȟȚȖ ȔȖȋȓȖ ȉȣ ȉȣȚȤ ȊȖșȗȘȐȕȧȚȖ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ ȒȈȒ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ ȐȓȐ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȕȍțȊȈȎȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ Ȓ ȕȐȔ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȕȈȉȓȦȌȈȦȡȐȍ ȏȈ ȝȖȌȖȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȕȍ ȗȘȐȕȧȓȐ ȕȈȠȐȝ ȎȍȘȚȊ. ǵȈȔ ȕȍȐȏȊȍșȚȕȖ, ȗȖȟȍȔț ȥȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȎȘȍȞȣ ȕȍȉȘȍȎȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȦȚ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȕȍ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȗȘȐȕȍșȍȕȖ ȐȔ Ȋ ȎȍȘȚȊț. Ǫ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ ȚȈȒȎȍ ȔȖȎȕȖ șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ șȍȊȈ-ȈȗȈȘȈȌȝȐ, ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ ǩȖȎȍșȚȊ. TȍȔ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ ǸȈȌȝȐ Ȑ DzȘȐȠȕȣ Ȋ ȝȘȈȔȍ, șȓȍȌțȍȚ ȐȏȉȍȋȈȚȤ ȗȖȌȖȉȕȣȝ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ, șȗȐșȖȒ ȒȖȚȖȘȣȝ ȗȘȐȊȖȌȐȚșȧ Ȋ "ǵȍȒȚȈȘȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȐ". DzȖȋȌȈ Ȕȣ Ȍȓȧ ȊȐȌȈ ȗȖȒȓȖȕȧȍȔșȧ ǩȖȎȍșȚ413


414 ȊȈȔ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȕȍ șȚȈȘȈȍȔșȧ ȐȏȉȍȋȈȚȤ șȍȊȈ-ȈȗȈȘȈȌȝ, ǸȈȌȝȈ Ȑ DzȘȐȠȕȈ ȕȍ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȌȈȘȖȊ, ȐȉȖ Țȍȝ, ȒȚȖ ȚȈȒ ȖȉȘȈȡȈȍȚșȧ ș ǩȖȎȍșȚȊȈȔȐ, ȕȍȓȤȏȧ ȕȈȏȊȈȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȊȣȌțȔȣȊȈȚȤ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȔȍȚȖȌȖȊ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ ǩȖȎȍșȚȊȈȔ; ȕȈȗȘȖȚȐȊ, ȖȕȐ ȌȖȓȎȕȣ șȚȘȖȋȖ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȚȤșȧ Ȋșȍȝ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ ȟȐșȚȖȚȣ, ȚȖȋȌȈ Ȑȝ șȓțȎȍȕȐȍ ȉțȌȍȚ ȗȘȐȕȧȚȖ ǫȖșȗȖȌȖȔ. TǭDzǹT 29 TȈTǷȈ[ȥț& ǪDZȈǹȈ*JȈ¬ȈȞ& ǹȈȌǹDZȈȈ&ǹTȈȌǵȈțjDZȈȈ )) 29 )) ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȈȕȋȖ ȌȊȐȌȎȈ-ȊȈȟȈȝ ȠȘțȚȊȈ ȑȈȌȎȈȔȈȕȈȝ șțȌțȘȔȈȕȈȝ ȚȈȚ ȗȘȈȠȚțȔ ȊȑȈșȘȌȎȈȌ ȊȈȟȈȔ șȈȌȈșȑȈȔș ȚȈȌ-ȈȕțȌȎȕȈȑȈ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȖȚȊȍȚȐȓ; ȈȕȋȈȝ ȞȈȘȤ ǨȕȋȈ; ȌȊȐȌȎȈ-ȊȈȟȈȝ - șȓȖȊȈ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ; ȠȘțȚȊȈ - ȊȣșȓțȠȈȊ; ȑȈȌȎȈȔȈȕȈȝ - șȖȊȍȘȠȈȦȡȐȑ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; șțȌțȘȔȈȕȈȝ - șȐȓȤȕȖ țȌȘțȟȍȕȕȣȑ; ȚȈȚ - Ȑȏ-ȏȈ ȥȚȖȋȖ; ȗȘȈȠȚțȔ - ȟȚȖȉȣ șȗȘȖșȐȚȤ; ȊȑȈșȘȌȎȈȚ ȊȈȟȈȔ - ȏȈȋȖȊȖȘȐȓ; șȈȌȈșȑȈȕ - ȖȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ ȎȘȍȞȈȔ; ȚȈȚ - Ȑȝ; ȈȕțȌȎȕȈȑȈ - ȗȖȓțȟȐȊ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ. MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ șȊȖȑ ȘȈșșȒȈȏ: ǻșȓȣȠȈȊ șȓȖȊȈ ȎȘȍȞȖȊ, ȞȈȘȤ ǨȕȋȈ șȐȓȤȕȖ ȖȗȍȟȈȓȐȓșȧ. ǰșȗȘȖșȐȊ ț ȕȐȝ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ, Ȗȕ ȕȈȘțȠȐȓ ȖȉȍȚ ȔȖȓȟȈȕȐȧ Ȑ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ ș ȊȖȗȘȖșȖȔ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȘȍȞȈȔ, ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȊȠȐȔ ȕȈ ȔȍșȚȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. TǭDzǹT 30 ȕȈȋȈȟȟȝȈȕȚȑ ȈȝțȚȈ ȌȍȊȈ ȕȈ ȋȘȝȕȈȕȚȐ ȋȘȈȝȈȕ ȐȝȈ șȈȌȈșȈș-ȗȈȚȈȑȖ ȉȘțȚȈ ȒȐȔ ȈȊȈȌȑȈȔ ȔȈȑȈ ȒȘȚȈȔ ȕȈ - ȕȍ; ȈȋȈȟȟȝȈȕȚȐ - ȗȘȐȝȖȌȧȚ; ȈȝțȚȈȝ - ȗȘȐȋȓȈȠȍȕȕȣȍ; ȌȍȊȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȕȈ - ȕȍ; ȋȘȝȕȈȕȚȐ - ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ; ȋȘȈȝȈȕ - ȌȖȓȐ; ȐȝȈ - ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȌȈȘȖȊ; șȈȌȈșȈȝ-ȗȈȚȈȑȈȝ - ȔȖȐ ȌȖȘȖȋȐȍ ȎȘȍȞȣ; ȉȘțȚȈ - ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, șȒȈȎȐȚȍ Ȕȕȍ; ȒȐȔ - ȒȈȒȖȍ; ȈȊȈȌȑȈȔ - ȗȘȍȋȘȍȠȍȕȐȍ; ȔȈȑȈ - ȔȕȖȑ; ȒȘȚȈȔ - ȉȣȓȖ șȖȊȍȘȠȍȕȖ. ǶȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ ȎȘȍȞȈȔ, ȞȈȘȤ ǨȕȋȈ șȒȈȏȈȓ: ǬȖȘȖȋȐȍ ȎȘȍȞȣ, ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȖȚȊȍȚȤȚȍ Ȕȕȍ, ȒȈȒȖȍ ȗȘȍȋȘȍȠȍȕȐȍ ȧ șȖȊȍȘȠȐȓ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȗȘȐȋȓȈȠȍȕȐȍ, ȕȐ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȕȍ ȏȈȝȖȚȍȓ țȟȈșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ Ȑ ȕȍ ȗȘȐȕȧȓ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȕȣȍ ȍȔț ȌȈȘȣ. TǭDzǹT 31 ǨǹTDZȈȍȒ&- ǷȈ[ȈȦ-ǵȈMȈȋȈ& DZȈȐȌȝȍȌ*Ȓ( TȊMȈǷȈ[JȈ" )) 31 )) șȈȌȈșȈș-ȗȈȚȈȑȈ țȟțȝ ȕȈȘȈ-ȌȍȊȍȝȈ ȉȝȈȊȈȚȖ ȕȈȋȝȈȔ ȚȈȊȈȕ ȔȈȕȈȒ șȚȝȐȚȈȔ ȈșȚȑ ȥȒȈȔ ȗȘȈȒȚȈȕȈȔ ȈȋȝȈȔ ȑȈȌ ȐȝȍȌȘȒ ȚȊȈȔ ȈȗȘȈȌȎȈȝ șȈȌȈșȈȝ-ȗȈȚȈȑȈȝ țȟțȝ - ȋȓȈȊȕȣȍ ȎȘȍȞȣ șȒȈȏȈȓȐ; ȕȈȘȈ-ȌȍȊȈ - Ȗ ȞȈȘȤ; ȐȝȈ - Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ; ȉȝȈȊȈȚȈȝ - ț Țȍȉȧ; ȕȈ - ȕȍȚ; ȈȋȝȈȔ 414


415 ȋȘȍȝȈ; ȚȈȊȈȚ ȔȈȕȈȒ - ȕȐ ȔȈȓȍȑȠȍȋȖ; șȚȝȐȚȈȔ - ȕȈȝȖȌȧȡȐȑșȧ; ȈșȚȐ - ȍșȚȤ; ȥȒȈȔ - ȖȌȐȕ; ȗȘȈȒȚȈȕȈȔ - Ȋ ȗȘȖȠȓȖȑ ȎȐȏȕȐ; ȈȋȝȈȔ ȋȘȍȝ; ȑȈȚ - Ȑȏ-ȏȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȐȝȈ - Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ; ȐȌȘȒ - ȚȈȒȖȑ; ȚȊȈȔ - Țȣ; ȈȗȘȈȌȎȈȝ - ȉȍȏ șȣȕȈ. ǮȘȍȞȣ, ȗȘȖȊȖȌȐȊȠȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȖȚȊȍȚȐȓȐ: Ƕ ȞȈȘȤ, Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ Țȣ ȌȈȎȍ Ȋ Ȕȣșȓȧȝ ȕȍ șȖȊȍȘȠȐȓ ȕȐ ȖȌȕȖȋȖ ȕȍȉȓȈȋȖȊȐȌȕȖȋȖ ȗȖșȚțȗȒȈ Ȑ ȕȐ Ȋ ȟȍȔ ȕȍ ȗȘȖȊȐȕȐȓșȧ. ǵȖ ȕȈȔ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȑ ȎȐȏȕȐ Țȣ șȖȋȘȍȠȐȓ, ȗȖȥȚȖȔț, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ Ȋșȍ ȚȊȖȐ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ, ț Țȍȉȧ ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ ȕȍȚ șȣȕȖȊȍȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: dzȦȌȐ ȎȍȕȧȚșȧ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ ȕȈ șȊȍȚ șȣȕȈ, ȐȉȖ ȚȖȓȤȒȖ șȣȕ șȗȖșȖȉȍȕ ȊȣȏȊȖȓȐȚȤ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ Ȑ ȗȘȍȌȒȖȊ Ȑȏ ȈȌȈ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȑ Țȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȗȈșȚȤ. ǵȍȌȈȘȖȔ ǿȈȕȈȒȤȧ ǷȈȕȌȐȚ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȗțȚȘȈ-ȝȐȕȈȔ ȋȘȝȈȔ ȠțȕȑȈȔ - "ǹȍȔȍȑȕȈȧ ȎȐȏȕȤ ȉȍȏ șȣȕȈ ȗțșȚȈ Ȑ ȉȍșșȔȣșȓȍȕȕȈ". ǾȈȘȤ ǨȕȋȈ ȉȣȓ ȖȟȍȕȤ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȔ, ȕȖ Ȑȏ-ȏȈ ȋȘȍȝȖȊ, șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȝ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȑ ȎȐȏȕȐ, ț ȕȍȋȖ ȕȍ ȉȣȓȖ șȣȕȈ. ǶȚșȦȌȈ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ț ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȕȍȚ ȕȈșȓȍȌȕȐȒȈ, ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȚȖȔț ȍȋȖ ȗȘȖȠȓȣȍ ȋȘȍȝȐ. TǭDzǹT 32 ȚȈȚȝȈ șȈȌȝȈȑȈ ȉȝȈȌȘȈȔ Țȍ ȈȚȔȈȕȈȔ șțȗȘȈȌȎȈȔ ȕȘȗȈ ȐȠȚȈș Țȍ ȗțȚȘȈ-ȒȈȔȈșȑȈ ȗțȚȘȈȔ ȌȈșȑȈȚȐ ȑȈȌȎȕȈ-ȉȝțȒ ȚȈȚȝȈ - ȗȖȚȖȔț; șȈȌȝȈȑȈ - șȖȊȍȘȠȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȟȚȖȉȣ ȖȉȘȍșȚȐ; ȉȝȈȌȘȈȔ - șȟȈșȚȤȍ; Țȍ - Țȍȉȍ; ȈȚȔȈȕȈȔ - ȚȊȖȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȑ; șț-ȗȘȈȌȎȈȔ - ȌȖșȚȖȑȕȣȑ șȣȕ; ȕȘȗȈ - Ȗ ȞȈȘȤ; ȐȠȚȈȝ - ȒȖȚȖȘȖȔț ȗȖȒȓȖȕȧȍȠȤșȧ; Țȍ - Țȣ; ȗțȚȘȈ-ȒȈȔȈșȑȈ - ȎȍȓȈȧ ȐȔȍȚȤ șȣȕȈ; ȗțȚȘȈȔ - șȣȕȈ; ȌȈșȑȈȚȐ - Ƕȕ ȌȈșȚ; ȑȈȌȎȕȈ-ȉȝțȒ - ǫȖșȗȖȌȤ, ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȐȑșȧ ȗȓȖȌȈȔȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. Ƕ ȞȈȘȤ, Ȕȣ ȎȍȓȈȍȔ Țȍȉȍ șȟȈșȚȤȧ Ȑ țȌȈȟȐ. ǹȍȑȟȈș ț Țȍȉȧ ȕȍȚ șȣȕȈ, ȕȖ, ȍșȓȐ Țȣ ȖȉȘȈȚȐȠȤșȧ ș ȔȖȓȤȉȖȑ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȗȖȗȘȖșȐȠȤ ǭȋȖ ȌȈȘȖȊȈȚȤ Țȍȉȍ șȣȕȈ Ȑ șȖȊȍȘȠȐȠȤ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȍȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȐȑșȧ ȗȓȖȌȈȔȐ Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ, ȐșȗȖȓȕȐȚ ȚȊȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ. TǭDzǹT 33 ȚȈȚȝȈ șȊȈ-ȉȝȈȋȈȌȝȍȑȈȕȐ ȋȘȈȝȐȠȑȈȕȚȐ ȌȐȊȈțȒȈșȈȝ ȑȈȌ ȑȈȌȎȕȈ-ȗțȘțȠȈȝ șȈȒȠȈȌ ȈȗȈȚȑȈȑȈ ȝȈȘȐȘ ȊȘȚȈȝ ȚȈȚȝȈ - ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ; șȊȈ-ȉȝȈȋȈ-ȌȝȍȑȈȕȐ - șȊȖȦ ȌȖȓȦ Ȋ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ; ȋȘȈȝȐȠȑȈȕȚȐ - ȗȘȐȔțȚ; ȌȐȊȈ-ȖȒȈșȈȝ - Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȑȈȚ - ȗȖșȒȖȓȤȒț; ȑȈȌȎȕȈ-ȗțȘțȠȈȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȗȓȖȌȈȔȐ Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ; șȈȒȠȈȚ - ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ; ȈȗȈȚȑȈȑȈ - ȟȚȖȉȣ ȌȈȚȤ șȣȕȈ; ȝȈȘȐȝ - ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȊȘȚȈȝ - ȗȘȐȋȓȈȠȍȕȕȣȑ. DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ǽȈȘȐ, ȘȈȌȐ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ȒȖȚȖȘȖȋȖ șȖȊȍȘȠȈ415


416 ȦȚșȧ Ȋșȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȧȊȐȚșȧ ȕȈ ȚȊȖȑ ȏȖȊ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ȚȊȖȦ ȗȘȖșȤȉț Ȗ șȣȕȍ, Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȘȐȌțȚ ȊȔȍșȚȍ ș ǵȐȔ Ȑ ȗȘȐȔțȚ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȕȣȍ ȐȔ ȎȍȘȚȊȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: dzȦȉȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ șȖȊȍȘȠȈȍȚșȧ Ȍȓȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȗȓȖȌȈȔȐ Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ. DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț șȖȋȓȈȠȈȍȚșȧ ȗȖșȍȚȐȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȕȍ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȤ ȏȈ șȊȖȐȔ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ. ǶȕȐ ȗȖȧȊȓȧȦȚșȧ ȊȔȍșȚȍ ș ǵȐȔ Ȑ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȣȍ ȐȔ ȌȈȘȣ. ǶȚșȦȌȈ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, Ȉ ȕȍ ȘȈȌȐ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. TǭDzǹT 34 ȚȈȔș ȚȈȕ ȒȈȔȈȕ ȝȈȘȐȘ ȌȈȌȑȈȌ ȑȈȕ ȑȈȕ ȒȈȔȈȑȈȚȍ ȌȎȈȕȈȝ ȈȘȈȌȝȐȚȖ ȑȈȚȝȈȐȊȈȐȠȈ ȚȈȚȝȈ ȗțȔșȈȔ ȗȝȈȓȖȌȈȑȈȝ ȚȈȕ ȚȈȕ - ȚȖ; ȒȈȔȈȕ - ȎȍȓȈȍȔȖȍ; ȝȈȘȐȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ǽȈȘȐ; ȌȈȌȑȈȚ - ȌȈșȚ; ȑȈȕ ȑȈȕ - ȟȚȖ ȉȣ ȕȐ; ȒȈȔȈȑȈȚȍ - ȎȍȓȈȓ; ȌȎȈȕȈȝ ȟȍȓȖȊȍȒ; ȈȘȈȌȝȐȚȈȝ - ȒȖȚȖȘȖȔț ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ; ȑȈȚȝȈ - ȒȈȒ; ȥȊȈ ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ; ȥȠȈȝ - ǫȖșȗȖȌȤ; ȚȈȚȝȈ - ȈȕȈȓȖȋȐȟȕȖ; ȗțȔșȈȔ - ȓȦȌȍȑ; ȗȝȈȓȈ-țȌȈȑȈȝ - ȘȍȏțȓȤȚȈȚ. TȖȚ, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ [Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȐȕȞȐȗȈȔȐ ȒȈȘȔȈ-ȒȈȕȌȣ], ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȗȖȓțȟȐȚ Ȋșȍ, Ȗ ȟȍȔ ȗȘȖșȐȚ ǫȖșȗȖȌȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋ��Țȍ" ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ ȎȍȓȈȕȐȧ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ǭȔț. ǪșȍȔ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ, ȕȈȝȖȌȧȡȐȔșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȗȖȓȕțȦ șȊȖȉȖȌț ȌȍȑșȚȊȐȑ. ǶȌȕȈȒȖ ǹȊȖȍȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț Ƕȕ ȋȖȊȖȘȐȚ: "ǿȍȔ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȗȖȌȖȉȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȓțȟȠȍ ȗȘȍȌȈȑșȧ Mȕȍ, Ȑ ȇ ǹȈȔ ȗȖȏȈȉȖȟțșȤ Ȗ Țȍȉȍ". TȈȒȖȊȖ ȘȈȏȓȐȟȐȍ ȔȍȎȌț ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ Ȑ ȒȈȘȔȐ. DzȈȘȔȐ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȗȓȖȌȈȔȐ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ, ȕȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȗȖșȓțȠȕȣȑ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊțȍȚșȧ Ȋ șȓțȎȍȕȐȐ ǭȔț, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. DzȓȦȟȍȊȣȔ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȓȖȊȖ ȒȈȔȈȕ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "șȚȘȍȔȓȍȕȐȍ Ȓ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧȔ". ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȗȖȌȖȉȕȣȝ șȚȘȍȔȓȍȕȐȑ. Ƕȕ - ȈȕȑȈȉȝȐȓȈȠȐȚȈ-ȠțȕȑȈ, ȚȖ ȍșȚȤ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐȒȈȒȐȝ ȎȍȓȈȕȐȑ, șȊȧȏȈȕȕȣȝ ș țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍȔ ȟțȊșȚȊ. ǭȋȖ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȑ ȞȍȓȤȦ ȧȊȓȧȍȚșȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȟțȊșȚȊ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ ȥȚȖȔ ȘȈȏȕȐȞȈ ȔȍȎȌț ȒȈȘȔȐ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. TǭDzǹT 35 ȐȚȐ ȊȑȈȊȈșȐȚȈ ȊȐȗȘȈș ȚȈșȑȈ ȘȈȌȎȕȈȝ ȗȘȈȌȎȈȚȈȑȍ ȗțȘȖȌȈȠȈȔ ȕȐȘȈȊȈȗȈȕ ȠȐȗȐ-ȊȐȠȚȈȑȈ ȊȐȠȕȈȊȍ ȐȚȐ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȊȑȈȊȈșȐȚȈȝ - ȘȍȠȐȊ; ȊȐȗȘȈȝ - ȉȘȈȝȔȈȕȣ; 416


417 ȚȈșȑȈ - ȍȋȖ; ȘȈȌȎȕȈȝ - ȞȈȘȧ; ȗȘȈȌȎȈȚȈȑȍ - ȟȚȖȉȣ ȘȖȌȐȓșȧ șȣȕ; ȗțȘȖȌȈȠȈȔ - Ȋșȍ, ȟȚȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ Ȍȓȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȕȐȘȈȊȈȗȈȕ - ȗȘȍȌȓȖȎȐȓȐ; ȠȐȗȐ-ȊȐȠȚȈȑȈ - ǫȖșȗȖȌț, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȍȔț Ȋ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȔ Ȗȋȕȍ; ȊȐȠȕȈȊȍ - ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. Ǭȓȧ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ț ȞȈȘȧ ǨȕȋȐ ȘȖȌȐȓșȧ șȣȕ, ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȘȍȠȐȓȐ ȗȘȐȕȍșȚȐ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȍ ȌȈȘȣ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰȕȖȋȌȈ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ ȎȘȍȞȣ ȗȘȐȕȖșȐȓȐ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȎȐȊȖȚȕȣȝ, ȕȖ ȕȍ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȉȐȚȤ Ȑȝ, Ȉ ȟȚȖȉȣ ȌȈȚȤ ȐȔ ȕȖȊțȦ ȎȐȏȕȤ. ǾȍȓȤ ȥȚȐȝ ȖȉȘȧȌȖȊ șȖșȚȖȧȓȈ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ țȌȖșȚȖȊȍȘȐȚȤșȧ Ȋ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖșȚȐ ȗȘȖȐȏȕȖȠȍȕȐȧ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȕȚȘ. Ǫ ȕȈȠȐ ȌȕȐ Ȍȓȧ ȗȘȖȊȍȘȒȐ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȐ ȓȍȒȈȘșȚȊȍȕȕȣȝ ȗȘȍȗȈȘȈȚȖȊ țȟȍȕȣȍ-ȔȍȌȐȒȐ Ȋ șȊȖȐȝ ȓȈȉȖȘȈȚȖȘȐȧȝ ȐȕȖȋȌȈ țȉȐȊȈȦȚ ȗȖȌȖȗȣȚȕȣȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. ǶȌȕȈȒȖ ȖȕȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȖȎȐȊȐȚȤ Ȑȝ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȐȓȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȕȚȘ ȎȐȊȖȚȕȣȍ ȊȖȏȊȘȈȡȈȓȐșȤ Ȓ ȎȐȏȕȐ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȖ șȓȖȊȖ ȠȐȗȐ-ȊȐȠȚȈȑȈ. ȀȐȗȐ ȏȕȈȟȐȚ "ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȑ ȖȋȖȕȤ". DzȖȋȌȈ ȎȍȘȚȊț ȉȘȖșȈȦȚ Ȋ ȖȋȖȕȤ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȖȉȓȐȒ ȗȓȈȔȍȕȐ Ȑ ȗȖȋȓȖȡȈȍȚ ȍȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȖȌȕȖ Ȑȏ ȐȔȍȕ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț - ȀȐȗȐȊȐȠȚȈ. TǭDzǹT 36 ȚȈșȔȈȚ ȗțȘțȠȈ țȚȚȈșȚȝȈț ȝȍȔȈ-ȔȈȓȑ ȈȔȈȓȈȔȉȈȘȈȝ ȝȐȘȈȕȔȈȑȍȕȈ ȗȈȚȘȍȕȈ șȐȌȌȝȈȔ ȈȌȈȑȈ ȗȈȑȈșȈȔ ȚȈșȔȈȚ - Ȑȏ ȚȖȋȖ Ȗȋȕȧ; ȗțȘțȠȈȝ - ȟȍȓȖȊȍȒ; țȚȚȈșȚȝȈț - ȊȖȏȕȐȒ; ȝȍȔȈ-ȔȈȓȐ - ș ȏȖȓȖȚȣȔ ȖȎȍȘȍȓȤȍȔ; ȈȔȈȓȈ-ȈȔȉȈȘȈȝ - Ȋ ȉȍȓȖșȕȍȎȕȣȝ ȖȌȍȎȌȈȝ; ȝȐȘȈȕȔȈȑȍȕȈ - ș ȏȖȓȖȚȣȔ; ȗȈȚȘȍȕȈ - ȋȖȘȠȒȖȔ; șȐȌȌȝȈȔ - ȗȘȐȋȖȚȖȊȓȍȕȕȣȑ; ȈȌȈȑȈ - ȕȍșȧ; ȗȈȑȈșȈȔ - ȘȐș, șȊȈȘȍȕȕȣȑ ȕȈ ȔȖȓȖȒȍ. DzȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȎȍȘȚȊȈ ȉȣȓȈ ȗȘȍȌȈȕȈ ȖȋȕȦ, ȕȈ ȈȓȚȈȘȍ ȗȘȧȔȖ Ȑȏ ȗȓȈȔȍȕȐ ȊȣȘȖșȓȈ ȜȐȋțȘȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ș ȏȖȓȖȚȣȔ ȖȎȍȘȍȓȤȍȔ Ȑ Ȋ ȉȍȓȖșȕȍȎȕȣȝ ȖȌȍȎȌȈȝ. Ǫ ȘțȒȈȝ Ȗȕ ȌȍȘȎȈȓ ȏȖȓȖȚȖȑ ȋȖȘȠȖȒ, ȗȖȓȕȣȑ ȘȐșȈ, șȊȈȘȍȕȕȖȋȖ ȕȈ ȔȖȓȖȒȍ. TǭDzǹT 37 șȈ ȊȐȗȘȈȕțȔȈȚȖ ȘȈȌȎȈ ȋȘȝȐȚȊȈȕȌȎȈȓȐȕȈțȌȈȕȈȔ ȈȊȈȋȝȘȈȑȈ ȔțȌȈ ȑțȒȚȈȝ ȗȘȈȌȈȚ ȗȈȚȕȑȈ țȌȈȘȈ-ȌȝȐȝ șȈȝ - Ȗȕ; ȊȐȗȘȈ - ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ; ȈȕțȔȈȚȈȝ - ș ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȧ; ȘȈȌȎȈ ȞȈȘȤ; ȋȘȝȐȚȊȈ - ȊȏȧȊ; ȈȕȌȎȈȓȐȕȈ - Ȋ ȗȘȐȋȖȘȠȕȐ; ȖȌȈȕȈȔ - ȘȐș, șȊȈȘȍȕȕȣȑ ȕȈ ȔȖȓȖȒȍ; ȈȊȈȋȝȘȈȑȈ - ȊȌȖȝȕțȊ ȈȘȖȔȈȚ; ȔțȌȈ - ș ȊȍȓȐȒȖȑ ȘȈȌȖșȚȤȦ; ȑțȒȚȈȝ - ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕțȦ; ȗȘȈȌȈȚ - ȗȘȍȌȓȖȎȐȓ; ȗȈȚȕȑȈȐ - șȊȖȍȑ Ȏȍȕȍ; țȌȈȘȈ-ȌȝȐȝ - ȊȍȓȐȒȖȌțȠȕȣȑ. ǹ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȧ ȎȘȍȞȖȊ ȞȈȘȤ ȏȈȟȍȘȗȕțȓ ȗȘȐȋȖȘȠȕȦ ȊȈȘȍȕȖȋȖ ȘȐșȈ Ȑ ȊȌȖȝȕțȓ ȍȋȖ ȈȘȖȔȈȚ, Ȉ ȏȈȚȍȔ ȗȖ șȊȖȍȑ ȌȖȉȘȖȚȍ ȖȚȌȈȓ ȟȈșȚȤ ȘȐ417


418 șȈ Ȏȍȕȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶșȖȉȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȖȍ ȏȌȍșȤ șȓȖȊȖ țȌȈȘȈ-ȌȝȐȝ. ǾȈȘȤ ȉȣȓ ȚȈȒȐȔ ȊȍȓȐȒȖȌțȠȕȣȔ, ȟȚȖ ȉȍȏ ȒȖȓȍȉȈȕȐȑ ȗȘȍȌȓȖȎȐȓ șȊȖȍȑ Ȏȍȕȍ ǹțȕȐȚȝȍ ȊȒțșȐȚȤ ȔȖȓȖȟȕȣȑ ȗȘȈșȈȌ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȗȕ ȗȖȓțȟȐȓ Ȑȏ ȘțȒ ȧȋȤȧ-ȗțȘțȠȐ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȞȈȘȐȞȈ ȉȣȓȈ ȕȍȌȖșȚȖȑȕȈ ȥȚȖȋȖ. ǵȍșȖȔȕȍȕȕȖ, Ȋșȍ șȊȍȘȠȈȍȚșȧ ȗȖ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzȈȒ șȚȈȕȍȚ ȧșȕȖ Ȑȏ ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȝ șȚȐȝȖȊ, ȥȚȖȚ ȗȖșȚțȗȖȒ ȞȈȘȧ ȕȍ ȗȘȐȕȍșȍȚ ȍȔț șȟȈșȚȤȧ. ǯȕȈȧ Ȗ ȊȍȓȐȒȖȌțȠȐȐ ȞȈȘȧ ǨȕȋȐ Ȑ ȎȍȓȈȧ ȖșȓȈȉȐȚȤ ȍȋȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț, ǫȖșȗȖȌȤ șȌȍȓȈȍȚ ȚȈȒ, ȟȚȖ ț ȞȈȘȐȞȣ ȘȖȌȐȚșȧ ȎȍșȚȖȒȐȑ Ȑ șȊȖȍȕȘȈȊȕȣȑ șȣȕ, Ȑȏ-ȏȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ Ǩȕȋȍ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȗȖȒȐȕțȚȤ ȌȖȔ. DzȈȒ țȎȍ ȋȖȊȖȘȐȓȖșȤ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȐșȗȖȓȕȧȍȚ ȎȍȓȈȕȐȧ ȒȈȘȔȐ Ȋ ȚȖȟȕȖșȚȐ ȚȈȒ, ȒȈȒ ȖȕȐ ȚȖȋȖ ȝȖȚȧȚ, ȕȖ ȒȖȋȌȈ ȥȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȚȖ Ƕȕ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ Ȑȝ ȎȍȓȈȕȐȧ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȟȚȖȉȣ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȖȕȐ șȔȖȋȓȐ ȊȍȘȕțȚȤșȧ Ȓ ǵȍȔț. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ": ȌȈȌȈȔȐ ȉțȌȌȝȐ-ȑȖȋȈȔ ȚȈȔ ȑȍȕȈ ȔȈȔ țȗȈȑȈȕȚȐ Țȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț Ȋșȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ Ȍȓȧ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȊȈȕȐȧ, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ șȔȖȋ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȋ ȞȈȘșȚȊȖ ǩȖȋȈ. TǭDzǹT 38 șȈ ȚȈȚ ȗțȔ-șȈȊȈȕȈȔ ȘȈȌȎȕȐ ȗȘȈȠȑȈ ȊȈȐ ȗȈȚȑțȘ ȈȌȈȌȝȍ ȋȈȘȉȝȈȔ ȒȈȓȈ țȗȈȊȘȚȚȍ ȒțȔȈȘȈȔ șțȠțȊȍ 'ȗȘȈȌȎȈ șȈ - ȖȕȈ; ȚȈȚ - ȥȚț ȗȐȡț; ȗțȔ-șȈȊȈȕȈȔ - șȗȖșȖȉșȚȊțȦȡțȦ ȘȖȎȌȍȕȐȦ ȘȍȉȍȕȒȈ ȔțȎșȒȖȋȖ ȗȖȓȈ; ȘȈȌȎȕȐ - ȞȈȘȐȞȈ; ȗȘȈȠȑȈ - ȊȒțșȐȊ; ȊȈȐ - ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȗȈȚȑțȝ - ȖȚ șțȗȘțȋȈ; ȈȌȈȌȝȍ - ȏȈȟȈȓȈ; ȋȈȘȉȝȈȔ - ȘȍȉȍȕȒȈ; ȒȈȓȍ - ȒȖȋȌȈ ȊȘȍȔȧ; țȗȈȊȘȚȚȍ - ȗȘȐȠȓȖ; ȒțȔȈȘȈȔ - șȣȕȈ; șțȠțȊȍ - ȘȖȌȐȓȈ; ȈȗȘȈȌȎȈ - ȉȍȏȌȍȚȕȈȧ. ǶȚȊȍȌȈȊ ȒțȠȈȕȤȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȌȈȊȈȓȖ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȏȈȟȈȚȤ ȘȍȉȍȕȒȈ ȔțȎșȒȖȋȖ ȗȖȓȈ, ȌȖȚȖȓȍ ȉȍȏȌȍȚȕȈȧ ȞȈȘȐȞȈ ȏȈȉȍȘȍȔȍȕȍȓȈ ȖȚ șȊȖȍȋȖ ȔțȎȈ Ȑ Ȋ ȕȈȏȕȈȟȍȕȕȣȑ șȘȖȒ ȘȖȌȐȓȈ șȣȕȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹțȡȍșȚȊțȍȚ ȌȍșȧȚȤ ȖȟȐșȚȐȚȍȓȤȕȣȝ ȖȉȘȧȌȖȊ, ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȉȘȧȌ ȗțȔ-șȈȊȈȕȈȔ. ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȥȚȖȋȖ ȖȉȘȧȌȈ ȎȍȕȡȐȕȈ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȗȘȈșȈȌ, ȖșȚȈȚȒȐ ȗȐȡȐ, ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȕȖȑ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț, ȟȚȖȉȣ ȏȈȚȍȔ, șȖȍȌȐȕȐȊȠȐșȤ ș ȔțȎȍȔ, ȏȈȟȈȚȤ ȖȚ ȕȍȋȖ ȘȍȉȍȕȒȈ. TǭDzǹT 39 șȈ ȉȈȓȈ ȥȊȈ ȗțȘțȠȖ ȔȈȚȈȔȈȝȈȔ ȈȕțȊȘȈȚȈȝ ȈȌȝȈȘȔȈȔȠȖȌȉȝȈȊȈȔ ȔȘȚȑțȔ ȚȍȕȈȉȝȈȊȈȌ ȈȌȝȈȘȔȐȒȈȝ șȈȝ - ȥȚȖȚ; ȉȈȓȈȝ - ȘȍȉȍȕȖȒ; ȥȊȈ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȗțȘțȠȈȝ - ȔțȎșȒȖȋȖ ȗȖȓȈ; ȔȈȚȈ-ȔȈȝȈȔ - ȌȍȌȈ șȖ șȚȖȘȖȕȣ ȔȈȚȍȘȐ; ȈȕțȊȘȈȚȈȝ - ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤ; ȈȌȝȈȘȔȈ - ȉȍȏȉȖȎȐȧ; ȈȔȠȈ - Ȑȏ ȟȈșȚȐ; țȌȉȝȈȊȈȔ - ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȧȊȐȓșȧ; ȔȘȚȑțȔ - șȔȍȘȚȐ; ȚȍȕȈ - ȗȖȥȚȖȔț; ȈȉȝȈȊȈȚ - Ȗȕ șȚȈȓ; ȈȌȝȈȘȔȐȒȈȝ - ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȖȔ. 418


419 Ǫ ȎȐȓȈȝ ȥȚȖȋȖ ȘȍȉȍȕȒȈ ȚȍȒȓȈ ȒȘȖȊȤ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȈȊȍȌȕȐȒȖȊ: ȍȋȖ ȌȍȌ ȗȖ ȔȈȚȍȘȐȕșȒȖȑ ȓȐȕȐȐ ȉȣȓ ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȍȔ șȔȍȘȚȐ, ȗȖȚȖȔȒȖȔ ǨȌȝȈȘȔȣ (ǩȍȏȉȖȎȐȧ). ǻȘȖȌȐȊȠȐșȤ Ȋ ȕȍȋȖ, ȔȈȓȤȟȐȒ ș șȈȔȖȋȖ ȌȍȚșȚȊȈ ȗȘȖȧȊȓȧȓ ȏȈȌȈȚȒȐ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȋȘȍȠȕȐȒȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: MȈȚȤ ȘȍȉȍȕȒȈ, ǹțȕȐȚȝȈ, ȉȣȓȈ ȌȖȟȍȘȤȦ ǹȔȍȘȚȐ. ǶȉȣȟȕȖ ȌȖȟȤ ȕȈșȓȍȌțȍȚ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȖȚȞȈ, Ȉ șȣȕ - ȔȈȚȍȘȐ. ǰȏȊȍșȚȕȈȧ ȈȒșȐȖȔȈ ȋȓȈșȐȚ, ȟȚȖ ȌȊȍ ȊȍȓȐȟȐȕȣ, ȘȈȊȕȣȍ ȚȘȍȚȤȍȑ, ȘȈȊȕȣ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ, ȗȖȥȚȖȔț șȣȕ ȞȈȘȧ ǨȕȋȐ ȗȖȠȍȓ ȗȖ șȚȖȗȈȔ șȊȖȍȋȖ ȌȍȌȈ ȗȖ ȔȈȚȍȘȐȕșȒȖȑ ȓȐȕȐȐ. Ǫ "ǹȔȘȐȚȐ-ȠȈșȚȘȍ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȔȈȓȤȟȐȒ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȚȧȋȖȚȍȍȚ Ȓ șȊȖȍȑ ȘȖȌȕȍ ȗȖ ȔȈȚȍȘȐȕșȒȖȑ ȓȐȕȐȐ Ȑ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ ȍȍ ȊȏȋȓȧȌȖȊ Ȑ țȉȍȎȌȍȕȐȑ. ǵȈȘȈȕȈȔ ȔȈȚțȓȈ-ȒȈȘȔȈ: ȔȈȓȤȟȐȒ ȖȉȣȟȕȖ ȗȍȘȍȕȐȔȈȍȚ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȔȈȚȍȘȐȕșȒȖȋȖ ȘȖȌȈ. ǭșȓȐ ȎȍȕȡȐȕȈ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ Ȑȏ ȖȟȍȕȤ ȗȈȌȠȍȑ ȐȓȐ ȗȖȘȖȟȕȖȑ șȍȔȤȐ, ȚȖ, ȒȈȒȐȔ ȉȣ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕȣȔ ȕȐ ȉȣȓ ȍȍ ȔțȎ, Ȑȝ șȣȕ țȕȈșȓȍȌțȍȚ ȗȖȘȖȟȕȣȍ ȕȈȒȓȖȕȕȖșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȕșȒȖȋȖ ȘȖȌȈ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȗȘȐ ȏȈȒȓȦȟȍȕȐȐ ȉȘȈȒȈ ȊșȍȋȌȈ țȟȐȚȣȊȈȓȐ, Ȑȏ ȒȈȒȐȝ șȍȔȍȑ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȚ ȉțȌțȡȐȍ ȔțȎ Ȑ ȎȍȕȈ. ǶȌȕȈȒȖ ȐȕȖȋȌȈ Ȋ ȈșȚȘȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȍ ȊȣȟȐșȓȍȕȐȧ ȊȒȘȈȌȣȊȈȍȚșȧ ȖȠȐȉȒȈ, Ȑ ȚȖȋȌȈ ȉȘȈȒ ȔȖȎȍȚ ȖȒȈȏȈȚȤșȧ ȕȍșȟȈșȚȓȐȊȣȔ. ǶȟȍȊȐȌȕȖ, ȟȚȖ, ȎȍȕȐȊȠȐșȤ ȕȈ ǹțȕȐȚȝȍ, ȞȈȘȤ ǨȕȋȈ șȌȍȓȈȓ ȕȍ ȖȟȍȕȤ țȌȈȟȕȣȑ ȊȣȉȖȘ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȈ ȉȣȓȈ ȌȖȟȍȘȤȦ ǹȔȍȘȚȐ. ǰȕȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖ ȘȈșșȚȘȈȐȊȈȍȚ șȍȔȍȑȕțȦ ȎȐȏȕȤ ǹȊȖȍȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȚȖȚ ȗȖȌ ȌȈȊȓȍȕȐȍȔ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ țȚȘȈȚȐȓ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȓ Ȏȍȕȍ Ȑ ȌȖȔț Ȑ ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖșȊȧȚȐȓ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ. ǹțȌȧ ȗȖ ȊșȍȔț, Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȓțȟȈȍ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ țșȚȘȖȐȓ ȚȈȒ, ȟȚȖ ȞȈȘȦ Ǩȕȋȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ǭȋȖ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȌȖșȚȈȓȈșȤ ȚȈȒȈȧ ȕȍȌȖșȚȖȑȕȈȧ ȎȍȕȈ, ȒȈȒ ǹțȕȐȚȝȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȘȖȌȐȓȈ ȍȔț ȗȖȘȖȟȕȖȋȖ șȣȕȈ, Ǫȍȕț. Ǫ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȥȚȖ ȗȖȏȊȖȓȐȓȖ ȞȈȘȦ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ ȖȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. TǭDzǹT 40 șȈ ȠȈȘȈșȈȕȈȔ țȌȑȈȔȑȈ ȔȘȋȈȑțȘ ȊȈȕȈ-ȋȖȟȈȘȈȝ ȝȈȕȚȑ ȈșȈȌȝțȘ ȔȘȋȈȕ ȌȐȕȈȕ ȊȍȕȖ 'șȈȊ ȐȚȑ ȈȘȈțȌȎ ȌȎȈȕȈȝ șȈȝ - ȥȚȖȚ ȔȈȓȤȟȐȒ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǪȍȕȈ; ȠȈȘȈșȈȕȈȔ - șȊȖȑ ȓțȒ; țȌȑȈȔȑȈ - ȊȏȧȊ; ȔȘȋȈȑțȝ - ȖȝȖȚȕȐȒ; ȊȈȕȈ-ȋȖȟȈȘȈȝ - ȖȚȗȘȈȊȓȧȧșȤ Ȋ ȓȍș; ȝȈȕȚȐ - țȉȐȊȈȓ; ȈșȈȌȝțȝ - ȉțȌțȟȐ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȎȍșȚȖȒȐȔ; ȔȘȋȈȕ Ȗȓȍȕȍȑ; ȌȐȕȈȕ - ȕȍșȟȈșȚȕȣȝ; ȊȍȕȈȝ - ǪȍȕȈ; ȈșȈț - ȊȖȚ Ȗȕ; ȐȚȐ ȚȈȒ; ȈȘȈțȚ - ȒȘȐȟȈȓȐ; ȌȎȈȕȈȝ - Ȋșȍ ȓȦȌȐ. ǪȖȖȘțȎȐȊȠȐșȤ ȓțȒȖȔ Ȑ șȚȘȍȓȈȔȐ, ȉȍȏȎȈȓȖșȚȕȣȑ ȔȈȓȤȟȐȒ ȖȚȗȘȈȊȓȧȓșȧ Ȋ ȉȓȐȏȓȍȎȈȡȐȑ ȓȍș Ȑ ȚȈȔ ȉȍȏ ȊșȧȒȖȑ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ țȉȐȊȈȓ ȕȐ Ȋ ȟȍȔ ȕȍȗȖȊȐȕȕȣȝ Ȗȓȍȕȍȑ. ǬȍȓȖ ȌȖȠȓȖ ȌȖ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ, ȍȌȊȈ ȏȈȊȐȌȍȊ ȍȋȖ, ȓȦȌȐ ȕȈȟȐȕȈȓȐ ȒȘȐȟȈȚȤ: "ǪȖȚ ȐȌȍȚ ȒȘȖȊȖȎȈȌȕȣȑ ǪȍȕȈ! ǪȍȕȈ ȐȌȍȚ!" DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȠȈȚȘȐȧȔ ȘȈȏȘȍȠȍȕȖ ȖȝȖȚȐȚȤșȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ 419


420 ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȖȕȐ ȔȖȋȓȐ ȕȈțȟȐȚȤșȧ țȉȐȊȈȚȤ. ǶȕȐ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȖȝȖȚȐȚȤșȧ ȘȈȌȐ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȍșȚȤ ȔȧșȖ țȉȐȚȣȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ, ȐȓȐ ș ȒȈȒȖȑ ȉȣ ȚȖ ȕȐ ȉȣȓȖ ȐȕȖȑ ȞȍȓȤȦ. ǿȚȖȉȣ ȞȈȘȤ-ȒȠȈȚȘȐȑ, ȍșȓȐ ȗȖȕȈȌȖȉȐȚșȧ, șțȔȍȓ ȖȚȘțȉȐȚȤ ȋȖȓȖȊț ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȔț ȗȘȍșȚțȗȕȐȒț, Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ Ȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȍ ȊȓȈȌȍȚȤ ȖȘțȎȐȍȔ, ȗȖȥȚȖȔț ȒȠȈȚȘȐȧȔ ȘȈȏȘȍȠȈȓȖșȤ ȝȖȌȐȚȤ ȕȈ ȖȝȖȚț. ǵȖ șȣȕ ȞȈȘȧ ǨȕȋȐ, ǪȍȕȈ, ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȔȈȚȍȘȐȕșȒȖȑ ȒȘȖȊȐ ȊȣȘȖș ȖȟȍȕȤ ȎȍșȚȖȒȐȔ, ȗȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȉȍȏ ȊșȧȒȖȑ ȕȈȌȖȉȕȖșȚȐ țȉȐȊȈȓ ȕȍșȟȈșȚȕȣȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. ȅȚȖ ȗȘȐȊȍȓȖ Ȓ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȗȘȐ ȍȋȖ ȗȖȧȊȓȍȕȐȐ ȖȒȘȍșȚȕȣȍ ȎȐȚȍȓȐ, ȌȘȖȎȈ ȖȚ șȚȘȈȝȈ, ȕȈȟȐȕȈȓȐ ȒȘȐȟȈȚȤ: "ǹȦȌȈ ȐȌȍȚ ǪȍȕȈ! ǪȍȕȈ ȐȌȍȚ!" TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ș șȈȔȖȋȖ ȌȍȚșȚȊȈ Ȗȕ ȕȈȊȖȌȐȓ țȎȈș ȕȈ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ. TǭDzǹT 41 ȈȒȘȐȌȍ ȒȘȐȌȈȚȖ ȉȈȓȈȕ ȊȈȑȈșȑȈȕ ȈȚȐȌȈȘțȕȈȝ ȗȘȈșȈȝȑȈ ȕȐȘȈȕțȒȘȖȠȈȝ ȗȈȠț-ȔȈȘȈȔ ȈȔȈȘȈȑȈȚ ȈȒȘȐȌȍ - ȕȈ ȗȓȖȡȈȌȒȍ Ȍȓȧ ȐȋȘ; ȒȘȐȌȈȚȈȝ - ȐȋȘȈȧ; ȉȈȓȈȕ - ȔȈȓȤȟȐȒȖȊ; ȊȈȑȈșȑȈȕ - șȊȍȘșȚȕȐȒȖȊ; ȈȚȐ-ȌȈȘțȕȈȝ - ȖȟȍȕȤ ȎȍșȚȖȒȐȑ; ȗȘȈșȈȝȑȈ - șȐȓȖȑ; ȕȐȘȈȕțȒȘȖȠȈȝ - ȉȍȏȎȈȓȖșȚȕȣȑ; ȗȈȠț-ȔȈȘȈȔ șȓȖȊȕȖ ȎȐȊȖȚȕȣȝ ȕȈ ȉȖȑȕȍ; ȈȔȈȘȈȑȈȚ - țȉȐȊȈȓ. MȈȓȤȟȐȒ ȉȣȓ ȚȈȒȐȔ ȎȍșȚȖȒȐȔ, ȟȚȖ, ȐȋȘȈȧ șȖ șȊȖȐȔȐ șȊȍȘșȚȕȐȒȈȔȐ, Ȗȕ ȉȍȏȎȈȓȖșȚȕȖ țȉȐȊȈȓ Ȑȝ, ȒȈȒ ȉțȌȚȖ ȥȚȖ ȉȣȓȐ ȎȐȊȖȚȕȣȍ, ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȣȍ ȕȈ țȉȖȑ. TǭDzǹT 42 ȚȈȔ ȊȐȟȈȒȠȑȈ ȒȝȈȓȈȔ ȗțȚȘȈȔ ȠȈșȈȕȈȐȘ ȊȐȊȐȌȝȈȐȘ ȕȘȗȈȝ ȑȈȌ�� ȕȈ ȠȈșȐȚțȔ ȒȈȓȗȖ ȉȝȘȠȈȔ ȈșȐȚ șțȌțȘȔȈȕȈȝ ȚȈȔ - ȏȈ ȕȐȔ; ȊȐȟȈȒȠȑȈ - ȕȈȉȓȦȌȈȧ; ȒȝȈȓȈȔ - ȎȍșȚȖȒȖȋȖ; ȗțȚȘȈȔ - șȣȕȈ; ȠȈșȈȕȈȐȝ - ȕȈȒȈȏȈȕȐȧȔȐ; ȊȐȊȐȌȝȈȐȝ - ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ; ȕȘȗȈȝ - ȞȈȘȤ; ȑȈȌȈ - ȒȖȋȌȈ; ȕȈ - ȕȍ; ȠȈșȐȚțȔ - ȗȖȌȟȐȕȐȚȤ; ȒȈȓȗȈȝ - șȗȖșȖȉȕȣȑ; ȉȝȘȠȈȔ - ȖȟȍȕȤ; ȈșȐȚ - ȉȣȓ; șț-ȌțȘȔȈȕȈȝ - ȗȖȌȈȊȓȍȕȕȣȔ. ǻȊȐȌȍȊ, ȒȈȒȐȔ ȎȍșȚȖȒȐȔ Ȑ ȉȍșșȍȘȌȍȟȕȣȔ ȘȈșȚȍȚ ȍȋȖ șȣȕ, ȞȈȘȤ ǨȕȋȈ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȕȈȒȈȏȈȕȐȑ ȗȖȗȣȚȈȓșȧ ȉȣȓȖ ȐȏȔȍȕȐȚȤ ȍȋȖ ȝȈȘȈȒȚȍȘ, ȕȖ ȊșȒȖȘȍ țȉȍȌȐȓșȧ, ȟȚȖ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȊȍȘȕțȚȤ șȣȕȈ ȕȈ șȚȍȏȦ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ, Ȑ ȊȗȈȓ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȍ țȕȣȕȐȍ. TǭDzǹT 43 ȗȘȈȑȍȕȈȉȝȑȈȘȟȐȚȖ ȌȍȊȖ ȑȍ 'ȗȘȈȌȎȈ ȋȘȝȈ-ȔȍȌȝȐȕȈȝ ȒȈȌ-ȈȗȈȚȑȈ-ȉȝȘȚȈȔ ȌțȝȒȝȈȔ ȑȍ ȕȈ ȊȐȕȌȈȕȚȐ ȌțȘȉȝȈȘȈȔ ȗȘȈȑȍȕȈ - ȊȍȘȖȧȚȕȖ; ȈȉȝȑȈȘȟȐȚȈȝ - ȗȖȒȓȖȕȧȓȐșȤ; ȌȍȊȈȝ - ǫȖșȗȖȌț; ȑȍ - Țȍ, ț ȒȖȋȖ; ȈȗȘȈȌȎȈȝ - ȕȍȚ șȣȕȖȊȍȑ; ȋȘȝȈ-ȔȍȌȝȐȕȈȝ - ȌȖȔȖȝȖȏȧȍȊȈ; ȒȈȌ-ȈȗȈȚȑȈ - ȕȍȌȖșȚȖȑȕȣȔ ȕȈșȓȍȌȕȐȒȖȔ; ȉȝȘȚȈȔ - ȗȘȐȟȐȕȧȍȔȖȍ; ȌțȝȒȝȈȔ - ȋȖȘȍ; ȑȍ - Țȍ, ȒȚȖ; ȕȈ - ȕȍ; ȊȐȕȌȈȕȚȐ - șȚȘȈȌȈȦȚ; 420


421 ȌțȘȉȝȈȘȈȔ - ȕȍȊȣȕȖșȐȔȖȍ. ǾȈȘȤ ȌțȔȈȓ: DzȈȒ ȗȖȊȍȏȓȖ ȚȍȔ, ț ȒȖȋȖ ȕȍȚ șȣȕȖȊȍȑ! ǬȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ, Ȋ ȗȘȖȠȓȣȝ ȎȐȏȕȧȝ ȖȕȐ ȗȖȒȓȖȕȧȓȐșȤ ǪșȍȊȣȠȕȍȔț, ȗȖȥȚȖȔț ȚȍȗȍȘȤ ȐȔ ȕȍ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȚȍȘȗȍȚȤ ȕȍȊȣȕȖșȐȔȣȍ ȔțȒȐ Ȑȏ-ȏȈ ȕȍȌȖșȚȖȑȕȣȝ ȖȚȗȘȣșȒȖȊ. TǭDzǹT 44 ȑȈȚȈȝ ȗȈȗȐȑȈșȐ ȒȐȘȚȐȘ ȈȌȝȈȘȔȈȠ ȟȈ ȔȈȝȈȕ ȕȘȕȈȔ ȑȈȚȖ ȊȐȘȖȌȝȈȝ șȈȘȊȍȠȈȔ ȑȈȚȈ ȈȌȝȐȘ ȈȕȈȕȚȈȒȈȝ ȑȈȚȈȝ - Ȑȏ-ȏȈ ȗȖȘȖȟȕȖȋȖ șȣȕȈ; ȗȈȗȐȑȈșȐ - ȋȘȍȝȖȊȕȖȋȖ; ȒȐȘȚȐȝ ȘȍȗțȚȈȞȐȧ; ȈȌȝȈȘȔȈȝ - ȉȍȏȉȖȎȐȍ; ȟȈ - Ȑ; ȔȈȝȈȕ - ȊȍȓȐȒȐȑ; ȕȘȕȈȔ ȓȦȌȍȑ; ȑȈȚȈȝ - ȖȚ ȒȖȚȖȘȣȝ; ȊȐȘȖȌȝȈȝ - ȊȘȈȎȌȈ; șȈȘȊȍȠȈȔ - ȊșȍȖȉȡȈȧ; ȑȈȚȈȝ - ȖȚȟȍȋȖ; ȈȌȝȐȝ - ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȈ; ȈȕȈȕȚȈȒȈȝ - ȉȍșȒȖȕȍȟȕȣȍ. ǩȍșȗțȚȕȣȑ șȣȕ ȗȖȏȖȘȐȚ ȌȖȉȘȖȍ ȐȔȧ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ. ǹȊȖȐȔȐ ȋȘȍȝȖȊȕȣȔȐ ȗȖșȚțȗȒȈȔȐ Ȗȕ șȍȍȚ ȊȘȈȎȌț Ȑ ȉȍȏȉȖȎȐȍ Ȑ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȣȍ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȉȍȏ șȣȕȈ ȎȐȏȕȤ șțȗȘțȎȍșȒȖȑ ȟȍȚȣ ȗțșȚȈ. ǶȌȕȈȒȖ ȖȚ șȣȕȈ, ȓȐȠȍȕȕȖȋȖ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȍȑ, șȚȖȓȤȒȖ Ȏȍ ȗȖȓȤȏȣ, șȒȖȓȤȒȖ ȖȚ ȕȍȏȘȧȟȍȋȖ ȋȓȈȏȈ. TȈȒȖȑ ȋȓȈȏ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȊȐȌȐȚ, ȏȈȚȖ ȗȘȐȟȐȕȧȍȚ ȕȍșȚȍȘȗȐȔțȦ ȉȖȓȤ. ǷȖȥȚȖȔț, ȌțȔȈȧ Ȗ șȊȖȍȔ ȉȍșȗțȚȕȖȔ șȣȕȍ, ȞȈȘȤ șȟȐȚȈȓ, ȟȚȖ ȍȔț ȖȟȍȕȤ ȕȍ ȗȖȊȍȏȓȖ. TǭDzǹT 45 ȒȈș ȚȈȔ ȗȘȈȌȎȈȗȈȌȍȠȈȔ ȊȈȐ ȔȖȝȈ-ȉȈȕȌȝȈȕȈȔ ȈȚȔȈȕȈȝ ȗȈȕȌȐȚȖ ȉȈȝț ȔȈȕȑȍȚȈ ȑȈȌ-ȈȘȚȝȈȝ ȒȓȍȠȈȌȈ ȋȘȝȈȝ ȒȈȝ - ȒȚȖ; ȚȈȔ - ȍȋȖ; ȗȘȈȌȎȈ-ȈȗȈȌȍȠȈȔ - ȒȖȚȖȘȣȑ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ șȣȕȖȔ; ȊȈȐ - ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ; ȔȖȝȈ - ȐȓȓȦȏȐȐ; ȉȈȕȌȝȈȕȈȔ - ȧȘȔȖ; ȈȚȔȈȕȈȝ - Ȍȓȧ ȌțȠȐ; ȗȈȕȌȐȚȈȝ - ȘȈȏțȔȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ; ȉȈȝț ȔȈȕȑȍȚȈ - șȚȈȕȍȚ ȌȖȘȖȎȐȚȤ; ȑȈȚ-ȈȘȚȝȈȝ - Ȑȏ-ȏȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȒȓȍȠȈȌȈȝ - ȔțȟȐȚȍȓȤȕȣȑ; ȋȘȝȈȝ - ȌȖȔ. DzȈȒȖȑ ȘȈȏțȔȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȏȈȝȖȟȍȚ ȐȔȍȚȤ ȚȈȒȖȋȖ ȕȐȒȟȍȔȕȖȋȖ șȣȕȈ? Ǭȓȧ ȖȚȞȈ ȚȈȒȖȑ șȣȕ - ȥȚȖ ȧȘȔȖ ȐȓȓȦȏȐȐ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȘȍȊȘȈȡȈȍȚ ȍȋȖ șȍȔȍȑȕțȦ ȎȐȏȕȤ Ȋ ȈȌ. TǭDzǹT 46 ȒȈȌ-ȈȗȈȚȑȈȔ ȊȈȘȈȔ ȔȈȕȑȍ șȈȌ-ȈȗȈȚȑȈȟ ȟȝțȟȈȔ ȗȈȌȈȚ ȕȐȘȊȐȌȑȍȚȈ ȋȘȝȈȕ ȔȈȘȚȑȖ ȑȈȚ-ȒȓȍȠȈ-ȕȐȊȈȝȈ ȋȘȝȈȝ ȒȈȌ-ȈȗȈȚȑȈȔ - ȗȓȖȝȖȑ șȣȕ; ȊȈȘȈȔ - ȓțȟȠȍ; ȔȈȕȑȍ - ȧ ȌțȔȈȦ; șȈȚ-ȈȗȈȚȑȈȚ - ȟȍȔ ȝȖȘȖȠȐȑ; ȠțȟȈȔ - șȚȘȈȌȈȕȐȑ; ȗȈȌȈȚ - ȐșȚȖȟȕȐȒ; ȕȐȘȊȐȌȑȍȚȈ - ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ; ȋȘȝȈȚ - Ȓ ȌȖ421


422 Ȕț; ȔȈȘȚȑȈȝ - ȗȘȖșȚȖȑ șȔȍȘȚȕȣȑ; ȑȈȚ - Ȑȏ-ȏȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȒȓȍȠȈȕȐȊȈȝȈȝ - ȈȌȖȔ; ȋȘȝȈȝ - ȌȖȔ. ǾȈȘȤ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ ȘȈȏȔȣȠȓȧȚȤ: ǷȓȖȝȖȑ șȣȕ Ȋșȍ Ȏȍ ȓțȟȠȍ ȟȍȔ ȝȖȘȖȠȐȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț, ȐȔȍȧ ȝȖȘȖȠȍȋȖ șȣȕȈ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȐȊȧȏȣȊȈȍȚșȧ Ȓ ȌȖȔț, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȗȓȖȝȖȑ șȣȕ ȔȍȠȈȍȚ ȕȈȔ ȗȘȐȊȧȏȈȚȤșȧ Ȓ șȍȔȍȑȕȖȔț ȖȟȈȋț. ǷȓȖȝȖȑ șȣȕ ȗȘȍȊȘȈȡȈȍȚ ȎȐȏȕȤ ȖȚȞȈ Ȋ ȈȌ, Ȑ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȍșȓȐ ȖȚȍȞ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȘȈȏțȔȍȕ, șȣȕ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȍȔț ȖȚȘȍȠȐȚȤșȧ ȖȚ ȌȖȔȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǾȈȘȤ ȕȈȟȈȓ ȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȚȤ șȐȚțȈȞȐȦ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȖȒȈȏȈȓșȧ, ș ȚȖȟȒȐ ȏȘȍȕȐȧ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȑ ȖȚȘȍȠȍȕȕȖșȚȐ. ǷȘȈȝȓȈȌȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ șȘȈȊȕȐȊȈȓ șȍȔȍȑȕțȦ ȎȐȏȕȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ș ȏȈȉȘȖȠȍȕȕȣȔ ȒȖȓȖȌȞȍȔ. ǿȍȓȖȊȍȒț, ȗȘȖȊȈȓȐȊȠȍȔțșȧ Ȋ ȏȈȉȘȖȠȍȕȕȣȑ ȒȖȓȖȌȍȞ, ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖ ȊȣȉȘȈȚȤșȧ ȖȚȚțȌȈ Ȑ ȊȍȘȕțȚȤșȧ Ȓ ȕȖȘȔȈȓȤȕȖȔț șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȦ. ǷȖȥȚȖȔț ǷȘȈȝȓȈȌȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ șȖȊȍȚțȍȚ ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ șȒȖȘȍȍ ȊȣȉȘȈȚȤșȧ Ȑȏ ȒȖȓȖȌȞȈ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ țȑȚȐ Ȋ ȓȍș, ȟȚȖȉȣ ȏȈȊȐșȍȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖ ȏȈȒȖȕȈȔ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ, ȒȈȎȌȣȑ ȔțȎȟȐȕȈ ȖȉȧȏȈȕ Ȋ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȔ ȊȖȏȘȈșȚȍ ȖșȚȈȊȐȚȤ șȊȖȑ ȌȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȕȧȚȤ ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝț, Ȉ ȏȈȚȍȔ șȈȕȕȤȧșț. ǶȌȕȈȒȖ ȔȕȖȋȐȍ ȓȦȌȐ ȚȈȒ șȐȓȤȕȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ Ȓ șȊȖȍȑ șȍȔȤȍ, ȟȚȖ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȘȈșșȚȈȚȤșȧ ș ȕȍȑ ȌȖ șȈȔȖȑ șȔȍȘȚȐ. ǷȖȥȚȖȔț, ȌțȔȈȧ Ȗ ȗȘȍȌșȚȖȧȡȍȔ țȝȖȌȍ Ȑȏ ȌȖȔȈ, ȞȈȘȤ ǨȕȋȈ ȘȍȠȐȓ, ȟȚȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȗȓȖȝȖȔț șȣȕț ȍȔț ȉțȌȍȚ ȓȍȋȟȍ șȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ. Ƕȕ ȗȘȐȠȍȓ Ȓ ȏȈȒȓȦȟȍȕȐȦ, ȟȚȖ ȗȓȖȝȖȑ șȣȕ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȍȋȖ șȖȦȏȕȐȒȖȔ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȍȔț ȗȖȘȊȈȚȤ ș șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȤȦ. Ǫ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȒȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȈș ȌȖȓȎȍȕ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț, ȍșȓȐ ȗȓȖȝȖȑ șȣȕ șȊȖȐȔ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ ȊȣȕțȎȌȈȍȚ ȖȚȞȈ țȑȚȐ Ȑȏ ȌȖȔȈ, ȖȚȍȞ ȌȖȓȎȍȕ șȟȐȚȈȚȤ ȚȈȒȖȋȖ șȣȕȈ ȗȖȌȈȘȒȖȔ șțȌȤȉȣ. TǭDzǹT 47 Ǩȓ/ǩǬȈȐǵȈȌ]Ȉȍ_ǵȈțǷȈȓ/Ȑ+ȈTȈȈȍ ǵȈ*Ȑ"62"Ȉ/Ș( ) ȐȝTȊȈ ǫȈTȈȈȍ ȊȍǵȈǹȈțȊ& ǷȈ[ǹȈțșȈMȈ( )) 47 )) ȥȊȈȔ șȈ ȕȐȘȊȐȕȕȈ-ȔȈȕȈ ȕȘȗȖ ȋȘȝȈȕ ȕȐȠȐȚȝȈ țȚȚȝȈȑȈ ȔȈȝȖȌȈȑȖȌȈȑȈȚ ȈȓȈȉȌȝȈ-ȕȐȌȘȖ 'ȕțȗȈȓȈȒȠȐȚȖ ȕȘȉȝȐȘ ȝȐȚȊȈ ȋȈȚȖ ȊȍȕȈ-șțȊȈȔ ȗȘȈșțȗȚȈȔ ȥȊȈȔ - ȚȈȒ; șȈȝ - Ȗȕ; ȕȐȘȊȐȕȕȈ-ȔȈȕȈȝ - ȉȍȏȘȈȏȓȐȟȕȣȑ; ȕȘȗȈȝ ȞȈȘȤ ǨȕȋȈ; ȋȘȝȈȚ - Ȑȏ ȌȖȔȈ; ȕȐȠȐȚȝȍ - Ȋ ȋȓțȝțȦ ȗȖȓȕȖȟȤ; țȚȚȝȈȑȈ - ȗȖȌȕȧȊȠȐșȤ; ȔȈȝȈ-țȌȈȑȈ-țȌȈȑȈȚ - ȗȖȓțȟȐȊ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ ȊȍȓȐȒȐȝ ȌțȠ; ȈȓȈȉȌȝȈ-ȕȐȌȘȈȝ - ȉȍȏ șȕȈ; ȈȕțȗȈȓȈȒȠȐȚȈȝ - ȕȍ ȏȈȔȍȟȍȕȕȣȑ; ȕȘȉȝȐȝ - ȓȦȌȤȔȐ; ȝȐȚȊȈ - ȖșȚȈȊȐȊ; ȋȈȚȈȝ - țȠȍȓ; ȊȍȕȈșțȊȈȔ - ȔȈȚȤ Ǫȍȕȣ; ȗȘȈșțȗȚȈȔ - șȗȧȡțȦ ȋȓțȉȖȒȐȔ șȕȖȔ. ǸȈȏȔȣȠȓȧȧ Ȗȉ ȥȚȖȔ, ȞȈȘȤ ǨȕȋȈ ȕȖȟȈȔȐ ȕȍ ȔȖȋ șȖȔȒȕțȚȤ ȋȓȈȏ. ǹȍȔȍȑȕȈȧ ȎȐȏȕȤ țȚȘȈȚȐȓȈ Ȍȓȧ ȕȍȋȖ ȊșȧȒțȦ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ. ǷȖȥȚȖȔț ȖȌȕȈȎȌȣ Ȋ ȋȓțȝțȦ ȗȖȓȕȖȟȤ Ȗȕ ȗȖȌȕȧȓșȧ șȖ șȊȖȍȋȖ ȓȖȎȈ Ȑ ȚȐȝȖ ȊȣȠȍȓ Ȑȏ ȖȗȖȟȐȊȈȓȤȕȐ, ȗȖȒȐȕțȊ ȔȈȚȤ Ǫȍȕȣ [șȊȖȦ Ȏȍȕț], șȗȈȊȠțȦ ȋȓțȉȖȒȐȔ șȕȖȔ. ǶȚȕȣȕȍ ȕȐȟȚȖ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ șȊȧȏȣȊȈ422


423 ȓȖ ȍȋȖ ȕȐ ș ȗȘȖȞȊȍȚȈȦȡȐȔ ȞȈȘșȚȊȖȔ, ȕȐ ș ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȕȣȔ ȌȊȖȘȞȖȔ, ȕȐ ș ȍȋȖ ȌȖȔȖȟȈȌȞȈȔȐ. ǵȐȒȍȔ ȕȍ ȏȈȔȍȟȍȕȕȣȑ, Ȗȕ ȚȐȝȖ ȊȣȠȍȓ ȏȈ ȊȖȘȖȚȈ ȌȊȖȘȞȈ Ȑ ȏȈȠȈȋȈȓ ȗȖ ȌȖȘȖȋȍ, ȊȍȌțȡȍȑ Ȋ ȓȍș. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȓȖȊȖ ȔȈȝȖȌȈȑȖȌȈȑȈȚ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ ȊȍȓȐȒȖȑ ȌțȠȐ ȔȖȎȍȚ șȌȍȓȈȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȉȖȋȈȚȣȔ, ȕȖ ȍșȓȐ ȒȚȖ-ȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚ Ȋ șȍȉȍ șȐȓȣ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋ, ȚȖ ȥȚȖ șȓȍȌțȍȚ șȟȐȚȈȚȤ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍȔ ȖșȖȉȖȑ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȐ ȊȍȓȐȒȐȝ ȌțȠ. ǾȈȘȦ ȉȣȓȖ șȖȊșȍȔ ȕȍ ȗȘȖșȚȖ ȘȈșșȚȈȚȤșȧ șȖ șȊȖȐȔ ȞȊȍȚțȡȐȔ ȞȈȘșȚȊȖȔ Ȑ ȔȖȓȖȌȖȑ, ȓȦȉȧȡȍȑ ȎȍȕȖȑ. TȖȓȤȒȖ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȗȕ șȔȖȋ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ ȊșȍȋȖ, ȟȚȖ ȉȣȓȖ ȚȈȒ ȌȖȘȖȋȖ ȍȋȖ șȍȘȌȞț, Ȑ ȚȈȑȒȖȔ țȑȚȐ Ȑȏ ȌȖȔȈ. ǰȏȊȍșȚȕȖ ȕȍȔȈȓȖ ȗȘȐȔȍȘȖȊ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȊȍȓȐȒȐȍ ȌțȠȐ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȞȈȘȦ Ǩȕȋȍ, ȗȖșȘȍȌȐ ȕȖȟȐ țȝȖȌȐȓȐ Ȑȏ ȌȖȔȈ, ȖșȚȈȊȓȧȧ șȊȖȐȝ Ȏȍȕ, ȌȍȚȍȑ Ȑ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ. TǭDzǹT 48 ȐȊȐȞDzDZȈțȝǪDZȈȈǸMȈȐTȈǮȈȈȍȒ-Ȓ-ȈTȈȘȈ ) DZȈȁȈȈ ȐǵȈǫȈǻ!& ǷȈțȝȏ& Ȓț-DZȈȈȍȐǫȈǵȈ" )) 48 )) ȊȐȌȎȕȈȑȈ ȕȐȘȊȐȌȑȈ ȋȈȚȈȔ ȗȈȚȐȔ ȗȘȈȌȎȈȝ ȗțȘȖȝȐȚȈȔȈȚȑȈ-șțȝȘȌ-ȋȈȕȈȌȈȑȈȝ ȊȐȟȐȒȑțȘ țȘȊȑȈȔ ȈȚȐȠȖȒȈ-ȒȈȚȈȘȈ ȑȈȚȝȈ ȕȐȋțȌȝȈȔ ȗțȘțȠȈȔ ȒțȑȖȋȐȕȈȝ ȊȐȌȎȕȈȑȈ - țȏȕȈȊ; ȕȐȘȊȐȌȑȈ - ȉȍȏ șȖȎȈȓȍȕȐȧ; ȋȈȚȈȔ - țȠȍȓ; ȗȈȚȐȔ - ȞȈȘȤ; ȗȘȈȌȎȈȝ - Ȋșȍ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ; ȗțȘȖȝȐȚȈ - ȎȘȍȞȣ; ȈȔȈȚȑȈ - ȔȐȕȐșȚȘȣ; șțȝȘȚ - ȌȘțȏȤȧ; ȋȈȕȈ-ȈȌȈȑȈȝ - Ȑ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ; ȊȐȟȐȒȑțȝ - ȐșȒȈȓȐ; țȘȊȑȈȔ - ȕȈ ȏȍȔȓȍ; ȈȚȐ-ȠȖȒȈ-ȒȈȚȈȘȈȝ ȗȖȊȍȘȋȕțȚȣȍ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȍ țȕȣȕȐȍ; ȑȈȚȝȈ - ȒȈȒ; ȕȐȋțȌȝȈȔ - șȒȘȣȚțȦ; ȗțȘțȠȈȔ - ǹȊȍȘȝȌțȠț; Ȓț-ȑȖȋȐȕȈȝ - ȕȍȖȗȣȚȕȣȍ ȔȐșȚȐȒȐ. ǪȍșȚȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȞȈȘȤ ȉȍȏ ȚȍȕȐ șȖȎȈȓȍȕȐȧ ȖșȚȈȊȐȓ șȊȖȑ ȌȖȔ, ȗȖȊȍȘȋȓȈ ȋȖȘȖȎȈȕ, ȎȘȍȞȖȊ, ȔȐȕȐșȚȘȖȊ, ȌȘțȏȍȑ ȞȈȘȧ Ȑ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȍ țȕȣȕȐȍ. ǶȕȐ ȉȘȖșȐȓȐșȤ ȐșȒȈȚȤ ȍȋȖ ȗȖȊșȦȌț, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț, ȒȈȒ ȕȍȖȗȣȚȕȣȍ ȔȐșȚȐȒȐ ȐȡțȚ Ȋ șȍȉȍ ǹȊȍȘȝȌțȠț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȘȐȔȍȘ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȕȍȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȘȈȏțȔȕȣȍ ȔȐșȚȐȒȐ ȐȡțȚ Ȋ șȊȖȍȔ șȍȘȌȞȍ ǹȊȍȘȝȌțȠț, ȊȍșȤȔȈ ȗȖțȟȐȚȍȓȍȕ. ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ ǰșȚȐȕț ȗȖșȚȐȋȈȦȚ Ȋ ȚȘȍȝ ȈșȗȍȒȚȈȝ: Ȋ ȈșȗȍȒȚȍ ȉȍȏȓȐȟȕȖȋȖ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, ȓȖȒȈȓȐȏȖȊȈȕȕȖȑ ǷȈȘȈȔȈȚȔȣ Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzțȑȖȋȐ, ȕȍȌȈȓȍȒȐȍ ȔȐșȚȐȒȐ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȝ ȘȈȏȔȣȠȓȍȕȐȑ ȐȕȖȋȌȈ ȌȖșȚȐȋȈȦȚ țȘȖȊȕȧ ȉȍȏȓȐȟȕȖȋȖ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, ȕȖ ȖȕȐ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȖȚȣșȒȈȚȤ ǹȊȍȘȝȌțȠț, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡțȦ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. DzȖȋȌȈ ȞȈȘȤ ȗȖȒȐȕțȓ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ, ȖȕȐ ȕȍ șȖȔȕȍȊȈȓȐșȤ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȔȖȎȕȖ ȕȈȑȚȐ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȏȕȈȓ, ȒȈȒ ȥȚȖ șȌȍȓȈȚȤ, Ȑȝ ȗȖȐșȒȐ ȞȈȘȧ ȉȣȓȐ ȚȈȒȐȔȐ Ȏȍ ȉȍșȗȓȖȌȕȣȔȐ, ȒȈȒ ȗȖȐșȒȐ ȕȍțȌȈȟȓȐȊȣȝ ȔȐșȚȐȒȖȊ. TǭDzǹT 49 423


424 DZȏȡǵȈ( ǹȈMȈȍTȈȈǵȈȐ"62"ȈȊǵ" ǹȈȈȡ[ȊȈȍ ) ǵDZȈȊȍȌDZȈǵȈ( ǷȈȈǭȘȊ "62"ȈTȈ*ǸȐȊȚȊMȈ( )) 49 )) ȈȓȈȒȠȈȑȈȕȚȈȝ ȗȈȌȈȊȐȔ ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȍȘ ȝȈȚȖȌȑȈȔȈȝ ȗȘȈȚȑțȗȈșȘȚȑȈ Țȍ ȗțȘȐȔ ȘȠȐȕ șȈȔȍȚȈȕ ȈȉȝȐȊȈȕȌȑȈ șȈȠȘȈȊȖ ȕȑȈȊȍȌȈȑȈȕ ȗȈțȘȈȊȈ ȉȝȈȘȚȘ-ȊȐȗȓȈȊȈȔ ȈȓȈȒȠȈȑȈȕȚȈȝ - ȕȍ ȕȈȑȌȧ; ȗȈȌȈȊȐȔ - ȕȐ ȖȌȕȖȋȖ șȓȍȌȈ; ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȍȝ - ȞȈȘȧ ǨȕȋȐ; ȝȈȚȈ-țȌȑȈȔȈȝ - ȘȈȏȖȟȈȘȖȊȈȕȕȣȍ; ȗȘȈȚȑțȗȈșȘȚȑȈ - ȊȍȘȕțȊȠȐșȤ; Țȍ - ȥȚȐ ȓȦȌȐ; ȗțȘȐȔ - Ȋ ȋȖȘȖȌ; ȘȠȐȕ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; șȈȔȍȚȈȕ - șȖȉȘȈȓȐșȤ; ȈȉȝȐȊȈȕȌȑȈ - ȊȣȘȈȏȐȊ ȗȖȟȚȍȕȐȍ; șȈ-ȈȠȘȈȊȈȝ - șȖ șȓȍȏȈȔȐ ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ; ȕȑȈȊȍȌȈȑȈȕ - ȗȖȊȍȌȈȓȐ; ȗȈțȘȈȊȈ - Ȗ ǪȐȌțȘȈ; ȉȝȈȘȚȘ - ȞȈȘȧ; ȊȐȗȓȈȊȈȔ - ȖȚșțȚșȚȊȐȍ. ǵȍ ȕȈȑȌȧ ȌȈȎȍ șȓȍȌȖȊ ȞȈȘȧ Ȑ ȖșȖȏȕȈȊ ȊșȦ ȚȡȍȚȕȖșȚȤ șȊȖȐȝ ȗȖȗȣȚȖȒ, ȘȈȏȖȟȈȘȖȊȈȕȕȣȍ ȎȐȚȍȓȐ ȊȖȏȊȘȈȚȐȓȐșȤ Ȋ șȚȖȓȐȞț, ȋȌȍ ȗȖ ȗȘȐȟȐȕȍ țȝȖȌȈ ȞȈȘȧ șȖȉȘȈȓȐșȤ ȔțȌȘȍȑȠȐȍ ȓȦȌȐ șȚȘȈȕȣ. ǪȣȘȈȏȐȊ ȊȍȓȐȒȐȔ ȔțȌȘȍȞȈȔ șȊȖȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ, Ȋșȍ, ȒȚȖ ȗȘȐȕȐȔȈȓ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȗȖȐșȒȈȝ, șȖ șȓȍȏȈȔȐ ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ șȖȖȉȡȐȓȐ ȐȔ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȕȐȋȌȍ ȕȍ șȔȖȋȓȐ ȕȈȑȚȐ șȊȖȍȋȖ ȋȖșȗȖȌȐȕȈ. TȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȚȘȐȕȈȌȞȈȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ǿȍȚȊȍȘȚȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ "ǷȖȚȖȔȒȐ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ".

ǫdzǨǪǨ ǿǭTȃǸǵǨǬǾǨTǨȇ. ǰșȚȖȘȐȧ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ TǭDzǹT 1 ǫȈȈȍșDZȈǸǹȈȐTȈ Ȋǭ ǵȈȃ"60"ȈȈ& ǷȈǮDZȈǵTȈ" ǷȈǮȈțǹȈȈMDZȈTȈȈMȈ( )) 1 )) ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȉȝȘȋȊ-ȈȌȈȑȈș Țȍ ȔțȕȈȑȖ ȓȖȒȈȕȈȔ ȒȠȍȔȈ-ȌȈȘȠȐȕȈȝ ȋȖȗȚȈȘȑ ȈșȈȚȐ ȊȈȐ ȕȘȕȈȔ ȗȈȠȑȈȕȚȈȝ ȗȈȠț-șȈȔȑȈȚȈȔ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ; ȉȝȘȋțȈȌȈȑȈȝ - ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ ǩȝȘȐȋț; Țȍ - Ȋșȍ ȖȕȐ; ȔțȕȈȑȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȓȖȒȈȕȈȔ - ȓȦȌȍȑ; ȒȠȍȔȈ-ȌȈȘȠȐȕȈȝ - ȒȖȚȖȘȣȍ ȊșȍȋȌȈ ȏȈȉȖȚȧȚșȧ Ȗ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȐ; ȋȖȗȚȈȘȐ - ȞȈȘȧ; ȈșȈȚȐ - Ȋ ȖȚșțȚșȚȊȐȍ; ȊȈȐ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȕȘȕȈȔ - Ȋșȍȝ ȎȐȚȍȓȍȑ; ȗȈȠȑȈȕȚȈȝ - ȗȖȕȧȊ; ȗȈȠț-șȈȔȑȈȚȈȔ - ȎȐȊȖȚȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Ƕ ȌȖȉȓȍșȚȕȣȑ ǪȐȌțȘȈ, ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǩȝȘȐȋț ȊșȍȋȌȈ ȏȈȉȖȚȐȓȐșȤ Ȗ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȐ ȗȘȖșȚȣȝ ȓȦȌȍȑ. ǻȊȐȌȍȊ, ȟȚȖ ȗ��șȓȍ țȝȖȌȈ ȞȈȘȧ ǨȕȋȐ ȕȈȘȖȌ Ȋ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ ȖșȚȈȓșȧ ȉȍȏ ȏȈȡȐȚȣ, ȖȕȐ ȗȖȕȧȓȐ, ȟȚȖ, ȓȐȠȐȊȠȐșȤ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧ, ȓȦȌȐ ȉțȌțȚ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȣ șȈȔȐ șȍȉȍ Ȑ ȗȍȘȍșȚȈȕțȚ șȖȉȓȦȌȈȚȤ ȏȈȒȖȕȣ Ȑ ȏȈȗȖȊȍȌȐ ȘȍȓȐȋȐȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȊȈȎȕȣȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȓȖȊȖ ȒȠȍȔȈ-ȌȈȘȠȐȕȈȝ; ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȦȚ Țȍȝ, ȒȚȖ ȕȍțșȚȈȕȕȖ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ 424


425 Ȗ ȉȓȈȋȍ ȓȦȌȍȑ. ǪȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǩȝȘȐȋț ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȌțȔȈȓȐ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȗȖȔȖȟȤ ȊșȍȔ ȓȦȌȧȔ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȌȖșȚȐȟȤ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ. ǬȈȊȈȧ șȖȊȍȚȣ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧȔ ȘȈȏȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚ, ȖȕȐ ȗȘȐȏȣȊȈȓȐ Ȑȝ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ țȗțșȒȈȚȤ Ȑȏ ȊȐȌț ȥȚț ȞȍȓȤ. Ǫ ȉȣȓȣȍ ȊȘȍȔȍȕȈ ȗȘȈȊȐȚȍȓȐ Ȑ ȞȈȘȐ ȊșȍȋȌȈ șȖȊȍȚȖȊȈȓȐșȤ ș ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ Ȑ țȗȘȈȊȓȧȓȐ șȊȖȐȔȐ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈȔȐ, ȘțȒȖȊȖȌșȚȊțȧșȤ ȗȖȓțȟȍȕȕȣȔȐ ȖȚ ȕȐȝ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ. ǹ țȝȖȌȖȔ ȞȈȘȧ ǨȕȋȐ ȕȈ ȏȍȔȓȍ ȕȍ ȖșȚȈȓȖșȤ ȕȐȒȖȋȖ, ȒȚȖ ȐșȗȖȓȕȧȓ ȉȣ ȊȖȓȦ ȔțȌȘȍȞȖȊ. ǷȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȕȣȍ șȈȔȐ șȍȉȍ, ȓȦȌȐ șȚȈȓȐ Ȋșȍ ȉȖȓȤȠȍ Ȑ ȉȖȓȤȠȍ ȗȖȝȖȌȐȚȤ ȕȈ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. DzȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (4.13), ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ ȗȖȌȍȓȍȕȖ ȕȈ ȟȍȚȣȘȍ șȖșȓȖȊȐȧ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȘȖȌȖȔ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȓȦȌȍȑ Ȑ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȒȖȚȖȘȣȝ ȖȕȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ. Ǫ ȓȦȉȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȌȖȓȎȕȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȚȤ șȖșȓȖȊȐȍ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȣȝ ȓȦȌȍȑ, șȖșȓȖȊȐȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȍȑ, șȖșȓȖȊȐȍ ȏȍȔȓȍȊȓȈȌȍȓȤȞȍȊ Ȑ ȓȦȌȍȑ, ȗȘȖȐȏȊȖȌȧȡȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȞȍȕȕȖșȚȐ, Ȑ ȒȓȈșș ȘȈȉȖȟȐȝ. Ǫ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ ȌȍȔȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȐȝ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈȝ ȥȚȈ ȕȈțȟȕȈȧ șȐșȚȍȔȈ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ țșȚȘȖȑșȚȊȈ ȐșȒȈȎȍȕȈ ȌȖ ȕȍțȏȕȈȊȈȍȔȖșȚȐ, ȚȈȒ ȟȚȖ ȠțȌȘȣ, ȗȘȖșȚȣȍ ȘȈȉȖȟȐȍ, ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȖȔ ȋȖȓȖșȖȊ ȐȏȉȐȘȈȦȚșȧ ȕȈ ȘțȒȖȊȖȌȧȡȐȍ ȗȖșȚȣ. TȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȕȈȦȚ Ȗ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȐȏȌȈȦȚ ȏȈȒȖȕȣ, ȘțȒȖȊȖȌșȚȊțȧșȤ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔȐ ȐȌȍȧȔȐ Ȑ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ, ȗȖȥȚȖȔț Ȋ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȕȍ ȖșȚȈȓȖșȤ șȟȈșȚȓȐȊȣȝ ȓȦȌȍȑ. TǭDzǹT 2 ȊȐȘȈ-ȔȈȚȈȘȈȔ ȈȝțȑȈ șțȕȐȚȝȈȔ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȕȈȝ ȗȘȈȒȘȚȑ-ȈșȈȔȔȈȚȈȔ ȊȍȕȈȔ ȈȉȝȑȈȠȐȕȟȈȕ ȗȈȚȐȔ ȉȝțȊȈȝ ȊȐȘȈ - Ǫȍȕȣ; ȔȈȚȈȘȈȔ - ȔȈȚȤ; ȈȝțȑȈ - ȊȣȏȊȈȕȕȈȧ; șțȕȐȚȝȈȔ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǹțȕȐȚȝȈ; ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȕȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȏȕȈȚȖȒȐ ǪȍȌ; ȗȘȈȒȘȚȐ - ȔȐȕȐșȚȘȈȔȐ; ȈșȈȔȔȈȚȈȔ - ȕȍ ȖȌȖȉȘȍȕȕȣȑ; ȊȍȕȈȔ ǪȍȕȈ; ȈȉȝȑȈȠȐȕȟȈȕ - ȊȖȏȊȍȌȍȕȕȣȑ ȕȈ ȚȘȖȕ; ȗȈȚȐȔ - ȊȓȈșȚȍȓȐȕ; ȉȝțȊȈȝ - ȔȐȘȈ. TȖȋȌȈ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ Ȓ ȞȈȘȐȞȍ-ȔȈȚȍȘȐ ǹțȕȐȚȝȍ Ȑ ș ȍȍ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȧ ȊȖȏȊȍȓȐ ȕȈ ȗȘȍșȚȖȓ Ǫȍȕț, ȖȚȌȈȊ Ȋ ȍȋȖ ȘțȒȐ ȊȓȈșȚȤ ȕȈȌ ȞȍȓȣȔ ȔȐȘȖȔ. ǶȌȕȈȒȖ ȕȐ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȔȐȕȐșȚȘȖȊ ȞȈȘȧ ȕȍ ȖȌȖȉȘȐȓ ȥȚȖȋȖ ȘȍȠȍȕȐȧ. TǭDzǹT 3 ȠȘțȚȊȈ ȕȘȗȈșȈȕȈ-ȋȈȚȈȔ ȊȍȕȈȔ ȈȚȑțȋȘȈ-ȠȈșȈȕȈȔ ȕȐȓȐȓȑțȘ ȌȈșȑȈȊȈȝ șȈȌȑȈȝ șȈȘȗȈ-ȚȘȈșȚȈ ȐȊȈȒȝȈȊȈȝ ȠȘțȚȊȈ - țșȓȣȠȈȊ; ȕȘȗȈ - Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȞȈȘȤ; ȈșȈȕȈ-ȋȈȚȈȔ - ȊșȚțȗȐȓ ȕȈ ȗȘȍșȚȖȓ; ȊȍȕȈȔ - ǪȍȕȈ; ȈȚȐ - ȖȟȍȕȤ; țȋȘȈ - ȎȍșȚȖȒȖ; ȠȈșȈȕȈȔ - ȒȈȘȈȦȡȐȑ; ȕȐȓȐȓȑțȝ - ȗȖȗȘȧȚȈȓȐșȤ; ȌȈșȑȈȊȈȝ - Ȋșȍ ȊȖȘȣ; șȈȌȑȈȝ - ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ; șȈȘȗȈ - ȗȍȘȍȌ ȏȔȍȧȔȐ; ȚȘȈșȚȈȝ - Ȋ șȚȘȈȝȍ; ȐȊȈ - ȒȈȒ; ȈȒȝȈȊȈȝ - ȒȘȣșȣ. ǪșȍȔ ȉȣȓȈ ȐȏȊȍșȚȕȈ ȎȍșȚȖȒȖșȚȤ Ȑ ȒȘȖȊȖȎȈȌȕȖșȚȤ Ǫȍȕȣ, ȗȖȥ425


426 ȚȖȔț, ȒȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȊȍșȚȤ Ȗ ȍȋȖ ȒȖȘȖȕȈȞȐȐ ȖȉȓȍȚȍȓȈ ȞȈȘșȚȊȖ, ȊȖȘȣ Ȑ ȋȘȈȉȐȚȍȓȐ Ȋ șȚȘȈȝȍ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ ȗȖȗȘȧȚȈȓȐșȤ ȒȚȖ ȒțȌȈ, ȒȈȒ ȒȘȣșȣ, ȗȘȧȟțȡȐȍșȧ ȖȚ ȏȔȍȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ ȊȓȈșȚȤ Ȋ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ șȓȈȉȍȍȚ, ȚțȚ Ȏȍ ȗȖȌȕȐȔȈȦȚ ȋȖȓȖȊț ȊȖȘȣ Ȑ ȋȘȈȉȐȚȍȓȐ, ȕȖ Ȋ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ, ȊȖ ȋȓȈȊȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ șȚȖȐȚ șȐȓȤȕȣȑ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤ, ȊȖȘȣ Ȑ ȋȘȈȉȐȚȍȓȐ ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȦȚ ȌȍȘȎȈȚȤșȧ Ȋ ȚȍȕȐ. DzȖȕȍȟȕȖ, Ǫȍȕț ȕȍȓȤȏȧ ȉȣȓȖ ȕȈȏȊȈȚȤ ȝȖȘȖȠȐȔ ȞȈȘȍȔ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȍȋȖ ȎȍșȚȖȒȖșȚȤ ȉȣȓȈ ȊșȍȔ ȐȏȊȍșȚȕȈ, Ȋ șȚȘȈȕȍ, ȗȖ ȒȘȈȑȕȍȑ ȔȍȘȍ, ȗȘȍȒȘȈȚȐȓȐșȤ ȘȈȏȉȖȐ Ȑ ȋȘȈȉȍȎȐ. TǭDzǹT 4 șȈ ȈȘțȌȝȈ-ȕȘȗȈ-șȚȝȈȕȈ țȕȕȈȌȌȝȖ 'ȠȚȈ-ȊȐȉȝțȚȐȉȝȐȝ ȈȊȈȔȍȕȍ ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȕ șȚȈȉȌȝȈȝ șȈȔȉȝȈȊȐȚȈȝ șȊȈȚȈȝ șȈȝ - ȞȈȘȤ ǪȍȕȈ; ȈȘțȌȝȈ - ȊșȚțȗȐȊȠȐȑ ȕȈ; ȕȘȗȈ-șȚȝȈȕȈȝ - ȞȈȘșȒȐȑ ȗȘȍșȚȖȓ; țȕȕȈȌȌȝȈȝ - ȟȘȍȏȔȍȘȕȖ ȋȖȘȌȣȑ; ȈȠȚȈ - ȊȖșȍȔȤȦ; ȊȐȉȝțȚȐȉȝȐȝ - ȌȖșȚȖȧȕȐȧȔȐ; ȈȊȈȔȍȕȍ - șȚȈȓ ȖșȒȖȘȉȓȧȚȤ; ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȕ - ȊȍȓȐȒȐȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ; șȚȈȉȌȝȈȝ - țȗȘȧȔȣȑ Ȑ ȕȍșȌȍȘȎȈȕȕȣȑ; șȈȔȉȝȈȊȐȚȈȝ - șȟȐȚȈȧ ȊȍȓȐȒȐȔ; șȊȈȚȈȝ - șȈȔȖȋȖ șȍȉȧ. ǪȏȖȑȌȧ ȕȈ ȗȘȍșȚȖȓ, ǪȍȕȈ șȌȍȓȈȓșȧ ȖȉȓȈȌȈȚȍȓȍȔ ȊȖșȤȔȐ ȌȖșȚȖȧȕȐȑ Ȑ ȕȍȊȍȘȖȧȚȕȖ ȊȖȏȋȖȘȌȐȓșȧ ȥȚȐȔ. Ƕȉțȧȕȕȣȑ ȋȖȘȌȣȕȍȑ, Ȗȕ ȊȖȏȖȔȕȐȓ, ȟȚȖ ȍȔț ȕȍȚ ȘȈȊȕȣȝ Ȋ ȞȍȓȖȔ ȔȐȘȍ, Ȑ ȗȘȐȕȧȓșȧ ȖșȒȖȘȉȓȧȚȤ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȊȈȎȕȣȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȓȖȊȖ ȈȠȚȈ-ȊȐȉȝțȚȐȉȝȐȝ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȊȖșȍȔȤȦ ȌȖșȚȖȧȕȐȧȔȐ". ǾȈȘȤ ȌȖȓȎȍȕ ȖȉȓȈȌȈȚȤ ȊȖșȍȔȤȦ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȔȐ șȗȖșȖȉȕȖșȚȧȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȘȈȏȊȐȊȈȦȚșȧ ț ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȋ ȗȘȖȞȍșșȍ ȗȘȈȒȚȐȒȐ ȑȖȋȐ. TȈȒȐȝ ȞȈȘȍȑȔȐșȚȐȒȖȊ ȕȈȏȣȊȈȓȐ ȘȈȌȎȈȘȠȈȔȐ, ȞȈȘȧȔȐ, ȖȉȓȈȌȈȊȠȐȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȏȈȕȧȚȐȧȔ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȖȑ ȘȈȌȎȈȘȠȐ ȖȉȘȍȚȈȓȐ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ ȌȍȓȈȚȤșȧ ȔȍȕȤȠȍ ȔȍȓȤȟȈȑȠȍȋȖ, ȉȖȓȤȠȍ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȋȖ Ȑ ȗȖȓțȟȈȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȗȖȎȍȓȈȦȚ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȘȈȌȎȈȘȠȐ ȔȖȋȓȐ șȖȏȌȈȊȈȚȤ Ȟȍȓȣȍ ȞȈȘșȚȊȈ, ȗȖȌȟȐȕȧȚȤ ȓȦȌȍȑ șȊȖȍȑ ȊȓȈșȚȐ Ȑ ȗȘȈȊȐȚȤ ȐȔȐ. TȈȒȖȊȣ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ Ȑȏ șȗȖșȖȉȕȖșȚȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȖȉȓȈȌȈȓȐ ȞȈȘȐ ȗȘȖȠȓȖȋȖ. ǪȍȕȈ Ȏȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȏȈȕȐȔȈȓșȧ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȖȑ, ȕȖ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, ȊȏȖȑȌȧ ȕȈ ȗȘȍșȚȖȓ, ȕȍȗȖȔȍȘȕȖ ȊȖȏȋȖȘȌȐȓșȧ. ǩțȌțȟȐ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ ȕȍȌȈȓȤȕȖȊȐȌȕȣȔ Ȑ ȕȍȖȉțȏȌȈȕȕȣȔ, Ȗȕ șȚȈȓ ȏȓȖțȗȖȚȘȍȉȓȧȚȤ ȊȓȈșȚȤȦ Ȑ ȖșȒȖȘȉȓȧȚȤ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ. TǭDzǹT 5 ȥȊȈȔ ȔȈȌȈȕȌȝȈ țȚșȐȒȚȖ ȕȐȘȈȕȒțȠȈ ȐȊȈ ȌȊȐȗȈȝ ȗȈȘȑȈȚȈȕ ȘȈȚȝȈȔ ȈșȚȝȈȑȈ ȒȈȔȗȈȑȈȕȕ ȐȊȈ ȘȖȌȈșȐ ȥȊȈȔ - ȚȈȒ; ȔȈȌȈ-ȈȕȌȝȈȝ - Ȗșȓȍȗȓȍȕȕȣȑ ȊȓȈșȚȤȦ; țȚșȐȒȚȈȝ ȋȖȘȌȣȑ; ȕȐȘȈȕȒțȠȈȝ - ȕȍțȗȘȈȊȓȧȍȔȣȑ; ȐȊȈ - ȒȈȒ; ȌȊȐȗȈȝ - șȓȖȕ; ȗȈȘȑȈȚȈȕ - ȖȉȢȍȏȎȈȧ; ȘȈȚȝȈȔ - ȕȈ ȒȖȓȍșȕȐȞț; ȈșȚȝȈȑȈ - ȊȏȖȑȌȧ; ȒȈȔȗȈȑȈȕ - ȗȘȐȊȖȌȧ Ȋ ȚȘȍȗȍȚ; ȐȊȈ - ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȘȖȌȈșȐ - ȕȍȉȖ Ȑ 426


427 ȏȍȔȓȦ. Ƕșȓȍȗȓȍȕȕȣȑ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ Ȑ ȊȓȈșȚȤȦ, ȞȈȘȤ ǪȍȕȈ ȊȏȖȠȍȓ ȕȈ ȒȖȓȍșȕȐȞț Ȑ șȚȈȓ ȖȉȢȍȏȎȈȚȤ șȊȖȐ ȊȓȈȌȍȕȐȧ. Ƕȕ ȉȣȓ ȗȖȌȖȉȍȕ ȌȐȒȖȔț șȓȖȕț, Ȑ, ȒȖȋȌȈ Ȗȕ ȍȝȈȓ ȕȈ șȊȖȍȑ ȒȖȓȍșȕȐȞȍ, șȖȌȘȖȋȈȓȐșȤ ȕȍȉȖ Ȑ ȏȍȔȓȧ. TǭDzǹT 6 ȕȈ ȑȈȠȚȈȊȑȈȔ ȕȈ ȌȈȚȈȊȑȈȔ ȕȈ ȝȖȚȈȊȑȈȔ ȌȊȐȌȎȈȝ ȒȊȈȟȐȚ ȐȚȐ ȕȑȈȊȈȘȈȑȈȌ ȌȝȈȘȔȈȔ ȉȝȍȘȐ-ȋȝȖȠȍȕȈ șȈȘȊȈȠȈȝ ȕȍ - ȕȍ; ȑȈȠȚȈȊȑȈȔ - șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȕȈ - ȕȍ; ȌȈȚȈȊȑȈȔ - ȘȈȏȌȈȊȈȚȤ ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȕȐȧ; ȕȈ - ȕȍ; ȝȖȚȈȊȑȈȔ - ȓȐȚȤ Ȋ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȑ ȖȋȖȕȤ ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ; ȌȊȐȌȎȈȝ - Ȗ ȌȊȈȎȌȣȘȖȎȌȍȕȕȣȍ; ȒȊȈȟȐȚ - ȒȖȋȌȈ-ȓȐȉȖ; ȐȚȐ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȕȑȈȊȈȘȈȑȈȚ ȗȘȍȒȘȈȚȐȓ; ȌȝȈȘȔȈȔ - ȐșȗȖȓȕȍȕȐȍ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȘȐȚțȈȓȖȊ; ȉȝȍȘȐ ȓȐȚȈȊȘ; ȋȝȖȠȍȕȈ - ȋȘȖȔȖȔ; șȈȘȊȈȠȈȝ - ȗȖȊșȦȌț. Ƕȕ ȏȈȗȘȍȚȐȓ ȊșȍȔ ȌȊȈȎȌȣȘȖȎȌȍȕȕȣȔ [ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ] șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȊȖȏȓȐȊȈȚȤ ȕȈ ȖȋȖȕȤ ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ Ȑ ȘȈȏȌȈȊȈȚȤ ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȕȐȧ. Ƕȉ ȥȚȖȔ ȗȖȌ ȋȘȖȔ ȓȐȚȈȊȘ ȖȉȢȧȊȐȓȐ ȋȓȈȠȈȚȈȐ ȊȖ Ȋșȍȝ ȋȖȘȖȌȈȝ Ȑ ȌȍȘȍȊȕȧȝ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ǪȍȕȈ ȗȖȓȖȎȐȓ ȒȖȕȍȞ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȦ Ȋșȍȝ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȖȉȘȧȌȖȊ Ȋ șȊȖȍȔ ȞȈȘșȚȊȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ȉȍȏȉȖȎȕȣȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ȊȖ Ȋșȍȝ șȚȘȈȕȈȝ ȔȐȘȈ ȌȍȓȈȦȚ ȚȖ Ȏȍ șȈȔȖȍ, ȟȚȖ ȔȕȖȋȖ ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ ȚȊȖȘȐȓ ȕȈ ȏȍȔȓȍ ȞȈȘȤ ǪȍȕȈ. ǹȍȑȟȈș șȐȚțȈȞȐȧ Ȋ ȔȐȘȍ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȕȈȗȘȧȎȍȕȈ, ȟȚȖ ȥȚȐ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ȔȖȋțȚ Ȋ ȓȦȉȖȑ ȔȖȔȍȕȚ ȏȈȗȘȍȚȐȚȤ ȖȚȗȘȈȊȓȍȕȐȍ Ȋșȍȝ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȖȉȘȧȌȖȊ. Ǫ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȌȖȑȌȍȚ ȌȖ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȔ ȓȦȌȧȔ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȉțȌȍȚ ȎȐȚȤ ȕȈ ȥȚȖȑ ȗȓȈȕȍȚȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȒȈȎȌȣȑ ȘȈȏțȔȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȖȟȍȕȤ șȍȘȤȍȏȕȖ ȖȚȕȍșȚȐșȤ Ȓ ȗȘȈȒȚȐȒȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȟȚȖȉȣ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț, Ȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȚȤ șȚȘȈȌȈȕȐȑ, șȖȗțȚșȚȊțȦȡȐȝ ȎȐȏȕȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. TǭDzǹT 7 ȊȍȕȈșȑȈȊȍȒȠȑȈ ȔțȕȈȑȖ ȌțȘȊȘȚȚȈșȑȈ ȊȐȟȍȠȚȐȚȈȔ ȊȐȔȘȠȑȈ ȓȖȒȈ-ȊȑȈșȈȕȈȔ ȒȘȗȈȑȖȟțȝ șȔȈ șȈȚȘȐȕȈȝ ȊȍȕȈșȑȈ - ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ; ȈȊȍȒȠȑȈ - șȚȈȊ șȊȐȌȍȚȍȓȧȔȐ; ȔțȕȈȑȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȌțȘȊȘȚȚȈșȑȈ - ȏȈȒȖȕȟȍȕȕȖȋȖ ȕȍȋȖȌȧȧ; ȊȐȟȍȠȚȐȚȈȔ - ȌȍȑșȚȊȐȧ; ȊȐȔȘȠȑȈ - șȟȐȚȈȧ; ȓȖȒȈ-ȊȑȈșȈȕȈȔ - ȖȗȈșȕȣȔȐ Ȍȓȧ ȓȦȌȍȑ; ȒȘȗȈȑȈ - Ȑȏ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ; țȟțȝ - ȉȍșȍȌȖȊȈȓȐ; șȔȈ - Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ; șȈȚȘȐȕȈȝ - șȖȊȍȘȠȈȦȡȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. ǪȐȌȧ ȎȍșȚȖȒȖșȚȐ, ȟȐȕȐȔȣȍ ǪȍȕȖȑ, ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȏȈȒȓȦȟȐȓȐ, ȟȚȖ ȕȈȌ ȔȐȘȖȔ ȕȈȊȐșȓȈ țȋȘȖȏȈ Ȑ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȖ șȚȖȐȚ ȕȈ ȒȘȈȦ ȗȘȖȗȈșȚȐ. ǷȖȥȚȖȔț Ȑȏ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ Ȓ ȓȦȌȧȔ ȖȕȐ ȘȍȠȐȓȐ ȖȉșțȌȐȚȤ șȖȏȌȈȊȠȍȍșȧ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȚȍȔ ȉȖȓȍȍ ȟȚȖ Ȋșȍ ȖȕȐ șȈȔȐ șȖȊȍȘȠȈȓȐ 427


428 ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǪȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȊȖȏȊȍȓȐ Ǫȍȕț ȕȈ ȗȘȍșȚȖȓ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȝȖȚȍȓȐ ȗȘȐȕȍșȚȐ ȉȓȈȋȖ ȗȘȖșȚȣȔ ȓȦȌȧȔ. DzȖȋȌȈ Ȏȍ ȖȕȐ țȊȐȌȍȓȐ, ȒȈȒȐȔ șțȔȈșȉȘȖȌȕȣȔ Ȑ ȎȍșȚȖȒȐȔ ȖȒȈȏȈȓșȧ ȔȖȓȖȌȖȑ ȞȈȘȤ, ȐȔ ȊȕȖȊȤ ȗȘȐȠȓȖșȤ ȏȈȌțȔȈȚȤșȧ Ȗ șțȌȤȉȍ ȕȈȘȖȌȈ. ȅȚȖ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȔțȌȘȍȞȈȔ, ȗȘȈȊȍȌȕȐȒȈȔ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ȌȈȓȍȒȖ ȕȍ ȉȍȏȘȈȏȓȐȟȕȖ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȍ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ ȓȦȌȍȑ. DzȈȘȔȐ Ȋșȍ șȊȖȍ ȊȘȍȔȧ ȗȖșȊȧȡȈȦȚ ȚȖȔț, ȟȚȖȉȣ ȏȈȘȈȉȖȚȈȚȤ ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ ȉȖȓȤȠȍ Ȍȍȕȍȋ Ȑ ȐșȚȘȈȚȐȚȤ Ȑȝ ȕȈ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ, Ȉ ȋȤȧȕȐ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖȋȓȖȡȍȕȣ ȔȣșȓȧȔȐ Ȗȉ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȐ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȊȔȍȠȐȊȈȦȚșȧ Ȋ ȌȍȓȈ ȖȉȡȍșȚȊȈ. ǵȖ ȐșȚȐȕȕȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ Ȑ șȊȧȚȣȍ ȓȦȌȐ ȊșȍȋȌȈ ȏȈȉȖȚȧȚșȧ ȒȈȒ Ȗ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ, ȚȈȒ Ȑ Ȗ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȐ ȓȦȌȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ șȚȈȓȐ șȖȊȍȚȖȊȈȚȤșȧ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ, ȒȈȒ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȖȗȈșȕȖșȚȐ, ȕȈȊȐșȠȍȑ ȕȈȌ ȓȦȌȤȔȐ ȗȖ ȊȐȕȍ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ. TǭDzǹT 8 ȈȝȖ țȉȝȈȑȈȚȈȝ ȗȘȈȗȚȈȔ ȓȖȒȈșȑȈ ȊȑȈșȈȕȈȔ ȔȈȝȈȚ ȌȈȘțȕȑ țȉȝȈȑȈȚȖ ȌȐȗȚȍ ȐȊȈ ȚȈșȒȈȘȈ-ȗȈȓȈȑȖȝ ȈȝȖ - țȊȣ; țȉȝȈȑȈȚȈȝ - ș ȌȊțȝ șȚȖȘȖȕ; ȗȘȈȗȚȈȔ - ȗȖȓțȟȍȕȕȣȑ; ȓȖȒȈșȑȈ - ȕȈȘȖȌȈ; ȊȑȈșȈȕȈȔ - ȖȗȈșȕȖșȚȤ; ȔȈȝȈȚ - ȊȍȓȐȒȈȧ; ȌȈȘțȕȐ - ȗȖȓȍȕȖ; țȉȝȈȑȈȚȈȝ - ș ȌȊțȝ șȚȖȘȖȕ; ȌȐȗȚȍ - ȋȖȘȧȡȍȍ; ȐȊȈ ȒȈȒ; ȚȈșȒȈȘȈ - ȖȚ ȊȖȘȖȊ Ȑ ȋȘȈȉȐȚȍȓȍȑ; ȗȈȓȈȑȖȝ - Ȑ ȖȚ ȞȈȘȧ. ǷȖșȖȊȍȚȖȊȈȊȠȐșȤ, ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȗȘȐȠȓȐ Ȓ ȊȣȊȖȌț, ȟȚȖ ȖȗȈșȕȖșȚȤ țȋȘȖȎȈȍȚ ȓȦȌȧȔ ș ȌȊțȝ șȚȖȘȖȕ. ǵȈȘȖȌ ȖȒȈȏȈȓșȧ Ȋ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ ȔțȘȈȊȤȍȊ ȕȈ ȗȖȓȍȕȍ, ȖȝȊȈȟȍȕȕȖȔ ȗȓȈȔȍȕȍȔ ș ȖȉȖȐȝ ȒȖȕȞȖȊ: ș ȖȌȕȖȑ șȚȖȘȖȕȣ ȍȔț țȋȘȖȎȈȓȐ ȊȖȘȣ Ȑ ȘȈȏȉȖȑȕȐȒȐ, Ȉ ș ȌȘțȋȖȑ ȘȈȏȕțȏȌȈȊȠȐȑșȧ ȞȈȘȤ. TǭDzǹT 9 ȈȘȈȌȎȈȒȈ-ȉȝȈȑȈȌ ȥȠȈ ȒȘȚȖ ȘȈȌȎȈȚȈȌ-ȈȘȝȈȕȈȝ ȚȈȚȖ 'ȗȑ ȈșȐȌ ȉȝȈȑȈȔ ȚȊ ȈȌȑȈ ȒȈȚȝȈȔ șȑȈȚ șȊȈșȚȐ ȌȍȝȐȕȈȔ ȈȘȈȌȎȈȒȈ - Ȋ ȖȚșțȚșȚȊȐȍ ȞȈȘȧ; ȉȝȈȑȈȚ - Ȑȏ șȚȘȈȝȈ; ȥȠȈȝ - ȥȚȖȚ ǪȍȕȈ; ȒȘȚȈȝ - șȌȍȓȈȕȕȣȑ; ȘȈȌȎȈ - ȞȈȘȍȔ; Ȉ-ȚȈȚ-ȈȘȝȈȕȈȝ - ȝȖȚȤ Ȑ ȕȍ ȉȣȓ ȌȖșȚȖȐȕ ȚȖȋȖ; ȚȈȚȈȝ - ȖȚ ȕȍȋȖ; ȈȗȐ - ȚȈȒȎȍ; ȈșȐȚ - ȐșȝȖȌȐȓȈ; ȉȝȈȑȈȔ - ȖȗȈșȕȖșȚȤ; Țț - ȚȖȋȌȈ; ȈȌȑȈ - șȍȑȟȈș; ȒȈȚȝȈȔ - ȒȈȒ; șȑȈȚ - ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ; șȊȈșȚȐ - șȟȈșȚȤȍ; ȌȍȝȐȕȈȔ - ȓȦȌȍȑ. ǸȈȏȔȣȠȓȧȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ șȗȈșȚȐ șȚȘȈȕț ȖȚ ȈȕȈȘȝȐȐ, ȔțȌȘȍȞȣ ȗȖȔȕȐȓȐ, ȟȚȖ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȑ ȒȘȐȏȐș ȏȈșȚȈȊȐȓ Ȑȝ ȊȖȏȊȍșȚȐ Ǫȍȕț ȕȈ ȗȘȍșȚȖȓ, ȝȖȚȧ Ȗȕ ȉȣȓ ȕȍȌȖșȚȖȐȕ ȞȈȘșȒȖȋȖ șȈȕȈ. ǵȖ ȚȍȗȍȘȤ Ȗȕ șȈȔ șȚȈȓ Ȍȓȧ ȓȦȌȍȑ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. ǿȚȖ ȕțȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ, ȟȚȖȉȣ ȓȦȌȐ, ȖȒȈȏȈȊȠȐȍșȧ Ȋ ȚȈȒȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ, șȕȖȊȈ șȚȈȓȐ șȟȈșȚȓȐȊȣ? 428


429 DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (18.5) șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȖȚȘȍȒȠȐȑșȧ ȖȚ ȔȐȘȈ, ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ Ȑ ȈșȒȍȏȣ Ȑ ȘȈȏȌȈȊȈȚȤ ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȕȐȧ. ǩȘȈȝȔȈȟȈȘȐ ȌȖȓȎȕȣ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȋȘȐȝȈșȚȝȐ - ȘȈȏȌȈȊȈȚȤ ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȕȐȧ, Ȉ Țȍ, ȒȚȖ ȌȈȓ ȖȉȍȚ ȖȚȘȍȟȍȕȐȧ ȖȚ ȔȐȘȈ (ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝȐ Ȑ șȈȕȕȤȧșȐ), - șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȈșȒȍȏȣ. ȅȚȐ ȚȘȐ ȊȐȌȈ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȗȖȔȖȋȈȦȚ ȒȈȎȌȖȔț ȖșȖȏȕȈȚȤ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț. ǷȖȥȚȖȔț, ȒȖȋȌȈ ǪȍȕȈ ȕȈȓȖȎȐȓ ȏȈȗȘȍȚ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ Ȑ ȌȘțȋțȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ, ȥȚȖ ȖȟȍȕȤ ȊșȚȘȍȊȖȎȐȓȖ ȔțȌȘȍȞȖȊ Ȑ șȊȧȚȣȝ, ȐȉȖ ȖȕȐ ȗȖȕȐȔȈȓȐ, ȟȚȖ ȞȈȘȤ ȓȐȠȐȓ ȓȦȌȍȑ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ. ǷȘȖȗȖȊȍȌțȧ șȖȏȕȈȕȐȍ ǩȖȋȈ, ȐȓȐ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, șȊȧȚȣȍ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ șȚȘȍȔȧȚșȧ șȗȈșȚȐ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȖ ȖȚ ȊȣȘȖȎȌȍȕȐȧ Ȑ ȌȍȋȘȈȌȈȞȐȐ ȌȖ țȘȖȊȕȧ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. ǰ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȖȉȧȏȈȕȖ ȗȖȔȖȋȈȚȤ ȐȔ Ȋ ȥȚȖȔ, ȏȈȉȖȚȧșȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ Ȋșȍ ȓȦȌȐ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȓȐ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȘȐȚțȈȓȣ. ǬȘțȋȈȧ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ȌȍȘȎȈȚȤ Ȋ țȏȌȍ ȊȖȘȖȊ Ȑ ȘȈȏȉȖȑȕȐȒȖȊ. TȖȋȌȈ ȕȐȟȚȖ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȔȍȠȈȚȤ ȓȦȌȧȔ șȗȖȒȖȑȕȖ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȗȘȈȒȚȐȒȖȑ Ȑ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ. TǭDzǹT 10 ȈȝȍȘ ȐȊȈ ȗȈȑȈȝ-ȗȖȠȈȝ ȗȖȠȈȒȈșȑȈȗȑ ȈȕȈȘȚȝȈ-ȉȝȘȚ ȊȍȕȈȝ ȗȘȈȒȘȚȑȈȐȊȈ ȒȝȈȓȈȝ șțȕȐȚȝȈ-ȋȈȘȉȝȈ-șȈȔȉȝȈȊȈȝ Ȉȝȍȝ - ȏȔȍȐ; ȐȊȈ - ȒȈȒ; ȗȈȑȈȝ - ȔȖȓȖȒȖȔ; ȗȖȠȈȝ - ȊșȒȈȘȔȓȐȊȈȕȐȍ; ȗȖȠȈȒȈșȑȈ - ȒȖȘȔȐȓȤȞȈ; ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; ȈȕȈȘȚȝȈ - ȗȘȖȚȐȊ; ȉȝȘȚ - șȚȈȕȖȊȐȚșȧ; ȊȍȕȈȝ - ȞȈȘȤ ǪȍȕȈ; ȗȘȈȒȘȚȑȈ - ȖȚ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȥȊȈ - ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ; ȒȝȈȓȈȝ - ȏȓȖȌȍȑ; șțȕȐȚȝȈ - ǹțȕȐȚȝȐ, ȔȈȚȍȘȐ Ǫȍȕȣ; ȋȈȘȉȝȈ - Ȑȏ ȟȘȍȊȈ; șȈȔȉȝȈȊȈȝ - ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ. MțȌȘȍȞȣ ȗȖȌțȔȈȓȐ: ǾȈȘȤ ǪȍȕȈ ȗȖȘȖȟȍȕ ȖȚ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȐȉȖ Ȗȕ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȟȘȍȊȈ ǹțȕȐȚȝȐ. ǷȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ ȚȈȒȖȋȖ ȞȈȘȧ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȟȚȖ ȒȖȘȔȐȚȤ ȔȖȓȖȒȖȔ ȏȔȍȦ. ȅȚȖ ȗȖ ȍȋȖ ȊȐȕȍ ȕȈ ȓȦȌȍȑ ȖȉȘțȠȐȓȖșȤ șȚȖȓȤȒȖ ȉȍȌ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȊȧȚȣȍ ȓȦȌȐ ȖȉȣȟȕȖ ȌȍȘȎȈȚșȧ Ȋ șȚȖȘȖȕȍ ȖȚ ȗȖȓȐȚȐȒȐ Ȑ ȔȐȘșȒȖȑ șțȍȚȣ. ǷȖȌȌȍȘȎȐȊȈȧ ȞȈȘȧ Ǫȍȕț, ȔțȌȘȍȞȣ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȓȐ, ȟȚȖ ȚȖȚ ȖȋȘȈȌȐȚ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȖȚ ȊȖȘȖȊ Ȑ ȘȈȏȉȖȑȕȐȒȖȊ, ȖȌȕȈȒȖ, ȊȏȖȑȌȧ ȕȈ ȗȘȍșȚȖȓ, ǪȍȕȈ șȚȈȓ ȗȖȔȍȝȖȑ Ȍȓȧ șȊȧȚȣȝ ȓȦȌȍȑ Ȑ ȔțȌȘȍȞȖȊ. MțȌȘȍȞȣ Ȑ ȖȚȠȍȓȤȕȐȒȐ ȊȐȌȧȚ șȊȖȦ ȋȓȈȊȕțȦ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ Ȑ ȈșȒȍȏȣ ȘȈȌȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȧ, ȕȖ ǪȍȕȈ, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȖȚȉȓȈȋȖȌȈȘȐȚȤ ȔțȌȘȍȞȖȊ ȏȈ Ȑȝ ȉȓȈȋȖȌȍȧȕȐȧ, șȌȍȓȈȓșȧ Ȑȝ ȊȘȈȋȖȔ, ȏȈȗȘȍȚȐȊ ȐȔ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ Ȑȝ ȗȖȊșȍȌȕȍȊȕȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ. ǻ ȏȔȍȐ, ȒȖȚȖȘțȦ ȒȖȘȔȧȚ ȔȖȓȖȒȖȔ Ȑ ȉȈȕȈȕȈȔȐ, ȓȐȠȤ ȗȘȐȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȧȌȈ, Ȑ ȖȕȈ ȚȖȓȤȒȖ Ȑ ȎȌȍȚ țȌȖȉȕȖȋȖ șȓțȟȈȧ, ȟȚȖȉȣ țȎȈȓȐȚȤ șȊȖȍȋȖ ȉȓȈȋȖȌȍȚȍȓȧ. TǭDzǹT 11 ȕȐȘțȗȐȚȈȝ ȗȘȈȌȎȈ-ȗȈȓȈȝ șȈ ȌȎȐȋȝȈȔșȈȚȐ ȊȈȐ ȗȘȈȌȎȈȝ ȚȈȚȝȈȗȐ șȈȕȚȊȈȑȍȔȈȔțȔ ȕȈșȔȈȔș ȚȈȚ-ȗȈȚȈȒȈȔ șȗȘȠȍȚ 429


430 ȕȐȘțȗȐȚȈȝ - ȗȖșȈȎȍȕȕȣȑ; ȗȘȈȌȎȈ-ȗȈȓȈȝ - ȞȈȘȍȔ; șȈȝ - Ȗȕ; ȌȎȐȋȝȈȔșȈȚȐ - ȝȖȟȍȚ ȗȘȐȟȐȕȐȚȤ ȊȘȍȌ; ȊȈȐ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȗȘȈȌȎȈȝ - ȗȖȌȌȈȕȕȣȔ; ȚȈȚȝȈ ȈȗȐ - ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ; șȈȕȚȊȈȑȍȔȈ - Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ țȔȐȘȖȚȊȖȘȐȚȤ; ȈȔțȔ - ȍȋȖ; ȕȈ - ȕȍ; ȈșȔȈȕ - ȕȈș; ȚȈȚ - ȚȖ; ȗȈȚȈȒȈȔ ȗȘȍșȚțȗȓȍȕȐȍ; șȗȘȠȍȚ - ȒȖșȕȍȚșȧ. Mȣ ȊȖȏȊȍȓȐ Ǫȍȕț ȕȈ ȗȘȍșȚȖȓ, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ ȏȈȡȐȡȈȓ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ, ȕȖ Ȗȕ ȊȔȍșȚȖ ȥȚȖȋȖ șȌȍȓȈȓșȧ Ȑȝ ȊȘȈȋȖȔ. ǰ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȕȈȔ șȓȍȌțȍȚ, ȗȖȒȈ ȕȍ ȗȖȏȌȕȖ, ȗȖȗȣȚȈȚȤșȧ ȖȉȘȈȏțȔȐȚȤ ȍȋȖ. ǹȌȍȓȈȊ ȥȚȖ, Ȕȣ șȕȐȔȍȔ ș șȍȉȧ ȉȘȍȔȧ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȏȈ ȍȋȖ ȏȓȖȌȍȧȕȐȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǾȈȘȤ ǪȍȕȈ, ȊȖȏȊȍȌȍȕȕȣȑ ȕȈ ȚȘȖȕ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ, ȖȒȈȏȈȓșȧ ȏȓȖȌȍȍȔ, ȗȖȥȚȖȔț ȔțȌȘȍȞȣ ȖȗȈșȈȓȐșȤ, ȟȚȖ ȌȖȓȧ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȏȈ ȍȋȖ ȏȓȖȌȍȧȕȐȧ ȓȧȎȍȚ Ȑ ȕȈ ȕȐȝ. Ǫ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȏȈȒȖȕȖȔ ȒȈȘȔȣ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ șȚȈȘȈȚȤșȧ ȐȏȉȍȋȈȚȤ ȊșȧȒȖȋȖ ȖȉȡȍȕȐȧ ș ȋȘȍȠȕȐȒȖȔ. ǪȖȏȊȍȌȧ Ǫȍȕț ȕȈ ȗȘȍșȚȖȓ, ȔțȌȘȍȞȣ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, șȚȈȓȐ ȍȋȖ ȗȖșȖȉȕȐȒȈȔȐ. Ǫ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȞȈȘȤ ǪȍȕȈ ȏȈȠȍȓ șȓȐȠȒȖȔ ȌȈȓȍȒȖ, Ȑ șȊȧȚȣȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȕȈȟȈȓȐ ȖȗȈșȈȚȤșȧ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȋȘȍȝȐ ȏȈȗȧȚȕȈȦȚ Ȑȝ. ǶȌȕȈȒȖ, ȗȘȍȎȌȍ ȟȍȔ ȗȘȍȌȗȘȐȕȧȚȤ ȗȘȖȚȐȊ ȕȍȋȖ ȒȈȒȐȍ-ȓȐȉȖ ȔȍȘȣ, ȖȕȐ ȘȍȠȐȓȐ ȗȖȗȣȚȈȚȤșȧ ȖȉȘȈȏțȔȐȚȤ Ǫȍȕț Ȑ șȊȖȐȔȐ țȊȍȡȍȊȈȕȐȧȔȐ țȌȍȘȎȈȚȤ ȍȋȖ ȖȚ ȕȖȊȣȝ ȏȓȖȌȍȧȕȐȑ. TǭDzǹT 12 ȓ/ȈȍȒ-ȐǬȈȧ-ȈȘǹȈǵȌǫǬȈ& ȌȐȝǯDZȈȈMȈ" ǹȊTȈȍJȈǹȈȈ )) 12 )) ȚȈȌ-ȊȐȌȊȈȌȉȝȐȘ ȈșȈȌ-ȊȘȚȚȖ ȊȍȕȖ 'șȔȈȉȝȐȝ ȒȘȚȖ ȕȘȗȈȝ șȈȕȚȊȐȚȖ ȑȈȌȐ ȕȖ ȊȈȟȈȔ ȕȈ ȋȘȈȝȐȠȑȈȚȑ ȈȌȝȈȘȔȈ-ȒȘȚ ȓȖȒȈ-ȌȝȐȒȒȈȘȈ-șȈȕȌȈȋȌȝȈȔ ȌȈȝȐȠȑȈȔȈȝ șȊȈ-ȚȍȌȎȈșȈ ȚȈȚ - ȍȋȖ ȋȘȍȝȖȊȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ; ȊȐȌȊȈȌȉȝȐȝ - ȐȏȊȍșȚȕȈ; ȈșȈȚȊȘȚȚȈȝ - ȗȖȘȖȟȕȣȑ; ȊȍȕȈȝ - ǪȍȕȈ; ȈșȔȈȉȝȐȝ - ȕȈȔȐ; ȒȘȚȈȝ - șȌȍȓȈȕȕȣȑ; ȕȘȗȈȝ - ȞȈȘȍȔ; șȈȕȚȊȐȚȈȝ - (ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ) țȊȍȡȍȊȈȕȐȧ; ȑȈȌȐ - ȍșȓȐ; ȕȈȝ - ȕȈȠȐ; ȊȈȟȈȔ - șȓȖȊȈ; ȕȈ - ȕȍ; ȋȘȈȝȐȠȑȈȚȐ ȗȘȐȔȍȚ Ȓ șȊȍȌȍȕȐȦ; ȈȌȝȈȘȔȈ-ȒȘȚ - ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ ȏȓȖȌȍȑ; ȓȖȒȈ-ȌȝȐȒȒȈȘȈ - ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ȕȈȘȖȌȈ; șȈȕȌȈȋȌȝȈȔ - șȖȎȎȍȕȕȣȑ; ȌȈȝȐȠȑȈȔȈȝ Ȕȣ ȐșȗȍȗȍȓȐȔ; șȊȈ-ȚȍȌȎȈșȈ - șȊȖȐȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ. MțȌȘȍȞȣ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȐ ȘȈșșțȎȌȈȚȤ: ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȕȈȔ ȉȣȓȈ ȝȖȘȖȠȖ ȐȏȊȍșȚȕȈ ȍȋȖ ȗȖȘȖȟȕȈȧ ȕȈȚțȘȈ, ȕȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȥȚȖ, Ȕȣ ȊȖȏȊȍȓȐ Ǫȍȕț ȕȈ ȚȘȖȕ. ǭșȓȐ Ȋșȍ ȕȈȠȐ țȊȍȡȍȊȈȕȐȧ ȕȍ ȊȖȏȣȔȍȦȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȌȍȑșȚȊȐȧ, ȍȋȖ ȎȌȍȚ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ȕȈȘȖȌȈ, Ȓ ȒȖȚȖȘȖȔț ȗȘȐșȖȍȌȐȕȐȔșȧ Ȑ Ȕȣ. ǻ ȕȈș ȝȊȈȚȐȚ șȐȓ, ȟȚȖȉȣ ȐșȗȍȗȍȓȐȚȤ ȕȍȋȖȌȧȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǽȖȚȧ șȊȧȚȣȍ ȓȦȌȐ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȕȍ ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ ȗȖȓȐȚȐȒȖȑ, ȖȕȐ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȌțȔȈȦȚ Ȗ ȉȓȈȋȍ ȗȘȖșȚȣȝ ȓȦȌȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț ȗȖȘȖȑ ȐȔ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȊȔȍȠȐȊȈȚȤșȧ Ȋ ȝȖȌ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȝ șȖȉȣȚȐȑ, ȟȚȖȉȣ ȖȉȘȈȏțȔȐȚȤ ȒȈȒȖȋȖ-ȕȐȉțȌȤ ȏȈȘȊȈȊȠȍȋȖșȧ ȋȖșțȌȈȘȧ ȐȓȐ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧ. Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, Ȋ DzȈȓȐ-Ȧȋț ȗȘȈȊȍȌȕȐȒȐ ȌȈȓȍȒȖ ȕȍ ȚȈȒ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣ, ȒȈȒ Ȋ ȗȘȍȌȠȍșȚȊțȦȡȐȍ ȥȗȖȝȐ. Ǫ Țȍ ȊȘȍȔȍȕȈ ȌțȝȖȊȕȈȧ șȐȓȈ ȔțȌȘȍȞȖȊ ȉȣȓȈ șȚȖȓȤ ȊȍȓȐȒȈ, ȟȚȖ ȐȔ ȕȍ șȖșȚȈȊȓȧȓȖ ȚȘțȌȈ ȕȈ 430


431 ȔȍșȚȍ ȐșȗȍȗȍȓȐȚȤ ȓȦȉȖȋȖ ȋȘȍȠȕȐȒȈ. TȍȗȍȘȤ Ȏȍ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȊȍȒȈ DzȈȓȐ șȊȧȚȣȍ ȓȦȌȐ țȚȘȈȚȐȓȐ ȉȣȓȖȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ. Ǫ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ, ȕȣȕȍȠȕȐȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȌȈȎȍ șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, Ȋ ȝȖȌȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȘȐȕȍșȍȕȕȖȍ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȎȐȊȖȚȕȖȍ ȖȉȘȍȓȖ ȉȣ ȕȖȊțȦ ȎȐȏȕȤ. ǷȖȥȚȖȔț, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȈȒȚȐȊȕȖȍ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ, șȊȧȚȣȔ ȓȦȌȧȔ Ȋ ȕȈȠȐ ȌȕȐ șȓȍȌțȍȚ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ ȔȈȝȈ-ȔȈȕȚȘț. MȐȓȖșȚȤȦ ǫȖșȗȖȌȈ ǿȈȑȚȈȕȤȐ ȓȦȌȐ, ȗȘȖșȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȧ ȥȚț ȔȈȕȚȘț, ȗȖȓțȟȈȚ Ȋșȍ ȉȓȈȋȈ, Ȑ ȐȔ ȕȍ ȕțȎȕȖ ȉțȌȍȚ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȖȓȐȚȐȒȖȑ. TǭDzǹT 13 ȥȊȈȔ ȈȌȝȑȈȊȈșȈȑȈȐȕȈȔ ȔțȕȈȑȖ ȋțȌȝȈ-ȔȈȕȑȈȊȈȝ țȗȈȊȘȈȌȎȑȈȉȘțȊȈȕ ȊȍȕȈȔ șȈȕȚȊȈȑȐȚȊȈ ȟȈ șȈȔȈȉȝȐȝ ȥȊȈȔ - ȚȈȒ; ȈȌȝȑȈȊȈșȈȑȈ - ȘȍȠȐȊ; ȥȕȈȔ - Ȓ ȕȍȔț; ȔțȕȈȑȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȋțȌȝȈ-ȔȈȕȑȈȊȈȝ - ȕȍ ȗȖȒȈȏȣȊȈȧ șȊȖȍȋȖ ȋȕȍȊȈ; țȗȈȊȘȈȌȎȑȈ - ȖȉȘȈȚȐȊȠȐșȤ; ȈȉȘțȊȈȕ - ȏȈȋȖȊȖȘȐȓȐ; ȊȍȕȈȔ - ș ȞȈȘȍȔ ǪȍȕȖȑ; șȈȕȚȊȈȑȐȚȊȈ - țȔȐȘȖȚȊȖȘȐȊ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; șȈȔȈȉȝȐȝ - ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ. ǷȘȐȕȧȊ ȥȚȖ ȘȍȠȍȕȐȍ, ȔțȌȘȍȞȣ ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ Ȓ ȞȈȘȦ Ǫȍȕȍ. ǵȍ ȗȖȒȈȏȣȊȈȧ șȊȖȍȋȖ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȋȕȍȊȈ, ȖȕȐ, ȟȚȖȉȣ ȕȍ ȘȈȏȌȘȈȎȈȚȤ ȞȈȘȧ, ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ ȗȖȗȘȐȊȍȚșȚȊȖȊȈȓȐ ȍȋȖ, Ȉ ȏȈȚȍȔ șȒȈȏȈȓȐ șȓȍȌțȦȡȍȍ. TǭDzǹT 14 ȔțȕȈȑȈ țȟțȝ ȕȘȗȈ-ȊȈȘȑȈ ȕȐȉȖȌȝȈȐȚȈȌ ȑȈȚ Țȍ ȊȐȌȎȕȈȗȈȑȈȔȈ ȉȝȖȝ Ȉȑțȝ-ȠȘȐ-ȉȈȓȈ-ȒȐȘȚȐȕȈȔ ȚȈȊȈ ȚȈȚȈ ȊȐȊȈȘȌȝȈȕȈȔ ȔțȕȈȑȈȝ țȟțȝ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ șȒȈȏȈȓȐ; ȕȘȗȈ-ȊȈȘȑȈ - Ȗ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȞȈȘȍȑ; ȕȐȉȖȌȝȈ - ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȗȖșȚȈȘȈȑșȧ ȗȖȕȧȚȤ; ȥȚȈȚ ȥȚȖ; ȑȈȚ - ȟȚȖ; Țȍ - Țȍȉȍ; ȊȐȌȎȕȈȗȈȑȈȔȈ - Ȕȣ șȒȈȎȍȔ; ȉȝȖȝ - Ȗ ȞȈȘȤ; Ȉȑțȝ - ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȎȐȏȕȐ; ȠȘȐ - ȉȖȋȈȚșȚȊȖ; ȉȈȓȈ șȐȓȈ; ȒȐȘȚȐȕȈȔ - șȓȈȊȈ; ȚȈȊȈ - ȚȊȖȧ; ȚȈȚȈ - ȌȖȘȖȋȖȑ șȣȕ; ȊȐȊȈȘȌȝȈȕȈȔ - ȗȘȐțȔȕȖȎȐȚșȧ. ǪȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ șȒȈȏȈȓȐ: ǬȖȘȖȋȖȑ ȞȈȘȤ, Ȕȣ ȗȘȐȠȓȐ, ȟȚȖȉȣ ȌȈȚȤ Țȍȉȍ ȌȖȉȘȣȑ șȖȊȍȚ. ǷȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖ ȊȣșȓțȠȈȑ ȕȈș. ǷȘȐșȓțȠȈȊȠȐșȤ Ȓ ȕȈȠȐȔ șȓȖȊȈȔ, Țȣ șȔȖȎȍȠȤ ȗȘȖȎȐȚȤ ȌȖȓȋțȦ, șȟȈșȚȓȐȊțȦ ȎȐȏȕȤ Ȑ ȗȘȐțȔȕȖȎȐȚȤ șȊȖȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ, șȐȓț Ȑ șȓȈȊț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȖ ȏȈȒȖȕȈȔ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȞȈȘȤ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖ ȊșȍȔ ȊȖȗȘȖșȈȔ șȖȊȍȚȖȊȈȚȤșȧ ș ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ Ȑ șȊȧȚȣȔȐ ȓȦȌȤȔȐ. ǹȓȍȌțȧ Ȑȝ șȖȊȍȚȈȔ, Ȗȕ șȔȖȎȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȖȋȘȖȔȕȖȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ Ȑ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ șȊȖȐȔ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔ șȟȈșȚȤȍ, ȔȐȘ Ȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȍ. Ǫșȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȞȈȘȐ ȗȘȐȌȈȊȈȓȐ ȖȋȘȖȔȕȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ șȊȧȚȣȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ. ǶȕȐ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȐșȓțȠȐȊȈȓȐșȤ Ȓ șȖȊȍȚȈȔ ȚȈȒȐȝ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ, ȒȈȒ ǷȈȘȈȠȈȘȈ, ǪȤȧșȈȌȍȊȈ, ǵȈȘȈȌȈ, ǬȍȊȈȓȈ Ȑ ǨșȐȚȈ, Ȑ șȓȍȌȖȊȈȓȐ Ȑȝ țȒȈȏȈȕȐȧȔ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȗȘȍȎȌȍ ȟȍȔ 431


432 ȗȘȐȕȧȚȤ ȒȈȒȖȍ-ȓȐȉȖ ȊȈȎȕȖȍ ȘȍȠȍȕȐȍ, ȖȕȐ ȖȉȘȈȡȈȓȐșȤ ȏȈ șȖȊȍȚȖȔ Ȓ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ Ȑ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȚȖȔ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȓȐ. Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, Ȋ ȊȍȒ DzȈȓȐ ȋȓȈȊȣ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊ ȕȍ ȎȍȓȈȦȚ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȔțȌȘȍȞȖȊ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȐ ȖȕȐ șȈȔȐ, ȕȐ Ȑȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȕȍ ȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ ȚȈȒȖȍ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ șȟȈșȚȤȍ. ǶȕȐ țȔȐȘȈȦȚ ȌȖ șȘȖȒȈ, ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ Ȋșȍ ȊȓȈȟȈȚ ȕȐȡȍȕșȒȖȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ Ȑ ȓȐȠȍȕȣ ȒȈȒ ȌțȝȖȊȕȖȑ, ȚȈȒ Ȑ ȜȐȏȐȟȍșȒȖȑ șȐȓȣ. ǭșȓȐ ȓȦȌȐ ȝȖȚȧȚ ȖȉȘȍșȚȐ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȌȖȉȐȚȤșȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ Ȋ ȥȚȖȚ ȊȍȒ ȚȖȘȎȍșȚȊȈ ȌȍȔȖȒȘȈȚȐȐ, ȚȖ ȖȕȐ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȐȏȉȐȘȈȚȤ ȕȈ ȊȣșȠȐȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȍ ȗȖșȚȣ ȋȓțȗȞȖȊ Ȑ ȕȍȋȖȌȧȍȊ, ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȦȡȐȝ ȔȕȍȕȐȍȔ șȊȧȚȣȝ ȓȦȌȍȑ. TǭDzǹT 15 ȌȝȈȘȔȈ ȈȟȈȘȐȚȈȝ ȗțȔșȈȔ ȊȈȕ-ȔȈȕȈȝ-ȒȈȑȈ-ȉțȌȌȝȐȉȝȐȝ ȓȖȒȈȕ ȊȐȠȖȒȈȕ ȊȐȚȈȘȈȚȑ ȈȚȝȈȕȈȕȚȑȈȔ ȈșȈȕȋȐȕȈȔ ȌȝȈȘȔȈȝ - ȏȈȗȖȊȍȌȧȔ ȘȍȓȐȋȐȐ; ȈȟȈȘȐȚȈȝ - șȓȍȌțȧ; ȗțȔșȈȔ - ȓȦȌȍȑ; ȊȈȒ - șȓȖȊȈȔȐ; ȔȈȕȈȝ - țȔȖȔ; ȒȈȑȈ - ȚȍȓȖȔ; ȉțȌȌȝȐȉȝȐȝ - Ȑ ȘȈȏțȔȖȔ; ȓȖȒȈȕ - ȗȓȈȕȍȚȣ; ȊȐȠȖȒȈȕ - ȋȌȍ ȕȍȚ șȚȘȈȌȈȕȐȑ; ȊȐȚȈȘȈȚȐ - ȌȈȘțȍȚ; ȈȚȝȈ - ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ; ȈȕȈȕȚȑȈȔ - ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ, ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ; ȈșȈȕȋȐȕȈȔ - ȚȍȔ, ȒȚȖ ȊȣȠȍȓ Ȑȏ-ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. dzȦȌȐ, șȚȘȖȋȖ șȖȉȓȦȌȈȦȡȐȍ Ȋșȍ ȏȈȗȖȊȍȌȐ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȕȍ ȖȚȒȓȖȕȧȦȡȐȍșȧ ȖȚ ȕȐȝ Ȋ șȊȖȐȝ ȘȍȟȈȝ Ȑ ȗȖȌȟȐȕȐȊȠȐȍ ȥȚȐȔ ȏȈȗȖȊȍȌȧȔ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ șȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ, țȔȈ Ȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ, ȗȖȗȈȌȈȦȚ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȋȌȍ ȕȍȚ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. TȈȒ ȖȕȐ ȊȣȝȖȌȧȚ Ȑȏ-ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ Ȑ ȖȉȘȍȚȈȦȚ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǪȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȋȖȊȖȘȧȚ ȏȌȍșȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȞȈȘȤ ȐȓȐ ȋȓȈȊȈ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ ȌȖȓȎȍȕ șȓțȎȐȚȤ ȗȘȐȔȍȘȖȔ Ȍȓȧ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ Ȑ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȊșȍȔ ȏȈȗȖȊȍȌȧȔ ȘȍȓȐȋȐȐ. DzȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ ȏȕȈȟȐȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǸȍȟȤ ȐȌȍȚ ȕȍ Ȗ ȕȈȗțșȒȕȖȑ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖșȚȐ, Ȉ Ȗ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȖȚȌȈȊȈȚȤ Ȋșȍ șȐȓȣ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ, ȗȖșȊȧȡȈȧ ȥȚȖȔț șȊȖȦ ȘȍȟȤ, ȚȍȓȖ, țȔ Ȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ. ǭșȓȐ ȞȈȘȤ ȐȓȐ ȋȓȈȊȈ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ ȊȍȌȍȚ șȍȉȧ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȚȖ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȗȕ șȈȔ ȊȣȝȖȌȐȚ Ȑȏ-ȗȖȌ ȖșȒȊȍȘȕȧȦȡȍȋȖ ȊȓȐȧȕȐȧ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ��Ȗ Ȑ ȊșȓȍȌ ȏȈ ȕȐȔ Ȋșȍ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ. Ǫșȍ ȖȕȐ ȘȈȕȖ ȐȓȐ ȗȖȏȌȕȖ ȗȖȗȈȌȈȦȚ Ȋ ȞȈȘșȚȊȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȚȖ ȍșȚȤ ȊȖȏȊȘȈȡȈȦȚșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǬȈȕȕȣȑ șȚȐȝ, ȗȖ șțȡȍșȚȊț, țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȋȓȈȊȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ, ȒȈȒ Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ țȗȘȈȊȓȧȚȤ șȚȘȈȕȖȑ, ȟȚȖȉȣ șȚȈȚȤ șȟȈșȚȓȐȊȣȔ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȕȖ Ȑ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ. TǭDzǹT 16 șȈ Țȍ ȔȈ ȊȐȕȈȠȍȌ ȊȐȘȈ ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ ȒȠȍȔȈ-ȓȈȒȠȈȕȈȝ ȑȈșȔȐȕ ȊȐȕȈȠȚȍ ȕȘȗȈȚȐȘ ȈȐȠȊȈȘȑȈȌ ȈȊȈȘȖȝȈȚȐ șȈȝ - ȥȚȈ ȌțȝȖȊȕȈȧ ȎȐȏȕȤ; Țȍ - ȚȖȉȖȑ; ȔȈ - ȕȍ; ȊȐȕȈȠȍȚ - ȌȈ ȉțȌȍȚ ȕȈȘțȠȍȕȈ; ȊȐȘȈ - Ȗ ȋȍȘȖȑ; ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ - ȓȦȌȍȑ; ȒȠȍȔȈ-ȓȈȒȠȈ432


433 ȕȈȝ - ȐșȚȖȟȕȐȒ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȑȈșȔȐȕ ȒȖȚȖȘȣȑ; ȊȐȕȈȠȚȍ - țȕȐȟȚȖȎȍȕȕȣȑ; ȕȘȗȈȚȐȝ - ȞȈȘȤ; ȈȐȠȊȈȘȑȈȚ - ș ȊȣșȖȚȣ șȊȖȍȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ; ȈȊȈȘȖȝȈȚȐ - ȗȈȌȈȍȚ. MțȌȘȍȞȣ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȐ: ǷȖȥȚȖȔț, Ȗ ȊȍȓȐȒȐȑ ȋȍȘȖȑ, Țȍȉȍ ȕȐ Ȋ ȒȖȍȔ șȓțȟȈȍ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȔȍȠȈȚȤ ȓȦȌȧȔ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ șȊȖȐ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ. ǭșȓȐ Ȑȏ-ȏȈ Țȍȉȧ ȖșȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȘȈȏȊȐȚȐȍ ȚȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ, Țȣ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȓȐȠȐȠȤșȧ șȊȖȍȋȖ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ Ȑ ȊȓȈșȚȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȗȘȍȎȕȐȍ ȊȘȍȔȍȕȈ Ȋ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȍ șȚȘȈȕ ȔȐȘȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȓȈ ȔȖȕȈȘȝȐȟȍșȒȈȧ ȜȖȘȔȈ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ. ǷȖ ȔȍȘȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȈȧ ȎȐȏȕȤ Ȋșȍ ȔȍȕȤȠȍ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȖȊȈȓȈ ȐȌȍȈȓȈȔ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȑ, Ȉ ȔȖȕȈȘȝȐ, ȗȘȖȔȍȕȧȊ ȘȍȓȐȋȐȦ ȕȈ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ, Ȋșȍ ȉȖȓȤȠȍȍ ȗȖȋȘȧȏȈȓȐ Ȋ ȋȘȍȝȍ Ȑ ȗȖȘȖȒȍ, ȔȖȕȈȘȝȐȧ ȗȖȊșȍȔȍșȚȕȖ ȉȣȓȈ țȗȘȈȏȌȕȍȕȈ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȘȐȠȍȌȠȈȧ ȍȑ ȕȈ șȔȍȕț ȌȍȔȖȒȘȈȚȐȧ șȈȔȈ ȗȖ șȍȉȍ ȕȍ ȗȘȐȕȍșȍȚ ȓȦȌȧȔ ȉȓȈȋȈ ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȍ ȌȍȧȚȍȓȐ ȕȍ șȚȈȕțȚ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȚȤșȧ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ, șȓȍȌțȧ ȗȘȐȔȍȘț ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ Ȑ șȊȧȚȣȝ. TǭDzǹT 17 ȘȈȌȎȈȕȕ ȈșȈȌȝȊ-ȈȔȈȚȑȍȉȝȑȈȠ ȟȖȘȈȌȐȉȝȑȈȝ ȗȘȈȌȎȈ ȕȘȗȈȝ ȘȈȒȠȈȕ ȑȈȚȝȈ ȉȈȓȐȔ ȋȘȝȕȈȕȕ ȐȝȈ ȗȘȍȚȑȈ ȟȈ ȔȖȌȈȚȍ ȘȈȌȎȈȕ - Ȗ ȞȈȘȤ; ȈșȈȌȝț - ȖȚ ȉȍȏȕȘȈȊșȚȊȍȕȕȣȝ; ȈȔȈȚȑȍȉȝȑȈȝ ȟȐȕȖȊȕȐȒȖȊ; ȟȖȘȈ-ȈȌȐȉȝȑȈȝ - ȖȚ ȊȖȘȖȊ Ȑ ȋȘȈȉȐȚȍȓȍȑ; ȗȘȈȌȎȈȝ - ȓȦȌȍȑ; ȕȘȗȈȝ - ȞȈȘȤ; ȘȈȒȠȈȕ - ȏȈȡȐȡȈȦȡȐȑ; ȑȈȚȝȈ - ȒȈȒ; ȉȈȓȐȔ ȕȈȓȖȋȐ; ȋȘȝȕȈȕ - ȊȏȐȔȈȦȡȐȑ; ȐȝȈ - Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ; ȗȘȍȚȑȈ - ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȔȖȌȈȚȍ - ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ. ǾȈȘȤ, ȖȉȍȘȍȋȈȦȡȐȑ ȋȘȈȎȌȈȕ ȖȚ ȗȘȖȐȏȊȖȓȈ ȉȍȏȕȘȈȊșȚȊȍȕȕȣȝ ȟȐȕȖȊȕȐȒȖȊ Ȑ ȏȈȡȐȡȈȦȡȐȑ Ȑȝ ȖȚ ȋȘȈȉȐȚȍȓȍȑ Ȑ ȊȖȘȖȊ, Ȋ ȕȈȋȘȈȌț ȏȈ ȥȚȖ ȐȔȍȍȚ ȗȘȈȊȖ ȊȏȐȔȈȚȤ șȖ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȕȈȓȖȋȐ. TȈȒȖȑ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȑ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȌȖșȚȖȐȕ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȎȐȏȕȤȦ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ, ȕȖ Ȑ Ȋ ȚȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ țȋȖȚȖȊȈȕ ȍȔț ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖȟȍȕȤ ȝȖȘȖȠȖ ȖȗȐșȈȕȣ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȗȘȈȊȍȌȕȖȋȖ ȞȈȘȧ. ǹȈȔȖȑ ȊȈȎȕȖȑ Ȑȏ ȕȐȝ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȏȈȡȐȚȈ ȕȈșȍȓȍȕȐȧ ȖȚ ȊȖȘȖȊ Ȑ ȋȘȈȉȐȚȍȓȍȑ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȖȚ ȟȐȕȖȊȕȐȒȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȍȌțȚ șȍȉȧ ȒȈȒ ȊȖȘȣ Ȑ ȋȘȈȉȐȚȍȓȐ. ǷȘȍȎȌȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȍ ȟȐȕȖȊȕȐȒȐ ȊșȍȋȌȈ ȕȈȏȕȈȟȈȓȐșȤ ȞȈȘȍȔ Ȑ ȕȍ ȔȖȋȓȐ ȉȣȚȤ ȗȍȘȍȐȏȉȘȈȕȣ. ǷȖȥȚȖȔț, ȍșȓȐ ȞȈȘȤ ȉȣȓ ȕȍȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊ ȐȓȐ ȕȍ ȖȟȍȕȤ șȚȘȖȋ, ȍȋȖ ȟȐȕȖȊȕȐȒȐ ȗȘȍȊȘȈȡȈȓȐșȤ Ȋ ȋȘȈȉȐȚȍȓȍȑ Ȑ ȉȍȏȎȈȓȖșȚȕȖ ȖȉȐȘȈȓȐ ȕȐ Ȋ ȟȍȔ ȕȍȗȖȊȐȕȕȣȝ ȋȘȈȎȌȈȕ. ǾȈȘȤ ȖȉȧȏȈȕ șȚȘȖȋȖ șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȊȖȘȣ Ȑ ȊȏȧȚȖȟȕȐȒȐ ȕȍ ȔȖȋȓȐ ȗȘȖȕȐȒȕțȚȤ ȕȐ Ȋ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȍ, ȕȐ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȣȍ țȟȘȍȎȌȍȕȐȧ. ǭșȓȐ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȏȈȡȐȚȐȚȤ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȖȚ ȊȖȘȖȊ Ȑ ȋȘȈȉȐȚȍȓȍȑ, ȉțȌȤ ȖȕȐ ȞȈȘșȒȐȔȐ șȈȕȖȊȕȐȒȈȔȐ ȐȓȐ ȘȈȏȉȖȑȕȐȒȈȔȐ ș ȉȖȓȤȠȖȑ ȌȖȘȖȋȐ, Ȗȕ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȗȘȈȊȈ ȖȉȓȈȋȈȚȤ Ȑȝ ȕȈȓȖȋȈȔȐ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȞȈȘȤ ȐȓȐ ȗȘȈ433


434 ȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȔȖȋțȚ ȊȏȐȔȈȚȤ ș ȋȘȈȎȌȈȕ ȕȈȓȖȋȐ ȓȐȠȤ Ȋ ȚȖȔ șȓțȟȈȍ, ȍșȓȐ ȖȕȐ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȖȋȘȈȌȐȚȤ Ȑȝ ȖȚ ȊȖȘȖȊ Ȑ ȋȘȈȉȐȚȍȓȍȑ. Ǫ ǬȊȍȕȈȌȞȈȚȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" (12.1.42) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȗ ȊȖȘȈȝ Ȑ ȕȍȋȖȌȧȧȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ ȏȈȑȔțȚ ȊȣșȖȒȐȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȍ ȗȖșȚȣ. ǷȘȈȌȎȈș Țȍ ȉȝȈȒȠȈȑȐȠȑȈȕȚȐ ȔȓȍȟȟȝȈ ȘȈȌȎȈȕȑȈ-ȘțȗȐȕȈȝ: "ȅȚȐ ȕȈȌȔȍȕȕȣȍ ȔȓȍȟȟȝȐ [ȓȦȌȐ, șȚȖȧȡȐȍ ȕȐȎȍ ȠțȌȘ] ȖȉȢȧȊȧȚ șȍȉȧ ȞȈȘȧȔȐ Ȑ ȉțȌțȚ ȚȐȘȈȕȐȚȤ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ, Ȉ Ȑȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȗȖȋȘȧȏȕțȚ Ȋ ȋȘȍȝȍ Ȑ ȗȖȘȖȒȍ Ȑ țȚȘȈȚȧȚ ȏȌȘȈȊȣȑ șȔȣșȓ, ȚȖ ȍșȚȤ ȉțȌțȚ ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȓțȟȠȍ șȊȖȐȝ ȗȘȈȊȐȚȍȓȍȑ". ǰȔȍȍȚșȧ Ȋ ȊȐȌț, ȟȚȖ Ȋ ȊȍȒ DzȈȓȐ, Ȋ ȥȗȖȝț ȚȖȘȎȍșȚȊȈ ȌȍȔȖȒȘȈȚȐȐ, Ȋșȍ ȕȈșȍȓȍȕȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ ȌȍȋȘȈȌȐȘțȍȚ ȌȖ țȘȖȊȕȧ ȠțȌȘ. Ǫ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ Ȋ ȥȚț ȥȗȖȝț ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ Ȋșȍ ȓȦȌȐ ȉțȌțȚ ȠțȌȘȈȔȐ (ȒȈȓȈț ȠțȌȘȈșȈȔȉȝȈȊȈȝ). ȀțȌȘȈȔȐ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȑ ȟȍȚȊȍȘȚȖȋȖ șȖșȓȖȊȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȚȖȓȤȒȖ șȓțȎȐȚȤ ȚȘȍȔ ȊȣșȠȐȔ șȖșȓȖȊȐȧȔ. ȇȊȓȧȧșȤ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧȔȐ ȟȍȚȊȍȘȚȖȋȖ șȖșȓȖȊȐȧ ȖȉȡȍșȚȊȈ, ȠțȌȘȣ ȕȍ ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȖșȖȉȣȔ țȔȖȔ. Ǩ ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋ ȕȈȠ ȌȍȔȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȐȑ ȊȍȒ Ȋșȍ ȓȦȌȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȕȈ țȘȖȊȕȍ ȠțȌȘ, ȖȕȐ ȐȏȉȐȘȈȦȚ Ȋ ȗȘȍȏȐȌȍȕȚȣ șȍȉȍ ȗȖȌȖȉȕȖȋȖ. ǵȖ ȘȈȏȊȍ ȔȖȎȍȚ ȕȖȘȔȈȓȤȕȖ ȜțȕȒȞȐȖȕȐȘȖȊȈȚȤ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ, șȖșȚȖȧȡȍȍ Ȑȏ ȖȌȕȐȝ ȠțȌȘ? ǻȗȘȈȊȓȧȚȤ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖȔ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ ȊȚȖȘȖȋȖ șȖșȓȖȊȐȧ, ȒȠȈȚȘȐȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ, Ȋ șȊȖȦ ȖȟȍȘȍȌȤ, ȌȖȓȎȕȣ șȓȍȌȖȊȈȚȤ șȖȊȍȚȈȔ șȊȧȚȣȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, șȖșȚȈȊȓȧȦȡȐȝ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕțȦ ȥȓȐȚț ȖȉȡȍșȚȊȈ. Ǫ ȗȘȍȌȠȍșȚȊțȦȡȐȍ ȊȍȒȈ, ǹȈȚȤȧ-Ȧȋț, TȘȍȚȈ-Ȧȋț Ȑ ǬȊȈȗȈȘȈ-Ȧȋț, ȒȖȋȌȈ ȌȍȋȘȈȌȈȞȐȧ ȓȦȌȍȑ ȍȡȍ ȕȍ ȏȈȠȓȈ ȚȈȒ ȌȈȓȍȒȖ, ȋȓȈȊȈ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ ȕȍ ȐȏȉȐȘȈȓșȧ. ǫȖșțȌȈȘșȚȊȖȔ ȗȘȈȊȐȓ ȞȈȘȤ, Ȑ, ȍșȓȐ ȒȈȒȖȋȖ-ȕȐȉțȌȤ ȟȐȕȖȊȕȐȒȈ țȓȐȟȈȓȐ ȊȖ ȊȏȧȚȖȟȕȐȟȍșȚȊȍ ȐȓȐ ȊȖȘȖȊșȚȊȍ, ȞȈȘȤ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ ȒȈȏȕȐȓ ȐȓȐ șȔȍȡȈȓ ȍȋȖ. Ǫ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȞȈȘȧ ȊȝȖȌȐȓȖ ȒȈȏȕȐȚȤ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȊȖȘȖȊ Ȑ ȋȘȈȉȐȚȍȓȍȑ, ȕȖ Ȑ ȟȐȕȖȊȕȐȒȖȊ, ȏȓȖțȗȖȚȘȍȉȓȧȊȠȐȝ șȊȖȍȑ ȊȓȈșȚȤȦ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȉȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȑ șȚȘȖȋȖșȚȐ ȞȈȘȧ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȉȍȏțȒȖȘȐȏȕȍȕȕȖ șȗȘȈȊȓȧȓȖșȤ șȖ șȊȖȐȔȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȧȔȐ, Ȑ Ȋșȍ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȉȣȓȐ șȟȈșȚȓȐȊȣ. ǷȖȌȊȖȌȧ ȐȚȖȋ ȊșȍȔț șȒȈȏȈȕȕȖȔț ȊȣȠȍ, ȍȡȍ ȘȈȏ ȗȖȌȟȍȘȒȕȍȔ, ȟȚȖ ȞȈȘȤ, ȕȍșȗȖșȖȉȕȣȑ ȏȈȡȐȚȐȚȤ șȊȖȑ ȕȈȘȖȌ ȖȚ ȊȖȘȖȊ Ȑ ȘȈȏȉȖȑȕȐȒȖȊ, ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȗȘȈȊȈ ȊȏȐȔȈȚȤ ȕȈȓȖȋȐ Ȑ ȚȘȈȚȐȚȤ ȥȚȐ șȘȍȌșȚȊȈ ȕȈ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ. ǭșȓȐ Ȏȍ ȞȈȘȤ ȕȈȌȍȎȕȖ ȏȈȡȐȡȈȍȚ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȖȚ ȗȘȍșȚțȗȕȐȒȖȊ, Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ șȖȉȘȈȕȕȣȔȐ ȕȈȓȖȋȈȔȐ Ȑ ȎȐȚȤ ȔȐȘȕȖ Ȑ șȟȈșȚȓȐȊȖ ȌȖ șȈȔȖȑ șȔȍȘȚȐ, ȗȖșȓȍ ȟȍȋȖ Ȗȕ ȗȖȗȈȌȍȚ ȕȈ ȖȌȕț Ȑȏ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ ȐȓȐ ȌȈȎȍ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝț, ȋȌȍ ȉțȌȍȚ șȟȈșȚȓȐȊ ȊȖ Ȋșȍȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ. TǭDzǹT 18 ȑȈșȑȈ ȘȈȠȚȘȍ ȗțȘȍ ȟȈȐȊȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȑȈȌȎȕȈ-ȗțȘțȠȈȝ ȐȌȎȑȈȚȍ șȊȍȕȈ ȌȝȈȘȔȍȕȈ ȌȎȈȕȈȐȘ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈȕȊȐȚȈȐȝ ȑȈșȑȈ - ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȘȈȠȚȘȍ - Ȋ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ ȐȓȐ ȞȈȘșȚȊȍ; ȗțȘȍ - Ȋ ȋȖȘȖȌȈȝ; ȟȈ - Ȑ; ȥȊȈ - ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȑȈȌȎȕȈ-ȗțȘțȠȈȝ - ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȐȑșȧ ȗȓȖȌȈȔȐ Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ; ȐȌȎȑȈȚȍ - ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȖȟȐȚȈȍȔȣȔ; șȊȍȕȈ - șȊȖȐȔȐ; ȌȝȈȘȔȍȕȈ - ȌȍȑșȚȊȐȧȔȐ; ȌȎȈȕȈȐȝ - ȓȦȌȤȔȐ; ȊȈȘȕȈ-ȈȠȘȈȔȈ - șȐșȚȍȔȍ ȊȖșȤȔȐ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ țȒȓȈȌȖȊ; ȈȕȊȐȚȈȐȝ - ȒȖȚȖȘȣȍ șȓȍȌțȦȚ. 434


435 ǷȘȈȊȍȌȕȣȔ șȟȐȚȈȍȚșȧ ȚȖȚ ȞȈȘȤ, Ȋ ȟȤȍȔ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ ȎȐȚȍȓȐ Ȋșȍȝ ȋȖȘȖȌȖȊ Ȑ șȍȓȍȕȐȑ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȦȚ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș șȐșȚȍȔȖȑ ȟȍȚȣȘȍȝ ȊȈȘȕ Ȑ ȟȍȚȣȘȍȝ ȈȠȘȈȔȖȊ Ȑ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ ȖȟȍȕȤ ȧșȕȖ șȜȖȘȔțȓȐȘȖȊȈȕȣ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȒȈȒ ȋȓȈȊȣ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ, ȚȈȒ Ȑ ȘȧȌȖȊȣȝ ȋȘȈȎȌȈȕ. ǬȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧ ȐȓȐ ȞȈȘȧ, ȘȈȊȕȖ ȒȈȒ Ȑ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ, ȌȖȓȎȕȈ ȉȣȚȤ ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȕȈ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȒȈȎȌȣȑ ȏȈȕȐȔȈȓșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǾȈȘȤ, ȋȓȈȊȈ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ șȟȐȚȈȦȚ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȉȧȏȈȕ șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȗȖȘȧȌȒȖȔ Ȋ șȚȘȈȕȍ Ȑ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ ȕȈțȟȕȖ ȖȉȖșȕȖȊȈȕȕȖȍ șȖȞȐȈȓȤȕȖȍ țșȚȘȖȑșȚȊȖ - șȐșȚȍȔț ȌȍȓȍȕȐȧ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȕȈ ȟȍȚȣȘȍ ȊȈȘȕȣ Ȑ ȟȍȚȣȘȍ ȈȠȘȈȔȈ. ǹȖȋȓȈșȕȖ "ǪȐȠȕț-ȗțȘȈȕȍ", ȖȉȡȍșȚȊȖ, șȖșȚȖȧȡȍȍ Ȑȏ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȓȦȌȍȑ Ȑ ȕȍ ȘȈȏȌȍȓȍȕȕȖȍ ȕȈ ȟȍȚȣȘȍ ȊȈȘȕȣ (ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȠȈȚȘȐȍȊ, ȊȈȑȠȤȍȊ Ȑ ȠțȌȘ) Ȑ ȟȍȚȣȘȍ ȈȠȘȈȔȈ (ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȤȦ, ȋȘȐȝȈșȚȝț, ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝț Ȑ șȈȕȕȤȧșț), ȕȍȌȖșȚȖȑȕȖ ȕȈȏȣȊȈȚȤșȧ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȔ, Ȑ ȟȓȍȕȈȔ ȚȈȒȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ țȌȈșȚșȧ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȖȉȧȏȈȕȖ șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ șȖȝȘȈȕȧȓȖșȤ ȌȍȓȍȕȐȍ ȕȈ ȊȈȘȕȣ Ȑ ȈȠȘȈȔȣ. ǩȝȈȋȈȊȈȕ ȑȈȌȎȕȈ-ȗțȘțȠȈȝ: ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, DzȘȐȠȕȈ, ȕȈȏȊȈȕ ȏȌȍșȤ ȧȋȤȧ-ȗțȘțȠȍȑ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (5.29) șȒȈȏȈȕȖ: ȉȝȖȒȚȈȘȈȔ ȑȈȌȎȕȈ-ȚȈȗȈșȈȔ - DzȘȐȠȕȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȒȖȕȍȟȕȖȑ ȞȍȓȤȦ Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ. ǰ Ƕȕ Ȏȍ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ Ȑȝ ȗȓȖȌȈȔȐ, ȗȖȥȚȖȔț ǭȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȧȋȤȧ-ȗțȘțȠȍȑ. ǹȓȖȊȖ ȧȋȤȧ-ȗțȘțȠȈ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț ȐȓȐ ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȓ ȓȦȉȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȐ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȍȑ Ȓ ȊȐȠȕț-ȚȈȚȚȊȍ. Ǫ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ Ȋșȍ ȓȦȌȐ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ Ȓ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȑ ȊȈȘȕȍ Ȑ ȈȠȘȈȔț Ȑ, ȊȣȗȖȓȕȧȧ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ǪșȍȊȣȠȕȍȔț. Ǫ ȚȈȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȒȈȎȌȣȑ șȓțȎȐȚ ǫȖșȗȖȌț, ȎȍȘȚȊțȧ ǭȔț ȗȓȖȌȣ șȊȖȍȋȖ ȚȘțȌȈ. Ǫ ȥȚȖȔ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ ȎȐȏȕȐ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (18.46) șȒȈȏȈȕȖ: ȑȈȚȈȝ ȗȘȈȊȘȚȚȐȘ ȉȝțȚȈȕȈȔ ȑȍȕȈ șȈȘȊȈȔ ȐȌȈȔ ȚȈȚȈȔ șȊȈ-ȒȈȘȔȈȕȈ ȚȈȔ ȈȉȝȑȈȘȟȑȈ șȐȌȌȝȐȔ ȊȐȕȌȈȚȐ ȔȈȕȈȊȈȝ "TȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ȊȍȏȌȍșțȡȍȔț ǫȖșȗȖȌț, ȐșȚȖȟȕȐȒț Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ȑ ȊȣȗȖȓȕȧȍȚ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȌȖșȚȐȋȈȍȚ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ". ǰȚȈȒ, ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȒȠȈȚȘȐȐ, ȊȈȑȠȤȐ Ȑ ȠțȌȘȣ ȌȖȓȎȕȣ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔȐ ȠȈșȚȘ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȒȈȎȌȣȑ șȔȖȎȍȚ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǪȐȠȕț. ǾȈȘȤ ȐȓȐ ȋȓȈȊȈ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ȖȉȧȏȈȕ șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ Ȋșȍ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȐșȗȖȓȕȧȓȐ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȕȍ ȌȖȓȎȕȖ ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȚȤ șȊȖȐȔ ȌȖȓȋȖȔ, ȖȉȢȧȊȓȧȧ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖ șȊȍȚșȒȐȔ Ȑ ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȧ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȕȈ ȚȖ, șȓȍȌțȦȚ ȓȦȌȐ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȣ ȐȓȐ ȕȍȚ. Ǫ ȕȈȠȐ ȌȕȐ ȓȦȌȐ, țȗȘȈȊȓȧȦȡȐȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖȔ Ȑ șȖșȚȖȧȡȐȍ ȕȈ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȑ șȓțȎȉȍ, ȕȍ ȗȐȚȈȦȚ ȕȐ ȔȈȓȍȑȠȍȋȖ țȊȈȎȍȕȐȧ Ȓ ȗȘȐȕȞȐ435


436 ȗȈȔ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȣ. ǰȝ ȊȗȖȓȕȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȍȚ șȊȍȚșȒȈȧ ȊȓȈșȚȤ. Ǫ ȚȈȒȖȔ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ șȟȈșȚȓȐȊȣȝ ȓȦȌȍȑ. Ǫșȍ ȎȐȚȍȓȐ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ ȌȖȓȎȕȣ șȚȘȖȐȚȤ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȐȕȞȐȗȈȔȐ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȣ, Ȉ ȞȈȘȤ ȖȉȧȏȈȕ șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ șȓȍȌȖȊȈȓȐ ȥȚȐȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ. TǭDzǹT 19 ȚȈșȑȈ ȘȈȌȎȕȖ ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȉȝțȚȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȝ ȗȈȘȐȚțȠȑȈȚȐ ȊȐȠȊȈȚȔȈ ȚȐȠȚȝȈȚȖ ȕȐȌȎȈ-ȠȈșȈȕȍ ȚȈșȑȈ - ș ȕȐȔ; ȘȈȌȎȕȈȝ - ȞȈȘȤ; ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈ - Ȗ ȊȍȓȐȒȖȌțȠȕȣȑ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȉȝțȚȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȝ - ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȐșȚȖȟȕȐȒ ȊșȍȋȖ ȒȖșȔȐȟȍșȒȖȋȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ; ȗȈȘȐȚțȠȑȈȚ�� - ȉțȌȍȚ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕ; ȊȐȠȊȈ-ȈȚȔȈ - ǹȊȍȘȝȌțȠȈ Ȋșȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȚȐȠȚȝȈȚȈȝ - ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȣȑ; ȕȐȌȎȈ-ȠȈșȈȕȍ - Ȋ ȍȋȖ ȗȘȈȊȓȍȕȐȐ. Ƕ ȊȍȓȐȒȖȌțȠȕȣȑ, ȍșȓȐ ȞȈȘȤ șȓȍȌȐȚ ȏȈ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȗȖȒȓȖȕȧȓȐșȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȟȐȕȍ ȒȖșȔȐȟȍșȒȖȋȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ Ȑ ǹȊȍȘȝȌțȠȍ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȊșȍȋȌȈ ȉțȌȍȚ ȌȖȊȖȓȍȕ ȐȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȌȖȓȎȕȖ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȉȣȓ ȌȖȊȖȓȍȕ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȒȈȒ ȘȧȌȖȊȣȝ ȋȘȈȎȌȈȕ, ȚȈȒ Ȑ șȈȔȖȋȖ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ. Ǫ șȚȘȈȕȍ, ȋȌȍ ȊȓȈșȚȤ ȗȘȍȌȍȘȎȈȡȐȍ Ȑ ȗȘȖșȚȖȑ ȕȈȘȖȌ ȕȍ ȏȕȈȦȚ Ȗ ǩȝȈȋȈȊȈȕȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȔ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȒȖșȔȖșȈ, ȚȖ ȍșȚȤ Ȋ șȚȘȈȕȍ, ȋȌȍ ȓȦȌȐ ȕȍ ȐȔȍȦȚ ȕȐ ȔȈȓȍȑȠȍȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȉȝțȚȈ-ȉȝȈȊȈȕȍ, ȐȓȐ ȊȐȠȊȈȚȔȍ, ǹȊȍȘȝȌțȠȍ, ȌțȠȍ Ȋșȍȝ ȌțȠ, ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ șȟȈșȚȓȐȊȣȝ ȓȦȌȍȑ. ǭșȓȐ ȘȧȌȖȊȣȍ ȋȘȈȎȌȈȕȍ ȐȓȐ ȟȓȍȕȣ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ȕȍ ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, ȖȕȐ ȕȍ șȔȖȋțȚ șȚȈȚȤ șȟȈșȚȓȐȊȣȔȐ. Ǫ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ȕȐ ȖȌȐȕ ȔȖȕȈȘȝ Ȑ ȕȐ ȖȌȕȖ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȕȍ șȓȍȌȧȚ ȏȈ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ Ȑȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȏȈȕȐȔȈȓȐșȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȊȔȍșȚȖ ȥȚȖȋȖ ȖȕȐ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊȈȦȚ Ȋșȍ șȊȖȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ ȘȈȏȊȐȚȐȐ ȐȕȌțșȚȘȐȐ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȖȕȐ Ȋșȍ ȉȖȓȤȠȍ ȏȈȗțȚȣȊȈȦȚșȧ Ȋ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȝ șȊȖȐȝ ȌȍȑșȚȊȐȑ Ȑ ȖȒȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȕȍțȔȖȓȐȔȣȝ ȏȈȒȖȕȖȊ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ Ȓ ȚȖȔț, ȟȚȖȉȣ ȊȣȑȚȐ Ȑȏ-ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȧ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, Ȑ șȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ ȔȖȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȍȌȈȊȠȐșȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Dz ȥȚȖȔț ȗȘȐȏȣȊȈȍȚ ȕȈș "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȈ". Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ Ȑ ȗȖȌȈȊȓȧȦȡȍȍ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȕȈȦȚ Ȗȉ ȥȚȖȔ; ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȑ ȞȍȓȤȦ Ȑȝ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǹȓȖȊȈ ȕȐȌȎȈ-ȠȈșȈȕȍ ("Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȧȔȐ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧ") ȖȏȕȈȟȈȦȚ, ȟȚȖ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȘȧȌȖȊȣȍ ȋȘȈȎȌȈȕȍ, ȕȖ Ȑ ȟȓȍȕȣ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ȌȖȓȎȕȣ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȣ. Ǫ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔȐ ȖȚȒȘȖȍȚșȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ șȟȈșȚȤȧ Ȑ ȉȓȈȋȖȌȍȕșȚȊȐȧ ȒȈȒ Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȚȈȒ Ȑ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ. TǭDzǹT 20 436


437 ȚȈșȔȐȔș ȚțȠȚȍ ȒȐȔ ȈȗȘȈȗȑȈȔ ȌȎȈȋȈȚȈȔ ȐȠȊȈȘȍȠȊȈȘȍ ȓȖȒȈȝ șȈȗȈȓȈ ȝȑ ȥȚȈșȔȈȐ ȝȈȘȈȕȚȐ ȉȈȓȐȔ ȈȌȘȚȈȝ ȚȈșȔȐȕ - ȒȖȋȌȈ Ƕȕ; ȚțȠȚȍ - țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕ; ȒȐȔ - ȟȚȖ; ȈȗȘȈȗȑȈȔ - ȕȍȌȖșȚȐȎȐȔȖȋȖ; ȌȎȈȋȈȚȈȔ - ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȐȠȊȈȘȈ-ȐȠȊȈȘȍ ȊȓȈȌȣȒȈ Ȋșȍȝ ȊȓȈȌȣȒ; ȓȖȒȈȝ - ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȗȓȈȕȍȚ; șȈ-ȗȈȓȈȝ - ș ȗȘȈȊȧȡȐȔȐ ȕȈ ȕȐȝ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȝȐ - ȗȖȥȚȖȔț; ȥȚȈșȔȈȐ - ǭȔț; ȝȈȘȈȕȚȐ - ȗȘȍȌȓȈȋȈȦȚ; ȉȈȓȐȔ - ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȍ ȌȈȘȣ; ȈȌȘȚȈȝ - ș ȊȍȓȐȒȖȑ ȘȈȌȖșȚȤȦ. ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȌȈȎȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȊȍȘȠȈȡȐȍ ȌȍȓȈȔȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. Ǭȓȧ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ șțȔȍȓ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖȋȖ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, țȗȘȈȊȓȧȦȡȐȍ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȔȐ ȗȓȈȕȍȚȈȔȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ Ȑ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȥȚȐȝ ȗȓȈȕȍȚ, ș ȊȍȓȐȒȖȑ ȘȈȌȖșȚȤȦ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ǫȖșȗȖȌț, ȗȘȍȌȓȈȋȈȧ ǭȔț ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȌȈȘȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȊȣȘȈȎȍȕȈ șțȚȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ ȒțȓȤȚțȘȣ: Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȒȈȒ ȕȈ ȥȚȖȑ, ȚȈȒ Ȑ ȕȈ ȌȘțȋȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȌȖȓȎȕȣ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȐșȗȖȓȕȧȧ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ. DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȖȊȖȓȍȕ ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ, Ƕȕ ȗȖșȣȓȈȍȚ ȐȔ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ Ȍȓȧ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȐ Ȋ ȟȍȔ ȕȍ ȏȕȈȦȚ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȈ. Ǫ ǪȍȌȈȝ ȚȈȒȎȍ șȒȈȏȈȕȖ: ȥȒȖ ȉȈȝțȕȈȔ ȑȖ ȊȐȌȈȌȝȈȚȐ ȒȈȔȈȕ (DzȈȚȝȈ-țȗȈȕȐȠȈȌ, 2.2.13). ǰȏ ǪȍȌ Ȕȣ țȏȕȈȍȔ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȒȈȎȌȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȊșȍȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ. ǬȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ, ȕȈȉȓȦȌȈȧ ȏȈ ȎȐȏȕȤȦ ȏȊȍȘȍȑ Ȑ ȗȚȐȞ, Ȕȣ ȊȐȌȐȔ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȕȍ țȔȐȘȈȦȚ ȖȚ ȋȖȓȖȌȈ, ȝȖȚȧ Ȑ ȕȍ ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ ȉȐȏȕȍșȖȔ Ȑ ȕȍ ȝȖȌȧȚ ȕȈ ȘȈȉȖȚț. ǶȕȐ ȎȐȊțȚ, ȗȖȌȟȐȕȧȧșȤ ȏȈȒȖȕȈȔ ȗȘȐȘȖȌȣ, Ȑ ȐȔȍȦȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ Ȋșȍ șȊȖȐ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ, ȚȖ ȍșȚȤ ȔȖȋțȚ șȗȈȚȤ, ȍșȚȤ, șȖȊȖȒțȗȓȧȚȤșȧ Ȑ ȖȉȖȘȖȕȧȚȤșȧ. dzȦȌȐ Ȏȍ șȖȏȌȈȓȐ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕțȦ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȦ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȏȈșȚȈȊȓȧȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȏȈȉȣȚȤ Ȗ șȊȖȐȝ ȊȏȈȐȔȖȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ ȌȈȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȏȈȉȣȚȤ ȌȈȎȍ Ȗ ȔȐȓȖșȚȐ Ȑ ȉȓȈȋȖȌȍȧȕȐȧȝ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȣȕȍȠȕȐȑ ȞȐȊȐȓȐȏȖȊȈȕȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȏȕȈȍȚ, ȟȚȖ ȚȈȒȖȍ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȕțȎȌȍ. dzȦȌȐ ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȦȚ, ȟȚȖ ȊȣșȠȈȧ ȞȍȓȤ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ - ȌȖșȚȐȟȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț Ȑ ȏȈșȓțȎȐȚȤ ǭȋȖ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ. ǹȟȐȚȈȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȐȑ ȖȉȘȈȏ ȎȐȏȕȐ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖ ȗȘȈȊȐȓȤȕȣȔ, ȖȕȐ ș ȋȖȓȖȊȖȑ ȗȖȋȘțȎȍȕȣ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕțȦ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȓȐȌȍȘȣ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ țȉȍȎȌȈȦȚ ȓȦȌȍȑ Ȋ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖșȚȐ ȐȏȉȘȈȕȕȖȋȖ ȐȔȐ ȗțȚȐ, Ȑ ȓȦȌȐ, ȕȍ ȏȕȈȦȡȐȍ ȏȈȒȖȕȖȊ ǩȖȋȈ, ȗȖȒȖȘȕȖ șȓȍȌțȦȚ ȏȈ șȊȖȐȔȐ șȓȍȗȣȔȐ ȗȖȊȖȌȣȘȧȔȐ ȥȚȐȔ ȚȍȘȕȐșȚȣȔ ȗțȚȍȔ. ǿȚȖȉȣ ȐșȗȘȈȊȐȚȤ șȓȖȎȐȊȠȍȍșȧ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, Ȋșȍ ȓȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȓ șȖȏȕȈȕȐȦ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȐȕȞȐȗȈȔȐ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȣ. ǫȖșțȌȈȘșȚȊȖ ȚȈȒȎȍ ȌȖȓȎȕȖ șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȒȈȎȌȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȏȈȕȐȔȈȓșȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, ȗȘȐȕȖșȧȡȍȑ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ȅȚȖ ȋȓȈȊȕȈȧ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ. ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȉȣȓȖ ȖșȕȖȊȈȕȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ Ȋșȍ ȓȦȌȐ șȔȖȋȓȐ țȏȕȈȚȤ 437


438 Ȗ șȈȔȖȔ ȓțȟȠȍȔ ȔȍȚȖȌȍ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȧ, ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȊȠȐșȤ ȒȖȚȖȘȣȔ ȖȕȐ șȔȖȋțȚ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ Ȑ ȘȈȏȘȍȠȐȚȤ Ȋșȍ șȊȖȐ ȗȘȖȉȓȍȔȣ. TǭDzǹT 21 ȚȈȔ șȈȘȊȈ-ȓȖȒȈȔȈȘȈ-ȑȈȌȎȕȈ-șȈȕȋȘȈȝȈȔ ȚȘȈȑȐȔȈȑȈȔ ȌȘȈȊȑȈȔȈȑȈȔ ȚȈȗȖȔȈȑȈȔ ȑȈȌȎȕȈȐȘ ȊȐȟȐȚȘȈȐȘ ȑȈȌȎȈȚȖ ȉȝȈȊȈȑȈ Țȍ ȘȈȌȎȈȕ șȊȈ-ȌȍȠȈȕ ȈȕțȘȖȌȌȝțȔ ȈȘȝȈșȐ ȚȈȔ - ǭȋȖ; șȈȘȊȈ-ȓȖȒȈ - ȕȈ Ȋșȍȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ; ȈȔȈȘȈ - ȊȔȍșȚȍ ș ȗȘȈȊȧȡȐȔȐ ȕȈ ȕȐȝ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȑȈȌȎȕȈ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; șȈȕȋȘȈȝȈȔ - ȗȘȐȕȐȔȈȦȡȍȋȖ; ȚȘȈȑȐ-ȔȈȑȈȔ - ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȚȘȍȝ ǪȍȌ; ȌȘȈȊȑȈ-ȔȈȑȈȔ - ȊȓȈȌȣȒȈ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ; ȚȈȗȈȝ-ȔȈȑȈȔ - ȞȍȓȤ Ȋșȍȝ ȈșȒȍȏ; ȑȈȌȎȕȈȐȝ - șȖȊȍȘȠȈȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȊȐȟȐȚȘȈȐȝ - ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ; ȑȈȌȎȈȚȈȝ - ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ; ȉȝȈȊȈȑȈ - Ȓ ȊȖȏȊȣȠȍȕȐȦ; Țȍ Țȍȉȧ; ȘȈȌȎȈȕ - Ȗ ȞȈȘȤ; șȊȈ-ȌȍȠȈȕ - ȚȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ; ȈȕțȘȖȌȌȝțȔ - ȕȈȗȘȈȊȓȧȚȤ; ȈȘȝȈșȐ - Țȣ ȖȉȧȏȈȕ. Ƕ ȞȈȘȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȊȔȍșȚȍ ș ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧȔȐ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȗȓȖȌȈȔȐ Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȥȚȐȝ ȗȓȈȕȍȚ. Ƕȕ - ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȚȘȍȝ ǪȍȌ, ȊȓȈȌȣȒȈ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ Ȑ ȒȖȕȍȟȕȈȧ ȞȍȓȤ Ȋșȍȝ ȈșȒȍȏ. ǷȖȥȚȖȔț, ȍșȓȐ Țȣ ȝȖȟȍȠȤ ȟȍȋȖ-ȕȐȉțȌȤ ȌȖȉȐȚȤșȧ Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ ȐȓȐ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ, Țȣ ȌȖȓȎȍȕ șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȚȊȖȐ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ șȖȊȍȘȠȈȓȐ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. ǪȖȐșȚȐȕț, Țȍȉȍ șȓȍȌțȍȚ ȊșȧȟȍșȒȐ ȗȖȖȡȘȧȚȤ Ȑȝ Ȋ ȥȚȖȔ. TǭDzǹT 22 ȑȈȌȎȕȍȕȈ ȑțȠȔȈȌ-ȊȐȠȈȑȍ ȌȊȐȌȎȈȚȐȉȝȐȘ ȊȐȚȈȑȈȔȈȕȍȕȈ șțȘȈȝ ȒȈȓȈ ȝȈȘȍȝ șȊȐȠȚȈȝ șțȚțȠȚȈȝ ȗȘȈȌȐȠȈȕȚȐ ȊȈȕȟȝȐȚȈȔ ȚȈȌ-ȌȝȍȓȈȕȈȔ ȕȈȘȝȈșȐ ȊȐȘȈ ȟȍȠȚȐȚțȔ ȑȈȌȎȕȍȕȈ - ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧȔ; ȑțȠȔȈȚ - Ȋ ȚȊȖȍȔ; ȊȐȠȈȑȍ - ȞȈȘșȚȊȍ; ȌȊȐȌȎȈȚȐȉȝȐȝ - ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ; ȊȐȚȈȑȈȔȈȕȍȕȈ șȖȊȍȘȠȈȍȔȣȔ; șțȘȈȝ - Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȒȈȓȈȝ - ȥȒșȗȈȕșȐȐ; ȝȈȘȍȝ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; șț-ȐȠȚȈȝ - ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȔȐ ȖȉȘȧȌȈȔȐ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ; șț-ȚțȠȚȈȝ - ȊȍșȤȔȈ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȣȍ; ȗȘȈȌȐȠȈȕȚȐ ȌȈȌțȚ; ȊȈȕȟȝȐȚȈȔ - ȎȍȓȈȍȔȣȍ ȗȓȖȌȣ; ȚȈȚ-ȝȍȓȈȕȈȔ - ȕȍțȊȈȎȍȕȐȍ Ȓ ȕȐȔ; ȕȈ - ȕȍ; ȈȘȝȈșȐ - Țȣ ȌȖȓȎȍȕ; ȊȐȘȈ - Ȗ ȋȍȘȖȑ; ȟȍȠȚȐȚțȔ ȌȍȓȈȚȤ. DzȖȋȌȈ Ȋșȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ Ȋ ȚȊȖȍȔ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ șȚȈȕțȚ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȟȈșȚȐȟȕȣȔȐ ȥȒșȗȈȕșȐȧȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȉțȌțȚ ȖȟȍȕȤ ȌȖȊȖȓȤȕȣ ȥȚȐȔ Ȑ ș ȋȖȚȖȊȕȖșȚȤȦ ȐșȗȖȓȕȧȚ ȓȦȉȖȍ ȚȊȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ. ǷȖȥȚȖȔț, Ȗ ȋȍȘȖȑ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȘȍȗȧȚșȚȊțȑ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȦ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȖȉȘȧȌȖȊ, ȐȉȖ ȚȍȔ șȈȔȣȔ Țȣ ȕȈȕȍșȍȠȤ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. 438


