Page 1

ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ 4 Ȋ ȗȍȘȍȊȖȌȍ ǭȋȖ ǩȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȑ ǴȐȓȖșȚȐ Ǩ.ǿ. ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ ǹȊȈȔȐ ǷȘȈȉȝțȗȈȌȣ Ǫ ȗȍȘȊȖȔ ȚȖȔȍ ȟȍȚȊȍȘȚȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ǺȊȖȘȍȕȐȍ ȟȍȚȊȍȘȚȖȋȖ țȘȖȊȕȧ, ȟȐȚȈȚȍȓȤ țȏȕȈȍȚ Ȗ ȗȍȘȊȣȝ ȕȈȠȐȝ ȘȖȌȐȚȍȓȧȝ — ȗȖȚȖȔȒȈȝ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ ǴȈȕț, ȗȘȈȘȖȌȐȚȍȓȧ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȋȖ ȘȖȌȈ ȕȈ ǯȍȔȓȍ. ǬȊȖȍ ȍȋȖ șȣȕȖȊȍȑ ȗȍȘȊȣȔȐ ȗȖȓțȟȐȓȐ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȘȈȊȐȚȤ ǯȍȔȓȍȑ — ǩȝȈȘȈȚȈȊȈȘȠȍȑ. ǹȈȔ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ ǴȈȕț ȎȐȓ ȕȈ ȌȘțȋȖȑ ȗȓȈȕȍȚȍ Ȑ ȖȚȚțȌȈ ȖȚȌȈȊȈȓ țȒȈȏȈȕȐȧ șȊȖȐȔ șȣȕȖȊȤȧȔ. ǷȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ȟȐȚȈȚȍȓȤ Ȑ ș ȋȍȕȍȈȓȖȋȐȟȍșȒȐȔ ȌȍȘȍȊȖȔ ȗȖȚȖȔȒȖȊ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ ǴȈȕț, ȘȖȌȖȊȣȍ ȊȍȚȊȐ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȘȈșȚȧȕțȓȐșȤ ȕȈ ȔȕȖȋȐȍ ȚȣșȧȟȍȓȍȚȐȧ. ǯȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖȑ ȜȐȋțȘȖȑ Ȋ ȥȚȖȑ ȘȖȌȖșȓȖȊȕȖȑ ȊȣȋȓȧȌȐȚ ȊȍȓȐȒȐȑ ȞȈȘȤ ǬȝȘțȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȘȈȌȐ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ țȊȐȌȍȚȤ șȊȖȐȔȐ ȋȓȈȏȈȔȐ ǩȖȋȈ, șȖȊȍȘȠȈȓ ȊȌȈȓȐ ȖȚ ȞȈȘșȚȊȈ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȣȍ ȈșȒȍȏȣ: șȚȖȧȓ ȕȈ ȖȌȕȖȑ ȕȖȋȍ, ȕȍ ȍȓ, ȕȍ ȗȐȓ Ȑ ȗȖȟȚȐ ȕȍ ȌȣȠȈȓ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȔȍșȧȞȍȊ. ǺȈȒ, Ȗȕ ȗȖȌȟȐȕȐȓ șȊȖȐȔȐ șȈȔȖȐșȚȧȏȈȕȐȧȔȐ ȒȖșȔȐȟȍșȒȐȍ ȏȈȒȖȕȣ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ Ȑ ȌȖȉȐȓșȧ ȊșȚȘȍȟȐ ș ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȌȈȘȐȓ ȍȋȖ ȊșȍȔȐ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧȔȐ. ǪȖ ȊȚȖȘȖȔ ȚȖȔȍ ȟȍȚȊȍȘȚȖȑ ȗȍșȕȐ «ȀȘȐȔȈȌ ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ» ȗȖȌȘȖȉȕȖ ȖȗȐșȣȊȈȦȚșȧ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ǯȍȔȓȧ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖ ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȓȈ Ȍȓȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȓȦȌȍȑ. ȅȚȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ ȕȍȏȈȔȣșȓȖȊȈȚȣ. ǹȍȔȍȕȈ, ȒȖȘȕȐ, ȚȘȈȊȣ Ȑ ȏȓȈȒȐ ȌȈȦȚ ȓȦȌȧȔ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕțȦ ȗȐȡț. ǬȖȎȌȍȊȈȧ ȊȓȈȋȈ, țȌȍȘȎȐȊȈȍȔȈȧ ȘȈȊȕȐȕȈȔȐ, șȖȏȌȈȍȚ ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȍ țșȓȖȊȐȧ Ȍȓȧ ȗȘȖȐȏȘȈșȚȈȕȐȧ ȖȊȖȡȍȑ Ȑ ȏȓȈȒȖȊ. ǴȐȕȍȘȈȓȣ ȌȖșȚȈȊȓȧȦȚșȧ Ȋ ȘȈȊȕȐȕȣ ș ȋȖȘȕȖȑ ȔȍșȚȕȖșȚȐ. ǴȖȘȧ ȗȘȖȐȏȊȖȌȧȚ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȍ ȒȈȔȕȐ, ȚȈȒȐȍ ȒȈȒ ȎȍȔȟțȎȐȕȣ. ǰȏȖȉȐȓȐȍ Ȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȍ ȗȘȐȘȖȌȣ Ȋ ȒȈȒȖȑ-ȓȐȉȖ ȔȍșȚȕȖșȚȐ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȚȖȋȖ, Ȋ ȟȤȐȝ ȘțȒȈȝ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋșȍ ȥȚȐ șȍȔȍȕȈ, ȏȓȈȒȐ Ȑ Ț.Ȍ. DzȈȒ ȘȈșȗȖȘȧȎȈȦȚșȧ ȓȦȌȐ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȕȣȔȐ ȐȔ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ, ȚȈȒ ȖȕȐ Ȑ ȗȖȓțȟȈȦȚ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȍ ȉȓȈȋȈ. Ǫ ȚȘȍȚȤȍȔ ȚȖȔȍ ȟȍȚȊȍȘȚȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" ȗȘȐȊȖȌȐȚșȧ ȗȍșȕȤ ȊȖ șȓȈȊț ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȗȘȖȗȍȚȈȧ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ, ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǬȈȓȍȍ ȏȌȍșȤ ȗȘȐȊȖȌȐȚșȧ ȏȈȝȊȈȚȣȊȈȦȡȈȧ ȈȓȓȍȋȖȘȐȟȍșȒȈȧ ȐșȚȖȘȐȧ ȗȘȖ ȞȈȘȧ ǷțȘȈȕȌȎȈȕț Ȑ ȍȋȖ ȎȐȏȕȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǺȈȒȎȍ ȗȘȐȊȖȌȧȚșȧ șȊȍȌȍȕȐȧ Ȗ ȗȍȘȍșȍȓȍȕȐȐ ȌțȠȐ, Ȗ ȌȍȧȕȐȝ ǷȘȈȟȍȚȖȊ Ȑ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȝ ǵȈȘȈȌȣ ǴțȕȐ ȖȚȕȖșȐȚȍȓȤȕȖ Ȟȍȓȍȑ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ.


2 ǫdzǨǪǨ ǷǭǸǪǨȇ. ǸȖȌȖșȓȖȊȕȈȧ ȌȖȟȍȘȍȑ MȈȕț 3 ǫdzǨǪǨ ǪTǶǸǨȇ. ǬȈȒȠȈ ȗȘȖȒȓȐȕȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț 33 ǫdzǨǪǨ TǸǭTȄȇ. ǩȍșȍȌȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ ǹȈȚȐ 57 ǫdzǨǪǨ ǿǭTǪǭǸTǨȇ. ǹȈȚȐ ȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȚȍȓȖ 77 ǫdzǨǪǨ ǷȇTǨȇ. DzȖȕȍȞ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, țșȚȘȖȍȕȕȖȋȖ ǬȈȒȠȍȑ 107 ǫdzǨǪǨ ȀǭǹTǨȇ. ǩȘȈȝȔȈ țșȗȖȒȈȐȊȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț 121 ǫdzǨǪǨ ǹǭǬȄMǨȇ. ǬȈȒȠȈ ȏȈȊȍȘȠȈȍȚ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ 152 ǫdzǨǪǨ ǪǶǹȄMǨȇ. ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȗȖȒȐȌȈȍȚ ȌȖȔ Ȑ țȝȖȌȐȚ Ȋ ȓȍș 201 ǫdzǨǪǨ ǬǭǪȇTǨȇ. ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ ȌȖȔȖȑ 260 ǫdzǨǪǨ ǬǭǹȇTǨȇ. ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ șȘȈȎȈȍȚșȧ ș ȧȒȠȈȔȐ 314 ǫdzǨǪǨ ǶǬǰǵǵǨǬǾǨTǨȇ. ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ MȈȕț ȌȈȍȚ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ 326 ǬȝȘțȊȍ MȈȝȈȘȈȌȎȍ 326 ǫdzǨǪǨ ǬǪǭǵǨǬǾǨTǨȇ. ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ Ȓ ǩȖȋț 355 ǫdzǨǪǨ TǸǰǵǨǬǾǨTǨȇ. ǷȖȚȖȔȒȐ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ 400 ǫdzǨǪǨ ǿǭTȃǸǵǨǬǾǨTǨȇ. ǰșȚȖȘȐȧ ȞȈȘȧ Ǫȍȕȣ 424 ǫdzǨǪǨ ǷȇTǵǨǬǾǨTǨȇ. ǸȖȎȌȍȕȐȍ Ȑ ȒȖȘȖȕȈȞȐȧ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț 451 ǫdzǨǪǨ ȀǭǹTǵǨǬǾǨTǨȇ. ǷȍȊȞȣ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȚ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț 463 ǫdzǨǪǨ ǹǭMǵǨǬǾǨTǨȇ. MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȘȐȚȝț ȋȕȍȊȈȍȚșȧ ȕȈ ǯȍȔȓȦ 483 ǫdzǨǪǨ ǪǶǹǭMǵǨǬǾǨTǨȇ. ǷȘȐȚȝț MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȌȖȐȚ ǯȍȔȓȦ 506 ǫdzǨǪǨ ǬǭǪȇTǵǨǬǾǨTǨȇ. ǾȈȘȤ ǷȘȐȚȝț ȗȘȖȊȖȌȐȚ șȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ ȒȖȕȧ 526 ǫdzǨǪǨ ǬǪǨǬǾǨTǨȇ. ǷȖȧȊȓȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȕȈ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȑ ȈȘȍȕȍ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț 551 ǫdzǨǪǨ ǬǪǨǬǾǨTȄ ǷǭǸǪǨȇ. ǵȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț 592 ǫdzǨǪǨ ǬǪǨǬǾǨTȄ ǪTǶǸǨȇ. ǪșȚȘȍȟȈ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț ș ȟȍȚȣȘȤȔȧ DzțȔȈȘȈȔȐ 648 ǫdzǨǪǨ ǬǪǨǬǾǨTȄ TǸǭTȄȇ. ǪȖȏȊȘȈȡȍȕȐȍ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǷȘȐȚȝț ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț 719 ǫdzǨǪǨ ǬǪǨǬǾǨTȄ ǿǭTǪǭǸTǨȇ. ǷȍșȕȤ, ȗȘȖȗȍȚȈȧ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ 761 ǫdzǨǪǨ ǬǪǨǬǾǨTȄ ǷȇTǨȇ. ǶȗȐșȈȕȐȍ ȒȈȟȍșȚȊ ȞȈȘȧ ǷțȘȈȕȌȎȈȕȣ 846 ǫdzǨǪǨ ǬǪǨǬǾǨTȄ ȀǭǹTǨȇ. ǾȈȘȤ ǷțȘȈȕȌȎȈȕȈ ȖȚȗȘȈȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȓȍș 901 ȕȈ ȖȝȖȚț, Ȉ ȞȈȘȐȞȈ ȊȗȈȌȈȍȚ Ȋ ȋȕȍȊ 901 ǫdzǨǪǨ ǬǪǨǬǾǨTȄ ǹǭǬȄMǨȇ. ǵȈȗȈȌȍȕȐȍ ǿȈȕȌȈȊȍȋȐ ȕȈ ȋȖȘȖȌ ȞȈȘȧ ǷțȘȈȕȌȎȈȕȣ 931 Ȑ ȝȈȘȈȒȚȍȘ DzȈȓȈȒȈȕȤȐ 931 ǫdzǨǪǨ ǬǪǨǬǾǨTȄ ǪǶǹȄMǨȇ. DzȈȒ ǷțȘȈȕȌȎȈȕȈ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȐ 962 ȘȖȌȐȓșȧ ȎȍȕȡȐȕȖȑ 962 ǫdzǨǪǨ ǬǪǨǬǾǨTȄ ǬǭǪȇTǨȇ. ǩȍșȍȌȣ ǵȈȘȈȌȣ Ȑ ȞȈȘȧ ǷȘȈȟȐȕȈȉȈȘȝȐ 1024 ǫdzǨǪǨ TǸǰǬǾǨTǨȇ. ǬȍȧȕȐȧ ǷȘȈȟȍȚȖȊ 1110 ǫdzǨǪǨ TǸǰǬǾǨTȄ ǷǭǸǪǨȇ. ǵȈȘȈȌȈ ȌȈȍȚ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ǷȘȈȟȍȚȈȔ 1161

2


3

ǫdzǨǪǨ ǷǭǸǪǨȇ. ǸȖȌȖșȓȖȊȕȈȧ

ȌȖȟȍȘȍȑ MȈȕț

TǭDzǹT 1 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȔȈȕȖș Țț ȠȈȚȈȘțȗȈȑȈȔ ȚȐșȘȈȝ ȒȈȕȑȈȠ ȟȈ ȌȎȈȌȎȕȐȘȍ ȈȒțȚȐȘ ȌȍȊȈȝțȚȐȠ ȟȈ ȗȘȈșțȚȐȘ ȐȚȐ ȊȐȠȘțȚȈȝ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; ȔȈȕȖȝ Țț - ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ MȈȕț; ȠȈȚȈȘțȗȈȑȈȔ - ȊȖ ȟȘȍȊȍ șȊȖȍȑ Ȏȍȕȣ ȀȈȚȈȘțȗȣ; ȚȐșȘȈȝ - ȚȘȐ; ȒȈȕȑȈȝ ȟȈ - ȚȈȒȎȍ ȌȖȟȍȘȍȑ; ȌȎȈȌȎȕȐȘȍ ȏȈȟȈȓ; ȈȒțȚȐȝ - ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǨȒțȚȐ; ȌȍȊȈȝțȚȐȝ - ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǬȍȊȈȝțȚȐ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȗȘȈșțȚȐȝ - ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǷȘȈșțȚȐ; ȐȚȐ - ȚȈȒ; ȊȐȠȘțȚȈȝ ȏȕȈȔȍȕȐȚȣȝ. ȀȘȐ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ: ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ MȈȕț ȏȈȟȈȓ ȊȖ ȟȘȍȊȍ șȊȖȍȑ Ȏȍȕȣ ȀȈȚȈȘțȗȣ ȚȘȍȝ ȌȖȟȍȘȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȏȊȈȓȐ ǨȒțȚȐ, ǬȍȊȈȝțȚȐ Ȑ ǷȘȈșțȚȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȧ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ șȊȖȐȔ ȌțȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȍȔ ǶȔ ǪȐȠȕțȗȈȌȖȑ ȀȘȐ ȀȘȐȔȈȌ ǩȝȈȒȚȐșȐȌȌȝȈȕȚȖȑ ǫȖșȊȈȔȐ ǷȘȈȉȝțȗȈȌȖȑ, ȗȖ ȟȤȍȔț țȒȈȏȈȕȐȦ ȧ Ȋȏȧȓșȧ ȏȈ ȥȚȖȚ ȚȐȚȈȕȐȟȍșȒȐȑ ȚȘțȌ - ȕȈȗȐșȈȕȐȍ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȧ Ȓ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" Ȋ ȜȖȘȔȍ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȍȊ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ. ǷȖ ȍȋȖ ȔȐȓȖșȚȐ ȧ țȎȍ ȏȈȒȖȕȟȐȓ ȚȘȐ ȗȍșȕȐ Ȑ ȚȍȗȍȘȤ ȗȘȐșȚțȗȈȦ Ȓ ȟȍȚȊȍȘȚȖȑ. ǹ ȍȋȖ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ ȧ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǿȈȑȚȈȕȤȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȧȚȤșȖȚ ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ ȗȖȓȖȎȐȓ ȕȈȟȈȓȖ ǬȊȐȎȍȕȐȦ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȌȊȐȎȍȕȐȦ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȌȝȈȘȔȣ, Ȑ ș ǭȋȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ ȧ ȗȘȐȗȈȌȈȦ Ȓ șȚȖȗȈȔ ȠȍșȚȐ ǫȖșȊȈȔȐ. ȇ Ȋ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ǸȈȌȝȖȑ Ȑ DzȘȐȠȕȖȑ, ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȟȍȚȖȑ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȊȔȍșȚȍ ș ȔȈȓȤȟȐȒȈȔȐ-ȗȈșȚțȠȒȈȔȐ Ȑ ȋȖȗȐ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȊȍȟȕȣȔȐ ȐȋȘȈȔȐ ȊȖ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȍ (ǪȘȈȌȎȈȉȝțȔȐ). ȇ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȚȈȒȎȍ ȗȍȘȍȌ ȊșȍȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ Ȑ ȊȍȟȕȣȔȐ șȓțȋȈȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǿȍȚȊȍȘȚȈȧ ȗȍșȕȤ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȚȘȐȌȞȈȚȐ ȖȌȕȖȑ ȋȓȈȊȣ, Ȑ Ȋșȍ ȥȚȐ ȋȓȈȊȣ ȗȖȊȍșȚȊțȦȚ Ȗ ȊȚȖȘȐȟȕȖȔ ȚȊȖȘȍȕȐȐ, ȚȖ ȍșȚȤ Ȗ șȖȚȊȖȘȍȕȐȐ ȔȐȘȈ ǩȘȈȝȔȖȑ Ȑ MȈȕț. ǰșȚȐȕȕȣȔ ȚȊȖȘȞȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȋ ȌȊȐȎȍȕȐȍ ǹȊȖȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȗȖ ǭȋȖ ȗȘȐȒȈȏț ǩȘȈȝȔȈ, ȗȍȘȊȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȗȘȐșȚțȗȈȍȚ Ȓ șȖȚȊȖȘȍȕȐȦ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȐșȚȍȔ Ȑ Ȑȝ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȗȘȖȐȏȊȖȌȧȚ ȕȈ șȊȍȚ ȍȋȖ ȗȖȚȖȔȒȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȘȈȘȖȌȐȚȍȓȐ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȘțȒȖȊȖȌșȚȊțȦȡȐȍșȧ Ȋ șȊȖȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȊȖȓȍȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ ȗȍȘȊȖȑ ȋȓȈȊȍ ǿȍȚȊȍȘȚȖȑ ȗȍșȕȐ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ Ȗ ȚȘȍȝ ȌȖȟȍȘȧȝ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ MȈȕț Ȑ Ȑȝ ȗȖȚȖȔȒȈȝ. Ǫ șȓȍȌțȦȡȐȝ ȠȍșȚȐ ȋȓȈȊȈȝ ȗȖȊȍșȚȊțȍȚșȧ Ȗ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ ȞȈȘȧ ǬȈȒȠȐ Ȑ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȖȕȖ ȉȣȓȖ ȗȘȍȘȊȈȕȖ, Ȉ Ȋ ȗȧȚȐ ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȝ ȋȓȈȊȈȝ ȖȗȐșȈȕȣ ȌȍȧȕȐȧ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǬȝȘțȊȣ. ǹȓȍȌțȦȡȐȍ ȖȌȐȕȕȈȌȞȈȚȤ ȋȓȈȊ ȗȖșȊȧȡȍȕȣ ȖȗȐșȈȕȐȦ ȌȍȧȕȐȑ ȞȈȘȧ ǷȘȐȚȝț, Ȉ ȗȖșȓȍȌȕȐȍ ȊȖșȍȔȤ ȋȓȈȊ ȗȖȊȍșȚȊțȦȚ Ȗ ȌȍȧȕȐȧȝ ȞȈȘȍȑ ǷȘȈȟȍȚȖȊ. 3


4 Ǫ ȗȍȘȊȖȔ șȚȐȝȍ ȥȚȖȑ ȋȓȈȊȣ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ț ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ MȈȕț ȉȣȓȖ ȚȘȐ ȌȖȟȍȘȐ: ǨȒțȚȐ, ǬȍȊȈȝțȚȐ Ȑ ǷȘȈșțȚȐ. Ƕȉ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȕȐȝ, ǬȍȊȈȝțȚȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȗ ȍȍ ȔțȎȍ DzȈȘȌȈȔȍ MțȕȐ Ȑ șȣȕȍ DzȈȗȐȓȍ MțȕȐ țȎȍ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȓȖșȤ Ȋ TȘȍȚȤȍȑ ȗȍșȕȐ. Ǫ ȥȚȖȑ Ȏȍ ȋȓȈȊȍ ȉțȌȍȚ ȘȈșșȒȈȏȈȕȖ Ȗ ȗȖȚȖȔȒȈȝ șȚȈȘȠȍȑ ȌȖȟȍȘȐ MȈȕț, ǨȒțȚȐ. ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ MȈȕț ȉȣȓ șȣȕȖȔ ǩȘȈȝȔȣ. ǰ ȝȖȚȧ ț ǩȘȈȝȔȣ ȉȣȓȖ ȔȕȖȋȖ șȣȕȖȊȍȑ, ȐȔȧ MȈȕț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȗȍȘȊȣȔ, ȚȈȒ ȒȈȒ Ȗȕ ȉȣȓ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȖ șȓȖȊȖ ȟȈ, ȒȖȚȖȘȖȍ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȗȖȔȐȔȖ ȚȘȍȝ ȌȖȟȍȘȍȑ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ MȈȕț ȐȔȍȓ ȍȡȍ ȌȊțȝ șȣȕȖȊȍȑ. TǭDzǹT 2 ȈȒțȚȐȔ ȘțȟȈȑȍ ȗȘȈȌȈȌ ȈȗȐ ȉȝȘȈȚȘȔȈȚȐȔ ȕȘȗȈȝ ȗțȚȘȐȒȈ-ȌȝȈȘȔȈȔ ȈȠȘȐȚȑȈ ȠȈȚȈȘțȗȈȕțȔȖȌȐȚȈȝ ȈȒțȚȐȔ - ǨȒțȚȐ; ȘțȟȈȑȍ - ȊȍȓȐȒȖȔț ȔțȌȘȍȞț ǸțȟȐ; ȗȘȈȌȈȚ ȖȚȌȈȓ; ȈȗȐ - ȝȖȚȧ; ȉȝȘȈȚȘ-ȔȈȚȐȔ - ȌȖȟȤ, ȐȔȍȦȡțȦ ȉȘȈȚȈ; ȕȘȗȈȝ ȞȈȘȤ; ȗțȚȘȐȒȈ - ȗȖȓțȟȐȚȤ ȘȖȌȐȊȠȍȋȖșȧ ȖȚ ȥȚȖȋȖ ȉȘȈȒȈ șȣȕȈ; ȌȝȈȘȔȈȔ - Ȋ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȖȉȘȧȌȈȝ; ȈȠȘȐȚȑȈ - ȕȈȑȌȧ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ; ȠȈȚȈȘțȗȈ - Ȏȍȕȣ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ MȈȕț; ȈȕțȔȖȌȐȚȈȝ - ȗȖȓțȟȐȊ ȖȌȖȉȘȍȕȐȍ. ǻ ǨȒțȚȐ ȉȣȓȖ ȌȊȈ ȉȘȈȚȈ, ȕȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȥȚȖ, ȞȈȘȤ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ MȈȕț, ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȊȠȐșȤ șȖ șȊȖȍȑ ȎȍȕȖȑ ȀȈȚȈȘțȗȖȑ, ȖȚȌȈȓ ȍȍ Ȋ Ȏȍȕȣ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ ǸțȟȐ ș ȚȍȔ țșȓȖȊȐȍȔ, ȟȚȖ ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ ȍȦ șȣȕ ȉțȌȍȚ șȟȐȚȈȚȤșȧ ȍȋȖ șȣȕȖȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰȕȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ șȣȕȈ, ȖȚȌȈȍȚ șȊȖȦ ȌȖȟȤ ȒȖȔț-ȓȐȉȖ Ȋ Ȏȍȕȣ ș țșȓȖȊȐȍȔ, ȟȚȖ ȍȔț ȖȚȌȈȌțȚ ȊȕțȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉțȌȍȚ șȟȐȚȈȚȤșȧ ȍȋȖ șȣȕȖȔ Ȑ ȕȈșȓȍȌȕȐȒȖȔ. ȅȚȖȚ ȖȉȣȟȈȑ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȗțȚȘȐȒȈ-ȌȝȈȘȔȈ. ǹȔȣșȓ ȍȋȖ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ șȣȕȈ ȖȚ șȊȖȍȑ Ȏȍȕȣ, ȗȖȓțȟȈȍȚ ȍȋȖ, șȖȊȍȘȠȐȊ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȖȉȘȧȌȣ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȓțȟȈȍ ȗȖșȚțȗȖȒ MȈȕț ȔȖȎȍȚ ȗȖȒȈȏȈȚȤșȧ șȚȘȈȕȕȣȔ: ȐȔȍȧ ȌȊțȝ șȣȕȖȊȍȑ, Ȗȕ ȖȚȌȈȍȚ șȊȖȦ ȗȍȘȊțȦ ȌȖȟȤ Ȋ Ȏȍȕȣ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ ǸțȟȐ ș țșȓȖȊȐȍȔ, ȟȚȖ ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ ȍȦ șȣȕ ȊȍȘȕȍȚșȧ Ȓ ȕȍȔț Ȑ ȉțȌȍȚ șȟȐȚȈȚȤșȧ ȍȋȖ șȣȕȖȔ. ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ǿȈȒȘȈȊȈȘȚȐ TȝȈȒțȘ ȚȈȒ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ ȥȚȖȚ ȗȖșȚțȗȖȒ: ȞȈȘȤ MȈȕț ȏȕȈȓ, ȟȚȖ Ȑȏ ȟȘȍȊȈ ǨȒțȚȐ ȗȖȧȊȐȚșȧ ȕȈ șȊȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȗȖȥȚȖȔț, ȔȍȟȚȈȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ șȚȈȓ ȍȋȖ șȣȕȖȔ Ȑ ȊȕțȒȖȔ, Ȗȕ ȘȍȠȐȓ țșȣȕȖȊȐȚȤ ȔȈȓȤȟȐȒȈ, ȘȖȎȌȍȕȕȖȋȖ ǨȒțȚȐ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȐȔȍȓ ȌȊțȝ șȣȕȖȊȍȑ. MȈȕț - ȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȤ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȋȖ ȘȖȌȈ, Ȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț șȈȔ Ȗȕ șȖȊȍȘȠȐȓ ȗțȚȘȐȒȈ-ȌȝȈȘȔț, ȓȦȌȐ ȚȈȒȎȍ ȔȖȋțȚ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȥȚȖȔț ȖȉȣȟȈȦ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ț ȕȍȋȖ ȍșȚȤ șȣȕ, ȝȖȟȍȚ țșȣȕȖȊȐȚȤ ȔȈȓȤȟȐȒȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȘȖȌȐȚ ȍȋȖ ȌȖȟȤ, Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȗȖșȚȈȊȐȚȤ ȥȚȖ țșȓȖȊȐȍ, ȖȚȌȈȊȈȧ șȊȖȦ ȌȖȟȤ ȏȈȔțȎ. TȈȒȖȊȖ ȔȕȍȕȐȍ ȀȘȐȓȣ ǬȎȐȊȣ ǫȖșȊȈȔȐ. TǭDzǹT 3 ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȐȝ șȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȘțȟȐș ȚȈșȑȈȔ ȈȌȎȐȌȎȈȕȈȚ 4


ȔȐȚȝțȕȈȔ

ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȘȟȈșȊȐ

5 ȗȈȘȈȔȍȕȈ șȈȔȈȌȝȐȕȈ

ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȐȝ - ȚȖȚ, ȒȖȔț ȌȖȊȍȘȍȕȖ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤ ȗȖȚȖȔșȚȊȖ; șȈȝ - Ȗȕ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - șȈȔȣȑ ȉȖȋȈȚȣȑ; ȘțȟȐȝ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǸțȟȐ; ȚȈșȑȈȔ - Ȋ ȍȍ ȟȘȍȊȍ; ȈȌȎȐȌȎȈȕȈȚ - ȏȈȟȈȓ; ȔȐȚȝțȕȈȔ - ȌȊțȝ; ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȘȟȈșȊȐ - ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȑ ȖȋȘȖȔȕȣȔ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ; ȗȈȘȈȔȍȕȈ - ș ȊȍȓȐȒȖȑ șȐȓȖȑ; șȈȔȈȌȝȐȕȈ - Ȋ ȚȘȈȕșȍ. ǸțȟȐ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȉȓȈȌȈȓ ȖȋȘȖȔȕȣȔ ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒȐȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ Ȑ ȒȖȚȖȘȖȔț ȉȣȓȖ ȌȖȊȍȘȍȕȖ șȚȈȚȤ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȗȘȈȘȖȌȐȚȍȓȍȑ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȏȈȟȈȓ ȊȖ ȟȘȍȊȍ șȊȖȍȑ Ȏȍȕȣ, ǨȒțȚȐ, șȣȕȈ Ȑ ȌȖȟȤ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ șȓȖȊȖ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȘȟȈșȊȐ. ǸțȟȐ ȉȣȓ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ Ȑ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȓ Ȋșȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȉȘȈȝȔȈȕ ȌȖȓȎȍȕ ȊȓȈȌȍȚȤ ȟțȊșȚȊȈȔȐ Ȑ țȔȖȔ, ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ șȊȖȍȑ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ Ȑ ȊȕȍȠȕȍȑ ȟȐșȚȖȚȍ, ȖȉȓȈȌȈȚȤ ȌțȝȖȊȕȣȔ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȉȣȚȤ ȗȘȧȔȖȌțȠȕȣȔ Ȑ ȗȘȈȊȌȐȊȣȔ, ȊȍȘȐȚȤ Ȋ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ Ȑ Ț.ȗ. ǹțȡȍșȚȊțȍȚ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȌȖȓȎȍȕ ȖȚȊȍȟȈȚȤ ȉȘȈȝȔȈȕ, Ȑ ǸțȟȐ, ȒȈȒ ȧȊșȚȊțȍȚ Ȑȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ, ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȓ Ȋșȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȗȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȕȈȏȊȈȕ ȏȌȍșȤ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȘȟȈșȊȐ. ǿȍȓȖȊȍȒȈ, ȘȖȌȐȊȠȍȋȖșȧ Ȋ șȍȔȤȍ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȕȖ ȕȍ ȐșȗȖȓȕȧȦȡȍȋȖ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ǪȍȌȣ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȉȘȈȝȔȈ-ȉȈȕȌȝț. TȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȐȘȈȊȕȐȊȈȍȚșȧ Ȓ ȠțȌȘȈȔ Ȑ ȎȍȕȡȐȕȈȔ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ "MȈȝȈȉȝȈȘȈȚȈ" ȉȣȓȈ ȕȈȗȐșȈȕȈ ǪȤȧșȈȌȍȊȖȑ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖ Ȍȓȧ șȚȘȐ-ȠțȌȘȈ-ȉȘȈȝȔȈȉȈȕȌȝț. ǹȓȖȊȖ șȚȘȐ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȎȍȕȡȐȕȣ", ȠțȌȘȈ - ȥȚȖ ȕȐȏȠȍȍ șȖșȓȖȊȐȍ Ȋ ȞȐȊȐȓȐȏȖȊȈȕȕȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ, Ȉ ȉȘȈȝȔȈ-ȉȈȕȌȝț - ȥȚȖ ȓȦȌȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȘȖȌȐȓȐșȤ Ȋ șȍȔȤȍ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȕȖ ȕȍ șȓȍȌțȦȚ ȗȘȈȊȐȓȈȔ, ȘȍȋȓȈȔȍȕȚȐȘțȦȡȐȔ ȎȐȏȕȤ ȉȘȈȝȔȈȕȈ. Ǫșȍȝ, ȒȚȖ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ Ȓ ȥȚȐȔ ȚȘȍȔ ȒȈȚȍȋȖȘȐȧȔ, șȟȐȚȈȦȚ ȕȍȌȈȓȍȒȐȔȐ ȓȦȌȤȔȐ. ǰȔ ȕȍ ȘȈȏȘȍȠȈȍȚșȧ ȐȏțȟȈȚȤ ǪȍȌȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ Țȍȝ, ȒȚȖ ȘȈȏȊȐȓ Ȋ șȍȉȍ ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒȐȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ. Ǫ ȖșȕȖȊȍ ȥȚȖȋȖ ȏȈȗȘȍȚȈ ȓȍȎȈȚ ȕȍ ȒȈșȚȖȊȣȍ ȗȘȍȌȘȈșșțȌȒȐ, Ȉ ȕȈȓȐȟȐȍ ȐȓȐ ȖȚșțȚșȚȊȐȍ ț ȓȦȌȍȑ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ. ǷȖȒȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȘȈȏȖȊȤȍȚ Ȋ șȍȉȍ ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒȐȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ, Ȗȕ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȗȖȕȧȚȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȗȐșȈȕȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț ȖȟȍȕȤ ȗȘȐșȒȖȘȉȕȖ, ȟȚȖ ȐȕȖȋȌȈ ȓȦȌȐ, ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȍ ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒȐȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ Ȑ ȕȍ ȗȘȖȠȍȌȠȐȍ ȗȖȌȋȖȚȖȊȒȐ ȗȖȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȗȐȠțȚ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȐ Ȓ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔ ȗȐșȈȕȐȧȔ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" Ȑ ȌȘțȋȐȔ ǷțȘȈȕȈȔ, ȐȉȖ ȚȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȖȉȢȧșȕȐȚȤ șȔȣșȓ ȥȚȐȝ ȗȐșȈȕȐȑ. ǸțȟȐ șȟȐȚȈȓșȧ ȕȈșȚȖȧȡȐȔ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ, ȗȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȕȈȏȊȈȕ ȏȌȍșȤ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȘȟȈșȊȐ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȚȖȚ, ȒȚȖ Ȋ ȗȖȓȕȖȑ ȔȍȘȍ ȕȈȌȍȓȍȕ ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒȐȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ". TǭDzǹT 4 ȑȈș ȚȈȑȖȝ ȗțȘțȠȈȝ șȈȒȠȈȌ ȊȐȠȕțȘ ȑȈȌȎȕȈ-șȊȈȘțȗȈ-ȌȝȘȒ ȑȈ șȚȘȐ șȈ ȌȈȒȠȐȕȈ ȉȝțȚȍȘ ȈȔȠȈ-ȉȝțȚȈȕȈȗȈȑȐȕȐ ȑȈȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ; ȚȈȑȖȝ - Ȑȏ ȕȐȝ; ȗțȘțȠȈȝ - ȔțȎȟȐȕȈ; șȈȒȠȈȚ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ; ȊȐȠȕțȝ - ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȑȈȌȎȕȈ - ȇȋȤȧ; 5


6 șȊȈȘțȗȈ-ȌȝȘȒ - ȗȘȐȕȧȊȠȐȑ ȥȚț ȜȖȘȔț; ȑȈ - ȌȘțȋȈȧ; șȚȘȐ - ȎȍȕȡȐȕȈ; șȈ - ȖȕȈ; ȌȈȒȠȐȕȈ - ǬȈȒȠȐȕȈ; ȉȝțȚȍȝ - ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȈȔȠȈ-ȉȝțȚȈ - ȉțȌțȟȐ ȗȖȓȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȍȑ; ȈȕȈȗȈȑȐȕȐ - ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȖȚȌȍȓȍȕȈ. MȈȓȤȟȐȒ, ȗȖȧȊȐȊȠȐȑșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȟȘȍȊȈ ǨȒțȚȐ, ȉȣȓ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȣȔ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǭȔț ȉȣȓȖ ȌȈȕȖ ȐȔȧ ȇȋȤȧ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȐȔȍȕ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǬȍȊȖȟȒȈ Ȏȍ ȉȣȓȈ ȟȈșȚȐȟȕȣȔ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ dzȈȒȠȔȐ, ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȊȍȟȕȖȑ șțȗȘțȋȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: dzȈȒȠȔȐ, ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, - ȊȍȟȕȈȧ șțȗȘțȋȈ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. DzȈȒ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, Ȋȍȟȕȣȍ șțȗȘțȋȐ, ǫȖșȗȖȌȤ Ȑ dzȈȒȠȔȐ, ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȟȘȍȊȈ ǨȒțȚȐ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ. ǵȐ ǫȖșȗȖȌȤ, ȕȐ ǭȋȖ șțȗȘțȋȈ ȕȍ ȗȖȌȟȐȕȧȦȚșȧ ȏȈȒȖȕȈȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȊȖȘȍȕȐȧ, ȟȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȦȚ ȔȕȖȋȐȍ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȍ ȒȖȔȔȍȕȚȈȚȖȘȣ (ȕȈȘȈȑȈȕȈȝ ȗȈȘȖ 'ȊȑȈȒȚȈȚ). ǰȝ Ȋȍȟȕȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȐȏȔȍȕȐȚȤșȧ, ȗȖȥȚȖȔț ȇȋȤȧ, ȔȈȓȤȟȐȒ, ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ ǨȒțȚȐ, șȗțșȚȧ ȕȍȒȖȚȖȘȖȍ ȊȘȍȔȧ Ȋȏȧȓ Ȋ Ȏȍȕȣ ȉȖȋȐȕȦ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ. TǭDzǹT 5 ȈȕȐȕȑȍ șȊȈ-ȋȘȝȈȔ ȗțȚȘȑȈȝ ȗțȚȘȈȔ ȊȐȚȈȚȈ-ȘȖȟȐȠȈȔ șȊȈȑȈȔȉȝțȊȖ ȔțȌȈ ȑțȒȚȖ ȘțȟȐȘ ȌȎȈȋȘȈȝȈ ȌȈȒȠȐȕȈȔ ȈȕȐȕȑȍ - ȗȘȐȕȍș Ȋ; șȊȈ-ȋȘȝȈȔ - șȊȖȑ ȌȖȔ; ȗțȚȘȑȈȝ - ȘȖȎȌȍȕȕȖȋȖ ȌȖȟȍȘȤȦ; ȗțȚȘȈȔ - șȣȕȈ; ȊȐȚȈȚȈ-ȘȖȟȐȠȈȔ - ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ; șȊȈȑȈȔȉȝțȊȈȝ - MȈȕț ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ; ȔțȌȈ - ȖȟȍȕȤ ȌȖȊȖȓȤȕȣȑ; ȑțȒȚȈȝ - ș; ȘțȟȐȝ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǸțȟȐ; ȌȎȈȋȘȈȝȈ - ȖșȚȈȊȐȓ; ȌȈȒȠȐȕȈȔ - ȌȖȟȤ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǬȈȒȠȐȕȈ. ǶȉȘȈȌȖȊȈȕȕȣȑ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ MȈȕț ȗȘȐȕȍș ȌȖȔȖȑ ȗȘȍȒȘȈșȕȖȋȖ ȔȈȓȤȟȐȒȈ, ȕȈȘȍȟȍȕȕȖȋȖ ȇȋȤȍȑ, Ȉ ȍȋȖ ȏȧȚȤ ǸțȟȐ ȖșȚȈȊȐȓ ț șȍȉȧ ȌȖȟȤ, ǬȈȒȠȐȕț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ MȈȕț ȖȟȍȕȤ ȖȉȘȈȌȖȊȈȓșȧ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȍȋȖ ȌȖȟȤ ǨȒțȚȐ ȘȖȌȐȓȈ ȌȊțȝ ȌȍȚȍȑ, ȔȈȓȤȟȐȒȈ Ȑ ȌȍȊȖȟȒț. Ƕȕ ȉȖȧȓșȧ, ȟȚȖ ȍȔț ȗȘȐȌȍȚșȧ ȏȈȉȘȈȚȤ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȋȖ șȣȕȈ ț șȊȖȍȋȖ ȏȧȚȧ Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȖȋȖȘȟȐȚȤ ȍȋȖ. ǷȖȥȚȖȔț, ȒȖȋȌȈ Ȗȕ țȏȕȈȓ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȌȖȟȤ ȘȖȌȐȓȈ ȔȈȓȤȟȐȒȈ Ȑ ȌȍȊȖȟȒț, Ȗȕ ȖȟȍȕȤ ȖȉȘȈȌȖȊȈȓșȧ. ǸțȟȐ, ȐșȗȖȓȕȧȧ șȊȖȍ ȖȉȍȡȈȕȐȍ, ȖȚȌȈȓ ȔȈȓȤȟȐȒȈ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȍ MȈȕț, Ȉ ȌȍȊȖȟȒț, ȒȖȚȖȘțȦ ȕȈȏȊȈȓȐ ǬȈȒȠȐȕȖȑ, ȖșȚȈȊȐȓ ț șȍȉȧ. ȇȋȤȧ - ȥȚȖ ȖȌȕȖ Ȑȏ ȐȔȍȕ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǭȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȚȈȒ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ Ƕȕ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȋȖșȗȖȌȐȕȖȔ ǪȍȌ. ǰȔȧ ȇȋȤȧ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȖȚ șȓȖȊ ȑȈȌȎțȠȈȔ ȗȈȚȐȝ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȋȖșȗȖȌȐȕ Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ". ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȐȠȕț, ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȊșȍȔȐ ȧȋȤȧȔȐ (ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧȔȐ), ȗȘȈȊȐȓȈ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ ȒȖȚȖȘȣȝ ȖȗȐșȈȕȣ Ȋ "ȇȌȎțȘ-ȊȍȌȍ". ǷȖȥȚȖȔț Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȍ" (3.9) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȑȈȌȎȕȈȘȚȝȈȚ ȒȈȘȔȈȕȈȝ - ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȕȍ ȖȚȒȈȏȣȊȈȚȤșȧ ȖȚ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȕȖ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȚȖȓȤȒȖ ȊȖ ȐȔȧ ȇȋȤȐ, ǪȐȠȕț. DzȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȕȍ ȘȈȌȐ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, Ȉ ȗȘȍșȓȍȌțȍȚ ȒȈ6


7 ȒȐȍ-ȚȖ Ȑȕȣȍ ȞȍȓȐ, ȐȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȕȍ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț, ȚȖ Ȋșȍ ȍȋȖ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȉțȌțȚ ȐȔȍȚȤ Țȍ ȐȓȐ Ȑȕȣȍ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ, ȕȍȊȈȎȕȖ, ȝȖȘȖȠȐȍ ȐȓȐ ȗȓȖȝȐȍ. ǭșȓȐ ȕȈȠȐ ȗȖșȚțȗȒȐ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȈȚ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȚȖ ȍșȚȤ ȍșȓȐ Ȕȣ ȌȍȑșȚȊțȍȔ ȕȍ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ, ȚȖ ȕȈȔ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȖȚȊȍȟȈȚȤ ȏȈ Ȋșȍ șȊȖȐ ȌȍȑșȚȊȐȧ. dzȦȉȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ ȊȓȍȒțȚ ȏȈ șȖȉȖȑ ȒȈȒȐȍ-ȚȖ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ, ȒȘȖȔȍ ȗȖșȚțȗȒȖȊ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȊȖ ȐȔȧ ȇȋȤȐ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȒȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȊȖ ȐȔȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ȇȋȤȐ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȗȕ ȕȍ ȏȈȗțȚȣȊȈȍȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȝ șȊȖȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȐȉȖ Ȋ ǪȍȌȈȝ Ȑ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȞȍȓȤȦ șȖȊȍȘȠȍȕȐȧ Ȋșȍȝ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȖȉȘȧȌȖȊ Ȑ ȐȏțȟȍȕȐȧ ǪȍȌ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȖșȚȐȎȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, DzȘȐȠȕȣ. ǩȍȘȧșȤ ȏȈ ȒȈȒȖȍ-ȕȐȉțȌȤ ȌȍȓȖ, Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ șȚȈȘȈȚȤșȧ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ - ȥȚȖ ȐȏȉȈȊȐȚ ȕȈș ȖȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȕȈȠȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. TǭDzǹT 6 ȚȈȔ ȒȈȔȈȑȈȕȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȕ țȊȈȝȈ ȑȈȌȎțȠȈȔ ȗȈȚȐȝ ȚțȠȚȈȑȈȔ ȚȖȠȈȔ ȈȗȈȕȕȖ 'ȌȎȈȕȈȑȈȌ ȌȊȈȌȈȠȈȚȔȈȌȎȈȕ ȚȈȔ - ȍȍ; ȒȈȔȈȑȈȕȈȔ - ȎȍȓȈȦȡȐȑ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ǫȖșȗȖȌȤ; țȊȈȝȈ ȎȍȕȐȓșȧ; ȑȈȌȎțȠȈȔ - Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ; ȗȈȚȐȝ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ; ȚțȠȚȈȑȈȔ - ȊȖ ȟȘȍȊȍ ǹȊȖȍȑ Ȏȍȕȣ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȉȣȓȈ ȖȟȍȕȤ ȌȖȊȖȓȤȕȈ; ȚȖȠȈȔ - ȖȋȘȖȔȕȖȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȍ; ȈȗȈȕȕȈȝ - ȗȖȓțȟȐȊ; ȈȌȎȈȕȈȑȈȚ - ȌȈȓ ȎȐȏȕȤ; ȌȊȈȌȈȠȈ - ȌȊȍȕȈȌȞȈȚȐ; ȈȚȔȈȌȎȈȕ - șȣȕȖȊȤȧȔ. ǹȗțșȚȧ ȕȍȒȖȚȖȘȖȍ ȊȘȍȔȧ ǷȖȊȍȓȐȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȖȉȘȧȌȖȊ Ȋȏȧȓ Ȋ Ȏȍȕȣ ǬȈȒȠȐȕț, ȒȖȚȖȘȈȧ ȖȟȍȕȤ ȝȖȚȍȓȈ ȊȣȑȚȐ ȏȈȔțȎ ȏȈ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǶȟȍȕȤ ȌȖȊȖȓȤȕȣȑ ǹȊȖȍȑ ȎȍȕȖȑ, ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȌȈȘȐȓ ȍȑ ȌȊȍȕȈȌȞȈȚȤ ȌȍȚȍȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰȌȍȈȓȤȕȣȝ șțȗȘțȋȖȊ ȖȉȣȟȕȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ dzȈȒȠȔȐ-ǵȈȘȈȧȕȖȑ, șȘȈȊȕȐȊȈȧ Ȑȝ șȖȦȏ ș șțȗȘțȎȍșȒȐȔ șȖȦȏȖȔ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȚȈȒ ȒȈȒ șțȗȘțȎȍșȒȐȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ dzȈȒȠȔȐ Ȑ ǵȈȘȈȧȕȣ ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȖȔȘȈȟȍȕȣ. ǮȍȕȈ ȌȖȓȎȕȈ ȉȣȚȤ ȊșȍȋȌȈ ȌȖȊȖȓȤȕȈ șȊȖȐȔ ȔțȎȍȔ, Ȉ ȔțȎ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ ȌȖȊȖȓȍȕ ȎȍȕȖȑ. Ǫ "ǿȈȕȈȒȤȧ-ȠȓȖȒȍ", șȊȖȌȍ ȕȘȈȊșȚȊȍȕȕȣȝ ȗȘȈȊȐȓ, șȖșȚȈȊȓȍȕȕȖȔ ǿȈȕȈȒȤȍȑ ǷȈȕȌȐȚȖȔ, ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȔțȎ Ȑ ȎȍȕȈ ȊșȍȋȌȈ ȌȖȊȖȓȤȕȣ ȌȘțȋ ȌȘțȋȖȔ, șȈȔȈ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȓ ȕȐȔ Ȋ ȌȖȔ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȍșȓȐ ȔțȎ Ȑ ȎȍȕȈ ȎȐȊțȚ Ȋ ȔȐȘȍ Ȑ șȖȋȓȈșȐȐ, ȖȕȐ ȕȐ Ȋ ȟȍȔ ȕȍ ȏȕȈȦȚ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȈ Ȑ ț ȕȐȝ ȘȖȎȌȈȦȚșȧ ȝȖȘȖȠȐȍ ȌȍȚȐ. Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȎȍȕȡȐȕ ȊȖșȗȐȚȣȊȈȓȐ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ ȖȕȐ ȗȘȐ Ȋșȍȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ ȖșȚȈȊȈȓȐșȤ ȌȖȊȖȓȤȕȣȔȐ. MțȎȟȐȕȈ Ȏȍ, Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔȐ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔȐ, ȌȖȓȎȍȕ țȋȖȎȌȈȚȤ șȊȖȍȑ Ȏȍȕȍ, ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȧ ȍȍ ȗȐȡȍȑ Ȑ ȗȖȒțȗȈȧ ȍȑ ȖȌȍȎȌț Ȑ țȒȘȈȠȍȕȐȧ. ǰ ȍșȓȐ ȔțȎ Ȑ ȎȍȕȈ ȌȖȊȖȓȤȕȣ ȌȘțȋ ȌȘțȋȖȔ, ț ȕȐȝ ȘȖȎȌȈȦȚșȧ ȝȖȘȖȠȐȍ ȌȍȚȐ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȕȈ ȏȍȔȓȍ ȔȖȎȍȚ ȊȖȞȈȘȐȚȤșȧ ȔȐȘ Ȑ șȖȋȓȈșȐȍ. ǵȖ, Ȓ șȖȎȈȓȍȕȐȦ, Ȋ ȊȍȒ DzȈȓȐ ȕȍ ȖșȚȈȓȖșȤ ȐȌȍȈȓȤȕȣȝ ȔțȎȍȑ Ȑ Ȏȍȕ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȈ șȊȍȚ ȗȖȧȊȓȧȦȚșȧ ȌȍȚȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȖȉțȏȖȑ Ȍȓȧ ȖȉȡȍșȚȊȈ, Ȉ ȗȖȒȖȑ Ȑ ȉȓȈȋȖȌȍȕșȚȊȐȍ ȗȖȒȐȕțȓȐ ȔȐȘ. 7


8 TǭDzǹT 7 ȚȖȠȈȝ ȗȘȈȚȖȠȈȝ șȈȕȚȖȠȖ ȉȝȈȌȘȈȝ ȠȈȕȚȐȘ ȐȌȈșȗȈȚȐȝ ȐȌȝȔȈȝ ȒȈȊȐȘ ȊȐȉȝțȝ șȊȈȝȕȈȝ șțȌȍȊȖ ȘȖȟȈȕȖ ȌȊȐ-ȠȈȚ ȚȖȠȈȝ - TȖȠȈ; ȗȘȈȚȖȠȈȝ - ǷȘȈȚȖȠȈ; șȈȕȚȖȠȈȝ - ǹȈȕȚȖȠȈ; ȉȝȈȌȘȈȝ - ǩȝȈȌȘȈ; ȠȈȕȚȐȝ - ȀȈȕȚȐ; ȐȌȈșȗȈȚȐȝ - ǰȌȈșȗȈȚȐ; ȐȌȝȔȈȝ - ǰȌȝȔȈ; ȒȈȊȐȝ - DzȈȊȐ; ȊȐȉȝțȝ - ǪȐȉȝț; șȊȈȝȕȈȝ - ǹȊȈȝȕȈ; șțȌȍȊȈȝ - ǹțȌȍȊȈ; ȘȖȟȈȕȈȝ - ǸȖȟȈȕȈ; ȌȊȐ-ȠȈȚ - ȌȊȍȕȈȌȞȈȚȤ. ǬȊȍȕȈȌȞȈȚȐ ȔȈȓȤȟȐȒȈȔ, ȘȖȎȌȍȕȕȣȔ ȖȚ șȖȦȏȈ ȇȋȤȐ Ȑ ǬȈȒȠȐȕȣ, ȌȈȓȐ ȐȔȍȕȈ TȖȠȈ, ǷȘȈȚȖȠȈ, ǹȈȕȚȖȠȈ, ǩȝȈȌȘȈ, ȀȈȕȚȐ, ǰȌȈșȗȈȚȐ, ǰȌȝȔȈ, DzȈȊȐ, ǪȐȉȝț, ǹȊȈȝȕȈ, ǹțȌȍȊȈ Ȑ ǸȖȟȈȕȈ. TǭDzǹT 8 ȚțȠȐȚȈ ȕȈȔȈ Țȍ ȌȍȊȈ ȈșȈȕ șȊȈȑȈȔȉȝțȊȈȕȚȈȘȍ ȔȈȘȐȟȐ-ȔȐȠȘȈ ȘȠȈȑȖ ȑȈȌȎȕȈȝ șțȘȈ-ȋȈȕȍȠȊȈȘȈȝ ȚțȠȐȚȈȝ - ȖȚȕȖșȧȡȐȍșȧ Ȓ TțȠȐȚȈȔ; ȕȈȔȈ - ȗȖ ȐȔȍȕȐ; Țȍ - Ȋșȍ ȖȕȐ; ȌȍȊȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȈșȈȕ - șȚȈȓȐ; șȊȈȑȈȔȉȝțȊȈ - ȐȔȧ MȈȕț; ȈȕȚȈȘȍ - Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ; ȔȈȘȐȟȐ-ȔȐȠȘȈȝ - ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ MȈȘȐȟȐ; ȘȠȈȑȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȑȈȌȎȕȈȝ - ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț; șțȘȈ-ȋȈȕȈ-ȐȠȊȈȘȈȝ - ȞȈȘȤ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. Ǫ ȗȍȘȐȖȌ ȞȈȘșȚȊȖȊȈȕȐȧ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ MȈȕț Ȋșȍ ȖȕȐ șȚȈȓȐ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ, ȗȘȖșȓȈȊȐȊȠȐșȤ ȗȖȌ ȐȔȍȕȍȔ TțȠȐȚȖȊ. MȈȘȐȟȐ ȊȖȏȋȓȈȊȐȓ șȍȔȍȘȣȝ ȘȐȠȐ, Ȉ ȇȋȤȧ șȚȈȓ ȞȈȘȍȔ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ǰȕȌȘȖȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȗȍȘȐȖȌ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ MȈȕț ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȐȏȊȍșȚȕȣȍ ȗȖȌ ȐȔȍȕȍȔ TțȠȐȚȖȊ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș MȈȘȐȟȐ Ȑ ȗȖȚȖȔȒȐ ȇȋȤȐ, ȞȈȘȧ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȗȘȖȐȏȊȍȓȐ ȕȈ șȊȍȚ ȠȍșȚȤ ȊȐȌȖȊ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȚȈȓȐ ȘȈȏȔȕȖȎȈȚȤșȧ, ȟȚȖȉȣ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȊȖȓȦ ǫȖșȗȖȌȈ, ȎȍȓȈȊȠȍȋȖ ȏȈșȍȓȐȚȤ ȊșȍȓȍȕȕțȦ ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ. Dz ȥȚȐȔ ȠȍșȚȐ ȊȐȌȈȔ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȖȚȕȖșȧȚșȧ ȔȈȕț, ȌȍȊȣ, ȔȈȕț-ȗțȚȘȣ, ȈȔȠȈȊȈȚȈȘȣ, șțȘȍȠȊȈȘȣ Ȑ ȘȐȠȐ. ȇȋȤȧ, ȉȣȊȠȐȑ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȏȈȕȧȓ ȗȖșȚ ȋȓȈȊȣ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ǰȕȌȘȣ. TǭDzǹT 9 ȗȘȐȑȈȊȘȈȚȖȚȚȈȕȈȗȈȌȈț ȔȈȕț-ȗțȚȘȈț ȔȈȝȈțȌȎȈșȈț ȚȈȚ-ȗțȚȘȈ-ȗȈțȚȘȈ-ȕȈȗȚȘȕȈȔ ȈȕțȊȘȚȚȈȔ ȚȈȌ-ȈȕȚȈȘȈȔ ȗȘȐȑȈȊȘȈȚȈ - ǷȘȐȧȊȘȈȚȈ; țȚȚȈȕȈȗȈȌȈț - ǻȚȚȈȕȈȗȈȌȈ; ȔȈȕț-ȗțȚȘȈț - șȣȕȖȊȤȧ MȈȕț; ȔȈȝȈ-ȖȌȎȈșȈț - ȖȟȍȕȤ ȊȓȐȧȚȍȓȤȕȣȍ Ȑ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȍ; ȚȈȚ - Ȑȝ; ȗțȚȘȈ - șȣȕȖȊȤȧ; ȗȈțȚȘȈ - ȊȕțȒȐ; ȕȈȗȚȘȕȈȔ - ȌȍȚȐ ȌȖȟȍȘȐ; ȈȕțȊȘȚȚȈȔ - șȓȍȌțȦȡȐȍ; ȚȈȚ-ȈȕȚȈȘȈȔ - Ȋ ȗȍȘȐȖȌ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȥȚȖȋȖ MȈȕț. 8


9 ǬȊȈ șȣȕȈ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ MȈȕț, ǷȘȐȧȊȘȈȚȈ Ȑ ǻȚȚȈȕȈȗȈȌȈ, șȚȈȓȐ ȖȟȍȕȤ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȔȐ ȞȈȘȧȔȐ, Ȉ Ȑȝ șȣȕȖȊȤȧ Ȑ ȊȕțȒȐ ȏȈ ȊȘȍȔȧ ȍȋȖ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȘȈșșȍȓȐȓȐșȤ ȗȖ ȊșȍȔ ȚȘȍȔ ȔȐȘȈȔ. TǭDzǹT 10 ȌȍȊȈȝțȚȐȔ ȈȌȈȚ ȚȈȚȈ ȒȈȘȌȈȔȈȑȈȚȔȈȌȎȈȔ ȔȈȕțȝ ȚȈȚ-șȈȔȉȈȕȌȝȐ ȠȘțȚȈ-ȗȘȈȑȈȔ ȉȝȈȊȈȚȈ ȋȈȌȈȚȖ ȔȈȔȈ ȌȍȊȈȝțȚȐȔ - ǬȍȊȈȝțȚȐ; ȈȌȈȚ - ȖȚȌȈȓ; ȚȈȚȈ - șȣȕ ȔȖȑ; ȒȈȘȌȈȔȈȑȈ - ȊȍȓȐȒȖȔț ȔțȌȘȍȞț DzȈȘȌȈȔȍ; ȈȚȔȈȌȎȈȔ - ȌȖȟȤ; ȔȈȕțȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ MȈȕț; ȚȈȚ-șȈȔȉȈȕȌȝȐ - Ȋ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ; ȠȘțȚȈȗȘȈȑȈȔ - țșȓȣȠȈȕȖ ȗȖȟȚȐ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ; ȉȝȈȊȈȚȈ - ȚȖȉȖȑ; ȋȈȌȈȚȈȝ ȗȖȊȍȌȈȕȕȖȍ; ȔȈȔȈ - ȔȕȖȑ. ǹȣȕ ȔȖȑ, șȊȖȦ șȈȔțȦ ȓȦȉȐȔțȦ ȌȖȟȤ, ǬȍȊȈȝțȚȐ, ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ MȈȕț ȖȚȌȈȓ Ȋ Ȏȍȕȣ DzȈȘȌȈȔȍ MțȕȐ. ȇ țȎȍ ȘȈșșȒȈȏȈȓ Țȍȉȍ Ȗ ǬȍȊȈȝțȚȐ Ȑ DzȈȘȌȈȔȍ MțȕȐ, ȚȈȒ ȟȚȖ Țȍȉȍ ȗȖȟȚȐ Ȋșȍ ȐȏȊȍșȚȕȖ Ȗ ȕȐȝ. TǭDzǹT 11 ȌȈȒȠȈȑȈ ȉȘȈȝȔȈ-ȗțȚȘȈȑȈ ȗȘȈșțȚȐȔ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȔȈȕțȝ ȗȘȈȑȈȟȟȝȈȌ ȑȈȚ-ȒȘȚȈȝ șȈȘȋȈș ȚȘȐ-ȓȖȒȑȈȔ ȊȐȚȈȚȖ ȔȈȝȈȕ ȌȈȒȠȈȑȈ - ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ ǬȈȒȠȍ; ȉȘȈȝȔȈ-ȗțȚȘȈȑȈ - șȣȕț ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ; ȗȘȈșțȚȐȔ - ǷȘȈșțȚȐ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ȊȍȓȐȒȈȧ ȓȐȟȕȖșȚȤ; ȔȈȕțȝ - ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ MȈȕț; ȗȘȈȑȈȟȟȝȈȚ - ȖȚȌȈȓ; ȑȈȚ-ȒȘȚȈȝ - ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȌȍȧȕȐȧȔ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; șȈȘȋȈȝ - ȚȊȖȘȍȕȐȍ; ȚȘȐ-ȓȖȒȑȈȔ - Ȋ ȚȘȍȝ ȔȐȘȈȝ; ȊȐȚȈȚȈȝ - ȘȈșȠȐȘȐȓȖșȤ; ȔȈȝȈȕ - ȖȟȍȕȤ. ǹȊȖȦ ȚȘȍȚȤȦ ȌȖȟȤ, ǷȘȈșțȚȐ, ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ MȈȕț ȖȚȌȈȓ șȣȕț ǩȘȈȝȔȣ ǬȈȒȠȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȚȈȒȎȍ ȉȣȓ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȗȘȈȘȖȌȐȚȍȓȍȑ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǷȖȚȖȔȒȐ ǬȈȒȠȐ ȏȈșȍȓȐȓȐ Ȋșȍ ȚȘȐ ȔȐȘȈ. TǭDzǹT 12 ȑȈȝ ȒȈȘȌȈȔȈ-șțȚȈȝ ȗȘȖȒȚȈ ȕȈȊȈ ȉȘȈȝȔȈȘȠȐ-ȗȈȚȕȈȑȈȝ ȚȈșȈȔ ȗȘȈșțȚȐ-ȗȘȈșȈȊȈȔ ȗȘȖȟȑȈȔȈȕȈȔ ȕȐȉȖȌȝȈ Ȕȍ ȑȈȝ - Țȍ, ȒȚȖ; ȒȈȘȌȈȔȈ-șțȚȈȝ - ȌȖȟȍȘȐ DzȈȘȌȈȔȣ; ȗȘȖȒȚȈȝ - țȗȖȔȐȕȈȊȠȐȍșȧ; ȕȈȊȈ - ȌȍȊȧȚȤ; ȉȘȈȝȔȈ-ȘȠȐ - ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȝ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ; ȗȈȚȕȈȑȈȝ - Ȏȍȕȣ; ȚȈșȈȔ - Ȑȝ; ȗȘȈșțȚȐ-ȗȘȈșȈȊȈȔ - ȗȖȒȖȓȍȕȐȧ șȣȕȖȊȍȑ Ȑ ȊȕțȒȖȊ; ȗȘȖȟȑȈȔȈȕȈȔ - ȖȗȐșȣȊȈȧ; ȕȐȉȖȌȝȈ - ȗȖȗȣȚȈȑșȧ ȗȖȕȧȚȤ; Ȕȍ - ȖȚ Ȕȍȕȧ. Tȣ țȎȍ șȓȣȠȈȓ Ȗ ȌȍȊȧȚȐ ȌȖȟȍȘȧȝ DzȈȘȌȈȔȣ MțȕȐ, ȖȚȌȈȕȕȣȝ Ȋ Ȏȍȕȣ ȌȍȊȧȚȐ ȔțȌȘȍȞȈȔ. TȍȗȍȘȤ Ȏȍ ȧ ȘȈșșȒȈȎț Țȍȉȍ Ȗȉ Ȑȝ ȗȖȚȖȔȒȈȝ. ǷȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȊȣșȓțȠȈȑ Ȕȍȕȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ƕ ȚȖȔ, ȒȈȒ DzȈȘȌȈȔȈ MțȕȐ ȏȈȟȈȓ ȊȖ ȟȘȍȊȍ ǬȍȊȈȝțȚȐ ȌȍȊȧȚȤ ȌȖȟȍȘȍȑ Ȑ ȒȈȒ Ȋșȍ ȖȕȐ ȉȣȓȐ ȊȗȖșȓȍȌșȚȊȐȐ ȖȚȌȈȕȣ 9


10 Ȋ Ȏȍȕȣ ȊȍȓȐȒȐȔ ȔțȌȘȍȞȈȔ - MȈȘȐȟȐ, ǨȚȘȐ, ǪȈșȐȠȚȝȍ Ȑ ȌȘțȋȐȔ, țȎȍ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȓȖșȤ Ȋ TȘȍȚȤȍȑ ȗȍșȕȐ. TǭDzǹT 13 ȗȈȚȕȐ ȔȈȘȐȟȍș Țț ȒȈȓȈ șțȠțȊȍ ȒȈȘȌȈȔȈȚȔȈȌȎȈ ȒȈȠȑȈȗȈȔ ȗțȘȕȐȔȈȕȈȔ ȟȈ ȑȈȑȖȘ ȈȗțȘȐȚȈȔ ȌȎȈȋȈȚ ȗȈȚȕȐ - ȎȍȕȈ; ȔȈȘȐȟȍȝ - ȔțȌȘȍȞȈ ȗȖ ȐȔȍȕȐ MȈȘȐȟȐ; Țț - ȚȈȒȎȍ; ȒȈȓȈ - ȗȖ ȐȔȍȕȐ DzȈȓȈ; șțȠțȊȍ - ȗȘȖȐȏȊȍȓȈ ȕȈ șȊȍȚ; ȒȈȘȌȈȔȈȈȚȔȈȌȎȈ - ȌȖȟȤ DzȈȘȌȈȔȣ MțȕȐ; ȒȈȠȑȈȗȈȔ - ȗȖ ȐȔȍȕȐ DzȈȠȤȧȗȈ; ȗțȘȕȐȔȈȕȈȔ ȟȈ - Ȑ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǷțȘȕȐȔȈ; ȑȈȑȖȝ - ȟȤȐ; ȈȗțȘȐȚȈȔ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȐȓȐșȤ ȗȖ ȊșȍȔț; ȌȎȈȋȈȚ - ȔȐȘț. ǬȖȟȤ DzȈȘȌȈȔȣ MțȕȐ, DzȈȓȈ, ȖȚȌȈȕȕȈȧ Ȋ Ȏȍȕȣ MȈȘȐȟȐ, ȘȖȌȐȓȈ ȌȊțȝ ȌȍȚȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȈȏȊȈȓȐ DzȈȠȤȧȗȖȑ Ȑ ǷțȘȕȐȔȖȑ. ǰȝ ȗȖȚȖȔȒȐ ȘȈșșȍȓȐȓȐșȤ ȗȖ ȊșȍȔț ȔȐȘț. TǭDzǹT 14 ȗțȘȕȐȔȈșțȚȈ ȊȐȘȈȌȎȈȔ ȊȐȠȊȈȋȈȔ ȟȈ ȗȈȘȈȕȚȈȗȈ ȌȍȊȈȒțȓȑȈȔ ȝȈȘȍȝ ȗȈȌȈ ȠȈțȟȈȌ ȑȈȉȝțȚ șȈȘȐȌ ȌȐȊȈȝ ȗțȘȕȐȔȈ - ǷțȘȕȐȔȈ; ȈșțȚȈ - ȗȘȖȐȏȊȍȓ ȕȈ șȊȍȚ; ȊȐȘȈȌȎȈȔ - șȣȕȈ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǪȐȘȈȌȎȈ; ȊȐȠȊȈȋȈȔ ȟȈ - Ȑ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǪȐȠȊȈȋȈ; ȗȈȘȈȔȚȈȗȈ - Ȗ șȖȒȘțȠȐȚȍȓȤ ȊȘȈȋȖȊ; ȌȍȊȈȒțȓȑȈȔ - ȌȖȟȤ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǬȍȊȈȒțȓȤȧ; ȝȈȘȍȝ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȗȈȌȈ-ȠȈțȟȈȚ - ȊȖȌȖȑ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȖȔȣȓȈ ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ; ȑȈ - ȖȕȈ; ȈȉȝțȚ - șȚȈȓȈ; șȈȘȐȚ ȌȐȊȈȝ - ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȊȖȌȣ ǫȈȕȋȐ. ǬȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ, ȖȌȐȕ Ȑȏ ȌȊțȝ șȣȕȖȊȍȑ MȈȘȐȟȐ Ȑ DzȈȓȣ, ǷțȘȕȐȔȈ, ȗȘȖȐȏȊȍȓ ȕȈ șȊȍȚ ȚȘȍȝ ȌȍȚȍȑ: ǪȐȘȈȌȎț, ǪȐȠȊȈȋț Ȑ ǬȍȊȈȒțȓȤȦ. ǬȍȊȈȒțȓȤȧ ȉȣȓȈ ȊȖȌȖȑ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȖȔȣȓȈ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑ ȗȖȏȎȍ ȗȘȍȊȘȈȚȐȓȈșȤ Ȋ ǫȈȕȋț, ȚȍȒțȡțȦ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ ȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȣ ȗȖȚȖȔȒȐ ȖȌȕȖȋȖ Ȑȏ șȣȕȖȊȍȑ DzȈȓȣ, ǷțȘȕȐȔȣ, Ȗ ȒȖȚȖȘȣȝ ȉȖȓȍȍ ȗȖȌȘȖȉȕȖ ȉțȌȍȚ ȘȈșșȒȈȏȈȕȖ Ȋ ȀȍșȚȖȑ ȗȍșȕȐ. ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ ȚȈȒȎȍ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ǬȍȊȈȒțȓȤȧ ȥȚȖ ȉȖȋȐȕȧ ȘȍȒȐ ǫȈȕȋȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ șȚȍȒȈȍȚ ȕȈ ȕȈȠț ȗȓȈȕȍȚț ș ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ. ȅȚȈ ȘȍȒȈ șȟȐȚȈȍȚșȧ șȊȧȡȍȕȕȖȑ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȍȍ ȊȖȌȣ ȖȔȣȓȐ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǽȈȘȐ. TǭDzǹT 15 ȈȚȘȍȝ ȗȈȚȕȑ ȈȕȈșțȑȈ ȚȘȐȕ ȌȎȈȌȎȕȍ șțȑȈȠȈșȈȝ șțȚȈȕ ȌȈȚȚȈȔ ȌțȘȊȈșȈșȈȔ șȖȔȈȔ ȈȚȔȍȠȈ-ȉȘȈȝȔȈ-șȈȔȉȝȈȊȈȕ ȈȚȘȍȝ - ǨȚȘȐ MțȕȐ; ȗȈȚȕȐ - ȎȍȕȈ; ȈȕȈșțȑȈ - ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǨȕȈșțȧ; ȚȘȐȕ - ȚȘȍȝ; ȌȎȈȌȎȕȍ - ȘȖȌȐȓȈ; șț-ȑȈȠȈșȈȝ - ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȣȝ; șțȚȈȕ - șȣȕȖȊȍȑ; ȌȈȚȚȈȔ - ǬȈȚȚȈȚȘȍȦ; ȌțȘȊȈșȈșȈȔ - ǬțȘȊȈșț; șȖ10


11 ȔȈȔ - ǹȖȔț (ȉȖȋȈ dzțȕȣ); ȈȚȔȈ - ǹȊȍȘȝȌțȠȐ; ȐȠȈ - ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ; ȉȘȈȝȔȈ - ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ; șȈȔȉȝȈȊȈȕ - ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ. ǨȕȈșțȧ, ȎȍȕȈ ǨȚȘȐ MțȕȐ, ȘȖȌȐȓȈ ȚȘȍȝ ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȣȝ șȣȕȖȊȍȑ - ǹȖȔț, ǬȈȚȚȈȚȘȍȦ Ȑ ǬțȘȊȈșț, ȒȖȚȖȘȣȍ ȉȣȓȐ ȟȈșȚȐȟȕȣȔȐ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ. ǹȖȔȈ ȉȣȓ ȟȈșȚȐȟȕȣȔ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, ǬȈȚȚȈȚȘȍȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, Ȉ ǬțȘȊȈșȈ - ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȊșȚȘȍȟȈȍȚșȧ ȊȣȘȈȎȍȕȐȍ ȈȚȔȈ-ȐȠȈ-ȉȘȈȝȔȈ-șȈȔȉȝȈȊȈȕ. ǨȚȔȈ - ȥȚȖ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ, ȐȓȐ ǪȐȠȕț, ȐȠȈ - ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, Ȉ ȉȘȈȝȔȈ - ȟȍȚȣȘȍȝȋȖȓȖȊȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ. TȘȐ șȣȕȈ, ȘȖȎȌȍȕȕȣȍ ǨȕȈșțȍȑ: ǬȈȚȚȈȚȘȍȧ, ǬțȘȊȈșȈ Ȑ ǹȖȔȈ, ȉȣȓȐ ȟȈșȚȐȟȕȣȔȐ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȔȐ ȥȚȐȝ ȚȘȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǷȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, ȈȚȔȈ ȕȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ Ȓ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȐȓȐ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȚȈȒ ȒȈȒ Ƕȕ - ǹȈȔ ǪȐȠȕț; ȗȖȥȚȖȔț ǭȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊȐȉȝȐȕȕȈȔȠȈ-ȉȝțȚȈȕȈȔ. ǹȊȍȘȝȌțȠȈ, ǪȐȠȕț, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȚȞȖȔ, ȏȈȟȈȊȠȐȔ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȊȒȓȦȟȈȧ ǩȘȈȝȔț Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț. ǹȓȖȊȖ ȈȚȔȈ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȐșȚȖȓȒȖȊȈȕȖ ȐȕȈȟȍ: Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǬȈȚȚȈȚȘȍȐ ȊȖȗȓȖȚȐȓȈșȤ ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕȈ, ȧȊȓȧȦȡȈȧșȧ ǹȊȍȘȝȌțȠȖȑ ȒȈȎȌȖȑ ȈȚȔȣ, ȚȖ ȍșȚȤ ȌțȠȐ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. ǵȈ ȥȚȖ țȒȈȏȣȊȈȍȚ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȖȍ ȏȌȍșȤ șȓȖȊȖ ȈȔȠȈ, "ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȈȧ ȟȈșȚȤ".*"$Ǽ" ȜȖȖȚȕȖȚȍ = * ǰȔȍȍȚșȧ Ȋ ȊȐȌț ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ȀȘȐȌȝȈȘȣ ǹȊȈȔȐ, ȋȌȍ Ȗȕ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ, ȟȚȖ șȓȖȊȈ ȈȚȔȍȠȈ-ȉȘȈȝȔȈ-șȈȔȉȝȈȊȈȕ ȖȏȕȈȟȈȦȚ "Țȍ, ȒȚȖ ȉȣȓȐ ȈȔȠȈȔȐ ǪȐȠȕț, ǸțȌȘȣ Ȑ ȀȐȊȣ". (ǷȘȐȔ. ȗȍȘȍȊȖȌȟȐȒȈ.) Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȍ ȌțȠȐ ȚȈȒȎȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȟȈșȚȐȞȈȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǹȊȍȘȝȌțȠȐ, ȚȈȒ ȗȖȟȍȔț Ȏȍ Ȕȣ ȕȍ ȔȖȎȍȔ șȟȐȚȈȚȤ ǬȈȚȚȈȚȘȍȦ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȚȈȒȐȝ ȟȈșȚȐȞ? ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȚȖȎȍ ȕȈȏȊȈȕȣ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȟȈșȚȐȞȈȔȐ, ȕȖ ȕȈ ȒȈȒȖȔ ȖșȕȖȊȈȕȐȐ Ȕȣ ȕȍ ȗȘȐȟȐșȓȧȍȔ Ȋșȍȝ ȚȘȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȓ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȔ ȌțȠȈȔ? ǶȚȊȍȚ ȕȈ ȥȚȐ ȊȖȗȘȖșȣ ȚȈȒȖȊ: Ȋșȍ ȥȒșȗȈȕșȐȐ ǪȐȠȕț Ȑ Ȋșȍ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȔȐ ȟȈșȚȐȞȈȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȐȒȚȖ Ȑȏ ȕȐȝ ȕȍ ȘȈȊȍȕ ǫȖșȗȖȌț, ȕȖ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȟȈșȚȐȟȕȣȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȔȖȋțȚ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔ ȒȈȚȍȋȖȘȐȧȔ. Ǫ "ǪȈȘȈȝȈ-ȗțȘȈȕȍ" ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ, ȟȚȖ ȖȌȕȐ ȟȈșȚȐȟȕȣȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ șȊȈȔȠȐ, Ȉ ȌȘțȋȐȍ - ȊȐȉȝȐȕȕȈȔȠȐ. ǿȈșȚȐȞȣ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȐȍ Ȓ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȊȐȉȝȐȕȕȈȔȠȐ - ȥȚȖ ȌȎȐȊȣ, Ȉ ȟȈșȚȐȞȣ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȐȍ Ȓ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ șȊȈȔȠȐ, ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȊȐȠȕț-ȚȈȚȚȊȍ. Ǫ șȊȖȦ ȖȟȍȘȍȌȤ, ȒȓȈșș ȌȎȐȊ, ȖȚȌȍȓȍȕȕȣȝ ȟȈșȚȐȞ ǫȖșȗȖȌȈ (ȊȐȉȝȐȕȕȈȔȠȈ), ȚȈȒȎȍ ȗȖȌȘȈȏȌȍȓȧȍȚșȧ ȕȈ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȒȈȚȍȋȖȘȐȑ. ȅȚȖ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ Ȋ "ǪȐȠȕț-ȗțȘȈȕȍ", ȋȌȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȍ ȟȈșȚȐȞȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȑ ȐȓȓȦȏȐȍȑ, ȔȈȑȍȑ. TȈȒȐȍ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȍ ȌțȠȐ ȐșȗȣȚȣȊȈȦȚ șȚȘȈȌȈȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ Ȑ șȒȐȚȈȦȚșȧ ȗȖ ȊșȍȔț ȚȊȖȘȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑȏ-ȏȈ ȟȍȋȖ Ȑȝ ȕȈȏȣȊȈȦȚ șȈȘȊȈ-ȋȈȚȈ. Ƕ ȚȖȔ, ȕȈșȒȖȓȤȒȖ ȋȓțȉȖȒȖ ȖȕȐ ȗȖȋȘȧȏȓȐ Ȋ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ, ȔȖȎȕȖ șțȌȐȚȤ ȗȖ ȘȖȌț Ȑȝ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȑ ȗȖ ȚȖȔț, ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ 11


12 ȒȈȒȐȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ ȖȕȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ. TȈȒ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȌȎȐȊȣ, ȕȈȝȖȌȧȡȐȍșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȋțȕȣ ȉȓȈȋȖșȚȐ, șȚȘȈȌȈȦȚ ȔȍȕȤȠȍ, ȟȍȔ ȌȎȐȊȣ, ȕȈȝȖȌȧȡȐȍșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȋțȕȣ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. ǶȌȕȈȒȖ ȊȖ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊȈȝ ȖȚ ȘȖȎȌȍȕȐȧ ȏȈȓȖȎȍȕȖ ȟȐșȚȖȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȚȈȒ ȒȈȒ Ȋșȍ ȖȕȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȔȐ ȟȈșȚȐȞȈȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. DzȈȎȌȖȑ ȟȈșȚȐȞȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȘȐșțȡȍ ǭȋȖ șȖȏȕȈȕȐȍ, Ȑ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚșȧ ȚȍȔ, ȕȈșȒȖȓȤȒȖ ȍȋȖ șȖȏȕȈȕȐȍ ȖȟȐȡȍȕȖ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ. Ǫ "ǪȍȌȈȕȚȈ-șțȚȘȍ" ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȖȚȕȖșȧȡȐȍșȧ Ȓ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔ ȒȈȚȍȋȖȘȐȧȔ, șȘȈȊȕȐȊȈȦȚșȧ șȖ șȊȍȟȈȔȐ ȐȓȐ ȓȈȔȗȈȔȐ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȔȐ ȘȈȏȓȐȟȕȖȑ șȐȓȖȑ șȊȍȟȍȕȐȧ. Ǫșȍ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȍ ȓȈȔȗȖȟȒȐ ȐȏȓțȟȈȦȚ șȊȍȚ, ȕȖ ȖȌȕȐ ȓȈȔȗȖȟȒȐ ȖȉȓȈȌȈȦȚ șȐȓȖȑ șȊȍȚȈ Ȋ Țȣșȧȟț șȊȍȟȍȑ, ȌȘțȋȐȍ - Ȋ ȗȧȚȤșȖȚ șȊȍȟȍȑ, ȚȘȍȚȤȐ - Ȋ șȚȖ, ȟȍȚȊȍȘȚȣȍ - Ȋ ȗȧȚȤȌȍșȧȚ Ȑ Ț.Ȍ. Ǫșȍ ȓȈȔȗȖȟȒȐ șȊȍȚȧȚ, ȕȖ șȐȓȈ ȐȏȓțȟȈȍȔȖȋȖ ȐȔȐ șȊȍȚȈ ȘȈȏȓȐȟȕȈ. ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȖ ȥȚȖȔț, șțȡȍșȚȊțȦȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ ǩȘȈȝȔȈȕȈ. ȅȒșȗȈȕșȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȊȐȠȕț-șȊȈȔȠȈ, ȚȖ ȍșȚȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǪȐȠȕț, ȗȖȌȖȉȕȣ ȓȈȔȗȖȟȒȈȔ, ȚȖ Ȏȍ șȈȔȖȍ ȔȖȎȕȖ șȒȈȏȈȚȤ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ ȀȐȊȍ, ȕȖ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ șȊȍȚȈ ș ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȑ, șȚȖȗȘȖȞȍȕȚȕȖȑ ȧȘȒȖșȚȤȦ. ȇȘȒȖșȚȤ ȊȐȠȕț-ȚȈȚȚȊȣ șȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȌȍȊȧȕȖșȚȖ ȟȍȚȣȘȍ ȗȘȖȞȍȕȚȈ ȖȚ ȧȘȒȖșȚȐ ȊȣșȠȍȋȖ ȐșȚȖȟȕȐȒȈ șȊȍȚȈ, ȠȐȊȈ-ȚȈȚȚȊȣ - ȊȖșȍȔȤȌȍșȧȚ ȟȍȚȣȘȍ, Ȉ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ - șȍȔȤȌȍșȧȚ ȊȖșȍȔȤ. ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ Ȓ ȚȖȑ Ȏȍ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ, ȟȚȖ Ȑ ǩȘȈȝȔȈ, ȕȖ Ȋ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȖȕȐ șȊȍȚȧȚ ȍȡȍ ȉȖȓȍȍ ȚțșȒȓȖ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ǩȘȈȝȔȈȕ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ ǹȍȉȧ ȗȖ-ȘȈȏȕȖȔț - ȥȚȖ ȕȍȖȗȘȖȊȍȘȎȐȔȣȑ ȜȈȒȚ. ǷȖȥȚȖȔț șȓȖȊȈ ȈȚȔȍȠȈ-ȉȘȈȝȔȈ-șȈȔȉȝȈȊȈȕ țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ǬȈȚȚȈȚȘȍȧ ȉȣȓ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȍȑ ǪȐȠȕț, Ȉ ǬțȘȊȈșȈ Ȑ ǹȖȔȈ - ȟȈșȚȐȟȕȣȔȐ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ. TǭDzǹT 16 ȊȐȌțȘȈ țȊȈȟȈ ȈȚȘȍȘ ȋȘȝȍ șțȘȈ-ȠȘȍȠȚȝȈȝ șȚȝȐȚȑ-țȚȗȈȚȚȑ-ȈȕȚȈ-ȝȍȚȈȊȈȝ ȒȐȕȟȐȟ ȟȐȒȐȘȠȈȊȖ ȌȎȈȚȈ ȥȚȈȌ ȈȒȝȑȈȝȐ Ȕȍ ȋțȘȖ ȊȐȌțȘȈȝ țȊȈȟȈ - ȀȘȐ ǪȐȌțȘȈ șȒȈȏȈȓ; ȈȚȘȍȝ ȋȘȝȍ - Ȋ ȌȖȔȍ ǨȚȘȐ; șțȘȈ-ȠȘȍȠȚȝȈȝ - ȋȓȈȊȕȣȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ; șȚȝȐȚȐ - ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȧ; țȚȗȈȚȚȐ - șȖȚȊȖȘȍȕȐȧ; ȈȕȚȈ - ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ; ȝȍȚȈȊȈȝ - ȗȘȐȟȐȕȣ; ȒȐȕȟȐȚ - ȕȍȟȚȖ; ȟȐȒȐȘȠȈȊȈȝ - ȎȍȓȈȦȡȐȍ șȌȍȓȈȚȤ; ȌȎȈȚȈȝ - ȗȖȧȊȐȓȐșȤ; ȥȚȈȚ - ȥȚȖ; ȈȒȝȑȈȝȐ - ȗȖȊȍȌȈȑ; Ȕȍ - Ȕȕȍ; ȋțȘȖ - ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ. ǪȣșȓțȠȈȊ MȈȑȚȘȍȦ, ǪȐȌțȘȈ șȗȘȖșȐȓ: ǬȖȘȖȋȖȑ țȟȐȚȍȓȤ, ȒȈȒ șȓțȟȐȓȖșȤ, ȟȚȖ ȚȘȐ ȉȖȎȍșȚȊȈ, ǩȘȈȝȔȈ, ǪȐȠȕț Ȑ ȀȐȊȈ - Țȍ, ȒȚȖ șȖȏȌȈȍȚ, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ Ȑ ȘȈȏȘțȠȈȍȚ ȚȊȖȘȍȕȐȍ, - ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȓȖȕȈ Ȏȍȕȣ ǨȚȘȐ MțȕȐ? DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: dzȦȉȖȗȣȚșȚȊȖ ǪȐȌțȘȣ ȊȗȖȓȕȍ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖ, ȚȈȒ ȒȈȒ Ȗȕ ȗȖȕȧȓ, ȟȚȖ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȊȖȗȓȖȚȐȓȐșȤ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ, ȗȖȧȊȐȊȠȐșȤ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȟȘȍȊȈ ǨȕȈșțȐ, Ȏȍȕȣ ǨȚȘȐ MțȕȐ, ș ȒȈȒȖȑ-ȚȖ ȊȈȎȕȖȑ ȔȐșșȐȍȑ. Ǩ ȐȕȈȟȍ ȏȈȟȍȔ ȉȣ 12


13 ȖȕȐ șȚȈȓȐ ȗȖȧȊȓȧȚȤșȧ ȕȈ șȊȍȚ ȚȈȒȐȔ

ȖȉȘȈȏȖȔ?

TǭDzǹT 17 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈ ȟȖȌȐȚȈȝ șȘȠȚȈȊ ȈȚȘȐȘ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȐȌȈȔ ȊȈȘȈȝ șȈȝȈ ȗȈȚȕȑȈ ȑȈȑȈȊ ȘȒȠȈȔ ȒțȓȈȌȘȐȔ ȚȈȗȈșȐ șȚȝȐȚȈȝ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȀȘȐ MȈȑȚȘȍȧ ǸȐȠȐ șȒȈȏȈȓ; ȉȘȈȝȔȈȕȈ - ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ; ȟȖȌȐȚȈȝ - ȊȌȖȝȕȖȊȓȍȕȕȣȑ; șȘȠȚȈț - ȕȈ șȖȚȊȖȘȍȕȐȍ; ȈȚȘȐȝ - ǨȚȘȐ; ȉȘȈȝȔȈ-ȊȐȌȈȔ - ȓȐȟȕȖșȚȍȑ, ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȝ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ; ȊȈȘȈȝ - ȋȓȈȊȈ; șȈȝȈ - ș; ȗȈȚȕȑȈ - ȎȍȕȖȑ; ȑȈȑȈț - ȗȖȠȓȐ; ȘȒȠȈȔ - Ȓ ȋȖȘȍ, ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȑ ǸȐȒȠȈ; ȒțȓȈ-ȈȌȘȐȔ - ȖȋȘȖȔȕȖȑ ȋȖȘȍ; ȚȈȗȈșȐ - ș ȞȍȓȤȦ șȖȊȍȘȠȍȕȐȧ ȈșȒȍȏ; șȚȝȐȚȈȝ - ȖșȚȈȓșȧ. MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ: DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȗȖȊȍȓȍȓ ǨȚȘȐ MțȕȐ ȎȍȕȐȚȤșȧ ȕȈ ǨȕȈșțȍ Ȑ ȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ ȗȖȚȖȔșȚȊȖ, ǨȚȘȐ MțȕȐ ș ȎȍȕȖȑ ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ Ȋ ȌȖȓȐȕț, ȓȍȎȈȡțȦ ț ȗȖȌȕȖȎȐȧ ȋȖȘȣ ǸȐȒȠȈ, Ȑ șȚȈȓȐ șȖȊȍȘȠȈȚȤ șțȘȖȊȣȍ ȈșȒȍȏȣ. TǭDzǹT 18 ȚȈșȔȐȕ ȗȘȈșțȕȈ-șȚȈȉȈȒȈ ȗȈȓȈȠȈȠȖȒȈ-ȒȈȕȈȕȍ ȊȈȘȉȝȐȝ șȘȈȊȈȌȉȝȐȘ țȌȋȝțȠȚȍ ȕȐȘȊȐȕȌȝȑȈȑȈȝ șȈȔȈȕȚȈȚȈȝ ȚȈșȔȐȕ - Ȋ ȚȖȔ; ȗȘȈșțȕȈ-șȚȈȉȈȒȈ - ȋȘȖȏȌȤȧ ȞȊȍȚȖȊ; ȗȈȓȈȠȈ - ȌȍȘȍȊȤȧ ȗȈȓȈȇȠȈ; ȈȠȖȒȈ - ȌȍȘȍȊȤȧ ȈȠȖȒȈ; ȒȈȕȈȕȍ - Ȋ ȓȍșȕȖȔ șȈȌț; ȊȈȘȉȝȐȝ - ȊȖȌȈȔȐ; șȘȈȊȈȌȉȝȐȝ - ȚȍȒțȡȐȔȐ; țȌȋȝțȠȚȍ - Ȋ ȏȊțȒȍ; ȕȐȘȊȐȕȌȝȑȈȑȈȝ - ȘȍȒȐ ǵȐȘȊȐȕȌȝȤȐ; șȈȔȈȕȚȈȚȈȝ - ȗȖȊșȦȌț. ǷȖ ȚȖȑ ȌȖȓȐȕȍ ȚȍȟȍȚ ȘȍȒȈ ǵȐȘȊȐȕȌȝȤȧ. ǷȖ ȍȍ ȉȍȘȍȋȈȔ ȊȖ ȔȕȖȎȍșȚȊȍ ȘȈșȚțȚ ȌȍȘȍȊȤȧ ȈȠȖȒȈ Ȑ ȒțșȚȣ, țșȣȗȈȕȕȣȍ ȞȊȍȚȈȔȐ ȗȈȓȈȇȠȈ, Ȉ Ȋ ȊȖȏȌțȝȍ șȓȣȠȐȚșȧ ȠțȔ ȊȖȌȖȗȈȌȈ. Ǫ ȚȖ ȗȘȍȒȘȈșȕȖȍ ȔȍșȚȖ Ȑ ȗȘȐȠȓȐ ȔțȎ Ȑ ȎȍȕȈ. TǭDzǹT 19 ȗȘȈȕȈȑȈȔȍȕȈ șȈȔȑȈȔȑȈ ȔȈȕȖ ȊȈȘȠȈ-ȠȈȚȈȔ ȔțȕȐȝ ȈȚȐȠȚȝȈȌ ȥȒȈ-ȗȈȌȍȕȈ ȕȐȘȌȊȈȕȌȊȖ 'ȕȐȓȈ-ȉȝȖȌȎȈȕȈȝ ȗȘȈȕȈȑȈȔȍȕȈ - ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȌȣȝȈȚȍȓȤȕȣȝ țȗȘȈȎȕȍȕȐȑ; șȈȔȑȈȔȑȈ - ȖȉțȏȌȣȊȈȧ; ȔȈȕȈȝ - țȔ; ȊȈȘȠȈ-ȠȈȚȈȔ - șȚȖ ȓȍȚ; ȔțȕȐȝ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ; ȈȚȐȠȚȝȈȚ - ȗȘȍȉȣȊȈȓ ȚȈȔ; ȥȒȈ-ȗȈȌȍȕȈ - șȚȖȧ ȕȈ ȖȌȕȖȑ ȕȖȋȍ; ȕȐȘȌȊȈȕȌȊȈȝ - șȊȖȉȖȌȕȣȑ ȖȚ ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ; ȈȕȐȓȈ ȊȖȏȌțȝȖȔ; ȉȝȖȌȎȈȕȈȝ - ȗȐȚȈȧșȤ. TȈȔ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȌȣȝȈȚȍȓȤȕȣȝ țȗȘȈȎȕȍȕȐȑ ȑȖȋȐ ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ țșȗȖȒȖȐȓ șȊȖȑ țȔ Ȑ ȖȉțȏȌȈȓ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ. Ƕȕ șȚȖȧȓ ȕȈ ȖȌȕȖȑ ȕȖȋȍ Ȑ ȗȐȚȈȓșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȊȖȏȌțȝȖȔ. TȈȒ Ȗȕ ȗȘȖșȚȖȧȓ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ șȚȈ ȓȍȚ. TǭDzǹT 20 13


14 ȠȈȘȈȕȈȔ ȚȈȔ ȗȘȈȗȈȌȑȍ 'ȝȈȔ ȑȈ ȥȊȈ ȌȎȈȋȈȌ-ȐȠȊȈȘȈȝ ȗȘȈȌȎȈȔ ȈȚȔȈ-șȈȔȈȔ ȔȈȝȑȈȔ ȗȘȈȑȈȟȟȝȈȚȊ ȐȚȐ ȟȐȕȚȈȑȈȕ ȠȈȘȈȕȈȔ - ȐȡȈ ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ; ȚȈȔ - ǭȔț; ȗȘȈȗȈȌȑȍ - ȗȘȍȌȈȦșȤ; ȈȝȈȔ - ȧ; ȑȈȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ; ȥȊȈ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȌȎȈȋȈȚ-ȐȠȊȈȘȈȝ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȗȘȈȌȎȈȔ - șȣȕȈ; ȈȚȔȈ-șȈȔȈȔ - ȗȖȌȖȉȕȖȋȖ ǭȔț ǹȈȔȖȔț; ȔȈȝȑȈȔ - Ȕȕȍ; ȗȘȈȑȈȟȟȝȈȚț - ȗțșȚȤ Ƕȕ ȌȈșȚ; ȐȚȐ - ȚȈȒ; ȟȐȕȚȈȑȈȕ - ȌțȔȈȧ. Ƕȕ ȌțȔȈȓ: ǬȈ șȔȐȓȖșȚȐȊȐȚșȧ ȕȈȌȖ ȔȕȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Ȋ ȒȖȔ ȧ ȕȈȠȍȓ șȊȖȍ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ, Ȑ ȌȈșȚ Ȕȕȍ șȣȕȈ, ȗȖȌȖȉȕȖȋȖ ǭȔț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǨȚȘȐ MțȕȐ ȕȍ ȐȔȍȓ ȧșȕȖȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǩȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȍȔț ȉȣȓȖ ȐȏȊȍșȚȕȖ Ȑȏ ǪȍȌ, ȟȚȖ șțȡȍșȚȊțȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȚȊȖȘȍȞ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Ȑȏ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȐșȝȖȌȐȚ Ȋșȍ șțȡȍȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ ȚȊȖȘȍȕȐȍ Ȑ ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȉȐȘȈȍȚ Ȋ ǹȍȉȧ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȑ ȔȐȘ ȗȖșȓȍ ȍȋȖ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ. DZȈȚȖ ȊȈ ȐȔȈȕȐ ȉȝțȚȈȕȐ (TȈȑȚȚȐȘȐȧ-țȗȈȕȐȠȈȌ, 3.1.1). Ƕ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔ ǫȖșȗȖȌȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȕȚȘȈȝ, ȗȖȥȚȖȔț ǨȚȘȐ MțȕȐ, ȝȖȚȧ Ȑ ȕȍ ȏȕȈȓ ǭȋȖ ȐȔȍȕȐ, șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȓ ȕȈ ǵȍȔ șȊȖȑ țȔ, ȎȍȓȈȧ ȗȖȗȘȖșȐȚȤ ț ǵȍȋȖ șȣȕȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȉȣ ȊȖ Ȋșȍȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ȘȈȊȍȕ ǫȖșȗȖȌț. ȅȚȈ ȜȖȘȔȈ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȒȖȋȌȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȍ ȏȕȈȍȚ ȐȔȍȕȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȗȐșȈȕȈ ȚȈȒȎȍ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ȋȌȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȟȍȚȣȘȍ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȓȦȌȍȑ, ȏȈȕȐȔȈȊȠȐȝșȧ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, ȖȉȘȈȡȈȦȚșȧ Ȓ ǵȍȔț ș ȗȘȖșȤȉȈȔȐ ȌȈȚȤ ȐȔ ȚȖ, Ȋ ȟȍȔ ȖȕȐ ȕțȎȌȈȦȚșȧ. ǨȚȘȐ MțȕȐ ȝȖȚȍȓ ȐȔȍȚȤ șȣȕȈ, Ȋ ȚȖȟȕȖșȚȐ ȗȖȌȖȉȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌț, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȍȋȖ ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ: Ȗȕ șȓțȎȐȓ ǫȖșȗȖȌț Ȋ ȕȈȌȍȎȌȍ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȚȖȚ ȐșȗȖȓȕȐȚ ȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȉȣȓȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ Ȗȕ ȝȖȚȍȓ ȐȔȍȚȤ șȣȕȈ, ȗȖȌȖȉȕȖȋȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȥȚȖ ȎȍȓȈȕȐȍ ȉȣȓȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȗȕ ȕȍ ȝȖȚȍȓ, ȟȚȖȉȣ ț ȕȍȋȖ ȘȖȌȐȓșȧ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȉ ȔȍȟȚȈȓ Ȗ ȘȍȉȍȕȒȍ, ȗȖȌȖȉȕȖȔ ǫȖșȗȖȌț. ǭȋȖ ȔȖȎȕȖ ȉȣȓȖ ȉȣ șȟȐȚȈȚȤ șȊȖȉȖȌȕȣȔ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ, ȍșȓȐ ȉȣ Ȗȕ ȝȖȚȍȓ, ȟȚȖȉȣ ț ȕȍȋȖ ȘȖȌȐȓșȧ ǹȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȚȈȒ ȒȈȒ Ȋ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ ȖȉȢȍȒȚȖȔ ȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȑ ȉȣȓȈ ȉȣ ǪȣșȠȈȧ ǨȉșȖȓȦȚȕȈȧ ǰșȚȐȕȈ. ǵȖ ǨȚȘȐ MțȕȐ ȝȖȚȍȓ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȘȍȉȍȕȒȈ, ȗȖȌȖȉȕȖȋȖ ǪșȍȊȣȠȕȍȔț, Ȑ, șȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȍ ȉȣȓȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ, ȗȖȥȚȖȔț ȍȋȖ ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȟȐșȚȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. TǭDzǹT 21 ȚȈȗȑȈȔȈȕȈȔ ȚȘȐ-ȉȝțȊȈȕȈȔ ȗȘȈȕȈȑȈȔȈȐȌȝȈșȈȋȕȐȕȈ ȕȐȘȋȈȚȍȕȈ ȔțȕȍȘ ȔțȘȌȝȕȈȝ șȈȔȐȒȠȑȈ ȗȘȈȉȝȈȊȈș ȚȘȈȑȈȝ ȚȈȗȑȈȔȈȕȈȔ - șȖȊȍȘȠȈȧ ȈșȒȍȏȣ; ȚȘȐ-ȉȝțȊȈȕȈȔ - ȥȚȐ ȚȘȐ ȔȐȘȈ; ȗȘȈȕȈȑȈȔȈ - ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȍ ȌȣȝȈȚȍȓȤȕȣȝ țȗȘȈȎȕȍȕȐȑ; ȥȌȝȈșȈ - ȚȖȗȓȐȊȖ; ȈȋȕȐȕȈ - ȖȋȕȍȔ; ȕȐȘȋȈȚȍȕȈ - ȊȣȝȖȌȧȡȐȔ Ȑȏ; Ȕțȕȍȝ - ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔțȌȘȍȞȈ; ȔțȘȌȝȕȈȝ - ȔȈȒțȠȒȐ; șȈȔȐȒȠȑȈ - ȊȏȋȓȧȕțȊ; ȗȘȈȉȝȈȊȈȝ 14


15 ȚȘȈȑȈȝ - ȚȘȐ ȊȍȓȐȒȐȝ ȉȖȋȈ (ǩȘȈȝȔȈ, ǪȐȠȕț Ȑ MȈȝȍȠȊȈȘȈ). DzȖȋȌȈ ǨȚȘȐ MțȕȐ șȖȊȍȘȠȈȓ ȥȚȐ șțȘȖȊȣȍ ȈșȒȍȏȣ, Ȑȏ ȍȋȖ ȋȖȓȖȊȣ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȌȣȝȈȚȍȓȤȕȣȔ țȗȘȈȎȕȍȕȐȧȔ ȊȣȘȊȈȓșȧ ȧȘȒȐȑ ȖȋȖȕȤ, Ȑ ȥȚȖȚ ȖȋȖȕȤ țȊȐȌȍȓȐ ȚȘȐ ȋȓȈȊȕȣȝ ȉȖȎȍșȚȊȈ ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȖ șȓȖȊȈȔ ȀȘȐȓȣ ǬȎȐȊȣ ǫȖșȊȈȔȐ, ȖȋȖȕȤ ȗȘȈȕȈȧȔȣ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒ. ȅȚȖȚ ȖȋȖȕȤ ȉȣȓ ȏȈȔȍȟȍȕ ǹȊȍȘȝȌțȠȖȑ, ǪȐȠȕț, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȟȍȔț ȖȋȖȕȤ ȗȘȈȕȈȧȔȣ țȊȐȌȍȓȐ ȚȈȒȎȍ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȀȐȊȈ. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȌȣȝȈȚȍȓȤȕȣȝ țȗȘȈȎȕȍȕȐȑ ǨȚȘȐ MțȕȐ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȓ șȊȖȑ țȔ ȕȈ ǹȊȍȘȝȌțȠȍ, ȗȖȊȍȓȍȊȈȦȡȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǹȖȋȓȈșȕȖ "ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȍ", ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȈșțȌȍȊȈ (ȊȈșțȌȍȊȈȝ șȈȘȊȈȔ ȐȚȐ), Ȉ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȌȍȑșȚȊțȦȚ ȗȖȌ ǭȋȖ ȕȈȟȈȓȖȔ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȗȖșȓțȠȕȣȍ ȊȖȓȍ ǪȈșțȌȍȊȣ, ȖȉȘȈȚȐȓȐ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ ǨȚȘȐ MțȕȐ, șȖȊȍȘȠȈȊȠȍȋȖ șțȘȖȊȣȍ ȈșȒȍȏȣ, Ȑ, ȒȈȒ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȔ șȚȐȝȍ, ȌȖȊȖȓȤȕȣȍ ȔțȌȘȍȞȖȔ, ȗȘȍȌșȚȈȓȐ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ. TǭDzǹT 22 ȈȗșȈȘȖ-ȔțȕȐ-ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ șȐȌȌȝȈ-ȊȐȌȑȈȌȝȈȘȖȘȈȋȈȐȝ ȊȐȚȈȑȈȔȈȕȈ-ȑȈȠȈșȈș ȚȈȌ-ȈȠȘȈȔȈ-ȗȈȌȈȔ ȑȈȑțȝ ȈȗșȈȘȈȝ - ȕȍȉȍșȕȣȍ ȒțȘȚȐȏȈȕȒȐ; ȔțȕȐ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ - ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȗȓȈȕȍȚȣ ȋȈȕȌȝȈȘȊȖȊ; șȐȌȌȝȈ - ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ; ȊȐȌȑȈȌȝȈȘȈ - ȌȘțȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ; țȘȈȋȈȐȝ - ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǵȈȋȈȓȖȒȐ; ȊȐȚȈȑȈȔȈȕȈ - ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȐȊȠȈȧșȧ; ȑȈȠȈșȈȝ - șȓȈȊȈ, ȐȏȊȍșȚȕȖșȚȤ; ȚȈȚ - Ȓ ȍȋȖ; ȈȠȘȈȔȈ-ȗȈȌȈȔ - ȎȐȓȐȡț ȖȚȠȍȓȤȕȐȒȈ; ȑȈȑțȝ - ȗȖȌȖȠȓȐ. ǹȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȣȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔȐ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ: ȕȍȉȍșȕȣȔȐ ȌȍȊȈȔȐ, ȋȈȕȌȝȈȘȊȈȔȐ, șȐȌȌȝȈȔȐ, ȊȐȌȤȧȌȝȈȘȈȔȐ Ȑ ȕȈȋȈȔȐ - ȚȘȐ ȉȖȎȍșȚȊȈ șȗțșȚȐȓȐșȤ Ȓ ȖȉȐȚȍȓȐ ǨȚȘȐ MțȕȐ Ȑ ȊȖȠȓȐ Ȋ ȈȠȘȈȔ ȥȚȖȋȖ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔțȌȘȍȞȈ, șȓȈȊȐȊȠȍȋȖșȧ șȊȖȐȔȐ ȈșȒȍȏȈȔȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȐȕȧȚȤ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, țȗȘȈȊȓȧȦȡȍȋȖ ȗȘȖȞȍșșȈȔȐ șȖȚȊȖȘȍȕȐȧ, șȖȝȘȈȕȍȕȐȧ Ȑ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǭȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǹȊȍȘȝȌțȠȖȑ, Ȑ, ȒȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ǹȊȍȘȝȌțȠȍ, Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ (ǩȘȈȝȔȈ, ȀȐȊȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ) ȕȐșȝȖȌȧȚ ȊȔȍșȚȍ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ǪȐȠȕț, ȐșȗȖȓȕȧȧ ȊȖȓȦ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ. TǭDzǹT 23 ȚȈȚ-ȗȘȈȌțȘȉȝȈȊȈ-șȈȔȑȖȋȈ ȊȐȌȑȖȚȐȚȈ-ȔȈȕȈ ȔțȕȐȝ țȚȚȐȠȚȝȈȕȕ ȥȒȈ-ȗȈȌȍȕȈ ȌȈȌȈȘȠȈ ȊȐȉțȌȝȈȘȠȈȉȝȈȕ ȚȈȚ - Ȑȝ; ȗȘȈȌțȘȉȝȈȊȈ - ȗȖȧȊȓȍȕȐȍ; șȈȔȑȖȋȈ - ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ; ȊȐȌȑȖȚȐȚȈ - ȗȘȖșȊȍȡȍȕȕȣȑ; ȔȈȕȈȝ - Ȋ țȔȍ; ȔțȕȐȝ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌ15


16 ȘȍȞ; țȚȚȐȠȚȝȈȕ - ȗȘȖȉțȎȌȍȕȕȣȑ; ȥȒȈ- ȗȈȌȍȕȈ - ȌȈȎȍ ȕȈ ȖȌȕȖȑ ȕȖȋȍ; ȌȈȌȈȘȠȈ - țȊȐȌȍȓ; ȊȐȉțȌȝȈ - ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȘȠȈȉȝȈȕ - ȊȍȓȐȒȐȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ. MțȌȘȍȞ șȚȖȧȓ ȕȈ ȖȌȕȖȑ ȕȖȋȍ, ȕȖ, ȒȈȒ ȚȖȓȤȒȖ Ȗȕ țȊȐȌȍȓ ȚȘȍȝ ȗȘȐȠȍȌȠȐȝ Ȓ ȕȍȔț ȉȖȎȍșȚȊ, Ȗȕ ȚȈȒ ȖȉȘȈȌȖȊȈȓșȧ, ȟȚȖ ȚțȚ Ȏȍ ȗȘȐȉȓȐȏȐȓșȧ Ȓ ȕȐȔ ȕȈ ȖȌȕȖȑ ȕȖȋȍ, ȝȖȚȧ ȥȚȖ șȚȖȐȓȖ ȍȔț ȖȋȘȖȔȕȖȋȖ ȚȘțȌȈ. TǭDzǹT 24 ȗȘȈȕȈȔȑȈ ȌȈȕȌȈȊȈȌ ȉȝțȔȈȊ țȗȈȚȈșȚȝȍ 'ȘȝȈȕȈȕȌȎȈȓȐȝ ȊȘȠȈ-ȝȈȔșȈ-șțȗȈȘȕȈ-șȚȝȈȕ șȊȈȐȝ șȊȈȐȠ ȟȐȝȕȈȐȠ ȟȈ ȟȐȝȕȐȚȈȕ ȗȘȈȕȈȔȑȈ - ȒȓȈȕȧȧșȤ; ȌȈȕȌȈ-ȊȈȚ - ȒȈȒ ȗȈȓȒȈ; ȉȝțȔȈț - ȕȈ ȏȍȔȓȦ; țȗȈȚȈșȚȝȍ - țȗȈȓ; ȈȘȝȈȕȈ - Ȋșȍ ȈȚȘȐȉțȚȣ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ; ȈȕȌȎȈȓȐȝ - șȓȖȎȐȓ ȓȈȌȖȕȐ; ȊȘȠȈ - ȉȣȒ; ȝȈȔșȈ - ȓȍȉȍȌȤ; șțȗȈȘȕȈ - ȗȚȐȞȈ ǫȈȘțȌȈ; șȚȝȈȕ - ȕȈȝȖȌȧȡȐȍșȧ; șȊȈȐȝ - șȊȖȑ; șȊȈȐȝ - șȊȖȑ; ȟȐȝȕȈȐȝ - ȗȖ șȐȔȊȖȓȈȔ; ȟȈ - Ȑ; ȟȐȝȕȐȚȈȕ - țȏȕȈȕȕȣȍ. Ƕȕ ȕȈȟȈȓ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ȔȖȓȐȚȊȣ ȚȘȍȔ ȉȖȎȍșȚȊȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȖșșȍȌȈȓȐ ȕȈ ȉȣȒȍ, ȓȍȉȍȌȍ Ȑ ǫȈȘțȌȍ Ȑ ȌȍȘȎȈȓȐ Ȋ ȘțȒȈȝ ȉȈȘȈȉȈȕ, ȚȘȈȊț ȒțȠȈ Ȑ ȌȐșȒ. MțȌȘȍȞ ȊȣȘȈȏȐȓ ȐȔ șȊȖȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ, ȗȈȊ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔȐ ȕȐȞ, ȒȈȒ ȗȈȓȒȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȓȖȊȖ ȌȈȕȌȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȌȓȐȕȕȈȧ ȗȈȓȒȈ", Ȉ ȊȈȚ - "ȗȖȌȖȉȕȖ". ǷȍȘȍȌ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȕȈȌȓȍȎȐȚ ȗȈȌȈȚȤ ȕȐȞ, ȒȈȒ ȗȈȓȒȈ. TȈȒȖȍ ȊȣȘȈȎȍȕȐȍ ȗȖȟȚȍȕȐȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȌȈȕȌȈȊȈȚ. ǰȔȍȕȕȖ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ǨȚȘȐ ǸȐȠȐ ȊȣȘȈȏȐȓ șȊȖȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ȚȘȍȔ ȉȖȎȍșȚȊȈȔ. Ƕȕ țȏȕȈȓ Ȑȝ ȗȖ ȎȐȊȖȚȕȣȔ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȣȝ ȖȕȐ ȊȖșșȍȌȈȓȐ, Ȑ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔ șȐȔȊȖȓȈȔ. ǯȌȍșȤ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȊȖșșȍȌȈȓ ȕȈ ǫȈȘțȌȍ, ȖȋȘȖȔȕȖȔ ȖȘȓȍ, Ȑ ȌȍȘȎȈȓ Ȋ ȘțȒȍ ȌȐșȒ, ǩȘȈȝȔȈ șȐȌȍȓ ȕȈ ȓȍȉȍȌȍ Ȑ ȌȍȘȎȈȓ ȚȘȈȊț ȒțȠȈ, Ȉ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ șȐȌȍȓ ȕȈ ȉȣȒȍ Ȑ ȌȍȘȎȈȓ ȔȈȓȍȕȤȒȐȑ ȉȈȘȈȉȈȕ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȌȈȔȈȘț. ǻȏȕȈȊ Ȑȝ ȗȖ șȐȔȊȖȓȈȔ Ȑ ȎȐȊȖȚȕȣȔ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȣȝ ȖȕȐ ȊȖșșȍȌȈȓȐ, ǨȚȘȐ ǸȐȠȐ ȊȖȏȕȍș ȗȘȐȠȍȌȠȐȔ Ȓ ȕȍȔț ȉȖȎȍșȚȊȈȔ ȔȖȓȐȚȊȣ Ȑ ȊȣȘȈȏȐȓ ȐȔ șȊȖȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ. TǭDzǹT 25 ȒȘȗȈȊȈȓȖȒȍȕȈ ȝȈșȈȌ ȊȈȌȈȕȍȕȖȗȈȓȈȔȉȝȐȚȈȕ ȚȈȌ-ȘȖȟȐȠȈ ȗȘȈȚȐȝȈȚȍ ȕȐȔȐȓȑȈ ȔțȕȐȘ ȈȒȠȐȕȐ ȒȘȗȈ-ȈȊȈȓȖȒȍȕȈ - ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖ ȋȓȧȌȧȡȐȍ; ȝȈșȈȚ - țȓȣȉȈȦȡȐȍșȧ; ȊȈȌȈȕȍȕȈ - ș ȓȐȞȈȔȐ; țȗȈȓȈȔȉȝȐȚȈȕ - ȒȈȎțȡȐȔȐșȧ ȖȟȍȕȤ ȌȖȊȖȓȤȕȣȔȐ; ȚȈȚ - Ȑȝ; ȘȖȟȐȠȈ - ȖșȓȍȗȐȚȍȓȤȕȣȔ șȐȧȕȐȍȔ; ȗȘȈȚȐȝȈȚȍ - Ȗșȓȍȗȓȍȕȕȣȑ; ȕȐȔȐȓȑȈ - ȏȈȒȘȣȊ; ȔțȕȐȝ - ȔțȌȘȍȞ; ȈȒȠȐȕȐ șȊȖȐ ȋȓȈȏȈ. ǷȖȑȔȈȊ ȕȈ șȍȉȍ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȣȍ ȊȏȋȓȧȌȣ ȚȘȍȝ ȉȖȋȖȊ, ǨȚȘȐ ǸȐȠȐ ȖȟȍȕȤ ȖȉȘȈȌȖȊȈȓșȧ. ǹȐȧȕȐȍ, ȐșȝȖȌȐȊȠȍȍ ȖȚ Ȑȝ Țȍȓ, ȖșȓȍȗȐȓȖ ȍȋȖ, Ȑ Ȗȕ ȕȈ ȔȋȕȖȊȍȕȐȍ ȏȈȎȔțȘȐȓșȧ. 16


17 DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǨȚȘȐ MțȕȐ ȗȖȕȧȓ, ȟȚȖ ǩȘȈȝȔȈ, ǪȐȠȕț Ȑ ȀȐȊȈ ȌȖȊȖȓȤȕȣ ȐȔ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȖȕȐ țȓȣȉȈȓȐșȤ, ȋȓȧȌȧ ȕȈ ȕȍȋȖ. ǶșȓȍȗȐȚȍȓȤȕȖȍ șȐȧȕȐȍ, ȐșȝȖȌȐȊȠȍȍ ȖȚ Ȑȝ Țȍȓ, ȉȣȓȖ ȕȍșȚȍȘȗȐȔȖ Ȍȓȧ ȋȓȈȏ, ȗȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȕȈ ȔȋȕȖȊȍȕȐȍ ȏȈȒȘȣȓ Ȑȝ. TǭDzǹTȃ 26 - 27 ȟȍȚȈș ȚȈȚ-ȗȘȈȊȈȕȈȔ ȑțȕȌȎȈȕȕ ȈșȚȈȊȐȚ șȈȔȝȈȚȈȕȌȎȈȓȐȝ ȠȓȈȒȠȕȈȑȈ șțȒȚȈȑȈ ȊȈȟȈ șȈȘȊȈ-ȓȖȒȈ-ȋȈȘȐȑȈșȈȝ ȈȚȘȐȘ țȊȈȟȈ ȊȐȠȊȖȌȉȝȈȊȈ-șȚȝȐȚȐ-ȓȈȑȍȠț ȊȐȉȝȈȌȎȑȈȔȈȕȈȐȘ ȔȈȑȈ-ȋțȕȈȐȘ ȈȕțȑțȋȈȔ ȊȐȋȘȝȐȚȈ-ȌȍȝȈȝ Țȍ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȐȠȕț-ȋȐȘȐȠȈȝ ȗȘȈȕȈȚȖ 'șȔȑ ȈȝȈȔ ȊȈș ȚȍȉȝȑȈȝ ȒȈ ȥȊȈ ȉȝȈȊȈȚȈȔ ȔȈ ȐȝȖȗȈȝțȚȈȝ ȟȍȚȈȝ - șȍȘȌȞȍ; ȚȈȚ-ȗȘȈȊȈȕȈȔ - șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊ ȕȈ ȕȐȝ; ȑțȕȌȎȈȕ - ȌȍȓȈȧ; ȈșȚȈȊȐȚ - ȊȖȏȕȍș ȔȖȓȐȚȊȣ; șȈȔȝȈȚȈ-ȈȕȌȎȈȓȐȝ - șȖ șȓȖȎȍȕȕȣȔȐ ȓȈȌȖȕȧȔȐ; ȠȓȈȒȠȕȈȑȈ - ȥȒșȚȈȚȐȟȍșȒȐȝ; șțȒȚȈȑȈ - ȔȖȓȐȚȊ; ȊȈȟȈ - șȓȖȊȈ; șȈȘȊȈ-ȓȖȒȈ - ȗȖ ȊșȍȔț ȔȐȘț; ȋȈȘȐȑȈșȈȝ - ȌȖșȚȖȑȕȣȑ; ȈȚȘȐȝ țȊȈȟȈ - ǨȚȘȐ șȒȈȏȈȓ; ȊȐȠȊȈ - ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; țȌȉȝȈȊȈ șȖȚȊȖȘȍȕȐȐ; șȚȝȐȚȐ - ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȐ; ȓȈȑȍȠț - ȗȘȐ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȐ; ȊȐȉȝȈȌȎȑȈȔȈȕȈȐȝ - ȘȈȏȌȍȓȐȊȠȐșȤ; ȔȈȑȈ-ȋțȕȈȐȝ - ȋțȕȈȔȐ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ; ȈȕțȑțȋȈȔ - Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȊȍȒȈ; ȊȐȋȘȝȐȚȈ - ȗȘȐȕȧȓȐ; ȌȍȝȈȝ - ȚȍȓȈ; Țȍ - ȖȕȐ; ȉȘȈȝȔȈ - ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȊȐȠȕț - ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț; ȋȐȘȐȠȈȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȗȘȈȕȈȚȈȝ - șȒȓȖȕȧȦȡȐȑșȧ; ȈșȔȐ - ȍșȚȤ; ȈȝȈȔ - ȧ; ȊȈȝ - ȊȈȔ; ȚȍȉȝȑȈȝ - Ȑȏ ȕȐȝ; ȒȈȝ - ȒȚȖ; ȥȊȈ ȒȖȕȍȟȕȖ; ȉȝȈȊȈȚȈȔ - ȊȈș; Ȕȍ - ȔȕȖȑ; ȐȝȈ - ȏȌȍșȤ; țȗȈȝțȚȈȝ - ȗȘȐȏȊȈȕȕȣȑ. ǶȌȕȈȒȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȉȖȎȍșȚȊȈ țȎȍ ȗȓȍȕȐȓȐ ȍȋȖ șȍȘȌȞȍ, Ȗȕ șțȔȍȓ ȖȊȓȈȌȍȚȤ șȖȉȖȑ Ȑ, șȓȖȎȐȊ ȓȈȌȖȕȐ, ȕȈȟȈȓ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ȗȘȖȕȐȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȔȖȓȐȚȊȣ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǨȚȘȐ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȊȏȧȊ ȗȖȌ șȊȖȍ ȕȈȟȈȓȖ ȚȘȐ ȋțȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, Ȋȣ ȊȖȗȓȖȚȐȓȐșȤ Ȋ ȚȘȍȝ ȚȍȓȈȝ. Ǫȣ ȌȍȓȈȍȚȍ ȥȚȖ ȊșȧȒȐȑ ȘȈȏ, ȒȖȋȌȈ ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ ȕȖȊȣȑ ȞȐȒȓ ȚȊȖȘȍȕȐȧ, ȟȚȖȉȣ șȖȏȌȈȊȈȚȤ, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ Ȑ ȘȈȏȘțȠȈȚȤ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȑ ȒȖșȔȖș. ȇ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ȊȈȔȐ Ȑ ȗȘȖȠț ȊȈș: ȗȖȏȊȖȓȤȚȍ Ȕȕȍ țȏȕȈȚȤ, Ȓ ȒȖȔț Ȑȏ ȊȈș ȚȘȖȐȝ ȧ ȖȉȘȈȡȈȓșȧ Ȋ șȊȖȍȑ ȔȖȓȐȚȊȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǨȚȘȐ ǸȐȠȐ ȗȘȐȏȣȊȈȓ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȌȎȈȋȈȌ-ȐȠȊȈȘț, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȌȖȓȎȍȕ șțȡȍșȚȊȖȊȈȚȤ ȌȖ șȖȚȊȖȘȍȕȐȧ ȔȐȘȈ, Ȉ ȐȕȈȟȍ ȒȈȒ Ƕȕ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȍȋȖ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ? ǿȍȓȖȊȍȒ, șȚȘȖȧȡȐȑ ȌȖȔ, ȌȖȓȎȍȕ șțȡȍșȚȊȖȊȈȚȤ ȌȖ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȕȈȟȈȓ ȍȋȖ șȚȘȖȐȚȤ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȚȊȖȘȍȞ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȍȕ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȋțȕȈȔ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǶȌȕȈȒȖ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ǪȐȠȕț ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȚ ȋțȕȖȑ ȉȓȈȋȖșȚȐ, ǩȘȈȝȔȈ - ȋțȕȖȑ șȚȘȈșȚȐ, Ȉ ȀȐȊȈ - ȋțȕȖȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. ǷȖȥȚȖȔț ǨȚȘȐ MțȕȐ șȒȈȏȈȓ: "ǶȌȐȕ Ȑȏ ȊȈș ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ 17


18 ȌȎȈȋȈȌ-ȐȠȊȈȘȖȑ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋȣ ȗȘȐȠȓȐ ȒȖ Ȕȕȍ ȊȚȘȖȍȔ, ȧ ȕȍ ȔȖȋț ȗȖȕȧȚȤ, Ȓ ȒȖȔț ȧ ȖȉȘȈȡȈȓșȧ Ȋ șȊȖȐȝ ȔȖȓȐȚȊȈȝ. Ǫȣ ȖȟȍȕȤ ȔȐȓȖșȚȐȊȣ, ȗȖȥȚȖȔț ȗȖȏȊȖȓȤȚȍ Ȕȕȍ țȏȕȈȚȤ, ȒȚȖ Ȑȏ ȊȈș ȧȊȓȧȍȚșȧ ȌȎȈȋȈȌ-ȐȠȊȈȘȖȑ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ". ǨȚȘȐ ǸȐȠȐ ȕȍ ȐȔȍȓ ȧșȕȖȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȐȠȕț, ȖȌȕȈȒȖ ȉȣȓ țȉȍȎȌȍȕ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȚȊȖȘȍȕȐȍȔ ȔȈȑȐ. ǹȗȘȖșȐȊ ȗȖȧȊȐȊȠȐȝșȧ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ ȉȖȋȖȊ Ȗ ȚȖȔ, Ȓ ȒȖȔț Ȑȏ ȕȐȝ Ȗȕ ȖȉȘȈȡȈȓșȧ ș ȔȖȓȐȚȊȈȔȐ, Ȗȕ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȗȘȐȏȕȈȓșȧ Ȋ șȊȖȍȔ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍ. ǷȖȥȚȖȔț Ȗȕ șȚȈȓ țȔȖȓȧȚȤ ȗȘȐȠȍȌȠȐȝ Ȓ ȕȍȔț ȉȖȎȍșȚȊ: "ǷȖȏȊȖȓȤȚȍ Ȕȕȍ țȏȕȈȚȤ, ȒȚȖ Ȑȏ ȊȈș ȧȊȓȧȍȚșȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ?" ǷȖ ȒȘȈȑȕȍȑ ȔȍȘȍ, Ȗȕ ȉȣȓ țȉȍȎȌȍȕ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȚȘȐ ȉȖȎȍșȚȊȈ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ, Ȗȕ ȕȍ șȖȔȕȍȊȈȓșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȒȚȖ-ȚȖ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȕȐȝ. TǭDzǹT 28 ȥȒȖ ȔȈȑȍȝȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȊȐȊȐȌȝȈ-ȗȘȈȌȝȈȕȈȐȠ ȟȐȚȚȐ-ȒȘȚȈȝ ȗȘȈȌȎȈȕȈȕȈȑȈ ȒȈȚȝȈȔ ȕț ȑțȑȈȔ ȈȚȘȈȋȈȚȈș ȚȈȕț-ȉȝȘȚȈȔ ȔȈȕȈșȖ 'ȗȐ ȌțȘȈȌ ȉȘțȚȈ ȗȘȈșȐȌȈȚȈ ȔȈȝȈȕ ȐȝȈ ȊȐșȔȈȑȖ Ȕȍ ȥȒȈȝ - ȖȌȐȕ; ȔȈȑȈ - ȔȕȖȑ; ȐȝȈ - ȏȌȍșȤ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ȊȍȓȐȒȈȧ ȓȐȟȕȖșȚȤ; ȊȐȊȐȌȝȈ - ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ; ȗȘȈȌȝȈȕȈȐȝ - ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȕȖșȚȧȔȐ; ȟȐȚȚȐ-ȒȘȚȈȝ - șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊȠȐȑ țȔ; ȗȘȈȌȎȈȕȈȕȈȑȈ - Ȍȓȧ ȘȖȎȌȍȕȐȧ ȘȍȉȍȕȒȈ; ȒȈȚȝȈȔ - ȗȖȟȍȔț; ȕț - ȖȌȕȈȒȖ; ȑțȑȈȔ - Ȋșȍ Ȋȣ; ȈȚȘȈ - ȏȌȍșȤ; ȈȋȈȚȈȝ - ȗȖȧȊȐȓȐșȤ; ȚȈȕț-ȉȝȘȚȈȔ - ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȣȝ; ȔȈȕȈșȈȝ - țȔȈ; ȈȗȐ - ȝȖȚȧ; ȌțȘȈȚ - ȌȈȓȍȒȖ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ; ȉȘțȚȈ - ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȖȉȢȧșȕȐȚȍ; ȗȘȈșȐȌȈȚȈ - șȔȐȓȖșȚȐȊȐȊȠȐșȤ ȕȈȌȖ ȔȕȖȑ; ȔȈȝȈȕ - ȖȟȍȕȤ ȉȖȓȤȠȖȍ; ȐȝȈ - ȥȚȖ; ȊȐșȔȈȑȈȝ - șȖȔȕȍȕȐȍ; Ȕȍ - ȔȖȍ. Ǫ ȕȈȌȍȎȌȍ ȗȖȓțȟȐȚȤ șȣȕȈ, ȗȖȌȖȉȕȖȋȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȧ ȊȏȣȊȈȓ Ȓ ǵȍȔț Ȑ ȌțȔȈȓ ȓȐȠȤ Ȗ ǵȍȔ ȖȌȕȖȔ. ǰ ȝȖȚȧ Ƕȕ ȕȍȌȖșȧȋȈȍȔ Ȑ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȔ țȔȖȔ, Ȋȣ ȗȘȍȌșȚȈȓȐ ȗȘȍȌȖ ȔȕȖȑ. ǷȖȏȊȖȓȤȚȍ Ȏȍ Ȕȕȍ țȏȕȈȚȤ, Ȍȓȧ ȟȍȋȖ Ȋȣ ȗȘȐȠȓȐ șȦȌȈ, ȐȉȖ ȊȈȠ ȗȘȐȝȖȌ ȗȘȐȊȍȓ Ȕȍȕȧ Ȋ ȏȈȔȍȠȈȚȍȓȤșȚȊȖ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǨȚȘȐ MțȕȐ ȉȣȓ țȊȍȘȍȕ, ȟȚȖ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȗȖȚȖȔț Ȗȕ ȊȖȏȕȖșȐȓ ȔȖȓȐȚȊȣ ȍȌȐȕȖȔț ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȗȕ ȚȈȒ țȌȐȊȐȓșȧ, ȒȖȋȌȈ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȚȘȐ ȉȖȋȈ. TǭDzǹT 29 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȐȚȐ ȚȈșȑȈ ȊȈȟȈȝ ȠȘțȚȊȈ ȚȘȈȑȈș Țȍ ȊȐȉțȌȝȈȘȠȈȉȝȈȝ ȗȘȈȚȑȈȝțȝ ȠȓȈȒȠȕȈȑȈ ȊȈȟȈ ȗȘȈȝȈșȑȈ ȚȈȔ ȘȠȐȔ ȗȘȈȉȝȖ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; ȐȚȐ - ȚȈȒ; ȚȈșȑȈ ȍȋȖ; ȊȈȟȈȝ - șȓȖȊȈ; ȠȘțȚȊȈ - ȊȣșȓțȠȈȊ; ȚȘȈȑȈȝ Țȍ - Ȋșȍ ȚȘȐ; ȊȐȉțȌȝȈ - ȗȖȓțȉȖȋȈ; ȘȠȈȉȝȈȝ - ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȐ; ȗȘȈȚȑȈȝțȝ - ȖȚȊȍȚȐ18


19 ȓȐ; ȠȓȈȒȠȕȈȑȈ - ȕȍȎȕȣȔȐ; ȊȈȟȈ - ȋȖȓȖșȈȔȐ; ȗȘȈȝȈșȑȈ - țȓȣȉȈȧșȤ; ȚȈȔ - ȍȔț; ȘȠȐȔ - ȥȚȖȔț ȊȍȓȐȒȖȔț ȔțȌȘȍȞț; ȗȘȈȉȝȖ - Ȗ ȔȖȋțȟȐȑ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǪȣșȓțȠȈȊ ǨȚȘȐ MțȕȐ, ȚȘȐ ȉȖȋȈ ȗȘȐȊȍȚȓȐȊȖ țȓȣȉȕțȓȐșȤ Ȑ ȓȈșȒȖȊȖ ȖȚȊȍȚȐȓȐ ȔțȌȘȍȞț. TǭDzǹT 30 ȌȍȊȈ țȟțȝ ȑȈȚȝȈ ȒȘȚȈș Țȍ șȈȕȒȈȓȗȖ ȉȝȈȊȑȈȔ ȚȍȕȈȐȊȈ ȕȈȕȑȈȚȝȈ șȈȚ-șȈȕȒȈȓȗȈșȑȈ Țȍ ȉȘȈȝȔȈȕ ȑȈȌ ȊȈȐ ȌȝȑȈȑȈȚȐ Țȍ ȊȈȑȈȔ ȌȍȊȈȝ țȟțȝ - ȗȖȓțȉȖȋȐ ȖȚȊȍȚȐȓȐ; ȑȈȚȝȈ - ȒȈȒ; ȒȘȚȈȝ - șȌȍȓȈȕȕȖȍ; Țȍ - ȚȖȉȖȑ; șȈȕȒȈȓȗȈȝ - ȘȍȠȐȔȖșȚȤ; ȉȝȈȊȑȈȔ - ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ șȌȍȓȈȕȖ; ȚȍȕȈ ȥȊȈ - ȥȚȐȔ; ȕȈ ȈȕȑȈȚȝȈ - ȕȍ ȐȕȈȟȍ; șȈȚ-șȈȕȒȈȓȗȈșȑȈ - ȚȖȔț, ȒȚȖ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ țȚȘȈȟȐȊȈȍȚ ȘȍȠȐȔȖșȚȐ; Țȍ - Țȍȉȍ; ȉȘȈȝȔȈȕ - Ȗ ȌȖȘȖȋȖȑ ȉȘȈȝȔȈȕ; ȑȈȚ - ȚȖȚ, ȕȈ ȒȖȋȖ; ȊȈȐ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȌȝȑȈȑȈȚȐ - ȔȍȌȐȚȐȘțȍȠȤ; Țȍ - Ȋșȍ ȖȕȐ; ȊȈȑȈȔ - ȍșȚȤ Ȕȣ. TȘȐ ȉȖȋȈ șȒȈȏȈȓȐ ǨȚȘȐ MțȕȐ: ǬȖȘȖȋȖȑ ȉȘȈȝȔȈȕ, ȊȖȓȧ ȚȊȖȧ ȕȍȗȘȍȒȓȖȕȕȈ, ȗȖȥȚȖȔț Ȋșȍ ȉțȌȍȚ ȚȈȒ, ȒȈȒ Țȣ ȝȖȟȍȠȤ. Mȣ ȊȚȘȖȍȔ Ȑ ȍșȚȤ ȚȈ ȓȐȟȕȖșȚȤ, ȕȈ ȒȖȚȖȘțȦ Țȣ ȔȍȌȐȚȐȘȖȊȈȓ, ȊȖȚ ȗȖȟȍȔț Ȋșȍ Ȕȣ ȗȘȐȠȓȐ Ȓ Țȍȉȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǨȚȘȐ MțȕȐ ȌțȔȈȓ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔ ǫȖșȗȖȌȍ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȝȖȚȧ ȕȍ ȐȔȍȓ ȧșȕȖȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȕȐ Ȗ ǵȍȔ ǹȈȔȖȔ, ȕȐ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ Ƕȕ ȊȣȋȓȧȌȐȚ. ǷȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ Ȋșȍȓȍȕȕȣȝ ȔȖȎȕȖ șȟȐȚȈȚȤ MȈȝȈ-ǪȐȠȕț, Ȑȏ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȘȐ ȊȣȌȖȝȍ ȊȣȝȖȌȧȚ ȔȐȓȓȐȖȕȣ Ȋșȍȓȍȕȕȣȝ Ȑ Ȋ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȖȕȐ ȊȕȖȊȤ ȊȖȏȊȘȈȡȈȦȚșȧ. ǫȈȘȉȝȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț, Ȑȏ ȟȤȍȋȖ ȎȐȊȖȚȈ ȊȣȘȖș ȓȖȚȖș, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȘȖȌȐȓșȧ ǩȘȈȝȔȈ, ȚȖȎȍ ȔȖȎȕȖ șȟȐȚȈȚȤ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Ȑ DzȠȐȘȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț, ǹȊȍȘȝȌțȠț Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȚȖȎȍ ȔȖȎȕȖ ȕȈȏȊȈȚȤ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧȔȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȔȖȎȕȖ șȟȐȚȈȚȤ ȚȈȒȎȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐșȗȖȓȕȧȦȚ ȊȖȓȦ DzȠȐȘȖȌȈȒȈȠȈȑȐ ǪȐȠȕț, ǪȐȠȕț ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǪȐȠȕț ȝȘȈȕȐȚ ȊșȍȓȍȕȕțȦ, ȗȖȥȚȖȔț ǭȋȖ șȟȐȚȈȦȚ ȍȍ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ. ǩȘȈȝȔȈ șȖȏȌȈȍȚ ȗȓȈȕȍȚȕȣȍ șȐșȚȍȔȣ Ȑ Ȑȝ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȍȋȖ ȚȈȒȎȍ ȔȖȎȕȖ șȟȐȚȈȚȤ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȖ ȥȚȖȔț, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȘȈȏȘțȠȈȍȚ ȊșȍȓȍȕȕțȦ, ȚȖȎȍ ȔȖȎȕȖ ȕȈȏȊȈȚȤ ȍȍ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǨȚȘȐ MțȕȐ ȕȍ țȚȖȟȕȐȓ, ȒȖȋȖ ȐȔȍȕȕȖ Ȗȕ ȝȖȟȍȚ ȊȐȌȍȚȤ, Ȓ ȕȍȔț ȗȘȐȠȓȐ Ȋșȍ ȚȘȖȍ - ǩȘȈȝȔȈ, ǪȐȠȕț Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ. ǶȕȐ șȒȈȏȈȓȐ: "Tȣ ȖȟȍȕȤ șȐȓȤȕȖ ȝȖȚȍȓ ȗȖȓțȟȐȚȤ șȣȕȈ, Ȋ ȚȖȟȕȖșȚȐ ȗȖȌȖȉȕȖȋȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȦ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȗȖȥȚȖȔț ȚȊȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ ȐșȗȖȓȕȐȚșȧ". ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȎȍȓȈȕȐȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȐșȗȖȓȕȧȍȚșȧ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȕȈșȒȖȓȤȒȖ ȊȍȓȐȒȈ șȐȓȈ ȍȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȐ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (9.25) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȑȈȕȚȐ ȌȍȊȈ-ȊȘȈȚȈ ȌȍȊȈȕ ȗȐȚȘȕ ȑȈȕȚȐ ȗȐȚȘ-ȊȘȈȚȈȝ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȒȈȒȖȔț-ȕȐȉțȌȤ ȗȖȓțȉȖȋț, Ȗȕ ȗȖȗȈȌȍȚ Ȋ ȖȉȐȚȍȓȤ ȥȚȖȋȖ ȗȖȓțȉȖȋȈ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȗȐȚȈȔ, ȗȘȍȌȒȈȔ, Ȗȕ ȌȖșȚȐȋȕȍȚ ȗȓȈȕȍȚ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȣȝ ȎȐȊțȚ ȗȘȍȌȒȐ, ȍșȓȐ Ȏȍ Ȗȕ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, DzȘȐȠȕȍ, Ȗȕ ȌȖșȚȐȋȕȍȚ ȖȉȐȚȍȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠ19


20 ȕȣ. ǻ ǨȚȘȐ MțȕȐ ȕȍ ȉȣȓȖ ȧșȕȖȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȗȖȥȚȖȔț Ȓ ȕȍȔț ȗȘȐȠȓȐ Ȋșȍ ȚȘȐ ȉȖȋȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȊȍȓȍȊȈȦȚ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ Ȑ țȗȘȈȊȓȧȦȚ ȚȘȍȔȧ ȋțȕȈȔȐ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǰ ȚȈȒ ȒȈȒ ȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȍ ȐȔȍȚȤ șȣȕȈ ȉȣȓȖ ȖȟȍȕȤ șȐȓȤȕȣȔ, ȚȍȗȍȘȤ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȖȕȖ ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȓȖ ȐșȗȖȓȕȐȚȤșȧ. TǭDzǹT 31 ȈȚȝȈșȔȈȌ-ȈȔȠȈ-ȉȝțȚȈș Țȍ ȈȚȔȈȌȎȈ ȓȖȒȈ-ȊȐȠȘțȚȈȝ ȉȝȈȊȐȚȈȘȖ 'ȕȋȈ ȉȝȈȌȘȈȔ Țȍ ȊȐșȘȈȗșȑȈȕȚȐ ȟȈ Țȍ ȑȈȠȈȝ ȈȚȝȈ - ȗȖȥȚȖȔț; ȈșȔȈȚ - ȕȈȠȐ; ȈȔȠȈ-ȉȝțȚȈȝ - ȗȖȓȕȣȍ ȥȒșȗȈȕșȐȐ; Țȍ - ȚȊȖȐ; ȈȚȔȈȌȎȈȝ - șȣȕȖȊȤȧ; ȓȖȒȈ-ȊȐȠȘțȚȈȝ - ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȣȍ ȕȈ ȊȍșȤ ȔȐȘ; ȉȝȈȊȐȚȈȘȈȝ - ȉțȌțȚ ȘȖȎȌȍȕȣ; ȈȕȋȈ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ; ȉȝȈȌȘȈȔ - ȖȋȘȖȔȕȖȍ ȉȓȈȋȖ; Țȍ - Țȍȉȍ; ȊȐșȘȈȗșȑȈȕȚȐ - ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȚ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; Țȍ - ȚȊȖȦ; ȑȈȠȈȝ - șȓȈȊț. ǻ Țȍȉȧ ȘȖȌȧȚșȧ șȣȕȖȊȤȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȉțȌțȚ ȟȈșȚȐȟȕȣȔ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍȔ ȕȈȠȍȋȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ, Ȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȕȣ ȎȍȓȈȍȔ Țȍȉȍ șȟȈșȚȤȧ, ȥȚȐ șȣȕȖȊȤȧ ȗȘȖșȓȈȊȧȚ Țȍȉȧ ȕȈ ȊȍșȤ ȔȐȘ. TǭDzǹT 32 ȥȊȈȔ ȒȈȔȈ-ȊȈȘȈȔ ȌȈȚȚȊȈ ȗȘȈȚȐȌȎȈȋȔțȝ șțȘȍȠȊȈȘȈȝ șȈȉȝȈȌȎȐȚȈș ȚȈȑȖȝ șȈȔȑȈȋ ȌȈȔȗȈȚȑȖȘ ȔȐȠȈȚȖș ȚȈȚȈȝ ȥȊȈȔ - ȚȈȒ; ȒȈȔȈ-ȊȈȘȈȔ - ȎȍȓȈȕȕȖȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ; ȌȈȚȚȊȈ ȗȘȍȌȓȖȎȐȊ; ȗȘȈȚȐȌȎȈȋȔțȝ - ȊȖȏȊȘȈȚȐȓȐșȤ; șțȘȈ-ȐȠȊȈȘȈȝ - ȋȓȈȊȕȣȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ; șȈȉȝȈȌȎȐȚȈȝ - ȒȖȚȖȘȣȔ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ; ȚȈȑȖȝ - ȗȖȒȈ ȖȕȐ; șȈȔȑȈȒ - șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ; ȌȈȔȗȈȚȑȖȝ - ȔțȎ Ȑ ȎȍȕȈ; ȔȐȠȈȚȖȝ - ȕȈȉȓȦȌȈȓȐ; ȚȈȚȈȝ - ȖȚȚțȌȈ. ǬȈȘȖȊȈȊ ǨȚȘȐ MțȕȐ șȊȖȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ, ȚȘȐ ȉȖȎȍșȚȊȈ, ǩȘȈȝȔȈ, ǪȐȠȕț Ȑ MȈȝȍȠȊȈȘȈ, ȐșȟȍȏȓȐ ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ ț ȔțȎȈ Ȑ Ȏȍȕȣ. TǭDzǹT 33 șȖȔȖ 'ȉȝțȌ ȉȘȈȝȔȈȕȖ 'ȔȠȍȕȈ ȌȈȚȚȖ ȊȐȠȕȖș Țț ȑȖȋȈȊȐȚ ȌțȘȊȈșȈȝ ȠȈȕȒȈȘȈșȑȈȔȠȖ ȕȐȉȖȌȝȈȕȋȐȘȈșȈȝ ȗȘȈȌȎȈȝ șȖȔȈȝ - ȞȈȘȤ dzțȕȣ; ȈȉȝțȚ - ȗȖȧȊȐȓșȧ; ȉȘȈȝȔȈȕȈȝ - ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ; ȈȔȠȍȕȈ - ȟȈșȚȐȟȕȈȧ ȥȒșȗȈȕșȐȧ; ȌȈȚȚȈȝ - ǬȈȚȚȈȚȘȍȧ; ȊȐȠȕȖȝ - ǪȐȠȕț; Țț - ȕȖ; ȑȖȋȈ-ȊȐȚ - ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ ȑȖȋ; ȌțȘȊȈșȈȝ - ǬțȘȊȈșȈ; ȠȈȕȒȈȘȈșȑȈ ȈȔȠȈȝ - ȟȈșȚȐȟȕȈȧ ȥȒșȗȈȕșȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ; ȕȐȉȖȌȝȈ - ȗȖȗȣȚȈȑșȧ ȗȖȕȧȚȤ; ȈȕȋȐȘȈșȈȝ - ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔțȌȘȍȞȈ ǨȕȋȐȘȣ; ȗȘȈȌȎȈȝ - ȗȖȚȖȔȒȐ. ǹȗțșȚȧ ȕȍȒȖȚȖȘȖȍ ȊȘȍȔȧ ț ǨȚȘȐ MțȕȐ Ȑ ȍȋȖ Ȏȍȕȣ ȘȖȌȐȓȐșȤ ȉȖȋ dzțȕȣ - ȟȈșȚȐȟȕȖȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǩȘȈȝȔȣ, ȊȍȓȐȒȐȑ ȔȐșȚȐȒ ǬȈȚȚȈȚȘȍȧ - ȟȈșȚȐȟȕȖȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǪȐȠȕț, Ȑ ǬțȘȊȈșȈ - ȟȈșȚȐȟȕȖȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ȀȈȕȒȈȘȣ [ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ]. Ǩ ȚȍȗȍȘȤ ȧ ȘȈșșȒȈȎț Țȍȉȍ 20


21 Ȗ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȗȖȚȖȔȒȈȝ ǨȕȋȐȘȣ. TǭDzǹT 34 ȠȘȈȌȌȝȈ ȚȊ ȈȕȋȐȘȈșȈȝ ȗȈȚȕȐ ȟȈȚȈșȘȖ 'șțȚȈ ȒȈȕȑȈȒȈȝ șȐȕȐȊȈȓȐ Ȓțȝț ȘȈȒȈ ȟȈȚțȘȚȝȑ ȈȕțȔȈȚȐș ȚȈȚȝȈ ȠȘȈȌȌȝȈ - ȀȘȈȌȌȝȈ; Țț - ȕȖ; ȈȕȋȐȘȈșȈȝ - ǨȕȋȐȘȣ ǸȐȠȐ; ȗȈȚȕȐ - ȎȍȕȈ; ȟȈȚȈșȘȈȝ - ȟȍȚȣȘȍ; ȈșțȚȈ - ȘȖȌȐȓȈ; ȒȈȕȑȈȒȈȝ - ȌȖȟȍȘȐ; șȐȕȐȊȈȓȐ - ǹȐȕȐȊȈȓȐ; Ȓțȝțȝ - Dzțȝț; ȘȈȒȈ - ǸȈȒȈ; ȟȈȚțȘȚȝȐ - ȟȍȚȊȍȘȚȈȧ; ȈȕțȔȈȚȐȝ - ǨȕțȔȈȚȐ; ȚȈȚȝȈ - ȚȈȒȎȍ. ǮȍȕȈ ǨȕȋȐȘȣ, ȀȘȈȌȌȝȈ, ȘȖȌȐȓȈ ȟȍȚȣȘȍȝ ȌȖȟȍȘȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȈȏȊȈȓȐ ǹȐȕȐȊȈȓȐ, Dzțȝț, ǸȈȒȈ Ȑ ǨȕțȔȈȚȐ. TǭDzǹT 35 ȚȈȚ-ȗțȚȘȈȊ ȈȗȈȘȈȊ ȈșȚȈȔ ȒȝȑȈȚȈț șȊȈȘȖȟȐȠȍ 'ȕȚȈȘȍ țȚȈȚȝȑȖ ȉȝȈȋȈȊȈȕ șȈȒȠȈȌ ȉȘȈȝȔȐȠȚȝȈȠ ȟȈ ȉȘȝȈșȗȈȚȐȝ ȚȈȚ - ȍȋȖ; ȗțȚȘȈț - șȣȕȖȊȤȧ; ȈȗȈȘȈț - ȌȘțȋȐȍ; ȈșȚȈȔ - ȘȖȌȐȓȐșȤ; ȒȝȑȈȚȈț - ȖȟȍȕȤ ȐȏȊȍșȚȕȣȍ; șȊȈȘȖȟȐȠȍ - Ȋ ȊȍȒ ǹȊȈȘȖȟȐȠȈ; ȈȕȚȈȘȍ - MȈȕț; țȚȈȚȝȑȈȝ - ǻȚȈȚȝȤȧ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ȖȟȍȕȤ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ; șȈȒȠȈȚ - ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ; ȉȘȈȝȔȐȠȚȝȈȝ ȟȈ - ȗȖșȚȐȋȠȐȑ ȌțȝȖȊȕțȦ ȕȈțȒț; ȉȘȝȈșȗȈȚȐȝ - ǩȘȐȝȈșȗȈȚȐ. DzȘȖȔȍ ȟȍȚȣȘȍȝ ȌȖȟȍȘȍȑ ț ȕȍȍ ȉȣȓȖ ȚȈȒȎȍ ȌȊȈ șȣȕȈ. ǶȌȕȖȋȖ Ȑȏ ȕȐȝ ȏȊȈȓȐ ǻȚȈȚȝȤȧ, Ȉ ȌȘțȋȐȔ ȉȣȓ ȕȍ ȒȚȖ ȐȕȖȑ, ȒȈȒ șȓȈȊȐȊȠȐȑșȧ șȊȖȍȑ țȟȍȕȖșȚȤȦ ǩȘȐȝȈșȗȈȚȐ. TǭDzǹT 36 ȗțȓȈșȚȑȖ 'ȌȎȈȕȈȑȈȚ ȗȈȚȕȑȈȔ ȈȋȈșȚȑȈȔ ȟȈ ȝȈȊȐȘȉȝțȊȐ șȖ 'ȕȑȈ-ȌȎȈȕȔȈȕȐ ȌȈȝȘȈȋȕȐȘ ȊȐȠȘȈȊȈȠ ȟȈ ȔȈȝȈ-ȚȈȗȈȝ ȗțȓȈșȚȑȈȝ - ȔțȌȘȍȞ ǷțȓȈșȚȤȧ; ȈȌȎȈȕȈȑȈȚ - ȏȈȟȈȓ; ȗȈȚȕȑȈȔ ȊȖ ȟȘȍȊȍ șȊȖȍȑ Ȏȍȕȣ; ȈȋȈșȚȑȈȔ - ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔțȌȘȍȞȈ ǨȋȈșȚȤȦ; ȟȈ ȚȈȒȎȍ; ȝȈȊȐȘȉȝțȊȐ - ȊȖ ȟȘȍȊȍ ǽȈȊȐȘȉȝț; șȈȝ - Ȗȕ (ǨȋȈșȚȤȧ); ȈȕȑȈȌȎȈȕȔȈȕȐ - Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȐ; ȌȈȝȘȈ-ȈȋȕȐȝ - ȖȋȖȕȤ ȗȐȡȍȊȈȘȍȕȐȧ; ȊȐȠȘȈȊȈȝ - ǪȐȠȘȈȊȈ; ȟȈ - Ȑ; ȔȈȝȈ-ȚȈȗȈȝ - ȖȟȍȕȤ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȈșȒȍȏȈȔ. ǷțȓȈșȚȤȧ ȏȈȟȈȓ ȊȖ ȟȘȍȊȍ șȊȖȍȑ Ȏȍȕȣ ǽȈȊȐȘȉȝț șȣȕȈ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǨȋȈșȚȤȧ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȐ șȚȈȓ ǬȈȝȘȈȋȕȐ. ǷȖȔȐȔȖ ǨȋȈșȚȤȐ ț ǷțȓȈșȚȤȐ ȉȣȓ ȍȡȍ ȖȌȐȕ șȣȕ, ȊȍȓȐȒȐȑ ȗȖȌȊȐȎȕȐȒ ǪȐȠȘȈȊȈ. TǭDzǹT 37 ȚȈșȑȈ ȑȈȒȠȈ-ȗȈȚȐȘ ȌȍȊȈȝ ȒțȉȍȘȈș ȚȊ ȐȌȈȊȐȌȈ-șțȚȈȝ ȘȈȊȈȕȈȝ ȒțȔȉȝȈȒȈȘȕȈȠ ȟȈ ȚȈȚȝȈȕȑȈșȑȈȔ ȊȐȉȝȐȠȈȕȈȝ 21


22 ȚȈșȑȈ - ȍȋȖ; ȑȈȒȠȈ-ȗȈȚȐȝ - ȞȈȘȤ ȧȒȠȍȑ; ȌȍȊȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋ; ȒțȉȍȘȈȝ - DzțȊȍȘȈ; Țț - Ȑ; ȐȌȈȊȐȌȈ - ǰȌȈȊȐȌȣ; șțȚȈȝ - șȣȕ; ȘȈȊȈȕȈȝ - ǸȈȊȈȕȈ; ȒțȔȉȝȈȒȈȘȕȈȝ - DzțȔȉȝȈȒȈȘȕȈ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȚȈȚȝȈ ȚȈȒ; ȈȕȑȈșȑȈȔ - ȊȖ ȟȘȍȊȍ ȌȘțȋȖȑ; ȊȐȉȝȐȠȈȕȈȝ - ǪȐȉȝȐȠȈȕȈ. ǻ ǪȐȠȘȈȊȣ ȉȣȓȖ ȌȊȍ Ȏȍȕȣ. ǭȋȖ ȗȍȘȊȈȧ ȎȍȕȈ, ǰȌȈȊȐȌȈ, ȘȖȌȐȓȈ DzțȊȍȘț, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧ ȧȒȠȍȑ, Ȉ ț ȊȚȖȘȖȑ Ȏȍȕȣ, ȒȖȚȖȘțȦ ȏȊȈȓȐ DzȍȠȐȕȐ, ȘȖȌȐȓȐșȤ ȚȘȐ șȣȕȈ: ǸȈȊȈȕȈ, DzțȔȉȝȈȒȈȘȕȈ Ȑ ǪȐȉȝȐȠȈȕȈ. TǭDzǹT 38 ȗțȓȈȝȈșȑȈ ȋȈȚȐȘ ȉȝȈȘȑȈ ȚȘȐȕ ȈșțȚȈ șȈȚȐ șțȚȈȕ ȒȈȘȔȈȠȘȍȠȚȝȈȔ ȊȈȘȐȑȈȔșȈȔ șȈȝȐȠȕțȔ ȟȈ ȔȈȝȈ-ȔȈȚȍ ȗțȓȈȝȈșȑȈ - ǷțȓȈȝȐ; ȋȈȚȐȝ - ǫȈȚȐ; ȉȝȈȘȑȈ - ȎȍȕȈ; ȚȘȐȕ - ȚȘȍȝ; ȈșțȚȈ - ȘȖȌȐȓȈ; șȈȚȐ - ȞȍȓȖȔțȌȘȍȕȕȈȧ; șțȚȈȕ - șȣȕȖȊȍȑ; ȒȈȘȔȈȠȘȍȠȚȝȈȔ - ȐșȒțȠȍȕȕȖȋȖ Ȋ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȊȈȘȐȑȈȔșȈȔ - ȊșȍȔȐ țȊȈȎȈȍȔȖȋȖ; șȈȝȐȠȕțȔ - ȖȟȍȕȤ ȚȍȘȗȐȔȖȋȖ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȔȈȝȈ-ȔȈȚȍ - Ȗ ȊȍȓȐȒȐȑ ǪȐȌțȘȈ. ǫȈȚȐ, ȎȍȕȈ ȔțȌȘȍȞȈ ǷțȓȈȝȐ, ȘȖȌȐȓȈ ȚȘȍȝ șȣȕȖȊȍȑ: DzȈȘȔȈȠȘȍȠȚȝț, ǪȈȘȐȧȕȈ Ȑ ǹȈȝȐȠȕț, Ȑ Ȋșȍ ȖȕȐ ȉȣȓȐ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȈȚȐ, ȎȍȕȈ ǷțȓȈȝȐ, ȉȣȓȈ ȗȧȚȖȑ ȌȖȟȍȘȤȦ DzȈȘȌȈȔȣ MțȕȐ. ǶȕȈ ȉȣȓȈ ȖȟȍȕȤ ȗȘȍȌȈȕȈ șȊȖȍȔț ȔțȎț, Ȑ Ȋșȍ ȍȍ șȣȕȖȊȤȧ ȉȣȓȐ ȚȈȒ Ȏȍ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕȣ, ȒȈȒ Ȑ Ȑȝ ȖȚȍȞ. TǭDzǹT 39 ȒȘȈȚȖȘ ȈȗȐ ȒȘȐȑȈ ȉȝȈȘȑȈ ȊȈȓȈȒȝȐȓȑȈȕ ȈșțȑȈȚȈ ȘȠȐȕ ȠȈȠȚȐ-șȈȝȈșȘȈȕȐ ȌȎȊȈȓȈȚȖ ȉȘȈȝȔȈ-ȚȍȌȎȈșȈ ȒȘȈȚȖȝ - ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔțȌȘȍȞȈ DzȘȈȚț; ȈȗȐ - ȚȈȒȎȍ; ȒȘȐȑȈ - DzȘȐȧ; ȉȝȈȘȑȈ - ȎȍȕȈ; ȊȈȓȈȒȝȐȓȑȈȕ - ȗȖȌȖȉȕȣȝ ǪȈȓȈȒȝȐȓȤȍ; ȈșțȑȈȚȈ ȘȖȌȐȓȈ; ȘȠȐȕ - ȔțȌȘȍȞȖȊ; ȠȈȠȚȐ - ȠȍșȚȤȌȍșȧȚ; șȈȝȈșȘȈȕȐ - Țȣșȧȟ; ȌȎȊȈȓȈȚȈȝ - ȧȘȒȖ șȊȍȚȧȡȐȍșȧ; ȉȘȈȝȔȈ-ȚȍȌȎȈșȈ - ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȐȧȕȐȦ ǩȘȈȝȔȈȕȈ. ǮȍȕȈ DzȘȈȚț, DzȘȐȧ, ȘȖȌȐȓȈ ȠȍșȚȤȌȍșȧȚ Țȣșȧȟ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȈȏȊȈȓȐ ǪȈȓȈȒȝȐȓȤȧȔȐ. ȅȚȐ ȔțȌȘȍȞȣ ȖȉȓȈȌȈȓȐ ȋȓțȉȖȒȐȔȐ ȗȖȏȕȈȕȐȧȔȐ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȕȈțȒȍ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȟȍȔț Ȑȝ ȚȍȓȈ ȐȏȓțȟȈȓȐ șȊȍȚ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȘȐȧ ȉȣȓȈ ȠȍșȚȖȑ ȌȖȟȍȘȤȦ DzȈȘȌȈȔȣ MțȕȐ. ǶȕȈ ȘȖȌȐȓȈ ȠȍșȚȤȌȍșȧȚ Țȣșȧȟ ȔțȌȘȍȞȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȝ șȚȈȓȐ ȏȊȈȚȤ ǪȈȓȈȒȝȐȓȤȧȔȐ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȋșȍ ȖȕȐ ȖșȚȈȊȐȓȐ șȍȔȍȑȕțȦ ȎȐȏȕȤ, ȗȘȐȕȧȊ ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝț. TǭDzǹT 40 22


23 țȘȌȎȈȑȈȔ ȌȎȈȌȎȕȐȘȍ ȗțȚȘȈ ȊȈșȐȠȚȝȈșȑȈ ȗȈȘȈȕȚȈȗȈ ȟȐȚȘȈȒȍȚț-ȗȘȈȌȝȈȕȈș Țȍ șȈȗȚȈ ȉȘȈȝȔȈȘȠȈȑȖ 'ȔȈȓȈȝ țȘȌȎȈȑȈȔ - ȊȖ ȟȘȍȊȍ ǻȘȌȎȐ; ȌȎȈȌȎȕȐȘȍ - ȘȖȌȐȓȐșȤ; ȗțȚȘȈȝ șȣȕȖȊȤȧ; ȊȈșȐȠȚȝȈșȑȈ - ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔțȌȘȍȞȈ ǪȈșȐȠȚȝȐ; ȗȈȘȈȕȚȈȗȈ - Ȗ ȊȍȓȐȒȐȑ; ȟȐȚȘȈȒȍȚț - ǿȐȚȘȈȒȍȚț; ȗȘȈȌȝȈȕȈȝ - ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ; Țȍ - Ȋșȍ șȣȕȖȊȤȧ; șȈȗȚȈ - șȍȔȤ; ȉȘȈȝȔȈ-ȘȠȈȑȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȍ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ; ȈȔȈȓȈȝ - ȉȍȏȋȘȍȠȕȣȍ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǪȈșȐȠȚȝȈ ȏȈȟȈȓ ȊȖ ȟȘȍȊȍ șȊȖȍȑ Ȏȍȕȣ ǻȘȌȎȐ, ȒȖȚȖȘțȦ ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǨȘțȕȌȝȈȚȐ, șȍȔȤ șȣȕȖȊȍȑ. ǷȍȘȊȣȔ șȘȍȌȐ ȕȐȝ ȉȣȓ ȔțȌȘȍȞ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǿȐȚȘȈȒȍȚț, Ȑ Ȋșȍ ȖȕȐ șȓȈȊȐȓȐșȤ șȊȖȍȑ ȗȘȈȊȍȌȕȖșȚȤȦ Ȑ ȔțȌȘȖșȚȤȦ. TǭDzǹT 41 ȟȐȚȘȈȒȍȚțȝ șțȘȖȟȐȠ ȟȈ ȊȐȘȈȌȎȈ ȔȐȚȘȈ ȥȊȈ ȟȈ țȓȉȈȕȖ ȊȈșțȉȝȘȌȑȈȕȖ ȌȑțȔȈȕ ȠȈȒȚȑ-ȈȌȈȑȖ 'ȗȈȘȍ ȟȐȚȘȈȒȍȚțȝ - ǿȐȚȘȈȒȍȚț; șțȘȖȟȐȝ ȟȈ - Ȑ ǹțȘȖȟȐ; ȊȐȘȈȌȎȈȝ ǪȐȘȈȌȎȈ; ȔȐȚȘȈȝ - MȐȚȘȈ; ȥȊȈ - ȚȈȒȎȍ; ȟȈ - Ȑ; țȓȉȈȕȈȝ - ǻȓȉȈȕȈ; ȊȈșțȉȝȘȌȑȈȕȈȝ - ǪȈșțȉȝȘȐȌȤȧȕȈ; ȌȑțȔȈȕ - ǬȤȦȔȈȕ; ȠȈȒȚȐȈȌȈȑȈȝ - șȣȕȖȊȤȧ, ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ ȀȈȒȚȐ; ȈȗȈȘȍ - ȖȚ ȌȘțȋȖȑ Ȏȍȕȣ. ȅȚȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ ȏȊȈȓȐ ǿȐȚȘȈȒȍȚț, ǹțȘȖȟȐ, ǪȐȘȈȌȎȈ, MȐȚȘȈ, ǻȓȉȈȕȈ, ǪȈșțȉȝȘȐȌȤȧȕȈ Ȑ ǬȤȦȔȈȕ. ǬȘțȋȈȧ ȎȍȕȈ ǪȈșȐȠȚȝȐ ȚȈȒȎȍ ȘȖȌȐȓȈ ȍȔț ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȌȖșȚȖȑȕȣȝ șȣȕȖȊȍȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǻȘȌȎȈ, ȎȍȕȈ ǪȈșȐȠȚȝȐ, ȒȖȚȖȘțȦ ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǨȘțȕȌȝȈȚȐ, ȉȣȓȈ ȌȍȊȧȚȖȑ ȌȖȟȍȘȤȦ DzȈȘȌȈȔȣ MțȕȐ. TǭDzǹT 42 ȟȐȚȚȐș ȚȊ ȈȚȝȈȘȊȈȕȈȝ ȗȈȚȕȐ ȓȍȉȝȍ ȗțȚȘȈȔ ȌȝȘȚȈ-ȊȘȈȚȈȔ ȌȈȌȝȑȈȕȟȈȔ ȈȠȊȈȠȐȘȈșȈȔ ȉȝȘȋȖȘ ȊȈȔȠȈȔ ȕȐȉȖȌȝȈ Ȕȍ ȟȐȚȚȐȝ - ǿȐȚȚȐ; Țț - ȚȈȒȎȍ; ȈȚȝȈȘȊȈȕȈȝ - ǨȚȝȈȘȊȣ; ȗȈȚȕȐ ȎȍȕȈ; ȓȍȉȝȍ - ȗȖȓțȟȐȓȈ; ȗțȚȘȈȔ - șȣȕȈ; ȌȝȘȚȈ-ȊȘȈȚȈȔ - ȗȖșȊȧȚȐȊȠȈȧ șȍȉȧ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȦ ȖȉȍȚȈ; ȌȈȌȝȑȈȕȟȈȔ - ǬȈȌȝȤȧȕȟȈ; ȈȠȊȈȠȐȘȈșȈȔ - ǨȠȊȈȠȐȘț; ȉȝȘȋȖȝ ȊȈȔȠȈȔ - ȗȖȚȖȔȒȖȊ ǩȝȘȐȋț; ȕȐȉȖȌȝȈ ȗȖșȚȈȘȈȑșȧ ȗȖȕȧȚȤ; Ȕȍ - ȖȚ Ȕȍȕȧ. ǿȐȚȚȐ, ȎȍȕȈ ȔțȌȘȍȞȈ ǨȚȝȈȘȊȣ, ȌȈȊ ȊȍȓȐȒȐȑ ȖȉȍȚ ǬȈȌȝȤȧȕȟȈ, ȘȖȌȐȓȈ șȣȕȈ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǨȠȊȈȠȐȘȈ. Ǩ ȚȍȗȍȘȤ ȧ ȘȈșșȒȈȎț Țȍȉȍ Ȗ ȗȖȚȖȔȒȈȝ ȔțȌȘȍȞȈ ǩȝȘȐȋț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǬȘțȋȖȍ ȐȔȧ ǿȐȚȚȐ, Ȏȍȕȣ ǨȚȝȈȘȊȣ, - ȀȈȕȚȐ. ǶȕȈ ȉȣȓȈ ȊȖșȤȔȖȑ ȌȖȟȍȘȤȦ DzȈȘȌȈȔȣ MțȕȐ. TǭDzǹT 43 23


24 ȉȝȘȋțȝ ȒȝȑȈȚȑȈȔ ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȝ ȗȈȚȕȑȈȔ ȗțȚȘȈȕ ȈȌȎȐȌȎȈȕȈȚ ȌȝȈȚȈȘȈȔ ȟȈ ȊȐȌȝȈȚȈȘȈȔ ȠȘȐȑȈȔ ȟȈ ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȗȈȘȈȔ ȉȝȘȋțȝ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǩȝȘȐȋț; ȒȝȑȈȚȑȈȔ - ȊȖ ȟȘȍȊȍ șȊȖȍȑ Ȏȍȕȣ DzȝȤȧȚȐ; ȔȈȝȈ-ȉȝȈȋȈȝ - ȖȟȍȕȤ țȌȈȟȓȐȊȣȑ; ȗȈȚȕȑȈȔ - ȊȖ ȟȘȍȊȍ Ȏȍȕȣ; ȗțȚȘȈȕ - șȣȕȖȊȍȑ; ȈȌȎȐȌȎȈȕȈȚ - ȏȈȟȈȓ; ȌȝȈȚȈȘȈȔ - ǬȝȈȚț; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȊȐȌȝȈȚȈȘȈȔ - ǪȐȌȝȈȚț; ȠȘȐȑȈȔ - ȌȖȟȤ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ȀȘȐ; ȟȈ ȉȝȈȋȈȊȈȚ-ȗȈȘȈȔ - Ȑ ȊȍȓȐȒțȦ ȗȘȍȌȈȕȕțȦ ǫȖșȗȖȌȈ. MțȌȘȍȞț ǩȝȘȐȋț ȊșȍȋȌȈ șȖȗțȚșȚȊȖȊȈȓȈ țȌȈȟȈ. ǪȖ ȟȘȍȊȍ șȊȖȍȑ Ȏȍȕȣ, ȒȖȚȖȘțȦ ȏȊȈȓȐ DzȝȤȧȚȐ, Ȗȕ ȏȈȟȈȓ ȌȊțȝ șȣȕȖȊȍȑ, ǬȝȈȚț Ȑ ǪȐȌȝȈȚț, Ȑ ȌȖȟȤ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ȀȘȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȉȣȓȈ ȉȍȏȏȈȊȍȚȕȖ ȗȘȍȌȈȕȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. TǭDzǹT 44 ȈȑȈȚȐȔ ȕȐȑȈȚȐȔ ȟȈȐȊȈ șțȚȍ ȔȍȘțș ȚȈȑȖȘ ȈȌȈȚ ȚȈȉȝȑȈȔ ȚȈȑȖȘ ȈȉȝȈȊȈȚȈȔ ȔȘȒȈȕȌȈȝ ȗȘȈȕȈ ȥȊȈ ȟȈ ȈȑȈȚȐȔ - ǨȧȚȐ; ȕȐȑȈȚȐȔ - ǵȐȧȚȐ; ȟȈ ȥȊȈ - ȚȈȒȎȍ; șțȚȍ - ȌȖȟȍȘȍȑ; ȔȍȘțȝ - ȔțȌȘȍȞ MȍȘț; ȚȈȑȖȝ - ȚȍȔ ȌȊțȔ; ȈȌȈȚ - ȖȚȌȈȓ Ȋ Ȏȍȕȣ; ȚȈȉȝȑȈȔ - ț ȕȐȝ; ȚȈȑȖȝ - ȖȉȍȐȝ; ȈȉȝȈȊȈȚȈȔ - ȗȖȧȊȐȓȐșȤ; ȔȘȒȈȕȌȈȝ - MȘȐȒȈȕȌȈ; ȗȘȈȕȈȝ - ǷȘȈȕȈ; ȥȊȈ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȟȈ - Ȑ. ǻ ȔțȌȘȍȞȈ MȍȘț ȉȣȓȖ ȌȊȍ ȌȖȟȍȘȐ, ǨȧȚȐ Ȑ ǵȐȧȚȐ, ȒȖȚȖȘȣȝ Ȗȕ ȖȚȌȈȓ Ȋ Ȏȍȕȣ ǬȝȈȚȍ Ȑ ǪȐȌȝȈȚȍ. ǨȧȚȐ Ȑ ǵȐȧȚȐ ȘȖȌȐȓȐ ȌȊțȝ șȣȕȖȊȍȑ, MȘȐȒȈȕȌț Ȑ ǷȘȈȕț. TǭDzǹT 45 ȔȈȘȒȈȕȌȍȑȖ ȔȘȒȈȕȌȈșȑȈ ȗȘȈȕȈȌ ȊȍȌȈȠȐȘȈ ȔțȕȐȝ ȒȈȊȐȠ ȟȈ ȉȝȈȘȋȈȊȖ ȑȈșȑȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ țȠȈȕȈ șțȚȈȝ ȔȈȘȒȈȕȌȍȑȈȝ - MȈȘȒȈȕȌȍȧ; ȔȘȒȈȕȌȈșȑȈ - ȖȚ MȘȐȒȈȕȌȣ; ȗȘȈȕȈȚ - ȖȚ ǷȘȈȕȣ; ȊȍȌȈȠȐȘȈȝ - ǪȍȌȈȠȐȘȈ; ȔțȕȐȝ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ; ȒȈȊȐȝ ȟȈ - ȗȖ ȐȔȍȕȐ DzȈȊȐ; ȉȝȈȘȋȈȊȈȝ - ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǩȝȈȘȋȈȊȈ; ȑȈșȑȈ ȟȍȑ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ȖȟȍȕȤ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ; țȠȈȕȈ - ȀțȒȘȈȟȈȘȤȧ; șțȚȈȝ - șȣȕ. ǻ MȘȐȒȈȕȌȣ ȘȖȌȐȓșȧ MȈȘȒȈȕȌȍȧ MțȕȐ, Ȉ ț ǷȘȈȕȣ - ȔțȌȘȍȞ ǪȍȌȈȠȐȘȈ, ȟȤȐȔ șȣȕȖȔ ȉȣȓ ǻȠȈȕȈ (ȀțȒȘȈȟȈȘȤȧ), ȐȏȊȍșȚȕȣȑ ȚȈȒȎȍ ȗȖȌ ȐȔȍȕȍȔ DzȈȊȐ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, DzȈȊȐ ȚȖȎȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȗȖȚȖȔȒȖȊ ǩȝȘȐȋț. TǭDzǹTȃ 46 - 47 ȚȈ ȥȚȍ ȔțȕȈȑȈȝ ȒȠȈȚȚȈȘ ȓȖȒȈȕ șȈȘȋȈȐȘ ȈȉȝȈȊȈȑȈȕ ȥȠȈ ȒȈȘȌȈȔȈ-ȌȈțȝȐȚȘȈ șȈȕȚȈȕȈȝ ȒȈȚȝȐȚȈș ȚȈȊȈ ȠȘȕȊȈȚȈȝ ȠȘȈȌȌȈȌȝȈȕȈșȑȈ șȈȌȑȈȝ ȗȈȗȈ-ȝȈȘȈȝ ȗȈȘȈȝ 24


25 ȗȘȈșțȚȐȔ ȔȈȕȈȊȐȔ ȌȈȒȠȈ

țȗȈȑȍȔȍ ȝȑ

ȈȌȎȈȚȔȈȌȎȈȝ

Țȍ - ȖȕȐ; ȥȚȍ - Ȋșȍ; ȔțȕȈȑȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȒȠȈȚȚȈȝ - Ȗ ǪȐȌțȘȈ; ȓȖȒȈȕ - ȥȚȐ ȚȘȐ ȔȐȘȈ; șȈȘȋȈȐȝ - șȊȖȐȔȐ ȗȖȚȖȔȒȈȔȐ; ȈȉȝȈȊȈȑȈȕ - ȏȈȗȖȓȕȐȓȐ; ȥȠȈȝ - ȥȚȖ; ȒȈȘȌȈȔȈ - ȔțȌȘȍȞȈ DzȈȘȌȈȔȣ; ȌȈțȝȐȚȘȈ - ȊȕțȒȐ; șȈȕȚȈȕȈȝ - ȗȖȚȖȔȒȐ; ȒȈȚȝȐȚȈȝ - țȎȍ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȓ; ȚȈȊȈ - Țȍȉȍ; ȠȘȕȊȈȚȈȝ - șȓțȠȈȕȐȍ; ȠȘȈȌȌȈȌȝȈȕȈșȑȈ - ȊȍȘțȦȡȍȋȖ; șȈȌȑȈȝ - ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ; ȗȈȗȈ-ȝȈȘȈȝ - șȊȖȌȐȚ ȕȈ ȕȍȚ Ȋșȍ ȋȘȍȝȐ; ȗȈȘȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȑ; ȗȘȈșțȚȐȔ - ȕȈ ǷȘȈșțȚȐ; ȔȈȕȈȊȐȔ - ȌȖȟȍȘȐ MȈȕț; ȌȈȒȠȈȝ - ȞȈȘȤ ǬȈȒȠȈ; țȗȈȑȍȔȍ - ȎȍȕȐȓșȧ; ȝȐ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȈȌȎȈȈȚȔȈȌȎȈȝ - șȣȕ ǩȘȈȝȔȣ. Ƕ ǪȐȌțȘȈ, ȚȈȒ ȗȖȚȖȔȒȐ ȥȚȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ Ȑ ȌȖȟȍȘȍȑ DzȈȘȌȈȔȣ ȏȈșȍȓȧȓȐ ȊșȍȓȍȕȕțȦ. TȖȚ, ȒȚȖ ș ȊȍȘȖȑ ȊȣșȓțȠȈȍȚ ȥȚȖȚ ȘȈșșȒȈȏ, ȐȏȉȈȊȐȚșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȝ ȐȔ ȋȘȍȝȖȊ. ǪȚȖȘȈȧ ȌȖȟȤ MȈȕț ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǷȘȈșțȚȐ ȊȣȠȓȈ ȏȈȔțȎ ȏȈ șȣȕȈ ǩȘȈȝȔȣ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȏȊȈȓȐ ǬȈȒȠȈ. TǭDzǹT 48 ȚȈșȑȈȔ șȈșȈȘȌȎȈ ȌțȝȐȚȘȝ ȠȖȌȈȠȈȔȈȓȈ-ȓȖȟȈȕȈȝ ȚȘȈȑȖȌȈȠȈȌȈȌ ȌȝȈȘȔȈȑȈ ȚȈȚȝȈȐȒȈȔ ȈȋȕȈȑȍ ȊȐȉȝțȝ ȚȈșȑȈȔ - ȍȑ; șȈșȈȘȌȎȈ - șȖȏȌȈȓ; ȌțȝȐȚȘȝ - ȌȖȟȍȘȍȑ; ȠȖȌȈȠȈ ȠȍșȚȕȈȌȞȈȚȤ; ȈȔȈȓȈ-ȓȖȟȈȕȈȝ - ȓȖȚȖșȖȖȒȐȝ; ȚȘȈȑȖȌȈȠȈ - ȚȘȐȕȈȌȞȈȚȤ; ȈȌȈȚ - ȖȚȌȈȓ; ȌȝȈȘȔȈȑȈ - ǬȝȈȘȔȍ; ȚȈȚȝȈ - ȚȈȒ; ȥȒȈȔ - ȖȌȕț ȌȖȟȤ; ȈȋȕȈȑȍ - ǨȋȕȐ; ȊȐȉȝțȝ - ǬȈȒȠȈ. ǬȈȒȠȈ ȏȈȟȈȓ ȊȖ ȟȘȍȊȍ șȊȖȍȑ Ȏȍȕȣ ǷȘȈșțȚȐ ȠȍșȚȕȈȌȞȈȚȤ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȝ ȓȖȚȖșȖȖȒȐȝ ȌȖȟȍȘȍȑ. TȘȐȕȈȌȞȈȚȤ Ȑȏ ȕȐȝ Ȗȕ ȖȚȌȈȓ Ȋ Ȏȍȕȣ ǬȝȈȘȔȍ, Ȉ ȖȌȕț - ǨȋȕȐ. TǭDzǹTȃ 49 - 52 ȗȐȚȘȉȝȑȈ ȥȒȈȔ ȑțȒȚȍȉȝȑȖ ȉȝȈȊȈȑȈȐȒȈȔ ȉȝȈȊȈ-ȟȟȝȐȌȍ ȠȘȈȌȌȝȈ ȔȈȐȚȘȐ ȌȈȑȈ ȠȈȕȚȐș ȚțȠȚȐȝ ȗțȠȚȐȝ ȒȘȐȑȖȕȕȈȚȐȝ ȉțȌȌȝȐȘ ȔȍȌȝȈ ȚȐȚȐȒȠȈ ȝȘȐȘ ȔțȘȚȐȘ ȌȝȈȘȔȈșȑȈ ȗȈȚȕȈȑȈȝ ȠȘȈȌȌȝȈșțȚȈ ȠțȉȝȈȔ ȔȈȐȚȘȐ ȗȘȈșȈȌȈȔ ȈȉȝȈȑȈȔ ȌȈȑȈ ȠȈȕȚȐȝ șțȒȝȈȔ ȔțȌȈȔ ȚțȠȚȐȝ șȔȈȑȈȔ ȗțȠȚȐȘ ȈșțȑȈȚȈ ȑȖȋȈȔ ȒȘȐȑȖȕȕȈȚȐȘ ȌȈȘȗȈȔ ȈȘȚȝȈȔ ȉțȌȌȝȐȘ ȈșțȑȈȚȈ ȔȍȌȝȈ șȔȘȚȐȔ ȚȐȚȐȒȠȈ Țț ȒȠȍȔȈȔ ȝȘȐȝ ȗȘȈȠȘȈȑȈȔ șțȚȈȔ ȔțȘȚȐȝ șȈȘȊȈ-ȋțȕȖȚȗȈȚȚȐȘ ȕȈȘȈ-ȕȈȘȈȑȈȕȈȊ ȘȠȐ ȗȐȚȘȉȝȑȈȝ - ȗȐȚȈȔ; ȥȒȈȔ - ȖȌȕț ȌȖȟȤ; ȑțȒȚȍȉȝȑȈȝ - șȖȉȘȈȊȠȐȔșȧ; ȉȝȈȊȈȑȈ - ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ; ȥȒȈȔ - ȖȌȕț ȌȖȟȤ; ȉȝȈȊȈ-ȟȝȐȌȍ ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȣșȊȖȉȖȎȌȈȍȚ Ȑȏ șȍȚȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ; ȠȘȈȌȌȝȈ, ȔȈȐȚȘȐ, ȌȈȑȈ, ȠȈȕȚȐȝ, ȚțȠȚȐȝ, ȗțȠȚȐȝ, ȒȘȐȑȈ, țȕȕȈȚȐȝ, ȉțȌȌȝȐȝ, ȔȍȌȝȈ, ȚȐȚȐȒȠȈ, ȝȘȐȝ, ȔțȘȚȐȝ - ȐȔȍȕȈ ȚȘȐȕȈȌȞȈ25