439 TǭDzǹT 23 ȊȍȕȈ țȊȈȟȈ ȉȈȓȐȠȈ ȉȈȚȈ ȑțȑȈȔ ȊȈ ȈȌȝȈȘȔȍ ȌȝȈȘȔȈ-ȔȈȕȐȕȈȝ ȑȍ ȊȘȚȚȐȌȈȔ ȗȈȚȐȔ ȝȐȚȊȈ ȌȎȈȘȈȔ ȗȈȚȐȔ țȗȈșȈȚȍ ȊȍȕȈȝ - ȞȈȘȤ ǪȍȕȈ; țȊȈȟȈ - ȖȚȊȍȚȐȓ; ȉȈȓȐȠȈȝ - ȕȍȘȈȏțȔȕȣȍ, ȒȈȒ ȌȍȚȐ; ȉȈȚȈ - Ȗ; ȑțȑȈȔ - Ȋșȍ Ȋȣ; ȊȈ - ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȌȝȈȘȔȍ - Ȋ ȉȍȏȉȖȎȐȐ; ȌȝȈȘȔȈ-ȔȈȕȐȕȈȝ - șȟȐȚȈȧ ȘȍȓȐȋȐȍȑ; ȑȍ - Ȋșȍ Ȋȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ; ȊȘȚȚȐ-ȌȈȔ - șȖȌȍȘȎȈȡȍȋȖ; ȗȈȚȐȔ - ȔțȎȈ; ȝȐȚȊȈ - ȉȘȖșȈȧ; ȌȎȈȘȈȔ - ȓȦȉȖȊȕȐȒȈ; ȗȈȚȐȔ - ȒȈȒ ȔțȎȈ; țȗȈșȈȚȍ - ȗȖȟȐȚȈȍȚ. ǾȈȘȤ ǪȍȕȈ ȖȚȊȍȚȐȓ: ǪȈȠȐ șțȎȌȍȕȐȧ ȕȍȏȘȍȓȣ. ǵȈ șȊȖȦ ȉȍȌț, Ȋȣ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚȍ ȏȈ ȘȍȓȐȋȐȦ ȚȖ, ȟȚȖ ȕȍ ȐȔȍȍȚ Ȓ ȕȍȑ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ, Ȑ țȗȖȘșȚȊțȍȚȍ Ȋ șȊȖȍȔ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȐ. ǹțȌȧ ȗȖ ȊșȍȔț, Ȋȣ ȝȖȚȐȚȍ ȐȏȔȍȕȐȚȤ șȊȖȍȔț ȏȈȒȖȕȕȖȔț șțȗȘțȋț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȒȖȘȔȐȚ Ȑ ȗȖȐȚ ȊȈș, Ȑ ȗȖȌȣșȒȐȊȈȍȚȍ șȍȉȍ ȓȦȉȖȊȕȐȒȈ, ȟȚȖȉȣ ȔȖȓȐȚȤșȧ ȕȈ ȕȍȋȖ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǾȈȘȤ ǪȍȕȈ ȉȣȓ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȋȓțȗ, ȟȚȖ ȗȖșȔȍȓ ȖȉȊȐȕȐȚȤ șȊȧȚȣȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ Ȋ ȕȍȏȘȍȓȖșȚȐ șțȎȌȍȕȐȑ, șȘȈȊȕȐȊ Ȑȝ ș ȔȈȓȖȓȍȚȕȐȔȐ ȌȍȚȤȔȐ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, Ȗȕ ȖȉȊȐȕȐȓ Ȑȝ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȕȍ șȊȍȌțȡȐ Ȋ ȊȖȗȘȖșȈȝ ȘȍȓȐȋȐȐ. ǷȖȌ ȥȚȐȔ ȗȘȍȌȓȖȋȖȔ Ȗȕ ȖȚȊȍȘȋ Ȑȝ șȖȊȍȚȣ Ȑ șȟȍȓ șȍȉȧ ȊȗȘȈȊȍ șȘȈȊȕȐȚȤ Ȑȝ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȍ țȝȈȎȐȊȈȍȚ ȏȈ șȖȌȍȘȎȈȡȐȔ ȍȍ ȔțȎȍȔ, Ȉ ȊȔȍșȚȖ ȥȚȖȋȖ șȚȈȘȈȍȚșȧ țȉȓȈȎȐȚȤ ȓȦȉȖȊȕȐȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗ ȕȍȑ. ǹȔȣșȓ ȗȖȌȖȉȕȖȋȖ șȘȈȊȕȍȕȐȧ ȖȟȍȊȐȌȍȕ. DzȠȈȚȘȐȐ șȖȌȍȘȎȈȚ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȖȊȍȘȠȈȦȚ Ȍȓȧ ȕȐȝ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȖȉȘȧȌȣ, ȚȖ ȍșȚȤ, ȗȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȎȐȊțȚ ȕȈ ȐȎȌȐȊȍȕȐȐ ȞȈȘȧ, Ȑ ȍșȓȐ, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȗȖȟȐȚȈȚȤ ȞȈȘȧ, ȖȕȐ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȚȖ ȖȕȐ ȗȖșȚțȗȈȦȚ ȒȈȒ ȎȍȕȈ, ȐȏȔȍȕȧȦȡȈȧ șȊȖȍȔț ȔțȎț. TǭDzǹT 24 ȈȊȈȌȎȈȕȈȕȚȑ ȈȔȐ ȔțȌȝȈ ȕȘȗȈ-ȘțȗȐȕȈȔ ȐȠȊȈȘȈȔ ȕȈȕțȊȐȕȌȈȕȚȐ Țȍ ȉȝȈȌȘȈȔ ȐȝȈ ȓȖȒȍ ȗȈȘȈȚȘȈ ȟȈ ȈȊȈȌȎȈȕȈȕȚȐ - ȕȍ ȗȖȟȐȚȈȦȚ; ȈȔȐ - Țȍ (ȒȚȖ); ȔțȌȝȈȝ - ȗȘȍȉȣȊȈȧ Ȋ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍ; ȕȘȗȈ-ȘțȗȐȕȈȔ - Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȞȈȘȧ; ȐȠȊȈȘȈȔ - dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȕȈ - ȕȍ; ȈȕțȊȐȕȌȈȕȚȐ - ȐșȗȣȚȣȊȈȦȚ; Țȍ - ȖȕȐ; ȉȝȈȌȘȈȔ șȟȈșȚȤȧ; ȐȝȈ - Ȋ ȥȚȖȔ; ȓȖȒȍ - ȔȐȘȍ; ȗȈȘȈȚȘȈ - ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ; ȟȈ ȚȈȒȎȍ. TȍȔ, ȒȚȖ ȗȖ șȊȖȍȔț ȕȍȊȍȎȍșȚȊț ȖȚȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȞȈȘȦ, ȒȖȚȖȘȣȑ, Ȋ șțȡȕȖșȚȐ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ȕȍ ȊȐȌȈȚȤ șȟȈșȚȤȧ ȕȐ Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȕȐ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ. TǭDzǹT 25 ȒȖ ȑȈȌȎȕȈ-ȗțȘțȠȖ ȕȈȔȈ ȑȈȚȘȈ ȊȖ ȉȝȈȒȚȐȘ ȐȌȘȠȐ ȉȝȈȘȚȘ-șȕȍȝȈ-ȊȐȌțȘȈȕȈȔ ȑȈȚȝȈ ȌȎȈȘȍ ȒțȑȖȠȐȚȈȔ 439


440 ȒȈȝ - ȒȚȖ (ȥȚȖ); ȑȈȌȎȕȈ-ȗțȘțȠȈȝ - ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȐȑșȧ ȊșȍȔȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧȔȐ; ȕȈȔȈ - ȗȖ ȐȔȍȕȐ; ȑȈȚȘȈ - ȒȖȚȖȘȣȔ; ȊȈȝ - ȊȈȠȍ; ȉȝȈȒȚȐȝ - ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ; ȐȌȘȠȐ - ȚȈȒȖȍ ȊȍȓȐȒȖȍ; ȉȝȈȘȚȘ - Ȓ ȔțȎț; șȕȍȝȈ - ȓȦȉȊȐ; ȊȐȌțȘȈȕȈȔ - ȓȐȠȍȕȕȣȍ; ȑȈȚȝȈ ȒȈȒ; ȌȎȈȘȍ - ȓȦȉȖȊȕȐȒț; Ȓț-ȑȖȠȐȚȈȔ - ȘȈșȗțȚȕȣȍ ȎȍȕȡȐȕȣ. DzȚȖ ȚȈȒȐȍ ȥȚȐ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȒȖȚȖȘȣȔ Ȋȣ ȚȈȒ ȗȘȍȌȈȕȣ? ǷȖȐșȚȐȕȍ, ȊȈȠȍ ȗȘȍȒȓȖȕȍȕȐȍ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔȐ ȕȈȗȖȔȐȕȈȍȚ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ ȘȈșȗțȚȕȖȑ ȎȍȕȡȐȕȣ, ȒȖȚȖȘȈȧ, ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȧ șȊȖȐȔȐ șțȗȘțȎȍșȒȐȔȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȧȔȐ, Ȋșȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ țȌȍȓȧȍȚ ȓȦȉȖȊȕȐȒț. TǭDzǹTȃ 26 - 27 ȊȐȠȕțȘ ȊȐȘȐȕȟȖ ȋȐȘȐȠȈ ȐȕȌȘȖ ȊȈȑțȘ ȑȈȔȖ ȘȈȊȐȝ ȗȈȘȌȎȈȕȑȖ ȌȝȈȕȈȌȈȝ șȖȔȈȝ ȒȠȐȚȐȘ ȈȋȕȐȘ ȈȗȈȔȗȈȚȐȝ ȥȚȍ ȟȈȕȑȍ ȟȈ ȊȐȉțȌȝȈȝ ȗȘȈȉȝȈȊȖ ȊȈȘȈ-ȠȈȗȈȑȖȝ Ȍȍȝȍ ȉȝȈȊȈȕȚȐ ȕȘȗȈȚȍȝ șȈȘȊȈ-ȌȍȊȈȔȈȑȖ ȕȘȗȈȝ ȊȐȠȕțȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț; ȊȐȘȐȕȟȈȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȋȐȘȐȠȈȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȐȕȌȘȈȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ǰȕȌȘȈ; ȊȈȑțȝ - ǪȈȦ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȊȖȏȌțȝȈ; ȑȈȔȈȝ - ȇȔȈ, ȊȓȈȌȣȒȈ ȏȈȋȘȖȉȕȖȋȖ ȔȐȘȈ; ȘȈȊȐȝ ȉȖȋ ǹȖȓȕȞȈ; ȗȈȘȌȎȈȕȑȈȝ - ȉȖȋ ȌȖȎȌȧ; ȌȝȈȕȈ-ȌȈȝ - ȝȘȈȕȐȚȍȓȤ ȕȍȉȍșȕȣȝ șȖȒȘȖȊȐȡ, DzțȊȍȘȈ; șȖȔȈȝ - ȉȖȋ dzțȕȣ; ȒȠȐȚȐȝ - ȉȖȋȐȕȧ ǯȍȔȓȐ; ȈȋȕȐȝ - ȉȖȋ Ȗȋȕȧ; ȈȗȈȔ-ȗȈȚȐȝ - ǪȈȘțȕȈ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȊȖȌ; ȥȚȍ - Ȋșȍ ȥȚȐ; ȟȈ - Ȑ; Ȉȕȑȍ - ȌȘțȋȐȍ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȊȐȉțȌȝȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȗȘȈȉȝȈȊȈȝ - șȗȖșȖȉȕȣȍ; ȊȈȘȈ-ȠȈȗȈȑȖȝ - ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ Ȑ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ; Ȍȍȝȍ - Ȋ Țȍȓȍ; ȉȝȈȊȈȕȚȐ - ȗȘȍȉȣȊȈȦȚ; ȕȘȗȈȚȍȝ - ȞȈȘȧ; șȈȘȊȈ-ȌȍȊȈȔȈȑȈȝ - ȊȖȗȓȖȡȈȦȡȐȑ Ȋ șȍȉȍ Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȕȘȗȈȝ - ȞȈȘȤ. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǰȕȌȘȈ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȊȍȚȘȖȊ ǪȈȦ, ȉȖȋ șȔȍȘȚȐ ȇȔȈ, ȉȖȋ ǹȖȓȕȞȈ, ȉȖȋ ȌȖȎȌȍȑ, ȝȘȈȕȐȚȍȓȤ ȘȈȑșȒȐȝ șȖȒȘȖȊȐȡ DzțȊȍȘȈ, ȉȖȋ dzțȕȣ, ȉȖȋȐȕȧ ǯȍȔȓȐ, ǨȋȕȐ, ȉȖȋ Ȗȋȕȧ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȊȖȌ ǪȈȘțȕȈ - ȥȚȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, șȗȖșȖȉȕȣȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȓȧȚȤ Ȑ ȗȘȖȒȓȐȕȈȚȤ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȚ Ȋ Țȍȓȍ ȞȈȘȧ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȞȈȘȧ ȕȈȏȣȊȈȦȚ șȘȍȌȖȚȖȟȐȍȔ Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȍ ȟȍȔ ȐȕȣȔ, ȒȈȒ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȟȈșȚȧȔȐ ȍȋȖ ȚȍȓȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǭșȚȤ ȔȕȖȋȖ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȟȐȚȈȦȚ șȍȉȧ ǩȖȋȖȔ Ȑ țȚȊȍȘȎȌȈȦȚ, ȟȚȖ ȐȔ ȗȖȌȊȓȈșȚȕȣ ǹȖȓȕȞȍ, dzțȕȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ. ǷȘȐȟȐȕȖȑ ȚȖȔț ȖȉțȧȊȠȈȧ Ȑȝ ȋȖȘȌȣȕȧ. ǷȖ șȊȖȍȔț ȖȉȘȈȏț Ȕȣșȓȍȑ ȞȈȘȤ ǪȍȕȈ, ȊȖȏȖȔȕȐȊȠȐȑ șȍȉȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȖȚȓȐȟȈȓșȧ ȖȚ ȥȚȐȝ ȌȍȔȖȕȖȊ. Ǫ ȊȍȒ DzȈȓȐ ȚȈȒȐȍ ȌȍȔȖȕȣ ȊșȚȘȍȟȈȦȚșȧ ȕȈ ȒȈȎȌȖȔ ȠȈȋț, Ȑ ȕȈ Ȋșȍȝ ȕȐȝ ȓȍȎȐȚ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ȊȍȓȐȒȐȝ șȊȧȚȣȝ Ȑ ȔțȌȘȍȞȖȊ. TǭDzǹT 28 ȚȈșȔȈȕ ȔȈȔ ȒȈȘȔȈȉȝȐȘ ȊȐȗȘȈ ȑȈȌȎȈȌȝȊȈȔ ȋȈȚȈ-ȔȈȚșȈȘȈȝ 440


441 ȉȈȓȐȔ ȟȈ ȔȈȝȑȈȔ ȝȈȘȈȚȈ ȔȈȚȚȖ 'ȕȑȈȝ ȒȖ 'ȋȘȈ-ȉȝțȒ ȗțȔȈȕ ȚȈșȔȈȚ - ȗȖȥȚȖȔț; ȔȈȔ - Ȕȕȍ; ȒȈȘȔȈȉȝȐȝ - șȖȊȍȘȠȈȧ ȖȉȘȧȌȣ Ȑ ȘȐȚțȈȓȣ; ȊȐȗȘȈȝ - Ȗ ȉȘȈȝȔȈȕȣ; ȑȈȌȎȈȌȝȊȈȔ - ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ; ȋȈȚȈ ȉȍȏ; ȔȈȚșȈȘȈȝ - ȏȓȖȉȣ; ȉȈȓȐȔ - ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȍ ȌȈȘȣ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȔȈȝȑȈȔ - Ȕȕȍ; ȝȈȘȈȚȈ - ȗȘȐȕȖșȐȚȍ; ȔȈȚȚȈȝ - ȒȘȖȔȍ Ȕȍȕȧ; ȈȕȑȈȝ ȌȘțȋȖȑ; ȒȈȝ - ȒȚȖ; ȈȋȘȈ-ȉȝțȒ - ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȍȘȊȣȔ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȍ ȌȈȘȣ; ȗțȔȈȕ - ȓȐȟȕȖșȚȤ. ǾȈȘȤ ǪȍȕȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǷȖȥȚȖȔț, Ȗ ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȗȍȘȍșȚȈȕȤȚȍ ȏȈȊȐȌȖȊȈȚȤ Ȕȕȍ Ȑ, șȖȊȍȘȠȈȧ șȊȖȐ ȖȉȘȧȌȣ, ȗȖȒȓȖȕȧȑȚȍșȤ Ȑ ȗȘȐȕȖșȐȚȍ ȎȍȘȚȊȣ Ȕȕȍ ȖȌȕȖȔț. ǭșȓȐ Ȋȣ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȘȈȏțȔȕȣ, ȚȖ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȕȐȔȈȚȤ, ȟȚȖ ȊȖ ȊșȍȔ ȔȐȘȍ ȕȍȚ ȕȐȒȖȋȖ ȗȘȍȊȣȠȍ Ȕȍȕȧ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȘȈȊȖ ȗȍȘȊȣȔ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȍ ȌȈȘȣ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ Ȕȕȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" DzȘȐȠȕȈ șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ ȗȖȊȚȖȘȧȍȚ, ȟȚȖ ȕȍȚ ȐșȚȐȕȣ ȗȘȍȊȣȠȍ ǭȋȖ. ǷȖȌȘȈȎȈȧ ǪșȍȊȣȠȕȍȔț, ȞȈȘȤ ǪȍȕȈ, Ȗȉțȧȕȕȣȑ ȋȖȘȌȣȕȍȑ, ȚȖȎȍ ȗȘȖȊȖȏȋȓȈșȐȓ șȍȉȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ. Ǫșȍ ȥȚȖ - ȚȐȗȐȟȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȐȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ. TǭDzǹT 29 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȐȚȚȝȈȔ ȊȐȗȈȘȑȈȑȈ-ȔȈȚȐȝ ȗȈȗȐȑȈȕ țȚȗȈȚȝȈȔ ȋȈȚȈȝ ȈȕțȕȐȑȈȔȈȕȈș ȚȈȌ-ȑȈȟȕȈȔ ȕȈ ȟȈȒȘȍ ȉȝȘȈȠȚȈ-ȔȈȕȋȈȓȈȝ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; ȐȚȚȝȈȔ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȊȐȗȈȘȑȈȑȈ-ȔȈȚȐȝ - ȟȍȓȖȊȍȒ, țȚȘȈȚȐȊȠȐȑ ȘȈȏțȔ; ȗȈȗȐȑȈȕ - ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ ȋȘȍȠȕȐȒ; țȚ-ȗȈȚȝȈȔ - ș ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȗțȚȐ; ȋȈȚȈȝ - șȖȠȍȌȠȐȑ; ȈȕțȕȐȑȈȔȈȕȈȝ - Ȓ ȒȖȚȖȘȖȔț ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ ș ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȔ ȗȖȟȚȍȕȐȍȔ; ȚȈȚ-ȑȈȟȕȈȔ - ȗȘȖșȤȉȈ ȔțȌȘȍȞȖȊ; ȕȈ - ȕȍ; ȟȈȒȘȍ - ȗȘȐȕȧȓ; ȉȝȘȈȠȚȈ - ȓȐȠȐȊȠȐȑșȧ; ȔȈȕȋȈȓȈȝ - Ȋșȍȝ ȉȓȈȋ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: DzȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȞȈȘȤ, șȉȐȊȠȐȑșȧ ș ȗȘȈȊȐȓȤȕȖȋȖ ȗțȚȐ Ȑ Ȑȏ-ȏȈ șȊȖȐȝ ȋȘȍȝȖȊ țȚȘȈȚȐȊȠȐȑ ȗȖșȓȍȌȕȐȍ ȒȘțȗȐȞȣ ȘȈȏțȔȈ, ȗȘȖȐȏȕȍș ȥȚȐ șȓȖȊȈ, țȌȈȟȈ ȖȚȊȍȘȕțȓȈșȤ ȖȚ ȕȍȋȖ. ǶȚȒȈȏȈȊ ȔțȌȘȍȞȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ș ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȖȟȚȍȕȐȍȔ ȐȏȓȖȎȐȓȐ ȍȔț șȊȖȦ ȗȘȖșȤȉț, Ȗȕ ȗȖȌȗȐșȈȓ șȍȉȍ șȔȍȘȚȕȣȑ ȗȘȐȋȖȊȖȘ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǬȍȔȖȕȣ ȕȍ ȗȘȐȏȕȈȦȚ ȕȐȒȈȒȐȝ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȖȊ Ȑ ȕȍ ȊȍȘȧȚ șȓȖȊȈȔ ȔțȌȘȣȝ ȓȦȌȍȑ. ǶȕȐ ȗȘȐȌțȔȣȊȈȦȚ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȍ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ șȐșȚȍȔȣ Ȑ ȕȍ ȎȍȓȈȦȚ ȗȖȊȐȕȖȊȈȚȤșȧ ȚȈȒȐȔ ȊȍȓȐȒȐȔ ȔțȌȘȍȞȈȔ, ȒȈȒ ǵȈȘȈȌȈ ȐȓȐ ǪȤȧșȈ, Ȑ ȌȈȎȍ ǹȈȔȖȔț ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, DzȘȐȠȕȍ. ǿȍȓȖȊȍȒ, ȖȚȒȈȏȈȊȠȐȑșȧ ȗȘȐȏȕȈȊȈȚȤ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȣ, ȗȖȋȘȧȏȈȍȚ Ȋ ȋȘȍȝȍ Ȑ ȗȖȘȖȒȍ Ȑ ȓȐȠȈȍȚșȧ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȐ șțȌȤȉȣ. Ƕȉțȧȕȕȣȑ ȋȖȘȌȣȕȍȑ, ȞȈȘȤ ȖșȔȍȓȐȓșȧ ȊȣȘȈȏȐȚȤ ȕȍțȊȈȎȍȕȐȍ ȊȍȓȐȒȐȔ șȊȧȚȣȔ, ȟȚȖ ȗȖșȓțȎȐȓȖ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȍȋȖ ȋȐȉȍȓȐ. TǭDzǹT 30 441


442 ȐȚȐ Țȍ 'șȈȚ-ȒȘȚȈș ȚȍȕȈ ȌȊȐȌȎȈȝ ȗȈȕȌȐȚȈȔȈȕȐȕȈ ȉȝȈȋȕȈȑȈȔ ȉȝȈȊȑȈ-ȑȈȟȕȈȑȈȔ ȚȈșȔȈȐ ȊȐȌțȘȈ ȟțȒȘțȌȝțȝ ȐȚȐ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; Țȍ - Ȋșȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȈșȈȚ-ȒȘȚȈȝ - ȖșȒȖȘȉȓȍȕȕȣȍ; ȚȍȕȈ - ȞȈȘȍȔ; ȌȊȐȌȎȈȝ - ȉȘȈȝȔȈȕȣ; ȗȈȕȌȐȚȈ-ȔȈȕȐȕȈ șȟȐȚȈȧ șȍȉȧ ȖȟȍȕȤ țȟȍȕȣȔ; ȉȝȈȋȕȈȑȈȔ - ȉțȌțȟȐ ȖȚȊȍȘȋȕțȚȣȔȐ; ȉȝȈȊȑȈ - ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ; ȑȈȟȕȈȑȈȔ - ȗȘȖșȤȉȣ; ȚȈșȔȈȐ - ȕȈ ȕȍȋȖ; ȊȐȌțȘȈ - Ȗ ǪȐȌțȘȈ; ȟțȒȘțȌȝțȝ - ȘȈȏȋȕȍȊȈȓȐșȤ. ǷțșȚȤ Țȍȉȍ ȊȖ ȊșȍȔ șȖȗțȚșȚȊțȍȚ țȌȈȟȈ, Ȗ ǪȐȌțȘȈ. MțȌȘȍȞȣ, ȌȖ ȋȓțȉȐȕȣ ȌțȠȐ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȕȣȍ ȥȚȐȔȐ ȊȣȏȣȊȈȦȡȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, șȚȘȈȠȕȖ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓȐșȤ ȕȈ ȋȓțȗȖȋȖ ȞȈȘȧ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȖȏȖȔȕȐȓ șȍȉȧ ȊȍȓȐȒȐȔ ȏȕȈȚȖȒȖȔ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȑ. TǭDzǹT 31 ȝȈȕȑȈȚȈȔ ȝȈȕȑȈȚȈȔ ȥȠȈ ȗȈȗȈȝ ȗȘȈȒȘȚȐ-ȌȈȘțȕȈȝ ȌȎȐȊȈȕ ȌȎȈȋȈȌ ȈșȈȊ ȈȠț ȒțȘțȚȍ ȉȝȈșȔȈșȈȌ ȌȝȘțȊȈȔ ȝȈȕȑȈȚȈȔ - șȔȍȘȚȤ ȍȔț; ȝȈȕȑȈȚȈȔ - șȔȍȘȚȤ ȍȔț; ȥȠȈȝ - ȥȚȖȚ ȞȈȘȤ; ȗȈȗȈȝ - ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ȋȘȍȝȈ; ȗȘȈȒȘȚȐ - ȗȖ ȗȘȐȘȖȌȍ șȊȖȍȑ; ȌȈȘțȕȈȝ - șȈȔȣȑ ȎȍșȚȖȒȐȑ; ȌȎȐȊȈȕ - ȎȐȊțȡȐȑ; ȌȎȈȋȈȚ - ȊȍșȤ ȔȐȘ; ȈșȈț - Ȗȕ; ȈȠț - ȖȟȍȕȤ șȒȖȘȖ; ȒțȘțȚȍ - ȖȉȘȈȚȐȚ; ȉȝȈșȔȈșȈȚ - Ȋ ȗȍȗȍȓ; ȌȝȘțȊȈȔ - ȉȍȏ șȖȔȕȍȕȐȧ. ǹȔȍȘȚȤ ȍȔț! ǹȔȍȘȚȤ ȍȔț! - Ȋ ȖȌȐȕ ȋȖȓȖș ȊȖșȒȓȐȒȕțȓȐ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ. - ǵȈ șȊȍȚȍ ȕȍȚ ȕȐȒȖȋȖ ȉȖȓȍȍ ȎȍșȚȖȒȖȋȖ Ȑ ȗȖȘȖȟȕȖȋȖ, ȟȍȔ Ȗȕ. ǭșȓȐ ȚȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖșȚȈȕȍȚșȧ Ȋ ȎȐȊȣȝ, ȖȟȍȕȤ șȒȖȘȖ ȊȍșȤ ȔȐȘ ȉțȌȍȚ ȗȖȊȍȘȎȍȕ Ȋ ȗȘȈȝ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǽȖȚȧ șȊȧȚȣȍ ȓȦȌȐ ȖȉȣȟȕȖ ȖȟȍȕȤ ȌȖȉȘȣ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ, șȔȍȘȚȤ șȒȖȘȗȐȖȕȈ ȐȓȐ ȏȔȍȐ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȋȖȘȟȈȍȚ Ȑȝ. ǹȊȧȚȣȔ ȓȦȌȧȔ ȕȍ ȗȖȌȖȉȈȍȚ țȉȐȊȈȚȤ, ȖȌȕȈȒȖ ȐȔ ȕȍ ȊȖȏȉȘȈȕȧȍȚșȧ țȕȐȟȚȖȎȈȚȤ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ, Ȋ șțȡȕȖșȚȐ, ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȖȚ șȒȖȘȗȐȖȕȖȊ Ȑ ȏȔȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȍȌȐȕȖȌțȠȕȖ ȘȍȠȐȓȐ ȗȖȒȖȕȟȐȚȤ șȖ ȏȓȖȕȘȈȊȕȣȔ ȞȈȘȍȔ ǪȍȕȖȑ, ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȊȠȐȔ ȖȋȘȖȔȕțȦ ȖȗȈșȕȖșȚȤ Ȍȓȧ ȊșȍȋȖ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ. ȅȚȖ ȗȖȒȈȏȣȊȈȍȚ, ȒȈȒȖȑ ȊȓȈșȚȤȦ ȕȈȌ ȞȈȘȍȔ ȖȉȓȈȌȈȓȐ Ȋ Țȍ ȊȘȍȔȍȕȈ șȊȧȚȣȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ. ǭșȓȐ ȊȓȈșȚȤ Ȋ șȚȘȈȕȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ȌȍȔȖȕȐȟȕȖȔț ȞȈȘȦ ȐȓȐ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊț, ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȖȉȧȏȈȕȣ ȕȐȏȓȖȎȐȚȤ ȚȈȒȖȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ Ȑ ȗȖșȚȈȊȐȚȤ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ ȌȖșȚȖȑȕȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȉțȌțȚ șȚȘȖȋȖ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȊșȍȔ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ Ȑ șȖȊȍȚȈȔ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ. TǭDzǹT 32 ȕȈȑȈȔ ȈȘȝȈȚȑ ȈșȈȌ-ȊȘȚȚȖ ȕȈȘȈȌȍȊȈ-ȊȈȘȈșȈȕȈȔ ȑȖ 'ȌȝȐȑȈȌȎȕȈ-ȗȈȚȐȔ ȊȐȠȕțȔ ȊȐȕȐȕȌȈȚȑ ȈȕȈȗȈȚȘȈȗȈȝ ȕȈ - ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ; ȈȑȈȔ - ȥȚȖȚ ȟȍȓȖȊȍȒ; ȈȘȝȈȚȐ - ȌȖșȚȖȐȕ; ȈșȈȚȊȘȚȚȈȝ - ȗȖȋȘȧȏȠȐȑ Ȋ ȋȘȍȝȍ; ȕȈȘȈ-ȌȍȊȈ - ȞȈȘȧ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȧȊȓȧȍȚ442


443 șȧ ȉȖȋȖȔ ȕȈ ȏȍȔȓȍ; ȊȈȘȈ-ȈșȈȕȈȔ - ȞȈȘșȒȐȑ ȚȘȖȕ; ȑȈȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ; ȈȌȝȐȑȈȌȎȕȈ-ȗȈȚȐȔ - ȊȓȈȌȣȒȈ Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ; ȊȐȠȕțȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț; ȊȐȕȐȕȌȈȚȐ - ȖșȒȖȘȉȓȧȍȚ; ȈȕȈȗȈȚȘȈȗȈȝ - ȉȍșșȚȣȌȕȣȑ. MțȌȘȍȞȣ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȐ: ȅȚȖȚ ȌȍȘȏȒȐȑ Ȑ ȕȍȟȍșȚȐȊȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍȌȖșȚȖȐȕ ȊȖșșȍȌȈȚȤ ȕȈ ȞȈȘșȒȖȔ ȚȘȖȕȍ. Ƕȕ ȚȈȒ ȘȈșȗȖȧșȈȓșȧ, ȟȚȖ ȖșȔȍȓȐȓșȧ ȕȈȕȍșȚȐ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ ǹȈȔȖȔț ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ǪȐȠȕț! DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȐ Ȋ ȒȖȍȔ șȓțȟȈȍ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȔȐȘȐȚȤșȧ ș ȝțȓȖȑ Ȑ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧȔȐ Ȋ ȈȌȘȍș ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȐȓȐ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȔȐ ȟȍȘȚȈȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȒȘȖȚȖșȚȤ Ȑ șȔȐȘȍȕȐȍ. ǿȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȐ ș ȒȍȔ ȕȍ ȐȡȍȚ șșȖȘȣ Ȑ ȕȐ Ȓ ȒȖȔț ȕȍ ȗȐȚȈȍȚ ȊȘȈȎȌȣ Ȑ ȏȈȊȐșȚȐ. ǶȌȕȈȒȖ, șȚȖȐȚ ȍȔț țșȓȣȠȈȚȤ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ Ȋ ȈȌȘȍș ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȐȓȐ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȒȈȒ ȍȋȖ ȖȝȊȈȚȣȊȈȍȚ ȕȍțȌȍȘȎȐȔȣȑ ȋȕȍȊ. Ǫ ȚȈȒȐȝ șȓțȟȈȧȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȖȉȧȏȈȕ ȘȈȏȋȕȍȊȈȚȤșȧ. ǽȖȚȧ ȖȉȣȟȕȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊȍȌȍȚ șȍȉȧ ȖȟȍȕȤ șȒȘȖȔȕȖ Ȑ ȌȍȓȐȒȈȚȕȖ, ș ȍȋȖ șȚȖȘȖȕȣ ȉȣȓȖ ȉȣ ȕȍȗȘȖșȚȐȚȍȓȤȕȖȑ ȖȠȐȉȒȖȑ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȉȍȏțȟȈșȚȕȣȔ, ȒȖȋȌȈ Ȋ ȍȋȖ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȐ ȗȖȕȖșȧȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȐȓȐ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. TǭDzǹT 33 ȒȖ ȊȈȐȕȈȔ ȗȈȘȐȟȈȒȠȐȚȈ ȊȍȕȈȔ ȥȒȈȔ ȘȚȍ 'ȠțȉȝȈȔ ȗȘȈȗȚȈ ȐȌȘȠȈȔ ȈȐȠȊȈȘȑȈȔ ȑȈȌ-ȈȕțȋȘȈȝȈ-ȉȝȈȌȎȈȕȈȝ ȒȈȝ - ȒȚȖ; ȊȈ - ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȥȕȈȔ - ǫȖșȗȖȌȈ; ȗȈȘȐȟȈȒȠȐȚȈ - ȔȖȋ ȖșȒȖȘȉȐȚȤ; ȊȍȕȈȔ - ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ; ȥȒȈȔ - ȖȌȕȖȋȖ; ȘȚȍ - ȒȘȖȔȍ; ȈȠțȉȝȈȔ - ȗȖȘȖȟȕȖȋȖ; ȗȘȈȗȚȈȝ - ȖȉȘȍȚȧ; ȐȌȘȠȈȔ - ȗȖȌȖȉȕȖȍ; ȈȐȠȊȈȘȑȈȔ - ȉȖȋȈȚșȚȊȖ; ȑȈȚ - ȟȤȍȑ; ȈȕțȋȘȈȝȈ - ȔȐȓȖșȚȤȦ; ȉȝȈȌȎȈȕȈȝ ȗȖȓțȟȐȊ. DzȚȖ, ȒȘȖȔȍ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ, ȏȈȒȖȘȍȕȍȊȠȍȋȖ Ȋ ȗȖȘȖȒȍ, ȖșȔȍȓȐȓșȧ ȉȣ ȕȈȕȍșȚȐ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȒȖȚȖȘȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȉȧȏȈȕ ȊșȍȔ, ȟȚȖ ț ȕȍȋȖ ȍșȚȤ? DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ Ȋșȍ ȓȦȌȐ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȈȔȐ Ȑ ȖȚȒȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȗȘȐȏȕȈȊȈȚȤ ȊȓȈșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȥȚȖ ȊȍȘȕȣȑ ȗȘȐȏȕȈȒ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȚȈȒȈȧ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȧ ȖȉȘȍȟȍȕȈ ȕȈ ȋȐȉȍȓȤ. dzȦȌȐ ȥȚȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ, ȕȍșȗȖșȖȉȕȣȍ ȞȍȕȐȚȤ ȔȐȓȖșȚȤ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȕȈȊȓȍȒȈȦȚ ȕȈ șȍȉȧ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȕȍșȟȈșȚȤȧ Ȑ ȉȍȌȣ. TǭDzǹT 34 ȐȚȚȝȈȔ ȊȑȈȊȈșȐȚȈ ȝȈȕȚțȔ ȘȠȈȑȖ ȘțȌȝȈ-ȔȈȕȑȈȊȈȝ ȕȐȌȎȈȋȝȕțȘ ȝțȕȒȘȚȈȐȘ ȊȍȕȈȔ ȝȈȚȈȔ ȈȟȑțȚȈ-ȕȐȕȌȈȑȈ ȐȚȚȝȈȔ - ȚȈȒ; ȊȑȈȊȈșȐȚȈȝ - ȘȍȠȐȓȐ; ȝȈȕȚțȔ - țȉȐȚȤ; ȘȠȈȑȈȝ ȔțȌȘȍȞȣ; ȘțȌȝȈ - ȌȈȓȐ ȊȖȓȦ; ȔȈȕȑȈȊȈȝ - șȊȖȍȔț ȋȕȍȊț; ȕȐȌȎȈȋȝȕțȝ - țȉȐȓȐ; ȝțȔ-ȒȘȚȈȐȝ - ȋȕȍȊȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȐȓȐ ȏȊțȒȈȔȐ ȝțȔ; 443


444 ȊȍȕȈȔ - ȞȈȘȧ Ǫȍȕț; ȝȈȚȈȔ - ȔȍȘȚȊȣȑ; ȈȟȑțȚȈ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȕȐȕȌȈȑȈ - ȏȈ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ. ǬȈȊ ȊȖȓȦ șȊȖȍȔț ȋȕȍȊț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȐȔ ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ ȗȘȐȝȖȌȐȓȖșȤ șȒȘȣȊȈȚȤ, ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȗȘȐȕȧȓȐ ȘȍȠȍȕȐȍ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȞȈȘȧ. ǷȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, ȞȈȘȤ ǪȍȕȈ, ȕȈȕȍșȠȐȑ ȚȧȎȒȖȍ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȉȣȓ țȎȍ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȟȚȖ ȔȍȘȚȊ. Ǭȓȧ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȧ ȗȘȐȋȖȊȖȘȈ ȔțȌȘȍȞȈȔ ȕȍ ȗȖȚȘȍȉȖȊȈȓȖșȤ ȖȘțȎȐȧ: ȖȕȐ țȉȐȓȐ ȞȈȘȧ ȏȊțȒȈȔȐ ȔȈȋȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȕȚȘ. TǭDzǹT 35 ȘȠȐȉȝȐȝ șȊȈȠȘȈȔȈ-ȗȈȌȈȔ ȋȈȚȍ ȗțȚȘȈ-ȒȈȓȍȊȈȘȈȔ șțȕȐȚȝȈ ȗȈȓȈȑȈȔ ȈșȈ ȊȐȌȑȈ-ȑȖȋȍȕȈ ȠȖȟȈȚȐ ȘȠȐȉȝȐȝ - ȔțȌȘȍȞȈȔȐ; șȊȈ-ȈȠȘȈȔȈ-ȗȈȌȈȔ - Ȋ șȊȖȐ ȖȉȐȚȍȓȐ; ȋȈȚȍ - ȊȍȘȕțȓȐșȤ; ȗțȚȘȈ - șȣȕȈ; ȒȈȓȍȊȈȘȈȔ - ȚȍȓȖ; șțȕȐȚȝȈ - ǹțȕȐȚȝȈ, ȔȈȚȤ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ; ȗȈȓȈȑȈȔ ȈșȈ - șȖȝȘȈȕȐȓȈ; ȊȐȌȑȈ-ȑȖȋȍȕȈ - ș ȗȖȔȖȡȤȦ șȕȈȌȖȉȐȑ Ȑ ȔȈȕȚȘ; ȠȖȟȈȚȐ - șȒȖȘȉȧ. DzȖȋȌȈ ȔțȌȘȍȞȣ ȘȈȏȖȠȓȐșȤ ȗȖ șȊȖȐȔ ȖȉȐȚȍȓȧȔ, ȉȍȏțȚȍȠȕȈȧ ȔȈȚȤ Ǫȍȕȣ, ǹțȕȐȚȝȈ, ȗȘȐȕȧȓȈșȤ ȖȗȓȈȒȐȊȈȚȤ ȋȐȉȍȓȤ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ. ǶȕȈ ȘȍȠȐȓȈ șȖȝȘȈȕȐȚȤ ȍȋȖ ȖșȚȈȕȒȐ ș ȗȖȔȖȡȤȦ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȝ șȕȈȌȖȉȐȑ Ȑ ȔȈȕȚȘ [ȔȈȕȚȘȈ-ȑȖȋȍȕȈ]. TǭDzǹT 36 ȥȒȈȌȈ ȔțȕȈȑȈș Țȍ Țț șȈȘȈșȊȈȚ-șȈȓȐȓȈȗȓțȚȈȝ ȝțȚȊȈȋȕȐȕ șȈȚ-ȒȈȚȝȈȠ ȟȈȒȘțȘ țȗȈȊȐȠȚȈȝ șȈȘȐȚ-ȚȈȚȍ ȥȒȈȌȈ - ȖȌȕȈȎȌȣ; ȔțȕȈȑȈȝ - ȥȚȐ ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ; Țȍ - ȖȕȐ; Țț - ȏȈȚȍȔ; șȈȘȈșȊȈȚ - ȘȍȒȐ ǹȈȘȈșȊȈȚȐ; șȈȓȐȓȈ - Ȋ ȊȖȌȈȝ; ȈȗȓțȚȈȝ - șȖȊȍȘȠȐȊ ȖȔȖȊȍȕȐȍ; ȝțȚȊȈ - ȗȖȓȖȎȐȊ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȍ ȌȈȘȣ; ȈȋȕȐȕ - Ȋ ȖȋȖȕȤ; șȈȚ-ȒȈȚȝȈȝ - ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȉȍșȍȌȣ; ȟȈȒȘțȝ șȚȈȓȐ ȊȍșȚȐ; țȗȈȊȐȠȚȈȝ - ȘȈșȗȖȓȖȎȐȊȠȐșȤ; șȈȘȐȚ-ȚȈȚȍ - ȕȈ ȉȍȘȍȋț ȘȍȒȐ. ǵȍȒȖȚȖȘȖȍ ȊȘȍȔȧ șȗțșȚȧ Țȍ Ȏȍ ȔțȌȘȍȞȣ, șȖȊȍȘȠȐȊ ȖȔȖȊȍȕȐȍ Ȋ ȘȍȒȍ ǹȈȘȈșȊȈȚȐ, ȗȘȐșȚțȗȐȓȐ Ȓ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȦ șȊȖȐȝ ȗȖȊșȍȌȕȍȊȕȣȝ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ. ǶȕȐ ȗȘȐȕȍșȓȐ ȎȍȘȚȊȣ ȖȋȕȦ, Ȉ ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ, ȘȈșȗȖȓȖȎȐȊȠȐșȤ ȕȈ ȉȍȘȍȋț ȘȍȒȐ, ȗȘȐȕȧȓȐșȤ ȖȉșțȎȌȈȚȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȐȋȘȣ Ȑ ȒȈȟȍșȚȊȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. TǭDzǹT 37 ȊȐȒȠȑȖȚȚȝȐȚȈȔș ȚȈȌȖȚȗȈȚȈȕ ȈȝțȘ ȓȖȒȈ-ȉȝȈȑȈȕȒȈȘȈȕ Ȉȗȑ ȈȉȝȈȌȘȈȔ ȈȕȈȚȝȈȑȈ ȌȈșȑțȉȝȑȖ ȕȈ ȉȝȈȊȍȌ ȉȝțȊȈȝ ȊȐȒȠȑȈ - țȊȐȌȍȊ; țȚȚȝȐȚȈȕ - ȗȖȧȊȐȊȠȐȍșȧ; ȚȈȌȈ - ȚȖȋȌȈ; țȚȗȈȚȈȕ - ȌțȘȕȣȍ ȗȘȍȌȏȕȈȔȍȕȖȊȈȕȐȧ; Ȉȝțȝ - ȖȕȐ șȚȈȓȐ ȋȖȊȖȘȐȚȤ; ȓȖȒȈ - șȘȍȌȐ ȓȦȌȍȑ; ȉȝȈȑȈȔ-ȒȈȘȈȕ - ȊȣȏȣȊȈȦȡȐȍ ȗȈȕȐȒț; ȈȗȐ - ȐȓȐ Ȏȍ; ȈȉȝȈȌȘȈȔ - ȕȍșȟȈșȚȤȍ; ȈȕȈȚȝȈ-ȑȈȝ - ȓȐȠȍȕȕȣȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧ; ȌȈ444


445 șȑțȉȝȑȈȝ - ȖȚ ȊȖȘȖȊ Ȑ ȘȈȏȉȖȑȕȐȒȖȊ; ȕȈ - ȕȍ; ȉȝȈȊȍȚ - ȔȖȋțȚ ȗȘȍȚȍȘȗȍȚȤ; ȉȝțȊȈȝ - Ȋ ȔȐȘȍ. Ǫ Țȍ ȌȕȐ ȖȌȕȖ ȏȈ ȌȘțȋȐȔ ȗȖȧȊȓȧȓȐșȤ ȌțȘȕȣȍ ȗȘȍȌȏȕȈȔȍȕȖȊȈȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȍȌȊȍȡȈȓȐ ȉȍȌȣ Ȑ șȍȧȓȐ Ȋ șȚȘȈȕȍ ȗȈȕȐȒț. ǯȕȈȧ Ȗȉ ȥȚȖȔ, ȔțȌȘȍȞȣ șȚȈȓȐ ȖȉșțȎȌȈȚȤ șȖȏȌȈȊȠțȦșȧ șȐȚțȈȞȐȦ: ǷȖșȒȖȓȤȒț ȞȈȘȤ ȔȍȘȚȊ Ȑ șȚȘȈȕȈ ȖșȚȈȓȈșȤ ȉȍȏ ȏȈȡȐȚȕȐȒȈ, ȊȖȘȣ Ȑ ȘȈȏȉȖȑȕȐȒȐ ȔȖȋțȚ ȗȘȐȕȍșȚȐ ȍȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔ ȕȍȐșȟȐșȓȐȔȣȍ ȉȍȌȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ Ȋ șȚȘȈȕȍ ȞȈȘȐȚ ȝȈȖș Ȑ ȈȕȈȘȝȐȧ, ȎȐȏȕȤ Ȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȓȦȌȍȑ ȖȒȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȗȖȌ țȋȘȖȏȖȑ. ǷȘȐȟȐȕȈ ȥȚȖȋȖ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋ șȔțȚȕȣȍ ȊȘȍȔȍȕȈ ȗȖȌȕȐȔȈȦȚ ȋȖȓȖȊț ȊȖȘȣ Ȑ ȘȈȏȉȖȑȕȐȒȐ. ǸȖșȚ ȗȘȍșȚțȗȕȖșȚȐ - ȊȍȘȕȣȑ ȗȘȐȏȕȈȒ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖ ȖȉȍȏȋȓȈȊȓȍȕȖ. ǪȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȉȣȓȐ ȖȟȍȕȤ ȖȉȍșȗȖȒȖȍȕȣ ȚȍȔ, ȟȚȖ șȔȍȘȚȤ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ ȗȖȊȓȍȒȓȈ ȏȈ șȖȉȖȑ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȕȍșȟȈșȚȤȧ, Ȑ șȖȟȓȐ șȊȖȐȔ ȌȖȓȋȖȔ ȗȖȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ ȓȦȌȍȑ. ȅȚȖ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ șȊȧȚȣȍ ȓȦȌȐ ȖȉȣȟȕȖ ȕȍ ȊȔȍȠȐȊȈȦȚșȧ Ȋ ȗȖȓȐȚȐȒț, ȖȕȐ ȊșȍȋȌȈ ș șȖșȚȘȈȌȈȕȐȍȔ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȗȘȖșȚȣȔ ȓȦȌȧȔ. ǽȖȚȧ ȖȕȐ Ȑ ȌȍȘȎȈȚșȧ Ȋ șȚȖȘȖȕȍ ȖȚ ȔȐȘșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȗȖ ȌȖȉȘȖȚȍ ȌțȠȍȊȕȖȑ ȖȕȐ ȊșȍȋȌȈ ȌțȔȈȦȚ, ȟȚȖ ȕțȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȓȦȌȐ ȔȖȋȓȐ șȗȖȒȖȑȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȑ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȣ. Ǫ ȌȈȕȕȖȔ șȓțȟȈȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȏȈȉȖȚȐȓȐșȤ Ȗ ȚȖȔ Ȏȍ șȈȔȖȔ. Ǫ ȊȍȒ DzȈȓȐ ȊȖ ȊșȍȔ ȔȐȘȍ ȞȈȘȐȚ ȈȕȈȘȝȐȧ, ȗȖȥȚȖȔț ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ ȓȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ȒȈȒ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚ ȠȈșȚȘȣ: ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈ ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈ ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈȐȊȈ ȒȍȊȈȓȈȔ ȒȈȓȈț ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȋȈȚȐȘ ȈȕȑȈȚȝȈ ǿȚȖȉȣ ȖȉȘȍșȚȐ ȌțȝȖȊȕȣȍ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȓȈȋȈ, ȒȈȎȌȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȐșȒȘȍȕȕȍ, ș ȊȍȘȖȑ, ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ. TǭDzǹT 38 ȥȊȈȔ ȔȘȠȈȕȚȈ ȘȠȈȑȖ ȌȝȈȊȈȚȈȔ șȈȘȊȈȚȖ-ȌȐȠȈȔ ȗȈȔșțȝ șȈȔțȚȚȝȐȚȖ ȉȝțȘȐȠ ȟȖȘȈȕȈȔ ȈȉȝȐȓțȔȗȈȚȈȔ ȥȊȈȔ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȔȘȠȈȕȚȈȝ - ȘȈȏȔȣȠȓȧȧ; ȘȠȈȑȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ; ȌȝȈȊȈȚȈȔ - ȕȈȌȊȐȋȈȦȡțȦșȧ; șȈȘȊȈȚȈȝ-ȌȐȠȈȔ - șȖ Ȋșȍȝ șȚȖȘȖȕ; ȗȈȔșțȝ - ȗȣȓȤ; șȈȔțȚȚȝȐȚȈȝ - ȗȖȌȕȧȊȠțȦșȧ; ȉȝțȘȐȝ - ȔȕȖȋȖ; ȟȖȘȈȕȈȔ - ȖȚ ȊȖȘȖȊ Ȑ ȘȈȏȉȖȑȕȐȒȖȊ; ȈȉȝȐȓțȔȗȈȚȈȔ ȏȈȕȧȚȣȝ ȋȘȈȉȍȎȖȔ. ǩȍșȍȌȖȊȈȊȠȐȍ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ ȔțȌȘȍȞȣ ȊȌȘțȋ țȊȐȌȍȓȐ, ȟȚȖ șȖ Ȋșȍȝ șȚȖȘȖȕ ȕȍȉȖ ȏȈȊȖȓȈȒȐȊȈȦȚ ȖȉȓȈȒȈ ȗȣȓȐ. ȅȚț ȗȣȓȤ ȗȖȌȕȧȓȐ ȊȖȘȣ Ȑ ȘȈȏȉȖȑȕȐȒȐ, ȋȘȈȉȐȊȠȐȍ ȔȐȘȕȣȝ ȎȐȚȍȓȍȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǪȖȘȣ Ȑ ȘȈȏȉȖȑȕȐȒȐ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȓȤȏțȦȚșȧ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȔȐ ȒȘȐȏȐșȈȔȐ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȋȘȈȉȐȚȤ ȕȈȘȖȌ. ǿȚȖȉȣ ȕȍ ȌȈ445


ȊȈȚȤ ȚȈȒȐȔ ȕȈȧ ȊȓȈșȚȤ.

ȓȦȌȧȔ

446 ȘȈȏȊȍȘȕțȚȤșȧ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȈ șȐȓȤȕȈȧ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕ-

TǭDzǹTȃ 39 - 40 ȞȈȍȘǷȈ[ȈDZȈ& JȈǵȈǷȈȌ& ȝȡǵȈǹȈȚȊMȈȘȈJȈȒ-MȈ( ) ȓ/ȈȍȒ-ȈȘȈȊȈȘDZȈǽ^Ȧ-Ȉ ǨȐǷȈ TȈȶȈȍȏȌȐǮȈǸǵȈ" )) 40 )) ȚȈȌ țȗȈȌȘȈȊȈȔ ȈȌȎȕȈȑȈ ȓȖȒȈșȑȈ ȊȈșț ȓțȔȗȈȚȈȔ ȉȝȈȘȚȈȘȑ țȗȈȘȈȚȍ ȚȈșȔȐȕȕ ȈȕȑȖȕȑȈȔ ȟȈ ȌȎȐȋȝȈȔșȈȚȈȔ ȟȖȘȈ-ȗȘȈȑȈȔ ȌȎȈȕȈ-ȗȈȌȈȔ ȝȐȕȈ-șȈȚȚȊȈȔ ȈȘȈȌȎȈȒȈȔ ȓȖȒȈȕ ȕȈȊȈȘȈȑȈȕ ȟȝȈȒȚȈ ȈȗȐ ȚȈȌ-ȌȖȠȈ-ȌȈȘȠȐȕȈȝ ȚȈȚ - Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ; țȗȈȌȘȈȊȈȔ - ȕȍșȟȈșȚȤȍ; ȈȌȎȕȈȑȈ - ȗȖȕȐȔȈȧ; ȓȖȒȈșȑȈ - ȓȦȌȍȑ; ȊȈșț - ȉȖȋȈȚșȚȊȈ; ȓțȔȗȈȚȈȔ - ȚȍȔȐ, ȒȚȖ ȋȘȈȉȐȓ; ȉȝȈȘȚȈȘȐ - ȏȈȡȐȚȕȐȒ; țȗȈȘȈȚȍ - ȉțȌțȟȐ ȔȍȘȚȊȣȔ; ȚȈșȔȐȕ - ȞȈȘȤ ǪȍȕȈ; ȈȕȑȖȕȑȈȔ - ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ; ȟȈ - Ȑ; ȌȎȐȋȝȈȔșȈȚȈȔ - ȎȍȓȈȧ țȉȐȚȤ; ȟȖȘȈ-ȗȘȈȑȈȔ - ȒȐȠȈȡȍȍ ȊȖȘȈȔȐ; ȌȎȈȕȈ-ȗȈȌȈȔ - ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖ; ȝȐȕȈ - ȓȐȠȍȕȕȖȍ; șȈȚȚȊȈȔ - ȏȈȒȖȕȕȖșȚȐ Ȑ ȗȖȘȧȌȒȈ; ȈȘȈȌȎȈȒȈȔ - Ȋ ȖȚșțȚșȚȊȐȍ ȞȈȘȧ; ȓȖȒȈȕ - ȊȖȘȣ Ȑ ȘȈȏȉȖȑȕȐȒȐ; ȕȈ - ȕȍ; ȈȊȈȘȈȑȈȕ ȗȖȌȈȊȓȍȕȣ; ȠȈȒȚȈȝ - șȗȖșȖȉȕȣȍ ȕȈ ȥȚȖ; ȈȗȐ - ȝȖȚȧ; ȚȈȚ-ȌȖȠȈ ȏȓȖ ȥȚȖȋȖ; ȌȈȘȠȐȕȈȝ - șȖȏȕȈȦȡȐȍ. ǻȊȐȌȍȊ ȖȉȓȈȒȈ ȗȣȓȐ, ȔțȌȘȍȞȣ ȗȖȕȧȓȐ, ȟȚȖ ȋȐȉȍȓȤ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ ȊȊȍȘȋȓȈ șȚȘȈȕț Ȋ ȗțȟȐȕț ȝȈȖșȈ. Ǫ ȖȚșțȚșȚȊȐȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧ șȚȈȓȖ ȕȍȒȖȔț șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ șȖȉȓȦȌȍȕȐȍȔ ȏȈȒȖȕȖȊ Ȋ șȚȘȈȕȍ, ȟȚȖ ȘȈȏȊȧȏȈȓȖ ȘțȒȐ țȉȐȑȞȈȔ, ȋȘȈȉȐȚȍȓȧȔ Ȑ ȊȖȘȈȔ, ȗȈȌȒȐȔ ȕȈ ȟțȎȖȍ ȌȖȉȘȖ. ǽȖȚȧ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȉȣȓȐ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣ Ȑ ȊȗȖȓȕȍ ȔȖȋȓȐ șȈȔȐ ȕȈȊȍșȚȐ ȗȖȘȧȌȖȒ Ȋ șȚȘȈȕȍ ȚȈȒ Ȏȍ, ȒȈȒ ȌȖ ȥȚȖȋȖ ȖȕȐ țȕȐȟȚȖȎȐȓȐ ȞȈȘȧ Ǫȍȕț, Ȋșȍ Ȏȍ ȖȕȐ ȘȍȠȐȓȐ, ȟȚȖ ȐȔ ȕȍ ȗȘȐșȚȈȓȖ ȊȔȍȠȐȊȈȚȤșȧ Ȋ ȚȈȒȐȍ ȌȍȓȈ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȗȖȗȣȚȈȓȐșȤ ȖȉțȏȌȈȚȤ ȗȘȍșȚțȗȕȐȒȖȊ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: TȖ, ȟȚȖ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ țȉȐȓȐ ȞȈȘȧ Ǫȍȕț, ȉȣȓȖ ȒȘȈȑȕȍȑ ȔȍȘȖȑ, ȕȖ ȖȕȐ ȖȚȕȦȌȤ ȕȍ șȖȉȐȘȈȓȐșȤ ȗȖȌȔȍȕȧȚȤ șȖȉȖȑ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ, ȟȚȖȉȣ ȖșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȘȖșȚ ȗȘȍșȚțȗȕȖșȚȐ, ȕȈȟȈȊȠȐȑșȧ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ ȞȈȘȧ. ǩȘȈȝȔȈȕȣ Ȑ șȊȧȚȣȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȕȍ ȖȉȧȏȈȕȣ ȕȐȒȖȋȖ țȉȐȊȈȚȤ, ȝȖȚȧ Ȋ ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ ȖȕȐ ȔȖȋțȚ ȗȖȑȚȐ ȕȈ ȥȚȖ. ǹȐȓȖȑ șȊȖȐȝ ȔȈȕȚȘ ȖȕȐ ȊȗȖȓȕȍ ȔȖȋȓȐ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ Ȋșȍȝ ȊȖȘȖȊ Ȑ ȘȈȏȉȖȑȕȐȒȖȊ, ȕȖ ȘȍȠȐȓȐ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ ȞȈȘȧ-ȒȠȈȚȘȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț ȖȕȐ, ȝȖȚȧ Ȑ ȕȍ ȉȍȏ ȒȖȓȍȉȈȕȐȑ, ȖȚȒȈȏȈȓȐșȤ ȖȚ ȈȒȚȐȊȕȣȝ ȌȍȑșȚȊȐȑ. TǭDzǹT 41 ȉȘȈȝȔȈȕȈȝ șȈȔȈ-ȌȘȒ ȠȈȕȚȖ ȌȐȕȈȕȈȔ șȈȔțȗȍȒȠȈȒȈȝ șȘȈȊȈȚȍ ȉȘȈȝȔȈ ȚȈșȑȈȗȐ ȉȝȐȕȕȈ-ȉȝȈȕȌȈȚ ȗȈȑȖ ȑȈȚȝȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈȝ - ȉȘȈȝȔȈȕ; șȈȔȈ-ȌȘȒ - ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȣȑ; ȠȈȕȚȈȝ - șȗȖ446


447 ȒȖȑȕȣȑ; ȌȐȕȈȕȈȔ - ȖȉȍȏȌȖȓȍȕȕȣȝ; șȈȔțȗȍȒȠȈȒȈȝ - ȉȍȏțȟȈșȚȕȖ ȊȏȐȘȈȧ; șȘȈȊȈȚȍ - țȉȣȊȈȍȚ; ȉȘȈȝȔȈ - ȌțȝȖȊȕȖȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ; ȚȈșȑȈ ȍȋȖ; ȈȗȐ - ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ; ȉȝȐȕȕȈ-ȉȝȈȕȌȈȚ - Ȑȏ ȚȘȍșȕțȊȠȍȋȖ șȖșțȌȈ; ȗȈȑȈȝ - ȊȖȌȈ; ȑȈȚȝȈ - ȒȈȒ. ǪȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȗȖȌțȔȈȓȐ, ȟȚȖ ȉȘȈȝȔȈȕ, ȝȖȚȧ Ȑ ȌȖȓȎȍȕ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȣȔ Ȑ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȕȣȔ, ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖșȧșȤ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ, ȕȍ ȊȗȘȈȊȍ ȉȍȏțȟȈșȚȕȖ ȊȏȐȘȈȚȤ ȕȈ șȚȘȈȌȈȕȐȧ ȕȍșȟȈșȚȕȣȝ, ȖȉȍȏȌȖȓȍȕȕȣȝ ȓȦȌȍȑ. TȈȒȖȍ ȘȈȊȕȖȌțȠȐȍ ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȓ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȉȘȈȝȔȈȕ țȚȘȈȟȐȊȈȍȚ ȌțȝȖȊȕțȦ șȐȓț, ȒȖȚȖȘȈȧ țȝȖȌȐȚ ȖȚ ȕȍȋȖ, ȒȈȒ ȊȖȌȈ, ȊȣȚȍȒȈȦȡȈȧ Ȑȏ ȚȘȍșȕțȊȠȍȋȖ ȒțȊȠȐȕȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǩȘȈȝȔȈȕȣ, ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ ȊȣșȠȍȋȖ ȒȓȈșșȈ ȖȉȡȍșȚȊȈ, Ȋ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȍ șȊȖȍȔ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ǶȕȐ ȖȉȣȟȕȖ ȌȍȘȎȈȚșȧ Ȋ șȚȖȘȖȕȍ ȖȚ șȖȉȣȚȐȑ, ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȐȝ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖȋȓȖȡȍȕȣ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ. ǵȖ, ȒȖȋȌȈ ȕȈȌ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȖȔ ȕȈȊȐșȈȍȚ șȔȍȘȚȍȓȤȕȈȧ țȋȘȖȏȈ, ȖȕȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ Ȋ șȚȖȘȖȕȍ. ǭșȓȐ ȖȕȐ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȗȘȍȌȗȘȐȔțȚ, ȟȚȖȉȣ ȊȣȊȍșȚȐ ȖȉȡȍșȚȊȖ Ȑȏ ȒȘȐȏȐșȈ, Ȑȝ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ, ȒȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, ȗȖȑȌȍȚ ȕȈ țȉȣȓȤ. MȕȖȋȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ țȝȖȌȧȚ Ȋ ǫȐȔȈȓȈȐ Ȋ ȕȈȌȍȎȌȍ ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȖȌȕȈȒȖ ǷȘȈȝȓȈȌȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȋȖȊȖȘȐȓ, ȟȚȖ ȍȔț ȔȈȓȖ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ șȈȔȖȔț. Ƕȕ ȘȍȠȐȓ ȎȌȈȚȤ, ȗȖȒȈ ț ȕȍȋȖ ȗȖȧȊȐȚșȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤ Ȋșȍ ȗȈȌȠȐȍ ȌțȠȐ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǩȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȌȖșȚȐȋȠȐȝ ȊȣșȠȍȑ șȚțȗȍȕȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ, ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊȈȑȠȕȈȊȈȔȐ. ǭșȚȤ ȌȊȈ ȊȐȌȈ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ: ȉȘȈȝȔȈȕȣ-ȗȈȕȌȐȚȣ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȣ-ȊȈȑȠȕȈȊȣ. ǵȈșȚȖȧȡȐȑ ȉȘȈȝȔȈȕ ȌȖȓȎȍȕ ȖȟȍȕȤ ȝȖȘȖȠȖ ȏȕȈȚȤ șȊȧȡȍȕȕȣȍ ȗȐșȈȕȐȧ, Ȉ ȒȖȋȌȈ ȍȋȖ ȏȕȈȕȐȧ ȌȈȦȚ ȍȔț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, Ȗȕ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ-ȊȈȑȠȕȈȊȖȔ. ǷȖȒȈ ȉȘȈȝȔȈȕ ȕȍ ȌȖșȚȐȋ țȘȖȊȕȧ ȊȈȑȠȕȈȊȈ, ȍȋȖ ȥȊȖȓȦȞȐȧ ȒȈȒ ȉȘȈȝȔȈȕȈ ȕȍ ȏȈȊȍȘȠȍȕȈ. ǹȊȧȚȣȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȘȈșșțȌȐȓȐ, ȟȚȖ ǪȍȕȈ, ȝȖȚȧ Ȑ ȉȣȓ ȊȍȓȐȒȐȔ ȋȘȍȠȕȐȒȖȔ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȓ Ȓ ȞȈȘșȒȖȔț ȘȖȌț, ȊȍȌțȡȍȔț ȕȈȟȈȓȖ ȖȚ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ, șȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȍȋȖ șȍȔȧ ȕȈȝȖȌȐȓȖșȤ ȗȖȌ ȏȈȡȐȚȖȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, DzȍȠȈȊȣ. ǷȖȥȚȖȔț ȔțȌȘȍȞȣ ȘȍȠȐȓȐ ȗȘȐȕȧȚȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ ȔȍȘȣ Ȑ ȐșȗȘȈȊȐȚȤ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ, ȋȌȍ Ȑȏ-ȏȈ ȖȚșțȚșȚȊȐȧ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧ ȊȖȞȈȘȐȓșȧ ȝȈȖș. TǭDzǹT 42 ȕȈȕȋȈșȑȈ ȊȈȔȠȖ ȘȈȌȎȈȘȠȍȘ ȥȠȈ șȈȔșȚȝȈȚțȔ ȈȘȝȈȚȐ ȈȔȖȋȝȈ-ȊȐȘȑȈ ȝȐ ȕȘȗȈ ȊȈȔȠȍ 'șȔȐȕ ȒȍȠȈȊȈȠȘȈȑȈȝ ȕȈ - ȕȍ; ȈȕȋȈșȑȈ - ȞȈȘȧ ǨȕȋȐ; ȊȈȔȠȈȝ - ȘȖȌ; ȘȈȌȎȈ-ȘȠȍȝ - ȞȈȘȧ Ȑ șȊȧȚȖȋȖ; ȥȠȈȝ - ȥȚȖ; șȈȔșȚȝȈȚțȔ - ȗȘȍȘȊȈȚȤșȧ; ȈȘȝȈȚȐ - ȌȖȓȎȍȕ; ȈȔȖȋȝȈ - ȉȍȏȋȘȍȠȕȖȍ, ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȖȍ; ȊȐȘȑȈȝ - Ȑȝ șȍȔȧ; ȝȐ ȗȖșȒȖȓȤȒț; ȕȘȗȈȝ - ȞȈȘȐ; ȊȈȔȠȍ - Ȋ ȘȖȌț; ȈșȔȐȕ - ȥȚȖȔ; ȒȍȠȈȊȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȈȠȘȈȑȈȝ - ȗȖȌ ȏȈȡȐȚȖȑ. MțȌȘȍȞȣ ȘȍȠȐȓȐ, ȟȚȖ ȔȖȋțȟȐȑ ȘȖȌ șȊȧȚȖȋȖ ȞȈȘȧ ǨȕȋȐ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȍȘȊȈȚȤșȧ, ȐȉȖ șȍȔȧ ȥȚȖȋȖ ȘȖȌȈ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȖȋȘȖȔȕȖȑ șȐȓȖȑ, 447


448 Ȉ ȌȍȚȐ, ȘȖȌȐȊȠȐȍșȧ Ȋ ȥȚȖȑ șȍȔȤȍ, ȒȈȒ ȕȣȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ.

ȗȘȈȊȐȓȖ, șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȗȘȍȌȈȕ-

DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǿȐșȚȖȚȈ ȒȘȖȊȐ, ȗȍȘȍȌȈȦȡȈȧșȧ ȗȖ ȕȈșȓȍȌșȚȊț, ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȈȔȖȋȝȈ-ȊȐȘȤȍȑ. ǿȚȖȉȣ șȖȝȘȈȕȐȚȤ ȥȚț ȟȐșȚȖȚț, Ȋ șȍȔȤȧȝ ȌȊȈȎȌȣȘȖȎȌȍȕȕȣȝ, Ȑ Ȋ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ Ȋ șȍȔȤȧȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ Ȑ ȒȠȈȚȘȐȍȊ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȋ șȍȔȤȧȝ ȊȈȑȠȤȍȊ, ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤșȧ ȖȟȐșȚȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖȉȘȧȌȣ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ȋȈȘȉȝȈȌȝȈȕȈ-șȈȔșȒȈȘȣ, ȖȉȘȧȌȈ, ȗȘȍȌȠȍșȚȊțȦȡȍȋȖ ȏȈȟȈȚȐȦ ȘȍȉȍȕȒȈ. ǭșȓȐ ȓȦȌȐ, Ȋ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȗȍȘȍșȚȈȕțȚ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ ȖȟȐșȚȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖȉȘȧȌȣ, Ȑȝ ȗȖȚȖȔȒȐ ȓȐȠȈȚșȧ ȟȐșȚȖȚȣ Ȑ ș ȚȍȟȍȕȐȍȔ ȊȘȍȔȍȕȐ șȚȈȕțȚ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȋȘȍȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ. ǹȊȖȍȑ ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖȑ ȟȐșȚȖȚȖȑ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǨȕȋȈ ȉȣȓ ȖȉȧȏȈȕ ȖȟȐșȚȐȚȍȓȤȕȣȔ ȖȉȘȧȌȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȖȊȖȌȐȓȐșȤ Ȋ șȍȔȤȍ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǬȝȘțȊȣ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȖȉȡȍȕȐȧ ș ǹțȕȐȚȝȖȑ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȉȣȓȈ ȌȖȟȍȘȤȦ ǹȔȍȘȚȐ, ȍȋȖ șȍȔȧ ȖșȒȊȍȘȕȐȓȖșȤ. ǰȏ ȥȚȖȋȖ ȕȍȟȐșȚȖȋȖ șȍȔȍȕȐ ȘȖȌȐȓșȧ ȞȈȘȤ ǪȍȕȈ, ȟȚȖ ȉȣȓȖ ȚȘȈȋȍȌȐȍȑ Ȍȓȧ ȊșȍȋȖ ȘȖȌȈ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ. ǹȊȧȚȣȍ Ȑ ȔțȌȘȍȞȣ ȖȉșțȌȐȓȐ Ȋșȍ ȥȚȖ Ȑ ȘȍȠȐȓȐ ȗȘȐȕȧȚȤ ȖșȖȉȣȍ ȔȍȘȣ, Ȗ ȒȖȚȖȘȣȝ ȉțȌȍȚ ȘȈșșȒȈȏȈȕȖ Ȋ ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȝ șȚȐȝȈȝ. TǭDzǹT 43 ȊȐȕȐȠȟȐȚȑȈȐȊȈȔ ȘȠȈȑȖ ȊȐȗȈȕȕȈșȑȈ ȔȈȝȐȗȈȚȍȝ ȔȈȔȈȕȚȝțȘ țȘțȔ ȚȈȘȈșȈ ȚȈȚȘȈșȐȌ ȉȈȝțȒȖ ȕȈȘȈȝ ȊȐȕȐȠȟȐȚȑȈ - ȘȍȠȐȊ; ȥȊȈȔ - ȚȈȒ; ȘȠȈȑȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȊȐȗȈȕȕȈșȑȈ - ȔȍȘȚȊȖȋȖ; ȔȈȝȐ-ȗȈȚȍȝ - ȞȈȘȧ; ȔȈȔȈȕȚȝțȝ - ȊșȗȈȝȚȈȓȐ; țȘțȔ - ȉȍȌȘȈ; ȚȈȘȈșȈ - ȖȉȓȈȌȈȧ ȖșȖȉȖȑ șȐȓȖȑ; ȚȈȚȘȈ - ȗȖșȓȍ ȟȍȋȖ; ȈșȐȚ - ȘȖȌȐȓșȧ; ȉȈȝțȒȈȝ - ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǩȈȝțȒȈ (ȒȈȘȓȐȒ); ȕȈȘȈȝ ȟȍȓȖȊȍȒ. ǷȘȐȕȧȊ ȥȚȖ ȘȍȠȍȕȐȍ, șȊȧȚȣȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȊȠȐșȤ ȐȏȊȍșȚȕȣȔ ȐȔ ȔȍȚȖȌȖȔ, șȚȈȓȐ ș șȐȓȖȑ ȗȈȝȚȈȚȤ ȉȍȌȘȈ ȔȍȘȚȊȖȋȖ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȗȈȝȚȈȕȤȧ ȚȍȓȈ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ ȕȈ șȊȍȚ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȒȈȘȓȐȒ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȗȈȝȚȈȕȤȧ ȉȍȌȍȘ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ ȘȖȌȐȓșȧ ȕȖȊȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ. ȅȚȖ ȌȖȒȈȏȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȒȈȎȌȈȧ ȌțȠȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȖȔ, ȖȚȓȐȟȕȣȔ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ. ǰȏ ȚȍȓȈ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȗȘȖȐȏȊȍȓȐ ȕȈ șȊȍȚ ȍȡȍ ȖȌȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȖȌȕȈȒȖ ȊȍȘȕțȚȤ Ȓ ȎȐȏȕȐ șȈȔȖȋȖ Ǫȍȕț ȖȕȐ ȉȣȓȐ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ. Dz ȚȖȔț ȊȘȍȔȍȕȐ ǪȍȕȈ țȎȍ ȕȈȊȍȘȕȧȒȈ ȗȖȓțȟȐȓ ȌȘțȋȖȍ ȚȍȓȖ. ǰȝ ȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȓȖ ȚȖȓȤȒȖ ȚȍȓȖ ȞȈȘȧ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋ ȍȋȖ ȎȐȓȈȝ ȚȍȒȓȈ ȒȘȖȊȤ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǬȝȘțȊȣ Ȑ ȚȍȓȖ ȍȋȖ șȖȌȍȘȎȈȓȖ Ȋ șȍȉȍ Ȋșȍ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȣ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ Ȍȓȧ ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȧ ȕȖȊȖȋȖ ȚȍȓȈ. ǶȕȐ ȗȘȖȊȍȓȐ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕțȦ ȗȘȖȞȍȌțȘț, Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȒȖȚȖȘȖȑ Ȑȏ ȉȍȌȍȘ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ ȗȖȧȊȐȓȖșȤ ȕȖȊȖȍ ȚȍȓȖ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȔ șȕȈȌȖȉȤȧȔ Ȑ ȔȈȕȚȘȈȔ, ȗȘȖȐȏȕȍșȍȕȕȣȔ ȔȈȚȍȘȤȦ Ǫȍȕȣ, ȚȍȓȖ ȞȈȘȧ ȕȍ ȘȈȏȓȖȎȐȓȖșȤ, Ȑ Ȋșȍ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȣ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ Ȍȓȧ ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȧ ȌȘțȋȖȋȖ ȚȍȓȈ, șȖȝȘȈȕȐȓȐșȤ. Ǫ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȑȏ ȚȘțȗȈ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ ȘȖȌȐȓșȧ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǩȈȝțȒȈ, Ȋ șțȡȕȖșȚȐ, ȕȍȚ ȕȐȟȍȋȖ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖȋȖ. ǵțȎ448


449 ȕȖ ȗȘȖșȚȖ ȏȕȈȚȤ, ȒȈȒ ȥȚȖ ȌȍȓȈȍȚșȧ. ǰȏ șȍȔȍȕȐ, șȜȖȘȔȐȘȖȊȈȊȠȍȋȖșȧ Ȋ ȖȌȕȖȔ Țȍȓȍ, ȖȉȘȈȏțȍȚșȧ ȌȘțȋȖȍ ȚȍȓȖ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȍ ȊȝȖȌȐȚ ȌțȠȈ, Ȑ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȥȚȖȔț ȕȖȊȖȍ ȚȍȓȖ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȗȘȖȧȊȓȧȚȤ Ȋșȍ ȗȘȐȏȕȈȒȐ ȎȐȏȕȐ. ǩȣȓȖ ȉȣ ȖȠȐȉȒȖȑ ȌțȔȈȚȤ, ȟȚȖ Ȑȏ ȚȘțȗȈ MȈȝȈȘȈȌȎȐ Ǫȍȕȣ ȕȍ ȔȖȋȓȖ ȗȖȧȊȐȚȤșȧ ȕȖȊȖȍ ȚȍȓȖ: ȔțȌȘȍȞȈȔ, ȏȕȈȊȠȐȔ ȔȕȖȋȐȍ șȍȒȘȍȚȣ, ȕȍ șȖșȚȈȊȓȧȓȖ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȚȘțȌȈ șȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ. TǭDzǹT 44 ȒȈȒȈ-ȒȘȠȕȖ 'ȚȐȝȘȈșȊȈȕȋȖ ȝȘȈșȊȈ-ȉȈȝțȘ ȔȈȝȈ-ȝȈȕțȝ ȝȘȈșȊȈ-ȗȈȕ ȕȐȔȕȈ-ȕȈșȈȋȘȖ ȘȈȒȚȈȒȠȈș ȚȈȔȘȈ-ȔțȘȌȝȈȌȎȈȝ ȒȈȒȈ-ȒȘȠȕȈȝ - ȟȍȘȕȣȑ ȒȈȒ ȊȖȘȖȕ; ȈȚȐ-ȝȘȈșȊȈ - ȖȟȍȕȤ ȔȈȓȍȕȤȒȐȍ; ȈȕȋȈȝ - ȟȈșȚȐ ȍȋȖ ȚȍȓȈ; ȝȘȈșȊȈ - ȒȖȘȖȚȒȐȍ; ȉȈȝțȝ - ȍȋȖ ȘțȒȐ; ȔȈȝȈ ȉȖȓȤȠȐȍ; ȝȈȕțȝ - ȍȋȖ ȟȍȓȦșȚȐ; ȝȘȈșȊȈ - ȒȖȘȖȚȒȐȍ; ȗȈȚ - ȍȋȖ ȕȖȋȐ; ȕȐȔȕȈ - ȗȘȐȗȓȦșȕțȚȣȑ; ȕȈșȈ-ȈȋȘȈȝ - ȒȖȕȟȐȒ ȍȋȖ ȕȖșȈ; ȘȈȒȚȈ - ȒȘȈșȕȖȊȈȚȣȍ; ȈȒȠȈȝ - ȍȋȖ ȋȓȈȏȈ; ȚȈȔȘȈ - ȞȊȍȚȈ ȔȍȌȐ; ȔțȘȌȝȈȌȎȈȝ - ȍȋȖ ȊȖȓȖșȣ. ǿȍȓȖȊȍȒȈ, ȘȖȌȐȊȠȍȋȖșȧ Ȑȏ ȉȍȌȍȘ Ǫȍȕȣ, ȕȈȏȊȈȓȐ ǩȈȝțȒȖȑ. DzȖȎȈ ȍȋȖ ȉȣȓȈ ȟȍȘȕȈ, ȒȈȒ ȊȖȘȖȕȖȊȖ ȒȘȣȓȖ. Ǫșȍ ȟȓȍȕȣ ȍȋȖ ȚȍȓȈ ȉȣȓȐ ȖȟȍȕȤ ȔȈȓȍȕȤȒȐȔȐ, ȘțȒȐ Ȑ ȕȖȋȐ - ȒȖȘȖȚȒȐȔȐ, Ȉ ȟȍȓȦșȚȐ - ȖȋȘȖȔȕȣȔȐ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ț ȕȍȋȖ ȉȣȓ ȗȘȐȗȓȦșȕțȚȣȑ ȕȖș, ȒȘȈșȕȖȊȈȚȣȍ ȋȓȈȏȈ Ȑ ȔȍȌȕȖ-ȘȣȎȐȍ ȊȖȓȖșȣ. TǭDzǹT 45 ȚȈȔ Țț Țȍ 'ȊȈȕȈȚȈȔ ȌȐȕȈȔ ȒȐȔ ȒȈȘȖȔȐȚȐ ȊȈȌȐȕȈȔ ȕȐȠȐȌȍȚȑ ȈȉȘțȊȈȔș ȚȈȚȈ șȈ ȕȐȠȈȌȈș ȚȈȚȖ 'ȉȝȈȊȈȚ ȚȈȔ - ȍȔț; Țț - ȚȖȋȌȈ; Țȍ - ȔțȌȘȍȞȈȔ; ȈȊȈȕȈȚȈȔ - ȗȖȒȓȖȕȐȊȠȍȔțșȧ; ȌȐȕȈȔ - ȒȘȖȚȒȖȔț; ȒȐȔ - ȟȚȖ; ȒȈȘȖȔȐ - ȧ ȔȖȋț șȌȍȓȈȚȤ; ȐȚȐ - ȚȈȒ; ȊȈȌȐȕȈȔ - ȊȖȗȘȖȠȈȦȡȍȔț; ȕȐȠȐȌȈ - șȈȌȐșȤ; ȐȚȐ - ȚȈȒ; ȈȉȘțȊȈȕ - ȖȕȐ ȖȚȊȍȚȐȓȐ; ȚȈȚȈ - ȌȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ; șȈȝ - Ȗȕ; ȕȐȠȈȌȈȝ - ȏȊȈȚȤșȧ ǵȐȠȈȌȖȑ; ȚȈȚȈȝ - ȏȈȚȍȔ; ȈȉȝȈȊȈȚ - șȚȈȓ. Ƕȕ ȉȣȓ ȖȟȍȕȤ ȗȖșȓțȠȕȣȔ Ȑ ȒȘȖȚȒȐȔ; ȍȌȊȈ ȗȖȧȊȐȊȠȐșȤ ȕȈ șȊȍȚ, Ȗȕ ȗȖȒȓȖȕȐȓșȧ ȔțȌȘȍȞȈȔ Ȑ șȗȘȖșȐȓ: "ǿȍȔ ȔȖȋț șȓțȎȐȚȤ, ȌȖșȚȖȟȚȐȔȣȍ?" "ǷȖȎȈȓțȑșȚȈ, șȧȌȤ [ȕȐȠȐȌȈ]", - ȖȚȊȍȚȐȓȐ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ. TȈȒ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ ǵȐȠȈȌȈ, ȗȘȈȘȖȌȐȚȍȓȤ ȗȓȍȔȍȕȐ ȕȈȑȠȈȌȖȊ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȠȈșȚȘȈȝ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ Ȋ Țȍȓȍ ȋȖȓȖȊȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȐȔȊȖȓȖȔ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȘțȒȐ șȐȔȊȖȓȐȏȐȘțȦȚ ȒȠȈȚȘȐȍȊ, ȎȐȊȖȚ ȊȈȑȠȤȍȊ, Ȉ ȕȖȋȐ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ȉȍȌȍȘ - ȠțȌȘ. ȀțȌȘ ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȒȘȐȠȕȈ, ȟȍȘȕȣȔȐ. ǩȘȈȝȔȈȕȖȊ ȐȔȍȕțȦȚ ȠțȒȓȈ, ȉȍȓȣȔȐ. ǹȔțȋȓȖȒȖȎȐȍ ȒȠȈȚȘȐȐ Ȑ ȊȈȑȠȤȐ ȏȈȕȐȔȈȦȚ ȗȘȖȔȍȎțȚȖȟȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȔȍȎȌț șȊȍȚȓȖȒȖȎȐȔȐ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ Ȑ ȚȍȔȕȖȒȖȎȐȔȐ ȠțȌȘȈȔȐ. ǶȌȕȈȒȖ, ȍșȓȐ ȒȖȎȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȗȘȖȚȐȊȖȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȉȍȓȐȏȕȖȑ, ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȚȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȉȖȓȍȕ ȉȍȓȖȑ ȗȘȖȒȈȏȖȑ. ǰȚȈȒ, ȗȖ șȊȍȚȓȖȔț ȐȓȐ ȏȖȓȖȚȐșȚȖȔț ȞȊȍȚț ȒȖȎȐ ȔȖȎȕȖ șțȌȐȚȤ Ȗ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȕȖșȚȐ 449


450 ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȓ ȊȣșȠȍȑ ȒȈșȚȍ, Ȑ, ȕȈȖȉȖȘȖȚ, ȟȍȘȕȈȧ ȒȖȎȈ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ Ȓ ȒȈșȚȍ ȠțȌȘ. TǭDzǹT 46 ȚȈșȑȈ ȊȈȔȠȑȈș Țț ȕȈȐȠȈȌȈ ȋȐȘȐ-ȒȈȕȈȕȈ-ȋȖȟȈȘȈȝ ȑȍȕȈȝȈȘȈȌȎ ȌȎȈȑȈȔȈȕȖ ȊȍȕȈ-ȒȈȓȔȈȠȈȔ țȓȉȈȕȈȔ ȚȈșȑȈ - ȍȋȖ (ǵȐȠȈȌȣ); ȊȈȔȠȑȈȝ - ȗȖȚȖȔȒȐ; Țț - ȚȖȋȌȈ; ȕȈȐȠȈȌȈȝ - ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈȑȠȈȌȈȔȐ; ȋȐȘȐ-ȒȈȕȈȕȈ - Ȋ ȋȖȘȈȝ Ȑ ȓȍșȈȝ; ȋȖȟȈȘȈȝ - ȎȐȊțȡȐȍ; ȑȍȕȈ - ȗȖșȒȖȓȤȒț; ȈȝȈȘȈȚ - Ȋȏȧȓ ȕȈ șȍȉȧ; ȌȎȈȑȈȔȈȕȈȝ - ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ; ȊȍȕȈ - ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ; ȒȈȓȔȈȠȈȔ - Ȋșȍ ȋȘȍȝȐ; țȓȉȈȕȈȔ - țșȚȘȈȠȈȦȡȐȑ. ǷȖȧȊȐȊȠȐșȤ ȕȈ șȊȍȚ, ǵȐȠȈȌȈ ȚȖȚȟȈș ȗȘȐȕȧȓ ȕȈ șȍȉȧ Ȋșȍ ȋȘȍȝȐ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȍȋȖ ȗȖȚȖȔȒȐ, ȕȈȑȠȈȌȣ, ȐșȗȖȒȖȕ ȊȍȒȖȊ ȗȘȖȔȣȠȓȧȦȚ ȊȖȘȖȊșȚȊȖȔ, ȘȈȏȉȖȍȔ Ȑ ȖȝȖȚȖȑ. ǷȖ ȥȚȖȑ ȗȘȐȟȐȕȍ ȐȔ ȘȈȏȘȍȠȈȍȚșȧ ȎȐȚȤ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȋȖȘȈȝ Ȑ ȓȍșȈȝ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǵȈȑȠȈȌȣ ȗȖȘȖȟȕȣ ȖȚ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȗȖȥȚȖȔț ȐȔ ȏȈȗȘȍȡȍȕȖ șȍȓȐȚȤșȧ Ȋ ȋȖȘȖȌȈȝ Ȑ ȌȍȘȍȊȕȧȝ. ǫȘȍȝȖȊȕȈȧ ȕȈȚțȘȈ ȥȚȐȝ ȓȦȌȍȑ ȖȚȘȈȏȐȓȈșȤ Ȋ Ȑȝ ȖȚȚȈȓȒȐȊȈȦȡȍȑ ȊȕȍȠȕȖșȚȐ Ȑ șȒȈȏȈȓȈșȤ ȕȈ Ȑȝ ȏȈȕȧȚȐȧȝ. ǵȍ șȓȍȌțȍȚ, ȖȌȕȈȒȖ, ȏȈȉȣȊȈȚȤ, ȟȚȖ ȔȐȓȖșȚȤȦ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȌȈȎȍ șȚȖȓȤ ȗȈȌȠȐȍ ȓȦȌȐ (ȐȕȖȋȌȈ Ȑȝ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȒȐȘȈȚȈȔȐ) ȔȖȋțȚ ȗȘȍȒȘȈȚȐȚȤ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȋȘȍȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ Ȑ șȚȈȚȤ ȟȐșȚȣȔȐ ȊȈȑȠȕȈȊȈȔȐ. TȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȓȦȉȖȊȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț ȌȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȒȈȎȌȖȔț, ȒȈȒȐȍ ȉȣ ȋȘȍȝȐ Ȗȕ ȕȐ șȖȊȍȘȠȐȓ, ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. Ǭȓȧ ȥȚȖȋȖ ȕțȎȕȖ ȓȐȠȤ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ, ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ. dzȦȉȖȑ, ȒȚȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, ȔȖȎȍȚ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǫȖșȗȖȌȤ ǹȈȔ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ ȥȚȖ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (9.32): ȔȈȔ ȝȐ ȗȈȘȚȝȈ ȊȑȈȗȈȠȘȐȚȑȈ ȑȍ 'ȗȐ șȑțȝ ȗȈȗȈ-ȑȖȕȈȑȈȝ șȚȘȐȑȖ ȊȈȐȠȑȈș ȚȈȚȝȈ ȠțȌȘȈș Țȍ 'ȗȐ ȑȈȕȚȐ ȗȈȘȈȔ ȋȈȚȐȔ "Ƕ șȣȕ ǷȘȐȚȝȐ, ȗȘȍȌȈȊȠȐșȤ Mȕȍ, ȌȈȎȍ ȓȦȌȐ ȕȐȏȒȖȋȖ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȧ: ȎȍȕȡȐȕȣ, ȊȈȑȠȤȐ [ȚȖȘȋȖȊȞȣ] Ȑ ȠțȌȘȣ [ȘȈȉȖȟȐȍ] - ȔȖȋțȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȑ ȖȉȐȚȍȓȐ". TȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȟȍȚȣȘȕȈȌȞȈȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ǿȍȚȊȍȘȚȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ "ǰșȚȖȘȐȧ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ".

450


451

ǫdzǨǪǨ ǷȇTǵǨǬǾǨTǨȇ. MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț

ǸȖȎȌȍȕȐȍ

Ȑ

TǭDzǹT 1 ȉȈȝț"62"DZȈȈ& MȈȁDZȈMȈȈǵȈȈ"62"DZȈȈ& ȐMȈȁȈțǵȈ& ǹȈMȈǷȈ"TȈ )) 1 )) ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȈȚȝȈ ȚȈșȑȈ ȗțȕȈȘ ȊȐȗȘȈȐȘ ȈȗțȚȘȈșȑȈ ȔȈȝȐȗȈȚȍȝ ȉȈȝțȉȝȑȈȔ ȔȈȚȝȑȈȔȈȕȈȉȝȑȈȔ ȔȐȚȝțȕȈȔ șȈȔȈȗȈȌȑȈȚȈ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ ȋȖȊȖȘȐȚȤ; ȈȚȝȈ - ȐȚȈȒ; ȚȈșȑȈ - ȍȋȖ; ȗțȕȈȝ - ȊȕȖȊȤ; ȊȐȗȘȈȐȝ - ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ; ȈȗțȚȘȈșȑȈ - ȕȍ ȐȔȍȦȡȍȋȖ șȣȕȈ; ȔȈȝȐȗȈȚȍȝ - ȞȈȘȧ; ȉȈȝțȉȝȑȈȔ - Ȑȏ ȘțȒ; ȔȈȚȝȑȈȔȈȕȈȉȝȑȈȔ - ȊșȗȈȝȚȈȕȕȣȝ; ȔȐȚȝțȕȈȔ - ȗȈȘȈ; șȈȔȈȗȈȌȑȈȚȈ - ȗȖȧȊȐȓȈșȤ ȕȈ șȊȍȚ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǵȈ șȍȑ ȘȈȏ, ȌȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ, ȉȘȈȝȔȈȕȣ Ȑ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ șȚȈȓȐ ȗȈȝȚȈȚȤ ȘțȒȐ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ, Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȟȍȋȖ Ȑȏ ȍȋȖ ȘțȒ ȊȣȠȓȐ ȦȕȖȠȈ Ȑ ȌȍȊțȠȒȈ. TǭDzǹT 2 ȚȈȌ ȌȘȠȚȊȈ ȔȐȚȝțȕȈȔ ȌȎȈȚȈȔ ȘȠȈȑȖ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȕȈȝ țȟțȝ ȗȈȘȈȔȈ-șȈȕȚțȠȚȈ ȊȐȌȐȚȊȈ ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȒȈȓȈȔ ȚȈȚ - ȥȚȖ; ȌȘȠȚȊȈ - țȊȐȌȍȊ; ȔȐȚȝțȕȈȔ - ȗȈȘț; ȌȎȈȚȈȔ - ȘȖȎȌȍȕȕțȦ; ȘȠȈȑȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȕȈȝ - ȗȖșȚȐȋȠȐȍ ȔțȌȘȖșȚȤ ǪȍȌ; țȟțȝ - șȒȈȏȈȓȐ; ȗȈȘȈȔȈ - ȖȟȍȕȤ; șȈȕȚțȠȚȈȝ - ȌȖȊȖȓȤȕȣȍ; ȊȐȌȐȚȊȈ - ȏȕȈȧ; ȉȝȈȋȈȊȈȚ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȒȈȓȈȔ - ȥȒșȗȈȕșȐȧ. ǻȊȐȌȍȊ ȥȚȖ, ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȏȕȈȚȖȒȐ ǪȍȌ, ȕȍșȒȈȏȈȕȕȖ ȖȉȘȈȌȖȊȈȓȐșȤ: ȖȕȐ ȗȖȕȧȓȐ, ȟȚȖ ȦȕȖȠȈ Ȑ ȌȍȊțȠȒȈ, ȗȖȧȊȐȊȠȐȍșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȘțȒ ȚȍȓȈ Ǫȍȕȣ, ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚ șȖȉȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȦ ȗȖȓȕȖȑ ȟȈșȚȐ ǪȐȠȕț, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǭȓȧ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ șȊȖȍȑ ȞȍȓȐ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȋȓțȉȖȒȖ ȗȖȏȕȈȊȠȐȍ ȊȍȌȐȟȍșȒțȦ ȔțȌȘȖșȚȤ, ȐȏȉȘȈȓȐ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖ ȊȍȘȕȣȑ ȗțȚȤ. DzȈȒ Ȕȣ ȏȕȈȍȔ Ȑȏ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȑ ȋȓȈȊȣ, ȗȖ ȏȈȔȣșȓț ȔțȌȘȍȞȖȊ ȗȍȘȊȣȔ Ȑȏ ȚȍȓȈ ȗȖȒȖȑȕȖȋȖ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ ȗȖȧȊȐȓșȧ ǩȈȝțȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȐȕȧȓ ȕȈ șȍȉȧ Ȋșȍ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȍȋȖ ȋȘȍȝȖȊ. ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȚȍȓȖ ȞȈȘȧ ȉȣȓȖ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȖȟȐȡȍȕȖ, Ȑȏ ȕȍȋȖ ȊȣȠȓȐ ȦȕȖȠȈ Ȑ ȌȍȊțȠȒȈ, Ȑ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ șȘȈȏț ȗȖȕȧȓȐ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȥȒșȗȈȕșȐȍȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǶȌȕȈȒȖ ȥȚȈ ȥȒșȗȈȕșȐȧ ȕȍ ȖȚȕȖșȐȓȈșȤ Ȓ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȊȐȠȕț-ȚȈȚȚȊȣ; ȥȚȖ ȉȣȓȈ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȈȧ ȈȊȍȠȈ-ȈȊȈȚȈȘȈ, ȥȒșȗȈȕșȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȕȈȌȍȓȍȕȕȈȧ ȖșȖȉȣȔȐ ȗȖȓȕȖȔȖȟȐȧȔȐ. TǭDzǹT 3 451

ȒȖȘȖȕȈȞȐȧ


452 ȠDZȈ& Ȟ ȓ/+MDZȈȈ" ǹȈM"62"ȈǻȐTȈ" ǷȈțȝȏǹDZȈȈǵȈǷȈȈȐDZȈǵȈȡ )) 3 )) ȘȠȈȑȈ țȟțȝ ȥȠȈ ȊȐȠȕȖȘ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ ȒȈȓȈ ȉȝțȊȈȕȈ-ȗȈȓȐȕȐ ȐȑȈȔ ȟȈ ȓȈȒȠȔȑȈȝ șȈȔȉȝțȚȐȝ ȗțȘțȠȈșȑȈȕȈȗȈȑȐȕȐ ȘȠȈȑȈȝ țȟțȝ - ȔțȌȘȍȞȣ șȒȈȏȈȓȐ; ȥȠȈȝ - ȥȚȖȚ ȦȕȖȠȈ; ȊȐȠȕȖȝ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȒȈȓȈ ȥȒșȗȈȕșȐȧ; ȉȝțȊȈȕȈ-ȗȈȓȐȕȐ - ȝȘȈȕȐȚȍȓȧ ȔȐȘȈ; ȐȑȈȔ - ȥȚȈ ȌȍȊțȠȒȈ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȓȈȒȠȔȑȈȝ - ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; șȈȔȉȝțȚȐȝ - ȥȒșȗȈȕșȐȧ; ȗțȘțȠȈșȑȈ - ș ǫȖșȗȖȌȖȔ; ȈȕȈȗȈȑȐȕȐ - ȕȍȘȈȏȓțȟȕȖȑ. ǪȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ șȒȈȏȈȓȐ: ȅȚȖȚ ȦȕȖȠȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȖȓȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȝȘȈȕȐȚȍȓȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Ȉ ȌȍȊțȠȒȈ - ȗȖȓȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȍȑ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȘȈșșȚȈȍȚșȧ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȍȚșȧ ȚȖ, ȟȚȖ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȕȍȘȈȏȓțȟȕȈ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ. dzȦȌȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȍȑ, ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȧ ȕȈ ȍȍ ȔȐȓȖșȚȤ Ȋ ȊȐȌȍ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȝ ȉȖȋȈȚșȚȊ. ǵȖ ȐȔ șȓȍȌțȍȚ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȘȈșșȚȈȍȚșȧ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ǪȐȠȕț. MȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȣ ȌȖȓȎȕȣ țȘȈȏțȔȍȚȤ, ȟȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȉȖȋȐȕȍ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȔȖȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ ȊȔȍșȚȍ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ǪȐȠȕț. TȖȚ, ȒȚȖ ȝȖȟȍȚ ȌȖȉȐȚȤșȧ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȐ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ Ȑ țȗȘȖȟȐȚȤ șȊȖȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț ȊȔȍșȚȍ ș dzȈȒȠȔȐ. MȈȚȍȘȐȈȓȐșȚ, șȓȍȌțȦȡȐȑ ȗȘȐȔȍȘț ǸȈȊȈȕȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȗȣȚȈȓșȧ ȘȈȏȓțȟȐȚȤ ǹȐȚț ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ǸȈȔȈȟȈȕȌȘȖȑ, ȖȉȘȍȒȈȍȚ șȍȉȧ ȕȈ ȊȍȘȕțȦ ȋȐȉȍȓȤ. ǩȖȋȈȚȣȍ ȓȦȌȐ, ȗȖȓȤȏțȦȡȐȍșȧ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤȦ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȌȖȓȎȕȣ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ șȊȖȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ Ȍȓȧ șȓțȎȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌț. TȖȓȤȒȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ ȖȕȐ șȔȖȋțȚ șȗȖȒȖȑȕȖ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ șȊȖȐȔȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ, ȕȍ ȉȖȧșȤ ȗȖȚȍȘȧȚȤ Ȑȝ. TǭDzǹT 4 ȈȑȈȔ Țț ȗȘȈȚȝȈȔȖ ȘȈȌȎȕȈȔ ȗțȔȈȕ ȗȘȈȚȝȈȑȐȚȈ ȑȈȠȈȝ ȗȘȚȝțȘ ȕȈȔȈ ȔȈȝȈȘȈȌȎȖ ȉȝȈȊȐȠȑȈȚȐ ȗȘȚȝț-ȠȘȈȊȈȝ ȈȑȈȔ - ȥȚȖȚ; Țț - ȚȖȋȌȈ; ȗȘȈȚȝȈȔȈȝ - ȗȍȘȊȣȔ; ȘȈȌȎȕȈȔ - Ȑȏ ȞȈȘȍȑ; ȗțȔȈȕ - ȦȕȖȠȈ; ȗȘȈȚȝȈȑȐȚȈ - ȗȖȒȘȖȍȚ șȍȉȧ; ȑȈȠȈȝ - șȓȈȊȖȑ; ȗȘȚȝțȝ - MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț; ȕȈȔȈ - ȗȖ ȐȔȍȕȐ; ȔȈȝȈ-ȘȈȌȎȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȔ ȞȈȘȍȔ; ȉȝȈȊȐȠȑȈȚȐ - șȚȈȕȍȚ; ȗȘȚȝț-ȠȘȈȊȈȝ - ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȣȔ ȕȈ ȊȍșȤ ȔȐȘ. ȅȚȖȋȖ ȦȕȖȠț ȕȈȘȍȒțȚ ǷȘȐȚȝț, Ȑ șȓȈȊȈ ȍȋȖ ȗȘȖȋȘȍȔȐȚ ȗȖ ȊșȍȔț șȊȍȚț. ǪȖȐșȚȐȕț, Ȗȕ șȚȈȕȍȚ ȗȍȘȊȣȔ Ȑȏ ȞȈȘȍȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǪȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȗȖȌȘȈȏȌȍȓȧȦȚșȧ ȕȈ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȒȈȚȍȋȖȘȐȑ. Ǫ ȠȈșȚȘȈȝ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ǫȈȘțȌȈ (ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȖșȐȚ ȕȈ șȊȖȍȑ șȗȐȕȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț), Ȉ ȚȈȒȎȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ǨȕȈȕȚȈ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȔȐ ȖșȖȉȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȔȐ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, ȉȍȏȓȐȟȕȖȋȖ ȈșȗȍȒȚȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. 452


453 ȀȈȟȐȗȈȚȐ, ȐȓȐ ǰȕȌȘȈ, ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ șȚȘȈșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ǨȕȐȘțȌȌȝȈ - ȥȚȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ țȔȈ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȉ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț - ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǭȋȖ ȊȓȈșȚȐ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, șȊȧȚȣȍ ȓȐȟȕȖșȚȐ Ȑ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȗȘȍȌȘȍȒȓȐ ȉțȌțȡȐȍ ȌȍȧȕȐȧ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț, ȒȖȚȖȘȣȑ, ȒȈȒ țȎȍ ȉȣȓȖ șȒȈȏȈȕȖ, ȉȣȓ ȟȈșȚȐȟȕȣȔ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ȗȖȓȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ. TǭDzǹT 5 ȐȑȈȔ ȟȈ șțȌȈȚȐ ȌȍȊȐ ȋțȕȈ-ȉȝțȠȈȕȈ-ȉȝțȠȈȕȈ ȈȘȟȐȘ ȕȈȔȈ ȊȈȘȈȘȖȝȈ ȗȘȚȝțȔ ȥȊȈȊȈȘțȕȌȝȈȚȐ ȐȑȈȔ - ȥȚȈ ȌȍȊțȠȒȈ; ȟȈ - Ȑ; șț-ȌȈȚȐ - ș ȖȟȍȕȤ ȒȘȈșȐȊȣȔȐ ȏțȉȈȔȐ; ȌȍȊȐ - ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȋțȕȈ - ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȧȔȐ; ȉȝțȠȈȕȈ țȒȘȈȠȍȕȐȧ; ȉȝțȠȈȕȈ - ȒȖȚȖȘȈȧ țȒȘȈȠȈȍȚ; ȈȘȟȐȝ - ǨȘȟȐ; ȕȈȔȈ - ȗȖ ȐȔȍȕȐ; ȊȈȘȈ-ȈȘȖȝȈ - ȗȘȍȒȘȈșȕȈȧ; ȗȘȚȝțȔ - Ȓ ȞȈȘȦ ǷȘȐȚȝț; ȥȊȈ ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ; ȈȊȈȘțȕȌȝȈȚȐ - ȖȟȍȕȤ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȈȧ. ǸȖȌȐȊȠȈȧșȧ ȊȔȍșȚȍ ș ȕȐȔ ȌȍȊțȠȒȈ ș ȎȍȔȟțȎȕȣȔȐ ȏțȉȈȔȐ țȒȘȈȠȍȕȈ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȔȐ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȧȔȐ, ȚȈȒ ȟȚȖ ȥȚȖ ȖȕȈ ȉțȌȍȚ țȒȘȈȠȈȚȤ șȖȉȖȑ ȕȈȌȍȚȣȍ ȕȈ ȕȍȍ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȖșȚȐ, Ȉ ȕȍ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȖșȚȐ ȍȍ. ǶȕȈ ȗȖȓțȟȐȚ ȐȔȧ ǨȘȟȐ Ȑ șȚȈȕȍȚ șțȗȘțȋȖȑ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț. TǭDzǹT 6 ȥȠȈ șȈȒȠȈȌ ȌȝȈȘȍȘ ȈȔȠȖ ȌȎȈȚȖ ȓȖȒȈ-ȘȐȘȈȒȠȈȑȈ ȐȑȈȔ ȟȈ ȚȈȚ-ȗȈȘȈ ȝȐ ȠȘȐȘ ȈȕțȌȎȈȌȎȕȍ 'ȕȈȗȈȑȐȕȐ ȥȠȈȝ - ȥȚȖȚ ȦȕȖȠȈ; șȈȒȠȈȚ - ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ; ȝȈȘȍȝ - ǫȖșȗȖȌȈ ǽȈȘȐ; ȈȔȠȈȝ - ȟȈșȚȤ; ȌȎȈȚȈȝ - ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ; ȓȖȒȈ - ȊȍșȤ ȔȐȘ; ȘȐȘȈȒȠȈȑȈ - ȎȍȓȈȧ ȏȈȡȐȚȐȚȤ; ȐȑȈȔ - ȥȚȈ ȌȍȊțȠȒȈ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȚȈȚ-ȗȈȘȈ - ȖȟȍȕȤ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȈȧ Ȓ ȕȍȔț; ȝȐ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȠȘȐȝ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȈȕțȌȎȈȌȎȕȍ - ȘȖȌȐȓȈșȤ; ȈȕȈȗȈȑȐȕȐ - ȕȍȘȈȏȓțȟȕȈȧ. ǹȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȊȖȗȓȖȚȐȓșȧ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț, ȕȈȌȍȓȐȊ ȍȋȖ ȟȈșȚȤȦ ǹȊȖȐȝ ȥȕȍȘȋȐȑ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȡȐȚȐȚȤ ȓȦȌȍȑ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǩȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȘȈșșȚȈȍȚșȧ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȈ ȊȖȗȓȖȚȐȓȈșȤ ȊȔȍșȚȍ ș ǵȐȔ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǨȘȟȐ, ȟȈșȚȐȟȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȐ dzȈȒȠȔȐ, ȟȚȖȉȣ șȚȈȚȤ ȎȍȕȖȑ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȒȈȒȖȍ-ȓȐȉȖ șțȡȍșȚȊȖ ȕȈȌȍȓȍȕȖ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ, ȏȕȈȟȐȚ, ȖȕȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȟȈșȚȐȟȕȣȔ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. TȈȒȐȔ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȔ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍȚ ȟȐșȓȈ, ȖȌȕȈȒȖ ȌȈȓȍȒȖ ȕȍ Ȋșȍ ȖȕȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ǭȋȖ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȣȔȐ, ȗȖȓȕȣȔȐ ȥȒșȗȈȕșȐȧȔȐ, ȖȚȕȖșȧȡȐȔȐșȧ Ȓ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȊȐȠȕț-ȚȈȚȚȊȣ. MȕȖȋȐȍ Ȑȏ ȕȐȝ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ Ȓ ȠȈȒȚȐ-ȚȈȚȚȊȈȔ. TȈȒȐȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ, ȗȘȐȝȖȌȧȡȐȍ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ ș ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȑ ȔȐșșȐȍȑ, ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȠȈȒȚȤȧȊȍȠȈ-ȈȊȈȚȈȘȈȔȐ. Dz Ȑȝ ȟȐșȓț ȖȚȕȖșȐȓșȧ Ȑ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț, Ȉ ȍȋȖ ȎȍȕȈ ǨȘȟȐ ȉȣȓȈ ȠȈȒȚȤȧȊȍȠȈ-ȈȊȈȚȈȘȖȑ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ. 453


454 TǭDzǹT 7 MȈțMȈțȞț" ǹȈțMȈǵȈȈȍǬȈȈȘȈ" ȐǹȈ¦Ȉ ǵȈ*TDZȈȐǵTȈ ǹȊ"ȐȨDZȈ" )) 7 )) ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȗȘȈȠȈȔșȈȕȚȐ șȔȈ ȚȈȔ ȊȐȗȘȈ ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ-ȗȘȈȊȈȘȈ ȌȎȈȋțȝ ȔțȔțȟțȝ șțȔȈȕȖ-ȌȝȈȘȈȝ șȐȌȌȝȈ ȕȘȚȑȈȕȚȐ șȊȈȝ-șȚȘȐȑȈȝ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȊȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; ȗȘȈȠȈȔșȈȕȚȐ șȔȈ - ȊȖșȝȊȈȓȧȓȐ, ȗȘȍȊȖȏȕȖșȐȓȐ; ȚȈȔ - ȍȋȖ (ǷȘȐȚȝț); ȊȐȗȘȈȝ - Ȋșȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ; ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ-ȗȘȈȊȈȘȈȝ - ȓțȟȠȐȍ Ȑȏ ȋȈȕȌȝȈȘȊȖȊ; ȌȎȈȋțȝ - ȊȖșȗȍȓȐ; ȔțȔțȟțȝ - ȖșȣȗȈȓȐ; șțȔȈȕȈȝ-ȌȝȈȘȈȝ - ȗȖȚȖȒȈȔȐ ȞȊȍȚȖȊ; șȐȌȌȝȈȝ - ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ; ȕȘȚȑȈȕȚȐ - ȚȈȕȞȍȊȈȓȐ; șȊȈȝ - ș ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ; șȚȘȐȑȈȝ - ȎȍȕȡȐȕȣ (ȈȗșȈȘȣ). ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: TȖȋȌȈ, Ȗ ǪȐȌțȘȈȌȎȐ, Ȋșȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ șȚȈȓȐ ȗȘȍȊȖȏȕȖșȐȚȤ Ȑ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȚȤ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț, Ȉ ȓțȟȠȐȍ Ȑȏ ȋȈȕȌȝȈȘȊȖȊ - ȗȍȚȤ ȍȔț ȝȊȈȓț. ǶȉȐȚȈȚȍȓȐ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ ȖșȣȗȈȇȓȐ ȍȋȖ ȗȖȚȖȒȈȔȐ ȞȊȍȚȖȊ, Ȉ ȒȘȈșȈȊȐȞȣ ș ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ șȈȔȖȏȈȉȊȍȕȕȖ ȚȈȕȞȍȊȈȓȐ. TǭDzǹT 8 ȠȈȕȒȝȈ-ȚțȘȑȈ-ȔȘȌȈȕȋȈȌȑȈ ȕȍȌțȘ ȌțȕȌțȉȝȈȑȖ ȌȐȊȐ ȚȈȚȘȈ șȈȘȊȍ țȗȈȌȎȈȋȔțȘ ȌȍȊȈȘȠȐ-ȗȐȚȘȕȈȔ ȋȈȕȈȝ ȠȈȕȒȝȈ - ȘȈȒȖȊȐȕȣ; ȚțȘȑȈ - ȘȖȋȈ; ȔȘȌȈȕȋȈ - ȉȈȘȈȉȈȕȣ; ȈȌȑȈȝ Ȑ ȌȘțȋȐȍ; ȕȍȌțȝ - ȏȊțȟȈȓȐ; ȌțȕȌțȉȝȈȑȈȝ - ȓȐȚȈȊȘȣ; ȌȐȊȐ - Ȋ ȒȖșȔȖșȍ; ȚȈȚȘȈ - ȚțȌȈ; șȈȘȊȍ - Ȋșȍ; țȗȈȌȎȈȋȔțȝ - ȗȘȐȉȣȓȐ; ȌȍȊȈ-ȘȠȐ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȔțȌȘȍȞȣ; ȗȐȚȘȕȈȔ - ȗȘȍȌȒȖȊ; ȋȈȕȈȝ - ȚȖȓȗȣ. Ǫșȧ ȊșȍȓȍȕȕȈȧ ȖȋȓȈșȐȓȈșȤ ȏȊțȒȈȔȐ ȘȈȒȖȊȐȕ Ȑ ȘȖȋȖȊ, ȉȈȘȈȉȈȕȖȊ Ȑ ȓȐȚȈȊȘ, Ȑ ȕȈ ǯȍȔȓȦ ȗȘȐȉȣȓȐ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȗȘȍȌȒȐ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȖȉȐȚȈȦȡȐȍ ȕȈ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. TǭDzǹTȃ 9 - 10 ǷȈȈȌDZȈȈȍȘȘȐȊǵȌ& Ȟ TȈ& Ȋǭ MȈȍǵȈȍ ȝȘȍ" Ȓ-ȓ/ȈMȈ( ) DZȈǹDZȈȈǷȈ[ȐTȈȝTȈ& Ȟȏ-MȈ&ǮȈ" ǹȈ ǷȈȘMȈȍȐȧǵȈ" )) 10 )) ȉȘȈȝȔȈ ȌȎȈȋȈȌ-ȋțȘțȘ ȌȍȊȈȐȝ șȈȝȈșȘȚȑȈ șțȘȍȠȊȈȘȈȐȝ ȊȈȐȕȑȈșȑȈ ȌȈȒȠȐȕȍ ȝȈșȚȍ ȌȘȠȚȊȈ ȟȐȝȕȈȔ ȋȈȌȈȉȝȘȚȈȝ ȗȈȌȈȑȖȘ ȈȘȈȊȐȕȌȈȔ ȟȈ ȚȈȔ ȊȈȐ Ȕȍȕȍ ȝȈȘȍȝ ȒȈȓȈȔ ȑȈșȑȈȗȘȈȚȐȝȈȚȈȔ ȟȈȒȘȈȔ ȈȔȠȈȝ șȈ ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȐȕȈȝ ȉȘȈȝȔȈ - ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȌȎȈȋȈȚ-ȋțȘțȝ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȌȍȊȈȐȝ - ș ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; șȈȝȈ - ȊȔȍșȚȍ; ȈșȘȚȑȈ - ȗȘȐȉȣȊ; șțȘȈ-ȐȠȊȈȘȈȐȝ - ș ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧȔȐ Ȋșȍȝ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ; ȊȈȐȕȑȈșȑȈ - MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț, șȣȕȈ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ; ȌȈȒȠȐȕȍ - ȕȈ ȗȘȈȊȖȑ; ȝȈșȚȍ - ȘțȒȍ; ȌȘȠȚȊȈ - țȊȐȌȍȊ; ȟȐȝȕȈȔ - ȏȕȈȒ; ȋȈȌȈ-ȉȝȘȚȈȝ - ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȕȖșȧȡȍȋȖ ȗȈȓȐȞț; ȗȈȌȈȑȖȝ - ȕȈ ȌȊțȝ șȚȖȗȈȝ; ȈȘȈȊȐȕȌȈȔ - ȞȊȍȚȖȒ 454


455 ȓȖȚȖșȈ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȚȈȔ - ȍȋȖ; ȊȈȐ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; Ȕȍȕȍ - ȗȖȕȧȓ; ȝȈȘȍȝ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȒȈȓȈȔ - ȟȈșȚȤ ȗȖȓȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȐ; ȑȈșȑȈ - ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȈȗȘȈȚȐȝȈȚȈȔ - ȕȍȖȚȘȈȏȐȔȣȑ; ȟȈȒȘȈȔ - ȌȐșȒ; ȈȔȠȈȝ - ȟȈșȚȐȟȕȖȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ; șȈȝ - Ȗȕ; ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȐȕȈȝ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȘȐȉȣȓ ȕȈ ȚȖȘȎȍșȚȊȖ Ȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȣȑ șȊȐȚȖȑ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȑ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ. ǶȉȕȈȘțȎȐȊ, ȟȚȖ ȓȐȕȐȐ ȕȈ ȗȘȈȊȖȑ ȓȈȌȖȕȐ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț ȚȈȒȐȍ Ȏȍ, ȒȈȒ ț ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, Ȑ țȊȐȌȍȊ ȕȈ șȚțȗȕȧȝ ȞȈȘȧ ȏȕȈȒ ȓȖȚȖșȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȗȖȕȧȓ, ȟȚȖ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ ȟȈșȚȐȟȕȈȧ ȥȒșȗȈȕșȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. dzȦȉȖȋȖ, ȟȤȐ ȓȈȌȖȕȐ ȖȚȔȍȟȍȕȣ ȏȕȈȒȖȔ ȌȐșȒȈ Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ ȈȕȈȓȖȋȐȟȕȣȔȐ ȏȕȈȒȈȔȐ, ȕțȎȕȖ șȟȐȚȈȚȤ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȐȓȐ ǭȋȖ ȟȈșȚȐȟȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȍȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ ȖȗȐșȈȕȣ ȗȘȐȏȕȈȒȐ, ȗȖ ȒȖȚȖȘȣȔ ȔȖȎȕȖ ȘȈșȗȖȏȕȈȚȤ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǵȣȕȍ șȚȈȓȖ ȔȖȌȕȣȔ ȗȘȐȏȕȈȊȈȚȤ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǩȖȋȈ ȓȦȉȖȋȖ ȕȍȋȖȌȧȧ, ȕȖ ȏȌȍșȤ Ȕȣ ȊȐȌȐȔ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȈȔ ȗȘȖȊȍȘȐȓ ȕȈȓȐȟȐȍ ȖșȖȉȣȝ ȏȕȈȒȖȊ ȕȈ ȓȈȌȖȕȧȝ Ȑ șȚțȗȕȧȝ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț. ǻȟȍȕȣȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ Ȑ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȗȘȍȌșȒȈȏȣȊȈȧ șțȌȤȉț MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț, ȖȉȢȧȊȐȓȐ ȍȋȖ ȟȈșȚȐȟȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȍȑ ǫȖșȗȖȌȈ. DzȖȋȌȈ ȕȈ ȏȍȔȓȍ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ, ȖȌȐȕ Ȑȏ ȞȈȘȍȑ ȗȘȖȊȖȏȋȓȈșȐȓ șȍȉȧ ǪȈșțȌȍȊȖȑ, ȏȈ ȟȚȖ ȉȣȓ țȉȐȚ ǫȖșȗȖȌȖȔ. ǷȘȍȎȌȍ ȟȍȔ ȗȘȐȏȕȈȚȤ ȒȖȋȖ-ȓȐȉȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǩȖȋȈ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȘȖȊȍȘȐȚȤ, ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȓȐ ȥȚȖȚ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȐȏȕȈȒȈȔȐ, ȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȕȣȔȐ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ. ǹȈȔȖȏȊȈȕȍȞ, ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ ȥȚȐȝ ȗȘȐȏȕȈȒȖȊ, ȗȖȌȓȍȎȐȚ ȒȈȏȕȐ ȏȈ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ. TǭDzǹT 11 ȚȈșȑȈȉȝȐȠȍȒȈ ȈȘȈȉȌȝȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈȐȘ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȉȝȐȝ ȈȉȝȐȠȍȟȈȕȐȒȈȕȑ ȈșȔȈȐ ȈȌȎȈȝȘțȝ șȈȘȊȈȚȖ ȌȎȈȕȈȝ ȚȈșȑȈ - ȍȋȖ; ȈȉȝȐȠȍȒȈȝ - ȒȖȘȖȕȈȞȐȧ; ȈȘȈȉȌȝȈȝ - ȗȘȖȊȍȌȍȕȕȈȧ; ȉȘȈȝȔȈȕȈȐȝ - țȟȍȕȣȔȐ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ; ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȉȝȐȝ - ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȔȐ Ȓ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔ ȘȐȚțȈȓȈȔ; ȈȉȝȐȠȍȟȈȕȐȒȈȕȐ - ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȗȘȍȌȔȍȚȣ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ Ȍȓȧ ȖȉȘȧȌȈ; ȈșȔȈȐ - ȍȔț; ȈȌȎȈȝȘțȝ - șȖȉȘȈȓȐ; șȈȘȊȈȚȈȝ - ȖȚȖȊșȦȌț; ȌȎȈȕȈȝ - ȓȦȌȐ. ǻȟȍȕȣȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȗȘȐȊȍȘȎȍȕȞȣ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȘȐȚțȈȓȖȊ, ȏȈȕȧȓȐșȤ ȗȘȐȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧȔȐ Ȓ ȖȉȘȧȌț ȒȖȘȖȕȈȞȐȐ. ǵȈ ȞȍȘȍȔȖȕȐȦ șȖȉȘȈȓȐșȤ ȓȦȌȐ șȖ ȊșȍȋȖ șȊȍȚȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐȕȍșȓȐ ș șȖȉȖȑ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ Ȍȓȧ ȖȉȘȧȌȈ. ǹȒȖȘȖ Ȋșȍ ȉȣȓȖ ȋȖȚȖȊȖ. TǭDzǹT 12 șȈȘȐȚ-șȈȔțȌȘȈ ȋȐȘȈȑȖ ȕȈȋȈ ȋȈȊȈȝ ȒȝȈȋȈ ȔȘȋȈȝ ȌȑȈțȝ ȒȠȐȚȐȝ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȐ șȈȔȈȌȎȈȝȘțȘ țȗȈȑȈȕȈȔ șȈȘȐȚ - ȘȍȒȐ; șȈȔțȌȘȈȝ - ȔȖȘȧ; ȋȐȘȈȑȈȝ - ȋȖȘȣ; ȕȈȋȈȝ - ȏȔȍȐ; ȋȈȊȈȝ - ȒȖȘȖȊȣ; ȒȝȈȋȈȝ - ȗȚȐȞȣ; ȔȘȋȈȝ - ȏȊȍȘȐ; ȌȑȈțȝ - ȕȍȉȖ; ȒȠȐ455


456 ȚȐȝ - ȏȍȔȓȧ; șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȐ - Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ; șȈȔȈȌȎȈȝȘțȝ ȗȘȍȗȖȌȕȍșȓȐ; țȗȈȑȈȕȈȔ - ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ ȌȈȘȣ. ǸȍȒȐ Ȑ ȔȖȘȧ, ȝȖȓȔȣ Ȑ ȋȖȘȣ, ȏȔȍȐ, ȒȖȘȖȊȣ, ȗȚȐȞȣ Ȑ ȏȊȍȘȐ, ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ǯȍȔȓȧ Ȑ Ȋșȍ ȗȘȖȟȐȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȗȘȐȕȍșȓȐ ȞȈȘȦ șȊȖȐ ȌȈȘȣ. TǭDzǹT 13 șȖ 'ȉȝȐȠȐȒȚȖ ȔȈȝȈȘȈȌȎȈȝ șțȊȈșȈȝ șȈȌȝȊ-ȈȓȈȕȒȘȚȈȝ ȗȈȚȕȑȈȘȟȐȠȈȓȈȕȒȘȚȈȑȈ ȊȐȘȍȌȎȍ 'ȋȕȐȘ ȐȊȈȗȈȘȈȝ șȈȝ - ȞȈȘȤ; ȈȉȝȐȠȐȒȚȈȝ - ȒȖȘȖȕȖȊȈȕȕȣȑ; ȔȈȝȈȘȈȌȎȈȝ - MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț; șț-ȊȈșȈȝ - ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȕȖ ȖȌȍȚȣȑ; șȈȌȝț-ȈȓȈȕȒȘȚȈȝ - ȐșȒțșȕȖ țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ; ȗȈȚȕȑȈ - ȊȔȍșȚȍ șȖ șȊȖȍȑ ȎȍȕȖȑ; ȈȘȟȐȠȈ - ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǨȘȟȐ; ȈȓȈȕȒȘȚȈȑȈ - ȗȣȠȕȖ țȒȘȈȠȍȕȕȖȑ; ȊȐȘȍȌȎȍ - ȒȈȏȈȓȐșȤ; ȈȋȕȐȝ - ȖȋȖȕȤ; ȐȊȈ - ȒȈȒ; ȈȗȈȘȈȝ - ȌȘțȋȖȑ. TȈȒ ǷȘȐȚȝț, Ȋ ȘȖșȒȖȠȕȣȝ ȖȌȍȎȌȈȝ Ȑ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȝ țȒȘȈȠȍȕȐȧȝ, ȉȣȓ ȒȖȘȖȕȖȊȈȕ Ȑ ȊȖȏȊȍȌȍȕ ȕȈ ȗȘȍșȚȖȓ. ǾȈȘȤ Ȑ ȍȋȖ șțȗȘțȋȈ ǨȘȟȐ, ȚȖȎȍ țșȣȗȈȕȕȈȧ țȒȘȈȠȍȕȐȧȔȐ, șȐȧȓȐ, ȒȈȒ ȌȊȈ ȧȏȣȒȈ ȗȓȈȔȍȕȐ. TǭDzǹT 14 ȚȈșȔȈȐ ȌȎȈȝȈȘȈ ȌȝȈȕȈȌȖ ȝȈȐȔȈȔ ȊȐȘȈ ȊȈȘȈșȈȕȈȔ ȊȈȘțȕȈȝ șȈȓȐȓȈ-șȘȈȊȈȔ ȈȚȈȗȈȚȘȈȔ ȠȈȠȐ-ȗȘȈȉȝȈȔ ȚȈșȔȈȐ - ȍȔț; ȌȎȈȝȈȘȈ - ȗȘȍȗȖȌȕȍș; ȌȝȈȕȈ-ȌȈȝ - ȝȘȈȕȐȚȍȓȤ ȕȍȉȍșȕȣȝ șȖȒȘȖȊȐȡ (DzțȊȍȘȈ); ȝȈȐȔȈȔ - Ȑȏ ȏȖȓȖȚȈ; ȊȐȘȈ - Ȗ ǪȐȌțȘȈ; ȊȈȘȈ-ȈșȈȕȈȔ - ȞȈȘșȒȐȑ ȚȘȖȕ; ȊȈȘțȕȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋ ǪȈȘțȕȈ; șȈȓȐȓȈșȘȈȊȈȔ - ȘȈȏȉȘȣȏȋȐȊȈȦȡȐȑ ȒȈȗȓȐ ȊȖȌȣ; ȈȚȈȗȈȚȘȈȔ - ȏȖȕȚ; ȠȈȠȐȗȘȈȉȝȈȔ - ȗȖȌȖȉȕȣȑ șȐȧȦȡȍȑ dzțȕȍ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǬȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ, DzțȊȍȘȈ ȗȖȌȈȘȐȓ ȊȍȓȐȒȖȔț ȞȈȘȦ ȚȘȖȕ Ȑȏ ȟȐșȚȖȋȖ ȏȖȓȖȚȈ, Ȉ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȊȖȌ ǪȈȘțȕȈ ȗȘȍȗȖȌȕȍș ȍȔț ȏȖȕȚ, ȘȈȏȉȘȣȏȋȐȊȈȊȠȐȑ ȔȍȓȤȟȈȑȠȐȍ ȒȈȗȍȓȤȒȐ ȊȖȌȣ Ȑ șȐȧȊȠȐȑ, ȒȈȒ ȗȖȓȕȈȧ dzțȕȈ. TǭDzǹT 15 ȊȈȑțȠ ȟȈ ȊȈȓȈ-ȊȑȈȌȎȈȕȍ ȌȝȈȘȔȈȝ ȒȐȘȚȐȔȈȑȐȔ șȘȈȌȎȈȔ ȐȕȌȘȈȝ ȒȐȘȐȚȈȔ țȚȒȘȠȚȈȔ ȌȈȕȌȈȔ șȈȔȑȈȔȈȕȈȔ ȑȈȔȈȝ ȊȈȑțȝ - ȗȖȓțȉȖȋ, țȗȘȈȊȓȧȦȡȐȑ ȊȖȏȌțȝȖȔ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȊȈȓȈ-ȊȑȈȌȎȈȕȍ - ȌȊȍ ȊȖȓȖșȧȕȣȍ ȟȈȔȈȘȣ; ȌȝȈȘȔȈȝ - ȞȈȘȤ ȘȍȓȐȋȐȐ; ȒȐȘȚȐȔȈȑȐȔ - ȕȍșțȡțȦ șȓȈȊț; șȘȈȌȎȈȔ - ȋȐȘȓȧȕȌț; ȐȕȌȘȈȝ - ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș; ȒȐȘȐȚȈȔ - ȊȍȕȍȞ; țȚȒȘȠȚȈȔ - ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȑ; ȌȈȕȌȈȔ - șȒȐȗȍȚȘ; șȈȔȑȈȔȈȕȈȔ - ȟȚȖȉȣ ȗȘȈȊȐȚȤ ȔȐȘȖȔ; ȑȈȔȈȝ - ȉȖȋ șȔȍȘȚȐ. ǷȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȊȖȏȌțȠȕȖȑ șȚȐȝȐȐ, ǪȈȦ, ȗȘȍȗȖȌȕȍș ȞȈȘȦ ǷȘȐȚȝț ȌȊȈ ȊȖȓȖșȧȕȣȝ ȖȗȈȝȈȓȈ [ȟȈȔȈȘȣ], Ȉ ȞȈȘȤ ȘȍȓȐȋȐȐ ǬȝȈȘȔȈ ȕȈȌȍȓ ȕȈ 456


457 ȕȍȋȖ ȋȐȘȓȧȕȌț, ȒȖȚȖȘȈȧ ȌȖȓȎȕȈ ȉȣȓȈ ȗȘȐȕȍșȚȐ ȍȔț șȓȈȊț. ǾȈȘȤ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘȈ ȗȖȌȈȘȐȓ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȑ ȊȍȕȍȞ, Ȉ ȇȔȈȘȈȌȎȈ, ȉȖȋ șȔȍȘȚȐ, ȊȘțȟȐȓ ȍȔț șȒȐȗȍȚȘ, șȐȔȊȖȓ ȊȓȈșȚȐ ȕȈȌ ȔȐȘȖȔ. TǭDzǹT 16 ȉȘȈȝȔȈ ȉȘȈȝȔȈȔȈȑȈȔ ȊȈȘȔȈ ȉȝȈȘȈȚȐ ȝȈȘȈȔ țȚȚȈȔȈȔ ȝȈȘȐȝ șțȌȈȘȠȈȕȈȔ ȟȈȒȘȈȔ ȚȈȚ-ȗȈȚȕȑ ȈȊȑȈȝȈȚȈȔ ȠȘȐȑȈȔ ȉȘȈȝȔȈ - ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȉȘȈȝȔȈ-ȔȈȑȈȔ - șȌȍȓȈȕȕȣȑ Ȑȏ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ; ȊȈȘȔȈ - ȗȈȕȞȐȘȤ; ȉȝȈȘȈȚȐ - ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖșȊȍȡȍȕȐȧ; ȝȈȘȈȔ - ȖȎȍȘȍȓȤȍ; țȚȚȈȔȈȔ - ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ; ȝȈȘȐȝ - ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; șțȌȈȘȠȈȕȈȔ ȟȈȒȘȈȔ - ȌȐșȒ ǹțȌȈȘȠȈȕȈ; ȚȈȚ-ȗȈȚȕȐ - ǭȋȖ șțȗȘțȋȈ (dzȈȒȠȔȐ); ȈȊȑȈȝȈȚȈȔ - ȕȍȚȓȍȕȕȣȍ; ȠȘȐȑȈȔ ȒȘȈșȖȚț Ȑ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȗȖȌȈȘȐȓ ȞȈȘȦ ǷȘȐȚȝț ȌȖșȗȍȝȐ Ȑȏ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ, Ȉ ǩȝȈȘȈȚȐ [ǹȈȘȈșȊȈȚȐ], șțȗȘțȋȈ ǩȘȈȝȔȣ, ȗȘȍȗȖȌȕȍșȓȈ ȍȔț ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȖȎȍȘȍȓȤȍ. ǶȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȞȈȘȤ ȗȖȓțȟȐȓ ȌȐșȒ ǹțȌȈȘȠȈȕȈ, Ȉ ȎȍȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȕȈȋȘȈȌȐȓȈ ȍȋȖ ȕȍșȔȍȚȕȣȔȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȘȍȗȖȌȕȍșȓȐ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț șȊȖȐ ȌȈȘȣ. ǽȈȘȐ, ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǻȗȍȕȌȘȖȑ, ȊȘțȟȐȓ ȞȈȘȦ ȌȐșȒ ǹțȌȈȘȠȈȕȈ. ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȏȈȔȍȚȐȚȤ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȕȍ ȚȖȚ ȌȐșȒ ǹțȌȈȘȠȈȕȈ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȗȖȓȤȏțȍȚșȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, DzȘȐȠȕȈ ȐȓȐ ǪȐȠȕț. ǷȖșȒȖȓȤȒț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓ ȟȈșȚȐȟȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȚȖ ȗȖȌȈȘȍȕȕȣȑ ȍȔț ȌȐșȒ ǹțȌȈȘȠȈȕȈ ȚȖȎȍ ȉȣȓ ȕȈȌȍȓȍȕ ȓȐȠȤ ȟȈșȚȤȦ ȥȕȍȘȋȐȐ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȑ ǹțȌȈȘȠȈȕȈ-ȟȈȒȘȣ. TǭDzǹT 17 ȌȈȠȈ-ȟȈȕȌȘȈȔ ȈșȐȔ ȘțȌȘȈȝ ȠȈȚȈ-ȟȈȕȌȘȈȔ ȚȈȚȝȈȔȉȐȒȈ șȖȔȖ 'ȔȘȚȈȔȈȑȈȕ ȈȠȊȈȔș ȚȊȈȠȚȈ ȘțȗȈȠȘȈȑȈȔ ȘȈȚȝȈȔ ȌȈȠȈ-ȟȈȕȌȘȈȔ - țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȔ ȌȍșȧȚȐ ȓțȕ; ȈșȐȔ Ȕȍȟ; ȘțȌȘȈȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȠȈȚȈ-ȟȈȕȌȘȈȔ - țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȔ șȖȚȕȐ ȓțȕ; ȚȈȚȝȈ - ȚȈȒ; ȈȔȉȐȒȈ - ȉȖȋȐȕȧ ǬțȘȋȈ; șȖȔȈȝ ȉȖȋ dzțȕȣ; ȈȔȘȚȈ-ȔȈȑȈȕ - șȖȚȊȖȘȍȕȕȣȝ Ȑȏ ȥȓȐȒșȐȘȈ ȉȍșșȔȍȘȚȐȧ; ȈȠȊȈȕ - ȒȖȕȍȑ; ȚȊȈȠȚȈ - ȗȖȓțȉȖȋ ǪȐȠȊȈȒȈȘȔȈ; ȘțȗȈ-ȈȠȘȈȑȈȔ ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȕțȦ; ȘȈȚȝȈȔ - ȒȖȓȍșȕȐȞț. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȖȌȈȘȐȓ ȞȈȘȦ Ȕȍȟ, ȕȖȎȕȣ ȒȖȚȖȘȖȋȖ țȒȘȈȠȈȓȖ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȌȍșȧȚȐ ȓțȕ, Ȉ ȍȋȖ ȎȍȕȈ, ȉȖȋȐȕȧ ǬțȘȋȈ, ȊȘțȟȐȓȈ ȍȔț ȡȐȚ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȔ șȐȧȓȈ ȞȍȓȈȧ șȖȚȕȧ ȓțȕ. ǷȖȊȍȓȐȚȍȓȤ dzțȕȣ ȗȘȐȊȍȓ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț ȒȖȕȍȑ, șȖȚȊȖȘȍȕȕȣȝ Ȑȏ ȥȓȐȒșȐȘȈ ȉȍșșȔȍȘȚȐȧ, Ȉ ȖȚ ȗȖȓțȉȖȋȈ ǪȐȠȊȈȒȈȘȔȣ ȞȈȘȤ ȗȖȓțȟȐȓ Ȋ ȌȈȘ ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȕțȦ ȒȖȓȍșȕȐȞț. TǭDzǹT 18 457


458 ȈȋȕȐȘ ȈȌȎȈ-ȋȈȊȈȔ ȟȈȗȈȔ șțȘȑȖ ȘȈȠȔȐȔȈȑȈȕ ȐȠțȕ ȉȝțȝ ȗȈȌțȒȍ ȑȖȋȈȔȈȑȑȈț ȌȑȈțȝ ȗțȠȗȈȊȈȓȐȔ ȈȕȊȈȝȈȔ ȈȋȕȐȝ - ȉȖȋ Ȗȋȕȧ; ȈȌȎȈ-ȋȈȊȈȔ - șȌȍȓȈȕȕȣȑ Ȑȏ ȒȖȏȓȐȕȣȝ Ȑ ȒȖȘȖȊȤȐȝ ȘȖȋȖȊ; ȟȈȗȈȔ - ȓțȒ; șțȘȑȈȝ - ȉȖȋ ǹȖȓȕȞȈ; ȘȈȠȔȐ-ȔȈȑȈȕ - șȐȧȦȡȐȍ, ȒȈȒ șȖȓȕȞȍ; ȐȠțȕ - șȚȘȍȓȣ; ȉȝțȝ - ǩȝțȔȐ, ȉȖȋȐȕȧ ǯȍȔȓȐ; ȗȈȌțȒȍ - șȈȕȌȈȓȐȐ; ȑȖȋȈ-ȔȈȑȑȈț - ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȍ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ șȐȓȖȑ; ȌȑȈțȝ - ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȗȈȘȧȡȐȍ Ȋ ȕȍȉȍ; ȗțȠȗȈ - ȞȊȍȚȖȊ; ȈȊȈȓȐȔ - ȗȖȚȖȒȐ; Ȉȕț-ȈȝȈȔ - ȌȍȕȤ ȏȈ ȌȕȍȔ. ǨȋȕȐ, ȗȖȓțȉȖȋ Ȗȋȕȧ, ȗȘȍȗȖȌȕȍș ȞȈȘȦ ȓțȒ, șȌȍȓȈȕȕȣȑ Ȑȏ ȒȖȏȓȐȕȣȝ Ȑ ȒȖȘȖȊȤȐȝ ȘȖȋȖȊ, Ȉ ȉȖȋ ǹȖȓȕȞȈ - șȚȘȍȓȣ, șȐȧȊȠȐȍ, ȒȈȒ șȈȔȖ ǹȖȓȕȞȍ. ǩȖȋȐȕȧ ǩȝțȘȓȖȒȐ ȗȖȌȈȘȐȓȈ ȞȈȘȦ ȊȖȓȠȍȉȕȣȍ șȈȕȌȈȓȐȐ, Ȉ ȕȍȉȖȎȐȚȍȓȐ șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ ȖșȣȗȈȓȐ ȍȋȖ ș ȕȍȉȍș ȗȖȚȖȒȈȔȐ ȞȊȍȚȖȊ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȞȈȘȦ ȉȣȓȐ ȗȖȌȈȘȍȕȣ șȈȕȌȈȓȐȐ, ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȍ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ șȐȓȖȑ (ȗȈȌțȒȍ ȑȖȋȈȔȈȑȑȈț). ǹȚȖȐȓȖ ȍȔț ȕȈȌȍȚȤ Ȑȝ, ȒȈȒ ȖȕȐ ȔȋȕȖȊȍȕȕȖ ȗȍȘȍȕȖșȐȓȐ ȍȋȖ ȚțȌȈ, ȒțȌȈ Ȗȕ ȗȖȎȍȓȈȍȚ. DZȖȋȐ-ȔȐșȚȐȒȐ șȗȖșȖȉȕȣ ȗȖ șȊȖȍȔț ȎȍȓȈȕȐȦ ȉȍșȗȘȍȗȧȚșȚȊȍȕȕȖ ȗȍȘȍȔȍȡȈȚȤșȧ Ȑȏ ȖȌȕȖȋȖ ȔȍșȚȈ Ȋ ȌȘțȋȖȍ. TȈȒțȦ Ȏȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȌȈȊȈȓȐ ȞȈȘȦ ǷȘȐȚȝț ȍȋȖ ȊȖȓȠȍȉȕȣȍ șȈȕȌȈȓȐȐ. TǭDzǹT 19 ȕȈȚȑȈȔ șțȋȐȚȈȔ ȊȈȌȐȚȘȈȔ ȈȕȚȈȘȌȝȈȕȈȔ ȟȈ ȒȝȍȟȈȘȈȝ ȘȠȈȑȈȠ ȟȈȠȐȠȈȝ șȈȚȑȈȝ șȈȔțȌȘȈȝ ȠȈȕȒȝȈȔ ȈȚȔȈȌȎȈȔ ȕȈȚȑȈȔ - ȐșȒțșșȚȊȖ ȚȈȕȞȈ, ȗȈȕȚȖȔȐȔȣ; șț-ȋȐȚȈȔ - ȐșȒțșșȚȊȖ ȗȍȕȐȧ; ȊȈȌȐȚȘȈȔ - ȐșȒțșșȚȊȖ ȐȋȘȣ ȕȈ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȝ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȈȝ; ȈȕȚȈȘȌȝȈȕȈȔ - șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ ȐșȟȍȏȈȚȤ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; Ȓȝȍ-ȟȈȘȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȗțȚȍȠȍșȚȊțȦȡȐȍ Ȋ ȒȖșȔȖșȍ; ȘȠȈȑȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȟȈ - Ȑ; ȈȠȐȠȈȝ - ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ; șȈȚȑȈȝ - ȕȍȘțȠȐȔȣȍ; șȈȔțȌȘȈȝ ȉȖȋ ȖȒȍȈȕȈ; ȠȈȕȒȝȈȔ - ȘȈȒȖȊȐȕț; ȈȚȔȈ-ȌȎȈȔ - șȖȏȌȈȕȕțȦ ȐȔ șȈȔȐȔ. ǷȖȓțȉȖȋȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗțȚȍȠȍșȚȊțȦȚ Ȋ ȒȖșȔȖșȍ, ȕȈȌȍȓȐȓȐ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț ȈȘȚȐșȚȐȟȍșȒȐȔ ȌȈȘȖȔ Ȑ ȕȈțȟȐȓȐ ȍȋȖ ȗȍȚȤ Ȑ ȐȋȘȈȚȤ ȕȈ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȝ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȈȝ Ȑ ȌȍȓȈȚȤșȧ ȕȍȊȐȌȐȔȣȔ, ȒȖȋȌȈ Ȗȕ ȚȖȋȖ ȗȖȎȍȓȈȍȚ. ǪȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȌȈȘȖȊȈȓȐ ȞȈȘȦ șȊȖȐ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ șȉȣȊȈȦȡȐȍșȧ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ, Ȉ ǶȒȍȈȕ ȗȘȍȗȖȌȕȍș ȍȔț Ȋ ȌȈȘ ȘȈȒȖȊȐȕț, ȘȖȌȐȊȠțȦșȧ Ȋ ȍȋȖ ȗțȟȐȕȈȝ. TǭDzǹT 20 șȐȕȌȝȈȊȈȝ ȗȈȘȊȈȚȈ ȕȈȌȑȖ ȘȈȚȝȈ-ȊȐȚȝȐȘ ȔȈȝȈȚȔȈȕȈȝ șțȚȖ 'ȚȝȈ ȔȈȋȈȌȝȖ ȊȈȕȌȐ ȚȈȔ șȚȖȚțȔ țȗȈȚȈșȚȝȐȘȍ șȐȕȌȝȈȊȈȝ - ȔȖȘȧ; ȗȈȘȊȈȚȈȝ - ȋȖȘȣ; ȕȈȌȑȈȝ - ȘȍȒȐ; ȘȈȚȝȈ-ȊȐȚȝȐȝ - ȌȖȘȖȋȐ Ȍȓȧ ȒȖȓȍșȕȐȞȣ; ȔȈȝȈ-ȈȚȔȈȕȈȝ - ȊȍȓȐȒȖȑ ȌțȠȐ; șțȚȈȝ - șȒȈȏȐȚȍȓȤ; ȈȚȝȈ - ȚȖȋȌȈ; ȔȈȋȈȌȝȈȝ - ȗȍȊȍȞ; ȊȈȕȌȐ - ȐșȗȖȓȕȐ458


459 ȚȍȓȤ ȋȐȔȕȖȊ; ȗȘȍȌșȚȈȓȐ.

ȚȈȔ

-

ȍȋȖ;

șȚȖȚțȔ

-

ȊȖșȝȊȈȓȧȚȤ; țȗȈȚȈșȚȝȐȘȍ -

MȖȘȧ, ȋȖȘȣ Ȑ ȘȍȒȐ ȘȈșșȚțȗȐȓȐșȤ, ȟȚȖȉȣ ȞȈȘȤ ȔȖȋ ȉȍșȗȘȍȗȧȚșȚȊȍȕȕȖ ȗȘȖȍȝȈȚȤ ȕȈ șȊȖȍȑ ȒȖȓȍșȕȐȞȍ, Ȉ șțȚȈ, ȔȈȋȈȌȝȈ Ȑ ȊȈȕȌȐȕ ȊȖȏȕȍșȓȐ ȍȔț ȝȊȈȓț Ȋ ȗȍșȕȧȝ Ȑ șȚȐȝȈȝ. ǶȕȐ ȗȘȍȌșȚȈȓȐ ȗȍȘȍȌ ȞȈȘȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ șȊȖȑ ȌȖȓȋ. TǭDzǹT 21 șȚȈȊȈȒȈȔș ȚȈȕ ȈȉȝȐȗȘȍȚȑȈ ȗȘȚȝțȘ ȊȈȐȕȑȈȝ ȗȘȈȚȈȗȈȊȈȕ ȔȍȋȝȈ-ȕȐȘȝȘȈȌȈȑȈ ȊȈȟȈ ȗȘȈȝȈșȈȕȕ ȐȌȈȔ ȈȉȘȈȊȐȚ șȚȈȊȈȒȈȕ - ȊȖȏȕȖșȧȡȐȝ ȔȖȓȐȚȊȣ; ȚȈȕ - ȥȚȐȝ ȓȦȌȍȑ; ȈȉȝȐȗȘȍȚȑȈ - ȊȏȐȘȈȧ, ȗȖȕȐȔȈȧ; ȗȘȚȝțȝ - ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț; ȊȈȐȕȑȈȝ - șȣȕ Ǫȍȕȣ; ȗȘȈȚȈȗȈ-ȊȈȕ - ȕȍȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ; ȔȍȋȝȈ-ȕȐȘȝȘȈȌȈȑȈ - ȕȐȏȒȐȔ, ȒȈȒ ȘȈșȒȈȚȣ ȋȘȖȔȈ; ȊȈȟȈ - ȋȖȓȖșȖȔ; ȗȘȈȝȈșȈȕ - ș țȓȣȉȒȖȑ; ȐȌȈȔ - ȥȚȖ; ȈȉȘȈȊȐȚ - șȒȈȏȈȓ. ǮȍȓȈȧ ȖȉȖȌȘȐȚȤ ȗȘȍȌșȚȈȊȠȐȝ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ ȗȍȊȞȖȊ, ȊȍȓȐȒȐȑ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț, șȣȕ Ǫȍȕȣ, țȓȣȉȕțȓșȧ ȐȔ Ȑ ȕȐȏȒȐȔ, ȒȈȒ ȘȈșȒȈȚȣ ȋȘȖȔȈ, ȋȖȓȖșȖȔ ȏȈȋȖȊȖȘȐȓ. TǭDzǹT 22 ȟȈȍȒȍ-_ǬȈțǵȈȈǹǷȈȥǫȈț"60"ȈǹDZȈ MȈȍ ǹDZȈȈTȈ( ) ȐȒ-MȈȈȡ[DZȈȈȍ MȈȍ ǹTȈȊ Ȁȏ DZȈȈȍJDZȈTȈȈ& MȈȈ MȈDZDZȈ"62"ȈǻȊǵȈ( ȐȊTȈȁȈȈ ȐǫȈȘȈȍ Ȋ" )) 22 )) ȗȘȚȝțȘ țȊȈȟȈ ȉȝȖȝ șțȚȈ ȝȍ ȔȈȋȈȌȝȈ șȈțȔȑȈ ȊȈȕȌȐǷ ȓȖȒȍ 'ȌȝțȕȈșȗȈȠȚȈ-ȋțȕȈșȑȈ Ȕȍ șȑȈȚ ȒȐȔ ȈȠȘȈȑȖ Ȕȍ șȚȈȊȈ ȥȠȈ ȑȖȌȎȑȈȚȈȔ ȔȈ ȔȈȑȑ ȈȉȝțȊȈȕ ȊȐȚȈȚȝȈ ȋȐȘȖ ȊȈȝ ȗȘȚȝțȝ țȊȈȟȈ - ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț șȒȈȏȈȓ; ȉȝȖȝ șțȚȈ - Ȗ șțȚȈ; ȝȍ ȔȈȋȈȌȝȈ - Ȗ ȔȈȋȈȌȝȈ; șȈțȔȑȈ - ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȣȑ; ȊȈȕȌȐȕ - Ȗ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȊȖȏȕȖșȧȡȐȑ ȔȖȓȐȚȊȣ; ȓȖȒȍ - Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ; ȈȌȝțȕȈ - ȍȡȍ; ȈșȗȈȠȚȈ - ȕȍ ȗȘȖȧȊȐȊȠȐȍșȧ; ȋțȕȈșȑȈ - ȟȤȐ ȒȈȟȍșȚȊȈ; Ȕȍ - Ȕȍȕȧ; șȑȈȚ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ; ȒȐȔ - ȏȈȟȍȔ; ȈȠȘȈȑȈȝ - ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ; Ȕȍ - Ȕȍȕȧ; șȚȈȊȈȝ - ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȐȍ; ȥȠȈȝ - ȥȚȖ; ȑȖȌȎȑȈȚȈȔ - ȔȖȎȕȖ ȖȚȕȍșȚȐ; ȔȈ - ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ; ȔȈȑȐ - ȒȖ Ȕȕȍ; ȈȉȝțȊȈȕ - ȉȣȓȐ ȉȣ; ȊȐȚȈȚȝȈȝ ȕȈȗȘȈșȕȣ; ȋȐȘȈȝ - șȓȖȊȈ; ȊȈȝ - ȊȈȠȐ. ǾȈȘȤ ǷȘȐȚȝț șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȣȍ șțȚȈ, ȔȈȋȈȌȝȈ Ȑ Țȣ, ȗȍȊȍȞ, ȊȖȏȕȖșȧȡȐȑ ȔȖȓȐȚȊȣ! ȇ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȦ ȚȍȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȋȣ ȊȖșȗȍȊȈȍȚȍ. ǯȈȟȍȔ Ȏȍ ȗȘȍȊȖȏȕȖșȐȚȤ Ȕȍȕȧ ȏȈ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȝ ț Ȕȍȕȧ ȕȍȚ? DzȈȒȖȑ șȔȣșȓ ȕȈȗȘȈșȕȖ ȚȘȈȚȐȚȤ ȕȈ Ȕȍȕȧ șȓȖȊȈ? ǵȍ ȓțȟȠȍ ȓȐ ȊȈȔ ȕȈȑȚȐ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ Ȑȝ? DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ șȊȖȐȝ ȝȊȈȓȍȉȕȣȝ ȋȐȔȕȈȝ Ȑ ȔȖȓȐȚȊȈȝ șțȚȈ, 459


460 ȔȈȋȈȌȝȈ Ȑ ȊȈȕȌȐȕ ȊȖșȗȍȓȐ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț, ȠȈȒȚȤȧȊȍȠȈ-ȈȊȈȚȈȘȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǵȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȞȈȘȤ ȍȡȍ ȕȍ țșȗȍȓ ȗȘȖȧȊȐȚȤ ȥȚȐ ȒȈȟȍșȚȊȈ, Ȗȕ șȔȐȘȍȕȕȖ șȗȘȖșȐȓ, ȏȈȟȍȔ ȖȕȐ ȚȈȒ ȗȘȍȊȖȏȕȖșȧȚ ȍȋȖ. Ƕȕ ȕȍ ȝȖȚȍȓ, ȟȚȖȉȣ ȍȋȖ ȊȖșȝȊȈȓȧȓȐ ȏȈ Țȍ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ Ȗȕ, ȒȈȒ ȍȔț ȒȈȏȈȓȖșȤ, ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȓ. MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȏȈșȓțȎȐȊȈȓ ȥȚȐȝ ȗȖȝȊȈȓ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȉȣȓ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȕȖ, ȎȍȓȈȧ ȗȘȍȌȖșȚȍȘȍȟȤ ȓȦȌȍȑ, Ȗȕ ȝȖȚȍȓ ȗȖȌȟȍȘȒȕțȚȤ, ȟȚȖ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ, ȕȍ șȓȍȌțȍȚ șȟȐȚȈȚȤ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ. ǵȣȕȍ ȗȖȧȊȐȓȖșȤ ȔȕȖȋȖ ȗȘȖȝȖȌȐȔȞȍȊ, ȊȣȌȈȦȡȐȝ șȍȉȧ ȏȈ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȕȖ Ȋșȍ ȖȕȐ - ȗȘȖșȚȖ ȋȓțȗȞȣ Ȑ ȕȍȋȖȌȧȐ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȓȦȌȐ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȏȈ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȖȚșțȚșȚȊȐȍ ț ȕȐȝ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ. ǾȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȝȖȚȍȓ, ȟȚȖȉȣ ȈȌȘȍșȖȊȈȕȕȣȍ ȍȔț ȝȊȈȓȍȉȕȣȍ ȘȍȟȐ ȉȣȓȐ ȗȖȌȒȘȍȗȓȍȕȣ ȍȋȖ ȌȍȓȈȔȐ. ǽȖȚȧ Ȋ șȓȖȊȈȝ șȒȈȏȐȚȍȓȍȑ ȕȍ ȉȣȓȖ ȕȐȟȍȋȖ ȗȘȍȌȖșțȌȐȚȍȓȤȕȖȋȖ, ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ țȒȈȏȈȓ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȑȝ ȕȍȓȤȏȧ ȈȌȘȍșȖȊȈȚȤ ȕȍȌȖșȚȖȑȕȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț, ȊȣȌȈȦȡȍȔț șȍȉȧ ȏȈ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. TǭDzǹT 23 ǹȈTDZȈțȚȈMȈȣȈȍȒ-ǫȈț"60"ȈȈǵȈțȊȈȌȍ JȈțǫȈțȐǷǹȈTȈ& ǵȈ ǹTȈȊDZȈȐǵTȈ ǹȈ"62"DZȈȈ" )) 23 )) ȚȈșȔȈȚ ȗȈȘȖȒȠȍ 'șȔȈȌ-țȗȈȠȘțȚȈȕȑ ȈȓȈȔ ȒȈȘȐȠȑȈȚȝȈ șȚȖȚȘȈȔ ȈȗȐȟȑȈ-ȊȈȟȈȝ șȈȚȑ țȚȚȈȔȈȠȓȖȒȈ-ȋțȕȈȕțȊȈȌȍ ȌȎțȋțȗșȐȚȈȔ ȕȈ șȚȈȊȈȑȈȕȚȐ șȈȉȝȑȈȝ ȚȈșȔȈȚ - ȗȖȥȚȖȔț; ȗȈȘȖȒȠȍ - șȖ ȊȘȍȔȍȕȍȔ; ȈșȔȈȚ - ȔȖȐȝ; țȗȈȠȘțȚȈȕȐ - ȊȖșȗȍȚȣȝ ȊȈȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȝ; ȈȓȈȔ - ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ; ȒȈȘȐȠȑȈȚȝȈ - Ȋȣ șȔȖȎȍȚȍ ȗȘȖȐȏȕȍșȚȐ; șȚȖȚȘȈȔ - ȝȊȈȓȍȉȕȣȍ ȘȍȟȐ; ȈȗȐȟȑȈȊȈȟȈȝ - Ȗ șȓȈȌȒȖȋȖȓȖșȣȍ ȗȍȊȞȣ; șȈȚȐ - ȗȖȌȖȉȈȦȡȍȍ ȏȈȕȧȚȐȍ; țȚȚȈȔȈ-ȠȓȖȒȈ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȋțȕȈ - ȒȈȟȍșȚȊ; ȈȕțȊȈȌȍ - ȖȉșțȎȌȍȕȐȍ; ȌȎțȋțȗșȐȚȈȔ - ȕȍȋȖȌȧȧ; ȕȈ - ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ; șȚȈȊȈȑȈȕȚȐ - ȊȖșȝȊȈȓȧȦȚ; șȈȉȝȑȈȝ - ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȣȍ. Ƕ șȓȈȌȒȖȋȖȓȖșȣȍ ȗȍȊȞȣ, șȖ ȊȘȍȔȍȕȍȔ, ȒȖȋȌȈ ȊȖșȗȍȚȣȍ ȊȈȔȐ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ ȗȘȖȧȊȧȚșȧ ȊȖ Ȕȕȍ, ȊȈȠȐ ȊȖșȝȊȈȓȍȕȐȧ ȉțȌțȚ țȔȍșȚȕȣ. ǩȓȈȋȖȘȖȌȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȊȖȏȕȖșȧȡȐȑ ȔȖȓȐȚȊȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȚȈȕȍȚ ȗȘȐȗȐșȣȊȈȚȤ Țȍ Ȏȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȗȘȖșȚȖȔț șȔȍȘȚȕȖȔț, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȐȔȐ ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȍȚ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǿȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȒȚȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǩȖȋȖȔ, Ȉ ȒȚȖ - ȕȍȚ. ǰȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ Ȏȍ, ȕȍ ȉțȌțȟȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ, ȕȍ ȐȔȍȦȚ ȕȐ ȔȈȓȍȑȠȍȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȚȖ ȚȈȒȖȑ ǩȖȋ. ǶȕȐ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȦȚșȧ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ș ȔȖȓȐȚȊȈȔȐ, ȕȖ ș ȋȖȚȖȊȕȖșȚȤȦ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȏȈ ǩȖȋȈ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȑ ȊȖșȝȊȈȓȧȦȚ ȍȋȖ ȒȈȒ ǹȈȔȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǬȍȔȖȕȣ ȚȍȔ Ȑ ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȖȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȟȚȖ ȓȐȉȖ șȖȏȌȈȦȚ șȊȖȐȝ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȉȖȋȖȊ, ȓȐȉȖ ȊșȓȍȌ ȏȈ ǸȈȊȈȕȖȑ Ȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȗȘȖȊȖȏȋȓȈȠȈȦȚ ǩȖȋȖȔ șȈȔȐȝ șȍȉȧ. ǽȖȚȧ ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȧȊȓȧȓșȧ 460


461 ȗȖȌȓȐȕȕȣȔ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȗȕ ȖȚȊȍȘȋ Ȋșȍ șȓȈȊȖșȓȖȊȐȧ șțȚȣ, ȔȈȋȈȌȝȐ Ȑ ȊȈȕȌȐȕȈ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ ȍȡȍ ȕȍ ȗȘȖȧȊȐȓ ȒȈȟȍșȚȊ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ. TȍȔ șȈȔȣȔ Ȗȕ ȝȖȚȍȓ ȗȖȌȟȍȘȒȕțȚȤ, ȟȚȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ, ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȏȊȖȓȧȚȤ șȊȖȐȔ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȧȔ Ȑ țȟȍȕȐȒȈȔ ȗȘȍȊȖȏȕȖșȐȚȤ șȍȉȧ Ȋ ȘȈșȟȍȚȍ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȥȚȐ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȗȘȖȧȊȧȚșȧ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ. DzȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ ȊȍȓȐȒȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȐ, ȘȈȏȘȍȠȈȍȚ șȊȖȐȔ ȗȖȟȐȚȈȚȍȓȧȔ ȊȖșȝȊȈȓȧȚȤ șȍȉȧ, țȗȖȊȈȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȘȈȕȖ ȐȓȐ ȗȖȏȌȕȖ ȥȚȐ ȒȈȟȍșȚȊȈ ț ȕȍȋȖ ȗȖȧȊȧȚșȧ, ȗȖȌȖȉȕȣȍ ȊȖșȝȊȈȓȍȕȐȧ ȍșȚȤ ȕȍ ȟȚȖ ȐȕȖȍ, ȒȈȒ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ. TǭDzǹT 24 TȈȍ_ǹDZȈȈ"62"ȈȐȊǯDZȈȐȘȐTȈ ȐȊǷȈ[ȓ/ǩǬȈȈȍ JȈǵȈȈȊȝȈǹȈ& Ȓț-MȈȐTȈǵȈǸ ȊȍȌ )) 24 )) ȔȈȝȈȌ-ȋțȕȈȕ ȈȚȔȈȕȐ ȒȈȘȚțȔ ȐȠȈȝ ȒȈȝ șȚȈȊȈȒȈȐȝ șȚȈȊȈȑȈȚȍ 'șȈȚȖ 'ȗȐ Țȍ 'șȑȈȉȝȈȊȐȠȑȈȕȕ ȐȚȐ ȊȐȗȘȈȓȈȉȌȝȖ ȌȎȈȕȈȊȈȝȈșȈȔ ȒțȔȈȚȐȘ ȕȈ ȊȍȌȈ ȔȈȝȈȚ - ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ; ȋțȕȈȕ - ȒȈȟȍșȚȊȈ; ȈȚȔȈȕȐ - Ȋ șȍȉȍ șȈȔȖȔ; ȒȈȘȚțȔ - ȗȘȖȧȊȐȚȤ; ȐȠȈȝ - șȗȖșȖȉȍȕ; ȒȈȝ - ȒȚȖ; șȚȈȊȈȒȈȐȝ - ȗȖȟȐȚȈȚȍȓȍȑ; șȚȈȊȈȑȈȚȍ - ȗȖȉțȎȌȈȍȚ ȗȘȍȊȖȏȕȖșȐȚȤ; ȈșȈȚȈȝ - ȕȍșțȡȍșȚȊțȦȡȐȍ; ȈȗȐ - ȝȖȚȧ; Țȍ - ȖȕȐ; ȈșȑȈ - ȍȋȖ; ȈȉȝȈȊȐȠȑȈȕ - ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȓȐ ȉȣȚȤ; ȐȚȐ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȊȐȗȘȈȓȈȉȌȝȈȝ - ȖȉȔȈȕțȚȣȑ; ȌȎȈȕȈ - ȓȦȌȍȑ; ȈȊȈȝȈșȈȔ - ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ; ȒțȔȈȚȐȝ - ȋȓțȗȍȞ; ȕȈ ȕȍ; ȊȍȌȈ - ȏȕȈȍȚ. ǬȖșȚȖȑȕȖ ȓȐ ȘȈȏțȔȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ ȔȖȎȍȚ ȘȈȏȊȐȚȤ Ȋ șȍȉȍ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȗȖȏȊȖȓȧȚȤ șȊȖȐȔ ȗȖȟȐȚȈȚȍȓȧȔ ȗȘȍȊȖȏȕȖșȐȚȤ șȍȉȧ ȚȈȒ, ȒȈȒ ȉțȌȚȖ Ȗȕ țȎȍ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȥȚȐȔȐ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȧȔȐ? ǪȖșȝȊȈȓȧȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȋȖȊȖȘȧ, ȟȚȖ Ȗȕ ȔȖȋ ȉȣ șȚȈȚȤ ȊȍȓȐȒȐȔ țȟȍȕȣȔ, ȗȖȓțȟȐ Ȗȕ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ, - ȏȕȈȟȐȚ șȈȔȣȔ ȉȍșșȖȊȍșȚȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȖȉȔȈȕȣȊȈȚȤ ȍȋȖ. ǫȓțȗȍȞ, ȗȘȐȕȐȔȈȦȡȐȑ ȗȖȌȖȉȕȣȍ șȓȈȊȖșȓȖȊȐȧ ȊșȍȘȤȍȏ, ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȍȚ, ȟȚȖ ȥȚȐ șȓȖȊȈ ȗȘȖșȚȖ-ȕȈȗȘȖșȚȖ ȖșȒȖȘȉȓȧȦȚ ȍȋȖ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȉȣȓ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȟȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȌȐȓȐ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȗȘȍȗȖȌȕȍșȠȐȍ ȞȈȘȦ ȕȍȉȍșȕȣȍ ȌȈȘȣ. ǵȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȚȖȓȤȒȖ ȟȚȖ ȊșȚțȗȐȓ ȕȈ ȗȘȍșȚȖȓ, Ȗȕ ȍȡȍ ȕȍ țșȗȍȓ ȗȘȖȧȊȐȚȤ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȝȖȚȍȓ ȊȣșȓțȠȐȊȈȚȤ șȓȈȊȖșȓȖȊȐȧ Ȋ șȊȖȑ ȈȌȘȍș. ǷȖȊȍȌȍȕȐȍ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț Ȋ ȥȚȖȑ șȐȚțȈȞȐȐ ȌȖȓȎȕȖ ȗȖșȓțȎȐȚȤ ȗȘȐȔȍȘȖȔ Ȍȓȧ ȓȦȌȍȑ, ȊȣȌȈȦȡȐȝ șȍȉȧ ȏȈ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǩȖȋȈ. ǬȍȔȖȕȈȔ, ȓȐȠȍȕȕȣȔ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ, ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȊșȍȘȤȍȏ ȕȍȏȈșȓțȎȍȕȕȣȍ ȊȖșȝȊȈȓȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȘȈșȚȖȟȈȦȚ Ȑȝ ȗȖȒȓȖȕȕȐȒȐ. TǭDzǹT 25 ȗȘȈȉȝȈȊȖ ȝȑ ȈȚȔȈȕȈȝ șȚȖȚȘȈȔ ȌȎțȋțȗșȈȕȚȑ ȈȗȐ ȊȐȠȘțȚȈȝ 461


ȝȘȐȔȈȕȚȈȝ ȗȈȘȈȔȖȌȈȘȈȝ

462 ȗȈțȘțȠȈȔ ȊȈ ȊȐȋȈȘȝȐȚȈȔ

ȗȘȈȉȝȈȊȈȝ - Țȍ, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ; ȝȐ ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȈȚȔȈȕȈȝ - Ȋ șȊȖȑ ȈȌȘȍș; șȚȖȚȘȈȔ - ȗȖȝȊȈȓț; ȌȎțȋțȗșȈȕȚȐ - ȖȚȊȍȘȋȈȦȚ; ȈȗȐ - ȖȌȕȈȒȖ; ȊȐȠȘțȚȈȝ - ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȣȍ; ȝȘȐ-ȔȈȕȚȈȝ - șȒȘȖȔȕȣȍ; ȗȈȘȈȔȈ-țȌȈȘȈȝ - Ȋ ȊȣșȠȍȑ șȚȍȗȍȕȐ ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȣȍ; ȗȈțȘțȠȈȔ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȖȌȊȐȋȐ; ȊȈ - ȚȈȒȎȍ; ȊȐȋȈȘȝȐȚȈȔ - ȖȚȊȘȈȚȐȚȍȓȤȕȣȑ. DzȈȒ ȟȍȓȖȊȍȒț, ȌȖȘȖȎȈȡȍȔț șȊȖȍȑ ȟȍșȚȤȦ, ȕȍȗȘȐȧȚȕȖ șȓțȠȈȚȤ Ȗ șȊȖȐȝ ȕȍȌȖșȚȖȑȕȣȝ ȗȖșȚțȗȒȈȝ, ȚȈȒ Ȑ ȟȍȓȖȊȍȒț ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȏȕȈȔȍȕȐȚȖȔț Ȑ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȖȔț ȕȍȗȘȐȧȚȕȖ șȓțȠȈȚȤ șȓȈȊȖșȓȖȊȐȧ Ȋ șȊȖȑ ȈȌȘȍș. TǭDzǹT 26 ȊȈȑȈȔ ȚȊ ȈȊȐȌȐȚȈ ȓȖȒȍ șțȚȈȌȑȈȗȐ ȊȈȘȐȔȈȉȝȐȝ ȒȈȘȔȈȉȝȐȝ ȒȈȚȝȈȔ ȈȚȔȈȕȈȔ ȋȈȗȈȑȐȠȑȈȔȈ ȉȈȓȈȊȈȚ ȊȈȑȈȔ - Ȕȣ; Țț - ȚȖȋȌȈ; ȈȊȐȌȐȚȈȝ - ȕȍ ȐȏȊȍșȚȕȣȍ; ȓȖȒȍ - Ȋ ȔȐȘȍ; șțȚȈ-ȈȌȑȈ - Ȗ Ȋȣ, ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ șțȚȖȑ; ȈȗȐ - șȍȑȟȈș; ȊȈȘȐȔȈȉȝȐȝ - ȊȍȓȐȒȐȔȐ, ȌȖșȚȖȑȕȣȔȐ ȝȊȈȓȣ; ȒȈȘȔȈȉȝȐȝ - ȌȍȧȕȐȧȔȐ; ȒȈȚȝȈȔ - ȒȈȒ; ȈȚȔȈȕȈȔ - Ȕȍȕȧ; ȋȈȗȈȑȐȠȑȈȔȈ - ȧ ȗȖȏȊȖȓȦ ȊȈȔ ȗȘȍȊȖȏȕȖșȐȚȤ; ȉȈȓȈ-ȊȈȚ - ȗȖȌȖȉȕȖ ȌȍȚȧȔ. MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: MȖȐ ȌȖȘȖȋȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș șțȚȖȑ, ȗȖȒȈ ȧ ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȏȈșȓțȎȐȓ ȊȈȠȐȝ ȗȖȝȊȈȓ, ȐȉȖ ȕȍ șȖȊȍȘȠȐȓ ȕȐȟȍȋȖ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖȋȖ. ǹțȌȐȚȍ șȈȔȐ, ȔȖȋț ȓȐ ȧ ȗȖȏȊȖȓȐȚȤ, ȟȚȖȉȣ Ȋȣ, ȒȈȒ ȔȈȓȣȍ ȌȍȚȐ, ȊȖșȗȍȊȈȓȐ ȔȖȐ ȕȍșțȡȍșȚȊțȦȡȐȍ ȗȖȌȊȐȋȐ? TȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȗȧȚȕȈȌȞȈȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ǿȍȚȊȍȘȚȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ "ǸȖȎȌȍȕȐȍ Ȑ ȒȖȘȖȕȈȞȐȧ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț".