26 ȚȐ ȌȖȟȍȘȍȑ ǬȈȒȠȐ; ȌȝȈȘȔȈșȑȈ - ǬȝȈȘȔȣ; ȗȈȚȕȈȑȈȝ - Ȏȍȕȣ; ȠȘȈȌȌȝȈ - ȀȘȈȌȌȝȈ; ȈșțȚȈ - ȘȖȌȐȓȈ; ȠțȉȝȈȔ - Ȁțȉȝț; ȔȈȐȚȘȐ - MȈȑȚȘȐ; ȗȘȈșȈȌȈȔ - ǷȘȈșȈȌț; ȈȉȝȈȑȈȔ - ǨȉȝȈȦ; ȌȈȑȈ - ǬȈȧ; ȠȈȕȚȐȝ - ȀȈȕȚȐ; șțȒȝȈȔ - ǹțȒȝț; ȔțȌȈȔ - MțȌț; ȚțȠȚȐȝ - TțȠȚȐ; șȔȈȑȈȔ - ǹȔȈȦ; ȗțȠȚȐȝ - ǷțȠȚȐ; ȈșțȑȈȚȈ - ȘȖȌȐȓȈ; ȑȖȋȈȔ - DZȖȋț; ȒȘȐȑȈ - DzȘȐȧ; țȕȕȈȚȐȝ - ǻȕȕȈȚȐ; ȌȈȘȗȈȔ - ǬȈȘȗț; ȈȘȚȝȈȔ ǨȘȚȝț; ȉțȌȌȝȐȝ - ǩțȌȌȝȐ; ȈșțȑȈȚȈ - ȗȘȖȐȏȊȍȓȈ ȕȈ șȊȍȚ; ȔȍȌȝȈ MȍȌȝȈ; șȔȘȚȐȔ - ǹȔȘȐȚȐ; ȚȐȚȐȒȠȈ - TȐȚȐȒȠȈ; Țț - ȚȈȒȎȍ; ȒȠȍȔȈȔ - DzȠȍȔț; ȝȘȐȝ - ǽȘȐ; ȗȘȈȠȘȈȑȈȔ - ǷȘȈȠȘȈȦ; șțȚȈȔ - șȣȕȈ; ȔțȘȚȐȝ - MțȘȚȐ; șȈȘȊȈ-ȋțȕȈ - Ȋșȍȝ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȍȑ; țȚȗȈȚȚȐȝ - ȐșȚȖȟȕȐȒ; ȕȈȘȈ-ȕȈȘȈȑȈȕȈț - Ȑ ǵȈȘț-ǵȈȘȈȧȕț; ȘȠȐ - ȌȊțȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ. ǶȌȕȈ Ȑȏ ȌȊțȝ ȖșȚȈȊȠȐȝșȧ ȌȖȟȍȘȍȑ ȉȣȓȈ ȗȖșȓȈȕȈ ȕȈ ǷȐȚȘȐȓȖȒț, ȋȌȍ ȖȕȈ Ȑ ȗȖȕȣȕȍ ȎȐȊȍȚ ȕȍ ȊȍȌȈȧ ȋȖȘȧ, Ȉ ȌȘțȋȈȧ ȖȚȌȈȕȈ Ȋ Ȏȍȕȣ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖșȊȖȉȖȎȌȈȍȚ ȋȘȍȠȕȐȒȖȊ ȖȚ ȖȒȖȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ. TȘȐȕȈȌȞȈȚȤ ȌȖȟȍȘȍȑ ǬȈȒȠȐ, șȚȈȊȠȐȝ ȎȍȕȈȔȐ ǬȝȈȘȔȣ, ȏȊȈȓȐ ȀȘȈȌȌȝȈ, MȈȑȚȘȐ, ǬȈȧ, ȀȈȕȚȐ, TțȠȚȐ, ǷțȠȚȐ, DzȘȐȧ, ǻȕȕȈȚȐ, ǩțȌȌȝȐ, MȍȌȝȈ, TȐȚȐȒȠȈ, ǽȘȐ Ȑ MțȘȚȐ. ȅȚȐ ȚȘȐȕȈȌȞȈȚȤ ȌȖȟȍȘȍȑ ǬȈȒȠȐ ȘȖȌȐȓȐ ȚȘȐȕȈȌȞȈȚȤ șȣȕȖȊȍȑ. ȀȘȈȌȌȝȈ ȘȖȌȐȓȈ Ȁțȉȝț, MȈȑȚȘȐ - ǷȘȈșȈȌț, ǬȈȧ - ǨȉȝȈȦ, ȀȈȕȚȐ - ǹțȒȝț, TțȠȚȐ - MțȌț, ǷțȠȚȐ - ǹȔȈȦ, DzȘȐȧ - DZȖȋț, ǻȕȕȈȚȐ - ǬȈȘȗț, ǩțȌȌȝȐ - ǨȘȚȝț, MȍȌȝȈ - ǹȔȘȐȚȐ, TȐȚȐȒȠȈ - DzȠȍȔț, Ȉ ǽȘȐ ǷȘȈȠȘȈȦ. MțȘȚȐ, ȒȓȈȌȍȏȤ Ȋșȍȝ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȍȑ, ȘȖȌȐȓȈ ȀȘȐ ǵȈȘțǵȈȘȈȧȕț, ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. TǭDzǹT 53 ȑȈȑȖȘ ȌȎȈȕȔȈȕȑ ȈȌȖ ȊȐȠȊȈȔ ȈȉȝȑȈȕȈȕȌȈȚ șțȕȐȘȊȘȚȈȔ ȔȈȕȈȔșȐ ȒȈȒțȉȝȖ ȊȈȚȈȝ ȗȘȈșȍȌțȝ șȈȘȐȚȖ 'ȌȘȈȑȈȝ ȑȈȑȖȝ - ȖȉȖȐȝ (ǵȈȘȣ Ȑ ǵȈȘȈȧȕȣ); ȌȎȈȕȔȈȕȐ - Ȋ ȌȍȕȤ ȧȊȓȍȕȐȧ; ȈȌȈȝ - ȚȈ; ȊȐȠȊȈȔ - ȊșȍȓȍȕȕȈȧ; ȈȉȝȑȈȕȈȕȌȈȚ - șȚȈȓȈ ȘȈȌȖșȚȕȖȑ; șțȕȐȘȊȘȚȈȔ - ȗȖȓȕȣȑ ȘȈȌȖșȚȐ; ȔȈȕȈȔșȐ - țȔ ȒȈȎȌȖȋȖ; ȒȈȒțȉȝȈȝ șȚȖȘȖȕȣ șȊȍȚȈ; ȊȈȚȈȝ - ȊȖȏȌțȝ; ȗȘȈșȍȌțȝ - șȚȈȓȐ ȗȘȐȧȚȕȣȔȐ; șȈȘȐȚȈȝ - ȘȍȒȐ; ȈȌȘȈȑȈȝ - ȋȖȘȣ. Ǫ ȌȍȕȤ ȧȊȓȍȕȐȧ ǵȈȘȣ-ǵȈȘȈȧȕȣ ȊȍșȤ ȔȐȘ ȗȘȍȉȣȊȈȓ Ȋ ȘȈȌȖșȚȐ. Ǫ țȔȈȝ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȊȖȞȈȘȐȓȖșȤ țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȐȍ, Ȑ Ȋșȍ Ȋ ȗȘȐȘȖȌȍ - ȕȍȉȍșȈ, ȘȍȒȐ Ȑ ȋȖȘȣ - ȉȣȓȖ ȐșȗȖȓȕȍȕȖ ȕȍȐȏȢȧșȕȐȔȖȋȖ ȖȟȈȘȖȊȈȕȐȧ. TǭDzǹTȃ 54 - 55 ȌȐȊȑ ȈȊȈȌȑȈȕȚȈ ȚțȘȑȈȕȐ ȗȍȚțȝ ȒțșțȔȈ-ȊȘȠȚȈȑȈȝ ȔțȕȈȑȈș ȚțȠȚțȊțș ȚțȠȚȈ ȌȎȈȋțȘ ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ-ȒȐȕȕȈȘȈȝ ȕȘȚȑȈȕȚȐ șȔȈ șȚȘȐȑȖ ȌȍȊȑȈ ȈșȐȚ ȗȈȘȈȔȈ-ȔȈȕȋȈȓȈȔ ȌȍȊȈ ȉȘȈȝȔȈȌȈȑȈȝ șȈȘȊȍ țȗȈȚȈșȚȝțȘ ȈȉȝȐȠȚȈȊȈȐȝ ȌȐȊȐ - ȕȈ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ; ȈȊȈȌȑȈȕȚȈ - ȏȊțȟȈȓ; ȚțȘȑȈȕȐ - ȖȘȒȍșȚȘ; ȗȍȚțȝ - ȖȕȐ șȣȗȈȓȐ; ȒțșțȔȈ - ȞȊȍȚȖȊ; ȊȘȠȚȈȑȈȝ - ȗȖȚȖ26


27 ȒȐ; ȔțȕȈȑȈȝ - ȔțȌȘȍȞȣ; ȚțȠȚțȊțȝ - ȐșȗȖȓȕȧȓȐ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȋȐȔȕȣ; ȚțȠȚȈȝ - țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȕȣȍ; ȌȎȈȋțȝ - ȕȈȟȈȓȐ ȗȍȚȤ; ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ - ȋȈȕȌȝȈȘȊȣ; ȒȐȕȕȈȘȈȝ - ȒȐȕȕȈȘȣ; ȕȘȚȑȈȕȚȐ șȔȈ - ȚȈȕȞȍȊȈȓȐ; șȚȘȐȑȈȝ - ȌȍȊȣ; ȌȍȊȑȈȝ - ȕȍȉȍșȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚ; ȈșȐȚ - ȉȣȓȐ ȊȐȌȕȣ; ȗȈȘȈȔȈ-ȔȈȕȋȈȓȈȔ - ȕȈȐȊȣșȠȍȍ șȟȈșȚȤȍ; ȌȍȊȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȉȘȈȝȔȈȈȌȈȑȈȝ - ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ; șȈȘȊȍ - Ȋșȍ; țȗȈȚȈșȚȝțȝ - ȗȖȒȓȖȕȧȓȐșȤ; ȈȉȝȐȠȚȈȊȈȐȝ - ȊȖȏȕȖșȧ ȉȓȈȋȖȋȖȊȍȑȕȣȍ ȔȖȓȐȚȊȣ. ǵȈ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ȏȈȐȋȘȈȓȐ ȔțȏȣȒȈȕȚȣ Ȑ ȕȈȟȈȓȐ ȖșȣȗȈȚȤ ȏȍȔȓȦ ȞȊȍȚȈȔȐ. ǻȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȕȣȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȟȐȚȈȓȐ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȖȓȐȚȊȣ, ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȕȍȉȍș - ȋȈȕȌȝȈȘȊȣ Ȑ ȒȐȕȕȈȘȣ - ȗȍȓȐ ȗȍșȕȐ, Ȉ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȍ ȌȍȊțȠȒȐ ș ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ ȚȈȕȞȍȊȈȓȐ. ȅȚȐ Ȑ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȌȘțȋȐȝ șȟȈșȚȓȐȊȣȝ ȗȘȐȔȍȚ șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȓȐ ȘȖȎȌȍȕȐȍ ǵȈȘȣǵȈȘȈȧȕȣ. Ǫ ȔȖȔȍȕȚ ǰȝ ȗȖȧȊȓȍȕȐȧ ȕȈ șȊȍȚ ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǩȘȈȝȔȖȑ ȚȖȎȍ șȚȈȓȐ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț ȉȓȈȋȖȋȖȊȍȑȕȣȍ ȔȖȓȐȚȊȣ. TǭDzǹT 56 ȌȍȊȈ țȟțȝ ȑȖ ȔȈȑȈȑȈ ȊȐȘȈȟȐȚȈȔ ȕȐȌȎȈȑȈȚȔȈȕȐȌȈȔ Ȓȝȍ ȘțȗȈ-ȉȝȍȌȈȔ ȐȊȈ ȚȈȚ-ȗȘȈȚȐȟȈȒȠȈȕȈȑȈ ȥȚȍȕȈ ȌȝȈȘȔȈ-șȈȌȈȕȍ ȘȠȐ-ȔțȘȚȐȕȈȌȑȈ ȗȘȈȌțȠȟȈȒȈȘȈ ȗțȘțȠȈȑȈ ȕȈȔȈȝ ȗȈȘȈșȔȈȐ ȌȍȊȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȐ; țȟțȝ - șȒȈȏȈȓȐ; ȑȈȝ - ȒȚȖ; ȔȈȑȈȑȈ - ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ; ȊȐȘȈȟȐȚȈȔ - ȉȣȓ șȖȏȌȈȕ; ȕȐȌȎȈȑȈ - ǭȋȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ; ȈȚȔȈȕȐ - ȕȈȝȖȌȧȡȐȑșȧ Ȋ ǵȍȔ; ȐȌȈȔ - ȥȚȖȚ; Ȓȝȍ - Ȋ ȕȍȉȍ; ȘțȗȈ-ȉȝȍȌȈȔ - ȋȘȧȌȣ ȖȉȓȈȒȖȊ; ȐȊȈ - șȓȖȊȕȖ; ȚȈȚ - ǭȋȖ ǹȈȔȖȋȖ; ȗȘȈȚȐȟȈȒȠȈȕȈȑȈ - ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȧȊȐȚȤ; ȥȚȍȕȈ - ș ȥȚȐȔ; ȌȝȈȘȔȈ-șȈȌȈȕȍ - Ȋ ȌȖȔȍ ǬȝȈȘȔȣ; ȘȠȐ-ȔțȘȚȐȕȈ - Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȔțȌȘȍȞȈ; ȈȌȑȈ - șȍȋȖȌȕȧ; ȗȘȈȌțȠȟȈȒȈȘȈ - ȗȖȧȊȐȓșȧ; ȗțȘțȠȈȑȈ - dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȕȈȔȈȝ - ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȍ ȗȖȒȓȖȕȣ; ȗȈȘȈșȔȈȐ - ǪșȍȊȣȠȕȍȔț. ǷȖȓțȉȖȋȐ șȒȈȏȈȓȐ: Mȣ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȍȔșȧ ȗȍȘȍȌ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȖȚȊȖȘȐȓ ȥȚȖ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ, ȐȋȘȈȦȡȍȍ ȘȖȓȤ ǭȋȖ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. MȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȒȖșȔȖș ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ǵȍȔ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȊȖȏȌțȝ Ȑ ȖȉȓȈȒȈ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȍ. ǰ ȥȚȖȚ ǫȖșȗȖȌȤ ȧȊȐȓșȧ șȍȑȟȈș Ȋ ȌȖȔȍ ǬȝȈȘȔȣ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ǵȈȘȣ-ǵȈȘȈȧȕȣ ǸȐȠȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: MȐȘȖȏȌȈȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊșȍȓȍȕșȒȖȑ ȜȖȘȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ ȒȖșȔȐȟȍșȒȖȔ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȍ ȗȈȘȧȚ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, Ȑ ȍȋȖ ȏȈȗȖȓȕȧȍȚ ȊȖȏȌțȝ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȗȓȈȊȈȦȚ ȘȈȏȕȖȞȊȍȚȕȣȍ ȖȉȓȈȒȈ Ȑ ȐȕȖȋȌȈ ȗȘȖȓȍȚȈȦȚ șȈȔȖȓȍȚȣ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȑ ȒȖșȔȖș ȐșȗȖȓȕȍȕ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȐȧ, ȕȖ Ȋșȍ ȥȚȖ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȐȍ ȍșȚȤ ȕȍ ȟȚȖ ȐȕȖȍ, ȒȈȒ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ǵȍȔ. ǷȘȐȊȍȌȧ ǹȊȖȦ ȥȕȍȘȋȐȦ Ȋ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ, ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȐșȠȍȓ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȖȏȌȈȕ Ȑȏ ǭȋȖ ȥȕȍȘȋȐȐ Ȑ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ ȖȚȓȐȟȍȕ Ȑ ȕȍȖȚȓȐȟȍȕ 27


28 ȖȚ ǵȍȋȖ ǹȈȔȖȋȖ. ǰ ȚȍȗȍȘȤ ǭȔț, ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȗȘȖȧȊȓȧȦȡȍȔț ǹȍȉȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȐȐ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȊȣȘȈȎȈȦȚ șȊȖȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ. ǭșȚȤ ȒȈȚȍȋȖȘȐȧ ȜȐȓȖșȖȜȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ șȍȉȧ ȕȍȌțȈȓȐșȚȈȔȐ. ǪșȓȍȌșȚȊȐȍ șȊȖȐȝ ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚșȒȐȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȗȘȐȘȖȌȍ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ ȖȕȐ șȟȐȚȈȦȚ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ ȐȓȓȦȏȖȘȕȣȔ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȧșȕȖ șȒȈȏȈȕȖ: ȑȖ ȔȈȑȈȑȈ ȊȐȘȈȟȐȚȈȔ. ȅȚȖ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ Ȕȣ ȊȐȌȐȔ ȊȖȒȘțȋ șȍȉȧ, șțȚȤ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȥȕȍȘȋȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǩ ȗȖșȒȖȓȤȒț ȥȕȍȘȋȐȧ ǩȖȋȈ ȕȍȖȚȓȐȟȕȈ ȖȚ ǩȖȋȈ, Ȋșȍ ȥȚȐ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȕȣȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ ȚȈȒ Ȏȍ ȘȍȈȓȤȕȣ, ȒȈȒ Ȑ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ. MȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȖȉȢȍȒȚȣ ȗȘȍȝȖȌȧȡȐ, ȕȖ ȕȐȒȈȒ ȕȍ ȐȓȓȦȏȖȘȕȣ. ǶȕȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȖȚȘȈȎȍȕȐȍȔ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȕȣȝ ȖȉȢȍȒȚȖȊ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǻȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȖȍ ȏȌȍșȤ șȓȖȊȖ ȗȘȈȚȐȟȈȒȠȈȕȈȑȈ ("ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȐȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ") ȖȗȐșȣȊȈȍȚ ȊȍȓȐȟȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȖȗȓȖȚȐȓșȧ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǵȈȘȣ-ǵȈȘȈȧȕȣ ǸȐȠȐ Ȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȕȣȝ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. TǭDzǹT 57 șȖ 'ȑȈȔ șȚȝȐȚȐ-ȊȑȈȚȐȒȈȘȖȗȈȠȈȔȈȑȈ șȘȠȚȈȕ șȈȚȚȊȍȕȈ ȕȈȝ șțȘȈ-ȋȈȕȈȕ ȈȕțȔȍȑȈ-ȚȈȚȚȊȈȝ ȌȘȠȑȈȌ ȈȌȈȉȝȘȈ-ȒȈȘțȕȍȕȈ ȊȐȓȖȒȈȕȍȕȈ ȑȈȟ ȟȝȘȐ-ȕȐȒȍȚȈȔ ȈȔȈȓȈȔ ȒȠȐȗȈȚȈȘȈȊȐȕȌȈȔ șȈȝ - ȚȖȚ; ȈȑȈȔ - Ƕȕ; șȚȝȐȚȐ - șȖȚȊȖȘȍȕȕȖȋȖ ȔȐȘȈ; ȊȑȈȚȐȒȈȘȈ - ȉȍȌșȚȊȐȧ; țȗȈȠȈȔȈȑȈ - ȟȚȖȉȣ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ; șȘȠȚȈȕ - șȖȚȊȖȘȐȓ; șȈȚȚȊȍȕȈ - ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȋțȕȣ ȉȓȈȋȖșȚȐ; ȕȈȝ - ȕȈș; șțȘȈ-ȋȈȕȈȕ - ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȈȕțȔȍȑȈ-ȚȈȚȚȊȈȝ - ȗȖșȚȐȋȈȍȔȣȑ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǪȍȌ; ȌȘȠȑȈȚ - ȗțșȚȤ ȊȏȋȓȧȕȍȚ; ȈȌȈȉȝȘȈ-ȒȈȘțȕȍȕȈ - ȔȐȓȖșȚȐȊȣȔ; ȊȐȓȖȒȈȕȍȕȈ - ȊȏȋȓȧȌȖȔ; ȑȈȚ - ȒȖȚȖȘȣȑ; ȠȘȐ-ȕȐȒȍȚȈȔ - ȖȉȐȚȍȓȤ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȈȔȈȓȈȔ - ȟȐșȚȣȑ; ȒȠȐȗȈȚȈ - ȗȘȍȊȖșȝȖȌȐȚ; ȈȘȈȊȐȕȌȈȔ - ȓȖȚȖș. Mȣ ȔȖȓȐȔ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȔȖȎȕȖ ȗȖșȚȐȟȤ, ȐȏțȟȈȧ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȗȐșȈȕȐȧ, Ȑ ȒȖȚȖȘȣȑ, ȎȍȓȈȧ ȗȖȓȖȎȐȚȤ ȒȖȕȍȞ ȊșȍȔ ȕȍșȟȈșȚȤȧȔ Ȋ ǹȊȖȍȔ ȚȊȖȘȍȕȐȐ, ȗȘȐȕȍș Ȋ ȕȍȋȖ ȔȐȘ Ȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȍ, ȔȐȓȖșȚȐȊȖ ȖȌȈȘȐȓ ȕȈș ǹȊȖȐȔ ȊȏȋȓȧȌȖȔ. ǭȋȖ șȖșȚȘȈȌȈȚȍȓȤȕȣȑ ȊȏȋȓȧȌ ȏȈȚȔȍȊȈȍȚ ȒȘȈșȖȚț ȉȍȏțȗȘȍȟȕȖȋȖ ȓȖȚȖșȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȓțȎȐȚ ȖȉȐȚȍȓȤȦ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰȏțȔȐȚȍȓȤȕȣȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ ȏȈșȓȖȕȧȦȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕȖȑ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȖȉȓȈȒȈ ȐȓȐ Ȓȓțȉȣ ȗȣȓȐ ȐȕȖȋȌȈ ȏȈȒȘȣȊȈȦȚ ȖȚ ȕȈș ȕȍȉȖ ȐȓȐ șȖȓȕȞȍ Ȑ ȓțȕț. ǶȉȕȈȘțȎȐȚȤ ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕț ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȋȖ ȒȖșȔȖșȈ ȕȍ ȚȈȒ ȓȍȋȒȖ, ȗȖȥȚȖȔț țȟȍȕȣȍ-ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȣ ȌțȔȈȦȚ, ȟȚȖ ȊȣșȠȍȑ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȐȘȖȌȈ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ, ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȝ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ, ȚȈȒȐȝ, ȒȈȒ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȈ" Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȣ, șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȥȚȖȋȖ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. TȈȔ Ȏȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȊȘȍȔȧ ȖȚ ȊȘȍȔȍȕȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȊȖȗȓȖȡȈȍȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, 28


29 ȟȚȖȉȣ ȕȈȊȍșȚȐ Ȋ ȕȍȔ ȗȖȘȧȌȖȒ Ȑ ȧȊȐȚȤ ǹȍȉȧ ȊȏȖȘȈȔ Țȍȝ ȍȋȖ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȋțȕȣ ȉȓȈȋȖșȚȐ. Ƕȕ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȐȟȐȕȖȑ șȖȚȊȖȘȍȕȐȧ Ȑ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȋȖ ȒȖșȔȖșȈ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȎȍȓȈȊȠȐȍ șȕȐșȒȈȚȤ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, ȔȖȓȐȓȐ ǭȋȖ ȉȘȖșȐȚȤ ȕȈ ȕȐȝ ǹȊȖȑ ȔȐȓȖșȚȐȊȣȑ ȊȏȋȓȧȌ. TǭDzǹT 58 ȥȊȈȔ șțȘȈ-ȋȈȕȈȐș ȚȈȚȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕȚȈȊ ȈȉȝȐȠȚțȚȈț ȓȈȉȌȝȈȊȈȓȖȒȈȐȘ ȑȈȑȈȚțȘ ȈȘȟȐȚȈț ȋȈȕȌȝȈȔȈȌȈȕȈȔ ȥȊȈȔ - ȚȈȒ; șțȘȈ-ȋȈȕȈȐȝ - ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȚȈȚȈ - Ȗ ǪȐȌțȘȈ; ȉȝȈȋȈȊȈȕȚȈț - ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȈȉȝȐȠȚțȚȈț - ȊȖșȝȊȈȓȧȍȔȣȑ; ȓȈȉȌȝȈ - ȗȖȓțȟȐȊȠȐȔȐ; ȈȊȈȓȖȒȈȐȝ - (ȔȐȓȖșȚȐȊȣȑ) ȊȏȋȓȧȌ; ȑȈȑȈȚțȝ ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ; ȈȘȟȐȚȈț - ȧȊȓȧȦȡȐȑșȧ ȖȉȢȍȒȚȖȔ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ; ȋȈȕȌȝȈȔȈȌȈȕȈȔ - ȕȈ ȋȖȘț ǫȈȕȌȝȈȔȈȌȈȕȈ. [MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ:] Ƕ ǪȐȌțȘȈ, ȊȖȏȕȖșȧ ȥȚȐ ȔȖȓȐȚȊȣ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȓȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȖȗȓȖȚȐȓșȧ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȔțȌȘȍȞȈ ǵȈȘȣ-ǵȈȘȈȧȕȣ. ǫȖșȗȖȌȤ ȉȘȖșȐȓ ȕȈ ȕȐȝ ȔȐȓȖșȚȐȊȣȑ ȊȏȋȓȧȌ Ȑ ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ ȕȈ ȋȖȘț ǫȈȕȌȝȈȔȈȌȈȕȈ. TǭDzǹT 59 ȚȈȊ ȐȔȈț ȊȈȐ ȉȝȈȋȈȊȈȚȖ ȝȈȘȍȘ ȈȔȠȈȊ ȐȝȈȋȈȚȈț ȉȝȈȘȈ-ȊȑȈȑȈȑȈ ȟȈ ȉȝțȊȈȝ ȒȘȠȕȈț ȑȈȌț-ȒțȘțȌȊȈȝȈț ȚȈț - ȖȉȈ; ȐȔȈț - ȥȚȐ; ȊȈȐ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȝȈȘȍȝ - ǽȈȘȐ; ȈȔȠȈț - ȟȈșȚȐȟȕȣȍ ȥȒșȗȈȕșȐȐ; ȐȝȈ ȏȌȍșȤ (Ȋ ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ); ȈȋȈȚȈț - ȧȊȐȓȐșȤ; ȉȝȈȘȈ-ȊȑȈȑȈȑȈ - ȟȚȖȉȣ ȖȉȓȍȋȟȐȚȤ ȉȘȍȔȧ; ȟȈ - Ȑ; ȉȝțȊȈȝ - ȔȐȘȈ; ȒȘȠȕȈț - ȌȊȈ DzȘȐȠȕȣ (DzȘȐȠȕȈ Ȑ ǨȘȌȎțȕȈ); ȑȈȌț-ȒțȘț-țȌȊȈȝȈț - ȓțȟȠȐȍ Ȑȏ ȘȖȌȈ ȇȌț Ȑ DzțȘț. ǿȚȖȉȣ ȖȉȓȍȋȟȐȚȤ ȉȘȍȔȧ ȔȐȘȈ, ǵȈȘȈ-ǵȈȘȈȧȕȈ ǸȐȠȐ, ȟȈșȚȐȟȕȈȧ ȥȒșȗȈȕșȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȧȊȐȓșȧ Ȋ ȕȈȠȐ ȌȕȐ Ȋ ȘȖȌȈȝ ȇȌț Ȑ DzțȘț Ȋ ȖȉȘȈȏȍ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ǨȘȌȎțȕȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǵȈȘȈȧȕȈ - ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, Ȉ ǵȈȘȈ - ȟȈșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǵȈȘȈȧȕȣ. ǪȔȍșȚȍ ȐșȚȖȟȕȐȒ ȥȕȍȘȋȐȐ Ȑ ȥȕȍȘȋȐȧ șȖșȚȈȊȓȧȦȚ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ ǪȐȌțȘȍ, ȟȚȖ ǵȈȘȈ, ȟȈșȚȤ ǵȈȘȈȧȕȣ, ȘȖȌȐȓșȧ Ȋ ȘȖȌț DzțȘț, Ȉ ǵȈȘȈȧȕȈ, ȗȖȓȕȈȧ ȥȒșȗȈȕșȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȗȘȐȠȍȓ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ DzȘȐȠȕȣ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȟȚȖȉȣ ȐȏȉȈȊȐȚȤ șȚȘȈȎȌțȡȍȍ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȖ ȖȚ ȔțȒ Ȑ ȚȧȋȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ǵȈȘȈȧȕȈ ǸȐȠȐ ȊȖȗȓȖȚȐȓșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ǨȘȌȎțȕȣ. TǭDzǹT 60 șȊȈȝȈȉȝȐȔȈȕȐȕȈȠ ȟȈȋȕȍȘ ȈȚȔȈȌȎȈȔș ȚȘȐȕ ȈȌȎȐȌȎȈȕȈȚ 29


ȗȈȊȈȒȈȔ ȗȈȊȈȔȈȕȈȔ ȟȈ

30 ȠțȟȐȔ ȟȈ ȝțȚȈ- ȉȝȖȌȎȈȕȈȔ

șȊȈȝȈ - ǹȊȈȝȈȇ, ȎȍȕȈ ǨȋȕȐ; ȈȉȝȐȔȈȕȐȕȈȝ - ȉȖȋ Ȗȋȕȧ; ȟȈ - Ȑ; Ȉȋȕȍȝ - ȖȚ ǨȋȕȐ; ȈȚȔȈȌȎȈȕ - șȣȕȖȊȍȑ; ȚȘȐȕ - ȚȘȍȝ; ȈȌȎȐȌȎȈȕȈȚ ȘȖȌȐȓȈ; ȗȈȊȈȒȈȔ - ǷȈȊȈȒț; ȗȈȊȈȔȈȕȈȔ ȟȈ - Ȑ ǷȈȊȈȔȈȕț; ȠțȟȐȔ ȟȈ - Ȑ ȀțȟȐ; ȝțȚȈ-ȉȝȖȌȎȈȕȈȔ - ȊȒțȠȈȦȡȐȝ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȍ ȌȈȘȣ. ǩȖȋ Ȗȋȕȧ ȏȈȟȈȓ ȊȖ ȟȘȍȊȍ șȊȖȍȑ Ȏȍȕȣ, ǹȊȈȝȐ, ȚȘȍȝ șȣȕȖȊȍȑ ǷȈȊȈȒț, ǷȈȊȈȔȈȕț Ȑ ȀțȟȐ, ȗȐȡȍȑ ȒȖȚȖȘȣȝ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȌȈȘȣ, ȗȘȐȕȖșȐȔȣȍ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȔț ȖȋȕȦ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǸȈșșȒȈȏȈȊ Ȗ ȗȖȚȖȔȒȈȝ ȚȘȐȕȈȌȞȈȚȐ Ȏȍȕ ǬȝȈȘȔȣ, ȌȖȟȍȘȍȑ ǬȈȒȠȐ, MȈȑȚȘȍȧ ȚȍȗȍȘȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗ ȟȍȚȣȘȕȈȌȞȈȚȖȑ ȌȖȟȍȘȐ ǬȈȒȠȐ, ǹȊȈȝȍ, Ȑ ȍȍ ȚȘȍȝ șȣȕȖȊȤȧȝ. ǬȈȘȣ, ȗȘȐȕȖșȐȔȣȍ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȔț ȖȋȕȦ, ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, Ȑ ȖȚ ȓȐȞȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȥȚȐ ȌȈȘȣ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȚȘȐ șȣȕȈ ǨȋȕȐ Ȑ ǹȊȈȝȐ - ǷȈȊȈȒȈ, ǷȈȊȈȔȈȕȈ Ȑ ȀțȟȐ. TǭDzǹT 61 ȚȍȉȝȑȖ 'ȋȕȈȑȈȝ șȈȔȈȉȝȈȊȈȕ ȟȈȚȊȈȘȐȔȠȈȟ ȟȈ ȗȈȕȟȈ ȟȈ ȚȈ ȥȊȈȐȒȖȕȈȗȈȕȟȈȠȈȚ șȈȒȈȔ ȗȐȚȘ-ȗȐȚȈȔȈȝȈȐȝ ȚȍȉȝȑȈȝ - ȖȚ ȕȐȝ; ȈȋȕȈȑȈȝ - ȉȖȋȐ Ȗȋȕȧ; șȈȔȈȉȝȈȊȈȕ - ȗȘȖȐȏȖȠȓȐ; ȟȈȚȊȈȘȐȔȠȈȚ - șȖȘȖȒ; ȟȈ - Ȑ; ȗȈȕȟȈ - ȗȧȚȤ; ȟȈ - Ȑ; Țȍ - ȖȕȐ; ȥȊȈ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȥȒȖȕȈ-ȗȈȕȟȈȠȈȚ - șȖȘȖȒ ȌȍȊȧȚȤ; șȈȒȈȔ - ȊȔȍșȚȍ ș; ȗȐȚȘ-ȗȐȚȈȔȈȝȈȐȝ - ș ȖȚȞȈȔȐ Ȑ ȌȍȌȈȔȐ. TȘȐ șȣȕȈ ǨȋȕȐ Ȑ ǹȊȈȝȐ ȗȘȖȐȏȊȍȓȐ ȕȈ șȊȍȚ șȖȘȖȒ ȗȧȚȤ ȌȍȚȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȚȖȎȍ șȚȈȓȐ ȉȖȋȈȔȐ Ȗȋȕȧ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ȋ Ȗȉȡȍȑ șȓȖȎȕȖșȚȐ, ȊȒȓȦȟȈȧ ȖȚȞȖȊ Ȑ ȌȍȌȈ, șțȡȍșȚȊțȍȚ șȖȘȖȒ ȌȍȊȧȚȤ ȉȖȋȖȊ Ȗȋȕȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǬȍȌ - ȥȚȖ ǨȋȕȐ, Ȉ șȣȕȖȊȤȧ - ǷȈȊȈȒȈ, ǷȈȊȈȔȈȕȈ Ȑ ȀțȟȐ. ǪȔȍșȚȍ ș șȖȘȖȒȈ ȗȧȚȤȦ ȊȕțȒȈȔȐ ȖȕȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ șȖȘȖȒȈ ȌȍȊȧȚȤȦ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ, țȗȘȈȊȓȧȦȡȐȔȐ șȚȐȝȐȍȑ Ȗȋȕȧ. TǭDzǹT 62 ȊȈȐȚȈȕȐȒȍ ȒȈȘȔȈȕȐ ȑȈȕ ȕȈȔȈȉȝȐȘ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȉȝȐȝ ȈȋȕȍȑȑȈ ȐȠȚȈȑȖ ȑȈȌȎȕȍ ȕȐȘțȗȑȈȕȚȍ 'ȋȕȈȑȈș Țț Țȍ ȊȈȐȚȈȕȐȒȍ - ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȍ ȌȈȘȖȊ; ȒȈȘȔȈȕȐ - ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ; ȑȈȚ ȥȚȐȝ ȉȖȋȖȊ Ȗȋȕȧ; ȕȈȔȈȉȝȐȝ - ȗȖ ȐȔȍȕȐ; ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȉȝȐȝ - ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ-ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȈȔȐ; ȈȋȕȍȑȑȈȝ - Ȍȓȧ ǨȋȕȐ; ȐȠȚȈȑȈȝ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȑȈȌȎȕȍ - Ȋ ȎȍȘȚȊț; ȕȐȘțȗȑȈȕȚȍ - ȧȊȓȧȦȚșȧ ȞȍȓȤȦ; ȈȋȕȈȑȈȝ - șȖȘȖȒ ȌȍȊȧȚȤ ȉȖȋȖȊ Ȗȋȕȧ; Țț - ȕȖ; Țȍ - Țȍ. ȅȚȐ șȖȘȖȒ ȌȍȊȧȚȤ ȉȖȋȖȊ Ȗȋȕȧ ȕȈșȓȈȎȌȈȦȚșȧ ȌȈȘȈȔȐ, ȗȘȐȕȖșȐȔȣȔȐ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȔț ȖȋȕȦ ȊȖ ȊȘȍȔȧ șȖȊȍȘȠȍȕȐȧ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȖȉȘȧȌȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȖȊȖȌȧȚ ȉȘȈȝȔȈȕȣ-ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ. 30


31 DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ Ȍȓȧ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȐȝ Ȟȍȓȍȑ, ȗȘȐȊȍȘȎȍȕȣ Ȓ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔ ȉȖȋȈȔ Ȗȋȕȧ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȘȐȕȖșȧȚ ȐȔ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȍ ȌȈȘȣ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȗ șȖȘȖȒȈ ȌȍȊȧȚȐ ȉȖȋȈȝ Ȗȋȕȧ. TǭDzǹT 63 ȈȋȕȐȠȊȈȚȚȈ ȉȈȘȝȐȠȈȌȈȝ șȈțȔȑȈȝ ȗȐȚȈȘȈ ȈȌȎȑȈȗȈȝ șȈȋȕȈȑȖ 'ȕȈȋȕȈȑȈș ȚȍȠȈȔ ȗȈȚȕȐ ȌȈȒȠȈȑȈȕȐ șȊȈȌȝȈ ȈȋȕȐȠȊȈȚȚȈȝ - ǨȋȕȐȠȊȈȚȚȣ; ȉȈȘȝȐȠȈȌȈȝ - ǩȈȘȝȐȠȈȌȣ; șȈțȔȑȈȝ - ǹȈțȔȤȐ; ȗȐȚȈȘȈȝ - ȗȘȍȌȒȐ; ȈȌȎȑȈȗȈȝ - ǨȌȎȤȧȗȣ; șȈ-ȈȋȕȈȑȈȝ - Țȍ, ȒȖȋȖ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ șȊȧȡȍȕȕȣȑ ȖȋȖȕȤ; ȈȕȈȋȕȈȑȈȝ - Țȍ, ȒȖȋȖ ȕȍ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ șȊȧȡȍȕȕȣȑ ȖȋȖȕȤ; ȚȍȠȈȔ - Ȑȝ; ȗȈȚȕȐ - ȎȍȕȈ; ȌȈȒȠȈȑȈȕȐ - ȌȖȟȤ ǬȈȒȠȐ; șȊȈȌȝȈ - ǹȊȈȌȝȈ. ǨȋȕȐȠȊȈȚȚȣ, ǩȈȘȝȐȠȈȌȣ, ǹȈțȔȤȐ Ȑ ǨȌȎȤȧȗȣ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȗȐȚȈȔȐ. ǶȕȐ ȌȍȓȧȚșȧ ȕȈ șȈȋȕȐȒȖȊ Ȑ ȕȐȘȈȋȕȐȒȖȊ. Ǫșȍ ȥȚȐ ȗȐȚȣ ȎȍȕȈȚȣ ȕȈ ǹȊȈȌȝȍ, ȌȖȟȍȘȐ ǬȈȒȠȐ. TǭDzǹT 64 ȚȍȉȝȑȖ ȌȈȌȝȈȘȈ ȒȈȕȑȍ ȌȊȍ ȊȈȑțȕȈȔ ȌȝȈȘȐȕȐȔ șȊȈȌȝȈ țȉȝȍ Țȍ ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȕȑȈț ȌȎȕȈȕȈ-ȊȐȌȎȕȈȕȈ-ȗȈȘȈȋȍ ȚȍȉȝȑȈȝ - ȖȚ ȕȐȝ; ȌȈȌȝȈȘȈ - ȘȖȌȐȓȈ; ȒȈȕȑȍ - ȌȖȟȍȘȍȑ; ȌȊȍ ȌȊțȝ; ȊȈȑțȕȈȔ - ǪȈȦȕț; ȌȝȈȘȐȕȐȔ - ǬȝȈȘȐȕȐ; șȊȈȌȝȈ - ǹȊȈȌȝȈ; țȉȝȍ - ȖȕȐ Ȗȉȍ; Țȍ - ȖȕȐ; ȉȘȈȝȔȈ-ȊȈȌȐȕȑȈț - ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȒȐ; ȌȎȕȈȕȈ-ȊȐȌȎȕȈȕȈ-ȗȈȘȈ-ȋȍ - ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ Ȑ șȊȍȌțȡȐȍ Ȋ țȟȍȕȐȐ ǪȍȌ. ǹȊȈȌȝȈ, ȖȚȌȈȕȕȈȧ ȗȐȚȈȔ, ȘȖȌȐȓȈ ȌȊțȝ ȌȖȟȍȘȍȑ, ǪȈȦȕț Ȑ ǬȝȈȘȐȕȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐșȗȖȊȍȌȖȊȈȓȐ ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐȏȔ Ȑ ȖȉȓȈȌȈȓȐ ȒȈȒ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ, ȚȈȒ Ȑ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔ ȏȕȈȕȐȍȔ. TǭDzǹT 65 ȉȝȈȊȈșȑȈ ȗȈȚȕȐ Țț șȈȚȐ ȉȝȈȊȈȔ ȌȍȊȈȔ ȈȕțȊȘȈȚȈ ȈȚȔȈȕȈȝ șȈȌȘȠȈȔ ȗțȚȘȈȔ ȕȈ ȓȍȉȝȍ ȋțȕȈ-ȠȐȓȈȚȈȝ ȉȝȈȊȈșȑȈ - ǩȝȈȊȣ (ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ); ȗȈȚȕȐ - ȎȍȕȈ; Țț - ȕȖ; șȈȚȐ - ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǹȈȚȐ; ȉȝȈȊȈȔ - ǩȝȈȊȍ; ȌȍȊȈȔ - ȗȖȓțȉȖȋț; ȈȕțȊȘȈȚȈ - ȊȍȘȕȖ șȓțȎȈȡȈȧ; ȈȚȔȈȕȈȝ - șȍȉȍ șȈȔȖȑ; șȈȌȘȠȈȔ - ȗȖȌȖȉȕȖȋȖ; ȗțȚȘȈȔ - șȣȕȈ; ȕȈ ȓȍȉȝȍ - ȕȍ ȗȖȓțȟȐȓȈ; ȋțȕȈ-ȠȐȓȈȚȈȝ - ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈȔ Ȑ ȌȖȉȘȖȔț ȐȔȍȕȐ. ȀȍșȚȕȈȌȞȈȚȈȧ ȌȖȟȤ ǬȈȒȠȐ, ȒȖȚȖȘțȦ ȏȊȈȓȐ ǹȈȚȐ, șȚȈȓȈ ȎȍȕȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. ǻ ȕȍȍ ȕȍ ȉȣȓȖ ȌȍȚȍȑ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȕȈ ȊșȍȋȌȈ ȊȍȘȕȖ șȓțȎȐȓȈ șȊȖȍȔț ȔțȎț. TǭDzǹT 66 31


32 ȗȐȚȈȘȑ ȈȗȘȈȚȐȘțȗȍ șȊȍ ȉȝȈȊȈȑȈȕȈȋȈșȍ ȘțȠȈ ȈȗȘȈțȌȝȈȐȊȈȚȔȈȕȈȚȔȈȕȈȔ ȈȌȎȈȝȈȌ ȑȖȋȈ-șȈȔȑțȚȈ ȗȐȚȈȘȐ - ȒȈȒ ȖȚȍȞ; ȈȗȘȈȚȐȘțȗȍ - ȕȍȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖȋȖ; șȊȍ - ȍȍ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ; ȉȝȈȊȈȑȈ - Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ; ȈȕȈȋȈșȍ - ȕȍȊȐȕȕȖȔț; ȘțȠȈ - ȋȕȍȊȕȖ; ȈȗȘȈțȌȝȈ - ȕȍ ȌȖșȚȐȋȕțȊ ȏȘȍȓȖȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ; ȥȊȈ - ȌȈȎȍ; ȈȚȔȈȕȈ - șȈȔȈ; ȈȚȔȈȕȈȔ - ȚȍȓȖ; ȈȌȎȈȝȈȚ - ȖșȚȈȊȐȓȈ; ȑȖȋȈșȈȔȑțȚȈ - șȐȓȖȑ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȐ. ǪȐȕȖȑ ȚȖȔț ȉȣȓ ȖȚȍȞ ǹȈȚȐ, ǬȈȒȠȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȉȘȈȕȐȓ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȝȖȚȧ ȍȋȖ ȕȍ Ȋ ȟȍȔ ȉȣȓȖ țȗȘȍȒȕțȚȤ. ǰȏ-ȏȈ ȥȚȖȋȖ ǹȈȚȐ ȗȘȐȠȓȖșȤ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ șȐȓȖȑ ȑȖȋȐ Ȑ ȖșȚȈȊȐȚȤ șȊȖȍ ȚȍȓȖ ȌȖ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȖȕȈ ȌȖșȚȐȋȓȈ ȏȘȍȓȖȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǩțȌțȟȐ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȍȔ Ȋșȍȝ ȑȖȋȖȊ-ȔȐșȚȐȒȖȊ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȌȈȎȍ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȌȖȔȈ. ǹȈȚȐ ȉȣȓȈ ȔȓȈȌȠȍȑ ȌȖȟȍȘȤȦ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȞȈȘȧ ǬȈȒȠȐ, ȕȖ Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȖȕȈ ȊȣȉȘȈȓȈ șȍȉȍ Ȋ ȔțȎȤȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ǬȈȒȠȈ ȉȣȓ ȕȍȌȖȊȖȓȍȕ ȍȦ, ȗȖȥȚȖȔț ȗȘȐ ȒȈȎȌȖȑ ȊșȚȘȍȟȍ ș ȕȍȑ Ȗȕ ȕȈȟȐȕȈȓ ȗȖȕȖșȐȚȤ ȍȍ ȔțȎȈ, ȝȖȚȧ ȀȐȊȈ ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȏȈșȓțȎȐȓ ȚȈȒȖȋȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ Ȓ șȍȉȍ. ȅȚȖ ȗȖșȓțȎȐȓȖ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ǹȈȚȐ ȗȖȒȐȕțȓȈ șȊȖȍ ȚȍȓȖ, ȌȈȕȕȖȍ ȍȑ ȖȚȞȖȔ, ǬȈȒȠȍȑ, ȗȘȍȎȌȍ ȟȍȔ ȌȖșȚȐȋȓȈ ȏȘȍȓȖȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȈ ȕȍ ȖșȚȈȊȐȓȈ ȗȖșȓȍ șȍȉȧ ȗȖȚȖȔșȚȊȈ. TȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȗȍȘȊȖȑ ȋȓȈȊȍ ǿȍȚȊȍȘȚȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ "ǸȖȌȖșȓȖȊȕȈȧ ȌȖȟȍȘȍȑ MȈȕț". ȞȝȈȗȚȍȘ ȝȍȈȌ = ǬȈȒȠȈ ȗȘȖȒȓȐȕȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț

32


33

ǫdzǨǪǨ ǪTǶǸǨȇ. ǬȈȒȠȈ ȗȘȖȒȓȐȕȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț TǭDzǹT 1 ȊȐȌțȘȈ țȊȈȟȈ ȉȝȈȊȍ ȠȐȓȈȊȈȚȈȔ ȠȘȍȠȚȝȍ ȌȈȒȠȖ ȌțȝȐȚȘ-ȊȈȚșȈȓȈȝ ȊȐȌȊȍȠȈȔ ȈȒȈȘȖȚ ȒȈșȔȈȌ ȈȕȈȌȘȚȑȈȚȔȈȌȎȈȔ șȈȚȐȔ ȊȐȌțȘȈȝ țȊȈȟȈ - ǪȐȌțȘȈ șȒȈȏȈȓ; ȉȝȈȊȍ - Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ; ȠȐȓȈȊȈȚȈȔ - șȘȍȌȐ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕȣȝ; ȠȘȍȠȚȝȍ - ȓțȟȠȍȔț; ȌȈȒȠȈȝ ǬȈȒȠȈ; ȌțȝȐȚȘ-ȊȈȚșȈȓȈȝ - ȕȍȎȕȖ ȓȦȉȧȡȐȑ șȊȖȦ ȌȖȟȤ; ȊȐȌȊȍȠȈȔ - ȊȘȈȎȌȍȉȕȖșȚȤ; ȈȒȈȘȖȚ - ȗȘȖȧȊȓȧȓ; ȒȈșȔȈȚ - ȗȖȟȍȔț; ȈȕȈȌȘȚȑȈ - ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȠȐȑ; ȈȚȔȈȌȎȈȔ - șȊȖȍȑ ȌȖȟȍȘȤȦ; șȈȚȐȔ - ǹȈȚȐ. ǪȐȌțȘȈ șȗȘȖșȐȓ: ǷȖȟȍȔț ǬȈȒȠȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȚȈȒ ȕȍȎȕȖ ȓȦȉȐȓ șȊȖȦ ȌȖȟȤ, ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ ȖȚȕȖșȐȓșȧ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, șȈȔȖȔț ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕȖȔț Ȑȏ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕȣȝ? ǷȖȟȍȔț Ȗȕ ȗȘȍȕȍȉȘȍȎȐȚȍȓȤȕȖ ȖȉȖȠȍȓșȧ șȖ șȊȖȍȑ ȌȖȟȍȘȤȦ ǹȈȚȐ? DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǪȖ ȊȚȖȘȖȑ ȋȓȈȊȍ ǿȍȚȊȍȘȚȖȑ ȗȍșȕȐ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ ȗȘȐȟȐȕȈ ȘȈȏȔȖȓȊȒȐ ȔȍȎȌț ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ Ȑ ǬȈȒȠȍȑ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȖȐȏȖȠȓȈ ȕȈ ȔȍșȚȍ șȖȊȍȘȠȍȕȐȧ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, țșȚȘȖȍȕȕȖȋȖ ǬȈȒȠȍȑ ș ȞȍȓȤȦ țȔȐȘȖȚȊȖȘȐȚȤ ȊșȦ ȊșȍȓȍȕȕțȦ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȈȏȊȈȕ ȏȌȍșȤ șȈȔȣȔ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕȣȔ Ȑȏ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕȣȝ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȗȕ ȕȐ Ȓ ȒȖȔț ȕȍ ȗȐȚȈȍȚ ȊȘȈȎȌȣ Ȑ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. ǭȔț ȗȘȐșțȡȐ ȚȈȒȎȍ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ. ǹȓȖȊȖ ȠȐȊȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȊșȍȔȐȓȖșȚȐȊȣȑ". ǻ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȊȘȈȋȖȊ, ȚȈȒ ȒȈȒ Ȗȕ ȖȟȍȕȤ ȔȐȘȖȓȦȉȐȊ Ȑ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȖȚȘȍȠȍȕ ȖȚ ȊșȍȋȖ ȔȐȘșȒȖȋȖ, ȟȚȖ ȕȍ ȝȖȟȍȚ ȌȈȎȍ șȚȘȖȐȚȤ Ȍȓȧ șȍȉȧ ȌȖȔ, ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȧ ȎȐȚȤ ȗȖȌ ȌȍȘȍȊȖȔ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȉȘȈȏȞȖȔ ȉȓȈȋȖȘȖȌșȚȊȈ Ȑ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ. ǷȖȟȍȔț Ȏȍ ȚȖȋȌȈ ǬȈȒȠȈ, ȖȚȌȈȊȠȐȑ șȊȖȦ ȓȦȉȐȔțȦ ȌȖȟȤ ȉȍȏțȗȘȍȟȕȖȔț ȊȖ Ȋșȍȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȖȚȕȖșȐȓșȧ Ȓ ȕȍȔț ș ȚȈȒȖȑ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖșȚȤȦ, ȟȚȖ ǹȈȚȐ, ȌȖȟȍȘȐ ǬȈȒȠȐ Ȑ Ȏȍȕȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȗȘȐȠȓȖșȤ ȖșȚȈȊȐȚȤ șȊȖȍ ȚȍȓȖ? TǭDzǹT 2 ȒȈș ȚȈȔ ȟȈȘȈȟȈȘȈ-ȋțȘțȔ ȕȐȘȊȈȐȘȈȔ ȠȈȕȚȈ-ȊȐȋȘȈȝȈȔ ȈȚȔȈȘȈȔȈȔ ȒȈȚȝȈȔ ȌȊȍȠȚȐ ȌȎȈȋȈȚȖ ȌȈȐȊȈȚȈȔ ȔȈȝȈȚ ȒȈȝ - ȒȚȖ (ǬȈȒȠȈ); ȚȈȔ - ȍȋȖ (ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț); ȟȈȘȈ-ȈȟȈȘȈ - ȊșȍȋȖ ȔȐȘȈ (ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ Ȑ ȕȍȖȌțȠȍȊȓȍȕȕȣȝ ȗȘȍȌȔȍȚȖȊ); ȋțȘțȔ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ; ȕȐȘȊȈȐȘȈȔ - ȕȐ Ȓ ȒȖȔț ȕȍ ȗȐȚȈȦȡȍȋȖ ȊȘȈȎȌȣ; ȠȈȕȚȈ-ȊȐȋȘȈȝȈȔ - ȐȔȍȦȡȍȋȖ ȔȐȘȖȓȦȉȐȊȣȑ ȝȈȘȈȒȚȍȘ; ȈȚȔȈ-ȈȘȈȔȈȔ - șȈȔȖțȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȖȋȖ; ȒȈȚȝȈȔ - ȒȈȒ; ȌȊȍȠȚȐ - ȕȍȕȈȊȐȌȐȚ; ȌȎȈȋȈȚȈȝ - ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȌȈȐȊȈȚȈȔ - ȗȖȓțȉȖȋȈ; ȔȈȝȈȚ - ȊȍȓȐȒȖȋȖ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ ȊșȍȋȖ ȔȐȘȈ, ȕȍ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ ȕȐ Ȓ ȖȌȕȖȔț ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț. Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ șȗȖȒȖȍȕ Ȑ șȈ33


34 ȔȖțȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕ, ȐȉȖ Ȗȕ - șȈȔȣȑ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. DzȈȒ Ȏȍ ȔȖȋȓȖ șȓțȟȐȚȤșȧ, ȟȚȖ ǬȈȒȠȈ ȗȘȖȕȐȒșȧ ȏȓȖȉȖȑ Ȓ ȚȈȒȖȑ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȑ Ȑ ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȐ? DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȈȏȊȈȕ ȏȌȍșȤ ȟȈȘȈȟȈȘȈ-ȋțȘț, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ Ȑ ȕȍȖȌțȠȍȊȓȍȕȕȣȝ ȗȘȍȌȔȍȚȖȊ". ǰȕȖȋȌȈ ȍȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȚȈȒȎȍ ǩȝțȚȈȕȈȚȝȖȑ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȉȖȎȍșȚȊȖ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ șȒțȌȖțȔȕȣȍ". ǹȓȖȊȖ ȉȝțȚȈ Ȋ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ șȓțȟȈȧȝ ȗȍȘȍȊȖȌȐȚșȧ ȒȈȒ "ȌțȝȐ". ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȔ ȓȦȌȧȔ, ȕȖ ȌȈȎȍ ȌțȝȈȔ Ȑ ȌȍȔȖȕȈȔ, ȗȖȥȚȖȔț ȍȋȖ șȟȐȚȈȦȚ ȌțȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȍȔ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ - Ȑ ȗȘȖșȊȍȡȍȕȕȣȝ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ, Ȑ Țȍȝ, ȒȚȖ ȋȓțȗ Ȑ ȌȍȔȖȕȐȟȍȕ ȗȖ ȗȘȐȘȖȌȍ. Ǫ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" ȚȈȒȎȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȊȈȐȠȕȈȊȈȕȈȔ ȑȈȚȝȈ ȠȈȔȉȝțȝ - ȀȈȔȉȝț, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, - ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ Ȑȏ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ. ǹ ȖȌȕȖȑ șȚȖȘȖȕȣ, Ȗȕ - ȖȉȢȍȒȚ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ ȋȓțȗȣȝ ȌȍȔȖȕȖȊ, Ȉ ș ȌȘțȋȖȑ - ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ ȐȔ ȖșȕȖȊȈȕȈ ȖȌȕȈ Ȑȏ șȈȔȗȘȈȌȈȑ, ǸțȌȘȈ-șȈȔȗȘȈȌȈȧ. ǷțșȚȤ ȌȈȎȍ Ȗȕ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȈȠȐȔ ȊȘȈȋȖȔ ȐȓȐ ȐȕȖȋȌȈ ȋȕȍȊȈȍȚșȧ, ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ ȕȍȗȘȐȧȏȕȍȕȕȖ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ ȚȈȒȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȐ? ǷȖȥȚȖȔț ǪȐȌțȘȈ ș țȌȐȊȓȍȕȐȍȔ șȗȘȈȠȐȊȈȍȚ ȏȌȍșȤ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȔȖȋȓȖ șȓțȟȐȚȤșȧ, ȟȚȖ ȒȚȖ-ȚȖ ȗȐȚȈȓ Ȓ ȕȍȔț ȊȘȈȎȌț, ȚȍȔ ȉȖȓȍȍ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȉȣȓ ǬȈȒȠȈ. ǬȈȒȠȈ ȕȍ ȉȣȓ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ. DzȈȒ ȖȌȕȖȔț Ȑȏ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ, ȍȔț ȉȣȓȖ ȗȖȘțȟȍȕȖ ȏȈșȍȓȐȚȤ ȥȚȖȚ ȔȐȘ ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ. Ǫșȍ ȍȋȖ ȌȖȟȍȘȐ ȉȣȓȐ țȒȘȈȠȍȕȣ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȧȔȐ, Ȑ șȘȍȌȐ ȕȐȝ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȊȣȌȍȓȧȓȈșȤ ǹȈȚȐ. ǹȓȖȊȖ șȈȚȐ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "șȈȔȈȧ ȞȍȓȖȔțȌȘȍȕȕȈȧ". ǰȏ Ȋșȍȝ ȎȍȕȡȐȕ ǹȈȚȐ, ȎȍȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ ȌȖȟȤ ǬȈȒȠȐ, șȟȐȚȈȍȚșȧ șȈȔȖȑ ȞȍȓȖȔțȌȘȍȕȕȖȑ. ǷȖȥȚȖȔț ǪȐȌțȘȈ ȊȣȘȈȎȈȍȚ ȏȌȍșȤ șȊȖȍ țȌȐȊȓȍȕȐȍ. "ǬȈȒȠȈ ȏȈȕȐȔȈȓ ȚȈȒȖȍ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, - ȌțȔȈȓ Ȗȕ, - Ȑ Ȓ ȚȖȔț Ȏȍ Ȗȕ - ȖȚȍȞ ǹȈȚȐ. Ǩ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ - ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǷȖȟȍȔț Ȏȍ ȔȍȎȌț ȕȐȔȐ ȊȖȏȕȐȒȓȈ ȚȈȒȈȧ ȕȍȗȘȐȔȐȘȐȔȈȧ ȊȘȈȎȌȈ, ȟȚȖ ǹȈȚȐ, șȈȔȖȑ ȞȍȓȖȔțȌȘȍȕȕȖȑ Ȑȏ ȉȖȋȐȕȤ, ȗȘȐȠȓȖșȤ ȖșȚȈȊȐȚȤ ȚȍȓȖ?" TǭDzǹT 3 ȥȚȈȌ ȈȒȝȑȈȝȐ Ȕȍ ȉȘȈȝȔȈȕ ȌȎȈȔȈȚțȝ ȠȊȈȠțȘȈșȑȈ ȟȈ ȊȐȌȊȍȠȈș Țț ȑȈȚȈȝ ȗȘȈȕȈȔș ȚȈȚȑȈȌȎȍ ȌțșȚȑȈȌȎȈȕ șȈȚȐ ȥȚȈȚ - ȚȈȒ; ȈȒȝȑȈȝȐ - ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, șȒȈȎȐ; Ȕȍ - Ȕȕȍ; ȉȘȈȝȔȈȕ - Ȗ ȉȘȈȝȔȈȕ; ȌȎȈȔȈȚțȝ - ȏȧȚȧ (ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ); ȠȊȈȠțȘȈșȑȈ - ȚȍșȚȧ (ǬȈȒȠȐ); ȟȈ - Ȑ; ȊȐȌȊȍȠȈȝ - șșȖȘȈ; Țț - Ȗ ȚȖȔ; ȑȈȚȈȝ - ȗȖ ȒȈȒȖȑ ȗȘȐȟȐȕȍ; ȗȘȈȕȈȕ - șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ; ȚȈȚȑȈȌȎȍ - ȖșȚȈȊȐȓȈ; ȌțșȚȑȈȌȎȈȕ - ȚȖ, ȟȚȖ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȖșȚȈȊȐȚȤ; șȈȚȐ - ǹȈȚȐ. ǬȖȘȖȋȖȑ MȈȑȚȘȍȧ, ȘȈșșȚȈȊȈȚȤșȧ ș ȎȐȏȕȤȦ ȊșȍȋȌȈ ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖ. ǩțȌȤ ȌȖȉȘ, ȖȉȢȧșȕȐ Ȕȕȍ, Ȑȏ-ȏȈ ȟȍȋȖ ȏȧȚȤ Ȑ ȚȍșȚȤ ȗȖșșȖȘȐȓȐșȤ ȚȈȒ ȎȍșȚȖȒȖ, ȟȚȖ ȊȍȓȐȒȖȑ ȉȖȋȐȕȍ ǹȈȚȐ ȗȘȐȠȓȖșȤ ȗȖȒȖȕȟȐȚȤ ș șȖȉȖȑ. TǭDzǹT 4 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ 34


35 ȗțȘȈ ȊȐȠȊȈ-șȘȌȎȈȔ șȈȚȘȍ șȈȔȍȚȈȝ ȗȈȘȈȔȈȘȠȈȑȈȝ ȚȈȚȝȈȔȈȘȈ-ȋȈȕȈȝ șȈȘȊȍ șȈȕțȋȈ ȔțȕȈȑȖ 'ȋȕȈȑȈȝ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; ȗțȘȈ - Ȋ ȗȘȍȎȕȍȍ ȊȘȍȔȧ (ȊȖ ȊȘȍȔȍȕȈ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ MȈȕț); ȊȐȠȊȈ-șȘȌȎȈȔ - ȚȊȖȘȞȖȊ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; șȈȚȘȍ - ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ; șȈȔȍȚȈȝ - șȖȉȘȈȓȐșȤ; ȗȈȘȈȔȈ-ȘȠȈȑȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȚȈȚȝȈ - ȚȈȒȎȍ; ȈȔȈȘȈ-ȋȈȕȈȝ ȗȖȓțȉȖȋȐ; șȈȘȊȍ - Ȋșȍ; șȈ-ȈȕțȋȈȝ - șȖ șȊȖȐȔȐ țȟȍȕȐȒȈȔȐ Ȑ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȧȔȐ; ȔțȕȈȑȈȝ - ȜȐȓȖșȖȜȣ; ȈȋȕȈȑȈȝ - ȉȖȋȐ Ȗȋȕȧ. MțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ: Ǫ ȌȈȊȕȖ ȔȐȕțȊȠȐȍ ȊȘȍȔȍȕȈ ȗȘȈȊȐȚȍȓȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȏȈȚȍȧȓȐ ȊȍȓȐȒȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȍ șȖȉȘȈȓȐșȤ Ȋșȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȜȐȓȖșȖȜȣ, ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȉȖȋȐ Ȗȋȕȧ ȊȔȍșȚȍ șȖ șȊȖȐȔȐ țȟȍȕȐȒȈȔȐ Ȑ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȧȔȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶȚȊȍȟȈȧ ȕȈ ȊȖȗȘȖș ǪȐȌțȘȣ, ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȕȈȟȈȓ ȖȉȢȧșȕȧȚȤ ȗȘȐȟȐȕț șșȖȘȣ ȔȍȎȌț ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ Ȑ ǬȈȒȠȍȑ, Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȒȖȚȖȘȖȑ ȉȖȋȐȕȧ ǹȈȚȐ ȖșȚȈȊȐȓȈ ȚȍȓȖ. TȈȒ ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ Ȗ ȊȍȓȐȒȖȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ, ȒȖȚȖȘȖȍ șȖȊȍȘȠȈȓȐ ȗȘȈȊȐȚȍȓȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ: MȈȘȐȟȐ, ǬȈȒȠȈ Ȑ ǪȈșȐȠȚȝȈ. ȅȚȐ ȊȍȓȐȒȐȍ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ țșȚȘȖȐȓȐ ȊȍȓȐȒȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȘȐȠȓȐ ǰȕȌȘȈ, ȉȖȋȐ Ȗȋȕȧ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ șȖ șȊȖȐȔȐ șȊȐȚȈȔȐ. ǵȈ ȕȍȔ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȓȐ ȚȈȒȎȍ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ. TǭDzǹT 5 ȚȈȚȘȈ ȗȘȈȊȐȠȚȈȔ ȘȠȈȑȖ ȌȘȠȚȊȈȘȒȈȔ ȐȊȈ ȘȖȟȐȠȈ ȉȝȘȈȌȎȈȔȈȕȈȔ ȊȐȚȐȔȐȘȈȔ ȒțȘȊȈȕȚȈȔ ȚȈȕ ȔȈȝȈȚ șȈȌȈȝ ȚȈȚȘȈ - ȚțȌȈ; ȗȘȈȊȐȠȚȈȔ - ȒȖȋȌȈ ȊȖȠȍȓ; ȘȠȈȑȈȝ - ȔțȌȘȍȞȣ; ȌȘȠȚȊȈ - ȊȐȌȧ; ȈȘȒȈȔ - șȖȓȕȞț; ȐȊȈ - ȗȖȌȖȉȕȖ; ȘȖȟȐȠȈ - Ȋ șȐȧȕȐȐ; ȉȝȘȈȌȎȈȔȈȕȈȔ - șȐȧȦȡȍȔț; ȊȐȚȐȔȐȘȈȔ - ȕȍȏȈȚȍȔȕȍȕȕȖȔț; ȒțȘȊȈȕȚȈȔ - ȌȍȓȈȦȡȍȔț; ȚȈȚ - ȚȖ; ȔȈȝȈȚ - ȊȍȓȐȒȖȍ; șȈȌȈȝ - șȖȉȘȈȕȐȍ. DzȖȋȌȈ ǬȈȒȠȈ, ȋȓȈȊȈ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ, ȊȖȠȍȓ Ȋ ȚȖ șȖȉȘȈȕȐȍ, ȧȘȒȖȍ, ȒȈȒ șȊȍȚ șȖȓȕȞȈ, șȐȧȕȐȍ, ȐșȝȖȌȐȊȠȍȍ ȖȚ ȍȋȖ ȚȍȓȈ, ȏȈȓȐȓȖ ȊȍșȤ ȏȈȓ, ȚȈȒ ȟȚȖ Ȋșȍ șȖȉȘȈȊȠȐȍșȧ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȗȖȔȍȘȒȓȐ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ. TǭDzǹT 6 țȌȈȚȐȠȚȝȈȕ șȈȌȈșȑȈș Țȍ șȊȈ-ȌȝȐȠȕȑȍȉȝȑȈȝ șȈȝȈȋȕȈȑȈȝ ȘȚȍ ȊȐȘȐȕȟȈȔ ȠȈȘȊȈȔ ȟȈ ȚȈȌ-ȉȝȈșȈȒȠȐȗȚȈ-ȟȍȚȈșȈȝ țȌȈȚȐȠȚȝȈȕ - ȊșȚȈȓȐ; șȈȌȈșȑȈȝ - ȗȘȐșțȚșȚȊțȦȡȐȍ Ȋ șȖȉȘȈȕȐȐ; Țȍ - ȖȕȐ; șȊȈ-ȌȝȐȠȕȑȍȉȝȑȈȝ - șȖ șȊȖȐȝ ȔȍșȚ; șȈȝȈ-ȈȋȕȈȑȈȝ - ȊȔȍșȚȍ ș ȉȖȋȈȔȐ Ȗȋȕȧ; ȘȚȍ - ȒȘȖȔȍ; ȊȐȘȐȕȟȈȔ - ǩȘȈȝȔȣ; ȠȈȘȊȈȔ - ȀȐȊȣ; ȟȈ - Ȑ; ȚȈȚ - ȍȋȖ (ǬȈȒȠȐ); ȉȝȈșȈ - șȐȧȕȐȍȔ; ȈȒȠȐȗȚȈ - ȗȖȗȈȓȐ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍ; ȟȍȚȈșȈȝ - Țȍ, ȟȤȐ țȔȣ. ǷȖȘȈȎȍȕȕȣȍ șȐȧȕȐȍȔ ȍȋȖ ȚȍȓȈ, Ȋșȍ ȉȖȋȐ Ȗȋȕȧ Ȑ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ 35


36 țȟȈșȚȕȐȒȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȒȘȖȔȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, Ȋ ȏȕȈȒ țȊȈȎȍȕȐȧ Ȓ ǬȈȒȠȍ ȊșȚȈȓȐ șȖ șȊȖȐȝ ȔȍșȚ. TǭDzǹT 7 șȈȌȈșȈș-ȗȈȚȐȉȝȐȘ ȌȈȒȠȖ ȉȝȈȋȈȊȈȕ șȈȌȝț șȈȚ-ȒȘȚȈȝ ȈȌȎȈȔ ȓȖȒȈ-ȋțȘțȔ ȕȈȚȊȈ ȕȐȠȈșȈȌȈ ȚȈȌ-ȈȌȎȕȈȑȈ șȈȌȈșȈȝ - șȖȉȘȈȕȐȧ; ȗȈȚȐȉȝȐȝ - ȋȓȈȊȈȔȐ; ȌȈȒȠȈȝ - ǬȈȒȠȈ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ȊȓȈȌȍȓȍȞ Ȋșȍȝ ȉȖȋȈȚșȚȊ; șȈȌȝț - ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ; șȈȚ-ȒȘȚȈȝ ȗȖȗȘȐȊȍȚșȚȊȖȊȈȕȕȣȑ; ȈȌȎȈȔ - ȕȍȘȖȎȌȍȕȕȖȔț (ǩȘȈȝȔȍ); ȓȖȒȈ-ȋțȘțȔ - țȟȐȚȍȓȦ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȕȈȚȊȈ - ȊȣȘȈȎȈȧ ȗȖȟȚȍȕȐȍ; ȕȐȠȈșȈȌȈ șȍȓ; ȚȈȚ-ȈȌȎȕȈȑȈ - ȗȖ ȍȋȖ (ǩȘȈȝȔȣ) ȗȘȐȒȈȏț. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȤșȚȊȖȊȈȊȠȐȑ ȕȈ ȚȖȔ șȖȉȘȈȕȐȐ, ȗȖ ȊșȍȔ ȗȘȈȊȐȓȈȔ ȗȘȐȊȍȚșȚȊȖȊȈȓ ǬȈȒȠț, Ȉ ǬȈȒȠȈ, ȗȖȒȓȖȕȐȊȠȐșȤ ǫȖșȗȖȌț ǩȘȈȝȔȍ, ȗȖ ȍȋȖ șȓȖȊț șȍȓ ȕȈ șȊȖȍ ȔȍșȚȖ. TǭDzǹT 8 ȗȘȈȕ-ȕȐȠȈȕȕȈȔ ȔȘȌȈȔ ȌȘȠȚȊȈ ȕȈȔȘȠȑȈȚ ȚȈȌ-ȈȕȈȌȘȚȈȝ țȊȈȟȈ ȊȈȔȈȔ ȟȈȒȠțȘȉȝȑȈȔ ȈȉȝȐȊȐȒȠȑȈ ȌȈȝȈȕȕ ȐȊȈ ȗȘȈȒ - ȗȘȍȎȌȍ; ȕȐȠȈȕȕȈȔ - șȐȌȧȡȍȋȖ; ȔȘȌȈȔ - ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț; ȌȘȠȚȊȈ - ȊȐȌȧ; ȕȈ ȈȔȘȠȑȈȚ - ȕȍ Ȋȣȕȍș; ȚȈȚ - ȐȔ (ȀȐȊȖȑ); ȈȕȈȌȘȚȈȝ - ȕȍ țȊȈȎȈȍȔȣȑ; țȊȈȟȈ - șȒȈȏȈȓ; ȊȈȔȈȔ - ȕȍȟȍșȚȕȣȑ; ȟȈȒȠțȘȉȝȑȈȔ - ȌȊțȔȧ ȋȓȈȏȈȔȐ; ȈȉȝȐȊȐȒȠȑȈ - ȋȓȧȌȧ ȕȈ; ȌȈȝȈȕ - ȋȖȘȧȡȐȔȐ; ȐȊȈ - șȓȖȊȕȖ. ǶȌȕȈȒȖ, ȗȘȍȎȌȍ ȟȍȔ ȏȈȕȧȚȤ șȊȖȍ ȔȍșȚȖ, ǬȈȒȠȈ ȏȈȔȍȚȐȓ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȍ ȊșȚȈȓ Ȑ ȕȍ ȊȣȒȈȏȈȓ ȍȔț ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȗȖȟȚȍȕȐȧ, Ȑ ȥȚȖ șȐȓȤȕȖ ȏȈȌȍȓȖ ȍȋȖ. Ƕȕ șȚȘȈȠȕȖ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓșȧ Ȑ, șȊȍȘȒȈȧ ȋȓȈȏȈȔȐ, ȕȈȟȈȓ ȗȖȕȖșȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȉțȌțȟȐ ȏȧȚȍȔ ǬȈȒȠȐ, ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȓ ȖȒȈȏȈȚȤ ȚȍșȚȦ ȗȖȟȚȍȕȐȍ, ȊșȚȈȊ șȖ șȊȖȍȋȖ ȔȍșȚȈ, ȒȈȒ ȥȚȖ șȌȍȓȈȓȐ ȌȘțȋȐȍ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȋȓȈȊȕȣȔȐ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ, ȖȕȐ ȏȈȕȐȔȈȦȚ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȟȍȔ ǬȈȒȠȈ. ǶȌȕȈȒȖ ǬȈȒȠȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȑ ȗȘȍȎȌȍ ȕȍȌȖȓȦȉȓȐȊȈȓ ȀȐȊț ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȚȖȚ ȊȣȋȓȧȌȍȓ ȒȈȒ ȕȐȡȐȑ Ȑ ȗȓȖȝȖ ȖȌȍȊȈȓșȧ, ȉȣȓ ȊȖȏȔțȡȍȕ ȚȈȒȐȔ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ ȏȧȚȧ Ȑ ȊȖșȗȘȐȕȧȓ ȥȚȖ ȒȈȒ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ. TǭDzǹT 9 ȠȘțȑȈȚȈȔ ȉȘȈȝȔȈȘȠȈȑȖ Ȕȍ șȈȝȈ-ȌȍȊȈȝ șȈȝȈȋȕȈȑȈȝ șȈȌȝțȕȈȔ ȉȘțȊȈȚȖ ȊȘȚȚȈȔ ȕȈȌȎȕȈȕȈȕ ȕȈ ȟȈ ȔȈȚșȈȘȈȚ ȠȘțȑȈȚȈȔ - ȗȖșȓțȠȈȑȚȍ; ȉȘȈȝȔȈ-ȘȠȈȑȈȝ - Ȗ ȔțȌȘȍȑȠȐȍ șȘȍȌȐ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ; Ȕȍ - Ȕȍȕȧ; șȈȝȈ-ȌȍȊȈȝ - Ȗ ȗȖȓțȉȖȋȐ; șȈȝȈ-ȈȋȕȈȑȈȝ - Ȗ ȉȖȋȐ Ȗȋȕȧ; șȈȌȝțȕȈȔ - ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ; ȉȘțȊȈȚȈȝ - ȋȖȊȖȘȧȡȍȋȖ; ȊȘȚȚȈȔ - ȗȖȊȍȌȍȕȐȐ; ȕȈ - ȕȍ; ȈȌȎȕȈȕȈȚ - ȗȖ ȕȍȊȍȎȍșȚȊț; ȕȈ 36


37 ȟȈ - Ȑ ȕȍ; ȔȈȚșȈȘȈȚ - ȗȖ ȏȓȖȉȍ. Ƕ ȔțȌȘȍȞȣ, ȉȘȈȝȔȈȕȣ Ȑ ȉȖȋȐ Ȗȋȕȧ, ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȊȣșȓțȠȈȑȚȍ Ȕȍȕȧ: ȧ ȉțȌț ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȌȖȓȎȕȣ ȊȍșȚȐ șȍȉȧ ȊȖșȗȐȚȈȕȕȣȍ ȓȦȌȐ. ǷȖȊȍȘȤȚȍ Ȕȕȍ, ȔȕȖȦ ȌȊȐȎȍȚ ȕȍ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȖ Ȑ ȕȍ ȏȓȖȉȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǵȈȟȐȕȈȧ șȊȖȦ ȖȉȊȐȕȐȚȍȓȤȕțȦ ȘȍȟȤ ȗȘȖȚȐȊ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ǬȈȒȠȈ ȚȈȒȚȐȟȕȖ ȗȣȚȈȍȚșȧ ȗȘȍȌțȗȘȍȌȐȚȤ ȊȖȏȔțȡȍȕȐȍ șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ. Ƕȕ ȏȈȊȍȘȧȍȚ Ȑȝ, ȟȚȖ ȉțȌȍȚ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȌȖȓȎȕȣ ȊȍșȚȐ șȍȉȧ ȊȖșȗȐȚȈȕȕȣȍ ȓȦȌȐ, ȗȖȥȚȖȔț ȔȖȎȕȖ ȖȎȐȌȈȚȤ, ȟȚȖ ȍȋȖ șȓȖȊȈ ȏȈȌȍȕțȚ ȕȍȊȖșȗȐȚȈȕȕȣȝ ȊȣșȒȖȟȍȒ Ȑ, ȊȍȘȖȧȚȕȖ, ȖȋȖȘȟȈȚ șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȍȕȤȠȍ ȊșȍȋȖ ȝȖȚȧȚ, ȟȚȖȉȣ ȕȈ Ȑȝ ȋȓȈȏȈȝ ȒȖȋȖ-ȚȖ ȖșȒȖȘȉȓȧȓȐ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȥȚȖ ȕȍȊȖșȗȐȚȈȕȕȣȍ ȓȦȌȐ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, Ȗȕ ȊȗȖȓȕȍ ȖȚȌȈȊȈȓ șȍȉȍ ȖȚȟȍȚ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ șȖȉȐȘȈȍȚșȧ ȖșȒȖȘȉȐȚȤ ȕȐ Ȋ ȟȍȔ ȕȍȗȖȊȐȕȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț. ǿȚȖ Ȏȍ ȒȈșȈȍȚșȧ ȏȓȖȉȣ, ȚȖ ș șȈȔȖȋȖ ȕȈȟȈȓȈ Ȗȕ ȗȐȚȈȓ ȕȍȗȘȐȧȏȕȤ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȓ, ȟȚȖ ȐȔ ȌȊȐȎȍȚ ȏȓȖȉȈ Ȑ ȏȈȊȐșȚȤ Ȓ ȕȍȔț. ǽȖȚȧ Ȋșȍ șȒȈȏȈȕȕȖȍ ȐȔ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ Ȗ ȍȋȖ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍ, Ȗȕ, ȎȍȓȈȧ șȒȘȣȚȤ șȊȖȐ ȔȖȚȐȊȣ, ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȘȍȟȐ ȗȘȖȌȐȒȚȖȊȈȕȣ ȕȍ ȏȓȖȉȖȑ Ȑ ȕȍ ȌȍȘȏȖșȚȤȦ. TǭDzǹT 10 ȈȑȈȔ Țț ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȕȈȔ ȑȈȠȖ-ȋȝȕȖ ȕȐȘȈȗȈȚȘȈȗȈȝ șȈȌȉȝȐȘ ȈȟȈȘȐȚȈȝ ȗȈȕȚȝȈ ȑȍȕȈ șȚȈȉȌȝȍȕȈ ȌțȠȐȚȈȝ ȈȑȈȔ - Ȗȕ (ȀȐȊȈ); Țț - ȕȖ; ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȕȈȔ - ȗȘȈȊȐȚȍȓȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȑȈȠȈȝ-ȋȝȕȈȝ - ȏȈȗȧȚȕȈȊȠȐȑ ȘȍȗțȚȈȞȐȦ; ȕȐȘȈȗȈȚȘȈȗȈȝ - ȉȍșșȚȣȌȕȣȑ; șȈȌȉȝȐȝ - ȉȓȈȋȖȊȖșȗȐȚȈȕȕȣȝ ȓȦȌȍȑ; ȈȟȈȘȐȚȈȝ - șȓȍȌțȦȡȐȝ; ȗȈȕȚȝȈȝ - ȗțȚȍȔ; ȑȍȕȈ - ȒȍȔ (ȀȐȊȖȑ); șȚȈȉȌȝȍȕȈ - ȗȖșȚțȗȈȦȡȐȔ ȕȍȊȍȘȕȖ; ȌțȠȐȚȈȝ - ȖșȒȊȍȘȕȍȕ. ȀȐȊȈ ȏȈȗȧȚȕȈȓ ȌȖȉȘȖȍ ȐȔȧ ȗȘȈȊȐȚȍȓȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ Ȑ ȗȖȗȘȈȓ Ȋșȍ ȗȘȈȊȐȓȈ, ȒȖȚȖȘȣȔ șȓȍȌțȦȚ ȉȓȈȋȖȊȖșȗȐȚȈȕȕȣȍ ȓȦȌȐ. Ƕȕ ȗȖȚȍȘȧȓ ȊșȧȒȐȑ șȚȣȌ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ țȔȍȍȚ ȊȍșȚȐ șȍȉȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǬȈȒȠȈ ȝȖȚȍȓ țȉȍȌȐȚȤ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ, șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȟȚȖ ȀȐȊȈ, ȉțȌțȟȐ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, șȊȖȐȔ ȕȍțȔȍȕȐȍȔ șȍȉȧ ȊȍșȚȐ ȏȈȗȧȚȕȈȓ ȘȍȗțȚȈȞȐȦ Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǶȌȕȈȒȖ șȓȖȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ǬȈȒȠȈ țȗȖȚȘȍȉȓȧȓ, ȗȖȕȖșȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȔȖȎȕȖ ȚȈȒȎȍ ȐșȚȖȓȒȖȊȈȚȤ ȗȖ-ȌȘțȋȖȔț, Ȋ ȗȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȖȔ șȔȣșȓȍ. TȈȒ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, Ȗȕ ȕȈȏȊȈȓ ȀȐȊț ȑȈȠȖ-ȋȝȕȈ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȚȖȚ, ȒȚȖ ȉȘȖșȈȍȚ ȚȍȕȤ ȕȈ ȘȍȗțȚȈȞȐȦ". ǵȖ ȥȚȖ Ȏȍ șȓȖȊȖ ȔȖȎȍȚ ȖȏȕȈȟȈȚȤ, ȟȚȖ ȍȋȖ șȓȈȊȈ ȏȈȚȔȍȊȈȍȚ șȓȈȊț Ȋșȍȝ ȗȘȖȟȐȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǬȘțȋȖȍ șȓȖȊȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ țȗȖȚȘȍȉȐȓ ǬȈȒȠȈ - ȕȐȘȈȗȈȚȘȈȗȈ, ȚȖȎȍ ȐȔȍȍȚ ȌȊȈ ȏȕȈȟȍȕȐȧ. ǷȍȘȊȖȍ - "ȗȖȚȍȘȧȊȠȐȑ șȚȣȌ", Ȉ ȊȚȖȘȖȍ - "ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤ Țȍȝ, ț ȒȖȋȖ ȕȍȚ ȐȕȖȋȖ ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ". ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȟȈșȚȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȉȝțȚȖȊ, ȕȐȏȠȐȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǶȕȐ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȚȈȒ ȒȈȒ Ȗȕ ȖȟȍȕȤ ȌȖȉȘ ȒȖ ȊșȍȔ Ȑ ȍȋȖ ȖȟȍȕȤ ȓȍȋȒȖ țȔȐȓȖșȚȐȊȐȚȤ. ǷȖȥȚȖȔț ȍȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǨȠțȚȖȠȍȑ. Ƕȕ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȗȖȌ șȊȖȍ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ Ȋșȍȝ, ȒȚȖ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ șȓțȎȐȚȤ 37


38 ȌȘțȋȐȔ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȐȓȐ ȔȖȎȍȚ țȒȈȏȣȊȈȚȤ ȚȈȒȎȍ ȕȈ ȥȚȖ.

ǪȐȠȕț.

ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, șȓȖȊȖ ȕȐȘȈȗȈȚȘȈȗȈ

TǭDzǹT 11 ȥȠȈ Ȕȍ ȠȐȠȑȈȚȈȔ ȗȘȈȗȚȖ ȑȈȕ Ȕȍ ȌțȝȐȚțȘ ȈȋȘȈȝȐȚ ȗȈȕȐȔ ȊȐȗȘȈȋȕȐ-ȔțȒȝȈȚȈȝ șȈȊȐȚȘȑȈ ȐȊȈ șȈȌȝțȊȈȚ ȥȠȈȝ - Ȗȕ (ȀȐȊȈ); Ȕȍ - ȔȖȍ; ȠȐȠȑȈȚȈȔ - ȗȖȌȟȐȕȍȕȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ; ȗȘȈȗȚȈȝ - ȗȘȐȕȧȓ; ȑȈȚ - ȚȈȒ ȒȈȒ; Ȕȍ ȌțȝȐȚțȝ - ȔȖȍȑ ȌȖȟȍȘȐ; ȈȋȘȈȝȐȚ - Ȗȕ Ȋȏȧȓ; ȗȈȕȐȔ - ȘțȒț; ȊȐȗȘȈ-ȈȋȕȐ - ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ Ȑ Ȗȋȕȧ; ȔțȒȝȈȚȈȝ - Ȋ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȐ; șȈȊȐȚȘȑȈȝ - ǫȈȧȚȘȐ; ȐȊȈ - ȗȖȌȖȉȕȖȑ; șȈȌȝțȊȈȚ - ȒȈȒ ȟȍșȚȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ. ǷȍȘȍȌ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȔ ȖȋȕȍȔ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ Ȗȕ Ȋȏȧȓ Ȋ Ȏȍȕȣ ȔȖȦ ȌȖȟȤ Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȗȘȐȏȕȈȓ ȔȖȍ ȗȘȍȊȖșȝȖȌșȚȊȖ ȕȈȌ șȖȉȖȑ. ǮȍȕȐȊȠȐșȤ ȕȈ ȔȖȍȑ ȌȖȟȍȘȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȐ Ȋ ȟȍȔ ȕȍ țșȚțȗȈȍȚ ǫȈȧȚȘȐ, Ȗȕ șȚȈȘȈȓșȧ ȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ ȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȍ ȟȍșȚȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǻȚȊȍȘȎȌȈȧ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ șȚȈȘȈȓșȧ ȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ ȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȍ ȟȍșȚȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ǬȈȒȠȈ ȝȖȟȍȚ șȒȈȏȈȚȤ, ȟȚȖ ȀȐȊȈ ȗȖșȚțȗȐȓ ȕȍȗȖȘȧȌȖȟȕȖ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȕȍ ȖȒȈȏȈȓ ȍȔț ȗȖȟȚȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȏȧȚȤ ȌȖȓȎȍȕ ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ șȊȖȍȔț ȚȍșȚȦ. TǭDzǹT 12 ȋȘȝȐȚȊȈ ȔȘȋȈ-ȠȈȊȈȒȠȑȈȝ ȗȈȕȐȔ ȔȈȘȒȈȚȈ-ȓȖȟȈȕȈȝ ȗȘȈȚȑțȚȚȝȈȕȈȉȝȐȊȈȌȈȘȝȍ ȊȈȟȈȗȑ ȈȒȘȚȈ ȕȖȟȐȚȈȔ ȋȘȝȐȚȊȈ - ȊȏȧȊ; ȔȘȋȈ-ȠȈȊȈ - ȒȈȒ ț ȖȓȍȕȍȕȒȈ; ȈȒȠȑȈȝ - ȍȍ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȐȔȍȍȚ ȋȓȈȏȈ; ȗȈȕȐȔ - ȘțȒț; ȔȈȘȒȈȚȈ - ȖȉȍȏȤȧȕȣ; ȓȖȟȈȕȈȝ - Ȗȕ, ț ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȋȓȈȏȈ; ȗȘȈȚȑțȚȚȝȈȕȈ - ȊșȚȈȊȈȕȐȧ șȖ șȊȖȍȋȖ ȔȍșȚȈ; ȈȉȝȐȊȈȌȈ - ȟȍșȚȐ; ȈȘȝȍ - Ȕȕȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȌȖșȚȖȐȕ; ȊȈȟȈ - ȗȘȐȧȚȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ; ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; ȈȒȘȚȈ ȕȈ - Ȗȕ ȕȍ ȖȒȈȏȈȓ; țȟȐȚȈȔ - ȗȖȟȚȍȕȐȧ. Ƕȕ, ț ȒȖȋȖ ȋȓȈȏȈ, ȒȈȒ ț ȖȉȍȏȤȧȕȣ, ȎȍȕȐȓșȧ ȕȈ ȔȖȍȑ ȌȖȟȍȘȐ ș ȋȓȈȏȈȔȐ ȓȈȕȐ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ Ȗȕ ȕȍ ȊșȚȈȓ ȕȈȊșȚȘȍȟț Ȕȕȍ Ȑ ȕȍ șȟȍȓ ȕțȎȕȣȔ ȗȖȗȘȐȊȍȚșȚȊȖȊȈȚȤ Ȕȍȕȧ ȊȍȎȓȐȊȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ. TǭDzǹT 13 ȓțȗȚȈ-ȒȘȐȑȈȑȈȠțȟȈȑȍ ȔȈȕȐȕȍ ȉȝȐȕȕȈ-șȍȚȈȊȍ ȈȕȐȟȟȝȈȕȕ Ȉȗȑ ȈȌȈȔ ȉȈȓȈȔ ȠțȌȘȈȑȍȊȖȠȈȚȐȔ ȋȐȘȈȔ ȓțȗȚȈ-ȒȘȐȑȈȑȈ - ȕȍ șȓȍȌțȦȡȍȔț ȗȘȈȊȐȓȈȔ; ȈȠțȟȈȑȍ - ȕȍȟȐșȚȖȔț; ȔȈȕȐȕȍ - ȋȖȘȌȖȔț; ȉȝȐȕȕȈ-șȍȚȈȊȍ - ȕȈȘțȠȐȊȠȍȔț ȗȘȈȊȐȓȈ ȝȖȘȖȠȍȋȖ ȚȖȕȈ; ȈȕȐȟȟȝȈȕ - ȕȍ ȎȍȓȈȊȠȐȑ; ȈȗȐ - ȝȖȚȧ; ȈȌȈȔ - ȖȚȌȈȓ; ȉȈȓȈȔ - ȔȖȦ ȌȖȟȤ; ȠțȌȘȈȑȈ - ȠțȌȘȍ; ȐȊȈ - ȒȈȒ; țȠȈȚȐȔ ȋȐȘȈȔ șȖȌȍȘȎȈȕȐȍ ǪȍȌ. ǻ Ȕȍȕȧ ȕȍ ȉȣȓȖ ȕȐ ȔȈȓȍȑȠȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȧ ȖȚȌȈȊȈȚȤ șȊȖȦ ȌȖȟȤ 38


39 ȥȚȖȔț ȕȍȊȍȎȌȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȍȚ ȊșȍȔȐ ȗȘȈȊȐȓȈȔȐ ȗȘȐȓȐȟȐȧ. Ƕȕ ȕȍ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȖșȖȉȖȑ ȟȐșȚȖȗȓȖȚȕȖșȚȤȦ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȕȐȒȈȒȐȔ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ Ȕȕȍ ȗȘȐȠȓȖșȤ ȖȚȌȈȚȤ șȊȖȦ ȌȖȟȤ ȍȔț Ȋ Ȏȍȕȣ. ȇ șȌȍȓȈȓ ȥȚȖ ȗȖȔȐȔȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȊȖȓȐ, ȒȈȒ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȣȕțȎȌȍȕ ȖȉȢȧșȕȧȚȤ țȟȍȕȐȍ ǪȍȌ ȠțȌȘȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ȀțȌȘȈȔ ȏȈȗȘȍȡȍȕȖ ȐȏțȟȈȚȤ ǪȍȌȣ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȐȏȏȈ șȊȖȍȑ ȕȍȟȐșȚȖȗȓȖȚȕȖșȚȐ ȠțȌȘȣ ȕȍȌȖșȚȖȑȕȣ șȓțȠȈȚȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ. ǿȍȓȖȊȍȒț, ȕȍ ȐȔȍȦȡȍȔț ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒȐȝ ȒȈȟȍșȚȊ, ȕȍ ȗȖȓȖȎȍȕȖ ȟȐȚȈȚȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȗȐșȈȕȐȧ. ȅȚȖȚ ȏȈȗȘȍȚ șȘȖȌȕȐ ȗȘȈȊȐȓț, ȏȈȒȘȣȊȈȦȡȍȔț ȌȖșȚțȗ Ȋ ȦȘȐȌȐȟȍșȒȐȑ ȒȖȓȓȍȌȎ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȕȍ ȐȔȍȍȚ șȘȍȌȕȍȋȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ. ǷȖ ȔȕȍȕȐȦ ǬȈȒȠȐ, ȀȐȊȈ ȉȣȓ ȕȍȟȐșȚȖȗȓȖȚȍȕ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍȌȖșȚȖȐȕ ȘțȒȐ ȍȋȖ ȌȖȟȍȘȐ ǹȈȚȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȖȓțȟȐȓȈ ȝȖȘȖȠȍȍ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȍ Ȑ ȖȚȓȐȟȈȓȈșȤ ȒȘȈșȖȚȖȑ Ȑ ȞȍȓȖȔțȌȘȐȍȔ. Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ ȏȌȍșȤ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȖ șȓȖȊȖ ȉȝȐȕȕȈ-șȍȚȈȊȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȍȘȍȊȖȌȐȚșȧ ȒȈȒ "ȚȖȚ, ȒȚȖ, ȕȍ șȓȍȌțȧ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ ǪȍȌ, ȕȈȘțȠȈȍȚ Ȋșȍ ȗȘȈȊȐȓȈ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ". ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȗȖ ȔȕȍȕȐȦ ǬȈȒȠȐ, ȉȘȈȒ ȍȋȖ ȌȖȟȍȘȐ Ȑ ȀȐȊȣ șȈȔ ȗȖ șȍȉȍ ȉȣȓ ȕȈȘțȠȍȕȐȍȔ ȗȘȐȕȧȚȣȝ ȗȘȈȊȐȓ. TǭDzǹTȃ 14 - 15 ȗȘȍȚȈȊȈșȍȠț ȋȝȖȘȍȠț ȗȘȍȚȈȐȘ ȉȝțȚȈ-ȋȈȕȈȐȘ ȊȘȚȈȝ ȈȚȈȚȑ țȕȔȈȚȚȈȊȈȕ ȕȈȋȕȖ ȊȑțȗȚȈ-ȒȍȠȖ ȝȈșȈȕ ȘțȌȈȕ ȟȐȚȈ-ȉȝȈșȔȈ-ȒȘȚȈ-șȕȈȕȈȝ ȗȘȍȚȈ-șȘȈȕ-ȕȘȈșȚȝȐ-ȉȝțȠȈȕȈȝ ȠȐȊȈȗȈȌȍȠȖ ȝȑ ȈȠȐȊȖ ȔȈȚȚȖ ȔȈȚȚȈ-ȌȎȈȕȈ-ȗȘȐȑȈȝ ȗȈȚȐȝ ȗȘȈȔȈȚȝȈ-ȕȈȚȝȈȕȈȔ ȚȈȔȖ-ȔȈȚȘȈȚȔȈȒȈȚȔȈȕȈȔ ȗȘȍȚȈ-ȈȊȈșȍȠț - Ȋ ȔȍșȚȈȝ, ȋȌȍ șȎȐȋȈȦȚ ȚȘțȗȣ; ȋȝȖȘȍȠț - țȎȈșȕȣȝ; ȗȘȍȚȈȐȝ - ȗȘȍȚȈȔȐ; ȉȝțȚȈ-ȋȈȕȈȐȝ - ȉȝțȚȈȔȐ; ȊȘȚȈȝ - șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȣȑ; ȈȚȈȚȐ - Ȗȕ ȉȘȖȌȐȚ; țȕȔȈȚȚȈ-ȊȈȚ - ȒȈȒ șțȔȈșȠȍȌȠȐȑ; ȕȈȋȕȈȝ - ȕȈȋȖȑ; ȊȑțȗȚȈ-ȒȍȠȈȝ - ȘȈșȗțșȚȐȊȠȐȑ ȊȖȓȖșȣ; ȝȈșȈȕ - ȝȖȝȖȟțȡȐȑ; ȘțȌȈȕ - ȒȘȐȟȈȡȐȑ; ȟȐȚȈ - ȗȖȋȘȍȉȈȓȤȕȖȋȖ ȒȖșȚȘȈ; ȉȝȈșȔȈ - ȗȍȗȓȖȔ; ȒȘȚȈ-șȕȈȕȈȝ - șȖȊȍȘȠȈȦȡȐȑ ȖȔȖȊȍȕȐȍ; ȗȘȍȚȈ - Ȑȏ ȟȍȘȍȗȖȊ; șȘȈȒ - ș ȋȐȘȓȧȕȌȖȑ; ȕȘ-ȈșȚȝȐ-ȉȝțȠȈȕȈȝ - țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ ȒȖșȚȧȔȐ țȔȍȘȠȐȝ ȓȦȌȍȑ; ȠȐȊȈ-ȈȗȈȌȍȠȈȝ - ȒȚȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȀȐȊȖȑ (ȗȘȐȕȖșȧȡȐȔ șȟȈșȚȤȍ) ȚȖȓȤȒȖ ȗȖ ȐȔȍȕȐ; ȝȐ - ȚȈȒ ȒȈȒ; ȈȠȐȊȈȝ - ȗȘȐȕȖșȧȡȐȑ ȕȍșȟȈșȚȤȍ; ȔȈȚȚȈȝ - ȉȍȏțȔȕȣȑ; ȔȈȚȚȈ-ȌȎȈȕȈȗȘȐȑȈȝ - ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋ șțȔȈșȠȍȌȠȐȔ; ȗȈȚȐȝ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ; ȗȘȈȔȈȚȝȈ-ȕȈȚȝȈȕȈȔ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȑ ȗȓȍȔȍȕȐ ȗȘȈȔȈȚȝȖȊ; ȚȈȔȈȝ-ȔȈȚȘȈȈȚȔȈȒȈ-ȈȚȔȈȕȈȔ - Țȍȝ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȋțȕȣ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. Ƕȕ ȖȉȐȚȈȍȚ Ȋ ȚȈȒȐȝ ȕȍȟȐșȚȣȝ ȔȍșȚȈȝ, ȒȈȒ ȒȘȍȔȈȚȖȘȐȐ, Ȑ ȍȋȖ ȗȖȊșȦȌț șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȦȚ ȌțȝȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ. Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȝȖȌȐȚ ȕȈȋȐȔ Ȑ, șȓȖȊȕȖ șțȔȈșȠȍȌȠȐȑ, ȚȖ ȘȈȏȘȈȎȈȍȚșȧ șȔȍȝȖȔ, ȚȖ ȐȏȌȈȍȚ ȊȖȗȓȐ. Ƕȕ ȗȖșȣȗȈȍȚ ȚȍȓȖ ȗȍȗȓȖȔ ȖȚ șȖȎȎȍȕȕȣȝ ȚȘțȗȖȊ, ȔȖȍȚșȧ ȓȐȠȤ ȖȚ șȓțȟȈȧ Ȓ șȓțȟȈȦ Ȑ țȒȘȈȠȈȍȚ șȊȖȍ ȚȍȓȖ ȋȐȘȓȧȕȌȈȔȐ Ȑȏ ȟȍȘȍȗȖȊ Ȑ ȒȖșȚȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȓȐȠȤ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȀȐȊȖȑ, ȊșȍȉȓȈȋȐȔ, ȕȈ șȈȔȖȔ Ȏȍ Ȍȍȓȍ Ȗȕ - ȌȐȒȖȍ Ȑ ȏȓȖȊȍȡȍȍ șȖȏȌȈȕȐȍ. Ƕȕ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȗȖȋȘȧȏȠȐȝ Ȋ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍ ȉȍȏțȔȞȍȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȉȖȋȖȚȊȖȘȧȚ ȍȋȖ. 39


40 DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Tȍ, ȒȚȖ ȕȍ ȔȖȍȚșȧ ȘȍȋțȓȧȘȕȖ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, șȊȧȏȈȕȣ ș ȌțȝȈȔȐ, ȗȘȐȊȐȌȍȕȐȧȔȐ Ȑ șțȔȈșȠȍȌȠȐȔȐ. ǵȈ ȗȍȘȊȣȑ ȊȏȋȓȧȌ ȔȖȎȍȚ ȗȖȒȈȏȈȚȤșȧ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȐȔȍȕȕȖ Ȓ ȥȚȖȑ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ, ȕȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȍȋȖ ȐȔȧ, ȀȐȊȈ, ȒȈȒ ȕȍȓȤȏȧ ȉȖȓȍȍ ȗȖȌȝȖȌȐȚ ȍȔț, ȐȉȖ Ȗȕ ȖȟȍȕȤ ȔȐȓȖșȚȐȊ Ȓ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ ȊȖ ȚȤȔȍ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. Dz ȟȐșȓț ȍȋȖ ȗȖȌȖȗȍȟȕȣȝ ȖȚȕȖșȧȚșȧ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȕȍȟȐșȚȖȗȓȖȚȕȣȍ ȗȤȧȕȐȞȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȦȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȖȚ șȓțȟȈȧ Ȓ șȓțȟȈȦ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȌȖȉȘ, ȟȚȖ ȉȍȘȍȚ ȗȖȌ șȊȖȍ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȚȈȒȐȝ șțȡȍșȚȊ Ȑ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȐȔ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȕȈ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒȐȑ țȘȖȊȍȕȤ ȘȈȏȊȐȚȐȧ Ȑ ȖȉȘȍșȚȐ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ. ǽȖȚȧ ȥȚȖ ȖȟȍȕȤ ȕȍȉȓȈȋȖȌȈȘȕȣȑ ȚȘțȌ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȉȍȘȍȚ ȍȋȖ ȕȈ șȍȉȧ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ǪȍȌȣ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȀȐȊț ȊșȍȉȓȈȋȐȔ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȖȉȡȍȕȐȦ ș ȕȐȔ ȌȈȎȍ ȗȈȌȠȐȍ ȌțȠȐ ȔȖȋțȚ ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȕȈ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒțȦ șȚțȗȍȕȤ ȘȈȏȊȐȚȐȧ. ǰȕȖȋȌȈ șȓțȟȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ȊȍȓȐȒȐȍ ȓȐȟȕȖșȚȐ ȖȉȡȈȦȚșȧ ș ȗȈȌȠȐȔȐ ȓȦȌȤȔȐ, ȕȖ ȖȕȐ ȌȍȓȈȦȚ ȥȚȖ ȕȍ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȐȏȊȓȍȟȤ ȒȈȒțȦ-ȓȐȉȖ ȊȣȋȖȌț Ȍȓȧ șȍȉȧ, Ȉ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȔȖȟȤ ȥȚȐȔ ȓȦȌȧȔ. Ǫ ȔȐȘȍ, șȖȏȌȈȕȕȖȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȖȉȐȚȈȍȚ ȔȕȖȋȖ ȘȈȏȕȣȝ ȊȐȌȖȊ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǶȌȕȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȋțȕȣ ȉȓȈȋȖșȚȐ, ȌȘțȋȐȍ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȋțȕȣ șȚȘȈșȚȐ, Ȉ ȚȘȍȚȤȐ - ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȋțȕȣ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. ǬțȝȖȊȕȖ ȘȈȏȊȐȚȣȔ ȊȈȑȠȕȈȊȈȔ, ȓȦȌȧȔ, șȖȏȕȈȦȡȐȔ DzȘȐȠȕț, ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊțȍȚ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȚȍȔ, ȒȚȖ ȖȟȍȕȤ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊțȍȚ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȕȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȚȈȒ ȔȐȓȖșȚȐȊ, ȟȚȖ ȉȍȘȍȚ ȗȖȌ șȊȖȍ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȖȋȘȧȏ Ȋ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍ Ȑ ȊȍȌȍȚ șȍȉȧ ȝțȎȍ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊșȍȉȓȈȋȐȔ. TǭDzǹT 16 ȚȈșȔȈ țȕȔȈȌȈ-ȕȈȚȝȈȑȈ ȕȈȠȚȈ-ȠȈțȟȈȑȈ ȌțȘȝȘȌȍ ȌȈȚȚȈ ȉȈȚȈ ȔȈȑȈ șȈȌȝȊȐ ȟȖȌȐȚȍ ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȐȕȈ ȚȈșȔȈȐ - ȍȔț; țȕȔȈȌȈ-ȕȈȚȝȈȑȈ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȦ ȌțȝȖȊ; ȕȈȠȚȈ-ȠȈțȟȈȑȈ - ȕȍȟȐșȚȖȔț; ȌțȘȝȘȌȍ - șȍȘȌȞț, ȗȖȓȕȖȔț șȒȊȍȘȕȣ; ȌȈȚȚȈ ȖȚȌȈȕȈ; ȉȈȚȈ - țȊȣ; ȔȈȑȈ - ȔȕȖȑ; șȈȌȝȊȐ - ǹȈȚȐ; ȟȖȌȐȚȍ - ȗȖȕțȎȌȈȍȔȣȔ; ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȐȕȈ - ȊȍȘȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȍȔ (ǩȘȈȝȔȖȑ). ǵȍȊȏȐȘȈȧ ȕȈ ȍȋȖ ȕȍȟȐșȚȖȗȓȖȚȕȖșȚȤ Ȑ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ șȍȘȌȞȍ ȍȋȖ ȗȖȓȕȖ șȒȊȍȘȕȣ, ȗȖ ȕȈșȚȖȧȕȐȦ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ ȧ șȖȋȓȈșȐȓșȧ ȖȚȌȈȚȤ ȍȔț Ȋ Ȏȍȕȣ șȊȖȦ ȞȍȓȖȔțȌȘȍȕȕțȦ ȌȖȟȤ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǬȖȓȋ ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ - ȊȣȌȈȚȤ șȊȖȦ ȌȖȟȤ ȏȈȔțȎ ȏȈ ȌȖșȚȖȑȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȖșȚȈȊȐȚ ș ȕȍȑ ȝȖȘȖȠțȦ ȗȈȘț. ǩțȌțȡȐȍ ȔțȎ Ȑ ȎȍȕȈ ȌȖȓȎȕȣ ȐȔȍȚȤ șȝȖȌȕȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȟȐșȚȖȗȓȖȚȕȖșȚȐ Ȑ ȗȘȈȊȐȓȈȝ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ, ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚȤ Ȑȏ șȍȔȍȑ ȖȌȕȖȋȖ ȒȘțȋȈ, ȖȌȐȕȈȒȖȊȖȋȖ ȌȖșȚȈȚȒȈ Ȑ Ț.Ȍ. ǷȖȥȚȖȔț ǬȈȒȠȈ ȘȈșȒȈȐȊȈȓșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȖ ȕȈșȚȖȧȕȐȦ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ, ǩȘȈȝȔȣ, ȖȚȌȈȓ șȊȖȦ ȌȖȟȤ Ȋ Ȏȍȕȣ ȀȐȊȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ, ȗȖ ȍȋȖ ȔȕȍȕȐȦ, ȉȣȓ șțȡȍșȚȊȖȔ ȋȘȧȏȕȣȔ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍȕȕȣȔ. Ǫ ȋȕȍȊȍ Ȗȕ ȌȈȎȍ ȕȍ ȏȈȝȖȚȍȓ ȗȘȐȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȍ ȐșȝȖȌȐȓȖ ȖȚ ȍȋȖ ȖȚȞȈ. Ƕȕ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ȏȌȍșȤ ǩȘȈȝȔț ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȐ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ", - Ȗșȓȍȗȓȍȕȕȣȑ ȋȕȍ40


41 ȊȖȔ, Ȗȕ ȉȣȓ ȋȖȚȖȊ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȌȈȎȍ ȖȚ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȖȚȞȈ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ǬȈȒȠȈ ȖȉȊȐȕȐȓ ǩȘȈȝȔț Ȋ ȕȍȌȈȓȤȕȖȊȐȌȕȖșȚȐ, ȗȍȕȧȧ ȍȔț, ȟȚȖ Ȗȕ ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓ ǬȈȒȠȍ ȖȚȌȈȚȤ șȊȖȦ ȗȘȍȒȘȈșȕțȦ ȌȖȟȤ Ȋ Ȏȍȕȣ ȚȈȒȖȔț ȕȍȟȐșȚȖȗȓȖȚȕȖȔț șțȉȢȍȒȚț. Ǫ ȋȕȍȊȍ ȟȍȓȖȊȍȒ ȏȈȉȣȊȈȍȚ ȖȉȖ ȊșȍȔ ȕȈ șȊȍȚȍ, Ȑ ǬȈȒȠȈ, ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȑ ȋȕȍȊȖȔ, ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȖșȣȗȈȓ ȘțȋȈȚȍȓȤșȚȊȈȔȐ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȕȖ Ȑ țȗȘȍȒȕțȓ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȖȚȞȈ, ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț, ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȚȖȚ ȌȈȓ ȍȔț ȕȍ ȖȟȍȕȤ ȘȈȏțȔȕȣȑ șȖȊȍȚ ȖȚȌȈȚȤ șȊȖȦ ȌȖȟȤ Ȋ Ȏȍȕȣ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ. TǭDzǹT 17 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȊȐȕȐȕȌȑȈȐȊȈȔ șȈ ȋȐȘȐȠȈȔ ȈȗȘȈȚȐȗȈȔ ȈȊȈșȚȝȐȚȈȔ ȌȈȒȠȖ 'ȚȝȈȗȈ țȗȈșȗȘȠȑȈ ȒȘțȌȌȝȈȝ ȠȈȗȚțȔ ȗȘȈȟȈȒȘȈȔȍ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; ȊȐȕȐȕȌȑȈ - ȖșȒȖȘȉȓȧȧ; ȥȊȈȔ - ȚȈȒ; șȈȝ - Ȗȕ (ǬȈȒȠȈ); ȋȐȘȐȠȈȔ - ȀȐȊț; ȈȗȘȈȚȐȗȈȔ ȕȐ Ȓ ȒȖȔț ȕȍ ȗȐȚȈȦȡȍȋȖ ȊȘȈȎȌȣ; ȈȊȈșȚȝȐȚȈȔ - ȖșȚȈȦȡȍȋȖșȧ; ȌȈȒȠȈȝ - ǬȈȒȠȈ; ȈȚȝȈ - ȚȍȗȍȘȤ; ȈȗȈȝ - ȊȖȌȖȑ; țȗȈșȗȘȠȑȈ - ȖȗȖȓȖșȕțȊ ȘțȒȐ Ȑ ȘȖȚ; ȒȘțȌȌȝȈȝ - ȋȕȍȊȕȖ; ȠȈȗȚțȔ - ȗȘȖȒȓȐȕȈȚȤ; ȗȘȈȟȈȒȘȈȔȍ - ȕȈȟȈȓ. MțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǻȊȐȌȍȊ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ șȐȌȍȚȤ, șȓȖȊȕȖ ȎȍȓȈȧ ȌȖșȈȌȐȚȤ ȍȔț, ǬȈȒȠȈ ȖȔȣȓ ȘțȒȐ, ȖȗȖȓȖșȕțȓ ȘȖȚ Ȑ ȗȘȍȌȈȓ ȍȋȖ ȗȘȖȒȓȧȚȐȦ, ȗȘȖȐȏȕȍșȧ ȚȈȒȐȍ șȓȖȊȈ. TǭDzǹT 18 ȈȑȈȔ Țț ȌȍȊȈ-ȑȈȌȎȈȕȈ ȐȕȌȘȖȗȍȕȌȘȈȌȐȉȝȐȘ ȉȝȈȊȈȝ șȈȝȈ ȉȝȈȋȈȔ ȕȈ ȓȈȉȝȈȚȈȔ ȌȍȊȈȐȘ ȌȍȊȈ-ȋȈȕȈȌȝȈȔȈȝ ȈȑȈȔ - ȥȚȖȚ; Țț - ȕȖ; ȌȍȊȈ-ȑȈȌȎȈȕȍ - ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȐȕȌȘȈ-țȗȍȕȌȘȈ-ȈȌȐȉȝȐȝ - ș ǰȕȌȘȖȑ, ǻȗȍȕȌȘȖȑ Ȑ ȖșȚȈȓȤȕȣȔȐ; ȉȝȈȊȈȝ - ȀȐȊȈ; șȈȝȈ - ȊȔȍșȚȍ ș; ȉȝȈȋȈȔ - ȌȖȓȦ; ȕȈ - ȕȍ; ȓȈȉȝȈȚȈȔ - ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȓțȟȈȚȤ; ȌȍȊȈȐȝ - ș ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȌȍȊȈ-ȋȈȕȈ-ȈȌȝȈȔȈȝ - ȗȖșȓȍȌȕȐȑ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. DzȈȎȌȣȑ ȗȖȓțȉȖȋ ȐȔȍȍȚ ȗȘȈȊȖ ȕȈ ȌȖȓȦ ȌȈȘȖȊ, ȗȘȐȕȖșȐȔȣȝ Ȋ ȎȍȘȚȊț, ȕȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȗȖșȓȍȌȕȐȑ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȖȚȕȣȕȍ ȓȐȠȈȍȚșȧ șȊȖȍȑ ȌȖȓȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰȏ-ȏȈ ȥȚȖȋȖ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ ȀȐȊȈ ȓȐȠȐȓșȧ șȊȖȍȑ ȌȖȓȐ ȌȈȘȖȊ, ȗȘȐȕȖșȐȔȣȝ ȉȖȋȈȔ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ. ȀȘȐ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ǿȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ȘȈȏȢȧșȕȧȍȚ Ȋ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ, ȟȚȖ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ǬȈȒȠȐ ȖșȊȖȉȖȌȐȓȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȖȚ ȕȍȗȘȐȧȚȕȖȑ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧȝ ȊȔȍșȚȍ ș ȖșȚȈȓȤȕȣȔȐ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȟȍȕȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȑ ȍȔț ȕȍ ȗȘȐșȚȈȓȖ ȍșȚȤ ȐȓȐ șȐȌȍȚȤ ȘȧȌȖȔ ș ȚȈȒȐȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ, ȒȈȒ ȗȖȓțȉȖȋȐ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ǬȈȒȠȐ ȉȣȓȖ șȊȖȍȋȖ ȘȖȌȈ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍȔ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȖ ȐȏȉȈȊȐȓȖ ȀȐȊț ȖȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐ41


42 ȔȖșȚȐ ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȟȍȕȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣ. ǷȘȐȔȍȘȖȔ Ȍȓȧ ȕȈș Ȋ ȥȚȖȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ ȔȖȎȍȚ șȓțȎȐȚȤ ǫȈțȘȈȒȐȠȖȘȈ ȌȈș ǩȈȉȈȌȎȐ MȈȝȈȘȈȌȎȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȐȔȍȓ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȐȍ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ȔȈȕȚȘț ț ȖȚȝȖȎȍȋȖ ȔȍșȚȈ. Dz ȕȍȔț ȗȘȐȝȖȌȐȓȖ ȔȕȖȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈȌȖȍȌȈȓȐ ȍȔț Ȑ ȔȍȠȈȓȐ ȟȐȚȈȚȤ ȔȈȕȚȘț, Ȑ, ȟȚȖȉȣ ȐȏȉȍȎȈȚȤ Ȑȝ ȖȉȡȍșȚȊȈ, Ȗȕ țȝȖȌȐȓ Ȓ ȖȚȝȖȎȍȔț ȔȍșȚț, ȒȖȚȖȘȖȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȍ ȓȦȌȐ ȖȉȝȖȌȐȓȐ șȚȖȘȖȕȖȑ Ȑȏ-ȏȈ ȋȘȧȏȐ Ȑ ȖȚȊȘȈȚȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȏȈȗȈȝȈ, șȚȖȧȊȠȍȋȖ ȚȈȔ. ǰ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ǫȈțȘȈȒȐȠȖȘȈ ȌȈș ǩȈȉȈȌȎȐ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȉȣȓ ȚȈȒȐȔ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȟȚȖ ȊȍȓȐȒȐȑ ȊȈȑȠȕȈȊ ǭȋȖ ǩȖȎȍșȚȊȍȕȕȈȧ MȐȓȖșȚȤ ǶȔ ǪȐȠȕțȗȈȌȈ ȀȘȐ ȀȘȐȔȈȌ ǩȝȈȒȚȐșȐȌȌȝȈȕȚȈ ǹȈȘȈșȊȈȚȐ ǫȖșȊȈȔȐ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȗȘȐȏȕȈȓ ȍȋȖ șȊȖȐȔ ȌțȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȍȔ. ǶȚșȦȌȈ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȍȚ ȕȍȒȖȚȖȘȣȔȐ țșȓȖȊȕȖșȚȧȔȐ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȔȍȠȈȚȤ ȍȔț ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ. TǭDzǹT 19 ȕȐȠȐȌȝȑȈȔȈȕȈȝ șȈ șȈȌȈșȑȈ-ȔțȒȝȑȈȐȘ ȌȈȒȠȖ ȋȐȘȐȚȘȈȑȈ ȊȐșȘȌȎȑȈ ȠȈȗȈȔ ȚȈșȔȈȌ ȊȐȕȐȠȒȘȈȔȑȈ ȊȐȊȘȌȌȝȈ-ȔȈȕȑțȘ ȌȎȈȋȈȔȈ ȒȈțȘȈȊȑȈ ȕȐȌȎȈȔ ȕȐȒȍȚȈȕȈȔ ȕȐȠȐȌȝȑȈȔȈȕȈȝ - ȖȚȋȖȊȈȘȐȊȈȍȔȣȑ ȖȚ ȥȚȖȋȖ; șȈȝ - Ȗȕ (ǬȈȒȠȈ); șȈȌȈșȑȈ-ȔțȒȝȑȈȐȝ - șȖȉȘȈȊȠȐȔȐșȧ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȌȈȒȠȈȝ - ǬȈȒȠȈ; ȋȐȘȐȚȘȈȑȈ - ȀȐȊȍ; ȊȐșȘȌȎȑȈ - ȗȖșȣȓȈȧ; ȠȈȗȈȔ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ; ȚȈșȔȈȚ - ȖȚȚțȌȈ; ȊȐȕȐȠȒȘȈȔȑȈ - ȊȣȑȌȧ; ȊȐȊȘȌȌȝȈ-ȔȈȕȑțȝ - Ȋ ȧȘȖșȚȐ; ȌȎȈȋȈȔȈ - ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ; ȒȈțȘȈȊȑȈ - Ȗ ǪȐȌțȘȈ; ȕȐȌȎȈȔ - Ȋ șȊȖȑ; ȕȐȒȍȚȈȕȈȔ - ȌȖȔ. MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǬȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ țȊȍȡȍȊȈȕȐȧ Ȋșȍȝ șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ, ǬȈȒȠȈ, ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȑ ȉȍȏțȌȍȘȎȕȣȔ ȋȕȍȊȖȔ, ȗȘȖȒȓȧȓ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȗȖșȓȍ ȟȍȋȖ ȗȖȒȐȕțȓ șȖȉȘȈȕȐȍ Ȑ ȊȍȘȕțȓșȧ ȌȖȔȖȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȕȍȊ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚ ȚȈȒȖȍ ȗȈȋțȉȕȖȍ ȊȓȐȧȕȐȍ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȊȍȓȐȒȐȑ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ ǬȈȒȠȈ, ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȑ ȋȕȍȊȖȔ, țȠȍȓ ș șȖȉȘȈȕȐȧ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȔ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȓȐ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȗȖȌȊȐȎȕȐȒȐ Ȑ șȊȧȚȣȍ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǩȘȈȝȔȖȑ. Ǫșȍ ȗȘȖșȐȓȐ ȍȋȖ ȖșȚȈȚȤșȧ, ȖȌȕȈȒȖ, Ȋȕȍ șȍȉȧ ȖȚ ȧȘȖșȚȐ, Ȗȕ ȗȖȒȐȕțȓ șȖȉȘȈȕȐȍ, șȖȟȚȧ țȕȐȏȐȚȍȓȤȕȣȔ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȖșȊȧȡȍȕȕȖȔ ȔȍșȚȍ. ǪȖȏȋȖȘȌȐȊȠȐșȤ șȊȖȐȔ ȊȣșȖȒȐȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍȔ, Ȗȕ ȌțȔȈȓ, ȟȚȖ ȍȋȖ șȓȖȊȈ ȕȍȗȘȍȘȍȒȈȍȔȣ. ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ Ȋșȍ șȖȉȘȈȊȠȐȍșȧ, ȊȒȓȦȟȈȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț, ȗȘȖșȐȓȐ ȍȋȖ țȔȍȘȐȚȤ șȊȖȑ ȋȕȍȊ Ȑ ȕȍ ȗȖȒȐȌȈȚȤ Ȑȝ ȖȉȡȍșȚȊȈ, ȖȌȕȈȒȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ Ȑȝ ȗȘȖșȤȉȣ, Ȗȕ ȗȖȒȐȕțȓ ȔȍșȚȖ, ȋȌȍ ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȓȖ șȖșȚȖȧȚȤșȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ. TȈȒȖȊȣ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ șȓȍȗȖȋȖ ȋȕȍȊȈ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȌȖșȚȐȟȤ ȖȡțȚȐȔȣȝ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȗȘȈȒȚȐȒȍ Ȑ ȘȈȏȊȐȚȤ Ȋ șȍȉȍ ȌțȝȖȊȕȖȍ șȖȏȕȈȕȐȍ, Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ ȖșȚȍȘȍȋȈȚȤșȧ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȧ, ȋȕȍȊȈ Ȑ ȋțȕȣ șȚȘȈșȚȐ. ǵȈ ȥȚȖȔ ȗȘȐȔȍȘȍ ȔȖȎȕȖ ȊȐȌȍȚȤ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȊȍȓȐȒȐȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȚȈȒȖȑ, ȒȈȒ ǬȈȒȠȈ, ȔȖȎȍȚ ȗȖȚȍȘȧȚȤ ȘȈșșțȌȖȒ ȗȖȌ 42


43 ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȧ, ȋȕȍȊȈ ȐȓȐ șȚȘȈșȚȐ. ǹȈȔȖ ȐȔȧ "ǬȈȒȠȈ" țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȉȣȓ ȖȟȍȕȤ ȐșȒțȠȍȕ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, Ȑ Ȋșȍ Ȏȍ Ȑȏ-ȏȈ ȕȍȗȘȐȧȏȕȐ, ȒȖȚȖȘțȦ Ȗȕ ȗȐȚȈȓ Ȓ ȚȈȒȖȔț ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț, ȒȈȒ ȀȐȊȈ, Ȗȕ ȗȖȌȊȍȘȋșȧ ȕȈȗȈȌȍȕȐȦ ȥȚȐȝ ȚȘȍȝ ȊȘȈȋȖȊ: ȋȕȍȊȈ, ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȧ Ȑ șȚȘȈșȚȐ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ șȖȊȍȚȖȊȈȓ ȕȈȔ ȕȐ Ȋ ȒȖȍȔ șȓțȟȈȍ ȕȍ ȗȖȏȊȖȓȧȚȤ șȍȉȍ ȖșȒȖȘȉȓȧȚȤ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ. Ƕȕ șȘȈȊȕȐȊȈȓ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ ș ȉȍȠȍȕȣȔ șȓȖȕȖȔ. ǩȍȠȍȕȣȑ șȓȖȕ ȔȖȎȍȚ ȕȈȚȊȖȘȐȚȤ ȔȕȖȋȖ ȉȍȌ, Ȑ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ȖȚ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȖșȒȖȘȉȐȊȠȍȋȖ ȊȈȑȠȕȈȊȈ, ȔȖȎȕȖ ȖȎȐȌȈȚȤ ȟȍȋȖ țȋȖȌȕȖ. TǭDzǹT 20 ȊȐȌȎȕȈȑȈ ȠȈȗȈȔ ȋȐȘȐȠȈȕțȋȈȋȘȈȕȐȘ ȕȈȕȌȐȠȊȈȘȖ ȘȖȠȈ-ȒȈȠȈȑȈ-ȌțȠȐȚȈȝ ȌȈȒȠȈȑȈ ȠȈȗȈȔ ȊȐșȈșȈȘȌȎȈ ȌȈȘțȕȈȔ ȑȍ ȟȈȕȊȈȔȖȌȈȔș ȚȈȌ-ȈȊȈȟȑȈȚȈȔ ȌȊȐȌȎȈȝ ȊȐȌȎȕȈȑȈ - ȗȖȕȐȔȈȧ; ȠȈȗȈȔ - ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ; ȋȐȘȐȠȈ - ȀȐȊȣ; ȈȕțȋȈ-ȈȋȘȈȕȐȝ - ȖȌȐȕ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȉȓȐȏȒȐȝ șȓțȋ; ȕȈȕȌȐȠȊȈȘȈȝ - ǵȈȕȌȐȠȊȈȘȈ; ȘȖȠȈ - ȋȕȍȊȖȔ; ȒȈȠȈȑȈ - ȒȘȈșȕȣȔ; ȌțȠȐȚȈȝ - Ȗșȓȍȗȓȍȕȕȣȑ; ȌȈȒȠȈȑȈ - ǬȈȒȠȍ; ȠȈȗȈȔ - ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ; ȊȐșȈșȈȘȌȎȈ - ȗȖșȓȈȓ; ȌȈȘțȕȈȔ - șțȘȖȊȖȍ; ȑȍ - ȚȍȔ, ȒȚȖ; ȟȈ - Ȑ; ȈȕȊȈȔȖȌȈȕ - ȚȍȘȗȍȓ; ȚȈȚ-ȈȊȈȟȑȈȚȈȔ - ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ȀȐȊȣ; ȌȊȐȌȎȈȝ - ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ. ǷȖȕȧȊ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȘȍȌȈȕ ȗȘȖȒȓȧȚȐȦ, ǵȈȕȌȐȠȊȈȘȈ, ȖȌȐȕ Ȑȏ ȌȖȊȍȘȍȕȕȣȝ șȓțȋ ȀȐȊȣ, ȗȘȐȠȍȓ Ȋ ȧȘȖșȚȤ. ǭȋȖ ȋȓȈȏȈ ȕȈȓȐȓȐșȤ ȒȘȖȊȤȦ, Ȑ Ȗȕ ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȓșȧ ȗȘȍȌȈȚȤ ȗȘȖȒȓȧȚȐȦ ǬȈȒȠț Ȑ Ȋșȍȝ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȊȠȐȝ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȖ ȊȣșȓțȠȈȓȐ ȉȘȈȕȤ ǬȈȒȠȐ Ȑ ȕȍ ȗȖȔȍȠȈȓȐ ȍȔț ȗȘȖȒȓȧșȚȤ ȀȐȊț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ Ȑȏ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ-ȕȍȖȜȐȚȖȊ Ȑ ȠȐȊȈȐȚȣ ș ȌȈȊȕȐȝ ȗȖȘ ȊȘȈȎȌțȦȚ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ, Ȑ Ȑȝ ȘȈșȗȘȍ ȕȍ ȊȐȌȕȖ ȒȖȕȞȈ. ǵȍ ȐșȒȓȦȟȍȕȖ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ ǬȈȒȠȈ ȖșȣȗȈȓ ȉȘȈȕȤȦ Ȑ ȗȘȖȒȓȧȓ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ Ȑȏ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȊȠȐȝ ȚȈȔ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ ȉȣȓȐ ȌȖȊȖȓȤȕȣ ȥȚȐȔ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȍșȚȤ ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍȌȖȓȦȉȓȐȊȈȦȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț. ǰȝ ȕȍȗȘȐȧȏȕȤ ȊȣȏȊȈȕȈ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȦȚ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. ǵȈȕȌȐȠȊȈȘț șȐȓȤȕȖ ȏȈȌȍȓȖ ȚȖ, ȟȚȖ ȀȐȊȈ ȉȣȓ ȗȘȖȒȓȧȚ, ȕȖ Ȗȕ ȕȍ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȓ ȗȘȐȔȍȘț ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȚȈȔ Ȏȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȊȗȖȓȕȍ ȔȖȋ șȈȔ ȗȘȖȒȓȧșȚȤ ǬȈȒȠț, ȖȌȕȈȒȖ Ȗȕ ȔȖȓȟȈ șȕȍș ȥȚȖ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ, ȕȖ ǵȈȕȌȐȠȊȈȘȈ, ȍȋȖ ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȑ, ȕȍ șȔȖȋ șȌȍȘȎȈȚȤșȧ. ǩȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȒȈȒ șȓțȋȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, Ȗȕ ȉȣȓ ȖȉȧȏȈȕ ȊȖȏȔțȚȐȚȤșȧ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȋȖșȗȖȌȐȕț ȕȈȕȍșȓȐ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ, ȖȌȕȈȒȖ ȍȔț ȕȍ șȓȍȌȖȊȈȓȖ ȗȘȍȌȈȊȈȚȤ ȗȘȖȒȓȧȚȐȦ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȊȠȐȝ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ. ǹȐȚțȈȞȐȧ ȉȣȓȈ ȚȈȒȖȑ ȏȈȗțȚȈȕȕȖȑ, ȟȚȖ Țȍ, ȒȚȖ ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȓ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ șȐȓȤȕȣȔ ȝȈȘȈȒȚȍȘȖȔ, ȏȈȉȣȓȐ Ȗ ȗȘȐȓȐȟȐȧȝ Ȑ ȕȈȟȈȓȐ ȖșȣȗȈȚȤ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧȔȐ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ȚȈȒ ȠȈȚȒȖ Ȑ ȕȍțșȚȖȑȟȐȊȖ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ǵȈȕȌȐȠȊȈȘȈ, ǬȈȒȠȈ Ȑ ȔȕȖȋȐȍ Ȑȏ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȊȠȐȝ ȚȈȔ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ ȗȖȌȌȈȓȐșȤ ȊȓȐȧȕȐȦ ȋȕȍȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȐȚȈȓ Ȋ ȊȖȏȌțȝȍ. 43


44 TǭDzǹT 21 ȑȈ ȥȚȈȕ ȔȈȘȚȑȈȔ țȌȌȐȠȑȈ ȉȝȈȋȈȊȈȚȑ ȈȗȘȈȚȐȌȘțȝȐ ȌȘțȝȑȈȚȑ ȈȌȎȕȈȝ ȗȘȚȝȈȋ-ȌȘȠȚȐș ȚȈȚȚȊȈȚȖ ȊȐȔțȒȝȖ ȉȝȈȊȍȚ ȑȈȝ - ȒȚȖ (ǬȈȒȠȈ); ȥȚȈȚ ȔȈȘȚȑȈȔ - ȥȚȖȋȖ ȚȍȓȈ; țȌȌȐȠȑȈ - ȖȚȕȖșȐȚȍȓȤȕȖ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȐ - ȀȐȊȍ; ȈȗȘȈȚȐȌȘțȝȐ - ȉȍȏȏȓȖȉȕȖȔț; ȌȘțȝȑȈȚȐ - ȚȈȐȚ ȏȓȖȉț; ȈȌȎȕȈȝ - ȕȍȘȈȏțȔȕȣȍ; ȗȘȚȝȈȒ-ȌȘȠȚȐȝ - ȊȐȌȍȕȐȍ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȖșȚȍȑ; ȚȈȚȚȊȈȚȈȝ - ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ; ȊȐȔțȒȝȈȝ - ȓȐȠȍȕȕȣȍ; ȉȝȈȊȍȚ - ȗțșȚȤ șȚȈȕțȚ. Tȍ, ȒȚȖ șȟȐȚȈȦȚ ǬȈȒȠț ȊȈȎȕȖȑ ȖșȖȉȖȑ Ȑ, Ȗșȓȍȗȓȍȕȕȣȍ ȏȓȖȉȖȑ, ȗȘȍȕȍȉȘȍȎȐȚȍȓȤȕȖ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȓȐȠȍȕȣ ȘȈȏțȔȈ. ǰ ȗȖșȒȖȓȤȒț ȚȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȊȐȌȧȚ ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȖșȚȐ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ, Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȖȕȐ ȓȐȠȈȚșȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ȅȚȖ ȗȍȘȊȖȍ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ǵȈȕȌȐȠȊȈȘȣ: Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ ǬȈȒȠț, ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȋȓțȗȣ, ȟȚȖ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȦȚ șȍȉȧ șȖ șȊȖȐȔ ȚȍȓȖȔ, Ȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ǬȈȒȠȈ ȓȐȠȍȕ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ, Ȋșȍ ȍȋȖ șȚȖȘȖȕȕȐȒȐ ȚȖȎȍ ȓȐȠȈȚșȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ. ǵȈȕȌȐȠȊȈȘȈ șȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ ǬȈȒȠȈ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȊșȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȔ ȓȦȌȧȔ, ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȍȚ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ Ȑ șȚȈȘȈȍȚșȧ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȊșȍȔȐ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȧȔȐ Ȍȓȧ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȚȍȓȖ. Ƕȕ ȟȘȍȏȔȍȘȕȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ șȊȖȍȔț Țȍȓț Ȑ ȒȖ ȊșȍȔț, ȟȚȖ șȊȧȏȈȕȖ ș ȚȍȓȖȔ: Ȓ Ȏȍȕȍ, ȌȍȚȧȔ, ȌȖȔț Ȑ Ț.ȗ., - ȚȖ ȍșȚȤ Ȓ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȖȚȓȐȟȕȖ ȖȚ ȌțȠȐ. ǷȖȥȚȖȔț ǵȈȕȌȐȠȊȈȘȈ ȗȘȖȒȓȧȓ Ȋșȍȝ, ȒȚȖ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȓ ǬȈȒȠț, șȒȈȏȈȊ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȓȐȠȈȚșȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ Ȗ ȗȘȐȘȖȌȍ ȌțȠȐ Ȑ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ țȚȘȈȚȧȚ ȚȈȒȎȍ ȏȕȈȕȐȍ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. TǭDzǹT 22 ȋȘȝȍȠț ȒțȚȈ-ȌȝȈȘȔȍȠț șȈȒȚȖ ȋȘȈȔȑȈ-șțȒȝȍȟȟȝȈȑȈ ȒȈȘȔȈ-ȚȈȕȚȘȈȔ ȊȐȚȈȕțȚȍ ȊȍȌȈ-ȊȈȌȈ-ȊȐȗȈȕȕȈ-ȌȝȐȝ ȋȘȝȍȠț - Ȓ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ; ȒțȚȈ-ȌȝȈȘȔȍȠț - ȗȖȒȈȏȕȖȑ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖșȚȐ; șȈȒȚȈȝ - ȊȓȍȒȖȔȣȑ; ȋȘȈȔȑȈ-șțȒȝȈ-ȐȟȟȝȈȑȈ - ȎȍȓȈȕȐȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șȟȈșȚȤȧ; ȒȈȘȔȈ-ȚȈȕȚȘȈȔ - ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ; ȊȐȚȈȕțȚȍ - Ȗȕ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ; ȊȍȌȈ-ȊȈȌȈ - ȚȖȓȒȖȊȈȕȐȧȔȐ ǪȍȌ; ȊȐȗȈȕȕȈ-ȌȝȐȝ - ȘȈȏțȔ țȚȘȈȟȍȕ. ǮȐȏȕȤ șȍȔȍȑȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȗȘȐȚȊȖȘȧȦȡȍȋȖșȧ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȔ, ȕȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖȋȖ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț șȟȈșȚȤȦ Ȑ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȕȣȔ ȚȖȓȒȖȊȈȕȐȧȔ ǪȍȌ, șțȓȧȡȐȔ ȥȚȖ șȟȈșȚȤȍ, ȖȚȕȐȔȈȍȚ ț ȕȍȋȖ ȗȖșȓȍȌȕȐȍ ȖșȚȈȚȒȐ ȘȈȏțȔȈ Ȑ ȗȘȐȒȖȊȣȊȈȍȚ ȍȋȖ Ȓ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ șȔȣșȓȖȔ ȍȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: dzȦȌȐ, ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȦȡȐȍ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ Ȓ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȖȗȐșȈȕȈ Ȋ ǪȍȌȈȝ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, Ȋ ǪȍȌȈȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ șȖȉȓȦȌȈȍȚ ȟȈȚțȘȔȈșȤȦ, ȗȖȗȈȌȍȚ Ȋ ȕȍȉȍșȕȖȍ ȞȈȘșȚȊȖ Ȑ ȖȉȘȍȚȍȚ ȚȈȔ ȊȍȟȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȞȊȍȚȐșȚȣȍ șȓȖȊȈ ǪȍȌ ȗȘȍȓȤȡȈȦȚ ȋȓȈȊȕȣȔ 44


45 ȖȉȘȈȏȖȔ Țȍȝ, ȒȚȖ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȍȚ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ. Ǭȓȧ ȕȐȝ șȟȈșȚȤȍ, ȖȎȐȌȈȦȡȍȍ Ȑȝ Ȋ ȘȈȦ, - ȥȚȖ ȗȘȍȌȍȓ ȔȍȟȚȈȕȐȑ. ǶȕȐ ȕȍ ȐȔȍȦȚ ȕȐ ȔȈȓȍȑȠȍȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȕȐ Ȗ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȞȈȘșȚȊȍ, ȞȈȘșȚȊȍ ǩȖȋȈ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȘȖșȚȐȘȈȍȚșȧ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ ȘȈȑșȒȖȋȖ ȞȈȘșȚȊȈ, ȕȐ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȔȖȎȕȖ ȌȖșȚȐȟȤ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȖȕȐ ȓȐȠȍȕȣ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ. TȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȖȟȍȕȤ ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ șȓȍȌțȦȚ ȊșȍȔ ȗȘȈȊȐȓȈȔ, ȘȍȋȓȈȔȍȕȚȐȘțȦȡȐȔ șȍȔȍȑȕțȦ ȎȐȏȕȤ, ȕȈȌȍȧșȤ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȐ ȗȖȗȈșȚȤ ȕȈ dzțȕț ȐȓȐ ȕȈ ȒȈȒțȦ-ȕȐȉțȌȤ ȌȘțȋțȦ ȘȈȑșȒțȦ ȗȓȈȕȍȚț. ǯȌȍșȤ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȚȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț șȟȈșȚȤȦ (ȋȘȈȔȑȈ-șțȒȝȈ) Ȑ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȕȈȦȚ Ȗ ȊȍȟȕȖȑ Ȑ ȐșȗȖȓȕȍȕȕȖȑ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. TǭDzǹT 23 ȉțȌȌȝȑȈ ȗȈȘȈȉȝȐȌȝȑȈȑȐȕȑȈ ȊȐșȔȘȚȈȚȔȈ-ȋȈȚȐȝ ȗȈȠțȝ șȚȘȐ-ȒȈȔȈȝ șȖ 'șȚȊ ȈȚȐȚȈȘȈȔ ȌȈȒȠȖ ȉȈșȚȈ-ȔțȒȝȖ 'ȟȐȘȈȚ ȉțȌȌȝȑȈ - ȘȈȏțȔȖȔ; ȗȈȘȈ-ȈȉȝȐȌȝȑȈȑȐȕȑȈ - ȗȘȐȕȐȔȈȧ ȚȍȓȖ ȏȈ șȍȉȧ; ȊȐșȔȘȚȈ-ȈȚȔȈ-ȋȈȚȐȝ - țȚȘȈȚȐȊ ȏȕȈȕȐȍ Ȗ ǪȐȠȕț; ȗȈȠțȝ - ȎȐȊȖȚȕȖȍ; șȚȘȐ-ȒȈȔȈȝ - ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȑ Ȓ ȗȖȓȖȊȖȑ ȎȐȏȕȐ; șȈȝ - Ȗȕ (ǬȈȒȠȈ); ȈșȚț - ȗțșȚȤ; ȈȚȐȚȈȘȈȔ - ȟȘȍȏȔȍȘȕȣȑ; ȌȈȒȠȈȝ - ǬȈȒȠȈ; ȉȈșȚȈ-ȔțȒȝȈȝ - ȋȖȓȖȊȈ ȒȖȏȓȈ; ȈȟȐȘȈȚ - ȖȟȍȕȤ șȒȖȘȖ. ǹȖȏȕȈȕȐȍ ǬȈȒȠȐ ȞȍȓȐȒȖȔ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȖ ȕȈ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔ Țȍȓȍ. Ƕȕ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȏȈȉȣȓ Ȗ ȊȐȠȕț-ȗȈȌȍ, ȐȓȐ ȊȐȠȕț-ȋȈȚȐ, Ȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕ ȚȖȓȤȒȖ Ȓ ȗȓȖȚșȒȐȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ, ȗȖȥȚȖȔț Ȋ șȒȖȘȖȔ ȊȘȍȔȍȕȐ ȕȈ ȔȍșȚȍ ȍȋȖ ȋȖȓȖȊȣ ȉțȌȍȚ ȒȘȈșȖȊȈȚȤșȧ ȋȖȓȖȊȈ ȒȖȏȓȈ. TǭDzǹT 24 ȊȐȌȑȈ-ȉțȌȌȝȐȘ ȈȊȐȌȑȈȑȈȔ ȒȈȘȔȈȔȈȑȑȈȔ ȈșȈț ȌȎȈȌȈȝ șȈȔșȈȘȈȕȚȊ ȐȝȈ ȑȍ ȟȈȔțȔ Ȉȕț ȠȈȘȊȈȊȈȔȈȕȐȕȈȔ ȊȐȌȑȈ-ȉțȌȌȝȐȝ - ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ Ȑ țȔ; ȈȊȐȌȑȈȑȈȔ - Ȋ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍ; ȒȈȘȔȈ-ȔȈȑȑȈȔ - ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ; ȈșȈț - Ȗȕ (ǬȈȒȠȈ); ȌȎȈȌȈȝ - ȋȓțȗȣȑ; șȈȔșȈȘȈȕȚț ȗțșȚȤ ȖȕȐ ȘȖȎȌȈȦȚșȧ ȊȕȖȊȤ Ȑ ȊȕȖȊȤ; ȐȝȈ - ȏȌȍșȤ, Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ; ȑȍ - ȒȚȖ; ȟȈ - Ȑ; ȈȔțȔ - ǬȈȒȠȍ; Ȉȕț - șȓȍȌțȦȡȐȍ; ȠȈȘȊȈ - ȀȐȊț; ȈȊȈȔȈȕȐȕȈȔ - ȖșȒȖȘȉȓȧȦȡȍȔț. ǵȍȊȍȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȗȖȏȕȈȕȐȧ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȐȑ șȒȓȈȌ țȔȈ șȌȍȓȈȓȐ ȚȈȒȐȔȐ Ȏȍ ȚțȗȣȔȐ, ȒȈȒ ȉȍȏȎȐȏȕȍȕȕȈȧ ȔȈȚȍȘȐȧ, ȗȖȋȓȖȡȍȕȣ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ. ȅȚȐ ȓȦȌȐ șȖȏȕȈȚȍȓȤȕȖ ȕȈȕȍșȓȐ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ. ǷțșȚȤ Ȏȍ ȖȕȐ ȕȈȊȍȒȐ ȖșȚȈȕțȚșȧ Ȋ ȒȘțȋȖȊȖȘȖȚȍ ȘȖȎȌȍȕȐȑ Ȑ șȔȍȘȚȍȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: TȘȍȝ ȗȘȖȒȓȧȚȐȑ, ȗȘȖȐȏȕȍșȍȕȕȣȝ ǵȈȕȌȐȠȊȈȘȖȑ, ȊȗȖȓȕȍ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ, ȟȚȖȉȣ ȟȍȓȖȊȍȒ șȚȈȓ Țțȗ, ȒȈȒ ȉțȓȣȎȕȐȒ, țȚȘȈȚȐȓ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ Ȑ ȗțșȚȐȓșȧ ȕȈ ȗȖȐșȒȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȏȕȈȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ, ȗȖ șțȚȐ, ȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȍȊȍȌȍȕȐȍȔ. ǷȘȖȐȏȕȍșȧ ȥȚȐ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ, ǵȈȕȌȐȠȊȈȘȈ ȍȡȍ ȘȈȏ ȗȘȖȒȓȧȓ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, Ȑ șȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ ȖȕȐ 45


46 ȕȈȊȍȒȐ ȖșȚȈȕțȚșȧ Ȋ ȒȘțȋȖȊȖȘȖȚȍ ȘȖȎȌȍȕȐȑ Ȑ șȔȍȘȚȍȑ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȗȘȐȕȧȓȐ șȚȖȘȖȕț ǬȈȒȠȐ, ȖșȒȖȘȉȐȊȠȍȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț. TǭDzǹT 25 ȋȐȘȈȝ ȠȘțȚȈȑȈȝ ȗțȠȗȐȕȑȈ ȔȈȌȝț-ȋȈȕȌȝȍȕȈ ȉȝțȘȐȕȈ ȔȈȚȝȕȈ ȟȖȕȔȈȚȝȐȚȈȚȔȈȕȈȝ șȈȔȔțȝȑȈȕȚț ȝȈȘȈ-ȌȊȐȠȈȝ ȋȐȘȈȝ - șȓȖȊȈ; ȠȘțȚȈȑȈȝ - ǪȍȌ; ȗțȠȗȐȕȑȈȝ - ȞȊȍȚȐșȚȣȍ; ȔȈȌȝțȋȈȕȌȝȍȕȈ - ȏȈȗȈȝȖȔ ȔȍȌȈ; ȉȝțȘȐȕȈ - ȖȉȐȓȤȕȣȔ; ȔȈȚȝȕȈ - ȟȈȘțȦȡȐȍ; ȟȈ - Ȑ; țȕȔȈȚȝȐȚȈ-ȈȚȔȈȕȈȝ - ȟȤȐ țȔȣ ȗȘȐȚțȗȐȓȐșȤ; șȈȔȔțȝȑȈȕȚț - ȗțșȚȤ ȖȕȐ șȖȝȘȈȕȧȦȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ; ȝȈȘȈ-ȌȊȐȠȈȝ - ȗȐȚȈȦȡȐȍ ȊȘȈȎȌț Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ. ǷțșȚȤ Ȏȍ ȊȘȈȋȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȗȘȍȓȤȡȍȕȕȣȍ ȞȊȍȚȐșȚȣȔ șȓȖȋȖȔ Ȑ ȡȍȌȘȣȔȐ ȗȖșțȓȈȔȐ ǪȍȌ Ȑ ȖȚțȗȍȊȠȐȍ Ȑȏ-ȏȈ ȥȚȖȋȖ, ȊȍȟȕȖ ȉțȌțȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ Ȓ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǪȍȌȣ șțȓȧȚ șȊȖȐȔ ȗȘȐȊȍȘȎȍȕȞȈȔ ȐșȗȖȓȕȍȕȕțȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȑ ȎȐȏȕȤ ȕȈ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ, ȗȖȥȚȖȔț ȧȏȣȒ ǪȍȌ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȞȊȍȚȐșȚȣȔ. ǾȊȍȚȣ ȐșȚȖȟȈȦȚ ȈȘȖȔȈȚ, ȕȖ ȥȚȖȚ ȈȘȖȔȈȚ ȕȍȌȖȓȋȖȊȍȟȍȕ. Ǫ ȒȈȎȌȖȔ ȞȊȍȚȒȍ ȍșȚȤ ȔȍȌ, ȕȖ ȥȚȖȚ ȔȍȌ ȉȣșȚȘȖ ȒȖȕȟȈȍȚșȧ. TǭDzǹT 26 șȈȘȊȈ-ȉȝȈȒȠȈ ȌȊȐȌȎȈ ȊȘȚȚȑȈȐ ȌȝȘȚȈ-ȊȐȌȑȈ-ȚȈȗȖ-ȊȘȈȚȈȝ ȊȐȚȚȈ-ȌȍȝȍȕȌȘȐȑȈȘȈȔȈ ȑȈȟȈȒȈ ȊȐȟȈȘȈȕȚȊ ȐȝȈ șȈȘȊȈ-ȉȝȈȒȠȈȝ - ȒȖȚȖȘȣȍ ȍȌȧȚ Ȋșȍ ȗȖȌȘȧȌ; ȌȊȐȌȎȈȝ - ȉȘȈȝȔȈȕȣ; ȊȘȚȚȑȈȐ - ȟȚȖȉȣ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ șȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ; ȌȝȘȚȈ-ȊȐȌȑȈ ȖȉȘȈȚȐȊȠȐȍșȧ Ȓ țȟȍȕȐȦ; ȚȈȗȈȝ - ȈșȒȍȚȐȏȔț; ȊȘȈȚȈȝ - Ȑ ȖȉȍȚȈȔ; ȊȐȚȚȈ - ȌȍȕȤȋȐ; ȌȍȝȈ - ȚȍȓȖ; ȐȕȌȘȐȑȈ - ȟțȊșȚȊȈ; ȈȘȈȔȈȝ - țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ; ȑȈȟȈȒȈȝ - ȒȈȒ ȕȐȡȐȍ; ȊȐȟȈȘȈȕȚț - ȗțșȚȤ ȖȕȐ șȒȐȚȈȦȚșȧ; ȐȝȈ - ȏȌȍșȤ. ȅȚȐ ȉȘȈȝȔȈȕȣ țȟȈȚșȧ, șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȈșȒȍȏȣ Ȑ ȌȈȦȚ ȖȉȍȚȣ ȚȖȓȤȒȖ ȘȈȌȐ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȘȈȉȖȚȈȚȤ șȘȍȌșȚȊȈ Ȓ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȦ. ǷțșȚȤ Ȏȍ ȖȕȐ ȗȍȘȍșȚȈȕțȚ ȘȈȏȓȐȟȈȚȤ, ȟȚȖ ȔȖȎȕȖ ȍșȚȤ Ȑ ȟȍȋȖ ȕȍȓȤȏȧ, Ȑ ȉțȌțȚ ȏȈȘȈȉȈȚȣȊȈȚȤ ȕȈ ȎȐȏȕȤ, ȗȘȖșȧ ȗȖȌȈȧȕȐȍ ȚȖȓȤȒȖ ȘȈȌȐ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȉȓȈȎȐȚȤ șȊȖȍ ȚȍȓȖ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: TȘȍȚȤȍ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȔț ǵȈȕȌȐȠȊȈȘȈ ȗȘȍȌȈȓ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȗȘȐȕȧȊȠȐȝ șȚȖȘȖȕț ǬȈȒȠȐ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȉȣȓȖșȤ Ȋ ȊȍȒ DzȈȓȐ. Ǫ ȕȈȠȍ ȊȘȍȔȧ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȕȍ șȚȘȍȔȧȚșȧ ȉȖȓȤȠȍ ȗȖșȚȐȟȤ ȗȘȐȘȖȌț ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, ȝȖȚȧ șȈȔȖ șȓȖȊȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȚȖȚ, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȏȕȈȕȐȍȔ Ȗ ǩȘȈȝȔȈȕȍ". "ǪȍȌȈȕȚȈ-șțȚȘȈ" ȚȈȒȎȍ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ: ȈȚȝȈȚȖ ȉȘȈȝȔȈ-ȌȎȐȌȎȕȈșȈ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȐȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ - ȗȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ ǰșȚȐȕț. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȈȧ ȎȐȏȕȤ ȌȈȍȚșȧ ȕȈȔ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȐȟȤ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȉȘȈȝȔȈȕȈ. Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, șȖ46


47 ȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȐȓȐ Țȍ, ȒȚȖ șȟȐȚȈȦȚ șȍȉȧ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȚȖȔ ȖșȕȖȊȈȕȐȐ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȘȖȌȐȓȐșȤ Ȋ șȍȔȤȧȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȕȍ ȊȣȗȖȓȕȧȦȚ șȊȖȐȝ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ Ȑ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ ȔȍȠȈȦȚ ȌȘțȋȐȔ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ ȜțȕȒȞȐȐ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ. Ǫ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ - Ȋ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧȝ - ȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȣ ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȌȖȓȎȕȣ ȖȉȓȈȌȈȚȤ ȉȘȈȝȔȈȕȣ. ǩȘȈȝȔȈȕ - ȥȚȖ ȕȍ ȘȖȌȖȊȖȑ ȚȐȚțȓ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȐȑ Ȓ șȍȔȤȍ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, Ȉ ȘȖȌȐȊȠȐȑșȧ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, Ȋ șȍȔȤȍ ȠțȌȘȣ, ȘȈȏȖȊȤȍȚ Ȋ șȍȉȍ ȗȖȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒȐȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ Ȑ ȗȖȗȣȚȈȍȚșȧ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȜțȕȒȞȐȐ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȒȈșȚȖȊȣȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȕȈȟȕțȚ ȗȘȖȚȍșȚȖȊȈȚȤ. ǩȘȈȝȔȈȕȣ, ȕȈȌ ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȚȧȋȖȚȍȍȚ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ǵȈȕȌȐȠȊȈȘȣ, ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ, ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȖȗțșȚȐȓȐșȤ, ȟȚȖ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȦȚ, ȟȚȖ ȔȖȎȕȖ ȍșȚȤ, Ȉ ȟȍȋȖ ȕȍȓȤȏȧ, ȖȕȐ ȎȐȊțȚ ȚȖȓȤȒȖ ȘȈȌȐ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ șȊȖȍȔ ȉȘȍȕȕȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ Țȍȓȍ Ȑ șȍȔȤȍ. TȈȒȐȍ ȗȈȌȠȐȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ ȕȍȌȖșȚȖȑȕȣ ȕȈȏȣȊȈȚȤșȧ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ, ȕȖ Ȋ DzȈȓȐ-Ȧȋț ȖȕȐ ȊȣȌȈȦȚ șȍȉȧ ȏȈ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, Ȉ ȒȖȋȌȈ ȒȚȖ-ȓȐȉȖ ȗȣȚȈȍȚșȧ ȘȈȏȊȐȚȤ Ȋ șȍȉȍ ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒȐȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȖȕȐ șȚȈȘȈȦȚșȧ ȗȖȔȍȠȈȚȤ ȍȔț. TȈȒȖȊȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȍȍȓ Ȋ ȥȚȖȚ ȊȍȒ. ǿȈȑȚȈȕȤȧ MȈȝȈȗȘȈȉȝț șțȘȖȊȖ ȖșțȌȐȓ ȥȚȖ. ǩȍșȍȌțȧ ș ǸȈȔȈȕȈȕȌȖȑ ǸȈȍȔ, Ƕȕ șȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ, ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȟȍȓȖȊȍȒ Ȑȏ șȍȔȤȐ ȉȘȈȝȔȈȕȈ ȐȓȐ ȠțȌȘȣ, ȧȊȓȧȍȚșȧ Ȗȕ șȍȔȍȑȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ ȐȓȐ șȈȕȕȤȧșȐ, ȍșȓȐ Ȗȕ șȊȍȌțȡ Ȋ ȕȈțȒȍ Ȗ DzȘȐȠȕȍ, Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ ȌțȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȍȔ. ǹȘȍȌȐ țȟȍȕȐȒȖȊ ǹȈȔȖȋȖ ǿȈȑȚȈȕȤȐ MȈȝȈȗȘȈȉȝț ȉȣȓȖ ȔȕȖȋȖ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȝ ȠțȌȘ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ǽȈȘȐȌȈș TȝȈȒțȘ Ȑ ǸȈȔȈȕȈȕȌȈ ǸȈȑ. ǬȈȎȍ ǫȖșȊȈȔȐ, ȉȓȐȎȈȑȠȐȍ țȟȍȕȐȒȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǿȈȑȚȈȕȤȐ, ȉȣȓȐ Ȋ șȊȖȍ ȊȘȍȔȧ ȐȏȋȕȈȕȣ Ȑȏ ȒȈșȚȣ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȕȖ ǿȈȑȚȈȕȤȧ MȈȝȈȗȘȈȉȝț ȗȖ ǹȊȖȍȑ ȔȐȓȖșȚȐ șȌȍȓȈȓ Ȑȝ ȗȍȘȊȖȒȓȈșșȕȣȔȐ ȊȈȑȠȕȈȊȈȔȐ. TǭDzǹT 27 ȚȈșȑȈȐȊȈȔ ȊȈȌȈȚȈȝ ȠȈȗȈȔ ȠȘțȚȊȈ ȌȊȐȌȎȈ-ȒțȓȈȑȈ ȊȈȐ ȉȝȘȋțȝ ȗȘȈȚȑȈșȘȌȎȈȟ ȟȝȈȗȈȔ ȉȘȈȝȔȈ-ȌȈȕȌȈȔ ȌțȘȈȚȑȈȑȈȔ ȚȈșȑȈ - ȍȋȖ (ǵȈȕȌȐȠȊȈȘȣ); ȥȊȈȔ - ȚȈȒ; ȊȈȌȈȚȈȝ - șȓȖȊȈ; ȠȈȗȈȔ - ȥȚȖ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ; ȠȘțȚȊȈ - țșȓȣȠȈȊ; ȌȊȐȌȎȈ-ȒțȓȈȑȈ - ȥȚȐȔ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ; ȊȈȐ - Ȋ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ; ȉȝȘȋțȝ - ǩȝȘȐȋț; ȗȘȈȚȑȈșȘȌȎȈȚ șȌȍȓȈȓ; ȠȈȗȈȔ - ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ; ȉȘȈȝȔȈ-ȌȈȕȌȈȔ - ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ, ȕȈȓȈȋȈȍȔȖȍ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ; ȌțȘȈȚȑȈȑȈȔ - ȕȍȗȘȍȖȌȖȓȐȔȖȍ. ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ǵȈȕȌȐȠȊȈȘȈ ȗȘȖȒȓȧȓ ȕȈșȓȍȌșȚȊȍȕȕȣȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȔțȌȘȍȞ ǩȝȘȐȋț Ȋ ȖȚȊȍȚ ȚȖȎȍ ȗȘȍȌȈȓ ȗȖȟȐȚȈȚȍȓȍȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ șțȘȖȊȖȔț ȉȘȈȝȔȈȕșȒȖȔț ȗȘȖȒȓȧȚȐȦ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȓȖȊȖ ȌțȘȈȚȑȈȑȈ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȥȗȐȚȍȚȖȔ șȓȖȊȈ ȉȘȈȝȔȈ-ȌȈȕȌȈ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȉȘȈȝȔȈȕșȒȖȍ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ". DzȖȋȌȈ ȉȘȈȝȔȈȕ ȗȘȖȒȓȐȕȈȍȚ ȒȖȋȖ-ȚȖ, ȍȋȖ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ șȉțȌȍȚșȧ, ȗȖȥȚȖȔț ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ ȉȘȈȝȔȈȕȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȏȌȍșȤ ȌțȘȈȚȑȈȑȈ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȕȍȗȘȍȖȌȖȓȐȔȖȍ". ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ȟȚȖ șțȘȖȊȣȍ ȏȈȒȖȕȣ ȗȘȐȘȖȌȣ ȕȍȗȘȍȖȌȖȓȐȔȣ, Ȑ, ȈȕȈȓȖȋȐȟȕȖ ȥȚȖȔț, ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ, ȗȘȖȐȏȕȍșȍȕȕȖȍ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ, ȚȈȒȎȍ ȕȍ47


48 ȗȘȍȖȌȖȓȐȔȖ. ǶȌȕȈȒȖ ȊȔȍșȚȍ ș ȚȍȔ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ Ȑ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ ȔȈȓȖ ȟȍȔ ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȌȘțȋ ȖȚ ȌȘțȋȈ, ȐȉȖ Ȑ ȚȖ, Ȑ ȌȘțȋȖȍ - ȗȖȘȖȎȌȍȕȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. "ǿȈȑȚȈȕȤȧ-ȟȈȘȐȚȈȔȘȐȚȈ" ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ, ȟȚȖ ȔȍȎȌț ȚȍȔ, ȟȚȖ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ șȟȐȚȈȍȚșȧ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍȔ, Ȑ ȚȍȔ, ȟȚȖ șȟȐȚȈȍȚșȧ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍȔ, ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȖȑ ȘȈȏȕȐȞȣ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȑ ȚȖ, Ȑ ȌȘțȋȖȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖ. Ǩ ȟȚȖȉȣ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȘȐȕȧȚȤ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȗ ȟȍȔ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (7.14): ȔȈȔ ȥȊȈ ȑȍ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ ȔȈȑȈȔ ȥȚȈȔ ȚȈȘȈȕȚȐ Țȍ. ǹȈȔȣȑ ȓțȟȠȐȑ ȊȣȝȖȌ Ȑȏ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȥȚȖ ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȕȈȌ ȊșȍȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧȔȐ Ȑ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧȔȐ Ȑ, ȕȈȑȌȧ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, DzȘȐȠȕȣ, ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ Ȓ ȥȚȖȔț ȔȐȘț. Tȍ, ȒȚȖ ȗȘȐȕȧȓ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ DzȘȐȠȕȣ, ȊșȍȋȌȈ ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȣ; Ȑȝ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȗȘȖȒȓȐȕȈȍȚ, Ȑ șȈȔȐ ȖȕȐ ȕȍ ȗȣȚȈȦȚșȧ ȕȐȒȖȋȖ ȗȘȖȒȓȧșȚȤ. TȈȒȖȊȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. TǭDzǹT 28 ȉȝȈȊȈ-ȊȘȈȚȈ-ȌȝȈȘȈ ȑȍ ȟȈ ȑȍ ȟȈ ȚȈȕ șȈȔȈȕțȊȘȈȚȈȝ ȗȈȠȈȕȌȐȕȈș Țȍ ȉȝȈȊȈȕȚț șȈȟ-ȟȝȈșȚȘȈ-ȗȈȘȐȗȈȕȚȝȐȕȈȝ ȉȝȈȊȈ-ȊȘȈȚȈ-ȌȝȈȘȈȝ - ȌȈȦȡȐȍ ȖȉȍȚ, ȎȍȓȈȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț; ȑȍ - ȒȚȖ; ȟȈ - Ȑ; ȑȍ - ȒȚȖ; ȟȈ - Ȑ; ȚȈȕ - ȚȈȒȐȔ ȏȈȒȖȕȈȔ; șȈȔȈȕțȊȘȈȚȈȝ - șȓȍȌțȦȡȐȍ; ȗȈȠȈȕȌȐȕȈȝ - ȈȚȍȐșȚȣ; Țȍ - ȖȕȐ; ȉȝȈȊȈȕȚț - ȗțșȚȤ șȚȈȕțȚ; șȈȚ-ȠȈșȚȘȈ-ȗȈȘȐȗȈȕȚȝȐȕȈȝ - ȕȍ șȓȍȌțȦȡȐȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ țȒȈȏȈȕȐȧȔ ȠȈșȚȘ. Tȍ, ȒȚȖ ȌȈȍȚ ȒȈȒȖȑ-ȕȐȉțȌȤ ȖȉȍȚ ȘȈȌȐ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȔȐȓȖșȚȐȊȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, Ȑ Țȍ, ȒȚȖ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȐȔȍȘț ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, șȚȈȕțȚ ȈȚȍȐșȚȈȔȐ Ȑ ȉțȌțȚ ȕȈȘțȠȈȚȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ ȠȈșȚȘ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰȕȖȋȌȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȗȖȌȘȈȎȈȦȚ ȍȋȖ ȗȖȊȍȌȍȕȐȦ. TȈȒ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȊȣȗȐȓ ȖȒȍȈȕ ȧȌȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ Ȑȏ ȍȋȖ ȗȖȟȐȚȈȚȍȓȍȑ, ȗȖȌȘȈȎȈȧ ȍȔț, țȗȖȚȘȍȉȓȧȦȚ ȋȈȕȌȎț (ȔȈȘȐȝțȈȕț) Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȕȈȘȒȖȚȐȒȐ. ǷȖ ȗȘȖȒȓȧȚȐȦ ǩȝȘȐȋț MțȕȐ Țȍ, ȒȚȖ șȓȍȌțȍȚ ȗȖȌȖȉȕȣȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ, șȚȈȕțȚ ȉȍȏȉȖȎȕȐȒȈȔȐ Ȑ ȉțȌțȚ ȕȈȘțȠȈȚȤ ȘȍȋțȓȐȘțȦȡȐȍ ȗȘȐȕȞȐȗȣ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȑ. ǯȌȍșȤ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȚȈȒȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ șȚȈȕțȚ șȈȟ-ȟȝȈșȚȘȈ-ȗȈȘȐȗȈȕȚȝȐȕȈȝ, ȟȚȖ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "Țȍ, ȒȚȖ ȖȚȊȍȘȋȈȍȚ țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȧ ȠȈșȚȘ, șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȑ". ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ "ǷȈȌȔȈ-ȗțȘȈȕȍ". ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȐșȗȖȓȕȧȧ ȗȖȊȍȓȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ș ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȑ ȞȍȓȤȦ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȓ ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐȏȔ, ȐȓȐ ȜȐȓȖșȖȜȐȦ ȔȈȑȧȊȈȌȣ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ǩțȌȌȈ ș ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȑ ȞȍȓȤȦ, Ȗ ȒȖȚȖȘȖȑ țȗȖȔȧȕțȚȖ Ȋ ȠȈșȚȘȈȝ, ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȓ ȜȐȓȖșȖȜȐȦ ȗțșȚȖȚȣ. ǰȕȖȋȌȈ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȤ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ ȜȐȓȖșȖȜșȒȖȍ țȟȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȐȌȍȚ ȊȘȈȏȘȍȏ ș ȗȘȐȕȞȐȗȈȔȐ ǪȍȌ. Ǫ "ǷȈȌȔȈ-ȗțȘȈȕȍ" ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȋȖȊȖȘȐȚ ǷȈȘȊȈȚȐ, ȟȚȖ Ȋ DzȈȓȐ-Ȧȋț, ȗȘȐȕȧȊ ȖȉȓȐȒ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, Ȗȕ ȉțȌȍȚ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ ȜȐȓȖșȖȜȐȦ ȔȈȑȧȊȈȌȣ, ȗȖȥȚȖȔț Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȐșȗȖȊȍȌț48


49 ȦȚ ȜȐȓȖșȖȜȐȦ ȔȈȑȧȊȈȌȣ. ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȔȈȑȈȊȈȌȈȔ ȈșȈȟ-ȟȝȈșȚȘȈȔ. ǨșȈȚ-ȠȈșȚȘȈ, ȒȈȒ șȓȍȌțȍȚ Ȑȏ ȌȈȕȕȖȋȖ șȚȐȝȈ, - ȥȚȖ țȟȍȕȐȍ ȔȈȑȧȊȈȌȣ, ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐȏȔȈ, ȚȖ ȍșȚȤ ȚȍȖȘȐȧ șȓȐȧȕȐȧ șȖ ǪșȍȊȣȠȕȐȔ. ǷȖ ȗȘȖȒȓȧȚȐȦ ǩȝȘȐȋț MțȕȐ Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȌȖȓȎȕȣ șȚȈȚȤ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȧȔȐ ȥȚȖȑ ȈșȈȚ-ȠȈșȚȘȣ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȗȘȍȌȗȘȐȕȧȚȈ ȗȖȗȣȚȒȈ ȌȖȒȈȏȈȚȤ ȉȍȏȓȐȟȕȖșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzȘȖȔȍ ȕȐȝ, șȘȍȌȐ ȗȖȟȐȚȈȚȍȓȍȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȍșȚȤ ȓȦȌȐ, ȊȍȌțȡȐȍ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȐȑ ȖȉȘȈȏ ȎȐȏȕȐ. "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" Ȑ "ǵȈȘȈȌȈ-ȗȈȕȟȈȘȈȚȘȈ" - ȥȚȖ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȍ șȊȧȡȍȕȕȣȍ ȗȐșȈȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȟȐȚȈȦȚșȧ șȈȚ-ȠȈșȚȘȖȑ, ȗȐșȈȕȐȧȔȐ, ȊȍȌțȡȐȔȐ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȗȖ ȗțȚȐ ȖșȖȏȕȈȕȐȧ ǩȖȋȈ, Ȉ ȈșȈȚ-ȠȈșȚȘȣ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȣ ȐȔ. TǭDzǹT 29 ȕȈȠȚȈ-ȠȈțȟȈ ȔțȌȝȈ-ȌȝȐȑȖ ȌȎȈȚȈ-ȉȝȈșȔȈșȚȝȐ-ȌȝȈȘȐȕȈȝ ȊȐȠȈȕȚț ȠȐȊȈ-ȌȐȒȠȈȑȈȔ ȑȈȚȘȈ ȌȈȐȊȈȔ șțȘȈșȈȊȈȔ ȕȈȠȚȈ-ȠȈțȟȈȝ - ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȦȡȐȍ ȟȐșȚȖȚȖȑ; ȔțȌȝȈ-ȌȝȐȑȈȝ - ȋȓțȗȣȍ; ȌȎȈȚȈ-ȉȝȈșȔȈ-ȈșȚȝȐ-ȌȝȈȘȐȕȈȝ - ȕȖșȧȡȐȍ ȌȓȐȕȕȣȍ ȊȖȓȖșȣ, ȖșȣȗȈȕȕȣȍ ȗȍȗȓȖȔ Ȑ țȊȍȠȈȕȕȣȍ ȒȖșȚȧȔȐ; ȊȐȠȈȕȚț - ȔȖȋțȚ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȌȖșȚțȗ; ȠȐȊȈ-ȌȐȒȠȈȑȈȔ - Ȓ ȖȉȘȧȌȈȔ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ ȀȐȊȍ; ȑȈȚȘȈ - ȋȌȍ; ȌȈȐȊȈȔ - ȌțȝȖȊȕȣ; șțȘȈ-ȈșȈȊȈȔ - șȗȐȘȚȕȣȍ ȕȈȗȐȚȒȐ. Tȍ, ȒȚȖ ȌȈȓ ȖȉȍȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȋȓțȗȣ, ȟȚȖ ȗȣȚȈȦȚșȧ ȗȖȌȘȈȎȈȚȤ ȍȔț, ȖȚȘȈȡȐȊȈȧ ȌȓȐȕȕȣȍ ȊȖȓȖșȣ. ǷȖȓțȟȐȊ ȗȖșȊȧȡȍȕȐȍ Ȋ ȒțȓȤȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȖȕȐ ȕȈȟȐȕȈȦȚ ȗȐȚȤ ȊȐȕȖ Ȑ țȗȖȚȘȍȉȓȧȚȤ Ȋ ȗȐȡț ȔȧșȖ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǭșȚȤ ȓȦȌȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖ șȊȖȍȑ ȋȓțȗȖșȚȐ ȕȍ ȝȖȚȧȚ ȊȍșȚȐ țȗȖȘȧȌȖȟȍȕȕȣȑ ȖȉȘȈȏ ȎȐȏȕȐ: ȖȕȐ ȔȖȦȚșȧ ȓȐȠȤ ȖȚ șȓțȟȈȧ Ȓ șȓțȟȈȦ, ȖȚȘȈȡȐȊȈȦȚ ȌȓȐȕȕȣȍ ȊȖȓȖșȣ, ȗȤȦȚ ȊȐȕȖ, ȍȌȧȚ ȔȧșȖ Ȑ ȒțȘȧȚ ȋȈȕȌȎț (ȔȈȘȐȝțȈȕț). ȅȚȖ ȓȐȠȈȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ. ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȗȖșȊȧȡȍȕȐȧ Ȋ ȔȈȕȚȘț ȀȐȊȣ ȗȘȖȊȖȌȐȚșȧ ȖȉȘȧȌ ȔțȌȘȐȒȈȠȚȈȒȐ. Ǫ ȝȖȌȍ ȥȚȖȋȖ ȖȉȘȧȌȈ ȗȖșȊȧȡȈȍȔȣȑ șȈȌȐȚșȧ ȕȈ ȊȓȈȋȈȓȐȡȍ,*"$Ǽ" ȊȣȘȈȎȈȧ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȎȍȓȈȕȐȍ ȖȉȘȍșȚȐ ȕȐȘȊȈȕț, ȚȖ ȍșȚȤ ȖȒȖȕȟȐȚȤ șȊȖȍ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ. DzțȓȤȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȊȒȓȦȟȈȍȚ Ȋ șȍȉȧ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȐȍ ȊȐȕȈ ȐȓȐ ȗȍȘȍȉȘȖȌȐȊȠȍȋȖ ȗȈȓȤȔȖȊȖȋȖ șȖȒȈ. Ǫ "ȀȐȊȈ-ȈȋȈȔȍ", ȋȌȍ ȖȗȐșȈȕȣ ȖȉȘȧȌȣ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȚȈȒȎȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȀȐȊȍ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȍȌȓȈȋȈȚȤ șȗȐȘȚȕȣȍ ȕȈȗȐȚȒȐ. ȜȖȖȚȕȖȚȍ = * ǰȔȍȍȚșȧ Ȋ ȊȐȌț șȐȔȊȖȓȐȟȍșȒȈȧ ȗȘȈȒȚȐȒȈ ȠȐȊȈȐȚȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȑȖȕȐ, ȓȖȕț ǬțȘȋȐ-ȌȍȊȐ. (ǷȘȐȔ. ȗȍȘȍȊȖȌȟȐȒȈ.) TǭDzǹT 30 ȉȘȈȝȔȈ ȟȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȠ ȟȈȐȊȈ ȑȈȌ ȑțȑȈȔ ȗȈȘȐȕȐȕȌȈȚȝȈ șȍȚțȔ ȊȐȌȝȈȘȈȕȈȔ ȗțȔșȈȔ ȈȚȈȝ ȗȈȠȈȕȌȈȔ ȈȠȘȐȚȈȝ 49


50 ȉȘȈȝȔȈ - ǪȍȌȣ; ȟȈ - Ȑ; ȉȘȈȝȔȈȕȈȕ - ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ; ȟȈ - Ȑ; ȥȊȈ - ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ; ȑȈȚ - ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ; ȑțȑȈȔ - Ȋȣ; ȗȈȘȐȕȐȕȌȈȚȝȈ - ȗȖȕȖșȐȚȍ; șȍȚțȔ - ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȗȘȐȕȞȐȗȣ; ȊȐȌȝȈȘȈȕȈȔ - ȌȍȘȎȈȡȐȍ; ȗțȔșȈȔ - ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ; ȈȚȈȝ - ȗȖȥȚȖȔț; ȗȈȠȈȕȌȈȔ - Ȋ ȈȚȍȐȏȔȍ; ȈȠȘȐȚȈȝ - ȕȈȠȓȐ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ. ǩȝȘȐȋț MțȕȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Tȣ ȗȖȕȖșȐȠȤ ǪȍȌȣ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȓȍȌțȦȚ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ. ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ Țȣ țȎȍ ȐșȗȖȊȍȌțȍȠȤ ȈȚȍȐȏȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȘȖȒȓȐȕȈȧ ǵȈȕȌȐȠȊȈȘț, ǩȝȘȐȋț MțȕȐ șȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ȀȐȊȍ, ȌȍȋȘȈȌȐȘțȦȚ Ȑ șȚȈȕțȚ ȈȚȍȐșȚȈȔȐ. ǵȖ, ȗȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, ȖȕȐ țȎȍ șȒȈȚȐȓȐșȤ ȌȖ țȘȖȊȕȧ ȈȚȍȐȏȔȈ Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȗȖȕȖșȐȓȐ ǪȍȌȣ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȣȝ ȖșȕȖȊȈȕȈ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȈȧ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȧ. Ǫ ȖșȕȖȊȍ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ ȓȍȎȐȚ ȌȍȓȍȕȐȍ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȕȈ ȟȍȚȣȘȍ șȖșȓȖȊȐȧ: șȖșȓȖȊȐȍ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȖ ȘȈȏȊȐȚȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȊȖȐȕșȒȖȍ șȖșȓȖȊȐȍ, șȖșȓȖȊȐȍ ȓȦȌȍȑ, ȗȘȖȐȏȊȖȌȧȡȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȞȍȕȕȖșȚȐ, Ȑ șȖșȓȖȊȐȍ ȘȈȉȖȟȐȝ. ǷȘȐȕȈȌȓȍȎȕȖșȚȤ Ȓ ȥȚȐȔ șȖșȓȖȊȐȧȔ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚșȧ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ ȓȦȌȍȑ. Ǫ ǪȍȌȈȝ șȖȌȍȘȎȈȚșȧ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, șȓȍȌțȧ ȒȖȚȖȘȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȌțȝȖȊȕȖ ȗȘȖȋȘȍșșȐȘȖȊȈȚȤ, ȌȖȉȐȚȤșȧ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȋȖ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȧ Ȑ Ȋ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȝ ȘȈȔȒȈȝ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ. ǰ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ ȥȚȐȝ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȐȑ, Ȗȕ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȖșȊȖȉȖȎȌȈȍȚșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ Ȑ ȖșȖȏȕȈȍȚ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț (ȈȝȈȔ ȉȘȈȝȔȈșȔȐ). ǬȖ Țȍȝ ȗȖȘ ȗȖȒȈ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȌ ȖșȒȊȍȘȕȧȦȡȐȔ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȔȈȚȍȘȐȐ, ȖȕȖ ȊȣȕțȎȌȍȕȖ ȗȍȘȍșȍȓȧȚȤșȧ Ȑȏ ȚȍȓȈ Ȋ ȚȍȓȖ, ȗȖȌȕȐȔȈȧșȤ ȗȖ ȥȊȖȓȦȞȐȖȕȕȖȑ ȓȍșȚȕȐȞȍ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ ș Șȣȉ Ȑ ȒȖȕȟȈȍȚșȧ ǩȘȈȝȔȖȑ. ǶȌȕȈȒȖ șȈȔȖȑ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȑ ȜȖȘȔȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȈȧ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ ǪȍȌ, Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȐ Ȗȕ ȗȖȌȕȐȔȍȚșȧ ȕȈ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒțȦ șȚțȗȍȕȤ ȥȊȖȓȦȞȐȐ. ǪȍȌȣ - ȔȈȚȤ ȚȈȒȐȝ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȑ, Ȉ ȉȘȈȝȔȈȕȣ, șȊȍȌțȡȐȍ Ȋ ǪȍȌȈȝ, - Ȑȝ ȖȚȍȞ. ǷȖȥȚȖȔț, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȕȖșȐȚ ǪȍȌȣ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, Ȗȕ ȖȗțșȒȈȍȚșȧ ȌȖ țȘȖȊȕȧ ȈȚȍȐșȚȖȊ. TȖȋȖ, ȒȚȖ ȕȍ ȊȍȘȐȚ ǪȍȌȈȔ, Ȉ șȖȏȌȈȍȚ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȍ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖȍ țȟȍȕȐȍ, ȕȈ șȈȕșȒȘȐȚȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈșȚȐȒȈ. ȀȘȐ ǿȈȑȚȈȕȤȧ MȈȝȈȗȘȈȉȝț ȗȘȐȟȐșȓȧȓ Ȓ ȕȈșȚȐȒȈȔ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȍȑ ǩțȌȌȣ. ǿȚȖȉȣ țȚȊȍȘȌȐȚȤ ȗȘȐȕȞȐȗ ȈȝȐȔșȣ, ȕȍȕȈșȐȓȐȧ, ǫȖșȗȖȌț ǩțȌȌȍ ȗȘȐȠȓȖșȤ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȚȊȍȘȋȕțȚȤ ǪȍȌȣ. ǪȗȖșȓȍȌșȚȊȐȐ ȀȈȕȒȈȘȈȟȈȘȤȧ ȐȏȋȕȈȓ ȥȚȖ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖȍ țȟȍȕȐȍ Ȑȏ ǰȕȌȐȐ, ȊȣȚȍșȕȐȊ ȍȋȖ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȣ șȚȘȈȕȣ. ǯȌȍșȤ șȒȈȏȈȕȖ: ȉȘȈȝȔȈ ȟȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈȕ. ǹȓȖȊȖ ȉȘȈȝȔȈ ȏȕȈȟȐȚ "ǪȍȌȣ". ǨȝȈȔ ȉȘȈȝȔȈșȔȐ ȏȕȈȟȐȚ "ȧ ȖȉȓȈȌȈȦ ȗȖȓȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ". ǪȍȌȣ ȋȓȈșȧȚ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ șȟȐȚȈȚȤ șȍȉȧ ǩȘȈȝȔȈȕȖȔ, ȚȈȒ ȒȈȒ Ȗȕ Ȑ ȍșȚȤ ǩȘȈȝȔȈȕ. ǭșȓȐ ȓȦȌȐ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȖȚȊȍȘȋȈȦȚ ȉȘȈȝȔț, ȌțȝȖȊȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ ǪȍȌ, Ȑ ȕȍ ȗȘȐȏȕȈȦȚ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȓȦȌȍȑ șȊȍȌțȡȐȝ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȕȈțȒȍ, ȚȖ ȟȚȖ ȖșȚȈȍȚșȧ ȖȚ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ? ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ǩȝȘȐȋț MțȕȐ șȒȈȏȈȓ: "Ǫȣ șȚȈȕȍȚȍ ȈȚȍȐșȚȈȔȐ ȕȍ Ȑȏ-ȏȈ ȔȖȍȋȖ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ - Ȋȣ țȎȍ ȊȍȌȍȚȍ șȍȉȧ ȒȈȒ ȈȚȍȐșȚȣ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȖȉȘȍȟȍȕȣ". TǭDzǹT 31 ȥȠȈ ȥȊȈ ȝȐ ȓȖȒȈȕȈȔ ȠȐȊȈȝ ȗȈȕȚȝȈȝ șȈȕȈȚȈȕȈȝ 50


51 ȑȈȔ ȗțȘȊȍ ȟȈȕțșȈȕȚȈșȚȝțȘ ȑȈȚ-ȗȘȈȔȈȕȈȔ ȌȎȈȕȈȘȌȈȕȈȝ ȥȠȈȝ - ǪȍȌȣ; ȥȊȈ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȝȐ - ȚȈȒ ȒȈȒ; ȓȖȒȈȕȈȔ - Ȋșȍȝ ȓȦȌȍȑ; ȠȐȊȈȝ - ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȕȣȔ; ȗȈȕȚȝȈȝ - ȗțȚȤ; șȈȕȈȚȈȕȈȝ - Ȋȍȟȕȣȑ; ȑȈȔ - ȒȖȚȖȘȣȔ (ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔ ȗțȚȍȔ); ȗțȘȊȍ - Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ; ȟȈ - Ȑ; ȈȕțșȈȕȚȈșȚȝțȝ - ȕȍ ȖȚȒȓȖȕȧȧșȤ, ȠȓȐ; ȑȈȚ - Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ; ȗȘȈȔȈȕȈȔ - ȌȖȒȈȏȈȚȍȓȤșȚȊȖ; ȌȎȈȕȈȘȌȈȕȈȝ - ǬȎȈȕȈȘȌȈȕȈ. ǪȍȌȣ șȖȌȍȘȎȈȚ Ȋȍȟȕȣȍ ȘȍȋțȓȐȘțȦȡȐȍ ȗȘȐȕȞȐȗȣ, șȖȉȓȦȌȍȕȐȍ ȒȖȚȖȘȣȝ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȕȖ șȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȕȈ ȟȍȓȖȊȍȒȍ Ȑ șȗȖșȖȉșȚȊțȍȚ ȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȔț ȘȈȏȊȐȚȐȦ. ȅȚȐȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ șȓȍȌȖȊȈȓȐ ȓȦȌȐ ȗȘȖȠȓȖȋȖ. ǯȈȓȖȋȖȔ ȐșȚȐȕȕȖșȚȐ ȥȚȖȋȖ ȗțȚȐ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǹȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǬȎȈȕȈȘȌȈȕȖȑ, ȉȓȈȋȖȎȍȓȈȚȍȓȍȔ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" DzȘȐȠȕȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ, ȟȚȖ Ƕȕ - ȖȚȍȞ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȜȖȘȔȣ Ȑȝ ȚȍȓȈ. ǪȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ șțȡȍșȚȊțȍȚ 8 400 000 ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȜȖȘȔ ȎȐȏȕȐ, Ȑ, ȗȖ șȓȖȊȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ, Ƕȕ - ȖȚȍȞ Ȋșȍȝ ȥȚȐȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ - ȥȚȖ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȍ ȟȈșȚȐȞȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȋșȍ ȖȕȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȌȍȚȤȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ, ȏȈȉȖȚȧșȤ Ȗȉ Ȑȝ ȉȓȈȋȍ, ǫȖșȗȖȌȤ ȌȈȓ ȐȔ ǪȍȌȣ, ȕȈȏȕȈȟȍȕȐȍ ȒȖȚȖȘȣȝ - ȕȈȗȘȈȊȓȧȚȤ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȊȖȏȖȔȕȐȊȠȐȝ șȍȉȧ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǪȍȌȣ ȉȣȓȐ șȖȏȌȈȕȣ ȕȍ ȓȦȌȤȔȐ, ȕȍ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ Ȑ ȌȈȎȍ ȕȍ ǩȘȈȝȔȖȑ, ȗȍȘȊȣȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȖȔ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȗȖȥȚȖȔț Ȑȝ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȗȈțȘțȠȍȍȑ. ǩȘȈȝȔȈ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȐ șȖȏȌȈȚȍȓȍȔ, ȕȐ ȈȊȚȖȘȖȔ ǪȍȌ. Ƕȕ ȚȖȎȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ Ȓ ȟȐșȓț ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ șȈȔ ȕȈȗȐșȈȚȤ ȐȓȐ șȖȏȌȈȚȤ ǪȍȌȣ. ǪșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȗȘȐșțȡȐ ȟȍȚȣȘȍ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȈ: ȖȕȐ ȌȖȗțșȒȈȦȚ ȖȠȐȉȒȐ, ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȖȌȕȖ ȏȈ ȌȘțȋȖȍ, ȖȉȔȈȕȣȊȈȦȚ Ȑ ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ. ǶȌȕȈȒȖ ǪȍȌȣ ȕȍ ȉȣȓȐ șȖȏȌȈȕȣ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȐȝ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț. ǷȖȥȚȖȔț Ȑȝ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȗȈțȘțȠȍȍȑ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ ȊȘȍȔȧ șȖȏȌȈȕȐȧ ǪȍȌ. ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȔ ȓȦȌȧȔ ȕȍȐȏȊȍșȚȕȈ ȗȖȓȕȈȧ ȐșȚȖȘȐȧ ȔȐȘȈ, ȖȕȐ ȕȍ ȘȈșȗȖȓȈȋȈȦȚ șȊȍȌȍȕȐȧȔȐ Ȗȉ ȐșȚȖȘȐȟȍșȒȐȝ șȖȉȣȚȐȧȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȓȐ ȉȖȓȍȍ ȟȍȔ ȚȘȐ ȚȣșȧȟȐ ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ. ǵȖ ȕȐȒȚȖ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ, ȒȖȋȌȈ ȉȣȓȐ ȕȈȗȐșȈȕȣ ǪȍȌȣ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȖȕȐ ȕȍ ȉȣȓȐ ȕȈȗȐșȈȕȣ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. Ǫșȍ ȗȘȖȟȐȍ ȕȈțȟȕȣȍ Ȑ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȍ șȐșȚȍȔȣ ȐȔȍȦȚ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȐ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȉȣȓȐ șȖȏȌȈȕȣ ȓȦȌȤȔȐ ȐȓȐ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȚȊȖȘȍȕȐȧȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȕȖ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȈ" - ȥȚȖ ȈȗȈțȘțȠȍȧ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȖȕȈ ȉȣȓȈ ȗȖȊȍȌȈȕȈ ȕȍ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ Ȑ ȕȍ ȗȖȓțȉȖȋȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, Ȉ ǫȖșȗȖȌȖȔ DzȘȐȠȕȖȑ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȍȕ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȚȊȖȘȍȕȐȦ. ȅȚȖ ȗȘȐȏȕȈȍȚ ȚȈȒȖȑ ȊȍȓȐȒȐȑ ȜȐȓȖșȖȜ, ȒȈȒ ȀȈȕȒȈȘȈȟȈȘȤȧ, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗ ȌȘțȋȐȝ ȈȟȈȘȤȧȝ, ȚȈȒȐȝ, ȒȈȒ ǸȈȔȈȕțȌȎȈȟȈȘȤȧ Ȑ MȈȌȝȊȈȟȈȘȤȧ. ȀȈȕȒȈȘȈȟȈȘȤȧ ȗȘȐȏȕȈȊȈȓ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț ǵȈȘȈȧȕȣ Ȑ DzȘȐȠȕȣ, Ȉ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ: ȈȝȈȔ șȈȘȊȈșȑȈ ȗȘȈȉȝȈȊȖ ȔȈȚȚȈȝ șȈȘȊȈȔ ȗȘȈȊȈȘȚȈȚȍ - "ȇ - ȐșȚȖȟȕȐȒ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ, Ȋșȍ ȐșȝȖȌȐȚ Ȑȏ Mȍȕȧ". MȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ șȖ ȊșȍȔ, ȟȚȖ Ȋ ȕȍȔ ȍșȚȤ, ȊȒȓȦȟȈȧ 51


52 ǩȘȈȝȔț, ȀȐȊț Ȑ Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȉȣȓ șȖȏȌȈȕ ǰȔ, ȚȈȒ ȒȈȒ Ȋșȍ șțȡȍȍ ȐȏȖȠȓȖ Ȑȏ ǵȍȋȖ. Ƕȕ ȋȖȊȖȘȐȚ ȚȈȒȎȍ, ȟȚȖ ȞȍȓȤ ȐȏțȟȍȕȐȧ Ȋșȍȝ ǪȍȌ - ȗȖșȚȐȟȤ ǭȋȖ (ȊȍȌȈȐȠ ȟȈ șȈȘȊȈȐȘ ȈȝȈȔ ȥȊȈ ȊȍȌȑȈȝ). Ƕȕ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȊȍȌȈ-ȊȐȚ, ȏȕȈȚȖȒ ǪȍȌ, Ȑ ȊȍȌȈȕȚȈ-ȒȘȚ, șȖșȚȈȊȐȚȍȓȤ "ǪȍȌȈȕȚȣ". ǩȘȈȝȔȈ ȕȍȗȘȐȟȈșȚȍȕ Ȓ șȖȏȌȈȕȐȦ ǪȍȌ. Ǫ șȈȔȖȔ ȕȈȟȈȓȍ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: Țȍȕȍ ȉȘȈȝȔȈ ȝȘȌȈ - ȊȍȌȐȟȍșȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ Ȋ șȍȘȌȞȍ ǩȘȈȝȔȣ ȊȓȖȎȐȓ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ǪȣșȠȈȧ ǨȉșȖȓȦȚȕȈȧ ǰșȚȐȕȈ. ǰȚȈȒ, ȊȍȌȐȟȍșȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ ȉȣȓȖ ȗȖȊȍȌȈȕȖ ǹȈȔȐȔ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ, ǬȎȈȕȈȘȌȈȕȖȑ. ȅȚȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȏȈȓȖȋȖȔ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȖȕȖ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȊȣȠȍ ȐȏȢȧȕȖȊ: ȖȠȐȉȖȒ, ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȑ, ȓȎȐ Ȑ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, - ȗȖȥȚȖȔț Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ǩȘȈȝȔȣ, șȓȍȌțȦȚ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ǪȍȌ. ǾȐȊȐȓȐȏȖȊȈȕȕȣȍ ȓȦȌȐ, ȕȈșȍȓȧȦȡȐȍ ǰȕȌȐȦ, ȐșȗȖȊȍȌțȦȚ ȘȍȓȐȋȐȦ ǪȍȌ Ȑ șȓȍȌțȦȚ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ, ȐȏȓȖȎȍȕȕȣȔ Ȋ ȕȐȝ, ș ȕȍȏȈȗȈȔȧȚȕȣȝ ȊȘȍȔȍȕ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȏȕȈȍȚ ȊȘȍȔȍȕȐ ȊȖȏȕȐȒȕȖȊȍȕȐȧ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȈ șȟȐȚȈȍȚșȧ șȈȕȈȚȈȕȖȑ (ȊȍȟȕȖȑ), Ȑ ȓȦȉȖȑ, ȒȚȖ ȗȖȕȖșȐȚ ǪȍȌȣ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȈȚȍȐșȚȖȔ. ǪȍȌȣ ȕȈȏȣȊȈȦȚ șȍȚț, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȔȖșȚ". TȖȚ, ȒȚȖ ȝȖȟȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȉȣȚȐȍ, ȌȖȓȎȍȕ ȗȍȘȍșȍȟȤ ȖȒȍȈȕ ȕȍȊȍȌȍȕȐȧ, Ȑ ǪȍȌȣ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȚȍȔ ȔȖșȚȖȔ, ȗȖ ȒȖȚȖȘȖȔț ȔȖȎȕȖ ȗȍȘȍȗȘȈȊȐȚȤșȧ ȟȍȘȍȏ ȥȚȖȚ ȖȋȘȖȔȕȣȑ ȖȒȍȈȕ. ǪȍȌȣ ȖȗȐșȣȊȈȦȚ șȐșȚȍȔț ȌȍȓȍȕȐȧ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȕȈ ȟȍȚȣȘȍ șȖșȓȖȊȐȧ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ ȓȦȌȍȑ Ȑ ȘȖȌȖȔ Ȑȝ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. ȅȚȖ șȚȘȖȋȖ ȕȈțȟȕȈȧ șȐșȚȍȔȈ, Ȑ ȖȕȈ ȚȖȎȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȈȕȈȚȈȕȖȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ț ȕȍȍ ȕȍȚ ȕȐ ȕȈȟȈȓȈ, ȕȐ ȒȖȕȞȈ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ șȐșȚȍȔț ȌȍȓȍȕȐȧ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȕȈ ȊȈȘȕȣ Ȑ ȈȠȘȈȔȣ, șȖșȓȖȊȐȧ Ȑ țȒȓȈȌȣ ȎȐȏȕȐ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, Ȋ ȓȦȉȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȍșȚȤ ȓȦȌȐ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȐȕȚȍȘȍșțȦȚ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȊȖȗȘȖșȣ Ȑ ȜȐȓȖșȖȜȐȧ. ǶȕȐ ȔȖȋțȚ ȕȈȏȣȊȈȚȤșȧ ȕȍ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ, Ȉ ȒȈȒ-ȚȖ ȐȕȈȟȍ, ȥȚȖ ȕȍ ȚȈȒ ȊȈȎȕȖ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, Ȋ ȓȦȉȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȒȓȈșș ȓȦȌȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐȔȍȦȚ șȒȓȖȕȕȖșȚȤ țȗȘȈȊȓȧȚȤ Ȑ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȤ ȌȘțȋȐȔȐ ȓȦȌȤȔȐ; Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȚȈȒȐȝ ȓȦȌȍȑ, ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȝ ȊȖȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ ȌțȝȖȔ, ȕȈȏȣȊȈȓȐ ȒȠȈȚȘȐȧȔȐ. Ǫ ȓȦȉȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȍșȚȤ ȓȦȌȐ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȐȕȚȍȘȍșțȦȚ ȚȖȓȤȒȖ ȥȒȖȕȖȔȐȒȈ, ȉȐȏȕȍș, ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖșȚȤ Ȑ ȌȍȕȤȋȐ. TȈȒȐȝ ȓȦȌȍȑ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊȈȑȠȤȧȔȐ. ǰ ȍșȚȤ ȍȡȍ ȖȌȐȕ ȒȓȈșș ȓȦȌȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȖșȖȉȣȔ țȔȖȔ, ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȊȖȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ ȌțȝȖȔ Ȑ ȕȍ ȕȈȌȍȓȍȕȣ ȒȖȔȔȍȘȟȍșȒȐȔȐ șȗȖșȖȉȕȖșȚȧȔȐ - ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ, ȕȈ ȟȚȖ ȖȕȐ șȗȖșȖȉȕȣ - ȥȚȖ șȓțȎȐȚȤ ȌȘțȋȐȔ; ȚȈȒȐȝ ȓȦȌȍȑ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȠțȌȘȈȔȐ, ȘȈȉȖȟȐȔȐ. ȅȚȈ șȐșȚȍȔȈ ȌȍȓȍȕȐȧ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȈȕȈȚȈȕȖȑ - ȖȕȈ șțȡȍșȚȊțȍȚ ș ȕȍȏȈȗȈȔȧȚȕȣȝ ȊȘȍȔȍȕ Ȑ ȉțȌȍȚ șțȡȍșȚȊȖȊȈȚȤ ȊȍȟȕȖ. ǵȐȒȈȒȈȧ șȐȓȈ Ȋ ȔȐȘȍ ȕȍ ȔȖȎȍȚ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȍȍ. ǰ ȗȖșȒȖȓȤȒț șȐșȚȍȔȈ șȈȕȈȚȈȕȈ-ȌȝȈȘȔȣ ȊȍȟȕȈ, șȓȍȌțȧ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. Ǫ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȎȐȊȠȐȍ Ȋ ȔȐȕțȊȠȐȍ ȊȍȒȈ, șȚȘȖȋȖ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȓȐșȤ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȈ-ȌȝȈȘȔȣ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, șȓȍȌȖȊȈȚȤ țȟȍȕȐȦ ǪȍȌ - ȏȕȈȟȐȚ șȖȉȓȦȌȈȚȤ ȕȖȘȔȣ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ, ȗȘȐȕȧȚȣȍ Ȋ ȞȐȊȐȓȐȏȖȊȈȕȕȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȖȟȐȚȈȚȍȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȍȌȈȦȚșȧ ȗȤȧȕșȚȊț, ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ Ȓ ȕȈȘȒȖȚȐȒȈȔ Ȑ șȍȒșț, ȕȍ ȔȖȦȚșȧ Ȑ ȒțȘȧȚ ȋȈȕȌȎț, ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȦȚ ȊșȍȔȐ ȕȖȘȔȈȔȐ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ. ǷȖȌȊȖȌȧ ȐȚȖȋ, ȔȖȎȕȖ șȒȈȏȈȚȤ, ȟȚȖ ȓȦȌȐ, ȖȚȊȍȘȋȈȦȡȐȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȗȘȐȕȞȐȗȣ, ȧȊȓȧȦȚșȧ ȎȐȊȣȔ ȌȖȒȈȏȈȚȍȓȤșȚȊȖȔ 52


53 ȐșȚȐȕȕȖșȚȐ ǪȍȌ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȚȒȈȏ ȖȚ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ ǪȍȌ ȕȐȏȊȖȌȐȚ Ȑȝ ȌȖ țȘȖȊȕȧ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. ȅȚȐ ȖȗțșȚȐȊȠȐȍșȧ ȓȦȌȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȈȋȓȧȌȕȣȔ ȌȖȒȈȏȈȚȍȓȤșȚȊȖȔ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȕȖșȚȐ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȑ. TǭDzǹT 32 ȚȈȌ ȉȘȈȝȔȈ ȗȈȘȈȔȈȔ ȠțȌȌȝȈȔ șȈȚȈȔ ȊȈȘȚȔȈ șȈȕȈȚȈȕȈȔ ȊȐȋȈȘȝȑȈ ȑȈȚȈ ȗȈȠȈȕȌȈȔ ȌȈȐȊȈȔ ȊȖ ȑȈȚȘȈ ȉȝțȚȈ-ȘȈȚ ȚȈȚ - ȚȖȚ; ȉȘȈȝȔȈ - ǪȍȌȈ; ȗȈȘȈȔȈȔ - ȊȣșȠȐȑ; ȠțȌȌȝȈȔ - ȟȐșȚȣȑ; șȈȚȈȔ - șȊȧȚȣȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ; ȊȈȘȚȔȈ - ȗțȚȤ; șȈȕȈȚȈȕȈȔ - Ȋȍȟȕȣȑ; ȊȐȋȈȘȝȑȈ - ȗȖȕȖșȧ; ȑȈȚȈ - ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȑȚȐ; ȗȈȠȈȕȌȈȔ - Ȓ ȈȚȍȐȏȔț; ȌȈȐȊȈȔ - ȉȖȎȍșȚȊȖ; ȊȈȝ - ȊȈȠȍ; ȑȈȚȘȈ - ȋȌȍ; ȉȝțȚȈ-ȘȈȚ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȉȝțȚȖȊ. ǷțȚȤ, țȒȈȏȈȕȕȣȑ Ȋ ǪȍȌȈȝ, - ȥȚȖ ȟȐșȚȣȑ Ȑ ȊȣșȠȐȑ ȗțȚȤ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȐȌțȚ șȊȧȚȣȍ ȓȦȌȐ, Ȑ, ȗȖȕȖșȧ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ, Ȋȣ, ȗȘȐȊȍȘȎȍȕȞȣ ǩȝțȚȈȗȈȚȐ, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȖȗțșȚȐȚȍșȤ ȌȖ ȈȚȍȐșȚȐȟȍșȒȐȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȈȏȊȈȕ ȏȌȍșȤ ȉȝțȚȈ-ȘȈȚ. ǩȝțȚȣ - ȥȚȖ ȌțȝȐ, ȗȘȐȊȐȌȍȕȐȧ Ȑ ȌȘțȋȐȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȕȈȝȖȌȧȡȐȍșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȋțȕȣ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, șȓȖȊȖ ȉȝțȚȈ-ȘȈȚ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȤ Țȍȝ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȕȐȏȠȍȑ ȋțȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ". ǬȘțȋȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ șȓȖȊȈ ȉȝțȚȈ - "ȊșȧȒȐȑ ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ ȕȈ șȊȍȚ" ȐȓȐ "Ȋșȍ, ȟȚȖ ȉȣȓȖ șȖȏȌȈȕȖ". Ǫ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȥȚȐȔ ȏȕȈȟȍȕȐȍȔ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȚȞȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȓțȟȈȍ ǩȝȘȐȋț MțȕȐ, ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȐȔȍȍȚ Ȋ ȊȐȌț ȗȍȘȊȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ - "ȗȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȤ ȕȐȏȠȐȝ șțȡȍșȚȊ". ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȗȘȐȏȕȈȒȐ ȕȐȏȠȐȝ Ȑȏ ȓȦȌȍȑ țȎȍ ȉȣȓȐ ȖȗȐșȈȕȣ: ȖȕȐ ȕȍ ȔȖȦȚșȧ, ȖȚȘȈȡȐȊȈȦȚ ȌȓȐȕȕȣȍ ȊȖȓȖșȣ Ȑ țȗȖȚȘȍȉȓȧȦȚ ȕȈȘȒȖȚȐȒȐ. ǷȘȍȐȔțȡȍșȚȊȖ ȖȉȘȈȏȈ ȎȐȏȕȐ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȍȑ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȋȖ țȟȍȕȐȧ ȗȖ șȘȈȊȕȍȕȐȦ ș ȖȉȘȈȏȖȔ ȎȐȏȕȐ ȗȘȐȊȍȘȎȍȕȞȍȊ ǩȝțȚȈȘȈȚȈ ȖȟȍȊȐȌȕȖ, ȐȉȖ Țȍ, ȒȚȖ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ ǪȍȌ, ȗȖȓțȟȈȦȚ ȌȖșȚțȗ Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȣșȠȐȔ ȊȍȟȕȣȔ ȗȘȐȕȞȐȗȖȔ, ȓȍȎȈȡȐȔ Ȋ ȖșȕȖȊȍ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ. Tȍ Ȏȍ, ȒȚȖ ȒȘȐȚȐȒțȍȚ ȐȓȐ ȝțȓȐȚ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȗȘȐȕȞȐȗȣ, ȖȗțșȒȈȦȚșȧ ȌȖ ȈȚȍȐșȚȐȟȍșȒȐȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ. TǭDzǹT 33 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȚȈșȑȈȐȊȈȔ ȊȈȌȈȚȈȝ ȠȈȗȈȔ ȉȝȘȋȖȝ șȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȉȝȈȊȈȝ ȕȐȠȟȈȒȘȈȔȈ ȚȈȚȈȝ ȒȐȕȟȐȌ ȊȐȔȈȕȈ ȐȊȈ șȈȕțȋȈȝ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; ȚȈșȑȈ - ȍȋȖ; ȥȊȈȔ - ȚȈȒ; ȊȈȌȈȚȈȝ - șȒȈȏȈȕȕȖȍ; ȠȈȗȈȔ - ȗȘȖȒȓȧȚȐȍ; ȉȝȘȋȖȝ - ǩȝȘȐȋț; șȈȝ - Ȗȕ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ȊȓȈȌȍȓȍȞ Ȋșȍȝ ȉȖȋȈȚșȚȊ; ȉȝȈȊȈȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȕȐȠȟȈȒȘȈȔȈ - țȠȍȓ; ȚȈȚȈȝ - ȖȚȚțȌȈ; ȒȐȕȟȐȚ - ȕȍȔȕȖȋȖ; ȊȐȔȈȕȈȝ ȔȘȈȟȕȣȑ; ȐȊȈ - ȒȈȒ; șȈ-ȈȕțȋȈȝ - șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȣȑ șȊȖȐȔȐ țȟȍȕȐȒȈȔȐ. 53


54 MțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ: DzȖȋȌȈ șȓțȋȐ Ȑ ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ șȚȖȘȖȕȕȐȒȐ ǬȈȒȠȐ Ȑ ǩȝȘȐȋț ȗȘȐȕȧȓȐșȤ ȗȘȖȒȓȐȕȈȚȤ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ, ȓȐȞȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȖȔȘȈȟȐȓȖșȤ. ǵȍ ȗȘȖȘȖȕȐȊ ȕȐ șȓȖȊȈ, Ȗȕ ȗȖȒȐȕțȓ ȔȍșȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, Ȑ ȍȋȖ țȟȍȕȐȒȐ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȓȐ ȍȋȖ ȗȘȐȔȍȘț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ȅȚȖȚ șȚȐȝ ȖȗȐșȣȊȈȍȚ ȉȍȏțȗȘȍȟȕȣȑ ȕȘȈȊ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȔ Ȑȏ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ. ǷȖȒȈ ȍȋȖ șȚȖȘȖȕȕȐȒȐ Ȑ șȚȖȘȖȕȕȐȒȐ ǬȈȒȠȐ ȗȘȖȒȓȐȕȈȓȐ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ, Ȗȕ ȖșȚȈȊȈȓșȧ ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȣȔ Ȑ ȕȍ ȗȘȖȘȖȕȐȓ ȕȐ șȓȖȊȈ. TȍȘȗȍȕȐȍ ȊȈȑȠȕȈȊȈ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖ, Ȉ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȔ ȊȈȑȠȕȈȊȖȔ, ȗȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȕȈȌȍȓȍȕ ȊșȍȔȐ ȓțȟȠȐȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ, Ȗ ȟȍȔ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ ȖȗȐșȈȕȕȈȧ șȞȍȕȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȖȔȘȈȟȕȍȓ, ȚȈȒ ȒȈȒ țȊȐȌȍȓ, ȟȚȖ ȥȚȐȝ ȓȦȌȍȑ - ȍȋȖ șȚȖȘȖȕȕȐȒȖȊ Ȑ șȚȖȘȖȕȕȐȒȖȊ ǬȈȒȠȐ, - ȉȍșșȔȣșȓȍȕȕȖ ȗȘȍȌȈȦȡȐȝ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ ȗȘȖȒȓȧȚȐȦ, ȕȍ ȐȕȚȍȘȍșțȍȚ ȌțȝȖȊȕȈȧ ȎȐȏȕȤ. ǩțȌțȟȐ ȊȈȑȠȕȈȊȖȔ, Ȗȕ ȕȍ ȌȍȓȐȚ ȓȦȌȍȑ ȕȈ ȊȣșȠȐȝ Ȑ ȕȐȏȠȐȝ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (5.18) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȗȈȕȌȐȚȈȝ șȈȔȈ-ȌȈȘȠȐȕȈȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȕȍ șȟȐȚȈȍȚ ȖȌȕȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ Ȕȍȕȍȍ ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȔ, ȟȍȔ ȌȘțȋȖȍ, ȐȉȖ ȊȐȌȐȚ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ ȕȍ ȖșȚȈȊȈȓȖșȤ ȕȐȟȍȋȖ ȌȘțȋȖȋȖ, ȒȈȒ ȗȖȒȐȕțȚȤ ȔȍșȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȟȚȖȉȣ ȖșȚȈȕȖȊȐȚȤ șȊȖȍȋȖ șȓțȋț ǵȈȕȌȐȠȊȈȘț Ȑ ǩȝȘȐȋț MțȕȐ, ȖșȣȗȈȊȠȐȝ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧȔȐ. TǭDzǹT 34 Țȍ 'ȗȐ ȊȐȠȊȈ-șȘȌȎȈȝ șȈȚȘȈȔ șȈȝȈșȘȈ-ȗȈȘȐȊȈȚșȈȘȈȕ șȈȔȊȐȌȝȈȑȈ ȔȈȝȍȠȊȈșȈ ȑȈȚȘȍȌȎȑȈ ȘȠȈȉȝȖ ȝȈȘȐȝ Țȍ - Țȍ; ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; ȊȐȠȊȈ-șȘȌȎȈȝ - ȗȘȈȘȖȌȐȚȍȓȐ Ȋșȍȝ ȓȦȌȍȑ; șȈȚȘȈȔ - ȥȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; șȈȝȈșȘȈ - Țȣșȧȟț; ȗȈȘȐȊȈȚșȈȘȈȕ ȓȍȚ; șȈȔȊȐȌȝȈȑȈ - șȖȊȍȘȠȈȧ; ȔȈȝȍȠȊȈșȈ - Ȗ ǪȐȌțȘȈ; ȑȈȚȘȈ - Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ; ȐȌȎȑȈȝ - ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ ȖȉȢȍȒȚȖȔ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ; ȘȠȈȉȝȈȝ ȋȖșȗȖȌșȚȊțȦȡȍȍ ǩȖȎȍșȚȊȖ Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȝȈȘȐȝ - ǽȈȘȐ. MțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Ƕ ǪȐȌțȘȈ, ȗȘȈȘȖȌȐȚȍȓȐ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȕȈșȍȓȧȦȡȐȝ ȊșȍȓȍȕȕțȦ, șȖȊȍȘȠȈȓȐ ȥȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ Țȣșȧȟ ȓȍȚ, ȐȉȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ - ȥȚȖ ȓțȟȠȈȧ ȜȖȘȔȈ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ǽȈȘȐ, dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ ȧșȕȖ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȈȚȘȐȈȘȝȐ, ȗȘȈȘȖȌȐȚȍȓȐ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, șȖȊȍȘȠȈȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, șȚȘȍȔȧȚșȧ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȚȈȒȎȍ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (5.29): ȉȝȖȒȚȈȘȈȔ ȑȈȌȎȕȈ-ȚȈȗȈșȈȔ. ǰȕȖȋȌȈ ȓȦȌȐ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ Ȑ șțȘȖȊȣȍ ȈșȒȍȏȣ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȐȟȤ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, ȕȖ ȐșȚȐȕȕȈȧ ȞȍȓȤ Ȋșȍȝ ȈșȒȍȏ Ȑ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ - țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. TȖȚ, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ Ȑ ȈșȒȍȏȣ ȘȈȌȐ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȈȠȈȕȌȐ, ȈȚȍȐșȚȖȔ. TȖȚ 54


55 Ȏȍ, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȈȍȚ Ȑȝ ȊȖ ȐȔȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, șȓȍȌțȍȚ țȟȍȕȐȦ ǪȍȌ. ǹȖȉȘȈȊȠȐȍșȧ ȔțȌȘȍȞȣ șȖȊȍȘȠȈȓȐ ȥȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȚȣșȧȟȐ ȓȍȚ. TǭDzǹT 35 ȈȗȓțȚȑȈȊȈȉȝȘȚȝȈȔ ȑȈȚȘȈ ȋȈȕȋȈ ȑȈȔțȕȈȑȈȕȊȐȚȈ ȊȐȘȈȌȎȍȕȈȚȔȈȕȈ șȈȘȊȍ șȊȈȔ șȊȈȔ ȌȝȈȔȈ ȑȈȑțș ȚȈȚȈȝ ȈȗȓțȚȑȈ - șȖȊȍȘȠȐȊ ȖȔȖȊȍȕȐȍ; ȈȊȈȉȝȘȚȝȈȔ - ȖȔȖȊȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȗȖ ȖȒȖȕȟȈȕȐȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȑȈȚȘȈ - ȋȌȍ; ȋȈȕȋȈ - ȘȍȒȈ ǫȈȕȋȈ; ȑȈȔțȕȈȑȈ - ș ȘȍȒȖȑ ȇȔțȕȖȑ; ȈȕȊȐȚȈ - șȓȐȊȈȦȚșȧ; ȊȐȘȈȌȎȍȕȈ - ȕȍ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȕȣȑ; ȈȚȔȈȕȈ - țȔȖȔ; șȈȘȊȍ - Ȋșȍ; șȊȈȔ șȊȈȔ - șȊȖȐ; ȌȝȈȔȈ - ȖȉȐȚȍȓȐ; ȑȈȑțȝ - ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ; ȚȈȚȈȝ - ȖȚȚțȌȈ. ǬȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ, ȕȖșȧȡȐȑ ȓțȒ Ȑ șȚȘȍȓȣ! ǯȈȒȖȕȟȐȊ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȗȘȐȕȐȔȈȊȠȐȍ Ȋ ȕȍȔ țȟȈșȚȐȍ, șȖȊȍȘȠȐȓȐ ȖȔȖȊȍȕȐȍ Ȋ ȚȖȔ ȔȍșȚȍ, ȋȌȍ șȓȐȊȈȦȚșȧ ȊȖȌȣ ǫȈȕȋȐ Ȑ ȇȔțȕȣ. TȈȒȖȍ ȖȔȖȊȍȕȐȍ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȈȊȈȉȝȘȚȝȈ-șȕȈȕȈ. ǶȟȐșȚȐȊ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ șȊȖȍ șȍȘȌȞȍ, ȖȕȐ ȘȈȏȖȠȓȐșȤ ȗȖ șȊȖȐȔ ȖȉȐȚȍȓȧȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǮȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȕȍ ȉȣȓȖ ȗȘȍȒȘȈȡȍȕȖ ȌȈȎȍ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ǬȈȒȠȈ, Ȉ ȏȈȚȍȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȖȒȐȕțȓȐ ȍȋȖ. MțȌȘȍȞȣ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȐ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȍȋȖ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȔȕȖȋȐȝ ȓȍȚ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǶȚșțȚșȚȊȐȍ ȀȐȊȣ Ȑ ǬȈȒȠȐ ȕȍ ȗȖȔȍȠȈȓȖ ȐȔ ȌȖȊȍșȚȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȌȖ ȒȖȕȞȈ. ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ Ȕȣ ȔȖȎȍȔ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ Ȑ ȕȍ ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȌȈȎȍ ȚȈȒȐȔ ȊȍȓȐȒȐȔ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ǩȘȈȝȔȈ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (7.20): ȒȈȔȈȐș ȚȈȐș ȚȈȐȘ ȝȘȚȈ-ȌȎȕȈȕȈȝ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ 'ȕȑȈ-ȌȍȊȈȚȈȝ. dzȦȌȐ, ȌȊȐȎȐȔȣȍ ȊȖȎȌȍȓȍȕȐȍȔ Ȑ șȚȘȈșȚȤȦ, ȖȉȘȈȡȈȦȚșȧ Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ Ȋ ȕȈȌȍȎȌȍ ȖȉȘȍșȚȐ Țȍ ȐȓȐ Ȑȕȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȓȈȋȈ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" Ȋ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȖ ȖșȖȉȖȍ ȊȣȘȈȎȍȕȐȍ ȕȈșȚȐ ȉțȌȌȝȐȝ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȚȍȘȧȓ ȘȈșșțȌȖȒ ȐȓȐ ȘȈȏțȔ". TȖȓȤȒȖ ȚȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ Ȑ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȦȚ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȖȚ ȕȐȝ ȒȈȒȐȍ-ȓȐȉȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȓȈȋȈ. ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȥȚȖ ȕȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ Ȕȣ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȖȌȕȈȒȖ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȐȔ ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȖȑ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȟȍșȚȍȕ Ȑ ȊȍȘȕȖ șȓțȎȐȚ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊț, ȍȔț ȕȍȏȈȟȍȔ ȗȖȌȒțȗȈȚȤ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȍȕȕȣȝ ȟȐȕȖȊȕȐȒȖȊ. ǪȏȧȚȖȟȕȐȟȍșȚȊȖ ȏȈȗȘȍȡȍȕȖ ȏȈȒȖȕȖȔ. ǿȍșȚȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ șȚȈȕȍȚ ȌȈȊȈȚȤ ȊȏȧȚȒț ȟȐȕȖȊȕȐȒț, ȕȖ ȥȚȖ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȍȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȕȍȔț. ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȚȖȔț, ȒȚȖ ȏȈȕȧȚ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȓȦȉȖȊȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȕȍȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȒȈȒȖȔț-ȕȐȉțȌȤ ȗȖȓțȉȖȋț, ȕȖ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ Ȗȕ ȕȍ ȊȣȒȈȏȣȊȈȍȚ ȗȘȍȕȍȉȘȍȎȍȕȐȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. Ǫ ȌȘțȋȖȔ șȚȐȝȍ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ" (9.23) șȒȈȏȈȕȖ: ȑȍ 'ȗȑ ȈȕȑȈ-ȌȍȊȈȚȈ-ȉȝȈȒȚȈ ȑȈȌȎȈȕȚȍ ȠȘȈȌȌȝȈȑȈȕȊȐȚȈȝ. ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȓȦȉȖȑ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ Ȑ ǭȔț, ȖȌȕȈȒȖ Ȗȕ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ȈȊȐȌȝȐ-ȗțȘȊȈȒȈȔ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȊȖȗȘȍȒȐ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȑ". ǹȊȧȡȍȕȕȣȍ ȗȐșȈȕȐȧ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ 55


56 ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. MȖȎȕȖ șȟȐȚȈȚȤ, ȟȚȖ, ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȒȖșȊȍȕȕȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȖȌȕȈȒȖ ȚȈȒȖȍ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȚ ȘȍȋțȓȐȘțȦȡȐȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ. TȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ șȓțȎȐȚ Ȑ ȊșȍȔ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȟȈșȚȐȞȈȔȐ ȞȍȓȖȋȖ. DzȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȓȐȊȈȍȚ ȒȖȘȍȕȤ ȌȍȘȍȊȈ, Ȋșȍ ȓȐșȚȤȧ Ȑ ȊȍȚȊȐ ȥȚȖȋȖ ȌȍȘȍȊȈ ȚȈȒȎȍ ȕȈșȣȡȈȦȚșȧ ȊȖȌȖȑ. DzȖȋȌȈ Ȕȣ șȕȈȉȎȈȍȔ ȗȐȡȍȑ ȎȍȓțȌȖȒ, ȚȖ Ȋșȍ ȟȓȍȕȣ ȚȍȓȈ: ȘțȒȐ, ȕȖȋȐ, ȗȈȓȤȞȣ Ȑ Ț.Ȍ. - ȚȖȎȍ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȗȐȚȈȕȐȍ. ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȖ ȥȚȖȔț, ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȟȍȓȖȊȍȒ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȍȚ Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȕȖ, ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ȊșȍȔ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, Ȗȕ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖȥȚȖȔț șȊȧȡȍȕȕȣȍ ȗȐșȈȕȐȧ ȕȍ șȖȊȍȚțȦȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, Ȑ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȐȔ - ȏȕȈȟȐȚ ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȚȤ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔȐ ȠȈșȚȘ. Ǫ ȊȍȒ DzȈȓȐ ȌȍȊȈ-ȧȋȤȐ, ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȕȍȖșțȡȍșȚȊȐȔȣ. ǷȖȥȚȖȔț "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚ ȓȦȌȧȔ ȥȚȖȋȖ ȊȍȒȈ șȖȊȍȘȠȈȚȤ șȈȕȒȐȘȚȈȕȈ-ȧȋȤȦ: ȑȈȌȎȕȈȐȝ șȈȕȒȐȘȚȈȕȈ-ȗȘȈȑȈȐȘ ȑȈȌȎȈȕȚȐ ȝȐ șțȔȍȌȝȈșȈȝ - "Ǫ ȥȚȖȚ ȊȍȒ ȘȈȏțȔȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖșȚȐȋȈȍȚ ȞȍȓȐ Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ, ȗȘȖșȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȧ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, DzȘȐȠȕȈ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ / ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǸȈȔȈ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ" (ǩȝȈȋ., 11.5.32). TȈșȔȐȕ ȚțȠȚȍ ȌȎȈȋȈȚ ȚțȠȚȈȝ: "DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȌȖȊȖȓȍȕ, ȚȖ ȌȖȊȖȓȤȕȣ Ȑ Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȔȐ ȟȈșȚȧȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ". TȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ ȒȖ ȊȚȖȘȖȑ ȋȓȈȊȍ ǿȍȚȊȍȘȚȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ "ǬȈȒȠȈ ȗȘȖȒȓȐȕȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț".

56


57

ǫdzǨǪǨ

TǸǭTȄȇ.

ǩȍșȍȌȈ

ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ ǹȈȚȐ

TǭDzǹT 1 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ șȈȌȈ ȊȐȌȊȐȠȈȚȖȘ ȥȊȈȔ ȒȈȓȖ ȊȈȐ ȌȝȘȐȑȈȔȈȕȈȑȖȝ ȌȎȈȔȈȚțȝ ȠȊȈȠțȘȈșȑȈȗȐ șțȔȈȝȈȕ ȈȚȐȟȈȒȘȈȔȍ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; șȈȌȈ - ȕȍ ȗȘȍȒȘȈȡȈȧșȤ; ȊȐȌȊȐȠȈȚȖȝ - ȊȘȈȎȌȈ; ȥȊȈȔ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȒȈȓȈȝ - ȊȘȍȔȧ; ȊȈȐ ȒȖȕȍȟȕȖ; ȌȝȘȐȑȈȔȈȕȈȑȖȝ - ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȐ ȗȐȚȈȚȤ [ȟțȊșȚȊȖ]; ȌȎȈȔȈȚțȝ - ȏȧȚȧ; ȠȊȈȠțȘȈșȑȈ - ȚȍșȚȧ; ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; șț-ȔȈȝȈȕ - ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ; ȈȚȐȟȈȒȘȈȔȍ - ȗȘȖȠȓȖ. MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǷȘȖȠȓȖ ȔȕȖȋȖ ȓȍȚ, Ȉ ȊȘȈȎȌȈ ȔȍȎȌț ȚȍșȚȍȔ Ȑ ȏȧȚȍȔ - ǬȈȒȠȍȑ Ȑ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ - Ȋșȍ ȕȍ țȚȐȝȈȓȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȈȒ Ȕȣ ȏȕȈȍȔ Ȑȏ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȑ ȋȓȈȊȣ, ǪȐȌțȘȈ șȗȘȖșȐȓ ȔțȌȘȍȞȈ MȈȑȚȘȍȦ Ȗ ȗȘȐȟȐȕȍ ȘȈȏȔȖȓȊȒȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȖȐȏȖȠȓȈ ȔȍȎȌț ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ Ȑ ǬȈȒȠȍȑ. ǭȋȖ ȚȈȒȎȍ ȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȓȖ, ȗȖȟȍȔț șșȖȘȈ ȔȍȎȌț ǬȈȒȠȍȑ Ȑ ȍȋȖ ȏȧȚȍȔ ȗȘȐȊȍȓȈ Ȓ ȚȖȔț, ȟȚȖ ǹȈȚȐ șȖȎȋȓȈ șȊȖȍ ȚȍȓȖ. ǫȓȈȊȕȖȑ ȗȘȐȟȐȕȖȑ, ȗȖȉțȌȐȊȠȍȑ ǹȈȚȐ ȖșȚȈȊȐȚȤ ȚȍȓȖ, ȉȣȓȖ ȚȖ, ȟȚȖ ǬȈȒȠȈ ȏȈȚȍȧȓ ȕȖȊȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ Ȑ ȕȍ ȗȘȐȋȓȈșȐȓ ȕȈ ȕȍȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț. ǽȖȚȧ Ȋșȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ șȖȊȍȘȠȈȦȚșȧ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȔȐȓȖșȚȐȊȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǪȐȠȕț, ȖȉȣȟȕȖ ȕȈ ȒȈȎȌȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȗȘȐȋȓȈȠȈȦȚ Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, Ȑ Ȋ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȋȓȈȊȕȣȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȚȈȒȐȝ, ȒȈȒ ǰȕȌȘȈ Ȑ ǿȈȕȌȘȈ. ǫȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ Ȋ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ ȕȍ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ țȟȈșȚȐȍ Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȖȕȖ șȟȐȚȈȍȚșȧ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ. ǶȌȕȈȒȖ ȒȖȋȌȈ ǬȈȒȠȈ ȕȈȟȈȓ ȕȖȊȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȚȖ Ȑȏ-ȏȈ ȘȈȏȔȖȓȊȒȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȖȐȏȖȠȓȈ ȔȍȎȌț ȕȐȔ Ȑ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ, Ȗȕ ȕȍ șȚȈȓ ȗȘȐȋȓȈȠȈȚȤ ȕȈ ȕȍȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț. ǬȈȒȠȈ ȉȣȓ ȋȓȈȊȕȣȔ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ Ȑ șȣȕȖȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ȗȕ ȏȈȕȐȔȈȓ ȖȟȍȕȤ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȑ ȖȟȍȕȤ ȋȖȘȌȐȓșȧ ȥȚȐȔ. TǭDzǹT 2 ȑȈȌȈȉȝȐȠȐȒȚȖ ȌȈȒȠȈș Țț ȉȘȈȝȔȈȕȈ ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȐȕȈ ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȐȕȈȔ șȈȘȊȍȠȈȔ ȈȌȝȐȗȈȚȑȍ șȔȈȑȖ 'ȉȝȈȊȈȚ ȑȈȌȈ - ȒȖȋȌȈ; ȈȉȝȐȠȐȒȚȈȝ - ȕȈȏȕȈȟȍȕȕȣȑ; ȌȈȒȠȈȝ - ǬȈȒȠȈ; Țț - ȕȖ; ȉȘȈȝȔȈȕȈ - ǩȘȈȝȔȖȑ; ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȐȕȈ - ȊȍȘȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȍȔ; ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȐȕȈȔ - ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ; șȈȘȊȍȠȈȔ - Ȋșȍȝ; ȈȌȝȐȗȈȚȑȍ - ȋȓȈȊȖȑ; șȔȈȑȈȝ - ȊȖȏȋȖȘȌȐȊȠȐȑșȧ; ȈȉȝȈȊȈȚ - Ȗȕ șȚȈȓ. DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȕȈȏȕȈȟȐȓ ǬȈȒȠț ȋȓȈȊȖȑ Ȋșȍȝ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ, ȗȘȈȘȖȌȐȚȍȓȍȑ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ǬȈȒȠȈ ȖȟȍȕȤ ȊȖȏȋȖȘȌȐȓșȧ. 57


58 DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ ǬȈȒȠȈ ȕȍȕȈȊȐȌȍȓ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț Ȑ ȏȈȊȐȌȖȊȈȓ ȍȔț, Ȗȕ ȉȣȓ ȕȈȏȕȈȟȍȕ ȋȓȈȊȕȣȔ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ. ȅȚȖ ȗȖșȓțȎȐȓȖ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȋȖȘȌȣȕȧ ȕȍȗȖȔȍȘȕȖ ȊȖȏȘȖșȓȈ. DzȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ șȓȐȠȒȖȔ ȋȖȘȌȐȚșȧ șȊȖȐȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧȔȐ, Ȗȕ șȗȖșȖȉȍȕ ȕȈ ȓȦȉȖȑ, șȈȔȣȑ ȉȍȏȘȈșșțȌȕȣȑ ȗȖșȚțȗȖȒ. ǬȈȒȠȈ ȚȖȎȍ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȊȈȓșȧ ȚȖȓȤȒȖ șȖȖȉȘȈȎȍȕȐȧȔȐ ȓȖȎȕȖȋȖ ȗȘȍșȚȐȎȈ. ǶȉȖ ȊșȍȔ ȥȚȖȔ ȘȈșșȒȈȏȈȕȖ Ȋ ȌȈȕȕȖȑ ȋȓȈȊȍ. TǭDzǹT 3 ȐȠȚȊȈ șȈ ȊȈȌȎȈȗȍȑȍȕȈ ȉȘȈȝȔȐȠȚȝȈȕ ȈȉȝȐȉȝțȑȈ ȟȈ ȉȘȝȈșȗȈȚȐ-șȈȊȈȔ ȕȈȔȈ șȈȔȈȘȍȉȝȍ ȒȘȈȚțȚȚȈȔȈȔ ȐȠȚȊȈ - șȖȊȍȘȠȐȊ; șȈȝ - Ȗȕ (ǬȈȒȠȈ); ȊȈȌȎȈȗȍȑȍȕȈ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍȔ ȊȈȌȎȈȗȍȧ; ȉȘȈȝȔȐȠȚȝȈȕ - ȀȐȊȖȑ Ȑ ȍȋȖ ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȔȐ; ȈȉȝȐȉȝțȑȈ - ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȧ; ȟȈ - Ȑ; ȉȘȝȈșȗȈȚȐ-șȈȊȈȔ - ȉȘȐȝȈșȗȈȚȐ-șȈȊȈ; ȕȈȔȈ - ȐȔȍȕțȍȔȖȍ; șȈȔȈȘȍȉȝȍ - ȕȈȟȈȓ; ȒȘȈȚț-țȚȚȈȔȈȔ ȓțȟȠȍȍ Ȑȏ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ. TȊȍȘȌȖ țȊȍȘȍȕȕȣȑ Ȋ ȗȖȌȌȍȘȎȒȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, ǬȈȒȠȈ ȏȈȚȍȧȓ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȊȈȌȎȈȗȍȧ, Ȉ ȏȈȒȖȕȟȐȊ ȍȋȖ, ȕȈȟȈȓ ȌȘțȋȖȍ ȊȍȓȐȒȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȗȖȌ ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ ȉȘȐȝȈșȗȈȚȐ-șȈȊȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ǪȍȌȈȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȗȍȘȍȌ ȚȍȔ, ȒȈȒ ȗȘȐșȚțȗȐȚȤ Ȓ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȦ ȉȘȐȝȈșȗȈȚȐ-șȈȊȈ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȊȈȌȎȈȗȍȧ. ǶȌȕȈȒȖ, șȖȊȍȘȠȈȧ ȥȚȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ǬȈȒȠȈ ȗȘȍȕȍȉȘȍȋ ȚȈȒȐȔ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ. ǹȖȋȓȈșȕȖ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔ ȗȐșȈȕȐȧȔ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȐȔȍȦȚ ȗȘȈȊȖ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȧȋȤȧȝ Ȑ ȗȖȓțȟȈȚȤ șȊȖȦ ȌȖȓȦ ȖȚ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȌȈȘȖȊ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ǬȈȒȠȈ ȕȍ ȗȖȎȍȓȈȓ ȗȘȐȋȓȈȠȈȚȤ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ Ȑȏ ȕȐȝ. Ǫșȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ șȖȊȍȘȠȈȦȚșȧ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȕȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȕȍȖȚȌȍȓȐȔ ȖȚ ǹȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǩȘȈȝȔȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȊȍȘȕȣȍ șȓțȋȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȗȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ȗȖȔȐȔȖ ȕȐȝ. ǶȌȕȈȒȖ ǬȈȒȠȈ, ȊȖȏȋȖȘȌȐȊȠȐȑșȧ șȊȖȐȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ, ȕȍ ȝȖȚȍȓ, ȟȚȖȉȣ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȘȐȕȐȔȈȓȐ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȏȈȚȍȧȕȕȖȔ ȐȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ, șȟȐȚȈȧ, ȟȚȖ ȚȖȔț, ȒȚȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȍȚ ǪȐȠȕț, ȕȍȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȉȍșȗȖȒȖȐȚȤșȧ Ȗ ǭȋȖ șȓțȋȈȝ. ǶȌȕȈȒȖ ȥȚȖ ȕȍ ȊȍȘȕȖ, ȚȈȒ ȒȈȒ ǹȈȔ ǪȐȠȕț ȝȖȟȍȚ, ȟȚȖȉȣ ȊȕȈȟȈȓȍ Ȕȣ ȏȈȉȖȚȐȓȐșȤ Ȗ ǭȋȖ șȓțȋȈȝ Ȑ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȚȖȔ ȌțȔȈȓȐ, ȒȈȒ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǭȋȖ. ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȔȈȌ-ȉȝȈȒȚȈ-ȗțȌȎȈȉȝȑȈȌȝȐȒȈ - "ǷȖȒȓȖȕȍȕȐȍ MȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȐȚ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ Mȕȍ" (ǩȝȈȋ., 11.19.21). Ǫ "ȀȐȊȈ-ȗțȘȈȕȍ" ȚȖȎȍ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȓțȟȠȍȑ ȜȖȘȔȖȑ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǪȐȠȕț, ȖȌȕȈȒȖ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ DzȘȐȠȕȣ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȐȚ ȌȈȎȍ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǪȐȠȕț. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȕȍ ȗȘȐȋȓȈșȐȊ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ǬȈȒȠȈ șȖȊȍȘȠȐȓ ȉȖȓȤȠțȦ ȖȠȐȉȒț. TǭDzǹT 4 ȚȈșȔȐȕ ȉȘȈȝȔȈȘȠȈȑȈȝ șȈȘȊȍ ȌȍȊȈȘȠȐ-ȗȐȚȘ-ȌȍȊȈȚȈȝ 58


59 ȈșȈȕ ȒȘȚȈ-șȊȈșȚȑȈȑȈȕȈș ȚȈȚ-ȗȈȚȕȑȈȠ ȟȈ

șȈ-ȉȝȈȘȚȘȒȈȝ

ȚȈșȔȐȕ - ȕȈ ȥȚȖȔ (ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ); ȉȘȈȝȔȈ-ȘȠȈȑȈȝ - ȉȘȈȝȔȈȘȠȐ; șȈȘȊȍ - Ȋșȍ; ȌȍȊȈȘȠȐ - ȌȍȊȈȘȠȐ; ȗȐȚȘ - ȗȘȍȌȒȐ; ȌȍȊȈȚȈȝ ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȈșȈȕ - ȉȣȓȐ; ȒȘȚȈ-șȊȈșȚȐ-ȈȑȈȕȈȝ - ȉȣȓȐ țȒȘȈȠȍȕȣ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȖșȚȧȔȐ; ȚȈȚ-ȗȈȚȕȑȈȝ - Ȑȝ Ȏȍȕȣ; ȟȈ - Ȑ; șȈ-ȉȝȈȘȚȘȒȈȝ - șȖ șȊȖȐȔȐ ȔțȎȤȧȔȐ. ǵȈ ȥȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ șȖ Ȋșȍȝ ȒȖȕȞȖȊ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ șȖȉȘȈȓȐșȤ ȉȘȈȝȔȈȘȠȐ, ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ș ȗȓȈȕȍȚȣ ȗȘȍȌȒȖȊ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ. Ǫșȍ ȖȕȐ ȗȘȐȉȣȓȐ Ȋ șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȐ Ȏȍȕ, țȒȘȈȠȍȕȕȣȝ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȖșȚȧȔȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǯȈȔțȎȕȐȍ ȎȍȕȡȐȕȣ, ȗȘȐȕȐȔȈȦȡȐȍ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȝ ȖȉȘȧȌȈȝ, ȚȈȒȐȝ, ȒȈȒ șȊȈȌȍȉȕȣȍ ȞȍȘȍȔȖȕȐȐ, ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ Ȑ ȗțȌȎȐ, ȌȖȓȎȕȣ ȕȈȘȧȎȈȚȤșȧ Ȋ ȒȘȈșȐȊȣȍ ȗȓȈȚȤȧ, țȒȘȈȠȈȚȤ șȍȉȧ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȖșȚȧȔȐ Ȑ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȒȖșȔȍȚȐȒȖȑ. ȅȚȖ ȗȘȐȕȖșȐȚ șȟȈșȚȤȍ Ȑ șȗȖșȖȉșȚȊțȍȚ țșȗȍȠȕȖȔț ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȦ ȖȉȘȧȌȈ. ǵȈ ȊȍȓȐȒȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȉȘȐȝȈșȗȈȚȐ-șȈȊȈ șȖȉȘȈȓȖșȤ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȕȍȉȖȎȐȚȍȓȤȕȐȞ Ȑ Ȑȝ ȔțȎȍȑ - ȌȍȊȈȘȠȐ, ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȘȈȌȎȈȘȠȐ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȍȚșȧ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȎȍȕȡȐȕȣ ȗȘȐȠȓȐ șȖ șȊȖȐȔȐ ȔțȎȤȧȔȐ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȎȍȕȡȐȕȈ ȒȘȈșȐȊȖ ȖȌȍȚȈ Ȑ țȒȘȈȠȍȕȈ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȖșȚȧȔȐ, ȋȓȧȌȧ ȕȈ ȕȍȍ, ȍȍ ȔțȎ ȘȈȌțȍȚșȧ. DzȘȈșȐȊȈȧ ȖȌȍȎȌȈ, ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȖșȚȐ Ȑ țȒȘȈȠȍȕȐȧ Ȏȍȕ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȔțȌȘȍȞȖȊ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȝȖȘȖȠȍȍ ȕȈșȚȘȖȍȕȐȍ șȈȔȐȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȔțȌȘȍȞȖȊ șȖȏȌȈȓȐ ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕțȦ ȈȚȔȖșȜȍȘț Ȍȓȧ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ ȖȉȘȧȌȈ. TǭDzǹTȃ 5 - 7 ȚȈȌ țȗȈȠȘțȚȑȈ ȕȈȉȝȈșȐ Ȓȝȍ-ȟȈȘȈȕȈȔ ȗȘȈȌȎȈȓȗȈȚȈȔ șȈȚȐ ȌȈȒȠȈȑȈȕȐ ȌȍȊȐ ȗȐȚȘ-ȑȈȌȎȕȈ-ȔȈȝȖȚșȈȊȈȔ ȊȘȈȌȎȈȕȚȐȝ șȈȘȊȈȚȖ ȌȐȋȉȝȑȈ țȗȈȌȍȊȈ-ȊȈȘȈ-șȚȘȐȑȈȝ ȊȐȔȈȕȈ-ȑȈȕȈȝ șȈ-ȗȘȍȠȚȝȈ ȕȐȠȒȈ-ȒȈȕȚȝȐȝ șțȊȈșȈșȈȝ ȌȘȠȚȊȈ șȊȈ-ȕȐȓȈȑȈȉȝȑȈȠȍ ȓȖȓȈȒȠȐȘ ȔȘȠȚȈ-ȒțȕȌȈȓȈȝ ȗȈȚȐȔ ȉȝțȚȈ-ȗȈȚȐȔ ȌȍȊȈȔ ȈțȚșțȒȑȈȌ ȈȉȝȑȈȉȝȈȠȈȚȈ ȚȈȚ - ȚȖȋȌȈ; țȗȈȠȘțȚȑȈ - șȓȣȠȈȡȐȑ; ȕȈȉȝȈșȐ - Ȋ ȕȍȉȍ; ȒȝȍȟȈȘȈȕȈȔ - Țȍȝ, ȒȚȖ ȓȍȚȍȓ ȗȖ ȕȍȉț (ȋȈȕȌȝȈȘȊȖȊ); ȗȘȈȌȎȈȓȗȈȚȈȔ ȘȈȏȋȖȊȖȘ; șȈȚȐ - ǹȈȚȐ; ȌȈȒȠȈȑȈȕȐ - ȌȖȟȤ ǬȈȒȠȐ; ȌȍȊȐ - ȎȍȕȈ ȀȐȊȣ; ȗȐȚȘ-ȑȈȌȎȕȈ-ȔȈȝȈ-țȚșȈȊȈȔ - ȉȖȓȤȠȖȑ ȗȘȈȏȌȕȐȒ, țșȚȘȖȍȕȕȣȑ ȗȖ șȓțȟȈȦ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, șȖȊȍȘȠȈȍȔȖȋȖ ȍȍ ȖȚȞȖȔ; ȊȘȈȌȎȈȕȚȐȝ - ȕȈȗȘȈȊȓȧȓȐșȤ; șȈȘȊȈȚȈȝ - șȖ Ȋșȍȝ; ȌȐȋȉȝȑȈȝ - șȚȖȘȖȕ șȊȍȚȈ; țȗȈȌȍȊȈ-ȊȈȘȈ-șȚȘȐȑȈȝ - ȗȘȍȒȘȈșȕȣȍ Ȏȍȕȣ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȊȐȔȈȕȈ-ȑȈȕȈȝ - ȓȍȚȧȡȐȍ ȕȈ șȊȖȐȝ ȊȖȏȌțȠȕȣȝ ȒȖȘȈȉȓȧȝ; șȈ-ȗȘȍȠȚȝȈȝ - șȖ șȊȖȐȔȐ ȔțȎȤȧȔȐ; ȕȐȠȒȈ-ȒȈȕȚȝȐȝ - ȐȔȍȦȡȐȍ ȒȘȈșȐȊȣȍ ȖȎȍȘȍȓȤȧ ș ȔȍȌȈȓȤȖȕȈȔȐ; șț-ȊȈșȈșȈȝ - ȖȌȍȚȣȍ Ȋ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȍ ȖȌȍȎȌȣ; ȌȘȠȚȊȈ ȊȐȌȧ; șȊȈ-ȕȐȓȈȑȈ-ȈȉȝȑȈȠȍ - ȖȒȖȓȖ ȍȍ ȎȐȓȐȡȈ; ȓȖȓȈ-ȈȒȠȐȝ - ș ȗȘȍȒȘȈșȕȣȔȐ ȉȓȍșȚȧȡȐȔȐ ȋȓȈȏȈȔȐ; ȔȘȠȚȈ-ȒțȕȌȈȓȈȝ - ȒȘȈșȐȊȣȍ șȍȘȤȋȐ; ȗȈȚȐȔ - șȊȖȍȔț ȔțȎț; ȉȝțȚȈ-ȗȈȚȐȔ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȦ ȉȝțȚȖȊ; 59


60 ȌȍȊȈȔ - ȗȖȓțȉȖȋț; ȈțȚșțȒȑȈȚ - ȖȝȊȈȟȍȕȕȈȧ ȍȔ; ȈȉȝȑȈȉȝȈȠȈȚȈ - ȖȕȈ șȒȈȏȈȓȈ.

ȕȍțȌȍȘȎȐȔȣȔ ȎȍȓȈȕȐ-

ǹȈȚȐ, ȞȍȓȖȔțȌȘȍȕȕȈȧ ȌȖȟȤ ǬȈȒȠȐ, țșȓȣȠȈȓȈ, ȒȈȒ ȕȍȉȖȎȐȚȍȓȐ, ȗȘȖȓȍȚȈȊȠȐȍ ȔȐȔȖ, ȋȖȊȖȘȐȓȐ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ Ȗ ȊȍȓȐȒȖȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ, ȏȈȚȍȧȕȕȖȔ ȍȍ ȖȚȞȖȔ. ǶȕȈ ȊȐȌȍȓȈ, ȒȈȒ ȕȈȌ ȍȍ ȎȐȓȐȡȍȔ ȗȘȖȓȍȚȈȓȐ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȍ Ȏȍȕȣ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ. ǰȝ ȋȓȈȏȈ ȘȈȌȖșȚȕȖ ȉȓȍșȚȍȓȐ, ȖȕȐ ȉȣȓȐ ȖȌȍȚȣ Ȋ ȐȏȣșȒȈȕȕȣȍ ȕȈȘȧȌȣ Ȑ țȒȘȈȠȍȕȣ șȍȘȤȋȈȔȐ Ȑ ȖȎȍȘȍȓȤȧȔȐ ș ȔȍȌȈȓȤȖȕȈȔȐ. ǶȝȊȈȟȍȕȕȈȧ ȕȍțȌȍȘȎȐȔȣȔ ȎȍȓȈȕȐȍȔ, ȖȕȈ ȗȖȌȖȠȓȈ Ȓ șȊȖȍȔț ȔțȎț, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȦ ȉȝțȚȖȊ, Ȑ ȗȘȖȐȏȕȍșȓȈ ȚȈȒȐȍ șȓȖȊȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ȖȉȐȚȍȓȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȍ ȕȈ ȥȚȖȑ ȗȓȈȕȍȚȍ, Ȉ ȋȌȍ-ȚȖ Ȋ ȒȖșȔȖșȍ, ȐȕȈȟȍ ǹȈȚȐ ȕȍ ȔȖȋȓȈ ȉȣ ȊȐȌȍȚȤ ȊȖȏȌțȠȕȣȍ ȒȖȘȈȉȓȐ, șȓȍȚȈȊȠȐȍșȧ șȖ Ȋșȍȝ șȚȖȘȖȕ Ȓ ȥȚȖȑ ȗȓȈȕȍȚȍ, Ȑ șȓȣȠȈȚȤ ȘȈȏȋȖȊȖȘȣ Ȑȝ ȗȈșșȈȎȐȘȖȊ Ȗ ȊȍȓȐȒȖȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ, ȏȈȚȍȧȕȕȖȔ ǬȈȒȠȍȑ. ǹȈȚȐ ȕȈȏȊȈȕȈ ȏȌȍșȤ ǬȈȒȠȈȧȕȐ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȖȕȈ ȉȣȓȈ ȌȖȟȍȘȤȦ ǬȈȒȠȐ. Ǫ ȥȚȐȝ șȚȐȝȈȝ țȗȖȔȧȕțȚȣ ȚȈȒȎȍ țȗȈȌȍȊȈ-ȊȈȘȣ. TȈȒ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȕȐȏȠȐȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ - ȋȈȕȌȝȈȘȊȖȊ, ȒȐȕȕȈȘȖȊ Ȑ țȘȈȋȖȊ, - ȒȖȚȖȘȣȍ, Ȋ șțȡȕȖșȚȐ, ȕȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ, Ȉ ȏȈȕȐȔȈȦȚ ȗȘȖȔȍȎțȚȖȟȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȔȍȎȌț ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ Ȑ ȓȦȌȤȔȐ. ǶȕȐ ȚȈȒȎȍ ȓȍȚȍȓȐ ȕȈ ȊȖȏȌțȠȕȣȝ ȒȖȘȈȉȓȧȝ. ǹȓȖȊȖ șȊȈ-ȕȐȓȈȑȈȉȝȑȈȠȍ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȗȘȖȓȍȚȈȓȐ șȖȊșȍȔ ȉȓȐȏȒȖ ȖȚ ȎȐȓȐȡȈ ǹȈȚȐ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȗȖȌȘȖȉȕȖ ȖȗȐșȈȕȣ ȖȌȍȎȌȈ Ȑ ȊȕȍȠȕȖșȚȤ Ȏȍȕ ȕȍȉȖȎȐȚȍȓȍȑ. ǰȝ ȋȓȈȏȈ ȉȓȍșȚȍȓȐ, ȖȕȐ ȕȈȌȍȓȐ ȕȈ șȍȉȧ șȍȘȤȋȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ țȒȘȈȠȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖșȓȍȗȐȚȍȓȤȕȖ șȊȍȘȒȈȓȐ, Ȑ ȕȈȘȧȌȐȓȐșȤ Ȋ șȈȔȣȍ ȓțȟȠȐȍ ȖȌȍȎȌȣ. ǻ ȒȈȎȌȖȑ Ȑȏ ȕȐȝ ȕȈ ȖȎȍȘȍȓȤȧȝ ȊȐșȍȓȐ ȔȍȌȈȓȤȖȕȣ. DzȈȎȌțȦ ȎȍȕȡȐȕț șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȓ ȔțȎ. ǶȕȐ ȉȣȓȐ ȚȈȒ ȗȘȍȒȘȈșȕȣ, ȟȚȖ ǹȈȚȐ, ǬȈȒȠȈȧȕȐ, ȚȖȎȍ ȏȈȝȖȚȍȓȈ ȕȈȘȧȌȐȚȤșȧ, ȒȈȒ ȖȕȐ, Ȑ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤșȧ ȊȔȍșȚȍ șȖ șȊȖȐȔ ȔțȎȍȔ ȕȈ ȥȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ. TȈȒȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ ȊȗȖȓȕȍ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖ Ȍȓȧ ȎȍȕȡȐȕȣ. TǭDzǹT 8 șȈȚȑ țȊȈȟȈ ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȍș Țȍ ȠȊȈȠțȘȈșȑȈ șȈȔȗȘȈȚȈȔ ȕȐȘȑȈȗȐȚȖ ȑȈȌȎȕȈ-ȔȈȝȖȚșȈȊȈȝ ȒȐȓȈ ȊȈȑȈȔ ȟȈ ȚȈȚȘȈȉȝȐșȈȘȈȔȈ ȊȈȔȈ Țȍ ȑȈȌȑ ȈȘȚȝȐȚȈȔȐ ȊȐȉțȌȝȈ ȊȘȈȌȎȈȕȚȐ ȝȐ șȈȚȐ țȊȈȟȈ - ǹȈȚȐ șȒȈȏȈȓȈ; ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȍȝ - ǬȈȒȠȐ; Țȍ - ȚȊȖȍȋȖ; ȠȊȈȠțȘȈșȑȈ - ȚȊȖȍȋȖ ȚȍșȚȧ; șȈȔȗȘȈȚȈȔ - ȕȣȕȍ; ȕȐȘȑȈȗȐȚȈȝ - ȕȈȟȈȚȖȍ; ȑȈȌȎȕȈ-ȔȈȝȈ-țȚșȈȊȈȝ - ȊȍȓȐȒȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȒȐȓȈ ȒȖȕȍȟȕȖ; ȊȈȑȈȔ - Ȕȣ; ȟȈ - Ȑ; ȚȈȚȘȈ - ȚțȌȈ; ȈȉȝȐșȈȘȈȔȈ - ȔȖȎȍȔ ȗȖȑȚȐ; ȊȈȔȈ - Ȗ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; Țȍ - ȚȊȖȍ; ȑȈȌȐ - ȍșȓȐ; ȈȘȚȝȐȚȈ - ȎȍȓȈȕȐȍ; ȈȔȐ - ȥȚȐ; ȊȐȉțȌȝȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȊȘȈȌȎȈȕȚȐ ȕȈȗȘȈȊȓȧȦȚșȧ; ȝȐ - ȚȈȒ ȒȈȒ. ǹȈȚȐ șȒȈȏȈȓȈ: ǬȖȘȖȋȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȚȊȖȑ ȚȍșȚȤ ȗȘȖȊȖȌȐȚ ȊȍȓȐȒȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, Ȑ Ȋșȍ ȗȘȐȋȓȈȠȍȕȕȣȍ ȐȔ ȗȖȓțȉȖȋȐ șȢȍȏȎȈȦȚșȧ ȕȈ ȕȍȋȖ. ǭșȓȐ ȝȖȟȍȠȤ, Ȕȣ ȚȖȎȍ ȔȖȎȍȔ ȗȖȑȚȐ ȚțȌȈ. 60


61 DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȈȚȐ ȏȕȈȓȈ Ȗ ȊȘȈȎȌȍ ȔȍȎȌț ȍȍ ȖȚȞȖȔ Ȑ ȔțȎȍȔ, Ȑ Ȋșȍ Ȏȍ ȖȕȈ șȒȈȏȈȓȈ șȊȖȍȔț ȔțȎț, ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȟȚȖ ȝȖȟȍȚ ȗȖȑȚȐ ȕȈ ȥȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȖȕȖ ȗȘȖȊȖȌȐȚșȧ Ȋ ȌȖȔȍ ȍȍ ȖȚȞȈ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ șȖ Ȋșȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ șȖȉȐȘȈȦȚșȧ ȚțȌȈ. ǶȌȕȈȒȖ ȖȕȈ ȕȍ ȝȖȚȍȓȈ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ șȊȖȍȔ ȎȍȓȈȕȐȐ ȗȘȧȔȖ. ǷȖȥȚȖȔț ȖȕȈ șȒȈȏȈȓȈ ȔțȎț, ȟȚȖ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȝȖȟȍȚ ȗȖșȍȚȐȚȤ ȥȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȚȖ ȖȕȈ ȔȖȎȍȚ ȗȖȑȚȐ ȊȔȍșȚȍ ș ȕȐȔ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȖȕȈ ȌȍȓȐȒȈȚȕȖ ȕȈȔȍȒȕțȓȈ ȔțȎț Ȗ șȊȖȍȔ ȎȍȓȈȕȐȐ. TǭDzǹT 9 ȚȈșȔȐȕ ȉȝȈȋȐȕȑȖ ȔȈȔȈ ȉȝȈȘȚȘȉȝȐȝ șȊȈȒȈȐȘ ȌȝȘțȊȈȔ ȋȈȔȐȠȑȈȕȚȐ șțȝȘȌ-ȌȐȌȘȒȠȈȊȈȝ ȈȝȈȔ ȟȈ ȚȈșȔȐȕ ȉȝȈȊȈȚȈȉȝȐȒȈȔȈȑȍ șȈȝȖȗȈȕȐȚȈȔ ȗȈȘȐȉȈȘȝȈȔ ȈȘȝȐȚțȔ ȚȈșȔȐȕ - ȕȈ ȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȉȝȈȋȐȕȑȈȝ - șȍșȚȘȣ; ȔȈȔȈ ȔȖȐ; ȉȝȈȘȚȘȉȝȐȝ - șȖ șȊȖȐȔȐ ȔțȎȤȧȔȐ; șȊȈȒȈȐȝ - șȖ șȊȖȐȔȐ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔȐ; ȌȝȘțȊȈȔ - ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ; ȋȈȔȐȠȑȈȕȚȐ - ȗȖȑȌțȚ; șțȝȘȚȌȐȌȘȒȠȈȊȈȝ - ȎȍȓȈȦȡȐȍ țȊȐȌȍȚȤșȧ ș ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ; ȈȝȈȔ - ȧ; ȟȈ - Ȑ; ȚȈșȔȐȕ - Ȋ ȚȖ șȖȉȘȈȕȐȍ; ȉȝȈȊȈȚȈ - ș ȚȖȉȖȑ (ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ); ȈȉȝȐȒȈȔȈȑȍ - ȧ ȝȖȟț; șȈȝȈ - ș; țȗȈȕȐȚȈȔ - ȗȖȌȈȘȍȕȕȣȔȐ; ȗȈȘȐȉȈȘȝȈȔ - țȒȘȈȠȍȕȐȧȔȐ; ȈȘȝȐȚțȔ - ȗȘȐȕȧȚȤ. ȇ țȊȍȘȍȕȈ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȔȖȐ șȍșȚȘȣ ȊȔȍșȚȍ șȖ șȊȖȐȔȐ ȔțȎȤȧȔȐ ȗȘȐȌțȚ ȕȈ ȥȚȖ ȊȍȓȐȒȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ Ȋ ȕȈȌȍȎȌȍ țȊȐȌȍȚȤșȧ ȚȈȔ șȖ șȊȖȐȔȐ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ. ȇ ȚȖȎȍ ȝȖȟț ȕȈȌȍȚȤ țȒȘȈȠȍȕȐȧ, ȗȖȌȈȘȍȕȕȣȍ Ȕȕȍ ȖȚȞȖȔ, Ȑ ȗȖȑȚȐ ș ȚȖȉȖȑ Ȋ ȚȖ șȖȉȘȈȕȐȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǮȍȓȈȕȐȍ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȎȐȏȕȤȦ, ȕȈȌȍȊȈȚȤ ȕȈ șȍȉȧ țȒȘȈȠȍȕȐȧ, ȕȈȘȧȎȈȚȤșȧ Ȋ ȒȘȈșȐȊȣȍ ȗȓȈȚȤȧ Ȑ ȝȖȌȐȚȤ ș ȔțȎȍȔ ȕȈ ȗȘȐȍȔȣ Ȑ ȚȖȘȎȍșȚȊȈ, ȟȚȖȉȣ țȊȐȌȍȚȤșȧ ș ȌȘțȏȤȧȔȐ Ȑ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ, ȗȘȐșțȡȍ ȊșȍȔ ȎȍȕȡȐȕȈȔ. ȅȚȖ ȎȍȓȈȕȐȍ ȊȗȖȓȕȍ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȎȍȕȡȐȕȈ - ȋȓȈȊȕȣȑ ȐșȚȖȟȕȐȒ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȈ șȈȕșȒȘȐȚȍ ȎȍȕȡȐȕț ȕȈȏȣȊȈȦȚ șȚȘȐ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȘȈșȠȐȘȧȦȡȈȧ șȜȍȘț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ". MȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ ȖșȕȖȊȈȕ ȕȈ ȊȏȈȐȔȕȖȔ ȗȘȐȚȧȎȍȕȐȐ ȔțȎȟȐȕȣ Ȑ ȎȍȕȡȐȕȣ. TȈȒȖȊ ȏȈȒȖȕ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. MțȎȟȐȕȈ ȊȓȦȉȓȧȍȚșȧ Ȋ ȎȍȕȡȐȕț, Ȑ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ Ȑȝ șȖȦȏȈ șȜȍȘȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȊȒȓȦȟȈȦȡȈȧ Ȋ șȍȉȧ ȌȖȔ, șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤ, ȌȍȚȍȑ Ȑ ȌȘțȏȍȑ, ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȘȈșȠȐȘȧȚȤșȧ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȖȋȘȈȕȐȟȐȊȈȚȤ șȊȖȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ, ȔțȎȟȐȕȈ Ȋșȍ ȋȓțȉȎȍ Ȑ ȋȓțȉȎȍ ȗȖȋȘȧȏȈȍȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȝ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȖȌȕȈȒȖ, ȕȍ ȗȖȝȖȎ ȕȈ Ȗȉȣȟȕȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȗȖȥȚȖȔț ȍȋȖ Ȑ ȏȖȊțȚ ȀȐȊȖȑ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ ȉȣȓ ȎȍȕȈȚ Ȑ ȍȋȖ șțȗȘțȋȖȑ ȉȣȓȈ ǹȈȚȐ, ȌȖȟȤ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ, ȖȚȌȈȕȕȈȧ ȍȔț Ȋ Ȏȍȕȣ ȗȖ ȊȖȓȍ ǩȘȈȝȔȣ, Ȗȕ ȖșȚȈȊȈȓșȧ ȘȈȊȕȖȌțȠȕȣȔ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ. ǻ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȕȍ ȉȣȓȖ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȎȍȓȈȕȐȧ ȐȌȚȐ ȕȈ ȥȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȕȖ ǹȈȚȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȉȣȓȈ ȎȍȕȡȐȕȖȑ Ȑ Ȓ ȚȖȔț Ȏȍ ȌȖȟȍȘȤȦ ȞȈȘȧ, ȉȣȓȈ ȗȘȐȊȧȏȈȕȈ Ȓ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ. ǭȑ ȝȖȚȍȓȖșȤ ȗȖȋȖșȚȐȚȤ Ȋ ȌȖȔȍ ȖȚȞȈ, ȊșȚȘȍȚȐȚȤ61


62 șȧ șȖ șȊȖȐȔȐ șȍșȚȘȈȔȐ Ȑ ȗȘȐȧȚȕȖ ȗȘȖȊȍșȚȐ ȊȘȍȔȧ Ȋ Ȑȝ ȖȉȡȍșȚȊȍ. ǶȕȈ ȕȍ șȓțȟȈȑȕȖ ȋȖȊȖȘȐȚ ȏȌȍșȤ, ȟȚȖ șȖȉȐȘȈȍȚșȧ ȕȈȌȍȚȤ țȒȘȈȠȍȕȐȧ, ȗȖȌȈȘȍȕȕȣȍ ȍȑ ȖȚȞȖȔ. ǶȕȈ ȕȍ șȒȈȏȈȓȈ, ȟȚȖ ȕȈȌȍȕȍȚ țȒȘȈȠȍȕȐȧ, ȗȖȌȈȘȍȕȕȣȍ ȔțȎȍȔ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȍȍ ȔțȎ ȉȣȓ ȉȍȏȘȈȏȓȐȟȍȕ Ȓ ȗȖȌȖȉȕȣȔ ȊȍȡȈȔ Ȑ ȕȍ ȌȈȘȐȓ ȍȑ țȒȘȈȠȍȕȐȑ. Ƕȕ ȕȍ țȔȍȓ ȗȖȌȉȐȘȈȚȤ Ȍȓȧ șȊȖȍȑ Ȏȍȕȣ ȕȈȘȧȌȣ Ȑ țȒȘȈȠȍȕȐȧ Ȑ ȊȍșȚȐ șȊȍȚșȒȐȑ ȖȉȘȈȏ ȎȐȏȕȐ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȉȣȓ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȋȘțȎȍȕ Ȋ ȘȈȏȔȣȠȓȍȕȐȧ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȉȣȊȈȓ Ȋ ȥȒșȚȈȏȍ. ǷȖ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔ ȖȉȣȟȈȧȔ, ȒȖȋȌȈ ȌȖȟȤ ȊȣȝȖȌȐȚ ȏȈȔțȎ, ȖȚȍȞ ȌȈȍȚ ș ȕȍȑ ȗȘȐȌȈȕȖȍ. ǹȈȚȐ ȚȈȒȎȍ ȗȖȓțȟȐȓȈ ȖȚ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ ȗȘȐȌȈȕȖȍ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȍ ȊȝȖȌȐȓȐ Ȑ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȖșȚȐ. ǶȉȣȟȕȖ ȔțȎ ȚȖȎȍ ȌȖȓȎȍȕ ȌȈȘȐȚȤ Ȏȍȕȍ țȒȘȈȠȍȕȐȧ, ȕȖ Ȑȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ȔțȎ ǹȈȚȐ, ȒȖȚȖȘȣȑ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȚȖȟȒȐ ȏȘȍȕȐȧ ȉȣȓ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȕȐȡȐȔ, ȕȍ ȔȖȋ șȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖȋȖ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȖȕȈ șȖȉȐȘȈȓȈșȤ ȕȈȌȍȚȤ țȒȘȈȠȍȕȐȧ, ȗȖȌȈȘȍȕȕȣȍ ȖȚȞȖȔ. ǵȈ ȍȍ șȟȈșȚȤȍ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȍ ȖȚȖȉȘȈȓ țȒȘȈȠȍȕȐȧ ț șȊȖȍȑ Ȏȍȕȣ Ȑ ȕȍ ȗȖȗȣȚȈȓșȧ ȖȉȔȍȕȧȚȤ Ȑȝ ȕȈ ȋȈȕȌȎț, ȒȈȒ ȥȚȖ ȌȍȓȈȦȚ Țȍ, ȒȚȖ, ȗȖȌȘȈȎȈȧ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȒțȘȧȚ ȋȈȕȌȎț. ǿȚȖȉȣ ȒțȗȐȚȤ ȍȍ, ȖȕȐ ȋȖȚȖȊȣ ȗȘȖȌȈȚȤ Ȋșȍ ȌȖȔȈȠȕȍȍ ȐȔțȡȍșȚȊȖ. ǶȕȐ ȗȘȖȌȈȦȚ ȊȍȡȐ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȐȍ Ȑȝ ȎȍȕȈȔ, Ȑ ȚȘȈȚȧȚ ȊȣȘțȟȍȕȕȣȍ ȌȍȕȤȋȐ ȕȈ șȐȋȈȘȍȚȣ, ȕȈȘȒȖȚȐȒȐ Ȑ ȚȖȔț ȗȖȌȖȉȕȖȍ. TǭDzǹT 10 ȚȈȚȘȈ șȊȈșȘȘ Ȕȍ ȕȈȕț ȉȝȈȘȚȘ-șȈȔȔȐȚȈ ȔȈȚȘ-ȠȊȈșȘȝ ȒȓȐȕȕȈ-ȌȝȐȑȈȔ ȟȈ ȔȈȚȈȘȈȔ ȌȘȈȒȠȑȍ ȟȐȘȖȚȒȈȕȚȝȈ-ȔȈȕȈ ȔȈȝȈȘȠȐȉȝȐȘ țȕȕȐȑȈȔȈȕȈȔ ȟȈ ȔȘȌȈȌȝȊȈȘȈ-ȌȝȊȈȌȎȈȔ ȚȈȚȘȈ - ȚțȌȈ; șȊȈșȘȝ - șȍșȚȍȘ; Ȕȍ - ȔȖȐȝ; ȕȈȕț - ȘȈȏțȔȍȍȚșȧ; ȉȝȈȘȚȘ-șȈȔȔȐȚȈȝ - șȖ șȊȖȐȔȐ ȔțȎȤȧȔȐ; ȔȈȚȘ-șȊȈșȘȝ - șȍșȚȍȘ ȔȖȍȑ ȔȈȚȍȘȐ; ȒȓȐȕȕȈ-ȌȝȐȑȈȔ - ȓȦȉȧȡțȦ; ȟȈ - Ȑ; ȔȈȚȈȘȈȔ - ȔȈȚȤ; ȌȘȈȒȠȑȍ - ȧ țȊȐȎț; ȟȐȘȈ-țȚȒȈȕȚȝȈ-ȔȈȕȈȝ - ȌȈȊȕȖ ȎȍȓȈȦȡȈȧ; ȔȈȝȈ-ȘȠȐȉȝȐȝ - ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ; țȕȕȐȑȈȔȈȕȈȔ - ȗȖȌȕȧȚȣȍ; ȟȈ - Ȑ; ȔȘȌȈ - Ȗ ȀȐȊȈ; ȈȌȝȊȈȘȈ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȌȝȊȈȌȎȈȔ ȜȓȈȋȐ. TȈȔ, ȕȈȊȍȘȕȖȍ, șȖȉȘȈȓȐșȤ șȍșȚȘȣ ȔȖȍȑ ȔȈȚȍȘȐ, Ȑȝ ȔțȎȤȧ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȓȦȉȧȡȐȍ Ȕȍȕȧ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȐ, Ȑ ȍșȓȐ ȧ ȗȖȑȌț ȚțȌȈ, ȚȖ șȔȖȋț Ȑȝ țȊȐȌȍȚȤ. ȇ țȊȐȎț ȚȈȒȎȍ ȘȈȏȊȍȊȈȦȡȐȍșȧ ȜȓȈȋȐ Ȑ ȖȉȘȧȌ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, șȖȊȍȘȠȈȍȔȣȑ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ. ǷȖȥȚȖȔț, ȔȖȑ ȌȖȘȖȋȖȑ ȔțȎ, Ȕȕȍ ȖȟȍȕȤ ȝȖȟȍȚșȧ ȗȖȑȚȐ ȚțȌȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȈȒ țȎȍ ȉȣȓȖ șȒȈȏȈȕȖ, ȊȘȈȎȌȈ ȔȍȎȌț ȚȍșȚȍȔ Ȑ ȏȧȚȍȔ ȕȍ țȚȐȝȈȓȈ ȌȖȊȖȓȤȕȖ ȌȖȓȋȖȍ ȊȘȍȔȧ, Ȑȏ-ȏȈ ȟȍȋȖ ǹȈȚȐ ȌȈȊȕȖ ȕȍ ȉȣȓȈ Ȋ ȖȚȞȖȊșȒȖȔ ȌȖȔȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȍȑ ȖȟȍȕȤ ȝȖȚȍȓȖșȤ ȗȖȑȚȐ ȚțȌȈ, ȚȍȔ ȉȖȓȍȍ, ȟȚȖ ȗȖ șȓțȟȈȦ ȉȖȓȤȠȖȋȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȚȈȔ șȖȉȘȈȓȐșȤ Ȋșȍ ȍȍ șȍșȚȘȣ, Ȑȝ ȔțȎȤȧ Ȑ șȍșȚȘȣ ȍȍ ȔȈȚȍȘȐ. ǷȖȕȧȚȕȖ, ȟȚȖ ȍȑ ȚȖȎȍ ȝȖȚȍȓȖșȤ ȕȈȘȧȌȕȖ ȖȌȍȚȤșȧ, ȒȈȒ ȍȍ șȍșȚȘȣ, Ȑ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤșȧ Ȓ ȖȚȞț Ȋ șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȐ ȔțȎȈ. ǹȈȔȖ șȖȉȖȑ ȘȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȟȚȖ ț ȕȍȍ ȕȍ ȉȣȓȖ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȎȍȓȈȕȐȧ ȐȌȚȐ ȖȌȕȖȑ. 62


63 TǭDzǹT 11 ȚȊȈȑȑ ȥȚȈȌ ȈȠȟȈȘȑȈȔ ȈȌȎȈȚȔȈ-ȔȈȑȈȑȈ ȊȐȕȐȘȔȐȚȈȔ ȉȝȈȚȐ ȋțȕȈ-ȚȘȈȑȈȚȔȈȒȈȔ ȚȈȚȝȈȗȑ ȈȝȈȔ ȑȖȠȐȌ ȈȚȈȚȚȊȈ-ȊȐȟ ȟȈ Țȍ ȌȐȕȈ ȌȐȌȘȒȠȍ ȉȝȈȊȈ Ȕȍ ȉȝȈȊȈ-ȒȠȐȚȐȔ ȚȊȈȑȐ - Ȋ Țȍȉȍ; ȥȚȈȚ - ȥȚȖȚ; ȈȠȟȈȘȑȈȔ - țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȑ; ȈȌȎȈ Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȈȚȔȈ-ȔȈȑȈȑȈ - ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ; ȊȐȕȐȘȔȐȚȈȔ - șȖȚȊȖȘȍȕȕȣȑ; ȉȝȈȚȐ - ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ; ȋțȕȈȚȘȈȑȈ-ȈȚȔȈȒȈȔ - ȊȖȏȕȐȒȠȐȑ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȧ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȚȈȚȝȈ ȈȗȐ - ȌȈȎȍ ȚȈȒ; ȈȝȈȔ - ȧ; ȑȖȠȐȚ ȎȍȕȡȐȕȈ; ȈȚȈȚȚȊȈ-ȊȐȚ - ȕȍ ȏȕȈȦȡȈȧ ȐșȚȐȕȣ; ȟȈ - Ȑ; Țȍ - ȚȊȖȧ; ȌȐȕȈ - șȓȈȉȈȧ; ȌȐȌȘȒȠȍ - ȧ ȝȖȟț ȊȐȌȍȚȤ; ȉȝȈȊȈ - Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; Ȕȍ - ȔȖȍ; ȉȝȈȊȈ-ȒȠȐȚȐȔ - ȔȍșȚȖ ȘȖȎȌȍȕȐȧ. ȅȚȖ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖȍ ȚȊȖȘȍȕȐȍ, ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȑ ȒȖșȔȖș, ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȧ ȚȘȍȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȋțȕ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȖșȚȈȊȓȧȦȚ ȊȕȍȠȕȦȦ ȥȕȍȘȋȐȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. Tȣ ȝȖȘȖȠȖ ȏȕȈȍȠȤ ȥȚț ȐșȚȐȕț, ȕȖ ȧ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ șȓȈȉȈȧ ȎȍȕȡȐȕȈ, Ȑ Țȍȉȍ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ȧ ȕȍ ȘȈȏȉȐȘȈȦșȤ Ȋ ȥȚȐȝ ȊȖȗȘȖșȈȝ. ǷȖȥȚȖȔț Ȕȕȍ ȖȟȍȕȤ ȝȖȟȍȚșȧ ȍȡȍ ȘȈȏ ȗȖȉȣȊȈȚȤ ȚȈȔ, ȋȌȍ ȧ ȘȖȌȐȓȈșȤ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǬȈȒȠȈȧȕȐ, ǹȈȚȐ, ȝȖȘȖȠȖ ȏȕȈȓȈ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȘȈȊȕȖȌțȠȍȕ Ȓ ȏȈȔȈȕȟȐȊȖ șȊȍȘȒȈȦȡȍȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȖȏȕȐȒ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȧ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǷȖȥȚȖȔț, ȖȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ ȕȍȔț, ȖȕȈ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ȍȋȖ ȈȌȎȈ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȚȖȚ, ȒȚȖ ȖșȊȖȉȖȌȐȓșȧ ȖȚ ȖȒȖȊ ȘȖȎȌȍȕȐȧ Ȑ șȔȍȘȚȐ" ȐȓȐ "ȚȖȚ, ȒȚȖ ȖșȖȏȕȈȓ ȉȍșșȔȍȘȚȐȍ ȌțȠȐ". ǶȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: "Tȣ ȖșȖȏȕȈȍȠȤ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț Ȑ ȕȍ ȗȘȐȕȐȔȈȍȠȤ ȐșȒȈȎȍȕȕȖȍ ȖȚȘȈȎȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȒȖșȔȐȟȍșȒȖȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ, ȏȈ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȤ. Tȍȉȧ ȕȍ ȗȘȐȊȓȍȒȈȍȚ șȊȍȚșȒȈȧ ȎȐȏȕȤ. ǷȖȕȐȔȈȧ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖșȚȤ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȣȝ țȏ, Țȣ ȕȐȒȖȋȖ ȕȍ șȟȐȚȈȍȠȤ șȊȖȐȔ ȖȚȞȖȔ, ȔȈȚȍȘȤȦ ȐȓȐ șȍșȚȘȖȑ. ǵȖ ȧ - ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ șȓȈȉȈȧ ȎȍȕȡȐȕȈ, ȕȍ ȘȈȏȉȐȘȈȦȡȈȧșȧ Ȋ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȑ ȕȈțȒȍ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȍȚ ȕȐȟȍȋȖ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖȋȖ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȥȚȖ ȒȈȎȍȚșȧ Ȕȕȍ ȘȍȈȓȤȕȣȔ". TȖȓȤȒȖ ȕȍȌȈȓȍȒȐȍ ȓȦȌȐ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȐșȒȈȎȍȕȕȖȍ ȖȚȘȈȎȍȕȐȍ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȔȐȘȈ ȏȈ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȤ. ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȖȟȈȘȖȊȈȕȕȣȍ ȒȘȈșȖȚȖȑ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, șȟȐȚȈȦȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ ȘȍȈȓȤȕȣȔ, ȕȖ ȓȦȌȐ, ȖșȖȏȕȈȊȠȐȍ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț, ȗȖȕȐȔȈȦȚ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖșȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǷȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȘȍȈȓȤȕȣȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȌȘțȋȖȑ ȔȐȘ - ȌțȝȖȊȕȣȑ. "ǿȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ Ȕȍȕȧ, - șȒȈȏȈȓȈ ǹȈȚȐ, - ȚȖ ȧ ȕȍ ȖȟȍȕȤ ȘȈȏȉȐȘȈȦșȤ Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȊȖȗȘȖșȈȝ. ȇ - șȓȈȉȈȧ ȎȍȕȡȐȕȈ, ȐȉȖ Ȕȕȍ ȕȍȐȏȊȍșȚȕȈ ȐșȚȐȕȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ Ȋȍȡȍȑ. ȇ ȗȘȐȊȧȏȈȕȈ Ȓ ȔȍșȚț șȊȖȍȋȖ ȘȖȎȌȍȕȐȧ Ȑ ȝȖȟț ȗȖȉȣȊȈȚȤ ȚȈȔ". dzȦȌȐ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȍ Ȓ ȔȍșȚț șȊȖȍȋȖ ȘȖȎȌȍȕȐȧ, șȊȖȍȔț Țȍȓț Ȑ ȌȘțȋȐȔ ȈȕȈȓȖȋȐȟȕȣȔ ȊȍȡȈȔ, ȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȕȣȔ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȕȍȌȈȓȍȒȖ țȠȓȐ ȖȚ ȖșȓȖȊ ȐȓȐ ȒȖȘȖȊ. ǹȈȚȐ, ȊȍȘȖȧȚȕȖ, ȕȍ ȘȈȏ șȓȣȠȈȓȈ Ȗȉ ȥȚȖȔ ȖȚ șȊȖȍȋȖ ȔțȎȈ, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȕȖ, ȉțȌțȟȐ ȎȍȕȡȐȕȖȑ, ȑȖȠȐȚ, ȕȍ ȔȖȋȓȈ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ șȊȖȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ. ǹȓȖȊȖ ȑȖȠȐȚ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȚȖ, ȟȍȔ ȕȈșȓȈȎȌȈȦȚșȧ". ǷȖȥȚȖȔț ȎȍȕȡȐȕ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȑȖȠȐȚ. dzȦȌȧȔ, ȐȌțȡȐȔ ȗȖ ȌțȝȖȊȕȖȔț 63


64 ȗțȚȐ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȖȋȘȈȕȐȟȐȚȤ ȖȉȡȍȕȐȍ ș ȑȖȠȐȚ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȘȈȏȊȐȚȐȍ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȘȍȊȘȈȡȈȍȚșȧ Ȋ ȐȋȘțȠȒț Ȋ ȘțȒȈȝ ȑȖȠȐȚ, șȘȈȏț ȖșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚșȧ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" șȒȈȏȈȕȖ: "TȖȚ, ȒȚȖ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȐȋȘțȠȒȖȑ Ȋ ȘțȒȈȝ ȎȍȕȡȐȕȣ (ȑȖȠȐȚ-ȒȘȐȌȈ-ȔȘȋȍȠț), ȏȈȒȘȣȊȈȍȚ șȍȉȍ ȗțȚȤ Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȔț șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȦ". TǭDzǹT 12 ȗȈȠȑȈ ȗȘȈȑȈȕȚȐȘ ȈȉȝȈȊȈȕȑȈ-ȑȖȠȐȚȖ 'ȗȑ ȈȓȈȕȒȘȚȈȝ ȒȈȕȚȈ-șȈȒȝȈ ȊȈȘțȚȝȈȠȈȝ ȑȈșȈȔ ȊȘȈȌȎȈȌȉȝȐȝ ȠȐȚȐ-ȒȈȕȚȝȈ ȔȈȕȌȐȚȈȔ ȕȈȉȝȖ ȊȐȔȈȕȈȐȝ ȒȈȓȈ-ȝȈȔșȈ-ȗȈȕȌțȉȝȐȝ ȗȈȠȑȈ - ȚȖȓȤȒȖ ȗȖșȔȖȚȘȐ; ȗȘȈȑȈȕȚȐȝ - ȕȈȗȘȈȊȓȧȦȡȐȍșȧ; ȈȉȝȈȊȈ - Ȗ ȕȍȘȖȎȌȍȕȕȣȑ; ȈȕȑȈ-ȑȖȠȐȚȈȝ - ȌȘțȋȐȍ ȎȍȕȡȐȕȣ; ȈȗȐ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȈȓȈȕȒȘȚȈȝ - țȒȘȈȠȍȕȕȣȍ; ȒȈȕȚȈ-șȈȒȝȈȝ - șȖ șȊȖȐȔȐ ȔțȎȤȧȔȐ Ȑ ȌȘțȏȤȧȔȐ; ȊȈȘțȚȝȈȠȈȝ - Ȋ ȖȋȘȖȔȕȖȔ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȍ; ȑȈșȈȔ - Ȑȝ; ȊȘȈȌȎȈȌȉȝȐȝ - ȓȍȚȧȡȐȍ; ȠȐȚȐ-ȒȈȕȚȝȈ - Ȗ șȐȕȍȠȍȐȑ; ȔȈȕȌȐȚȈȔ țȒȘȈȠȍȕȕȖȍ; ȕȈȉȝȈȝ - ȕȍȉȖ; ȊȐȔȈȕȈȐȝ - ȊȖȏȌțȠȕȣȔȐ ȒȖȘȈȉȓȧȔȐ; ȒȈȓȈ-ȝȈȔșȈ - ȓȍȉȍȌȐ; ȗȈȕȌțȉȝȐȝ - ȉȍȓȣȍ. Ƕ ȕȍȘȖȎȌȍȕȕȣȑ, Ȗ șȐȕȍȠȍȐȑ, ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȔȖȐ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȐ, ȕȖ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȎȍȕȡȐȕȣ, ȕȈȘȧȎȍȕȕȣȍ Ȋ ȒȘȈșȐȊȣȍ ȖȌȍȎȌȣ Ȑ țȒȘȈȠȍȕȕȣȍ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȖșȚȧȔȐ, ȕȈȗȘȈȊȓȧȦȚșȧ ȚțȌȈ șȖ șȊȖȐȔȐ ȔțȎȤȧȔȐ Ȑ ȌȘțȏȤȧȔȐ. ǪȏȋȓȧȕȐ ȕȈ ȕȍȉȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ șȚȈȓȖ ȚȈȒȐȔ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȔ, ȖȚȚȖȋȖ ȟȚȖ ȗȖ ȕȍȔț ȗȓȣȊțȚ ȊȍȘȍȕȐȞȣ ȉȍȓȣȝ, ȒȈȒ ȓȍȉȍȌȐ, ȊȖȏȌțȠȕȣȝ ȒȖȘȈȉȓȍȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȈȚȐ ȖȉȘȈȡȈȍȚșȧ ȏȌȍșȤ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȕȈȏȣȊȈȧ ȍȋȖ ȈȉȝȈȊȈ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȕȍȘȖȎȌȍȕȕȣȑ", ȝȖȚȧ ȖȉȣȟȕȖ ȍȋȖ ȐȔȍȕțȦȚ ȉȝȈȊȈ ("ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ"). ǸțȌȘȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȔȍȎȉȘȖȊȤȧ ǩȘȈȝȔȣ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǹȊȈȧȔȉȝț, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȗȕ ȉȣȓ ȘȖȎȌȍȕ ȕȍ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ Ȑ ȕȍ ȒȈȒȐȔ-ȕȐȉțȌȤ ȌȘțȋȐȔ șțȡȍșȚȊȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, Ȉ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȞȊȍȚȒȈ ȓȖȚȖșȈ, ȊȣȘȖșȠȍȋȖ Ȑȏ ȗțȗȒȈ ǪȐȠȕț. ǹȓȖȊȖ ȈȉȝȈȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȔ ǹȈȚȐ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȔȖȎȕȖ ȚȈȒȎȍ ȗȍȘȍȊȍșȚȐ ȒȈȒ "ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ". ǹȈȚȐ ȝȖȚȍȓȈ ȖȉȘȈȚȐȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ șȊȖȍȋȖ ȔțȎȈ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, țșȚȘȖȍȕȕȖȍ ǬȈȒȠȍȑ, ȝȖȚȧȚ ȗȖșȍȚȐȚȤ ȌȈȎȍ ȓȦȌȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȘȖȌșȚȊȍ ș ȍȍ ȖȚȞȖȔ, ȟȚȖ Ȏȍ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ȕȍȑ, șȊȧȏȈȕȕȖȑ ș ȕȐȔ ȒȘȖȊȕȣȔȐ țȏȈȔȐ? ǬȘțȋȖȑ ȥȗȐȚȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȣȑ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, - șȐȕȍȠȍȐȑ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȊȣȗȐȓ ȖȒȍȈȕ ȧȌȈ Ȑ ȏȈȌȍȘȎȈȓ ȥȚȖȚ ȧȌ Ȋ ȋȖȘȓȍ, ȕȍ ȗȘȖȋȓȈȚȣȊȈȧ ȍȋȖ, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ ȕȍ ȗȖȗȈȓ Ȋ ȎȍȓțȌȖȒ, Ȑȏ-ȏȈ ȟȍȋȖ ȍȋȖ Ƞȍȧ ȗȖșȐȕȍȓȈ. ǹ Țȍȝ ȗȖȘ ȍȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȕȐȓȈȒȈȕȚȝȈ, "șȐȕȍȠȍȐȑ". ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȊȣȗȐȓ ȖȒȍȈȕ ȧȌȈ, ȏȈȉȖȚȧșȤ Ȗ ȉȓȈȋȍ ȌȘțȋȐȝ. DzȖȋȌȈ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ ȗȈȝȚȈȓȐ ȖȒȍȈȕ, ȊȕȈȟȈȓȍ ȕȈ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȐ ȖȒȍȈȕȈ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȧȌ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȔȖȋ ȖȚȘȈȊȐȚȤ ȌȘțȋȐȝ, Ȕȍȕȍȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȗȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȊȣȗȐȓ ȊȍșȤ ȖȒȍȈȕ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȍșȓȐ, ȏȈȉȖȚȧșȤ Ȗ ȌȘțȋȐȝ, Ȗȕ șȔȖȋ ȊȣȗȐȚȤ ȚȈȒȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȧȌȈ, ȚȖ șȍȑȟȈș, ȒȖȋȌȈ ȍȋȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȈȧ ȎȍȕȈ ȗȘȖșȐȚ ȍȋȖ ȗȖȑȚȐ ȊȔȍșȚȍ ș ȕȍȑ Ȋ ȖȚȞȖȊșȒȐȑ ȌȖȔ, Ȗȕ Ȑȏ ȔȐȓȖșȍȘȌȐȧ ȌȖȓȎȍȕ șȖȋȓȈșȐȚȤșȧ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ 64


65 ȍȔț ȥȚȖȋȖ ȕȍ ȝȖȟȍȚșȧ. TǭDzǹT 13 ȒȈȚȝȈȔ șțȚȈȑȈȝ ȗȐȚȘ-ȋȍȝȈ-ȒȈțȚțȒȈȔ ȕȐȠȈȔȑȈ ȌȍȝȈȝ șțȘȈ-ȊȈȘȑȈ ȕȍȕȋȈȚȍ ȈȕȈȝțȚȈ Ȉȗȑ ȈȉȝȐȑȈȕȚȐ șȈțȝȘȌȈȔ ȉȝȈȘȚțȘ ȋțȘȖȘ ȌȍȝȈ-ȒȘȚȈȠ ȟȈ ȒȍȚȈȕȈȔ ȒȈȚȝȈȔ - ȒȈȒ; șțȚȈȑȈȝ - ȌȖȟȍȘȐ; ȗȐȚȘ-ȋȍȝȈ-ȒȈțȚțȒȈȔ - Ȗ ȗȘȈȏȌȕȍșȚȊȍ Ȋ ȌȖȔȍ ȍȍ ȖȚȞȈ; ȕȐȠȈȔȑȈ - șȓȣȠȈ; ȌȍȝȈȝ - ȚȍȓȖ; șțȘȈȊȈȘȑȈ - Ȗ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȕȈ - ȕȍ; ȐȕȋȈȚȍ - ȊȏȊȖȓȕȖȊȈȕȕȖȍ; ȈȕȈȝțȚȈȝ - ȕȍȏȊȈȕȣȑ; ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; ȈȉȝȐȑȈȕȚȐ - ȐȌȍȚ; șȈțȝȘȌȈȔ ȌȘțȋ; ȉȝȈȘȚțȝ - ȔțȎȈ; ȋțȘȖȝ - ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ; ȌȍȝȈ-ȒȘȚȈȝ - ȖȚȞȈ; ȟȈ - Ȑ; ȒȍȚȈȕȈȔ - ȌȖȔ. Ƕ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȒȈȒ ȔȖȎȍȚ ȌȖȟȤ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ șȗȖȒȖȑȕȖȑ, ȒȖȋȌȈ ȌȖ ȕȍȍ ȌȖȝȖȌȐȚ ȊȍșȚȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋ ȌȖȔȍ ȍȍ ȖȚȞȈ țșȚȘȈȐȊȈȍȚșȧ ȗȘȈȏȌȕȍșȚȊȖ? ǰ ȗțșȚȤ Țȍȉȧ ȕȍ ȉȍșȗȖȒȖȐȚ, ȟȚȖ ȧ ȕȍ ȉȣȓȈ ȗȘȐȋȓȈȠȍȕȈ ȕȈ ȕȍȋȖ - Ȋ ȌȖȔ Ȓ ȌȘțȋț, ȔțȎț, ȌțȝȖȊȕȖȔț țȟȐȚȍȓȦ ȐȓȐ ȖȚȞț ȔȖȎȕȖ ȗȘȐȝȖȌȐȚȤ ȉȍȏ ȗȘȐȋȓȈȠȍȕȐȧ. TǭDzǹT 14 ȚȈȕ Ȕȍ ȗȘȈșȐȌȍȌȈȔ ȈȔȈȘȚȑȈ ȊȈȕȟȝȐȚȈȔ ȒȈȘȚțȔ ȉȝȈȊȈȕ ȒȈȘțȕȐȒȖ ȉȈȚȈȘȝȈȚȐ ȚȊȈȑȈȚȔȈȕȖ 'ȘȌȝȍ 'ȝȈȔ ȈȌȈȉȝȘȈ-ȟȈȒȠțȠȈ ȕȐȘțȗȐȚȈ ȔȈȕțȋȘȝȈȕȈ ȑȈȟȐȚȈȝ ȚȈȚ - ȗȖȥȚȖȔț; Ȕȍ - Ȕȕȍ; ȗȘȈșȐȌȈ - ȉțȌȤ ȌȖȉȘ; ȐȌȈȔ - ȥȚȖ; ȈȔȈȘȚȑȈ - Ȗ Ȋȍȟȕȣȑ ȋȖșȗȖȌȤ; ȊȈȕȟȝȐȚȈȔ - ȎȍȓȈȕȐȍ; ȒȈȘȚțȔ - șȌȍȓȈȚȤ; ȉȝȈȊȈȕ - TȊȖȧ ȔȐȓȖșȚȤ; ȒȈȘțȕȐȒȈȝ - ȌȖȉȘȣȑ; ȉȈȚȈ - Ȗ ȋȖșȗȖȌȐȕ; ȈȘȝȈȚȐ - șȗȖșȖȉȍȕ; ȚȊȈȑȈ - ȚȖȉȖȑ; ȈȚȔȈȕȈȝ - ȚȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ; ȈȘȌȝȍ - Ȋ ȗȖȓȖȊȐȕȍ; ȈȝȈȔ - ȧ; ȈȌȈȉȝȘȈ-ȟȈȒȠțȠȈ - ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȑ ȗȖȓȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ; ȕȐȘțȗȐȚȈ - ȕȈȝȖȎțșȤ; ȔȈ - Ȕȕȍ; ȈȕțȋȘȝȈȕȈ - ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȖȒȈȎȐ ȓȦȉȍȏȕȖșȚȤ; ȑȈȟȐȚȈȝ - ȚȘȍȉțȍȔȖȍ. Ƕ ȉȍșșȔȍȘȚȕȣȑ ȀȐȊȈ, șȔȐȓțȑșȧ ȕȈȌȖ ȔȕȖȑ Ȑ ȐșȗȖȓȕȐ ȔȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ. ǪȣȑȌȧ ȏȈ Țȍȉȧ ȏȈȔțȎ, ȧ șȚȈȓȈ ȗȖȓȖȊȐȕȖȑ ȚȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ, ȗȖȥȚȖȔț, ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, șȕȐȏȖȑȌȐ ȒȖ Ȕȕȍ Ȑ ȊȣȗȖȓȕȐ ȔȖȦ ȗȘȖșȤȉț. TǭDzǹT 15 ȘȠȐȘ țȊȈȟȈ ȥȊȈȔ ȋȐȘȐȚȘȈȝ ȗȘȐȑȈȑȈȉȝȐȉȝȈȠȐȚȈȝ ȗȘȈȚȑȈȉȝȑȈȌȝȈȚȚȈ ȗȘȈȝȈșȈȕ șțȝȘȚ-ȗȘȐȑȈȝ șȈȔșȔȈȘȐȚȖ ȔȈȘȔȈ-ȉȝȐȌȈȝ ȒțȊȈȋ-ȐȠțȕ ȑȈȕ ȈȝȈ ȒȖ ȊȐȠȊȈ-șȘȌȎȈȔ șȈȔȈȒȠȈȚȈȝ ȘȠȐȝ țȊȈȟȈ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; ȥȊȈȔ - ȚȈȒ; ȋȐȘȐȚȘȈȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȗȘȐȑȈȑȈ - ȍȋȖ ȓȦȉȐȔȈȧ ȎȍȕȈ; ȈȉȝȐȉȝȈȠȐ65


66 ȚȈȝ - ȒȖȔț ȋȖȊȖȘȐȓȈ; ȗȘȈȚȑȈȉȝȑȈȌȝȈȚȚȈ - ȖȚȊȍȟȈȓ; ȗȘȈȝȈșȈȕ țȓȣȉȈȧșȤ; șțȝȘȚ-ȗȘȐȑȈȝ - ȌȖȘȖȋȖȑ Ȍȓȧ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ; șȈȔșȔȈȘȐȚȈȝ - ȗȖȔȕȧȡȐȑ; ȔȈȘȔȈ-ȉȝȐȌȈȝ - ȘȈȕȧȡȐȍ șȍȘȌȞȍ; ȒțȊȈȒ-ȐȠțȕ ȏȓȣȍ șȓȖȊȈ; ȑȈȕ - ȒȖȚȖȘȣȍ (șȓȖȊȈ); ȈȝȈ - șȒȈȏȈȓ; ȒȈȝ - ȒȚȖ (ǬȈȒȠȈ); ȊȐȠȊȈ-șȘȌȎȈȔ - ȚȊȖȘȞȖȊ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; șȈȔȈȒȠȈȚȈȝ - Ȋ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȐ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ: ǪȣșȓțȠȈȊ ȗȘȖșȤȉț șȊȖȍȑ ȓȦȉȐȔȖȑ Ȏȍȕȣ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȏȈȡȐȚȕȐȒ ȋȖȘȣ DzȈȑȓȈșȣ, ȖȚȊȍȚȐȓ ȍȑ ș țȓȣȉȒȖȑ, ȝȖȚȧ ȍȔț șȘȈȏț Ȏȍ ȊșȗȖȔȕȐȓȐșȤ ȧȏȊȐȚȍȓȤȕȣȍ șȓȖȊȈ, șȒȈȏȈȕȕȣȍ ǬȈȒȠȍȑ Ȋ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȐ ȝȘȈȕȐȚȍȓȍȑ ȗȖȘȧȌȒȈ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ țșȓȣȠȈȓ ȖȚ șȊȖȍȑ Ȏȍȕȣ Ȗ ǬȈȒȠȍ, ȍȋȖ ȗȍȘȊȖȑ ȗșȐȝȖȓȖȋȐȟȍșȒȖȑ ȘȍȈȒȞȐȍȑ ȉȣȓȖ ȚȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȊșȗȖȔȕȐȓ ȘȍȏȒȐȍ șȓȖȊȈ ǬȈȒȠȐ, șȒȈȏȈȕȕȣȍ Ȗ ȕȍȔ Ȋ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȐ ȝȘȈȕȐȚȍȓȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Ȑ, ȝȖȚȧ Ȗȕ țȓȣȉȕțȓșȧ, ȕȍ ȎȍȓȈȧ ȖȋȖȘȟȈȚȤ șȊȖȦ Ȏȍȕț, ȕȈșȚȘȖȍȕȐȍ ȍȋȖ ȖȔȘȈȟȐȓȖșȤ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȋȖȘȍ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȊȣȊȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȑȏ ȘȈȊȕȖȊȍșȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț ȏȈȒȖȕȖȔȍȘȍȕ ȊȖȗȘȖș: ȗȖȟȍȔț ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ, ȚȈȒ ȖȋȖȘȟȐȓșȧ Ȑȏ-ȏȈ șȓȖȊ ǬȈȒȠȐ? ǶȚȊȍȚ ȕȈ ȥȚȖȚ ȊȖȗȘȖș ȌȈȍȚ ȀȘȐȓȈ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ǿȈȒȘȈȊȈȘȚȐ TȝȈȒțȘ. Ƕȕ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȈȚȔȈȘȈȔȖȑ, ȌțȠȖȑ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖșȖȏȕȈȊȠȍȑ șȍȉȧ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȗȕ ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȋțȕȖȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ, ȚȈȔȖ-ȋțȕȖȑ, Ȗȕ ȕȍ șȖȊșȍȔ ȟțȎȌ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ Ȑ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. ǸȈȏȕȐȞȈ ȔȍȎȌț ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȍȔ Ȑ șȚȘȈȌȈȕȐȍȔ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ Ȑ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȍȔ Ȑ șȚȘȈȌȈȕȐȍȔ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ ȚȖȋȖ Ȑ ȌȘțȋȖȋȖ ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖ ȈȉșȖȓȦȚȍȕ. DzȖȋȌȈ Ȋ ȈȉșȖȓȦȚȕȖȔ ȔȐȘȍ ȒȖȋȖ-ȓȐȉȖ ȗȖșȚȐȋȈȍȚ ȋȖȘȍ, ȚȖ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȈȧ ȉȖȓȤ, ȒȖȚȖȘțȦ Ȗȕ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ, ȐșȗȖȓȕȍȕȈ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ. Dz ȗȘȐȔȍȘț, ȖȌȕȈȎȌȣ, ȒȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȉȣȓ ȍȡȍ ȘȍȉȍȕȒȖȔ, ǭȋȖ ȔȈȚȤ, ȇȠȖȌȈ, ȕȈȒȈȏȈȓȈ ǭȋȖ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȏȈȗȓȈȒȈȓ. ǵȖ, ȝȖȚȧ Ȑȏ ȋȓȈȏ ǭȋȖ ȚȍȒȓȐ șȓȍȏȣ, Ȑȝ ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍȔ ȊȓȐȧȕȐȧ ȋțȕȣ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȋșȧ șȞȍȕȈ ȉȣȓȈ ȗȘȖȕȐȏȈȕȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖȔ. ǪȖ ȊȘȍȔȧ ǹȊȖȐȝ ȐȋȘ DzȘȐȠȕȈ ȐȕȖȋȌȈ ȒȈȒ ȉțȌȚȖ ȗȘȐȟȐȕȧȓ ȉȖȓȤ ȋȖȗȐ, ȕȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ Ȑȝ ȊȏȈȐȔȖȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ȗȘȐȕȖșȐȓȐ ȐȔ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȍ. Ǫ ȥȚȖȔ ȘȈȏȕȐȞȈ ȔȍȎȌț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ Ȑ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȔȐȘȖȔ. MȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ - ȥȚȖ ȐșȒȈȎȍȕȕȖȍ ȖȚȘȈȎȍȕȐȍ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȔȐȘȈ ȈȉșȖȓȦȚȕȖȑ ȟȐșȚȖȚȣ. Ǫ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ Ȋșȍ ȐȔȍȍȚ ȈȉșȖȓȦȚȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț, ȗȖȥȚȖȔț ȊȕȍȠȕȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȥȔȖȞȐȐ, ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ Ȑ ȔțȒȐ ȕȍ ȗȘȐȕȖșȧȚ ȍȋȖ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔ ȕȐȟȍȋȖ, ȒȘȖȔȍ ȊȍȟȕȖȋȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȖșȒȊȍȘȕȍȕȕȖȔ ȋțȕȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȈșȓȈȎȌȈȦȚșȧ Ȑ șȚȘȈȌȈȦȚ. ǰ ȗȖșȒȖȓȤȒț ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȖȊȍȓȍȊȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȋțȕȖȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ, șȓȖȊȈ ǬȈȒȠȐ ȗȘȐȟȐȕȐȓȐ ȍȔț ȉȖȓȤ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖșȖȏȕȈȊȠȍȑ șȍȉȧ ȌțȠȖȑ. TǭDzǹT 16 ȠȘȐ-ȉȝȈȋȈȊȈȕ țȊȈȟȈ ȚȊȈȑȖȌȐȚȈȔ ȠȖȉȝȈȕȈȔ ȥȊȈ ȠȖȉȝȈȕȍ ȈȕȈȝțȚȈ Ȉȗȑ ȈȉȝȐȑȈȕȚȐ ȉȈȕȌȝțȠț 66


67 Țȍ ȑȈȌȑ ȈȕțȚȗȈȌȐȚȈ-ȌȖȠȈ-ȌȘȠȚȈȑȖ ȉȈȓȐȑȈșȈȕȈȚȔȑȈ-ȔȈȌȍȕȈ ȔȈȕȑțȕȈ ȠȘȐ-ȉȝȈȋȈȊȈȕ țȊȈȟȈ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȊȓȈȌȣȒȈ șȒȈȏȈȓ; ȚȊȈȑȈ - ȚȖȉȖȑ; țȌȐȚȈȔ - șȒȈȏȈȕȕȖȍ; ȠȖȉȝȈȕȈȔ - ȊȍȘȕȖ; ȥȊȈ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȠȖȉȝȈȕȍ ȔȖȧ ȗȘȍȒȘȈșȕȈȧ ȎȍȕȈ; ȈȕȈȝțȚȈȝ - ȉȍȏ ȗȘȐȋȓȈȠȍȕȐȧ; ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; ȈȉȝȐȑȈȕȚȐ - ȐȌțȚ; ȉȈȕȌȝțȠț - șȘȍȌȐ ȌȘțȏȍȑ; Țȍ - Țȍ (ȌȘțȏȤȧ); ȑȈȌȐ - ȍșȓȐ; ȈȕțȚȗȈȌȐȚȈ-ȌȖȠȈ-ȌȘȠȚȈȑȈȝ - ȕȍ ȐȡțȚ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȖȊ; ȉȈȓȐȑȈșȈ - ȉȖȓȍȍ ȊȈȎȕȣȑ; ȈȕȈȚȔȑȈ-ȔȈȌȍȕȈ - Ȑȏ-ȏȈ ȋȖȘȌȖșȚȐ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȍȕȐȍȔ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ; ȔȈȕȑțȕȈ - Ȑȏ-ȏȈ ȋȕȍȊȈ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȊȓȈȌȣȒȈ ȖȚȊȍȚȐȓ: MȖȧ ȗȘȍȒȘȈșȕȈȧ ȎȍȕȈ, Țȣ ȋȖȊȖȘȐȠȤ, ȟȚȖ Ȓ ȌȘțȋț ȔȖȎȕȖ ȗȘȐȑȚȐ Ȑ ȉȍȏ ȗȘȐȋȓȈȠȍȕȐȧ, Ȑ ȥȚȖ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȚȈȒ, ȕȖ ȗȘȐ țșȓȖȊȐȐ, ȟȚȖ ȌȘțȋ ȕȍ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȍȚ șȍȉȧ șȖ șȊȖȐȔ ȚȍȓȖȔ. ǰȕȈȟȍ Ȗȕ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȕȈȑȌȍȚ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȐ Ȋ șȊȖȍȔ ȋȖșȚȍ Ȑ Ȑȏ-ȏȈ ȥȚȖȋȖ ȘȈșșȍȘȌȐȚșȧ ȕȈ ȕȍȋȖ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȘȍȌȊȐȌȍȓ, ȟȚȖ, ȒȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ǹȈȚȐ ȊȖȑȌȍȚ Ȋ ȘȖȌȐȚȍȓȤșȒȐȑ ȌȖȔ, ȍȍ ȖȚȍȞ, ǬȈȒȠȈ, ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȊȠȐȑ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȖȟȍȕȤ ȋȖȘȌȐȊȠȐȑșȧ șȖȉȖȑ, ȘȈșșȍȘȌȐȚșȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȕȈ ȗȘȐȠȓȈ, Ȑ ȖȉȘțȠȐȚ ȕȈ ȕȐ Ȋ ȟȍȔ ȕȍȗȖȊȐȕȕțȦ ǹȈȚȐ șȊȖȑ ȉȍșȗȖȡȈȌȕȣȑ ȋȕȍȊ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȘȍȌțȗȘȍȌȐȓ Ȏȍȕț, ȟȚȖ ȍȍ ȖȚȍȞ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȓȐȠȒȖȔ ȋȖȘȌȐȚșȧ șȊȖȐȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍȔ, ȘȈȏȋȕȍȊȈȍȚșȧ ȕȈ ȕȍȍ Ȑ ȍȑ ȉțȌȍȚ ȚȧȎȍȓȖ ȗȍȘȍȕȍșȚȐ ȖȚȞȖȊșȒȐȑ ȋȕȍȊ. ǷȖȥȚȖȔț ȍȑ ȕȍ șȚȖȐȚ ȝȖȌȐȚȤ ȚțȌȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ șȈȔ ȗȘȖȠȍȓ ȟȍȘȍȏ ȥȚȖ: ȏȈ ȕȐȔ ȕȍ ȉȣȓȖ ȕȐȒȈȒȖȑ ȊȐȕȣ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ǬȈȒȠȈ ȖȉȘțȠȐȓ ȕȈ ȕȍȋȖ ȗȖȚȖȒȐ ȗȘȖȒȓȧȚȐȑ Ȑ ȉȘȈȕȐ. TǭDzǹT 17 ȊȐȌȑȈ-ȚȈȗȖ-ȊȐȚȚȈ-ȊȈȗțȘ-ȊȈȑȈȝ-ȒțȓȈȐȝ șȈȚȈȔ ȋțȕȈȐȝ ȠȈȌȉȝȐȘ ȈșȈȚȚȈȔȍȚȈȘȈȐȝ șȔȘȚȈț ȝȈȚȈȑȈȔ ȉȝȘȚȈ-ȔȈȕȈ-ȌțȘȌȘȠȈȝ șȚȈȉȌȝȈ ȕȈ ȗȈȠȑȈȕȚȐ ȝȐ ȌȝȈȔȈ ȉȝțȑȈșȈȔ ȊȐȌȑȈ - ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȖșȚȤȦ; ȚȈȗȈȝ - ȈșȒȍȚȐȏȔȖȔ; ȊȐȚȚȈ - ȉȖȋȈȚșȚȊȖȔ; ȊȈȗțȝ - ȒȘȈșȖȚȖȑ ȚȍȓȈ Ȑ Ț.Ȍ.; ȊȈȑȈȝ - ȔȖȓȖȌȖșȚȤȦ; ȒțȓȈȐȝ - ș ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȍȔ; șȈȚȈȔ - ȗȘȈȊȍȌȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ; ȋțȕȈȐȝ - ȚȈȒȐȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ; ȠȈȌȉȝȐȝ - ȠȍșȚȤȦ; ȈșȈȚȚȈȔȈ-ȐȚȈȘȈȐȝ - ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȣȑ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ Ȍȓȧ Țȍȝ, ȒȚȖ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȍȓȐȒȖȑ ȌțȠȖȑ; șȔȘȚȈț - ȏȌȘȈȊȣȑ șȔȣșȓ; ȝȈȚȈȑȈȔ - țȚȘȈȟȍȕ; ȉȝȘȚȈ-ȔȈȕȈ-ȌțȘȌȘȠȈȝ - ȖșȓȍȗȠȐȑ Ȑȏ-ȏȈ ȋȖȘȌȖșȚȐ; șȚȈȉȌȝȈȝ - ȋȖȘȌȣȍ; ȕȈ - ȕȍ; ȗȈȠȑȈȕȚȐ - ȊȐȌȧ; ȝȐ - ȚȈȒ ȒȈȒ; ȌȝȈȔȈ - ȊȍȓȐȟȐȍ; ȉȝțȑȈșȈȔ - ȊȍȓȐȒȐȝ ȌțȠ. ȀȍșȚȤȦ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈȔȐ - ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȖșȚȤȦ, ȈșȒȍȚȐȟȕȖșȚȤȦ, ȉȖȋȈȚșȚȊȖȔ, ȒȘȈșȖȚȖȑ, ȔȖȓȖȌȖșȚȤȦ Ȑ ȏȕȈȚȕȣȔ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȍȔ - ȕȈȌȍȓȍȕȣ ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȣȍ ȌțȠȐ, ȖȌȕȈȒȖ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȑ ȐȔȐ, ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȒȐȟȐȚȤșȧ ȥȚȐȔ, Ȗȕ șȓȍȗȕȍȚ Ȑ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ țȚȘȈȟȐȊȈȍȚ ȘȈșșțȌȖȒ Ȑ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ ȗȘȍȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȗȍȘȍȌ ȊȍȓȐȟȐȍȔ ȊȍȓȐȒȐȝ. 67


68 DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȚȖ-ȚȖ ȔȖȎȍȚ ȊȖȏȘȈȏȐȚȤ: ǬȈȒȠȈ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕ, ȉȖȋȈȚ, ȈșȒȍȚȐȟȍȕ Ȑ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ Ȑȏ ȖȟȍȕȤ ȏȕȈȚȕȖȋȖ ȘȖȌȈ, ȟȍȋȖ ȘȈȌȐ Ȗȕ ȉțȌȍȚ ȋȕȍȊȈȚȤșȧ ȕȈ ȕȐ Ȋ ȟȍȔ ȕȍȗȖȊȐȕȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ? ǷȘȍȌțȗȘȍȎȌȈȧ ȥȚȖ ȊȖȏȘȈȎȍȕȐȍ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȘȖȌȐȊȠȐȑșȧ Ȋ ȈȘȐșȚȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȖȑ șȍȔȤȍ, ȗȖȓțȟȐȊȠȐȑ ȝȖȘȖȠȍȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ Ȑ ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȑ ȒȘȈșȖȚȖȑ Ȑ ȉȖȋȈȚșȚȊȖȔ, ȟȘȍȏȔȍȘȕȖ ȋȖȘȌȐȚșȧ ȥȚȐȔ, Ȋșȍ ȥȚȐ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ ȖȉȖȘȈȟȐȊȈȦȚșȧ ȍȔț ȊȖ ȏȓȖ. MȖȓȖȒȖ ȖȟȍȕȤ ȗȖȓȍȏȕȖ Ȍȓȧ ȏȌȖȘȖȊȤȧ, ȕȖ, ȒȖȋȌȈ Ȓ ȕȍȔț ȗȘȐȒȖșȕȍȚșȧ ȏȓȖȉȕȈȧ ȏȔȍȧ, ȖȕȖ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȧȌȖȊȐȚȣȔ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ, ȚȈȒȐȍ, ȒȈȒ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȖșȚȤ, ȉȖȋȈȚșȚȊȖ, ȒȘȈșȖȚȈ Ȑ ȏȕȈȚȕȖȍ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȍ, șȈȔȐ ȗȖ șȍȉȍ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȧȊȓȧȦȚșȧ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȈȔȐ, ȖȌȕȈȒȖ, ȍșȓȐ ȖȕȐ țȒȘȈȠȈȦȚ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȏȓȖȉȕȖȋȖ ȗȖ ȗȘȐȘȖȌȍ, ȖȕȐ ȕȍ ȗȘȐȕȖșȧȚ ȍȔț ȕȐȟȍȋȖ, ȒȘȖȔȍ ȕȍȗȘȐȧȚȕȖșȚȍȑ. ǿȈȕȈȒȤȧ ǷȈȕȌȐȚ ȗȘȐȊȖȌȐȚ ȌȘțȋȖȑ ȗȘȐȔȍȘ. Ƕȕ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȏȔȍȧ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȍȍ ȋȖȓȖȊț țȒȘȈȠȈȍȚ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȑ ȒȈȔȍȕȤ, Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȊȕțȠȈȍȚ șȚȘȈȝ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȖșȚȈȍȚșȧ ȏȔȍȍȑ. ǯȔȍȧ ȕȍȕȈȊȐȌȐȚ ȌȘțȋȐȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȕȐ ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȏȈșȓțȎȐȓȐ ȥȚȖȋȖ. TȈȒȖȊȈ ȏȔȍȐȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ. DzȖȋȌȈ ȏȔȍȧ ȒțșȈȍȚ ȒȖȋȖ-ȚȖ, ȖȕȈ ȌȍȓȈȍȚ ȥȚȖ ȕȍ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȌȘțȋȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ Ȋ ȟȍȔ-ȚȖ ȗȘȖȊȐȕȐȓȖșȤ ȗȍȘȍȌ ȕȍȑ, Ȉ ȗȘȖșȚȖ ȗȖ ȗȘȐȊȣȟȒȍ. ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȖ ȥȚȖȔț, ǬȈȒȠȈ ȉȣȓ ȕȈȌȍȓȍȕ ȔȕȖȋȐȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈȔȐ, ȕȖ Ȋșȍ ȖȕȐ ȉȣȓȐ ȖȚȘȈȊȓȍȕȣ ȋȖȘȌȖșȚȤȦ Ȑ ȏȓȖȉȖȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȎȐȓȐ Ȋ ȍȋȖ șȍȘȌȞȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȐȕȖȋȌȈ Ȍȓȧ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȚȈȘȈȍȚșȧ ȘȈȏȊȐȚȤ Ȋ șȍȉȍ ȌțȝȖȊȕȖȍ șȖȏȕȈȕȐȍ, șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȗȖȔȍȝȖȑ. Ǫ șȊȖȐȝ ȔȖȓȐȚȊȈȝ, ȖȉȘȈȡȍȕȕȣȝ Ȓ DzȘȐȠȕȍ, DzțȕȚȐȌȍȊȐ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ǭȋȖ ȈȒȐȕȟȈȕȈ-ȋȖȟȈȘȈ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȚȖȚ, ȒȚȖ ȌȖșȚțȗȍȕ ȓȦȌȧȔ, ȓȐȠȍȕȕȣȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȖȋȈȚșȚȊ Ȑ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊ". ǶȚșțȚșȚȊȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒț ȘȈȏȊȐȚȤ Ȋ șȍȉȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȖȌȕȈȒȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȔȕȐȚ Ȗ șȊȖȍȑ ȊȍȟȕȖȑ șȊȧȏȐ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ȔȖȎȍȚ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ șȊȖȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ, ȚȈȒȐȍ, ȒȈȒ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȖșȚȤ, ȒȘȈșȖȚȈ Ȑ ȏȕȈȚȕȖȍ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȍ, Ȋ șȓțȎȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌț, Ȑ ȚȖȋȌȈ ȥȚȐ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ ȗȘȐȕȍșțȚ ȍȔț ȐșȚȐȕȕȖȍ ȉȓȈȋȖ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȍȚ șȖȏȕȈȕȐȍȔ DzȘȐȠȕȣ, ȞȍȕȈ Ȋșȍȝ ȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊ ȘȈȊȕȈ ȕțȓȦ, ȖȌȕȈȒȖ, ȒȖȋȌȈ ȊȗȍȘȍȌȐ ȥȚȖȋȖ ȕțȓȧ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ ǭȌȐȕȐȞȈ, ȞȍȕȕȖșȚȤ ȥȚȐȝ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊ șȘȈȏț Ȏȍ ȊȖȏȘȈșȚȈȍȚ ȌȖ ȌȍșȧȚȐ. ǬȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ ȕțȓȤ ȕȍ ȗȘȐșȖȍȌȐȕȐȚșȧ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ ǭȌȐȕȐȞȍ, Ȗȕ ȉțȌȍȚ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȕțȓȍȔ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȘȧȌȖȔ ș ȕȐȔ ȗȖșȚȈȊȐȚȤ ȍȡȍ șȚȖ ȕțȓȍȑ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚ șȊȖȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ Ȑ ȚȈȓȈȕȚȣ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ, ȖȕȐ ȔȖȋțȚ ȗȘȐȕȍșȚȐ ȍȔț ȚȖȓȤȒȖ ȊȘȍȌ Ȑ șȚȈȚȤ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȍȋȖ ȗȈȌȍȕȐȧ. TǭDzǹT 18 ȕȈȐȚȈȌȘȠȈȕȈȔ șȊȈ-ȌȎȈȕȈ-ȊȑȈȗȍȒȠȈȑȈ ȋȘȝȈȕ ȗȘȈȚȐȑȈȌ ȈȕȈȊȈșȚȝȐȚȈȚȔȈȕȈȔ ȑȍ 'ȉȝȑȈȋȈȚȈȕ ȊȈȒȘȈ-ȌȝȐȑȈȉȝȐȟȈȒȠȈȚȍ ȈȘȖȗȐȚȈ-ȉȝȘțȉȝȐȘ ȈȔȈȘȠȈȕȈȒȠȐȉȝȐȝ ȕȈ - ȕȍ; ȥȚȈȌȘȠȈȕȈȔ - ȗȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț; șȊȈ-ȌȎȈȕȈ - ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȐ; ȊȑȈȗȍȒȠȈȑȈ - Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȥȚȖȋȖ; ȋȘȝȈȕ - Ȋ ȌȖȔȍ ȚȖȋȖ; 68


69 ȗȘȈȚȐȑȈȚ - șȓȍȌțȍȚ ȐȌȚȐ; ȈȕȈȊȈșȚȝȐȚȈ - ȊȖȏȉțȎȌȍȕȕȣȑ; ȈȚȔȈȕȈȔ - țȔ; ȑȍ - Țȍ; ȈȉȝȑȈȋȈȚȈȕ - ȋȖșȚȍȑ; ȊȈȒȘȈ-ȌȝȐȑȈ - ȝȖȓȖȌȕȣȔ ȗȘȐȍȔȖȔ; ȈȉȝȐȟȈȒȠȈȚȍ - șȔȖȚȘȧ ȕȈ; ȈȘȖȗȐȚȈ-ȉȝȘțȉȝȐȝ - șȖ ȊșȒȐȕțȚȣȔȐ ȉȘȖȊȧȔȐ; ȈȔȈȘȠȈȕȈ - șȍȘȌȐȚȣȔȐ; ȈȒȠȐȉȝȐȝ - ȋȓȈȏȈȔȐ. Ǫ ȌȖȔ Ȓ ȟȍȓȖȊȍȒț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȣȊȍȌȍȕ Ȑȏ șȍȉȧ Ȑ ȊșȚȘȍȟȈȍȚ ȋȖșȚȍȑ, ȕȍȌȖțȔȍȕȕȖ ȊșȒȐȕțȊ ȉȘȖȊȐ Ȑ șȍȘȌȐȚȖ ȋȓȧȌȧ ȕȈ ȕȐȝ, ȕȍ șȚȖȐȚ ȝȖȌȐȚȤ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȕȈș șȊȧȏȣȊȈȦȚ ș ȕȐȔ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȣȍ ȐȓȐ ȌȘțȎȍșȒȐȍ țȏȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǬȈȎȍ șȈȔȣȑ ȕȐȏȒȐȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȉȣȊȈȍȚ ȎȍșȚȖȒ Ȓ șȊȖȐȔ ȌȍȚȧȔ, Ȏȍȕȍ Ȑ ȉȓȐȏȒȐȔ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔ; ȚȐȋȘ Ȑ ȚȖȚ ȌȖȉȘ Ȓ șȊȖȐȔ ȚȐȋȘȧȚȈȔ. Ǫșȍ ȎȐȊȖȚȕȣȍ ȝȖȘȖȠȖ ȖȉȘȈȡȈȦȚșȧ șȖ șȊȖȐȔȐ ȌȍȚȍȕȣȠȈȔȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȔȖȎȕȖ ȉȣȓȖ ȖȎȐȌȈȚȤ, ȟȚȖ ǬȈȒȠȈ, ȒȈȒ ȉȣ ȎȍșȚȖȒ Ȑ ȗȖȘȖȟȍȕ Ȗȕ ȕȐ ȉȣȓ, ȖȒȈȎȍȚ ǹȈȚȐ ȝȖȘȖȠȐȑ ȗȘȐȍȔ, - ȒȈȒȕȐȒȈȒ ȖȕȈ ȉȣȓȈ ȍȋȖ ȌȖȟȍȘȤȦ. ǶȌȕȈȒȖ șȓȖȊȖ ȈȕȈȊȈșȚȝȐȚȈ, țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȖȍ ȏȌȍșȤ, țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȓȦȌȧȔ, ȗȖȌȖȉȕȣȔ ǬȈȒȠȍ, ȕȍȓȤȏȧ ȌȖȊȍȘȧȚȤ. TȐȋȘȣ ȝȖȘȖȠȖ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ șȊȖȐȔ ȌȍȚȍȕȣȠȈȔ, ȖȌȕȈȒȖ ȐȏȊȍșȚȕȖ ȚȈȒȎȍ, ȟȚȖ ȐȕȖȋȌȈ ȖȕȐ ȗȖȎȐȘȈȦȚ Ȑȝ. ǯȓȖȕȘȈȊȕȣȔ ȓȦȌȧȔ ȕȍȓȤȏȧ ȌȖȊȍȘȧȚȤ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȖȕȐ ȖȟȍȕȤ ȕȍȗȖșȚȖȧȕȕȣ. TȈȒ ȀȐȊȈ ȖȚȋȖȊȈȘȐȊȈȓ ǹȈȚȐ ȐȌȚȐ Ȋ ȘȖȌȐȚȍȓȤșȒȐȑ ȌȖȔ, ȖȉȖșȕȖȊȣȊȈȧ ȥȚȖ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȚȤ ȕȈ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȣȍ ȟțȊșȚȊȈ ȚȈȒȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȑ ȗȘȐȝȖȌȐȚȤ Ȓ ȕȍȔț Ȋ ȌȖȔ ȉȍȏ ȗȘȐȋȓȈȠȍȕȐȧ ȕȍ șȖȊșȍȔ țȔȍșȚȕȖ. TǭDzǹT 19 ȚȈȚȝȈȘȐȉȝȐȘ ȕȈ ȊȑȈȚȝȈȚȍ ȠȐȓȐȔțȒȝȈȐȝ ȠȍȚȍ 'ȘȌȐȚȈȕȋȖ ȝȘȌȈȑȍȕȈ ȌțȑȈȚȈ șȊȈȕȈȔ ȑȈȚȝȈ ȊȈȒȘȈ-ȌȝȐȑȈȔ ȌțȘțȒȚȐȉȝȐȘ ȌȐȊȈ-ȕȐȠȈȔ ȚȈȗȑȈȚȐ ȔȈȘȔȈ-ȚȈȌȐȚȈȝ ȚȈȚȝȈ - ȚȈȒ; ȈȘȐȉȝȐȝ - ȊȘȈȋ; ȕȈ - ȕȍ; ȊȑȈȚȝȈȚȍ - ȘȈȕȍȕ; ȠȐȓȐȔțȒȝȈȐȝ - șȚȘȍȓȈȔȐ; ȠȍȚȍ - ȖșȚȈȍȚșȧ; ȈȘȌȐȚȈ - ȖȉȐȎȍȕȕȣȑ; ȈȕȋȈȝ - ȟȈșȚȤ; ȝȘȌȈȑȍȕȈ - șȍȘȌȞȍȔ; ȌțȑȈȚȈ - șȒȖȘȉȧȡȐȑ; șȊȈȕȈȔ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ; ȑȈȚȝȈ - ȒȈȒ; ȊȈȒȘȈ-ȌȝȐȑȈȔ - ȗȘȍȌȈȚȍȓȤșȒȐȔȐ; ȌțȘțȒȚȐȉȝȐȝ - ȘȍȏȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ; ȌȐȊȈ-ȕȐȠȈȔ - ȌȍȕȤ Ȑ ȕȖȟȤ; ȚȈȗȑȈȚȐ - șȚȘȈȌȈȍȚ; ȔȈȘȔȈ-ȚȈȌȐȚȈȝ - ȚȖȚ, ȟȤȐ ȟțȊșȚȊȈ ȖșȒȖȘȉȐȓȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǹȚȘȍȓȣ ȊȘȈȋȈ ȗȘȐȟȐȕȧȦȚ ȕȈȔ ȔȍȕȤȠțȦ ȉȖȓȤ, ȟȍȔ ȏȓȣȍ șȓȖȊȈ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈ, ȐȉȖ ȉȖȓȤ ȖȚ ȘȈȕȣ, ȕȈȕȍșȍȕȕȖȑ ȉȓȐȏȒȐȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ, ȚȍȘȏȈȍȚ șȍȘȌȞȍ, ȕȍ țȚȐȝȈȧ ȕȐ ȌȕȍȔ, ȕȐ ȕȖȟȤȦ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȖ Ȋșȍȑ ȊȍȘȖȧȚȕȖșȚȐ, ǹȈȚȐ ȘȍȠȐȓȈ Ȋșȍ Ȏȍ ȘȐșȒȕțȚȤ Ȑ ȗȖȑȚȐ Ȋ ȌȖȔ Ȓ ȖȚȞț Ȋ ȕȈȌȍȎȌȍ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȚȍȞ Ȑ ȏȈȌȍȕȍȚ ȍȍ șȊȖȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȖȕȈ șȚȍȘȗȐȚ ȥȚȖ, ȒȈȒ șȣȕ ȚȍȘȗȍȓȐȊȖ șȕȖșȐȚ Ȋșȍ țȗȘȍȒȐ ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ. ǵȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȖȉȢȧșȕȐȓ ȍȑ, ȟȚȖ ȧȏȊȐȚȍȓȤȕȣȍ șȓȖȊȈ, șȒȈȏȈȕȕȣȍ ȖȚȞȖȔ, ȉțȌțȚ ȕȍșȚȍȘȗȐȔȣ Ȍȓȧ ȕȍȍ. ǷșȐȝȖȓȖȋȐȧ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȍȔț ȓȍȋȒȖ ȗȘȐȔȐȘȐȚȤșȧ ș ȚȍȔ, ȟȚȖ ȊȘȈȋ ȗȘȐȟȐȕȧȍȚ ȍȔț ȏȓȖ - ȚȍȘȗȍȚȤ șȚȘȈȌȈȕȐȧ ȖȚ ȊȘȈȋȈ ȊȗȖȓȕȍ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖ, ȕȖ, ȒȖȋȌȈ ȍȋȖ ȋȘțȉȖ ȖșȒȖȘȉȐȚ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒ, ȉȖȓȤ ȖȚ ȥȚȖȑ 69


70 ȘȈȕȣ ȚȍȘȏȈȍȚ ȍȋȖ ȌȕȍȔ Ȑ ȕȖȟȤȦ. Ǫ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ șȓțȟȈȧȝ ȥȚȈ ȉȖȓȤ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȚȈȒȖȑ ȕȍșȚȍȘȗȐȔȖȑ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȈȎȍ ȒȖȕȟȈȍȚ ȎȐȏȕȤ șȈȔȖțȉȐȑșȚȊȖȔ. TǭDzǹT 20 ȊȑȈȒȚȈȔ ȚȊȈȔ țȚȒȘȠȚȈ-ȋȈȚȍȝ ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȍȝ ȗȘȐȑȈȚȔȈȌȎȈȕȈȔ ȈșȐ șțȉȝȘț Ȕȍ ȔȈȚȈ ȚȈȚȝȈȗȐ ȔȈȕȈȔ ȕȈ ȗȐȚțȝ ȗȘȈȗȈȚșȑȈșȍ ȔȈȌ-ȈȠȘȈȑȈȚ ȒȈȝ ȗȈȘȐȚȈȗȑȈȚȍ ȑȈȚȈȝ ȊȑȈȒȚȈȔ - ȥȚȖ ȧșȕȖ; ȚȊȈȔ - Țȣ; țȚȒȘȠȚȈ-ȋȈȚȍȝ - ȖȚȓȐȟȈȦȡȈȧșȧ ȉȍȏțȒȖȘȐȏȕȍȕȕȣȔ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ; ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȍȝ - ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ ǬȈȒȠȐ; ȗȘȐȑȈ - ȓȦȉȐȔȐȞȈ; ȈȚȔȈȌȎȈȕȈȔ - Ȑȏ ȌȖȟȍȘȍȑ; ȈșȐ - Țȣ ȍșȚȤ; șțȉȝȘț - Ȗ Țȣ, ȗȘȍȒȘȈșȕȖȉȘȖȊȈȧ; Ȕȍ - ȔȖȧ; ȔȈȚȈ - șȟȐȚȈȦȡȈȧșȧ; ȚȈȚȝȈ ȈȗȐ - Ȋșȍ Ȏȍ; ȔȈȕȈȔ - țȊȈȎȍȕȐȍ; ȕȈ - ȕȍ; ȗȐȚțȝ - ȖȚ ȚȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ; ȗȘȈȗȈȚșȑȈșȍ - Țȣ țȊȐȌȐȠȤ; ȔȈȚ-ȈȠȘȈȑȈȚ - Ȑȏ-ȏȈ șȊȧȏȐ șȖ ȔȕȖȑ; ȒȈȝ - ǬȈȒȠȈ; ȗȈȘȐȚȈȗȑȈȚȍ - ȟțȊșȚȊțȍȚ ȉȖȓȤ; ȑȈȚȈȝ - ȖȚ ȒȖȚȖȘȖȋȖ. MȖȧ șȊȍȚȓȖȓȐȒȈȧ ȎȍȕȈ, ȊșȍȔ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ Țȣ - ȓȦȉȐȔȈȧ ȌȖȟȤ ǬȈȒȠȐ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ Țȍȉȍ ȕȍ ȖȉȘȈȌțȦȚșȧ Ȋ ȍȋȖ ȌȖȔȍ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Țȣ - ȔȖȧ ȎȍȕȈ. MȈȓȖ ȚȖȋȖ, Țȍȉȍ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȍȡȍ ȗȖȎȈȓȍȚȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Țȣ șȊȧȏȈȕȈ șȖ ȔȕȖȑ ȉȘȈȟȕȣȔȐ țȏȈȔȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȖȗȣȚȈȓșȧ țȉȍȌȐȚȤ ǹȈȚȐ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȕȈ ȕȈȌțȔȈȍȚ ȗȖȑȚȐ Ȓ ȖȚȞț ȖȌȕȈ, ȉȍȏ ȔțȎȈ, ȍȑ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȕȍ ȖȒȈȎțȚ ȝȖȘȖȠȍȋȖ ȗȘȐȍȔȈ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȍȋȖ ȎȍȕȖȑ. ǬȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȕȈ ȗȖȑȌȍȚ Ȓ ȖȚȞț ȖȌȕȈ, ȊȍȘȖȧȚȕȖșȚȤ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȍȍ ȊȐȏȐȚ ȏȈȒȖȕȟȐȚșȧ ȉȍȌȖȑ, șȓȐȠȒȖȔ ȊȍȓȐȒȈ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȘȖșȐȓ ǹȈȚȐ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ ȔȣșȓȐ ȗȖȑȚȐ Ȋ ȖȚȞȖȊșȒȐȑ ȌȖȔ. TǭDzǹT 21 ȗȈȗȈȟȑȈȔȈȕȍȕȈ ȝȘȌȈȚțȘȍȕȌȘȐȑȈȝ șȈȔȘȌȌȝȐȉȝȐȝ ȗțȘțȠȈ-ȉțȌȌȝȐ-șȈȒȠȐȕȈȔ ȈȒȈȓȗȈ ȥȠȈȔ ȈȌȝȐȘȖȌȝțȔ ȈȕȌȎȈșȈ ȗȈȘȈȔ ȗȈȌȈȔ ȌȊȍȠȚȐ ȑȈȚȝȈșțȘȈ ȝȈȘȐȔ ȗȈȗȈȟȑȈȔȈȕȍȕȈ - ȋȖȘȧȡȐȔ; ȝȘȌȈ - ș șȍȘȌȞȍȔ; ȈȚțȘȈ-ȐȕȌȘȐȑȈȝ ȚȖȚ, ȒȚȖ șȚȘȈȌȈȍȚ; șȈȔȘȌȌȝȐȉȝȐȝ - ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȘȍȗțȚȈȞȐȐ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȑ Ț.Ȍ.; ȗțȘțȠȈ-ȉțȌȌȝȐ-șȈȒȠȐȕȈȔ - Țȍȝ, ȒȚȖ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȋȘțȎȍȕ Ȋ ȔȣșȓȐ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔ ǫȖșȗȖȌȍ; ȈȒȈȓȗȈȝ - ȕȍșȗȖșȖȉȕȣȑ; ȥȠȈȔ - Țȍȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ; ȈȌȝȐȘȖȌȝțȔ - ȗȖȌȕȧȚȤșȧ; ȈȕȌȎȈșȈ - ȉȣșȚȘȖ; ȗȈȘȈȔ - ȚȖȓȤȒȖ; ȗȈȌȈȔ - ȕȈ țȘȖȊȍȕȤ; ȌȊȍȠȚȐ - ȏȓȖȉȈ; ȑȈȚȝȈ - ȒȈȒ Ȑ; ȈșțȘȈȝ - ȌȍȔȖȕȣ; ȝȈȘȐȔ - ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǿȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȘțȒȖȊȖȌȐȚ ȓȖȎȕȖȍ ȥȋȖ, ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ șȚȘȈȌȈȕȐȧ, ȗȘȐȟȐȕȧȍȔȣȍ ȍȔț țȔȖȔ Ȑ ȚȍȓȖȔ, ȗȖȥȚȖȔț ȊȍȓȐȟȐȍ ȖșȖȏȕȈȊȠȐȝ șȍȉȧ ȌțȠ ȕȍ ȊȣȏȣȊȈȍȚ ț ȕȍȋȖ ȕȐȟȍȋȖ, ȒȘȖȔȍ ȏȓȖȉȣ. dzȐȠȍȕȕȣȑ ȕȈȌȍȎȌȣ ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȌȖ Ȑȝ țȘȖȊȕȧ Ȑ ȖȉȘȍșȚȐ șȈȔȖȖșȖ70


71 ȏȕȈȕȐȍ, Ȗȕ ȕȍȕȈȊȐȌȐȚ Ȑȝ ȚȈȒ Ȏȍ, ȒȈȒ ȌȍȔȖȕȣ - ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ ȐșȚȐȕȕȈȧ ȗȘȐȟȐȕȈ ȊȘȈȎȌȣ ȔȍȎȌț ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ Ȑ ǬȈȒȠȍȑ. ǬȈȒȠȈ ȊȖȏȕȍȕȈȊȐȌȍȓ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȀȐȊȈ, ȉțȌțȟȐ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ȖȌȕȖȋȖ Ȑȏ ȒȈȟȍșȚȊ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȏȈȕȐȔȈȓ ȖȟȍȕȤ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȑ, ȚȈȒ ȒȈȒ Ȗȕ ȉȣȓ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ șȊȧȏȈȕ șȖ ǹȊȍȘȝȌțȠȖȑ, ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȍȔț ȖȒȈȏȈȓȐ ȉȖȓȤȠȍȍ țȊȈȎȍȕȐȍ, ȟȍȔ ǬȈȒȠȍ, țșȈȌȐȊ ȕȈ ȉȖȓȍȍ ȗȖȟȍȚȕȖȍ ȔȍșȚȖ. ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȗȖȔȐȔȖ ȥȚȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȓȖ ȔȕȖȋȖ ȌȘțȋȐȝ ȗȘȐȟȐȕ. TȡȍșȓȈȊȕȣȑ ǬȈȒȠȈ ȌȈȊȕȖ ȏȈȊȐȌȖȊȈȓ ȊȣșȖȒȖȔț ȗȖȓȖȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, Ȑ ȋȕȍȊ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȝȊȈȚȐȓ ȍȋȖ, ȒȖȋȌȈ Ȗȕ țȊȐȌȍȓ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȍ ȊșȚȈȓ ȗȘȐ ȍȋȖ ȗȖȧȊȓȍȕȐȐ, ȉȣȓ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȊȕȍȠȕȐȔ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍȔ ȍȋȖ ȏȈȊȐșȚȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ Ȑ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ șȖȏȍȘȞȈȍȚ ǹȊȍȘȝȌțȠț Ȋ șȊȖȍȔ șȍȘȌȞȍ, ȕȈ ȟȚȖ țȒȈȏȣȊȈȦȚ șȓȖȊȈ ȗțȘțȠȈ-ȉțȌȌȝȐ-șȈȒȠȐȕȈȔ. Tȍ, ȟȍȑ ȘȈȏțȔ ȗȖȋȓȖȡȍȕ ȔȍȌȐȚȈȞȐȍȑ ȕȈ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȏȈȕȐȔȈȦȚ ȖȟȍȕȤ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȑ ȌȈȎȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȓȐȟȕȖșȚȐ, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗȉ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊȈȝ, ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȌȘȈȎȈȚȤ ȐȔ. DzȖȋȌȈ ǬȈȒȠȈ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ ȈȘȍȕȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȘȍȉȣȊȈȓ Ȋ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ, Ȑ ȊȗȖȓȕȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȗȘȖșȚȖ ȕȍ ȏȈȔȍȚȐȓ ǬȈȒȠț, ȖȌȕȈȒȖ ǬȈȒȠȈ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȓșȧ ȥȚȐȔ ȗȖȊȖȌȖȔ Ȑ ȗȘȖȒȓȧȓ ȍȋȖ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȌȈȊȕȖ țȎȍ ȏȈȚȈȐȓ ȗȘȖȚȐȊ ȕȍȋȖ ȏȓȖȉț. Tȍ, ȒȚȖ ȖșȖȏȕȈȍȚ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț, șȔȖȚȘȧȚ ȕȈ ȚȍȓȖ ȒȈȒ ȕȈ ȝȘȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȖȕȐȔȈȧ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ Ȋ ȜȖȘȔȍ ǷȈȘȈȔȈȚȔȣ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ șȍȘȌȞȍ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. DzȖȋȌȈ ȚȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȊȣȘȈȎȈȍȚ șȊȖȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ Țȍȓț ȌȘțȋȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ Ȗȕ ȗȖȟȐȚȈȍȚ ȕȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ, Ȉ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȘȐșțȚșȚȊțȦȡȍȋȖ Ȋ Țȍȓȍ. ȅȚȖ ȌȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒț, ȗȖȋȓȖȡȍȕȕȖȔț ȔȍȌȐȚȈȞȐȍȑ ȕȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ǭȔț ȗȖȟȚȍȕȐȍ. ǶȌȕȈȒȖ ǬȈȒȠȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȕȈ ȌȖȊȖȓȤȕȖ ȕȐȏȒȖȔ țȘȖȊȕȍ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ, ȌțȔȈȓ, ȟȚȖ ȗȖȟȍșȚȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȓȦȌȐ ȖȒȈȏȣȊȈȦȚ ȌȘțȋ ȌȘțȋț, ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț Țȍȓț, ȗȖȥȚȖȔț, ȒȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȍ ȖȒȈȏȈȓ ȗȖȟȚȍȕȐȧ ȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț Țȍȓț, Ȗȕ ȊȖȏȔțȚȐȓșȧ Ȑ ȐȏȓȐȓ ȕȈ ȕȍȋȖ șȊȖȑ ȋȕȍȊ. dzȦȌȐ, ȗȖȌȖȉȕȣȍ ǬȈȒȠȍ, ȓȐȠȍȕȣ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȌȖșȚȐȟȤ țȘȖȊȕȧ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȔ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȖșȖȏȕȈȊȠȐȍ șȍȉȧ ȌțȠȐ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȊșȍȋȌȈ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. ǷȘȐȔȍȘ, ȗȘȐȊȍȌȍȕȕȣȑ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ, ȒȈȒ ȕȍȓȤȏȧ ȉȖȓȍȍ țȔȍșȚȍȕ. ǨșțȘȣ, ȚȖ ȍșȚȤ ȌȍȔȖȕȣ Ȑ ȈȚȍȐșȚȣ, ȊșȍȋȌȈ ȗȐȚȈȦȚ ȏȓȖȉț ȗȘȖȚȐȊ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; Ȑȝ șȈȔȖȍ ȏȈȊȍȚȕȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ țȉȐȚȤ ǭȋȖ. ǬȈȎȍ Ȋ ȕȈȠȍ ȊȘȍȔȧ ȊșȚȘȍȟȈȦȚșȧ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȜȐȓȖșȖȜȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȐȠțȚ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȐ Ȓ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ȝȖȚȧ ȕȍȕȈȊȐȌȧȚ DzȘȐȠȕț. DzȖȔȔȍȕȚȐȘțȧ șȓȖȊȈ DzȘȐȠȕȣ ȔȈȕ-ȔȈȕȈ ȉȝȈȊȈ ȔȈȌȉȝȈȒȚȈȝ (ǩ.-ȋ., 18.65): "ǪșȍȋȌȈ ȌțȔȈȑ ȖȉȖ Mȕȍ, șȚȈȕȤ MȖȐȔ ȉȝȈȒȚȖȑ Ȑ ȗȘȍȌȈȑșȧ Mȕȍ", - ȥȚȐ ȜȐȓȖșȖȜȣ ȋȖȊȖȘȧȚ, ȟȚȖ ȕțȎȕȖ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ȕȍ DzȘȐȠȕȍ, Ȉ ȟȍȔț-ȚȖ ȐȓȐ ȒȖȔț-ȚȖ ȌȘțȋȖȔț. TȈȒ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȑȝ ȕȍȕȈȊȐșȚȤ Ȓ DzȘȐȠȕȍ. ǨșțȘȣ, ȚȖ ȍșȚȤ ȈȚȍȐșȚȣ, ȌȍȔȖȕȣ, ȉȍȏ ȊșȧȒȐȝ ȕȈ ȚȖ ȖșȕȖȊȈȕȐȑ ȕȍȕȈȊȐȌȧȚ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȖ ȥȚȖȔț, ȋȓțȗȣȍ ȓȦȌȐ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȏȈȒȘȣȚ ȌȖșȚțȗ Ȓ ȊȍȘȠȐȕȈȔ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȧ, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ȖșȖ71


72 ȏȕȈȊȠȐȔ șȍȉȧ ȌțȠȈȔ, ȗȐȚȈȦȚ Ȓ ȕȐȔ ȥȚȖȋȖ ȕȐȒȈȒȐȝ ȖșȕȖȊȈȕȐȑ.