462


463

ǫdzǨǪǨ ȀǭǹTǵǨǬǾǨTǨȇ. ǷȍȊȞȣ

ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȚ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț

TǭDzǹT 1 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȐȚȐ ȉȘțȊȈȕȈȔ ȕȘȗȈȚȐȔ ȋȈȑȈȒȈ ȔțȕȐ-ȟȖȌȐȚȈȝ ȚțȠȚțȊțș ȚțȠȚȈ-ȔȈȕȈșȈș ȚȈȌ-ȊȈȋ-ȈȔȘȚȈ-șȍȊȈȑȈ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; ȐȚȐ - ȚȈȒ; ȉȘțȊȈȕȈȔ - ȋȖȊȖȘȧȡȍȋȖ; ȕȘȗȈȚȐȔ - ȞȈȘȧ; ȋȈȑȈȒȈȝ - ȗȍȊȞȣ; ȔțȕȐ - ȔțȌȘȍȞȈȔȐ; ȟȖȌȐȚȈȝ - ȗȖȉțȎȌȈȍȔȣȍ; ȚțȠȚțȊțȝ - ȊȖșȝȊȈȓȧȓȐ, țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȓȐ; ȚțȠȚȈ - țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȣȍ; ȔȈȕȈșȈȝ - Ȑȝ țȔȣ; ȚȈȚ - ȍȋȖ; ȊȈȒ - ȘȍȟȐ; ȈȔȘȚȈ - ȕȍȒȚȈȘȕȣȍ; șȍȊȈȑȈ - șȓțȠȈȧ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǰșȗȖȓȕȍȕȕȣȍ șȔȐȘȍȕȐȧ ȘȍȟȐ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț ȐșȚȖȟȈȓȐ ȕȍȒȚȈȘ Ȑ ȌȖșȚȈȊȐȓȐ ȗȍȊȞȈȔ ȖȋȘȖȔȕȖȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȖȕȐ șȕȖȊȈ șȚȈȓȐ ȗȘȍȊȖȏȕȖșȐȚȤ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț, ȗȖȊȚȖȘȧȧ ȚȖ, ȟȚȖ țșȓȣȠȈȓȐ ȖȚ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǻȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȖȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȓȖȊȖ ȔțȕȐ-ȟȖȌȐȚȈȝ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȗȍȊȞȣ ȗȖȓțȟȐȓȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȖȚ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ Ȑ șȊȧȚȣȝ. ǽȖȚȧ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȚȖȓȤȒȖ ȟȚȖ ȊȏȖȠȍȓ ȕȈ ȗȘȍșȚȖȓ Ȑ ȍȡȍ ȕȍ țșȗȍȓ ȗȘȖȧȊȐȚȤ șȊȖȍ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ, ȗȍȊȞȣ șțȚȈ, ȔȈȋȈȌȝȈ Ȑ ȊȈȕȌȐȕ țȎȍ ȘȈșȗȖȏȕȈȓȐ Ȋ ȕȍȔ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖȕȧȚȤ ȥȚȖ ȐȔ ȗȖȔȖȋȓȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ Ȑ țȟȍȕȣȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ. ǿȚȖȉȣ ȗȖȕȧȚȤ, ȒȚȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǩȖȋȈ, Ȉ ȒȚȖ - ȕȍȚ, ȕțȎȕȖ șȗȘȖșȐȚȤ Ȗȉ ȥȚȖȔ șȊȍȌțȡȐȝ ȓȦȌȍȑ. ǵȈȠȍ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȍ ȔȕȍȕȐȍ ȔȈȓȖ ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ. DzȈȒ ȋȖȊȖȘȐȓ ǵȈȘȖȚȚȈȔȈ ȌȈș TȝȈȒțȘ, Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȊȖȗȘȖșȈȝ ȕțȎȕȖ ȖȗȐȘȈȚȤșȧ ȕȈ ȔȕȍȕȐȍ șȊȧȚȣȝ ȓȦȌȍȑ, șȓȖȊȈ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȑ Ȑ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ (șȈȌȝț-ȠȈșȚȘȈ-ȋțȘț). ǬțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ - ȥȚȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ șȚȘȖȋȖ șȓȍȌțȍȚ ȊșȍȔ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ șȊȖȐȝ ȗȘȍȌȠȍșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ, Ȉ ȐȔȍȕȕȖ șȈȌȝț, ȐȓȐ șȊȧȚȣȝ. ǹȓȖȊȈ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȘȈșȝȖȌȧȚșȧ șȖ șȓȖȊȈȔȐ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȑ. ǶȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ șȓȍȌȖȊȈȚȤ țȒȈȏȈȕȐȧȔ șȈȌȝț, ȋțȘț Ȑ ȠȈșȚȘ, șȓȖȊȈ ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȈȚ ȌȘțȋ ȌȘțȋț. ǹțȚȈ Ȑ ȔȈȋȈȌȝȈ ȕȐșȒȖȓȤȒȖ ȕȍ șȖȔȕȍȊȈȓȐșȤ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț, ȝȖȚȧ Ȗȕ Ȑ ȕȍ ȎȍȓȈȓ, ȟȚȖȉȣ ȗȍȊȞȣ ȊȖșȗȍȊȈȓȐ ȍȋȖ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ ȍȡȍ ȕȍ ȗȘȖȧȊȐȓȐșȤ, ȖȕȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȐ ȊȖșȝȊȈȓȧȚȤ ȍȋȖ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, șȒȘȖȔȕȖșȚȤ Ȑ ȌȍȓȐȒȈȚȕȖșȚȤ ȞȈȘȧ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȉȣȓ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǩȖȋȈ, ȌȖșȚȈȊȐȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ȖȋȘȖȔȕȖȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ. ǪȣȠȍ (4.15.21) ȋȖȊȖȘȐȓȖșȤ, ȟȚȖ, ȉȍșȍȌțȧ ș ȗȍȊȞȈȔȐ, ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȕȈȝȖȌȐȓșȧ Ȋ ȝȖȘȖȠȍȔ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȐȐ ȌțȝȈ Ȑ țȓȣȉȈȓșȧ. TȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ Ȑ ǭȋȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ țȟȈȚ ȕȈș ȔȧȋȒȖșȚȐ Ȑ șȔȐȘȍȕȐȦ. ǹȊȖȐȔ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȗȖȒȖȘȐȓ șȍȘȌȞȈ ȗȍȊȞȖȊ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȐ ȊȖșȗȍȊȈȚȤ ȍȋȖ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ Ȑ ȌȈȎȍ ȗȘȍȌșȒȈȏȈȓȐ ȉțȌțȡȐȍ ȌȍȧȕȐȧ ȞȈȘȧ, Ȗ ȒȖȚȖȘȣȝ șȓȣȠȈȓȐ ȖȚ șȈȌȝț Ȑ ȔțȌȘȍȞȖȊ. 463


464 TǭDzǹT 2 ȊȍǵȈȈȖJȈȈTȈǹDZȈ Ȟ ǷȈȈǭȝȏȈȐ"60"Ȉ TȈȍ ȊȈȞǹǷȈTȈȡǵȈȈMȈȐǷȈ ȉ"62"Ȉ]MȈțȐǬȈǸDZȈ" )) 2 )) ȕȈȓȈȔ ȊȈȑȈȔ Țȍ ȔȈȝȐȔȈȕțȊȈȘȕȈȕȍ ȑȖ ȌȍȊȈ-ȊȈȘȑȖ 'ȊȈȚȈȚȈȘȈ ȔȈȑȈȑȈ ȊȍȕȈȕȋȈ-ȌȎȈȚȈșȑȈ ȟȈ ȗȈțȘțȠȈȕȐ Țȍ ȊȈȟȈș-ȗȈȚȐȕȈȔ ȈȗȐ ȉȈȉȝȘȈȔțȘ ȌȝȐȑȈȝ ȕȈ ȈȓȈȔ - ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ; ȊȈȑȈȔ - Ȕȣ; Țȍ - ȚȊȖȍȋȖ; ȔȈȝȐȔȈ - ȊȍȓȐȟȐȧ; ȈȕțȊȈȘȕȈȕȍ - ȖȗȐșȈȚȤ; ȑȈȝ - Țȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȧȊȓȧȍȠȤșȧ; ȌȍȊȈ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȊȈȘȑȈȝ - șȈȔȣȑ ȓțȟȠȐȑ; ȈȊȈȚȈȚȈȘȈ - ȕȐșȠȍȓ; ȔȈȑȈȑȈ - ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǭȋȖ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȐȓȐ ȗȖ ȉȍșȗȘȐȟȐȕȕȖȑ ȔȐȓȖșȚȐ; ȊȍȕȈ-ȈȕȋȈ - Ȑȏ ȚȍȓȈ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ; ȌȎȈȚȈșȑȈ - ȗȖȧȊȐȊȠȐȑșȧ; ȟȈ - Ȑ; ȗȈțȘțȠȈȕȐ - șȓȈȊȕȣȍ ȌȍȧȕȐȧ; Țȍ - ȚȊȖȐ; ȊȈȟȈȝ-ȗȈȚȐȕȈȔ - ȐșȒțșȕȣȝ șȒȈȏȐȚȍȓȍȑ; ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; ȉȈȉȝȘȈȔțȝ - ȗȘȐȊȖȌȧȚ Ȋ ȏȈȔȍȠȈȚȍȓȤșȚȊȖ; ȌȝȐȑȈȝ - țȔȣ. ǷȍȊȞȣ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȐ: ǬȖȘȖȋȖȑ ȞȈȘȤ, Țȣ - ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, Ȑ ȗȖ ǭȋȖ ȉȍșȗȘȐȟȐȕȕȖȑ ȔȐȓȖșȚȐ Țȣ ȗȘȐȠȍȓ ȕȈ ȏȍȔȓȦ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȍ Ȋ ȕȈȠȐȝ șȐȓȈȝ ȊȖșȗȍȚȤ ȚȊȖȐ ȊȍȓȐȒȐȍ ȌȍȧȕȐȧ. ǽȖȚȧ Țȣ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȚȍȓȈ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ, ȌȈȎȍ ȚȈȒȐȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȖȘȈȚȖȘȣ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȕȍ ȔȖȋțȚ ȕȈȑȚȐ ȗȖȌȝȖȌȧȡȐȍ șȓȖȊȈ, ȟȚȖȉȣ ȖȗȐșȈȚȤ ȚȊȖȐ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȍ ȗȖȌȊȐȋȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǻȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȖȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȓȖȊȖ ȔȈȑȈȑȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȗȖ ȚȊȖȍȑ ȉȍșȗȘȐȟȐȕȕȖȑ ȔȐȓȖșȚȐ". ǼȐȓȖșȖȜȣ-ȔȈȑȧȊȈȌȐ ȗȍȘȍȊȖȌȧȚ șȓȖȊȖ ȔȈȑȈ ȒȈȒ "ȐȓȓȦȏȐȧ" ȐȓȐ "ȓȖȎȕȖșȚȤ". ǵȖ ȏȌȍșȤ ȥȚȖ șȓȖȊȖ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȖ Ȋ ȐȕȖȔ ȏȕȈȟȍȕȐȐ, Ȉ ȐȔȍȕȕȖ - "ȉȍșȗȘȐȟȐȕȕȈȧ ȔȐȓȖșȚȤ". ǸȈȏȓȐȟȈȦȚ ȌȊȈ ȊȐȌȈ ȔȈȑȐ - ȑȖȋȈȔȈȑȦ Ȑ ȔȈȝȈȔȈȑȦ. MȈȝȈȔȈȑȧ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȥȒșȗȈȕșȐȍȑ ȑȖȋȈȔȈȑȐ, Ȑ Ȗȉȍ ȖȕȐ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚ șȖȉȖȑ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. DzȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (4.6), ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǹȊȖȍȑ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ (ȈȚȔȈȔȈȑȈȑȈ). ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ ȜȐȓȖșȖȜȖȊ-ȔȈȑȧȊȈȌȐ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȊȖȗȓȖȡȈȍȚșȧ Ȋ Țȍȓȍ, șȖȏȌȈȕȕȖȔ ȊȕȍȠȕȍȑ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ, ȕȐ ȕȈ ȟȍȔ ȕȍ ȖșȕȖȊȈȕȖ. ǫȖșȗȖȌȤ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ Ȑ ǭȋȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ, ȈȉșȖȓȦȚȕȖ ȕȍȏȈȊȐșȐȔ Ȑ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǹȊȖȍȑ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȔȖȎȍȚ ȗȖȧȊȐȚȤșȧ ȋȌȍ ȗȖȎȍȓȈȍȚ Ȑ ȒȖȋȌȈ ȗȖȎȍȓȈȍȚ. MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȔȍȘȚȊȖȋȖ ȚȍȓȈ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ Ȗȕ ȉȣȓ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȗȘȐȠȍȓ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǭȋȖ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ȊȖȓȍȕ ȘȖȌȐȚȤșȧ Ȋ ȓȦȉȖȑ șȍȔȤȍ. ǰȕȖȋȌȈ Ƕȕ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ Șȣȉȣ (ȔȈȚșȤȧ-ȈȊȈȚȈȘȈ), Ȉ ȐȕȖȋȌȈ - Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȊȍȗȘȧ (ȊȈȘȈȝȈ-ȈȊȈȚȈȘȈ). ǫȖșȗȖȌȤ ȈȉșȖȓȦȚȕȖ șȊȖȉȖȌȍȕ Ȑ ȕȍȏȈȊȐșȐȔ Ȋ ǹȊȖȐȝ ȗȖșȚțȗȒȈȝ Ȑ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǹȊȖȍȑ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȔȖȎȍȚ ȗȖȧȊȐȚȤșȧ ȋȌȍ țȋȖȌȕȖ Ȑ ȒȖȋȌȈ țȋȖȌȕȖ. ǫȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ǨȕȈȕȚȈ, ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȍȍ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȔ ȔȕȖȎȍșȚȊȖȔ ȘȚȖȊ, ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȖșȚȈȕȖȊȐȚȤșȧ, ȊȖșȗȍȊȈȧ ǭȋȖ ȟțȌȍșȕȣȍ ȌȍȧȕȐȧ, ȝȖȚȧ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȥȚȐȔ ș ȕȍȏȈȗȈȔȧȚȕȣȝ ȊȘȍȔȍȕ. ǿȚȖ Ȏȍ ȚȖȋȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚȤ 464


465 Ȗ ȗȖȓțȉȖȋȈȝ, ȚȈȒȐȝ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ? Ǫ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȠȐȊȈ-ȊȐȘȐȕȟȐ-ȕțȚȈȔ - ȌȈȎȍ ȚȈȒȐȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȕȍțșȚȈȕȕȖ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. ǭșȓȐ ȌȈȎȍ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȕȍ țȌȈȍȚșȧ ȕȈȑȚȐ șȓȖȊȈ, șȗȖșȖȉȕȣȍ ȘȈșșȒȈȏȈȚȤ Ȗ ȊȍȓȐȟȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȟȚȖ ȚȖȋȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ȗȘȖșȚȣȝ șȔȍȘȚȕȣȝ? ǷȖȥȚȖȔț ȕȍțȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖ, ȟȚȖ ȗȍȊȞȣ șțȚȈ Ȑ ȔȈȋȈȌȝȈ ȖȡțȡȈȓȐ șȊȖȦ ȉȍșȗȖȔȖȡȕȖșȚȤ. ǷȘȖșȓȈȊȓȧȧ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ șȚȐȝȈȝ Ȑ ȔȖȓȐȚȊȈȝ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȟȐȡȈȍȚșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ ȕȈȠȐ ȔȖȓȐȚȊȣ, ȖȉȘȈȡȍȕȕȣȍ Ȓ ǫȖșȗȖȌț, ȌȈȓȍȒȐ ȖȚ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, ȕȈȠ ȌȖȓȋ - ȗȖȗȣȚȈȚȤșȧ ȗȘȖșȓȈȊȐȚȤ ǭȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ. TȖ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȌȖșȚȖȑȕȖ ȗȘȖșȓȈȊȐȚȤ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȍȡȍ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȗȍȘȍșȚȈȚȤ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȚȤ ǭȋȖ. ǵȈȗȘȖȚȐȊ, ȒȈȒ ȋȖȊȖȘȐȓ ǷȘȈȝȓȈȌȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ, ȒȈȎȌȣȑ ȖȉȧȏȈȕ ȗȣȚȈȚȤșȧ ȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ ȗȖ ȔȍȘȍ șȊȖȐȝ șȐȓ. ǭșȓȐ Ȕȣ ȉțȌȍȔ ȐșȒȘȍȕȕȍ Ȑ șȍȘȤȍȏȕȖ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ, ǫȖșȗȖȌȤ ȌȈșȚ ȕȈȔ ȘȈȏțȔ Ȑ Ȕȣ șȔȖȎȍȔ ȊȖȏȕȍșȚȐ ǭȔț ȌȖșȚȖȑȕȣȍ ȔȖȓȐȚȊȣ. TǭDzǹT 3 ȈȚȝȈȗȑ țȌȈȘȈ-ȠȘȈȊȈșȈȝ ȗȘȚȝȖȘ ȝȈȘȍȝ ȒȈȓȈȊȈȚȈȘȈșȑȈ ȒȈȚȝȈȔȘȚȈȌȘȚȈȝ ȑȈȚȝȖȗȈȌȍȠȈȔ ȔțȕȐȉȝȐȝ ȗȘȈȟȖȌȐȚȈȝ ȠȓȈȋȝȑȈȕȐ ȒȈȘȔȈȕȐ ȊȈȑȈȔ ȊȐȚȈȕȔȈȝȐ ȈȚȝȈ ȈȗȐ - ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ; țȌȈȘȈ - ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȣȑ; ȠȘȈȊȈșȈȝ - șȓȈȊȈ ȒȖȚȖȘȖ��Ȗ; ȗȘȚȝȖȝ - ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț; ȝȈȘȍȝ - ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț; ȒȈȓȈ - ȟȈșȚȤ ȗȖȓȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȐ; ȈȊȈȚȈȘȈșȑȈ - ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ; ȒȈȚȝȈ ȘȍȟȈȔ; ȈȔȘȚȈ - ȕȍȒȚȈȘȕȣȔ; ȈȌȘȚȈȝ - ȊȕȐȔȈȧ; ȑȈȚȝȈ - Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ; țȗȈȌȍȠȈȔ - ș ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ; ȔțȕȐȉȝȐȝ - ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ; ȗȘȈȟȖȌȐȚȈȝ - ȊȌȖȝȕȖȊȓȍȕȕȣȍ; ȠȓȈȋȝȑȈȕȐ - ȌȖșȚȖȑȕȣȍ ȝȊȈȓȣ; ȒȈȘȔȈȕȐ - ȌȍȧȕȐȧ; ȊȈȑȈȔ - Ȕȣ; ȊȐȚȈȕȔȈȝȐ - ȉțȌȍȔ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȚȤ. ǽȖȚȧ Ȕȣ ȕȍ șȐȓȈȝ ȌȖșȚȖȑȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȊȖȏȌȈȚȤ Țȍȉȍ ȝȊȈȓț, ț ȕȈș ȍșȚȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ ȊȒțș Ȓ ȊȖșȗȍȊȈȕȐȦ ȚȊȖȐȝ ȗȖȌȊȐȋȖȊ. ǷȖȥȚȖȔț Ȕȣ ȉțȌȍȔ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȚȤ Țȍȉȧ, șȓȍȌțȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ. ǶȌȕȈȒȖ, ȟȚȖ ȉȣ Ȕȣ ȕȐ ȋȖȊȖȘȐȓȐ, ȕȈȠȐ ȗțșȚȣȍ șȓȖȊȈ ȊșȍȋȌȈ ȉțȌțȚ ȕȍȌȖșȚȖȑȕȣ Țȍȉȧ. ǬȖȘȖȋȖȑ ȞȈȘȤ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Țȣ - ȕȍ ȒȚȖ ȐȕȖȑ, ȒȈȒ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȋșȍ ȚȊȖȐ ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȣȍ ȌȍȧȕȐȧ țȊȍȕȟȈȕȣ ȊȍȟȕȖȑ șȓȈȊȖȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǬȈȎȍ șȈȔȣȑ ȐșȒțșȕȣȑ ȘȈșșȒȈȏȟȐȒ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȖȗȐșȈȚȤ ȌȍȧȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȚȈȒ, ȒȈȒ ȖȕȐ ȚȖȋȖ ȏȈșȓțȎȐȊȈȦȚ. ǰ Ȋșȍ Ȏȍ ȚȖȚ, ȒȚȖ Ȋȏȧȓșȧ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȚȤ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȌȖȓȎȍȕ șȚȈȘȈȚȤșȧ ȌȍȓȈȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ Ȋ ȍȋȖ șȐȓȈȝ. ǷȖȌȖȉȕȣȍ ȗȖȗȣȚȒȐ ȌȖșȚȈȊȓȧȦȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ Ȋȍȓȍȓ ǹȊȖȐȔ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȧȔ ȗȖȊșȦȌț ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ țȟȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ. ǷȖșȒȖȓȤȒț șțȡȕȖșȚȤ ȥȚȖȋȖ țȟȍȕȐȧ ȐȏȓȖȎȍȕȈ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ȗȘȖȗȖȊȍȌȕȐȒ ȖȉȧȏȈȕ ȐȏțȟȈȚȤ ȍȍ Ȑ șȚȈȘȈȚȤșȧ ȗȖȕȧȚȤ ȍȍ șȔȣșȓ, ȖȗȐȘȈȧșȤ ȕȈ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȐ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȐȝ Ȓ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖȑ ȞȍȗȐ țȟȍȕȐȟȍșȒȖȑ ȗȘȍȍȔșȚȊȍȕȕȖșȚȐ. ǷȘȖ465


466 ȗȖȊȍȌțȧ ȓȦȌȧȔ, ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ șȓȖȊȈ ȠȈșȚȘ Ȑ ȕȈȠȐȝ ȗȘȍȌȠȍșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ, șȈȌȝț Ȑ ȋțȘț. ȅȚȖ șȈȔȣȑ ȗȘȖșȚȖȑ șȗȖșȖȉ ȗȘȖșȓȈȊȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ. ǶȌȕȈȒȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ șȊȖȦ ȗȘȖșȚȖȚț, ȥȚȖ șȈȔȣȑ ȌȍȑșȚȊȍȕȕȣȑ ȔȍȚȖȌ ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ȐȉȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, ȔȖȎȍȚ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȊșȍȋȖ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ. ǹ ȌȘțȋȖȑ șȚȖȘȖȕȣ, ȉȍșȒȖȕȍȟȕȣȍ ȚȖȔȈ ȒȕȐȋ, ȕȈȗȐșȈȕȕȣȍ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ, ȕȍ ȌȖșȚȈȊȓȧȦȚ ǫȖșȗȖȌț ȕȐȒȈȒȖȋȖ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ. ǷțșȚȤ ȗȘȖȗȖȊȍȌȕȐȒȐ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȖȗȐșȈȚȤ ȊȍȓȐȒȐȍ ȌȍȧȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ȏȈȚȖ ȖȕȐ ȔȖȋțȚ ȍȏȌȐȚȤ ȗȖ ȊșȍȔț șȊȍȚț Ȑ ȗȘȐȏȣȊȈȚȤ ȓȦȌȍȑ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ. TǭDzǹT 4 ȥȠȈ ȌȝȈȘȔȈ-ȉȝȘȚȈȔ ȠȘȍȠȚȝȖ ȓȖȒȈȔ ȌȝȈȘȔȍ 'ȕțȊȈȘȚȈȑȈȕ ȋȖȗȚȈ ȟȈ ȌȝȈȘȔȈ-șȍȚțȕȈȔ ȠȈșȚȈ ȚȈȚ-ȗȈȘȐȗȈȕȚȝȐȕȈȔ ȥȠȈȝ - ȥȚȖȚ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț; ȌȝȈȘȔȈ-ȉȝȘȚȈȔ - Ȑȏ Țȍȝ, ȒȚȖ șȓȍȌțȍȚ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ; ȠȘȍȠȚȝȈȝ - șȈȔȣȑ ȓțȟȠȐȑ; ȓȖȒȈȔ - ȊȍșȤ ȔȐȘ; ȌȝȈȘȔȍ - ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ; ȈȕțȊȈȘȚȈȑȈȕ - ȌȖȓȎȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȏȈȕȐȔȈȧ Ȑȝ; ȋȖȗȚȈ - ȏȈȡȐȚȕȐȒ; ȟȈ - Ȑ; ȌȝȈȘȔȈ-șȍȚțȕȈȔ - ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ ȘȍȓȐȋȐȐ; ȠȈșȚȈ - ȒȈȘȈȦȡȐȑ; ȚȈȚ-ȗȈȘȐȗȈȕȚȝȐȕȈȔ - Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȖȗȐȘȈȍȚ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȗȘȐȕȞȐȗȣ. MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț - șȈȔȣȑ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȑ Ȑ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȑ Ȑȏ ȓȦȌȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȉțȌȍȚ ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ ȖȉȍȘȍȋȈȚȤ ȘȍȓȐȋȐȦ, Ȑ ȗȖȌ ȍȋȖ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ȓȦȌȐ ȉțȌțȚ șȖȉȓȦȌȈȚȤ Ȋșȍ ȏȈȊȍȚȣ Ȑ ȏȈȗȖȊȍȌȐ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȑ. Ƕȕ ȉțȌȍȚ ȏȈȡȐȡȈȚȤ ȗȘȈȊȍȌȕȐȒȖȊ Ȑ șțȘȖȊȖ ȕȈȒȈȏȣȊȈȚȤ ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȖȊ Ȑ ȈȚȍȐșȚȖȊ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖȟȍȕȤ ȝȖȘȖȠȖ ȖȗȐșȈȕȣ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȞȈȘȧ ȐȓȐ ȋȓȈȊȣ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ. ǷȘȈȊȐȚȍȓȤ Ȋ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ ȌȖȓȎȍȕ șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ șȓȍȌȖȊȈȓȐ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ, Ȑ șțȘȖȊȖ ȕȈȒȈȏȣȊȈȚȤ ȈȚȍȐșȚȖȊ. ǬȘțȋȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȞȈȘȦ ȐȓȐ ȋȓȈȊȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȤ Ȓ țȗȘȈȊȓȍȕȐȦ șȚȘȈȕȖȑ ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȖȊ. ǶȚșțȚșȚȊȐȍ Ȋ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȍ ȚȈȒȐȝ ȓȦȌȍȑ - ȒȘȐȚȍȘȐȑ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȖȕȖ șȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȖ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ. ǷȘȖȊȖȏȋȓȈșȐȊ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖ șȊȍȚșȒȐȔ, ȞȈȘȤ ȐȓȐ ȋȓȈȊȈ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȗȖȏȐȞȐȦ ȕȍȊȔȍȠȈȚȍȓȤșȚȊȈ. TȍȔ șȈȔȣȔ Ȗȕ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȚȈȒȈȍȚ ȋȘȍȝȖȊȕȣȔ ȌȍȑșȚȊȐȧȔ șȊȖȐȝ ȋȘȈȎȌȈȕ. Ǫ ȚȈȒȖȔ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ, ȒȈȒȐȔ ȉȣ ȗȘȖȞȊȍȚȈȦȡȐȔ ȖȕȖ ȕȐ ȉȣȓȖ, ȓȦȌȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ șȟȈșȚȓȐȊȣ. Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, Ȋ ȊȍȒ DzȈȓȐ ȕȈ ȏȍȔȓȍ ȕȍ ȖșȚȈȓȖșȤ ȕȐ ȖȌȕȖȋȖ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȋȖ ȞȈȘȧ. ǪȖ ȋȓȈȊȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊ șȚȖȧȚ ȊȖȘȣ Ȑ ȕȍȋȖȌȧȐ. ǵȖ ȔȖȋțȚ ȓȐ ȉȣȚȤ șȟȈșȚȓȐȊȣ ȓȦȌȐ, ȕȍ șȓȍȌțȦȡȐȍ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȔ ȏȈȗȖȊȍȌȧȔ Ȑ ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȍ șȖȏȕȈȕȐȍȔ ǩȖȋȈ? Ƕȉȓȍȟȍȕȕȣȍ ȊȓȈșȚȤȦ ȋȘȈȉȐȚȍȓȐ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚ șȖȉȘȈȕȕȣȍ ș ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȕȈȓȖȋȐ Ȍȓȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȟțȊșȚȊ, Ȑ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ, ȒȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȌȍȓȖ ȌȖȑȌȍȚ ȌȖ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȓȦȌȐ ȉțȌțȚ ȉȘȖșȈȚȤ șȊȖȐ ȌȖȔȈ Ȑ ȗȘȧȚȈȚȤșȧ Ȋ ȓȍșȈȝ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ DzȈȓȐ-Ȧȋț ȓȦȌȐ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȍ șȖȏȕȈȕȐȍȔ DzȘȐȠȕȣ, ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ȐȏȉȘȈȕȣ Ȋ șȖșȚȈȊ ȌȍȔȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ. ǭșȓȐ ȥȚȖ șȓțȟȐȚșȧ, ȎȐȏȕȤ ȓȦȌȍȑ șȚȈȕȍȚ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț șȟȈșȚȓȐȊȖȑ. 466


467 TǭDzǹT 5 ȥȠȈ ȊȈȐ ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȕȈȔ ȉȐȉȝȈȘȚȑ ȥȒȈș ȚȈȕȈț ȚȈȕțȝ ȒȈȓȍ ȒȈȓȍ ȑȈȚȝȈ-ȉȝȈȋȈȔ ȓȖȒȈȑȖȘ țȉȝȈȑȖȘ ȝȐȚȈȔ ȥȠȈȝ - ȥȚȖȚ ȞȈȘȤ; ȊȈȐ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȕȈȔ - Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȉȐȉȝȈȘȚȐ - ȕȍșȍȚ; ȥȒȈȝ - ȖȌȐȕ; ȚȈȕȈț - Ȋ șȊȖȍȔ Țȍȓȍ; ȚȈȕțȝ - ȚȍȓȈ; ȒȈȓȍ ȒȈȓȍ - ș ȚȍȟȍȕȐȍȔ ȊȘȍȔȍȕȐ; ȑȈȚȝȈ - Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș; ȉȝȈȋȈȔ - ȊȣȌȍȓȍȕȕȖȑ ȌȖȓȍȑ; ȓȖȒȈȑȖȝ - ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȐșȚȍȔ; țȉȝȈȑȖȝ ȖȉȍȐȝ; ȝȐȚȈȔ - ȉȓȈȋȖ. ǷȘȐȌȍȚ ȊȘȍȔȧ, ȒȖȋȌȈ ȥȚȖȚ ȞȈȘȤ, ȖșȚȈȊȈȧșȤ Ȋ șȊȖȍȔ Țȍȓȍ, ȗȘȖȧȊȐȚ șȍȉȧ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȉțȌȍȚ șȈȔ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȚȤ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȊșȍȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ Ȍȓȧ șȟȈșȚȤȧ, Ȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȍ ȐșȗȖȓȕȧȧ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȥȚȐȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǯȈȉȖȚȧșȤ Ȗ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȐ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚ, Ȗȕ ȊȍȓȐȚ șȊȖȐȔ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. Ǫ șȊȖȑ șȘȖȒ Ȗȕ ȚȈȒȎȍ ȗȖȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗ ȎȐȚȍȓȧȝ ǯȍȔȓȐ, ȖȘȖȠȈȧ ȗȖȓȧ ȖȉȐȓȤȕȣȔȐ ȌȖȎȌȧȔȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȖȓțȉȖȋȐ, ȊȍȌȈȦȡȐȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ șȜȍȘȈȔȐ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȧȊȓȧȦȚșȧ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȗȖȔȖȡȕȐȒȈȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȊȖȗȓȖȡȈȍȚșȧ ȕȈ ǯȍȔȓȍ, ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȚȈȒȐȍ, ȒȈȒ ȉȖȋ ǹȖȓȕȞȈ, ȉȖȋ dzțȕȣ ȐȓȐ ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘȈ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȗȘȐȝȖȌȧȚ ȊȔȍșȚȍ ș ǵȐȔ. ǷȖȥȚȖȔț, ȟȚȖȉȣ ȗȓȈȕȍȚȣ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȕȍ ȗȘȐȠȓȐ Ȋ ȏȈȗțșȚȍȕȐȍ, ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ ȊȣȗȖȓȕȧȍȚ ȜțȕȒȞȐȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǮȐȏȕȤ ȕȈ ǯȍȔȓȍ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ șȊȖȍȊȘȍȔȍȕȕȖȋȖ ȊȣȗȈȌȍȕȐȧ ȌȖȎȌȍȑ, Ȑ, ȒȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" Ȑ ȌȘțȋȐȝ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ, Ȍȓȧ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȠȓȐ ȌȖȎȌȐ, ȓȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȐȕȖșȐȚȤ ȎȍȘȚȊȣ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȖȚȊȍȟȈȦȡȐȔ ȏȈ ȊȣȗȈȌȍȕȐȍ ȖșȈȌȒȖȊ. ȈȕȕȈȌ ȉȝȈȊȈȕȚȐ ȉȝțȚȈȕȐ ȗȈȘȌȎȈȕȑȈȌ ȈȕȕȈ-șȈȔȉȝȈȊȈȝ ȑȈȌȎȕȈȌ ȉȝȈȊȈȚȐ ȗȈȘȌȎȈȕȑȖ ȑȈȌȎȕȈȝ ȒȈȘȔȈ-șȈȔțȌȉȝȈȊȈȝ "Ǫșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȗȐȚȈȦȚșȧ ȏȓȈȒȈȔȐ, Ȉ ȏȓȈȒȐ ȘȈșȚțȚ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȌȖȎȌȧȔ. ǬȖȎȌȐ ȊȣȗȈȌȈȦȚ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȓȦȌȐ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȧȋȤȐ [ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ], Ȉ ȧȋȤȧ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȓȦȌȐ ȐșȗȖȓȕȧȦȚ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ȐȔ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ" (ǩ.-ȋ., 3.14). ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȊșȍȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȧȋȤȐ, ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. DzȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȗȖȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ Ȋșȍ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ șȖȊȍȘȠȈȓȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȗȖȥȚȖȔț ȐȔ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȋȘȖȏȐȚȤ ȋȖȓȖȌ Ȑ Ȋșȍ Ȋ ȍȋȖ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ ȉțȌțȚ șȟȈșȚȓȐȊȣ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ DzȈȓȐ-Ȧȋț Ȋ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȝ șȊȍȚșȒȐȝ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈȝ ȐșȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȈȧ ȊȓȈșȚȤ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȘțȒȈȝ ȋȓțȗȞȖȊ Ȑ ȕȍȋȖȌȧȍȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȉȢȧȊȓȧȦȚ șȍȉȧ ȞȈȘȧȔȐ Ȑ ȗȘȍȏȐȌȍȕȚȈȔȐ, ȕȖ ȕȍ ȐȔȍȦȚ ȕȐ ȔȈȓȍȑȠȍȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȏȈȒȖȕȈȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, Ȗ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ. ȅȚȐ ȔȖȠȍȕȕȐȒȐ ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ ȓȐȠȤ ȚȍȔ, ȟȚȖ șȚȘȖȧȚ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȗȓȈȕȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖșțȡȍșȚȊȓȧ467


468 ȦȚșȧ Ȑ ȗȘȐȕȖșȧȚ ȓȦȌȧȔ ȖȌȕȐ ȉȍȌȣ. ȀȈșȚȘȣ șȖȊȍȚțȦȚ, ȟȚȖ ȕțȎȕȖ ȌȍȓȈȚȤ, ȟȚȖȉȣ ȐȏȔȍȕȐȚȤ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȍȍȓ Ȋ ȔȐȘȍ: ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈ ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈ ȝȈȘȍȘ ȕȈȔȈȐȊȈ ȒȍȊȈȓȈȔ ȒȈȓȈț ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȕȈșȚȑ ȥȊȈ ȋȈȚȐȘ ȈȕȑȈȚȝȈ ǿȚȖȉȣ ȗȘȍȖȌȖȓȍȚȤ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ, ȗȘȐȕȖșȧȡȍȋȖ ȓȦȌȧȔ ȖȌȕȐ ȕȍșȟȈșȚȤȧ, Ȋșȍ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ȔȈȝȈ-ȔȈȕȚȘț: ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, DzȘȐȠȕȈ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ / ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǸȈȔȈ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ. TǭDzǹT 6 ȊȈșț ȒȈȓȈ țȗȈȌȈȚȚȍ ȒȈȓȍ ȟȈȑȈȔ ȊȐȔțȕȟȈȚȐ șȈȔȈȝ șȈȘȊȍȠț ȉȝțȚȍȠț ȗȘȈȚȈȗȈȕ șțȘȑȈȊȈȌ ȊȐȉȝțȝ ȊȈșț - ȉȖȋȈȚșȚȊȖ; ȒȈȓȍ - șȖ ȊȘȍȔȍȕȍȔ; țȗȈȌȈȚȚȍ - ȊȏȐȔȈȍȚ; ȒȈȓȍ - ș ȚȍȟȍȕȐȍȔ ȊȘȍȔȍȕȐ; ȟȈ - Ȑ; ȈȑȈȔ - ȥȚȖȚ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț; ȊȐȔțȕȟȈȚȐ - ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚ; șȈȔȈȝ - ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȣȑ; șȈȘȊȍȠț ȒȖ ȊșȍȔ; ȉȝțȚȍȠț - ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ; ȗȘȈȚȈȗȈȕ - șȐȧȦȡȐȑ; șțȘȑȈ-ȊȈȚ - ȗȖȌȖȉȕȖ ȉȖȋț ǹȖȓȕȞȈ; ȊȐȉȝțȝ - ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ. ǷȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊț ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȕȍ ȉțȌȍȚ țșȚțȗȈȚȤ ȉȖȋț ǹȖȓȕȞȈ, Ȑ, ȗȖȌȖȉȕȖ șȖȓȕȞț, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȡȍȌȘȖ ȓȤȍȚ șȊȖȑ șȊȍȚ ȕȈ ȒȈȎȌȖȋȖ, MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȉțȌȍȚ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȔȐȓȖșȚȐȊ ȒȖ ȊșȍȔ șȊȖȐȔ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ șȖȓȕȞȍ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȊȖșȤȔȐ ȔȍșȧȞȍȊ ȐșȗȈȘȧȍȚ ȊȖȌț, Ȉ ȏȈȚȍȔ, Ȋ șȍȏȖȕ ȌȖȎȌȍȑ, ȡȍȌȘȖ ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚ ȍȍ, ȥȚȖȚ ȞȈȘȤ ȉțȌȍȚ ȊȏȐȔȈȚȤ șȖ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȕȈȓȖȋȐ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȚȍȔ, ȒȖȋȌȈ Ȋ ȥȚȖȔ ȊȖȏȕȐȒȕȍȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȤ, ȊȍȘȕțȚȤ șȖȉȘȈȕȕȣȍ șȘȍȌșȚȊȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖȟȍȕȤ ȝȖȘȖȠȖ ȖȉȢȧșȕȍȕ șȔȣșȓ șȐșȚȍȔȣ ȕȈȓȖȋȖȖȉȓȖȎȍȕȐȧ. ǵȈȓȖȋȐ ȊȏȐȔȈȦȚșȧ ȕȍ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȋȓȈȊȣ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊ ȔȖȋȓȐ ȎȐȚȤ Ȋ șȊȖȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ. ǹȘȍȌșȚȊȈ, șȖȉȘȈȕȕȣȍ Ȋ ȊȐȌȍ ȕȈȓȖȋȖȊ, ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȣ ȋȘȈȎȌȈȕȈȔ, ȒȖȋȌȈ Ȋ ȥȚȖȔ ȊȖȏȕȐȒȕȍȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȤ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, Ȋ șȓțȟȈȍ ȋȖȓȖȌȈ ȐȓȐ ȕȈȊȖȌȕȍȕȐȧ. ǹȘȍȌșȚȊȈ ȥȚȐ ȕȐ Ȋ ȒȖȍȔ șȓțȟȈȍ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȧȚȤșȧ șȘȍȌȐ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȝ șȓțȎȈȡȐȝ Ȋ ȊȐȌȍ ȊȣșȖȒȐȝ ȏȈȘȗȓȈȚ ȐȓȐ ȒȈȒȐȝ-ȓȐȉȖ Ȑȕȣȝ ȉȓȈȋ. Ǫ DzȈȓȐ-Ȧȋț, ȖȌȕȈȒȖ, ȕȈȓȖȋȖȗȓȈȚȍȓȤȡȐȒȐ ȗȖșȚȈȊȓȍȕȣ Ȋ ȖȟȍȕȤ ȚȧȎȍȓȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȌȍȕȤȋȐ, ȐȏȢȧȚȣȍ ț ȕȐȝ Ȋ ȜȖȘȔȍ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȝ ȕȈȓȖȋȖȊ, țȝȖȌȧȚ ȕȈ ȖȗȓȈȚț ȐȏȓȐȠȍșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ șȍȉȍ ȊȣșȖȒȖȗȖșȚȈȊȓȍȕȕȣȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȍ ȟȐȕȖȊȕȐȒȐ. ǷȘȐȔȍȘ ǹȖȓȕȞȈ, ȗȘȐȊȍȌȍȕȕȣȑ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, ȖȟȍȕȤ țȔȍșȚȍȕ. ǵȈȝȖȌȧșȤ ȏȈ ȔȕȖȋȖ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȒȐȓȖȔȍȚȘȖȊ ȖȚ ǯȍȔȓȐ Ȑ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȕȍ șȖȗȘȐȒȈșȈȧșȤ ș ȕȍȑ, ǹȖȓȕȞȍ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȜȖȘȔȐȘțȍȚ șțȠț, ȐșȗȈȘȧȧ ȊȖȌț Ȑȏ ȔȖȘȍȑ Ȑ ȖȒȍȈȕȖȊ, Ȑ ȖȘȖȠȈȍȚ ȏȍȔȓȦ Ȋ șȍȏȖȕ ȌȖȎȌȍȑ, ȌȍȓȈȧ ȍȍ ȗȓȖȌȖȘȖȌȕȖȑ. DzȈȒ ȐȌȍȈȓȤȕȣȑ ȞȈȘȤ, MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȉțȌȍȚ țȗȘȈȊȓȧȚȤ ȊșȍȔȐ ȌȍȓȈȔȐ șȊȖȍȋȖ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ ș ȚȈȒȐȔ Ȏȍ 468


469 șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȔ, ȒȈȒ ǹȖȓȕȞȍ țȗȘȈȊȓȧȍȚ

ȎȐȏȕȤȦ ǯȍȔȓȐ.

TǭDzǹT 7 ȚȐȚȐȒȠȈȚȑ ȈȒȘȈȔȈȔ ȊȈȐȕȑȈ țȗȈȘȑ ȈȒȘȈȔȈȚȈȔ ȈȗȐ ȉȝțȚȈȕȈȔ ȒȈȘțȕȈȝ ȠȈȠȊȈȌ ȈȘȚȈȕȈȔ ȒȠȐȚȐ-ȊȘȚȚȐȔȈȕ ȚȐȚȐȒȠȈȚȐ - ȚȍȘȗȐȚ; ȈȒȘȈȔȈȔ - ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ; ȊȈȐȕȑȈȝ - șȣȕ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ; țȗȈȘȐ - ȍȋȖ ȋȖȓȖȊț; ȈȒȘȈȔȈȚȈȔ - ȗȖȗȐȘȈȦȡȐȝ; ȈȗȐ ȌȈȎȍ; ȉȝțȚȈȕȈȔ - ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ; ȒȈȘțȕȈȝ - ȖȟȍȕȤ ȌȖȉȘ; ȠȈȠȊȈȚ - ȊșȍȋȌȈ; ȈȘȚȈȕȈȔ - Ȓ șȚ��ȈȎȌțȡȐȔ; ȒȠȐȚȐ-ȊȘȚȚȐ-ȔȈȕ țȗȖȌȖȉȧșȤ ǯȍȔȓȍ. ǾȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȉțȌȍȚ ȖȟȍȕȤ ȌȖȉȘ ȒȖ ȊșȍȔ șȊȖȐȔ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔ. ǬȈȎȍ ȍșȓȐ ȒȈȒȖȑ-ȕȐȉțȌȤ ȕȍșȟȈșȚȕȣȑ ȗȍȘȍșȚțȗȐȚ ȟȍȘȍȏ ȋȖȓȖȊț ȞȈȘȧ, ȕȈȘțȠȐȊ ȏȈȒȖȕȣ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ, ȞȈȘȤ ȗȖ șȊȖȍȑ ȉȍșȗȘȐȟȐȕȕȖȑ ȔȐȓȖșȚȐ Ȋșȍ ȏȈȉțȌȍȚ Ȑ ȗȘȖșȚȐȚ ȖȉȐȌȟȐȒȈ. ǯȈȡȐȚȕȐȒ ȊșȍȋȖ ȎȐȊȖȋȖ ȕȈ ǯȍȔȓȍ, Ȗȕ ȉțȌȍȚ ȚȈȒ Ȏȍ ȚȍȘȗȍȓȐȊ, ȒȈȒ șȈȔȈ ǯȍȔȓȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȘȍȊȖȏȕȖșȧ ȚȍȘȗȍȕȐȍ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț, șȒȈȏȐȚȍȓȐ șȘȈȊȕȐȊȈȦȚ ȍȋȖ ș ǯȍȔȓȍȑ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ ȓȦȌȐ Ȑ ȎȐȊȖȚȕȣȍ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȚȖȗȟțȚ ȍȍ șȊȖȐȔȐ ȕȖȋȈȔȐ, ȖȕȈ ȐșȗȘȈȊȕȖ șȕȈȉȎȈȍȚ Ȑȝ ȗȐȡȍȑ Ȋ ȊȐȌȍ ȏȓȈȒȖȊ, ȜȘțȒȚȖȊ Ȑ ȖȊȖȡȍȑ. ǷȖȌȖȉȕȖ ǯȍȔȓȍ, ȐȌȍȈȓȤȕȣȑ ȞȈȘȤ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȉțȌȍȚ ȚȍȘȗȍȚȤ ȌȈȎȍ Țȍȝ, ȒȚȖ ȕȈȘțȠȈȍȚ ȏȈȒȖȕ, Ȑ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȕȐȝ, ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȧ ȏȍȘȕȖȔ Ȑ ȜȘțȒȚȈȔȐ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȞȈȘȤ ȖȉȧȏȈȕ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȐ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ, ȟȍȋȖ ȉȣ ȍȔț ȥȚȖ ȕȐ șȚȖȐȓȖ. Ǫ DzȈȓȐ-Ȧȋț, ȖȌȕȈȒȖ, Ȋșȍ ȖȉșȚȖȐȚ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȐȕȈȟȍ. Ǫ ȥȚț ȥȗȖȝț ȞȈȘȐ Ȑ ȋȓȈȊȣ ȋȖșțȌȈȘșȚȊ ȕȈșȓȈȎȌȈȦȚșȧ ȎȐȏȕȤȦ ȕȈ ȌȍȕȤȋȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȖȉȘȈȓȐ șȖ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ Ȋ ȊȐȌȍ ȕȈȓȖȋȖȊ. ǵȍȗȖȔȍȘȕȣȍ ȕȈȓȖȋȐ ȗȘȐȊȖȌȧȚ Ȓ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȓȦȌȐ ȕȈȟȐȕȈȦȚ ȔȖȠȍȕȕȐȟȈȚȤ Ȑ șȚȈȘȈȦȚșȧ țȒȘȣȚȤ șȊȖȑ ȌȖȝȖȌ ȖȚ ȖȉȓȖȎȍȕȐȧ ȕȈȓȖȋȖȔ. Ǫ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖ ȖȒȈȎȍȚșȧ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȊȏȐȔȈȚȤ ȕȈȓȖȋȐ Ȑ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȗȖȒȘȣȚȤ șȊȖȐ ȖȋȘȖȔȕȣȍ ȊȖȍȕȕȣȍ Ȑ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕȣȍ ȘȈșȝȖȌȣ. Ǫșȍ ȥȚȖ ȗȘȐȊȍȌȍȚ șȚȘȈȕț Ȓ ȒȈȚȈșȚȘȖȜȍ, Ȑ Ȋ ȕȍȑ ȊȖȞȈȘȐȚșȧ ȝȈȖș Ȑ ȈȕȈȘȝȐȧ. TǭDzǹT 8 ȌȍȊȍ 'ȊȈȘȠȈȚȑ ȈșȈț ȌȍȊȖ ȕȈȘȈȌȍȊȈ-ȊȈȗțȘ ȝȈȘȐȝ ȒȘȟȟȝȘȈ-ȗȘȈȕȈȝ ȗȘȈȌȎȈ ȝȑ ȥȠȈ ȘȈȒȠȐȠȑȈȚȑ ȈȕȌȎȈșȍȕȌȘȈȊȈȚ ȌȍȊȍ - ȒȖȋȌȈ ȗȖȓțȉȖȋ (ǰȕȌȘȈ); ȈȊȈȘȠȈȚȐ - ȕȍ ȗȖșȣȓȈȍȚ ȌȖȎȌȐ; ȈșȈț - ȚȖȚ; ȌȍȊȈȝ - MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț; ȕȈȘȈ-ȌȍȊȈ - ȞȈȘȧ; ȊȈȗțȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȣȑ Ȋ Țȍȓȍ; ȝȈȘȐȝ - ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȒȘȟȟȝȘȈȗȘȈȕȈȝ - șȚȘȈȌȈȦȡȐȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȗȘȈȌȎȈȝ - ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ; ȝȐ ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȥȠȈȝ - ȥȚȖȚ; ȘȈȒȠȐȠȑȈȚȐ - ȏȈȡȐȚȐȚ; ȈȕȌȎȈșȈ - ȉȍȏ ȚȘțȌȈ; ȐȕȌȘȈ-ȊȈȚ - ȒȈȒ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ. ǭșȓȐ ȕȈșȚțȗȐȚ ȏȈșțȝȈ Ȑ ȓȦȌȐ ȉțȌțȚ șȚȘȈȌȈȚȤ ȖȚ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȈ ȊȖ469


470 Ȍȣ, ȥȚȖȚ ȞȈȘȤ, ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȖȠȓȍȚ ȕȈ ȏȍȔȓȦ ȌȖȎȌȐ, șȖȊșȍȔ ȒȈȒ ȕȍȉȍșȕȣȑ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ Ȗȕ ȉȍȏ ȖșȖȉȖȋȖ ȚȘțȌȈ ȏȈȡȐȚȐȚ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȖȚ ȏȈșțȝȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȘȈȊȕȍȕȐȍ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț ș ǹȖȓȕȞȍȔ Ȑ ȞȈȘȍȔ ǰȕȌȘȖȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȟȍȕȤ țȌȈȟȕȣȔ. ǰȕȌȘȈ, ȞȈȘȤ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ, ȖȚȊȍȟȈȍȚ ȏȈ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍ ȊȖȌȣ ȕȈ ǯȍȔȓȍ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǯȌȍșȤ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ǰȕȌȘȈ șȚȈȕȍȚ ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȚȤ șȊȖȐȔȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȧȔȐ, ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț șȈȔ ȗȖȠȓȍȚ ȕȈ ǯȍȔȓȦ ȌȖȎȌȐ. ǰȕȌȘȈ ȗȖȘȖȑ ȋȕȍȊȈȓșȧ ȕȈ ȎȐȚȍȓȍȑ ǯȍȔȓȐ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȗȍȘȍșȚȈȊȈȓȐ ȗȘȐȕȖșȐȚȤ ȍȔț ȎȍȘȚȊȣ. ǵȖ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț, ȉțȌțȟȐ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȕȍ ȏȈȊȐșȍȓ ȖȚ ȔȐȓȖșȚȐ ȕȍȉȍșȕȖȋȖ ȞȈȘȧ. ǯȌȍșȤ ȗȘȍȌșȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ ȕȈ ǯȍȔȓȍ ȕȈșȚțȗȐȚ ȏȈșțȝȈ, ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȍȔț ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȔț ȔȖȋțȡȍșȚȊț șȔȖȎȍȚ ȓȍȋȒȖ ȓȐȒȊȐȌȐȘȖȊȈȚȤ ȍȍ. ǷȖȌȖȉȕȖȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ ȧȊȐȓ ȚȈȒȎȍ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ, ȒȖȋȌȈ ȎȐȓ ȊȖ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȍ. DzȖȋȌȈ ǰȕȌȘȈ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ șȍȔȐ Ȍȕȍȑ ȏȈȓȐȊȈȓ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕ ȕȍșȒȖȕȟȈȍȔȣȔȐ ȗȖȚȖȒȈȔȐ ȌȖȎȌȧ, DzȘȐȠȕȈ ȏȈȡȐȚȐȓ ȍȋȖ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ, ȗȖȌȕȧȊ ȕȈȌ Ȑȝ ȋȖȓȖȊȈȔȐ, șȓȖȊȕȖ ȋȐȋȈȕȚșȒȐȑ ȏȖȕȚ, ȝȖȓȔ ǫȖȊȈȘȌȝȈȕȈ. ǹ Țȍȝ ȗȖȘ DzȘȐȠȕț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǫȖȊȈȘȌȝȈȕȈ-ȌȝȈȘȐ. TǭDzǹT 9 ȈȗȑȈȑȈȑȈȚȑ ȈșȈț ȓȖȒȈȔ ȊȈȌȈȕȈȔȘȚȈ-ȔțȘȚȐȕȈ șȈȕțȘȈȋȈȊȈȓȖȒȍȕȈ ȊȐȠȈȌȈ-șȔȐȚȈ-ȟȈȘțȕȈ ȈȗȑȈȑȈȑȈȚȐ - ȕȈȗȖȓȕȧȍȚ; ȈșȈț - Ȗȕ; ȓȖȒȈȔ - Ȟȍȓȣȑ ȔȐȘ; ȊȈȌȈȕȈ - ȓȐȒȖȔ; ȈȔȘȚȈ-ȔțȘȚȐȕȈ - ȓțȕȖȗȖȌȖȉȕȣȔ; șȈ-ȈȕțȘȈȋȈ - ȗȖȓȕȣȔȐ ȓȦȉȊȐ; ȈȊȈȓȖȒȍȕȈ - ȊȏȋȓȧȌȈȔȐ; ȊȐȠȈȌȈ - șȊȍȚȓȖȑ; șȔȐȚȈ țȓȣȉȒȖȑ; ȟȈȘțȕȈ - ȗȘȍȒȘȈșȕȖȑ. dzȈșȒȖȊȖȑ țȓȣȉȒȖȑ, ȖȏȈȘȧȦȡȍȑ ȍȋȖ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȑ ȓțȕȖȗȖȌȖȉȕȣȑ ȓȐȒ, Ȑ ȊȏȋȓȧȌȈȔȐ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȔȐ ȓȦȉȊȐ Ȓ șȊȖȐȔ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔ, MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȕȈȗȖȓȕȐȚ ȗȖȒȖȍȔ șȍȘȌȞȈ ȓȦȌȍȑ. TǭDzǹT 10 ǨǵȈǵTȈMȈȈȝȈTMDZȈǫȈț"60"ȈǭȒ-ǬȈȈMȈȈ ǷȈ*ȁȈț" ǷȈ[ȞȍTȈȈ ȠȊ ǹȈ&Ȋ*TȈȈTMȈȈ )) 10 )) ȈȊȑȈȒȚȈ-ȊȈȘȚȔȈȐȠȈ ȕȐȋțȌȝȈ-ȒȈȘȑȖ ȋȈȔȉȝȐȘȈ-ȊȍȌȝȈ țȗȈȋțȗȚȈ-ȊȐȚȚȈȝ ȈȕȈȕȚȈ-ȔȈȝȈȚȔȑȈ-ȋțȕȈȐȒȈ-ȌȝȈȔȈ ȗȘȚȝțȝ ȗȘȈȟȍȚȈ ȐȊȈ șȈȔȊȘȚȈȚȔȈ ȈȊȑȈȒȚȈ - șȒȘȣȚȣȍ; ȊȈȘȚȔȈ - ȌȍȧȕȐȧ; ȥȠȈȝ - ȥȚȖȋȖ ȞȈȘȧ; ȕȐȋțȌȝȈ - șȖȒȘȖȊȍȕȕȣȍ; ȒȈȘȑȈȝ - ȍȋȖ ȌȍȧȕȐȧ; ȋȈȔȉȝȐȘȈ - ȚȈȑȕȣȍ; ȊȍȌȝȈȝ - ȍȋȖ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ; țȗȈȋțȗȚȈ - ȝȘȈȕȐȔȣȍ Ȋ ȚȈȑȕȍ; ȊȐȚȚȈȝ - ȍȋȖ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ; ȈȕȈȕȚȈ - ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖȑ; ȔȈȝȈȚȔȑȈ - șȓȈȊȣ; ȋțȕȈ - ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȍȑ; ȥȒȈ-ȌȝȈȔȈ - ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ ȊȔȍșȚȐȓȐȡȍ; ȗȘȚȝțȝ - ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț; ȗȘȈȟȍȚȈȝ - ǪȈȘțȕȈ, ȞȈȘȤ ȔȖȘȍȑ Ȑ ȖȒȍȈȕȖȊ; ȐȊȈ - ȒȈȒ; șȈȔȊȘȚȈ - șȒȘȣȊȈȦȡȐȑ; ȈȚȔȈ - șȍȉȧ. 470


471 ǷȍȊȞȣ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȐ: ǵȐȒȚȖ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȗȘȖȕȐȒȕțȚȤ Ȋ șȔȣșȓ ȊȍȓȐȒȐȝ ȌȍȧȕȐȑ ȞȈȘȧ. ǭȋȖ ȘȍȠȍȕȐȧ ȉțȌțȚ șȚȖȓȤ ȔțȌȘȣȔȐ, ȟȚȖ ȕȐȒȖȔț ȕȍ ȗȖȌ șȐȓț ȉțȌȍȚ ȗȖȕȧȚȤ, ȒȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȍȔț țȌȈȍȚșȧ ȌȖȉȐȊȈȚȤșȧ țșȗȍȝȈ ȊȖ Ȋșȍȝ șȊȖȐȝ ȕȈȟȐȕȈȕȐȧȝ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȏȕȈȚȤ, ȒȈȒȐȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ ȝȘȈȕȧȚșȧ Ȋ ȍȋȖ ȒȈȏȕȍ. ǩțȌțȟȐ șȘȍȌȖȚȖȟȐȍȔ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖȑ șȓȈȊȣ Ȑ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȍȑ, MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȚȈȕȍȚ ȊȣșȚȈȊȓȧȚȤ Ȑȝ ȕȈȗȖȒȈȏ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȊȓȈȌȣȒȍ ȔȖȘȍȑ ǪȈȘțȕȍ, șȒȘȣȊȈȦȡȍȔț șȊȖȐ ȕȍșȔȍȚȕȣȍ șȖȒȘȖȊȐȡȈ Ȋ ȖȒȍȈȕșȒȐȝ ȗțȟȐȕȈȝ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȈȎȌȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȚȐȝȐȍȑ țȗȘȈȊȓȧȍȚ ȒȈȒȖȑ-ȓȐȉȖ ȗȖȓțȉȖȋ. ǩȖȋȖȔ ȊȖȌȕȖȑ șȚȐȝȐȐ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȔȖȘȍȑ Ȑ ȖȒȍȈȕȖȊ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȈȘțȕȈ, ȐȓȐ ǷȘȈȟȍȚȈ. ǵȈ ȗȍȘȊȣȑ ȊȏȋȓȧȌ ȔȖȘȍ ȔȖȎȍȚ ȗȖȒȈȏȈȚȤșȧ ȉȍȏȎȐȏȕȍȕȕȣȔ, ȕȖ, ȖȗțșȚȐȊȠȐșȤ ȗȖȌ ȊȖȌț, Ȕȣ ȖȉȕȈȘțȎȐȔ ȚȈȔ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǷȘȈȊȐȚ ȥȚȐȔ ȗȖȌȊȖȌȕȣȔ ȞȈȘșȚȊȖȔ ȗȖȓțȉȖȋ ǪȈȘțȕȈ. TȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȏȕȈȍȚ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȔȖȘșȒȐȝ ȋȓțȉȐȕȈȝ, ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȋ ȗȖȕȧȚȤ, ȒȈȒ ȞȈȘȦ ǷȘȐȚȝț țȌȈȊȈȓȖșȤ ȌȖȉȐȚȤșȧ țșȗȍȝȈ ȊȖ Ȋșȍȝ șȊȖȐȝ ȌȍȓȈȝ Ȑ ȕȈȟȐȕȈȕȐȧȝ. ǷȖșȚțȗȒȐ Ȑ ȘȍȠȍȕȐȧ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓȐ, ȗȖȐșȚȐȕȍ, ȖȟȍȕȤ ȔțȌȘȣȔȐ, Ȉ ȍȋȖ țșȗȍȝȐ ȉȣȓȐ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȣ ȚȍȔ, ȟȚȖ Ȗȕ ȉȣȓ șȘȍȌȖȚȖȟȐȍȔ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȝ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȍȑ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ șȓȖȊȖ țȗȈȋțȗȚȈȊȐȚȚȈȝ. ǶȕȖ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȏȕȈȓ ȉȖȋȈȚșȚȊ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț, ȒȖȚȖȘȣȍ ȉȣȓȐ șȒȘȣȚȣ ȖȚ ȗȖșȚȖȘȖȕȕȐȝ ȋȓȈȏ. ǹȔȣșȓ ȥȚȖȋȖ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȞȈȘȦ, ȕȖ Ȑ ȒȈȎȌȖȔț Ȑȏ ȕȈș șȓȍȌțȍȚ ȉȍȘȍȎȕȖ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȏȈȘȈȉȖȚȈȕȖ ȚȧȎȍȓȣȔ ȚȘțȌȖȔ, ȟȚȖȉȣ Ȋ ȕțȎȕțȦ ȔȐȕțȚț țȗȖȚȘȍȉȐȚȤ șȊȖȐ șȉȍȘȍȎȍȕȐȧ ȕȈ ȉȓȈȋȖȍ Ȑ ȗȖȓȍȏȕȖȍ ȌȍȓȖ. Ǫ DzȈȓȐ-Ȧȋț, ȖȌȕȈȒȖ, ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȈȧ ȒȈȏȕȈ ȒȈȒ șȓȍȌțȍȚ ȕȍ ȖȝȘȈȕȧȍȚșȧ, ȗȖȥȚȖȔț ȞȈȘȐ Ȑ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ȊȣȕțȎȌȍȕȣ ȗțșȒȈȚȤ Ȋ ȖȉȖȘȖȚ ȉțȔȈȎȕȣȍ ȌȍȕȤȋȐ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȋ ȒȘȐȏȐșȕȖȑ șȐȚțȈȞȐȐ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖ ȊȣȏȣȊȈȍȚ ȐȕȜȓȧȞȐȦ, ȗȍȟȈȚȈȧ ȕȖȊȣȍ Ȑ ȕȖȊȣȍ ȉțȔȈȎȒȐ, ȟȚȖ ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȓ ȘȖșȚț Ȟȍȕ Ȑ șȚȈȊȐȚ ȓȦȌȍȑ ȕȈ ȋȘȈȕȤ ȕȐȡȍȚȣ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ȕȣ ȊȐȌȐȔ, ȟȚȖ ȚȘȈȌȐȞȐȧ ȝȘȈȕȐȚȤ șȉȍȘȍȎȍȕȐȧ Ȋ ȚȈȑȕȖȔ ȔȍșȚȍ ȐȔȍȍȚ ȌȖȓȋțȦ ȐșȚȖȘȐȦ, - șțȌȧ ȗȖ ȊșȍȔț, ȗȖȌȖȉȕȈȧ ȗȘȈȒȚȐȒȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȓȈ țȎȍ ȊȖ ȊȘȍȔȍȕȈ ȞȈȘșȚȊȖȊȈȕȐȧ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț. DzȈȒ ȞȈȘȤ ȐȔȍȍȚ ȗȘȈȊȖ ȝȘȈȕȐȚȤ șȊȖȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ șȒȘȣȚȣȔȐ ȖȚ ȗȖșȚȖȘȖȕȕȐȝ ȋȓȈȏ, ȚȈȒ Ȑ ȗȘȖșȚȣȔ ȓȦȌȧȔ șȓȍȌțȍȚ ȌȍȘȎȈȚȤ șȊȖȐ șȉȍȘȍȎȍȕȐȧ Ȋ ȕȈȌȍȎȕȖȔ ȔȍșȚȍ. Ǫ ȥȚȖȔ ȕȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȌțȘȕȖȋȖ. ǫȓȈȊȕȖȍ, ȟȚȖȉȣ Ȋșȍ ȓȦȌȐ ȉȣȓȐ ȊȖșȗȐȚȈȕȣ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȐȕȞȐȗȈȔȐ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȣ Ȑ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȓȐ șȊȖȐ ȌȍȕȤȋȐ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȌȖȉȘȣȍ ȌȍȓȈ. TǭDzǹT 11 ȌțȘȈșȈȌȖ ȌțȘȊȐȠȈȝȈ ȈșȈȕȕȖ 'ȗȐ ȊȐȌțȘȈȊȈȚ ȕȈȐȊȈȉȝȐȉȝȈȊȐȚțȔ ȠȈȒȑȖ ȊȍȕȈȘȈȕȑ-țȚȚȝȐȚȖ 'ȕȈȓȈȝ ȌțȘȈșȈȌȈȝ - ȕȍȌȖșȚțȗȕȣȑ; ȌțȘȊȐȠȈȝȈȝ - ȕȍȊȣȕȖșȐȔȣȑ; ȈșȈȕȕȈȝ - ȉțȌțȟȐ ȌȖșȚȐȋȕțȚ; ȈȗȐ - ȝȖȚȧ; ȊȐȌțȘȈ-ȊȈȚ - șȓȖȊȕȖ ȊȌȈȓȐ; ȕȈ - ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ; ȥȊȈ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȈȉȝȐȉȝȈȊȐȚțȔ - ȖȌȖȓȍȚȤ; ȠȈȒȑȈȝ - ȔȖȋțȟȐȑ; ȊȍȕȈ - Ȑȏ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ; ȈȘȈȕȐ - ȌȍȘȍȊȖ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȌȖȉȣȊȈȦȚ ȖȋȖȕȤ; țȚȚȝȐȚȈȝ - ȊȖȏȕȐȒȠȐȑ; ȈȕȈȓȈȝ 471


472 ȖȋȖȕȤ. MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȊȖșșȚȈȓ Ȑȏ ȚȍȓȈ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ, ȒȈȒ ȖȋȖȕȤ, ȐȏȊȓȍȟȍȕȕȣȑ Ȑȏ ȌȖȡȍȟȍȒ ȈȘȈȕȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȉțȌȍȚ ȊȖ ȊșȍȔ ȗȖȌȖȉȍȕ ȖȋȕȦ, Ȑ ȕȐȒȈȒȖȑ ȊȘȈȋ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȗȖȌșȚțȗȐȚȤșȧ Ȓ ȕȍȔț. ǭȋȖ ȊȘȈȋȈȔ ȉțȌȍȚ ȕȍȊȣȕȖșȐȔȖ șȖȏȕȈȊȈȚȤ, ȟȚȖ, ȌȈȎȍ șȚȖȧ ȗȖȌȓȍ ȕȍȋȖ, ȖȕȐ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȔȖȋțȚ ȒȖșȕțȚȤșȧ ȍȋȖ, ȒȈȒ ȍșȓȐ ȉȣ Ȗȕ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȕȈ ȕȍȌȖșȧȋȈȍȔȖȔ ȘȈșșȚȖȧȕȐȐ. ǵȐȒȖȔț Ȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ țȌȈșȚșȧ ȖȌȖȓȍȚȤ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǨȘȈȕȐ - ȥȚȖ ȊȐȌ ȌȍȘȍȊȈ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚ Ȍȓȧ ȌȖȉȣȊȈȕȐȧ Ȗȋȕȧ ȚȘȍȕȐȍȔ. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȌȖȡȍȟȍȒ Ȑȏ ȌȍȘȍȊȈ ȈȘȈȕȐ ȖȉȣȟȕȖ ȏȈȎȐȋȈȦȚ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȑ ȖȋȖȕȤ. ǽȖȚȧ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȚȍȓȈ șȊȖȍȋȖ ȔȍȘȚȊȖȋȖ ȖȚȞȈ, Ȗȕ ȉȣȓ ȗȖȌȖȉȍȕ ȖȋȕȦ. ǷȘȐȒȖșȕțȚȤșȧ Ȓ ȖȋȕȦ șȖȊșȍȔ ȕȍ ȗȘȖșȚȖ, Ȑ ȚȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȕȍȌȘțȋȈȔ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț ȕȍ țȌȈȊȈȓȖșȤ ȗȖȌșȚțȗȐȚȤșȧ Ȓ ȕȍȔț, ȌȈȎȍ ȒȖȋȌȈ ȐȔ ȒȈȏȈȓȖșȤ, ȟȚȖ ȖȕȐ șȖȊșȍȔ ȘȧȌȖȔ. TǭDzǹT 12 ȈȕȚȈȘ ȉȈȝȐȠ ȟȈ ȉȝțȚȈȕȈȔ ȗȈȠȑȈȕ ȒȈȘȔȈȕȐ ȟȈȘȈȕȈȐȝ țȌȈșȐȕȈ ȐȊȈȌȝȑȈȒȠȖ ȊȈȑțȘ ȈȚȔȍȊȈ ȌȍȝȐȕȈȔ ȈȕȚȈȝ - ȐȏȕțȚȘȐ; ȉȈȝȐȝ - ȐȏȊȕȍ; ȟȈ - Ȑ; ȉȝțȚȈȕȈȔ - ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȗȈȠȑȈȕ - ȊȐȌȧȡȐȑ; ȒȈȘȔȈȕȐ - ȌȍȧȕȐȧ; ȟȈȘȈȕȈȐȝ - ș ȗȖȔȖȡȤȦ șȖȋȓȧȌȈȚȈȍȊ; țȌȈșȐȕȈȝ - ȉȍȏțȟȈșȚȕȣȑ; ȐȊȈ - ȒȈȒ; ȈȌȝȑȈȒȠȈȝ - șȊȐȌȍȚȍȓȤ; ȊȈȑțȝ - ȎȐȏȕȍȕȕȣȑ ȊȖȏȌțȝ; ȈȚȔȈ - ȎȐȏȕȍȕȕȈȧ șȐȓȈ; ȐȊȈ - ȒȈȒ; ȌȍȝȐȕȈȔ - Ȋșȍȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǾȈȘȦ ǷȘȐȚȝț ȉțȌțȚ ȐȏȊȍșȚȕȣ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȋșȍ ȗȖșȚțȗȒȐ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ, ȕȖ Ȑ Ȑȝ ȗȖȔȣșȓȣ, Ȑ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȏȕȈȚȤ, țșȓțȋȈȔȐ ȒȈȒȐȝ ȖșȊȍȌȖȔȐȚȍȓȍȑ Ȗȕ ȗȖȓȤȏțȍȚșȧ. ǶȌȕȈȒȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ șȊȖȍ ȊșȍȊȍȌȍȕȐȍ, Ȗȕ ȉțȌȍȚ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȉȍȏțȟȈșȚȕȣȔ, ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȧ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȕȐ ȕȈ ȊȖșȝȊȈȓȍȕȐȧ, ȕȐ ȕȈ ȝțȓț Ȋ șȊȖȑ ȈȌȘȍș. Ƕȕ ȉțȌȍȚ ȗȖȌȖȉȍȕ ȊȖȏȌțȝț, ȎȐȏȕȍȕȕȖȑ șȐȓȍ Ȋ Țȍȓȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȒȈȒ ȊȕțȚȘȐ ȖȘȋȈȕȐȏȔȈ, ȚȈȒ Ȑ Ȋȕȍ ȍȋȖ Ȑ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ ȕȍ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖȋȖ țȟȈșȚȐȧ Ȋ ȗȘȖȝȖȌȧȡȐȝ Ȋ ȖȘȋȈȕȐȏȔȍ ȗȘȖȞȍșșȈȝ. TǭDzǹT 13 ȕȈȌȈȕȌȑȈȔ ȌȈȕȌȈȑȈȚȑ ȥȠȈ șțȚȈȔ ȈȚȔȈ-ȌȊȐȠȈȔ ȈȗȐ ȌȈȕȌȈȑȈȚȑ ȈȚȔȈȌȎȈȔ ȈȗȐ ȌȈȕȌȑȈȔ ȌȝȈȘȔȈ-ȗȈȚȝȍ șȚȝȐȚȈȝ ȕȈ - ȕȍ; ȈȌȈȕȌȑȈȔ - ȕȍ ȗȖȌȓȍȎȈȡȍȋȖ ȕȈȒȈȏȈȕȐȦ; ȌȈȕȌȈȑȈȚȐ - ȕȈȒȈȏȣȊȈȍȚ; ȥȠȈȝ - ȥȚȖȚ ȞȈȘȤ; șțȚȈȔ - șȣȕȈ; ȈȚȔȈ-ȌȊȐȠȈȔ - șȊȖȐȝ ȊȘȈȋȖȊ; ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; ȌȈȕȌȈȑȈȚȐ - ȕȈȒȈȏȣȊȈȍȚ; ȈȚȔȈ-ȌȎȈȔ - șȊȖȍȋȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ șȣȕȈ; ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; ȌȈȕȌȑȈȔ - ȗȖȌȓȍȎȈȡȍȋȖ ȕȈȒȈȏȈȕȐȦ; ȌȝȈȘȔȈ-ȗȈȚȝȍ - ȕȈ ȗțȚȤ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȧ; șȚȝȐȚȈȝ - ȊșȚȈȊȠȐȑ. ǵȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȝȖȌȧ șȖ șȚȍȏȐ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ, Ȗȕ ȉțȌȍȚ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ șȊȖȐȔ șȣȕȖȊȤȧȔ Ȑ Ȓ șȣȕȖȊȤȧȔ șȊȖȍȋȖ ȊȘȈȋȈ. ǭșȓȐ șȣȕ 472


473 ȊȘȈȋȈ ȕȍȊȐȕȖȊȍȕ, ȞȈȘȤ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȕȈȒȈȎȍȚ ȍȋȖ, ȕȖ, ȍșȓȐ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȑ șȣȕ ȞȈȘȧ șȖȊȍȘȠȐȚ ȗȘȍșȚțȗȓȍȕȐȍ, ȍȔț ȕȍ țȌȈșȚșȧ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȘȈșȗȓȈȚȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: TȈȒ ȊșȍȋȌȈ ȗȖșȚțȗȈȍȚ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȕȣȑ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤ. ǭȋȖ ȌȖȓȋ - ȒȈȘȈȚȤ ȗȘȍșȚțȗȕȐȒȖȊ Ȑ ȏȈȡȐȡȈȚȤ ȕȍȊȐȕȖȊȕȣȝ. ǾȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓ ȚȈȒ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȍȕ, ȟȚȖ ȉȍȏ ȒȖȓȍȉȈȕȐȑ ȕȈȒȈȏȈȓ ȉȣ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ șȣȕȈ, șȖȊȍȘȠȐ Ȗȕ ȗȘȍșȚțȗȓȍȕȐȍ. ǹ ȌȘțȋȖȑ șȚȖȘȖȕȣ, Ȗȕ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖșțȌȐȓ ȉȣ ȕȍȊȐȕȖȊȕȖȋȖ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȉȣ ȥȚȖ ȉȣȓ șȣȕ ȍȋȖ ȏȈȒȓȧȚȖȋȖ ȊȘȈȋȈ. TǭDzǹT 14 ȈșȑȈȗȘȈȚȐȝȈȚȈȔ ȟȈȒȘȈȔ ȗȘȚȝȖȘ ȈȔȈȕȈșȈȟȈȓȈȚ ȊȈȘȚȈȚȍ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȈȘȒȖ ȑȈȊȈȚ ȚȈȗȈȚȐ ȋȖ-ȋȈȕȈȐȝ ȈșȑȈ - ȥȚȖȋȖ ȞȈȘȧ; ȈȗȘȈȚȐȝȈȚȈȔ - ȕȍ ȏȕȈȦȡȐȑ ȗȘȍȋȘȈȌ; ȟȈȒȘȈȔ - ȋȘȈȕȐȞȣ ȊȓȐȧȕȐȧ; ȗȘȚȝȖȝ - ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț; Ȉ-ȔȈȕȈșȈ-ȈȟȈȓȈȚ ȌȖ ȋȖȘȣ MȈȕȈșȈ; ȊȈȘȚȈȚȍ - ȖșȚȈȍȚșȧ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - șȈȔȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȔ; ȈȘȒȈȝ - ȉȖȋ ǹȖȓȕȞȈ; ȑȈȊȈȚ - ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț, ȒȈȒ; ȚȈȗȈȚȐ - ȖșȊȍȡȈȍȚ; ȋȖ-ȋȈȕȈȐȝ - ȓțȟȈȔȐ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȓțȟȐ, ȗȖșȣȓȈȍȔȣȍ ȕȈ ǯȍȔȓȦ ȉȖȋȖȔ ǹȖȓȕȞȈ, ȉȍșȗȘȍȗȧȚșȚȊȍȕȕȖ ȌȖșȚȐȋȈȦȚ ȓȦȉȖȑ ȍȍ ȚȖȟȒȐ, ȊȗȓȖȚȤ ȌȖ șȈȔȣȝ ȊȣșȖȒȐȝ ȠȐȘȖȚ, ȊȓȈșȚȤ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȐȚșȧ ȌȈȎȍ ȕȈ ȘȈȑȖȕȣ ǨȘȒȚȐȒȐ Ȑ ȉțȌȍȚ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȗȘȖȟȕȖȑ Ȑ ȕȍȏȣȉȓȍȔȖȑ ȊȗȓȖȚȤ ȌȖ șȈȔȖȑ ȍȋȖ șȔȍȘȚȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǭȓȧ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȈ ȓȦȌȍȑ ǨȘȒȚȐȒȈ ȕȍȌȖșȚȐȎȐȔȈ, ȕȖ șȖȓȕȍȟȕȣȍ ȓțȟȐ ȉȍșȗȘȍȗȧȚșȚȊȍȕȕȖ ȗȘȖȕȐȒȈȦȚ ȚțȌȈ. TȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȖȔȍȠȈȚȤ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȍȕȐȦ șȖȓȕȍȟȕȖȋȖ șȊȍȚȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȖȕȐȏȣȊȈȍȚ ȊșȦ ȊșȍȓȍȕȕțȦ, Ȋ ȔȐȘȍ ȕȍ ȉȣȓȖ ȕȐȒȖȋȖ, ȒȚȖ ȖșȔȍȓȐȓșȧ ȉȣ ȊșȚȈȚȤ ȕȈ ȗțȚȐ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț. ǷȖȒȈ Ȗȕ ȎȐȓ, ȍȋȖ ȊȓȈșȚȤ ȖșȚȈȊȈȓȈșȤ ȕȍȏȣȉȓȍȔȖȑ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȒȈȒ ȉȖȋȈ ǹȖȓȕȞȈ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȓȐȠȐȚȤ ȍȋȖ ȓțȟȍȑ, ȚȈȒ Ȑ MȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȐȚȝț ȕȍȓȤȏȧ ȉȣȓȖ ȓȐȠȐȚȤ ȞȈȘșȒȖȑ ȊȓȈșȚȐ. ǵȐȟȚȖ ȕȍ ȔȍȠȈȓȖ ȍȔț ȗȘȈȊȐȚȤ șȊȖȐȔȐ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔȐ, Ȑ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȋ ȓȐȠȐȚȤ ȍȋȖ ȊȓȈșȚȐ ȕȈȌ ȔȐȘȖȔ. TǭDzǹT 15 ȘȈȕȌȎȈȑȐȠȑȈȚȐ ȑȈȓ ȓȖȒȈȔ ȈȑȈȔ ȈȚȔȈ-ȊȐȟȍȠȚȐȚȈȐȝ ȈȚȝȈȔțȔ Ȉȝț ȘȈȌȎȈȕȈȔ ȔȈȕȖ-ȘȈȕȌȎȈȕȈȒȈȐȝ ȗȘȈȌȎȈȝ ȘȈȕȌȎȈȑȐȠȑȈȚȐ - țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚ; ȑȈȚ - ȗȖșȒȖȓȤȒț; ȓȖȒȈȔ - ȊȍșȤ ȔȐȘ; ȈȑȈȔ - ȥȚȖȚ ȞȈȘȤ; ȈȚȔȈ - șȊȖȐȔȐ; ȊȐȟȍȠȚȐȚȈȐȝ - ȌȍȧȕȐȧȔȐ; ȈȚȝȈ - ȗȖȥȚȖȔț; ȈȔțȔ - ȍȋȖ; Ȉȝțȝ - ȗȘȐȏȕȈȦȚ; ȘȈȌȎȈȕȈȔ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ; ȔȈȕȈȝ-ȘȈȕȌȎȈȕȈȒȈȐȝ - ȘȈȌțȦȡȐȑ țȔ; ȗȘȈȌȎȈȝ - ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ. Ǫșȍ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȞȈȘȧ ȉțȌțȚ ȖȟȍȕȤ ȌȖȊȖȓȤȕȣ ȍȋȖ ȌȍȓȈȔȐ Ȑ ȘȍȠȍȕȐȧȔȐ, ȗȖȥȚȖȔț ȓȦȌȐ ș ȘȈȌȖșȚȤȦ ȗȘȐȏȕȈȦȚ ȍȋȖ șȊȖȐȔ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ. 473


474 TǭDzǹT 16 ȌȘȌȝȈ-ȊȘȈȚȈȝ șȈȚȑȈ-șȈȕȌȝȖ ȉȘȈȝȔȈȕȑȖ ȊȘȌȌȝȈ-șȍȊȈȒȈȝ ȠȈȘȈȕȑȈȝ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ ȔȈȕȈȌȖ ȌȐȕȈ-ȊȈȚșȈȓȈȝ ȌȘȌȝȈ-ȊȘȈȚȈȝ - ȕȍȗȖȒȖȓȍȉȐȔȣȑ Ȋ ȘȍȠȍȕȐȧȝ; șȈȚȑȈ-șȈȕȌȝȈȝ - ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȚșȚțȗȈȦȡȐȑ ȖȚ ȐșȚȐȕȣ; ȉȘȈȝȔȈȕȑȈȝ - ȗȖȟȐȚȈȚȍȓȤ ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒȖȑ ȒțȓȤȚțȘȣ; ȊȘȌȌȝȈ-șȍȊȈȒȈȝ - șȓțȋȈ șȚȈȘȞȍȊ; ȠȈȘȈȕȑȈȝ șȓțȎȈȡȐȑ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍȔ; șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ - Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȔȈȕȈ-ȌȈȝ - ȊȣȒȈȏȣȊȈȦȡȐȑ țȊȈȎȍȕȐȍ ȒȈȎȌȖȔț; ȌȐȕȈ-ȊȈȚșȈȓȈȝ ȖȟȍȕȤ ȌȖȉȘȣȑ Ȓ ȉȍȌȕȣȔ Ȑ ȉȍșȗȖȔȖȡȕȣȔ. ǾȈȘȤ ȉțȌȍȚ ȕȍȗȖȒȖȓȍȉȐȔ Ȋ șȊȖȐȝ ȘȍȠȍȕȐȧȝ Ȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȚșȚțȗȐȚ ȖȚ ȐșȚȐȕȣ. ȇȊȓȧȧșȤ ȖȗȓȖȚȖȔ ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒȖȑ ȒțȓȤȚțȘȣ, Ȗȕ ȊșȍȋȌȈ ȉțȌȍȚ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ șȚȈȘȞȈȝ Ȑ ȔțȌȘȍȞȈȝ Ȑ ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȊșȍȔ ȗȘȍȌȈȊȠȐȔșȧ ȍȔț ȌțȠȈȔ. ǹ țȊȈȎȍȕȐȍȔ ȖȚȕȖșȧșȤ Ȓ ȒȈȎȌȖȔț, ȞȈȘȤ ȉțȌȍȚ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȔȐȓȖșȚȐȊ Ȓ ȕȍȊȐȕȕȣȔ Ȑ ȖȉȍȏȌȖȓȍȕȕȣȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶșȖȉȍȕȕȖ ȊȈȎȕȣȔ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȓȖȊȖ ȊȘȌȌȝȈ-șȍȊȈȒȈȝ. ǪȘȌȌȝȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "șȚȈȘȠȐȑ". ǿȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ șȚȈȘȠȐȔ ȗȖ ȊȖȏȘȈșȚț ȐȓȐ ȗȖ ȏȕȈȕȐȧȔ. ȅȚȖ șȈȕșȒȘȐȚșȒȖȍ șȓȖȊȖ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ șȚȈȘȠȐȕșȚȊȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȔȖȎȍȚ ȖȗȘȍȌȍȓȧȚȤșȧ ȋȓțȉȐȕȖȑ ȍȋȖ ȗȖȏȕȈȕȐȑ. ǾȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȊșȍȋȌȈ ȗȖȟȐȚȈȓ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ Ȑ ȊșȧȟȍșȒȐ ȏȈȉȖȚȐȓșȧ Ȗ ȕȐȝ. Ƕȕ ȚȈȒȎȍ ȗȖȔȖȋȈȓ ȓȦȌȧȔ, ȌȖșȚȐȋȠȐȔ ȗȘȍȒȓȖȕȕȖȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ. ǭșȓȐ ȞȈȘȤ ȗȘȐȕȐȔȈȓ ȒȈȒȖȍ-ȓȐȉȖ ȘȍȠȍȕȐȍ, ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȋ ȖșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȍȋȖ. ȅȚȈ ȟȍȘȚȈ ȝȈȘȈȒȚȍȘȈ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȌȘȐȌȝȈ-șȈȕȒȈȓȗȖȑ ȐȓȐ ȌȘȐȌȝȈ-ȊȘȈȚȖȑ. TǭDzǹT 17 ȔȈȚȘ-ȉȝȈȒȚȐȝ ȗȈȘȈ-șȚȘȐȠț ȗȈȚȕȑȈȔ ȈȘȌȝȈ ȐȊȈȚȔȈȕȈȝ ȗȘȈȌȎȈșț ȗȐȚȘȊȈȚ șȕȐȋȌȝȈȝ ȒȐȕȒȈȘȖ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȕȈȔ ȔȈȚȘ-ȉȝȈȒȚȐȝ - ȖȚȕȖșȧȡȐȑșȧ ș ȚȍȔ Ȏȍ țȊȈȎȍȕȐȍȔ, ȟȚȖ Ȑ Ȓ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐ; ȗȈȘȈ-șȚȘȐȠț - Ȓ ȌȘțȋȐȔ ȎȍȕȡȐȕȈȔ; ȗȈȚȕȑȈȔ - Ȓ șȊȖȍȑ Ȏȍȕȍ; ȈȘȌȝȈȝ - Ȓ ȗȖȓȖȊȐȕȍ; ȐȊȈ - ȒȈȒ; ȈȚȔȈȕȈȝ - șȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ; ȗȘȈȌȎȈșț - Ȓ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔ; ȗȐȚȘ-ȊȈȚ - ȒȈȒ ȖȚȍȞ; șȕȐȋȌȝȈȝ - ȓȦȉȧȡȐȑ; ȒȐȕȒȈȘȈȝ - șȓțȋȈ; ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȕȈȔ - ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȗȘȖȗȖȊȍȌțȦȡȐȝ șȓȈȊț ǫȖșȗȖȌȈ. DzȖ ȊșȍȔ ȎȍȕȡȐȕȈȔ ȞȈȘȤ ȉțȌȍȚ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ ș ȚȍȔ Ȏȍ țȊȈȎȍȕȐȍȔ, ș ȒȈȒȐȔ ȖȚȕȖșȐȓșȧ ȉȣ Ȓ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐ, Ȉ Ȏȍȕț ȉțȌȍȚ șȟȐȚȈȚȤ ȗȖȓȖȊȐȕȖȑ șȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ. Ƕȕ ȉțȌȍȚ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȒȈȒ ȓȦȉȧȡȐȑ ȖȚȍȞ, Ȑ ȊșȍȋȌȈ șȟȐȚȈȚȤ șȍȉȧ șȔȐȘȍȕȕȣȔ șȓțȋȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȉȍȏ țșȚȈȓȐ ȗȘȖȗȖȊȍȌțȦȚ șȓȈȊț ǫȖșȗȖȌȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȘȖșȊȍȡȍȕȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ Ȓ ȓȦȉȖȑ ȎȍȕȡȐȕȍ, ȒȘȖȔȍ șȊȖȍȑ Ȏȍȕȣ, ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȒȈȒ Ȓ ȔȈȚȍȘȐ, ȟțȎȖȍ ȌȖȉȘȖ Ȍȓȧ ȕȍȋȖ - Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȟȚȖ țȓȐȟȕȣȑ ȔțșȖȘ, Ȑ Ȗȕ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȌȍȓȈȍȚ ȌȘțȋȐȔ ȚȖȋȖ, ȟȍȋȖ ȕȍ ȗȖȎȍȓȈȓ ȉȣ șȍȉȍ. ȅȚȖ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍ ȗȘȖșȊȍȡȍȕȕȖȋȖ 474


475 ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȌȈȕȕȖȍ ǿȈȕȈȒȤȍȑ ǷȈȕȌȐȚȖȔ. ǿȍȓȖȊȍȒ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȥȚȐȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ, ȌȖȓȎȍȕ șȟȐȚȈȚȤșȧ ȥȚȈȓȖȕȖȔ ȗȘȖșȊȍȡȍȕȕȖșȚȐ. ǷȘȖșȊȍȡȍȕȕȖșȚȤ ȕȍ șȊȖȌȐȚșȧ Ȓ ȕȈȓȐȟȐȦ țȟȍȕȣȝ șȚȍȗȍȕȍȑ Ȑ ȏȊȈȕȐȑ, ȖȕȈ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ șȚȘȖȐȚ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȕȣȔȐ ȏȕȈȕȐȧȔȐ. Ǫșȧ ȎȐȏȕȤ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊȖȊȈȓȈ Ȗ ȍȋȖ ȗȘȖșȊȍȡȍȕȕȖșȚȐ. ǬȈȎȍ ȉțȌțȟȐ ȞȈȘȍȔ, Ȗȕ șȟȐȚȈȓ șȍȉȧ ȗȖȒȖȘȕȣȔ șȓțȋȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ǫȖșȗȖȌȈ. ǹȖȋȓȈșȕȖ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȔț ȥȚȐȒȍȚț, ȒȖȋȌȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȍȘȍșȚțȗȈȍȚ ȗȖȘȖȋ ȞȈȘșȒȖȋȖ ȌȊȖȘȞȈ, ȞȈȘȤ ȌȖȓȎȍȕ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ țșȈȌȐȚȤ ȍȋȖ ȕȈ șȊȖȍ ȔȍșȚȖ. ǶșȖȉȍȕȕȖ ȊȈȎȕȣȔ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȓȖȊȖ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȕȈȔ. ȅȚȐȔ șȓȖȊȖȔ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ǫȖșȗȖȌȈ. ǩȘȈȝȔȈȕ, ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ Ȑ ǩȝȈȋȈȊȈȕ șțȚȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȕȈȏȊȈȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, Ȉ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǩȘȈȝȔȈȕȖȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ. ǨȘȌȎțȕȈ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ ȥȚȖ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (10.12), ȋȖȊȖȘȧ: ȗȈȘȈȔ ȉȘȈȝȔȈ ȗȈȘȈȔ ȌȝȈȔȈ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, șȓȖȊȖ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȕȈȔ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ. ǫȖșțȌȈȘșȚȊȖ ȌȖȓȎȕȖ ȊșȍȋȌȈ șȓțȎȐȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, Ȑ Ȋ ȐȌȍȈȓȍ Ȋșȧ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȈȧ ȗȖȓȐȚȐȒȈ ȌȖȓȎȕȈ șȚȘȖȐȚȤșȧ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș Ȑȝ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ. ǾȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȗȘȖșȓȈȊȐȓșȧ ȐȔȍȕȕȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ șȓȍȌȖȊȈȓ ȥȚȖȔț ȗȘȐȕȞȐȗț. TǭDzǹT 18 ȌȍȝȐȕȈȔ ȈȚȔȈȊȈȚ-ȗȘȍȠȚȝȈȝ șțȝȘȌȈȔ ȕȈȕȌȐ-ȊȈȘȌȝȈȕȈȝ ȔțȒȚȈ-șȈȕȋȈ-ȗȘȈșȈȕȋȖ 'ȑȈȔ ȌȈȕȌȈ-ȗȈȕȐȘ ȈșȈȌȝțȠț ȌȍȝȐȕȈȔ - Ȋșȍȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȈȚȔȈ-ȊȈȚ - ȒȈȒ șȈȔȖȋȖ șȍȉȧ; ȗȘȍȠȚȝȈȝ - șȟȐȚȈȧ șȈȔȣȔȐ ȌȖȘȖȋȐȔȐ; șțȝȘȌȈȔ - șȊȖȐȝ ȌȘțȏȍȑ; ȕȈȕȌȐ-ȊȈȘȌȝȈȕȈȝ - țȔȕȖȎȈȦȡȐȑ ȘȈȌȖșȚȤ; ȔțȒȚȈ-șȈȕȋȈ - ș ȚȍȔȐ, ȒȚȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȟȐșȚȐȓșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ; ȗȘȈșȈȕȋȈȝ - ȚȍșȕȖ ȖȉȡȈȦȡȐȑșȧ; ȈȑȈȔ - ȥȚȖȚ ȞȈȘȤ; ȌȈȕȌȈ-ȗȈȕȐȝ - ȒȈȘȈȦȡȍȑ ȘțȒȖȑ; ȈșȈȌȝțȠț - Ȍȓȧ ȗȘȍșȚțȗȕȐȒȖȊ. ǾȈȘȤ ȉțȌȍȚ ȚȈȒ Ȏȍ ȌȖȘȖȎȐȚȤ ȎȐȏȕȤȦ ȌȘțȋȐȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȒȈȒ șȊȖȍȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ, Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȉțȌȍȚ șȚȈȘȈȚȤșȧ țȋȖȌȐȚȤ șȊȖȐȔ ȌȘțȏȤȧȔ. Ƕȕ ȉțȌȍȚ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȖȉȡȈȚȤșȧ ș ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȔȐ ȌțȠȈȔȐ Ȑ ȎȍȓȍȏȕȖȑ ȘțȒȖȑ ȒȈȘȈȚȤ Ȋșȍȝ ȋȘȍȠȕȐȒȖȊ Ȑ ȕȍȟȍșȚȐȊȞȍȊ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȓȖȊȖȔ ȌȍȝȐȕȈȔ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȊȖȗȓȖȡȈȦȚșȧ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȚȍȓȈȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ 8 400 000 ȜȖȘȔ ȎȐȏȕȐ, Ȑ Ȋșȍȝ Ȑȝ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȓȦȉȐȓ ȕȍ ȔȍȕȤȠȍ, ȟȍȔ șȈȔȖȋȖ șȍȉȧ. Ǫ ȕȈȠ ȊȍȒ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȞȈȘȐ Ȑ ȗȘȍȏȐȌȍȕȚȣ ȕȍ ȔȖȋțȚ șȒȈȏȈȚȤ ȥȚȖȋȖ Ȗ șȍȉȍ. ǩȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ Ȑȏ ȕȐȝ ȍȌȧȚ ȔȧșȖ, ȕȖ ȌȈȎȍ Țȍ Ȑȏ ȕȐȝ, ȒȚȖ șȈȔ ȕȍ ȌȍȓȈȍȚ ȥȚȖȋȖ, ȊȣșȚȈȊȓȧȧ ȕȈȗȖȒȈȏ șȊȖȦ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖșȚȤ Ȑ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȍ, ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ țȉȐȊȈȚȤ ȒȖȘȖȊ Ȋ șȊȖȍȔ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ. TȈȒȐȔ ȋȘȍȠȕȐȒȈȔ, șȚȖȧȡȐȔ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ țȌȈșȚșȧ ȏȈșȓțȎȐȚȤ ȓȦȉȖȊȤ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ. ǬȘțȋȖȍ ȊȈȎȕȖȍ ȏȌȍșȤ șȓȖȊȖ - ȔțȒȚȈșȈȕȋȈ-ȗȘȈșȈȕȋȈȝ; ȖȕȖ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȞȈȘȤ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȖȉȡȈȓșȧ ș ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȔȐ ȌțȠȈȔȐ. TǭDzǹT 19 475


476 ȈȑȈȔ Țț șȈȒȠȈȌ ȉȝȈȋȈȊȈȔș ȚȘȑ-ȈȌȝȐȠȈȝ ȒțȚȈ-șȚȝȈ ȈȚȔȈ ȒȈȓȈȑȈȊȈȚȐȘȕȈȝ ȑȈșȔȐȕȕ ȈȊȐȌȑȈ-ȘȈȟȐȚȈȔ ȕȐȘȈȘȚȝȈȒȈȔ ȗȈȠȑȈȕȚȐ ȕȈȕȈȚȊȈȔ ȈȗȐ ȗȘȈȚȐȚȈȔ ȈȑȈȔ - ȥȚȖȚ ȞȈȘȤ; Țț - ȚȖȋȌȈ; șȈȒȠȈȚ - ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȚȘȐ-ȈȌȝȐȠȈȝ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȚȘȍȝ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȐșȚȍȔ; ȒțȚȈ-șȚȝȈȝ - ȕȍȐȏȔȍȕȕȣȑ; ȈȚȔȈ - ǹȊȍȘȝȌțȠȈ; ȒȈȓȈȑȈ - ȟȈșȚȤȦ ǹȊȖȍȑ ȗȖȓȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȐ; ȈȊȈȚȐȘȕȈȝ - ȕȐșȠȍȌȠȐȑ; ȑȈșȔȐȕ - Ȋ ȒȖȔ; ȈȊȐȌȑȈ-ȘȈȟȐȚȈȔ - ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖȔ; ȕȐȘȈȘȚȝȈȒȈȔ - ȉȍșșȔȣșȓȍȕȕȖșȚȤ; ȗȈȠȑȈȕȚȐ - ȊȐȌȧȚ; ȕȈȕȈȚȊȈȔ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ; ȈȗȐ - ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ; ȗȘȈȚȐȚȈȔ ȗȘȐȏȕȈȕȕȖȋȖ. ȅȚȖȚ ȞȈȘȤ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȓȈȌȣȒȖȑ Ȋșȍȝ ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ, ȐȉȖ ǹȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȌȍȓȐȓ ȍȋȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ. DzȈȒ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ, ȠȈȒȚȤȧȊȍȠȈ-ȈȊȈȚȈȘȈ, Ȗȕ ȕȍ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧȔ. ǶȚȕȖșȧșȤ Ȓ ȟȐșȓț ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȝ ȌțȠ Ȑ ȖȉȓȈȌȈȧ ȗȖȓȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ, Ȗȕ ȊȐȌȐȚ ȊșȦ ȉȍșșȔȣșȓȍȕȕȖșȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȐȧ, ȗȖȘȖȎȌȍȕȕȖȋȖ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȐȝ ȔȖȓȐȚȊȈȝ ȗȍȊȞȣ ȗȍȘȍȟȐșȓȧȦȚ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȐ. ǰȝ ȔȖȎȕȖ ȖȉȖȉȡȐȚȤ ȌȊțȔȧ șȓȖȊȈȔȐ: șȈȒȠȈȌ ȉȝȈȋȈȊȈȕ, - ȒȖȚȖȘȣȍ țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓ ȕȍ ȒȍȔ ȐȕȣȔ, ȒȈȒ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȖȉȓȈȌȈȓ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȣȔ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖȔ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊ. ǷȖ șȊȖȐȔ ȒȈȟȍșȚȊȈȔ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȋ șȘȈȊȕȧȚȤșȧ ș MȈȝȈȘȈȌȎȍȑ ǷȘȐȚȝț ȐȓȐ ȗȘȍȊȏȖȑȚȐ ȍȋȖ, ȐȉȖ Ȗȕ ȉȣȓ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ ȗȖȓȕȖȔ ȖȉȢȍȔȍ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȊșȍȔȐ ȠȍșȚȤȦ ȌȖșȚȖȧȕȐȧȔȐ, Ȑ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓ ȕȈȌȍȓȍȕ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȖȏȊȖȓȧȓȖ ȍȔț ȌȍȔȖȕșȚȘȐȘȖȊȈȚȤ ȥȚȐ ȌȖșȚȖȧȕȐȧ. ǹȓȖȊȖ ȒțȚȈ-șȚȝȈ, "ȕȍȐȏȔȍȕȕȣȑ", ȚȈȒȎȍ ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ ȖșȖȉȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ. ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȌȍȓȧȚșȧ ȕȈ ȌȊȍ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ: ȕȐȚȤȧ-ȔțȒȚȣ Ȑ ȕȐȚȤȧ-ȉȈȌȌȝȐ. ǵȐȚȤȧ-ȔțȒȚȣ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȏȈȉȣȊȈȦȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȖȕȐ - Ȋȍȟȕȣȍ șȓțȋȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. TȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȔȕȐȚ Ȗȉ ȥȚȖȔ Ȑ șȖȏȕȈȍȚ șȍȉȧ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȖȑ ȟȈșȚȐȞȍȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȕȐȚȤȧ-ȔțȒȚȖȑ. TȈȒȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ ȐȋȘȈȍȚ ȘȖȓȤ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ ǪȍȌȈȝ șȒȈȏȈȕȖ: ȕȐȚȑȖ ȕȐȚȑȈȕȈȔ. ǪȍȟȕȖ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȏȕȈȍȚ, ȟȚȖ ȖȕȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȟȈșȚȐȞȍȑ ȊȣșȠȍȋȖ ȕȐȚȤȐ, ȊȍȟȕȖȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ȅȚȖ ȏȕȈȕȐȍ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȍȔț ȐȕȈȟȍ șȔȖȚȘȍȚȤ ȕȈ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȍȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǵȐȚȤȧ-ȉȈȌȌȝȍ, ȊȍȟȕȖ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȔț ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț, ȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȕȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȧȊȓȍȕȐȧ Ȑ ȖȉȢȍȒȚȣ ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȌȘțȋ ȖȚ ȌȘțȋȈ. ǶȌȕȈȒȖ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȏȈȉȣȊȈȚȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȚȍȓȖ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȐ ȥȚȖ ȟȚȖ-ȚȖ ȊȘȖȌȍ ȍȍ ȖȌȍȎȌȣ. dzȦȌȐ ȔȖȋțȚ ȖȌȍȊȈȚȤșȧ ȗȖ-ȘȈȏȕȖȔț, ȕȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȍȚ ȕȈ ȖȌȍȎȌț ȊȕȐȔȈȕȐȧ, ȒȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (5.18): ȊȐȌȑȈ-ȊȐȕȈȑȈ-șȈȔȗȈȕȕȍ 476


477 ȉȘȈȝȔȈȕȍ ȋȈȊȐ ȝȈșȚȐȕȐ ȠțȕȐ ȟȈȐȊȈ ȠȊȈȗȈȒȍ ȟȈ ȗȈȕȌȐȚȈȝ șȈȔȈ-ȌȈȘȠȐȕȈȝ "ǹȔȐȘȍȕȕȣȑ ȔțȌȘȍȞ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȐșȚȐȕȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȕȍ ȊȐȌȐȚ ȘȈȏȕȐȞȣ ȔȍȎȌț țȟȍȕȣȔ Ȑ ȉȓȈȋȖȊȖșȗȐȚȈȕȕȣȔ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ, ȒȖȘȖȊȖȑ, șȓȖȕȖȔ, șȖȉȈȒȖȑ Ȑ șȖȉȈȒȖȍȌȖȔ [ȕȍȗȘȐȒȈșȈȍȔȣȔ]". TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȟȍȓȖȊȍȒ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȍȚ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȕȈ ȊȕȍȠȕȦȦ ȖȉȖȓȖȟȒț ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. Ƕȕ ȊȐȌȐȚ ȚȖȓȤȒȖ ȟȐșȚțȦ ȌțȠț Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȖȌȍȎȌȈȝ. ǷȘȐ ȥȚȖȔ Ȗȕ ȗȖȕȐȔȈȍȚ, ȟȚȖ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ ȖȌȍȎȌȣ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ ȗȖȘȖȎȌȍȕȣ ȍȋȖ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖȔ (ȈȊȐȌȑȈ-ȘȈȟȐȚȈȔ). ǩțȌțȟȐ ȠȈȒȚȤȧȈȊȍȠȈ-ȈȊȈȚȈȘȖȑ, ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȔ ȖșȖȉȣȔȐ ȗȖȓȕȖȔȖȟȐȧȔȐ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ șȖȝȘȈȕȐȓ șȊȖȑ ȌțȝȖȊȕȣȑ șȚȈȚțș Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȒȈȒ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȤ. TǭDzǹT 20 ǨȈǹȁȈȈDZȈ JȈǭ}Ȉ& ȘȁȈMȈȈȚȈȞȈǷȈ" ǷȈDZȈǸǹDZȈTȈȍ ȌȐ+Ȉ"60"ȈTȈȈȍ DZȈȁȈȈȒ-Ǹ" )) 20 )) ȈȑȈȔ ȉȝțȊȖ ȔȈȕȌȈȓȈȔ ȖȌȈȑȈȌȘȍȘ ȋȖȗȚȈȐȒȈ-ȊȐȘȖ ȕȈȘȈȌȍȊȈ-ȕȈȚȝȈȝ ȈșȚȝȈȑȈ ȌȎȈȐȚȘȈȔ ȘȈȚȝȈȔ ȈȚȚȈ-ȟȈȗȈȝ ȗȈȘȑȈșȑȈȚȍ ȌȈȒȠȐȕȈȚȖ ȑȈȚȝȈȘȒȈȝ ȈȑȈȔ - ȥȚȖȚ ȞȈȘȤ; ȉȝțȊȈȝ - ȊșȍȋȖ ȔȐȘȈ; ȔȈȕȌȈȓȈȔ - ȏȍȔȕȖȋȖ ȠȈȘȈ; Ȉ-țȌȈȑȈ-ȈȌȘȍȝ - ȕȈȟȐȕȈȧ ș ȋȖȘ, ȋȌȍ ȘȈȕȤȠȍ ȊșȍȋȖ ȊȐȌȍȕ ȊȖșȝȖȌ șȖȓȕȞȈ; ȋȖȗȚȈ - ȏȈȡȐȚȐȚ; ȥȒȈ - ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ șȍȉȍ ȗȖȌȖȉȕȣȝ; ȊȐȘȈȝ - ȔȖȋțȟȐȑ ȋȍȘȖȑ; ȕȈȘȈ-ȌȍȊȈ - Ȋșȍȝ ȞȈȘȍȑ, ȉȖȋȖȊ șȘȍȌȐ ȓȦȌȍȑ; ȕȈȚȝȈȝ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ; ȈșȚȝȈȑȈ - ȊȖșșȍȌȈȧ; ȌȎȈȐȚȘȈȔ - ȕȈ ȗȖȉȍȌȖȕȖșȕȖȑ; ȘȈȚȝȈȔ - ȒȖȓȍșȕȐȞȍ; ȈȚȚȈ-ȟȈȗȈȝ - ȌȍȘȎȈ ȓțȒ; ȗȈȘȑȈșȑȈȚȍ - Ȗȕ ȖȉȢȍȌȍȚ; ȌȈȒȠȐȕȈȚȈȝ - ș ȦȋȈ; ȑȈȚȝȈ - ȒȈȒ; ȈȘȒȈȝ - ǹȖȓȕȞȍ. ǻ ȞȈȘȧ, ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ Ȑ ȖȚȊȈȎȕȖȋȖ, ȕȍ ȉțȌȍȚ șȖȗȍȘȕȐȒȖȊ. ǵȈ șȊȖȍȑ ȗȖȉȍȌȖȕȖșȕȖȑ ȒȖȓȍșȕȐȞȍ Ȗȕ, ȊȖȖȘțȎȍȕȕȣȑ ȔȖȋțȟȐȔ ȓțȒȖȔ, ȖȉȢȍȌȍȚ ȊșȦ ǯȍȔȓȦ, șȓȖȊȕȖ ǹȖȓȕȞȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȊȘȈȡȈȍȚșȧ ȗȖ șȊȖȍȑ ȖȘȉȐȚȍ ș ȦȋȈ ȕȈ șȍȊȍȘ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǻȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȖȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȓȖȊȖ ȑȈȚȝȈȘȒȈȝ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ǹȖȓȕȞȍ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȔ, ȖȕȖ ȊȘȈȡȈȍȚșȧ ȗȖ ȖȘȉȐȚȍ, ȏȈȌȈȕȕȖȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ. ȅȚȖȚ ȜȈȒȚ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ "ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ" Ȑ Ȋ ȌȘțȋȐȝ ȗȍșȕȧȝ "ȀȘȐȔȈȌǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ". Ǫ ǷȧȚȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ǹȖȓȕȞȍ ȌȊȐȎȍȚșȧ ȗȖ șȊȖȍȑ ȖȘȉȐȚȍ șȖ șȒȖȘȖșȚȤȦ ȌȊȈȌȞȈȚȤ Țȣșȧȟ ȒȐȓȖȔȍȚȘȖȊ Ȋ șȍȒțȕȌț. ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȖȍ țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ ȍșȚȤ Ȋ "ǩȘȈȝȔȈșȈȔȝȐȚȍ": ȑȈșȑȈȌȎȕȈȑȈ ȉȝȘȈȔȈȚȐ șȈȔȉȝȘȚȈ-ȒȈȓȈ-ȟȈȒȘȈȝ - ǹȖȓȕȞȍ ȌȊȐȎȍȚșȧ ȗȖ șȊȖȍȑ ȖȘȉȐȚȍ, ȗȖșȓțȠȕȖȍ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫșȍ ȥȚȖ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ǹȖȓȕȞȍ ȕȍ șȚȖȐȚ ȕȈ ȔȍșȚȍ. ǿȚȖ Ȏȍ ȒȈșȈȍȚșȧ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț, ȚȖ, ȒȈȒ șȓȍȌțȍȚ Ȑȏ ȌȈȕȕȖȋȖ șȚȐȝȈ, ȗȖȌ ȍȋȖ ȊȓȈșȚȤȦ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȊȍșȤ ȔȐȘ. ǫȐȔȈȓȈȑșȒȐȍ ȋȖȘȣ, ȐȏȏȈ ȒȖȚȖȘȣȝ ȊȖșȝȖȌȐȚ ǹȖȓȕȞȍ, ȕȈȏȣȊȈȦȚ țȌȈȑȈȟȈȓȈ ȐȓȐ țȌȈȑȈȌȘȐ. 477


478 TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȞȈȘșȚȊȖ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț ȊȒȓȦȟȈȓȖ Ȋ șȍȉȧ ȌȈȎȍ ǫȐȔȈȓȈȐ Ȑ ȐȔȍȓȖ ȊȣȝȖȌ ȒȖ ȊșȍȔ ȔȖȘȧȔ Ȑ ȖȒȍȈȕȈȔ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ Ȋșȍȑ ȗȓȈȕȍȚȣ. ǬȘțȋȖȍ ȊȈȎȕȖȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȓȖȊȖ - ȕȈȘȈȌȍȊȈ. DzȈȒ țȎȍ ȋȖȊȖȘȐȓȖșȤ, ȐȌȍȈȓȤȕȖȋȖ ȞȈȘȧ, ȉțȌȤ ȚȖ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȐȓȐ ȓȦȉȖȑ ȌȘțȋȖȑ ȞȈȘȤ, ȒȖȚȖȘȣȑ țȗȘȈȊȓȧȍȚ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖȔ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, șȓȍȌțȍȚ șȟȐȚȈȚȤ ǩȖȋȖȔ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ ȖȉȓȐȒȍ. Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȞȈȘȧ ȗȖȟȐȚȈȦȚ ȒȈȒ ǹȈȔȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȗȕ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȈȔȍșȚȕȐȒȖȔ ǵȈȘȈȧȕȣ Ȑ, ȗȖȌȖȉȕȖ ǫȖșȗȖȌț, ȏȈȡȐȡȈȍȚ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ. ǷȖȥȚȖȔț ȍȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈȚȝȈ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ". ǬȈȎȍ ǹȈȕȈȚȈȕȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȖȟȐȚȈȓ ȕȈȉȖȉȈ ǽțșȍȑȕ-ȠȈȝȈ ȒȈȒ ȕȈȘȈȌȍȊț, ȝȖȚȧ ȕȈȉȖȉ ȉȣȓ ȔțșțȓȤȔȈȕȐȕȖȔ. MȖȕȈȘȝ ȐȓȐ ȋȓȈȊȈ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ȌȖȓȎȍȕ ȚȈȒ ȔțȌȘȖ țȗȘȈȊȓȧȚȤ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȗȘȍȒȓȖȕȧȓȐșȤ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ, șȟȐȚȈȧ ȍȋȖ ǩȖȋȖȔ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ ȖȉȓȐȒȍ. TȖȋȌȈ ȍȋȖ ȔȖȎȕȖ ȉțȌȍȚ ȕȈȏȊȈȚȤ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȗȘȈȊȐȚȍȓȍȔ. TǭDzǹT 21 MȈ&ǹDZȈǵTȈ ȀȏȈ& ȐȨDZȈ ǨȈȐȌȘȈJȈ& Ȟȏ-ȈDZȈțǬȈ& TȈ"ǮȈ Ȗ¦ȘǵTDZȈ" )) 21 )) ȈșȔȈȐ ȕȘ-ȗȈȓȈȝ ȒȐȓȈ ȚȈȚȘȈ ȚȈȚȘȈ ȉȈȓȐȔ ȝȈȘȐȠȑȈȕȚȐ șȈȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȝ ȔȈȔșȑȈȕȚȈ ȥȠȈȔ șȚȘȐȑȈ ȈȌȐ-ȘȈȌȎȈȔ ȟȈȒȘȈȑțȌȝȈȔ ȚȈȌ-ȑȈȠȈ țȌȌȝȈȘȈȕȚȑȈȝ ȈșȔȈȐ - ȍȔț; ȕȘ-ȗȈȓȈȝ - Ȋșȍ ȞȈȘȐ; ȒȐȓȈ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȚȈȚȘȈ ȚȈȚȘȈ - ȖȚȖȊșȦȌț; ȉȈȓȐȔ - ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȧ; ȝȈȘȐȠȑȈȕȚȐ - ȗȘȐȕȍșțȚ; șȈ - ȊȔȍșȚȍ ș; ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȔȈȔșȑȈȕȚȍ - ȉțȌțȚ ȗȖȟȐȚȈȚȤ; ȥȠȈȔ - ȥȚȐȝ ȞȈȘȍȑ; șȚȘȐȑȈȝ - Ȏȍȕȣ; ȈȌȐ-ȘȈȌȎȈȔ - ȗȍȘȊȣȔ ȞȈȘȍȔ; ȟȈȒȘȈ-ȈȑțȌȝȈȔ - ȕȍșțȡȐȔ ȉȖȍȊȖȑ ȌȐșȒ; ȚȈȚ - ȍȋȖ; ȑȈȠȈȝ șȓȈȊȖȑ; țȌȌȝȈȘȈȕȚȑȈȝ - ȖȉȓȈȌȈȧ. DzȖȋȌȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȉțȌȍȚ ȖȉȢȍȏȎȈȚȤ șȊȖȐ ȊȓȈȌȍȕȐȧ, Ȋșȍ ȊȈșșȈȓȤȕȣȍ ȞȈȘȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȘȍȗȖȌȕȍșțȚ ȍȔț ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȌȈȘȣ. ǰȝ Ȏȍȕȣ, ȗȖȟȐȚȈȧ ȍȋȖ ȗȍȘȊȣȔ ȞȈȘȍȔ, ȌȍȘȎȈȡȐȔ Ȋ ȘțȒȈȝ șȐȔȊȖȓȣ ȊȓȈșȚȐ - ȗȈȓȐȞț Ȑ ȌȐșȒ, șȚȈȕțȚ ȊȖșȗȍȊȈȚȤ ȗȖȌȊȐȋȐ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț, ȐȉȖ șȓȈȊȈ ȍȋȖ ȉțȌȍȚ ȚȈȒȖȑ Ȏȍ ȋȘȖȔȒȖȑ, ȒȈȒ șȓȈȊȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǭșȓȐ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ șȓȈȊȍ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț, ȚȖ Ȗȕ, ȒȈȒ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȉȣȓ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǹȓȖȊȖ ȈȌȐȘȈȌȎȈȔ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȗȍȘȊȣȑ Ȑȏ ȞȈȘȍȑ". ǶȌȕȈȒȖ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȞȈȘȤ ȥȚȖ ǵȈȘȈȧȕȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț. dzȦȌȐ ȕȍ ȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȞȈȘȤ, ǵȈȘȈȧȕȈ, ȏȈȡȐȡȈȍȚ Ȑ ȝȘȈȕȐȚ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ. Ǫ ǪȍȌȈȝ șȒȈȏȈȕȖ: ȥȒȖ ȉȈȝțȕȈȔ ȑȖ ȊȐȌȈȌȝȈȚȐ ȒȈȔȈȕ (DzȈȚȝȈ-țȗȈȕȐȠȈȌ, 2.2.13) - ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȍȚ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ȉ ȞȈȘȤ, ȕȈȘȈȌȍȊȈ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȞȈȘȤ ȖȉȧȏȈȕ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ț ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȉȣȓȖ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ, Ȑ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ ȓȐȟȕȖ ȕȈȉȓȦȌȈȚȤ ȏȈ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍȔ ȎȐȏȕȍȕȕȣȝ ȉȓȈȋ Ȋ șȊȖȍȔ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ. ǭșȓȐ Ȗȕ ȉțȌȍȚ ȗȖșȚțȗȈȚȤ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȚȖ ȗȘȖșȓȈȊȐȚșȧ ȚȈȒ Ȏȍ, 478


479 ȒȈȒ ǵȈȘȈȧȕȈ. ǹȓȖȊȈ ȚȈȌ-ȑȈȠȈȝ țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ șȓȈȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț ȕȍ țșȚțȗȈȓȈ șȓȈȊȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȗȕ ȗȘȈȊȐȓ ȔȐȘȖȔ ȒȈȒ ȕȈȔȍșȚȕȐȒ ǩȖȋȈ ȕȈ ȏȍȔȓȍ. TǭDzǹT 22 DZȈȈȍ ȓ/ǰȓ/DZȈȈȌ]ȡǵȈ( ǹȊǮȈȘȈǹȈȒ-Ȉȍ"36"ȑȈ Ȑ"62"ȈǵȌǵȈ( ǹȈMȈȈ& ǫȈȈMȈȒ-ȘȈȍ"ȁȈȍǵȌ]" )) 22 )) ȈȑȈȔ ȔȈȝȐȔ ȋȈȔ ȌțȌțȝȍ 'ȌȝȐȘȈȌȎȈȝ ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȐȘ ȊȘȚȚȐ-ȒȈȘȈȝ ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ ȑȖ ȓȐȓȈȑȈȌȘȐȕ șȊȈ-ȠȈȘȈșȈ-ȒȖȚȑȈ ȉȝȐȕȌȈȕ șȈȔȈȔ ȋȈȔ ȈȒȈȘȖȌ ȑȈȚȝȍȕȌȘȈȝ ȈȑȈȔ - ȥȚȖȚ ȞȈȘȤ; ȔȈȝȐȔ - ǯȍȔȓȦ; ȋȈȔ - Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȒȖȘȖȊȣ; ȌțȌțȝȍ - ȉțȌȍȚ ȌȖȐȚȤ; ȈȌȝȐȘȈȌȎȈȝ - ȕȍȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȑ ȞȈȘȤ; ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȐȝ - ȗȘȈȘȖȌȐȚȍȓȤ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ; ȊȘȚȚȐ-ȒȈȘȈȝ - ȌȈȦȡȐȑ șȘȍȌșȚȊȈ Ȓ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȦ; ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ - ȗȖȌȌȈȕȕȣȔ; ȑȈȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ; ȓȐȓȈȑȈ - ȐȋȘȈȦȟȐ; ȈȌȘȐȕ - ȋȖȘȣ Ȑ ȝȖȓȔȣ; șȊȈ-ȠȈȘȈșȈ - șȊȖȍȋȖ ȓțȒȈ; ȒȖȚȑȈ - ȏȈȖșȚȘȍȕȕȣȔȐ ȒȖȕȞȈȔȐ; ȉȝȐȕȌȈȕ - ȘȈȏȉȐȊȈȦȡȐȑ; șȈȔȈȔ - ȘȖȊȕȖȑ; ȋȈȔ - ǯȍȔȓȦ; ȈȒȈȘȖȚ - șȌȍȓȈȍȚ; ȑȈȚȝȈ - ȒȈȒ; ȐȕȌȘȈȝ - ȕȍȉȍșȕȣȑ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ. ȅȚȖȚ ȕȍȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȑ ȞȈȘȤ, ȏȈȡȐȚȕȐȒ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ, ȕȐȟȍȔ ȕȍ țșȚțȗȈȍȚ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ. ǿȚȖȉȣ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ ȎȐȚȍȓȍȑ șȊȖȍȋȖ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ ȗȐȡȍȑ, Ȗȕ ȉțȌȍȚ ȌȖȐȚȤ ǯȍȔȓȦ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȖȌȖȉȕȈ ȒȖȘȖȊȍ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, Ȗȕ ȘȈȏȘȖȊȕȧȍȚ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȤ ǯȍȔȓȐ, ȘȈȏȔȍȚȈȊ ȖșȚȘȣȔȐ ȒȖȕȞȈȔȐ șȊȖȍȋȖ ȓțȒȈ Ȋșȍ ȝȖȓȔȣ Ȑ ȋȖȘȣ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȞȈȘȦ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȒȘțȠȐȚ ȋȖȘȣ șȊȖȐȔȐ ȔȖȋțȟȐȔȐ ȔȖȓȕȐȧȔȐ. TǭDzǹT 23 TȈȌȈ ȐǵȈȐȓ/dzDZȈțȐȌǸȐǮȈ ȐȌǮDZȈǹȈǵTȈȈȍ ȓ/ȈȎ(ǫȈǻȓ/MȈț"MDZȈ DZȈȁȈȈ MȈ*ǫȈȍǵȌ]" )) 23 )) ȊȐșȗȝțȘȌȎȈȑȈȕȕ ȈȌȎȈ-ȋȈȊȈȔ ȌȝȈȕțȝ șȊȈȑȈȔ ȑȈȌȈȟȈȘȈȚ ȒȠȔȈȔ ȈȊȐȠȈȝȑȈȔ ȈȌȎȈț ȚȈȌȈ ȕȐȓȐȓȑțȘ ȌȐȠȐ ȌȐȠȑ ȈșȈȕȚȖ ȓȈȕȋțȓȈȔ țȌȑȈȔȑȈ ȑȈȚȝȈ ȔȘȋȍȕȌȘȈȝ ȊȐșȗȝțȘȌȎȈȑȈȕ - ȏȊȍȕȧȡȐȑ; ȈȌȎȈ-ȋȈȊȈȔ - șȌȍȓȈȕȕȣȑ Ȑȏ ȒȖȏȓȐȕȣȝ Ȑ ȉȣȟȤȐȝ ȘȖȋȖȊ; ȌȝȈȕțȝ - ȍȋȖ ȓțȒ; șȊȈȑȈȔ - șȈȔ; ȑȈȌȈ - ȒȖȋȌȈ; ȈȟȈȘȈȚ - ȉțȌȍȚ ȖȉȢȍȏȎȈȚȤ; ȒȠȔȈȔ - ȏȍȔȓȦ; ȈȊȐȠȈȝȑȈȔ - ȕȍȗȖȉȍȌȐȔȣȑ; ȈȌȎȈț - Ȋ ȉȖȦ; ȚȈȌȈ - ȚȖȋȌȈ; ȕȐȓȐȓȑțȝ - șȒȘȖȦȚșȧ; ȌȐȠȐ ȌȐȠȐ - Ȋ ȘȈȏȕȣȝ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧȝ; ȈșȈȕȚȈȝ - ȕȍȟȍșȚȐȊȞȣ; ȓȈȕȋțȓȈȔ ȝȊȖșȚ; țȌȑȈȔȑȈ - ȗȖȌȕȧȊ; ȑȈȚȝȈ - ȒȈȒ; ȔȘȋȍȕȌȘȈȝ - ȓȍȊ. DzȖȋȌȈ ȓȍȊ, ȋȘȖȏȕȖ ȗȖȌȕȧȊ ȝȊȖșȚ, ȠȍșȚȊțȍȚ ȗȖ ȌȎțȕȋȓȧȔ, Ȋșȍ ȔȍȓȒȐȍ ȎȐȊȖȚȕȣȍ Ȋ șȚȘȈȝȍ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ ȗȘȧȟțȚșȧ ȒȚȖ ȒțȌȈ. TȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȉțȌȍȚ ȖȉȢȍȏȎȈȚȤ șȊȖȐ ȊȓȈȌȍȕȐȧ, Ȑ ȏȊȖȕ ȚȍȚȐȊȣ ȍȋȖ ȕȍȗȖȉȍȌȐȔȖȋȖ ȓțȒȈ, șȌȍȓȈȕȕȖȋȖ Ȑȏ ȒȖȏȓȐȕȣȝ Ȑ ȉȣȟȤȐȝ ȘȖȋȖȊ, ȏȈșȚȈȊȐȚ ȘȈȏȉȖȑȕȐȒȖȊ Ȑ ȊȖȘȖȊ ȘȈȏȉȍȋȈȚȤșȧ Ȋ ȘȈȏȕȣȍ șȚȖȘȖȕȣ. 479


480 DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȘȈȊȕȍȕȐȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȞȈȘȧ, ȒȈȒȐȔ ȉȣȓ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț, șȖ ȓȤȊȖȔ ȚȖȟȕȖ ȖȚȘȈȎȈȍȚ ȗȘȐșțȡȐȍ ȍȔț ȒȈȟȍșȚȊȈ. Ǫ ǰȕȌȐȐ ȞȈȘȐ-ȒȠȈȚȘȐȐ ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ ȕȖșȧȚ ȚȐȚțȓ șȐȕȋȝ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȓȍȊ". ǫȓȈȊȈ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ ȌȖȓȎȍȕ ȎȍȓȍȏȕȖȑ ȘțȒȖȑ ȖȝȘȈȕȧȚȤ ȏȈȒȖȕ Ȑ ȗȖȘȧȌȖȒ Ȋ șȊȖȍȑ șȚȘȈȕȍ. ǭșȓȐ ȘȈȏȉȖȑȕȐȒȐ, ȊȖȘȣ Ȑ ȗȘȖȟȐȍ ȗȘȍșȚțȗȕȐȒȐ ȕȍ ȉȖȧȚșȧ ȞȈȘȧ, ȗȘȖșȚȣȍ ȓȦȌȐ Ȋ ȍȋȖ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ țȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ ȚȈȒȖȍ ȔȐȘ Ȑ ȉȓȈȋȖȌȍȕșȚȊȐȍ. ǽțȎȍ ȊșȍȋȖ, ȒȖȋȌȈ ȗȖșȚ ȋȓȈȊȣ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚȤ ȔȖȋțȟȍȔț, ȒȈȒ ȓȍȊ, ȞȈȘȦ, ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȎȍȕȡȐȕȈ. ǭȍ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȔȖȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȎȈȓȍȚȤ. TǭDzǹT 24 ǨȝȈȏș"ǹDZȈ ȝDZȈ& ǷȈțȘǵȌȘ" ǮȈTȈȏ-TȈțȢȘMȈȍ ȊTȈǸMȈȈǵȈȍ )) 24 )) ȥȠȖ 'ȠȊȈȔȍȌȝȈȕ ȠȈȚȈȔ ȈȌȎȈȝȈȘȈ șȈȘȈșȊȈȚȐ ȗȘȈȌțȘȈȉȝȈȊȐ ȑȈȚȘȈ ȈȝȈȘȠȐȌ ȑȈșȑȈ ȝȈȑȈȔ ȗțȘȈȕȌȈȘȈȝ ȠȈȚȈ-ȒȘȈȚțȠ ȟȈȘȈȔȍ ȊȈȘȚȈȔȈȕȍ ȥȠȈȝ - ȥȚȖȚ ȞȈȘȤ; ȈȠȊȈȔȍȌȝȈȕ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ ȈȠȊȈȔȍȌȝȈ; ȠȈȚȈȔ - șȚȖ; ȈȌȎȈȝȈȘȈ - șȖȊȍȘȠȐȚ; șȈȘȈșȊȈȚȐ - ȘȍȒȈ ǹȈȘȈșȊȈȚȐ; ȗȘȈȌțȘȈȉȝȈȊȐ - ȊȣȝȖȌȐȚ ȕȈ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȤ; ȑȈȚȘȈ - ȋȌȍ; ȈȝȈȘȠȐȚ țȒȘȈȌȍȚ; ȑȈșȑȈ - ȟȤȍȋȖ; ȝȈȑȈȔ - ȒȖȕȧ; ȗțȘȈȕȌȈȘȈȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ǰȕȌȘȈ; ȠȈȚȈ-ȒȘȈȚțȝ - ȒȖȚȖȘȣȑ șȖȊȍȘȠȐȓ șȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ; ȟȈȘȈȔȍ - ȒȖȋȌȈ ȗȖșȓȍȌȕȍȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȊȈȘȚȈȔȈȕȍ - ȉțȌȍȚ șȖȊȍȘȠȈȚȤșȧ. ǻ ȐșȚȖȒȖȊ ȘȍȒȐ ǹȈȘȈșȊȈȚȐ ȥȚȖȚ ȞȈȘȤ șȖȊȍȘȠȐȚ șȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ ȈȠȊȈȔȍȌȝȈ, ȕȖ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȖșȓȍȌȕȍȑ ȧȋȤȐ ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘȈ țȒȘȈȌȍȚ ț ȕȍȋȖ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȋȖ ȒȖȕȧ. TǭDzǹT 25 ǨȈȘȈǬDZȈ "62"ȈȦ-ȑȈȓ/"62"ȈTȈȈMȈȓ&/ TȈJȈ( jȈǵȈ& DZȈTȈȈȍ ȉ]± ǷȈȘ& ȐȊȌȐǵTȈ )) 25 )) ȥȠȈ șȊȈ-șȈȌȔȖȗȈȊȈȕȍ șȈȔȍȚȑȈ șȈȕȈȚ-ȒțȔȈȘȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȕȚȈȔ ȥȒȈȔ ȈȘȈȌȝȑȈ ȉȝȈȒȚȑȈȓȈȉȝȈȚȈȔȈȓȈȔ ȚȈȌȎ ȌȎȕȈȕȈȔ ȑȈȚȖ ȉȘȈȝȔȈ ȗȈȘȈȔ ȊȐȌȈȕȚȐ ȥȠȈȝ - ȥȚȖȚ ȞȈȘȤ; șȊȈ-șȈȌȔȈ - ȍȋȖ ȌȊȖȘȞȈ; țȗȈȊȈȕȍ - Ȋ șȈȌț; șȈȔȍȚȑȈ - ȊșȚȘȍȚȐȚșȧ; șȈȕȈȚ-ȒțȔȈȘȈȔ - ș ǹȈȕȈȚ-ȒțȔȈȘȖȔ; ȉȝȈȋȈȊȈȕȚȈȔ - ȌȖșȚȖȑȕȣȔ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ; ȥȒȈȔ - ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ; ȈȘȈȌȝȑȈ - ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ; ȉȝȈȒȚȑȈ - ș ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ; ȈȓȈȉȝȈȚȈ - Ȗȕ ȌȖșȚȐȋȕȍȚ; ȈȔȈȓȈȔ - ȓȐȠȍȕȕȖȋȖ șȒȊȍȘȕȣ; ȚȈȚ - ȚȖȋȖ; ȌȎȕȈȕȈȔ - ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ; ȑȈȚȈȝ - ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȒȖȚȖȘȖȔț; ȉȘȈȝȔȈ - Ȍțȝ; ȗȈȘȈȔ - ȊȣșȠȐȑ, ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ; ȊȐȌȈȕȚȐ - ȕȈșȓȈȎȌȈȦȚșȧ, ȗȖȏȕȈȦȚ. Ǫ ȌȊȖȘȞȖȊȖȔ șȈȌț ȞȈȘȤ ȊșȚȘȍȚȐȚșȧ ș ǹȈȕȈȚ-ȒțȔȈȘȖȔ - ȖȌȕȐȔ Ȑȏ 480


481 ȟȍȚȣȘȍȝ DzțȔȈȘȖȊ. ǪȣȘȈȏȐȊ ȊȍȓȐȒȖȔț ȔțȌȘȍȞț șȊȖȍ ȋȓțȉȖȒȖȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤ, ȞȈȘȤ țȌȖșȚȖȐȚșȧ ȟȍșȚȐ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, șȓȍȌțȧ ȒȖȚȖȘȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȐȏȊȍȌȈȚȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȓȖȊȖ ȊȐȌȈȕȚȐ ȗȍȘȍȊȖȌȐȚșȧ ȒȈȒ "ȚȖȚ, ȒȚȖ ȏȕȈȍȚ ȟȚȖ-ȓȐȉȖ ȐȓȐ ȟȍȔ-ȓȐȉȖ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ". ǷȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȎȐȏȕȤȦ ȔȖȎȍȚ ȓȐȠȤ ȚȖȚ, ȒȚȖ, șȓȍȌțȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȗȖșȚȐȋ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (18.54) șȒȈȏȈȕȖ: ȉȘȈȝȔȈ-ȉȝțȚȈȝ ȗȘȈșȈȕȕȈȚȔȈ ȕȈ ȠȖȟȈȚȐ ȕȈ ȒȈȕȒȠȈȚȐ - ȟȍȓȖȊȍȒ, ȌȖșȚȐȋȠȐȑ țȘȖȊȕȧ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȎȍȓȈȍȚ Ȑ ȕȐ Ȗ ȟȍȔ ȕȍ șȒȖȘȉȐȚ. Ƕȕ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ. ǬȈȎȍ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǹȈȔȖȋȖ ǪȐȠȕț, ȗȘȐȏȣȊȈȓ Ȋșȍȝ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȍȋȖ Ȓ ȞȍȗȐ țȟȍȕȐȟȍșȒȖȑ ȗȘȍȍȔșȚȊȍȕȕȖșȚȐ. TȖȓȤȒȖ ȚȈȒ ȔȖȎȕȖ ȖȉȘȍșȚȐ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȎȐȏȕȤȦ, ȌȈȎȍ ȖșȚȈȊȈȧșȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǻȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȖȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȓȖȊȖ ȊȐȌȈȕȚȐ ȐȕȖȋȌȈ ȗȍȘȍȊȖȌȧȚ ȒȈȒ "ȗȖȏȕȈȦȡȐȑ". ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȏȕȈȓ ǩȘȈȝȔȈȕ, ȊȣșȠțȦ ȗȘȐȟȐȕț ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ Ȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȎȐȏȕȤȦ. TǭDzǹT 26 ȚȈȚȘȈ ȚȈȚȘȈ ȋȐȘȈș ȚȈș ȚȈ ȐȚȐ ȊȐȠȘțȚȈ-ȊȐȒȘȈȔȈȝ ȠȘȖȠȑȈȚȑ ȈȚȔȈȠȘȐȚȈ ȋȈȚȝȈȝ ȗȘȚȝțȝ ȗȘȚȝț-ȗȈȘȈȒȘȈȔȈȝ ȚȈȚȘȈ ȚȈȚȘȈ - ȚțȚ Ȑ ȚȈȔ; ȋȐȘȈȝ - Șȍȟȍȑ; ȚȈȝ ȚȈȝ - ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȘȈȏȕȣȝ; ȐȚȐ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȊȐȠȘțȚȈ-ȊȐȒȘȈȔȈȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ șȊȖȐȔȐ ȗȖȌȊȐȋȈȔȐ șȚȧȎȈȓ ȊșȍȔȐȘȕțȦ șȓȈȊț; ȠȘȖȠȑȈȚȐ - țșȓȣȠȐȚ; ȈȚȔȈ-ȈȠȘȐȚȈȝ - șȓȖȎȍȕȕȣȍ Ȗ ȕȍȔ; ȋȈȚȝȈȝ - ȗȍșȕȐ, șȒȈȏȈȕȐȧ; ȗȘȚȝțȝ - ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț; ȗȘȚȝț-ȗȈȘȈȒȘȈȔȈȝ - ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ. DzȖȋȌȈ șȓȈȊȈ Ȗ ȍȋȖ ȗȖȌȊȐȋȈȝ ȘȈȏȕȍșȍȚșȧ ȗȖ ȊșȍȔț șȊȍȚț, ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȗȖȊșȦȌț ȉțȌȍȚ șȓȣȠȈȚȤ, ȒȈȒ ȓȦȌȐ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȦȚ Ȗ ȕȍȔ Ȑ ȍȋȖ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: TȡȍșȓȈȊȕȣȍ ȓȦȌȐ ȐȏȖ Ȋșȍȝ șȐȓ șȚȈȘȈȦȚșȧ ȗȘȐȊȓȍȟȤ Ȓ șȍȉȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȗțȉȓȐȒȐ, ȟȚȖȉȣ ȒțȗȈȚȤșȧ Ȋ ȓțȟȈȝ ȌȍȠȍȊȖȑ șȓȈȊȣ. ǶȌȕȈȒȖ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȗȘȖșȓȈȊȐȓșȧ ȕȈ ȊȍșȤ ȔȐȘ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȐȔ ȗȖȌȊȐȋȈȔ. ǿȚȖȉȣ ȌȖȉȣȚȤ șȓȈȊț, ȍȔț ȕȍ ȕțȎȕȖ ȉȣȓȖ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ șȈȔȖȊȖșȝȊȈȓȍȕȐȍȔ. ǯȈșȓțȎȍȕȕȈȧ șȓȈȊȈ șȈȔȈ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȓ ȟȍȓȖȊȍȒț. TǭDzǹT 27 ǹȈțȘȈǹȈțȘȍǵȌ]ǭȝǷȈǫȈȡDZȈMȈȈǵȈ/MȈȝȈǵȈț"62"ȈȈȊȈȍ "62"ȈȐȊTȈȈ ǷȈȐTȈ"62"ȈțǸȊ" )) 27 )) ȌȐȠȖ ȊȐȌȎȐȚȑȈȗȘȈȚȐȘțȌȌȝȈ-ȟȈȒȘȈȝ șȊȈ-ȚȍȌȎȈșȖȚȗȈȚȐȚȈ-ȓȖȒȈ-ȠȈȓȑȈȝ șțȘȈșțȘȍȕȌȘȈȐȘ țȗȈȋȐȑȈȔȈȕȈ481


482 ȔȈȝȈȕțȉȝȈȊȖ ȉȝȈȊȐȚȈ ȗȈȚȐȘ ȉȝțȊȈȝ ȌȐȠȈȝ - Ȋșȍ șȚȖȘȖȕȣ șȊȍȚȈ; ȊȐȌȎȐȚȑȈ - ȗȖȒȖȘȐȊ; ȈȗȘȈȚȐȘțȌȌȝȈ - ȉȍȏȘȈȏȌȍȓȤȕȖȑ; ȟȈȒȘȈȝ - ȊȓȈșȚȤȦ, ȊȓȐȧȕȐȍȔ; șȊȈ-ȚȍȌȎȈșȈ șȊȖȍȑ ȌȖȉȓȍșȚȤȦ; țȚȗȈȚȐȚȈ - ȐșȒȖȘȍȕȍȕȕȣȍ; ȓȖȒȈ-ȠȈȓȑȈȝ - șȚȘȈȌȈȕȐȧ ȓȦȌȍȑ; șțȘȈ - ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȈșțȘȈ - ȌȍȔȖȕȖȊ; ȐȕȌȘȈȐȝ - ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȧȔȐ; țȗȈȋȐȑȈȔȈȕȈ - ȗȘȖșȓȈȊȓȧȍȔȈȧ; ȔȈȝȈ-ȈȕțȉȝȈȊȈȝ - ȊȍȓȐȒȈȧ ȌțȠȈ; ȉȝȈȊȐȚȈ - Ȗȕ șȚȈȕȍȚ; ȗȈȚȐȝ - ȊȓȈȌȣȒȖȑ; ȉȝțȊȈȝ - ȔȐȘȈ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȗȖșȔȍȍȚ ȖșȓțȠȈȚȤșȧ ȗȘȐȒȈȏȈ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț. ǯȈȊȖȍȊȈȊ ȊșȦ ȏȍȔȓȦ, Ȗȕ ȐȏȉȈȊȐȚ ȍȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȖȚ ȚȘȖȑșȚȊȍȕȕȣȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ Ȑ ȗȘȖșȓȈȊȐȚșȧ ȕȈ ȊȍșȤ ȔȐȘ. ǹȓȈȊȈ ȍȋȖ ȉțȌȍȚ ȚȈȒ ȊȍȓȐȒȈ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȣȍ ȌȍȧȕȐȧ ȉțȌțȚ ȊȖșȗȍȊȈȚȤ șțȘȣ Ȑ ȈșțȘȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǪȖ ȊȘȍȔȍȕȈ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț ȊșȍȔ ȔȐȘȖȔ ȗȘȈȊȐȓ ȖȌȐȕ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȗȖȌȟȐȕȧȓȖșȤ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȊȈșșȈȓȤȕȣȝ ȋȖșțȌȈȘșȚȊ. ǷȖȌȖȉȕȖ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȔ ȜȍȌȍȘȈȞȐȧȔ, Ȋ ȌȘȍȊȕȖșȚȐ ȔȐȘ șȖșȚȖȧȓ Ȑȏ ȖȚȌȍȓȤȕȣȝ ȋȖșțȌȈȘșȚȊ, ȕȖ Ȋșȍ ȖȕȐ ȉȣȓȐ ȗȖȌȊȓȈșȚȕȣ ȖȌȕȖȔț ȐȔȗȍȘȈȚȖȘț. DzȖȋȌȈ Ȋ ȒȈȒȖȔ-ȓȐȉȖ Ȑȏ ȕȐȝ ȕȈȘțȠȈȓȐșȤ ȗȘȐȕȞȐȗȣ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȣ, ȐȔȗȍȘȈȚȖȘ ȚȖȚȟȈș ȉȘȈȓ ȉȘȈȏȌȣ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ Ȋ șȊȖȐ ȘțȒȐ. ǹȓȖȊȖ țȚȗȈȚȐȚȈ-ȓȖȒȈ-ȠȈȓȑȈȝ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȐȏȉȈȊȐȓ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȖȚ Ȋșȍȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. ȀȈȓȑȈ ȏȕȈȟȐȚ "ȖșȚȘȣȑ ȠȐȗ" ȐȓȐ "ȒȖȓȦȟȒȈ". ǮȐȏȕȍȕȕȣȑ ȗțȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒȈ țșȍȧȕ ȒȖȓȦȟȒȈȔȐ șȚȘȈȌȈȕȐȑ, ȕȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȐ Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȊȘȍȔȍȕȈ, ȊȗȓȖȚȤ ȌȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ȞȈȘșȚȊȖȊȈȕȐȧ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȣ, ȔȖȋȓȐ ȐȏȉȈȊȐȚȤ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȖȚ ȥȚȐȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. ǰȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ ȔȐȘȖȔ ȗȘȈȊȐȓ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ, ȓȦȌȐ ȕȍ șȚȘȈȌȈȓȐ ȖȚ ȟȘȍȏȔȍȘȕȖȋȖ ȝȖȓȖȌȈ Ȑ ȗȈȓȧȡȍȋȖ ȏȕȖȧ Ȑ ȕȍ ȏȕȈȓȐ, ȟȚȖ ȚȈȒȖȍ ȚȘȍȊȖȋȐ Ȑ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȈ. ȅȚȖ ȗȘȐȏȕȈȒ, ȗȖ ȒȖȚȖȘȖȔț ȔȖȎȕȖ ȖȚȓȐȟȐȚȤ ȝȖȘȖȠȍȋȖ ȞȈȘȧ ȖȚ ȗȓȖȝȖȋȖ. MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȖȉȍșȗȍȟȐȓ șȊȖȐȔ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔ ȔȐȘȕțȦ Ȑ șȗȖȒȖȑȕțȦ ȎȐȏȕȤ, ȗȖȥȚȖȔț ȍȋȖ ȊȍȓȐȒȐȍ ȌȍȧȕȐȧ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȓȐ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȘȈȑșȒȐȝ, ȕȖ Ȑ ȈȌșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ. dzȦȌȐ ȐȓȐ Ȟȍȓȣȍ ȕȈȘȖȌȣ, șȚȘȍȔȧȡȐȍșȧ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȐȚȤ șȊȖȍ ȊȓȐȧȕȐȍ ȕȈ ȊȍșȤ ȔȐȘ, ȌȖȓȎȕȣ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȗȖȔȕȐȚȤ Ȗȉ ȥȚȖȔ: ȗȘȍȚȍȕȌȖȊȈȚȤ ȕȈ ȔȐȘȖȊȖȍ ȋȖșȗȖȌșȚȊȖ ȐȔȍȍȚ ȗȘȈȊȖ ȓȐȠȤ ȚȖȚ, ȒȚȖ șȗȖșȖȉȍȕ ȗȖȓȖȎȐȚȤ ȒȖȕȍȞ ȚȘȖȑșȚȊȍȕȕȣȔ șȚȘȈȌȈȕȐȧȔ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ. ǬȖȉȐȊȈȧșȤ ȊȓȈșȚȐ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȐ Ȋ ȒȖȍȔ șȓțȟȈȍ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȍșȓȍȌȖȊȈȚȤ ȒȈȒȐȍ ȉȣ ȚȖ ȕȐ ȉȣȓȖ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȍ ȐȓȐ ȌȐȗȓȖȔȈȚȐȟȍșȒȐȍ ȞȍȓȐ. TȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȠȍșȚȕȈȌȞȈȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ǿȍȚȊȍȘȚȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ "ǷȍȊȞȣ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȚ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț".

482


483

ǫdzǨǪǨ ȕȈ ǯȍȔȓȦ

ǹǭMǵǨǬǾǨTǨȇ.

MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȋȕȍȊȈȍȚșȧ

TǭDzǹT 1 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȥȊȈȔ șȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȊȈȐȕȑȈȝ ȒȝȑȈȗȐȚȖ ȋțȕȈ-ȒȈȘȔȈȉȝȐȝ ȟȝȈȕȌȈȑȈȔ ȈșȈ ȚȈȕ ȒȈȔȈȐȝ ȗȘȈȚȐȗțȌȎȑȈȉȝȐȕȈȕȌȑȈ ȟȈ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ ȋȖȊȖȘȐȚȤ; ȥȊȈȔ - ȐȚȈȒ; șȈȝ - Ȗȕ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȊȈȐȕȑȈȝ - Ȋ ȖȉȘȈȏȍ șȣȕȈ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ; ȒȝȑȈȗȐȚȈȝ - ȗȘȖșȓȈȊȓȧȍȔȣȑ; ȋțȕȈ-ȒȈȘȔȈȉȝȐȝ - ȏȈ ȒȈȟȍșȚȊȈ Ȑ ȌȍȧȕȐȧ; ȟȝȈȕȌȈȑȈȔ ȈșȈ - țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȓ; ȚȈȕ Țȍȝ ȗȍȊȞȖȊ; ȒȈȔȈȐȝ - ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȗȖȌȈȘȒȈȔȐ; ȗȘȈȚȐȗțȌȎȑȈ - ȊȣȘȈȎȈȧ ȗȖȟȚȍȕȐȍ; ȈȉȝȐȕȈȕȌȑȈ - ȊȖȏȕȖșȧ ȔȖȓȐȚȊȣ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǰȚȈȒ, ȗȍȊȞȣ, ȗȘȖșȓȈȊȓȧȊȠȐȍ MȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȐȚȝț, ș ȊȖȖȌțȠȍȊȓȍȕȐȍȔ ȖȗȐșȈȓȐ ȍȋȖ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ Ȑ șȓȈȊȕȣȍ ȌȍȧȕȐȧ. DzȖȋȌȈ ȖȕȐ ȏȈȒȖȕȟȐȓȐ, MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȡȍȌȘȖ ȕȈȋȘȈȌȐȓ Ȑȝ Ȑ ȖȒȈȏȈȓ ȐȔ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ ȗȖȟȍșȚȐ. TǭDzǹT 2 ȉȘȈȝȔȈȕȈ-ȗȘȈȔțȒȝȈȕ ȊȈȘȕȈȕ ȉȝȘȚȑȈȔȈȚȑȈ-ȗțȘȖȌȝȈșȈȝ ȗȈțȘȈȕ ȌȎȈȕȈ-ȗȈȌȈȕ ȠȘȍȕȐȝ ȗȘȈȒȘȚȐȝ șȈȔȈȗțȌȎȈȑȈȚ ȉȘȈȝȔȈȕȈ-ȗȘȈȔțȒȝȈȕ - ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȧȔ șȖșȓȖȊȐȧ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ; ȊȈȘȕȈȕ - ȌȘțȋȐȔ ȒȈșȚȈȔ; ȉȝȘȚȑȈ - șȓțȋȈȔ; ȈȔȈȚȑȈ - ȔȐȕȐșȚȘȈȔ; ȗțȘȖȌȝȈșȈȝ - ȎȘȍȞȈȔ; ȗȈțȘȈȕ - ȋȖȘȖȎȈȕȈȔ; ȌȎȈȕȈ-ȗȈȌȈȕ - șȊȖȐȔ șȖȖȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȐȒȈȔ; ȠȘȍȕȐȝ - ȘȈȏȓȐȟȕȣȔ șȖșȓȖȊȐȧȔ; ȗȘȈȒȘȚȐȝ - ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȔ; șȈȔȈȗțȌȎȈȑȈȚ - ȖȒȈȏȈȓ ȌȖȓȎȕȖȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ. ǯȈȚȍȔ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȗȖȟȚȐȓ șȚȈȘȍȑȠȐȕ ȒȈșȚȣ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ Ȑ ȌȘțȋȐȝ șȖșȓȖȊȐȑ, Ȉ ȚȈȒȎȍ șȊȖȐȝ șȓțȋ, șȖȊȍȚȕȐȒȖȊ Ȑ ȎȘȍȞȖȊ, ȋȖȘȖȎȈȕ, șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ Ȑ ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȝ, ȟȍȔ ȌȖșȚȈȊȐȓ ȊșȍȔ ȖȋȘȖȔȕȖȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ. TǭDzǹT 3 DZȈȈ& ȌțȌȈȍȝ ǷȈ*ȁȈțǹTȈ}Ȉ Ȓ-Ȉȍ ȊTǹȈȈȍ ȌȈȍȝǵȈ& Ȟ ȐȒ-MȈ( )) 3 )) ȊȐȌțȘȈ țȊȈȟȈ ȒȈșȔȈȌ ȌȈȌȝȈȘȈ ȋȖ-ȘțȗȈȔ ȌȝȈȘȐȚȘȐ ȉȈȝț-ȘțȗȐȕȐ ȑȈȔ ȌțȌȖȝȈ ȗȘȚȝțș ȚȈȚȘȈ ȒȖ ȊȈȚșȖ ȌȖȝȈȕȈȔ ȟȈ ȒȐȔ ȊȐȌțȘȈȝ țȊȈȟȈ - ǪȐȌțȘȈ șȗȘȖșȐȓ; ȒȈșȔȈȚ - ȗȖȟȍȔț; ȌȈȌȝȈȘȈ ȗȘȐȕȧȓȈ; ȋȖ-ȘțȗȈȔ - ȖȉȓȐȒ ȒȖȘȖȊȣ; ȌȝȈȘȐȚȘȐ - ǯȍȔȓȧ; ȉȈȝț-ȘțȗȐȕȐ - ȐȔȍȦȡȈȧ ȔȕȖȋȖ ȌȘțȋȐȝ ȜȖȘȔ; ȑȈȔ - ȒȖȚȖȘțȦ; ȌțȌȖȝȈ - ȌȖȐȓ; ȗȘȚȝțȝ - ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț; ȚȈȚȘȈ - ȚȈȔ; ȒȈȝ - ȒȚȖ; ȊȈȚșȈȝ - ȚȍȓȍȕȖȒ; 483


484 ȌȖȝȈȕȈȔ - ȗȖȌȖȑȕȐȒ; ȟȈ - Ȑ; ȒȐȔ - ȒȈȒȖȑ. ǶȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ ȊȍȓȐȒȖȔț ȔțȌȘȍȞț MȈȑȚȘȍȍ, ǪȐȌțȘȈ șȗȘȖșȐȓ: ǬȖȘȖȋȖȑ ȉȘȈȝȔȈȕ, ȔȈȚȤ-ǯȍȔȓȧ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ șȈȔȣȍ ȘȈȏȕȣȍ ȜȖȘȔȣ, ȗȖȟȍȔț Ȏȍ ȖȕȈ ȧȊȐȓȈșȤ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȒȖȘȖȊȣ? ǰ ȒȖȋȌȈ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȌȖȐȓ ȍȍ, ȒȚȖ ȐȋȘȈȓ ȘȖȓȤ ȍȍ ȚȍȓȍȕȒȈ Ȑ Ȋ ȒȈȒȖȑ șȖșțȌ ȞȈȘȤ șȖȉȐȘȈȓ ȔȖȓȖȒȖ? TǭDzǹT 4 ȗȘȈȒȘȚȑȈ ȊȐȠȈȔȈ ȌȍȊȐ ȒȘȚȈ ȚȍȕȈ șȈȔȈ ȒȈȚȝȈȔ ȚȈșȑȈ ȔȍȌȝȑȈȔ ȝȈȑȈȔ ȌȍȊȈȝ ȒȈșȑȈ ȝȍȚȖȘ ȈȗȈȝȈȘȈȚ ȗȘȈȒȘȚȑȈ - ȗȖ șȊȖȍȑ ȗȘȐȘȖȌȍ; ȊȐȠȈȔȈ - ȕȍȘȖȊȕȈȧ; ȌȍȊȐ - ǯȍȔȓȧ; ȒȘȚȈ - ȉȣȓȈ șȌȍȓȈȕȈ; ȚȍȕȈ - ȐȔ; șȈȔȈ - ȘȖȊȕȖȑ; ȒȈȚȝȈȔ - ȒȈȒ; ȚȈșȑȈ - ȍȋȖ; ȔȍȌȝȑȈȔ - ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȖȋȖ Ȍȓȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȝȈȑȈȔ - ȒȖȕȧ; ȌȍȊȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋ ǰȕȌȘȈ; ȒȈșȑȈ - ȗȖ ȒȈȒȖȑ; ȝȍȚȖȝ ȗȘȐȟȐȕȍ; ȈȗȈȝȈȘȈȚ - ȗȖȝȐȚȐȓ. ǰșȗȖȒȖȕ ȊȍȒȖȊ ȕȈ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȐ ǯȍȔȓȐ șțȡȍșȚȊțȦȚ ȕȐȏȔȍȕȕȖșȚȐ Ȑ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖșȚȐ. DzȈȒ Ȏȍ ȞȈȘȦ ǷȘȐȚȝț țȌȈȓȖșȤ ȘȈȏȘȖȊȕȧȚȤ ȍȍ? ǸȈșșȒȈȎȐ Ȕȕȍ ȚȈȒȎȍ, ȏȈȟȍȔ ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘȈ țȒȘȈȓ ȒȖȕȧ, ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȖȋȖ Ȍȓȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. TǭDzǹT 5 șȈȕȈȚ-ȒțȔȈȘȈȌ ȉȝȈȋȈȊȈȚȖ ȉȘȈȝȔȈȕ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȐȌ-țȚȚȈȔȈȚ ȓȈȉȌȝȊȈ ȌȎȕȈȕȈȔ șȈ-ȊȐȌȎȕȈȕȈȔ ȘȈȌȎȈȘȠȐȝ ȒȈȔ ȋȈȚȐȔ ȋȈȚȈȝ șȈȕȈȚ-ȒțȔȈȘȈȚ - ȖȚ ǹȈȕȈȚ-ȒțȔȈȘȈ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ - șȈȔȣȑ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ; ȉȘȈȝȔȈȕ - Ȗ ȉȘȈȝȔȈȕ; ȉȘȈȝȔȈ-ȊȐȚ-țȚȚȈȔȈȚ - ȖȚ ȕȍȗȘȍȊȏȖȑȌȍȕȕȖȋȖ ȏȕȈȚȖȒȈ ǪȍȌ; ȓȈȉȌȝȊȈ - ȗȖȓțȟȐȊ; ȌȎȕȈȕȈȔ - ȏȕȈȕȐȍ; șȈ-ȊȐȌȎȕȈȕȈȔ - ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȔȍȕȐȚȤ ȕȈ ȗȘȈȒȚȐȒȍ; ȘȈȌȎȈ-ȘȠȐȝ - ȊȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ ȞȈȘȤ; ȒȈȔ - ȒȈȒ; ȋȈȚȐȔ - ȞȍȓȐ; ȋȈȚȈȝ - ȌȖșȚȐȋ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȞȈȘȤ Ȑ șȊȧȚȖȑ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓ țȟȍȕȐȒȖȔ ȕȍȗȘȍȊȏȖȑȌȍȕȕȖȋȖ ȏȕȈȚȖȒȈ ǪȍȌ, ǹȈȕȈȚ-ȒțȔȈȘȈ. ǷȖȊȍȌȈȑ Ȏȍ Ȕȕȍ, ȒȈȒ, șȓȍȌțȧ ȗȖȓțȟȍȕȕȣȔ ȖȚ ȕȍȋȖ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ, ȥȚȖȚ șȊȧȚȖȑ ȞȈȘȤ ȌȖșȚȐȋ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ? DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǪȍȌȐȟȍșȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ ȝȘȈȕȧȚ ȟȍȚȣȘȍ ȊȈȑȠȕȈȊșȒȐȝ șȈȔȗȘȈȌȈȐ (ȞȍȗȐ țȟȍȕȐȟȍșȒȖȑ ȗȘȍȍȔșȚȊȍȕȕȖșȚȐ). ǶȌȕȈ Ȑȏ ȕȐȝ ȊȖșȝȖȌȐȚ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ǩȘȈȝȔȍ, ȌȘțȋȈȧ - Ȓ ȉȖȋȐȕȍ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȚȘȍȚȤȧ ȊȍȌȍȚ ȕȈȟȈȓȖ ȖȚ ȟȍȚȣȘȍȝ DzțȔȈȘȖȊ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǹȈȕȈȚ-ȒțȔȈȘȖȔ, Ȉ ȟȍȚȊȍȘȚȈȧ - ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. Ǫșȍ ȖȕȐ șțȡȍșȚȊțȦȚ Ȑ ȗȖ șȍȑ ȌȍȕȤ. ǷȘȐȔȍȘ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ, șȚȘȍȔȧȡȐȑșȧ ȖȉȘȍșȚȐ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ, ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȐȕȧȚȤ ȋțȘț, ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȍȋȖ Ȓ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȥȚȐȝ șȈȔȗȘȈȌȈȑ. ǫȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ Ȋ DzȈȓȐ-Ȧȋț ȓȦȉȈȧ ȔȈȕȚȘȈ ȌȖȓȎȕȈ ȉȣȚȤ ȗȖȓțȟȍȕȈ Ȋ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȥȚȐȝ șȈȔȗȘȈȌȈȑ, ȐȕȈȟȍ ȖȕȈ ȕȍ ȊȖȏȣȔȍȍȚ ȌȍȑșȚȊȐȧ. ǹȍȑȟȈș ȗȖȧȊȐȓȖșȤ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȜȈȓȤȠȐȊȣȝ șȈȔȗȘȈȌȈȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȉȍȏȏȈ484


485 șȚȍȕȟȐȊȖ ȖȉȔȈȕȣȊȈȦȚ ȓȦȌȍȑ, ȌȈȊȈȧ ȐȔ ȕȍȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȍ ȔȈȕȚȘȣ. MȖȠȍȕȕȐȒȐ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȐȍ Ȓ ȥȚȐȔ șȈȔȗȘȈȌȈȧȔ, ȕȍ șȓȍȌțȦȚ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ ǪȍȌ. ǶȕȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ șȊȖȐȝ ȋȘȍȝȖȊȕȣȝ ȗȘȐȊȣȟȍȒ, ȕȖ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȘȈȏȌȈȦȚ ȓȦȌȧȔ ȔȈȕȚȘȣ, ȊȊȖȌȧ Ȑȝ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ. ǵȖ ȘȈȏțȔȕȣȍ ȓȦȌȐ ȗȖȕȐȔȈȦȚ ȉȍșȗȖȓȍȏȕȖșȚȤ ȗȖȌȖȉȕȣȝ ȔȈȕȚȘ Ȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȚȈȕțȚ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ ȥȚȐ ȕȖȊȖȐșȗȍȟȍȕȕȣȍ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȌȊȐȎȍȕȐȧ. Dz ȓȦȉȖȑ Ȑȏ ȚȈȒȐȝ ȜȐȒȚȐȊȕȣȝ șȈȔȗȘȈȌȈȑ șȓȍȌțȍȚ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ ș ȉȖȓȤȠȖȑ ȖșȚȖȘȖȎȕȖșȚȤȦ. ǵȍșȟȈșȚȕȣȍ ȓȦȌȐ, ȎȐȊțȡȐȍ Ȋ DzȈȓȐ-Ȧȋț, ȗȖȓțȟȈȦȚ Ȋ ȚȈȒȐȝ șȈȔȗȘȈȌȈȧȝ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȔȈȕȚȘȣ, ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȗȖȔȖȎȍȚ ȐȔ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ. ǵȖ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȕȈ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔ ȗȘȐȔȍȘȍ ȗȖȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ ȏȕȈȕȐȍ șȓȍȌțȍȚ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȖȑ șȈȔȗȘȈȌȈȍ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȗȘȐȕȧȓ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ ǹȈȕȈȚ-ȒțȔȈȘȈ. TǭDzǹTȃ 6 - 7 "62"ȈȦ-ȈDZȈ MȈȍ_ǵȈ��ȘȦ-ȈDZȈ TȈȊ ȞȈǬȈȈȍ+ȈJȈǹDZȈ Ȟ ) ȊȦț-MȈȝǸȐǹȈ DZȈȈȍ_Ȍțȯ¬ǭǵDZȈȞǷȈȍ"60"Ȉ ǫȈȈȐMȈMȈȈMȈ( )) 7 )) ȑȈȟ ȟȈȕȑȈȌ ȈȗȐ ȒȘȠȕȈșȑȈ ȉȝȈȊȈȕ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ ȗȘȈȉȝȖȝ ȠȘȈȊȈȝ șțȠȘȈȊȈșȈȝ ȗțȕȑȈȔ ȗțȘȊȈ-ȌȍȝȈ-ȒȈȚȝȈȠȘȈȑȈȔ ȉȝȈȒȚȈȑȈ Ȕȍ 'ȕțȘȈȒȚȈȑȈ ȚȈȊȈ ȟȈȌȝȖȒȠȈȌȎȈșȑȈ ȟȈ ȊȈȒȚțȔ ȈȘȝȈșȐ ȑȖ 'ȌțȝȑȈȌ ȊȈȐȕȑȈ-ȘțȗȍȕȈ ȋȈȔ ȐȔȈȔ ȑȈȚ - ȒȖȚȖȘȣȍ; ȟȈ - Ȑ; ȈȕȑȈȚ - ȌȘțȋȐȍ; ȈȗȐ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȒȘȠȕȈșȑȈ - DzȘȐȠȕȣ; ȉȝȈȊȈȕ - Ȗ ȊȍȓȐȒȖȌțȠȕȣȑ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȗȘȈȉȝȖȝ - ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ; ȠȘȈȊȈȝ - Ȗ șȓȈȊȕȣȝ ȌȍȧȕȐȧȝ; șț-ȠȘȈȊȈșȈȝ - Ȗ ȒȖȔ ȚȈȒ ȗȘȐȧȚȕȖ șȓțȠȈȚȤ; ȗțȕȑȈȔ - ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕȖȋȖ; ȗțȘȊȈ-ȌȍȝȈ - ǭȋȖ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȋȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ; ȒȈȚȝȈȈȠȘȈȑȈȔ - șȊȧȏȈȕȕȖȍ ș ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȍȔ; ȉȝȈȒȚȈȑȈ - ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț; Ȕȍ - Ȕȕȍ; ȈȕțȘȈȒȚȈȑȈ - ȖȟȍȕȤ ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖ șȓțȠȈȦȡȍȔț; ȚȈȊȈ Țȍȉȧ; ȟȈ - Ȑ; ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȈșȑȈ - ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǨȌȝȖȒȠȈȌȎȍȑ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȊȈȒȚțȔ ȈȘȝȈșȐ - ȗȘȖȠț, ȗȖȊȍȌȈȑ; ȑȈȝ - ȒȖȚȖȘȣȑ; ȈȌțȝȑȈȚ - ȌȖȐȓ; ȊȈȐȕȑȈ-ȘțȗȍȕȈ - Ȋ ȖȉȓȐȒȍ șȣȕȈ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ; ȋȈȔ - ȒȖȘȖȊț, ǯȍȔȓȦ; ȐȔȈȔ - ȥȚț. ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȉȣȓ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȔ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ȥȕȍȘȋȐȑ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ, ȗȖȥȚȖȔț ȓȦȉȣȍ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ Ȗ ȍȋȖ ȌȍȧȕȐȧȝ țșȓȈȎȌȈȦȚ șȓțȝ Ȑ ȗȘȐȕȖșȧȚ țȌȈȟț ȚȍȔ, ȒȚȖ șȓțȠȈȍȚ Ȑȝ. ǿȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ Ȕȍȕȧ, ȚȖ ȧ Ȋșȍȑ ȌțȠȖȑ ȗȘȍȌȈȕ Țȍȉȍ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ ȧ ȗȘȍȌȈȕ ǪșȍȊȣȠȕȍȔț, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǨȌȝȖȒȠȈȌȎȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț, ȗȘȖȠț Țȍȉȧ, ȘȈșșȒȈȎȐ Ȕȕȍ Ȋșȍ, ȟȚȖ Țȍȉȍ ȐȏȊȍșȚȕȖ Ȗ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț, ȒȖȚȖȘȣȑ, șȚȈȊ șȣȕȖȔ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ, ȌȖȐȓ ǯȍȔȓȦ, ȗȘȐȕȧȊȠțȦ ȖȉȓȐȒ ȒȖȘȖȊȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕț ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȊȈȚȈȘȐ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȐșȚȖȟȕȐȒ Ȋșȍȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȑ". Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (10.8) ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȈȝȈȔ șȈȘȊȈșȑȈ ȗȘȈȉȝȈȊȖ ȔȈȚȚȈȝ șȈȘȊȈȔ ȗȘȈȊȈȘȚȈȚȍ - "ȇ - ȐșȚȖȟȕȐȒ Ȋșȍȝ ȌțȝȖȊȕȣȝ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȔȐȘȖȊ. Ǫșȍ șțȡȍȍ ȐșȝȖȌȐȚ Ȑȏ Mȍȕȧ". TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șț485


486 ȡȍșȚȊȈ ȖȉȧȏȈȕȣ șȊȖȐȔ ȗȖȧȊȓȍȕȐȍȔ ȕȈ șȊȍȚ ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȕȈȝȖȌȧȡȐȍșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȧȊȓȧȦȚșȧ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ. ǰȝ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȋțȕȈ-ȈȊȈȚȈȘȈȔȐ. MȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȔȐȘȖȔ țȗȘȈȊȓȧȦȚ ȚȘȐ ȋțȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȖȚȊȍȟȈȦȚ, șȖȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖ, ȏȈ ȋțȕț ȉȓȈȋȖșȚȐ, ȋțȕț șȚȘȈșȚȐ Ȑ ȋțȕț ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. ǿȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț, ȚȖ Ȗȕ ȊȖȗȓȖȡȈȓ Ȋ șȍȉȍ Țȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ ǭȔț ȗȖȊȍȓȍȊȈȚȤ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȔȐ ȌțȠȈȔȐ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȉȖȓȤȠțȦ șȔȣșȓȖȊțȦ ȕȈȋȘțȏȒț ȕȍșȍȚ șȓȖȊȖ ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȈ, ȖȏȕȈȟȈȦȡȍȍ "ȕȍȌȖșȚțȗȕȣȑ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȟțȊșȚȊ". ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍȓȤȏȧ ȗȖșȚȐȟȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȝ țȔȖȏȈȒȓȦȟȍȕȐȑ; ȟȍȓȖȊȍȒ șȖ șȒțȌȕȣȔ ȏȈȗȈșȖȔ ȏȕȈȕȐȑ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȗȖȕȧȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǶȗȐȘȈȧșȤ ȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȑ ȖȗȣȚ, ȔȖȎȕȖ ȗȖșȚȐȟȤ ȚȖȓȤȒȖ ȉȍȏȓȐȟȕȣȑ ȈșȗȍȒȚ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȗȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǨȌȝȖȒȠȈȌȎȍȑ. TǭDzǹT 8 ǷȈ[ǮȈǹDZȈ TȈ& ǷȈ[ȡTȈMȈǵȈȈ MȈǭ}ȈȍDZȈ" ǷȈ[TDZȈ"62"ȈȈȏTȈ )) 8 )) șțȚȈ țȊȈȟȈ ȟȖȌȐȚȖ ȊȐȌțȘȍȕȈȐȊȈȔ ȊȈșțȌȍȊȈ-ȒȈȚȝȈȔ ȗȘȈȚȐ ȗȘȈȠȈșȑȈ ȚȈȔ ȗȘȐȚȈ-ȔȈȕȈ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ ȗȘȈȚȑȈȉȝȈȠȈȚȈ șțȚȈȝ țȊȈȟȈ - ǹțȚȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȟȖȌȐȚȈȝ - ȊȖȖȌțȠȍȊȓȍȕȕȣȑ; ȊȐȌțȘȍȕȈ - ǪȐȌțȘȖȑ; ȥȊȈȔ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȊȈșțȌȍȊȈ - ǫȖșȗȖȌȍ DzȘȐȠȕȍ; ȒȈȚȝȈȔ - ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ; ȗȘȈȚȐ - Ȗ; ȗȘȈȠȈșȑȈ - ȊȖșȝȊȈȓȧȧ; ȚȈȔ - ȍȋȖ; ȗȘȐȚȈ-ȔȈȕȈȝ - ȖȟȍȕȤ ȌȖȊȖȓȤȕȣȑ; ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ șȊȧȚȖȑ MȈȑȚȘȍȧ; ȗȘȈȚȑȈȉȝȈȠȈȚȈ - ȖȚȊȍȟȈȓ. ǹțȚȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǰșȒȘȍȕȕȍȍ ȎȍȓȈȕȐȍ ǪȐȌțȘȣ țșȓȣȠȈȚȤ Ȗ ȌȍȧȕȐȧȝ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ Ȋ ǭȋȖ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȝ ȖȟȍȕȤ ȗȖȕȘȈȊȐȓȖșȤ MȈȑȚȘȍȍ MțȕȐ. ǪȖȖȌțȠȍȊȓȍȕȕȣȑ, Ȗȕ ȕȈȟȈȓ ȗȘȍȊȖȏȕȖșȐȚȤ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ ǪȐȌțȘȣ, Ȉ ȏȈȚȍȔ ȗȘȖȐȏȕȍș ȚȈȒȐȍ șȓȖȊȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȘȐȠȕȈ-ȒȈȚȝȈ, ȘȈșșȒȈȏȣ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ DzȘȐȠȕȍ ȐȓȐ ǭȋȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȝ, ȊȣȏȣȊȈȦȚ ȚȈȒȖȑ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȗȖȌȢȍȔ, ȟȚȖ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ țȚȖȔȓȧȦȚ ȕȐ ȘȈșșȒȈȏȟȐȒȈ, ȕȐ șȓțȠȈȚȍȓȍȑ. TȈȒȖȊȈ ȗȘȐȘȖȌȈ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȉȍșȍȌ. Mȣ șȈȔȐ ȐȔȍȓȐ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ țȉȍȌȐȚȤșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȉȍșȍȌȣ ǪȐȌțȘȣ ș MȈȑȚȘȍȍȑ ȔȖȎȕȖ șȓțȠȈȚȤ ȌȖ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖșȚȐ. ǶȉȈ ȖȕȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ ȟȍȔ ȉȖȓȤȠȍ ȊȖȗȘȖșȖȊ ȏȈȌȈȍȚ ǪȐȌțȘȈ, ȚȍȔ ș ȉȖȓȤȠȐȔ ȊȖȖȌțȠȍȊȓȍȕȐȍȔ ȖȚȊȍȟȈȍȚ ȕȈ ȕȐȝ MȈȑȚȘȍȧ. ǬțȝȖȊȕȖȍ ȖȉȡȍȕȐȍ ȚȍȔ Ȑ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖ, ȟȚȖ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȊȣȏȣȊȈȍȚ țșȚȈȓȖșȚȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȊȖȗȘȖșȣ ǪȐȌțȘȣ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȕȍ ȊȣȏȊȈȓȐ ț MȈȑȚȘȍȐ ȘȈȏȌȘȈȎȍȕȐȧ, ȕȖ ȍȡȍ ȉȖȓȤȠȍ țșȐȓȐȓȐ ȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȍ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ șȊȖȑ ȘȈșșȒȈȏ. TǭDzǹT 9 ǨȈMȈȐǵ}ȈTȈȈȍ JȈǵȈTȈȈDZȈȈȢ ǷȈȈȓ/" ) ǷȈ[JȈȈ ȐǵȈȘȘȍ Ȑ+ȈȐTȈǷȈ*ȧ ȀTDZȈ 486


487 +ȈțT+ȈȈMȈȌȍȝȈ" ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȑȈȌȈȉȝȐȠȐȒȚȈȝ ȗȘȚȝțȘ ȈȕȋȈ ȊȐȗȘȈȐȘ ȈȔȈȕȚȘȐȚȖ ȌȎȈȕȈȚȈȑȈȠ ȟȈ ȗȈȓȈȝ ȗȘȈȌȎȈ ȕȐȘȈȕȕȍ ȒȠȐȚȐ-ȗȘȠȚȝȈ ȥȚȑȈ ȒȠțȚ-ȒȠȈȔȈ-ȌȍȝȈȝ ȗȈȚȐȔ ȈȉȝȑȈȊȖȟȈȕ

ǷȈȐTȈMȈ"62"DZȈȊȈȍȞǵȈ( )) 9 ))

ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; ȑȈȌȈ - ȒȖȋȌȈ; ȈȉȝȐȠȐȒȚȈȝ - ȉȣȓ ȊȖȏȊȍȌȍȕ ȕȈ ȚȘȖȕ; ȗȘȚȝțȝ - ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț; ȈȕȋȈ - ȌȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ; ȊȐȗȘȈȐȝ - ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ; ȈȔȈȕȚȘȐȚȈȝ ȗȘȖȊȖȏȋȓȈȠȍȕȕȣȑ; ȌȎȈȕȈȚȈȑȈȝ - ȓȦȌȍȑ; ȟȈ - Ȑ; ȗȈȓȈȝ - ȏȈȡȐȚȕȐȒȖȔ; ȗȘȈȌȎȈȝ - ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ; ȕȐȘȈȕȕȍ - ȓȐȠȍȕȕȣȍ ȏȍȘȕȈ; ȒȠȐȚȐȗȘȠȚȝȍ - ȕȈ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȐ ȏȍȔȓȐ; ȥȚȑȈ - ȗȘȐȉȓȐȏȐȊȠȐșȤ; ȒȠțȚ ȖȚ ȋȖȓȖȌȈ; ȒȠȈȔȈ - ȐșȚȖȡȍȕȕȣȍ; ȌȍȝȈȝ - Ȑȝ ȚȍȓȈ; ȗȈȚȐȔ - Ȓ ȏȈȡȐȚȕȐȒț; ȈȉȝȑȈȊȖȟȈȕ - ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ: ǬȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ, ȒȖȋȌȈ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȊȖȏȊȍȓȐ ȕȈ ȗȘȍșȚȖȓ MȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȐȚȝț, ȗȘȖȊȖȏȋȓȈșȐȊ ȍȋȖ ȏȈȡȐȚȕȐȒȖȔ Ȋșȍȝ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȞȈȘșȚȊȈ, ǯȍȔȓȧ ȕȍ ȌȈȊȈȓȈ ȓȦȌȧȔ ȏȍȘȕȈ. ǰșȚȖȡȍȕȕȣȍ ȖȚ ȕȍȌȖȍȌȈȕȐȧ, ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ Ȓ ȞȈȘȦ Ȑ ȗȖȊȍȌȈȓȐ ȍȔț Ȗ șȊȖȍȔ ȋȖȘȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ȊȖ ȊȘȍȔȍȕȈ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț ȞȈȘȧ ȐȏȉȐȘȈȓȐ ȉȘȈȝȔȈȕȣ. Ǫ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȣ ȉȘȈȝȔȈȕȣ șȟȐȚȈȦȚșȧ ȋȖȓȖȊȖȑ șȖȞȐȈȓȤȕȖȋȖ ȖȘȋȈȕȐȏȔȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȏȈȕȐȔȈȦȚ ȊȍȘȝȕȦȦ șȚțȗȍȕȤ șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ ȓȍșȚȕȐȞȣ. ǹȐșȚȍȔȈ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȣ, Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȒȖȚȖȘȖȑ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ ȌȍȓȐȚșȧ ȕȈ ȟȍȚȣȘȍ ȊȈȘȕȣ Ȑ ȟȍȚȣȘȍ ȈȠȘȈȔȈ, ȕȈțȟȕȖ ȖȉȖșȕȖȊȈȕȈ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȈ șȖȏȌȈȕȈ ȕȍ ȓȦȌȤȔȐ, Ȉ ǹȈȔȐȔ ǩȖȋȖȔ. ǰșȚȖȘȐȧ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋ ȉȣȓȣȍ ȊȘȍȔȍȕȈ ȞȈȘșȒȈȧ ȊȓȈșȚȤ ȕȈȝȖȌȐȓȈșȤ ȗȖȌ ȒȖȕȚȘȖȓȍȔ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ. DzȖȋȌȈ ȊȖ ȋȓȈȊȍ șȚȘȈȕȣ șȚȈȕȖȊȐȓșȧ ȕȍȟȍșȚȐȊȣȑ ȞȈȘȤ, ȚȈȒȖȑ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȒȈȒ ǪȍȕȈ, ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȖȉȓȈȌȈȊȠȐȍ ȖȋȘȖȔȕȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ, țȕȐȟȚȖȎȈȓȐ ȍȋȖ Ȑ ȏȈȔȍȕȧȓȐ ȉȖȓȍȍ ȌȖșȚȖȑȕȣȔ ȗȘȈȊȐȚȍȓȍȔ, ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖ țȉȍȌȐȊȠȐșȤ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȉțȌțȡȐȑ ȞȈȘȤ ȕȈȌȍȓȍȕ ȊșȍȔȐ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ. ǬȘțȋȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȉȘȈȝȔȈȕȣ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ șȈȔȣȍ ȘȈȏțȔȕȣȍ ȓȦȌȐ ȖȉȡȍșȚȊȈ - ȌȍȘȎȈȓȐ ȗȖȌ șȊȖȐȔ ȒȖȕȚȘȖȓȍȔ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȔȖȕȈȘȝȈ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ ȚȈȒȎȍ, ȟȚȖ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȊȖȏȊȍȓȐ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț ȕȈ ȚȘȖȕ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ ȏȈȡȐȡȈȓ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ Ȑ ȏȈȉȖȚȐȓșȧ Ȗ ȕȐȝ. ǰȏȕțȘȍȕȕȣȍ ȋȖȓȖȌȖȔ ȓȦȌȐ ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ ȏȈ ȗȖȔȖȡȤȦ Ȓ ȞȈȘȦ Ȑ ȗȖȗȘȖșȐȓȐ ȍȋȖ ȗȘȐȕȧȚȤ ȕȍȖȚȓȖȎȕȣȍ ȔȍȘȣ. ǹȐșȚȍȔȈ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȣ șȖȊȍȘȠȍȕȕȈ ȊȖ Ȋșȍȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ. ǶȕȈ ȌȈȍȚ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȕȈȗȘȈȊȓȧȚȤ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȋȓȈȊȣ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ Ȑ șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ ȏȈȉȖȚȐȓșȧ Ȗ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ. DzȠȈȚȘȐȐ ȏȈȡȐȡȈȦȚ ȕȈȘȖȌ, Ȉ ȊȈȑȠȤȐ, ȕȈȝȖȌȧȡȐȍșȧ ȗȖȌ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖȔ ȒȠȈȚȘȐȍȊ, ȏȈȉȖȚȧȚșȧ Ȗ ȒȖȘȖȊȈȝ, ȘȈșȚȧȚ ȝȓȍȉ Ȑ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȦȚ Ȋșȍ ȗȘȖȟȐȍ șȖșȓȖȊȐȧ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȗȘȖȌțȒȚȈȔȐ ȗȐȚȈȕȐȧ. Ǩ ȠțȌȘȣ, ȐȓȐ ȘȈȉȖȟȐȍ, ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ ȜȐȏȐȟȍșȒȐȔ ȚȘțȌȖȔ, șȓțȎȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧȔ ȚȘȍȝ ȊȣșȠȐȝ șȖșȓȖȊȐȑ. TȈȒȖȊȈ șȚȘțȒȚțȘȈ ȐȌȍȈȓȤȕȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ. 487


488 TǭDzǹTȃ 10 - 11 TȊȈMȈ" DZȈȈTȈȈ" ǮȈȘ"60"Ȉ& ǮȈȘ"60"DZȈ& DZȈ" ǹȈȈȐǬȈTȈȈȍ Ȋ*ȐȚȈȒ-Ș" ǷȈȐTȈǵȈǸ" )) 10 )) TȈȘȈȍ "62"ȈȊȈǵȈǰȝTȈț ȘȈTȈȊȍ_Ș& +ȈțǬȈȈȐȌǸTȈȈǵȈȈ& ǵȈȘȌȍȊȌȍȊ ) DZȈȈȊȘ ǵȈȎ(+DZȈȈMȈȝ ȖȐJȚTȈȈȍJȈȈǸ ȊȈTȈȈǸǷȈȐTȈǹTȊ& ȐȒ-ȓ/ ȓ/ȈȍȒ-ǷȈȈȓ/" )) 11 )) ȊȈȑȈȔ ȘȈȌȎȈȕ ȌȎȈȚȝȈȘȍȕȈȉȝȐȚȈȗȚȈ ȑȈȚȝȈȋȕȐȕȈ ȒȖȚȈȘȈ-șȚȝȍȕȈ ȊȘȒȠȈȝ ȚȊȈȔ ȈȌȑȈ ȑȈȚȈȝ ȠȈȘȈȕȈȔ ȠȈȘȈȕȑȈȔ ȑȈȝ șȈȌȝȐȚȖ ȊȘȚȚȐ-ȒȈȘȈȝ ȗȈȚȐȘ ȕȈȝ ȚȈȕ ȕȖ ȉȝȈȊȈȕ ȐȝȈȚț ȘȈȚȈȊȍ 'ȕȕȈȔ ȒȠțȌȝȈȘȌȐȚȈȕȈȔ ȕȈȘȈȌȍȊȈ-ȌȍȊȈ ȑȈȊȈȕ ȕȈ ȕȈȕȒȠȑȈȔȈȝȈ țȌȎȌȎȝȐȚȖȘȌȎȈ ȊȈȘȚȈ-ȗȈȚȐș ȚȊȈȔ ȒȐȓȈ ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȝ ȊȈȑȈȔ - Ȕȣ; ȘȈȌȎȈȕ - Ȗ ȞȈȘȤ; ȌȎȈȚȝȈȘȍȕȈ - ȖȋȕȍȔ ȋȖȓȖȌȈ; ȈȉȝȐȚȈȗȚȈȝ - ȐȏȔțȟȍȕȕȣȍ; ȑȈȚȝȈ - șȖȊșȍȔ ȒȈȒ; ȈȋȕȐȕȈ - ȖȋȕȍȔ; ȒȖȚȈȘȈ-șȚȝȍȕȈ - Ȋ Ȍțȗȓȍ ȌȍȘȍȊȈ; ȊȘȒȠȈȝ - ȌȍȘȍȊȤȧ; ȚȊȈȔ - Ȓ Țȍȉȍ; ȈȌȑȈ - șȍȋȖȌȕȧ; ȑȈȚȈȝ - Ȕȣ ȗȘȐȠȓȐ; ȠȈȘȈȕȈȔ - ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ; ȠȈȘȈȕȑȈȔ - ȧȊȓȧȦȡȐȑșȧ ȕȈȌȍȎȕȣȔ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍȔ; ȑȈȝ - ȒȖȚȖȘȣȑ; șȈȌȝȐȚȈȝ - ȕȈȏȕȈȟȍȕȕȣȑ; ȊȘȚȚȐ-ȒȈȘȈȝ - ȌȈȦȡȐȑ ȘȈȉȖȚț; ȗȈȚȐȝ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ; ȕȈȝ - ȕȈȠ; ȚȈȚ - ȗȖȥȚȖȔț; ȕȈȝ - ȕȈș; ȉȝȈȊȈȕ - ǪȈȠȍ ȊȍȓȐȟȍșȚȊȖ; ȐȝȈȚț - ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȗȖșȚȈȘȈȑșȧ; ȘȈȚȈȊȍ - ȌȈȚȤ; ȈȕȕȈȔ - ȗȐȡț; ȒȠțȌȝȈ - ȖȚ ȋȖȓȖȌȈ; ȈȘȌȐȚȈȕȈȔ - șȚȘȈȌȈȦȡȐȔ; ȕȈȘȈȌȍȊȈ-ȌȍȊȈ - Ȗ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȞȈȘȍȑ; ȑȈȊȈȚ ȕȈ - ȐȕȈȟȍ; ȕȈȕȒȠȑȈȔȈȝȍ - Ȕȣ ȗȖȋȐȉȕȍȔ; țȌȎȌȎȝȐȚȈ - ȓȐȠȍȕȕȣȍ; țȘȌȎȈȝ - ȗȐȡȐ; ȊȈȘȚȈ - ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ; ȗȈȚȐȝ - ȌȈȦȡȐȑ; ȚȊȈȔ - Țȣ; ȒȐȓȈ - ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ; ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȝ - ȏȈȡȐȚȕȐȒ ȕȈȘȖȌȈ. ǬȖȘȖȋȖȑ ȞȈȘȤ, ȒȈȒ ȊȣșȣȝȈȍȚ ȌȍȘȍȊȖ, Ȋ Ȍțȗȓȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȘȈȏȊȍȌȍȕ ȒȖșȚȍȘ, ȚȈȒ Ȑ Ȕȣ ȐșșȖȝȓȐ ȖȚ Ȗȋȕȧ ȋȖȓȖȌȈ, ȋȖȘȧȡȍȋȖ Ȋ ȕȈȠȐȝ ȎȍȓțȌȒȈȝ. Tȣ, ȏȈȡȐȚȕȐȒ Ȋșȍȝ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȌ ȚȊȖȍȑ ȊȓȈșȚȤȦ, ȗȖșȚȈȊȓȍȕ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȈȚȤ ȕȈȔ ȘȈȉȖȚț Ȑ ȗȖȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȕȈȠȍȔ ȗȘȖȗȐȚȈȕȐȐ. ǷȖȥȚȖȔț Ȕȣ ȗȘȐȠȓȐ Ȓ Țȍȉȍ, ȐȡȈ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ Ȑ ȏȈȡȐȚȣ. ǪȍȌȤ Țȣ ȕȍ ȗȘȖșȚȖ ȞȈȘȤ, Țȣ - ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǩȖȋȈ, ȞȈȘȤ Ȋșȍȝ ȞȈȘȍȑ. TȊȖȑ ȌȖȓȋ - șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ Ȕȣ ȏȈȕȐȔȈȓȐșȤ șȊȖȐȔ ȌȍȓȖȔ, ȐȉȖ Țȣ ȌȈȍȠȤ ȕȈȔ șȘȍȌșȚȊȈ Ȓ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȦ. ǷȖȥȚȖȔț, Ȗ ȞȈȘȤ ȞȈȘȍȑ, Ȕȣ șȔȐȘȍȕȕȖ ȗȘȖșȐȔ Țȍȉȧ ȐȏȉȈȊȐȚȤ ȕȈș ȖȚ ȋȖȓȖȌȈ Ȑ ȗȖȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȒȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȈș ȗȖȓțȟȐȓ ȗȘȐȟȐȚȈȦȡțȦșȧ ȍȔț ȌȖȓȦ ȏȍȘȕȈ, ȐȕȈȟȍ ȕȈȔ ȋȘȖȏȐȚ ȋȖȓȖȌȕȈȧ șȔȍȘȚȤ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǾȈȘȤ ȖȉȧȏȈȕ șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ Ȋ ȍȋȖ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ Ȋșȍȝ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ ȋȘțȗȗ: ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȒȠȈȚȘȐȐ, ȊȈȑȠȤȐ Ȑ ȠțȌȘȣ - ȏȈȕȐȔȈȓȐșȤ șȊȖȐȔ ȌȍȓȖȔ. TȈȒ Ȏȍ, ȒȈȒ ȌȖȓȋ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ - ȊȖȏȊȍșȚȐ ȕȈ ȗȘȍșȚȖȓ ȌȖșȚȖȑȕȖȋȖ ȞȈȘȧ, ȌȖȓȋ ȞȈȘȧ - șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ Ȋșȍȝ ȊȈȘȕ (ȉȘȈȝȔȈȕȣ, 488


489 ȒȠȈȚȘȐȐ, ȊȈȑȠȤȐ Ȑ ȠțȌȘȣ) ȐșȗȖȓȕȧȓȐ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ȐȔ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ. ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ ȓȦȌȧȔ ȉȣȓȖ ȘȈȏȘȍȠȍȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȖȕȐ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȖșȚȈȊȈȓȐșȤ ȉȍȏ ȘȈȉȖȚȣ. ǶȕȐ ȕȍ ȉȣȓȐ ȓȍȕȐȊȣȔȐ, ȕȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȥȚȖ, ȐȔ ȕȍ țȌȈȊȈȓȖșȤ ȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȗȘȖȌțȒȚȖȊ ȗȐȚȈȕȐȧ, ȟȚȖȉȣ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ șȍȉȧ. ǶȒȈȏȈȊȠȐșȤ Ȋ ȚȘțȌȕȖȔ ȗȖȓȖȎ��ȕȐȐ, ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȌȖȓȎȕȣ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȓ ȋȓȈȊȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ - ȗȘȍȏȐȌȍȕȚț ȐȓȐ ȞȈȘȦ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȉȧȏȈȕ șȌȍȓȈȚȤ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȔȖȟȤ șȊȖȐȔ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔ. TǭDzǹT 12 ȌȡȋȈ| ȌǬDZȈȈǭ Ȓț-ȝȡ[ȍȧ ȐǵȈȐMȈȚȈ& ǹȈȈȍ_ǵȊǷȈ"TȈ )) 12 )) ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȗȘȚȝțȝ ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ ȒȈȘțȕȈȔ ȕȐȠȈȔȑȈ ȗȈȘȐȌȍȊȐȚȈȔ ȌȐȘȋȝȈȔ ȌȈȌȝȑȈț ȒțȘțȠȘȍȠȚȝȈ ȕȐȔȐȚȚȈȔ șȖ 'ȕȊȈȗȈȌȑȈȚȈ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; ȗȘȚȝțȝ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț; ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ - ȓȦȌȍȑ; ȒȈȘțȕȈȔ - ȉȍȌșȚȊȍȕȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ; ȕȐȠȈȔȑȈ - șȓȣȠȈ; ȗȈȘȐȌȍȊȐȚȈȔ - șȚȍȕȈȕȐȧ; ȌȐȘȋȝȈȔ - ȌȖȓȋȖ; ȌȈȌȝȑȈț - ȖȉȌțȔȣȊȈȓ; ȒțȘț-ȠȘȍȠȚȝȈ - Ȗ ǪȐȌțȘȈ; ȕȐȔȐȚȚȈȔ ȗȘȐȟȐȕț; șȈȝ - Ȗȕ; ȈȕȊȈȗȈȌȑȈȚȈ - ȕȈȠȍȓ. ǪȣșȓțȠȈȊ ȥȚȐ ȎȈȓȖȉȣ Ȑ țȊȐȌȍȊ, Ȋ ȒȈȒȖȔ ȗȓȈȟȍȊȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ, ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȕȈȌȖȓȋȖ ȏȈȌțȔȈȓșȧ, șȚȈȘȈȧșȤ ȖȚȣșȒȈȚȤ ȋȓțȉȐȕȕțȦ ȗȘȐȟȐȕț șȓțȟȐȊȠȍȋȖșȧ. TǭDzǹT 13 ȐȚȐ ȊȑȈȊȈșȐȚȖ ȉțȌȌȝȑȈ ȗȘȈȋȘȝȐȚȈ-ȠȈȘȈșȈȕȈȝ șȈȕȌȈȌȝȍ ȊȐȠȐȒȝȈȔ ȉȝțȔȍȝ ȒȘțȌȌȝȈș ȚȘȐȗțȘȈ-ȝȈ ȑȈȚȝȈ ȐȚȐ - ȐȚȈȒ; ȊȑȈȊȈșȐȚȈȝ - ȗȘȐȌȧ Ȓ ȏȈȒȓȦȟȍȕȐȦ; ȉțȌȌȝȑȈ - ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȘȈȏțȔȈ; ȗȘȈȋȘȝȐȚȈ - ȊȏȧȊ; ȠȈȘȈșȈȕȈȝ - ȓțȒ; șȈȕȌȈȌȝȍ - ȗȖȓȖȎȐȓ; ȊȐȠȐȒȝȈȔ - șȚȘȍȓț; ȉȝțȔȍȝ - Ȋ ǯȍȔȓȦ; ȒȘțȌȌȝȈȝ - ȘȈȏȋȕȍȊȈȕȕȣȑ; ȚȘȐ-ȗțȘȈ-ȝȈ - ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȑȈȚȝȈ - ȒȈȒ. DzȖȋȌȈ Ȏȍ Ȗȕ ȗȖȕȧȓ, ȟȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ, ȚȖ Ȋȏȧȓ Ȋ ȘțȒȐ ȓțȒ Ȑ șȚȘȍȓȣ Ȑ, ȕȈȚȧȕțȊ ȚȍȚȐȊț, ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȓșȧ ȊȣșȚȘȍȓȐȚȤ Ȋ ǯȍȔȓȦ. Ǫ ȥȚȖȚ ȔȖȔȍȕȚ Ȗȕ ȉȣȓ ȗȖȝȖȎ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȒȖȚȖȘȣȑ șȊȖȐȔ ȋȕȍȊȖȔ ȐșȗȍȗȍȓȧȍȚ ȊȍșȤ ȔȐȘ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǾȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȕȈȠȍȓ ȗȘȐȟȐȕț ȕȍțȘȖȎȈȧ ȏȓȈȒȖȊ. Ƕȕ ȗȖȕȧȓ, ȟȚȖ ȓȦȌȐ ȚțȚ ȕȐ ȗȘȐ ȟȍȔ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȌȖȉȘȖșȖȊȍșȚȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȓȐ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ. ǪȐȕȖȊȈȚȈ ȉȣȓȈ ǯȍȔȓȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȍ ȌȈȊȈȓȈ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖȋȖ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȈ ȏȍȘȕȈ. ǶȚșȦȌȈ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ȗȘȐ ȘȈȏțȔȕȖȑ ȗȖșȚȈȕȖȊȒȍ ȌȍȓȈ ǯȍȔȓȧ șȗȖșȖȉȕȈ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȗȘȖȌțȒȚȖȊ ȗȐȚȈȕȐȧ, ȕȖ ȐȕȖȋȌȈ ȗȖ ȚȍȔ ȐȓȐ ȐȕȣȔ ȗȘȐȟȐȕȈȔ ȖȕȈ ȔȖȎȍȚ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ. TȍȖȘȐȧ, șȖȋȓȈșȕȖ ȒȖȚȖȘȖȑ ȕȍȝȊȈȚȒȈ ȗȘȖȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ ȊȣȏȊȈȕȈ ȗȍȘȍȕȈșȍȓȍȕȕȖșȚȤȦ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȕȐ ȕȈ ȟȍȔ ȕȍ ȖșȕȖȊȈȕȈ. ǷȘȐȟȐȕȣ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ǯȍȔȓȧ ȖȚȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤ ȗȘȖȌțȒȚȣ ȗȐȚȈȕȐȧ ȐȓȐ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚ Ȑȝ Ȋ ȐȏȉȣȚȒȍ, șȖȊșȍȔ 489


Ȑȕȣȍ. ǶȉȕȈȘțȎȐȊ Ȕȣȍ ȔȍȘȣ.