ȕȍȕȈȊȐșȚȤ, ȝȖȚȧ ț ȕȐȝ ȕȍȚ Ȍȓȧ

TǭDzǹT 22 ȗȘȈȚȑțȌȋȈȔȈ-ȗȘȈȠȘȈȑȈȕȈȉȝȐȊȈȌȈȕȈȔ ȊȐȌȝȐȑȈȚȍ șȈȌȝț ȔȐȚȝȈȝ șțȔȈȌȝȑȈȔȍ ȗȘȈȌȎȕȈȐȝ ȗȈȘȈșȔȈȐ ȗțȘțȠȈȑȈ ȟȍȚȈșȈ ȋțȝȈ-ȠȈȑȈȑȈȐȊȈ ȕȈ ȌȍȝȈ-ȔȈȕȐȕȍ ȗȘȈȚȑțȌȋȈȔȈ - ȊșȚȈȊȈȕȐȍ șȖ șȊȖȍȋȖ ȔȍșȚȈ; ȗȘȈȠȘȈȑȈȕȈ - ȗȘȐȊȍȚșȚȊȐȍ; ȈȉȝȐȊȈȌȈȕȈȔ - ȗȖȒȓȖȕȣ; ȊȐȌȝȐȑȈȚȍ - ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ; șȈȌȝț - ȗȘȈȊȐȓȤȕȣȑ; ȔȐȚȝȈȝ - ȊȏȈȐȔȕȖ; șț-ȔȈȌȝȑȈȔȍ - ȔȖȧ ȦȕȈȧ ȎȍȕȈ; ȗȘȈȌȎȕȈȐȝ - ȔțȌȘȍȞȈȔȐ; ȗȈȘȈșȔȈȐ - ǪșȍȊȣȠȕȍȔț; ȗțȘțȠȈȑȈ ǹȊȍȘȝȌțȠȍ; ȟȍȚȈșȈ - ȘȈȏțȔȖȔ; ȋțȝȈ-ȠȈȑȈȑȈ - ȕȈȝȖȌȧȡȍȑșȧ Ȋ Țȍȓȍ; ȥȊȈ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȕȈ - ȕȍ; ȌȍȝȈ-ȔȈȕȐȕȍ - ȓȐȟȕȖșȚȐ, ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȦȡȍȑ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ. MȖȧ ȦȕȈȧ ȎȍȕȈ, ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȌȘțȏȤȧ Ȑ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȐ ȖȒȈȏȣȊȈȦȚ ȌȘțȋ ȌȘțȋț ȗȖȟȚȍȕȐȍ, ȊșȚȈȊȈȧ șȖ șȊȖȍȋȖ ȔȍșȚȈ, ȗȘȐȊȍȚșȚȊțȧ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ Ȑ ȒȓȈȕȧȧșȤ. ǶȌȕȈȒȖ ȓȦȌȐ, ȌȖșȚȐȋȠȐȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ, ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȌțȝȖȊȕȣȔ ȘȈȏțȔȖȔ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȖȒȈȏȣȊȈȦȚ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ǹȊȍȘȝȌțȠȍ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ Țȍȓȍ, Ȉ ȕȍ ȟȍȓȖȊȍȒț, ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȦȡȍȔț șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȚȖ-ȚȖ ȔȖȎȍȚ șȒȈȏȈȚȤ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȖȉȧȏȈȕ ȉȣȓ ȖȒȈȏȈȚȤ ǬȈȒȠȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ, ȚȈȒ ȒȈȒ ǬȈȒȠȈ ȗȘȐȝȖȌȐȓșȧ ȍȔț ȚȍșȚȍȔ. ǷȘȍȌȊȐȌȧ ȥȚȖȚ ȌȖȊȖȌ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ ȗȘȖșȊȍȡȍȕȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȊșȚȈȍȚ ȐȓȐ ȒȓȈȕȧȍȚșȧ, ȗȘȐȊȍȚșȚȊțȧ ȌȘțȋȖȋȖ, Ȗȕ ȊȣȘȈȎȈȍȚ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ șȊȖȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ǹȊȍȘȝȌțȠȍ, ȕȈȝȖȌȧȡȍȑșȧ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. ǷȖȥȚȖȔț ț ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ ȗȘȐȕȧȚȖ ȒȓȈȕȧȚȤșȧ ȌȘțȋ ȌȘțȋț, Ȑ, ȌȈȎȍ ȒȖȋȌȈ țȟȍȕȐȒ ȒȓȈȕȧȍȚșȧ șȊȖȍȔț ȌțȝȖȊȕȖȔț țȟȐȚȍȓȦ, ȚȖȚ ȒȓȈȕȧȍȚșȧ ȍȔț Ȋ ȖȚȊȍȚ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȥȚȐ ȗȖȒȓȖȕȣ ȈȌȘȍșȖȊȈȕȣ ȕȍ Țȍȓț, Ȉ ǹȊȍȘȝȌțȠȍ. ǬțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ ȚȈȒȎȍ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ǹȊȍȘȝȌțȠȍ, ȕȈȝȖȌȧȡȍȑșȧ Ȋ Țȍȓȍ țȟȍȕȐȒȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȟȚȖ ȗȖȟȐȚȈȕȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȉȖȓȤȠȍȍ ȉȓȈȋȖ, ȟȍȔ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǹȈȔȖȔț ǫȖșȗȖȌț. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ ȕȍ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȦȚ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ȊȈȑȠȕȈȊț - ȏȕȈȟȐȚ ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ǪȐȠȕț. ǫȖȊȖȘȐȚșȧ ȚȈȒȎȍ, ȟȚȖ, Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȥȚȐȒȍȚȖȔ, ȊșȚȘȍȚȐȊ ȊȈȑȠȕȈȊȈ, ȕțȎȕȖ ȚȖȚȟȈș ȗȖȒȓȖȕȐȚȤșȧ ȍȔț, ȈȌȘȍșțȧ ȥȚȖȚ ȗȖȒȓȖȕ ǹȊȍȘȝȌțȠȍ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȍȋȖ șȍȘȌȞȍ. ǪȈȑȠȕȈȊ șȔȖȚȘȐȚ ȕȈ ȚȍȓȖ ȌȘțȋȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȒȈȒ ȕȈ ȝȘȈȔ ǪȐȠȕț. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȗȘȍȉȣȊȈȧ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ, țȎȍ ȗȖȟȚȐȓ ǹȊȍȘȝȌțȠț, ȔȖȎȕȖ șȟȐȚȈȚȤ, ȟȚȖ Ȗȕ ȖȒȈȏȈȓ ȗȖȟȚȍȕȐȍ Ȑ ǬȈȒȠȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȓ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ. ǶȒȈȏȣȊȈȚȤ ȗȖȟȚȍȕȐȍ Țȍȓț ǬȈȒȠȐ ȕȍ ȉȣȓȖ ȕȐȒȈȒȖȑ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋ ǪȍȌȈȝ Ȗȉ ȥȚȖȔ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ. TǭDzǹT 23 șȈȚȚȊȈȔ ȊȐȠțȌȌȝȈȔ ȊȈșțȌȍȊȈ-ȠȈȉȌȐȚȈȔ 72


73 ȑȈȌ ȐȑȈȚȍ ȚȈȚȘȈ ȗțȔȈȕ ȈȗȈȊȘȚȈȝ șȈȚȚȊȍ ȟȈ ȚȈșȔȐȕ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȊȈșțȌȍȊȖ ȝȑ ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȖ Ȕȍ ȕȈȔȈșȈ ȊȐȌȝȐȑȈȚȍ șȈȚȚȊȈȔ - șȖȏȕȈȕȐȍȔ; ȊȐȠțȌȌȝȈȔ - ȟȐșȚȣȔ; ȊȈșțȌȍȊȈ - ǪȈșțȌȍȊȈ; ȠȈȉȌȐȚȈȔ - ȐȏȊȍșȚȕȣȑ ȗȖȌ ȐȔȍȕȍȔ; ȑȈȚ - ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ; ȐȑȈȚȍ - ȊȐȌȍȕ; ȚȈȚȘȈ - ȚȈȔ; ȗțȔȈȕ - ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ; ȈȗȈȊȘȚȈȝ - ȕȍ șȒȘȣȚȈȧ ȕȐȟȍȔ; șȈȚȚȊȍ - Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ; ȟȈ - Ȑ; ȚȈșȔȐȕ - Ȋ ȥȚȖȔ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȊȈșțȌȍȊȈȝ - ǪȈșțȌȍȊȍ; ȝȐ - ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ; ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȈȝ - ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ; Ȕȍ - ȔȕȖȑ; ȕȈȔȈșȈ - ȗȖȒȓȖȕȈȔȐ; ȊȐȌȝȐȑȈȚȍ - ȖȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȗȖȟȚȍȕȐȍ. ǷȘȍȉȣȊȈȧ Ȋ ȟȐșȚȖȔ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ, ȧ ȊșȍȋȌȈ ȊȣȘȈȎȈȦ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț ǪȈșțȌȍȊȍ. ǹȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ - ȥȚȖ ȊȍȟȕȖ ȟȐșȚȖȍ șȖȏȕȈȕȐȍ, Ȑ, ȒȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȍȋȖ, ȗȍȓȍȕȈ, ȏȈșȚȐȓȈȊȠȈȧ ȖȚ ȕȍȋȖ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǪȈșțȌȍȊț, șȗȈȌȈȍȚ ș ȍȋȖ ȋȓȈȏ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǮȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȗȖ șȊȖȍȑ ȗȘȐȘȖȌȍ ȟȐșȚȖ. ǨșȈȕȋȖ ȝȑ ȈȑȈȔ ȗțȘțȠȈȝ. Ǫ ǪȍȌȈȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȌțȠȈ ȊșȍȋȌȈ ȟȐșȚȈ Ȑ ȕȍ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȈ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤȦ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȐ. ǶȚȖȎȌȍșȚȊȓȍȕȐȍ ȚȍȓȈ Ȑ ȌțȠȐ - ȥȚȖ ȖȠȐȉȒȈ. DzȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȉȘȍȚȈȍȚ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ȗȕ ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ Ȋ șȊȖȍ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȍ, ȟȐșȚȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ. ȅȚȖ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȉȣȚȐȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȠțȌȌȝȈșȈȚȚȊȈ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȒȈȟȍșȚȊȈȔ". Ǫ ȥȚȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șȖȏȕȈȕȐȧ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȘȍȒȘȈȡȈȍȚșȧ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȟȍȓȖȊȍȒ, ȌȖșȚȐȋȠȐȑ țȘȖȊȕȧ ȠțȌȌȝȈ-șȈȚȚȊȣ, ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȌ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȣȔ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. Dz ȗȘȐȔȍȘț, ȍșȓȐ ȎȍȓȍȏȖ ȗȖȓȖȎȐȚȤ Ȋ ȖȋȖȕȤ, ȚȖ ȖȕȖ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȕȈȋȘȍȊȈȚȤșȧ, Ȑ ȒȖȋȌȈ ȖȕȖ ȘȈșȒȈȓȧȍȚșȧ ȌȖȒȘȈșȕȈ, ȚȖ ȗȘȐȖȉȘȍȚȈȍȚ șȊȖȑșȚȊȈ Ȗȋȕȧ, ȝȖȚȧ Ȑ ȖșȚȈȍȚșȧ ȎȍȓȍȏȖȔ. ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȖ ȥȚȖȔț, ȍșȓȐ ȟȍȘȍȏ ȔȍȌȕțȦ ȗȘȖȊȖȓȖȒț ȗȘȖȗțșȚȐȚȤ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȑ ȚȖȒ, ȗȘȖȊȖȓȖȒȈ țȚȘȈȚȐȚ șȊȖȑșȚȊȈ ȔȍȌȐ Ȑ ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȚ șȊȖȑșȚȊȈ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȖȋȖ ȚȖȒȈ. "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȈ" (14.26) ȚȈȒȎȍ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ, ȟȚȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȐșȒȘȍȕȕȍ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚ ǫȖșȗȖȌț, șȘȈȏț Ȏȍ ȌȖșȚȐȋȈȍȚ țȘȖȊȕȧ ȟȐșȚȖȋȖ ǩȘȈȝȔȈȕȈ: ȔȈȔ ȟȈ ȑȖ 'ȊȑȈȉȝȐȟȈȘȍȕȈ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȍȕȈ șȍȊȈȚȍ șȈ ȋțȕȈȕ șȈȔȈȚȐȚȑȈȐȚȈȕ ȉȘȈȝȔȈ-ȉȝțȑȈȑȈ ȒȈȓȗȈȚȍ TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȠțȌȌȝȈ-șȈȚȚȊȈ, ȒȈȒ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ, ȥȚȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȕȈ ȧȏȣȒȍ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȑ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȊȈșțȌȍȊȖȑ. ǪȈșțȌȍȊȈ - ȥȚȖ ȚȈȒȎȍ ȐȔȧ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȟȍȘȍȏ ȒȖȚȖȘȖȋȖ DzȘȐȠȕȈ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. Ǫ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ, ȟȚȖ ȟȐșȚȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȊȈșțȌȍȊȖȑ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ț ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ, ș ȋȓȈȏ șȗȈȌȈȍȚ ȗȍȓȍȕȈ, șȒȘȣȊȈȊȠȈȧ ȖȚ ȕȍȋȖ ǪȈșțȌȍȊț, ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǿȚȖȉȣ ȌȖșȚȐȟȤ ȥȚȖȋȖ țȘȖȊȕȧ ȉȍșȗȘȐȔȍșȕȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ șȚȘȖȋȖ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȊșȍȔ ȗȘȈȊȐȓȈȔ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ Ȑ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȒȖȘȣșȚȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ, ȖșțȡȍșȚȊȓȍȕȐȦ ȒȖ73


74 ȚȖȘȣȝ șȗȖșȖȉșȚȊțȍȚ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ Ȑ ȥȔȗȐȘȐȟȍșȒȖȍ ȜȐȓȖșȖȜșȚȊȖȊȈȕȐȍ. TȖȚ, ȒȚȖ ȌȖșȚȐȋ țȘȖȊȕȧ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, șȓțȎȐȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑȏ ȟțȊșȚȊȈ ȌȖȓȋȈ, ȍȋȖ șȓțȎȍȕȐȍ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȒȖȘȣșȚȕȣȝ ȔȖȚȐȊȖȊ, Ȑ ȕȐȒȈȒȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȔȍȠȈȚȤ ȍȔț ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ șȊȖȐȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ. ȅȚȖ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȠțȌȌȝȈ-șȈȚȚȊȖȑ, ȐȓȐ ȊȈșțȌȍȊȖȑ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ, ȌȖșȚȐȋȕțȊ ȥȚȖȋȖ șȖșȚȖȧȕȐȧ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȖȉȘȍȚȈȍȚ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ ȊȐȌȍȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ, DzȘȐȠȕț, Ȋ șȊȖȍȔ șȍȘȌȞȍ. ȀȘȐȓȈ ǬȎȐȊȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖ ȖȗȐșȈȓ ȠțȌȌȝȈ-șȈȚȚȊț (ȊȈșțȌȍȊț) Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȚ-șȈȕȌȈȘȉȝȍ". Ƕȕ ȗȖȧșȕȧȍȚ, ȟȚȖ șȓȖȊȈ ȈȠȚȖȚȚȈȘȈ-ȠȈȚȈ (șȚȖ ȊȖșȍȔȤ), ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐȉȈȊȓȧȦȚșȧ Ȓ ȐȔȍȕȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȠțȌȌȝȈ-șȈȚȚȊȍ, Ȋ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȊȈșțȌȍȊȣ. ǹȓȖȊȖ ȊȈșțȌȍȊȈ țȗȖȚȘȍȉȓȧȍȚșȧ ȚȈȒȎȍ Ȋ ȌȘțȋȐȝ șȓțȟȈȧȝ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȊȈșțȌȍȊȈ ȔȖȎȍȚ ȖȏȕȈȟȈȚȤ "ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȊșȦȌț", ȐȓȐ "ȊȍȏȌȍșțȡȐȑ". ǹȖȓȕȞȍ ȚȖȎȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊȈșțȌȍȊȈȠȈȉȌȐȚȈȔ. ǹȓȖȊȖ ȊȈșțȌȍȊȈ ȔȖȎȍȚ țȗȖȚȘȍȉȓȧȚȤșȧ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ ȏȕȈȟȍȕȐȧȝ, ȕȖ Ȋ ȓȦȉȖȔ șȓțȟȈȍ ȐȔȧ ǪȈșțȌȍȊȈ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȊȍȏȌȍșțȡțȦ ȐȓȐ ȓȖȒȈȓȐȏȖȊȈȕȕțȦ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (7.19) ȚȈȒȎȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȊȈșțȌȍȊȈȝ șȈȘȊȈȔ ȐȚȐ. ǷȖșȚȐȟȤ ȐșȚȐȕț ȏȕȈȟȐȚ ȗȖȕȧȚȤ ǪȈșțȌȍȊț, ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, Ȑ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ǭȔț. ǪȈșțȌȍȊȖȑ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ șȜȍȘȈ, Ȋ ȗȘȍȌȍȓȈȝ ȒȖȚȖȘȖȑ ǪȈșțȌȍȊȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȌȖșȚțȗȍȕ ȕȈȠȍȔț ȊȏȖȘț. ǪȈșțȌȍȊȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ, ȧȊȓȧȍȚ ǹȍȉȧ ȕȈȠȐȔ ȊȏȖȘȈȔ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȋȌȈ, ȒȖȋȌȈ Ȕȣ ȊȣȝȖȌȐȔ Ȑȏ-ȗȖȌ ȖșȒȊȍȘȕȧȦȡȍȋȖ ȊȓȐȧȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ Ȑ ȖȉȘȍȚȈȍȔ ȟȐșȚȖȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȐȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȒȖȋȌȈ Ȕȣ ȊȝȖȌȐȔ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȊȈșțȌȍȊȣ. ȅȚȖ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȗȖ-ȌȘțȋȖȔț ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȒȈȑȊȈȓȤȍȑ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȟȐșȚȖȍ șȖȏȕȈȕȐȍ". ǬȎȕȈȕȈȔ șȈȚȚȊȐȒȈȔ ȒȈȐȊȈȓȑȈȔ. DzȈȑȊȈȓȤȧ - ȥȚȖ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȍȋȖ ȟȐșȚȣȔ, ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȊȈșțȌȍȊȈ"|" - "|"ȥȚȖ șȐȕȖȕȐȔ ȒȈȑȊȈȓȤȐ, Ȗ ȒȖȚȖȘȖȑ ȚȈȒ ȓȦȉȧȚ ȋȖȊȖȘȐȚȤ ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ. DzȈȑȊȈȓȤȧ Ȋ ȗȖȕȐȔȈȕȐȐ ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȖȊ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȣșȠȍȑ șȚțȗȍȕȤȦ ȗȖȏȕȈȕȐȧ ȐșȚȐȕȣ, ȕȖ ș ȚȖȟȒȐ ȏȘȍȕȐȧ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȌȖșȚȐȟȤ ȒȈȑȊȈȓȤȐ - ȏȕȈȟȐȚ ȌȖ ȒȖȕȞȈ ȗȖȏȕȈȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. Ǫ ȥȚȖȔ ȟȐșȚȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȓțȠȈȕȐȦ, ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȦ, ȗȈȔȧȚȖȊȈȕȐȦ Ȑ Ț.Ȍ. ȟȍȓȖȊȍȒ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȋȓțȉȖȒȐȔȐ ȗȖȏȕȈȕȐȧȔȐ Ȋ ȕȈțȒȍ Ȗ DzȘȐȠȕȍ, ȗȖșȚȐȋȈȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. Ǫșȧ ȥȚȈ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȗȘȖȚȍȒȈȍȚ ȗȖȌ ȒȖȕȚȘȖȓȍȔ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǬȍȑșȚȊȐȍ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȚȈȒȎȍ ȖȗȐșȈȕȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȓȖȊȖȔ ȈȗȈȊȘȚȈȝ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȏȕȈȟȐȚ "ȕȍ șȒȘȣȚȣȑ ȊȕȍȠȕȐȔȐ ȖȉȖȓȖȟȒȈȔȐ". ǷȖșȒȖȓȤȒț ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ǭȋȖ ȐȔȧ, ȜȖȘȔȈ, ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȈȚȘȐȉțȚȣ Ȑ ȖȒȘțȎȍȕȐȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣ Ȑ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, Ȑȝ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȗȖșȚȐȟȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȟțȊșȚȊ. ǵȖ ȒȖȋȌȈ Ȋ ȗȘȖȞȍșșȍ ȗȘȈȒȚȐȒȐ ȟȐșȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ȟțȊșȚȊȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖȟȐȡȈȦȚșȧ (ȝȘȠȐȒȍȕȈ ȝȘȠȐȒȍȠȈ-șȍȊȈȕȈȔ ȉȝȈȒȚȐȘ țȟȑȈȚȍ), Ȗȕ ȖȉȘȍȚȈȍȚ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ ȟȐșȚȣȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȚȤ DzȘȐȠȕț, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȏȈșȓȖȕȧȦȚ ȖȚ ȕȍȋȖ ȕȐȒȈȒȐȍ ȖȉȖȓȖȟȒȐ. MȖȎȍȚ ȊȖȏȕȐȒȕțȚȤ ȊȖȗȘȖș: ȒȈȒ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȔȖȎȍȚ ȖȟȐșȚȐȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȋȓȈȏȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ Ȋ șȊȖȍȔ ȗȘȍȎȕȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ Țȍȓȍ? ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑ74


75 ȚȈȕȤȧ Ȋ șȊȧȏȐ ș ȥȚȐȔ ȋȖȊȖȘȐȓ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȖȟȐȡȈȍȚ ȏȍȘȒȈȓȖ țȔȈ. Ǫ ȟȐșȚȖȔ ȏȍȘȒȈȓȍ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȖȚȟȍȚȓȐȊȖ ȊȐȌȍȚȤ șȊȖȍ ȓȐȞȖ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȖȟȐșȚȐȚȤ ȏȍȘȒȈȓȖ șȊȖȍȋȖ țȔȈ, ȟȚȖȉȣ șȖșȚȈȊȐȚȤ ȧșȕȖȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȍ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (8.8) șȒȈȏȈȕȖ: ȈȉȝȑȈșȈ-ȑȖȋȈ-ȑțȒȚȍȕȈ. TȖȚ, ȒȚȖ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ, ȟȍȚȈșȈ ȕȈȕȑȈ-ȋȈȔȐȕȈ, ȚȖ ȍșȚȤ șȓțȠȈȍȚ Ȗ ǩȖȋȍ Ȑ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗ ǵȍȔ (ȠȘȈȊȈȕȈȔ Ȑ ȒȐȘȚȈȕȈȔ), ȔȖȎȍȚ ȖșȖȏȕȈȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȍșȓȐ ȍȋȖ țȔ ȗȖȋȓȖȡȍȕ ȠȘȈȊȈȕȈȔ Ȑ ȒȐȘȚȈȕȈȔ Ȑ ȕȍ ȖȚȊȓȍȒȈȍȚșȧ ȕȐ ȕȈ ȟȚȖ ȌȘțȋȖȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ, ȟȚȖ Ȋ ȗȘȖȞȍșșȍ ȗȘȈȒȚȐȒȐ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ șȖ șȓțȠȈȕȐȧ Ȑ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȧ, șȍȘȌȞȍ Ȑ țȔ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖȟȐȡȈȦȚșȧ, Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȟȍȋȖ ȍȋȖ ȊȏȖȘț ȖȚȒȘȣȊȈȍȚșȧ ȓȐȒ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ șȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȖȡțȡȈȍȚ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ ǪȈșțȌȍȊȣ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȋ șȊȖȍȔ șȍȘȌȞȍ Ȑ țȔȍ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȊșȍȋȌȈ ȊȣȘȈȎȈȍȚ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȚȘȈȕșȍ, șȈȔȈȌȝȐ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȖ șȊȖȍȔț ȎȍȓȈȕȐȦ ȊȖȑȚȐ Ȋ șȈȔȈȌȝȐ, ȕȈ ȥȚȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ șȖȋȓȈșȐȍ ǪȈșțȌȍȊȣ, ȐȉȖ Ȋșȧ ȊȕțȚȘȍȕȕȧȧ ȥȕȍȘȋȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȖȌȟȐȕȧȍȚșȧ ǭȋȖ ȊȖȓȍ. ǩȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ ȚȖȎȍ ȗȖȌȟȐȕȧȍȚșȧ ǭȔț, ȕȖ ǭȋȖ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚ ȌțȝȖȊȕȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț, ȒȖȋȌȈ Ƕȕ ȝȖȟȍȚ ȧȊȐȚȤ ǹȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț, Ƕȕ ȌȍȓȈȍȚ ȥȚȖ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǹȊȖȍȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (4.6) șȒȈȏȈȕȖ: șȈȔȉȝȈȊȈȔȑ ȈȚȔȈ-ȔȈȑȈȑȈ. ǨȚȔȈ-ȔȈȑȈȑȈ ȏȕȈȟȐȚ "ȊȕțȚȘȍȕȕȧȧ ȥȕȍȘȋȐȧ". ǬȖȊȖȓȤȕȣȑ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȓȦȉȖȊȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, Ƕȕ ȗȖ ǹȊȖȍȑ ȊȖȓȍ ȧȊȓȧȍȚ ǹȍȉȧ ȍȔț ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȚȘȍȉțȍȚ: "Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȘȍȌșȚȈȕȤ ȗȍȘȍȌȖ ȔȕȖȑ, ȟȚȖȉȣ ȧ ȔȖȋ țȊȐȌȍȚȤ Tȍȉȧ". ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȍ șȟȐȚȈȍȚ șȍȉȧ ȊȗȘȈȊȍ ȗȘȐȒȈȏȣȊȈȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȟȚȖȉȣ Ƕȕ ȧȊȐȓșȧ, ȐșȗȖȓȕȧȧ ȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȍ. ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ ȗșȍȊȌȖȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȚȘȍȉțȦȚ, ȟȚȖȉȣ ǫȖșȗȖȌȤ ȧȊȐȓșȧ Ȑ ȗȓȧșȈȓ ȗȖȌ Ȑȝ ȌțȌȒț. ǶȌȕȈȒȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȗȖȌȊȓȈșȚȍȕ ȕȐȟȤȍȑ ȊȖȓȍ, ȝȖȚȧ, ȍșȓȐ Ƕȕ ȌȖȊȖȓȍȕ ȟȐșȚȣȔ ȓȦȉȖȊȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǹȊȖȍȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, Ƕȕ ǹȈȔ ȧȊȓȧȍȚ ǹȍȉȧ ȍȔț. Ǫ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ ȕȍ șȓțȟȈȑȕȖ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȖ șȓȖȊȖ ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȈ, ȒȖȚȖȘȖȍ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȗȖșȚȐȟȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȖȚȒȘȣȊȈȍȚ ǹȍȉȧ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȗȣȚȈȍȚșȧ ȗȖșȚȐȟȤ ǭȋȖ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȝ ȘȈșșțȎȌȍȕȐȑ, ȖȌȕȈȒȖ ȗȘȐ ȎȍȓȈȕȐȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȗȖȌȟȐȕȐȚȤ șȍȉȍ ȟțȊșȚȊȈ, ȓȐȠȐȊ Ȑȝ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, Ȑ, ȍșȓȐ ȍȔț țȌȈșȚșȧ ȥȚȖ șȌȍȓȈȚȤ, ǫȖșȗȖȌȤ ȖȚȒȘȖȍȚ ǹȍȉȧ ȚȈȒȖȔț ȟȐșȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǹȊȖȍȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. DzȖȋȌȈ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȧȊȓȧȍȚ ǹȍȉȧ ȟȐșȚȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț, ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ, ȟȚȖ ȌȖȓȎȍȕ șȌȍȓȈȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, - ȥȚȖ șȒȓȖȕȐȚȤșȧ ȗȍȘȍȌ ǵȐȔ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ. ǨȉșȖȓȦȚȕȈȧ ǰșȚȐȕȈ ȖȚȒȘȣȊȈȍȚ ǹȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț Ȋ ǹȊȖȍȑ ȓȐȟȕȖșȚȕȖȑ ȜȖȘȔȍ. ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ ǰșȚȐȕț ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȉȍșȜȖȘȔȍȕȕȖȑ. ǪȈșțȌȍȊȈ ȕȍ ȓȐȠȍȕ ȜȖȘȔȣ, ȐȉȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȧȊȓȧȍȚ ǹȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȈȌȈȍȚ ȗȍȘȍȌ ǵȐȔ ȕȐȞ. DzȓȈȕȧȚȤșȧ ȔȖȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ ȓȐȟȕȖșȚȐ, Ȉ ȕȍ ȟȍȔț-ȚȖ ȉȍȏȓȐȟȕȖȔț. DzȖȕȞȍȗȞȐȧ ȜȐȓȖșȖȜȖȊȔȈȑȧȊȈȌȐ Ȗ ȉȍȏȓȐȟȕȖșȚȐ ǪȈșțȌȍȊȣ ȕȍȗȘȐȍȔȓȍȔȈ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȖ șȓȖȊȖ ȗȘȈȗȈȌȑȈȚȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ 75


76 ȊȘțȟȈȍȚ șȍȉȧ ǪȈșțȌȍȊȍ. ǪȘțȟȐȚȤ șȍȉȧ ȔȖȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ ȓȐȟȕȖșȚȐ, Ȉ ȕȍ ȕȍȒȖȑ ȉȍȏȓȐȟȕȖȑ ȕȍȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȖȑ șțȉșȚȈȕȞȐȐ. DzȖȋȌȈ ȏȈȝȖȌȐȚ ȘȍȟȤ Ȗ ȗȖȒȓȖȕȈȝ Ȑ ȊȘțȟȍȕȐȐ șȍȉȧ, ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȍȚșȧ, ȟȚȖ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȓȐȟȕȖșȚȤ, ȒȖȚȖȘȖȑ ȊȘțȟȈȦȚ șȍȉȧ ȐȓȐ ȒȓȈȕȧȦȚșȧ. TǭDzǹT 24 ȚȈȚ Țȍ ȕȐȘȐȒȠȑȖ ȕȈ ȗȐȚȈȗȐ ȌȍȝȈ-ȒȘȌ ȌȈȒȠȖ ȔȈȔȈ ȌȊȐȚ ȚȈȌ-ȈȕțȊȘȈȚȈȠ ȟȈ ȑȍ ȑȖ ȊȐȠȊȈșȘȋ-ȑȈȌȎȕȈ-ȋȈȚȈȔ ȊȈȘȖȘț ȔȈȔ ȈȕȈȋȈșȈȔ ȌțȘȊȈȟȈșȈȒȈȘȖȚ ȚȐȘȈȝ ȚȈȚ - ȗȖȥȚȖȔț; Țȍ - ȚȊȖȑ; ȕȐȘȐȒȠȑȈȝ - ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ ȊȐȌȐȔȣȔ; ȕȈ - ȕȍ; ȗȐȚȈ - ȚȊȖȑ ȖȚȍȞ; ȈȗȐ - ȝȖȚȧ; ȌȍȝȈ-ȒȘȚ - ȏȈȟȈȊȠȐȑ ȚȊȖȍ ȚȍȓȖ; ȌȈȒȠȈȝ - ǬȈȒȠȈ; ȔȈȔȈ - ȔȖȑ; ȌȊȐȚ - ȏȓȖȉȕȣȑ; ȚȈȚ-ȈȕțȊȘȈȚȈȝ - ȍȋȖ (ǬȈȒȠȐ) ȗȘȐȊȍȘȎȍȕȞȣ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȑȍ - ȒȚȖ; ȑȈȝ - ȒȚȖ (ǬȈȒȠȈ); ȊȐȠȊȈ-șȘȒ - ǪȐȠȊȈșȘȐȒȖȊ; ȑȈȌȎȕȈ-ȋȈȚȈȔ - ȗȘȐșțȚșȚȊțȧ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ; ȊȈȘȈ-țȘț - Ȗ ǹȈȚȐ; ȔȈȔ - Ȕȍȕȧ; ȈȕȈȋȈșȈȔ ȕȍȊȐȕȖȊȕȖȋȖ; ȌțȘȊȈȟȈșȈ - ȎȍșȚȖȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ; ȈȒȈȘȖȚ ȚȐȘȈȝ ȖșȒȖȘȉȐȓ. ǷȖȥȚȖȔț, ȝȖȚȧ ȚȊȖȑ ȖȚȍȞ Ȑ ȌȈȓ Țȍȉȍ ȚȍȓȖ, Țȍȉȍ ȕȍ șȚȖȐȚ ȕȈȊȍȡȈȚȤ ȍȋȖ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȗȕ Ȑ ȍȋȖ ȗȘȐșȗȍȠȕȐȒȐ ȕȍȕȈȊȐȌȧȚ Ȕȍȕȧ. ȅȚȈ ȕȍȕȈȊȐșȚȤ, Ȗ ȌȖșȚȖȟȚȐȔȈȧ, ȏȈșȚȈȊȐȓȈ ȍȋȖ ȖȉȘțȠȐȚȤ ȕȈ Ȕȍȕȧ ȗȖȚȖȒȐ ȉȘȈȕȐ, ȝȖȚȧ ȧ ȕȐ Ȋ ȟȍȔ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ ȕȍ ȊȐȕȖȊȈȚ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǮȍȕȡȐȕȈ ȌȖȓȎȕȈ ș ȖȌȐȕȈȒȖȊȣȔ ȗȖȟȚȍȕȐȍȔ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ șȊȖȍȔț ȔțȎț Ȑ Ȓ șȊȖȍȔț ȖȚȞț. MțȎ ȏȈȡȐȡȈȍȚ ȎȍȕȡȐȕț Ȋ ȍȍ ȔȖȓȖȌȣȍ ȋȖȌȣ, Ȉ ȖȚȍȞ ȖȗȍȒȈȍȚ ȍȍ Ȋ ȌȍȚșȚȊȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȖȕȈ ȌȖȓȎȕȈ ȟȚȐȚȤ ȖȉȖȐȝ, ȖȌȕȈȒȖ ȖȚȞț ȖȕȈ ȌȖȓȎȕȈ ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ȖșȖȉȖȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ, ȚȈȒ ȒȈȒ Ȗȕ ȗȘȖȐȏȊȍȓ ȕȈ șȊȍȚ ȍȍ ȚȍȓȖ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȋȖȊȖȘȐȚ ǹȈȚȐ: "Tȣ, ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȌȖȓȎȕȈ ȗȖȟȐȚȈȚȤ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ ȌȈȎȍ ȉȖȓȤȠȍ, ȟȍȔ Ȕȍȕȧ, ȕȖ ȉțȌȤ ȖșȚȖȘȖȎȕȈ, ȚȈȒ ȒȈȒ, ȝȖȚȧ Ȗȕ Ȑ ȌȈȓ Țȍȉȍ ȚȍȓȖ, Ȗȕ Ȏȍ ȔȖȎȍȚ ȓȐȠȐȚȤ Țȍȉȧ ȍȋȖ. DzȖȋȌȈ Țȣ ȊșȚȘȍȚȐȠȤșȧ ș ȕȐȔ, Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȖșȒȖȘȉȐȚȤ Țȍȉȧ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Țȣ șȊȧȏȈȕȈ șȖ ȔȕȖȑ ȉȘȈȟȕȣȔȐ țȏȈȔȐ. Ǩ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ, ȕȈȕȍșȍȕȕȖȍ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȖȔ, șȚȘȈȠȕȍȍ șȔȍȘȚȐ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ȍșȓȐ ȖȕȖ ȕȈȕȍșȍȕȖ țȊȈȎȈȍȔȖȔț Ȑ ȌȖșȚȖȑȕȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț". TǭDzǹT 25 ȑȈȌȐ ȊȘȈȌȎȐȠȑȈșȑ ȈȚȐȝȈȑȈ ȔȈȌ-ȊȈȟȖ ȉȝȈȌȘȈȔ ȉȝȈȊȈȚȑȈ ȕȈ ȚȈȚȖ ȉȝȈȊȐȠȑȈȚȐ șȈȔȉȝȈȊȐȚȈșȑȈ șȊȈ-ȌȎȈȕȈȚ ȗȈȘȈȉȝȈȊȖ ȑȈȌȈ șȈ șȈȌȑȖ ȔȈȘȈȕȈȑȈ ȒȈȓȗȈȚȍ ȑȈȌȐ - ȍșȓȐ; ȊȘȈȌȎȐȠȑȈșȐ - Țȣ ȗȖȑȌȍȠȤ; ȈȚȐȝȈȑȈ - ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȧ; ȔȈȚ-ȊȈȟȈȝ - ȔȖȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ; ȉȝȈȌȘȈȔ - ȝȖȘȖȠȐȔ; ȉȝȈȊȈȚȑȈȝ ȚȊȖȑ; ȕȈ - ȕȍ; ȚȈȚȈȝ - ȚȖȋȌȈ; ȉȝȈȊȐȠȑȈȚȐ - șȚȈȕȍȚ; șȈȔȉȝȈȊȐȚȈșȑȈ - șȈȔȈȧ țȊȈȎȈȍȔȈȧ; șȊȈȌȎȈȕȈȚ - ȚȊȖȐȔ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȖȔ; ȗȈȘȈȉȝȈȊȈȝ - ȖșȒȖȘȉȓȍȕȕȈȧ; ȑȈȌȈ - ȒȖȋȌȈ; șȈȝ - ȥȚȖ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ; șȈȌȑȈȝ - ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ; ȔȈȘȈȕȈȑȈ - șȔȍȘȚȐ; ȒȈȓȗȈȚȍ - ȘȈȊȕȖ. 76


77 ǭșȓȐ Ȏȍ, țșȓȣȠȈȊ ȥȚȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, Țȣ Ȋșȍ Ȏȍ ȘȍȠȐȠȤ ȗȖȑȚȐ, ȕȍ ȗȘȐȌȈȊ ȏȕȈȟȍȕȐȧ ȔȖȐȔ șȓȖȊȈȔ, Țȍȉȧ ȕȍ ȎȌȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȝȖȘȖȠȍȋȖ. Tȣ ȗȘȐȊȣȒȓȈ Ȓ ȗȖȟȍȚț Ȑ țȊȈȎȍȕȐȦ, ȗȖȥȚȖȔț, ȒȖȋȌȈ ȉȓȐȏȒȐȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖșȒȖȘȉȐȚ Țȍȉȧ, ȍȋȖ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ ȉțȌȍȚ Ȍȓȧ Țȍȉȧ ȗȖȌȖȉȕȖ șȔȍȘȚȐ. TȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȚȘȍȚȤȍȑ ȋȓȈȊȍ ǿȍȚȊȍȘȚȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ "ǩȍșȍȌȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ ǹȈȚȐ".

ǫdzǨǪǨ ǿǭTǪǭǸTǨȇ. ǹȈȚȐ ȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȚȍȓȖ TǭDzǹT 1 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȥȚȈȊȈȌ țȒȚȊȈ ȊȐȘȈȘȈȔȈ ȠȈȕȒȈȘȈȝ ȗȈȚȕȑ-ȈȕȋȈ-ȕȈȠȈȔ ȝȑ țȉȝȈȑȈȚȘȈ ȟȐȕȚȈȑȈȕ șțȝȘȌ-ȌȐȌȘȒȠțȝ ȗȈȘȐȠȈȕȒȐȚȈ ȉȝȈȊȈȕ ȕȐȠȒȘȈȔȈȚȐ ȕȐȘȊȐȠȈȚȐ ȌȊȐȌȝȈșȈ șȈ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; ȥȚȈȊȈȚ - ȚȈȒ ȔȕȖȋȖ; țȒȚȊȈ - șȒȈȏȈȊ; ȊȐȘȈȘȈȔȈ - ȔȖȓȟȈȓ; ȠȈȕȒȈȘȈȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȗȈȚȕȐȈȕȋȈ-ȕȈȠȈȔ - țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȍ ȚȍȓȈ Ȏȍȕȣ; ȝȐ - ȗȖșȒȖȓȤȒț; țȉȝȈȑȈȚȘȈ - Ȋ ȖȉȖȐȝ șȓțȟȈȧȝ; ȟȐȕȚȈȑȈȕ - ȗȖȕȐȔȈȧ; șțȝȘȚ-ȌȐȌȘȒȠțȝ ȋȖȘȧ ȎȍȓȈȕȐȍȔ țȊȐȌȍȚȤșȧ șȖ șȊȖȐȔȐ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ; ȗȈȘȐȠȈȕȒȐȚȈ - ȉȖȧșȤ; ȉȝȈȊȈȚ - ȀȐȊȣ; ȕȐȠȒȘȈȔȈȚȐ - ȊȣȝȖȌȧ; ȕȐȘȊȐȠȈȚȐ - ȊȝȖȌȧ; ȌȊȐȌȝȈ - ȘȈȏȌȊȖȍȕȕȈȧ; ȈșȈ - ȉȣȓȈ; șȈ - ȖȕȈ (ǹȈȚȐ). MțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ: ǷȘȖȔȖȓȊȐȊ ȥȚȐ șȓȖȊȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȏȈȔȖȓȟȈȓ, ȊȐȌȧ, ȟȚȖ ǹȈȚȐ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȕȍȘȍȠȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ. ǹȈȚȐ ȖȟȍȕȤ ȝȖȚȍȓȈ țȊȐȌȍȚȤșȧ șȖ șȊȖȐȔȐ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ, șȖȉȘȈȊȠȐȔȐșȧ Ȋ ȌȖȔȍ ȍȍ ȖȚȞȈ, ȖȌȕȈȒȖ ȊȔȍșȚȍ ș ȚȍȔ ȉȖȧȓȈșȤ, ȟȚȖ Ȋșȍ șȓțȟȐȚșȧ ȚȈȒ, ȒȈȒ ȗȘȍȌșȒȈȏȈȓ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ. Ǫ șȔȧȚȍȕȐȐ ȖȕȈ ȝȖȌȐȓȈ ȗȖ ȒȖȔȕȈȚȍ Ȑȏ țȋȓȈ Ȋ țȋȖȓ, ȒȈȒ ȔȈȧȚȕȐȒ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȈȚȐ ȕȍ ȏȕȈȓȈ ȕȈ ȟȚȖ ȘȍȠȐȚȤșȧ: ȗȖȑȚȐ Ȋ ȖȚȞȖȊșȒȐȑ ȌȖȔ ȐȓȐ ȗȖșȓțȠȈȚȤșȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț. ǩȖȘȤȉȈ ȔȍȎȌț ȌȊțȔȧ ȎȍȓȈȕȐȧȔȐ ȉȣȓȈ ȚȈȒȖȑ șȐȓȤȕȖȑ, ȟȚȖ ȖȕȈ Ȋ ȊȖȓȕȍȕȐȐ șȚȈȓȈ ȝȖȌȐȚȤ Ȑȏ țȋȓȈ Ȋ țȋȖȓ, ȒȈȒ ȔȈȧȚȕȐȒ. TǭDzǹT 2 șțȝȘȌ-ȌȐȌȘȒȠȈ-ȗȘȈȚȐȋȝȈȚȈ-ȌțȘȔȈȕȈȝ șȕȍȝȈȌ ȘțȌȈȚȑ ȈȠȘț-ȒȈȓȈȚȐȊȐȝȊȈȓȈ ȉȝȈȊȈȔ ȉȝȈȊȈȕȑ ȈȗȘȈȚȐȗțȘțȠȈȔ ȘțȠȈ ȗȘȈȌȝȈȒȠȑȈȚȐȊȈȐȒȠȈȚȈ ȌȎȈȚȈ-ȊȍȗȈȚȝțȝ șțȝȘȚ-ȌȐȌȘȒȠȈ - ȎȍȓȈȕȐȧ ȊȐȌȍȚȤ șȊȖȐȝ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ; ȗȘȈȚȐȋȝȈȚȈ - ȗȖȔȍȝȈ; ȌțȘȔȈȕȈȝ - ȖȋȖȘȟȍȕȕȈȧ; șȕȍȝȈȚ - Ȑȏ-ȏȈ ȗȘȐȊȧȏȈȕ77


78 ȕȖșȚȐ; ȘțȌȈȚȐ - ȗȓȈȟȈ; ȈȠȘț-ȒȈȓȈ - șȓȍȏȈȔȐ; ȈȚȐȊȐȝȊȈȓȈ - șȐȓȤȕȖ ȘȈșșȚȘȖȍȕȕȈȧ; ȉȝȈȊȈȔ - ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț; ȉȝȈȊȈȕȐ - ǹȈȚȐ; ȈȗȘȈȚȐȗțȘțȠȈȔ - ȕȍ ȏȕȈȦȡȍȋȖ șȍȉȍ ȘȈȊȕȣȝ Ȑ ȕȍ ȐȔȍȦȡȍȋȖ șȖȗȍȘȕȐȒȖȊ; ȘțȠȈ - Ȋ ȋȕȍȊȍ; ȗȘȈȌȝȈȒȠȑȈȚȐ - țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ; ȐȊȈ - șȓȖȊȕȖ; ȈȐȒȠȈȚȈ - șȔȖȚȘȍȓȈ ȕȈ; ȌȎȈȚȈ-ȊȍȗȈȚȝțȝ - ȌȘȖȎȈ. ǹȈȚȐ ȉȣȓȈ ȖȟȍȕȤ ȖȋȖȘȟȍȕȈ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȍȑ ȕȍ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ ȗȖȑȚȐ Ȋ ȖȚȞȖȊșȒȐȑ ȌȖȔ Ȑ țȊȐȌȍȚȤșȧ ș ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ. ǶȕȈ ȉȣȓȈ ȚȈȒ ȗȘȐȊȧȏȈȕȈ Ȓ ȕȐȔ, ȟȚȖ Ȑȏ ȍȍ ȋȓȈȏ ȗȖȒȈȚȐȓȐșȤ șȓȍȏȣ. ǶȝȊȈȟȍȕȕȈȧ ȖȚȟȈȧȕȐȍȔ, ȖȕȈ ȌȘȖȎȈȓȈ ȊșȍȔ ȚȍȓȖȔ Ȑ șȔȖȚȘȍȓȈ ȕȈ șȊȖȍȋȖ ȕȍȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȋȖ ȔțȎȈ, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȚȈȒ, șȓȖȊȕȖ ȝȖȚȍȓȈ ȐșȗȍȗȍȓȐȚȤ ȍȋȖ șȊȖȐȔ ȊȏȋȓȧȌȖȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȓȖȊȖ ȈȗȘȈȚȐȗțȘțȠȈȔ, țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȖȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ ȐȔȍȍȚ șȍȉȍ ȘȈȊȕȣȝ". Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȕȍȚ ȕȐȒȖȋȖ, ȒȚȖ ȖȚȕȖșȐȓșȧ ȉȣ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ ȚȈȒ Ȏȍ ȉȍșȗȘȐșȚȘȈșȚȕȖ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ. ǭȋȖ ȎȍȕȈ, ǹȈȚȐ, ȏȕȈȓȈ, ȟȚȖ ȍȍ ȔțȎ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȒȖ ȊșȍȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. ǷȖȟȍȔț Ȏȍ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȓțȟȈȍ Ȗȕ ȉȣȓ ȚȈȒ ȎȍșȚȖȒ ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ Ȓ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ Ȏȍȕȍ, ȟȚȖ ȏȈȗȘȍȚȐȓ ȍȑ ȗȖȑȚȐ Ȋ ȖȚȞȖȊșȒȐȑ ȌȖȔ? ǵȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȍȘȍȕȍșȚȐ ȉȖȓȤ, ȒȖȚȖȘțȦ ȍȑ ȗȘȐȟȐȕȐȓ ȥȚȖȚ ȏȈȗȘȍȚ, ȖȕȈ ȗȖșȔȖȚȘȍȓȈ ȕȈ ȔțȎȈ ȚȈȒ, șȓȖȊȕȖ ȝȖȚȍȓȈ ȐșȗȍȗȍȓȐȚȤ ȍȋȖ șȊȖȐȔ ȊȏȋȓȧȌȖȔ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȥȚȖȚ șȚȐȝ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ǹȈȚȐ ȉȣȓȈ ȋȖȚȖȊȈ șȖȊȍȘȠȐȚȤ șȈȔȖțȉȐȑșȚȊȖ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȈȚȔȖȑ (șȓȖȊȖ ȠȐȊȈ ȚȈȒȎȍ ȏȕȈȟȐȚ ȈȚȔȈ). ǬȘțȋȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ șȓȖȊȈ ȈȗȘȈȚȐȗțȘțȠȈ - "ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ ȐȔȍȍȚ șȖȗȍȘȕȐȒȖȊ". ǷȖșȒȖȓȤȒț ǹȈȚȐ ȕȍ țȌȈȓȖșȤ ȌȖȉȐȚȤșȧ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȧ, ȖȕȈ ȗțșȚȐȓȈ Ȋ ȝȖȌ ȗȖșȓȍȌȕȍȍ ȖȘțȎȐȍ ȎȍȕȡȐȕȣ, - șȓȍȏȣ, ȖȘțȎȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ șȗȖșȖȉȕȖ ȊȣȕțȌȐȚȤ ȓȦȉȖȋȖ ȔțȎȈ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȗȘȖșȤȉț șȊȖȍȑ Ȏȍȕȣ. TǭDzǹT 3 ȚȈȚȖ ȊȐȕȐȝȠȊȈșȑȈ șȈȚȐ ȊȐȝȈȑȈ ȚȈȔ ȠȖȒȍȕȈ ȘȖȠȍȕȈ ȟȈ ȌțȑȈȚȈ ȝȘȌȈ ȗȐȚȘȖȘ ȈȋȈȚ șȚȘȈȐȕȈ-ȊȐȔțȌȝȈ-ȌȝȐȘ ȋȘȝȈȕ ȗȘȍȔȕȈȚȔȈȕȖ ȑȖ 'ȘȌȝȈȔ ȈȌȈȚ șȈȚȈȔ ȗȘȐȑȈȝ ȚȈȚȈȝ - ȏȈȚȍȔ; ȊȐȕȐȝȠȊȈșȑȈ - ȌȣȠȈ ȖȟȍȕȤ ȚȧȎȍȓȖ; șȈȚȐ - ǹȈȚȐ; ȊȐȝȈȑȈ - ȗȖȒȐȌȈȧ; ȚȈȔ - ȍȋȖ (ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț); ȠȖȒȍȕȈ - ȋȖȘȍȔ; ȘȖȠȍȕȈ - ȋȕȍȊȖȔ; ȟȈ - Ȑ; ȌțȑȈȚȈ - ȔțȟȐȔȣȔ; ȝȘȌȈ - ș șȍȘȌȞȍȔ; ȗȐȚȘȖȝ - ȍȍ ȖȚȞȈ; ȈȋȈȚ - ȖȕȈ ȗȖȠȓȈ; șȚȘȈȐȕȈ - ȗȖ șȊȖȍȑ ȎȍȕșȒȖȑ ȗȘȐȘȖȌȍ; ȊȐȔțȌȝȈ - ȊȊȍȌȍȕȕȣȑ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ; ȌȝȐȝ - ȘȈȏțȔ; ȋȘȝȈȕ - Ȓ ȌȖȔț; ȗȘȍȔȕȈ - Ȑȏ-ȏȈ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ; ȈȚȔȈȕȈȝ - șȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ; ȑȈȝ - ȒȚȖ; ȈȘȌȝȈȔ - ȗȖȓȖȊȐȕț; ȈȌȈȚ - ȌȈȓ; șȈȚȈȔ - ȗȘȈȊȍȌȕȐȞȍ; ȗȘȐȑȈȝ - ȌȖȘȖȋȖȑ. ǯȈȚȍȔ ǹȈȚȐ ȗȖȒȐȕțȓȈ șȊȖȍȋȖ ȔțȎȈ, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȑȏ ȓȦȉȊȐ Ȓ ȕȍȑ ȖȚȌȈȓ ȍȑ ȗȖȓȖȊȐȕț șȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ. TȧȎȍȓȖ ȌȣȠȈ ȖȚ ȋȕȍȊȈ Ȑ ȖȉȐȌȣ, ȖȕȈ ȕȈȗȘȈȊȐȓȈșȤ Ȓ ȌȖȔț șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ. ǶȕȈ șȖȊȍȘȠȐȓȈ ȥȚȖȚ ȕȍȘȈȏțȔȕȣȑ ȗȖșȚțȗȖȒ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȉȣȓȈ ȊșȍȋȖ-ȕȈȊșȍȋȖ șȓȈȉȖȑ ȎȍȕȡȐȕȖȑ. 78


79 DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔȐ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧȔȐ Ȗ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȔțȎ ȌȈȍȚ ȗȖȓȖȊȐȕț șȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ Ȏȍȕȍ, Ȉ ȎȍȕȈ ȌȈȍȚ ȗȖȓȖȊȐȕț șȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ ȔțȎț. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȔțȎ ȉȍȏ Ȏȍȕȣ ȕȍȗȖȓȕȖȞȍȕȍȕ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ Ȑ ȎȍȕȈ ȉȍȏ ȔțȎȈ. ǹȍȔȍȑȕȣȑ șȖȦȏ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ ǹȈȚȐ ȉȣȓ ȖșȕȖȊȈȕ ȕȈ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȝ ǪȍȌ, ȕȖ ȐȕȖȋȌȈ ȎȍȕȡȐȕȣ ȗȖ șȊȖȍȑ șȓȈȉȖșȚȐ ȗȐȚȈȦȚ ȟȘȍȏȔȍȘȕțȦ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȓ ȟȓȍȕȈȔ șȍȔȤȐ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ, ȒȈȒ ȥȚȖ ȉȣȓȖ ș ǹȈȚȐ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ȖȕȈ ȘȍȠȐȓȈ ȗȖȒȐȕțȚȤ ȚȈȒȖȋȖ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖȋȖ ȔțȎȈ, ȒȈȒȐȔ ȉȣȓ ȀȐȊȈ, ȗȖ șȓȈȉȖșȚȐ, șȊȖȑșȚȊȍȕȕȖȑ ȎȍȕȡȐȕȈȔ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, șȓȈȉȖșȚȤ, ȗȘȐșțȡȈȧ ȎȍȕȡȐȕȈȔ, ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȌȈȎȍ Ȋ șțȗȘțȎȍșȒȐȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ. ǷȘȐȟȐȕȖȑ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȈ ȘȈȏȊȖȌȖȊ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ ȎȍȕȡȐȕ, Ȑ ȊȐȕȖȑ ȚȖȔț ȎȍȕșȒȈȧ șȓȈȉȖșȚȤ. ǹȈȔȖȍ ȓțȟȠȍȍ Ȍȓȧ ȎȍȕȡȐȕȣ - ȉȍșȗȘȍȒȖșȓȖȊȕȖ ȗȖȌȟȐȕȧȚȤșȧ șȊȖȍȔț ȔțȎț. TȖȋȌȈ Ȋ șȍȔȤȍ ȉțȌȍȚ ȞȈȘȐȚȤ ȔȐȘ Ȑ șȖȋȓȈșȐȍ. ǸȈȏȔȖȓȊȒȐ ȔȍȎȌț ȔțȎȍȔ Ȑ ȎȍȕȖȑ ȕȍȔȐȕțȍȔȣ, Ȑȝ ȕȍ ȔȖȋȓȐ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȌȈȎȍ ǹȈȚȐ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȟȤȐ șȍȔȍȑȕȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ȉȣȓȐ ȉȍȏțȗȘȍȟȕȣ, ȕȖ ȥȚȖ ȍȡȍ ȕȍ ȗȖȊȖȌ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȎȍȕȈ țȝȖȌȐȓȈ ȖȚ ȔțȎȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȍȍ ȖȗȍȒțȕȖȔ Ȑ ȏȈȡȐȚȕȐȒȖȔ. ǭșȓȐ Ȋșȍ Ȏȍ ȎȍȕȈ țȝȖȌȐȚ, ȚȖ ȊȐȕȖȑ ȚȖȔț ȚȖȓȤȒȖ ȎȍȕșȒȈȧ șȓȈȉȖșȚȤ. TǭDzǹT 4 ȚȈȔ ȈȕȊȈȋȈȟȟȝȈȕ ȌȘțȚȈ-ȊȐȒȘȈȔȈȔ șȈȚȐȔ ȥȒȈȔ ȚȘȐ-ȕȍȚȘȈȕțȟȈȘȈȝ șȈȝȈșȘȈȠȈȝ șȈ-ȗȈȘȠȈȌȈ-ȑȈȒȠȈ ȔȈȕȐȔȈȕ-ȔȈȌȈȌȈȑȈȝ ȗțȘȖ-ȊȘȠȍȕȌȘȈș ȚȈȘȈșȈ ȋȈȚȈ-ȊȑȈȚȝȈȝ ȚȈȔ - ȍȍ (ǹȈȚȐ); ȈȕȊȈȋȈȟȟȝȈȕ - șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȓȐ; ȌȘțȚȈ-ȊȐȒȘȈȔȈȔ - ȉȣșȚȘȖ țȝȖȌȧȡțȦ; șȈȚȐȔ - ǹȈȚȐ; ȥȒȈȔ - ȖȌȕț; ȚȘȐ-ȕȍȚȘȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ (ȐȔȍȦȡȍȋȖ ȚȘȐ ȋȓȈȏȈ); ȈȕțȟȈȘȈȝ - ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȐ; șȈȝȈșȘȈȠȈȝ - ȚȣșȧȟȈȔȐ; șȈ-ȗȈȘȠȈȌȈ-ȑȈȒȠȈȝ - șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȈȧ ȍȋȖ șȊȐȚȖȑ Ȑ ȧȒȠȈȔȐ; ȔȈȕȐȔȈȚ-ȔȈȌȈ-ȈȌȈȑȈȝ - MȈȕȐȔȈȕ, MȈȌȈ Ȑ ȌȘ.; ȗțȘȈȝ-ȊȘȠȈ-ȐȕȌȘȈȝ - ș ȉȣȒȖȔ ǵȈȕȌȐ, ȐȌțȡȐȔ ȊȗȍȘȍȌȐ; ȚȈȘȈșȈ ȉȣșȚȘȖ; ȋȈȚȈ-ȊȑȈȚȝȈȝ - ȉȍȏ șȚȘȈȝȈ. ǻȊȐȌȍȊ, ȒȈȒ ǹȈȚȐ Ȋ ȖȌȐȕȖȟȍșȚȊȍ șȚȘȍȔȐȚȍȓȤȕȖ țȌȈȓȧȍȚșȧ ȖȚ ȌȖȔȈ, ȚȣșȧȟȐ țȟȍȕȐȒȖȊ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș MȈȕȐȔȈȕȖȔ Ȑ MȈȌȖȑ ȗȖșȗȍȠȐȓȐ ȏȈ ȕȍȑ ȊȌȖȋȖȕȒț. ǰȝ șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȓȐ ȧȒȠȐ, Ȉ ȊȗȍȘȍȌȐ Ȋșȍȝ ȔȟȈȓșȧ ȉȣȒ ǵȈȕȌȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȈȚȐ ȠȓȈ ȖȟȍȕȤ ȉȣșȚȘȖ, ȟȚȖȉȣ ȍȍ ȔțȎ ȕȍ șȔȖȋ ȖșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȍȍ, ȖȌȕȈȒȖ ȚȣșȧȟȐ țȟȍȕȐȒȖȊ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȝ ȧȒȠȈȔȐ, MȈȕȐȔȈȕȖȔ Ȑ MȈȌȖȑ, ȚȖȚȟȈș ȗȖșȓȍȌȖȊȈȓȐ ȏȈ ȕȍȑ. ǹȓȖȊȖ ȋȈȚȈ-ȊȑȈȚȝȈȝ, țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȖȍ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ, ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȉȍȏ șȚȘȈȝȈ". ǹȈȚȐ ȕȍ ȉȍșȗȖȒȖȐȓȖ ȚȖ, ȟȚȖ ȍȍ ȕȐȒȚȖ ȕȍ șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȚ, ȐȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȖȕȈ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȕȍ ȊȍȌȈȓȈ șȚȘȈȝȈ. ǹȓȍȌțȍȚ ȖȉȘȈȚȐȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȚȈȒȎȍ ȕȈ șȓȖȊȖ ȈȕțȟȈȘȈȝ, ȒȖȚȖȘȖȍ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ țȟȍȕȐȒȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȘȈȌȐ ȕȍȋȖ ȉȣȓȐ ȋȖȚȖȊȣ ȕȈ Ȋșȍ. Ǫșȍ ȖȕȐ ȗȖȕȧȓȐ ȎȍȓȈȕȐȍ ȀȐȊȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍ ȝȖȚȍȓ ȖȚȗțșȒȈȚȤ ǹȈȚȐ ȖȌȕț. ǹȓȖȊȖ ȈȕțȟȈȘȈȝ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȚȖȚ, ȒȚȖ șȗȖșȖȉȍȕ ȔȋȕȖȊȍȕȕȖ ȗȖȕȧȚȤ ȕȈȔȍ79


80 ȘȍȕȐȧ șȊȖȍȋȖ ȋȖșȗȖȌȐȕȈ". TǭDzǹT 5 ȚȈȔ șȈȘȐȒȈ-ȒȈȕȌțȒȈ-ȌȈȘȗȈȕȈȔȉțȌȎȈȠȊȍȚȈȚȈȗȈȚȘȈ-ȊȑȈȌȎȈȕȈ-șȘȈȋ-ȈȌȐȉȝȐȝ ȋȐȚȈȑȈȕȈȐȘ ȌțȕȌțȉȝȐ-ȠȈȕȒȝȈ-ȊȍȕțȉȝȐȘ ȊȘȠȍȕȌȘȈȔ ȈȘȖȗȑȈ ȊȐȚȈȕȒȐȚȈ ȑȈȑțȝ ȚȈȔ - ȍȍ (ǹȈȚȐ); șȈȘȐȒȈ - ȒȖȔȕȈȚȕȈȧ ȗȚȐȟȒȈ; ȒȈȕȌțȒȈ - Ȕȧȟ; ȌȈȘȗȈȕȈ - ȏȍȘȒȈȓȖ; ȈȔȉțȌȎȈ - ȞȊȍȚȖȒ ȓȖȚȖșȈ; ȠȊȍȚȈ-ȈȚȈȗȈȚȘȈ - ȉȍȓȣȑ ȏȖȕȚ; ȊȑȈȌȎȈȕȈ - ȖȗȈȝȈȓȖ; șȘȈȒ - ȋȐȘȓȧȕȌȈ; ȈȌȐȉȝȐȝ - Ȑ ȗȘȖȟȍȍ; ȋȐȚȈ-ȈȑȈȕȈȐȝ - Ȋ șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȐ ȔțȏȣȒȐ; ȌțȕȌțȉȝȐ - ȉȈȘȈȉȈȕȖȊ; ȠȈȕȒȝȈ - ȘȈȒȖȊȐȕ; ȊȍȕțȉȝȐȝ - ȜȓȍȑȚ; ȊȘȠȈ-ȐȕȌȘȈȔ - ȕȈ ȉȣȒȈ; ȈȘȖȗȑȈ - țșȈȌȐȊ; ȊȐȚȈȕȒȐȚȈȝ - țȒȘȈȠȍȕȕȖȋȖ; ȑȈȑțȝ - ȖȕȐ ȗȖȠȓȐ. ǻȟȍȕȐȒȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ țșȈȌȐȓȐ ǹȈȚȐ ȕȈ ȉȣȒȈ Ȑ ȌȈȓȐ ȍȑ ȍȍ ȓȦȉȐȔțȦ ȗȚȐȟȒț. ǶȕȐ ȕȍșȓȐ ȓȖȚȖș, ȏȍȘȒȈȓȖ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȘȍȌȔȍȚȣ, ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȣȍ Ȍȓȧ ȍȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ, Ȑ ȌȍȘȎȈȓȐ ȕȈȌ ȕȍȑ ȖȋȘȖȔȕȣȑ ȉȈȓȌȈȝȐȕ. Ǫșȧ ȥȚȈ ȗȘȖȞȍșșȐȧ, șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȈȧ ȔțȏȣȒȈȕȚȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȉȐȓȐ Ȋ ȉȈȘȈȉȈȕȣ Ȑ ȌțȓȐ Ȋ ȘȈȒȖȊȐȕȣ Ȑ ȘȖȎȒȐ, ȕȈȗȖȔȐȕȈȓȈ ȗȖ ȗȣȠȕȖșȚȐ ȒȖȘȖȓȍȊșȒȐȑ ȊȣȍȏȌ. TǭDzǹT 6 ȈȉȘȈȝȔȈ-ȋȝȖȠȖȘȌȎȐȚȈ-ȑȈȌȎȕȈ-ȊȈȐȠȈșȈȔ ȊȐȗȘȈȘȠȐ-ȌȎțȠȚȈȔ ȊȐȉțȌȝȈȐȠ ȟȈ șȈȘȊȈȠȈȝ ȔȘȌ-ȌȈȘȊ-ȈȑȈȝ-ȒȈȕȟȈȕȈ-ȌȈȘȉȝȈ-ȟȈȘȔȈȉȝȐȘ ȕȐșȘȠȚȈ-ȉȝȈȕȌȈȔ ȑȈȌȎȈȕȈȔ șȈȔȈȊȐȠȈȚ Ȉ - șȖ Ȋșȍȝ șȚȖȘȖȕ; ȉȘȈȝȔȈ-ȋȝȖȠȈ - ȗȖȌ ȏȊțȒȐ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȋȐȔȕȖȊ; țȘȌȎȐȚȈ - țȒȘȈȠȍȕȕȖȍ; ȑȈȌȎȕȈ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȊȈȐȠȈșȈȔ - țȉȐȑșȚȊȖ ȎȐȊȖȚȕȣȝ; ȊȐȗȘȈȘȠȐ-ȌȎțȠȚȈȔ - ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȘȐȠȓȐ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȊȐȉțȌȝȈȐȝ - ș ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȟȈ - Ȑ; șȈȘȊȈȠȈȝ - ȗȖ ȊșȍȔ șȚȖȘȖȕȈȔ; ȔȘȚ - ȋȓȐȕȈ; ȌȈȘț - ȌȍȘȍȊȖ; ȈȑȈȝ - ȎȍȓȍȏȖ; ȒȈȕȟȈȕȈ - ȏȖȓȖȚȖ; ȌȈȘȉȝȈ - ȚȘȈȊȈ ȒțȠȈ; ȟȈȘȔȈȉȝȐȝ - ȠȒțȘȣ ȎȐȊȖȚȕȣȝ; ȕȐșȘȠȚȈ - șȌȍȓȈȕȕȣȍ Ȑȏ; ȉȝȈȕȌȈȔ - ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȍ ȎȐȊȖȚȕȣȍ Ȑ ȋȖȘȠȒȐ; ȑȈȌȎȈȕȈȔ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; șȈȔȈȊȐȠȈȚ ȊȖȠȓȈ. ǷȖȌȢȍȝȈȊ Ȓ ȖȚȞȖȊșȒȖȔț ȌȖȔț, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȗȘȖȊȖȌȐȓȖșȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȖȕȈ ȊȣȠȓȈ ȕȈ ȗȓȖȡȈȌȒț, ȋȌȍ ȉȣȓ țșȚȈȕȖȊȓȍȕ ȎȍȘȚȊȍȕȕȐȒ. Ǫșȍ șȖȉȘȈȊȠȐȍșȧ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȉȘȈȝȔȈȕȣ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȖȊȚȖȘȧȓȐ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȋȐȔȕȣ. ǪȖȒȘțȋ ȈȓȚȈȘȧ ȚȖȓȗȐȓȐșȤ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȍ ȎȐȊȖȚȕȣȍ Ȑ șȚȖȧȓȐ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ șȖșțȌȣ Ȑȏ ȋȓȐȕȣ, ȒȈȔȕȧ Ȑ ȏȖȓȖȚȈ, ȓȍȎȈȓȈ ȚȘȈȊȈ Ȑ ȠȒțȘȣ, ȗȘȐȋȖȚȖȊȓȍȕȕȣȍ Ȍȓȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȣ șȖȉȐȘȈȦȚșȧ, ȟȚȖȉȣ ȟȐȚȈȚȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ, ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ Ȑȏ ȕȐȝ ȊșȚțȗȈȦȚ Ȋ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȑ ȌȐșȗțȚ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȔ ȖȉșțȎȌȈȦȚ șȊȧȡȍȕȕȣȍ ȗȐșȈȕȐȧ. 80


81 TȈȒ Ȑ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȥȚȖȋȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ Ȑȏ ȔțȌȘȍȞȖȊ Ȑ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ șȗȖȘȐȓȐ, Ȉ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȗȖȊȚȖȘȧȓȐ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȟȍȔț ȊȖȏȌțȝ ȊȐȉȘȐȘȖȊȈȓ ȖȚ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȝ ȏȊțȒȖȊ. ȅȚȐ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȏȊțȒȐ Ȋ țȗȘȖȡȍȕȕȖȑ ȜȖȘȔȍ ȊȒȓȦȟȍȕȣ Ȋ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, DzȘȐȠȕȈ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ / ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǸȈȔȈ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ. Ǫ ȕȣȕȍȠȕȐȑ ȊȍȒ ȍȌȊȈ ȓȐ ȔȖȎȕȖ ȕȈȑȚȐ ȝȖȚȤ ȖȌȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȘȈȏȉȐȘȈȍȚșȧ Ȋ ǪȍȌȈȝ. dzȦȌȐ ȥȚȖȋȖ ȊȍȒȈ ȖȟȍȕȤ ȕȍȗȖȕȧȚȓȐȊȣ, ȓȍȕȐȊȣ Ȑ ȕȍțȌȈȟȓȐȊȣ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ șȖȊȍȚȖȊȈȓ ȓȦȌȧȔ ȥȚȖȋȖ ȊȍȒȈ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ. TȖ Ȏȍ șȈȔȖȍ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ Ȋ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" (11.5.32): ȑȈȌȎȕȈȐȝ șȈȕȒȐȘȚȈȕȈȗȘȈȑȈȐȘ ȑȈȌȎȈȕȚȐ ȝȐ șțȔȍȌȝȈșȈȝ. ǹȍȑȟȈș ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ șȖȉȘȈȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ Ȍȓȧ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȓȦȌȐ ȖȉȕȐȡȈȓȐ Ȑ ȕȍ ȏȕȈȦȚ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȕȚȘ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȕȈȠȍ ȊȘȍȔȧ ȓȦȌȧȔ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ ȗȘȖșȚȖ șȖȉȐȘȈȚȤșȧ ȊȔȍșȚȍ Ȑ ȗȍȚȤ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ. ȅȚȖ ȗȖȔȖȎȍȚ ȐȔ șȕȐșȒȈȚȤ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊșȍȋȌȈ ȖȒȘțȎȍȕ ǹȊȖȐȔȐ șȗțȚȕȐȒȈȔȐ. DzȖșȊȍȕȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȥȚȖȚ șȚȐȝ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" (11.5.32) țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ǿȈȑȚȈȕȤȦ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȊșȍȋȌȈ șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȦȚ ǭȋȖ șȗțȚȕȐȒȐ: ǵȐȚȤȧȕȈȕȌȈ, ǨȌȊȈȑȚȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ. TȈȒ ȌȖȓȎȕȈ șȖȊȍȘȠȈȚȤșȧ ȧȋȤȧ Ȋ ȥȚȖȚ ȊȍȒ. Ǫ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ țȗȖȔȧȕțȚȣ ȚȈȒȎȍ ȎȐȊȖȚȕȣȍ, ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȣȍ Ȍȓȧ ȏȈȒȓȈȕȐȧ. ǽȖȚȧ ȥȚȐȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȓȐ ȗȘȐȕȍșȚȐ Ȋ ȎȍȘȚȊț, ȥȚȖ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ Ȑȝ ȗȘȐȋȕȈȓȐ ȚțȌȈ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȉȐȚȤ. ȇȋȤȐ șȖȊȍȘȠȈȓȐ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ ȖșȖȏȕȈȊȠȐȍ șȍȉȧ ȌțȠȐ. ǷȘȐȕȍșȍȕȐȍ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȎȐȊȖȚȕȣȝ ȉȣȓȖ șȗȖșȖȉȖȔ ȗȘȖȊȍȘȐȚȤ ȋȓțȉȐȕț Ȑȝ ȗȖȏȕȈȕȐȑ. ǯȈȒȓȈȕȐȍ ȎȐȊȖȚȕȣȝ ȕȈ ȈȓȚȈȘȍ ȔȖȎȕȖ șȘȈȊȕȐȚȤ ș ȖȗȣȚȈȔȐ ȕȈ ȎȐȊȖȚȕȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȖȊȖȌȧȚ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ țȟȍȕȣȍ, ȗȘȖȊȍȘȧȧ ȕȈ ȕȐȝ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȤ ȚȖȋȖ ȐȓȐ ȐȕȖȋȖ ȓȍȒȈȘșȚȊȈ. ǩȘȈȝȔȈȕȣ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȉȣȓȖ ȗȖȘțȟȍȕȖ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ ȧȋȤȦ, ȕȈȝȖȌȐȓȐșȤ ȕȈ ȖȟȍȕȤ ȊȣșȖȒȖȔ țȘȖȊȕȍ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ, Ȑ, ȟȚȖȉȣ ȌȖȒȈȏȈȚȤ ȋȓțȉȐȕț șȊȖȐȝ ȌțȝȖȊȕȣȝ ȗȖȏȕȈȕȐȑ, ȖȕȐ ȗȘȐȕȖșȐȓȐ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȖȋȕȦ șȚȈȘȣȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȗȖȓțȟȈȓȐ ȕȖȊȣȍ ȚȍȓȈ. TȈȒ ȗȘȖȊȍȘȧȓȈșȤ șȐȓȈ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȕȚȘ. DzȖȋȌȈ ȎȐȊȖȚȕȣȍ ȗȘȐȕȖșȐȓȐșȤ Ȋ ȎȍȘȚȊț, ȥȚȖ ȌȍȓȈȓȖșȤ ȕȍ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȉȐȚȤ Ȑȝ Ȑ șȢȍșȚȤ. ǮȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȕȍ ȉȣȓȐ ȏȈȔȍȕȖȑ șȒȖȚȖȉȖȑȕȐ. ǰșȚȐȕȕȈȧ ȞȍȓȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ - ȗȘȖȊȍȘȐȚȤ ȌȍȑșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȕȚȘ, ȌȈȊ ȎȐȊȖȚȕȖȔț ȕȖȊȖȍ ȚȍȓȖ. ǮȐȊȖȚȕȣȝ ȗȘȐȕȖșȐȓȐ Ȋ ȎȍȘȚȊț Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȊȍȘȐȚȤ șȐȓț ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȕȚȘ, Ȉ ȕȍ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓȈȒȖȔȐȚȤșȧ Ȑȝ ȗȓȖȚȤȦ. TǭDzǹT 7 ȚȈȔ ȈȋȈȚȈȔ ȚȈȚȘȈ ȕȈ ȒȈȠȟȈȕȈȌȘȐȑȈȌ ȊȐȔȈȕȐȚȈȔ ȑȈȌȎȕȈ-ȒȘȚȖ ȉȝȈȑȈȌȎ ȌȎȈȕȈȝ ȘȚȍ șȊȈșȘȘ ȊȈȐ ȌȎȈȕȈȕȐȔ ȟȈ șȈȌȈȘȈȝ ȗȘȍȔȈȠȘț-ȒȈȕȚȝȑȈȝ ȗȈȘȐȠȈșȊȈȌȎțȘ ȔțȌȈ ȚȈȔ - ȍȍ (ǹȈȚȐ); ȈȋȈȚȈȔ - ȗȘȐȠȍȌȠțȦ; ȚȈȚȘȈ - ȚțȌȈ; ȕȈ - ȕȍ; ȒȈȠȟȈȕȈ - ȒȚȖ ȉȣ ȚȖ ȕȐ ȉȣȓ; ȈȌȘȐȑȈȚ - ȖȒȈȏȈȓ ȗȘȐȍȔ; ȊȐȔȈȕȐȚȈȔ - ȕȍ ȖȒȈȏȈȊ ȗȖȟȚȍȕȐȧ; ȑȈȌȎȕȈ-ȒȘȚȈȝ - ȚȖȋȖ, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȈȓ 81


82 ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ (ǬȈȒȠȐ); ȉȝȈȑȈȚ - ȉȖȧșȤ; ȌȎȈȕȈȝ - ȓȐȟȕȖșȚȤ; ȘȚȍ - ȏȈ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȍȔ; șȊȈșȘȝ - ȍȍ șȍșȚȍȘ; ȊȈȐ - ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȌȎȈȕȈȕȐȔ - ȔȈȚȍȘȐ; ȟȈ - Ȑ; șȈ-ȈȌȈȘȈȝ - ș ȗȖȟȚȍȕȐȍȔ; ȗȘȍȔȈ-ȈȠȘțȒȈȕȚȝȑȈȝ - ț ȒȖȚȖȘȣȝ Ȑȏ-ȏȈ ȓȦȉȊȐ șȓȍȏȣ ȗȖȌșȚțȗȐȓȐ Ȓ ȋȖȘȓț; ȗȈȘȐȠȈșȊȈȌȎțȝ - ȖȉȕȧȓȐ; ȔțȌȈ - ș ȘȈȌȖșȚȕȣȔȐ ȓȐȞȈȔȐ. DzȖȋȌȈ ǹȈȚȐ ȊȔȍșȚȍ șȖ șȊȖȍȑ șȊȐȚȖȑ ȗȖȧȊȐȓȈșȤ ȕȈ ȈȘȍȕȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, Ȑȏ șȚȘȈȝȈ ȗȍȘȍȌ ǬȈȒȠȍȑ ȕȐȒȚȖ Ȑȏ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȊȠȐȝ ȕȍ ȗȖȗȘȐȊȍȚșȚȊȖȊȈȓ ȍȍ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȖȉȘȈȚȐȓ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȕȈ ȍȍ ȗȘȐȝȖȌ, ȒȘȖȔȍ ȔȈȚȍȘȐ Ȑ șȍșȚȍȘ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȖ șȓȍȏȈȔȐ ȘȈȌȖșȚȐ ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ, șȐȧȧ, ȊȣȠȓȐ ȍȑ ȕȈȊșȚȘȍȟț Ȑ ȓȈșȒȖȊȖ ȏȈȋȖȊȖȘȐȓȐ ș ȕȍȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: MȈȚȤ Ȑ șȍșȚȘȣ ǹȈȚȐ ȕȍ șȔȖȋȓȐ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȤ ȗȘȐȔȍȘț ȌȘțȋȐȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ ȗȖȎȍȓȈȓȐ ȗȘȐȊȍȚșȚȊȖȊȈȚȤ ǹȈȚȐ. ǬȊȐȎȐȔȣȍ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȣȔ ȟțȊșȚȊȖȔ ȓȦȉȊȐ, ȖȕȐ șȖ șȓȍȏȈȔȐ ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ ȊȣȠȓȐ Ȓ ȕȍȑ ȕȈȊșȚȘȍȟț Ȑ ȕȍȎȕȖ ȖȉȕȧȓȐ ȍȍ. ȅȚȖ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȎȍȕȡȐȕȣ ȗȖ ȗȘȐȘȖȌȍ ȖȟȍȕȤ ȔȧȋȒȖșȍȘȌȍȟȕȣ, ȖȕȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȌȈȊȐȚȤ Ȋ șȍȉȍ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕțȦ ȓȦȉȖȊȤ Ȑ ȕȍȎȕȖșȚȤ. ǽȖȚȧ ȔțȎȟȐȕȣ, ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȊȠȐȍ ȗȘȐ ȥȚȖȔ, ȉȣȓȐ ȗȘȖșȊȍȡȍȕȕȣȔȐ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔȐ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ, ȖȕȐ ȉȖȧȓȐșȤ ǬȈȒȠȐ, ȖȚ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȏȈȊȐșȍȓȐ. ǯȕȈȧ, ȟȚȖ, ȗȖȗȘȐȊȍȚșȚȊȖȊȈȊ ǹȈȚȐ, ȖȕȐ ȊȣȏȖȊțȚ ȕȍțȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǬȈȒȠȐ, ȖȕȐ ȕȍ ȖȒȈȏȈȓȐ ȍȑ ȌȖȓȎȕȖȋȖ ȗȘȐȍȔȈ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȋ ȌțȠȍ ȐȔ ȝȖȚȍȓȖșȤ șȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ. ǮȍȕȡȐȕȣ ȗȖ ȗȘȐȘȖȌȍ ȔȧȋȒȖșȍȘȌȍȟȕȣ, ȔțȎȟȐȕȣ Ȏȍ ȗȖȘȖȑ ȉȣȊȈȦȚ ȖȟȍȕȤ ȎȍșȚȖȒȖșȍȘȌȕȣȔȐ. TǭDzǹT 8 șȈțȌȈȘȑȈ-șȈȔȗȘȈȠȕȈ-șȈȔȈȘȚȝȈ-ȊȈȘȚȈȑȈ ȔȈȚȘȈ ȟȈ ȔȈȚȘ-ȠȊȈșȘȉȝȐȠ ȟȈ șȈȌȈȘȈȔ ȌȈȚȚȈȔ șȈȗȈȘȑȈȔ ȊȈȘȈȔ ȈșȈȕȈȔ ȟȈ șȈ ȕȈȌȈȚȚȈ ȗȐȚȘȈȗȘȈȚȐȕȈȕȌȐȚȈ șȈȚȐ șȈțȌȈȘȑȈ - ȍȍ șȍșȚȍȘ; șȈȔȗȘȈȠȕȈ - ȗȘȐȊȍȚșȚȊȐȧȔȐ; șȈȔȈȘȚȝȈ ȕȈȌȓȍȎȈȡȐȔȐ; ȊȈȘȚȈȑȈ - ȕȖȊȖșȚȐ; ȔȈȚȘȈ - ȍȍ ȔȈȚȍȘȤȦ; ȟȈ - Ȑ; ȔȈȚȘ-șȊȈșȘȉȝȐȝ - ȍȍ ȚȍȚȒȈȔȐ; ȟȈ - Ȑ; șȈ-ȈȌȈȘȈȔ - ș țȊȈȎȍȕȐȍȔ; ȌȈȚȚȈȔ - ȒȖȚȖȘȣȍ ȉȣȓȐ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȣ; șȈȗȈȘȑȈȔ - ȗȖȟȐȚȈȕȐȍ, ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ; ȊȈȘȈȔ - ȗȖȌȈȘȒȐ; ȈșȈȕȈȔ - șȐȌȍȕȐȍ; ȟȈ - Ȑ; șȈ - ȖȕȈ (ǹȈȚȐ); ȕȈ ȈȌȈȚȚȈ - ȕȍ ȗȘȐȕȧȓȈ; ȗȐȚȘȈ - ȍȍ ȖȚȞȖȔ; ȈȗȘȈȚȐȕȈȕȌȐȚȈ ȕȍ ȉțȌțȟȐ ȗȖȗȘȐȊȍȚșȚȊȖȊȈȕȈ; șȈȚȐ - ǹȈȚȐ. ǪșȚȘȍȟȍȕȕȈȧ șȍșȚȘȈȔȐ Ȑ ȔȈȚȍȘȤȦ, ȖȕȈ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȖȚȊȍȚȐȓȈ ȕȈ Ȑȝ ȗȘȐȊȍȚșȚȊȐȧ, ȖȚȊȍȘȋȓȈ Ȑȝ ȗȖȌȈȘȒȐ Ȑ ȖȚȒȈȏȈȓȈșȤ șȈȌȐȚȤșȧ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȍȍ ȖȚȍȞ ȕȍ ȊȣȔȖȓȊȐȓ ȕȐ șȓȖȊȈ, ȕȍ ȗȖȗȘȐȊȍȚșȚȊȖȊȈȓ ȍȍ Ȑ ȕȍ șȗȘȖșȐȓ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȖȉșȚȖȧȚ ȍȍ ȌȍȓȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȈȚȐ ȕȍ ȖȚȊȍȚȐȓȈ ȕȈ ȗȘȐȊȍȚșȚȊȐȧ șȍșȚȍȘ Ȑ ȔȈȚȍȘȐ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȍȍ ȘȈȏȌȖșȈȌȖȊȈȓȖ ȔȖȓȟȈȕȐȍ ȖȚȞȈ. ǶȕȈ ȉȣȓȈ ȔȓȈȌȠȍȑ ȌȖȟȍȘȤȦ ǬȈȒȠȐ Ȑ ȏȕȈȓȈ, ȟȚȖ ȉȣȓȈ ȍȋȖ ȓȦȉȐȔȐȞȍȑ. ǵȖ ȚȍȗȍȘȤ Ȑȏ-ȏȈ ȍȍ ȉȓȐȏȖșȚȐ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ ǬȈȒȠȈ ȏȈȉȣȓ Ȗ șȊȖȍȑ ȓȦȉȊȐ Ȓ ȌȖȟȍȘȐ, Ȑ ȥȚȖ ȖȟȍȕȤ ȉȖȓȤȕȖ ȏȈȌȍȓȖ ȍȍ. MȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ, ȒȈȒȐȔȐ ȉȣ ȚȍȗȓȣȔȐ Ȑ ȕȍȎȕȣȔȐ ȖȕȐ ȕȐ ȉȣȓȐ, ȖȟȍȕȤ ȕȍȗȘȖȟȕȣ, ȚȈȒ 82


83 ȒȈȒ ȖșȕȖȊȈȕȣ ȕȈ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧȝ Ȗ ȎȐȏȕȐ, Ȑ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȔȈȓȍȑȠȍȋȖ ȗȖȊȖȌȈ, ȟȚȖȉȣ ȖȕȐ ȉȣȓȐ ȗȖȘȊȈȕȣ. ǬȈȎȍ ȍșȓȐ ȌȊȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȜȐȏȐȟȍșȒȐ ȖȟȍȕȤ ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ ȌȘțȋ Ȓ ȌȘțȋț, ȒȈȒȖȑ-ȕȐȉțȌȤ ȗțșȚȧȒ ȔȖȎȍȚ șȚȈȚȤ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȘȈȏȔȖȓȊȒȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȖȓȖȎȐȚ ȒȖȕȍȞ Ȑȝ ȉȓȐȏȖșȚȐ. TǭDzǹT 9 ȈȘțȌȘȈ-ȉȝȈȋȈȔ ȚȈȔ ȈȊȍȒȠȑȈ ȟȈȌȝȊȈȘȈȔ ȗȐȚȘȈ ȟȈ ȌȍȊȍ ȒȘȚȈ-ȝȍȓȈȕȈȔ ȊȐȉȝȈț ȈȕȈȌȘȚȈ ȑȈȌȎȕȈ-șȈȌȈșȑ ȈȌȝȐȠȊȈȘȐ ȟțȒȖȗȈ ȓȖȒȈȕ ȐȊȈ ȌȝȈȒȠȑȈȚȐ ȘțȠȈ ȈȘțȌȘȈ-ȉȝȈȋȈȔ - ȕȍ ȐȔȍȦȡȍȍ ȌȈȘȖȊ Ȍȓȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ; ȚȈȔ ȚȖ; ȈȊȍȒȠȑȈ - ȊȐȌȧ; ȟȈ - Ȑ; ȈȌȝȊȈȘȈȔ - ȔȍșȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȗȐȚȘȈ - ȍȍ ȖȚȞȖȔ; ȟȈ - Ȑ; ȌȍȊȍ - ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ; ȒȘȚȈ-ȝȍȓȈȕȈȔ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȕȍțȊȈȎȍȕȐȧ; ȊȐȉȝȈț - Ȓ ȋȖșȗȖȌȐȕț; ȈȕȈȌȘȚȈ - ȕȍ ȊșȚȘȍȟȍȕȕȈȧ; ȑȈȌȎȕȈ-șȈȌȈșȐ - șȘȍȌȐ țȟȈșȚȕȐȒȖȊ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȈȌȝȐȠȊȈȘȐ - ǹȈȚȐ; ȟțȒȖȗȈ - șȐȓȤȕȖ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓȈșȤ; ȓȖȒȈȕ - ȟȍȚȣȘȕȈȌȞȈȚȤ ȔȐȘȖȊ; ȐȊȈ - șȓȖȊȕȖ; ȌȝȈȒȠȑȈȚȐ - șȎȐȋȈȧ; ȘțȠȈ - ȋȕȍȊȖȔ. ǶȋȓȧȌȍȊ ȔȍșȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ǹȈȚȐ țȊȐȌȍȓȈ, ȟȚȖ ȚȈȔ ȕȍȚ ȌȈȘȖȊ Ȍȓȧ ȍȍ ȔțȎȈ, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. TȖȋȌȈ ȖȕȈ ȌȖ ȒȖȕȞȈ ȖșȖȏȕȈȓȈ, ȟȚȖ ȍȍ ȖȚȍȞ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȕȍ ȗȘȐȋȓȈșȐȓ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȕȖ Ȑ ȕȍ ȖȒȈȏȈȓ ȌȖȓȎȕȖȋȖ ȗȘȐȍȔȈ ȍȑ, ȊȍȓȐȒȖȑ șțȗȘțȋȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. ǸȈȏȋȕȍȊȈȊȠȐșȤ, ȖȕȈ ȗȖșȔȖȚȘȍȓȈ ȕȈ ȖȚȞȈ ȚȈȒ, șȓȖȊȕȖ ȝȖȚȍȓȈ ȐșȗȍȗȍȓȐȚȤ ȍȋȖ ȊȏȋȓȧȌȖȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȘȐȕȖșȧ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȖȋȕȦ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȌȈȘȣ Ȑ ȗȘȖȐȏȕȖșȧ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȊȍȌȐȟȍșȒțȦ ȔȈȕȚȘț șȊȈȝȈ, ȎȘȍȞ, ȗȘȖȊȖȌȧȡȐȑ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȊȣȘȈȎȈȍȚ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ȊșȍȔ ȊȍȓȐȒȐȔ ȔțȌȘȍȞȈȔ, ȗȘȍȌȒȈȔ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȊȒȓȦȟȈȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ȀȐȊȈ - ȖȌȐȕ Ȑȏ Țȍȝ, ȒȖȔț ȗȖ ȚȘȈȌȐȞȐȐ ȊȣȘȈȎȈȦȚ ȗȖȟȚȍȕȐȍ, ȖȌȕȈȒȖ ǹȈȚȐ, ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȊȠȈȧ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ, țșȓȣȠȈȓȈ, ȟȚȖ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȕȍ ȗȘȖȐȏȕȖșȧȚ ȔȈȕȚȘț, ȒȖȚȖȘțȦ ȗȖȊȚȖȘȧȦȚ, ȗȘȐȕȖșȧ ȌȈȘȣ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ: ȕȈȔȈȝ ȠȐȊȈȑȈ șȊȈȝȈ. ǶȕȈ ȕȍ ȗȘȐȕȧȓȈ ȉȓȐȏȒȖ Ȓ șȍȘȌȞț ȖȉȐȌț, ȕȈȕȍșȍȕȕțȦ ȍȑ șȈȔȖȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȘȍȠȐȓȈșȤ ȗȘȐȑȚȐ Ȋ ȖȚȞȖȊșȒȐȑ ȌȖȔ ȉȍȏ ȗȘȐȋȓȈȠȍȕȐȧ, ȕȖ ȖȕȈ ȝȖȚȍȓȈ țȌȖșȚȖȊȍȘȐȚȤșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȍȍ ȔțȎț ȖȒȈȏȣȊȈȦȚ ȌȖȓȎȕȖȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ. ǪșȚȘȍȟȈ ș ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ, șȍșȚȘȈȔȐ Ȑ ȔȈȚȍȘȤȦ ȉȣȓȈ ȕȍ ȚȈȒ ȊȈȎȕȈ Ȍȓȧ ȕȍȍ; ȒȖȋȌȈ ȔȈȚȤ Ȑ șȍșȚȘȣ ȗȖȗȘȐȊȍȚșȚȊȖȊȈȓȐ ȍȍ, ȖȕȈ ȌȈȎȍ ȕȍ ȖȉȘȈȚȐȓȈ ȕȈ ȥȚȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ, ȚȈȒ ȒȈȒ Ȋșȍ ȊȘȍȔȧ ȌțȔȈȓȈ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȍȍ ȔțȎț ȉȣȓȖ ȕȈȕȍșȍȕȖ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ. DzȖȋȌȈ ȖȕȈ ȗȖȕȧȓȈ, ȟȚȖ ȍȍ ȔțȎ ȉȣȓ ȖșȒȖȘȉȓȍȕ, ȍȍ ȖȝȊȈȚȐȓ șȚȘȈȠȕȣȑ ȋȕȍȊ, Ȑ ȖȕȈ ș ȚȈȒȖȑ ȧȘȖșȚȤȦ ȗȖșȔȖȚȘȍȓȈ ȕȈ ȖȚȞȈ, ȟȚȖ ǬȈȒȠȈ ȒȈȒ ȉțȌȚȖ ȏȈȗȣȓȈȓ ȗȖȌ ȍȍ ȊȏȋȓȧȌȖȔ. TǭDzǹT 10 ȌȎȈȋȈȘȝȈ șȈȔȈȘȠȈ-ȊȐȗȈȕȕȈȑȈ ȋȐȘȈ ȠȐȊȈ-ȌȊȐȠȈȔ ȌȝțȔȈ-ȗȈȚȝȈ-ȠȘȈȔȈ-șȔȈȑȈȔ șȊȈ-ȚȍȌȎȈșȈ ȉȝțȚȈ-ȋȈȕȈȕ șȈȔțȚȚȝȐȚȈȕ 83


84 ȕȐȋȘȝȑȈ ȌȍȊȐ ȌȎȈȋȈȚȖ 'ȉȝȐȠȘȕȊȈȚȈȝ ȌȎȈȋȈȘȝȈ - ȕȈȟȈȓȈ ȉȘȈȕȐȚȤ; șȈ - ȖȕȈ; ȈȔȈȘȠȈ-ȊȐȗȈȕȕȈȑȈ - Ȑȏ-ȏȈ ȋȕȍȊȈ ȕȍȊȕȧȚȕȖ ȗȘȖȐȏȕȍșȍȕȕȣȔȐ; ȋȐȘȈ - șȓȖȊȈȔȐ; ȠȐȊȈ-ȌȊȐȠȈȔ ȊȘȈȋȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ; ȌȝțȔȈ-ȗȈȚȝȈ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧȔȐ; ȠȘȈȔȈ - ȝȓȖȗȖȚȈȔȐ; șȔȈȑȈȔ - ȖȟȍȕȤ ȋȖȘȌȖȋȖ; șȊȈ-ȚȍȌȎȈșȈ - ȗȖ ȍȍ ȗȘȐȒȈȏț; ȉȝțȚȈ-ȋȈȕȈȕ - ȌțȝȐ; șȈȔțȚȚȝȐȚȈȕ - ȋȖȚȖȊȣȍ (ȐȏțȊȍȟȐȚȤ ǬȈȒȠț); ȕȐȋȘȝȑȈ - ȖșȚȈȕȖȊȐȓȐșȤ; ȌȍȊȐ - ǹȈȚȐ; ȌȎȈȋȈȚȈȝ - Ȋ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȐ Ȋșȍȝ șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ; ȈȉȝȐȠȘȕȊȈȚȈȝ - șȓȣȠȈȓȐ. ǹȓțȋȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȋȖȚȖȊȣ ȉȣȓȐ ȐȏțȊȍȟȐȚȤ ȐȓȐ țȉȐȚȤ ǬȈȒȠț, ȖȌȕȈȒȖ ǹȈȚȐ ȖșȚȈȕȖȊȐȓȈ Ȑȝ. ǸȈȏȌȖșȈȌȖȊȈȕȕȈȧ Ȑ ȘȈȏȋȕȍȊȈȕȕȈȧ, ȖȕȈ ȕȈȟȈȓȈ ȉȘȈȕȐȚȤ Țȍȝ, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȘȈȌȐ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ Ȑȝ ȗȓȖȌȈȔȐ, Ȑ ȖȟȍȕȤ ȋȖȘȌȐȚșȧ ȥȚȐȔ, ȝȖȚȧ ȚȈȒȐȍ ȚȘțȌȖȍȔȒȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, Ȋ șțȡȕȖșȚȐ, ȕȐȒȖȔț ȕȍ ȕțȎȕȣ. ǶșȖȉȍȕȕȖ ȖȕȈ ȖșțȎȌȈȓȈ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ, ȖȚȒȘȣȚȖ ȗȖȘȐȞȈȧ ȍȋȖ Ȋ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȐ Ȋșȍȝ șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǮȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȐȠȕț, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȇȋȤȍȠȍȑ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȐȔȍȕȕȖ Ƕȕ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȗȓȖȌȈȔȐ Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (5.29), ȋȌȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȉȝȖȒȚȈȘȈȔ ȑȈȌȎȕȈ-ȚȈȗȈșȈȔ. Ƕȕ - ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ, ȒȚȖ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȊșȍȔ, ȟȚȖ ȗȘȐȕȖșȐȚșȧ Ȋ ȎȍȘȚȊț. ǵȍ ȊȍȌȈȧ Ȗȉ ȥȚȖȔ, ȕȍȘȈȏțȔȕȣȍ ȓȦȌȐ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȘȈȌȐ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ Țȍȝ ȐȓȐ Ȑȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ Ȟȍȓȍȑ. dzȦȌȐ, ȗȖȌȖȉȕȣȍ ǬȈȒȠȍ Ȑ ȍȋȖ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȧȔ, șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȖȉȘȍșȚȐ Țȍ ȐȓȐ Ȑȕȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȓȈȋȈ Ȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȐȔȐ. ǹȈȚȐ ȖșțȎȌȈȍȚ Țȍȝ, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ș ȚȈȒȖȑ ȞȍȓȤȦ, ȕȈȏȣȊȈȧ Ȑȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȚȘțȌȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȕȐȒȈȒȖȑ ȘȍȈȓȤȕȖȑ ȗȖȓȤȏȣ. Ƕ ȚȖȔ Ȏȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ ȌȘțȋȖȔ ȔȍșȚȍ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" (1.2.8). ǭșȓȐ, șȖȊȍȘȠȈȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȐȍ ȖȉȘȧȌȣ, ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȕȣȍ Ȋ ǪȍȌȈȝ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȘȈȏȊȐȊȈȍȚ Ȋ șȍȉȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ ǪȐȠȕț, ȚȖ Ȋșȍ, ȟȚȖ Ȗȕ ȌȍȓȈȓ, ȉȣȓȖ ȕȈȗȘȈșȕȖȑ ȚȘȈȚȖȑ ȊȘȍȔȍȕȐ. ǿȍȓȖȊȍȒ, ȘȈȏȊȐȊȠȐȑ Ȋ șȍȉȍ ȓȦȉȖȊȤ Ȓ ǪȐȠȕț, ȌȖȓȎȍȕ ȚȈȒȎȍ ȗȐȚȈȚȤ ȓȦȉȖȊȤ Ȑ țȊȈȎȍȕȐȍ Ȓ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ șȟȐȚȈȍȚșȧ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȔ ȊȈȑȠȕȈȊȖȔ: ȊȈȐȠȕȈȊȈȕȈȔ ȑȈȚȝȈ ȠȈȔȉȝțȝ. ǷȖȥȚȖȔț, ȒȖȋȌȈ ǹȈȚȐ țȊȐȌȍȓȈ, ȟȚȖ ȍȍ ȖȚȍȞ, șȖȊȍȘȠȈȊȠȐȑ ȊȍȓȐȒȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȕȍȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț, ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȖȕȈ șȚȘȈȠȕȖ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓȈșȤ. ȅȚȖ ȊȗȖȓȕȍ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȈȧ ȘȍȈȒȞȐȧ - ȒȖȋȌȈ ȗȘȐ ȕȈș ȖșȒȖȘȉȓȧȦȚ ǪȐȠȕț ȐȓȐ ȊȈȑȠȕȈȊȈ, Ȕȣ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ șȗȖȒȖȑȕȣȔȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ ȊșȦ ȎȐȏȕȤ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȓ ȕȍȕȈșȐȓȐȍ Ȑ șȔȐȘȍȕȐȍ, ȖȌȕȈȒȖ, ȒȖȋȌȈ ǬȎȈȋȈȑ Ȑ MȈȌȝȈȑ ȖșȒȖȘȉȐȓȐ ǵȐȚȤȧȕȈȕȌț, Ƕȕ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓșȧ Ȑ ȝȖȚȍȓ țȉȐȚȤ Ȑȝ. DzȖȋȌȈ ȗȘȐ ȕȈș ȗȖȕȖșȧȚ ȐȓȐ țȕȐȎȈȦȚ ȊȈȑȠȕȈȊȈ ȐȓȐ ǪȐȠȕț, Ȕȣ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȚȍȘȗȍȚȤ ȥȚȖ. ǵȈȘȖȚȚȈȔȈ ȌȈș TȝȈȒțȘ ȋȖȊȖȘȐȚ: ȒȘȖȌȝȈ ȉȝȈȒȚȈ-ȌȊȍȠȐ ȌȎȈȕȍ. ǹȗȖșȖȉȕȖșȚȤ ȋȕȍȊȈȚȤșȧ ȏȈȓȖȎȍȕȈ ț ȕȈș Ȋ ȗȘȐȘȖȌȍ, Ȑ ȍșȓȐ Ȕȣ ȕȈȗȘȈȊȐȔ șȊȖȑ ȋȕȍȊ ȕȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț ȐȓȐ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȚȖ ȋȕȍȊ șȚȈȕȍȚ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȦ. Mȣ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȚȍȘȗȍȚȤ, ȒȖȋȌȈ ȒȚȖ-ȚȖ ȖșȒȖȘȉȐȚȍȓȤȕȖ ȊȍȌȍȚ șȍȉȧ ȗȖ ȖȚ84


85 ȕȖȠȍȕȐȦ Ȓ ǪȐȠȕț ȐȓȐ ȊȈȑȠȕȈȊț. ǹȈȚȐ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓȈșȤ ȕȈ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȖȚȞȈ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȍȍ ȋȕȍȊ ȉȣȓ ȊȗȖȓȕȍ ȖȗȘȈȊȌȈȕ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȍȍ ȖȚȍȞ ȖșȒȖȘȉȐȓ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȊȈȑȠȕȈȊȈ. ǫȕȍȊ, ȒȖȚȖȘȣȑ ǹȈȚȐ ȖȉȘțȠȐȓȈ ȕȈ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ, ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ ȗȖȝȊȈȓȣ. TǭDzǹT 11 ȌȍȊȑ țȊȈȟȈ ȕȈ ȑȈșȑȈ ȓȖȒȍ 'șȚȑ ȈȚȐȠȈȑȈȕȈȝ ȗȘȐȑȈș ȚȈȚȝȈȗȘȐȑȖ ȌȍȝȈ-ȉȝȘȚȈȔ ȗȘȐȑȈȚȔȈȕȈȝ ȚȈșȔȐȕ șȈȔȈșȚȈȚȔȈȕȐ ȔțȒȚȈ-ȊȈȐȘȈȒȍ ȘȚȍ ȉȝȈȊȈȕȚȈȔ ȒȈȚȈȔȈȝ ȗȘȈȚȐȗȈȑȍȚ ȌȍȊȐ țȊȈȟȈ - ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȕȈȧ ȉȖȋȐȕȧ șȒȈȏȈȓȈ; ȕȈ - ȕȍ; ȑȈșȑȈ ȒȖȋȖ; ȓȖȒȍ - Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ; ȈșȚȐ - ȍșȚȤ; ȈȚȐȠȈȑȈȕȈȝ - ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ șȖȗȍȘȕȐȒȈ; ȗȘȐȑȈȝ - ȌȖȘȖȋȖȑ; ȚȈȚȝȈ - ȚȈȒ; ȈȗȘȐȑȈȝ ȊȘȈȋ; ȌȍȝȈ-ȉȝȘȚȈȔ - ȐȔȍȦȡȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȚȍȓȈ; ȗȘȐȑȈ-ȈȚȔȈȕȈȝ - șȈȔȣȑ ȓȦȉȐȔȣȑ; ȚȈșȔȐȕ - ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ; șȈȔȈșȚȈ-ȈȚȔȈȕȐ - ȊșȍȖȉȢȍȔȓȦȡțȦ ȌțȠț; ȔțȒȚȈ-ȊȈȐȘȈȒȍ - ȚȖȔț, ȒȚȖ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖșȚȐ; ȘȚȍ - ȏȈ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȍȔ; ȉȝȈȊȈȕȚȈȔ - Țȍȉȧ; ȒȈȚȈȔȈȝ - ȒȚȖ; ȗȘȈȚȐȗȈȑȍȚ - ȔȖȎȍȚ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ. ǩȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȕȈȧ ȉȖȋȐȕȧ șȒȈȏȈȓȈ: ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȉȍȏȔȍȘȕȖ ȓȦȉȐȔ ȊșȍȔȐ ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ. Ƕȕ ȕȍ ȐȔȍȍȚ șȍȉȍ ȘȈȊȕȣȝ. Ƕȕ ȕȐ Ȓ ȒȖȔț ȕȍ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ ȖșȖȉȖȑ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȐ Ȑ ȕȐȒȖȋȖ ȕȍ șȟȐȚȈȍȚ șȊȖȐȔ ȊȘȈȋȖȔ. TȖȓȤȒȖ Țȣ șȗȖșȖȉȍȕ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ ȚȈȒȖȔț ȊȍȓȐȒȖȌțȠȕȖȔț șțȡȍșȚȊț, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȐȒȖȔț ȕȍ ȗȘȐȟȐȕȧȍȚ ȏȓȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (9.29): șȈȔȖ 'ȝȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȍȠț - "ȇ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖȠțșȤ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ". ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ - ȋțȕȈ-ȈȊȈȚȈȘȈ, ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȚȍȔȐ Ȏȍ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ, ȟȚȖ Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ. Ƕȕ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ Ȑ ȕȐȒȖȋȖ ȕȍ șȟȐȚȈȍȚ șȊȖȐȔ ȊȘȈȋȖȔ ȐȓȐ ȌȘțȋȖȔ. ǵȖ ȏȓȖȉȕȖȍ ȗȖ ȕȈȚțȘȍ șțȡȍșȚȊȖ ȔȖȎȍȚ șȚȈȚȤ ȊȘȈȋȖȔ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. ǷȖȥȚȖȔț ǹȈȚȐ țȗȘȍȒȈȍȚ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ: "ǵȐȒȚȖ, ȒȘȖȔȍ Țȍȉȧ, ȕȍ ȗȐȚȈȍȚ ȕȍȕȈȊȐșȚȐ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ Ȑ ȕȍ șȟȐȚȈȍȚ ȍȋȖ șȊȖȐȔ ȊȘȈȋȖȔ". ǷȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȊȠȐȍ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ ȗȘȖșȊȍȡȍȕȕȣȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȕȍ ȌȍȘȎȈȓȐ ȕȐȒȈȒȖȑ ȏȓȖȉȣ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȝȖȚȧ Ȑ ȏȈȊȐșȍȓȐ ȖȚ ǬȈȒȠȐ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȚȖȓȤȒȖ ȚȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȈȒ ǬȈȒȠȈ, ȔȖȋ ȕȍȊȏȓȦȉȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț. Ǫ ȥȚȖȔ șȖșȚȖȧȓȖ ȖȉȊȐȕȍȕȐȍ ǹȈȚȐ. TǭDzǹT 12 ȌȖȠȈȕ ȗȈȘȍȠȈȔ ȝȐ ȋțȕȍȠț șȈȌȝȈȊȖ ȋȘȝȕȈȕȚȐ ȒȍȟȐȕ ȕȈ ȉȝȈȊȈȌȘȠȖ ȌȊȐȌȎȈ ȋțȕȈȔȠ ȟȈ ȗȝȈȓȋțȕ ȉȈȝțȓȐ-ȒȈȘȐȠȕȈȊȖ ȔȈȝȈȚȚȈȔȈș ȚȍȠȊ ȈȊȐȌȈȌ ȉȝȈȊȈȕ ȈȋȝȈȔ 85


86 ȌȖȠȈȕ - ȕȍȌȖșȚȈȚȒȐ; ȗȈȘȍȠȈȔ - ȌȘțȋȐȝ; ȝȐ - ȚȈȒ ȒȈȒ; ȋțȕȍȠț - Ȋ ȥȚȐȝ ȒȈȟȍșȚȊȈȝ; șȈȌȝȈȊȈȝ - șȈȌȝț; ȋȘȝȕȈȕȚȐ - ȕȈȝȖȌȧȚ; ȒȍȟȐȚ - ȒȈȒȐȍ-ȚȖ; ȕȈ - ȕȍ; ȉȝȈȊȈȌȘȠȈȝ - ȗȖȌȖȉȕȣȍ Țȍȉȍ; ȌȊȐȌȎȈ - Ȗ ȌȊȈȎȌȣȘȖȎȌȍȕȕȣȑ; ȋțȕȈȕ - ȒȈȟȍșȚȊȈ; ȟȈ - Ȑ; ȗȝȈȓȋțȕ - ȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȍ; ȉȈȝțȓȐ-ȒȈȘȐȠȕȈȊȈȝ - șȐȓȤȕȖ ȗȘȍțȊȍȓȐȟȐȊȈȍȚ; ȔȈȝȈȚ-ȚȈȔȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȓȐȟȕȖșȚȐ; ȚȍȠț - șȘȍȌȐ ȕȐȝ; ȈȊȐȌȈȚ - ȕȈȝȖȌȐȠȤ; ȉȝȈȊȈȕ - Țȣ; ȈȋȝȈȔ - ȕȍȌȖșȚȈȚȖȒ. Ƕ ȌȊȈȎȌȣȘȖȎȌȍȕȕȣȑ ǬȈȒȠȈ, ȓȦȌȧȔ, ȗȖȌȖȉȕȣȔ Țȍȉȍ, ȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ȕȈȝȖȌȐȚȤ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȐ Ȋ ȌȘțȋȐȝ. ǵȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȍȚ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȕȈ ȟțȎȐȍ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȐ, Ȑ, ȕȈȖȉȖȘȖȚ, ȖȉȕȈȘțȎȐȊȈȧ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȒȍ șȈȔȣȍ ȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ, ȗȘȍȊȖȏȕȖșȐȚ Ȑȝ. Dz ȕȍșȟȈșȚȤȦ, ȌȈȎȍ Ȋ ȥȚȖȑ ȊȍȓȐȒȖȑ ȌțȠȍ Țȍȉȍ țȌȈȓȖșȤ ȖȚȣșȒȈȚȤ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȈȚȐ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ȏȌȍșȤ ȞȈȘȧ ǬȈȒȠț ȌȊȐȌȎȍȑ, ȌȊȈȎȌȣȘȖȎȌȍȕȕȣȔ. Dz ȌȊȈȎȌȣȘȖȎȌȍȕȕȣȔ ȖȚȕȖșȧȚșȧ ȓȦȌȐ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȐȍ Ȓ ȊȣșȠȐȔ șȖșȓȖȊȐȧȔ ȖȉȡȍșȚȊȈ: ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȒȠȈȚȘȐȐ Ȑ ȊȈȑȠȤȐ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȌȊȐȌȎȈ - ȥȚȖ ȕȍ Ȗȉȣȟȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, Ȉ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȐȏțȟȐȓ ȗȖȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȗȐșȈȕȐȧ Ȑ șȗȖșȖȉȍȕ ȖȚȓȐȟȐȚȤ ȝȖȘȖȠȍȍ ȖȚ ȗȓȖȝȖȋȖ. ȅȚȖ ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȌȊȐȌȎȈ ȌȖȓȎȍȕ ȏȕȈȚȤ ȓȖȋȐȒț Ȑ ȘȈȏȉȐȘȈȚȤșȧ Ȋ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ. ǹȈȚȐ, ȌȖȟȤ ǬȈȒȠȐ, ȗȘȐȊȖȌȐȚ ȖȟȍȕȤ țȉȍȌȐȚȍȓȤȕȣȍ ȌȖȊȖȌȣ. ǪȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ ȓȐȟȕȖșȚȐ ȊȐȌȧȚ Ȋ ȌȘțȋȐȝ ȚȖȓȤȒȖ ȝȖȘȖȠȍȍ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȗȟȍȓȍ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȐȡȍȚ Ȋ ȞȊȍȚȒȍ ȚȖȓȤȒȖ ȔȍȌ Ȑ ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȍȚ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȕȈ ȠȐȗȣ ȐȓȐ ȖȒȘȈșȒț ȞȊȍȚȒȈ, ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ ȓȐȟȕȖșȚȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊșȚȘȍȟȈȦȚșȧ ȕȍ ȚȈȒ ȟȈșȚȖ, ȊȐȌȧȚ Ȋ ȌȘțȋȐȝ ȓȦȌȧȝ ȚȖȓȤȒȖ ȝȖȘȖȠȐȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ Ȑ ȕȍ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȊȖ ȊȕȐȔȈȕȐȍ Ȑȝ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȐ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ Ȗȉȣȟȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȘȈȏȓȐȟȈȍȚ ȝȖȘȖȠȐȍ Ȑ ȗȓȖȝȐȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ. ǵȖ ȌȈȎȍ șȘȍȌȐ ȚȈȒȐȝ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȋȘȈȌȈȞȐȧ. ǪȣȠȍ Ȋșȍȝ șȚȖȐȚ ȚȖȚ, ȒȚȖ șȗȖșȖȉȍȕ ȘȈȏȋȓȧȌȍȚȤ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȒȍ șȈȔȖȍ ȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖȍ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȖ Ȑ ȗȘȍȊȖȏȕȍșȚȐ ȍȋȖ. ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǨȠțȚȖȠȍȑ. ȅȚȖ ȐȔȧ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȚȖȚ, ȒȖȋȖ ȖȟȍȕȤ ȓȍȋȒȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ Ȑ ȒȚȖ ȋȖȚȖȊ ȌȈȚȤ ȒȈȎȌȖȔț Ȋșȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ". ǶȌȕȈȎȌȣ ȕȍȒȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȗȖȗȘȖșȐȓ ȀȐȊț ȕȈȋȘȈȌȐȚȤ ȍȋȖ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤȦ șȕȖșȐȚȤ ȋȖȓȖȊț ȟȍȓȖȊȍȒț, ȍȌȊȈ ȌȖȚȘȖȕțȊȠȐșȤ ȌȖ ȕȍȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȐșȗȖȓȕȐȓ ȍȋȖ ȗȘȖșȤȉț. ǽȖȚȧ ȗȘȖșȤȉȈ ȥȚȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȉȣȓȈ ȗȘȖȌȐȒȚȖȊȈȕȈ ȕȍ șȈȔȣȔȐ ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȣȔȐ ȔȖȚȐȊȈȔȐ Ȗȕ ȝȖȚȍȓ țȉȐȚȤ șȊȖȍȋȖ ȊȘȈȋȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȐșȗȖȓȕȐȓ ȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȍ, ȗȘȐȕȧȊ ȊȖ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȚȖ, ȟȚȖ ȥȚȖȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȖȒȓȖȕȧȓșȧ ȍȔț Ȑ șȚȈȘȈȓșȧ ȍȋȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ șȟȍȓ ȍȋȖ ȗȖȘȖȒ ȊȍȓȐȒȐȔ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȖȔ. ǹȊȖȍȔț Ȏȍ ȖȚȞț ǹȈȚȐ ȉȘȖșȐȓȈ ȚȈȒȖȑ țȗȘȍȒ: "Tȣ - ȗȖȓȕȈȧ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȖșȚȤ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȈȌȍȓȍȕ șȚȖȓȤȒȐȔȐ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈȔȐ Ȑ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐ ȖȌȕȖȋȖ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȈ, Țȣ Ȋșȍ Ȏȍ ȕȈȠȍȓ, Ȓ ȟȍȔț ȗȘȐȌȘȈȚȤșȧ Ȑ Ȋ ȟȍȔ ȖȉȊȐȕȐȚȤ ȍȋȖ. ǷȘȐȕȧȊ ȍȋȖ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ ȏȈ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȐ, Țȣ țȚȘȈȚȐȓ ȗȘȈȊȖ șȟȐȚȈȚȤșȧ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȤȦ Ȑ ȓȐȠȐȓșȧ Ȋșȍȝ șȊȖȐȝ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȍȑ. ǪȐȌȧ Ȋ ȌȘțȋȐȝ ȚȖȓȤȒȖ ȝȖȘȖȠȍȍ, ȟȍȓȖȊȍȒ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȊȍȓȐȒȖȑ ȌțȠȖȑ, Țȣ Ȏȍ, ȗȘȐȕȧȊ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ ȌȘțȋȖȋȖ ȏȈ ȗȖȘȖȒȐ, șȚȈȓ șȈȔȖȑ ȗȈȌȠȍȑ Ȑȏ Ȋșȍȝ ȗȈȌȠȐȝ ȌțȠ". 86


87 TǭDzǹT 13 ȕȈȠȟȈȘȑȈȔ ȥȚȈȌ ȑȈȌ ȈșȈȚșț șȈȘȊȈȌȈ ȔȈȝȈȌ-ȊȐȕȐȕȌȈ ȒțȕȈȗȈȚȔȈ-ȊȈȌȐȠț șȍȘȠȑȈȔ ȔȈȝȈȗțȘțȠȈ-ȗȈȌȈ-ȗȈȔșțȉȝȐȘ ȕȐȘȈșȚȈ-ȚȍȌȎȈȝșț ȚȈȌ ȥȊȈ ȠȖȉȝȈȕȈȔ ȕȈ - ȕȍ; ȈȠȟȈȘȑȈȔ - țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖȍ; ȥȚȈȚ - ȥȚȖ; ȑȈȚ - ȒȖȚȖȘȖȍ; ȈșȈȚșț - ȏȓȖ; șȈȘȊȈȌȈ - ȊșȍȋȌȈ; ȔȈȝȈȚ-ȊȐȕȐȕȌȈ - ȕȈșȔȍȠȒȈ ȕȈȌ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȌțȠȈȔȐ; ȒțȕȈȗȈ-ȈȚȔȈ-ȊȈȌȐȠț - șȘȍȌȐ Țȍȝ, ȒȚȖ șȟȐȚȈȍȚ ȥȚȖ ȔȍȘȚȊȖȍ ȚȍȓȖ șȈȔȐȔ șȖȉȖȑ; șȈ-ȐȘȠȑȈȔ - ȏȈȊȐșȚȤ; ȔȈȝȈ-ȗțȘțȠȈ - Ȓ ȊȍȓȐȒȐȔ ȓȐȟȕȖșȚȧȔ; ȗȈȌȈ-ȗȈȔșțȉȝȐȝ - ȗȣȓȤȦ șȖ șȚȖȗ; ȕȐȘȈșȚȈȚȍȌȎȈȝșț - ȟȤȧ șȓȈȊȈ ȏȈȒȈȚȣȊȈȍȚșȧ; ȚȈȚ - ȚȖȚ; ȥȊȈ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȠȖȉȝȈȕȈȔ - ȖȟȍȕȤ ȝȖȘȖȠȐȑ. Ǫ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȓȦȌȐ, ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȦȡȐȍ șȍȉȧ ș ȉȘȍȕȕȣȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ, ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȕȈșȔȍȝȈȦȚșȧ ȕȈȌ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȓȐȟȕȖșȚȧȔȐ, ȕȍȚ ȕȐȟȍȋȖ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖȋȖ. ǵȖ ȏȈȊȐșȚȤ, ȎȐȊțȡȈȧ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȖȊ, ȗȘȐȕȖșȐȚ șȊȖȦ ȗȖȓȤȏț, ȐȉȖ ȊȍȌȍȚ Ȑȝ Ȓ ȗȈȌȍȕȐȦ. ǷȣȓȤ șȖ șȚȖȗ ȊȍȓȐȒȐȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ ȓȐȠȈȍȚ Ȑȝ ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ Ȑ șȓȈȊȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶȌȕȈ Ȑ ȚȈ Ȏȍ ȊȍȡȤ ȕȈ ȘȈȏȕȣȝ ȓȦȌȍȑ ȔȖȎȍȚ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȗȖ-ȘȈȏȕȖȔț. ǶȌȕȐ ȘȈșȚȍȕȐȧ ȏȈșȣȝȈȦȚ ȗȖȌ ȗȈȓȧȡȐȔȐ ȓțȟȈȔȐ șȖȓȕȞȈ, Ȉ ȌȘțȋȐȍ, ȕȈȖȉȖȘȖȚ, ȉțȑȕȖ ȘȈȏȘȈșȚȈȦȚșȧ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ ȕȍ șȖȓȕȞȍ, Ȉ șȈȔȖ ȘȈșȚȍȕȐȍ, ȊȗȐȚȣȊȈȦȡȍȍ șȖȓȕȍȟȕȣȍ ȓțȟȐ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȐȟȐȕȖȑ șȊȖȍȋȖ ȘȖșȚȈ ȐȓȐ țȊȧȌȈȕȐȧ. ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȖ ȥȚȖȔț, ȔȈȝȐȑȈșȈȔ ȗȈȌȈ-ȘȈȌȎȖ-'ȉȝȐȠȍȒȈȔ - ȗȣȓȤ șȖ șȚȖȗ ȊȍȓȐȒȐȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȕȍșȚȐ ȟȍȓȖȊȍȒț ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȍ ȉȓȈȋȖ, ȖȌȕȈȒȖ ȚȈ Ȏȍ șȈȔȈȧ ȗȣȓȤ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȟȐȕȐȚȤ ȍȔț ȊȘȍȌ. ǶșȒȖȘȉȐȚȍȓȤ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ȊȍȓȐȒȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȐ ȖȉȘȍȟȍȕ ȕȈ ȊȣșȣȝȈȕȐȍ. ǷȖșȚȍȗȍȕȕȖ Ȗȕ ȓȐȠȈȍȚșȧ Ȋșȍȝ șȊȖȐȝ ȝȖȘȖȠȐȝ ȒȈȟȍșȚȊ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȗȘȖșȚȐȚȤ Ȋșȍ ȕȈȕȍșȍȕȕȣȍ ȍȔț ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ, ȕȖ DzȘȐȠȕȈ ȕȍ ȗȘȖȡȈȍȚ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ, ȕȈȕȍșȍȕȕȣȝ ȗȣȓȐ șȖ șȚȖȗ ȊȍȓȐȒȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȐ. DzȖȋȌȈ ȗȈȓȧȡȐȍ ȓțȟȐ șȖȓȕȞȈ ȎȋțȚ ȋȖȓȖȊț, ȥȚȖ ȍȡȍ ȔȖȎȕȖ ȊȣȕȍșȚȐ, ȕȖ ȉȖȓȤ, ȒȖȚȖȘțȦ ȘȈșȒȈȓȍȕȕȖȍ șȖȓȕȞȍ ȗȘȐȟȐȕȧȍȚ șȚȖȗȈȔ, ȕȍȗȍȘȍȕȖșȐȔȈ. TȖȚ, ȒȚȖ ȖșȒȖȘȉȓȧȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȖȗțșȒȈȍȚșȧ Ȋșȍ ȕȐȎȍ Ȑ ȕȐȎȍ, ȗȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȖșȚȈȕȖȊȐȚȤșȧ Ȑ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ ȕȈȕȖșȐȚȤ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ șȚȖȗȈȔ ȊȍȓȐȒȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȐ. ǶșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, șȖȊȍȘȠȈȦȚ Țȍ, ȒȚȖ ȖȠȐȉȖȟȕȖ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȍȚ șȍȉȧ ș ȉȘȍȕȕȣȔ ȚȍȓȖȔ. ǾȈȘȤ ǬȈȒȠȈ ȋȓțȉȖȒȖ ȏȈȉȓțȎȌȈȓșȧ, ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȧ șȊȖȍ ȚȍȓȖ ș ȌțȠȖȑ. Ƕȕ ȕȈȕȍș ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȗȖșȒȖȓȤȒț șȟȐȚȈȓ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȚȍȓȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȉȣȓȖ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȗȖȧȊȓȍȕȐȧ ȕȈ șȊȍȚ ȚȍȓȈ ǹȈȚȐ, ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȟȍȔ ȚȍȓȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. ǵȍȌȈȓȍȒȐȍ ȓȦȌȐ ȟȈșȚȖ ȌȖȗțșȒȈȦȚ ȥȚț ȖȠȐȉȒț Ȑ ȌȍȑșȚȊțȦȚ, ȐșȝȖȌȧ Ȑȏ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ. Ǩ ȥȚȖ, Ȋ șȊȖȦ ȖȟȍȘȍȌȤ, ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȓ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȖȕȐ ȕȈȕȖșȧȚ Ȋșȍ ȉȖȓȤȠȍ Ȑ ȉȖȓȤȠȍ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ȊȍȓȐȒȐȝ ȌțȠ. ǿȍȓȖȊȍȒ, ȐȔȍȦȡȐȑ ȗȖȌȖȉȕȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȎȐȏȕȐ, ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ ȖȌȕȖȔ țȘȖȊȕȍ ș ȎȐȊȖȚȕȣȔȐ, ȚȈȒȐȔȐ, ȒȈȒ ȒȖȘȖȊȣ Ȑ Ȗșȓȣ. 87


88 TǭDzǹT 14 ȑȈȌ ȌȊȑ-ȈȒȠȈȘȈȔ ȕȈȔȈ ȋȐȘȍȘȐȚȈȔ ȕȘȕȈȔ șȈȒȘȚ ȗȘȈșȈȕȋȈȌ ȈȋȝȈȔ ȈȠț ȝȈȕȚȐ ȚȈȚ ȗȈȊȐȚȘȈ-ȒȐȘȚȐȔ ȚȈȔ ȈȓȈȕȋȝȑȈ-ȠȈșȈȕȈȔ ȉȝȈȊȈȕ ȈȝȖ ȌȊȍȠȚȐ ȠȐȊȈȔ ȠȐȊȍȚȈȘȈȝ ȑȈȚ - ȒȖȚȖȘȣȑ; ȌȊȐ-ȈȒȠȈȘȈȔ - șȖșȚȖȧȡȐȑ Ȑȏ ȌȊțȝ șȓȖȋȖȊ; ȕȈȔȈ - ȕȈȏȊȈȕȕȣȑ; ȋȐȘȈ ȐȘȐȚȈȔ - ȗȘȖșȚȖ ȗȘȖȐȏȕȍșȍȕȕȣȑ ȧȏȣȒȖȔ; ȕȘȕȈȔ - ȓȦȌȍȑ; șȈȒȘȚ - ȖȌȕȈȎȌȣ; ȗȘȈșȈȕȋȈȚ - Ȑȏ șȍȘȌȞȈ; ȈȋȝȈȔ ȋȘȍȝȖȊȕȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ; ȈȠț - șȘȈȏț Ȏȍ; ȝȈȕȚȐ - țȕȐȟȚȖȎȈȍȚ; ȚȈȚ ȚȖȚ; ȗȈȊȐȚȘȈ-ȒȐȘȚȐȔ - ȟȤȧ ȘȍȗțȚȈȞȐȧ ȉȍȏțȗȘȍȟȕȈ; ȚȈȔ - ȍȋȖ; ȈȓȈȕȋȝȑȈ-ȠȈșȈȕȈȔ - ȟȍȑ ȗȘȐȒȈȏ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȕȈȘțȠȈȦȚ; ȉȝȈȊȈȕ - Țȣ; ȈȝȖ - Ȗ; ȌȊȍȠȚȐ - ȏȓȖȉȈ; ȠȐȊȈȔ - ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț; ȠȐȊȈ-ȐȚȈȘȈȝ - ȏȓȖșȟȈșȚȕȣȑ. ǹȈȚȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȈ: ǬȖȘȖȋȖȑ ȖȚȍȞ, ȗȐȚȈȧ ȕȍȕȈȊȐșȚȤ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, Țȣ șȖȊȍȘȠȈȍȠȤ ȊȍȓȐȒȖȍ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ. ǹȈȔȖ ȐȔȧ ȀȐȊȣ, șȖșȚȖȧȡȍȍ Ȑȏ ȌȊțȝ șȓȖȋȖȊ, "ȠȐ" Ȑ "ȊȈ", ȖȟȐȡȈȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖȚ Ȋșȍȝ ȋȘȍȝȖȊ, Ȉ ȊȖȓȧ ȍȋȖ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȍȚșȧ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȉȍȏțȗȘȍȟȕȖ ȟȐșȚ, Ȑ ȕȐȒȚȖ, ȒȘȖȔȍ Țȍȉȧ, ȕȍ ȌȍȘȎȐȚ ȕȈ ȕȍȋȖ ȏȓȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȑ ȌțȠȖȑ șȘȍȌȐ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȍȋȖ ȐȔȧ, ȀȐȊȈ, ȗȘȐȕȖșȐȚ ȖȋȘȖȔȕȖȍ ȉȓȈȋȖ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȍȚ șȊȖȍ ȚȍȓȖ ș ȌțȠȖȑ. ǭșȓȐ ȚȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȉțȌțȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȖȕȐ ȖșȖȏȕȈȦȚ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț Ȑ ȗȍȘȍșȚȈȕțȚ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȚȤ șȍȉȧ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȚȍȓȖȔ. ȀȐȊȈ ȏȕȈȟȐȚ ȔȈȕȋȈȓȈ, ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȕȣȑ. ǩȓȈȋȖȚȊȖȘȕȖȑ Ȋ Țȍȓȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȌțȠȈ. ǨȝȈȔ ȉȘȈȝȔȈșȔȐ "ȇ - ǩȘȈȝȔȈȕ". ǷȖȕȐȔȈȕȐȍ ȥȚȖȋȖ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȕȖ. ǷȖȒȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȖșȖȏȕȈȍȚ șȊȖȍȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȟȚȖ ȉȣ Ȗȕ ȕȐ ȌȍȓȈȓ, Ȋșȍ ȉțȌȍȚ ȗȘȐȊȖȌȐȚȤ Ȓ ȕȍȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȔ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȔ. ȀȐȊȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȕȣȑ", Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȌȖșȚȐȋȈȦȚ țȘȖȊȕȧ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȔ ȖȕȐ ȖșȖȏȕȈȦȚ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț, ȖȌȕȈȒȖ ȥȚȖȋȖ ȍȡȍ ȕȍ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ. DzȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖșȖȏȕȈȍȚ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț, ȍȋȖ ȎȐȏȕȤ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȗȘȐȕȖșȐȚȤ ȍȔț ȉȓȈȋȖ, ȕȖ ȕȈ ȥȚȖȔ ȍȋȖ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȕȍ ȒȖȕȟȈȦȚșȧ - ȍȔț ȗȘȍȌșȚȖȐȚ ȍȡȍ ȗȖȕȧȚȤ șȊȖȐ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ǪȣșȠȍȑ ǬțȠȖȑ. ǵȈșȚȖȧȡȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ țȘȖȊȕȧ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȧ, ȕȖ ȍșȓȐ Ȗȕ ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȉȖȓȤȠȐȔ ȘȈȏțȔȖȔ, ȚȖ, ȖșȖȏȕȈȊ șȍȉȧ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȌțȠȖȑ (ȈȝȈȔ ȉȘȈȝȔȈșȔȐ), ȖșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚșȧ ȕȈ ȥȚȖȔ. ǷȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȘȈȏțȔȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ șȊȖȍ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȘȈȏȊȐȚȐȍ, ȐȌȧ ȗȖ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȋȓȖȡȍȕ ȔȣșȓȧȔȐ Ȗ ǪȈșțȌȍȊȍ. DzȈȒ țȎȍ ȋȖȊȖȘȐȓȖșȤ, șȈȚȚȊȈȔ ȊȐȠțȌȌȝȈȔ ȊȈșțȌȍȊȈ-ȠȈȉȌȐȚȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȔȍȌȐȚȐȘțȍȚ ȕȈ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ǪȈșțȌȍȊȣ, ȀȘȐ DzȘȐȠȕȣ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȗȘȐȖȉȡȐȚȤșȧ Ȓ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȔȖȎȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ǪȐȠȕț, ȗȖșȒȖȓȤȒț șȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ "ǷȈȌȔȈ-ȗțȘȈȕȍ", ȟȚȖ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȣșȠȍȑ ȜȖȘȔȖȑ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ. dzȦȌȐ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ Ȗȕ - ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǶȌȕȈȒȖ ȉȣȓȖ ȉȣ ȖȠȐȉȒȖȑ ȌțȔȈȚȤ, ȟȚȖ 88


89 ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ ȖȌȕȖȔ țȘȖȊȕȍ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ǪȐȠȕț. ȅȚȈ ȚȍȖȘȐȧ ȈȚȍȐșȚȐȟȕȈ. Ǫ "ǪȈȑȠȕȈȊȐȧ-ȗțȘȈȕȍ" ȚȈȒȎȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȕȐȒȖȋȖ ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȘȈȊȕȣȔ ǪȐȠȕț, ȌȈȎȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗ ȗȘȖȟȐȝ ȗȖȓțȉȖȋȈȝ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ǪȐȠȕț, ȐȓȐ ǵȈȘȈȧȕȈ, - ȥȚȖ ȈȉșȖȓȦȚȕȈȧ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. TǭDzǹT 15 ȑȈȚ-ȗȈȌȈ-ȗȈȌȔȈȔ ȔȈȝȈȚȈȔ ȔȈȕȖ-'ȓȐȉȝȐȘ ȕȐȠȍȊȐȚȈȔ ȉȘȈȝȔȈ-ȘȈșȈșȈȊȈȘȚȝȐȉȝȐȝ ȓȖȒȈșȑȈ ȑȈȌ ȊȈȘȠȈȚȐ ȟȈȠȐȠȖ 'ȘȚȝȐȕȈș ȚȈșȔȈȐ ȉȝȈȊȈȕ ȌȘțȝȑȈȚȐ ȊȐȠȊȈ-ȉȈȕȌȝȈȊȍ ȑȈȚ-ȗȈȌȈ-ȗȈȌȔȈȔ - ȟȤȐ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ; ȔȈȝȈȚȈȔ - ȊȍȓȐȒȐȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ; ȔȈȕȈȝ-ȈȓȐȉȝȐȝ - ȗȟȍȓȈȔȐ țȔȈ; ȕȐȠȍȊȐȚȈȔ - ȗȖȋȓȖȡȍȕȕȣȝ; ȉȘȈȝȔȈ-ȘȈșȈ - ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ (ȉȘȈȝȔȈȕȈȕȌȣ); ȈșȈȊȈȈȘȚȝȐȉȝȐȝ - ȗȖȐșȒȈȔȐ ȕȍȒȚȈȘȈ; ȓȖȒȈșȑȈ - ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ; ȑȈȚ - ȒȖȚȖȘȣȑ; ȊȈȘȠȈȚȐ - Ȗȕ ȊȣȗȖȓȕȧȍȚ; ȟȈ - Ȑ; ȈȠȐȠȈȝ ȎȍȓȈȕȐȧ; ȈȘȚȝȐȕȈȝ - ȐȡțȡȐȑ; ȚȈșȔȈȐ - ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ Ȓ ȕȍȔț (ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ); ȉȝȈȊȈȕ - Țȣ; ȌȘțȝȑȈȚȐ - ȗȐȚȈȍȠȤ ȕȍȕȈȊȐșȚȤ; ȊȐȠȊȈ-ȉȈȕȌȝȈȊȍ - Ȓ ȌȘțȋț Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȚȘȍȝ ȔȐȘȖȊ. Tȣ ȗȐȚȈȍȠȤ ȕȍȕȈȊȐșȚȤ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȌȘțȋȖȔ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ Ȋ ȚȘȍȝ ȔȐȘȈȝ. Ƕȕ ȌȈȘțȍȚ șȊȖȐ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ ȊȍȓȐȒȐȔ ȓȐȟȕȖșȚȧȔ, ȗȖȋȓȖȡȍȕȕȣȔ ȗȖȐșȒȈȔȐ ȉȘȈȝȔȈȕȈȕȌȣ (ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ), ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȖȕȐ ȊșȍȋȌȈ ȌțȔȈȦȚ Ȗ ȍȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ, Ȑ ȊȣȗȖȓȕȧȍȚ Ȋșȍ ȎȍȓȈȕȐȧ Ȗȉȣȟȕȣȝ ȓȦȌȍȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: dzȦȌȐ ȌȍȓȧȚșȧ ȕȈ ȌȊȍ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ. Dz ȗȍȘȊȖȑ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ ȏȈȒȖȘȍȕȍȓȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȣ, șȚȘȍȔȧȡȐȍșȧ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȦ. ǭșȓȐ ȚȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, Ȋșȍ Ȑȝ ȎȍȓȈȕȐȧ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȦȚșȧ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȖȟȍȕȤ ȓȍȋȒȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ, ȉȣșȚȘȖ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ ȓȦȉȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ, ȗȖȥȚȖȔț ȔȖȎȕȖ ȊȐȌȍȚȤ, ȟȚȖ ȗȘȖșȚȣȍ ȓȦȌȐ ș ȉȖȓȤȠȖȑ ȖȝȖȚȖȑ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȍȔț. DzȖ ȊȚȖȘȖȑ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Țȍ, ȒȚȖ ȘȈȏȖȟȈȘȖȊȈȓșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȖȔ ȖȉȘȈȏȍ ȎȐȏȕȐ: ȚȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ ȘȈȌȐ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȚȖ ȍșȚȤ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ șȈȔȖȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȍȕȐȑ. ǿȍȓȖȊȍȒ, ȖșȖȏȕȈȊȠȐȑ, ȟȚȖ Ȗȕ - ȕȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ, Ȉ ȟȐșȚȈȧ ȌțȠȈ, ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. ȅȚȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ ȚȖȎȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȌȈȘȖȊȈȕȖ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ. DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȓȦȌȐ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȖȉȘȧȌȣ, ȟȚȖȉȣ ȌȖȉȐȚȤșȧ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȋȖ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ Ȑ ȘȈȏȉȖȋȈȚȍȚȤ, ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȌȍȕȤȋȐ ȗȖȔȖȋțȚ ȐȔ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ. Tȍ Ȏȍ, ȒȚȖ ȖȚȟȈȧȓșȧ ȖȉȘȍșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ, șȚȘȍȔȧȚșȧ Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȉȘȈȝȔȈȕȈȕȌȍ, șȓȐȧȕȐȦ șȖ ǪșȍȊȣȠȕȐȔ. ȅȚȖ ȟȍȚȣȘȍ țșȚȖȧ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȣȝ ȏȐȎȌȍȚșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȎȐȏȕȤ: ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȍ ȖȉȘȧȌȣ, ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȍ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȍ, țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȟțȊșȚȊ Ȑ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȉȓȈȋȖȎȍȓȈȚȍȓȍȔ ȒȈȒ Ȗȉȣȟȕȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȚȈȒ Ȑ Țȍȝ, ȒȚȖ ȌȖșȚȐȋ ȊȣșȖȚ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț, ȏȈȚȍȧȊ șșȖȘț ș ȕȐȔ, ǬȈȒȠȈ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȓ ȚȖȓȤȒȖ șȍȉȍ ȊȖ ȊȘȍȌ. ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ ȒȈȒ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȔț ȊȈȑȠȕȈȊț ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȌȈȎȍ ȊȈȑȠȕȈȊȣ, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗ ȓȦ89


90 Ȍȧȝ, ȐȡțȡȐȝ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ, Ȑ Ȗȉȣȟȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȈȝ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ȗȕ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȌȘțȋȖȔ Ȋșȍȝ: Ȑ ȗȘȖșȚȣȝ ȓȦȌȍȑ, Ȑ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ, Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ǫȖșȗȖȌȈ, - ȗȖȥȚȖȔț ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ ȕȍȔț ȕȍȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ ȐȓȐ șȔȖȚȘȍȚȤ ȕȈ ȕȍȋȖ ȒȈȒ ȕȈ șȊȖȍȋȖ ȊȘȈȋȈ. TǭDzǹT 16 ȒȐȔ ȊȈ ȠȐȊȈȒȝȑȈȔ ȈȠȐȊȈȔ ȕȈ ȊȐȌțș ȚȊȈȌ Ȉȕȑȍ ȉȘȈȝȔȈȌȈȑȈș ȚȈȔ ȈȊȈȒȐȘȑȈ ȌȎȈȚȈȝ ȠȔȈȠȈȕȍ ȚȈȕ-ȔȈȓȑȈ-ȉȝȈșȔȈ-ȕȘȒȈȗȈȓȑ ȈȊȈșȈȚ ȗȐȠȈȟȈȐȘ ȑȍ ȔțȘȌȝȈȉȝȐȘ ȌȈȌȝȈȚȐ ȚȈȟ-ȟȈȘȈȕȈȊȈșȘȠȚȈȔ ȒȐȔ ȊȈ - ȕȍțȎȍȓȐ; ȠȐȊȈ-ȈȒȝȑȈȔ - ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȋȖ ȀȐȊȖȑ; ȈȠȐȊȈȔ ȗȘȐȕȖșȧȡȍȋȖ ȉȍȌț; ȕȈ ȊȐȌțȝ - ȕȍ ȏȕȈȦȚ; ȚȊȈȚ Ȉȕȑȍ - Ȋșȍ, ȒȘȖȔȍ Țȍȉȧ; ȉȘȈȝȔȈ-ȈȌȈȑȈȝ - ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ; ȚȈȔ - ȍȋȖ (ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț); ȈȊȈȒȐȘȑȈ - ȘȈȏȔȍȚȈȊȠȐȔȐșȧ; ȌȎȈȚȈȝ - șȖ șȗțȚȈȕȕȣȔȐ ȊȖȓȖșȈȔȐ; ȠȔȈȠȈȕȍ - Ȋ ȒȘȍȔȈȚȖȘȐȐ; ȚȈȚ-ȔȈȓȑȈ-ȉȝȈșȔȈ-ȕȘ-ȒȈȗȈȓȐ ȚȖȚ, ȒȚȖ țȒȘȈȠȍȕ ȋȐȘȓȧȕȌȖȑ Ȑȏ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȝ ȟȍȘȍȗȖȊ Ȑ ȖșȣȗȈȕ ȗȍȗȓȖȔ; ȈȊȈșȈȚ - ȖȉȡȈȦȡȐȑșȧ; ȗȐȠȈȟȈȐȝ - ș ȌȍȔȖȕȈȔȐ; ȑȍ - ȒȚȖ; ȔțȘȌȝȈȉȝȐȝ - ȕȈ ȋȖȓȖȊț; ȌȈȌȝȈȚȐ - ȒȓȈȌȍȚ; ȚȈȚ-ȟȈȘȈȕȈ-ȈȊȈșȘȠȚȈȔ - țȗȈȊȠȐȍ ș ȍȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ. ǵȍțȎȍȓȐ Țȣ ȌțȔȈȍȠȤ, ȟȚȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȉȖȓȍȍ ȊȍȓȐȒȐȍ Ȑ ȗȖȟȐȚȈȍȔȣȍ, ȟȍȔ Țȣ, ȚȈȒȐȍ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȝțȎȍ Țȍȉȧ ȏȕȈȦȚ ȥȚȖ ȕȍȟȐșȚȖȗȓȖȚȕȖȍ șȖȏȌȈȕȐȍ, ȕȖșȧȡȍȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ? Ƕȕ ȝȖȌȐȚ ȗȖ ȒȘȍȔȈȚȖȘȐȧȔ Ȑ ȊȖȌȐȚ ȌȘțȎȉț ș ȌȍȔȖȕȈȔȐ. ǭȋȖ șȗțȚȈȕȕȣȍ ȊȖȓȖșȣ ȘȈȏȔȍȚȈȓȐșȤ ȗȖ ȊșȍȔț Țȍȓț, ȕȈ Ƞȍȍ ț ȕȍȋȖ ȋȐȘȓȧȕȌȈ Ȑȏ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȝ ȟȍȘȍȗȖȊ, Ȉ ȚȍȓȖ ȖșȣȗȈȕȖ ȗȍȗȓȖȔ șȖȎȎȍȕȕȣȝ ȚȘțȗȖȊ. ǶȌȕȈȒȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȥȚȐ ȖȚȚȈȓȒȐȊȈȦȡȐȍ ȟȍȘȚȣ, ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȓȐȟȕȖșȚȐ ȗȖȟȐȚȈȦȚ ȍȋȖ, ȗȘȐȕȐȔȈȧ ȞȊȍȚȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȉȣȓȐ ȊȖȏȓȖȎȍȕȣ Ȓ ȍȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ, Ȑ ș ȉȓȈȋȖȋȖȊȍȕȐȍȔ țȒȘȈȠȈȧ ȐȔȐ șȊȖȐ ȋȖȓȖȊȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȖȘȐȞȈȚȤ ȚȈȒțȦ ȊȍȓȐȒțȦ ȓȐȟȕȖșȚȤ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ șȔȣșȓȈ. ǰȔȍȕȕȖ ȥȚȖ ȝȖȟȍȚ șȒȈȏȈȚȤ ǹȈȚȐ, ȎȍȓȈȧ țȚȊȍȘȌȐȚȤ ȊȍȓȐȟȐȍ șȊȖȍȋȖ ȔțȎȈ. ǪȕȈȟȈȓȍ ȖȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: "Tȣ ȕȈȏȣȊȈȍȠȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȋȘȧȏȕȣȔ Ȑ ȕȍȗȘȐșȚȖȑȕȣȔ Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȖȉȡȈȍȚșȧ Ȋ ȒȘȍȔȈȚȖȘȐȧȝ ș ȌȍȔȖȕȈȔȐ, ȗȖșȣȗȈȍȚ ȚȍȓȖ ȗȍȗȓȖȔ șȖȎȎȍȕȕȣȝ ȚȘțȗȖȊ Ȑ ȕȖșȐȚ ȋȐȘȓȧȕȌț Ȑȏ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȝ ȟȍȘȍȗȖȊ. Tȣ ȕȈȠȍȓ Ȋ ȕȍȔ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȖȊ, ȕȖ Țȍȉȍ ȕȍȊȌȖȔȍȒ, ȟȚȖ Ȗȕ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȚșȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ Ȓ ȥȚȖȔț ȔȐȘț. MȖȎȍȚ ȉȣȚȤ, Ȗȕ ȊȣȋȓȧȌȐȚ ȋȘȧȏȕȣȔ, ȕȖ ȗȖȟȍȔț Ȏȍ ȚȖȋȌȈ ȚȈȒȐȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȒȈȒ ǩȘȈȝȔȈ, ȗȖȟȐȚȈȦȚ ȗȣȓȤ ș ȍȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ Ȑ ș ȉȓȈȋȖȋȖȊȍȕȐȍȔ țȒȘȈȠȈȦȚ șȊȖȐ ȋȖȓȖȊȣ ȚȍȔȐ șȈȔȣȔȐ ȋȐȘȓȧȕȌȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȣȏȊȈȓȐ Ȋ Țȍȉȍ ȚȈȒȖȍ ȖȚȊȘȈȡȍȕȐȍ?" ǩțȌțȟȐ ȞȍȓȖȔțȌȘȍȕȕȖȑ ȎȍȕȡȐȕȖȑ Ȑ ȎȍȕȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ǹȈȚȐ șȟȐȚȈȓȈ șȊȖȐȔ ȌȖȓȋȖȔ ȌȖȒȈȏȈȚȤ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȖȟȍȕȤ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȑ ȟȚȖ ȍȍ ȔȕȍȕȐȍ Ȗ ȔțȎȍ ȖșȕȖȊȈȕȖ ȕȍ ȕȈ ȖȌȕȖȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ ȕȍȔț. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȍ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. TȈȒȖȊȖ țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ ǪȍȌ. Ƕȕ ȕȍ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ ȖȌȕȖȔ țȘȖȊȕȍ 90


91 ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ȕȖ ȍȋȖ ȕȍȓȤȏȧ șȚȈȊȐȚȤ Ȑ ȕȈ ȖȌȐȕ țȘȖȊȍȕȤ ș ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔȐ ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ. ǷȖșȚ ǩȘȈȝȔȣ Ȋ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȍ șȓțȟȈȍȊ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ. ǰȕȖȋȌȈ, ȒȖȋȌȈ ȕȍ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, ȌȖșȚȖȑȕȖȋȖ ȏȈȕȧȚȤ ȥȚȖ ȔȍșȚȖ, ȜțȕȒȞȐȐ ǩȘȈȝȔȣ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ ȖȌȕȈ Ȑȏ ȥȒșȗȈȕșȐȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȖȌȕȈȒȖ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȥȚȖȚ ȗȖșȚ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȖȟȍȕȤ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȍȍ Ȓ ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȟȍȔ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȝȖȚȧ ȜȖȘȔȈȓȤȕȖ Ȗȕ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȣȕȖȔ ǩȘȈȝȔȣ. ǹȈȚȐ ȋȖȊȖȘȐȚ ȏȌȍșȤ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ǩȘȈȝȔȈ ȕȍ ȋȕțȠȈȍȚșȧ ȗȣȓȐ ș ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ ȧȒȖȉȣ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȕȣȝ ȞȊȍȚȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȉȣȓȐ ȊȖȏȓȖȎȍȕȣ Ȓ ȍȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ. ǹ ȚȈȒȐȔ Ȏȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍȔ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ Ȑ ȌȍȊȧȚȤ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ, șȣȕȖȊȍȑ ǩȘȈȝȔȣ (MȈȘȐȟȐ, ǨȚȘȐ, ǩȝȘȐȋț Ȑ ȌȘ.), ȐȉȖ Ȋșȍ ȖȕȐ ȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ - ȕȍ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ. Ǫ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ ǷțȘȈȕȈȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȏȈȕȐȔȈȦȚ ȖȟȍȕȤ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȑ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȕȈ ȖȌȕȖȔ țȘȖȊȕȍ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ȖȌȕȈȒȖ Ȋșȍ ȗȐșȈȕȐȧ șȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȚȖȓȤȒȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ. Ǫ "ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ" ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț șȘȈȊȕȐȊȈȦȚ ș ȗȘȖșȚȖȒȊȈȠȍȑ ȐȓȐ ȑȖȋțȘȚȖȔ. ǷȘȖșȚȖȒȊȈȠȈ ȕȍȖȚȓȐȟȕȈ ȖȚ ȔȖȓȖȒȈ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȗȘȖșȚȖȒȊȈȠȈ ȖȉȘȈȏȖȊȈȓȈșȤ Ȑȏ ȔȖȓȖȒȈ, Ȋ ȒȈȒȖȔ-ȚȖ șȔȣșȓȍ ȖȕȈ ȚȖȎȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȔȖȓȖȒȖȔ. ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȖ ȥȚȖȔț, Ȋ ȒȈȒȖȔ-ȚȖ șȔȣșȓȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ȕȖ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ ȍȋȖ ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț, ȒȈȒ ȗȘȖșȚȖȒȊȈȠț ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȔȖȓȖȒȖȔ, ȝȖȚȧ, ȗȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, ȖȕȈ ȕȍȖȚȓȐȟȕȈ ȖȚ ȔȖȓȖȒȈ. ȅȚȖ șȘȈȊȕȍȕȐȍ ȗȘȐȊȖȌȐȚșȧ Ȋ ǪȍȌȈȝ. DzȖȋȌȈ Ȋ ǷțȘȈȕȈȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȚȖȚ ȐȓȐ ȐȕȖȑ ȗȖȓțȉȖȋ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȟțȚȤ ȓȐ ȕȍ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒȖȍ, ȟȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȕȐȔȈȚȤ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȌȍȓȈȍȚșȧ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȊȓȍȟȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȗȖȟȐȚȈȚȍȓȍȑ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȓ ȌȈȕȕȖȔț ȗȖȓțȉȖȋț. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (9.25) ȚȈȒȎȍ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȝȖȟȍȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȒȈȒȖȔț-ȚȖ ȗȖȓțȉȖȋț, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȕȈȝȖȌȧȡȈȧșȧ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȍȔț Ȋșȍ șȐȓȤȕȍȍ Ȑ șȐȓȤȕȍȍ ȗȘȐȊȧȏȣȊȈȚȤșȧ Ȓ ȥȚȖȔț ȗȖȓțȉȖȋț, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ șȔȖȋ ȌȖșȚȐȟȤ ȍȋȖ ȖȉȐȚȍȓȐ. DZȈȕȚȐ ȌȍȊȈ-ȊȘȈȚȈ ȌȍȊȈȕ. TȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ȒȈȒȖȔț-ȕȐȉțȌȤ ȗȖȓțȉȖȋț, ȗȖȗȈȌȈȍȚ Ȋ ȖȉȐȚȍȓȤ ȥȚȖȋȖ ȗȖȓțȉȖȋȈ, Ȉ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȖȗȈȌȈȍȚ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȞȈȘșȚȊȖ. Ƕȉ ȥȚȖȔ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ ȊȖ ȔȕȖȋȐȝ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ. ǯȌȍșȤ ǹȈȚȐ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȖȚȟȈșȚȐ Ȑȏ țȊȈȎȍȕȐȧ Ȓ ȕȍȔț ȒȈȒ Ȓ șȊȖȍȔț ȔțȎț, Ȉ ȖȚȟȈșȚȐ Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȖȟȍȕȤ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȋȖȘȈȏȌȖ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒȖȍ, ȟȍȔ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ Ȑ ȌȈȎȍ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ. ǷȘȍȊȖșȝȖȌșȚȊȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȗȘȐȏȕȈȍȚ ȌȈȎȍ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȗȖȥȚȖȔț ǬȈȒȠȍ, ȖȚȞț ǹȈȚȐ, Ȑ ȗȖȌȈȊȕȖ șȓȍȌȖȊȈȓȖ ȗȘȐȏȕȈȚȤ ȍȋȖ. Dz ȥȚȖȔț șȊȖȌȐȚșȧ șȔȣșȓ șȓȖȊ ǹȈȚȐ. Ǫ șțȡȕȖșȚȐ, ȖȕȈ ȗȘȐȠȓȈ Ȋ ȌȖȔ ȖȚȞȈ ȕȍ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȕȧȚȤ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȞȍȘȍȔȖȕȐȐ, ȝȖȚȧ, țȔȖȓȧȧ șȊȖȍȋȖ ȔțȎȈ ȗȖȑȚȐ ș ȕȍȑ, ȖȕȈ ȋȖȊȖȘȐȓȈ, ȟȚȖ ȝȖȟȍȚ țȊȐȌȍȚȤșȧ ș șȍșȚȘȈȔȐ Ȑ ȔȈȚȍȘȤȦ. ȅȚȖ ȉȣȓ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȗȘȍȌȓȖȋ, ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ Ȋ ȋȓțȉȐȕȍ ȌțȠȐ ȖȕȈ ȕȈȌȍȧȓȈșȤ țȉȍȌȐȚȤ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ, ǬȈȒȠț, Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȏȓȖȉȈ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȉȍșșȔȣșȓȍȕȕȈ. ȅȚȖ ȉȣȓȖ ȍȍ ȖșȕȖȊȕȖȑ 91


92 ȞȍȓȤȦ. ǵȖ, ȗȖȕȧȊ, ȟȚȖ ȍȑ ȕȍ țȌȈșȚșȧ ȗȍȘȍțȉȍȌȐȚȤ ȖȚȞȈ, ȖȕȈ ȖșȚȈȊȐȓȈ șȊȖȍ ȚȍȓȖ, ȏȈȟȈȚȖȍ ȐȔ, Ȗ ȟȍȔ ȉțȌȍȚ ȘȈșșȒȈȏȈȕȖ Ȋ ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȝ șȚȐȝȈȝ. TǭDzǹT 17 ȒȈȘȕȈț ȗȐȌȝȈȑȈ ȕȐȘȈȑȈȌ ȑȈȌ ȈȒȈȓȗȈ ȐȠȍ ȌȝȈȘȔȈȊȐȚȈȘȑ ȈșȘȕȐȉȝȐȘ ȕȘȉȝȐȘ ȈșȑȈȔȈȕȍ ȟȝȐȕȌȑȈȚ ȗȘȈșȈȝȑȈ ȘțȠȈȚȐȔ ȈșȈȚȐȔ ȗȘȈȉȝțȠ ȟȍȌȎ ȌȎȐȝȊȈȔ Ȉșțȕ ȈȗȐ ȚȈȚȖ ȊȐșȘȌȎȍȚ șȈ ȌȝȈȘȔȈȝ ȒȈȘȕȈț - ȖȉȈ țȝȈ; ȗȐȌȝȈȑȈ - ȏȈȒȘȣȊ; ȕȐȘȈȑȈȚ - șȓȍȌțȍȚ țȑȚȐ; ȑȈȚ - ȍșȓȐ; ȈȒȈȓȗȈȝ - ȕȍșȗȖșȖȉȕȣȑ; ȐȠȍ - ȊȓȈșȚȐȚȍȓȤ; ȌȝȈȘȔȈ-ȈȊȐȚȈȘȐ - ȊȓȈȌȣȒȈ ȘȍȓȐȋȐȐ; ȈșȘȕȐȉȝȐȝ - ȓȐȠȍȕȕȣȔȐ ȟțȊșȚȊȈ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȐ; ȕȘȉȝȐȝ - ȓȦȌȤȔȐ; ȈșȑȈȔȈȕȍ - ȗȖȕȖșȐȔȣȑ; ȟȝȐȕȌȑȈȚ Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ ȖȚȘȍȏȈȚȤ; ȗȘȈșȈȝȑȈ - șȐȓȖȑ; ȘțȠȈȚȐȔ - ȟȍȘȕȧȡȍȋȖ; ȈșȈȚȐȔ - ȖșȒȖȘȉȐȚȍȓȧ; ȗȘȈȉȝțȝ - șȗȖșȖȉȍȕ; ȟȍȚ - ȍșȓȐ; ȌȎȐȝȊȈȔ ȧȏȣȒ; Ȉșțȕ - (șȊȖȦ) ȎȐȏȕȤ; ȈȗȐ - ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ; ȚȈȚȈȝ - ȏȈȚȍȔ; ȊȐșȘȌȎȍȚ - ȌȖȓȎȍȕ ȖșȚȈȊȐȚȤ; șȈȝ - ȚȈȒȖȊ; ȌȝȈȘȔȈȝ - ȔȍȚȖȌ. ǹȈȚȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȈ: TȖȚ, ȒȚȖ șȓȣȠȐȚ, ȒȈȒ ȉȍȏȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȕȖșȐȚ ȏȈȡȐȚȕȐȒȈ Ȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȌȖȓȎȍȕ ȏȈȎȈȚȤ țȠȐ Ȑ țȑȚȐ, ȍșȓȐ ȕȍ Ȋ ȍȋȖ șȐȓȈȝ ȕȈȒȈȏȈȚȤ ȖșȒȖȘȉȐȚȍȓȧ. ǶȌȕȈȒȖ, ȍșȓȐ ȥȚȖ ȊȖȏȔȖȎȕȖ, Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ ȖȚȘȍȏȈȚȤ ȖșȒȖȘȉȐȚȍȓȦ ȧȏȣȒ, țȉȐȚȤ ȍȋȖ Ȑ ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȗȖȒȖȕȟȐȚȤ ș șȖȉȖȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȖ șȓȖȊȈȔ ǹȈȚȐ, ȟȍȓȖȊȍȒ, ȊȖȏȊȖȌȧȡȐȑ ȝțȓț ȕȈ ȊȍȓȐȒțȦ ȓȐȟȕȖșȚȤ, ȌȖȓȎȍȕ șȟȐȚȈȚȤșȧ șȈȔȣȔ ȕȐȏȒȐȔ Ȑȏ ȓȦȌȍȑ. ǶȌȕȈȒȖ ǬȈȒȠȈ ȔȖȋ ȖȉȘȈȚȐȚȤ ȍȍ șȓȖȊȈ ȗȘȖȚȐȊ ȕȍȍ șȈȔȖȑ, șȒȈȏȈȊ, ȟȚȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȗȕ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȔȕȖȋȐȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȗȘȈȊȐȚȍȓȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Ȗȕ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȖȟȍȕȤ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. ǷȖȥȚȖȔț ǹȈȚȐ, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȗȖȘȖȟȐȚȤ ȍȋȖ, ȌȖȓȎȕȈ ȉȣȓȈ ȗȘȐȕȧȚȤ ȊȖ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȍȋȖ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ. ǵȈ ȥȚȖ ȔȖȎȕȖ ȊȖȏȘȈȏȐȚȤ, ȟȚȖ ȞȍȓȤȦ ǹȈȚȐ ȉȣȓȖ ȕȍ ȖȗȖȘȖȟȐȚȤ ǬȈȒȠț, Ȉ ȏȈȡȐȚȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț. ǭșȓȐ ȉȣ ȥȚȖ ȉȣȓȖ ȊȖȏȔȖȎȕȖ, ȍȑ șȓȍȌȖȊȈȓȖ ȖȚȘȍȏȈȚȤ ǬȈȒȠȍ ȧȏȣȒ, ȒȖȚȖȘȣȔ Ȗȕ ȗȖȕȖșȐȓ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȓȦȉȖȋȖ, ȒȚȖ ȟȍȘȕȐȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȧ Ȑ ȏȈȡȐȚȕȐȒȈ ȘȍȓȐȋȐȐ, șȓȍȌțȍȚ țȉȐȚȤ ȕȈ ȔȍșȚȍ Ȑ ȏȈȚȍȔ ȗȖȒȖȕȟȐȚȤ ș șȖȉȖȑ. TȈȒ ȗȖȓȈȋȈȍȚșȧ ȗȖșȚțȗȈȚȤ Ȋ ȗȖȌȖȉȕȣȝ șȓțȟȈȧȝ. ǶȌȕȈȒȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ǬȈȒȠȈ ȉȣȓ ȖȚȞȖȔ ǹȈȚȐ, ȖȕȈ ȘȍȠȐȓȈ ȕȍ țȉȐȊȈȚȤ ȍȋȖ, Ȉ ȗȖȒȖȕȟȐȚȤ ș șȖȉȖȑ, ȟȚȖȉȣ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȐșȒțȗȐȚȤ ȊȍȓȐȒȐȑ ȋȘȍȝ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȖȊȍȘȠȐȓȈ, șȓțȠȈȧ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ Ȋ ȈȌȘȍș ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" țȟȐȚ ȕȈș ȚȖȔț, ȟȚȖ Ȕȣ ȕȐ Ȋ ȒȖȍȔ șȓțȟȈȍ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȚȍȘȗȍȚȤ, ȒȖȋȌȈ ȗȘȐ ȕȈș ȟȍȘȕȧȚ ȐȓȐ ȗȖȕȖșȧȚ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ǩȘȈȝȔȈȕț Ȋ ȥȚȐȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ ȕȍȓȤȏȧ șȖȊȍȘȠȈȚȤ șȈȔȖțȉȐȑșȚȊȖ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ ȕȈ ȕȍȋȖ ȓȧȎȍȚ ȊȐȕȈ ȏȈ țȉȐȑșȚȊȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȉȘȈȝȔȈȕ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȒȐȕțȚȤ ȚȖ ȔȍșȚȖ, ȋȌȍ ȝțȓȧȚ ȊȍȓȐȒȐȝ ȓȦȌȍȑ, ȐȓȐ ȏȈȒȘȣȚȤ țȠȐ, ȟȚȖȉȣ ȕȍ șȓȣȠȈȚȤ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ. DzȠȈȚȘȐȑ ȊȗȘȈȊȍ ȕȈȒȈȏȈȚȤ ȓȦȉȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȒȠȈȚȘȐȑ ȌȖȓȎȍȕ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ ȖȚȘțȉȐȚȤ ȖșȒȖȘȉȐȚȍȓȦ ȧȏȣȒ Ȑ țȉȐȚȤ ȍȋȖ. ǿȚȖ Ȏȍ ȒȈșȈȍȚșȧ ȊȈȑȠȤȍȊ Ȑ ȠțȌȘ, ȚȖ ȖȕȐ ȌȖȓȎȕȣ ȚȖȚȟȈș ȖșȚȈȊȐȚȤ șȊȖȍ ȚȍȓȖ. 92


93 ǹȈȚȐ ȘȍȠȐȓȈ ȗȖȒȐȕțȚȤ ȚȍȓȖ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȗȘȐȟȐșȓȧȓȈ șȍȉȧ Ȓ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȠțȌȘ Ȑ ȊȈȑȠȤȍȊ. ǹȖȋȓȈșȕȖ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (9.32), șȚȘȐȑȖ ȊȈȐȠȑȈș ȚȈȚȝȈ ȠțȌȘȈȝ - ȎȍȕȡȐȕȣ, ȘȈȉȖȟȐȍ Ȑ ȚȖȘȋȖȊȞȣ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȕȈ ȖȌȕȖȔ țȘȖȊȕȍ. ǰ ȗȖșȒȖȓȤȒț ȊȈȑȠȤȧȔ Ȑ ȠțȌȘȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ țșȓȣȠȈȓȐ ȝțȓț Ȋ ȈȌȘȍș ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȐȓȐ ȗȖȓțȉȖȋȈ, ȚȈȒȖȋȖ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ ȖșȚȈȊȐȚȤ ȚȍȓȖ, ȖȕȈ ȘȍȠȐȓȈ ȗȖȒȖȕȟȐȚȤ ș șȖȉȖȑ. TǭDzǹT 18 ȈȚȈș ȚȈȊȖȚȗȈȕȕȈȔ ȐȌȈȔ ȒȈȓȍȊȈȘȈȔ ȕȈ ȌȝȈȘȈȑȐȠȑȍ ȠȐȚȐ-ȒȈȕȚȝȈ-ȋȈȘȝȐȕȈȝ ȌȎȈȋȌȝȈșȑȈ ȔȖȝȈȌ ȌȝȐ ȊȐȠțȌȌȝȐȔ ȈȕȌȝȈșȖ ȌȎțȋțȗșȐȚȈșȑȖȌȌȝȈȘȈȕȈȔ ȗȘȈȟȈȒȠȈȚȍ ȈȚȈȝ - ȗȖȚȖȔț; ȚȈȊȈ - ȖȚ Țȍȉȧ; țȚȗȈȕȕȈȔ - ȗȖȓțȟȍȕȕȖȍ; ȐȌȈȔ ȥȚȖ; ȒȈȓȍȊȈȘȈȔ - ȚȍȓȖ; ȕȈ ȌȝȈȘȈȑȐȠȑȍ - ȧ ȕȍ ȉțȌț ȕȖșȐȚȤ; ȠȐȚȐȒȈȕȚȝȈ-ȋȈȘȝȐȕȈȝ - ȒȚȖ ȗȖȕȖșȐȓ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț; ȌȎȈȋȌȝȈșȑȈ - șȢȍȌȍȕȕȖȍ; ȔȖȝȈȚ - ȗȖ ȖȠȐȉȒȍ; ȝȐ - ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ; ȊȐȠțȌȌȝȐȔ - ȖȟȐȡȍȕȐȍ; ȈȕȌȝȈșȈȝ - ȗȐȡȐ; ȌȎțȋțȗșȐȚȈșȑȈ - ȧȌȖȊȐȚȖȑ; țȌȌȝȈȘȈȕȈȔ ȘȊȖȚȈ; ȗȘȈȟȈȒȠȈȚȍ - ȏȈȧȊȓȧȦ. ǷȖȥȚȖȔț ȧ ȖȚȒȈȏȣȊȈȦșȤ ȖȚ șȊȖȍȋȖ ȗȘȍȏȘȍȕȕȖȋȖ ȚȍȓȈ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȖȓțȟȐȓȈ ȖȚ Țȍȉȧ, ȖșȒȖȘȉȐȚȍȓȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ șȢȍȓ ȟȚȖ-ȚȖ ȧȌȖȊȐȚȖȍ, șȈȔȖȍ ȓțȟȠȍȍ - ȥȚȖ ȊȣȏȊȈȚȤ ȘȊȖȚț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȈȚȐ ȔȖȋȓȈ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ șȖȚȕȐ Ȋșȍȓȍȕȕȣȝ ȊȔȍșȚȍ ș ǬȈȒȠȈȔȐ, ȎȐȊțȡȐȔȐ Ȋ ȕȐȝ, ȐȉȖ ȖȕȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȍȔ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȌȕȈȒȖ, ȟȚȖȉȣ ȖȋȘȈȌȐȚȤ șȊȖȍȋȖ ȔțȎȈ ȖȚ ȖȉȊȐȕȍȕȐȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȗȕ ȏȈșȚȈȊȐȓ șȊȖȦ Ȏȍȕț, ǹȈȚȐ, țȉȐȚȤ ǬȈȒȠț, ȚȈȒ ȒȈȒ, ȏȈȕȐȔȈȧ ȗȖȌȟȐȕȍȕȕȖȍ ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ Ȓ ȕȍȔț ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, șȈȔ ȕȍ ȗȖșȔȍȓ șȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ, ȖȕȈ ȘȍȠȐȓȈ ȗȖȒȖȕȟȐȚȤ ș șȖȉȖȑ. TǭDzǹT 19 ȕȈ ȊȍȌȈ-ȊȈȌȈȕ ȈȕțȊȈȘȚȈȚȍ ȔȈȚȐȝ șȊȈ ȥȊȈ ȓȖȒȍ ȘȈȔȈȚȖ ȔȈȝȈ-Ȕțȕȍȝ ȑȈȚȝȈ ȋȈȚȐȘ ȌȍȊȈ-ȔȈȕțȠȑȈȑȖȝ ȗȘȚȝȈȒ șȊȈ ȥȊȈ ȌȝȈȋȔȍ ȕȈ ȗȈȘȈȔ ȒȠȐȗȍȚ șȚȝȐȚȈȝ ȕȈ - ȕȍ; ȊȍȌȈ-ȊȈȌȈȕ - ȗȘȈȊȐȓȈȔ Ȑ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ ǪȍȌ; ȈȕțȊȈȘȚȈȚȍ - șȓȍȌțȦȚ; ȔȈȚȐȝ - țȔ; șȊȍ - șȊȖȐȔ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔ; ȥȊȈ - ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ; ȓȖȒȍ - șȊȖȐȔ "ȧ"; ȘȈȔȈȚȈȝ - ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȐȑșȧ; ȔȈȝȈ-Ȕțȕȍȝ - ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȝ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȈȓȐșȚȖȊ; ȑȈȚȝȈ - ȒȈȒ; ȋȈȚȐȝ ȗțȚȤ; ȌȍȊȈ-ȔȈȕțȠȑȈȑȖȝ - ȓȦȌȍȑ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȗȘȚȝȈȒ - ȖȚȌȍȓȤȕȖ; șȊȍ - șȊȖȐȔȐ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔȐ; ȥȊȈ - ȖȌȐȕ; ȌȝȈȘȔȍ - ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȔȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȧȔȐ; ȕȈ - ȕȍ; ȗȈȘȈȔ - ȌȘțȋȖȋȖ; ȒȠȐȗȍȚ - șȓȍȌțȍȚ ȒȘȐȚȐȒȖȊȈȚȤ; șȚȝȐȚȈȝ - ȉțȌțȟȐ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȣȔ. dzțȟȠȍ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȟȍȔ ȖșțȎȌȈȚȤ ȌȘțȋȐȝ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȐșȗȖȓȕȧȦȚ șȊȖȐ. ǪȖȏȊȣȠȍȕȕȣȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȈ93


94 ȓȐșȚȣ ȔȖȋțȚ ȐȕȖȋȌȈ ȗȘȍȕȍȉȘȍȟȤ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔȐ ǪȍȌ, ȐȉȖ ȐȔ ȕȍȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȊșȍȔ ȗȘȈȊȐȓȈȔ: ȗȖȓțȉȖȋȐ ȓȍȚȈȦȚ ȗȖ ȊȖȏȌțȝț, Ȉ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ ȝȖȌȧȚ ȗȖ ȏȍȔȓȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: MȖȎȍȚ ȗȖȒȈȏȈȚȤșȧ, ȟȚȖ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȋȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȈȓȐșȚȈ ȔȈȓȖ ȟȍȔ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȖȚ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ șȈȔȖȑ ȗȈȌȠȍȑ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȑ ȌțȠȐ. ǪȖȏȊȣȠȍȕȕȣȑ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȈȓȐșȚ șȚȖȐȚ ȊȣȠȍ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȑ ǪȍȌ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț, ȒȈȒ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȗțȚȍȠȍșȚȊțȦȡȐȍ ȗȖ ȊȖȏȌțȝț, ȗȘȖȓȍȚȈȦȚ ȕȈȌ ȌȎțȕȋȓȧȔȐ Ȑ șȒȈȓȈȔȐ, Ȉ Ȗȉȣȟȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȕȍ țȔȍȦȡȐȑ ȓȍȚȈȚȤ, ȊȣȕțȎȌȍȕ ȗȘȍȖȌȖȓȍȊȈȚȤ ȥȚȐ ȗȘȍȗȧȚșȚȊȐȧ ȕȈ șȊȖȍȔ ȗțȚȐ. ǽȖȚȧ ȓȦȉȐȔȣȑ ȊșȍȔȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȧȊȕȖ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȊșȍȔ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ ǪȍȌ, ȕȍșȖȉȓȦȌȍȕȐȍ ȥȚȐȝ ȗȘȈȊȐȓ ȕȐȒȈȒ ȕȍ șȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȕȈ ȕȍȔ, ȕȖ, ȍșȓȐ Ȗȉȣȟȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȘȍȠȐȚ ȗȖȌȘȈȎȈȚȤ ȍȔț, Ȗȕ șȖȊȍȘȠȐȚ ȕȍȗȘȖșȚȐȚȍȓȤȕțȦ ȖȠȐȉȒț. Ƕȉȣȟȕȣȍ ȓȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȊșȍȔ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ ǪȍȌ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ șȖȉȓȦȌȈȚȤ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȌȖșȚȐȋ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ. ǬȈȒȠȈ ȖȉȊȐȕȐȓ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȚȖȚ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȊșȍȔ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ ǪȍȌ, ȖȌȕȈȒȖ ǹȈȚȐ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ ȕȍȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ șȖȉȓȦȌȈȚȤ ȥȚȐ ȗȘȈȊȐȓȈ. ǫȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕ, ȒȈȒ șȖȓȕȞȍ ȐȓȐ ȖȋȖȕȤ, ȕȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȘȈȏȓȐȟȐȑ ȔȍȎȌț ȟȐșȚȣȔ Ȑ ȕȍȟȐșȚȣȔ. ǹȖȓȕȍȟȕȣȍ ȓțȟȐ șȗȖșȖȉȕȣ ȖȟȐșȚȐȚȤ ȌȈȎȍ șȈȔȖȍ ȕȍȟȐșȚȖȍ ȔȍșȚȖ, ȕȖ, ȍșȓȐ Ȗȉȣȟȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȒȈȎȍȚșȧ Ȋ ȚȈȒȖȔ ȔȍșȚȍ, Ȗȕ ȕȍȐȏȉȍȎȕȖ ȏȈȋȘȧȏȕȐȚșȧ. ǷȣȚȈȚȤșȧ ȗȖȌȘȈȎȈȚȤ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ ȕȍ ȐȔȍȍȚ șȔȣșȓȈ. ǪȔȍșȚȖ ȥȚȖȋȖ ȕțȎȕȖ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖșȒȖȘȉȓȧȚȤ ȊȍȓȐȒȐȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ, ȗȖȌȖȉȕȣȝ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ. TǭDzǹT 20 ȒȈȘȔȈ ȗȘȈȊȘȚȚȈȔ ȟȈ ȕȐȊȘȚȚȈȔ Ȉȗȑ ȘȚȈȔ ȊȍȌȍ ȊȐȊȐȟȑȖȉȝȈȑȈ-ȓȐȕȋȈȔ ȈȠȘȐȚȈȔ ȊȐȘȖȌȝȐ ȚȈȌ ȑȈțȋȈȗȈȌȈȐȒȈ-ȒȈȘȚȈȘȐ ȌȊȈȑȈȔ ȚȈȚȝȈ ȉȘȈȝȔȈȕȐ ȒȈȘȔȈ ȕȈȘȟȟȝȈȚȐ ȒȈȘȔȈ - ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ; ȗȘȈȊȘȚȚȈȔ - ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖȋȖ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ; ȟȈ - Ȑ; ȕȐȊȘȚȚȈȔ - ȕȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖȋȖ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț; ȈȗȐ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȘȚȈȔ - ȐșȚȐȕȕȣȑ; ȊȍȌȍ - Ȋ ǪȍȌȈȝ; ȊȐȊȐȟȑȈ - ȘȈȏȓȐȟȈȦȚșȧ; țȉȝȈȑȈ-ȓȐȕȋȈȔ - ȗȘȐȏȕȈȒȐ ȖȉȖȐȝ; ȈȠȘȐȚȈȔ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȣȑ; ȊȐȘȖȌȝȐ - ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȈȡȐȑ; ȚȈȚ - ȚȖȚ; ȑȈțȋȈȗȈȌȈȥȒȈ-ȒȈȘȚȈȘȐ - ȌȊȈ ȊȐȌȈ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȖȌȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ; ȌȊȈȑȈȔ ȌȊȈ; ȚȈȚȝȈ - ȚȈȒ; ȉȘȈȝȔȈȕȐ - ȚȍȔ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔ țȘȖȊȕȍ; ȒȈȘȔȈ - ȌȍȑșȚȊȐȧ; ȕȈ ȘȟȟȝȈȚȐ - ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȍȔȣȍ. Ǫ ǪȍȌȈȝ șȖȌȍȘȎȈȚșȧ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ, ȘȍȋȓȈȔȍȕȚȐȘțȦȡȐȍ ȌȊȍ ȜȖȘȔȣ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ: ȚȈȔ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȌȖȓȎȕȣ ȌȍȓȈȚȤ ȓȦȌȐ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȍ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ, Ȑ ȓȦȌȐ, ȖȚȘȍȒȠȐȍșȧ ȖȚ ȔȐȘȈ. ȅȚȐȔ ȌȊțȔ ȜȖȘȔȈȔ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȚ ȌȊȈ ȚȐȗȈ ȓȦȌȍȑ, ȐȔȍȦȡȐȝ ȘȈȏȕȣȍ șȒȓȖȕȕȖșȚȐ. ǶȌȐȕ Ȑ ȚȖȚ Ȏȍ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ Ȑ ȚȖȑ, Ȑ ȌȘțȋȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȖȕȐ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȈȚ ȌȘțȋ ȌȘțȋț. ǶȌȕȈȒȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔ țȘȖȊȕȍ, ȔȖȎȍȚ ȖȚȊȍȘȋȕțȚȤ ȖȉȈ ȊȐȌȈ ȌȍȧȚȍȓȤ94


95 ȕȖșȚȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǬȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȓȦȌȍȑ Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȘȍȋȓȈȔȍȕȚȐȘțȍȚșȧ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȟȚȖ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ, ȗȘȐȠȍȌȠȐȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȟȚȖȉȣ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ, ȔȖȋțȚ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ șȊȖȐ ȎȍȓȈȕȐȧ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔȐ ǪȍȌ Ȑ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ, ȌȖșȚȐȋȕțȊ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ. ǿȍȚȣȘȍ ȌțȝȖȊȕȣȝ țȒȓȈȌȈ ȎȐȏȕȐ (ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȤȧ, ȋȘȐȝȈșȚȝȈ, ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝȈ Ȑ șȈȕȕȤȧșȈ) ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȗȖȌȋȖȚȈȊȓȐȊȈȦȚ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȓ ȗȍȘȍȝȖȌț ȕȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ țȘȖȊȍȕȤ. ǶȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȑ ȖȌȍȎȌȈ ȋȘȐȝȈșȚȝȐ, șȍȔȍȑȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȖȚȓȐȟȕȣ ȖȚ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ Ȑ ȖȌȍȎȌȣ șȈȕȕȤȧșȐ, ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȖȚȘȍȒȠȍȋȖșȧ ȖȚ ȔȐȘȈ. ǶȌȐȕ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔ țȒȓȈȌȈȔ. ǹȈȕȕȤȧșȐ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȒȈȒ ȌȖȔȖȝȖȏȧȐȕ, Ȉ ȌȖȔȖȝȖȏȧȐȕ - ȒȈȒ șȈȕȕȤȧșȐ. ǶȌȕȈȒȖ ȊȣȠȍ ȥȚȐȝ ȌȊțȝ ȒȈȚȍȋȖȘȐȑ ȓȦȌȍȑ - Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȖȋȓȖȡȍȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, Ȑ Țȍȝ, ȒȚȖ ȖȚȘȍȒșȧ ȖȚ ȕȍȍ, - șȚȖȧȚ ȓȦȌȐ, ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ Ȓ ȖȉȍȐȔ ȜȖȘȔȈȔ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȚȈȒȖȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ, ȒȈȒ ȋȖȊȖȘȐȓȖșȤ ȊȣȠȍ, Ȗȕ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȋȓȖȡȍȕ ȔȣșȓȧȔȐ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ ǪȈșțȌȍȊȍ. ǭȔț ȕȍ ȗȖȌȝȖȌȧȚ ȕȐ ȏȈȕȧȚȐȧ ȋȘȐȝȈșȚȝȐ, ȕȐ ȏȈȕȧȚȐȧ ȖȚȘȍȒȠȐȝșȧ ȖȚ ȔȐȘȈ șȈȕȕȤȧșȐ. Ƕȕ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ șȚțȗȍȕȐ ȗȈȘȈȔȈȝȈȔșȣ, ȊȣșȠȍȑ șȚțȗȍȕȐ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. TȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȏȈȕȐȔȈȍȔȖȍ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ, ȖȗȐșȈȕȖ ȚȈȒȎȍ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (2.52 - 53). TȈȔ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȋȓȖȡȍȕ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț, ȕȍ ȖȎȐȌȈȧ ȕȐȒȈȒȖȑ ȕȈȋȘȈȌȣ ȏȈ șȊȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ, ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔ țȘȖȊȕȍ. TȈȒȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț ȕȍ ȕțȎȕȖ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ ȐȓȐ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔ ȗȘȈȊȐȓȈȔ Ȑ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȐȧȔ ǪȍȌ. TȖȚ, ȕȈ ȒȖȋȖ ȕȍ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚșȧ ȌȍȑșȚȊȐȍ ȘȐȚțȈȓȤȕȣȝ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȑ, șȖȉȓȦȌȈȍȔȣȝ ȘȈȌȐ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ Țȍȝ ȐȓȐ Ȑȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ Ȟȍȓȍȑ, Ȑ ȒȚȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȖȋȓȖȡȍȕ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔȐ ȔȣșȓȧȔȐ, ȚȖ ȍșȚȤ ȔȣșȓȧȔȐ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ, ȌȖșȚȐȋ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȉțȌȌȝȐ-ȑȖȋȖȑ, ȐȓȐ șȈȔȈȌȝȐ, ȥȒșȚȈȏȖȔ. ǿȍȓȖȊȍȒț, ȌȖșȚȐȋȠȍȔț ȥȚȖȑ șȚțȗȍȕȐ, ȕȍ ȕțȎȕȖ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȕȐ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, ȗȘȐȕȖșȧȡȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ, ȕȐ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, ȘȈȏȊȐȊȈȦȡȍȑ ȖȚȘȍȠȍȕȕȖșȚȤ ȖȚ ȔȐȘșȒȖȋȖ. TǭDzǹT 21 ȔȈ ȊȈȝ ȗȈȌȈȊȑȈȝ ȗȐȚȈȘ ȈșȔȈȌ-ȈșȚȝȐȚȈ ȑȈ ȑȈȌȎȕȈ-ȠȈȓȈșț ȕȈ ȌȝțȔȈ-ȊȈȘȚȔȈȉȝȐȝ ȚȈȌ-ȈȕȕȈ-ȚȘȗȚȈȐȘ Ȉșț-ȉȝȘȌȉȝȐȘ ȐȌȐȚȈ ȈȊȑȈȒȚȈ-ȓȐȕȋȈ ȈȊȈȌȝțȚȈ-șȍȊȐȚȈȝ ȔȈ - ȕȍ; ȊȈȝ - ȚȊȖȐ; ȗȈȌȈȊȑȈȝ - ȉȖȋȈȚșȚȊȈ; ȗȐȚȈȝ - Ȗ ȖȚȍȞ; ȈșȔȈȚȈșȚȝȐȚȈȝ - ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȐȍ ȕȈȔ; ȑȈȝ - ȒȖȚȖȘȣȍ (ȉȖȋȈȚșȚȊȈ); ȑȈȌȎȕȈ-ȠȈȓȈșț - Ȋ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȔ Ȗȋȕȍ; ȕȈ - ȕȍ; ȌȝțȔȈ-ȊȈȘȚȔȈȉȝȐȝ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ șȖȊȍȘȠȍȕȐȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ; ȚȈȚ-ȈȕȕȈ-ȚȘȗȚȈȐȝ - țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȣȑ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȑ ȗȐȡȍȑ; Ȉșț-ȉȝȘȌȉȝȐȝ - țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȦȡȐȑ ȜȐȏȐȟȍșȒȐȍ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ; ȐȌȐȚȈȝ - ȗȘȖșȓȈȊȓȧȍȔȣȍ; 95


96 ȈȊȑȈȒȚȈ-ȓȐȕȋȈȝ - ȟȤȧ ȗȘȐȟȐȕȈ ȕȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȈ; ȈȊȈȌȝțȚȈ-șȍȊȐȚȈȝ ȌȖșȚȐȋȈȍȔȣȍ ȖșȖȏȕȈȊȠȐȔȐ șȍȉȧ ȌțȠȈȔȐ. Ƕ ȖȚȍȞ, ȕȐ Țȣ, ȕȐ ȚȊȖȐ ȗȖȌȗȍȊȈȓȣ ȕȍ ȔȖȎȍȚȍ ȌȈȎȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȤ șȍȉȍ, ȒȈȒȐȔȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ Ȕȣ ȖȉȓȈȌȈȍȔ, ȐȉȖ Țȍ, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȊȍȓȐȒȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȘȈȌȐ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȐȝ Ȟȍȓȍȑ, ȌțȔȈȦȚ ȚȖȓȤȒȖ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ șȊȖȐ Țȍȓȍșȕȣȍ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ ȗȐȡȍȑ, ȗȘȐȕȍșȍȕȕȖȑ Ȋ ȎȍȘȚȊț, Ȕȣ Ȏȍ ȔȖȎȍȔ ȗȘȖȧȊȐȚȤ șȊȖȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ, șȚȖȐȚ ȕȈȔ ȗȖȎȍȓȈȚȤ ȚȖȋȖ. ǵȈ ȥȚȖ șȗȖșȖȉȕȣ ȚȖȓȤȒȖ ȊȍȓȐȒȐȍ ȓȐȟȕȖșȚȐ, ȖȚȘȍȒȠȐȍșȧ ȖȚ ȔȐȘȈ Ȑ ȖșȖȏȕȈȊȠȐȍ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶȚȍȞ ǹȈȚȐ ȉȣȓ țȉȍȎȌȍȕ, ȟȚȖ șȈȔ Ȗȕ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȖȟȍȕȤ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȑ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȖȋȘȖȔȕȣȔ șȖșȚȖȧȕȐȍȔ, Ȉ ȔțȎ ȍȋȖ ȌȖȟȍȘȐ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȉȍȌȍȕ, ȕȖ Ȑ ȕȍȖȚȍșȈȕ. ǻ ȍȍ ȖȚȞȈ ȔȖȋȓȖ ȚȈȒȎȍ șȖȏȌȈȚȤșȧ ȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȍ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ǹȈȚȐ, ȉțȌțȟȐ ȞȍȓȖȔțȌȘȍȕȕȖȑ ȎȍȕȡȐȕȖȑ, ȕȍȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȑ ȔțȎț, Ȑ ȏȈȡȐȡȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, șȖșȚȖȧȕȐȍ ȍȍ ȔțȎȈ ȖȟȍȕȤ ȗȓȈȟȍȊȕȖ. ǮȍȓȈȧ ȘȈȏțȉȍȌȐȚȤ Ȋ ȥȚȖȔ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ, ǹȈȚȐ șȒȈȏȈȓȈ, ȟȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȍ ȓȦȌȐ, ȗȖȌȖȉȕȣȍ ǬȈȒȠȍ Ȑ ȍȋȖ ȓȤșȚȐȊȣȔ ȗȘȐșȗȍȠȕȐȒȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȋȓȖȡȍȕȣ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȗȖȕȧȚȤ, ȒȈȒȐȔȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȍȍ șțȗȘțȋ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȊȍȌȍȚ șȍȉȧ șȖȊșȍȔ ȕȍ ȚȈȒ, ȒȈȒ ȖȕȐ. Ƕȕ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȊșȍȔȐ ȔȣșȓȐȔȣȔȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ, ȕȖ ȕȍ ȓȦȉȐȚ ȊȣșȚȈȊȓȧȚȤ Ȑȝ ȕȈȗȖȒȈȏ. ǷȖȥȚȖȔț ȍȋȖ ȌȖșȚȖȧȕȐȧ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȊȑȈȒȚȈ, "ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȍ". ǶȌȕȈȒȖ ȗȘȐ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȔȖȎȍȚ ȗȘȖȌȍȔȖȕșȚȘȐȘȖȊȈȚȤ șȊȖȐ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ, șȚȖȐȚ ȍȔț ȏȈȝȖȚȍȚȤ ȚȖȋȖ, Ȑ ȊșȒȖȘȍ ȥȚȖ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȗȘȖȐȏȖȑȌȍȚ, ȟȚȖ Ȑ ȗȘȍȌșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ. ǩȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȕȈșȓȈȎȌȈȦȚșȧ Țȍ, ȒȚȖ ȘȈȏȊȐȓ Ȋ șȍȉȍ ȖȚȘȍȠȍȕȕȖșȚȤ ȖȚ ȔȐȘȈ Ȑ ȓȦȉȖȊȤ Ȓ ǩȖȋț, ȥȚȐ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ ȕȍȌȖșȚțȗȕȣ ȚȍȔ, ȒȚȖ șȚȘȍȔȐȚșȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȟțȊșȚȊȈ. ȅȚȐȔȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȚȖȓȤȒȖ ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȚȈȒȐȍ, ȒȈȒ DzțȔȈȘȣ, ǵȈȘȈȌȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, Ȑ ȕȐȒȚȖ ȌȘțȋȖȑ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ǹȈȚȐ ȖșțȎȌȈȍȚ Țȍȝ, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȖȉȘȧȌȣ. ǶȕȐ ȕȈȏȊȈȕȣ ȏȌȍșȤ șȓȖȊȖȔ ȌȝțȔȈ-ȊȈȘȚȔȈȉȝȐȝ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȚȖȚ, ȒȚȖ ȎȐȊȍȚ, ȗȐȚȈȧșȤ ȖșȚȈȚȒȈȔȐ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȑ ȗȐȡȐ". ǷȐȡȈ, ȗȘȐȕȍșȍȕȕȈȧ Ȋ ȎȍȘȚȊț, ȉȣȊȈȍȚ ȌȊțȝ ȊȐȌȖȊ. ǶȌȕȈ - ȥȚȖ ȗȐȡȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȉȣȓȈ ȗȘȐȕȍșȍȕȈ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȉȖȋȈȔ Ȋ ȘȐȚțȈȓȤȕȣȝ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȐȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧȝ, Ȉ ȌȘțȋȈȧ, șȈȔȈȧ ȓțȟȠȈȧ ȗȐȡȈ - ȥȚȖ ȗȐȡȈ, ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȕȈȧ ǪȐȠȕț. ǽȖȚȧ ȊȖ Ȋșȍȝ șȓțȟȈȧȝ ǪȐȠȕț ȧȊȓȧȍȚșȧ ȋȓȈȊȕȣȔ ǩȖȎȍșȚȊȖȔ ȕȈ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȔ ȈȓȚȈȘȍ, Țȍ, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȐȍ ȖȉȘȧȌȣ, șȚȈȊȧȚ șȊȖȍȑ ȞȍȓȤȦ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ Țȍȝ ȐȓȐ Ȑȕȣȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȊȏȈȔȍȕ ȒȈȒȐȍ-ȓȐȉȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȓȈȋȈ. ǵȖ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ - ȥȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ șȖȊȍȘȠȈȦȚ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȐȠȕț, Ȑ ȖșȚȈȚȒȐ ȗȐȡȐ, ȗȘȐȕȖșȐȔȖȑ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȚȈȒȖȋȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, șȗȖșȖȉșȚȊțȦȚ ȗȘȖȋȘȍșșț Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ. ǬțȝȖȊȕȖȍ ȘȈȏȊȐȚȐȍ Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȎȍȘȚȊȣ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȐȌȍȚ ȖȟȍȕȤ ȔȍȌȓȍȕȕȖ, ȗȖȥȚȖȔț ǹȈȚȐ ȖșțȎȌȈȍȚ ȥȚȖȚ ȗțȚȤ. ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ǿȈȒȘȈȊȈȘȚȐ ȋȖȊȖȘȐȓ, ȟȚȖ ȓȦȌȐ, șȖȊȍȘȠȈȦȡȐȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȖȉȘȧȌȣ, ȗȖȌȖȉȕȣ ȊȖȘȖȕȈȔ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȊȖȘȖȕȣ ș țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍȔ ȍȌȧȚ ȖșȚȈȚȒȐ ȗȐȡȐ, ȊȣȉȘȖȠȍȕȕȣȍ Ȋ ȔțșȖȘȕȣȑ ȧȡȐȒ. 96


97 ǪȔȍșȚȍ ș ǬȈȒȠȍȑ ǹȈȚȐ ȖșțȌȐȓȈ Ȋșȍȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȓȐ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ. ǵȖ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȔȖȋȓȐ ȐȓȐ ȕȍȚ ȞȈȘȤ ǬȈȒȠȈ Ȑ ȍȋȖ ȗȘȐșȗȍȠȕȐȒȐ ȗȖȕȧȚȤ ȐșȚȐȕȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ǹȈȚȐ ȝȖȚȍȓȈ ȊȕțȠȐȚȤ șȊȖȍȔț ȖȚȞț, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ șȟȐȚȈȚȤ ȍȍ ȔțȎȈ ȕȐȡȐȔ. ǹȈȚȐ, ȒȈȒ ȗȘȍȌȈȕȕȈȧ ȎȍȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȖȌȈȘȧȍȚ ȊșȍȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ Țȍȝ, ȒȚȖ ȍȔț ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ. ȅȚȖ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ Ȋ ǬȍșȧȚȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ". ǯȈȟȈșȚțȦ ȓȦȌȐ, ȗȖȒȓȖȕȧȦȡȐȍșȧ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȉȣȊȈȦȚ ȉȖȋȈȟȍ Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț, ȚȈȒ ȒȈȒ ǬțȘȋȈ, ȐȓȐ ǹȈȚȐ, țȗȘȈȊȓȧȦȡȈȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, ȌȈȘțȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȓȦȉȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖșȓȈȊȐȚȤ șȊȖȍȋȖ șțȗȘțȋȈ. ǾȍȓȤȦ Ȏȍ Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȌțȝȖȊȕȖȍ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȊȈȕȐȍ, ȗȖȥȚȖȔț ȐȕȖȋȌȈ ȖȕȐ ȓȐȠȈȦȚșȧ șȊȖȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȖȋȈȚșȚȊ. Ǫșȍ ȥȚȖ ȗȖȌȘȖȉȕȖ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ Ȋ ǬȍșȧȚȖȑ ȗȍșȕȐ. TǭDzǹT 22 ȕȈȐȚȍȕȈ ȌȍȝȍȕȈ ȝȈȘȍ ȒȘȚȈȋȈșȖ ȌȍȝȖȌȉȝȈȊȍȕȈȓȈȔ ȈȓȈȔ ȒțȌȎȈȕȔȈȕȈ ȊȘȐȌȈ ȔȈȔȈȉȝțȚ ȒțȌȎȈȕȈ-ȗȘȈșȈȕȋȈȚȈș ȚȈȌȎ ȌȎȈȕȔȈ ȌȝȐȋ ȑȖ ȔȈȝȈȚȈȔ ȈȊȈȌȑȈ-ȒȘȚ ȕȈ - ȕȍ; ȥȚȍȕȈ - ȥȚȐȔ; ȌȍȝȍȕȈ - ȚȍȓȖȔ; ȝȈȘȍ - ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ; ȒȘȚȈ-ȈȋȈșȈȝ - ȕȈȕȍșȧ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ; ȌȍȝȈ-țȌȉȝȈȊȍȕȈ - ȚȍȓȖȔ, ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȕȣȔ ȕȈ șȊȍȚ ȚȖȉȖȑ; ȈȓȈȔ ȈȓȈȔ - ȌȖȊȖȓȤȕȖ, ȌȖȊȖȓȤȕȖ; ȒțȌȎȈȕȔȈȕȈ - ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȍȔ, ȌȖșȚȖȑȕȣȔ ȗȘȍȏȘȍȕȐȧ; ȊȘȐȌȈ - șȚȣȌ; ȔȈȔȈ - ȔȖȑ; ȈȉȝțȚ - ȉȣȓ; Ȓț-ȌȎȈȕȈ-ȗȘȈșȈȕȋȈȚȈȝ - Ȑȏ-ȏȈ ȘȖȌșȚȊȈ ș ȖȚȊȘȈȚȐȚȍȓȤȕȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȤȦ; ȚȈȚ ȌȎȈȕȔȈ - ȥȚȖ ȘȖȎȌȍȕȐȍ; ȌȝȐȒ ȗȖșȚȣȌȕȖȍ; ȑȈȝ - ȒȚȖ; ȔȈȝȈȚȈȔ - ȊȍȓȐȒȐȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ; ȈȊȈȌȑȈ-ȒȘȚ ȖșȒȖȘȉȐȚȍȓȤ. Tȣ ȖșȒȖȘȉȐȓ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, Ȑ Ȕȕȍ ȖșȚȈȍȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȎȈȓȍȚȤ, ȟȚȖ ȔȖȍ ȚȍȓȖ ȗȖȘȖȎȌȍȕȖ ȚȊȖȐȔ. ȇ șȚȣȎțșȤ ȕȈȠȍȋȖ ȘȖȌșȚȊȈ Ȑ ȗȘȍȏȐȘȈȦ șȍȉȧ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȔȖȍ ȚȍȓȖ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȖ ȘȖȌșȚȊȖȔ ș ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈȕȍș ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȑ ȓȐȟȕȖșȚȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ - ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. Ǫ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȊȈȐȠȕȈȊȈȕȈȔ ȑȈȚȝȈ ȠȈȔȉȝțȝ - ȀȈȔȉȝț, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, - ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ Ȑȏ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. Ǫ ȗȘȍȌȣȌțȡȐȝ șȚȐȝȈȝ ǹȈȚȐ ȋȖȊȖȘȐȓȈ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȊșȍȋȌȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȍȕ, ȐȉȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȟȐșȚȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȊȈșțȌȍȊȣ. ǪȈșțȌȍȊȈ - ȥȚȖ șȖșȚȖȧȕȐȍ, Ȑȏ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȘȖȎȌȈȍȚșȧ DzȘȐȠȕȈ, ǪȈșțȌȍȊȈ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ, Ȑ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ ǹȈȚȐ ȌȖșȚȖȑȕȖ ȗȖȌȘȈȎȈȕȐȧ - Ȕȣ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȗȖȏȊȖȓȧȚȤ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐ ȕȈș ȗȖȕȖșȐȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȐȓȐ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǹȈȚȐ șȚȣȌȐȓȈșȤ ȕȍ șȊȖȐȝ ȉȓȐȏȒȐȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ, Ȉ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȍȍ ȚȍȓȖ șȊȧȏȈȕȖ ȒȘȖȊȕȣȔȐ țȏȈȔȐ ș ȚȍȓȖȔ ǬȈȒȠȐ, ȖșȒȖȘȉȐȚȍȓȧ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. ǶȕȈ șȟȐȚȈȓȈ șȍȉȧ ȌȖșȚȖȑȕȖȑ ȗȘȍȏȘȍȕȐȧ Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ 97


98 ȍȍ ȚȍȓȖ ȉȣȓȖ ȏȈȟȈȚȖ ǬȈȒȠȍȑ. TǭDzǹT 23 ȋȖȚȘȈȔ ȚȊȈȌȐȑȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȊȘȠȈȌȝȊȈȌȎȖ ȌȈȒȠȈȑȈȕȐȚȑ ȈȝȈ ȑȈȌȈ șțȌțȘȔȈȕȈȝ ȊȑȈȗȍȚȈ-ȕȈȘȔȈ-șȔȐȚȈȔ ȈȠț ȚȈȌȈ 'ȝȈȔ ȊȑțȚșȘȈȒȠȑȈ ȥȚȈȚ ȒțȕȈȗȈȔ ȚȊȈȌ-ȈȕȋȈȌȎȈȔ ȋȖȚȘȈȔ - șȍȔȍȑȕȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ; ȚȊȈȌȐȑȈȔ - ȚȊȖȐ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ȖȉȓȈȌȈȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȉȖȋȈȚșȚȊ; ȊȘȠȈȌȝȊȈȌȎȈȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȌȈȒȠȈȑȈȕȐ - ǬȈȒȠȈȧȕȐ (ȌȖȟȤ ǬȈȒȠȐ); ȐȚȐ - ȚȈȒ; ȈȝȈ - ȕȈȏȣȊȈȍȚ; ȑȈȌȈ ȒȖȋȌȈ; șțȌțȘȔȈȕȈȝ - ȖȟȍȕȤ ȔȘȈȟȕȈȧ; ȊȑȈȗȍȚȈ - ȐșȟȍȏȈȦȚ; ȕȈȘȔȈșȔȐȚȈȔ - ȔȖȐ ȊȍșȍȓȤȍ Ȑ țȓȣȉȒȈ; ȈȠț - ȚȖȚȟȈș Ȏȍ; ȚȈȌȈ - ȚȖȋȌȈ; ȈȝȈȔ - ȧ; ȊȑțȚșȘȈȒȠȑȍ - ȧ ȖșȚȈȊȓȦ; ȥȚȈȚ - ȥȚȖ (ȚȍȓȖ); ȒțȕȈȗȈȔ ȔȍȘȚȊȖȍ ȚȍȓȖ; ȚȊȈȚ-ȈȕȋȈ-ȌȎȈȔ - ȗȖȘȖȎȌȍȕȕȖȍ ȚȊȖȐȔ ȚȍȓȖȔ. ǰȏ-ȏȈ ȕȈȠȍȋȖ ȘȖȌșȚȊȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȖȘȖȑ ȕȈȏȣȊȈȍȚ Ȕȍȕȧ ǬȈȒȠȈȧȕȐ. ȅȚȖ șȘȈȏț Ȏȍ ȖȔȘȈȟȈȍȚ ȔȖȍ ȕȈșȚȘȖȍȕȐȍ, ȊȍșȍȓȤȍ ȗȖȒȐȌȈȍȚ Ȕȍȕȧ Ȑ țȓȣȉȒȈ șȝȖȌȐȚ ș ȓȐȞȈ. Mȕȍ ȖȟȍȕȤ șȚȣȌȕȖ, ȟȚȖ ȔȖȍ ȚȍȓȖ, ȗȖȌȖȉȕȖȍ ȔȍȠȒț, ȏȈȟȈȚȖ ȚȖȉȖȑ, ȗȖȥȚȖȔț ȧ ȖșȚȈȊȓȦ ȍȋȖ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȓȖȊȖ ȌȈȒȠȈȑȈȕȐ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȌȖȟȤ ȞȈȘȧ ǬȈȒȠȐ". ǰȕȖȋȌȈ Ȋ ȘȈȏȋȖȊȖȘȍ șȖ șȊȖȍȑ ȎȍȕȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȈȏȣȊȈȓ ȍȍ ȌȖȟȍȘȤȦ ȞȈȘȧ ǬȈȒȠȐ, Ȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȥȚȖ ȕȈȗȖȔȐȕȈȓȖ ǹȈȚȐ Ȗ ȍȍ ȘȖȌșȚȊȍ ș ȞȈȘȍȔ ǬȈȒȠȍȑ, ȍȍ șȘȈȏț ȕȈȟȐȕȈȓ ȎȍȟȤ șȚȣȌ. ǶȕȈ ȕȍ ȝȖȚȍȓȈ ȐȔȍȚȤ ȕȐȟȍȋȖ ȖȉȡȍȋȖ ș ǬȈȒȠȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȝȖȌȧȟȐȔ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍȔ. ǬȈȒȠȈ ȉȣȓ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ȏȓȖȉȣ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȉȍȏ ȊșȧȒȖȑ ȗȘȐȟȐȕȣ ȖșȒȖȘȉȐȓ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț. ǻșȓȣȠȈȊ șȓȖȊȖ ȌȈȒȠȈȑȈȕȐ, ȖȕȈ ȗȘȐȝȖȌȐȓȈ Ȋ țȕȣȕȐȍ ȖȚ ȖȌȕȖȋȖ țȗȖȔȐȕȈȕȐȧ Ȗ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȣȝ țȏȈȝ, șȊȧȏȣȊȈȊȠȐȝ ȍȍ ș ǬȈȒȠȍȑ, ȚȈȒ ȒȈȒ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȍ ȚȍȓȖ șȚȈȓȖ Ȍȓȧ ȕȍȍ șȐȔȊȖȓȖȔ ȏȓȖșȚȐ, ȎȐȊȠȍȑ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȍȍ ȖȚȞȈ. ǭȍ ȚȍȓȖ ȗȘȐȟȐȕȧȓȖ ȍȑ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȣȍ șȚȘȈȌȈȕȐȧ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȈ ȘȍȠȐȓȈ ȖșȚȈȊȐȚȤ ȍȋȖ. TǭDzǹT 24 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȐȚȑ ȈȌȝȊȈȘȍ ȌȈȒȠȈȔ ȈȕțȌȑȈ ȠȈȚȘț-ȝȈȕ ȒȠȐȚȈȊ țȌȐȟȐȔ ȕȐȠȈșȈȌȈ ȠȈȕȚȈ-ȊȈȒ șȗȘȠȚȊȈ ȌȎȈȓȈȔ ȗȐȚȈ-ȌțȒțȓȈ-șȈȔȊȘȚȈ ȕȐȔȐȓȑȈ ȌȘȋ ȑȖȋȈ-ȗȈȚȝȈȔ șȈȔȈȊȐȠȈȚ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; ȐȚȐ - ȚȈȒ; ȈȌȝȊȈȘȍ - ȕȈ ȔȍșȚȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȌȈȒȠȈȔ - ǬȈȒȠȍ; ȈȕțȌȑȈ - ȋȖȊȖȘȧ; ȠȈȚȘțȝȈȕ - Ȗ șȖȒȘțȠȐȚȍȓȤ ȊȘȈȋȖȊ; ȒȠȐȚȈț - ȕȈ ȏȍȔȓȦ; țȌȐȟȐȔ - ȓȐȞȖȔ ȕȈ șȍȊȍȘ; ȕȐȠȈșȈȌȈ - șȍȓȈ; ȠȈȕȚȈ-ȊȈȒ - ȔȖȓȟȈ; șȗȘȠȚȊȈ - ȒȖșȕțȊȠȐșȤ; ȌȎȈȓȈȔ - ȊȖȌȣ; ȗȐȚȈ-ȌțȒțȓȈ-șȈȔȊȘȚȈ - ȖȌȍȚȈȧ Ȋ ȎȍȓȚȣȍ ȖȌȍȎȌȣ; ȕȐȔȐȓȑȈ - ȏȈȒȘȣȊ; ȌȘȒ - ȏȘȍȕȐȍ; ȑȖȋȈ-ȗȈȚȝȈȔ - ȕȈ ȔȍȚȖȌȍ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȐ; șȈȔȈȊȐȠȈȚ - șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȓȈșȤ. 98


99 MțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ ǪȐȌțȘȍ: Ƕ șȖȒȘțȠȐȚȍȓȤ ȊȘȈȋȖȊ, șȒȈȏȈȊ ȥȚȖ șȊȖȍȔț ȖȚȞț ȕȈ ȔȍșȚȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ǹȈȚȐ, ȖȉȓȈȟȍȕȕȈȧ Ȋ ȠȈȜȘȈȕȖȊȣȍ ȖȌȍȎȌȣ, șȍȓȈ ȕȈ ȏȍȔȓȦ ȓȐȞȖȔ ȕȈ șȍȊȍȘ. ǶȕȈ ȖȒȘȖȗȐȓȈ șȍȉȧ ȊȖȌȖȑ Ȑ ȏȈȒȘȣȓȈ ȋȓȈȏȈ, ȟȚȖȉȣ ȊȖȑȚȐ Ȋ ȚȘȈȕș ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȘȍȠȈȍȚ ȖșȚȈȊȐȚȤ ȚȍȓȖ, Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ ȖȉȓȈȟȐȚȤșȧ Ȋ ȠȈȜȘȈȕȖȊȣȍ ȖȌȍȎȌȣ. ǹțȌȧ ȗȖ ȊșȍȔț, ǹȈȚȐ șȔȍȕȐȓȈ șȊȖȍ ȖȌȍȧȕȐȍ, ȗȖȒȈȏȣȊȈȧ ȥȚȐȔ, ȟȚȖ șȖȉȐȘȈȍȚșȧ ȖșȚȈȊȐȚȤ ȚȍȓȖ, ȏȈȟȈȚȖȍ ǬȈȒȠȍȑ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǬȈȒȠȈ ȉȣȓ ȖȚȞȖȔ ǹȈȚȐ, ȖȕȈ, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ țȉȐȚȤ ȍȋȖ, ȘȍȠȐȓȈ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȟȈșȚȤ ȍȋȖ ȚȍȓȈ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȊȠțȦ ȍȑ, ȚȖ ȍșȚȤ șȊȖȍ ȚȍȓȖ. ǶȕȈ ȏȈȌțȔȈȓȈ ȗȖȒȐȕțȚȤ ȚȍȓȖ, ȌȈȕȕȖȍ ȍȑ ǬȈȒȠȍȑ, ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȊȠȐșȤ ȔȍȚȖȌȖȔ ȑȖȋȐ. ǹȈȚȐ ȉȣȓȈ ȎȍȕȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ DZȖȋȍȠȊȈȘȖȑ, ȓțȟȠȐȔ Ȑȏ ȑȖȋȖȊ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȗȕ ȊȓȈȌȍȍȚ ȊșȍȔȐ ȔȍȚȖȌȈȔȐ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȐ. ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ǹȈȚȐ ȚȖȎȍ ȊȓȈȌȍȓȈ ȐȔȐ. ǶȕȈ ȔȖȋȓȈ ȕȈțȟȐȚȤșȧ ȥȚȖȔț ȐșȒțșșȚȊț ȓȐȉȖ ț șȊȖȍȋȖ ȔțȎȈ, ȓȐȉȖ Ȋ ȌȖȔȍ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ, ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȞȈȘȧ ǬȈȒȠȐ. ǿȍȓȖȊȍȒ, ȌȖșȚȐȋȠȐȑ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȋ ȑȖȋȍ, ȔȖȎȍȚ ȗȖȒȐȕțȚȤ ȚȍȓȖ, ȚȖ ȍșȚȤ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȖȉȖȓȖȟȒȐ, ȗȖ șȊȖȍȔț ȎȍȓȈȕȐȦ. ǪȓȈșȚȤ ȏȈȒȖȕȖȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȗȘȍȌȍȓȧȦȚ ȊȘȍȔȧ șȔȍȘȚȐ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, ȕȍ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚșȧ ȕȈ ȑȖȋȖȊ, ȌȖșȚȐȋȠȐȝ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ. TȈȒȐȍ ȑȖȋȐ ȔȖȋțȚ ȗȖȒȐȕțȚȤ ȚȍȓȖ, ȒȖȋȌȈ ȝȖȚȧȚ. ǶȉȣȟȕȖ șȕȈȟȈȓȈ ȑȖȋ ȌȖȓȎȍȕ ȖȊȓȈȌȍȚȤ ȚȍȝȕȐȒȖȑ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȊȖȏȌțȠȕȣȔȐ ȗȖȚȖȒȈȔȐ Ȋ Țȍȓȍ. ǶȊȓȈȌȍȊ ȍȦ, Ȗȕ ȗȖȌȕȐȔȈȍȚ ȌțȠț Ȓ ȔȈȒțȠȒȍ, Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȟȍȋȖ ȍȋȖ ȚȍȓȖ ȏȈȋȖȘȈȍȚșȧ, Ȉ ȑȖȋ, ȗȖȒȐȕțȊ ȍȋȖ, ȖȚȗȘȈȊȓȧȍȚșȧ ȕȈ ȏȈȘȈȕȍȍ ȕȈȔȍȟȍȕȕțȦ ȗȓȈȕȍȚț. ȅȚȈ șȐșȚȍȔȈ ȑȖȋȐ ȗȘȐȏȕȈȍȚ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ȌțȠȐ, ȟȚȖ ȖȚȓȐȟȈȍȚ ȍȍ ȖȚ ȕȍȌȈȊȕȖ ȐȏȖȉȘȍȚȍȕȕȖȑ "ȑȖȋȐ", ȒȖȚȖȘȖȑ ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȘȈȌȐ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȘȈȏȊȐȚȤ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ țȗȘȈȊȓȧȚȤ ȒȓȍȚȒȈȔȐ ȚȍȓȈ. ǰșȚȐȕȕȈȧ șȐșȚȍȔȈ ȑȖȋȐ ȗȘȐȏȕȈȍȚ ȗȍȘȍșȍȓȍȕȐȍ ȌțȠȐ ș ȖȌȕȖȑ ȗȓȈȕȍȚȣ ȕȈ ȌȘțȋțȦ Ȑ Ȑȏ ȖȌȕȖȋȖ ȚȍȓȈ Ȋ ȌȘțȋȖȍ, Ȑ Ȑȏ șȓȖȊ MȈȑȚȘȍȐ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ǹȈȚȐ ȘȍȠȐȓȈ ȗȍȘȍȕȍșȚȐ șȊȖȦ ȌțȠț Ȋ ȌȘțȋȖȍ ȚȍȓȖ Ȑ ȌȘțȋțȦ ȖȉșȚȈȕȖȊȒț. TǭDzǹT 25 ȒȘȚȊȈ șȈȔȈȕȈȊ ȈȕȐȓȈț ȌȎȐȚȈșȈȕȈ șȖȌȈȕȈȔ țȚȚȝȈȗȑȈ ȟȈ ȕȈȉȝȐ-ȟȈȒȘȈȚȈȝ ȠȈȕȈȐȘ ȝȘȌȐ șȚȝȈȗȑȈ ȌȝȐȑȖȘȈșȐ șȚȝȐȚȈȔ ȒȈȕȚȝȈȌ ȉȝȘțȊȖȘ ȔȈȌȝȑȈȔ ȈȕȐȕȌȐȚȈȕȈȑȈȚ ȒȘȚȊȈ - ȗȘȐȊȍȌȧ; șȈȔȈȕȈț - Ȋ ȘȈȊȕȖȊȍșȐȍ; ȈȕȐȓȈț - ȊȖȏȌțȠȕȣȍ ȗȖȚȖȒȐ ȗȘȈȕȈ Ȑ ȈȗȈȕȈ; ȌȎȐȚȈ-ȈșȈȕȈ - ȗȘȐȕȧȊ ȕȈȌȓȍȎȈȡțȦ ȗȖȏț; șȈ - ȖȕȈ (ǹȈȚȐ); țȌȈȕȈȔ - ȎȐȏȕȍȕȕȣȑ ȊȖȏȌțȝ; țȚȚȝȈȗȑȈ - ȗȖȌȕȐȔȈȧ; ȟȈ - Ȑ; ȕȈȉȝȐ-ȟȈȒȘȈȚȈȝ - Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ ȗțȗȒȈ; ȠȈȕȈȐȝ - ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ; ȝȘȌȐ - Ȋ șȍȘȌȞȍ; șȚȝȈȗȑȈ - ȗȖȔȍșȚȐȊ; ȌȝȐȑȈ - ș ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȖȔ; țȘȈșȐ - ȗȖ ȓȍȋȖȟȕȖȔț ȒȈȕȈȓț; șȚȝȐȚȈȔ - ȗȖȔȍȡȍȕȕȣȑ; ȒȈȕȚȝȈȚ - ȟȍȘȍȏ ȋȖȘȓȖ; ȉȝȘțȊȖȝ - ȉȘȖȊȍȑ; ȔȈȌȝȑȈȔ - ȔȍȎȌț; ȈȕȐȕȌȐȚȈ - ȕȍȗȖȘȖȟȕȈȧ (ǹȈȚȐ); ȈȕȈȑȈȚ - ȗȖȌȕȧȓȈ. ǹȍȊ Ȋ ȕȈȌȓȍȎȈȡțȦ ȗȖȏț, ȖȕȈ țșȚȘȍȔȐȓȈ ȎȐȏȕȍȕȕȣȑ ȊȖȏȌțȝ 99


100 ȊȊȍȘȝ Ȑ ȗȘȐȊȍȓȈ ȍȋȖ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȘȈȊȕȖȊȍșȐȧ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ ȗțȗȒȈ. ǯȈȚȍȔ ȖȕȈ ȕȈȗȘȈȊȐȓȈ ȎȐȏȕȍȕȕȣȑ ȊȖȏȌțȝ, șȖȍȌȐȕȍȕȕȣȑ ș ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȖȔ, Ȓ șȍȘȌȞț, Ȉ ȖȚȚțȌȈ ȗȖȌȕȧȓȈ ȗȖ ȓȍȋȖȟȕȖȔț ȗȘȖȝȖȌț Ȓ ȔȍȎȉȘȖȊȤȦ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: MȍȚȖȌ ȑȖȋȐ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ țȗȘȈȊȓȍȕȐȐ ȊȖȏȌțȠȕȣȔȐ ȗȖȚȖȒȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȞȐȘȒțȓȐȘțȦȚ Ȋ Țȍȓȍ ȗȖ ȠȍșȚȐ ȒȘțȋȈȔ. ȅȚȐ ȒȘțȋȐ ȕȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȠȈȚ-ȟȈȒȘȈ. DZȖȋ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȗȖȌȕȐȔȈȍȚ ȊȖȏȌțȝ Ȑȏ ȕȐȎȕȍȑ ȟȈșȚȐ ȎȐȊȖȚȈ Ȋ ȖȉȓȈșȚȤ ȗțȗȒȈ, ȏȈȚȍȔ Ȓ șȍȘȌȞț, ȖȚ șȍȘȌȞȈ Ȓ ȋȖȘȓț, ȖȚ ȋȖȘȓȈ Ȓ ȔȍȎȉȘȖȊȤȦ Ȑ ȕȈȒȖȕȍȞ Ȓ ȋȖȓȖȊȕȖȔț ȔȖȏȋț. Dz ȥȚȖȔț, Ȋ ȌȊțȝ șȓȖȊȈȝ, șȊȖȌȐȚșȧ ȗȘȈȒȚȐȒȈ ȑȖȋȐ. ǵȖ ȗȘȍȎȌȍ ȟȍȔ ȗȘȐșȚțȗȈȚȤ Ȓ ȥȚȖȑ ȗȘȈȒȚȐȒȍ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȖșȊȖȐȚȤ ȑȖȋȐȟȍșȒȐȍ ȗȖȏȣ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȥȚȖ șȗȖșȖȉșȚȊțȍȚ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖȔț ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȦ ȌȣȝȈȚȍȓȤȕȣȝ țȗȘȈȎȕȍȕȐȑ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȖȚȖȘȣȝ ȟȍȓȖȊȍȒ țȗȘȈȊȓȧȍȚ ȌȊȐȎȍȕȐȍȔ ȊȖșȝȖȌȧȡȐȝ Ȑ ȕȐșȝȖȌȧȡȐȝ ȊȖȏȌțȠȕȣȝ ȗȖȚȖȒȖȊ Ȋ Țȍȓȍ. ȅȚȖ ȊȍȓȐȒȈȧ ȕȈțȒȈ, Ȑ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȈȒȚȐȒțȍȚ ȥȚȖȚ ȔȍȚȖȌ, ȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȋ ȑȖȋȍ, ȖȌȕȈȒȖ ȥȚȈ ȗȘȈȒȚȐȒȈ ȕȍ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȈ Ȍȓȧ ȓȦȌȍȑ ȕȣȕȍȠȕȍȋȖ ȊȍȒȈ. Ǫ ȕȈȠ ȊȍȒ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ ȊȐȌȍ ȑȖȋȐ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ ȗȘȈȒȚȐȒțȦȚ ȑȖȋȐȟȍșȒȐȍ ȗȖȏȣ ȒȈȒ șȊȖȍȋȖ ȘȖȌȈ ȋȐȔȕȈșȚȐȒț. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȥȚȐȝ țȗȘȈȎȕȍȕȐȑ ȔȖȎȕȖ țȓțȟȠȐȚȤ ȒȘȖȊȖȖȉȘȈȡȍȕȐȍ Ȑ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȏȌȖȘȖȊȤȍ, ȖȌȕȈȒȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȖȋȘȈȕȐȟȐȊȈȍȚșȧ ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȍȔ ȥȚȐȝ țȗȘȈȎȕȍȕȐȑ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȌȖșȚȐȋȕȍȚ ȊȣșȠȍȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ ȑȖȋȐ. DzȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ "DzȍȠȈȊȈ-ȠȘțȚȐ", ȑȖȋȈ ȌȈȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ țȗȘȈȊȓȧȚȤ ȎȐȏȕȍȕȕȖȑ șȐȓȖȑ Ȑ ȗȍȘȍșȍȓȧȚȤșȧ Ȑȏ ȖȌȕȖȋȖ ȚȍȓȈ Ȋ ȌȘțȋȖȍ ȐȓȐ ș ȖȌȕȖȑ ȗȓȈȕȍȚȣ ȕȈ ȌȘțȋțȦ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȞȍȓȤȦ ȑȖȋȐ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȍ ȜȐȏȐȟȍșȒȖȍ ȏȌȖȘȖȊȤȍ. dzȦȉȖȑ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ ȔȍȚȖȌ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȧ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ ȏȌȖȘȖȊȤȍ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȐȔȍȕȕȖ ȌțȠȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȎȐȏȕȍȕȕȖȑ șȐȓȣ Ȋ Țȍȓȍ. DzȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȌțȠȈ ȗȖȒȐȌȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ, ȖȕȖ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȘȈȏȓȈȋȈȚȤșȧ. dzȦȉȈȧ ȌțȝȖȊȕȈȧ ȗȘȈȒȚȐȒȈ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒț ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ ȏȌȖȘȖȊȤȍ, ȕȍ ȗȘȐȓȈȋȈȧ Ȓ ȥȚȖȔț ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȝ țșȐȓȐȑ, ȕȖ ȥȚȖ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȍ ȏȌȖȘȖȊȤȧ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȒȖȕȍȟȕȖȑ ȞȍȓȤȦ ȑȖȋȐ. ǰșȚȐȕȕȈȧ ȞȍȓȤ ȑȖȋȐ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȌȕȧȚȤ ȌțȠț ȕȈ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒțȦ șȚțȗȍȕȤ ȥȊȖȓȦȞȐȐ ȐȓȐ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤ ȍȍ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ. ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ ȑȖȋȐ șȚȘȍȔȧȚșȧ ȗȍȘȍȕȍșȚȐ ȌțȠț ȕȈ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȋȌȍ țȘȖȊȍȕȤ ȎȐȏȕȐ ȋȖȘȈȏȌȖ ȊȣȠȍ Ȑ ȋȌȍ șțȡȍșȚȊțȦȚ ȉȖȓȍȍ ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȍ țșȓȖȊȐȧ Ȍȓȧ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȗȘȈȒȚȐȒȐ: ȉȖȇȓȤȠȈȧ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȎȐȏȕȐ, ȓțȟȠȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ țȌȖȉșȚȊȈ Ȑ Ț.Ȍ., Ȉ ȌȘțȋȐȍ șȚȈȊȧȚ șȊȖȍȑ ȞȍȓȤȦ ȗȖȗȈșȚȤ Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ, ȕȈ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȗȓȈȕȍȚȣ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ. MȍȚȖȌ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒț șȘȈȏț ȗȍȘȍȕȍșȚȐșȤ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȗȓȈȕȍȚȣ, ȋȌȍ ȎȐȏȕȤ ȊȍȟȕȈ Ȑ ȐșȗȖȓȕȍȕȈ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ Ȑ ȏȕȈȕȐȧ, ȗȖȥȚȖȔț ȉȝȈȒȚȐȑȖȋȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȣșȠȍȑ șȐșȚȍȔȖȑ ȑȖȋȐ. TǭDzǹT 26 ȥȊȈȔ șȊȈ-ȌȍȝȈȔ ȔȈȝȈȚȈȔ ȔȈȝȐȑȈșȈ Ȕțȝțȝ șȈȔȈȘȖȗȐȚȈȔ ȈȕȒȈȔ ȈȌȈȘȈȚ ȌȎȐȝȈșȈȚȐ ȌȈȒȠȈ-ȘțȠȈ ȔȈȕȈșȊȐȕȐ ȌȈȌȝȈȘȈ ȋȈȚȘȍȠȊ ȈȕȐȓȈȋȕȐ-ȌȝȈȘȈȕȈȔ 100


101 ȥȊȈȔ - ȚȈȒ; șȊȈ-ȌȍȝȈȔ - șȊȖȍ ȚȍȓȖ; ȔȈȝȈȚȈȔ - ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ; ȔȈȝȐȑȈșȈ - ȊȣșȠȐȑ ȖȉȢȍȒȚ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ; Ȕțȝțȝ - ȊȕȖȊȤ Ȑ ȊȕȖȊȤ; șȈȔȈȘȖȗȐȚȈȔ - șȐȌȍȓȈ; ȈȕȒȈȔ - ȕȈ ȒȖȓȍȕȧȝ; ȈȌȈȘȈȚ - ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ; ȌȎȐȝȈșȈȚȐ - ȎȍȓȈȧ ȖșȚȈȊȐȚȤ; ȌȈȒȠȈ-ȘțȠȈ - Ȑȏ-ȏȈ ȋȕȍȊȈ ȕȈ ǬȈȒȠț; ȔȈȕȈșȊȐȕȐ - ȗȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȊȖȓȍ; ȌȈȌȝȈȘȈ - ȗȖȔȍșȚȐȓȈ; ȋȈȚȘȍȠț ȕȈ ȟȈșȚȐ ȚȍȓȈ; ȈȕȐȓȈ-ȈȋȕȐ-ȌȝȈȘȈȕȈȔ - ȔȍȌȐȚȈȞȐȧ ȕȈ ȖȋȖȕȤ Ȑ ȊȖȏȌțȝ. ǿȚȖȉȣ ȗȖȒȐȕțȚȤ ȚȍȓȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȗȖȟȐȚȈȍȔȣȑ ȊșȍȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ Ȑ șȊȧȚȣȔȐ, ș ȚȈȒȐȔ ȉȓȈȋȖȋȖȊȍȕȐȍȔ Ȑ ȓȦȉȖȊȤȦ șȈȎȈȓ Ȓ șȍȉȍ ȕȈ ȒȖȓȍȕȐ, ǹȈȚȐ, ȘȈȏȋȕȍȊȈȕȕȈȧ ȕȈ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ, ȕȈȟȈȓȈ ȔȍȌȐȚȐȘȖȊȈȚȤ ȕȈ Ȗȋȕȍȕȕȣȑ ȊȖȏȌțȝ ȊȕțȚȘȐ ȚȍȓȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȈȏȊȈȕ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȓțȟȠȍȑ Ȑȏ ȊȍȓȐȒȐȝ ȌțȠ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ ȚȍȓȖ ǹȈȚȐ ȉȣȓȖ ȏȈȟȈȚȖ ǬȈȒȠȍȑ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȊșȍȋȌȈ ș ȉȓȈȋȖȋȖȊȍȕȐȍȔ ȖȚȕȖșȐȓșȧ Ȓ ǹȈȚȐ Ȑ șȈȎȈȓ ȍȍ Ȓ șȍȉȍ ȕȈ ȒȖȓȍȕȐ. ȅȚȖ șȟȐȚȈȍȚșȧ ȏȕȈȒȖȔ ȋȓțȉȖȒȖȋȖ țȊȈȎȍȕȐȧ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȚȍȓȖ ǹȈȚȐ ȕȍ ȉȣȓȖ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȚȍȓȖȔ, Ȑ Ȋșȍ Ȏȍ ȖȕȈ ȘȍȠȐȓȈ ȖșȚȈȊȐȚȤ ȍȋȖ, ȚȈȒ ȒȈȒ Ȑȏ-ȏȈ ȘȖȌșȚȊȈ ș ǬȈȒȠȍȑ ȖȕȖ șȌȍȓȈȓȖșȤ Ȍȓȧ ȕȍȍ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȣȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. ȅȚȖ șțȘȖȊȖȍ ȘȍȠȍȕȐȍ ǹȈȚȐ ȌȖȓȎȕȖ ȗȖșȓțȎȐȚȤ Ȍȓȧ ȕȈș ȗȘȐȔȍȘȖȔ. ǵțȎȕȖ ȉȣȚȤ ȖȟȍȕȤ ȖșȔȖȚȘȐȚȍȓȤȕȣȔ, ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ ȐȏȉȍȋȈȧ ȖȉȡȍȕȐȧ ș ȚȍȔȐ, ȒȚȖ ȕȍȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȓȦȌȧȔ, ȏȈȕȐȔȈȦȡȐȔ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȗȐșȈȕȐȧ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚ șȚȖȘȖȕȐȚȤșȧ ȈȚȍȐșȚȖȊ Ȑ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȝ Ȑ șȚȈȘȈȚȤșȧ ȖȉȡȈȚȤșȧ ȚȖȓȤȒȖ ș ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȖȉȡȍȕȐȍ ș ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒț ȖșȖȏȕȈȚȤ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț. Ƕ ȊȈȎȕȖșȚȐ ȥȚȖȋȖ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ ȊȖ ȔȕȖȋȐȝ ȔȍșȚȈȝ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ": ȚȖȚ, ȒȚȖ ȝȖȟȍȚ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ, ȌȖȓȎȍȕ ȖȉȡȈȚȤșȧ ș ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȌțȠȈȔȐ, Ȉ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȍȚ ȊȍșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ, ȔȖȎȍȚ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ ȖȉȡȈȚȤșȧ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȔȐ ȓȦȌȤȔȐ. ǶșȕȖȊȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȖȉȘȈȏȈ ȎȐȏȕȐ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȍȒș. ǰșȝȖȌȧ Ȑȏ ȥȚȖȋȖ, ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȗȐșȈȕȐȧ ȖșțȎȌȈȦȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȓ șȍȒșț Ȑ șȖȊȍȚțȦȚ ȐȏȉȍȋȈȚȤ ȖȉȡȍșȚȊȈ Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ șȍȒșț, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȉȡȍȕȐȍ ș ȕȐȔȐ ȏȈȚȘțȌȕȧȍȚ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȘȈȏȊȐȚȐȍ. ǰ ȕȈȖȉȖȘȖȚ, ȖȉȡȍȕȐȍ ș ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȌțȠȈȔȐ, ȟȐșȚȣȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ, ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒț ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȘȖȊȍȕȤ. ǹȈȚȐȌȍȊȐ ȘȍȠȐȓȈ ȖșȚȈȊȐȚȤ ȚȍȓȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȖȓțȟȐȓȈ ȖȚ ǬȈȒȠȐ, Ȑ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȋ ȌȘțȋȖȍ ȚȍȓȖ, ȟȚȖȉȣ ȕȐȟȚȖ ȕȍ ȖȔȘȈȟȈȓȖ ȍȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ. DzȈȒ ȐȏȊȍșȚȕȖ, Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȐ ȖȕȈ șȚȈȕȍȚ ǷȈȘȊȈȚȐ, ȌȖȟȍȘȤȦ ǫȐȔȈȓȈȍȊ, Ȑ șȕȖȊȈ ȊȣȑȌȍȚ ȏȈȔțȎ ȏȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț. ǹȈȚȐ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ șȊȧȏȈȕȣ ȊȍȟȕȣȔȐ țȏȈȔȐ, Ȑ Ȑȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ȕȍ ȗȘȍȘȣȊȈȦȚșȧ, ȌȈȎȍ ȒȖȋȌȈ ǹȈȚȐ ȔȍȕȧȍȚ ȚȍȓȖ. TǭDzǹT 27 ȚȈȚȈȝ șȊȈ-ȉȝȈȘȚțȠ ȟȈȘȈȕȈȔȉțȌȎȈșȈȊȈȔ ȌȎȈȋȈȌ-ȋțȘȖȠ ȟȐȕȚȈȑȈȚȐ ȕȈ ȟȈȗȈȘȈȔ ȌȈȌȈȘȠȈ ȌȍȝȖ ȝȈȚȈ-ȒȈȓȔȈȠȈȝ șȈȚȐ șȈȌȑȈȝ ȗȘȈȌȎȈȌȎȊȈȓȈ șȈȔȈȌȝȐȌȎȈȋȕȐȕȈ ȚȈȚȈȝ - ȚȈȔ; șȊȈ-ȉȝȈȘȚțȝ - șȊȖȍȋȖ ȔțȎȈ; ȟȈȘȈȕȈ-ȈȔȉțȌȎȈ-ȈșȈ101


102 ȊȈȔ - ȕȈ ȕȍȒȚȈȘ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ; ȌȎȈȋȈȚ- ȋțȘȖȝ - ȊȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȟȐȕȚȈȑȈȚȐ - ȔȍȌȐȚȐȘțȧ; ȕȈ - ȕȍ; ȟȈ - Ȑ; ȈȗȈȘȈȔ - ȕȐȒȖȋȖ (ȒȘȖȔȍ șȊȖȍȋȖ ȔțȎȈ); ȌȈȌȈȘȠȈ - ȊȐȌȍȓȈ; ȌȍȝȈȝ șȊȖȍ ȚȍȓȖ; ȝȈȚȈ-ȒȈȓȔȈȠȈȝ - ȗȧȚȕȈ ȋȘȍȝȈ țȕȐȟȚȖȎȐȊ; șȈȚȐ - ǹȈȚȐ; șȈȌȑȈȝ - ȊșȒȖȘȍ; ȗȘȈȌȎȈȌȎȊȈȓȈ - șȖȎȋȓȈ; șȈȔȈȌȝȐ-ȌȎȈ-ȈȋȕȐȕȈ - ȖȋȕȍȔ, ȊȖȏȕȐȒȠȐȔ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ. ǹȈȚȐ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȓȈ ȔȣșȓȐ ȕȈ șȊȧȚȣȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ șȊȖȍȋȖ ȔțȎȈ, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ - ȊȣșȠȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ ȊșȍȋȖ ȔȐȘȈ. TȈȒ ȖȕȈ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȟȐșȚȐȓȈșȤ ȖȚ șȓȍȌȖȊ ȋȘȍȝȈ Ȑ, ȔȍȌȐȚȐȘțȧ ȕȈ șȚȐȝȐȦ Ȗȋȕȧ, ȖșȚȈȊȐȓȈ ȚȍȓȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖȝȊȈȚȐȓȖ ȧȘȒȖȍ ȗȓȈȔȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȈȚȐ șȘȈȏț Ȏȍ ȗȖȌțȔȈȓȈ Ȗ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ șȊȖȍȋȖ ȔțȎȈ, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȚȘȍȝ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȑ ǩȖȋȈ, țȗȘȈȊȓȧȦȡȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȔȐȘȖȔ, Ȑ ȥȚȖȋȖ ȉȣȓȖ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ, ȟȚȖȉȣ ȖȕȈ ȖȡțȚȐȓȈ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖȍ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ Ȑ ȏȈȉȣȓȈ Ȗ șȊȖȍȔ Țȍȓȍ Ȑ ȖȉȖ ȊșȍȔ, ȟȚȖ ș ȕȐȔ șȊȧȏȈȕȖ. ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȍȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȍ ȉȣȓȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȖȕȈ ȖșȚȈȊȐȓȈ ȖȌȕȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȌȘțȋȖȍ, ȕȖ ȥȚȖȚ ȗȘȐȔȍȘ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȓțȟȠȍ ȗȖȕȧȚȤ, ȒȈȒȖȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȒȖȋȌȈ Ȗȕ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊȈȍȚ țȔ Ȑ Ȋșȍ șȊȖȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ǪȐȠȕț ȐȓȐ DzȘȐȠȕȣ. MȍȌȐȚȈȞȐȧ ȕȈ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȚȈȒȖȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȏȈȉȣȊȈȍȚ ȖȉȖ ȊșȍȔ ȕȈ șȊȍȚȍ Ȑ ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖȋȘțȎȈȍȚșȧ Ȋ șȖȏȍȘȞȈȕȐȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȖȉȘȈȏȈ ǫȖșȗȖȌȈ. ȅȚȖ șȖȊȍȘȠȍȕȕȈȧ șȚțȗȍȕȤ șȈȔȈȌȝȐ, ȑȖȋȐȟȍșȒȖȋȖ ȥȒșȚȈȏȈ. ǯȌȍșȤ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȍȑ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ ǹȈȚȐ ȖȟȐșȚȐȓȈșȤ ȖȚ Ȋșȍȑ șȒȊȍȘȕȣ. Ƕ ȒȈȒȖȑ șȒȊȍȘȕȍ ȐȌȍȚ ȘȍȟȤ? ǹȒȊȍȘȕȖȑ ȉȣȓȖ ȍȍ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȍȕȐȍ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ, ȏȈȟȈȚȣȔ ǬȈȒȠȍȑ, ȕȖ, ȗȖȋȘțȏȐȊȠȐșȤ Ȋ ȚȘȈȕș, ȖȕȈ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȏȈȉȣȓȈ Ȗ șȊȖȍȔ ȘȖȌșȚȊȍ ș ȕȐȔ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȒȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȘȣȊȈȍȚ Ȋșȍ Țȍȓȍșȕȣȍ țȏȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȊȧȏȣȊȈȦȚ ȍȋȖ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȔȐȘȖȔ, Ȑ ȖșȖȏȕȈȍȚ șȍȉȧ ȊȍȟȕȣȔ șȓțȋȖȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ȋșȧ șȒȊȍȘȕȈ ȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ șȋȖȘȍȓȈ Ȋ Ȗȋȕȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȥȒșȚȈȏȈ. ǹȖȊșȍȔ ȕȍȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ, ȟȚȖȉȣ ȥȚȖȚ ȖȋȖȕȤ Ȋ ȉțȒȊȈȓȤȕȖȔ șȔȣșȓȍ șȎȐȋȈȓ ȚȍȓȖ: ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȏȈȉȣȊȈȍȚ ȖȉȖ Ȋșȍȝ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȣȝ țȏȈȝ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ Ȑ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȖșȖȏȕȈȊȈȚȤ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț, ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȖȋȖȕȤ șȈȔȈȌȝȐ, ȑȖȋȐȟȍșȒȖȋȖ ȥȒșȚȈȏȈ, șȎȍȋ Ȋ ȕȍȔ ȊșȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕțȦ șȒȊȍȘȕț. Ǫ ȥȚȖȔ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȊȣșȠȍȍ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ ȑȖȋȐ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȊȣȌȈȍȚ șȍȉȧ ȏȈ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȑȖȋȈ Ȑ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ șȖȝȘȈȕȧȍȚ Țȍȓȍșȕȣȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȍȋȖ ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȐșȚȐȕȕȣȔ ȑȖȋȖȔ. Ǫ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" (2.4.15) șȒȈȏȈȕȖ: ȑȈȚȒȐȘȚȈȕȈȔ ȑȈȚ-șȔȈȘȈȕȈȔ. ǷȘȖșȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȧ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȈȔȧȚțȧ Ȗ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȊȖȏȕȖșȧ ȔȖȓȐȚȊȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȚȖȚȟȈș ȖșȊȖȉȖȎȌȈȍȚșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ, ȒȖȚȖȘȈȧ șȋȖȘȈȍȚ Ȋ ȧȘȒȖ ȗȣȓȈȦȡȍȔ ȗȓȈȔȍȕȐ ȥȒșȚȈȏȈ. ȅȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȖȟȍȕȤ ȉȣșȚȘȖ, ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȔȋȕȖȊȍȕȕȖ. ǷȖ ȔȕȍȕȐȦ ȀȘȐ ǬȎȐȊȣ ǫȖșȊȈȔȐ, ȒȖȋȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ǹȈȚȐ ȖșȚȈȊȐȓȈ ȚȍȓȖ, ȐȔȍȍȚșȧ Ȋ ȊȐȌț, ȟȚȖ ȖȕȈ ȘȈȏȖȘȊȈȓȈ Ȋ șȊȖȍȔ șȍȘȌȞȍ țȏȣ, șȊȧȏȣȊȈȊȠȐȍ ȍȍ ș ǬȈȒȠȍȑ. ȀȘȐ ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ǿȈȒȘȈȊȈȘȚȐ TȝȈȒțȘ ȗȐȠȍȚ Ȋ șȊȖȍȔ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȐ, ȟȚȖ, ȉțȌțȟȐ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤȕȐȞȍȑ ȊȕȍȠ102


103 ȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ǹȈȚȐ ȕȍ ȗȖȓțȟȐȓȈ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȚȍȓȈ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȍȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȍȓȖ șȋȖȘȍȓȖ, Ȉ ȗȘȖșȚȖ ȗȍȘȍȕȍșȓȈșȤ Ȑȏ ȚȍȓȈ, ȏȈȟȈȚȖȋȖ ǬȈȒȠȍȑ, Ȋ ȌȘțȋȖȍ ȚȍȓȖ. ǬȘțȋȐȍ ȒȖȔȔȍȕȚȈȚȖȘȣ ȖȉȢȧșȕȧȦȚ, ȟȚȖ ȖȕȈ ȊȖȠȓȈ Ȋ ȓȖȕȖ MȍȕȈȒȐ, șȊȖȍȑ ȉțȌțȡȍȑ ȔȈȚȍȘȐ. ǰȚȈȒ, ȖȕȈ ȗȖȒȐȕțȓȈ șȊȖȍ ȚȍȓȖ, ȏȈȟȈȚȖȍ ǬȈȒȠȍȑ, Ȑ șȘȈȏț ȗȍȘȍșȍȓȐȓȈșȤ Ȋ ȌȘțȋȖȍ, ȓțȟȠȍȍ ȚȍȓȖ, ȕȖ ȥȚȖ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȖȕȈ ȗȖȓțȟȐȓȈ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȚȍȓȖ. TǭDzǹT 28 ȚȈȚ ȗȈȠȑȈȚȈȔ Ȓȝȍ ȉȝțȊȐ ȟȈȌȉȝțȚȈȔ ȔȈȝȈȌ ȝȈ ȝȍȚȐ ȊȈȌȈȝ șțȔȈȝȈȕ ȈȌȎȈȑȈȚȈ ȝȈȕȚȈ ȗȘȐȑȈ ȌȈȐȊȈȚȈȔȈșȑȈ ȌȍȊȐ ȌȎȈȝȈȊ Ȉșțȕ ȒȍȕȈ șȈȚȐ ȗȘȈȒȖȗȐȚȈ ȚȈȚ - ȚȖ; ȗȈȠȑȈȚȈȔ - Țȍȝ, ȒȚȖ ȊȐȌȍȓ; Ȓȝȍ - Ȋ ȕȍȉȍ; ȉȝțȊȐ ȕȈ ȏȍȔȓȍ; ȟȈ - Ȑ; ȈȌȉȝțȚȈȔ - țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȑ; ȔȈȝȈȚ - ȊȍȓȐȒȐȑ; ȝȈ ȝȈ - Ȗ! Ȗ!; ȐȚȐ - ȚȈȒ; ȊȈȌȈȝ - ȒȘȐȒ; șț-ȔȈȝȈȕ - ȕȍȐșȚȖȊȣȑ; ȈȌȎȈȑȈȚȈ - ȘȈȏȌȈȓșȧ; ȝȈȕȚȈ - țȊȣ; ȗȘȐȑȈ - ȊȖȏȓȦȉȓȍȕȕȈȧ; ȌȈȐȊȈ-ȚȈȔȈșȑȈ - șȈȔȖȋȖ ȗȖȟȐȚȈȍȔȖȋȖ ȗȖȓțȉȖȋȈ (ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ); ȌȍȊȐ - ǹȈȚȐ; ȌȎȈȝȈț - ȖșȚȈȊȐȓȈ; Ȉșțȕ - șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ; ȒȍȕȈ - ǬȈȒȠȍȑ; șȈȚȐ - ǹȈȚȐ; ȗȘȈȒȖȗȐȚȈ - ȘȈȏȋȕȍȊȈȕȕȈȧ. DzȖȋȌȈ ǹȈȚȐ Ȋ ȋȕȍȊȍ țȕȐȟȚȖȎȐȓȈ șȊȖȍ ȚȍȓȖ, ȗȖ Ȋșȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȘȈȏȕȍșșȧ ȖȋȓțȠȐȚȍȓȤȕȣȑ ȒȘȐȒ. ǷȖȟȍȔț ǹȈȚȐ, șțȗȘțȋȈ șȈȔȖȋȖ ȗȖȟȐȚȈȍȔȖȋȖ ȗȖȓțȉȖȋȈ, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȖșȚȈȊȐȓȈ șȊȖȍ ȚȍȓȖ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ? DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȖȓțȉȖȋȐ, ȖȉȐȚȈȊȠȐȍ ȕȈ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ, ȐȏȌȈȓȐ ȖȋȓțȠȐȚȍȓȤȕȣȑ ȒȘȐȒ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ǹȈȚȐ ȉȣȓȈ ȌȖȟȍȘȤȦ ǬȈȒȠȐ, ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȋȖ Ȑȏ ȞȈȘȍȑ, Ȑ ȎȍȕȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȋȖ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǷȖȟȍȔț ȖȕȈ ȚȈȒ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓȈșȤ, ȟȚȖ ȖșȚȈȊȐȓȈ ȚȍȓȖ? ǻ ǹȈȚȐ ȒȈȒ ț ȌȖȟȍȘȐ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȞȈȘȧ Ȑ Ȏȍȕȣ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȗȖȓțȉȖȋȈ ȉȣȓȖ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȚȖȓȤȒȖ ȔȖȎȕȖ ȗȖȎȍȓȈȚȤ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȖȕȈ ȕȍ ȟțȊșȚȊȖȊȈȓȈ ȗȖȓȕȖȋȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ Ȑ ȘȍȠȐȓȈ ȖșȚȈȊȐȚȤ ȚȍȓȖ. TțȚ ȉȣȓȖ ȟȍȔț țȌȐȊȓȧȚȤșȧ. ǷȖȓȕȖȋȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȌȈȎȍ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȊșȍȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ. Ǭȓȧ ǹȈȚȐ ȕȍ ȉȣȓȖ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍȌȖșȚțȗȕȖȋȖ, ȖȕȈ ȔȖȋȓȈ ȗȖȓțȟȐȚȤ Ȋșȍ ȓȐȉȖ ȖȚ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ, ȓȐȉȖ ȖȚ ȔțȎȈ, șȈȔȖȋȖ ȊȍȓȐȒȖȋȖ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȕȖ ȌȈȎȍ ț ȕȍȍ ȉȣȓȐ ȗȘȐȟȐȕȣ Ȍȓȧ ȕȍȌȖȊȖȓȤșȚȊȈ. ǷȖȥȚȖȔț "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" (1.2.6) țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ, ȟȚȖ Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȐșȒȈȚȤ ȐșȚȐȕȕȖȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ (ȑȈȑȈȚȔȈ șțȗȘȈșȐȌȈȚȐ), Ȉ ȈȚȔȈ, ȚȖ ȍșȚȤ ȚȍȓȖ, țȔ Ȑ ȌțȠȈ, ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȗȖȓȕȖȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȋȌȈ, ȒȖȋȌȈ ȗȖȋȓȖȡȍȕȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ ǰșȚȐȕȍ. ǹȈ ȊȈȐ ȗțȔșȈȔ ȗȈȘȖ ȌȝȈȘȔȖ ȑȈȚȖ ȉȝȈȒȚȐȘ ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȍ. ǹȓȖȊȖ ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȈ ȖȉȖȏȕȈȟȈȍȚ ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ ǰșȚȐȕț. ǷȖȓȕȖȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȕȍșȚȐ ȚȖȓȤȒȖ ȕȍȗȖȒȖȓȍȉȐȔȈȧ ȓȦȉȖȊȤ Ȓ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȕȐȒȈȒȐȔ ȐȕȣȔ șȗȖșȖȉȖȔ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȖȉȘȍșȚȐ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȕȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȕȐ ȋȌȍ ȉȣ ȚȖ ȕȐ ȉȣȓȖ ȍȡȍ. TǭDzǹT 29 103


104 ȈȝȖ ȈȕȈȚȔȑȈȔ ȔȈȝȈȌ ȈșȑȈ ȗȈȠȑȈȚȈ ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȍȘ ȑȈșȑȈ ȟȈȘȈȟȈȘȈȔ ȗȘȈȌȎȈȝ ȌȎȈȝȈȊ Ȉșțȕ ȑȈȌ-ȊȐȔȈȚȈȚȔȈȌȎȈ șȈȚȐ ȔȈȕȈșȊȐȕȐ ȔȈȕȈȔ ȈȉȝȐȒȠȕȈȔ ȈȘȝȈȚȐ ȈȝȖ - Ȗ; ȈȕȈȚȔȑȈȔ - ȗȘȍȕȍȉȘȍȎȍȕȐȍ; ȔȈȝȈȚ - ȊȍȓȐȒȖȍ; ȈșȑȈ ǬȈȒȠȐ; ȗȈȠȑȈȚȈ - ȚȖȓȤȒȖ ȗȖșȔȖȚȘȐ; ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȍȝ - ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ; ȑȈșȑȈ - ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȟȈȘȈ-ȈȟȈȘȈȔ - Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ; ȗȘȈȌȎȈȝ ȗȖȚȖȔȒȐ; ȌȎȈȝȈț - ȖșȚȈȊȐȓȈ; Ȉșțȕ - șȊȖȍ ȚȍȓȖ; ȑȈȚ - ȒȍȔ; ȊȐȔȈȚȈ - țȕȐȎȍȕȕȈȧ; ȈȚȔȈ-ȌȎȈ - ȍȋȖ ȌȖȟȤ; șȈȚȐ - ǹȈȚȐ; ȔȈȕȈșȊȐȕȐ ȗȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȊȖȓȍ; ȔȈȕȈȔ - țȊȈȎȍȕȐȧ; ȈȉȝȐȒȠȕȈȔ - ȗȖșȚȖȧȕȕȖ; ȈȘȝȈȚȐ - ȏȈșȓțȎȐȊȈȦȡȈȧ. Ǫșȍ ȉȣȓȐ ȗȖȘȈȎȍȕȣ ȚȍȔ, ȟȚȖ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ ǬȈȒȠȈ, ȏȈȡȐȚȕȐȒ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȖȉȖȠȍȓșȧ ș șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȌȖȟȍȘȤȦ, ǹȈȚȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȉȣȓȈ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕȖȑ ȎȍȕȡȐȕȖȑ, ȕȖ Ȑ ȊȍȓȐȒȖȑ ȌțȠȖȑ, ȚȈȒ ȕȍȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ, ȟȚȖ ȖȕȈ ȖșȚȈȊȐȓȈ ȚȍȓȖ, țȕȐȎȍȕȕȈȧ ȍȋȖ ȗȘȍȕȍȉȘȍȎȍȕȐȍȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ șȓȍȌțȍȚ ȖȉȘȈȚȐȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ șȓȖȊȖ ȈȕȈȚȔȑȈ. ǨȚȔȑȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȎȐȏȕȤ ȌțȠȐ", șȖȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖ, șȓȖȊȖ ȈȕȈȚȔȑȈ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ǬȈȒȠȈ Ȑ ȒȈȏȈȓșȧ ȎȐȊȣȔ, ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ Ȗȕ ȉȣȓ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȟȚȖ ȔȍȘȚȊ. Ǫ ȗȘȖȚȐȊȕȖȔ șȓțȟȈȍ ȘȈȏȊȍ Ȗȕ ȖȉȖȠȍȓșȧ ȉȣ ȚȈȒ ș șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȌȖȟȍȘȤȦ? ǬȈȒȠȈ, ȉțȌțȟȐ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȖȉȧȏȈȕ ȉȣȓ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗȉ Ȑȝ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȐ. DzȈȒ Ȏȍ Ȗȕ ȔȖȋ ș ȚȈȒȐȔ ȗȘȍȏȘȍȕȐȍȔ ȖȚȕȍșȚȐșȤ Ȓ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȌȖȟȍȘȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȉȣȓȈ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȑ Ȑ ȞȍȓȖȔțȌȘȍȕȕȖȑ ȎȍȕȡȐȕȖȑ, ȊȍȓȐȒȖȑ ȌțȠȖȑ Ȑ ȏȈșȓțȎȐȊȈȓȈ șȈȔȖȋȖ ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ șȖ șȚȖȘȖȕȣ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ? Ǫșȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȉȣȓȐ ȗȖȘȈȎȍȕȣ șȔȍȘȚȤȦ ǹȈȚȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȖȒȖȕȟȐȓȈ ș șȖȉȖȑ Ȑȏ-ȏȈ ȗȘȍȏȘȍȕȐȧ ǬȈȒȠȐ. TǭDzǹT 30 șȖ 'ȑȈȔ ȌțȘȔȈȘȠȈ-ȝȘȌȈȑȖ ȉȘȈȝȔȈ-ȌȝȘțȒ ȟȈ ȓȖȒȍ 'ȗȈȒȐȘȚȐȔ ȔȈȝȈȚȐȔ ȈȊȈȗșȑȈȚȐ ȑȈȌ-ȈȕȋȈȌȎȈȔ șȊȈȔ ȗțȘțȠȈ-ȌȊȐȌ țȌȑȈȚȈȔ ȕȈ ȗȘȈȚȑȈȠȍȌȝȈȕ ȔȘȚȈȑȍ 'ȗȈȘȈȌȝȈȚȈȝ șȈȝ - Ȗȕ; ȈȑȈȔ - ȥȚȖȚ; ȌțȘȔȈȘȠȈ-ȝȘȌȈȑȈȝ - ȉȍșșȍȘȌȍȟȕȣȑ; ȉȘȈȝȔȈȌȝȘțȒ - ȕȍȌȖșȚȖȑȕȣȑ ȉȣȚȤ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ; ȟȈ - Ȑ; ȓȖȒȍ - Ȋ ȔȐȘȍ; ȈȗȈȒȐȘȚȐȔ - ȌțȘȕțȦ șȓȈȊț; ȔȈȝȈȚȐȔ - ȉȖȓȤȠțȦ; ȈȊȈȗșȑȈȚȐ - ȖȉȘȍȚȍȚ; ȑȈȚ-ȈȕȋȈ-ȌȎȈȔ - ȌȖȟȤ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; șȊȈȔ - șȖȉșȚȊȍȕȕțȦ; ȗțȘțȠȈȌȊȐȚ - ȊȘȈȋ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ; țȌȑȈȚȈȔ - ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȓȈșȤ; ȕȈ ȗȘȈȚȑȈȠȍȌȝȈȚ - ȕȍ ȊȖșȗȘȍȗȧȚșȚȊȖȊȈȓ; ȔȘȚȈȑȍ - Ȓ șȔȍȘȚȐ; ȈȗȈȘȈȌȝȈȚȈȝ - Ȑȏ-ȏȈ ȍȋȖ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ. ǯȈ ǬȈȒȠȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȚȈȒ ȎȍșȚȖȒȖșȍȘȌȍȕ, ȟȚȖ ȕȍȌȖșȚȖȐȕ ȏȊȈȕȐȧ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, țȚȊȍȘȌȐȚșȧ ȌțȘȕȈȧ șȓȈȊȈ. dzȦȌȐ ȉțȌțȚ ȖșțȎȌȈȚȤ ȍȋȖ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȖșȒȖȘȉȐȓ șȖȉșȚȊȍȕȕțȦ ȌȖȟȤ, ȕȍ ȗȖȔȍȠȈȓ ȍȑ ȗȖȒȖȕȟȐȚȤ ș șȖȉȖȑ, Ȑ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȍȕȈȊȐȌȐȚ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. 104


105 DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȘȖ ǬȈȒȠț ȏȌȍșȤ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ Ȗȕ ȖȟȍȕȤ ȎȍșȚȖȒȖșȍȘȌȍȕ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍȌȖșȚȖȐȕ ȕȈȏȣȊȈȚȤșȧ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ. ǷȖ ȔȕȍȕȐȦ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ ȒȖȔȔȍȕȚȈȚȖȘȖȊ, șȓȖȊȖ ȉȘȈȝȔȈ-ȌȝȘțȒ - ȥȚȖ șȐȕȖȕȐȔ șȓȖȊȈ ȉȘȈȝȔȈ-ȉȈȕȌȝț, ȒȖȚȖȘȖȍ ȉțȒȊȈȓȤȕȖ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȌȘțȋ ȉȘȈȝȔȈȕȈ". ǩȘȈȝȔȈ-ȉȈȕȌȝț - ȥȚȖ Țȍ, ȒȚȖ ȘȖȌȐȓșȧ Ȋ șȍȔȤȍ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȕȖ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒȐȝ ȒȈȟȍșȚȊ. ǩȘȈȝȔȈȕȣ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȖȟȍȕȤ ȔȧȋȒȖșȍȘȌȍȟȕȣ Ȑ șȕȐșȝȖȌȐȚȍȓȤȕȣ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȊȓȈȌȍȦȚ șȊȖȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ Ȑ țȔȖȔ, ȟȍȋȖ ȕȍȓȤȏȧ ȉȣȓȖ șȒȈȏȈȚȤ Ȗ ǬȈȒȠȍ. TȖȓȤȒȖ Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȏȧȚȤ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȕȍ ȊȣȘȈȏȐȓ ȍȔț ȜȖȘȔȈȓȤȕȖȋȖ ȗȖȟȚȍȕȐȧ Ȑ ȕȍ ȊșȚȈȓ șȖ șȊȖȍȋȖ ȔȍșȚȈ, Ȗȕ ȗȘȐȠȍȓ Ȋ ȚȈȒțȦ ȧȘȖșȚȤ Ȑ ȚȈȒ ȖȎȍșȚȖȟȐȓșȧ, ȟȚȖ ȘȈȊȕȖȌțȠȕȖ ȖȚȕȍșșȧ ȌȈȎȍ Ȓ șȔȍȘȚȐ ȓȦȉȐȔȖȑ ȌȖȟȍȘȐ. ǿȚȖȉȣ ȒȈȒ-ȚȖ ȗȘȐȔȐȘȐȚȤ ȏȧȚȧ Ȑ ȚȍșȚȧ, ǹȈȚȐ ȘȍȠȐȓȈșȤ ȗȘȐȑȚȐ Ȓ ȖȚȞț ȉȍȏ ȗȘȐȋȓȈȠȍȕȐȧ, Ȑ ǬȈȒȠȍ șȓȍȌȖȊȈȓȖ ȖȒȈȏȈȚȤ ȍȑ ȌȖșȚȖȑȕȣȑ ȗȘȐȍȔ, ȏȈȉȣȊ Ȗ ȗȘȍȎȕȐȝ ȘȈȏȔȖȓȊȒȈȝ. ǶȌȕȈȒȖ Ȗȕ ȉȣȓ ȚȈȒȐȔ ȟȍȘșȚȊȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ, ȟȚȖ ȕȍ ȏȈșȓțȎȐȊȈȓ ȕȈȏȣȊȈȚȤșȧ ȈȘȐȍȔ ȐȓȐ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ. ǬțȘȕȈȧ șȓȈȊȈ ȚȈȒ ȗȘȖȟȕȖ țȚȊȍȘȌȐȓȈșȤ ȏȈ ȕȐȔ, ȟȚȖ ȓȦȌȐ ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ ȗȖȔȐȕȈȦȚ ȍȋȖ ȕȍȌȖȉȘȣȔ șȓȖȊȖȔ. ǬȈȒȠȈ ȏȕȈȟȐȚ "șȗȖșȖȉȕȣȑ". ȅȚȖ ȐȔȧ ȍȔț ȉȣȓȖ ȌȈȕȖ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȉȣȓ șȗȖșȖȉȍȕ ȏȈȟȈȚȤ ȔȕȖȋȖ șȖȚȍȕ Ȑ Țȣșȧȟ ȌȍȚȍȑ. MȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȍ ȓȦȌȐ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȍ Ȓ șȍȒșț, șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȖȟȍȕȤ ȟȍȘșȚȊȣȔȐ Ȑ, ȘȈȌȐ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȖȚȖȔșȚȐȚȤ ȏȈ ȕȐȟȚȖȎȕțȦ ȖȉȐȌț, ȋȖȚȖȊȣ ȌȈȎȍ șȔȐȘȐȚȤșȧ șȖ șȔȍȘȚȤȦ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȌȍȚȍȑ. TǭDzǹT 31 ȊȈȌȈȚȑ ȥȊȈȔ ȌȎȈȕȍ șȈȚȑȈ ȌȘȠȚȊȈșț-ȚȑȈȋȈȔ ȈȌȉȝțȚȈȔ ȌȈȒȠȈȔ ȚȈȚ-ȗȈȘȠȈȌȈ ȝȈȕȚțȔ țȌȈȚȐȠȚȝȈȕȕ țȌȈȑțȌȝȈȝ ȊȈȌȈȚȐ - ȘȈȏȋȖȊȈȘȐȊȈȓȐ; ȥȊȈȔ - ȚȈȒ; ȌȎȈȕȍ - Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ ȒȈȒ ȓȦȌȐ; șȈȚȑȈȝ - ǹȈȚȐ; ȌȘȠȚȊȈ - țȊȐȌȍȊ; Ȉșț-ȚȑȈȋȈȔ - șȔȍȘȚȤ; ȈȌȉȝțȚȈȔ - țȌȐȊȐȚȍȓȤȕțȦ; ȌȈȒȠȈȔ - ǬȈȒȠț; ȚȈȚ-ȗȈȘȠȈȌȈȝ - șȊȐȚȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ; ȝȈȕȚțȔ - țȉȐȚȤ; țȌȈȚȐȠȚȝȈȕ - ȊșȚȈȓȈ; țȌȈȑțȌȝȈȝ - ș ȗȖȌȕȧȚȣȔ ȖȘțȎȐȍȔ. ǷȖȒȈ ȓȦȌȐ ȋȖȊȖȘȐȓȐ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ Ȗȉ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖȑ ȌȖȉȘȖȊȖȓȤȕȖȑ ȒȖȕȟȐȕȍ ǹȈȚȐ, șȓțȋȐ, ȗȘȐȠȍȌȠȐȍ ȊȔȍșȚȍ ș ȕȍȑ, ȘȍȠȐȓȐ țȉȐȚȤ ǬȈȒȠț Ȑ ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȓȐ șȊȖȍ ȖȘțȎȐȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Tȍ, ȒȚȖ ȗȘȐȠȍȓ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȊȔȍșȚȍ ș ǹȈȚȐ, ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȓȐ ȏȈȡȐȡȈȚȤ ȍȍ Ȋ ȖȗȈșȕȣȝ șȐȚțȈȞȐȧȝ, ȕȖ, ȕȍ șțȔȍȊ ȏȈȡȐȚȐȚȤ Ȏȍȕț șȊȖȍȋȖ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧ, ȖȕȐ ȘȍȠȐȓȐ țȔȍȘȍȚȤ ȏȈ ȕȍȍ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȘȍȎȌȍ ȖȕȐ ȝȖȚȍȓȐ țȉȐȚȤ ǬȈȒȠț. ǬȖȓȋ șȓțȋ - ȏȈȡȐȡȈȚȤ șȊȖȍȋȖ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧ, ȍșȓȐ Ȏȍ ȖȕȐ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȏȈȡȐȚȐȚȤ ȍȋȖ, ȚȖ ȌȖȓȎȕȣ țȔȍȘȍȚȤ. TǭDzǹT 32 ȚȍȠȈȔ ȈȗȈȚȈȚȈȔ ȊȍȋȈȔ ȕȐȠȈȔȑȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȉȝȘȋțȝ ȑȈȌȎȕȈ-ȋȝȕȈ-ȋȝȕȍȕȈ ȑȈȌȎțȠȈ ȌȈȒȠȐȕȈȋȕȈț ȌȎțȝȈȊȈ ȝȈ 105


106 ȚȍȠȈȔ - Ȑȝ; ȈȗȈȚȈȚȈȔ - ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐȉȓȐȏȐȓȐșȤ; ȊȍȋȈȔ - Ȋ ȗȖȘȣȊȍ; ȕȐȠȈȔȑȈ - țȊȐȌȍȊ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ȖȉȓȈȌȈȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȉȖȋȈȚșȚȊ; ȉȝȘȋțȝ - ǩȝȘȐȋț MțȕȐ; ȑȈȌȎȕȈ-ȋȝȕȈ-ȋȝȕȍȕȈ - ȟȚȖȉȣ țȉȐȚȤ Țȍȝ, ȒȚȖ ȔȍȠȈȍȚ ȧȋȤȍ; ȑȈȌȎțȠȈ - ȋȐȔȕȈȔȐ Ȑȏ "ȇȌȎțȘ-ȊȍȌȣ"; ȌȈȒȠȐȕȈ-ȈȋȕȈț - Ȋ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȑ ȖȋȖȕȤ ș ȦȎȕȖȑ șȚȖȘȖȕȣ; ȌȎțȝȈȊȈ - ȊȖȏȓȐȓ ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ; ȝȈ - ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ. ǶȕȐ șȚȘȍȔȐȚȍȓȤȕȖ ȖȒȘțȎȐȓȐ ǬȈȒȠț, ȕȖ ǩȝȘȐȋț MțȕȐ, ȏȈȔȍȚȐȊ ȖȗȈșȕȖșȚȤ, ȉȣșȚȘȖ ȊȓȐȓ ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ Ȋ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȑ ȖȋȖȕȤ ș ȦȎȕȖȑ șȚȖȘȖȕȣ Ȑ ȗȘȖȐȏȕȍș ȔȈȕȚȘț Ȑȏ "ȇȌȎțȘ-ȊȍȌȣ", ȗȘȐȏȣȊȈȧ șȒȖȘțȦ șȔȍȘȚȤ ȕȈ ȋȖȓȖȊț Țȍȝ, ȒȚȖ ȖșȔȍȓȐȓșȧ ȗȖȔȍȠȈȚȤ ȝȖȌț ȧȋȤȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶȗȐșȈȕȕȣȑ ȏȌȍșȤ șȓțȟȈȑ - ȖȌȐȕ Ȑȏ ȗȘȐȔȍȘȖȊ ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ ȋȐȔȕȖȊ ǪȍȌ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȋțȚ ȚȊȖȘȐȚȤ ȟțȌȍșȈ. Ǫ DzȈȓȐȦȋț ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȕȈȑȚȐ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, șȗȖșȖȉȕȖȋȖ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȗȘȖȐȏȕȖșȐȚȤ ȔȈȕȚȘȣ, ȗȖȥȚȖȔț Ȋșȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȕȣȍ Ȋ ǪȍȌȈȝ, Ȋ DzȈȓȐ-Ȧȋț ȏȈȗȘȍȡȍȕȣ. ǭȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȘȈȏȘȍȠȍȕȕȖȍ Ȋ ȥȚȖȚ ȊȍȒ, - ȥȚȖ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȍ ȔȈȕȚȘȣ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȋ ȕȈȠȍ ȊȘȍȔȧ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ șȖȉȘȈȚȤ șȘȍȌșȚȊȈ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ Ȍȓȧ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȕȈȑȚȐ ȖȗȣȚȕȣȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȋțȚ ȉȍȏțȒȖȘȐȏȕȍȕȕȖ ȗȘȖȐȏȕȖșȐȚȤ ȔȈȕȚȘȣ. TǭDzǹT 33 ȈȌȝȊȈȘȑțȕȈ ȝțȑȈȔȈȕȍ ȌȍȊȈ țȚȗȍȚțȘ ȖȌȎȈșȈ ȘȉȝȈȊȖ ȕȈȔȈ ȚȈȗȈșȈ șȖȔȈȔ ȗȘȈȗȚȈȝ șȈȝȈșȘȈȠȈȝ ȈȌȝȊȈȘȑțȕȈ - ȎȘȍȞȖȔ, ǩȝȘȐȋț; ȝțȑȈȔȈȕȍ - ȊȖȏȓȐȧȕȐȧ ȔȈșȓȈ Ȋ ȖȋȖȕȤ; ȌȍȊȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȐ; țȚȗȍȚțȝ - ȗȖȧȊȐȓȐșȤ; ȖȌȎȈșȈ - ș ȊȍȓȐȒȖȑ șȐȓȖȑ; ȘȉȝȈȊȈȝ - ǸȐȉȝț; ȕȈȔȈ - ȗȖ ȐȔȍȕȐ; ȚȈȗȈșȈ - ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȈșȒȍȏȣ; șȖȔȈȔ - ǹȖȔȣ; ȗȘȈȗȚȈȝ - ȗȖȓțȟȐȊ; șȈȝȈșȘȈȠȈȝ - ȚȣșȧȟȈȔȐ. DzȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ǩȝȘȐȋț MțȕȐ ȊȓȐȓ ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ Ȋ ȖȋȖȕȤ, Ȑȏ ȎȍȘȚȊȍȕȕȐȒȈ ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȚȣșȧȟȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ǸȐȉȝț. Ǫșȍ ȖȕȐ ȖȉȓȈȌȈȓȐ ȖȋȘȖȔȕȖȑ șȐȓȖȑ, ȒȖȚȖȘțȦ ȗȖȓțȟȐȓȐ ȖȚ ǹȖȔȣ, dzțȕȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȕȍșȔȍȚȕȣȍ ȗȖȓȟȐȡȈ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǸȐȉȝț ȗȖȧȊȐȓȐșȤ Ȑȏ Ȗȋȕȧ, ȒȖȋȌȈ ǩȝȘȐȋț MțȕȐ ȊȓȐȓ Ȋ ȕȍȋȖ ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ Ȑ ȗȘȖȐȏȕȍș ȏȈȒȓȐȕȈȕȐȍ Ȑȏ "ȇȌȎțȘ-ȊȍȌȣ". ǩȘȈȝȔȈȕȣ, ȗȖȌȖȉȕȣȍ ǩȝȘȐȋț MțȕȐ, ȖȉȓȈȌȈȓȐ ȚȈȒȐȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ, ȟȚȖ ȔȖȋȓȐ șȖȏȌȈȊȈȚȤ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȗȘȖșȚȖ ȗȘȖȐȏȕȖșȧ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ. ǪȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ ȐȏȊȍșȚȕȣ Ȑ șȍȑȟȈș, ȕȖ ȓȦȌȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȋȓȐ ȉȣ Ȑȝ ȗȘȖȐȏȕȖșȐȚȤ, Ȋ ȕȈȠȍ ȊȘȍȔȧ ȕȍ ȖșȚȈȓȖșȤ. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȕȚȘ, ȔȈȕȚȘȣ ȋȈȧȚȘȐ ȐȓȐ ȘȐȋȔȈȕȚȘȣ ȔȖȎȕȖ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȓȦȉȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ. ǶȌȕȈȒȖ ȓȦȌȧȔ ȊȍȒȈ DzȈȓȐ ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȓ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ. ǶȌȕȖȋȖ ȥȚȖȋȖ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ. TǭDzǹT 34 106


107 ȚȈȐȘ ȈȓȈȚȈȑțȌȝȈȐȝ șȈȘȊȍ ȗȘȈȔȈȚȝȈȝ șȈȝȈ-ȋțȝȑȈȒȈȝ ȝȈȕȑȈȔȈȕȈ ȌȐȠȖ ȉȝȍȌȎțȘ țȠȈȌȉȝȐȘ ȉȘȈȝȔȈ-ȚȍȌȎȈșȈ ȚȈȐȝ - ȐȔȐ; ȈȓȈȚȈ-ȈȑțȌȝȈȐȝ - ș ȖȘțȎȐȍȔ, ȒȖȚȖȘȣȔ șȓțȎȐȓȐ ȋȖȓȖȊȕȐ; șȈȘȊȍ - Ȋșȍ; ȗȘȈȔȈȚȝȈȝ - ȌțȝȐ; șȈȝȈ-ȋțȝȑȈȒȈȝ - ȊȔȍșȚȍ ș ȋțȝȤȧȒȈȔȐ; ȝȈȕȑȈȔȈȕȈȝ - ȈȚȈȒȖȊȈȕȕȣȍ; ȌȐȠȈȝ - Ȋ ȘȈȏȕȣȍ șȚȖȘȖȕȣ; ȉȝȍȌȎțȝ - ȘȈȏȉȍȎȈȓȐșȤ; țȠȈȌȉȝȐȝ - șȐȧȦȡȐȔȐ; ȉȘȈȝȔȈ-ȚȍȌȎȈșȈ ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒȖȑ șȐȓȖȑ. DzȖȋȌȈ ȗȖȓțȉȖȋȐ ǸȐȉȝț ȕȈȗȈȓȐ ȕȈ ȌțȝȖȊ Ȑ ȋțȝȤȧȒȖȊ, ȌȍȘȎȈ Ȋ ȘțȒȈȝ ȋȖȓȖȊȕȐ Ȑȏ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȋȖ ȒȖșȚȘȈ, șȊȐȚȈ ǹȈȚȐ Ȋ țȎȈșȍ ȘȈȏȉȍȎȈȓȈșȤ. TȈȒȖȊȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ ȉȘȈȝȔȈ-ȚȍȌȎȈșȈ, ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒȖȑ șȐȓȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȓȍȌțȍȚ ȖȉȘȈȚȐȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ șȓȖȊȖ ȉȘȈȝȔȈ-ȚȍȌȎȈșȈ. Ǫ Țȍ ȊȘȍȔȍȕȈ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȉȣȓȐ ȚȈȒ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣ, ȟȚȖ ȔȖȋȓȐ ȚȊȖȘȐȚȤ ȟțȌȍșȈ, ȗȘȖșȚȖ ȗȖȎȍȓȈȊ ȚȖȋȖ Ȑ ȗȘȖȐȏȕȍșȧ ȊȍȌȐȟȍșȒțȦ ȔȈȕȚȘț. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ ȕȈȠ ȊȍȒ, ȊȍȒ țȗȈȌȒȈ Ȑ ȌȍȋȘȈȌȈȞȐȐ, ȚȈȒȐȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȖșȚȈȓȖșȤ. ǹȖȋȓȈșȕȖ "ǷȈȕȟȈȘȈȚȘȈ-șȔȘȐȚȐ", Ȋșȍ ȓȦȌȐ, ȘȖȎȌȍȕȕȣȍ Ȋ ȥȚȖȚ ȊȍȒ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ Ȓ ȠțȌȘȈȔ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒȈȧ ȒțȓȤȚțȘȈ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ țȚȘȈȟȍȕȈ. ǶȌȕȈȒȖ ȍșȓȐ ȒȚȖ-ȚȖ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ ȐȕȚȍȘȍș Ȓ șȖȏȕȈȕȐȦ DzȘȐȠȕȣ, ȚȖ, Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȈȊȐȓȈȔȐ ȊȈȑȠȕȈȊșȒȐȝ șȔȘȐȚȐ, ȚȈȒȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ șȓȍȌțȍȚ șȟȐȚȈȚȤ ȒȈȕȌȐȌȈȚȖȔ Ȋ ȉȘȈȝȔȈȕȣ, Ȑ ȍȔț ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȐȚȤ Ȋșȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ Ȍȓȧ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ ȊȣșȠȍȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ. Ǫ ȥȚȖȚ ȊȍȒ ȌȍȋȘȈȌȈȞȐȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, ȗȘȖșȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȧ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ. ǶȌȕȖȋȖ ȥȚȖȋȖ ȊȗȖȓȕȍ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȐȟȤ Ȋșȍȝ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ, Ȓ ȒȖȚȖȘȣȔ ȗȘȖȊȖȌȐȚ ȗȘȈȒȚȐȒȈ ȗȘȖȟȐȝ ȔȍȚȖȌȖȊ șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȧ - ȚȈȒȖȊ ȉȍșȞȍȕȕȣȑ ȌȈȘ, ȗȘȐȕȍșȍȕȕȣȑ ȓȦȌȧȔ ȥȚȖȋȖ ȊȍȒȈ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǿȈȑȚȈȕȤȍȑ. TȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȟȍȚȊȍȘȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ǿȍȚȊȍȘȚȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ "ǹȈȚȐ ȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȚȍȓȖ".

ǫdzǨǪǨ ǷȇTǨȇ. DzȖȕȍȞ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, țșȚȘȖȍȕȕȖȋȖ ǬȈȒȠȍȑ TǭDzǹT 1 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȉȝȈȊȖ ȉȝȈȊȈȕȑȈ ȕȐȌȝȈȕȈȔ ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȍȘ ȈșȈȚ-ȒȘȚȈȑȈ ȈȊȈȋȈȔȑȈ ȕȈȘȈȌȈȚ șȊȈ-ȗȈȘȠȈȌȈ-șȈȐȕȑȈȔ ȟȈ ȚȈȌ-ȈȌȝȊȈȘȈȘȉȝțȉȝȐȘ ȊȐȌȘȈȊȐȚȈȔ ȒȘȖȌȝȈȔ ȈȗȈȘȈȔ ȈȌȈȌȝȍ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; ȉȝȈȊȈȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȉȝȈȊȈȕȑȈȝ - ǹȈȚȐ; ȕȐȌȝȈȕȈȔ - ȥȚȖȑ șȔȍȘȚȐ; ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȍȝ - Ȑȏ-ȏȈ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ ǬȈȒȠȐ; ȈșȈȚ-ȒȘȚȈȑȈȝ - ȉȣȓȈ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȈ; ȈȊȈȋȈȔȑȈ țșȓȣȠȈȊ Ȗ; ȕȈȘȈȌȈȚ - ȖȚ ǵȈȘȈȌȣ; șȊȈ-ȗȈȘȠȈȌȈ-șȈȐȕȑȈȔ - ȊȖȐȕȖȊ ȍȋȖ șȊȐȚȣ; ȟȈ - Ȑ; ȚȈȚ-ȈȌȝȊȈȘȈ - (șȖȏȌȈȕȕȣȔȐ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ) ȍȋȖ (ǬȈȒ107


108 ȠȐ) ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȦ; ȘȉȝțȉȝȐȝ ǸȐȉȝț; ȊȐȌȘȈȊȐȚȈȔ - ȉȣȓȐ ȖȉȘȈȡȍȕȣ Ȋ ȉȍȋșȚȊȖ; ȒȘȖȌȝȈȔ - ȋȕȍȊ; ȈȗȈȘȈȔ - ȉȍșȗȘȍȌȍȓȤȕȣȑ; ȈȌȈȌȝȍ - ȊȣȒȈȏȈȓ. MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ: DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ țșȓȣȠȈȓ ȖȚ ǵȈȘȈȌȣ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȎȍȕȈ, ǹȈȚȐ, țȠȓȈ Ȑȏ ȎȐȏȕȐ, ȖșȒȖȘȉȓȍȕȕȈȧ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ ǬȈȒȠȍȑ, Ȑ ȟȚȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ ǸȐȉȝț ȖȉȘȈȚȐȓȐ Ȋ ȉȍȋșȚȊȖ ȍȋȖ ȊȖȐȕȖȊ, Ȗȕ șȚȘȈȠȕȖ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓșȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȈȌȍȧȓșȧ, ȟȚȖ ǹȈȚȐ, ȒȈȒ ȔȓȈȌȠȈȧ ȌȖȟȤ ǬȈȒȠȐ, șțȔȍȍȚ țȉȍȌȐȚȤ ȖȚȞȈ Ȋ ȟȐșȚȖȚȍ ȕȈȔȍȘȍȕȐȑ șȊȖȍȋȖ ȔțȎȈ Ȑ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȗȖȓȖȎȐȚȤ ȒȖȕȍȞ Ȑȝ șșȖȘȍ. ǵȖ ǹȈȚȐ ȕȍ țȌȈȓȖșȤ ȗȘȐȔȐȘȐȚȤ Ȑȝ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȖȚȍȞ ǹȈȚȐ țȔȣȠȓȍȕȕȖ ȖșȒȖȘȉȐȓ ȍȍ, ȕȍ ȖȒȈȏȈȊ ȍȑ ȌȖȓȎȕȖȋȖ ȗȘȐȍȔȈ, ȒȖȋȌȈ ȖȕȈ ȉȍȏ ȗȘȐȋȓȈȠȍȕȐȧ ȗȘȐȠȓȈ Ȓ ȕȍȔț Ȋ ȌȖȔ. ǹȈȚȐ ȊȗȖȓȕȍ ȔȖȋȓȈ șȈȔȈ țȉȐȚȤ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ, ǬȈȒȠț: ȉțȌțȟȐ ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȖȕȈ ȕȈȌȍȓȍȕȈ ȖȋȘȖȔȕȖȑ șȖȏȐȌȈȚȍȓȤȕȖȑ Ȑ ȘȈȏȘțȠȐȚȍȓȤȕȖȑ șȐȓȖȑ, ȗȖȏȊȖȓȧȦȡȍȑ ȍȑ ȊȍȘȠȐȚȤ ȌȍȓȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. Ǫ "ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȖȕȈ șȗȖșȖȉȕȈ șȖȏȌȈȚȤ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ Ȋșȍȓȍȕȕȣȝ. ǵȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ șȊȖȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ, ȖȕȈ ȊșȍȋȌȈ ȗȖșȓțȠȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ ȊȖȓȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, DzȘȐȠȕȣ, ȌȍȑșȚȊțȧ ȒȈȒ ǭȋȖ ȚȍȕȤ. ǹȈȚȐ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ șȚȖȐȓȖ ȕȈȒȈȏȈȚȤ ǬȈȒȠț, ȖȌȕȈȒȖ, ȗȖȔȕȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȗȕ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȍȑ ȖȚȞȖȔ, ȖȕȈ ȕȍ șȟȐȚȈȓȈ șȍȉȧ ȊȗȘȈȊȍ țȉȐȊȈȚȤ ȍȋȖ. ǷȖȥȚȖȔț, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ țȉȐȚȤ ǬȈȒȠț, ȖȕȈ ȘȍȠȐȓȈ ȖșȚȈȊȐȚȤ șȊȖȍ ȚȍȓȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȖȓțȟȐȓȈ ȖȚ ȕȍȋȖ, Ȑ ǬȈȒȠȈ ȌȈȎȍ ȕȍ ȗȖȗȣȚȈȓșȧ ȖșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȍȍ. Ƕ ȚȖȔ, ȟȚȖ ǹȈȚȐ țȠȓȈ Ȑȏ ȎȐȏȕȐ, ȗȖȒȐȕțȊ șȊȖȍ ȚȍȓȖ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ țșȓȣȠȈȓ ȖȚ ǵȈȘȈȌȣ. ǰȏȊȍșȚȐȧ Ȗ șȖȉȣȚȐȧȝ ȚȈȒȖȑ ȊȈȎȕȖșȚȐ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȐȕȖșȐȚ ș șȖȉȖȑ ǵȈȘȈȌȈ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȍȔț ȗȖȕȧȚȍȕ ȊȕțȚȘȍȕȕȐȑ șȔȣșȓ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȍȋȖ. ǻșȓȣȠȈȊ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȞȍȓȖȔțȌȘȍȕȕȈȧ ȎȍȕȈ, ǹȈȚȐ, țȔȍȘȓȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȘȐȠȍȓ Ȋ ȧȘȖșȚȤ. Ƕȕ ȚȈȒȎȍ țȏȕȈȓ, ȟȚȖ ǩȝȘȐȋț MțȕȐ, ȗȘȖȐȏȕȍșȧ ȔȈȕȚȘȣ Ȑȏ "ȇȌȎțȘ-ȊȍȌȣ", șȖȏȌȈȓ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ǸȐȉȝț Ȑ ȟȚȖ ȥȚȐ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȖȉȘȈȚȐȓȐ Ȋ ȉȍȋșȚȊȖ ȍȋȖ ȊȖȐȕȖȊ, ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȊȠȐȝ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ. ǻȏȕȈȊ Ȗȉ ȥȚȖȔ, Ȗȕ ȘȍȠȐȓ ȖȚȖȔșȚȐȚȤ ȏȈ ȕȈȕȍșȍȕȕȖȍ ȍȔț ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ Ȑ țȉȐȚȤ ǬȈȒȠț, ȊȐȕȖȊȕȖȋȖ Ȋ șȔȍȘȚȐ ǹȈȚȐ. TǭDzǹT 2 ȒȘțȌȌȝȈȝ șțȌȈȠȚȈțȠȚȝȈ-ȗțȚȈȝ șȈ ȌȝțȘ-ȌȎȈȚȐȘ ȌȎȈȚȈȔ ȚȈȌȐȌ-ȊȈȝȕȐ-șȈȚȖȋȘȈ-ȘȖȟȐȠȈȔ țȚȒȘȚȑȈ ȘțȌȘȈȝ șȈȝȈșȖȚȚȝȐȚȖ ȝȈșȈȕ ȋȈȔȉȝȐȘȈ-ȕȈȌȖ ȊȐșȈșȈȘȌȎȈ ȚȈȔ ȉȝțȊȐ ȒȘțȌȌȝȈȝ - șȐȓȤȕȖ ȘȈȏȋȕȍȊȈȕȕȣȑ; șț-ȌȈȠȚȈ-ȖȠȚȝȈ-ȗțȚȈȝ - ȏȈȒțșȐȊȠȐȑ ȋțȉȣ; șȈȝ - Ȗȕ (ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ); Ȍȝțȝ-ȌȎȈȚȐȝ - ș ȊȖȓȖșȈȔȐ, ȏȈȊȧȏȈȕȕȣȔȐ Ȋ ȗțȟȖȒ; ȌȎȈȚȈȔ - ȖȌȐȕ ȊȖȓȖș; ȚȈȌȐȚ - ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȚȊȈ; ȊȈȝȕȐ - Ȗȋȕȧ; șȈȚȈ - ȗȓȈȔȧ; țȋȘȈ - țȎȈșȕȣȑ; ȘȖȟȐȠȈȔ - ȧȘȒȖ ȋȖȘȧȡȐȑ; țȚȒȘȚȑȈ - ȊȣȘȊȈȊ; ȘțȌȘȈȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; șȈȝȈșȈ șȘȈȏț Ȏȍ; țȚȚȝȐȚȈȝ - ȊșȚȈȓ; ȝȈșȈȕ - șȔȍȧșȤ; ȋȈȔȉȝȐȘȈ - ȕȐȏȒȐȑ; ȕȈȌȈȝ - ȏȊțȒ; ȊȐșȈșȈȘȌȎȈ - ȉȘȖșȐȓ; ȚȈȔ - ȚȖȚ (ȊȖȓȖș); ȉȝțȊȐ - ȕȈ 108


109 ȏȍȔȓȦ. Ǫȕȍ șȍȉȧ ȖȚ ȋȕȍȊȈ, Ȗȕ ȏȈȒțșȐȓ ȋțȉȣ Ȑ ȊȣȘȊȈȓ Ȑȏ ȋȖȓȖȊȣ ȗȘȧȌȤ ȊȖȓȖș, ȒȖȚȖȘȈȧ șȊȍȘȒȕțȓȈ ȒȈȒ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȑ ȘȈȏȘȧȌ ȐȓȐ ȧȏȣȒ ȗȓȈȔȍȕȐ. ǯȈȚȍȔ Ȗȕ ȊșȒȖȟȐȓ ȕȈ ȕȖȋȐ, ȏȈȝȖȝȖȚȈȓ, ȒȈȒ șțȔȈșȠȍȌȠȐȑ, Ȑ ȉȘȖșȐȓ ȊȖȓȖșȣ ȖȏȍȔȤ. TǭDzǹT 3 ȚȈȚȖ 'ȚȐȒȈȑȈș ȚȈȕțȊȈ șȗȘȠȈȕ ȌȐȊȈȔ șȈȝȈșȘȈ-ȉȈȝțȘ ȋȝȈȕȈ-ȘțȒ ȚȘȐ-șțȘȑȈ-ȌȘȒ ȒȈȘȈȓȈ-ȌȈȔȠȚȘȖ ȌȎȊȈȓȈȌ-ȈȋȕȐ-ȔțȘȌȝȈȌȎȈȝ ȒȈȗȈȓȈ-ȔȈȓȐ ȊȐȊȐȌȝȖȌȑȈȚȈȑțȌȝȈȝ ȚȈȚȈȝ - Ȋ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ; ȈȚȐȒȈȑȈȝ - ȊȍȓȐȒȈȧ ȓȐȟȕȖșȚȤ (ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȈ); ȚȈȕțȊȈ - șȊȖȐȔ ȚȍȓȖȔ; șȗȘȠȈȕ - ȒȈșȈȧșȤ; ȌȐȊȈȔ - ȕȍȉȈ; șȈȝȈșȘȈ - ȚȣșȧȟȈ; ȉȈȝțȝ - ȘțȒ; ȋȝȈȕȈ-ȘțȒ - ȟȍȘȕȖȋȖ ȞȊȍȚȈ; ȚȘȐ-șțȘȑȈȌȘȒ - șȐȧȦȡȐȑ, ȒȈȒ ȚȘȐ șȖȓȕȞȈ; ȒȈȘȈȓȈ-ȌȈȔȠȚȘȈȝ - șȖ șȚȘȈȠȕȣȔȐ ȏțȉȈȔȐ; ȌȎȊȈȓȈȚ-ȈȋȕȐ - (ȗȖȌȖȉȕȖ) ȗȣȓȈȦȡȍȔț ȖȋȕȦ; ȔțȘȌȝȈȌȎȈȝ - ș ȊȖȓȖșȈȔȐ ȕȈ ȋȖȓȖȊȍ; ȒȈȗȈȓȈ-ȔȈȓȐ - țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ ȋȐȘȓȧȕȌȖȑ Ȑȏ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȝ ȟȍȘȍȗȖȊ; ȊȐȊȐȌȝȈ - ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȊȐȌȣ; țȌȑȈȚȈ ȗȖȌȕȧȓ; ȈȑțȌȝȈȝ - ȊȖȖȘțȎȍȕȕȣȑ. Ǫ ȚȖȚ Ȏȍ ȔȐȋ ȗȖȧȊȐȓșȧ șȚȘȈȠȕȣȑ ȟȍȘȕȣȑ ȌȍȔȖȕ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȒȈșȈȓșȧ ȋȖȓȖȊȖȑ ȕȍȉȈ Ȑ șȐȧȓ, ȒȈȒ ȚȘȐ șȖȓȕȞȈ. ǭȋȖ ȒȓȣȒȐ ȕȈȊȖȌȐȓȐ țȎȈș, Ȉ ȊȖȓȖșȣ ȕȈ ȋȖȓȖȊȍ ȗȣȓȈȓȐ, ȒȈȒ ȗȓȈȔȧ. ǻ ȕȍȋȖ ȉȣȓȐ ȚȣșȧȟȐ ȘțȒ, Ȋ ȒȈȎȌȖȑ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ Ȗȕ ȌȍȘȎȈȓ ȘȈȏȓȐȟȕȖȍ ȖȘțȎȐȍ, Ȉ ș ȠȍȐ șȊȐșȈȓȈ ȋȐȘȓȧȕȌȈ Ȑȏ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȝ ȟȍȘȍȗȖȊ. TǭDzǹT 4 ȚȈȔ ȒȐȔ ȒȈȘȖȔȐȚȐ ȋȘȕȈȕȚȈȔ ȈȝȈ ȉȈȌȌȝȈȕȌȎȈȓȐȔ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȉȝțȚȈ-ȕȈȚȝȈȝ ȌȈȒȠȈȔ șȈ-ȑȈȌȎȕȈȔ ȌȎȈȝȐ ȔȈȌ-ȉȝȈȚȈȕȈȔ ȚȊȈȔ ȈȋȘȈȕȐ ȘțȌȘȈ ȉȝȈȚȈȔȠȈȒȖ Ȕȍ ȚȈȔ - ȍȔț (ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȍ); ȒȐȔ - ȟȚȖ; ȒȈȘȖȔȐ - Ȕȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȌȍȓȈȚȤ; ȐȚȐ - ȚȈȒ; ȋȘȕȈȕȚȈȔ - șȗȘȈȠȐȊȈȦȡȍȔț; ȈȝȈ - ȗȘȐȒȈȏȈȓ; ȉȈȌȌȝȈȈȕȌȎȈȓȐȔ - șȖ șȓȖȎȍȕȕȣȔȐ ȓȈȌȖȕȧȔȐ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ȖȉȓȈȌȈȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȉȖȋȈȚșȚȊ (ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ); ȉȝțȚȈ-ȕȈȚȝȈȝ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȌțȝȖȊ; ȌȈȒȠȈȔ - ǬȈȒȠț; șȈ-ȑȈȌȎȕȈȔ - ȊȔȍșȚȍ ș ȍȋȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍȔ; ȌȎȈȝȐ - țȉȍȑ; ȔȈȚ-ȉȝȈȚȈȕȈȔ - Ȋșȍȝ ȔȖȐȝ ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȝ; ȚȊȈȔ Țȣ; ȈȋȘȈȕȐȝ - ȋȓȈȊȈ; ȘțȌȘȈ - Ȗ ǸțȌȘȈ; ȉȝȈȚȈ - Ȗ ȐșȒțșȕȣȑ Ȋ ȊȍȌȍȕȐȐ ȉȖȧ; ȈȔȠȈȒȈȝ - ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ Ȑȏ ȔȖȍȋȖ ȚȍȓȈ; Ȕȍ - ȔȖȑ. ǹȓȖȎȐȊ ȓȈȌȖȕȐ, ȌȍȔȖȕ-ȐșȗȖȓȐȕ șȗȘȖșȐȓ: "ǿȚȖ ȗȘȐȒȈȎȍȠȤ, ȔȖȑ ȋȖșȗȖȌȐȕ?" TȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȏȖȊțȚ ǩȝțȚȈȕȈȚȝȖȑ, Ȋȍȓȍȓ ȍȔț: "Tȣ ȘȖȌȐȓșȧ Ȑȏ ȔȖȍȋȖ ȚȍȓȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȧ șȚȈȊȓȦ Țȍȉȧ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ȔȖȍȑ șȊȐȚȣ. TȍȗȍȘȤ ȖȚȗȘȈȊȓȧȑșȧ ȚțȌȈ, ȋȌȍ ǬȈȒȠȈ ȗȘȖȊȖȌȐȚ șȊȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, Ȑ țȉȍȑ ȍȋȖ ȊȔȍșȚȍ ș ȍȋȖ ȊȖȐȕȈȔȐ". 109


110 DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: TȈȒ ȕȈȟȈȓȖșȤ șȖȗȍȘȕȐȟȍșȚȊȖ ȔȍȎȌț ȉȘȈȝȔȈ-ȚȍȌȎȈșȖȔ Ȑ ȠȐȊȈ-ȚȍȌȎȈșȖȔ. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȉȘȈȝȔȈ-ȚȍȌȎȈșȈ, ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒȖȑ șȐȓȣ, ǩȝȘȐȋț MțȕȐ șȖȏȌȈȓ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ǸȐȉȝț, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȉȘȈȚȐȓȐ Ȋ ȉȍȋșȚȊȖ ȊȖȐȕȖȊ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ ȊȖȒȘțȋ ȎȍȘȚȊȍȕȕȐȒȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȏȍ, țșȓȣȠȈȊ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȊȖȐȕȣ ȉȣȓȐ ȖȉȘȈȡȍȕȣ Ȋ ȉȍȋșȚȊȖ, ȘȍȠȐȓ ȖȚȖȔșȚȐȚȤ ǬȈȒȠȍ Ȑ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ șȖȏȌȈȓ ȐșȗȖȓȐȕșȒȖȋȖ ȟȍȘȕȖȋȖ ȌȍȔȖȕȈ ǪȐȘȈȉȝȈȌȘț. ǫțȕȈ ȉȓȈȋȖșȚȐ Ȑ ȋțȕȈ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȐȕȖȋȌȈ ȊșȚțȗȈȦȚ Ȋ ȗȘȖȚȐȊȖȉȖȘșȚȊȖ. TȈȒȖȊȈ ȗȘȐȘȖȌȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǬȈȎȍ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȋțȕȣ ȉȓȈȋȖșȚȐ, Ȗȕ ȕȍ ȏȈșȚȘȈȝȖȊȈȕ ȖȚ ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȧ ȋțȕ șȚȘȈșȚȐ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ Ȑ Ȋ ȓȦȉȖȑ ȔȖȔȍȕȚ ȔȖȎȍȚ ȗȖȗȈșȚȤ ȗȖȌ Ȑȝ ȊȓȐȧȕȐȍ. TȈȒȖȊ ȏȈȒȖȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. Ǫ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȟȐșȚȈȧ ȉȓȈȋȖșȚȤ, ȠțȌȌȝȈ-șȈȚȚȊȈ, ȕȖ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȒȈȟȍșȚȊȖ ȉȓȈȋȖșȚȐ ȕȍ ȔȖȎȍȚ șțȡȍșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ ȟȐșȚȖȔ ȊȐȌȍ. ǯȌȍșȤ ȔȍȎȌț ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ ȐȌȍȚ ȕȍȗȘȍȒȘȈȡȈȦȡȈȧșȧ ȉȖȘȤȉȈ. ǹșȖȘȈ ȔȍȎȌț ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ Ȑ ǩȝȘȐȋț MțȕȐ, ȕȈȟȈȊȠȈȧșȧ Ȑȏ-ȏȈ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ ǬȈȒȠȐ, - ȕȈȋȓȧȌȕȣȑ ȗȘȐȔȍȘ ȗȘȖȚȐȊȖȉȖȘșȚȊȈ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȋțȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. TǭDzǹT 5 ȈȌȎȕȈȗȚȈ ȥȊȈȔ ȒțȗȐȚȍȕȈ ȔȈȕȑțȕȈ șȈ ȌȍȊȈ-ȌȍȊȈȔ ȗȈȘȐȟȈȒȘȈȔȍ ȊȐȉȝțȔ Ȕȍȕȍ-ȚȈȌȈȚȔȈȕȈȔ ȈșȈȕȋȈ-ȘȈȔȝȈșȈ ȔȈȝȐȑȈșȈȔ ȚȈȚȈ șȈȝȈȝ șȈȝȐȠȕțȔ ȈȌȎȕȈȗȚȈȝ - ȗȖȓțȟȐȊȠȐȑ ȗȘȐȒȈȏȈȕȐȍ; ȥȊȈȔ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȒțȗȐȚȍȕȈ - ȋȕȍȊȕȣȑ; ȔȈȕȑțȕȈ - ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ (ȒȖȚȖȘȣȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȍȔ ȋȕȍȊȈ); șȈȝ - Ȗȕ (ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȈ); ȌȍȊȈ-ȌȍȊȈȔ - ȚȖȋȖ, ȒȖȔț ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȗȈȘȐȟȈȒȘȈȔȍ - ȖȉȖȠȍȓ ȊȖȒȘțȋ; ȊȐȉȝțȔ - ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț; Ȕȍȕȍ - șȟȐȚȈȓ; ȚȈȌȈ - Ȋ ȚȖȚ ȔȖȔȍȕȚ; ȈȚȔȈȕȈȔ - șȍȉȧ; ȈșȈȕȋȈ-ȘȈȔȝȈșȈ - ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȑ ȕȍȖȉȖȘȐȔȖȑ șȐȓȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ; ȔȈȝȐȑȈșȈȔ - șȈȔȖȋȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ; ȚȈȚȈ - ȌȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ; șȈȝȈȝ - șȐȓȈ; șȈȝȐȠȕțȔ - șȗȖșȖȉȕȣȑ șȗȘȈȊȐȚȤșȧ ș. MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Ƕ ǪȐȌțȘȈ, ȥȚȖȚ ȟȍȘȕȣȑ ȌȍȔȖȕ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȍȔ ȋȕȍȊȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȋȖȘȍȓ ȎȍȓȈȕȐȍȔ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȓȦȉȖȑ ȗȘȐȒȈȏ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. ǿțȊșȚȊțȧ șȍȉȧ Ȋ șȐȓȈȝ șȖȒȘțȠȐȚȤ ȓȦȉȖȋȖ, ȌȈȎȍ șȈȔȖȋȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȗȘȖȚȐȊȕȐȒȈ, Ȗȕ ȖȉȖȠȍȓ ȊȖȒȘțȋ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. TǭDzǹT 6 ȈȕȊȐȑȈȔȈȕȈȝ șȈ Țț ȘțȌȘȈ-ȗȈȘȠȈȌȈȐȘ ȉȝȘȠȈȔ ȕȈȌȈȌȉȝȐȘ ȊȑȈȕȈȌȈȚ șțȉȝȈȐȘȈȊȈȔ țȌȑȈȔȑȈ ȠțȓȈȔ ȌȎȈȋȈȌ-ȈȕȚȈȒȈȕȚȈȒȈȔ șȈȔȗȘȈȌȘȈȊȈȌ ȋȝȖȠȈȕȈ-ȉȝțȠȈȕȈȕȋȝȘȐȝ ȈȕȊȐȑȈȔȈȕȈȝ - șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȔȣȑ; șȈȝ - Ȗȕ (ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȈ); Țț - ȕȖ; ȘțȌȘȈ-ȗȈȘȠȈȌȈȐȝ - ȊȖȐȕȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ; ȉȝȘȠȈȔ - ȖȟȍȕȤ ȋȘȖȔ110


111 ȒȖ; ȕȈȌȈȌȉȝȐȝ - ȊȖȗȧȡȐȔȐ; ȊȑȈȕȈȌȈȚ ȏȊțȟȈȓ; șț-ȉȝȈȐȘȈȊȈȔ ȖȟȍȕȤ șȚȘȈȠȕȣȑ; țȌȑȈȔȑȈ - ȕȍșȧ; ȠțȓȈȔ - ȚȘȍȏțȉȍȞ; ȌȎȈȋȈȚ-ȈȕȚȈȒȈ - șȔȍȘȚȤ; ȈȕȚȈȒȈȔ - țȉȐȊȈȦȡȐȑ; șȈȔȗȘȈȌȘȈȊȈȚ - ȗȖșȗȍȠȐȓȐ Ȓ (ȔȍșȚț ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ ȞȍȘȍȔȖȕȐȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, șȖȊȍȘȠȈȍȔȖȋȖ ǬȈȒȠȍȑ); ȋȝȖȠȈȕȈ - ȐȏȌȈȊȈȧ ȘȍȊ; ȉȝțȠȈȕȈ-ȈȕȋȝȘȐȝ - ș ȉȘȈșȓȍȚȈȔȐ ȕȈ ȕȖȋȈȝ. ǯȈ ȥȚȐȔ șȊȐȘȍȗȣȔ șțȡȍșȚȊȖȔ, ȐȏȌȈȊȈȧ ȖȋȓțȠȐȚȍȓȤȕȣȍ ȒȘȐȒȐ, ȗȖșȓȍȌȖȊȈȓȐ ȚȖȓȗȣ ȊȖȐȕȖȊ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. Ƕȕ Ƞȍȓ, ȗȖȚȘȧșȈȧ ȖȋȘȖȔȕȣȔ ȕȈȊȖȌȧȡȐȔ țȎȈș ȚȘȍȏțȉȞȍȔ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȔȖȎȕȖ ȉȣȓȖ țȉȐȚȤ șȈȔț șȔȍȘȚȤ, Ȑ ȏȊȖȕ ȉȘȈșȓȍȚȖȊ ȕȈ ȍȋȖ ȕȖȋȈȝ ȉȣȓ ȗȖȌȖȉȍȕ ȘȈșȒȈȚȈȔ ȋȘȖȔȈ. TǭDzǹT 7 ȈȚȝȈȘȚȊȐȌȎȖ ȑȈȌȎȈȔȈȕȈȝ șȈȌȈșȑȈȝ ȒȈȒțȉȝȑ țȌȐȟȑȈȔ ȗȘȈșȈȔȐȒȠȑȈ ȘȍȕțȔ ȚȈȔȈȝ ȒȐȔ ȥȚȈȚ ȒțȚȈ ȥȚȈȌ ȘȈȌȎȖ 'ȉȝțȌ ȐȚȐ ȌȊȐȌȎȈ ȌȊȐȌȎȈ-ȗȈȚȕȑȈȠ ȟȈ ȌȈȌȝȑțȝ ȈȚȝȈ - Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ; ȘȚȊȐȌȎȈȝ - ȎȘȍȞȣ; ȑȈȌȎȈȔȈȕȈȝ - ȋȓȈȊȕȖȍ ȓȐȞȖ, șȖȊȍȘȠȈȦȡȍȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ (ǬȈȒȠȈ); șȈȌȈșȑȈȝ - Ȋșȍ șȖȉȘȈȊȠȐȍșȧ ȕȈ ȔȍșȚȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȒȈȒțȉȝȐ țȌȐȟȑȈȔ - Ȋ șȍȊȍȘȕȖȔ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ; ȗȘȈșȈȔȐȒȠȑȈ - ȊȐȌȧ; ȘȍȕțȔ - ȗȣȓȤȕȈȧ ȉțȘȧ; ȚȈȔȈȝ - ȚȍȔȕȖȚȈ; ȒȐȔ - ȟȚȖ; ȥȚȈȚ - ȥȚȖ; ȒțȚȈȝ - ȖȚȒțȌȈ; ȥȚȈȚ ȥȚȖ; ȘȈȌȎȈȝ - ȗȣȓȤ; ȈȉȝțȚ - ȗȖȧȊȐȓȈșȤ; ȐȚȐ - ȚȈȒ; ȌȊȐȌȎȈȝ - ȥȚȐ ȉȘȈȝȔȈȕȣ; ȌȊȐȌȎȈ-ȗȈȚȕȑȈȝ - Ȏȍȕȣ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ; ȟȈ - Ȑ; ȌȈȌȝȑțȝ ȕȈȟȈȓȐ ȌțȔȈȚȤ. Ǫșȍ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ ȕȈ ȔȍșȚȍ șȖȊȍȘȠȍȕȐȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ: ȎȘȍȞȣ, ȚȖȚ, ȒȚȖ ȏȈȚȍȧȓ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȉȘȈȝȔȈȕȣ Ȑ Ȑȝ Ȏȍȕȣ, - ȖȟȍȕȤ țȌȐȊȐȓȐșȤ, ȒȖȋȌȈ ȊȌȘțȋ Ȋșȍ ȕȍȉȖ ȏȈȊȖȓȖȒȓȈ ȚȤȔȈ. DzȖȋȌȈ Ȏȍ ȖȕȐ ȗȖȕȧȓȐ, ȟȚȖ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȥȚȖȔț ȖȋȘȖȔȕȖȍ ȖȉȓȈȒȖ ȗȣȓȐ, Ȑȝ ȖȝȊȈȚȐȓȖ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȖ. TǭDzǹT 8 ȊȈȚȈ ȕȈ ȊȈȕȚȐ ȕȈ ȝȐ șȈȕȚȐ ȌȈșȑȈȊȈȝ ȗȘȈȟȐȕȈ-ȉȈȘȝȐȘ ȌȎȐȊȈȚȐ ȝȖȋȘȈ-ȌȈȕȌȈȝ ȋȈȊȖ ȕȈ ȒȈȓȑȈȕȚȈ ȐȌȈȔ ȒțȚȖ ȘȈȌȎȖ ȓȖȒȖ 'ȌȝțȕȈ ȒȐȔ ȗȘȈȓȈȑȈȑȈ ȒȈȓȗȈȚȍ ȊȈȚȈȝ - ȊȍȚȘȣ; ȕȈ ȊȈȕȚȐ - ȕȍ ȌțȦȚ; ȕȈ - ȕȍ; ȝȐ - ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ; șȈȕȚȐ - ȊȖȏȔȖȎȕȣ; ȌȈșȑȈȊȈȝ - ȋȘȈȉȐȚȍȓȐ; ȗȘȈȟȐȕȈ-ȉȈȘȝȐȝ - șȚȈȘȣȑ ȞȈȘȤ ǩȈȘȝȐ; ȌȎȐȊȈȚȐ - ȎȐȊȍȚ; ȝȈ - ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ; țȋȘȈ-ȌȈȕȌȈȝ ȚȖȚ, ȒȚȖ șțȘȖȊȖ ȕȈȒȈȏȣȊȈȍȚ; ȋȈȊȈȝ - ȒȖȘȖȊȣ; ȕȈ ȒȈȓȑȈȕȚȍ - ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȍ ȋȖȕȧȚ; ȐȌȈȔ - ȥȚȖ; ȒțȚȈȝ - ȖȚȒțȌȈ; ȘȈȌȎȈȝ - ȗȣȓȤ; ȓȖȒȈȝ - ȗȓȈȕȍȚȈ; ȈȌȝțȕȈ - șȍȑȟȈș; ȒȐȔ - ȥȚȖ ȍșȚȤ; ȗȘȈȓȈȑȈȑȈ - Ȍȓȧ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ; ȒȈȓȗȈȚȍ - șȟȐȚȈȚȤșȧ ȋȖȚȖȊȣȔ. ǫȈȌȈȧ Ȗ ȚȖȔ, ȒȚȖ ȗȖȌȕȧȓ ȥȚț ȗȣȓȤ, ȖȕȐ ȋȖȊȖȘȐȓȐ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ: 111


112 "ǪȍȚȍȘ ȕȍ ȌțȍȚ, șȚȈȌȈȔ ȒȖȘȖȊ ȍȡȍ ȕȍ ȊȘȍȔȧ ȊȖȏȊȘȈȡȈȚȤșȧ ș ȗȈșȚȉȐȡ, Ȑ ȍȌȊȈ ȓȐ ȥȚȖ ȖȉȓȈȒȖ ȗȣȓȐ ȗȖȌȕȧȚȖ ȋȘȈȉȐȚȍȓȧȔȐ, ȐȉȖ ȏȌȍșȤ ȗȖ-ȗȘȍȎȕȍȔț ȗȘȈȊȐȚ ȔȖȋțȟȐȑ ȞȈȘȤ ǩȈȘȝȐ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈȒȈȏȈȓ ȉȣ Ȑȝ. ǶȚȒțȌȈ Ȏȍ ȊȏȧȓȖșȤ ȥȚȖ ȖȉȓȈȒȖ? MȖȎȍȚ ȉȣȚȤ, ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȘȈȏȘțȠȈȚȤșȧ ȕȈȠȈ ȗȓȈȕȍȚȈ?" DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȖȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ șȓȍȌțȍȚ ȖȉȘȈȚȐȚȤ ȕȈ șȓȖȊȈ ȗȘȈȟȐȕȈ-ȉȈȘȝȐȘ ȌȎȐȊȈȚȐ. ǾȈȘȧ, ȗȘȈȊȐȊȠȍȋȖ ȚȍȔ ȒȘȈȍȔ, ȏȊȈȓȐ ǩȈȘȝȐ. Ƕȕ ȉȣȓ ȖȟȍȕȤ șȚȈȘ, ȕȖ ȗȖ-ȗȘȍȎȕȍȔț șȐȓȍȕ Ȑ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȚȖȑ șȚȘȈȕȍ ȕȍ ȔȖȋȓȐ ȗȖȧȊȐȚȤșȧ ȊȖȘȣ ȐȓȐ ȋȘȈȉȐȚȍȓȐ. DzȖșȊȍȕȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȏȌȍșȤ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ȊȖȘȣ, ȋȘȈȉȐȚȍȓȐ, ȔȖȠȍȕȕȐȒȐ Ȑ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȖȚȉȘȖșȣ ȖȉȡȍșȚȊȈ, ȔȖȋțȚ șțȡȍșȚȊȖȊȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ, ȕȍ ȐȔȍȦȡȍȔ șȐȓȤȕȖȋȖ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧ. ǰ ȒȖȋȌȈ ȗȖȌ ȓȖȏțȕȋȈȔȐ șȊȖȉȖȌȣ Ȑ șȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖșȚȐ ȗȘȍșȚțȗȕȐȒȈȔ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ ȌȍȓȈȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȝȖȚȧȚ, ȊȖȘȣ Ȑ ȉȈȕȌȐȚȣ ȕȈȘțȠȈȦȚ șȗȖȒȖȑșȚȊȐȍ Ȋ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ. ǷȣȓȤȕȈȧ ȉțȘȧ, ȗȖȌȕȧȚȈȧ ȊȖȐȕȈȔȐ Ȑ șȓțȋȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȕȈȗȖȔȐȕȈȓȈ ȒȈȘȚȐȕț ȋȐȉȍȓȐ ȔȐȘȈ. DzȖȋȌȈ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȤ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȚȊȖȘȍȕȐȍ, ȥȚț ȘȈȉȖȚț ȉȍȘȍȚ ȕȈ șȍȉȧ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȚȖ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȓȖ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȖȔȍȕȚ ȕȈ ǯȍȔȓȍ ȗȖ ȊȐȕȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȕȈȗȖȔȐȕȈȓȖ ȏȘȍȓȐȡȍ ȋȐȉȍȓȐ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ. TǭDzǹT 9 ȗȘȈșțȚȐ-ȔȐȠȘȈȝ șȚȘȐȑȈ țȌȊȐȋȕȈ-ȟȐȚȚȈ țȟțȘ ȊȐȗȈȒȖ ȊȘȌȎȐȕȈșȑȈȐȊȈ ȚȈșȑȈ ȑȈȚ ȗȈȠȑȈȕȚȐȕȈȔ ȌțȝȐȚȘȕȈȔ ȗȘȈȌȎȍȠȈȝ șțȚȈȔ șȈȚȐȔ ȈȊȈȌȈȌȝȑȈȊ ȈȕȈȋȈȔ ȗȘȈșțȚȐ-ȔȐȠȘȈȝ - ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǷȘȈșțȚȐ; șȚȘȐȑȈȝ - ȎȍȕȡȐȕȣ; țȌȊȐȋȕȈ-ȟȐȚȚȈȝ - șȐȓȤȕȖ ȊșȚȘȍȊȖȎȍȕȕȣȍ; țȟțȝ - șȒȈȏȈȓȐ; ȊȐȗȈȒȈȝ ȖȗȈșȕȖșȚȤ, ȊȖȏȕȐȒȠȈȧ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ; ȊȘȌȎȐȕȈșȑȈ - ȋȘȍȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȥȊȈ - ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȚȈșȑȈ - ȍȋȖ (ǬȈȒȠȐ); ȑȈȚ - ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ; ȗȈȠȑȈȕȚȐȕȈȔ - ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈȉȓȦȌȈȓȐ; ȌțȝȐȚȘȕȈȔ - ȍȍ șȍșȚȍȘ; ȗȘȈȌȎȍȠȈȝ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ șȖȚȊȖȘȍȕȕȣȝ șțȡȍșȚȊ (ǬȈȒȠȈ); șțȚȈȔ - ȍȋȖ ȌȖȟȤ; șȈȚȐȔ - ǹȈȚȐ; ȈȊȈȌȈȌȝȑȈț - ȖșȒȖȘȉȓȍȕȕȈȧ; ȈȕȈȋȈȔ - ȉȍȏȋȘȍȠȕȈȧ. ǷȘȈșțȚȐ, ȎȍȕȈ ǬȈȒȠȐ, Ȑ ȌȘțȋȐȍ șȖȉȘȈȊȠȐȍșȧ ȚȈȔ ȎȍȕȡȐȕȣ, ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȍ ȊȖȓȕȍȕȐȍȔ Ȑ șȚȘȈȝȖȔ, șȒȈȏȈȓȐ: ȅȚȈ ȖȗȈșȕȖșȚȤ ȊȖȏȕȐȒȓȈ Ȑȏ-ȏȈ ǬȈȒȠȐ, ȊȐȕȖȊȕȖȋȖ Ȋ șȔȍȘȚȐ ȉȍȏȋȘȍȠȕȖȑ ǹȈȚȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȖșȚȈȊȐȓȈ ȚȍȓȖ ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ ț șȊȖȐȝ șȍșȚȍȘ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǩțȌțȟȐ ȔȧȋȒȖșȍȘȌȍȟȕȖȑ ȎȍȕȡȐȕȖȑ, ǷȘȈșțȚȐ șȘȈȏț Ȏȍ ȗȖȕȧȓȈ, ȟȚȖ ȖȗȈșȕȖșȚȤ, ȕȈȌȊȐȋȈȦȡȈȧșȧ ȕȈ ȕȐȝ, ȊȖȏȕȐȒȓȈ ȗȖ ȊȐȕȍ ȉȍșșȍȘȌȍȟȕȖȋȖ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ ǬȈȒȠȐ, șȖȊȍȘȠȐȊȠȍȋȖ ȚȧȎȒȐȑ ȋȘȍȝ. Ƕȕ ȉȣȓ ȚȈȒ ȎȍșȚȖȒ, ȟȚȖ ȕȍ ȖșȚȈȕȖȊȐȓ șȊȖȦ ȔȓȈȌȠțȦ ȌȖȟȤ ǹȈȚȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȖȒȖȕȟȐȓȈ ș șȖȉȖȑ ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ ț șȊȖȐȝ șȍșȚȍȘ. MȈȚȤ ǹȈȚȐ ȗȖȕȐȔȈȓȈ, ȒȈȒțȦ ȉȖȓȤ ȗȘȐȟȐȕȐȓȖ ǹȈȚȐ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ, ȕȈȕȍșȍȕȕȖȍ ǬȈȒȠȍȑ. ǪȔȍșȚȍ ș ǹȈȚȐ ȕȈ ȞȍȘȍȔȖȕȐȦ ȗȘȐȠȓȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȌȖȟȍȘȐ ǬȈȒȠȐ, Ȑ ǬȈȒȠȈ ȗȘȐȊȍȚȓȐȊȖ ȊșȚȘȍȚȐȓ Ȋșȍȝ șȊȖȐȝ ȌȖȟȍȘȍȑ, ȒȘȖȔȍ 112


113 ǹȈȚȐ. ǰȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȖȕȈ ȉȣȓȈ ȎȍȕȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, Ȗȕ ȗȖȌȟȍȘȒȕțȚȖ ȗȘȍȕȍȉȘȍȎȐȚȍȓȤȕȖ ȖȉȖȠȍȓșȧ ș ȕȍȑ. ǪșȗȖȔȕȐȊ Ȗȉ ȥȚȖȔ, ȎȍȕȈ ǬȈȒȠȐ ȖșȖȏȕȈȓȈ, ȟȚȖ ȕȈ ȕȐȝ ȕȈȌȊȐȋȈȍȚșȧ ȖȗȈșȕȖșȚȤ Ȑ ȟȚȖ ǬȈȒȠȈ, șȖȊȍȘȠȐȊȠȐȑ ȥȚȖȚ ȗȖșȚȣȌȕȣȑ ȗȖșȚțȗȖȒ, ȌȖȓȎȍȕ ȉțȌȍȚ ȗȖȗȓȈȚȐȚȤșȧ ȏȈ ȕȍȋȖ ȎȐȏȕȤȦ. TǭDzǹT 10 ȑȈș ȚȊ ȈȕȚȈ-ȒȈȓȍ ȊȑțȗȚȈ-ȌȎȈȚȈ-ȒȈȓȈȗȈȝ șȊȈ-ȠțȓȈ-șțȟȑ-ȈȘȗȐȚȈ-ȌȐȋ-ȋȈȌȎȍȕȌȘȈȝ ȊȐȚȈȚȑȈ ȕȘȚȑȈȚȑ țȌȐȚȈșȚȘȈ-ȌȖȘ-ȌȝȊȈȌȎȈȕ țȟȟȈȚȚȈ-ȝȈșȈ-șȚȈȕȈȑȐȚȕț-ȉȝȐȕȕȈ-ȌȐȒ ȑȈȝ - ȒȚȖ (ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ); Țț - ȕȖ; ȈȕȚȈ-ȒȈȓȍ - Ȋ ȔȖȔȍȕȚ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ; ȊȑțȗȚȈ - ȘȈșșȣȗȈȊ; ȌȎȈȚȈ-ȒȈȓȈȗȈȝ - ȗțȟȖȒ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȑ șȊȧȏȈȕȣ ȍȋȖ ȊȖȓȖșȣ; șȊȈ-ȠțȓȈ - ȍȋȖ ȚȘȍȏțȉȍȞ; șțȟȐ - ȕȈ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ; ȈȘȗȐȚȈ - ȗȘȖȕȏȍȕȕȣȍ; ȌȐȒ-ȋȈȌȎȍȕȌȘȈȝ - ȗȘȈȊȐȚȍȓȐ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ șȚȖȘȖȕ șȊȍȚȈ; ȊȐȚȈȚȑȈ - ȘȈȏȉȘȈșȣȊȈȧ; ȕȘȚȑȈȚȐ - ȚȈȕȞțȍȚ; țȌȐȚȈ ȗȖȌȕȧȚȖȍ; ȈșȚȘȈ - ȖȘțȎȐȍ; ȌȖȝ - ȘțȒȐ; ȌȝȊȈȌȎȈȕ - ȜȓȈȋȐ; țȟȟȈ ȋȘȖȔȒȖ; ȈȚȚȈ-ȝȈșȈ - șȔȍȧșȤ; șȚȈȕȈȑȐȚȕț - ȖȋȓțȠȐȚȍȓȤȕȣȔ ȏȊțȒȖȔ; ȉȝȐȕȕȈ - ȘȈȏȌȍȓȍȕȕȣȍ; ȌȐȒ - șȚȖȘȖȕȣ șȊȍȚȈ. ǪȖ ȊȘȍȔȧ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ș ȘȈȏȔȍȚȈȊȠȐȔȐșȧ ȊȖȓȖșȈȔȐ ȗȘȖȕȏȈȍȚ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȑ șȚȖȘȖȕ șȊȍȚȈ șȊȖȐȔ ȚȘȍȏțȉȞȍȔ. Ƕȕ ȕȈȌȔȍȕȕȖ ȝȖȝȖȟȍȚ Ȑ ȚȈȕȞțȍȚ, ȘȈȏȉȘȈșȣȊȈȧ Ȑȝ ȘțȒȐ, șȓȖȊȕȖ ȜȓȈȋȐ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȋȘȖȔ ȘȈȏȋȖȕȧȍȚ ȖȉȓȈȒȈ ȗȖ ȕȍȉț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȘȈșțȚȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȝȖȘȖȠȖ ȏȕȈȓȈ, ȒȈȒȐȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ Ȑ șȐȓȖȑ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȍȍ ȏȧȚȤ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚ ȏȌȍșȤ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ Ȗȕ ȘȈȏȘțȠȈȍȚ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ. DzȈȒ ȧȊșȚȊțȍȚ Ȑȏ ȍȍ șȓȖȊ, ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ ǬȈȒȠȐ ȕȍ ȐȌȍȚ ȕȐ Ȋ ȒȈȒȖȍ șȘȈȊȕȍȕȐȍ ș ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. ǪȖ ȊȘȍȔȧ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȚȈȕȞțȍȚ, ȗȖȚȘȧșȈȧ ȚȘȍȏțȉȞȍȔ Ȑ ȚȖȗȟȈ ȕȖȋȈȔȐ ȚȍȓȈ ȗȘȈȊȐȚȍȓȍȑ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚ. ǭȋȖ ȊȖȓȖșȣ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȘȈȏȓȍȚȈȦȚșȧ ȊȖ Ȋșȍ șȚȖȘȖȕȣ, ȒȈȒ ȖȉȓȈȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȘȈȏȉȍȋȈȦȚșȧ ȗȖ ȕȍȉț, ȟȚȖȉȣ ȏȈȓȐȚȤ ȗȓȈȕȍȚȣ ȊȖȌȖȑ, ȖȉȘțȠȐȊ ȕȈ ȕȐȝ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȣȍ ȗȖȚȖȒȐ ȌȖȎȌȧ. ǵȈ ȗȖșȓȍȌȕȍȔ ȥȚȈȗȍ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ Ȋșȍ ȗȓȈȕȍȚȣ ȗȖȋȘțȎȈȦȚșȧ Ȋ ȊȖȌȣ ȗȖȚȖȗȈ, ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȚȈȕȍȞ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. ȅȚȖȚ ȚȈȕȍȞ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȚȈȕȞȍȔ ȗȘȈȓȈȐ, ȐȓȐ ȚȈȕȞȍȔ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ. ǷȘȈșțȚȐ ȗȖȕȧȓȈ, ȟȚȖ ȗȘȐȉȓȐȎȈȦȡȈȧșȧ ȖȗȈșȕȖșȚȤ ȉȣȓȈ ȊȣȏȊȈȕȈ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍȔ, ȒȖȚȖȘȖȍ ǬȈȒȠȈ ȕȈȕȍș șȊȖȍȑ ȌȖȟȍȘȐ, ȕȖ ȚȈȒȎȍ ȚȍȔ, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȍȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ ȖȚȕȍșșȧ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ Ȑ ȏȈȌȍȓ ȍȋȖ ȟȍșȚȤ. TǭDzǹT 11 ȈȔȈȘȠȈȑȐȚȊȈ ȚȈȔ ȈșȈȝȑȈ-ȚȍȌȎȈșȈȔ ȔȈȕȑț-ȗȓțȚȈȔ ȌțȘȕȐȘȐȒȠȑȈȔ ȉȝȘț-ȒțȚȑȈ ȒȈȘȈȓȈ-ȌȈȔȠȚȘȈȉȝȐȘ țȌȈșȚȈ-ȉȝȈȋȈȕȈȔ șȑȈȚ șȊȈșȚȐ ȒȐȔ ȒȖȗȈȑȈȚȖ ȊȐȌȝȈȚțȝ ȈȔȈȘȠȈȑȐȚȊȈ - ȊȖȏȉțȌȐȊ ȋȕȍȊ; ȚȈȔ - ȍȋȖ (ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ); ȈșȈ113


114 ȝȑȈ-ȚȍȌȎȈșȈȔ - ȕȍșȚȍȘȗȐȔȖ ȧȘȒȐȔ șȐȧȕȐȍȔ; ȔȈȕȑț-ȗȓțȚȈȔ - Ȋ ȋȕȍȊȍ; ȌțȘȕȐȘȐȒȠȑȈȔ - ȕȈ ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ șȔȖȚȘȍȚȤ; ȉȝȘț-ȒțȚȑȈ - ȌȊȐȎȍȕȐȍȔ șȊȖȐȝ ȉȘȖȊȍȑ; ȒȈȘȈȓȈ-ȌȈȔȠȚȘȈȉȝȐȝ - șȚȘȈȠȕȣȔȐ ȏțȉȈȔȐ; țȌȈșȚȈ-ȉȝȈȋȈȕȈȔ - ȘȈșȒȐȌȈȊ șȊȍȚȐȓȈ; șȑȈȚ - ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ; șȊȈșȚȐ - șȟȈșȚȤȍ; ȒȐȔ - ȒȈȒ; ȒȖȗȈȑȈȚȈȝ - ȊȖȏȉțȎȌȈȦȡȐȑ ȋȕȍȊ (ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ); ȊȐȌȝȈȚțȝ - ǩȘȈȝȔȣ. ǶȋȘȖȔȕȣȑ ȟȍȘȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖșȒȈȓȐȓ șȊȖȐ șȚȘȈȠȕȣȍ ȒȓȣȒȐ. ǶȌȕȐȔ ȌȊȐȎȍȕȐȍȔ ȉȘȖȊȍȑ Ȗȕ ȘȈșȒȐȌȈȓ șȊȍȚȐȓȈ ȗȖ ȊșȍȔț ȕȍȉț, Ȑ Ȋșȍ ȖȕȐ ȗȖȔȍȘȒȓȐ Ȋ ȖșȓȍȗȐȚȍȓȤȕȖȔ șȐȧȕȐȐ, ȐșȝȖȌȧȡȍȔ ȖȚ ȍȋȖ ȚȍȓȈ. ǬȈȎȍ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȖȚȍȞ ǬȈȒȠȐ, ȕȍ șȔȖȋ ȉȣ șȒȘȣȚȤșȧ ȖȚ ȍȋȖ ȕȍȐșȚȖȊȖȋȖ ȋȕȍȊȈ, ȊȣȏȊȈȕȕȖȋȖ ȗȖșȚȣȌȕȣȔ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ ǬȈȒȠȐ. TǭDzǹT 12 ȉȈȝȊ ȥȊȈȔ țȌȊȐȋȕȈ-ȌȘȠȖȟȑȈȔȈȕȍ ȌȎȈȕȍȕȈ ȌȈȒȠȈșȑȈ ȔțȝțȘ ȔȈȝȈȚȔȈȕȈȝ țȚȗȍȚțȘ țȚȗȈȚȈȚȈȔȈȝ șȈȝȈșȘȈȠȖ ȉȝȈȑȈȊȈȝȈ ȌȐȊȐ ȉȝțȔȈț ȟȈ ȗȈȘȑȈȒ ȉȈȝț - ȔȕȖȋȖ; ȥȊȈȔ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; țȌȊȐȋȕȈ-ȌȘȠȈ - ȊșȚȘȍȊȖȎȍȕȕȣȔȐ ȊȏȋȓȧȌȈȔȐ; țȟȑȈȔȈȕȍ - ȗȖȒȈ ȥȚȖ ȋȖȊȖȘȐȓȖșȤ; ȌȎȈȕȍȕȈ - ȥȚȐȔȐ ȓȦȌȤȔȐ (șȖȉȘȈȊȠȐȔȐșȧ ȕȈ ȔȍșȚȍ șȖȊȍȘȠȍȕȐȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ); ȌȈȒȠȈșȑȈ - ǬȈȒȠȐ; Ȕțȝțȝ - ȊȕȖȊȤ Ȑ ȊȕȖȊȤ; ȔȈȝȈ-ȈȚȔȈȕȈȝ ȕȍȗȖȒȖȓȍȉȐȔȖȋȖ; țȚȗȍȚțȝ - ȗȖȧȊȐȓȐșȤ; țȚȗȈȚȈ-ȚȈȔȈȝ - ȧșȕȖ ȊȐȌȐȔȣȍ ȏȕȈȔȍȕȐȧ; șȈȝȈșȘȈȠȈȝ - ȚȣșȧȟȈȔȐ; ȉȝȈȑȈ-ȈȊȈȝȈȝ - ȊșȍȓȧȦȡȐȍ șȚȘȈȝ; ȌȐȊȐ - Ȋ ȕȍȉȍ; ȉȝțȔȈț - ȕȈ ȏȍȔȓȍ; ȟȈ - Ȑ; ȗȈȘȑȈȒ - șȖ Ȋșȍȝ șȚȖȘȖȕ. ǷȖȒȈ ȓȦȌȐ ȚȈȒ ȋȖȊȖȘȐȓȐ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ, ǬȈȒȠȈ ȊșȚȘȍȊȖȎȍȕȕȖ ȖȏȐȘȈȓșȧ ȗȖ șȚȖȘȖȕȈȔ, Ȑ ȗȖȊșȦȌț, ȕȈ ȏȍȔȓȍ Ȑ ȕȈ ȕȍȉȍ, Ȗȕ ȊȐȌȍȓ ȏȕȈȒȐ, ȗȘȍȌȊȍȡȈȊȠȐȍ ȉȍȌț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ǬȈȒȠȈ ȕȈȏȊȈȕ ȔȈȝȈȚȔȖȑ. ǸȈȏȕȣȍ ȒȖȔȔȍȕȚȈȚȖȘȣ ȗȖ-ȘȈȏȕȖȔț ȖȉȢȧșȕȧȦȚ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȥȚȖȋȖ șȓȖȊȈ. ǷȖ ȔȕȍȕȐȦ ǪȐȘȈȘȈȋȝȈȊȣ ǨȟȈȘȤȐ, șȓȖȊȖ ȔȈȝȈȚȔȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȟȍȓȖȊȍȒ ș ȉȍșȚȘȍȗȍȚȕȣȔ șȍȘȌȞȍȔ". ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȥȚȖ șȓȖȊȖ ȖȗȐșȣȊȈȍȚ ȕȍȗȘȍȒȓȖȕȕȖșȚȤ ǬȈȒȠȐ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍ ȌȘȖȋȕțȓ ȌȈȎȍ ȚȖȋȌȈ, ȒȖȋȌȈ ȍȋȖ ȓȦȉȐȔȈȧ ȌȖȟȤ ț ȕȍȋȖ ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ șȖȉȘȈȓȈșȤ ȗȖȒȖȕȟȐȚȤ ș șȖȉȖȑ. ǵȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ șȊȖȑ șȚȖȑȒȐȑ ȝȈȘȈȒȚȍȘ, Ȗȕ ȕȍ ȔȖȋ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ șȗȖȒȖȑȕȣȔ ȗȘȐ ȊȐȌȍ ȏȓȖȊȍȡȐȝ ȏȕȈȒȖȊ, ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȗȖȧȊȓȍȕȐȧ ȒȖȚȖȘȣȝ ȉȣȓ ȖȋȘȖȔȕȣȑ ȟȍȘȕȣȑ ȌȍȔȖȕ. ǪȐȠȊȈȕȈȚȝȈ ǿȈȒȘȈȊȈȘȚȐ TȝȈȒțȘ Ȋ șȊȧȏȐ ș ȥȚȐȔ ȏȈȔȍȟȈȍȚ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȒȈȟȍșȚȊ ȔȈȝȈȚȔȣ, ȊȍȓȐȒȖȑ ȌțȠȐ, ȍȋȖ șȓȍȌțȍȚ șȟȐȚȈȚȤ ȌțȘȈȚȔȖȑ, ȗȈȌȠȍȑ ȌțȠȖȑ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȍȋȖ ȊȍȓȐȟȈȦȚ ȔȈȝȈȚȔȖȑ. ǷȖ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȦ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ" (9.13), ȔȈȝȈȚȔȈ - ȥȚȖ ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ: ȔȈȝȈȚȔȈȕȈș Țț ȔȈȔ ȗȈȘȚȝȈ ȌȈȐȊȐȔ ȗȘȈȒȘȚȐȔ ȈȠȘȐȚȈȝ. MȈȝȈȚȔȖȑ ȊșȍȋȌȈ ȘțȒȖȊȖȌȐȚ ȊȕțȚȘȍȕȕȧȧ ȥȕȍȘȋȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȒȈȒ Ȏȍ Ȋ ȚȈȒȖȔ șȓțȟȈȍ ǬȈȒȠȈ, șȖȊȍȘȠȐȊȠȐȑ șȚȖȓȤȒȖ ȗȘȖșȚțȗȒȖȊ, ȔȖȋ ȉȣȚȤ ȔȈȝȈȚȔȖȑ? MȈȝȈȚȔȣ ȌȖȓȎȕȣ ȖȉȓȈȌȈȚȤ ȊșȍȔȐ ȓțȟȠȐȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȗȖȥȚȖȔț ǬȈȒȠȈ, ȓȐȠȍȕȕȣȑ ȥȚȐȝ ȒȈȟȍșȚȊ, ȕȍ ȏȈșȓț114


115 ȎȐȊȈȓ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȍȋȖ ȕȈȏȣȊȈȓȐ ȔȈȝȈȚȔȖȑ. ǷȘȈȊȐȓȤȕȍȍ ȉȣȓȖ ȉȣ ȕȈȏȊȈȚȤ ȍȋȖ ȌțȘȈȚȔȖȑ, ȗȈȌȠȍȑ ȌțȠȖȑ. ǹȓȖȊȖ ȔȈȝȈȚȔȈ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȖ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȥȗȐȚȍȚȈ ǬȈȒȠȐ, țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȖ Ȋ ȐȘȖȕȐȟȍșȒȖȔ șȔȣșȓȍ. TǭDzǹT 13 ȚȈȊȈȚ șȈ ȘțȌȘȈȕțȟȈȘȈȐȘ ȔȈȝȈ-ȔȈȒȝȖ ȕȈȕȈȑțȌȝȈȐȘ ȊȈȔȈȕȈȒȈȐȘ țȌȈȑțȌȝȈȐȝ ȗȐȕȋȈȐȝ ȗȐȠȈȕȋȈȐȘ ȔȈȒȈȘȖȌȈȘȈȕȈȕȈȐȝ ȗȈȘȑȈȌȘȈȊȈȌȉȝȐȘ ȊȐȌțȘȈȕȊȈȘțȌȝȑȈȚȈ ȚȈȊȈȚ - ȖȟȍȕȤ ȉȣșȚȘȖ; șȈȝ - ȚȖȚ; ȘțȌȘȈ-ȈȕțȟȈȘȈȐȝ - șȓțȋȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ; ȔȈȝȈ-ȔȈȒȝȈȝ - ȗȓȖȡȈȌȒȐ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȑ șȖȊȍȘȠȈȓȖșȤ ȊȍȓȐȒȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȕȈȕȈ - ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȊȐȌȖȊ; ȈȑțȌȝȈȐȝ ș ȖȘțȎȐȍȔ; ȊȈȔȈȕȈȒȈȐȝ - ȕȐȏȒȖȋȖ ȘȖșȚȈ; țȌȈȑțȌȝȈȐȝ - ȗȖȌȕȧȚȣȍ; ȗȐȕȋȈȐȝ - ȟȍȘȕȣȔȐ; ȗȐȠȈȕȋȈȐȝ - ȎȍȓȚȣȔȐ; ȔȈȒȈȘȈ-țȌȈȘȈ-ȈȕȈȕȈȐȝ - ș ȎȐȊȖȚȈȔȐ Ȑ ȓȐȞȈȔȐ, ȒȈȒ ț ȈȒțȓȣ; ȗȈȘȑȈȌȘȈȊȈȌȉȝȐȝ - ȉȍȋȈȦȡȐȔȐ ȗȖ ȈȘȍȕȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȊȐȌțȘȈ - Ȗ ǪȐȌțȘȈ; ȈȕȊȈȘțȌȝȑȈȚȈ - ȉȣȓ ȖȒȘțȎȍȕ. ǬȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ, șȓțȋȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, țȊȍȠȈȕȕȣȍ ȖȘțȎȐȍȔ, ȖȒȘțȎȐȓȐ ȔȍșȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. ǵȐȏȒȖȘȖșȓȣȍ, ș ȚȍȔȕȣȔȐ Ȑ ȎȍȓȚȣȔȐ ȚȍȓȈȔȐ, ȕȈȗȖȔȐȕȈȊȠȐȔȐ ȈȒțȓȤȐ, ȖȕȐ ȕȈȟȈȓȐ ȔȍȚȈȚȤșȧ ȊȖȒȘțȋ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȋȖ ȒȖșȚȘȈ, ȒȘțȠȈ Ȋșȍ ȕȈ șȊȖȍȔ ȗțȚȐ. TǭDzǹT 14 ȒȍȟȐȌ ȉȈȉȝȈȕȌȎțȝ ȗȘȈȋ-ȊȈȔȠȈȔ ȗȈȚȕȐ-ȠȈȓȈȔ ȚȈȚȝȈȗȈȘȍ șȈȌȈ ȈȋȕȐȌȝȘȈ-ȠȈȓȈȔ ȟȈ ȚȈȌ-ȊȐȝȈȘȈȔ ȔȈȝȈȕȈșȈȔ ȒȍȟȐȚ - ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ; ȉȈȉȝȈȕȌȎțȝ - șȕȍșȓȐ; ȗȘȈȒ-ȊȈȔȠȈȔ - ȒȖȓȖȕȕȣ, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȊȠȐȍ ȠȈȚȍȘ, ȊȖȏȌȊȐȋȕțȚȣȑ ȕȈȌ ȔȍșȚȖȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȗȈȚȕȐ-ȠȈȓȈȔ - ȎȍȕșȒȐȍ ȒȖȔȕȈȚȣ; ȚȈȚȝȈ - ȚȈȒȎȍ; ȈȗȈȘȍ - ȌȘțȋȐȍ; șȈȌȈȝ - ȔȍșȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȈȋȕȐȌȝȘȈ-ȠȈȓȈȔ ȌȖȔ ȎȘȍȞȖȊ; ȟȈ - Ȑ; ȚȈȚ-ȊȐȝȈȘȈȔ - ȌȖȔ ȋȓȈȊȕȖȋȖ ȓȐȞȈ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ; ȔȈȝȈ-ȈȕȈșȈȔ - ȒțȝȖȕȕȖȍ ȗȖȔȍȡȍȕȐȍ. ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ Ȑȏ ȊȖȐȕȖȊ șȕȍșȓȐ ȒȖȓȖȕȕȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȓȐ ȠȈȚȍȘ, ȊȖȏȌȊȐȋȕțȚȣȑ ȕȈȌ ȔȍșȚȖȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȌȘțȋȐȍ ȊȖȘȊȈȓȐșȤ ȊȖ ȊȕțȚȘȍȕȕȐȍ ȗȖȒȖȐ ȕȈ ȎȍȕșȒȖȑ ȗȖȓȖȊȐȕȍ ȌȊȖȘȞȈ, ȚȘȍȚȤȐ ȕȈȟȈȓȐ ȒȘțȠȐȚȤ ȎȍȘȚȊȍȕȕȐȒ, ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȏȈȗȖȓȖȕȐȓȐ ȒțȝȕȦ Ȑ ȎȐȓȣȍ ȗȖȔȍȡȍȕȐȧ. TǭDzǹT 15 ȘțȘțȌȎțȘ ȑȈȌȎȕȈ-ȗȈȚȘȈȕȐ ȚȈȚȝȈȐȒȍ 'ȋȕȐȕ ȈȕȈȠȈȑȈȕ ȒțȕȌȍȠȊ ȈȔțȚȘȈȑȈȕ ȒȍȟȐȌ ȉȐȉȝȐȌțȘ ȊȍȌȐ-ȔȍȒȝȈȓȈȝ ȘțȘțȌȎțȝ - ȘȈȏȉȐȓȐ; ȑȈȌȎȕȈ-ȗȈȚȘȈȕȐ - ȋȖȘȠȒȐ, ȐșȗȖȓȤȏțȍȔȣȍ ȗȘȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ; ȚȈȚȝȈ - ȚȈȒ; ȥȒȍ - ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ; ȈȋȕȐȕ 115


116 ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȍ ȒȖșȚȘȣ; ȈȕȈȠȈȑȈȕ - ȗȖȚțȠȐȓȐ; ȒțȕȌȍȠț - ȕȈ ȔȍșȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȈȔțȚȘȈȑȈȕ - ȔȖȟȐȓȐșȤ; ȒȍȟȐȚ - ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ; ȉȐȉȝȐȌțȝ - ȘȈȏȘțȠȐȓȐ; ȊȍȌȐ-ȔȍȒȝȈȓȈȝ - ȖȋȘȈȎȌȍȕȐȍ ȊȖȒȘțȋ ȔȍșȚȈ șȖȊȍȘȠȍȕȐȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. ǶȕȐ ȘȈȏȉȐȓȐ Ȋșȍ ȒțȊȠȐȕȣ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȗȖȓȤȏȖȊȈȓȐșȤ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȕȈȟȈȓȐ ȚțȠȐȚȤ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȑ ȖȋȖȕȤ, șȔȍȓȐ ȖȋȘȈȎȌȍȕȐȍ ȊȖȒȘțȋ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȋȖ ȈȓȚȈȘȧ Ȑ șȚȈȓȐ ȔȖȟȐȚȤșȧ ȕȈ ȕȍȋȖ. TǭDzǹT 16 ȈȉȈȌȝȈȕȚȈ ȔțȕȐȕ Ȉȕȑȍ ȥȒȍ ȗȈȚȕȐȘ ȈȚȈȘȌȎȈȑȈȕ ȈȗȈȘȍ ȌȎȈȋȘȝțȘ ȌȍȊȈȕ ȗȘȈȚȑȈșȈȕȕȈȕ ȗȈȓȈȑȐȚȈȕ ȈȉȈȌȝȈȕȚȈ - ȗȘȍȋȘȈȌȐȓȐ ȗțȚȤ; ȔțȕȐȕ - ȔțȌȘȍȞȈȔ; Ȉȕȑȍ - ȌȘțȋȐȍ; ȥȒȍ - ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ; ȗȈȚȕȐȝ - ȎȍȕȡȐȕȈȔ; ȈȚȈȘȌȎȈȑȈȕ - țȋȘȖȎȈȓȐ; ȈȗȈȘȍ - ȌȘțȋȐȍ; ȌȎȈȋȘȝțȝ - ȏȈȌȍȘȎȈȓȐ; ȌȍȊȈȕ - ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȗȘȈȚȑȈșȈȕȕȈȕ - ȘȧȌȖȔ; ȗȈȓȈȑȐȚȈȕ - ȒȖȚȖȘȣȍ țȉȍȋȈȓȐ. ǶȌȕȐ ȗȘȍȋȘȈȌȐȓȐ ȗțȚȤ ȘȈȏȉȍȋȈȊȠȐȔșȧ ȔțȌȘȍȞȈȔ, ȌȘțȋȐȍ țȋȘȖȎȈȓȐ șȖȉȘȈȊȠȐȔșȧ ȚȈȔ ȎȍȕȡȐȕȈȔ, Ȉ ȚȘȍȚȤȐ ȊȏȧȓȐ Ȋ ȗȓȍȕ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, țȉȍȋȈȊȠȐȝ Ȑȏ ȠȈȚȘȈ. TǭDzǹT 17 ȉȝȘȋțȔ ȉȈȉȈȕȌȝȈ ȔȈȕȐȔȈȕ ȊȐȘȈȉȝȈȌȘȈȝ ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȐȔ ȟȈȕȌȍȠȈȝ ȗțȠȈȕȈȔ ȌȍȊȈȔ ȉȝȈȋȈȔ ȕȈȕȌȐȠȊȈȘȖ 'ȋȘȈȝȐȚ ȉȝȘȋțȔ - ǩȝȘȐȋț MțȕȐ; ȉȈȉȈȕȌȝȈ - ȏȈȌȍȘȎȈȓ; ȔȈȕȐȔȈȕ - MȈȕȐȔȈȕ; ȊȐȘȈȉȝȈȌȘȈȝ - ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȈ; ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȐȔ - ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ ǬȈȒȠț; ȟȈȕȌȍȠȈȝ - ǿȈȕȌȍȠȈ; ȗțȠȈȕȈȔ - ǷțȠț; ȌȍȊȈȔ - ȗȖȓțȉȖȋȈ; ȉȝȈȋȈȔ - ǩȝȈȋț; ȕȈȕȌȐȠȊȈȘȈȝ - ǵȈȕȌȐȠȊȈȘȈ; ȈȋȘȈȝȐȚ - ȏȈȌȍȘȎȈȓ. MȈȕȐȔȈȕ, ȖȌȐȕ Ȑȏ șȓțȋ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, Ȋȏȧȓ Ȋ ȗȓȍȕ ǩȝȘȐȋț MțȕȐ, Ȉ ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȈ, ȟȍȘȕȣȑ ȌȍȔȖȕ, ȗȓȍȕȐȓ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ ǬȈȒȠț. ǬȘțȋȖȑ șȓțȋȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǿȈȕȌȍȠȈ șȝȊȈȚȐȓ ǷțȠț, Ȉ ǵȈȕȌȐȠȊȈȘȈ - ȗȖȓțȉȖȋȈ ǩȝȈȋț. TǭDzǹT 18 șȈȘȊȈ ȥȊȈȘȚȊȐȌȎȖ ȌȘȠȚȊȈ șȈȌȈșȑȈȝ șȈ-ȌȐȊȈțȒȈșȈȝ ȚȈȐȘ ȈȘȌȑȈȔȈȕȈȝ șțȉȝȘȠȈȔ ȋȘȈȊȈȉȝȐȘ ȕȈȐȒȈȌȝȈ 'ȌȘȈȊȈȕ șȈȘȊȍ - Ȋșȍ; ȥȊȈ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȘȚȊȐȌȎȈȝ - ȎȘȍȞȣ; ȌȘȠȚȊȈ - țȊȐȌȍȊ; șȈȌȈșȑȈȝ - Ȋșȍ ȗȘȐȕȐȔȈȊȠȐȍ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ; șȈ-ȌȐȊȈțȒȈșȈȝ - ȊȔȍșȚȍ ș ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȚȈȐȝ - ȚȍȔȐ (ȒȈȔȕȧȔȐ); ȈȘȌȑȈȔȈȕȈȝ - ȖȉȍșȗȖȒȖȍȕȣ; șț-ȉȝȘȠȈȔ - ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ; ȋȘȈȊȈȉȝȐȝ ȒȈȔȕȧȔȐ; ȕȈ ȥȒȈȌȝȈ - Ȋ ȘȈȏȕȣȍ șȚȖȘȖȕȣ; ȈȌȘȈȊȈȕ - ȕȈȟȈȓȐ ȘȈȏȉȍȋȈȚȤșȧ. ǵȈ ȎȘȍȞȖȊ Ȑ Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȓ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ, ȋȘȈ116


117 ȌȖȔ ȗȖșȣȗȈȓȐșȤ ȒȈȔȕȐ, ȗȘȐȟȐȕȧȧ ȐȔ ȎȍșȚȖȒȐȍ șȚȘȈȌȈȕȐȧ. Ǫ șȚȘȈȝȍ ȏȈ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ ȖȕȐ șȚȈȓȐ ȘȈȏȉȍȋȈȚȤșȧ Ȋ ȘȈȏȕȣȍ șȚȖȘȖȕȣ. TǭDzǹT 19 ȌȎțȝȊȈȚȈȝ șȘțȊȈ-ȝȈșȚȈșȑȈ ȠȔȈȠȘțȕȐ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȉȝȈȊȈȝ ȉȝȘȋȖȘ ȓțȓțȕȟȍ șȈȌȈșȐ ȑȖ 'ȝȈșȈȟ ȟȝȔȈȠȘț ȌȈȘȠȈȑȈȕ ȌȎțȝȊȈȚȈȝ - ȓȤȦȡȍȔț Ȋ ȖȋȖȕȤ ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ; șȘțȊȈ-ȝȈșȚȈșȑȈ - ș ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȔ ȒȖȊȠȖȔ Ȋ ȘțȒȍ; ȠȔȈȠȘțȕȐ - țșȣ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȖȉȓȈȌȈȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȉȖȋȈȚșȚȊ; ȉȝȈȊȈȝ - ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȈ; ȉȝȘȋȖȝ - ǩȝȘȐȋț MțȕȐ; ȓțȓțȕȟȍ - ȊȣȘȊȈȓ; șȈȌȈșȐ - ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ ț Ȋșȍȝ șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ ȚȈȔ; ȑȈȝ - ȒȚȖ (ǩȝȘȐȋț MțȕȐ); ȈȝȈșȈȚ - țȓȣȉȈȓșȧ; ȠȔȈȠȘț - șȊȖȐ țșȣ; ȌȈȘȠȈȑȈȕ - ȗȖȒȈȏȣȊȈȧ. ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȈ ȊȣȘȊȈȓ țșȣ ț ǩȝȘȐȋț, ȓȐȊȠȍȋȖ Ȋ ȖȋȖȕȤ ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ. TǭDzǹT 20 ȉȝȈȋȈșȑȈ ȕȍȚȘȍ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȗȈȚȐȚȈșȑȈ ȘțȠȈ ȉȝțȊȐ țȌȎȌȎȈȝȈȘȈ șȈȌȈ-șȚȝȖ 'ȒȠȕȈ ȑȈȝ ȠȈȗȈȕȚȈȔ ȈșțșțȟȈȚ ȉȝȈȋȈșȑȈ - ǩȝȈȋȐ; ȕȍȚȘȍ - ȖȉȈ ȋȓȈȏȈ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȈ; ȗȈȚȐȚȈșȑȈ - ȚȖȓȒȕțȊ; ȘțȠȈ - Ȋ șȚȘȈȠȕȖȔ ȋȕȍȊȍ; ȉȝțȊȐ - ȕȈ ȏȍȔȓȦ; țȌȎȌȎȈȝȈȘȈ - ȊȣȘȊȈȓ; șȈȌȈ-șȚȝȈȝ - ȕȈȝȖȌȐȊȠȐȑșȧ Ȋ șȖȉȘȈȕȐȐ ǪȐȠȊȈșȘȐȒȖȊ; ȈȒȠȕȈ - ȌȊȐȎȍȕȐȍȔ șȊȖȐȝ ȉȘȖȊȍȑ; ȑȈȝ - ȒȚȖ (ǩȝȈȋȈ); ȠȈȗȈȕȚȈȔ - (ǬȈȒȠț), ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȖȒȓȐȕȈȓ (ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț); ȈșțșțȟȈȚ - ȖȌȖȉȘȧȓ. ǯȈȚȍȔ Ȋ șȚȘȈȠȕȖȔ ȋȕȍȊȍ Ȗȕ șȝȊȈȚȐȓ ǩȝȈȋț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȌȖȉȘȐȚȍȓȤȕȖ ȌȊȐȋȈȓ ȉȘȖȊȧȔȐ, ȒȖȋȌȈ ǬȈȒȠȈ ȗȘȖȒȓȐȕȈȓ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, Ȑ, ȗȖȊȈȓȐȊ ȍȋȖ ȕȈ ȏȍȔȓȦ, ȊȣȘȊȈȓ ț ȕȍȋȖ ȋȓȈȏȈ. TǭDzǹT 21 ȗțȠȕȖ ȝȑ ȈȗȈȚȈȑȈȌ ȌȈȕȚȈȕ ȒȈȓȐȕȋȈșȑȈ ȑȈȚȝȈ ȉȈȓȈȝ ȠȈȗȑȈȔȈȕȍ ȋȈȘȐȔȈȕȐ ȑȖ 'ȝȈșȈȌ ȌȈȘȠȈȑȈȕ ȌȈȚȈȝ ȗțȠȕȈȝ - ǷțȠȐ; ȝȐ - ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ; ȈȗȈȚȈȑȈȚ - ȖȉȕȈȎȈȓ; ȌȈȕȚȈȕ - ȏțȉȣ; ȒȈȓȐȕȋȈșȑȈ - ȞȈȘȧ DzȈȓȐȕȋȐ; ȑȈȚȝȈ - ȒȈȒ; ȉȈȓȈȝ - ǩȈȓȈȌȍȊȈ; ȠȈȗȑȈȔȈȕȍ - Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ ȒȈȒ ȍȋȖ ȗȘȖȒȓȐȕȈȓȐ; ȋȈȘȐȔȈȕȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȑȈȝ - ȒȚȖ (ǷțȠȈ); ȈȝȈșȈȚ - țȓȣȉȈȓșȧ; ȌȈȘȠȈȑȈȕ ȗȖȒȈȏȣȊȈȧ; ȌȈȚȈȝ - șȊȖȐ ȏțȉȣ. ǷȖȌȖȉȕȖ ǩȈȓȈȌȍȊȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȐȋȘȣ Ȋ ȒȖșȚȐ ȕȈ șȊȈȌȤȉȍ ǨȕȐȘțȌȌȝȐ ȊȣȉȐȓ ȏțȉȣ ǬȈȕȚȈȊȈȒȘȍ, ȞȈȘȦ DzȈȓȐȕȋȐ, ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȈ ȊȣȉȐȓ ȏțȉȣ ǬȈȒȠȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȒȈȏȈȓ Ȑȝ, ȗȘȖȒȓȐȕȈȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, Ȑ ǷțȠȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ, ȖșȒȈȓȐȊ ȏțȉȣ, ȖȌȖȉȘȐȚȍȓȤȕȖ țȓȣȉȈȓșȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ țȗȖȔȧȕțȚȈ șȊȈȌȤȉȈ ǨȕȐȘțȌȌȝȐ, ȊȕțȒȈ 117


118 ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȝȐȚȐȓ ȌȖȟȤ ǬȈȕȚȈȊȈȒȘȣ, ȕȖ ȉȣȓ ȗȓȍȕȍȕ. DzȖȋȌȈ ȍȋȖ șȖȉȐȘȈȓȐșȤ ȕȈȒȈȏȈȚȤ ȏȈ ȗȖȗȣȚȒț ȗȖȝȐȡȍȕȐȧ, Ȑȏ ǬȊȈȘȈȒȐ ȗȘȐȉȣȓȖ ȞȍȓȖȍ ȊȖȑșȒȖ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǩȈȓȈȘȈȔȖȑ Ȑ ȔȍȎȌț ȒȠȈȚȘȐȧȔȐ ȏȈȊȧȏȈȓȖșȤ șȘȈȎȍȕȐȍ. TȈȒȐȍ șȘȈȎȍȕȐȧ ȉȣȓȐ Ȋ ȗȖȘȧȌȒȍ Ȋȍȡȍȑ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ȊȖ ȊȘȍȔȧ șȊȈȌȍȉȕȣȝ ȞȍȘȍȔȖȕȐȑ, ȒȖȋȌȈ ȒȈȎȌȣȑ ȎȍȕȐȝ șȚȈȘȈȓșȧ ȌȖȒȈȏȈȚȤ șȊȖȍ ȗȘȍȊȖșȝȖȌșȚȊȖ ȕȈȌ ȌȘțȋȐȔȐ. ǪȖȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ Ȍțȝ ȒȠȈȚȘȐȍȊ ȕȍ ȔȖȋ ȕȍ ȗȘȐȊȖȌȐȚȤ Ȓ șȘȈȎȍȕȐȧȔ, ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȒȖȚȖȘȣȝ ȖȕȐ ȟȈșȚȖ ȗȖȋȐȉȈȓȐ ȐȓȐ ȗȖȓțȟȈȓȐ ȘȈȕȍȕȐȧ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȖșȓȍ ȚȈȒȐȝ șȘȈȎȍȕȐȑ ȊȘȈȎȌțȦȡȐȍ șȚȖȘȖȕȣ ȖȉȣȟȕȖ ȗȘȐȝȖȌȐȓȐ Ȓ șȖȋȓȈȠȍȕȐȦ Ȑ ȏȈȒȓȦȟȈȓȐ ȔȐȘ. ǷȘȐȔȍȘȕȖ ȚȖ Ȏȍ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ Ȑ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȧȋȤȐ ǬȈȒȠȐ. DzȈȒ Ȕȣ ȊȐȌȐȔ, ǬȈȒȠȈ, ǩȝȘȐȋț MțȕȐ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ ǩȝȈȋȈ Ȑ ǷțȠȈ ȉȣȓȐ ȕȈȒȈȏȈȕȣ ȊȖȐȕȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȕȖ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ Ȋșȍ ȏȈȊȍȘȠȐȓȖșȤ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȕȖ. ǽȖȚȧ ȗȘȖȚȐȊȕȐȒȐ Ȑ ȉȣȓȐ ȕȈșȚȘȖȍȕȣ ȖȟȍȕȤ ȊȖȐȕșȚȊȍȕȕȖ, Ȋ șțȡȕȖșȚȐ, ȖȕȐ ȕȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȓȐ ȌȘțȋ Ȓ ȌȘțȋț ȊȘȈȎȌȍȉȕȣȝ ȟțȊșȚȊ. Ǫșȍ ȖȕȐ ȉȣȓȐ ȖȟȍȕȤ șȐȓȤȕȣ Ȑ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȣ Ȑ ȝȖȚȍȓȐ ȗȘȖȌȍȔȖȕșȚȘȐȘȖȊȈȚȤ șȊȖȐ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȍ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ Ȑ șȐȓț ȐȏȊȍșȚȕȣȝ ȐȔ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȕȚȘ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȏȈȚȍȧȓȐ ȥȚȖ șȘȈȎȍȕȐȍ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȘȖȧȊȐȓȐ șȊȖȦ ȌȖȉȓȍșȚȤ. TǭDzǹT 22 ȈȒȘȈȔȑȖȘȈșȐ ȌȈȒȠȈșȑȈ ȠȐȚȈ-ȌȝȈȘȍȕȈ ȝȍȚȐȕȈ ȟȝȐȕȌȈȕȕ ȈȗȐ ȚȈȌ țȌȌȝȈȘȚțȔ ȕȈȠȈȒȕȖȚ ȚȘȑȈȔȉȈȒȈș ȚȈȌȈ ȈȒȘȈȔȑȈ - șȍȊ; țȘȈșȐ - ȕȈ ȋȘțȌȤ; ȌȈȒȠȈșȑȈ - ǬȈȒȠȐ; ȠȐȚȈ-ȌȝȈȘȍȕȈ - ȐȔȍȦȡȐȔ ȖșȚȘȣȑ ȒȓȐȕȖȒ; ȝȍȚȐȕȈ - ȖȘțȎȐȍȔ; ȟȝȐȕȌȈȕ ȖȚȘȍȏȈȧ; ȈȗȐ - ȝȖȚȧ; ȚȈȚ - Țț (ȋȖȓȖȊț); țȌȌȝȈȘȚțȔ - ȖȚȌȍȓȐȚȤ; ȕȈ ȈȠȈȒȕȖȚ - ȕȍ șȔȖȋ; ȚȘȐ-ȈȔȉȈȒȈȝ - ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȈ (ȒȚȖ ȐȔȍȍȚ ȚȘȐ ȋȓȈȏȈ); ȚȈȌȈ - ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ. ǯȈȚȍȔ ȐșȗȖȓȐȕ ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȈ șȍȓ ȕȈ ȋȘțȌȤ ǬȈȒȠȐ Ȑ ȗȖȗȣȚȈȓșȧ ȖȚȘȍȏȈȚȤ ȍȔț ȋȖȓȖȊț șȊȖȐȔ ȖșȚȘȣȔ ȔȍȟȖȔ, ȕȖ ț ȕȍȋȖ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȗȖȓțȟȐȓȖșȤ. TǭDzǹT 23 ȠȈșȚȘȈȐȘ ȈșȚȘȈȕȊȐȚȈȐȘ ȥȊȈȔ ȈȕȐȘȉȝȐȕȕȈ-ȚȊȈȟȈȔ ȝȈȘȈȝ ȊȐșȔȈȑȈȔ ȗȈȘȈȔ ȈȗȈȕȕȖ ȌȈȌȝȑȈț ȗȈȠțȗȈȚȐȠ ȟȐȘȈȔ ȠȈșȚȘȈȐȝ - ȖȘțȎȐȍȔ; ȈșȚȘȈ-ȈȕȊȐȚȈȐȝ - ȋȐȔȕȈȔȐ (ȔȈȕȚȘȈȔȐ); ȥȊȈȔ - ȚȈȒ; ȈȕȐȘȉȝȐȕȕȈ - ȕȍ ȉȣȓȈ ȗȖȘȍȏȈȕȈ; ȚȊȈȟȈȔ - ȒȖȎȈ; ȝȈȘȈȝ - ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȈ; ȊȐșȔȈȑȈȔ - ȕȍȌȖțȔȍȕȐȍȔ; ȗȈȘȈȔ - ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȔ; ȈȗȈȕȕȈȝ - ȉȣȓ ȖȝȊȈȟȍȕ; ȌȈȌȝȑȈț - ȌțȔȈȓ; ȗȈȠțȗȈȚȐȝ - ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȈ; ȟȐȘȈȔ - ȌȖȓȋȖ. Ƕȕ ȗȣȚȈȓșȧ ȖȚȘȍȏȈȚȤ ȋȖȓȖȊț ǬȈȒȠȍ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȖȘțȎȐȧ Ȑ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȏȈȒȓȐȕȈȕȐȑ, ȕȖ ȕȍ șȔȖȋ ȌȈȎȍ ȗȖȞȈȘȈȗȈȚȤ ȒȖȎț ȕȈ ȍȋȖ ȋȖȓȖȊȍ, ȟȚȖ ȗȘȐȊȍȓȖ ȍȋȖ Ȋ ȒȘȈȑȕȍȍ ȕȍȌȖțȔȍȕȐȍ. TǭDzǹT 24 118


119 ȌȘȠȚȊȈ șȈȔȌȎȕȈȗȈȕȈȔ ȑȖȋȈȔ ȗȈȠțȕȈȔ șȈ ȗȈȚȐȘ ȔȈȒȝȍ ȑȈȌȎȈȔȈȕȈ-ȗȈȠȖȝ ȒȈșȑȈ ȒȈȑȈȚ ȚȍȕȈȝȈȘȈȟ ȟȝȐȘȈȝ ȌȘȠȚȊȈ - țȊȐȌȧ; șȈȔȌȎȕȈȗȈȕȈȔ - Ȍȓȧ țȉȐȑșȚȊȈ ȎȐȊȖȚȕȣȝ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȑȖȋȈȔ - ȗȘȐșȗȖșȖȉȓȍȕȐȍ; ȗȈȠțȕȈȔ - ȎȐȊȖȚȕȣȝ; șȈȝ - Ȗȕ (ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȈ); ȗȈȚȐȝ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ; ȔȈȒȝȍ - ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ; ȑȈȌȎȈȔȈȕȈ-ȗȈȠȖȝ - ȉȣȓ ȎȐȊȖȚȕȣȔ, ȐȋȘȈȊȠȐȔ ȘȖȓȤ ȋȓȈȊȕȖȋȖ ȓȐȞȈ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ; ȒȈșȑȈ - ǬȈȒȠȐ; ȒȈȑȈȚ - ȖȚ ȚȍȓȈ; ȚȍȕȈ - ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȥȚȖȋȖ (ȗȘȐșȗȖșȖȉȓȍȕȐȧ); ȈȝȈȘȈȚ - ȖȚȘțȉȐȓ; ȠȐȘȈȝ - ȍȋȖ ȋȖȓȖȊț. TțȚ ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȈ ȏȈȔȍȚȐȓ șȚȖȧȊȠȍȍ ȖȒȖȓȖ ȎȍȘȚȊȍȕȕȐȒȈ ȌȍȘȍȊȧȕȕȖȍ ȗȘȐșȗȖșȖȉȓȍȕȐȍ Ȍȓȧ țȉȐȑșȚȊȈ ȎȐȊȖȚȕȣȝ Ȑ, ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȊȠȐșȤ ȐȔ, ȖȉȍȏȋȓȈȊȐȓ ǬȈȒȠț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȖȚȔȍȚȐȚȤ, ȟȚȖ ȗȘȐșȗȖșȖȉȓȍȕȐȍ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȖȚȖȘȖȋȖ țȉȐȊȈȓȐ ȎȐȊȖȚȕȣȝ, ȉȣȓȖ ȐȏȖȉȘȍȚȍȕȖ ȕȍ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȐȚȤ ȓȦȌȧȔ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȍșȚȤ Ȑȝ ȗȓȖȚȤ. ǮȐȊȖȚȕȣȝ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ țȉȐȊȈȓȐ, ȟȚȖȉȣ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȕȚȘ ȌȈȚȤ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȔț ȎȐȊȖȚȕȖȔț ȕȖȊțȦ ȎȐȏȕȤ. ǰȝ ȗȘȐȕȖșȐȓȐ Ȋ ȎȍȘȚȊț ș ȞȍȓȤȦ ȗȘȖȊȍȘȐȚȤ șȐȓț ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȕȚȘ. ȇȋȤȐ țșȚȘȈȐȊȈȓȐșȤ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȖȒȈȏȈȚȤ ȌȍȑșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȔȈȕȚȘ. ǬȈȎȍ Ȋ ȕȈȠȍ ȊȘȍȔȧ Ȋ ȜȐȏȐȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȝ ȓȈȉȖȘȈȚȖȘȐȧȝ șȚȈȊȧȚșȧ ȖȗȣȚȣ ȕȈ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ȗȘȐȕȍșȍȕȐȍ ȎȐȊȖȚȕȣȝ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȉȣȓȖ șȊȖȍȋȖ ȘȖȌȈ ȗȘȖȊȍȘȒȖȑ ȚȖȋȖ, ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȓȐ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȗȘȖȐȏȕȖșȧȚ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȋȐȔȕȣ. Ǫ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ, ȎȐȊȖȚȕȣȍ, ȗȘȐȕȖșȐȔȣȍ Ȋ ȎȍȘȚȊț, ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȚȍȘȧȓȐ. DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, Ȋ ȎȍȘȚȊț ȗȘȐȕȖșȐȓȐșȤ șȚȈȘȣȍ ȎȐȊȖȚȕȣȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȏȈȔȍȕ șȊȖȐȝ șȚȈȘȣȝ Țȍȓ ȗȖȓțȟȈȓȐ ȕȖȊȣȍ. TȈȒ ȗȘȖȊȍȘȧȓȐșȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȕȚȘȣ. ǵȖ ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȈ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȓ ȌȍȘȍȊȧȕȕȖȍ ȗȘȐșȗȖșȖȉȓȍȕȐȍ ȕȍ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȉȐȚȤ ȎȐȊȖȚȕȖȍ Ȑ ȗȘȐȕȍșȚȐ ȍȋȖ Ȋ ȎȍȘȚȊț, ȊȔȍșȚȖ ȥȚȖȋȖ Ȗȕ, Ȓ țȌȐȊȓȍȕȐȦ Ȋșȍȝ ȗȘȐșțȚșȚȊțȦȡȐȝ, ȖȉȍȏȋȓȈȊȐȓ ș ȍȋȖ ȗȖȔȖȡȤȦ ǬȈȒȠț. TǭDzǹT 25 șȈȌȝț-ȊȈȌȈș ȚȈȌȈ ȚȍȠȈȔ ȒȈȘȔȈ ȚȈȚ ȚȈșȑȈ ȗȈȠȑȈȚȈȔ ȉȝțȚȈ-ȗȘȍȚȈ-ȗȐȠȈȟȈȕȈȔ ȈȕȑȍȠȈȔ ȚȈȌ-ȊȐȗȈȘȑȈȑȈȝ șȈȌȝț-ȊȈȌȈȝ - ȘȈȌȖșȚȕȣȑ ȒȘȐȒ; ȚȈȌȈ - Ȋ ȚȖȚ ȔȖȔȍȕȚ; ȚȍȠȈȔ Țȍȝ (șȓțȋ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ); ȒȈȘȔȈ - ȌȍȑșȚȊȐȍ; ȚȈȚ - ȚȖ; ȚȈșȑȈ ȍȋȖ (ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȣ); ȗȈȠȑȈȚȈȔ - ȊȐȌȧ; ȉȝțȚȈ-ȗȘȍȚȈ-ȗȐȠȈȟȈȕȈȔ ȉȝțȚȖȊ (ȌțȝȖȊ), ȗȘȍȚȖȊ Ȑ ȗȐȠȈȟȍȑ; ȈȕȑȍȠȈȔ - ȌȘțȋȐȝ șȚȖȘȖȕȕȐȒȖȊ ǬȈȒȠȐ; ȚȈȚ-ȊȐȗȈȘȑȈȑȈȝ - ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȖȍ ȥȚȖȔț (ȊȖȏȋȓȈș ȖȚȟȈȧȕȐȧ). ǷȖșȚțȗȖȒ ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȣ ȗȘȐȊȍȓ Ȋ ȊȖșȚȖȘȋ ȊȖȐȕșȚȊȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȊșȚȘȍȚȐȓȖ ȍȋȖ ȊȖȏȋȓȈșȈȔȐ ȓȐȒȖȊȈȕȐȧ. ǩȝțȚȣ, ȌțȝȐ Ȑ ȌȍȔȖȕȣ, șȖȉȘȈȊȠȐȍșȧ ȚȈȔ, ȗȖȌȕȧȓȐ șȚȘȈȠȕȣȑ ȠțȔ. ǩȘȈȝȔȈȕȣ Ȏȍ, șȖȊȍȘȠȈȊȠȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, țȊȐȌȍȊ, ȟȚȖ ǬȈȒȠȈ ȔȍȘȚȊ, șȚȈȓȐ ȖȗȓȈȒȐȊȈȚȤ ȍȋȖ șȔȍȘȚȤ. 119


120 TǭDzǹT 26 ȌȎțȝȈȊȈȐȚȈȟ ȟȝȐȘȈș ȚȈșȔȐȕ ȌȈȒȠȐȕȈȋȕȈȊ ȈȔȈȘȠȐȚȈȝ ȚȈȌ-ȌȍȊȈ-ȑȈȌȎȈȕȈȔ ȌȈȋȌȝȊȈ ȗȘȈȚȐȠȚȝȈȌ ȋțȝȑȈȒȈȓȈȑȈȔ ȌȎțȝȈȊȈ - ȗȘȐȕȍșȍȕȕȈȧ Ȋ ȎȍȘȚȊț; ȥȚȈȚ - ȥȚȈ; ȠȐȘȈȝ - ȋȖȓȖȊȈ; ȚȈșȔȐȕ - Ȋ ȚȖȚ; ȌȈȒȠȐȕȈ-ȈȋȕȈț - Ȋ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȑ ȒȖșȚȍȘ ș ȦȎȕȖȑ șȚȖȘȖȕȣ; ȈȔȈȘȠȐȚȈȝ - ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ șȚȘȈȠȕȖ ȘȈȏȋȕȍȊȈȕ; ȚȈȚ - ǬȈȒȠȐ; ȌȍȊȈ-ȑȈȌȎȈȕȈȔ - ȗȘȐȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧ Ȍȓȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ; ȌȈȋȌȝȊȈ - ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȗȖȌȖȎȋȓȐ; ȗȘȈȚȐȠȚȝȈȚ - ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ; ȋțȝȑȈȒȈ-ȈȓȈȑȈȔ - Ȋ ȖȉȐȚȍȓȤ ȋțȝȤȧȒȖȊ (DzȈȑȓȈșț). ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȈ Ȋȏȧȓ ȋȖȓȖȊț ǬȈȒȠȐ Ȑ Ȋ ȊȍȓȐȒȖȔ ȋȕȍȊȍ ȠȊȣȘȕțȓ ȍȍ Ȋ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȑ ȒȖșȚȍȘ ș ȦȎȕȖȑ șȚȖȘȖȕȣ, ȗȘȐȕȍșȧ ȍȍ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ Ȋ ȎȍȘȚȊț. TȈȒ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ șȖȒȘțȠȐȓȐ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȉȣȓȖ ȗȖșȚȘȖȍȕȖ Ȑ ȗȘȐȋȖȚȖȊȓȍȕȖ Ȍȓȧ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, Ȑ, țșȚȘȖȐȊ ȗȖȎȈȘ, ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ Ȋ ȖȉȘȈȚȕȣȑ ȗțȚȤ, Ȋ ȖȉȐȚȍȓȤ șȊȖȍȋȖ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧ, ȕȈ DzȈȑȓȈșț. TȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȗȧȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ǿȍȚȊȍȘȚȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ "DzȖȕȍȞ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, țșȚȘȖȍȕȕȖȋȖ ǬȈȒȠȍȑ".

120


121

ǫdzǨǪǨ

ȀǭǹTǨȇ.