Ȑȝ,

ȞȈȘȤ

490 ǷȘȐȚȝț ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ ȗȘȐȕȧȓ ȕȍȖȉȝȖȌȐ-

TǭDzǹT 14 ȗȘȈȊȍȗȈȔȈȕȈ ȌȝȈȘȈȕȐ ȕȐȠȈȔȑȖȌȈȑțȌȝȈȔ ȟȈ ȚȈȔ ȋȈțȝ șȈȚȑ ȈȗȈȌȘȈȊȈȌ ȉȝȐȚȈ ȔȘȋȐȊȈ ȔȘȋȈȑț-ȌȘțȚȈ ȗȘȈȊȍȗȈȔȈȕȈ - ȌȘȖȎȈȡȈȧ; ȌȝȈȘȈȕȐ - ǯȍȔȓȧ; ȕȐȠȈȔȑȈ - țȊȐȌȍȊ; țȌȈȑțȌȝȈȔ - ȒȖȚȖȘȣȑ Ȋȏȧȓ Ȋ ȘțȒȐ șȊȖȑ ȓțȒ Ȑ șȚȘȍȓȣ; ȟȈ - Ȑ; ȚȈȔ ȞȈȘȤ; ȋȈțȝ - Ȋ ȒȖȘȖȊț; șȈȚȐ - ȖȉȘȈȚȐȊȠȈȧșȧ; ȈȗȈȌȘȈȊȈȚ - ȗȖȉȍȎȈȓȈ ȗȘȖȟȤ; ȉȝȐȚȈ - ȐșȗțȋȈȕȕȈȧ; ȔȘȋȐ ȐȊȈ - șȓȖȊȕȖ ȓȈȕȤ; ȔȘȋȈȑț ȖȝȖȚȕȐȒȖȔ; ȌȘțȚȈ - ȗȘȍșȓȍȌțȍȔȈȧ. ǻȊȐȌȍȊ, ȟȚȖ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȋȖȚȖȊ ȗȖȘȈȏȐȚȤ ȍȍ șȊȖȍȑ șȚȘȍȓȖȑ, ǯȍȔȓȧ ȏȈȌȘȖȎȈȓȈ ȖȚ șȚȘȈȝȈ Ȑ ȗțșȚȐȓȈșȤ ȉȍȎȈȚȤ, șȓȖȊȕȖ ȓȈȕȤ, ȗȘȍșȓȍȌțȍȔȈȧ ȖȝȖȚȕȐȒȖȔ. ǰșȗțȋȈȊȠȐșȤ ȞȈȘșȒȖȋȖ ȋȕȍȊȈ, ǯȍȔȓȧ ȗȘȐȕȧȓȈ ȖȉȓȐȒ ȒȖȘȖȊȣ Ȑ ȖȉȘȈȚȐȓȈșȤ Ȋ ȉȍȋșȚȊȖ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȈȒ Ȑȏ ȟȘȍȊȈ ȔȈȚȍȘȐ ȗȖȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȈ șȊȍȚ ȌȍȚȐ ȘȈȏȕȖȋȖ ȗȖȓȈ, ȚȈȒ Ȑ Ȑȏ ȟȘȍȊȈ ȔȈȚȍȘȐ-ǯȍȔȓȐ ȊȣȝȖȌȧȚ șȈȔȣȍ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ. ǷȖȥȚȖȔț șȈȔȈ ǯȍȔȓȧ șȗȖșȖȉȕȈ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȒȈȒȖȑ țȋȖȌȕȖ ȖȉȓȐȒ. ǵȈ ȥȚȖȚ ȘȈȏ, ȟȚȖȉȣ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȋȕȍȊȈ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț, ȖȕȈ ȖȉȍȘȕțȓȈșȤ ȒȖȘȖȊȖȑ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȒȖȘȖȊ ȕȍȓȤȏȧ țȉȐȊȈȚȤ, ǯȍȔȓȧ șȖȟȓȈ ȘȈȏțȔȕȣȔ ȗȘȍȊȘȈȚȐȚȤșȧ Ȋ ȒȖȘȖȊț, ȟȚȖȉȣ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ șȗȈșȚȐșȤ ȖȚ ȞȈȘșȒȐȝ șȚȘȍȓ. ǵȖ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȗȖȕȧȓ ȍȍ ȏȈȔȣșȍȓ Ȑ ȗțșȚȐȓșȧ ȏȈ ȕȍȑ Ȋ ȗȖȋȖȕȦ. TǭDzǹT 15 ȚȈȔ ȈȕȊȈȌȝȈȊȈȚ ȚȈȌ ȊȈȐȕȑȈȝ ȒțȗȐȚȖ 'ȚȑȈȘțȕȍȒȠȈȕȈȝ ȠȈȘȈȔ ȌȝȈȕțȠȐ șȈȕȌȝȈȑȈ ȑȈȚȘȈ ȑȈȚȘȈ ȗȈȓȈȑȈȚȍ ȚȈȔ - ǯȍȔȓȦ, ȗȘȐȕȧȊȠțȦ ȖȉȓȐȒ ȒȖȘȖȊȣ; ȈȕȊȈȌȝȈȊȈȚ - ȗȘȍșȓȍȌȖȊȈȓ; ȚȈȚ - ȚȖȋȌȈ; ȊȈȐȕȑȈȝ - șȣȕ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ; ȒțȗȐȚȈȝ - ȘȈȏȋȕȍȊȈȕȕȣȑ; ȈȚȐ-ȈȘțȕȈ - ș ȕȈȓȐȊȠȐȔȐșȧ ȒȘȖȊȤȦ; ȐȒȠȈȕȈȝ - ȋȓȈȏȈȔȐ; ȠȈȘȈȔ - șȚȘȍȓț; ȌȝȈȕțȠȐ - ȕȈ ȓțȒ; șȈȕȌȝȈȑȈ - ȗȖȓȖȎȐȊ; ȑȈȚȘȈ ȑȈȚȘȈ - ȒțȌȈ ȉȣ; ȗȈȓȈȑȈȚȍ - ȕȐ țȉȍȋȈȓȈ. ǻȊȐȌȍȊ ȥȚȖ, MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȗȘȐȠȍȓ Ȋ ȧȘȖșȚȤ Ȑ ȍȋȖ ȋȓȈȏȈ șȚȈȓȐ ȒȘȈșȕȣȔȐ, ȒȈȒ ȊȖșȝȖȌȧȡȍȍ șȖȓȕȞȍ. ǷȖȓȖȎȐȊ ȕȈ ȚȍȚȐȊț șȚȘȍȓț, Ȗȕ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ ȗȘȍșȓȍȌȖȊȈȚȤ ǯȍȔȓȦ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȒȖȘȖȊȣ, ȕȍ ȌȈȊȈȧ ȍȑ șȒȘȣȚȤșȧ. TǭDzǹT 16 șȈ ȌȐȠȖ ȊȐȌȐȠȖ ȌȍȊȐ ȘȖȌȈșȐ ȟȈȕȚȈȘȈȔ ȚȈȑȖȝ ȌȝȈȊȈȕȚȐ ȚȈȚȘȈ ȚȈȚȘȈȐȕȈȔ ȌȈȌȈȘȠȈȕțȌȑȈȚȈȑțȌȝȈȔ șȈ - ǯȍȔȓȧ, ȗȘȐȕȧȊȠȈȧ ȖȉȓȐȒ ȒȖȘȖȊȣ; ȌȐȠȈȝ - ȟȍȚȣȘȍ șȚȖȘȖȕȣ șȊȍȚȈ; ȊȐȌȐȠȈȝ - Ȋ ȘȈȏȕȣȝ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧȝ; ȌȍȊȐ - ȉȖȋȐȕȧ; ȘȖȌȈșȐ 490


491 Ȓ ȘȈȑșȒȐȔ Ȑ ȏȍȔȕȣȔ ȗȓȈȕȍȚȈȔ; ȟȈ - Ȉ ȚȈȒȎȍ; ȈȕȚȈȘȈȔ - ȔȍȎȌț; ȚȈȑȖȝ - ȕȐȔȐ; ȌȝȈȊȈȕȚȐ - ȉȍȋțȡȈȧ; ȚȈȚȘȈ ȚȈȚȘȈ - ȚțȚ Ȑ ȚȈȔ; ȥȕȈȔ - ȞȈȘȧ; ȌȈȌȈȘȠȈ - ȊȐȌȍȓȈ; Ȉȕț - ȗȖȏȈȌȐ; țȌȑȈȚȈ - ȗȖȌȕȧȊȠȍȋȖ; ȈȑțȌȝȈȔ - șȊȖȍ ȖȘțȎȐȍ. ǶȉȍȘȕțȊȠȈȧșȧ ȒȖȘȖȊȖȑ ǯȍȔȓȧ ȔȍȚȈȓȈșȤ ȔȍȎȌț ȘȈȑșȒȐȔȐ Ȑ ȏȍȔȕȣȔȐ ȗȓȈȕȍȚȈȔȐ, ȕȖ, ȒțȌȈ ȉȣ ȖȕȈ ȕȐ ȗȖȉȍȎȈȓȈ, ȏȈ ȕȍȑ ȗȖ ȗȧȚȈȔ șȓȍȌȖȊȈȓ ȘȈȏȋȕȍȊȈȕȕȣȑ ȞȈȘȤ, ȊȖȖȘțȎȍȕȕȣȑ ȓțȒȖȔ Ȑ șȚȘȍȓȈȔȐ. TǭDzǹT 17 ȓȖȒȍ ȕȈȊȐȕȌȈȚȈ ȚȘȈȕȈȔ ȊȈȐȕȑȈȕ ȔȘȚȑȖȘ ȐȊȈ ȗȘȈȌȎȈȝ ȚȘȈșȚȈ ȚȈȌȈ ȕȐȊȈȊȘȚȍ ȝȘȌȈȑȍȕȈ ȊȐȌțȑȈȚȈ ȓȖȒȍ - ȊȖ Ȋșȍȝ ȚȘȍȝ ȔȐȘȈȝ; ȕȈ - ȕȍ; ȈȊȐȕȌȈȚȈ - ȕȈȑȚȐ; ȚȘȈȕȈȔ ȐȏȉȈȊȓȍȕȐȧ; ȊȈȐȕȑȈȚ - ȖȚ ȘțȒȐ șȣȕȈ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ; ȔȘȚȑȖȝ - ȖȚ șȔȍȘȚȐ; ȐȊȈ - ȒȈȒ; ȗȘȈȌȎȈȝ - ȓȦȌȐ; ȚȘȈșȚȈ - ȐșȗțȋȈȕȕȈȧ; ȚȈȌȈ - ȚȖȋȌȈ; ȕȐȊȈȊȘȚȍ - ȊȍȘȕțȓȈșȤ ȕȈȏȈȌ; ȝȘȌȈȑȍȕȈ - ș șȍȘȌȞȍȔ; ȊȐȌțȑȈȚȈ - șȖȒȘțȠȍȕȕȣȔ. ǻșȒȖȓȤȏȕțȚȤ ȖȚ șȣȕȈ Ǫȍȕȣ ȉȣȓȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ, ȒȈȒ ȊȣȘȊȈȚȤșȧ Ȑȏ ȒȖȋȚȍȑ ȉȍșȗȖȡȈȌȕȖȑ șȔȍȘȚȐ. Ǫ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ǯȍȔȓȧ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȒȖȘȖȊȣ, ȉȍșȗȖȔȖȡȕȈȧ Ȑ ȖȚȟȈȧȊȠȈȧșȧ, Ȑȏ șȚȘȈȝȈ ȗȍȘȍȌ MȈȝȈȘȈȌȎȍȑ ǷȘȐȚȝț ȊȍȘȕțȓȈșȤ ȕȈȏȈȌ. TǭDzǹT 18 țȊȈȟȈ ȟȈ ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȔ ȌȝȈȘȔȈ-ȌȎȕȈȗȈȕȕȈ-ȊȈȚșȈȓȈ ȚȘȈȝȐ ȔȈȔ ȈȗȐ ȉȝțȚȈȕȈȔ ȗȈȓȈȕȍ 'ȊȈșȚȝȐȚȖ ȉȝȈȊȈȕ țȊȈȟȈ - ȖȕȈ șȒȈȏȈȓȈ; ȟȈ - Ȑ; ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȔ - ȊȍȓȐȒȖȔț Ȑ șȟȈșȚȓȐȊȖȔț ȞȈȘȦ; ȌȝȈȘȔȈ-ȌȎȕȈ - Ȗ ȏȕȈȚȖȒ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ; ȈȗȈȕȕȈȊȈȚșȈȓȈ - Ȗ ȏȈȡȐȚȕȐȒ ȗȖȒȖȘȐȊȠȐȝșȧ Țȍȉȍ ȌțȠ; ȚȘȈȝȐ - șȗȈșȐ; ȔȈȔ - Ȕȍȕȧ; ȈȗȐ - ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȉȝțȚȈȕȈȔ - ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȗȈȓȈȕȍ Ȋ ȏȈȡȐȚȍ; ȈȊȈșȚȝȐȚȈȝ - ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȐȑ; ȉȝȈȊȈȕ - ǪȈȠȍ ȊȍȓȐȟȍșȚȊȖ. ǵȈȏȊȈȊ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț ȊȍȓȐȒȐȔ ȏȕȈȚȖȒȖȔ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ ȘȍȓȐȋȐȐ Ȑ ȏȈȡȐȚȕȐȒȖȔ ȗȖȒȖȘȐȊȠȐȝșȧ ȍȔț ȌțȠ, ǯȍȔȓȧ ȊȏȔȖȓȐȓȈșȤ: "ǷȘȖȠț, ȗȖȡȈȌȐ Ȕȍȕȧ! Tȣ șȚȈȓ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȥȚȖȑ ȗȓȈȕȍȚȣ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȖȉȧȏȈȕ ȏȈȡȐȡȈȚȤ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ". DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǯȍȔȓȧ, ȗȘȐȕȧȊȠȈȧ ȖȉȓȐȒ ȒȖȘȖȊȣ, ȕȈȏȊȈȓȈ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț ȌȝȈȘȔȈ-ȌȎȕȈ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȏȕȈȚȖȒ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ ȘȍȓȐȋȐȐ". ǹȖȋȓȈșȕȖ ȥȚȐȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ, ȞȈȘȤ, ȒȈȒ ȊȗȘȖȟȍȔ Ȑ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ, ȌȖȓȎȍȕ ȖȗȍȒȈȚȤ Ȑ ȏȈȡȐȡȈȚȤ ȎȍȕȡȐȕ, ȒȖȘȖȊ, ȌȍȚȍȑ, ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ Ȑ șȚȈȘȐȒȖȊ. ǷȖ ȥȚȖȑ ȗȘȐȟȐȕȍ ȔȈȚȤ-ǯȍȔȓȧ, șȖȉșȚȊȍȕȕȖ, Ȑ ȗȘȐȕȧȓȈ ȜȖȘȔț ȒȖȘȖȊȣ. Dz ȚȖȔț Ȏȍ ȖȕȈ ȉȣȓȈ ȎȍȕȡȐȕȖȑ. ǿȚȖȉȣ ȕȈȗȖȔȕȐȚȤ ȞȈȘȦ Ȗȉ ȥȚȖȔ, ǯȍȔȓȧ ȕȈȏȊȈȓȈ ȍȋȖ ȏȕȈȚȖȒȖȔ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, șȊȧȡȍȕȕȣȍ ȗȐșȈȕȐȧ ȏȈȗȘȍȡȈȦȚ țȉȐȊȈȚȤ Țȍȝ, ȒȚȖ șȌȈȓșȧ ȕȈ ȔȐȓȖșȚȤ ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȧ. ǶȕȈ ȕȈȗȖȔȕȐȓȈ ȞȈȘȦ ǷȘȐȚȝț, ȟȚȖ Ȗȕ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǩȖȋȈ, ȕȖ Ȑ ȊȓȈșȚȍȓȐȕȖȔ Ȋșȍȑ ǯȍȔȓȐ. 491


492 ǷȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȖȉȧȏȈȕ ȉȣȓ ȗȘȖșȚȐȚȤ ȍȍ. TǭDzǹT 19 șȈ ȚȊȈȔ ȌȎȐȋȝȈȔșȈșȍ ȒȈșȔȈȌ ȌȐȕȈȔ ȈȒȘȚȈ-ȒȐȓȉȐȠȈȔ ȈȝȈȕȐȠȑȈȚ ȒȈȚȝȈȔ ȑȖȠȈȔ ȌȝȈȘȔȈ-ȌȎȕȈ ȐȚȐ ȑȖ ȔȈȚȈȝ șȈȝ - ȚȖȚ șȈȔȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ; ȚȊȈȔ - Țȣ; ȌȎȐȋȝȈȔșȈșȍ - ȝȖȟȍȠȤ țȉȐȚȤ; ȒȈșȔȈȚ - ȗȖȟȍȔț; ȌȐȕȈȔ - ȕȍșȟȈșȚȕțȦ; ȈȒȘȚȈ - ȕȍ șȖȊȍȘȠȐȊȠțȦ; ȒȐȓȉȐȠȈȔ - ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȋȘȍȝȈ; ȈȝȈȕȐȠȑȈȚ - ȝȖȟȍȠȤ țȉȐȚȤ; ȒȈȚȝȈȔ - ȒȈȒ; ȑȖȠȈȔ - ȎȍȕȡȐȕț; ȌȝȈȘȔȈ-ȌȎȕȈȝ - ȏȕȈȚȖȒȖȔ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ; ȐȚȐ - ȚȈȒ; ȑȈȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ; ȔȈȚȈȝ - șȓȣȊȍȚ. ǯȍȔȓȧ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȒȖȘȖȊȣ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȈ ȊȏȣȊȈȚȤ Ȓ ȞȈȘȦ: ǷȖȟȍȔț Țȣ ȚȈȒ ȎȈȎȌȍȠȤ țȉȐȚȤ ȕȍșȟȈșȚȕțȦ, ȉȍȏȋȘȍȠȕțȦ ȎȍȕȡȐȕț? Tȣ șȓȣȊȍȠȤ ȏȕȈȚȖȒȖȔ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȗȖȟȍȔț Ȏȍ Țȣ ȚȖȋȌȈ ȕȍȕȈȊȐȌȐȠȤ Ȕȍȕȧ? ǿȚȖ ȏȈșȚȈȊȓȧȍȚ Țȍȉȧ ȎȍȓȈȚȤ șȔȍȘȚȐ ȉȍȏȏȈȡȐȚȕȖȑ ȎȍȕȡȐȕȣ? DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǯȍȔȓȧ ȗȘȐȊȍȓȈ ȌȊȈ ȈȘȋțȔȍȕȚȈ Ȋ șȊȖȦ ȏȈȡȐȚț. ǷȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ, ȞȈȘȤ, șȓȍȌțȦȡȐȑ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȕȈȒȈȏȣȊȈȚȤ ȕȍȊȐȕȖȊȕȖȋȖ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȕȐȒȖȔț ȕȍ ȗȖȏȊȖȓȍȕȖ țȉȐȊȈȚȤ ȎȍȕȡȐȕț, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȕȈ șȖȊȍȘȠȐȓȈ ȋȘȍȝ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǯȍȔȓȧ ȉȣȓȈ ȎȍȕȡȐȕȖȑ, Ȑ Ȓ ȚȖȔț Ȏȍ ȉȍȏȊȐȕȕȖȑ, ȞȈȘȤ ȕȍ ȐȔȍȓ ȗȘȈȊȈ țȉȐȊȈȚȤ ȍȍ. TǭDzǹT 20 ȗȘȈȝȈȘȈȕȚȐ ȕȈ ȊȈȐ șȚȘȐȠț ȒȘȚȈȋȈȝșȊ ȈȗȐ ȌȎȈȕȚȈȊȈȝ ȒȐȔ țȚȈ ȚȊȈȌ-ȊȐȌȝȈ ȘȈȌȎȈȕ ȒȈȘțȕȈ ȌȐȕȈ-ȊȈȚșȈȓȈȝ ȗȘȈȝȈȘȈȕȚȐ - ȉȤȦȚ; ȕȈ - ȕȍ; ȊȈȐ - ȒȖȕȍȟȕȖ; șȚȘȐȠț - ȎȍȕȡȐȕ; ȒȘȚȈ-ȈȋȈȝșț - ȊȐȕȖȊȕȣȝ Ȋ ȋȘȍȝȍ; ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; ȌȎȈȕȚȈȊȈȝ - ȓȦȌȐ; ȒȐȔ țȚȈ - ȟȚȖ Ȏȍ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ; ȚȊȈȚ-ȊȐȌȝȈȝ - ȓȦȌȧȝ, ȗȖȌȖȉȕȣȝ Țȍȉȍ; ȘȈȌȎȈȕ - Ȗ ȞȈȘȤ; ȒȈȘțȕȈȝ - ȔȐȓȖșȚȐȊȣȑ; ȌȐȕȈ-ȊȈȚșȈȓȈȝ - ȗȖȓȕȣȑ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ Ȓ ȕȍșȟȈșȚȕȣȔ Ȑ ȖȉȍȏȌȖȓȍȕȕȣȔ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȊȗȘȈȊȍ ȗȖȌȕȧȚȤ ȘțȒț ȕȈ ȎȍȕȡȐȕț, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȕȈ șȖȊȍȘȠȐȓȈ ȋȘȍȝ. ǰ țȎ ȚȍȔ ȉȖȓȍȍ ȥȚȖ ȕȍ ȗȘȐșȚȈȓȖ Țȍȉȍ, Ȗ ȞȈȘȤ, șȓȈȊȧȡȐȑșȧ șȊȖȐȔ ȔȐȓȖșȍȘȌȐȍȔ. Tȣ - ȏȈȡȐȚȕȐȒ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ Ȑ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤ ȕȍșȟȈșȚȕȣȝ Ȑ ȖȉȍȏȌȖȓȍȕȕȣȝ. TǭDzǹT 21 ȔȈȔ ȊȐȗȈȚȑȈȌȎȈȘȈȔ ȕȈȊȈȔ ȑȈȚȘȈ ȊȐȠȊȈȔ ȗȘȈȚȐȠȚȝȐȚȈȔ ȈȚȔȈȕȈȔ ȟȈ ȗȘȈȌȎȈȠ ȟȍȔȈȝ ȒȈȚȝȈȔ ȈȔȉȝȈșȐ ȌȝȈșȑȈșȐ ȔȈȔ - Ȕȍȕȧ; ȊȐȗȈȚȑȈ - ȘȈȏȉȐȊ ȕȈ ȒțșȒȐ; ȈȌȎȈȘȈȔ - ȖȟȍȕȤ ȒȘȍȗȒțȦ; ȕȈȊȈȔ - ȓȖȌȒț; ȑȈȚȘȈ - ȋȌȍ; ȊȐȠȊȈȔ - ȊȍșȤ ȔȐȘ; ȗȘȈȚȐȠȚȝȐȚȈȔ - șȚȖȐȠȤ; ȈȚȔȈȕȈȔ - Țȣ șȈȔ; ȟȈ - Ȑ; ȗȘȈȌȎȈȝ - ȚȊȖȐ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ; ȟȈ - Ȑ; ȐȔȈȝ - Ȋșȍȝ Ȑȝ; ȒȈȚȝȈȔ - ȒȈȒ; ȈȔȉȝȈșȐ - ȕȈ ȊȖȌȍ; ȌȝȈ492


493 șȑȈșȐ - Țȣ țȌȍȘȎȐȠȤ. ǯȍȔȓȧ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȒȖȘȖȊȣ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȈ: ǬȖȘȖȋȖȑ ȞȈȘȤ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȒȘȍȗȒȖȔț șțȌȕț, ȧ ȌȍȘȎț ȕȈ șȍȉȍ ȊȍșȤ ȔȐȘ. ǭșȓȐ Țȣ ȘȈȏȖȉȤȍȠȤ Ȕȍȕȧ ȕȈ ȒțșȒȐ, ȚȖ ȒȈȒ Țȍȉȍ țȌȈșȚșȧ șȗȈșȚȐșȤ șȈȔȖȔț Ȑ ȕȍ ȌȈȚȤ țȚȖȕțȚȤ ȚȊȖȐȔ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔ? DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫșȍ ȗȓȈȕȍȚȕȣȍ șȐșȚȍȔȣ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȣ ȕȈȌ ȊȖȌȈȔȐ ȖȒȍȈȕȈ ǫȈȘȉȝȈ. ǰȏ ȗțȗȒȈ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȊȖȏȓȍȎȈȡȍȋȖ ȕȈ ȥȚȐȝ ȊȖȌȈȝ, ȊȣȘȈșȚȈȍȚ ȞȊȍȚȖȒ ȓȖȚȖșȈ, șȚȍȉȍȓȤ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ Ȋșȍ ȗȓȈȕȍȚȣ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȗȓȈȊȈȦȡȐȍ Ȋ ȊȖȏȌțȝȍ. ǭșȓȐ ȘȈȏȘțȠȐȚȤ ȗȓȈȕȍȚț, ȍȍ ȖșȒȖȓȒȐ țȗȈȌțȚ Ȋ ȖȒȍȈȕ ǫȈȘȉȝȈ. ǷȖȥȚȖȔț ǯȍȔȓȧ ȗȘȍȌțȗȘȍȌȐȓȈ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ, țȕȐȟȚȖȎȐȊ ȍȍ, Ȗȕ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȌȖȉȤȍȚșȧ. ǬȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ, ȒȈȒ Ȋ ȚȈȒȖȔ șȓțȟȈȍ ȍȔț șȈȔȖȔț țȌȈșȚșȧ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȗȈȌȍȕȐȧ Ȋ ȊȖȌȣ ȊșȍȓȍȕșȒȖȋȖ ȖȒȍȈȕȈ Ȑ șȗȈșȚȐ ȖȚ ȥȚȖȋȖ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ? ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȒȖșȔȐȟȍșȒȖȍ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȖ ȔȖȎȕȖ șȘȈȊȕȐȚȤ ș ȊȖȏȌțȠȕȣȔ ȖȒȍȈȕȖȔ, Ȉ ȗȓȈȕȍȚȣ - ș ȓȖȌȒȈȔȐ ȐȓȐ ȖșȚȘȖȊȈȔȐ Ȋ ȥȚȖȔ ȖȒȍȈȕȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȗȓȈȕȍȚȣ ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȌȊȐȗȈ, ȟȚȖ ȉțȒȊȈȓȤȕȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȖșȚȘȖȊ", Ȉ ȐȕȖȋȌȈ Ȑȝ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȒȖȘȈȉȓȧȔȐ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ǯȍȔȓȧ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȒȖȘȖȊȣ ȟȈșȚȐȟȕȖ ȖȗȐșȣȊȈȍȚ șȚȘțȒȚțȘț ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. TǭDzǹT 22 "62"ȈȈǫȈ& ȉȐȝǸȐȏ DZȈȈ Ȋ*‹ȍ ǵȈ TȈǵȈȈȍȐTȈ Ȟ ǵȈȈȍ ȊǹȈț )) 22 )) ȗȘȚȝțȘ țȊȈȟȈ ȊȈșțȌȝȍ ȚȊȈȔ ȊȈȌȝȐȠȑȈȔȐ ȔȈȟ-ȟȝȈșȈȕȈ-ȗȈȘȈȕ-ȔțȒȝȐȔ ȉȝȈȋȈȔ ȉȈȘȝȐȠȐ ȑȈ ȊȘȕȒȚȍ ȕȈ ȚȈȕȖȚȐ ȟȈ ȕȖ ȊȈșț ȗȘȚȝțȝ țȊȈȟȈ - ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȖȚȊȍȚȐȓ; ȊȈșț-Ȍȝȍ - Ȗ ȗȓȈȕȍȚȈ ǯȍȔȓȧ; ȚȊȈȔ - Țȍȉȧ; ȊȈȌȝȐȠȑȈȔȐ - țȉȤȦ; ȔȈȚ - ȔȖȍȋȖ; ȠȈșȈȕȈ - ȊȓȈȌȣȟȍșȚȊȈ; ȗȈȘȈȒ-ȔțȒȝȐȔ - ȗȘȖȚȐȊȕȐȞț; ȉȝȈȋȈȔ - șȊȖȦ ȌȖȓȦ; ȉȈȘȝȐȠȐ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȑȈ - ȒȖȚȖȘȈȧ; ȊȘȕȒȚȍ - ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ; ȕȈ ȕȍ; ȚȈȕȖȚȐ - ȌȈȍȚ; ȟȈ - Ȑ; ȕȈȝ - ȕȈȔ; ȊȈșț - ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚ. ǾȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȖȚȊȍȟȈȓ: ǬȖȘȖȋȈȧ ǯȍȔȓȧ, Țȣ ȕȍ ȎȍȓȈȍȠȤ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ ȔȖȐ ȗȘȐȒȈȏȈȕȐȧ. ǶȚȕȖșȧșȤ Ȓ ȟȐșȓț ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, Țȣ ȗȘȐȕȐȔȈȍȠȤ șȊȖȦ ȌȖȓȦ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȌȈȘȖȊ, ȕȖ ȊȏȈȔȍȕ ȕȍ ȗȘȐȕȖșȐȠȤ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȏȍȘȕȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȧ șȟȐȚȈȦ șȊȖȐȔ ȌȖȓȋȖȔ țȉȐȚȤ Țȍȉȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȓȈȕȍȚȈ ǯȍȔȓȧ, ȗȘȐȕȧȊȠȈȧ ȖȉȓȐȒ ȒȖȘȖȊȣ, ȌȖȒȈȏȣȊȈȓȈ ȞȈȘȦ, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȍ ȊȗȘȈȊȍ țȉȐȊȈȚȤ ȍȍ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȈ ȉȣȓȈ ȕȐ Ȋ ȟȍȔ ȕȍ ȊȐȕȖȊȈȚȈ Ȑ ȉȍȏȋȘȍȠȕȈ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ǯȍȔȓȧ țȚȊȍȘȎȌȈȓȈ, ȟȚȖ, ȒȈȒ ȐșȚȐȕȕȖ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȞȈȘȤ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȕȈȘțȠȈȚȤ ȗȘȐȕȞȐȗȣ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȏȈȗȘȍȡȈȦȚ țȉȐȊȈȚȤ ȎȍȕȡȐȕ. Ǫ ȖȚȊȍȚ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȕȈȗȖȔȕȐȓ ȍȑ, ȟȚȖ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȖȕȈ ȖșȓțȠȈȓȈșȤ ȍȋȖ ȗȘȐȒȈȏȈ. Ǫ ȥȚȖȔ șȖșȚȖȧȓȖ ȍȍ ȗȍȘȊȖȍ ȗȘȍșȚțȗȓȍȕȐȍ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȞȈȘȤ ȖȉȊȐȕȐȓ ǯȍȔȓȦ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ, ȗȘȐȕȐȔȈȧ ȗȖȓȖȎȍȕȕțȦ ȍȑ ȌȖȓȦ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȌȈȘȖȊ, ȖȕȈ ȕȍ ȌȈȊȈȓȈ ȊȏȈȔȍȕ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖȋȖ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȈ ȏȍȘȕȈ. 493


494 TǭDzǹT 23 ȑȈȊȈșȈȔ ȌȎȈȋȌȝȑ ȈȕțȌȐȕȈȔ ȕȈȐȊȈ ȌȖȋȌȝȑ ȈțȌȝȈșȈȔ ȗȈȑȈȝ ȚȈșȑȈȔ ȥȊȈȔ ȝȐ ȌțȠȚȈȑȈȔ ȌȈȕȌȖ ȕȈȚȘȈ ȕȈ ȠȈșȑȈȚȍ ȑȈȊȈșȈȔ - ȏȍȓȍȕțȦ ȚȘȈȊț; ȌȎȈȋȌȝȐ - Țȣ ȍȠȤ; ȈȕțȌȐȕȈȔ - ȍȎȍȌȕȍȊȕȖ; ȕȈ - ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ; ȥȊȈ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȌȖȋȌȝȐ - ȌȈȍȠȤ; ȈțȌȝȈșȈȔ - Ȋ ȚȊȖȍȔ ȊȣȔȍȕȐ; ȗȈȑȈȝ - ȔȖȓȖȒȖ; ȚȈșȑȈȔ - ȒȖȋȌȈ ȒȖȘȖȊȈ; ȥȊȈȔ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȝȐ - ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ; ȌțȠȚȈȑȈȔ - șȖȊȍȘȠȐȊȠȍȑ ȗȘȖșȚțȗȖȒ; ȌȈȕȌȈȝ - ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ; ȕȈ - ȕȍ; ȈȚȘȈ - ȏȌȍșȤ; ȕȈ - ȕȍ; ȠȈșȑȈȚȍ - ȖȌȖȉȘȍȕȖ. ǽȖȚȧ Țȣ ȒȈȎȌȣȑ ȌȍȕȤ ȍȠȤ șȊȍȎțȦ ȚȘȈȊț, ȚȊȖȍ ȊȣȔȧ ȕȍ ȕȈȗȖȓȕȧȍȚșȧ ȔȖȓȖȒȖȔ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȔȖȋȓȐ ȉȣ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȓȦȌȐ. ǰ ȚȈȒ ȒȈȒ Țȣ ȕȈȔȍȘȍȕȕȖ șȖȊȍȘȠȐȓȈ ȥȚȖȚ ȗȘȖșȚțȗȖȒ, Țȍȉȍ ȕȍ țȌȈșȚșȧ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧ, ȌȈȎȍ ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ Țȣ ȗȘȐȕȧȓȈ ȖȉȓȐȒ ȒȖȘȖȊȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ ȒȖȘȖȊȈ ȗȈșȍȚșȧ ȕȈ ȓțȋț, ȋȌȍ ȊȌȖȊȖȓȤ șȊȍȎȍȑ ȚȘȈȊȣ, ȍȍ ȊȣȔȧ ȕȈȗȖȓȕȧȍȚșȧ ȔȖȓȖȒȖȔ, Ȑ ȝȖȏȧȐȕ ȔȖȎȍȚ ȌȖȐȚȤ ȍȍ. ȇȋȤȐ (ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ) șȖȊȍȘȠȈȦȚșȧ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȕȈȌ ȏȍȔȓȍȑ șȖȉȐȘȈȓȐșȤ ȚțȟȐ Ȑ ȗȖȓȐȊȈȓȐ ȍȍ ȌȖȎȌȧȔȐ. ǹȓȖȊȖ ȗȈȑȈȝ ȔȖȎȍȚ ȗȍȘȍȊȖȌȐȚȤșȧ ȒȈȒ "ȔȖȓȖȒȖ" Ȑ ȒȈȒ "ȊȖȌȈ". ǶȚȕȖșȧșȤ Ȓ ȟȐșȓț ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ǯȍȔȓȧ ȗȘȐȕȐȔȈȓȈ șȊȖȦ ȌȖȓȦ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȌȈȘȖȊ, ȗȖȥȚȖȔț ȍȍ șȘȈȊȕȐȊȈȦȚ ȏȌȍșȤ ș ȒȖȘȖȊȖȑ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȍșȚ șȊȍȎțȦ ȚȘȈȊț. ǵȖ ȊȏȈȔȍȕ ǯȍȔȓȧ ȕȍ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȓȈ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȗȘȖȌțȒȚȖȊ ȗȐȚȈȕȐȧ, ȚȖ ȍșȚȤ ȕȍ ȕȈȗȖȓȕȧȓȈ ȔȖȓȖȒȖȔ șȊȖȍ ȊȣȔȧ. ǷȖȥȚȖȔț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȗȘȈȊ, ȋȘȖȏȧșȤ ȕȈȒȈȏȈȚȤ ȍȍ ȏȈ ȥȚț ȗȘȖȊȐȕȕȖșȚȤ. TǭDzǹT 24 ȚȊȈȔ ȒȝȈȓȊ ȖȠȈȌȝȐ-ȉȐȌȎȈȕȐ ȗȘȈȒ șȘȠȚȈȕȐ șȊȈȑȈȔȉȝțȊȈ ȕȈ ȔțȕȟȈșȑ ȈȚȔȈ-ȘțȌȌȝȈȕȐ ȔȈȔ ȈȊȈȌȎȕȈȑȈ ȔȈȕȌȈ-ȌȝȐȝ ȚȊȈȔ - Țȣ; ȒȝȈȓț - ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ; ȖȠȈȌȝȐ - ȚȘȈȊ, ȏȓȈȒȖȊ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȘȈșȚȍȕȐȑ; ȉȐȌȎȈȕȐ - șȍȔȍȕȈ; ȗȘȈȒ - ȗȘȍȎȌȍ; șȘȠȚȈȕȐ - șȖȏȌȈȕȕȣȍ; șȊȈȑȈȔȉȝțȊȈ - ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ; ȕȈ - ȕȍ; ȔțȕȟȈșȐ - ȌȈȍȠȤ; ȈȚȔȈȘțȌȌȝȈȕȐ - Ȋ Țȍȉȍ șȖȒȘȣȚȣȍ; ȔȈȔ - Ȕȍȕȧ; ȈȊȈȌȎȕȈȑȈ - ȖșȓțȠȈȊȠȐșȤ; ȔȈȕȌȈ-ȌȝȐȝ - ȓȐȠȍȕȕȈȧ ȘȈȏțȔȈ. dzȐȠȐȊȠȐșȤ ȘȈȏțȔȈ, Țȣ ȕȍ ȝȖȟȍȠȤ șȓțȠȈȚȤșȧ Ȕȍȕȧ Ȑ ȕȍ ȌȈȍȠȤ ȗȘȖȘȈșȚȐ șȍȔȍȕȈȔ ȚȘȈȊ Ȑ ȏȓȈȒȖȊ, ȕȍȒȖȋȌȈ șȖȏȌȈȕȕȣȔ ǩȘȈȝȔȖȑ Ȑ ȚȍȗȍȘȤ șȒȘȣȚȣȔ Ȋ ȚȊȖȐȝ ȕȍȌȘȈȝ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǪȔȍșȚȍ ș ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȔȐ ȗȓȈȕȍȚȈȔȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȖȏȌȈȓ șȍȔȍȕȈ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȚȘȈȊ, ȏȓȈȒȖȊ, ȖȊȖȡȍȑ Ȑ ȌȍȘȍȊȤȍȊ. DzȖȋȌȈ ȖȉȓȈȒȈ ȖȉȐȓȤȕȖ ȗȖȓȐȊȈȦȚ ȏȍȔȓȦ ȌȖȎȌȧȔȐ, șȍȔȍȕȈ ȗȘȖȘȈșȚȈȦȚ Ȑ ȗȘȍȊȘȈȡȈȦȚșȧ Ȋ ȘȈșȚȍȕȐȧ, ȗȘȐȕȖșȧȡȐȍ ȜȘțȒȚȣ, ȖȊȖȡȐ, ȏȍȘȕȖ Ȑ Ț.Ȍ. ǹȊȖȐȔȐ ȌȍȑșȚȊȐȧȔȐ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȗȖȒȈȏȈȓ, ȒȈȒ ȌȖȓȎȍȕ ȊȍșȚȐ șȍȉȧ ȋȓȈȊȈ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ, ȍșȓȐ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ șȚȘȈȌȈȦȚ ȖȚ ȕȍȝȊȈȚȒȐ ȗȘȖȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ. ǷȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ Ȋȣ494


495 ȧșȕȐȚȤ ȗȘȐȟȐȕț ȥȚȖȋȖ, Ȉ ȏȈȚȍȔ ȗȘȐȕȧȚȤ ȘȍȠȐȚȍȓȤȕȣȍ ȔȍȘȣ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȗȘȈȊȐȚȤ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȍȍȓ Ȋ șȚȘȈȕȍ. TǭDzǹT 25 ȈȔțȠȈȔ ȒȠțȚ-ȗȈȘȐȚȈȕȈȔ ȈȘȚȈȕȈȔ ȗȈȘȐȌȍȊȐȚȈȔ ȠȈȔȈȑȐȠȑȈȔȐ ȔȈȌ-ȉȈȕȈȐȘ ȉȝȐȕȕȈȑȈș ȚȈȊȈ ȔȍȌȈșȈ ȈȔțȠȈȔ - Ȋșȍȝ Țȍȝ; ȒȠțȚ-ȗȈȘȐȚȈȕȈȔ - ȐȏȔțȟȍȕȕȣȝ ȋȖȓȖȌȖȔ; ȈȘȚȈȕȈȔ - ȕȍșȟȈșȚȕȣȝ; ȗȈȘȐȌȍȊȐȚȈȔ - șȚȍȕȈȕȐȧ; ȠȈȔȈȑȐȠȑȈȔȐ - ȧ țșȗȖȒȖȦ; ȔȈȚ-ȉȈȕȈȐȝ - șȊȖȐȔȐ șȚȘȍȓȈȔȐ; ȉȝȐȕȕȈȑȈȝ - ȘȈȏȖȘȊȈȕȕȖȑ; ȚȈȊȈ - ȚȊȖȍȑ; ȔȍȌȈșȈ - ȗȓȖȚȤȦ. ǹȊȖȐȔȐ ȖșȚȘȣȔȐ șȚȘȍȓȈȔȐ ȧ ȘȈȏȖȘȊț Țȍȉȧ ȕȈ ȟȈșȚȐ Ȑ ȚȊȖȍȑ ȗȓȖȚȤȦ ȕȈȒȖȘȔȓȦ șȚȖȕțȡȐȝ ȖȚ ȋȖȓȖȌȈ ȓȦȌȍȑ. TȈȒ ȧ țȚȍȠț șȊȖȐȝ ȖȉȓȐȊȈȦȡȐȝșȧ șȓȍȏȈȔȐ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ Ȑ țȚȖȓȦ Ȑȝ ȋȖȓȖȌ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ȗȘȐ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖ ȔȖȎȍȚ șȈȕȒȞȐȖȕȐȘȖȊȈȚȤ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȐȍ Ȋ ȗȐȡț ȔȧșȈ ȒȖȘȖȊ. ǯȌȍșȤ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ Ȋ ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȣȝ șȓțȟȈȧȝ, ȒȖȋȌȈ Ȋ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ ȕȍȚ ȝȓȍȉȈ, ȍȋȖ ȋȓȈȊȈ ȔȖȎȍȚ ȘȈȏȘȍȠȐȚȤ șȊȖȐȔ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔ ȗȐȚȈȚȤșȧ ȗȓȖȚȤȦ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. ǭșȓȐ Ȏȍ ȕȈȘȖȌ ȕȍ șȚȘȈȌȈȍȚ ȖȚ ȋȖȓȖȌȈ, ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȕȍ ȌȖȓȎȕȖ ȌȖȗțșȒȈȚȤ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȐȧ Ȋ ȗȐȡț ȔȧșȈ ȒȖȘȖȊȣ, ȗȖȚȈȒȈȧ ȐȏȊȘȈȡȍȕȕȣȔ ȊȒțșȈȔ ȓȦȌȍȑ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȐȍ Ȋ ȗȐȡț ȗȓȖȚȐ ȎȐȊȖȚȕȣȝ ȌȖȗțșȚȐȔȖ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ șȓțȟȈȍ ȖȚșțȚșȚȊȐȧ Ȋ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ ȏȈȗȈșȖȊ ȏȍȘȕȈ. ǫȖșțȌȈȘșȚȊȖ ȕȍ ȌȖȓȎȕȖ șȗȖșȖȉșȚȊȖȊȈȚȤ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȦ ȎȐȊȖȚȕȣȝ ȉȍȏ ȒȘȈȑȕȍȑ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ. TȖ, ȟȚȖ ȓȦȌȧȔ ȕȘȈȊȐȚșȧ ȊȒțș ȔȧșȈ, ȕȍ ȔȖȎȍȚ șȓțȎȐȚȤ ȖȗȘȈȊȌȈȕȐȍȔ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ șȒȖȚȖȉȖȍȕ. DzȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔ șȚȐȝȍ, ȒȖȘȖȊȣ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȌȖȔȈȠȕȐȍ ȎȐȊȖȚȕȣȍ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȓțȟȈȚȤ Ȋ ȗȐȡț ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȚȘȈȊȣ. ǭșȓȐ Ȏȍ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȖȉȐȓȤȕȖȍ ȗȐȚȈȕȐȍ, ȒȖȘȖȊȈ ȕȍ ȌȈȍȚ ȔȖȓȖȒȈ, Ȉ ȓȦȌȐ ȖșȚȘȖ ȕțȎȌȈȦȚșȧ Ȋ ȗȐȡȍ, ȚȈȒțȦ ȒȖȘȖȊț ȔȖȎȕȖ ȏȈȘȍȏȈȚȤ, ȟȚȖȉȣ ȕȈȒȖȘȔȐȚȤ ȋȖȓȖȌȈȦȡȐȝ. Ǫ ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖȑ șȐȚțȈȞȐȐ ȕȈȟȐȕȈȦȚ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȖșȖȉȣȍ ȏȈȒȖȕȣ; ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȓȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ șȚȈȘȈȚȤșȧ ȊȣȘȈșȚȐȚȤ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȏȍȘȕȈ Ȑ ȖȊȖȡȍȑ, ȖȌȕȈȒȖ Ȋ șȓțȟȈȍ ȕȍțȘȖȎȈȧ ȖȕȐ ȔȖȋțȚ țȗȖȚȘȍȉȓȧȚȤ Ȋ ȗȐȡț ȔȧșȖ. ǪȖ Ȋșȍȝ ȖșȚȈȓȤȕȣȝ șȓțȟȈȧȝ ȥȚȖ ȒȈȚȍȋȖȘȐȟȍșȒȐ ȏȈȗȘȍȡȍȕȖ. ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȣȑ țȘȖȊȍȕȤ șȍȓȤșȒȖȋȖ ȝȖȏȧȑșȚȊȈ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȏȍȘȕȈ ȗȖȊșȦȌț Ȋ ȔȐȘȍ, ȗȖȥȚȖȔț șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ șȒȖȚȖȉȖȍȕ ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȖȗȘȈȊȌȈȕȖ. Ǫ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ șȚȘȈȕȈȝ ȐȕȖȋȌȈ ȖȉȘȈȏțȦȚșȧ ȚȈȒȐȍ ȉȖȓȤȠȐȍ ȐȏȓȐȠȒȐ ȏȍȘȕȈ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȊȣȉȘȈșȣȊȈȚȤ Ȋ ȔȖȘȍ. ǰȕȖȋȌȈ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȌȈȎȍ ȕȈȓȈȋȈȍȚ ȏȈȗȘȍȚ ȕȈ ȊȣȘȈȡȐȊȈȕȐȍ ȏȍȘȕȖȊȣȝ ȒțȓȤȚțȘ. ǶȚșȦȌȈ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ȏȍȔȓȧ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȏȍȘȕȈ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȒȖȘȔȐȚȤ Ȋșȍ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȖ, ȕȖ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖȔț ȘȈșȗȘȍȌȍȓȍȕȐȦ ȗȘȖȌțȒȚȖȊ ȗȐȚȈȕȐȧ ȔȍȠȈȦȚ ȚȖȘȋȖȊȣȍ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȐȧ Ȑ șȚȘȍȔȓȍȕȐȍ ȓȦȌȍȑ Ȓ ȕȈȎȐȊȍ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ ȘȈȑȖȕȈȝ ȏȍȔȓȐ ȏȍȘȕȈ ȕȍ ȝȊȈȚȈȍȚ, Ȉ Ȋ ȌȘțȋȐȝ ȓȦȌȐ ȕȍ ȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ ș ȕȐȔ ȌȍȓȈȚȤ. ǭșȓȐ ȉȣ ȕȈ Ȋșȍȑ ȏȍȔȓȍ ȉȣȓȖ ȍȌȐȕȖȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ, ȘțȒȖȊȖȌȐȊȠȍȍ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍȔ ȗȘȖȌțȒȚȖȊ ȗȐȚȈȕȐȧ, ȓȦȌȐ ȕȍ ȏȕȈȓȐ ȉȣ, ȟȚȖ ȚȈȒȖȍ ȋȖȓȖȌ Ȑ ȖȚȗȈȓȈ ȉȣ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȤ ȖȚȒȘȣȊȈȚȤ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ șȒȖ495


496 ȚȖȉȖȑȕȐ Ȑ ȊȣȌȊȐȋȈȚȤ ȓȎȐȊȣȍ ȚȍȖȘȐȐ Ȗ ȗȍȘȍȕȈșȍȓȍȕȕȖșȚȐ ȗȓȈȕȍȚȣ. TǭDzǹT 26 ȗțȔȈȕ ȑȖȠȐȌ țȚȈ ȒȓȐȉȈ ȈȚȔȈ-șȈȔȉȝȈȊȈȕȖ 'ȌȝȈȔȈȝ ȉȝțȚȍȠț ȕȐȘȈȕțȒȘȖȠȖ ȕȘȗȈȕȈȔ ȚȈȌ-ȊȈȌȝȖ 'ȊȈȌȝȈȝ ȗțȔȈȕ - ȔțȎȟȐȕȣ; ȑȖȠȐȚ - ȎȍȕȡȐȕȣ; țȚȈ - Ȉ ȚȈȒȎȍ; ȒȓȐȉȈȝ ȍȊȕțȝȈ; ȈȚȔȈ-șȈȔȉȝȈȊȈȕȈȝ - ȏȈȉȖȚȧȡȐȝșȧ ȓȐȠȤ Ȗ șȈȔȐȝ șȍȉȍ; ȈȌȝȈȔȈȝ - ȗȖșȓȍȌȕȐȝ Ȑȏ ȓȦȌȍȑ; ȉȝțȚȍȠț - Ȓ ȌȘțȋȐȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ; ȕȐȘȈȕțȒȘȖȠȈȝ - ȉȍȏ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ; ȕȘȗȈȕȈȔ - Ȍȓȧ ȞȈȘȍȑ; ȚȈȚ - ȍȋȖ; ȊȈȌȝȈȝ - țȉȐȑșȚȊȖ; ȈȊȈȌȝȈȝ - ȕȍ țȉȐȑșȚȊȖ. ǾȈȘȤ ȐȔȍȍȚ ȗȘȈȊȖ ȒȈȏȕȐȚȤ ȓȦȉȖȋȖ ȏȓȖȌȍȧ, ȉțȌȤ ȚȖ ȔțȎȟȐȕȈ, ȎȍȕȡȐȕȈ ȐȓȐ ȉȍșȗȖȓȣȑ ȍȊȕțȝ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȗ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔ ȉȓȈȋȍ Ȑ ȕȍ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ Ȓ ȌȘțȋȐȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. TȈȒȖȑ ȗȖșȚțȗȖȒ ȞȈȘȧ ȕȍ șȟȐȚȈȍȚșȧ țȉȐȑșȚȊȖȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȓȈȕȍȚȈ ǯȍȔȓȧ Ȋ șȊȖȍȑ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȑ ȜȖȘȔȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȎȍȕȡȐȕȖȑ, ȗȖȥȚȖȔț ȞȈȘȤ ȖȉȧȏȈȕ ȏȈȡȐȡȈȚȤ ȍȍ. ǶȌȕȈȒȖ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȊȖȏȘȈȏȐȓ ȍȑ, șȒȈȏȈȊ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȑ, ȉțȌȤ ȚȖ ȔțȎȟȐȕȈ, ȎȍȕȡȐȕȈ ȐȓȐ ȍȊȕțȝ, ȕȍ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ Ȓ șȊȖȐȔ ȉȓȐȎȕȐȔ, ȞȈȘȤ ȔȖȎȍȚ ȒȈȏȕȐȚȤ ȍȋȖ ȐȓȐ ȍȍ, Ȑ ȥȚț ȒȈȏȕȤ ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ țȉȐȑșȚȊȖȔ. ǿȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȗ șȍȉȍ Ȑ ȕȍ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚ ȌȘțȋȐȔ Ȗ ȊȍȓȐȟȐȐ DzȘȐȠȕȣ, ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ȗȍȘȊȖȋȖ ȒȓȈșșȈ. TȖȚ, ȒȚȖ Ȑȏ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ Ȓ ȕȍȊȐȕȕȣȔ ȓȦȌȧȔ, ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȕȈȦȡȐȔ Ȗ DzȘȐȠȕȍ, ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȗȘȖȗȖȊȍȌȕȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, șȚȖȐȚ ȋȖȘȈȏȌȖ ȊȣȠȍ. Ǫ ȔȖȓȐȚȊȍ, ȖȉȘȈȡȍȕȕȖȑ Ȓ ǫȖșȗȖȌț, ǷȘȈȝȓȈȌȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȕȍ șȚȘȍȔȐȚșȧ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ Ȑ ȕȍ ȝȖȟȍȚ țȝȖȌȐȚȤ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ ȕȍ ȉțȌțȚ șȗȈșȍȕȣ Ȋșȍ ȗȈȌȠȐȍ ȌțȠȐ. ǵȖ ȌȈȎȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗ ȉȓȈȋȍ șȊȖȐȝ ȉȓȐȎȕȐȝ, ȉțȌȍȚ ȕȈȒȈȏȈȕ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȐȓȐ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ǭȋȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȑ, ȚȈȒȐȔ, ȒȈȒ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț. TǭDzǹT 27 ȚȊȈȔ șȚȈȉȌȝȈȔ ȌțȘȔȈȌȈȔ ȕȐȚȊȈ ȔȈȑȈ-ȋȈȔ ȚȐȓȈȠȈȝ ȠȈȘȈȐȝ ȈȚȔȈ-ȑȖȋȈ-ȉȈȓȍȕȍȔȈ ȌȝȈȘȈȑȐȠȑȈȔȑ ȈȝȈȔ ȗȘȈȌȎȈȝ ȚȊȈȔ - Țȍȉȧ; șȚȈȉȌȝȈȔ - ȕȍȗȖȔȍȘȕȖ ȊȖȏȋȖȘȌȐȊȠțȦșȧ; ȌțȘȔȈȌȈȔ - ȖȉȍȏțȔȍȊȠțȦ; ȕȐȚȊȈ - ȗȘȐȊȍȌȠțȦ Ȋ ȚȈȒȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ; ȔȈȑȈȋȈȔ - ȔȕȐȔțȦ ȒȖȘȖȊț; ȚȐȓȈȠȈȝ - ȕȈ ȔȍȓȒȐȍ, ȒȈȒ ȏȍȘȕȈ, ȒțșȖȟȒȐ; ȠȈȘȈȐȝ - șȊȖȐȔȐ șȚȘȍȓȈȔȐ; ȈȚȔȈ - șȊȖȐȔ; ȑȖȋȈ-ȉȈȓȍȕȈ - ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ; ȐȔȈȝ - Ȋșȍȝ ȥȚȐȝ; ȌȝȈȘȈȑȐȠȑȈȔȐ - șȔȖȋț ȗȖȌȌȍȘȎȈȚȤ; ȈȝȈȔ - ȧ; ȗȘȈȌȎȈȝ - Ȋșȍȝ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȐȓȐ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. DzȈȒ ȊȐȌȕȖ, ȋȖȘȌȣȕȧ șȖȊșȍȔ ȓȐȠȐȓȈ Țȍȉȧ ȘȈȏțȔȈ. ǹȍȑȟȈș, ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȊȠȐșȤ șȊȖȐȔȐ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȔȐ șȗȖșȖȉȕȖșȚȧȔȐ, Țȣ ȖȉȘȈȚȐȓȈșȤ Ȋ ȒȖȘȖȊț, ȕȖ ȥȚȖ ȕȍ ȗȖȔȍȠȈȍȚ Ȕȕȍ ȘȈȏȖȘȊȈȚȤ Țȍȉȧ ȕȈ ȔȍȓȒȐȍ, 496


497 ȒȈȒ ȏȍȘȕȈ, ȒȓȖȟȒȐ Ȑ, ȧȊȐȊ ȖȗȖȘȖȑ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ.

șȊȖȦ

ȔȐșȚȐȟȍșȒțȦ șȐȓț, șȈȔȖȔț șȚȈȚȤ

DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǯȍȔȓȧ ȗȘȍȌțȗȘȍȌȐȓȈ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȍșȓȐ Ȗȕ ȘȈȏȘțȠȐȚ ȍȍ, ȚȖ Ȑ șȈȔ Ȗȕ, Ȑ Ȋșȍ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȖȒȈȎțȚșȧ Ȋ ȊȖȌȈȝ ȖȒȍȈȕȈ ǫȈȘȉȝȈ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȞȈȘȤ ȖȚȊȍȟȈȍȚ ȍȑ. ǪȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȊȠȐșȤ șȊȖȐȔȐ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȔȐ șȗȖșȖȉȕȖșȚȧȔȐ, ǯȍȔȓȧ ȗȘȐȕȧȓȈ ȖȉȓȐȒ ȒȖȘȖȊȣ, ȟȚȖȉȣ ȐȏȉȍȎȈȚȤ șȔȍȘȚȐ ȖȚ ȘțȒȐ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț. ǵȖ ȚȖȚ, ȘȈȏȋȈȌȈȊ ȍȍ ȏȈȔȣșȍȓ, ȉȣȓ ȋȖȚȖȊ ȉȍȏ ȒȖȓȍȉȈȕȐȑ ȘȈȏȖȘȊȈȚȤ ȍȍ ȕȈ ȔȍȓȒȐȍ, ȒȈȒ ȏȍȘȕȈ, ȒȓȖȟȒȐ. ǿȚȖ Ȏȍ ȌȖ ȖȗȈșȕȖșȚȐ, ȋȘȖȏȧȡȍȑ Ȋ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔ, ȚȖ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓ țȊȍȘȍȕ, ȟȚȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȍȔț ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȔț ȔȖȋțȡȍșȚȊț Ȗȕ șȔȖȎȍȚ șȈȔ țȌȍȘȎȈȚȤ Ȋșȍȝ Ȑȝ ȖȚ ȗȈȌȍȕȐȧ Ȋ ȖȒȍȈȕ ǫȈȘȉȝȈ, ȕȍ ȗȘȐȉȍȋȈȧ Ȓ ȗȖȔȖȡȐ ǯȍȔȓȐ. ǩțȌțȟȐ ��ȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȉȣȓ ȕȈȌȍȓȍȕ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȣ, ȚȖ ȍșȚȤ ȔȖȋ țȗȘȈȊȓȧȚȤ ȚȍȔ, ȟȚȖ țȟȍȕȣȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȋȘȈȊȐȚȈȞȐȍȑ. ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ țȌȍȘȎȐȊȈȍȚ ȔȐȓȓȐȖȕȣ ȗȓȈȕȍȚ Ȋ ȒȖșȔȐȟȍșȒȖȔ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȍ ȉȍȏȖ ȊșȧȒȖȑ ȖȗȖȘȣ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț ȕȍ șȖșȚȈȊȓȧȓȖ ȚȘțȌȈ țȌȍȘȎȈȚȤ șȍȉȧ șȈȔȖȋȖ Ȑ Ȋșȍȝ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȖȚ ȗȈȌȍȕȐȧ Ȋ ȖȒȍȈȕ ǫȈȘȉȝȈ ȉȍȏ ȗȖȔȖȡȐ ǯȍȔȓȐ. ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ DZȖȋȍȠȊȈȘȖȑ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȝ șȐȓ". ǷȖȥȚȖȔț ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț șȒȈȏȈȓ ǯȍȔȓȍ, ȟȚȖ ȕȍ ȕțȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȍȍ ȗȖȔȖȡȐ. TǭDzǹT 28 ȥȊȈȔ ȔȈȕȑțȔȈȑȐȔ ȔțȘȚȐȔ ȒȘȚȈȕȚȈȔ ȐȊȈ ȉȐȉȝȘȈȚȈȔ ȗȘȈȕȈȚȈ ȗȘȈȕȌȎȈȓȐȝ ȗȘȈȝȈ ȔȈȝȐ șȈȕȌȎȈȚȈ-ȊȍȗȈȚȝțȝ ȥȊȈȔ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȔȈȕȑț-ȔȈȑȐȔ - ȘȈȏȢȧȘȍȕȕȣȑ; ȔțȘȚȐȔ ȖȉȓȐȒ; ȒȘȚȈ-ȈȕȚȈȔ - ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȦ șȔȍȘȚȐ, ȇȔȈȘȈȌȎȍ; ȐȊȈ - ȗȖȌȖȉȕȣȑ; ȉȐȉȝȘȈȚȈȔ - ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȔ; ȗȘȈȕȈȚȈ - șȒȓȖȕȐȊȠȐșȤ; ȗȘȈȕȌȎȈȓȐȝ - șȓȖȎȐȊ ȓȈȌȖȕȐ; ȗȘȈȝȈ - șȒȈȏȈȓȈ; ȔȈȝȐ - ȗȓȈȕȍȚȈ ǯȍȔȓȧ; șȈȕȌȎȈȚȈ - ȗȖȧȊȐȊȠȈȧșȧ; ȊȍȗȈȚȝțȝ - ȌȘȖȎȤ ȚȍȓȈ. ǷȘȖȋȖȊȖȘȐȊ ȥȚȖ, ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț Ȑȏ-ȏȈ ȖȝȊȈȚȐȊȠȍȑ ȍȋȖ ȧȘȖșȚȐ șȚȈȓ ȒȈȒ ȌȊȍ ȒȈȗȓȐ ȊȖȌȣ ȗȖȝȖȎ ȕȈ ȇȔȈȘȈȌȎț. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, Ȋ ȚȖȚ ȔȖȔȍȕȚ Ȗȕ ȒȈȏȈȓșȧ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ȋȕȍȊȈ. ǭȋȖ șȓȖȊȈ ȗȖȊȍȘȋȓȐ ǯȍȔȓȦ Ȋ ȚȘȍȗȍȚ. ǹȔȐȘȍȕȕȖ șȓȖȎȐȊ ȓȈȌȖȕȐ, ȖȕȈ șȚȈȓȈ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ȍȔț ȔȖȓȐȚȊȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǭȓȧ ȋȘȍȠȕȐȒȖȊ ǩȖȋ ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȧȍȚ șȔȍȘȚȤ, Ȉ Ȍȓȧ ǹȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ Ƕȕ - ȊȖȏȓȦȉȓȍȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȍ" (10.34) DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȔȘȚȑțȝ șȈȘȊȈ-ȝȈȘȈȠ ȟȈȝȈȔ "ȇ - ȊșȍȗȖȎȐȘȈȦȡȈȧ șȔȍȘȚȤ". ǨȚȍȐșȚȣ, ȖȚȘȐȞȈȦȡȐȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ǩȖȋȈ, ȊșȚȘȍȚȧȚșȧ ș ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȒȖȋȌȈ Ƕȕ ȗȘȍȌșȚȈȕȍȚ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔȐ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ șȔȍȘȚȐ. TȈȒ, ȒȖȋȌȈ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț ȉȘȖșȐȓ ȊȣȏȖȊ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȧȊȐȓșȧ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǵȘȐșȐȔȝȈȌȍȊȣ Ȑ țȉȐȓ ȍȋȖ. TȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț, ȗȘȍȌșȚȈȊȠȐȑ ȗȍȘȍȌ ǯȍȔȓȍȑ, ȒȈȏȈȓșȧ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ȋȕȍȊȈ, ȗȖȥȚȖȔț ǯȍȔȓȧ țȊȐȌȍȓȈ Ȋ ȕȍȔ șȊȖȦ șȔȍȘȚȤ. ȅȚȖ ȗȘȐȊȍȓȖ ȍȍ Ȋ ȚȘȍȗȍȚ. TȖȔț, ȒȚȖ ȊȖșșȚȈȕȍȚ ȗȘȖȚȐȊ ȊȓȈșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȍ țȌȈșȚșȧ 497


498 ȖșȚȈȚȤșȧ ȉȍȏȕȈȒȈȏȈȕȕȣȔ. dzțȟȠȍ ȗȖȒȖȘȐȚȤșȧ ǭȔț Ȑ ȖȉȘȍșȚȐ Ȋ ǭȋȖ ȓȐȞȍ ȕȈȌȍȎȕȖȋȖ ȏȈȡȐȚȕȐȒȈ Ȑ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȧ. TǭDzǹT 29 ȐȊǵDZȈǹTȈǵȈȈǵȈȈTȈǵȈȊȍ ǫȈț"60"ȈȈTMȈǵȈȍ ) ǵȈMȈ" ǹȊȞǷȈȈǵȈț"62"ȈȊȍǵȈ ȐǵȈǬȈțǸTȈ/Ȍ]ǪDZȈȐȏ-DZȈȈȒ-ȈȘȒ-ȐȊ"62"Ȉ]MȈȈȍMȈǸDZȈȍ )) 29 )) ȌȝȈȘȖȊȈȟȈ ȕȈȔȈȝ ȗȈȘȈșȔȈȐ ȗțȘțȠȈȑȈ ȔȈȑȈȑȈ ȊȐȕȑȈșȚȈ-ȕȈȕȈ-ȚȈȕȈȊȍ ȋțȕȈȚȔȈȕȍ ȕȈȔȈȝ șȊȈȘțȗȈȕțȉȝȈȊȍȕȈ ȕȐȘȌȝțȚȈȌȘȈȊȑȈ-ȒȘȐȑȈ-ȒȈȘȈȒȈ-ȊȐȉȝȘȈȔȖȘȔȈȑȍ ȌȝȈȘȈ - ȗȓȈȕȍȚȈ ǯȍȔȓȧ; țȊȈȟȈ - șȒȈȏȈȓȈ; ȕȈȔȈȝ - ȧ șȒȓȖȕȧȦșȤ; ȗȈȘȈșȔȈȐ - ȗȍȘȍȌ TȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ; ȗțȘțȠȈȑȈ - ȗȍȘȍȌ ȓȐȟȕȖșȚȤȦ; ȔȈȑȈȑȈ - ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ; ȊȐȕȑȈșȚȈ - ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȦȡȍȑ; ȕȈȕȈ - ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ; ȚȈȕȈȊȍ - ȟȤȐ ȜȖȘȔȣ; ȋțȕȈȈȚȔȈȕȍ - ȗȍȘȍȌ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȕȈȔȈȝ - ȧ ȗȈȌȈȦ ȕȐȞ; șȊȈȘțȗȈ - ȐșȚȐȕȕțȦ ȜȖȘȔț; ȈȕțȉȝȈȊȍȕȈ - ȗȖȏȕȈȊ; ȕȐȘȌȝțȚȈ - ȕȍ ȏȈȚȘȖȕțȚȣȑ; ȌȘȈȊȑȈ - ȔȈȚȍȘȐȍȑ; ȒȘȐȑȈ - ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ; ȒȈȘȈȒȈ - ȌȍȧȚȍȓȤ; ȊȐȉȝȘȈȔȈ - ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ; țȘȔȈȑȍ ȊȖȓȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. ǯȍȔȓȧ șȒȈȏȈȓȈ: Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȊȈȧșȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ, Tȣ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǹȊȖȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȠȤ ǹȍȉȧ Ȋ ȊȐȌȍ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȜȖȘȔ Ȑ ȊȐȌȖȊ ȎȐȏȕȐ, ȊȖȏȕȐȒȈȦȡȐȝ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȧ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. Ǫ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȌȘțȋȐȝ ȊȓȈșȚȐȚȍȓȍȑ Tȣ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȠȤșȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ, ȚȈȒ ȟȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȕȣȑ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧȔ, ȕȍ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ Tȍȉȧ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȊȓȐȧȕȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț Tȣ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȏȈȗțȚȣȊȈȍȠȤșȧ Ȋ șȍȚȧȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǻșȓȣȠȈȊ ȋȘȖȏȕȖȍ ȗȖȊȍȓȍȕȐȍ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț, ǯȍȔȓȧ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȒȖȘȖȊȣ ȗȖȕȧȓȈ, ȟȚȖ Ȗȕ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȕȈȌȍȓȍȕ ȖșȖȉȣȔȐ ȗȖȓȕȖȔȖȟȐȧȔȐ. ǩțȌțȟȐ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ, ȞȈȘȤ ȏȕȈȓ Ȋșȍ - ȗȘȖȠȓȖȍ, ȕȈșȚȖȧȡȍȍ Ȑ ȉțȌțȡȍȍ, ȗȖȥȚȖȔț ǯȍȔȓȧ ȕȍ ȔȖȋȓȈ ȖȉȔȈȕțȚȤ ȍȋȖ. ǶȉȊȐȕȍȕȕȈȧ Ȋ șȖȒȘȣȚȐȐ șȍȔȧȕ Ȋșȍȝ ȚȘȈȊ Ȑ ȏȓȈȒȖȊ, ȖȕȈ ȉȣȓȈ ȋȖȚȖȊȈ ȘȈșșȒȈȏȈȚȤ ȍȔț, ȟȚȖ ȕțȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ, ȟȚȖȉȣ ȥȚȐ șȍȔȍȕȈ ȗȘȖȘȖșȓȐ. ǯȍȔȓȧ ȏȕȈȓȈ, ȟȚȖ ȞȈȘȤ ȋȕȍȊȈȍȚșȧ ȕȈ ȕȍȍ, Ȑ ȖȚȌȈȊȈȓȈ șȍȉȍ ȖȚȟȍȚ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ, ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ ȗȖȒȈ ȖȕȈ ȕȍ țșȗȖȒȖȐȚ ȍȋȖ, Ȗȕ ȕȍ șȚȈȕȍȚ șȓțȠȈȚȤ ȍȍ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȑ. ǷȖȥȚȖȔț, ȖȉȘȈȚȐȊȠȐșȤ Ȓ ȞȈȘȦ, ȖȕȈ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ șȔȐȘȍȕȕȖ ȗȘȐȏȕȈȓȈ șȍȉȧ ȟȈșȚȤȦ ȚȍȓȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǶȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ ȊȐȌȣ ȎȐȏȕȐ, ȊșȚȘȍȟȈȦȡȐȍșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, șțȚȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȟȈșȚȐ ȊșȍȓȍȕșȒȖȑ ȜȖȘȔȣ ǫȖșȗȖȌȈ. ǵȐȏȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ șȟȐȚȈȦȚșȧ ȟȈșȚȧȔȐ ȕȖȋ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȉ ȊȣșȠȐȍ - ȟȈșȚȧȔȐ ǭȋȖ ȋȖȓȖȊȣ. ǫȖșȗȖȌȤ șȖȏȌȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǹȊȖȍȑ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȕȖ ȥȚȈ ȥȕȍȘȋȐȧ Ȋ ȒȈȒȖȔ-ȚȖ șȔȣșȓȍ ȕȍȖȚȓȐȟȕȈ ȖȚ ǵȍȋȖ ǹȈȔȖȋȖ. Ǫ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ ȊȕȍȠȕȧȧ ȥȕȍȘȋȐȧ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȣȔ 498


499 ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍȔ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ǹȊȖȍȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (9.10) șȒȈȏȈȕȖ: ȔȈȑȈȌȝȑȈȒȠȍȕȈ ȗȘȈȒȘȚȐȝ - ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ țȗȘȈȊȓȧȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ǫȖșȗȖȌȤ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ șȊȧȏȈȕ ș ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ, Ȑ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ǯȍȔȓȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ǭȋȖ ȋțȕȈ-ȈȚȔȖȑ, ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (13.15) șȒȈȏȈȕȖ: ȕȐȘȋțȕȈȔ ȋțȕȈ-ȉȝȖȒȚȘ ȟȈ - ȝȖȚȧ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȕȍ șȊȧȏȈȕ ș ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ, Ƕȕ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȍȍ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ. Ǫ șȊȍȚȍ ȥȚȖȋȖ ȓȍȋȒȖ ȗȖȕȧȚȤ ȜȐȓȖșȖȜȐȦ ǫȖșȗȖȌȈ ǿȈȑȚȈȕȤȐ, șȖȋȓȈșȕȖ ȒȖȚȖȘȖȑ ȚȊȖȘȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ ȕȍȖȚȓȐȟȕȖ Ȑ ȖȚȓȐȟȕȖ ȖȚ ǵȍȋȖ (ȈȟȐȕȚȤȧ-ȉȝȍȌȈȉȝȍȌȈ-ȚȈȚȚȊȈ). ǷȓȈȕȍȚȈ ǯȍȔȓȧ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ, ȝȖȚȧ Ȑ șȊȧȏȈȕ ș ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȐȘȌȝțȚȖȑ: ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȕȍ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ǵȍȋȖ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȊȓȐȧȕȐȧ. ǪșȍȊȣȠȕȐȑ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ǹȊȖȍȑ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȒȈȏȈȕȖ: șȊȈȘțȗȈ ȈȕțȉȝȈȊȍȕȈ. ǷȖȋȘțȎȍȕȕȣȑ Ȋ ǹȊȖȦ ȊȕțȚȘȍȕȕȦȦ ȥȕȍȘȋȐȦ, ǫȖșȗȖȌȤ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȗȖȓȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȗ ȕȍȑ, ȕȖ Ȑ Ȗ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. TȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȚșȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ Ȓ ȥȚȖȔț ȔȐȘț, șȓțȎȈ ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȕȍ ȗȐȚȈȧ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ șȊȖȍȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț Țȍȓț. ȀȘȐȓȈ ǸțȗȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȏȈȕȧȚȣȑ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț, ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ, ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ șȊȖȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ. ǭșȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ șȗȖșȖȉȍȕ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ, ȚȖ ȟȚȖ ȔȖȎȍȚ ȗȖȔȍȠȈȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȉȣȊȈȚȤ Ȋ ǹȊȖȍȑ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȕȍ ȗȘȐȊȧȏȣȊȈȧșȤ Ȓ ȊȕȍȠȕȍȑ? ǷȖȕȧȚȤ ȥȚȖ șȖȊșȍȔ ȕȍȚȘțȌȕȖ: ȒȈȒ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȗȈȌȈȍȚ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, ȚȈȒ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȕȈ ǹȍȉȍ ȊȓȐȧȕȐȧ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȌȍȑșȚȊțȦȡȍȑ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǮȐȏȕȍȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȔȕȖȎȍșȚȊȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȜȈȒȚȖȘȖȊ: Ȋ ȕȍȔ ȌȍȑșȚȊțȦȚ ȗȧȚȤ ȊȖȏȌțȠȕȣȝ ȗȖȚȖȒȖȊ, ȖȕȖ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȖȘȋȈȕȖȊ, ȚȈȒȐȝ, ȒȈȒ ȘțȒȐ, ȕȖȋȐ, ȧȏȣȒ, ȋȍȕȐȚȈȓȐȐ, ȗȘȧȔȈȧ ȒȐȠȒȈ Ȑ Ț.Ȍ., ȒȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȊȣȗȖȓȕȧȍȚ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȍ ȜțȕȒȞȐȐ, - ȕȖ Ȋșȍ ȥȚȖ ȕȐșȒȖȓȤȒȖ ȕȍ ȔȍȠȈȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț, ȕȈȝȖȌȧȡȍȔțșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ Țȍȓȍ, Ȑ ȕȐȒȈȒ ȕȍ șȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȕȈ ȍȋȖ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. TȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖșȖȏȕȈȓ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț, ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȊȚȖȘȧȍȚ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, DzȘȐȠȕȈ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ / ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǸȈȔȈ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ Ȑ ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȍȚ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ Țȍȓȍ. ǽȖȚȧ ǫȖșȗȖȌȤ șȊȧȏȈȕ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȔȐȘȖȔ, ǹȈȔ Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ǹȊȖȍȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ Ȑ ȕȍ ȊȔȍȠȐȊȈȍȚșȧ Ȋ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. ǿȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, ȚȖ ȖȕȖ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȖ ȠȍșȚȐ "ȊȖȓȕȈȔ ȉȣȚȐȧ": ȋȖȓȖȌț, ȎȈȎȌȍ, ȋȖȘȦ, ȐȓȓȦȏȐȐ, șȚȈȘȖșȚȐ Ȑ șȔȍȘȚȐ. ǶșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȍȚ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȕȈ ȥȚȐ șȔȍȕȧȦȡȐȍ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ șȖșȚȖȧȕȐȧ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȊșȍȔȖȋțȡȐȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȥȕȍȘȋȐȑ, ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ șȊȧȏȈȕ ș ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ, ȕȖ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ, ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȐȍ ș ȕȍȑ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȕȐȒȈȒ ȕȍ șȒȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȕȈ ǵȍȔ. TǭDzǹT 30 499


500 ȀȊ MȈȈ& ȝǵTȈțMȈțȌȈDZȈțǬȈ" ǹȊȘȈ"64"( ȖǷȈȐǹȁȈTȈȈȍ_ǵDZȈ& ǮȈȘ"60"Ȉ& Ȓ-MȈȈȡ[DZȈȍ )) 30 )) ȑȍȕȈȝȈȔ ȈȚȔȈȑȈȚȈȕȈȔ ȊȐȕȐȘȔȐȚȈ ȌȝȈȚȘȈ ȑȈȚȖ 'ȑȈȔ ȋțȕȈ-șȈȘȋȈ-șȈȕȋȘȈȝȈȝ șȈ ȥȊȈ ȔȈȔ ȝȈȕȚțȔ țȌȈȑțȌȝȈȝ șȊȈȘȈȌ țȗȈșȚȝȐȚȖ 'ȕȑȈȔ ȠȈȘȈȕȈȔ ȒȈȔ ȈȠȘȈȑȍ ǹȈ

ȑȍȕȈ - ȒȖȚȖȘȣȔ; ȈȝȈȔ - ȧ; ȈȚȔȈ-ȈȑȈȚȈȕȈȔ - ȔȍșȚȖ ȗȘȍȉȣȊȈȕȐȧ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȊȐȕȐȘȔȐȚȈ - șȖȏȌȈȕȈ; ȌȝȈȚȘȈ - ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ; ȑȈȚȈȝ - Ȑȏ-ȏȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȈȑȈȔ - ȥȚȈ; ȋțȕȈ-șȈȘȋȈ-șȈȕȋȘȈȝȈȝ - ȒȖȔȉȐȕȈȞȐȧ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ; șȈȝ - Ƕȕ; ȥȊȈ - ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ; ȔȈȔ - Ȕȍȕȧ; ȝȈȕȚțȔ - ȟȚȖȉȣ țȉȐȚȤ; țȌȈȑțȌȝȈȝ ȊȖȖȘțȎȐȓșȧ; șȊȈ-ȘȈȚ - ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȑ; țȗȈșȚȝȐȚȈȝ șȍȑȟȈș ȗȘȍȌșȚȈȓ ȗȍȘȍȌȖ ȔȕȖȑ; ȈȕȑȈȔ - ț ȌȘțȋȖȋȖ; ȠȈȘȈȕȈȔ - ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ; ȒȈȔ - ț ȒȖȋȖ; ȈȠȘȈȑȍ - ȧ ȕȈȑȌț. ǯȍȔȓȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȈ: Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Tȣ - ȗȖȓȕȖȊȓȈșȚȕȣȑ șȖȏȐȌȈȚȍȓȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǹȖȚȊȖȘȐȊ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ Ȑ ȚȘȐ ȋțȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, Tȣ șȖȏȌȈȓ Ȑ ȗȓȈȕȍȚț ǯȍȔȓȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ șȚȈȓȈ ȖȉȐȚȍȓȤȦ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǵȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ǹȈȔ Tȣ, Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ, ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȠȤșȧ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȔ. TȍȗȍȘȤ, ȒȖȋȌȈ Tȣ ȗȘȍȌșȚȈȓ ȗȍȘȍȌȖ ȔȕȖȑ ș ȖȘțȎȐȍȔ Ȋ ȘțȒȈȝ, ȋȖȚȖȊȣȑ țȉȐȚȤ Ȕȍȕȧ, ȔȖȓȦ Tȍȉȧ, șȒȈȎȐ, ȋȌȍ Ȕȕȍ ȕȈȑȚȐ țȉȍȎȐȡȍ Ȑ ȒȚȖ șȔȖȎȍȚ ȏȈȡȐȚȐȚȤ Ȕȍȕȧ? DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȗȓȈȕȍȚȈ ǯȍȔȓȧ ȌȍȔȖȕșȚȘȐȘțȍȚ șȊȖȦ ȗȖȓȕțȦ ȗȖȒȖȘȕȖșȚȤ ȊȖȓȍ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ. ǫȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȚȖȋȖ, ȒȖȋȖ DzȘȐȠȕȈ ȘȍȠȐȓ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ, ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ șȗȈșȚȐ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ ȕȐȒȚȖ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȗȖȋțȉȐȚȤ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȌ ȏȈȡȐȚȖȑ DzȘȐȠȕȣ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȓșȧ ȘȈșȗȘȈȊȐȚȤșȧ ș ǯȍȔȓȍȑ, ȍȑ ȕȍȖȚȒțȌȈ ȉȣȓȖ ȎȌȈȚȤ ȗȖȔȖȡȐ. Mȣ Ȋșȍ ȕȈȝȖȌȐȔșȧ ȗȖȌ ȏȈȡȐȚȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȒȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȈș ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ǭȔț. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (18.66) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: șȈȘȊȈ-ȌȝȈȘȔȈȕ ȗȈȘȐȚȑȈȌȎȑȈ ȔȈȔ ȥȒȈȔ ȠȈȘȈȕȈȔ ȊȘȈȌȎȈ ȈȝȈȔ ȚȊȈȔ șȈȘȊȈ-ȗȈȗȍȉȝȑȖ ȔȖȒȠȈȑȐȠȑȈȔȐ ȔȈ ȠțȟȈȝ "ǶșȚȈȊȤ ȓȦȉȣȍ ȘȍȓȐȋȐȐ Ȑ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȍȌȈȑșȧ Mȕȍ. ȇ ȖȋȘȈȎț Țȍȉȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȚȊȖȐȝ ȋȘȍȝȖȊȕȣȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ. ǵȍ ȉȖȑșȧ ȕȐȟȍȋȖ". Ǫ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ șȊȖȐȝ ȗȍșȍȕ ȀȘȐȓȈ ǩȝȈȒȚȐȊȐȕȖȌȈ TȝȈȒțȘ ȋȖȊȖȘȐȚ: "Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȋșȍ, ȟȚȖ ț Ȕȍȕȧ ȍșȚȤ, ȌȈȎȍ țȔ, ȐșȚȖȟȕȐȒ Ȋșȍȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȕțȎȌ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȔȖȑ ȌȖȔ, ȚȍȓȖ Ȑ Ȋșȍ, ȟȚȖ ș ȕȐȔ șȊȧȏȈȕȖ, ȧ ȖȚȌȈȦ Tȍȉȍ. TȍȗȍȘȤ Tȣ ȔȖȎȍȠȤ ȌȍȓȈȚȤ șȖ ȔȕȖȑ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȏȈȝȖȟȍȠȤ. ǽȖȟȍȠȤ - țȉȍȑ Ȕȍȕȧ, Ȉ ȝȖȟȍȠȤ - șȗȈșȐ. ǿȚȖ ȉȣ ȕȐ șȓțȟȐȓȖșȤ, ȧ - TȊȖȑ Ȋȍȟȕȣȑ șȓțȋȈ, Ȑ Tȣ ȊȗȘȈȊȍ ȘȈșȗȖȘȧȎȈȚȤșȧ ȔȕȖȑ ȗȖ ǹȊȖȍȔț țșȔȖȚȘȍȕȐȦ". TǭDzǹT 31 TȈDZȈǭȊ ǹȈȈȍ_DZȈ& ȐȒ-ȓ/ ǫȈȈȍșțMȈț"TȈ" 500


501 Ȓ-ȁȈ& ǵȈț MȈȈ& ǬȈMȈǸǷȈȘȈȍ ȐJȈȋȈȈ&ǹȈȐTȈ )) 31 )) ȑȈ ȥȚȈȌ ȈȌȈȊ ȈșȘȌȎȈȟ ȟȈȘȈȟȈȘȈȔ șȊȈ-ȔȈȑȈȑȈȚȔȈȠȘȈȑȈȑȈȊȐȚȈȘȒȑȈȑȈ ȚȈȑȈȐȊȈ șȖ 'ȑȈȔ ȒȐȓȈ ȋȖȗȚțȔ țȌȑȈȚȈȝ ȒȈȚȝȈȔ ȕț ȔȈȔ ȌȝȈȘȔȈ-ȗȈȘȖ ȌȎȐȋȝȈȔșȈȚȐ ȑȈȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ; ȥȚȈȚ - ȥȚȐ; ȈȌȈț - Ȋ ȕȈȟȈȓȍ ȚȊȖȘȍȕȐȧ; ȈșȘȌȎȈȚ șȖȏȌȈȓ; ȟȈȘȈ-ȈȟȈȘȈȔ - ȌȊȐȎțȡȐȍșȧ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ; șȊȈ-ȔȈȑȈȑȈ - ǹȊȖȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȈȚȔȈ-ȈȠȘȈȑȈȑȈ - ȕȈȝȖȌȧȡȐȝșȧ ȗȖȌ ǭȋȖ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖȔ; ȈȊȐȚȈȘȒȑȈȑȈ - ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȖȑ; ȚȈȑȈ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ȚȖȑ Ȏȍ ȔȈȑȐ; ȥȊȈ - ȒȖȕȍȟȕȖ; șȈȝ - Ƕȕ; ȈȑȈȔ - ȥȚȖȚ ȞȈȘȤ; ȒȐȓȈ - ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ; ȋȖȗȚțȔ țȌȑȈȚȈȝ - ȋȖȚȖȊȣȑ ȏȈȡȐȚȐȚȤ; ȒȈȚȝȈȔ - ȒȈȒ; ȕț - ȚȖȋȌȈ; ȔȈȔ - Ȕȍȕȧ; ȌȝȈȘȔȈ-ȗȈȘȈȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ șȚȘȖȋȖ șȓȍȌțȍȚ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ; ȌȎȐȋȝȈȔșȈȚȐ - ȎȍȓȈȍȚ țȉȐȚȤ. ǵȈ ȏȈȘȍ ȚȊȖȘȍȕȐȧ Tȣ ǹȊȖȍȑ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ șȖȏȌȈȓ Ȋșȍ ȌȊȐȎțȡȐȍșȧ Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ. ǰ ȚȍȗȍȘȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȚȖȑ Ȏȍ șȈȔȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ Tȣ ȋȖȚȖȊ șȗȈșȚȐ ȐȔ ȎȐȏȕȤ. ǷȖȟȍȔț Ȏȍ, Ȗ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȏȈȡȐȚȕȐȒ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ ȘȍȓȐȋȐȐ, Tȣ ȚȈȒ ȝȖȟȍȠȤ țȉȐȚȤ Ȕȍȕȧ, ȕȍȊȏȐȘȈȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȧ ȗȘȐȕȧȓȈ ȖȉȓȐȒ ȒȖȘȖȊȣ? DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȓȈȕȍȚȈ ǯȍȔȓȧ șȖȋȓȈșȕȈ ș ȚȍȔ, ȟȚȖ șȖȏȌȈȚȍȓȤ ȐȔȍȍȚ ȗȖȓȕȖȍ ȗȘȈȊȖ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȍ ȚȊȖȘȍȕȐȍ. ǭȑ ȕȍȗȖȕȧȚȕȖ ȚȖȓȤȒȖ, ȗȖȟȍȔț ȖȕȈ ȌȖȓȎȕȈ ȉȣȚȤ țȉȐȚȈ, ȍșȓȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȚȖȊ ȏȈȡȐȚȐȚȤ ȒȈȎȌȖȋȖ. ǪȍȌȤ, Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ, ȐȔȍȕȕȖ ǯȍȔȓȧ ȌȈȍȚ ȗȘȐȦȚ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ Ȑ ȒȖȘȔȐȚ Ȑȝ. TǭDzǹT 32 ǵȈ ȓ/+DZȈTȈȍ DZȈǹTȊȒ-ȘȈȍȌȒ-ȈȘDZȈȌ( DZȈȈȍ_ǵȈȍȒ- ȀȒ-" ǷȈȘTȈȢ ȠǸȤȘ" )) 32 )) ȕțȕȈȔ ȉȈȚȍȠȈșȑȈ șȈȔȐȝȐȚȈȔ ȌȎȈȕȈȐș ȚȈȕ-ȔȈȑȈȑȈ ȌțȘȌȎȈȑȈȑȈȒȘȚȈȚȔȈȉȝȐȝ ȕȈ ȓȈȒȠȑȈȚȍ ȑȈș ȚȊ ȈȒȈȘȖȌ ȈȒȈȘȈȑȈȌ ȑȖ 'ȕȍȒȈ ȥȒȈȝ ȗȈȘȈȚȈȠ ȟȈ ȐȠȊȈȘȈȝ ȕțȕȈȔ - ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ; ȉȈȚȈ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȐȠȈșȑȈ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; șȈȔȐȝȐȚȈȔ - ȌȍȧȕȐȧ, ȏȈȔȣșȍȓ; ȌȎȈȕȈȐȝ - ȓȦȌȤȔȐ; ȚȈȚ-ȔȈȑȈȑȈ - ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ǭȋȖ ȥȕȍȘȋȐȐ; ȌțȘȌȎȈȑȈȑȈ - ȕȍȖȌȖȓȐȔȖȑ; ȈȒȘȚȈ-ȈȚȔȈȉȝȐȝ - ȓȦȌȤȔȐ, ȕȍ țȔțȌȘȍȕȕȣȔȐ ȖȗȣȚȖȔ; ȕȈ - ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ; ȓȈȒȠȑȈȚȍ - ȖȚȒȘȣȊȈȍȚșȧ ȊȏȖȘț; ȑȈȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ; Țț - ȏȈȚȍȔ; ȈȒȈȘȖȚ - șȖȏȌȈȓ; ȈȒȈȘȈȑȈȚ - ȗȖȉțȌȐȓ șȖȏȌȈȚȤ; ȑȈȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ; ȈȕȍȒȈȝ - ȔȕȖȋȐȝ; ȥȒȈȝ - ȖȌȐȕ; ȗȈȘȈȚȈȝ - ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǹȊȖȐȝ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȣȝ ȥȕȍȘȋȐȑ; ȟȈ - Ȑ; ȐȠȊȈȘȈȝ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ. Ƕ ȔȖȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ, ȝȖȚȧ Tȣ - ȍȌȐȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǹȊȖȐȝ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȣȝ ȥȕȍȘȋȐȑ Tȣ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȠȤ ǹȍȉȧ Ȋ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȖȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȜȖȘȔ. ǬȍȑșȚȊțȧ ȟȍȘȍȏ ǩȘȈȝȔț, Tȣ șȖȏȌȈȓ ȥȚț ȊșȍȓȍȕȕțȦ, Ȑ ȚȍȗȍȘȤ ȧ țȉȍȌȐȓȈșȤ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Tȣ - ȕȍ ȒȚȖ ȐȕȖȑ, ȒȈȒ ǹȈȔȈ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. TȍȔ, ȒȚȖ ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȣȔ ȖȗȣȚȖȔ, ȕȍ ȌȈȕȖ ȗȘȖȕȐȒȕțȚȤ Ȋ șȔȣșȓ TȊȖȐȝ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚ501


502 ȕȣȝ ȌȍȧȕȐȑ, ȐȉȖ ȥȚȐ ȓȦȌȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȊȖ ȥȕȍȘȋȐȐ.

ȊȓȈșȚȐ TȊȖȍȑ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ

DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǩȖȋ ȖȌȐȕ, ȕȖ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǹȊȖȐȝ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȝ ȥȕȍȘȋȐȑ: ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ, ȌțȝȖȊȕȖȑ, ȗȖȋȘȈȕȐȟȕȖȑ Ȑ Ț.Ȍ. - Ƕȕ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚ ǹȍȉȧ Ȋ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȜȖȘȔ. ǷȖȕȧȚȤ, ȒȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȍȌȐȕȣȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȟȍȘȍȏ ǹȊȖȐ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȔȖȎȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȚ, ȕȈ ȒȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȖȓȤȍȚ ǹȊȖȦ ȔȐȓȖșȚȤ. ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȗȖȋȘȈȕȐȟȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ ǩȘȈȝȔȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȚȈȒȐȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǶȌȕȈȒȖ Ȗȕ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȗȘȖȟȐȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȚȍȔ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȌȍȓȐȓ ȍȋȖ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ. ǩȘȈȝȔț șȟȐȚȈȦȚ șȖȏȌȈȚȍȓȍȔ ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȕȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȍȍ ȚȊȖȘȞȖȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǶșȖȉȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȖȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȓȖȊȖ ȔȈȑȈȑȈ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȥȕȍȘȋȐȧ". ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȥȕȍȘȋȐȐ, Ȗȕ ȖȌȕȖ Ȑȏ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȑ ȗȖȋȘȈȕȐȟȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ǩȘȈȝȔȈ - ȥȚȖ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȖȘțȌȐȍ Ȋ ȘțȒȈȝ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ. Ǫșȍ, ȌȈȎȍ șȈȔȣȍ ȕȈ ȗȍȘȊȣȑ ȊȏȋȓȧȌ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȊȣȍ ȌȍȑșȚȊȐȧ șȖȊȍȘȠȈȦȚșȧ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȔ ȗȓȈȕȖȔ. ǰ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȣȔ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȖȗȣȚȖȔ Ȑ ȗȖȓțȟȐȓ ȔȐȓȖșȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, ȔȖȎȍȚ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȗȖ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. TǭDzǹT 33 TȈǹMȈǭ ǹȈMȈțȘ¦ȐǵȈȝ¦ǮȈȦ-DZȈȍ ǵȈMȈ" ǷȈȘǹMȈǭ ǷȈțȝȏȈDZȈ ȊȍǬȈǹȈȍ )) 33 )) șȈȘȋȈȌȐ ȑȖ 'șȑȈȕțȘțȕȈȌȌȝȐ ȠȈȒȚȐȉȝȐȘ ȌȘȈȊȑȈ-ȒȘȐȑȈ-ȒȈȘȈȒȈ-ȟȍȚȈȕȈȚȔȈȉȝȐȝ ȚȈșȔȈȐ șȈȔțȕȕȈȌȌȝȈ-ȕȐȘțȌȌȝȈ-ȠȈȒȚȈȑȍ ȕȈȔȈȝ ȗȈȘȈșȔȈȐ ȗțȘțȠȈȑȈ ȊȍȌȝȈșȍ șȈȘȋȈ-ȈȌȐ - ȚȊȖȘȍȕȐȍ, ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȍ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȍ; ȑȈȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ; ȈșȑȈ - ȥȚȖȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ; ȈȕțȘțȕȈȌȌȝȐ - ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȐȟȐȕȖȑ; ȠȈȒȚȐȉȝȐȝ - ǹȊȖȐȔȐ ȥȕȍȘȋȐȧȔȐ; ȌȘȈȊȑȈ - ȜȐȏȐȟȍșȒȐȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ; ȒȘȐȑȈ - ȟțȊșȚȊȈ; ȒȈȘȈȒȈ - țȗȘȈȊȓȧȦȡȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȟȍȚȈȕȈ - ȘȈȏțȔ; ȈȚȔȈȉȝȐȝ - șȖșȚȖȧȡȐȑ Ȑȏ ȓȖȎȕȖȋȖ ȥȋȖ; ȚȈșȔȈȐ ǭȔț; șȈȔțȕȕȈȌȌȝȈ - ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȑ; ȕȐȘțȌȌȝȈ - ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȑ; ȠȈȒȚȈȑȍ - ȚȖȔț, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȥȚȐȔȐ ȥȕȍȘȋȐȧȔȐ; ȕȈȔȈȝ - ȗȖȒȓȖȕȣ; ȗȈȘȈșȔȈȐ - ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȑ; ȗțȘțȠȈȑȈ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȊȍȌȝȈșȍ - ȗȘȐȟȐȕȍ Ȋșȍȝ ȗȘȐȟȐȕ. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǹȊȖȐȝ ȥȕȍȘȋȐȑ Tȣ șȖȚȊȖȘȐȓ Ȋșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ, ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ (ȟțȊșȚȊȈ), țȗȘȈȊȓȧȦȡȐȝ ȥȚȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȘȈȏțȔ, ȥȋȖ Ȑ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȖȍ. ǹȊȖȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ Tȣ șȖȏȌȈȍȠȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȒȖșȔȖș, Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȕȍȒȖȚȖȘȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȠȤ ȍȋȖ Ȑ ȏȈȚȍȔ țȕȐȟȚȖȎȈȍȠȤ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȚȖȓȤȒȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ TȊȖȐȔ ȥȕȍȘȋȐȧȔ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ Ȋ ȕȈȏȕȈȟȍȕȕȣȑ șȘȖȒ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ, Ȉ ȏȈȚȍȔ ȊȕȖȊȤ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȔ. ǷȖȥȚȖȔț Tȣ - ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȗȘȐȟȐȕȈ Ȋșȍȝ ȗȘȐȟȐȕ, Ȑ ȧ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ 502


503 ȗȍȘȍȌ TȖȉȖȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫșȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ ș ȗȖȧȊȓȍȕȐȧ ȕȈ șȊȍȚ șȖȊȖȒțȗȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȔȈȝȈȚ-ȚȈȚȚȊȣ. ǯȈȚȍȔ ȚȘȐ ȋțȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ ȕȈȟȐȕȈȦȚ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ, Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȟȍȋȖ ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ ȋȘțȉȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ, Ȉ ȚȈȒȎȍ țȔ, ȥȋȖ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ, țȗȘȈȊȓȧȦȡȐȍ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȟțȊșȚȊ. Ǫșȍ ȥȚȖ ȖȌȕȖ ȏȈ ȌȘțȋȐȔ șȖȏȌȈȍȚ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ. ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȈȧ ȥȓȍȒȚȘȖȕȐȒȈ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȕȈȎȈȚȐȍȔ ȖȌȕȖȑ-ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȑ ȒȕȖȗȒȐ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȍ, ȖȌȐȕ ȏȈ ȌȘțȋȐȔ, ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȔȍȝȈȕȐȏȔȖȊ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ȒȖȋȌȈ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȎȐȔȈȍȚ ȒȕȖȗȒț ȚȊȖȘȍȕȐȧ, ǭȋȖ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ ȥȕȍȘȋȐȐ șȖȏȌȈȦȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ Ȑ țȗȘȈȊȓȧȦȡȐȝ ȐȔȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈȟȐȕȈȦȚ ȊșȚțȗȈȚȤ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ ȊȖ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȍ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȣȔ ȏȈȔȣșȓȖȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. TǭDzǹT 34 ǹȈ&ǹȁȈȈǷȈȐDZȈǯDZȈȘJȈ MȈȈ& ȘǹȈȈTȈȓ/ȈȌ( ) Ǩ"62"DZȈț'ȝȈȘȈM"62"ȈǹȈ ǨȈȐȌǹȈǻȒ-Ș" )) 34 )) șȈ ȊȈȐ ȉȝȈȊȈȕ ȈȚȔȈ-ȊȐȕȐȘȔȐȚȈȔ ȌȎȈȋȈȌ ȉȝțȚȍȕȌȘȐȑȈȕȚȈȝ-ȒȈȘȈȕȈȚȔȈȒȈȔ ȊȐȉȝȖ șȈȔșȚȝȈȗȈȑȐȠȑȈȕȕ ȈȌȎȈ ȔȈȔ ȘȈșȈȚȈȓȈȌ ȈȉȝȑțȌȎȌȎȈȝȈȘȈȔȉȝȈșȈ ȈȌȐ-șțȒȈȘȈȝ șȈȝ - Ƕȕ; ȊȈȐ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȉȝȈȊȈȕ - Tȣ ǹȈȔ; ȈȚȔȈ - TȖȉȖȑ; ȊȐȕȐȘȔȐȚȈȔ - șȖȏȌȈȕȕȣȑ; ȌȎȈȋȈȚ - ȥȚȖȚ ȔȐȘ; ȉȝțȚȈ - ȜȐȏȐȟȍșȒȐȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ; ȐȕȌȘȐȑȈ - ȟțȊșȚȊȈ; ȈȕȚȈȝ-ȒȈȘȈȕȈ - țȔ, șȍȘȌȞȍ; ȈȚȔȈȒȈȔ - șȖșȚȖȧȡȐȑ Ȑȏ; ȊȐȉȝȖ - Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ; șȈȔșȚȝȈȗȈȑȐȠȑȈȕ - ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȦȡȐȑ; ȈȌȎȈ - Ȗ ȕȍȘȖȎȌȍȕȕȣȑ; ȔȈȔ - Ȕȍȕȧ; ȘȈșȈȚȈȓȈȚ Ȑȏ ȖȉȓȈșȚȐ ȈȌȈ; ȈȉȝȑțȌȎ-ȌȎȈȝȈȘȈ - Ȋȣȕȍș ȕȈȊȍȘȝ; ȈȔȉȝȈșȈȝ - Ȑȏ ȊȖȌȣ; ȈȌȐ - ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ; șțȒȈȘȈȝ - ȊȍȗȘȤ. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Tȣ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȘȖȎȌȈȓșȧ. ǶȌȕȈȎȌȣ, ȒȖȋȌȈ ȧ ȖȒȈȏȈȓȈșȤ ȕȈ Ȍȕȍ ȖȒȍȈȕȈ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Tȣ, ȗȘȐȕȧȊ ȖȉȘȈȏ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȋȖ ȊȍȗȘȧ, ȊȣȚȈȡȐȓ Ȕȍȕȧ Ȑȏ ȊȖȌȣ. ǷȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǹȊȖȐȝ ȥȕȍȘȋȐȑ Tȣ șȖȚȊȖȘȐȓ Ȋșȍ ȜȐȏȐȟȍșȒȐȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ, ȟțȊșȚȊȈ Ȑ șȍȘȌȞȍ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ ǯȍȔȓȧ ȊșȗȖȔȐȕȈȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȗȘȐȠȍȓ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȋȖ ȊȍȗȘȧ ǪȈȘȈȝȐ, ȟȚȖȉȣ șȗȈșȚȐ ȍȍ, ȒȖȋȌȈ ȖȕȈ ȖȒȈȏȈȓȈșȤ ȗȖȌ ȊȖȌȖȑ. ǬȍȔȖȕ ǽȐȘȈȕȤȧȒȠȈ șȚȖȓȒȕțȓ ǯȍȔȓȦ ș ȖȘȉȐȚȣ Ȑ șȉȘȖșȐȓ Ȋ ȊȖȌȣ ȖȒȍȈȕȈ ǫȈȘȉȝȖȌȈȒȈ. TȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ ȜȖȘȔȍ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȋȖ ȊȍȗȘȧ ȗȖȌȕȧȓ ǯȍȔȓȦ Ȑ ȊȖȌȊȖȘȐȓ ȍȍ ȕȈ ȔȍșȚȖ. TǭDzǹT 35 ǹȈ ȊȡȘMȈǻȐTȈǸ" ǹȈMȈ"62"Ȉǻ¦ȘȈǬȈȘȈȍ DZȈȈȍ MȈȈ& ǷȈDZȈǹDZȈțǫȈ]ǮȈȘȈȍ ȐJȈȋȈȈ&ǹȈȐǹȈ )) 35 )) ȈȗȈȔ țȗȈșȚȝȍ ȔȈȑȐ ȕȈȊȑ ȈȊȈșȚȝȐȚȈȝ 503


504 ȗȘȈȌȎȈ ȉȝȈȊȈȕ ȈȌȑȈ ȘȐȘȈȒȠȐȠțȝ ȒȐȓȈ șȈ ȊȐȘȈ-ȔțȘȚȐȝ șȈȔȈȉȝțȌ ȌȝȈȘȈ-ȌȝȈȘȖ ȑȖ ȔȈȔ ȗȈȑȈșȑ țȋȘȈ-ȠȈȘȖ ȌȎȐȋȝȈȔșȈșȐ ȈȗȈȔ - ȊȖȌȣ; țȗȈșȚȝȍ - ȕȈ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȐ; ȔȈȑȐ - ȊȖ Ȕȕȍ; ȕȈȊȐ Ȋ ȓȖȌȒȍ; ȈȊȈșȚȝȐȚȈȝ - ȕȈȝȖȌȧȡȐȍșȧ; ȗȘȈȌȎȈȝ - ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ; ȉȝȈȊȈȕ - Tȣ ǹȈȔ; ȈȌȑȈ - șȍȑȟȈș; ȘȐȘȈȒȠȐȠțȝ - ȎȍȓȈȧ ȏȈȡȐȚȐȚȤ; ȒȐȓȈ - Ȋ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ; șȈȝ - Ƕȕ; ȊȐȘȈ-ȔțȘȚȐȝ - Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȋȍȘȖȧ; șȈȔȈȉȝțȚ - șȚȈȓ; ȌȝȈȘȈ-ȌȝȈȘȈȝ - ȏȈȡȐȚȕȐȒȖȔ ȗȓȈȕȍȚȣ ǯȍȔȓȧ; ȑȈȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ; ȔȈȔ - Ȕȍȕȧ; ȗȈȑȈșȐ - ȘȈȌȐ ȔȖȓȖȒȈ; țȋȘȈ-ȠȈȘȈȝ șȊȖȐȔȐ ȖșȚȘȣȔȐ șȚȘȍȓȈȔȐ; ȌȎȐȋȝȈȔșȈșȐ - ȎȍȓȈȍȠȤ ȗȘȖȕȏȐȚȤ. ǰȚȈȒ, ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȖȌȕȈȎȌȣ Tȣ țȎȍ șȗȈș Ȕȍȕȧ, ȊȣȚȈȡȐȊ Ȑȏ ȊȖȌȣ, ȗȖșȓȍ ȟȍȋȖ Tȍȉȧ șȚȈȓȐ ȊȍȓȐȟȈȚȤ ǬȝȈȘȈȌȝȈȘȖȑ - ȕȍșțȡȐȔ ǯȍȔȓȦ. TȍȗȍȘȤ Ȏȍ, ȗȘȐȕȧȊ ȖȉȓȐȒ ȋȍȘȖȧ, Tȣ șȖȉȐȘȈȍȠȤșȧ ȗȘȖȕȏȐȚȤ Ȕȍȕȧ ǹȊȖȐȔȐ ȖșȚȘȣȔȐ șȚȘȍȓȈȔȐ. ǵȍ ȏȈȉȣȊȈȑ, ȖȌȕȈȒȖ, ȟȚȖ ȧ, șȓȖȊȕȖ ȗȓȣȊțȡȈȧ ȗȖ ȊȖȌȍ ȓȖȌȒȈ, ȕȍșț ȕȈ șȍȉȍ Ȋșȍ ȎȐȊȖȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǬȝȈȘȈȌȝȈȘȖȑ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȚȖȚ, ȒȚȖ, ȗȘȐȕȧȊ ȖȉȓȐȒ ȊȍȗȘȧ, ȌȍȘȎȐȚ ȕȈ ǹȊȖȐȝ ȒȓȣȒȈȝ ǯȍȔȓȦ". ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ǯȍȔȓȧ, ȖȉȍȘȕțȊȠȈȧșȧ ȒȖȘȖȊȖȑ, țșȔȈȚȘȐȊȈȍȚ Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȧȝ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȍ: ȖȌȕȈȎȌȣ ǫȖșȗȖȌȤ șȗȈș ȍȍ, Ȉ ȚȍȗȍȘȤ ȎȍȓȈȍȚ ȗȖȋțȉȐȚȤ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ ȍȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȖȕȈ ȗȖȌȖȉȕȈ ȗȓȣȊțȡȍȑ ȗȖ ȊȖȌȍ ȓȖȌȒȍ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȖșȚȐȟȤ ȌȍȧȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍȕȕȣȔ ȓȦȌȧȔ ǭȋȖ ȌȍȧȕȐȧ ȐȕȖȋȌȈ ȒȈȎțȚșȧ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȊȣȔȐ. TǭDzǹT 36 ǵȈ jȈDZȈTȈȍ MȈȈȍȐȝTȈȐȞȚȈȊTMȈǸȐ"62"ȈǹȈ( TȈȍ"62"DZȈȈȍ ǵȈMȈȈȍ ȊȡȘDZȈǮȈǹȒ-Șȍ"62"DZȈ" )) 36 )) ȕțȕȈȔ ȌȎȈȕȈȐȘ ȐȝȐȚȈȔ ȐȠȊȈȘȈȕȈȔ ȈșȔȈȌ-ȊȐȌȝȈȐș ȚȈȌ-ȋțȕȈ-șȈȘȋȈ-ȔȈȑȈȑȈ ȕȈ ȌȎȕȈȑȈȚȍ ȔȖȝȐȚȈ-ȟȐȚȚȈ-ȊȈȘȚȔȈȉȝȐș ȚȍȉȝȑȖ ȕȈȔȖ ȊȐȘȈ-ȑȈȠȈș-ȒȈȘȍȉȝȑȈȝ ȕțȕȈȔ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȌȎȈȕȈȐȝ - ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȓȦȌȧȔ; ȐȝȐȚȈȔ - ȌȍȧȕȐȧ; ȐȠȊȈȘȈȕȈȔ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȑ; ȈșȔȈȚ-ȊȐȌȝȈȐȝ - ȒȈȒ ȧ; ȚȈȚ - dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȋțȕȈ - ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; șȈȘȋȈ ȧȊȓȧȦȡȐȍșȧ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȚȊȖȘȍȕȐȧ; ȔȈȑȈȑȈ - TȊȖȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȕȈ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ; ȌȎȕȈȑȈȚȍ - ȗȖȕȧȚȕȣ; ȔȖȝȐȚȈ - ȕȈȝȖȌȧȡȐȍșȧ Ȋ ȏȈȔȍȠȈȚȍȓȤșȚȊȍ; ȟȐȚȚȈ - ȟȤȐ țȔȣ; ȊȈȘȚȔȈȉȝȐȝ - ȗțȚȍȔ; ȚȍȉȝȑȈȝ - ȐȔ; ȕȈȔȈȝ - ȗȖȒȓȖȕȣ; ȊȐȘȈ-ȑȈȠȈȝ-ȒȈȘȍȉȝȑȈȝ - ȒȚȖ ȗȖȒȘȣȊȈȍȚ șȍȉȧ ȕȍțȊȧȌȈȍȔȖȑ șȓȈȊȖȑ. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȧ ȚȖȎȍ ȚȊȖȘȍȕȐȍ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ TȊȖȐȝ ȥȕȍȘȋȐȑ, șȖșȚȖȧȡȍȑ Ȑȏ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǷȖȥȚȖȔț TȊȖȐ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȗȘȐȊȖȌȧȚ Ȕȍȕȧ Ȋ ȏȈȔȍȠȈȚȍȓȤșȚȊȖ. ǭșȓȐ ȌȈȎȍ ȗȖșȚțȗȒȐ TȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȣ, ȚȖ ȟȚȖ ȔȖȎȕȖ șȒȈȏȈȚȤ Ȗ TȊȖȐȝ ȐȋȘȈȝ? ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȋșȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȍȍ Ȋ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȐ ȒȈȎȍȚșȧ ȕȈȔ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȊȣȔ Ȑ ȟțȌȍșȕȣȔ. 504


505 DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǬȍȧȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ǭȋȖ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȝ ȊșȍȋȌȈ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȣ Ȑ ȟțȌȍșȕȣ. ǵȐȟȚȖȎȕȖȔț ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔț ȘȈȏțȔț ȕȍ ȗȖȌ șȐȓț ȘȈȏȋȈȌȈȚȤ ȕȈȔȍȘȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ǭȋȖ ȞȍȓȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȀȘȐȓȈ ǬȎȐȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȐȏȕȈȚȤ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȖșȚȤ ȌȍȧȕȐȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȐȉȖ ȐȔ ȕȍȓȤȏȧ ȕȈȑȚȐ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȖȉȢȧșȕȍȕȐȧ. ǵȈ ǫȖȓȖȒȍ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȊȍȟȕȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ DzȘȐȠȕȣ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǵȖ ȊȔȍșȚȍ ș ȚȍȔ Ƕȕ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚ ǹȍȉȧ Ȋ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȜȖȘȔ, ȚȈȒȐȝ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ǸȈȔȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǵȘȐșȐȔȝȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȈȘȈȝȈ Ȑ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ, ȐșȝȖȌȧȡȐȍ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȖȚ ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȣ. ǹȈȕȒȈȘȠȈȕȈ - ȥȚȖ ȥȒșȗȈȕșȐȧ ǩȈȓȈȌȍȊȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȍȘȊȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȍȑ DzȘȐȠȕȣ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋșȍ ȥȚȐ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȒȈȓȈ. ǹȓȖȊȖ ȐȠȊȈȘȈȕȈȔ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȒȖ ȊșȍȔ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȔ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȟȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ "ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ" (5.39): ȘȈȔȈȌȐ-ȔțȘȚȐȠț ȒȈȓȈ-ȕȐȑȈȔȍȕȈ ȚȐȠȚȝȈȕ. Ǫ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" ȚȈȒȎȍ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚ șȖȉȖȑ ȟȈșȚȐȟȕȣȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ (ȒȈȓȈ) ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǵȖ DzȘȐȠȕȈ ȥȚȖ ǹȈȔȈ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȈȧ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. TȖ, ȟȚȖ șȓȖȊȖ ȐȠȊȈȘȈȕȈȔ șȚȖȐȚ ȊȖ ȔȕȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȔ ȟȐșȓȍ, ȕȍ ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȍȚ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ ǩȖȋȖȊ. ǩȖȋ ȚȖȓȤȒȖ ȖȌȐȕ. Ƕȕ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȊȍȟȕȖ, ȕȖ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ ǹȍȉȧ Ȋ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȜȖȘȔȈȝ Ȑ ȊȣșȚțȗȈȍȚ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ ȘȖȓȧȝ. ǶȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȥȚȖ ȕȍȘȍȌȒȖ ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȋ ȏȈȔȍȠȈȚȍȓȤșȚȊȖ, Ȑ Ȗȕ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȕȈȝȖȌȐȚȤ Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȧȝ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȕȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ. Ǫșȍ, ȟȚȖ ȌȍȓȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȤ, ȐșȗȖȓȕȍȕȖ ȋȓțȉȖȒȖȋȖ șȔȣșȓȈ. ǿȚȖȉȣ ȊȕȍșȚȐ ȧșȕȖșȚȤ Ȋ ȥȚȖȚ ȊȖȗȘȖș, ȐȕȖȋȌȈ ȗȘȐȊȖȌȧȚ ȚȈȒȖȑ ȗȘȐȔȍȘ. DzȈȒ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȑ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȊȖȘȈ, Ȑ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȌȖȔȖȝȖȏȧȐȕȈ. ǹȊȍȘȝȌțȠȈ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȊȖȘȈ ȗȖȌșȒȈȏȣȊȈȍȚ ȍȔț: "ǷȖȑȌȐ țȒȘȈȌȐ ȟȚȖ-ȕȐȉțȌȤ Ȑȏ ȚȖȋȖ ȌȖȔȈ", - Ȑ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ ȊȓȈȌȍȓȤȞț ȌȖȔȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: "ǷȘȐȔȐ ȔȍȘȣ ȗȘȍȌȖșȚȖȘȖȎȕȖșȚȐ, ȟȚȖȉȣ ȖȋȘȈȌȐȚȤ șȍȉȧ ȖȚ ȊȖȘȖȊ Ȑ ȋȘȈȉȐȚȍȓȍȑ!" ȅȚȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȈȍȚ ȘȈȏȕȣȔ ȓȦȌȧȔ, ȔȖȋțȚ ȗȖȒȈȏȈȚȤșȧ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȊȣȔȐ, ȖȌȕȈȒȖ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȏȈȉȣȊȈȚȤ, ȟȚȖ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȊșȍȋȌȈ ȌȍȑșȚȊțȍȚ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȔ ȏȈȔȣșȓȖȔ, ȗȖȥȚȖȔț Ȕȣ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȐșȒȈȚȤ Ȋ ǭȋȖ ȌȍȑșȚȊȐȧȝ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȧ. dzțȟȠȍ ȊșȍȋȖ ȉȍȏȖȋȖȊȖȘȖȟȕȖ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ǫȖșȗȖȌț Ȑ, ȖȉȘȍȚȧ ǭȋȖ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ, ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȚȘȍȊȖȋ Ȑ șȚȘȈȝȖȊ. TȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ șȍȔȕȈȌȞȈȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ǿȍȚȊȍȘȚȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ "MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȋȕȍȊȈȍȚșȧ ȕȈ ǯȍȔȓȦ".

505


506

ǫdzǨǪǨ ǯȍȔȓȦ

ǪǶǹǭMǵǨǬǾǨTǨȇ.

ǷȘȐȚȝț

MȈȝȈȘȈȌȎȈ

TǭDzǹT 1 ǷȈțǵȈȘȈȝȈȊȐǵȈ"62"ȈșTȈȈ ǹȈ&ǹTȈ"62"DZȈȈTMȈȈǵȈMȈȈTMȈǵȈȈ )) 1 )) ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȐȚȚȝȈȔ ȗȘȚȝțȔ ȈȉȝȐȠȚțȑȈ ȘțȠȈ ȗȘȈșȗȝțȘȐȚȈȌȝȈȘȈȔ ȗțȕȈȘ ȈȝȈȊȈȕȐȘ ȉȝȐȚȈ șȈȔșȚȈȉȝȑȈȚȔȈȕȈȔ ȈȚȔȈȕȈ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ ȋȖȊȖȘȐȚȤ; ȐȚȚȝȈȔ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȗȘȚȝțȔ - ȞȈȘȦ ǷȘȐȚȝț; ȈȉȝȐȠȚțȑȈ - ȊȖȏȕȍșȧ ȔȖȓȐȚȊȣ; ȘțȠȈ - ȖȚ ȧȘȖșȚȐ; ȗȘȈșȗȝțȘȐȚȈ - ȌȘȖȎȈȓȐ; ȈȌȝȈȘȈȔ - ț ȕȍȋȖ ȋțȉȣ; ȗțȕȈȝ - ȊȕȖȊȤ; ȈȝȈ - șȒȈȏȈȓȈ; ȈȊȈȕȐȝ - ȗȓȈȕȍȚȈ ǯȍȔȓȧ; ȉȝȐȚȈ - ȐșȗțȋȈȕȕȈȧ; șȈȔșȚȈȉȝȑȈ - țșȗȖȒȖȐȊ; ȈȚȔȈȕȈȔ - țȔ; ȈȚȔȈȕȈ - ȘȈȏțȔȖȔ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǬȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ, Ȓ ȚȖȔț ȊȘȍȔȍȕȐ, ȒȖȋȌȈ ǯȍȔȓȧ ȏȈȒȖȕȟȐȓȈ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ȔȖȓȐȚȊȣ, ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț Ȋșȍ ȍȡȍ ȕȍ țșȗȖȒȖȐȓșȧ, Ȑ ȋțȉȣ ț ȕȍȋȖ ȌȘȖȎȈȓȐ ȖȚ ȋȕȍȊȈ. ǿȚȖȉȣ țȔȐȓȖșȚȐȊȐȚȤ ȞȈȘȧ, ǯȍȔȓȧ, ȗȘȍȊȖȏȔȖȋȈȧ șȚȘȈȝ, ȖȊȓȈȌȍȓȈ șȖȉȖȑ Ȑ ȏȈȋȖȊȖȘȐȓȈ ȊȕȖȊȤ. TǭDzǹT 2 șȈȕȕȐȑȈȟȟȝȈȉȝȐȉȝȖ ȔȈȕȑțȔ ȕȐȉȖȌȝȈ ȠȘȈȊȐȚȈȔ ȟȈ Ȕȍ șȈȘȊȈȚȈȝ șȈȘȈȔ ȈȌȈȚȚȍ ȑȈȚȝȈ ȔȈȌȝț-ȒȈȘȖ ȉțȌȝȈȝ șȈȕȕȐȑȈȟȟȝȈ - ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȖȉțȏȌȈȑ; ȈȉȝȐȉȝȖ - Ȗ ȞȈȘȤ; ȔȈȕȑțȔ ȋȕȍȊ; ȕȐȉȖȌȝȈ - ȗȖșȚȈȘȈȑșȧ ȗȖȕȧȚȤ; ȠȘȈȊȐȚȈȔ - șȒȈȏȈȕȕȖȍ; ȟȈ ȚȈȒȎȍ; Ȕȍ - ȔȕȖȑ; șȈȘȊȈȚȈȝ - ȖȚȖȊșȦȌț; șȈȘȈȔ - șțȚȤ; ȈȌȈȚȚȍ ȐȏȊȓȍȒȈȍȚ; ȑȈȚȝȈ - ȒȈȒ; ȔȈȌȝț-ȒȈȘȈȝ - ȗȟȍȓȈ; ȉțȌȝȈȝ - ȘȈȏțȔȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȘȖȠț Tȍȉȧ, ȖȉțȏȌȈȑ ǹȊȖȑ ȋȕȍȊ Ȑ ȚȍȘȗȍȓȐȊȖ ȊȣșȓțȠȈȑ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȧ șȍȑȟȈș șȒȈȎț. ǷȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȕȍ ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȑ ȔȖȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ! ǷțșȚȤ ȧ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȗȘȍȏȘȍȕȕȈȧ ȎȍȕȡȐȕȈ, ȕȖ ȘȈȏțȔȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȌȖȉȍȕ ȗȟȍȓȍ, ȒȖȚȖȘȈȧ șȖȉȐȘȈȍȚ ȕȍȒȚȈȘ ș ȒȈȎȌȖȋȖ ȞȊȍȚȒȈ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȋȖȚȖȊ ȊȖșȗȘȐȕȧȚȤ ȏȕȈȕȐȧ Ȑȏ ȓȦȉȖȋȖ ȐșȚȖȟȕȐȒȈ. TǭDzǹT 3 ȈșȔȐǷ ȓȖȒȍ 'ȚȝȈȊȈȔțȠȔȐȕ ȔțȕȐȉȝȐș ȚȈȚȚȊȈ-ȌȈȘȠȐȉȝȐȝ ȌȘȠȚȈ ȑȖȋȈȝ ȗȘȈȑțȒȚȈȠ ȟȈ ȗțȔșȈȔ ȠȘȍȑȈȝ-ȗȘȈșȐȌȌȝȈȑȍ ȈșȔȐȕ - Ȋ ȥȚȖȑ; ȓȖȒȍ - ȎȐȏȕȐ; ȈȚȝȈ ȊȈ - ȐȓȐ; ȈȔțȠȔȐȕ - Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȐ; ȔțȕȐȉȝȐȝ - ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ; ȚȈȚȚȊȈ - ȐșȚȐȕȈ; ȌȈȘȠȐȉȝȐȝ - Țȍ, ȒȖȔț ȖȚȒȘȣȓȈșȤ; ȌȘȠȚȈȝ - ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ; ȑȖȋȈȝ ȔȍȚȖȌȣ; ȗȘȈȑțȒȚȈȝ - ȗȘȐȔȍȕȍȕȕȣȍ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȗțȔșȈȔ - ȖȉȣȒȕȖ506

ȌȖȐȚ


507 Ȋȍȕȕȣȝ

ȓȦȌȍȑ;

ȠȘȍȑȈȝ

-

ȉȓȈȋȖ;

ȗȘȈșȐȌȌȝȈȑȍ - ȟȚȖȉȣ ȖȉȘȍșȚȐ.

ǯȈȉȖȚȧșȤ Ȗ ȓȦȌȧȝ, ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ ȗȘȖȘȖȒȐ țȒȈȏȈȓȐ ȗțȚȐ, ȐȌȧ ȗȖ ȒȖȚȖȘȣȔ ȔȖȎȕȖ ȖȉȘȍșȚȐ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȍ ȒȈȒ Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȚȈȒ Ȑ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǪȍȌȐȟȍșȒȈȧ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȧ ȖșȕȖȊȈȕȈ ȕȈ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȔ ȏȕȈȕȐȐ, ȗȖȟȍȘȗȕțȚȖȔ Ȑȏ ǪȍȌ Ȑ ȗȖȊȍȌȈȕȕȖȔ ȓȦȌȧȔ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ. ǵȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ǪȍȌ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȠȘțȚȐ, Ȉ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȍ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ, ȘȈȏȘȈȉȈȚȣȊȈȦȡȐȍ ȚȍȔȣ ǪȍȌ Ȑ ȕȈȗȐșȈȕȕȣȍ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ, ȐȔȍȕțȦȚ șȔȘȐȚȐ. ǷȖșȓȍȌȕȐȍ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȚ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ ǪȍȌ. dzȦȌȧȔ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȚȤ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔȐ ȠȘțȚȐ Ȑ șȔȘȐȚȐ. DzȈȎȌȣȑ, ȒȚȖ ȝȖȟȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ țșȗȍȝȈ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȌȖȓȎȍȕ șȚȘȖȋȖ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȊșȍȔ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ Ȑ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȑ. Ǫ "ǩȝȈȒȚȐ-ȘȈșȈȔȘȐȚȈ-șȐȕȌȝț" ȀȘȐȓȈ ǸțȗȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȔȕȐȚ șȍȉȧ ȊȍȓȐȒȐȔ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȖȔ Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȊȖȗȘȖșȈȝ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȕȍ ȖȗȐȘȈȍȚșȧ ȕȈ ȗȘȐȕȞȐȗȣ ȠȘțȚȐ Ȑ șȔȘȐȚȐ, ȗȘȐȕȖșȐȚ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȔ ȖȌȕȐ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȈ. ǷȘȐȕȞȐȗȈȔȐ ȠȘțȚȐ Ȑ șȔȘȐȚȐ șȓȍȌțȍȚ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȊȈȚȤșȧ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȑ, ȕȖ Ȑ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǿȚȖ Ȏȍ ȒȈșȈȍȚșȧ ȊșȍȋȖ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ, ȚȖ ȍȋȖ ȎȐȏȕȤ ȚȖȎȍ ȌȖȓȎȕȈ șȚȘȖȐȚȤșȧ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș "MȈȕț-șȔȘȐȚȐ", ȚȈȒ ȒȈȒ Ȋ ȥȚȖȔ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȐ șȖȉȘȈȕȣ ȏȈȒȖȕȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖșȚȈȊȐȓ ȓȦȌȧȔ MȈȕț, ȗȘȈȘȖȌȐȚȍȓȤ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ. Ǫ "MȈȕț-șȔȘȐȚȐ" șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȎȍȕȡȐȕȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȌȈȊȈȚȤ șȊȖȉȖȌț: șȕȈȟȈȓȈ ȖȕȈ ȌȖȓȎȕȈ ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ ȗȖȌ ȖȗȍȒȖȑ ȖȚȞȈ, ȏȈȚȍȔ - ȔțȎȈ, Ȉ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȎȐȏȕȐ Ȗ ȕȍȑ ȌȖȓȎȕȣ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ ȍȍ ȊȏȘȖșȓȣȍ șȣȕȖȊȤȧ. ǮȍȕȡȐȕȈ ȊșȍȋȌȈ ȌȖȓȎȕȈ ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ ȗȖȌ ȟȤȍȑ-ȓȐȉȖ ȖȗȍȒȖȑ. ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȎȍȕȡȐȕȣ ȗȖȓȤȏțȦȚșȧ ȚȈȒȖȑ Ȏȍ șȊȖȉȖȌȖȑ, ȒȈȒ Ȑ ȔțȎȟȐȕȣ, ȕȖ ȜȈȒȚȐȟȍșȒȐ Ȕȣ ȊȐȌȐȔ, ȟȚȖ ȥȚȐ ȥȔȈȕșȐȗȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȎȍȕȡȐȕȣ ȕȍ șȚȈȓȐ șȟȈșȚȓȐȊȍȍ Țȍȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȗȖȌ ȖȗȍȒȖȑ ȔțȎȟȐȕ. ǭșȓȐ ȓȦȌȐ ȉțȌțȚ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ, ȠȘțȚȐ Ȑ șȔȘȐȚȐ, ȖȕȐ șȔȖȋțȚ ȖȉȘȍșȚȐ șȟȈșȚȤȍ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȕȖ Ȑ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ. Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, ȔȖȠȍȕȕȐȒȐ Ȑ ȕȍȋȖȌȧȐ ȗȣȚȈȦȚșȧ ȗȘȖȓȖȎȐȚȤ șȊȖȐ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȍ ȗțȚȐ Ȓ șȟȈșȚȤȦ. DzȈȎȌȣȑ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȐȌȚȐ Ȓ șȟȈșȚȤȦ șȊȖȐȔ ȗțȚȍȔ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȖ ȗȍȘȍșȚȈȓȖ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȚȤșȧ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ Ȑ ȚȘȈȌȐȞȐȑ, Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȌȖȓȎȕȈ șȚȘȖȐȚȤșȧ ȒȈȒ ȌțȝȖȊȕȈȧ, ȚȈȒ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȎȐȏȕȤ ȓȦȌȍȑ, Ȑ șȉȐȚȣȍ ș ȚȖȓȒț ȓȦȌȐ ȓȐȠȐȓȐșȤ ȔȐȘȈ Ȑ șȟȈșȚȤȧ. ǷȣȚȈȧșȤ ȘȈȏȘȍȠȐȚȤ șȚȖȧȡȐȍ ȗȍȘȍȌ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȔ ȖȉȡȍșȚȊȖȔ ȗȘȖȉȓȍȔȣ, ȓȦȌȐ șȖȏȌȈȓȐ ǶȘȋȈȕȐȏȈȞȐȦ ǶȉȢȍȌȐȕȍȕȕȣȝ ǵȈȞȐȑ, ȕȖ Ȋșȍ ȗȘȖȉȓȍȔȣ ȚȈȒ Ȑ ȖșȚȈȓȐșȤ ȕȍȘȍȠȍȕȕȣȔȐ. dzȦȌȐ Ȋ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȕȍșȟȈșȚȕȣ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȕȍ ȎȍȓȈȦȚ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ǪȍȌ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȝ țȒȈȏȈȕ ȗțȚȤ, ȊȍȌțȡȐȑ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȊȈȎȕȣȔȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ șȓȖȊȈ ȈșȔȐȕ Ȑ ȈȔțȠȔȐȕ. ǨșȔȐȕ ȏȕȈȟȐȚ "Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ", Ȉ ȈȔțȠȔȐȕ - "Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ". Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, Ȋ ȕȈȠȍ ȊȘȍȔȧ ȌȈȎȍ ȔȈșȚȐȚȣȍ ȗȘȖȜȍșșȖȘȈ Ȑ țȟȍȕȣȍ ȕȍ ȊȍȘȧȚ Ȋ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ șȟȐȚȈȦȚ, ȟȚȖ șȖ șȔȍȘȚȤȦ ȚȍȓȈ ȊșȍȔț ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȒȖȕȍȞ. MȖȋțȚ ȓȐ ȥȚȐ ȋȓțȗȞȣ Ȑ ȕȍȋȖȌȧȐ ȌȈȚȤ ȓȦȌȧȔ șȒȖȓȤȒȖ-ȕȐȉțȌȤ Ȟȍȕȕȣȑ șȖȊȍȚ? ǵȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȥȚȖ, Ȑȝ șȟȐȚȈȦȚ ȊȍȓȐȒȐȔȐ țȟȍȕȣȔȐ Ȑ țȟȐȚȍȓȧȔȐ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ. ǻȗȖȚȘȍȉȓȍȕ507


508 ȕȖȍ ȏȌȍșȤ șȓȖȊȖ ȈȔțȠȔȐȕ ȕȍ ȌȖȗțșȒȈȍȚ ȕȐȒȈȒȐȝ Ȑȕȣȝ ȚȖȓȒȖȊȈȕȐȑ. ǶȕȖ șȖ Ȋșȍȑ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖșȚȤȦ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȒȈȎȌȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ ȌȖȓȎȍȕ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ șȍȉȍ ȌȖșȚȖȑȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ. DzȈȒ ȠȒȖȓȤȕȐȒ ȐȓȐ șȚțȌȍȕȚ șȐȌȐȚ ȏȈ țȟȍȉȕȐȒȈȔȐ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ Ȑ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ șȍȉȍ ȉȍȏȉȍȌȕȖȍ ȉțȌțȡȍȍ, ȚȈȒ Ȑ ȒȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȈș ȌȖȓȎȍȕ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȏȕȈȕȐȍ Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȟȚȖȉȣ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ ȖȉȘȍșȚȐ ȊȍȟȕȖȍ ȉȓȈȋȖ. ǷȖȥȚȖȔț, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȐȟȤ ȞȍȓȐ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȓȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȠȘțȚȐ Ȑ șȔȘȐȚȐ. TǭDzǹT 4 ȚȈȕ ȈȚȐȠȚȝȈȚȐ ȑȈȝ șȈȔȑȈȋ țȗȈȑȈȕ ȗțȘȊȈ-ȌȈȘȠȐȚȈȕ ȈȊȈȘȈȝ ȠȘȈȌȌȝȈȑȖȗȍȚȈ țȗȍȑȈȕ ȊȐȕȌȈȚȍ 'ȕȌȎȈșȈ ȚȈȕ - ȚȍȔ; ȈȚȐȠȚȝȈȚȐ - șȓȍȌțȍȚ; ȑȈȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ; șȈȔȑȈȒ - ȗȖȓȕȖșȚȤȦ; țȗȈȑȈȕ - ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ; ȗțȘȊȈ - ȘȈȕȍȍ; ȌȈȘȠȐȚȈȕ - ȐȏȓȖȎȍȕȕȣȔ; ȈȊȈȘȈȝ - ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȍ ȖȗȣȚȈ; ȠȘȈȌȌȝȈȑȈ - ȊȍȘȖȑ; țȗȍȚȈȝ ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȑ; țȗȍȑȈȕ - ȗȓȖȌȈȔȐ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȊȐȕȌȈȚȍ - ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ; ȈȕȌȎȈșȈ - ȉȍȏ ȚȘțȌȈ. TȖȚ, ȒȚȖ șȓȍȌțȍȚ ȏȈȗȖȊȍȌȧȔ Ȑ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ ȗȘȖȠȓȖȋȖ, ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȔȍȕȐȚȤ Ȑȝ ȕȈ ȗȘȈȒȚȐȒȍ Ȑ ȌȖșȚȐȟȤ Ȋșȍȝ Ȟȍȓȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȗȕ ȗȍȘȍȌ șȖȉȖȑ ȗȖșȚȈȊȐȓ. TȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȟȍȕȤ ȓȍȋȒȖ ȌȖȉȐȊȈȍȚșȧ țșȗȍȝȈ Ȋ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȉȍȏȖȉȓȈȟȕȣȔ șȟȈșȚȤȍȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǪȍȌȣ ȗȘȐȏȣȊȈȦȚ ȕȈș șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȗȖ șȚȖȗȈȔ ȊȍȓȐȒȐȝ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȝ ȌțȠ (ȔȈȝȈȌȎȈȕȖ ȑȍȕȈ ȋȈȚȈȝ șȈ ȗȈȕȚȝȈȝ). TȖȓȤȒȖ ȚȈȒ ȔȖȎȕȖ ȖȉȘȍșȚȐ ȉȓȈȋȖ Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ Ȑ țȓțȟȠȐȚȤ șȊȖȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. ǹȓȍȌțȧ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ, țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȔ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ Ȑ șȊȧȚȣȔȐ ȗȘȖȠȓȖȋȖ, Ȕȣ ȉȍȏ ȚȘțȌȈ ȗȖȑȔȍȔ, Ȋ ȟȍȔ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȞȍȓȤ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǶșȖȉȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ șȓȖȊȖ ȈȊȈȘȈȝ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȕȍ��ȗȣȚȕȣȑ". ȅȚȖ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍ ȗȘȐȓȖȎȐȔȖ Ȓ ȓȦȉȖȑ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȍ. DzȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȈș - ȈȉȖȌȝȈ-ȌȎȈȚȈ, ȋȓțȗȍȞ Ȑ ȕȍȋȖȌȧȑ ȖȚ ȘȖȎȌȍȕȐȧ. TȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, Ȋ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ ȌȍȔȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȐȝ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈȝ ȘȍȠȈȦȡȍȍ șȓȖȊȖ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ȐȔȍȕȕȖ ȚȈȒȐȔ ȋȓțȗȞȈȔ Ȑ ȕȍȋȖȌȧȧȔ. ǵȖ ȟȚȖ ȖȕȐ ȔȖȋțȚ șȌȍȓȈȚȤ? DzȈȒȖȑ ȚȖȓȒ ȖȚ șȖȏȌȈȕȕȣȝ ȐȔȐ ȏȈȒȖȕȖȊ? ǹȍȋȖȌȕȧ ȖȕȐ ȐȏȌȈȦȚ ȏȈȒȖȕ, ȟȚȖȉȣ ȕȈȏȈȊȚȘȈ ȕȍ ȏȈȌțȔȣȊȈȧșȤ ȖȚȔȍȕȐȚȤ ȍȋȖ. ǹȕȈȟȈȓȈ ȖȌȕȈ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȈȧ ȗȈȘȚȐȧ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚ șȚȘȈȕț Ȋ șȊȖȐȝ ȐȕȚȍȘȍșȈȝ, Ȉ ȏȈȚȍȔ ȌȘțȋȈȧ ȗȈȘȚȐȧ, ȗȘȐȠȍȌȠȈȧ ȍȑ ȕȈ șȔȍȕț, ȜȖȘȔȐȘțȍȚ ȕȖȊȖȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ Ȑ ȈȕȕțȓȐȘțȍȚ Ȋșȍ ȗȘȐȕȧȚȣȍ ȌȖ ȚȖȋȖ ȏȈȒȖȕȣ Ȑ ȗȖșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȧ. ȅȚȖȚ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȣȑ ȗȘȖȞȍșș ȎȍȊȈȕȐȧ țȎȍ ȗȍȘȍȎȍȊȈȕȕȖȋȖ (ȗțȕȈȝ ȗțȕȈȠ ȟȈȘȊȐȚȈ-ȟȈȘȊȈȕȈȕȈȔ) ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȕȍșȚȐ ȓȦȌȧȔ șȟȈșȚȤȧ. ǿȚȖȉȣ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȖ ȖȉȘȍȓȖ șȟȈșȚȤȍ, ȓȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ, țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȔ ȚȍȔȐ, ȒȚȖ ȖșȊȖȉȖȌȐȓșȧ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȗȓȍȕȈ. TǭDzǹT 5 ȚȈȕ ȈȕȈȌȘȚȑȈ ȑȖ 'ȊȐȌȊȈȕ ȈȘȚȝȈȕ ȈȘȈȉȝȈȚȍ șȊȈȑȈȔ 508


509 ȚȈșȑȈ ȊȑȈȉȝȐȟȈȘȈȕȚȑ ȈȘȚȝȈ ȈȘȈȉȌȝȈȠ ȟȈ

ȗțȕȈȝ ȗțȕȈȝ

ȚȈȕ - Țȍ; ȈȕȈȌȘȚȑȈ - ȕȍ ȗȘȐȏȕȈȍȚ; ȑȈȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ; ȈȊȐȌȊȈȕ - ȕȍȋȖȌȧȑ; ȈȘȚȝȈȕ - ȗȓȈȕȣ; ȈȘȈȉȝȈȚȍ - ȕȈȟȐȕȈȍȚ; șȊȈȑȈȔ - șȈȔ; ȚȈșȑȈ ȍȋȖ; ȊȑȈȉȝȐȟȈȘȈȕȚȐ - ȖȒȈȕȟȐȊȈȦȚșȧ ȕȍțȌȈȟȍȑ; ȈȘȚȝȈȝ - ȕȈȟȐȕȈȕȐȧ; ȈȘȈȉȌȝȈȝ - ȗȘȍȌȗȘȐȕȧȚȣȍ; ȟȈ - Ȑ; ȗțȕȈȝ ȗțȕȈȝ - ȊȕȖȊȤ Ȑ ȊȕȖȊȤ. ǰ ȕȈȖȉȖȘȖȚ, ȋȓțȗȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȓȈȋȈȍȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȍ ȌȖȔȣșȓȣ Ȑ ȕȍ ȗȘȐȏȕȈȍȚ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȈ ȔțȌȘȍȞȖȊ, ȌȈȊȠȐȝ ȔȐȘț ȉȍȏțȗȘȍȟȕȣȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȕȈ ȒȈȎȌȖȔ ȠȈȋț ȚȍȘȗȐȚ ȗȖȘȈȎȍȕȐȧ Ȑ ȕȍțȌȈȟȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǵȣȕȍ șȚȈȓȖ ȔȖȌȕȣȔ ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȚȤ ȉȍȏțȗȘȍȟȕȣȔȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ ȊȍȓȐȒȐȝ ȈȟȈȘȤȍȊ ȗȘȖȠȓȖȋȖ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȝ ȌțȠ. ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ ȗȈȓȐ ȚȈȒ ȕȐȏȒȖ, ȟȚȖ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȖȚȓȐȟȐȚȤ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕțȦ ȌțȠț ȖȚ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ. dzȦȉȖȔț ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȔț ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț ȗȘȐșțȡȐ ȟȍȚȣȘȍ ȐȏȢȧȕȈ: ȍȔț șȊȖȑșȚȊȍȕȕȖ ȖȠȐȉȈȚȤșȧ, ȖȕȖ ȚȖ Ȑ ȌȍȓȖ ȊȗȈȌȈȍȚ Ȋ ȐȓȓȦȏȐȦ, șȒȓȖȕȕȖ ȖȉȔȈȕȣȊȈȚȤ ȌȘțȋȐȝ Ȑ, ȒȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȓȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȝ ȌțȠ. Ǫșȍ ȟȓȍȕȣ ǬȊȐȎȍȕȐȧ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȌȍȑșȚȊțȦȚ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș țȒȈȏȈȕȐȧȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȓțȟȍȕȕȣȔȐ ȟȍȘȍȏ Țȍȝ, ȒȚȖ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ șȓȍȌțȍȚ ȊșȍȔ ǭȋȖ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ. ǷțșȚȤ țȟȍȕȐȒ șȈȔ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȖȑ ȌțȠȖȑ, ȕȖ ȍșȓȐ Ȗȕ șȚȘȖȋȖ șȓȍȌțȍȚ țȒȈȏȈȕȐȧȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȈȉșȖȓȦȚȕȖȑ șȊȖȉȖȌȖȑ, ȚȖ Ȋșȍ ȍȋȖ ȌȍȑșȚȊȐȧ șȘȈȏț Ȏȍ ȖșȊȖȉȖȎȌȈȦȚșȧ ȖȚ ȕȈȓȍȚȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ ȋȖȊȖȘȐȓ: "ȇ ȗȘȐȒȈȏȣȊȈȦ Țȍȉȍ șȚȈȚȤ ȌțȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȍȔ". TȖȚ, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȚȊȍȘȌȖȑ ȊȍȘȖȑ Ȋ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ șȓȖȊȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ șȓȍȌțȍȚ ȊșȍȔ ǭȋȖ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ, șȘȈȏț Ȏȍ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȌțȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȍȔ. MȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȣ ȕȍ ȗȘȖȧȊȓȧȦȚ ȐȕȚȍȘȍșȈ Ȓ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȝ ȌțȠ, Ȑȝ ȐȕȚȍȘȍșțȦȚ ȚȖȓȤȒȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȍ ȐȏȔȣȠȓȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȌȊȖȌȧȚ Ȑȝ ȕȈ ȒȈȎȌȖȔ ȠȈȋț. ǰ ȗȖșȒȖȓȤȒț șȍȑȟȈș ȊȍșȤ ȔȐȘ șȓȍȌțȍȚ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȝ ȌțȠ, șȉȐȚȖȍ ș ȚȖȓȒț ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȖ ȖȒȈȏȈȓȖșȤ Ȋ ȚțȗȐȒȍ. TǭDzǹT 6 ȗțȘȈ șȘȠȚȈ ȝȑ ȖȠȈȌȝȈȑȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ ȑȈ ȊȐȠȈȔȗȈȚȍ ȉȝțȌȎȑȈȔȈȕȈ ȔȈȑȈ ȌȘȠȚȈ ȈșȈȌȉȝȐȘ ȈȌȝȘȚȈ-ȊȘȈȚȈȐȝ ȗțȘȈ - Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ; șȘȠȚȈȝ - șȖȏȌȈȕȕȣȍ; ȝȐ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȖȠȈȌȝȈȑȈȝ - ȚȘȈȊȣ Ȑ ȏȓȈȒȐ; ȉȘȈȝȔȈȕȈ - ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ; ȑȈȝ - Ȋșȍ Țȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ; ȊȐȠȈȔ-ȗȈȚȍ - Ȗ ȞȈȘȤ; ȉȝțȌȎȑȈȔȈȕȈȝ - ȝȘȈȕȐȔȣȍ; ȔȈȑȈ - ȔȕȖȑ; ȌȘȠȚȈȝ - țȊȐȌȍȓȐ; ȈșȈȌȉȝȐȝ - ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȍ; ȈȌȝȘȚȈȊȘȈȚȈȐȝ - ȕȍ ȏȈȕȐȔȈȦȡȐȍșȧ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȗȘȈȒȚȐȒȖȑ. Ƕ ȞȈȘȤ, Ȋșȍ șȍȔȍȕȈ, ȒȖȘȕȐ, ȚȘȈȊȣ Ȑ ȏȓȈȒȐ, ȕȍȒȖȋȌȈ șȖȏȌȈȕȕȣȍ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ, ȕȣȕȍ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȘȈșȗȖȘȧȎȍȕȐȐ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȓȐȠȍȕȕȣȝ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ. 509


510 DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: MȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȊșȍȓȍȕȕȈȧ ȉȣȓȈ șȖȚȊȖȘȍȕȈ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ Ȍȓȧ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȝȖȚȧȚ ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ ȏȌȍșȤ, ȟȚȖȉȣ ȥȒșȗȓțȈȚȐȘȖȊȈȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț Ȍȓȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȟțȊșȚȊ. ǪȔȍșȚȍ ș ȚȍȔ ȗȖ ȏȈȔȣșȓț ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ ȖȕȐ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ țȒȈȏȈȕȐȧ Ȋ ȜȖȘȔȍ ǪȍȌ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȏȊȖȓȐȓȐ ȉȣ ȐȔ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȗȖȒȐȕțȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ Ȑ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. Ǫșȍ, ȟȚȖ ȌȈȘȐȚ ȟȍȓȖȊȍȒț ǯȍȔȓȧ: ȜȘțȒȚȣ, ȞȊȍȚȣ, ȌȍȘȍȊȤȧ, ȏȓȈȒȐ, ȎȐȊȖȚȕȣȍ Ȑ ȗȘȖȌțȒȚȣ ȎȐȏȕȍȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȎȐȊȖȚȕȣȝ, - ȉȣȓȖ șȖȏȌȈȕȖ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȓȦȌȐ ȗȘȐȕȖșȐȓȐ ȥȚȖ Ȋ ȎȍȘȚȊț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǪȐȠȕț, ȘȈȌȐ ǭȋȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ. TȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ Ȑȏ șȓȖȊ ǯȍȔȓȐ, ȗȘȍȌșȚȈȊȠȍȑ ȗȍȘȍȌ ȞȈȘȍȔ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȒȖȘȖȊȣ, ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȥȚȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ șȖ ȊȘȍȔȍȕȍȔ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ Ȋ ȘțȒȈȝ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȍ ȐȕȚȍȘȍșțȦȚ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȊȖȗȘȖșȣ. ǯȍȔȓȧ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȕȍȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȣȔȐ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȧȔȐ Ȑ ȔȖȎȍȚ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤ șȒȖȓȤȒȖ țȋȖȌȕȖ ȏȍȘȕȈ, ȜȘțȒȚȖȊ Ȑ ȞȊȍȚȖȊ, ȕȖ, ȒȖȋȌȈ ȖȕȈ ȊȐȌȐȚ, ȟȚȖ ȍȍ ȌȈȘȈȔȐ ȘȈșȗȖȘȧȎȈȦȚșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȣ, ȕȍ șȚȈȊȧȡȐȍ ȗȍȘȍȌ șȖȉȖȑ ȌțȝȖȊȕȣȝ Ȟȍȓȍȑ, ȖȕȈ ȗȘȍȒȘȈȡȈȍȚ șȕȈȉȎȈȚȤ Ȑȝ ȗȘȖȌțȒȚȈȔȐ ȗȐȚȈȕȐȧ. Ǫșȍ șțȡȍȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȗȖȥȚȖȔț Ȋșȍ ȌȖȓȎȕȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ Ȍȓȧ ǭȋȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ. ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȍ ȐȔȍȦȚ ȗȘȈȊȈ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȟȚȖ ȉȣ ȚȖ ȕȐ ȉȣȓȖ Ȍȓȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȟțȊșȚȊ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȚȈȒȈȧ ȘȍȈȒȞȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ ȊȗȖȓȕȍ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȈ Ȑ ȖȚȊȍȟȈȍȚ ȚȍȔ ȞȍȓȧȔ, ȘȈȌȐ ȒȖȚȖȘȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ șȖȚȊȖȘȍȕȈ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȊȈȎȕȣȔȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ șȓȖȊȈ ȈșȈȌȉȝȐȝ Ȑ ȈȌȝȘȚȈ-ȊȘȈȚȈȐȝ. ǹȓȖȊȖ ȈșȈȌȉȝȐȝ ȏȕȈȟȐȚ "ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȍ". Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" DzȘȐȠȕȈ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȌțȠȒȘȚȐȕȈȝ (ȋȘȍȠȕȐȒȈȔȐ), ȔțȌȝȈȝ (ȋȓțȗȞȈȔȐ Ȑ ȕȍȋȖȌȧȧȔȐ), ȕȈȘȈȌȝȈȔȈȝ (șȈȔȣȔȐ ȗȈȌȠȐȔȐ Ȑȏ ȓȦȌȍȑ), Ȉ ȚȈȒȎȍ ȔȈȑȈȑȈȗȈȝȘȚȈȌȎȕȈȕȈȝ, ȐȓȐ "ȚȍȔȐ, ȟȤȍ ȏȕȈȕȐȍ țȒȘȈȌȍȕȖ ȐȓȓȦȏȐȍȑ". Ǫșȍ ȥȚȐ ȓȦȌȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȈșȈȚ, ȚȖ ȍșȚȤ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ. ǰȕȖȋȌȈ Ȑȝ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȚȈȒȎȍ ȋȘȝȈ-ȊȘȈȚȈ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȐȔȍȕțȦȚ ȌȝȘȚȈ-ȊȘȈȚȈ. ǰ ǪȍȌȣ șȖȏȌȈȕȣ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȔȖȟȤ ȏȈȉȓțȌȠȐȔ ȌțȠȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐȠȓȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ Ȋ ȗȖȐșȒȈȝ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȑ, șȚȈȚȤ ȌȝȘȐȚȈ-ȊȘȈȚȈȔȐ. ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȌȖȓȎȕȣ ȌȈȚȤ ȖȉȍȚ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ Ȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȤȦ, ȚȖȓȤȒȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȧ ȟțȊșȚȊȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǬȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ, ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕțȦ ȕȈ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȟțȊșȚȊ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, DzȘȐȠȕȣ, ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȒȘȠȕȈȘȚȝȍ 'ȒȝȐȓȈ-ȟȍȠȚȈȝ. ȅȚȖ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ șȈȔȖȑ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, ȕȖ, ȟȍȔ ȉȣ Ȗȕ ȕȐ ȏȈȕȐȔȈȓșȧ, Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ ȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ ȘȈȌȐ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ DzȘȐȠȕȍ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ȚȈȒȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȕȈȏȊȈȕȈ ȑȈȌȎȕȈȘȚȝȈȚ ȒȈȘȔȈ. ǹȓȖȊȖ ȑȈȌȎȕȈ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. Mȣ ȌȖȓȎȕȣ ȚȘțȌȐȚȤșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȘȈȌȐ ǭȋȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ. ǵȖ Ȋ ȕȣȕȍȠȕȦȦ ȥȗȖȝț (DzȈȓȐ-Ȧȋț) ȓȦȌȐ ȏȈȉȣȓȐ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ ǪȐȠȕț, ȗȖȥȚȖȔț Ȋșȧ Ȑȝ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȈ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȟțȊșȚȊ. TȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȖȉȘȍȟȍȕȣ ȕȈ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖȍ ȖȉȕȐȡȈȕȐȍ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȖȕȐ ȕȍ ȐȔȍȦȚ ȗȘȈȊȈ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǭșȓȐ ȓȦȌȐ ȕȍ șȊȍȘȕțȚ ș ȥȚȖȋȖ ȗțȚȐ, Ȑȝ ȖȎȐȌȈȍȚ ȕȐȡȍȚȈ Ȑ ȋȖȓȖȌ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȏȍȔȓȧ ȗȍȘȍșȚȈȕȍȚ ȌȈȊȈȚȤ ȐȔ ȏȓȈȒȐ, ȜȘțȒȚȣ Ȑ ȞȊȍȚȣ. ǰ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ, Ȋ ǬȊȍȕȈȌȞȈȚȖȑ ȗȍșȕȐ "ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ 510


511 Ȋ ȒȖȕȞȍ DzȈȓȐ-ȦȋȐ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȖ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȌȍȋȘȈȌȐȘțȍȚ, ȟȚȖ ȓȐȠȐȚșȧ ȘȐșȈ, ȗȠȍȕȐȞȣ, șȈȝȈȘȕȖȋȖ ȚȘȖșȚȕȐȒȈ Ȑ ȔȖȓȖȒȈ. TǭDzǹT 7 ȈȗȈȓȐȚȈȕȈȌȘȚȈ ȟȈ ȉȝȈȊȈȌȉȝȐȘ ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȒȈȐȝ ȟȖȘȐ-ȉȝțȚȍ 'ȚȝȈ ȓȖȒȍ 'ȝȈȔ ȑȈȌȎȕȈȘȚȝȍ 'ȋȘȈșȈȔ ȖȠȈȌȝȐȝ ȈȗȈȓȐȚȈ - ȓȐȠȍȕȕȈȧ ȏȈȉȖȚȣ; ȈȕȈȌȘȚȈ - ȗȘȍȏȘȍȕȕȈȧ; ȟȈ - Ȑ; ȉȝȈȊȈȌȉȝȐȝ - ȚȈȒȐȔȐ, ȒȈȒ Țȣ; ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȒȈȐȝ - ȗȘȈȊȐȚȍȓȧȔȐ ȐȓȐ ȞȈȘȧȔȐ; ȟȖȘȐ-ȉȝțȚȍ - ȕȈȊȖȌȕȍȕȕȈȧ ȊȖȘȈȔȐ; ȈȚȝȈ - ȗȖȥȚȖȔț; ȓȖȒȍ - ȥȚȖȚ ȔȐȘ; ȈȝȈȔ - ȧ; ȑȈȌȎȕȈ-ȈȘȚȝȍ - ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȣȍ Ȍȓȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ; ȈȋȘȈșȈȔ - șȗȘȧȚȈȓȈ; ȖȠȈȌȝȐȝ - Ȋșȍ ȚȘȈȊȣ Ȑ ȏȓȈȒȐ. ǬȖȘȖȋȖȑ ȞȈȘȤ, ȔȈȓȖ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȔȣȍ ȔȕȖȑ ȚȘȈȊȣ Ȑ ȏȓȈȒȐ ȗȖȗȈȓȐ Ȋ ȘțȒȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȖȊ, ȓȦȌȐ ȊȖȖȉȡȍ ȗȍȘȍșȚȈȓȐ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ ȖȉȖ Ȕȕȍ. ǾȈȘȐ ȗȍȘȍșȚȈȓȐ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȑ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȕȈȒȈȏȣȊȈȦȚ ȥȚȐȝ ȕȍȋȖȌȧȍȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȍȊȘȈȚȐȓȐșȤ Ȋ ȊȖȘȖȊ Ȑ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚ ȏȓȈȒȐ Ȍȓȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȟțȊșȚȊ. ǷȖȥȚȖȔț ȧ ȘȍȠȐȓȈ șȗȘȧȚȈȚȤ șȍȔȍȕȈ Ȋșȍȝ ȘȈșȚȍȕȐȑ, ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȣȍ Ȍȓȧ șȖȊȍȘȠȍȕȐȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: TȖ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȓȖ ȊȖ ȊȘȍȔȍȕȈ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț Ȑ ȍȋȖ ȖȚȞȈ, ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ, ȔȖȎȕȖ ȕȈȉȓȦȌȈȚȤ Ȑ Ȋ ȕȈȠȐ ȌȕȐ. dzȦȌȐ șȖȏȌȈȓȐ ȖȋȘȖȔȕȣȍ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȣȍ Ȑ șȍȓȤșȒȖȝȖȏȧȑșȚȊȍȕȕȣȍ ȒȖȔȗȓȍȒșȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȖȐȏȊȖȌȧȚ ȖȋȘȖȔȕȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȚȖȊȈȘȖȊ Ȑ ȗȘȖȌțȒȚȖȊ ȗȐȚȈȕȐȧ, ȕȖ Ȋșȍ ȥȚȖ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȖ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȓȦȌȐ ȔȖȋȓȐ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ. ǷȖȥȚȖȔț, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȋȐȋȈȕȚșȒȐȍ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍ ȔȖȡȕȖșȚȐ, Ȋ ȔȐȘȍ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȖȡțȡȈȍȚșȧ ȕȍȌȖșȚȈȚȖȒ ȗȘȖȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ. ǷȘȐȟȐȕȈ ȥȚȖȋȖ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȊȍșȤ ȔȐȘ ȕȈȊȖȌȕȍȕ ȊȖȘȈȔȐ. ǹȓȖȊȖ ȟȖȘȐ-ȉȝțȚȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ ȎȐȊțȡȐȍ ȕȈ ǯȍȔȓȍ ȓȦȌȐ ȗȘȍȊȘȈȚȐȓȐșȤ Ȋ ȊȖȘȖȊ Ȑ ȋȘȈȉȐȚȍȓȍȑ. ǹȖȋȓȈșȕȖ ǪȍȌȈȔ, ȟȍȓȖȊȍȒ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȊȖȘȖȔ, ȒȖȋȌȈ ȕȈȟȐȕȈȍȚ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȦ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ȚȈȒȎȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȗȐȡț, ȕȍ ȗȘȍȌȓȖȎȐȊ ȍȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȇȋȤȍ, - ȕȍ ȒȚȖ ȐȕȖȑ, ȒȈȒ ȊȖȘ, Ȑ ȗȖȌȓȍȎȐȚ ȕȈȒȈȏȈȕȐȦ. ǹȖȋȓȈșȕȖ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȒȖȔȔțȕȐȏȔȈ, Ȋșȍ ȕȈ ȏȍȔȓȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ǪșȍȊȣȠȕȍȔț Ȑ ȓȦȌȐ ȐȔȍȦȚ ȗȘȈȊȖ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȥȚȐȔȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȗȘȐȕȍșțȚ Ȑȝ Ȋ ȎȍȘȚȊț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫșȍ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȕȖȍ ǫȖșȗȖȌț șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȗȘȈșȈȌȖȔ. TȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚ șȊȖȦ ȗȐȡț ǫȖșȗȖȌț, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȖȘȖȔ. ǷȘȈȊȐȚȍȓȐ Ȑ ȞȈȘȐ ȖȉȧȏȈȕȣ ȕȈȒȈȏȣȊȈȚȤ ȚȈȒȐȝ ȊȖȘȖȊ Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȔȐȘ Ȑ ȗȖȘȧȌȖȒ. Ǫ ȗȘȖȚȐȊȕȖȔ șȓțȟȈȍ ȏȍȔȓȧ ȗȍȘȍșȚȈȕȍȚ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤ ȏȍȘȕȖ, Ȑ ȓȦȌȐ ȗȖȗȘȖșȚț ȕȈȟȕțȚ ȋȖȓȖȌȈȚȤ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȐȔ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȖȋȘȈȕȐȟȐȊȈȚȤ șȍȉȧ Ȋ ȍȌȍ - ȖȕȐ ȉțȌțȚ ȊȣȕțȎȌȍȕȣ țȉȐȊȈȚȤ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ Ȑ ȗȐȚȈȚȤșȧ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȔ ȔȧșȖȔ. ǻȎȍ șȍȑȟȈș ȖȕȐ țȉȐȊȈȦȚ ȎȐȊȖȚȕȣȝ, ȟȚȖȉȣ ȍșȚȤ Ȑȝ ȗȓȖȚȤ, ȕȖ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ, ȒȖȋȌȈ ȕȈ ȏȍȔȓȍ ȕȍ ȖșȚȈȕȍȚșȧ ȕȐ ȏȍȘȕȈ, ȕȐ ȖȊȖȡȍȑ, ȕȐ ȜȘțȒȚȖȊ, ȓȦȌȐ ȉțȌțȚ țȉȐȊȈȚȤ șȊȖȐȝ șȣȕȖȊȍȑ Ȑ ȖȚȞȖȊ Ȑ ȗȐȚȈȚȤșȧ Ȑȝ ȔȧșȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȕȍ țȔȍȘȍȚȤ ș ȋȖȓȖȌț. 511


512 TǭDzǹT 8 ȕțȕȈȔ ȚȈ ȊȐȘțȌȝȈȝ ȒȠȐȕȈ ȔȈȑȐ ȒȈȓȍȕȈ ȉȝțȑȈșȈ ȚȈȚȘȈ ȑȖȋȍȕȈ ȌȘȠȚȍȕȈ ȉȝȈȊȈȕ ȈȌȈȚțȔ ȈȘȝȈȚȐ ȕțȕȈȔ - ȐȚȈȒ; ȚȈȝ - Țȍ; ȊȐȘțȌȝȈȝ - ȚȘȈȊȣ Ȑ ȏȓȈȒȐ; ȒȠȐȕȈȝ - ȐșȗȖȘȚȐȓȐșȤ; ȔȈȑȐ - ȊȖ Ȕȕȍ; ȒȈȓȍȕȈ - ș ȚȍȟȍȕȐȍȔ ȊȘȍȔȍȕȐ; ȉȝțȑȈșȈ ȖȟȍȕȤ șȐȓȤȕȖ; ȚȈȚȘȈ - ȗȖȥȚȖȔț; ȑȖȋȍȕȈ - șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȔȐ ȔȍȚȖȌȈȔȐ; ȌȘȠȚȍȕȈ - ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȔȐ; ȉȝȈȊȈȕ - Ȗ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ; ȈȌȈȚțȔ - ȐȏȊȓȍȟȤ; ȈȘȝȈȚȐ - Țȣ ȌȖȓȎȍȕ. ǷȘȖȓȍȎȈȊ șȚȖȓȤȒȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ȗȖȌ ȏȍȔȓȍȑ, șȗȘȧȚȈȕȕȣȍ ȔȕȖȑ șȍȔȍȕȈ ȏȓȈȒȖȊ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȐșȗȖȘȚȐȓȐșȤ. ǷȖȥȚȖȔț Țȣ ȌȖȓȎȍȕ ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ ȉȣșȚȘȍȍ ȐȏȊȓȍȟȤ Ȑȝ Ȑȏ ȔȖȐȝ ȕȍȌȘ, ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȊȠȐșȤ ȔȍȚȖȌȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚ ȈȟȈȘȤȐ Ȑ ȠȈșȚȘȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ șȓțȟȈȍ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȈ ȏȍȘȕȈ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȖȉȧȏȈȕȖ ȗȘȐȕȧȚȤ ȔȍȘȣ, ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȕȣȍ ȠȈșȚȘȈȔȐ Ȑ ȖȌȖȉȘȍȕȕȣȍ ȈȟȈȘȤȧȔȐ. ȅȚȖ ȗȘȐȊȍȌȍȚ Ȓ țȊȍȓȐȟȍȕȐȦ țȘȖȎȈȍȊ ȏȍȘȕȖȊȣȝ Ȑ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȚȐȚ ȋȖȓȖȌ. "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȈ" ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚ ȓȦȌȧȔ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȧȋȤȐ, ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȧȋȤȍ Ȋ ȕȍȉȍ șȖȉȐȘȈȍȚșȧ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ Țțȟ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȓȐȊȈȦȚ ȏȍȔȓȦ ȖȉȐȓȤȕȣȔȐ ȌȖȎȌȧȔȐ. ȅȚȖ ȘȍȠȈȍȚ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ Ȋșȍ ȗȘȖȉȓȍȔȣ șȍȓȤșȒȖȋȖ ȝȖȏȧȑșȚȊȈ. DzȖȋȌȈ Ȋ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȏȍȘȕȈ, ȚȖ Ȋșȍ ȓȦȌȐ șȣȚȣ, Ȉ ȌȖȔȈȠȕȐȍ ȎȐȊȖȚȕȣȍ, ȚȈȒȐȍ, ȒȈȒ ȒȖȘȖȊȣ, ȒȖȏȣ Ȑ ȌȘțȋȐȍ, ȗȐȚȈȦȚșȧ ȚȘȈȊȖȑ Ȑ ȐȏȓȐȠȒȈȔȐ ȏȍȘȕȈ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, șȖȊȍȘȠȈȧ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȓȦȌȐ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȉțȌțȚ ȐșȗȣȚȣȊȈȚȤ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȈ Ȋ ȗȐȡȍ. ǭȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȕȖȍ Ȍȓȧ DzȈȓȐȦȋȐ - ȥȚȖ șȈȕȒȐȘȚȈȕȈ-ȧȋȤȧ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȏȈșȓțȎȐȊȈȦȚ șȓȖȊȈ ȑȖȋȍȕȈ, "Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȔ ȔȍȚȖȌȖȔ", Ȑ ȌȘȠȚȍȕȈ, "ȒȈȒ țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȈȟȈȘȤȐ ȗȘȖȠȓȖȋȖ". TȖȚ, ȒȚȖ ȌțȔȈȍȚ, ȉțȌȚȖ ȏȓȈȒȐ ȊȣȘȈșȚȈȦȚ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȦ ȕȈ ȗȖȓȧȝ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȑ ȚȍȝȕȐȒȐ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ ȚȘȈȒȚȖȘȖȊ, ȋȓțȉȖȒȖ ȏȈȉȓțȎȌȈȍȚșȧ. ǭșȓȐ Ȗȕ ȖȚȗȘȈȊȐȚșȧ șȖ șȊȖȐȔ ȚȘȈȒȚȖȘȖȔ Ȋ ȗțșȚȣȕȦ Ȑ ȊșȗȈȠȍȚ ȍȍ, ȚȈȔ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȊȣȘȈșȚȍȚ. Dz ȒȈȒȐȔ ȉȣ țȝȐȡȘȍȕȐȧȔ ȕȐ ȗȘȐȉȍȋȈȓȐ ȓȦȌȐ, ȐȔ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȏȈȉȣȊȈȚȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȖȕȐ ȕȍ ȉțȌțȚ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ǯȍȔȓȧ ȗȍȘȍșȚȈȕȍȚ ȌȈȊȈȚȤ țȘȖȎȈȑ. DzȈȒ ȖȉȢȧșȕȐȓȈ șȈȔȈ ǯȍȔȓȧ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȕȣȔȐ ȍȦ ȗȘȖȌțȒȚȈȔȐ ȗȐȚȈȕȐȧ șȚȈȓȐ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȖȕȈ ȕȈȟȈȓȈ șȒȘȣȊȈȚȤ șȍȔȍȕȈ șȍȓȤșȒȖȝȖȏȧȑșȚȊȍȕȕȣȝ ȒțȓȤȚțȘ, ȟȚȖȉȣ șȖȝȘȈȕȐȚȤ Ȑȝ Ȍȓȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ. ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, Ȕȣ ȕȍ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȍȔ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȈȚȍȐșȚȣ ȗȖȊȍȘȧȚ Ȋ ȖȗȐșȈȕȕȣȑ ȊȣȠȍ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȍȚȖȌ ȊȣȘȈȡȐȊȈȕȐȧ ȏȍȘȕȖȊȣȝ, ȖȌȕȈȒȖ, ȊȍȘȧȚ ȖȕȐ Ȋ ȥȚȖ ȐȓȐ ȕȍȚ, ȜȈȒȚ ȖșȚȈȍȚșȧ ȜȈȒȚȖȔ: ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤ ȏȍȘȕȖ, ȕȍȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȖȌȕȐȝ șȍȓȤșȒȖȝȖȏȧȑșȚȊȍȕȕȣȝ ȔȈȠȐȕ. ǿȚȖ Ȏȍ ȒȈșȈȍȚșȧ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȖȋȖ ȔȍȚȖȌȈ, ȚȖ ȠȈșȚȘȣ țȚȊȍȘȎȌȈȦȚ, ȟȚȖ Ȋ ȥȚȖȚ ȊȍȒ Ȋșȍ ȘȈȏțȔȕȣȍ ȓȦȌȐ, ȗȘȐșȖȍȌȐȕȐȊȠȐșȤ Ȓ ȌȊȐȎȍȕȐȦ șȈȕȒȐȘȚȈȕȣ, ȉțȌțȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǫȖșȗȖȌț ǿȈȑȚȈȕȤȍ, ȒȖȎȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȏȖȓȖȚȐșȚȖȋȖ ȞȊȍȚȈ Ȑ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȖȊșȦȌț șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȦȚ ȉȓȐȎȈȑȠȐȍ șȗȖȌȊȐȎȕȐȒȐ, ȗȖȔȖȋȈȦȡȐȍ ǭȔț ȗȘȖȗȖ512


513 ȊȍȌȖȊȈȚȤ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ ȗȖ ȊșȍȔț ȔȐȘț. Ǫ ȕȣȕȍȠȕȐȝ țșȓȖȊȐȧȝ ȚȖȓȤȒȖ ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȌȊȐȎȍȕȐȍ șȈȕȒȐȘȚȈȕȣ, șȗȖșȖȉȕȖ șȗȈșȚȐ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȖ ȖȚ ȋȐȉȍȓȐ. DzȈȒ ȉȣȓȖ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔ șȚȐȝȍ, ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȦȡȍȋȖ șȖȏȕȈȕȐȍȔ DzȘȐȠȕȣ, șȓȍȌțȍȚ șȟȐȚȈȚȤ ȊȖȘȖȔ. DzȈȒȖȋȖ ȉȣ țȘȖȊȕȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȓȈȋȖșȖșȚȖȧȕȐȧ Ȗȕ ȕȐ ȌȖșȚȐȋ, ȍȔț ȕȍ țȌȈșȚșȧ ȌȖȓȋȖ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ. ǪȖȘ ȍșȚȤ ȊȖȘ, Ȑ ȍȔț ȕȍ ȔȐȕȖȊȈȚȤ ȘȈșȗȓȈȚȣ. dzȐȠȍȕȕȣȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȓȦȌȐ ȊșȚȈȓȐ ȕȈ ȗțȚȤ ȊȖȘȖȊșȚȊȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȏȈȒȖȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ ȉȍȏȎȈȓȖșȚȕȖ ȕȈȒȈȏȣȊȈȦȚ Ȑȝ. ǵȐȒȈȒȐȍ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȣȍ ȜȖȕȌȣ Ȑ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ ȕȍ ȖȉȓȍȋȟȈȚ Ȑȝ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ. ǷȖȒȈ ȓȦȌȐ ȕȍ ȗȘȐȔțȚ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȖȕȐ ȉțȌțȚ ȖȉȘȍȟȍȕȣ ȕȈ ȋȖȓȖȌ Ȑ ȕȍșȒȖȕȟȈȍȔȣȍ șȚȘȈȌȈȕȐȧ. TǭDzǹTȃ 9 - 10 ȌȈȍǫǬȈȈȘ& Ȟ MȈȝȈȉȈȝȈȍ "62"ȈǻTȈȈǵȈȈ& "62"ȈǻTȈ"62"ȈȈȊǵȈ ) ǨȘMȈȡȐǷǹȈTȈMȈǻJȈǸǹȊ(c)ǫȈȊȈǵȈ( ȊȈǽ^TȈȍ DZȈȐȌ )) 10 )) ȊȈȚșȈȔ ȒȈȓȗȈȑȈ Ȕȍ ȊȐȘȈ ȑȍȕȈȝȈȔ ȊȈȚșȈȓȈ ȚȈȊȈ ȌȝȖȒȠȑȍ ȒȠȐȘȈȔȈȑȈȕ ȒȈȔȈȕ ȈȕțȘțȗȈȔ ȟȈ ȌȖȝȈȕȈȔ ȌȖȋȌȝȈȘȈȔ ȟȈ ȔȈȝȈ-ȉȈȝȖ ȉȝțȚȈȕȈȔ ȉȝțȚȈ-ȉȝȈȊȈȕȈ ȈȕȕȈȔ ȐȗșȐȚȈȔ țȘȌȎȈșȊȈȌ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȊȈȕȟȝȈȚȍ ȑȈȌȐ ȊȈȚșȈȔ - ȚȍȓȍȕȒȈ; ȒȈȓȗȈȑȈ - ȊȍȓȐ ȗȘȐȊȍșȚȐ; Ȕȍ - Ȕȕȍ; ȊȐȘȈ - Ȗ ȋȍȘȖȑ; ȑȍȕȈ - ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȒȖȚȖȘȖȔț; ȈȝȈȔ - ȧ; ȊȈȚșȈȓȈ - ș ȓȦȉȖȊȤȦ; ȚȈȊȈ - ȚȊȖȐ; ȌȝȖȒȠȑȍ - țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȦ; ȒȠȐȘȈ-ȔȈȑȈȕ - Ȋ ȊȐȌȍ ȔȖȓȖȒȈ; ȒȈȔȈȕ - ȎȍȓȈȕȐȧ Ȑ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ; ȈȕțȘțȗȈȔ - ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȟȈ - ȒȘȖȔȍ ȚȖȋȖ; ȌȖȝȈȕȈȔ - ȗȖȌȖȑȕȐȒ; ȌȖȋȌȝȈȘȈȔ - ȌȖȧȘȈ; ȟȈ - Ȑ; ȔȈȝȈ-ȉȈȝȖ - Ȗ ȔȖȋțȟȍȘțȒȐȑ; ȉȝțȚȈȕȈȔ - Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȉȝțȚȈ-ȉȝȈȊȈȕȈ - Ȗ ȏȈȡȐȚȕȐȒ ȊșȍȋȖ ȎȐȊȖȋȖ; ȈȕȕȈȔ - ȏȍȘȕȖ; ȐȗșȐȚȈȔ - ȎȍȓȈȕȕȖȍ; țȘȌȎȈȝ-ȊȈȚ - ȗȐȚȈȚȍȓȤȕȖȍ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - Ȗ ȌȖșȚȖȟȚȐȔȣȑ; ȊȈȕȟȝȈȚȍ - ȎȍȓȈȍȚ; ȑȈȌȐ - ȍșȓȐ. Ƕ ȊȍȓȐȒȐȑ ȋȍȘȖȑ, ȏȈȡȐȚȕȐȒ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȍșȓȐ Țȣ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȝȖȟȍȠȤ ȖȉȓȍȋȟȐȚȤ țȟȈșȚȤ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ, ȖȉȍșȗȍȟȐȊ Ȑȝ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȣȔ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖȔ ȏȍȘȕȈ, ȍșȓȐ ȝȖȟȍȠȤ ȕȈȗȖȐȚȤ Ȑȝ ȔȖȐȔ ȔȖȓȖȒȖȔ, ȊȍȓȐ ȗȘȐȊȍșȚȐ șȦȌȈ ȚȍȓȍȕȒȈ, ȕȈȑȌȐ ȗȖȌȝȖȌȧȡȐȑ ȗȖȌȖȑȕȐȒ Ȑ ȖȗȣȚȕȖȋȖ ȌȖȧȘȈ. DzȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȓȦȉȖȊȤ Ȓ ȥȚȖȔț ȚȍȓȍȕȒț ȗȘȖșȕȍȚșȧ Ȋ ȔȖȍȔ șȍȘȌȞȍ, Țȣ șȔȖȎȍȠȤ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȖȚ Ȕȍȕȧ șȚȖȓȤȒȖ ȔȖȓȖȒȈ, șȒȖȓȤȒȖ ȗȖȎȍȓȈȍȠȤ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ ȌȈȕȖ ȖȉȢȧșȕȍȕȐȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ șȓȍȌțȍȚ ȌȖȐȚȤ ȒȖȘȖȊ. ǷȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ, ț ȒȖȘȖȊȣ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȧȊȐȚȤșȧ ȚȍȓȍȕȖȒ, Ȑ ȚȖȋȌȈ Ȑȏ ȓȦȉȊȐ Ȓ ȚȍȓȍȕȒț ȖȕȈ șȈȔȈ, ȌȖȉȘȖȊȖȓȤȕȖ, ȉțȌȍȚ ȌȈȊȈȚȤ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȔȖȓȖȒȈ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔ ȖȗȣȚȕȣȑ ȌȖȧȘ Ȑ ȗȖȌȝȖȌȧȡȐȑ ȗȖȌȖȑȕȐȒ. DzȈȒ ȒȖȘȖȊȈ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȌȈȊȈȚȤ ȔȖȓȖȒȖ, ȍșȓȐ ț ȕȍȍ ȕȍȚ ȚȍȓȍȕȒȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȖȕȈ ȓȦȉȐȚ, ȚȈȒ Ȑ ǯȍȔȓȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȖșȚȈȓȈșȤ ȉȍȏ ȓȦȌȍȑ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȝ șȖȏȕȈȕȐȍȔ DzȘȐȠȕȣ, ȕȍ șȗȖșȖȉȕȈ ȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȗȘȖȌțȒȚȖȊ ȗȐȚȈȕȐȧ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȍȑ ȕȍ ȕȈ ȒȖȋȖ ȖȉȘȈȚȐȚȤ șȊȖȦ ȓȦȉȖȊȤ. ǬȈȎȍ ȍșȓȐ ȗȘȍȊȘȈȡȍȕȐȍ ǯȍȔȓȐ Ȋ ȒȖȘȖȊț șȟȐȚȈȚȤ ȈȓȓȍȋȖȘȐȍȑ, ȚȈȒȖȍ șȘȈȊȕȍȕȐȍ ȖȟȍȕȤ ȚȖȟȕȖ 513


514 ȘȈșȒȘȣȊȈȍȚ șțȡȍșȚȊȖ ȌȍȓȈ. DzȈȒ ȚȍȓȍȕȖȒ ȗȐȚȈȍȚșȧ ȔȖȓȖȒȖȔ ȒȖȘȖȊȣ, ȚȈȒ Ȑ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȊȒȓȦȟȈȧ ȏȊȍȘȍȑ, ȗȚȐȞ, ȕȈșȍȒȖȔȣȝ, ȗȘȍșȔȣȒȈȦȡȐȝșȧ Ȑ Șȣȉ, ȔȖȋțȚ ȗȖȓțȟȐȚȤ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐǯȍȔȓȐ, ȗȘȐ țșȓȖȊȐȐ, ȟȚȖ șȘȍȌȐ ȓȦȌȍȑ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȈȌȝȘȚȈ-ȊȘȈȚȈ, ȐȓȐ ȈșȈȚ, Ȗ ȟȍȔ țȎȍ ȋȖȊȖȘȐȓȖșȤ ȊȣȠȍ. DzȖȋȌȈ ȓȦȌȐ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȈșȈȚ, ȐȓȐ ȉȖȋȖȕȍȕȈȊȐșȚȕȐȒȈȔȐ, ȓȐȠȍȕȕȣȔȐ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, Ȑȏ-ȏȈ ȕȐȝ șȚȘȈȌȈȍȚ ȊȍșȤ ȔȐȘ. ǭșȓȐ Ȏȍ ȓȦȌȐ ȊȍȌțȚ șȍȉȧ ȌȖșȚȖȑȕȖ, ȎȐȊȖȚȕȣȍ ȚȈȒȎȍ ȕȍ șȚȘȈȌȈȦȚ ȖȚ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȈ ȗȐȡȐ Ȑ ȎȐȊțȚ șȟȈșȚȓȐȊȖ. ǩȍȏȉȖȎȕȐȒȐ, ȏȈȉȣȊȠȐȍ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȌȖȓȋ ȟȍȓȖȊȍȒȈ - ȖȉȍȘȍȋȈȚȤ ȎȐȊȖȚȕȣȝ Ȑ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗȉ Ȑȝ ȗȘȖȗȐȚȈȕȐȐ, ȊȔȍșȚȖ ȥȚȖȋȖ țȉȐȊȈȦȚ Ȑȝ, ȟȚȖȉȣ ȒȈȒ-ȚȖ ȊȖșȗȖȓȕȐȚȤ ȕȍȌȖșȚȈȚȖȒ ȏȍȘȕȈ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȕȈ ȏȍȔȓȍ ȕȍ ȖșȚȈȓȖșȤ șȟȈșȚȓȐȊȣȝ ȓȦȌȍȑ Ȑ ȊȍșȤ ȔȐȘ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȗȓȈȟȍȊȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ. TǭDzǹT 11 șȈȔȈȔ ȟȈ ȒțȘț ȔȈȔ ȘȈȌȎȈȕ ȌȍȊȈ-ȊȘȠȚȈȔ ȑȈȚȝȈ ȗȈȑȈȝ ȈȗȈȘȚȈȊ ȈȗȐ ȉȝȈȌȘȈȔ Țȍ țȗȈȊȈȘȚȍȚȈ Ȕȍ ȊȐȉȝȖ șȈȔȈȔ - ȘȖȊȕȖȑ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȒțȘț - șȌȍȓȈȑ; ȔȈȔ - Ȕȍȕȧ; ȘȈȌȎȈȕ - Ȗ ȞȈȘȤ; ȌȍȊȈ-ȊȘȠȚȈȔ - ȊȣȗȈȌȈȦȡȈȧ Ȋ ȊȐȌȍ ȌȖȎȌȍȑ, ȗȖșȣȓȈȍȔȣȝ ȞȈȘȍȔ ǰȕȌȘȖȑ; ȑȈȚȝȈ - ȟȚȖȉȣ; ȗȈȑȈȝ - ȊȓȈȋȈ; ȈȗȈ-ȘȚȈț ȗȖ ȖȒȖȕȟȈȕȐȐ șȍȏȖȕȈ ȌȖȎȌȍȑ; ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; ȉȝȈȌȘȈȔ - ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȍ țșȓȖȊȐȧ; Țȍ - Țȍȉȍ; țȗȈȊȈȘȚȍȚȈ - ȔȖȋȓȐ ȉȣ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ; Ȕȍ - ȕȈ Ȕȕȍ; ȊȐȉȝȖ - Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ. ǬȖȘȖȋȖȑ ȞȈȘȤ, Țȍȉȍ ȕȈȌȓȍȎȐȚ ȚȈȒȎȍ ȘȈȏȘȖȊȕȧȚȤ ȊșȦ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȤ ȏȍȔȕȖȋȖ ȠȈȘȈ. ȅȚȖ ȗȖȔȖȎȍȚ Ȕȕȍ țȌȍȘȎȈȚȤ ȊȓȈȋț, ȌȈȎȍ ȒȖȋȌȈ șȍȏȖȕ ȌȖȎȌȍȑ ȒȖȕȟȐȚșȧ. ǬȖȎȌȐ ȐȌțȚ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ȞȈȘȧ ǰȕȌȘȣ, Ȑ, ȍșȓȐ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȤ ȏȍȔȕȖȋȖ ȠȈȘȈ ȉțȌȍȚ ȋȓȈȌȒȖȑ, ȗȖȟȊȈ șȔȖȎȍȚ șȖȝȘȈȕȐȚȤ ȌȖȎȌȍȊțȦ ȊȓȈȋț. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȉțȌțȚ șȖȏȌȈȕȣ ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȍ țșȓȖȊȐȧ Ȍȓȧ ȗȘȖȐȏȘȈșȚȈȕȐȧ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȝ ȏȓȈȒȖȊ Ȑ ȖȊȖȡȍȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰȕȌȘȈ, ȞȈȘȤ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ, ȗȖșȣȓȈȍȚ ȕȈ ȏȍȔȓȦ ȌȖȎȌȐ Ȑ ȔȍȟȍȚ Ȋ ȕȍȍ ȔȖȓȕȐȐ. ǶȉȣȟȕȖ ȔȖȓȕȐȐ țȌȈȘȧȦȚ Ȋ ȊȍȘȠȐȕȣ ȋȖȘ, ȟȚȖȉȣ ȘȈȏȉȐȚȤ Ȑȝ ȕȈ ȔȍȓȒȐȍ ȖșȒȖȓȒȐ. ȅȚȐ ȖșȒȖȓȒȐ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȧȦȚșȧ ȊȖȒȘțȋ, Ȑ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȗȖȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȖȊȣȍ țȟȈșȚȒȐ, ȗȘȐȋȖȌȕȣȍ Ȍȓȧ ȏȍȔȓȍȌȍȓȐȧ. ǯȓȈȒȐ ȓțȟȠȍ ȊșȍȋȖ ȘȈșȚțȚ ȕȈ ȘȈȊȕȐȕȈȝ. ǷȖȥȚȖȔț ȗȓȈȕȍȚȈ ǯȍȔȓȧ ȖȉȘȈȚȐȓȈșȤ Ȓ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț ș ȗȘȖșȤȉȖȑ ȘȈȏȘȖȊȕȧȚȤ ȍȍ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȤ, ȘȈȏȘțȠȐȊ ȝȖȓȔȣ Ȑ ȋȖȘȣ. TǭDzǹT 12 ȐȚȐ ȗȘȐȑȈȔ ȝȐȚȈȔ ȊȈȒȑȈȔ ȉȝțȊȈ ȈȌȈȑȈ ȉȝțȗȈȚȐȝ ȊȈȚșȈȔ ȒȘȚȊȈ ȔȈȕțȔ ȗȈȕȈȊ ȈȌțȝȈȚ șȈȒȈȓȈțȠȈȌȝȐȝ ȐȚȐ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȗȘȐȑȈȔ - ȗȘȐȧȚȕȣȍ; ȝȐȚȈȔ - ȉȓȈȋȐȍ; ȊȈȒȑȈȔ - ȘȍȟȐ; ȉȝțȊȈȝ - ǯȍȔȓȐ; ȈȌȈȑȈ - ȊȣșȓțȠȈȊ; ȉȝț-ȗȈȚȐȝ - ȞȈȘȤ; ȊȈȚșȈȔ - ȚȍȓȍȕȒȖȔ; ȒȘȚȊȈ - șȌȍȓȈȊ; ȔȈȕțȔ - ǹȊȈȧȔȉȝțȊț MȈȕț; ȗȈȕȈț - Ȋ ȗȘȐȋȖȘȠȕȦ; ȈȌțȝȈȚ - ȕȈȌȖȐȓ; șȈȒȈȓȈ - Ȋșȍ; ȖȠȈȌȝȐȝ - ȚȘȈȊȣ Ȑ ȏȓȈȒȐ. 514


515 ǪȣșȓțȠȈȊ ȔțȌȘȣȍ Ȑ țȟȚȐȊȣȍ ȘȍȟȐ ǯȍȔȓȐ, ȞȈȘȤ ȊȖ ȊșȍȔ șȖȋȓȈșȐȓșȧ ș ȕȍȑ. ǯȈȚȍȔ, ȖȉȘȈȚȐȊ Ȋ ȚȍȓȍȕȒȈ ǹȊȈȧȔȉȝțȊț MȈȕț, Ȗȕ ȊȣȌȖȐȓ Ȑȏ ǯȍȔȓȐ, ȗȘȐȕȧȊȠȍȑ ȖȉȓȐȒ ȒȖȘȖȊȣ, Ȋșȍ ȚȘȈȊȣ Ȑ ȏȓȈȒȐ Ȑ șȖȉȘȈȓ Ȑȝ Ȋ ȗȘȐȋȖȘȠȕȦ. TǭDzǹT 13 ȚȈȚȝȈȗȈȘȍ ȟȈ șȈȘȊȈȚȘȈ șȈȘȈȔ ȈȌȈȌȈȚȍ ȉțȌȝȈȝ ȚȈȚȖ 'ȕȑȍ ȟȈ ȑȈȚȝȈ-ȒȈȔȈȔ ȌțȌțȝțȝ ȗȘȚȝț-ȉȝȈȊȐȚȈȔ ȚȈȚȝȈ - ȚȈȒ; ȈȗȈȘȍ - ȖșȚȈȓȤȕȣȍ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; șȈȘȊȈȚȘȈ - ȗȖȊșȦȌț; șȈȘȈȔ - ȒȊȐȕȚȥșșȍȕȞȐȦ; ȈȌȈȌȈȚȍ - ȊȏȧȓȐ; ȉțȌȝȈȝ - ȘȈȏțȔȕȣȍ ȓȦȌȐ; ȚȈȚȈȝ - ȏȈȚȍȔ; Ȉȕȑȍ - ȌȘțȋȐȍ; ȟȈ - Ȑ; ȑȈȚȝȈ-ȒȈȔȈȔ - șȒȖȓȤȒȖ țȋȖȌȕȖ; ȌțȌțȝțȝ - ȕȈȌȖȐȓȐ; ȗȘȚȝț-ȉȝȈȊȐȚȈȔ - Ȑȏ ǯȍȔȓȐ, ȗȖȒȖȘȕȖȑ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț. Tȍ, ȒȚȖ ȕȍ țșȚțȗȈȓ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț ȗȖ ȘȈȏțȔț, ȚȖȎȍ șțȔȍȓȐ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȌȈȘȈȔȐ ǯȍȔȓȐ. ǷȖȐșȚȐȕȍ, ȒȈȎȌȣȑ, ȒȚȖ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȓ ȗȘȐȔȍȘț ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț, ȗȖȓțȟȐȓ ȖȚ ǯȍȔȓȐ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȝȖȚȍȓ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǯȍȔȓȦ ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊȈșțȕȌȝȈȘȈ. ǪȈșț ȏȕȈȟȐȚ "ȉȖȋȈȚșȚȊȖ", Ȉ ȌȝȈȘȈ - "ȕȍșțȡȈȧ". Ǫșȍ, ȟȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȐ Ȑ Ȋ ȕȍȌȘȈȝ ȏȍȔȓȐ, șȖȏȌȈȕȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, Ȑ Ȋșȍ ȥȚȖ ȔȖȎȕȖ ȐȏȊȓȍȟȤ Ȑȏ ȏȍȔȓȐ ș ȗȖȔȖȡȤȦ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȝ ȔȍȚȖȌȖȊ. ǹȖȋȓȈșȕȖ țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȦ ǯȍȔȓȐ, ș ȒȖȚȖȘȣȔ șȖȋȓȈșȐȓșȧ Ȑ ȕȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȐ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȓ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț, ȓȦȉȣȍ ȍȍ ȌȈȘȣ, ȌȖȉȣȚȣȍ Ȑȏ ȕȍȌȘ, ȊȏȧȚȣȍ ș ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȐ ȐȓȐ ȐȏȊȓȍȟȍȕȕȣȍ Ȑȏ ȈȚȔȖșȜȍȘȣ, ȌȖȓȎȕȣ șȟȐȚȈȚȤșȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ Ȍȓȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ȇȋȤȐ, ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. DzȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȓȦȌȐ ȗȍȘȍșȚȈȦȚ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ǯȍȔȓȧ ȗȘȍȒȘȈȡȈȍȚ ȗȘȐȕȖșȐȚȤ ȐȔ șȊȖȐ ȌȈȘȣ - ȞȊȍȚȣ, ȖȊȖȡȐ Ȑ ȗȓȖȌȣ, ȌȘțȋȐȍ șȍȓȤșȒȖȝȖȏȧȑșȚȊȍȕȕȣȍ ȗȘȖȌțȒȚȣ, ȚȘȈȊȣ, ȌȍȘȍȊȤȧ Ȑ ȔȐȕȍȘȈȓȣ. ǹȖȋȓȈșȕȖ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ȗȘȈȒȚȐȒȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ ȉȣȓȈ ȊȊȍȌȍȕȈ ȕȈ ȏȈȘȍ ȚȊȖȘȍȕȐȧ. ǸȍȋțȓȧȘȕȖ șȖȊȍȘȠȈȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, șȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȧȧ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ Ȑ ȖȋȘȈȕȐȟȐȊȈȧ șȍȉȧ Ȋ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȝ, ȓȦȌȐ ȖȉȘȍȚțȚ ȔȐȘ Ȑ ȉȓȈȋȖȌȍȕșȚȊȐȍ. DzȈȒ țȎȍ ȉȣȓȖ șȒȈȏȈȕȖ, Ȋ ȊȍȒ DzȈȓȐ ȎȐȚȍȓȐ ȒȈȎȌȖȋȖ ȋȖȘȖȌȈ Ȑ ȌȍȘȍȊȕȐ ȌȖȓȎȕȣ șȖȊȍȘȠȈȚȤ șȈȕȒȐȘȚȈȕȈ-ȧȋȤȦ, țșȚȘȈȐȊȈȧ ȜȍșȚȐȊȈȓȐ, ȒȈȒ ȥȚȖ ȌȍȓȈȦȚ șȍȑȟȈș ȟȓȍȕȣ MȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. ǸȈȏțȔȕȣȍ ȓȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔ ȗȘȐȔȍȘȖȔ ȊȌȖȝȕȖȊȓȧȚȤ ȌȘțȋȐȝ ȕȈ șȖȊȍȘȠȍȕȐȍ șȈȕȒȐȘȚȈȕȈ-ȧȋȤȐ. ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȌȖȓȎȕȣ ȎȐȚȤ Ȋ ȊȖȏȌȍȘȎȈȕȐȐ, ȖȚȒȈȏȈȊȠȐșȤ ȖȚ ȕȍȌȖȏȊȖȓȍȕȕȣȝ ȗȖȓȖȊȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ, ȔȧșȕȖȑ ȗȐȡȐ, ȈȏȈȘȚȕȣȝ ȐȋȘ Ȑ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȐȧ ȕȈȘȒȖȚȐȒȖȊ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȖȌțȘȔȈȕȐȊȈȦȡȐȝ șȘȍȌșȚȊ. ǭșȓȐ ȘȈȏțȔȕȣȍ ȓȦȌȐ, ȚȖ ȍșȚȤ ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȉțȌțȚ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȥȚȐȔ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ, șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȑ ȔȐȘ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȞȈȘȐȚ ȝȈȖș Ȑ ȈȕȈȘȝȐȧ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȐȏȔȍȕȐȚșȧ Ȓ ȓțȟȠȍȔț, Ȑ ȓȦȌȐ ȖȉȘȍȚțȚ ȌȖȓȋȖȎȌȈȕȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȗȖȒȖȑ. TǭDzǹT 14 515


516 ȘȠȈȑȖ ȌțȌțȝțȘ ȌȍȊȐȔ ȐȕȌȘȐȑȍȠȊ ȈȚȝȈ șȈȚȚȈȔȈ ȊȈȚșȈȔ ȉȘȝȈșȗȈȚȐȔ ȒȘȚȊȈ ȗȈȑȈȠ ȟȝȈȕȌȖȔȈȑȈȔ ȠțȟȐ ȘȠȈȑȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȌțȌțȝțȝ - ȕȈȌȖȐȓȐ; ȌȍȊȐȔ - Ȑȏ ǯȍȔȓȐ; ȐȕȌȘȐȑȍȠț - Ȋ ȟțȊșȚȊȈ; ȈȚȝȈ - ȏȈȚȍȔ; șȈȚȚȈȔȈ - Ȗ ǪȐȌțȘȈ; ȊȈȚșȈȔ - Ȋ ȚȍȓȍȕȒȈ; ȉȘȝȈșȗȈȚȐȔ - ȔțȌȘȍȞȈ ǩȘȐȝȈșȗȈȚȐ; ȒȘȚȊȈ ȖȉȘȈȚȐȊ; ȗȈȑȈȝ - ȔȖȓȖȒȖ; ȟȝȈȕȌȈȝ-ȔȈȑȈȔ - Ȋ ȜȖȘȔȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȋȐȔȕȖȊ; ȠțȟȐ - ȟȐșȚȣȍ. ǶȉȘȈȚȐȊ ǩȘȐȝȈșȗȈȚȐ Ȋ ȚȍȓȍȕȒȈ, Ȉ ȟțȊșȚȊȈ - Ȋ șȖșțȌ Ȍȓȧ ȔȖȓȖȒȈ, ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ șȖȉȘȈȓȐ Ȋ ȕȍȋȖ Ȋșȍ ȊȐȌȣ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ, ȟȚȖȉȣ ș ȍȋȖ ȗȖȔȖȡȤȦ ȖȟȐșȚȐȚȤ ȘȍȟȤ, țȔ Ȑ șȓțȝ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǩȘȐȝȈșȗȈȚȐ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȎȘȍȞȖȔ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ. ǯȈȉȖȚȧșȤ Ȗ ȉȓȈȋȍ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ, ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǩȘȐȝȈșȗȈȚȐ ȗȖȓțȟȐȓȐ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ, ȗȘȐȊȍȌȍȕȕȖȍ Ȋ șȚȘȖȑȕțȦ șȐșȚȍȔț, Ȑ ȗȍȘȍȌȈȓȐ ȍȋȖ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȥȚȖȑ, ȕȖ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȗȓȈȕȍȚ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȊȍȌȐȟȍșȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȣȝ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȖȊ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ. ǭșȓȐ ȓȦȌȐ ȉțȌțȚ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȗȉ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȐ șȊȖȐȝ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȍȑ, ȖȋȘȈȕȐȟȐȊ șȊȖȦ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȊȣȘȈȡȐȊȈȕȐȍȔ ȏȍȘȕȈ Ȑ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȍȑ ȗȘȐȘȖȌȕȣȝ ȘȍșțȘșȖȊ, ȕȈ ȏȍȔȓȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ. ǻ ȓȦȌȍȑ ȌȖȓȎȕȈ ȉȣȚȤ ȚȈȒȎȍ ȗȐȡȈ Ȍȓȧ țȔȈ Ȑ Ȍȓȧ șȓțȝȈ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȖȕȐ ȌȖȓȎȕȣ ȒȈȒ-ȚȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ șȊȖȦ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȤ ȋȖȊȖȘȐȚȤ. TȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȏȊțȒȐ ȔȈȝȈ-ȔȈȕȚȘȣ - ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, DzȘȐȠȕȈ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ / ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǸȈȔȈ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ - ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚ șȖȉȖȑ ȒȊȐȕȚȥșșȍȕȞȐȦ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț, ȍșȓȐ Ȋ DzȈȓȐ-Ȧȋț ȓȦȌȐ ȉțȌțȚ ȘȍȋțȓȧȘȕȖ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ Ȑ șȓțȠȈȚȤ ȔȈȝȈ-ȔȈȕȚȘț (ȠȘȈȊȈȕȈȔ Ȑ ȒȐȘȚȈȕȈȔ), ȥȚȖ ȖȟȐșȚȐȚ Ȋșȍ șȖșȓȖȊȐȧ Ȑ ȒȓȈșșȣ ȖȉȡȍșȚȊȈ Ȑ ȓȦȌȐ șȔȖȋțȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȒȈȒ ȌțȝȖȊȕȖȍ, ȚȈȒ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ. TǭDzǹT 15 ȒȘȚȊȈ ȊȈȚșȈȔ șțȘȈ-ȋȈȕȈ ȐȕȌȘȈȔ șȖȔȈȔ ȈȌțȌțȝȈȕ ȝȐȘȈȕȔȈȑȍȕȈ ȗȈȚȘȍȕȈ ȊȐȘȑȈȔ ȖȌȎȖ ȉȈȓȈȔ ȗȈȑȈȝ ȒȘȚȊȈ - ȖȉȘȈȚȐȊ; ȊȈȚșȈȔ - Ȋ ȚȍȓȍȕȒȈ; șțȘȈ-ȋȈȕȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȐȕȌȘȈȔ - ǰȕȌȘț, ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș; șȖȔȈȔ - ȕȍȒȚȈȘ; ȈȌțȌțȝȈȕ - ȕȈȌȖȐȓȐ; ȝȐȘȈȕȔȈȑȍȕȈ - Ȋ ȏȖȓȖȚȖȑ; ȗȈȚȘȍȕȈ - șȖșțȌ; ȊȐȘȑȈȔ - șȐȓț ȔȣșȓȐ; ȖȌȎȈȝ - șȐȓț ȟțȊșȚȊ; ȉȈȓȈȔ - ȜȐȏȐȟȍșȒțȦ șȐȓț; ȗȈȑȈȝ - ȔȖȓȖȒȖ. MȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȖȉȘȈȚȐȓȐ Ȋ ȚȍȓȍȕȒȈ ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘț Ȑ ȊȣȌȖȐȓȐ Ȑȏ ǯȍȔȓȐ ȕȍȒȚȈȘȕȣȑ ȕȈȗȐȚȖȒ, șȖȔț. ǹȖȉȘȈȊ ȥȚȖȚ ȕȍȒȚȈȘ Ȋ ȏȖȓȖȚȖȑ șȖșțȌ, ȖȕȐ ș ȍȋȖ ȗȖȔȖȡȤȦ ȖȉȘȍȓȐ ȖșȚȘȖȚț țȔȈ, șȊȍȎȍșȚȤ ȟțȊșȚȊ Ȑ ȜȐȏȐȟȍșȒțȦ șȐȓț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȓȖȊȖ șȖȔȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȕȍȒȚȈȘ". ǹȖȔȈ - ȥȚȖ ȕȈȗȐȚȖȒ, ȐȏȋȖȚȖȊȓȧȍȔȣȑ ȕȈ Ȋșȍȝ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș dzțȕȣ Ȑ ȊȗȓȖȚȤ ȌȖ ȊȓȈȌȍȕȐȑ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȋ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȐșȚȍȔȈȝ. ȅȚȖȚ ȕȈȗȐȚȖȒ ȗȘȐȌȈȍȚ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȖșȚȘȖȚț țȔȈ, ȖșȊȍ516