ǩȘȈȝȔȈ

țșȗȖȒȈȐȊȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț

TǭDzǹTȃ 1 - 2 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȈȚȝȈ ȌȍȊȈ-ȋȈȕȈȝ șȈȘȊȍ ȘțȌȘȈȕȐȒȈȐȝ ȗȈȘȈȌȎȐȚȈȝ ȠțȓȈ-ȗȈȚȚȐȠȈ-ȕȐșȚȘȐȔȠȈ ȋȈȌȈ-ȗȈȘȐȋȝȈ-ȔțȌȋȈȘȈȐȝ șȈȕȟȝȐȕȕȈ-ȉȝȐȕȕȈ-șȈȘȊȈȕȋȈȝ șȈȘȚȊȐȒ-șȈȉȝȑȈ ȉȝȈȑȈȒțȓȈȝ șȊȈȑȈȔȉȝțȊȍ ȕȈȔȈșȒȘȚȑȈ ȒȈȘȚșȕȑȍȕȈȐȚȈȕ ȕȑȈȊȍȌȈȑȈȕ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; ȈȚȝȈ - ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ; ȌȍȊȈȋȈȕȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȐ; șȈȘȊȍ - Ȋșȍ; ȘțȌȘȈ-ȈȕȐȒȈȐȝ - ȊȖȐȕȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ; ȗȈȘȈȌȎȐȚȈȝ - ȗȖȉȍȎȌȍȕȕȣȍ; ȠțȓȈ - ȚȘȍȏțȉȍȞ; ȗȈȚȚȐȠȈ ȒȖȗȤȍ ș ȖșȚȘȣȔ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȔ; ȕȐșȚȘȐȔȠȈ - Ȕȍȟ; ȋȈȌȈ - ȗȈȓȐȞȈ; ȗȈȘȐȋȝȈ - ȎȍȓȍȏȕȈȧ ȌțȉȐȕȒȈ; ȔțȌȋȈȘȈȐȝ - ȖȘțȎȐȍ, ȕȈȗȖȔȐȕȈȦȡȍȍ ȔȖȓȖȚ; șȈȕȟȝȐȕȕȈ-ȉȝȐȕȕȈ-șȈȘȊȈ-ȈȕȋȈȝ - ș ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȕȣȔȐ ȒȖȕȍȟȕȖșȚȧȔȐ; șȈ-ȘȚȊȐȒ-șȈȉȝȑȈȝ - șȖ ȊșȍȔȐ ȎȘȍȞȈȔȐ Ȑ țȟȈșȚȕȐȒȈȔȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȉȝȈȑȈ-ȈȒțȓȈȝ - ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȍ șȐȓȤȕȣȔ șȚȘȈȝȖȔ; șȊȈȑȈȔȉȝțȊȍ - ǫȖșȗȖȌț ǩȘȈȝȔȍ; ȕȈȔȈșȒȘȚȑȈ - ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ ȗȖȒȓȖȕȐȊȠȐșȤ; ȒȈȘȚșȕȑȍȕȈ - ȗȖȌȘȖȉȕȖ; ȥȚȈȚ - ȚȖ, ȟȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ǬȈȒȠȐ; ȕȑȈȊȍȌȈȑȈȕ - ȘȈșșȒȈȏȈȓȐ. ǸȈȏȋȘȖȔȓȍȕȕȣȍ ȊȖȐȕȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȎȘȍȞȣ Ȑ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ țȟȈșȚȕȐȒȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȐȏȘȈȕȍȕȕȣȍ ȚȘȍȏțȉȞȈȔȐ Ȑ ȔȍȟȈȔȐ, ȌȘȖȎȈ ȖȚ șȚȘȈȝȈ, ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ǩȘȈȝȔȍ. ǷȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ ȗȖȒȓȖȕȐȊȠȐșȤ ȍȔț, ȖȕȐ ȗȖȌȘȖȉȕȖ ȘȈșșȒȈȏȈȓȐ ȍȔț ȖȉȖ ȊșȍȔ, ȟȚȖ șȓțȟȐȓȖșȤ. TǭDzǹT 3 țȗȈȓȈȉȝȑȈ ȗțȘȈȐȊȈȐȚȈȌ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȈȉȌȎȈ-șȈȔȉȝȈȊȈȝ ȕȈȘȈȑȈȕȈȠ ȟȈ ȊȐȠȊȈȚȔȈ ȕȈ ȒȈșȑȈȌȝȊȈȘȈȔ ȐȑȈȚțȝ țȗȈȓȈȉȝȑȈ - ȏȕȈȧ; ȗțȘȈ - ȏȈȘȈȕȍȍ; ȥȊȈ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȥȚȈȚ - ȚȖ, ȟȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ǬȈȒȠȐ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ȖȉȓȈȌȈȚȍȓȤ Ȋșȍȝ ȉȖȋȈȚșȚȊ; ȈȉȌȎȈ-șȈȔȉȝȈȊȈȝ - ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ Ȋ ȞȊȍȚȒȍ ȓȖȚȖșȈ (ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ); ȕȈȘȈȑȈȕȈȝ - ǵȈȘȈȧȕȈ; ȟȈ - Ȑ; ȊȐȠȊȈ-ȈȚȔȈ ǹȊȍȘȝȌțȠȈ Ȋșȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȕȈ - ȕȍ; ȒȈșȑȈ - ǬȈȒȠȐ; ȈȌȝȊȈȘȈȔ - ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȐȑȈȚțȝ - ȗȖȠȓȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ǪȐȠȕț ȏȕȈȓȐ, ȟȚȖ ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȓȖ ȗȘȖȐȏȖȑȚȐ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, țșȚȘȖȍȕȕȖȋȖ ǬȈȒȠȍȑ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȗȖȠȓȐ ȕȈ ȕȍȋȖ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (7.26): ȊȍȌȈȝȈȔ șȈȔȈȚȐȚȈȕȐ ȊȈȘȚȈȔȈȕȈȕȐ ȟȈȘȌȎțȕȈ - "ȇ ȏȕȈȦ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȓȖ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ Ȑ ȗȘȖȐȏȖȑȌȍȚ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ". ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȊșȍȊȍȌțȡ, ȗȖȥȚȖȔț ǭȔț ȉȣȓȖ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ șȓțȟȐȚșȧ ȕȈ ȔȍșȚȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȏȈȚȍȧȕȕȖȋȖ ǬȈȒȠȍȑ. ǷȘȍȌȊȐȌȧ, ȟȍȔ ȏȈȒȖȕȟȐȚșȧ 121


122 ȊȍȓȐȒȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ǬȈȒȠȐ, ȕȐ ǵȈȘȈȧȕȈ, ȕȐ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȕȍ ȗȖȠȓȐ ȕȈ ȕȍȋȖ. TǭDzǹT 4 ȚȈȌ ȈȒȈȘȕȑȈ ȊȐȉȝțȝ ȗȘȈȝȈ ȚȍȌȎȐȑȈșȐ ȒȘȚȈȋȈșȐ ȒȠȍȔȈȑȈ ȚȈȚȘȈ șȈ ȉȝțȑȈȕ ȕȈ ȗȘȈȑȍȕȈ ȉțȉȝțȠȈȚȈȔ ȚȈȚ - ȚȖ, ȟȚȖ ȘȈșșȒȈȏȈȓȐ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ țȟȈșȚȕȐȒȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȈȒȈȘȕȑȈ - ȊȣșȓțȠȈȊ; ȊȐȉȝțȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȗȘȈȝȈ - ȖȚȊȍȚȐȓ; ȚȍȌȎȐȑȈșȐ - ȊȍȓȐȒȈȧ ȓȐȟȕȖșȚȤ; ȒȘȚȈ-ȈȋȈșȐ - ȉȣȓȈ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȈ; ȒȠȍȔȈȑȈ - Ȍȓȧ ȊȈȠȍȋȖ șȟȈșȚȤȧ; ȚȈȚȘȈ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; șȈ - ȚȖ; ȉȝțȑȈȚ ȕȈ - ȕȍȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȖ; ȗȘȈȑȍȕȈ - ȖȉȣȟȕȖ; ȉțȉȝțȠȈȚȈȔ - ȎȍȓȈȕȐȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȚȤ. ǪȣșȓțȠȈȊ ȘȈșșȒȈȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȓ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȖȚȊȍȚȐȓ: ǵȐȒȈȒȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȕȍ ȗȘȐȕȍșȍȚ ȊȈȔ șȟȈșȚȤȧ, ȍșȓȐ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ Ȋȣ ȉțȌȍȚȍ ȝțȓȐȚȤ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȐȓȐ ȗȖȓțȉȖȋȈ, ȖșȒȖȘȉȓȧȧ ȍȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ. ǹȟȈșȚȤȍ ȖȚȊȖȘȈȟȐȊȈȍȚșȧ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȖȕȖșȐȚ ȊȍȓȐȒȐȝ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȖȉȢȧșȕȐȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȟȚȖ, ȖșȒȖȘȉȐȊ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ǬȈȒȠȈ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȓȐȠȐȓ șȍȉȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȗȓȖȌȈȔȐ șȊȖȐȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ. ǰ ȚȖ, ȟȚȖ ǬȈȒȠȈ ȗȖȋȐȉ Ȋ șȘȈȎȍȕȐȐ, ȉȣȓȖ ȉȓȈȋȖȔ Ȍȓȧ ȕȍȋȖ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȍșȓȐ ȉȣ Ȗȕ ȕȍ țȔȍȘ, ȚȖ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ ȉȣ ȖșȒȖȘȉȓȧȚȤ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ȊȍȓȐȒȐȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ. ǹȖȋȓȈșȕȖ ȏȈȒȖȕȈȔ MȈȕț, ȟȍȓȖȊȍȒ, șȖȊȍȘȠȐȊȠȐȑ țȉȐȑșȚȊȖ, ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ ȒȈȏȕȍȕ. ȅȚȖ ȌȍȓȈȍȚșȧ Ȍȓȧ ȍȋȖ Ȏȍ ȉȓȈȋȈ, ȗȖșȒȖȓȤȒț țȉȐȑȞȈ, ȖșȚȈȊȓȍȕȕȣȑ Ȋ ȎȐȊȣȝ, ȔȖȎȍȚ țȉȐȚȤ ȍȡȍ ȕȍ ȖȌȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȏȈ ȟȚȖ ȍȔț ȗȘȐȌȍȚșȧ ȘȈșȗȓȈȟȐȊȈȚȤșȧ Ȋ ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȝ ȎȐȏȕȧȝ. ǷȖȥȚȖȔț ȌȖȓȋ ȞȈȘȧ - ȒȈȏȕȐȚȤ țȉȐȑȞț. DzȖȋȌȈ ȗȘȍșȚțȗȕȣȝ Ȑ ȈȋȘȍșșȐȊȕȣȝ ȓȦȌȍȑ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ țȉȐȊȈȦȚ, ȥȚȖ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȉȓȈȋȖȔ Ȍȓȧ ȕȐȝ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȖȉȢȧșȕȐȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȟȚȖ șȔȍȘȚȤ ǬȈȒȠȐ ȉȣȓȈ Ȍȓȧ ȕȍȋȖ ȉȓȈȋȖȔ. TǭDzǹT 5 ȈȚȝȈȗȐ ȑțȑȈȔ ȒȘȚȈ-ȒȐȓȉȐȠȈ ȉȝȈȊȈȔ ȑȍ ȉȈȘȝȐȠȖ ȉȝȈȋȈ-ȉȝȈȌȎȈȔ ȗȈȘȈȌțȝ ȗȘȈșȈȌȈȑȈȌȝȊȈȔ ȗȈȘȐȠțȌȌȝȈ-ȟȍȚȈșȈ ȒȠȐȗȘȈ-ȗȘȈșȈȌȈȔ ȗȘȈȋȘȝȐȚȈȕȋȝȘȐ-ȗȈȌȔȈȔ ȈȚȝȈ ȈȗȐ - Ȋșȍ Ȏȍ; ȑțȑȈȔ - Ȋșȍ Ȋȣ; ȒȘȚȈ-ȒȐȓȉȐȠȈȝ - ȕȈȕȍșȧ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ; ȉȝȈȊȈȔ - ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ; ȑȍ - Ȋșȍ Ȋȣ; ȉȈȘȝȐȠȈȝ - ȥȚȖȋȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȉȝȈȋȈ-ȉȝȈȌȎȈȔ - ȐȔȍȦȡȍȔț ȗȘȈȊȖ ȕȈ ȌȖȓȦ; ȗȈȘȈȌțȝ - ȕȍ ȌȖȗțșȚȐȓȐ; ȗȘȈșȈȌȈȑȈȌȝȊȈȔ - Ȋșȍ Ȋȣ ȌȖȓȎȕȣ țȔȐȓȖșȚȐȊȐȚȤ; ȗȈȘȐȠțȌȌȝȈ-ȟȍȚȈșȈ - ȖȚȉȘȖșȐȊ Ȋșȍ șȖȔȕȍȕȐȧ; ȒȠȐȗȘȈȗȘȈșȈȌȈȔ - ȔȋȕȖȊȍȕȕțȦ ȔȐȓȖșȚȤ; ȗȘȈȋȘȝȐȚȈ-ȈȕȋȝȘȐ-ȗȈȌȔȈȔ - ȕȈȑȌȧ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ȗȖȌ șȍȕȤȦ ȍȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ. 122


123 Ǫȣ ȓȐȠȐȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȍȋȖ ȌȖȓȐ ȗȓȖȌȖȊ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȖȊȐȕȕȣ Ȋ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȐ ȍȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ. ǵȖ ȍșȓȐ Ȋȣ, ȖȚȉȘȖșȐȊ Ȋșȍ șȖȔȕȍȕȐȧ, ȗȖȑȌȍȚȍ Ȑ ȐșȒȘȍȕȕȍ ȗȖȊȐȕȐȚȍșȤ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ, ȗȘȐȗȈȊ Ȓ ȍȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ, Ȗȕ ȉțȌȍȚ ȖȟȍȕȤ ȌȖȊȖȓȍȕ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǨȠțȚȖȠȍȑ. ǨȠț ȏȕȈȟȐȚ "ȖȟȍȕȤ ȉȣșȚȘȖ", Ȉ ȚȖȠȈ - "ȟțȊșȚȊȖȊȈȚȤ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ". ǩȘȈȝȔȈ ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȗȖȑȚȐ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ Ȑ ȗȖȗȘȖșȐȚȤ ț ȕȍȋȖ ȗȘȖȡȍȕȐȧ, Ȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȍȔț ȕȍȚȘțȌȕȖ țȋȖȌȐȚȤ, ȖȕȐ ȔȖȋțȚ ȕȍ șȖȔȕȍȊȈȚȤșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȌȖșȚȐȋȕțȚ șȊȖȍȑ ȞȍȓȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȝȖȘȖȠȖ ȏȕȈȓ ȝȈȘȈȒȚȍȘ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȉȣȓ țȊȍȘȍȕ, ȟȚȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖșȒȖȘȉȐȓȐ ȍȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ, șȔȖȋțȚ ȏȈȋȓȈȌȐȚȤ șȊȖȦ ȊȐȕț, ȍșȓȐ ȗȘȖșȚȖ ȗȖȑȌțȚ Ȓ ȕȍȔț Ȑ ȐșȒȘȍȕȕȍ ȗȖȊȐȕȧȚșȧ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ. TǭDzǹT 6 ȈȠȈșȈȕȈ ȌȎȐȊȐȚȈȔ ȈȌȝȊȈȘȈșȑȈ ȓȖȒȈȝ șȈ-ȗȈȓȈȝ ȒțȗȐȚȍ ȕȈ ȑȈșȔȐȕ ȚȈȔ ȈȠț ȌȍȊȈȔ ȗȘȐȑȈȑȈ ȊȐȝȐȕȈȔ ȒȠȈȔȈȗȈȑȈȌȝȊȈȔ ȝȘȌȐ ȊȐȌȌȝȈȔ ȌțȘțȒȚȈȐȝ ȈȠȈșȈȕȈȝ - ȎȍȓȈȦȡȐȍ ȗȖȗȘȖșȐȚȤ; ȌȎȐȊȐȚȈȔ - Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȥȚȖȋȖ șȘȖȒȈ; ȈȌȝȊȈȘȈșȑȈ - ȥȚȖȋȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȓȖȒȈȝ - Ȋșȍ ȗȓȈȕȍȚȣ; șȈ-ȗȈȓȈȝ - ș Ȑȝ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧȔȐ; ȒțȗȐȚȍ - ȒȖȋȌȈ Ȗȕ ȘȈȏȋȕȍȊȈȕ; ȕȈ ȕȍ; ȑȈșȔȐȕ - ȒȖȋȖ; ȚȈȔ - ȚȖȚ; ȈȠț - șȘȈȏț Ȏȍ; ȌȍȊȈȔ - ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț; ȗȘȐȑȈȑȈ - șȊȖȍȑ ȓȦȉȐȔȖȑ Ȏȍȕȣ; ȊȐȝȐȕȈȔ - ȓȐȠȐȊȠȍȋȖșȧ; ȒȠȈȔȈȗȈȑȈȌȝȊȈȔ - ȗȘȖșȐȚȍ ț ȕȍȋȖ ȗȘȖȡȍȕȐȧ; ȝȘȌȐ - Ȋ șȊȖȍȔ șȍȘȌȞȍ; ȊȐȌȌȝȈȔ - ȖȟȍȕȤ ȖȋȖȘȟȍȕȕȖȋȖ; ȌțȘțȒȚȈȐȝ - ȕȍȌȖȉȘȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȚȈȒȎȍ șȒȈȏȈȓ ȐȔ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȍȖȉȣȟȈȑȕȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕ: ȘȈȏȋȕȍȊȈȊȠȐșȤ, Ȗȕ Ȋ ȖȌȕȖ ȔȋȕȖȊȍȕȐȍ ȔȖȎȍȚ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ Ȋșȍ ȗȓȈȕȍȚȣ ȊȔȍșȚȍ ș Ȑȝ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧȔȐ. Ƕȕ ȌȖȉȈȊȐȓ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȑ ȗȍȟȈȓȐ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȕȍȌȈȊȕȖ ȓȐȠȐȓșȧ ȓȦȉȐȔȖȑ Ȏȍȕȣ Ȑ șȐȓȤȕȖ ȏȈȌȍȚ ȎȍșȚȖȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ ǬȈȒȠȐ. ǷȖȥȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓ ȐȔ ȕȍȔȍȌȓȧ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤșȧ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ Ȑ ȗȖȗȘȖșȐȚȤ ț ȕȍȋȖ ȗȘȖȡȍȕȐȧ. TǭDzǹT 7 ȕȈȝȈȔ ȕȈ ȑȈȌȎȕȖ ȕȈ ȟȈ ȑțȑȈȔ Ȉȕȑȍ ȑȍ ȌȍȝȈ-ȉȝȈȌȎȖ ȔțȕȈȑȈȠ ȟȈ ȚȈȚȚȊȈȔ ȊȐȌțȝ ȗȘȈȔȈȕȈȔ ȉȈȓȈ-ȊȐȘȑȈȑȖȘ ȊȈ ȑȈșȑȈȚȔȈ-ȚȈȕȚȘȈșȑȈ ȒȈ țȗȈȑȈȔ ȊȐȌȝȐȚșȍȚ ȕȈ - ȕȍ; ȈȝȈȔ - ȧ; ȕȈ - ȕȐ; ȑȈȌȎȕȈȝ - ǰȕȌȘȈ; ȕȈ - ȕȐ; ȟȈ - Ȑ; ȑțȑȈȔ - Ȋșȍ Ȋȣ; Ȉȕȑȍ - ȌȘțȋȐȍ; ȑȍ - ȒȚȖ; ȌȍȝȈ-ȉȝȈȌȎȈȝ - Țȍȝ, ȒȚȖ ȐȔȍȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȚȍȓȈ; ȔțȕȈȑȈȝ - ȔțȌȘȍȞȣ; ȟȈ - Ȑ; ȚȈȚȚȊȈȔ ȐșȚȐȕț; ȊȐȌțȝ - ȏȕȈȦȚ; ȗȘȈȔȈȕȈȔ - ȗȘȍȌȍȓȣ; ȉȈȓȈ-ȊȐȘȑȈȑȖȝ - ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ Ȑ ȊȓȈșȚȐ; ȊȈ - ȐȓȐ; ȑȈșȑȈ - ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ; ȈȚȔȈ-ȚȈȕȚȘȈ123


124 șȑȈ - ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȐ ȖȚ ȒȖȋȖ ȕȍ ȏȈȊȐșȐȚ; ȒȈȝ - ȒȈȒȖȑ; țȗȈȑȈȔ - șȗȖșȖȉ; ȊȐȌȝȐȚșȍȚ - ȎȍȓȈȓ ȉȣ ȗȘȐȌțȔȈȚȤ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ ȕȐȒȚȖ - ȕȐ Ȗȕ șȈȔ, ȕȐ ǰȕȌȘȈ, ȕȐ ȔțȌȘȍȞȣ, ȕȐ Țȍ, ȒȚȖ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȓ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ, - ȌȖ ȒȖȕȞȈ ȕȍ ȏȕȈȍȚ ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. ǷȈȔȧȚțȧ Ȗȉ ȥȚȖȔ, ȒȚȖ ȖșȔȍȓȐȚșȧ ȕȈȕȍșȚȐ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ ȍȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ? DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȖșȖȊȍȚȖȊȈȊ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȐȌȚȐ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ Ȑ ȗȘȖșȐȚȤ ț ȕȍȋȖ ȗȘȖȡȍȕȐȧ, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȚȈȒȎȍ ȗȖȌșȒȈȏȈȓ ȐȔ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȌȖȓȎȕȣ șȌȍȓȈȚȤ, ȟȚȖȉȣ țȔȐȓȖșȚȐȊȐȚȤ ȍȋȖ, Ȑ ȒȈȒ ȐȔ șȓȍȌțȍȚ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȓ ȕȍȔț. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȖȖȉȡȐȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȟȚȖ ȕȐȒȚȖ Ȑȏ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȝ ȌțȠ, ȕȍ ȐșȒȓȦȟȈȧ ȍȋȖ șȈȔȖȋȖ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȕȍ ȏȕȈȍȚ, ȒȈȒ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț. ǵȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ Ȗȕ ȌȖȉȈȊȐȓ: "DzȈȒ ȐȏȊȍșȚȕȖ, țȔȐȓȖșȚȐȊȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȖȟȍȕȤ ȓȍȋȒȖ, ȗȖȥȚȖȔț ȌȈȊȈȑȚȍ ȗȖȗȘȖȉțȍȔ țȔȐȓȖșȚȐȊȐȚȤ ȍȋȖ, ȗȘȐȗȈȊ Ȓ ȍȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ". ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȗȖȌȟȐȕȍȕȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȕȈȌȓȍȎȐȚ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ǪșȍȊȣȠȕȍȔț. Ƕȉ ȥȚȖȔ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ". ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȏȣȊȈȍȚ Ȋșȍȝ ȖșȚȈȊȐȚȤ șȊȖȐ ȗȘȐȌțȔȈȕȕȣȍ ȏȈȕȧȚȐȧ Ȑ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ǭȔț. ȅȚȖ ȖȋȘȈȌȐȚ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ ȖȚ Ȋșȍȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ Ȑȝ ȋȘȍȝȖȊȕȣȝ ȗȖșȚțȗȒȖȊ. ǰ ȏȌȍșȤ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȚȖȎȍ șȖȊȍȚțȍȚ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȗȖȑȚȐ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ Ȑ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ȍȔț, ȗȘȐȗȈȊ Ȓ ȍȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ, ȐȉȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȖȟȍȕȤ ȌȖȉȘ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȐȔ ȉțȌȍȚ ȕȍȚȘțȌȕȖ țȔȐȓȖșȚȐȊȐȚȤ ȍȋȖ Ȑ ȌȖșȚȐȟȤ șȊȖȍȑ ȞȍȓȐ. TǭDzǹT 8 șȈ ȐȚȚȝȈȔ ȈȌȐȠȑȈ șțȘȈȕ ȈȌȎȈș Țț ȚȈȐȝ șȈȔȈȕȊȐȚȈȝ ȗȐȚȘȉȝȐȝ șȈ-ȗȘȈȌȎȍȠȈȐȝ ȑȈȑȈț șȊȈ-ȌȝȐȠȕȑȈȕ ȕȐȓȈȑȈȔ ȗțȘȈ-ȌȊȐȠȈȝ ȒȈȐȓȈșȈȔ ȈȌȘȐ-ȗȘȈȊȈȘȈȔ ȗȘȐȑȈȔ ȗȘȈȉȝȖȝ șȈȝ - Ȗȕ (ǩȘȈȝȔȈ); ȐȚȚȝȈȔ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȈȌȐȠȑȈ - ȌȈȊ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ; șțȘȈȕ - ȗȖȓțȉȖȋȈȔ; ȈȌȎȈȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; Țț - ȏȈȚȍȔ; ȚȈȐȝ - Țȍ; șȈȔȈȕȊȐȚȈȝ - ȗȖșȓȍȌȖȊȈȓȐ; ȗȐȚȘȉȝȐȝ - ȗȐȚȈȔȐ; șȈȗȘȈȌȎȍȠȈȐȝ - ȊȔȍșȚȍ ș ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧȔȐ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȑȈȑȈț - ȗȖȠȓȐ; șȊȈ-ȌȝȐȠȕȑȈȚ - Ȑȏ șȊȖȍȋȖ ȎȐȓȐȡȈ; ȕȐȓȈȑȈȔ - ȖȉȐȚȍȓȤ; ȗțȘȈ-ȌȊȐȠȈȝ - ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ; ȒȈȐȓȈșȈȔ - DzȈȑȓȈșț; ȈȌȘȐ-ȗȘȈȊȈȘȈȔ ȓțȟȠțȦ Ȑȏ ȋȖȘ; ȗȘȐȑȈȔ - ȌȖȘȖȋțȦ; ȗȘȈȉȝȖȝ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧ (ȀȐȊȣ). ǬȈȊ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȗȐȚȈȔ Ȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧȔ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȥȚȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ ȊȔȍșȚȍ ș ȕȐȔȐ Ȋ ȖȉȐȚȍȓȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȕȈ ȋȖȘț DzȈȑȓȈșȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȖșȓȍȌțȦȡȐȍ ȟȍȚȣȘȕȈȌȞȈȚȤ șȚȐȝȖȊ ȖȗȐșȣȊȈȦȚ ȖȉȐȚȍȓȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȕȈȏȣȊȈȍȔțȦ DzȈȑȓȈșȖȑ. TǭDzǹT 9 ȌȎȈȕȔȈțȠȈȌȝȐ-ȚȈȗȖ-ȔȈȕȚȘȈ ȑȖȋȈ-șȐȌȌȝȈȐȘ ȕȈȘȍȚȈȘȈȐȝ 124


ȌȎțȠȚȈȔ

125 ȒȐȕȕȈȘȈ-ȋȈȕȌȝȈȘȊȈȐȘ ȈȗșȈȘȖȉȝȐȘ ȊȘȚȈȔ șȈȌȈ

ȌȎȈȕȔȈ - ȘȖȎȌȍȕȐȍ; ȈțȠȈȌȝȐ - ȚȘȈȊȣ; ȚȈȗȈȝ - ȈșȒȍȚȐȏȔ; ȔȈȕȚȘȈ - ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȋȐȔȕȣ; ȑȖȋȈ - ȏȈȕȧȚȐȧ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȖȑ; șȐȌȌȝȈȐȝ - ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ, ȌȖșȚȐȋȠȐȔȐ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ; ȕȈȘȈ-ȐȚȈȘȈȐȝ - ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ; ȌȎțȠȚȈȔ - ȕȈșȓȈȎȌȈȓȐșȤ; ȒȐȕȕȈȘȈ-ȋȈȕȌȝȈȘȊȈȐȝ - ȒȐȕȕȈȘȈȔȐ Ȑ ȋȈȕȌȝȈȘȊȈȔȐ; ȈȗșȈȘȖȉȝȐȝ - ȈȗșȈȘȈȔȐ; ȊȘȚȈȔ ȗȖȓȕȈȧ; șȈȌȈ - ȊșȍȋȌȈ. DzȈȑȓȈșȈ, ȖȉȐȚȍȓȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȐȏȖȉȐȓțȍȚ ȘȈșȚȍȕȐȧȔȐ Ȑ ȞȍȓȍȉȕȣȔȐ ȚȘȈȊȈȔȐ. ǶȕȈ ȖșȊȧȡȍȕȈ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔȐ ȋȐȔȕȈȔȐ Ȑ ȗȘȈȒȚȐȒȖȑ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȐ, ȗȖȥȚȖȔț ȍȍ ȕȈșȍȓȧȦȚ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȚ ȘȖȎȌȍȕȐȧ ȕȈȌȍȓȍȕȣ ȊșȍȔȐ ȔȐșȚȐȟȍșȒȐȔȐ șȗȖșȖȉȕȖșȚȧȔȐ. ǷȖȔȐȔȖ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȚȈȔ ȎȐȊțȚ ȒȐȕȕȈȘȣ Ȑ ȋȈȕȌȝȈȘȊȣ șȖ șȊȖȐȔȐ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȔȐ ȈȕȋȍȓȖȗȖȌȖȉȕȣȔȐ șțȗȘțȋȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȐȔȍȕțȦȚ ȈȗșȈȘȈȔȐ. TǭDzǹT 10 ȕȈȕȈ-ȔȈȕȐȔȈȑȈȐȝ ȠȘȕȋȈȐȘ ȕȈȕȈ-ȌȝȈȚț-ȊȐȟȐȚȘȐȚȈȐȝ ȕȈȕȈ-ȌȘțȔȈ-ȓȈȚȈ-ȋțȓȔȈȐȘ ȕȈȕȈ-ȔȘȋȈ-ȋȈȕȈȊȘȚȈȐȝ ȕȈȕȈ - ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȊȐȌȣ; ȔȈȕȐ - ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȍ ȒȈȔȕȐ; ȔȈȑȈȐȝ șȌȍȓȈȕȕȣȍ Ȑȏ; ȠȘȕȋȈȐȝ - ș ȊȍȘȠȐȕȈȔȐ; ȕȈȕȈ-ȌȝȈȚț-ȊȐȟȐȚȘȐȚȈȐȝ - țȒȘȈȠȍȕȕȈȧ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȔȐȕȍȘȈȓȈȔȐ; ȕȈȕȈ - ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ; ȌȘțȔȈ - ȌȍȘȍȊȤȧ; ȓȈȚȈ - ȓȐȈȕȣ; ȋțȓȔȈȐȝ - ȘȈșȚȍȕȐȧ; ȕȈȕȈ - ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ; ȔȘȋȈ-ȋȈȕȈ - șȚȈȌȈȔȐ Ȗȓȍȕȍȑ; ȈȊȘȚȈȐȝ - ȕȈșȍȓȍȕȕȈȧ. ǷȐȒȐ DzȈȑȓȈșȣ țșȣȗȈȕȣ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔȐ ȒȈȔȕȧȔȐ Ȑ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȔȐȕȍȘȈȓȈȔȐ, Ȉ ȍȍ șȒȓȖȕȣ ȗȖȘȖșȓȐ ȞȍȕȕȣȔȐ ȗȖȘȖȌȈȔȐ ȌȍȘȍȊȤȍȊ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȘȈșȚȍȕȐȑ. ǪȍȘȠȐȕț ȋȖȘȣ țȒȘȈȠȈȦȚ ȗȈșțȡȐȍșȧ șȚȈȌȈ Ȗȓȍȕȍȑ Ȑ ȈȕȚȐȓȖȗ. TǭDzǹT 11 ȕȈȕȈȔȈȓȈ-ȗȘȈșȘȈȊȈȕȈȐȘ ȕȈȕȈ-ȒȈȕȌȈȘȈ-șȈȕțȉȝȐȝ ȘȈȔȈȕȈȔ ȊȐȝȈȘȈȕȚȐȕȈȔ ȘȈȔȈȕȈȐȝ șȐȌȌȝȈ-ȑȖȠȐȚȈȔ ȕȈȕȈ - ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ; ȈȔȈȓȈ - ȗȘȖȏȘȈȟȕȣȔȐ; ȗȘȈșȘȈȊȈȕȈȐȝ - ș ȊȖȌȖȗȈȌȈȔȐ; ȕȈȕȈ - ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ; ȒȈȕȌȈȘȈ - ȗȍȡȍȘȣ; șȈȕțȉȝȐȝ - ș ȊȍȘȠȐȕȈȔȐ; ȘȈȔȈȕȈȔ - ȌȖșȚȈȊȓȧȦȡȐȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȍ; ȊȐȝȈȘȈȕȚȐȕȈȔ ȘȈȏȊȓȍȒȈȦȡȐȔșȧ; ȘȈȔȈȕȈȐȝ - șȖ șȊȖȐȔȐ ȊȖȏȓȦȉȓȍȕȕȣȔȐ; șȐȌȌȝȈȑȖȠȐȚȈȔ - ȎȍȕȈȔȐ ȔȐșȚȐȒȖȊ. ǹ ȍȍ șȒȓȖȕȖȊ ȕȐȏȊȍȘȋȈȦȚșȧ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȊȖȌȖȗȈȌȣ, Ȉ Ȋ ȎȐȊȖȗȐșȕȣȝ ȗȍȡȍȘȈȝ ȎȐȊțȚ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȍ Ȏȍȕȣ ȔȐșȚȐȒȖȊ. TǭDzǹT 12 ȔȈȑțȘȈ-ȒȍȒȈȉȝȐȘțȚȈȔ ȔȈȌȈȕȌȝȈȓȐ-ȊȐȔțȘȟȟȝȐȚȈȔ ȗȓȈȊȐȚȈȐ ȘȈȒȚȈ-ȒȈȕȚȝȈȕȈȔ ȒțȌȎȐȚȈȐȠ ȟȈ ȗȈȚȈȚȚȘȐȕȈȔ 125


126 ȔȈȑțȘȈ - ȗȈȊȓȐȕȣ; ȒȍȒȈ - ȒȘȐȒȈȔȐ; ȈȉȝȐȘțȚȈȔ - ȘȈȏȌȈȦȡȐȔȐșȧ; ȔȈȌȈ - ȖȗȤȧȕȍȕȕȣȍ; ȈȕȌȝȈ - Ȗșȓȍȗȓȍȕȕȣȍ; ȈȓȐ - ȗȟȍȓȈȔȐ; ȊȐȔțȘȟȟȝȐȚȈȔ - ȖȋȓȈȠȈȍȚșȧ; ȗȓȈȊȐȚȈȐȝ - ȗȍȕȐȍȔ; ȘȈȒȚȈ-ȒȈȕȚȝȈȕȈȔ ȒțȒțȠȍȒ; ȒțȌȎȐȚȈȐȝ - ȠȍȗȖȚȖȔ; ȟȈ - Ȑ; ȗȈȚȈȚȚȘȐȕȈȔ - ȌȘțȋȐȝ ȗȚȐȞ. ǹȓȈȌȒȖȋȖȓȖșȣȍ ȗȈȊȓȐȕȣ ȌȕȍȔ Ȑ ȕȖȟȤȦ ȖȋȓȈȠȈȦȚ DzȈȑȓȈșț șȊȖȐȔȐ ȔȍȓȖȌȐȟȕȣȔȐ ȒȘȐȒȈȔȐ. ǪȖȏȌțȝ ȚȈȔ ȕȈȗȖȍȕ ȎțȎȎȈȕȐȍȔ ȗȟȍȓ, ȗȍȕȐȍȔ ȒțȒțȠȍȒ Ȑ ȡȍȉȍȚȖȔ ȌȘțȋȐȝ ȗȚȐȞ, ȕȍȎȕȖ ȗȍȘȍșȊȐșȚȣȊȈȦȡȐȝșȧ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ. TǭDzǹT 13 ȈȝȊȈȑȈȕȚȈȔ ȐȊȖȌȌȝȈșȚȈȐȘ ȌȊȐȌȎȈȕ ȒȈȔȈ-ȌțȋȝȈȐȘ ȌȘțȔȈȐȝ ȊȘȈȌȎȈȕȚȈȔ ȐȊȈ ȔȈȚȈȕȋȈȐȘ ȋȘȕȈȕȚȈȔ ȐȊȈ ȕȐȘȌȎȝȈȘȈȐȝ ȈȝȊȈȑȈȕȚȈȔ - ȏȖȊțȡȐȔȐ; ȐȊȈ - șȓȖȊȕȖ; țȚ-ȝȈșȚȈȐȝ - ș ȗȖȌȕȧȚȣȔȐ ȘțȒȈȔȐ (ȊȍȚȊȧȔȐ); ȌȊȐȌȎȈȕ - ȗȚȐȞ; ȒȈȔȈ-ȌțȋȝȈȐȝ - ȐșȗȖȓȕȧȦȡȐȍ ȎȍȓȈȕȐȧ; ȌȘțȔȈȐȝ - ș ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ; ȊȘȈȌȎȈȕȚȈȔ - ȌȊȐȎțȡȈȧșȧ; ȐȊȈ - șȓȖȊȕȖ; ȔȈȚȈȕȋȈȐȝ - șȓȖȕȈȔȐ; ȋȘȕȈȕȚȈȔ - ȏȊțȟȈȡȈȧ; ȐȊȈ șȓȖȊȕȖ; ȕȐȘȌȎȝȈȘȈȐȝ - ȊȖȌȖȗȈȌȈȔȐ. ǪȣșȖȒȐȍ ȌȍȘȍȊȤȧ ș ȚȧȕțȡȐȔȐșȧ Ȓ ȕȍȉț ȊȍȚȊȧȔȐ șȓȖȊȕȖ ȗȘȐȏȣȊȈȦȚ Ȓ șȍȉȍ șȓȈȌȒȖȋȖȓȖșȣȝ ȗȚȐȞ. DzȖȋȌȈ șȚȈȌȈ șȓȖȕȖȊ ȗȘȖȝȖȌȧȚ ȗȖ șȒȓȖȕȈȔ ȝȖȓȔȖȊ, ȚȖ ȒȈȎȍȚșȧ, ȉțȌȚȖ ǫȖȘȈ DzȈȑȓȈșȈ ȌȊȐȎȍȚșȧ Ȋ ȚȈȒȚ ș ȕȐȔȐ, Ȉ ȒȖȋȌȈ ȌȖ șȓțȝȈ ȌȖȕȖșȐȚșȧ ȠțȔ ȊȖȌȖȗȈȌȖȊ, ȚȖ ȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȘȖȒȖȟȍȚ șȈȔȈ DzȈȑȓȈșȈ. TǭDzǹTȃ 14 - 15 ȔȈȕȌȈȘȈȐȝ ȗȈȘȐȌȎȈȚȈȐȠ ȟȈ șȈȘȈȓȈȐȠ ȟȖȗȈȠȖȉȝȐȚȈȔ ȚȈȔȈȓȈȐȝ ȠȈȓȈ-ȚȈȓȈȐȠ ȟȈ ȒȖȊȐȌȈȘȈșȈȕȈȘȌȎțȕȈȐȝ ȟțȚȈȐȝ ȒȈȌȈȔȉȈȐȘ ȕȐȗȈȐȠ ȟȈ ȕȈȋȈ-ȗțȕȕȈȋȈ-ȟȈȔȗȈȒȈȐȝ ȗȈȚȈȓȈȠȖȒȈ-ȉȈȒțȓȈȐȝ ȒțȕȌȈȐȝ ȒțȘȈȉȈȒȈȐȘ ȈȗȐ ȔȈȕȌȈȘȈȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȔȈȕȌȈȘȈ; ȗȈȘȐȌȎȈȚȈȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȗȈȘȐȌȎȈȚȈ; ȟȈ - Ȑ; șȈȘȈȓȈȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ șȈȘȈȓȈ; ȟȈ - Ȑ; țȗȈȠȖȉȝȐȚȈȔ - țȒȘȈȠȍȕȕȈȧ; ȚȈȔȈȓȈȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȚȈȔȈȓȈ; ȠȈȓȈ-ȚȈȓȈȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȠȈȓȈ Ȑ ȚȈȓȈ; ȟȈ - Ȑ; ȒȖȊȐȌȈȘȈ-ȈșȈȕȈ-ȈȘȌȎțȕȈȐȝ ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȒȖȊȐȌȈȘȈ, ȈșȈȕȈ (ȊȐȌȎȈȧ-șȈȘȈ) Ȑ ȈȘȌȎțȕȈ (ȒȈȕȟȈȕȈȘȈȒȈ); ȟțȚȈȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȟțȚȈ (ȘȈȏȕȖȊȐȌȕȖșȚȤ ȔȈȕȋȖ); ȒȈȌȈȔȉȈȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȒȈȌȈȔȉȈ; ȕȐȗȈȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȕȐȗȈ (ȌȝțȓȐ-ȒȈȌȈȔȉȈ); ȟȈ - Ȑ; ȕȈȋȈ-ȗțȕȕȈȋȈ-ȟȈȔȗȈȒȈȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȕȈȋȈ, ȗțȕȕȈȋȈ Ȑ ȟȈȔȗȈȒȈ; ȗȈȚȈȓȈ-ȈȠȖȒȈ-ȉȈȒțȓȈȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȗȈȚȈȓȈ, ȈȠȖȒȈ Ȑ ȉȈȒțȓȈ; ȒțȕȌȈȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȒțȕȌȈ; ȒțȘȈȉȈȒȈȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȒțȘȈȉȈȒȈ; ȈȗȐ ȚȈȒȎȍ. ǹȒȓȖȕȣ DzȈȑȓȈșȣ țȒȘȈȠȈȦȚ ȌȍȘȍȊȤȧ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȗȖȘȖȌ, Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȔȖȎȕȖ țȗȖȔȧȕțȚȤ ȔȈȕȌȈȘț, ȗȈȘȐȌȎȈȚț, șȈȘȈȓț, ȚȈȔȈȓț, ȒȖȊȐȌȈȘț, ȈșȈȕț, ȈȘȌȎțȕț, ȈȔȘȈ-ȌȎȈȚȐ (ȔȈȕȋȖ), ȒȈȌȈȔȉț, ȌȝțȓȐ-ȒȈȌȈȔ126


127 ȉț, ȕȈȋț, ȗțȕȕȈȋț, ȟȈȔȗȈȒț, ȗȈȚȈȓț, ȈȠȖȒț, ȉȈȒțȓț, ȒțȕȌț Ȑ ȒțȘȈȉȈȒț. Ǫșȧ ȋȖȘȈ țȚȖȗȈȍȚ Ȋ ȏȍȓȍȕȐ ȥȚȐȝ ȌȍȘȍȊȤȍȊ, țșȣȗȈȕȕȣȝ ȞȊȍȚȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐșȚȖȟȈȦȚ ȌȐȊȕȣȑ ȈȘȖȔȈȚ. TǭDzǹT 16 șȊȈȘȕȈȘȕȈ-ȠȈȚȈ-ȗȈȚȘȈȐȠ ȟȈ ȊȈȘȈ-ȘȍȕțȒȈ-ȌȎȈȚȐȉȝȐȝ ȒțȉȌȎȈȒȈȐȘ ȔȈȓȓȐȒȈȉȝȐȠ ȟȈ ȔȈȌȝȈȊȐȉȝȐȠ ȟȈ ȔȈȕȌȐȚȈȔ șȊȈȘȕȈȘȕȈ - ȏȖȓȖȚȐșȚȖȋȖ ȞȊȍȚȈ; ȠȈȚȈ-ȗȈȚȘȈȐȝ - ȓȖȚȖșȈȔȐ; ȟȈ ȚȈȒȎȍ; ȊȈȘȈ-ȘȍȕțȒȈ-ȌȎȈȚȐȉȝȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȊȈȘȈ, ȘȍȕțȒȈ Ȑ ȔȈȓȈȚȐ; ȒțȉȌȎȈȒȈȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȒțȉȌȎȈȒȈ; ȔȈȓȓȐȒȈȉȝȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȔȈȓȓȐȒȈ; ȟȈ - Ȑ; ȔȈȌȝȈȊȐȉȝȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȔȈȌȝȈȊȐ; ȟȈ - Ȑ; ȔȈȕȌȐȚȈȔ - țȒȘȈȠȍȕȕȈȧ. ǯȖȓȖȚȖȑ ȓȖȚȖș, ȒȖȘȐȟȕȖȍ ȌȍȘȍȊȖ, ȔȈȓȈȚȐ, ȒțȉȌȎȈ, ȔȈȓȓȐȒȈ Ȑ ȔȈȌȝȈȊȐ ȚȈȒȎȍ țȒȘȈȠȈȦȚ ȥȚț ȋȖȘț. TǭDzǹT 17 ȗȈȕȈșȖȌțȔȉȈȘȈȠȊȈȚȚȝȈ ȗȓȈȒȠȈ-ȕȑȈȋȘȖȌȝȈ-ȝȐȕȋțȉȝȐȝ ȉȝțȘȌȎȈȐȘ ȖȠȈȌȝȐȉȝȐȝ ȗțȋȈȐ ȘȈȌȎȈȗțȋȈȐȠ ȟȈ ȌȎȈȔȉțȉȝȐȝ ȗȈȕȈșȈ-țȌțȔȉȈȘȈ-ȈȠȊȈȚȚȝȈ-ȗȓȈȒȠȈ-ȕȑȈȋȘȖȌȝȈ-ȝȐȕȋțȉȝȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȗȈȕȈșȈ (ȝȓȍȉȕȣȔȐ ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ), țȌțȔȉȈȘȈ, ȈȠȊȈȚȚȝȈ, ȗȓȈȒȠȈ, ȕȤȧȋȘȖȌȝȈ Ȑ ȘȈșȚȍȕȐȧȔȐ, ȊȣȘȈȉȈȚȣȊȈȦȡȐȔȐ ȈșȈȜȍȚȐȌț; ȉȝțȘȌȎȈȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȉȝțȘȌȎȈ; ȖȠȈȌȝȐȉȝȐȝ - ȈȘȍȒȖȊȣȔȐ ȗȈȓȤȔȈȔȐ; ȗțȋȈȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȗțȋȈ; ȘȈȌȎȈȗțȋȈȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȘȈȌȎȈȗțȋȈ; ȟȈ - Ȑ; ȌȎȈȔȉțȉȝȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȌȎȈȔȉț. ǬȍȘȍȊȤȧ ȒȈȚȈ, ȝȓȍȉȕȖȍ ȌȍȘȍȊȖ, ȌȎțȓȈȘȈ, ȉȈȕȤȧȕ, ȗȓȈȒȠȈ, ȕȤȧȋȘȖȌȝȈ Ȑ ȜȍȘțȓȈ ȌȍȓȈȦȚ DzȈȑȓȈșț ȍȡȍ ȗȘȍȒȘȈșȕȍȍ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȚȈȔ ȘȈșȚțȚ ȉȍȚȍȓȤ, ȉȝțȘȌȎȈ-ȗȈȚȘȈ, ȘȈȌȎȈȗțȋȈ, ȍȎȍȊȐȒȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȘȈșȚȍȕȐȧ. TǭDzǹT 18 ȒȝȈȘȌȎțȘȈȔȘȈȚȈȒȈȔȘȈȌȑȈȐȝ ȗȘȐȑȈȓȈ-ȔȈȌȝțȒȍȕȋțȌȈȐȝ ȌȘțȔȈ-ȌȎȈȚȐȉȝȐȘ ȈȕȑȈȐȠ ȟȈ ȘȈȌȎȐȚȈȔ Ȋȍȕț-ȒȐȟȈȒȈȐȝ ȒȝȈȘȌȎțȘȈ-ȈȔȘȈȚȈȒȈ-ȈȔȘȈ-ȈȌȑȈȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȒȝȈȘȌȎțȘȈ, ȈȔȘȈȚȈȒȈ, ȈȔȘȈ Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ; ȗȘȐȑȈȓȈ-ȔȈȌȝțȒȈ-ȐȕȋțȌȈȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ ȗȘȐȧȓȈ, ȔȈȌȝțȒȈ Ȑ ȐȕȋțȌȈ; ȌȘțȔȈ-ȌȎȈȚȐȉȝȐȝ - ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ; ȈȕȑȈȐȝ - ȌȘțȋȐȔȐ; ȟȈ - Ȑ; ȘȈȌȎȐȚȈȔ - țȒȘȈȠȍȕȕȈȧ; Ȋȍȕț-ȒȐȟȈȒȈȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ Ȋȍȕț (ȉȈȔȉțȒȖȔ) Ȑ ȒȐȟȈȒȈ (ȗȖȓȣȔ ȉȈȔȉțȒȖȔ). MȈȕȋȖȊȣȍ ȌȍȘȍȊȤȧ, ȗȘȐȧȓȈ, ȔȈȌȝțȒȈ Ȑ ȐȕȋțȌȈ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȚȖȕȒȐȑ ȉȈȔȉțȒ, ȒȐȟȈȒȈ Ȑ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȌȘțȋȐȝ ȘȈȏȕȖȊȐȌȕȖșȚȍȑ ȉȈȔȉțȒȈ țȒȘȈȠȈȦȚ șȖȉȖȑ șȒȓȖȕȣ ȋȖȘȣ DzȈȑȓȈșȈ. TǭDzǹTȃ 19 - 20 127


128 ȒțȔțȌȖȚȗȈȓȈ-ȒȈȝȓȈȘȈ ȠȈȚȈȗȈȚȘȈ-ȊȈȕȈȘȌȌȝȐȉȝȐȝ ȕȈȓȐȕȐȠț ȒȈȓȈȔ ȒțȌȎȈȚ ȒȝȈȋȈ-ȊȘȕȌȖȗȈȠȖȉȝȐȚȈȔ ȔȘȋȈȐȝ ȠȈȒȝȈȔȘȋȈȐȝ ȒȘȖȌȈȐȘ ȔȘȋȍȕȌȘȈȐȘ ȘȒȠȈ-ȠȈȓȑȈȒȈȐȝ ȋȈȊȈȑȈȐȝ ȠȈȘȈȉȝȈȐȘ ȊȑȈȋȝȘȈȐ ȘțȘțȉȝȐȘ ȔȈȝȐȠȈȌȐȉȝȐȝ ȒțȔțȌȈ - ȒțȔțȌȈ; țȚȗȈȓȈ - țȚȗȈȓȈ; ȒȈȝȓȈȘȈ - ȒȈȝȓȈȘȈ; ȠȈȚȈȗȈȚȘȈ - ȓȖȚȖșȣ; ȊȈȕȈ - ȓȍș; ȘȌȌȝȐȉȝȐȝ - ȗȖȒȘȣȚ; ȕȈȓȐȕȐȠț - Ȋ ȥȚȐȝ ȖȏȍȘȈȝ; ȒȈȓȈȔ - ȖȟȍȕȤ ȕȍȎȕȖ; ȒțȌȎȈȚ - ȠȍȗȟțȡȐȑ; ȒȝȈȋȈ - ȗȚȐȞ; ȊȘȕȌȈ - ȋȘțȗȗȣ; țȗȈȠȖȉȝȐȚȈȔ - țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ; ȔȘȋȈȐȝ - ȖȓȍȕȧȔȐ; ȠȈȒȝȈ-ȔȘȋȈȐȝ - ȖȉȍȏȤȧȕȈȔȐ; ȒȘȖȌȈȐȝ - ȊȍȗȘȧȔȐ; ȔȘȋȈ-ȐȕȌȘȈȐȝ ȓȤȊȈȔȐ; ȘȒȠȈ-ȠȈȓȑȈȒȈȐȝ - ȘȐȒȠȈȔȐ Ȑ ȠȈȓȤȧȒȈȔȐ; ȋȈȊȈȑȈȐȝ - ȓȍșȕȣȔȐ ȒȖȘȖȊȈȔȐ; ȠȈȘȈȉȝȈȐȝ - ȓȍșȕȣȔȐ ȖșȓȈȔȐ; ȊȑȈȋȝȘȈȐȝ - ȚȐȋȘȈȔȐ; ȘțȘțȉȝȐȝ - ȓȈȕȧȔȐ; ȔȈȝȐȠȈ-ȈȌȐȉȝȐȝ - ȉțȑȊȖȓȈȔȐ Ȑ ȗȘ. TȈȔ ȔȖȎȕȖ ȊșȚȘȍȚȐȚȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȊȐȌȣ ȓȖȚȖșȈ, ȚȈȒȐȍ, ȒȈȒ ȒțȔțȌȈ, țȚȗȈȓȈ Ȑ ȠȈȚȈȗȈȚȘȈ. ǵȍȉȖȓȤȠȐȍ ȖȏȍȘȈ, ȗȖ ȒȖȚȖȘȣȔ ȗȓȈȊȈȦȚ ȕȍȎȕȖ ȗȍȘȍȒȓȐȒȈȦȡȐȍșȧ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ ȗȚȐȞȣ, ȌȍȓȈȦȚ ȥȚȖȚ ȓȍș ȗȖȝȖȎȐȔ ȕȈ ȊȖȓȠȍȉȕȣȑ șȈȌ. Ǫ ȍȋȖ ȏȈȘȖșȓȧȝ ȖȉȐȚȈȦȚ ȖȓȍȕȐ, ȖȉȍȏȤȧȕȣ, ȊȍȗȘȐ, ȓȤȊȣ, ȘȐȒȠȐ, ȠȈȓȤȧȒȐ, ȓȍșȕȣȍ ȒȖȘȖȊȣ Ȑ Ȗșȓȣ, ȚȐȋȘȣ, ȓȈȕȐ, ȉțȑȊȖȓȣ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȎȐȊȖȚȕȣȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ, ȘȈȌțȧșȤ ȎȐȏȕȐ, ȘȍȏȊȧȚșȧ ȕȈ șȒȓȖȕȈȝ DzȈȑȓȈșȣ. TǭDzǹT 21 ȒȈȘȕȈȕȚȘȈȐȒȈȗȈȌȈȠȊȈșȑȈȐȘ ȕȐȘȌȎțȠȚȈȔ ȊȘȒȈ-ȕȈȉȝȐȉȝȐȝ ȒȈȌȈȓȐ-ȒȝȈȕȌȈ-șȈȔȘțȌȌȝȈ ȕȈȓȐȕȐ-ȗțȓȐȕȈ-ȠȘȐȑȈȔ ȒȈȘȕȈȕȚȘȈ - ȒȈȘȕȈȕȚȘȈȔȐ; ȥȒȈȗȈȌȈ - ȥȒȈȗȈȌȈȔȐ; ȈȠȊȈșȑȈȐȝ ȈȠȊȈșȤȧȔȐ; ȕȐȘȌȎțȠȚȈȔ - ȕȈșȓȈȌȐȓșȧ Ȋ ȗȖȓȕȖȑ ȔȍȘȍ; ȊȘȒȈ-ȕȈȉȝȐȉȝȐȝ - ȖȓȍȕȧȔȐ ȊȘȐȒȈ Ȑ ȕȈȉȝȐ, ȐȓȐ ȒȈșȚțȘȐ; ȒȈȌȈȓȐ - ȉȈȕȈȕȖȊ; ȒȝȈȕȌȈ - ȒțȗȈȔȐ; șȈȔȘțȌȌȝȈ - ȗȖȒȘȣȚȈȧ; ȕȈȓȐȕȐ - ȕȍȉȖȓȤȠȐȝ ȖȏȍȘ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȝ ȘȈșȚȍȚ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȓȖȚȖșȖȊ; ȗțȓȐȕȈ - ș ȗȍșȟȈȕȣȔȐ ȉȍȘȍȋȈȔȐ; ȠȘȐȑȈȔ - ȖȟȍȕȤ ȒȘȈșȐȊȈȧ. ǶȓȍȕȐ ȘȈȏȕȣȝ ȊȐȌȖȊ: ȒȈȘȕȈȕȚȘȣ, ȥȒȈȗȈȌȣ, ȈȠȊȈșȤȐ, ȊȘȐȒȐ Ȑ ȒȈșȚțȘȐ (ȔțșȒțșȕȣȍ ȖȓȍȕȐ) - ȉȘȖȌȧȚ ȗȖ ȓȍșț, Ȉ ȗȖ ȉȍȘȍȋȈȔ ȕȍȉȖȓȤȠȐȝ ȖȏȍȘ, ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȣȝ Ȋ ȋȖȘȕȣȝ ȌȖȓȐȕȈȝ, ȘȈșȚțȚ ȘȖȡȐ ȉȈȕȈȕȖȊȣȝ ȌȍȘȍȊȤȍȊ. TǭDzǹT 22 ȗȈȘȑȈșȚȈȔ ȕȈȕȌȈȑȈ șȈȚȑȈȝ șȕȈȕȈ-ȗțȕȑȈȚȈȘȖȌȈȑȈ ȊȐȓȖȒȑȈ ȉȝțȚȍȠȈ-ȋȐȘȐȔ ȊȐȉțȌȝȈ ȊȐșȔȈȑȈȔ ȑȈȑțȝ ȗȈȘȑȈșȚȈȔ - ȖȒȘțȎȍȕȕȣȑ; ȕȈȕȌȈȑȈ - ǵȈȕȌȖȑ; șȈȚȑȈȝ - ǹȈȚȐ; șȕȈȕȈ - ȖȔȖȊȍȕȐȍȔ; ȗțȕȑȈ-ȚȈȘȈ - țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖ ȈȘȖȔȈȚȕȖ; țȌȈȑȈ ȊȖȌȖȑ; ȊȐȓȖȒȑȈ - țȊȐȌȧ; ȉȝțȚȈ-ȐȠȈ - ǩȝțȚȍȠȐ (ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧ ȌțȝȖȊ, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ); ȋȐȘȐȔ - ȋȖȘț; ȊȐȉțȌȝȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȊȐșȔȈȑȈȔ ȐȏțȔȓȍȕȐȍ; ȑȈȑțȝ - ȖȉȘȍȓȐ. 128


129 TȈȔ ȍșȚȤ ȕȍȉȖȓȤȠȖȍ ȖȏȍȘȖ ǨȓȈȒȈȕȈȕȌȈ, ȊȖȌȣ ȒȖȚȖȘȖȋȖ șȊȧȡȍȕȕȣ. Ǫ ȕȍȔ ȒȈȎȌȣȑ ȌȍȕȤ șȖȊȍȘȠȈȓȈ ȖȔȖȊȍȕȐȍ ǹȈȚȐ. ǻȊȐȌȍȊ DzȈȑȓȈșț, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȉȣȓȐ ȗȖȘȈȎȍȕȣ ȕȍȗȖȊȚȖȘȐȔȖȑ ȒȘȈșȖȚȖȑ Ȑ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ ȥȚȖȑ ȏȍȔȓȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȖȋȓȈșȕȖ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȦ ȗȖȌ ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ "ȀȘȐǩȝȈȋȈȊȈȚȈ-ȟȈȕȌȘȈ-ȟȈȕȌȘȐȒȈ", ȖȏȍȘȖ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȒțȗȈȓȈșȤ ǹȈȚȐ, ȉȣȓȖ ȏȈȗȖȓȕȍȕȖ ȊȖȌȈȔȐ ǫȈȕȋȐ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ǫȈȕȋȈ ȗȘȖȚȍȒȈȍȚ ȗȖ DzȈȑȓȈșȈ-ȗȈȘȊȈȚȍ. Ǫ ȥȚȖȔ ȕȍȚ ȕȐȟȍȋȖ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖȋȖ, ȐȉȖ ȊȖȌȈ ǫȈȕȋȐ șȚȍȒȈȍȚ ș ȊȖȓȖș ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǫȈȕȋȈ șȕȈȟȈȓȈ ȗȈȌȈȍȚ ȕȈ ȋȖȓȖȊț ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ ș ȕȍȍ ȚȍȟȍȚ Ȋ ȌȘțȋȐȍ ȘȈȑȖȕȣ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȚȖ ȊȗȖȓȕȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖ, ȟȚȖ ȉȓȈȋȖțȝȈȦȡȐȍ ȊȖȌȣ ȖȏȍȘȈ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ șȖȊȍȘȠȈȓȈ ȖȔȖȊȍȕȐȍ ǹȈȚȐ, ȉȣȓȐ ȊȖȌȖȑ ǫȈȕȋȐ. TǭDzǹT 23 ȌȈȌȘȠțș ȚȈȚȘȈ Țȍ ȘȈȔȑȈȔ ȈȓȈȒȈȔ ȕȈȔȈ ȊȈȐ ȗțȘȐȔ ȊȈȕȈȔ șȈțȋȈȕȌȝȐȒȈȔ ȟȈȗȐ ȑȈȚȘȈ ȚȈȕ-ȕȈȔȈ ȗȈȕȒȈȌȎȈȔ ȌȈȌȘȠțȝ - țȊȐȌȍȓȐ; ȚȈȚȘȈ - ȚȈȔ (ȕȈ DzȈȑȓȈșȍ); Țȍ - ȖȕȐ (ȗȖȓțȉȖȋȐ); ȘȈȔȑȈȔ - ȖȟȍȕȤ ȒȘȈșȐȊțȦ; ȈȓȈȒȈȔ - ǨȓȈȒȈ; ȕȈȔȈ - ȐȏȊȍșȚȕțȦ ȗȖȌ ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ; ȊȈȐ - Ȋ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ; ȗțȘȐȔ - ȖȉȐȚȍȓȤ; ȊȈȕȈȔ ȓȍș; șȈțȋȈȕȌȝȐȒȈȔ - șȈțȋȈȕȌȝȐȒȈ; ȟȈ - Ȑ; ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; ȑȈȚȘȈ - Ȋ ȚȖȔ ȔȍșȚȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ; ȚȈȚ-ȕȈȔȈ - ȐȏȊȍșȚȕȖ ȗȖȌ ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ; ȗȈȕȒȈȌȎȈȔ ȘȈȏȕȖȊȐȌȕȖșȚȐ ȓȖȚȖșȈ. ȅȚȖ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖ ȗȘȍȒȘȈșȕȖȍ ȔȍșȚȖ, ȖȚȒȘȣȊȠȍȍșȧ ȊȏȖȘȈȔ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ǨȓȈȒȈ. ǶȕȖ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȖ Ȋ ȓȍșț ǹȈțȋȈȕȌȝȐȒȈ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȕȈȗȖȍȕȕȣȑ ȈȘȖȔȈȚȖȔ". Ƕȕ ȗȖȓțȟȐȓ șȊȖȍ ȕȈȏȊȈȕȐȍ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȋ ȕȍȔ ȘȈșȚȍȚ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȓȖȚȖșȖȊ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰȕȖȋȌȈ ǨȓȈȒț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ǨȓȈȒȈ-ȗțȘȐ. TȈȒȖȍ Ȏȍ ȕȈȏȊȈȕȐȍ ȕȖșȐȚ Ȑ ȖȉȐȚȍȓȤ DzțȊȍȘȣ. ǶȉȐȚȍȓȤ DzțȊȍȘȣ, ȖȌȕȈȒȖ, ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ țȊȐȌȍȚȤ ș DzȈȑȓȈșȣ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȔȍșȚȕȖșȚȤ ȗȖȌ ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ ǨȓȈȒȈ, Ȗ ȒȖȚȖȘȖȑ ȐȌȍȚ ȘȍȟȤ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, Ȑ ǨȓȈȒȈ-ȗțȘȐ DzțȊȍȘȣ ȌȊȈ ȘȈȏȕȣȝ ȔȍșȚȈ. ǷȖ șȓȖȊȈȔ ǪȐȘȈȘȈȋȝȈȊȣ ǨȟȈȘȤȐ, ȈȓȈȒȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȕȍȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖ ȒȘȈșȐȊȣȑ". Ǫ ȥȚȖȑ ȔȍșȚȕȖșȚȐ, ȖȚȒȘȣȊȠȍȑșȧ ȊȏȖȘț ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȘȈșȚțȚ ȓȖȚȖșȣ ȘȈȏȕȖȊȐȌȕȖșȚȐ șȈțȋȈȕȌȝȐȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐșȚȖȟȈȦȚ ȕȐ ș ȟȍȔ ȕȍ șȘȈȊȕȐȔȖȍ ȉȓȈȋȖțȝȈȕȐȍ. TǭDzǹT 24 ȕȈȕȌȈ ȟȈȓȈȒȈȕȈȕȌȈ ȟȈ șȈȘȐȚȈț ȉȈȝȑȈȚȈȝ ȗțȘȈȝ ȚȐȘȚȝȈȗȈȌȈ-ȗȈȌȈȔȉȝȖȌȎȈ ȘȈȌȎȈșȈȚȐȊȈ ȗȈȊȈȕȍ ȕȈȕȌȈ - ǵȈȕȌȈ; ȟȈ - Ȑ; ȈȓȈȒȈȕȈȕȌȈ - ǨȓȈȒȈȕȈȕȌȈ; ȟȈ - Ȑ; șȈȘȐȚȈț - ȌȊȍ ȘȍȒȐ; ȉȈȝȑȈȚȈȝ - șȕȈȘțȎȐ; ȗțȘȈȝ - Ȑȏ ȋȖȘȖȌȈ; ȚȐȘȚȝȈȗȈȌȈ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȗȈȌȈ-ȈȔȉȝȖȌȎȈ - ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ; ȘȈȌȎȈșȈ - ȗȣȓȤȦ; ȈȚȐȊȈ - ȖȟȍȕȤ; ȗȈȊȈȕȍ - ȖșȊȧȡȍȕȣ. 129


130 ǶȕȐ țȊȐȌȍȓȐ ȚȈȒȎȍ ȌȊȍ ȘȍȒȐ, ǵȈȕȌț Ȑ ǨȓȈȒȈȕȈȕȌț. ǪȖȌȣ ȥȚȐȝ ȘȍȒ ȖșȊȧȡȍȕȣ ȗȣȓȤȦ ș ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǫȖȊȐȕȌȣ. TǭDzǹT 25 ȑȈȑȖȝ șțȘȈ-șȚȘȐȑȈȝ ȒȠȈȚȚȈȘ ȈȊȈȘțȝȑȈ șȊȈ-ȌȝȐȠȕȑȈȚȈȝ ȒȘȐȌȈȕȚȐ ȗțȔșȈȝ șȐȕȟȈȕȚȑȖ ȊȐȋȈȝȑȈ ȘȈȚȐ-ȒȈȘȠȐȚȈȝ ȑȈȑȖȝ - Ȋ ȖȉȍȐȝ (ȘȍȒȈȝ); șțȘȈ-șȚȘȐȑȈȝ - ȕȍȉȍșȕȣȍ ȎȍȕȡȐȕȣ ȊȔȍșȚȍ șȖ șȊȖȐȔȐ ȔțȎȤȧȔȐ; ȒȠȈȚȚȈȝ - Ȗ ǪȐȌțȘȈ; ȈȊȈȘțȝȑȈ - șȗțșȒȈȦȡȐȍșȧ; șȊȈ-ȌȝȐȠȕȑȈȚȈȝ - șȖ șȊȖȐȝ ȊȖȏȌțȠȕȣȝ ȒȖȘȈȉȓȍȑ; ȒȘȐȌȈȕȚȐ - ȖȕȐ ȏȈȉȈȊȓȧȦȚșȧ; ȗțȔșȈȝ - Ȑȝ ȔțȎȤȧ; șȐȕȟȈȕȚȑȈȝ - ȉȘȣȏȋȈȦȡȐȍ ȊȖȌȖȑ; ȊȐȋȈȝȑȈ - ȊȖȑȌȧ (Ȋ ȊȖȌț); ȘȈȚȐ-ȒȈȘȠȐȚȈȝ - țȚȖȓȐȊȠȐȍ șȊȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ. ǬȖȘȖȋȖȑ DzȠȈȚȚȈ, ǪȐȌțȘȈ, Ȓ ȥȚȐȔ ȘȍȒȈȔ șȓȍȚȈȦȚșȧ ȕȈ șȊȖȐȝ ȊȖȏȌțȠȕȣȝ ȒȖȘȈȉȓȧȝ ȕȍȉȖȎȐȚȍȓȤȕȐȞȣ ȊȔȍșȚȍ ș ȔțȎȤȧȔȐ. ǻȚȖȓȐȊ șȓȈȌȖșȚȘȈșȚȐȍ, ȖȕȐ ȊȝȖȌȧȚ Ȋ Ȑȝ ȊȖȌȣ Ȑ ȏȈȉȈȊȓȧȦȚșȧ șȖ șȊȖȐȔȐ ȔțȎȤȧȔȐ, ȉȘȣȏȋȈȧ Ȋ ȕȐȝ ȊȖȌȖȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ șȖȏȕȈȕȐȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȤȕȐȞ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ ȚȈȒȎȍ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȖ ȔȣșȓȧȔȐ Ȗ ȗȖȓȖȊȖȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȐ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȗȘȐȓȍȚȈȦȚ ȕȈ ȊȖȏȌțȠȕȣȝ ȒȖȘȈȉȓȧȝ Ȓ ȌȊțȔ ȘȍȒȈȔ, ǵȈȕȌȍ Ȑ ǨȓȈȒȈȕȈȕȌȍ, ȟȚȖȉȣ ȐșȒțȗȈȚȤșȧ Ȋ ȕȐȝ. ǯȕȈȔȍȕȈȚȍȓȤȕȖ, ȟȚȖ ȊȖȌȣ ȘȍȒ ǵȈȕȌȈ Ȑ ǨȓȈȒȈȕȈȕȌȈ ȖșȊȧȡȍȕȣ ȗȣȓȤȦ ș ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț, ȒȈȒ ȊȖȌȈ ǫȈȕȋȐ șȟȐȚȈȍȚșȧ șȊȧȡȍȕȕȖȑ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ șȚȍȒȈȍȚ ș ȗȈȓȤȞȍȊ ȕȖȋ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǵȈȘȈȧȕȣ, ȊȖȌȈ ȐȓȐ ȓȦȉȣȍ ȗȘȍȌȔȍȚȣ, ȐșȗȖȓȤȏțȍȔȣȍ Ȋ șȓțȎȍȕȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȚȖȎȍ șȟȐȚȈȦȚșȧ ȟȐșȚȣȔȐ Ȑ ȖșȊȧȡȍȕȕȣȔȐ. Ǫșȍ, ȟȚȖ ȚȈȒ ȐȓȐ ȐȕȈȟȍ șȖȗȘȐȒȈșȈȍȚșȧ ș ȓȖȚȖșȕȣȔȐ șȚȖȗȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȔȋȕȖȊȍȕȕȖ ȖȟȐȡȈȍȚșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ - ȕȈ ȥȚȖȔ ȗȘȐȕȞȐȗȍ ȖșȕȖȊȈȕȣ Ȋșȍ ȗȘȈȊȐȓȈ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ǶȉȐȚȈȚȍȓȤȕȐȞȣ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ, ȟȤȍ șȖȏȕȈȕȐȍ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȖ ȔȣșȓȧȔȐ Ȗ ȗȖȓȖȊȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ, șȗțșȒȈȦȚșȧ, ȟȚȖȉȣ ȖȔȣȚȤșȧ Ȋ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȘȍȒȈȝ Ȑ ȗȖȘȍȏȊȐȚȤșȧ Ȋ Ȑȝ ȊȖȌȈȝ șȖ șȊȖȐȔȐ ȔțȎȤȧȔȐ. Ǫ șȊȧȏȐ ș ȥȚȐȔ șȓȍȌțȍȚ ȖȉȘȈȚȐȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ șȓȖȊȈ ȘȈȚȐ-ȒȈȘȠȐȚȈȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȕȍȉȖȎȐȚȍȓȤȕȐȞȣ, țȚȖȓȐȊ șȊȖȍ șȓȈȌȖșȚȘȈșȚȐȍ, ȊȗȈȌȈȦȚ Ȋ țȕȣȕȐȍ. ǽȖȚȧ ȖȕȐ Ȑ șȟȐȚȈȦȚ șȍȒșțȈȓȤȕȖȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȍ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȤȦ, țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȊ ȍȍ, ȖȕȐ ȕȍ ȟțȊșȚȊțȦȚ șȍȉȧ șȟȈșȚȓȐȊȣȔȐ. ǹȓȍȌțȍȚ ȚȈȒȎȍ ȖȉȘȈȚȐȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ șȓȖȊȖ ȚȐȘȚȝȈȗȈȌȈ. ȅȚȖ ȖȌȕȖ Ȑȏ ȐȔȍȕ ǫȖșȗȖȌȈ ǫȖȊȐȕȌȣ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. TȐȘȚȝȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "șȊȧȚȖȍ ȔȍșȚȖ", Ȉ ȗȈȌȈ - "ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ǫȖșȗȖȌȈ". dzȦȌȐ ȐȌțȚ Ȋ șȊȧȚȖȍ ȔȍșȚȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȐșȒțȗȐȚȤ șȊȖȐ ȋȘȍȝȐ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, DzȘȐȠȕȣ, ȖșȊȖȉȖȎȌȈȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖȚ ȍȋȖ ȋȘȍȝȖȊ. dzȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȚȐȘȚȝȈ-ȗȈȌȖȑ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȗȖȌ Ȑȝ șȍȕȤȦ țȒȘȣȓȐșȤ șȖȚȕȐ Țȣșȧȟ șȊȧȚȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȊȖȐȔ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍȔ ȖșȊȧȡȈȦȚ ȔȍșȚȈ ȗȈȓȖȔȕȐȟȍșȚȊȈ. ȀȘȐȓȈ ǵȈȘȖȚȚȈȔȈ ȌȈș TȝȈȒțȘ, ȊȍȓȐȒȐȑ ȈȟȈȘȤȧ 130


131 ǫȈțȌȐȧ-ȊȈȑȠȕȈȊȈ-șȈȔȗȘȈȌȈȐ, ȕȍ șȖȊȍȚțȍȚ ȕȈȔ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȗȈȓȖȔȕȐȟȍșȚȊȈ ȗȖ șȊȧȚȣȔ ȔȍșȚȈȔ. ǷțȚȍȠȍșȚȊȐȧ ȖȚȕȐȔȈȦȚ ȔȕȖȋȖ șȐȓ Ȑ ȊȘȍȔȍȕȐ, ȗȖȥȚȖȔț ȘȈȏțȔȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȖșȚȖ țȒȘȣȊȈȍȚșȧ ȗȖȌ șȍȕȤȦ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖȊȐȕȌȣ Ȑ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȋȘȍȝȖȊ. dzȦȉȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȖȋȓȖȡȍȕ șȓțȎȍȕȐȍȔ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖȊȐȕȌȣ, ȚȖȎȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȚȐȘȚȝȈ-ȗȈȌȖȑ; ȍȔț ȕȍȚ ȕȈȌȖȉȕȖșȚȐ ȖȉȝȖȌȐȚȤ șȊȧȚȣȍ ȔȍșȚȈ, ȚȈȒ ȒȈȒ, șȓțȎȈ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȗȕ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȚȖ Ȏȍ ȉȓȈȋȖ, ȒȈȒȖȍ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȗȈȓȖȔȕȐȟȍșȚȊȖ ȗȖ șȊȧȚȣȔ ȔȍșȚȈȔ. ǿȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȕȍȗȖȒȖȓȍȉȐȔȖȑ ȊȍȘȖȑ Ȋ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ ǫȖșȗȖȌȈ, ȔȖȎȍȚ ȖȟȐșȚȐȚȤ șȊȖȐȔ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍȔ ȓȦȉȖȍ ȔȍșȚȖ, șȌȍȓȈȊ ȍȋȖ șȊȧȚȣȔ. TȐȘȚȝȐ-ȒțȘȊȈȕȚȐ ȚȐȘȚȝȈȕȐ (ǩȝȈȋ., 1.13.10). ǿȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȖșȊȧȡȈȍȚ ȔȍșȚȖ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȎȐȊȍȚ; ȓȦȉȖȍ ȔȍșȚȖ, ȋȌȍ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ǫȖșȗȖȌȤ ȐȓȐ ǭȋȖ ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, șȘȈȏț șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȔȍșȚȖȔ ȗȈȓȖȔȕȐȟȍșȚȊȈ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, Ȋ ȒȈȒȖȔ ȉȣ țȋȖȓȒȍ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȕȐ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖȋȓȖȡȍȕȕȣȑ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț, ȥȚȖ ȔȍșȚȖ șȘȈȏț Ȏȍ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ șȊȧȚȣȔ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȔȖȎȍȚ ȉȍȏ ȗȖȔȍȝ șȓțȎȐȚȤ Ȋ ȕȍȔ ǫȖșȗȖȌț, ȐșȗȖȓȕȧȧ ǭȋȖ ȊȖȓȦ. TǭDzǹT 26 ȑȈȑȖș ȚȈȚ-șȕȈȕȈ-ȊȐȉȝȘȈȠȚȈ ȕȈȊȈ-ȒțȕȒțȔȈ-ȗȐȕȌȎȈȘȈȔ ȊȐȚȘȠȖ 'ȗȐ ȗȐȉȈȕȚȑ ȈȔȉȝȈȝ ȗȈȑȈȑȈȕȚȖ ȋȈȌȎȈ ȋȈȌȎȐȝ ȑȈȑȖȝ - Ȋ ȖȉȍȐȝ ȥȚȐȝ ȘȍȒȈȝ; ȚȈȚ-șȕȈȕȈ - Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ (ȎȍȕȡȐȕȣ ș ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ) ȐșȒțȗȈȓȐșȤ ȚȈȔ; ȊȐȉȝȘȈȠȚȈ - ȖșȣȗȈȊȠȐȔșȧ; ȕȈȊȈ - șȊȍȎȐȔ; ȒțȕȒțȔȈ - ȗȖȘȖȠȒȖȔ ȒțȕȒțȔȣ; ȗȐȕȌȎȈȘȈȔ - ȎȍȓȚțȦ; ȊȐȚȘȠȈȝ - ȕȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȦȡȐȍ ȎȈȎȌȣ; ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; ȗȐȉȈȕȚȐ - ȗȤȦȚ; ȈȔȉȝȈȝ - ȥȚț ȊȖȌț; ȗȈȑȈȑȈȕȚȈȝ - ȗȖȉțȎȌȈȦȡȐȑ ȗȐȚȤ; ȋȈȌȎȈȝ - ȥȚȐ șȓȖȕȣ; ȋȈȌȎȐȝ - ȥȚȐ șȓȖȕȐȝȐ. ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȎȍȕȡȐȕȣ ș ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ ȐșȒțȗȈȦȚșȧ Ȋ ȘȍȒȍ, ȊȖȌȈ Ȋ ȕȍȑ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȎȍȓȚȖȑ Ȑ ȌțȠȐșȚȖȑ ȖȚ ȒțȕȒțȔȣ, șȔȣȚȖȑ ș Ȑȝ Țȍȓ. ǷȘȐȊȓȍȟȍȕȕȣȍ ȥȚȐȔ ȏȈȗȈȝȖȔ, Ȓ ȘȍȒȍ ȗȘȐȝȖȌȧȚ șȓȖȕȣ șȖ șȓȖȕȐȝȈȔȐ. ǶȕȐ ȒțȗȈȦȚșȧ Ȋ ȕȍȑ Ȑ ȗȤȦȚ Ȑȏ ȕȍȍ, ȝȖȚȧ Ȑȝ Ȑ ȕȍ ȔțȟȐȚ ȎȈȎȌȈ. TǭDzǹT 27 ȚȈȘȈ-ȝȍȔȈ-ȔȈȝȈȘȈȚȕȈ ȊȐȔȈȕȈ-ȠȈȚȈ-șȈȕȒțȓȈȔ ȌȎțȠȚȈȔ ȗțȕȑȈȌȎȈȕȈ-șȚȘȐȉȝȐȘ ȑȈȚȝȈ ȒȝȈȔ șȈȚȈȌȐȌ-ȋȝȈȕȈȔ ȚȈȘȈ-ȝȍȔȈ - ȎȍȔȟțȋȈ Ȑ ȏȖȓȖȚȈ; ȔȈȝȈ-ȘȈȚȕȈ - ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȍ ȒȈȔȕȐ; ȊȐȔȈȕȈ - ȊȖȏȌțȠȕȣȝ ȒȖȘȈȉȓȍȑ; ȠȈȚȈ - ȚȣșȧȟȈȔȐ; șȈȕȒțȓȈȔ ȕȈȗȖȓȕȍȕȕȣȑ; ȌȎțȠȚȈȔ - ȉȣȓȐ ȗȖȋȓȖȡȍȕȣ, ȕȈșȓȈȎȌȈȓȐșȤ; ȗțȕȑȈȌȎȈȕȈ-șȚȘȐȉȝȐȝ - ȎȍȕȈȔȐ ȧȒȠȍȑ; ȑȈȚȝȈ - ȒȈȒ; ȒȝȈȔ - ȕȍȉȖ; șȈȚȈȌȐȚ-ȋȝȈȕȈȔ - ȔȖȓȕȐȍȑ Ȑ ȖȉȓȈȒȈȔȐ. ǪȖȏȌțȠȕȣȍ ȒȖȘȈȉȓȐ ȕȍȉȖȎȐȚȍȓȍȑ țȒȘȈȠȍȕȣ ȎȍȔȟțȋȖȔ, ȏȖȓȖȚȖȔ Ȑ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔȐ ȒȈȔȕȧȔȐ. Ǩ șȈȔȐ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȕȍȉȍș ȗȖȝȖȎȐ ȕȈ ȖȉȓȈȒȈ, ȗȘȖȗȓȣȊȈȦȡȐȍ ȗȖ ȕȍȉț, ȒȖȚȖȘȖȍ țȒȘȈȠȈȦȚ ȊȕȍȏȈȗȕȣȍ ȊșȗȣȠȒȐ ȔȖȓȕȐȑ, ȖȏȈȘȧȦȡȐȍ ȊȍșȤ ȕȍȉȖșȒȓȖȕ. 131


132 DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǪȖȏȌțȠȕȣȍ ȒȖȘȈȉȓȐ, ȖȗȐșȈȕȕȣȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȖȚ șȈȔȖȓȍȚȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐȏȊȍșȚȕȣ ȕȈȔ. Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧȝ, Ȑ Ȋ ȟȈșȚȕȖșȚȐ Ȋ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȟȈșȚȖ ȗȘȐȊȖȌȧȚșȧ ȖȗȐșȈȕȐȧ ȊȐȔȈȕȖȊ (ȊȖȏȌțȠȕȣȝ ȒȖȘȈȉȓȍȑ). ǪȖȏȌțȠȕȣȍ ȒȖȘȈȉȓȐ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȗȖȓȤȏțȦȚșȧ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȘȈȏȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȌȘțȋ ȖȚ ȌȘțȋȈ. ǷȘȐȔȐȚȐȊȕȣȍ ȏȍȔȕȣȍ șȈȔȖȓȍȚȣ ȗȖȌȕȐȔȈȦȚșȧ Ȋ ȊȖȏȌțȝ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȍȝȈȕȐȟȍșȒȐȝ ȔȖȚȖȘȖȊ, ȕȖ ȕȈ ȌȘțȋȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ȊȖȏȌțȠȕȣȍ ȒȖȘȈȉȓȐ ȕȍ ȐȔȍȦȚ ȌȊȐȋȈȚȍȓȍȑ, ȖȕȐ ȗȍȘȍȔȍȡȈȦȚșȧ Ȋ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȍ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȈȕȚȘ. ǶȉȐȚȈȚȍȓȐ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚ ȊȖȏȌțȠȕȣȍ ȒȖȘȈȉȓȐ Ȋ ȖșȕȖȊȕȖȔ Ȍȓȧ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȧ, ȗțȚȍȠȍșȚȊțȧ ȕȈ ȕȐȝ ș ȖȌȕȖȑ ȗȓȈȕȍȚȣ ȕȈ ȌȘțȋțȦ. ǶȉȐȚȈȚȍȓȐ Ȏȍ ȗȓȈȕȍȚ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚșȧ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȈȔȐ, ȔȖȋțȚ ȗȍȘȍȓȍȚȈȚȤ ș ȖȌȕȖȑ ȗȓȈȕȍȚȣ ȕȈ ȌȘțȋțȦ ȉȍȏ ȗȖȔȖȡȐ ȓȍȚȈȚȍȓȤȕȣȝ ȈȗȗȈȘȈȚȖȊ. ǿțȌȍșȕȣȍ ȊȖȏȌțȠȕȣȍ ȒȖȘȈȉȓȐ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȣȝ ȓȍȚȈȦȚ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȘȈȑșȒȐȝ ȗȓȈȕȍȚ, șȘȈȊȕȐȊȈȦȚșȧ ȏȌȍșȤ ș ȕȍȉȖȔ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȖȕȐ ȓȍȚȈȦȚ ȗȖ ȕȍȉț, Ȑȝ ȗȈșșȈȎȐȘȣ șȘȈȊȕȐȊȈȦȚșȧ ș ȖȉȓȈȒȈȔȐ, Ȉ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȍ Ȏȍȕȣ ȕȍȉȖȎȐȚȍȓȍȑ - ș ȔȖȓȕȐȧȔȐ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȊȖȏȌțȠȕȣȍ ȒȖȘȈȉȓȐ ș Ȑȝ ȗȈșșȈȎȐȘȈȔȐ, ȗȘȐȓȍȚȍȊȠȐȍ ȕȈ DzȈȑȓȈșț ș ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚ, ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȓȐ șȖȉȖȑ ȕȈ ȘȍȌȒȖșȚȤ ȒȘȈșȐȊȖȍ ȏȘȍȓȐȡȍ. TǭDzǹT 28 ȝȐȚȊȈ ȑȈȒȠȍȠȊȈȘȈ-ȗțȘȐȔ ȊȈȕȈȔ șȈțȋȈȕȌȝȐȒȈȔ ȟȈ ȚȈȚ ȌȘțȔȈȐȝ ȒȈȔȈ-ȌțȋȝȈȐȘ ȝȘȌȑȈȔ ȟȐȚȘȈ-ȔȈȓȑȈ-ȗȝȈȓȈ-ȟȟȝȈȌȈȐȝ ȝȐȚȊȈ - ȗȘȖȓȍȚȈȧ; ȑȈȒȠȈ-ȐȠȊȈȘȈ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȧȒȠȍȑ (DzțȊȍȘȈ); ȗțȘȐȔ - ȖȉȐȚȍȓȤ; ȊȈȕȈȔ - ȓȍș; șȈțȋȈȕȌȝȐȒȈȔ - ȗȖȌ ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ ǹȈțȋȈȕȌȝȐȒȈ; ȟȈ - Ȑ; ȚȈȚ - ȚȖȚ; ȌȘțȔȈȐȝ - ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ; ȒȈȔȈ-ȌțȋȝȈȐȝ ȊȣȗȖȓȕȧȦȡȐȔȐ ȎȍȓȈȕȐȧ; ȝȘȌȑȈȔ - ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȣȑ; ȟȐȚȘȈ - ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȑ; ȔȈȓȑȈ - ȞȊȍȚȣ; ȗȝȈȓȈ - ȗȓȖȌȣ; ȟȝȈȌȈȐȝ - ȓȐșȚȤȧ. ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȗțȚȍȠȍșȚȊȐȧ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȘȖȓȍȚȈȓȐ ȕȈȌ ȓȍșȖȔ ǹȈțȋȈȕȌȝȐȒȈ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ Ȋ ȐȏȖȉȐȓȐȐ ȘȈșȚțȚ ȞȊȍȚȣ, ȗȓȖȌȖȊȣȍ ȌȍȘȍȊȤȧ Ȑ ȌȍȘȍȊȤȧ ȎȍȓȈȕȐȑ. ǷȘȖȓȍȚȈȧ ȕȈȌ ȥȚȐȔ ȓȍșȖȔ, ȖȕȐ țȊȐȌȍȓȐ ȊȓȈȌȍȕȐȧ ȇȒȠȍȠȊȈȘȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǬȘțȋȖȍ ȐȔȧ ȇȒȠȍȠȊȈȘȣ - DzțȊȍȘȈ. Ƕȕ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȝȘȈȕȐȚȍȓȍȔ șȖȒȘȖȊȐȡ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ ȗȘȐ țȗȖȔȐȕȈȕȐȐ Ȗ ȕȍȔ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ Ȗȕ ȉȈșȕȖșȓȖȊȕȖ ȉȖȋȈȚ. ǰȏ ȥȚȐȝ șȚȐȝȖȊ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ DzȈȑȓȈșȈ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȈ ȕȍȌȈȓȍȒȖ ȖȚ ȎȐȓȐȡȈ DzțȊȍȘȣ. ǯȌȍșȤ ȚȈȒȎȍ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ Ȋ ȓȍșț ǹȈțȋȈȕȌȝȐȒȈ ȘȖșȓȖ ȔȕȖȋȖ ȌȍȘȍȊȤȍȊ ȎȍȓȈȕȐȑ. ǰȏ "ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȣ" Ȕȣ ȏȕȈȍȔ, ȟȚȖ ȌȍȘȍȊȤȧ ȎȍȓȈȕȐȑ ȘȈșȚțȚ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ, Ȑ Ȋ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ ȕȈ DzȘȐȠȕȈȓȖȒȍ, Ȋ ȖȉȐȚȍȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ. ǵȖ Ȑȏ ȌȈȕȕȖȋȖ șȚȐȝȈ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ȌȍȘȍȊȤȧ ȎȍȓȈȕȐȑ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ DzȘȐȠȕȣ ȘȈșȚțȚ ȚȈȒȎȍ ȕȈ DzȈȑȓȈșȍ, Ȋ ȖȉȐȚȍȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. ȅȚȖȚ ȜȈȒȚ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ DzȈȑȓȈșȈ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȖșȖȉȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȖȕȈ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȟȚȐ ȕȈ ȖȌȕȖȔ țȘȖȊȕȍ ș ȖȉȐȚȍȓȤȦ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ. TǭDzǹT 29 132


133 ȘȈȒȚȈ-ȒȈȕȚȝȈ-ȒȝȈȋȈȕȐȒȈ șȊȈȘȈ-ȔȈȕȌȐȚȈ-ȠȈȚȗȈȌȈȔ ȒȈȓȈȝȈȔșȈ-ȒțȓȈ-ȗȘȍȠȚȝȈȔ ȒȝȈȘȈȌȈȕȌȈ-ȌȎȈȓȈȠȈȑȈȔ ȘȈȒȚȈ - ȒȘȈșȕȖȊȈȚȣȍ; ȒȈȕȚȝȈ - ȠȍȐ; ȒȝȈȋȈ-ȈȕȐȒȈ - ȔȕȖȋȐȝ ȗȚȐȞ; șȊȈȘȈ - ȔȍȓȖȌȐȟȕȣȔȐ ȏȊțȒȈȔȐ; ȔȈȕȌȐȚȈ - țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ; ȠȈȚ-ȗȈȌȈȔ - ȗȟȍȓ; ȒȈȓȈȝȈȔșȈ-ȒțȓȈ - șȚȈȑ ȓȍȉȍȌȍȑ; ȗȘȍȠȚȝȈȔ - ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋȖȑ; ȒȝȈȘȈ-ȌȈȕȌȈ - ȓȖȚȖșȣ; ȌȎȈȓȈ-ȈȠȈȑȈȔ - ȖȏȍȘȈ. Ǫ ȚȖȔ ȘȈȑșȒȖȔ ȓȍșț ȎȐȓȖ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȒȘȈșȕȖȠȍȐȝ ȗȚȐȞ. ǰȝ ȕȍȎȕȣȑ ȡȍȉȍȚ șȓȐȊȈȓșȧ ș ȎțȎȎȈȕȐȍȔ ȗȟȍȓ. ǷȖȊȍȘȝȕȖșȚȤ ȖȏȍȘ, ȏȈȘȖșȠȐȝ ȓȖȚȖșȈȔȐ ș ȒȘȍȗȒȐȔȐ șȚȍȉȓȧȔȐ, țȒȘȈȠȈȓȐ șȚȈȐ ȒȓȐȟțȡȐȝ ȓȍȉȍȌȍȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: dzȍș ǹȈțȋȈȕȌȝȐȒȈ ȌȍȓȈȓșȧ ȍȡȍ ȗȘȍȒȘȈșȕȍȍ ȖȚȚȖȋȖ, ȟȚȖ Ȋ ȕȍȔ ȉȣȓȖ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȖȏȍȘ. ǵȈ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȐ ȥȚȐȝ ȖȏȍȘ, ȒȈȒ ȖȗȐșȣȊȈȍȚșȧ ȏȌȍșȤ, ȘȖșȓȐ ȓȖȚȖșȣ, Ȉ Ȋ Ȑȝ ȏȈȘȖșȓȧȝ ȘȍȏȊȐȓȐșȤ ȓȍȉȍȌȐ, ȟȤȐ ȒȘȐȒȐ șȓȐȊȈȓȐșȤ ș ȗȚȐȟȤȐȔ ȗȍȕȐȍȔ Ȑ ȎțȎȎȈȕȐȍȔ ȗȟȍȓ. MȖȎȕȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȤ șȍȉȍ, ȒȈȒȐȔ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȔ ȉȣȓȖ ȚȖ ȔȍșȚȖ Ȑ ȒȈȒȖȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȍ ȐșȗȣȚȈȓȐ ȗȘȖȓȍȚȈȊȠȐȍ ȕȈȌ ȕȐȔ ȗȖȓțȉȖȋȐ. dzȦȌȐ șȖȏȌȈȓȐ ȕȈ ȏȍȔȓȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȗȈȘȒȖȊ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȝ ȔȍșȚ, ȕȖ ȕȐ ȖȌȕȖ Ȑȏ ȕȐȝ ȕȍ ȔȖȎȍȚ șȘȈȊȕȐȚȤșȧ ȗȖ ȒȘȈșȖȚȍ ș ȖȗȐșȈȕȕȖȑ ȏȌȍșȤ DzȈȑȓȈșȖȑ. TǭDzǹT 30 ȊȈȕȈ-ȒțȕȌȎȈȘȈ-șȈȕȋȝȘȠȚȈ ȝȈȘȐȟȈȕȌȈȕȈ-ȊȈȑțȕȈ ȈȌȝȐ ȗțȕȑȈȌȎȈȕȈ-șȚȘȐȕȈȔ ȔțȝțȘ țȕȔȈȚȝȈȑȈȕ ȔȈȕȈȝ ȊȈȕȈ-ȒțȕȌȎȈȘȈ - ȌȐȒȐȔȐ șȓȖȕȈȔȐ; șȈȕȋȝȘȠȚȈ - ȚȍȘȓȐșȤ Ȗȉ; ȝȈȘȐȟȈȕȌȈȕȈ - șȈȕȌȈȓȖȊȣȍ ȌȍȘȍȊȤȧ; ȊȈȑțȕȈ - ȊȍȚȍȘȒȖȔ; ȈȌȝȐ - ȌȈȓȤȠȍ; ȗțȕȑȈȌȎȈȕȈ-șȚȘȐȕȈȔ - Ȏȍȕ ȧȒȠȍȑ; Ȕțȝțȝ - șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ; țȕȔȈȚȝȈȑȈȚ - ȊȖȓȕțȦȡȐȑ; ȔȈȕȈȝ - țȔȣ. DzȘȈșȖȚȣ ȖȒȘțȎȈȦȡȍȑ ȗȘȐȘȖȌȣ ȊȖȓȕȖȊȈȓȐ ȒȘȖȊȤ ȓȍșȕȣȝ șȓȖȕȖȊ, șȚȈȌȈ ȒȖȚȖȘȣȝ ȉȘȖȌȐȓȐ ȗȖ șȈȕȌȈȓȖȊȖȔț ȓȍșț. dzȍȋȒȖȍ ȌțȕȖȊȍȕȐȍ ȊȍȚȍȘȒȈ ȗȘȐȊȍȓȖ ȗȘȐȓȍȚȍȊȠȐȝ ȚțȌȈ ȕȍȉȖȎȐȚȍȓȤȕȐȞ Ȋ ȊȖȏȉțȎȌȍȕȐȍ, Ȑ Ȋ ȕȐȝ ȗȘȖȉțȌȐȓȖșȤ ȎȍȓȈȕȐȍ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȓȦȉȖȊȕȣȔȐ ȐȋȘȈȔȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȣ ȖȒȈȏȣȊȈȦȚșȧ Ȋ ȒȈȒȖȔ-ȕȐȉțȌȤ ȒȘȈșȐȊȖȔ ȔȍșȚȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, Ȋ Ȑȝ țȔȈȝ ȚȖȚȟȈș ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ șȍȒșțȈȓȤȕȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ. ȅȚȖ șȊȖȑșȚȊȍȕȕȖ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȓȦȌȧȔ, ȕȖ Ȑ ȊșȍȔ, ȒȚȖ ȎȐȊȍȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȑ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȐșȚȍȔ. Ǫ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȈȚȔȖșȜȍȘȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȈȚȔȖșȜȍȘȈ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȔȐȘȈ ȕȍ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚ ȚȈȒȖȋȖ ȊȓȐȧȕȐȧ ȕȈ țȔȣ ȖȉȐȚȈȦȡȐȝ Ȋ ȕȍȔ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ǮȍȕȡȐȕȣ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ Ȋ șȖȚȕȐ Ȑ ȌȈȎȍ ȚȣșȧȟȐ ȘȈȏ ȗȘȍȒȘȈșȕȍȍ ȖȉȐȚȈȚȍȓȤȕȐȞ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, Ȑ țșȓȖȊȐȧ ȚȈȔ ȚȈȒȎȍ ȕȍșȘȈȊȕȐȔȣ ș țșȓȖȊȐȧȔȐ ȥȚȖȋȖ ȔȐȘȈ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȘȈșȗȖȓȈȋȈȦȡțȦ Ȓ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ ȈȚȔȖșȜȍȘț, ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȔȐȘȈ ȕȍ 133


134 ȗȘȐȝȖȌȧȚ Ȋ ȊȖȏȉțȎȌȍȕȐȍ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȖȌțȝȖȚȊȖȘȍȕȕȣȍ țȔȣ ȖȉȐȚȈȦȡȐȝ ȕȈ ȗȓȈȕȍȚȈȝ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖȋȓȖȡȍȕȣ ȌțȝȖȊȕȣȔȐ ȊȐȉȘȈȞȐȧȔȐ, ȊȖȏȕȐȒȈȦȡȐȔȐ ȗȘȐ ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȘȖșȓȈȊȓȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȐȔ ȚȈȒȖȍ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ, ȌȈȎȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȍ șȍȒșȖȔ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȈȔȣȔ ȊȣșȠȐȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȍȔ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȚțșȒȕȍȦȚ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, Ȋ ȔȐȘȍ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ ț ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȕȍ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ ȎȍȓȈȕȐȧ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ șȍȒșȖȔ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕțȦ ȈȚȔȖșȜȍȘț Ȑ țșȓȖȊȐȧ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (2.59) țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ: ȗȈȘȈȔ ȌȘȠȚȊȈ ȕȐȊȈȘȚȈȚȍ - ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȔȐȘȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȕȈ ȚȈȒȖȔ țȘȖȊȕȍ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ, ȟȚȖ șȍȒșțȈȓȤȕȣȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ țȚȘȈȚȐȓȐ Ȍȓȧ ȕȐȝ ȊșȧȒțȦ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ. TǭDzǹT 31 ȊȈȐȌțȘȑȈ-ȒȘȚȈ-șȖȗȈȕȈ ȊȈȗȑȈ țȚȗȈȓȈ-ȔȈȓȐȕȐȝ ȗȘȈȗȚȈȔ ȒȐȔȗțȘțȠȈȐȘ ȌȘȠȚȊȈ ȚȈ ȈȘȈȌ ȌȈȌȘȠțȘ ȊȈȚȈȔ ȊȈȐȌțȘȑȈ-ȒȘȚȈ - șȌȍȓȈȕȕȣȍ Ȑȏ ȊȈȑȌțȘȤȐ; șȖȗȈȕȈȝ - șȚțȗȍȕȐ; ȊȈȗȑȈȝ - ȖȏȍȘȈ; țȚȗȈȓȈ - ȓȖȚȖșȖȊ; ȔȈȓȐȕȐȝ - șȖȌȍȘȎȈȡȐȍ ȊȍȓȐȒȖȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ; ȗȘȈȗȚȈȔ - ȕȈșȍȓȍȕȕȣȑ; ȒȐȔȗțȘțȠȈȐȝ - ȒȐȔȗțȘțȠȈȔȐ; ȌȘȠȚȊȈ - țȊȐȌȍȊ; Țȍ - Țȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȈȘȈȚ - ȕȍȌȈȓȍȒȖ; ȌȈȌȘȠțȝ țȊȐȌȍȓȐ; ȊȈȚȈȔ - ȉȈȕȤȧȕ. ǶȕȐ țȊȐȌȍȓȐ ȚȈȒȎȍ ȋȝȈȚȣ (ȔȍșȚȈ Ȍȓȧ ȖȔȖȊȍȕȐȧ). ǹȚțȗȍȕȐ ȥȚȐȝ ȋȝȈȚȖȊ, șȗțșȒȈȦȡȐȍșȧ Ȓ ȊȖȌȍ, ȉȣȓȐ șȌȍȓȈȕȣ Ȑȏ ȊȈȑȌțȘȤȧ-ȔȈȕȐ. ǵȈ ȋȓȈȌȐ ȖȏȍȘ ȞȊȍȓȐ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȓȖȚȖșȣ. MȐȕȖȊȈȊ ȖȏȍȘȈ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȌȖșȚȐȋȓȐ ȔȍșȚȈ, ȋȌȍ ȘȖșȓȖ ȖȋȘȖȔȕȖȍ ȉȈȕȤȧȕȖȊȖȍ ȌȍȘȍȊȖ. TǭDzǹT 32 șȈ ȑȖȌȎȈȕȈ-ȠȈȚȖȚșȍȌȝȈȝ ȗȈȌȖȕȈ-ȊȐȚȈȗȈȑȈȚȈȝ ȗȈȘȑȈȒ-ȒȘȚȈȟȈȓȈ-ȟȟȝȈȑȖ ȕȐȘȕȐȌȈș ȚȈȗȈ-ȊȈȘȌȎȐȚȈȝ șȈȝ - ȚȖȚ ȉȈȕȤȧȕ; ȑȖȌȎȈȕȈ-ȠȈȚȈ - șȚȖ ȑȖȌȎȈȕ (ȚȣșȧȟȈ ȌȊȍșȚȐ ȒȐȓȖȔȍȚȘȖȊ); țȚșȍȌȝȈȝ - ȊȣșȖȚȈ; ȗȈȌȈ-țȕȈ - ȔȍȕȤȠȍ ȕȈ ȟȍȚȊȍȘȚȤ (ȌȍȊȧȚȤșȖȚ ȒȐȓȖȔȍȚȘȖȊ); ȊȐȚȈȗȈ - ȊȍȚȊȧȔȐ; ȈȑȈȚȈȝ - ȘȈșȚȧȕțȓȐșȤ; ȗȈȘȑȈȒ - ȒȘțȋȖȔ; ȒȘȚȈ - șȌȍȓȈȓ; ȈȟȈȓȈ - ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȑ; ȟȝȈȑȈȝ ȚȍȕȤ; ȕȐȘȕȐȌȈȝ - ȉȍȏ ȗȚȐȟȤȐȝ ȋȕȍȏȌ; ȚȈȗȈ-ȊȈȘȌȎȐȚȈȝ - ȕȍ ȖȟȍȕȤ ȎȈȘȒȖ. Ǫ ȊȣșȖȚț ȌȍȘȍȊȖ ȌȖșȚȐȋȈȓȖ șȚȈ ȑȖȌȎȈȕ, Ȉ ȍȋȖ ȊȍȚȊȐ ȘȈșȒȐȕțȓȐșȤ ȕȈ șȍȔȤȌȍșȧȚ ȗȧȚȤ ȑȖȌȎȈȕ. DzȘȖȕȈ ȌȍȘȍȊȈ ȖȚȉȘȈșȣȊȈȓȈ ȋțșȚțȦ ȚȍȕȤ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȊșȍȋȌȈ șȚȖȧȓȈ ȗȘȖȝȓȈȌȈ, ȕȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȥȚȖ, ȗȖȌ ȕȐȔ ȕȍ șȓȣȠȕȖ ȉȣȓȖ ȗȚȐȟȤȍȋȖ ȡȍȉȍȚȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȖȟȚȐ ȕȈ ȒȈȎȌȖȔ ȌȍȘȍȊȍ ȎȐȊțȚ ȗȚȐȞȣ, Ȑ ȗȖ ȊȍȟȍȘȈȔ, ȒȖȋȌȈ ȗȚȐȞȣ ȊȖȏȊȘȈȡȈȦȚșȧ Ȋ șȊȖȐ ȋȕȍȏȌȈ, ȖȕȐ ȗȖȌȕȐȔȈȦȚ șȚȘȈȠȕȣȑ ȋȊȈȓȚ. ǵȖ Ȑȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ȕȈ ȉȈȕȤȧȕȍ, Ȗ ȒȖȚȖȘȖȔ ȏȌȍșȤ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȕȍ ȉȣȓȖ ȕȐ ȖȌȕȖȋȖ ȗȚȐȟȤȍȋȖ ȋȕȍȏȌȈ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȚȈȔ șȚȖȧȓȈ ȉȍȏȔȧȚȍȎȕȈȧ ȚȐȠȐȕȈ. ǷȘȖȝȓȈȌȈ Ȑ ȚȐȠȐȕȈ, ȞȈȘȐȊ134


135 ȠȐȍ ȗȖȌ ȉȈȕȤȧȕȖȔ, ȌȍȓȈȓȐ ȥȚȖ ȔȍșȚȖ ȒȈȒ ȕȍȓȤȏȧ ȉȖȓȍȍ ȗȖȌȝȖȌȧȡȐȔ Ȍȓȧ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ. TǭDzǹT 33 ȚȈșȔȐȕ ȔȈȝȈ-ȑȖȋȈȔȈȑȍ ȔțȔțȒȠț-ȠȈȘȈȕȍ șțȘȈȝ ȌȈȌȘȠțȝ ȠȐȊȈȔ ȈșȐȕȈȔ ȚȑȈȒȚȈȔȈȘȠȈȔ ȐȊȈȕȚȈȒȈȔ ȚȈșȔȐȕ - ȗȖȌ ȚȍȔ ȌȍȘȍȊȖȔ; ȔȈȝȈ-ȑȖȋȈ-ȔȈȑȍ - șȖ ȔȕȖȎȍșȚȊȖȔ ȔțȌȘȍȞȖȊ, ȔȍȌȐȚȐȘțȦȡȐȝ ȕȈ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ; ȔțȔțȒȠț - Țȍȝ, ȒȚȖ ȎȍȓȈȍȚ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ; ȠȈȘȈȕȍ - ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ; șțȘȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȌȈȌȘȠțȝ - țȊȐȌȍȓȐ; ȠȐȊȈȔ - ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț; ȈșȐȕȈȔ - șȐȌȍȓ; ȚȑȈȒȚȈ-ȈȔȈȘȠȈȔ - ȗȍȘȍșȚȈȊ ȋȕȍȊȈȚȤșȧ; ȐȊȈ - ȒȈȒ; ȈȕȚȈȒȈȔ - ȊȍȟȕȖȍ ȊȘȍȔȧ. ǷȖȌ ȥȚȐȔ ȌȍȘȍȊȖȔ, șȗȖșȖȉȕȣȔ ȌȈȘȖȊȈȚȤ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ ȑȖȋȈȔȔȐșȚȐȒȈȔ Ȑ ȗȘȐȕȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȊșȍȔ ȓȦȌȧȔ, ȗȖȓțȉȖȋȐ țȊȐȌȍȓȐ șȐȌȧȡȍȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț. Ƕȕ ȉȣȓ ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔ Ȑ ȉȍșșȚȘȈșȚȍȕ, ȒȈȒ ȊȍȟȕȖȍ ȊȘȍȔȧ, Ȑ ȒȈȏȈȓȖșȤ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȋȕȍȊ ȗȘȖȠȍȓ ȉȍȏ șȓȍȌȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȓȍȌțȍȚ ȖȉȘȈȚȐȚȤ ȖșȖȉȖȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ șȓȖȊȖ ȔȈȝȈ-ȑȖȋȈȔȈȑȍ. ǷȖȌ ȑȖȋȖȑ ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȦȚ ȔȍȌȐȚȈȞȐȦ ȕȈ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, Ȉ ȔȈȝȈ-ȑȖȋȈ - ȥȚȖ ȏȈȕȧȚȐȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǪȐȠȕț. MȍȌȐȚȈȞȐȧ - ȥȚȖ șȐȕȖȕȐȔ ȗȈȔȧȚȖȊȈȕȐȧ, șȔȈȘȈȕȈȔ. ǹțȡȍșȚȊțȍȚ ȌȍȊȧȚȤ ȜȖȘȔ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, Ȑ șȔȈȘȈȕȈȔ - ȖȌȕȈ Ȑȏ ȕȐȝ; ȔȍȌȐȚȐȘțȦȡȐȑ ȑȖȋ țȌȍȘȎȐȊȈȍȚ Ȋ ȗȈȔȧȚȐ ȖȉȘȈȏ ǪȐȠȕț - ȜȖȘȔț, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȍȋȖ șȍȘȌȞȍ. ǰȚȈȒ, ȗȖȌ ȖȋȘȖȔȕȣȔ ȉȈȕȤȧȕȖȊȣȔ ȌȍȘȍȊȖȔ șȐȌȍȓȖ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȔȍȌȐȚȐȘȖȊȈȊȠȐȝ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǹȈȕșȒȘȐȚșȒȖȍ șȓȖȊȖ ȔȈȝȈ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȖȚ ȈȜȜȐȒșȈ ȔȈȝȈȚ. ȅȚȖȚ ȈȜȜȐȒș țȗȖȚȘȍȉȓȧȍȚșȧ Ȋ Țȍȝ șȓțȟȈȧȝ, ȒȖȋȌȈ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ țȒȈȏȈȚȤ ȕȈ ȉȖȓȤȠȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȗȘȍȌȔȍȚȖȊ ȐȓȐ ȓȦȌȍȑ; ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, șȓȖȊȖ ȔȈȝȈ-ȑȖȋȈ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȗȖȌ ȌȍȘȍȊȖȔ șȐȌȍȓȖ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȊȍȓȐȒȐȝ ȑȖȋȖȊ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȍȌȐȚȐȘȖȊȈȓȐ ȕȈ ȖȉȘȈȏ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǶȉȣȟȕȖ Țȍ, ȒȚȖ ȔȍȌȐȚȐȘțȍȚ ȕȈ ȖȉȘȈȏ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȝȖȚȧȚ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ ȖȚ ȖȒȖȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ. Ǫ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȖȕȐ ȗȖȗȈȌȈȦȚ Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ, ȕȈ ȖȌȕț Ȑȏ ǪȈȑȒțȕȚȝ. ǷȖȌ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍȔ ȗȖȕȐȔȈȦȚ șȊȖȉȖȌț ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ Ȕȣ ȎȐȏȕȤ ȏȈ ȎȐȏȕȤȦ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȔ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ șȚȘȈȌȈȕȐȧ Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȍȔ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ, Ȑ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȍȚ ȐȏȉȈȊȓȍȕȐȍ ȖȚ ȥȚȐȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. TǭDzǹT 34 șȈȕȈȕȌȈȕȈȌȑȈȐȘ ȔȈȝȈ-șȐȌȌȝȈȐȝ ȠȈȕȚȈȐȝ șȈȔȠȈȕȚȈ-ȊȐȋȘȈȝȈȔ țȗȈșȑȈȔȈȕȈȔ șȈȒȝȑȈ ȟȈ ȉȝȈȘȚȘȈ ȋțȝȑȈȒȈ-ȘȈȒȠȈșȈȔ șȈȕȈȕȌȈȕȈ-ȈȌȑȈȐȝ - ȟȍȚȣȘȍ DzțȔȈȘȈ, ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ ǹȈȕȈȕȌȈȕȖȑ; ȔȈȝȈ-șȐȌȌȝȈȐȝ - ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ; ȠȈȕȚȈȐȝ - șȊȧȚȣȍ; șȈȔȠȈȕȚȈ-ȊȐȋȘȈȝȈȔ - șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȣȑ Ȑ ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ șȊȧȚȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; țȗȈșȑȈȔȈȕȈȔ - ȊȖșȝȊȈȓȧȍȔȣȑ; șȈȒȝȑȈ - DzțȊȍȘȖȑ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; 135


136 ȉȝȈȘȚȘȈ

-

ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ;

ȋțȝȑȈȒȈ-

ȘȈȒȠȈșȈȔ - ȋțȝȤȧȒȖȊ Ȑ ȘȈȒȠȈșȖȊ.

ǪȖȒȘțȋ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ șȐȌȍȓȐ DzțȊȍȘȈ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȋțȝȤȧȒȖȊ, ȟȍȚȣȘȍ DzțȔȈȘȈ, ȌȖșȚȐȋȠȐȍ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ, Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ șȊȧȚȣȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȉȣȓ ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȖ șȗȖȒȖȍȕ Ȑ ȐșȗȖȓȕȍȕ șȊȧȚȖșȚȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǯȕȈȔȍȕȈȚȍȓȤȕȖ, ȟȚȖ ȘȧȌȖȔ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ șȐȌȍȓȐ ȟȍȚȣȘȍ DzțȔȈȘȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ș șȈȔȖȋȖ ȘȖȎȌȍȕȐȧ ȉȣȓȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȔȐ ȌțȠȈȔȐ. Ǫ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ șȚȖȐȚ țȗȖȔȧȕțȚȤ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ DzțȔȈȘȣ ȘȖȌȐȓȐșȤ, ȖȚȍȞ ȗȖȗȘȖșȐȓ Ȑȝ ȎȍȕȐȚȤșȧ Ȑ ȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ ȕȈ șȊȍȚ ȗȖȚȖȔșȚȊȖ, ȟȚȖȉȣ țȊȍȓȐȟȐȚȤ ȟȐșȓȍȕȕȖșȚȤ ȕȈșȍȓȍȕȐȧ ȚȖȓȤȒȖ ȟȚȖ șȖȚȊȖȘȍȕȕȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǶȌȕȈȒȖ DzțȔȈȘȣ ȖȚȒȈȏȈȓȐșȤ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ ȍȋȖ ȊȖȓȦ, Ȑȏ-ȏȈ ȟȍȋȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȚȘȈȠȕȖ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓșȧ. ȅȚȖȚ ȋȕȍȊ ȗȘȐȊȍȓ Ȓ ȗȖȧȊȓȍȕȐȦ ȕȈ șȊȍȚ ǸțȌȘȣ, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȟȍȚȣȘȍ DzțȔȈȘȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȚȍșȕȖ șȊȧȏȈȕȣ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ. ǿȚȖ Ȏȍ ȒȈșȈȍȚșȧ DzțȊȍȘȣ, ȝȘȈȕȐȚȍȓȧ șȖȒȘȖȊȐȡ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȚȖ Ȗȕ ȉȈșȕȖșȓȖȊȕȖ ȉȖȋȈȚ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, șȊȧȏȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ș DzțȔȈȘȈȔȐ Ȑ DzțȊȍȘȖȑ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȊșȍȔȐ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔȐ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ. Ǫ șțȡȕȖșȚȐ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȚȖ ȍșȚȤ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȖȟȍȕȤ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. TǭDzǹT 35 ȊȐȌȑȈ-ȚȈȗȖ-ȑȖȋȈ-ȗȈȚȝȈȔ ȈșȚȝȐȚȈȔ ȚȈȔ ȈȌȝȐȠȊȈȘȈȔ ȟȈȘȈȕȚȈȔ ȊȐȠȊȈ-șțȝȘȌȈȔ ȊȈȚșȈȓȑȈȓ ȓȖȒȈ-ȔȈȕȋȈȓȈȔ ȊȐȌȑȈ - ȏȕȈȕȐȍ; ȚȈȗȈȝ - ȈșȒȍȚȐȏȔ; ȑȖȋȈ-ȗȈȚȝȈȔ - ȗțȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ; ȈșȚȝȐȚȈȔ - ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȖȋȖ; ȚȈȔ - ȍȋȖ (ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț); ȈȌȝȐȠȊȈȘȈȔ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȧ ȟțȊșȚȊ; ȟȈȘȈȕȚȈȔ - șȖȊȍȘȠȈȦȡȍȋȖ (ȈșȒȍȏȣ Ȑ Ț.ȗ.); ȊȐȠȊȈ-șțȝȘȌȈȔ - ȌȘțȋȈ ȊșȍȋȖ ȔȐȘȈ; ȊȈȚșȈȓȑȈȚ ȌȊȐȎȐȔȖȋȖ ȓȦȉȖȊȤȦ; ȓȖȒȈ-ȔȈȕȋȈȓȈȔ - ȕȍșțȡȍȋȖ ȉȓȈȋȖ ȊșȍȔ. ǷȖȓțȉȖȋȐ țȊȐȌȍȓȐ Ȋ ǫȖșȗȖȌȍ ȀȐȊȍ ȎȐȊȖȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ șȈȔȖȖȉȓȈȌȈȕȐȧ, ȏȕȈȕȐȧ, ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȑ ȗțȚȐ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ. ǬȘțȋ ȊșȍȋȖ ȔȐȘȈ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ ȓȦȉȊȐ ȒȖ ȊșȍȔț ȎȐȊȖȔț, Ȗȕ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȉȓȈȋȖ ȊșȍȔ Ȑ ȒȈȎȌȖȔț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȈȌȍȓȍȕ ȋȓțȉȖȒȖȑ ȔțȌȘȖșȚȤȦ Ȑ ȖȟȍȕȤ ȈșȒȍȚȐȟȍȕ (ȚȈȗȈșȊȐ). TȖȓȤȒȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȏȕȈȍȚ Ȋșȍ ȜȖȘȔȣ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȔȖȎȍȚ ȐȌȚȐ ȗȖ ȗțȚȐ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ șȓțȎȐȚȤ, ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȧ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ Ȗ Ȋșȍȝ ȜȖȘȔȈȝ Ȑ ȘȈȏȕȖȊȐȌȕȖșȚȧȝ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȈȏȊȈȕ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȈȌȝȐȠȊȈȘȖȑ. ǰȠȊȈȘȈ ȏȕȈȟȐȚ "ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ", Ȉ ȈȌȝȐȠȊȈȘȈ - "ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȟțȊșȚȊ". ǵȈȠȐ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȕȣȍ șȖȗȘȐȒȖșȕȖȊȍȕȐȍȔ ș ȔȈȚȍȘȐȍȑ ȟțȊșȚȊȈ ȖȉȣȟȕȖ ȏȈȕȧȚȣ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, șȊȧȏȈȕȕȖȑ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔȐ, ȕȖ, ȒȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȏȕȈȕȐȍ Ȑ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȈșȒȍȏȈȔ ȘȈȏȊȐȊȈȍȚ ȖȚȘȍȠȍȕȕȖșȚȤ ȖȚ ȔȐȘȈ, ȍȋȖ ȟțȊșȚȊȈ ȖȟȐȡȈȦȚșȧ Ȑ ȊȒȓȦȟȈȦȚșȧ Ȋ șȓțȎȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ - ȎȐȊȖȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ȚȈ136


137 ȒȖȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, ȗȖȥȚȖȔț Ȋ ȗȐșȈȕȐȧȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȊȈȐȠȕȈȊȈȕȈȔ ȑȈȚȝȈ ȠȈȔȉȝțȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȈȑȠȕȈȊȖȔ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȈ șȊȖȍȔ ȗȘȐȔȍȘȍ țȟȐȚ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ ȚȖȔț, ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǩȖȋț, ȗȖȥȚȖȔț ȍȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȏȌȍșȤ ȓȖȒȈ-ȔȈȕȋȈȓȈ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȕȍșțȡȐȑ ȉȓȈȋȖ ȊșȍȔ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȔ ȌțȠȈȔ". TǭDzǹT 36 ȓȐȕȋȈȔ ȟȈ ȚȈȗȈșȈȉȝȐȠȚȈȔ ȉȝȈșȔȈ-ȌȈȕȌȈ-ȌȎȈȚȈȌȎȐȕȈȔ ȈȕȋȍȕȈ șȈȕȌȝȑȈȉȝȘȈ-ȘțȟȈ ȟȈȕȌȘȈ-ȓȍȒȝȈȔ ȟȈ ȉȐȉȝȘȈȚȈȔ ȓȐȕȋȈȔ - ȏȕȈȒ; ȟȈ - Ȑ; ȚȈȗȈșȈ-ȈȉȝȐȠȚȈȔ - ȗȘȍȌȔȍȚ ȎȍȓȈȕȐȑ ȈșȒȍȚȖȊ-ȠȐȊȈȐȚȖȊ; ȉȝȈșȔȈ - ȗȍȗȍȓ; ȌȈȕȌȈ - ȗȖșȖȝ; ȌȎȈȚȈ - șȗțȚȈȕȕȣȍ ȊȖȓȖșȣ; ȈȌȎȐȕȈȔ - ȠȒțȘȈ ȈȕȚȐȓȖȗȣ; ȈȕȋȍȕȈ - ȍȋȖ ȚȍȓȖȔ; șȈȕȌȝȑȈ-ȈȉȝȘȈ - ȒȘȈșȕȖȊȈȚȣȑ; ȘțȟȈ - ȖȒȘȈȠȍȕȕȣȑ; ȟȈȕȌȘȈ-ȓȍȒȝȈȔ țȒȘȈȠȍȕȐȍ Ȋ ȊȐȌȍ ȗȖȓțȔȍșȧȞȈ; ȟȈ - Ȑ; ȉȐȉȝȘȈȚȈȔ - ȕȖșȧȡȐȑ. Ƕȕ șȐȌȍȓ ȕȈ ȠȒțȘȍ ȈȕȚȐȓȖȗȣ, ȗȖȋȓȖȡȍȕȕȣȑ ȈșȒȍȏȈȔȐ. ǭȋȖ ȚȍȓȖ ȉȣȓȖ ȗȖșȣȗȈȕȖ ȗȍȗȓȖȔ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȗȕ ȊȣȋȓȧȌȍȓ ȒȈȒ ȖȉȓȈȒȖ ȕȈ ȏȈȒȈȚȍ șȖȓȕȞȈ, Ȉ Ȋ ȍȋȖ ȊȖȓȖșȈȝ șȊȍȘȒȈȓȈ ȌȐȈȌȍȔȈ, șȐȔȊȖȓȐȏȐȘțȦȡȈȧ ȗȖȓțȔȍșȧȞ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǨșȒȍȚȐȟȕȖșȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȊȕȍȠȕȍ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȐȕȈȟȍ, ȟȍȔ ȈșȒȍȚȐȟȕȖșȚȤ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȔ ȊȈȑȠȕȈȊȖȔ, ȖȌȕȈȒȖ ȍȋȖ ȊȕȍȠȕȖșȚȤ Ȑ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ ȗȘȐȏȊȈȕȣ ȗȘȐȊȓȍȟȤ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕțȦ ȒȈȚȍȋȖȘȐȦ ȓȦȌȍȑ - Țȍȝ, ȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȊȈȑȠȕȈȊșȒȐȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ. ȀȐȊȈȐȚȣ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȖȉȣȟȕȖ ȖȌȍȊȈȦȚșȧ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, Ȑ ȐȕȖȋȌȈ ȒțȘȧȚ ȐȓȐ țȗȖȚȘȍȉȓȧȦȚ ȕȈȘȒȖȚȐȒȐ Ȑ ȖȌțȘȔȈȕȐȊȈȦȡȐȍ șȘȍȌșȚȊȈ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȊȈȑȠȕȈȊȣ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȚȊȍȘȋȈȦȚ ȗȖȌȖȉȕțȦ ȗȘȈȒȚȐȒț. TǭDzǹT 37 țȗȈȊȐȠȚȈȔ ȌȈȘȉȝȈȔȈȑȑȈȔ ȉȘșȑȈȔ ȉȘȈȝȔȈ șȈȕȈȚȈȕȈȔ ȕȈȘȈȌȈȑȈ ȗȘȈȊȖȟȈȕȚȈȔ ȗȘȟȟȝȈȚȍ ȠȘȕȊȈȚȈȔ șȈȚȈȔ țȗȈȊȐȠȚȈȔ - șȐȌȍȓ; ȌȈȘȉȝȈ-ȔȈȑȑȈȔ - șȌȍȓȈȕȕȖȑ Ȑȏ ȌȈȘȉȝȐ, șȖȓȖȔȣ; ȉȘșȑȈȔ - ȕȈ ȗȖȌșȚȐȓȒȍ; ȉȘȈȝȔȈ - ǨȉșȖȓȦȚȕȈȧ ǰșȚȐȕȈ; șȈȕȈȚȈȕȈȔ - Ȋȍȟȕȣȑ; ȕȈȘȈȌȈȑȈ - ǵȈȘȈȌȍ; ȗȘȈȊȖȟȈȕȚȈȔ - ȋȖȊȖȘȧȡȐȑ; ȗȘȟȟȝȈȚȍ - șȗȘȈȠȐȊȈȦȡȐȑ; ȠȘȕȊȈȚȈȔ - șȓțȠȈȦȡȐȝ; șȈȚȈȔ - ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ. Ƕȕ șȐȌȍȓ ȕȈ șȖȓȖȔȍȕȕȖȑ ȗȖȌșȚȐȓȒȍ Ȑ ȋȖȊȖȘȐȓ, ȖȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȗȖȌȓȍ ȕȍȋȖ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȑ Ȓ ȊȍȓȐȒȖȔț ȔțȌȘȍȞț ǵȈȘȈȌȍ, ȒȖȚȖȘȖȔț Ȗȕ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȓ Ȗȉ ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ ǰșȚȐȕȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ șȐȌȍȓ ȕȈ ȗȖȌșȚȐȓȒȍ Ȑȏ șȖȓȖȔȣ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȐȔȍȕȕȖ ȕȈ ȚȈȒȐȝ ȗȖȌșȚȐȓȒȈȝ ȖȉȣȟȕȖ șȐȌȧȚ ȑȖȋȐ, șȖȊȍȘȠȈȦȡȐȍ ȈșȒȍȏȣ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȖșȚȐȟȤ ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ ǰșȚȐȕț. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȖ ȖȚȔȍȟȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȋȖȊȖȘȐȓ, ȖȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ Ȋȍ137


138 ȓȐȒȖȔț ȔțȌȘȍȞț ǵȈȘȈȌȍ, ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȖȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ǵȈȘȈȌȈ ȘȈșșȗȘȈȠȐȊȈȓ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț Ȗ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ, Ȉ ȀȐȊȈ, ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ Ȑȏ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ, ȌȈȊȈȓ ȍȔț ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ǵȈȘȈȌȈ ȖȉșțȎȌȈȓȐ țȟȍȕȐȍ ǪȍȌ, ȕȖ ȒȖȕȒȘȍȚȕȣȔ ȗȘȍȌȔȍȚȖȔ Ȑȝ ȖȉșțȎȌȍȕȐȧ, ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ ȗȖȕȧȚȤ, ȉȣȓȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ. ǯȌȍșȤ șȓȍȌțȍȚ ȚȈȒȎȍ ȖȚȔȍȚȐȚȤ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȓțȟȠȐȔ ȕȈșȚȈȊȕȐȒȖȔ, Ȉ ǵȈȘȈȌȈ - ȓțȟȠȐȔ șȓțȠȈȚȍȓȍȔ, șȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, țȟȍȕȐȍ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ, ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, - ȥȚȖ ȓțȟȠȈȧ ȖȚȘȈșȓȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ. TǭDzǹT 38 ȒȘȚȊȖȘȈț ȌȈȒȠȐȕȍ șȈȊȑȈȔ ȗȈȌȈ-ȗȈȌȔȈȔ ȟȈ ȌȎȈȕțȕȐ ȉȈȝțȔ ȗȘȈȒȖȠȚȝȍ 'ȒȠȈ-ȔȈȓȈȔ ȈșȐȕȈȔ ȚȈȘȒȈ-ȔțȌȘȈȑȈ ȒȘȚȊȈ - ȗȖȓȖȎȐȊ; țȘȈț - ȉȍȌȘȖ; ȌȈȒȠȐȕȍ - ȕȈ ȗȘȈȊȖȍ; șȈȊȑȈȔ ȓȍȊțȦ; ȗȈȌȈ-ȗȈȌȔȈȔ - ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ; ȟȈ - Ȑ; ȌȎȈȕțȕȐ - ȕȈ ȍȋȖ ȒȖȓȍȕȖ; ȉȈȝțȔ - ȘțȒț; ȗȘȈȒȖȠȚȝȍ - Ȋ ȗȘȈȊȖȑ ȘțȒȍ; ȈȒȠȈ-ȔȈȓȈȔ ȟȍȚȒȐ ȘțȌȘȈȒȠȈ; ȈșȐȕȈȔ - șȐȌȧȡȐȑ; ȚȈȘȒȈ-ȔțȌȘȈȑȈ - ȔțȌȘȖȑ ȌȖȒȈȏȈȚȍȓȤșȚȊȈ. ǭȋȖ ȓȍȊȈȧ ȕȖȋȈ ȓȍȎȈȓȈ ȕȈ ȗȘȈȊȖȔ ȉȍȌȘȍ, Ȉ ȓȍȊȈȧ ȘțȒȈ - ȕȈ ȓȍȊȖȔ ȉȍȌȘȍ. Ǫ ȗȘȈȊȖȑ ȘțȒȍ Ȗȕ ȌȍȘȎȈȓ ȟȍȚȒȐ ȘțȌȘȈȒȠȈ. ȅȚȈ ȗȖȏȈ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȊȐȘȈșȈȕȖȑ. Ƕȕ șȐȌȍȓ Ȋ ȥȚȖȑ ȗȖȏȍ, Ȑ ȍȋȖ ȗȈȓȍȞ ȉȣȓ ȗȖțȟȈȦȡȍ ȗȖȌȕȧȚ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ șȐșȚȍȔȍ ȈȠȚȈȕȋȈ-ȑȖȋȐ ȗȖȏȈ, ȖȗȐșȈȕȕȈȧ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ, ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȊȐȘȈșȈȕȖȑ. ǷȘȈȒȚȐȒȈ ȑȖȋȐ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȊȖșȤȔȐ șȚțȗȍȕȍȑ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ȧȔȣ Ȑ ȕȐȧȔȣ (șȈȔȖȖȋȘȈȕȐȟȍȕȐȧ Ȑ ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȧ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȝ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȑ), ȈșȈȕȣ (ȗȘȈȒȚȐȒȐ ȑȖȋȐȟȍșȒȐȝ ȗȖȏ) Ȑ Ț.Ȍ. ǷȖȔȐȔȖ ȊȐȘȈșȈȕȣ șțȡȍșȚȊțȦȚ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȖȏȣ, ȚȈȒȐȍ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȒȈȒ ȗȈȌȔȈșȈȕȈ Ȑ șȐȌȌȝȈșȈȕȈ. ǶȌȕȈȒȖ ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȍ ȥȚȐȝ ȈșȈȕ ȉȍȏ ȖșȖȏȕȈȕȐȧ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ, ǪȐȠȕț, ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȒȖȕȍȟȕȖȑ ȞȍȓȤȦ ȑȖȋȐ. ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȑȖȋȐȠȊȈȘȈ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȑȖȋȖȊ", Ȑ DzȘȐȠȕț ȚȈȒȎȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȑȖȋȍȠȊȈȘȈ. ǰȔȧ DZȖȋȐȠȊȈȘȈ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȘȍȊȏȖȑȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț Ȋ ȗȘȈȒȚȐȒȍ ȑȖȋȐ, Ȉ ȐȔȧ DZȖȋȍȠȊȈȘȈ - ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȐȚ Ȋșȍȝ Ȋ ȑȖȋȐȟȍșȒȖȔ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȍ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȚȈȒȎȍ șȓȖȊȖ ȚȈȘȒȈ-ȔțȌȘȈ. TȈȘȒȈ-ȔțȌȘȈ - ȥȚȖ ȎȍșȚ, ȗȘȐ ȒȖȚȖȘȖȔ țȒȈȏȈȚȍȓȤȕȣȑ ȗȈȓȍȞ Ȑ ȘțȒȈ ȗȖȌȕȧȚȣ. ȅȚȖȚ ȎȍșȚ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ Ȋ Țȍȝ șȓțȟȈȧȝ, ȒȖȋȌȈ ȋȖȊȖȘȧȡȐȑ ȝȖȟȍȚ ȖȉȘȈȚȐȚȤ ȖșȖȉȖȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ șȊȖȐȝ șȓțȠȈȚȍȓȍȑ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȗȕ șȖȉȐȘȈȍȚșȧ șȒȈȏȈȚȤ. ȅȚȖȚ ȎȍșȚ ȐȔȍȍȚ șȐȔȊȖȓȐȟȍșȒȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ. TǭDzǹT 39 ȚȈȔ ȉȘȈȝȔȈ-ȕȐȘȊȈȕȈ-șȈȔȈȌȝȐȔ ȈȠȘȐȚȈȔ ȊȑțȗȈȠȘȐȚȈȔ ȋȐȘȐȠȈȔ ȑȖȋȈ-ȒȈȒȠȈȔ șȈ-ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈ ȔțȕȈȑȖ ȔȈȕțȕȈȔ ȈȌȑȈȔ ȔȈȕțȔ ȗȘȈȕȌȎȈȓȈȑȈȝ ȗȘȈȕȍȔțȝ 138

ǫȖșȗȖȌȈ.


139 ȚȈȔ - ȍȋȖ (ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț); ȉȘȈȝȔȈ-ȕȐȘȊȈȕȈ - Ȋ ȉȘȈȝȔȈȕȈȕȌț; șȈȔȈȌȝȐȔ - Ȋ ȚȘȈȕș; ȈȠȘȐȚȈȔ - ȗȖȋȘțȎȍȕȕȖȋȖ; ȊȑțȗȈȠȘȐȚȈȔ - ȖȗȐȘȈȧșȤ ȕȈ; ȋȐȘȐȠȈȔ - ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȑȖȋȈ-ȒȈȒȠȈȔ - ȓȍȊȖȍ ȒȖȓȍȕȖ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȘȖȟȕȖ țȌȍȘȎȐȊȈȓȈ ȚȒȈȕȤ, ȏȈȊȧȏȈȕȕȈȧ țȏȓȖȔ; șȈ-ȓȖȒȈȗȈȓȈȝ - ȊȔȍșȚȍ ș ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ (ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȔȐ ǰȕȌȘȖȑ); ȔțȕȈȑȈȝ ȔțȌȘȍȞȣ; ȔȈȕțȕȈȔ - Ȋșȍȝ ȔȣșȓȐȚȍȓȍȑ; ȈȌȑȈȔ - ȋȓȈȊȈ; ȔȈȕțȔ - ȔȣșȓȐȚȍȓȤ; ȗȘȈȕȌȎȈȓȈȑȈȝ - șȖ șȓȖȎȍȕȕȣȔȐ ȓȈȌȖȕȧȔȐ; ȗȘȈȕȍȔțȝ șȒȓȖȕȐȓȐșȤ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ. MțȌȘȍȞȣ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ ǰȕȌȘȖȑ, șȓȖȎȐȊ ȓȈȌȖȕȐ, Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȐȓȐșȤ ȗȍȘȍȌ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ, ȋȓȈȊȖȑ Ȋșȍȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȖȌȍȚ Ȋ ȠȈȜȘȈȕȖȊȣȍ ȖȌȍȎȌȣ Ȑ ȗȘȍȉȣȊȈȓ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȚȘȈȕșȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ șȓȖȊȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈȕȌȈ. ǹȔȣșȓ șȓȖȊȈ ȉȘȈȝȔȈȕȈȕȌȈ, ȐȓȐ ȉȘȈȝȔȈ-ȕȐȘȊȈȕȈ, ȖȉȢȧșȕȐȓ ǷȘȈȝȓȈȌȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ. ǩȘȈȝȔȈȕȈȕȌȈ - ȥȚȖ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȖȋȓȖȡȍȕȕȖȋȖ ȔȣșȓȧȔȐ Ȗȉ ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȔ ǫȖșȗȖȌȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍ ȖȚȒȘȣȊȈȍȚ ǹȍȉȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȔ ȓȦȌȧȔ. ǩȣȚȐȍ, ȐȔȧ, ȜȖȘȔȈ, ȒȈȟȍșȚȊȈ Ȑ ȐȋȘȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȕȍȗȖșȚȐȎȐȔȣ, ȐȉȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȍȕ Ȑ ȕȍ ȊȔȍȡȈȍȚșȧ Ȋ țȏȒȐȍ ȘȈȔȒȐ ȒȖȕȞȍȗȞȐȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȖȊ. MȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȣ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȊȖȖȉȘȈȏȐȚȤ ȐȓȐ ȗȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȌțȔȈȦȚ, ȟȚȖ ǩȖȋ ȔȍȘȚȊ, ȕȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ șțȡȍșȚȊțȍȚ Ȋ ǹȊȖȍȑ șȈȟ-ȟȐȌ-ȈȕȈȕȌȈ-ȊȐȋȘȈȝȍ, ȊȍȟȕȖȑ ȜȖȘȔȍ. ǷȖșȚȖȧȕȕȈȧ ȔȍȌȐȚȈȞȐȧ ȕȈ ȖȉȘȈȏ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ șȈȔȈȌȝȐ, ȥȒșȚȈȏȖȔ, ȐȓȐ ȚȘȈȕșȖȔ. ǩțȒȊȈȓȤȕȖ șȓȖȊȖ șȈȔȈȌȝȐ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȖȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ", șȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȔȍȌȐȚȐȘțȍȚ ȕȈ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȚȘȈȕșȍ Ȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȉȘȈȝȔȈ-ȕȐȘȊȈȕȖȑ, ȐȓȐ ȉȘȈȝȔȈȕȈȕȌȖȑ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȐȔȍȕȕȖ Ȋ ȚȈȒȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ, ȗȖȥȚȖȔț ȏȌȍșȤ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȉȣȓ ȗȖȋȘțȎȍȕ Ȋ ȉȘȈȝȔȈȕȈȕȌț. ǬȘțȋȖȍ șȓȖȊȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȍ șȓȍȌțȍȚ ȖȉȘȈȚȐȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ, - ȑȖȋȈ-ȒȈȒȠȈȔ. DZȖȋȈ-ȒȈȒȠȈ - ȥȚȖ ȕȈȏȊȈȕȐȍ ȔȍȌȐȚȈȞȐȖȕȕȖȑ ȗȖȏȣ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȓȍȊȖȍ ȉȍȌȘȖ ȚțȋȖ ȗȍȘȍȊȧȏȈȕȖ ȠȈȜȘȈȕȖȊȖȑ ȚȒȈȕȤȦ. ǩȖȓȤȠțȦ șȔȣșȓȖȊțȦ ȕȈȋȘțȏȒț Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȕȍșțȚ ȚȈȒȎȍ șȓȖȊȈ ȔȈȕțȕȈȔ ȈȌȑȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȉȖȏȕȈȟȈȦȚ ȜȐȓȖșȖȜȈ, ȚȖ ȍșȚȤ ȊȌțȔȟȐȊȖȋȖ, ȋȓțȉȖȒȖȔȣșȓȍȕȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. TȈȒȐȝ ȓȦȌȍȑ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȔȈȕț. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȈȏȊȈȕ ȋȓȈȊȖȑ ȔȣșȓȐȚȍȓȍȑ. ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȥȚȖ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȉȍșșȔȣșȓȍȕȕȣȔ țȔȖȏȘȐȚȍȓȤȕȣȔ ȜȐȓȖșȖȜșȚȊȖȊȈȕȐȍȔ; ȒȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ ȖȌȕȖȔ Ȑȏ ȗȘȍȌȣȌțȡȐȝ șȚȐȝȖȊ, Ȗȕ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȌțȔȈȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȗȖȔȖȟȤ ȌȍȔȖȕȈȔ ȊȣȗțȚȈȚȤșȧ Ȑȏ șȍȚȍȑ ȋȘȍȝȈ. DzȖȋȌȈ ȕȈ ȏȍȔȓȦ ȗȘȐȝȖȌȐȓ ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ, ǹȈȌȈȠȐȊȈ ȊȖȗȓȖȚȐȓșȧ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǨȌȊȈȑȚȣ ǷȘȈȉȝț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȖȏȈȉȖȟȍȕ ȋȓȈȊȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȚȍȔ, ȒȈȒ ȗȘȐȊȍșȚȐ ȗȈȌȠȐȍ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ Ȓ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ. ǪȐȌȧ, ȟȚȖ ȓȦȌȐ ȗȖȋȓȖȡȍȕȣ ȉȍșșȔȣșȓȍȕȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȖȌȓȍȊȈȍȚ Ȑȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ǨȌȊȈȑȚȣ ǷȘȈȉȝț ȔȖȓȐȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȊȖȗȓȖȚȐȚȤșȧ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǿȈȑȚȈȕȤȐ Ȑ șȗȈșȚȐ ȥȚȐ ȏȈȉȓțȌȠȐȍ ȌțȠȐ. ǷȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, 139


140 ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ ȗȘȐȠȍȓ ȕȈ ȏȍȔȓȦ ȗȖ ȗȘȖșȤȉȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǨȌȊȈȑȚȣ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȖșȕȖȊȈȓ șȊȖȦ șȈȔȗȘȈȌȈȦ, ȕȈȏȣȊȈȍȔțȦ ǸțȌȘȈ-șȈȔȗȘȈȌȈȍȑ. Ƕȕ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȌțȔȈȍȚ Ȗ șȗȈșȍȕȐȐ ȗȈȌȠȐȝ ȌțȠ, Ȗ ȟȍȔ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ Ȋșȧ ȎȐȏȕȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǨȌȊȈȑȚȣ ǷȘȈȉȝț. TǭDzǹT 40 șȈ ȚțȗȈȓȈȉȝȑȈȋȈȚȈȔ ȈȚȔȈ-ȑȖȕȐȔ șțȘȈșțȘȍȠȈȐȘ ȈȉȝȐȊȈȕȌȐȚȈȕȋȝȘȐȝ țȚȚȝȈȑȈ ȟȈȒȘȍ ȠȐȘȈșȈȉȝȐȊȈȕȌȈȕȈȔ ȈȘȝȈȚȚȈȔȈȝ ȒȈșȑȈ ȑȈȚȝȈȐȊȈ ȊȐȠȕțȝ șȈȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; Țț - ȕȖ; țȗȈȓȈȉȝȑȈ - ȊȐȌȧ; ȈȋȈȚȈȔ - ȗȘȐȉȣȓ; ȈȚȔȈ-ȑȖȕȐȔ - ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; șțȘȈ-ȈșțȘȈ-ȐȠȈȐȝ - ȓțȟȠȐȝ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ Ȑ ȌȍȔȖȕȖȊ; ȈȉȝȐȊȈȕȌȐȚȈ-ȈȕȋȝȘȐȝ - ȟȤȐ șȚȖȗȣ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȖȉȢȍȒȚȖȔ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ; țȚȚȝȈȑȈ - ȊșȚȈȊ; ȟȈȒȘȍ - șȌȍȓȈȓ; ȠȐȘȈșȈ șȊȖȍȑ ȋȖȓȖȊȖȑ; ȈȉȝȐȊȈȕȌȈȕȈȔ - ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ; ȈȘȝȈȚȚȈȔȈȝ - ǪȈȔȈȕȈȌȍȊȈ; ȒȈșȑȈ - DzȈȠȤȧȗȣ; ȑȈȚȝȈ ȥȊȈ - ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț, ȒȈȒ; ȊȐȠȕțȝ - ǪȐȠȕț. dzȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ Ȑ ȗȖȓțȉȖȋȐ, Ȑ ȌȍȔȖȕȣ, ȕȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ șȊȖȍ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, țȊȐȌȍȊ șȘȍȌȐ ȌȘțȋȐȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț, Ȗȕ ȚȖȚȟȈș ȊșȚȈȓ Ȑ Ȋ ȏȕȈȒ țȊȈȎȍȕȐȧ șȒȓȖȕȐȓșȧ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ, ȒȖșȕțȊȠȐșȤ ȘțȒȈȔȐ ȍȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ, ȒȈȒ ȕȍȒȖȋȌȈ ǪȈȔȈȕȈȌȍȊȈ ȒȓȈȕȧȓșȧ DzȈȠȤȧȗȍ MțȕȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȈȠȤȧȗȈ MțȕȐ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȓ Ȓ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȕȖ ȐȔȍȓ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ șȣȕȈ, ǪȈȔȈȕȈȌȍȊț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǪȐȠȕț. ǰ ȝȖȚȧ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, Ƕȕ ȊȣȘȈȎȈȓ ȗȖȟȚȍȕȐȍ DzȈȠȤȧȗȍ MțȕȐ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ, ȒȖȋȌȈ ȉȣȓ ȘȍȉȍȕȒȖȔ, ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ ȒȓȈȕȧȓșȧ ǹȊȖȐȔ ȘȖȌȐȚȍȓȧȔ, ǵȈȕȌȍ Ȑ ȇȠȖȌȍ. ǵȈ ȗȖȓȍ ȉȐȚȊȣ DzțȘțȒȠȍȚȘȈ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȚȈȒȎȍ ȒȖșȕțȓșȧ ȘțȒȈȔȐ șȚȖȗ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ȆȌȝȐȠȚȝȐȘȣ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȞȈȘȤ ȉȣȓ șȚȈȘȠȍ ǭȋȖ ȗȖ ȊȖȏȘȈșȚț. ȅȚȖ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȝȖȚȧ Ȑ șȚȖȧȚ ȊȣȠȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȝ, șȊȖȐȔ ȗȘȐȔȍȘȖȔ țȟȈȚ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ ȗȖȒȓȖȕȐȓșȧ ǩȘȈȝȔȍ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ǩȘȈȝȔȈ ȉȣȓ ȍȋȖ ȖȚȞȖȔ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ DzȈȠȤȧȗȈ MțȕȐ ȉȣȓ ȖȚȞȖȔ ǪȈȔȈȕȣ. TǭDzǹT 41 ȚȈȚȝȈȗȈȘȍ șȐȌȌȝȈ-ȋȈȕȈ ȔȈȝȈȘȠȐȉȝȐȘ ȑȍ ȊȈȐ șȈȔȈȕȚȈȌ Ȉȕț ȕȐȓȈȓȖȝȐȚȈȔ ȕȈȔȈșȒȘȚȈȝ ȗȘȈȝȈ ȠȈȠȈȕȒȈ-ȠȍȒȝȈȘȈȔ ȒȘȚȈ-ȗȘȈȕȈȔȈȔ ȗȘȈȝȈșȈȕȕ ȐȊȈȚȔȈȉȝțȝ ȚȈȚȝȈ - ȚȈȒ; ȈȗȈȘȍ - ȖșȚȈȓȤȕȣȍ; șȐȌȌȝȈ-ȋȈȕȈȝ - șȐȌȌȝȐ; ȔȈȝȈȘȠȐȉȝȐȝ - ȊȔȍșȚȍ ș ȥȚȐȔȐ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ; ȑȍ - ȒȚȖ; ȊȈȐ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; șȈȔȈȕȚȈȚ - șȖ Ȋșȍȝ șȚȖȘȖȕ; Ȉȕț - ȗȖșȓȍ; ȕȐȓȈȓȖ140


141 ȝȐȚȈȔ - ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ; ȕȈȔȈșȒȘȚȈȝ - ȒȓȈȕȧȧșȤ; ȗȘȈȝȈ - șȒȈȏȈȓ; ȠȈȠȈȕȒȈ-ȠȍȒȝȈȘȈȔ - ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ; ȒȘȚȈ-ȗȘȈȕȈȔȈȔ - ȗȖȒȓȖȕȐȊȠȐșȤ; ȗȘȈȝȈșȈȕ - țȓȣȉȈȧșȤ; ȐȊȈ - ȒȈȒ; ȈȚȔȈȉȝțȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ. ǵȈȘȈȌȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, șȐȌȍȊȠȐȍ ȊȖȒȘțȋ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȚȈȒȎȍ ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ ȗȖȒȓȖȕȐȓȐșȤ ǫȖșȗȖȌț ǩȘȈȝȔȍ. ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȍȔț ȉȣȓȐ ȖȒȈȏȈȕȣ ȥȚȐ ȗȖȟȍșȚȐ, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, țȓȣȉȈȧșȤ, ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ țȓȣȉȈȓșȧ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȏȕȈȓ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȓȍȋȒȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ, ȕȖ Ȑ ȓȍȋȒȖ ȘȈȏȋȕȍȊȈȚȤ. Ƕȕ ȉȖȧȓșȧ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȖșȒȖȘȉȓȍȕȕȣȑ ǬȈȒȠȍȑ Ȑ ȕȍȌȈȊȕȖ ȗȖȚȍȘȧȊȠȐȑ Ȏȍȕț, Ȋșȍ ȍȡȍ ȋȕȍȊȈȍȚșȧ. ǰ ȟȚȖȉȣ șȒȘȣȚȤ șȊȖȑ șȚȘȈȝ, Ȗȕ țȓȣȉȕțȓșȧ Ȑ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ șȖ șȓȍȌțȦȡȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ. TǭDzǹT 42 ȉȘȈȝȔȖȊȈȟȈ ȌȎȈȕȍ ȚȊȈȔ ȐȠȈȔ ȊȐȠȊȈșȑȈ ȌȎȈȋȈȚȖ ȑȖȕȐ-ȉȐȌȎȈȑȖȝ ȠȈȒȚȍȝ ȠȐȊȈșȑȈ ȟȈ ȗȈȘȈȔ ȑȈȚ ȚȈȌ ȉȘȈȝȔȈ ȕȐȘȈȕȚȈȘȈȔ ȉȘȈȝȔȈ țȊȈȟȈ - ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȒȈȏȈȓ; ȌȎȈȕȍ - ȧ ȏȕȈȦ; ȚȊȈȔ Țȣ (ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ); ȐȠȈȔ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ; ȊȐȠȊȈșȑȈ - ȊșȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ; ȌȎȈȋȈȚȈȝ - ȒȖșȔȐȟȍșȒȖȋȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ; ȑȖȕȐ-ȉȐȌȎȈȑȖȝ - ȔȈȚȍȘȐ Ȑ ȖȚȞȈ; ȠȈȒȚȍȝ - ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ; ȠȐȊȈșȑȈ - ȀȐȊȣ; ȟȈ - Ȑ; ȗȈȘȈȔ - ǪșȍȊȣȠȕȐȑ; ȑȈȚ - ȒȖȚȖȘȣȑ; ȚȈȚ - ȚȖȚ; ȉȘȈȝȔȈ ȉȍȏ ȐȏȔȍȕȍȕȐȑ; ȕȐȘȈȕȚȈȘȈȔ - ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȒȈȏȈȓ: ǬȖȘȖȋȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȧ ȏȕȈȦ, ȟȚȖ Țȣ - ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ ȊșȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȖȚȍȞ Ȑ ȔȈȚȤ ȒȖșȔȐȟȍșȒȖȋȖ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ Ȋ ȖȌȕȖȔ ȓȐȞȍ Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ, ȕȈȝȖȌȧȡȐȑșȧ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ. ȅȚȖ ȚȖ, ȟȚȖ Ȕȕȍ ȐȏȊȍșȚȕȖ Ȗ Țȍȉȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǽȖȚȧ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȖȟȍȕȤ ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ ȗȘȐȊȍȚșȚȊȖȊȈȓ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț, ȚȖȚ ȏȕȈȓ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȟȍȔ Ȗȕ. ǷȖȓȖȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȖȗȐșȈȕȖ Ȋ "ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ", ȋȌȍ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȍȖȚȓȐȟȕȣ ȌȘțȋ ȖȚ ȌȘțȋȈ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. Ǫ "ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ" ȥȚȖ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ ȕȈ ȗȘȐȔȍȘȍ ȑȖȋțȘȚȈ Ȑ ȔȖȓȖȒȈ: ȑȖȋțȘȚ Ȑ ȔȖȓȖȒȖ ȗȖ șțȚȐ ȕȍȖȚȓȐȟȕȣ ȌȘțȋ ȖȚ ȌȘțȋȈ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȑȖȋțȘȚ ȌȍȓȈȍȚșȧ Ȑȏ ȔȖȓȖȒȈ. TǭDzǹT 43 ȚȊȈȔ ȥȊȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕȕ ȥȚȈȟ ȟȝȐȊȈ-ȠȈȒȚȑȖȝ șȊȈȘțȗȈȑȖȝ ȊȐȠȊȈȔ șȘȌȎȈșȐ ȗȈșȑ ȈȚșȐ ȒȘȐȌȈȕȕ țȘȕȈ-ȗȈȚȖ ȑȈȚȝȈ ȚȊȈȔ - Țȣ; ȥȊȈ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - Ȗ ȔȖȑ ȋȖșȗȖȌȐȕ; ȥȚȈȚ ȥȚȖ; ȠȐȊȈ-ȠȈȒȚȑȖȝ - ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȐȑ Ȋ șȊȖȍȑ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ; șȊȈȘțȗȈȑȖȝ - ȚȊȖȍȑ ȥȒșȗȈȕșȐȍȑ; ȊȐȠȊȈȔ - ȥȚț ȊșȍȓȍȕȕțȦ; șȘȌȎȈ141


142 șȐ - ȚȊȖȘȐȠȤ; ȗȈșȐ - ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȠȤ; ȈȚșȐ - țȕȐȟȚȖȎȈȍȠȤ; ȒȘȐȌȈȕ - ȘȈȉȖȚȈȧ; țȘȕȈ-ȗȈȚȈȝ - ȗȈțȚȐȕȈ, șȗȓȍȚȍȕȕȈȧ ȗȈțȒȖȔ; ȑȈȚȝȈ ȗȖȌȖȉȕȖ. MȖȑ ȋȖșȗȖȌȐȕ, ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȧ șȍȉȧ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȜȖȘȔȣ, Țȣ șȖȏȌȈȍȠȤ, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȠȤ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȈȍȠȤ ȒȖșȔȐȟȍșȒȖȍ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȗȈțȒ ȗȓȍȚȍȚ, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ Ȑ ȏȈȚȍȔ ȊȚȧȋȐȊȈȍȚ Ȋ șȍȉȧ șȊȖȦ ȗȈțȚȐȕț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȒȓȦȟȍȊȣȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȓȖȊȖ ȠȐȊȈȠȈȒȚȐ. ȀȐȊȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȕȣȑ", Ȉ ȠȈȒȚȐ - "ȥȕȍȘȋȐȧ". ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȔȐ ȥȕȍȘȋȐȧȔȐ, Ȑ Ȋșȍ ȖȕȐ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȕȣ. ǩȘȈȝȔț, ǪȐȠȕț Ȑ MȈȝȍȠȊȈȘț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȋțȕȈȈȊȈȚȈȘȈȔȐ, ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ. Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ Ȕȣ ȗȖ-ȘȈȏȕȖȔț ȖȚȕȖșȐȔșȧ Ȓ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔ ȋțȕȈ-ȈȊȈȚȈȘȈȔ, șȟȐȚȈȧ ȖȌȕȖ ȒȈȟȍșȚȊȖ ȗȘȐȘȖȌȣ ȊȣȠȍ ȌȘțȋȖȋȖ, ȕȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ Ȋșȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȗȘȐȘȖȌȣ ȕȍșțȚ ȉȓȈȋȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋșȍ ȖȕȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȥȒșȗȈȕșȐȧȔȐ ȊȣșȠȍȋȖ ȉȓȈȋȈ. ǫțȕț ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ, ȚȈȔȖ-ȋțȕț, șȟȐȚȈȦȚ ȕȐȏȠȐȔ ȒȈȟȍșȚȊȖȔ, ȖȌȕȈȒȖ Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ ȖȕȈ ȚȖȎȍ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȕȈ. ȅȚȖ ȔȖȎȕȖ ȗȖȧșȕȐȚȤ ȕȈ ȗȘȐȔȍȘȍ ȔȐȕȐșȚȍȘșȚȊȈ ȗȘȖșȊȍȡȍȕȐȧ Ȑ ȗȖȓȐȞȍȑșȒȖȋȖ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ. ǰ ȚȖ Ȑ ȌȘțȋȖȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȔȐ țȟȘȍȎȌȍȕȐȧȔȐ. ǸȧȌȖȊȖȑ ȎȐȚȍȓȤ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ ȔȖȎȍȚ ȕȍȖȌȖȉȘȐȚȍȓȤȕȖ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ ȗȖȓȐȞȍȑșȒȖȔț țȗȘȈȊȓȍȕȐȦ, ȕȖ, ș ȚȖȟȒȐ ȏȘȍȕȐȧ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ, ȖȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȊȈȎȕȖ, ȒȈȒ Ȑ ȔȐȕȐșȚȍȘșȚȊȖ ȗȘȖșȊȍȡȍȕȐȧ, ȗȖȥȚȖȔț ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ șțȉșȐȌȐȘțȍȚ ȖȉȈ țȟȘȍȎȌȍȕȐȧ, ȕȍ ȖȚȌȈȊȈȧ ȗȘȍȌȗȖȟȚȍȕȐȧ ȖȌȕȖȔț Ȑȏ ȕȐȝ. TǭDzǹT 44 ȚȊȈȔ ȥȊȈ ȌȝȈȘȔȈȘȚȝȈ-ȌțȋȝȈȉȝȐȗȈȚȚȈȑȍ ȌȈȒȠȍȕȈ șțȚȘȍȕȈ șȈșȈȘȌȎȐȚȝȈȌȝȊȈȘȈȔ ȚȊȈȑȈȐȊȈ ȓȖȒȍ 'ȊȈșȐȚȈȠ ȟȈ șȍȚȈȊȖ ȑȈȕ ȉȘȈȝȔȈȕȈȝ ȠȘȈȌȌȈȌȝȈȚȍ ȌȝȘȚȈ-ȊȘȈȚȈȝ ȚȊȈȔ - TȊȖȧ ȔȐȓȖșȚȤ; ȥȊȈ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȌȝȈȘȔȈ-ȈȘȚȝȈ-ȌțȋȝȈ - ȉȓȈȋȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȘȐȕȖșȧȚ ȘȍȓȐȋȐȧ Ȑ ȘȈȏȊȐȚȐȍ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ; ȈȉȝȐȗȈȚȚȈȑȍ - ȟȚȖȉȣ ȏȈȡȐȚȐȚȤ Ȑȝ; ȌȈȒȠȍȕȈ - ǬȈȒȠȍȑ; șțȚȘȍȕȈ - ȌȍȓȈȧ ȍȋȖ ȗȘȐȟȐȕȖȑ; șȈșȈȘȌȎȐȚȝȈ - șȖȏȌȈȓ; ȈȌȝȊȈȘȈȔ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȚȊȈȑȈ - ȚȖȉȖȑ; ȥȊȈ - ȐȔȍȕȕȖ; ȓȖȒȍ - Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ; ȈȊȈșȐȚȈȝ ȘȍȋțȓȐȘțȍȔȣȍ; ȟȈ - Ȑ; șȍȚȈȊȈȝ - țȊȈȎȍȕȐȍ Ȓ șȐșȚȍȔȍ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȣ; ȑȈȕ - ȒȖȚȖȘȣȑ; ȉȘȈȝȔȈȕȈȝ - ȉȘȈȝȔȈȕȣ; ȠȘȈȌȌȈȌȝȈȚȍ - ȟȚȧȚ; ȌȝȘȚȈ-ȊȘȈȚȈȝ - ȌȈȦȡȐȍ ȚȈȒȖȑ ȖȉȍȚ. MȖȑ ȋȖșȗȖȌȐȕ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǬȈȒȠȐ Țȣ ȊȊȍȓ Ȋ ȗȘȈȒȚȐȒț ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȒȖȚȖȘȣȔ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȔȖȋțȚ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȗȓȖȌȈȔȐ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȑ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐȔ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȍȔ. ǷȖȌȟȐȕȧȧșȤ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȔ ȚȖȉȖȑ ȏȈȒȖȕȈȔ Ȑ ȕȖȘȔȈȔ, ȓȦȌȐ ȟȚȧȚ șȐșȚȍȔț ȌȍȓȍȕȐȧ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȕȈ ȟȍȚȣȘȍ ȊȈȘȕȣ Ȑ ȈȠȘȈȔȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȝȘȈȕȧȚ ȥȚț șȐșȚȍȔț Ȑ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ șȓȍȌțȦȚ ȍȍ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ. 142


143 DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: dzȦȌȐ ȕȐ ȗȘȐ ȒȈȒȐȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȖȚȒȈȏȣȊȈȚȤșȧ ȖȚ șȐșȚȍȔȣ ȌȍȓȍȕȐȧ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȕȈ ȊȈȘȕȣ Ȑ ȈȠȘȈȔȣ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȥȚȈ șȐșȚȍȔȈ ȉȣȓȈ șȖȏȌȈȕȈ ǹȈȔȐȔ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȟȚȖȉȣ țȗȖȘȧȌȖȟȐȚȤ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕțȦ Ȑ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕțȦ ȎȐȏȕȤ ȓȦȌȍȑ. ǩȘȈȝȔȈȕȣ, ȒȈȒ șȈȔȣȍ ȘȈȏțȔȕȣȍ ȓȦȌȐ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ, ȌȖȓȎȕȣ ȌȈȚȤ ȖȉȍȚ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ ȥȚȖȑ șȐșȚȍȔȣ. ǵȈȌȍȎȌȣ ȓȦȌȍȑ ȊȍȒȈ DzȈȓȐ ȗȖșȚȘȖȐȚȤ ȉȍșȒȓȈșșȖȊȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ Ȑ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ ȌȍȓȍȕȐȧ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȕȈ ȊȈȘȕȣ Ȑ ȈȠȘȈȔȣ - ȕȍșȉȣȚȖȟȕȈȧ ȔȍȟȚȈ. ǻȕȐȟȚȖȎȐȊ șȖșȓȖȊȐȧ Ȑ ȌțȝȖȊȕȣȍ țȒȓȈȌȣ, ȓȦȌȐ ȕȍ șȖȏȌȈȌțȚ ȉȍșȒȓȈșșȖȊȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ. ǬȖȓȋ ȒȈȎȌȖȋȖ - șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ șȐșȚȍȔȣ ȊȈȘȕȈȠȘȈȔȣ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ Ȑȝ ȚȊȖȘȞȈ, ȐȉȖ ǹȈȔ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ȟȚȖ ȟȍȚȣȘȍ șȖșȓȖȊȐȧ ȖȉȡȍșȚȊȈ - ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȒȠȈȚȘȐȐ, ȊȈȑȠȤȐ Ȑ ȠțȌȘȣ - șȖȏȌȈȕȣ ǰȔ. dzȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȘȍȋțȓȐȘțȦȡȐȔȐ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔȐ șȐșȚȍȔȣ ȊȈȘȕ Ȑ ȈȠȘȈȔȖȊ Ȑ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, șȓțȎȈ ǭȔț, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȖȘȋȈȕȣ șȓțȎȈȚ Țȍȓț. ǪȐȘȈȚȘțȗȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȊșȍȓȍȕșȒȈȧ ȜȖȘȔȈ ǫȖșȗȖȌȈ, - ȥȚȖ ȚȍȓȖ, Ȉ ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȒȠȈȚȘȐȐ, ȊȈȑȠȤȐ Ȑ ȠțȌȘȣ - ȘȖȚ, ȘțȒȐ, ȎȐȊȖȚ Ȑ ȕȖȋȐ ȊșȍȓȍȕșȒȖȑ ȜȖȘȔȣ. ǷȖȒȈ ȖȕȐ șȓțȎȈȚ ȗȖȓȕȖȔț ȞȍȓȖȔț, ȖȕȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȉȍȏȖȗȈșȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ, ȕȖ, ȗȍȘȍșȚȈȊ șȓțȎȐȚȤ ȞȍȓȖȔț, ȖȕȐ ȚȍȘȧȦȚ șȊȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ Ȑ ȌȍȋȘȈȌȐȘțȦȚ. TǭDzǹT 45 ȚȊȈȔ ȒȈȘȔȈȕȈȔ ȔȈȕȋȈȓȈ ȔȈȕȋȈȓȈȕȈȔ ȒȈȘȚțȝ șȊȈ-ȓȖȒȈȔ ȚȈȕțȠȍ șȊȈȝ ȗȈȘȈȔ ȊȈ ȈȔȈȕȋȈȓȈȕȈȔ ȟȈ ȚȈȔȐșȘȈȔ țȓȉȈȕȈȔ ȊȐȗȈȘȑȈȑȈȝ ȒȍȕȈ ȚȈȌ ȥȊȈ ȒȈșȑȈȟȐȚ ȚȊȈȔ - TȊȖȧ ȔȐȓȖșȚȤ; ȒȈȘȔȈȕȈȔ - ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȝ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ; ȔȈȕȋȈȓȈ - Ȗ ȔȐȓȖșȍȘȌȕȍȑȠȐȑ; ȔȈȕȋȈȓȈȕȈȔ - ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȖȋȖ; ȒȈȘȚțȝ - ȌȍȓȈȦȡȍȋȖ; șȊȈ-ȓȖȒȈȔ - șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȕȣȍ șȐșȚȍȔȣ; ȚȈȕțȠȍ - ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȚȤ; șȊȈȝ - ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ; ȗȈȘȈȔ - ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ ȔȐȘ; ȊȈ - ȐȓȐ; ȈȔȈȕȋȈȓȈȕȈȔ - ȕȍȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȖȋȖ; ȟȈ - Ȑ; ȚȈȔȐșȘȈȔ - ȕȈȏȊȈȕȐȍ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȑ ȈȌșȒȖȑ ȗȓȈȕȍȚȣ; țȓȉȈȕȈȔ - țȎȈșȕȣȑ; ȊȐȗȈȘȑȈȑȈȝ - ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȖȍ; ȒȍȕȈ ȗȖȟȍȔț; ȚȈȚ ȥȊȈ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȟȚȖ; ȒȈșȑȈȟȐȚ - Ȍȓȧ ȒȖȋȖ-ȚȖ. Ƕ ȊșȍȉȓȈȋȖȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ, ȗȖ ȚȊȖȍȑ ȊȖȓȍ Țȍ, ȒȚȖ ȊȍȘȠȐȚ ȉȓȈȋȐȍ ȌȍȓȈ, ȗȖȗȈȌȈȦȚ ȕȈ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ Ȑ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȗȓȈȕȍȚȣ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ ȐȓȐ șȓȐȊȈȦȚșȧ ș ȉȍȏȓȐȟȕȣȔ ǩȘȈȝȔȈȕȖȔ, Ȉ ȋȘȍȠȕȐȒȐ ȖȚȗȘȈȊȓȧȦȚșȧ ȕȈ țȎȈșȕȣȍ ȈȌșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ. ǶȌȕȈȒȖ ȐȕȖȋȌȈ ȗȘȈȊȍȌȕȐȒȐ ȗȖȗȈȌȈȦȚ Ȋ ȈȌ, Ȉ ȋȘȍȠȕȐȒȐ - Ȋ ȘȈȑ, Ȑ ȗȘȐȟȐȕț ȥȚȖȋȖ ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊȣșȠȍȑ ȊȖȓȍȑ. Ǫșȍ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ, ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȗȖ ȊȣșȠȍȑ ȊȖȓȍ, ȗȖȥȚȖȔț ȐȕȖȋȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȉȍȏ ȌȖȏȊȖȓȍȕȐȧ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ Ȑ ȚȘȈȊȐȕȒȈ ȕȍ ȠȍȓȖȝȕȍȚșȧ. DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, Țȍ, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ, ȗȖȗȈȌȈȦȚ ȕȈ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȖȚȗȘȈȊȓȧȦȚșȧ ȕȈ ȗȓȈȕȍȚȣ ǪȈȑȒțȕȚȝȐ, Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ, Ȉ ȜȐȓȖșȖ143


144 Ȝȣ-ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ ȗȖȗȈȌȈȦȚ Ȋ ȉȍȏȓȐȟȕȖȍ șȐȧȕȐȍ ǩȘȈȝȔȈȕȈ. ǶȌȕȈȒȖ ȐȕȖȋȌȈ ȋȘȍȠȕȐȒȐ, ȗȘȖȐȏȕȍșȧ ȗȍȘȍȌ șȔȍȘȚȤȦ ȐȔȧ ǵȈȘȈȧȕȣ, ȗȖȗȈȌȈȦȚ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȈȓȖȒț, ȒȈȒ ȥȚȖ șȓțȟȐȓȖșȤ ș ǨȌȎȈȔȐȓȖȑ. ǽȖȚȧ, ȗȘȐȏȣȊȈȧ ǵȈȘȈȧȕț, ǨȌȎȈȔȐȓȈ ȐȔȍȓ Ȋ ȊȐȌț șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ ǵȈȘȈȧȕț, ǫȖșȗȖȌȤ ǵȈȘȈȧȕȈ ȖȚȕȍșșȧ Ȓ ȥȚȖȔț ȖȟȍȕȤ șȍȘȤȍȏȕȖ Ȑ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȋȘȍȝȖȊȕȖȍ ȗȘȖȠȓȖȍ ǨȌȎȈȔȐȓȣ, Ȋȏȧȓ ȍȋȖ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȈȓȖȒț. ǰ ȕȈȖȉȖȘȖȚ, ǬȈȒȠȈ ȉȣȓ ȖȟȍȕȤ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊ Ȑ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ șȖȊȍȘȠȈȓ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, Ȑȏ-ȏȈ ȕȍȉȖȓȤȠȖȑ ȘȈȏȔȖȓȊȒȐ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ Ȗȕ ȉȣȓ șțȘȖȊȖ ȕȈȒȈȏȈȕ. ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ȖȒȖȕȟȈȚȍȓȤȕȣȑ ȗȘȐȋȖȊȖȘ ȊȣȕȖșȐȚ ȊȣșȠȈȧ ȊȖȓȧ. ȅȚȖȚ ȜȈȒȚ ȕȍ ȗȖȌȓȍȎȐȚ șȖȔȕȍȕȐȦ. ǷȖȥȚȖȔț ȟȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȘȐ Ȋșȍȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ ȗȖȌȟȐȕȧȍȚșȧ ȊȣșȠȍȑ ȊȖȓȍ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȍ șȖȔȕȍȊȈȧșȤ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȎȍȓȈȍȚ ȍȔț ȚȖȓȤȒȖ ȌȖȉȘȈ. ȚȈȚ Țȍ 'ȕțȒȈȔȗȈȔ șțșȈȔȐȒȠȈȔȈȕȖ ȉȝțȕȌȎȈȕȈ ȥȊȈȚȔȈ-ȒȘȚȈȔ ȊȐȗȈȒȈȔ ȝȘȌ-ȊȈȋ-ȊȈȗțȘȉȝȐȘ ȊȐȌȈȌȝȈȕ ȕȈȔȈș Țȍ ȌȎȐȊȍȚȈ ȑȖ ȔțȒȚȐ-ȗȈȌȍ șȈ ȌȈȑȈ-ȉȝȈȒ ǩȝȈȋ., 10.14.8 Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȖȗȈȌȈȍȚ Ȋ ȉȍȌț, Ȗȕ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȥȚȖ ȒȈȒ ȔȐȓȖșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȘȐȟȐȕț Ȋșȍȝ șȊȖȐȝ ȕȍșȟȈșȚȐȑ Ȗȕ ȊȐȌȐȚ ȓȐȠȤ Ȋ ȋȘȍȝȖȊȕȣȝ ȗȖșȚțȗȒȈȝ, șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȝ ȐȔ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ. ǰșȗȣȚȣȊȈȧ ȓȐȠȍȕȐȧ, Ȗȕ ȖșȚȈȍȚșȧ ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȣȔ Ȑ ș ȍȡȍ ȉȖȓȤȠȐȔ ȥȕȚțȏȐȈȏȔȖȔ ȖȚȌȈȍȚșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ. ǿȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ ȚȈȒȖȋȖ ȖȉȘȈȏȈ Ȕȣșȓȍȑ Ȑ ȕȍ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȕȐȟȍȔ, ȒȘȖȔȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ, ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȌȖșȚȖȐȕ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȗȈșȚȤ Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȍȔț ȋȈȘȈȕȚȐȘȖȊȈȕȖ ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȍ Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ ȗȘȐ ȓȦȉȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ. TǭDzǹT 46 ȕȈ ȊȈȐ șȈȚȈȔ ȚȊȈȟ-ȟȈȘȈȕȈȘȗȐȚȈȚȔȈȕȈȔ ȉȝțȚȍȠț șȈȘȊȍȠȊ ȈȉȝȐȗȈȠȑȈȚȈȔ ȚȈȊȈ ȉȝțȚȈȕȐ ȟȈȚȔȈȕȑ ȈȗȘȚȝȈȋ-ȌȐȌȘȒȠȈȚȈȔ ȗȘȈȑȍȕȈ ȘȖȠȖ 'ȉȝȐȉȝȈȊȍȌ ȑȈȚȝȈ ȗȈȠțȔ ȕȈ - ȕȍ; ȊȈȐ - ȕȖ; șȈȚȈȔ - ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ; ȚȊȈȚ-ȟȈȘȈȕȈ-ȈȘȗȐȚȈ-ȈȚȔȈȕȈȔ - Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȗȘȍȌȈȓșȧ ȚȊȖȐȔ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ; ȉȝțȚȍȠț - șȘȍȌȐ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; șȈȘȊȍȠț - Ȋșȍȝ ȊȐȌȖȊ; ȈȉȝȐȗȈȠȑȈȚȈȔ - șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȍ ȊȐȌȍȕȐȍ; ȚȈȊȈ - ȚȊȖȍ; ȉȝțȚȈȕȐ - ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ; ȟȈ - Ȑ; ȈȚȔȈȕȐ - ȊȖ ǪșȍȊȣȠȕȍȔ; ȈȗȘȚȝȈȒ - ȕȍȖȚȓȐȟȕȣȑ; ȌȐȌȘȒȠȈȚȈȔ - Țȍ, ȒȚȖ ȚȈȒ ȊȐȌȐȚ; ȗȘȈȑȍȕȈ - ȗȖȟȚȐ ȊșȍȋȌȈ; ȘȖȠȈȝ ȋȕȍȊ; ȈȉȝȐȉȝȈȊȍȚ - șȓțȟȈȍȚșȧ; ȑȈȚȝȈ - Ȋ ȚȖȟȕȖșȚȐ ȒȈȒ; ȗȈȠțȔ ȎȐȊȖȚȕȣȍ. Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȗȖșȊȧȚȐȊȠȐȍ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ șȓțȎȍȕȐȦ ȚȊȖȐȔ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ, ȊȐȌȧȚ Țȍȉȧ Ȋ ȜȖȘȔȍ ǷȈȘȈȔȈȚȔȣ Ȋ ȒȈȎȌȖȔ șțȡȍșȚȊȍ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȕȍ ȖȚȌȈȦȚ ȗȘȍȌȗȖȟȚȍȕȐȧ ȖȌȕȐȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ ȗȍȘȍȌ ȌȘțȋȐȔȐ. TȈȒȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖșȧȚșȧ ȒȖ 144


145 ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. ǶȕȐ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȌȌȈȦȚșȧ ȋȕȍȊț, Ȋ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȎȐȊȖȚȕȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȕȍ ȊȐȌȍȚȤ ȘȈȏȓȐȟȐȑ ȔȍȎȌț ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȕȍȊȈȍȚșȧ ȕȈ ȒȖȋȖȕȐȉțȌȤ ȐȓȐ țȉȐȊȈȍȚ ȌȍȔȖȕȈ, ȚȖ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȚȖȟȒȐ ȏȘȍȕȐȧ ȥȚȖ ȔȖȎȍȚ ȗȖȒȈȏȈȚȤșȧ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍȔ ȕȍȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȖ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ ȥȚȖ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȚȈȒȖȔț ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț ȊȍȓȐȒȖȍ ȉȓȈȋȖ. ǷȖȥȚȖȔț ȟȐșȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȕȍ ȊȐȌȧȚ ȘȈȏȕȐȞȣ ȔȍȎȌț ȋȕȍȊȖȔ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ǭȋȖ ȔȐȓȖșȚȤȦ. ǶȕȐ ȗȖȕȐȔȈȦȚ, ȟȚȖ, ȒȈȒ ȉȣ ȕȐ ȗȘȖȧȊȓȧȓȖșȤ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ, Ƕȕ ȎȍȓȈȍȚ ȌȖȉȘȈ ȒȈȒ ȐȔ, ȚȈȒ Ȑ ȌȘțȋȐȔ ȓȦȌȧȔ. ǿȚȖ ȉȣ ȕȐ șȓțȟȐȓȖșȤ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȍ șȚȈȕȍȚ ȘȖȗȚȈȚȤ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȐȓȐ ȖȉȊȐȕȧȚȤ ǭȋȖ Ȋ ȕȍșȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖșȚȐ. TǭDzǹT 47 ȗȘȚȝȈȋ-ȌȝȐȑȈȝ ȒȈȘȔȈ-ȌȘȠȖ ȌțȘȈȠȈȑȈȝ ȗȈȘȖȌȈȑȍȕȈȘȗȐȚȈ-ȝȘȌ-ȘțȌȎȖ 'ȕȐȠȈȔ ȗȈȘȈȕ ȌțȘțȒȚȈȐȘ ȊȐȚțȌȈȕȚȑ ȈȘțȕȚțȌȈș ȚȈȕ ȔȈȊȈȌȝȐȌ ȌȈȐȊȈ-ȊȈȌȝȈȕ ȉȝȈȊȈȌ-ȊȐȌȝȈȝ ȗȘȚȝȈȒ - ȗȖ-ȘȈȏȕȖȔț; ȌȝȐȑȈȝ - Țȍ, ȒȚȖ ȌțȔȈȍȚ; ȒȈȘȔȈ - ȒȈȘȔȐȟȍșȒțȦ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ; ȌȘȠȈȝ - ȕȈȉȓȦȌȈȦȡȐȑ; ȌțȘȈȠȈȑȈȝ - ȏȓȖȕȈȔȍȘȍȕȕȣȍ; ȗȈȘȈ-țȌȈȑȍȕȈ - ȚȍȔ, ȟȚȖ ȌȘțȋȐȍ ȗȘȖȞȊȍȚȈȦȚ; ȈȘȗȐȚȈ ȖșȚȈȊȓȍȕȕȣȑ; ȝȘȚ - șȍȘȌȞȍ; ȘțȌȎȈȝ - ȋȕȍȊ; ȈȕȐȠȈȔ - ȊșȍȋȌȈ; ȗȈȘȈȕ - ȌȘțȋȐȍ; ȌțȘțȒȚȈȐȝ - ȘȍȏȒȐȍ șȓȖȊȈ; ȊȐȚțȌȈȕȚȐ - ȗȘȐȟȐȕȧȍȚ ȉȖȓȤ; ȈȘțȕȚțȌȈȝ - ȘȍȏȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ; ȚȈȕ - ȐȔ; ȔȈ - ȕȍ; ȈȊȈȌȝȐȚ țȉȐȊȈȑ; ȌȈȐȊȈ - ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȍȔ; ȊȈȌȝȈȕ - țȎȍ țȉȐȚ; ȉȝȈȊȈȚ - Țȍȉȍ; ȊȐȌȝȈȝ - ȗȖȌȖȉȕȣȑ. dzȦȌȐ, ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣȍ ȊȐȌȍȚȤ ȍȌȐȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț Ȋȍȡȍȑ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȍ Ȓ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȕȐȏȒȐȍ ȌțȠȖȑ, ȓȦȌȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȎȐȚȤ șȗȖȒȖȑȕȖ, ȒȖȋȌȈ ȌȘțȋȐȍ ȗȘȍțșȗȍȊȈȦȚ, Ȑ ȗȖȚȖȔț șȚȈȘȈȦȚșȧ ȗȘȐȟȐȕȐȚȤ ȐȔ șȚȘȈȌȈȕȐȧ, șȚȈȘȈȧșȤ ȏȈȌȍȚȤ Ȑȝ ȋȘțȉȣȔȐ Ȑ ȖȉȐȌȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, țȎȍ țȉȐȚȣ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȍȔ, ȗȖȥȚȖȔț ȚȈȒȖȑ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȐ, ȒȈȒ Țȣ, ȕȐ Ȓ ȟȍȔț țȚȘțȎȌȈȚȤ șȍȉȧ, țȉȐȊȈȧ Ȑȝ ȍȡȍ ȘȈȏ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: MȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȍ ȓȦȌȐ, ȏȈȕȐȔȈȦȡȐȍșȧ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȘȈȌȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȊȣȋȖȌȣ, ȕȍ ȔȖȋțȚ șȗȖȒȖȑȕȖ șȔȖȚȘȍȚȤ ȕȈ ȚȖ, ȒȈȒ ȌȘțȋȐȍ ȗȘȍțșȗȍȊȈȦȚ. ǪȍșȤ ȔȐȘ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȚȈȒȐȝ ȏȈȊȐșȚȓȐȊȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȝ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț Țȍȓț, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȦȚ șȊȖȍȑ ȐșȚȐȕȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȘȍȉȣȊȈȦȚ Ȋ ȗȖșȚȖȧȕȕȖȔ ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȍ. ǰșȒȓȦȟȍȕȐȍ șȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȋȖȘșȚȒȈ ȓȦȌȍȑ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȝ șȖȏȕȈȕȐȍȔ DzȘȐȠȕȣ. ǷȖșȒȖȓȤȒț șȍȘȌȞȈ ȏȈȊȐșȚȓȐȊȣȝ ȓȦȌȍȑ ȊșȍȋȌȈ ȗȍȘȍȗȖȓȕȧȍȚ ȚȘȍȊȖȋȈ, ȖȕȐ țȎȍ, ȗȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, țȉȐȚȣ ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȍȔ. ǷȖȥȚȖȔț ǩȘȈȝȔȈ ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȖșȖȏȕȈȊȠȍȔț șȍȉȧ ȊȈȑȠȕȈȊț, ȕȍ țȉȐȊȈȚȤ ǬȈȒȠț. ǶȌȕȖ Ȑȏ ȒȈȟȍșȚȊ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ - ȗȈȘȈ-ȌțȝȒȝȈ-ȌțȝȒȝȐ. ǹȈȔ Ȗȕ ȕȍ țȕȣȊȈȍȚ ȕȐ ȗȘȐ ȒȈȒȐȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ, ȕȖ ȊȐȌ ȟțȎȐȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ ȗȖȊȍȘȋȈȍȚ ȍȋȖ Ȋ țȕȣȕȐȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȊȈȑȠȕȈȊȣ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȗȣȚȈȚȤșȧ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ 145


146 ȜȐȏȐȟȍșȒȐ ȐȓȐ ȔȖȘȈȓȤȕȖ ȒȈȒȖȍ-ȕȐȉțȌȤ ȌȘțȋȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȕȈȗȘȖȚȐȊ, ȖȕȐ ȌȖȓȎȕȣ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ ȌȘțȋȐȔ ș șȖșȚȘȈȌȈȕȐȍȔ Ȑ Ȑȏ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ Ȓ ȓȦȌȧȔ șȚȈȘȈȚȤșȧ ȗȘȖȉțȌȐȚȤ Ȋ ȕȐȝ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȉȣȓȖ ȖșȕȖȊȈȕȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȊȣȘȊȈȚȤ ȏȈȊȐșȚȓȐȊȣȝ ȓȦȌȍȑ ȊȖ ȊșȍȔ ȔȐȘȍ Ȑȏ ȒȖȋȚȍȑ ȔȈȑȐ, Ȑ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȗȘȍȗȧȚșȚȊȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȓȦȌȐ ȐȕȖȋȌȈ ȟȐȕȧȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȗȘȖȌȖȓȎȈȦȚ ȚȍȘȗȍȓȐȊȖ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ șȖȊȍȚȖȊȈȓ: ȚȘȕȈȌ ȈȗȐ șțȕȐȟȍȕȈ ȚȈȘȖȘ ȈȗȐ șȈȝȐȠȕțȕȈ ȈȔȈȕȐȕȈ ȔȈȕȈȌȍȕȈ ȒȐȘȚȈȕȐȑȈȝ șȈȌȈ ȝȈȘȐȝ "ǹȊȧȚȣȍ ȐȔȍȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ șȓȍȌțȍȚ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ Ȋ șȔȐȘȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ țȔȈ, șȟȐȚȈȧ șȍȉȧ ȕȐȎȍ șȖȓȖȔȣ, ȊȈȓȧȦȡȍȑșȧ ȕȈ țȓȐȞȍ. ǵțȎȕȖ șȚȈȚȤ ȚȍȘȗȍȓȐȊȍȍ ȌȍȘȍȊȈ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȟțȊșȚȊȈ ȓȖȎȕȖȋȖ ȗȘȍșȚȐȎȈ Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȉȣȚȤ ȋȖȚȖȊȣȔ ȖȒȈȏȈȚȤ ȗȖȟȚȍȕȐȍ ȌȘțȋȐȔ. TȖȓȤȒȖ Ȋ ȚȈȒȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ țȔȈ ȔȖȎȕȖ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ" (ȀȐȒȠȈȠȚȈȒȈ, 3). ǪȈȑȠȕȈȊ ȌȖȓȎȍȕ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȗȘȐȔȍȘț ȚȈȒȐȝ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ, ȒȈȒ ǽȈȘȐȌȈș TȝȈȒțȘ, ǵȐȚȤȧȕȈȕȌȈ ǷȘȈȉȝț Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǰȐșțș ǽȘȐșȚȖș. DzȈȒȖȑ șȔȣșȓ țȉȐȊȈȚȤ Țȍȝ, ȒȚȖ țȎȍ Ȑ ȚȈȒ ȔȍȘȚȊ? ǶȌȕȈȒȖ ȏȌȍșȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȖȚȔȍȚȐȚȤ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ȊȈȑȠȕȈȊ ȌȖȓȎȍȕ ȚȍȘȗȍȓȐȊȖ șȕȖșȐȚȤ ȓȦȉȣȍ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ Ȋ șȊȖȑ ȈȌȘȍș, Ȗȕ ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ ȚȍȘȗȍȚȤ, ȒȖȋȌȈ ȗȘȐ ȕȍȔ ȖșȒȖȘȉȓȧȦȚ ǪȐȠȕț ȐȓȐ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ. TǭDzǹT 48 ȑȈșȔȐȕ ȑȈȌȈ ȗțȠȒȈȘȈ-ȕȈȉȝȈ-ȔȈȑȈȑȈ ȌțȘȈȕȚȈȑȈ șȗȘȠȚȈ-ȌȝȐȑȈȝ ȗȘȚȝȈȋ-ȌȘȠȈȝ ȒțȘȊȈȕȚȐ ȚȈȚȘȈ ȝȑ ȈȕțȒȈȔȗȈȑȈ ȒȘȗȈȔ ȕȈ șȈȌȝȈȊȖ ȌȈȐȊȈ-ȉȈȓȈȚ ȒȘȚȍ ȒȘȈȔȈȔ ȑȈșȔȐȕ - ȋȌȍ-ȕȐȉțȌȤ; ȑȈȌȈ - ȒȖȋȌȈ; ȗțȠȒȈȘȈ-ȕȈȉȝȈ-ȔȈȑȈȑȈ - ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ ǷțȠȒȈȘȈȕȈȉȝȐ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȌțȘȈȕȚȈȑȈ - ȕȍȗȘȍȖȌȖȓȐȔȖȑ; șȗȘȠȚȈ-ȌȝȐȑȈȝ - șȉȐȚȣȍ ș ȚȖȓȒț; ȗȘȚȝȈȒ-ȌȘȠȈȝ - Țȍ Ȏȍ ȓȐȟȕȖșȚȐ, ȊȐȌȧȡȐȍ Ȋ ȐȕȖȔ șȊȍȚȍ; ȒțȘȊȈȕȚȐ - ȌȍȓȈȦȚ; ȚȈȚȘȈ - ȚȈȔ; ȝȐ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȈȕțȒȈȔȗȈȑȈ - Ȑȏ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ; ȒȘȗȈȔ - ȔȐȓȖșȚȤ; ȕȈ - ȕȐȒȖȋȌȈ; șȈȌȝȈȊȈȝ - șȊȧȚȣȍ ȓȐȟȕȖșȚȐ; ȌȈȐȊȈ-ȉȈȓȈȚ - ȗȘȖȊȐȌȍȕȐȍȔ; ȒȘȚȍ - șȌȍȓȈȕ; ȒȘȈȔȈȔ - șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ. MȖȑ ȋȖșȗȖȌȐȕ, ȒȖȋȌȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȣ, ȊȊȍȌȍȕȕȣȍ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ ȊșȍșȐȓȤȕȖȑ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖșȒȖȘȉȓȧȦȚ șȊȧȚȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, Ȗȕ, ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ Ȓ ȕȐȔ, ȕȍ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȥȚȖ ȊșȍȘȤȍȏ. ǷȖȕȐȔȈȧ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȖșȒȖȘȉȓȧȦȚ ȍȋȖ Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, Ȗȕ ȕȍ ȖȉȕȈȘțȎȐȊȈȍȚ șȊȖȍȋȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ Ȑ ȕȍ ȗȣȚȈȍȚșȧ ȖȚȖȔșȚȐȚȤ ȐȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȊșȍȗȘȖȡȍȕȐȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȓțȟȠȐȔ 146


147 țȒȘȈȠȍȕȐȍȔ ȚȈȗȈșȊȐ, șȊȧȚȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ǬțȝȖȊȕȈȧ ȐșȚȖȘȐȧ ȔȐȘȈ ȏȕȈȍȚ ȔȕȖȋȖ ȗȘȐȔȍȘȖȊ șȊȧȚȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍȏȈșȓțȎȍȕȕȖ ȚȍȘȗȍȓȐ ȖȉȐȌȣ Ȑ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ, ȕȖ ȕȐȒȈȒ ȕȍ ȗȘȖȚȐȊȐȓȐșȤ ȥȚȖȔț, ȝȖȚȧ ȊȗȖȓȕȍ ȔȖȋȓȐ ȏȈȡȐȚȐȚȤ șȍȉȧ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ǷȈȘȐȒȠȐȚ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȉȣȓ ȕȍșȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖ ȗȘȖȒȓȧȚ ȔȈȓȤȟȐȒȖȔ-ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ, ȟȚȖ ȖȟȍȕȤ ȖȋȖȘȟȐȓȖ ȖȚȞȈ ȔȈȓȤȟȐȒȈ, ȖȌȕȈȒȖ șȈȔ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ șȔȐȘȐȓșȧ ș ȗȘȖȒȓȧȚȐȍȔ Ȑ ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȓșȧ țȔȍȘȍȚȤ ȟȍȘȍȏ ȕȍȌȍȓȦ, ȒȈȒ ȚȖȋȖ ȝȖȚȍȓ ȔȈȓȤȟȐȒ. MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǷȈȘȐȒȠȐȚ ȉȣȓ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȖȔ Ȑ ȖȉȓȈȌȈȓ ȖȋȘȖȔȕȖȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ șȐȓȖȑ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖȔ, ȖȌȕȈȒȖ Ȑȏ ȎȈȓȖșȚȐ Ȓ ȔȈȓȤȟȐȒț Ȑ Ȑȏ țȊȈȎȍȕȐȧ Ȓ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ Ȗȕ, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȗȖȗȣȚȈȚȤșȧ ȏȈȡȐȚȐȚȤ șȍȉȧ ȖȚ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧ, șȖȋȓȈșȐȓșȧ țȔȍȘȍȚȤ ȟȍȘȍȏ șȍȔȤ Ȍȕȍȑ. MȈȝȈȘȈȌȎȍ ǷȈȘȐȒȠȐȚț ȉȣȓ ȌȈȕ șȖȊȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȤ Ȋ ȖȚȊȍȚ, ȐȉȖ DzȘȐȠȕȈ ȝȖȚȍȓ, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ șȖȋȓȈșȐȓșȧ ȗȖȕȍșȚȐ ȥȚȖ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȌȈȓ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȀțȒȈȌȍȊȍ ǫȖșȊȈȔȐ ȗȖȊȍȌȈȚȤ ȔȐȘț "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ". ǸȈȌȐ ȉȓȈȋȈ ȌȘțȋȐȝ ȊȈȑȠȕȈȊ ȋȖȚȖȊ ȊȣȕȍșȚȐ ȓȦȉȣȍ șȚȘȈȌȈȕȐȧ. ǭșȓȐ Ȗȕ ȕȍ ȖȉȕȈȘțȎȐȊȈȍȚ șȊȖȍȋȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȈ, ȥȚȖ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ ȕȍ Ȗ ȍȋȖ șȓȈȉȖșȚȐ, Ȉ ȚȖȓȤȒȖ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȗȕ ȋȖȚȖȊ Ȋșȍ ȗȍȘȍȕȍșȚȐ ȘȈȌȐ ȉȓȈȋȈ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ. TǭDzǹT 49 ȉȝȈȊȈȔș Țț ȗțȔșȈȝ ȗȈȘȈȔȈșȑȈ ȔȈȑȈȑȈ ȌțȘȈȕȚȈȑȈșȗȘȠȚȈ-ȔȈȚȐȝ șȈȔȈșȚȈ-ȌȘȒ ȚȈȑȈ ȝȈȚȈȚȔȈșȊ ȈȕțȒȈȘȔȈ-ȟȍȚȈȝșȊ ȈȕțȋȘȈȝȈȔ ȒȈȘȚțȔ ȐȝȈȘȝȈșȐ ȗȘȈȉȝȖ ȉȝȈȊȈȕ - TȊȖȧ ȔȐȓȖșȚȤ; Țț - ȕȖ; ȗțȔșȈȝ - ȓȐȟȕȖșȚȐ; ȗȈȘȈȔȈșȑȈ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ; ȔȈȑȈȑȈ - ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȌțȘȈȕȚȈȑȈ - ȖȋȘȖȔȕȖȑ șȐȓȣ; ȈșȗȘȠȚȈ - ȕȍ ȗȖȌȊȍȘȋȠȐȑșȧ ȊȓȐȧȕȐȦ; ȔȈȚȐȝ - ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ; șȈȔȈșȚȈ-ȌȘȒ - ȚȖȚ, ȒȚȖ ȊȐȌȐȚ ȐȓȐ ȏȕȈȍȚ Ȋșȍ; ȚȈȑȈ - ȚȖȑ Ȏȍ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȝȈȚȈ-ȈȚȔȈșț - ȟțȊșȚȊțȦȡȐȑ șȔȧȚȍȕȐȍ Ȋ ȋȓțȉȐȕȍ șȍȘȌȞȈ; ȈȕțȒȈȘȔȈ-ȟȍȚȈȝșț - Țȍ, ȟȤȍ șȍȘȌȞȍ ȗȘȐȊȓȍȒȈȍȚ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ; ȈȕțȋȘȈȝȈȔ - ȔȐȓȖșȚȤ; ȒȈȘȚțȔ - ȌȍȓȈȚȤ; ȐȝȈ - Ȋ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ; ȈȘȝȈșȐ - ȎȍȓȈȕȐȍ; ȗȘȈȉȝȖ - Ȗ ȋȖșȗȖȌȐȕ. MȖȑ ȋȖșȗȖȌȐȕ, Țȣ ȊșȍȊȍȌțȡ, ȐȉȖ ȕȈ Țȍȉȧ ȕȍ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚșȧ ȊȓȐȧȕȐȍ ȊșȍșȐȓȤȕȖȑ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț Țȣ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ ȔȐȓȖșȍȘȌȍȕ Ȑ ș șȖșȚȘȈȌȈȕȐȍȔ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȊȊȍȌȍȕ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ ȥȚȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ Ȑ ȟȘȍȏȔȍȘȕȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǪȕȍȠȕȧȧ ȥȕȍȘȋȐȧ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȊȊȍșȚȐ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ ȊȈȑȠȕȈȊȈ, ȚȈȒ ȒȈȒ Ȗȕ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȋȓȖȡȍȕ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȓȦȉȖȊȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț. ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (7.14): ȌȈȐȊȐ ȝȑ ȥȠȈ ȋțȕȈȔȈȑȐ ȔȈȔȈ ȔȈȑȈ ȌțȘȈȚȑȈȑȈ ȔȈȔ ȥȊȈ ȑȍ ȗȘȈȗȈȌȑȈȕȚȍ ȔȈȑȈȔ ȥȚȈȔ ȚȈȘȈȕȚȐ Țȍ "ǶȌȖȓȍȚȤ MȖȦ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ, șȖșȚȖȧȡțȦ Ȑȏ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȔȈ147


148 ȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȖȟȍȕȤ ȕȍȗȘȖșȚȖ, ȕȖ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȗȘȍȌȈȓșȧ Mȕȍ, ȕȍ șȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȚȘțȌȈ ȊȣȑȚȐ Ȑȏ-ȗȖȌ ȍȍ ȊȓȐȧȕȐȧ". ǪȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȋȕȍȊȈȚȤșȧ ȕȈ ȓȦȌȍȑ, ȊȊȍȌȍȕȕȣȝ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ ȔȈȑȍȑ, ȊȈȑȠȕȈȊ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȔȖȋȈȚȤ ȐȔ, ȐȉȖ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ȊȈȑȠȕȈȊȈ ȖȕȐ șȔȖȋțȚ ȊȣȘȊȈȚȤșȧ Ȑȏ ȒȖȋȚȍȑ ȔȈȑȐ. ȊȈȕȟȝȈ-ȒȈȓȗȈȚȈȘțȉȝȑȈȠ ȟȈ ȒȘȗȈ-șȐȕȌȝțȉȝȑȈ ȥȊȈ ȟȈ ȗȈȚȐȚȈȕȈȔ ȗȈȊȈȕȍȉȝȑȖ ȊȈȐȠȕȈȊȍȉȝȑȖ ȕȈȔȖ ȕȈȔȈȝ "ȇ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ ȊșȍȔȐ ȊȈȑȠȕȈȊȈȔȐ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȘȍȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȍ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ Ȓ ȗȈȌȠȐȔ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȔ ȌțȠȈȔ, ȖȕȐ ȗȖȌȖȉȕȣ ȌȍȘȍȊȤȧȔ ȎȍȓȈȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȋțȚ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȓȦȉȣȍ ȕȈȠȐ ȎȍȓȈȕȐȧ". ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȗȖȗȈȊȠȐȍ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ Ȓ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȕȖ ȊȈȑȠȕȈȊ-ȗȘȖȗȖȊȍȌȕȐȒ șȚȈȘȈȍȚșȧ ȗȘȖȉțȌȐȚȤ Ȋ Ȑȝ șȍȘȌȞȈȝ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȀȘȐ DzȘȐȠȕȍ. TǭDzǹT 50 ȒțȘȊ ȈȌȝȊȈȘȈșȑȖȌȌȝȈȘȈȕȈȔ ȝȈȚȈșȑȈ ȉȝȖȝ ȚȊȈȑȈșȈȔȈȗȚȈșȑȈ ȔȈȕȖ ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȍȝ ȕȈ ȑȈȚȘȈ ȉȝȈȋȈȔ ȚȈȊȈ ȉȝȈȋȐȕȖ ȌȈȌțȝ ȒțȑȈȌȎȐȕȖ ȑȍȕȈ ȔȈȒȝȖ ȕȐȕȐȑȈȚȍ ȒțȘț - ȐșȗȖȓȕȐ; ȈȌȝȊȈȘȈșȑȈ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; țȌȌȝȈȘȈȕȈȔ ȏȈȊȍȘȠȐ ȗȖ ȊșȍȔ ȗȘȈȊȐȓȈȔ; ȝȈȚȈșȑȈ - țȕȐȟȚȖȎȍȕȕȖȍ; ȉȝȖȝ - Ȗ; ȚȊȈȑȈ - ȚȖȉȖȑ; ȈșȈȔȈȗȚȈșȑȈ - ȕȍȏȈȒȖȕȟȍȕȕȖȋȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȔȈȕȖ - Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȍȝ - MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǬȈȒȠȐ; ȕȈ - ȕȍ; ȑȈȚȘȈ - ȋȌȍ; ȉȝȈȋȈȔ - ȌȖȓȧ; ȚȈȊȈ - ȚȊȖȧ; ȉȝȈȋȐȕȈȝ - ȌȖșȚȖȑȕȣȑ ȐȔȍȚȤ ȌȖȓȦ; ȌȈȌțȝ - ȕȍ ȌȈȓȐ; Ȓț-ȑȈȌȎȐȕȈȝ - ȏȓȖȉȕȣȍ ȎȘȍȞȣ; ȑȍȕȈ - ȚȍȔ, ȒȚȖ ȌȈȘțȍȚ; ȔȈȒȝȈȝ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȕȐȕȐȑȈȚȍ - ȗȖȓțȟȈȍȚ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ. Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, Țȍȉȍ ȗȖ ȗȘȈȊț ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ȌȖȓȧ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȌȈȘȖȊ, ȐȉȖ Țȣ ȌȈȘțȍȠȤ ȓȦȌȧȔ ȗȓȖȌȣ Ȑȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ. ǵȍȌȖȉȘȖșȖȊȍșȚȕȣȍ ȎȘȍȞȣ ȓȐȠȐȓȐ Țȍȉȧ ȚȊȖȍȑ ȌȖȓȐ, Ȑȏ-ȏȈ ȟȍȋȖ Țȣ țșȚȘȖȐȓ ȗȖȋȘȖȔ ȕȈ ȔȍșȚȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, Ȑ ȖȕȖ ȖșȚȈȓȖșȤ ȕȍȏȈȊȍȘȠȍȕȕȣȔ. TȍȗȍȘȤ Ȏȍ șȌȍȓȈȑ Ȋșȍ, ȟȚȖȉȣ ȧȋȤȧ ȉȣȓȈ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȕȖ ȏȈȊȍȘȠȍȕȈ Ȑ Țȣ ȗȖȓțȟȐȓ ȗȘȐȟȐȚȈȦȡțȦșȧ Țȍȉȍ ȌȖȓȦ. TǭDzǹT 51 ȌȎȐȊȈȚȈȌ ȑȈȌȎȈȔȈȕȖ 'ȑȈȔ ȗȘȈȗȈȌȑȍȚȈȒȠȐȕȐ ȉȝȈȋȈȝ ȉȝȘȋȖȝ ȠȔȈȠȘțȕȐ ȘȖȝȈȕȚț ȗțȠȕȖ ȌȈȕȚȈȠ ȟȈ ȗțȘȊȈȊȈȚ ȌȎȐȊȈȚȈȚ - ȗțșȚȤ Ȗȕ ȎȐȊȍȚ; ȑȈȌȎȈȔȈȕȈȝ - ȖșțȡȍșȚȊȓȧȦȡȐȑ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ (ǬȈȒȠȈ); ȈȑȈȔ - ȥȚȖ; ȗȘȈȗȈȌȑȍȚȈ - ȗțșȚȤ Ȗȕ ȗȖȓțȟȐȚ ȖȉȘȈȚȕȖ; ȈȒȠȐȕȐ - ȋȓȈȏȈȔȐ; ȉȝȈȋȈȝ - ǩȝȈȋȈȌȍȊȈ; ȉȝȘȋȖȝ - ȔțȌȘȍȞȈ ǩȝȘȐȋț; ȠȔȈȠȘțȕȐ - țșȣ; ȘȖȝȈȕȚț - ȗțșȚȤ ȊȣȘȈșȚțȚ ȊȕȖȊȤ; 148


149 ȗțȠȕȈȝ - ǷțȠȈȌȍȊȣ; ȌȈȕȚȈȝ - ȘȧȌ ȏțȉȖȊ; ȟȈ - Ȑ; ȗțȘȊȈ-ȊȈȚ - ȒȈȒ ȗȘȍȎȌȍ. MȖȑ ȋȖșȗȖȌȐȕ, ȗțșȚȤ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȕȈȟȈȓ ȥȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, (ȞȈȘȦ ǬȈȒȠȍ), ȗȖ ȚȊȖȍȑ ȔȐȓȖșȚȐ ȉțȌȍȚ ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȈ ȎȐȏȕȤ, ȗțșȚȤ ǩȝȈȋȈ ȗȖȓțȟȐȚ ȕȈȏȈȌ șȊȖȐ ȋȓȈȏȈ, ǩȝȘȐȋț - șȊȖȐ țșȣ, Ȉ ǷțȠȈ ȏțȉȣ. TǭDzǹT 52 ȌȍȊȈȕȈȔ ȉȝȈȋȕȈ-ȋȈȚȘȈȕȈȔ ȘȚȊȐȌȎȈȔ ȟȈȑțȌȝȈȠȔȈȉȝȐȝ ȉȝȈȊȈȚȈȕțȋȘȝȐȚȈȕȈȔ ȈȠț ȔȈȕȑȖ 'șȚȊ ȈȕȈȚțȘȈȔ ȌȍȊȈȕȈȔ - ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȉȝȈȋȕȈ-ȋȈȚȘȈȕȈȔ - ț ȒȖȚȖȘȣȝ ȗȍȘȍȓȖȔȈȕȣ ȘțȒȐ Ȑ ȕȖȋȐ; ȘȚȊȐȌȎȈȔ - ȎȘȍȞȖȊ; ȟȈ - Ȑ; ȈȑțȌȝȈ-ȈȠȔȈȉȝȐȝ - ȖȘțȎȐȍȔ Ȑ ȒȈȔȕȧȔȐ; ȉȝȈȊȈȚȈ - ȚȖȉȖȑ; ȈȕțȋȘȝȐȚȈȕȈȔ - ȖȉȓȈȋȖȌȍȚȍȓȤșȚȊȖȊȈȕȕȣȍ; ȈȠț - șȘȈȏț Ȏȍ; ȔȈȕȑȖ - Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ (ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȐȑ Ȋ ȋȕȍȊȍ); ȈșȚț - ȗțșȚȤ ȉțȌȍȚ; ȈȕȈȚțȘȈȔ - ȐȏȓȍȟȍȕȐȍ ȖȚ ȘȈȕ. Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȗțșȚȤ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȎȘȍȞȣ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȚȊȖȐ ȊȖȐȕȣ ȗȍȘȍȓȖȔȈȓȐ ȘțȒȐ Ȑ ȕȖȋȐ, ȗȖ ȚȊȖȍȑ ȔȐȓȖșȚȐ ȐȏȓȍȟȈȚșȧ Ȑ Ȑȝ ȘȈȕȣ ȏȈȎȐȊțȚ. TǭDzǹT 53 ȥȠȈ Țȍ ȘțȌȘȈ ȉȝȈȋȖ 'șȚț ȑȈȌ-țȟȟȝȐȠȚȖ 'ȌȝȊȈȘȈșȑȈ ȊȈȐ ȑȈȌȎȕȈș Țȍ ȘțȌȘȈ ȉȝȈȋȍȕȈ ȒȈȓȗȈȚȈȔ ȈȌȑȈ ȑȈȌȎȕȈ-ȝȈȕ ȥȠȈȝ - ȥȚȈ; Țȍ - ȚȊȖȧ; ȘțȌȘȈ - Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȉȝȈȋȈȝ - ȌȖȓȧ; ȈșȚț - ȗțșȚȤ ȉțȌȍȚ; ȑȈȚ - Ȋșȍ, ȟȚȖ; țȟȟȝȐȠȚȈȝ - ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖșȚȈȚȒȖȔ; ȈȌȝȊȈȘȈșȑȈ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȊȈȐ - ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ; ȑȈȌȎȕȈȝ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; Țȍ - ȚȊȖȍȑ; ȘțȌȘȈ - Ȗ ǸțȌȘȈ; ȉȝȈȋȍȕȈ - ȌȖȓȍȑ; ȒȈȓȗȈȚȈȔ - ȗțșȚȤ ȉțȌȍȚ ȏȈȊȍȘȠȍȕȖ; ȈȌȑȈ - șȍȋȖȌȕȧ; ȑȈȌȎȕȈ-ȝȈȕ - Ȗ ȘȈȏȖȘȐȚȍȓȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. Ƕ ȘȈȏȖȘȐȚȍȓȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȊȖȏȤȔȐ ȗȘȐȟȐȚȈȦȡțȦșȧ Țȍȉȍ ȌȖȓȦ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȌȈȘȖȊ Ȑ ȔȐȓȖșȚȐȊȖ ȗȖȏȊȖȓȤ ȏȈȊȍȘȠȐȚȤ ȥȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǮȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ - ȥȚȖ ȖȉȘȧȌ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȖȊȍȘȠȈȍȚșȧ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǪȖ ȊȚȖȘȖȑ ȋȓȈȊȍ ǷȍȘȊȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȒȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ șȚȈȘȈȚȤșȧ ȗȖȕȧȚȤ, ȌȖȊȖȓȍȕ ȓȐ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȚȍȔ, ȟȚȖ Ȗȕ ȌȍȓȈȍȚ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȞȍȓȤȦ ȕȈȠȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. TȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ ȌȖȓȋ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, șȓțȎȈȡȍȋȖ Ȋ ȒȈȒȖȑ-ȕȐȉțȌȤ ȜȐȘȔȍ, șȚȈȘȈȚȤșȧ ȘȈȉȖȚȈȚȤ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ țȗȘȈȊȓȧȦȡȐȑ ȐȓȐ ȝȖȏȧȐȕ ȜȐȘȔȣ ȉȣȓ ȐȔ ȌȖȊȖȓȍȕ, ȌȖȓȋ ȒȈȎȌȖȋȖ - ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȉȣȓ ȌȖȊȖȓȍȕ ȚȍȔ, ȟȚȖ Ȗȕ ȌȍȓȈȍȚ. Ƕ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȕțȎȕȖ ȌȍȓȈȚȤ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ, Ȑ ȚȈȒȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȧȋȤȍȑ. ǰȕȈ149


150 ȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȧȋȤȧ - ȥȚȖ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȊȖ ȐȔȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǵțȎȕȖ ȚȊȍȘȌȖ țșȊȖȐȚȤ, ȟȚȖ ȓȦȉȖȍ ȌȍȑșȚȊȐȍ, ȗȖȔȐȔȖ ȧȋȤȐ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ. ȅȚȖ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (3.9): ȑȈȌȎȕȈȘȚȝȈȚ ȒȈȘȔȈȕȖ 'ȕȑȈȚȘȈ ȓȖȒȖ 'ȑȈȔ ȒȈȘȔȈ-ȉȈȕȌȝȈȕȈȝ. ǹȓȖȊȈ ȒȈȘȔȈ-ȉȈȕȌȝȈȕȈȝ ȖȏȕȈȟȈȦȚ, ȟȚȖ ȍșȓȐ ȞȍȓȤȦ ȕȈȠȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ǪȐȠȕț, ȚȖ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȥȚȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ șȊȧȎțȚ ȕȈș. ǿȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȘȈȉȖȚȈȚȤ ȕȍ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ, Ȉ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǩȖȋȈ. TȈȒȖȑ ȖȉȘȈȏ ȌȍȑșȚȊȐȑ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȧȋȤȍȑ. ǷȖȓțȉȖȋȐ ȖȎȐȌȈȓȐ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ ǬȈȒȠȈ ȏȈȒȖȕȟȐȚ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȖȕȐ ȗȖȓțȟȈȚ ȗȘȈșȈȌ, ȖșȚȈȚȒȐ ȗȐȡȐ, ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȕȖȑ ǪȐȠȕț. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȚȈȒȎȍ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȓ ȗȖȓțȟȐȚȤ șȊȖȦ ȌȖȓȦ ȗȘȈșȈȌȈ. ǶȌȕȈȒȖ ǬȈȒȠȈ, ȕȍȊȏȓȦȉȐȊȠȐȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȕȍ ȗȘȐȋȓȈșȐȓ ȍȋȖ ȕȈ ȧȋȤȦ Ȑ ȕȍ ȊȣȌȍȓȐȓ ȗȘȐȟȐȚȈȊȠȍȑșȧ ȍȔț ȌȖȓȐ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȌȈȘȖȊ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ șȓțȋȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȘȈȏȖȘȐȓȐ ȎȍȘȚȊȍȕȕȐȒ, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ țșȗȖȒȖȐȓ ȀȐȊț. Ƕȕ ȏȈȊȍȘȐȓ ȀȐȊț, ȟȚȖ Ȗȕ ȗȖȓțȟȐȚ șȊȖȦ ȌȖȓȦ ȗȘȈșȈȌȈ, Ȑ ȗȖȗȘȖșȐȓ ȍȋȖ ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȉȣȓȖ ȘȈȏȘțȠȍȕȖ ȍȋȖ șȓțȋȈȔȐ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (3.11) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ, șȖȊȍȘȠȈȧ ȧȋȤȐ, Ȕȣ ȌȖșȚȈȊȓȧȍȔ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ȊșȍȔ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. ǩȍȏ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȖȉȖȑȚȐșȤ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȝȖȚȧȚ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȗȘȈșȈȌȖȔ, ȖșȚȈȦȡȐȔșȧ ȗȖșȓȍ ȧȋȤȐ. Tȍ, ȒȚȖ ȗȖȋȓȖȡȍȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ Ȑ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ, ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȌȖȓȎȕȣ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȧȋȤȐ, ȐȕȈȟȍ ȖȕȐ ȏȈȗțȚȈȦȚșȧ Ȋ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȝ șȊȖȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. ǷȖ ȥȚȖȑ ȗȘȐȟȐȕȍ ǬȈȒȠȈ, ȘȖȌȖȕȈȟȈȓȤȕȐȒ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ, ȘȍȠȐȓ ȗȘȖȊȍșȚȐ ȧȋȤȦ, Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȓ ȕȈ ȗȘȐȟȐȚȈȊȠțȦșȧ ȍȔț ȌȖȓȦ ȗȘȈșȈȌȈ. ǵȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ǬȈȒȠȈ ȕȍ ȗȘȐȋȓȈșȐȓ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȕȈ ȥȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȗȘȖȐȏȖȠȍȓ ȕȍȗȘȐȧȚȕȣȑ ȐȕȞȐȌȍȕȚ. ǶȌȕȈȒȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȊȔȍȠȈȚȍȓȤșȚȊț ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ Ȋșȍ ȖȒȖȕȟȐȓȖșȤ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȕȖ. ǹȖȊȍȘȠȈȚȤ ȧȋȤȦ ȌȈȓȍȒȖ ȕȍ ȗȘȖșȚȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȕȈ ȕȍȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȘȐȋȓȈșȐȚȤ Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. Ǫ DzȈȓȐ-Ȧȋț ȓȦȌȐ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ ȚȈȒȐȍ ȌȖȘȖȋȖșȚȖȧȡȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȋȓȈȠȈȚȤ ȕȈ ȕȐȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȗȖȥȚȖȔț șȊȧȡȍȕȕȣȍ ȗȐșȈȕȐȧ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚ: ȑȈȌȎȕȈȐȝ șȈȕȒȐȘȚȈȕȈ-ȗȘȈȑȈȐȘ ȑȈȌȎȈȕȚȐ ȝȐ șțȔȍȌȝȈșȈȝ (ǩȝȈȋ., 11.5.32). ǸȈȏțȔȕȣȍ ȓȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ ȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ Ȋ DzȈȓȐ-Ȧȋț ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. ǶȌȕȈȒȖ ȍșȓȐ ȓȦȌȐ ȗȍȘȍșȚȈȕțȚ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȧȋȤȐ, ȚȖ ȓȐȠȈȚșȧ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȟȍȋȖ ȘȍȋțȓȧȘȕȖșȚȤ șȔȍȕȣ ȊȘȍȔȍȕ ȋȖȌȈ ȕȈȘțȠȐȚșȧ Ȑ ȌȖȎȌȐ ȉțȌțȚ ȊȣȗȈȌȈȚȤ Ȋ ȕȍȌȖșȚȈȚȖȟȕȖȔ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȍ. Ǫșȍ ȥȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȊȖ ȊȓȈșȚȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǷȖȥȚȖȔț, ȟȚȖȉȣ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȞȈȘȐȓȐ ȔȐȘ Ȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȍ, Ȋ ȥȚȖȚ ȊȍȒ Ȋșȍ ȘȈȏțȔȕȣȍ ȓȦȌȐ ȌȖȓȎȕȣ șȖȊȍȘȠȈȚȤ șȈȕȒȐȘȚȈȕȈ-ȧȋȤȦ, ȚȖ ȍșȚȤ ȗȍȚȤ șȊȧȚȣȍ ȐȔȍȕȈ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, DzȘȐȠȕȈ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ / ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǸȈȔȈ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ. Mȣ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȐȋȓȈȠȈȚȤ ȓȦȌȍȑ, ȗȍȚȤ ȊȔȍșȚȍ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ Ȑ țȋȖȡȈȚȤ Ȑȝ ȗȘȈșȈȌȖȔ. ȅȚȈ ȧȋȤȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚ Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȟȍȔț ȊȖ ȊșȍȔ ȔȐȘȍ ȊȖȞȈȘȧȚșȧ ȗȖȒȖȑ Ȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȍ. ǹȖȊȍȘȠȍȕȐȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȖȉȘȧȌȖȊ șȊȧȏȈȕȖ ȍȡȍ ș ȖȌȕȖȑ șȓȖȎȕȖșȚȤȦ: ȍșȓȐ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȖȊȖȌȐȚ ȖȉȘȧȌ, ȕȍ șțȔȍȍȚ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ȝȖȚȧ ȉȣ ȖȌȕȖȋȖ Ȑȏ ȔȕȖȋȐȝ șȖȚȍȕ Țȣșȧȟ 150


151 ȗȖȓțȉȖȋȖȊ (ȒȈȒ ȥȚȖ șȓțȟȐȓȖșȤ ș ǬȈȒȠȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȖȋȕȍȊȈȓ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț), ȘȍȏțȓȤȚȈȚ ȉțȌȍȚ ȗȓȈȟȍȊȕȣȔ. ǵȖ Ȋ ȊȍȒ DzȈȓȐ ȗȘȖȞȍȌțȘȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȗȘȍȌȍȓȤȕȖ țȗȘȖȡȍȕȈ - șȍȑȟȈș ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ȟȚȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚ DzȘȐȠȕț, Ȉ ȊȔȍșȚȍ ș ǵȐȔ Ȑ Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. TȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ ȠȍșȚȖȑ ȋȓȈȊȍ ǿȍȚȊȍȘȚȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ "ǩȘȈȝȔȈ țșȗȖȒȈȐȊȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț".

151


152

ǫdzǨǪǨ ǹǭǬȄMǨȇ. ǬȈȒȠȈ ȏȈȊȍȘȠȈȍȚ

ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ

TǭDzǹT 1 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȐȚȑ ȈȌȎȍȕȈȕțȕȐȚȍȕȈ ȉȝȈȊȍȕȈ ȗȈȘȐȚțȠȑȈȚȈ ȈȉȝȑȈȌȝȈȑȐ ȔȈȝȈ-ȉȈȝȖ ȗȘȈȝȈșȑȈ ȠȘțȑȈȚȈȔ ȐȚȐ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ - MȈȑȚȘȍȧ; țȊȈȟȈ - șȒȈȏȈȓ; ȐȚȐ - ȚȈȒ; ȈȌȎȍȕȈ - ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ; ȈȕțȕȐȚȍȕȈ - țșȗȖȒȖȍȕȕȣȑ; ȉȝȈȊȍȕȈ - ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ; ȗȈȘȐȚțȠȑȈȚȈ - ȊȗȖȓȕȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȣȑ; ȈȉȝȑȈȌȝȈȑȐ șȒȈȏȈȓ; ȔȈȝȈ-ȉȈȝȖ - Ȗ ǪȐȌțȘȈ; ȗȘȈȝȈșȑȈ - țȓȣȉȈȧșȤ; ȠȘțȑȈȚȈȔ ȊȣșȓțȠȈȑ; ȐȚȐ - ȚȈȒ. MțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȔȖȋțȟȍȘțȒȐȑ ǪȐȌțȘȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, țșȗȖȒȖȍȕȕȣȑ șȓȖȊȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, ȚȈȒ ȖȚȊȍȚȐȓ ȕȈ ȍȋȖ ȗȘȖșȤȉț. TǭDzǹT 2 ȔȈȝȈȌȍȊȈ țȊȈȟȈ ȕȈȋȝȈȔ ȗȘȈȌȎȍȠȈ ȉȈȓȈȕȈȔ ȊȈȘȕȈȑȍ ȕȈȕțȟȐȕȚȈȑȍ ȌȍȊȈ-ȔȈȑȈȉȝȐȉȝțȚȈȕȈȔ ȌȈȕȌȈș ȚȈȚȘȈ ȌȝȘȚȖ ȔȈȑȈ ȔȈȝȈȌȍȊȈȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; țȊȈȟȈ - șȒȈȏȈȓ; ȕȈ - ȕȍ; ȈȋȝȈȔ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ; ȗȘȈȌȎȈ-ȐȠȈ - Ȗ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ șȖȚȊȖȘȍȕȕȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȉȈȓȈȕȈȔ - ȌȍȚȍȑ; ȊȈȘȕȈȑȍ - ȧ ȗȘȐȕȐȔȈȦ ȊȖ ȊȕȐȔȈȕȐȍ; ȕȈ - ȕȍ; ȈȕțȟȐȕȚȈȑȍ - ȧ șȟȐȚȈȦ; ȌȍȊȈ-ȔȈȑȈ - ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ ǫȖșȗȖȌȈ; ȈȉȝȐȉȝțȚȈȕȈȔ - Țȍȝ, ȒȚȖ ȊȊȍȌȍȕ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ; ȌȈȕȌȈȝ - ȗȈȓȒȈ; ȚȈȚȘȈ - ȚȈȔ; ȌȝȘȚȈȝ - ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȕȈȧ; ȔȈȑȈ - ȔȕȖȑ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ șȒȈȏȈȓ: ǬȖȘȖȋȖȑ ȖȚȍȞ, ǩȘȈȝȔȈ, Ȕȍȕȧ ȕȐșȒȖȓȤȒȖ ȕȍ ȏȈȌȍȊȈȦȚ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ, ȕȈȕȖșȐȔȣȍ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ. ǶȕȐ ȊȍȌțȚ șȍȉȧ ȒȈȒ ȕȍȘȈȏțȔȕȣȍ ȌȍȚȐ, ȗȖȥȚȖȔț ȧ ȕȍ ȗȘȐȕȐȔȈȦ Ȑȝ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ ȊșȍȘȤȍȏ. ȇ ȕȈȒȈȏȈȓ Ȑȝ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȐșȗȘȈȊȐȚȤ Ȑȝ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǵȈȒȈȏȈȕȐȧ ȉȣȊȈȦȚ ȌȊțȝ ȊȐȌȖȊ. ǭșȚȤ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȤ ȗȖȌȊȍȘȋȈȍȚ șȊȖȍȋȖ ȗȘȖȚȐȊȕȐȒȈ, Ȑ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧ, ȗȖȌȖȉȕȣȍ ȚȍȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȚȍȞ ȗȘȐȔȍȕȧȍȚ Ȓ șȊȖȍȔț șȣȕț. ǸȈȏȕȐȞȈ ȔȍȎȌț ȥȚȐȔȐ ȌȊțȔȧ ȊȐȌȈȔȐ ȕȈȒȈȏȈȕȐȑ ȖȋȘȖȔȕȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȐȘȖȎȌȍȕȕȣȔ ȊȈȑȠȕȈȊȖȔ, ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȟȚȖ ȖȚȘȈȏȐȓȖșȤ Ȋ ȍȋȖ ȐȔȍȕȐ - ǨȠțȚȖȠȈ. Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȗȕ ȕȍ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓșȧ Ȑ ȕȍ șȚȈȓ șȟȐȚȈȚȤ Ȋșȍȝ șȊȖȐȔȐ ȊȘȈȋȈȔȐ. Ƕȕ ȕȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȊȘȈȎȌȍȉȕȣȝ ȟțȊșȚȊ ȕȐ Ȓ ȖȌȕȖȔț ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț, ȕȈȗȘȖȚȐȊ, Ȗȕ ȎȍȓȈȍȚ ȌȖȉȘȈ ȒȈȎȌȖȔț. ǰ ȍșȓȐ ȗȖȘȖȑ Ȗȕ ȕȈȒȈȏȣȊȈȍȚ ȒȖȋȖ-ȓȐȉȖ, ȚȖ ȌȍȓȈȍȚ ȥȚȖ ȒȈȒ ȖȚȍȞ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈȒȈȏȣȊȈȍȚ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȒȖ ȊșȍȔ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȗȖ-ȖȚȍȟȍșȒȐ: Ȗȕ ȕȍ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȊșȍȘȤȍȏ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȍȔț ȕȈȕȖșȧȚ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ȍșȓȐ ȥȚȐ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ - ȗȖȓțȉȖȋȐ. 152


153 TǭDzǹT 3 ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȍȘ ȌȈȋȌȝȈ-ȠȐȘȠȕȖ ȉȝȈȊȈȚȊ ȈȌȎȈ-ȔțȒȝȈȔ ȠȐȘȈȝ ȔȐȚȘȈșȑȈ ȟȈȒȠțȠȍȒȠȍȚȈ ȉȝȈȋȈȔ șȊȈȔ ȉȈȘȝȐȠȖ ȉȝȈȋȈȝ ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȍȝ - ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ ǬȈȒȠȐ; ȌȈȋȌȝȈ-ȠȐȘȠȕȈȝ - ȟȤȧ ȋȖȓȖȊȈ șȋȖȘȍȓȈ ȌȖȚȓȈ; ȉȝȈȊȈȚț - ȗțșȚȤ ȉțȌȍȚ; ȈȌȎȈ-ȔțȒȝȈȔ - ș ȒȖȏȓȐȕȖȑ ȔȖȘȌȖȑ; ȠȐȘȈȝ - ȋȖȓȖȊȈ; ȔȐȚȘȈșȑȈ - MȐȚȘȣ; ȟȈȒȠțȠȈ - ȋȓȈȏȈȔȐ; ȐȒȠȍȚȈ - ȗțșȚȤ ȊȐȌȐȚ; ȉȝȈȋȈȔ - ȌȖȓȦ; șȊȈȔ - șȊȖȦ; ȉȈȘȝȐȠȈȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȉȝȈȋȈȝ - ǩȝȈȋȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǷȖșȒȖȓȤȒț ȋȖȓȖȊȈ ǬȈȒȠȐ șȋȖȘȍȓȈ, Ȗȕ ȗȖȓțȟȐȚ ȋȖȓȖȊț ȒȖȏȓȈ, Ȉ ȗȖȓțȉȖȋ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǩȝȈȋȈ șȔȖȎȍȚ ȊȐȌȍȚȤ șȊȖȦ ȌȖȓȦ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȌȈȘȖȊ ȋȓȈȏȈȔȐ MȐȚȘȣ. TǭDzǹT 4 ȗțȠȈ Țț ȑȈȌȎȈȔȈȕȈșȑȈ ȌȈȌȉȝȐȘ ȌȎȈȒȠȈȚț ȗȐȠȚȈ-ȉȝțȒ ȌȍȊȈȝ ȗȘȈȒȘȚȈ-șȈȘȊȈȕȋȈ ȑȍ ȔȈ țȟȟȝȍȠȈȕȈȔ ȌȈȌțȝ ȗțȠȈ - ǷțȠȈ; Țț - ȕȖ; ȑȈȌȎȈȔȈȕȈșȑȈ - șȖȊȍȘȠȈȦȡȍȋȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȌȈȌȉȝȐȝ - ȏțȉȈȔȐ; ȌȎȈȒȠȈȚț - ȎȍȊȈȚȤ; ȗȐȠȚȈȉȝțȒ - ȗȘȐȕȐȔȈȧ Ȋ ȗȐȡț ȔțȒț; ȌȍȊȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȗȘȈȒȘȚȈ - șȌȍȓȈȕȕȣȑ; șȈȘȊȈ-ȈȕȋȈȝ - ȗȖȓȕȣȑ; ȑȍ - ȒȖȚȖȘȣȍ; Ȕȍ - Ȕȕȍ; țȟȟȝȍȠȈȕȈȔ ȌȖȓȦ Ȋ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ; ȌȈȌțȝ - ȌȈȓȐ. ǷȖȓțȉȖȋ ǷțȠȈ șȔȖȎȍȚ ȎȍȊȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȏțȉȈȔȐ șȊȖȐȝ țȟȍȕȐȒȖȊ. ǶșȚȈȊȠȐșȤ Ȋ ȖȌȐȕȖȟȍșȚȊȍ, Ȗȕ ȊȣȕțȎȌȍȕ ȉțȌȍȚ țȚȖȓȧȚȤ ȋȖȓȖȌ ȚȍșȚȖȔ Ȑȏ ȕțȚȖȊȖȑ ȔțȒȐ, Ȉ ț ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȖȋȓȈșȐȓȐșȤ ȖȚȌȈȚȤ Ȕȕȍ ȔȖȦ ȌȖȓȦ Ȋ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ, ȏȈȎȐȊțȚ Ȋșȍ ȘȈȕȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȖȓțȉȖȋ ǷțȠȈ ȗȖȗȈȓ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȤ ȖȚ șȊȖȐȝ țȟȍȕȐȒȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȓȐ ȗȍȘȍȎȍȊȣȊȈȚȤ ȏȈ ȕȍȋȖ ȗȐȡț. Ǫ Ȑȝ ȖȚșțȚșȚȊȐȍ ȍȔț ȗȘȐȝȖȌȐȓȖșȤ ȌȖȊȖȓȤșȚȊȖȊȈȚȤșȧ ȚȍșȚȖȔ Ȑȏ ȕțȚȖȊȖȑ ȔțȒȐ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ȗȕ ȕȍ ȉȣȓ ȌȖ ȒȖȕȞȈ ȗȘȖȡȍȕ. Ƕȕ ȓȐȠȐȓșȧ șȊȖȐȝ ȏțȉȖȊ Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ șȔȍȧȓșȧ ȕȈȌ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ, ȐȏȌȍȊȈȚȍȓȤșȒȐ ȖșȒȈȓȐȊ ȏțȉȣ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȍȔț ȕȍȓȤȏȧ ȉȣȓȖ ȐȔȍȚȤ ȏțȉȣ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȗȕ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȓ Ȑȝ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȖșȔȍȧȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț. TǭDzǹT 5 ȉȈȝțȉȝȑȈȔ ȈȠȊȐȕȖȝ ȗțȠȕȖ ȝȈșȚȈȉȝȑȈȔ ȒȘȚȈ-ȉȈȝȈȊȈȝ ȉȝȈȊȈȕȚȊ ȈȌȝȊȈȘȑȈȊȈȠ ȟȈȕȑȍ ȉȈșȚȈ-ȠȔȈȠȘțȘ ȉȝȘȋțȘ ȉȝȈȊȍȚ ȉȈȝțȉȝȑȈȔ - ȌȊțȔȧ ȘțȒȈȔȐ; ȈȠȊȐȕȖȝ - ǨȠȊȐȕȐ-ȒțȔȈȘȈ; ȗțȠȕȈȝ - ǷțȠȐ; ȝȈșȚȈȉȝȑȈȔ - ȌȊțȔȧ ȒȐșȚȧȔȐ ȘțȒ; ȒȘȚȈ-ȉȈȝȈȊȈȝ - Țȍ, ȒȖȔț ȕțȎȕȣ ȘțȒȐ; ȉȝȈȊȈȕȚț - ȖȕȐ ȊȣȕțȎȌȍȕȣ ȉțȌțȚ; ȈȌȝȊȈȘȑȈȊȈȝ - ȥȚȐ ȎȘȍȞȣ; ȟȈ - Ȑ; Ȉȕȑȍ - ȖșȚȈȓȤȕȣȍ; ȉȈșȚȈ-ȠȔȈȠȘțȝ - ȒȖȏȓȐȕȈȧ ȉȖȘȖȌȈ; ȉȝȘȋțȝ - ǩȝȘȐȋț; ȉȝȈȊȍȚ - ȗțșȚȤ ț ȕȍȋȖ ȉțȌȍȚ. 153


154 Tȍ, ț ȒȖȋȖ ȉȣȓȐ ȖȚȘțȉȓȍȕȣ ȘțȒȐ, șȔȖȋțȚ ȘȈȉȖȚȈȚȤ ȘțȒȈȔȐ ǨȠȊȐȕȐ-ȒțȔȈȘȈ, Ȉ ȚȍȔ, ț ȒȖȋȖ ȖȚȘțȉȓȍȕȣ ȒȐșȚȐ ȘțȒ, ȗȘȐȌȍȚșȧ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ șȊȖȦ ȘȈȉȖȚț ȘțȒȈȔȐ ǷțȠȐ. TȈȒ Ȏȍ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȗȖșȚțȗȈȚȤ Ȑ ȎȘȍȞȈȔ. ǿȚȖ Ȏȍ ȒȈșȈȍȚșȧ ǩȝȘȐȋț, ȚȖ ȍȋȖ ȉțȌȍȚ țȒȘȈȠȈȚȤ ȒȖȏȓȐȕȈȧ ȉȖȘȖȌȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǩȝȘȐȋț MțȕȐ, ȋȖȘȧȟȐȑ șȚȖȘȖȕȕȐȒ ǬȈȒȠȐ, ȗȖȓțȟȐȓ ȉȖȘȖȌț ș ȋȖȓȖȊȣ ȒȖȏȓȈ, ȒȖȚȖȘȖȑ ȉȣȓȈ ȏȈȔȍȕȍȕȈ ȋȖȓȖȊȈ ǬȈȒȠȐ. ȅȗȐȏȖȌ ș ȏȈȔȍȕȖȑ ȋȖȓȖȊȣ ǬȈȒȠȐ ȌȖȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȍșȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ ȕȈțȟȕȣȝ ȚȍȖȘȐȑ, șȖȋȓȈșȕȖ ȒȖȚȖȘȖȑ țȔșȚȊȍȕȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚșȧ ȘȈȉȖȚȖȑ ȔȖȏȋȈ. MȖȏȋ ǬȈȒȠȐ ȉȣȓ ȖȚȓȐȟȍȕ ȖȚ ȔȖȏȋȈ ȒȖȏȓȈ, ȕȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ ȋȖȓȖȊț ǬȈȒȠȐ ȏȈȔȍȕȐȓȐ ȒȖȏȓȐȕȖȑ, Ȗȕ ȖșȚȈȓșȧ șȈȔȐȔ șȖȉȖȑ. ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ șȖȏȕȈȕȐȍ ȐȕȌȐȊȐȌȈ - ȥȚȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖȑ ȌțȠȐ. MȖȏȋ - ȓȐȠȤ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȖȉȡȍȋȖ ș ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȖȔ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ, țȔ Ȑ șȖȏȕȈȕȐȍ - ȥȚȖ ȈȚȘȐȉțȚȣ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖȑ ȌțȠȐ. ǰȏ ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȝ șȚȐȝȖȊ șȚȈȕȍȚ ȧșȕȖ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȋȖȓȖȊȈ ǬȈȒȠȐ ȉȣȓȈ ȏȈȔȍȕȍȕȈ ȋȖȓȖȊȖȑ ȒȖȏȓȈ, Ȗȕ șȖȝȘȈȕȐȓ șȊȖȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚ. ǿȚȖȉȣ țȔȐȓȖșȚȐȊȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, Ȗȕ ȊȖȏȕȍșȍȚ ȐȔ ȟțȌȍșȕȣȍ ȔȖȓȐȚȊȣ, ȕȈ ȟȚȖ ȒȖȏȍȓ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ. ȅȚȖ ȌȖȒȈȏȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȍ ȔȖȏȋ: țȔșȚȊȍȕȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ - ȥȚȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖȑ ȌțȠȐ. ǶȟȐȡȍȕȐȍ ȥȚȖȋȖ șȖȏȕȈȕȐȧ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȑ ȞȍȓȤȦ ǬȊȐȎȍȕȐȧ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. DzȈȒȐȔ ȉȣ ȔȖȏȋȖȔ ȕȐ ȖȉȓȈȌȈȓ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȗȘȖșȚȖ ȗȍȘȍȒȓȦȟȐȚ șȊȖȍ șȖȏȕȈȕȐȍ ș ȔȈȚȍȘȐȐ ȕȈ DzȘȐȠȕț, ȚȖ ȌȖșȚȐȋȕȍȚ țșȗȍȝȈ Ȋ ȎȐȏȕȐ. Ƕȉ ȥȚȖȔ Ȏȍ ȋȖȊȖȘȐȚ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ": ȒȈȒ ȉȣ ȕȐȏȒȖ ȕȐ ȗȈȓȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȖȕȖ șȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ ȎȐȏȕȐ, ȍșȓȐ ȘȈȏȖȊȤȍȚ Ȋ șȍȉȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ șȖȏȕȈȕȐȍȔ DzȘȐȠȕȣ, ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ ȊȖȏȊȘȈȚȐȚșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț. TǭDzǹT 6 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȚȈȌȈ șȈȘȊȈȕȐ ȉȝțȚȈȕȐ ȠȘțȚȊȈ ȔȐȌȝțȠȚȈȔȖȌȐȚȈȔ ȗȈȘȐȚțȠȚȈȚȔȈȉȝȐș ȚȈȚȈ șȈȌȝț șȈȌȝȊ ȐȚȑ ȈȚȝȈȉȘțȊȈȕ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ - ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ; țȊȈȟȈ - șȒȈȏȈȓ; ȚȈȌȈ - ȚȖȋȌȈ; șȈȘȊȈȕȐ - Ȋșȍ; ȉȝțȚȈȕȐ - ȓȐȟȕȖșȚȐ; ȠȘțȚȊȈ - ȊȣșȓțȠȈȊ; ȔȐȌȝțȝ-ȚȈȔȈ - ȓțȟȠȐȔ Ȑȏ Ȋșȍȝ ȌȈȘțȦȡȐȝ ȉȓȈȋȈ (ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ); țȌȐȚȈȔ șȒȈȏȈȕȕȖȍ; ȗȈȘȐȚțȠȚȈ - țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȣȍ; ȈȚȔȈȉȝȐȝ - Ȋșȍȑ ȌțȠȖȑ; ȚȈȚȈ - ȔȖȑ ȌȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ; șȈȌȝț șȈȌȝț - ȉȘȈȊȖ! ȉȘȈȊȖ!; ȐȚȐ - ȚȈȒ; ȈȚȝȈ ȈȉȘțȊȈȕ - ȒȈȒ Ȕȣ țȎȍ șȒȈȏȈȓȐ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ǪȐȌțȘȈ, ȊȣșȓțȠȈȊ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȓțȟȠȍȋȖ Ȑȏ Ȋșȍȝ ȌȈȘțȦȡȐȝ ȉȓȈȋȈ, Ȋșȍ ȖșȚȈȓȐșȤ ȖȟȍȕȤ ȌȖȊȖȓȤȕȣ ȍȋȖ șȓȖȊȈȔȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȈȏȊȈȕ ȔȐȌȝțȠȚȈȔȈ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ Ȋșȍȝ ȌȈȘțȦȡȐȝ ȉȓȈȋȈ". ǬȘțȋȖȍ ȐȔȧ 154


155 ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ - ǨȠțȚȖȠȈ, ȒȖȚȖȘȖȍ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȖȟȍȕȤ ȓȍȋȒȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ Ȑ ȚȈȒ Ȏȍ ȓȍȋȒȖ ȘȈȏȋȕȍȊȈȚȤ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȕȍȌȈȓȍȒȐȍ ȓȦȌȐ Ȋ ȘȈșȟȍȚȍ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȓȈȋȈ ȖȉȘȈȡȈȦȚșȧ ș ȔȖȓȐȚȊȈȔȐ Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. ǫȓȈȊȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȚȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȖȉȘȈȡȈȦȚșȧ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȓȍȋȒȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ Ȑ ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȍȏ ȌȖȓȋȐȝ ȘȈȏȌțȔȐȑ ȕȈȋȘȈȎȌȈȍȚ șȊȖȐȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȓȦȉȣȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȉȓȈȋȈȔȐ, ȏȈ ȟȚȖ ȍȋȖ Ȑ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȔȐȌȝțȠȚȈȔȖȑ, ȓțȟȠȐȔ Ȑȏ Ȋșȍȝ ȌȈȘțȦȡȐȝ ȉȓȈȋȈ. MȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȝ ȓȦȌȍȑ ȐȕȚȍȘȍșțȦȚ ȚȖȓȤȒȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȓȈȋȈ, Ȉ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȉȓȈȋȈ ȖșȚȈȊȓȧȦȚ Ȑȝ ȘȈȊȕȖȌțȠȕȣȔȐ. ǶȌȕȈȒȖ ȐȕȖȋȌȈ ȉȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȌȈȍȚ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȍȔț ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ, ȊȣșȠȍȍ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȉȓȈȋȖ. ǸȈșșȒȈȏȣȊȈȦȚ, ȟȚȖ ȖȌȕȈȎȌȣ ȕȍȒȐȑ ȉȍȌȕȣȑ ȉȘȈȝȔȈȕ ȗȖȒȓȖȕȧȓșȧ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ Ȋ ȕȈȌȍȎȌȍ ȘȈȏȉȖȋȈȚȍȚȤ, Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓ ȍȔț ȗȖȑȚȐ Ȓ ǹȈȕȈȚȈȕȍ ǫȖșȊȈȔȐ. ǩȘȈȝȔȈȕ ȗȘȐȠȍȓ Ȓ ǹȈȕȈȚȈȕȍ ǫȖșȊȈȔȐ Ȑ șȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ ȗȘȐȠȍȓ ȗȖ șȖȊȍȚț ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȖȖȉȡȐȓ ȍȔț, ȟȚȖ ǹȈȕȈȚȈȕȈ ȔȖȎȍȚ ȌȈȚȤ ȍȔț șȈȔȣȑ Ȟȍȕȕȣȑ Ȑȏ ȌȈȘȖȊ. ǻ ǹȈȕȈȚȈȕȣ ȉȣȓ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȑ ȒȈȔȍȕȤ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȗȕ ȌȍȘȎȈȓ Ȋ Ȓțȟȍ ȔțșȖȘȈ. ǪȣșȓțȠȈȊ ȗȘȖșȤȉț ȉȍȌȕȖȋȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ǹȈȕȈȚȈȕȈ ȖȚȌȈȓ ȍȔț ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȑ ȒȈȔȍȕȤ, ȟȍȔ ȕȍșȒȈȏȈȕȕȖ ȖȉȘȈȌȖȊȈȓ ȉȘȈȝȔȈȕȈ. TȍȗȍȘȤ, ȗȘȖșȚȖ ȗȘȐȒȖșȕțȊȠȐșȤ ȒȈȔȕȍȔ Ȓ Ȏȍȓȍȏț, Ȗȕ ȔȖȋ ȗȖȓțȟȐȚȤ șȚȖȓȤȒȖ ȏȖȓȖȚȈ, șȒȖȓȤȒȖ ȝȖȚȍȓ. ǶȌȕȈȒȖ, ȘȈșșȚȈȊȠȐșȤ ș ǹȈȕȈȚȈȕȖȑ, Ȗȕ ȗȖȌțȔȈȓ: "ǭșȓȐ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȑ ȒȈȔȍȕȤ - șȈȔȣȑ Ȟȍȕȕȣȑ Ȑȏ ȌȈȘȖȊ, ȚȖ ȗȖȟȍȔț ǹȈȕȈȚȈȕȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȌȍȘȎȈȓ ȍȋȖ Ȋ Ȓțȟȍ ȔțșȖȘȈ?" ǷȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȊȍȘȕțȓșȧ Ȓ ǹȈȕȈȚȈȕȍ ǫȖșȊȈȔȐ Ȑ șȗȘȖșȐȓ ț ȕȍȋȖ: "ǫȖșȗȖȌȐȕ, ȍșȓȐ ȥȚȖȚ ȒȈȔȍȕȤ - șȈȔȈȧ ȞȍȕȕȈȧ ȊȍȡȤ ȕȈ șȊȍȚȍ, ȗȖȟȍȔț Țȣ ȌȍȘȎȈȓ ȍȋȖ șȘȍȌȐ ȔțșȖȘȈ?" ǹȈȕȈȚȈȕȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȖȚȊȍȚȐȓ: "ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȑ ȒȈȔȍȕȤ - ȌȈȓȍȒȖ ȕȍ șȈȔȈȧ ȞȍȕȕȈȧ ȊȍȡȤ. ǵȖ ȋȖȚȖȊ ȓȐ Țȣ Ȓ ȚȖȔț, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȕȧȚȤ ȖȚ Ȕȍȕȧ șȈȔȣȑ Ȟȍȕȕȣȑ ȌȈȘ?" "Ƕ ȌȈ, ȋȖșȗȖȌȐȕ, - șȒȈȏȈȓ ȉȘȈȝȔȈȕ. - ǰȔȍȕȕȖ ȏȈ ȥȚȐȔ Ȕȍȕȧ Ȑ ȗȖșȓȈȓ Ȓ Țȍȉȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ". TȖȋȌȈ ǹȈȕȈȚȈȕȈ ǫȖșȊȈȔȐ Ȋȍȓȍȓ ȍȔț ȊȣȉȘȖșȐȚȤ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȑ ȒȈȔȍȕȤ Ȋ ȕȈȝȖȌȐȊȠȐȑșȧ ȕȍȗȖȌȈȓȍȒț ȗȘțȌ Ȑ ȊȖȏȊȘȈȚȐȚȤșȧ ȕȈȏȈȌ. ǵȐȡȐȑ ȉȘȈȝȔȈȕ șȌȍȓȈȓ ȚȖ, ȟȚȖ Ȋȍȓȍȓ ȍȔț ǹȈȕȈȚȈȕȈ, Ȉ ȒȖȋȌȈ Ȗȕ ȊȍȘȕțȓșȧ, ǹȈȕȈȚȈȕȈ ǫȖșȊȈȔȐ ȌȈȓ ȍȔț ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ. TȈȒ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȉȘȈȝȔȈȕ ȊșȚȘȍȚȐȓșȧ ș ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȗȖȓțȟȐȓ ȗȖșȊȧȡȍȕȐȍ, țȏȕȈȊ ȖȚ ȕȍȋȖ Ȗ ȔȈȝȈ-ȔȈȕȚȘȍ: ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, DzȘȐȠȕȈ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ / ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǸȈȔȈ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ. TǭDzǹT 7 ȚȈȚȖ ȔȐȌȝȊȈȔșȈȔ ȈȔȈȕȚȘȑȈ ȠțȕȈșȐȘȈȝ șȈȝȈȘȠȐȉȝȐȝ ȉȝțȑȈș ȚȈȌ ȌȍȊȈ-ȑȈȌȎȈȕȈȔ șȈ-ȔȐȌȝȊȈȌ-ȊȍȌȝȈșȖ ȑȈȑțȝ ȚȈȚȈȝ - ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ; ȔȐȌȝȊȈȔșȈȔ - ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț; ȈȔȈȕȚȘȑȈ ȗȘȐȋȓȈșȐȊ; ȠțȕȈșȐȘȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ȞȈȘȍȔ ǰȕȌȘȖȑ; șȈȝȈ ȘȠȐȉȝȐȝ - șȖ ȊșȍȔȐ ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǩȝȘȐȋț; ȉȝțȑȈȝ - șȕȖȊȈ; ȚȈȚ - ȚȖ; ȌȍȊȈ-ȑȈȌȎȈȕȈȔ - ȔȍșȚȖ, ȋȌȍ ȗȖȒȓȖȕȧȓȐșȤ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ; șȈ-ȔȐȌȝȊȈȚ - ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ; ȊȍȌȝȈșȈȝ - ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ; ȑȈȑțȝ - ȗȖȠȓȐ. 155


156 ǯȈȚȍȔ ǩȝȘȐȋț, ȋȓȈȊȈ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ, ȗȘȐȋȓȈșȐȓ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȋ șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȐ ȔțȌȘȍȞȖȊ, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ ȚțȌȈ, ȋȌȍ ȕȍȏȈȌȖȓȋȖ ȌȖ ȥȚȖȋȖ ȗȘȖȊȖȌȐȓȖșȤ ȊȍȓȐȒȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǮȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, țșȚȘȖȍȕȕȖȍ ȞȈȘȍȔ ǬȈȒȠȍȑ, ȉȣȓȖ ȗȘȍȘȊȈȕȖ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ. ǷȖȥȚȖȔț ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȓȐ ȕȈ ȕȍȔ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȗȖȗȘȖșȐȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț șȈȔȖȋȖ ȗȘȐȑȚȐ Ȑ ȘȈȏȎȍȟȤ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȑ ȖȋȖȕȤ. ǹțȡȍșȚȊțȍȚ ȌȈȎȍ ȗȖȋȖȊȖȘȒȈ: ȠȐȊȈ-ȝȐȕȈ-ȑȈȌȎȕȈ - "ǩȍȏ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȕȐȒȈȒȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȕȍ țȊȍȕȟȈȍȚșȧ țșȗȍȝȖȔ". ȇȋȤȍȠȊȈȘȖȑ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ, ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȐȠȕț, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ, ȟȚȖȉȣ ȕȈ ȒȈȎȌȖȑ ȧȋȤȍ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȓȐ Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ Ȑ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ. TǭDzǹT 8 ȊȐȌȝȈȑȈ ȒȈȘȚșȕȑȍȕȈ ȟȈ ȚȈȌ ȑȈȌ ȈȝȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȉȝȈȊȈȝ șȈȕȌȈȌȝțȝ ȒȈșȑȈ ȒȈȑȍȕȈ șȈȊȈȕȐȑȈ-ȗȈȠȖȝ ȠȐȘȈȝ ȊȐȌȝȈȑȈ - ȊȣȗȖȓȕȧȧ; ȒȈȘȚșȕȑȍȕȈ - ȗȖȓȕȖșȚȤȦ; ȟȈ - Ȑ; ȚȈȚ - ȚȖ; ȑȈȚ - ȟȚȖ; ȈȝȈ - ȉȣȓȖ șȒȈȏȈȕȖ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ǫȖșȗȖȌȤ; ȉȝȈȊȈȝ - ȀȐȊȈ; șȈȕȌȈȌȝțȝ - șȖȍȌȐȕȐȓȐ; ȒȈșȑȈ - ȎȐȊțȡȍȋȖ (ǬȈȒȠȐ); ȒȈȑȍȕȈ - ș ȚȍȓȖȔ; șȈȊȈȕȐȑȈ - ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȓȐ ȗȘȐȕȍșȚȐ Ȋ ȎȍȘȚȊț; ȗȈȠȖȝ - ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ; ȠȐȘȈȝ - ȋȖȓȖȊȈ. DzȖȋȌȈ Ȋșȍ ȉȣȓȖ ȊȣȗȖȓȕȍȕȖ Ȋ ȚȖȟȕȖșȚȐ ȚȈȒ, ȒȈȒ Ȋȍȓȍȓ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, Ȓ Țȍȓț ǬȈȒȠȐ ȗȘȐșȖȍȌȐȕȐȓȐ ȋȖȓȖȊț ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȓȐ ȗȘȐȕȍșȚȐ Ȋ ȎȍȘȚȊț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǵȈ ȥȚȖȚ ȘȈȏ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȖȟȍȕȤ ȉȖȧȓȐșȤ ȘȈșșȍȘȌȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȐ șȌȍȓȈȓȐ Ȋșȍ, ȒȈȒ Ȗȕ șȒȈȏȈȓ. ǯȌȍșȤ, Ȋ ȟȈșȚȕȖșȚȐ, ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ Ȓ Țȍȓț ǬȈȒȠȐ ȉȣȓȈ ȗȘȐșȚȈȊȓȍȕȈ ȋȖȓȖȊȈ ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ (ȒȖȏȓȈ). TǭDzǹT 9 șȈȕȌȝȐȑȈȔȈȕȍ ȠȐȘȈșȐ ȌȈȒȠȖ ȘțȌȘȈȉȝȐȊȐȒȠȐȚȈȝ șȈȌȑȈȝ șțȗȚȈ ȐȊȖȚȚȈșȚȝȈț ȌȈȌȘȠȍ ȟȈȋȘȈȚȖ ȔȘȌȈȔ șȈȕȌȝȐȑȈȔȈȕȍ - țȊȍȕȟȈȕȕȣȑ; ȠȐȘȈșȐ - ȋȖȓȖȊȖȑ; ȌȈȒȠȈȝ - ȞȈȘȤ ǬȈȒȠȈ; ȘțȌȘȈ-ȈȉȝȐȊȐȒȠȐȚȈȝ - țȊȐȌȍȕȕȣȑ ǸțȌȘȖȑ (ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ); șȈȌȑȈȝ - ȚȖȚȟȈș Ȏȍ; șțȗȚȍ - șȗȧȡȍȔț; ȐȊȈ - ȗȖȌȖȉȕȖ; țȚȚȈșȚȝȈț - ȗȘȖșȕțȓșȧ; ȌȈȌȘȠȍ - țȊȐȌȍȓ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȈȋȘȈȚȈȝ - ȗȍȘȍȌ; ȔȘȌȈȔ - ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț. ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ Ȓ Țȍȓț ȞȈȘȧ ǬȈȒȠȐ ȉȣȓȈ ȗȘȐȒȘȍȗȓȍȕȈ ȋȖȓȖȊȈ ȎȐȊȖȚȕȖȋȖ, ȍȋȖ ȗȘȐȊȍȓȐ Ȋ ȟțȊșȚȊȖ, Ȑ, ȒȖȋȌȈ ȞȈȘȤ ȗȘȖȉțȌȐȓșȧ ȖȚȖ șȕȈ, ȗȍȘȊȣȑ, ȒȖȋȖ Ȗȕ țȊȐȌȍȓ, ȉȣȓ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, șȚȖȧȊȠȐȑ ȗȘȧȔȖ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ. 156


157 DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ǬȈȒȠȈ ȊșȚȈȓ ȚȈȒ, ȒȈȒ ȉțȌȚȖ ȗȘȖȉțȌȐȓșȧ ȖȚ ȋȓțȉȖȒȖȋȖ șȕȈ. ǵȈ șȈȕșȒȘȐȚȍ ȥȚȖ ȏȊțȟȐȚ șțȗȚȈ ȐȊȖȚȚȈșȚȝȈț. ȅȚȖ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ, ȒȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȖșȣȗȈȍȚșȧ, Ȗȕ șȘȈȏț Ȏȍ ȊșȗȖȔȐȕȈȍȚ Ȗ șȊȖȐȝ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȧȝ. ǬȈȒȠȈ ȉȣȓ țȉȐȚ, ȍȋȖ ȋȖȓȖȊț ȖȚȘȍȏȈȓȐ Ȑ ȉȘȖșȐȓȐ Ȋ ȖȋȖȕȤ, ȋȌȍ ȖȕȈ șȋȖȘȍȓȈ ȌȖȚȓȈ. TȍȓȖ ǬȈȒȠȐ ȉȣȓȖ ȔȍȘȚȊȖ, ȕȖ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȗȕ Ȗȟȕțȓșȧ Ȑ ȗȘȐȠȍȓ Ȋ șȍȉȧ, ȒȈȒ ȚȖȓȤȒȖ Ȓ ȍȋȖ Țȍȓț ȗȘȐșȖȍȌȐȕȐȓȐ ȋȖȓȖȊț ȒȖȏȓȈ. ȅȚȖ ȌȖȒȈȏȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ șȖȏȕȈȕȐȍ ȓȦȉȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ țȕȐȒȈȓȤȕȖ. ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ǬȈȒȠȍ ȗȘȐșȚȈȊȐȓȐ ȋȖȓȖȊț ȒȖȏȓȈ, Ȗȕ ȜȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȗȖȓțȟȐȓ ȌȘțȋȖȍ ȚȍȓȖ, ȖȌȕȈȒȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ ȚȍȓȖ ǬȈȒȠȐ ȗȘȍȚȍȘȗȍȓȖ ȚȈȒȐȍ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ, ȍȋȖ șȖȏȕȈȕȐȍ ȖșȚȈȓȖșȤ ȗȘȍȎȕȐȔ, ȐȉȖ șȖȏȕȈȕȐȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȐȕȌȐȊȐȌȈ țȕȐȒȈȓȤȕȖ. ǰȏ ȥȚȖȋȖ ȥȗȐȏȖȌȈ ȚȈȒȎȍ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ țȘȖȊȍȕȤ ȘȈȏȊȐȚȐȧ șȖȏȕȈȕȐȧ ȕȐȒȈȒ ȕȍ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ șȚȘȖȍȕȐȧ ȚȍȓȈ. ǹȖȏȕȈȕȐȍ ȗȍȘȍȝȖȌȐȚ Ȑȏ ȚȍȓȈ Ȋ ȚȍȓȖ ȊȔȍșȚȍ ș ȌțȠȖȑ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȦȚ ȔȕȖȋȐȍ șȓțȟȈȐ Ȑȏ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ ȐșȚȖȘȐȐ. ǶȌȐȕ Ȑȏ ȗȘȐȔȍȘȖȊ ȚȖȔț - MȈȝȈȘȈȌȎȈ ǩȝȈȘȈȚȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȞȈȘȍȔ, Ȉ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȐ ȗȖȓțȟȐȓ ȚȍȓȖ Ȗȓȍȕȧ. ǶȌȕȈȒȖ, ȝȖȚȧ Ȗȕ Ȑ ȘȖȌȐȓșȧ ȖȓȍȕȍȔ, ȍȋȖ șȖȏȕȈȕȐȍ ȕȐșȒȖȓȤȒȖ ȕȍ ȐȏȔȍȕȐȓȖșȤ. Ƕȕ ȏȕȈȓ, ȟȚȖ ȗȘȍȎȌȍ ȉȣȓ ȞȈȘȍȔ ǩȝȈȘȈȚȖȑ, Ȉ ȚȍȗȍȘȤ ȗȍȘȍșȍȓȐȓșȧ Ȋ ȚȍȓȖ Ȗȓȍȕȧ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȋ ȔȖȔȍȕȚ șȔȍȘȚȐ ȌțȔȈȓ Ȗȉ Ȗȓȍȕȍ. ǬȈȎȍ Ȋ Țȍȓȍ Ȗȓȍȕȧ Ȗȕ ȖȉȓȈȌȈȓ ȚȍȔ Ȏȍ șȖȏȕȈȕȐȍȔ, ȟȚȖ Ȑ Ȋ Țȍȓȍ ȞȈȘȧ ǩȝȈȘȈȚȣ. ǷȖȘȧȌȖȒ, țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȖȔ, șȖȊȍȘȠȍȕȍȕ, Ȑ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȕȐȔ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȍȚȊȖȘȐȓ șȊȖȍ șȖȏȕȈȕȐȍ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȎȐȏȕȐ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ șȚȈȕȍȚ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ DzȘȐȠȕȣ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȗȖȓțȟȐȚ ȚȍȓȖ ȌȘțȋȖȋȖ ȊȐȌȈ. TǭDzǹT 10 ȚȈȌȈ ȊȘȠȈȌȝȊȈȌȎȈ-ȌȊȍȠȈ ȒȈȓȐȓȈȚȔȈ ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȐȝ ȠȐȊȈȊȈȓȖȒȈȌ ȈȉȝȈȊȈȟ ȟȝȈȘȈȌ-ȌȝȘȈȌȈ ȐȊȈȔȈȓȈȝ ȚȈȌȈ - Ȋ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ; ȊȘȠȈ-ȌȝȊȈȌȎȈ - ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȍȏȌȐȚ ȕȈ ȉȣȒȍ; ȌȊȍȠȈ - ȕȍȕȈȊȐșȚȤ; ȒȈȓȐȓȈ-ȈȚȔȈ - ȖșȒȊȍȘȕȍȕȕȖȍ șȍȘȌȞȍ; ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȐȝ - ȞȈȘȤ ǬȈȒȠȈ; ȠȐȊȈ - ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȈȊȈȓȖȒȈȚ ȊȐȌȧ ȍȋȖ; ȈȉȝȈȊȈȚ - șȚȈȓ; ȠȈȘȈȚ - ȖșȍȕȤȦ; ȝȘȈȌȈȝ - ȖȏȍȘȖ; ȐȊȈ ȗȖȌȖȉȕȖ; ȈȔȈȓȈȝ - ȖȟȐȡȍȕȕȣȑ. DzȖȋȌȈ ǬȈȒȠȈ țȊȐȌȍȓ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȍȏȌȐȚ ȊȍȘȝȖȔ ȕȈ ȉȣȒȍ, ȍȋȖ șȍȘȌȞȍ, ȖșȒȊȍȘȕȍȕȕȖȍ ȕȍȕȈȊȐșȚȤȦ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȚȖȚȟȈș ȖȟȐșȚȐȓȖșȤ, ȒȈȒ ȊȖȌȈ Ȋ ȖȏȍȘȍ ȗȖșȓȍ ȖșȍȕȕȐȝ ȌȖȎȌȍȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȒȈȏȈȕȕȖȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ, ȗȖȟȍȔț ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊșȍȉȓȈȋȐȔ. ǹȚȖȐȚ ȒȖȔț-ȕȐȉțȌȤ ȗȖșȔȖȚȘȍȚȤ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ țȊȈȎȍȕȐȍȔ, ȍȋȖ șȍȘȌȞȍ ȚȖȚȟȈș ȖȟȐșȚȐȚșȧ. ǹȍȘȌȞȍ ȞȈȘȧ ǬȈȒȠȐ ȉȣȓȖ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȖ ȕȍȕȈȊȐșȚȤȦ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, Ȑ Ȋșȍ Ȏȍ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț, ȟȚȖ Ȗȕ ȗȖșȔȖȚȘȍȓ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ș ȕȍȒȖȚȖȘȖȑ ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ, ȍȋȖ șȍȘȌȞȍ ȔȋȕȖȊȍȕȕȖ ȖȟȐșȚȐȓȖșȤ. ǪȖ ȊȘȍȔȧ șȍȏȖȕȈ ȌȖȎȌȍȑ ȊȖȌȈ Ȋ ȊȖȌȖȍȔȈȝ ȌȍȓȈȍȚșȧ ȋȘȧȏȕȖȑ Ȑ ȔțȚȕȖȑ, ȖȌȕȈȒȖ șȚȖȐȚ ȗȘȖȑȚȐ ȖșȍȕȕȐȔ ȌȖȎȌȧȔ, ȒȈȒ ȖȕȈ șȘȈȏț șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȟȐșȚȖȑ Ȑ ȗȘȖȏȘȈȟȕȖȑ. ǹȍȘȌȞȍ ǬȈȒȠȐ ȚȖȎȍ ȉȣȓȖ 157


158 ȕȍȟȐșȚȖ, ȚȈȒ ȒȈȒ Ȗȕ ȗȖȕȖșȐȓ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȏȈ ȟȚȖ Ȑ ȉȣȓ șțȘȖȊȖ ȕȈȒȈȏȈȕ, ȖȌȕȈȒȖ ȚȍȗȍȘȤ Ȗȕ ȗȘȐȠȍȓ Ȋ șȍȉȧ, Ȑ ȖȌȕȖȋȖ ȍȋȖ ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖȋȖ Ȑ ȉȓȈȋȖȋȖȊȍȑȕȖȋȖ ȊȏȋȓȧȌȈ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȉȣȓȖ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ, ȟȚȖȉȣ ȍȋȖ șȖȏȕȈȕȐȍ ȖȟȐșȚȐȓȖșȤ ȖȚ șȒȊȍȘȕȣ. TǭDzǹT 11 ȉȝȈȊȈ-șȚȈȊȈȑȈ ȒȘȚȈ-ȌȝȐȘ ȕȈȠȈȒȕȖȌ ȈȕțȘȈȋȈȚȈȝ ȈțȚȒȈȕȚȝȑȈȌ ȉȈȠȗȈ-ȒȈȓȈȑȈ șȈȔȗȈȘȍȚȈȔ șțȚȈȔ șȔȈȘȈȕ ȉȝȈȊȈ-șȚȈȊȈȑȈ - ȟȚȖȉȣ ȊȖȏȕȍșȚȐ ȔȖȓȐȚȊȣ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ; ȒȘȚȈȌȝȐȝ - ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȘȍȠȐȓ; ȕȈ - ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ; ȈȠȈȒȕȖȚ - ȉȣȓ șȗȖșȖȉȍȕ; ȈȕțȘȈȋȈȚȈȝ - ȟțȊșȚȊțȧ; ȈțȚȒȈȕȚȝȑȈȚ - Ȑȏ-ȏȈ ȋȖȘȧȟȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȧ; ȉȈȠȗȈ-ȒȈȓȈȑȈ - șȖ șȓȍȏȈȔȐ ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ; șȈȔȗȈȘȍȚȈȔ - țȔȍȘȠțȦ; șțȚȈȔ - ȌȖȟȤ; șȔȈȘȈȕ - ȊșȗȖȔȕȐȊ. ǾȈȘȤ ǬȈȒȠȈ ȝȖȚȍȓ ȊȖȏȕȍșȚȐ ȔȖȓȐȚȊȣ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ, ȕȖ ȕȍ ȔȖȋ ȊȣȔȖȓȊȐȚȤ ȕȐ șȓȖȊȈ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȊșȗȖȔȕȐȓ ȊȌȘțȋ Ȗȉ țȎȈșȕȖȑ șȔȍȘȚȐ șȊȖȍȑ ȌȖȟȍȘȐ ǹȈȚȐ. ǫȓȈȏȈ ǬȈȒȠȐ ȕȈȗȖȓȕȐȓȐșȤ șȓȍȏȈȔȐ, Ȑ ȌțȠȐȊȠȐȍ ȍȋȖ ȘȣȌȈȕȐȧ ȔȍȠȈȓȐ ȍȔț ȋȖȊȖȘȐȚȤ. TǭDzǹT 12 ȒȘȟȟȝȘȈȚ șȈȔșȚȈȉȝȑȈ ȟȈ ȔȈȕȈȝ ȗȘȍȔȈ-ȊȐȝȊȈȓȐȚȈȝ șțȌȝȐȝ ȠȈȠȈȔșȈ ȕȐȘȊȑȈȓȐȒȍȕȈ ȉȝȈȊȍȕȍȠȈȔ ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȐȝ ȒȘȟȟȝȘȈȚ - ș ȖȋȘȖȔȕȣȔ țșȐȓȐȍȔ; șȈȔșȚȈȉȝȑȈ - țșȗȖȒȖȐȊ; ȟȈ ȚȈȒȎȍ; ȔȈȕȈȝ - țȔ; ȗȘȍȔȈ-ȊȐȝȊȈȓȐȚȈȝ - ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȑ ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȕȍȎȕȖșȚȤȦ; șț-ȌȝȐȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȐȠȍȓ Ȋ șȍȉȧ; ȠȈȠȈȔșȈ - ȊȖȏȕȍș ȔȖȓȐȚȊȣ; ȕȐȘȊȑȈȓȐȒȍȕȈ - ȐșȒȘȍȕȕȍ, ș ȖȋȘȖȔȕȖȑ ȓȦȉȖȊȤȦ; ȉȝȈȊȍȕȈ - ȟțȊșȚȊțȧ; ȐȠȈȔ - ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ; ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȐȝ - ȞȈȘȤ ǬȈȒȠȈ. Ǫ ȥȚȖȚ ȔȖȔȍȕȚ ȞȈȘȤ ǬȈȒȠȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȍȘȍȗȖȓȕȧȓȐ ȓȦȉȖȊȤ Ȑ ȕȍȎȕȖșȚȤ, ȖȒȖȕȟȈȚȍȓȤȕȖ ȗȘȐȠȍȓ Ȋ ȟțȊșȚȊȖ. ǹ ȉȖȓȤȠȐȔ ȚȘțȌȖȔ Ȗȕ țșȗȖȒȖȐȓ șȊȖȑ țȔ, ȖȊȓȈȌȍȓ șȖȉȖȑ Ȑ Ȋ ȧșȕȖȔ șȖȏȕȈȕȐȐ șȚȈȓ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ȔȖȓȐȚȊȣ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ. TǭDzǹT 13 ȌȈȒȠȈ țȊȈȟȈ ȉȝțȑȈȕ ȈȕțȋȘȈȝȈ ȈȝȖ ȉȝȈȊȈȚȈ ȒȘȚȖ Ȕȍ ȌȈȕȌȈș ȚȊȈȑȈ ȔȈȑȐ ȉȝȘȚȖ ȑȈȌ ȈȗȐ ȗȘȈȓȈȉȌȝȈȝ ȕȈ ȉȘȈȝȔȈ-ȉȈȕȌȝțȠț ȟȈ ȊȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȕȕ ȈȊȈȌȎȕȈ ȚțȉȝȑȈȔ ȝȈȘȍȠ ȟȈ ȒțȚȈ ȥȊȈ ȌȝȘȚȈ-ȊȘȈȚȍȠț ȌȈȒȠȈȝ - ȞȈȘȤ ǬȈȒȠȈ; țȊȈȟȈ - șȒȈȏȈȓ; ȉȝțȑȈȕ - ȖȋȘȖȔȕȈȧ; ȈȕțȋȘȈȝȈȝ - ȔȐȓȖșȚȤ; ȈȝȖ - țȊȣ; ȉȝȈȊȈȚȈ - ȚȖȉȖȑ; ȒȘȚȈȝ - ȖȒȈȏȈȕȕȈȧ; Ȕȍ - ȕȈ Ȕȍȕȧ; ȌȈȕȌȈȝ - ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ; ȚȊȈȑȈ - ȚȖȉȖȑ; ȔȈȑȐ - Ȕȕȍ; ȉȝȘȚȈȝ - ȕȈȓȖȎȍȕȕȖȍ; ȑȈȚ ȈȗȐ - ȝȖȚȧ; ȗȘȈȓȈȉȌȝȈȝ - ȗȖȉȍȎȌȍȕȕȣȑ; ȕȈ - ȕȐ; ȉȘȈȝȔȈ-ȉȈȕȌȝțȠț - Ȓ ȕȍȌȖșȚȖȑȕȖȔț ȉȘȈȝȔȈȕț; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȊȈȔ - Ȋȣ ȖȉȈ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ȔȖȑ ȋȖșȗȖȌȐȕ; ȈȊȈȌȎȕȈ - ȗȘȍȕȍȉȘȍȎȍȕȐȍ; 158


159 ȚțȉȝȑȈȔ - ȚȖȉȖȑ; ȝȈȘȍȝ ȟȈ - ǫȖșȗȖȌȖȔ ǪȐȠȕț; ȒțȚȈȝ - ȋȌȍ; ȥȊȈ ȒȖȕȍȟȕȖ; ȌȝȘȚȈ-ȊȘȈȚȍȠț - Ȓ ȚȖȔț, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. ǾȈȘȤ ǬȈȒȠȈ șȒȈȏȈȓ: ǬȖȘȖȋȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȧ ȕȈȕȍș Țȍȉȍ ȚȧȎȒȖȍ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ, ȕȖ Țȣ ȚȈȒ ȌȖȉȘ, ȟȚȖ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȕȍ ȓȐȠȐȓ Ȕȍȕȧ șȊȖȍȑ ȔȐȓȖșȚȐ, ȕȖ, ȕȈȖȉȖȘȖȚ, ȖȒȈȏȈȓ Ȕȕȍ ȖȋȘȖȔȕțȦ țșȓțȋț, ȗȘȖțȟȐȊ Ȕȍȕȧ. Tȣ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȚȊȍȘȋȈȍȚȍ ȌȈȎȍ ȕȐȒȟȍȔȕȣȝ, ȕȍȌȖșȚȖȑȕȣȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȍȚ ȕȐȟȍȋȖ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖȋȖ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Țȣ șȎȈȓȐȓșȧ ȕȈȌȖ ȔȕȖȑ, șȖȊȍȘȠȈȦȡȐȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǽȖȚȧ ǬȈȒȠȈ ȟțȊșȚȊȖȊȈȓ șȍȉȧ ȗȖȉȍȎȌȍȕȕȣȔ, Ȗȕ ȗȖȕȐȔȈȓ, ȟȚȖ, ȕȈȒȈȏȈȊ ȍȋȖ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȘȖȧȊȐȓ Ȓ ȕȍȔț ȊȍȓȐȒțȦ ȔȐȓȖșȚȤ. Ƕȕ ȊșȗȖȔȕȐȓ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȚȊȍȘȋȈȦȚ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȥȚȐ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȕȍ ȐȔȍȦȚ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȝ ȒȈȟȍșȚȊ. ǷȖ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔ ȖȉȣȟȈȧȔ, ȓȦȌȍȑ, ȘȖȌȐȊȠȐȝșȧ Ȋ șȍȔȤȍ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȕȍȓȤȏȧ șțȘȖȊȖ ȕȈȒȈȏȣȊȈȚȤ. ǷȘȐȔȍȘȖȔ ȥȚȖȋȖ șȓțȎȐȚ ȚȖ, ȒȈȒ ǨȘȌȎțȕȈ ȖȉȖȠȍȓșȧ ș ǨȠȊȈȚȚȝȈȔȖȑ. ǨȠȊȈȚȚȝȈȔȈ ȉȣȓ șȣȕȖȔ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ǬȘȖȕȈȟȈȘȤȐ, Ȑ, ȝȖȚȧ Ȗȕ șȖȊȍȘȠȐȓ ȚȧȎȒȖȍ ȗȘȍșȚțȗȓȍȕȐȍ, țȉȐȊ Ȋșȍȝ șȣȕȖȊȍȑ ǷȈȕȌȈȊȖȊ, ȒȖȋȌȈ Țȍ șȗȈȓȐ, ȏȈ ȟȚȖ ȍȋȖ ȖșțȌȐȓ ȌȈȎȍ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ, ǨȘȌȎțȕȈ ȗȖȡȈȌȐȓ ǨȠȊȈȚȚȝȈȔț Ȑ ȕȍ șȚȈȓ ȍȋȖ țȉȐȊȈȚȤ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȗȕ ȉȣȓ șȣȕȖȔ ȉȘȈȝȔȈȕȈ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȓȍȌțȍȚ ȖȉȘȈȚȐȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ șȓȖȊȖ ȉȘȈȝȔȈ-ȉȈȕȌȝțȠț. ǹȓȖȊȖȔ ȉȘȈȝȔȈ-ȉȈȕȌȝț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȘȖȌȐȓșȧ Ȋ șȍȔȤȍ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ȕȖ ȊȍȌȍȚ șȍȉȧ ȕȍ ȚȈȒ, ȒȈȒ ȗȖȓȈȋȈȍȚșȧ ȉȘȈȝȔȈȕț. TȈȒȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȕțȎȕȖ șȟȐȚȈȚȤ ȕȍ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ, Ȉ ȉȘȈȝȔȈ-ȉȈȕȌȝț. ǬȈȒȠȈ ȗȘȖȧȊȐȓ șȍȉȧ ȒȈȒ ȉȘȈȝȔȈ-ȉȈȕȌȝț. Ƕȕ ȉȣȓ șȣȕȖȔ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈ, ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, ȖȌȕȈȒȖ ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ Ȗȕ ȗȖȊȍȓ șȍȉȧ ȕȍ ȚȈȒ, ȒȈȒ ȗȖȌȖȉȈȍȚ ȉȘȈȝȔȈȕț, ȗȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȗȘȐȏȕȈȍȚ ȏȌȍșȤ, ȟȚȖ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȈșȚȖȧȡȐȔ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ. ǶȌȕȈȒȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖ ȖȚȕȖșȧȚșȧ ȌȈȎȍ Ȓ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȈȒȈȏȈȓ ǬȈȒȠț ȕȍ ȚȈȒ, ȒȈȒ ȕȈȒȈȏȣȊȈȦȚ ȊȘȈȋȈ ȐȓȐ ȗȘȖȚȐȊȕȐȒȈ. Ƕȕ șȌȍȓȈȓ ȥȚȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȊȍșȚȐ ȍȋȖ Ȋ ȟțȊșȚȊȖ Ȑ ȗȖȔȖȟȤ ȍȔț ȖșȖȏȕȈȚȤ șȊȖȐ ȖȠȐȉȒȐ. ǬȈȒȠȈ ȗȖȕȧȓ ȥȚȖ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȏȌȍșȤ ȉȓȈȋȖȌȈȘȐȚ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕț Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȏȈ Ȑȝ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ Ȓ ȗȈȌȠȐȔ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ, ȊȒȓȦȟȈȧ ȍȋȖ șȈȔȖȋȖ. ǵȖ ȝȖȚȧ Ȗȕ Ȑ ȉȣȓ ȗȈȌȠȐȔ ȉȘȈȝȔȈȕȖȔ, Ȋ ȍȋȖ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȒȈȒ ȉȘȈȝȔȈȕȈ ȊȝȖȌȐȓȖ șȖȊȍȘȠȍȕȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ. Ƕȕ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȓ ȏȈȊȍȘȠȐȚȤ șȊȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȈȟȈȓ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ȔȖȓȐȚȊȣ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ. TǭDzǹT 14 ȊȐȌȑȈ-ȚȈȗȖ-ȊȘȈȚȈ-ȌȝȈȘȈȕ ȔțȒȝȈȚȈȝ șȔȈ ȊȐȗȘȈȕ ȉȘȈȝȔȈȚȔȈ-ȚȈȚȚȊȈȔ ȈȊȐȚțȔ ȗȘȈȚȝȈȔȈȔ ȚȊȈȔ ȈșȘȈȒ ȚȈȌ ȉȘȈȝȔȈȕȈȕ ȗȈȘȈȔȈ șȈȘȊȈ-ȊȐȗȈȚșț ȗȈșȐ ȗȈȓȈȝ ȗȈȠțȕ ȐȊȈ ȊȐȉȝȖ ȗȘȈȋȘȝȐȚȈ-ȌȈȕȌȈȝ ȊȐȌȑȈ - Ȑȏțȟȍȕ; ȚȈȗȈȝ - ȈșȒȍȏȣ; ȊȘȈȚȈ - ȖȉȍȚȣ; ȌȝȈȘȈȕ - ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȍȑ; ȔțȒȝȈȚȈȝ - ȐȏȖ ȘȚȈ; șȔȈ - ȉȣȓ; ȊȐȗȘȈȕ - ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ; ȉȘȈȝȔȈ - ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȈȚȔȈ-ȚȈȚȚȊȈȔ - șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȍ; ȈȊȐ159


160 ȚțȔ - ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȚȤ; ȗȘȈȚȝȈȔȈȔ ȗȍȘȊȣȔ; ȚȊȈȔ - Țȣ; ȈșȘȈȒ ȉȣȓ șȖȚȊȖȘȍȕ; ȚȈȚ - ȗȖȥȚȖȔț; ȉȘȈȝȔȈȕȈȕ - ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ; ȗȈȘȈȔȈ - Ȗ ȊȍȓȐȒȐȑ; șȈȘȊȈ - Ȋșȍ; ȊȐȗȈȚșț - Ȋ ȖȗȈșȕȖșȚȐ; ȗȈșȐ - Țȣ ȏȈȡȐȡȈȍȠȤ; ȗȈȓȈȝ - ȒȈȒ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤ; ȗȈȠțȕ - ȎȐȊȖȚȕȣȝ; ȐȊȈ - ȗȖȌȖȉȕȖ; ȊȐȉȝȖ - Ȗ ȊȍȓȐȒȐȑ; ȗȘȈȋȘȝȐȚȈ - ȉȍȘȧ Ȋ ȘțȒț; ȌȈȕȌȈȝ - ȗȈȓȒț. Ƕ ȊȍȓȐȒȐȑ Ȑ ȔȖȋțȟȐȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, Țȣ ȉȣȓ șȖȚȊȖȘȍȕ ȐȏȖ ȘȚȈ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ ȗȍȘȊȣȔ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȡȐȡȈȚȤ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȏȈȕȧȚȣȝ ȐȏțȟȍȕȐȍȔ ǪȍȌ, ȗȖȌȊȐȎȕȐȟȍșȚȊȖȔ, ȐșȗȖȓȕȍȕȐȍȔ ȖȉȍȚȖȊ Ȑ șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȍȔ. DzȈȒ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, Țȣ ȕȈȌȍȎȕȖ ȏȈȡȐȡȈȍȠȤ ȘȍȋțȓȐȘțȦȡȐȍ ȗȘȐȕȞȐȗȣ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȖȕȐ șȓȍȌțȦȚ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȗȈșȚțȠȖȒ ȊșȍȋȌȈ ȌȍȘȎȐȚ ȕȈȋȖȚȖȊȍ ȗȈȓȒț, ȟȚȖȉȣ, ȍșȓȐ ȗȖȚȘȍȉțȍȚșȧ, ȏȈȡȐȚȐȚȤ ȒȖȘȖȊ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ ȞȐȊȐȓȐȏȖȊȈȕȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȒȈȒȖȍ ȉȣ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ Ȗȕ ȕȐ ȏȈȕȐȔȈȓ, - ȖȉțȏȌȣȊȈȚȤ șȊȖȑ țȔ Ȑ ȟțȊșȚȊȈ, șȓȍȌțȧ ȘȍȋțȓȐȘțȦȡȐȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ, ȗȘȐȊȍȌȍȕȕȣȔ Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȠȈșȚȘȈȝ. ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȗȈȠțȗȈȚȐ, ȚȈȒ ȒȈȒ Ȗȕ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ ș ȘȈȏȊȐȚȣȔ șȖȏȕȈȕȐȍȔ, ȗȖȔȖȋȈȧ ȐȔ șȚȘȖȐȚȤ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȊȍȌȐȟȍșȒȖȑ șȐșȚȍȔȖȑ ȊȈȘȕ Ȑ ȈȠȘȈȔȖȊ. ǹȓȖȊȖ ȗȈȠț ȐȔȍȍȚ ȌȊȈ ȏȕȈȟȍȕȐȧ: "ȟȍȓȖȊȍȒ" Ȑ "ȎȐȊȖȚȕȖȍ". ǰ ȏȌȍșȤ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȊșȍȋȌȈ ȋȖȚȖȊ ȏȈȡȐȚȐȚȤ ȎȐȊȖȚȕȣȝ Ȑ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȌȖȉȕȣ ȎȐȊȖȚȕȣȔ Ȑ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȕȈ ȕȐȏȒȖȑ șȚțȗȍȕȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ. ǫȖȊȖȘȐȚșȧ ȚȈȒȎȍ, ȟȚȖ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȉȣȓȐ șȖȏȌȈȕȣ Ȑȏ țșȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȖȔȕȐȚȤ, ȟȚȖ ǬȈȒȠȈ ȖȉȘȈȡȈȍȚșȧ ȏȌȍșȤ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ ȒȈȒ Ȓ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȦ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ǪȐȠȕț. Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȕȈ șȊȍȚ ȐȏȖ ȘȚȈ ȊșȍȓȍȕșȒȖȑ ȜȖȘȔȣ ǪȐȠȕț, ȒȠȈȚȘȐȐ - Ȑȏ ǭȋȖ ȘțȒ, ȊȈȑȠȤȐ - Ȑȏ ǭȋȖ ȎȐȊȖȚȈ (ȚȈȓȐȐ), Ȉ ȠțȌȘȣ - Ȑȏ ǭȋȖ ȕȖȋ. ǫȖȓȖȊȈ - ȥȚȖ ȋȓȈȊȕȈȧ ȟȈșȚȤ ȚȍȓȈ. ǩȘȈȝȔȈȕȣ ȘȖȎȌȍȕȣ ȐȏȖ ȘȚȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȟȚȖȉȣ șȖȉȐȘȈȚȤ ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȕȐȧ ȕȈ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǪȐȠȕț Ȑ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȚȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ. ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȗȈȠțȗȈȚȐ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȏȈȡȐȚȕȐȒ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ Ȑ ȗȘȖȟȐȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ". Ƕȕ ȏȈȡȐȡȈȍȚ Ȑȝ ȖȚ ȕȈȗȈȌȖȒ ȕȍȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȕȍȞȐȊȐȓȐȏȖȊȈȕȕȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȊȣșȚțȗȈȦȡȐȝ ȗȘȖȚȐȊ ȗȘȈȒȚȐȒȐ șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȧ. ȅȚȖ șȓȖȊȖ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȚȈȒȎȍ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȓȦȌȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ Ȓ ȖȉȘȧȌȈȔ, ȖȗȐșȈȕȕȣȔ Ȋ ȘȐȚțȈȓȤȕȖȔ ȘȈȏȌȍȓȍ ǪȍȌ, Ȑ ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȦȚ, ȒȈȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȕȍȌȈȓȍȒȖ țȠȓȐ ȖȚ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. Ǫ ȕȈȟȈȓȍ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" ȚȈȒȎȍ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȖȉȘȧȌȣ, ȖȗȐșȈȕȕȣȍ Ȋ ǪȍȌȈȝ, ȕȖ ȕȍ ȘȈȏȊȐȊȈȍȚ Ȋ șȍȉȍ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȚȖ Ȋșȧ ȍȋȖ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ, șȊȧȏȈȕȕȈȧ ș șȖȊȍȘȠȍȕȐȍȔ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȖȉȘȧȌȖȊ, - ȕȈȗȘȈșȕȈȧ ȚȘȈȚȈ ȊȘȍȔȍȕȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȘȍȘȊȈȓ ȧȋȤȦ ǬȈȒȠȐ, ȟȚȖȉȣ ȕȈȒȈȏȈȚȤ ȍȋȖ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȍ ȗȘȐȋȓȈșȐȓ ȍȋȖ (ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț) ȕȈ ȧȋȤȦ, ȚȍȔ ȕȈȕȍșȧ ȍȔț ȚȧȎȒȖȍ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ. ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȕȈȒȈȏȈȊȠȍȋȖ ǬȈȒȠț, ȔȖȎȕȖ șȘȈȊȕȐȚȤ ș ȗȈșȚțȝȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊșȍȋȌȈ ȕȖșȐȚ ș șȖȉȖȑ ȗȈȓȒț Ȍȓȧ ȖșȚȘȈșȚȒȐ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. ǫȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȚȖȔț, ȒȚȖ șȚȍȘȍȎȍȚ șȒȖȚ, ȕȍ ȖȉȖȑȚȐșȤ ȉȍȏ ȗȈȓȒȐ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȎȐȊȖȚȕȣȍ ȓȐȠȍȕȣ ȘȈȏțȔȈ Ȑ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȓȖȋȐȟȍșȒȐ ȔȣșȓȐȚȤ. ǭȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ ȈȘȋțȔȍȕȚ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȕȐ ȗȖȕȐȔȈȦȚ, - ȥȚȖ ȗȈȓȒȈ (ȈȘȋțȔȍȕȚțȔ ȈȌ ȉȈȒțȓțȔ). ǷȖȒȈ ȕȈȌ ȕȐȔȐ 160


161 ȕȍ ȏȈȕȍșȍȕ ȝȓȣșȚ ȐȓȐ ȗȈȓȒȈ, ȖȕȐ ȕȍ ȉțȌțȚ șȓțȠȈȚȤșȧ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, Ȓ ȓȦȌȧȔ, ȕȈȝȖȌȧȡȐȔșȧ ȕȈ țȘȖȊȕȍ ȎȐȊȖȚȕȣȝ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤ șȐȓț, ȕȖ Țȍȝ, ȒȚȖ șȚȖȐȚ ȕȈ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒȖȑ șȚțȗȍȕȐ ȘȈȏȊȐȚȐȧ, ȔȖȎȕȖ țȉȍȌȐȚȤ, ȗȘȐȊȖȌȧ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȌȖȊȖȌȣ Ȑ șșȣȓȈȧșȤ ȕȈ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȑ. dzȦȌȐ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȍ Ȓ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȔ ȖȉȘȧȌȈȔ, ȍșȓȐ ȖȕȐ ȕȍ ȎȍȓȈȦȚ ȐȌȚȐ ȌȈȓȤȠȍ Ȑ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤșȧ Ȋ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔ șȓțȎȍȕȐȐ, ȐȓȐ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ, ȔȈȓȖ ȟȍȔ ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȖȚ ȎȐȊȖȚȕȣȝ, Ȑ Ȋ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȊȝȖȌȐȚ ȏȈȡȐȡȈȚȤ Ȑȝ Ȑ ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȒȈȏȣȊȈȚȤ, ȒȈȒ Ȗȕ ȕȈȒȈȏȈȓ ǬȈȒȠț. TǭDzǹT 15 ȑȖ 'șȈț ȔȈȑȈȊȐȌȐȚȈ-ȚȈȚȚȊȈ-ȌȘȠȈ șȈȉȝȈȑȈȔ ȒȠȐȗȚȖ ȌțȘțȒȚȐ-ȊȐȠȐȒȝȈȐȘ ȊȐȋȈȕȈȑȑȈ ȚȈȕ ȔȈȔ ȈȘȊȈȒ ȗȈȚȈȕȚȈȔ ȈȘȝȈȚȚȈȔȈ-ȕȐȕȌȈȑȈȗȈȌ ȌȘȠȚȑȈȘȌȘȈȑȈ șȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ șȊȈ-ȒȘȚȍȕȈ ȚțȠȑȍȚ ȑȈȝ - ȒȚȖ; ȈșȈț - ȚȖȚ; ȔȈȑȈ - ȔȕȖȑ; ȈȊȐȌȐȚȈ-ȚȈȚȚȊȈ - ȕȍ ȏȕȈȧ ȐșȚȐȕȣ; ȌȘȠȈ - ȗȖ ȖȗȣȚț; șȈȉȝȈȑȈȔ - Ȋ șȖȉȘȈȕȐȐ; ȒȠȐȗȚȈȝ - ȉȣȓ ȖșȒȖȘȉȓȍȕ; ȌțȘțȒȚȐ - ȏȓȣȝ șȓȖȊ; ȊȐȠȐȒȝȈȐȝ - șȚȘȍȓȈȔȐ; ȊȐȋȈȕȈȑȑȈ - ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȧ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ; ȚȈȚ - ȚȖȚ; ȔȈȔ - Ȕȍȕȧ; ȈȘȊȈȒ ȊȕȐȏ; ȗȈȚȈȕȚȈȔ - ȗȈȌȈȦȡȐȑ Ȋ ȈȌ; ȈȘȝȈȚ-ȚȈȔȈ - șȈȔȣȑ țȊȈȎȈȍȔȣȑ; ȕȐȕȌȈȑȈ - ȗȖȕȖȠȍȕȐȍȔ; ȈȗȈȚ - șȗȈș; ȌȘȠȚȑȈ - ȊȐȌȧ; ȈȘȌȘȈȑȈ - Ȑȏ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ; șȈȝ - ȚȖȚ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - TȊȖȧ ȔȐȓȖșȚȤ; șȊȈȒȘȚȍȕȈ - ȗȖ șȊȖȍȑ ȔȐȓȖșȚȐ; ȚțȠȑȍȚ - ȉțȌȤ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕ. ȇ ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȓ ȚȊȖȍȋȖ ȊȍȓȐȟȐȧ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȖșȣȗȈȓ Țȍȉȧ ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ ț Ȋșȍȝ șȖȉȘȈȊȠȐȝșȧ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ șȚȘȍȓȈȔȐ ȉȘȈȕȕȣȝ șȓȖȊ, ȕȖ Țȣ ȕȍ ȖȉȘȈȚȐȓ ȕȈ ȕȐȝ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ. ǶȚȒȈȏȣȊȈȧșȤ ȗȖȊȐȕȖȊȈȚȤșȧ Țȍȉȍ, șȈȔȖȔț ȗȖȟȐȚȈȍȔȖȔț ȗȖȓțȉȖȋț, ȧ "ǩ"ȗȘȖȒȓȈȌȣȊȈȓ șȍȉȍ ȌȖȘȖȋț Ȋ ȈȌ, ȕȖ Țȣ ȗȖȎȈȓȍȓ Ȕȍȕȧ Ȑ șȊȖȐȔ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍȔ șȗȈș ȖȚ ȋȐȉȍȓȐ. ǷțșȚȤ Ȏȍ ȚȊȖȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȈȧ ȔȐȓȖșȚȤ șȚȈȕȍȚ Ȍȓȧ Țȍȉȧ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ, ȐȉȖ ȧ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ țȔȐȓȖșȚȐȊȐȚȤ Țȍȉȧ șȊȖȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ ȕȈ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȖȉȘțȠȐȊȈȦȚșȧ ȕȍȊȏȋȖȌȣ, Ȗȕ ȖȉȣȟȕȖ ȊȐȌȐȚ Ȋ ȕȐȝ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȔȐȓȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ. ǶȌȕȐȝ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ǬȈȒȠȈ ȖșȣȗȈȓ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȉȣȓȖ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ, ȟȚȖȉȣ ȕȈȊȍȒȐ ȕȐȏȊȍȘȋȕțȚȤ ȍȋȖ Ȋ ȈȌ. ǶȌȕȈȒȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȗȖȎȈȓȍȊ ǬȈȒȠț, ȘȍȠȐȓ ȕȈȒȈȏȈȚȤ ȍȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȈȚȤ ȍȔț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȐșȒțȗȐȚȤ șȊȖȐ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ. ǾȈȘȤ ǬȈȒȠȈ ȗȖȕȧȓ ȥȚȖ Ȑ ȊȣȘȈȎȈȍȚ ȏȌȍșȤ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ ȗȘȐȏȕȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȏȈ ȍȋȖ ȊȍȓȐȒȖȌțȠȕȣȑ ȗȖșȚțȗȖȒ. TȈȒ ȖȚȍȞ ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȒȈȏȣȊȈȍȚ șȊȖȍȋȖ ȘȍȉȍȕȒȈ, ȕȖ, ȒȖȋȌȈ ȘȍȉȍȕȖȒ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȊȏȘȖșȓȣȔ Ȑ ȕȈȉȐȘȈȍȚșȧ ȘȈȏțȔȈ, Ȗȕ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȗȖȕȐȔȈȚȤ, ȟȚȖ ȖȚȞȖȊșȒȖȍ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ ȉȣȓȖ ȕȍ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍȔ, Ȉ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍȔ ȓȦȉȊȐ. ǵȍȟȚȖ ȗȖȌȖȉȕȖȍ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ Ȑ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȓțȟȈȍ: ǬȈȒȠȈ ȖșȖȏȕȈȓ, ȟȚȖ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȗȖȌȊȍȘȋ ȍȋȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȉȣȓȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍȔ ȍȋȖ ȔȐȓȖșȚȐ. ȅȚȖ ȗȘȐȏȕȈȒ ȗȘȖȋȘȍșșȈ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ șȖȏȕȈȕȐȍȔ DzȘȐȠȕȣ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȊȐȕȐȚ Ȋ șȊȖȐȝ ȕȍșȟȈșȚȤȧȝ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǵȈȖȉȖȘȖȚ, Ȗȕ ȊȐȌȐȚ Ȋ ȥȚȐȝ ȕȍșȟȈșȚȤȧȝ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ. Ƕȕ ȌțȔȈȍȚ: "ǯȈ 161


162 șȊȖȐ ȗȘȖȠȓȣȍ ȗȘȍȋȘȍȠȍȕȐȧ ȧ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȓ ȉȣ ȗȖȕȍșȚȐ ȒțȌȈ ȉȖȓȍȍ șțȘȖȊțȦ ȒȈȘț ȐȓȐ ȖȒȈȏȈȚȤșȧ Ȋ ȍȡȍ ȉȖȓȍȍ ȖȗȈșȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ, ȕȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȏȈȡȐȚȐȓ Ȕȍȕȧ Ȑ, ȗȖȑȌȧ ȕȈ țșȚțȗȒț ȏȈȒȖȕț ȒȈȘȔȣ, ȗȘȐșțȌȐȓ Ȕȕȍ șȐȔȊȖȓȐȟȍșȒȖȍ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ". TȈȒȖȑ ȖȉȘȈȏ Ȕȣșȓȍȑ țșȐȓȐȊȈȍȚ ȎȍȓȈȕȐȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȍȔț șȗȖȒȖȑȕȖ ȊșȚȘȍȟȈȚȤ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧ. TǭDzǹT 16 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȒȠȈȔȈȗȑȈȐȊȈȔ șȈ ȔȐȌȝȊȈȔșȈȔ ȉȘȈȝȔȈȕȈ ȟȈȕțȔȈȕȚȘȐȚȈȝ ȒȈȘȔȈ șȈȕȚȈȕȈȑȈȔ ȈșȈ șȖȗȈȌȝȑȈȑȈȘȚȊȐȋ-ȈȌȐȉȝȐȝ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ - ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ; țȊȈȟȈ - șȒȈȏȈȓ; ȒȠȈȔȈ - ȗȘȖȡȍȕȐȍ; ȈȗȑȈ - ȗȖȓțȟȐȊ; ȥȊȈȔ - ȚȈȒ; șȈȝ - ȞȈȘȤ ǬȈȒȠȈ; ȔȐȌȝȊȈȔșȈȔ - ȖȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ; ȉȘȈȝȔȈȕȈ - ȊȔȍșȚȍ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȈȕțȔȈȕȚȘȐȚȈȝ - ȗȖȓțȟȐȊ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ; ȒȈȘȔȈ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; șȈȕȚȈȕȈȑȈȔ ȈșȈ - ȕȈȟȈȓ ȊȕȖȊȤ; șȈ - ȊȔȍșȚȍ ș; țȗȈȌȝȑȈȑȈ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ; ȘȚȊȐȒ - ȎȘȍȞȈȔȐ; ȈȌȐȉȝȐȝ - ȌȘțȋȐȔȐ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ: ǷȘȖȡȍȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ, ȞȈȘȤ ǬȈȒȠȈ ȊȔȍșȚȍ ș ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ, ȎȘȍȞȈȔȐ Ȑ ȊșȍȔȐ ȖșȚȈȓȤȕȣȔȐ ș ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ șȕȖȊȈ ȕȈȟȈȓ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ. TǭDzǹT 17 ȊȈȐȠȕȈȊȈȔ ȑȈȌȎȕȈ-șȈȕȚȈȚȑȈȐ ȚȘȐ-ȒȈȗȈȓȈȔ ȌȊȐȌȎȖȚȚȈȔȈȝ ȗțȘȖȌȈȠȈȔ ȕȐȘȈȊȈȗȈȕ ȊȐȘȈ-șȈȔșȈȘȋȈ-ȠțȌȌȝȈȑȍ ȊȈȐȠȕȈȊȈȔ - ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȖȍ Ȍȓȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȐȓȐ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ; ȑȈȌȎȕȈ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; șȈȕȚȈȚȑȈȐ - ȟȚȖȉȣ șȖȊȍȘȠȐȚȤ; ȚȘȐ-ȒȈȗȈȓȈȔ - ȚȘȐ ȊȐȌȈ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȑ; ȌȊȐȌȎȈ-țȚȚȈȔȈȝ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ; ȗțȘȖȌȈȠȈȔ - ȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȍ ȗțȘȖȌȈȠȈ; ȕȐȘȈȊȈȗȈȕ - ȗȘȍȌȓȖȎȐȓȐ; ȊȐȘȈ - ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ șȓțȋȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ; șȈȔșȈȘȋȈ - ȖșȒȊȍȘȕȍȕȕȖȍ (ȌȖȠȈ) Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ Ȓ ȕȍȔț ȗȘȐȒȖșȕțȓȐșȤ; ȠțȌȌȝȈȑȍ - ȟȚȖȉȣ ȖȟȐșȚȐȚȤ. ǷȘȍȎȌȍ ȟȍȔ ȗȘȐșȚțȗȐȚȤ Ȓ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȦ, ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȊȍȓȍȓȐ ȖȟȐșȚȐȚȤ ȔȍșȚȖ, ȋȌȍ ȖȕȖ ȗȘȖȊȖȌȐȓȖșȤ, ȐȉȖ ȖȕȖ ȉȣȓȖ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȖ ȗȘȐȒȖșȕȖȊȍȕȐȍȔ ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȣ Ȑ ȏȓȣȝ ȌțȝȖȊ Ȑȏ șȊȐȚȣ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. ǪșȓȍȌ ȏȈ ȥȚȐȔ ȖȕȐ ȗȘȐȕȍșȓȐ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȖȋȕȦ ȌȈȘȣ ȗțȘȖȌȈȠȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȓțȋ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȖȑ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊȐȘȈȔȐ, ȏȓȣȔȐ ȌțȝȈȔȐ. MȈȓȖ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȖșȒȊȍȘȕȐȓȐ ȔȍșȚȖ, ȋȌȍ ȗȘȖȊȖȌȐȓȖșȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, șȊȖȐȔ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍȔ, ȖȕȐ ȍȡȍ ȕȈȟȈȓȐ ȔȖȟȐȚȤșȧ Ȑ ȐșȗȘȈȎȕȧȚȤșȧ ȕȈ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȑ ȈȓȚȈȘȤ, ȗȖȥȚȖȔț ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȉȣȓȖ ȖȟȐșȚȐȚȤ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȕȖȍ ȐȔȐ ȔȍșȚȖ, ȗȘȐȕȍșȧ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȖȋȕȦ ȌȈȘȣ ȗțȘȖȌȈȠȈ. ǷȘȖȊȍȌȍȕȐȍ ȊȐȠȕț-ȧȋȤȐ ȚȘȍȉțȍȚ ȉȍȏțȒȖȘȐȏȕȍȕȕȖȑ ȟȐșȚȖȚȣ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȟȚȖ-ȓȐȉȖ Ȋ ȎȍȘȚȊț ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț Ȋ ȕȍȟȐșȚȖȔ 162


163 șȖșȚȖȧȕȐȐ, ȥȚȖ șȟȐȚȈȍȚșȧ șȍȊȈȈȗȈȘȈȌȝȖȑ. ǷȖȒȓȖȕȍȕȐȍ Ȋ ȝȘȈȔȍ ǩȖȎȍșȚȊț ǪȐȠȕț ȚȈȒȎȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȐȠȕț-ȧȋȤȍȑ, ȗȖȥȚȖȔț ȉȘȈȝȔȈȕȣ, ȖȚȊȍȟȈȦȡȐȍ ȏȈ ȈȘȟȈȕȈ-ȊȐȌȝȐ Ȋ ȝȘȈȔȈȝ ǪȐȠȕț, ȌȖȓȎȕȣ șȖȉȓȦȌȈȚȤ ȉȍȏțȒȖȘȐȏȕȍȕȕțȦ ȟȐșȚȖȚț. Ǫșȍ ȈȚȘȐȉțȚȣ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ șȖȌȍȘȎȈȚȤ Ȋ ȐȌȍȈȓȤȕȖȑ ȟȐșȚȖȚȍ, Ȑ ȚȖ Ȏȍ șȈȔȖȍ ȚȘȍȉțȍȚșȧ ȗȘȐ ȗȘȐȋȖȚȖȊȓȍȕȐȐ ȗȐȡȐ. ȅȚȐ ȗȘȐȕȞȐȗȣ ȖȗȐșȈȕȣ Ȋ "ǵȍȒȚȈȘȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȐ", ȋȌȍ ȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȣ ȚȘȐȌȞȈȚȤ ȌȊȈ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȎȕȖ ȕȈȕȍșȚȐ ǩȖȎȍșȚȊț Ȋ ȗȘȖȞȍșșȍ ȈȘȟȈȕȣ. ǷȖȥȚȖȔț ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ǩȖȎȍșȚȊț, ȌȖȓȎȍȕ ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȟȐșȚȖȚȖȑ ȚȍȓȈ. DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȗȍȘȍȌ ȕȈȟȈȓȖȔ ȓȦȉȖȋȖ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȋȖ ȖȉȘȧȌȈ, ȟȚȖȉȣ ȖȟȐșȚȐȚȤ ȈȚȔȖșȜȍȘț, ȗȖȊȚȖȘȧȦȚ șȊȧȚȣȍ ȐȔȍȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. Ǫ ȒȈȒȖȔ ȉȣ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȕȐ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȟȐșȚ Ȗȕ ȐȓȐ ȕȍȟȐșȚ ȊȕțȚȘȍȕȕȍ Ȑ ȊȕȍȠȕȍ, Ȗȕ ȔȋȕȖȊȍȕȕȖ ȖȟȐȡȈȍȚșȧ, șȚȖȐȚ ȍȔț ȗȖȊȚȖȘȐȚȤ ȐȓȐ ȌȈȎȍ ȗȘȖșȚȖ ȊșȗȖȔȕȐȚȤ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǪȐȠȕț. MȍșȚȖ șȖȊȍȘȠȍȕȐȧ ȧȋȤȐ ȉȣȓȖ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȖ șȓțȋȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȖȑ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȉȣȓȖ ȍȋȖ ȖȟȐșȚȐȚȤ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊșȍȉȓȈȋȐȔ, ȈȘȍȕț ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȕțȎȕȖ ȉȣȓȖ ȖȟȐșȚȐȚȤ, ȗȖșȒȖȓȤȒț șȓțȋȐ ȀȐȊȣ ȗȘȖȘȊȈȓȐșȤ Ȓ ȎȍȘȚȊȍȕȕȐȒț Ȑ țșȚȘȖȐȓȐ ȗȖȋȘȖȔ. ǶȟȐșȚȐȚȤ ȥȚȖ ȔȍșȚȖ ȔȖȋȓȐ ȚȖȓȤȒȖ ȏȊțȒȐ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ ǪȐȠȕț, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ TȘȐȒȈȗȈȓȈ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "șȗȖșȖȉȕȣȑ ȖȟȐșȚȐȚȤ Ȋșȍ ȚȘȐ ȔȐȘȈ". ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȏȌȍșȤ ȗȘȐȏȕȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȕȍ ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȟȐșȚȖȗȓȖȚȕȖșȚȤȦ. ǶȕȐ ȕȍ șȖȉȓȦȌȈȦȚ ȥȓȍȔȍȕȚȈȘȕȣȝ ȗȘȈȊȐȓ ȋȐȋȐȍȕȣ, ȔȖȦȚșȧ ȖȚ șȓțȟȈȧ Ȓ șȓțȟȈȦ, ȕȖșȧȚ ȌȓȐȕȕȣȍ ȊȖȓȖșȣ Ȑ ȒțȘȧȚ ȋȈȕȌȎț. Tȍȝ, ȒȚȖ ȐȔȍȍȚ ȚȈȒȐȍ ȌțȘȕȣȍ ȕȈȒȓȖȕȕȖșȚȐ, ȗȘȐȘȈȊȕȐȊȈȦȚ Ȓ ȌȍȔȖȕȈȔ Ȑ ȌțȝȈȔ. ǰȝ ȗȖȧȊȓȍȕȐȍ ȕȈ ȔȍșȚȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȖșȒȊȍȘȕȐȓȖ ȈȚȔȖșȜȍȘț ȥȚȖȋȖ ȔȍșȚȈ, Ȑ ȚȍȗȍȘȤ ȍȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȉȣȓȖ ȖȟȐșȚȐȚȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȞȍȘȍȔȖȕȐȐ ȗȘȐȕȍșȍȕȐȧ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȖȋȕȦ ȌȈȘȖȊ ȚȘȐȒȈȗȈȓȈ, ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȦȡȍȑ ȖȉȘȈȡȍȕȐȍ Ȓ ǪȐȠȕț ș ȔȖȓȤȉȖȑ Ȗ ȔȐȓȖșȚȐ. TǭDzǹT 18 ȈȌȝȊȈȘȑțȕȈȚȚȈ-ȝȈȊȐȠȈ ȑȈȌȎȈȔȈȕȖ ȊȐȠȈȔȗȈȚȍ ȌȝȐȑȈ ȊȐȠțȌȌȝȈȑȈ ȌȈȌȝȑȈț ȚȈȚȝȈ ȗȘȈȌțȘȈȉȝțȌ ȌȝȈȘȐȝ ȈȌȝȊȈȘȑțȕȈ - ș "ȇȌȎțȘ-ȊȍȌȖȑ"; ȈȚȚȈ - ȉȍȘȧ; ȝȈȊȐȠȈ - ȚȖȗȓȍȕȣȔ ȔȈșȓȖȔ; ȑȈȌȎȈȔȈȕȈȝ - ȞȈȘȤ ǬȈȒȠȈ; ȊȐȠȈȔ-ȗȈȚȍ - Ȗ ǪȐȌțȘȈ; ȌȝȐȑȈ - Ȋ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ; ȊȐȠțȌȌȝȈȑȈ - ȖșȊȧȡȍȕȕȖȑ; ȌȈȌȝȑȈț - ȗȘȍȌȓȖȎȐȓ; ȚȈȚȝȈ - ȚȖȚȟȈș; ȗȘȈȌțȝ - ȊȐȌȐȔȣȔ; ȈȉȝțȚ - șȚȈȓ; ȝȈȘȐȝ - ǽȈȘȐ, ǫȖșȗȖȌȤ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ ǪȐȌțȘȍ: Ƕ ǪȐȌțȘȈ, ȒȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȞȈȘȤ ǬȈȒȠȈ ȗȖȋȘțȏȐȓșȧ Ȋ șȊȧȡȍȕȕțȦ ȔȍȌȐȚȈȞȐȦ Ȑ ȊȓȐȓ ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ Ȋ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȑ ȖȋȖȕȤ, ȗȘȖȐȏȕȍșȧ ȔȈȕȚȘȣ Ȑȏ "ȇȌȎțȘ-ȊȍȌȣ", ȕȈȌ ȎȍȘȚȊȍȕȕȐȒȖȔ ȗȖȧȊȐȓșȧ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț Ȋ ǹȊȖȍȑ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȑ ȜȖȘȔȍ ǵȈȘȈȧȕȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȊȍȏȌȍșțȡ. dzȦȉȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȓȍȌțȍȚ ȘȍȋțȓȐȘțȦȡȐȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ, șȓțȎȐȚ ǫȖșȗȖȌț Ȑ ș ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ ȗȖȊȚȖȘȧȍȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ ȔȈȕȚȘȣ, ȗȖȋȘțȏȐȊȠȐșȤ Ȋ 163


164 șȊȧȡȍȕȕțȦ ȔȍȌȐȚȈȞȐȦ, ȔȖȎȍȚ țȊȐȌȍȚȤ ǪȐȠȕț. Ǫ "ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȟȤȐ ȋȓȈȏȈ țȔȈȡȍȕȣ ȉȈȓȤȏȈȔȖȔ ȓȦȉȊȐ Ȓ ǩȖȋț, ȊșȍȋȌȈ ȊȐȌȐȚ Ȋ șȊȖȍȔ șȍȘȌȞȍ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȤȧȔȈșțȕȌȈȘȈ ȖȟȍȕȤ ȔȐȓȖșȚȐȊ Ȓ ǹȊȖȍȔț ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț. TǭDzǹT 19 ȚȈȌȈ șȊȈ-ȗȘȈȉȝȈȑȈ ȚȍȠȈȔ ȌȑȖȚȈȑȈȕȚȑȈ ȌȐȠȖ ȌȈȠȈ ȔțȠȕȈȔș ȚȍȌȎȈ țȗȈȕȐȚȈș ȚȈȘȒȠȑȍȕȈ șȚȖȚȘȈ-ȊȈȌȎȐȕȈ ȚȈȌȈ - Ȋ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ; șȊȈ-ȗȘȈȉȝȈȑȈ - ǹȊȖȐȔ șȐȧȕȐȍȔ; ȚȍȠȈȔ Ȋșȍȝ Ȑȝ; ȌȑȖȚȈȑȈȕȚȑȈ - ȉȓȍșȒȖȔ; ȌȐȠȈȝ - șȚȖȘȖȕȣ șȊȍȚȈ; ȌȈȠȈ ȌȍșȧȚȤ; ȔțȠȕȈȕ - ȖșȓȈȉȓȧȧ; ȚȍȌȎȈȝ - șȐȧȕȐȍ; țȗȈȕȐȚȈȝ - ȗȘȐȕȍșȍȕȕȣȑ; ȚȈȘȒȠȑȍȕȈ - ǫȈȘțȌȖȑ; șȚȖȚȘȈ-ȊȈȌȎȐȕȈ - ȟȤȐ ȒȘȣȓȤȧ ȕȈȏȣȊȈȦȚșȧ ǩȘȐȝȈȚ Ȑ ǸȈȚȝȈȕȚȈȘȈ. ǫȖșȗȖȌȤ ǵȈȘȈȧȕȈ ȊȖșșȍȌȈȓ ȕȈ șȗȐȕȍ ǹȚȖȚȘȣ, ǫȈȘțȌȣ, ț ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȉȣȓȐ ȖȋȘȖȔȕȣȍ ȒȘȣȓȤȧ. DzȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȚȈȔ, Ȋșȍ șȚȖȘȖȕȣ șȊȍȚȈ ȖȏȈȘȐȓȐșȤ ȧȘȒȐȔ șȐȧȕȐȍȔ, ȏȈȚȔȐȊȠȐȔ șȐȧȕȐȍ ǩȘȈȝȔȣ Ȑ Ȋșȍȝ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȊȠȐȝ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ șȓȍȌțȦȡȐȝ ȌȊțȝ ȠȓȖȒȈȝ ȗȘȐȊȖȌȐȚșȧ ȖȗȐșȈȕȐȍ ǵȈȘȈȧȕȣ. TǭDzǹT 20 ȠȑȈȔȖ ȝȐȘȈȕȑȈ-ȘȈȠȈȕȖ 'ȘȒȈ-ȒȐȘȐȚȈ-ȌȎțȠȚȖ ȕȐȓȈȓȈȒȈ-ȉȝȘȈȔȈȘȈ-ȔȈȕȌȐȚȈ-ȒțȕȌȈȓȈșȑȈȝ ȠȈȕȒȝȈȉȌȎȈ-ȟȈȒȘȈ-ȠȈȘȈ-ȟȈȗȈ-ȋȈȌȈșȐ-ȟȈȘȔȈȊȑȈȋȘȈȐȘ ȝȐȘȈȕȔȈȑȈ-ȉȝțȌȎȈȐȘ ȐȊȈ ȒȈȘȕȐȒȈȘȈȝ ȠȑȈȔȈȝ - șȔțȋȓȣȑ; ȝȐȘȈȕȑȈ-ȘȈȠȈȕȈȝ - ȖȌȍȎȌȈ ȞȊȍȚȈ ȏȖȓȖȚȈ; ȈȘȒȈ-ȒȐȘȐȚȈ-ȌȎțȠȚȈȝ - șȖ ȠȓȍȔȖȔ, șȐȧȦȡȐȔ, ȒȈȒ șȖȓȕȞȍ; ȕȐȓȈȈȓȈȒȈ - ȊȤȦȡȐȍșȧ ȊȖȓȖșȣ ș șȐȕȍȊȈȚȣȔ ȖȚȓȐȊȖȔ; ȉȝȘȈȔȈȘȈ - ȒȘțȗȕȣȍ ȟȍȘȕȣȍ ȗȟȍȓȣ; ȔȈȕȌȐȚȈ-ȒțȕȌȈȓȈ-ȈșȑȈȝ - țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ șȍȘȤȋȈȔȐ; ȠȈȕȒȝȈ - ȘȈȒȖȊȐȕȈ; ȈȉȌȎȈ - ȓȖȚȖș; ȟȈȒȘȈ - ȌȐșȒ; ȠȈȘȈ - șȚȘȍȓȣ; ȟȈȗȈ - ȓțȒ; ȋȈȌȈ - ȗȈȓȐȞȈ; ȈșȐ - Ȕȍȟ; ȟȈȘȔȈ - ȡȐȚ; ȊȑȈȋȘȈȐȝ ȗȖȓȕȣȑ; ȝȐȘȈȕȔȈȑȈ - ȏȖȓȖȚȣȍ (Șțȟȕȣȍ Ȑ ȕȖȎȕȣȍ ȉȘȈșȓȍȚȣ); ȉȝțȌȎȈȐȝ - ș ȘțȒȈȔȐ; ȐȊȈ - ȒȈȒ; ȒȈȘȕȐȒȈȘȈȝ - ȞȊȍȚțȡȍȍ ȌȍȘȍȊȖ. ǭȋȖ ȒȖȎȈ ȉȣȓȈ ȚȍȔȕȖȋȖ ȞȊȍȚȈ, Ȉ ǭȋȖ ȖȌȍȎȌȣ - ȞȊȍȚȈ ȏȖȓȖȚȈ. ǭȋȖ ȠȓȍȔ șȐȧȓ, șȓȖȊȕȖ șȖȓȕȞȍ. ǭȋȖ ȊȖȓȖșȣ ș șȐȕȍȊȈȚȣȔ ȖȚȓȐȊȖȔ ȗȖ ȞȊȍȚț ȕȈȗȖȔȐȕȈȓȐ ȟȍȘȕȣȝ ȗȟȍȓ. Ǫ ǹȊȖȐȝ ȊȖșȤȔȐ ȘțȒȈȝ, țȕȐȏȈȕȕȣȝ ȏȖȓȖȚȣȔȐ ȉȘȈșȓȍȚȈȔȐ, Ƕȕ ȌȍȘȎȈȓ ȘȈȒȖȊȐȕț, ȌȐșȒ, ȗȈȓȐȞț, ȓȖȚȖș, șȚȘȍȓț, ȓțȒ, ȡȐȚ Ȑ Ȕȍȟ. ǭȋȖ ȚȍȓȖ ȗȖȝȖȌȐȓȖ ȕȈ ȞȊȍȚțȡȍȍ ȌȍȘȍȊȖ, țșȣȗȈȕȕȖȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȞȊȍȚȈȔȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: dzȐȞȖ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȒȈȒ ȖȗȐșȣȊȈȍȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, ȗȖȝȖȎȍ ȕȈ ȓȖȚȖș, ȕȈȌ ȒȖȚȖȘȣȔ ȊȤȦȚșȧ ȎțȎȎȈȡȐȍ ȗȟȍȓȣ. ǻȒȘȈȠȍȕȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț șȊȖȐȔ ȉȓȍșȒȖȔ Ȑ ȞȊȍȚȖȔ ȕȈȗȖȔȐȕȈȦȚ ȕȍȉȖ ȕȈ ȊȖșȝȖȌȍ șȖȓȕȞȈ, ȖȒȘȈȠȍȕȕȖȍ Ȋ ȒȘȈșȕȖȊȈȚȖ-ȏȖȓȖȚȐșȚȣȍ ȚȖ164


165 ȕȈ Ȑ ȋȖȘȧȡȍȍ, șȓȖȊȕȖ ȘȈșȗȓȈȊȓȍȕȕȖȍ ȏȖȓȖȚȖ. ǫȖșȗȖȌȤ, ȟȤȍ ȗȖȧȊȓȍȕȐȍ ȗȖȌȖȉȕȖ ȊȖșȝȖȌț șȖȓȕȞȈ, ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȡȐȚȐȚȤ Ȋșȍ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ. Ǫ ǹȊȖȐȝ ȊȖșȤȔȐ ȘțȒȈȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȘȈȊȕȐȊȈȦȚ ș ȊȖșȍȔȤȦ ȓȍȗȍșȚȒȈȔȐ ȓȖȚȖșȈ, Ƕȕ ȌȍȘȎȐȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȊȐȌȣ ȖȘțȎȐȧ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȕțȎȕȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȡȐȚȐȚȤ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. Ǫ ǹȊȖȐȝ ȟȍȚȣȘȍȝ ȘțȒȈȝ ǪȐȠȕț ȖȉȣȟȕȖ ȌȍȘȎȐȚ ȌȐșȒ, ȗȈȓȐȞț, ȘȈȒȖȊȐȕț Ȑ ȞȊȍȚȖȒ ȓȖȚȖșȈ. ȅȚȐ ȟȍȚȣȘȍ ȈȚȘȐȉțȚȈ ǪȐȠȕț ȔȖȋțȚ ȔȍȕȧȚȤșȧ ȔȍșȚȈȔȐ. ǷȈȓȐȞȈ Ȑ ȌȐșȒ ȧȊȓȧȦȚșȧ șȐȔȊȖȓȈȔȐ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧ Ȑ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȑ ȋȘȍȠȕȐȒȖȊ, Ȉ ȓȖȚȖșȖȔ Ȑ ȘȈȒȖȊȐȕȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȓȧȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. Ǫșȍ ȓȦȌȐ ȌȍȓȧȚșȧ ȕȈ ȌȊȍ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ: ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ Ȑ ȌȍȔȖȕȖȊ. ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ȟȚȖ ȊșȍȋȌȈ ȋȖȚȖȊ ȏȈȡȐȚȐȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȐȚȤ ȌȍȔȖȕȖȊ (ȗȈȘȐȚȘȈȕȈȑȈ șȈȌȝțȕȈȔ). ǬȍȓȍȕȐȍ ȓȦȌȍȑ ȕȈ ȌȍȔȖȕȖȊ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ȝȈȘȈȒȚȍȘȕȖ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ ȚȈȒȖȋȖ ȌȍȓȍȕȐȧ ȕȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ. ȅȚȖ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȒȈȒ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ, ȚȈȒ Ȑ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǷȖȟȚȐ Ȋșȍ, ȒȚȖ ȕȈșȍȓȧȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȖȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ, ȖȌȕȈȒȖ ȏȌȍșȤ ȍșȚȤ ȚȈȒȎȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȘȍȉȣȊȈȦȚ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȝȖȚȧ ȒȈȎȍȚșȧ, ȉțȌȚȖ ȖȕȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȚșȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț Ȑ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȌ ȏȈȡȐȚȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. TǭDzǹT 21 ȊȈȒȠȈșȑ ȈȌȝȐȠȘȐȚȈ-ȊȈȌȝțȘ ȊȈȕȈ-ȔȈȓȑ țȌȈȘȈȝȈșȈȊȈȓȖȒȈ-ȒȈȓȈȑȈ ȘȈȔȈȑȈȔȠ ȟȈ ȊȐȠȊȈȔ ȗȈȘȠȊȈ-ȉȝȘȈȔȈȌ-ȊȑȈȌȎȈȕȈ-ȟȈȔȈȘȈ-ȘȈȌȎȈ-ȝȈȔșȈȝ ȠȊȍȚȈȚȈȗȈȚȘȈ-ȠȈȠȐȕȖȗȈȘȐ ȘȈȌȎȑȈȔȈȕȈȝ ȊȈȒȠȈșȐ - ȕȈ ȋȘțȌȐ; ȈȌȝȐȠȘȐȚȈ - ȕȈȝȖȌȧȡȈȧșȧ; ȊȈȌȝțȝ - ȎȍȕȡȐȕȈ (ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, dzȈȒȠȔȐ); ȊȈȕȈ-ȔȈȓȐ - țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ ȋȐȘȓȧȕȌȖȑ Ȑȏ ȓȍșȕȣȝ ȞȊȍȚȖȊ; țȌȈȘȈ - ȒȘȈșȐȊȣȑ; ȝȈșȈ - țȓȣȉȈȦȡȐȑșȧ; ȈȊȈȓȖȒȈ - ȊȏȋȓȧȌ; ȒȈȓȈȑȈ - ȕȍȉȖȓȤȠȖȑ ȟȈșȚȤȦ; ȘȈȔȈȑȈȕ - ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȣȑ; ȟȈ - Ȑ; ȊȐȠȊȈȔ - ȊȍșȤ ȔȐȘ; ȗȈȘȠȊȈ - șȚȖȘȖȕȈ; ȉȝȘȈȔȈȚ - ȌȊȐȋȈȦȡȍȍșȧ ȊȏȈȌ-ȊȗȍȘȍȌ; ȊȑȈȌȎȈȕȈ-ȟȈȔȈȘȈ - ȉȍȓȖȍ ȖȗȈȝȈȓȖ Ȑȏ ȝȊȖșȚȈ ȧȒȈ; ȘȈȌȎȈ-ȝȈȔșȈȝ - ȓȍȉȍȌȤ; ȠȊȍȚȈ-ȈȚȈȗȈȚȘȈ-ȠȈȠȐȕȈ - ȉȍȓȣȔ ȉȈȓȌȈȝȐȕȖȔ, ȗȖȝȖȎȐȔ ȕȈ ȓțȕț; țȗȈȘȐ - ȊȊȍȘȝț; ȘȈȌȎȑȈȔȈȕȈȝ - ȉȓȐșȚȈȧ ȒȘȈșȖȚȖȑ. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȉȣȓ ȕȍȗȖȊȚȖȘȐȔȖ ȗȘȍȒȘȈșȍȕ, ȐȉȖ ȕȈ ǭȋȖ ȋȘțȌȐ ȕȈȝȖȌȐȓȈșȤ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, Ȉ ȕȈ Ƞȍȍ ȊȐșȍȓȈ ȋȐȘȓȧȕȌȈ. ǭȋȖ ȓȐȞȖ țȒȘȈȠȈȓȈ țȓȣȉȒȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȔȖȋȓȈ ȏȈȊȖȘȖȎȐȚȤ Ȟȍȓȣȑ ȔȐȘ, Ȑ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ǶȗȈȝȈȓȈ Ȑȏ ȉȍȓȣȝ ȊȖȓȖș, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȉȔȈȝȐȊȈȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȉȣȓȐ ȗȖȌȖȉȕȣ ȌȊțȔ ȉȍȓȣȔ ȓȍȉȍȌȧȔ, Ȉ ȉȍȓȣȑ ȉȈȓȌȈȝȐȕ ȕȈȌ ǭȋȖ ȋȖȓȖȊȖȑ ȗȖȝȖȌȐȓ ȕȈ ȓțȕț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǻȓȣȉȈȦȡȍȍșȧ ȓȐȞȖ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț șȗȖșȖȉȕȖ ȏȈȊȖȘȖȎȐȚȤ Ȟȍȓȣȑ ȔȐȘ. ǭȋȖ țȓȣȉȒȈ ȗȓȍȕȧȍȚ ȌȈȎȍ ȕȍȗȘȍȌȈȕȕȣȝ, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. Ǫ ȥȚȐȝ șȚȐȝȈȝ ȖȗȈȝȈȓȈ Ȑȏ ȊȖȓȖș, ȉȈȓȌȈȝȐȕ ȕȈȌ ǭȋȖ ȋȖȓȖȊȖȑ, ȗȖȒȈȟȐȊȈȦȡȐȍșȧ șȍȘȤȋȐ Ȑ ǭȋȖ ȟȍȘȕȣȍ ȊȖȓȖșȣ șȘȈȊȕȐȊȈȦȚșȧ ș șȖȓȕȞȍȔ, ȓțȕȖȑ, ȊȖșȍȔȤȦ ȓȍȗȍșȚȒȈȔȐ ȓȖȚȖșȈ 165


166 Ȑ ȎțȎȎȈȡȐȔȐ ȟȍȘȕȣȔȐ ȗȟȍȓȈȔȐ. Ǫșȍ ȥȚȐ ȈȚȘȐȉțȚȣ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȊȔȍșȚȍ ș ȘȈȒȖȊȐȕȖȑ, ȌȐșȒȖȔ, ȗȈȓȐȞȍȑ, ȓȖȚȖșȖȔ, ȓțȒȖȔ, șȚȘȍȓȈȔȐ, ȡȐȚȖȔ Ȑ ȔȍȟȖȔ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȓȐ șȖȉȖȑ ȊȍȓȐȟȍșȚȊȍȕȕȖȍ Ȑ ȗȘȍȒȘȈșȕȖȍ ȏȘȍȓȐȡȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ șȊȖȐȔ ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȐȍȔ ȗȖȒȖȘȐȓȖ Ȋșȍȝ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȊȠȐȝ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȊȒȓȦȟȈȧ ǬȈȒȠț Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț. TǭDzǹT 22 ȚȈȔ țȗȈȋȈȚȈȔ ȈȓȈȒȠȑȈ șȈȘȊȍ șțȘȈ-ȋȈȕȈȌȈȑȈȝ ȗȘȈȕȍȔțȝ șȈȝȈșȖȚȚȝȈȑȈ ȉȘȈȝȔȍȕȌȘȈ-ȚȘȑȈȒȠȈ-ȕȈȑȈȒȈȝ ȚȈȔ - ǭȋȖ; țȗȈȋȈȚȈȔ - ȗȘȐȉȣȊȠȍȋȖ; ȈȓȈȒȠȑȈ - țȊȐȌȧ; șȈȘȊȍ Ȋșȍ; șțȘȈ-ȋȈȕȈ-ȈȌȈȑȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ; ȗȘȈȕȍȔțȝ - ȗȖȒȓȖȕȣ; șȈȝȈșȈ - ȚȖȚȟȈș; țȚȚȝȈȑȈ - ȊșȚȈȊ; ȉȘȈȝȔȈ - ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ; ȐȕȌȘȈ - ǫȖșȗȖȌȖȔ ǰȕȌȘȖȑ; ȚȘȐ-ȈȒȠȈ - ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ (ȒȖȚȖȘȣȑ ȐȔȍȍȚ ȚȘȐ ȋȓȈȏȈ); ȕȈȑȈȒȈȝ - ȘțȒȖȊȖȌȐȔȣȍ. ǻȊȐȌȍȊ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ: ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȋȈȕȌȝȈȘȊȣ Ȑ ȌȘțȋȐȍ - ȚȖȚȟȈș ȗȈȓȐ ȕȐȞ ȗȍȘȍȌ ǵȐȔ, ȊȣȘȈȎȈȧ ǭȔț șȊȖȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȈȒ ȧȊșȚȊțȍȚ Ȑȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȌȈȎȍ Ȍȓȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗ ȌȘțȋȐȝ ȗȖȓțȉȖȋȈȝ, ȋȈȕȌȝȈȘȊȈȝ Ȑ Ȗȉȣȟȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊȈȝ. Ǫ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȔȖȓȐȚȊ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȑȈȔ ȉȘȈȝȔȈ ȊȈȘțȕȍȕȌȘȈ-ȘțȌȘȈ-ȔȈȘțȚȈȝ - Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. ǰ ȌȈȓȍȍ: ȌȝȑȈȕȈȊȈșȚȝȐȚȈ-ȚȈȌ-ȋȈȚȍȕȈ ȔȈȕȈșȈ ȗȈȠȑȈȕȚȐ ȑȈȔ ȑȖȋȐȕȈȝ - Ȋșȍ ȑȖȋȐ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊȈȦȚ șȊȖȑ țȔ ȕȈ ȖȉȘȈȏȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ Ȑ ȋȈȕȌȝȈȘȊȣ, ȕȖ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ: ȚȈȌ ȊȐȠȕȖȝ ȗȈȘȈȔȈȔ ȗȈȌȈȔ șȈȌȈ ȗȈȠȑȈȕȚȐ șțȘȈȑȈȝ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ǪȐȠȕț ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ. ǽȖȚȧ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȕȈȏȊȈȓ ȗȍȘȍȌ ȥȚȐȔ Ȋ șȊȖȐȝ ȔȖȓȐȚȊȈȝ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ǪșȍȊȣȠȕȐȔ, ȒȖȋȌȈ ȗȍȘȍȌ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ ȗȘȍȌșȚȈȓ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȀȐȊȈ ȚȖȎȍ ȗȈȓ ȕȐȞ, ȊȣȘȈȎȈȧ ǭȔț șȊȖȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ. TǭDzǹT 23 ȚȈȚ-ȚȍȌȎȈșȈ ȝȈȚȈ-ȘțȟȈȝ șȈȕȕȈ-ȌȎȐȝȊȈȝ șȈ-șȈȌȝȊȈșȈȝ ȔțȘȌȝȕȈ ȌȝȘȚȈȕȌȎȈȓȐ-ȗțȚȈ țȗȈȚȈșȚȝțȘ ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȈȔ ȚȈȚ-ȚȍȌȎȈșȈ - ȖșȓȍȗȐȚȍȓȤȕȣȔ șȐȧȕȐȍȔ, ȐșȝȖȌȧȡȐȔ ȖȚ ǭȋȖ ȚȍȓȈ; ȝȈȚȈ-ȘțȟȈȝ - ȗȖȉȓȍȒȠȐȔ șȐȧȕȐȍȔ; șȈȕȕȈ-ȌȎȐȝȊȈȝ - ȔȖȓȟȈȡȐȍ; șȈ-șȈȌȝȊȈșȈȝ - ȉȖȧșȤ ǭȋȖ; ȔțȘȌȝȕȈ - ș ȋȖȓȖȊȖȑ; ȌȝȘȚȈ-ȈȕȌȎȈȓȐȗțȚȈȝ - ȗȘȐȒȖșȕțȓȐșȤ ȘțȒȈȔȐ Ȓ ȋȖȓȖȊȍ; țȗȈȚȈșȚȝțȝ - ȔȖȓȐȓȐșȤ; ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȈȔ - ǨȌȝȖȒȠȈȌȎȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. TȍȓȖ ǵȈȘȈȧȕȣ ȐȏȓțȟȈȓȖ ȚȈȒȖȍ ȖșȓȍȗȐȚȍȓȤȕȖȍ șȐȧȕȐȍ, ȟȚȖ ȖȕȖ ȏȈȚȔȐȓȖ șȐȧȕȐȍ Ȋșȍȝ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȊȠȐȝ Ȑ ȏȈșȚȈȊȐȓȖ Ȑȝ ȏȈȔȖȓȟȈȚȤ. ǷȘȍȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȍ ȉȓȈȋȖȋȖȊȍȑȕȖȋȖ ȚȘȍȗȍȚȈ Ȑ ȗȖȟȚȍȕȐȧ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȌȖȚȘȖȕțȓȐșȤ ȘțȒȈȔȐ ȌȖ ȋȖȓȖȊȣ Ȑ ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȓȐșȤ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ȔȖȓȐȚȊȣ 166


167 ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǨȌȝȖȒȠȈȌȎȍ. TǭDzǹT 24 Ȉȗȑ ȈȘȊȈȋ-ȊȘȚȚȈȑȖ ȑȈșȑȈ ȔȈȝȐ ȚȊ ȈȚȔȈȉȝțȊ-ȈȌȈȑȈȝ ȑȈȚȝȈ-ȔȈȚȐ ȋȘȕȈȕȚȐ șȔȈ ȒȘȚȈȕțȋȘȈȝȈ-ȊȐȋȘȈȝȈȔ ȈȗȐ - Ȋșȍ Ȏȍ; ȈȘȊȈȒ-ȊȘȚȚȈȑȈȝ - ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ șȜȍȘȣ țȔșȚȊȍȕȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȑȈșȑȈ - ȟȤȍ; ȔȈȝȐ - ȊȍȓȐȟȐȍ; Țț - ȕȖ; ȈȚȔȈȉȝțȈȌȈȑȈȝ - ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȌȘ.; ȑȈȚȝȈ-ȔȈȚȐ - Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ șȖ șȊȖȐȔȐ șȗȖșȖȉȕȖșȚȧȔȐ; ȋȘȕȈȕȚȐ șȔȈ - ȊȖȏȕȍșȓȐ ȔȖȓȐȚȊȣ; ȒȘȚȈ-ȈȕțȋȘȈȝȈ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȖȑ ȗȖ ǭȋȖ ȔȐȓȖșȚȐ; ȊȐȋȘȈȝȈȔ - ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȑ ȜȖȘȔȍ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ țȔșȚȊȍȕȕȣȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȌȈȎȍ ȚȈȒȐȝ ȊȍȓȐȒȐȝ, ȒȈȒ ǩȘȈȝȔȈ, ȕȍ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ ȐȔ ȗȖșȚȐȟȤ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖȍ ȊȍȓȐȟȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖ ǭȋȖ ȔȐȓȖșȚȐ Ȋșȍ ȖȕȐ șȔȖȋȓȐ țȊȐȌȍȚȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕțȦ ȜȖȘȔț ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǰ ȚȖȓȤȒȖ ǭȋȖ ȔȐȓȖșȚȤȦ ȖȕȐ, ȒȈȎȌȣȑ ȗȖ ȔȍȘȍ șȊȖȐȝ șȗȖșȖȉȕȖșȚȍȑ, ȊȖȏȕȍșȓȐ ǭȔț ȉȓȈȋȖȋȖȊȍȑȕȣȍ ȔȖȓȐȚȊȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȍȕ, Ȑ ȕȐȒȚȖ, ȌȈȎȍ ȚȈȒȖȑ ȊȍȓȐȒȐȑ ȗȖȓțȉȖȋ, ȒȈȒ ǩȘȈȝȔȈ, ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȗȍȘȍȟȐșȓȐȚȤ Ȋșȍ ǭȋȖ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ. ǫȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ǨȕȈȕȚȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȣȔ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȐȔȍȍȚ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȘȚȖȊ, ș ȕȍȏȈȗȈȔȧȚȕȣȝ ȊȘȍȔȍȕ ȗȣȚȈȍȚșȧ ȖȗȐșȈȚȤ ȊȍȓȐȟȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȌȕȈȒȖ ȊȍȓȐȟȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍȐșȟȍȘȗȈȍȔȖ, ȗȖȥȚȖȔț Ƕȕ ȕȐȒȈȒ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȖșȚȈȕȖȊȐȚȤșȧ. ǶȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȗȖȕȧȚȤ ȐȓȐ ȗȘȖșȓȈȊȐȚȤ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȖȌȕȈȒȖ ȖȕȐ ȔȖȋțȚ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ȔȖȓȐȚȊȣ ȐȓȐ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț ȗȖ ȔȍȘȍ șȊȖȐȝ șȗȖșȖȉȕȖșȚȍȑ. ǰ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ Ȑȝ șȚȘȍȔȓȍȕȐȦ șȓțȎȐȚȤ ȥȚȐ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ ȉțȌțȚ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤșȧ. ǹȓȖȊȈ șȍȊȖȕȔțȒȝȍ ȝȐ ȌȎȐȝȊȈȌȈț ȖȏȕȈȟȈȦȚ, ȟȚȖ șȓțȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ ș ȧȏȣȒȈ. ǷȖȌ ȥȚȐȔ ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȍȚșȧ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȍ șȊȧȚȣȝ ȐȔȍȕ. ǷȖȊȚȖȘȧȧ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, Ȕȣ șȓțȎȐȔ ǫȖșȗȖȌț. ǬȘțȋȈȧ ȜțȕȒȞȐȧ ȧȏȣȒȈ - ȖȡțȡȈȚȤ ȊȒțș Ȑ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȗȘȈșȈȌ ǫȖșȗȖȌȈ. Mȣ ȌȖȓȎȕȣ ȕȈȟȈȚȤ șȓțȎȐȚȤ ǩȍșȗȘȍȌȍȓȤȕȖȔț ȧȏȣȒȖȔ, ȌȖșȚȐȋȕțȊ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȋ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȐ șȊȧȚȣȝ ȐȔȍȕ Ȑ ȗȘȐȕȐȔȈȧ ȗȘȈșȈȌ ǫȖșȗȖȌȈ. TȖȚ, ȒȚȖ ȗȐȚȈȍȚșȧ ȗȘȈșȈȌȖȔ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȊȓȈșȚȤ ȕȈȌ șȊȖȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ. ȇȏȣȒ șȟȐȚȈȍȚșȧ șȈȔȣȔ ȕȍȖȉțȏȌȈȕȕȣȔ Ȑȏ ȖȘȋȈȕȖȊ ȟțȊșȚȊ, ȚȈȒ ȒȈȒ Ȗȕ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȎȈȎȌȍȚ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȊȒțșȖȔ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȖȑ ȕȍȏȌȖȘȖȊȖȑ ȗȐȡȐ, șȚȈȕȖȊȧșȤ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȏȈȚȖȟȍȕȐȧ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ Ȋ ȚȍȔȕȐȞȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ. ǮȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȊȖȗȓȖȡȈȊȠȍȍșȧ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ ȜȖȘȔȈȝ ȎȐȏȕȐ, ȉȣȓȖ ȊȣȕțȎȌȍȕȖ șȢȍșȚȤ șȚȖȓȤȒȖ ȖȚȊȘȈȚȐȚȍȓȤȕȖȑ ȗȐȡȐ, ȟȚȖ, ȜȈȒȚȐȟȍșȒȐ, ȎȍȓȈȕȐȧȔ ȧȏȣȒȈ ȕȍȚ ȗȘȍȌȍȓȈ. ǷȖȥȚȖȔț, ȟȚȖȉȣ ȖȊȓȈȌȍȚȤ ȌȘțȋȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȏȈșȚȈȊȐȚȤ ȧȏȣȒ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ șȊȧȚȣȍ ȐȔȍȕȈ Ȑ ȊȒțȠȈȚȤ ȗȘȈșȈȌ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖȊȚȖȘȍȕȐȍ șȊȧȚȣȝ ȐȔȍȕ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȓȍȒȈȘșȚȊȖȔ, Ȉ ȗȘȈșȈȌ ȌȐȍȚȖȑ. ǹ ȥȚȖȋȖ ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ șȓțȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț, Ȑ ȟȍȔ ȉȖȓȤȠȍ Ȕȣ ȉțȌȍȔ șȓțȎȐȚȤ ǫȖșȗȖȌț, ȚȍȔ Ȋ ȉȖȓȤȠȍȑ șȚȍȗȍȕȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȉțȌȍȚ ȖȚȒȘȣȊȈȚȤ ǹȍȉȧ ȕȈȔ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȖșȚȐȟȤ ǭȋȖ ȌȖ ȒȖȕȞȈ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȗȘȍșȣȚȐȚȤșȧ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǭȔț. 167


168 TǭDzǹT 25 ȌȈȒȠȖ ȋȘȝȐȚȈȘȝȈȕȈ-șȈȌȈȕȖȚȚȈȔȈȔ ȑȈȌȎȕȍȠȊȈȘȈȔ ȊȐȠȊȈ-șȘȌȎȈȔ ȗȈȘȈȔ ȋțȘțȔ șțȕȈȕȌȈ-ȕȈȕȌȈȌȑ-ȈȕțȋȈȐȘ ȊȘȚȈȔ ȔțȌȈ ȋȘȕȈȕ ȗȘȈȗȍȌȍ ȗȘȈȑȈȚȈȝ ȒȘȚȈȕȌȎȈȓȐȝ ȌȈȒȠȈȝ - ǬȈȒȠȈ; ȋȘȝȐȚȈ - ȗȘȐȕȧȓ; ȈȘȝȈȕȈ - ȗȖȌȝȖȌȧȡȐȑ; șȈȌȈȕȈ-țȚȚȈȔȈȔ - ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȑ șȖșțȌ; ȧȋȤȈ-ȐȠȊȈȘȈȔ - ȊȓȈȌȣȒȍ Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ; ȊȐȠȊȈ-șȘȌȎȈȔ - Ȋșȍȝ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ; ȗȈȘȈȔ ȊȍȘȝȖȊȕȖȔț; ȋțȘțȔ - ȕȈșȚȈȊȕȐȒț; șțȕȈȕȌȈ-ȕȈȕȌȈ-ȈȌȐ-ȈȕțȋȈȐȝ - ȚȈȒȐȔȐ ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȕȣȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȈȒ ǹțȕȈȕȌȈ Ȑ ǵȈȕȌȈ; ȊȘȚȈȔ - ȖȒȘțȎȍȕȕȣȑ; ȔțȌȈ - ș ȖȋȘȖȔȕȣȔ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍȔ; ȋȘȕȈȕ - ș ȗȖȟȚȍȕȐȍȔ ȊȖȏȕȖșȧ ȔȖȓȐȚȊȣ; ȗȘȈȗȍȌȍ - ȕȈȠȍȓ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ; ȗȘȈȑȈȚȈȝ - ȗȖȒȖȘȐȊȠȐȑ țȔ; ȒȘȚȈ-ȈȕȌȎȈȓȐȝ - șȖ șȓȖȎȍȕȕȣȔȐ ȓȈȌȖȕȧȔȐ. DzȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȗȘȐȕȧȓ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȍ ȌȈȘȣ, ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ ǬȈȒȠȈ, ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȑ ȓȐȒȖȊȈȕȐȍȔ, ȕȈȟȈȓ ȉȓȈȋȖȋȖȊȍȑȕȖ ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ǭȔț ȔȖȓȐȚȊȣ. ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ - ȊȓȈȌȣȒȈ Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ Ȑ ȕȈșȚȈȊȕȐȒ Ȋșȍȝ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ, Ȑ ȌȈȎȍ ǵȈȕȌȈ Ȑ ǹțȕȈȕȌȈ șȓțȎȈȚ ǭȔț. TǭDzǹT 26 ȌȈȒȠȈ țȊȈȟȈ ȠțȌȌȝȈȔ șȊȈ-ȌȝȈȔȕȑ țȗȈȘȈȚȈȒȝȐȓȈ-ȉțȌȌȝȑ-ȈȊȈșȚȝȈȔ ȟȐȕ-ȔȈȚȘȈȔ ȥȒȈȔ ȈȉȝȈȑȈȔ ȗȘȈȚȐȠȐȌȝȑȈ ȔȈȑȈȔ ȚȐȠȚȝȈȔș ȚȈȑȈȐȊȈ ȗțȘțȠȈȚȊȈȔ țȗȍȚȑȈ ȚȈșȑȈȔ ȈșȚȍ ȉȝȈȊȈȕ ȈȗȈȘȐȠțȌȌȝȈ ȐȊȈȚȔȈ-ȚȈȕȚȘȈȝ ȌȈȒȠȈȝ - ǬȈȒȠȈ; țȊȈȟȈ - șȒȈȏȈȓ; ȠțȌȌȝȈȔ - ȟȐșȚȖȑ; șȊȈ-ȌȝȈȔȕȐ - Ȋ TȊȖȍȑ ȖȉȐȚȍȓȐ; țȗȈȘȈȚȈ-ȈȒȝȐȓȈ - ȖȉȘȈȡȍȕȕȣȑ Ȋ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕțȦ șȚȖȘȖȕț; ȉțȌȌȝȐ-ȈȊȈșȚȝȈȔ - șȖșȚȖȧȕȐȍ țȔȖȏȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȜȐȓȖșȖȜșȚȊȖȊȈȕȐȧ; ȟȐȚ-ȔȈȚȘȈȔ - ȈȉșȖȓȦȚȕȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ; ȥȒȈȔ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȋȖ; ȈȉȝȈȑȈȔ - ȉȍșșȚȘȈȠȕȖȋȖ; ȗȘȈȚȐȠȐȌȝȑȈ - țȗȘȈȊȓȧȧ; ȔȈȑȈȔ - ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȚȐȠȚȝȈȕ - ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕ; ȚȈȑȈ ș ȕȍȑ (MȈȑȍȑ); ȥȊȈ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȗțȘțȠȈȚȊȈȔ - ȕȈȌȏȐȘȈȦȡȐȑ; țȗȍȚȑȈ - ȊȝȖȌȧ Ȋ; ȚȈșȑȈȔ - Ȋ ȕȍȍ; ȈșȚȍ - ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȚ; ȉȝȈȊȈȕ - TȊȖȧ ȔȐȓȖșȚȤ; ȈȗȈȘȐȠțȌȌȝȈȝ - ȕȍȟȐșȚȣȑ; ȐȊȈ - șȓȖȊȕȖ; ȈȚȔȈ-ȚȈȕȚȘȈȝ - ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȑ. ǬȈȒȠȈ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ș ȚȈȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ: Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Tȣ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȍȕ ȒȖ ȊșȍȔ țȔȖȏȘȐȚȍȓȤȕȣȔ ȗȖȗȣȚȒȈȔ ȗȖșȚȐȟȤ Tȍȉȧ. Tȣ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȌțȝȖȊȍȕ ȗȖ ȗȘȐȘȖȌȍ, ȕȍ ȊȍȌȈȍȠȤ șȚȘȈȝȈ Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȠȤșȧ ȊȓȈȌȣȒȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. ǬȈȎȍ ȗȖȧȊȓȧȧșȤ Ȋ ȞȈȘșȚȊȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, Tȣ ȖșȚȈȍȠȤșȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ Ȓ ȕȍȑ. MȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ șȒȊȍȘȕȈ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȒȖșȕțȚȤșȧ Tȍȉȧ, ȐȉȖ Tȣ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȍȕ. TǭDzǹT 27 168


169 ȘȚȊȐȌȎȈ țȟțȝ ȚȈȚȚȊȈȔ ȕȈ Țȍ ȊȈȑȈȔ ȈȕȈȕȌȎȈȕȈ ȘțȌȘȈ-ȠȈȗȈȚ ȒȈȘȔȈȕȑ ȈȊȈȋȘȈȝȈ-ȌȝȐȑȖ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȊȐȌȈȔȈȝ ȌȝȈȘȔȖȗȈȓȈȒȠȈȕȈȔ ȐȌȈȔ ȚȘȐȊȘȌ ȈȌȝȊȈȘȈȒȝȑȈȔ ȌȎȕȈȚȈȔ ȑȈȌ-ȈȘȚȝȈȔ ȈȌȝȐȌȈȐȊȈȔ ȈȌȖ ȊȑȈȊȈșȚȝȈȝ ȘȚȊȐȌȎȈȝ - ȎȘȍȞȣ; țȟțȝ - ȕȈȟȈȓȐ ȋȖȊȖȘȐȚȤ; ȚȈȚȚȊȈȔ - ȐșȚȐȕȣ; ȕȈ - ȕȍ; Țȍ - TȊȖȍȑ MȐȓȖșȚȐ; ȊȈȑȈȔ - Ȋșȍ Ȕȣ; ȈȕȈȕȌȎȈȕȈ șȊȖȉȖȌȕȣȑ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ; ȘțȌȘȈ - ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȠȈȗȈȚ - ȍȋȖ ȗȘȖȒȓȧȚȐȍȔ; ȒȈȘȔȈȕȐ - Ȋ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ; ȈȊȈȋȘȈȝȈ - șȓȐȠȒȖȔ ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ; ȌȝȐȑȈȝ - ȚȈȒȖȋȖ ȘȈȏțȔȈ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ; ȊȐȌȈȔȈȝ - ȏȕȈȚȤ; ȌȝȈȘȔȈ - ȘȍȓȐȋȐȧ; țȗȈȓȈȒȠȈȕȈȔ - șȐȔȊȖȓȐȏȐȘȖȊȈȓ; ȐȌȈȔ - ȥȚȖ; ȚȘȐ-ȊȘȚ - ȚȘȐ ȖȚȘȈșȓȐ ȏȕȈȕȐȧ, șȖȌȍȘȎȈȡȍȋȖșȧ Ȋ ǪȍȌȈȝ; ȈȌȝȊȈȘȈ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȈȒȝȑȈȔ - ȗȖȌ ȐȔȍȕȍȔ; ȌȎȕȈȚȈȔ - ȐȏȊȍșȚȕȣȑ ȕȈȔ; ȑȈȚ - ȟȚȖ; ȈȘȚȝȈȔ - Ȍȓȧ ȚȖȋȖ; ȈȌȝȐȌȈȐȊȈȔ - Ȍȓȧ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ; ȈȌȈȝ - ȥȚȖȚ; ȊȑȈȊȈșȚȝȈȝ - ȗȖȘȧȌȖȒ. ǮȘȍȞȣ ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ș ȚȈȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ: Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, ȕȍȌȖșȚțȗȕȣȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȍ, ȗȘȖȒȓȧȚȣȍ șȓțȋȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, Ȕȣ ȗȘȐȊȧȏȈȓȐșȤ Ȓ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȐȏȒȖ ȗȈȓȐ Ȑ țȚȘȈȚȐȓȐ ȗȖșȓȍȌȕȐȍ ȒȘțȗȐȞȣ ȏȕȈȕȐȧ Ȗ Tȍȉȍ. ǪȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȗȣȚȈȚȤșȧ ȗȖșȚȐȟȤ Tȍȉȧ, Ȕȣ șȓȍȌțȍȔ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ, șȖȌȍȘȎȈȡȐȔșȧ Ȋ ȚȘȍȝ ȘȈȏȌȍȓȈȝ ǪȍȌ, ȕȈȏȣȊȈȧ ȗȘȖȊȖȌȐȔȣȍ ȕȈȔȐ ȖȉȘȧȌȣ ȧȋȤȍȑ. Mȣ ȏȕȈȍȔ, ȟȚȖ ȥȚȖ Tȣ ȗȖȏȈȉȖȚȐȓșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȒȈȎȌȖȔț ȗȖȓțȉȖȋț ȌȖșȚȈȓȈșȤ ȍȋȖ ȌȖȓȧ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȌȈȘȖȊ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǪȍȌȣ ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȚȘȈȐȋțȕȑȈ-ȊȐȠȈȑȈ ȊȍȌȈȝ (ǩ.-ȋ., 2.45). Tȍ, ȒȚȖ șȒȘțȗțȓȍȏȕȖ șȓȍȌțȍȚ ȊșȍȔ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ ǪȍȌ, ȖȟȍȕȤ ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ Ȓ ȖȗȐșȈȕȕȣȔ Ȋ ȕȐȝ ȖȉȘȧȌȈȔ. ȅȚȖ ȔȍȠȈȍȚ ȊȍȌȈȊȈȌȐ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȒȖȕȍȟȕȖȑ ȞȍȓȤȦ ȐȏțȟȍȕȐȧ ǪȍȌ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȖșȚȐȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ, ȐȓȐ ǪȐȠȕț. ǷȖȏȕȈȚȤ DzȘȐȠȕț, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȒȖșȕțȚȤșȧ șȒȊȍȘȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ, șȗȖșȖȉȕȣ ȚȖȓȤȒȖ Țȍ, ȒȚȖ ȘȈȊȕȖȌțȠȍȕ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ șȖȉȓȈȏȕȈȔ ǪȍȌ. ǷȖȥȚȖȔț ȎȘȍȞȣ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȏȌȍșȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȈȕȈȕȌȎȈȕȈ (ȕȍȌȖșȚțȗȕȣȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȍ). Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (2.42) ǹȈȔ DzȘȐȠȕȈ ȕȍȖȌȖȉȘȐȚȍȓȤȕȖ ȖȚȏȣȊȈȍȚșȧ Ȗ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍȕȕȣȝ "ȏȕȈȚȖȒȈȝ" ǪȍȌ: ȑȈȔ ȐȔȈȔ ȗțȠȗȐȚȈȔ ȊȈȟȈȔ ȗȘȈȊȈȌȈȕȚȑ ȈȊȐȗȈȠȟȐȚȈȝ ȊȍȌȈ-ȊȈȌȈ-ȘȈȚȈȝ ȗȈȘȚȝȈ ȕȈȕȑȈȌ ȈșȚȐȚȐ ȊȈȌȐȕȈȝ "dzȦȌȐ șȖ șȒțȌȕȣȔ ȏȈȗȈșȖȔ ȏȕȈȕȐȑ ȗȘȍȓȤȡȈȦȚșȧ ȞȊȍȚȐșȚȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ ǪȍȌ Ȑ țȚȊȍȘȎȌȈȦȚ, ȟȚȖ ȕȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȗȘȍȊȣȠȍ ȥȚȖȋȖ". TǭDzǹT 28 șȈȌȈșȑȈ țȟțȝ țȚȗȈȚȚȑ-ȈȌȝȊȈȕȑ ȈȠȈȘȈȕȈ țȘț-ȒȓȍȠȈ-ȌțȘȋȍ 'ȕȚȈȒȖȋȘȈ169


170 ȊȑȈȓȈȕȊȐȠȚȍ ȊȐȠȈȑȈ-ȔȘȋȈ-ȚȘȠȑ ȈȚȔȈ- ȋȍȝȖȘț-ȉȝȈȘȈȝ ȌȊȈȕȌȊȈ-ȠȊȈȉȝȘȍ ȒȝȈȓȈ-ȔȘȋȈ-ȉȝȈȑȍ ȠȖȒȈ-ȌȈȊȍ 'ȌȎȕȈ-șȈȘȚȝȈȝ ȗȈȌȈțȒȈș Țȍ ȠȈȘȈȕȈȌȈ ȒȈȌȈ ȑȈȚȐ ȒȈȔȖȗȈșȘȠȚȈȝ șȈȌȈșȑȈȝ - șȖȉȘȈȊȠȐȍșȧ; țȟțȝ - șȒȈȏȈȓȐ; țȚȗȈȚȚȐ - ȗȖȊȚȖȘȧȦȡȐȝșȧ ȘȖȎȌȍȕȐȑ Ȑ șȔȍȘȚȍȑ; ȈȌȝȊȈȕȐ - ȗȖ ȗțȚȐ; ȈȠȈȘȈȕȍ - ȕȍ ȐȔȍȧ ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ; țȘț - ȖȋȘȖȔȕȣȑ; ȒȓȍȠȈ - ȔțȟȐȚȍȓȤȕȣȑ; ȌțȘȋȍ - Ȋ ȥȚȖȑ ȕȍȗȘȐșȚțȗȕȖȑ ȒȘȍȗȖșȚȐ; ȈȕȚȈȒȈ - ȒȖȕȍȞ; țȋȘȈ - șȊȐȘȍȗȣȔȐ; ȊȑȈȓȈ - ȏȔȍȧȔȐ; ȈȕȊȐȠȚȍ - ȒȐȠȈȡȍȑ; ȊȐȠȈȑȈ - ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ; ȔȘȋȈ-ȚȘȠȐ - ȔȐȘȈȎ; ȈȚȔȈ - ȚȍȓȖ; ȋȍȝȈ - ȌȖȔ; țȘț - ȚȧȎȍȓȖȍ; ȉȝȈȘȈȝ - ȉȘȍȔȧ; ȌȊȈȕȌȊȈ - ȌȊȖȑșȚȊȍȕȕȣȍ; ȠȊȈȉȝȘȍ - ȧȔȣ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȋȖ șȟȈșȚȤȧ Ȑ ȋȖȘȧ; ȒȝȈȓȈ - șȊȐȘȍȗȣȍ; ȔȘȋȈ - ȎȐȊȖȚȕȣȍ; ȉȝȈȑȍ ȉȖȧșȤ; ȠȖȒȈ-ȌȈȊȍ - ȓȍșȕȖȑ ȗȖȎȈȘ șȒȖȘȉȐ; ȈȌȎȕȈ-șȈ-ȈȘȚȝȈȝ - Ȋ ȐȕȚȍȘȍșȈȝ ȕȍȋȖȌȧȍȊ; ȗȈȌȈ-ȖȒȈȝ - ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ TȊȖȐȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ; Țȍ - Tȍȉȍ; ȠȈȘȈȕȈ-ȌȈ - ȏȈȡȐȡȈȦȡȍȔț; ȒȈȌȈ - ȒȖȋȌȈ; ȑȈȚȐ - țȠȓȐ; ȒȈȔȈ-țȗȈșȘȠȚȈȝ - ȘȈȏȌȐȘȈȍȔȣȍ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȔȐ ȎȍȓȈȕȐȧȔȐ. ǹȖȉȘȈȊȠȐȍșȧ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ș ȚȈȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ: Ƕ Tȣ, ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ, ȒȚȖ ȊȓȈȟȐȚ ȔțȟȐȚȍȓȤȕȖȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ! Ǫ ȥȚȖȑ ȕȍȗȘȐșȚțȗȕȖȑ ȒȘȍȗȖșȚȐ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ ȊȘȍȔȧ ȗȖȌșȚȍȘȍȋȈȍȚ ȒȈȎȌȖȋȖ, ȒȈȒ ȏȔȍȧ, ȖȎȐȌȈȦȡȈȧ ȗȖȌȝȖȌȧȡȍȋȖ ȔȖȔȍȕȚȈ, ȟȚȖȉȣ ȗțșȚȐȚȤ Ȋ ȝȖȌ șȊȖȍ ȎȈȓȖ. ȅȚȖȚ ȔȐȘ ȒȐȠȐȚ șȊȐȘȍȗȣȔȐ ȏȊȍȘȧȔȐ, ȋȖȚȖȊȣȔȐ Ȋ ȓȦȉȖȑ ȔȐȋ ȕȈȗȈșȚȤ ȕȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, Ȑ ȕȈ ȒȈȎȌȖȔ ȠȈȋț ȏȌȍșȤ ȔȖȎȕȖ ȗȘȖȊȈȓȐȚȤșȧ Ȋ ȋȓțȉȖȒȐȍ ȗȘȖȗȈșȚȐ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȋȖ "șȟȈșȚȤȧ" Ȑ "ȋȖȘȧ". ǯȌȍșȤ ȕȍ țȚȐȝȈȍȚ ȗȖȎȈȘ șȒȖȘȉȐ Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȔȈȕȧȚ ȔȐȘȈȎȐ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȋȖ șȟȈșȚȤȧ, ȕȖ ȕȐ Ȋ ȚȖȔ, ȕȐ Ȋ ȌȘțȋȖȔ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȕȈȑȚȐ ȗȘȐȉȍȎȐȡȈ. TȈȒ ȋȓțȗȣȍ ȓȦȌȐ ȊȘȈȡȈȦȚșȧ Ȋ ȒȘțȋȖȊȖȘȖȚȍ ȘȖȎȌȍȕȐȧ Ȑ șȔȍȘȚȐ, ȗȘȐȌȈȊȓȍȕȕȣȍ ȉȘȍȔȍȕȍȔ șȊȖȐȝ ȔȕȐȔȣȝ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ, Ȑ Ȕȣ ȕȍ ȏȕȈȍȔ, ȒȖȋȌȈ Ȏȍ ȕȈȒȖȕȍȞ ȖȕȐ țȒȘȖȦȚșȧ ȗȖȌ șȍȕȤȦ TȊȖȐȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȈȒ ȖȗȐșȈȕȖ ȏȌȍșȤ, ȎȐȏȕȤ ȓȦȌȍȑ, ȓȐȠȍȕȕȣȝ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȗȖȓȕȈ ȖȗȈșȕȖșȚȍȑ. Ǫ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ ȗȘȐȟȐȕȖȑ Ȋșȍȝ ȚȘțȌȕȖșȚȍȑ, ș ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ șȚȈȓȒȐȊȈȚȤșȧ ȓȦȌȧȔ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȏȈȉȣȓȐ DzȘȐȠȕț. ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ șȚȈȊȐȚ șȊȖȍȑ ȞȍȓȤȦ ȗȖȔȖȟȤ ȊșȍȔ șȚȘȈȎȌțȡȐȔ Ȑ ȏȈȉȓțȌȠȐȔ ȌțȠȈȔ. ȅȚȈ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȕȍșȍȚ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȍ ȉȓȈȋȖ ȊșȍȔț ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔț ȘȖȌț, Ȑ Țȍ, ȒȚȖ, șȓȍȌțȧ ȗȘȐȔȍȘț ǫȖșȗȖȌȈ ǿȈȑȚȈȕȤȐ, ȓțȟȠȍȋȖ ȌȘțȋȈ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȗȖșȊȧȚȐȓ șȍȉȧ ȍȑ, ȧȊȓȧȦȚșȧ ȗȖȌȓȐȕȕȣȔȐ șȗȈșȐȚȍȓȧȔȐ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ. TǭDzǹT 29 ȘțȌȘȈ țȊȈȟȈ ȚȈȊȈ ȊȈȘȈȌȈ ȊȈȘȈȕȋȝȘȈȊ ȈȠȐȠȍȝȈȒȝȐȓȈȘȚȝȍ ȝȑ ȈȗȐ ȔțȕȐȉȝȐȘ ȈșȈȒȚȈȐȘ ȈȌȈȘȍȕȈȘȝȈȕȐȑȍ ȑȈȌȐ ȘȈȟȐȚȈ-ȌȝȐȑȈȔ ȔȈȊȐȌȑȈ-ȓȖȒȖ 'ȗȈȊȐȌȌȝȈȔ ȌȎȈȗȈȚȐ ȕȈ ȋȈȕȈȑȍ ȚȈȚ ȚȊȈȚ-ȗȈȘȈȕțȋȘȈȝȍȕȈ ȘțȌȘȈȝ țȊȈȟȈ - ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ șȒȈȏȈȓ; ȚȈȊȈ - TȊȖȐ; ȊȈȘȈ-ȌȈ - Ȗ 170