517 ȎȈȍȚ Ȑȝ ȟțȊșȚȊȈ Ȑ ȌȍȓȈȍȚ Ȑȝ ȚȍȓȈ șȐȓȤȕȣȔȐ Ȑ ȊȣȕȖșȓȐȊȣȔȐ. ǹȓȖȊȈ ȝȐȘȈȕȔȈȑȍȕȈ ȗȈȚȘȍȕȈ țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ șȖȔȈ - ȥȚȖ ȕȍ Ȗȉȣȟȕȣȑ șȗȐȘȚȕȖȑ ȕȈȗȐȚȖȒ. ǷȖȓțȉȖȋȐ ȕȍ ȗȘȐȚȘȈȋȐȊȈȦȚșȧ Ȓ ȈȓȒȖȋȖȓȦ. Ǫ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ șȖȔț ȕȍȓȤȏȧ ȕȈȏȊȈȚȤ Ȑ ȓȍȒȈȘșȚȊȖȔ. ȅȚȖ ȖșȖȉȣȑ ȕȈȗȐȚȖȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȌȖșȚțȗȍȕ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ. Ƕȕ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȖȉȡȍȋȖ șȖ șȗȐȘȚȕȣȔȐ ȕȈȗȐȚȒȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȌȍȔȖȕȐȟȕȣȝ ȓȦȌȍȑ, Ȗ ȟȍȔ ȉțȌȍȚ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȔ șȚȐȝȍ. TǭDzǹT 16 ȌȈȐȚȍȑȈ ȌȈȕȈȊȈ ȊȈȚșȈȔ ȗȘȈȝȓȈȌȈȔ ȈșțȘȈȘȠȈȉȝȈȔ ȊȐȌȝȈȑȈȌțȌțȝȈȕ ȒȠȐȘȈȔ ȈȑȈȝ-ȗȈȚȘȍ șțȘȈșȈȊȈȔ ȌȈȐȚȍȑȈȝ - șȣȕȖȊȤȧ ǬȐȚȐ; ȌȈȕȈȊȈȝ - ȌȍȔȖȕȣ; ȊȈȚșȈȔ - Ȋ ȚȍȓȍȕȒȈ; ȗȘȈȝȓȈȌȈȔ - ǷȘȈȝȓȈȌț MȈȝȈȘȈȌȎț; ȈșțȘȈ - ȌȍȔȖȕȈ; ȘȠȈȉȝȈȔ ȋȓȈȊȕȖȋȖ; ȊȐȌȝȈȑȈ - ȖȉȘȈȚȐȊ; ȈȌțȌțȝȈȕ - șȖȉȘȈȓȐ; ȒȠȐȘȈȔ - ȔȖȓȖȒȖ; ȈȑȈȝ - Ȏȍȓȍȏȕȣȑ; ȗȈȚȘȍ - Ȋ șȖșțȌ; șțȘȈ - ȝȔȍȓȤȕȖȑ; ȈșȈȊȈȔ ȕȈȗȐȚȖȒ, ȗȖȌȖȉȕȣȑ ȗȐȊț. ǪȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȊȠȐșȤ ȚȍȔ, ȟȚȖ ǷȘȈȝȓȈȌȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȘȖȌȐȓșȧ Ȋ șȍȔȤȍ ȈșțȘȖȊ, șȣȕȖȊȤȧ ǬȐȚȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȖȉȘȈȚȐȓȐ ȍȋȖ Ȋ ȚȍȓȍȕȒȈ Ȑ ȊȣȌȖȐȓȐ Ȑȏ ǯȍȔȓȐ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȝȔȍȓȤȕȣȍ ȕȈȗȐȚȒȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȏȈȚȍȔ șȓȐȓȐ Ȋ șȖșțȌ, șȌȍȓȈȕȕȣȑ Ȑȏ ȎȍȓȍȏȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȗȤȦȡȐȝ șȖȔȈ-ȘȈșț, ȌȍȔȖȕȣ țȚȖȓȧȦȚ ȎȈȎȌț ȚȈȒȐȔȐ ȕȈȗȐȚȒȈȔȐ, ȒȈȒ ȊȐȕȖ ȐȓȐ ȗȐȊȖ. ȅȚȐ ȕȈȗȐȚȒȐ ȌȖșȚȈȊȓȧȦȚ ȌȍȔȖȕȈȔ, ȗȖȚȖȔȒȈȔ ǬȐȚȐ, ȖȋȘȖȔȕȖȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ. ǬȈȎȍ Ȋ ȕȈȠȐ ȌȕȐ ȓȦȌȐ ș ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȖȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ ȖȟȍȕȤ ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ Ȓ șȗȐȘȚȕȣȔ ȕȈȗȐȚȒȈȔ. Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȐȔȧ ǷȘȈȝȓȈȌȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ȗȘȐȖȉȘȍȚȈȍȚ ȖșȖȉȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǷȘȈȝȓȈȌȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ, șȣȕ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȋ șȍȔȤȍ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȗȖ ȍȋȖ ȔȐȓȖșȚȐ ȌȍȔȖȕȣ ȗȖȓțȟȐȓȐ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȐȚȤ ȊȐȕȖ Ȑ ȗȐȊȖ. ǹȓȍȌțȍȚ ȚȈȒȎȍ ȖȉȘȈȚȐȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȖȍ ȏȌȍșȤ șȓȖȊȖ ȈȑȈȝ, "Ȏȍȓȍȏȕȣȑ". ǵȍȒȚȈȘ șȖȔȈ ȉȣȓ șȖȉȘȈȕ Ȋ ȏȖȓȖȚȖȑ șȖșțȌ, Ȉ ȊȐȕȖ Ȑ ȗȐȊȖ șȖȉȘȈȓȐ Ȋ șȖșțȌ, șȌȍȓȈȕȕȣȑ Ȑȏ ȎȍȓȍȏȈ. ǪȐȕȖ Ȑ ȗȐȊȖ, ȒȈȒ ȕȈȗȐȚȒȐ ȕȐȏȠȍȋȖ șȖȘȚȈ, ȉȣȓȐ șȓȐȚȣ Ȋ Ȏȍȓȍȏȕȣȑ șȖșțȌ, Ȉ Ȍȓȧ șȖȔȈ-ȘȈșȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȖ Ȋșȍȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȐȚ Ȑȝ, ȉȣȓ ȗȘȐȋȖȚȖȊȓȍȕ șȖșțȌ Ȑȏ ȏȖȓȖȚȈ. TǭDzǹT 17 ȋȈȕȌȝȈȘȊȈȗșȈȘȈșȖ 'ȌȝțȒȠȈȕ ȗȈȚȘȍ ȗȈȌȔȈȔȈȑȍ ȗȈȑȈȝ ȊȈȚșȈȔ ȊȐȠȊȈȊȈșțȔ ȒȘȚȊȈ ȋȈȕȌȝȈȘȊȈȔ ȔȈȌȝț șȈțȉȝȈȋȈȔ ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ - ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȗȓȈȕȍȚȣ ȋȈȕȌȝȈȘȊȖȊ; ȈȗșȈȘȈșȈȝ - ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȗȓȈȕȍȚȣ ȈȗșȈȘ; ȈȌȝțȒȠȈȕ - ȕȈȌȖȐȓȐ; ȗȈȚȘȍ - Ȋ șȖșțȌ; ȗȈȌȔȈȔȈȑȍ - șȌȍȓȈȕȕȣȑ Ȑȏ ȓȖȚȖșȈ; ȗȈȑȈȝ - ȔȖȓȖȒȖ; ȊȈȚșȈȔ - Ȋ ȚȍȓȍȕȒȈ; ȊȐȠȊȈȊȈșțȔ - ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǪȐȠȊȈȊȈșț; ȒȘȚȊȈ - ȖȉȘȈȚȐȊ; ȋȈȕȌȝȈȘȊȈȔ - ȗȍșȕȐ; ȔȈȌȝț - șȓȈȌȒȐȍ; șȈțȉȝȈȋȈȔ - ȒȘȈșȖȚț. ǶȉȐȚȈȚȍȓȐ ǫȈȕȌȝȈȘȊȈȓȖȒȐ Ȑ ǨȗșȈȘȈȓȖȒȐ, ȗȘȍȊȘȈȚȐȊ Ȋ ȚȍȓȍȕȒȈ 517


518 ǪȐȠȊȈȊȈșț, șȖȉȘȈȓȐ ȔȖȓȖȒȖ Ȋ șȖșțȌ, șȌȍȓȈȕȕȣȑ Ȑȏ ȓȖȚȖșȈ. ȅȚȖ ȔȖȓȖȒȖ ȗȘȐȕȧȓȖ ȜȖȘȔț șȓȈȌȒȖȏȊțȟȕȣȝ ȗȍșȍȕ Ȑ ȒȘȈșȖȚȣ. TǭDzǹT 18 ȊȈȚșȍȕȈ ȗȐȚȈȘȖ 'ȘȑȈȔȕȈ ȒȈȊȑȈȔ ȒȠȐȘȈȔ ȈȌȝțȒȠȈȚȈ ȈȔȈ-ȗȈȚȘȍ ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȝ ȠȘȈȌȌȝȈȑȈ ȠȘȈȌȌȝȈ-ȌȍȊȈȚȈȝ ȊȈȚșȍȕȈ - ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȚȍȓȍȕȒȈ; ȗȐȚȈȘȈȝ - ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǷȐȚȘȐȓȖȒȐ; ȈȘȑȈȔȕȈ - ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧ ǷȐȚȘȐȓȖȒȐ, ǨȘȤȧȔȣ; ȒȈȊȑȈȔ - ȗȐȡț, ȗȘȐȕȖșȐȔțȦ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȗȘȍȌȒȈȔ; ȒȠȐȘȈȔ - ȔȖȓȖȒȖ; ȈȌȝțȒȠȈȚȈ - ȕȈȌȖȐȓȐ; ȈȔȈ-ȗȈȚȘȍ - Ȋ șȖșțȌ Ȑȏ ȕȍȖȉȖȎȎȍȕȕȖȑ ȋȓȐȕȣ; ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȝ - ȖȟȍȕȤ țȌȈȟȓȐȊȣȍ; ȠȘȈȌȌȝȈȑȈ - ș ȊȍȓȐȒȖȑ ȊȍȘȖȑ; ȠȘȈȌȌȝȈ-ȌȍȊȈȚȈȝ - ȉȖȎȍșȚȊȈ ȗȖȔȐȕȈȓȤȕȣȝ ȖȉȘȧȌȖȊ ȠȘȈȌȌȝȐ, ȗȘȖȊȖȌȐȔȣȝ Ȋ ȟȍșȚȤ țșȖȗȠȐȝ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ. ǩȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȕȣȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǷȐȚȘȐȓȖȒȐ, ȉȖȎȍșȚȊȈ ȗȖȔȐȕȈȓȤȕȣȝ ȞȍȘȍȔȖȕȐȑ, ȖȉȘȈȚȐȓȐ Ȋ ȚȍȓȍȕȒȈ ǨȘȤȧȔț Ȑ, ȊȏȧȊ șȖșțȌ Ȑȏ ȕȍȖȉȖȎȎȍȕȕȖȑ ȋȓȐȕȣ, ș ȊȍȓȐȒȖȑ ȊȍȘȖȑ ȕȈȌȖȐȓȐ Ȋ ȕȍȋȖ ȒȈȊȤȦ - ȗȐȡț, ȒȖȚȖȘțȦ ȗȘȍȌȓȈȋȈȦȚ ȗȘȍȌȒȈȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (9.25) șȒȈȏȈȕȖ: ȗȐȚȘȕ ȑȈȕȚȐ ȗȐȚȘ-ȊȘȈȚȈȝ. ǹȓȖȊȖȔ ȗȐȚȘ-ȊȘȈȚȈȝ ȕȈȏȣȊȈȦȚ Țȍȝ, ȒȚȖ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȐ ȟȓȍȕȖȊ șȊȖȍȑ șȍȔȤȐ. ǪȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȍșȚȤ ȗȓȈȕȍȚȈ ȗȖȌ ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ ǷȐȚȘȐȓȖȒȈ, ȒȖȚȖȘȖȑ ȗȘȈȊȐȚ ǨȘȤȧȔȈ. Ƕȕ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȊȖȍȋȖ ȘȖȌȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȔ, Ȑ, țȔȐȓȖșȚȐȊȐȊ ȍȋȖ, ȔȖȎȕȖ ȗȖȔȖȟȤ țȔȍȘȠȐȔ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȚȈȓȐ ȗȘȐȊȐȌȍȕȐȧȔȐ, ȊȕȖȊȤ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȜȐȏȐȟȍșȒȖȍ ȚȍȓȖ. ǶȟȍȕȤ ȋȘȍȝȖȊȕȣȍ ȓȦȌȐ, ȟȘȍȏȔȍȘȕȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȍ Ȓ șȊȖȍȑ șȍȔȤȍ, ȌȖȔț, ȌȍȘȍȊȕȍ ȐȓȐ șȚȘȈȕȍ, ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ ȕȍ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȜȐȏȐȟȍșȒȖȋȖ ȚȍȓȈ, șȖșȚȖȧȡȍȋȖ Ȑȏ ȗȧȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ, ȕȖ ȖșȚȈȦȚșȧ Ȋ ȚȖȕȒȖȔ Țȍȓȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ țȔȈ, ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ Ȑ ȥȋȖ. Tȍȝ, ȒȚȖ ȎȐȊȍȚ Ȋ ȚȖȕȒȖȔ Țȍȓȍ, ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȗȘȐȊȐȌȍȕȐȧȔȐ ȐȓȐ ȗȘȐȏȘȈȒȈȔȐ. ǷȘȐȏȘȈȒȐ ȊȍȌțȚ ȖȟȍȕȤ ȔțȟȐȚȍȓȤȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ, ȚȈȒ ȒȈȒ, ȖȉȓȈȌȈȧ țȔȖȔ, ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȖȔ Ȑ ȥȋȖ, ȖȕȐ ȎȈȎȌțȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȑ, ȕȖ Ȑȏ-ȏȈ ȖȚșțȚșȚȊȐȧ ȋȘțȉȖȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ ȕȍ ȔȖȋțȚ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ șȊȖȐ ȎȍȓȈȕȐȧ Ȑ, ȟȚȖȉȣ ȒȈȒ-ȚȖ ȊȣȔȍșȚȐȚȤ ȕȈ ȌȘțȋȐȝ șȊȖȦ ȌȖșȈȌț, ȗȘȐȟȐȕȧȦȚ ȓȦȌȧȔ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȐ țșȖȗȠȍȋȖ, Ȑ Ȋ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ șȣȕ, ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȐȕȖșȐȚȤ ȎȍȘȚȊȣ ȗȖȓțȉȖȋț ǨȘȤȧȔȍ ȐȓȐ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. Ǫ ǰȕȌȐȐ ș ȕȍȏȈȗȈȔȧȚȕȣȝ ȊȘȍȔȍȕ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȖȉȣȟȈȑ, ȗȖ ȒȖȚȖȘȖȔț șȣȕ țȔȍȘȠȍȋȖ ȖȚȗȘȈȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ǫȈȦ Ȑ ȚȈȔ Ȋ ȝȘȈȔȍ ǪȐȠȕț ȗȘȐȕȖșȐȚ ȎȍȘȚȊȣ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȔȖȟȤ șȊȖȍȔț țȔȍȘȠȍȔț ȖȚȞț, șȚȈȊȠȍȔț ȗȘȐȏȘȈȒȖȔ. ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȥȚȖ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ Ȋșȍ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȗȘȐȏȘȈȒȈȔȐ. ǷȖȔȐȕȈȓȤȕȈȧ ȗȐȕȌȈ ȗȘȐȕȖșȐȚșȧ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȕȈ ȚȖȚ șȓțȟȈȑ, ȍșȓȐ ȒȚȖ-ȚȖ Ȑȏ ȕȈȠȐȝ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ șȚȈȓ ȗȘȐȊȐȌȍȕȐȍȔ. TȖȋȌȈ ȗȘȐȕȍșȍȕȕȈȧ ȗȐȕȌȈ ȗȖȔȖȎȍȚ ȍȔț ȗȖȓțȟȐȚȤ ȋȘțȉȖȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ. ǶȌȕȈȒȖ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȗȐȚȈȍȚșȧ ȗȘȈșȈȌȖȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȕȍ ȋȘȖȏȐȚ ȖȗȈșȕȖșȚȤ șȚȈȚȤ ȗȘȐȏȘȈȒȖȔ ȐȓȐ ȘȖȌȐȚȤșȧ Ȋ Țȍȓȍ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȍȔ Ȓ ȖȌȕȖȔț Ȑȏ ȕȐȏȠȐȝ ȊȐȌȖȊ ȎȐȏȕȐ. dzȦȌȐ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ ȗȘȖȊȖȌȧȚ ȗȖȔȐȕȈȓȤȕȣȑ ȖȉȘȧȌ ȠȘȈȌȌȝȈ, Ȋ ȝȖȌȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȐȡȈ ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚșȧ ǫȖșȗȖȌț ȐȓȐ ȖȌȕȖȔț 518


519 Ȑȏ ǭȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȑ. DzȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ ȒȓȈȌȍȚ șȊȖȦ ȎȍȘȚȊț Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȐȓȐ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȍȍ ǨȘȤȧȔȍ, ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȦ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈ ǷȐȚȘȐȓȖȒȍ, ȍȋȖ ȗȘȈȘȖȌȐȚȍȓȐ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȜȐȏȐȟȍșȒȐȍ ȚȍȓȈ Ȑ ȊȔȍșȚȍ ș ȕȐȔȐ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȐșȗȣȚȈȚȤ ȏȈșȓțȎȍȕȕȣȍ ȐȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ. ǬȘțȋȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȖȕȐ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȗȘȐȏȘȈȒȈȔȐ. TǭDzǹT 19 ȗȘȈȒȈȓȗȑȈ ȊȈȚșȈȔ ȒȈȗȐȓȈȔ șȐȌȌȝȈȝ șȈȕȒȈȓȗȈȕȈȔȈȑȐȔ șȐȌȌȝȐȔ ȕȈȉȝȈșȐ ȊȐȌȑȈȔ ȟȈ ȑȍ ȟȈ ȊȐȌȑȈȌȝȈȘȈȌȈȑȈȝ ȗȘȈȒȈȓȗȑȈ - ȗȘȍȊȘȈȚȐȊ; ȊȈȚșȈȔ - Ȋ ȚȍȓȍȕȒȈ; ȒȈȗȐȓȈȔ - ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔțȌȘȍȞȈ DzȈȗȐȓț; șȐȌȌȝȈȝ - ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ; șȈȕȒȈȓȗȈȕȈȔȈȑȐȔ - ȊȣȏȣȊȈȍȔȣȍ țșȐȓȐȍȔ ȊȖȓȐ; șȐȌȌȝȐȔ - ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȍ șȐȓȣ; ȕȈȉȝȈșȐ - Ȋ ȕȍȉȍ; ȊȐȌȑȈȔ - ȏȕȈȕȐȍ; ȟȈ - Ȑ; ȑȍ - Țȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ; ȟȈ - Ȑ; ȊȐȌȑȈȌȝȈȘȈ-ȈȌȈȑȈȝ - ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǪȐȌȤȧȌȝȈȘȈȓȖȒȐ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȗȓȈȕȍȚ. ǯȈȚȍȔ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ ȊȔȍșȚȍ ș ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔȐ ǪȐȌȤȧȌȝȈȘȈȓȖȒȐ șȌȍȓȈȓȐ ȚȍȓȍȕȒȖȔ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔțȌȘȍȞȈ DzȈȗȐȓț Ȑ, ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȊ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȗȖȌȖȑȕȐȒȈ ȕȍȉȖ, ȊȣȌȖȐȓȐ ��ȏ ǯȍȔȓȐ ȟțȌȍșȕȣȍ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȍ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ȈȕȐȔȣ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȎȐȚȍȓȐ ǪȐȌȤȧȌȝȈȘȈȓȖȒȐ ȕȈțȟȐȓȐșȤ ȓȍȚȈȚȤ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶȉȐȚȈȚȍȓȐ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ Ȑ ǪȐȌȤȧȌȝȈȘȈȓȖȒȐ ȖȚ ȗȘȐȘȖȌȣ ȕȈȌȍȓȍȕȣ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȔȐ șȗȖșȖȉȕȖșȚȧȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȈȦȚ ȐȔ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȌȕȐȔȈȚȤșȧ Ȋ ȕȍȉȖ ȉȍȏ ȗȖȔȖȡȐ ȓȍȚȈȚȍȓȤȕȣȝ ȈȗȗȈȘȈȚȖȊ, ȕȖ Ȑ ȖȌȕȐȔ țșȐȓȐȍȔ ȊȖȓȐ ȗȍȘȍȔȍȡȈȚȤșȧ ș ȗȓȈȕȍȚȣ ȕȈ ȗȓȈȕȍȚț. ǶȉȐȚȈȚȍȓȐ ǪȐȌȤȧȌȝȈȘȈȓȖȒȐ ȟțȊșȚȊțȦȚ șȍȉȧ Ȋ ȊȖȏȌțȠȕȖȔ ȖȒȍȈȕȍ ȒȈȒ Șȣȉȣ Ȋ ȊȖȌȍ. ǿȚȖ Ȏȍ ȒȈșȈȍȚșȧ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ, ȚȖ ȖȕȐ ȕȈȌȍȓȍȕȣ ȊșȍȔȐ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȔȐ șȗȖșȖȉȕȖșȚȧȔȐ. ǮȐȚȍȓȐ ȥȚȖȑ ȗȓȈȕȍȚȣ ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȖȑ, șȖșȚȖȧȡȍȑ Ȑȏ ȊȖșȤȔȐ șȚțȗȍȕȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȧȔȈ, ȕȐȧȔȈ, ȈșȈȕȈ, ȗȘȈȕȈȧȔȈ, ȗȘȈȚȤȧȝȈȘȈ, ȌȝȈȘȈȕȈ, ȌȝȤȧȕȈ Ȑ șȈȔȈȌȝȐ. ǷȘȖȑȌȧ ȖȌȕț ȏȈ ȌȘțȋȖȑ Ȋșȍ ȥȚȐ șȚțȗȍȕȐ, ȑȖȋȐ ȖȉȘȍȚȈȦȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȍ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ ȐȔ ȌȍȓȈȚȤșȧ ȔȍȕȤȠȍ ȔȍȓȤȟȈȑȠȍȋȖ, ȚȧȎȍȓȍȍ șȈȔȖȋȖ ȚȧȎȍȓȖȋȖ Ȑ Ț.Ȍ. ǶȕȐ ȔȖȋțȚ ȌȈȎȍ șȖȏȌȈȊȈȚȤ Ȟȍȓȣȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȌȖȉȣȊȈȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȗȖȎȍȓȈȦȚ, Ȑ ȗȖȌȟȐȕȧȚȤ ȓȦȉȖȋȖ șȊȖȍȑ ȊȖȓȍ. Ǫșȍ ȎȐȚȍȓȐ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ ȖȚ ȘȖȎȌȍȕȐȧ ȕȈȌȍȓȍȕȣ ȥȚȐȔȐ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȔȐ șȗȖșȖȉȕȖșȚȧȔȐ. ǭșȓȐ ȉȣ Ȕȣ ȕȈ ȕȈȠȍȑ ȗȓȈȕȍȚȍ țȊȐȌȍȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȓȍȚȧȡȍȋȖ ȗȖ ȊȖȏȌțȝț ȉȍȏ ȗȖȔȖȡȐ ȓȍȚȈȚȍȓȤȕȖȋȖ ȈȗȗȈȘȈȚȈ, Ȕȣ șȖȟȓȐ ȉȣ ȥȚȖ ȟțȌȖȔ, ȕȖ ȕȈ ǪȐȌȤȧȌȝȈȘȈȓȖȒȍ ȥȚȖȔț ȕȐȒȚȖ ȕȍ țȌȐȊȓȧȍȚșȧ, ȒȈȒ ȕȐȒȚȖ ȕȍ țȌȐȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȐ ȊȐȌȍ ȗȚȐȞȣ, ȗȈȘȧȡȍȑ Ȋ ȕȍȉȍ. TȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ Ȋșȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȑȖȋȈȔȐ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȔȐ ȊșȍȔȐ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȔȐ șȗȖșȖȉȕȖșȚȧȔȐ. ǰȔȧ DzȈȗȐȓȣ MțȕȐ țȗȖȔȧȕțȚȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȕȍ șȓțȟȈȑȕȖ. Ƕȕ ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȓ ȜȐȓȖșȖȜȐȦ șȈȕȒȝȤȐ, Ȉ ǭȋȖ ȖȚȍȞ, DzȈȘȌȈȔȈ MțȕȐ, ȉȣȓ ȊȍȓȐȒȐȔ ȑȖȋȖȔ Ȑ ȔȐșȚȐȒȖȔ. Ǫ șȊȖȍ ȊȘȍȔȧ DzȈȘȌȈȔȈ MțȕȐ ȗȖșȚȘȖȐȓ ȖȋȘȖȔȕȣȑ ȊȖȏȌțȠȕȣȑ ȒȖȘȈȉȓȤ, ȘȈȏȔȍȘȖȔ ș ȕȍȉȖȓȤȠȖȑ ȋȖȘȖȌ, ȋȌȍ ȉȣȓȖ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȝ ȌȊȖȘȞȖȊ Ȑ șȈȌȖȊ șȖ șȓțȋȈȔȐ Ȑ șȓțȎȈȕȒȈȔȐ. ǶȒȘțȎȍȕȕȈȧ ȥȚȐȔ ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȐȍȔ, ȔȈȚȤ DzȈȗȐȓȈȌȍȊȣ, ǬȍȊȈȝț519


520 ȚȐ, ȊȔȍșȚȍ ș ǭȋȖ ȖȚȞȖȔ, DzȈȘȌȈȔȖȑ MțȕȐ, ȖȉȓȍȚȍȓȈ ȊșȦ ȊșȍȓȍȕȕțȦ, ȗȖȉȣȊȈȊ ȕȈ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ. TǭDzǹT 20 Ȉȕȑȍ ȟȈ ȔȈȑȐȕȖ ȔȈȑȈȔ ȈȕȚȈȘȌȝȈȕȈȌȉȝțȚȈȚȔȈȕȈȔ ȔȈȑȈȔ ȗȘȈȒȈȓȗȑȈ ȊȈȚșȈȔ Țȍ ȌțȌțȝțȘ ȌȝȈȘȈȕȈȔȈȑȐȔ Ȉȕȑȍ - ȌȘțȋȐȍ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȔȈȑȐȕȈȝ - ȔȈȋȐ, ȔȐșȚȐȒȐ; ȔȈȑȈȔ - ȔȈȋȐȟȍșȒȐȍ șȐȓȣ; ȈȕȚȈȘȌȝȈȕȈ - ȐșȟȍȏȕȖȊȍȕȐȍ; ȈȌȉȝțȚȈ - ȟțȌȍșȕȣȍ; ȈȚȔȈȕȈȔ - ȚȍȓȈ; ȔȈȑȈȔ - ȌȍȔȖȕȈ ȗȖ ȐȔȍȕȐ MȈȑȧ; ȗȘȈȒȈȓȗȑȈ - șȌȍȓȈȊ; ȊȈȚșȈȔ - ȚȍȓȍȕȒȖȔ; Țȍ - ȖȕȐ; ȌțȌțȝțȝ - ȕȈȌȖȐȓȐ; ȌȝȈȘȈȕȈȔȈȑȐȔ - ȊȣȏȣȊȈȍȔȣȍ țșȐȓȐȍȔ ȊȖȓȐ. ǶȉȐȚȈȚȍȓȐ ȗȓȈȕȍȚ, ȐȏȊȍșȚȕȣȝ ȗȖȌ ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ DzȐȔȗțȘțȠȈȓȖȒȐ, ȗȘȍȊȘȈȚȐȊ Ȋ ȚȍȓȍȕȒȈ ȌȍȔȖȕȈ MȈȑȦ, ȊȣȌȖȐȓȐ Ȑȏ ǯȍȔȓȐ ȚȈȒȐȍ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȍ șȐȓȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȈȦȚ Ȑȝ ȖȉȓȈȌȈȚȍȓȦ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȊȕȍȏȈȗȕȖ ȐșȟȍȏȈȚȤ Ȑȏ ȗȖȓȧ ȏȘȍȕȐȧ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ Ȑ ȗȖȧȊȓȧȚȤșȧ ȊȕȖȊȤ, ȕȖ țȎȍ Ȋ ȐȕȖȔ ȖȉȓȐȒȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶȉȐȚȈȚȍȓȐ DzȐȔȗțȘțȠȈȓȖȒȐ șȓȈȊȧȚșȧ șȊȖȐȔȐ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȔȐ șȗȖșȖȉȕȖșȚȧȔȐ: ȖȕȐ ȔȖȋțȚ ȚȊȖȘȐȚȤ ȚȈȒȐȍ ȟțȌȍșȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȚȘțȌȕȖ ȌȈȎȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȤ. ǶȉȐȚȈȚȍȓȐ ȥȚȐȝ ȗȓȈȕȍȚ șȗȖșȖȉȕȣ ȌȍȓȈȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȗȖȎȍȓȈȦȚ, ȖȕȐ ȔȖȋțȚ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȓȦȉțȦ șȊȖȦ ȗȘȐȝȖȚȤ. TȈȒȐȍ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ ȚȈȒȎȍ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȟȐșȓț ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȝ. ǶȉȓȈȌȈȕȐȍ ȐȔȐ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȐȠȐȚȖȑ. ǬȍȔȖȕȣ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȖȉȘȍȚȈȦȚ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȍ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ, ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȑȖȋȖȑ. Ǫ ǬȈȠȈȔȈ-șȒȈȕȌȝȍ, ǬȍșȧȚȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȌȍȔȖȕȣ ȗȖȧȊȓȧȓȐșȤ ȗȍȘȍȌ DzȘȐȠȕȖȑ, ȗȘȐȕȐȔȈȧ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȗȘȐȟțȌȓȐȊȣȍ ȜȖȘȔȣ. TȈȒ, ǩȈȒȈșțȘȈ ȗȘȍȌșȚȈȓ ȗȍȘȍȌ DzȘȐȠȕȖȑ Ȑ ǭȋȖ ȌȘțȏȤȧȔȐ-ȗȈșȚțȠȒȈȔȐ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȋȐȋȈȕȚșȒȖȋȖ ȎțȘȈȊȓȧ. DzȖȋȌȈ DzȘȐȠȕȈ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȕȈ ȏȍȔȓȍ, ǭȔț ȗȘȐȝȖȌȐȓȖșȤ șȘȈȎȈȚȤșȧ șȖ ȔȕȖȋȐȔȐ ȌȍȔȖȕȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȉȓȈȌȈȓȐ ȟțȌȍșȕȣȔȐ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȔȐ șȐȓȈȔȐ DzȐȔȗțȘțȠȈȓȖȒȐ. Ǫ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ DzȐȔȗțȘțȠȈȓȖȒȐ, ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȝ ȚȈȒȐȔȐ șȗȖșȖȉȕȖșȚȧȔȐ ȖȚ ȘȖȎȌȍȕȐȧ, ȎȐȚȍȓȐ ǯȍȔȓȐ ȘȈȏȊȐȊȈȦȚ Ȋ șȍȉȍ ȥȚȐ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȍ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ, ȗȘȈȒȚȐȒțȧ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȊȐȌȣ ȑȖȋȐ. TǭDzǹT 21 ȑȈȒȠȈ-ȘȈȒȠȈȔșȐ ȉȝțȚȈȕȐ ȗȐȠȈȟȈȝ ȗȐȠȐȚȈȠȈȕȈȝ ȉȝțȚȍȠȈ-ȊȈȚșȈ ȌțȌțȝțȝ ȒȈȗȈȓȍ ȒȠȈȚȈȌȎȈșȈȊȈȔ ȑȈȒȠȈ - ȧȒȠȐ (ȗȖȚȖȔȒȐ DzțȊȍȘȣ); ȘȈȒȠȈȔșȐ - ȘȈȒȠȈșȣ (ȔȧșȖȍȌȣ); ȉȝțȚȈȕȐ - ȗȘȐȏȘȈȒȐ; ȗȐȠȈȟȈȝ - ȊȍȌȤȔȣ; ȗȐȠȐȚȈ-ȈȠȈȕȈȝ Ȋșȍ, ȒȚȖ ȗȘȐȊȣȒ ȗȐȚȈȚȤșȧ ȗȓȖȚȤȦ; ȉȝțȚȍȠȈ - ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ǸțȌȘț; ȊȈȚșȈȝ - ȖȉȘȈȚȐȊ Ȋ ȚȍȓȍȕȒȈ; ȌțȌțȝțȝ - ȕȈȌȖȐȓȐ; ȒȈȗȈȓȍ - Ȋ șȖșțȌ Ȑȏ ȟȍȘȍȗȖȊ; ȒȠȈȚȈ-ȌȎȈ - Ȑȏ ȒȘȖȊȐ; ȈșȈȊȈȔ ȝȔȍȓȤȕȖȑ ȕȈȗȐȚȖȒ. ǯȈȚȍȔ ȧȒȠȐ, ȘȈȒȠȈșȣ, ȗȘȐȏȘȈȒȐ Ȑ ȊȍȌȤȔȣ, ȗȐȚȈȦȡȐȍșȧ ȗȓȖȚȤȦ, 520


521 ȖȉȘȈȚȐȓȐ Ȋ ȚȍȓȍȕȒȈ ȖȌȕȖ Ȑȏ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ǸțȌȘț [ǩȝțȚȈȕȈȚȝț], Ȑ ȊȣȌȖȐȓȐ Ȑȏ ǯȍȔȓȐ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȕȈȗȐȚȒȐ, șȌȍȓȈȕȕȣȍ Ȑȏ ȒȘȖȊȐ, ȏȈȗȖȓȕȐȊ ȐȔȐ șȖșțȌȣ Ȋ ȊȐȌȍ ȟȍȘȍȗȖȊ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȘȍȌȐ ȟȍȓȖȊȍȒȖȗȖȌȖȉȕȣȝ șțȡȍșȚȊ ȊșȚȘȍȟȈȦȚșȧ ȚȈȒȐȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȎȐȊțȚ Ȋ ȋȘȧȏȐ Ȑ ȕȍ ȋȕțȠȈȦȚșȧ șȈȔȖȑ ȖȔȍȘȏȐȚȍȓȤȕȖȑ ȗȐȡȍȑ. ǰȝ ȖȉȣȟȕȖȑ ȍȌȖȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȔȧșȖ, Ȉ ȐȏȓȦȉȓȍȕȕȣȔ ȕȈȗȐȚȒȖȔ - ȗȍȘȍȉȘȖȌȐȊȠȈȧ ȒȘȖȊȤ, ȕȈȏȊȈȕȕȈȧ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȒȠȈȚȈȌȎȈșȈȊȈȔ. ǪȖ ȋȓȈȊȍ ȥȚȐȝ ȗȈȌȠȐȝ șțȡȍșȚȊ șȚȖȧȚ ȧȒȠȐ, ȘȈȒȠȈșȣ, ȉȝțȚȣ Ȑ ȗȐȠȈȟȐ. Ǫșȍ ȖȕȐ ȗȘȍȉȣȊȈȦȚ Ȋ ȋțȕȍ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ Ȑ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȈșȚȤȦ ǸțȌȘȣ. ǸțȌȘȈ - ȥȚȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȋțȕȖȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǩȝțȚȈȕȈȚȝȖȑ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȗȘȐȏȘȈȒȖȊ". ǸțȌȘȈ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȔȍȎȉȘȖȊȤȧ ǩȘȈȝȔȣ, ȒȖȋȌȈ ȚȖȚ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓșȧ ȕȈ ȟȍȚȣȘȍȝ DzțȔȈȘȖȊ. TǭDzǹT 22 ȚȈȚȝȈȝȈȑȖ ȌȈȕȌȈȠțȒȈȝ șȈȘȗȈ ȕȈȋȈȠ ȟȈ ȚȈȒȠȈȒȈȔ ȊȐȌȝȈȑȈ ȊȈȚșȈȔ ȌțȌțȝțȘ ȉȐȓȈ-ȗȈȚȘȍ ȊȐȠȈȔ ȗȈȑȈȝ ȚȈȚȝȈ - ȈȕȈȓȖȋȐȟȕȖ; ȈȝȈȑȈȝ - ȏȔȍȐ ȉȍȏ ȒȈȗȦȠȖȕȖȊ; ȌȈȕȌȈȠțȒȈȝ - șȒȖȘȗȐȖȕȣ; șȈȘȗȈȝ - ȒȖȉȘȣ; ȕȈȋȈȝ - ȉȖȓȤȠȐȍ ȏȔȍȐ; ȟȈ - Ȑ; ȚȈȒȠȈȒȈȔ - TȈȒȠȈȒț, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧ ȏȔȍȑ; ȊȐȌȝȈȑȈ - ȖȉȘȈȚȐȊ; ȊȈȚșȈȔ - Ȋ ȚȍȓȍȕȒȈ; ȌțȌțȝțȝ - ȕȈȌȖȐȓȐ; ȉȐȓȈ-ȗȈȚȘȍ - Ȋ șȖșțȌ, ȒȖȚȖȘȣȔ șȓțȎȐȓȐ ȏȔȍȐȕȣȍ ȕȖȘȣ; ȊȐȠȈȔ - ȧȌ; ȗȈȑȈȝ - ȒȈȒ ȔȖȓȖȒȖ. ǪșȓȍȌ ȏȈ ȚȍȔ ȒȖȉȘȣ Ȑ ȏȔȍȐ ȉȍȏ ȒȈȗȦȠȖȕȖȊ, ȉȖȓȤȠȐȍ ȏȔȍȐ, șȒȖȘȗȐȖȕȣ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȧȌȖȊȐȚȣȍ ȚȊȈȘȐ ȕȈȌȖȐȓȐ Ȑȏ ǯȍȔȓȐ ȧȌȈ Ȑ ȕȈȗȖȓȕȐȓȐ ȐȔ șȊȖȐ ȕȖȘȣ. Ǫ ȚȍȓȍȕȒȈ ȖȕȐ ȗȘȍȊȘȈȚȐȓȐ TȈȒȠȈȒț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: MȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȕȈșȍȓȍȕ șȈȔȣȔȐ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȔȐ ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ, Ȑ șȒȖȘȗȐȖȕȣ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȊȐȌȣ ȗȘȍșȔȣȒȈȦȡȐȝșȧ, ȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȕȣȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, ȚȖȎȍ ȗȖȓțȟȈȦȚ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ Ȍȓȧ ȎȐȏȕȐ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ ǯȍȔȓȧ șȕȈȉȎȈȍȚ ȗȐȡȍȑ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ. Ǫ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȒȈȒȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȋțȕ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȚȖ ȐȓȐ ȐȕȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ț ȕȍȋȖ ȊȣȘȈȉȈȚȣȊȈȦȚșȧ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ. ǷȈȑȈȝ-ȗȈȕȈȔ ȉȝțȌȎȈȕȋȈȕȈȔ: ȍșȓȐ ȏȔȍȦ ȒȖȘȔȐȚȤ ȔȖȓȖȒȖȔ, ț ȕȍȍ ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȐȉȈȊȐȚșȧ ȧȌȈ. ǵȖ ȍșȓȐ ȗȖȐȚȤ ȔȖȓȖȒȖȔ ȖȌȈȘȍȕȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ - ȔțȌȘȍȞȈ ȐȓȐ șȊȧȚȖȋȖ, - ȚȖ Ȋ ȍȋȖ ȔȖȏȋț ȘȈȏȖȊȤȦȚșȧ ȚȖȕȒȐȍ ȚȒȈȕȐ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȟȍȔț Ȗȕ șȔȖȎȍȚ ȗȖșȚȐȟȤ ȗȘȐȘȖȌț ȊȣșȠȍȋȖ, ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. ǰȚȈȒ, ǫȖșȗȖȌȤ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗ ȗȘȖȗȐȚȈȕȐȐ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȕȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊțȧ ș ȚȘȍȔȧ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȊȣȘȈȉȈȚȣȊȈȍȚ șȊȖȐ, ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȍ, ȒȈȟȍșȚȊȈ Ȑ ȝȈȘȈȒȚȍȘ. TǭDzǹTȃ 23 - 24 ȗȈȠȈȊȖ ȑȈȊȈșȈȔ ȒȠȐȘȈȔ ȊȈȚșȈȔ ȒȘȚȊȈ ȟȈ ȋȖ-ȊȘȠȈȔ ȈȘȈȕȑȈ-ȗȈȚȘȍ ȟȈȌȝțȒȠȈȕ ȔȘȋȍȕȌȘȍȕȈ ȟȈ ȌȈȔȠȚȘȐȕȈȝ 521


522 ȒȘȈȊȑȈȌȈȝ ȗȘȈȕȐȕȈȝ ȒȘȈȊȑȈȔ ȌțȌțȝțȝ șȊȍ ȒȈȓȍȊȈȘȍ șțȗȈȘȕȈ-ȊȈȚșȈ ȊȐȝȈȋȈȠ ȟȈȘȈȔ ȟȈȟȈȘȈȔ ȥȊȈ ȟȈ ȗȈȠȈȊȈȝ - ȌȖȔȈȠȕȐȍ ȎȐȊȖȚȕȣȍ; ȑȈȊȈșȈȔ - ȏȍȓȍȕțȦ ȚȘȈȊț; ȒȠȐȘȈȔ - ȔȖȓȖȒȖ; ȊȈȚșȈȔ - ȚȍȓȍȕȒȖȔ; ȒȘȚȊȈ - șȌȍȓȈȊ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȋȖȊȘȠȈȔ - ȉȣȒȈ, ȕȖșȧȡȍȋȖ ȕȈ șȍȉȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț; ȈȘȈȕȑȈ-ȗȈȚȘȍ - Ȋ șȖșțȌ, ȒȖȚȖȘȣȔ șȓțȎȐȓ ȓȍș; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȈȌȝțȒȠȈȕ - ȊȣȌȖȐȓȐ; ȔȘȋȈȐȕȌȘȍȕȈ - ȓȍȊ; ȟȈ - Ȑ; ȌȈȔȠȚȘȐȕȈȝ - ȏȊȍȘȐ ș ȖșȚȘȣȔȐ ȒȓȣȒȈȔȐ; ȒȘȈȊȑȈ-ȈȌȈȝ - ȎȐȊȖȚȕȣȍ, ȗȐȚȈȦȡȐȍșȧ șȣȘȣȔ ȔȧșȖȔ; ȗȘȈȕȐȕȈȝ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ; ȒȘȈȊȑȈȔ - ȗȓȖȚȤ; ȌțȌțȝțȝ - ȊȣȌȖȐȓȐ; șȊȍ - șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ; ȒȈȓȍȊȈȘȍ - Ȋ șȖșțȌ Ȑȝ ȚȍȓȈ; șțȗȈȘȕȈ - ǫȈȘțȌȈ; ȊȈȚșȈȝ ȟȍȑ ȚȍȓȍȕȖȒ; ȊȐȝȈȋȈȝ - ȗȚȐȞȣ; ȟȈȘȈȔ - ȌȊȐȎțȡȐȝșȧ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȈȟȈȘȈȔ - ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȥȊȈ - ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ. ǿȍȚȊȍȘȖȕȖȋȐȍ ȎȐȊȖȚȕȣȍ (ȒȖȘȖȊȣ Ȑ ȌȘ.) ȖȉȘȈȚȐȓȐ Ȋ ȚȍȓȍȕȒȈ ȉȣȒȈ, ȕȖșȧȡȍȋȖ ȕȈ șȊȖȍȑ șȗȐȕȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, Ȑ ȊȣȌȖȐȓȐ Ȑȏ ǯȍȔȓȐ șȊȍȎȐȍ ȏȍȓȍȕȣȍ ȚȘȈȊȣ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȖȕȐ ȗȐȚȈȦȚșȧ. ǷȖȌȖȑȕȐȒȖȔ ȐȔ șȓțȎȐȓ ȓȍș. ǽȐȡȕȣȍ ȏȊȍȘȐ, ȚȐȋȘȣ, ȗȘȍȊȘȈȚȐȓȐ Ȋ ȚȍȓȍȕȒȈ ȓȤȊȈ Ȑ ȗȖȓțȟȐȓȐ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȔȖȓȖȒȈ șȊȍȎțȦ ȗȓȖȚȤ. ǷȚȐȞȈȔ Ȏȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȓȐ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȚȍȓȍȕȒȈ ǫȈȘțȌț, ǯȍȔȓȧ ȌȈȓȈ ȔȖȓȖȒȖ Ȋ ȊȐȌȍ ȌȊȐȎțȡȐȝșȧ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ (ȕȈșȍȒȖȔȣȝ) Ȑ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȝ (ȘȈșȚȍȕȐȑ Ȑ ȚȘȈȊ). DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶȚ ǫȈȘțȌȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȖșȐȚ ȕȈ șȊȖȍȑ șȗȐȕȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȝȐȡȕȣȝ ȗȚȐȞ. ǭșȚȤ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȊȐȌ ȗȚȐȞ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȐȚȈȦȚșȧ ȖȉȍȏȤȧȕȈȔȐ. Ǭȓȧ ȖȘȓȈ ȕȍȚ ȓțȟȠȍȑ ȌȖȉȣȟȐ, ȟȍȔ ȒȖȏȈ, ȝȖȚȧ, ȒȖȕȍȟȕȖ, ȔȕȖȋȐȍ ȗȚȐȞȣ ȍȌȧȚ ȚȖȓȤȒȖ ȜȘțȒȚȣ Ȑ ȧȋȖȌȣ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȖ șȓȖȊȖ ȟȈȘȈȔ, ȒȖȚȖȘȖȍ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȌȊȐȎțȡȐȝșȧ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ȑ ȈȟȈȘȈȔ, țȒȈȏȣȊȈȦȡȍȍ ȕȈ ȚȘȈȊȣ, ȜȘțȒȚȣ Ȑ ȖȊȖȡȐ. TǭDzǹT 25 ȊȈȚȈ-ȊȈȚșȈ ȊȈȕȈșȗȈȚȈȑȈȝ ȗȘȚȝȈȋ ȘȈșȈȔȈȑȈȔ ȗȈȑȈȝ ȋȐȘȈȑȖ ȝȐȔȈȊȈȌ-ȊȈȚșȈ ȕȈȕȈ-ȌȝȈȚțȕ șȊȈ-șȈȕțȠț ȊȈȚȈ-ȊȈȚșȈȝ - ȖȉȘȈȚȐȊ Ȋ ȚȍȓȍȕȒȈ ȌȍȘȍȊȖ ȉȈȕȤȧȕ; ȊȈȕȈȝ-ȗȈȚȈȑȈȝ - ȌȍȘȍȊȤȧ; ȗȘȚȝȈȒ - ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ; ȘȈșȈ-ȔȈȑȈȔ - Ȋ ȜȖȘȔȍ șȖȒȖȊ; ȗȈȑȈȝ - ȔȖȓȖȒȖ; ȋȐȘȈȑȈȝ - ȝȖȓȔȣ Ȑ ȋȖȘȣ; ȝȐȔȈȊȈȚ-ȊȈȚșȈȝ ȖȉȘȈȚȐȊ Ȋ ȚȍȓȍȕȒȈ ǫȐȔȈȓȈȐ; ȕȈȕȈ - ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ; ȌȝȈȚțȕ - ȔȐȕȍȘȈȓȣ; șȊȈ - șȖȉșȚȊȍȕȕȣȍ; șȈȕțȠț - ȕȈ șȊȖȐ ȊȍȘȠȐȕȣ. ǶȉȘȈȚȐȊ Ȋ ȚȍȓȍȕȒȈ ȌȍȘȍȊȖ ȉȈȕȤȧȕ, ȌȍȘȍȊȤȧ ȗȖȓțȟȐȓȐ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȔȖȓȖȒȈ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȊȒțșȕȣȝ șȖȒȖȊ. Ǩ ȋȖȘȣ, șȌȍȓȈȊ ȚȍȓȍȕȒȖȔ ǫȐȔȈȓȈȐ, ȕȈȌȖȐȓȐ Ȋ șȖșțȌ, șȖȏȌȈȕȕȣȑ Ȑȏ Ȑȝ ȊȍȘȠȐȕ, ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ ȔȐȕȍȘȈȓȣ. TǭDzǹT 26 522


523 șȈȘȊȍ șȊȈ-ȔțȒȝȑȈ-ȊȈȚșȍȕȈ șȊȍ șȊȍ ȗȈȚȘȍ ȗȘȚȝȈȒ ȗȈȑȈȝ șȈȘȊȈ-ȒȈȔȈ-ȌțȋȝȈȔ ȗȘȚȝȊȐȔ ȌțȌțȝțȝ ȗȘȚȝț-ȉȝȈȊȐȚȈȔ șȈȘȊȍ - Ȋșȍ; șȊȈ-ȔțȒȝȑȈ - șȊȖȐȝ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȍȑ; ȊȈȚșȍȕȈ - ȖȉȘȈȚȐȊ Ȋ ȚȍȓȧȚ; șȊȍ șȊȍ - Ȋ șȊȖȐ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȍ; ȗȈȚȘȍ - șȖșțȌȣ; ȗȘȚȝȈȒ - ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ; ȗȈȑȈȝ - ȔȖȓȖȒȖ; șȈȘȊȈ-ȒȈȔȈ - Ȋșȍ, ȟȍȋȖ ȎȍȓȈȓȐ; ȌțȋȝȈȔ - șȕȈȉȎȈȦȡțȦ, ȒȈȒ ȔȖȓȖȒȖȔ; ȗȘȚȝȊȐȔ - ȗȓȈȕȍȚț ǯȍȔȓȧ; ȌțȌțȝțȝ - ȗȖȌȖȐȓȐ; ȗȘȚȝț-ȉȝȈȊȐȚȈȔ - ȗȖȌȊȓȈșȚȕțȦ ȞȈȘȦ ǷȘȐȚȝț. ǯȍȔȓȧ șȕȈȉȌȐȓȈ ȒȈȎȌȖȋȖ ȚȖȑ ȗȐȡȍȑ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ Ȗȕ ȕțȎȌȈȓșȧ. ǪȖ ȊȘȍȔȍȕȈ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț ǯȍȔȓȧ ȉȍșȗȘȍȒȖșȓȖȊȕȖ ȗȖȌȟȐȕȧȓȈșȤ ȞȈȘȦ, ȗȖȥȚȖȔț Ȋșȍ ȍȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ șȔȖȋȓȐ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ șȍȉȧ ȗȐȡȍȑ, șȖȏȌȈȊ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȚȍȓȧȚ Ȑ șȖȉȘȈȊ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ ȊȐȌȣ ȔȖȓȖȒȈ Ȋ ȗȖȌȝȖȌȧȡȐȍ șȖșțȌȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫșȍ șȒȈȏȈȕȕȖȍ ȊȣȠȍ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ șȕȈȉȎȈȍȚ ȗȐȡȍȑ ȒȈȎȌȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ. ǷȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ ȥȚȖȔț șȖȌȍȘȎȐȚșȧ Ȋ ǪȍȌȈȝ: ȥȒȖ ȉȈȝțȕȈȔ ȑȖ ȊȐȌȈȌȝȈȚȐ ȒȈȔȈȕ. ǽȖȚȧ ǫȖșȗȖȌȤ ȖȌȐȕ, Ƕȕ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȍȚ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȐșȗȖȓȤȏțȧ ȘȍșțȘșȣ ȗȓȈȕȍȚȣ ǯȍȔȓȧ. ǵȈ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȖȉȐȚȈȦȚ ȘȈȏȕȣȍ ȊȐȌȣ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ȑ Ȋșȍ ȖȕȐ ȎȐȊțȚ ȏȈ șȟȍȚ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȣȝ ȖȕȐ ȖȉȐȚȈȦȚ, ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȦȚ Ȑȝ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȖȑ ȗȐȡȍȑ. ǯȕȈȧ ȥȚȖ, ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ șȖȋȓȈșȐȚȤșȧ ș ȚȍȔ, ȟȚȖ ȕȈ dzțȕȍ ȕȍȚ ȎȐȏȕȐ? DzȈȎȌȈȧ ȗȓȈȕȍȚȈ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ Țȍȝ Ȏȍ ȗȧȚȐ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ, ȟȚȖ Ȑ ǯȍȔȓȧ, Ȑ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ ȗȘȖȌțȒȚȣ ȗȐȚȈȕȐȧ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȕțȎȌȈȔȐ ȍȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ. ǪȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȗȐșȈȕȐȧ ȖȗȘȖȊȍȘȋȈȦȚ ȔȕȍȕȐȍ țȟȍȕȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȟȐȚȈȦȚ, ȟȚȖ dzțȕȈ ȕȍ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚ ȕȐȒȈȒȐȝ ȗȘȖȌțȒȚȖȊ ȗȐȚȈȕȐȧ Ȑ ȟȚȖ ȕȈ ȕȍȑ ȕȍȚ ȎȐȏȕȐ. TǭDzǹT 27 ȥȊȈȔ ȗȘȚȝȊ-ȈȌȈȑȈȝ ȗȘȚȝȊȐȔ ȈȕȕȈȌȈȝ șȊȈȕȕȈȔ ȈȚȔȈȕȈȝ ȌȖȝȈ-ȊȈȚșȈȌȐ-ȉȝȍȌȍȕȈ ȒȠȐȘȈ-ȉȝȍȌȈȔ ȒțȘțȌȊȈȝȈ ȥȊȈȔ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȗȘȚȝț-ȈȌȈȑȈȝ - ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț Ȑ ȌȘțȋȐȍ; ȗȘȚȝȊȐȔ - ǯȍȔȓȦ; ȈȕȕȈ-ȈȌȈȝ - Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȕțȎȌȈȦȡȐȍșȧ Ȋ ȗȐȡȍ; șț-ȈȕȕȈȔ - ȕȍȖȉȝȖȌȐȔțȦ ȐȔ ȍȌț; ȈȚȔȈȕȈȝ - Ȍȓȧ ȊȣȎȐȊȈȕȐȧ; ȌȖȝȈ - Ȍȓȧ ȌȖȍȕȐȧ; ȊȈȚșȈ-ȈȌȐ - ȐșȗȖȓȤȏțȧ ȚȍȓȧȚ, ȗȖȌȖȑȕȐȒȐ Ȑ ȌȖȧȘȖȊ; ȉȝȍȌȍȕȈ - ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ; ȒȠȐȘȈ - ȔȖȓȖȒȈ; ȉȝȍȌȈȔ - ȘȈȏȕȣȍ ȊȐȌȣ; ȒțȘț-țȌȊȈȝȈ - Ȗ ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȤ ȘȖȌȈ DzțȘț. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ȗ ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȤ ȘȖȌȈ DzțȘț, ǪȐȌțȘȈ, Ȋșȍ, ȒȚȖ ȕțȎȌȈȓșȧ Ȋ ȗȐȡȍ, ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ȞȈȘȍȔ ǷȘȐȚȝț, șȖȏȌȈȊ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȚȍȓȧȚ, ȕȈȌȖȐȓȐ ȚȖ, ȟȚȖ ȐȔ ȉȣȓȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ Ȍȓȧ ȎȐȏȕȐ. TȈȒ Ȋ ȊȐȌȍ șȐȔȊȖȓȐȟȍșȒȖȋȖ ȔȖȓȖȒȈ ȖȕȐ ȗȖȓțȟȐȓȐ ȕțȎȕȣȍ ȐȔ ȗȘȖȌțȒȚȣ ȗȐȚȈȕȐȧ. TǭDzǹT 28 ȚȈȚȖ ȔȈȝȐȗȈȚȐȝ ȗȘȐȚȈȝ șȈȘȊȈ-ȒȈȔȈ-ȌțȋȝȈȔ ȗȘȚȝțȝ ȌțȝȐȚȘȚȊȍ ȟȈȒȈȘȍȔȈȔ ȗȘȍȔȕȈ ȌțȝȐȚȘ-ȊȈȚșȈȓȈȝ 523


524 ȚȈȚȈȝ - ȏȈȚȍȔ; ȔȈȝȐ-ȗȈȚȐȝ - ȞȈȘȤ; ȗȘȐȚȈȝ - ȌȖȊȖȓȤȕȣȑ; șȈȘȊȈ-ȒȈȔȈ - Ȋșȍ ȎȍȓȈȍȔȖȍ; ȌțȋȝȈȔ - ȌȈȦȡȍȑ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȔȖȓȖȒȈ; ȗȘȚȝțȝ - ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț; ȌțȝȐȚȘȚȊȍ - ȖȉȘȈȡȈȧșȤ ȒȈȒ ș ȌȖȟȍȘȤȦ; ȟȈȒȈȘȈ - șȌȍȓȈȓ; ȐȔȈȔ - Ȓ ȗȓȈȕȍȚȍ ǯȍȔȓȧ; ȗȘȍȔȕȈ - ș ȓȦȉȖȊȤȦ; ȌțȝȐȚȘ-ȊȈȚșȈȓȈȝ - ȓȦȉȧȡȐȑ șȊȖȦ ȌȖȟȤ. ǻȊȐȌȍȊ, ȟȚȖ ǯȍȔȓȧ ȖȉȍșȗȍȟȐȓȈ ȗȐȡȍȑ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȖȟȍȕȤ ȖȉȘȈȌȖȊȈȓșȧ, Ȑ Ȋ ȍȋȖ șȍȘȌȞȍ ȗȘȖșȕțȓȈșȤ ȓȦȉȖȊȤ Ȓ ȥȚȖȑ ȗȓȈȕȍȚȍ, ȒȈȒ ȉțȌȚȖ ȖȕȈ ȉȣȓȈ ȍȋȖ ȘȖȌȕȖȑ ȌȖȟȍȘȤȦ. TǭDzǹT 29 ȟțȘȕȈȑȈȕ șȊȈ-ȌȝȈȕțȠ-ȒȖȚȑȈ ȋȐȘȐ-ȒțȚȈȕȐ ȘȈȌȎȈ-ȘȈȚ ȉȝț-ȔȈȕȌȈȓȈȔ ȐȌȈȔ ȊȈȐȕȑȈȝ ȗȘȈȑȈȠ ȟȈȒȘȍ șȈȔȈȔ ȊȐȉȝțȝ ȟțȘȕȈȑȈȕ - ȘȈȏȉȐȊȈȧ ȕȈ ȒțșȒȐ; șȊȈ - șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ; ȌȝȈȕțȝ-ȒȖȚȑȈ - șȐȓȖȑ ȓțȒȈ; ȋȐȘȐ - ȝȖȓȔȖȊ; ȒțȚȈȕȐ - ȊȍȘȠȐȕȣ; ȘȈȌȎȈȘȈȚ - ȐȔȗȍȘȈȚȖȘ; ȉȝț-ȔȈȕȌȈȓȈȔ - ȊșȦ ǯȍȔȓȦ; ȐȌȈȔ - ȥȚț; ȊȈȐȕȑȈȝ - șȣȕ Ǫȍȕȣ; ȗȘȈȑȈȝ - ȗȖȟȚȐ; ȟȈȒȘȍ - șȌȍȓȈȓ; șȈȔȈȔ - ȘȖȊȕȖȑ; ȊȐȉȝțȝ - ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȞȈȘȤ Ȋșȍȝ ȞȈȘȍȑ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȘȈȏȋȓȈȌȐȓ Ȋșȍ ȕȍȘȖȊȕȖșȚȐ ȕȈ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȐ ǯȍȔȓȐ, ȘȈȏȘțȠȐȊ șȊȖȐȔ ȔȖȋțȟȐȔ ȓțȒȖȔ ȝȖȓȔȣ Ȑ ȋȖȘȣ. ǷȖ ȍȋȖ ȔȐȓȖșȚȐ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȤ ȏȍȔȕȖȋȖ ȠȈȘȈ șȚȈȓȈ ȗȖȟȚȐ ȗȓȖșȒȖȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶȉȣȟȕȖ ȋȖȘȕȣȍ ȘȈȑȖȕȣ Ȑ ȝȖȓȔȐșȚȣȍ ȔȍșȚȕȖșȚȐ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȗȓȖșȒȐȔȐ ȖȚ țȌȈȘȖȊ ȔȖȓȕȐȑ, ȗȖșȣȓȈȍȔȣȝ ȕȍȉȍșȕȣȔ ȞȈȘȍȔ ǰȕȌȘȖȑ. ǶȌȕȈȒȖ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȕȍ șȚȈȓ ȎȌȈȚȤ, ȗȖȒȈ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȘȈȏȘțȠȐȚ ȝȖȓȔȣ Ȑ ȋȖȘȣ, ȕȖ șȌȍȓȈȓ ȥȚȖ șȈȔ ș ȗȖȔȖȡȤȦ șȊȖȍȋȖ ȔȖȋțȟȍȋȖ ȓțȒȈ. TǭDzǹT 30 ȈȚȝȈșȔȐȕ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȊȈȐȕȑȈȝ ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ ȊȘȚȚȐȌȈȝ ȗȐȚȈ ȕȐȊȈșȈȕ ȒȈȓȗȈȑȈȔ ȟȈȒȘȍ ȚȈȚȘȈ ȚȈȚȘȈ ȑȈȚȝȈȘȝȈȚȈȝ ȈȚȝȈ - ȐȚȈȒ; ȈșȔȐȕ - ȕȈ ȗȓȈȕȍȚȍ ǯȍȔȓȧ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȊȈȐȕȑȈȝ - șȣȕ Ǫȍȕȣ; ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ - ȗȖȌȌȈȕȕȣȔ; ȊȘȚȚȐȌȈȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ ȌȈȍȚ ȘȈȉȖȚț; ȗȐȚȈ - ȖȚȍȞ; ȕȐȊȈșȈȕ - ȔȍșȚȈ ȗȘȖȎȐȊȈȕȐȧ; ȒȈȓȗȈȑȈȔ - șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ; ȟȈȒȘȍ - șȖȏȌȈȓ; ȚȈȚȘȈ ȚȈȚȘȈ - ȗȖȊșȦȌț; ȑȈȚȝȈ - ȒȈȒ; ȈȘȝȈȚȈȝ - ȎȍȓȈȚȍȓȤȕȣȑ, ȗȖȌȝȖȌȧȡȐȑ. DzȖ ȊșȍȔ șȊȖȐȔ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȖȚȕȖșȐȓșȧ ȒȈȒ ȘȖȌȕȖȑ ȖȚȍȞ. Ǫșȍ ȊȐȌȍȓȐ, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȍ ȎȈȓȍȧ șȐȓ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ Ȋșȍȝ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȗȐȡȍȑ Ȑ ȏȈȕȧȚȤ Ȑȝ ȚȘțȌȖȔ. ǪȣȘȖȊȕȧȊ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȤ ǯȍȔȓȐ, Ȗȕ ȖȚȊȍȓ ȒȈȎȌȖȔț ȗȖ ȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȦ ȔȍșȚȖ Ȍȓȧ ȎȐȏȕȐ. TǭDzǹT 31 524


525 ȋȘȈȔȈȕ ȗțȘȈȝ ȗȈȚȚȈȕȈȕȐ ȌțȘȋȈȕȐ ȊȐȊȐȌȝȈȕȐ ȟȈ ȋȝȖȠȈȕ ȊȘȈȌȎȈȕ șȈ-ȠȐȉȐȘȈȕ ȈȒȈȘȈȕ ȒȝȍȚȈ-ȒȝȈȘȊȈȚȈȕ ȋȘȈȔȈȕ - ȌȍȘȍȊȕȐ; ȗțȘȈȝ - ȋȖȘȖȌȈ; ȗȈȚȚȈȕȈȕȐ - ȗȖșȍȓȒȐ; ȌțȘȋȈȕȐ - ȒȘȍȗȖșȚȐ; ȊȐȊȐȌȝȈȕȐ - ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȋȝȖȠȈȕ - șȍȓȍȕȐȧ ȗȈșȚțȝȖȊ; ȊȘȈȌȎȈȕ - ȏȈȋȖȕȣ Ȍȓȧ șȒȖȚȈ; șȈ-ȠȐȉȐȘȈȕ - ș ȠȈȚȘȈȔȐ; ȈȒȈȘȈȕ - ȒȖȗȐ; ȒȝȍȚȈ - ȏȍȔȓȍȌȍȓȤȟȍșȒȐȍ ȗȖșȍȓȍȕȐȧ; ȒȝȈȘȊȈȚȈȕ - ȋȖȘȕȣȍ șȍȓȍȕȐȧ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȞȈȘȤ ȗȖșȚȘȖȐȓ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȌȍȘȍȊȍȕȤ, ȗȖșȍȓȒȖȊ, ȋȖȘȖȌȖȊ, ȒȘȍȗȖșȚȍȑ, șȍȓȍȕȐȑ ȗȈșȚțȝȖȊ, ȏȈȋȖȕȖȊ Ȍȓȧ șȒȖȚȈ, ȗȖȌȋȖȚȖȊȐȓ ȗȓȖȡȈȌȒȐ Ȍȓȧ ȞȈȘșȒȐȝ ȠȈȚȘȖȊ, ȖȚȊȍȓ ȔȍșȚȈ Ȍȓȧ ȘțȌȕȐȒȖȊ Ȑ ȒȖȗȍȑ Ȑ șȖȏȌȈȓ ȏȍȔȓȍȌȍȓȤȟȍșȒȐȍ Ȑ ȋȖȘȕȣȍ ȗȖșȍȓȍȕȐȧ. TǭDzǹT 32 ȗȘȈȒ ȗȘȚȝȖȘ ȐȝȈ ȕȈȐȊȈȐȠȈ ȗțȘȈ-ȋȘȈȔȈȌȐ-ȒȈȓȗȈȕȈ ȑȈȚȝȈ-șțȒȝȈȔ ȊȈșȈȕȚȐ șȔȈ ȚȈȚȘȈ ȚȈȚȘȈȒțȚȖȉȝȈȑȈȝ ȗȘȈȒ - ȌȖ; ȗȘȚȝȖȝ - ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț; ȐȝȈ - ȕȈ ȥȚȖȑ ȗȓȈȕȍȚȍ; ȕȈ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ; ȥȊȈ - ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖ; ȥȠȈ - ȥȚȖ; ȗțȘȈ - ȋȖȘȖȌȖȊ; ȋȘȈȔȈȈȌȐ - ȌȍȘȍȊȍȕȤ Ȑ Ț.Ȍ.; ȒȈȓȗȈȕȈ - ȗȓȈȕȖȊȖȑ ȏȈșȚȘȖȑȒȐ; ȑȈȚȝȈ - ȒȈȒ; șțȒȝȈȔ - țȌȖȉȕȖ; ȊȈșȈȕȚȐ șȔȈ - ȎȐȓȐ; ȚȈȚȘȈ ȚȈȚȘȈ - ȏȌȍșȤ Ȑ ȚȈȔ; ȈȒțȚȈȝ-ȉȝȈȑȈȝ - ȉȍȏ ȉȖȧȏȕȐ. ǬȖ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȊȏȖȠȍȓ ȕȈ ȗȘȍșȚȖȓ, ȕȐȒȚȖ ȕȍ șȚȘȖȐȓ ȋȖȘȖȌȖȊ Ȑ ȌȍȘȍȊȍȕȤ ȗȖ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȔț ȗȓȈȕț Ȑ ȕȍ ȖȚȊȖȌȐȓ ȏȍȔȓȦ ȗȖȌ ȗȖȓȧ, ȗȈșȚȉȐȡȈ Ȑ Ț.Ȍ. ǯȈșȚȘȖȑȒȈ ȋȖȘȖȌȖȊ ȉȣȓȈ șȚȐȝȐȑȕȖȑ, Ȑ ȒȈȎȌȣȑ ȊȖȏȊȖȌȐȓ șȍȉȍ ȎȐȓȐȡȍ ȋȌȍ Ȑ ȒȈȒ ȝȖȚȍȓ. ǶȌȕȈȒȖ șȖ ȊȘȍȔȍȕ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț ȋȖȘȖȌȈ Ȑ ȗȖșȍȓȒȐ șȚȈȓȐ șȚȘȖȐȚȤșȧ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȓȈȕȖȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ȗȓȈȕȐȘȖȊȈȕȐȍ Ȋ șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȍ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȖȊȠȍșȚȊȖȔ. dzȦȌȐ ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ ȥȚȐȔ șȖ ȊȘȍȔȍȕ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț. Ǫ ǰȕȌȐȐ ȝȈȘȈȒȚȍȘ ȏȈșȚȘȖȑȒȐ ȌȈȎȍ ȖȟȍȕȤ ȌȘȍȊȕȐȝ ȋȖȘȖȌȖȊ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ Ȗ ȕȈȓȐȟȐȐ ȗȘȖȌțȔȈȕȕȖȋȖ ȗȓȈȕȈ. Ǫ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" ȗȘȐȊȖȌȐȚșȧ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȖȗȐșȈȕȐȑ ȚȈȒȐȝ ȌȘȍȊȕȐȝ ȋȖȘȖȌȖȊ. ǬȈȎȍ ȗȧȚȤ Țȣșȧȟ ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ șȚȖȓȐȞȈ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ ǬȊȈȘȈȒȈ ȉȣȓȈ ȗȖșȚȘȖȍȕȈ ȗȖ ȗȓȈȕț, ȒȈȒ, ȊȗȘȖȟȍȔ, Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȋȖȘȖȌȈ, ȚȈȒȐȍ, ȒȈȒ MȈȚȝțȘȈ Ȑ ǽȈșȚȐȕȈȗțȘ (șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȑ ǵȖȊȣȑ ǬȍȓȐ). TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȗȓȈȕȖȊȈȧ ȏȈșȚȘȖȑȒȈ ȉȖȓȤȠȐȝ Ȑ ȔȈȓȣȝ ȋȖȘȖȌȖȊ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȍȔ ȗȖșȓȍȌȕȍȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ - ȉȖȓȤȠȐȍ Ȑ ȔȈȓȣȍ ȋȖȘȖȌȈ șȚȘȖȐȓȐșȤ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȕȣȔ ȗȓȈȕȖȔ ȍȡȍ Ȋ ȌȈȊȕȖ ȔȐȕțȊȠȐȍ ȊȍȒȈ. TȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȊȖșȍȔȕȈȌȞȈȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ǿȍȚȊȍȘȚȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ "ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȌȖȐȚ ǯȍȔȓȦ".

525


526

ǫdzǨǪǨ ǬǭǪȇTǵǨǬǾǨTǨȇ. ǾȈȘȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ ȒȖȕȧ

ǷȘȐȚȝț

ȗȘȖȊȖȌȐȚ

TǭDzǹT 1 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȈȚȝȈȌȐȒȠȈȚȈ ȘȈȌȎȈ Țț ȝȈȑȈȔȍȌȝȈ-ȠȈȚȍȕȈ șȈȝ ȉȘȈȝȔȈȊȈȘȚȍ ȔȈȕȖȝ ȒȠȍȚȘȍ ȑȈȚȘȈ ȗȘȈȟȐ șȈȘȈșȊȈȚȐ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; ȈȚȝȈ - ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ; ȈȌȐȒȠȈȚȈ - ȗȖȓțȟȐȓ ȗȖșȊȧȡȍȕȐȍ; ȘȈȌȎȈ - ȞȈȘȤ; Țț - ȏȈȚȍȔ; ȝȈȑȈ - ȒȖȕȧ; ȔȍȌȝȈ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ; ȠȈȚȍȕȈ - șȖȊȍȘȠȐȚȤ șȚȖ; șȈȝ - Ȗȕ; ȉȘȈȝȔȈȊȈȘȚȍ - ȐȏȊȍșȚȕȖȑ ȗȖȌ ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ ǩȘȈȝȔȈȊȈȘȚȣ; ȔȈȕȖȝ - ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ MȈȕț; ȒȠȍȚȘȍ - ȕȈ ȏȍȔȓȍ; ȑȈȚȘȈ - ȋȌȍ; ȗȘȈȟȐ - ȕȈ ȊȖșȚȖȒ; șȈȘȈșȊȈȚȐ - ȘȍȒȈ ǹȈȘȈșȊȈȚȐ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǬȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ, Ȋ ȚȖȔ ȔȍșȚȍ, ȋȌȍ ȘȍȒȈ ǹȈȘȈșȊȈȚȐ ȗȖȊȖȘȈȟȐȊȈȍȚ ȕȈ ȊȖșȚȖȒ, ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȘȍȠȐȓ șȖȊȍȘȠȐȚȤ șȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ ȒȖȕȧ. MȍșȚȕȖșȚȤ ȥȚȈ, ȕȈȏȣȊȈȍȔȈȧ ǩȘȈȝȔȈȊȈȘȚȖȑ, ȕȈȝȖȌȐȓȈșȤ ȗȖȌ ȊȓȈșȚȤȦ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ MȈȕț. TǭDzǹT 2 ȚȈȌ ȈȉȝȐȗȘȍȚȑȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȒȈȘȔȈȚȐȠȈȑȈȔ ȈȚȔȈȕȈȝ ȠȈȚȈ-ȒȘȈȚțȘ ȕȈ ȔȈȔȘȠȍ ȗȘȚȝȖȘ ȑȈȌȎȕȈ-ȔȈȝȖȚșȈȊȈȔ ȚȈȚ ȈȉȝȐȗȘȍȚȑȈ - ȘȈȏȔȣȠȓȧȧ ȕȈȌ ȥȚȐȔ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - șȈȔȣȑ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ; ȒȈȘȔȈ-ȈȚȐȠȈȑȈȔ - ȗȘȍȊȏȖȑȚȐ Ȋ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȈȚȔȈȕȈȝ - ȍȋȖ; ȠȈȚȈ-ȒȘȈȚțȝ - ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ, șȖȊȍȘȠȐȊȠȐȑ șȚȖ ȚȈȒȐȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ; ȕȈ - ȕȍ; ȔȈȔȘȠȍ - ȔȖȋ ȊȣȕȍșȚȐ; ȗȘȚȝȖȝ - ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț; ȑȈȌȎȕȈ - ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ; ȔȈȝȈ-țȚșȈȊȈȔ ȗȣȠȕȣȝ ȖȉȘȧȌȖȊ. DzȖȋȌȈ ȕȍȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘȈ ȗȘȖșȓȣȠȈȓ Ȗȉ ȥȚȖȔ, Ȗȕ ȘȍȠȐȓ, ȟȚȖ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȊȖȏȕȈȔȍȘȐȓșȧ ȗȘȍȊȏȖȑȚȐ ȍȋȖ. ǷȖȥȚȖȔț ȍȔț ȉȣȓȖ ȕȍȊȣȕȖșȐȔȖ ȊȐȌȍȚȤ, ȒȈȒȐȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ șȖȊȍȘȠȈȓ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȈȎȌȣȑ, ȒȚȖ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȟȚȖȉȣ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȐȓȐ ȋȖșȗȖȌșȚȊȖȊȈȚȤ ȕȈȌ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ, ȊșȍȋȌȈ ȏȈȊȐȌțȍȚ ȌȘțȋȐȔ. ǾȈȘȤ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘȈ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȍȔ. ǷȐșȈȕȐȧ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȦȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȏȈȊȐșȚȤ ȖȌȖȓȍȊȈȓȈ ȍȋȖ ȕȍ ȖȌȐȕ ȘȈȏ. ǶșȖȉȍȕȕȖ ȘȍȊȕȐȊȖ Ȗȕ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȓȦȌȧȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ țșȚȘȈȐȊȈȦȚ ȊȍȓȐȒȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, Ȑ Ȓ ȑȖȋȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȖȉȐȊȈȦȚșȧ țșȗȍȝȖȊ Ȋ șȊȖȐȝ ȏȈȕȧȚȐȧȝ, ȚȖ ȍșȚȤ ȖȉȘȍȚȈȦȚ șȐȌȌȝȐ. ǵȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȘȐȔȐȘȐȚȤșȧ ș ȟțȎȐȔȐ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧȔȐ, ǰȕȌȘȈ ȊșȍȋȌȈ șȚȈȘȈȓșȧ ȗȖȔȍȠȈȚȤ ȚȈȒȐȔ ȓȦȌȧȔ. Ƕȕ ȖȗȈșȈȓșȧ, ȟȚȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȊȍȓȐȒȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȐȓȐ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȖȑ, 526

șȚȖ


527 ȒȖȋȌȈ-ȕȐȉțȌȤ ȏȈȑȔȍȚ ȍȋȖ ȔȍșȚȖ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȕȐȒȖȋȖ Ȑȏ ȎȐȊțȡȐȝ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȕȍ ȘȈȌțȦȚ ȟțȎȐȍ țșȗȍȝȐ, ȍȋȖ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȔȈȚșȈȘȈ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȏȈȊȐșȚȕȐȒȐ". ǷȖȥȚȖȔț Ȋ șȈȔȖȔ ȕȈȟȈȓȍ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȥȚȈ ȒȕȐȋȈ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȈ Ȍȓȧ Țȍȝ, ȒȚȖ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȏȈȊȐșȚȐ (ȕȐȘȔȈȚșȈȘȈ). ǬȘțȋȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȗȖȒȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȐȏȉȈȊȐȚșȧ ȖȚ ȏȈȊȐșȚȐ, Ȗȕ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȗȘȖȋȘȍșșȐȘȖȊȈȚȤ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ. ǹȘȍȌȐ ȓȦȌȍȑ, șȖȏȕȈȦȡȐȝ DzȘȐȠȕț, ȖȌȕȈȒȖ, Ȋșȍ ȖȉșȚȖȐȚ ȗȖ-ȌȘțȋȖȔț. DzȖȋȌȈ ȖȌȐȕ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ Ȋ ȟȍȔ-ȚȖ ȖȗȍȘȍȎȈȍȚ ȌȘțȋȖȋȖ, ȖȚșȚȈȊȠȐȑ ȚȖȓȤȒȖ ȘȈȌțȍȚșȧ ȏȈ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȉȖȓȤȠȍ ȍȋȖ ȗȘȍțșȗȍȓ Ȋ șȓțȎȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌț. ǷȖȓȕȖȍ ȖȚșțȚșȚȊȐȍ ȏȈȊȐșȚȐ - ȥȚȖ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ. ǭșȓȐ Ȏȍ ȟȍȓȖȊȍȒ ȏȈȊȐȌțȍȚ șȊȖȍȔț șȖȗȍȘȕȐȒț, ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȍȋȖ șȖȏȕȈȕȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖ. ǷȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, ȌȈȎȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȕȈȏȕȈȟȍȕȕȣȍ țȗȘȈȊȓȧȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȕȍ șȊȖȉȖȌȕȣ ȖȚ ȏȈȊȐșȚȐ. TǭDzǹT 3 ȑȈȚȘȈ ȑȈȌȎȕȈ-ȗȈȚȐȝ șȈȒȠȈȌ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȝȈȘȐȘ ȐȠȊȈȘȈȝ ȈȕȊȈȉȝțȑȈȚȈ șȈȘȊȈȚȔȈ șȈȘȊȈ-ȓȖȒȈ-ȋțȘțȝ ȗȘȈȉȝțȝ ȑȈȚȘȈ - ȋȌȍ; ȑȈȌȎȕȈ-ȗȈȚȐȝ - ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȐȑșȧ ȊșȍȔȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧȔȐ; șȈȒȠȈȚ - ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȝȈȘȐȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț; ȐȠȊȈȘȈȝ - ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȊȓȈȌȣȒȈ; ȈȕȊȈȉȝțȑȈȚȈ - ȗȖȧȊȐȓșȧ; șȈȘȊȈ-ȈȚȔȈ - ǹȊȍȘȝȌțȠȈ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ; șȈȘȊȈ-ȓȖȒȈ-ȋțȘțȝ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȗȓȈȕȍȚ, ȐȓȐ țȟȐȚȍȓȤ ȒȈȎȌȖȋȖ; ȗȘȈȉȝțȝ - ȊȓȈȌȣȒȈ. ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ Ȋșȍ ȗȓȈȕȍȚȣ Ȑ ȗȓȖȌȣ Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ. Ƕȕ ȓȐȟȕȖ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȓ ȕȈ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȖȉȘȧȌȈȝ, țșȚȘȖȍȕȕȣȝ MȈȝȈȘȈȌȎȍȑ ǷȘȐȚȝț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ șȓȖȊȖ șȈȒȠȈȚ. ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȉȣȓ ȠȈȒȚȤȧȊȍȠȈ-ȈȊȈȚȈȘȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ȗȕ ȖȚȕȖșȐȓșȧ Ȓ ȟȐșȓț ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȕȖ ȗȖȓțȟȐȓ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȖșȖȉȣȍ ȗȖȓȕȖȔȖȟȐȧ. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȊȐȠȕț-ȚȈȚȚȊȣ, Ȉ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȓ Ȓ ȌȎȐȊȈ-ȚȈȚȚȊȍ. ǪȐȠȕț-ȚȈȚȚȊȈ - ȥȚȖ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȉ ȌȎȐȊȈ-ȚȈȚȚȊȈ - ȥȚȖ ǭȋȖ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȍ ȟȈșȚȐȞȣ. DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȌȍȓȧȍȚ ȖȌȕț Ȑȏ ȚȈȒȐȝ ȟȈșȚȐȞ ȖșȖȉȣȔȐ ȗȖȓȕȖȔȖȟȐȧȔȐ, ȍȍ ȐȔȍȕțȦȚ ȠȈȒȚȤȧȊȍȠȈ-ȈȊȈȚȈȘȖȑ. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȕȈȏȊȈȕ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȝȈȘȐȝ ȐȠȊȈȘȈȝ. ǫȖșȗȖȌȤ șȚȖȓȤ ȔȐȓȖșȚȐȊ, ȟȚȖ ȐȏȉȈȊȓȧȍȚ ǹȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȖȚ Ȋșȍȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. ǷȖȥȚȖȔț ǭȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǽȈȘȐ. ǭȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȐȠȊȈȘȖȑ, ȚȈȒ ȒȈȒ, ȉțȌțȟȐ ȊȍȘȝȖȊȕȣȔ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ, Ƕȕ ȔȖȎȍȚ ȌȍȓȈȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȗȖȎȍȓȈȍȚ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ȐȠȊȈȘȈ ȗțȘțȠȖȚȚȈȔȈ - ȥȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȌȍȔȖȕșȚȘȐȘțȍȚ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ ȐȠȊȈȘȣ, ȊȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ȊȓȈȌȣȒȐ, ȒȖȋȌȈ ȏȈȊȍȘȧȍȚ ǹȊȖȍȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ: "ǶșȚȈȊȤ Ȋșȍ ȘȍȓȐȋȐȐ Ȑ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȍȌȈȑșȧ Mȕȍ. ȇ ȖȋȘȈȎț Țȍȉȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȚȊȖȐȝ ȋȘȍȝȖȊ. ǵȍ șȚȘȈȠȐșȤ ȕȐȟȍȋȖ" (ǩ.-ȋ., 18.66). TȖȋȖ, ȒȚȖ ȊȘțȟȐȓ șȍȉȧ ǭȔț, ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍȔȍȌȓȍȕ527


528 ȕȖ ȖșȊȖȉȖȎȌȈȍȚ ȖȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ Ȋșȍȝ ȋȘȍȝȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȗȕ șȖȊȍȘȠȐȓ. ǪșȍȊȣȠȕȐȑ ȕȈȏȊȈȕ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȈȘȊȈȚȔȖȑ; ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ƕȕ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȒȈȒ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȍȘȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȍȔ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǮȐȏȕȤ Țȍȝ, ȒȖȔț ȗȖșȟȈșȚȓȐȊȐȚșȧ țșȊȖȐȚȤ țȘȖȒȐ, ȗȘȍȗȖȌȈȕȕȣȍ DzȘȐȠȕȖȑ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", țȊȍȕȟȈȍȚșȧ țșȗȍȝȖȔ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȌȈȚȤ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊț ȓțȟȠȐȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȟȍȔ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ. TǭDzǹT 4 ȈȕȊȐȚȖ ȉȘȈȝȔȈ-ȠȈȘȊȈȉȝȑȈȔ ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȐȝ șȈȝȈȕțȋȈȐȝ țȗȈȋȐȑȈȔȈȕȖ ȋȈȕȌȝȈȘȊȈȐȘ ȔțȕȐȉȝȐȠ ȟȈȗșȈȘȖ-ȋȈȕȈȐȝ ȈȕȊȐȚȈȝ - șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȣȑ; ȉȘȈȝȔȈ - ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ; ȠȈȘȊȈȉȝȑȈȔ - Ȑ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ; ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȐȝ - ȊȓȈȌȣȒȈȔȐ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚ; șȈȝȈ ȈȕțȋȈȐȝ - ȊȔȍșȚȍ ș Ȑȝ șȗțȚȕȐȒȈȔȐ; țȗȈȋȐȑȈȔȈȕȈȝ ȒȖȚȖȘȖȋȖ șȓȈȊȐȓȐ; ȋȈȕȌȝȈȘȊȈȐȝ - ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǫȈȕȌȝȈȘȊȈȓȖȒȐ; ȔțȕȐȉȝȐȝ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȈȗșȈȘȈȝ-ȋȈȕȈȐȝ - ȎȐȚȍȓȐ ǨȗșȈȘȈȓȖȒȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ ȈȘȍȕȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ Ȋ șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȑ Ȋșȍȝ ȗȓȈȕȍȚ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȊȔȍșȚȍ ș Ȑȝ șȊȐȚȈȔȐ. DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȌșȚȈȓ ȗȍȘȍȌ șȖȉȘȈȊȠȐȔȐșȧ, ȎȐȚȍȓȐ ǫȈȕȌȝȈȘȊȈȓȖȒȐ, ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǨȗșȈȘȈȓȖȒȐ ȊȖșșȓȈȊȐȓȐ ǭȋȖ. TǭDzǹT 5 șȐȌȌȝȈ ȊȐȌȑȈȌȝȈȘȈ ȌȈȐȚȑȈ ȌȈȕȈȊȈ ȋțȝȑȈȒȈȌȈȑȈȝ șțȕȈȕȌȈ-ȕȈȕȌȈ-ȗȘȈȔțȒȝȈȝ ȗȈȘȠȈȌȈ-ȗȘȈȊȈȘȈ ȝȈȘȍȝ șȐȌȌȝȈȝ - ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ; ȊȐȌȑȈȌȝȈȘȈȝ - ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǪȐȌȤȧȌȝȈȘȈȓȖȒȐ; ȌȈȐȚȑȈȝ - ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȐȍ ȗȖȚȖȔȒȐ ǬȐȚȐ; ȌȈȕȈȊȈȝ ȈșțȘȣ; ȋțȝȑȈȒȈ-ȈȌȈȑȈȝ - ȧȒȠȐ Ȑ ȌȘ.; șțȕȈȕȌȈ-ȕȈȕȌȈ-ȗȘȈȔțȒȝȈȝ ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ ǹțȕȈȕȌȖȑ Ȑ ǵȈȕȌȖȑ, ȉȓȐȎȈȑȠȐȔȐ șȗțȚȕȐȒȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȍ; ȗȈȘȠȈȌȈ - șȗțȚȕȐȒȐ; ȗȘȈȊȈȘȈȝ - ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȍ ȋȓțȉȖȒȖȋȖ ȗȖȟȚȍȕȐȧ; ȝȈȘȍȝ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǯȈ ǫȖșȗȖȌȖȔ șȓȍȌȖȊȈȓȐ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ Ȑ ǪȐȌȤȧȌȝȈȘȈȓȖȒȐ, Ȋșȍ ȗȖȚȖȔȒȐ ǬȐȚȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȌȍȔȖȕȣ Ȑ ȧȒȠȐ. ǭȋȖ șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȓȐ ȚȈȒȎȍ șȈȔȣȍ ȌȖȊȍȘȍȕȕȣȍ șȓțȋȐ Ȑ ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȍ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǵȈȕȌȖȑ Ȑ ǹțȕȈȕȌȖȑ. TǭDzǹT 6 ȒȈȗȐȓȖ ȕȈȘȈȌȖ ȌȈȚȚȖ ȑȖȋȍȠȈȝ șȈȕȈȒȈȌȈȑȈȝ ȚȈȔ ȈȕȊȐȑțȘ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ ȑȍ ȟȈ ȚȈȚ-șȍȊȈȕȖȚșțȒȈȝ ȒȈȗȐȓȈȝ - DzȈȗȐȓȈ MțȕȐ; ȕȈȘȈȌȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ; ȌȈȚȚȈȝ - ǬȈȚȚȈȚȘȍȧ; ȑȖȋȈ-ȐȠȈȝ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȐ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȝ șȐȓ; șȈȕȈȒȈȈȌȈȑȈȝ - ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ ǹȈȕȈȒȖȑ; ȚȈȔ - ȏȈ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǪȐȠȕț; Ȉȕ528


529 ȊȐȑțȝ - ȗȖșȓȍȌȖȊȈȓȐ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ; ȑȍ - Ȋșȍ, ȒȚȖ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȚȈȚ-șȍȊȈȕȈ-țȚșțȒȈȝ - ȊșȍȋȌȈ ȋȖȘȧȚ ȎȍȓȈȕȐȍȔ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț. ǪȍȓȐȒȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȏȈȕȧȚȣȍ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȑ Ȋ Ȑȝ ȟȐșȓȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȚȈȒȐȍ, ȒȈȒ DzȈȗȐȓȈ, ǵȈȘȈȌȈ Ȑ ǬȈȚȚȈȚȘȍȧ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȋșȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔȐșȚȐȒȐ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǹȈȕȈȒȖȑ-ȒțȔȈȘȖȔ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȓȐ ȏȈ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǪȐȠȕț, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȕȧȚȤ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȥȚȖȔ ȋȘȈȕȌȐȖȏȕȖȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ. TǭDzǹT 7 ȑȈȚȘȈ ȌȝȈȘȔȈ-ȌțȋȝȈ ȉȝțȔȐȝ șȈȘȊȈ-ȒȈȔȈ-ȌțȋȝȈ șȈȚȐ ȌȖȋȌȝȐ șȔȈȉȝȐȗșȐȚȈȕ ȈȘȚȝȈȕ ȑȈȌȎȈȔȈȕȈșȑȈ ȉȝȈȘȈȚȈ ȑȈȚȘȈ - ȋȌȍ; ȌȝȈȘȔȈ-ȌțȋȝȈ - ȌȈȦȡȈȧ șȚȖȓȤȒȖ ȔȖȓȖȒȈ, șȒȖȓȤȒȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ Ȍȓȧ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȖȉȘȧȌȖȊ; ȉȝțȔȐȝ - ǯȍȔȓȧ; șȈȘȊȈ-ȒȈȔȈ - Ȋșȍ ȎȍȓȈȍȔȖȍ; ȌțȋȝȈ - ȊȣȌȈȐȊȈȧ, ȒȈȒ ȔȖȓȖȒȖ; șȈȚȐ - ȒȖȘȖȊȈ; ȌȖȋȌȝȐ șȔȈ - ȌȈȓȈ; ȈȉȝȐȗșȐȚȈȕ - ȎȍȓȈȍȔȣȍ; ȈȘȚȝȈȕ - ȗȘȍȌȔȍȚȣ; ȑȈȌȎȈȔȈȕȈșȑȈ - șȖȊȍȘȠȈȦȡȍȔț ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȉȝȈȘȈȚȈ - ȌȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ. ǬȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ, șȈȔȈ ǯȍȔȓȧ ȧȊȐȓȈșȤ ȕȈ ȥȚȖ ȊȍȓȐȒȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȗȘȐȕȧȊ ȖȉȓȐȒ ȌȖȑȕȖȑ ȒȖȘȖȊȣ, ȒȈȔȈ-Ȍȝȍȕț. TȈȒ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȧȋȤȍ ȉȣȓȐ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȣ ȕȈșțȡȕȣȍ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ ȓȦȌȍȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȊȈȎȕȣȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȓȖȊȖ ȌȝȈȘȔȈ-ȌțȋȝȈ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȖȕȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȐȕȖȕȐȔȖȔ șȓȖȊȈ ȒȈȔȈ-Ȍȝȍȕț. DzȈȔȈ-Ȍȝȍȕț - ȥȚȖ ȒȖȘȖȊȣ șțȘȈȉȝȐ. ǹțȘȈȉȝȐ ȎȐȊțȚ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ, Ȑ, ȒȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ "ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ", ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ǹȈȔ ȗȈșȍȚ Ȑȝ: șțȘȈȉȝȐȘ ȈȉȝȐȗȈȓȈȑȈȕȚȈȔ. DzȖȘȖȊț șțȘȈȉȝȐ ȔȖȎȕȖ ȌȖȐȚȤ ȒȖȋȌȈ țȋȖȌȕȖ Ȑ ȒȈȎȌȣȑ ȘȈȏ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȕțȎȕȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȔȖȓȖȒȈ. ǰȏ ȔȖȓȖȒȈ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȖȟȍȕȤ ȔȕȖȋȖ Ȟȍȕȕȣȝ ȗȘȖȌțȒȚȖȊ, Ȑ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ Ȍȓȧ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ ȊȍȓȐȒȐȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ. ǭșȓȐ ȓȦȌȐ ȗȍȘȍșȚȈȕțȚ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ǪȍȌȈȔȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȖȕȐ ȕȍ șȔȖȋțȚ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ șȊȖȐ ȕȈșțȡȕȣȍ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ. "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȈ" ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ, ȟȚȖ ȓȦȌȐ ȉȣȓȐ șȖȏȌȈȕȣ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ ȊȔȍșȚȍ ș ȧȋȤȍȑ, ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȔ ȈȒȚȖȔ. ȇȋȤȧ ȥȚȖ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, Ȑ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȧȋȤȐ - ȏȕȈȟȐȚ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȘȈȌȐ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǵȖ Ȋ ȊȍȒ DzȈȓȐ ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖ ȕȈȑȚȐ ȒȊȈȓȐȜȐȞȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, șȗȖșȖȉȕȣȝ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȚȈȒ, ȒȈȒ ȚȖȋȖ ȚȘȍȉțȦȚ ǪȍȌȣ. ǷȖȥȚȖȔț ȓȦȌȧȔ ȊȍȒȈ DzȈȓȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚ șȖȊȍȘȠȈȚȤ șȈȕȒȐȘȚȈȕȈ-ȧȋȤȦ (ȑȈȌȎȕȈȐȝ șȈȕȒȐȘȚȈȕȈȗȘȈȑȈȐȝ). ǷȘȐȕȐȔȈȧ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȥȚȖȑ ȧȋȤȍ, ȖȕȐ ȌȖșȚȈȊȧȚ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ȧȋȤȧ-ȗțȘțȠȍ, ǫȖșȗȖȌț ǿȈȑȚȈȕȤȍ, Ȑ ȖȉȘȍȚțȚ Ȋșȍ ȗȓȖȌȣ ȊȍȓȐȒȐȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȖȊȍȘȠȈȓȐșȤ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȐȍ ȥȗȖȝȐ. ǹȖȊȍȘȠȈȧ ȚȈȒȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȓțȟȈȓȐ ȖȚ ǯȍȔȓȐ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ Ȍȓȧ ȎȐȏȕȐ. Ǫ ȕȈȠȐ ȌȕȐ MȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȗȖȓȖȎȐȓȖ ȕȈȟȈȓȖ ȌȊȐȎȍȕȐȦ șȈȕȒȐȘȚȈȕȣ. ǪșȚțȗȐȊ Ȋ ȕȈȠȍ ǶȉȡȍșȚȊȖ, ȒȈȎȌȣȑ șȔȖȎȍȚ ȗȘȐȕȧȚȤ 529


530 țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȥȚȖȔ ȊȍȓȐȒȖȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ. ǭșȓȐ ȉțȌțȚ ȚȈȒ ȐȓȐ ȐȕȈȟȍ țȟȈșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ ȕȍȔ, ȖȕȐ ȕȈȊșȍȋȌȈ ȏȈȉțȌțȚ Ȗ ȕțȎȌȍ. ǹȖȊȍȘȠȈȧ șȈȕȒȐȘȚȈȕȈ-ȧȋȤȦ, ȓȦȌȐ șȔȖȋțȚ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȚȘțȌȕȖșȚȍȑ ȊȖ Ȋșȍȝ șȜȍȘȈȝ ȎȐȏȕȐ, ȊȒȓȦȟȈȧ Ȑ șȜȍȘț ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖȋȖ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȈȠȍ ȌȊȐȎȍȕȐȍ ȌȖȓȎȕȖ ȖȝȊȈȚȐȚȤ Ȋșȍ șȜȍȘȣ ȎȐȏȕȐ ȖȉȡȍșȚȊȈ - șȖȞȐȈȓȤȕțȦ, ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒțȦ, ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕțȦ, ȒȖȔȔȍȘȟȍșȒțȦ Ȑ Ț.Ȍ. TȖȋȌȈ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȊȖȞȈȘȐȚșȧ ȔȐȘ Ȑ șȟȈșȚȤȍ. TǭDzǹT 8 țȝțȝ șȈȘȊȈ-ȘȈșȈȕ ȕȈȌȑȈȝ ȒȠȐȘȈ-ȌȈȌȝȑ-ȈȕȕȈ-ȋȖ-ȘȈșȈȕ ȚȈȘȈȊȖ ȉȝțȘȐ-ȊȈȘȠȔȈȕȈȝ ȗȘȈșțȑȈȕȚȈ ȔȈȌȝț-ȟȑțȚȈȝ țȝțȝ - ȗȘȐȕȍșȓȐ; șȈȘȊȈ-ȘȈșȈȕ - Ȋșȍ ȊȐȌȣ ȊȒțșȖȊ; ȕȈȌȑȈȝ - ȘȍȒȐ; ȒȠȐȘȈ - ȔȖȓȖȒȖ; ȌȈȌȝȐ - ȗȘȖșȚȖȒȊȈȠț; ȈȕȕȈ - ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȗȘȖȌțȒȚȣ; ȋȖ-ȘȈșȈȕ - ȌȘțȋȐȍ ȔȖȓȖȟȕȣȍ ȗȘȖȌțȒȚȣ; ȚȈȘȈȊȈȝ - ȌȍȘȍȊȤȧ; ȉȝțȘȐ - ȔȖȋțȟȐȍ; ȊȈȘȠȔȈȕȈȝ - ȐȔȍȦȡȐȍ ȚȍȓȈ; ȗȘȈșțȑȈȕȚȈ - ȗȘȐȕȍșȓȐ ȗȓȖȌȣ; ȔȈȌȝț-ȟȑțȚȈȝ - ȐșȚȍȒȈȦȡȐȍ ȔȍȌȖȔ. ǸȍȒȐ ȗȘȐȕȍșȓȐ ș șȖȉȖȑ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȊȒțșȣ: șȓȈȌȒȐȑ, ȖșȚȘȣȑ, ȒȐșȓȣȑ Ȑ Ț.Ȍ., Ȉ ȔȖȋțȟȐȍ ȌȍȘȍȊȤȧ - ȜȘțȒȚȣ Ȑ ȔȍȌ. DzȖȘȖȊȣ, ȊȌȖȊȖȓȤ ȕȈȍȊȠȐșȤ ȏȍȓȍȕȖȑ ȚȘȈȊȣ, ȖȉȍșȗȍȟȐȓȐ ȓȦȌȍȑ ȖȋȘȖȔȕȣȔ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖȔ ȔȖȓȖȒȈ, ȗȘȖșȚȖȒȊȈȠȐ, ȚȖȗȓȍȕȖȋȖ ȔȈșȓȈ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȔȖȓȖȟȕȣȝ ȗȘȖȌțȒȚȖȊ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ ȘȍȒȐ ȟȐșȚȣ Ȑ ȕȐȟȚȖ ȕȍ ȗȘȍȗȧȚșȚȊțȍȚ Ȑȝ șȊȖȉȖȌȕȖȔț ȚȍȟȍȕȐȦ, ȒȖȋȌȈ ȖȕȐ ȔȖȋțȚ ȊȘȍȔȧ ȖȚ ȊȘȍȔȍȕȐ ȊȣȝȖȌȐȚȤ Ȑȏ ȉȍȘȍȋȖȊ, ȗȖȟȊȈ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȖȟȍȕȤ ȗȓȖȌȖȘȖȌȕȖȑ, Ȑ ș ȕȍȍ ȔȖȎȕȖ șȖȉȘȈȚȤ ȉȖȓȤȠȖȑ țȘȖȎȈȑ ȖȊȖȡȍȑ, ȜȘțȒȚȖȊ Ȑ ȏȓȈȒȖȊ. ǹȓȖȊȖ ȘȈșȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȊȒțș". ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ Ȋșȍȝ ȘȈș ȧȊȓȧȍȚșȧ ȏȍȔȓȧ, Ȑ, ȒȖȋȌȈ șȍȔȍȕȈ ȗȈȌȈȦȚ Ȋ ȏȍȔȓȦ, Ȑȏ ȕȐȝ ȊȣȘȈșȚȈȦȚ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȌȍȘȍȊȤȧ Ȑ ȘȈșȚȍȕȐȧ, șȗȖșȖȉȕȣȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ȓȦȉȣȍ ȊȒțșȣ. Dz ȗȘȐȔȍȘț, șȈȝȈȘȕȣȑ ȚȘȖșȚȕȐȒ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȍȚ ȕȈȠț ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȤ Ȋ șȓȈȌȒȖȔ, Ȉ șȖȒ ȈȗȍȓȤșȐȕȈ - Ȋ ȒȐșȓȖ-șȓȈȌȒȖȔ ȊȒțșȍ. ǷȖȚȘȍȉȕȖșȚȤ Ȋ ȒȐșȓȖȔ Ȑ șȓȈȌȒȖȔ ȊȒțșȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȦȚ ȚȈȒȎȍ ȈȕȈȕȈș Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȜȘțȒȚȣ. ǹ ȌȘțȋȖȑ șȚȖȘȖȕȣ, ȒȘȈșȕȣȑ ȗȍȘȍȞ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȍȚ ȕȈȠț ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȤ Ȋ ȖșȚȘȖȔ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȘȈȏȕȣȍ șȍȔȍȕȈ ȐȏȊȓȍȒȈȦȚ Ȑȏ ȗȖȟȊȣ șȈȔȣȍ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ ȊȒțșȣ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (7.10) DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȉȐȌȎȈȔ ȔȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ - "ȇ - ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȍ șȍȔȧ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ". ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ǭȔț Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȍșȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ Ȍȓȧ ȎȐȏȕȐ: ȗțȘȕȈȔ ȐȌȈȔ, ȒȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ "ǰȠȖȗȈȕȐȠȈȌ". ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȏȈȉȖȚȐȓșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ț ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȉȣȓȖ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȓȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ ȕȈțȟȐȚȤșȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ ȧȋȤȧ-ȗțȘțȠț, ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǬȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ, ȖșȕȖȊȕȈȧ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ - șȚȈȘȈȚȤșȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, ȚȈȒ ȒȈȒ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȧȊȓȧȦȚșȧ ǭȋȖ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȔȐ ȟȈșȚȐȞȈȔȐ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȗȖ ȏȈȔȣșȓț ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȒȈȎȌȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȌȖȓȎȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ ȍȋȖ ȗȘȐȘȖȌȍ, Ȉ ȐȕȈȟȍ ȖȕȖ ȖȉȘȍȟȍȕȖ ȕȈ șȚȘȈȌȈȕȐȧ. TȈȒȖȊ ȏȈȒȖȕ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǹȓȖȊȈ ȚȈȘȈȊȖ ȉȝțȘȐ-ȊȈȘȠȔȈȕȈȝ ȖȏȕȈȟȈȦȚ "ȔȖȋțȟȐȍ ȌȍȘȍȊȤȧ ș ȋțș530

Ȋșȍ

ȓȦȌȐ


531 ȚȖȑ ȒȘȖȕȖȑ". ȅȚȐ ȌȍȘȍȊȤȧ șȖȏȌȈȕȣ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȈȊȈȚȤ ȔȍȌ Ȑ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ ȜȘțȒȚȣ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȓȍș ȌȖȓȎȍȕ șȕȈȉȎȈȚȤ ȓȦȌȍȑ ȔȍȌȖȔ, ȗȓȖȌȈȔȐ Ȑ ȞȊȍȚȈȔȐ. Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ ȟȚȖ Ȋ DzȈȓȐȦȋț ȓȦȌȐ ȕȍ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, Ȋ ȓȍșț ȘȈșȚȍȚ ȔȕȖȋȖ ȔȖȋțȟȐȝ ȌȍȘȍȊȤȍȊ, ȕȖ ȖȕȐ ȕȍ ȌȈȦȚ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȜȘțȒȚȖȊ Ȑ ȔȍȌȈ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ȋșȍ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȧȋȤȐ, Ȑ șȈȔȈȧ ȓțȟȠȈȧ ȧȋȤȧ Ȋ ȊȍȒ DzȈȓȐ - ȥȚȖ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȚȤ ȗȖ ȊșȍȔț ȔȐȘț ȌȊȐȎȍȕȐȍ șȈȕȒȐȘȚȈȕȣ. TǭDzǹT 9 șȐȕȌȝȈȊȖ ȘȈȚȕȈ-ȕȐȒȈȘȈȕ ȋȐȘȈȑȖ 'ȕȕȈȔ ȟȈȚțȘ-ȊȐȌȝȈȔ țȗȈȑȈȕȈȔ țȗȈȌȎȈȝȘțȝ șȈȘȊȍ ȓȖȒȈȝ șȈ-ȗȈȓȈȒȈȝ șȐȕȌȝȈȊȈȝ - ȖȒȍȈȕȣ; ȘȈȚȕȈ-ȕȐȒȈȘȈȕ - ȋȘțȌȣ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȝ ȒȈȔȕȍȑ; ȋȐȘȈȑȈȝ - ȋȖȘȣ; ȈȕȕȈȔ - ȗȐȡȐ; ȟȈȚțȝ-ȊȐȌȝȈȔ - ȟȍȚȣȘȍȝ ȊȐȌȖȊ; țȗȈȑȈȕȈȔ - Ȋ ȌȈȘ; țȗȈȌȎȈȝȘțȝ - ȗȘȍȗȖȌȕȍșȓȐ; șȈȘȊȍ - Ȋșȍ; ȓȖȒȈȝ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ Ȋșȍȝ ȗȓȈȕȍȚ; șȈ-ȗȈȓȈȒȈȝ - ȊȔȍșȚȍ șȖ șȊȖȐȔȐ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧȔȐ. ǶȉȐȚȈȚȍȓȐ Ȋșȍȝ ȗȓȈȕȍȚ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȊȔȍșȚȍ ș ȗȘȈȊȧȡȐȔȐ ȕȈ ȕȐȝ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ ȗȘȍȗȖȌȕȍșȓȐ ȞȈȘȦ ǷȘȐȚȝț ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȌȈȘȣ. ǶȒȍȈȕȣ Ȑ ȔȖȘȧ ȐȏȖȉȐȓȖȊȈȓȐ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔȐ ȒȈȔȕȧȔȐ Ȑ ȎȍȔȟțȋȖȔ, Ȉ ȋȖȘȣ - ȔȐȕȍȘȈȓȈȔȐ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔȐ Ȍȓȧ țȌȖȉȘȍȕȐȧ ȗȖȟȊȣ. ǵȈ ȏȍȔȓȍ ȕȍ ȉȣȓȖ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȈ ȕȐ Ȋ ȖȌȕȖȔ Ȑȏ ȟȍȚȣȘȍȝ ȊȐȌȖȊ ȗȐȡȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȖȋȓȈșȕȖ "ǰȠȖȗȈȕȐȠȈȌ", ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ țșȚȘȖȍȕ ȚȈȒ, ȟȚȖ ȔȖȎȍȚ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤ Ȋșȍ, Ȋ ȟȍȔ ȕțȎȌȈȦȚșȧ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȓȦȌȐ, ȕȖ Ȑ ȏȊȍȘȐ, ȗȘȍșȔȣȒȈȦȡȐȍșȧ, Șȣȉȣ Ȑ ȌȍȘȍȊȤȧ. Ǫ ȖȒȍȈȕȈȝ Ȑ ȔȖȘȧȝ ȖȉȘȈȏțȍȚșȧ ȎȍȔȟțȋ, ȒȖȘȈȓȓȣ Ȑ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȍ ȒȈȔȕȐ, ȟȚȖȉȣ ȓȦȌȐ, ȗȖșȓțȠȕȣȍ ȏȈȒȖȕȈȔ ǩȖȋȈ, ȔȖȋȓȐ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ Ȑȝ. ǫȖȘȣ ȐȏȖȉȐȓțȦȚ ȔȐȕȍȘȈȓȈȔȐ, Ȉ șȚȍȒȈȦȡȐȍ ș ȋȖȘ ȘȍȒȐ ȘȈȏȕȖșȧȚ Ȑȝ ȗȖ ȗȖȓȧȔ Ȑ țȌȖȉȘȧȦȚ ȗȖȟȊț, ȒȖȚȖȘȈȧ șȕȈȉȎȈȍȚ ȓȦȌȍȑ ȗȐȡȍȑ ȟȍȚȣȘȍȝ ȊȐȌȖȊ. ǵȈ șȈȕșȒȘȐȚȍ ȟȍȚȣȘȍ ȊȐȌȈ ȗȐȡȐ ȕȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȟȈȘȊȑȈ (ȚȖ, ȟȚȖ ȎțȦȚ), ȓȍȝȑȈ (ȚȖ, ȟȚȖ ȓȐȎțȚ), ȟțȠȑȈ (ȚȖ, ȟȚȖ șȖșțȚ) Ȑ ȗȍȑȈ (ȚȖ, ȟȚȖ ȗȤȦȚ). ǪȣȘȈȏȐȊ șȊȖȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ȞȈȘȦ ǷȘȐȚȝț, ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ Ȋșȍȝ ȗȓȈȕȍȚ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ȗȘȈȊȧȡȐȔȐ ȕȈ ȕȐȝ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ ȗȘȍȗȖȌȕȍșȓȐ ȍȔț ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ ȌȈȘȣ. ǶȕȐ ȗȘȐȏȕȈȓȐ, ȟȚȖ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȌȖșȚȖȐȕ ȗȘȈȊȐȚȤ ȔȐȘȖȔ, ȐȉȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȍȋȖ ȔțȌȘȖȔț ȗȘȈȊȓȍȕȐȦ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ șȚȈȓȐ șȟȈșȚȓȐȊȣ Ȑ ȌȖȊȖȓȤȕȣ ȎȐȏȕȤȦ. ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȐȍ ȖȒȍȈȕȖȊ Ȑ ȔȖȘȍȑ - ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȍ ȒȈȔȕȐ, ȖȌȕȈȒȖ Ȋ DzȈȓȐ-Ȧȋț Ȑȝ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚ ȋȓȈȊȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ Ȍȓȧ ȓȖȊȓȐ Șȣȉȣ. ǷȘȍȎȌȍ ȓȖȊȐȚȤ Șȣȉț ȘȈȏȘȍȠȈȓȖșȤ ȚȖȓȤȒȖ ȠțȌȘȈȔ Ȑ ȉȍȌȕȧȒȈȔ, ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ Ȏȍ ȊȣșȠȐȝ ȒȓȈșșȖȊ, ȒȠȈȚȘȐȐ Ȑ ȊȈȑȠȤȐ, ȌȖȉȣȊȈȓȐ Ȋ ȖȒȍȈȕȍ ȎȍȔȟțȋ, ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȍ ȒȈȔȕȐ Ȑ ȒȖȘȈȓȓȣ. ǩȍȌȕȧȒȐ ȊȣȓȈȊȓȐȊȈȓȐ ȚȖȕȕȣ Șȣȉȣ, ȕȖ ȍȍ ȞȍȕȈ ȕȍ ȔȖȋȓȈ șȘȈȊȕȐȚȤșȧ ș ȞȍȕȕȖșȚȤȦ ȌȈȎȍ ȖȌȕȖȑ-ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȑ ȎȍȔȟțȎȐȕȣ ȐȓȐ ȒțșȖȟȒȈ ȒȖȘȈȓȓȈ. Ǫ ȕȈȠȍ ȊȘȍȔȧ ȓȦȌȐ ȗȖșȚȘȖȐȓȐ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȏȈȊȖȌȖȊ, ȗȘȖȐȏȊȖȌȧȡȐȝ țȌȖȉȘȍȕȐȧ, ȕȖ, ȒȖȋȌȈ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȖȊȖȓȍȕ țșȚȘȈȐȊȈȍȔȣȔȐ Ȋ ǭȋȖ ȟȍșȚȤ ȧȋȤȧȔȐ, Ȋ ȋȖȘȈȝ șȈȔȐ șȖȉȖȑ ȖȉȘȈȏțȦȚșȧ ȝȐȔȐȟȍșȒȐȍ ȊȍȡȍșȚȊȈ, țȌȖȉȘȧȦȡȐȍ ȗȖȓȧ Ȑ ȗȖȏȊȖȓȧȦȡȐȍ ȊȣȘȈȡȐ531


532 ȊȈȚȤ ȕȈ ȕȐȝ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ șȍȓȤșȒȖȝȖȏȧȑșȚȊȍȕȕȣȍ ȒțȓȤȚțȘȣ. Ǫ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ Ȋșȍ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȚȖȋȖ, șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȓȐ ȓȦȌȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș țȒȈȏȈȕȐȧȔȐ ǪȍȌ. TǭDzǹT 10 ȐȚȐ ȟȈȌȝȖȒȠȈȌȎȍȠȈșȑȈ ȗȘȚȝȖș Țț ȗȈȘȈȔȖȌȈȑȈȔ ȈșțȑȈȕ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȐȕȌȘȈȝ ȗȘȈȚȐȋȝȈȚȈȔ ȈȟȐȒȈȘȈȚ ȐȚȐ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȈ-ȐȠȈșȑȈ - ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȒȓȖȕȧȓșȧ ǨȌȝȖȒȠȈȌȎȍ; ȗȘȚȝȖȝ - ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț; Țț - ȏȈȚȍȔ; ȗȈȘȈȔȈ - ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖȔț; țȌȈȑȈȔ - ȉȖȋȈȚșȚȊț; ȈșțȑȈȕ - ȏȈȊȐȌțȧ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ; ȐȕȌȘȈȝ - ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș; ȗȘȈȚȐȋȝȈȚȈȔ - ȗȘȍȗȧȚșȚȊȐȧ; ȈȟȐȒȈȘȈȚ - șȚȈȓ ȟȐȕȐȚȤ. ǾȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȊșȍȋȌȈ șȟȐȚȈȓ șȍȉȧ șȓțȋȖȑ ǨȌȝȖȒȠȈȌȎȐ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǹȖȊȍȘȠȐȊ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ, Ȗȕ ȔȐȓȖșȚȤȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȖȉȘȍȓ șȊȍȘȝȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ. ǶȌȕȈȒȖ ȊȓȈȌȣȒȍ ȕȍȉȍș, ǰȕȌȘȍ, ȉȖȋȈȚșȚȊȈ Ȑ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ ȞȈȘȧ ȕȍ ȌȈȊȈȓȐ ȗȖȒȖȧ, ȗȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȘȍȠȐȓ ȊȖ ȟȚȖ ȉȣ ȚȖ ȕȐ șȚȈȓȖ ȗȖȔȍȠȈȚȤ ȍȔț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȐȔȍȦȚ ȚȘȐ șȓȖȊȈ: ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȈ, ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȐȕȌȘȈȝ Ȑ ȗȘȚȝȖȝ. MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǪȐȠȕț Ȑ ȊȔȍșȚȍ ș ȚȍȔ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ, ȌȈȘȖȊȈȕȕȖȍ ȍȔț ǪșȍȊȣȠȕȐȔ, Ȗȕ ȖșȚȈȊȈȓșȧ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȖȔ, ȌȖȓȋ ȒȖȚȖȘȖȋȖ - șȓțȎȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȌȈȎȍ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț Ȑ ȕȈȌȍȓȍȕ ȖșȖȉȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ, ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȏȈȉȣȊȈȚȤ Ȗ șȊȖȐȝ Ȋȍȟȕȣȝ ȊȏȈȐȔȖȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ șȖ ǪșȍȊȣȠȕȐȔ. Ǫ DzȈȓȐ-Ȧȋț ȗȖȧȊȐȓȖșȤ ȔȕȖȋȖ șȈȔȖȏȊȈȕȞȍȊ, ȗȘȖȊȖȏȋȓȈȠȈȦȡȐȝ șȍȉȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ. ǹȓȖȊȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȐȕȌȘȈȝ țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȔȖȎȍȚ șȚȈȚȤ ȚȈȒȐȔ Ȏȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȔ, ȒȈȒ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ, ȐȉȖ ȌȈȎȍ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȖȔ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȔ ȟȍȚȣȘȤȔȧ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐșțȡȐ ȒȈȎȌȖȑ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȍ. ǾȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȕȈȏȊȈȕ ȏȌȍșȤ ȉȝȈȋȈȊȈȕȖȔ, ȝȖȚȧ ȖȉȣȟȕȖ ȥȚȖȚ ȥȗȐȚȍȚ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚ ȗȘȐȔȍȕȐȚȍȓȤȕȖ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫ ȌȈȕȕȖȔ șȓțȟȈȍ ȞȈȘȧ ǰȕȌȘț ȊȍȓȐȟȈȦȚ ȉȝȈȋȈȊȈȕȖȔ, ȖȚȌȈȊȈȧ ȌȈȕȤ ȍȋȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊț. ǵȖ, ȌȈȎȍ ȉțȌțȟȐ ȉȝȈȋȈȊȈȕȖȔ, ǰȕȌȘȈ ȏȈȊȐȌȖȊȈȓ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌȈ, MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț. ǶșȒȊȍȘȕȧȦȡȍȍ ȊȓȐȧȕȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȖȉȘȈȏȈ ȎȐȏȕȐ ȚȈȒ șȐȓȤȕȖ, ȟȚȖ ȗȖȘȖȑ ȌȈȎȍ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȏȈȊȐȌȖȊȈȚȤ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȦ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȒȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȈș ȌȖȓȎȍȕ ȗȖșȚȈȘȈȚȤșȧ ȗȖȕȧȚȤ, ȒȈȒ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȗȈȌȍȕȐȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȐ. ǹȊȖȐȔ ȉȖȋȈȚșȚȊȖȔ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȕȍ ȉȣȓ ȖȉȧȏȈȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȔ. DzȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, Ȗȕ ȉȣȓ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǨȌȝȖȒȠȈȌȎȐ. ǹȓȖȊȖ ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȈ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȒȖȚȖȘțȦ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȗȖșȚȐȟȤ țȔȖȔ ȐȓȐ ȖȗȐșȈȚȤ șȓȖȊȈȔȐ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȍȘȍȌ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȌșȚȈȍȚ Ȋ ǹȊȖȍȑ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȑ ȜȖȘȔȍ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȖȑ ȊȍȟȕȖȋȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ Ȑ ȏȕȈȕȐȧ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȔ 532


533 ȗȖȏȊȖȓȍȕȖ ȊȖȖȟȐȦ ȓȐȞȍȏȘȍȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, ȝȖȚȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȟțȊșȚȊȈ ȕȍ ȌȈȦȚ ȟȍȓȖȊȍȒț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȗȖșȚȐȟȤ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȖȡțȚȐȚȤ ǭȋȖ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ. TǭDzǹT 11 ȟȈȘȈȔȍȕȈȠȊȈȔȍȌȝȍȕȈ ȑȈȌȎȈȔȈȕȍ ȑȈȌȎțȠ-ȗȈȚȐȔ ȊȈȐȕȑȍ ȑȈȌȎȕȈ-ȗȈȠțȔ șȗȈȘȌȝȈȕȕ ȈȗȖȊȈȝȈ ȚȐȘȖȝȐȚȈȝ ȟȈȘȈȔȍȕȈ - ȗȖșȓȍȌȕȐȔ; ȈȠȊȈ-ȔȍȌȝȍȕȈ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍȔ ȈȠȊȈȔȍȌȝȈ; ȑȈȌȎȈȔȈȕȍ - ȒȖȋȌȈ Ȗȕ șȖȊȍȘȠȈȓ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȑȈȌȎțȝ-ȗȈȚȐȔ - Ȍȓȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ȊȓȈȌȣȒȐ ȧȋȤȐ, ǪȐȠȕț; ȊȈȐȕȑȍ șȣȕ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ; ȑȈȌȎȕȈ-ȗȈȠțȔ - ȎȐȊȖȚȕȖȍ, ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȖȍ Ȍȓȧ ȏȈȒȓȈȕȐȧ; șȗȈȘȌȝȈȕ - ȏȈȊȐȌțȧ; ȈȗȖȊȈȝȈ - ȗȖȝȐȚȐȓ; ȚȐȘȖȝȐȚȈȝ șȚȈȊ ȕȍȊȐȌȐȔȣȔ. DzȖȋȌȈ ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȋȖȚȖȊȐȓșȧ șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȗȖșȓȍȌȕȦȦ ȈȠȊȈȔȍȌȝȈ-ȧȋȤȦ, ȔțȟȐȔȣȑ ȏȈȊȐșȚȤȦ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ șȌȍȓȈȓșȧ ȕȍȊȐȌȐȔȣȔ Ȑ ȗȖȝȐȚȐȓ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȋȖ ȒȖȕȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǾȈȘȧ ǰȕȌȘț ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȀȈȚȈ-ȒȘȈȚț, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȗȕ șȖȊȍȘȠȐȓ șȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ ȒȖȕȧ (ȈȠȊȈȔȍȌȝȈȧȋȐȑ). ǹȓȍȌțȍȚ ȗȖȔȕȐȚȤ, ȟȚȖ ȎȐȊȖȚȕȖȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȘȐȕȖșȐȓȐ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȧȋȤȐ, ȕȍ ȗȖȋȐȉȈȓȖ. ǭșȓȐ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ ȗȘȖȐȏȕȖșȐȓȐșȤ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ, ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȍ ȎȐȊȖȚȕȖȍ ȊȖȏȊȘȈȡȈȓȖșȤ Ȓ ȎȐȏȕȐ, ȗȖȓțȟȐȊ ȕȖȊȖȍ ȚȍȓȖ. ȅȚȖ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊȖȊȈȓȖ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȧȋȤȧ ȗȘȖȠȓȈ țșȗȍȠȕȖ. DzȖȋȌȈ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȏȈȌțȔȈȓ șȖȊȍȘȠȐȚȤ șȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ ȒȖȕȧ, ǰȕȌȘȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍ ȔȖȋ ȌȖȗțșȚȐȚȤ, ȟȚȖȉȣ ȒȚȖ-ȚȖ ȗȘȍȊȏȖȠȍȓ ȍȋȖ, ȘȍȠȐȓ ȊȖ ȟȚȖ ȉȣ ȚȖ ȕȐ șȚȈȓȖ ȗȖȔȍȠȈȚȤ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț. TȈȒ ȒȈȒ ǰȕȌȘȈ ȉȣȓ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȖȔ, Ȗȕ ȗȖȏȈȊȐȌȖȊȈȓ ȞȈȘȦ ǷȘȐȚȝț Ȑ, șȌȍȓȈȊȠȐșȤ ȕȍȊȐȌȐȔȣȔ, ȗȖȝȐȚȐȓ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȋȖ ȒȖȕȧ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȔȍȠȈȚȤ șȖȊȍȘȠȍȕȐȦ ȧȋȤȐ. TǭDzǹT 12 ȚȈȔ ȈȚȘȐȘ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȈȐȒȠȈȚ ȚȊȈȘȈȔȈȕȈȔ ȊȐȝȈȑȈșȈ ȈȔțȒȚȈȔ ȐȊȈ ȗȈȒȝȈȕȌȈȔ ȑȖ 'ȌȝȈȘȔȍ ȌȝȈȘȔȈ-ȊȐȉȝȘȈȔȈȝ ȚȈȔ - ȞȈȘȧ ǰȕȌȘț; ȈȚȘȐȝ - ȔțȌȘȍȞ ǨȚȘȐ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - șȈȔȣȑ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ; ȈȐȒȠȈȚ - ȔȖȋ ȊȐȌȍȚȤ; ȚȊȈȘȈȔȈȕȈȔ - ȔȟȈȡȍȋȖșȧ; ȊȐȝȈȑȈșȈ - Ȋ ȒȖșȔȖșȍ; ȈȔțȒȚȈȔ ȐȊȈ - ȒȈȒ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȗȖȓțȟȐȊȠȐȑ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ; ȗȈȒȝȈȕȌȈȔ - șȈȔȖȏȊȈȕȞȈ; ȑȈȝ - ȚȖȋȖ, ȒȚȖ; ȈȌȝȈȘȔȍ - Ȋ ȉȍȏȉȖȎȐȐ; ȌȝȈȘȔȈ - ȘȍȓȐȋȐȦ; ȊȐȉȝȘȈȔȈȝ - ȗȖ ȖȠȐȉȒȍ ȊȐȌȐȚ. ǿȚȖȉȣ țȊȍșȚȐ ȒȖȕȧ, ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȖȉȓȈȟȐȓșȧ Ȋ ȖȌȍȎȌȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȉȣȟȕȖ ȕȖșȧȚ Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȓțȟȐȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. Ǫ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȊȍșȤ ȥȚȖȚ ȔȈșȒȈȘȈȌ ȉȣȓ ȖȉȔȈȕȖȔ, ȗȖșȒȖȓȤȒț șȖȏȌȈȊȈȓ ȓȐȠȤ ȊȐȌȐȔȖșȚȤ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖșȚȐ. DzȖȋȌȈ ǰȕȌȘȈ Ȋ ȥȚȖȔ ȕȈȘȧȌȍ ȗȖȧȊȐȓșȧ Ȋ ȕȍȉȍ, ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǨȚȘȐ, țȊȐȌȍȊ ȍȋȖ, șȘȈȏț ȗȖȕȧȓ, ȟȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǻȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȖȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȓȖȊȖ ȗȈȒȝȈȕȌȈ 533


534 ȐȕȖȋȌȈ ȗȘȖȐȏȕȖșȧȚ ȒȈȒ ȗȈȠȈȕȌȈ. ȅȚȐ șȓȖȊȈ ȧȊȓȧȦȚșȧ șȐȕȖȕȐȔȈȔȐ, ȖȕȐ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȗȘȐȚȊȖȘȡȐȒț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȣȌȈȍȚ șȍȉȧ ȏȈ ȖȟȍȕȤ ȕȈȉȖȎȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȕȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȍȓȐȒȐȔ ȋȘȍȠȕȐȒȖȔ. ǰȕȌȘȈ ȖȉȓȈȟȐȓșȧ Ȋ ȠȈȜȘȈȕȖȊȣȍ ȖȌȍȎȌȣ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȊȊȍșȚȐ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ ȗȘȖșȚȖȌțȠȕȣȝ ȓȦȌȍȑ. MȕȖȋȐȍ ȔȖȠȍȕȕȐȒȐ ȘȧȌȧȚșȧ Ȋ ȚȈȒȐȍ ȖȌȍȎȌȣ, ȊȣȌȈȊȈȧ șȍȉȧ ȏȈ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ ȐȓȐ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǩȖȋȈ Ȑ șȉȐȊȈȧ ș ȚȖȓȒț ȕȍȐșȒțȠȍȕȕȣȝ ȓȦȌȍȑ. DzȈȒ țȎȍ ȕȍȖȌȕȖȒȘȈȚȕȖ ȋȖȊȖȘȐȓȖșȤ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ șȒȓȖȕȕȈ ȖȉȔȈȕȣȊȈȚȤ ȌȘțȋȐȝ, Ȑ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȍȔ. ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȖșȒȊȍȘȕȧȦȡȍȍ ȊȓȐȧȕȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚșȧ ȌȈȎȍ ȕȈ ȕȍȋȖ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȣ șȓȖȊȈ ȈȔțȒȚȈȔ ȐȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȏȕȈȟȈȚ "ȧȒȖȉȣ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȑ". ȀȈȜȘȈȕȖȊȈȧ ȖȌȍȎȌȈ șȈȕȕȤȧșȐ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȐȔȊȖȓȖȔ ȗȖȓȕȖȋȖ ȖȚȘȍȟȍȕȐȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȗȖȥȚȖȔț ȍȍ ȌȖȓȎȕȣ ȕȖșȐȚȤ ȚȖȓȤȒȖ Țȍ, ȒȚȖ ȗȖșȊȧȚȐȓ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț. TȈȒȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȐșȚȐȕȕȣȔȐ șȈȕȕȤȧșȐ, ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȔȐ ȓȐȟȕȖșȚȧȔȐ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (6.1) șȒȈȏȈȕȖ: ȈȕȈȠȘȐȚȈȝ ȒȈȘȔȈ-ȗȝȈȓȈȔ ȒȈȘȑȈȔ ȒȈȘȔȈ ȒȈȘȖȚȐ ȑȈȝ șȈ șȈȕȕȑȈșȐ ȟȈ ȑȖȋȐ ȟȈ ȕȈ ȕȐȘȈȋȕȐȘ ȕȈ ȟȈȒȘȐȑȈȝ "ǰșȚȐȕȕȣȔ șȈȕȕȤȧșȐ Ȑ ȔȐșȚȐȒȖȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȗȓȖȌȈȔ șȊȖȍȋȖ ȚȘțȌȈ Ȑ ȌȍȑșȚȊțȍȚ Ȑȏ ȟțȊșȚȊȈ ȌȖȓȋȈ, Ȉ ȕȍ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ ȏȈȎȐȋȈȍȚ Ȗȋȕȧ Ȑ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȉȍȏȌȍȑșȚȊȐȐ". ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȎȍȘȚȊțȍȚ ȗȓȖȌȣ șȊȖȍȋȖ ȚȘțȌȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐșȚȐȕȕȣȔ șȈȕȕȤȧșȐ Ȑ ȑȖȋȖȔ. MȕȐȔȣȍ șȈȕȕȤȧșȐ Ȑ ȑȖȋȐ șțȡȍșȚȊțȦȚ ș Țȍȝ ȊȘȍȔȍȕ, ȒȖȋȌȈ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț șȖȊȍȘȠȈȓ șȊȖȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. ǷȍȘȊȣȔ, ȒȚȖ ȗȖȠȍȓ ȕȈ ȚȈȒȖȑ ȖȉȔȈȕ, ȉȣȓ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ, ȟȚȖ ȉȣȓȖ ș ȍȋȖ șȚȖȘȖȕȣ ȉȖȓȤȠȖȑ ȋȓțȗȖșȚȤȦ. Ǫ ȖȌȕȐ ȥȗȖȝȐ ȚȈȒȐȝ ȖȉȔȈȕȡȐȒȖȊ ȖȟȍȕȤ ȔȕȖȋȖ, Ȉ Ȋ ȌȘțȋȐȍ - ȍȌȐȕȐȞȣ. ǹȈȕȕȤȧșȐ ȖȉȧȏȈȕ ȉȣȚȤ ȒȘȈȑȕȍ ȖșȔȖȚȘȐȚȍȓȤȕȣȔ. ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȈȓ: șȈȕȕȑȈșȐȘȈ ȈȓȗȈ ȟȝȐȌȘȈ șȈȘȊȈȓȖȒȍ ȋȈȑȈ - ȌȈȎȍ ȔȈȓȍȑȠȐȑ ȕȍȌȖșȚȈȚȖȒ șȈȕȕȤȧșȐ ȕȍ țȒȘȖȍȚșȧ ȖȚ ȓȦȌȍȑ Ȑ ȉțȌȍȚ ȗȘȍȌȔȍȚȖȔ Ȑȝ ȗȍȘȍșțȌȖȊ (ǿ.-ȟ., MȈȌȝȤȧ, 12.51). ǷȖȥȚȖȔț șȈȕȕȤȧșț ȔȖȋțȚ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ Țȍ, ȒȚȖ ȖȟȍȕȤ ȐșȒȘȍȕȍȕ Ȑ șȍȘȤȍȏȍȕ Ȋ șȊȖȐȝ ȕȈȔȍȘȍȕȐȧȝ. ǹȈȕȕȤȧșȈ ȕȐ Ȋ ȒȖȍȔ șȓțȟȈȍ ȕȍ ȌȖȓȎȕȈ șȓțȎȐȚȤ șȘȍȌșȚȊȖȔ ȖȉȔȈȕȈ ȓȦȌȍȑ. Ǫ DzȈȓȐ-Ȧȋț ȓțȟȠȍ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ șȈȕȕȤȧșț, ȚȈȒ ȒȈȒ Ȋ ȥȚȖȚ ȊȍȒ ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖ țșȚȖȧȚȤ ȗȘȖȚȐȊ ȐșȒțȠȍȕȐȑ, ȕȈ ȒȈȎȌȖȔ ȠȈȋț ȗȖȌșȚȍȘȍȋȈȦȡȐȝ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. TȖȓȤȒȖ șȈȔȣȍ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ ȓȐȟȕȖșȚȐ, ȖșȖȏȕȈȊȠȐȍ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț, ȔȖȋțȚ ȘȐșȒȕțȚȤ ȗȘȐȕȧȚȤ șȈȕȕȤȧșț, ȕȖ Ȋ ȓȦȉȖȔ șȓțȟȈȍ ȕȈ șȈȕȕȤȧșț ȕȍ șȓȍȌțȍȚ șȔȖȚȘȍȚȤ ȒȈȒ ȕȈ ȐșȚȖȟȕȐȒ ȌȖȝȖȌȈ ȐȓȐ șȘȍȌșȚȊȖ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ ȒȈȒȐȝ-ȕȐȉțȌȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ Ȟȍȓȍȑ. TǭDzǹT 13 ȈȚȘȐȕȈ ȟȖȌȐȚȖ ȝȈȕȚțȔ ȗȘȚȝț-ȗțȚȘȖ ȔȈȝȈ-ȘȈȚȝȈȝ ȈȕȊȈȌȝȈȊȈȚȈ șȈȕȒȘțȌȌȝȈș ȚȐȠȚȝȈ ȚȐȠȚȝȍȚȐ ȟȈȉȘȈȊȐȚ 534


535 ȈȚȘȐȕȈ - ȊȍȓȐȒȐȔ ȔțȌȘȍȞȖȔ ǨȚȘȐ; ȟȖȌȐȚȈȝ - ȊȖȖȌțȠȍȊȓȍȕȕȣȑ; ȝȈȕȚțȔ - ȟȚȖȉȣ țȉȐȚȤ; ȗȘȚȝț-ȗțȚȘȈȝ - șȣȕ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț; ȔȈȝȈȘȈȚȝȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȋȍȘȖȑ; ȈȕȊȈȌȝȈȊȈȚȈ - ȉȘȖșȐȓșȧ ȏȈ; șȈȕȒȘțȌȌȝȈȝ - Ȋ ȊȍȓȐȒȖȔ ȋȕȍȊȍ; ȚȐȠȚȝȈ ȚȐȠȚȝȈ - șȚȖȑ, șȚȖȑ; ȐȚȐ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȈȉȘȈȊȐȚ - Ȗȕ ȒȘȐȟȈȓ. ǻȏȕȈȊ ȖȚ ȔțȌȘȍȞȈ ǨȚȘȐ Ȗ ȗȘȖȌȍȓȒȍ ǰȕȌȘȣ, șȣȕ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț șȚȘȈȠȕȖ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓșȧ ȕȈ ȕȍȋȖ Ȑ ș ȒȘȐȒȖȔ "ǹȚȖȑ! ǹȚȖȑ!" ȉȘȖșȐȓșȧ ȊșȓȍȌ ȏȈ ǰȕȌȘȖȑ, ȟȚȖȉȣ țȉȐȚȤ ȍȋȖ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȓȖȊȈ ȚȐȠȚȝȈ ȚȐȠȚȝȈ ȗȘȖȐȏȕȖșȐȓ ȒȠȈȚȘȐȑ, ȉȘȖșȈȧ ȊȣȏȖȊ șȊȖȍȔț ȊȘȈȋț. ǪȖ ȊȘȍȔȧ șȘȈȎȍȕȐȧ ȒȠȈȚȘȐȑ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȒȐȌȈȚȤ ȗȖȓȧ ȉȘȈȕȐ. ǭșȓȐ Ȋșȍ Ȏȍ, șȚȘțșȐȊ, Ȗȕ ȖȉȘȈȡȈȍȚșȧ Ȋ ȉȍȋșȚȊȖ, ȗȘȖȚȐȊȕȐȒ ȉȘȖșȈȍȚ ȍȔț Ȋ șȗȐȕț șȓȖȊȈ ȚȐȠȚȝȈ ȚȐȠȚȝȈ. ǰșȚȐȕȕȣȑ ȒȠȈȚȘȐȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȚȈȕȍȚ țȉȐȊȈȚȤ țȉȍȋȈȦȡȍȋȖ ȗȘȖȚȐȊȕȐȒȈ, ȘȈȊȕȖ ȒȈȒ Ȑ țȉȍȋȈȚȤ ș ȗȖȓȧ ȉȖȧ. DzȖȌȍȒș ȟȍșȚȐ ȒȠȈȚȘȐȍȊ ȚȘȍȉțȍȚ, ȟȚȖȉȣ ȒȠȈȚȘȐȑ ȓȐȉȖ ȗȖȉȍȌȐȓ, ȓȐȉȖ ȗȖȋȐȉ Ȋ ȉȖȦ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ șȊȖȍ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘȈ, ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȖșȒȊȍȘȕȐȓșȧ, țȒȘȈȊ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȖȋȖ ȕȈ ȏȈȒȓȈȕȐȍ ȒȖȕȧ. ǷȖȥȚȖȔț, ȕȈȘțȠȐȊ ȗȘȐȕȞȐȗȣ ȒȠȈȚȘȐȍȊ, Ȗȕ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȋ ȉȍȋșȚȊȖ, Ȑ șȣȕ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓ ȊȣȕțȎȌȍȕ ȉȘȖșȐȚȤ ȍȔț Ȋ șȗȐȕț șȓȖȊȈ ȚȐȠȚȝȈ ȚȐȠȚȝȈ. TǭDzǹT 14 ȚȈȔ ȚȈȌȘȠȈȒȘȚȐȔ ȊȐȒȠȑȈ Ȕȍȕȍ ȌȝȈȘȔȈȔ ȠȈȘȐȘȐȕȈȔ ȌȎȈȚȐȓȈȔ ȉȝȈșȔȈȕȈȟȟȝȈȕȕȈȔ ȚȈșȔȈȐ ȉȈȕȈȔ ȕȈ ȔțȕȟȈȚȐ ȚȈȔ - ȍȋȖ; ȚȈȌȘȠȈ-ȈȒȘȚȐȔ - Ȋ ȥȚȖȔ ȖȌȍȧȕȐȐ; ȊȐȒȠȑȈ - țȊȐȌȍȊ; Ȕȍȕȍ - ȗȘȐȠȍȓ Ȓ ȊȣȊȖȌț; ȌȝȈȘȔȈȔ - ȘȍȓȐȋȐȦ; ȠȈȘȐȘȐȕȈȔ - ȊȖȗȓȖȡȍȕȕțȦ; ȌȎȈȚȐȓȈȔ - ș ȏȈȊȧȏȈȕȕȣȔȐ ȗțȟȒȖȔ ȊȖȓȖșȈȔȐ; ȉȝȈșȔȈȕȈ ȗȍȗȓȖȔ; ȈȟȟȝȈȕȕȈȔ - ȖȉșȣȗȈȕȕȖȋȖ; ȚȈșȔȈȐ - Ȋ ȕȍȋȖ; ȉȈȕȈȔ - șȚȘȍȓț; ȕȈ - ȕȍ; ȔțȕȟȈȚȐ - ȊȣȗțșȚȐȓ. ǾȈȘȤ ǰȕȌȘȈ, ȗȍȘȍȖȌȍȚȣȑ Ȋ șȈȕȕȤȧșȐ, ȏȈȊȧȏȈȓ ȊȖȓȖșȣ Ȋ țȏȍȓ Ȑ ȖȉșȣȗȈȓ șȊȖȍ ȚȍȓȖ ȗȍȗȓȖȔ. ǻȊȐȌȍȊ ȍȋȖ Ȋ ȚȈȒȖȔ ȊȐȌȍ, șȣȕ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț ȘȍȠȐȓ, ȟȚȖ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, șȊȧȚȖȑ șȈȕȕȤȧșȐ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȊȣȗțșȚȐȓ șȚȘȍȓț. TǭDzǹT 15 ȊȈȌȝȈȕ ȕȐȊȘȚȚȈȔ ȚȈȔ ȉȝțȑȖ ȝȈȕȚȈȊȍ 'ȚȘȐȘ ȈȟȖȌȈȑȈȚ ȌȎȈȝȐ ȑȈȌȎȕȈ-ȝȈȕȈȔ ȚȈȚȈ ȔȈȝȍȕȌȘȈȔ ȊȐȉțȌȝȈȌȝȈȔȈȔ ȊȈȌȝȈȚ - țȉȐȊȈȚȤ; ȕȐȊȘȚȚȈȔ - ȕȍ șȚȈȓ; ȚȈȔ - șȣȕȈ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț; ȉȝțȑȈȝ - șȕȖȊȈ; ȝȈȕȚȈȊȍ - ȟȚȖȉȣ țȉȐȚȤ; ȈȚȘȐȝ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǨȚȘȐ; ȈȟȖȌȈȑȈȚ - ȗȘȐȏȊȈȓ; ȌȎȈȝȐ - țȉȍȑ; ȑȈȌȎȕȈ-ȝȈȕȈȔ - ȗȖȔȍȠȈȊȠȍȋȖ șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȧȋȤȦ; ȚȈȚȈ - șȣȕ ȔȖȑ; ȔȈȝȈ-ȐȕȌȘȈȔ - ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘț; ȊȐȉțȌȝȈ-ȈȌȝȈȔȈȔ - ȗȖșȓȍȌȕȍȋȖ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǻȊȐȌȍȊ, ȟȚȖ șȣȕ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț, ȖȉȔȈȕțȚȣȑ ǰȕȌȘȖȑ, ȊȍȘȕțȓșȧ ȕȐ 535


536 ș ȟȍȔ, ǨȚȘȐ MțȕȐ ȊȕȖȊȤ ȗȘȐȒȈȏȈȓ ȍȔț țȉȐȚȤ ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș, ȐȉȖ șȟȐȚȈȓ, ȟȚȖ, ȗȘȍȘȊȈȊ ȕȈȟȈȚȖȍ MȈȝȈȘȈȌȎȍȑ ǷȘȐȚȝț ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ǰȕȌȘȈ șȚȈȓ ȗȖșȓȍȌȕȐȔ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. TǭDzǹT 16 ȥȊȈȔ ȊȈȐȕȑȈ-șțȚȈȝ ȗȘȖȒȚȈș ȚȊȈȘȈȔȈȕȈȔ ȊȐȝȈȑȈșȈ ȈȕȊȈȌȘȈȊȈȌ ȈȉȝȐȒȘțȌȌȝȖ ȘȈȊȈȕȈȔ ȋȘȌȝȘȈ-ȘȈȌ ȐȊȈ ȥȊȈȔ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȊȈȐȕȑȈ-șțȚȈȝ - șȣȕ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț; ȗȘȖȒȚȈȝ - ȗȖȓțȟȐȊȠȐȑ țȒȈȏȈȕȐȍ; ȚȊȈȘȈȔȈȕȈȔ - ȗȖșȗȍȠȕȖ țȉȍȋȈȦȡȍȋȖ ǰȕȌȘț; ȊȐȝȈȑȈșȈ - Ȋ ȕȍȉȍ; ȈȕȊȈȌȘȈȊȈȚ - șȚȈȓ ȗȘȍșȓȍȌȖȊȈȚȤ; ȈȉȝȐȒȘțȌȌȝȈȝ - Ȋ ȊȍȓȐȒȖȔ ȋȕȍȊȍ; ȘȈȊȈȕȈȔ - ǸȈȊȈȕț; ȋȘȌȝȘȈ-ȘȈȚ - ȞȈȘȤ șȚȍȘȊȧȚȕȐȒȖȊ; ȐȊȈ - ȒȈȒ. ǪȕȧȊ șȓȖȊȈȔ ȔțȌȘȍȞȈ, ȊȕțȒ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ ȚȖȚȟȈș ȗțșȚȐȓșȧ Ȋ ȗȖȋȖȕȦ ȏȈ ǰȕȌȘȖȑ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȚȘȍȔȐȚȍȓȤȕȖ ȔȟȈȓșȧ ȗȖ ȕȍȉț. Ǫ șȊȖȍȑ ȧȘȖșȚȐ șȣȕ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓ ȗȖȝȖȎ ȕȈ ȞȈȘȧ șȚȍȘȊȧȚȕȐȒȖȊ, ȗȘȍșȓȍȌȖȊȈȊȠȍȋȖ ǸȈȊȈȕț. TǭDzǹT 17 șȖ 'ȠȊȈȔ ȘțȗȈȔ ȟȈ ȚȈȌ ȌȝȐȚȊȈ ȚȈșȔȈ ȈȕȚȈȘȝȐȚȈȝ șȊȈȘȈȚ ȊȐȘȈȝ șȊȈ-ȗȈȠțȔ ȈȌȈȑȈ ȗȐȚțȘ ȑȈȌȎȕȈȔ țȗȍȑȐȊȈȕ șȈȝ - ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ; ȈȠȊȈȔ - ȒȖȕȧ; ȘțȗȈȔ - ȖȌȍȧȕȐȍ șȊȧȚȖȋȖ; ȟȈ ȚȈȒȎȍ; ȚȈȚ - ȚȖ; ȝȐȚȊȈ - ȖșȚȈȊȐȊ; ȚȈșȔȈȐ - Ȍȓȧ ȕȍȋȖ; ȈȕȚȈȘȝȐȚȈȝ - Ȑșȟȍȏ; șȊȈ-ȘȈȚ - ǰȕȌȘȈ; ȊȐȘȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȋȍȘȖȑ; șȊȈ-ȗȈȠțȔ șȊȖȍ ȎȐȊȖȚȕȖȍ; ȈȌȈȑȈ - ȏȈȉȘȈȊ; ȗȐȚțȝ - șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ; ȑȈȌȎȕȈȔ - ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; țȗȍȑȐȊȈȕ - ȊȍȘȕțȓșȧ. ǻȊȐȌȍȊ, ȟȚȖ ȏȈ ȕȐȔ ȋȖȕȐȚșȧ șȣȕ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț, ǰȕȌȘȈ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ șȉȘȖșȐȓ șȊȖȑ ȔȈșȒȈȘȈȌȕȣȑ ȕȈȘȧȌ Ȑ, ȖșȚȈȊȐȊ ȒȖȕȧ, ȉȍșșȓȍȌȕȖ Ȑșȟȍȏ, Ȉ ȊȍȓȐȒȐȑ ȋȍȘȖȑ, șȣȕ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț, ȊȍȘȕțȓ ȒȖȕȧ ȖȚȞț, ȟȚȖȉȣ ȚȖȚ ȔȖȋ ȏȈȊȍȘȠȐȚȤ ȕȈȟȈȚȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ. TǭDzǹT 18 ȚȈȚ ȚȈșȑȈ ȟȈȌȉȝțȚȈȔ ȒȈȘȔȈ ȊȐȟȈȒȠȑȈ ȗȈȘȈȔȈȘȠȈȑȈȝ ȕȈȔȈȌȝȍȑȈȔ ȌȈȌțș ȚȈșȔȈȐ ȊȐȌȎȐȚȈȠȊȈ ȐȚȐ ȗȘȈȉȝȖ ȚȈȚ - ȥȚȖȋȖ; ȚȈșȑȈ - ȍȋȖ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȈȌȉȝțȚȈȔ - ȟțȌȍșȕȖȋȖ; ȒȈȘȔȈ - ȌȍȧȕȐȧ; ȊȐȟȈȒȠȑȈ - șȚȈȊ șȊȐȌȍȚȍȓȧȔȐ; ȗȈȘȈȔȈ-ȘȠȈȑȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȕȈȔȈȌȝȍȑȈȔ - ȐȔȧ; ȌȈȌțȝ - ȌȈȓȐ; ȚȈșȔȈȐ - ȍȔț; ȊȐȌȎȐȚȈ-ȈȠȊȈȝ - ǪȐȌȎȐȚȈȠȊȈ (ȖȚȊȖȍȊȈȊȠȐȑ ȒȖȕȧ); ȐȚȐ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȗȘȈȉȝȖ - Ȗ ȔȖȑ ȋȖșȗȖȌȐȕ, ǪȐȌțȘȈ. ǬȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ, șȚȈȊ șȊȐȌȍȚȍȓȧȔȐ ȉȍșȗȘȐȔȍȘȕȖȑ ȌȖȉȓȍșȚȐ șȣȕȈ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț, Ȋșȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȍȌȐȕȖȋȓȈșȕȖ ȕȈȘȍȒȓȐ ȍȋȖ ǪȐȌȎȐȚȈȠȊȖȑ. 536


537 TǭDzǹT 19 țȗȈșȘȌȎȑȈ ȚȈȔȈș ȚȐȊȘȈȔ ȌȎȈȝȈȘȈȠȊȈȔ ȗțȕȈȘ ȝȈȘȐȝ ȟȈȠȈȓȈ-ȑțȗȈȚȈȠ ȟȝȈȕȕȖ ȝȐȘȈȕȑȈ-ȘȈȠȈȕȈȔ ȊȐȉȝțȝ țȗȈșȘȌȎȑȈ - ȕȈȗțșȚȐȊ; ȚȈȔȈȝ - ȚȤȔț; ȚȐȊȘȈȔ - ȕȍȗȘȖȋȓȧȌȕțȦ; ȌȎȈȝȈȘȈ - ȗȖȝȐȚȐȓ; ȈȠȊȈȔ - ȒȖȕȧ; ȗțȕȈȝ - șȕȖȊȈ; ȝȈȘȐȝ - ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ; ȟȈȠȈȓȈ-ȑțȗȈȚȈȝ - ȖȚ ȌȍȘȍȊȧȕȕȖȋȖ ȗȘȐșȗȖșȖȉȓȍȕȐȧ Ȍȓȧ ȏȈȒȓȈȕȐȧ ȎȐȊȖȚȕȣȝ; ȟȝȈȕȕȈȝ - ȚȈȑȕȖ; ȝȐȘȈȕȑȈ-ȘȈȠȈȕȈȔ - ȗȘȐȒȖȊȈȕȕȖȋȖ ȏȖȓȖȚȖȑ ȞȍȗȤȦ; ȊȐȉȝțȝ - ȖȟȍȕȤ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ. Ƕ ǪȐȌțȘȈ, Ȋ ȚȖȚ Ȏȍ ȔȐȋ ǰȕȌȘȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȞȈȘȍȔ ȕȍȉȍș Ȑ ȗȖȚȖȔț ȖȉȓȈȌȈȓ ȖȋȘȖȔȕȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ, ȗȖȋȘțȏȐȓ ȎȍȘȚȊȍȕȕțȦ ȈȘȍȕț ȊȖ ȔȘȈȒ. ǷȖȌ ȗȖȒȘȖȊȖȔ ȚȍȔȕȖȚȣ Ȗȕ șȕȖȊȈ ȗȖȝȐȚȐȓ ȒȖȕȧ, ȗȘȐȒȖȊȈȕȕȖȋȖ ȏȖȓȖȚȖȑ ȞȍȗȤȦ Ȓ șȚȖȓȉț ȕȍȗȖȌȈȓȍȒț ȖȚ ȌȍȘȍȊȧȕȕȖȋȖ ȗȘȐșȗȖșȖȉȓȍȕȐȧ Ȍȓȧ ȏȈȒȓȈȕȐȧ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. TǭDzǹT 20 ȈȚȘȐȝ șȈȕȌȈȘȠȈȑȈȔ ȈșȈ ȚȊȈȘȈȔȈȕȈȔ ȊȐȝȈȑȈșȈ ȒȈȗȈȓȈ-ȒȝȈȚȊȈȕȋȈ-ȌȝȈȘȈȔ ȊȐȘȖ ȕȈȐȕȈȔ ȈȉȈȌȝȈȚȈ ȈȚȘȐȝ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǨȚȘȐ; șȈȕȌȈȘȠȈȑȈȔ ȈșȈ - țȒȈȏȈȓ; ȚȊȈȘȈȔȈȕȈȔ - ȗȖșȗȍȠȕȖ țȉȍȋȈȊȠȍȋȖ; ȊȐȝȈȑȈșȈ - Ȋ ȕȍȉȍ; ȒȈȗȈȓȈ-ȒȝȈȚȊȈȕȋȈ - ȗȖșȖȝ ș ȟȍȘȍȗȖȔ ȕȈ ȒȖȕȞȍ; ȌȝȈȘȈȔ - ȕȍșțȡȍȋȖ; ȊȐȘȈȝ - ȋȍȘȖȑ (șȣȕ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț); ȕȈ - ȕȍ; ȥȕȈȔ - ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘț; ȈȉȈȌȝȈȚȈ - țȉȐȓ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǨȚȘȐ ȊȕȖȊȤ țȒȈȏȈȓ șȣȕț MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț ȕȈ ǰȕȌȘț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȔȟȈȓșȧ ȗȖ ȕȍȉț, Ȑ ȚȖȚ ȖȗȧȚȤ ȗȖȋȕȈȓșȧ ȏȈ ȕȐȔ. ǵȖ, țȊȐȌȍȊ, ȟȚȖ ǰȕȌȘȈ ȖȌȍȚ ȒȈȒ șȈȕȕȤȧșȐ Ȑ ȌȍȘȎȐȚ Ȋ ȘțȒȍ ȗȖșȖȝ ș ȟȍȘȍȗȖȔ ȕȈ ȒȖȕȞȍ, ȊȍȓȐȒȐȑ ȋȍȘȖȑ Ȑ ȕȈ ȥȚȖȚ ȘȈȏ ȘȍȠȐȓ ȕȍ țȉȐȊȈȚȤ ȍȋȖ. TǭDzǹT 21 ȈȚȘȐȕȈ ȟȖȌȐȚȈș ȚȈșȔȈȐ șȈȕȌȈȌȝȍ ȊȐȠȐȒȝȈȔ ȘțȠȈ șȖ 'ȠȊȈȔ ȘțȗȈȔ ȟȈ ȚȈȌ ȌȝȐȚȊȈ ȚȈșȚȝȈȊ ȈȕȚȈȘȝȐȚȈȝ șȊȈȘȈȚ ȈȚȘȐȕȈ - ȊȍȓȐȒȐȔ ȔțȌȘȍȞȖȔ ǨȚȘȐ; ȟȖȌȐȚȈȝ - ȊȌȖȝȕȖȊȓȍȕȕȣȑ; ȚȈșȔȈȐ - ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ǰȕȌȘț; șȈȕȌȈȌȝȍ - ȕȈȞȍȓȐȓ; ȊȐȠȐȒȝȈȔ - șȊȖȦ șȚȘȍȓț; ȘțȠȈ - Ȋ ȊȍȓȐȒȖȔ ȋȕȍȊȍ; șȈȝ - ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ; ȈȠȊȈȔ - ȒȖȕȧ; ȘțȗȈȔ - ȖȌȍȎȌț șȈȕȕȤȧșȐ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȚȈȚ - ȚȖȚ; ȝȐȚȊȈ - ȉȘȖșȐȊ; ȚȈșȚȝȈț - Ȗȕ ȖșȚȈȓșȧ ȚȈȔ; ȈȕȚȈȘȝȐȚȈȝ - ȕȍȊȐȌȐȔȣȑ; șȊȈ-ȘȈȚ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȑ ǰȕȌȘȈ. ǷȖȓțȟȐȊ ȖȚ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔțȌȘȍȞȈ ǨȚȘȐ ȕȖȊȣȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, șȣȕ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț ȘȈȏȋȕȍȊȈȓșȧ Ȑ ȊșȒȐȕțȓ șȊȖȑ ȓțȒ. ǻȊȐȌȍȊ ȥȚȖ, ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȖȗȧȚȤ șȉȘȖșȐȓ ȜȈȓȤȠȐȊȣȍ ȖȌȍȎȌȣ șȈȕȕȤȧșȐ Ȑ, ȉȘȖșȐȊ ȒȖȕȧ, șȌȍȓȈȓșȧ ȕȍȊȐȌȐȔȣȔ. 537


538 TǭDzǹT 22 ȊȐȘȈȠ ȟȈȠȊȈȔ țȗȈȌȈȑȈ ȗȐȚȘ-ȑȈȌȎȕȈȔ ȈȚȝȈȊȘȈȌȎȈȚ ȚȈȌ ȈȊȈȌȑȈȔ ȝȈȘȍ ȘțȗȈȔ ȌȎȈȋȘȝțȘ ȌȎȕȈȕȈ-ȌțȘȉȈȓȈȝ ȊȐȘȈȝ - șȣȕ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȈȠȊȈȔ - ȒȖȕȧ; țȗȈȌȈȑȈ ȊȏȧȊ; ȗȐȚȘ-ȑȈȌȎȕȈȔ - Ȓ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȔț ȈȓȚȈȘȦ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ; ȈȚȝȈ ȗȖșȓȍ ȟȍȋȖ; ȈȊȘȈȌȎȈȚ - ȊȍȘȕțȓșȧ; ȚȈȚ - ȚȖȋȖ; ȈȊȈȌȑȈȔ - ȌȖșȚȖȑȕȖȋȖ ȗȖȘȐȞȈȕȐȧ; ȝȈȘȍȝ - ǰȕȌȘȣ; ȘțȗȈȔ - ȖȌȍȎȌȣ; ȌȎȈȋȘȝțȝ - ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȓȐ; ȌȎȕȈȕȈ-ȌțȘȉȈȓȈȝ - ȕȍȊȍȎȌȣ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȋȍȘȖȑ ǪȐȌȎȐȚȈȠȊȈ, șȣȕ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț, șȕȖȊȈ Ȋȏȧȓ ȒȖȕȧ Ȑ ȊȍȘȕțȓșȧ Ȓ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȔț ȈȓȚȈȘȦ, ȋȌȍ ȍȋȖ ȖȎȐȌȈȓ ȖȚȍȞ. ǹ Țȍȝ ȗȖȘ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍȊȍȎȌȣ, șȓȍȌțȧ ȗȘȐȔȍȘț ȞȈȘȧ ǰȕȌȘȣ, ȚȖȎȍ ȘȧȌȧȚșȧ Ȋ ȖȌȍȎȌȣ șȈȕȕȤȧșȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹ ȕȍȏȈȗȈȔȧȚȕȣȝ ȊȘȍȔȍȕ șȈȕȕȤȧșȐ ȕȖșȧȚ ȚȘȐȌȈȕȌț. ǷȖȏȎȍ ȀȈȕȒȈȘȈȟȈȘȤȧ șȚȈȓ ȌȈȊȈȚȤ șȊȖȐȔ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȧȔ ȥȒȈȌȈȕȌȈ-șȈȕȕȤȧșț. TȘȐȌȈȕȌȐ-șȈȕȕȤȧșȐ - ȥȚȖ șȈȕȕȤȧșȐ-ȊȈȑȠȕȈȊȣ, Ȉ ȥȒȈȌȈȕȌȐ-șȈȕȕȤȧșȐ - ȥȚȖ ȔȈȑȧȊȈȌȐ. ǰȏȊȍșȚȕȖ ȚȈȒȎȍ ȔȕȖȋȖ ȌȘțȋȐȝ ȊȐȌȖȊ șȈȕȕȤȧșȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐȌțȚ ȊȘȈȏȘȍȏ ș ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ ȚȘȈȌȐȞȐȍȑ. ǶȌȐȕ Ȑȏ ȊȐȌȖȊ ȜȈȓȤȠȐȊȖȑ șȈȕȕȤȧșȣ ȊȊȍȓ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ, ȗȣȚȈȊȠȐȑșȧ șȗȈșȚȐșȤ ȖȚ ȋȕȍȊȈ ǪȐȌȎȐȚȈȠȊȣ, ȊȍȓȐȒȖȋȖ șȣȕȈ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț. Ǫ ȕȈȠȐ ȌȕȐ ȔȖȎȕȖ ȊșȚȘȍȚȐȚȤ șȈȔȣȝ ȘȈȏȕȣȝ șȈȕȕȤȧșȐ. ǶȌȕȐ Ȑȏ ȕȐȝ ȝȖȌȧȚ ȖȉȕȈȎȍȕȕȣȔȐ, ȌȘțȋȐȍ ȕȖșȧȚ ȟȍȘȍȗ Ȑ ȚȘȍȏțȉȍȞ. ǷȖșȓȍȌȕȐȍ ȖȉȣȟȕȖ ȐȏȊȍșȚȕȣ ȗȖȌ ȐȔȍȕȍȔ ȒȈȗȈȓȐȒȈ. Ǫșȍ ȥȚȐ ȘȈȏȕȖȊȐȌȕȖșȚȐ șȈȕȕȤȧșȣ ȕȍȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣ Ȑ ȊȖȏȕȐȒȓȐ ȉȖȓȍȍ ȐȓȐ Ȕȍȕȍȍ șȓțȟȈȑȕȖ, ȕȖ ȕȍȌȈȓȍȒȐȍ ȓȦȌȐ șȒȓȖȕȕȣ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȥȚȐȝ ȔȕȐȔȣȝ șȈȕȕȤȧșȐ ȏȈ ȐșȚȐȕȕȣȝ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ ȖȕȐ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȤ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȘȈȏȊȐȚȐȍȔ ȓȦȌȍȑ. Ǫ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȔȐșșȐȖȕȍȘșȒȐȍ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ, ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȧ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔȐ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔȐ, ȌȈȦȚ șȈȕȕȤȧșț ȌȈȎȍ ȓȦȌȧȔ, ȏȈȕȐȔȈȦȡȐȔșȧ ȋȘȍȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ. ȀȈșȚȘȣ ȏȈȗȘȍȡȈȦȚ ȊșȚțȗȈȚȤ Ȋ ȕȍȌȖȏȊȖȓȍȕȕȣȍ ȗȖȓȖȊȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ, țȗȖȚȘȍȉȓȧȚȤ ȕȈȘȒȖȚȐȒȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȖȌțȘȔȈȕȐȊȈȦȡȐȍ șȘȍȌșȚȊȈ, ȍșȚȤ ȔȧșȖ Ȑ ȐȋȘȈȚȤ Ȋ ȈȏȈȘȚȕȣȍ ȐȋȘȣ, ȖȌȕȈȒȖ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ șȈȕȕȤȧșȐ Ȑȏ ȥȚȐȝ ȔȐșșȐȑ ȕȍ ȉȘȍȏȋȈȦȚ ȕȐȟȍȔ. ǶȕȐ ȋȖȚȖȊȣ ȍșȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ țȋȖȌȕȖ: ȔȧșȖ, Șȣȉț, ȧȑȞȈ Ȑ Ț.Ȍ. ǷȖȘȖȑ ȖȕȐ ȌȈȎȍ ȗȤȦȚ ȊȐȕȖ, ȖȗȘȈȊȌȣȊȈȧ șȍȉȧ ȚȍȔ, ȟȚȖ Ȋ șȍȊȍȘȕȣȝ șȚȘȈȕȈȝ, ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȣȝ ȘȧȌȖȔ ș ǨȘȒȚȐȒȖȑ, ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȖȉȖȑȚȐșȤ ȉȍȏ ȈȓȒȖȋȖȓȧ, Șȣȉȣ Ȑ ȔȧșȈ. ȅȚȐ șȈȕȕȤȧșȐ ȊȣȌȈȦȚ șȊȖȐ ȋȘȍȝȖȊȕȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ ȏȈ șȓțȎȍȕȐȍ ȉȍȌȕȣȔ Ȑ ȖȉȍȏȌȖȓȍȕȕȣȔ ȓȦȌȧȔ, ȕȖ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ ȘȍȎțȚ ȕȈ ȒțșȒȐ ȉȍȌȕȣȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȒȈȏȣȊȈȦȚșȧ Ȋ ȎȍȓțȌȒȈȝ ȥȚȐȝ șȈȕȕȤȧșȐ. ǰȏ ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȝ șȚȐȝȖȊ șȚȈȕȍȚ ȧșȕȖ, ȟȚȖ ȚȈȒȐȍ șȈȕȕȤȧșȐ - ȗȘȖșȚȖ-ȕȈȗȘȖșȚȖ ȗȈȒȝȈȕȌȐ. ǪȍȌȣ țȚȊȍȘȎȌȈȦȚ, ȟȚȖ ȓȦȉȖȑ, ȒȚȖ șȚȈȊȐȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǵȈȘȈȧȕț ȕȈ ȖȌȕț șȚțȗȍȕȤ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ ȐȓȐ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ, ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȗȈȒȝȈȕȌȐ. Ǫ ǷțȘȈȕȈȝ șȒȈȏȈȕȖ: ȑȈș Țț ȕȈȘȈȑȈȕȈȔ ȌȍȊȈȔ ȉȘȈȝȔȈ-ȘțȌȘȈȌȐ-ȌȈȐȊȈȚȈȐȝ șȈȔȈȚȊȍȕȈȐȊȈ ȊȐȒȠȍȚȈ șȈ ȗȈȠȈȕȌȐ ȉȝȈȊȍȌ ȌȝȘțȊȈȔ 538


539 Ǫ DzȈȓȐ-Ȧȋț ȗȈȒȝȈȕȌȐ ȊșȚȘȍȟȈȦȚșȧ ȕȈ ȒȈȎȌȖȔ ȠȈȋț. ǶȌȕȈȒȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȘȐ ǿȈȑȚȈȕȤȧ MȈȝȈȗȘȈȉȝț șȚȈȘȈȓșȧ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȥȚȐȝ ȗȈȒȝȈȕȌȐ, ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȧ ȌȊȐȎȍȕȐȍ șȈȕȒȐȘȚȈȕȣ. TȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȐȔȍȚ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȌȊȐȎȍȕȐȐ șȈȕȒȐȘȚȈȕȣ, ȗȘȐșȖȍȌȐȕȐȊȠȐșȤ Ȓ MȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȔț ȖȉȡȍșȚȊț șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, șȔȖȎȍȚ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȕȖ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȊȓȐȧȕȐȧ ȗȈȒȝȈȕȌȐ. TǭDzǹT 23 ȑȈȕȐ ȘțȗȈȕȐ ȌȎȈȋȘȝȍ ȐȕȌȘȖ ȝȈȑȈ-ȌȎȐȝȐȘȠȈȑȈ ȚȈȕȐ ȗȈȗȈșȑȈ ȒȝȈȕȌȈȕȐ ȓȐȕȋȈȔ ȒȝȈȕȌȈȔ ȐȝȖȟȑȈȚȍ ȑȈȕȐ - Ȋșȍ Țȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ; ȘțȗȈȕȐ - ȓȐȟȐȕȣ; ȌȎȈȋȘȝȍ - ȗȘȐȕȐȔȈȓ; ȐȕȌȘȈȝ - ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș; ȝȈȑȈ - ȒȖȕȧ; ȌȎȐȝȐȘȠȈȑȈ - ȎȍȓȈȧ țȒȘȈșȚȤ; ȚȈȕȐ - Ȋșȍ ȖȕȐ; ȗȈȗȈșȑȈ - ȋȘȍȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȒȝȈȕȌȈȕȐ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ; ȓȐȕȋȈȔ - șȐȔȊȖȓ; ȒȝȈȕȌȈȔ - șȓȖȊȖ ȒȝȈȕȌȈ; ȐȝȈ - ȏȌȍșȤ; țȟȑȈȚȍ - țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȖ. Ǫșȍ ȖȉȓȐȟȤȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐȕȐȔȈȓ ǰȕȌȘȈ, șȚȘȍȔȧșȤ ȗȖȝȐȚȐȚȤ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȋȖ ȒȖȕȧ, ȉȣȓȐ șȐȔȊȖȓȈȔȐ ȉȍȏȉȖȎȐȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȚȘȈȌȐȞȐȧȔȐ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ, șȈȕȕȤȧșȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȊȈȎȕȍȑȠȐȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȣ. ǹȈȕȕȤȧșț șȓȍȌțȍȚ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ, ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȧșȤ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ ȗȈȘȈȔȗȈȘȣ, țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȝ ȈȟȈȘȤȧȔȐ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ ȕȈȠȍ ȊȘȍȔȧ ȔȕȖȋȐȍ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ șȈȕȕȤȧșȐ ȕȍ ȐȔȍȦȚ ȕȐ ȔȈȓȍȑȠȍȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ șȖȏȕȈȕȐȐ ǩȖȋȈ. ǷȍȘȊȣȔ ȚȈȒȐȔ șȈȕȕȤȧșȐ șȚȈȓ ǰȕȌȘȈ, ȌȊȐȎȐȔȣȑ ȏȈȊȐșȚȤȦ Ȓ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț, Ȑ Ȋ ȊȍȒ DzȈȓȐ ț ȕȍȋȖ ȗȖȧȊȐȓȖșȤ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȍȑ. Ǫ ȥȚȖȚ ȊȍȒ ȊșȚȘȍȚȐȚȤ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ șȈȕȕȤȧșȐ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȗȘȈȊȈ ȊȕȖșȐȚȤ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ Ȋ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȍ ǪȍȌȈȔȐ ȕȖȘȔȣ ȎȐȏȕȐ. TȖȚ Ȏȍ, ȒȚȖ ȌȍȓȈȍȚ ȥȚȖ Ȑȏ ȏȓȖȋȖ țȔȣșȓȈ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȈȠȈȕȌȐ, ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȖȔ. Ǫ "ǪȈȑȠȕȈȊȈ-ȚȈȕȚȘȍ" șȒȈȏȈȕȖ: ȑȈș Țț ȕȈȘȈȑȈȕȈȔ ȌȍȊȈȔ ȉȘȈȝȔȈ-ȘțȌȘȈȌȐ-ȌȈȐȊȈȚȈȐȝ șȈȔȈȚȊȍȕȈȐȊȈ ȊȐȒȠȍȚȈ șȈ ȗȈȠȈȕȌȐ ȉȝȈȊȍȌ ȌȝȘțȊȈȔ ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȥȚȖȚ ȏȈȗȘȍȚ, șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȗȈȠȈȕȌȐ ȐȏȖȉȘȍȚȈȦȚ ȚȈȒȐȍ ȗȖȕȧȚȐȧ, ȒȈȒ ȌȈȘȐȌȘȈ-ȕȈȘȈȧȕȈ Ȑ șȊȈȔȐ-ȕȈȘȈȧȕȈ, ȏȈȉȣȊȈȧ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȊȍȓȐȒȐȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ǩȘȈȝȔț Ȑ ȀȐȊț, ȕȍȓȤȏȧ ȗȖșȚȈȊȐȚȤ ȕȈ ȖȌȐȕ țȘȖȊȍȕȤ ș ǵȈȘȈȧȕȖȑ. TǭDzǹTȃ 24 - 25 ȥȊȈȔ ȐȕȌȘȍ ȝȈȘȈȚȑ ȈȠȊȈȔ ȊȈȐȕȑȈ-ȑȈȌȎȕȈ-ȌȎȐȋȝȈȔșȈȑȈ ȚȈȌ-ȋȘȝȐȚȈ-ȊȐșȘȠȚȍȠț ȗȈȒȝȈȕȌȍȠț ȔȈȚȐȘ ȕȘȕȈȔ ȌȝȈȘȔȈ ȐȚȑ țȗȈȌȝȈȘȔȍȠț ȕȈȋȕȈ-ȘȈȒȚȈ-ȗȈȚȈȌȐȠț 539


540 ȗȘȈȑȍȕȈ șȈȌȎȌȎȈȚȍ ȉȝȘȈȕȚȑȈ ȗȍȠȈȓȍȠț

ȟȈ ȊȈȋȔȐȠț

ȥȊȈȔ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȐȕȌȘȍ - ȒȖȋȌȈ ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș; ȝȈȘȈȚȐ - țȒȘȈȓ; ȈȠȊȈȔ - ȒȖȕȧ; ȊȈȐȕȑȈ - țșȚȘȖȍȕȕȖȔț șȣȕȖȔ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ; ȑȈȌȎȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȦ; ȌȎȐȋȝȈȔșȈȑȈ - ȎȍȓȈȧ ȗȖȔȍȠȈȚȤ; ȚȈȚ - ȐȔ; ȋȘȝȐȚȈ - ȕȈȌȍȚȣȍ; ȊȐșȘȠȚȍȠț - ȖșȚȈȊȐȓ; ȗȈȒȝȈȕȌȍȠț - Ȓ ȋȘȍȝȖȊȕȣȔ ȖȌȍȎȌȈȔ; ȔȈȚȐȝ - ȊȕȐȔȈȕȐȍ; ȕȘȕȈȔ - ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȝ ȓȦȌȍȑ; ȌȝȈȘȔȈȝ - ȘȍȓȐȋȐȧ; ȐȚȐ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; țȗȈȌȝȈȘȔȍȠț - Ȓ ȓȖȎȕȣȔ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȔ șȐșȚȍȔȈȔ; ȕȈȋȕȈ - ȖȉȕȈȎȍȕȕȣȝ; ȘȈȒȚȈ-ȗȈȚȈ ȖȌȍȚȣȝ Ȋ ȒȘȈșȕȖȍ; ȈȌȐȠț - Ȑ ȌȘțȋȐȝ; ȗȘȈȑȍȕȈ - Ȋ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȍ șȊȖȍȔ; șȈȌȎȌȎȈȚȍ - șȒȓȖȕȕȣ; ȉȝȘȈȕȚȑȈ - ȗȖ ȋȓțȗȖșȚȐ; ȗȍȠȈȓȍȠț ȖȗȣȚȕȣȍ; ȟȈ - Ȑ; ȊȈȋȔȐȠț - ȒȘȈșȕȖȘȍȟȐȊȣȍ. ǰȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ țȒȘȈșȚȤ ț MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȋȖ ȒȖȕȧ, ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȗȘȐȕȐȔȈȓ ȖȉȓȐȒ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ șȈȕȕȤȧșȐ. ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ șȈȕȕȤȧșȐ ȝȖȌȧȚ ȖȉȕȈȎȍȕȕȣȔȐ, ȌȘțȋȐȍ ȖȉȓȈȟȈȦȚșȧ Ȋ ȒȘȈșȕȣȍ ȖȌȍȎȌȣ Ȑ ȐȔȍȕțȦȚ șȍȉȧ ȒȈȗȈȓȐȒȈȔȐ. ǵȖ Ȋșȍ ȥȚȐ ȖȌȍȎȌȣ Ȑ ȈȚȘȐȉțȚȣ ȓȐȠȤ șȐȔȊȖȓȣ Ȑȝ ȋȘȍȝȖȊ. TȈȒȐȍ ȗșȍȊȌȖșȈȕȕȤȧșȐ ȗȖȓȤȏțȦȚșȧ ȉȖȓȤȠȐȔ ȗȖȟȍȚȖȔ ț ȋȘȍȠȕȐȒȖȊ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ șȈȔȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȈȔȐ Ȑ ȔȖȋțȚ ȓȖȋȐȟȕȖ Ȑ țȉȍȌȐȚȍȓȤȕȖ ȖȗȘȈȊȌȣȊȈȚȤ ȓȦȉȣȍ șȊȖȐ ȗȘȍȋȘȍȠȍȕȐȧ. ǵȈȔ Ȏȍ șȓȍȌțȍȚ ȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ ȚȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȐȚȊȖȘȧȦȚșȧ ȗȖȉȖȘȕȐȒȈȔȐ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȕȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȚȈȒȖȊȣȔȐ ȕȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ. Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, șȉȐȚȣȍ ș ȚȖȓȒț ȓȦȌȐ șȟȐȚȈȦȚ Ȑȝ ȐșȚȐȕȕȖ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȔȐ ȓȦȌȤȔȐ Ȑ, șȓȍȌțȧ ȏȈ ȕȐȔȐ, ȋțȉȧȚ șȍȉȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȓȦȌȐ Ȋ ȊȍȒ DzȈȓȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȖȟȍȕȤ ȕȍȏȈȊȐȌȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ: ȖȕȐ ȎȐȊțȚ ȕȍȌȖȓȋȖ, ȓȐȠȍȕȣ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ Ȑ șȒȓȖȕȕȣ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȕȈ ȊȍȘț ȓȖȎȕȣȍ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ țȟȍȕȐȧ. ȅȚȖ ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȓ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȓȦȌȐ ȗȘȍȉȣȊȈȦȚ Ȋ ȗȖșȚȖȧȕȕȖȔ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȍ. ǪȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȗȐșȈȕȐȧ, ȗȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, ȏȈȗȘȍȡȈȦȚ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ șȈȕȕȤȧșț Ȋ ȊȍȒ DzȈȓȐ, ȟȚȖȉȣ șȗȈșȚȐ ȕȍȘȈȏțȔȕȣȝ ȓȦȌȍȑ ȖȚ ȐșȒțȠȍȕȐȧ ȏȓȖțȗȖȚȘȍȉȓȧȚȤ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍȔ șȈȕȕȤȧșȐ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȍșȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȖȌȕȈ ȘȍȓȐȋȐȧ, șțȚȤ ȒȖȚȖȘȖȑ ȏȈȒȓȦȟȍȕȈ Ȋ șȓțȎȍȕȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȗȖȒȖȘȕȖșȚȐ ǭȋȖ ȊȖȓȍ. Mȣ ȌȖȓȎȕȣ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ. Ǫșȍ ȗȘȖȟȐȍ ȜȖȘȔȣ șȈȕȕȤȧșȣ Ȑ ȘȈȏȕȖȊȐȌȕȖșȚȐ ȘȍȓȐȋȐȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȓȖȎȕȣȔȐ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ ȊȍȒ DzȈȓȐ ȓȦȌȐ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ Ȑȝ ȏȈ ȟȐșȚțȦ ȔȖȕȍȚț, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȑȝ ȔȖȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȎȈȓȍȚȤ. TǭDzǹT 26 ȚȈȌ ȈȉȝȐȌȎȕȈȑȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȗȘȚȝțȝ ȗȘȚȝț-ȗȈȘȈȒȘȈȔȈȝ ȐȕȌȘȈȑȈ ȒțȗȐȚȖ ȉȈȕȈȔ ȈȌȈȚȚȖȌȑȈȚȈ-ȒȈȘȔțȒȈȝ ȚȈȚ - ȥȚȖ; ȈȉȝȐȌȎȕȈȑȈ - ȗȖȕȐȔȈȧ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǩȖȋȈ; ȗȘȚȝțȝ - ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț; ȗȘȚȝț-ȗȈȘȈȒȘȈȔȈȝ - șȓȈȊȐȊȠȐȑșȧ șȊȖȐȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ; ȐȕȌȘȈȑȈ - ȕȈ ȞȈȘȧ ǰȕȌȘț; ȒțȗȐȚȈȝ - ȘȈȏȋȕȍȊȈȕȕȣȑ; ȉȈȕȈȔ - șȚȘȍȓț; ȈȌȈȚȚȈ - ȊȏȧȊ; țȌȑȈȚȈ - ȊșȒȐȕțȓ; ȒȈȘȔțȒȈȝ - ȓțȒ. MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț, șȓȈȊȐȊȠȐȑșȧ șȊȖȐȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ, ȚȖȚȟȈș ȊșȒȐȕțȓ șȊȖȑ ȓțȒ Ȑ ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȓșȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȘțȟȕȖ țȉȐȚȤ ǰȕȌȘț 540


541 ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȚȖȚ ȗȖȓȖȎȐȓ ȕȈȟȈȓȖ ȥȚȐȔ

ȓȖȎȕȣȔ ȊȐȌȈȔ șȈȕȕȤȧșȣ.

DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǬȖȓȋ ȞȈȘȧ - ȗȘȍșȍȒȈȚȤ ȉȍȏȉȖȎȐȍ Ȋ ȓȦȉȣȝ ȍȋȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧȝ. ǾȈȘȤ ǷȘȐȚȝț, ȉțȌțȟȐ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȚȍȔ ȉȖȓȍȍ ȉȣȓ ȖȉȧȏȈȕ ȐșȒȖȘȍȕȧȚȤ ȉȍȏȉȖȎȐȍ. ǹȓȍȌțȧ ȍȋȖ ȗȘȐȔȍȘț, ȋȓȈȊȣ ȋȖșțȌȈȘșȚȊ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȐșȚȐȕȕȣȔȐ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧȔȐ ǩȖȋȈ Ȑ ȗȘȍșȍȒȈȚȤ Ȋșȍ ȚȖ, ȟȚȖ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȚ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ ȘȍȓȐȋȐȐ. Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, ȕȣȕȍȠȕȐȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȐ Ȑȏ ȚȘțșȖșȚȐ ȗȘȖȊȖȏȋȓȈȠȈȦȚ șȊȖȐ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ șȊȍȚșȒȐȔȐ. TȈȒȈȧ ȗȖȓȐȚȐȒȈ ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȓ ȘȈȏȔȣȊȈȕȐȦ ȋȘȈȕȐ ȔȍȎȌț ȘȍȓȐȋȐȍȑ Ȑ ȉȍȏȉȖȎȐȍȔ, Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȟȍȋȖ ȓȦȌȐ ȚȍȘȧȦȚ ȊșȧȒȐȑ ȐȕȚȍȘȍș Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȔț șȈȔȖșȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȊȈȕȐȦ. ȅȚȖ ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȓ ȌȍȋȘȈȌȈȞȐȐ ȓȦȌȍȑ, Ȑ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȗȘȍȊȘȈȡȈȍȚșȧ Ȋ ȈȌ. TǭDzǹT 27 ȚȈȔ ȘȚȊȐȌȎȈȝ ȠȈȒȘȈ-ȊȈȌȝȈȉȝȐșȈȕȌȝȐȚȈȔ ȊȐȟȈȒȠȑȈ ȌțȠȗȘȍȒȠȑȈȔ ȈșȈȝȑȈ-ȘȈȔȝȈșȈȔ ȕȐȊȈȘȈȑȈȔ ȈșțȘ ȈȝȖ ȔȈȝȈ-ȔȈȚȍ ȕȈ ȑțȌȎȑȈȚȍ 'ȚȘȈȕȑȈ-ȊȈȌȝȈȝ ȗȘȈȟȖȌȐȚȈȚ ȚȈȔ - ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț; ȘȚȊȐȌȎȈȝ - ȎȘȍȞȣ; ȠȈȒȘȈ-ȊȈȌȝȈ - țȉȐȑșȚȊȖ ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș; ȈȉȝȐșȈȕȌȝȐȚȈȔ - ȊȖȏȕȈȔȍȘȐȓșȧ șȖȊȍȘȠȐȚȤ; ȊȐȟȈȒȠȑȈ - țȊȐȌȍȊ; ȌțȠȗȘȍȒȠȑȈȔ - țșȚȘȈȠȈȦȡȐȑ ȖȉȓȐȒ; ȈșȈȝȑȈ - ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȊȣȕȍșȚȐ; ȘȈȔȝȈșȈȔ - ȍȋȖ ȔȋȕȖȊȍȕȕțȦ ȘȍȈȒȞȐȦ; ȕȐȊȈȘȈȑȈȔ Ȉșțȝ - ȖȕȐ ȏȈȗȘȍȚȐȓȐ; ȈȝȖ - Ȗ; ȔȈȝȈ-ȔȈȚȍ - Ȗ ȊȍȓȐȒȈȧ ȌțȠȈ; ȕȈ ȕȍ; ȑțȌȎȑȈȚȍ - ȗȖȌȖȉȈȍȚ Țȍȉȍ; ȈȚȘȈ - ȕȈ ȥȚȖȑ ȈȘȍȕȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȈȕȑȈ - ȌȘțȋȐȝ; ȊȈȌȝȈȝ - țȉȐȊȈȚȤ; ȗȘȈȟȖȌȐȚȈȚ - ȒȘȖȔȍ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȝ ȠȈșȚȘȈȔȐ. ǻȊȐȌȍȊ, ȟȚȖ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȖȝȊȈȟȍȕ ȊȍȓȐȒȐȔ ȋȕȍȊȖȔ Ȑ șȖȉȐȘȈȍȚșȧ țȉȐȚȤ ǰȕȌȘț, ȎȘȍȞȣ Ȑ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ țȟȈșȚȕȐȒȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȊȏȔȖȓȐȓȐșȤ: "Ƕ ȊȍȓȐȒȈȧ ȌțȠȈ, ȗȖȡȈȌȐ ȍȋȖ, ȐȉȖ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȧȋȤȐ ȘȈȏȘȍȠȈȍȚșȧ țȉȐȊȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. TȈȒȖȊȖ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȍ ȠȈșȚȘ". DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǻȉȐȑșȚȊȖ ȎȐȊȖȚȕȣȝ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȧȋȤȐ, ȗȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, ȕȍ ȉȣȓȖ țȉȐȑșȚȊȖȔ. ǮȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȗȘȍșȓȍȌȖȊȈȓȐ ȐȕțȦ ȞȍȓȤ. ǮȐȊȖȚȕȣȝ ȗȘȐȕȖșȐȓȐ Ȋ ȎȍȘȚȊț, ȟȚȖȉȣ țȌȖșȚȖȊȍȘȐȚȤșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ ȉȣȓȐ ȗȘȖȐȏȕȍșȍȕȣ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ, Ȑ Ȋ șȓțȟȈȍ țșȗȍȝȈ ȎȐȊȖȚȕȣȍ, ȉȘȖȠȍȕȕȣȍ Ȋ ȖȋȖȕȤ, ȊȣȝȖȌȐȓȐ ȖȚȚțȌȈ Ȋ ȖȉȕȖȊȓȍȕȕȖȔ Țȍȓȍ. ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȖȋȖ Ȍȓȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ țȉȐȚ. DzȈȒ Ȏȍ Ȋ ȚȈȒȖȔ șȓțȟȈȍ ȔȖȎȕȖ ȉȣȓȖ ȗȖȒțȠȈȚȤșȧ ȕȈ ȎȐȏȕȤ ǰȕȌȘȣ, ȍșȓȐ ȍȔț, ȒȈȒ ȟȈșȚȐȞȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȈȓȈșȤ ȟȈșȚȤ ȌȈȘȖȊ ȥȚȖȑ ȧȋȤȐ? ǷȖȥȚȖȔț ȎȘȍȞȣ ȗȖȗȘȖșȐȓȐ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț ȕȍ țȉȐȊȈȚȤ ȍȋȖ. TǭDzǹT 28 ȊȈȑȈȔ ȔȈȘțȚȊȈȕȚȈȔ ȐȝȈȘȚȝȈ-ȕȈȠȈȕȈȔ 541


542 ȝȊȈȑȈȔȈȝȍ ȚȊȈȟ-ȟȝȘȈȊȈșȈ ȝȈȚȈ-ȚȊȐȠȈȔ ȈȑȈȚȈȑȈȔȖȗȈȝȈȊȈȐȘ ȈȕȈȕȚȈȘȈȔ ȗȘȈșȈȝȑȈ ȘȈȌȎȈȕ ȌȎțȝȈȊȈȔȈ Țȍ 'ȝȐȚȈȔ ȊȈȑȈȔ - Ȕȣ; ȔȈȘțȚ-ȊȈȕȚȈȔ - ȞȈȘȧ ǰȕȌȘț; ȐȝȈ - șȦȌȈ; ȈȘȚȝȈ ȖșțȡȍșȚȊȓȍȕȐȦ ȚȊȖȍȑ ȞȍȓȐ; ȕȈȠȈȕȈȔ - ȗȖȔȍȠȈȊȠȍȋȖ; ȝȊȈȑȈȔȈȝȍ Ȕȣ ȗȘȐȏȖȊȍȔ; ȚȊȈȚ-ȠȘȈȊȈșȈ - ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȊȖȍȑ șȓȈȊȍ; ȝȈȚȈ-ȚȊȐȠȈȔ - țȎȍ ȓȐȠȐȊȠȍȋȖșȧ șȊȖȍȋȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ; ȈȑȈȚȈȑȈȔȈ - ȕȐȒȖȋȌȈ ȗȘȍȎȌȍ ȕȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȕȣȔȐ; țȗȈȝȈȊȈȐȝ - șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȔȐ ȔȈȕȚȘȈȔȐ; ȈȕȈȕȚȈȘȈȔ - ȉȍȏ ȗȘȖȔȍȌȓȍȕȐȧ; ȗȘȈșȈȝȑȈ - șȐȓȖȑ; ȘȈȌȎȈȕ - Ȗ ȞȈȘȤ; ȌȎțȝȈȊȈȔȈ - Ȕȣ ȉȘȖșȐȔ Ȋ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȑ ȖȋȖȕȤ; Țȍ ȚȊȖȍȋȖ; ȈȝȐȚȈȔ - ȊȘȈȋȈ. ǬȖȘȖȋȖȑ ȞȈȘȤ, ȗȖȗȣȚȒȈ ǰȕȌȘȣ ȗȖȔȍȠȈȚȤ țșȚȘȖȍȕȕȖȔț ȚȖȉȖȑ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȦ ȓȐȠȐȓȈ ȍȋȖ ȉȣȓȖȋȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ. ǹȐȓȖȑ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȕȚȘ, Ȓ ȗȖȔȖȡȐ ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȈȔ ȍȡȍ ȕȍ ȗȘȐȝȖȌȐȓȖșȤ ȗȘȐȉȍȋȈȚȤ, Ȕȣ ȗȘȐȏȖȊȍȔ ȍȋȖ șȦȌȈ, Ȑ ȍȔț ȗȘȐȌȍȚșȧ ȗȘȐȑȚȐ ȕȈ ȕȈȠ ȏȖȊ. DzȖȋȌȈ ȚȊȖȑ ȊȘȈȋ ȗȖȧȊȐȚșȧ ȏȌȍșȤ, Ȕȣ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȈȕȚȘ ȗȖȊȍȘȋȕȍȔ ȍȋȖ Ȋ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȑ ȖȋȖȕȤ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȘȈȊȐȓȤȕȖ ȗȘȖȐȏȕȖșȧ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȋȖ ȖȉȘȧȌȈ, ȔȖȎȕȖ șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȔȕȖȋȖ ȟțȌȍș. ǵȖ Ȋ DzȈȓȐ-Ȧȋț Ȋ ȔȐȘȍ ȕȍ ȖșȚȈȓȖșȤ ȒȊȈȓȐȜȐȞȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, șȗȖșȖȉȕȣȝ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȗȘȖȐȏȕȖșȐȚȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ. ǷȖȥȚȖȔț ȓȦȌȧȔ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȌȈȎȍ ȗȣȚȈȚȤșȧ țșȚȘȈȐȊȈȚȤ ȗȣȠȕȣȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȖȉȘȧȌȣ. Ǫ ȥȚȖȚ ȊȍȒ ȠȈșȚȘȣ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȖȌȕȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ - șȈȕȒȐȘȚȈȕȈ-ȧȋȤȦ. TǭDzǹT 29 ȐȚȑ ȈȔȈȕȚȘȑȈ ȒȘȈȚț-ȗȈȚȐȔ ȊȐȌțȘȈșȑȈȘȚȊȐȌȎȖ ȘțȠȈ șȘțȋ-ȋȝȈșȚȈȕ ȌȎțȝȊȈȚȖ 'ȉȝȑȍȚȑȈ șȊȈȑȈȔȉȝțȝ ȗȘȈȚȑȈȠȍȌȝȈȚȈ ȐȚȐ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȈȔȈȕȚȘȑȈ - șȖȖȉȡȐȊ; ȒȘȈȚț-ȗȈȚȐȔ - ȞȈȘȦ ǷȘȐȚȝț, țșȚȘȖȐȊȠȍȔț ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȊȐȌțȘȈ - Ȗ ǪȐȌțȘȈ; ȈșȑȈ - ǷȘȐȚȝț; ȘȚȊȐȌȎȈȝ - ȎȘȍȞȣ; ȘțȠȈ - Ȋ ȊȍȓȐȒȖȔ ȋȕȍȊȍ; șȘțȒȝȈșȚȈȕ - ș ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȔȐ ȓȖȎȒȈȔȐ Ȋ ȘțȒȈȝ; ȌȎțȝȊȈȚȈȝ - șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȖȋȕȍȕȕȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȈȉȝȑȍȚȑȈ - ȕȈȟȈȓȐ; șȊȈȑȈȔȉȝțȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȗȘȈȚȑȈȠȍȌȝȈȚȈ - Ȋȍȓȍȓ ȐȔ ȖșȚȈȕȖȊȐȚȤșȧ. ǬȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ, șȒȈȏȈȊ ȥȚȖ ȞȈȘȦ, ȎȘȍȞȣ, ȗȘȖȊȖȌȐȊȠȐȍ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȑ ȖȉȘȧȌ, Ȋ ȊȍȓȐȒȖȔ ȋȕȍȊȍ ȗȘȐȏȊȈȓȐ ȊȓȈȌȣȒț ȕȍȉȍș ǰȕȌȘț. ǵȖ, ȒȖȋȌȈ ȖȕȐ țȎȍ ȋȖȚȖȊȣ ȉȣȓȐ ȊȖȏȓȐȚȤ ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ ȕȈ ȖȋȖȕȤ, ȗȍȘȍȌ ȕȐȔȐ ȊȕȍȏȈȗȕȖ ȗȖȧȊȐȓșȧ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȗȘȐȒȈȏȈȓ ȖșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ. TǭDzǹT 30 ȕȈ ȊȈȌȝȑȖ ȉȝȈȊȈȚȈȔ ȐȕȌȘȖ ȑȈȌ ȑȈȌȎȕȖ ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȚȈȕțȝ ȑȈȔ ȌȎȐȋȝȈȔșȈȚȝȈ ȑȈȌȎȕȍȕȈ ȑȈșȑȍȠȚȈș ȚȈȕȈȊȈȝ șțȘȈȝ 542


543 ȕȈ - ȕȍ; ȊȈȌȝȑȈȝ - șȓȍȌțȍȚ țȉȐȊȈȚȤ; ȉȝȈȊȈȚȈȔ - ȊșȍȔ ȊȈȔ; ȐȕȌȘȈȝ - ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș; ȑȈȚ - ȗȖșȒȖȓȤȒț; ȑȈȌȎȕȈȝ - ȐȔȧ ǰȕȌȘȣ; ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȚȈȕțȝ - ȟȈșȚȤ ȚȍȓȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȑȈȔ - ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȌȎȐȋȝȈȔșȈȚȝȈ - Ȋȣ ȝȖȚȐȚȍ țȉȐȚȤ; ȑȈȌȎȕȍȕȈ - șȖȊȍȘȠȈȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȑȈșȑȈ - ǰȕȌȘȣ; ȐȠȚȈȝ - ȒȖȚȖȘȣȔ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ; ȚȈȕȈȊȈȝ - ȟȈșȚȧȔ ȚȍȓȈ; șțȘȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. ǶȉȘȈȚȐȊȠȐșȤ Ȓ ȎȘȍȞȈȔ, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȎȘȍȞȣ, Ȋȣ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ țȕȐȟȚȖȎȈȚȤ ǰȕȌȘț, ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș. ȅȚȖ ȕȍ ȊȝȖȌȐȚ Ȋ ȊȈȠȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ. ǵȍ ȏȈȉȣȊȈȑȚȍ, ȟȚȖ ǰȕȌȘȈ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȟȚȐ ȕȈ ȖȌȕȖȔ țȘȖȊȕȍ ș ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȐȉȖ Ȗȕ - ȖȌȐȕ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȗȖȔȖȡȕȐȒȖȊ ǫȖșȗȖȌȈ. ȅȚȖȑ ȧȋȤȍȑ Ȋȣ ȕȈȌȍȍȚȍșȤ țȔȐȓȖșȚȐȊȐȚȤ Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȕȖ ȊȈȔ șȓȍȌțȍȚ ȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȖȕȐ - ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȍ ȟȈșȚȐ ǰȕȌȘȣ, ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș. ǷȖȌțȔȈȑȚȍ șȈȔȐ, ȍșȚȤ ȓȐ ț ȊȈș ȗȘȈȊȖ șȎȐȋȈȚ�� ȍȋȖ Ȋ Ȗȋȕȍ ȥȚȖȋȖ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ? TǭDzǹT 31 ȚȈȌ ȐȌȈȔ ȗȈȠȑȈȚȈ ȔȈȝȈȌ ȌȝȈȘȔȈ-ȊȑȈȚȐȒȈȘȈȔ ȌȊȐȌȎȈȝ ȐȕȌȘȍȕȈȕțȠȚȝȐȚȈȔ ȘȈȌȎȕȈȝ ȒȈȘȔȈȐȚȈȌ ȊȐȌȎȐȋȝȈȔșȈȚȈ ȚȈȚ - ȏȈȚȍȔ; ȐȌȈȔ - ȥȚȖ; ȗȈȠȑȈȚȈ - ȗȖșȔȖȚȘȐȚȍ ȕȈ; ȔȈȝȈȚ ȊȍȓȐȒȖȍ; ȌȝȈȘȔȈ - ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ; ȊȑȈȚȐȒȈȘȈȔ - ȕȈȘțȠȍȕȐȍ; ȌȊȐȌȎȈȝ - Ȗ ȊȍȓȐȒȐȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ; ȐȕȌȘȍȕȈ - ǰȕȌȘȖȑ; ȈȕțȠȚȝȐȚȈȔ - șȖȊȍȘȠǦȕȕȖȍ; ȘȈȌȎȕȈȝ - ȞȈȘȧ; ȒȈȘȔȈ - ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȥȚȈȚ - ȥȚȖȔț ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȦ; ȊȐȌȎȐȋȝȈȔșȈȚȈ - ȎȍȓȈȧ ȗȖȔȍȠȈȚȤ. ǿȚȖȉȣ ȗȖȔȍȠȈȚȤ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȏȈȌțȔȈȕȕȖȍ ȐȔ ȊȍȓȐȒȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȗȘȐȉȍȋ Ȓ șȘȍȌșȚȊȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȖ ȊȘȍȔȍȕȍȔ ȖșȒȊȍȘȕȧȚ ȟȐșȚȣȑ ȗțȚȤ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǷȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȗȘȐȔȐȚȍ ȥȚȖ ȊȖ ȊȕȐȔȈȕȐȍ. ǭșȓȐ Ȋȣ Ȑ ȌȈȓȤȠȍ ȉțȌȍȚȍ ȉȖȘȖȚȤșȧ ș ȕȐȔ, Ȗȕ, ȗȘȖȌȖȓȎȈȧ ȏȓȖțȗȖȚȘȍȉȓȧȚȤ șȊȖȐȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ, ȐȏȖȉȘȍȚȍȚ ȔȕȖȋȖ ȌȘțȋȐȝ ȜȖȘȔ ȉȍȏȉȖȎȐȧ. TǭDzǹT 32 ȗȘȚȝț-ȒȐȘȚȍȝ ȗȘȚȝȖȘ ȉȝțȑȈȚ ȚȈȘȝȑ ȥȒȖȕȈ-ȠȈȚȈ-ȒȘȈȚțȝ ȈȓȈȔ Țȍ ȒȘȈȚțȉȝȐȝ șȊȐȠȚȈȐȘ ȑȈȌ ȉȝȈȊȈȕ ȔȖȒȠȈ-ȌȝȈȘȔȈ-ȊȐȚ ȗȘȚȝț-ȒȐȘȚȍȝ - ȗȖȊșȦȌț ȐȏȊȍșȚȕȖȋȖ; ȗȘȚȝȖȝ - ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț; ȉȝțȑȈȚ - ȗțșȚȤ ȉțȌȍȚ; ȚȈȘȝȐ - ȗȖȥȚȖȔț; ȥȒȈ-țȕȈ-ȠȈȚȈ-ȒȘȈȚțȝ ȚȖȚ, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȐȓ ȌȍȊȧȕȖșȚȖ ȌȍȊȧȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ; ȈȓȈȔ ȕȍȚ șȔȣșȓȈ; Țȍ - Țȍȉȍ; ȒȘȈȚțȉȝȐȝ - șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; șț-ȐȠȚȈȐȝ - ȕȈȌȓȍȎȈȡȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȑȈȚ - ȗȖșȒȖȓȤȒț; ȉȝȈȊȈȕ - Țȍȉȍ; ȔȖȒȠȈ-ȌȝȈȘȔȈ-ȊȐȚ - ȐȏȊȍșȚȍȕ ȗțȚȤ, ȊȍȌțȡȐȑ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ. "ǪȗȖȓȕȍ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț șȖȊȍȘȠȐȓ ȌȍȊȧȕȖșȚȖ ȌȍȊȧȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ", - ȏȈȒȓȦȟȐȓ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ. ǯȈȚȍȔ, ȖȉȘȈȚȐȊȠȐșȤ Ȓ ȞȈȘȦ, Ȗȕ șȒȈȏȈȓ: "Tȍȉȍ ȐȏȊȍșȚȍȕ ȗțȚȤ, ȊȍȌțȡȐȑ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ, ȟȍȋȖ Ȏȍ ȘȈȌȐ Țȣ șȖȊȍȘȠȈȍȠȤ ȥȚȐ ȎȍȘȚ543


544 ȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ?" DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ ȔȍșȚȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȟȚȖȉȣ țșȗȖȒȖȐȚȤ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț, ȒȖȚȖȘȖȔț ȕȐȒȈȒ ȕȍ țȌȈȊȈȓȖșȤ șȖȊȍȘȠȐȚȤ șȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ ȒȖȕȧ. ǾȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓ ȗȖȓȖȕ ȘȍȠȐȔȖșȚȐ ȖșțȡȍșȚȊȐȚȤ șȊȖȑ ȏȈȔȣșȍȓ, ȟȍȔ ȏȈȌȍȓ șȈȔȖȓȦȉȐȍ ǰȕȌȘȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ ȉȣȓ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȐȓ șȚȖ ȚȈȒȐȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ. ǯȈȊȐșȚȤ Ȓ șȖȗȍȘȕȐȒț ȗȘȐșțȡȈ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȚȈȒ ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘȈ ȏȈȊȐȌȖȊȈȓ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț Ȑ ȝȖȚȍȓ ȊȖ ȟȚȖ ȉȣ ȚȖ ȕȐ șȚȈȓȖ ȗȖȔȍȠȈȚȤ ȍȔț șȖȊȍȘȠȐȚȤ șȖȚȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ. Ǫ ȝȖȌȍ ȥȚȖȋȖ ȍȌȐȕȖȉȖȘșȚȊȈ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ Ȑ ȖȌȖȓȍȚȤ ȗȘȖȚȐȊȕȐȒȈ, șȚȈȓ șȖȏȌȈȊȈȚȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȜȖȘȔȣ ȉȍȏȉȖȎȐȧ. ǿȚȖȉȣ ȗȖȓȖȎȐȚȤ ȥȚȖȔț ȒȖȕȍȞ, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȈȔ ȗȘȐȉȣȓ Ȓ ȔȍșȚț șȖȉȣȚȐȑ. ǷȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȕȍ ȉȣȓȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȖȉȘȧȌȣ Ȑ ȘȐȚțȈȓȣ. ǷȖȌȖȉȕȣȍ ȞȍȘȍȔȖȕȐȐ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔ țȘȖȊȕȍ, ȕȍ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ Ȑȝ. TȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț, ȒȈȒ ȐȌȍȈȓȤȕȣȑ ȞȈȘȤ, șȟȐȚȈȓ șȖȊȍȘȠȍȕȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ șȊȖȐȔ ȌȖȓȋȖȔ. ǷȖȥȚȖȔț ȉȣȓ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔ ȒȖȔȗȘȖȔȐșș. ǹ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ șȓȈȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț ȌȖȓȎȕȈ ȉȣȓȈ ȏȈȚȔȐȚȤ șȓȈȊț ȞȈȘȧ ǰȕȌȘȣ. TȈȒ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȒȖșȊȍȕȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȌȖșȚȐȋ ȞȍȓȐ, ȒȖȚȖȘțȦ șȚȈȊȐȓ ȗȍȘȍȌ șȖȉȖȑ, ȕȈȔȍȘȍȊȈȧșȤ șȖȊȍȘȠȐȚȤ șȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ ȒȖȕȧ. TǭDzǹT 33 ȕȈȐȊȈȚȔȈȕȍ ȔȈȝȍȕȌȘȈȑȈ ȘȖȠȈȔ ȈȝȈȘȚțȔ ȈȘȝȈșȐ țȉȝȈȊ ȈȗȐ ȝȐ ȉȝȈȌȘȈȔ Țȍ țȚȚȈȔȈȠȓȖȒȈ-ȊȐȋȘȈȝȈț ȕȈ - ȕȍ; ȥȊȈ - ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ; ȈȚȔȈȕȍ - ȕȈ ȕȍȖȚȓȐȟȕȖȋȖ ȖȚ Țȍȉȧ; ȔȈȝȈ-ȐȕȌȘȈȑȈ - ȞȈȘȧ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘț; ȘȖȠȈȔ - ȋȕȍȊ; ȈȝȈȘȚțȔ - ȖȉȘȈȡȈȚȤ; ȈȘȝȈșȐ - Țȣ ȌȖȓȎȍȕ; țȉȝȈț - Ȋȣ ȖȉȈ; ȈȗȐ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȝȐ ȚȈȒȎȍ; ȉȝȈȌȘȈȔ - șȟȈșȚȤȧ; Țȍ - Țȍȉȍ; țȚȚȈȔȈ-ȠȓȖȒȈ-ȊȐȋȘȈȝȈț - ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ȇ ȎȍȓȈȦ ȉȓȈȋȈ ȊȈȔ ȖȉȖȐȔ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȖȉȈ Ȋȣ ȧȊȓȧȍȚȍșȤ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȔȐ ȟȈșȚȐȞȈȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț Țȣ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȋȕȍȊȈȚȤșȧ ȕȈ ȞȈȘȧ ǰȕȌȘț, ȒȖȚȖȘȣȑ, Ȋ șțȡȕȖșȚȐ, ȕȍȖȚȓȐȟȍȕ ȖȚ Țȍȉȧ. TǭDzǹT 34 ȔȈșȔȐȕ ȔȈȝȈȘȈȌȎȈ ȒȘȚȝȈȝ șȔȈ ȟȐȕȚȈȔ ȕȐȠȈȔȈȑȈșȔȈȌ-ȊȈȟȈ ȈȌȘȚȈȚȔȈ ȑȈȌ ȌȝȑȈȑȈȚȖ ȌȈȐȊȈ-ȝȈȚȈȔ ȕț ȒȈȘȚțȔ ȔȈȕȖ 'ȚȐȘțȠȚȈȔ ȊȐȠȈȚȍ ȚȈȔȖ 'ȕȌȝȈȔ ȔȈ - ȕȍ; ȈșȔȐȕ - Ȋ ȥȚȖȔ; ȔȈȝȈ-ȘȈȌȎȈ - Ȗ ȞȈȘȤ; ȒȘȚȝȈȝ - ȗȖșȚț544


545 ȗȈȑ; șȔȈ - ȒȈȒ ȌȍȓȈȓ ȘȈȕȤȠȍ; ȟȐȕȚȈȔ - Ȋ ȊȖȏȉțȎȌȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ țȔȈ; ȕȐȠȈȔȈȑȈ - ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȗȘȐȔȐ Ȓ șȊȍȌȍȕȐȦ; ȈșȔȈȚ - ȔȖȐ; ȊȈȟȈȝ - șȓȖȊȈ; ȈȌȘȚȈ-ȈȚȔȈ - ș ȊȍȓȐȒȐȔ țȊȈȎȍȕȐȍȔ; ȑȈȚ - ȗȖșȒȖȓȤȒț; ȌȝȑȈȑȈȚȈȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ ȘȈȏȔȣȠȓȧȍȚ; ȌȈȐȊȈ-ȝȈȚȈȔ - Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȘȈșșȚȘȖȍȕȖ ȗȖ ȊȖȓȍ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȧ; ȕț - ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ; ȒȈȘȚțȔ - ȌȍȓȈȚȤ; ȔȈȕȈȝ - țȔ; ȈȚȐ-ȘțȠȚȈȔ - ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȕȣȑ ȋȕȍȊț; ȊȐȠȈȚȍ - ȊȝȖȌȐȚ; ȚȈȔȈȝ - ȊȖ ȚȤȔț; ȈȕȌȝȈȔ - ȕȍȗȘȖȋȓȧȌȕțȦ. ǬȖȘȖȋȖȑ ȞȈȘȤ, ȕȍ ȗȍȟȈȓȤșȧ Ȑ ȕȍ șȍȘȌȐșȤ Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȗȖ ȊȖȓȍ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȧ Țȍȉȍ ȕȍ țȌȈȓȖșȤ ȏȈȊȍȘȠȐȚȤ ȏȈȚȍȧȕȕȣȍ ȚȖȉȖȑ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. ǷȘȖȠț Țȍȉȧ, ȖȚȕȍșȐșȤ Ȓ ȔȖȐȔ șȓȖȊȈȔ șȖ Ȋșȍȑ șȍȘȤȍȏȕȖșȚȤȦ. ǷȖȔȕȐ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ ȗȖ ȊȖȓȍ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȧ ș ȕȈȔȐ șȓțȟȈȍȚșȧ ȒȈȒȖȍ-ȚȖ ȕȍșȟȈșȚȤȍ, Ȕȣ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ șȓȐȠȒȖȔ ȖȋȖȘȟȈȚȤșȧ. ǿȍȓȖȊȍȒ, ȊȖșșȚȈȦȡȐȑ ȗȘȖȚȐȊ șțȌȤȉȣ, ȚȖȓȤȒȖ ȋȓțȉȎȍ Ȑ ȋȓțȉȎȍ ȗȖȋȘțȎȈȍȚșȧ ȊȖ ȚȤȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȖȉȘȈȏȈ Ȕȣșȓȍȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǬȈȎȍ șȊȧȚȣȔ ȐȓȐ ȖȟȍȕȤ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȔ ȓȦȌȧȔ ȗȖȘȖȑ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȐșȗȣȚȣȊȈȚȤ ȗȘȍȊȘȈȚȕȖșȚȐ șțȌȤȉȣ. ǵȈ ȚȈȒȐȍ ȕȍșȟȈșȚȤȧ ȕțȎȕȖ șȔȖȚȘȍȚȤ ȒȈȒ ȕȈ ȐșȗȣȚȈȕȐȧ, ȕȐșȗȖșȓȈȕȕȣȍ șȊȣȠȍ. ǬȈȎȍ ȍșȓȐ ț ȕȈș ȍșȚȤ Ȋșȍ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ Ȍȓȧ șȒȖȘȉȐ, Ȕȣ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȗȣȚȈȚȤșȧ ȖȌȖȓȍȚȤ șțȌȤȉț, ȚȈȒ ȒȈȒ Ȋșȍ ȕȈȠȐ ȗȖȗȣȚȒȐ ȗȘȐȊȍȌțȚ ȚȖȓȤȒȖ Ȓ ȚȖȔț, ȟȚȖ Ȕȣ ȉțȌȍȔ Ȋșȍ ȋȓțȉȎȍ Ȑ ȋȓțȉȎȍ ȗȖȋȘțȎȈȚȤșȧ Ȋ ȗțȟȐȕț ȔȐȘșȒȖȑ șțȍȚȣ. Ƕ ȚȖȔ Ȏȍ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ. DzȈȒȖȑ șȔȣșȓ ȏȘȧ ȉȍșȗȖȒȖȐȚȤșȧ? ǵțȎȕȖ ȗȘȖșȚȖ ȚȍȘȗȍȓȐȊȖ șȕȖșȐȚȤ Ȋșȍ țȌȈȘȣ șțȌȤȉȣ. TǭDzǹT 35 ȒȘȈȚțȘ ȊȐȘȈȔȈȚȈȔ ȥȠȈ ȌȍȊȍȠț ȌțȘȈȊȈȋȘȈȝȈȝ ȌȝȈȘȔȈ-ȊȑȈȚȐȒȈȘȖ ȑȈȚȘȈ ȗȈȒȝȈȕȌȈȐȘ ȐȕȌȘȈ-ȕȐȘȔȐȚȈȐȝ ȒȘȈȚțȝ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȊȐȘȈȔȈȚȈȔ - ȗțșȚȤ ȉțȌȍȚ ȖșȚȈȕȖȊȓȍȕȖ; ȥȠȈȝ - ȥȚȖ; ȌȍȊȍȠț - șȘȍȌȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȌțȘȈȊȈȋȘȈȝȈȝ - ȕȍȎȍȓȈȚȍȓȤȕȣȍ ȕȈȒȓȖȕȕȖșȚȐ; ȌȝȈȘȔȈ-ȊȑȈȚȐȒȈȘȈȝ - ȖȚȒȓȖȕȍȕȐȍ ȖȚ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ ȘȍȓȐȋȐȐ; ȑȈȚȘȈ - ȋȌȍ; ȗȈȒȝȈȕȌȈȐȝ - ȊșȓȍȌșȚȊȐȍ ȋȘȍȝȖȊȕȣȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ; ȐȕȌȘȈ - ȞȈȘȍȔ ȕȍȉȍș; ȕȐȘȔȐȚȈȐȝ - șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȝ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǶșȚȈȕȖȊȐ șȊȖȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȚȖȓȤȒȖ ȏȈșȚȈȊȓȧȦȚ ǰȕȌȘț ȐȏȖȉȘȍȚȈȚȤ Ȋșȍ ȕȖȊȣȍ Ȑ ȕȖȊȣȍ ȜȖȘȔȣ ȉȍȏȉȖȎȐȧ. Tȍȉȍ ȓȐ ȕȍ ȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ț ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȍșȚȤ ȔȕȖȋȖ ȗȘȍȌȖșțȌȐȚȍȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȖȉȣȌȍȕȕȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȋșȍ ȗȘȖȕȐȏȈȕȖ ȌțȝȖȔ șȖȗȍȘȕȐȟȍșȚȊȈ, Ȑ ȌȈȎȍ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ ǪȍȌ, ȐȏȓȖȎȍȕȕȣȍ Ȋ ȘȈȏȌȍȓȍ ȒȈȘȔȈȒȈȕȌȈ, ȕȍȘȍȌȒȖ ȗȖȘȖȎȌȈȦȚ șȘȍȌȐ ȒȈȘȔȐ ȊȘȈȎȌț Ȑ ȏȈȊȐșȚȤ. ȅȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȒȈȎȌȣȑ ȒȈȘȔȐ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȐșȗȣȚȈȚȤ ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ ȉȖȓȤȠȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȑ. TȈȒȖȊȈ ȉȖȓȍȏȕȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț ȒȈȘȔȐ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ șȖȗȍȘȕȐȟȈȦȚ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ: Ȑ ȒȖȋȌȈ ȊȍȌțȚ ȌȍȓȈ, Ȑ ȌȈȎȍ ȒȖȋȌȈ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȧȋȤȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȝȖȚȍȓ ȗȖȓȖȎȐȚȤ ȒȖȕȍȞ ȘȈȏȌȖȘț ȔȍȎȌț ǫȖșȗȖȌȖȔ ǰȕȌȘȖȑ Ȑ MȈȝȈȘȈȌȎȍȑ ǷȘȐȚȝț. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓ ȊȍȓȐȒȐȔ 545


546 ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ Ȑ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǩȖȋȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȗȘȖșȐȓ ȍȋȖ ȖșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȟȚȖȉȣ ț ǰȕȌȘȣ ȕȍ ȉȣȓȖ ȗȖȊȖȌȈ șȖȏȌȈȊȈȚȤ ȕȖȊȣȍ ȜȖȘȔȣ ȉȍȏȉȖȎȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȓȤȏțȦȚșȧ ȗȖȗțȓȧȘȕȖșȚȤȦ ț ȓȦȌȍȑ, ȕȍ ȎȍȓȈȦȡȐȝ șȖȉȓȦȌȈȚȤ ȏȈȒȖȕ. TǭDzǹT 36 ȥȉȝȐȘ ȐȕȌȘȖȗȈșȈȔșȘȠȚȈȐȝ ȗȈȒȝȈȕȌȈȐȘ ȝȈȘȐȉȝȐȘ ȌȎȈȕȈȔ ȝȘȐȑȈȔȈȕȈȔ ȊȐȟȈȒȠȊȈȐȕȈȔ ȑȈș Țȍ ȑȈȌȎȕȈ-ȌȝȘțȋ ȈȠȊȈ-ȔțȚ ȥȉȝȐȝ - ȥȚȐȔȐ; ȐȕȌȘȈ-țȗȈșȈȔșȘȠȚȈȐȝ - șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔȐ ȕȍȉȍșȕȣȔ ȞȈȘȍȔ ǰȕȌȘȖȑ; ȗȈȒȝȈȕȌȈȐȝ - ȋȘȍȝȖȊȕȣȔȐ ȌȍȧȕȐȧȔȐ; ȝȈȘȐȉȝȐȝ - ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȣȔȐ; ȌȎȈȕȈȔ - Ȍȓȧ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȝ ȓȦȌȍȑ; ȝȘȐȑȈȔȈȕȈȔ - țȊȓȍȟȍȕȕȣȝ; ȊȐȟȈȒȠȊȈ - ȚȖȓȤȒȖ ȗȖșȔȖȚȘȐ; ȥȕȈȔ - ȕȈ ȥȚȐ; ȑȈȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ; Țȍ - ȚȊȖȍȔț; ȑȈȌȎȕȈ-ȌȝȘțȒ - ȗȖȔȍȠȈȓ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȦ; ȈȠȊȈ-ȔțȚ - ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȝȐȚȐȓ ȒȖȕȧ. TȖȓȤȒȖ ȊȏȋȓȧȕȐ, ȟȚȖ ȕȈȚȊȖȘȐȓ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ, ȗȖȝȐȚȐȊ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȖȋȖ ȕȈ ȏȈȒȓȈȕȐȍ ȒȖȕȧ Ȑ ȘȈșșȚȘȖȐȊ ȚȊȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ. ǷȖȌțȔȈȑ, Ȍȓȧ șȒȖȓȤȒȐȝ ȓȦȌȍȑ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȍ ǰȕȌȘȖȑ ȋȘȍȝȐ ȉțȌțȚ șȓțȎȐȚȤ ȌțȘȕȣȔ ȗȘȐȔȍȘȖȔ. Ȓȍȍȗ = DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (3.21) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȑȈȌ ȑȈȌ ȈȟȈȘȈȚȐ ȠȘȍȠȚȝȈș ȚȈȌ ȚȈȌ ȥȊȍȚȈȘȖ ȌȎȈȕȈȝ șȈ ȑȈȚ ȗȘȈȔȈȕȈȔ ȒțȘțȚȍ ȓȖȒȈș ȚȈȌ ȈȕțȊȈȘȚȈȚȍ "ǿȚȖ ȉȣ ȕȐ ȌȍȓȈȓ ȊȍȓȐȒȐȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ ȉțȌțȚ ȐȌȚȐ ȗȖ ȍȋȖ șȚȖȗȈȔ. DzȈȒȖȑ ȉȣ ȗȘȐȔȍȘ Ȗȕ ȕȐ ȗȖȌȈȊȈȓ șȊȖȐȔ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ, ȊȍșȤ ȔȐȘ ȉțȌȍȚ ȗȖȌȘȈȎȈȚȤ ȍȔț". ǸȈȌȐ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȟțȊșȚȊ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȝȖȚȍȓ ȗȖȔȍȠȈȚȤ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȏȈȌțȔȈȕȕȣȍ ȐȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. Ǭȓȧ ȥȚȖȋȖ Ȗȕ țȒȘȈȓ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȖȋȖ ȕȈ ȏȈȒȓȈȕȐȍ ȒȖȕȧ Ȑ, ȗȍȘȍȖȌȍȊȠȐșȤ șȈȕȕȤȧșȐ, șȓȐȓșȧ ș ȚȖȓȗȖȑ ȌȘțȋȐȝ ȚȈȒȐȝ Ȏȍ ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȖȊ Ȑ ȊȍȘȖȖȚșȚțȗȕȐȒȖȊ. ǷȖȌȖȉȕȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ ȖȟȍȕȤ ȖȗȈșȕȣ, ȐȉȖ ȌțȘȕȣȍ ȗȘȐȔȍȘȣ ȏȈȘȈȏȐȚȍȓȤȕȣ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȘȍȠȐȓ, ȟȚȖ ȓțȟȠȍ ȖșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȧȋȤȦ, ȟȍȔ ȗȖȏȊȖȓȧȚȤ ǰȕȌȘȍ Ȑ ȌȈȓȤȠȍ ȚȊȖȘȐȚȤ ȉȍȏȏȈȒȖȕȐȧ. TȖ Ȏȍ șȈȔȖȍ șȌȍȓȈȓ ǫȖșȗȖȌȤ ǩțȌȌȈ, ȒȖȋȌȈ ȓȦȌȐ șȚȈȓȐ șȓȐȠȒȖȔ ȟȈșȚȖ Ȑ ȉȍȏ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȣȝ ȖșȕȖȊȈȕȐȑ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȕȣȍ Ȋ ǪȍȌȈȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. ǫȖșȗȖȌț ǩțȌȌȍ ȗȘȐȠȓȖșȤ ȗȘȖȊȖȏȋȓȈșȐȚȤ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȗȘȐȕȞȐȗȈ ȘȍȓȐȋȐȐ ȖȚȒȈȏ ȖȚ ȕȈșȐȓȐȧ, ȟȚȖ ȠȓȖ ȊȘȈȏȘȍȏ ș țȒȈȏȈȕȐȧȔȐ ǪȍȌ, ȒȈșȈȦȡȐȔȐșȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ Ȋ ȉȣȓȣȍ ȊȘȍȔȍȕȈ, șȖȊȍȘȠȈȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȎȘȍȞȣ ȌȈȊȈȓȐ țȉȐȚȖȔț ȎȐȊȖȚȕȖȔț ȕȖȊțȦ ȎȐȏȕȤ. ǶȌȕȈȒȖ ȊȗȖșȓȍȌșȚȊȐȐ ȓȦȌȐ, ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣȍ ȕȈ ȥȚȖ, șȚȈȓȐ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȘȐȚțȈȓȣ Ȋ ȒȖȘȣșȚȕȣȝ Ȟȍȓȧȝ Ȑ ȉȍȏ ȕțȎȌȣ țȉȐȊȈȚȤ ȕȍșȟȈșȚȕȣȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ǩțȌȌȈ ȉȣȓ ȊȣȕțȎȌȍȕ ȕȈ ȒȈȒȖȍ-ȚȖ ȊȘȍȔȧ ȖȚȊȍȘȋȕțȚȤ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚ ǪȍȌ. dzȦȌȐ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐȟȐȕȧȦȚ ȉȖȓȤ 546


547 Ȑ șȚȘȈȌȈȕȐȧ ȌȘțȋȐȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. dzțȟȠȍ ȊȖȖȉȡȍ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ ȕȐȝ. DzȈȒ Ȕȣ țȎȍ ȕȍȖȌȕȖȒȘȈȚȕȖ ȋȖȊȖȘȐȓȐ, Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ ȟȚȖ Ȋ DzȈȓȐ-Ȧȋț ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȕȍ ȖșȚȈȓȖșȤ ȒȊȈȓȐȜȐȞȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȎȘȍȞȖȊ-ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȓȦȌȐ ȓȐȠȍȕȣ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȗȘȍȌȗȐșȣȊȈȍȔȣȍ ǪȍȌȈȔȐ ȖȉȘȧȌȣ. ǷȖ ȥȚȖȑ ȗȘȐȟȐȕȍ ȓȦȌȧȔ ȕȣȕȍȠȕȍȋȖ ȊȍȒȈ ȠȈșȚȘȣ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ șȈȕȒȐȘȚȈȕȈ-ȧȋȤȦ. ǹȖȊȍȘȠȈȧ ȥȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, Ȕȣ ȗȖȒȓȖȕȧȍȔșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǿȈȑȚȈȕȤȐ Ȑ ȌȖșȚȈȊȓȧȍȔ ǭȔț țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ. Ǫșȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ șȖȊȍȘȠȈȦȚșȧ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȔȐȓȖș��ȐȊȐȚȤ ǪȐȠȕț, ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȐȓȐ DzȘȐȠȕȈ, ȧȊȐȓ ǹȍȉȧ ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ, ȗȖȥȚȖȔț ȘȈȏțȔȕȣȍ ȓȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ șȚȈȘȈȚȤșȧ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ ǭȔț țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ, șȖȊȍȘȠȈȧ șȈȕȒȐȘȚȈȕȈ-ȧȋȤȦ. ȅȚȖ șȈȔȣȑ ȓȍȋȒȐȑ șȗȖșȖȉ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț Ȋ ȊȍȒ DzȈȓȐ. ǪȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȐȏȖȉȘȍȚȈȚȤ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȍ ȜȖȘȔȣ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ Ȑ șȖȏȌȈȊȈȚȤ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȍ ȗȘȖȉȓȍȔȣ, ȒȖȚȖȘȣȝ Ȑ ȚȈȒ ȔȕȖȋȖ Ȋ ȗȖȘȖȟȕȣȑ ȊȍȒ DzȈȓȐ, ȓȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ șȚȘȖȋȖ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȑ ȠȈșȚȘ, ȖȗȘȍȌȍȓȧȦȡȐȝ, ȒȈȒȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȔȖȎȕȖ șȖȊȍȘȠȈȚȤ Ȋ ȥȚȖȚ ȊȍȒ. Ǫ DzȈȓȐ-Ȧȋț ȓȦȌȐ ȗȖ ȊșȍȔț ȔȐȘț ȗȖșȚȘȖȐȓȐ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ șȒȖȚȖȉȖȍȕ, ȋȌȍ ȖȕȐ țȉȐȊȈȦȚ ȎȐȊȖȚȕȣȝ, ȟȚȖȉȣ ȗȐȚȈȚȤșȧ Ȑȝ ȗȓȖȚȤȦ. ǹȚȈȘȣȍ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȘȐȚțȈȓȣ, ȉțȌȤ ȖȕȐ ȊȖȏȘȖȎȌȍȕȣ Ȋ ȗȘȍȎȕȍȔ ȊȐȌȍ, ȚȖȓȤȒȖ ȌȈȓȐ ȉȣ ȓȦȌȧȔ ȗȖȊȖȌ țȉȐȊȈȚȤ Ȋșȍ ȉȖȓȤȠȍ Ȑ ȉȖȓȤȠȍ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. Ǫ DzȈȓȤȒțȚȚȍ ȍșȚȤ ȔȕȖȋȖ Ȕȧșȕȣȝ ȓȈȊȖȒ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȝ șȚȖȐȚ ȔțȘȚȐ ȉȖȋȐȕȐ DzȈȓȐ, Ȑ ȓȦȌȐ, țȗȖȚȘȍȉȓȧȦȡȐȍ Ȋ ȗȐȡț ȔȧșȖ, șȟȐȚȈȦȚ, ȟȚȖ ȕȍ ȌȍȓȈȦȚ ȕȐȟȍȋȖ ȌțȘȕȖȋȖ, ȗȖȒțȗȈȧ ȔȧșȖ Ȋ ȥȚȐȝ ȓȈȊȒȈȝ, Ȋ ȕȈȌȍȎȌȍ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȔȧșȖ țȎȍ ȖȚȊȍȌȈȓȈ ȉȖȋȐȕȧ DzȈȓȐ. ǰȔ ȕȍȊȍȌȖȔȖ, ȟȚȖ, ȉțȌțȟȐ ȊȍȘȕȖȑ ȎȍȕȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȉȖȋȐȕȧ DzȈȓȐ ȕȍ ȗȘȐȚȘȈȋȐȊȈȍȚșȧ Ȓ Ȕȧșț. TȈȒȖȑ ȊȍȓȐȒȐȑ ȊȈȑȠȕȈȊ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȗȐȚȈȍȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȊȍȋȍȚȈȘȐȈȕșȒȖȑ ȗȐȡȍȑ, Ȉ ȉȖȋȐȕȧ DzȈȓȐ ȊȒțȠȈȍȚ ȖșȚȈȚȒȐ ș ȍȋȖ șȚȖȓȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȤ șȍȉȍ, ȟȚȖȉȣ ȖȕȈ ȍȓȈ ȔȧșȖ ȐȓȐ Șȣȉț. ǷȖȌȖȉȕȣȍ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȧ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ șȓțȋȐ ȉȖȋȐȕȐ DzȈȓȐ: ȉȝțȚȣ, ȗȐȠȈȟȐ Ȑ ȘȈȒȠȈșȣ. Tȍ Ȏȍ, ȒȚȖ ȊȒțȠȈȦȚ ȗȘȈșȈȌ ȉȖȋȐȕȐ DzȈȓȐ Ȋ ȊȐȌȍ ȔȧșȈ ȐȓȐ Șȣȉȣ, ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȗȐȚȈȦȚșȧ ȖȉȢȍȌȒȈȔȐ ȉȝțȚȖȊ Ȑ ȗȐȠȈȟȍȑ, Ȉ ȕȍ ȉȖȋȐȕȐ DzȈȓȐ. TǭDzǹT 37 ȉȝȈȊȈȕ ȗȈȘȐȚȘȈȚțȔ ȐȝȈȊȈȚȐȘȕȖ ȌȝȈȘȔȈȔ ȌȎȈȕȈȕȈȔ șȈȔȈȑȈȕțȘțȗȈȔ ȊȍȕȈȗȈȟȈȘȈȌ ȈȊȈȓțȗȚȈȔ ȈȌȑȈ ȚȈȌ-ȌȍȝȈȚȖ ȊȐȠȕț-ȒȈȓȈșȐ ȊȈȐȕȑȈ ȉȝȈȊȈȕ - ȊȈȠȍ ȊȍȓȐȟȍșȚȊȖ; ȗȈȘȐȚȘȈȚțȔ - ȟȚȖȉȣ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤ; ȐȝȈ - Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ; ȈȊȈȚȐȘȕȈȝ - ȗȘȐȠȍȓ; ȌȝȈȘȔȈȔ - ȘȍȓȐȋȐȦ; ȌȎȈȕȈȕȈȔ - ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ; șȈȔȈȑȈ-ȈȕțȘțȗȈȔ - șȖȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖ ȊȘȍȔȍȕȐ Ȑ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȔ; ȊȍȕȈ-ȈȗȈȟȈȘȈȚ - Ȑȏ-ȏȈ ȏȓȖȌȍȧȕȐȑ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ; ȈȊȈȓțȗȚȈȔ - ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ țȕȐȟȚȖȎȍȕȕțȦ; ȈȌȑȈ - Ȋ ȕȈșȚȖȧȡȐȑ ȔȖȔȍȕȚ; ȚȈȚ - ȍȋȖ; ȌȍȝȈȚȈȝ - Ȑȏ ȚȍȓȈ; ȊȐȠȕț - ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț; ȒȈȓȈ - ȟȈșȚȤȦ ȗȖȓȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȐ; ȈșȐ - Țȣ ȧȊȓȧȍȠȤșȧ; ȊȈȐȕȑȈ - Ȗ șȣȕ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ. 547


548 Ƕ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț, șȣȕ Ǫȍȕȣ, Țȣ - ȟȈșȚȐȟȕȈȧ ȥȒșȗȈȕșȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǯȓȖȌȍȧȕȐȧ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ ȗȘȐȊȍȓȐ Ȓ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȏȈȗȖȊȍȌȐ ȘȍȓȐȋȐȐ ȉȣȓȐ ȗȖȟȚȐ ȏȈȉȣȚȣ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ, Ȑ ȚȖȋȌȈ Țȣ ȗȘȐȠȍȓ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ ȒȈȒ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. Tȣ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȚȍȓȈ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ, ȟȚȖȉȣ ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȗȘȐȕȞȐȗȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ƕ ȚȖȔ, ȒȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț țȕȐȟȚȖȎȈȍȚ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȑ ȏȈȡȐȡȈȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, șȒȈȏȈȕȖ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (4.8): ȗȈȘȐȚȘȈȕȈȑȈ șȈȌȝțȕȈȔ ȊȐȕȈȠȈȑȈ ȟȈ ȌțȠȒȘȚȈȔ ȌȝȈȘȔȈ-șȈȔșȚȝȈȗȈȕȈȘȚȝȈȑȈ șȈȔȉȝȈȊȈȔȐ ȑțȋȍ ȑțȋȍ "ǿȚȖȉȣ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤ ȗȘȈȊȍȌȕȐȒȖȊ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȏȓȖȌȍȍȊ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȗȘȐȕȞȐȗȣ, ȇ ǹȈȔ ȕȐșȝȖȎț Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ Ȑȏ ȊȍȒȈ Ȋ ȊȍȒ". Ǫ ȌȊțȝ ǹȊȖȐȝ ȘțȒȈȝ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȊșȍȋȌȈ ȌȍȘȎȐȚ ȗȈȓȐȞț Ȑ ȟȈȒȘț, ȒȖȚȖȘȣȔȐ țȉȐȊȈȍȚ ȌȍȔȖȕȖȊ, Ȉ Ȋ ȌȊțȝ ȌȘțȋȐȝ ȘțȒȈȝ - ȘȈȒȖȊȐȕț Ȑ ȞȊȍȚȖȒ ȓȖȚȖșȈ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȖȚȖȘȣȝ Ƕȕ ȏȈȡȐȡȈȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȊȖȗȓȖȡȈȍȚșȧ ȕȈ ȥȚȖȑ ȐȓȐ ȌȘțȋȖȑ ȗȓȈȕȍȚȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Ƕȕ ȒȈȘȈȍȚ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȑ ȏȈȡȐȡȈȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǷȖȘȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ǹȈȔ, ȊȖȗȓȖȡȈȧșȤ ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȐȓȐ ǫȖșȗȖȌȤ ǸȈȔȈ. Ǫșȍ ȥȚȐ ǭȋȖ ȗȘȐȠȍșȚȊȐȧ ȖȗȐșȈȕȣ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ. ǰȕȖȋȌȈ Ƕȕ ȕȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȜȖȘȔȍ ȠȈȒȚȤȧȊȍȠȈ-ȈȊȈȚȈȘȣ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǩțȌȌȣ. DzȈȒ țȎȍ ȋȖȊȖȘȐȓȖșȤ, ȠȈȒȚȤȧȊȍȠȈ-ȈȊȈȚȈȘȣ - ȥȚȖ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȝ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȕȈȌȍȓȐȓ ȖșȖȉȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ. ǶȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȔȐ ȟȈșȚȐȞȈȔȐ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȕȖ ȖȕȐ ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȋ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȒȈȒ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǪȐȠȕț Ȑ ȕȈȌȍȓȍȕ ȖșȖȉȣȔȐ ȗȖȓȕȖȔȖȟȐȧȔȐ. DzȖȋȌȈ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȐȔȍȍȚșȧ Ȋ ȊȐȌț, ȟȚȖ Ȗȕ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȠȈȒȚȤȧȊȍȠȈ-ȈȊȈȚȈȘȖȑ, ȟȈșȚȐȞȍȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȕȈȌȍȓȍȕȕȖȑ ȖșȖȉȣȔȐ ȗȖȓȕȖȔȖȟȐȧȔȐ. dzȦȉȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȊȣșȚțȗȈȦȡȍȍ Ȋ ȘȖȓȐ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȕȈȌȍȓȍȕȖ ȖșȖȉȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ Ȍȓȧ ȗȘȖȗȖȊȍȌȐ ȒțȓȤȚȈ ȉȝȈȒȚȐ. TȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȍȑșȚȊțȍȚ, ȒȈȒ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț: Ȗȕ ȖȌȍȘȎȐȊȈȍȚ ȗȖȉȍȌț ȕȈȌ ȌȍȔȖȕȈȔȐ șȐȓȖȑ șȊȖȐȝ ȈȘȋțȔȍȕȚȖȊ Ȑ ȗȘȖȗȖȊȍȌțȍȚ ȜȐȓȖșȖȜȐȦ ȉȝȈȒȚȐ Ȋ ȚȖȟȕȖȔ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȐȕȞȐȗȈȔȐ ȠȈșȚȘ. ǰȏ ȗȘȐȊȍȌȍȕȕȖȋȖ ȊȣȠȍ șȚȐȝȈ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ" șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ, ș ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȣȔ țșȗȍȝȖȔ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȦȡȐȑ ȒțȓȤȚ ȉȝȈȒȚȐ, ȗȖȓțȟȐȓ ȖșȖȉȣȍ ȗȖȓȕȖȔȖȟȐȧ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȐȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ "ǿȈȑȚȈȕȤȧ-ȟȈȘȐȚȈȔȘȐȚȍ" (ǨȕȚȤȧ, 7.11): ȒȘȠȕȈ-ȠȈȒȚȐ ȊȐȕȈ ȕȈȝȍ ȚȈȘȈ ȗȘȈȊȈȘȚȈȕȈ - ȗȖȊȍȌȈȚȤ ȓȦȌȧȔ Ȗ șȓȈȊȍ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ ǫȖșȗȖȌȈ șȗȖșȖȉȍȕ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȚ, ȒȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȌȍȓȐȓ ȖșȖȉȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ. ǷȖȥȚȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȒȘȐȚȐȒțȍȚ ȚȈȒȖȋȖ ȗȘȖȗȖȊȍȌȕȐȒȈ ȐȓȐ ȐȡȍȚ Ȋ ȕȍȔ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȐ, ȕȈȕȖșȐȚ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ ǹȈȔȖȔț ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț Ȑ ȗȖȌȓȍȎȐȚ ȕȈȒȈȏȈȕȐȦ. ǵȐ ȊȈȑȠȕȈȊșȒȈȧ ȖȌȍȎȌȈ, ȕȐ ȚȐȓȈȒ ȐȓȐ ȔȈȓȈ ȕȍ șȔȖȋțȚ țȉȍȘȍȟȤ ȖȚ 548


549 ȋȕȍȊȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȖșȔȍȓȐȓșȧ ȖșȒȖȘȉȐȚȤ ǭȋȖ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. Ǫ ȠȈșȚȘȈȝ ȔȖȎȕȖ ȕȈȑȚȐ ȖȟȍȕȤ ȔȕȖȋȖ ȗȘȐȔȍȘȖȊ, ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȦȡȐȝ ȥȚȖ. TǭDzǹT 38 șȈ ȚȊȈȔ ȊȐȔȘȠȑȈșȑȈ ȉȝȈȊȈȔ ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȍ șȈȕȒȈȓȗȈȕȈȔ ȊȐȠȊȈ-șȘȌȎȈȔ ȗȐȗȐȗȘȝȐ ȈȐȕȌȘȐȔ ȟȈ ȔȈȑȈȔ țȗȈȌȝȈȘȔȈ-ȔȈȚȈȘȈȔ ȗȘȈȟȈȕȌȈ-ȗȈȒȝȈȕȌȈ-ȗȈȚȝȈȔ ȗȘȈȉȝȖ ȌȎȈȝȐ șȈȝ - ȊȣȠȍțȗȖȔȧȕțȚȣȑ; ȚȊȈȔ - Țȣ; ȊȐȔȘȠȑȈ - țȟȐȚȣȊȈȧ; ȈșȑȈ ȔȐȘȈ; ȉȝȈȊȈȔ - ȉȣȚȐȍ; ȗȘȈȌȎȈ-ȗȈȚȍ - Ȗ ȏȈȡȐȚȕȐȒ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ; șȈȕȒȈȓȗȈȕȈȔ - ȎȍȓȈȕȐȍ; ȊȐȠȊȈ-șȘȌȎȈȔ - ȗȘȈȘȖȌȐȚȍȓȍȑ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ; ȗȐȗȐȗȘȝȐ - șȒȖȘȍȑ ȐșȗȖȓȕȐ; ȈȐȕȌȘȐȔ - ȗȖȘȖȎȌȍȕȕțȦ ȞȈȘȍȔ ȕȍȉȍș; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȔȈȑȈȔ - ȐȓȓȦȏȐȦ; țȗȈȌȝȈȘȔȈ - ȜȈȓȤȠȐȊȖȑ șȈȕȕȤȧșȣ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȜȖȘȔ ȉȍȏȉȖȎȐȧ; ȔȈȚȈȘȈȔ ȔȈȚȤ; ȗȘȈȟȈȕȌȈ - ȏȓȖșȚȕȣȑ, ȖȗȈșȕȣȑ; ȗȈȒȝȈȕȌȈ-ȗȈȚȝȈȔ - ȗțȚȤ ȋȘȍȝȈ; ȗȘȈȉȝȖ - Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ; ȌȎȈȝȐ - ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȖȌȖȓȍȑ. Ƕ ȏȈȡȐȚȕȐȒ ȘȖȌȈ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȋȖ, ȊșȗȖȔȕȐ, ș ȒȈȒȖȑ ȞȍȓȤȦ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȗȖșȓȈȓ Țȍȉȧ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ. ǹȖȏȌȈȕȕȣȍ ǰȕȌȘȖȑ ȗȘȐȕȞȐȗȣ ȈȚȍȐȏȔȈ șȗȖșȖȉȕȣ ȗȖȘȖȌȐȚȤ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȗșȍȊȌȖȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȚȍȟȍȕȐȑ. ǷȖȥȚȖȔț, ȗȘȖȠț Țȍȉȧ, ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ ȗȖȒȖȕȟȐ ș ȥȚȐȔȐ ȗȈȘȖȌȐȧȔȐ ȕȈ ȘȍȓȐȋȐȦ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȍ, ȟȚȖȉȣ ȕȈȗȖȔȕȐȚȤ ȍȔț Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȗȕ ȖȉȧȏȈȕ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ ȔȐȘ ȕȈ ȗȓȈȕȍȚȍ Ȑ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȉȓȈȋȖșȖșȚȖȧȕȐȐ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ. ǰȔȍȕȕȖ ș ȥȚȖȑ ȔȐșșȐȍȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖșȓȈȓ șȦȌȈ MȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȐȚȝț, ȕȈȌȍȓȐȊ ȍȋȖ ȖșȖȉȣȔȐ ȗȖȓȕȖȔȖȟȐȧȔȐ. ǬȖȓȋ ȗȘȈȊȍȌȕȖȋȖ ȞȈȘȧ - șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ șȓȍȌȖȊȈȓȐ ȊșȍȔ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȗȖȗȘȖșȐȓ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț ȐșȒȖȘȍȕȐȚȤ ȉȍȏȉȖȎȐȍ, șȖȏȌȈȕȕȖȍ ȞȈȘȍȔ ǰȕȌȘȖȑ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȞȈȘȤ ȐȓȐ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȖȉȧȏȈȕȣ ȗȖȓȖȎȐȚȤ ȒȖȕȍȞ ȊșȍȔ ȗșȍȊȌȖȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȔ țȟȍȕȐȧȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȉȣȓȐ ȗȘȐȌțȔȈȕȣ ȉȍșȗȘȐȕȞȐȗȕȣȔȐ ȓȦȌȤȔȐ. ǰȏȕȈȟȈȓȤȕȖ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȓȐȠȤ ȖȌȕȈ ȘȍȓȐȋȐȧ, ȌȈȕȕȈȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȍȘȍȌȈȍȚșȧ ȗȖ ȞȍȗȐ țȟȍȕȐȟȍșȒȖȑ ȗȘȍȍȔșȚȊȍȕȕȖșȚȐ Ȋ ȌȊțȝ ȜȖȘȔȈȝ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȗȖȗȘȖșȐȓ MȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȐȚȝț ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ ȉȍșșȔȣșȓȍȕȕȖȋȖ șȖȗȍȘȕȐȟȍșȚȊȈ ș ǰȕȌȘȖȑ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȘȍȠȐȓ ȊȖ ȟȚȖ ȉȣ ȚȖ ȕȐ șȚȈȓȖ ȗȖȔȍȠȈȚȤ ȞȈȘȦ șȖȊȍȘȠȐȚȤ șȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ ȒȖȕȧ. ǾȈȘȤ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȓ ȖșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȧȋȤȦ, ȟȚȖȉȣ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȕȍȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ Ȑ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȔȐșșȐȦ, ȘȈȌȐ ȒȖȚȖȘȖȑ Ȗȕ ȗȘȐȠȍȓ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ. ȅȚȈ ȔȐșșȐȧ ȏȈȒȓȦȟȈȓȈșȤ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ țȒȘȍȗȐȚȤ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖ Ȑ ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȗȘȐȕȞȐȗȣ. TǭDzǹT 39 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȐȚȚȝȈȔ șȈ ȓȖȒȈ-ȋțȘțȕȈ șȈȔȈȌȐȠȚȖ ȊȐȠȈȔȗȈȚȐȝ 549


550 ȚȈȚȝȈ ȟȈ ȒȘȚȊȈ ȊȈȚșȈȓȑȈȔ ȔȈȋȝȖȕȈȗȐ ȟȈ șȈȕȌȈȌȝȍ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ ȋȖȊȖȘȐȚȤ; ȐȚȚȝȈȔ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; șȈȝ - ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț; ȓȖȒȈ-ȋțȘțȕȈ ȖȚ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ Ȋșȍȝ ȓȦȌȍȑ, ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ; șȈȔȈȌȐȠȚȈȝ - ȗȖȓțȟȐȊ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ; ȊȐȠȈȔ-ȗȈȚȐȝ - ȞȈȘȤ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ; ȚȈȚȝȈ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȒȘȚȊȈ - șȌȍȓȈȊ; ȊȈȚșȈȓȑȈȔ - ȓȦȉȖȊȤ; ȔȈȋȝȖȕȈ - ș ǰȕȌȘȖȑ; ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; șȈȕȌȈȌȝȍ - ȏȈȒȓȦȟȐȓ ȔȐȘ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǷȖȓțȟȐȊ ȖȚ ȊȍȘȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, ȥȚȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȖȚȒȈȏȈȓșȧ ȖȚ șȊȖȍȋȖ ȕȈȔȍȘȍȕȐȧ ȊȖ ȟȚȖ ȉȣ ȚȖ ȕȐ șȚȈȓȖ șȖȊȍȘȠȐȚȤ șȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ Ȑ, ȗȘȖȕȐȒȠȐșȤ șȐȔȗȈȚȐȍȑ Ȓ ǰȕȌȘȍ, ȏȈȒȓȦȟȐȓ ș ȕȐȔ ȔȐȘ. TǭDzǹT 40 ȒȘȚȈȊȈȉȝȘȚȝȈ-șȕȈȕȈȑȈ ȗȘȚȝȈȊȍ ȉȝțȘȐ-ȒȈȘȔȈȕȍ ȊȈȘȈȕ ȌȈȌțș Țȍ ȊȈȘȈȌȈ ȑȍ ȚȈȌ-ȉȈȘȝȐȠȐ ȚȈȘȗȐȚȈȝ ȒȘȚȈ - șȖȊȍȘȠȐȊ; ȈȊȈȉȝȘȚȝȈ-șȕȈȕȈȑȈ - ȖȔȖȊȍȕȐȍ, șȖȊȍȘȠȈȍȔȖȍ ȗȖ ȖȒȖȕȟȈȕȐȐ ȧȋȤȐ; ȗȘȚȝȈȊȍ - ȞȈȘȦ ǷȘȐȚȝț; ȉȝțȘȐ-ȒȈȘȔȈȕȍ - ȗȘȖșȓȈȊȐȊȠȍȔțșȧ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȔȐ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȔȐ ȌȍȧȕȐȧȔȐ; ȊȈȘȈȕ - ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ; ȌȈȌțȝ - ȌȈȓȐ; Țȍ - Ȋșȍ ȖȕȐ; ȊȈȘȈ-ȌȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȌȈȦȡȐȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ; ȑȍ - ȒȚȖ; ȚȈȚ-ȉȈȘȝȐȠȐ - șȖȊȍȘȠȍȕȐȍȔ ȗȖȌȖȉȕȖȑ ȧȋȤȐ; ȚȈȘȗȐȚȈȝ - țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȣȍ. DzȈȒ ȥȚȖ ȗȘȐȕȧȚȖ ȌȍȓȈȚȤ ȗȖ ȖȒȖȕȟȈȕȐȐ ȧȋȤȐ, MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț șȖȊȍȘȠȐȓ ȖȔȖȊȍȕȐȍ Ȑ ȊȣșȓțȠȈȓ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ Ȑ ȌȖȉȘȣȍ ȗȖȎȍȓȈȕȐȧ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȌȖȊȖȓȤȕȣȝ ȍȋȖ ȗȖȌȊȐȋȈȔȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ȇȋȤȧ - ȥȚȖ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȚȈȒ ȒȈȒ Ȋșȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǷȖȥȚȖȔț, ȒȖȋȌȈ ȓȦȌȐ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȧȋȤȐ, ȖȕȐ ȌȖșȚȈȊȓȧȦȚ ȥȚȐȔ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ȊșȍȔ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȌȈȘțȦȚ ȐȔ șȊȖȐ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ. ǷȖȓȐȊȈȧ ȒȖȘȍȕȤ ȌȍȘȍȊȈ, Ȕȣ ȗȖȐȔ ȊȖȌȖȑ ȍȋȖ șȚȊȖȓ, ȊȍȚȊȐ, șțȟȒȐ, ȞȊȍȚȣ Ȑ ȓȐșȚȤȧ, Ȉ ȕȈȗȖȓȕȧȧ ȗȐȡȍȑ ȎȍȓțȌȖȒ, ȗȐȚȈȍȔ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȖȘȋȈȕȣ șȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ. TȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȚȖȚ, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȧȋȤȐ, ȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȌȖȊȖȓȤȕȣȍ ȚȈȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȖșȣȗȈȦȚ ȍȋȖ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȔȐ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧȔȐ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȍȚșȧ ș ȗȘȖșȤȉȈȔȐ Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. Ƕȕ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȖȋȓȖȡȍȕ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȖȥȚȖȔț Ȋșȍ ȉȓȈȋȈ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȔȖȋțȚ ȖȌȈȘȐȚȤ ȓȦȌȍȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȗȘȐȝȖȌȧȚ Ȓ ȕȍȔț șȈȔȐ șȖȉȖȑ. TǭDzǹT 41 ȊȐȗȘȈȝ șȈȚȑȈȠȐȠȈș ȚțȠȚȈȝ ȠȘȈȌȌȝȈȑȈ ȓȈȉȌȝȈ-ȌȈȒȠȐȕȈȝ ȈȠȐȠȖ ȑțȑțȌȎțȝ ȒȠȈȚȚȈȘ ȈȌȐ-ȘȈȌȎȈȑȈ șȈȚ-ȒȘȚȈȝ 550


551 ȊȐȗȘȈȝ - Ȋșȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ; șȈȚȑȈ - ȐșȒȘȍȕȕȐȍ; ȈȠȐȠȈȝ - ȟȤȐ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ; ȚțȠȚȈȝ - ȊȍșȤȔȈ ȌȖȊȖȓȤȕȣȍ; ȠȘȈȌȌȝȈȑȈ - ș ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȖȟȚȍȕȐȍȔ; ȓȈȉȌȝȈ-ȌȈȒȠȐȕȈȝ - ȗȘȐȕȧȊȠȐȍ ȊȖȏȕȈȋȘȈȎȌȍȕȐȍ; ȈȠȐȠȈȝ - ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ; ȑțȑțȌȎțȝ - ȌȈȓȐ; ȒȠȈȚȚȈȝ - Ȗ ǪȐȌțȘȈ; ȈȌȐȘȈȌȎȈȑȈ - ȗȍȘȊȖȔț ȞȈȘȦ; șȈȚ-ȒȘȚȈȝ - ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȖȔț. ǹ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȖȟȚȍȕȐȍȔ ȗȍȘȊȣȑ ȞȈȘȤ ȗȓȈȕȍȚȣ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȗȘȍȗȖȌȕȍș ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȓȐ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ, ȡȍȌȘȣȍ ȌȈȘȣ. ǬȖȊȖȓȤȕȣȍ ȞȈȘȍȔ, ȖȕȐ Ȋ ȖȚȊȍȚ ȖȚ Ȋșȍȑ ȌțȠȐ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȐȓȐ ȍȋȖ. TǭDzǹT 42 ȚȊȈȑȈȝțȚȈ ȔȈȝȈ-ȉȈȝȖ șȈȘȊȈ ȥȊȈ șȈȔȈȋȈȚȈȝ ȗțȌȎȐȚȈ ȌȈȕȈ-ȔȈȕȈȉȝȑȈȔ ȗȐȚȘ-ȌȍȊȈȘȠȐ-ȔȈȕȈȊȈȝ ȚȊȈȑȈ - ȚȖȉȖȑ; ȈȝțȚȈȝ - ȗȘȐȋȓȈȠȍȕȕȣȍ; ȔȈȝȈ-ȉȈȝȖ - Ȗ șȐȓȤȕȖȘțȒȐȑ; șȈȘȊȍ - Ȋșȍ; ȥȊȈ - ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ; șȈȔȈȋȈȚȈȝ - șȖȉȘȈȊȠȐȍșȧ; ȗțȌȎȐȚȈȝ - țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȣȍ; ȌȈȕȈ - ȌȈȘȈȔȐ; ȔȈȕȈȉȝȑȈȔ - Ȑ ȗȖȟȍșȚȧȔȐ; ȗȐȚȘ - ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǷȐȚȘȐȓȖȒȐ; ȌȍȊȈ - ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȘȠȐ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȔȈȕȈȊȈȝ - Ȉ ȚȈȒȎȍ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ. ǪȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȣ șȒȈȏȈȓȐ: Ƕ ȊșȍȔȖȋțȡȐȑ ȞȈȘȤ, Ȋ ȖȚȊȍȚ ȕȈ ȚȊȖȍ ȗȘȐȋȓȈȠȍȕȐȍ ȏȌȍșȤ șȖȉȘȈȓȐșȤ șȈȔȣȍ ȘȈȏȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ. ǵȈ țșȚȘȖȍȕȕȖȍ ȚȖȉȖȑ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȧȊȐȓȐșȤ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǷȐȚȘȐȓȖȒȐ Ȑ ȎȐȚȍȓȐ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ, ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ. TȊȖȍ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ Ȑ ȡȍȌȘȣȍ ȌȈȘȣ ȌȖșȚȈȊȐȓȐ ȊșȍȔ ȖȋȘȖȔȕȖȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ. TȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȌȍȊȧȚȕȈȌȞȈȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ǿȍȚȊȍȘȚȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ "ǾȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȗȘȖȊȖȌȐȚ șȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ ȒȖȕȧ".

ǫdzǨǪǨ ǬǪǨǬǾǨTǨȇ. ǷȖȧȊȓȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȕȈ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȑ ȈȘȍȕȍ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț TǭDzǹT 1 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȈȗȐ ȊȈȐȒțȕȚȝȈȝ șȈȒȈȔ ȔȈȋȝȈȊȈȚȈ ȊȐȉȝțȝ ȑȈȌȎȕȈȐȘ ȑȈȌȎȕȈ-ȗȈȚȐș ȚțȠȚȖ ȑȈȌȎȕȈ-ȉȝțȒ ȚȈȔ ȈȉȝȈȠȈȚȈ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ ȋȖȊȖȘȐȚȤ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǪȐȠȕț; ȈȗȐ - ȚȈȒȎȍ; ȊȈȐȒțȕȚȝȈȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ; șȈȒȈȔ - ȊȔȍșȚȍ; ȔȈȋȝȈȊȈȚȈ - ș ȞȈȘȍȔ ǰȕȌȘȖȑ; ȊȐȉȝțȝ - ǫȖșȗȖȌȤ; ȑȈȌȎȕȈȐȝ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧȔȐ; ȑȈȌȎȕȈ-ȗȈȚȐȝ - ȊȓȈȌȣȒȈ Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ; ȚțȠȚȈȝ 551


552 țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȣȑ; ȑȈȌȎȕȈ-ȉȝțȒ - ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȗȓȖȌȈȔȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ; ȚȈȔ - ȞȈȘȦ ǷȘȐȚȝț; ȈȉȝȈȠȈȚȈ - șȒȈȏȈȓ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǬȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȌȖȊȖȓȤȕȣȑ MȈȝȈȘȈȌȎȍȑ ǷȘȐȚȝț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȖȊȍȓ ȌȍȊȧȕȖșȚȖ ȌȍȊȧȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ ȒȖȕȧ, ȗȖȧȊȐȓșȧ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ ȕȈ ȈȘȍȕȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ. ǭȋȖ șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȓ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ. ǶȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț șȒȈȏȈȓ ȚȈȒȐȍ șȓȖȊȈ. TǭDzǹT 2 ȠȘȐ-ȉȝȈȋȈȊȈȕ țȊȈȟȈ ȥȠȈ Țȍ 'ȒȈȘȠȐȌ ȉȝȈȕȋȈȔ ȝȈȑȈ-ȔȍȌȝȈ-ȠȈȚȈșȑȈ ȝȈ ȒȠȈȔȈȗȈȑȈȚȈ ȈȚȔȈȕȈȔ ȈȔțȠȑȈ ȒȠȈȕȚțȔ ȈȘȝȈșȐ ȠȘȐ-ȉȝȈȋȈȊȈȕ țȊȈȟȈ - ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, șȒȈȏȈȓ; ȥȠȈȝ - ȥȚȖȚ ǫȖșȗȖȌȤ ǰȕȌȘȈ; Țȍ - ȚȖȉȖȑ; ȈȒȈȘȠȐȚ șȖȊȍȘȠȈȍȔȖȋȖ; ȉȝȈȕȋȈȔ - ȗȖȔȍȝȈ; ȝȈȑȈ - ȒȖȕȧ; ȔȍȌȝȈ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȠȈȚȈșȑȈ - șȖȚȖȋȖ; ȝȈ - ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȒȠȈȔȈȗȈȑȈȚȈȝ - ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȖșȐȚ ȗȘȖȡȍȕȐȧ; ȈȚȔȈȕȈȔ - ț Țȍȉȧ; ȈȔțȠȑȈ - ȍȋȖ; ȒȠȈȕȚțȔ - ȗȘȖșȚȐȚȤ; ȈȘȝȈșȐ - Țȣ ȌȖȓȎȍȕ. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, șȒȈȏȈȓ: ǬȖȘȖȋȖȑ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț, ȞȈȘȤ ȕȍȉȍș ǰȕȌȘȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȔȍȠȈȓ Țȍȉȍ șȖȊȍȘȠȐȚȤ șȖȚȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȗȘȐȠȍȓ șȍȑȟȈș ȊȔȍșȚȍ șȖ MȕȖȑ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖșȐȚȤ ț Țȍȉȧ ȗȘȖȡȍȕȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț, ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȉțȌȤ șȕȐșȝȖȌȐȚȍȓȍȕ Ȓ ȕȍȔț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶșȖȉȍȕȕȖ ȊȈȎȕȣȔ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȓȖȊȖ ȈȚȔȈȕȈȔ. ǻ ȑȖȋȖȊ Ȑ ȋȤȧȕȐ ȗȘȐȕȧȚȖ ȕȈȏȣȊȈȚȤ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ (Ȑ ȌȈȎȍ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȝ ȓȦȌȍȑ) ȌțȠȈȔȐ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȈȓȐșȚ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȍȚ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ. ǰȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȈȧ ȌțȠȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔțȦ ȟȈșȚȐȞț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, șȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ ȖȕȈ ȕȍȖȚȓȐȟȕȈ ȖȚ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ. DzȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȔ șȚȐȝȍ, ȚȍȓȖ - ȥȚȖ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȊȕȍȠȕȧȧ ȖȉȖȓȖȟȒȈ ȌțȠȐ, ȗȖȥȚȖȔț ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȈȓȐșȚ, ȌȖșȚȐȋȠȐȑ ȊȣșȖȒȖȋȖ țȘȖȊȕȧ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȧ, ȕȍ ȗȘȖȊȖȌȐȚ ȘȈȏȓȐȟȐȑ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ. TǭDzǹT 3 șțȌȝȐȑȈȝ șȈȌȝȈȊȖ ȓȖȒȍ ȕȈȘȈȌȍȊȈ ȕȈȘȖȚȚȈȔȈȝ ȕȈȉȝȐȌȘțȝȑȈȕȚȐ ȉȝțȚȍȉȝȑȖ ȑȈȘȝȐ ȕȈȚȔȈ ȒȈȓȍȊȈȘȈȔ șț-ȌȝȐȑȈȝ - ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȘȈȏțȔȕȣȍ ȓȦȌȐ; șȈȌȝȈȊȈȝ - șȒȓȖȕȕȣȍ Ȓ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȕȈ ȉȓȈȋȖ ȌȘțȋȐȝ; ȓȖȒȍ - Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ; ȕȈȘȈ-ȌȍȊȈ - Ȗ ȞȈȘȤ; ȕȈȘȈ-țȚȚȈȔȈȝ - ȓțȟȠȐȍ Ȑȏ ȓȦȌȍȑ; ȕȈ ȈȉȝȐȌȘțȝȑȈȕȚȐ - ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȐȚȈȦȚ ȏȓȖȉȣ; ȉȝțȚȍȉȝȑȈȝ - Ȓ ȌȘțȋȐȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ; ȑȈȘȝȐ ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ; ȕȈ - ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ; ȈȚȔȈ - "ȇ", ȐȓȐ ȌțȠȈ; ȒȈȓȍȊȈȘȈȔ ȥȚȖ ȚȍȓȖ. 552


553 Ƕ ȞȈȘȤ, ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȔțȌȘȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȋȖȘȐȚ ȎȍȓȈȕȐȍȔ ȚȘțȌȐȚȤșȧ ȕȈ ȉȓȈȋȖ ȌȘțȋȐȝ, șȟȐȚȈȦȚ ȓțȟȠȐȔ șȘȍȌȐ ȓȦȌȍȑ. TȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȐ Ȓ ȒȖȔț ȕȍ ȗȐȚȈȍȚ ȊȘȈȎȌȣ. ǹȈȔȣȍ ȘȈȏțȔȕȣȍ Ȑȏ ȓȦȌȍȑ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȔȕȧȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȌțȠȈ ȖȚȓȐȟȕȈ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȈȒ ȐȏȊȍșȚȕȖ, șțȔȈșȠȍȌȠȐȑ ȕȍ ȕȍșȍȚ țȋȖȓȖȊȕȖȑ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȐ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ șȖȊȍȘȠȈȍȚ țȉȐȑșȚȊȖ. ǹțȚȤ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȉțȌțȟȐ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȖȑ ȟȈșȚȐȞȍȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȚșȧ ȟȐșȚȣȔ. ǷȖȗȈȊ Ȋ ȗȓȍȕ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȖȕȖ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȎȍȘȚȊȖȑ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȘțȒȖȊȖȌȧȚ ȊșȍȔȐ ȍȋȖ ȌȍȑșȚȊȐȧȔȐ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȍ" (5.14) șȒȈȏȈȕȖ: ȕȈ ȒȈȘȚȘȚȊȈȔ ȕȈ ȒȈȘȔȈȕȐ ȓȖȒȈșȑȈ șȘȌȎȈȚȐ ȗȘȈȉȝțȝ ȕȈ ȒȈȘȔȈ-ȗȝȈȓȈ-șȈȔȑȖȋȈȔ șȊȈȉȝȈȊȈș Țț ȗȘȈȊȈȘȚȈȚȍ "ǪȖȗȓȖȡȍȕȕȣȑ Ȍțȝ, ȝȖȏȧȐȕ ȋȖȘȖȌȈ-ȚȍȓȈ, ȕȍ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȌȍȑșȚȊȐȑ, ȕȍ ȗȖȉțȎȌȈȍȚ ȌȘțȋȐȝ Ȓ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȑ ȕȍ șȖȏȌȈȍȚ ȍȍ ȗȓȖȌȖȊ. Ǫșȍ ȥȚȖ ȌȍȓȈȦȚ ȋțȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ". ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȌțȠȈ, ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȌȍȓȈȍȚ șȈȔȖ: Ȋșȍ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. DzȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȉȖȓȍȕ, ȕȍȌțȋ ȗȘȐȟȐȕȧȍȚ ȍȔț ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȍ șȚȘȈȌȈȕȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț Țȍ, ȒȚȖ ȘȈȏȊȐȓ Ȋ șȍȉȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ șȖȏȕȈȕȐȍ, șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȦȚ ȕȍȗȘȐȧȏȕȐ ȕȐ Ȓ ȌțȠȍ, ȕȐ Ȓ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȒȖȚȖȘȖȑ ȖȕȈ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ, ȕȈȝȖȌȧșȤ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȋțȕ. TȈȒȐȝ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȈȓȐșȚȖȊ ȕȈȏȣȊȈȦȚ șțȌȝȐȑȈȝ. ǹȓȖȊȖ șțȌȝȐ ȐȔȍȍȚ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȏȕȈȟȍȕȐȑ: ȖȕȖ ȔȖȎȍȚ ȗȍȘȍȊȖȌȐȚȤșȧ ȒȈȒ "ȘȈȏțȔ", ȒȈȒ "ȘȈȏȊȐȚȣȑ" Ȑ, ȕȈȒȖȕȍȞ, ȒȈȒ "ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ". ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȘȈȏȊȐȚȣȔ ȘȈȏțȔȖȔ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȌȍȑșȚȊȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȋțȚ ȗȘȐȟȐȕȐȚȤ ȊȘȍȌ ȌțȠȍ ȐȓȐ Țȍȓț. Ǫ șȓțȟȈȍ ȘȈȏȔȖȓȊȒȐ ș ȒȍȔ-ȕȐȉțȌȤ, Ȗȕ ȊșȍȋȌȈ ȋȖȚȖȊ țșȚțȗȐȚȤ Ȑ ȗȘȖșȚȐȚȤ șȊȖȍȋȖ ȖȉȐȌȟȐȒȈ. ǫȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ țȔȍȕȐȍ ȗȘȖȡȈȚȤ - ȥȚȖ ȒȈȟȍșȚȊȖ, ȗȘȐșțȡȍȍ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ. TǭDzǹT 4 ȗțȘțȠȈ ȑȈȌȐ ȔțȝȑȈȕȚȐ ȚȊȈȌȘȠȈ ȌȍȊȈ-ȔȈȑȈȑȈ ȠȘȈȔȈ ȥȊȈ ȗȈȘȈȔ ȌȎȈȚȖ ȌȐȘȋȝȈȑȈ ȊȘȌȌȝȈ-șȍȊȈȑȈ ȗțȘțȠȈȝ - ȓȦȌȐ; ȑȈȌȐ - ȍșȓȐ; ȔțȝȑȈȕȚȐ - ȖȒȈȏȣȊȈȦȚșȧ șȉȐȚȣȔȐ ș ȚȖȓȒț; ȚȊȈȌȘȠȈȝ - ȚȈȒȐȍ, ȒȈȒ Țȣ; ȌȍȊȈ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ; ȔȈȑȈȑȈ - ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȠȘȈȔȈȝ - țșȐȓȐȍ; ȥȊȈ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȗȈȘȈȔ ȚȖȓȤȒȖ; ȌȎȈȚȈȝ - ȗȖȘȖȎȌȍȕȕȖȍ; ȌȐȘȋȝȈȑȈ - Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȌȖȓȋȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ; ȊȘȌȌȝȈ-șȍȊȈȑȈ - șȓțȎȈ șȚȈȘȠȐȔ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ Ȋșȍ țȒȈȏȈȕȐȧ ȊȍȓȐȒȐȝ ȈȟȈȘȤȍȊ ȗȘȖȠ553


554 ȓȖȋȖ, ȚȖ Ȗȕ ȌȖșȚȐȋȈȍȚ ȖȟȍȕȤ ȊȣșȖȒȖȋȖ țȘȖȊȕȧ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȔ ȕȈȝȖȌȐȠȤșȧ Țȣ, ȖȌȕȈȒȖ ȍșȓȐ ȗȖȏȎȍ Ȗȕ șȕȖȊȈ ȗȖȗȈȌȈȍȚ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍ MȖȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȚȖ Ȋșȍ ȍȋȖ țșȐȓȐȧ ȗȘȖȗȈȌȈȦȚ ȌȈȘȖȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶșȖȉȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȖȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȓȖȊȖ ȊȘȌȌȝȈ-șȍȊȈȑȈ. ǪȘȌȌȝȈ ȏȕȈȟȐȚ "șȚȈȘȠȐȑ", Ȉ șȍȊȈȑȈ - "șȓțȎȈ". ǹȖȊȍȘȠȍȕȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ ȔȖȎȕȖ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȖȚ ȈȟȈȘȤȍȊ, ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȝ ȌțȠ. TȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ ȗȘȖȠȍȓ ȗȖȌȋȖȚȖȊȒȐ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș șȐșȚȍȔȖȑ ȗȈȘȈȔȗȈȘȣ, ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȚȤ ȖȉȘȍșȚȐ ȥȚȖ ȏȕȈȕȐȍ. ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȗȘȖȠȍȓ ȚȈȒțȦ ȗȖȌȋȖȚȖȊȒț, ȗȖȥȚȖȔț ȍȋȖ ȕȐȒȈȒ ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ. ǶȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȦȡȐȑ șȍȉȧ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ, ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȐȓȓȦȏȐȐ, șȉȐȚȣȑ ș ȚȖȓȒț ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. TǭDzǹT 5 ȈȚȈȝ ȒȈȑȈȔ ȐȔȈȔ ȊȐȌȊȈȕ ȈȊȐȌȑȈ-ȒȈȔȈ-ȒȈȘȔȈȉȝȐȝ ȈȘȈȉȌȝȈ ȐȚȐ ȕȈȐȊȈșȔȐȕ ȗȘȈȚȐȉțȌȌȝȖ 'ȕțȠȈȌȎȌȎȈȚȍ ȈȚȈȝ - ȗȖȥȚȖȔț; ȒȈȑȈȔ - ȚȍȓȖ; ȐȔȈȔ - ȥȚȖ; ȊȐȌȊȈȕ - ȚȖȚ, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȏȕȈȕȐȍȔ; ȈȊȐȌȑȈ - ȕȍȊȍȌȍȕȐȍȔ; ȒȈȔȈ - ȎȍȓȈȕȐȧȔȐ; ȒȈȘȔȈȉȝȐȝ - Ȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ; ȈȘȈȉȌȝȈȝ - șȖȏȌȈȕȕȖȍ; ȐȚȐ - ȚȈȒ; ȕȈ - ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ; ȥȊȈ - ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ; ȈșȔȐȕ - Ȓ ȥȚȖȔț Țȍȓț; ȗȘȈȚȐȉțȌȌȝȈȝ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȏȕȈȕȐȍȔ; ȈȕțȠȈȌȎȌȎȈȚȍ - ȗȘȐȊȧȏȣȊȈȍȚșȧ. Tȍ, ȒȚȖ ȏȕȈȍȚ, ȕȈ ȟȍȔ ȖșȕȖȊȈȕȣ Țȍȓȍșȕȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȎȐȏȕȐ, Ȑ ȗȖȕȐȔȈȍȚ ȗȘȐȘȖȌț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȖȘȖȎȌȍȕȖ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖȔ, ȎȍȓȈȕȐȧȔȐ Ȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, ȖșȕȖȊȈȕȕȖȑ ȕȈ ȐȓȓȦȏȖȘȕȣȝ ȒȖȕȞȍȗȞȐȧȝ, ȐȏȉȈȊȓȧȦȚșȧ ȖȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ Țȍȓț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȖȌȕȖȔ Ȑȏ ȗȘȍȌȣȌțȡȐȝ șȚȐȝȖȊ ȉȣȓȖ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȓȦȌȐ, ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȍ ȏȌȘȈȊȣȔ ȘȈșșțȌȒȖȔ (șțȌȝȐȑȈȝ), ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȦȚ șȍȉȧ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ. ǷȖȘȖȎȌȍȕȕȖȍ ȕȍȊȍȌȍȕȐȍȔ, ȚȍȓȖ ȊȣȗȖȓȕȧȍȚ ȌȊȍ ȜțȕȒȞȐȐ. TȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ ȚȍȓȍșȕȖȑ ȒȖȕȞȍȗȞȐȐ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȌțȔȈȍȚ, ȟȚȖ, țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȧ ȟțȊșȚȊȈ, ȔȖȎȕȖ șȚȈȚȤ șȟȈșȚȓȐȊȣȔ, ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȐȓȓȦȏȐȐ. ǬȘțȋȖȑ ȜȖȘȔȖȑ ȐȓȓȦȏȐȐ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȍ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȖȉȘȍșȚȐ șȟȈșȚȤȍ ȔȖȎȕȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȊ Ȋșȍ ȎȍȓȈȕȐȧ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, ȌȖșȚȐȋȕțȊ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȐșȚȍȔ ȐȓȐ șȖȊȍȘȠȐȊ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȖȉȘȧȌȣ Ȑ ȘȐȚțȈȓȣ. Ǫșȍ ȥȚȖ ȐȓȓȦȏȐȧ. ǿȍȓȖȊȍȒ, ȉȖȘȦȡȐȑșȧ ȏȈ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȖȍ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ șȊȖȍȑ șȚȘȈȕȣ ȐȓȐ ȏȈȕȐȔȈȦȡȐȑșȧ șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ Ȑ ȋțȔȈȕȐȚȈȘȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ Ȋ ȕȈȌȍȎȌȍ șȌȍȓȈȚȤ ȓȦȌȍȑ șȟȈșȚȓȐȊȣȔȐ, ȚȈȒȎȍ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȐȓȓȦȏȐȐ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋșȧ ȥȚȈ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȖșȕȖȊȈȕȈ ȕȈ Țȍȓȍșȕȣȝ, ȚȖ ȍșȚȤ ȐȓȓȦȏȖȘȕȣȝ, ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧȝ Ȗ ȎȐȏȕȐ. dzȦȉȣȍ ȕȈȠȐ ȎȍȓȈȕȐȧ ȐȓȐ ȌȍȑșȚȊȐȧ, ȗȖȘȖȎȌȍȕȕȣȍ ȚȍȓȍșȕȖȑ ȒȖȕȞȍȗȞȐȍȑ ȎȐȏȕȐ, șțȚȤ ȐȓȓȦȏȐȧ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȖȉȢȧșȕȐȓ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț, ȟȚȖ, șȖȊȍȘȠȈȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, Ȗȕ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȗȖȌȈȍȚ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȓȦȌȧȔ ȗȘȐȔȍȘ, ȌȖșȚȖȑȕȣȑ ȗȖȌȘȈȎȈȕȐȧ, ȕȖ șȈȔȖȔț MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț ȥȚȐ ȖȉȘȧȌȣ ȕȍ ȕțȎȕȣ. 554


555 Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (2.45) ȗȖ ȥȚȖȔț ȗȖȊȖȌț șȒȈȏȈȕȖ șȓȍȌțȦȡȍȍ: ȚȘȈȐȋțȕȑȈ-ȊȐȠȈȑȈ ȊȍȌȈ ȕȐșȚȘȈȐȋțȕȑȖ ȉȝȈȊȈȘȌȎțȕȈ ȕȐȘȌȊȈȕȌȊȖ ȕȐȚȑȈ-șȈȚȚȊȈ-șȚȝȖ ȕȐȘȑȖȋȈ-ȒȠȍȔȈ ȈȚȔȈȊȈȕ "ǪȍȌȣ ȐȔȍȦȚ ȌȍȓȖ, ȋȓȈȊȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ș ȚȘȍȔȧ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǷȖȌȕȐȔȐșȤ Ȏȍ ȕȈȌ ȥȚȐȔȐ ȋțȕ��ȔȐ, Ȗ ǨȘȌȎțȕȈ. ǹȚȈȕȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ Ȓ ȕȐȔ. ǷȍȘȍșȚȈȕȤ ȏȈȊȐșȍȚȤ ȖȚ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȖșȚȍȑ [ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ], ȐȏȉȈȊȤșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȚȘȍȊȖȋ, șȊȧȏȧȕȕȣȝ șȖ șȚȘȍȔȓȍȕȐȍȔ Ȓ ȕȈȎȐȊȍ Ȑ șȈȔȖșȖȝȘȈȕȍȕȐȦ, Ȑ țȚȊȍȘȌȐșȤ Ȋ șȍȉȍ". ǸȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȕȣȍ Ȋ ǪȍȌȈȝ ȖȉȘȧȌȣ Ȑ ȘȐȚțȈȓȣ Ȋ ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖȑ șȚȍȗȍȕȐ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȣ ȚȘȍȔȧ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț DzȘȐȠȕȈ Ȋȍȓȍȓ ǨȘȌȎțȕȍ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ ȥȚȐȝ ȘȐȚțȈȓȖȊ Ȑ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȍȉȧ ȐȕȖȑ, ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț. TǭDzǹT 6 ȈșȈȔșȈȒȚȈȝ ȠȈȘȐȘȍ 'șȔȐȕȕ ȈȔțȕȖȚȗȈȌȐȚȍ ȋȘȝȍ ȈȗȈȚȑȍ ȌȘȈȊȐȕȍ ȊȈȗȐ ȒȈȝ ȒțȘȑȈȕ ȔȈȔȈȚȈȔ ȉțȌȝȈȝ ȈșȈȔșȈȒȚȈȝ - ȕȍ ȗȐȚȈȧ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ; ȠȈȘȐȘȍ - Ȓ Țȍȓț; ȈșȔȐȕ - ȥȚȖȔț; ȈȔțȕȈ - ȗȖȌȖȉȕȖȋȖ ȘȖȌȈ ȚȍȓȍșȕȣȔȐ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ; țȚȗȈȌȐȚȍ - ȗȖȘȖȎȌȍȕȕȣȔȐ; ȋȘȝȍ - Ȓ ȌȖȔț; ȈȗȈȚȑȍ - ȌȍȚȧȔ; ȌȘȈȊȐȕȍ - ȉȖȋȈȚșȚȊț; ȊȈ - ȐȓȐ; ȈȗȐ - ȚȈȒȎȍ; ȒȈȝ - ȒȚȖ; ȒțȘȑȈȚ - șȚȈȓ ȉȣ ȌȍȓȈȚȤ; ȔȈȔȈȚȈȔ - șȒȓȖȕȕȖșȚȤ; ȉțȌȝȈȝ - țȟȍȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ. ǹȚȈȕȍȚ ȓȐ ȗȘȖșȊȍȡȍȕȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȟțȎȌȣ Țȍȓȍșȕȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȎȐȏȕȐ, ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȊȈȚȤșȧ ȐȔȐ Ȋ șȊȖȍȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ Ȓ ȌȖȔț, ȌȍȚȧȔ, ȉȖȋȈȚșȚȊț Ȑ ȊșȍȔț, ȟȚȖ șȊȧȏȈȕȖ ș ȚȍȓȖȔ? DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫșȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȖȉȘȧȌȣ Ȑ ȘȐȚțȈȓȣ, ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. ǶȌȕȈȒȖ ȓȦȌȐ, ȗȖȋȓȖȡȍȕȕȣȍ ȚȈȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, ȖȉȣȟȕȖ ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ ȍȦ ȕȍ ȘȈȌȐ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ. ǪȔȍșȚȖ ȥȚȖȋȖ ȖȕȐ ȗȣȚȈȦȚșȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȍ ȟțȊșȚȊȈ, ȗȖȓțȟȐȊ ȕȈ ȚȖ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȈȔ, ȖȌȍȘȎȐȔȣȔ ȎȍȓȈȕȐȍȔ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȑ, ȌȈȕȖ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ ȐȓȐ ȗȘȈȊȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ, șȖȊȍȘȠȈȧ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȖȉȘȧȌȣ Ȑ ȘȐȚțȈȓȣ. ȅȚȖ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȚȘȈȐȋțȕȑȈ-ȊȐȠȈȑȈ ȊȍȌȈȝ. ǪȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȖȉȘȧȌȣ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȚȘȍȔȧ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǷȖȥȚȖȔț Țȍȝ, ȒȚȖ ȊȣȠȍȓ Ȑȏ-ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȋțȕ, ȗȍȘȍșȚȈȍȚ ȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȚȤ ȗȖȌȖȉȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ. ǶȕȐ șȚȘȍȔȧȚșȧ Ȓ ȉȖȓȍȍ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔț ȓȦȉȖȊȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. TȈȒȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȕȐșȚȘȈȐȋțȕȑȈ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȖȉȡȍȋȖ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȖȑ ȕȈ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȍȑ. 555


556 TǭDzǹT 7 ȥȒȈȝ ȠțȌȌȝȈȝ șȊȈȑȈȔ-ȌȎȑȖȚȐȘ ȕȐȘȋțȕȖ 'șȈț ȋțȕȈȠȘȈȑȈȝ șȈȘȊȈ-ȋȖ 'ȕȈȊȘȚȈȝ șȈȒȠȐ ȕȐȘȈȚȔȈȚȔȈȚȔȈȕȈȝ ȗȈȘȈȝ ȥȒȈȝ - ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȈȧ; ȠțȌȌȝȈȝ - ȟȐșȚȈȧ; șȊȈȑȈȔ - ȌțȠȈ; ȌȎȑȖȚȐȝ - ȓțȟȍȏȈȘȕȈȧ; ȕȐȘȋțȕȈȝ - ȓȐȠȍȕȕȈȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ; ȈșȈț - ȚȈ; ȋțȕȈ-ȈȠȘȈȑȈȝ - șȘȍȌȖȚȖȟȐȍ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȍȑ; șȈȘȊȈ-ȋȈȝ șȗȖșȖȉȕȈȧ ȗȘȖȕȐȒȈȚȤ ȊșȦȌț; ȈȕȈȊȘȚȈȝ - ȕȍ ȗȖȒȘȣȚȈȧ ȔȈȚȍȘȐȍȑ; șȈȒȠȐ - șȊȐȌȍȚȍȓȤ; ȕȐȘȈȚȔȈ - ȉȍȏ ȌȘțȋȖȋȖ "ȇ"; ȈȚȔȈ-ȈȚȔȈȕȈȝ - Ȓ Țȍȓț Ȑ țȔț; ȗȈȘȈȝ - ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȈȧ. ǰȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȈȧ ȌțȠȈ, ȟȐșȚȈȧ, ȕȍȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ Ȑ ȓțȟȍȏȈȘȕȈȧ, ȍȌȐȕȈ. ǪȍȏȌȍșțȡȈȧ Ȑ ȕȍ ȗȖȒȘȣȚȈȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȖȉȖȓȖȟȒȖȑ, ǶȕȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȘȍȌȖȚȖȟȐȍȔ Ȋșȍȝ ȗȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ Ȑ șȊȐȌȍȚȍȓȍȔ ȊșȍȋȖ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ. ǶȕȈ ȖȚȓȐȟȕȈ ȖȚ Ȋșȍȝ ȖșȚȈȓȤȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ Ȑ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȈ ȒȖ ȊșȍȔ ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȣȔ ȌțȠȈȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔ șȚȐȝȍ ȉȣȓȖ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȖ ȌȊȈ ȊȈȎȕȣȝ șȓȖȊȈ: ȈșȈȔșȈȒȚȈȝ, "ȕȍ ȗȐȚȈȦȡȐȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ", Ȑ ȉțȌȝȈȝ, "ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȗȖȓȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ". ǷȖȓȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ - ȥȚȖ ȏȕȈȕȐȍ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȚȖ ȍșȚȤ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖȍ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ șȊȖȍȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ Ȑ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǷȖ șȓȖȊȈȔ ȀȘȐ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȐ ǿȈȒȘȈȊȈȘȚȐ TȝȈȒțȘȈ, Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȖȗȐșȣȊȈȍȚ ǹȈȔȖȋȖ ǹȍȉȧ, ȚȖ ȍșȚȤ ǷȈȘȈȔȈȚȔț. ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ ȊșȍȋȌȈ ȖȚȓȐȟȕȈ ȖȚ ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȖȑ ȌțȠȐ, ȘȈȊȕȖ ȒȈȒ Ȑ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǷȖȥȚȖȔț ǶȕȈ ȕȈȏȊȈȕȈ ȏȌȍșȤ ȗȈȘȈ. ǬȘțȋȖȑ ȥȗȐȚȍȚ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ, - ȥȒȈ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȍȌȐȕȣȑ". ǫȖșȗȖȌȤ ȍȌȐȕ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ, ȖȉȐȚȈȦȡȐȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, șțȡȍșȚȊțȦȚ Ȋ șȈȔȣȝ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȝ ȜȖȘȔȈȝ: ȖȕȐ ȊȖȗȓȖȡȈȦȚșȧ Ȋ ȚȍȓȈȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȓȦȌȍȑ, ȎȐȊȖȚȕȣȝ, ȌȍȘȍȊȤȍȊ, ȗȚȐȞ, ȗȟȍȓ Ȑ Ț.Ȍ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȍȓȤȏȧ ȕȈȏȊȈȚȤ ȥȒȈ - Ȑȝ ȔȕȖȋȖ, ȟȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ǪȍȌȈȝ: ȕȐȚȑȖ ȕȐȚȑȈȕȈȔ ȟȍȚȈȕȈȠ ȟȍȚȈȕȈȕȈȔ. MȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȏȈȗțȚȈȊȠȐȍșȧ Ȋ șȍȚȧȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȐȓȓȦȏȐȐ, țȚȘȈȚȐȓȐ șȊȖȦ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕțȦ ȟȐșȚȖȚț. ǶȌȕȈȒȖ ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȊșȍȋȌȈ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ Ȑ ȟȐșȚ. ǷȖȒȘȣȚȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȚȍȓȈȔȐ, ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȍ ȐȏȓțȟȈȦȚ șȊȍȚȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ Ȏȍ dzȐȟȕȖșȚȤ, ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ, ȓțȟȍȏȈȘȕȈ. ǮȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȖșȒȊȍȘȕȍȕȕȣȝ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȕȈȏȣȊȈȦȚ șȈȋțȕȈ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȕȍ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȕȈȧ ȊȓȐȧȕȐȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȋțȕ, - ȕȐȘȋțȕȈ. ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȗȓȍȕț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȋțȕȈȠȘȐȚȈ, Ȉ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȋțȕȈȠȘȈȑȈ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȏȘȍȕȐȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȐ ȏȈȚțȔȈȕȍȕȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȖȑ, ȖȕȈ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȈ ȊȐȌȍȚȤ ȗȘȐȟȐȕț șȊȖȐȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ Ȑ șȊȖȐ ȗȘȖȠȓȣȍ ȎȐȏȕȐ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, ȧȊȓȧȍȚșȧ șȊȐȌȍȚȍȓȍȔ Ȋșȍȝ ȌȍȑșȚȊȐȑ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. ǶȌȕȈȒȖ ȖȉȈ ȖȕȐ, Ȑ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, Ȑ ǷȈȘȈȔȈȚȔȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, șțȚȤ ȈȚȔȈ, Ȍțȝ. Ǫ ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ ȖȕȐ ȕȍȖȚȓȐȟȕȣ ȌȘțȋ ȖȚ ȌȘțȋȈ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȔȍȎȌț ȕȐ556


557 ȔȐ ȖȟȍȕȤ ȔȕȖȋȖ ȘȈȏȓȐȟȐȑ. ǶșȖȉȍȕȕȖ ȥȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ ȠȍșȚȐ ȌȖșȚȖȧȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ Ȋ ȗȖȓȕȖȑ ȔȍȘȍ ȊȓȈȌȍȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǰȚȈȒ, ȒȖȋȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȌȎȐȊȈ-ȈȚȔȈ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȗȖȓȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȐȔȍȍȚșȧ Ȋ ȊȐȌț, ȟȚȖ ȖȕȈ ȖșȖȏȕȈȍȚ ȒȈȒ șȊȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȚȈȒ Ȑ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ. ǪȖȚ ȟȚȖ ȚȈȒȖȍ ȗȖȓȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ. TǭDzǹT 8 ȑȈ ȥȊȈȔ șȈȕȚȈȔ ȈȚȔȈȕȈȔ ȈȚȔȈ-șȚȝȈȔ ȊȍȌȈ ȗțȘțȠȈȝ ȕȈȌȎȑȈȚȍ ȗȘȈȒȘȚȐ-șȚȝȖ 'ȗȐ ȚȈȌ-ȋțȕȈȐȝ șȈ ȔȈȑȐ șȚȝȐȚȈȝ ȑȈȝ - ȒȈȎȌȣȑ, ȒȚȖ; ȥȊȈȔ - ȚȈȒ; șȈȕȚȈȔ - șțȡȍșȚȊțȦȡȐȑ; ȈȚȔȈȕȈȔ - ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕțȦ ȈȚȔț Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǷȈȘȈȔȈȚȔț; ȈȚȔȈ-șȚȝȈȔ - ȕȈȝȖȌȧȡȐȝșȧ Ȋ Țȍȓȍ; ȊȍȌȈ - ȏȕȈȍȚ; ȗțȘțȠȈȝ ȟȍȓȖȊȍȒ; ȕȈ - ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ; ȈȌȎȑȈȚȍ - ȗȖȗȈȌȈȍȚ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍ; ȗȘȈȒȘȚȐ - Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȍ; șȚȝȈȝ - ȕȈȝȖȌȧȡȐȑșȧ; ȈȗȐ - ȝȖȚȧ; ȚȈȚ-ȋțȕȈȐȝ - ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȋțȕ ȗȘȐȘȖȌȣ; șȈȝ - ȚȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ; ȔȈȑȐ - ȊȖ Mȕȍ; șȚȝȐȚȈȝ - ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȐȑ. ǿȍȓȖȊȍȒ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȗȖȓȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ Ȗ ǷȈȘȈȔȈȚȔȍ Ȑ ȈȚȔȍ, ȌȈȎȍ ȕȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȞȈȘșȚȊȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȗȈȌȈȍȚ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȋțȕ, ȐȉȖ Ȗȕ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȏȈȕȧȚ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȓȦȉȖȊȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǵȐșȝȖȌȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȕȍ ȗȖȗȈȌȈȍȚ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȋțȕ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, Țȍ, ȒȚȖ ȊșȍȋȌȈ șȊȧȏȈȕ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ȌȈȎȍ ȕȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ Țȍȓȍ ȐȓȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȕȍ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȣ ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȦ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ȅȚȖ ȝȖȘȖȠȖ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (14.26): ȔȈȔ ȟȈ ȑȖ 'ȊȑȈȉȝȐȟȈȘȍȕȈ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȍȕȈ șȍȊȈȚȍ șȈ ȋțȕȈȕ șȈȔȈȚȐȚȑȈȐȚȈȕ ȉȘȈȝȔȈ-ȉȝțȑȈȑȈ ȒȈȓȗȈȚȍ "TȖȚ, ȒȚȖ ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖȋȓȖȡȍȕ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț, ȗȖȌȕȐȔȈȍȚșȧ ȕȈȌ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ Ȑ ȗȖșȚȐȋȈȍȚ ǩȘȈȝȔȈȕ". Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȀȘȐȓȈ ǸțȗȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȏȈȔȍȟȈȍȚ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ șȓțȎȐȚ ǫȖșȗȖȌț ȚȍȓȖȔ, ȘȍȟȤȦ Ȑ țȔȖȔ, șȓȍȌțȍȚ șȟȐȚȈȚȤ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȖȑ ȌțȠȖȑ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Ȗȕ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. TǭDzǹT 9 ȑȈȝ șȊȈ-ȌȝȈȘȔȍȕȈ ȔȈȔ ȕȐȚȑȈȔ ȕȐȘȈȠȐȝ ȠȘȈȌȌȝȈȑȈȕȊȐȚȈȝ ȉȝȈȌȎȈȚȍ ȠȈȕȈȒȈȐș ȚȈșȑȈ ȔȈȕȖ ȘȈȌȎȈȕ ȗȘȈșȐȌȈȚȐ ȑȈȝ - ȒȈȎȌȣȑ, ȒȚȖ; șȊȈ-ȌȝȈȘȔȍȕȈ - ȊȣȗȖȓȕȧȧ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ȍȔț ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ; ȔȈȔ - Mȕȍ; ȕȐȚȑȈȔ - ȗȖșȚȖȧȕȕȖ; ȕȐȘȈȠȐȝ - ȉȍȏ ȒȈ557


558 ȒȐȝ-ȓȐȉȖ ȒȖȘȣșȚȕȣȝ ȔȖȚȐȊȖȊ; ȠȘȈȌȌȝȈȑȈ - ȊȍȘȖȑ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ; ȈȕȊȐȚȈȝ - ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ; ȉȝȈȌȎȈȚȍ - ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ; ȠȈȕȈȒȈȐȝ - ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ; ȚȈșȑȈ - ȍȋȖ; ȔȈȕȈȝ - țȔ; ȘȈȌȎȈȕ - Ȗ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț; ȗȘȈșȐȌȈȚȐ - ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȗȖȓȕȖȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǬȖȘȖȋȖȑ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț, ȒȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȊȣȗȖȓȕȧȧ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȉȍșȒȖȘȣșȚȕȖ Ȑ ș ȓȦȉȖȊȤȦ șȓțȎȐȚ Mȕȍ, Ȗȕ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȖȡțȡȈȚȤ ȋȓțȉȖȒȖȍ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȖȍ țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ ȍșȚȤ Ȑ Ȋ "ǪȐȠȕț-ȗțȘȈȕȍ". ǷȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, Ȗ ȒȖȚȖȘȣȝ ȐȌȍȚ ȘȍȟȤ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, ȕȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȖȑ. ȅȚȖ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȠȈȚȘȐȍȊ, ȊȈȑȠȤȍȊ Ȑ ȠțȌȘ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ, ȋȘȐȝȈșȚȝ, ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝ Ȑ șȈȕȕȤȧșȐ, ȚȖ ȍșȚȤ ȟȓȍȕȖȊ ȟȍȚȣȘȍȝ ȊȈȘȕ Ȑ ȟȍȚȣȘȍȝ ȈȠȘȈȔȖȊ. TȖȚ, ȒȚȖ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȋ șȐșȚȍȔȍ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȣ Ȑ ȕȍ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȕȈșȓȈȌȐȚȤșȧ ȗȓȖȌȈȔȐ șȊȖȍȋȖ ȚȘțȌȈ, șȖ ȊȘȍȔȍȕȍȔ ȖȉȘȍȚȈȍȚ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ. ǪȣșȠȈȧ ȞȍȓȤ ȎȐȏȕȐ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȍȊȘȈȚȐȚȤ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȍ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȝ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ȚȈȒȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȕȈȏȊȈȕȈ ȒȈȘȔȈ-ȑȖȋȖȑ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȋ ȗȘȖȚȐȊȕȖȔ șȓțȟȈȍ Ȗȕ ȏȈȗțȚȈȍȚșȧ Ȋ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȝ șȊȖȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. ǻ ȒȈȎȌȖȋȖ ȟȓȍȕȈ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȣ ȍșȚȤ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȕȖ, ȐșȗȖȓȕȧȧ Ȑȝ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȎȍȘȚȊȖȊȈȚȤ ȗȓȖȌȣ șȊȖȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌț, Ȉ ȕȍ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȊȣȋȖȌȍ. Ǫ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ ȥȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȖȓȎȕȣ ȚȘțȌȐȚȤșȧ ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ ȘȈȌȐ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. TȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȕȈȌȓȍȎȐȚ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȒȠȈȚȘȐȧȔ, ȊȈȑȠȤȧȔ Ȑ ȠțȌȘȈȔ. Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ț ȒȈȎȌȖȋȖ ȍșȚȤ Țȍ ȐȓȐ Ȑȕȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȔȣȍ ȍȋȖ ȗȘȖȜȍșșȐȍȑ Ȑ ȘȖȌȖȔ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȕȖ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ Ȑȝ șȓȍȌțȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȘȈȌȐ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. MȍȚȖȌ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ȖȟȍȕȤ ȗȘȖșȚ, ȚȈȒ ȟȚȖ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȐȔ ȔȖȎȍȚ ȒȈȎȌȣȑ. Ǭȓȧ ȥȚȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒț ȕȍ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȔȍȕȧȚȤ șȊȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ, ȟȚȖ ȕțȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ, ȥȚȖ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ ț șȍȉȧ ȌȖȔȈ ȔțȘȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ȅȚȖ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ǩȖȎȍșȚȊȈ ǸȈȌȝȐ-DzȘȐȠȕȣ ȐȓȐ dzȈȒȠȔȐ-ǵȈȘȈȧȕȣ (ȍșȚȤ ȚȈȒȎȍ ȔȕȖȋȖ ȌȘțȋȐȝ ȜȖȘȔ ǫȖșȗȖȌȈ). ǷȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǩȖȎȍșȚȊț, ȉȘȈȝȔȈȕ, ȒȠȈȚȘȐȑ, ȊȈȑȠȤȧ ȐȓȐ ȠțȌȘȈ ȔȖȎȍȚ ȗȘȍȌȓȈȋȈȚȤ ǭȔț ȚȖ, ȟȚȖ ȏȈȘȈȉȖȚȈȓ ȟȍșȚȕȣȔ ȚȘ��ȌȖȔ. DzȈȎȌȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț, ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȘȖȌȈ ȍȋȖ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȑ ȐșȗȖȓȕȧȍȔȣȝ ȐȔ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ, șȓȍȌțȍȚ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț: șȓțȠȈȚȤ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ Ȑ ȗȍȘȍșȒȈȏȣȊȈȚȤ Ȑȝ, ȗȖȔȕȐȚȤ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ Ȑ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǭȔț, ȗȘȐȕȖșȐȚȤ Ȋșȍ Ȋ ȎȍȘȚȊț ǫȖșȗȖȌț Ȑ șȓțȎȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǬȍȓȈȚȤ ȥȚȖ ȔȖȎȍȚ ȒȈȎȌȣȑ. ǰ ȍșȓȐ șȊȖȐȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ Ȕȣ șțȔȍȍȔ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, ȚȖ ȞȍȓȤ ȕȈȠȍȑ ȎȐȏȕȐ ȉțȌȍȚ ȌȖșȚȐȋȕțȚȈ. TǭDzǹT 10 ȗȈȘȐȚȑȈȒȚȈ-ȋțȕȈȝ șȈȔȑȈȋ ȌȈȘȠȈȕȖ ȊȐȠȈȌȈȠȈȑȈȝ 558


ȠȈȕȚȐȔ

Ȕȍ

șȈȔȈȊȈșȚȝȈȕȈȔ

559 ȉȘȈȝȔȈ ȒȈȐȊȈȓȑȈȔ ȈȠȕțȚȍ

ȗȈȘȐȚȑȈȒȚȈ-ȋțȕȈȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ ȊȣȠȍȓ Ȑȏ-ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȧ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; șȈȔȑȈȒ - ȖȌȐȕȈȒȖȊȖȍ; ȌȈȘȠȈȕȈȝ - ȟȤȍ ȊȐȇȌȍȕȐȍ; ȊȐȠȈȌȈ - ȕȍȖșȒȊȍȘȕȍȕȕȣȑ; ȈȠȈȑȈȝ - ȟȍȑ țȔ ȐȓȐ șȍȘȌȞȍ; ȠȈȕȚȐȔ țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȐȧ; Ȕȍ - MȖȍȔț; șȈȔȈȊȈșȚȝȈȕȈȔ - ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȘȈȊȕȖȋȖ; ȉȘȈȝȔȈ - Ȍțȝ; ȒȈȐȊȈȓȑȈȔ - șȊȖȉȖȌț ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ; ȈȠȕțȚȍ - ȖȉȘȍȚȈȍȚ. DzȖȋȌȈ șȍȘȌȞȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȟȐȡȈȍȚșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ, ȍȋȖ țȔ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȧșȕȣȔ, ȒȘțȋȖȏȖȘ ȘȈșȠȐȘȧȍȚșȧ Ȑ Ȗȕ ȗȖșȚȐȋȈȍȚ ȍȌȐȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. ǵȈ ȥȚȖȑ șȚȈȌȐȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȖȉȘȍȚȈȍȚ țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȐȍ Ȑ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ șȈȟ-ȟȐȌ-ȈȕȈȕȌȈ-ȊȐȋȘȈȝȖȑ, ȌȖșȚȐȋȕțȊ ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȍȌȐȕșȚȊȈ șȖ MȕȖȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: MȈȑȧȊȈȌȐ Ȑ ȊȈȑȠȕȈȊȣ ȐȔȍȦȚ ȘȈȏȕȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȒȈȑȊȈȓȤȍ. MȈȑȧȊȈȌȐ ȌțȔȈȦȚ, ȟȚȖ, ȖȟȐșȚȐȊȠȐșȤ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ șȘȈȏț ȗȖȋȘțȎȈȍȚșȧ Ȋ ȉȣȚȐȍ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȖȌȕȈȒȖ ȜȐȓȖșȖȜȣ-ȊȈȑȠȕȈȊȣ ȗȖȕȐȔȈȦȚ ȒȈȑȊȈȓȤȦ ȗȖȌȘțȋȖȔț. ǶȕȐ ȏȕȈȦȚ ȒȈȒ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȚȈȒ Ȑ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫ ȟȐșȚȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȉȣȚȐȧ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ șȖȏȕȈȍȚ șȍȉȧ ȊȍȟȕȣȔ șȓțȋȖȑ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ. ǷȖșȚȐȟȤ ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ ȖșȖȏȕȈȚȤ ǩȘȈȝȔȈȕ, ȚȖ ȍșȚȤ ȖȉȘȍșȚȐ ȌțȝȖȊȕȖȍ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ. ǬȖșȚȐȟȤ ȥȚȖȋȖ șȖȊșȍȔ ȕȍȚȘțȌȕȖ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ, ȒȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȓȦȉȖȊȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț, Ȗȕ șȘȈȏț ȗȖȌȕȐȔȈȍȚșȧ ȕȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ țȘȖȊȍȕȤ, ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȑ ȒȈȑȊȈȓȤȍȑ, ǩȘȈȝȔȈȕȖȔ. TǭDzǹT 11 țȌȈșȐȕȈȔ ȐȊȈȌȝȑȈȒȠȈȔ ȌȘȈȊȑȈ-ȌȎȕȈȕȈ-ȒȘȐȑȈȚȔȈȕȈȔ ȒțȚȈ-șȚȝȈȔ ȐȔȈȔ ȈȚȔȈȕȈȔ ȑȖ ȊȍȌȈȗȕȖȚȐ ȠȖȉȝȈȕȈȔ țȌȈșȐȕȈȔ - ȉȍȏȘȈȏȓȐȟȕȣȑ; ȐȊȈ - ȗȘȖșȚȖ; ȈȌȝȑȈȒȠȈȔ - ȕȈȌȏȐȘȈȚȍȓȤ; ȌȘȈȊȑȈ - ȜȐȏȐȟȍșȒȐȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ; ȌȎȕȈȕȈ - ȗȖȏȕȈȦȡȐȝ ȟțȊșȚȊ; ȒȘȐȑȈ - ȖȘȋȈȕȖȊ ȌȍȑșȚȊȐȧ; ȈȚȔȈȕȈȔ - Ȑ țȔȈ; ȒțȚȈ-șȚȝȈȔ - ȕȍ ȔȍȕȧȦȡȈȧ șȊȖȍȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ; ȐȔȈȔ - ȥȚȈ; ȈȚȔȈȕȈȔ - ȌțȠȈ; ȑȈȝ ȒȈȎȌȣȑ, ȒȚȖ; ȊȍȌȈ - ȏȕȈȍȚ; ȈȗȕȖȚȐ - ȗȖȓțȟȈȍȚ; ȠȖȉȝȈȕȈȔ - Ȋșȍ ȉȓȈȋȈ. DzȈȎȌȣȑ, ȒȚȖ ȏȕȈȍȚ, ȟȚȖ ȌțȠȈ, ȖșȚȈȊȈȧșȤ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖȑ, ȚȖȓȤȒȖ ȕȈȉȓȦȌȈȍȚ ȏȈ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, șȖșȚȖȧȡȍȋȖ Ȑȏ ȗȧȚȐ ȋȘțȉȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ, ȖȘȋȈȕȖȊ ȟțȊșȚȊ, ȖȘȋȈȕȖȊ ȌȍȑșȚȊȐȧ Ȑ țȔȈ, ȌȖșȚȖȐȕ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ. Ǭȓȧ ȥȚȖȋȖ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȖșȖȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ ȌțȠȈ ȖȚȓȐȟȕȈ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ. ǬțȠț ȕȈ șȈȕșȒȘȐȚȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȌȍȝȐ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȖȉȓȈȌȈȚȍȓȤ ȚȍȓȈ", Ȉ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚșȧ șȓȖȊȖȔ ȌȍȝȈ - "ȖȉȐȚȈȓȐȡȍ ȌțȠȐ". TȍȓȖ ȐȏȔȍȕȧȍȚșȧ ȒȈȎȌȖȍ ȔȋȕȖȊȍȕȐȍ, ȌțȠȈ Ȏȍ ȖșȚȈȍȚșȧ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖȑ, 559


560 ȗȖȥȚȖȔț ȍȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȒțȚȈ-șȚȝȈȔ. ǷȘȐȟȐȕȖȑ ȐȏȔȍȕȍȕȐȑ ȚȍȓȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȍ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. Mȣ ȌȖȓȎȕȣ ȖșȖȏȕȈȚȤ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖșȚȤ ȌțȠȐ Ȑ ȕȍ ȗȘȐȌȈȊȈȚȤ ȉȖȓȤȠȖȋȖ ȏȕȈȟȍȕȐȧ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȧȔ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȍ ȊșȚțȗȈȦȚ ȋțȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ Ȑ ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐȕȖșȧȚ ȕȈȔ ȚȖ șȟȈșȚȤȍ, ȚȖ ȋȖȘȍ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȚȈȒȎȍ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȋȖȘȍ, ȐșȗȣȚȣȊȈȍȔȣȍ ȕȈȔȐ, - ȥȚȖ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȧ ȋțȕ ȗȘȐȘȖȌȣ ȕȈ ȚȍȓȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, Ȑ șȖȊȍȚțȍȚ ȕȈȔ ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȕȈ ȥȚȐ ȊȕȍȠȕȐȍ ȗȍȘȍȔȍȕȣ. ǩȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ șȟȈșȚȤȍ ȐȓȐ ȋȖȘȍ ȏȈȝȓȍșȚȣȊȈȦȚ ȕȈș ȞȍȓȐȒȖȔ, ȕȖ Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȕȈțȟȐȚȤșȧ ȚȍȘȗȍȓȐȊȖ ȗȍȘȍȕȖșȐȚȤ Ȑȝ. ǮȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț șȓȍȌțȍȚ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȣȔ Ȑ ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȕȈ ȗȍȘȍȔȍȕȣ, ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȐȍ ș ȍȋȖ ȚȍȓȖȔ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȍ ȉȖȓȍȍ ȟȍȔ ȊȕȍȠȕȍȑ ȖȉȖȓȖȟȒȖȑ ȌțȠȐ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȚȍȓȖ, șȖșȚȖȧȡȍȍ Ȑȏ ȋȘțȉȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ (ȏȍȔȓȐ, ȊȖȌȣ, Ȗȋȕȧ, ȊȖȏȌțȝȈ Ȑ ȥȜȐȘȈ), Ȉ ȚȈȒȎȍ ȚȖȕȒȐȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ (țȔȈ, ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ Ȑ ȓȖȎȕȖȋȖ ȥȋȖ), ȖȚȓȐȟȕȖ ȖȚ ȌțȠȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȊȖșȤȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ, ȋȘțȉȣȝ Ȑ ȚȖȕȒȐȝ, Ȑ ȍȍ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȊȣȊȖȌȐȚȤ ȕȈș Ȑȏ ȘȈȊȕȖȊȍșȐȧ. ǿȚȖȉȣ ȕȈ ȗȘȈȒȚȐȒȍ ȌȖșȚȐȟȤ ȚȈȒȖȋȖ șȖșȚȖȧȕȐȧ, ȕțȎȕȖ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ. TȖȓȤȒȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ, ȌȍȕȤ Ȑ ȕȖȟȤ șȓțȎȐȚ ǫȖșȗȖȌț, ȔȖȎȍȚ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȉȍȏțȟȈșȚȕȣȔ Ȓ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ Ȑ ȍȍ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȔ. DzȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȋȓȖȡȍȕ ȒȈȒȖȑ-ȓȐȉȖ ȔȣșȓȤȦ, Ȗȕ ȕȍ ȊȐȌȐȚ Ȑ ȕȍ șȓȣȠȐȚ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȌȍȓȈȍȚșȧ ȊȖȒȘțȋ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȟȚȖ-ȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖȑ ȉȓȐȏȖșȚȐ ȖȚ ȕȍȋȖ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȖȋȓȖȡȍȕ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȦȚ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ș Ȑȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ. ȅȚȖ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȗȖȓțȟȐȓȖ ȕȈȏȊȈȕȐȍ șȈȔȈȌȝȐ. ǰ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȌȖșȚȐȋ șȈȔȈȌȝȐ, ȧȊȓȧȍȚșȧ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȑȖȋȖȔ. TǭDzǹT 12 ȉȝȐȕȕȈșȑȈ ȓȐȕȋȈșȑȈ ȋțȕȈ-ȗȘȈȊȈȝȖ ȌȘȈȊȑȈ-ȒȘȐȑȈ-ȒȈȘȈȒȈ-ȟȍȚȈȕȈȚȔȈȕȈȝ ȌȘȠȚȈșț șȈȔȗȈȚșț ȊȐȗȈȚșț șțȘȈȑȖ ȕȈ ȊȐȒȘȐȑȈȕȚȍ ȔȈȑȐ ȉȈȌȌȝȈ-șȈțȝȘȌȈȝ ȉȝȐȕȕȈșȑȈ - ȖȚȓȐȟȕȖȋȖ; ȓȐȕȋȈșȑȈ - ȚȍȓȈ; ȋțȕȈ - ȚȘȍȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȗȘȈȊȈȝȈȝ - ȗȖșȚȖȧȕȕȖȍ ȐȏȔȍȕȍȕȐȍ; ȌȘȈȊȑȈ - ȜȐȏȐȟȍșȒȐȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ; ȒȘȐȑȈ - ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȟțȊșȚȊ; ȒȈȘȈȒȈ - ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȟȍȚȈȕȈ - Ȑ țȔȈ; ȈȚȔȈȕȈȝ - șȖșȚȖȧȡȍȋȖ Ȑȏ; ȌȘȠȚȈșț - ȒȖȋȌȈ ȐșȗȣȚȣȊȈȦȚ; șȈȔȗȈȚșț - șȟȈșȚȤȍ; ȊȐȗȈȚșț - ȋȖȘȍ; șțȘȈȑȈȝ - Țȍ, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȏȕȈȕȐȍȔ; ȕȈ - ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ; ȊȐȒȘȐȑȈȕȚȍ - ȊȗȈȌȈȦȚ Ȋ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȖ; ȔȈȑȐ - șȖ MȕȖȑ; ȉȈȌȌȝȈ-șȈțȝȘȌȈȝ - șȊȧȏȈȕȕȣȍ țȏȈȔȐ ȌȘțȎȉȣ. ǶȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ ȞȈȘȦ ǷȘȐȚȝț, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț șȒȈȏȈȓ: ǬȖȘȖȋȖȑ ȞȈȘȤ, ȗȖșȚȖȧȕȕȣȍ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ, ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȐȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȊȣȏȊȈȕȣ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȍȔ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǷȧȚȤ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ, ȟțȊșȚȊȈ, țȗȘȈȊȓȧȦȡȐȍ ȟțȊșȚȊȈȔȐ ȗȖȓțȉȖȋȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ țȔ, ȗȖȉțȎȌȈȍȔȣȑ Ȓ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȌțȠȖȑ, - Ȋșȍ ȥȚȖ Ȋ șȖ560


561 ȊȖȒțȗȕȖșȚȐ șȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ. ǬțȠȈ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȚȓȐȟȕȈ ȖȚ ȥȚȖȋȖ șȖȟȍȚȈȕȐȧ ȋȘțȉȣȝ Ȑ ȚȖȕȒȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ, ȊȖȚ ȗȖȟȍȔț MȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, șȊȧȏȈȕȕȣȑ șȖ MȕȖȑ ȗȘȖȟȕȣȔȐ țȏȈȔȐ ȓȦȉȊȐ Ȑ ȌȘțȎȉȣ Ȑ ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȖșȚȈȍȚșȧ ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȣȔ Ȑ Ȋ șȟȈșȚȤȍ, Ȑ Ȋ ȋȖȘȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǸȍȏȖȕȕȖ șȗȘȖșȐȚȤ: ȊȖȏȔȖȎȕȖ ȓȐ, ȟȚȖȉȣ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȕȈȉȓȦȌȈȚȤ ȏȈ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, ȖșȚȈȊȈȓȖșȤ ȉȍȏțȟȈșȚȕȣȔ Ȓ ȕȍȑ? ǶȚȊȍȚ ȕȈ ȥȚȖȚ ȊȖȗȘȖș Ȕȣ ȕȈȝȖȌȐȔ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ: ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȚȍȓȈ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȖȉȡȍȋȖ ș ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȗȖ ȗȘȐȘȖȌȍ ȌțȠȐ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. ǷȘȐȉȓȐȏȐȚȍȓȤȕȖȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȍ Ȗȉ ȥȚȖȔ ȔȖȎȕȖ șȖșȚȈȊȐȚȤ, ȘȈșșȔȖȚȘȍȊ șȓȍȌțȦȡȐȑ ȗȘȐȔȍȘ. ǩȐȏȕȍșȔȍȕ, șȐȌȧȡȐȑ Ȋ ȔȈȠȐȕȍ, șȓȍȌȐȚ ȏȈ ȚȍȔ, ȒȈȒ ȖȕȈ ȍȌȍȚ, Ȑ ȌȈȍȚ șȖȊȍȚȣ ȊȖȌȐȚȍȓȦ. ǭȔț ȐȏȊȍșȚȕȖ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ș ȔȈȠȐȕȖȑ, șȒȖȓȤȒȖ ȖșȚȈȓȖșȤ ȉȍȕȏȐȕȈ Ȑ Ț.Ȍ., Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ Ȗȕ ȕȍ ȗȘȐȌȈȍȚ ȊșȍȔț ȥȚȖȔț ȉȖȓȤȠȖȋȖ ȏȕȈȟȍȕȐȧ Ȑ ȌțȔȈȍȚ ȕȍ șȚȖȓȤȒȖ Ȗ ȔȈȠȐȕȍ, șȒȖȓȤȒȖ Ȗ șȊȖȐȝ ȌȍȓȈȝ. ǬȈȎȍ ȒȖȋȌȈ Ȗȕ șȐȌȐȚ Ȋ ȔȈȠȐȕȍ, ȍȋȖ ȔȣșȓȐ ȗȖȋȓȖȡȍȕȣ ȌȍȓȈȔȐ ȜȐȘȔȣ. Ƕȕ ȕȍ șȊȧȏȈȕ ș ȔȈȠȐȕȖȑ, ȝȖȚȧ Ȑ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȕȍȑ. DzȈȒ ȉȐȏȕȍșȔȍȕ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȋȘțȎȍȕ Ȋ ȔȣșȓȐ Ȗ șȊȖȐȝ ȌȍȓȈȝ, ȚȈȒ Ȑ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȔȖȎȍȚ ȗȖȋȘțȏȐȚȤșȧ Ȋ ȔȣșȓȐ, șȊȧȏȈȕȕȣȍ ș ȓȦȉȖȊȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț. TȖȋȌȈ ȖȕȖ șȔȖȎȍȚ șȚȈȚȤ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȉȍȏțȟȈșȚȕȣȔ Ȓ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ. ǬȖșȚȐȟȤ ȥȚȖȋȖ ȔȖȎȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ. ǶșȖȉȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȖȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȓȖȊȖ ȉȈȌȌȝȈ-șȈțȝȘȌȈȝ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "șȊȧȏȈȕȕȣȑ țȏȈȔȐ ȌȘțȎȉȣ". DzȈȘȔȐ, ȋȤȧȕȐ Ȑ ȑȖȋȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ șȊȧȏȈȕȣ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ țȏȈȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ǬȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȒȈȘȔȐ ȞȍȓȐȒȖȔ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȈ ȕȈ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȐ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȍȑ ȚȍȓȈ. Ǭȓȧ ȕȐȝ șȔȣșȓ ȎȐȏȕȐ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȖȒȘțȎȐȚȤ șȊȖȍ ȚȍȓȖ ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȣȔ ȒȖȔȜȖȘȚȖȔ. ǫȤȧȕȐ ȗȣȚȈȦȚșȧ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ ȖȚ ȘȈȉșȚȊȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȝ ȘȈȏȔȣȠȓȍȕȐȑ, ȕȖ, ȌȈȎȍ ȖȉȘȍȚȧ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȖȕȐ ȕȍ ȐȔȍȦȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȌȖȓȋȖ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ Ȋ ȥȚȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ. ǶȕȐ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ țȌȍȘȎȈȚȤșȧ ȕȈ țȘȖȊȕȍ ȖșȖȏȕȈȕȐȧ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȕȍ țȒȘȣȓȐșȤ ȗȖȌ șȍȕȤȦ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ. DZȖȋȐ ȚȈȒȎȍ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ: ȐȔ ȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȜȐȏȐȟȍșȒȐȝ Ȑ țȔșȚȊȍȕȕȣȝ țȗȘȈȎȕȍȕȐȑ, ȗȘȈȒȚȐȒțȧ ȌȝȈȘȈȕț, ȈșȈȕȣ, ȗȘȈȕȈȧȔț Ȑ Ț.Ȍ., ȔȖȎȕȖ ȌȖșȚȐȟȤ ȌțȝȖȊȕȣȝ Ȟȍȓȍȑ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, șȊȧȏȈȕȕȣȑ ȉȓȐȏȒȐȔȐ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȔȐ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔ țȘȖȊȕȍ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȔȖȋțȚ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȉȍȏțȟȈșȚȕȣȔȐ Ȓ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ Ȑ ȍȍ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȔ Ȑ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȌȍȓȖȔ, Ȍȓȧ ȒȖȚȖȘȖȋȖ șȖȏȌȈȕȣ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț. TǭDzǹT 13 șȈȔȈȝ șȈȔȈȕȖȚȚȈȔȈ-ȔȈȌȝȑȈȔȈȌȝȈȔȈȝ șțȒȝȍ ȟȈ ȌțȝȒȝȍ ȟȈ ȌȎȐȚȍȕȌȘȐȑȈȠȈȑȈȝ ȔȈȑȖȗȈȒȓȗȚȈȒȝȐȓȈ-ȓȖȒȈ-șȈȔȑțȚȖ ȊȐȌȝȈȚșȊȈ ȊȐȘȈȒȝȐȓȈ-ȓȖȒȈ-ȘȈȒȠȈȕȈȔ 561


562 șȈȔȈȝ - țȘȈȊȕȖȊȍȠȍȕȕȣȑ; șȈȔȈȕȈ - ȒȖ ȊșȍȔ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ; țȚȚȈȔȈ - Ȓ ȚȍȔ, ȒȚȖ șȚȖȐȚ ȊȣȠȍ; ȔȈȌȝȑȈȔȈ - ȚȍȔ, ȒȚȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȗȘȖȔȍȎțȚȖȟȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ; ȈȌȝȈȔȈȝ - ȚȍȔ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ ȉȖȓȍȍ ȕȐȏȒȖȑ șȚțȗȍȕȐ ȘȈȏȊȐȚȐȧ; șțȒȝȍ - Ȋ șȟȈșȚȤȍ; ȟȈ - Ȑ; ȌțȝȒȝȍ - Ȋ ȋȖȘȍ; ȟȈ ȚȈȒȎȍ; ȌȎȐȚȈ-ȐȕȌȘȐȑȈ - ȖȉțȏȌȈȊ ȟțȊșȚȊȈ; ȈȠȈȑȈȝ - Ȑ țȔ; ȔȈȑȈ MȕȖȑ; țȗȈȒȓȗȚȈ - țȋȖȚȖȊȈȕȕȣȝ; ȈȒȝȐȓȈ - ȊșȍȔȐ; ȓȖȒȈ - ȓȦȌȤȔȐ; șȈȔȑțȚȈȝ - șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȣȑ; ȊȐȌȝȈȚșȊȈ - ȌȈȊȈȑ; ȊȐȘȈ - Ȗ ȋȍȘȖȑ; ȈȒȝȐȓȈ - ȊșȍȔ; ȓȖȒȈ - ȗȖȌȌȈȕȕȣȔ; ȘȈȒȠȈȕȈȔ - ȏȈȡȐȚț. Ƕ ȌȖȉȓȍșȚȕȣȑ ȞȈȘȤ, ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȉțȌȤ ȊșȍȋȌȈ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȍȕ Ȑ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖșȐșȤ ȒȖ ȊșȍȔ ȓȦȌȧȔ: Ȓ ȘȈȊȕȣȔ Țȍȉȍ, Ȓ ȚȍȔ, ȒȚȖ șȚȖȐȚ ȊȣȠȍ, Ȑ Ȓ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȉȖȓȍȍ ȕȐȏȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. ǷțșȚȤ ȔȐȔȖȓȍȚȕȣȍ ȋȖȘȍ Ȑ șȟȈșȚȤȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȊȣȊȖȌȧȚ Țȍȉȧ Ȑȏ ȘȈȊȕȖȊȍșȐȧ. ǪșȍȋȌȈ ȌȍȘȎȐ Ȋ ȗȖȊȐȕȖȊȍȕȐȐ șȊȖȑ țȔ Ȑ ȟțȊșȚȊȈ. ǵȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȥȚȖȔ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ, șȚȈȘȈȑșȧ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ ȊȖȏȓȖȎȍȕȕȣȍ ȕȈ Țȍȉȧ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, Ȋ ȒȈȒȐȝ ȉȣ țșȓȖȊȐȧȝ Țȣ ȗȖ MȖȍȑ ȊȖȓȍ ȕȐ ȖȒȈȏȈȓșȧ, Ȑ ȗȖȔȕȐ, ȟȚȖ ȚȊȖȑ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ ȌȖȓȋ ȕȈ ȥȚȖȑ ȗȓȈȕȍȚȍ - ȏȈȡȐȡȈȚȤ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ȅȚȖ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȗȘȐȔȍȘȖȊ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȌȈȍȚ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȣȍ țȒȈȏȈȕȐȧ ǹȊȖȍȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț. DzȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȈș ȌȖȓȎȍȕ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ țȒȈȏȈȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȗȖȓțȟȍȕȣ ȓȐ ȖȕȐ ȖȚ ǹȈȔȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȐȓȐ ȖȚ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǭȋȖ ȗȖȓȕȖȔȖȟȕȣȔ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȔ. ǨȘȌȎțȕȈ șȘȈȎȈȓșȧ Ȋ ȉȐȚȊȍ ȕȈ DzțȘțȒȠȍȚȘȍ, ȊȣȗȖȓȕȧȧ ȗȘȐȒȈȏ ǹȈȔȖȋȖ DzȘȐȠȕȣ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. TȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȗȖȓțȟȐȓ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ șȓȍȌțȍȚ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȞȈȘȧ, ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. Mȣ Ȏȍ ȌȖȓȎȕȣ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ, ȐȏȓȖȎȍȕȕȣȔ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ". ǪȑȈȊȈșȈȑȈȚȔȐȒȈ ȉțȌȌȝȐȝ: ȌȖȓȋ ȒȈȎȌȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ - ȗȖȓțȟȐȚȤ țȒȈȏȈȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ ȐȓȐ ǭȋȖ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧ Ȑ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȦ ȥȚȐȝ țȒȈȏȈȕȐȑ, ȖȚȉȘȖșȐȊ Ȋșȍ ȓȐȟȕȣȍ șȖȖȉȘȈȎȍȕȐȧ. ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ǿȈȒȘȈȊȈȘȚȐ TȝȈȒțȘ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȕȈș ȕȍ ȌȖȓȎȕȖ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȏȈȉȖȚȐȚȤ, ȗȖȓțȟȐȔ Ȕȣ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȐȓȐ ȕȍȚ, ȕțȎȕȖ ȗȘȖșȚȖ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ țȒȈȏȈȕȐȧ, ȗȖȓțȟȍȕȕȣȍ ȖȚ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ. TȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ ȥȚȖȋȖ ȗȘȐȕȞȐȗȈ, ȚȖ ȍșȚȤ șȚȘȖȋȖ ȊȣȗȖȓȕȧȍȚ Ȋșȍ țȒȈȏȈȕȐȧ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȊșȍȋȌȈ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ. ǶȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȌȟȐȕȧȚȤșȧ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈȌȝȈȘȔȣ Ȑ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȔȣȍ ȚȍȔ, ȒȈȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȖȕȐ ȏȈȕȐȔȈȦȚ Ȋ șȐșȚȍȔȍ ȟȍȚȣȘȍȝ ȒȈșȚ Ȑ ȟȍȚȣȘȍȝ țȒȓȈȌȖȊ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȚȖ ȍșȚȤ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȖȕȐ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ, ȒȠȈȚȘȐȧȔȐ, ȊȈȑȠȤȧȔȐ ȐȓȐ ȠțȌȘȈȔȐ, ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ, ȋȘȐȝȈșȚȝȈȔȐ, ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝȈȔȐ ȐȓȐ șȈȕȕȤȧșȐ. ǵȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ ȊȣȗȖȓȕȧȧ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ, ȘȍȋȓȈȔȍȕȚȐȘțȦȡȐȍ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȊȈȘȕ Ȑ ȈȠȘȈȔȖȊ, ȟȍȓȖȊȍȒ țȎȍ ȖȌȕȐȔ ȥȚȐȔ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț Ȋȍȓȍȓ ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȍ, ȐșȗȖȓȕȧȧ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȞȈȘȧ, ȊșȍȋȌȈ ȌȍȘȎȈȚȤșȧ Ȋ șȚȖȘȖȕȍ ȖȚ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȖȑ ȕȈ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȍȑ ȚȍȓȈ, Ȑ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț; ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȥȚȖȔț Ȗȕ șȔȖȎȍȚ ȊșȍȋȌȈ ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ Ȋ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȖȔ 562


563 șȖșȚȖȧȕȐȐ. ȅȚȖȚ șȚȐȝ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ șȔȣșȓ șȓȖȊȈ ȉȈȌȌȝȈ-șȈțȝȘȌȈȝ, țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȖȋȖ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔ șȚȐȝȍ. ǷȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ ȚȍșȕțȦ șȊȧȏȤ ș ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȐȓȐ ȗȖȓțȟȈȚȤ țȒȈȏȈȕȐȧ ȖȚ ǭȋȖ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧ (ȋțȘț) Ȑ ȐșȒȘȍȕȕȍ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ Ȑȝ ȔȖȎȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȉȍȏțȟȈșȚȍȕ Ȓ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȕȈȔ ȐȏȕțȚȘȐ, ȕȈȗȘȈȊȓȧȧ ǹȊȖȐȔȐ țȒȈȏȈȕȐȧȔȐ ȕȈȠț ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ, Ȑ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȥȚȖȔț Ȕȣ ȗȘȖȌȊȐȋȈȍȔșȧ ȗȖ ȗțȚȐ, ȊȍȌțȡȍȔț ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǰ Ƕȕ Ȏȍ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ ȌȈȍȚ ȕȈȔ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȐȏȊȕȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ ȕȐ Ȋ ȒȖȍȔ șȓțȟȈȍ ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ. ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȈȟȈȘȑȈȔ ȔȈȔ ȊȐȌȎȈȕȐȑȈȕ ȕȈȊȈ-ȔȈȕȑȍȚȈ ȒȈȘȝȐȟȐȚ Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȔț țȟȐȚȍȓȦ ȕȍȓȤȏȧ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ ȒȈȒ Ȓ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț, ȐȉȖ Ȗȕ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ (ǩȝȈȋ., 11.17.27). ǬțȝȖȊȕȖȔț țȟȐȚȍȓȦ ȕțȎȕȖ ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ȚȖ Ȏȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ, ȟȚȖ Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍȓȤȏȧ ȏȈȊȐȌȖȊȈȚȤ ȍȔț ȐȓȐ șȟȐȚȈȚȤ ȍȋȖ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ. ǭșȓȐ Ȕȣ ȉțȌȍȔ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț, ȊȣȗȖȓȕȧȧ țȒȈȏȈȕȐȧ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȕȈș ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȒȖșȕȍȚșȧ șȒȊȍȘȕȈ ȚȍȓȍșȕȖȑ, ȐȓȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ, ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȑ Ȕȣ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȌȖșȚȐȋȕȍȔ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ. TǭDzǹT 14 ȠȘȍȑȈȝ ȗȘȈȌȎȈ-ȗȈȓȈȕȈȔ ȥȊȈ ȘȈȌȎȕȖ ȑȈȚ șȈȔȗȈȘȈȑȍ șțȒȘȚȈȚ ȠȈȠȚȝȈȔ ȈȔȠȈȔ ȝȈȘȚȈȕȑȈȚȝȈ ȝȘȚȈ-ȗțȕȑȈȝ ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ ȈȘȈȒȠȐȚȈ ȒȈȘȈ-ȝȈȘȖ 'ȋȝȈȔ ȈȚȚȐ ȠȘȍȑȈȝ - ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȍ; ȗȘȈȌȎȈ-ȗȈȓȈȕȈȔ - țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȓȦȌȤȔȐ; ȥȊȈ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȘȈȌȎȕȈȝ - Ȍȓȧ ȞȈȘȧ; ȑȈȚ - ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ; șȈȔȗȈȘȈȑȍ - Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȐ; șț-ȒȘȚȈȚ - ȖȚ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȠȈȠȚȝȈȔ ȈȔȠȈȔ - ȠȍșȚțȦ ȟȈșȚȤ; ȝȈȘȚȈ - șȉȖȘȡȐȒ; ȈȕȑȈȚȝȈ - ȐȕȈȟȍ; ȝȘȚȈ-ȗțȕȑȈȝ - ȓȐȠȍȕȕȣȑ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ - ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ; ȈȘȈȒȠȐȚȈ - ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ ȏȈȡȐȡȈȍȚ; ȒȈȘȈ-ȝȈȘȈȝ - șȉȖȘȡȐȒ ȕȈȓȖȋȖȊ; ȈȋȝȈȔ - ȋȘȍȝ; ȈȚȚȐ - ȗȖȓțȟȈȍȚ ȐȓȐ șȚȘȈȌȈȍȚ ȏȈ. ǶȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ ȞȈȘȧ - ȏȈȡȐȡȈȚȤ ȓȦȌȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔȐ. ǾȈȘȤ, ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȦȡȐȑ șȊȖȑ ȌȖȓȋ, Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȐ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȠȍșȚțȦ ȟȈșȚȤ ȗȓȖȌȖȊ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ șȊȖȐȝ șȖȋȘȈȎȌȈȕ. ǭșȓȐ Ȏȍ ȞȈȘȤ ȐȓȐ ȋȓȈȊȈ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ ȚȖȓȤȒȖ ȊȏȐȔȈȍȚ ȕȈȓȖȋȐ Ȑ ȕȍ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȚȍȔ, ȕȈ ȟȚȖ ȐȔȍȍȚ ȗȘȈȊȖ ȒȈȎȌȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ȍȋȖ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȗȍȘȍȝȖȌȧȚ Ȓ ȎȐȚȍȓȧȔ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ, Ȉ ȍȔț, ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȍ ȏȈȉȖȚȐȓșȧ Ȗ șȊȖȐȝ ȗȖȌȖȗȍȟȕȣȝ, ȗȘȐȌȍȚșȧ ȘȈșȗȓȈȟȐȊȈȚȤșȧ ȏȈ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȍ ȐȔȐ ȋȘȍȝȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǸȍȏȖȕȕȖ șȗȘȖșȐȚȤ: ȍșȓȐ Ȋșȍ ȓȦȌȐ ȕȈȟȕțȚ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, șȚȘȍȔȧșȤ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ, Ȑ ȗȍȘȍșȚȈȕțȚ ȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȚȤșȧ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȒȈȒ șȔȖȎȍȚ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤșȧ ȕȖȘȔȈȓȤȕȈȧ ȎȐȏȕȤ? ǰ ȍșȓȐ Ȋ ȋȖșțȌȈȘ563


564 șȚȊȍ Ȋșȍ ȌȖȓȎȕȖ ȐȌȚȐ șȊȖȐȔ ȟȍȘȍȌȖȔ, ȚȖ ȒȈȒ ȔȖȎȍȚ ȋȓȈȊȈ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ ȉȣȚȤ ȉȍȏȘȈȏȓȐȟȕȣȔ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ? ǶȚȊȍȚȖȔ ȕȈ ȥȚȖȚ ȊȖȗȘȖș șȓțȎȐȚ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȖȍ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ șȓȖȊȖ ȠȘȍȑȈȝ, "ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȖȍ". ǪȖȗȘȍȒȐ țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȧȔ ȋȓțȗȞȖȊ, ȘȈȏȌȍȓȍȕȐȍ ȚȘțȌȈ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȊȖȏȕȐȒȓȖ ȕȍ șȓțȟȈȑȕȖ, Ȉ ȗȖ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǩȘȈȝȔȈȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȌȖȉȘȖșȖȊȍșȚȕȖ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ ȊȖȏȓȖȎȍȕȕȣȍ ȕȈ ȕȐȝ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȘȈȊȕȖ ȒȈȒ Ȑ ȒȠȈȚȘȐȐ, ȊȈȑȠȤȐ Ȑ ȌȈȎȍ ȠțȌȘȣ. TȖȋȌȈ Ȋșȍ ȖȕȐ șȔȖȋțȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ ȎȐȏȕȐ: ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ. ǷȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ ȥȚȖȔț șȖȌȍȘȎȐȚșȧ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (18.45): șȊȍ șȊȍ ȒȈȘȔȈȕȑ ȈȉȝȐȘȈȚȈȝ șȈȔșȐȌȌȝȐȔ ȓȈȉȝȈȚȍ ȕȈȘȈȝ - "ǪȣȗȖȓȕȧȧ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ȍȔț ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȟȍȓȖȊȍȒ șȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ". ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȖȉȢȧșȕȐȓ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț, ȟȚȖ ȌȖȓȋ ȞȈȘȧ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȖȚȕȦȌȤ ȕȍ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ, ȉȘȖșȐȊ ȞȈȘșȚȊȖ Ȑ șȓȖȎȐȊ ș șȍȉȧ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȏȈ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȤ ȗȘȈȌȎȍȑ, șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ, ȖȚȗȘȈȊȐȚȤșȧ Ȋ ǫȐȔȈȓȈȐ Ȋ ȗȖȐșȒȈȝ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ. ǿȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȞȈȘȦ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȌȖȉȘȖșȖȊȍșȚȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ șȊȖȑ ȌȖȓȋ. ǬȖȓȋ ȞȈȘȧ, ȐȓȐ ȋȓȈȊȣ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ, - șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȈȌȎȐ, ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ, ȐșȗȖȓȕȧȓȐ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȋ șȐșȚȍȔȍ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȣ Ȑ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȌțȝȖȊȕȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȊȈȓȐșȤ. ǫȓȈȊȍ șȊȍȚșȒȖȋȖ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ ȚȖȎȍ ȕȍ ȉȍȏȘȈȏȓȐȟȕȖ, ȟȍȔ ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ ȍȋȖ ȗȘȈȌȎȐ. ǷȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ ȋȖșțȌȈȘșȚȊ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȏȈȒȖȕȣ, ȖȗȘȍȌȍȓȧȦȡȐȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȗȘȈȌȎȍȑ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȖȕȐ ȕȍ ȏȈȉȖȚȧȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ Ȑȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȖȉȘȍȓȐ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ. DzȖȋȌȈ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȕȍ țȌȍȓȧȍȚ ȥȚȖȔț ȊȕȐȔȈȕȐȧ, ȓȦȌȐ ȕȈȟȐȕȈȦȚ ȗȖșȚțȗȈȚȤ, ȒȈȒ ȐȔ ȏȈȉȓȈȋȖȘȈșșțȌȐȚșȧ, țȚȘȈȟȐȊȈȦȚ ȐȕȚȍȘȍș Ȓ ȖșȖȏȕȈȕȐȦ ǩȖȋȈ Ȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȗȖȋȘȧȏȈȦȚ Ȋ ȋȘȍȝȈȝ. ǫȓȈȊȈ ȐșȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖȑ ȊȓȈșȚȐ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȖșȚȖ șȖȉȐȘȈȚȤ ȕȈȓȖȋȐ șȖ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ, ȕȍ ȗȘȖȧȊȓȧȧ ȏȈȉȖȚȣ Ȗ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȐ ȓȦȌȍȑ. ǾȈȘȤ ȖȉȧȏȈȕ Ȋ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȘȈȏȊȐȊȈȓȐ Ȋ șȍȉȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. ǸȈȏȊȐȚȤ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ - ȏȕȈȟȐȚ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȘȍȒȘȈȚȐȚȤ ȋȘȍȝȖȊȕțȦ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ. ǫȖșțȌȈȘșȚȊȖ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȋȘȍȝ ȐșȒȖȘȍȕȍȕ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȚȘȈȌȈȍȚ ȖȚ ȊȖȑȕ, ȥȗȐȌȍȔȐȑ, ȋȖȓȖȌȈ Ȑ șȚȐȝȐȑȕȣȝ ȉȍȌșȚȊȐȑ. ǰȔȍȕȕȖ ȚȈȒ ȉȣȓȖ ȊȖ ȊȘȍȔȍȕȈ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȣ. ǭșȓȐ ȞȈȘȤ ȐȓȐ ȋȓȈȊȈ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȗȖȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȖȉȘȍȓȐ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȏȕȈȟȐȚ, Ȗȕ ȌȖșȚȖȐȕ țȗȘȈȊȓȧȚȤ ȐȔȐ, Ȋ ȗȘȖȚȐȊȕȖȔ șȓțȟȈȍ Ȗȕ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȗȘȈȊȈ ȊȏȐȔȈȚȤ ș ȕȐȝ ȕȈȓȖȋȐ. ǹȖȉȐȘȈȚȤ ȕȈȓȖȋȐ ȔȖȎȍȚ ȓȐȠȤ ȞȈȘȤ, ȗȍȒțȡȐȑșȧ Ȗ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȐȕȚȍȘȍșȈȝ șȊȖȍȋȖ ȕȈȘȖȌȈ. TȈȒȖȑ ȞȈȘȤ Ȑ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȉțȌțȚ șȟȈșȚȓȐȊȣ țȎȍ Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ, Ȉ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȐ ȞȈȘȦ ȌȖșȚȈȕȍȚșȧ ȠȍșȚȈȧ ȟȈșȚȤ ȗȓȖȌȖȊ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȍȋȖ ȗȘȈȌȎȍȑ. ǭșȓȐ Ȏȍ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȗȖȋȘȧȏȓȐ Ȋ ȗȖȘȖȒȈȝ, ȞȈȘȦ, ȊȏȐȔȈȦȡȍȔț ș ȕȐȝ ȕȈȓȖȋȐ, ȗȘȐȌȍȚșȧ ȘȈȏȌȍȓȐȚȤ ș ȕȐȔȐ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ Ȑȝ ȋȘȍȝȖȊ. ȅȚȖȚ ȗȘȐȕȞȐȗ ȚȈȒȎȍ ȗȘȐȔȍȕȐȔ Ȓ ȘȖȌȐȚȍȓȧȔ Ȑ ȌțȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȧȔ. ǸȖȌȐȚȍȓȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȒȖȠȒȈȔ Ȑ șȖȉȈȒȈȔ, ȗȘȖȐȏȊȖȌȧȚ ȕȈ șȊȍȚ ȌȍȚȍȑ, ȕȖ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ șȗȈșȚȐ Ȑȝ ȖȚ ȕȍȔȐȕțȍȔȖȑ șȔȍȘȚȐ, ȕȍșțȚ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȏȈ ȌȍȑșȚȊȐȧ șȊȖȐȝ ȖȚȗȘȣșȒȖȊ. ǪȗȖșȓȍȌșȚȊȐȐ Ȑȝ ȌȍȚȐ ȗȘȍȊȘȈȡȈȦȚșȧ Ȋ ȝȐȗȗȐ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ, ȕȍșȗȖșȖȉȕȣȑ ȗȖȉțȌȐȚȤ șȊȖȐȝ țȟȍȕȐȒȖȊ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ ȋȘȍȝȖȊȕȖȑ Ȍȍ564


565 ȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȕȍșȍȚ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȏȈ șȖȊȍȘȠȈȍȔȣȍ ȐȔȐ ȋȘȍȝȐ. ǵȣȕȍȠȕȐȔ ȓȐȌȍȘȈȔ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȐȏȊȍșȚȕȖ Ȗȉ ȥȚȐȝ ȚȖȕȒȐȝ ȏȈȒȖȕȈȝ ȗȘȐȘȖȌȣ. Ǫ șȚȘȈȕȍ, ȒȖȚȖȘȖȑ ȘțȒȖȊȖȌȧȚ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ Ȑ ȒȖȚȖȘțȦ ȕȈșȍȓȧȦȚ ȊȖȘȣ Ȑ ȔȖȠȍȕȕȐȒȐ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȗȖȘȧȌȒȈ Ȑ ȉȓȈȋȖȌȍȕșȚȊȐȧ. ǹȍȑȟȈș ȗȖȌȖȉȕȈȧ șȐȚțȈȞȐȧ șȓȖȎȐȓȈșȤ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȊȖ Ȋșȍȝ șȚȘȈȕȈȝ ȔȐȘȈ: ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȊȖȎȌȐ ȘțȒȖȊȖȌȧȚ ȋȘȍȝȖȊȕȣȔȐ ȓȦȌȤȔȐ, Ȑ ȕȍȐȏȉȍȎȕȣȔȐ șȓȍȌșȚȊȐȧȔȐ ȚȈȒȖȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ șȖȞȐȈȓȤȕȈȧ ȕȈȗȘȧȎȍȕȕȖșȚȤ, ȕȍȗȘȍȒȘȈȡȈȦȡȐȍșȧ ȊȖȑȕȣ Ȑ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȣȍ ȚȘȍȊȖȋȐ, ȗȘȍșȓȍȌțȦȡȐȍ ȓȦȌȍȑ. TǭDzǹT 15 ȥȊȈȔ ȌȊȐȌȎȈȋȘȑȈȕțȔȈȚȈȕțȊȘȚȚȈȌȝȈȘȔȈ-ȗȘȈȌȝȈȕȖ 'ȕȑȈȚȈȔȖ 'ȊȐȚȈșȑȈȝ ȝȘȈșȊȍȕȈ ȒȈȓȍȕȈ ȋȘȝȖȗȈȑȈȚȈȕ ȌȘȈȠȚȈșȐ șȐȌȌȝȈȕ ȈȕțȘȈȒȚȈ-ȓȖȒȈȝ ȥȊȈȔ - ȚȈȒ; ȌȊȐȌȎȈ - Ȑȏ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ; ȈȋȘȑȈ - ȓțȟȠȐȔȐ; ȈȕțȔȈȚȈ - ȖȌȖȉȘȍȕȕȣȍ; ȈȕțȊȘȚȚȈ - ȗȖȓțȟȍȕȕȣȍ ȗȖ ȞȍȗȐ țȟȍȕȐȟȍșȒȖȑ ȗȘȍȍȔșȚȊȍȕȕȖșȚȐ; ȌȝȈȘȔȈ - ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȗȘȐȕȞȐȗȣ; ȗȘȈȌȝȈȕȈȝ ȚȖȚ, Ȍȓȧ ȒȖȋȖ ȋȓȈȊȕȖȍ; ȈȕȑȈȚȈȔȈȝ - ȕȍȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȑ; ȈȊȐȚȈ - ȏȈȡȐȚȕȐȒ; ȈșȑȈȝ - ǯȍȔȓȐ; ȝȘȈșȊȍȕȈ - ȒȖȘȖȚȒȐȑ; ȒȈȓȍȕȈ - ȟȍȘȍȏ ȗȘȖȔȍȎțȚȖȒ ȊȘȍȔȍȕȐ; ȋȘȝȈ - Ȋ ȚȊȖȑ ȌȖȔ; țȗȈȑȈȚȈȕ - ȗȘȐȠȍȌȠȐȝ ȓȐȟȕȖ; ȌȘȈȠȚȈșȐ - Țȣ țȊȐȌȐȠȤ; șȐȌȌȝȈȕ - Țȍȝ, ȒȚȖ ȌȖșȚȐȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ; ȈȕțȘȈȒȚȈ-ȓȖȒȈȝ - ȓȦȉȐȔȣȑ șȊȖȐȔȐ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț, ȗȘȖȌȖȓȎȈȑ ȏȈȡȐȡȈȚȤ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș țȒȈȏȈȕȐȧȔȐ țȟȍȕȣȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȍȘȍȌȈȦȚșȧ ȗȖ ȞȍȗȐ țȟȍȕȐȟȍșȒȖȑ ȗȘȍȍȔșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȐȏțșȚȕȖ, ȖȚ țȟȐȚȍȓȧ Ȓ țȟȍȕȐȒț. ǹȚȘȖȋȖ șȓȍȌțȑ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȔ ȐȔȐ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ Ȑ ȕȍ ȗȘȐȊȧȏȣȊȈȑșȧ Ȓ ȌȖșțȎȐȔ ȌȖȔȣșȓȈȔ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȣȝ ȓȦȌȍȑ. TȖȋȌȈ Ȋșȍ ȚȊȖȐ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȉțȌțȚ șȟȈșȚȓȐȊȣ Ȑ Ȋșȍ ȉțȌțȚ ȓȦȉȐȚȤ Țȍȉȧ, Ȉ șȈȔ Țȣ ȖȟȍȕȤ șȒȖȘȖ șȔȖȎȍȠȤ țȊȐȌȍȚȤ Țȍȝ, ȒȚȖ țȎȍ ȖȉȘȍȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, Ȉ ȐȔȍȕȕȖ ȟȍȚȣȘȍȝ DzțȔȈȘȖȊ [ǹȈȕȈȒț, ǹȈȕȈȚȈȕț, ǹȈȕȈȕȌȈȕț Ȑ ǹȈȕȈȚ-ȒțȔȈȘȈ]. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț șȖȖȉȡȐȓ ȞȈȘȦ ǷȘȐȚȝț Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȓȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȣ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȍȓȈȍȚ ȥȚȖ, ȚȖ, ȒȈȒȖȍ ȉȣ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ Ȗȕ ȕȐ ȏȈȕȐȔȈȓ, ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ Ȗȕ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȖȉȘȍȚȍȚ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. ǵȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋ șȖȊȘȍȔȍȕȕțȦ ȥȗȖȝț șȐșȚȍȔȈ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈȌȝȈȘȔȣ ȗȖșȚȈȊȓȍȕȈ ș ȕȖȋ ȕȈ ȋȖȓȖȊț, ȓȦȌȧȔ ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖ șȚȘȖȋȖ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȊșȍȔ ȍȍ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ. ǭȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ ȔȍȚȖȌ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȖ-ȗȘȍȎȕȍȔț ȔȖȎȕȖ ȌȖșȚȐȟȤ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, - ȥȚȖ ȔȍȚȖȌ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. DzȈȒ ȗȘȐȕȞȐȗȣ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȣ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ ȓȦȌȍȑ, ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ Ȑȝ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ, ȚȈȒ Ȑ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȔȖȎȍȚ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȒȈȎȌȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ Ȋ ȓȦȉȖȔ țȋȖȓȒȍ ȔȐȘȈ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȍȚșȧ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȤ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ țȒȈȏȈȕȐȧ ȌȊȐȌȎȈȋȘȤȍȊ, ȊȍȓȐȒȐȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȚȈȒȐȝ, ȒȈȒ ǷȈȘȈȠȈȘȈ Ȑ MȈȕț. ȅȚȐ 565


566 ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȖșȚȈȊȐȓȐ ȓȦȌȧȔ țȒȈȏȈȕȐȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȕțȎȕȖ șȚȘȖȐȚȤ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȐȕȞȐȗȈȔȐ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȣ. Ǩ ǹȈȕȈȚȈȕȈ ǫȖșȊȈȔȐ Ȑ ǸțȗȈ ǫȖșȊȈȔȐ Ȋ șȊȖȐȝ ȚȘțȌȈȝ ȐȏȓȖȎȐȓȐ ȗȘȈȊȐȓȈ Ȑ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ, șȖȉȓȦȌȈȧ ȒȖȚȖȘȣȍ, ȔȖȎȕȖ șȚȈȚȤ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȖȟȍȕȤ ȊȈȎȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ Ȋșȍ țȒȈȏȈȕȐȧ ȈȟȈȘȤȍȊ, ȗȍȘȍȌȈȦȡȐȍșȧ ȗȖ ȗȈȘȈȔȗȈȘȍ, ȖȚ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ Ȓ țȟȍȕȐȒț. ȅȚȖ ȗȖȏȊȖȓȐȚ ȕȈȔ, ȖșȚȈȊȈȧșȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ Ȑ ȕȍ Ȕȍȕȧȧ șȊȖȍȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ, ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ MȈȝȈȗȘȈȉȝț ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒț ȕȍ ȕțȎȕȖ ȔȍȕȧȚȤ șȊȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ. ǭȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ, ȟȚȖ ȖȚ ȕȍȋȖ ȚȘȍȉțȍȚșȧ, - ȥȚȖ șȓțȠȈȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȍȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ (ȥȚȖ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȗȈȘȈȔȗȈȘȖȑ), Ȑ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ, ȗȖȏȊȖȓȧȦȡȐȔ ȗȘȐȔȍȕȐȚȤ ȥȚȐ ȏȕȈȕȐȧ ȕȈ ȗȘȈȒȚȐȒȍ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȓȦȉȖȑ ȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ ȎȐȏȕȐ, ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ, Ȑ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȔȍȕȧȚȤ ȕțȎȕȖ ȕȍ ȚȍȓȖ, Ȉ șȖȏȕȈȕȐȍ. Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, Ȋ ȥȚȖȚ ȊȍȒ ȌȍȋȘȈȌȈȞȐȐ ȓȦȌȐ ȌțȔȈȦȚ ȕȍ Ȗ ȌțȠȍ, Ȉ Ȗ Țȍȓȍ. ǶȕȐ ȐȏȖȉȘȍȓȐ ȊȍȓȐȒȖȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ "ȐȏȔȖȊ", ȖȚȕȖșȧȡȐȝșȧ ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ Ȓ Țȍȓț Ȑ ȕȐȒȈȒ ȕȍ șȊȧȏȈȕȕȣȝ ș ȌțȠȖȑ. ǹȍȑȟȈș, Ȋ ȥȗȖȝț ȌȍȔȖȒȘȈȚȐȐ, ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȍ ȏȈȒȖȕȣ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚșȧ ȋȖȓȖșȖȊȈȕȐȍȔ. DzȈȎȌȣȑ ȌȍȕȤ ȊȓȈșȚȐ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȒȈȒȖȑ-ȕȐȉțȌȤ ȕȖȊȣȑ ȏȈȒȖȕ. ǵȖ ȗȖșȒȖȓȤȒț ȏȈȒȖȕȣ, șȖȏȌȈȕȕȣȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȔȐ ȌțȠȈȔȐ, ȧȊȓȧȦȚșȧ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȗȖȘȖȎȌȍȕȐȍȔ Ȑȝ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȣȝ țȔȖȊ, ȖȕȐ ȕȍ ȗȘȐȕȖșȧȚ ȓȦȌȧȔ ȖȉȓȍȋȟȍȕȐȧ. Ǫ ȉȣȓȣȍ ȊȘȍȔȍȕȈ ȞȈȘȐ, ȝȖȚȧ Ȑ ȖȉȓȈȌȈȓȐ Ȋșȍȑ ȗȖȓȕȖȚȖȑ ȊȓȈșȚȐ, ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ șȚȘȖȋȖ șȓȍȌȖȊȈȓȐ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ, țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȔ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ Ȑ șȊȧȚȣȔȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȌȖȗțșȒȈȓȐ ȖȠȐȉȖȒ Ȋ țȗȘȈȊȓȍȕȐȐ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖȔ Ȑ Ȋ șȚȘȈȕȍ ȞȈȘȐȓȐ ȏȈȒȖȕ Ȑ ȗȖȘȧȌȖȒ. dzȦȌȐ ȖȚȓȐȟȈȓȐșȤ ȕȈȉȖȎȕȖșȚȤȦ, Ȉ ȞȈȘȤ ȊȏȐȔȈȓ ș ȕȐȝ ȕȈȓȖȋȐ ȕȈ ȏȈȒȖȕȕȣȝ ȖșȕȖȊȈȕȐȧȝ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȋșȍ ȉȣȓȐ șȟȈșȚȓȐȊȣ. Ǩ șȍȑȟȈș ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȔȐ ȋȓȈȊȈȔȐ ȐșȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖȑ ȊȓȈșȚȐ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȋȖȓȖșȖȊȈȕȐȧ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȟȍșȚȖȓȦȉȐȊȣȍ ȓȦȌȐ, ȗȘȍșȓȍȌțȦȡȐȍ ȒȖȘȣșȚȕȣȍ ȞȍȓȐ. ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȚȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȕȍ ȏȕȈȦȚ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȑ ȠȈșȚȘ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, Țȍ, ȒȚȖ șȚȖȐȚ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ, - ȋȓțȗȞȣ Ȑ ȕȍȋȖȌȧȐ Ȋ ȗȖȓȕȖȔ șȔȣșȓȍ ȥȚȖȋȖ șȓȖȊȈ, Ȉ Ȑȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ - ȗȘȖșȚȖ ȠțȌȘȣ. ȇșȕȖ, ȟȚȖ ȋȓțȗȞȣ Ȑ ȕȍȋȖȌȧȐ, țȗȘȈȊȓȧȦȡȐȍ ȠțȌȘȈȔȐ, ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȘȐȕȍșȚȐ ȓȦȌȧȔ ȕȐ ȗȖȒȖȧ, ȕȐ ȉȓȈȋȖȌȍȕșȚȊȐȧ. Mȣ ȊȐȌȐȔ, ȟȚȖ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȗȍȘȐȖȌȐȟȍșȒȐ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȚ ȘȍȊȖȓȦȞȐȐ, ȚȖ Ȑ ȌȍȓȖ ȊșȗȣȝȐȊȈȦȚ ȔȧȚȍȎȐ Ȑ ȉȘȈȚȖțȉȐȑșȚȊȍȕȕȣȍ ȊȖȑȕȣ. ȅȚȖ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȊȖȎȌȐ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ ȓȦȌȧȔ ȌȈȎȍ ȌțȠȍȊȕȖȋȖ ȗȖȒȖȧ, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȑȝ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȍ" șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȐȋȕȖȘȐȘțȍȚ țȒȈȏȈȕȐȧ ȠȈșȚȘ Ȑ șȚȘȖȐȚ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ ȕȈ ȖșȕȖȊȍ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȐȏȔȣȠȓȍȕȐȑ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȌȖșȚȐȋȕȍȚ țșȗȍȝȈ Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ ȕȍ ȖȉȘȍȚȍȚ ȕȐ șȟȈșȚȤȧ, ȕȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ. TǭDzǹT 16 ȊȈȘȈȔ ȟȈ ȔȈȚ ȒȈȕȟȈȕȈ ȔȈȕȈȊȍȕȌȘȈ ȊȘȕȐȠȊȈ Țȍ 'ȝȈȔ ȋțȕȈ-ȠȐȓȈ-ȑȈȕȚȘȐȚȈȝ ȕȈȝȈȔ ȔȈȒȝȈȐȘ ȊȈȐ șțȓȈȉȝȈș ȚȈȗȖȉȝȐȘ ȑȖȋȍȕȈ ȊȈ ȑȈȚ șȈȔȈ-ȟȐȚȚȈ-ȊȈȘȚȐ 566


567 ȊȈȘȈȔ - ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȔȈȚ - ȖȚ Mȍȕȧ; ȒȈȕȟȈȕȈ ȒȈȒȖȍ ȝȖȟȍȠȤ; ȔȈȕȈȊȈ-ȐȕȌȘȈ - Ȗ ȋȓȈȊȕȣȑ șȘȍȌȐ ȓȦȌȍȑ; ȊȘȕȐȠȊȈ ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȗȘȖșȐ; Țȍ - ȚȊȖȐȔȐ; ȈȝȈȔ - ȇ; ȋțȕȈ-ȠȐȓȈ - ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ Ȑ ȉȍȏțȗȘȍȟȕȣȔ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ; ȑȈȕȚȘȐȚȈȝ - ȗȖȒȖȘȍȕȕȣȑ; ȕȈ - ȕȍ; ȈȝȈȔ - ȇ; ȔȈȒȝȈȐȝ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧȔȐ; ȊȈȐ ȒȖȕȍȟȕȖ; șț-ȓȈȉȝȈȝ - ȓȍȋȒȖ ȌȖșȚȐȎȐȔȣȑ; ȚȈȗȖȉȝȐȝ - ȈșȒȍȏȈȔȐ; ȑȖȋȍȕȈ - ȏȈȕȧȚȐȧȔȐ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȖȑ; ȊȈ - ȐȓȐ; ȑȈȚ - ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȒȖȚȖȘȣȔ; șȈȔȈ-ȟȐȚȚȈ - Ȋ ȚȖȔ, ȒȚȖ țȘȈȊȕȖȊȍȠȍȕ; ȊȈȘȚȐ - ȗȘȍȉȣȊȈȧ. ǬȖȘȖȋȖȑ ȞȈȘȤ, ȚȊȖȐ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ Ȑ ȉȍȏțȗȘȍȟȕȖȍ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ ȗȖȒȖȘȐȓȐ Mȍȕȧ, Ȑ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȐȔ Țȣ ȏȈșȓțȎȐȓ MȖȦ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ. ǷȖȥȚȖȔț ȔȖȎȍȠȤ ȗȘȖșȐȚȤ ț Mȍȕȧ ȓȦȉȖȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ. TȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ Ȑ ȊȍȌȍȚ șȍȉȧ ȕȍȌȖșȚȖȑȕȖ, ȕȍ ȔȖȎȍȚ șȕȐșȒȈȚȤ MȖȍȑ ȔȐȓȖșȚȐ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Ȗȕ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ Ȑ ȈșȒȍȏȣ ȐȓȐ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȖȑ. ǵȖ ȇ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȒȐȌȈȦ șȍȘȌȞȍ Țȍȝ, ȒȚȖ ȊșȍȋȌȈ șȖȝȘȈȕȧȍȚ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ ȌțȝȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǬȖȊȖȓȤȕȣȑ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ Ȑ ȉȓȈȋȖȕȘȈȊȐȍȔ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȉȓȈȋȖșȓȖȊȐȓ ȍȋȖ. ǯȌȍșȤ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȧȔȖ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ǭȋȖ ȕȍȓȤȏȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ȗȣȠȕȣȔȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧȔȐ ȐȓȐ șțȘȖȊȣȔȐ ȈșȒȍȏȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȑȖȋȐȔȐșȚȐȒȐ. ǬȖșȚȈȊȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ȔȖȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ șȊȖȐȔȐ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ Ȑ ȉȍȏțȗȘȍȟȕȣȔ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ. ǵȖ ȘȈȏȊȐȚȤ Ȋ șȍȉȍ ȥȚȐ ȒȈȟȍșȚȊȈ șȗȖșȖȉȍȕ ȚȖȓȤȒȖ ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ. ǻ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȌȖșȚȐȋ țȘȖȊȕȧ ȟȐșȚȖȋȖ, ȉȍșȗȘȐȔȍșȕȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȗȘȖȧȊȓȧȦȚșȧ ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖ ȗȘȐșțȡȐȍ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȌțȠȍ. ǬțȠȈ, ȒȈȒ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȈȧ ȟȈșȚȐȞȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȊșȍȔȐ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ. DzȖȋȌȈ ȌțȝȖȊȕȈȧ ȌțȠȈ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȈ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȍȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕȖȑ ȐȓȐ ȗȖȘȖȟȕȖȑ ȕȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȐ ȍȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ. ǵȖ ț ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȊȣȠȍȓ Ȑȏ-ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȋțȕ Ȑ ȐȏȉȈȊȐȓșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ, ȗȘȖȧȊȓȧȦȚșȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ. ȅȚȐȝ ȒȈȟȍșȚȊ ȕȈșȟȐȚȣȊȈȍȚșȧ ȌȊȈȌȞȈȚȤ ȠȍșȚȤ: 1) ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȌȖȉȘ ȒȖ ȊșȍȔ, 2) ȕȐ ș ȒȍȔ ȕȍ șșȖȘȐȚșȧ, 3) șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕ ȕȈ ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ ǰșȚȐȕȍ, 4) ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ, 5) ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȉȍȏțȗȘȍȟȕȣȔ ȕȘȈȊȖȔ, 6) ȊȍȓȐȒȖȌțȠȍȕ, 7) ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔ, 8) ȟȐșȚ, 9) ȗȘȖșȚ, 10) ȚȘțȌȐȚșȧ ȕȈ ȉȓȈȋȖ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, 11) țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕ, 12) ȉȍȏȘȈȏȌȍȓȤȕȖ ȗȘȍȌȈȕ DzȘȐȠȕȍ, 13) ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ, 14) ȒȘȖȚȖȒ, 15) ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȗȖșȚȖȧȕșȚȊȖȔ, 16) ȖȉțȏȌȈȓ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ, 17) ȕȍ ȍșȚ ȉȖȓȤȠȍ, ȟȍȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ, 18) ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȧșȕȣȔ țȔȖȔ, 19) țȊȈȎȈȍȚ ȌȘțȋȐȝ, 20) șȔȐȘȍȕ, 21) șȍȘȤȍȏȍȕ, 22) șȖșȚȘȈȌȈȚȍȓȍȕ, 23) ȌȘțȎȍȓȦȉȍȕ, 24) ȕȈȌȍȓȍȕ ȗȖȥȚȐȟȍșȒȐȔ ȌȈȘȖȔ, 25) ȐșȒțșȍȕ ȊȖ ȊșȍȔ Ȑ 26) ȔȖȓȟȈȓȐȊ. ǿȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȘȈȏȊȐȚȤ Ȋ șȍȉȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ, Ȉ ȕȍ ȖȋȘȈȕȐȟȐȊȈȚȤșȧ ȜȖȘȔȈȓȤȕȣȔ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȍȔ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȖȉȘȧȌȖȊ ȐȓȐ ȏȈȕȧȚȐȧȔȐ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȖȑ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ Ȕȣ ȕȍ ȘȈȏȖȊȤȍȔ Ȋ șȍȉȍ Ȋșȍȝ ȒȈȟȍșȚȊ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȕȣ ȕȍ ȊȗȘȈȊȍ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȚȤ ȕȈ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȗȓȍȕȈ. 567


568 TǭDzǹT 17 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ șȈ ȐȚȚȝȈȔ ȓȖȒȈ-ȋțȘțȕȈ ȊȐȠȊȈȒșȍȕȍȕȈ ȊȐȠȊȈ-ȌȎȐȚ ȈȕțȠȈșȐȚȈ ȈȌȍȠȈȔ ȠȐȘȈșȈ ȌȎȈȋȘȝȍ ȝȈȘȍȝ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; șȈȝ - Ȗȕ; ȐȚȚȝȈȔ - ȚȈȒ; ȓȖȒȈ-ȋțȘțȕȈ - ȖȚ ȊȍȘȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ Ȋșȍȝ ȓȦȌȍȑ; ȊȐȠȊȈȒșȍȕȍȕȈ ȖȚ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȊȐȠȊȈ-ȌȎȐȚ - ȗȖȒȖȘȐȚȍȓȤ ȔȐȘȈ (MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț); ȈȕțȠȈșȐȚȈȝ - ȗȖȓțȟȐȊ ȘȈșȗȖȘȧȎȍȕȐȍ; ȈȌȍȠȈȔ - ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ; ȠȐȘȈșȈ - ȕȈ ȋȖȓȖȊț; ȌȎȈȋȘȝȍ - ȗȘȐȕȧȓ; ȝȈȘȍȝ - dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǪȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǬȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ, ȚȈȒ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȈȓ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȦ ȊșȍȋȖ ȔȐȘȈ, MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȣșȓțȠȈȓ Ȑȝ șȖ șȒȓȖȕȍȕȕȖȑ ȋȖȓȖȊȖȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȖȓțȟȐȊ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕțȎȕȖ șȒȓȖȕȐȚȤșȧ Ȓ ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ. ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȒȈȎȌȖȍ șȓȖȊȖ, ȗȘȖȐȏȕȍșȍȕȕȖȍ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, șȓȍȌțȍȚ ȗȖȕȐȔȈȚȤ ȉțȒȊȈȓȤȕȖ Ȑ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ ȕȍȔț ș ȊȍȓȐȒȐȔ ȊȕȐȔȈȕȐȍȔ Ȑ ȗȖȟȚȍȕȐȍȔ. Mȣ ȕȍ ȊȗȘȈȊȍ ȊȕȖșȐȚȤ Ȋ șȓȖȊȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȒȈȒȐȍ ȉȣ ȚȖ ȕȐ ȉȣȓȖ țȓțȟȠȍȕȐȧ, ȌȖȉȈȊȓȍȕȐȧ ȐȓȐ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ, ȟȚȖ șȚȈȓȖ ȚȘȈȌȐȞȐȍȑ ț ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȝ șȈȔȖȏȊȈȕȞȍȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȣȌȈȦȚ șȍȉȧ ȏȈ țȟȍȕȣȝ Ȑ șȊȈȔȐ Ȑ ȗȐȠțȚ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȐ Ȓ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ". ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȕȈ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔ ȗȘȐȔȍȘȍ țȟȐȚ ȕȈș ȚȖȔț, ȒȈȒ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǰȔȍȕȕȖ ȚȈȒ ȕțȎȕȖ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ, ȗȍȘȍȌȈȊȈȍȔȖȍ ȗȖ ȗȈȘȈȔȗȈȘȍ. TǭDzǹT 18 șȗȘȠȈȕȚȈȔ ȗȈȌȈȑȖȝ ȗȘȍȔȕȈ ȊȘȐȌȐȚȈȔ șȊȍȕȈ ȒȈȘȔȈȕȈ ȠȈȚȈ-ȒȘȈȚțȔ ȗȈȘȐȠȊȈȌȎȑȈ ȊȐȌȊȍȠȈȔ ȊȐșȈșȈȘȌȎȈ ȝȈ șȗȘȠȈȕȚȈȔ - ȒȈșȈȧșȤ; ȗȈȌȈȑȖȝ - șȚȖȗ; ȗȘȍȔȕȈ - Ȋ ȥȒșȚȈȏȍ; ȊȘȐȌȐȚȈȔ - țșȚȣȌȐȊȠȐȑșȧ; șȊȍȕȈ - șȊȖȐȝ; ȒȈȘȔȈȕȈ - ȌȍȑșȚȊȐȑ; ȠȈȚȈȒȘȈȚțȔ - ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ; ȗȈȘȐȠȊȈȌȎȑȈ - ȖȉȕȐȔȈȧ; ȊȐȌȊȍȠȈȔ - ȊȘȈȎȌȍȉȕȖșȚȤ; ȊȐșȈșȈȘȌȎȈ - ȖȚȉȘȖșȐȓ; ȝȈ - ȒȖȕȍȟȕȖ. ǹȚȖȧȊȠȐȑ ȘȧȌȖȔ ș ȕȐȔȐ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ țșȚȣȌȐȓșȧ șȊȖȍȋȖ ȗȖșȚțȗȒȈ Ȑ ȗȈȓ ȕȐȞ ȗȍȘȍȌ ȞȈȘȍȔ ǷȘȐȚȝț, ȟȚȖȉȣ ȒȖșȕțȚȤșȧ ȍȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ. ǵȖ ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ, ȏȈȉȣȊ Ȗ șȊȖȍȔ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ Ȓ ǰȕȌȘȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ țȒȘȈȓ ț ȕȍȋȖ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȋȖ ȒȖȕȧ, ș ȘȈȌȖșȚȤȦ Ȋ șȍȘȌȞȍ Ȗȉȕȧȓ ȍȋȖ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰȏȊȍșȚȕȖ ȕȍȔȈȓȖ șȓțȟȈȍȊ, ȒȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȈȕȍșȠȐȑ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ȊȈȑȠȕȈȊȈ, ȗȖȏȎȍ ȎȈȓȍȍȚ Ȗ șȖȌȍȧȕȕȖȔ. TȈȒ Ȑ Ȋ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ ǰȕȌȘȈ, ȊȓȈȌȣȒȈ ȘȈȧ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ șȚȖȓȤ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȔ, ȟȚȖ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ Ȋ șȊȐȚȍ ǹȈȔȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȗȖȟțȊșȚȊȖȊȈȓ, ȟȚȖ ȕȈȕȍș MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț ȊȍȓȐȒȖȍ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ, țȒȘȈȊ ț ȕȍȋȖ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȖȋȖ Ȍȓȧ ȏȈȒȓȈȕȐȧ ȒȖȕȧ. 568


569 ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȘȖȡȈȍȚ Țȍȝ, ȒȚȖ ȕȈȕȖșȐȚ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ. TȖȔț ȍșȚȤ ȕȍȔȈȓȖ ȗ��ȐȔȍȘȖȊ. TȈȒ, ȕȍȒȖȋȌȈ ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ Ȑ ȑȖȋ ǬțȘȊȈșȈ MțȕȐ ȖșȒȖȘȉȐȓ MȈȝȈȘȈȌȎț ǨȔȉȈȘȐȠț, ȕȖ ȍȔț Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȚȖȎȍ ȗȘȐȠȓȖșȤ ȗȈșȚȤ Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ȞȈȘȧ ǨȔȉȈȘȐȠȐ. ǰȕȌȘȈ ȝȖȚȍȓ ȉȣȓȖ șȒȓȖȕȐȚȤșȧ Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț, ȕȖ ȞȈȘȤ, ȒȈȒ ȐșȚȐȕȕȣȑ ȊȈȑȠȕȈȊ, ȉȣȓ ȖȟȍȕȤ ȊȍȓȐȒȖȌțȠȕȣȔ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȔȖȋ ȌȖȗțșȚȐȚȤ ȥȚȖȋȖ. Ƕȕ ȚțȚ Ȏȍ ȗȖȌȝȊȈȚȐȓ ǰȕȌȘț, Ȗȉȕȧȓ ȍȋȖ, Ȑ ȖȉȈ ȖȕȐ ȏȈȉȣȓȐ Ȗ șȊȖȍȑ ȊȘȈȎȌȍ. ǾȈȘȤ ǰȕȌȘȈ Ȑ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓȐ șȍȘȌȐȚȣ ȌȘțȋ ȕȈ ȌȘțȋȈ, ȕȖ ȖȉȈ ȖȕȐ ȉȣȓȐ ȊȈȑȠȕȈȊȈȔȐ, șȓțȋȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȖȉȧȏȈȕȣ ȉȣȓȐ ȗȘȖșȚȐȚȤ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ Ȑ ȗȘȍȒȘȈȚȐȚȤ ȊȘȈȎȌț. ȅȚȖ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȣȑ ȗȘȐȔȍȘ ȌțȝȈ șȖȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȞȈȘȐȚ Ȋ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ȔȍȎȌț ȊȈȑȠȕȈȊȈȔȐ. ǷȖșȒȖȓȤȒț Ȋ ȕȈȠȐ ȌȕȐ ȓȦȌȐ ȕȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȊȈȑȠȕȈȊȈȔȐ, ȖȕȐ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȊȘȈȎȌțȦȚ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ Ȑ țȔȐȘȈȦȚ, ȚȈȒ Ȑ ȕȍ ȌȖșȚȐȋȕțȊ ȞȍȓȐ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȚȈȒ ȊȈȎȕȖ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȚȤ Ȋ ȔȐȘȍ ȜȐȓȖșȖȜȐȦ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ: ȓȦȌȐ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȍ șȖȏȕȈȕȐȍȔ DzȘȐȠȕȣ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȕȐ ȐȕȖȋȌȈ ȋȕȍȊȈȦȚșȧ ȌȘțȋ ȕȈ ȌȘțȋȈ ȐȓȐ ȊȘȈȎȌțȦȚ, șȗȖșȖȉȕȣ ȉȍȏ ȚȘțȌȈ ȗȖȌȈȊȐȚȤ Ȋ șȍȉȍ ȋȕȍȊ Ȑ ȗȖȔȐȘȐȚȤșȧ șȖ șȊȖȐȔ șȖȗȍȘȕȐȒȖȔ. TǭDzǹT 19 ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȈȚȝȈ ȊȐȠȊȈȚȔȈ ȗȘȚȝțȕȖȗȈȝȘȚȈȘȝȈȕȈȝ șȈȔțȌȎȌȎȐȝȈȕȈȑȈ ȉȝȈȒȚȑȈ ȋȘȝȐȚȈ-ȟȈȘȈȕȈȔȉțȌȎȈȝ ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȈȚȝȈ - ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ; ȊȐȠȊȈȈȚȔȈ - ǹȊȍȘȝȌțȠȈ; ȗȘȚȝțȕȈ - ȞȈȘȍȔ ǷȘȐȚȝț; țȗȈȝȘȚȈ - ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȣ; ȈȘȝȈȕȈȝ - Ȋșȍ ȈȚȘȐȉțȚȣ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ; șȈȔțȌȎȌȎȐȝȈȕȈȑȈ - ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȊȖȏȘȈșȚȈȦȡȍȍ; ȉȝȈȒȚȑȈ - ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȋȘȝȐȚȈ - ȊȏȧȚȣȍ; ȟȈȘȈȕȈ-ȈȔȉțȌȎȈȝ - ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ. ǾȈȘȤ ǷȘȐȚȝț șȖȊȍȘȠȐȓ ȗȣȠȕȣȑ ȖȉȘȧȌ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȚȈȒ ȔȐȓȖșȚȐȊ Ȓ ȕȍȔț. ǷȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ, MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȐșȗȣȚȣȊȈȓ ȊșȍȊȖȏȘȈșȚȈȦȡȐȑ ȥȒșȚȈȏ, ȌȖșȚțȗȕȣȑ ȚȖȓȤȒȖ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ ȕȈ Țȍȓȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȗȖȧȊȓȧȦȚșȧ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȗȘȐȏȕȈȒȐ ȥȒșȚȈȏȈ, ȥȚȖ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȗȕ ȌȖșȚȐȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌț. TȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ ȥȒșȚȈȏ ȔȖȎȍȚ ȗȘȖȧȊȓȧȚȤșȧ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ ȜȖȘȔȈȝ: ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȑ ȐȔ ȟȍȓȖȊȍȒ ȚȖ ȗȓȈȟȍȚ, ȚȖ șȔȍȍȚșȧ, ȐȕȖȋȌȈ Ȗȕ ȗȖȒȘȣȊȈȍȚșȧ ȐșȗȈȘȐȕȖȑ, ȗȈȌȈȍȚ ȐȓȐ ȒȘȐȟȐȚ, ȒȈȒ șțȔȈșȠȍȌȠȐȑ. Ǫșȍ ȥȚȐ ȗȘȐȏȕȈȒȐ ȊȘȍȔȧ ȖȚ ȊȘȍȔȍȕȐ ȔȖȎȕȖ ȊȐȌȍȚȤ ț ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ǰȝ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȠȚȈ-șȈȚȚȊȐȒȈȊȐȒȈȘȈ - "ȊȖșȍȔȤ ȊȐȌȖȊ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȝ ȐȏȔȍȕȍȕȐȑ". ȅȚȐ ȗȘȐȏȕȈȒȐ ȕȐ Ȋ ȒȖȍȔ șȓțȟȈȍ ȕȍȓȤȏȧ ȐȔȐȚȐȘȖȊȈȚȤ. ǵȖ ȒȖȋȌȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȌȖșȚȐȋȈȍȚ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, ȥȚȐ ȗȘȐȏȕȈȒȐ șȈȔȐ ȗȖȧȊȓȧȦȚșȧ ț ȕȍȋȖ. ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȉȝȈȒȚȈ-ȊȈȚșȈȓȈ, ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȍȕ Ȓ ǹȊȖȐȔ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ (ȉȝȈȒȚȈȔ). ǷȖȥȚȖȔț ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȥȒșȚȈȚȐȟȍșȒȐȍ ȊȏȈȐȔȖȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖ569


570 ȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȕȍ ȐȔȍȦȚ ȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ.

ȕȐȟȍȋȖ ȖȉȡȍȋȖ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤ-

TǭDzǹT 20 ȗȘȈșȚȝȈȕȈȉȝȐȔțȒȝȖ 'ȗȑ ȥȕȈȔ ȈȕțȋȘȈȝȈ-ȊȐȓȈȔȉȐȚȈȝ ȗȈȠȑȈȕ ȗȈȌȔȈ-ȗȈȓȈȠȈȒȠȖ ȕȈ ȗȘȈȚȈșȚȝȍ șțȝȘȚ șȈȚȈȔ ȗȘȈșȚȝȈȕȈ - ȖȚȉȣȚȤ; ȈȉȝȐȔțȒȝȈȝ - ȋȖȚȖȊȣȑ; ȈȗȐ - ȝȖȚȧ; ȥȕȈȔ ȍȋȖ (ǷȘȐȚȝț); ȈȕțȋȘȈȝȈ - ȌȖȉȘȖȚȖȑ; ȊȐȓȈȔȉȐȚȈȝ - țȌȍȘȎȐȊȈȍȔȣȑ; ȗȈȠȑȈȕ - ȊȐȌȧ; ȗȈȌȔȈ-ȗȈȓȈȠȈ-ȈȒȠȈȝ - ǫȖșȗȖȌȤ, ȋȓȈȏȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȖȝȖȎȐ ȕȈ ȓȍȗȍșȚȒȐ ȓȖȚȖșȈ; ȕȈ - ȕȍ; ȗȘȈȚȈșȚȝȍ - ȖȚȉȣȓ; șțȝȘȚ ȌȖȉȘȖȎȍȓȈȚȍȓȤ; șȈȚȈȔ - ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǫȖșȗȖȌȤ țȎȍ șȖȉȐȘȈȓșȧ ȖȚȉȣȚȤ, ȕȖ, ȌȖȊȖȓȤȕȣȑ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț, ȕȍ șȌȍȓȈȓ ȥȚȖȋȖ. ǫȓȧȌȧ ȕȈ MȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȐȚȝț ǹȊȖȐȔȐ ȓȖȚȖșȕȣȔȐ ȖȟȈȔȐ, ǫȖșȗȖȌȤ ȘȍȠȐȓ ȏȈȌȍȘȎȈȚȤșȧ, ȐȉȖ Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗ ǹȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶȟȍȕȤ ȊȈȎȕȣȔȐ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ șȓȖȊȈ șțȝȘȚ șȈȚȈȔ. ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȍȕ Ȓ ǹȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗȉ Ȑȝ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȐ. ǹ ǭȋȖ șȚȖȘȖȕȣ ȥȚȖ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍȔ ȗȘȐșȚȘȈșȚȐȧ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȒȖ ȊșȍȔ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ (șȈȔȖ 'ȝȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȍȠț), ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ Ƕȕ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ ȖșȖȉțȦ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ Ȓ ȚȍȔ, ȒȚȖ șȓțȎȐȚ ǭȔț ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ. Ǫ ȌȘțȋȖȔ ȔȍșȚȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊșȍȋȌȈ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ǭȋȖ șȍȘȌȞȍ, Ȉ Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȚșȧ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ǶșȖȉȈȧ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ, ȒȖȚȖȘțȦ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ Ȓ ǹȊȖȍȔț ȟȐșȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț, ȊȗȖȓȕȍ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȈ. ȅȚȖ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ Ƕȕ ȗȘȐșȚȘȈșȚȍȕ. TȈȒ ȖȚȍȞ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ ȌȍȚȍȑ ȗȖ ȊȗȖȓȕȍ ȗȖȕȧȚȕȣȔ ȗȘȐȟȐȕȈȔ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȖșȖȉțȦ ȕȍȎȕȖșȚȤ Ȓ ȚȖȔț Ȑȏ ȕȐȝ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȖȓȤȠȍ Ȋșȍȝ ȓȦȉȐȚ ȖȚȞȈ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (10.10) șȒȈȏȈȕȖ: ȚȍȠȈȔ șȈȚȈȚȈ-ȑțȒȚȈȕȈȔ ȉȝȈȌȎȈȚȈȔ ȗȘȐȚȐ-ȗțȘȊȈȒȈȔ ȌȈȌȈȔȐ ȉțȌȌȝȐ-ȑȖȋȈȔ ȚȈȔ ȑȍȕȈ ȔȈȔ țȗȈȑȈȕȚȐ Țȍ Tȍ, ȒȚȖ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ șȓțȎȐȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ, ȐȔȍȦȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȖȉȡȈȚȤșȧ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȊșȍȋȌȈ ȘȧȌȖȔ șȖ ǹȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. Ƕȕ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȕȖ ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȔȖȎȍȚ ȖȡțȚȐȚȤ ǭȋȖ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ȗȕ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ șȊȧȏȈȕ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ Ȑ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȖȚ ǵȍȋȖ țȒȈȏȈȕȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊșȍȋȌȈ ȗȖșȚțȗȈȍȚ ȉȍȏȖȠȐȉȖȟȕȖ, Ȑ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȐȒȈȒ ȕȍȓȤȏȧ ȕȈȏȊȈȚȤ ȗȘȐșȚȘȈșȚȕȣȔ Ȓ ǹȊȖȐȔ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. TǭDzǹT 21 570


571 șȈ ȈȌȐ-ȘȈȌȎȖ ȘȈȟȐȚȈȕȌȎȈȓȐȘ ȝȈȘȐȔ ȊȐȓȖȒȐȚțȔ ȕȈȠȈȒȈȌ ȈȠȘț-ȓȖȟȈȕȈȝ ȕȈ ȒȐȕȟȈȕȖȊȈȟȈ șȈ ȉȈȠȗȈ-ȊȐȒȓȈȊȖ ȝȘȌȖȗȈȋțȝȑȈȔțȔ ȈȌȝȈȌ ȈȊȈșȚȝȐȚȈȝ șȈȝ - Ȗȕ; ȈȌȐ-ȘȈȌȎȈȝ - ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȞȈȘȤ; ȘȈȟȐȚȈ-ȈȕȌȎȈȓȐȝ șȓȖȎȐȊ ȓȈȌȖȕȐ; ȝȈȘȐȔ - ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȊȐȓȖȒȐȚțȔ ȊȏȋȓȧȕțȚȤ ȕȈ; ȕȈ - ȕȍ; ȈȠȈȒȈȚ - ȉȣȓ șȗȖșȖȉȍȕ; ȈȠȘț-ȓȖȟȈȕȈȝ - ș ȋȓȈȏȈȔȐ, ȗȖȓȕȣȔȐ șȓȍȏ; ȕȈ - ȕȍ; ȒȐȕȟȈȕȈ - ȕȐȟȍȋȖ; țȊȈȟȈ - șȒȈȏȈȓ; șȈȝ - Ȗȕ; ȉȈȠȗȈ-ȊȐȒȓȈȊȈȝ - ȋȖȓȖș ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȘȍȘȣȊȈȓșȧ ȖȚ ȊȖȓȕȍȕȐȧ; ȝȘȌȈ - șȊȖȐȔ șȍȘȌȞȍȔ; țȗȈȋțȝȑȈ - ȖȉȕȐȔȈȧ; ȈȔțȔ - ǫȖșȗȖȌȈ; ȈȌȝȈȚ - ȖșȚȈȊȈȓșȧ; ȈȊȈșȚȝȐȚȈȝ - șȚȖȧȚȤ. ǫȓȈȏȈ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț, ȗȍȘȊȖȋȖ ȞȈȘȧ ǯȍȔȓȐ, ȕȈȗȖȓȕȐȓȐșȤ șȓȍȏȈȔȐ, Ȉ ȋȖȓȖș ȍȋȖ ȌȘȖȎȈȓ Ȑ ȗȘȍȘȣȊȈȓșȧ ȖȚ ȊȖȓȕȍȕȐȧ, ȗȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȕȍ ȔȖȋ ȕȐ ȖȚȟȍȚȓȐȊȖ ȊȐȌȍȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȐ ȋȖȊȖȘȐȚȤ ș ǵȐȔ. Ƕȕ ȗȘȖșȚȖ ȔȣșȓȍȕȕȖ Ȗȉȕȧȓ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ șȊȖȍȔ șȍȘȌȞȍ, ȗȘȖȌȖȓȎȈȧ șȚȖȧȚȤ ȗȍȘȍȌ ǵȐȔ ș ȔȖȓȐȚȊȍȕȕȖ șȓȖȎȍȕȕȣȔȐ ȓȈȌȖȕȧȔȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ Ȋ "ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ" DzȘȐȠȕț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȌȐ-ȗțȘțȠȍȑ, ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȤȦ, ȏȌȍșȤ, Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȔ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȌȐ-ȘȈȌȎȍȑ, ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȔ, ȐȓȐ ȐȌȍȈȓȤȕȣȔ, ȞȈȘȍȔ. Ƕȕ ȉȣȓ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ ȊȍȓȐȒȐȔ ȋȍȘȖȍȔ, ȐșȒȖȘȍȕȐȊȠȐȔ Ȋ șȊȖȍȔ ȞȈȘșȚȊȍ ȗȖȘȖȒ. Ƕȕ ȉȣȓ ȚȈȒȐȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȔ, ȟȚȖ ȕȍ țșȚțȗȈȓ Ȋ ȉȖȦ ǰȕȌȘȍ, ȊȓȈȌȣȒȍ ȘȈȧ. Ƕȕ ȏȈȉȖȚȐȓșȧ Ȗ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ, șȓȍȌȧ ȏȈ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȖȕȐ ȏȈȕȐȔȈȓȐșȤ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț. Ƕȕ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȚȈȓ ȉȣ ȊȏȐȔȈȚȤ șȖ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȕȈȓȖȋȖȊ, ȍșȓȐ ȉȣ ȕȍ ȔȖȋ ȏȈȡȐȚȐȚȤ Ȑȝ ȖȚ Ȋșȍȝ ȉȍȌ. ǹȈȔȈȧ ȉȖȓȤȠȈȧ ȉȍȌȈ Ȍȓȧ ȟȍȓȖȊȍȒȈ - ȥȚȖ ȗȘȍȊȘȈȚȐȚȤșȧ Ȋ ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȈ Ȑ, ȏȕȈȟȐȚ, ȋȘȍȠȕȐȒȈ. ǭșȓȐ ȞȈȘȤ ȐȓȐ ȋȓȈȊȈ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ șȊȖȐȔ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔ ȋȘȍȠȐȚȤ, ȚȖ ȍșȚȤ ȊșȚțȗȈȚȤ Ȋ ȕȍȌȖȏȊȖȓȍȕȕȣȍ ȗȖȓȖȊȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ, țȗȖȚȘȍȉȓȧȚȤ ȈȓȒȖȋȖȓȤ Ȑ ȕȈȘȒȖȚȐȒȐ, ȍșȚȤ ȔȧșȖ Ȑ ȐȋȘȈȚȤ Ȋ ȈȏȈȘȚȕȣȍ ȐȋȘȣ, Ȗȕ ȕȍșȍȚ ȏȈ ȥȚȖ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ Ȑ ȍȔț ȚȈȒȎȍ ȗȘȐȌȍȚșȧ șȚȘȈȌȈȚȤ ȏȈ ȋȘȍȝȐ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȗȕ ȊȏȐȔȈȓ ș ȕȐȝ ȕȈȓȖȋȐ, ȕȍ ȐȔȍȧ ȕȈ ȚȖ ȗȘȈȊȈ. TȈȒȖȊȣ ȗȘȐȕȞȐȗȣ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖȔ, Ȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ șȓȍȌȖȊȈȓ ȐȔ, Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȍȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȌȐ-ȘȈȌȎȍȑ. ǬȈȎȍ ȞȈȘȤ, ȗȘȈȊȧȡȐȑ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖȔ, ȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȑ șȚȈȌȐȐ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȍșȓȐ ȉțȌȍȚ ȊȍșȚȐ șȍȉȧ ȚȈȒ Ȏȍ, ȒȈȒ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț. ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȖȡțȚȐȓ ȥȒșȚȈȏ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȖȧȊȐȓșȧ ȒȈȒ ȊȕțȚȘȍȕȕȍ, ȚȈȒ Ȑ ȊȕȍȠȕȍ. ǹȍȋȖȌȕȧ ȉȖȔȉȍȑșȒȐȍ ȋȈȏȍȚȣ șȖȖȉȡȐȓȐ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ șȖȉȐȘȈȍȚșȧ ȖȚȔȍȕȐȚȤ ȏȈȒȖȕ, ȏȈȗȘȍȡȈȦȡȐȑ ȗȘȖȌȈȎț șȗȐȘȚȕȣȝ ȕȈȗȐȚȒȖȊ. ǹȖ ȊȘȍȔȍȕ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȌȊȐȎȍȕȐȧ ǫȈȕȌȐ Ȋ ǩȖȔȉȍȍ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȓ șțȝȖȑ ȏȈȒȖȕ, ȏȈȗȘȍȡȈȊȠȐȑ ȍȋȖ ȎȐȚȍȓȧȔ ȗȐȚȤ șȗȐȘȚȕȖȍ. Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, ȕȈȠȓȐșȤ ȓȖȊȒȈȟȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȚțȚ Ȏȍ ȕȈȓȈȌȐȓȐ ȗȖȌȗȖȓȤȕȖȍ ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȐȍ șȗȐȘȚȕȣȝ ȕȈȗȐȚȒȖȊ, Ȑ, ȝȖȚȧ ȊȐȕȖ ȕȍȓȤȏȧ ȉȣȓȖ Ȓț571


572 ȗȐȚȤ Ȋ ȔȈȋȈȏȐȕȈȝ, ȍȋȖ ȗȘȖȌȈȊȈȓȐ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȣȝ țȉȖȘȕȣȝ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȕȍ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȣȝ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȔȍșȚȈȝ. ǷȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ, ȕȍșȗȖșȖȉȕȖȍ ȗȖȒȖȕȟȐȚȤ ș ȒȖȕȚȘȈȉȈȕȌȕȖȑ ȚȖȘȋȖȊȓȍȑ șȗȐȘȚȕȣȔȐ ȕȈȗȐȚȒȈȔȐ, ȘȍȠȐȓȖ ȕȈȟȈȚȤ ȊȣȗțșȒ ȌȍȠȍȊȣȝ ȊȐȕ, ȟȚȖȉȣ ȓȦȌȐ ȔȖȋȓȐ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ ȐȔ șȗȐȘȚȕȖȍ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȖȚ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ, Ȉ ȕȍ ȗȖȒțȗȈȚȤ ȍȋȖ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȣȝ țȉȖȘȕȣȝ. ǵȍ șțȔȍȊ ȐȏȔȍȕȐȚȤ șȍȘȌȞȈ ȓȦȌȍȑ Ȑ ȏȈșȚȈȊȐȚȤ Ȑȝ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ ȋȘȍȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ, ȟȚȖȉȣ ȕȍ ȚȍȘȧȚȤ ȕȈȓȖȋȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȖȕȖ ȗȖȗȖȓȕȧȍȚ ȒȈȏȕț, ȘȍȠȐȓȖ șȈȔȖ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ Țȍȝ ȋȘȈȎȌȈȕ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȎȐȚȤ ȉȍȏ ȈȓȒȖȋȖȓȧ. TȈȒȖȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȖ ȖȋȘȈȌȐȚȤ ȓȦȌȍȑ ȖȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ Ȑȝ ȋȘȍȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ: ȊȖȑȕ, ȥȗȐȌȍȔȐȑ, ȋȖȓȖȌȈ, ȏȍȔȓȍȚȘȧșȍȕȐȑ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȉȍȌșȚȊȐȑ. ǷȖ ȏȈȒȖȕț ȗȘȐȘȖȌȣ, ȒȖȋȌȈ ȓȦȌȐ ȕȈȘțȠȈȦȚ ȏȈȒȖȕȣ ǩȖȋȈ (Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ȚȈȒȐȍ ȕȈȘțȠȍȕȐȧ ȕȈȏȊȈȕȣ ȌȝȈȘȔȈșȑȈ ȋȓȈȕȐȝ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȕȍȗȖȊȐȕȖȊȍȕȐȍ ȏȈȒȖȕȈȔ ȗȘȐȘȖȌȣ ȐȓȐ ǩȖȋȈ"), Ȑȝ ȎȌȍȚ șțȘȖȊȖȍ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ Ȋ ȊȐȌȍ ȕȍȖȎȐȌȈȕȕȖ ȊșȗȣȝȐȊȈȦȡȐȝ ȊȖȑȕ. ǹȖȊșȍȔ ȕȍȌȈȊȕȖ Ȕȣ ȗȍȘȍȎȐȓȐ ȊȖȑȕț ȔȍȎȌț ǰȕȌȐȍȑ Ȑ ǷȈȒȐșȚȈȕȖȔ. ȅȚȐ ȟȍȚȣȘȕȈȌȞȈȚȤ Ȍȕȍȑ țȕȍșȓȐ ȖȋȘȖȔȕȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȝ ȎȐȏȕȍȑ Ȑ Ȍȍȕȍȋ Ȑ ȗȘȐȟȐȕȐȓȐ ȊșȍȔț ȔȐȘț ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊ. Ǫșȍ ȥȚȖ ȗȓȖȌȣ ȋȘȍȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȓȦȌȍȑ. ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȗȘȐȏȊȈȕȖ ȗȖȔȖȟȤ ȓȦȌȧȔ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ Ȑ ȌȖșȚȐȟȤ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ. ǭșȓȐ, ȗȘȐȔȍȕȧȧ ȔȍȚȖȌ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȓȦȌȐ ȝȖȚȧ ȉȣ ȌȖ ȕȍȒȖȚȖȘȖȑ șȚȍȗȍȕȐ ȖȟȐșȚȧȚșȧ (ȕȈȠȚȈ-ȗȘȈȑȍȠȊ ȈȉȝȈȌȘȍȠț, ȒȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ"), ȥȚȖ ȗȖȔȖȎȍȚ ȐȔ Ȋ ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖȑ ȔȍȘȍ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȧ Ȑ ȎȈȌȕȖșȚȐ - șȐȔȗȚȖȔȖȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȉȖȓȍȏȕȐ. ǬȖșȚȐȟȤ ȥȚȖȋȖ ȔȖȎȕȖ ȗȘȖȗȖȊȍȌțȧ ȟȐșȚȖȍ țȟȍȕȐȍ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȚȖ ȍșȚȤ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȧ Ȋ ȔȐȘȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. DzȘțȗȕȣȍ ȒȖȔȔȍȘȟȍșȒȐȍ ȜȐȘȔȣ Ȑ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍ ȒȖȕȞȍȘȕȣ ȎȍȘȚȊțȦȚ ȚȣșȧȟȐ ȘțȗȐȑ Ȋ ȜȖȕȌ ȔȐȕȐșȚȍȘșȚȊȈ ȖȉȖȘȖȕȣ, ȒȖȚȖȘȖȍ, ȗȘȖȐȏȊȖȌȧ ȗȖȘȖȝ Ȑ ȉȖȔȉȣ, ȗȖȗȘȖșȚț ȗțșȒȈȍȚ ȥȚȐ ȌȍȕȤȋȐ ȕȈ ȊȍȚȍȘ, ȕȖ, ȒȖȋȌȈ Ȑȝ ȗȘȖșȧȚ ȖȒȈȏȈȚȤ ȜȐȕȈȕșȖȊțȦ ȗȖȌȌȍȘȎȒț ǬȊȐȎȍȕȐȦ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȖȕȐ ȕȍ ȗȘȖȧȊȓȧȦȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȥȕȚțȏȐȈȏȔȈ. ǷȘȐ ȚȈȒȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ Ȍȍȓ Ȋ ȔȐȘȍ ȉțȌțȚ ȚȖ Ȑ ȌȍȓȖ ȊșȗȣȝȐȊȈȚȤ ȊȖȑȕȣ, ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȒȖȚȖȘȣȝ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȚȖ, ȟȚȖ ț ȓȦȌȍȑ ȖȚșțȚșȚȊțȍȚ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. TǭDzǹT 22 ȈȚȝȈȊȈȔȘȌȎȑȈȠȘț-ȒȈȓȈ ȊȐȓȖȒȈȑȈȕȕ ȈȚȘȗȚȈ-ȌȘȋ-ȋȖȟȈȘȈȔ ȈȝȈ ȗțȘțȠȈȔ ȗȈȌȈ șȗȘȠȈȕȚȈȔ ȒȠȐȚȐȔ ȈȔșȈ țȕȕȈȚȍ ȊȐȕȑȈșȚȈ-ȝȈșȚȈȋȘȈȔ țȘȈȕȋȈ-ȊȐȌȊȐȠȈȝ ȈȚȝȈ - ȏȈȚȍȔ; ȈȊȈȔȘȌȎȑȈ - ȖȚȐȘȈȧ; ȈȠȘț-ȒȈȓȈȝ - șȓȍȏȣ ș ȋȓȈȏ; ȊȐȓȖȒȈȑȈȕ - ȕȈȉȓȦȌȈȧ; ȈȚȘȗȚȈ - ȕȍțȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȣȑ; ȌȘȒ-ȋȖȟȈȘȈȔ - șȚȖȧȊȠȐȑ ț ȕȍȋȖ ȗȍȘȍȌ ȋȓȈȏȈȔȐ; ȈȝȈ - Ȗȕ șȒȈȏȈȓ; ȗțȘțȠȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȗȈȌȈ - ǹȊȖȐȔȐ ȓȖȚȖșȕȣȔȐ șȚȖȗȈȔȐ; șȗȘȠȈȕȚȈȔ - șȓȍȋȒȈ ȒȈșȈȧșȤ; ȒȠȐȚȐȔ - ȏȍȔȓȐ; ȈȔșȍ - ȕȈ ȗȓȍȟȍ; țȕȕȈȚȍ - ȗȖȌȕȧȚȖȔ; ȊȐȕȑȈșȚȈ - ȗȖȒȖȐȓȈșȤ; ȝȈșȚȈ - ǭȋȖ ȘțȒȐ; ȈȋȘȈȔ - ȓȈȌȖȕȤ; țȘȈȕȋȈ-ȊȐȌȊȐȠȈȝ - ǫȈȘțȌȣ, ȊȘȈȋȈ ȏȔȍȑ. 572


573 ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, șȚȖȧȓ, ȗȖȟȚȐ ȒȈșȈȧșȤ ǹȊȖȐȔȐ ȓȖȚȖșȕȣȔȐ șȚȖȗȈȔȐ ȏȍȔȓȐ Ȑ ȖȗȍȘȠȐșȤ ȕȈ ȗȖȌȕȧȚȖȍ ȗȓȍȟȖ ǫȈȘțȌȣ, ȊȘȈȋȈ ȏȔȍȑ. ǻȚȍȘȍȊ șȓȍȏȣ, MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȗȖȗȣȚȈȓșȧ ȊȏȋȓȧȕțȚȤ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȖ ȥȚȖ, ȒȈȏȈȓȖșȤ, ȕȍ ȗȘȐȕȍșȓȖ ȍȔț ȗȖȓȕȖȋȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ. TȖȋȌȈ Ȗȕ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ș ȔȖȓȐȚȊȈȔȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȊȍșȤȔȈ ȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖ țȗȖȔȐȕȈȕȐȍ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȈȘȐȓ ȕȈȌ ȏȍȔȓȍȑ, ȗȖȟȚȐ ȒȈșȈȧșȤ ȍȍ. ǮȐȚȍȓȐ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ǩȘȈȝȔȈȓȖȒȐ (ȗȓȈȕȍȚȣ, ȋȌȍ ȎȐȊȍȚ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ) Ȑ ȊȗȓȖȚȤ ȌȖ ǹȊȈȘȋȈȓȖȒȐ (ȘȈȑșȒȖȑ ȗȓȈȕȍȚȣ ǰȕȌȘȣ), ȌȖșȚȐȋȓȐ șȚȖȓȤ ȊȣșȖȒȖȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ, ȟȚȖ, ȗȖșȍȡȈȧ ȥȚț ȐȓȐ ȓȦȉțȦ ȌȘțȋțȦ Ȑȏ ȕȐȏȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚ, ȖȕȐ șȖȝȘȈȕȧȦȚ ȕȍȊȍșȖȔȖșȚȤ, ȐȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȔȖȋțȚ șȚȖȧȚȤ, ȕȍ ȒȈșȈȧșȤ ȏȍȔȓȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț - ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ƕȕ ȎȐȊȍȚ ȕȈ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȗȓȈȕȍȚ ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȐȕȖȋȌȈ Ƕȕ ȐȋȘȈȍȚ ȘȖȓȤ ȖȌȕȖȋȖ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǷȘȍȌșȚȈȊ ȗȍȘȍȌ MȈȝȈȘȈȌȎȍȑ ǷȘȐȚȝț, ǫȖșȗȖȌȤ șȕȈȟȈȓȈ ȕȍ ȒȈșȈȓșȧ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȐ ȏȍȔȓȐ, ȕȖ, ȒȖȋȌȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț șȊȖȐȔ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ Ȑ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȓ ǫȖșȗȖȌȈ, Ƕȕ șȚȈȓ ȊȍșȚȐ ǹȍȉȧ ȒȈȒ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǵȈȘȈȧȕȈ, ȞȈȘșȚȊțȦȡȐȑ ȕȈ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ. ǬȊȐȎȐȔȣȑ ȓȦȉȖȊȤȦ Ȓ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț, ǫȖșȗȖȌȤ ȒȖșȕțȓșȧ șȚȖȗȈȔȐ ȏȍȔȓȐ. ǵȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ Ƕȕ ȗȖȓȖȎȐȓ ȓȈȌȖȕȤ ȕȈ ȗȖȌȕȧȚȖȍ ȗȓȍȟȖ ǫȈȘțȌȣ, șȓȖȊȕȖ ȗȘȍȌȖȝȘȈȕȧȧ ǹȍȉȧ ȖȚ ȗȈȌȍȕȐȧ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ƕȕ ȕȍ ȗȘȐȊȣȒ șȚȖȧȚȤ ȕȈ ȏȍȔȓȍ. Ǫșȍ ȥȚȖ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊȖȊȈȓȖ Ȗ ǭȋȖ ȖȋȘȖȔȕȖȑ ȓȦȉȊȐ Ȓ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț. ǷȖȕȐȔȈȧ, ȒȈȒȈȧ țȌȈȟȈ ȊȣȗȈȓȈ ȕȈ ȍȋȖ ȌȖȓȦ, ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȗȘȐȠȍȓ Ȋ ȥȒșȚȈȏ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȔȖȋ ȌȈȎȍ ȒȈȒ șȓȍȌțȍȚ ȘȈȏȋȓȧȌȍȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ. TȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ șȘȣȊȈȦȡȐȔșȧ ȖȚ ȊȖȓȕȍȕȐȧ ȋȖȓȖșȖȔ Ȗȕ șȚȈȓ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț ȔȖȓȐȚȊȣ. TǭDzǹT 23 ȗȘȚȝțȘ țȊȈȟȈ ȊȈȘȈȕ ȊȐȉȝȖ ȚȊȈȌ ȊȈȘȈȌȍȠȊȈȘȈȌ ȉțȌȝȈȝ ȒȈȚȝȈȔ ȊȘȕȐȚȍ ȋțȕȈ-ȊȐȒȘȐȑȈȚȔȈȕȈȔ ȑȍ ȕȈȘȈȒȈȕȈȔ ȈȗȐ șȈȕȚȐ ȌȍȝȐȕȈȔ ȚȈȕ ȐȠȈ ȒȈȐȊȈȓȑȈ-ȗȈȚȍ ȊȘȕȍ ȕȈ ȟȈ ȗȘȚȝțȝ țȊȈȟȈ - ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ șȒȈȏȈȓ; ȊȈȘȈȕ - ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȑ; ȊȐȉȝȖ - ȌȖȘȖȋȖȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȚȊȈȚ - ȖȚ Tȍȉȧ; ȊȈȘȈȌȈ-ȐȠȊȈȘȈȚ - ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȋȖ Ȑȏ Țȍȝ, ȒȚȖ ȌȈȍȚ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ; ȉțȌȝȈȝ - ȟȍȓȖȊȍȒ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȏȕȈȕȐȍȔ; ȒȈȚȝȈȔ - ȒȈȒ; ȊȘȕȐȚȍ - ȔȖȎȍȚ ȗȘȖșȐȚȤ; ȋțȕȈ-ȊȐȒȘȐȑȈ - șȉȐȚȣȝ ș ȚȖȓȒț ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȈȚȔȈȕȈȔ - ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȑȍ - ȒȖȚȖȘȣȍ; ȕȈȘȈȒȈȕȈȔ - ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȖȉȐȚȈȦȡȐȝ Ȋ ȈȌț; ȈȗȐ - ȚȈȒȎȍ; șȈȕȚȐ - șțȡȍșȚȊțȦȚ; ȌȍȝȐȕȈȔ - ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȣȝ; ȚȈȕ Ȋșȍ Țȍ; ȐȠȈ - Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȒȈȐȊȈȓȑȈ-ȗȈȚȍ - Ȗ ȌȈȘțȦȡȐȑ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ șȓȐȚȤșȧ ș ȉȣȚȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ; ȊȘȕȍ - ȧ ȗȘȖȠț; ȕȈ - ȕȍ; ȟȈ - ȚȖȎȍ. ǬȖȘȖȋȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Tȣ - ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȌȈȘțȦȡȐȝ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ. ǯȕȈȧ ȥȚȖ, ȒȈȒȖȑ ȔțȌȘȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ șȚȈȕȍȚ ȗȘȖșȐȚȤ ț Tȍȉȧ 573


574 ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȊȊȍȌȍȕȕȣȝ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ? TȈȒȐȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ ȗȘȐȝȖȌȧȚ șȈȔȐ șȖȉȖȑ ȌȈȎȍ Ȓ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȔțȟȐȚșȧ Ȋ ȈȌț. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Tȣ, ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȔȖȎȍȠȤ ȗȖȏȊȖȓȐȚȤ Ȕȕȍ ȗȖȋȘțȏȐȚȤșȧ Ȋ TȊȖȍ ȉȣȚȐȍ, ȕȖ ȧ ȕȍ ȝȖȟț ȚȈȒȖȋȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǸȈȏȕȣȍ ȓȦȌȐ ȐȡțȚ ȘȈȏȕȣȝ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȑ. ǹȈȔȖȍ ȉȖȓȤȠȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ ȒȈȘȔȐ - ȗȖȗȈșȚȤ ȕȈ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȋȌȍ ȎȐȏȕȤ ȌȓȐȚșȧ ȖȟȍȕȤ ȌȖȓȋȖ Ȑ ȐșȗȖȓȕȍȕȈ ȘȈȑșȒȐȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ. ǬȘțȋȐȍ - ȋȤȧȕȐ Ȑ ȑȖȋȐ - ȝȖȚȧȚ șȓȐȚȤșȧ ș ȉȣȚȐȍȔ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ. TȈȒȖȍ șȓȐȧȕȐȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȒȈȑȊȈȓȤȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȕȈȏȣȊȈȍȚ ȏȌȍșȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȒȈȑȊȈȓȤȧ-ȗȈȚȐ, ȊȓȈȌȣȒȖȑ ȐȓȐ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȒȈȑȊȈȓȤȐ. ǵȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑȕȣȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ. ǶȕȐ ȕȍ șȚȘȍȔȧȚșȧ ȗȖȗȈșȚȤ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ ȐȓȐ șȓȐȚȤșȧ ș ȉȣȚȐȍȔ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ. Ǭȓȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȖȉȘȍșȚȐ ȒȈȑȊȈȓȤȦ, ȚȖ ȍșȚȤ șȓȐȚȤșȧ ș ȉȣȚȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȟȚȖ ȗȖȗȈșȚȤ Ȋ ȈȌ. ǹȓȖȊȖ ȕȈȘȈȒȈ ȏȕȈȟȐȚ "ȈȌ". DzȈȎȌȖȋȖ, ȒȚȖ ȎȐȊȍȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȚȈȒȎȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈȘȈȒȈ, ȗȖșȒȖȓȤȒț țșȓȖȊȐȧ ȎȐȏȕȐ ȏȌȍșȤ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȗȖȐșȚȐȕȍ ȈȌșȒȐȔȐ. ǰȏ șȓȖȊ ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȐ, ȖȌȕȈȒȖ, ȧșȕȖ, ȟȚȖ ȍȔț ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȟțȎȌȣ ȒȈȒ ȎȍȓȈȕȐȧ ȒȈȘȔȐ, ȚȈȒ Ȑ ȎȍȓȈȕȐȧ ȋȤȧȕȐ Ȑ ȑȖȋȖȊ. ȀȘȐȓȈ ǷȘȈȉȖȌȝȈȕȈȕȌȈ ǹȈȘȈșȊȈȚȐ ǷȘȈȉȝț, ȊȍȓȐȒȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǿȈȑȚȈȕȤȐ, ȋȖȊȖȘȐȓ, ȟȚȖ Ȍȓȧ ȕȍȋȖ ȒȈȑȊȈȓȤȧ ȗȖȌȖȉȕȈ ȈȌț, Ȉ ȘȈȑșȒȐȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ Ȗȕ șȘȈȊȕȐȊȈȓ ș ȔȐȘȈȎȖȔ, ȜȈȕȚȈșȔȈȋȖȘȐȍȑ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ ȕȍ șȚȘȍȔȧȚșȧ ȕȐ Ȓ ȚȖȔț, ȕȐ ȌȘțȋȖȔț. ǶȕȐ ȕȍ ȝȖȚȧȚ ȌȈȎȍ ȏȈȕȧȚȤ ȗȖșȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ ȐȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȐȓȐ șȘȈȊȕȧȚȤșȧ ȗȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȦ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ǪȐȠȕț. ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ, ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȟȍȕȤ ȧșȕȖ ȊȣȘȈȏȐȓ ȏȌȍșȤ șȊȖȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧȔ. TǭDzǹT 24 ȕȈ ȒȈȔȈȑȍ ȕȈȚȝȈ ȚȈȌ Ȉȗȑ ȈȝȈȔ ȒȊȈȟȐȕ ȕȈ ȑȈȚȘȈ ȑțȠȔȈȟ-ȟȈȘȈȕȈȔȉțȌȎȈșȈȊȈȝ ȔȈȝȈȚȚȈȔȈȕȚȈȘ-ȝȘȌȈȑȈȕ ȔțȒȝȈ-ȟȑțȚȖ ȊȐȌȝȈȚșȊȈ ȒȈȘȕȈȑțȚȈȔ ȥȠȈ Ȕȍ ȊȈȘȈȝ ȕȈ - ȕȍ; ȒȈȔȈȑȍ - ȝȖȟț ȧ; ȕȈȚȝȈ - Ȗ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ; ȚȈȚ - ȚȖȋȖ; ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; ȈȝȈȔ - ȧ; ȒȊȈȟȐȚ - ȒȖȋȌȈ ȉȣ ȚȖ ȕȐ ȉȣȓȖ; ȕȈ - ȕȍ; ȑȈȚȘȈ - ȋȌȍ; ȑțȠȔȈȚ - TȊȖȐȝ; ȟȈȘȈȕȈ-ȈȔȉțȌȎȈ - ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ; ȈșȈȊȈȝ - ȕȍȒȚȈȘȕȣȑ ȕȈȗȐȚȖȒ; ȔȈȝȈȚ-ȚȈȔȈ - ȊȍȓȐȒȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ; ȈȕȚȈȝ-ȝȘȌȈȑȈȚ - Ȑȏ șȈȔȖȋȖ șȍȘȌȞȈ; ȔțȒȝȈ - Ȑȏ țșȚ; ȟȑțȚȈȝ ȐȏȖȠȍȌȠȐȑ; ȊȐȌȝȈȚșȊȈ - ȌȈȑ; ȒȈȘȕȈ - țȠȍȑ; ȈȑțȚȈȔ - ȔȐȓȓȐȖȕ; ȥȠȈȝ - ȥȚȖ; Ȕȍ - ȔȖȍ; ȊȈȘȈȝ - ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ. ǷȖȥȚȖȔț, ȌȖȘȖȋȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȧ ȕȍ ȗȘȖȠț ț Tȍȉȧ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȧ șȓȐȚȤșȧ ș TȊȖȐȔ ȉȣȚȐȍȔ, ȐȉȖ, șȓȐȊȠȐșȤ ș TȖȉȖȑ, ȧ ȓȐȠțșȤ ȕȍȒȚȈȘȕȖȋȖ ȕȈȗȐȚȒȈ TȊȖȐȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ. ȇ ȝȖȟț ȖȚ Tȍȉȧ ȌȘțȋȖȋȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ: ȕȈȋȘȈȌȐ Ȕȍȕȧ ȗȖ ȔȍȕȤȠȍȑ ȔȍȘȍ ȔȐȓȓȐȖȕȖȔ țȠȍȑ, ȟȚȖȉȣ ȧ ȔȖȋ șȓțȠȈȚȤ ȝȊȈȓț TȊȖȐȔ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ, ȓȤȦȡțȦșȧ Ȑȏ țșȚ TȊȖȐȝ ȟȐșȚȣȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. 574


575 DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔ șȚȐȝȍ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȕȈȏȊȈȓ ǫȖșȗȖȌȈ ȒȈȑȊȈȓȤȧ-ȗȈȚȐ, ȊȓȈȌȣȒȖȑ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ, ȐȓȐ șȓȐȧȕȐȧ ș ȉȣȚȐȍȔ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ. ǶȌȕȈȒȖ ȥȚȖ ȕȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ Ȗȕ șȚȘȍȔȐȓșȧ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ ȒȈȑȊȈȓȤȧ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȗȘȧȔȖ ȋȖȊȖȘȐȚ: "ǬȖȘȖȋȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȧ ȕȍ ȎȍȓȈȦ ȚȈȒȖȋȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ". MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȗȘȖșȐȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȌȈȘȖȊȈȚȤ ȍȔț ȔȐȓȓȐȖȕ țȠȍȑ, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ ȔȖȋ șȓțȠȈȚȤ, ȒȈȒ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȊȖșȗȍȊȈȦȚ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ǫȖșȗȖȌȈ. Ƕȕ ȖșȖȉȖ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȌȖȓȎȕȣ ǭȋȖ ȟȐșȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, șȓȖȊȈ ȒȖȚȖȘȣȝ ȐȌțȚ Ȑȏ ȋȓțȉȐȕȣ șȍȘȌȞȈ. Ǫ ȕȈȟȈȓȍ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" (1.1.3) șȒȈȏȈȕȖ: ȠțȒȈ-ȔțȒȝȈȌ ȈȔȘȚȈ-ȌȘȈȊȈ-șȈȔȑțȚȈȔ - ȐȏȖȑȌȧ Ȑȏ țșȚ ȀȘȐȓȣ ȀțȒȈȌȍȊȣ ǫȖșȊȈȔȐ, "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" șȚȈȓ ȍȡȍ șȓȈȡȍ. ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ ȌțȔȈȦȚ, ȟȚȖ ȕȍȊȈȎȕȖ, ȒȚȖ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ - ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȐȓȐ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȕȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȍȚșȧ, ȟȚȖ șȓȈȊȖșȓȖȊȐȧ Ȋ ȈȌȘȍș ǫȖșȗȖȌȈ ȌȖȓȎȕȣ ȐșȝȖȌȐȚȤ Ȑȏ țșȚ ȟȐșȚȣȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ȀȘȐȓȈ ǹȈȕȈȚȈȕȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȒȈȚȍȋȖȘȐȟȍșȒȐ ȏȈȗȘȍȚȐȓ ȕȈȔ șȓțȠȈȚȤ ȚȖ, ȟȚȖ ȋȖȊȖȘȧȚ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȍ. ǭșȚȤ ȔȕȖȋȖ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȝ ȟȚȍȞȖȊ "ȀȘȐȔȈȌǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȟȍȕȤ ȒȘȈșȕȖȘȍȟȐȊȣ, ȕȖ ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȚȈȕȍȚ Ȑȝ șȓțȠȈȚȤ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȑȝ ȘȍȟȐ ȊȖ șȓȈȊț ǫȖșȗȖȌȈ șȖșȚȖȧȚ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȏȊțȒȖȊ. ǶȌȕȈȒȖ, țșȓȣȠȈȕȕȣȍ ȖȚ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ ȚțȚ Ȏȍ ȖȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȕȖȍ ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȍ. ǹȈȚȈȔ ȗȘȈșȈȕȋȈȕ ȔȈȔȈ ȊȐȘȑȈ-șȈȔȊȐȌȈȝ (ǩȝȈȋ., 3.25.25): șȓȖȊȈ, ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȡȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȉȓȈȌȈȦȚ șȐȓȖȑ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȚȖȔ șȓțȟȈȍ, ȒȖȋȌȈ Ȑȝ ȗȘȖȐȏȕȖșȐȚ ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ. ǻ ǫȖșȗȖȌȈ ȊȍȓȐȒȖȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȊȖ Ȋșȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȚ ǭȋȖ ș ȕȍȏȈȗȈȔȧȚȕȣȝ ȊȘȍȔȍȕ, ȕȖ ȖȕȐ ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ ȚȈȒ Ȑ ȕȍ șȔȖȋȓȐ ȗȍȘȍȟȐșȓȐȚȤ Ȋșȍ ǭȋȖ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȝȖȚȍȓ, ȟȚȖȉȣ ț ȕȍȋȖ ȉȣȓȖ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ țȠȍȑ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ ǸțȗȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȝȖȚȍȓ ȐȔȍȚȤ ȔȐȓȓȐȖȕȣ țȠȍȑ Ȑ ȔȐȓȓȐȖȕȣ ȧȏȣȒȖȊ, ȟȚȖȉȣ șȓțȠȈȚȤ ȝȊȈȓț ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȚȤ ǭȋȖ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȍșȓȐ ȕȈȠȐ țȠȐ ȉțȌțȚ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ șȓțȠȈȚȤ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ, ț ȕȈș ȕȍ ȖșȚȈȕȍȚșȧ ȊȘȍȔȍȕȐ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ șȓțȠȈȚȤ ȜȐȓȖșȖȜȐȦ ȔȈȑȧȊȈȌȣ, șȊȖȌȧȡțȦ ȕȈ ȕȍȚ Ȋșȍ ȕȈȠȐ țșȐȓȐȧ ȌȖșȚȐȟȤ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ. ȀȘȐ ǿȈȑȚȈȕȤȧ MȈȝȈȗȘȈȉȝț ȋȖȊȖȘȐȓ, ȟȚȖ ȒȈȎȌȣȑ, ȒȚȖ șȓțȠȈȍȚ ȜȐȓȖșȖȜȖȊ-ȔȈȑȧȊȈȌȐ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȕȐ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȦȚ Ȗ ȌȍȧȕȐȧȝ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȗȐșȈȕȕȣȝ Ȋ ǪȍȌȈȝ, ȖȉȘȍȒȈȍȚ șȍȉȧ ȕȈ ȌțȝȖȊȕțȦ șȔȍȘȚȤ. TȖȚ, ȒȚȖ șȓțȠȈȍȚ ȜȐȓȖșȖȜȐȦ ȔȈȑȧȊȈȌȣ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȌȖșȚȐȋȕȍȚ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ. TǭDzǹT 25 șȈ țȚȚȈȔȈȠȓȖȒȈ ȔȈȝȈȕ-ȔțȒȝȈ-ȟȑțȚȖ ȉȝȈȊȈȚ-ȗȈȌȈȔȉȝȖȌȎȈ-șțȌȝȈ ȒȈȕȈȕȐȓȈȝ șȔȘȚȐȔ ȗțȕȈȘ ȊȐșȔȘȚȈ-ȚȈȚȚȊȈ-ȊȈȘȚȔȈȕȈȔ ȒțȑȖȋȐȕȈȔ ȕȖ ȊȐȚȈȘȈȚȑ ȈȓȈȔ ȊȈȘȈȐȝ șȈȝ - ȚȖȚ; țȚȚȈȔȈ-ȠȓȖȒȈ - Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ, ȊȖșȗȍȊȈȍȔȣȑ Ȋ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȝ ȋȐȔȕȈȝ; ȔȈȝȈȚ - ȊȍȓȐȒȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ; ȔțȒȝȈ-ȟȑțȚȈȝ - ȐșȝȖȌȧȡȐȍ Ȑȏ țșȚ; ȉȝȈȊȈȚ - TȊȖȐȝ; ȗȈȌȈ-ȈȔȉȝȖȌȎȈ - ȖȚ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ; șțȌȝȈ - ȕȍȒȚȈȘȈ; ȒȈȕȈ - ȟȈșȚȐȞȣ; ȈȕȐȓȈȝ - ȗȘȖȝȓȈȌȕȖȍ ȌțȕȖȊȍȕȐȍ; 575


576 șȔȘȚȐȔ - ȊȖșȗȖȔȐȕȈȕȐȍ; ȗțȕȈȝ - șȕȖȊȈ; ȊȐșȔȘȚȈ - ȏȈȉȣȚȖȑ; ȚȈȚȚȊȈ - Ȓ ȐșȚȐȕȍ; ȊȈȘȚȔȈȕȈȔ - ȓȦȌȍȑ, ȗțȚȤ ȒȖȚȖȘȣȝ; Ȓț-ȑȖȋȐȕȈȔ Țȍȝ, ȒȚȖ ȕȍ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ; ȕȈȝ - ȕȈș; ȊȐȚȈȘȈȚȐ - ȊȖȏȘȖȎȌȈȍȚ; ȈȓȈȔ - ȕȍȕțȎȕȣȍ; ȊȈȘȈȐȝ - ȌȘțȋȐȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ ȊȖșȗȍȓȐ Tȍȉȧ Ȋ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȝ șȚȐȝȈȝ. ǰȝ șȓȖȊȈ, ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȡȐȍ TȊȖȐ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ, ȗȖȌȖȉȕȣ ȠȈȜȘȈȕȕȖȑ ȗȣȓȤȞȍ. DzȖȋȌȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȏȊțȒȐ, ȓȤȦȡȐȍșȧ Ȑȏ țșȚ ȊȍȓȐȒȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȌȖȕȖșȧȚ ȌȖ ȏȈȉȣȊȟȐȊȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ ȈȘȖȔȈȚ ȠȈȜȘȈȕȕȖȑ ȗȣȓȤȞȣ ș TȊȖȐȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ, ȖȕȖ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȊșȗȖȔȐȕȈȍȚ Ȗ șȊȖȐȝ Ȋȍȟȕȣȝ ȊȏȈȐȔȖȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ș TȖȉȖȑ. TȈȒ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȖșȖȏȕȈȦȚ, Ȋ ȟȍȔ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȐȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ǷȖȥȚȖȔț, Ȗ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȧ ȕȍ ȝȖȟț ȗȘȖșȐȚȤ Tȍȉȧ ȕȐ Ȗ ȟȍȔ, ȒȘȖȔȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ șȓțȠȈȚȤ șȓȖȊȈ, ȐșȝȖȌȧȡȐȍ Ȑȏ țșȚ TȊȖȍȋȖ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔ șȚȐȝȍ ȉȣȓȖ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ, ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȡȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕțȎȕȖ șȓțȠȈȚȤ Ȋ ȐȏȓȖȎȍȕȐȐ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ǯȌȍșȤ ȚȖ Ȏȍ șȈȔȖȍ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ ȉȖȓȍȍ ȗȖȌȘȖȉȕȖ. TȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȏȊțȒȐ, ȐșȝȖȌȧȡȐȍ Ȑȏ țșȚ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, șȚȖȓȤ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣ, ȟȚȖ șȗȖșȖȉȕȣ ȗȘȖȉțȌȐȚȤ Ȋ ȎȐȊȖȔ șțȡȍșȚȊȍ ȗȈȔȧȚȤ Ȗ ȍȋȖ Ȋȍȟȕȣȝ ȊȏȈȐȔȖȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ. ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȊȍȌțȡȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȖȉȘȈȏ ȎȐȏȕȐ, ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȔȈȑȐ ȗȖȟȚȐ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȏȈȉȣȓȐ Ȗ șȊȖȐȝ Ȋȍȟȕȣȝ ȊȏȈȐȔȖȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȒȈȒ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȗȖȋȘțȎȍȕȕȣȑ Ȋ ȋȓțȉȖȒȐȑ șȖȕ, ȏȈȉȣȊȈȍȚ Ȗ șȊȖȐȝ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȧȝ. Ǫ ǪȍȌȈȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȔȈȑȧ ȗȖȋȘțȏȐȓȈ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ Ȋ ȋȓțȉȖȒȐȑ șȖȕ. Mȣ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȖȉțȌȐȚȤșȧ ȖȚ ȥȚȖȋȖ șȕȈ Ȑ ȗȘȐșȚțȗȐȚȤ Ȓ șȊȖȐȔ ȐșȚȐȕȕȣȔ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȧȔ, ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ Ȕȣ șȔȖȎȍȔ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ Ȋșȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ, ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȔȣȍ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȜȖȘȔȖȑ ȎȐȏȕȐ. Ǫ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ șȊȖȐȝ ȗȍșȍȕ ǩȝȈȒȚȐȊȐȕȖȌȈ TȝȈȒțȘ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗȉ ȥȚȖȔ șȓȖȊȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǿȈȑȚȈȕȤȐ: ȌȎȐȊȈ ȌȎȈȋȈ, ȌȎȐȊȈ ȌȎȈȋȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȖșȐȚ Ȋșȍȝ șȗȧȡȐȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȗȘȖșȕțȚȤșȧ Ȑ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ, ȟȚȖȉȣ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȔȐșșȐȦ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ. ȅȚȖȚ ȗȘȐȏȣȊ, ȖȉȘȈȡȍȕȕȣȑ Ȓ șȗȧȡȐȔ ȌțȠȈȔ, ǫȖșȗȖȌȤ ȊȒȓȈȌȣȊȈȍȚ Ȋ țșȚȈ ǹȊȖȍȋȖ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ǿȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȏȈȕȧȚȣȑ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț, ȊșȍȋȌȈ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȌ șȍȕȤȦ ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȒȖșȕțȚȤșȧ Ȓ ȠȈȜȘȈȕȕȣȔ ȒȘțȗȐȞȈȔȐ ȔȐȓȖșȚȐ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȗȖȒȘȣȚȣ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ǫȖșȗȖȌȈ. DzȖȋȌȈ ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȏȊțȒȐ ȍȋȖ ȋȖȓȖșȈ ȔȖȋțȚ ȒȈȏȈȚȤșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ, ȕȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ șȓȖȊȈ ȚȈȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȕȈȗȖȓȕȍȕȣ ȖȋȘȖȔȕȖȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ șȐȓȖȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț șȊȖȐȔ ȋȖȓȖșȖȔ Ȗȕ ȒȈșȈȍȚșȧ ȠȈȜȘȈȕȕȖȑ ȗȣȓȤȞȣ, ȗȖȒȘȣȊȈȦȡȍȑ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ǫȖșȗȖȌȈ. ǹȚȖȐȚ șȗȧȡȍȔț ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț țșȓȣȠȈȚȤ ȔȖȋțȟȐȑ ȋȖȓȖș ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȒȈȒ ȖȕȖ ȚțȚ Ȏȍ ȊșȗȖȔȐȕȈȍȚ Ȗ șȊȖȐȝ Ȋȍȟȕȣȝ ȊȏȈȐȔȖȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȌȖ ȥȚȖȋȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȏȈȉȣȚȣȝ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȍ ȚȈȒ ȊȈȎȕȖ șȓțȠȈȚȤ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȘȍȌȈȓșȧ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ, ȐȏȉȈȊȐȓșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ, ȖșȚȈȊȐȓ Ȋșȍ ȗȖȗȣȚȒȐ Ȗȉ576


577 ȘȍșȚȐ ȏȕȈȕȐȍ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȝ ȘȈȏȔȣȠȓȍȕȐȑ Ȑ ȊȣȠȍȓ ȐȏȗȖȌ ȖșȒȊȍȘȕȧȦȡȍȋȖ ȊȓȐȧȕȐȧ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. Ǫșȍ Ȕȣ ȒțȑȖȋȐ, ȗȖșȒȖȓȤȒț șȓțȎȐȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț, ȏȈȉȣȊ Ȗ șȊȖȐȝ Ȋȍȟȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ, Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȕȣ - ǭȋȖ Ȋȍȟȕȣȍ ȓȦȉȧȡȐȍ șȓțȋȐ. ǵȈȠ ȌȖȓȋ - ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȕȈȌ ȥȚȐȔ țȘȖȊȕȍȔ Ȑ șȚȈȚȤ șțȑȖȋȈȔȐ, șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔȐ ȔȐșȚȐȒȈȔȐ. Ǩ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ șȓțȠȈȚȤ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ȅȚȖȚ ȔȍȚȖȌ ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕ ȊȖ Ȋșȍȝ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ, Ȑ ȍȋȖ ȊȈȎȕȖșȚȤ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȓ ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ MȈȝȈȗȘȈȉȝț. ǿȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȕȍ ȔȍȕȧȚȤ șȊȖȍȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ, ȕȖ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȉțȌȍȚ șȓțȠȈȚȤ șȓȖȊȈ, ȐșȝȖȌȧȡȐȍ Ȑȏ țșȚ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, Ȗȕ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȖșȖȏȕȈȍȚ șȊȖȐ ȊȏȈȐȔȖȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ Ȑ, ȕȈȟȈȊ șȓțȎȐȚȤ ǭȔț ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ, ȗȖȌȕȐȔȍȚșȧ ȕȈ ȊȣșȠțȦ șȚțȗȍȕȤ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ. ǰȚȈȒ, ȓȦȉȖȑ, ȒȚȖ ȝȖȟȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ, ȌȖȓȎȍȕ șȓțȠȈȚȤ ȘȍȟȐ, ȐșȝȖȌȧȡȐȍ Ȑȏ țșȚ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. TǭDzǹT 26 Ȓ-ȁȈ& ǫȈț"60"ȈjȈȍ ȐȊȘMȈȍȐ¬ǵȈȈ ǷȈǮȈț& ȡ[ȡDZȈǸTǷȈ[ȊȊ]ȍ ǫȈț"60"ȈǹȈǿȝȍǾ^DZȈȈ )) 26 )) ȑȈȠȈȝ ȠȐȊȈȔ șțȠȘȈȊȈ ȈȘȑȈ-șȈȕȋȈȔȍ ȑȈȌȘȟȟȝȈȑȈ ȟȖȗȈȠȘȕȖȚȐ Țȍ șȈȒȘȚ ȒȈȚȝȈȔ ȋțȕȈ-ȌȎȕȖ ȊȐȘȈȔȍȌ ȊȐȕȈ ȗȈȠțȔ ȠȘȐȘ ȑȈȚ ȗȘȈȊȈȊȘȍ ȋțȕȈ-șȈȕȋȘȈȝȍȟȟȝȈȑȈ ȑȈȠȈȝ - ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȐȍ; ȠȐȊȈȔ - ȗȘȐȕȖșȧȡȍȍ Ȋșȍ ȉȓȈȋȈ; șț-ȠȘȈȊȈȝ - Ȗ ȊșȍșȓȈȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȈȘȑȈ-șȈȕȋȈȔȍ - Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ Țȍȝ, ȒȚȖ ȌȖșȚȐȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ; ȑȈȌȘȟȟȝȈȑȈ - ȚȈȒ ȐȓȐ ȐȕȈȟȍ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; țȗȈȠȘȕȖȚȐ - țșȓȣȠȐȚ; Țȍ - TȊȖȍ; șȈȒȘȚ - ȝȖȚȧ ȉȣ ȘȈȏ; ȒȈȚȝȈȔ - ȒȈȒ; ȋțȕȈ-ȌȎȕȈȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ ȞȍȕȐȚ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ; ȊȐȘȈȔȍȚ - ȔȖȎȍȚ ȗȘȍȒȘȈȚȐȚȤ; ȊȐȕȈ - ȍșȓȐ ȕȍ; ȗȈȠțȔ - ȎȐȊȖȚȕȖȍ; ȠȘȐȝ - ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȑȈȚ - ȒȖȚȖȘȖȍ; ȗȘȈȊȈȊȘȍ - ȗȘȐȕȧȓȈ; ȋțȕȈ - TȊȖȐ ȒȈȟȍșȚȊȈ; șȈȕȋȘȈȝȈ - ȗȖȓțȟȐȚȤ; ȐȟȟȝȈȑȈ - ș ȎȍȓȈȕȐȍȔ. Ƕ ȊșȍșȓȈȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȚȖȚ, ȒȚȖ ȝȖȚȧ ȉȣ ȘȈȏ țșȓȣȠȐȚ, ȒȈȒ ȟȐșȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȚ TȊȖȐ ȌȍȧȕȐȧ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȍȘȍșȚȈȕȍȚ ȖȉȡȈȚȤșȧ ș ȕȐȔȐ, ȐȉȖ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ ȚȈȒȖȋȖ ȖȉȡȍȕȐȧ ȔȖȎȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȎȐȊȖȚȕȖȍ, ȕȖ ȕȍ ȘȈȏțȔȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ. ǬȈȎȍ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȋȖȘȧȡȈȧ ȎȍȓȈȕȐȍȔ țșȓȣȠȈȚȤ Ȗ TȊȖȐȝ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȌȍȧȕȐȧȝ Ȑ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȑ șȓȈȊȍ, ȗȘȐȏȕȈȍȚ, ȟȚȖ ȊȣșȠȍȍ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ șȓțȠȈȚȤ Ȑ ȗȍȘȍșȒȈȏȣȊȈȚȤ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ, ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȡȐȍ Tȍȉȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶȉȡȍȕȐȍ ș ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ (ȈȘȑȈ-șȈȕȋȈȔȈ) - șȈȔȖȍ ȞȍȕȕȖȍ Ȑȏ ȊșȍȋȖ, ȟȚȖ ȍșȚȤ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ. ǨȘȐȧȔȐ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȓȦȌȍȑ, șȚȘȍȔȧȡȐȝșȧ Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȔț șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊț. ǨȘȐȐ șȟȐȚȈȦȚșȧ ȊȣșȠȍȑ ȘȈșȖȑ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȖȕȐ șȓȍȌțȦȚ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ. ǷȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ ȈȘȐȑșȒȖȑ ȘȈșȣ, ȒȖȚȖȘȣȝ șȍȑȟȈș ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȐȕȌȖȈȘȐȑȞȈȔȐ, ȘȈșșȍȧȕȣ ȗȖ ȊșȍȔț ȔȐȘț. Ǫ ȉȣȓȣȍ ȊȘȍȔȍȕȈ Ȋșȍ ȈȘȐȐ șȓȍȌȖȊȈȓȐ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ Ȑ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȥȚȖȔț Ȋșȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ ȥȚȖȑ ȘȈșȣ ȕȈȝȖȌȐȓȐșȤ ȕȈ ȖȟȍȕȤ ȊȣșȖȒȖȔ țȘȖȊȕȍ Ȍț577


578 ȝȖȊȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ. ǾȈȘȐ ȈȘȐȍȊ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȈȏȣȊȈȓȐ ȘȈȌȎȈȘȠȐ, ȊȖșȗȐȚȣȊȈȓȐșȤ ȒȈȒ ȐșȚȐȕȕȣȍ ȒȠȈȚȘȐȐ, ȏȈȡȐȚȕȐȒȐ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ, Ȑ ȕȈȝȖȌȐȓȐșȤ ȕȈ ȚȈȒȖȔ ȊȣșȖȒȖȔ ȌțȝȖȊȕȖȔ țȘȖȊȕȍ, ȟȚȖ ȉȣȓȐ șȗȖșȖȉȕȣ ȖȋȘȈȌȐȚȤ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȖȚ Ȋșȍȝ ȚȘȍȊȖȋ. ǷȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ ȈȘȐȑșȒȖȑ ȘȈșȣ ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤȦ ȞȍȕȐȚȤ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ, ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȡȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǽȖȚȧ ȌȖșȚțȗ Ȓ ȥȚȐȔ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧȔ ȖȚȒȘȣȚ ȒȈȎȌȖȔț, ȐȔȍȕȕȖ ȈȘȐȐ ȔȖȋțȚ ȖȟȍȕȤ ȉȣșȚȘȖ țșȊȖȐȚȤ șȈȔțȦ șțȚȤ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. Ǩ ȐȕȈȟȍ ȟȍȔ ȖȉȢȧșȕȐȚȤ ȚȖ, ȟȚȖ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ ȚȈȒ ȉȣșȚȘȖ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚșȧ șȘȍȌȐ ȍȊȘȖȗȍȑȞȍȊ Ȑ ȈȔȍȘȐȒȈȕȞȍȊ? ǰȏ ȐșȚȖȘȐȐ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ȈȔȍȘȐȒȈȕȞȣ Ȑ ȍȊȘȖȗȍȑȞȣ ȗȘȖȧȊȐȓȐ ȕȍȏȈțȘȧȌȕȣȍ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ Ȋ ȗȍȘȐȖȌ ȐȕȚȍȕșȐȊȕȖȑ ȒȖȓȖȕȐȏȈȞȐȐ ȔȐȘȈ, ȕȖ Ȋ ȕȈȠȐ ȌȕȐ Ȑȝ ȌȍȚȐ Ȑ ȊȕțȒȐ, ȘȈȏȊȘȈȡȍȕȕȣȍ ȕȈțȟȕȖ-ȚȍȝȕȐȟȍșȒȐȔ ȗȘȖȋȘȍșșȖȔ, ȗȘȍȊȘȈȡȈȦȚșȧ Ȋ ȕȍȐșȗȘȈȊȐȔȣȝ ȋȘȍȠȕȐȒȖȊ. ǷȘȐȟȐȕȈ ȥȚȖȋȖ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȖȕȐ țȚȘȈȚȐȓȐ șȊȖȦ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕțȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȒțȓȤȚțȘț, ȒȖȚȖȘȈȧ șȖșȚȈȊȓȧȓȈ ȖșȕȖȊț ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ. ǶȌȕȈȒȖ șȍȑȟȈș ȥȚȐ ȗȖȚȖȔȒȐ ȈȘȐȍȊ ș ȉȖȓȤȠȖȑ șȍȘȤȍȏȕȖșȚȤȦ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ǬȊȐȎȍȕȐȦ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. ǬȘțȋȐȍ ȓȦȌȐ, ȖȉȡȈȧșȤ ș ȕȐȔȐ, șȓțȠȈȦȚ, ȒȈȒ ȟȐșȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȗȘȖȐȏȕȖșȧȚ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ ȔȈȝȈ-ȔȈȕȚȘț, Ȑ ȥȚȐ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȏȊțȒȐ ȗȓȍȕȧȦȚ Ȑȝ șȍȘȌȞȈ. TȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȏȊțȒȐ, ȗȘȖȐȏȕȍșȍȕȕȣȍ ȈȘȐȧȔȐ, ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȖȋȘȖȔȕȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ, ȕȖ ȌȈȎȍ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ Ȓ ȈȘȐȑșȒȖȑ ȘȈșȍ, ȔȖȎȍȚ șȚȈȚȤ ȊȈȑȠȕȈȊȖȔ, ȍșȓȐ ȉțȌȍȚ șȓțȠȈȚȤ ȥȚț ȔȈȕȚȘț, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȍȍ ȏȊțȒȐ ȖȒȈȏȣȊȈȦȚ ȖȋȘȖȔȕȖȍ ȊȓȐȧȕȐȍ ȕȈ ȒȈȎȌȖȋȖ. MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ dzȈȒȠȔȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȘȈȏȓțȟȈȍȚșȧ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ǵȈȘȈȧȕȖȑ, ȗȖȎȍȓȈȓȈ țșȓȣȠȈȚȤ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ, ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȡȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ șȚȈȓȈ șȖȊȍȘȠȈȚȤ șțȘȖȊȣȍ ȈșȒȍȏȣ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȖȉȡȈȚȤșȧ ș ȋȖȗȐ, ǭȋȖ ȟȐșȚȣȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ. ǰȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚ ȔȖȎȍȚ ȕȍȌȖțȔȍȊȈȚȤ, ȏȈȟȍȔ ȋȖȌȈȔȐ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ ȔȈȝȈ-ȔȈȕȚȘț, ȕȍ ȓțȟȠȍ ȓȐ, ȖșȚȈȊȐȊ ȥȚȖ ȏȈȕȧȚȐȍ, ȕȈȗȘȈȊȐȚȤ Ȋșȍ șȊȖȐ țșȐȓȐȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖȉȣ ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȒȈȑȊȈȓȤȦ, ȚȖ ȍșȚȤ ȗȖȗȣȚȈȚȤșȧ șȓȐȚȤșȧ ș ȉȣȚȐȍȔ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ? ǶȚȊȍȟȈȧ ȕȈ ȥȚȖȚ ȊȖȗȘȖș, MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȏȊțȒȐ, ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȡȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȚȈȒȖȑ ȗȘȐȚȧȋȈȚȍȓȤȕȖȑ șȐȓȖȑ, ȟȚȖ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ șȓțȠȈȚȤ Ȑȝ ȔȖȎȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȎȐȊȖȚȕȖȍ. TȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȏȊțȒȐ ȖȒȈȏȣȊȈȦȚ șȊȖȍ ȌȍȑșȚȊȐȍ ȌȈȎȍ ȕȈ Țȍȝ, ȒȚȖ șȓțȟȈȑȕȖ țșȓȣȠȐȚ Ȑȝ. ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȌȍȓȈȍȚ ȖșȖȉȣȑ ȈȒȞȍȕȚ ȕȈ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȚȖȓȤȒȖ ȎȐȊȖȚȕȖȍ ȔȖȎȍȚ ȗȍȘȍșȚȈȚȤ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ. ǷȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȘȈȏțȔȕȣȍ, ȞȐȊȐȓȐȏȖȊȈȕȕȣȍ ȓȦȌȐ - ȐȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȓȦȌȐ, Ȉ ȕȍ ȎȐȊȖȚȕȣȍ, țȏȕȈȊ ȖȌȕȈȎȌȣ Ȗ ȔȈȕȚȘȍ, ȒȈȎȌȣȑ ȌȍȕȤ ȌȖ ȒȖȕȞȈ ȎȐȏȕȐ ȗȖȊȚȖȘȧȦȚ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, DzȘȐȠȕȈ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ / ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǸȈȔȈ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ. TǭDzǹT 27 ǨǷDZȈȈȊDZȈȈȍȘȍȒ-ǷȈȐTȈǹǷȈ*ǬȈȈȍ" Ȓ-Ȑȓ/Ș/( ǵȈ ǹDZȈȈTȒ*-TȈTȊȩȘ"60"ȈǭȒ-TȈȈǵȈDZȈȈȍ" )) 27 )) ȈȚȝȈȉȝȈȌȎȍ ȚȊȈȒȝȐȓȈ-ȗțȘțȠȖȚȚȈȔȈȔ ȋțȕȈȓȈȑȈȔ ȗȈȌȔȈ-ȒȈȘȍȊȈ ȓȈȓȈșȈȝ Ȉȗȑ ȈȊȈȑȖȘ ȥȒȈ-ȗȈȚȐ-șȗȘȌȝȖȝ ȒȈȓȐȘ 578


579 ȕȈ șȑȈȚ ȒȘȚȈ-ȚȊȈȟ-ȟȈȘȈȕȈȐȒȈ-ȚȈȕȈȑȖȝ ȈȚȝȈ - ȗȖȥȚȖȔț; ȈȉȝȈȌȎȍ - ȧ ȉțȌț ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ; ȚȊȈ - Tȍȉȍ; ȈȒȝȐȓȈ - ȊșȍȖȉȢȍȔȓȦȡȍȑ; ȗțȘțȠȈ-țȚȚȈȔȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȋțȕȈ-ȈȓȈȑȈȔ - ȊȔȍșȚȐȓȐȡț Ȋșȍȝ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ; ȗȈȌȔȈ-ȒȈȘȈ - ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȌȍȘȎȈȡȈȧ Ȋ ȘțȒȍ ȞȊȍȚȖȒ ȓȖȚȖșȈ; ȐȊȈ - ȒȈȒ; ȓȈȓȈșȈȝ - ȎȍȓȈȧ; ȈȗȐ - ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȈȊȈȑȖȝ - dzȈȒȠȔȐ Ȑ Ȕȍȕȧ; ȥȒȈ-ȗȈȚȐ - ȖȌȐȕ ȋȖșȗȖȌȐȕ; șȗȘȌȝȖȝ - șȖȗȍȘȕȐȟȈȧ; ȒȈȓȐȝ - șșȖȘȐȚșȧ; ȕȈ - ȕȍ; șȑȈȚ - șȚȈȓȐ; ȒȘȚȈ - șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊ; ȚȊȈȚ-ȟȈȘȈȕȈ - ȕȈ TȊȖȐȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ; ȥȒȈ-ȚȈȕȈȑȖȝ Ȋșȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȧ ȝȖȟț ȕȍțșȚȈȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȈȒ șȓțȎȐȚ ǭȔț ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȌȍȘȎȈȡȈȧ Ȋ ȘțȒȍ ȞȊȍȚȖȒ ȓȖȚȖșȈ, ȐȉȖ ǭȋȖ MȐȓȖșȚȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȧȊȓȧȍȚșȧ șȘȍȌȖȚȖȟȐȍȔ Ȋșȍȝ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ. ǩȖȦșȤ ȚȖȓȤȒȖ, ȟȚȖ Ȕȕȍ ȗȘȐȌȍȚșȧ șșȖȘȐȚȤșȧ ș ȉȖȋȐȕȍȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȑ ȖȕȈ, Ȑ ȧ ȕȍ ȎȈȓȍȧ șȐȓ ȉțȌȍȔ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȖȌȕȐȔ Ȑ ȚȍȔ Ȏȍ șȓțȎȍȕȐȍȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȕȈȏȣȊȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȈȒȝȐȓȈ-ȗțȘțȠȖȚȚȈȔȖȑ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, "ȊȓȈȌȣȒȖȑ ȊșȍȋȖ ȚȊȖȘȍȕȐȧ". ǷțȘțȠȈ ȏȕȈȟȐȚ "ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȐȑșȧ", Ȉ țȚȚȈȔȈ - "ȓțȟȠȐȑ". ǪȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȔȕȖȋȖ ȘȈȏȕȣȝ ȗțȘțȠ, ȐȓȐ ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȐȝșȧ. Ǫ ȞȍȓȖȔ Ȑȝ ȔȖȎȕȖ ȘȈȏȌȍȓȐȚȤ ȕȈ ȚȘȐ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ: ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȝ, ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȝ Ȑ Ȋȍȟȕȣȝ. ǪȍȌȣ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȊȍȘȝȖȊȕȣȔ ȊȍȟȕȣȔ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ Ȋȍȟȕȣȝ (ȕȐȚȑȖ ȕȐȚȑȈȕȈȔ). ǰ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, Ȑ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ Ȋȍȟȕȣ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȍ Ȋȍȟȕȣȍ - ȥȚȖ ȊȐȠȕț-ȚȈȚȚȊȈ, ȚȖ ȍșȚȤ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț Ȑ ǭȋȖ ȥȒșȗȈȕșȐȐ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈ��ȖȔ, șȓȖȊȖ ȕȐȚȤȧ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ ǹȍȉȧ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȜȖȘȔȈȝ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȒȖȕȟȈȧ MȈȝȈ-ǪȐȠȕț, ǵȈȘȈȧȕȖȑ Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ ȥȒșȗȈȕșȐȧȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ. Ǫ "ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ț ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȔȐȓȓȐȖȕȣ Ȑ ȔȐȓȓȐȈȘȌȣ ȥȒșȗȈȕșȐȑ, ȚȈȒȐȝ, ȒȈȒ ǸȈȔȈ, ǵȘȐșȐȔȝȈ, ǪȈȘȈȝȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ (ȘȈȔȈȌȐ-ȔțȘȚȐȠț). ǰ Ȋșȍȝ Ȑȝ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊȍȟȕȣȔȐ. ǹȓȖȊȖ ȔțȒȚȈ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȘȐȝȖȌȧȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ. Ǩ ȉȈȌȌȝȈȔȐ ȕȈȏȣȊȈȦȚ Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȊȍȟȕȖ ȖșȚȈȍȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǵȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȉȈȌȌȝȐ ȊȍȌțȚ ȚȧȎȍȓțȦ ȉȖȘȤȉț ȏȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ, ȗȣȚȈȧșȤ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȚȘȖȑșȚȊȍȕȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ Ȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȎȐȏȕȤȦ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȔțȒȚȣ țȎȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȔȐ. ǶȕȐ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȘȐȝȖȌȧȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ. ǵȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț - ȥȚȖ ȊȓȈȌȣȒȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ Ȑ ȘȍȟȐ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ Ƕȕ ȗȖȗȈȌȈȓ ȗȖȌ ȊȓȈșȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȗțȘțȠȖȚȚȈȔȖȑ, ȓțȟȠȐȔ Ȑȏ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȒȈȒ Țȍȝ, ȒȚȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȊȐȠȕțȚȈȚȚȊȍ, ȚȈȒ Ȑ Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ Ȓ ȌȎȐȊȈ-ȚȈȚȚȊȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȚȖȚ, ȒȚȖ șȘȈȊȕȐȊȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ș ȌȎȐȊȈ-ȚȈȚȚȊȖȑ ȐȓȐ șȟȐȚȈȍȚ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȕȈ ȖȌȕȖȔ țȘȖȊȕȍ, ȕȈȕȖșȐȚ ǫȖșȗȖȌț ȚȧȎȒȖȍ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ. ǼȐȓȖșȖȜȣ-ȔȈȑȧȊȈȌȐ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȦȚ ȌȎȐȊ ș ǪȍȘȝȖȊ579


580 ȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ, șȟȐȚȈȧ Ȑȝ ȕȍȖȚȓȐȟȕȣȔȐ ȌȘțȋ ȖȚ ȌȘțȋȈ. TȍȔ șȈȔȣȔ ȖȕȐ ȕȈȕȖșȧȚ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȍ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǰȏ ȖȗȣȚȈ ȎȐȏȕȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ Ȕȣ ȏȕȈȍȔ, ȟȚȖ ȏȌȍșȤ ȕȐȎȍșȚȖȧȡȐȍ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȟȐȚȈȦȚ ȊȣȠȍșȚȖȧȡȐȝ. TȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȗțȘțȠȖȚȚȈȔȈ, ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, DzȘȐȠȕȈ ȐȓȐ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȉȢȍȒȚȖȔ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ ȖșȚȈȓȤȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǷȖȥȚȖȔț ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȘȍȠȐȓ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȍȉȧ șȓțȎȍȕȐȦ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ șȟȐȚȈȍȚșȧ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȕȖ Ȗȕ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ Ȓ ȟȐșȓț ȠȈȒȚȤȧȊȍȠȈ-ȈȊȈȚȈȘ. ǩȖȓȤȠȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȐȔȍȍȚ ȚȈȒȎȍ șȓȖȊȖ ȋțȕȈȓȈȑȈȔ, ȒȖȚȖȘȖȍ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ǪȐȠȕț ȧȊȓȧȍȚșȧ șȘȍȌȖȚȖȟȐȍȔ Ȋșȍȝ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ. ǼȐȓȖșȖȜȣ-ȔȈȑȧȊȈȌȐ, ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ, șȟȐȚȈȦȚ, ȟȚȖ ǨȉșȖȓȦȚȕȈȧ ǰșȚȐȕȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȐȘȋțȕȖȑ ("ȓȐȠȍȕȕȖȑ ȒȈȟȍșȚȊ"), ȕȖ Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȊșȍȔȐ ȓțȟȠȐȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ. ǰ ȖȌȕȖ Ȑȏ ȊȈȎȕȍȑȠȐȝ ȒȈȟȍșȚȊ ǫȖșȗȖȌȈ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ƕȕ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȍȕ Ȓ ǹȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȏȈ ȟȚȖ ǭȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȉȝȈȒȚȈȊȈȚșȈȓȈ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ ȊșȍȋȌȈ ȋȖȘȧȚ ȎȍȓȈȕȐȍȔ șȓțȎȐȚȤ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ș ȘȈȌȖșȚȤȦ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȓȦȉȖȊȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ǹȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ȅȚȐ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȊȏȈȐȔȖȖȚȕȖȠȍȕȐȧ șȚȘȖȧȚșȧ ȕȈ ȖșȕȖȊȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ, Ȋ șȊȖȦ ȖȟȍȘȍȌȤ, ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȍȚ ȕȈȓȐȟȐȍ ț ǫȖșȗȖȌȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ. Dz ȟȐșȓț ȚȈȒȐȝ ȒȈȟȍșȚȊ ǫȖșȗȖȌȈ ȖȚȕȖșȧȚșȧ șȓȍȌțȦȡȐȍ: Ƕȕ ȊșȍȊȍȌțȡȐȑ, ȊȍȏȌȍșțȡȐȑ, ȊșȍȗȘȖȕȐȒȈȦȡȐȑ Ȑ ȊșȍȔȖȋțȡȐȑ. ǫȖșȗȖȌȤ - ȗȘȐȟȐȕȈ Ȋșȍȝ ȗȘȐȟȐȕ, ǨȉșȖȓȦȚȕȈȧ ǰșȚȐȕȈ, ȐșȚȖȟȕȐȒ ȕȍȐșșȧȒȈȍȔȖȋȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ Ȑ ȏȕȈȕȐȧ, ȊșȍȉȓȈȋȖȑ Ȑ Ț.Ȍ. ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȝȖȚȍȓ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț ȊȔȍșȚȍ ș ȉȖȋȐȕȍȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȕȖ ȥȚȖ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ Ȋ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ȔȈȌȝțȘȤȧ-ȘȈșȣ. ǩȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ șȓțȎȐȚ ǫȖșȗȖȌț Ȋ ȔȈȌȝțȘȤȧ-ȘȈșȍ, ȘȈșȍ șțȗȘțȎȍșȒȖȑ ȓȦȉȊȐ. ǶȕȈ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȔȍșȚȖ ȕȈ ȋȘțȌȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȖ, ȒȈȒ ȗȘȍȌȈȕȕȈȧ, ȖȕȈ ș ȖȋȘȖȔȕȣȔ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍȔ șȓțȎȐȚ ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ. ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȌțȔȈȓ ȚȖȓȤȒȖ Ȗ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ș ǵȐȔ Ȋ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ȌȈșȤȧ-ȘȈșȣ, ȚȖ ȍșȚȤ ȊȐȌȍȓ Ȋ ǵȍȔ șȊȖȍȋȖ ȋȖșȗȖȌȐȕȈ. ǰȏ șȓȍȌțȦȡȍȋȖ șȚȐȝȈ ȊȐȌȕȖ, ȟȚȖ ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȖȚȕȖșȐȓșȧ Ȓ ȉȖȋȐȕȍ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȒȈȒ ȒȖ ȊșȍȓȍȕșȒȖȑ ȔȈȚȍȘȐ, ȌȎȈȋȈȕ-ȔȈȚȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȍ ȔȖȋȓȖ ȉȣȚȤ Ȑ ȘȍȟȐ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ șȚȈȓ șȖȗȍȘȕȐȟȈȚȤ ș ȕȍȑ Ȋ ȔȈȌȝțȘȤȧ-ȘȈșȍ. ǰ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ Ȗȕ ȉȖȧȓșȧ, ȟȚȖ, șȓțȎȈ ǫȖșȗȖȌț, ȔȖȎȍȚ ȏȈȌȍȚȤ ȍȍ. ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ȋ ȈȉșȖȓȦȚȕȖȔ ȔȐȘȍ șȓțȋȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȐȕȖȋȌȈ șȖȗȍȘȕȐȟȈȦȚ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ Ȋ șȓțȎȍȕȐȐ ǭȔț, ȕȖ ȥȚȖ șȖȗȍȘȕȐȟȍșȚȊȖ ȕȍ ȖȔȘȈȟȈȍȚșȧ ȏȈȊȐșȚȤȦ Ȑ ȏȓȖȉȖȑ. ǵȈ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȏȈȊȐȌțȦȚ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȗȘȍȊȏȖȠȍȓ Ȑȝ Ȋ șȓțȎȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌț, ȕȖ ȗȣȚȈȦȚșȧ șȈȔȐ ȌȖșȚȐȟȤ ȚȖȋȖ Ȏȍ țȘȖȊȕȧ. TǭDzǹT 28 Ȓ-ȘȈȍȐȏ Ȝ-dzǫȊǷDZȈțȝ ȌȡǵȈȊTǹȈȓ/" ǹȊ ȀȊ ȐǬȈǯ"60"DZȈȍ_Ȑ"62"ȈȘTȈǹDZȈ ȐȒ&- TȈDZȈȈ )) 28 )) ȌȎȈȋȈȌȎ-ȌȎȈȕȈȕȑȈȔ ȌȎȈȋȈȌ-ȐȠȈ ȊȈȐȠȈșȈȔ șȑȈȌ ȥȊȈ ȑȈȚ-ȒȈȘȔȈȕȐ ȕȈȝ șȈȔȐȝȐȚȈȔ 580


581 ȒȈȘȖȠȐ ȗȝȈȓȋȊ Ȉȗȑ țȘț ȌȐȕȈ-ȊȈȚșȈȓȈȝ șȊȈ ȥȊȈ ȌȝȐȠȕȑȍ 'ȉȝȐȘȈȚȈșȑȈ ȒȐȔ ȚȈȑȈ ȌȎȈȋȈȚ-ȌȎȈȕȈȕȑȈȔ - Ȋ ȔȈȚȍȘȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ (dzȈȒȠȔȐ); ȌȎȈȋȈȚȐȠȈ - Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȊȈȐȠȈșȈȔ - ȋȕȍȊ; șȑȈȚ - ȔȖȎȍȚ ȊșȗȣȝȕțȚȤ; ȥȊȈ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȑȈȚ-ȒȈȘȔȈȕȐ - Ȋ ȟȤȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȕȈȝ ȔȖȍ; șȈȔȐȝȐȚȈȔ - ȎȍȓȈȕȐȍ; ȒȈȘȖȠȐ - Tȣ șȟȐȚȈȍȠȤ; ȗȝȈȓȋț - ȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ; ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; țȘț - ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȔ; ȌȐȕȈ-ȊȈȚșȈȓȈȝ - ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȍȕ Ȓ ȗȈȌȠȐȔ; șȊȍ - șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔ; ȥȊȈ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȌȝȐȠȕȑȍ - Ȋ ǹȊȖȍȔ ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȐȐ; ȈȉȝȐȘȈȚȈșȑȈ - ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕ; ȒȐȔ - ȒȈȒȈȧ ȕȈȌȖȉȕȖșȚȤ; ȚȈȑȈ - Ȋ ȕȍȑ. Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȝȖȚȧ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, dzȈȒȠȔȐ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊșȍȓȍȕșȒȖȑ ȔȈȚȍȘȤȦ, ȧ ȉȖȦșȤ, ȟȚȖ ȖȕȈ ȘȈșșȍȘȌȐȚșȧ ȕȈ Ȕȍȕȧ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȧ ȗȖșȧȋȈȦ ȕȈ ȍȍ ȗȘȈȊȈ, ȏȈȕȐȔȈȧșȤ șȓțȎȍȕȐȍȔ, Ȓ ȒȖȚȖȘȖȔț ȖȕȈ ȚȈȒ ȗȘȐȊȧȏȈȕȈ. ǰ Ȋșȍ Ȏȍ ȧ ȕȈȌȍȦșȤ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ Ȋ șȓțȟȈȍ ȒȈȒȖȋȖ-ȕȐȉțȌȤ ȕȍȌȖȘȈȏțȔȍȕȐȧ Tȣ ȊșȚȈȕȍȠȤ ȕȈ ȔȖȦ șȚȖȘȖȕț, ȐȉȖ Tȣ ȊșȍȋȌȈ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȍȕ Ȓ ȗȈȌȠȐȔ Ȑ ș ȉȓȈȋȖȌȈȘȕȖșȚȤȦ ȗȘȐȕȐȔȈȍȠȤ ȓȦȉțȦ, ȌȈȎȍ șȈȔțȦ ȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕțȦ țșȓțȋț, ȖȒȈȏȈȕȕțȦ Tȍȉȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȧ ȌțȔȈȦ, ȟȚȖ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȗȘȖȋȕȍȊȈȍȚșȧ ȕȈ Ȕȍȕȧ, ȥȚȖ ȕȍ ȗȘȐȟȐȕȐȚ Tȍȉȍ ȕȐ ȔȈȓȍȑȠȍȋȖ ȊȘȍȌȈ: Tȣ șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȍȕ Ȑ ȊȗȖȓȕȍ ȔȖȎȍȠȤ ȖȉȖȑȚȐșȤ Ȑ ȉȍȏ ȕȍȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȈȒ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȔȈȚȤ dzȈȒȠȔȐȌȎȐ, ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȕȍțșȚȈȕȕȖ ȔȈșșȐȘțȍȚ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ǫȖșȗȖȌȈ ǵȈȘȈȧȕȣ. dzȈȒȠȔȐȌȎȐ - ȐȌȍȈȓȤȕȈȧ ȎȍȕȈ, ȐȉȖ ȖȕȈ ȌȍȓȈȍȚ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ǫȖșȗȖȌț ǵȈȘȈȧȕȍ. ǶȕȈ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ țȝȈȎȐȊȈȍȚ ȏȈ ȓȖȚȖșȕȣȔȐ șȚȖȗȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȖ Ȑ ȊȍȌȍȚ ȌȖȔȈȠȕȍȍ ȝȖȏȧȑșȚȊȖ. ǶȕȈ ȋȖȚȖȊȐȚ ǫȖșȗȖȌț ȘȈȏȕȣȍ ȧșȚȊȈ, Ȉ ȒȖȋȌȈ Ƕȕ ȍșȚ, ȖȉȔȈȝȐȊȈȍȚ ǭȋȖ ȖȗȈȝȈȓȖȔ. ǶȕȈ ȕȈȕȖșȐȚ ȕȈ ǭȋȖ ȓȐȞȖ șȈȕȌȈȓȖȊțȦ ȗȈșȚț, șȚȍȓȐȚ ǭȔț ȗȖșȚȍȓȤ Ȑ ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȋ ȗȖȘȧȌȖȒ ȔȍșȚȈ Ȍȓȧ șȐȌȍȕȐȧ. ǶȕȈ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȏȈȕȧȚȈ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț, Ȑ ț ȌȘțȋȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȕȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ șȌȍȓȈȚȤ ȟȚȖ-ȓȐȉȖ Ȍȓȧ ǵȍȋȖ ȓȐȟȕȖ. ǷȖȥȚȖȔț ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȉȣȓ ȗȖȟȚȐ țȊȍȘȍȕ, ȟȚȖ șȊȖȐȔ ȊȔȍȠȈȚȍȓȤșȚȊȖȔ Ȋ șȓțȎȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȏȈȕȧȚȈ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, Ȗȕ ȊȣȏȖȊȍȚ ț ȕȍȍ ȘȈȏȌȘȈȎȍȕȐȍ Ȑ ȖȕȈ ȘȈșșȍȘȌȐȚșȧ ȕȈ ȕȍȋȖ. ǵȖ ș ȌȘțȋȖȑ șȚȖȘȖȕȣ, ȗȖȟȍȔț dzȈȒȠȔȐ, ȔȈȚȤ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȌȖȓȎȕȈ șȍȘȌȐȚȤșȧ ȕȈ ȚȈȒȖȋȖ ȕȍȗȘȐȔȍȚȕȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ȒȈȒ ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ? ȅȚȖ ȉȣȓȖ ȔȈȓȖȊȍȘȖȧȚȕȖ. ǰ Ȋșȍ Ȏȍ, ȟȚȖȉȣ ȖȋȘȈȌȐȚȤ șȍȉȧ ȖȚ ȊȖȏȔȖȎȕȣȝ ȕȍȗȘȐȧȚȕȖșȚȍȑ, ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȗȖȗȘȖșȐȓ ǫȖșȗȖȌȈ ȊșȚȈȚȤ ȕȈ ȍȋȖ șȚȖȘȖȕț. ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ șȖȊȍȘȠȈȓ Ȗȉȣȟȕȣȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȘȐȚțȈȓȣ Ȑ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȐȕȞȐȗȈȔȐ ȒȈȘȔȈ-ȒȈȕȌȣ, ȚȖ ȍșȚȤ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȕȖ ȕȍȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖ ȔȐȓȖșȚȐȊȣȑ Ȑ ȊȍȓȐȒȖȌțȠȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȉȣȓ ȋȖȚȖȊ ȌȈȘȖȊȈȚȤ ȍȔț ȊȣșȠȍȍ ȉȓȈȋȖ - ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ. Tȍ, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȘȐȚțȈȓȣ Ȑ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȌȍȓȈȦȚ ȥȚȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȗȈșȚȤ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ. TȈȒȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȕȍ ȌȈȦȚ ȐȔ ȗȘȈȊȈ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǶȌȕȈȒȖ ǫȖșȗȖȌȤ șȚȖȓȤ ȌȖȉȘ, ȟȚȖ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȓȦȉȖȍ, ȌȈȎȍ șȈȔȖȍ ȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ "ǪȐȠȕț-ȗțȘȈȕȍ" șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȔȖȎȕȖ șȓȍȌțȧ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ ȊȈȘȕȈȠ581


582 ȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȣ, Ȑ, ȍșȓȐ, șȖȊȍȘȠȈȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȟȍȓȖȊȍȒ șțȔȍȍȚ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȗȕ ȗȖȌȕȐȔȍȚșȧ ȌȖ țȘȖȊȕȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȕȈȌȍȧȓșȧ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ șȖȟȚȍȚ ȍȋȖ șȒȘȖȔȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȉȖȓȍȍ ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȔ, ȟȍȔ ȚȖ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ dzȈȒȠȔȐ. ǩȖȋȐȕȦ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȟȈȕȟȈȓȈ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȕȍȗȖșȚȖȧȕȕȈȧ", ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȖȕȈ ȗȍȘȍȔȍȕȟȐȊȈ Ȑ șȊȖȍȕȘȈȊȕȈ. ǯȕȈȧ Ȗȉ ȥȚȖȔ, ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȏȈȔȍȚȐȓ, ȟȚȖ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȕȈ, ȘȈȏȋȕȍȊȈȊȠȐșȤ, ȗȖȒȐȕȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, Ƕȕ ȖȚ ȥȚȖȋȖ ȕȐșȒȖȓȤȒȖ ȕȍ ȗȖșȚȘȈȌȈȍȚ: ȉțȌțȟȐ șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȕȣȔ, Ƕȕ ȊȗȖȓȕȍ ȔȖȎȍȚ ȖȉȖȑȚȐșȤ ȉȍȏ ȕȍȍ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȒȖȋȌȈ ǫȈȘȉȝȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț ȗȘȖȐȏȊȍȓ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ǹȊȖȍȋȖ ȗțȗȒȈ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț, Ƕȕ șȌȍȓȈȓ ȥȚȖ ȕȍ ȗȘȐȉȍȋȈȧ Ȓ ȗȖȔȖȡȐ dzȈȒȠȔȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȖșȚȖ șȐȌȍȓȈ ȘȧȌȖȔ Ȑ ȔȈșșȐȘȖȊȈȓȈ ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ. DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȟȈȚȤ ȘȍȉȍȕȒȈ, ȔțȎ ȌȖȓȎȍȕ ȖȗȓȖȌȖȚȊȖȘȐȚȤ Ȏȍȕț, Ȑ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȘȍȉȍȕȖȒ ȔȖȎȍȚ ȗȖȧȊȐȚȤșȧ ȕȈ șȊȍȚ. ǵȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȈȚȤ ȎȐȏȕȤ ǫȖșȗȖȌț ǩȘȈȝȔȍ, ǫȈȘȉȝȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț ȕȍ ȗȖȚȘȍȉȖȊȈȓȖșȤ ȖȗȓȖȌȖȚȊȖȘȧȚȤ dzȈȒȠȔȐ. ǩțȌțȟȐ șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȕȣȔ, ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȖȐȏȊȍȓ ǩȘȈȝȔț Ȑȏ ǹȊȖȍȋȖ ȗțȗȒȈ. ǷȖȥȚȖȔț ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȉȣȓ țȊȍȘȍȕ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȘȈȏȋȕȍȊȈȍȚșȧ ȕȈ ȕȍȋȖ, ȚȖ ȕȐ Ȗȕ, ȕȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȖȚ ȥȚȖȋȖ ȕȍ ȗȖșȚȘȈȌȈȦȚ. TǭDzǹT 29 "62"ȈȊTǷȈȌȈǵȈțǹMȈȘ"60"ȈȈȌ*TȈȍ ǹȈTȈȈ& ȐǵȈȐMȈȚȈMȈǵDZȈ(c)ǫȈȊȘ ȐȊǝȝȍ )) 29 )) ȉȝȈȌȎȈȕȚȑ ȈȚȝȈ ȚȊȈȔ ȈȚȈ ȥȊȈ șȈȌȝȈȊȖ ȊȑțȌȈșȚȈ-ȔȈȑȈ-ȋțȕȈ-ȊȐȉȝȘȈȔȖȌȈȑȈȔ ȉȝȈȊȈȚ-ȗȈȌȈȕțșȔȈȘȈȕȈȌ ȘȚȍ șȈȚȈȔ ȕȐȔȐȚȚȈȔ ȈȕȑȈȌ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȕȈ ȊȐȌȔȈȝȍ ȉȝȈȌȎȈȕȚȐ - ȖȕȐ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ; ȈȚȝȈ - ȗȖȥȚȖȔț; ȚȊȈȔ - Tȍȉȍ; ȈȚȈȝ ȥȊȈ - ȗȖȥȚȖȔț; șȈȌȝȈȊȈȝ - Ȋșȍ ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ; ȊȑțȌȈșȚȈ - ȘȈșșȍȐȊȈȦȡȐȍ; ȔȈȑȈ-ȋțȕȈ - ȋțȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȊȐȉȝȘȈȔȈ - ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȧ; țȌȈȑȈȔ - ȗȖȘȖȎȌȍȕȕȣȍ; ȉȝȈȊȈȚ - TȊȖȐ; ȗȈȌȈ - ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ; ȈȕțșȔȈȘȈȕȈȚ - ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȔȕȧ; ȘȚȍ - ȒȘȖȔȍ; șȈȚȈȔ - ȊȍȓȐȒȐȝ șȊȧȚȣȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ; ȕȐȔȐȚȚȈȔ - ȗȘȐȟȐȕȈ; ȈȕȑȈȚ - ȌȘțȋȈȧ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȕȈ - ȕȍ; ȊȐȌȔȈȝȍ - ȧ ȔȖȋț ȗȖȕȧȚȤ. ǪȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ, ȖșȊȖȉȖȌȐȊȠȐȍșȧ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȗȓȍȕȈ, șȓțȎȈȚ Tȍȉȍ ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ, ȐȉȖ ȚȖȓȤȒȖ ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ȔȖȎȕȖ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȐȓȓȦȏȐȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ț ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȝ ȌțȠ ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȐȝ ȌȘțȋȐȝ ȗȘȐȟȐȕ ȐșȒȈȚȤ ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ ȗȖȌ șȍȕȤȦ TȊȖȐȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ, ȒȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȍȘȍșȚȈȚȤ ȌțȔȈȚȤ Ȗ TȊȖȐȝ șȚȖȗȈȝ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȈȘȔȐ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȚȘțȌȧȚșȧ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȕȈșȓȈȌȐȚȤșȧ ȗȓȖȌȈȔȐ șȊȖȍȋȖ ȚȘțȌȈ Ȑ ȖȒȘțȎȐȚȤ țȌȖȉșȚȊȈȔȐ șȊȖȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ. ǵȖ ț ȋȤȧȕȐ ȗȖȌȖȉȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȊȣȏȣȊȈȍȚ ȖȚȊȘȈȡȍȕȐȍ. ǶȕȐ ȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȌțȝȖȊȕȣȔȐ ȌțȠȈȔȐ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȐȔȍȦȚ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ. ǶșȖȏȕȈȊ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț, ȋȤȧȕȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȖȉȘȍȓȐ 582


583 ȏȕȈȕȐȍ, ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (7.19) (ȉȈȝțȕȈȔ ȌȎȈȕȔȈȕȈȔ ȈȕȚȍ). ǷȖȒȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ șȚȈȓ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȘȖȞȍșș ȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȏȈȊȍȘȠȍȕȕȣȔ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȈȚȔȈȘȈȔȣ, ȚȖ ȍșȚȤ Țȍ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ Ȋ șȈȔȐȝ șȍȉȍ, ȕȍ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȣ ȖșȒȊȍȘȕȧȦȡȍȔț ȊȓȐȧȕȐȦ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǷȖȒȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȋțȕ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ȘȈȌȎȈșȈ Ȑ ȚȈȔȈșȈ, ȍȋȖ ȉțȌțȚ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȖȉțȘȍȊȈȚȤ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍ Ȑ ȎȈȌȕȖșȚȤ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȏȈșȚȈȊȓȧȦȚ ȍȋȖ ȚȘțȌȐȚȤșȧ ȌȍȕȤ Ȑ ȕȖȟȤ ȕȍ ȘȈȏȋȐȉȈȧ șȗȐȕȣ. dzȖȎȕȖȍ ȥȋȖ, ȕȈȊȧȏȈȕȕȖȍ ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȊȣȕțȎȌȈȍȚ ȍȋȖ ȉȍșȗȘȍșȚȈȕȕȖ ȗȍȘȍșȍȓȧȚȤșȧ Ȑȏ ȚȍȓȈ Ȋ ȚȍȓȖ, ȕȐȋȌȍ ȕȍ ȕȈȝȖȌȧ ȗȖȒȖȧ. ǶșȖȏȕȈȊ ȥȚȖ, ȋȤȧȕȐ ȗȘȍȒȘȈȡȈȍȚ ȊșȧȒțȦ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ Ȑ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȒȈȘȔȈ-șȈȕȕȤȧșț. ǶȌȕȈȒȖ Ȑ ȥȚȖ ȕȍ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȍȔț ȗȖȓȕȖȋȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ. ǷȖșȚȐȋȕțȊ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț, ȋȤȧȕȐ, țȔțȌȘȍȕȕȣȑ ȖȗȣȚȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȐșȒȈȚȤ ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ ȗȖȌ șȍȕȤȦ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ. TȖȓȤȒȖ ȚȖȋȌȈ, ȗȖȓțȟȐȊ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ șȖȏȍȘȞȈȚȤ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȗȕ ȖȉȘȍȚȈȍȚ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ. ǷȖȥȚȖȔț ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȏȈȒȓȦȟȐȓ, ȟȚȖ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ, ȊșȚȈȊȠȐȍ ȕȈ ȗțȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȌȖșȚȐȋȓȐ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ. ǭșȓȐ ȉȣ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȤȦ ȉȣȓȖ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȒȈȒ ȚȈȒȖȊȖȍ, ț ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȝ ȌțȠ ȕȍ ȉȣȓȖ ȉȣ ȕȐȒȈȒȐȝ ȗȘȐȟȐȕ șȚȈȕȖȊȐȚȤșȧ ȕȈ ȗțȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȈȚȔȈȕȈȕȌȈ, ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȦȚ Țȍ, ȒȚȖ ȖșȖȏȕȈȓ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț, ȕȍ ȐȌȍȚ ȕȐ Ȋ ȒȈȒȖȍ șȘȈȊȕȍȕȐȍ ș ȚȍȔ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖȔ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȌțȠȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖȥȚȖȔț ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȘȍȠȐȓ, ȟȚȖ Ȗȕ ȉțȌȍȚ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ șȓțȠȈȚȤ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ, ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȡȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȚ țȔ ȕȈ ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ, ȐȉȖ ȥȚȖ Ȑ ȍșȚȤ ȊȣșȠȍȍ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ ȎȐȏȕȐ. TǭDzǹT 30 ȊȈȞȈ ǵȈț TȈǵTDZȈȈ DZȈȐȌ TȈȍ JȈǵȈȈȍ_ȐǹȈTȈ" Ȓ-ȁȈ& ǷȈțǵȈ" Ȓ-MȈǸ Ȓ-ȘȈȍȐTȈ MȈȈȍȐȝTȈ" )) 30 )) ȔȈȕȑȍ ȋȐȘȈȔ Țȍ ȌȎȈȋȈȚȈȔ ȊȐȔȖȝȐȕȐȔ ȊȈȘȈȔ ȊȘȕȐȠȊȍȚȐ ȉȝȈȌȎȈȕȚȈȔ ȈȚȚȝȈ ȑȈȚ ȊȈȟȈ ȕț ȚȈȕȚȑȈ ȑȈȌȐ Țȍ ȌȎȈȕȖ 'șȐȚȈȝ ȒȈȚȝȈȔ ȗțȕȈȝ ȒȈȘȔȈ ȒȈȘȖȚȐ ȔȖȝȐȚȈȝ ȔȈȕȑȍ - ȧ șȟȐȚȈȦ; ȋȐȘȈȔ - șȓȖȊȈ; Țȍ - TȊȖȐ; ȌȎȈȋȈȚȈȔ - Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț; ȊȐȔȖȝȐȕȐȔ - ȗȘȐȊȖȌȧȡȐȍ Ȋ ȏȈȔȍȠȈȚȍȓȤșȚȊȖ; ȊȈȘȈȔ - ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ; ȊȘȕȐȠȊȈ - ȗȘȖșȚȖ ȗȘȐȔȐ; ȐȚȐ - ȚȈȒ; ȉȝȈȌȎȈȕȚȈȔ - ǹȊȖȍȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț; ȈȚȚȝȈ - Tȣ șȒȈȏȈȓ; ȑȈȚ - ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ; ȊȈȟȈ - țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȧȔȐ ǪȍȌ; ȕț - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȚȈȕȚȑȈ - ȊȍȘȍȊȒȈȔȐ; ȑȈȌȐ - ȍșȓȐ; Țȍ - TȊȖȐȔȐ; ȌȎȈȕȈȝ - ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ; ȈșȐȚȈȝ - ȕȍ șȊȧȏȈȕȣ; ȒȈȚȝȈȔ - ȒȈȒ; ȗțȕȈȝ - șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ; ȒȈȘȔȈ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ; ȒȈȘȖȚȐ - ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ; ȔȖȝȐȚȈȝ ȖȟȈȘȖȊȈȕȕȣȍ. ǬȖȘȖȋȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, TȊȖȐ șȓȖȊȈ, ȖȉȘȈȡȍȕȕȣȍ Ȓ ȟȐșȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖ583


584 Ȕț, ȗȘȐȊȖȌȧȚ Ȕȍȕȧ Ȋ ȏȈȔȍȠȈȚȍȓȤșȚȊȖ. Tȍȉȍ ȓȐ ȕȍ ȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ ȟȐșȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȉȍȏȘȈȏȓȐȟȕȣ ȒȖ ȊșȍȔ ȗȖșțȓȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ Tȣ ȡȍȌȘȖ ȘȈȏȌȈȍȠȤ Ȋ ǪȍȌȈȝ. Ǫ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȕȐȝ, ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ, șȉȐȚȣȍ ș ȚȖȓȒț ȏȈȔȈȕȟȐȊȣȔȐ ȖȉȍȡȈȕȐȧȔȐ ǪȍȌ Ȑ ȗȘȍȓȤȡȍȕȕȣȍ ȗȓȖȌȈȔȐ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ș ȋȖȓȖȊȖȑ ȗȖȋȘțȎȈȦȚșȧ Ȋ ȥȚț ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ȀȘȐȓȈ ǵȈȘȖȚȚȈȔȈ ȌȈș TȝȈȒțȘ, ȊȍȓȐȒȐȑ ȈȟȈȘȤȧ ǫȈțȌȐȧ-șȈȔȗȘȈȌȈȐ, ȋȖȊȖȘȐȓ, ȟȚȖ Țȍ, ȒȚȖ șȓȐȠȒȖȔ șȐȓȤȕȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ Ȓ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈȔ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȖȗȐșȈȕȕȖȑ Ȋ ǪȍȌȈȝ Ȋ ȘȈȏȌȍȓȈȝ ȒȈȘȔȈȒȈȕȌȈ Ȑ ȋȤȧȕȈ-ȒȈȕȌȈ, ȖȉȘȍȟȍȕȣ ȕȈ ȎȈȓȒȖȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ. Ǫ ǪȍȌȈȝ ȖȗȐșȈȕȣ ȚȘȐ ȊȐȌȈ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ: ȒȈȘȔȈ-ȒȈȕȌȈ (ȒȈȘȔȐȟȍșȒȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ), ȋȤȧȕȈ-ȒȈȕȌȈ (ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȍ ȐȏȣșȒȈȕȐȧ) Ȑ țȗȈșȈȕȈ-ȒȈȕȌȈ (ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȘȈȌȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋ). dzȦȌȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ ȒȈȘȔȈ-ȒȈȕȌȖȑ Ȑ ȋȤȧȕȈ-ȒȈȕȌȖȑ, ȖȉȘȍȟȍȕȣ Ȋ ȚȖȔ șȔȣșȓȍ, ȟȚȖ ȒȈȎȌȣȑ, ȒȚȖ ȖȒȈȏȈȓșȧ Ȋ ȓȖȊțȠȒȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, ȉțȌȤ ȚȖ ȚȍȓȖ ȗȖȓțȉȖȋȈ, ȞȈȘȧ ȐȓȐ ȚȍȓȖ ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ Ȑ Ț.Ȍ., ȖȉȘȍȟȍȕ ȕȈ șȚȘȈȌȈȕȐȧ Ȑ șȔȍȘȚȤ. ǵȐ ȖȌȕȖ Ȑȏ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ ȕȍ șȊȖȉȖȌȕȖ ȖȚ ȚȘȖȑșȚȊȍȕȕȣȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. ǷȖȗȣȚȒȐ ȖșȖȏȕȈȚȤ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț Ȋ ȗȘȖȞȍșșȍ ȜȐȓȖșȖȜșȒȖȋȖ ȗȖȐșȒȈ ȐșȚȐȕȣ - ȥȚȖ Ȋ ȒȈȒȖȑ-ȚȖ șȚȍȗȍȕȐ ȚȖȎȍ ȗțșȚȈȧ ȚȘȈȚȈ ȊȘȍȔȍȕȐ, ȐȉȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȊȍȟȕțȦ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔțȦ ȟȈșȚȐȞț ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ, șȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȍȋȖ ȋȓȈȊȕȈȧ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ - ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȏȈȔȈȕȟȐȊȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ - ȖȟȍȘȍȌȕȈȧ ȓȖȊțȠȒȈ, ȗȖȗȈȊ Ȋ ȒȖȚȖȘțȦ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȘȈȉȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǷȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȉȍȏ ȖȉȐȕȧȒȖȊ ȋȖȊȖȘȐȚ ǫȖșȗȖȌț, ȟȚȖ, ȗȘȍȌȓȈȋȈȧ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ Ȋ ȜȖȘȔȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋ, ǫȖșȗȖȌȤ șȉȐȊȈȍȚ Ȑȝ ș ȚȖȓȒț. ǿȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȍ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȐȕȚȍȘȍșȈ ȕȐ Ȓ ȉȝțȒȚȐ, ȕȐ Ȓ ȔțȒȚȐ. ǷȖȘȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȈȍȚ ȚȈȒȐȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ-ȕȍȖȜȐȚȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȍȡȍ ȕȍ ȗȖȕȧȓȐ, ȟȚȖ ȕȐȒȈȒȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȓȈȋȈ ȕȍ șȌȍȓȈȦȚ Ȑȝ șȟȈșȚȓȐȊȣȔȐ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ "ǿȈȑȚȈȕȤȧ-ȟȈȘȐȚȈȔȘȐȚȍ" ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ ȐșȒȘȍȕȕȐȑ, ȕȖ ȕȍ ȖȟȍȕȤ ȘȈȏțȔȕȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȘȖșȐȚ ț ǫȖșȗȖȌȈ Țȍȝ ȐȓȐ Ȑȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋ, ȊșȍȊȍȌțȡȐȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȕȍ ȌȈȍȚ Ȑȝ ȍȔț, Ȉ ȕȈȖȉȖȘȖȚ, ȖȚȉȐȘȈȍȚ ț ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ Ȋșȍ, ȟȍȔ Ȗȕ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ, ȟȚȖȉȣ ȚȖȚ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȘȍȌȈȓșȧ ǫȖșȗȖȌț. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȘȐȕȖșȧȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ȉȓȈȋȈ. ǹȓȖȊȈ ǪȍȌ, șțȓȧȡȐȍ ȚȖȔț, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȗȣȠȕȣȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȊȖȏȕȍșȍȕȐȍ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȚȖȓȤȒȖ șȉȐȊȈȦȚ ȓȦȌȍȑ ș ȚȖȓȒț. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (2.42) ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȑȈȔ ȐȔȈȔ ȗțȠȗȐȚȈȔ ȊȈȟȈȔ ȗȘȈȊȈȌȈȕȚȑ ȈȊȐȗȈȠȟȐȚȈȝ. ǷȘȍȓȤȡȍȕȕȣȍ ȞȊȍȚȐșȚȣȔ ȧȏȣȒȖȔ ǪȍȌ, ȕȍ șȓȐȠȒȖȔ ȘȈȏțȔȕȣȍ ȓȦȌȐ (ȈȊȐȗȈȠȟȐȚȈȝ) ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȘȈȌȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋ. Mȍȕȧȧ ȖȌȕȖ ȏȈ ȌȘțȋȐȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȚȍȓȈ, ȖȕȐ ȎȐȏȕȤ ȏȈ ȎȐȏȕȤȦ ȗȘȖȌȖȓȎȈȦȚ ȉȍșȗȓȖȌȕȣȍ ȗȖȐșȒȐ șȟȈșȚȤȧ. TǭDzǹT 31 DZȈȁȈȈ ȞȘȍ°Ȉȓ/ȐȝTȈ& ȐǷȈTȈȈ ǹȊDZȈ& 584


585 TȈȁȈȈ TȊMȈȍȊȈȝǸȐǹȈ ǵȈ" ȚȊȈȕ-ȔȈȑȈȑȈȌȌȝȈ ȌȎȈȕȈ ȐȠȈ ȒȝȈȕȌȐȚȖ ȑȈȌ ȈȕȑȈȌ ȈȠȈșȚȈ ȘȚȈȚȔȈȕȖ 'ȉțȌȝȈȝ ȑȈȚȝȈ ȟȈȘȍȌ ȉȈȓȈ-ȝȐȚȈȔ ȗȐȚȈ șȊȈȑȈȔ ȚȈȚȝȈ ȚȊȈȔ ȥȊȈȘȝȈșȐ ȕȈȝ șȈȔȐȝȐȚțȔ

ǹȈMȈȡȐȝTȈțMȈ( )) 31 ))

ȚȊȈȚ - TȊȖȍȑ; ȔȈȑȈȑȈ - ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȈȌȌȝȈ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȌȎȈȕȈȝ - ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ; ȐȠȈ - Ȗ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȒȝȈȕȌȐȚȈȝ - ȖȚȌȍȓȍȕȕȣȍ; ȑȈȚ - ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ; ȈȕȑȈȚ - ȌȘțȋȖȋȖ; ȈȠȈșȚȍ - ȖȕȐ ȝȖȚȧȚ; ȘȚȈ - ȐșȚȐȕȕȖȍ; ȈȚȔȈȕȈȝ - ȖȚ șȊȖȍȑ ȐșȚȐȕȕȖȑ șțȡȕȖșȚȐ; ȈȉțȌȝȈȝ - ȉȍȏ ȌȖȓȎȕȖȋȖ ȗȖȕȐȔȈȕȐȧ; ȑȈȚȝȈ - ȒȈȒ; ȟȈȘȍȚ ȏȈȉȖȚȐȓșȧ ȉȣ; ȉȈȓȈ-ȝȐȚȈȔ - Ȗ ȉȓȈȋȍ șȊȖȍȋȖ ȘȍȉȍȕȒȈ; ȗȐȚȈ - ȖȚȍȞ; șȊȈȑȈȔ - ȓȐȟȕȖ; ȚȈȚȝȈ - ȚȈȒ Ȏȍ; ȚȊȈȔ - TȊȖȧ MȐȓȖșȚȤ; ȥȊȈ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȈȘȝȈșȐ ȕȈȝ șȈȔȐȝȐȚțȔ - ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȌȍȑșȚȊțȑ ȖȚ ȔȖȍȋȖ ȐȔȍȕȐ. Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȕȈȝȖȌȧșȤ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ TȊȖȍȑ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȏȈȉȣȓȐ Ȗ șȊȖȍȑ ȐșȚȐȕȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȍ Ȑ Ȋ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍ șȊȖȍȔ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȐȡțȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șȟȈșȚȤȧ Ȋ ȔȐȘșȒȖȔ ȖȉȡȍȕȐȐ, ȌȘțȎȉȍ Ȑ ȓȦȉȊȐ. ǷȖȥȚȖȔț, ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȕȍ ȗȘȖșȐ Ȕȍȕȧ ȗȘȐȕȧȚȤ ȖȚ Tȍȉȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȌȈȘȣ. ǪȔȍșȚȖ ȥȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȖȚȍȞ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȌȍȓȈȍȚ Ȍȓȧ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ, ȕȍ ȌȖȎȐȌȈȧșȤ, ȗȖȒȈ șȣȕ ȗȖȗȘȖșȐȚ ȍȋȖ Ȗȉ ȥȚȖȔ, ȌȈȘțȑ Ȕȕȍ ȚȖ, ȟȚȖ, ȗȖ TȊȖȍȔț ȔȕȍȕȐȦ, ȗȘȐȕȍșȍȚ Ȕȕȍ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȉȓȈȋȖ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȣȕ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȖȓȈȋȈȚȤșȧ ȕȈ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ, ȕȐ Ȗ ȟȍȔ ȕȍ ȗȘȖșȧ ȍȋȖ. ǽȖȘȖȠȐȑ șȣȕ ȊȍȘȐȚ, ȟȚȖ ȖȚȍȞ ȓțȟȠȍ ȕȍȋȖ ȏȕȈȍȚ, ȟȚȖ ȍȔț ȕțȎȕȖ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȘȖșȐȚ ț ǫȖșȗȖȌȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, Ȗȕ ȕȍ ȗȘȖșȐȚ ț ǵȍȋȖ ȌȈȎȍ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȉȓȈȋ. Ƕȕ ȉȍȏȘȈȏȌȍȓȤȕȖ ȗȘȍȌȈȓșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȕȈȑȌȧ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ, ȗȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ǹȈȔ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗ ȕȍȔ: ȈȝȈȔ ȚȊȈȔ șȈȘȊȈ-ȗȈȗȍȉȝȑȖ ȔȖȒȠȈȑȐȠȑȈȔȐ (ǩ.-ȋ., 18.66). ǶȚȍȞ ȏȕȈȍȚ Ȋșȍ ȕțȎȌȣ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ Ȑ șȈȔ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ț ȕȍȋȖ ȉȣȓȖ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȏȕȈȍȚ ȕțȎȌȣ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ Ȑ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ Ȑȝ ȊșȍȔ șȗȖȓȕȈ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȋ "ǰȠȖȗȈȕȐȠȈȌ" șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȕȣȔ (ȗțȘȕȈȔ ȐȌȈȔ). ǩȍȌȈ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȏȈȉȣȊ Ȗ șȊȖȐȝ ȊȏȈȐȔȖȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ș ǩȖȋȖȔ, șȖȏȌȈȦȚ ȕȍȕțȎȕȣȍ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ Ȑ ȏȈȗțȚȣȊȈȦȚșȧ Ȋ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȝ șȊȖȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȖȕȐ ȎȐȏȕȤ ȏȈ ȎȐȏȕȤȦ ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, ȒȖȚȖȘȖȑ ȕȍ ȊȐȌȕȖ ȒȖȕȞȈ. ǵȈș ȖȒȘțȎȈȍȚ ȊȍȓȐȒȖȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ șȈȔȣȝ ȘȈȏȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ȑ ȒȈȎȌȖȍ Ȑȏ ȕȐȝ ȊȣȕțȎȌȍȕȖ ȗȍȘȍșȍȓȧȚȤșȧ Ȑȏ ȖȌȕȖȋȖ ȚȍȓȈ Ȋ ȌȘțȋȖȍ Ȑ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȚȖȑ ȐȓȐ ȐȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ. ǶȌȕȈȒȖ ȕȈȠ ȌȖȓȋ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȌȈȚȤ ǭȔț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȕȈș, ȐȉȖ Ƕȕ ȓțȟȠȍ ȏȕȈȍȚ, ȟȚȖ ȕȈȔ ȕțȎȕȖ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȖȉȘȈȡȈȍȚșȧ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȒȈȒ Ȓ ȊȍȘȝȖȊȕȖȔț ȖȚȞț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȔȖȎȍȚ ȌȈȘȖȊȈȚȤ ȍȔț ȚȖ, ȟȚȖ șȖȟȚȍȚ ȕțȎȕȣȔ. TȈȒțȦ ȗȖȏȐȞȐȦ ȌȖȓȎȕȖ ȏȈȕȐȔȈȚȤ ȒȈȎȌȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȖȌȕȖȔ Ȑȏ șȚȐȝȖȊ "ȀȐȒȠȈȠȚȈȒȐ" ȀȘȐ ǿȈȑȚȈȕȤȧ MȈȝȈȗȘȈȉȝț 585


586 ȋȖȊȖȘȐȚ: ȕȈ ȌȝȈȕȈȔ ȕȈ ȌȎȈȕȈȔ ȕȈ șțȕȌȈȘȐȔ ȒȈȊȐȚȈȔ ȊȈ ȌȎȈȋȈȌ-ȐȠȈ ȒȈȔȈȑȍ ȔȈȔȈ ȌȎȈȕȔȈȕȐ ȌȎȈȕȔȈȕȐȠȊȈȘȍ ȉȝȈȊȈȚȈȌ ȉȝȈȒȚȐȘ ȈȝȈȐȚțȒȐ ȚȊȈȑȐ "Ƕ ȊșȍȔȖȋțȡȐȑ ǫȖșȗȖȌȤ! Mȕȍ ȕȍ ȕțȎȕȖ ȕȐ ȉȖȋȈȚșȚȊ, ȕȐ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȝ ȎȍȕȡȐȕ, ȕȐ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȍȑ. ǭȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ, ȟȍȋȖ ȇ ȝȖȟț, - ȥȚȖ ȉȍșȒȖȘȣșȚȕȖ șȓțȎȐȚȤ Tȍȉȍ ȎȐȏȕȤ ȏȈ ȎȐȏȕȤȦ". ǰȚȈȒ, ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ȘȈȌȐ ȒȈȒȖȑ-ȓȐȉȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȊȣȋȖȌȣ Ȑ ȗȘȍȓȤȡȈȚȤșȧ ȗȓȖȌȈȔȐ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȐȓȐ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȝ ȗȖȐșȒȖȊ. ǬȖȓȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ - ȊșȍȋȌȈ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț, șȚȘȍȔȧșȤ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ ǭȔț țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ. Ǫ ȥȚȖȔ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȊȣșȠȍȍ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ ȎȐȏȕȐ. TǭDzǹT 32 TȈMȈȈȝ ȘȈJȈǵȈ( MȈȐDZȈ "62"ȈȐȦ-ȘǹTȈț TȈȍ ) ȐȌȥȑȍȌ*ǮȈȡ ǬȈȡMȈǸȐDZȈ TȈȍ Ȓ*-TȈȈ DZȈDZȈȈ MȈȈDZȈȈ& MȈȌȡDZȈȈ& TȈȘȐTȈ ǹMȈ ȌțǹTDZȈJȈȈMȈ( )) 32 )) ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ Ȑ��ȑ ȈȌȐ-ȘȈȌȎȍȕȈ ȕțȚȈȝ șȈ ȊȐȠȊȈ-ȌȘȒ ȚȈȔ ȈȝȈ ȘȈȌȎȈȕ ȔȈȑȐ ȉȝȈȒȚȐȘ ȈșȚț Țȍ ȌȐȠȚȑȍȌȘȠȐ ȌȝȐȘ ȔȈȑȐ Țȍ ȒȘȚȈ ȑȈȑȈ ȔȈȑȈȔ ȔȈȌȐȑȈȔ ȚȈȘȈȚȐ șȔȈ ȌțșȚȑȈȌȎȈȔ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ - MȈȑȚȘȍȧ, ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ; țȊȈȟȈ - șȒȈȏȈȓ; ȐȚȐ ȚȈȒ; ȈȌȐ-ȘȈȌȎȍȕȈ - ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȞȈȘȤ (ǷȘȐȚȝț); ȕțȚȈȝ - ȒȖȚȖȘȖȔț ȗȖȒȓȖȕȧȓșȧ; șȈȝ - Ƕȕ (ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ); ȊȐȠȊȈȌȘȒ - ȊȏȖȘț ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȖȚȒȘȣȚȈ Ȋșȧ ȊșȍȓȍȕȕȈȧ; ȚȈȔ - ȍȔț; ȈȝȈ șȒȈȏȈȓ; ȘȈȌȎȈȕ - ȌȖȘȖȋȖȑ ȞȈȘȤ; ȔȈȑȐ - Mȕȍ; ȉȝȈȒȚȐȝ - ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ; ȈșȚț - ȗțșȚȤ ȉțȌȍȚ; Țȍ - ȚȊȖȍ; ȌȐȠȚȑȈ - șȟȈșȚȓȐȊȖȑ șțȌȤȉȖȑ; ȐȌȘȠȐ - ȚȈȒȖȑ; ȌȝȐȝ - ȘȈȏțȔ; ȔȈȑȐ - Mȕȍ; Țȍ - ȚȖȉȖȑ; ȒȘȚȈ - șȖȊȍȘȠǦȕȕȖȍ; ȑȈȑȈ - ȒȖȚȖȘȣȔ; ȔȈȑȈȔ - ȐȓȓȦȏȖȘȕțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ; ȔȈȌȐȑȈȔ - MȖȦ; ȚȈȘȈȚȐ - ȗȘȍȖȌȖȓȍȊȈȍȚ; șȔȈ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȌțșȚȑȈȌȎȈȔ - ȒȖȚȖȘțȦ ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖ ȗȘȍȖȌȖȓȍȚȤ. ǷȘȖȌȖȓȎȈȧ șȊȖȍ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ, ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ: ǪȣșȓțȠȈȊ ȔȖȓȐȚȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț, ǫȖșȗȖȌȤ, ȊȏȖȘț ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȖȚȒȘȣȚȈ Ȋșȧ ȊșȍȓȍȕȕȈȧ, ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ ȞȈȘȦ ș ȚȈȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ: ǬȖȘȖȋȖȑ ȞȈȘȤ, ȇ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȓȧȦ Țȍȉȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖȉȣ Țȣ ȊșȍȋȌȈ șȓțȎȐȓ Mȕȍ ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ. TȖȓȤȒȖ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ, ȗȖȌȖȉȕȖ Țȍȉȍ, ȕȍ ȗȖȔȣȠȓȧȍȚ ȕȐ Ȗ ȟȍȔ ȌȘțȋȖȔ, ȒȘȖȔȍ șȓțȎȍȕȐȧ Mȕȍ, ȔȖȎȍȚ ȗȘȍȖȌȖȓȍȚȤ ȕȍȖȌȖȓȐȔțȦ ȐȓȓȦȏȖȘȕțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ ȔȈȑȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ƕ ȚȖȔ Ȏȍ șȈȔȖȔ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ȋȌȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȐȓȓȦȏȖȘȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ ȕȍȖȌȖȓȐȔȈ. ǵȐ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ, ȕȐ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȍ ȘȈȏȔȣȠȓȍȕȐȧ, ȕȐ ȏȈȕȧȚȐȧ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȖȑ ȕȍ ȌȈȦȚ ȟȍȓȖȊȍȒț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȊȣȑȚȐ Ȑȏ-ȗȖȌ ȊȓȈșȚȐ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȔȈȑȐ. ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȗȘȍȖ586


587 ȌȖȓȍȚȤ ȊȓȐȧȕȐȍ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȔȖȎȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ: ȔȈȔ ȥȊȈ ȑȍ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ ȔȈȑȈȔ ȥȚȈȔ ȚȈȘȈȕȚȐ Țȍ (ǩ.-ȋ., 7.14). Ǭȓȧ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȝȖȟȍȚ ȗȍȘȍȗȘȈȊȐȚȤșȧ ȟȍȘȍȏ ȖȒȍȈȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȍșȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȖȌȐȕ ȗțȚȤ: ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț. ǷȖȥȚȖȔț ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȍ ȊȐȌȐȚ ȘȈȏȕȐȞȣ ȔȍȎȌț ȘȈȍȔ Ȑ ȈȌȖȔ - ȋȌȍ ȉȣ Ȗȕ ȕȐ ȖȒȈȏȈȓșȧ, Ȗȕ ȉțȌȍȚ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț, ȐȉȖ ȥȚȖ ȍȋȖ ȐșȚȐȕȕȣȑ ȌȖȓȋ. TȖȓȤȒȖ ȚȈȒ ȔȖȎȕȖ ȊȣȑȚȐ ȐȏȗȖȌ ȊȓȈșȚȐ șțȘȖȊȣȝ ȏȈȒȖȕȖȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. TǭDzǹT 33 ȚȈȚ ȚȊȈȔ ȒțȘț ȔȈȑȈȌȐȠȚȈȔ ȈȗȘȈȔȈȚȚȈȝ ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȍ ȔȈȌ-ȈȌȍȠȈ-ȒȈȘȖ ȓȖȒȈȝ șȈȘȊȈȚȘȈȗȕȖȚȐ ȠȖȉȝȈȕȈȔ ȚȈȚ - ȗȖȥȚȖȔț; ȚȊȈȔ - Țȣ; ȒțȘț - ȌȍȓȈȑ; ȔȈȑȈ - MȕȖȑ; ȈȌȐȠȚȈȔ - ȚȖ, ȟȚȖ ȗȘȐȒȈȏȈȕȖ; ȈȗȘȈȔȈȚȚȈȝ - ȕȍ șȝȖȌȧ ș ȐȏȉȘȈȕȕȖȋȖ ȗțȚȐ; ȗȘȈȌȎȈ-ȗȈȚȍ - Ȗ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ; ȔȈȚ - MȖȍ; ȈȌȍȠȈ-ȒȈȘȈȝ - ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȣȗȖȓȕȧȍȚ ȘȈșȗȖȘȧȎȍȕȐȍ; ȓȖȒȈȝ - ȓȦȉȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ; șȈȘȊȈȚȘȈ - ȊșȦȌț; ȈȗȕȖȚȐ - ȌȖșȚȐȋȈȍȚ; ȠȖȉȝȈȕȈȔ - țȌȈȟȐ ȊȖ ȊșȍȔ. Ƕ ȞȈȘȤ, ȏȈȡȐȚȕȐȒ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ, ȊȗȘȍȌȤ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȑ Ȋșȍ MȖȐ țȒȈȏȈȕȐȧ, Ȑ ȗțșȚȤ ȕȐȟȚȖ ȕȍ ȏȈșȚȈȊȐȚ Țȍȉȧ șȊȍȘȕțȚȤ ș ȐȏȉȘȈȕȕȖȋȖ ȗțȚȐ. DzȈȎȌȖȔț, ȒȚȖ ȎȐȊȍȚ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș MȖȐȔȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ, ȊșȍȋȌȈ Ȑ ȊȖ ȊșȍȔ șȖȗțȚșȚȊțȍȚ țȌȈȟȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹțȚȤ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖȑ ȎȐȏȕȐ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ țȒȈȏȈȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȑ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȌȍȓȈȍȚ ȥȚȖ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐșȚȐȕȕȖ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (18.65) ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȔȈȕ-ȔȈȕȈ ȉȝȈȊȈ ȔȈȌ-ȉȝȈȒȚȈȝ - "ǪșȍȋȌȈ ȌțȔȈȑ ȖȉȖ Mȕȍ Ȑ șȚȈȕȤ MȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ". ǰ ȌȈȓȍȍ: șȈȘȊȈ-ȌȝȈȘȔȈȕ ȗȈȘȐȚȑȈȌȎȑȈ ȔȈȔ ȥȒȈȔ ȠȈȘȈȕȈȔ ȊȘȈȌȎȈ - "ǶșȚȈȊȤ Ȋșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȏȈȕȧȚȐȧ Ȑ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȍȌȈȑșȧ Mȕȍ" (ǩ.-ȋ., 18.66). TȈȒȖȊ ȖșȕȖȊȖȗȖȓȈȋȈȦȡȐȑ ȗȘȐȕȞȐȗ ȘȍȓȐȋȐȐ, Ȑ ȒȈȎȌȣȑ, ȒȚȖ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ șȓȍȌțȍȚ ȥȚȖȔț țȒȈȏȈȕȐȦ ǫȖșȗȖȌȈ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȖȌȓȐȕȕȖ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ. Ǫșȍȝ ȖșȚȈȓȤȕȣȝ ȕțȎȕȖ șȟȐȚȈȚȤ ȗȘȐȚȊȖȘȡȐȒȈȔȐ Ȑ ȓȐȞȍȔȍȘȈȔȐ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȔȕȖȋȖȍ Ȑȏ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ șȖȊȍȘȠȈȍȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ ȗȖȌ ȊȣȊȍșȒȖȑ ȘȍȓȐȋȐȐ, Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ș ȕȍȑ ȕȐȟȍȋȖ ȖȉȡȍȋȖ. ǵȖ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ ȊȖȓȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȊșȍȋȌȈ Ȑ ȊȖ ȊșȍȔ șȖȗțȚșȚȊțȍȚ țȌȈȟȈ. TǭDzǹT 34 ǷȈǻȐJȈTȈȈȍ_ǵȈțǫȈ*ȝȡTȊǭǵȈ& ǫȈǵTȈț& Ȟȏȍ-_ǾDZȈțTȈȈȍ MȈȐTȈMȈ( )) 34 )) ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȐȚȐ ȊȈȐȕȑȈșȑȈ ȘȈȌȎȈȘȠȍȝ ȗȘȈȚȐȕȈȕȌȑȈȘȚȝȈȊȈȌ ȊȈȟȈȝ ȗțȌȎȐȚȖ 'ȕțȋȘȝȐȚȊȈȐȕȈȔ ȋȈȕȚțȔ ȟȈȒȘȍ 'ȟȑțȚȖ ȔȈȚȐȔ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ ȋȖȊȖȘȐȚȤ; ȐȚȐ - ȚȈȒ; ȊȈȐȕȑȈșȑȈ - șȣȕȈ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ (ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌ587


588 ȎȐ); ȘȈȌȎȈ-ȘȠȍȝ - șȊȧȚȖȋȖ ȞȈȘȧ; ȗȘȈȚȐȕȈȕȌȑȈ - ȗȖ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊț ȖȞȍȕȐȊ; ȈȘȚȝȈ-ȊȈȚ ȊȈȟȈȝ - ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȍ ȋȓțȉȖȒȖȋȖ șȔȣșȓȈ ȔȖȓȐȚȊȣ; ȗțȌȎȐȚȈȝ - ȒȖȚȖȘȖȔț ȗȖȒȓȖȕȧȓșȧ; ȈȕțȋȘȝȐȚȊȈ - șȗȖȓȕȈ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȐȊ; ȥȕȈȔ - ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț; ȋȈȕȚțȔ - ȗȖȒȐȕțȚȤ ȥȚȖ ȔȍșȚȖ; ȟȈȒȘȍ ȗȘȐȕȧȓ; ȈȟȑțȚȈȝ - ȕȍȗȖȋȘȍȠȐȔȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȔȈȚȐȔ - ȘȍȠȍȕȐȍ. ǪȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ ǪȐȌțȘȍ: ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȗȖ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊț ȖȞȍȕȐȓ ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȍ ȋȓțȉȖȒȖȋȖ șȔȣșȓȈ ȔȖȓȐȚȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț. ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȞȈȘȤ ȖȒȈȏȈȓ ǫȖșȗȖȌț ȗȖȌȖȉȈȦȡȐȍ ȗȖȟȍșȚȐ, ǫȖșȗȖȌȤ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȐȓ ȍȋȖ Ȑ ȘȍȠȐȓ ȊȍȘȕțȚȤșȧ Ȋ ǹȊȖȦ ȖȉȐȚȍȓȤ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȓȦȟȍȊȣȔȐ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ șȓȖȊȈ ȗȘȈȚȐȕȈȕȌȑȈȘȚȝȈȊȈȌ ȊȈȟȈȝ, țȒȈȏȣȊȈȦȡȐȍ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊț ȖȞȍȕȐȓ ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȍ ȋȓțȉȖȒȖȋȖ șȔȣșȓȈ ȔȖȓȐȚȊȣ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț. ǶȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ș ȔȖȓȐȚȊȖȑ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȘȖșȐȚ ț ǵȍȋȖ ȕȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋ, Ȉ ȔȐȓȖșȚȐ: Ȗȕ ȔȖȓȐȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȏȊȖȓȐȓ ȍȔț ȎȐȏȕȤ ȏȈ ȎȐȏȕȤȦ șȓțȎȐȚȤ ǹȊȖȐȔ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ. ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ ȋȖȊȖȘȐȓ: ȔȈȔȈ ȌȎȈȕȔȈȕȐ ȌȎȈȕȔȈȕȐ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȎȐȏȕȤ ȏȈ ȎȐȏȕȤȦ", ȗȖșȒȖȓȤȒț ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȍ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȌȈȎȍ ȊȣȘȊȈȚȤșȧ Ȑȏ ȒȘțȋȖȊȖȘȖȚȈ ȘȖȎȌȍȕȐȑ Ȑ șȔȍȘȚȍȑ. ǫȖșȗȖȌȤ Ȑ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ ȘȖȎȌȈȦȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȕȖ Ȑȝ ȘȖȎȌȍȕȐȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣ. Ǫ ȟȍȚȊȍȘȚȖȑ ȋȓȈȊȍ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ" ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ ǨȘȌȎțȕȍ, ȟȚȖ Ȑ Ƕȕ, Ȑ ǨȘȌȎțȕȈ ȘȖȎȌȈȓȐșȤ țȎȍ ȔȕȖȋȖ ȘȈȏ, ȕȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȔȕȐȚ ȖȉȖ Ȋșȍȝ ǹȊȖȐȝ ȘȖȎȌȍȕȐȧȝ, Ȉ ǨȘȌȎțȕȈ ȕȍȚ. ǿȚȖȉȣ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȔȐșșȐȦ ǫȖșȗȖȌȈ, ǫȖșȗȖȌȤ Ȑ ǭȋȖ ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ ȘȖȎȌȈȦȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȑȝ ȘȖȎȌȍȕȐȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣ, ȖȕȐ ȕȍ șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȦȚșȧ șȚȘȈȌȈȕȐȧȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊșȍȋȌȈ șȖȗțȚșȚȊțȦȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȘȖȎȌȍȕȐȦ. ǷȖȥȚȖȔț ȘȖȎȌȍȕȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȌȐȊȤȧ, ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ. Mȣ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȕȧȚȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț ȘȖȎȌȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǫȖșȗȖȌȤ ȘȖȎȌȈȍȚșȧ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȚȊȍȘȌȐȚȤ ȗȘȐȕȞȐȗȣ șȈȔȖȑ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȑ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, Ȉ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȈ șȊȍȚ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ ȥȚț ȘȍȓȐȋȐȦ, ȜȐȓȖșȖȜȐȦ ȉȝȈȒȚȐ, ȗȖ ȊșȍȔț ȔȐȘț. ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȉȣȓ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȔ ȖșȖȉȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ, ȗȖȏȊȖȓȧȊȠȐȔ ȍȔț ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȚȤ ȒțȓȤȚ ȉȝȈȒȚȐ, Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȐȓ ȍȋȖ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ ȕȍțȒȓȖȕȕȖ șȓȍȌȖȊȈȓ ȥȚȐȔ ȗțȚȍȔ. ǷȖȥȚȖȔț, ȒȖȋȌȈ ȞȈȘȤ ȖȚȒȈȏȈȓșȧ ȗȘȐȕȧȚȤ ȖȚ ǵȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ, ȥȚȖ ȖȟȍȕȤ ȗȖȕȘȈȊȐȓȖșȤ ǫȖșȗȖȌț. ǭȡȍ ȖȌȕȖ ȊȈȎȕȖȍ șȓȖȊȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ - ȈȟȑțȚȈ, "ȕȍȗȖȋȘȍȠȐȔȣȑ". ǽȖȚȧ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ǭȋȖ ȕȐ Ȋ ȒȖȍȔ șȓțȟȈȍ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ șȟȐȚȈȚȤ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȝ, ȗȈȌȠȐȝ ȌțȠ. ǬȈȎȍ ȗȘȐȝȖȌȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ǫȖșȗȖȌȤ ȖșȚȈȍȚșȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ. ǵȈ ǵȍȋȖ ȕȍ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚșȧ ȖșȒȊȍȘȕȧȦȡȍȍ ȊȓȐȧȕȐȍ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ǫȖșȗȖȌȤ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐȏțȍȚ ǹȊȖȑ ȗȘȐȝȖȌ șȓȖȊȖȔ ȈȚȔȈ-ȔȈȑȈȑȈ - "ȇ ȗȘȐȝȖȎț șȦȌȈ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǹȊȖȍȑ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ". ǵȍȗȖȋȘȍȠȐȔȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȕȍ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ǭȋȖ ȗȘȐȕțȎȌȈȍȚ Ȓ ȥȚȖȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ. Ƕȕ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ, ȟȚȖȉȣ ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȗȘȐȕȞȐȗȣ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȑ ȘȍȓȐȋȐȐ Ȑ ȗȖȒȖȕȟȐȚȤ ș ȏȈșȐȓȤȍȔ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ. 588


589 TǭDzǹTȃ 35 - 36 DZȈjȍȤȘȐǬȈDZȈȈ ȘȈjȈ ȊȈȐǫȊȚȈȈ - Ȑȓ/"62"ȈȐȦ-TȈ" ) ǹȈ"62"ȈȈȐJȈTȈȈ DZȈDZȈț" ǹȈȊȍǸ ȊǭȒț-"60""35"=ȈǵȈțǫȈTȈȈǹTȈTȈ" )) 36 )) ȌȍȊȈȘȠȐ-ȗȐȚȘ-ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ șȐȌȌȝȈ-ȟȈȘȈȕȈ-ȗȈȕȕȈȋȈȝ ȒȐȕȕȈȘȈȗșȈȘȈșȖ ȔȈȘȚȑȈȝ ȒȝȈȋȈ ȉȝțȚȈȕȑ ȈȕȍȒȈȠȈȝ ȑȈȌȎȕȍȠȊȈȘȈ-ȌȝȐȑȈ ȘȈȌȎȕȈ ȊȈȋ-ȊȐȚȚȈȕȌȎȈȓȐ-ȉȝȈȒȚȐȚȈȝ șȈȉȝȈȌȎȐȚȈ ȑȈȑțȝ șȈȘȊȍ ȊȈȐȒțȕȚȝȈȕțȋȈȚȈș ȚȈȚȈȝ ȌȍȊȈ - ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȘȠȐ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȗȐȚȘ - ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǷȐȚȘȐȓȖȒȐ; ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ - ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǫȈȕȌȝȈȘȊȈȓȖȒȐ; șȐȌȌȝȈ - ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ; ȟȈȘȈȕȈ - ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǿȈȘȈȕȈȓȖȒȐ; ȗȈȕȕȈȋȈȝ - ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȗȓȈȕȍȚ, ȋȌȍ ȎȐȊțȚ ȏȔȍȐ; ȒȐȕȕȈȘȈ - ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȗȓȈȕȍȚ DzȐȕȕȈȘȖȊ; ȈȗșȈȘȈșȈȝ - ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǨȗșȈȘȈȓȖȒȐ; ȔȈȘȚȑȈȝ - ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȏȍȔȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚ; ȒȝȈȋȈȝ - ȗȚȐȞȣ; ȉȝțȚȈȕȐ - ȌȘțȋȐȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ; ȈȕȍȒȈȠȈȝ - ȔȕȖȋȐȍ; ȑȈȌȎȕȈ-ȐȠȊȈȘȈ-ȌȝȐȑȈ - ȖȉȓȈȌȈȧ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȘȈȏțȔȖȔ, ȚȖ ȍșȚȤ șȟȐȚȈȧ șȍȉȧ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȖȑ ȟȈșȚȐȞȍȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ; ȘȈȌȎȕȈ - ȞȈȘȍȔ; ȊȈȒ - țȟȚȐȊȣȔȐ ȘȍȟȈȔȐ; ȊȐȚȚȈ - ȉȖȋȈȚșȚȊȖ; ȈȕȌȎȈȓȐ - ȔȖȓȐȚȊȍȕȕȖ șȓȖȎȐȊ ȓȈȌȖȕȐ; ȉȝȈȒȚȐȚȈȝ - ȒȈȒ ȗȖȌȖȉȈȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț; șȈȉȝȈȌȎȐȚȈȝ - ȒȖȚȖȘȣȔ ȉȣȓȖ ȖȒȈȏȈȕȖ ȌȖȓȎȕȖȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ; ȑȈȑțȝ - țȠȓȐ; șȈȘȊȍ - Ȋșȍ; ȊȈȐȒțȕȚȝȈ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǪȐȠȕț; ȈȕțȋȈȚȈȝ - șȗțȚȕȐȒȐ; ȚȈȚȈȝ - ȖȚȚțȌȈ. ǾȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȊȣȘȈȏȐȓ șȊȖȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȊȍȓȐȒȐȔ ȔțȌȘȍȞȈȔ, ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔ ǷȐȚȘȐȓȖȒȐ, ǫȈȕȌȝȈȘȊȈȓȖȒȐ, ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ, ǿȈȘȈȕȈȓȖȒȐ, ǷȈȕȕȈȋȈȓȖȒȐ, DzȐȕȕȈȘȈȓȖȒȐ, ǨȗșȈȘȈȓȖȒȐ, ȏȍȔȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚ Ȑ ȗȓȈȕȍȚ ȗȚȐȞ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȊșȍȔ ȖșȚȈȓȤȕȣȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ, ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȊȠȐȔ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ. MȖȓȐȚȊȍȕȕȖ șȓȖȎȐȊ ȓȈȌȖȕȐ, Ȗȕ ȗȖȟȚȐȓ Ȑȝ Ȋșȍȝ, ȘȈȊȕȖ ȒȈȒ Ȑ ǹȈȔȖȋȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ǭȋȖ ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȝ. Ƕȕ țȉȓȈȎȐȓ Ȑȝ țȟȚȐȊȣȔȐ ȘȍȟȈȔȐ Ȑ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔȐ ȗȖȌȈȘȒȈȔȐ, ȗȖșȓȍ ȟȍȋȖ Ȋșȍ ȖȕȐ, ȗȖșȓȍȌȖȊȈȊ ȗȘȐȔȍȘț ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, țȌȈȓȐȓȐșȤ Ȋ șȊȖȐ ȖȉȐȚȍȓȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȚȈȒ ȋȖȘȌȐȚșȧ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧȔȐ șȊȖȍȑ ȕȈțȒȐ, ȉȣȚțȍȚ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȍ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȕȈ ȌȘțȋȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȕȍȚ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȍ ȘȈȏțȔȖȔ Ȑ ȕȈțȟȕȣȔȐ ȏȕȈȕȐȧȔȐ, ȍșȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ǯȍȔȓȍ. ǵȖ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȗȐșȈȕȐȧ ȖȚȊȍȘȋȈȦȚ ȥȚȐ ȋȓțȗȣȍ ȐȏȔȣȠȓȍȕȐȧ. ǷȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȧȔ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ ǪȍȌ ȝȖȘȖȠȖ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ȕȈ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȎȐȊțȚ șȈȔȣȍ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ șțȡȍșȚȊȈ: ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȔțȌȘȍȞȣ, ȗȐȚȣ, ȋȈȕȌȝȈȘȊȣ, ȗȈȕȕȈȋȐ, ȒȐȕȕȈȘȣ, ȟȈȘȈȕȣ, șȐȌȌȝȐ Ȑ ȈȗșȈȘȣ. Ǫ ǪȍȌȈȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȕȈ ȒȈȎȌȖȑ ȗȓȈȕȍȚȍ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ, ȕȖ Ȑ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȔȐȘȈ ȖȉȐȚȈȍȚ ȊȍȓȐȒȖȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǽȖȚȧ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ Ȑ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ ȕȍȖȚȓȐȟȕȣ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȒȖȋȌȈ ȖȕȐ ȗȖȗȈȌȈȦȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, Ȑȝ ȗȖȒȘȣȊȈȍȚ ȖȉȖȓȖȟȒ��, șȖșȚȖȧȡȈȧ Ȑȏ ȊȖșȤȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ: ȏȍȔȓȐ, ȊȖȌȣ, Ȗȋȕȧ, ȊȖȏȌțȝȈ, ȥȜȐȘȈ, țȔȈ, ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ Ȑ ȓȖȎȕȖȋȖ ȥȋȖ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȌțȠȐ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȖȉȓȈȌȈȚȍȓȧȔȐ ȘȈȏȓȐȟ589


590 ȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ Țȍȓ. Ǫ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ ȔȍȎȌț ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȖȔ Ȑ ȍȋȖ ȚȍȓȖȔ ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȖȑ ȘȈȏȕȐȞȣ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȚȈȒȖȍ ȘȈȏȓȐȟȐȍ ȕȈȓȐȞȖ. ǶȕȖ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȗȖȗȈȌȈȧ ȕȈ ȘȈȏȕȣȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȗȖȓțȟȈȦȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȚȐȗȣ Țȍȓ. Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȍ ȗȘȐȊȖȌȐȚșȧ ȗȖȌȘȖȉȕȈȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ, șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȦȡȈȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȕȈ Ȋșȍȝ ȉȍȏ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȧ ȗȓȈȕȍȚȈȝ, ȒȈȒ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ, ȚȈȒ Ȑ ȌțȝȖȊȕȣȝ, ȖȉȐȚȈȦȚ ȘȈȏțȔȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ. ǯȍȔȓȧ - ȖȌȕȈ Ȑȏ ȗȓȈȕȍȚ șȐșȚȍȔȣ ǩȝțȘȓȖȒȈ. ǵȈȌ ǩȝțȘȓȖȒȖȑ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȣ ȠȍșȚȤ, Ȉ ȗȖȌ ȕȍȑ - ȍȡȍ șȍȔȤ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȐșȚȍȔ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȊșȍȋȖ Ȋ ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȟȍȚȣȘȕȈȌȞȈȚȤ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȐșȚȍȔ, ȗȖȥȚȖȔț ȍȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȟȈȚțȘȌȈȠȈ-ȉȝțȊȈȕȈ. ǯȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȕȍȉȈ ȗȘȖșȚȐȘȈȍȚșȧ ȌȘțȋȖȍ ȕȍȉȖ, ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȍ ȗȈȘȈȊȤȖȔȖȑ, ȌțȝȖȊȕȣȔ ȕȍȉȖȔ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȣ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȗȓȈȕȍȚȣ. ǶȉȐȚȈȚȍȓȐ ȥȚȐȝ ȗȓȈȕȍȚ ȏȈȕȧȚȣ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȔ ȓȦȉȖȊȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȊȏȈȐȔȖȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ (ȘȈșȈȝ): ȌȈșȤȧ-ȘȈșȍ, șȈȒȝȤȧ-ȘȈșȍ, ȊȈȚșȈȓȤȧ-ȘȈșȍ, ȔȈȌȝțȘȤȧ-ȘȈșȍ Ȑ, ȕȈȒȖȕȍȞ, ȗȈȘȈȒȐȧ-ȘȈșȍ. ǷȈȘȈȒȐȧ-ȘȈșȈ, ȐȓȐ ȊȏȈȐȔȖȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ȊȖȏȓȦȉȓȍȕȕȣȝ, ȗȘȍȖȉȓȈȌȈȍȚ ȕȈ DzȘȐȠȕȈȓȖȒȍ, Ȋ ȖȉȐȚȍȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ. ǵȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȒȐȌȈȧ ȥȚȖȑ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȒȖȚȖȘțȦ ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǫȖȓȖȒȖȑ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȖȑ, ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚ ǹȍȉȧ Ȋ ȔȐȓȓȐȖȕȣ Ȑ ȔȐȓȓȐȈȘȌȣ șȈȔȣȝ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȝ ȜȖȘȔ. Ǫ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȚȈȒȐȝ ȜȖȘȔ Ƕȕ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȈ ǯȍȔȓȍ, Ȋ ȔȍșȚȍ, ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȔ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȈ-ȌȝȈȔȖȑ. TȈȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȊȓȍȟȤ Ȓ ǹȍȉȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ Ȑ ȗȖȔȖȟȤ ȐȔ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț, Ƕȕ ȧȊȓȧȍȚ ǹȊȖȐ Ȋȍȟȕȣȍ ȐȋȘȣ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȕȍȉȍ, Ȋ ǫȖȓȖȒȍ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȈ-ȌȝȈȔȍ. TǭDzǹT 37 ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȈȗȐ ȘȈȌȎȈȘȠȍȝ șȖȗȈȌȝȑȈȑȈșȑȈ ȟȈȟȑțȚȈȝ ȝȈȘȈȕȕ ȐȊȈ ȔȈȕȖ 'ȔțȠȑȈ șȊȈ-ȌȝȈȔȈ ȗȘȈȚȑȈȗȈȌȑȈȚȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ; ȈȗȐ - ȚȈȒȎȍ; ȘȈȌȎȈ-ȘȠȍȝ - șȊȧȚȖȋȖ ȞȈȘȧ; șȈ-țȗȈȌȝȑȈȑȈșȑȈ - ȊȔȍșȚȍ șȖ ȊșȍȔȐ ȎȘȍȞȈȔȐ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȈȟȑțȚȈȝ - ȕȍȗȖȋȘȍȠȐȔȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȝȈȘȈȕ - ȗȖȒȖȘȐȊ; ȐȊȈ - ȗȖȐșȚȐȕȍ; ȔȈȕȈȝ - țȔ; ȈȔțȠȑȈ - ȍȋȖ; șȊȈ-ȌȝȈȔȈ - Ȋ ǹȊȖȦ ȖȉȐȚȍȓȤ; ȗȘȈȚȑȈȗȈȌȑȈȚȈ - ȊȍȘȕțȓșȧ. ǷȓȍȕȐȊ țȔȣ ȞȈȘȧ Ȑ Ȋșȍȝ ȎȘȍȞȖȊ, șȖȊȍȘȠȈȊȠȐȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȕȍȗȖȋȘȍȠȐȔȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȊȍȘȕțȓșȧ Ȋ ǹȊȖȦ ȖȉȐȚȍȓȤ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȕȍȉȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȖșȒȖȓȤȒț ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȈȉșȖȓȦȚȕȖ ȌțȝȖȊȍȕ, Ƕȕ ȕȐșȝȖȌȐȚ ș ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȕȍȉȈ, ȕȍ Ȕȍȕȧȧ ǹȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ. ǷȖ ȥȚȖȑ ȗȘȐȟȐȕȍ ǭȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȟȑțȚȈ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȕȍȗȖȌȊȍȘȎȍȕȕȣȑ ȗȈȌȍȕȐȦ". DzȖȋȌȈ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȗȈȌȈȍȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȍȔț ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȊȖȗȓȖȡȈȚȤșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ Țȍȓȍ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȍȋȖ ȕȍȓȤȏȧ ȕȈȏȊȈȚȤ ȈȟȤȦȚȖȑ. ǰșȚȐȕȕȖȍ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȐȍ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț, ȕȖ, ȒȖȋȌȈ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȖȚȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ, ȖȕȖ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ, ȟȚȖȉȣ șȚȘȈȌȈȚȤ Ȑ ȗȣȚȈȚȤșȧ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȔȈ590


591 ȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍȔ Ȋ ȥȚȖȔ ȎȍșȚȖȒȖȔ ȔȐȘȍ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȗȈȌȠȍȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȟȤȦȚȖȑ, Ȋ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȟȤȦȚȖȑ. ǷȖȧȊȐȊȠȐșȤ ȕȈ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȑ ȈȘȍȕȍ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț, ǫȖșȗȖȌȤ ȗȓȍȕȐȓ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȞȈȘȧ, ȕȖ Ȑ ȎȘȍȞȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȉȣȓȐ ȖȟȍȕȤ ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ Ȓ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔ ȘȐȚțȈȓȈȔ. ǫȖșȗȖȌȤ ȕȐȒȖȋȖ ȕȍ ȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȘȈȊȕȖȌțȠȕȣȔ, ȗȖȥȚȖȔț ǭȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ DzȘȐȠȕȖȑ, "ȊșȍȗȘȐȊȓȍȒȈȦȡȐȔ". ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ ȈȘȍȕȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț Ȋ ȖȉȘȈȏȍ DzȠȐȘȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț, ȗȖȓȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ. Ƕȕ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ ǹȖȉȖȑ ȊȚȖȘȐȟȕțȦ ȥȒșȗȈȕșȐȦ DzȈȘȈȕȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț, Ȑȏ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȐșȝȖȌȐȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȊȖȘȍȕȐȍ. DzȈȘȈȕȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț ȌȈȍȚ ȕȈȟȈȓȖ ǫȈȘȉȝȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȝȖȌȐȚ Ȋ ȒȈȎȌțȦ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ Ȋșȍȓȍȕȕȣȝ, Ȉ DzȠȐȘȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț - ȥȚȖ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȗțȘțȠ, ȗȖȊȍȓȍȊȈȦȡȐȝ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. TǭDzǹT 38 ȈȌȘȠȚȈȑȈ ȕȈȔȈșȒȘȚȑȈ ȕȘȗȈȝ șȈȕȌȈȘȠȐȚȈȚȔȈȕȍ ȈȊȑȈȒȚȈȑȈ ȟȈ ȌȍȊȈȕȈȔ ȌȍȊȈȑȈ șȊȈ-ȗțȘȈȔ ȑȈȑȈț ȈȌȘȠȚȈȑȈ - ȗȍȘȍȌ ȚȍȔ, ȒȖȋȖ ȕȍȓȤȏȧ țȊȐȌȍȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȋȓȈȏȈȔȐ; ȕȈȔȈȝ-ȒȘȚȑȈ - șȒȓȖȕȐȓșȧ; ȕȘȗȈȝ - ȞȈȘȤ; șȈȕȌȈȘȠȐȚȈ - ȧȊȐȓ; ȈȚȔȈȕȍ - ȗȍȘȍȌ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ ǬțȠȖȑ; ȈȊȑȈȒȚȈȑȈ - ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȍȑ Ȋȕȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȋȖ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȌȍȊȈȕȈȔ - ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȌȍȊȈȑȈ - ȗȍȘȍȌ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ; șȊȈ-ȗțȘȈȔ - Ȋ șȊȖȐ ȗȖȒȖȐ; ȑȈȑȈț - ȊȍȘȕțȓșȧ. ǯȈȚȍȔ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȐȓșȧ ȗȍȘȍȌ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ȊȍȘȝȖȊȕȣȔ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǽȖȚȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍȓȤȏȧ țȊȐȌȍȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȋȓȈȏȈȔȐ, Ƕȕ ȧȊȐȓ ǹȍȉȧ ȊȏȖȘț MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț. ǪȣȘȈȏȐȊ ǫȖșȗȖȌț șȊȖȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ, ȞȈȘȤ ȊȍȘȕțȓșȧ Ȋ șȊȖȑ ȌȊȖȘȍȞ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍȓȤȏȧ țȊȐȌȍȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȋȓȈȏȈȔȐ, ȕȖ, ȒȖȋȌȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȖȟȐȡȈȍȚ șȊȖȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȟțȊșȚȊȈ, ȏȈȕȧȊ Ȑȝ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȓȦȉȖȊȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț, ǫȖșȗȖȌȤ ȖȚȒȘȣȊȈȍȚ ǹȍȉȧ ȍȋȖ ȊȏȖȘț. ǨȊȑȈȒȚȈ ȏȕȈȟȐȚ "ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȑ". ǽȖȚȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȚȊȖȘȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȖșȚȈȍȚșȧ ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȔ Ȍȓȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȋȓȈȏ. ǵȖ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȍȔț ȟȐșȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ, ȖȉȘȍȓ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȊȐȇȌȍȕȐȍ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȏȊȈȕ șȈȕȌȈȘȠȐȚȈȚȔȈ. ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ǭȋȖ ȕȍȓȤȏȧ țȊȐȌȍȚȤ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȋȓȈȏȈȔȐ, ȕȖ ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȔȖȎȍȚ țȊȐȌȍȚȤ ǭȋȖ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǹȈȔ ȖȚȒȘȣȊȈȍȚ ǹȍȉȧ ȍȋȖ ȊȏȖȘț. TȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȌȊȈȌȞȈȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ǿȍȚȊȍȘȚȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ "ǷȖȧȊȓȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȕȈ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȑ ȈȘȍȕȍ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț".

591


592

ǫdzǨǪǨ ǷȘȐȚȝț

ǬǪǨǬǾǨTȄ

ǷǭǸǪǨȇ.

ǵȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ

MȈȝȈȘȈȌȎȐ

TǭDzǹT 1 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȔȈțȒȚȐȒȈȐȝ ȒțșțȔȈ-șȘȈȋȉȝȐȘ ȌțȒțȓȈȐȝ șȊȈȘȕȈ-ȚȖȘȈȕȈȐȝ ȔȈȝȈ-șțȘȈȉȝȐȉȝȐȘ ȌȝțȗȈȐȘ ȔȈȕȌȐȚȈȔ ȚȈȚȘȈ ȚȈȚȘȈ ȊȈȐ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ ȋȖȊȖȘȐȚȤ; ȔȈțȒȚȐȒȈȐȝ - ȎȍȔȟțȋȈȔȐ; ȒțșțȔȈ - Ȑȏ ȞȊȍȚȖȊ; șȘȈȋȉȝȐȝ ȋȐȘȓȧȕȌȈȔȐ; ȌțȒțȓȈȐȝ - ȚȒȈȕȧȔȐ; șȊȈȘȕȈ - ȏȖȓȖȚȣȔȐ; ȚȖȘȈȕȈȐȝ ȈȘȒȈȔȐ; ȔȈȝȈ-șțȘȈȉȝȐȉȝȐȝ - ȖȟȍȕȤ ȈȘȖȔȈȚȕȣȔȐ; ȌȝțȗȈȐȝ - ȉȓȈȋȖȊȖȕȐȧȔȐ; ȔȈȕȌȐȚȈȔ - țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ; ȚȈȚȘȈ ȚȈȚȘȈ - ȗȖȊșȦȌț; ȊȈȐ ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ. ǶȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ ǪȐȌțȘȍ, ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ: ǾȈȘȤ ȊȍȘȕțȓșȧ Ȋ șȊȖȑ ȋȖȘȖȌ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȓ ȍȋȖ ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȦ ȉȣȓ țȒȘȈȠȍȕ ȎȍȔȟțȋȖȔ, ȞȊȍȚȖȟȕȣȔȐ ȋȐȘȓȧȕȌȈȔȐ, ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȕȣȔȐ ȚȒȈȕȧȔȐ Ȑ ȏȖȓȖȚȣȔȐ ȈȘȒȈȔȐ. ǪȖȏȌțȝ ȕȈȌ ȋȖȘȖȌȖȔ ȉȣȓ ȕȈȗȖȍȕ ȈȘȖȔȈȚȖȔ șȈȔȣȝ ȐȏȣșȒȈȕȕȣȝ ȉȓȈȋȖȊȖȕȐȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰșȚȐȕȕȖȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ șȖșȚȈȊȓȧȦȚ ȌȈȘȣ ȗȘȐȘȖȌȣ: ȏȖȓȖȚȖ, șȍȘȍȉȘȖ, ȎȍȔȟțȋ, ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȍ ȒȈȔȕȐ, ȞȊȍȚȣ, ȌȍȘȍȊȤȧ Ȑ ȠȍȓȒȖȊȣȍ ȚȒȈȕȐ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȊȘȍȔȍȕȈ Ȍȓȧ țȒȘȈȠȍȕȐȧ ȌȖȔȖȊ Ȑ țȓȐȞ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȓȐ Ȋșȍ ȥȚȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ, ȌȈȘȖȊȈȕȕȣȍ ȓȦȌȧȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ. ǰȝ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ ȔȍȕȧȍȚ țȔȖȕȈșȚȘȖȍȕȐȍ ȓȦȌȍȑ Ȑ ȖȌțȝȖȚȊȖȘȧȍȚ ȈȚȔȖșȜȍȘț. TȈȒȐȔ ȘȖșȒȖȠȕȣȔ țȉȘȈȕșȚȊȖȔ ȊșȚȘȍȚȐȓȈ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț ȍȋȖ șȚȖȓȐȞȈ. TǭDzǹT 2 ȟȈȕȌȈȕȈȋțȘț-ȚȖȑȈȘȌȘȈ ȘȈȚȝȑȈ-ȟȈȚȊȈȘȈ-ȔȈȘȋȈȊȈȚ ȗțȠȗȈȒȠȈȚȈ-ȗȝȈȓȈȐș ȚȖȒȔȈȐȘ ȓȈȌȎȈȐȘ ȈȘȟȐȘȉȝȐȘ ȈȘȟȐȚȈȔ ȟȈȕȌȈȕȈ - șȈȕȌȈȓȖȊȖȋȖ ȌȍȘȍȊȈ; ȈȋțȘț - ȊȐȌ ȈȘȖȔȈȚȕȖȑ ȚȘȈȊȣ; ȚȖȑȈ - ȊȖȌȖȑ Ȑȏ; ȈȘȌȘȈ - ȖȉȘȣȏȋȈȕȣ; ȘȈȚȝȑȈ - ȌȖȘȖȋȈ, ȗȖ ȒȖȚȖȘȖȑ ȗȘȖȍȏȎȈȦȚ ȒȖȓȍșȕȐȞȣ; ȟȈȚȊȈȘȈ - ȕȍȉȖȓȤȠȐȍ ȗȈȘȒȐ; ȔȈȘȋȈȊȈȚ țȓȖȟȒȐ; ȗțȠȗȈ - ȞȊȍȚȈȔȐ; ȈȒȠȈȚȈ - ȞȍȓȤȕȣȔȐ; ȗȝȈȓȈȐȝ - ȗȓȖȌȈȔȐ; ȚȖȒȔȈȐȝ - ȔȐȕȍȘȈȓȈȔȐ; ȓȈȌȎȈȐȝ - ȘȈȏȔȖȟȍȕȕȣȔȐ Ȋ ȊȖȌȍ ȏȍȘȕȈȔȐ; ȈȘȟȐȘȉȝȐȝ - ȖȋȕȧȔȐ; ȈȘȟȐȚȈȔ - țȒȘȈȠȍȕȣ. ǻȓȖȟȒȐ, ȌȖȘȖȋȐ Ȑ șȒȊȍȘȣ ȋȖȘȖȌȈ ȉȣȓȐ ȖȒȘȖȗȓȍȕȣ ȈȘȖȔȈȚȕȖȑ ȊȖȌȖȑ, ȕȈșȚȖȧȕȕȖȑ ȕȈ șȈȕȌȈȓȖȊȖȔ ȌȍȘȍȊȍ Ȑ ȚȘȈȊȍ ȈȋțȘț. ǪȍșȤ ȋȖȘȖȌ ȉȣȓ țȒȘȈȠȍȕ ȞȍȓȤȕȣȔȐ ȗȓȖȌȈȔȐ, ȞȊȍȚȈȔȐ, ȗȘȖȘȖșȠȐȔȐ ȏȍȘȕȈȔȐ, ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȔȐ ȔȐȕȍȘȈȓȈȔȐ Ȑ șȊȍȚȐȓȤȕȐȒȈȔȐ. TǭDzǹT 3 592


593 șȈȊȘȕȌȈȐȝ ȒȈȌȈȓȐ-șȚȈȔȉȝȈȐȝ ȗțȋȈ- ȗȖȚȈȐȝ ȗȈȘȐȠȒȘȚȈȔ ȚȈȘț-ȗȈȓȓȈȊȈ-ȔȈȓȈȉȝȐȝ șȈȘȊȈȚȈȝ șȈȔȈȓȈȕȒȘȚȈȔ șȈ-ȊȘȕȌȈȐȝ - ȊȔȍșȚȍ ș ȗȓȖȌȈȔȐ Ȑ ȞȊȍȚȈȔȐ; ȒȈȌȈȓȐ-șȚȈȔȉȝȈȐȝ ȒȖȓȖȕȕȈȔȐ Ȑȏ șȚȊȖȓȖȊ ȉȈȕȈȕȖȊȣȝ ȌȍȘȍȊȤȍȊ; ȗțȋȈ-ȗȖȚȈȐȝ - ȗȘȖȞȍșșȐȧȔȐ șȓȖȕȖȊ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ; ȗȈȘȐȠȒȘȚȈȔ - ȝȖȘȖȠȖ ȖȟȐȡȍȕȕȣȍ; ȚȈȘț - ȔȖȓȖȌȣȍ ȘȈșȚȍȕȐȧ; ȗȈȓȓȈȊȈ - ȔȖȓȖȌȣȍ ȓȐșȚȤȧ ȔȈȕȋȖȊȣȝ ȌȍȘȍȊȤȍȊ; ȔȈȓȈȉȝȐȝ - ȋȐȘȓȧȕȌȈȔȐ; șȈȘȊȈȚȈȝ - ȗȖȊșȦȌț; șȈȔȈȓȈȕȒȘȚȈȔ - șȖ ȊȒțșȖȔ țȒȘȈȠȍȕȕȣȍ. ǷȍȘȍȒȘȍșȚȒȐ țȓȐȞ țȒȘȈȠȈȓȐ ȋȘȖȏȌȤȧ ȜȘțȒȚȖȊ Ȑ ȞȊȍȚȖȊ, ȒȖȓȖȕȕȣ Ȑȏ șȚȊȖȓȖȊ ȉȈȕȈȕȖȊȣȝ ȌȍȘȍȊȤȍȊ Ȑ ȊȍȚȊȐ ȈȘȍȒȖȊȖȑ ȗȈȓȤȔȣ. Ǫșȍ ȥȚȐ țȒȘȈȠȍȕȐȧ ȌȍȓȈȓȐ ȋȖȘȖȌ ȕȍȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȣȔ. TǭDzǹT 4 ȗȘȈȌȎȈș ȚȈȔ ȌȐȗȈ-ȉȈȓȐȉȝȐȝ șȈȔȉȝȘȚȈȠȍȠȈ-ȔȈȕȋȈȓȈȐȝ ȈȉȝȐȑțȘ ȔȘȠȚȈ-ȒȈȕȑȈȠ ȟȈ ȔȘȠȚȈ-ȒțȕȌȈȓȈ-ȔȈȕȌȐȚȈȝ ȗȘȈȌȎȈȝ - ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ; ȚȈȔ - Ȓ ȕȍȔț; ȌȐȗȈ-ȉȈȓȐȉȝȐȝ - șȖ șȊȍȚȐȓȤȕȐȒȈȔȐ; șȈȔȉȝȘȚȈ - Ȋ ȘțȒȈȝ; ȈȠȍȠȈ - ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȔȐ; ȔȈȕȋȈȓȈȐȝ - ȘȐȚțȈȓȤȕȣȔȐ ȗȘȍȌȔȍȚȈȔȐ, ȗȘȐȕȖșȧȡȐȔȐ șȟȈșȚȤȍ; ȈȉȝȐȑțȝ ȊȣȠȓȐ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȊȍȚșȚȊȖȊȈȚȤ; ȔȘȠȚȈ - ș ȗȘȍȒȘȈșȕȣȔ ȞȊȍȚȖȔ ȒȖȎȐ; ȒȈȕȑȈȝ ȟȈ - Ȑ ȕȍȏȈȔțȎȕȐȍ ȌȍȊțȠȒȐ; ȔȘȠȚȈ - țȌȈȘȧȦȡȐȔȐșȧ; ȒțȕȌȈȓȈ - șȍȘȤȋȈȔȐ; ȔȈȕȌȐȚȈȝ - țȒȘȈȠȍȕȕȣȍ. Ǫșȍ ȎȐȚȍȓȐ ȊȣȠȓȐ Ȓ ȋȖȘȖȌșȒȐȔ ȊȖȘȖȚȈȔ ȕȈȊșȚȘȍȟț ȞȈȘȦ, ȕȍșȧ șȊȍȚȐȓȤȕȐȒȐ, ȞȊȍȚȣ, ȑȖȋțȘȚ Ȑ ȘȐȚțȈȓȤȕȣȍ ȗȘȍȌȔȍȚȣ, ȗȘȐȕȖșȧȡȐȍ șȟȈșȚȤȍ. ǾȈȘȧ ȚȈȒȎȍ ȊșȚȘȍȟȈȓȖ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȖȟȈȘȖȊȈȚȍȓȤȕȣȝ ȕȍȏȈȔțȎȕȐȝ ȌȍȊțȠȍȒ, ȕȈȌȍȊȠȐȝ ȗȖ ȚȈȒȖȔț șȓțȟȈȦ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ țȒȘȈȠȍȕȐȧ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȑ șȍȘȤȋȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȏȊȈȕȐȊȈȓȐ, țȌȈȘȧȧșȤ ȌȘțȋ Ȗ ȌȘțȋȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȗȖȟȍȚȕȖȋȖ ȋȖșȚȧ - ȎȍȕȐȝȈ, ȞȈȘȧ ȐȓȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ - ȗȘȐȕȧȚȖ ȊșȚȘȍȟȈȚȤ ȚȈȒȐȔȐ ȌȈȘȈȔȐ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȒȈȒ ȖȘȍȝȐ ȉȍȚȍȓȧ, ȉȈȕȈȕȣ, ȗȘȖȘȖșȠȐȍ ȏȍȘȕȈ ȗȠȍȕȐȞȣ, ȕȍȖȉȘțȠȍȕȕȣȑ ȘȐș, ȑȖȋțȘȚ Ȑ ȒȐȕȖȊȈȘȤ. ǹȟȐȚȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ȥȚȐ ȗȘȍȌȔȍȚȣ ȗȘȐȕȖșȧȚ șȟȈșȚȤȍ, ȗȖȥȚȖȔț ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț, ȊșȚȘȍȟȈȧ șȊȖȍȋȖ ȞȈȘȧ, ȕȍșȓȐ Ȑȝ Ȋ ȘțȒȈȝ, Ȉ ȚȈȒȎȍ țȒȘȈșȐȓȐ ȐȔȐ ȊȍșȤ ȋȖȘȖȌ. DzȖȋȌȈ ȋȖșȚȧ ȊșȚȘȍȟȈȦȚ ȕȍȏȈȔțȎȕȐȍ ȌȍȊțȠȒȐ, ȞȍȓȖȔțȌȘȍȕȕȣȍ Ȑ ȟȐșȚȣȍ, Ȋ ȉȖȋȈȚȣȝ ȖȌȍȎȌȈȝ Ȑ țȒȘȈȠȍȕȐȧȝ, ȥȚȖ ȚȈȒȎȍ șȟȐȚȈȍȚșȧ ȝȖȘȖȠȐȔ ȏȕȈȒȖȔ. DzțȔȈȘȐ, ȞȍȓȖȔțȌȘȍȕȕȣȍ ȌȍȊțȠȒȐ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȍ ȒȈșȈȓșȧ ȕȐ ȖȌȐȕ ȔțȎȟȐȕȈ, ȖșȊȧȡȈȦȚ ȖȉȡȍșȚȊȖ. Ǫ ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȒȖȕșȍȘȊȈȚȐȊȕȣȝ ȐȕȌțșșȒȐȝ șȍȔȤȧȝ ȕȍȏȈȔțȎȕȐȔ ȌȍȊțȠȒȈȔ ȌȈȎȍ șȍȋȖȌȕȧ ȕȍ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ șȊȖȉȖȌȕȖ ȝȖȌȐȚȤ ȗȖ ��ȓȐȞȈȔ ȐȓȐ ȖȉȡȈȚȤșȧ ș ȦȕȖȠȈȔȐ. ǬȖ ȏȈȔțȎȍșȚȊȈ ȚȈȒȐȍ ȌȍȊțȠȒȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȗȖȌ ȖȗȍȒȖȑ ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ, ȗȖșȓȍ șȊȈȌȤȉȣ Ȗ ȕȐȝ ȏȈȉȖȚȧȚșȧ ȔȖȓȖȌȣȍ ȔțȎȤȧ, Ȉ Ȋ ȗȖȎȐȓȖȔ ȊȖȏȘȈșȚȍ - ȊȏȘȖșȓȣȍ ȌȍȚȐ. DzȖȋȌȈ ȎȍȕȡȐȕȣ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȗȖȌ ȏȈȡȐȚȖȑ, ȖȕȐ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ Ȍȓȧ ȔțȎȟȐȕ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȎȐȊȖȚȊȖȘȧȡȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. 593


594 TǭDzǹT 5 ȠȈȕȒȝȈ-ȌțȕȌțȉȝȐ-ȋȝȖȠȍȕȈ ȉȘȈȝȔȈ-ȋȝȖȠȍȕȈ ȟȈȘȚȊȐȌȎȈȔ ȊȐȊȍȠȈ ȉȝȈȊȈȕȈȔ ȊȐȘȈȝ șȚțȑȈȔȈȕȖ ȋȈȚȈ-șȔȈȑȈȝ ȠȈȕȒȝȈ - ȘȈȒȖȊȐȕȣ; ȌțȕȌțȉȝȐ - ȓȐȚȈȊȘȣ; ȋȝȖȠȍȕȈ - ȏȊțȒȖȔ; ȉȘȈȝȔȈ - ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ; ȋȝȖȠȍȕȈ - ȔȈȕȚȘ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȘȚȊȐȌȎȈȔ - ȎȘȍȞȖȊ; ȊȐȊȍȠȈ - ȊȖȠȍȓ; ȉȝȈȊȈȕȈȔ - ȊȖ ȌȊȖȘȍȞ; ȊȐȘȈȝ - ȞȈȘȤ; șȚțȑȈȔȈȕȈȝ - ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȖȟȐȚȈȓȐ; ȋȈȚȈ-șȔȈȑȈȝ - ȕȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȧ ȋȖȘȌȖșȚȐ. DzȖȋȌȈ ȞȈȘȤ ȊșȚțȗȐȓ ȊȖ ȌȊȖȘȍȞ, ȏȈȏȊțȟȈȓȐ ȘȈȒȖȊȐȕȣ Ȑ ȓȐȚȈȊȘȣ, ȎȘȍȞȣ șȚȈȓȐ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ, Ȉ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȍ ȟȚȍȞȣ - ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ȔȖȓȐȚȊȣ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȘȐȊȍȚșȚȊȍȕȕȈȧ ȞȍȘȍȔȖȕȐȧ, țșȚȘȖȍȕȕȈȧ Ȋ ȍȋȖ ȟȍșȚȤ, ȕȐȒȈȒ ȕȍ ȗȖȊȓȐȧȓȈ ȕȈ ȞȈȘȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǾȈȘȤ ȕȐșȒȖȓȤȒȖ ȕȍ ȊȖȏȋȖȘȌȐȓșȧ ȖȚȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȍȔț țșȚȘȖȐȓȐ ȚȈȒțȦ ȗȣȠȕțȦ ȊșȚȘȍȟț. ǪȍȓȐȒȐȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȒȐȟȈȚșȧ șȊȖȐȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ Ȑ ȉȖȋȈȚșȚȊȖȔ, șȘȈȊȕȐȊȈȦȚ ș ȌȍȘȍȊȖȔ, ȖȚȧȋȖȡȍȕȕȣȔ ȞȊȍȚȈȔȐ Ȑ ȗȓȖȌȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȖȍ, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȋȖȘȌȍȓȐȊȖ ȚȧȕțȚȤșȧ ȊȊȍȘȝ, șȔȐȘȍȕȕȖ șȋȐȉȈȍȚșȧ ȗȖȌ Ȑȝ ȚȧȎȍșȚȤȦ. TȈȒȖȊȣ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȊȍȓȐȒȐȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ. TǭDzǹT 6 ȗțȌȎȐȚȈȝ ȗțȌȎȈȑȈȔ ȈșȈ ȚȈȚȘȈ ȚȈȚȘȈ ȔȈȝȈ-ȑȈȠȈȝ ȗȈțȘȈȕ ȌȎȈȕȈȗȈȌȈȔș ȚȈȔș ȚȈȕ ȗȘȐȚȈȝ ȗȘȐȑȈ-ȊȈȘȈ-ȗȘȈȌȈȝ ȗțȌȎȐȚȈȝ - ȗȘȐȕȐȔȈȧ ȗȖȟȍșȚȐ; ȗțȌȎȈȑȈȔ ȈșȈ - ȊȣȘȈȏȐȓ ȗȖȟȚȍȕȐȍ; ȚȈȚȘȈ ȚȈȚȘȈ - ȗȖȊșȦȌț; ȔȈȝȈ-ȑȈȠȈȝ - ȐȔȍȦȡȐȔ ȖȋȘȖȔȕȣȍ ȏȈșȓțȋȐ; ȗȈțȘȈȕ - ȏȕȈȚȕȣȔ ȎȐȚȍȓȧȔ ȋȖȘȖȌȈ; ȌȎȈȕȈ-ȗȈȌȈȕ - ȗȘȖșȚȣȔ ȋȖȘȖȎȈȕȈȔ; ȚȈȕ ȚȈȕ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȗȘȐȚȈȝ - țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȣȑ; ȗȘȐȑȈ-ȊȈȘȈ-ȗȘȈȌȈȝ - ȋȖȚȖȊ ȉȣȓ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ Ȋșȍ Ȑȝ ȎȍȓȈȕȐȧ. ǰ ȏȕȈȚȕȣȍ, Ȑ ȗȘȖșȚȣȍ ȋȖȘȖȎȈȕȍ șȍȘȌȍȟȕȖ ȗȘȐȊȍȚșȚȊȖȊȈȓȐ ȞȈȘȧ, Ȉ Ȗȕ, Ȋ șȊȖȦ ȖȟȍȘȍȌȤ, ȐșȗȖȓȕȐȓ Ȋșȍ Ȑȝ ȎȍȓȈȕȐȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȉȣȓȣȍ ȊȘȍȔȍȕȈ ȓȦȉȖȑ ȋȘȈȎȌȈȕȐȕ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ ȔȖȋ ȓȐȟȕȖ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȓ ȞȈȘȦ, ȖȉȓȍȟȍȕȕȖȔț Ȋșȍȑ ȗȖȓȕȖȚȖȑ ȊȓȈșȚȐ. DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, Ȑ ȏȕȈȚȕȣȍ ȋȘȈȎȌȈȕȍ, Ȑ ȗȘȖșȚȖȓȦȌȐȕȣ șȚȘȍȔȐȓȐșȤ țȊȐȌȍȚȤ ȞȈȘȧ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȖȚ ȕȍȋȖ ȚȖ, ȟȍȋȖ ȐȔ ȕȍȌȖșȚȈȊȈȓȖ. ǾȈȘȤ ȏȕȈȓ Ȗȉ ȥȚȖȔ Ȑ ȗȖȚȖȔț, ȊșȚȘȍȟȈȧșȤ șȖ șȊȖȐȔȐ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔȐ, ȚțȚ Ȏȍ ȊȣȗȖȓȕȧȓ Ȑȝ ȎȍȓȈȕȐȧ ȐȓȐ ȗȖȔȖȋȈȓ ȐȔ Ȋ ȉȍȌȍ. ǹ ȥȚȖȑ ȚȖȟȒȐ ȏȘȍȕȐȧ ȌȖșȚȖȑȕȣȑ ȔȖȕȈȘȝ ȋȖȘȈȏȌȖ ȓțȟȠȍ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȋȖ ȌȍȔȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ, ȋȌȍ ȕȐȒȚȖ ȕȍ șȟȐȚȈȍȚ șȍȉȧ ȖȉȧȏȈȕȕȣȔ ȘȈȏȉȐȘȈȚȤ ȎȈȓȖȉȣ ȗȘȖșȚȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȓȐȠȍȕȕȣȝ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȓȐȟȕȖ ȊșȚȘȍȚȐȚȤșȧ ș ȋȓȈȊȖȑ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ. ǶȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȣȑ ȔȖȕȈȘȝ ȗȘȈȊȐȓ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖȔ ȚȈȒ, ȟȚȖ ț ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȕȍ ȉȣȓȖ ȕȐȒȈȒȐȝ ȎȈȓȖȉ, ȕȖ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȕȐ ȊȖȏȕȐȒȈȓȐ, ȓȦȌȐ ȔȖȋȓȐ ȕȈȗȘȧȔțȦ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȓ ȞȈȘȦ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȍȏ ȗȘȖȊȖȓȖȟȍȒ ȘȈȏȉȐȘȈȓ Ȑȝ ȎȈȓȖȉȣ. TǭDzǹT 7 594


595 Ȓț-ȊǸǵȈ( ǮȈǮȈȈǹȈȈȊȐǵȈMȈ"60""64"ȓ&/ DZȈǮȈ" ǹȜ-ǰTȈ& ȐǵȈǬȈȈDZȈȈȝȝȝȍ ǷȈȘ& ǷȈȌMȈ( )) 7 )) șȈ ȥȊȈȔ ȈȌȐȕȑ ȈȕȈȊȈȌȑȈ-ȟȍȠȚȐȚȈȝ ȒȈȘȔȈȕȐ ȉȝțȑȈȔșȐ ȔȈȝȈȕ ȔȈȝȈȚȚȈȔȈȝ ȒțȘȊȈȕ ȠȈȠȈșȈȊȈȕȐ-ȔȈȕȌȈȓȈȔ ȑȈȠȈȝ șȗȝȐȚȈȔ ȕȐȌȝȈȑȈȘțȘțȝȍ ȗȈȘȈȔ ȗȈȌȈȔ șȈȝ - ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț; ȥȊȈȔ - ȚȈȒ; ȈȌȐȕȐ - ș șȈȔȖȋȖ ȕȈȟȈȓȈ; ȈȕȈȊȈȌȑȈ - ȊȍȓȐȒȖȌțȠȕȣȑ; ȟȍȠȚȐȚȈȝ - ȏȈȕȧȚȣȑ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ; ȒȈȘȔȈȕȐ - ȘȈȉȖȚȈ; ȉȝțȑȈȔșȐ - ȕȍȖȌȕȖȒȘȈȚȕȖ; ȔȈȝȈȕ ȊȍȓȐȒȐȑ; ȔȈȝȈȚ-ȚȈȔȈȝ - ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȋȖ Ȑȏ Ȋșȍȝ ȊȍȓȐȒȐȝ ȌțȠ; ȒțȘȊȈȕ - șȖȊȍȘȠȈȧ; ȠȈȠȈșȈ - ȗȘȈȊȐȓ; ȈȊȈȕȐ-ȔȈȕȌȈȓȈȔ - ȕȈ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȐ ȏȍȔȓȐ; ȑȈȠȈȝ - șȓȈȊț; șȗȝȐȚȈȔ - ȠȐȘȖȒțȦ; ȕȐȌȝȈȑȈ - ȗȘȐȖȉȘȍȚȈȧ; ȈȘțȘțȝȍ - ȉȣȓ ȊȖȏȕȍșȍȕ; ȗȈȘȈȔ ȗȈȌȈȔ - Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǾȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȑ Ȑȏ Ȋșȍȝ ȊȍȓȐȒȐȝ ȌțȠ, ȗȖȥȚȖȔț Ȋșȍ ȓȦȌȐ ȐșȒȘȍȕȕȍ ȗȖȟȐȚȈȓȐ ȍȋȖ Ȑ ȗȘȍȒȓȖȕȧȓȐșȤ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ. ǷȘȈȊȧ ȔȐȘȖȔ, Ȗȕ șȖȊȍȘȠȐȓ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȊȍȓȐȒȐȝ ȌȍȧȕȐȑ. ǵȍȐȏȔȍȕȕȖ ȊȍȓȐȒȖȌțȠȕȣȑ, Ȗȕ ȌȖȉȐȊȈȓșȧ țșȗȍȝȈ ȊȖ Ȋșȍȝ șȊȖȐȝ ȕȈȟȐȕȈȕȐȧȝ. ǹȓȈȊȈ Ȗ ȕȍȔ ȋȘȍȔȍȓȈ ȗȖ Ȋșȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Ȉ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȎȐȏȕȐ Ȗȕ ȌȖșȚȐȋ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖȔț ȞȈȘȦ ȐȓȐ ȋȓȈȊȍ ȐșȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖȑ ȊȓȈșȚȐ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, șȊȧȏȈȕȕȣȍ ș țȗȘȈȊȓȍȕȐȍȔ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖȔ. ǷȍȘȊȍȑȠȈȧ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ ȔȖȕȈȘȝȈ ȐȓȐ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ - șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ǪȍȌȈȔȐ. ǾȈȘȤ ȚȈȒȎȍ ȌȖȓȎȍȕ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȒȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȐșȗȖȓȕȧȓ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȚȍȔ, ȒȈȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȗȕ ȏȈȕȐȔȈȍȚ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ. ǬȖȓȋ ȞȈȘȧ - șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȒȈȎȌȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȉȘȖșȖȊȍșȚȕȖ ȊȣȗȖȓȕȧȓ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ șȊȖȍȑ ȊȈȘȕȣ Ȑ ȈȠȘȈȔȈ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, șȓȍȌțȧ ȗȘȐȔȍȘț ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț, Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȏȍȔȓȧ ȌȈȊȈȓȈ ȓȦȌȧȔ ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ ȉȖȓȤȠȍ ȏȍȘȕȈ. ǪȍȓȐȒȐȍ ȓȐȟȕȖșȚȐ ȌȍȓȧȚșȧ ȕȈ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȒȈȚȍȋȖȘȐȑ: ȖȌȕȐ Ȑȏ ȕȐȝ ȗȘȖșȚȖ ȊȍȓȐȒȐȍ, ȌȘțȋȐȍ ȉȖȓȍȍ ȊȍȓȐȒȐȍ, Ȉ ȚȘȍȚȤȐ - ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȍ Ȑȏ ȊȍȓȐȒȐȝ. ǵȖ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȗȘȍȊȏȖȠȍȓ Ȑȝ Ȋșȍȝ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ ȍȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȔȈȝȈȚ-ȚȈȔȈȝ, ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȑ Ȑȏ Ȋșȍȝ ȊȍȓȐȒȐȝ ȌțȠ. DzȈȒ ȒȠȈȚȘȐȑ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȉȍȏțȗȘȍȟȕȖ ȊȣȗȖȓȕȧȓ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ. ǭșȓȐ ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȊȈȑȠȤȐ ȐȓȐ ȠțȌȘȣ ȉțȌțȚ ȚȈȒ Ȏȍ ȉȍȏțȗȘȍȟȕȖ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȚȖ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȎȐȏȕȐ ȖȕȐ șȔȖȋțȚ ȗȍȘȍȕȍșȚȐșȤ Ȋ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ ȔȐȘ, ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȑ ȗȈȘȈȔ ȗȈȌȈȔ. ǬȖșȚȐȟȤ ȗȈȘȈȔ ȗȈȌȈȔ, ȗȓȈȕȍȚ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ, ȔȖȎȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ. ǶȉȓȈșȚȤ ȉȍȏȓȐȟȕȖȋȖ ǩȘȈȝȔȈȕȈ ȚȈȒȎȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȗȈȘȈȔ ȗȈȌȈȔ, ȕȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ ȘȈȏȊȐȓ Ȋ șȍȉȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ Ȋ ȉȍȏȓȐȟȕȖȔ ȗȈȘȈȔ ȗȈȌȈȔ Ȑ ȉțȌȍȚ ȊȣȕțȎȌȍȕ ȊȕȖȊȤ ȊȍȘȕțȚȤșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȗȐșȈȕȐȧȝ șȒȈȏȈȕȖ: ȈȘțȝȑȈ ȒȘȟȟȝȘȍȕȈ ȗȈȘȈȔ ȗȈȌȈȔ ȚȈȚȈȝ - ȞȍȕȖȑ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȝ țșȐȓȐȑ ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ ȌȖșȚȐȋȈȦȚ ȗȈȘȈȔ ȗȈȌȈȔ, ȉȍȏȓȐȟȕȖȋȖ ȉȘȈȝȔȈȌȎȤȖȚȐ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȕȍ țșȚȈȕȖȊȐȓȐ ȖȚȕȖ595


596 ȠȍȕȐȑ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ȐȔ, Ȓ șȖȎȈȓȍȕȐȦ, ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȖȗȧȚȤ ȊȖȏȊȘȈȡȈȚȤșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ. ǷțȚȍȠȍșȚȊțȧ Ȋ ȒȖșȔȖșȍ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȖȟȍȕȤ ȊȣșȖȒȖ, ȕȖ ȍșȓȐ Ȗȕ ȕȍ ȌȖșȚȐȋȕȍȚ ȒȈȒȖȑ-ȕȐȉțȌȤ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȚȖ ȍȔț ȗȘȐȌȍȚșȧ ȊȖȏȊȘȈȡȈȚȤșȧ ȕȈ ǯȍȔȓȦ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ, ȌȖșȚȐȋȕțȊ ȗȈȘȈȔ ȗȈȌȈȔ, ȊȝȖȌȧȚ Ȋ ȉȍȏȓȐȟȕȖȍ ȉȘȈȝȔȈȌȎȤȖȚȐ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȕȍ ȗȖȗȈȌȈȦȚ ȕȈ ȗȓȈȕȍȚȣ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ, ȐȔ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȊȖȏȊȘȈȡȈȚȤșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȕȈ ȖȌȕț Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚ. ǶȕȐ ȔȖȋțȚ ȗȖȗȈșȚȤ ȕȈ ǩȘȈȝȔȈȓȖȒț, ȐȓȐ ǹȈȚȤȧȓȖȒț, ȕȖ Ȋșȍ ȥȚȐ ȗȓȈȕȍȚȣ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȗȘȍȌȍȓȈȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. TǭDzǹT 8 ǫȈț"60"ȈǭȘǮȈȍȏǭǫȈțǸ"60"ȈȊTǹȈ"62"ȈȈȐJȈTȈMȈ( ) +ȈȚȈȈ MȈȝȈ"62"ȈȈǫȈȊTȈ" ǹȈȌǹǷȈTȈȍ Ȓ-ȈǭȏȈȘȐȊ& ǷȈ[Ȉȝ ǫȈ*"60"ȈǵTȈMȈȞǸDZȈǵȈ( )) 8 )) șțȚȈ țȊȈȟȈ ȚȈȌ ȈȌȐ-ȘȈȌȎȈșȑȈ ȑȈȠȖ ȊȐȌȎȘȔȉȝȐȚȈȔ ȋțȕȈȐȘ ȈȠȍȠȈȐȘ ȋțȕȈȊȈȚ-șȈȉȝȈȌȎȐȚȈȔ ȒȠȈȚȚȈ ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ șȈȌȈșȗȈȚȍ ȒȈțȠȈȘȈȊȐȔ ȗȘȈȝȈ ȋȘȕȈȕȚȈȔ ȈȘȟȈȑȈȕ șțȚȈȝ țȊȈȟȈ - ǹțȚȈ ǫȖșȊȈȔȐ șȒȈȏȈȓ; ȚȈȚ - ȥȚȖȋȖ; ȈȌȐ-ȘȈȌȎȈșȑȈ - ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȋȖ ȞȈȘȧ; ȑȈȠȈȝ - șȓȈȊȈ; ȊȐȌȎȘȔȉȝȐȚȈȔ - Ȋ ȗȖȓȕȖȑ ȔȍȘȍ ȖȉȓȈȌȈȊȠȍȋȖ; ȋțȕȈȐȝ - ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ; ȈȠȍȠȈȐȝ - ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȣȔȐ; ȋțȕȈ-ȊȈȚ - ȗȖȌȖȉȈȦȡȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; șȈȉȝȈȌȎȐȚȈȔ - ȊȖșȝȊȈȓȧȍȔȣȑ; ȒȠȈȚȚȈ - ǪȐȌțȘȈ; ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ; șȈȌȈȝ-ȗȈȚȍ - ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȤ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ; ȒȈțȠȈȘȈȊȐȔ - MȈȑȚȘȍȍ; ȗȘȈȝȈ - șȒȈȏȈȓ; ȋȘȕȈȕȚȈȔ - ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȉȍșȍȌȣ; ȈȘȟȈȑȈȕ - ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ șȒȓȖȕȐȊȠȐșȤ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ. ǹțȚȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Ƕ ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȤ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ, ȀȈțȕȈȒȈ, țșȓȣȠȈȊ ȘȈșșȒȈȏ MȈȑȚȘȍȐ Ȗ ȌȍȧȕȐȧȝ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț, ȗȍȘȊȖȋȖ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȈ ȔȐȘȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȕȈȌȍȓȍȕ ȊșȍȔȐ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȧȔȐ, ȗȘȖșȓȈȊȓȧȍȔ Ȑ ȗȖȟȐȚȈȍȔ ȗȖȊșȦȌț Ȋ ȔȐȘȍ, ȊȍȓȐȒȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǪȐȌțȘȈ șȔȐȘȍȕȕȖ șȒȓȖȕȐȓșȧ ȗȍȘȍȌ MȈȑȚȘȍȍȑ ǸȐȠȐ Ȑ ȏȈȌȈȓ ȍȔț șȓȍȌțȦȡȐȑ ȊȖȗȘȖș. TǭDzǹT 9 Ȑȉ"62"Ȉ]TǹȈ Ȋǭǯ"60"ȈȊ& TȈȍJȈȈȍ ȉȈ"ȈȍDZȈȈǸ"62"DZȈȈ& ȌțȌȈȍȝ ǫȈȈMȈ( )) 9 )) ȊȐȌțȘȈ țȊȈȟȈ șȖ 'ȉȝȐȠȐȒȚȈȝ ȗȘȚȝțȘ ȊȐȗȘȈȐȘ ȓȈȉȌȝȈȠȍȠȈ-șțȘȈȘȝȈȕȈȝ ȉȐȉȝȘȈȚ șȈ ȊȈȐȠȕȈȊȈȔ ȚȍȌȎȖ ȉȈȝȊȖȘ ȑȈȉȝȑȈȔ ȌțȌȖȝȈ ȋȈȔ ȊȐȌțȘȈȝ țȊȈȟȈ - ǪȐȌțȘȈ șȒȈȏȈȓ; șȈȝ - Ȗȕ (ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț); ȈȉȝȐȠȐȒȚȈȝ - ȒȖȋȌȈ ȊȖȏȊȍȓȐ ȕȈ ȗȘȍșȚȖȓ; ȗȘȚȝțȝ - ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț; ȊȐȗȘȈȐȝ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȣ; ȓȈȉȌȝȈ - ȗȖȓțȟȐȓ; ȈȠȍȠȈ - ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȍ; șțȘȈ-ȈȘȝȈȕȈȝ - ȌȈȘȣ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȉȐȉȝȘȈȚ - ȘȈșȠȐȘȧȧ; șȈȝ - Ȗȕ; ȊȈȐȠȕȈȊȈȔ - ȗȖȓțȟȐȊȠȐȑ ȟȍȘȍȏ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț; ȚȍȌȎȈȝ - șȐȓț; ȉȈȝȊȖȝ - ȘțȒȐ; ȑȈȉȝȑȈȔ - ȒȖȚȖȘȣȔȐ; ȌțȌȖȝȈ - ȊȖșȗȖȓȤ596


597 ȏȖȊȈȓșȧ ȘȍșțȘșȈȔȐ; ȋȈȔ - ǯȍȔȓȐ. ǪȐȌțȘȈ șȒȈȏȈȓ: ǬȖȘȖȋȖȑ ȉȘȈȝȔȈȕ MȈȑȚȘȍȧ, ȚȊȖȑ ȘȈșșȒȈȏ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȊȖȏȊȍȓȐ ȕȈ ȗȘȍșȚȖȓ MȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȐȚȝț, ȖȟȍȕȤ ȗȖțȟȐȚȍȓȍȕ. ǷȖȓțȉȖȋȐ ȗȖȌȕȍșȓȐ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȌȈȘȣ, Ȉ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȕȈȌȍȓȐȓ ȍȋȖ șȐȓȖȑ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȒȖȚȖȘȖȑ ȍȔț țȌȈȓȖșȤ ȘȈșȠȐȘȐȚȤ șȊȖȐ ȊȓȈȌȍȕȐȧ Ȑ ȉȓȈȋȖțșȚȘȖȐȚȤ ǯȍȔȓȦ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓ ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȔ ȖșȖȉȣȔȐ ȗȖȓȕȖȔȖȟȐȧȔȐ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț Ȑ, ȘȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȊȍȓȐȒȐȔ ȊȈȑȠȕȈȊȖȔ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȥȚȖȔț Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȉȣȓȐ ȖȟȍȕȤ ȌȖȊȖȓȤȕȣ ȐȔ. ǿȚȖȉȣ ȗȖȔȖȟȤ ȞȈȘȦ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ ȊȖȏȓȖȎȍȕȕȣȍ ȕȈ ȕȍȋȖ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȖȕȐ ȗȘȍȗȖȌȕȍșȓȐ ȍȔț ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ ȌȈȘȣ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȒȖȘȖȕȈȞȐȐ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȚȈȒȎȍ ȗȘȐȕȧȓȐ țȟȈșȚȐȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ șȊȧȚȣȍ. ǷȖȓțȟȐȊ Ȑȝ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ, MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț șȚȈȓ ȗȘȈȊȐȚȤ ȔȐȘȖȔ, ȐșȗȖȓȤȏțȧ ȘȍșțȘșȣ ǯȍȔȓȐ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ Ȋșȍȝ ȍȍ ȎȐȚȍȓȍȑ. Ƕȉ ȥȚȖȔ țȎȍ ȠȓȈ ȘȍȟȤ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȐȝ ȋȓȈȊȈȝ, ȋȌȍ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȓȖșȤ Ȗ ȌȍȧȕȐȧȝ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț. DzȈȒ șȚȈȕȍȚ ȧșȕȖ Ȑȏ șȓȍȌțȦȡȍȋȖ șȚȐȝȈ, ȟȍȓȖȊȍȒ, șȚȖȧȡȐȑ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ, ȊȣȗȖȓȕȧȧ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȌȖȓȎȍȕ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȗȘȐȔȍȘț MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț. DzȍȔ ȉȣ Ȗȕ ȕȐ ȉȣȓ, ȞȈȘȍȔ ȐȓȐ ȗȘȍȏȐȌȍȕȚȖȔ, Ȑ ȒȈȒȐȔ ȉȣ ȕȐ ȉȣȓȖ ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȖȍ ȐȔ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖ, ȔȖȕȈȘȝȐȟȍșȒȐȔ ȐȓȐ ȌȍȔȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȐȔ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȉțȌȍȚ țȗȘȈȊȓȧȚȤ ȐȔ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȒȈȒ ȥȚȖ ȌȍȓȈȓ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț, ȚȖ Ȋșȍ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȉțȌțȚ șȟȈșȚȓȐȊȣ Ȑ ȐȔ ȉțȌȍȚ ȓȍȋȒȖ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. TǭDzǹT 10 ȓ/ȈȍȒ-Ȉ" ǹȈǷȈȈȓ/Ȉ ȖǷȈJȈȡȊȐǵTȈ Ȓ-ȈMȈMȈ( Ǩ"ȈȐǷȈ TȈǵMȈȍ ȊȌ Ȓ-MȈǸ ǮȈț¦MȈ( )) 10 )) ȒȖ ȕȊ ȈșȑȈ ȒȐȘȚȐȔ ȕȈ ȠȘȕȖȚȑ ȈȉȝȐȌȎȕȖ ȑȈȌ-ȊȐȒȘȈȔȖȟȟȝȐȠȚȈȔ ȈȠȍȠȈ-ȉȝțȗȈȝ ȓȖȒȈȝ șȈ-ȗȈȓȈ țȗȈȌȎȐȊȈȕȚȐ ȒȈȔȈȔ ȈȌȑȈȗȐ ȚȈȕ Ȕȍ ȊȈȌȈ ȒȈȘȔȈ ȠțȌȌȝȈȔ ȒȈȝ - ȒȚȖ; ȕț - ȕȖ; ȈșȑȈ - ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț; ȒȐȘȚȐȔ - șȓȈȊȕȣȍ ȌȍȧȕȐȧ; ȕȈ ȠȘȕȖȚȐ - ȕȍ șȓțȠȈȍȚ; ȈȉȝȐȌȎȕȈȝ - ȘȈȏțȔȕȣȑ; ȑȈȚ - ȍȋȖ; ȊȐȒȘȈȔȈ - ȌȖȉȓȍșȚȤ; țȟȟȝȐȠȚȈȔ - ȖșȚȈȚȒȐ; ȈȠȍȠȈ - ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȍ; ȉȝțȗȈȝ - ȞȈȘȐ; ȓȖȒȈȝ - ȗȓȈȕȍȚȣ; șȈ-ȗȈȓȈȝ - ș ȗȘȈȊȧȡȐȔȐ ȕȈ ȕȐȝ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; țȗȈȌȎȐȊȈȕȚȐ - ȌȖȉȣȊȈȦȚ șȘȍȌșȚȊȈ Ȓ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȦ; ȒȈȔȈȔ - ȎȍȓȈȕȕȣȍ ȗȘȍȌȔȍȚȣ; ȈȌȑȈ ȈȗȐ - ȊȗȓȖȚȤ ȌȖ ȚȖȋȖ; ȚȈȚ ȚȖ; Ȕȍ - Ȕȕȍ; ȊȈȌȈ - ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȑ; ȒȈȘȔȈ - ȌȍȧȕȐȧ; ȠțȌȌȝȈȔ - ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȣȍ. MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț șȖȊȍȘȠȐȓ șȚȖȓȤȒȖ ȊȍȓȐȒȐȝ ȌȍȧȕȐȑ Ȑ ȚȈȒ ȊȍȓȐȒȖȌțȠȕȖ ȗȘȈȊȐȓ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖȔ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȞȈȘȐ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȕȈ ȘȈȏȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ șȓȍȌțȦȚ ȍȋȖ ȗȘȐȔȍȘț. ǵȈȑȌȍȚșȧ ȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȚȒȈȎȍȚșȧ țșȓȣȠȈȚȤ Ȗ ȍȋȖ șȓȈȊȕȣȝ ȗȖȌȊȐȋȈȝ? ǿȚȖ Ȏȍ ȒȈșȈȍȚșȧ Ȕȍȕȧ, ȚȖ ȧ ȋȖȚȖȊ ȉȍȏ țșȚȈȓȐ șȓțȠȈȚȤ 597


598 ȚȊȖȐ ȘȈșșȒȈȏȣ Ȗ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț, ȋȖȟȍșȚȐȊȣ Ȑ ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȣ.

ȌȍȧȕȐȧ ȒȖȚȖȘȖȋȖ șȚȖȓȤ ȉȓȈ-

DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȊȧȚȖȑ ǪȐȌțȘȈ ȉȣȓ ȋȖȚȖȊ ȉȍȏ țșȚȈȓȐ șȓțȠȈȚȤ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ Ȗ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț, ȟȚȖȉȣ ȗȖȌȈȚȤ ȗȘȐȔȍȘ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȞȈȘȧȔ Ȑ ȋȓȈȊȈȔ ȋȖșțȌȈȘșȚȊ. Ǫșȍ ȖȕȐ ȌȖȓȎȕȣ șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ șȓțȠȈȚȤ ȘȈșșȒȈȏȣ Ȗ ȌȍȧȕȐȧȝ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț, ȟȚȖȉȣ ȚȈȒ Ȏȍ ȉȍȏțȒȖȘȐȏȕȍȕȕȖ ȗȘȈȊȐȚȤ șȊȖȐȔȐ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈȔȐ, ȕȍșȧ ȔȐȘ Ȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȍ șȊȖȍȔț ȕȈȘȖȌț. Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, Ȋ ȕȈȠȐ ȌȕȐ ȕȐȒȚȖ ȕȍ șȟȐȚȈȍȚ ȕțȎȕȣȔ șȓțȠȈȚȤ ȘȈșșȒȈȏȣ Ȗ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȘȐȚȝț ȐȓȐ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȍȋȖ ȗȘȐȔȍȘț, ȗȖȥȚȖȔț ȊȖ ȊșȍȔ ȔȐȘȍ ȕȍȚ ȕȐ ȖȌȕȖȑ șȚȘȈȕȣ, ȋȌȍ ȓȦȌȐ ȉȣȓȐ ȉȣ șȟȈșȚȓȐȊȣ Ȑ ȏȈȉȖȚȐȓȐșȤ Ȗ șȊȖȍȔ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȘȈȏȊȐȚȐȐ, ȝȖȚȧ Ȋ ȥȚȖȔ șȖșȚȖȐȚ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȈȧ ȞȍȓȤ Ȑ șȔȣșȓ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ. TǭDzǹT 11 ǨȈȘǩǬȈȈǵȈȍȊ ȉț"62"ȈțJȈȍ "62"ȈȈȍǫȈȈǵȈ( ǷȈț"60"DZȈȐJȈȝȈǹȈDZȈȈ )) 11 )) ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȋȈȕȋȈ-ȑȈȔțȕȈȑȖȘ ȕȈȌȑȖȘ ȈȕȚȈȘȈ ȒȠȍȚȘȈȔ ȈȊȈșȈȕ ȈȘȈȉȌȝȈȕ ȥȊȈ ȉțȉȝțȌȎȍ ȉȝȖȋȈȕ ȗțȕȑȈ-ȌȎȐȝȈșȈȑȈ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȊȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; ȋȈȕȋȈ - ȘȍȒȐ ǫȈȕȋȐ; ȑȈȔțȕȈȑȖȝ - ȘȍȒȐ ȇȔțȕȣ; ȕȈȌȑȖȝ - ȌȊțȝ ȘȍȒ; ȈȕȚȈȘȈ ȔȍȎȌț; ȒȠȍȚȘȈȔ - ȏȍȔȓȧ; ȈȊȈșȈȕ - ȎȐȊȧ ȚȈȔ; ȈȘȈȉȌȝȈȕ - țȋȖȚȖȊȈȕȕȣȔȐ; ȥȊȈ - șȓȖȊȕȖ; ȉțȉȝțȌȎȍ - ȕȈșȓȈȎȌȈȓșȧ; ȉȝȖȋȈȕ - ȘȈȌȖșȚȧȔȐ; ȗțȕȑȈ - ȗȓȖȌȣ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȌȎȐȝȈșȈȑȈ - ȟȚȖȉȣ țȔȍȕȤȠȐȚȤ. ǪȍȓȐȒȐȑ șȊȧȚȖȑ Ȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ: ǬȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ, ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȎȐȓ ȕȈ ȏȍȔȓȍ, ȓȍȎȈȡȍȑ ȔȍȎȌț ȌȊțȔȧ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȘȍȒȈȔȐ, ǫȈȕȋȖȑ Ȑ ȇȔțȕȖȑ. ǶȒȘțȎȍȕȕȣȑ ȘȖșȒȖȠȤȦ, Ȗȕ, ȒȈȏȈȓȖșȤ, ȕȈșȓȈȎȌȈȓșȧ ȊȣȗȈȊȠȐȔ ȕȈ ȍȋȖ ȌȖȓȦ șȟȈșȚȤȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȐșȚȖȡȐȚȤ ȏȈȗȈș ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ șȊȖȍȑ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ȅȗȐȚȍȚȣ "ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȑ" ȐȓȐ "ȕȍȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȑ" ȗȘȐȓȖȎȐȔȣ ȚȖȓȤȒȖ Ȓ ȗȖșȚțȗȒȈȔ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǹȈȔȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȔ ȖșȖȉȣȔȐ ȗȖȓȕȖȔȖȟȐȧȔȐ, Ȑ, șȚȈȓȖ ȉȣȚȤ, ȍȋȖ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ, "ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȈȧ" ȐȓȐ "ȕȍȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȈȧ", ȕȍ ȊȓȍȒȓȈ ȏȈ șȖȉȖȑ ȕȐȒȈȒȐȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ. Mȣ țȎȍ ȋȖȊȖȘȐȓȐ, ȟȚȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȌȍȓȧȍȚ ȖșȖȉȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ Ȍȓȧ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȑ ȞȍȓȐ, ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȠȈȒȚȤȧȊȍȠȈ-ȈȊȈȚȈȘȖȑ. ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȉȣȓ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȠȈȒȚȤȧȊȍȠȈ-ȈȊȈȚȈȘȖȑ, ȕȖ Ȑ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȘȍȌȈȕȕȖȔț ȕȍ ȕțȎȕȖ ȘȈșȗȓȈȟȐȊȈȚȤșȧ ȏȈ ȗȖșȚțȗȒȐ, șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȍ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ. Ǫ "ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȒȈȘȔȈȕȐ ȕȐȘȌȈȝȈȚȐ ȒȐȕȚț ȟȈ ȉȝȈȒȚȐ-ȉȝȈȌȎȈȔ - ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ șȊȖȌȐȚ ȕȈ ȕȍȚ Ȋșȍ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȝ Ȑ ȕȍȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǨȘȈȉȌȝȈȕ ȥȊȈ ȏȕȈȟȐȚ "șȓȖȊȕȖ ȗȖȎȐȕȈȧ ȗȓȖȌȣ șȊȖȍȑ ȗȘȖȠȓȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ". ǶȌȕȈȒȖ ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȕȍ ȔȖȋ "ȗȖȎȐȕȈȚȤ ȗȓȖȌȣ șȊȖȍȑ ȗȘȖȠȓȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ", ȗȖȥȚȖȔț șȓȖȊȖ ȥȊȈ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐ598


599 ȝȍ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȗȖșȚțȗȒȐ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț șȘȈȊȕȐȊȈȦȚșȧ ș ȗȖșȚțȗȒȈȔȐ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȝ ȓȦȌȍȑ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȈȊȈȌȎȈȕȈȕȚȐ ȔȈȔ ȔțȌȝȈȝ. ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȓȦȌȐ ȐȕȖȋȌȈ ȗȖ ȖȠȐȉȒȍ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȏȈ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ǭȋȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ Ȑ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȔȖȋțȚ ȊȣȌȈȊȈȚȤ șȍȉȧ ȏȈ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȕȖ Ȑȝ ȕȐ Ȋ ȒȖȍȔ șȓțȟȈȍ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ șȟȐȚȈȚȤ ȚȈȒȖȊȣȔȐ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȕȍȓȤȏȧ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȏȈ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȐȓȐ ȏȈ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. Ǫșȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȣ Ȋ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȝ ȠȈșȚȘȈȝ Ȑ ȚȘțȌȈȝ ȊȍȓȐȒȐȝ ȈȟȈȘȤȍȊ. ǶșȕȖȊȣȊȈȧșȤ ȕȈ țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȧȝ ȠȈșȚȘ, ǹȈȕȈȚȈȕȈ ǫȖșȊȈȔȐ țșȚȈȕȖȊȐȓ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ MȈȝȈȗȘȈȉȝț - ȥȚȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǹȈȔȖȋȖ DzȘȐȠȕȣ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȝȖȚȧ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ ȕȐȒȖȔț ȕȍ ȖȚȒȘȣȊȈȓ ȥȚȖȋȖ. ǷȖȥȚȖȔț ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȈȟȈȘȤȦ, ȐȓȐ ȋțȘț, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ șȟȐȚȈȚȤ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ. TǭDzǹT 12 șȈȘȊȈȚȘȈșȒȝȈȓȐȚȈȌȍȠȈȝ șȈȗȚȈ-ȌȊȐȗȈȐȒȈ-ȌȈȕȌȈ-ȌȝȘȒ ȈȕȑȈȚȘȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈ-ȒțȓȈȌ ȈȕȑȈȚȘȈȟȑțȚȈ-ȋȖȚȘȈȚȈȝ șȈȘȊȈȚȘȈ - ȊșȦȌț; ȈșȒȝȈȓȐȚȈ - ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȍȓȤȏȧ ȖșȓțȠȈȚȤșȧ; ȈȌȍȠȈȝ - ȗȘȐȒȈȏ; șȈȗȚȈ-ȌȊȐȗȈ - șȍȔȤ ȖșȚȘȖȊȖȊ; ȥȒȈ - ȖȌȐȕ; ȌȈȕȌȈȌȝȘȒ - ȗȘȈȊȐȚȍȓȤ, ȌȍȘȎȈȡȐȑ șȒȐȗȍȚȘ; ȈȕȑȈȚȘȈ - ȒȘȖȔȍ; ȉȘȈȝȔȈȕȈȒțȓȈȚ - ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ Ȑ șȊȧȚȣȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ; ȈȕȑȈȚȘȈ - ȒȘȖȔȍ; ȈȟȑțȚȈȋȖȚȘȈȚȈȝ - ȗȖȚȖȔȒȖȊ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ (ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ). ǻ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț ȕȍ ȉȣȓȖ șȖȗȍȘȕȐȒȖȊ, Ȑ ȊȓȈșȚȤ ȍȋȖ ȗȘȖșȚȐȘȈȓȈșȤ ȕȈ Ȋșȍ șȍȔȤ ȖșȚȘȖȊȖȊ, ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȣȝ ȕȈ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȐ ǯȍȔȓȐ. Ǫșȍ ȗȘȐȒȈȏȣ ȞȈȘȧ ȉȍșȗȘȍȒȖșȓȖȊȕȖ ȊȣȗȖȓȕȧȓȐșȤ, Ȑ ȖșȓțȠȈȚȤșȧ Ȑȝ ȕȍ ȔȖȋ ȕȐȒȚȖ, ȒȘȖȔȍ șȊȧȚȣȝ, ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ Ȑ ȗȖȚȖȔȒȖȊ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ [ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ]. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȈȗȚȈ-ȌȊȐȗȈ - ȥȚȖ șȍȔȤ ȖȋȘȖȔȕȣȝ ȖșȚȘȖȊȖȊ, ȐȓȐ ȒȖȕȚȐȕȍȕȚȖȊ, ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȣȝ ȕȈ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȐ ȏȍȔȕȖȋȖ ȠȈȘȈ: 1) ǨȏȐȧ, 2) ǭȊȘȖȗȈ, 3) ǨȜȘȐȒȈ, 4) ǹȍȊȍȘȕȈȧ ǨȔȍȘȐȒȈ, 5) ȆȎȕȈȧ ǨȔȍȘȐȒȈ, 6) ǨȊșȚȘȈȓȐȧ Ȑ 7) ǶȒȍȈȕȐȧ. ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ ȗȖȓȈȋȈȦȚ, ȟȚȖ Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ, ȐȓȐ ȌȖȐșȚȖȘȐȟȍșȒȐȍ, ȊȘȍȔȍȕȈ ǨȔȍȘȐȒȈ Ȑ ȔȕȖȋȐȍ ȌȘțȋȐȍ ȟȈșȚȐ șȊȍȚȈ ȍȡȍ ȕȍ ȉȣȓȐ ȖȚȒȘȣȚȣ, ȕȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȥȚȖ ȕȍ ȚȈȒ. ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȗȘȈȊȐȓ ȔȐȘȖȔ ȏȈ ȔȕȖȋȖ Țȣșȧȟ ȓȍȚ ȌȖ ȕȈȟȈȓȈ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȑ ȌȖȐșȚȖȘȐȟȍșȒȖȑ ȥȗȖȝȐ, Ȑ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȧșȕȖ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ Ȋ Țȍ ȊȘȍȔȍȕȈ ȓȦȌȧȔ ȉȣȓȐ ȐȏȊȍșȚȕȣ Ȋșȍ ȟȈșȚȐ șȊȍȚȈ Ȑ Ȋșȍ ȖȕȐ ȕȈȝȖȌȐȓȐșȤ ȗȖȌ ȊȓȈșȚȤȦ ȖȌȕȖȋȖ ȞȈȘȧ, MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț. ǹȚȖȓȐȞȈ ȞȈȘșȚȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț, ȗȖ Ȋșȍȑ ȊȐȌȐȔȖșȚȐ, ȘȈșȗȖȓȈȋȈȓȈșȤ Ȋ ǰȕȌȐȐ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋ ȖȌȐȕȕȈȌȞȈȚȖȔ șȚȐȝȍ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȣ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȎȐȓ Ȋ ȔȍȎȌțȘȍȟȤȍ ǫȈȕȋȐ Ȑ ȇȔțȕȣ. ȅȚȈ ȏȍȔȓȧ ȕȈȏȣȊȈȓȈșȤ ǩȘȈȝȔȈȊȈȘȚȖȑ Ȑ șȖșȚȖȧȓȈ Ȑȏ ȖȉȓȈșȚȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȍȑȟȈș ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ǷȍȕȌȎȈȉț Ȑ ǹȍȊȍȘȕȖȑ ǰȕȌȐȐ. ǰȏ ȊșȍȋȖ șȒȈȏȈȕȕȖȋȖ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ȕȍȒȖȋȌȈ ȞȈȘȐ ǰȕȌȐȐ ȗȘȈȊȐȓȐ ȊșȍȔ ȔȐȘȖȔ, Ȉ ȒțȓȤȚțȘȈ, Ȓ ȒȖȚȖȘȖȑ ȖȕȐ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȓȐ, ȉȣȓȈ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ. ǹȓȖȊȖ ȈșȒȝȈȓȐȚȈ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȊȘȍȔȍȕȈ ȕȐ 599


600 ȖȌȐȕ ȟȍȓȖȊȍȒ Ȋ ȔȐȘȍ ȕȍ șȔȍȓ ȖșȓțȠȈȚȤșȧ ȗȘȐȒȈȏȖȊ ȞȈȘȧ. ǶȌȕȈȒȖ ș ȗȖȔȖȡȤȦ șȊȖȐȝ ȗȘȐȒȈȏȖȊ ȞȈȘȐ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȣȚȈȓȐșȤ ȗȖȌȟȐȕȐȚȤ șȊȖȍȑ ȊȓȈșȚȐ șȊȧȚȣȝ, ȐȓȐ ȗȖȚȖȔȒȖȊ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǪȐȠȕț. ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǨȟȤȦȚȖȑ, Ȑ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ǨȘȌȎțȕȈ, ȖȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ, ȕȈȏȣȊȈȍȚ ǭȋȖ ȥȚȐȔ ȐȔȍȕȍȔ (șȍȕȈȑȖȘ țȉȝȈȑȖȘ ȔȈȌȝȑȍ ȘȈȚȝȈȔ șȚȝȈȗȈȑȈ Ȕȍ 'ȟȑțȚȈ). ǹȓȖȊȖ ȈȟȤȦȚȈ ȏȕȈȟȐȚ "ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȈȌȈȍȚ", ȐȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ǫȖșȗȖȌȤ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȗȈȌȈȍȚ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. DzȖȋȌȈ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȗȈȌȈȍȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȓȐȠȐȊȠȐșȤ șȊȖȍȋȖ ȔȍșȚȈ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȖȕȖ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȟȤȦȚȖȑ. ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȖȕȖ ȏȈȉȣȊȈȍȚ Ȗ șȊȖȐȝ ȊȏȈȐȔȖȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ș ǨȟȤȦȚȖȑ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȒȈȎȌȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȖȑ ȟȈșȚȐȞȍȑ, ȐȓȐ șȣȕȖȔ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖȗȈȌȈȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȏȈȉȣȊȈȍȚ Ȗȉ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȊȧȏȣȊȈȦȚ ȍȋȖ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ, Ȑ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȊȐȌȍȚȤ Ȋ șȍȉȍ Ȑ ȊȖ Ȋșȍȝ, ȒȚȖ ȍȋȖ ȖȒȘțȎȈȍȚ, ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȑ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȉȐȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȝ ȊȐȌȖȊ, ȕȖ șȚȖȐȚ ȍȔț ȊȕȖȊȤ ȖȉȘȍșȚȐ șȊȖȍ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȍ șȖȏȕȈȕȐȍ, ȒȈȒ ȖȕȖ ȗȍȘȍșȚȈȍȚ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȚȤ șȍȉȧ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (5.18) ȚȈȒȖȍ ȊȐȇȌȍȕȐȍ ȖȗȐșȈȕȖ șȓȖȊȈȔȐ ȗȈȕȌȐȚȈȝ șȈȔȈ-ȌȈȘȠȐȕȈȝ. MȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ șȈȔȖȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȍȕȐȍ ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȓ ȊȖȏȕȐȒȕȖȊȍȕȐȦ ȉȈȘȤȍȘȖȊ ȔȍȎȌț ȓȦȌȤȔȐ. dzȦȌȐ ȌȍȓȧȚșȧ ȕȈ ȋȘțȗȗȣ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȒȈșȚȖȊȖȑ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȕȖșȚȐ, ȞȊȍȚȈ ȒȖȎȐ, ȊȍȘȖȐșȗȖȊȍȌȈȕȐȧ, ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖșȚȐ Ȑ Ț.Ȍ. ǷȘȐȕȈȌȓȍȎȕȖșȚȤ Ȓ ȚȖȑ ȐȓȐ ȐȕȖȑ ȋȖȚȘȍ (ȘȖȌț) ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚșȧ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȍȔ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȚȖ ȍșȚȤ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȍȋȖ Țȍȓț, ȕȖ, ȒȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȉȘȍȚȈȍȚ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, Ȗȕ șȘȈȏț șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȟȓȍȕȖȔ ǨȟȤȦȚȈ-ȋȖȚȘȣ, ȚȖ ȍșȚȤ ȗȖȚȖȔȒȖȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ Ȓ ȚȈȒȐȔ ȗȖȕȧȚȐȧȔ, ȒȈȒ ȒȈșȚȈ, ȊȍȘȖȐșȗȖȊȍȌȈȕȐȍ, ȞȊȍȚ ȒȖȎȐ Ȑ ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖșȚȤ. ǪȓȈșȚȤ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț ȕȍ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȓȈșȤ ȕȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈȒțȓț, șȖșȓȖȊȐȍ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȝȘȈȕȐȚȍȓȍȑ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ. ǵȍȗȖȌȊȓȈșȚȕȣ ȍȔț ȉȣȓȐ ȚȈȒȎȍ Ȑ ȊȈȑȠȕȈȊȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȚȖȧȚ ȊȣȠȍ Ȋșȍȝ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȑ. ǷȖȥȚȖȔț ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȊȍȘșȍ șȔȈȓȓ = ȈȘȟȑȍ ȊȐȠȕȈț ȠȐȓȈ-ȌȝȐȘ ȋțȘțȠț ȕȈȘȈ-ȔȈȚȐȘ ȊȈȐȠȕȈȊȍ ȌȎȈȚȐȉțȌȌȝȐȘ ȊȐȠȕȖȘ ȊȈ ȊȈȐȠȕȈȊȈȕȈȔ ȒȈȓȐ-ȔȈȓȈ-ȔȈȚȝȈȕȍ ȗȈȌȈ-ȚȐȘȚȝȍ 'Ȕȉț-ȉțȌȌȝȐȝ ȠȘȐ-ȊȐȠȕȖȘ ȕȈȔȕȐ ȔȈȕȚȘȍ șȈȒȈȓȈ-ȒȈȓțȠȈ-ȝȍ ȠȈȉȌȈ-șȈȔȈȕȑȈ-ȉțȌȌȝȐȘ ȊȐȠȕȈț șȈȘȊȍȠȊȈȘȍȠȍ ȚȈȌ-ȐȚȈȘȈ-șȈȔȈ-ȌȝȐȘ ȑȈșȑȈ ȊȈ ȕȈȘȈȒȐ șȈȝ "dzȦȉȖȑ, ȒȚȖ ȌțȔȈȍȚ, ȟȚȖ ǩȖȎȍșȚȊȖ Ȋ ȝȘȈȔȍ șȌȍȓȈȕȖ Ȑȏ ȌȍȘȍȊȈ ȐȓȐ ȒȈȔȕȧ, ȒȚȖ șȟȐȚȈȍȚ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, șȚȖȧȡȍȋȖ Ȋ ȞȍȗȐ țȟȍȕȐȟȍșȒȖȑ ȗȘȍȍȔșȚȊȍȕȕȖșȚȐ, ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ, șȔȖȚȘȐȚ ȕȈ ȊȈȑȠȕȈȊȈ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȍȋȖ Ȓ ǨȟȤȦȚȈ-ȋȖȚȘȍ, ȒȈȒ ȕȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧ ȒȈȒȖȑ-ȓȐȉȖ ȒȈșȚȣ ȐȓȐ ȊȍȘȖȐșȗȖȊȍȌȈȕȐȧ Ȑ șȟȐȚȈȍȚ ȟȈȘȈȕȈȔȘȐȚț ȐȓȐ ȊȖȌț Ȑȏ ǫȈȕȋȐ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȑ ȊȖȌȖȑ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȔ ȈȌȈ" (ǷȈȌȔȈ-ȗțȘȈȕȈ). ǰȏ ȊșȍȋȖ șȒȈȏȈȕȕȖȋȖ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ȞȈȘȦ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȌȟȐȕȧȚȤșȧ Ȋșȍ, ȒȘȖȔȍ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȐȒȖȔț ȕȍ ȗȖȌȊȓȈșȚȕȣ. ǩȘȈȝȔȈȕȖȔ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȖșȚȐȋ ǩȘȈȝȔȈȕ, ȉȍȏȓȐȟȕȣȑ ȈșȗȍȒȚ ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ ǰșȚȐȕȣ, Ȉ ȊȈȑȠȕȈȊ - ȥȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȓțȎȐȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. 600


601 TǭDzǹT 13 ȥȒȈȌȈșȐȕ ȔȈȝȈ-șȈȚȘȈ ȌȐȒȠȈ ȚȈȚȘȈ ȌȐȊȈțȒȈșȈȔ șȈȔȈȌȎȖ ȉȘȈȝȔȈȘȠȐȕȈȔ ȟȈ ȘȈȌȎȈȘȠȐȕȈȔ ȟȈ șȈȚȚȈȔȈ ȥȒȈȌȈ - ȖȌȕȈȎȌȣ; ȈșȐȚ - ȌȈȓ ȖȉȍȚ; ȔȈȝȈ-șȈȚȘȈ - ȊȍȓȐȒȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȌȐȒȠȈ - ȕȈȟȈȓȖ; ȚȈȚȘȈ - ȕȈ ȚȖȑ ȞȍȘȍȔȖȕȐȐ; ȌȐȊȈȖȒȈșȈȔ - ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; șȈȔȈȌȎȈȝ - șȖȉȘȈȕȐȍ; ȉȘȈȝȔȈ-ȘȠȐȕȈȔ - ȊȍȓȐȒȐȝ șȊȧȚȣȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȘȈȌȎȈ-ȘȠȐȕȈȔ - ȊȍȓȐȒȐȝ șȊȧȚȣȝ ȞȈȘȍȑ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; șȈȚ-ȚȈȔȈ - ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǶȌȕȈȎȌȣ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț țșȚȘȖȐȓ ȋȘȈȕȌȐȖȏȕȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȍ șȖȉȘȈȓȐșȤ Ȋșȍ ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ș ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚ Ȑ ȊȍȓȐȒȐȍ șȊȧȚȣȍ ȞȈȘȐ, ȘȈȌȎȈȘȠȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȈȔȖȍ ȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȚȖ, ȟȚȖ Ȋ ȊȍȓȐȒȖȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ, ȒȖȚȖȘȖȍ țșȚȘȖȐȓ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț, țȟȈșȚȊȖȊȈȓȐ ȌȈȎȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȝȖȚȧ șȈȔ ȞȈȘȤ ȎȐȓ Ȋ ǰȕȌȐȐ, Ȋ ȔȍȎȌțȘȍȟȤȍ ǫȈȕȋȐ Ȑ ȇȔțȕȣ. ȅȚȖ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋ ȉȣȓȣȍ ȊȘȍȔȍȕȈ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȟȈșȚȖ ȉȣȊȈȓȐ ȕȈ ǯȍȔȓȍ, Ȉ ȊȍȓȐȒȐȍ ȋȍȘȖȐ, ȚȈȒȐȍ, ȒȈȒ ǨȘȌȎțȕȈ, ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ Ȑ ȔȕȖȋȐȍ ȌȘțȋȐȍ, ȗȖșȍȡȈȓȐ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ȋ Țȍ ȊȘȍȔȍȕȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȓȖ ȔȍȎȗȓȈȕȍȚȕȖȍ șȖȖȉȡȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȓȖșȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȣȝ Ȍȓȧ ȥȚȐȝ Ȟȍȓȍȑ șȈȔȖȓȍȚȖȊ Ȑ ȒȖșȔȐȟȍșȒȐȝ ȒȖȘȈȉȓȍȑ. TǭDzǹT 14 ȚȈșȔȐȕȕ ȈȘȝȈȚșț șȈȘȊȍȠț șȊ-ȈȘȟȐȚȍȠț ȑȈȚȝȈȘȝȈȚȈȝ țȚȚȝȐȚȈȝ șȈȌȈșȖ ȔȈȌȝȑȍ ȚȈȘȈȕȈȔ țȌțȘȈȌ ȐȊȈ ȚȈșȔȐȕ - Ȋ ȥȚȖȔ ȊȍȓȐȒȖȔ șȖȉȘȈȕȐȐ; ȈȘȝȈȚșț - Ȋșȍȝ Țȍȝ, ȒȚȖ ȌȖșȚȖȐȕ ȗȖȟȍșȚȍȑ; șȈȘȊȍȠț - Ȋșȍ ȖȕȐ; șț-ȈȘȟȐȚȍȠț - ȒȖȚȖȘȣȔ ȉȣȓȐ ȖȒȈȏȈȕȣ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ ȗȖȟȍșȚȐ; ȑȈȚȝȈ-ȈȘȝȈȚȈȝ - ȒȈȒ ȖȕȐ ȚȖȋȖ ȏȈșȓțȎȐȊȈȓȐ; țȚȚȝȐȚȈȝ - ȊșȚȈȓ; șȈȌȈșȈȝ - ȗȖșȘȍȌȐ șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ; ȔȈȌȝȑȍ - șȘȍȌȐ; ȚȈȘȈȕȈȔ - ȏȊȍȏȌ; țȌț-ȘȈȚ - ȓțȕȈ; ȐȊȈ - ȒȈȒ. ǷȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȊȖȏȌȈȓ ȗȖȌȖȉȈȦȡȐȍ ȗȖȟȍșȚȐ ȊșȍȔ ȊȣșȖȒȖțȊȈȎȈȍȔȣȔ ȟȓȍȕȈȔ ȥȚȖȋȖ ȊȍȓȐȒȖȋȖ șȖȉȘȈȕȐȧ. DzȖȋȌȈ Ȏȍ Ȗȕ ȊșȚȈȓ, ȖȒȘțȎȍȕȕȣȑ ȊșȍȔȐ șȖȉȘȈȊȠȐȔȐșȧ, Ȗȕ ȊȣȋȓȧȌȍȓ ȒȈȒ ȗȖȓȕȈȧ ȓțȕȈ, ȖȒȘțȎȍȕȕȈȧ ȏȊȍȏȌȈȔȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȖ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔ ȖȉȣȟȈȧȔ ȊȍȓȐȒȐȔ, ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔ ȓȦȌȧȔ șȓȍȌțȍȚ ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ȌȖșȚȖȑȕȣȑ ȗȘȐȍȔ, ȗȖȌȖȉȕȣȑ ȚȖȔț, ȒȖȚȖȘȣȑ țșȚȘȖȐȓ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȕȈ ȈȘȍȕȍ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. ǷȍȘȊȖȍ, ȟȚȖ ȕțȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ, ȗȘȐȕȐȔȈȧ ȋȖșȚȍȑ, - ȥȚȖ ȖȔȣȚȤ ȐȔ șȚȖȗȣ. ǰȏ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȑ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȘȈȌȎȈșțȧ-ȧȋȤȐ, ȒȖȚȖȘțȦ ȗȘȖȊȖȌȐȓ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȈ, ǹȈȔ DzȘȐȠȕȈ ȖȔȣȊȈȓ șȚȖȗȣ ȋȖșȚȧȔ. MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȚȖȎȍ ȗȖȏȈȉȖȚȐȓșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, șȊȧȚȣȔ ȔțȌȘȍȞȈȔ, ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ Ȑ ȊȍȓȐȒȐȔ ȞȈȘȧȔ ȉȣȓ ȖȒȈȏȈȕ ȌȖșȚȖȑȕȣȑ ȗȘȐȍȔ. 601


602 TǭDzǹT 15 ȗȘȈȔȠțȝ ȗȐȕȈȑȈȚȈ-ȉȝțȌȎȖ ȋȈțȘȈȝ ȒȈȕȌȎȈȘțȕȍȒȠȈȕȈȝ șțȕȈșȈȝ șțȔțȒȝȈȝ șȈțȔȑȈȝ ȗȐȕȈȔșȈȝ șțȌȊȐȌȎȈ-șȔȐȚȈȝ ȗȘȈȔȠțȝ - ȖȟȍȕȤ ȊȣșȖȒȐȑ; ȗȐȕȈ-ȈȑȈȚȈ - ȌȓȐȕȕȣȍ Ȑ ȠȐȘȖȒȐȍ; ȉȝțȌȎȈȝ - ȘțȒȐ; ȋȈțȘȈȝ - șȖ șȊȍȚȓȖȑ ȒȖȎȍȑ; ȒȈȕȌȎȈ - ȗȖȌȖȉȕȣȔȐ ȓȖȚȖșȈȔ; ȈȘțȕȈ-ȐȒȠȈȕȈȝ - ș ȋȓȈȏȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȐȧȓȐ, ȒȈȒ ȊȖșȝȖȌȧȡȍȍ șȖȓȕȞȍ; șț-ȕȈșȈȝ - ȗȘȧȔȖȑ ȕȖș; șț-ȔțȒȝȈȝ - ș ȒȘȈșȐȊȣȔ ȓȐȞȖȔ; șȈțȔȑȈȝ - șȚȍȗȍȕȕȖȋȖ ȊȐȌȈ; ȗȐȕȈ-ȈȔșȈȝ - ȊȣșȖȒȐȍ ȗȓȍȟȐ; șț - ȒȘȈșȐȊȣȍ; ȌȊȐȌȎȈ - ȏțȉȣ; șȔȐȚȈȝ - țȓȣȉȈȧșȤ. ǾȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓ ȊȣșȖȒȖȋȖ ȘȖșȚȈ Ȑ ȖȉȓȈȌȈȓ ȔȖȋțȟȐȔ ȚȍȓȖșȓȖȎȍȕȐȍȔ Ȑ șȊȍȚȓȖȑ ȒȖȎȍȑ. ǭȋȖ ȌȓȐȕȕȣȍ ȘțȒȐ ȉȣȓȐ ȕȈȓȐȚȣ șȐȓȖȑ, Ȉ ȋȓȈȏȈ șȐȧȓȐ, ȒȈȒ ȊȖșȝȖȌȧȡȍȍ șȖȓȕȞȍ. ǻ ȕȍȋȖ ȉȣȓ ȗȘȧȔȖȑ ȕȖș, ȖȟȍȕȤ ȒȘȈșȐȊȖȍ ȓȐȞȖ Ȑ șȚȍȗȍȕȕȣȑ ȊȐȌ. ǻȓȣȉȈȧșȤ, Ȗȕ ȖȉȕȈȎȈȓ ȌȊȈ ȘȧȌȈ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȝ, ȘȖȊȕȣȝ ȏțȉȖȊ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȘȍȌȐ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȑ ȟȍȚȣȘȍȝ șȖșȓȖȊȐȑ (ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȠȈȚȘȐȍȊ, ȊȈȑȠȤȍȊ Ȑ ȠțȌȘ) ȒȠȈȚȘȐȐ, ȒȈȒ ȔțȎȟȐȕȣ, ȚȈȒ Ȑ ȎȍȕȡȐȕȣ, ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȖșȖȉȖȑ ȒȘȈșȖȚȖȑ. ǰȏ ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȝ șȚȐȝȖȊ șȚȈȕȍȚ ȧșȕȖ, ȟȚȖ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȕȍ ȗȘȖșȚȖ ȖȉȓȈȌȈȓ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȖȑ ȊȕȍȠȕȖșȚȤȦ: ȍȋȖ ȚȍȓȖșȓȖȎȍȕȐȍ Ȑ ȖșȖȉȣȍ ȏȕȈȒȐ ȕȈ Țȍȓȍ ȊȣȌȈȊȈȓȐ Ȋ ȕȍȔ ȊȍȓȐȒțȦ ȓȐȟȕȖșȚȤ. dzȐȞȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ "ȏȍȘȒȈȓȖȔ ȌțȠȐ". ǹȒȓȈȌ țȔȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖȚȘȈȎȈȍȚșȧ Ȋ ȟȍȘȚȈȝ ȍȋȖ ȓȐȞȈ. ǪȕȍȠȕȖșȚȤ ȒȈȎȌȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȗȖșȚțȗȒȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȗȕ șȖȊȍȘȠȈȓ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȐȔȍȕȕȖ ȗȘȖȠȓȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚ ȜȖȘȔț Ȑ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ ȍȋȖ șȓȍȌțȦȡȍȋȖ ȚȍȓȈ, ȉțȌȤ ȚȖ ȚȍȓȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ ȐȓȐ ȗȖȓțȉȖȋȈ. ȅȚȖ ȌȖȒȈȏȣȊȈȍȚ ȜȈȒȚ ȗȍȘȍșȍȓȍȕȐȧ ȌțȠȐ Ȑȏ ȖȌȕȖȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ Ȋ ȌȘțȋȖȍ. TǭDzǹT 16 ȊȑțȌȝȈ-ȊȈȒȠȈ ȉȘȝȈȟ-ȟȝȘȖȕȐȘ ȊȈȓȐ-ȊȈȓȋț-ȌȈȓȖȌȈȘȈȝ ȈȊȈȘȚȈ-ȕȈȉȝȐȘ ȖȌȎȈșȊȐ ȒȈȕȟȈȕȖȘțȘ țȌȈȋȘȈ-ȗȈȚ ȊȑțȌȝȈ - ȠȐȘȖȒȈȧ; ȊȈȒȠȈȝ - ȋȘțȌȤ; ȉȘȝȈȚ-ȠȘȖȕȐȝ - ȠȐȘȖȒȈȧ ȚȈȓȐȧ; ȊȈȓȐ - ȓȐȕȐȐ ȕȈ ȒȖȎȍ; ȊȈȓȋț - ȖȟȍȕȤ ȒȘȈșȐȊȣȑ; ȌȈȓȈ - ȒȈȒ ȓȐșȚ ȉȈȕȤȧȕȖȊȖȋȖ ȌȍȘȍȊȈ; țȌȈȘȈȝ - ȎȐȊȖȚ; ȈȊȈȘȚȈ - șȊȍȘȕțȚȣȑ ȒȖȓȤȞȈȔȐ; ȕȈȉȝȐȝ - ȗțȗȖȒ; ȖȌȎȈșȊȐ - ȉȓȍșȚȧȡȐȍ; ȒȈȕȟȈȕȈ - ȏȖȓȖȚȐșȚȣȍ; țȘțȝ - ȉȍȌȘȈ; țȌȈȋȘȈ-ȗȈȚ - ȐȏȖȋȕțȚȣȑ ȗȖȌȢȍȔ ȕȖȋȐ. ǻ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓȈ ȠȐȘȖȒȈȧ ȋȘțȌȤ Ȑ ȚȈȓȐȧ, Ȉ ȍȋȖ ȎȐȊȖȚ, ȗȍȘȍșȍȟȍȕȕȣȑ ȚȖȕȒȐȔȐ ȓȐȕȐȧȔȐ, șȊȖȐȔȐ ȖȟȍȘȚȈȕȐȧȔȐ ȕȈȗȖȔȐȕȈȓ ȓȐșȚ ȉȈȕȤȧȕȈ. ǻ ȕȍȋȖ ȉȣȓ ȋȓțȉȖȒȐȑ ȊȖȘȖȕȒȖȖȉȘȈȏȕȣȑ ȗțȗȖȒ, ȏȖȓȖȚȐșȚȖȋȖ ȞȊȍȚȈ ȉȍȌȘȈ Ȑ ȊȣșȖȒȐȑ ȗȖȌȢȍȔ ȕȖȋȐ. TǭDzǹT 17 602


603 șțȒȠȔȈ-ȊȈȒȘȈșȐȚȈ-șȕȐȋȌȝȈ ȔțȘȌȝȈȌȎȈȝ ȒȈȔȉț-ȒȈȕȌȝȈȘȈȝ ȔȈȝȈ-ȌȝȈȕȍ ȌțȒțȓȈȋȘȑȍ ȗȈȘȐȌȝȈȑȖȗȈȊȐȑȈ ȟȈ șțȒȠȔȈ - ȖȟȍȕȤ ȚȖȕȒȐȍ; ȊȈȒȘȈ - ȊȤȦȡȐȍșȧ; ȈșȐȚȈ - ȟȍȘȕȣȍ; șȕȐȋȌȝȈ - ȉȓȍșȚȧȡȐȍ; ȔțȘȌȝȈȌȎȈȝ - ȊȖȓȖșȣ ȕȈ ȋȖȓȖȊȍ; ȒȈȔȉț - șȓȖȊȕȖ ȘȈȒȖȊȐȕȈ; ȒȈȕȌȝȈȘȈȝ - Ƞȍȧ; ȔȈȝȈ-ȌȝȈȕȍ - ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋȖȍ; ȌțȒțȓȈȈȋȘȑȍ - ȖȌȍȚȣȑ Ȋ ȌȝȖȚȐ; ȗȈȘȐȌȝȈȑȈ - ȕȈ ȊȍȘȝȕȍȑ ȟȈșȚȐ ȚȍȓȈ; țȗȈȊȐȑȈ - ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȈȧ, ȒȈȒ șȊȧȡȍȕȕȣȑ ȠȕțȘ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ. ǭȋȖ ȉȓȍșȚȧȡȐȍ ȔȧȋȒȐȍ ȟȍȘȕȣȍ ȊȖȓȖșȣ ȊȖȓȕȈȔȐ șȗȈȌȈȓȐ ȍȔț ȕȈ ȗȓȍȟȐ, Ȉ ȍȋȖ ȠȍȦ, ȒȈȒ ȘȈȒȖȊȐȕț, țȒȘȈȠȈȓȐ ȚȘȐ ȓȐȕȐȐ. ǵȈ ȕȍȔ ȉȣȓȖ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȖȍ ȌȝȖȚȐ Ȑ ȒȘȈșȐȊȈȧ ȕȈȒȐȌȒȈ, ȗȍȘȍȒȐȕțȚȈȧ ȟȍȘȍȏ ȗȓȍȟȖ. TǭDzǹT 18 ȊȑȈȕȌȎȐȚȈȠȍȠȈ-ȋȈȚȘȈ-ȠȘȐȘ ȕȐȑȈȔȍ ȕȑȈșȚȈ-ȉȝțȠȈȕȈȝ ȒȘȠȕȈȌȎȐȕȈ-ȌȝȈȘȈȝ ȠȘȐȔȈȕ ȒțȠȈ-ȗȈȕȐȝ ȒȘȚȖȟȐȚȈȝ ȊȑȈȕȌȎȐȚȈ - șȓțȎȈȡȐȍ ȏȕȈȒȈȔȐ; ȈȠȍȠȈ - ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȍ; ȋȈȚȘȈ - ȚȍȓȈ; ȠȘȐȝ - ȒȘȈșȖȚȈ; ȕȐȑȈȔȍ - ȌȍȑșȚȊțȦȡȐȑ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȈȊȐȓȈȔȐ Ȑ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔȐ; ȕȑȈșȚȈ - șȕȧȚȣȍ; ȉȝțȠȈȕȈȝ - ȖȌȍȎȌȣ; ȒȘȠȕȈ - ȟȍȘȕțȦ; ȈȌȎȐȕȈ - ȒȖȎț; ȌȝȈȘȈȝ - ȕȈȌȍȊȈȧ; ȠȘȐȔȈȕ ȒȘȈșȐȊȣȑ; ȒțȠȈ-ȗȈȕȐȝ - ȕȈȌȍȊ ȕȈ ȗȈȓȍȞ ȒȖȓȤȞȖ Ȑȏ ȚȘȈȊȣ ȒțȠȈ; ȒȘȚȈ - șȖȊȍȘȠȐȓ; țȟȐȚȈȝ - ȒȈȒ ȗȖȓȖȎȍȕȖ. ǷȖșȒȖȓȤȒț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȗȘȖȝȖȌȐȓ ȖȉȘȧȌ ȗȖșȊȧȡȍȕȐȧ, șȖȊȍȘȠȈȍȔȣȑ ȗȍȘȍȌ ȕȈȟȈȓȖȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, Ȗȕ șȕȧȓ ș șȍȉȧ ȌȖȘȖȋȐȍ ȖȌȍȎȌȣ, ȖȚȒȘȣȊ ȊȏȖȘț șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ șȊȖȦ ȗȘȐȘȖȌȕțȦ ȒȘȈșȖȚț. Ǫșȍ ș ȉȖȓȤȠȐȔ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍȔ ȕȈȉȓȦȌȈȓȐ, ȒȈȒ Ȗȕ ȕȈȌȍȊȈȍȚ ȟȍȘȕțȦ ȖȓȍȕȤȦ ȠȒțȘț Ȑ ȒȖȓȤȞȖ Ȑȏ ȚȘȈȊȣ ȒțȠȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȓȐȠȤ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȓȐ ȒȘȈșȖȚț ȍȋȖ ȚȍȓȈ. ǶȟȍȊȐȌȕȖ, ȟȚȖ, ȗȘȍȎȌȍ ȟȍȔ ȗȘȖȊȍșȚȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț șȖȊȍȘȠȐȓ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ ȖȉȘȧȌȣ Ȑ ȘȐȚțȈȓȣ. TǭDzǹT 19 ȠȐȠȐȘȈ-șȕȐȋȌȝȈ-ȚȈȘȈȒȠȈȝ șȈȔȈȐȒȠȈȚȈ șȈȔȈȕȚȈȚȈȝ țȟȐȊȈȕ ȐȌȈȔ țȘȊȐȠȈȝ șȈȌȈȝ șȈȔȝȈȘȠȈȑȈȕȕ ȐȊȈ ȠȐȠȐȘȈ - ȘȖșȈ; șȕȐȋȌȝȈ - ȊȓȈȎȕȣȍ; ȚȈȘȈ - ȏȊȍȏȌȣ; ȈȒȠȈȝ - ȋȓȈȏȈ; șȈȔȈȐȒȠȈȚȈ - ȖȋȓȧȌȍȓ; șȈȔȈȕȚȈȚȈȝ - ȊȖȒȘțȋ; țȟȐȊȈȕ - ȕȈȟȈȓ șȊȖȦ ȘȍȟȤ; ȐȌȈȔ - ȥȚț; țȘȊȐȠȈȝ - ȖȟȍȕȤ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕțȦ; șȈȌȈȝ - șȘȍȌȐ ȟȓȍȕȖȊ șȖȉȘȈȕȐȧ; șȈȔȝȈȘȠȈȑȈȕ - ȌȖșȚȈȊȓȧȧ ȐȔ ȍȡȍ ȉȖȓȤȠȍȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ; ȐȊȈ - ȒȈȒ. ǿȚȖȉȣ ȊȖȖȌțȠȍȊȐȚȤ șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ Ȑ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ ȐȔ ȍȡȍ ȉȖȓȤȠȍȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ, ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȖȒȐȕțȓ Ȑȝ ȊȏȋȓȧȌȖȔ șȊȖȐȝ ȋȓȈȏ, ȗȖȝȖȎȐȝ ȕȈ ȏȊȍȏȌȣ Ȋ ȕȍȉȍ, ȊȓȈȎȕȖȔ ȖȚ ȘȖșȣ, Ȉ ȏȈȚȍȔ ȚȖȘȎȍșȚȊȍȕȕȖ ȏȈȋȖȊȖȘȐȓ. 603


604 TǭDzǹT 20 ȟȈȘț ȟȐȚȘȈ-ȗȈȌȈȔ ȠȓȈȒȠȕȈȔ ȔȘȠȚȈȔ ȋțȌȝȈȔ ȈȊȐȒȓȈȊȈȔ șȈȘȊȍȠȈȔ țȗȈȒȈȘȈȘȚȝȈȔ ȚȈȌȈ ȈȕțȊȈȌȈȕȕ ȐȊȈ ȟȈȘț - ȒȘȈșȐȊȈȧ; ȟȐȚȘȈ-ȗȈȌȈȔ - ȖȉȘȈȏȕȈȧ; ȠȓȈȒȠȕȈȔ - ȖȟȍȕȤ ȧșȕȈȧ; ȔȘȠȚȈȔ - ȖȟȍȕȤ ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȈȧ; ȋțȌȝȈȔ - ȐșȗȖȓȕȍȕȕȈȧ ȋȓțȉȖȒȖȋȖ șȔȣșȓȈ; ȈȊȐȒȓȈȊȈȔ - ȉȍȏ ȊșȧȒȐȝ șȖȔȕȍȕȐȑ; șȈȘȊȍȠȈȔ - Ȍȓȧ Ȋșȍȝ; țȗȈȒȈȘȈ-ȈȘȚȝȈȔ - ȘȈȌȐ Ȑȝ ȉȓȈȋȈ; ȚȈȌȈ - ȚȖȋȌȈ; ȈȕțȊȈȌȈȕ - șȚȈȓ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ; ȐȊȈ - ȒȈȒ. ǷȘȍȒȘȈșȕȈȧ, ȐȏȖȉȐȓțȦȡȈȧ ȔȍȚȈȜȖȘȈȔȐ ȘȍȟȤ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓȈ ȗȖȕȧȚȕȈ ȒȈȎȌȖȔț Ȑ țșȓȈȎȌȈȓȈ șȓțȝ. Ƕȕ ȋȖȊȖȘȐȓ ȖȟȍȕȤ ȊȍșȒȖ Ȑ țȉȍȌȐȚȍȓȤȕȖ, Ȑ ȊșȍȔ ȉȣȓȖ ȧșȕȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȌȍȓȐȚșȧ șȊȖȐȔ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍȔ ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ ǰșȚȐȕȣ, ȏȈȉȖȚȧșȤ Ȗ ȉȓȈȋȍ Ȋșȍȝ șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȖȉȓȈȌȈȓ ȖȟȍȕȤ ȒȘȈșȐȊȖȑ ȊȕȍȠȕȖșȚȤȦ, Ȑ ȍȋȖ ȘȍȟȤ ȚȈȒȎȍ ȉȣȓȈ ȊȖ Ȋșȍȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȕȈ. ǹȊȖȐȔ ȖȉȘȈȏȕȣȔ, ȔȍȚȈȜȖȘȐȟȕȣȔ ȧȏȣȒȖȔ Ȗȕ țșȓȈȎȌȈȓ șȓțȝ Ȋșȍȝ șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ, Ȑ ȘȍȟȤ ȍȋȖ ȉȣȓȈ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȉȓȈȋȖȏȊțȟȕȖȑ, ȕȖ Ȑ ȖȟȍȕȤ ȧșȕȖȑ, șȊȖȉȖȌȕȖȑ ȖȚ ȕȍȌȖȔȖȓȊȖȒ Ȑ ȌȊțșȔȣșȓȍȕȕȖșȚȍȑ. TǭDzǹT 21 ǹȈTǹȈț ȐJȈjȈǹȈțȐ"62"ȈǬȈǸMȈǸMȈȈȊȍ"& ǹȊMȈǵȈȡȐȏTȈMȈ( )) 21 )) ȘȈȌȎȖȊȈȟȈ șȈȉȝȑȈȝ ȠȘȕțȚȈ ȉȝȈȌȘȈȔ ȊȈȝ șȈȌȝȈȊȖ ȑȈ ȐȝȈȋȈȚȈȝ șȈȚșț ȌȎȐȌȎȕȈșțȉȝȐȘ ȌȝȈȘȔȈȔ ȈȊȍȌȑȈȔ șȊȈ-ȔȈȕȐȠȐȚȈȔ ȘȈȌȎȈ țȊȈȟȈ - ȞȈȘȤ ȕȈȟȈȓ ȋȖȊȖȘȐȚȤ; șȈȉȝȑȈȝ - ȖȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ ȎȍȕȡȐȕȈȔ Ȑ ȔțȎȟȐȕȈȔ; ȠȘȕțȚȈ - ȊȣșȓțȠȈȑȚȍ, ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ; ȉȝȈȌȘȈȔ - țȌȈȟȈ; ȊȈȝ - ȊȈȠȈ; șȈȌȝȈȊȈȝ - Ȋșȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȌțȠȐ; ȑȍ - ȒȖȚȖȘȣȍ; ȐȝȈ - ȏȌȍșȤ; ȈȋȈȚȈȝ - ȗȘȐșțȚșȚȊțȦȚ; șȈȚșț - ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȣȔ ȓȦȌȧȔ; ȌȎȐȌȎȕȈșțȉȝȐȝ - ȗȣȚȓȐȊȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ; ȌȝȈȘȔȈȔ - ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȗȘȐȕȞȐȗȣ; ȈȊȍȌȑȈȔ - ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȣ; șȊȈ-ȔȈȕȐȠȐȚȈȔ - Ȋ ȟȤȍȔ-ȓȐȉȖ ȐȏȓȖȎȍȕȐȐ. ǾȈȘȤ ǷȘȐȚȝț șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȣȍ ȟȓȍȕȣ ȥȚȖȋȖ șȖȉȘȈȕȐȧ, ȗțșȚȤ ȊȈȔ ȊșȍȋȌȈ șȖȗțȚșȚȊțȍȚ țȌȈȟȈ! Ƕ ȊȍȓȐȒȐȍ ȌțȠȐ, ȧȊȐȊȠȐȍșȧ șȦȌȈ, ȗȘȖȠț ȊȈș ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖ ȊȣșȓțȠȈȚȤ ȔȖȦ ȔȖȓȐȚȊț. TȖȚ, ȒȚȖ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȐȡȍȚ ȐșȚȐȕț, ȖȉȧȏȈȕ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȤ șȊȖȐ ȊȣȊȖȌȣ șȖȉȘȈȕȐȦ ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȣȝ ȌțȠ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶșȖȉȍȕȕȖ ȊȈȎȕȣȔ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȓȖȊȖ șȈȌȝȈȊȈȝ, "Ȋșȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȌțȠȐ". ǻ ȊȍȓȐȒȖȋȖ Ȑ ȏȕȈȔȍȕȐȚȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȟȈșȚȖ ȉȣȊȈȍȚ ȔȕȖȋȖ ȊȘȈȋȖȊ. ǰȔȐ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȉȍșȗȘȐȕȞȐȗȕȣȍ Ȑ ȕȍȘȈȏȉȖȘȟȐȊȣȍ Ȋ șȘȍȌșȚȊȈȝ ȓȦȌȐ, ȐȉȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȣ ȗȖ ȕȈȚțȘȍ ȖȟȍȕȤ ȏȈȊȐșȚȓȐȊȣ. Ǫ ȓȦȉȖȔ șȖȉȘȈȕȐȐ ȊșȚȘȍȟȈȦȚșȧ ȘȈȏȕȣȍ ȓȦȌȐ, Ȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȉȣȓ ȊȍȓȐȒȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȤȦ, ȕȍȚȘțȌȕȖ ȗȘȍȌȗȖȓȖȎȐȚȤ, ȟȚȖ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ Ȑȏ șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ ȉȣȓȐ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ ȕȈșȚȘȖȍȕȣ ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ Ȓ ȕȍȔț, ȝȖȚȧ Ȑ ȕȍ ȗȖȒȈȏȣȊȈȓȐ 604


605 ȥȚȖȋȖ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ ȏȈȊȐșȚȕȐȒȖȊ ȕȍ ȉȍșȗȖȒȖȐȓȖ MȈȝȈȘȈȌȎț ǷȘȐȚȝț - ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ Ȗȕ ȖȉȘȈȡȈȓșȧ Ȓ ȟȍșȚȕȣȔ Ȑ ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȣȔ ȓȦȌȧȔ. ǪȔȍșȚȍ ș ȚȍȔ, ȖȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ șȖȉȘȈȊȠȐȔșȧ, Ȗȕ ȋȖȊȖȘȐȓ ș ȕȐȔȐ ȕȍ ȒȈȒ ȞȈȘȤ, ȟȤȐ ȗȘȐȒȈȏȣ ȌȖȓȎȕȣ ȉȍșȗȘȍȒȖșȓȖȊȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȚȤșȧ. ǵȈȗȘȖȚȐȊ, Ȗȕ ȝȖȚȍȓ șȔȐȘȍȕȕȖ ȐȏȓȖȎȐȚȤ șȊȖȐ ȌȖȊȖȌȣ șȖȉȘȈȕȐȦ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ Ȑ șȊȧȚȣȝ. ǩțȌțȟȐ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȖȔ ȊșȍȋȖ ȔȐȘȈ, MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȔȖȋ ȕȈȊȧȏȈȚȤ ȐȔ șȊȖȦ ȊȖȓȦ, ȕȖ Ȗȕ ȉȣȓ ȚȈȒȐȔ șȔȐȘȍȕȕȣȔ, șȒȘȖȔȕȣȔ Ȑ ȗȘȧȔȖȌțȠȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ, ȟȚȖ ȊȔȍșȚȖ ȥȚȖȋȖ ȘȍȠȐȓ ȐȏȓȖȎȐȚȤ șȖȉȘȈȊȠȐȔșȧ șȊȖȐ ȊȣȊȖȌȣ, ȟȚȖȉȣ ȖȕȐ ȗȖȌȚȊȍȘȌȐȓȐ ȐȓȐ ȖȗȘȖȊȍȘȋȓȐ Ȑȝ. Ǫșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȣ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȟȍȚȣȘȤȔȧ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȈȔȐ. MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȉȣȓ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȍȔ Ȑȏ ȥȚȖȋȖ ȗȘȈȊȐȓȈ, ȕȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȥȚȖ, Ȗȕ, șȓȖȊȕȖ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȑ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, șȚȈȓ ȐȏȓȈȋȈȚȤ șȊȖȐ ȏȈȒȓȦȟȍȕȐȧ ȊȍȓȐȒȐȔ ȌțȠȈȔ, ȔțȌȘȍȞȈȔ Ȑ șȊȧȚȣȔ, ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȊȠȐȔ Ȋ ȥȚȖȔ șȖȉȘȈȕȐȐ. TǭDzǹT 22 ȈȝȈȔ ȌȈȕȌȈ-ȌȝȈȘȖ ȘȈȌȎȈ ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ ȐȝȈ ȑȖȌȎȐȚȈȝ ȘȈȒȠȐȚȈ ȊȘȚȚȐȌȈȝ șȊȍȠț șȍȚțȠț șȚȝȈȗȐȚȈ ȗȘȚȝȈȒ ȈȝȈȔ - ȧ; ȌȈȕȌȈ-ȌȝȈȘȈȝ - ȕȖșȧȡȐȑ șȒȐȗȍȚȘ; ȘȈȌȎȈ - ȞȈȘȤ; ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ - ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ; ȐȝȈ - Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ; ȑȖȌȎȐȚȈȝ - ȏȈȕȧȚȣȑ; ȘȈȒȠȐȚȈ - ȏȈȡȐȚȕȐȒ; ȊȘȚȚȐ-ȌȈȝ - ȘȈȉȖȚȖȌȈȚȍȓȤ; șȊȍȠț - ȒȈȎȌȖȋȖ Ȋ șȊȖȍȔ; șȍȚțȠț - șȖșȓȖȊȐȐ; șȚȝȈȗȐȚȈ - ȏȈȕȐȔȈȦȡȍȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ; ȗȘȚȝȈȒ - ȗȖ-ȘȈȏȕȖȔț. MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǷȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȧ șȚȈȓ ȞȈȘȍȔ ȥȚȖȑ ȗȓȈȕȍȚȣ Ȑ ȗȖȓțȟȐȓ șȒȐȗȍȚȘ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȈȊȐȚȤ șȊȖȐȔȐ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔȐ, ȏȈȡȐȡȈȚȤ Ȑȝ ȖȚ Ȋșȍȝ ȖȗȈșȕȖșȚȍȑ Ȑ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȚȤ ȐȔ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚșȧ Ȑȝ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍȔ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ, țșȚȘȖȍȕȕȖȔ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔȐ ǪȍȌ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȟȐȚȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ȞȈȘȧ ȕȈȏȕȈȟȈȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ ȏȈȉȖȚȐȓșȧ Ȗ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȐ ȊȊȍȘȍȕȕȖȑ ȍȔț ȗȓȈȕȍȚȣ. ǵȈ ȒȈȎȌȖȑ ȗȓȈȕȍȚȍ ȍșȚȤ șȊȖȑ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ Ȋșȍȝ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ ȋȖșțȌȈȘșȚȊ șȚȖȐȚ ȗȘȍȏȐȌȍȕȚ. ǹȚȈȚȤ ȗȘȍȏȐȌȍȕȚȖȔ ȐȓȐ ȞȈȘȍȔ ȔȖȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ ș șȈȕȒȞȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȞȈȘȤ șȟȐȚȈȓșȧ ȕȈȔȍșȚȕȐȒȖȔ ǩȖȋȈ ȕȈ ȏȍȔȓȍ, Ȑ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȗȖȟȐȚȈȓȐ ȍȋȖ ȒȈȒ ǩȖȋȈ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. Ǫ ǪȍȌȈȝ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ ȖȉȖ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊȈȝ, Ȑ ȖșȖȉȍȕȕȖ Ȗ ȓȦȌȧȝ, ȗȖȔȖȋȈȧ ȐȔ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȑ șȚțȗȍȕȐ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ. ǮȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȚȍȓȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȗȖșȓȍ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȎȐȏȕȍȑ, ȗȘȖȊȍȌȍȕȕȣȝ Ȋ ȚȍȓȈȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ Ȓ ȕȐȏȠȐȔ ȉȐȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȔ ȊȐȌȈȔ, Ȑ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȊȖȓȍȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȊȣȘȈȎȍȕȕȖȑ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ȞȐȊȐȓȐȏȖȊȈȕȕȖȍ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ ȘȈȏȌȍȓȍȕȖ ȕȈ ȟȍȚȣȘȍ șȖșȓȖȊȐȧ (ȟȈȚțȘ-ȊȈȘȕȑȈȔ ȔȈȑȈ șȘȠȚȈȔ Ȑ Ț.Ȍ.). ǬȍȓȍȕȐȍ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȕȈ ȟȍȚȣȘȍ șȖșȓȖȊȐȧ (ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȠȈȚȘȐȍȊ, ȊȈȑȠȤȍȊ Ȑ ȠțȌȘ) ȧȊȓȧȍȚșȧ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȣȔ, Ȑ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ, ȟȚȖ 605


606 ț ȒȈȎȌȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȍ, șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȍȍ ȍȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȦ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȏȈȕȧȚȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖȉȍșȗȍȟȐȚ ȍȋȖ șȘȍȌșȚȊȈȔȐ Ȓ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȦ. ǬȖȓȋ ȞȈȘȧ ȐȓȐ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ - ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȓȦȌȐ șȖȉȓȦȌȈȓȐ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȑ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȗȖȘȧȌȖȒ Ȑ ȐșȗȖȓȕȧȓȐ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȔȣȍ ȚȍȔ, Ȓ ȒȈȒȖȔț șȖșȓȖȊȐȦ ȖȕȐ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ. Ǫ ȕȈȠȐ ȌȕȐ ȥȚȈ șȖȞȐȈȓȤȕȈȧ șȐșȚȍȔȈ ȘțȝȕțȓȈ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȞȈȘȐ Ȑ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ȗȍȘȍșȚȈȓȐ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȍȍ ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȐ. ǹȍȑȟȈș ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȏȕȈȍȚ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ ȉȣȚȤ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ, ȒȠȈȚȘȐȍȔ, ȊȈȑȠȤȍȑ ȐȓȐ ȠțȌȘȖȑ. Ǫșȍ ȌțȔȈȦȚ, ȟȚȖ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȕȖșȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȓ ȚȖȔț ȐȓȐ ȐȕȖȔț șȖșȓȖȊȐȦ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚșȧ ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ ȍȋȖ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȍȔ. ǬȖȓȋ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ - ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȘȈȏȘțȠȍȕȕțȦ șȖȞȐȈȓȤȕțȦ șȚȘțȒȚțȘț, ȘȈȏȌȍȓȐȊ ȓȦȌȍȑ ȕȈ șȖșȓȖȊȐȧ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȘȖȌȖȔ Ȑȝ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȑ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȒȖȚȖȘȣȝ ȖȕȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ. TȖȓȤȒȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ ȔȖȎȕȖ șȟȐȚȈȚȤ ȞȐȊȐȓȐȏȖȊȈȕȕȣȔ. ǭșȓȐ Ȏȍ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȖȚșțȚșȚȊțȍȚ ȌȍȓȍȕȐȍ ȕȈ ȟȍȚȣȘȍ șȖșȓȖȊȐȧ, ȖȕȖ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȖȚ ȝȈȖȚȐȟȍșȒȖȋȖ, ȕȍȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȕȕȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȎȐȊȖȚȕȣȝ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȕȍȊȖȏȔȖȎȍȕ ȕȐ ȔȐȘ, ȕȐ ȗȖȒȖȑ, ȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȍ. MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț, ȒȈȒ ȐȌȍȈȓȤȕȣȑ ȞȈȘȤ, șȚȘȖȋȖ șȓȍȌȐȓ ȏȈ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ șȖȝȘȈȕȧȓȈșȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȈȧ șȖȞȐȈȓȤȕȈȧ șȚȘțȒȚțȘȈ. ǷȘȈȌȎȈȑȈȚȍ ȐȚȐ ȗȘȈȌȎȈ. ǷȘȈȌȎȈ ȏȕȈȟȐȚ "ȚȖȚ, ȒȚȖ ȘȖȎȌȈȍȚșȧ". ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȋȈȘȈȕȚȐȘȖȊȈȓ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȤ ȊșȍȔ ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ, ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ, ȘȖȌȐȊȠȐȔșȧ Ȋ ȍȋȖ ȞȈȘșȚȊȍ. ǷȘȈȌȎȐ - ȥȚȖ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȓȦȌȐ, ȕȖ Ȑ ȎȐȊȖȚȕȣȍ, ȌȍȘȍȊȤȧ Ȑ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ. ǾȈȘȤ ȖȉȧȏȈȕ ȏȈȡȐȡȈȚȤ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ Ȑ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȕȐȒȚȖ Ȑȏ ȕȐȝ ȕȍ ȖșȚȈȊȈȓșȧ ȋȖȓȖȌȕȣȔ. ǫȓțȗȞȣ Ȑ ȕȍȋȖȌȧȐ, Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ șȖșȚȖȐȚ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ, ȕȍ șȖȏȕȈȦȚ ȔȍȘț ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȐ, ȓȍȎȈȡȍȑ ȕȈ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȍ. ǮȐȊȖȚȕȣȍ ȚȈȒȎȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȋȘȈȎȌȈȕȈȔȐ șȚȘȈȕȣ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȖȕȐ ȘȖȌȐȓȐșȤ, Ȑ ȐȔȍȦȚ ȗȖȓȕȖȍ ȗȘȈȊȖ ȎȐȚȤ Ȋ ȕȍȑ, ȗȖȓțȟȈȧ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ Ȍȓȧ ȎȐȏȕȐ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. MȧșȕȐȒȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȗȐȘȈȦȚ ȗȘȈȊȈ ȎȐȊȖȚȕȣȝ, Ȋ ȖȋȘȖȔȕȣȝ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȈȝ ȐșȚȘȍȉȓȧȧ Ȑȝ ȕȈ ȉȖȑȕȧȝ, șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȕȍȐșȟȐșȓȐȔȣȝ ȉȍȌ Ȍȓȧ șȈȔȐȝ șȍȉȧ, șȊȖȍȑ șȚȘȈȕȣ Ȑ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ.

TǭDzǹT 23 ȚȈșȑȈ Ȕȍ ȚȈȌ-ȈȕțȠȚȝȈȕȈȌ ȑȈȕ ȈȝțȘ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȕȈȝ ȓȖȒȈȝ șȑțȝ ȒȈȔȈ-șȈȕȌȖȝȈ ȑȈșȑȈ ȚțȠȑȈȚȐ ȌȐȠȚȈ-ȌȘȒ ȚȈșȑȈ - ȍȋȖ; Ȕȍ - ȔȖȍ; ȚȈȚ - ȥȚȖ; ȈȕțȠȚȝȈȕȈȚ - ȊȣȗȖȓȕȧȧ; ȑȈȕ - Ȗ ȟȍȔ; Ȉȝțȝ - ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȦȚ; ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȕȈȝ - ȏȕȈȚȖȒȐ ǪȍȌ; ȓȖȒȈȝ - ȗȓȈȕȍȚȣ; șȑțȝ - șȚȈȕȖȊȧȚșȧ; ȒȈȔȈ-șȈȕȌȖȝȈȝ - ȌȖșȚȐȋȈȧ ȎȍȓȈȕȕȣȝ Ȟȍȓȍȑ; ȑȈșȑȈ - ȟȤȐȝ; ȚțȠȑȈȚȐ - ȖșȚȈȍȚșȧ ȌȖȊȖȓȍȕ; ȌȐȠȚȈȌȘȒ - ȚȖȚ, ȒȖȔț ȊȍȌȖȔȈ șțȌȤȉȈ ȒȈȎȌȖȋȖ. MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț șȒȈȏȈȓ: ǬțȔȈȦ, ȟȚȖ, ȐșȗȖȓȕȐȊ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȊȖȏȓȖȎȍȕȕȣȍ ȕȈ Ȕȍȕȧ ȒȈȒ ȕȈ ȞȈȘȧ, ȧ șȔȖȋț ȌȖșȚȐȟȤ Ȟȍȓȍȑ, țȒȈȏȈȕ606


607 ȕȣȝ ȚȍȔȐ, ȒȚȖ ȗȖșȚȐȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȌȖșȚȐȋȕȍȚ ȥȚȐȝ Ȟȍȓȍȑ, ȍșȓȐ șțȔȍȍȚ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȒȖȚȖȘȖȔț ȊȍȌȖȔȈ șțȌȤȉȈ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȖșȖȉȖ ȊȣȌȍȓȧȍȚ șȓȖȊȈ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȕȈȝ ("ȚȍȔȐ, ȒȚȖ ȗȖșȚȐȋ ȔțȌȘȖșȚȤ ǪȍȌ"). ǩȘȈȝȔȈ - ȥȚȖ ǪȍȌȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȠȈȉȌȈ-ȉȘȈȝȔȖȑ, ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȏȊțȒȖȔ. TȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȏȊțȒȐ ǪȍȌ - ȥȚȖ ȕȍ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȑ ȧȏȣȒ, ȝȖȚȧ Ȑ ȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ ǪȍȌȣ ȕȈȗȐșȈȕȣ ȕȈ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȔ ȧȏȣȒȍ. Ǫșȍ țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȧ ǪȍȌ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȒȈȒ ȕȍȖșȗȖȘȐȔțȦ ȐșȚȐȕț. Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȍ șȖȌȍȘȎȐȚșȧ ȔȕȖȋȖ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ șȊȍȌȍȕȐȑ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȑ Ȗȉ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȧȝ ȞȈȘȧ. ǾȈȘȤ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȖȏȕȈȍȚ ȊșȦ ȔȍȘț ȓȍȎȈȡȍȑ ȕȈ ȕȍȔ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȐ Ȑ ȊȣȗȖȓȕȧȍȚ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȏȈȡȐȡȈȧ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȈ ȊȊȍȘȍȕȕȖȑ ȍȔț ȗȓȈȕȍȚȍ, ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ ȗȖȗȈȌȈȍȚ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ. ȅȚȖ ȚȈȒȎȍ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȕȈșȒȖȓȤȒȖ ȍȋȖ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǭșȓȐ ȞȈȘȤ ȗȘȖșȚȖ ȌȖȉȘȖșȖȊȍșȚȕȖ ȊȣȗȖȓȕȧȍȚ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȥȚȖ ȍȡȍ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȗȖȗȈȌȍȚ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ. ǵțȎȕȖ ȍȡȍ, ȟȚȖȉȣ șȊȖȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ Ȗȕ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȓ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȗȘȐȕȍșȓȈ ȎȍȓȈȍȔȣȑ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ, ȖȕȈ ȌȖȓȎȕȈ ȌȖșȚȈȊȓȧȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. Ƕȉ ȥȚȖȔ ȚȈȒȎȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ ȊȖ ȊȚȖȘȖȑ ȋȓȈȊȍ ǷȍȘȊȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ": ȈȚȈȝ ȗțȔȉȝȐȘ ȌȊȐȌȎȈ-ȠȘȍȠȚȝȈ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȊȐȉȝȈȋȈȠȈȝ șȊȈȕțȠȚȝȐȚȈșȑȈ ȌȝȈȘȔȈșȑȈ șȈȔșȐȌȌȝȐȘ ȝȈȘȐ-ȚȖȠȈȕȈȔ ǿȍȓȖȊȍȒ, ȊȣȗȖȓȕȧȦȡȐȑ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ȍȔț ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȌȖșȚȐȋȈȍȚ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, ȒȖȋȌȈ ȍȋȖ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. DzȈȔȈ-șȈȕȌȖȝȈȝ ȏȕȈȟȐȚ "ȌȖșȚȐȎȍȕȐȍ ȎȍȓȈȍȔȖȋȖ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈ". DzȈȎȌȣȑ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ, ȕȖ Ȋ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȊȍȓȐȒȐȍ țȟȍȕȣȍ șȟȐȚȈȦȚ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȈȧ ȎȐȏȕȤ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȞȍȓȐ Ȑ șȔȣșȓȈ. ȅȚȖ ȊȖȗȐȦȡȍȍ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖ ȚȈȐȚ Ȋ șȍȉȍ ȉȖȓȤȠțȦ țȋȘȖȏț Ȍȓȧ ȓȦȌȍȑ, ȌȍȓȈȧ ȎȐȏȕȤ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȋ ȗȖȌȖȉȕȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȖȟȍȕȤ ȖȗȈșȕȖȑ. dzȦȌȐ ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȦȚ ȏȈȒȖȕȖȊ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȍșȚȤ ȕȍ ȟȚȖ ȐȕȖȍ, ȒȈȒ ȏȈȒȖȕȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǩțȌțȟȐ ȏȈȒȖȘȍȕȍȓȣȔȐ ȈȚȍȐșȚȈȔȐ, ȖȕȐ ȕȍ ȊȍȘȧȚ Ȋ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ǩȖȋȈ Ȑ ǭȋȖ ȏȈȒȖȕȖȊ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȏȕȈȦȚ, ȒȈȒȈȧ șȐȓȈ țȗȘȈȊȓȧȍȚ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǵȍȊȍȎȍșȚȊȖ ȗȖȌȈȊȓȧȦȡȍȋȖ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȈ ȓȦȌȍȑ, ȊȒȓȦȟȈȧ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȝ țȟȍȕȣȝ Ȑ ȜȐȓȖșȖȜȖȊ, ȗȘȐȊȍȓȖ Ȓ ȚȖȔț, ȟȚȖ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ șȖȏȌȈȓȈșȤ ȖȟȍȕȤ ȖȗȈșȕȈȧ șȐȚțȈȞȐȧ, Ȑ ȓȦȌȐ ȕȍ ȏȕȈȦȚ, ȒțȌȈ ȗȘȐȊȍȌȍȚ Ȑȝ ȗțȚȤ, ȗȖ ȒȖȚȖȘȖȔț ȖȕȐ ȐȌțȚ. ǹȖȋȓȈșȕȖ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" (7.5.30), ȗțȚȤ, ȗȖ ȒȖȚȖȘȖȔț ȐȌȍȚ șȖȊȘȍȔȍȕȕȈȧ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȧ, ȊȍȌȍȚ Ȋ șȈȔȣȍ ȚȍȔȕȣȍ șȜȍȘȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǨȌȈȕȚȈ-ȋȖȉȝȐȘ ȊȐȠȈȚȈȔ ȚȈȔȐșȘȈȔ. ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȉȣȓȖ ȕȈȟȈȚȖ ȐȔȍȕȕȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȈȚȤ ȜȐȓȖșȖȜȈȔ, țȟȍȕȣȔ Ȑ ȊșȍȔ ȖșȚȈȓȤȕȣȔ ȓȦȌȧȔ ȏȕȈȕȐȍ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒȖȊȖ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȕȈȏȕȈȟȍȕȐȍ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȒȈȎȌȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȧȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȓȦȌȧȔ ȕȈȠȍ ǬȊȐ607


608 ȎȍȕȐȍ, Ȑ țȏȕȈȚȤ, Ȋ ȟȍȔ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ

ȐșȚȐȕȕȈȧ ȞȍȓȤ ȎȐȏȕȐ.

TǭDzǹT 24 ȑȈ țȌȌȝȈȘȍȚ ȒȈȘȈȔ ȘȈȌȎȈ ȗȘȈȌȎȈ ȌȝȈȘȔȍȠȊ ȈȠȐȒȠȈȑȈȕ ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ ȠȈȔȈȓȈȔ ȉȝțȕȒȚȍ ȉȝȈȋȈȔ ȟȈ șȊȈȔ ȌȎȈȝȈȚȐ șȈȝ ȑȈȝ - ȒȚȖ-ȓȐȉȖ (ȞȈȘȤ ȐȓȐ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤ); țȌȌȝȈȘȍȚ - ȊȏȐȔȈȍȚ; ȒȈȘȈȔ - ȕȈȓȖȋȐ; ȘȈȌȎȈ - ȞȈȘȤ; ȗȘȈȌȎȈȝ - ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ; ȌȝȈȘȔȍȠț - ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȦ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȝ ȐȔ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ; ȈȠȐȒȠȈȑȈȕ - ȕȍ țȟȈ Ȑȝ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ; ȗȘȈȌȎȈȕȈȔ - ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ; ȠȈȔȈȓȈȔ ȕȍȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȔ; ȉȝțȕȒȚȍ - ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ; ȉȝȈȋȈȔ - ș țȌȈȟȍȑ; ȟȈ ȚȈȒȎȍ; șȊȈȔ - șȊȖȍȑ; ȌȎȈȝȈȚȐ - ȘȈșșȚȈȍȚșȧ; șȈȝ - ȚȈȒȖȑ ȞȈȘȤ. ǾȈȘȤ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍ țȟȐȚ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȚȖȔț, ȒȈȒ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ Ȑȝ ȊȈȘȕȍ Ȑ ȈȠȘȈȔț, Ȉ ȓȐȠȤ ȊȏȐȔȈȍȚ ș ȕȐȝ ȕȈȓȖȋȐ Ȑ ȗȖȠȓȐȕȣ, ȉțȌȍȚ șȚȘȈȌȈȚȤ ȏȈ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȍ ȐȔȐ ȋȘȍȝȐ. MȈȓȖ ȚȖȋȖ, ȍȔț ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȘȈșȗȓȈȟȐȊȈȚȤșȧ ȏȈ ȥȚȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔ șȟȈșȚȤȍȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǭșȓȐ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤ, ȉțȌȤ ȚȖ ȞȈȘȤ ȐȓȐ ȗȘȍȏȐȌȍȕȚ, ȕȍ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ ȊȖȏȓȖȎȍȕȕȣȝ ȕȈ ȕȍȋȖ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ, Ȗȕ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȗȘȈȊȈ ȏȈȕȐȔȈȚȤ șȊȖȑ ȗȖșȚ. ǾȈȘȤ ȌȖȓȎȍȕ țȟȐȚȤ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȚȖȔț, ȒȈȒ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ șȐșȚȍȔț ȊȈȘȕ Ȑ ȈȠȘȈȔȖȊ. ǭșȓȐ Ȏȍ ȞȈȘȤ ȕȍ ȌȈȍȚ ȚȈȒȐȝ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȑ, Ȉ ȚȖȓȤȒȖ șȖȉȐȘȈȍȚ ȗȖȌȈȚȐ, ȚȖȋȌȈ Țȍ, ș ȒȍȔ Ȗȕ Ȑȝ ȌȍȓȐȚ, ȚȖ ȍșȚȤ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȍȕȕȣȍ ȟȐȕȖȊȕȐȒȐ, Ȑ șȈȔ ȋȓȈȊȈ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ ȌȖȓȎȕȣ ȉțȌțȚ ȘȈȏȌȍȓȐȚȤ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȏȈ ȋȘȍȝȖȊȕȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ. ǯȈȒȖȕȣ ȗȘȐȘȖȌȣ ȖȟȍȕȤ ȚȖȕȒȐ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȟȍȓȖȊȍȒ, ȗȘȐȕȐȔȈȦȡȐȑ ȗȐȡț ȚȈȔ, ȋȌȍ șȖȊȍȘȠȈȦȚșȧ ȋȘȍȝȐ, ȉȍȘȍȚ ȕȈ șȍȉȧ ȟȈșȚȤ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȥȚȐȝ ȋȘȍȝȖȊ. (ǷȖ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔ ȚȘȈȌȐȞȐȧȔ ȌȖȔȖȝȖȏȧȐȕ, ȗȘȖȊȖȌȧ ț șȍȉȧ ȌȖȔȈ ȒȈȒȐȍ-ȕȐȉțȌȤ ȖȉȘȧȌȣ ȐȓȐ ȘȐȚțȈȓȣ, ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȐȋȓȈșȐȚȤ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ Ȑ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ Ȑ țȋȖșȚȐȚȤ Ȑȝ, ȚȈȒ ȒȈȒ, ȗȘȐȕȧȊ ȍȋȖ ȗȘȐȋȓȈȠȍȕȐȍ, ȉȘȈȝȔȈȕȣ Ȑ ȊȈȑȠȕȈȊȣ ȐȏȉȈȊȓȧȦȚ ȌȖȔȖȝȖȏȧȐȕȈ ȖȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȍȋȖ ȋȘȍȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. ǶȌȕȈȒȖ ȏȈȉȖȚȧȡȐȍșȧ Ȗ șȊȖȍȑ ȟȐșȚȖȚȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ Ȑ ȊȈȑȠȕȈȊȣ ȕȍ ȖȉȧȏȈȕȣ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȓȦȉȣȍ ȗȘȐȋȓȈȠȍȕȐȧ, ȝȖȚȧ, ȘȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȕȐȟȚȖ ȕȍ ȔȍȠȈȍȚ ȐȔ ȗȖșȍȡȈȚȤ ȗȐȘȣ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȣȝ ȋȖșȚȧȔ ȗȖȌȈȍȚșȧ ȗȘȈșȈȌ.) ǭșȚȤ ȔȕȖȋȖ ȈȕȈȓȖȋȐȟȕȣȝ ȏȈȒȖȕȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȕȍȐȏȊȍșȚȕȣ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȔ ȓȦȌȧȔ, ȕȖ ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȐȔȍȦȡȍȍ ȗȖȌ șȖȉȖȑ ȋȓțȉȖȒȖ ȕȈțȟȕțȦ ȖșȕȖȊț, ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚ șȍȑȟȈș ȊȍȌȐȟȍșȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ, ȕȍșȧ ȉȓȈȋȖ ȊșȍȔț ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊț. TǭDzǹT 25 ȚȈȚ ȗȘȈȌȎȈ ȉȝȈȘȚȘ-ȗȐȕȌȈȘȚȝȈȔ șȊȈȘȚȝȈȔ ȥȊȈȕȈșțȑȈȊȈȝ ȒțȘțȚȈȌȝȖȒȠȈȌȎȈ-ȌȝȐȑȈș ȚȈȘȝȐ Ȕȍ 'ȕțȋȘȈȝȈȝ ȒȘȚȈȝ ȚȈȚ - ȗȖȥȚȖȔț; ȗȘȈȌȎȈȝ - ȌȖȘȖȋȐȍ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ; ȉȝȈȘȚȘ - ȋȖșȗȖȌȐȕȈ; ȗȐȕȌȈ-ȈȘȚȝȈȔ - ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȍ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ; șȊȈ-ȈȘȚȝȈȔ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȍ ȉȓȈȋȖ; ȥȊȈ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȈȕȈșțȑȈȊȈȝ - ȕȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȧ ȏȈȊȐșȚȐ; ȒțȘțȚȈ - ȗȘȖșȚȖ ȊȣȗȖȓȕȧȑȚȍ; ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȈ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ 608


609 dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȌȝȐȑȈȝ - ȌțȔȈȧ Ȗ ǵȍȔ; ȚȈȘȝȐ - ȗȖȥȚȖȔț; Ȕȍ - Ȕȕȍ; ȈȕțȋȘȈȝȈȝ - ȔȐȓȖșȚȤ; ȒȘȚȈȝ - ȖȒȈȏȈȕȕȈȧ. ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǷȖȥȚȖȔț, ȌȖȘȖȋȐȍ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ, ȟȚȖȉȣ ȊȈȠ ȞȈȘȤ ȕȍ șȚȘȈȌȈȓ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ, Ȋȣ ȌȖȓȎȕȣ ȌȖȉȘȖșȖȊȍșȚȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ȊȈȠȍȑ ȊȈȘȕȍ Ȑ ȈȠȘȈȔț, Ȑ Ȋ ȋȓțȉȐȕȍ șȍȘȌȞȈ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȘȈȏȔȣȠȓȧȚȤ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǬȍȑșȚȊțȧ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ȋȣ șȈȔȐ ȗȖȓțȟȐȚȍ ȉȓȈȋȖ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȖȒȈȎȍȚȍ țșȓțȋț șȊȖȍȔț ȞȈȘȦ, țȓțȟȠȐȊ ȍȋȖ ȗȖșȔȍȘȚȕțȦ țȟȈșȚȤ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȊȈȎȕȣȔȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ șȓȖȊȈ ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȈ-ȌȝȐȑȈȝ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ". ǰ ȞȈȘȤ, Ȑ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȌȖȓȎȕȣ ȖȉȓȈȌȈȚȤ șȖȏȕȈȕȐȍȔ DzȘȐȠȕȣ, Ȋ ȗȘȖȚȐȊȕȖȔ șȓțȟȈȍ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ ȐȔ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȊȖȗȓȖȚȐȚȤșȧ Ȋ ȚȍȓȈȝ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȐȝ Ȓ ȕȐȏȠȐȔ ȜȖȘȔȈȔ ȎȐȏȕȐ. ǽȖȘȖȠȍȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ, ȏȈȉȖȚȧȡȍȍșȧ Ȗ ȉȓȈȋȍ ȓȦȌȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȖȕȖ țȗȘȈȊȓȧȍȚ, ȌȖȓȎȕȖ, ȕȍ ȎȈȓȍȧ șȘȍȌșȚȊ, ȗȘȖȗȈȋȈȕȌȐȘȖȊȈȚȤ ȜȐȓȖșȖȜȐȦ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. ǩȍȏ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȕȐ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ, ȕȐ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȒȈȒ șȓȍȌțȍȚ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ. ǷȖȥȚȖȔț ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ, ȖȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ șȊȖȐȔ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔ, ȕȈșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ ȗȘȖșȐȓ Ȑȝ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ. ǷȖ ȍȋȖ șȓȖȊȈȔ ȔȖȎȕȖ șțȌȐȚȤ, ȒȈȒ șȐȓȤȕȖ Ȗȕ ȝȖȚȍȓ ȖȉȢȧșȕȐȚȤ ȐȔ, ȟȚȖ ȕțȎȕȖ ȌȍȓȈȚȤ, ȟȚȖȉȣ ȖȉȘȍșȚȐ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. ǹțȚȤ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȐȏȓȖȎȍȕȈ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȔ șȚȐȝȍ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ" (9.27): ȑȈȚ ȒȈȘȖȠȐ ȑȈȌ ȈȠȕȈșȐ ȑȈȌȎ ȌȎțȝȖȠȐ ȌȈȌȈșȐ ȑȈȚ ȑȈȚ ȚȈȗȈșȑȈșȐ ȒȈțȕȚȍȑȈ ȚȈȚ ȒțȘțȠȊȈ ȔȈȌ-ȈȘȗȈȕȈȔ "ǿȚȖ ȉȣ Țȣ ȕȐ ȌȍȓȈȓ, ȟȚȖ ȉȣ Țȣ ȕȐ ȍȓ, ȒȈȒȐȍ ȉȣ ȎȍȘȚȊȣ ȕȐ ȗȘȐȕȖșȐȓ Ȑ ȒȈȒȐȍ ȉȣ ȈșȒȍȏȣ ȕȐ șȖȊȍȘȠȈȓ, ȌȍȓȈȑ Ȋșȍ ȥȚȖ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ, ȘȈȌȐ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ". ǵȍțȔȖȓȐȔȣȍ ȏȈȒȖȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ ȕȈȒȈȏȣȊȈȦȚ Ȋșȍȝ, Ȑ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȥȚȖȋȖ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧ ȔȖȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȚȖȔ șȓțȟȈȍ, ȍșȓȐ ȊșȍȔ ȓȦȌȧȔ Ȋ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ, ȊȒȓȦȟȈȧ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȍȕȕȣȝ ȟȐȕȖȊȕȐȒȖȊ, ȉțȌțȚ ȐȏȊȍșȚȕȣ ȖșȕȖȊȣ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȗȘȈȒȚȐȒȐ. TǭDzǹT 26 ȑțȑȈȔ ȚȈȌ ȈȕțȔȖȌȈȌȝȊȈȔ ȗȐȚȘ-ȌȍȊȈȘȠȈȑȖ 'ȔȈȓȈȝ ȒȈȘȚțȝ ȠȈșȚțȘ ȈȕțȌȎȕȈȚțș ȚțȓȑȈȔ ȑȈȚ ȗȘȍȚȑȈ ȚȈȚ ȗȝȈȓȈȔ ȑțȑȈȔ - Ȋșȍ șȖȉȘȈȊȠȐȍșȧ ȏȌȍșȤ ȊȣșȖȒȖȟȚȐȔȣȍ ȓȐȟȕȖșȚȐ; ȚȈȚ ȚȖ; ȈȕțȔȖȌȈȌȝȊȈȔ - ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȗȖȌȚȊȍȘȌȐȚȍ ȔȖȐ șȓȖȊȈ; ȗȐȚȘ - Țȍ, ȒȚȖ ȗȘȐȉȣȓ ș ǷȐȚȘȐȓȖȒȐ; ȌȍȊȈ - Țȍ, ȒȚȖ ȗȘȐȉȣȓ ș ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ; ȘȠȈȑȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ șȊȧȚȣȍ; ȈȔȈȓȈȝ - Țȍ, ȒȚȖ ȐȏȉȈȊȐȓșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ șȊȖȍȑ ȋȘȍȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȒȈȘȚțȝ - ȐșȗȖȓȕȐȚȍȓȤ; ȠȈșȚțȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ ȖȚȌȈȍȚ ȘȈșȗȖȘȧȎȍȕȐȧ; ȈȕțȌȎȕȈȚțȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ; ȚțȓȑȈȔ - ȘȈȊȕȣȑ; ȑȈȚ - ȒȖȚȖȘȣȑ; ȗȘȍȚȑȈ - ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ; ȚȈȚ - ȚȖȚ; ȗȝȈȓȈȔ - ȘȍȏțȓȤȚȈȚ. 609


610 ȇ ȖȉȘȈȡȈȦșȤ ȒȖ ȊșȍȔ ȟȐșȚȣȔ șȍȘȌȞȍȔ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȗȘȍȌȒȈȔ Ȑ șȊȧȚȣȔ ș ȗȘȖșȤȉȖȑ ȗȖȌȚȊȍȘȌȐȚȤ ȔȖȐ șȓȖȊȈ, ȐȉȖ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ ȒȈȎȌȖȋȖ ȗȖșȚțȗȒȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȌȍȓȐȚșȧ ȗȖȘȖȊȕț ȔȍȎȌț ȚȍȔ, ȒȚȖ ȍȋȖ șȖȊȍȘȠȐȓ, ȚȍȔ, ȗȖȌ ȟȤȐȔ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ Ȗȕ ȉȣȓ șȖȊȍȘȠȍȕ, Ȑ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȍȋȖ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȓ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȉȣȓ ȐȌȍȈȓȤȕȣȔ ȗȘȈȊȐȚȍȓȍȔ, ȗȖșȒȖȓȤȒț țȗȘȈȊȓȧȓ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖȔ Ȋ ȚȖȟȕȖȔ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔȐ ǪȍȌ. ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ țȎȍ ȖȉȢȧșȕȐȓ, ȟȚȖ ȋȓȈȊȕȈȧ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ - șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ Ȋșȍ ȓȦȌȐ ȐșȗȖȓȕȧȓȐ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ȐȔ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȑ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȓȐ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ. ǷȘȈȊȓȍȕȐȍ ȌȖȓȎȕȖ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȚȤșȧ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ Ȋ ȓȦȌȧȝ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȘȈȏȊȐȊȈȓȖșȤ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. ǷȖȥȚȖȔț ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȝȖȚȍȓ, ȟȚȖȉȣ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ ȊșȍșȚȖȘȖȕȕȍ șȖȚȘțȌȕȐȟȈȓȐ ș ȕȐȔ, Ȑ ȚȖȋȌȈ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ ȖȕȐ ȘȈȏȌȍȓȐȓȐ ȉȣ ș ȕȐȔ ȍȋȖ șțȌȤȉț. ǭșȓȐ ȉȣ ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ, ȒȈȒ ȐȌȍȈȓȤȕȣȑ ȞȈȘȤ, ȗȖȗȈȓ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, Țȍ Ȑȏ ȍȋȖ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȖȚȘțȌȕȐȟȈȓȐ ș ȕȐȔ, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȧ ȍȋȖ ȔȍȚȖȌȣ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖȔ, ȗȖșȓȍȌȖȊȈȓȐ ȉȣ ȏȈ ȕȐȔ. ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚșȧ Ȋ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȧȊȓȧȍȚșȧ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ Ȑ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȔ ȌȊȐȎȍȕȐȍȔ, Ȑ Ȋșȍ ȍȋȖ țȟȈșȚȕȐȒȐ ȐȌțȚ ȗȖ șȚȖȗȈȔ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț. ǷȖȥȚȖȔț ȒȈȎȌȣȑ, ȒȚȖ șȖȚȘțȌȕȐȟȈȍȚ ș ȕȈȠȐȔ ǬȊȐȎȍȕȐȍȔ ȐȓȐ șȓȍȌțȍȚ ȍȋȖ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ, ȌȖșȚȐȋȕȍȚ ȚȖȋȖ Ȏȍ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈ, ȟȚȖ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȈȒȚȐȊȕȖ ȗȘȖȗȖȊȍȌțȦȡȐȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. TǭDzǹT 27 ȈșȚȐ ȑȈȌȎȕȈ-ȗȈȚȐȘ ȕȈȔȈ ȒȍȠȈȕȟȐȌ ȈȘȝȈ-șȈȚȚȈȔȈȝ ȐȝȈȔțȚȘȈ ȟȈ ȓȈȒȠȑȈȕȚȍ ȌȎȑȖȚșȕȈȊȈȚȑȈȝ ȒȊȈȟȐȌ ȉȝțȊȈȝ ȈșȚȐ - ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ; ȑȈȌȎȕȈ-ȗȈȚȐȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȗȓȖȌȈȔȐ Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ; ȕȈȔȈ - ȐȔȍȕȐ; ȒȍȠȈȕȟȐȚ - ȗȖ ȔȕȍȕȐȦ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ; ȈȘȝȈ-șȈȚȚȈȔȈȝ - Ȗ ȊȣșȖȒȖȟȚȐȔȣȍ; ȐȝȈ - Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ; ȈȔțȚȘȈ - ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȓȈȒȠȑȈȕȚȍ ȔȖȎȕȖ ȊȐȌȍȚȤ; ȌȎȑȖȚșȕȈ-ȊȈȚȑȈȝ - ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȍ, ȒȘȈșȐȊȣȍ; ȒȊȈȟȐȚ - ȋȌȍ-ȕȐȉțȌȤ; ȉȝțȊȈȝ - ȚȍȓȈ. Ƕ ȌȖșȚȖȗȖȟȚȍȕȕȣȍ ȋȘȈȎȌȈȕȍ, șȖȋȓȈșȕȖ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȔ țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȧȔ ȠȈșȚȘ, ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȌȖȓȎȍȕ șțȡȍșȚȊȖȊȈȚȤ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȊȓȈșȚȍȓȐȕ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȖȏȕȈȋȘȈȎȌȈȍȚ ȕȈș ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈȔȐ ȕȈȠȍȑ ȕȣȕȍȠȕȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. Ǩ ȐȕȈȟȍ ȟȍȔ ȖȉȢȧșȕȐȚȤ ȚȖ, ȟȚȖ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȓȦȌȐ ȒȈȒ Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȚȈȒ Ȑ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȘȖȎȌȈȦȚșȧ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȒȘȈșȐȊȣȔȐ Ȑ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȔȐ? DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǻȗȘȈȊȓȧȧ șȊȖȐȔ ȞȈȘșȚȊȖȔ, ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȗȘȍșȓȍȌȖȊȈȓ ȚȖȓȤȒȖ ȖȌȕț ȞȍȓȤ - ȗȖȔȖȟȤ șȊȖȐȔ ȗȖȌȌȈȕȕȣȔ ȖȉȘȍșȚȐ șȖȏȕȈȕȐȍ ǩȖȋȈ. ǹȘȍȌȐ țȟȈșȚȕȐȒȖȊ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȉȣȓȐ șȈȔȣȍ ȘȈȏȕȣȍ ȓȦȌȐ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȑ ȈȚȍȐșȚȣ, ȖȌȕȈȒȖ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȖȉȘȈȡȈȓșȧ ȕȍ Ȓ ȕȐȔ. Ǫ ȗȘȍȌȣȌțȡȐȝ șȚȐȝȈȝ țȎȍ ȋȖȊȖȘȐȓȖșȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȗȘȐȏȣȊȈȓ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ șȚȈȚȤ ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȈ-ȌȝȐȑȈȝ, 610


611 ȚȖ ȍșȚȤ ȘȈȏȊȐȚȤ Ȋ șȍȉȍ șȖȏȕȈȕȐȍ ǩȖȋȈ, ȐȓȐ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. Ǫ ȥȚȖȔ Ȏȍ șȚȐȝȍ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȍȚ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȖșȚȤ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȑ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȖȚȍȞ ȉȣȓ ȏȈȒȖȘȍȕȍȓȣȔ ȈȚȍȐșȚȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍ ȝȖȚȍȓ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ ȠȈșȚȘ, ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȘȍȒȘȈȚȐȓ Ȋșȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ Ȑ ȊȣȏȊȈȓ ț ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ ȚȈȒȖȍ ȕȍȋȖȌȖȊȈȕȐȍ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ șȊȍȘȋȓȐ ȍȋȖ, ȕȖ Ȑ ȗȘȍȌȈȓȐ ȗȘȖȒȓȧȚȐȦ Ȑ țȉȐȓȐ. ǨȚȍȐșȚȣ ȕȍ ȊȍȘȧȚ Ȋ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ǩȖȋȈ; ȗȖ Ȑȝ ȔȕȍȕȐȦ, Ȋșȍ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ș ȕȈȔȐ Ȋ ȎȐȏȕȐ, ȊȣȏȊȈȕȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȗȘȐȟȐȕȈȔȐ ȐȓȐ șȖȊȍȘȠȈȍȚșȧ ȗȖ ȊȖȓȍ șȓțȟȈȧ. ǨȚȍȐșȚȣ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊțȦȚșȧ țȟȍȕȐȍȔ ȈȚȍȐșȚȐȟȍșȒȖȑ șȈȕȒȝȤȐ, țȚȊȍȘȎȌȈȦȡȍȑ, ȟȚȖ ȥȚȖȚ ȔȐȘ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ șȖȟȍȚȈȕȐȍ ȗȘȈȒȘȐȚȐ Ȑ ȗțȘțȠȐ. ǶȕȐ ȊȍȘȧȚ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȦ Ȑ șȟȐȚȈȦȚ, ȟȚȖ ȕȈ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȔ ȥȚȈȗȍ ȥȊȖȓȦȞȐȐ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ ȎȐȏȕȍȕȕȈȧ șȐȓȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȜȖȘȔț ȗțȘțȠȐ, ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȍȋȖșȧ. ǷȖșȓȍȌțȦȡȍȍ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȍ ȔȈȚȍȘȐȐ Ȑ ȎȐȏȕȍȕȕȖȑ șȐȓȣ ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȓ ȊȖȏȕȐȒȕȖȊȍȕȐȦ ȊșȍȋȖ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȐȧ, ȒȖȚȖȘȖȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǨȚȍȐșȚȣ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȕȍ ȊȍȘȧȚ Ȋ ǩȖȋȈ, ȕȖ Ȑ ȖȚȊȍȘȋȈȦȚ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ ǪȍȌ. ǶȕȐ șȟȐȚȈȦȚ ȜȐȓȖșȖȜȐȦ ǪȍȌ ȖȚȊȓȍȟȍȕȕȖȑ ȚȍȖȘȐȍȑ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȍȗȘȐȔȍȕȐȔȈ Ȋ ȘȍȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǻȟȐȚȣȊȈȧ Ȋșȍ ȥȚȖ, ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȗȘȐȏȣȊȈȍȚ ȓȦȌȍȑ, ȗȘȐȏȕȈȦȡȐȝ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ǩȖȋȈ, ȉȍȏ ȒȖȓȍȉȈȕȐȑ ȖȚȊȍȘȋȕțȚȤ ȊȏȋȓȧȌȣ ȈȚȍȐșȚȖȊ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȐȍ ȜȖȘȔ ȎȐȏȕȐ ȔȖȎȕȖ ȖȉȢȧșȕȐȚȤ ȚȖȓȤȒȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍȔ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȋȖ ȗȓȈȕȈ Ȑ șȚȖȧȡȍȋȖ ȏȈ ȕȐȔ ȊȣșȠȍȋȖ ȘȈȏțȔȈ. ǨȚȍȐșȚȣ ȚțȔȈȕȕȖ ȖȉȢȧșȕȧȦȚ ȗȖȧȊȓȍȕȐȍ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȝ ȜȖȘȔ ȎȐȏȕȐ ȊȖȓȍȑ șȓțȟȈȧ, ȕȖ Țȍ, ȒȚȖ ȊȍȘȐȚ Ȋ ǩȖȋȈ Ȑ șȓȖȊȈ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȑ, ȌȖȓȎȕȣ șȖȋȓȈșȖȊȣȊȈȚȤ Ȋșȍ șȊȖȐ ȊȣȊȖȌȣ ș ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔȐ ǪȍȌ. Ǫ "ǪȐȠȕț-ȗțȘȈȕȍ" șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȞȍȓȤ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȣ - țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǷȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ, ȖȗȘȍȌȍȓȧȦȡȐȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȠȈȚȘȐȍȊ, ȊȈȑȠȤȍȊ Ȑ ȠțȌȘ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ, ȋȘȐȝȈșȚȝ, ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝ Ȑ șȈȕȕȤȧșȐ, ȌȈȕȣ ȓȦȌȧȔ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ, ȌȍȑșȚȊțȧ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȕȐȔȐ, ȖȕȐ ȔȖȋȓȐ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. ǵȣȕȍȠȕȐȍ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȒȠȈȚȘȐȐ, ȊȈȑȠȤȐ Ȑ ȠțȌȘȣ țȚȘȈȚȐȓȐ șȊȖȦ ȗȍȘȊȖȕȈȟȈȓȤȕțȦ ȒțȓȤȚțȘț, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȖȕȐ ȗȘȍȚȍȕȌțȦȚ ȕȈ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȕȖșȚȤ Ȓ ȚȖȑ ȐȓȐ ȐȕȖȑ ȊȈȘȕȍ ȕȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȐ șȊȖȍȋȖ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȧ. ǪȔȍșȚȍ ș ȚȍȔ ȖȕȐ ȖȚȘȐȞȈȦȚ, ȟȚȖ ȌȍȓȍȕȐȍ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȕȈ șȖșȓȖȊȐȧ Ȑ țȒȓȈȌȣ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȈȚȤ ȊșȍȔ ȓȦȌȧȔ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. ǼȐȓȖșȖȜȐȧ ȔȈȑȧȊȈȌȣ, ȊȣȌȊȐȕțȚȈȧ ȀȈȕȒȈȘȈȟȈȘȤȍȑ Ȑ țȚȊȍȘȎȌȈȦȡȈȧ, ȟȚȖ ǩȖȋ ȉȍȏȓȐȟȍȕ, ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȚ țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȧȔ ǪȍȌ. ǷȖȥȚȖȔț ȀȘȐ ǿȈȑȚȈȕȤȧ MȈȝȈȗȘȈȉȝț ȕȈȏȣȊȈȓ ȜȐȓȖșȖȜȖȊ-ȔȈȑȧȊȈȌȐ ȝțȓȐȚȍȓȧȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȕȍ șȓȍȌȖȊȈȓ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ ǪȍȌ, ȕȈȏȣȊȈȓȐ ȕȈșȚȐȒȖȑ, ȈȚȍȐșȚȖȔ. ǷȘȖȗȖȊȍȌțȧ șȊȖȦ ȜȐȓȖșȖȜȐȦ ȕȍȕȈșȐȓȐȧ, ǫȖșȗȖȌȤ ǩțȌȌȈ ȉȣȓ ȊȣȕțȎȌȍȕ ȖȚȊȍȘȋȕțȚȤ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚ ǪȍȌ, ȗȖȥȚȖȔț ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȐ ǪȍȌ șȟȐȚȈȓȐ ȍȋȖ ȕȈșȚȐȒȖȑ. ȀȘȐ ǿȈȑȚȈȕȤȧ MȈȝȈȗȘȈȉȝț ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȓșȧ ȚȖȋȖ Ȏȍ ȔȕȍȕȐȧ Ȑ ȚȖȎȍ ȕȈȏȣȊȈȓ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȍȑ țȟȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǩțȌȌȣ, ȖȚȘȐȞȈȦȡȐȝ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚ ǪȍȌ, ȕȈșȚȐȒȈȔȐ, ȈȚȍȐșȚȈȔȐ, ȖȌȕȈȒȖ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȍȑ ȀȈȕȒȈȘȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȝȖȚȍȓȐ ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚ ǪȍȌ ȖȉȔȈȕȕȣȔ ȗțȚȍȔ, ȕȖ, ȗȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, ȐșȗȖȊȍȌȖȊȈȓȐ ȏȈȐȔșȚȊȖȊȈȕȕțȦ Ȑȏ ȉțȌȌȐȏȔȈ ȜȐȓȖșȖȜȐȦ 611


612 ȔȈȑȧȊȈȌȣ, ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ șȟȐȚȈȓ ȍȡȍ ȉȖȓȍȍ ȖȗȈșȕȣȔȐ. TȍȖȘȐȧ ȜȐȓȖșȖȜȖȊ ȠȒȖȓȣ ȀȈȕȒȈȘȣ, ȋȓȈșȧȡȈȧ, ȟȚȖ Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ șȖȏȌȈȚȤ ȖȉȘȈȏ ǩȖȋȈ Ȋ șȊȖȍȔ ȊȖȖȉȘȈȎȍȕȐȐ, ȉȖȓȍȍ ȖȗȈșȕȈ, ȟȍȔ ȗȘȧȔȖȍ ȖȚȘȐȞȈȕȐȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ ǩȖȋȈ. ǰȋȕȖȘȐȘțȧ ȐȏȔȣȠȓȍȕȐȧ ȈȚȍȐșȚȖȊ Ȑ ȔȈȑȧȊȈȌȐ, ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȐ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ șȚȘȖȧȚ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ Ȋ șȚȘȖȋȖȔ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔȐ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ", ȒȖȚȖȘȈȧ șȟȐȚȈȍȚșȧ ȒȊȐȕȚȥșșȍȕȞȐȍȑ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (18.46) șȒȈȏȈȕȖ: ȑȈȚȈȝ ȗȘȈȊȘȚȚȐȘ ȉȝțȚȈȕȈȔ ȑȍȕȈ șȈȘȊȈȔ ȐȌȈȔ ȚȈȚȈȔ șȊȈ-ȒȈȘȔȈȕȈ ȚȈȔ ȈȉȝȑȈȘȟȑȈ șȐȌȌȝȐȔ ȊȐȕȌȈȚȐ ȔȈȕȈȊȈȝ "ǷȖȒȓȖȕȧȧșȤ ȊȍȏȌȍșțȡȍȔț ǫȖșȗȖȌț, ȐșȚȖȟȕȐȒț Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ȑ ȊȣȗȖȓȕȧȧ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ". ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȐșȚȖȟȕȐȒ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. ǷȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ ȥȚȖȔț Ȕȣ ȕȈȝȖȌȐȔ Ȋ "ǪȍȌȈȕȚȈ-șțȚȘȍ" (ȌȎȈȕȔȈȌȑ ȈșȑȈ ȑȈȚȈȝ), Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ȋȌȍ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȈȝȈȔ șȈȘȊȈșȑȈ ȗȘȈȉȝȈȊȈȝ "ȇ - ȐșȚȖȟȕȐȒ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ". ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, - ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȐșȚȖȟȕȐȒ, Ȑȏ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȐșȝȖȌȧȚ Ȋșȍ ȔȐȘȣ, Ȑ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ Ȋ ȈșȗȍȒȚȍ ǷȈȘȈȔȈȚȔȣ Ƕȕ ȗȘȖȕȐȏȣȊȈȍȚ ǹȖȉȖȑ Ȋșȍ șțȡȍȍ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ǨȉșȖȓȦȚȕȈȧ ǰșȚȐȕȈ - ȥȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, Ȉ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ șȖȏȌȈȕȣ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ șȓțȎȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȐșȗȖȓȕȧȧ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ (șȊȈ-ȒȈȘȔȈȕȈ ȚȈȔ ȈȉȝȑȈȘȟȑȈ). ǰȔȍȕȕȖ ȥȚȖȔț ȝȖȚȍȓ ȕȈțȟȐȚȤ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț. ǬȖȓȋ ȓȦȉȖȋȖ ȞȐȊȐȓȐȏȖȊȈȕȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ - șȚȘȍȔȐȚȤșȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȐșȗȖȓȕȧȧ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ. Ǫ ȥȚȖȔ ȊȣșȠȍȍ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ ȎȐȏȕȐ. ǹȊȈȕțȠȚȝȐȚȈșȑȈ ȌȝȈȘȔȈșȑȈ șȈȔșȐȌȌȝȐȘ ȝȈȘȐ-ȚȖȠȈȕȈȔ: ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖșȚȐȋȕȍȚ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ, ȍșȓȐ, ȐșȗȖȓȕȧȧ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ȍȔț ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, șțȔȍȍȚ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ȇȘȒȐȑ ȗȘȐȔȍȘ ȚȖȔț - ǨȘȌȎțȕȈ. DzȈȒ ȒȠȈȚȘȐȑ, ǨȘȌȎțȕȈ ȉȣȓ ȖȉȧȏȈȕ șȘȈȎȈȚȤșȧ, ȗȖȥȚȖȔț, ȐșȗȖȓȕȐȊ șȊȖȑ ȌȖȓȋ, Ȗȕ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȌȖșȚȐȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ. ȅȚȖȔț ȗȘȐȕȞȐȗț ȌȖȓȎȍȕ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȒȈȎȌȣȑ. TȍȔ Ȏȍ, ȒȚȖ ȖȚȊȍȘȋȈȍȚ ȍȋȖ, ȚȖ ȍșȚȤ ȈȚȍȐșȚȈȔ, "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȈ" (16.19) ȊȣȕȖșȐȚ șțȘȖȊȣȑ ȗȘȐȋȖȊȖȘ: ȚȈȕ ȈȝȈȔ ȌȊȐȠȈȚȈȝ ȒȘțȘȈȕ șȈȔșȈȘȍȠț ȕȈȘȈȌȝȈȔȈȕ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȧșȕȖ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ Țȍ, ȒȚȖ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, - șȈȔȣȍ ȕȐȏȒȐȍ Ȑȏ ȓȦȌȍȑ. TȈȒȐȍ ȓȦȌȐ, ȗȖȋȘȧȏȠȐȍ Ȋ ȋȘȍȝȍ Ȑ ȗȖȘȖȒȍ, ȗȖ ȏȈȒȖȕȈȔ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ ȗȖȗȈȌȈȦȚ ȕȈ șȈȔȖȍ ȌȕȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȗȖȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȋ șȍȔȤȧȝ ȈșțȘȖȊ, ȈȚȍȐșȚȖȊ. ǹȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ ȘȖȎȌȈȧșȤ Ȑ țȔȐȘȈȧ, ȈșțȘȣ ȖȗțșȒȈȦȚșȧ Ȋșȍ ȕȐȎȍ, ȗȖȒȈ ȕȈȒȖȕȍȞ ȕȍ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȚȍȓȈ ȎȐȊȖȚȕȣȝ - ȚȐȋȘȖȊ ȐȓȐ ȌȘțȋȐȝ șȊȐȘȍȗȣȝ ȝȐȡȕȐȒȖȊ. TȈȒ ȔȕȖȋȐȍ ȔȐȓȓȐȖȕȣ ȓȍȚ ȖȕȐ ȗȘȖȏȧȉȈȦȚ ȊȖ ȚȤȔȍ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ, ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȕȈȧ Ȗ DzȘȐȠȕȍ. ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǷțȘțȠȖȚȚȈȔȖȑ, "ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȔ Ȑȏ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ". DzȈȒ Ȑ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȓȐȟȕȖșȚȤȦ, ȖȌȕȈȒȖ Ƕȕ - șȈȔȣȑ ȋȓȈȊȕȣȑ Ȑ șȈȔȣȑ ȊȍȓȐȒȐȑ Ȑȏ ȕȐȝ. Ƕȉ ȥȚȖȔ ȚȈȒȎȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ ǪȍȌȈȝ: ȕȐȚȑȖ ȕȐȚȑȈȕȈȔ ȟȍȚȈȕȈȠ ȟȍȚȈȕȈȕȈȔ. Ƕȕ ȋȓȈȊȕȣȑ șȘȍȌȐ Ȋșȍȝ Ȋȍȟȕȣȝ 612


613 ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ƕȕ - Ȑȝ ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȤ, ȊșȍȖȉȢȍȔȓȦȡȐȑ Ȑ șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȕȣȑ. ǫȖșȗȖȌț ȕȍȏȈȟȍȔ ȊȔȍȠȐȊȈȚȤșȧ Ȋ ȌȍȓȈ ȌȘțȋȐȝ, ȚȈȒ ȒȈȒ ǭȔț ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȕțȎȕȖ ȖȚ ȕȐȝ, ȕȖ, ȉțȌțȟȐ ȒȖȘȔȐȓȤȞȍȔ Ȑ ȖȗȍȒțȕȖȔ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ƕȕ ȝȖȟȍȚ șȌȍȓȈȚȤ Ȋșȍȝ Ȑȝ șȟȈșȚȓȐȊȣȔȐ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȐȔȍȍȚ ȗȘȈȊȖ ȚȘȍȉȖȊȈȚȤ ȖȚ ȕȐȝ șȖȉȓȦȌȍȕȐȧ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȝ ȕȖȘȔ Ȑ ȗȘȈȊȐȓ. ǶȚȍȞ ȕȈșȚȈȊȓȧȍȚ șȊȖȐȝ ȌȍȚȍȑ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȝȖȟȍȚ ȊȐȌȍȚȤ Ȑȝ șȟȈșȚȓȐȊȣȔȐ. TȈȒ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȐȔȍȍȚ ȗȘȈȊȖ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȐ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ șȟȈșȚȓȐȊȣȔ. ǰ ȖȚȍȞ, Ȑ șȣȕȖȊȤȧ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȊȍȟȕȣȔȐ, ȕȖ, ȗȖȒȈ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȍ ȖȉȘȍȚȍȚ ȊȍȟȕțȦ ȎȐȏȕȤ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕțȦ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ Ȑ ȏȕȈȕȐȧ, ȖȕȖ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ șȟȈșȚȤȍ. ǷțȘțȠȖȚȚȈȔȍ, ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȔț ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț, ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȕțȎȕȖ ȖȚ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȕȖ Ƕȕ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȐȔȍȍȚ ȗȘȈȊȖ șțȌȐȚȤ Ȗ ȚȖȔ, ȒȚȖ Ȑȏ ȕȐȝ ȗȖșȚțȗȈȍȚ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ, Ȉ ȒȚȖ - ȕȍȚ. DzȈȒ Ȕȣ țȎȍ ȋȖȊȖȘȐȓȐ, ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖ ȊȍȘȕȣȑ ȗțȚȤ - ȥȚȖ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ, ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȈȧ ȕȈ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ (șȊȈȕțȠȚȝȐȚȈșȑȈ ȌȝȈȘȔȈșȑȈ șȈȔșȐȌȌȝȐȘ ȝȈȘȐ-ȚȖȠȈȕȈȔ). ǿȍȔ ȉȣ ȕȐ ȏȈȕȐȔȈȓșȧ ȟȍȓȖȊȍȒ, Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȋȌȈ ȍȋȖ ȖȉȘȈȏ ȌȍȑșȚȊȐȑ ȔȖȎȕȖ ȉțȌȍȚ ȕȈȏȊȈȚȤ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ. TȖȚ, ȒȚȖ șțȔȍȓ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ, ȗȖȓțȟȈȍȚ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ Ȍȓȧ ȎȐȏȕȐ, Ȉ ȚȖȚ, ȒȍȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍȌȖȊȖȓȍȕ, ȖȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ Ȋ ȕȍȏȈȊȐȌȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ. ǰȚȈȒ, ȍșȚȤ ȌȊȈ ȊȐȌȈ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ: ȔȐȘșȒȐȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȑ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, șȊȧȏȈȕȕȣȍ ș șȖȊȍȘȠȍȕȐȍȔ ȧȋȤȐ, ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ (ȑȈȌȎȕȈȘȚȝȈȚ ȒȈȘȔȈ). dzȦȉȈȧ ȒȈȘȔȈ (ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ), ȕȍ ȧȊȓȧȦȡȈȧșȧ ȧȋȤȍȑ, ȗȖȘȈȉȖȡȈȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. DZȈȌȎȕȈȘȚȝȈȚ ȒȈȘȔȈȕȖ 'ȕȑȈȚȘȈ ȓȖȒȖ 'ȑȈȔ ȒȈȘȔȈ-ȉȈȕȌȝȈȕȈȝ: "dzȦȉȖȑ șȊȖȑ ȗȖșȚțȗȖȒ Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȒȈȒ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ǪȐȠȕț, Ȋ ȗȘȖȚȐȊȕȖȔ șȓțȟȈȍ ȥȚȈ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ șȚȈȕȍȚ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȕȈȠȍȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ" (ǩ.-ȋ., 3.9). ǹțȘȖȊȣȍ ȏȈȒȖȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ ȏȈȒȖȊȣȊȈȦȚ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ Ȋ ȒȈȕȌȈȓȣ ȒȈȘȔȣ: ȒȈȘȔȈ-ȉȈȕȌȝȈȕȈȝ. MȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ - ȥȚȖ ȉȖȘȤȉȈ ș ȗȘȍȗȧȚșȚȊȐȧȔȐ, șȖȏȌȈȊȈȍȔȣȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ. ǨșțȘȈȔ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȘȐȓȈȋȈȚȤ țșȐȓȐȧ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȍȖȌȖȓȍȚȤ ȥȚȐ ȗȘȍȗȧȚșȚȊȐȧ, ȖȌȕȈȒȖ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȋȓțȗȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ ȘȈȏȋȐȉȈȧ șȗȐȕȣ ȚȘțȌȧȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ șȊȖȑ ȗȖȌȕȍȊȖȓȤȕȣȑ ȚȘțȌ ȏȈ șȟȈșȚȤȍ. ȅȚȖ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȔȈȑȍȑ. ǪȍȌȧ ȚȧȎȒțȦ ȉȖȘȤȉț ȏȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ, ȖȕȐ ȖȚȘȐȞȈȦȚ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ȊȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧ, ǷțȘțȠȖȚȚȈȔȣ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǿȚȖȉȣ ȒȈȒ-ȚȖ țȗȖȘȧȌȖȟȐȚȤ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ǩȖȋ ȌȈȓ ȐȔ șȊȖȌ ȏȈȒȖȕȖȊ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȞȈȘȤ țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚ ȏȈȒȖȕȣ Ȋ șȊȖȍȔ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ Ȑ ȕȈȒȈȏȣȊȈȍȚ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȏȈ Ȑȝ ȕȈȘțȠȍȕȐȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ȌȈȓ ȕȈȔ ȕȍȗȖȋȘȍȠȐȔȖȍ ȏȕȈȕȐȍ, ǪȍȌȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ ȕȍșțȚ ȕȈ șȍȉȍ ȖȚȗȍȟȈȚȒȈ ȟȍȚȣȘȍȝ ȐȏȢȧȕȖȊ, ȗȘȐșțȡȐȝ ȊșȍȔ ȓȦȌȧȔ: șȒȓȖȕȕȖșȚȐ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȖȠȐȉȒȐ, ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȕȖșȚȐ ȐȓȓȦȏȐȐ, șȚȘȍȔȓȍȕȐȧ ȖȉȔȈȕȣȊȈȚȤ ȌȘțȋȐȝ Ȑ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ ȟțȊșȚȊ. Tȍȝ, ȒȚȖ Ȋ șȊȖȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊțȍȚșȧ ȕȍ țȒȈȏȈȕȐȧȔȐ ǪȍȌ, Ȉ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔȐ ȗȘȐȝȖȚȧȔȐ, ȖȎȐȌȈȍȚ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȏȈȒȖȕȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈȌȍȓȧȍȚ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȚȐȗȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ Țȍȓ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȐȝ Ȓ 8 400 000 ȊȐȌȖȊ ȎȐȏȕȐ. ǶȉȘȈȏ ȎȐȏȕȐ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕ613


614 ȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȚȖ ȍșȚȤ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ Ȍȓȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ȟțȊșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȖȕȖ ȘȈșȗȖȓȈȋȈȍȚ, ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚșȧ ȚȐȗȖȔ ȍȋȖ ȚȍȓȈ, ȗȖȓțȟȍȕȕȖȋȖ ȖȚ ȗȘȈȒȘȐȚȐ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ȅȚȖ ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȉȣȊȈȍȚ ȌȊțȝ ȊȐȌȖȊ: ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȈȧ Ȑ ȋȘȍȝȖȊȕȈȧ (ȗțȕȤȧ Ȑ ȗȈȗȈ). Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (7.28) ȕȍȌȊțșȔȣșȓȍȕȕȖ șȒȈȏȈȕȖ: ȑȍȠȈȔ ȚȊ ȈȕȚȈ-ȋȈȚȈȔ ȗȈȗȈȔ ȌȎȈȕȈȕȈȔ ȗțȕȑȈ-ȒȈȘȔȈȕȈȔ Țȍ ȌȊȈȕȌȊȈ-ȔȖȝȈ-ȕȐȘȔțȒȚȈ ȉȝȈȌȎȈȕȚȍ ȔȈȔ ȌȘȌȝȈ-ȊȘȈȚȈȝ "TȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȘȍȖȌȖȓȍȓ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ șȊȖȐȝ ȗȘȖȠȓȣȝ ȋȘȍȝȖȊȕȣȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ [șȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ ȔȖȎȕȖ ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖșȊȧȚȐȊ șȍȉȧ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ], șȚȈȕȖȊȐȚșȧ șȗȖșȖȉȕȣȔ ȗȖșȚȐȟȤ șȊȖȐ Ȋȍȟȕȣȍ ȊȏȈȐȔȖȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ. TȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȊșȚȈȍȚ ȕȈ ȗțȚȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȓȦȉȖȊȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌț". ǵȍȗȘȍȘȣȊȕȖȍ ȓȦȉȖȊȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȈ-ȌȝȐȑȈȝ, ȎȐȏȕȤȦ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ, - ȐȔȍȕȕȖ Ȓ ȥȚȖȔț ȗȘȐȏȣȊȈȍȚ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ ȞȈȘȤ ǷȘȐȚȝț. ǸȈȏȓȐȟȕȣȍ ȊȐȌȣ ȎȐȏȕȐ Ȑ țșȓȖȊȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ ȕȍ șȓțȟȈȑȕȖ Ȑ ȕȍ Ȋ șȐȓț ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ. Ǫșȍ ȥȚȖ șȖȏȌȈȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈȔȐ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ Ȑ ȕȍȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. TȖȚ, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ, ȘȖȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȉȖȋȈȚȖȑ ȈȘȐșȚȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȖȑ șȍȔȤȍ, Ȋ ȗȘȖȞȊȍȚȈȦȡȍȑ șȚȘȈȕȍ, ȗȖȓțȟȈȍȚ ȗȘȍȒȘȈșȕȖȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ ȐȓȐ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȖȉȓȈȌȈȚȍȓȍȔ ȖȋȘȖȔȕȖȋȖ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ Ȑ ȒȘȈșȐȊȖȑ ȊȕȍȠȕȖșȚȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȔȖȎȕȖ ȊȐȌȍȚȤ, ȟȚȖ șțȡȍșȚȊȈ, ȖȉȐȚȈȦȡȐȍ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ șȚȘȈȕȈȝ Ȑ ȕȈ ȘȈȏȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ, ȎȐȊțȚ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ țșȓȖȊȐȧȝ, ȐȔȍȦȚ ȘȈȏȕȖȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ Ȑ ȊȕȍȠȕȍ ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȌȘțȋ ȖȚ ȌȘțȋȈ; Ȋșȍ ȥȚȖ ȗȘȐșțȎȌȈȍȚ ȐȔ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȒȈȒ ȊȖȏȌȈȧȕȐȍ ȏȈ Ȑȝ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ ȐȓȐ ȋȘȍȝȖȊȕȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ țșȓȖȊȐȧ Ȑ ȜȖȘȔȣ ȎȐȏȕȐ ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ ȕȍ șȓțȟȈȑȕȖ, Ȉ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȔ ȏȈȔȣșȓȖȔ. ȅȚȖȚ ȏȈȔȣșȍȓ ȘȈșȒȘȣȚ Ȋ ǪȍȌȈȝ. ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, Ȋ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ Țȍ Ȑȏ ȕȐȝ, ȒȚȖ ȗȖȓțȟȐȓ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ ȚȍȓȖ, ȌȖȓȎȕȣ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔ ȏȕȈȕȐȍȔ Ȑ, ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ, ȗȖșȚȘȖȐȚȤ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ ȊȍȘȕțȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. ǷȖȕȧȚȐȍ șȓțȟȈȑȕȖșȚȐ Ȋ ǪȍȌȈȝ ȐșȟȍȘȗȣȊȈȦȡȍ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ șȓȖȊȖȔ ȈȋȤȧȚȈ-șțȒȘȐȚȐ. TȈȒ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȕȍȖșȖȏȕȈȕȕȖ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȍ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ. ǵȖ ȌȈȎȍ ȖȕȐ ȗȘȍȌȖȗȘȍȌȍȓȍȕȣ ȏȈȘȈȕȍȍ. DzȘȐȠȕȈ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȐȓȐ ȒȈȒ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ (ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ) ȐȓȐ Ȏȍ ȗȖșȣȓȈȍȚ șȦȌȈ ǹȊȖȍȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧ - ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ȅȚȖ ȚȈȒȎȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȟȈșȚȤȦ ȏȈȔȣșȓȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫșȍ ȖȕȐ ȗȘȐȝȖȌȧȚ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ Ȑ ȗȘȖșȊȍȡȈȚȤ ȓȦȌȍȑ, Ȑ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ Ȑȝ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Țȍ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȗȓȍȕț ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȓțȟȈȦȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȖȉȡȈȚȤșȧ, ȉȍșȍȌȖȊȈȚȤ ș ȕȐȔȐ Ȑ țȟȐȚȤșȧ ț ȕȐȝ. ǭșȓȐ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ șțȔȍȍȚ ȌȖȊȍȘȐȚȤșȧ ȚȈȒȐȔ ȓȐȟȕȖșȚȧȔ Ȑ ȍșȓȐ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȍșȕȖȔț ȖȉȡȍȕȐȦ ș ȕȐȔȐ, ȍȑ ȗȖșȟȈșȚȓȐȊȐȚȤșȧ ȖȉȘȍșȚȐ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȖȕȈ 614


615 ȊȣȘȊȍȚșȧ Ȑȏ ȗȓȍȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ.

ǷȖȥȚȖȔț DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ:

șȈȘȊȈ-ȌȝȈȘȔȈȕ ȗȈȘȐȚȑȈȌȎȑȈ ȔȈȔ ȥȒȈȔ ȠȈȘȈȕȈȔ ȊȘȈȌȎȈ ȈȝȈȔ ȚȊȈȔ șȈȘȊȈ-ȗȈȗȍȉȝȑȖ ȔȖȒȠȈȑȐȠȑȈȔȐ ȔȈ ȠțȟȈȝ "ǶșȚȈȊȤ Ȋșȍ ȘȍȓȐȋȐȐ Ȑ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȍȌȈȑșȧ Mȕȍ. ȇ ȖȋȘȈȎț Țȍȉȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȚȊȖȐȝ ȋȘȍȝȖȊȕȣȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ. ǵȍ șȚȘȈȠȐșȤ ȕȐȟȍȋȖ" (ǩ.-ȋ., 18.66). ǹȈȘȊȈ-ȗȈȗȍȉȝȑȈȝ ȏȕȈȟȐȚ "ȖȚ Ȋșȍȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȋȘȍȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ". ǭșȓȐ, ȖȉȡȈȧșȤ ș ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȌțȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȍȔ ȐȓȐ ȐșȚȐȕȕȣȔ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǩȖȋȈ, ȚȈȒȐȔ, ȒȈȒ ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȍȌȈșȚșȧ DzȘȐȠȕȍ, Ȗȕ ȉțȌȍȚ șȗȈșȍȕ ǰȔ Ȑ ȌȖșȚȐȋȕȍȚ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ. TǭDzǹT 28 - 29 ȠǸȌ*ǮȈȈǵȈȈMȈȁȈȈǵDZȈȍȏȈMȈJȈǹDZȈ Ȟ "62"ȈȊǹDZȈ Ȟ ) ǷȈ[ȫȈȌǹDZȈ ȉȓȍ/ȢȈȐǷȈ Ȓ*-TDZȈMȈȐǹTȈ ǫȈȌȈ"62"Ȉ*TȈȈ )) 29 )) ȔȈȕȖȘ țȚȚȈȕȈȗȈȌȈșȑȈ ȌȝȘțȊȈșȑȈȗȐ ȔȈȝȐȗȈȚȍȝ ȗȘȐȑȈȊȘȈȚȈșȑȈ ȘȈȌȎȈȘȠȍȘ ȈȕȋȈșȑȈșȔȈȚ-ȗȐȚțȝ ȗȐȚțȝ ȐȌȘȠȈȕȈȔ ȈȚȝȈȕȑȍȠȈȔ ȈȌȎȈșȑȈ ȟȈ ȉȝȈȊȈșȑȈ ȟȈ ȗȘȈȝȓȈȌȈșȑȈ ȉȈȓȍȠ ȟȈȗȐ ȒȘȚȑȈȔ ȈșȚȐ ȋȈȌȈȉȝȘȚȈ ȔȈȕȖȝ - MȈȕț (ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ MȈȕț); țȚȚȈȕȈȗȈȌȈșȑȈ - ǻȚȚȈȕȈȗȈȌȣ, ȖȚȞȈ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ; ȌȝȘțȊȈșȑȈ - ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ; ȈȗȐ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȔȈȝȐ-ȗȈȚȍȝ - ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȞȈȘȧ; ȗȘȐȑȈȊȘȈȚȈșȑȈ ǷȘȐȧȊȘȈȚȣ, Ȋ șȍȔȤȍ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǬȝȘțȊȣ; ȘȈȌȎ��ȘȠȍȝ - ȊȍȓȐȒȐȝ șȊȧȚȣȝ ȞȈȘȍȑ; ȈȕȋȈșȑȈ - ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǨȕȋȈ; ȈșȔȈȚ - ȔȖȍȋȖ; ȗȐȚțȝ - ȔȖȍȋȖ ȖȚȞȈ; ȗȐȚțȝ - ȖȚȞȈ; ȐȌȘȠȈȕȈȔ - ȚȈȒȐȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ; ȈȚȝȈ - ȚȈȒȎȍ; ȈȕȑȍȠȈȔ - ȌȘțȋȐȝ; ȈȌȎȈșȑȈ - ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȋȖ Ȑȏ ȉȍșșȔȍȘȚȕȣȝ; ȟȈ ȚȈȒȎȍ; ȉȝȈȊȈșȑȈ - ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȗȘȈȝȓȈȌȈșȑȈ - MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ; ȉȈȓȍȝ - MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǩȈȓȐ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȈȗȐ ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȒȘȚȑȈȔ - ȗȘȐȏȕȈȕȕȣȑ ȐȔȐ; ȈșȚȐ - șțȡȍșȚȊțȍȚ; ȋȈȌȈȉȝȘȚȈ - ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȌȍȘȎȈȡȐȑ Ȋ ȘțȒȈȝ ȗȈȓȐȞț. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȦȚ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ǪȍȌȣ, ȕȖ Ȑ ȌȍȧȕȐȧ ȚȈȒȐȝ ȊȍȓȐȒȐȝ ȞȈȘȍȑ, ȒȈȒ MȈȕț, ǻȚȚȈȕȈȗȈȌȈ, ǬȝȘțȊȈ, ǷȘȐȧȊȘȈȚȈ Ȑ ȔȖȑ ȌȍȌ ǨȕȋȈ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȔȕȖȋȐȝ ȌȘțȋȐȝ ȊȍȓȐȒȐȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ Ȑ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȈȝȓȈȌȣ Ȑ ǩȈȓȐ. Ǫșȍ ȖȕȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȚȍȐșȚȈȔȐ, ȚȖ ȍșȚȤ ȊȍȘȧȚ Ȋ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȌȍȘȎȈȡȍȋȖ Ȋ ȘțȒȈȝ ȗȈȓȐȞț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǵȈȘȖȚȚȈȔȈ ȌȈș TȝȈȒțȘ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȐȏȉȘȈȚȤ ȗȘȈȊȐȓȤȕȣȑ ȗțȚȤ, ȐȌȧ ȗȖ șȚȖȗȈȔ ȊȍȓȐȒȐȝ șȊȧȚȣȝ, ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȧșȤ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȑ Ȑ ȐșȗȖȓȕȧȧ țȒȈȏȈȕȐȧ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ (șȈȌȝț-ȠȈșȚȘȈ-ȋțȘț-ȊȈȒȑȈ). ǹȊȧȚȣȔȐ ȕȈȏȣȊȈȦȚ Țȍȝ, ȒȚȖ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ ǪȍȌ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȣȘȈȎȈȦȚ ȊȖȓȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǩ ȋțȘț - ȥȚȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȌȈȍȚ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȍ țȒȈȏȈȕȐȧ, ȘțȒȖȊȖȌșȚȊțȧșȤ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔȐ ǪȍȌ Ȑ ȗȘȐȔȍȘȈȔȐ Ȑȏ ȎȐȏ615


616 ȕȐ ȊȍȓȐȒȐȝ ȓȦȌȍȑ. ǿȚȖȉȣ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȗȖșȚȘȖȐȚȤ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ, ȓțȟȠȍ ȊșȍȋȖ ȐȌȚȐ ȗȖ șȚȖȗȈȔ ȚȈȒȐȝ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȖȊ, ȒȈȒ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ MȈȕț Ȑ ȌȘțȋȐȍ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȗȍȘȍȟȐșȓȧȍȚ Ȋ ȥȚȐȝ șȚȐȝȈȝ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț. ǹȓȍȌțȧ ȗȘȐȔȍȘț ȊȍȓȐȒȐȝ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȖȊ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȐ, ȖșȖȉȍȕȕȖ Țȍȝ, ȒȚȖ țȗȖȔȧȕțȚ Ȋ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", Ȕȣ șȔȖȎȍȔ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȔȕȖȋȐȝ ȖȗȈșȕȖșȚȍȑ. Dz ȔȈȝȈȌȎȈȕȈȔ, ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȓȐȟȕȖșȚȧȔ, ȖȚȕȖșȧȚșȧ ǩȘȈȝȔȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ, MȈȕț, DzțȔȈȘȣ, ǷȘȈȝȓȈȌȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ, ǩȈȓȐ MȈȝȈȘȈȌȎȈ, ȇȔȈȘȈȌȎȈ, ǩȝȐȠȔȈ, ǬȎȈȕȈȒȈ, ȀțȒȈȌȍȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ Ȑ DzȈȗȐȓȈ MțȕȐ. TǭDzǹT 30 ȌȈțȝȐȚȘȈȌȐȕ ȘȚȍ ȔȘȚȑȖȝ ȠȖȟȑȈȕ ȌȝȈȘȔȈ-ȊȐȔȖȝȐȚȈȕ ȊȈȘȋȈ-șȊȈȘȋȈȗȈȊȈȘȋȈȕȈȔ ȗȘȈȑȍȕȈȐȒȈȚȔȑȈ-ȝȍȚțȕȈ ȌȈțȝȐȚȘȈ-ȈȌȐȕ - ȚȈȒȐȝ ȊȕțȒȖȊ, ȒȈȒ ȔȖȑ ȖȚȍȞ ǪȍȕȈ; ȘȚȍ - ȒȘȖȔȍ; ȔȘȚȑȖȝ - ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȕȖȑ șȔȍȘȚȐ; ȠȖȟȑȈȕ - ȗȘȍȏȘȍȕȕȣȝ; ȌȝȈȘȔȈ-ȊȐȔȖȝȐȚȈȕ - ȏȈȉȓțȎȌȈȦȡȐȍșȧ ȕȈșȟȍȚ ȘȍȓȐȋȐȐ; ȊȈȘȋȈ - ȘȍȓȐȋȐȧ, ȘȈȏȊȐȚȐȍ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ, țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȟțȊșȚȊ Ȑ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ; șȊȈȘȋȈ - ȊȖȏȕȍșȍȕȐȍ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ; ȈȗȈȊȈȘȋȈȕȈȔ - ȐȏȉȈȊȐȊȠȐȍșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ; ȗȘȈȑȍȕȈ - ȗȖȟȚȐ ȊșȍȋȌȈ; ȥȒȈ - ȖȌȐȕ; ȈȚȔȑȈ - ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȝȍȚțȕȈ - Ȑȏ-ȏȈ. ǽȖȚȧ ȗȘȍȏȘȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ, ȗȖȌȖȉȕȣȍ ȔȖȍȔț ȖȚȞț Ǫȍȕȍ, ȊȕțȒț ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȕȖȑ șȔȍȘȚȐ, ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȦȚ șȔȣșȓȈ Ȑ ȞȍȓȐ ȘȍȓȐȋȐȐ, Ȋșȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȓȐȟȕȖșȚȐ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș Țȍȝ, ȟȚȖ ȕȈȏȊȈȕȣ ȔȕȖȑ, ȍȌȐȕȖȌțȠȕȣ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȚȖȓȤȒȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȌȈȍȚ ȓȦȌȧȔ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȘȍțșȗȍȚȤ ȕȈ ȗȖȗȘȐȡȍ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȌȖȉȐȚȤșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ Ȑ ȐȏȊȍȌȈȚȤ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ, ȗȖȓțȟȐȚȤ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȐȓȐ ȗȖȗȈșȚȤ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǩȘȈȝȔȈȕȣ Ȑ șȊȧȚȣȍ ȗȘȖȒȓȧȓȐ ȞȈȘȧ Ǫȍȕț, ȖȚȞȈ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț, ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȍ ȝȖȚȍȓ ȗȘȐȏȕȈȊȈȚȤ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑ ȏȈȗȘȍȚȐȓ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȞȍȓȤȦ ȒȖȚȖȘȣȝ ȧȊȓȧȍȚșȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ǪȍȕȈ ȉȣȓ ȈȚȍȐșȚȖȔ, Ȗȕ ȕȍ ȊȍȘȐȓ Ȋ ǩȖȋȈ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȘȍȒȘȈȚȐȓ Ȋ șȊȖȍȔ ȞȈȘșȚȊȍ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȍ Ȋșȍȝ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȖȉȘȧȌȖȊ. ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ȞȈȘȧ Ǫȍȕț ȗȘȍȏȘȍȕȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȚȖȚ ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȓ șȔȣșȓȈ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȖȉȘȧȌȖȊ Ȑ ȘȐȚțȈȓȖȊ. ǷȖ ȔȕȍȕȐȦ ȈȚȍȐșȚȖȊ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȍțșȗȍȚȤ ȕȈ ȗȖȗȘȐȡȍ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȌȖșȚȐȟȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȧ, țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ȟțȊșȚȊȈ ȐȓȐ ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, șȖȊșȍȔ ȕȍȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȗȘȐȏȕȈȊȈȚȤ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǶȕȐ șȟȐȚȈȦȚ, ȟȚȖ ȌȝȈȘȔȈ, ȚȖ ȍșȚȤ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȏȈȗȖȊȍȌȐ, șțȡȍșȚȊțȍȚ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ, șșȣȓȈȧșȤ ȕȈ ȊȣȌțȔȈȕȕȖȋȖ ǩȖȋȈ, ȗȘȐȏȣȊȈȚȤ ȓȦȌȍȑ Ȓ ȉȓȈȋȖȕȘȈȊȐȦ, ȟȍșȚȕȖșȚȐ Ȑ șȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖșȚȐ Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȔȐȘ Ȑ șȗȖȒȖȑșȚȊȐȍ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȈȚȍȐșȚȣ ȋȖȊȖȘȧȚ, ȟȚȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȎȐȚȤ ȔȐȘȕȖ Ȑ șȗȖȒȖȑȕȖ, ȊȖȊșȍ ȕȍ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȗȘȐȏȕȈȊȈȚȤ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ǩȖȋȈ, ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȗȘȖșȚȖ ȉȣȚȤ ȟȍșȚȕȣȔȐ Ȑ ȕȘȈȊșȚȊȍȕȕȣȔȐ ȓȦȌȤȔȐ. TȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ, ȟȚȖȉȣ ȌȖȉȐȚȤșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȟȍȓȖȊȍȒț ȕțȎȕȖ ȗȘȖșȚȖ ȘȈȏțȔȕȖ șȗȓȈȕȐȘȖȊȈȚȤ șȊȖȦ ȌȍȧȚȍȓȤ616


617 ȕȖșȚȤ Ȑ ȚȘțȌȐȚȤșȧ ȕȍ ȗȖȒȓȈȌȈȧ ȘțȒ. Ǩ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȏȈȘȈȉȈȚȣȊȈȍȚ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ Ȍȍȕȍȋ, ȕȍȊȈȎȕȖ, ȒȈȒȐȔ șȗȖșȖȉȖȔ, ȗȖȓțȟȈȍȚ Ȋșȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ Ȍȓȧ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ, ȚȈȒ ȟȚȖ Ȑ ȕȈ ȥȚȖ ȕȍ ȚȘȍȉțȍȚșȧ ȔȐȓȖșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǿȚȖ Ȏȍ ȒȈșȈȍȚșȧ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ, ȚȖ Ȗȉ ȥȚȖȔ, ȗȖ Ȑȝ ȔȕȍȕȐȦ, ȋȖȊȖȘȐȚȤ ȊȖȖȉȡȍ ȉȍșșȔȣșȓȍȕȕȖ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ șȖ șȔȍȘȚȤȦ ȊșȍȔț ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȒȖȕȍȞ. ǶȌȕȈȒȖ Ȍȓȧ ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȐ ȔȕȍȕȐȍ ȗȖȌȖȉȕȣȝ ȈȚȍȐșȚȖȊ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ȍȋȖ ȖȚȞȖȔ, ȊȕțȒȖȔ ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȕȖȑ șȔȍȘȚȐ, ȕȍ ȉȣȓȖ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȔ. DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȌȖȟȤ ȕȈșȓȍȌțȍȚ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȖȚȞȈ, Ȉ șȣȕ - ȔȈȚȍȘȐ. ǷȖȥȚȖȔț ǹțȕȐȚȝȍ, ȌȖȟȍȘȐ MȘȐȚȤȦ, ȗȍȘȍȌȈȓȐșȤ Ȋșȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȖȚȞȈ, Ȉ ǪȍȕȈ țȕȈșȓȍȌȖȊȈȓ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȔȈȚȍȘȐ. TȖȚ, ȒȚȖ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȊȘȈȡȈȍȚșȧ Ȋ ȒȘțȋȖȊȖȘȖȚȍ ȘȖȎȌȍȕȐȑ Ȑ șȔȍȘȚȍȑ, ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȊȣȑȚȐ ȏȈ ȘȈȔȒȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ. ǰȔȍȕȕȖ Ȓ ȚȈȒȐȔ ȓȦȌȧȔ ȖȚȕȖșȐȓșȧ ȞȈȘȤ ǪȍȕȈ, ȗȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȕȍ ȊȍȘȐȓ Ȋ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ǩȖȋȈ. ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȈȧ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȧ șȓȍȌțȍȚ ȚȍȔ Ȏȍ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȓșȧ ȞȈȘȤ ǪȍȕȈ, ȕȖ, ȍșȓȐ Ȕȣ ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ ȐȏțȟȐȔ Ȋșȍ țșȓȖȊȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ șȖȉȓȦȌȍȕȣ Ȍȓȧ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ țșȗȍȝȈ ȕȈ ȗȖȗȘȐȡȍ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖȑ ȐȓȐ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȋ ȗȖȐșȒȈȝ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ Ȑ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ, ȕȈȔ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȗȘȐȏȕȈȚȤ ȊȓȈșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǹȖȋȓȈșȕȖ ǪȍȌȈȔ, ȘȍȓȐȋȐȧ - ȥȚȖ ȕȍ ȟȚȖ ȐȕȖȍ, ȒȈȒ șȊȖȌ ȏȈȒȖȕȖȊ, ȌȈȕȕȣȝ ǩȖȋȖȔ. TȖȚ, ȒȚȖ ȖȚȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȗȘȐȏȕȈȚȤ ȏȈ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȗȘȈȊȖ ȕȈ ȊȔȍȠȈȚȍȓȤșȚȊȖ Ȋ ȊȖȗȘȖșȣ ȘȍȓȐȋȐȐ Ȑ ȔȖȘȈȓȐ, ȌȖȓȎȍȕ ȖȉȢȧșȕȐȚȤ, ȗȖȟȍȔț ȌȊȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȦȡȐȍșȧ ȖȌȕȐȝ Ȑ Țȍȝ Ȏȍ ȕȘȈȊșȚȊȍȕȕȣȝ ȕȖȘȔ, ȗȖȓțȟȈȦȚ ȘȈȏȕȖȍ ȊȖȏȕȈȋȘȈȎȌȍȕȐȍ. ǹȗȓȖȠȤ Ȑ ȘȧȌȖȔ ȔȖȎȕȖ ȊȐȌȍȚȤ, ȟȚȖ ȌȊȈ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȕȘȈȊșȚȊȍȕȕȣȝ, ȟȍșȚȕȣȝ Ȑ ȗȖȘȧȌȖȟȕȣȝ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȏȈȕȐȔȈȦȚ ȘȈȏȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ. ȅȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȧ: ȌȊȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ș ȖȌȐȕȈȒȖȊȣȔ țȗȖȘșȚȊȖȔ ȚȘțȌȧȚșȧ ȌȕȐ Ȑ ȕȖȟȐ ȕȈȗȘȖȓȍȚ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȌȖșȚȐȋȈȦȚ ȘȈȏȕȣȝ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ. ǰȓȐ Ȏȍ ȖȌȐȕ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȐȋȌȍ ȕȍ ȘȈȉȖȚȈȧ, țȚȖȗȈȍȚ Ȋ ȘȖșȒȖȠȐ, Ȉ ȌȘțȋȖȑ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȌȊȈ ȘȈȏȈ Ȋ ȌȍȕȤ ȗȖȍșȚȤ ȌȖșȣȚȈ, ȝȖȚȧ ȚȘțȌȐȚșȧ ȕȍ ȗȖȒȓȈȌȈȧ ȘțȒ. TȖ Ȏȍ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȑ Ȓ șȜȍȘȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ: ȉȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ ț ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȍȌȣ, ȕȖ ȍȋȖ șȍȔȍȑȕȈȧ ȎȐȏȕȤ ȕȍ șȒȓȈȌȣȊȈȍȚșȧ, ȐȓȐ Ȏȍ ț ȕȍȋȖ ȊȖȊșȍ ȕȍȚ șȍȔȤȐ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȒȚȖ-ȚȖ ȌȘțȋȖȑ ȎȐȊȍȚ Ȋ șȚȍșȕȍȕȕȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȐȔȍȍȚ Ȋșȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ Ȍȓȧ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ. ǬȈȎȍ ț ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ ț șȊȐȕȤȐ ȐȓȐ șȖȉȈȒȐ, ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȉȖȓȤȠȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȍȑ Ȍȓȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ȟțȊșȚȊ, ȟȍȔ ț ȟȍȓȖȊȍȒȈ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Ȕȣ ȕȍ ȉțȌȍȔ ȒȈșȈȚȤșȧ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ, Ȉ ȘȈșșȔȖȚȘȐȔ ȓȐȠȤ, ȒȈȒ ȖȉșȚȖȐȚ ȌȍȓȖ ș țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍȔ ȥȓȍȔȍȕȚȈȘȕȣȝ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȍȑ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, șȊȧȏȈȕȕȣȝ ș ȌȝȈȘȔȖȑ, ȈȘȚȝȖȑ Ȑ ȒȈȔȖȑ (ȘȍȓȐȋȐȍȑ, ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ Ȑ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔȐ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧȔȐ), ȚȖ țȊȐȌȐȔ, ȟȚȖ ȘȈȏȕȣȍ ȓȦȌȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȕȍȘȈȊȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ, Ȑ ȕȈȔ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȗȘȐȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȕȍȒȚȖ, ȖȗȘȍȌȍȓȧȦȡȐȑ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȒȈȎȌȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȖșȖȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ Ȗȕ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ șȊȖȐȝ ȗȖȐșȒȈȝ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ, ȕȖ ȌȈȎȍ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ șȈȔȣȝ ȕȈșțȡȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț ǷȘȈȝȓȈȌȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȏȈȔȍȟȈȍȚ, ȟȚȖ ȌȍȚȐ ȉȖȋȈȚȣȝ ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ ȗȖȘȖȑ ȉȣȊȈȦȚ ȕȍșȟȈșȚȕȣ. ǹȓțȟȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋȖȍ ȓȍȒȈȘșȚȊȖ, ȗȘȖȗȐșȈȕȕȖȍ ȖȗȣȚȕȣȔ ȊȘȈȟȖȔ, ȕȍ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȉȖȓȤȕȖȔț, Ȑ Ȗȕ țȔȐȘȈȍȚ, Ȉ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȊȣȠȍȌ617


618 ȠȐȑ Ȋ ȔȖȘȍ Ȋ ȉȖȓȤȠȖȑ Ȑ ȕȈȌȍȎȕȖȑ ȓȖȌȒȍ, ȚȖȕȍȚ. Mȣ ȔȖȎȍȔ ȌȍȓȈȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȍȖȌȖȓȍȚȤ ȗȘȍȗȧȚșȚȊȐȧ, ȊȖȏȌȊȐȋȈȍȔȣȍ ȕȈ ȕȈȠȍȔ ȗțȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ, ȕȖ ȕȈȠȐ țșȐȓȐȧ ȗȘȐȊȍȌțȚ Ȓ țșȗȍȝț ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȚȖȔ șȓțȟȈȍ, ȍșȓȐ Ȕȣ ȏȈșȓțȎȐȓȐ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. TǭDzǹT 31 ǹȈ"" Ȑ+Ȉ"60"ȈȈȍTDZȈǵȊȝMȈȍǬȈTȈȡ ǹȈTȈȡ DZȈȁȈȈ ǷȈȌȈȖțȧȐȊȐǵȈ"ǹȈ*TȈȈ ǹȈȐȘTȈ( )) 31 )) ȑȈȚ-ȗȈȌȈ-șȍȊȈȉȝȐȘțȟȐș ȚȈȗȈșȊȐȕȈȔ ȈȠȍȠȈ-ȌȎȈȕȔȖȗȈȟȐȚȈȔ ȔȈȓȈȔ ȌȝȐȑȈȝ șȈȌȑȈȝ ȒȠȐȕȖȚȑ ȈȕȊȈȝȈȔ ȥȌȝȈȚȐ șȈȚȐ ȑȈȚȝȈ ȗȈȌȈȕȋțȠȚȝȈ-ȊȐȕȐȝșȘȚȈ șȈȘȐȚ ȑȈȚ-ȗȈȌȈ - ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; șȍȊȈ - șȓțȎȍȕȐȍ; ȈȉȝȐȘțȟȐȝ - șȒȓȖȕȕȖșȚȤ; ȚȈȗȈșȊȐȕȈȔ - Țȍ, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȈȍȚ șțȘȖȊȣȍ ȈșȒȍȏȣ; ȈȠȍȠȈ - ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȍ; ȌȎȈȕȔȈ - ȘȖȎȌȍȕȐȍ; țȗȈȟȐȚȈȔ - ȗȘȐȖȉȘȍȚȈȦȚ; ȔȈȓȈȔ - ȋȘȧȏȤ; ȌȝȐȑȈȝ - țȔ; șȈȌȑȈȝ - șȘȈȏț; ȒȠȐȕȖȚȐ ȊȣȟȐȡȈȍȚ; ȈȕȊȈȝȈȔ - ș ȒȈȎȌȣȔ ȌȕȍȔ; ȥȌȝȈȚȐ - ȘȈșȚțȡȍȍ; șȈȚȐ ȉȣȚȐȍ; ȑȈȚȝȈ - ȒȈȒ; ȗȈȌȈ-ȈȕȋțȠȚȝȈ - Ȑȏ ȗȈȓȤȞȍȊ ȕȈ ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ; ȊȐȕȐȝșȘȚȈ - ȚȍȒțȡȈȧ; șȈȘȐȚ - ȊȖȌȈ. ǹȚȘȍȔȓȍȕȐȍ șȓțȎȐȚȤ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ șȗȖșȖȉȕȖ ȖȟȐșȚȐȚȤ țȔȣ șȚȘȈȎȌțȡȐȝ ȓȦȌȍȑ ȖȚ Ȋșȍȑ ȋȘȧȏȐ, ȕȈȒȖȗȐȊȠȍȑșȧ ȏȈ ȊȍȓȐȒȖȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȎȐȏȕȍȑ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȊȖȌȈȔ ǫȈȕȋȐ, ȚȍȒțȡȐȔ Ȑȏ ȗȈȓȤȞȍȊ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ șȘȈȏț Ȏȍ ȖȟȐȡȈȍȚ țȔ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, Ȑ ț ȕȍȋȖ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȘȈȏȊȐȊȈȍȚșȧ ȌțȝȖȊȕȖȍ șȖȏȕȈȕȐȍ, ȚȖ ȍșȚȤ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ǰȕȌȐȐ ȔȖȎȕȖ ȊȐȌȍȚȤ, ȟȚȖ ȓȦȌȐ, ȍȎȍȌȕȍȊȕȖ șȖȊȍȘȠȈȦȡȐȍ ȖȔȖȊȍȕȐȍ Ȋ ǫȈȕȋȍ, ȐȏȉȈȊȓȧȦȚșȧ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȖȚ Ȋșȍȝ ȉȖȓȍȏȕȍȑ. ǶȌȐȕ ȖȟȍȕȤ ȗȖȟȚȍȕȕȣȑ ȉȘȈȝȔȈȕ, ȎȐȚȍȓȤ DzȈȓȤȒțȚȚȣ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȘȐȕȐȔȈȓ ȓȍȒȈȘșȚȊ, ȕȈȏȕȈȟȈȍȔȣȝ ȊȘȈȟȈȔȐ. ǬȈȎȍ ȒȖȋȌȈ ȍȔț șȓțȟȈȓȖșȤ ȉȖȓȍȚȤ, Ȗȕ ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȓșȧ ȏȈ ȗȖȔȖȡȤȦ Ȓ ȊȘȈȟț, Ȉ ȗȘȖșȚȖ ȗȐȓ ȊȖȌț Ȑȏ ǫȈȕȋȐ Ȑ ȖȟȍȕȤ ȉȣșȚȘȖ ȊȣȏȌȖȘȈȊȓȐȊȈȓ. Ƕ ȟțȌȍșȕȣȝ șȊȖȑșȚȊȈȝ ȊȖȌȣ Ȑȏ ȥȚȖȑ ȘȍȒȐ ȐȏȊȍșȚȕȖ ȊșȍȔ ȐȕȌȐȑȞȈȔ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȑ ȈȊȚȖȘț ȌȈȕȕȖȋȖ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȧ. ǫȈȕȋȈ ȗȘȖȚȍȒȈȍȚ ȗȖ DzȈȓȤȒțȚȚȍ. ǰȕȖȋȌȈ ȖȕȈ ȕȍșȍȚ Ȋ șȊȖȐȝ ȊȖȌȈȝ ȐșȗȘȈȎȕȍȕȐȧ Ȑ ȕȍȟȐșȚȖȚȣ, Ȋ ȕȍȍ șȉȘȈșȣȊȈȦȚ ȖȚȝȖȌȣ ȖȒȘȍșȚȕȣȍ ȏȈȊȖȌȣ Ȑ ȜȈȉȘȐȒȐ, ȕȖ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȚȣșȧȟȐ ȓȦȌȍȑ ȘȍȋțȓȧȘȕȖ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȖȔȖȊȍȕȐȍ Ȋ ȊȖȌȈȝ ǫȈȕȋȐ, Ȑ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȥȚȖȔț ȖȉȘȍȚȈȦȚ ȒȘȍȗȒȖȍ ȏȌȖȘȖȊȤȍ Ȑ ȘȈȏȊȐȊȈȦȚ Ȋ șȍȉȍ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȕȈȒȓȖȕȕȖșȚȐ. TȈȒȖȊȈ ȟțȌȖȌȍȑșȚȊȍȕȕȈȧ șȐȓȈ ȊȖȌ ǫȈȕȋȐ. ǫȈȕȋȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȊȧȡȍȕȕȖȑ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȊȣȚȍȒȈȍȚ Ȑȏ ȗȈȓȤȞȍȊ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ. ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȖ ȥȚȖȔț, ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈȟȐȕȈȍȚ șȓțȎȐȚȤ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȘȈȏȊȐȊȈȍȚ Ȋ șȍȉȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, șȘȈȏț ȖȟȐȡȈȍȚșȧ ȖȚ Ȋșȍȑ șȒȊȍȘȕȣ, șȒȖȗȐȊȠȍȑșȧ ȏȈ ȊȍȓȐȒȖȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȗȘȖȎȐȚȣȝ ȐȔ ȎȐȏȕȍȑ. Mȣ ȊȐȌȍȓȐ, ȒȈȒ ȓȦȌȐ ș ȖȟȍȕȤ ȚȍȔȕȣȔ ȗȘȖȠȓȣȔ, ȗȘȐȕȧȊ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȟȐȡȈȓȐșȤ Ȑ ȉȣșȚȘȖ ȗȘȖȌȊȐȋȈȓȐșȤ ȗȖ ȌțȝȖȊȕȖȔț ȗțȚȐ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȉȍȏ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ 618


619 ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȌȖȉȐȚȤșȧ țșȗȍȝȈ ȕȐ Ȋ șȜȍȘȍ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȑ ȔȖȘȈȓȐ, ȕȐ Ȋ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȕȐ ȕȈ ȗȖȗȘȐȡȍ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ. ǷȖȥȚȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȓ șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț, ȚȖ ȍșȚȤ ȊșȚȈȚȤ ȕȈ ȗțȚȤ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȟȚȖ, șȖȋȓȈșȕȖ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ȖȟȍȕȤ ȉȣșȚȘȖ ȗȘȐȊȍȌȍȚ ȍȋȖ Ȓ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊț (ȒȠȐȗȘȈȔ ȉȝȈȊȈȚȐ ȌȝȈȘȔȈȚȔȈ ȠȈȠȊȈȟ-ȟȝȈȕȚȐȔ ȕȐȋȈȟȟȝȈȚȐ). ǹȖȏȕȈȊȈȧ șȊȖȦ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȏȈ șțȌȤȉț ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ, ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ șȖȊȍȚțȍȚ ȐȔ ȗȘȐȕȧȚȤ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȟȚȖȉȣ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ǫȖșȗȖȌȤ ȀȘȐ DzȘȐȠȕȈ ȚȈȒȎȍ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ, ȗȘȖșȚȖ ȗȘȍȌȈȊȠȐșȤ ǭȔț, ȟȍȓȖȊȍȒ șȘȈȏț ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ șȊȖȐȝ ȋȘȍȝȖȊ. DzȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȍȌȈȍȚșȧ DzȘȐȠȕȍ, DzȘȐȠȕȈ ȏȈȉȐȘȈȍȚ Ȋșȍ ȍȋȖ ȋȘȍȝȐ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȤ DzȘȐȠȕȣ, ǭȋȖ ȊȕȍȠȕȍȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ, ȕȍșȍȚ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ ȔȐȓȖșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȌȈȊȈȧ țȟȍȕȐȒȈȔ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȗȖșȊȧȡȍȕȐȍ, ȗȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȚȖȎȍ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȕȈ șȍȉȧ Ȋșȍ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȗȘȖȠȓȖȑ ȋȘȍȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ șȊȖȐȝ țȟȍȕȐȒȖȊ. ǰ ȍșȓȐ țȟȍȕȐȒ șȓȍȌțȍȚ țȒȈȏȈȕȐȧȔ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, Ȗȕ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȚșȧ ȟȐșȚȣȔ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ șȒȊȍȘȕȈ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȒȖșȕțȚȤșȧ ȍȋȖ. ȀȘȐ ǿȈȑȚȈȕȤȧ MȈȝȈȗȘȈȉȝț Ȋ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȋȖȊȖȘȐȓ, ȟȚȖ ȌțȝȖȊȕȖȔț țȟȐȚȍȓȦ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȒȈȒ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȤ DzȘȐȠȕȣ, ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȉȘȈȚȤ ȕȈ șȍȉȧ Ȋșȍ ȋȘȍȝȐ șȊȖȍȋȖ țȟȍȕȐȒȈ. ǵȍȘȍȌȒȖ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ ȐȌȍȚ ȕȈ ȘȐșȒ, ȗȘȐȕȐȔȈȧ șȓȐȠȒȖȔ ȔȕȖȋȖ ȟțȎȐȝ ȋȘȍȝȖȊ, ȐȏȏȈ ȟȍȋȖ ȍȔț ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȐșȗȣȚȣȊȈȚȤ Țȍ ȐȓȐ Ȑȕȣȍ șȚȘȈȌȈȕȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț ȀȘȐ ǿȈȑȚȈȕȤȧ MȈȝȈȗȘȈȉȝț ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȓ ȌțȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȧȔ ȕȍ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȔȕȖȋȖ țȟȍȕȐȒȖȊ. TǭDzǹT 32 DZȈȌȎ(ȐȋȈ]]MȈǻȓȍ/ Ȓ*-TȈȒȍ-TȈǵȈ" ǷȈțǵȈȘ/( ǵȈ ǹȈ&ǹȈ*ȐTȈ& ȑȍ-ǮȈȊȝȈ& ǷȈ[ǷȈ"TȈȍ )) 32 )) ȊȐȕȐȘȌȝțȚȈȠȍȠȈ-ȔȈȕȖ-ȔȈȓȈȝ ȗțȔȈȕ ȈșȈȕȋȈ-ȊȐȌȎȕȈȕȈ-ȊȐȠȍȠȈ-ȊȐȘȑȈȊȈȕ ȑȈȌ-ȈȕȋȝȘȐ-Ȕțȓȍ ȒȘȚȈ-ȒȍȚȈȕȈȝ ȗțȕȈȘ ȕȈ șȈȔșȘȚȐȔ ȒȓȍȠȈ-ȊȈȝȈȔ ȗȘȈȗȈȌȑȈȚȍ ȊȐȕȐȘȌȝțȚȈ - ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȟȐșȚȐȊȠȐșȤ; ȈȠȍȠȈ - ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȍ; ȔȈȕȈȝ-ȔȈȓȈȝ - ȐȏȔȣȠȓȍȕȐȧ ȐȓȐ ȋȘȧȏȤ, șȒȖȗȐȊȠȈȧșȧ Ȋ țȔȍ; ȗțȔȈȕ ȟȍȓȖȊȍȒ; ȈșȈȕȋȈ - ȐșȗȣȚȣȊȈȧ ȖȚȊȘȈȡȍȕȐȍ; ȊȐȌȎȕȈȕȈ - ȕȈțȟȕȖ; ȊȐȠȍȠȈ - Ȋ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ; ȊȐȘȑȈ-ȊȈȕ - țȚȊȍȘȌȐȊȠȐșȤ Ȋ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȍ; ȑȈȚ - ȟȤȐȝ; ȈȕȋȝȘȐ - ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ; Ȕțȓȍ - ȗȖȌ șȍȕȤȦ; ȒȘȚȈ-ȒȍȚȈȕȈȝ - țȒȘȣȊȠȐșȤ; ȗțȕȈȝ - șȕȖȊȈ; ȕȈ - ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ; șȈȔșȘȚȐȔ - Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ; ȒȓȍȠȈ-ȊȈȝȈȔ - ȗȖȓȕȖȑ șȚȘȈȌȈȕȐȑ; ȗȘȈȗȈȌȑȈȚȍ - ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ. ǵȈȑȌȧ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȑ ȐȓȐ ȐȏȔȣȠȓȍȕȐȑ Ȑ ȖȚȘȍȒȈȍȚșȧ ȖȚ ȊșȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ. ǹȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ ȔȖȎȍȚ ȓȐȠȤ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȖȉȘȍȓ ȌțȝȖȊȕțȦ șȐȓț, ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȖȑ. ǶȌȕȈȎȌȣ țȒȘȣȊȠȐșȤ ȗȖȌ șȍȕȤȦ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ Ȓ ȐșȗȖȓȕȍȕȕȖȑ ȚȘȖȑșȚȊȍȕȕȣȝ 619


620 șȚȘȈȌȈȕȐȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ǹȊȖȍȑ "ȀȐȒȠȈȠȚȈȒȍ" ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ MȈȝȈȗȘȈȉȝț ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ Ȕȣ ȗȖȊȚȖȘȧȍȔ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ - ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, DzȘȐȠȕȈ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ / ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǸȈȔȈ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ - ȐȓȐ șȓțȠȈȍȔ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ Ȑ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȍȔ ǭȋȖ, ȕȈȠ țȔ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȖȟȐȡȈȍȚșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ. ǹ ȕȍȏȈȗȈȔȧȚȕȣȝ ȊȘȍȔȍȕ ȕȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, Ȕȣ ȕȈȒȖȗȐȓȐ Ȋ șȊȖȍȔ țȔȍ ȋȖȘȣ ȋȘȧȏȐ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȍȚ șȍȉȧ șȖ șȊȖȐȔ ȚȍȓȖȔ Ȑ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȕȍțȔȖȓȐȔȣȝ ȏȈȒȖȕȖȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȏȈșȚȈȊȓȧȦȚ ȍȋȖ șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ ȘȖȎȌȈȚȤșȧ Ȑ țȔȐȘȈȚȤ. ǵȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȋ ȗȘȖȞȍșșȍ ȗȘȈȒȚȐȒȐ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ ȖȉȘȍȓ ȌțȝȖȊȕțȦ șȐȓț Ȑ ȖȟȐșȚȐȓ șȊȖȑ țȔ ȖȚ ȗȖȌȖȉȕȣȝ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȑ, ȗȍȘȍșȚȈȍȚ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȎȐȏȕȤ Ȑ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ. ǩȝȈȒȚȐ, ȐȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ, ȊșȍȋȌȈ șȖȗțȚșȚȊțȦȚ ȊȈȑȘȈȋȤȧ Ȑ ȋȤȧȕȈ. ǫȤȧȕȈ - ȥȚȖ ȖșȖȏȕȈȕȐȍ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȖȔ șȊȖȍȋȖ ȖȚȓȐȟȐȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, Ȉ ȊȈȑȘȈȋȤȍȑ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȖȚșțȚșȚȊȐȍ șȚȘȍȔȓȍȕȐȧ Ȓ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȦ ȟțȊșȚȊ. ȅȚȐ ȌȊȈ ȖșȕȖȊȕȣȝ țșȓȖȊȐȧ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȗȓȍȕȈ ȔȖȎȕȖ ȊȣȗȖȓȕȐȚȤ, ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȖȑ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖșȊȧȚȐȓ șȍȉȧ ȓȦȉȖȊȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖșȚȈȊȐȊ ȚȍȓȖ, țȎȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȊȍȘȕȍȚșȧ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, Ȗ ȟȍȔ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (4.9): ȚȑȈȒȚȊȈ ȌȍȝȈȔ ȗțȕȈȘ ȌȎȈȕȔȈ ȕȈȐȚȐ ȔȈȔ ȥȚȐ șȖ 'ȘȌȎțȕȈ. ǶșȖȉȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȐȔȍȍȚ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȖȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȓȖȊȖ ȊȐȋȤȧȕȈ. ǫȤȧȕȈ, ȚȖ ȍșȚȤ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ șȊȖȍȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȓ ȟȍȓȖȊȍȒț ȚȖȋȌȈ, ȒȖȋȌȈ Ȗȕ ȗȍȘȍșȚȈȍȚ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȚȤ șȍȉȧ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ȥȚȖȚ țȘȖȊȍȕȤ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȉȘȈȝȔȈȉȝțȚȖȑ, țȘȖȊȕȍȔ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȧ. Ǫ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȖșȖȏȕȈȍȚ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț, ȚȈȒ ȒȈȒ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȍȚ șȍȉȧ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ. ǷȖȕȐȔȈȕȐȍ ȘȈȏȕȐȞȣ ȔȍȎȌț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ Ȑ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȉȣȚȐȍȔ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȋȤȧȕȖȑ. ǬȖșȚȐȋȕțȊ țȘȖȊȕȧ ȋȤȧȕȣ, ȐȓȐ ȉȘȈȝȔȈ-ȉȝțȚȣ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, Ȋ ȗȘȖȞȍșșȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ Ȗȕ ȖȒȖȕȟȈȚȍȓȤȕȖ ȖșȖȏȕȈȍȚ ȒȈȒ șȊȖȍ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȚȈȒ Ȑ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȚȈȒȖȍ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈȏȊȈȕȖ ȊȐȋȤȧȕȈ-ȊȐȠȍȠȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȏȕȈȕȐȍ Ȗ ǵȍȔ ȥȚȖ ȊȐȋȤȧȕȈ, ȕȈțȒȈ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȚȖȔț, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȕȈțȟȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȋȈȘȈȕȚȐȘȖȊȈȕȖ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (9.2) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȕȈțȒȈ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ - ȥȚȖ ȗȘȈȚȑȈȒȠȈȊȈȋȈȔȈȔ ȌȝȈȘȔȑȈȔ, ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖȍ ȗȖșȚȐȎȍȕȐȍ ȏȈȒȖȕȖȊ ȘȍȓȐȋȐȐ ȕȈ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔ ȖȗȣȚȍ. ǿȍȓȖȊȍȒ, ȏȈȕȐȔȈȦȡȐȑșȧ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȖȑ, ȐȔȍȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȕȈȉȓȦȌȈȚȤ ȏȈ șȊȖȐȔ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȘȖșȚȖȔ. ǻ Țȍȝ, ȒȚȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȌȘțȋȐȔȐ ȊȐȌȈȔȐ ȑȖȋȐ: ȒȈȘȔȈ-ȑȖȋȖȑ, ȋȤȧȕȈ-ȑȖȋȖȑ ȐȓȐ ȌȝȤȧȕȈ-ȑȖȋȖȑ, - ȔȖȎȍȚ ȕȍ ȉȣȚȤ țȊȍȘȍȕȕȖșȚȐ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȗȘȖȋȘȍșșȐȘțȦȚ, ȕȖ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȗȘȈȒȚȐȒțȦȡȐȑ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋț, ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȖȡțȡȈȍȚ șȊȖȑ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȘȖșȚ, ȚȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ, ȒȈȒ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȍșȚ, ȟțȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȋȖȓȖȌ țȚȖȓȧȍȚșȧ. ǵȈȠȍ ȓȖȎȕȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȔȈȚȍȘȐ620


621 ȈȓȤȕȣȔ ȔȐȘȖȔ Ȑ ȋȖșȗȖȌșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ ȕȍȔ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȋțȕ șȚȘȈșȚȐ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. Ǫ ȗȘȖȞȍșșȍ ȗȘȈȒȚȐȒȐ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ ȊȓȐȧȕȐȍ ȥȚȐȝ ȌȊțȝ ȋțȕ ȕȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖșȓȈȉȍȊȈȍȚ, Ȑ Ȗȕ ȌȖșȚȐȋȈȍȚ țȘȖȊȕȧ ȋțȕȣ ȉȓȈȋȖșȚȐ. ǷȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȗȖȌȕȐȔȈȧșȤ ȕȈȌ ȋțȕȖȑ ȉȓȈȋȖșȚȐ, Ȗȕ ȌȖșȚȐȋȈȍȚ ȟȐșȚȖȑ ȉȓȈȋȖșȚȐ, ȕȍ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ. ǵȈ ȥȚȖȔ ȥȚȈȗȍ ț ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȕȍ ȖșȚȈȍȚșȧ ȕȐȒȈȒȐȝ șȖȔȕȍȕȐȑ: Ȗȕ ȏȕȈȍȚ, ȟȚȖ ȉȖȓȤȠȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȊȍȘȕȍȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ. TǭDzǹT 33 ȚȈȔ ȥȊȈ ȑțȑȈȔ ȉȝȈȌȎȈȚȈȚȔȈ-ȊȘȚȚȐȉȝȐȘ ȔȈȕȖ-ȊȈȟȈȝ-ȒȈȑȈ-ȋțȕȈȐȝ șȊȈ-ȒȈȘȔȈȉȝȐȝ ȈȔȈȑȐȕȈȝ ȒȈȔȈ-ȌțȋȝȈȕȋȝȘȐ-ȗȈȕȒȈȌȎȈȔ ȑȈȚȝȈȌȝȐȒȈȘȈȊȈșȐȚȈȘȚȝȈ-șȐȌȌȝȈȑȈȝ ȚȈȔ - ǭȔț; ȥȊȈ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȑțȑȈȔ - Ȋșȍ Ȋȣ (ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ); ȉȝȈȌȎȈȚȈ - ȗȖȒȓȖȕ