171 ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȉȓȈȋȖȌȍȚȍȓȤ; ȊȈȘȈ-ȈȕȋȝȘȈț - ȉȍșȞȍȕȕȣȍ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ; ȈȠȐȠȈ - ȎȍȓȈȕȐȍȔ; ȐȝȈ - Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ; ȈȒȝȐȓȈ-ȈȘȚȝȍ ȟȚȖȉȣ ȊȣȗȖȓȕȐȚȤ; ȝȐ ȈȗȐ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȔțȕȐȉȝȐȝ - ȔțȌȘȍȞȈȔȐ; ȈșȈȒȚȈȐȝ - ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȔȐ; ȈȌȈȘȍȕȈ - ȏȈȉȖȚȓȐȊȖ; ȈȘȝȈȕȐȑȍ - ȧȊȓȧȦȡȐȍșȧ ȖȉȢȍȒȚȖȔ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ; ȑȈȌȐ - ȍșȓȐ; ȘȈȟȐȚȈ-ȌȝȐȑȈȔ - țȔ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕ; ȔȈ - Ȕȍȕȧ; ȈȊȐȌȑȈ-ȓȖȒȈȝ - ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ; ȈȗȈȊȐȌȌȝȈȔ - ȕȍȟȐșȚȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ; ȌȎȈȗȈȚȐ - ȋȖȊȖȘȧȚ; ȕȈ ȋȈȕȈȑȍ - ȕȍ ȞȍȕȦ; ȚȈȚ - ȥȚȖ; ȚȊȈȚ-ȗȈȘȈ-ȈȕțȋȘȈȝȍȕȈ - Ȑȏ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ, ȗȖȌȖȉȕȖȋȖ TȊȖȍȔț. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȔȖȑ țȔ Ȑ șȖȏȕȈȕȐȍ ȊșȍȋȌȈ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȣ ȕȈ TȊȖȐȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ Ȋșȍȝ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȑ Ȑ ȌȈȘțȦȚ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȍ Ȋșȍȝ ȎȍȓȈȕȐȑ. ǯȕȈȧ Ȗȉ ȥȚȖȔ, TȊȖȐȔ șȚȖȗȈȔ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ Ȋșȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ, ȐȉȖ ȖȕȐ ȗȖȐșȚȐȕȍ ȌȖșȚȖȑȕȣ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ. ǹȍȑȟȈș, ȒȖȋȌȈ ȔȖȑ țȔ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕ ȕȈ TȊȖȐȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ, ȧ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȦ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȕȈ Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȖȕȖșȐȚ Ȕȍȕȧ, țȗȘȍȒȈȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȔȖȐ ȗȘȐȊȣȟȒȐ ȕȍȟȐșȚȣ. ǰȝ ȖȉȊȐȕȍȕȐȧ ȕȐșȒȖȓȤȒȖ ȕȍ ȏȈȌȍȊȈȦȚ Ȕȍȕȧ, Ȑ Ȑȏ ȎȈȓȖșȚȐ Ȓ ȕȐȔ ȧ ȗȘȖȡȈȦ Ȑȝ, ȗȈȔȧȚțȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Tȣ ȚȖȎȍ ȐșȗȖȓȕȍȕ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ șȖȎȈȓȍȍȚ ȏȌȍșȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȘȈșșȍȘȌȐȓșȧ ȕȈ ǬȈȒȠț Ȑ ȕȍ ȌȈȓ ȍȔț ȌȖȊȍșȚȐ ȌȖ ȒȖȕȞȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ. ǾȈȘȤ ǬȈȒȠȈ ȕȈȕȍș ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ, Ȑȏ-ȏȈ ȟȍȋȖ ȚȖȚ ȗȘȐȠȍȓ Ȋ ȋȕȍȊ Ȑ ȗȖȔȍȠȈȓ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȦ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȋȖ ȖȉȘȧȌȈ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȖȏȎȍ, ȒȖȋȌȈ ȗȖȓțȉȖȋȐ, țȔȐȓȖșȚȐȊȐȊ ȍȋȖ, ȊȕȖȊȤ ȕȈȟȈȓȐ ȧȋȤȦ, Ȗȕ ȗȖȎȈȓȍȓ Ȗ șȊȖȍȔ ȗȖșȚțȗȒȍ. ǯȌȍșȤ Ȏȍ Ȗȕ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȏȈȌȍȊȈȦȚ țȗȘȍȒȐ ȔȍȓȖȟȕȣȝ ȏȈȊȐșȚȕȐȒȖȊ, ȐȉȖ ȍȋȖ țȔ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕ ȕȈ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ǪȐȠȕț. ǰȏ ȥȚȐȝ șȓȖȊ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ, ȗȖȒȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ țȘȖȊȕȍ, Ȗȕ ȉțȌȍȚ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȕȖ, ȒȈȒ ȚȖȓȤȒȖ Ȗȕ ȖȉȘȍȚȍȚ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ ȗȍȘȍșȚȈȕȍȚ ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ȕȈ ȕȍȋȖ ȊȓȐȧȕȐȍ. ǷȖȥȚȖȔț ȕțȎȕȖ ȊșȍȋȌȈ ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ, ȗȖșȊȧȡȈȧ Ȋșȍ șȊȖȍ ȊȘȍȔȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔț ȓȦȉȖȊȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț. Ǫ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȏȈȡȐȡȍȕ ȖȚ ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȧ ȚȘȍȝ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ȋȌȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȋȓȖȡȍȕ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț, țȎȍ ȊȖȏȊȣșȐȓșȧ ȕȈȌ ȊșȍȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ Ȑ ȌȖșȚȐȋ șȚțȗȍȕȐ ȖșȖȏȕȈȕȐȧ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚ ȎȍȓȈȕȐȧ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȖȉȢȍȒȚȈȔȐ. "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" șȖȊȍȚțȍȚ ȕȈȔ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȏȈȉȣȊȈȚȤ Ȗ șȊȖȐȝ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ. DzȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȥȚȖȔț ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȦ. ǰȏ șȓȖȊ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȔȖȎȕȖ ȏȈȒȓȦȟȐȚȤ, ȟȚȖ Ȗȕ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȟȍȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ ȕȍ ȊȓȐȧȍȚ ȕȈ ȕȍȋȖ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ șȗȈșȍȕȐȍ ȥȚȖ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ ȐȌȚȐ ȗțȚȍȔ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȕȍ ȖȚȊȓȍȒȈȧșȤ ȕȐ ȕȈ ȟȚȖ ȌȘțȋȖȍ, ȟȚȖȉȣ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ ȖȚ ȖșȒȊȍȘȕȧȦȡȍȋȖ ȊȓȐȧȕȐȧ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. 171


172 TǭDzǹT 30 ȉȝȘȋțȘ țȊȈȟȈ ȑȈȕ ȔȈȑȈȑȈ ȋȈȝȈȕȈȑȈȗȈȝȘȚȈȚȔȈ-ȉȖȌȝȈ ȉȘȈȝȔȈȌȈȑȈș ȚȈȕț-ȉȝȘȚȈș ȚȈȔȈșȐ șȊȈȗȈȕȚȈȝ ȕȈȚȔȈȕ-ȠȘȐȚȈȔ ȚȈȊȈ ȊȐȌȈȕȚȑ ȈȌȝțȕȈȗȐ ȚȈȚȚȊȈȔ șȖ 'ȑȈȔ ȗȘȈșȐȌȈȚț ȉȝȈȊȈȕ ȗȘȈȕȈȚȈȚȔȈ-ȉȈȕȌȝțȝ ȉȝȘȋțȝ țȊȈȟȈ - ȀȘȐ ǩȝȘȐȋț șȒȈȏȈȓ; ȑȈȚ - ȒȚȖ; ȔȈȑȈȑȈ - ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȋȈȝȈȕȈȑȈ - ȕȍȗȘȍȖȌȖȓȐȔȖȑ; ȈȗȈȝȘȚȈ - ȗȖȝȐȡȍȕȖ; ȈȚȔȈ-ȉȖȌȝȈȝ - ȏȕȈȕȐȍ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ; ȉȘȈȝȔȈ-ȈȌȈȑȈȝ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȌȘ.; ȚȈȕț-ȉȝȘȚȈȝ - ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ; ȚȈȔȈșȐ - ȊȖ ȚȤȔȍ ȐȓȓȦȏȐȐ; șȊȈȗȈȕȚȈȝ - ȓȍȎȈȡȐȍ; ȕȈ - ȕȍ; ȈȚȔȈȕ - Ȋ ȎȐȊȖȔ șțȡȍșȚȊȍ; ȠȘȐȚȈȔ - ȕȈȝȖȌȧȡȐȍșȧ Ȋ; ȚȈȊȈ - TȊȖȍȑ; ȊȐȌȈȕȚȐ - ȗȖȕȐȔȈȦȚ; ȈȌȝțȕȈ - șȍȑȟȈș; ȈȗȐ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȚȈȚȚȊȈȔ - ȈȉșȖȓȦȚȕȣȑ țȘȖȊȍȕȤ; șȈȝ - Tȣ; ȈȑȈȔ - ȥȚȖ; ȗȘȈșȐȌȈȚț ȉțȌȤ ȌȖȉȘ; ȉȝȈȊȈȕ - TȊȖȧ MȐȓȖșȚȤ; ȗȘȈȕȈȚȈ-ȈȚȔȈ - ȗȘȍȌȈȊȠȍȑșȧ ȌțȠȐ; ȉȈȕȌȝțȝ - ȌȘțȋ. ȀȘȐ ǩȝȘȐȋț șȒȈȏȈȓ: Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ - ȕȈȟȐȕȈȧ ș șȈȔȖȋȖ ȊȣșȠȍȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, Ȑ ȒȖȕȟȈȧ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȔțȘȈȊȤȍȔ - ȖȒȖȓȌȖȊȈȕȣ ȊșȍșȐȓȤȕȖȑ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȏȕȈȦȚ șȊȖȍȑ ȐșȚȐȕȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. DzȈȎȌȣȑ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȍȚ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ, Ȑ, ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ȋșȍ ȗȘȍȉȣȊȈȦȚ ȊȖ ȚȤȔȍ ȐȓȓȦȏȐȐ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ Tȣ ȕȈȝȖȌȐȠȤșȧ Ȋ ȒȈȎȌȖȔ ȎȐȊȖȔ șțȡȍșȚȊȍ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ Ȑ ȟȚȖ Tȣ ȈȉșȖȓȦȚȍȕ. Tȣ Ȋȍȟȕȣȑ ȌȘțȋ Ȑ ȏȈȡȐȚȕȐȒ Ȋșȍȝ ȗȘȍȌȈȊȠȐȝșȧ ȌțȠ, ȗȖȥȚȖȔț Ȕȣ ȔȖȓȐȔ Tȍȉȧ: șȔȐȓțȑșȧ ȕȈȌ ȕȈȔȐ Ȑ ȗȘȖșȚȐ ȕȈȔ Ȋșȍ ȕȈȠȐ ȗȘȍȋȘȍȠȍȕȐȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǩȝȘȐȋț MțȕȐ ȗȖȕȐȔȈȓ, ȟȚȖ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȏȈȚȍȧȕȕȖȋȖ ǬȈȒȠȍȑ, Ȋșȍ ȖȕȐ, ȕȍ ȐșȒȓȦȟȈȧ ǩȘȈȝȔț Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȊȍȓȐ șȍȉȧ ȕȍȌȖșȚȖȑȕȖ. ǻȗȖȔȧȕțȊ ȕȈȘȧȌț ș ȌȘțȋȐȔȐ ǩȘȈȝȔț, ȋȓȈȊț Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, Ȗȕ ȝȖȚȍȓ ȗȖȌȟȍȘȒȕțȚȤ, ȟȚȖ Ȋșȍ, ȌȈȎȍ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȦȚ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ Ȑ ȖȒȖȓȌȖȊȈȕȣ ȟȈȘȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ - Ȋșȍ, ȒȘȖȔȍ ǪȐȠȕț. TȈȒȖȊȖ ȔȕȍȕȐȍ ǩȝȘȐȋț MțȕȐ. TȖȔț, ȒȚȖ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȍȚ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ, ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖ ȗȖȕȧȚȤ ǹȊȍȘȝȌțȠț ȐȓȐ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. ǹȖȏȕȈȊȈȧ, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȓțȟȠȍ ǩȘȈȝȔȣ, ǩȝȘȐȋț Ȑ șȍȉȧ ȗȘȐȟȐșȓȐȓ Ȓ ȖșȒȖȘȉȐȚȍȓȧȔ. ǵȍȊȍȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ, ȊȣȕțȎȌȍȕȣ ȔȐȘȐȚȤșȧ ș ȚȍȔ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȈșȚȤȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǰȝ ȎȐȏȕȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȐșȗȖȓȕȍȕȈ ȖȗȈșȕȖșȚȍȑ, Ȑ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ șȗȈșȍȕȐȍ Ȍȓȧ ȕȐȝ - ȥȚȖ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ǪȐȠȕț Ȑ ȕȍȗȘȍșȚȈȕȕȖ ȔȖȓȐȚȤ ǭȋȖ Ȗ ȗȘȖȡȍȕȐȐ. ǹȚȘȍȔȧșȤ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ, șȓȍȌțȍȚ țȗȖȊȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȉȍșȗȘȐȟȐȕȕțȦ ȔȐȓȖșȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȓȈȋȈȚȤșȧ ȕȈ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȍ șȐȓȣ. TȈȒțȦ ȗȖȏȐȞȐȦ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒ, șȖȏȕȈȦȡȐȑ DzȘȐȠȕț, Ȑ ȥȚȖ - șȈȔȖȍ ȉȍȏȖȗȈșȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȌȘțȋȖȔ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȖȌȕȈȒȖ Ȋ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ Ƕȕ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗ ȗȘȍȌȈȊȠȍȑșȧ ǭȔț ȌțȠȍ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, șȈȔȖȍ ȗȘȖșȚȖȍ ȘȍȠȍȕȐȍ Ȋșȍȝ ȗȘȖȉȓȍȔ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ ȥȚȖ ȊȊȍȘȐȚȤ șȍȉȧ ǫȖșȗȖȌț, Ȑ ȚȖȋȌȈ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, 172


173 ȟȚȖȉȣ ȖȋȘȈȌȐȚȤ ȗȘȍȌȈȊȠțȦșȧ ǭȔț ȌțȠț ȖȚ ȊȓȐȧȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ. TǭDzǹT 31 ȉȘȈȝȔȖȊȈȟȈ ȕȈȐȚȈȚ șȊȈȘțȗȈȔ ȉȝȈȊȈȚȖ 'șȈț ȗȈȌȈȘȚȝȈȉȝȍȌȈ-ȋȘȈȝȈȐȝ ȗțȘțȠȖ ȑȈȊȈȌ ȐȒȠȍȚ ȌȎȕȈȕȈșȑȈ ȟȈȘȚȝȈșȑȈ ȋțȕȈșȑȈ ȟȈȠȘȈȑȖ ȔȈȑȈȔȈȑȈȌ ȊȑȈȚȐȘȐȒȚȖ ȔȈȚȈș ȚȊȈȔ ȉȘȈȝȔȈ țȊȈȟȈ - ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȒȈȏȈȓ; ȕȈ - ȕȍ; ȥȚȈȚ - ȥȚȈ; șȊȈȘțȗȈȔ - ȊȍȟȕȈȧ ȜȖȘȔȈ; ȉȝȈȊȈȚȈȝ - TȊȖȧ; ȈșȈț - ȌȘțȋȖȍ; ȗȈȌȈ-ȈȘȚȝȈ - ȏȕȈȕȐȍ; ȉȝȍȌȈ - ȖȚȓȐȟȕȖȍ; ȋȘȈȝȈȐȝ - ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȍȔ; ȗțȘțȠȈȝ - ȓȐȟȕȖșȚȤ; ȑȈȊȈȚ - ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ; ȐȒȠȍȚ - ȝȖȟȍȚ ȊȐȌȍȚȤ; ȌȎȕȈȕȈșȑȈ - ȏȕȈȕȐȧ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȈȘȚȝȈșȑȈ - ȞȍȓȐ; ȋțȕȈșȑȈ - ȔȍȚȖȌȖȊ ȗȖȏȕȈȕȐȧ; ȟȈ - ȚȈȒȎȍ; ȈȠȘȈȑȈȝ - ȖșȕȖȊȈ; ȔȈȑȈ-ȔȈȑȈȚ - ȖȚ șȖȚȊȖȘȍȕȕȖȋȖ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ; ȊȑȈȚȐȘȐȒȚȈȝ - ȖȚȓȐȟȕȣȑ; ȔȈȚȈȝ - șȟȐȚȈȦȡȐȑșȧ; ȚȊȈȔ - Tȣ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Tȍȉȧ ǹȈȔȖȋȖ Ȑ TȊȖȦ ȊȍȟȕțȦ ȜȖȘȔț ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȖșȚȐȟȤ Țȍ, ȒȚȖ ȗȣȚȈȍȚșȧ ȗȖȕȧȚȤ Tȍȉȧ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȔȍȚȖȌȖȊ ȗȖȏȕȈȕȐȧ. ȅȔȗȐȘȐȟȍșȒȐȍ ȔȍȚȖȌȣ ȗȖȏȕȈȕȐȧ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȑȝ ȞȍȓȐ Ȑ șȘȍȌșȚȊȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣ, Tȣ Ȏȍ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȍȠȤșȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȚȊȖȘȍȕȐȦ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȐȔȧ, ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȌȍȧȕȐȧ, ȈȚȘȐȉțȚȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ Ȋșȍ, șȊȧȏȈȕȕȖȍ ș ǵȐȔ, ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȗȖșȚȐȟȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ. dzȦȉȣȍ ȗȖȗȣȚȒȐ ȜȐȓȖșȖȜȖȊ-ȥȔȗȐȘȐȒȖȊ ȗȖȕȧȚȤ ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ ǰșȚȐȕț ș ȗȖȔȖȡȤȦ țȔȖȏȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȜȐȓȖșȖȜșȚȊȖȊȈȕȐȧ ȖȉȘȍȟȍȕȣ ȕȈ ȕȍțȌȈȟț, ȐȉȖ Ȑȝ ȔȍȚȖȌ ȗȖȏȕȈȕȐȧ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȞȍȓȐ Ȑ șȘȍȌșȚȊȈ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȖȚȖȘȣȝ ȖȕȐ ȗȣȚȈȦȚșȧ ȗȖȕȧȚȤ ǨȉșȖȓȦȚȕțȦ ǰșȚȐȕț, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣ. ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȗȘȈȒȘȚȈ, "ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȚȊȖȘȍȕȐȦ". ȅȚȖ ȗȘȐȏȕȈȍȚ ȌȈȎȍ ȊȍȓȐȒȐȑ ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚ ȀȈȕȒȈȘȈȟȈȘȤȧ: ȕȈȘȈȑȈȕȈȝ ȗȈȘȖ 'ȊȑȈȒȚȈȌ ȈȕȌȈȔ ȈȊȑȈȒȚȈ-șȈȔȉȝȈȊȈȔ. ǨȊȑȈȒȚȈ, ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕȈ ȚȊȖȘȍȕȐȧ, ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋȕȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ Ȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȊȖȏȕȐȒȕȖȊȍȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǰ ȗȖșȒȖȓȤȒț ǵȈȘȈȧȕȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȍȕ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț, șȖșȚȈȊȐȚȤ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȍ Ȗ ǵȍȔ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȔȍȚȖȌȖȊ șȗȍȒțȓȧȚȐȊȕȖȑ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ. ǿȚȖȉȣ ȗȖȕȧȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȔȍȚȖȌȖȔ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (18.55): ȉȝȈȒȚȑȈ ȔȈȔ ȈȉȝȐȌȎȈȕȈȚȐ - ȗȖșȚȐȟȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕțȦ ȜȖȘȔț ǫȖșȗȖȌȈ ȔȖȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ǸȈȏȕȐȞȈ ȔȍȎȌț ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȈȔȐ Ȑ ȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȈȔȐ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ, ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȣȍ ȥȔȗȐȘȐȟȍșȒȐȔȐ ȔȍȚȖȌȈȔȐ ȗȖȏȕȈȕȐȧ, ȕȍ ȔȖȋțȚ ȌȈȎȍ ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȤșȧ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȌȖȉȐȊȈȦȚșȧ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ șȊȖȐȔ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ ȓȦȉȖȊȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ. ǹȍȊȖȕȔțȒȝȍ ȝȐ: ȌȖȊȖȓȤȕȣȑ șȚȈȘȈȕȐȧȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, ǫȖșȗȖȌȤ 173


174 ȖȚȒȘȣȊȈȍȚ ǹȍȉȧ ȍȔț. MȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȍ ȓȦȌȐ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȗȖșȚȐȟȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Ƕȕ ȗȘȍȌșȚȈȕȍȚ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔȐ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȗȘȍȕȍȉȘȍȎȐȚȍȓȤȕȖ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ȚȈȒȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȖȊ ȔțȌȝȈȔȐ. ǹȓȖȊȖ ȔțȌȝȈ ȏȕȈȟȐȚ "ȕȍȋȖȌȧȑ". Ǫ "ǫȐȚȍ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: "TȖȓȤȒȖ ȗȖșȓȍȌȕȐȍ ȕȍȋȖȌȧȐ ȔȖȋțȚ șȟȐȚȈȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕț ȖȉȣȟȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ. ǶȕȐ ȕȍ ȊȍȌȈȦȚ, ȒȈȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ, Ȑ ȕȍ ȐȔȍȦȚ ȕȐ ȔȈȓȍȑȠȍȋȖ ȗȖȕȧȚȐȧ Ȗ ǭȋȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȝ ȥȕȍȘȋȐȧȝ". ǵȍ ȗȖȌȖȏȘȍȊȈȦȡȐȍ Ȗ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȐ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȝ ȥȕȍȘȋȐȑ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ, ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ ȕȈșȔȍȝȈȦȚșȧ ȕȈȌ ǭȋȖ ȓȐȟȕȖșȚȕȖȑ ȜȖȘȔȖȑ, ȕȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȍȑ ȋȖȚȖȊȕȖșȚȐ șȓțȎȐȚȤ DzȘȐȠȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ Ƕȕ - ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. Ǫ ȌȍșȧȚȖȑ ȋȓȈȊȍ "ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȣ" ǨȘȌȎțȕȈ ȚȈȒȎȍ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ, ȟȚȖ ȗȖșȚȐȟȤ ȓȐȟȕȖșȚȕȣȑ ȈșȗȍȒȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖ. TǭDzǹT 32 ȐȕȌȘȈ țȊȈȟȈ ȐȌȈȔ Ȉȗȑ ȈȟȑțȚȈ ȊȐȠȊȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȔ ȊȈȗțȘ ȈȕȈȕȌȈ-ȒȈȘȈȔ ȔȈȕȖ-ȌȘȠȈȔ șțȘȈ-ȊȐȌȊȐȚ-ȒȠȈȗȈȕȈȐȘ țȌȈȑțȌȝȈȐȘ ȉȝțȌȎȈ-ȌȈȕȌȈȐȘ țȗȈȗȈȕȕȈȔ ȈȠȚȈȉȝȐȝ ȐȕȌȘȈȝ țȊȈȟȈ - ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ șȒȈȏȈȓ; ȐȌȈȔ - ȥȚȖ; ȈȗȐ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȈȟȑțȚȈ - Ȗ ȕȍȗȖȋȘȍȠȐȔȣȑ; ȊȐȠȊȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȔ - ȕȈ ȉȓȈȋȖ Ȋșȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȊȈȗțȝ - ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȈȧ ȜȖȘȔȈ; ȈȕȈȕȌȈ-ȒȈȘȈȔ - ȐșȚȖȟȕȐȒ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ; ȔȈȕȈȝ-ȌȘȠȈȔ - Ȍȓȧ țȔȈ Ȑ ȋȓȈȏȈ; șțȘȈ-ȊȐȌȊȐȚ - ȏȈȊȐȌțȦȡȐȑ TȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ; ȒȠȈȗȈȕȈȐȝ - ȕȈȒȈȏȈȕȐȍȔ; țȌ-ȈȑțȌȝȈȐȝ - ș ȗȖȌȕȧȚȣȔ ȖȘțȎȐȍȔ; ȉȝțȌȎȈ-ȌȈȕȌȈȐȝ - ȘțȒȈȔȐ; țȗȈȗȈȕȕȈȔ - ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ; ȈȠȚȈȉȝȐȝ - ȊȖșȍȔȤȦ. ǾȈȘȤ ǰȕȌȘȈ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȏȈȉȖȚȧșȤ Ȗ ȉȓȈȋȍ Ȋșȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Tȣ ȗȘȐȝȖȌȐȠȤ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ Ȋ ǹȊȖȍȑ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȑ ȊȖșȤȔȐȘțȒȖȑ ȜȖȘȔȍ, ȌȍȘȎȈ ȖȘțȎȐȍ Ȋ ȒȈȎȌȖȑ ȘțȒȍ. TȊȖȑ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ ȖȉȓȐȒ ȗȓȍȕȧȍȚ ȊȏȖȘȣ Ȑ țȔȣ Ȋșȍȝ, ȒȚȖ ȊȐȌȐȚ ȍȋȖ. Ǫ ȥȚȖȔ ȖȉȘȈȏȍ Tȣ ȊșȍȋȌȈ ȋȖȚȖȊ ȕȈȒȈȏȈȚȤ ȌȍȔȖȕȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȘȈȎȌțȦȚ ș TȊȖȐȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȉȖȋȖȖȚȒȘȖȊȍȕȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ ȖȉȣȟȕȖ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ț ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȟȍȚȣȘȍ ȘțȒȐ, ȖȌȕȈȒȖ ȕȈ ȥȚȖȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ Ƕȕ ȗȖȧȊȐȓșȧ Ȋ ǹȊȖȍȑ ȊȖșȤȔȐȘțȒȖȑ ȜȖȘȔȍ. ǾȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȋȖȊȖȘȐȚ ȏȌȍșȤ: "Mȣ ȗȘȐȊȣȒȓȐ ȊȐȌȍȚȤ Tȍȉȧ Ȋ ȟȍȚȣȘȍȝȘțȒȖȑ ȜȖȘȔȍ, ȕȖ TȊȖȧ ȊȖșȤȔȐȘțȒȈȧ ȜȖȘȔȈ ȚȈȒ Ȏȍ ȘȍȈȓȤȕȈ, ȒȈȒ Ȑ ȟȍȚȣȘȍȝȘțȒȈȧ". ǷȍȘȍȌ ȥȚȐȔ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ șȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ ȖșȖȏȕȈȚȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕțȦ ȜȖȘȔț ǫȖșȗȖȌȈ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȟțȊșȚȊ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ. ǯȌȍșȤ Ȋ ȖȚȊȍȚ ȕȈ ȍȋȖ șȓȖȊȈ ȞȈȘȤ ǰȕȌȘȈ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕțȦ ȜȖȘȔț ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍȓȤȏȧ ȗȖșȚȐȟȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȟțȊșȚȊ, Ȋșȍ Ȏȍ ǭȋȖ ȌȍȧȕȐȧ Ȑ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȈȧ ȜȖȘȔȈ ȗȖșȚȐȎȐȔȣ. ǬȈȎȍ Ȗȉȣȟȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ șȖȏȍȘȞȈȚȤ ȗȖȘȈȏȐȚȍȓȤȕȣȑ ȖȉȓȐȒ ǫȖșȗȖȌȈ, ȉȣȚȤ șȊȐȌȍȚȍȓȍȔ ǭȋȖ ȗȖȘȈȏȐȚȍȓȤȕȣȝ ȌȍȧȕȐȑ Ȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ǭȋȖ ȗȖȘȈȏȐȚȍȓȤȕȖȑ ȒȘȈșȖȚȖȑ. ǶȌȕȈȎȌȣ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, 174


175 Ȓ ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȎȐȓ ȚȖȋȌȈ ȊȖ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȍ Ȑ ȊȣȋȓȧȌȍȓ ȒȈȒ ȠȍșȚȐ- ȐȓȐ șȍȔȐȓȍȚȕȐȑ ȔȈȓȤȟȐȒ, ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ ȏȈ ȗȖȔȖȡȤȦ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȈ. ǪȘȐȕȌȈȊȈȕ ȏȈȓȐȊȈȓȐ ȗȖȚȖȒȐ ȌȖȎȌȧ, Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ șȗȈș ȍȋȖ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ, ȗȖȌȕȧȊ ȝȖȓȔ ǫȖȊȈȘȌȝȈȕȈ Ȑ ȗȘȖȌȍȘȎȈȊ ȍȋȖ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ șȍȔȐ Ȍȕȍȑ ȕȈ ȔȐȏȐȕȞȍ ȓȍȊȖȑ ȘțȒȐ. ȅȚȖ ȟțȌȖ, șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȍ ǫȖșȗȖȌȖȔ, ȌȖȓȎȕȖ țȉȍȌȐȚȤ ȌȈȎȍ șȈȔȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐșȚȐȟȕȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȖȊȍȘȧȦȚ ȚȖȓȤȒȖ șȊȖȐȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȟțȊșȚȊȈȔ. ǬȈȎȍ ȥȔȗȐȘȐȒȈȔ șȖȏȍȘȞȈȕȐȍ ȌȍȧȕȐȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ, ȕȖ ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ ȖȚȒȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȊȍȘȐȚȤ Ȋ ǭȋȖ ȉȖȎȍșȚȊȍȕȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȔȍȘȧȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȖ șȍȉȍ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȕȐ ȖȌȐȕ ȟȍȓȖȊȍȒ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȗȖȌȕȧȚȤ ȝȖȓȔ, ȖȕȐ șȟȐȚȈȦȚ, ȟȚȖ ǩȖȋ ȚȖȎȍ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȕȈ ȥȚȖ. ǹȓȖȊȈ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" ȖȕȐ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȒȈȒ ȈȓȓȍȋȖȘȐȦ Ȑ ȚȖȓȒțȦȚ Ȑȝ ȗȖ-șȊȖȍȔț. ǶȌȕȈȒȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȗȖȌȕȧȓ ȝȖȓȔ ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ ț Ȋșȍȝ ȎȐȚȍȓȍȑ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȈ, ȟȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȦȚ ȚȈȒȐȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȈȟȈȘȤȐ Ȑ ȈȊȚȖȘȣ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȑ, ȒȈȒ ǪȤȧșȈȌȍȊȈ Ȑ ǵȈȘȈȌȈ. Ǫșȍ ȘȈșșȒȈȏȣ Ȗ ȌȍȧȕȐȧȝ ǫȖșȗȖȌȈ, ǭȋȖ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȧȝ Ȑ ȕȍȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊȈȝ ȕțȎȕȖ ȗȖȕȐȔȈȚȤ ȉțȒȊȈȓȤȕȖ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȌȈȎȍ Ȕȣ șȔȖȎȍȔ ȗȖșȚȐȟȤ ǫȖșȗȖȌȈ. ǯȌȍșȤ ǰȕȌȘȈ ȋȖȊȖȘȐȚ: "Ǫ ȒȈȒȖȑ ȉȣ ȜȖȘȔȍ Tȣ ȕȐ ȗȖȧȊȐȓșȧ - ȊȖșȤȔȐȘțȒȖȑ ȐȓȐ ȟȍȚȣȘȍȝȘțȒȖȑ - Tȣ ȖșȚȈȍȠȤșȧ ǹȈȔȐȔ ǹȖȉȖȑ", - Ȑ ȥȚȖ ȕȍȖșȗȖȘȐȔȈȧ ȐșȚȐȕȈ. TǭDzǹT 33 ȗȈȚȕȑȈ țȟțȝ ȑȈȌȎȕȖ 'ȑȈȔ ȚȈȊȈ ȑȈȌȎȈȕȈȑȈ ȒȍȕȈ șȘȠȚȖ ȊȐȌȝȊȈșȚȈȝ ȗȈȠțȗȈȚȐȕȈȌȑȈ ȌȈȒȠȈ-ȒȖȗȈȚ ȚȈȔ ȕȈș ȚȊȈȔ ȠȈȊȈ-ȠȈȑȈȕȈȉȝȈ-ȠȈȕȚȈ-ȔȍȌȝȈȔ ȑȈȌȎȕȈȚȔȈȕ ȕȈȓȐȕȈ-ȘțȟȈ ȌȘȠȈ ȗțȕȐȝȐ ȗȈȚȕȑȈȝ țȟțȝ - Ȏȍȕȣ Țȍȝ, ȒȚȖ șȖȊȍȘȠȈȓ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, șȒȈȏȈȓȐ; ȑȈȌȎȕȈȝ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȈȑȈȔ - ȥȚȖ; ȚȈȊȈ - Tȍȉȍ; ȑȈȌȎȈȕȈȑȈ - ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ; ȒȍȕȈ - ǩȘȈȝȔȖȑ; șȘȠȚȈȝ - țșȚȘȖȍȕȕȖȍ; ȊȐȌȝȊȈșȚȈȝ - ȘȈȏȘțȠȍȕȕȖȍ; ȗȈȠțȗȈȚȐȕȈ - ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ; ȈȌȑȈ șȍȋȖȌȕȧ; ȌȈȒȠȈ-ȒȖȗȈȚ - Ȑȏ-ȏȈ ȋȕȍȊȈ ȕȈ ǬȈȒȠț; ȚȈȔ - ȍȋȖ; ȕȈȝ ȕȈȠȐ; ȚȊȈȔ - Tȣ; ȠȈȊȈ-ȠȈȑȈȕȈ - ȔȍȘȚȊȣȍ ȚȍȓȈ; ȈȉȝȈ - ȗȖȌȖȉȕȖ; ȠȈȕȚȈ-ȔȍȌȝȈȔ - ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȔ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȔ ȎȐȊȖȚȕȣȔ; ȧȌȎȕȈ-ȈȚȔȈȕ - Ȗ ȊȓȈȌȣȒȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ; ȕȈȓȐȕȈ - ȓȖȚȖș; ȘțȟȈ - ȗȘȍȒȘȈșȕȣȑ; ȌȘȠȈ - ǹȊȖȐȔ ȊȏȖȘȖȔ; ȗțȕȐȝȐ - ȖșȊȧȚȐ. Ǯȍȕȣ ȎȘȍȞȖȊ, șȖȊȍȘȠȈȊȠȐȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, șȒȈȏȈȓȐ: Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, ȥȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȉȣȓȖ ȏȈȚȍȧȕȖ ȗȖ țȒȈȏȈȕȐȦ ǩȘȈȝȔȣ, ȖȌȕȈȒȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȘȈȏȋȕȍȊȈȊȠȐșȤ ȕȈ ǬȈȒȠț, Ȓ ȕȍșȟȈșȚȤȦ, țșȚȘȖȐȓ ȗȖȋȘȖȔ ȕȈ ȔȍșȚȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, Ȑ ȚȍȗȍȘȤ Ȑȏ-ȏȈ ȍȋȖ ȋȕȍȊȈ ȎȐȊȖȚȕȣȍ, ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȣȍ Ȍȓȧ ȏȈȒȓȈȕȐȧ, ȓȍȎȈȚ ȔȍȘȚȊȣȍ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ȋșȍ ȗȘȐȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧ Ȓ ȧȋȤȍ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ ȕȈȗȘȈșȕȣȔȐ. ǷțșȚȤ Ȏȍ ȚȍȗȍȘȤ ȊȏȋȓȧȌ TȊȖȐȝ ȓȖȚȖșȕȣȝ ȋȓȈȏ șȕȖȊȈ ȖșȊȧȚȐȚ ȥȚȖ ȖșȒȊȍȘȕȍȕȕȖȍ ȔȍșȚȖ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǮȐȊȖȚȕȣȝ ȗȘȐȕȖșȐȓȐ Ȋ ȎȍȘȚȊț Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȈȚȤ ȐȔ ȕȖȊțȦ ȎȐȏȕȤ, ȐȔȍȕȕȖ ș ȥȚȖȑ ȞȍȓȤȦ ȎȐȊȖȚȕȣȍ ȉȣȓȐ 175


176 ȗȘȐȊȍȌȍȕȣ Ȓ ȎȍȘȚȊȍȕȕȐȒț. DzȖȋȌȈ ȎȐȊȖȚȕȖȍ, ȗȘȐȕȍșȍȕȕȖȍ Ȋ ȎȍȘȚȊț, ȗȖȓțȟȈȓȖ ȕȖȊțȦ ȎȐȏȕȤ, ȥȚȖ șȓțȎȐȓȖ ȌȖȒȈȏȈȚȍȓȤșȚȊȖȔ ȌȍȑșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȗȘȖȐȏȕȍșȍȕȕȣȝ ȔȈȕȚȘ. Dz ȕȍșȟȈșȚȤȦ, ȒȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ țșȚȘȖȐȓ ȗȖȋȘȖȔ ȕȈ ȔȍșȚȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ Ȑȏ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ ȉȣȓȐ țȉȐȚȣ. (ǶȌȕȖ Ȑȏ ȕȐȝ ȉȣȓȖ țȉȐȚȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȔȍȕȐȚȤ ȋȖȓȖȊț ǬȈȒȠȐ.) ǷȖȊșȦȌț ȉȣȓȐ ȘȈȏȉȘȖșȈȕȣ Ȑȝ ȔȍȘȚȊȣȍ ȚȍȓȈ, ȚȈȒ ȟȚȖ ȈȘȍȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȗȘȍȊȘȈȚȐȓȈșȤ Ȋ ȒȘȍȔȈȚȖȘȐȑ. ȅȚȖ șȌȍȓȈȓȖ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȣȔ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȍ ȐșȚȐȕȕȖȑ ȞȍȓȐ ȧȋȤȐ. Ǯȍȕȣ ȎȘȍȞȖȊ ȗȘȖșȧȚ ȏȌȍșȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȒȖȕȍȟȕȖȑ ȞȍȓȤȦ Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ, ȔȐȓȖșȚȐȊȖ ȖȒȐȕțȚȤ ȊȏȋȓȧȌȖȔ ȔȍșȚȖ șȖȊȍȘȠȍȕȐȧ ȧȋȤȐ, ȟȚȖȉȣ ȧȋȤȧ ȔȖȋȓȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤșȧ. ǰȝ șȓȖȊȈ ȗȘȖȌȐȒȚȖȊȈȕȣ țȉȍȎȌȍȕȕȖșȚȤȦ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȎȐȊȖȚȕȣȝ ȕȍȓȤȏȧ țȉȐȊȈȚȤ ȉȍȏ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ. ǮȐȊȖȚȕȣȝ ȗȘȐȕȖșȐȓȐ Ȋ ȎȍȘȚȊț Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȊȍȘȐȚȤ ȌȍȑșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȔȈȕȚȘ Ȑ ȌȈȚȤ ȐȔ ȕȖȊȖȍ ȚȍȓȖ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȥȚȐȝ ȔȈȕȚȘ. ǰȝ ȕȍ șȓȍȌȖȊȈȓȖ țȉȐȊȈȚȤ, ȗȘȍșȓȍȌțȧ ȌȘțȋȐȍ ȞȍȓȐ, ȒȈȒ ȥȚȖ șȌȍȓȈȓ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ țȉȐȓ ȒȖȏȓȈ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȔȍȕȐȚȤ ȍȋȖ ȋȖȓȖȊȖȑ ȋȖȓȖȊț ǬȈȒȠȐ. ǯȘȍȓȐȡȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȎȐȊȖȚȕȣȍ ȖȔȖȓȈȎȐȊȈȓȐșȤ Ȋ ȗȘȖȞȍșșȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, ȌȖșȚȈȊȓȧȓȖ ȊșȍȔ ȗȘȐșțȚșȚȊțȦȡȐȔ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ, ȕȖ ȥȚȖ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ȉȣȓȖ ȖȔȘȈȟȍȕȖ ȉȍșșȔȣșȓȍȕȕȣȔ țȉȐȑșȚȊȖȔ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. ǷȖȥȚȖȔț Ȏȍȕȣ ȎȘȍȞȖȊ ȗȘȖșȧȚ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȉȘȖșȐȚȤ ȕȈ ȎȐȊȖȚȕȣȝ ǹȊȖȑ ȊȏȋȓȧȌ Ȑ ȊȍȘȕțȚȤ Ȑȝ Ȓ ȎȐȏȕȐ, ȟȚȖȉȣ ȕȐȟȚȖ ȕȍ ȖȔȘȈȟȈȓȖ ȧȋȤȦ. TǭDzǹT 34 ȘȠȈȑȈ țȟțȝ ȈȕȈȕȊȐȚȈȔ Țȍ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȊȐȟȍȠȚȐȚȈȔ ȑȈȌ ȈȚȔȈȕȈ ȟȈȘȈșȐ ȝȐ ȒȈȘȔȈ ȕȈȌȎȑȈșȍ ȊȐȉȝțȚȈȑȍ ȑȈȚȈ țȗȈșȍȌțȘ ȐȠȊȈȘȐȔ ȕȈ ȔȈȕȑȈȚȍ șȊȈȑȈȔ ȈȕțȊȈȘȚȈȚȐȔ ȉȝȈȊȈȕ ȘȠȈȑȈȝ - ȔțȌȘȍȞȣ; țȟțȝ - ȊȖȏȕȍșȓȐ ȔȖȓȐȚȊȣ; ȈȕȈȕȊȐȚȈȔ - țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȍ; Țȍ - TȊȖȐ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - Ȗ ȊȓȈȌȍȓȍȞ Ȋșȍȝ ȉȖȋȈȚșȚȊ; ȊȐȟȍȠȚȐȚȈȔ - ȌȍȧȕȐȧ; ȑȈȚ - ȒȖȚȖȘȣȍ; ȈȚȔȈȕȈ - ǹȊȖȐȔȐ ȥȕȍȘȋȐȧȔȐ; ȟȈȘȈșȐ - Tȣ șȖȊȍȘȠȈȍȠȤ; ȝȐ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȒȈȘȔȈ - Ȓ ȚȈȒȐȔ ȌȍȧȕȐȧȔ; ȕȈ ȈȌȎȑȈșȍ - Tȣ ȕȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕ; ȊȐȉȝțȚȈȑȍ - ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȍȍ ȔȐȓȖșȚȤ; ȑȈȚȈȝ - ȖȚ ȒȖȚȖȘȖȑ; țȗȈșȍȌțȝ - ȧȊȓȧȦȡȍȑșȧ ȖȉȢȍȒȚȖȔ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ; ȐȠȊȈȘȐȔ - Ȓ dzȈȒȠȔȐ, ȉȖȋȐȕȍ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȕȈ ȔȈȕȑȈȚȍ - ȕȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕ; șȊȈȑȈȔ - Tȣ ǹȈȔ; ȈȕțȊȈȘȚȈȚȐȔ - Ȓ ǹȊȖȍȑ ȗȖȒȖȘȕȖȑ șȓțȋȍ (dzȈȒȠȔȐ); ȉȝȈȊȈȕ - TȊȖȧ MȐȓȖșȚȤ. MțȌȘȍȞȣ Ȋ șȊȖȍȑ ȔȖȓȐȚȊȍ șȒȈȏȈȓȐ: ǬȖȘȖȋȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, TȊȖȐ ȌȍȧȕȐȧ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣ, Ȑ, ȝȖȚȧ Tȣ șȖȊȍȘȠȈȍȠȤ Ȋșȍ ȥȚȐ ȌȍȑșȚȊȐȧ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǹȊȖȐȝ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȕȣȝ ȥȕȍȘȋȐȑ, Tȣ ȕȐșȒȖȓȤȒȖ ȕȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȕȐȔ. Tȣ ȕȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕ ȌȈȎȍ Ȓ ȉȖȋȐȕȍ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȖȑ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȚȈȒȐȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȒȈȒ ǩȘȈȝȔȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȖȏȕȖșȐȚ ȍȑ ȔȖȓȐȚȊȣ Ȋ ȕȈȌȍȎȌȍ șȕȐșȒȈȚȤ ȍȍ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ǹȊȖȐ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȍ ȌȍȧȕȐȧ ȕȍ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȐȟȤ ȒȈȒȖȑ-ȓȐȉȖ ȞȍȓȐ, ȉȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȕȐȟȚȖ ȕȍ ȊȣȕțȎȌȈȍȚ ǭȋȖ șȖȊȍȘȠȈȚȤ 176


177 ȥȚȐ ȌȍȧȕȐȧ. ǰ Ȋșȍ Ȏȍ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȌȈȚȤ ȗȘȐȔȍȘ ȓȦȌȧȔ, Ƕȕ ȐȕȖȋȌȈ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ǹȈȔ, Ȑ Ȋșȍ ǭȋȖ ȌȍȧȕȐȧ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣ. ǵȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȐ Ȓ ȟȍȔț ȕȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕ. ǵȈ ȔȈȔ ȒȈȘȔȈȕȐ ȓȐȔȗȈȕȚȐ: Ƕȕ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȟțȌȍșȈ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȖșȚȈȍȚșȧ ȖȚȘȍȠȍȕȕȣȔ ȖȚ ȊșȍȋȖ (ǩ.-ȋ., 4.14). ǫȖșȗȖȌȤ șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȍȕ. Ǫ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ ȥȚȖȔț ȏȌȍșȤ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ dzȈȒȠȔȐ ȕȍ ȗȖȒȓȈȌȈȧ ȘțȒ șȓțȎȐȚ ǫȖșȗȖȌț, ȕȖ Ƕȕ ȕȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȕȍȑ. ǿȚȖȉȣ ȌȖȉȐȚȤșȧ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȐ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȍȑ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȌȈȎȍ ȚȈȒȐȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȒȈȒ ǩȘȈȝȔȈ, Ȉ ǫȖșȗȖȌț ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ șȖȚȕȐ Ȑ ȚȣșȧȟȐ ȉȖȋȐȕȤ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȕȖ Ƕȕ ȕȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕ ȕȐ Ȓ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȕȐȝ. ǪȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ ȖșȖȉȖ ȊȣȌȍȓȧȦȚ ȥȚȖ ȒȈȟȍșȚȊȖ ǫȖșȗȖȌȈ, șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȦȡȍȍ Ȗ ǭȋȖ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖȔ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ. ȅȚȖ ȒȈȟȍșȚȊȖ ȖȚȓȐȟȈȍȚ ǭȋȖ ȖȚ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐȊȧȏȈȕȣ Ȓ ȗȓȖȌȈȔ șȊȖȍȑ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. TǭDzǹT 35 șȐȌȌȝȈ țȟțȝ ȈȑȈȔ ȚȊȈȚ-ȒȈȚȝȈ-ȔȘȠȚȈ-ȗȐȑțȠȈ-ȕȈȌȑȈȔ ȔȈȕȖ-ȊȈȘȈȕȈȝ ȒȓȍȠȈ-ȌȈȊȈȋȕȐ-ȌȈȋȌȝȈȝ ȚȘȠȈȘȚȖ 'ȊȈȋȈȌȝȖ ȕȈ șȈșȔȈȘȈ ȌȈȊȈȔ ȕȈ ȕȐȠȒȘȈȔȈȚȐ ȉȘȈȝȔȈ-șȈȔȗȈȕȕȈȊȈȕ ȕȈȝ șȐȌȌȝȈȝ - șȐȌȌȝȐ; țȟțȝ - ȊȖȏȕȍșȓȐ ȔȖȓȐȚȊȣ; ȈȑȈȔ - ȥȚȐȝ; ȚȊȈȚȒȈȚȝȈ - TȊȖȐȝ ȐȋȘ; ȔȘȠȚȈ - ȟȐșȚȖȋȖ; ȗȐȑțȠȈ - ȕȍȒȚȈȘȈ; ȕȈȌȑȈȔ - Ȋ ȘȍȒȍ; ȔȈȕȈȝ - țȔȈ; ȊȈȘȈȕȈȝ - șȓȖȕ; ȒȓȍȠȈ - șȚȘȈȌȈȕȐȧ; ȌȈȊȈ-ȈȋȕȐ - ȓȍșȕȣȔ ȗȖȎȈȘȖȔ; ȌȈȋȌȝȈȝ - ȖȉȎȐȋȈȍȔȣȑ; ȚȘȠȈ - ȎȈȎȌȖȑ; ȈȘȚȈȝ - ȔțȟȐȔȣȑ; ȈȊȈȋȈȌȝȈȝ - ȗȖȋȘțȎȍȕȕȣȑ; ȕȈ șȈșȔȈȘȈ - ȕȍ ȗȖȔȕȐȚ; ȌȈȊȈȔ - ȓȍșȕȖȑ ȗȖȎȈȘ șȚȘȈȌȈȕȐȑ; ȕȈ ȕȐȠȒȘȈȔȈȚȐ - ȕȍ ȊȣȝȖȌȐȚ; ȉȘȈȝȔȈ - ǨȉșȖȓȦȚ; șȈȔȗȈȕȕȈ-ȊȈȚ - ȉțȌȚȖ șȓȐȊȠȐșȤ; ȕȈȝ ȕȈȠ. ǹȐȌȌȝȐ șȒȈȏȈȓȐ: ǵȈȠȐ țȔȣ, ȗȖȋȘțȎȍȕȕȣȍ Ȋ ȘȍȒț ȕȍȒȚȈȘȈ TȊȖȐȝ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȝ ȐȋȘ, Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ, ȗȖȌȖȉȕȣ șȓȖȕț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȍȘȍȕȍș ȔțȟȍȕȐȧ Ȋ ȓȍșț, ȖȝȊȈȟȍȕȕȖȔ ȗȖȎȈȘȖȔ, ȕȖ, ȊȖȑȌȧ Ȋ ȗȘȖȝȓȈȌȕȣȍ ȊȖȌȣ ȘȍȒȐ, ȚțȚ Ȏȍ ȏȈȉȣȓ Ȗ ȕȐȝ. ǭȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ ȕȈȠȍ ȎȍȓȈȕȐȍ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȐșȗȣȚȣȊȈȚȤ ȥȚȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȕȐȟȍȔ ȕȍ țșȚțȗȈȍȚ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȦ șȓȐȧȕȐȧ ș ǨȉșȖȓȦȚȖȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ȅȚȐ șȓȖȊȈ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ șȐȌȌȝȈȔ, ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒȐ, Ȋșȍ ȎȐȚȍȓȐ ȒȖȚȖȘȖȑ ȕȈȌȍȓȍȕȣ ȊȖșȍȔȤȦ ȊȐȌȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊ. Tȍ, ȒȚȖ ȕȈșȍȓȧȍȚ ǹȐȌȌȝȈȓȖȒț, ȊȓȈȌȍȦȚ ȊȖșȍȔȤȦ ȊȐȌȈȔȐ ȑȖȋȐȟȍșȒȐȝ șȗȖșȖȉȕȖșȚȍȑ, ȖȌȕȈȒȖ Ȑȏ Ȑȝ șȓȖȊ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȟȐșȚȣȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ. ǶȕȐ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȋȘțȎȍȕȣ Ȋ ȘȍȒț ȕȍȒȚȈȘȈ ȐȋȘ ǫȖșȗȖȌȈ. ǹȓțȠȈȕȐȍ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȑ Ȗȉ ȐȋȘȈȝ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȒȘȐȠȕȈ-ȒȈȚȝȖȑ. ǷȖ șȓȖȊȈȔ ǷȘȈȝȓȈȌȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ, Țȍ, ȒȚȖ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȋȘțȎȍȕ Ȋ ȖȒȍȈȕ ȕȍȒȚȈȘȈ ȐȋȘ ǫȖșȗȖȌȈ, țȎȍ ȖȉȘȍȓȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. TȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȕȍ șȚȘȈȠȈȚșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ. ǹȐȌȌȝȐ ȋȖȊȖȘȧȚ, ȟȚȖ țȔ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȗȖȓȖȕ ȚȘȍȊȖȋ. ǶȕȐ ȗȘȐȊȖȌȧȚ ȗȘȐȔȍȘ șȖ șȓȖȕȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȍȘȍȕȍș ȎȍșȚȖȒȐȍ șȚȘȈȌȈȕȐȧ Ȋ ȓȍșț, ȖȉȢȧȚȖȔ ȗȓȈȔȍȕȍȔ, Ȑ, ȟȚȖȉȣ ȖȉȓȍȋȟȐȚȤ 177


178 șȊȖȐ ȔțȒȐ, ȊȝȖȌȐȚ Ȋ ȘȍȒț. DzȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȓȦȌȐ, ȖȉȘȍȟȍȕȕȣȍ ȕȈ șȚȘȈȌȈȕȐȧ Ȋ ȗȣȓȈȦȡȍȔ ȓȍșț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ, ȊȖȑȌțȚ Ȋ ȘȍȒț ȕȍȒȚȈȘȈ ȐȋȘ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȕȐ ȚțȚ Ȏȍ ȏȈȉțȌțȚ ȖȉȖ Ȋșȍȝ ȚȘȍȊȖȋȈȝ ȔțȟȐȚȍȓȤȕȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǹȐȌȌȝȐ ȘȈȊȕȖȌțȠȕȣ Ȓ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ: ȖȕȐ ȕȍ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ Ȑ ȕȍ șȚȈȊȧȚ ȗȍȘȍȌ șȖȉȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ Ȟȍȓȍȑ. ǶȕȐ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȋȓȖȡȍȕȣ ȖȉșțȎȌȍȕȐȍȔ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȝ ȐȋȘ ǫȖșȗȖȌȈ. ȅȚȖ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȐȔ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ Ȑ ȌȍȓȈȍȚ Ȑȝ ȘȈȊȕȖȌțȠȕȣȔȐ Ȓ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ Ȑ ȋȘȍȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. TȍȔ, ȒȚȖ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ, ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȖȑ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ ȐȓȐ ȕȍȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȐȓȐ ȗȖșȚțȗȒȐ. ǹȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ, ȐȉȖ ȖȕȖ ȊȒȓȦȟȈȍȚ Ȋ șȍȉȧ Ȋșȍ ȜȖȘȔȣ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȗȘȍȊȖȏȕȖșȐȔȣȍ Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ. TǭDzǹT 36 ȑȈȌȎȈȔȈȕȑ țȊȈȟȈ șȊȈȋȈȚȈȔ Țȍ ȗȘȈșȐȌȍȠȈ ȚțȉȝȑȈȔ ȕȈȔȈȝ ȠȘȐȕȐȊȈșȈ ȠȘȐȑȈ ȒȈȕȚȈȑȈ ȚȘȈȝȐ ȕȈȝ ȚȊȈȔ ȘȚȍ 'ȌȝȐȠȈ ȕȈȕȋȈȐȘ ȔȈȒȝȈȝ ȠȖȉȝȈȚȍ ȠȐȘȠȈ-ȝȐȕȈȝ ȒȈ-ȉȈȕȌȝȖ ȑȈȚȝȈ ȗțȘțȠȈȝ ȑȈȌȎȈȔȈȕȐ - ȎȍȕȈ ǬȈȒȠȐ; țȊȈȟȈ - ȊȖȏȕȍșȓȈ ȔȖȓȐȚȊȣ; șț-ȈȋȈȚȈȔ - ȉȓȈȋȖȍ ȧȊȓȍȕȐȍ; Țȍ - TȊȖȍ; ȗȘȈșȐȌȈ - ȉțȌȤ Ȏȍ ȌȖȊȖȓȍȕ; ȐȠȈ - ȌȖȘȖȋȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȚțȉȝȑȈȔ - Tȍȉȍ; ȕȈȔȈȝ - ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȍ ȗȖȒȓȖȕȣ; ȠȘȐȕȐȊȈșȈ - Ȗ ȖȉȐȚȍȓȤ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȠȘȐȑȈ - ȊȔȍșȚȍ ș dzȈȒȠȔȐ; ȒȈȕȚȈȑȈ - TȊȖȍȑ șțȗȘțȋȖȑ; ȚȘȈȝȐ - ȏȈȡȐȚȐ; ȕȈȝ ȕȈș; ȚȊȈȔ - Tȣ; ȘȚȍ - ȉȍȏ; ȈȌȝȐȠȈ - Ȗ ȊȍȘȝȖȊȕȣȑ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȤ; ȕȈ ȕȍ; ȈȕȋȈȐȝ - ȟȓȍȕȈȔȐ ȚȍȓȈ; ȔȈȒȝȈȝ - ȔȍșȚȖ șȖȊȍȘȠȍȕȐȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȠȖȉȝȈȚȍ - ȗȘȍȒȘȈșȕȖ; ȠȐȘȠȈ-ȝȐȕȈȝ - ȉȍȏ ȋȖȓȖȊȣ; ȒȈȉȈȕȌȝȈȝ - ȐȔȍȦȡȐȑ ȓȐȠȤ ȚȍȓȖ; ȑȈȚȝȈ - ȒȈȒ; ȗțȘțȠȈȝ - ȟȍȓȖȊȍȒ. ǮȍȕȈ ǬȈȒȠȐ Ȋ șȊȖȍȑ ȔȖȓȐȚȊȍ șȒȈȏȈȓȈ: Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȒȈȒȖȍ șȟȈșȚȤȍ, ȟȚȖ Tȣ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȏȌȍșȤ, ȕȈ ȈȘȍȕȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. ȇ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ TȖȉȖȑ Ȑ ȔȖȓȦ Tȍȉȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ Tȣ ȖșȚȈȓșȧ ȌȖȊȖȓȍȕ ȕȈȔȐ. ǩȍȏ Tȍȉȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ țȚȘȈȟȐȊȈȍȚ șȊȖȦ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȚȈȒ Ȏȍ, ȒȈȒ ȚȍȓȖ - ȉȍȏ ȋȖȓȖȊȣ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȇȋȤȍȠȊȈȘȖȑ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȓȦȉȖȍ ȌȍȑșȚȊȐȍ ȕțȎȕȖ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȒȈȒ ȊȐȠȕț-ȧȋȤȦ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȞȍȓȤȦ Ȋșȍȑ ȕȈȠȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǭșȓȐ Ȏȍ ȕȈȔ ȕȍ țȌȈșȚșȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ǭȋȖ, ȚȖ, ȟȚȖ ȉȣ Ȕȣ ȕȐ ȌȍȓȈȓȐ, ȓȦȉȣȍ ȕȈȠȐ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȉțȌțȚ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȘȈȉșȚȊȈ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ ȏȌȍșȤ ȎȍȕȈ ǬȈȒȠȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȋȖȊȖȘȐȚ: "DzȈȒȐȔ ȉȣ ȉȖȋȈȚȣȔ ȕȐ ȉȣȓȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȍșȓȐ ȕȈ ȕȍȔ ȕȍȚ Tȍȉȧ, ȖȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȕȐȒȟȍȔȕȖ, ȒȈȒ ȚȍȓȖ, ȖȉȓȈȟȍȕȕȖȍ Ȋ ȗȣȠȕȣȍ ȖȌȍȎȌȣ, ȕȖ ȓȐȠȍȕȕȖȍ ȋȖȓȖȊȣ". ȅȚȖ șȘȈȊȕȍȕȐȍ Ȋ ȘȈȊȕȖȑ șȚȍȗȍȕȐ ȗȘȐȓȖȎȐȔȖ Ȑ Ȓ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȔț ȖȘȋȈȕȐȏȔț. ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ ȖȟȍȕȤ ȋȖȘȌȧȚșȧ ȗȘȖȋȘȍșșȖȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ, ȖȌȕȈȒȖ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȥȚȈ ȞȐȊȐȓȐȏȈ178


179 ȞȐȧ ȗȖȌȖȉȕȈ ȕȐȒȖȔț ȕȍ ȕțȎȕȖȔț ȖȉȘțȉȒț, Țȍȓț ȉȍȏ ȋȖȓȖȊȣ. dzȦȉȣȍ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ ȖȉȍșȞȍȕȐȊȈȦȚșȧ, ȍșȓȐ ȓȦȌȐ ȚȈȒȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ ȓȐȠȍȕȣ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȕȈȦȚ Ȗ ǪȐȠȕț, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. Ǫ "ǽȈȘȐ-ȉȝȈȒȚȐ-șțȌȝȖȌȈȍ" (3.11) șȒȈȏȈȕȖ: ȉȝȈȋȈȊȈȌ-ȉȝȈȒȚȐ-ȝȐȕȈșȑȈ ȌȎȈȚȐȝ ȠȈșȚȘȈȔ ȌȎȈȗȈș ȚȈȗȈȝ ȈȗȘȈȕȈșȑȈȐȊȈ ȌȍȝȈșȑȈ ȔȈȕȌȈȕȈȔ ȓȖȒȈ-ȘȈȕȌȎȈȕȈȔ Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ țȔȐȘȈȍȚ, ȍȋȖ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȐ Ȑ ȌȘțȏȤȧ - ȖșȖȉȍȕȕȖ ȍșȓȐ ȖȕȐ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ Ȓ ȕȐȏȠȐȔ șȖșȓȖȊȐȧȔ - țȒȘȈȠȈȦȚ ȍȋȖ ȚȘțȗ. ǯȈȚȍȔ ȥȚȖ ȚȍȓȖ, ȕȈȘȧȎȍȕȕȖȍ Ȑ țȒȘȈȠȍȕȕȖȍ, ȕȍșțȚ ȗȖ țȓȐȞȍ, Ȉ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȐ țșȖȗȠȍȋȖ ȚȖȓȗȖȑ ȐȌțȚ ȏȈ ȕȐȔ. ǻȒȘȈȠȈȚȤ ȔȍȘȚȊȖȍ ȚȍȓȖ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ șȔȣșȓȈ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȎȐȏȕȍȕȕȈȧ șȐȓȈ țȎȍ țȠȓȈ Ȑȏ ȕȍȋȖ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ȍșȓȐ ț ȓȦȌȍȑ ȖȚșțȚșȚȊțȍȚ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, ȚȖ ȏȕȈȚȕȖȍ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȍ, ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȐȓȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȗȘȖȋȘȍșș ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ ȗȖȌȖȉȕȣ țȒȘȈȠȍȕȐȧȔ ȕȈ ȔȍȘȚȊȍȞȍ. Ǯȍȕț ǬȈȒȠȐ ȏȊȈȓȐ ǷȘȈșțȚȐ, ȖȕȈ ȉȣȓȈ ȌȖȟȍȘȤȦ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ MȈȕț. ǭȍ șȍșȚȘȈ ǬȍȊȈȝțȚȐ ȊȣȠȓȈ ȏȈȔțȎ ȏȈ DzȈȘȌȈȔț MțȕȐ Ȑ șȚȈȓȈ ȔȈȚȍȘȤȦ DzȈȗȐȓȈȌȍȊȣ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ǷȘȈșțȚȐ ȗȘȐȝȖȌȐȓȈșȤ ȚȍȚȒȖȑ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. ǷȖȥȚȖȔț ȖȕȈ ȖȉȘȈȡȈȓȈșȤ Ȓ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț ș ȓȦȉȖȊȤȦ, ȒȈȒ Ȓ șȊȖȍȔț ȗȓȍȔȧȕȕȐȒț, Ȑ ȕȈ ȗȘȈȊȈȝ ȚȍȚȒȐ ȗȘȖșȐȓȈ ǭȋȖ Ȗȉ ȖșȖȉȖȑ ȔȐȓȖșȚȐ. ǷȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖ ȚȈȒȎȍ, ȟȚȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ǷȘȈșțȚȐ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȍȚ ǫȖșȗȖȌȈ ȊȔȍșȚȍ ș ȉȖȋȐȕȍȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ. ǩȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȊșȍȋȌȈ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȈ Ȓ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȔȘȚȈ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ". ǷȖȓțȉȖȋȐ, ȊȒȓȦȟȈȧ ǩȘȈȝȔț Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȕȈ șȊȍȚ țȎȍ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȉȣȓ șȖȚȊȖȘȍȕ ȥȚȖȚ ȔȐȘ, ȕȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț șțȡȍșȚȊȖȊȈȓ ȌȖ șȖȚȊȖȘȍȕȐȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǷȖȥȚȖȔț ǭȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȔȘȐȚȖȑ. ǪȈȑȠȕȈȊȣ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț ȊȔȍșȚȍ ș ǭȋȖ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ǷȘȈșțȚȐ, ȎȍȕȈ ǬȈȒȠȐ, țȔȖȓȧȓȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȘȍȊȘȈȚȐȚȤ ȎȘȍȞȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȉȣȓȐ ȗȖȋȓȖȡȍȕȣ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ Ȑ șȖȊȍȘȠȈȓȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȚȖȓȤȒȖ ȘȈȌȐ ȖȉȘȍȚȍȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋ, Ȋ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ. TǭDzǹT 37 ȓȖȒȈȗȈȓȈ țȟțȝ ȌȘȠȚȈȝ ȒȐȔ ȕȖ ȌȘȋȉȝȐȘ ȈșȈȌ-ȋȘȈȝȈȐș ȚȊȈȔ ȗȘȈȚȑȈȋ-ȌȘȈȠȚȈ ȌȘȠȑȈȚȍ ȑȍȕȈ ȊȐȠȊȈȔ ȔȈȑȈ ȝȑ ȥȠȈ ȉȝȈȊȈȌȐȑȈ ȝȐ ȉȝțȔȈȕ ȑȈș ȚȊȈȔ ȠȈȠȚȝȈȝ ȗȈȕȟȈȉȝȐȘ ȉȝȈșȐ ȉȝțȚȈȐȝ ȓȖȒȈ-ȗȈȓȈȝ - ȗȘȈȊȐȚȍȓȐ ȗȓȈȕȍȚ; țȟțȝ - șȒȈȏȈȓȐ; ȌȘȠȚȈȝ - ȊȐȌȐȔȣȑ; ȒȐȔ - ȓȐ; ȕȈȝ - ȕȈȔȐ; ȌȘȋȉȝȐȝ - ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ; ȈșȈȚ-ȋȘȈȝȈȐȝ - ȧȊȓȧȦȡȐȑ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ; ȚȊȈȔ - Tȣ; ȗȘȈȚȑȈȒ-ȌȘȈȠȚȈ - șȊȐȌȍȚȍȓȍȔ, ȕȈȝȖȌȧȡȐȔșȧ ȊȕțȚȘȐ; ȌȘȠȑȈȚȍ - ȊȐȌȐȔȣȑ; ȑȍȕȈ - ȒȖȚȖȘȣȔ; ȊȐȠȊȈȔ - ȥȚȈ ȊșȍȓȍȕȕȈȧ; ȔȈȑȈ - ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ; 179


180 ȝȐ - ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ; ȥȠȈ - ȥȚȖ; ȉȝȈȊȈȌȐȑȈ - TȊȖȑ; ȝȐ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȉȝțȔȈȕ - Ȗ ȊȓȈȌȣȒȈ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȑȈȝ - ȚȈȒ ȒȈȒ; ȚȊȈȔ - Tȣ; ȠȈȠȚȝȈȝ ȠȍșȚȖȑ; ȗȈȕȟȈȉȝȐȝ - ȗȧȚȤȦ; ȉȝȈșȐ - ȗȖȧȊȓȧȍȠȤșȧ; ȉȝțȚȈȐȝ - ș ȥȓȍȔȍȕȚȈȔȐ. ǷȘȈȊȐȚȍȓȐ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚ șȒȈȏȈȓȐ: Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȕȣ ȊȍȘȐȔ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȚȖ, ȟȚȖ ȔȖȎȍȔ ȖȡțȚȐȚȤ șȊȖȐȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ, ȕȖ șȍȑȟȈș Ȕȣ ȕȍ ȏȕȈȍȔ, ȗȘȈȊȌȈ ȓȐ, ȟȚȖ Ȕȣ ȊȐȌȐȔ Tȍȉȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ. MȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȟțȊșȚȊȈ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȑ ȔȐȘ, ȕȖ Tȣ ȕȈȝȖȌȐȠȤșȧ Ȋȕȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȊȖȘȍȕȐȧ, șȖșȚȖȧȡȍȋȖ Ȑȏ ȗȧȚȐ ȕȈȟȈȓ. Tȣ - ȠȍșȚȖȍ ȕȈȟȈȓȖ, ȗȖȥȚȖȔț Ȕȣ șȟȐȚȈȍȔ Tȍȉȧ ȗȖȘȖȎȌȍȕȐȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȘȈȊȐȚȍȓȐ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȗȓȈȕȍȚ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȖȟȍȕȤ ȉȖȋȈȚȣ Ȑ ȖȟȍȕȤ ȊȣșȖȒȖȔȍȘȕȣ, ȗȖȥȚȖȔț ȐȔ ȕȍ ȌȈȕȖ ȗȖșȚȐȟȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕțȦ, ȊȍȟȕțȦ ȜȖȘȔț ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ "ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȊȐȌȍȚȤ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȕȈ ȒȈȎȌȖȔ ȠȈȋț ȔȖȋțȚ ȚȖȓȤȒȖ Țȍ, ȟȤȐ ȋȓȈȏȈ țȔȈȡȍȕȣ ȉȈȓȤȏȈȔȖȔ ȓȦȉȊȐ Ȓ ǩȖȋț. ǰ DzțȕȚȐ Ȋ șȊȖȐȝ ȔȖȓȐȚȊȈȝ (ǩȝȈȋ., 1.8.26) ȚȈȒȎȍ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ țȊȐȌȍȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ șȗȖșȖȉȕȣ ȚȖȓȤȒȖ Țȍ, ȒȚȖ ȕȍ ȋȖȘȌȐȚșȧ șȊȖȐȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȌȖșȚȖȧȕȐȧȔȐ (ȈȒȐȕȟȈȕȈ-ȋȖȟȈȘȈȔ). Ǫșȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȗȘȍȉȣȊȈȦȚ Ȋ ȐȓȓȦȏȐȐ Ȑ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȌȈȎȍ ȘȈȏȔȣȠȓȧȚȤ Ȗȉ ǨȉșȖȓȦȚȕȖȑ ǰșȚȐȕȍ. TǭDzǹT 38 ȑȖȋȍȠȊȈȘȈ țȟțȝ ȗȘȍȑȈȕ ȕȈ Țȍ 'ȕȑȖ 'șȚȑ ȈȔțȚȈș ȚȊȈȑȐ ȗȘȈȉȝȖ ȊȐȠȊȈȚȔȈȕȐȒȠȍȕ ȕȈ ȗȘȚȝȈȋ ȑȈ ȈȚȔȈȕȈȝ ȈȚȝȈȗȐ ȉȝȈȒȚȑȍȠȈ ȚȈȑȖȗȈȌȝȈȊȈȚȈȔ ȈȕȈȕȑȈ-ȊȘȚȚȑȈȕțȋȘȝȈȕȈ ȊȈȚșȈȓȈ ȑȖȋȈ-ȐȠȊȈȘȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔȐșȚȐȒȐ; țȟțȝ - șȒȈȏȈȓȐ; ȗȘȍȑȈȕ - ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋ; ȕȈ - ȕȍ; Țȍ - Tȍȉȧ; ȈȕȑȈȝ - ȌȘțȋȖȑ; ȈșȚȐ - șțȡȍșȚȊțȍȚ; ȈȔțȚȈȝ - ȖȚ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȚȊȈȑȐ - Ȋ Tȍȉȍ; ȗȘȈȉȝȖ - ȌȖȘȖȋȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȊȐȠȊȈ-ȈȚȔȈȕȐ - Ȋ ǹȊȍȘȝȌțȠȍ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȐȒȠȍȚ - ȊȐȌȧȚ; ȕȈ - ȕȍ; ȗȘȚȝȈȒ - ȘȈȏȓȐȟȕȣȑ; ȑȈȝ - ȒȚȖ; ȈȚȔȈȕȈȝ - ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ; ȈȚȝȈ ȈȗȐ - ȕȈȔȕȖȋȖ ȉȖȓȤȠȍ; ȉȝȈȒȚȑȈ - ș ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ; ȐȠȈ - Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ; ȚȈȑȈ - ș ȥȚȖȑ; țȗȈȌȝȈȊȈȚȈȔ - Țȍȝ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ; ȈȕȈȕȑȈ-ȊȘȚȚȑȈ - ȕȍȐȏȔȍȕȕȈȧ; ȈȕțȋȘȝȈȕȈ - ȔȐȓȖșȚȤ; ȊȈȚșȈȓȈ - Ȗ ȔȐȓȖșȚȐȊȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ. ǪȍȓȐȒȐȍ ȔȐșȚȐȒȐ șȒȈȏȈȓȐ: Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, Țȍ, ȒȚȖ șȟȐȚȈȍȚ Tȍȉȧ ȕȍȖȚȓȐȟȕȣȔ ȖȚ șȍȉȧ, ȏȕȈȧ, ȟȚȖ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ Tȣ ȗȘȍȉȣȊȈȍȠȤ Ȋ șȍȘȌȞȍ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋȐ Tȍȉȍ. Tȣ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȍȕ Ȓ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚ Tȍȉȍ, șȟȐȚȈȧ Tȍȉȧ ǫȖșȗȖȌȐȕȖȔ, Ȉ șȍȉȧ - TȊȖȐȔ șȓțȋȖȑ. ǷȖ ǹȊȖȍȑ ȌȖȉȘȖȚȍ Tȣ ȊșȍȋȌȈ ȏȈȉȖȚȐȠȤșȧ Ȗȉ Ȑȝ ȉȓȈȋȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ȔȖȕȐșȚȣ Ȑ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔȐșȚȐȒȐ șȟȐȚȈȦȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ 180


181 ǩȖȋȈ, ȍȌȐȕȖșțȡȕȣȔ. ǶȌȕȈȒȖ ȥȚȈ ȚȍȖȘȐȧ ȍȌȐȕșȚȊȈ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐȟȍȋȖ ȖȉȡȍȋȖ ș ȖȠȐȉȖȟȕȖȑ ȒȖȕȞȍȗȞȐȍȑ ȚȖȎȌȍșȚȊȈ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ Ȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǰȝ ȔȖȕȐȏȔ ȖșȕȖȊȈȕ ȕȈ ȟȐșȚȖȔ ȏȕȈȕȐȐ, ȐȏȓȖȎȍȕȕȖȔ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (7.17): ȗȘȐȑȖ ȝȐ ȌȎȕȈȕȐȕȖ 'ȚȑȈȘȚȝȈȔ ȈȝȈȔ șȈ ȟȈ ȔȈȔȈ ȗȘȐȑȈȝ. ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ Țȍ, ȒȚȖ ȌȖșȚȐȋ ȊȣșȖȚ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ Ȑ ȗȖȕȐȔȈȍȚ ȕȈțȒț șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋȐ ǭȔț, Ȑ Ƕȕ ȚȈȒ Ȏȍ ȌȖȘȖȋ ȐȔ. Tȍ, ȒȚȖ Ȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȍ ȗȖșȚȐȋ ȕȈțȒț Ȗ ǩȖȋȍ, ȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ Ȓ ȊȣșȠȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. Ƕȉ ȥȚȖȔ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ șȍȌȤȔȖȑ ȋȓȈȊȍ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ", ȋȌȍ DzȘȐȠȕȈ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȦ ȕȐȏȠȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ, Ȉ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ - ȊȣșȠȍȑ. ȅȕȍȘȋȐȧ Ȑ ȐșȚȖȟȕȐȒ ȥȕȍȘȋȐȐ ȕȍȖȚȓȐȟȕȣ ȌȘțȋ ȖȚ ȌȘțȋȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȥȕȍȘȋȐȐ ȗȘȖȧȊȓȧȦȚ Țȍ Ȏȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȟȚȖ Ȑ ȐșȚȖȟȕȐȒ ȥȕȍȘȋȐȐ. TȖȚ, ȒȚȖ, ȗȖșȚȐȋȕțȊ ȗȘȐȘȖȌț ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȥȕȍȘȋȐȑ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȗȖȓȕȣȔ ȏȕȈȕȐȍȔ Ȗ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȑ șȖȏȕȈȍȚ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ șțȡȕȖșȚȤ, ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȖȟȍȕȤ ȌȖȘȖȋ ǫȖșȗȖȌț. ǶȌȕȈȒȖ ȍȡȍ ȉȖȓȍȍ ȔȐȓȖșȚȐȊ ǫȖșȗȖȌȤ Ȓ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȊȍȘȖȑ ȌțȔȈȍȚ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ, șȖȏȕȈȊȈȧ ǭȋȖ ȊȍȓȐȟȐȍ, Ȉ șȍȉȧ șȟȐȚȈȧ ǭȋȖ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȖȑ ȟȈșȚȐȞȍȑ Ȑ ȊȍȟȕȣȔ șȓțȋȖȑ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȕȐ ȕȍ ȐȔȍȦȚ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȣȝ ȏȕȈȕȐȑ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ. ǷȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȏȊȈȕ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȊȈȚșȈȓȖȑ. ǹȓȖȊȖ ȊȈȚșȈȓȈ ȗȍȘȍȊȖȌȐȚșȧ ȒȈȒ "ȊșȍȋȌȈ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȣȑ". ǫȖșȗȖȌȈ ȟȈșȚȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȉȝȈȒȚȈ-ȊȈȚșȈȓȖȑ, ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȧ ȚȍȔ șȈȔȣȔ, ȟȚȖ Ƕȕ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȔȐȓȖșȚȐȊ Ȓ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȕȖ ȕȐȋȌȍ Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ ǭȋȖ ȕȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȋȤȧȕȐ-ȊȈȚșȈȓȖȑ. TǭDzǹT 39 ȌȎȈȋȈȌ-țȌȉȝȈȊȈ-șȚȝȐȚȐ-ȓȈȑȍȠț ȌȈȐȊȈȚȖ ȉȈȝț-ȉȝȐȌȑȈȔȈȕȈ-ȋțȕȈȑȈȚȔȈ-ȔȈȑȈȑȈ ȘȈȟȐȚȈȚȔȈ-ȉȝȍȌȈ-ȔȈȚȈȑȍ șȊȈ-șȈȔșȚȝȈȑȈ ȊȐȕȐȊȈȘȚȐȚȈ-ȉȝȘȈȔȈ-ȋțȕȈȚȔȈȕȍ ȕȈȔȈȝ ȌȎȈȋȈȚ - ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ; țȌȉȝȈȊȈ - șȖȚȊȖȘȍȕȐȍ; șȚȝȐȚȐ ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȍ; ȓȈȑȍȠț - Ȋ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȐ; ȌȈȐȊȈȚȈȝ - țȌȍȓ; ȉȈȝț ȔȕȖȋȖ; ȉȝȐȌȑȈȔȈȕȈ - ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȑ; ȋțȕȈȑȈ - ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ; ȈȚȔȈ-ȔȈȑȈȑȈ - ǭȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȘȈȟȐȚȈ șȖȏȌȈȕȕȣȑ; ȈȚȔȈ - Ȋ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊȈȝ; ȉȝȍȌȈ-ȔȈȚȈȑȍ - ȒȚȖ șȖȏȌȈȓ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ șȒȓȖȕȕȖșȚȐ; șȊȈ-șȈȔșȚȝȈȑȈ - ǹȊȖȍȑ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȊȐȕȐȊȈȘȚȐȚȈ - ȏȈșȚȈȊȐȓ ȖșȚȈȕȖȊȐȚȤșȧ; ȉȝȘȈȔȈ - ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȍ; ȋțȕȈ - ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ; ȈȚȔȈȕȍ - ǭȔț Ȋ ǭȋȖ ȓȐȟȕȖșȚȕȖȑ ȜȖȘȔȍ; ȕȈȔȈȝ - ȗȖȒȓȖȕȣ. Mȣ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȍȔșȧ ȗȍȘȍȌ ǪșȍȊȣȠȕȐȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȖȚȊȖȘȐȓ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȊȐȌȣ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ Ȑ ȖȚȌȈȓ Ȑȝ ȊȖ ȊȓȈșȚȤ ȚȘȍȝ ȒȈȟȍșȚȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, ȟȚȖȉȣ șȖȏȌȈȊȈȚȤ, ȝȘȈȕȐȚȤ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȈȚȤ Ȑȝ. ǵȈ ǵȍȋȖ ǹȈȔȖȋȖ, ȖȌȕȈȒȖ, ȊȓȈșȚȤ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȕȍ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚșȧ. Ǫ ǹȊȖȍȑ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȕȖȑ ȜȖȘȔȍ Ƕȕ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȊȖȉȖȌȍȕ ȖȚ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȕȣȝ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ Ȑ ȐȓȓȦȏȐȐ ȓȖȎȕȖȋȖ șȈȔȖȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȍȕȐȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖȉșțȎȌȈȦȚșȧ ȌȊȈ ȊȖȗȘȖșȈ. ǷȍȘ181


182 Ȋȣȑ - șȖȚȊȖȘȍȕȐȍ, șȖȝȘȈȕȍȕȐȍ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ, Ȑ ȊȚȖȘȖȑ - ȓȐȟȕȈȧ ȖȉȐȚȍȓȤ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǫ ȖȉȐȚȍȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȋ ȞȈȘșȚȊȍ ǩȖȋȈ, ȚȈȒȎȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȒȈȚȍȋȖȘȐȧ ȒȈȟȍșȚȊȈ. ǯȌȍșȤ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȗ ȔȍșȚȍ ǭȋȖ ȖȉȐȚȈȕȐȧ, ǫȖȓȖȒȍ. ǵȈ ǫȖȓȖȒȍ ȚȈȒȎȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȒȈȚȍȋȖȘȐȧ ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȖȌȕȈȒȖ ȒȈȟȍșȚȊȖ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ ȕȍ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ șȖȚȊȖȘȍȕȐȐ, șȖȝȘȈȕȍȕȐȐ Ȑ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȐ. Ǫ șȜȍȘȍ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȍ ȚȘȍȝ ȒȈȟȍșȚȊ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ șȖȚȊȖȘȍȕȐȍ, șȖȝȘȈȕȍȕȐȍ Ȑ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȖȉȢȍȒȚȖȊ. ǵȖ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ, Ȋ ȞȈȘșȚȊȍ ǩȖȋȈ, ȕȐȟȍȋȖ ȥȚȖȋȖ ȕȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ, ȐȉȖ ȚȈȔ Ȋșȍ ȊȍȟȕȖ, ȕȈȌȍȓȍȕȖ șȖȏȕȈȕȐȍȔ Ȑ ȐșȗȖȓȕȍȕȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ. ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ ȜȐȓȖșȖȜȣ ȕȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȗȖȕȐȔȈȦȚ ȗȘȐȘȖȌț ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǶȕȐ ȌțȔȈȦȚ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ, Ƕȕ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȈșȚȤȦ ȚȘȍȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȖșȚȈȓȤȕȣȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ȅȚȖ ȋȓțȉȖȒȖȍ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ. ǯȌȍșȤ ȧșȕȖ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ǹȊȖȍȑ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ Ƕȕ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȍȕ ȒȖ ȊșȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȒȈȟȍșȚȊȈȔ (șȊȈ-șȈȔșȚȝȈȑȈ). ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȖȍ țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ șȖȌȍȘȎȐȚșȧ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ȋȌȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȋȖȊȖȘȐȚ: "ȇ ȗȘȐȝȖȎț Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ ș ȗȖȔȖȡȤȦ MȖȍȑ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ". ǰ ȊȕțȚȘȍȕȕȧȧ, Ȑ ȊȕȍȠȕȧȧ ȥȕȍȘȋȐȐ ȗȖȌȊȓȈșȚȕȣ ǪșȍȊȣȠȕȍȔț, ȗȖȥȚȖȔț Ƕȕ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȖȒȈȏȈȚȤșȧ ȗȖȌ ȊȓȈșȚȤȦ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȕȐȝ. ǭȋȖ ȊȓȈșȚȤ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚșȧ ȕȈ Ȋșȍ șțȡȍȍ. Ǭȓȧ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȧȊȐȚȤ ǹȊȖȐ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȐȔȧ, ȜȖȘȔț, ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȐȋȘȣ Ȑ ȈȚȘȐȉțȚȣ, Ƕȕ ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȍ ǹȊȖȦ ȊȕțȚȘȍȕȕȦȦ ȥȕȍȘȋȐȦ. MȕȖȋȖȖȉȘȈȏȕȣȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȊȒȓȦȟȈȦȚ Ȋ șȍȉȧ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȕȈȝȖȌȧȡȐȝșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ǩȘȈȝȔȣ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, Ȑ, Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ șȊȖȐȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ, ȘȈȏȕȣȍ ȓȦȌȐ ȚȧȋȖȚȍȦȚ Ȓ ȘȈȏȕȣȔ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. ǶȌȕȈȒȖ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȌȖșȚȐȋȠȐȑ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ Ȑ ȊȖȏȊȣșȐȊȠȐȑșȧ ȕȈȌ ȊșȍȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ. ȅȚȖ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ȋȌȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȖșȊȧȚȐȓ șȍȉȧ șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț, țȎȍ ȊȖȏȊȣșȐȓșȧ ȕȈȌ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȕȣȔȐ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧȔȐ Ȑ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȧȔȐ ȚȘȍȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ. ǷȖȌȊȖȌȧ ȐȚȖȋ, ȔȖȎȕȖ șȒȈȏȈȚȤ, ȟȚȖ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȈșȚȤȦ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊțȦȡȐȝ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȌȐȜȜȍȘȍȕȞȐȈȞȐȐ ȥȕȍȘȋȐȑ. ǵȖ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ Ȋșȍ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȍȌȐȕȖȔț ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, Ȑ ȕȐȒȖȔț ȌȘțȋȖȔț. TǭDzǹT 40 ȉȘȈȝȔȖȊȈȟȈ ȕȈȔȈș Țȍ ȠȘȐȚȈ-șȈȚȚȊȈȑȈ ȌȝȈȘȔȈȌȐȕȈȔ ȟȈ șțȚȈȑȍ ȕȐȘȋțȕȈȑȈ ȟȈ ȑȈȚ-ȒȈȠȚȝȈȔ ȕȈȝȈȔ ȊȍȌȈȗȈȘȍ 'ȗȐ ȟȈ ȉȘȈȝȔȈ - ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȕȣȍ ǪȍȌȣ; țȊȈȟȈ - șȒȈȏȈȓȐ; ȕȈȔȈȝ - ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȍ ȗȖȒȓȖȕȣ; Țȍ - Tȍȉȍ; ȠȘȐȚȈ-șȈȚȚȊȈȑȈ - ȊȔȍșȚȐȓȐȡț ȒȈȟȍșȚȊȈ ȉȓȈȋȖșȚȐ; ȌȝȈȘȔȈ-ȈȌȐȕȈȔ - ȘȍȓȐȋȐȐ, ȈșȒȍȏ Ȑ ȖȉȍȚȖȊ; ȟȈ - Ȑ; șțȚȈȑȍ - ȐșȚȖȟȕȐȒț; ȕȐȘȋțȕȈȑȈ - ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȔț Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȒȈȟȍșȚȊȈȔ; ȟȈ - Ȑ; ȑȈȚ - ȒȖȚȖȘȖȋȖ (ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ); ȒȈȠȚȝȈȔ - ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ; ȕȈ - ȕȍ; ȈȝȈȔ - ȧ; ȊȍȌȈ - ȏȕȈȦ; ȈȗȈȘȍ - ȌȘțȋȐȍ; 182


183 ȈȗȐ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȟȈ - Ȑ. ǶȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȕȣȍ ǪȍȌȣ șȒȈȏȈȓȐ: Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȕȣ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȍȔșȧ ȗȍȘȍȌ TȖȉȖȑ, ȊȔȍșȚȐȓȐȡȍȔ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȉȓȈȋȖșȚȐ Ȑ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȈșȒȍȏ Ȑ ȖȉȍȚȖȊ, ȐȉȖ Tȣ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȍȕ ȒȖ ȊșȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȒȈȟȍșȚȊȈȔ Ȑ ȕȐȒȚȖ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȕȍ ȏȕȈȍȚ ȕȐ Tȍȉȧ, ȕȐ TȊȖȍȋȖ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȚȘȐȍȌȐȕșȚȊȖ ȚȘȍȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȖȚȊȍȟȈȍȚ ȏȈ ȒȈȟȍșȚȊȖ ȉȓȈȋȖșȚȐ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȘȍȓȐȋȐȐ, ȏȕȈȕȐȧ, ȈșȒȍȚȐȏȔȈ, ȖȚȘȍȠȍȕȕȖșȚȐ, ȐȏȖȉȐȓȐȧ Ȑ Ț.Ȍ. Ǫ șȐȓț ȥȚȖȋȖ ȐșȚȐȕȕȖȍ șȗȖȒȖȑșȚȊȐȍ, ȉȓȈȋȖȌȍȕșȚȊȐȍ, ȏȕȈȕȐȍ Ȑ ȘȍȓȐȋȐȦ ȖȉȘȍȚȈȦȚ ȚȖȓȤȒȖ Țȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȋțȕȣ ȉȓȈȋȖșȚȐ. ǭșȓȐ ȖȕȐ ȗȖȗȈȌȈȦȚ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍ ȌȊțȝ ȌȘțȋȐȝ ȒȈȟȍșȚȊ, Ȉ ȐȔȍȕȕȖ șȚȘȈșȚȐ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ, Ȑȝ ȗȖȓȕȈȧ ȖȗȈșȕȖșȚȍȑ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȎȐȏȕȤ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȕȍȊȣȕȖșȐȔȖȑ. ǵȖ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȐȘȋțȕȖȑ, ȚȖ ȍșȚȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȒȈȟȍșȚȊȈȔ. ǹȓȖȊȖ ȋțȕȈ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȒȈȟȍșȚȊȖ", Ȉ ȕȐȘ - "ȖȚȘȐȞȈȕȐȍ". ǶȌȕȈȒȖ ȥȚȖ ȕȍ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ț ǵȍȋȖ ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȐȝ ȒȈȟȍșȚȊ; Ƕȕ ȕȈȌȍȓȍȕ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȒȖȚȖȘȣȔ Ƕȕ ȕȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȥȚȖȚ ȔȐȘ Ȑ ȧȊȓȧȍȚ ǹȊȖȐ ȐȋȘȣ. ǷȖȏȐȚȐȊȕȣȍ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍ ȐȏȊȍșȚȕȣ ȕȐ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȐȏțȟȈȍȚ ǪȍȌȣ, ȕȐ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȚȈȒȐȔ, ȒȈȒ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȀȐȊȈ. ȅȚȐ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȖȚȒȘȣȊȈȦȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ȋȌȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȗȖȕȧȚȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȔȖȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȗȘȖȞȍșșȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. dzȦȌȐ, ȕȈȝȖȌȧȡȐȍșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȉȓȈȋȖșȚȐ, ȔȖȋțȚ ȌȖ ȒȈȒȖȑ-ȚȖ șȚȍȗȍȕȐ ȖȉȘȍșȚȐ ȥȚȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ ȏȕȈȕȐȍ, ȖȌȕȈȒȖ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȈ" șȖȊȍȚțȍȚ ȕȍ ȖșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȚȤșȧ ȕȈ țȘȖȊȕȍ ȉȓȈȋȖșȚȐ, Ȉ ȐȌȚȐ ȌȈȓȤȠȍ. ǪȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȗȘȐȕȞȐȗȣ ȖșȕȖȊȈȕȣ ȕȈ ȚȘȍȝ ȒȈȟȍșȚȊȈȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȋțȕ. Mȣ ȌȖȓȎȕȣ ȊȖȏȊȣșȐȚȤșȧ ȕȈȌ ȥȚȐȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȐȟȤ țȘȖȊȕȧ ȟȐșȚȖȑ Ȑ ȗȘȖșȚȖȑ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. TǭDzǹT 41 ȈȋȕȐȘ țȊȈȟȈ ȑȈȚ-ȚȍȌȎȈșȈȝȈȔ șțșȈȔȐȌȌȝȈ-ȚȍȌȎȈ ȝȈȊȑȈȔ ȊȈȝȍ șȊȈȌȝȊȈȘȈ ȈȌȎȑȈ-șȐȒȚȈȔ ȚȈȔ ȑȈȌȎȕȐȑȈȔ ȗȈȕȟȈ-ȊȐȌȝȈȔ ȟȈ ȗȈȕȟȈȉȝȐȝ șȊȐȠȚȈȔ ȑȈȌȎțȘȉȝȐȝ ȗȘȈȕȈȚȖ 'șȔȐ ȑȈȌȎȕȈȔ ȈȋȕȐȝ - ȉȖȋ Ȗȋȕȧ; țȊȈȟȈ - șȒȈȏȈȓ; ȑȈȚ-ȚȍȌȎȈșȈ - ȟȤȐȔ șȐȧȕȐȍȔ; ȈȝȈȔ - ȧ; șț-șȈȔȐȌȌȝȈ-ȚȍȌȎȈȝ - șȐȧȦȡȐȑ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȧȘȒȖȔț ȖȋȕȦ; ȝȈȊȑȈȔ - ȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȊȈȝȍ - ȧ ȗȘȐȕȐȔȈȦ; șț-ȈȌȝȊȈȘȍ - ȗȘȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ; ȈȌȎȑȈ-șȐȒȚȈȔ - șȔȍȠȈȕȕȣȍ ș ȔȈșȓȖȔ; ȚȈȔ ȚȖȚ; ȑȈȌȎȕȐȑȈȔ - ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȗȈȕȟȈ-ȊȐȌȝȈȔ - ȗȧȚȤ; ȟȈ - Ȑ; ȗȈȕȟȈȉȝȐȝ - ȗȧȚȤȦ; șț-ȐȠȚȈȔ - ȧȊȓȧȦȡȐȑșȧ ȖȉȢȍȒȚȖȔ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ; ȑȈȌȎțȘȉȝȐȝ - ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȋȐȔȕȖȊ; ȗȘȈȕȈȚȈȝ - ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȖ ȒȓȈȕȧȦșȤ; ȈșȔȐ - ȧ; ȑȈȌȎȕȈȔ - ȇȋȤȍ (ǪȐȠȕț). 183


184 ǩȖȋ Ȗȋȕȧ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȧ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦșȤ ȗȍȘȍȌ TȖȉȖȑ, ȐȉȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ Tȍȉȍ ȖȚ ȔȖȍȋȖ ȚȍȓȈ ȐșȝȖȌȐȚ ȖșȓȍȗȐȚȍȓȤȕȖȍ șȐȧȕȐȍ, ȗȖȌȖȉȕȖȍ șȐȧȕȐȦ ȧȘȒȖȋȖ Ȗȋȕȧ, Ȑ ȗȖ TȊȖȍȑ ȔȐȓȖșȚȐ ȧ ȗȘȐȕȐȔȈȦ ȗȘȐȕȖșȐȔȣȍ Ȋ ȎȍȘȚȊț ȌȈȘȣ, șȔȍȠȈȕȕȣȍ ș ȔȈșȓȖȔ. ǷȧȚȤ ȊȐȌȖȊ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȑ, Ȗ ȒȖȚȖȘȣȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ "ȇȌȎțȘ-ȊȍȌȍ", - TȊȖȐ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȥȕȍȘȋȐȐ. ǪȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȋȐȔȕȣ ȗȧȚȐ ȊȐȌȖȊ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ Tȍȉȍ, Ȉ ȈȒȚ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ - ȥȚȖ Tȣ ǹȈȔ, ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ȧșȕȖ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȧȋȤȐ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤșȧ Ȍȓȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȐȔȍȍȚ Țȣșȧȟț ȠȐȘȖȒȖ ȐȏȊȍșȚȕȣȝ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȝ ȐȔȍȕ, Ȑ ȖȌȕȖ Ȑȏ ȕȐȝ ȇȋȤȧ. Ǫ ǪȍȌȈȝ ȕȍȌȊțșȔȣșȓȍȕȕȖ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ȓȦȉȖȍ ȕȈȠȍ ȌȍȑșȚȊȐȍ ȌȖȓȎȕȖ ȐȔȍȚȤ șȊȖȍȑ ȞȍȓȤȦ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȇȋȤȐ, ǪȐȠȕț. ǬȍȑșȚȊȐȧ, șȖȊȍȘȠȈȍȔȣȍ ș ȌȘțȋȖȑ ȞȍȓȤȦ, ȧȊȓȧȦȚșȧ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȘȈȉșȚȊȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȋȐȔȕȈȝ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȒȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȧȋȤȦ. ǹȖȋȓȈșȕȖ ǻȗȈȕȐȠȈȌȈȔ, șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȕțȎȕȖ Ȋ ȌȍȕȤ ȗȖȓȕȖȓțȕȐȧ, Ȋ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȑ șȍȏȖȕ, ȌȓȧȡȐȑșȧ ȟȍȚȣȘȍ ȔȍșȧȞȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȟȈȚțȘȔȈșȤȍȑ, Ȑ Ȍȓȧ ȕȍȋȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣ ȖȋȖȕȤ, ȈȓȚȈȘȤ, ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȍ ȎȐȊȖȚȕȖȍ Ȑ ȕȈȗȐȚȖȒ șȖȔȈ. ǬȘțȋȐȔ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȣȔ ȥȓȍȔȍȕȚȖȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ ȧȊȓȧȦȚșȧ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȍ ȟȍȚȣȘȍȝșȓȖȎȕȣȍ ȔȈȕȚȘȣ, ȗȘȐȊȍȌȍȕȕȣȍ Ȋ ǪȍȌȈȝ. ǶȌȐȕ Ȑȏ ȋȐȔȕȖȊ ȖȗȐșȣȊȈȍȚ ȥȚȐ ȔȈȕȚȘȣ șȓȍȌțȦȡȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ: ȈȠȘȈȊȈȑȍȚȐ ȟȈȚțȘ-ȈȒȠȈȘȈȔ ȈșȚț ȠȘȈțȠȈȌ ȐȚȐ ȟȈȚțȘ-ȈȒȠȈȘȈȔ ȑȈȌȎȍȚȐ ȌȊȈȉȝȑȈȔ ȑȍ ȑȈȌȎȈȔȈȝȈȝ. ǷȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȐȍ ȥȚȐȝ ȔȈȕȚȘ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȖȐȏȕȖșȧȚșȧ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș țȒȈȏȈȕȐȧȔȐ ȗȐșȈȕȐȑ ȠȘțȚȐ Ȑ șȔȘȐȚȐ, - ȌȖșȚȈȊȐȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț. ȇȋȤȐ Ȑ ȗȘȈȊȐȓȈ, ȘȍȋȓȈȔȍȕȚȐȘțȦȡȐȍ ȎȐȏȕȤ ȟȍȚȣȘȍȝ șȖșȓȖȊȐȑ ȖȉȡȍșȚȊȈ Ȑ ȟȍȚȣȘȍȝ ȌțȝȖȊȕȣȝ țȒȓȈȌȖȊ, ȌȈȦȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȔ ȓȦȌȧȔ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȔ Ȓ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ, ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȉșȚȊȈ. Ǫ "ǪȐȠȕț-ȗțȘȈȕȍ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȗȘȐȕȖșȧȡȐȑ ȎȍȘȚȊȣ ǪȐȠȕț, ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȖșȊȖȉȖȎȌȈȍȚșȧ ȖȚ ȘȈȉșȚȊȈ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȑ ȞȍȓȤȦ ȎȐȏȕȐ ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. ȅȚȖ Ȑ ȍșȚȤ ȧȋȤȧ. ǰ ȓțȟȠȐȔ Ȑȏ Ȋșȍȝ șȖȊȍȘȠȈȦȡȐȝ ȧȋȤȐ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȚȖȚ, ȒȚȖ, ȖșȖȏȕȈȊ DzȘȐȠȕț, ȗȖșȊȧȡȈȍȚ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȦ DzȘȐȠȕȣ, ȐșȚȖȟȕȐȒț Ȋșȍȝ ȜȖȘȔ ǪȐȠȕț, ȒȚȖ ȒȈȎȌȣȑ ȌȍȕȤ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ǭȔț Ȑ ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚ ǭȔț ȗȘȈșȈȌ. Ǫ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" ȧșȕȖ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ Ȋ ȥȚȖȚ ȊȍȒ, ȊȍȒ DzȈȓȐ, ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍȔ (ȧȋȤȍȑ), ȒȖȚȖȘȖȍ ȔȖȎȍȚ țȊȍȕȟȈȚȤșȧ țșȗȍȝȖȔ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȑȈȌȎȕȈȐȝ șȈȕȒȐȘȚȈȕȈ-ȗȘȈȑȈȐȝ: ȓțȟȠȈȧ ȜȖȘȔȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ - ȥȚȖ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȍ ȔȈȕȚȘȣ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, DzȘȐȠȕȈ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ / ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǸȈȔȈ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ. Ǫșȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȧȋȤȐ șȖȊȍȘȠȈȦȚșȧ ȗȍȘȍȌ ǩȖȎȍșȚȊȖȔ ǪȐȠȕț, Ȉ ȥȚȈ ȧȋȤȧ ȌȖȓȎȕȈ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤșȧ ȗȍȘȍȌ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǿȈȑȚȈȕȤȐ. ȅȚȖ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȍ ȌȈȍȚșȧ Ȋ ǶȌȐȕȕȈȌȞȈȚȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ". ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, șȈȕȒȐȘȚȈȕȈ-ȧȋȤȧ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ MȈȝȈȗȘȈȉȝț ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȍ ȒȍȔ ȐȕȣȔ, ȒȈȒ ǪȐȠȕț: ȒȈȒ ȔȕȖȋȖ-ȔȕȖȋȖ ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȧȊȐȓșȧ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȧȋȤȐ ǬȈȒȠȐ, ȚȈȒ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ ȧȊȐȓșȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȊȍȒȍ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȕȧȚȤ ȖȚ ȕȈș șȈȕȒȐȘȚȈȕȈ-ȧȋȤȦ. 184


185 TǭDzǹT 42 ȌȍȊȈ țȟțȝ ȗțȘȈ ȒȈȓȗȈȗȈȑȍ șȊȈ-ȒȘȚȈȔ țȌȈȘȐ-ȒȘȚȑȈ ȊȐȒȘȚȈȔ ȚȊȈȔ ȥȊȈȌȑȈș ȚȈșȔȐȕ șȈȓȐȓȈ țȘȈȋȍȕȌȘȈȌȝȐȠȈȑȈȕȍ ȗțȔȈȕ ȠȍȠȍ șȐȌȌȝȈȐȘ ȝȘȌȐ ȊȐȔȘȠȐȚȈȌȝȑȈȚȔȈ-ȗȈȌȈȊȐȝ șȈ ȥȊȈȌȑȈȒȠȕȖȘ ȑȈȝ ȗȈȚȝȐ ȟȈȘȈșȐ ȉȝȘȚȑȈȕ ȈȊȈșȐ ȕȈȝ ȌȍȊȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȐ; țȟțȝ - șȒȈȏȈȓȐ; ȗțȘȈ - ȗȘȍȎȌȍ; ȒȈȓȗȈ-ȈȗȈȑȍ ȊȖ ȊȘȍȔȧ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ ȒȈȓȗȣ; șȊȈ-ȒȘȚȈȔ - șȈȔȖȘȖȎȌȍȕȕȣȑ; țȌȈȘȐȒȘȚȑȈ - ȊȖȉȘȈȊ Ȋ ǹȊȖȑ ȎȐȊȖȚ; ȊȐȒȘȚȈȔ - ȘȍȏțȓȤȚȈȚ; ȚȊȈȔ - Tȣ; ȥȊȈ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȈȌȑȈȝ - ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ; ȚȈșȔȐȕ - Ȋ ȥȚȖȑ; șȈȓȐȓȍ - ȊȖȌȍ; țȘȈȋȈ-ȐȕȌȘȈ - ȕȈ ȀȍȠȍ; ȈȌȝȐȠȈȑȈȕȍ - ȕȈ ȓȖȎȍ; ȗțȔȈȕ - ȓȐȟȕȖșȚȤ; ȠȍȠȍ - ȖȚȌȣȝȈȧ; șȐȌȌȝȈȐȝ - ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȍ ȌțȠȐ (ȚȈȒȐȍ, ȒȈȒ ǹȈȕȈȒȈ); ȝȘȌȐ - Ȋ șȍȘȌȞȍ; ȊȐȔȘȠȐȚȈ - ȔȍȌȐȚȐȘȖȊȈȓȐ ȕȈ; ȈȌȝȑȈȚȔȈ-ȗȈȌȈȊȐȝ - ȗțȚȤ țȔȖȏȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȜȐȓȖșȖȜșȚȊȖȊȈȕȐȧ; șȈȝ Ƕȕ; ȥȊȈ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȈȌȑȈ - șȍȑȟȈș; ȈȒȠȕȖȝ - ȖȉȖȐȝ ȋȓȈȏ; ȑȈȝ - ȒȚȖ; ȗȈȚȝȐ - ȕȈ ȗțȚȐ; ȟȈȘȈșȐ - Tȣ ȌȊȐȎȍȠȤșȧ; ȉȝȘȚȑȈȕ - șȓțȋȐ; ȈȊȈșȐ - ȏȈȡȐȚȐ; ȕȈȝ - ȕȈș. ǷȖȓțȉȖȋȐ șȒȈȏȈȓȐ: ǬȖȘȖȋȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȕȍȒȖȋȌȈ, ȊȖ ȊȘȍȔȧ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, Tȣ ȊȖȉȘȈȓ Ȋ șȍȉȧ Ȋșȍ ȥȕȍȘȋȐȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ. Ǫ ȚȖ ȊȘȍȔȧ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȊȣșȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚ Ȋ ȓȐȞȍ ȚȈȒȐȝ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȣȝ ȌțȠ, "ǩ"ȒȈȒ ǹȈȕȈȒȈ, ȔȍȌȐȚȐȘȖȊȈȓȐ ȕȈ Tȍȉȧ, ȗȖȋȘțȏȐȊȠȐșȤ Ȋ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȍ ȘȈȏȔȣȠȓȍȕȐȧ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, Tȣ - ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, Ȑ Tȣ ȗȖȒȖȐȠȤșȧ ȕȈ ȊȖȌȈȝ ȗȖȚȖȗȈ, ȊȖȏȓȍȎȈ ȕȈ ȏȔȍȍ ȀȍȠȍ. ǹȍȑȟȈș, șȍȋȖȌȕȧ, Tȣ ȗȘȍȌșȚȈȓ ȗȍȘȍȌ ȕȈȔȐ, TȊȖȐȔȐ șȓțȋȈȔȐ. ǷȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȖȋȘȈȌȐ ȕȈș ȖȚ Ȋșȍȝ ȖȗȈșȕȖșȚȍȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǻȕȐȟȚȖȎȍȕȐȍ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, țȗȖȔȧȕțȚȖȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, - ȥȚȖ ȟȈșȚȐȟȕȖȍ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȍ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȗȘȐ ȒȖȚȖȘȖȔ ȋȐȉȕțȚ ȚȖȓȤȒȖ ȕȐȏȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǶȕȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ, ȒȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȗȖȋȘțȎȈȍȚșȧ Ȋ șȖȕ. ǷȘȐ ȥȚȖȔ ȊȣșȠȐȍ ȗȓȈȕȍȚȕȣȍ șȐșȚȍȔȣ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș MȈȝȈȘȓȖȒȐ, ǬȎȈȕȈȓȖȒȐ Ȑ TȈȗȖȓȖȒȐ, ȕȍ ȏȈȚȖȗȓȧȦȚșȧ ȊȖȌȖȑ. ǰȏ ȌȈȕȕȖȋȖ șȚȐȝȈ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐșȚȐȕȕȣȔ ȚȊȖȘȞȖȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋșȍ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ȒȖȚȖȘȣȝ șȖȏȌȈȍȚșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȐșȝȖȌȧȚ Ȑȏ ǭȋȖ ȚȍȓȈ, Ȉ ȗȖșȓȍ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ Ƕȕ șȕȖȊȈ ȊȉȐȘȈȍȚ Ȑȝ Ȋ ǹȍȉȧ Ȑ ȖȕȐ ȗȖȒȖȧȚșȧ Ȋ ǭȋȖ ȎȐȊȖȚȍ. ǬȘțȋȈȧ ȊȈȎȕȈȧ ȔȣșȓȤ ȊȣȘȈȎȍȕȈ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ șȓȖȊȈȔȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ: "Ǫșȍ Ȕȣ - TȊȖȐ șȓțȋȐ (ȉȝȘȚȑȈȕ). ǶȋȘȈȌȐ ȕȈș ȖȚ Ȋșȍȝ ȖȗȈșȕȖșȚȍȑ". ǷȖȓțȉȖȋȐ ȕțȎȌȈȦȚșȧ Ȋ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȍ ǪȐȠȕț, ȖȕȐ ȕȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȔȐ. ǷȖȥȚȖȔț DzȘȐȠȕȈ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ȖșțȎȌȈȍȚ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȋȖȊȖȘȧ, ȟȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȐȔ ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȖȑ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ. Ƕȕ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ, ȟȚȖ ȔȐȓȖșȚȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȌȖȔȖȋȈȦȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȓȦȌȐ, ȓȐȠȍȕȕȣȍ ȘȈȏțȔȈ. ǭșȓȐ ț ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȍșȚȤ ȒȈȒȐȍ-ȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ, ȚȖ ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȖȉȘȈȡȈȚȤșȧ Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȍȔț șȓȍȌțȍȚ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȓ ǪȐȠȕț. Tȍ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȕȍ ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȉȖȓȤȠȐȔ ȘȈȏțȔȖȔ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, șȈȔȐ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȏȌȍșȤ ȋȖȊȖȘȧȚ: "Mȣ - TȊȖȐ Ȋȍȟȕȣȍ șȓțȋȐ". ǹȓțȋȐ, ȐȓȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ǫȖșȗȖȌȈ, ȘȈȊȕȖȌțȠȕȣ Ȓ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȖȕȐ ȕȍ șȖȊȍȘ185


186 ȠȈȦȚ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ǪȍȌȈȔȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ Ȑ ȕȍ ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ țȔȖȏȘȐȚȍȓȤȕȣȔ ȜȐȓȖșȖȜșȚȊȖȊȈȕȐȍȔ. ǶȕȐ ȗȘȖșȚȖ șȓțȎȈȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ș ȐșȒȘȍȕȕȍȑ ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȊȍȘȖȑ, Ȉ ǫȖșȗȖȌȤ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗȉ Ȑȝ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ. DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ": "ǷȘȖșȚȖ ȗȘȍȌȈȑșȧ Mȕȍ, Ȑ ȇ ȖȋȘȈȎț Țȍȉȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȚȊȖȐȝ ȋȘȍȝȖȊ" (18.66). MȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ țșȚȘȖȍȕ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȟȚȖ ȊȖȓȍȑ-ȕȍȊȖȓȍȑ ȟȍȓȖȊȍȒț ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȋȘȍȝȖȊȕȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ, Ȑ ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ Ȗȕ ȕȍ ȗȖșȊȧȚȐȚ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ șȓțȎȍȕȐȦ ǪȐȠȕț, Ȗȕ ȉțȌȍȚ șȚȘȈȌȈȚȤ ȖȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȝ ȋȘȍȝȖȊ. ǵȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȍȌȈȓșȧ ǫȖșȗȖȌț Ȑ ȗȖșȊȧȚȐȓ șȍȉȧ șȓțȎȍȕȐȦ ǭȔț, ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȌ ǭȋȖ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȣȔ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖȔ. TȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȉȖȐȚșȧ ȘȈșȗȓȈȚȣ ȏȈ șȊȖȐ ȗȘȖȠȓȣȍ ȋȘȍȝȐ Ȑ ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚ ȎȍȓȈȕȐȧ șȖȏȕȈȚȍȓȤȕȖ ȐȓȐ ȉȍșșȖȏȕȈȚȍȓȤȕȖ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȕȖȊȣȍ ȋȘȍȝȐ. TǭDzǹT 43 ȋȈȕȌȝȈȘȊȈ țȟțȝ ȈȔȠȈȔȠȈș Țȍ ȌȍȊȈ ȔȈȘȐȟȑ-ȈȌȈȑȈ ȥȚȍ ȉȘȈȝȔȍȕȌȘȈȌȑȈ ȌȍȊȈ-ȋȈȕȈ ȘțȌȘȈ-ȗțȘȖȋȈȝ ȒȘȐȌȈ-ȉȝȈȕȌȈȔ ȊȐȠȊȈȔ ȐȌȈȔ ȑȈșȑȈ ȊȐȉȝțȔȈȕ ȚȈșȔȈȐ ȕȐȚȑȈȔ ȕȈȚȝȈ ȕȈȔȈș Țȍ ȒȈȘȈȊȈȔȈ ȋȈȕȌȝȈȘȊȈȝ - ȋȈȕȌȝȈȘȊȣ; țȟțȝ - șȒȈȏȈȓȐ; ȈȔȠȈ-ȈȔȠȈȝ - ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȍ ȟȈșȚȐȞȣ TȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ; Țȍ - TȊȖȑ; ȌȍȊȈ - ȌȖȘȖȋȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȔȈȘȐȟȐ-ȈȌȈȑȈȝ - MȈȘȐȟȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȥȚȍ - ȥȚȐ; ȉȘȈȝȔȈ-ȐȕȌȘȈ-ȈȌȑȈȝ - ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǩȘȈȝȔȖȑ Ȑ ǰȕȌȘȖȑ; ȌȍȊȈ-ȋȈȕȈȝ ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȘțȌȘȈ-ȗțȘȖȋȈȝ - ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȍȔȣȍ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ; ȒȘȐȌȈȉȝȈȕȌȈȔ - ȐȋȘțȠȒȈ; ȊȐȠȊȈȔ - Ȋșȍ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ; ȐȌȈȔ - ȥȚȖ; ȑȈșȑȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȊȐȉȝțȔȈȕ - ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǪșȍȔȖȋțȡȐȑ ǫȖșȗȖȌȤ; ȚȈșȔȈȐ ǭȔț; ȕȐȚȑȈȔ - ȊșȍȋȌȈ; ȕȈȚȝȈ - Ȗ ǫȖșȗȖȌȤ; ȕȈȔȈȝ - ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȍ ȗȖȒȓȖȕȣ; Țȍ - Tȍȉȍ; ȒȈȘȈȊȈȔȈ - Ȕȣ ȗȘȐȕȖșȐȔ. ǫȈȕȌȝȈȘȊȣ șȒȈȏȈȓȐ: ǬȖȘȖȋȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȊȒȓȦȟȈȧ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț, ǰȕȌȘț, MȈȘȐȟȐ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȖȊ, - ȥȚȖ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȟȈșȚȐ TȊȖȍȋȖ ȚȍȓȈ. Tȣ - ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǪșȍȔȖȋțȡȐȑ, Ȑ Ȋșȍ ȚȊȖȘȍȕȐȍ ȗȖȌȖȉȕȖ ȐȋȘțȠȒȍ Ȋ TȊȖȐȝ ȘțȒȈȝ. Mȣ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȐȏȕȈȍȔ Tȍȉȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ Ȑ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȍȔșȧ ȗȍȘȍȌ TȖȉȖȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ "ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ" șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ DzȘȐȠȕȈ. ǪȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȗȘȈȊȐȚ ȔȕȖȋȖ ȘȈȏȕȣȝ ȉȖȋȖȊ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ǩȘȈȝȔȣ, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ǰȕȌȘȣ Ȑ ǿȈȕȌȘȣ Ȑ ȒȖȕȟȈȧ ȗȘȈȊȐȚȍȓȧȔȐ ȕȐȏȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȕȣȝ șȐșȚȍȔ, ȗȘȍȏȐȌȍȕȚȈȔȐ, ȔȐȕȐșȚȘȈȔȐ, ȞȈȘȧȔȐ Ȑ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȧȔȐ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȘȈȕȋȖȊ. Ǫ șțȡȕȖșȚȐ, ȓȦȉȖȑ ȔȖȎȍȚ șȟȐȚȈȚȤ șȍȉȧ ǩȖȋȖȔ. ȅȚȖ ȓȖȎȕȖȍ șȈȔȖȔȕȍȕȐȍ ȗȘȐșțȡȍ ȊșȍȔ, ȒȚȖ ȎȐȊȍȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȐȠȕț, ȖȌȕȈȒȖ DzȘȐȠȕȈ șȚȖȐȚ ȌȈȎȍ ȊȣȠȍ ǪȐȠȕț, ȗȖșȒȖȓȤȒț ǪȐȠȕț ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȖȓȕȖȑ ȟȈșȚȤȦ ȟȈșȚȐ DzȘȐȠȕȣ. Ǫ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ ȕȈ ȥȚȖ țȒȈȏȣȊȈȍȚ șȓȖȊȖ ȈȔȠȈȔȠȈȝ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȈȧ ȟȈșȚȤ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȖȑ ȟȈșȚȐ". Ǫ "ǿȈȑȚȈȕȤȧ-ȟȈȘȐȚȈȔȘȐȚȍ" ȍșȚȤ ȈȕȈȓȖȋȐȟȕȣȍ șȚȐȝȐ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, 186


187 ȟȚȖ ȟȈșȚȐȟȕȣȍ ȥȒșȗȈȕșȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȋ șȊȖȦ ȖȟȍȘȍȌȤ, ȌȈȦȚ ȕȈȟȈȓȖ ȌȘțȋȐȔ ȟȈșȚȐȟȕȣȔ ȥȒșȗȈȕșȐȧȔ. Ǫ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȗ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȐ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȑ ǪȐȠȕț Ȑ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȑ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ. ȅȒșȗȈȕșȐȐ ǪȐȠȕț ȕȈȏȣȊȈȦȚ șȊȈȔȠȈ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȟȈșȚȐȟȕȖȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ", Ȉ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȊȐȉȝȐȕȕȈȔȠȈ. ǷȖȓțȉȖȋȐ, ȗȖȌȖȉȕȣȍ ǩȘȈȝȔȍ Ȑ ǰȕȌȘȍ, ȏȈȕȐȔȈȦȚ ȚȈȒȖȍ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȑ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔ ȈșȒȍȏȈȔ, ȖȌȕȈȒȖ ȐșȚȐȕȕȣȔ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȐȠȕț, DzȘȐȠȕȈ. Ǫ "ǿȈȑȚȈȕȤȧ-ȟȈȘȐȚȈȔȘȐȚȍ" șȒȈȏȈȕȖ: ȥȒȈȓȍ ȐȠȊȈȘȈ ȒȘȠȕȈ, ȈȘȈ șȈȉȈ ȉȝȘȚȑȈ. ȅȚȖ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ DzȘȐȠȕȈ Ȑ ȚȖȓȤȒȖ DzȘȐȠȕȈ, Ȉ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ, ȌȈȎȍ ȊȐȠȕț-ȚȈȚȚȊȈ, ȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗȉ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊȈȝ, - ǭȋȖ șȓțȋȐ. ǩȈȓȈȌȍȊȈ, ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȈȧ ȥȒșȗȈȕșȐȧ DzȘȐȠȕȣ, Ȑ ȚȖȚ șȓțȎȐȚ ǫȖșȗȖȌț, ȟȚȖ Ȏȍ ȚȖȋȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗȉ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊȈȝ? Ǫșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȉȣȓȐ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖ șȖȏȌȈȕȣ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ șȓțȎȐȚȤ DzȘȐȠȕȍ. ǫȈȕȌȝȈȘȊȣ ȏȌȍșȤ ȋȖȊȖȘȧȚ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȐȕȖȋȌȈ ȊȣȌȈȦȚ șȍȉȧ ȏȈ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ, ȕȐȒȚȖ Ȑȏ ȕȐȝ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȈ ȥȚȖ ȗȘȈȊȈ. ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ ȊȓȈșȚȤ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ DzȘȐȠȕȍ. Ƕȉ ȥȚȖȔ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ": ȒȘȠȕȈș Țț ȉȝȈȋȈȊȈȕ șȊȈȑȈȔ - "TȖȓȤȒȖ DzȘȐȠȕȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ". ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ, ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ DzȘȐȠȕȍ, Ȕȣ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȔșȧ Ȑ ȊșȍȔ ǭȋȖ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȔ ȟȈșȚȧȔ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ, ȗȖȓȐȊȈȧ ȒȖȘȍȕȤ ȌȍȘȍȊȈ, Ȕȣ șȕȈȉȎȈȍȔ ȊȖȌȖȑ Ȋșȍ ȍȋȖ ȊȍȚȊȐ, ȓȐșȚȤȧ Ȑ ȞȊȍȚȣ. TǭDzǹT 44 ȊȐȌȑȈȌȝȈȘȈ țȟțȝ ȚȊȈȕ-ȔȈȑȈȑȈȘȚȝȈȔ ȈȉȝȐȗȈȌȑȈ ȒȈȓȍȊȈȘȍ 'șȔȐȕ ȒȘȚȊȈ ȔȈȔȈȝȈȔ ȐȚȐ ȌțȘȔȈȚȐȘ țȚȗȈȚȝȈȐȝ șȊȈȐȝ ȒȠȐȗȚȖ 'ȗȑ ȈșȈȌ-ȊȐȠȈȑȈ-ȓȈȓȈșȈ ȈȚȔȈ-ȔȖȝȈȔ ȑțȠȔȈȚ-ȒȈȚȝȈȔȘȚȈ-ȕȐȠȍȊȈȒȈ țȌȊȑțȌȈșȑȍȚ ȊȐȌȑȈȌȝȈȘȈȝ - ȊȐȌȤȧȌȝȈȘȣ; țȟțȝ - șȒȈȏȈȓȐ; ȚȊȈȚ-ȔȈȑȈȑȈ - TȊȖȍȑ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ; ȈȘȚȝȈȔ - ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ ȚȍȓȖ; ȈȉȝȐȗȈȌȑȈ - ȗȖȓțȟȐȊ; ȒȈȓȍȊȈȘȍ - Ȋ Țȍȓȍ; ȈșȔȐȕ - Ȋ ȥȚȖȔ; ȒȘȚȊȈ - ȕȍȊȍȘȕȖ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȐȊ; ȔȈȔȈ - ȔȖȍ; ȈȝȈȔ - ȧ; ȐȚȐ - ȚȈȒ; ȌțȘȔȈȚȐȝ - ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍȕȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ; țȚȗȈȚȝȈȐȝ - ȕȍȊȍȘȕȣȔȐ ȗțȚȧȔȐ; șȊȈȐȝ - șȊȖȐȔȐ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ; ȒȠȐȗȚȈȝ - șȉȐȚȣȑ ș ȚȖȓȒț; ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; ȈșȈȚ - ȊȘȍȔȍȕȕȣȑ; ȊȐȠȈȑȈ-ȓȈȓȈșȈȝ - ȐȡțȡȐȑ șȟȈșȚȤȍ Ȋ ȖȉȢȍȒȚȈȝ ȟțȊșȚȊ; ȈȚȔȈ-ȔȖȝȈȔ - ȐȓȓȦȏȐȐ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȍȕȐȧ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ; ȑțȠȔȈȚ TȊȖȐȝ; ȒȈȚȝȈ - ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȑ; ȈȔȘȚȈ - ȕȍȒȚȈȘȖȔ; ȕȐȠȍȊȈȒȈȝ - ȕȈșȓȈȎȌȈȧșȤ; țȚ - ș ȉȖȓȤȠȖȋȖ ȘȈșșȚȖȧȕȐȧ; ȊȑțȌȈșȑȍȚ - ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȐȏȉȈȊȓȍȕ. ǪȐȌȤȧȌȝȈȘȣ șȒȈȏȈȓȐ: ǬȖȘȖȋȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ ȚȍȓȖ ȌȈȍȚșȧ ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț Ȍȓȧ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ ȊȣșȠȍȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, ȕȖ, ȗȖȗȈȊ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍ TȊȖȍȑ ȊȕȍȠȕȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, ȔȈȑȐ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȖȠȐȉȖȟȕȖ ȖȚȖȎȌȍșȚȊȓȧȍȚ șȍȉȧ ș ȚȍȓȖȔ Ȑ șȟȐȚȈȍȚ șȍȉȧ ȗȖȘȖȎȌȍȕȐȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȈȌȍȍȚșȧ ȖȉȘȍșȚȐ șȟȈșȚȤȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȝ. ǹȉȐȚȖȍ ș ȚȖȓȒț ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ 187


188 șȚȘȍȔȐȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȓ ȊȘȍȔȍȕȕȖȔț, ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȔț șȟȈșȚȤȦ. ǵȖ Ȋ TȊȖȐȝ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȝ ȌȍȧȕȐȧȝ ȏȈȒȓȦȟȍȕȈ ȚȈȒȈȧ șȐȓȈ, ȟȚȖ, ȗȘȖșȚȖ șȓțȠȈȧ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ Ȗ TȊȖȐȝ ȐȋȘȈȝ Ȑ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȧ Ȗ ȕȐȝ ȌȘțȋȐȔ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȕȈȊșȍȋȌȈ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȐȓȓȦȏȐȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǿȍȓȖȊȍȟȍșȒțȦ ȜȖȘȔț ȎȐȏȕȐ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȘȚȝȈȌȈ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȋȖ ȚȍȓȈ ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ. ǷȘȈȝȓȈȌȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȋȖȊȖȘȐȓ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ ȚȍȓȖ, ȝȖȚȧ Ȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȉȘȍȕȕȣȔ, ȌȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȖȑ Ȋ ȕȍȔ ȌțȠȍ ȖȉȘȍșȚȐ ȊȣșȠȍȍ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ. Ǭȓȧ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, ȗȖȌȕȐȔȈȦȡȍȋȖșȧ ȗȖ ȥȊȖȓȦȞȐȖȕȕȖȑ ȓȍșȚȕȐȞȍ ȖȚ ȕȐȏȠȐȝ ȜȖȘȔ ȎȐȏȕȐ Ȓ ȊȣșȠȐȔ, ȘȖȎȌȍȕȐȍ Ȋ Țȍȓȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȍ ȉȓȈȋȖ. ǶȌȕȈȒȖ ȔȈȑȧ șȚȖȓȤ șȐȓȤȕȈ, ȟȚȖ, ȌȈȎȍ ȖȉȘȍȚȧ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȍ ȚȍȓȖ, Ȕȣ ȗȘȍȓȤȡȈȍȔșȧ ȗȘȍȝȖȌȧȡȐȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ șȟȈșȚȤȍȔ Ȑ ȏȈȉȣȊȈȍȔ Ȗȉ ȐșȚȐȕȕȖȑ ȞȍȓȐ ȎȐȏȕȐ. Mȣ ȗȘȐȊȧȏȣȊȈȍȔșȧ Ȓ ȊȍȡȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȘȈȕȖ ȐȓȐ ȗȖȏȌȕȖ ȒȈȕțȚ Ȋ ȕȍȉȣȚȐȍ, Ȑ ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ ȥȚȈ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȤ ș ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ ȉȘȍȕȕȖȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț Țȍȓț. ǪȣȘȊȈȚȤșȧ Ȑȏ ȓȖȊțȠȒȐ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ ȔȖȋțȚ ȚȖȓȤȒȖ Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȍȚ Ȑ șȓțȠȈȍȚ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȍ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ: ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, DzȘȐȠȕȈ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ / ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǸȈȔȈ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ. ǹȓȖȊȈ ȑțȠȔȈȚ-ȒȈȚȝȈȔȘȚȈ-ȕȐȠȍȊȈȒȈȝ ȖȏȕȈȟȈȦȚ "Țȍ, ȒȚȖ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȚșȧ ȕȍȒȚȈȘȖȔ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȑ Ȗ TȊȖȍȑ MȐȓȖșȚȐ". ǵȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȑ ȌȍȧȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȗȖȌȘȖȉȕȖ ȖȗȐșȈȕȣ Ȋ ȌȊțȝ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧȝ: "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" Ȑ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ". "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȈ" șȖȌȍȘȎȐȚ ȋȓȈȊȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, Ȉ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ" ȊȒȓȦȟȈȍȚ Ȋ șȍȉȧ ȘȈșșȒȈȏȣ Ȗ ǵȍȔ Ȑ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ. ȅȚȐ ȌȊȍ ȒȕȐȋȐ ȏȈȒȓȦȟȈȦȚ Ȋ șȍȉȍ șȓȈȌȟȈȑȠȐȑ ȕȍȒȚȈȘ șȓȖȊ DzȘȐȠȕȣ. TȍȔ, ȒȚȖ ȗȘȖȗȖȊȍȌțȍȚ țȟȍȕȐȍ, ȐȏȓȖȎȍȕȕȖȍ Ȋ ȥȚȐȝ ȌȊțȝ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧȝ, ȕȍȚȘțȌȕȖ ȊȣȘȊȈȚȤșȧ Ȑȏ șȍȚȍȑ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȋȖ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ, ȕȈȊȧȏȈȕȕȖȋȖ ȔȈȑȍȑ. ǰȓȓȦȏȐȧ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ ȌȈȎȍ ȕȍ ȗȣȚȈȍȚșȧ ȗȖșȚȐȟȤ șȊȖȦ ȌțȝȖȊȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț. ǭȍ ȒțȌȈ ȉȖȓȤȠȍ ȐȕȚȍȘȍșțȍȚ ȊȕȍȠȕȧȧ ȖȉȖȓȖȟȒȈ, ȉȘȍȕȕȖȍ ȚȍȓȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȕȐȟȚȖȎȕȖ ȒȖȘȖȚȒȖȋȖ ȗȘȖȔȍȎțȚȒȈ ȊȘȍȔȍȕȐ Ȑ ȖȉȘȈȡȈȍȚșȧ Ȋ ȗȘȈȝ, ȒȖȋȌȈ ȖȚȊȍȌȍȕȕȣȑ ȍȔț șȘȖȒ ȐșȚȍȒȈȍȚ. ǷȍȘȍșȍȓȧȧșȤ Ȑȏ ȖȌȕȖȋȖ ȚȍȓȈ Ȋ ȌȘțȋȖȍ, ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȗȖȗȈȌȈȍȚ Ȋ Ȑȕȣȍ țșȓȖȊȐȧ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ, ȕȖ, ȖȒȖȓȌȖȊȈȕȕȖȍ ȔȈȑȍȑ, ȖȕȖ Ȑ Ȋ ȥȚȐȝ țșȓȖȊȐȧȝ ȘȈȌțȍȚșȧ ȎȐȏȕȐ. ȅȚȈ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ ȔȈȑȐ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȈȊȈȘȈȕȈȚȔȐȒȈ-ȠȈȒȚȐ. ǿȈȘȣ ȈȊȈȘȈȕȈȚȔȐȒȈ-ȠȈȒȚȐ ȚȈȒ șȐȓȤȕȣ, ȟȚȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȗȖȗȈȊȠȍȍ ȗȖȌ Ȑȝ ȊȓȐȧȕȐȍ, ȊșȍȋȌȈ ȉțȌȍȚ ȌȖȊȖȓȤȕȖ ȎȐȏȕȤȦ, Ȋ ȒȈȒȐȝ ȉȣ țȎȈșȕȣȝ țșȓȖȊȐȧȝ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ ȖȕȖ ȕȐ ȖȒȈȏȈȓȖșȤ. ǶȕȖ ȉțȌȍȚ ȌȖȊȖȓȤȕȖ șȊȖȍȑ ȎȐȏȕȤȦ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȘȖȌȐȚșȧ ȟȍȘȊȧȒȖȔ Ȑ ȉțȌȍȚ ȎȐȚȤ Ȋ ȎȐȊȖȚȍ ȐȓȐ ȒȐȠȒȈȝ ȌȘțȋȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, Ȋ ȍȋȖ ȔȖȟȍ Ȑ ȐșȗȘȈȎȕȍȕȐȧȝ. TȈȒȖȊȖ ȏȈȚȔȍȊȈȦȡȍȍ ȊȓȐȧȕȐȍ ȔȈȑȐ. ǶȌȕȈȒȖ ȘȖȎȌȍȕȐȍ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ Țȍȓȍ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȖșȚȐȟȤ ȐșȚȐȕț, Ȑ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ țȗțșȒȈȍȚ ȥȚț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ, ȔȖȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȎȈȓȍȚȤ. ǿȚȖȉȣ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤșȧ Ȑȏ-ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȧ ȐȓȓȦȏȐȐ ȔȈȑȐ, ȕțȎȕȖ șȓțȠȈȚȤ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ Ȗ DzȘȐȠȕȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ țȟȐȓ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒț ȕȍȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȔȍȕȧȚȤ șȊȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ șȓțȠȈȚȤ, ȒȈȒ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȦȚ Ȗ DzȘȐȠȕȍ ȟȐșȚȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ, Ȑ ȗȘȖȗȖȊȍȌȖȊȈȚȤ ȓȦ188


189 ȌȧȔ țȟȍȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. ǫȖșȗȖȌȤ ǿȈȑȚȈȕȤȧ ȋȖȊȖȘȐȓ: "Ǫșȍ Ȋȣ ȌȖȓȎȕȣ șȚȈȚȤ ȌțȝȖȊȕȣȔȐ țȟȐȚȍȓȧȔȐ. ǪȈȠ ȌȖȓȋ - ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȚȤ Ȗ DzȘȐȠȕȍ Ȑ ǭȋȖ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȝ ȒȈȎȌȖȔț ȊșȚȘȍȟȕȖȔț". ǰȔȍȕȕȖ ȥȚȖ Ȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȞȍȓȤȦ MȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ. Mȣ ȕȍ ȗȘȐȏȣȊȈȍȔ ȓȦȌȍȑ ȟȚȖ-ȚȖ ȐȏȔȍȕȐȚȤ Ȋ șȊȖȍȑ ȎȐȏȕȐ ȗȘȍȎȌȍ, ȟȍȔ ȗȘȐșȖȍȌȐȕȐȚȤșȧ Ȓ ȕȈȔ. ǵȈȗȘȖȚȐȊ, Ȕȣ ȗȘȐȋȓȈȠȈȍȔ ȒȈȎȌȖȋȖ ȗȘȐȝȖȌȐȚȤ Ȓ ȕȈȔ Ȑ ȗȍȚȤ ȊȔȍșȚȍ ș ȕȈȔȐ ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, DzȘȐȠȕȈ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ / ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǸȈȔȈ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȏȕȈȍȔ, ȟȚȖ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȉțȌȍȚ ȗȖȊȚȖȘȧȚȤ șȊȧȚȣȍ ȐȔȍȕȈ Ȑ șȓțȠȈȚȤ Ȗ DzȘȐȠȕȍ, ȍȋȖ ȎȐȏȕȤ ȐȏȔȍȕȐȚșȧ: Ȗȕ țȊȐȌȐȚ Ȋșȍ Ȋ ȕȖȊȖȔ șȊȍȚȍ Ȑ ȍȋȖ ȎȐȏȕȤ țȊȍȕȟȈȍȚșȧ țșȗȍȝȖȔ. TǭDzǹT 45 ȉȘȈȝȔȈȕȈ țȟțȝ ȚȊȈȔ ȒȘȈȚțș ȚȊȈȔ ȝȈȊȐș ȚȊȈȔ ȝțȚȈȠȈȝ șȊȈȑȈȔ ȚȊȈȔ ȝȐ ȔȈȕȚȘȈȝ șȈȔȐȌ-ȌȈȘȉȝȈ-ȗȈȚȘȈȕȐ ȟȈ ȚȊȈȔ șȈȌȈșȑȈȘȚȊȐȌȎȖ ȌȈȔȗȈȚȐ ȌȍȊȈȚȈ ȈȋȕȐȝȖȚȘȈȔ șȊȈȌȝȈ șȖȔȈ ȈȌȎȑȈȔ ȗȈȠțȝ ȉȘȈȝȔȈȕȈȝ - ȉȘȈȝȔȈȕȣ; țȟțȝ - șȒȈȏȈȓȐ; ȚȊȈȔ - Tȣ; ȒȘȈȚțȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȚȊȈȔ - Tȣ; ȝȈȊȐȝ - ȊȖȏȓȐȧȕȐȍ ȚȖȗȓȍȕȖȋȖ ȔȈșȓȈ; ȚȊȈȔ - Ȑ Tȣ; ȝțȚȈ-ȈȠȈȝ - ȖȋȖȕȤ; șȊȈȑȈȔ - ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȕȣȑ; ȚȊȈȔ - Tȣ; ȝȐ - Ȍȓȧ; ȔȈȕȚȘȈȝ - ȊȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȋȐȔȕȣ; șȈȔȐȚ-ȌȈȘȉȝȈȗȈȚȘȈȕȐ - ȌȘȖȊȈ, ȚȘȈȊȈ ȒțȠȈ Ȑ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȍ șȖșțȌȣ; ȟȈ - Ȑ; ȚȊȈȔ Tȣ; șȈȌȈșȑȈ - șȖȉȘȈȊȠȐȍșȧ; ȘȚȊȐȌȎȈȝ - ȎȘȍȞȣ; ȌȈȔȗȈȚȐ - ȋȓȈȊȕȖȍ ȓȐȞȖ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ Ȑ ȍȋȖ ȎȍȕȈ; ȌȍȊȈȚȈ - ȗȖȓțȉȖȋȐ; ȈȋȕȐ-ȝȖȚȘȈȔ - șȊȧȡȍȕȕȣȑ Ȗȋȕȍȕȕȣȑ ȖȉȘȧȌ; șȊȈȌȝȈ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ȗȘȍȌȒȈȔ; șȖȔȈȝ - ȘȈșȚȍȕȐȍ șȖȔȈ; ȈȌȎȑȈȔ - ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ; ȗȈȠțȝ - ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȍ ȎȐȊȖȚȕȖȍ. ǩȘȈȝȔȈȕȣ șȒȈȏȈȓȐ: ǬȖȘȖȋȖȑ ǫȖșȗȖȌȤ, Tȣ - ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȕȖȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ. Tȣ - ȊȖȏȓȐȧȕȐȍ ȚȖȗȓȍȕȖȋȖ ȔȈșȓȈ, Tȣ ȖȋȖȕȤ, Tȣ - ȌȍȒȓȈȔȈȞȐȧ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȋȐȔȕȖȊ, ȒȖȚȖȘȖȑ șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȚșȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, Tȣ - ȌȘȖȊȈ, Tȣ - ȗȓȈȔȧ, Tȣ - ȚȘȈȊȈ ȒțȠȈ Ȑ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȍ șȖșțȌȣ. Tȣ - ȎȘȍȞȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȖȊȍȘȠȈȦȚ ȧȋȤȦ, Tȣ - ȗȖȓțȉȖȋȐ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǰȕȌȘȖȑ Ȑ ȎȍȘȚȊȍȕȕȖȍ ȎȐȊȖȚȕȖȍ. Ǫșȍ, ȟȚȖ ȗȘȐȕȖșȐȚșȧ Ȋ ȎȍȘȚȊț, - ȥȚȖ Tȣ ȐȓȐ TȊȖȧ ȥȕȍȘȋȐȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ȅȚȈ ȔȖȓȐȚȊȈ ȟȈșȚȐȟȕȖ ȖȗȐșȣȊȈȍȚ ȊȍȏȌȍșțȡȕȖșȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. Ǫ "ǪȐȠȕț-ȗțȘȈȕȍ" ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȖȋȖȕȤ, ȕȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȖȌȕȖȔ ȔȍșȚȍ, ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚ ȊȖȒȘțȋ șȍȉȧ ȚȍȗȓȖ Ȑ șȊȍȚ, Ȑ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, Ȋșȍ, ȟȚȖ Ȕȣ ȊȐȌȐȔ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ Ȑ ȌțȝȖȊȕȖȔ ȔȐȘȍ, șțȚȤ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȥȕȍȘȋȐȑ, ȐșȝȖȌȧȡȐȝ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖ țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȦ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȍșȚȤ Ȋșȍ - ȖȋȖȕȤ, ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȍ ȌȈȘȣ, ȚȖȗȓȍȕȖȍ ȔȈșȓȖ, ȈȒșȍșșțȈȘȣ, ȔȍșȚȖ șȖȊȍȘȠȍȕȐȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ Ȑ ȚȘȈȊȈ ȒțȠȈ. Ƕȕ ȍșȚȤ Ȋșȍ Ȑ Ȋșȧ. ȅȚȐ șȓȖȊȈ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȦȚ, ȟȚȖ șȈȕȒȐȘȚȈȕȈȧȋȤȧ, ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȕȈȧ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȊȍȒȈ, ȕȐȟȍȔ ȕȍ țșȚțȗȈȍȚ ȌȘțȋȐȔ ȧȋȤȧȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȖȊȍȘȠȈȓȐșȤ Ȋ Ȑȕȣȍ ȊȍȒȈ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ șȖȊȍȘȠȈȍȚ șȈȕȒȐȘȚȈȕȈ-ȧȋȤȦ, ȗȖȊȚȖȘȧȧ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ DzȘȐȠ189


190 ȕȈ, DzȘȐȠȕȈ DzȘȐȠȕȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ / ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǸȈȔȈ, ǸȈȔȈ ǸȈȔȈ, ǽȈȘȍ ǽȈȘȍ, ȍȔț ȕȍ ȕțȎȕȖ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ șȓȖȎȕȣȍ Ȑ ȌȖȘȖȋȖșȚȖȧȡȐȍ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȍ ȖȉȘȧȌȣ, ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȕȣȍ Ȋ ǪȍȌȈȝ. ǹȓȖȊȖ ǽȈȘȍ ȏȕȈȟȐȚ "ȥȕȍȘȋȐȧ DzȘȐȠȕȣ", Ȉ DzȘȐȠȕȈ - ȥȚȖ ȊȐȠȕț-ȚȈȚȚȊȈ. DzȘȐȠȕȈ Ȑ ȥȕȍȘȋȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȊȔȍșȚȍ șȖșȚȈȊȓȧȦȚ Ȋșȍ șțȡȍȍ. ǻȋȕȍȚȍȕȕȣȍ Ȑ ȐȏȔțȟȍȕȕȣȍ ȓȦȌȐ DzȈȓȐ-ȦȋȐ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ șȖȉȘȈȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ Ȍȓȧ șȖȊȍȘȠȍȕȐȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ, ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȕȣȝ Ȋ ǪȍȌȈȝ. ǵȖ șȟȐȚȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȊȚȖȘȧȍȚ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, șȖȊȍȘȠȈȍȚ Ȋșȍ ȊȐȌȣ ȧȋȤȐ, ȐȉȖ ȊȖ ȊșȍȔ ȚȊȖȘȍȕȐȐ ȕȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȕȐȟȍȋȖ, ȒȘȖȔȍ ǽȈȘȍ (ȥȕȍȘȋȐȐ DzȘȐȠȕȣ) Ȑ DzȘȐȠȕȣ. DzȘȐȠȕȈ ȕȍȖȚȓȐȟȍȕ ȖȚ ǹȊȖȐȝ ȥȕȍȘȋȐȑ, Ȉ ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋșȍ șțȡȍȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȥȕȍȘȋȐȐ DzȘȐȠȕȣ, Ȋșȍ, ȟȚȖ Ȕȣ ȊȐȌȐȔ ȊȖȒȘțȋ șȍȉȧ, ȍșȚȤ DzȘȐȠȕȈ. Mȣ ȗȘȖșȚȖ ȌȖȓȎȕȣ șȔȖȚȘȍȚȤ ȕȈ Ȋșȍ ș ȚȖȟȒȐ ȏȘȍȕȐȧ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, Ȑ ȚȖȚ, ȒȚȖ șȗȖșȖȉȍȕ ȕȈ ȥȚȖ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȖȑ ȌțȠȖȑ. ǶȌȕȈȒȖ ȉȣȓȖ ȉȣ ȖȠȐȉȒȖȑ ȌțȔȈȚȤ, ȟȚȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț DzȘȐȠȕȈ ȍșȚȤ Ȋșȍ, Ƕȕ ȕȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȒȈȒ ȓȐȟȕȖșȚȤ. DzȘȐȠȕȈ ȚȈȒ șȖȊȍȘȠȍȕȍȕ, ȟȚȖ ȔȖȎȍȚ șȚȈȚȤ ȊșȍȔ șțȡȐȔ Ȑ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ ș ȗȖȔȖȡȤȦ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ șȖȝȘȈȕȧȚȤ ǹȊȖȦ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖșȚȤ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ ȌȍȊȧȚȖȑ ȋȓȈȊȍ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ": Ƕȕ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȍȕ ȗȖ ȊșȍȔț ȚȊȖȘȍȕȐȦ, ȐȉȖ Ȋ ȞȍȓȖȔ ȔȐȘȍ ȕȍȚ ȕȐȟȍȋȖ, ȒȘȖȔȍ ǵȍȋȖ, Ȑ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ ǹȈȔ Ƕȕ ȖșȚȈȍȚșȧ Ȋ șȚȖȘȖȕȍ ȖȚ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. Ǫ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș țȟȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǿȈȑȚȈȕȤȐ, Ƕȕ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ ȍȌȐȕ șȖ ȊșȍȔ Ȑ ȖȚȓȐȟȍȕ ȖȚ ȊșȍȋȖ. TǭDzǹT 46 ȚȊȈȔ ȗțȘȈ ȋȈȔ ȘȈșȈȑȈ ȔȈȝȈ-șțȒȈȘȖ ȌȈȔȠȚȘȈȑȈ ȗȈȌȔȐȕȐȔ ȊȈȘȈȕȍȕȌȘȖ ȑȈȚȝȈ șȚțȑȈȔȈȕȖ ȕȈȌȈǷ ȓȐȓȈȑȈ ȑȖȋȐȉȝȐȘ ȊȑțȌȎȌȎȈȝȈȘȚȝȈ ȚȘȈȑȐ-ȋȈȚȘȈ ȑȈȌȎȕȈ-ȒȘȈȚțȝ ȚȊȈȔ - Tȣ; ȗțȘȈ - Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ; ȋȈȔ - ȏȍȔȓȦ; ȘȈșȈȑȈȝ - Ȑȏ ȋȓțȉȐȕ ȖȒȍȈȕȈ; ȔȈȝȈ-șțȒȈȘȈȝ - ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ȖȋȘȖȔȕȖȋȖ ȊȍȗȘȧ; ȌȈȔȠȚȘȈȑȈ - ǹȊȖȐȔ ȒȓȣȒȖȔ; ȗȈȌȔȐȕȐȔ - ȓȖȚȖș; ȊȈȘȈȕȈ-ȐȕȌȘȈȝ - șȓȖȕ; ȑȈȚȝȈ - ȒȈȒ; șȚțȑȈȔȈȕȈȝ - ȒȖȔț ȊȖȏȕȖșȐȓȐ ȔȖȓȐȚȊȣ; ȕȈȌȈȕ - ȗȘȖȐȏȕȖșȧ; ȓȐȓȈȑȈ - ȖȟȍȕȤ ȓȍȋȒȖ; ȑȖȋȐȉȝȐȝ - ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȔțȌȘȍȞȈȔȐ, ȚȈȒȐȔȐ, ȒȈȒ ǹȈȕȈȒȈ Ȑ ȌȘ.; ȊȑțȌȎȌȎȈȝȈȘȚȝȈ - ȗȖȌȕȧȓ; ȚȘȈȑȐ-ȋȈȚȘȈ - Ȗ ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȕȖȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ; ȑȈȌȎȕȈ-ȒȘȈȚțȝ - Ȋ ȊȐȌȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. Ƕ ȕȈȠ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȗ ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȕȖȍ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȍ ȏȕȈȕȐȍ, ȌȈȊȕȣȔȌȈȊȕȖ, Ȋ ȔȐȕțȊȠȐȍ ȊȍȒȈ, Tȣ ȗȘȐȕȧȓ ȖȉȓȐȒ ȋȐȋȈȕȚșȒȖȋȖ ȊȍȗȘȧ Ȑ ȗȖȌȕȧȓ ǯȍȔȓȦ Ȑȏ ȊȖȌȣ, ȒȈȒ șȓȖȕ ȗȖȌȕȐȔȈȍȚ ȝȖȉȖȚȖȔ ȓȖȚȖș, ȘȈșȚțȡȐȑ ȕȈ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȐ ȖȏȍȘȈ. ǰ ȒȖȋȌȈ ȥȚȖȚ ȋȐȋȈȕȚșȒȐȑ ȊȍȗȘȤ ȐȏȌȈȓ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ ȏȊțȒ, Ȋșȍ ȗȘȐȕȧȓȐ ȍȋȖ ȏȈ ȋȐȔȕ, ȒȖȚȖȘȣȔ șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȚșȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, Ȉ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ (ǹȈȕȈȒȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ) ȔȍȌȐȚȐȘȖȊȈȓȐ ȕȈ ȥȚȖȋȖ ȊȍȗȘȧ Ȑ ȊȖȏȕȖșȐȓȐ ȔȖȓȐȚȊȣ, ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȡȐȍ Tȍȉȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ șȓȍȌțȍȚ ȖȉȘȈȚȐȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ șȓȖȊȖ ȚȘȈȑȐ-ȋȈȚȘȈ. ǶȕȖ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ǪȍȌȣ ȧȊȓȧȦȚșȧ 190


191 ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȑ ȜȖȘȔȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǩȖȎȍșȚȊț, ȖȉȘȈȏț ǫȖșȗȖȌȈ, țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȖȔț Ȋ ȝȘȈȔȍ, - Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȟȚȖ Ȟȍȓȣȑ ȌȍȕȤ ȐȏțȟȈȚȤ ǪȍȌȣ. MȖȎȕȖ șȒȈȏȈȚȤ, ȟȚȖ, ȒȖȋȌȈ ȗțȌȎȈȘȐ țȒȘȈȠȈȍȚ ǩȖȎȍșȚȊȈ ǸȈȌȝȐ Ȑ DzȘȐȠȕȣ Ȋ ȝȘȈȔȍ, Ȗȕ ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ ȐȏțȟȈȍȚ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧ ǪȍȌ. ǬȈȎȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ-ȕȍȖȜȐȚ șȟȐȚȈȍȚșȧ ȗȖșȚȐȋȠȐȔ șțȚȤ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ǩȖȎȍșȚȊț. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (15.15): ȊȍȌȈȐȠ ȟȈ șȈȘȊȈȐȘ ȈȝȈȔ ȥȊȈ ȊȍȌȑȈȝ ȞȍȓȤȦ ȐȏțȟȍȕȐȧ ǪȍȌ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. ǷȖȥȚȖȔț ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ Ȑ șȓțȎȐȚ DzȘȐȠȕȍ, țȎȍ ȗȘȍȊȏȖȠȍȓ ȐșȚȐȕȣ, ȐȏȓȖȎȍȕȕȣȍ Ȋ ǪȍȌȈȝ. TǭDzǹT 47 șȈ ȗȘȈșȐȌȈ ȚȊȈȔ ȈșȔȈȒȈȔ ȈȒȈȕȒȠȈȚȈȔ ȌȈȘȠȈȕȈȔ Țȍ ȗȈȘȐȉȝȘȈȠȚȈ-șȈȚ-ȒȈȘȔȈȕȈȔ ȒȐȘȚȑȈȔȈȕȍ ȕȘȉȝȐȘ ȕȈȔȕȐ ȑȈȌȎȕȍȠȈ Țȍ ȑȈȌȎȕȈ-ȊȐȋȝȕȈȝ ȒȠȈȑȈȔ ȑȈȕȚȐ ȚȈșȔȈȐ ȕȈȔȈȝ șȈȝ - ȚȈ Ȏȍ șȈȔȈȧ ȓȐȟȕȖșȚȤ; ȗȘȈșȐȌȈ - ȉțȌȤ ȌȖȊȖȓȍȕ; ȚȊȈȔ - Tȣ; ȈșȔȈȒȈȔ - ȕȈȔȐ; ȈȒȈȕȒȠȈȚȈȔ - ȖȎȐȌȈȦȡȐȔȐ; ȌȈȘȠȈȕȈȔ - ȊșȚȘȍȟȐ; Țȍ - TȊȖȐȔȐ; ȗȈȘȐȉȝȘȈȠȚȈ - ȗȈȌȠȐȔȐ; șȈȚ-ȒȈȘȔȈȕȈȔ - ȒȖȚȖȘȖȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȒȐȘȚȑȈȔȈȕȍ - ȊȖșȗȍȊȈȍȔȖȍ; ȕȘȉȝȐȝ - ȓȦȌȤȔȐ; ȕȈȔȕȐ - TȊȖȍ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ; ȑȈȌȎȕȈ-ȐȠȈ - Ȗ ȊȓȈȌȣȒȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; Țȍ - TȊȖȐ; ȑȈȌȎȕȈ-ȊȐȋȝȕȈȝ - ȗȘȍȗȧȚșȚȊȐȧ; ȒȠȈȑȈȔ - țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȍ; ȑȈȕȚȐ - ȌȖșȚȐȋȈȦȚ; ȚȈșȔȈȐ - Tȍȉȍ; ȕȈȔȈȝ - ȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȍ ȗȖȒȓȖȕȣ. Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ, Ȕȣ ȎȌȈȓȐ TȊȖȍȋȖ ȗȘȐȝȖȌȈ, ȐȉȖ ȕȍ ȔȖȋȓȐ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȧȋȤȐ ȚȈȒ, ȒȈȒ ȗȘȍȌȗȐșȣȊȈȦȚ ǪȍȌȣ, ȗȖȥȚȖȔț Ȕȣ ȔȖȓȐȔ Tȍȉȧ Ȗ șȕȐșȝȖȎȌȍȕȐȐ. TȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȍȚ TȊȖȍ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ, ȔȖȎȍȚ ȗȘȍȖȌȖȓȍȚȤ ȓȦȉȣȍ ȗȘȍȗȧȚșȚȊȐȧ. Mȣ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȍȔșȧ ȗȍȘȍȌ TȖȉȖȑ, ȧȊȐȊȠȐȔșȧ ȕȈ ȕȈȠȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǮȘȍȞȣ-ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȖȟȍȕȤ ȕȈȌȍȧȓȐșȤ, ȟȚȖ ȚȍȗȍȘȤ, ȒȖȋȌȈ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȚ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȕȐȟȚȖ ȕȍ ȗȖȔȍȠȈȍȚ ȐȔ ȏȈȊȍȘȠȐȚȤ ȍȋȖ. ǷȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖ, ȟȚȖ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȋȖȊȖȘȧȚ ȏȌȍșȤ: "Mȣ ȔȖȎȍȔ ȗȘȍȖȌȖȓȍȚȤ ȓȦȉȣȍ ȗȘȍȗȧȚșȚȊȐȧ, ȗȘȖșȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȧ TȊȖȍ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ, ȕȖ șȍȑȟȈș Tȣ ǹȈȔ ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȠȤ șȘȍȌȐ ȕȈș". ǻȟȍȕȐȒȐ Ȑ ȗȘȐȊȍȘȎȍȕȞȣ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȗȘȍȘȊȈȓȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ǬȈȒȠȐ, Ȑ ȏȌȍșȤ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȒȖșȊȍȕȕȖ ȖșțȎȌȈȦȚ Ȑȝ ȏȈ ȥȚȖ. ǶȌȕȈȒȖ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȊșȍȋȌȈ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȗȖȌ ȏȈȡȐȚȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȗȖȥȚȖȔț șȓțȋȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ ȕȍ ȔȖȋȓȐ ȗȖȔȍȠȈȚȤ ȐȔ ȏȈȒȖȕȟȐȚȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ. ǷȖșȓȖȊȐȞȈ ȋȓȈșȐȚ: "TȖȔț, ȒȖȋȖ DzȘȐȠȕȈ ȉȍȘȍȚ ȗȖȌ ǹȊȖȦ ȏȈȡȐȚț, ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȟȐȕȐȚȤ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȊȘȍȌȈ, Ȉ ȚȖȋȖ, ȒȖȋȖ DzȘȐȠȕȈ ȝȖȟȍȚ țȉȐȚȤ, ȕȐȒȚȖ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȏȈȡȐȚȐȚȤ". ȇȘȒȐȑ ȗȘȐȔȍȘ ȚȖȔț - ǸȈȊȈȕȈ. ǸȈȊȈȕȈ ȉȣȓ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȕȖ, ȒȖȋȌȈ ǫȖșȗȖȌȤ ǸȈȔȈȟȈȕȌȘȈ ȘȍȠȐȓ țȉȐȚȤ ǸȈȊȈȕț, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȕȍ șȔȖȋ ȍȋȖ ȏȈȡȐȚȐȚȤ. ǭșȓȐ ȒȈȒȖȑ-ȓȐȉȖ ȗȖȓțȉȖȋ, ȉțȌȤ ȚȖ ȌȈȎȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȐȓȐ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȏȈȝȖȟȍȚ ȗȘȐȟȐȕȐȚȤ ȏȓȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț DzȘȐȠȕȣ, DzȘȐȠȕȈ ȚțȚ Ȏȍ ȊșȚȈȕȍȚ ȕȈ ȏȈȡȐȚț ǹȊȖȍȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ǵȖ ȚȖȋȖ, ȒȖȋȖ DzȘȐȠȕȈ ȝȖȟȍȚ țȉȐȚȤ, ȒȈȒ ȥȚȖ ȉȣȓȖ ș ǸȈȊȈȕȖȑ 191


192 Ȑ ǽȐȘȈȕȤȧȒȈȠȐȗț, ȕȍ șȔȖȎȍȚ șȗȈșȚȐ ȕȐ

ȖȌȐȕ ȗȖȓțȉȖȋ.

TǭDzǹT 48 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȐȚȐ ȌȈȒȠȈȝ ȒȈȊȐȘ ȑȈȌȎȕȈȔ ȉȝȈȌȘȈ ȘțȌȘȈȉȝȐȔȈȘȠȐȚȈȔ ȒȐȘȚȑȈȔȈȕȍ ȝȘȠȐȒȍȠȍ șȈȕȕȐȕȑȍ ȑȈȌȎȕȈ-ȉȝȈȊȈȕȍ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ - MȈȑȚȘȍȧ; țȊȈȟȈ - șȒȈȏȈȓ; ȐȚȐ - ȚȈȒ; ȌȈȒȠȈȝ - ǬȈȒȠȈ; ȒȈȊȐȝ - ȟȤȍ șȖȏȕȈȕȐȍ ȖȟȐșȚȐȓȖșȤ; ȑȈȌȎȕȈȔ - ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ; ȉȝȈȌȘȈ - Ȗ ǪȐȌțȘȈ; ȘțȌȘȈ-ȈȉȝȐȔȈȘȠȐȚȈȔ - ȗȘȍȘȊȈȕȕȖȍ ǪȐȘȈȉȝȈȌȘȖȑ; ȒȐȘȚȑȈ-ȔȈȕȍ - ȗȘȖșȓȈȊȓȧȍȔȣȑ; ȝȘȠȐȒȍȠȍ - ǽȘȐȠȐȒȍȠȈ (ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț); șȈȕȕȐȕȑȍ - Ȋșȍ ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȓ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȕȈȟȈȚȤ șȕȖȊȈ; ȑȈȌȎȕȈ-ȉȝȈȊȈȕȍ - ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. ȀȘȐ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ: ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ Ȋșȍ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȊȠȐȍ ȗȘȖșȓȈȊȐȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ǬȈȒȠȈ, ȟȤȍ șȖȏȕȈȕȐȍ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȟȐșȚȐȓȖșȤ, ȖȚȌȈȓ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ ȘȈșȗȖȘȧȎȍȕȐȧ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȊȖȏȖȉȕȖȊȐȚȤ ȧȋȤȦ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȉȣȓȈ ȗȘȍȘȊȈȕȈ șȓțȋȈȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. TǭDzǹT 49 ȉȝȈȋȈȊȈȕ șȊȍȕȈ ȉȝȈȋȍȕȈ șȈȘȊȈȚȔȈ șȈȘȊȈ-ȉȝȈȋȈ-ȉȝțȒ ȌȈȒȠȈȔ ȉȈȉȝȈȠȈ ȈȉȝȈȠȑȈ ȗȘȐȑȈȔȈȕȈ ȐȊȈȕȈȋȝȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț; șȊȍȕȈ - ǹȊȖȍȑ; ȉȝȈȋȍȕȈ - ȌȖȓȍȑ; șȈȘȊȈ-ȈȚȔȈ - ǹȊȍȘȝȌțȠȈ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; șȈȘȊȈ-ȉȝȈȋȈ-ȉȝțȒ - ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȐȑșȧ ȗȓȖȌȈȔȐ Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ; ȌȈȒȠȈȔ - ǬȈȒȠȈ; ȉȈȉȝȈȠȍ - șȒȈȏȈȓ; ȈȉȝȈȠȑȈ - ȖȉȘȈȡȈȧșȤ; ȗȘȐȑȈȔȈȕȈȝ - ȉțȌțȟȐ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕ; ȐȊȈ - ȒȈȒ; ȈȕȈȋȝȈ - Ȗ ȉȍȏȋȘȍȠȕȣȑ ǪȐȌțȘȈ. MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Ƕ ȉȍȏȋȘȍȠȕȣȑ ǪȐȌțȘȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȐșȚȐȕȕȣȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȐȑșȧ ȗȓȖȌȈȔȐ Ȋșȍȝ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ. "ǩ"ǶȌȕȈȒȖ, ȉțȌțȟȐ ǹȊȍȘȝȌțȠȖȑ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ƕȕ ȖȋȘȈȕȐȟȐȓșȧ ǹȊȖȍȑ ȌȖȓȍȑ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȌȈȘȖȊ. ǬȖȊȖȓȤȕȣȑ ȊȣȌȍȓȍȕȕȖȑ ǭȔț ȌȖȓȍȑ, Ƕȕ ȓȈșȒȖȊȖ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ ǬȈȒȠȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (5.29) șȒȈȏȈȕȖ: ȉȝȖȒȚȈȘȈȔ ȑȈȌȎȕȈ-ȚȈȗȈșȈȔ - ȊȍȘȝȖȊȕȣȔ ȕȈșȓȈȎȌȈȦȡȐȔșȧ ȊșȍȔȐ ȗȓȖȌȈȔȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȑ, ȈșȒȍȏ Ȑ ȖȉȍȚȖȊ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, DzȘȐȠȕȈ. ǿȚȖ ȉȣ ȕȐ ȌȍȓȈȓ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȕȍȟȕȖȑ ȞȍȓȤȦ ȍȋȖ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȐȠȕț. ǰ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ ȏȕȈȍȚ Ȗȉ ȥȚȖȔ, ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȐȓȓȦȏȐȐ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ǪȐȠȕț ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ǭȔț ȕȐ ȖȚ ȒȖȋȖ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȕțȎȕȖ. Ƕȕ șȈȔȖțȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕ Ȑ șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȍȕ, Ȑ Ȋșȍ Ȏȍ Ƕȕ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȍ ȌȈȘȣ. Ƕȕ ȌȍȓȈȍȚ ȥȚȖ ȚȖȓȤȒȖ Ȑȏ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȐȧ Ȓ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. ǷȖȥȚȖȔț, ȒȖȋȌȈ ǭȔț ȗȘȍȗȖȌȕȍșȓȐ ǭȋȖ ȌȖȓȦ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȌȈȘȖȊ, ȉȣȓȖ ȊȐȌȕȖ, ȟȚȖ Ƕȕ ȖȟȍȕȤ ȌȖȊȖȓȍȕ ȥȚȐȔ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (9.26) ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: ȗȈȚȘȈȔ ȗțȠȗȈȔ ȗȝȈȓȈȔ ȚȖȑȈȔ ȑȖ Ȕȍ ȉȝȈȒȚȑȈ ȗȘȈȑȈȟȟȝȈȚȐ - ȒȖȋȌȈ ȉȝȈȒȚȈ ș ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚ ǫȖșȗȖȌț ȌȈȎȍ ȕȍȉȖȓȤȠȖȑ ȓȐșȚȖȒ, ȞȊȍȚȖȒ ȐȓȐ ȊȖȌț, Ƕȕ ș țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍȔ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȥȚȖ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȍ. Ƕȕ 192


193 șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȍȕ, Ȑ ǭȔț ȕȐ ȖȚ ȒȖȋȖ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȕțȎȕȖ, ȕȖ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȥȚȖ, Ƕȕ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȚȈȒȐȍ ȗȖȌȕȖȠȍȕȐȧ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ, ȉțȌțȟȐ ǹȊȍȘȝȌțȠȖȑ, ȌȖȉȘȖȎȍȓȈȚȍȓȤȕȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȒȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. ǹȓȍȌțȍȚ ȚȈȒȎȍ ȖȉȘȈȚȐȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȕȍ ȗȖșȧȋȈȍȚ ȕȈ ȟțȎțȦ ȌȖȓȦ Ȋ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ. ǷȖȓțȉȖȋȐ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȐȔȍȦȚ șȊȖȦ ȌȖȓȦ Ȋ ȧȋȤȍ, ȐȔȍȍȚ ȍȍ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț. DzȖȋȌȈ ȗȘȖȊȖȌȐȚșȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȊșȍȋȌȈ ȌȖȊȖȓȤșȚȊțȍȚșȧ ǹȊȖȍȑ ȌȖȓȍȑ Ȑ ȕȍ ȗȖșȧȋȈȍȚ ȕȈ ȟțȎțȦ. ǹȊȖȐȔ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȌȈȓ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȖșțȎȌȈȍȚ ȗȖȗȣȚȒț ǬȈȒȠȐ ȓȐȠȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț ȍȋȖ ȌȖȓȐ. MȈȑȚȘȍȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ȏȌȍșȤ ǪȐȌțȘț ȉȍȏȋȘȍȠȕȣȔ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ǪȐȌțȘȈ ȉȣȓ ȟȐșȚȣȔ ȊȈȑȠȕȈȊȖȔ Ȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȕȈȕȖșȐȓ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. ǪȈȑȠȕȈȊȣ ȗȘȐȏȕȈȦȚ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȚȖȓȤȒȖ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȕȖ ȖȕȐ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖșȒȖȘȉȓȧȦȚ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǶȕȐ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ș ȌȖȓȎȕȣȔ ȗȖȟȚȍȕȐȍȔ, Ȉ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț șȟȐȚȈȦȚ ȓțȟȠȐȔ Ȑȏ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ. ǪȈȑȠȕȈȊȣ ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ ȕȈȕȍșȚȐ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ ȕȐ ȖȌȕȖȔț ȗȖȓțȉȖȋț, Ȉ ȗȖȓțȉȖȋȐ, Ȋ șȊȖȦ ȖȟȍȘȍȌȤ, ȊșȍȋȌȈ ȌȖȊȖȓȤȕȣ ȊȈȑȠȕȈȊȈȔȐ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȋșȍ ȖȕȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȉȍȏțȗȘȍȟȕȣȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. TǭDzǹT 50 ȠȘȐ-ȉȝȈȋȈȊȈȕ țȊȈȟȈ ȈȝȈȔ ȉȘȈȝȔȈ ȟȈ ȠȈȘȊȈȠ ȟȈ ȌȎȈȋȈȚȈȝ ȒȈȘȈȕȈȔ ȗȈȘȈȔ ȈȚȔȍȠȊȈȘȈ țȗȈȌȘȈȠȚȈ șȊȈȑȈȕ-ȌȘȋ ȈȊȐȠȍȠȈȕȈȝ ȠȘȐ-ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț; țȊȈȟȈ - șȒȈȏȈȓ; ȈȝȈȔ - ȇ; ȉȘȈȝȔȈ - ǩȘȈȝȔȈ; ȟȈ - Ȑ; ȠȈȘȊȈȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȟȈ - Ȑ; ȌȎȈȋȈȚȈȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ; ȒȈȘȈȕȈȔ - ȗȘȐȟȐȕȈ; ȗȈȘȈȔ - ȊȣșȠȈȧ; ȈȚȔȈ-ȐȠȊȈȘȈȝ - ǹȊȍȘȝȌțȠȈ; țȗȈȌȘȈȠȚȈ - șȊȐȌȍȚȍȓȤ; șȊȈȑȈȔ-ȌȘȒ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȑ; ȈȊȐȠȍȠȈȕȈȝ - ȕȍȚ ȖȚȓȐȟȐȧ. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȖȚȊȍȚȐȓ: ǩȘȈȝȔȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ȇ - ȊȣșȠȈȧ ȗȘȐȟȐȕȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȧ. ȇ - ǹȊȍȘȝȌțȠȈ, șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȕȣȑ șȊȐȌȍȚȍȓȤ, ȕȖ Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ șȟȍȚȍ ǩȘȈȝȔȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ȇ ȍȌȐȕȣ Ȋ șȊȖȍȔ ȉȍȏȓȐȟȕȖȔ ȈșȗȍȒȚȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ ȚȍȓȈ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, Ȉ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ - Ȑȏ ȚȍȓȈ ǩȘȈȝȔȣ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕȖȑ ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, ȚȈȒ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. Ǫ ǪȍȌȈȝ ȚȈȒȎȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ Ȋ șȈȔȖȔ ȕȈȟȈȓȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȓ ȚȖȓȤȒȖ ǪȐȠȕț, ǵȈȘȈȧȕȈ; ȚȖȋȌȈ ȕȍ ȉȣȓȖ ȕȐ ǩȘȈȝȔȣ, ȕȐ ȀȐȊȣ. ȀȈȕȒȈȘȈȟȈȘȤȧ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ ȥȚȖ: ȕȈȘȈȑȈȕȈȝ ȗȈȘȈȝ. ǷȍȘȊȖȗȘȐȟȐȕȖȑ Ȑ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǵȈȘȈȧȕȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, Ȉ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȀȐȊȈ ȗȖȧȊȐȓȐșȤ țȎȍ ȗȖșȓȍ șȖȚȊȖȘȍȕȐȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȚȈȒȎȍ ȕȈȏȊȈȕ ȏȌȍșȤ ȈȚȔȍȠȊȈȘȖȑ, ǹȊȍȘȝȌțȠȖȑ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȍȑ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. Ǫșȍ ȌȍȑșȚȊțȦȚ ȗȖȌ ǭȋȖ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ Ȑ ȗȖ ǭȋȖ ȗȖȌșȒȈȏȒȍ. Ǫ ȕȈȟȈȓȍ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȋȖȊȖȘȐȚșȧ: Țȍȕȍ ȉȘȈȝȔȈ ȝȘȌȈ ȥȚȖ Ƕȕ ȊȓȖȎȐȓ ȏȕȈȕȐȍ Ȋ șȍȘȌȞȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ. ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (10.2): ȈȝȈȔ ȈȌȐȘ ȝȐ ȌȍȊȈȕȈȔ - ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț, ȐȓȐ DzȘȐȠȕȈ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȍȘȊȖȗȘȐȟȐ193


194 ȕȖȑ Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. Ǫ ȌȘțȋȖȔ ȔȍșȚȍ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȣ" (10.8) DzȘȐȠȕȈ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ: ȈȝȈȔ șȈȘȊȈșȑȈ ȗȘȈȉȝȈȊȈȝ - "Ǫșȍ șțȡȍȍ ȐșȝȖȌȐȚ Ȑȏ Mȍȕȧ". ȅȚȖ țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȑ Ȓ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. Ǫ "ǪȍȌȈȕȚȈ-șțȚȘȍ" ȚȈȒȎȍ șȒȈȏȈȕȖ: ȌȎȈȕȔȈȌȑ ȈșȑȈ ȑȈȚȈȝ. ǨȕȈȓȖȋȐȟȕȖȍ țȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ ȍșȚȤ Ȋ ǻȗȈȕȐȠȈȌȈȝ: ȑȈȚȖ ȊȈ ȐȔȈȕȐ ȉȝțȚȈȕȐ ȌȎȈȑȈȕȚȍ. Ǫșȍ șțȡȍȍ ȐșȝȖȌȐȚ Ȑȏ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, Ƕȕ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ Ȑ ȝȘȈȕȐȚ Ȋșȍ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ, Ȑ Ƕȕ Ȏȍ țȕȐȟȚȖȎȈȍȚ ǭȋȖ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǹȊȖȍȑ ȥȕȍȘȋȐȐ. ȅȕȍȘȋȐȐ, ȐșȝȖȌȧȡȐȍ Ȑȏ ǵȍȋȖ, ȊșȚțȗȈȧ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ ȊȖ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȍ, ȚȊȖȘȧȚ ȒȖșȔȐȟȍșȒȖȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ, Ȑ ȖȕȐ Ȏȍ ȘȈȏȘțȠȈȦȚ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ǫȖșȗȖȌȤ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ ȗȘȐȟȐȕȖȑ Ȑ șȓȍȌșȚȊȐȍȔ. dzȦȉȖȍ șȓȍȌșȚȊȐȍ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ - ȥȚȖ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȧ ǭȋȖ ȥȕȍȘȋȐȑ, Ȉ ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋșȍ ȥȕȍȘȋȐȐ ȐșȝȖȌȧȚ Ȑȏ ǵȍȋȖ, Ƕȕ ȧȊȓȧȍȚșȧ Ȑ ȗȘȐȟȐȕȖȑ, Ȑ șȓȍȌșȚȊȐȍȔ. Ǫșȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ ȥȕȍȘȋȐȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȖȚȓȐȟȕȣ ȌȘțȋ ȖȚ ȌȘțȋȈ Ȑ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ ȚȖȎȌȍșȚȊȍȕȕȣ ȔȍȎȌț șȖȉȖȑ. Ǫ ǪȍȌȈȝ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȍșȚȤ ǩȘȈȝȔȈȕ: șȈȘȊȈȔ ȒȝȈȓȊ ȐȌȈȔ ȉȘȈȝȔȈ. Ǫ ȊȣșȠȍȔ șȔȣșȓȍ, ȕȍȚ ȕȐȟȍȋȖ, ȗȖȔȐȔȖ ǩȘȈȝȔȈȕȈ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ, ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȕȍȖȚȓȐȟȕȣ ȖȚ ǵȍȋȖ. TǭDzǹT 51 ȈȚȔȈ-ȔȈȑȈȔ șȈȔȈȊȐȠȑȈ șȖ 'ȝȈȔ ȋțȕȈȔȈȑȐȔ ȌȊȐȌȎȈ șȘȌȎȈȕ ȘȈȒȠȈȕ ȝȈȘȈȕ ȊȐȠȊȈȔ ȌȈȌȝȘȍ șȈȔȌȎȕȈȔ ȒȘȐȑȖȟȐȚȈȔ ȈȚȔȈ-ȔȈȑȈȔ - Ȋ MȖȦ ȥȕȍȘȋȐȦ; șȈȔȈȊȐȠȑȈ - ȊȖȑȌȧ; șȈȝ - ȇ ǹȈȔ; ȈȝȈȔ - ȇ; ȋțȕȈ-ȔȈȑȐȔ - șȖșȚȖȧȡțȦ Ȑȏ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ; ȌȊȐ-ȌȎȈ - Ȗ ȌȊȈȎȌȣȘȖȎȌȍȕȕȣȑ ǬȈȒȠȈ; șȘȌȎȈȕ - șȖȏȐȌȈȧ; ȘȈȒȠȈȕ - ȝȘȈȕȧ; ȝȈȘȈȕ - țȕȐȟȚȖȎȈȧ; ȊȐȠȊȈȔ - ȒȖșȔȐȟȍșȒȖȍ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ; ȌȈȌȝȘȍ - ȇ ȗȖȉțȎȌȈȦ ȘȖȌȐȚȤșȧ; șȈȔȌȎȕȈȔ - ȐȔȧ; ȒȘȐȑȈ-țȟȐȚȈȔ - Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȜȖȘȔȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Ƕ ǬȈȒȠȈ ǬȊȐȌȎȈ, ȇ - ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȕȖ, șȖȏȌȈȊȈȧ, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȧ Ȑ ȘȈȏȘțȠȈȧ ȒȖșȔȐȟȍșȒȖȍ ȔȐȘȖȏȌȈȕȐȍ, ȇ ȌȍȑșȚȊțȦ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǹȊȖȍȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, Ȑ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȒȈȒȖȑ ȊȐȌ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȊȣȗȖȓȕȧȦȚ MȖȐ ȗȖșȘȍȌȕȐȒȐ, Ȑȝ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȗȖ-ȘȈȏȕȖȔț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȈȒ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (7.5), ȌȎȐȊȈ-ȉȝțȚȈȔ ȔȈȝȈ-ȉȈȝȖ: ȊȍșȤ ȔȐȘ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȥȕȍȘȋȐȦ, ȐȏȖȠȍȌȠțȦ Ȑȏ ȊȣșȠȍȋȖ ȐșȚȖȟȕȐȒȈ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚ ǹȍȉȧ, ȒȈȒ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ ȌȈȓȍȍ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", Ȑ Ȋ ȊȣșȠȐȝ, Ȑ Ȋ ȕȐȏȠȐȝ ȥȕȍȘȋȐȧȝ. ǪȣșȠȈȧ ȥȕȍȘȋȐȧ - ȥȚȖ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȧȊȓȧȦȡȐȍșȧ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȔȐ ȟȈșȚȐȞȈȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǩțȌțȟȐ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȔȐ ȟȈșȚȐȞȈȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȍȖȚȓȐȟȕȣ ȖȚ ǵȍȋȖ: ȥȕȍȘȋȐȧ, ȐșȝȖȌȧȡȈȧ Ȑȏ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȍȖȚȓȐȟȕȈ ȖȚ ǵȍȋȖ. ǶȌȕȈȒȖ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȌȍȑșȚȊțȦȡȐȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ, ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ Ȑ ȊȖȗȓȖȡȈȦȚșȧ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȚȍȓȈȝ. ǪȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ șțȡȍșȚȊțȍȚ 8 400 000 ȊȐȌȖȊ ȎȐȏȕȐ. ǶȌȕȖ Ȑ ȚȖ Ȏȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȔȖȎȍȚ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǶȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȊȖȗȓȖȡȈȦȚșȧ Ȋ ȚȍȓȈȝ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ 194


195 ȊȐȌȖȊ, ȕȖ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖ, ȕȈ ȏȈȘȍ ȚȊȖȘȍȕȐȧ, ȊȖ Ȋșȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȕȍ ȉȣȓȖ ȕȐȒȖȋȖ, ȒȘȖȔȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț. Ǭȓȧ șȖȚȊȖȘȍȕȐȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȉȣȓ șȖȏȌȈȕ ǩȘȈȝȔȈ, Ȉ ȏȈ ȍȍ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȍ ȖȚȊȍȟȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ. ǿȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ șțȡȍșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȗȈȌȈȦȚ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ ȔȐȘ, ȚȖ Ȋșȍ ȖȕȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȔȐ ȟȈșȚȐȞȈȔȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȖ ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȕȐ ȗȖȒȘȣȚȣ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ, ȚȖ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȐȔȍȕȈ Ȑ ȕȈȏȊȈȕȐȧ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȣȔȐ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȔȐ ǪȐȠȕț, ȋțȕȈ-ȈȊȈȚȈȘȈȔȐ. ǹȈȔ ǪȐȠȕț, ȗȖȌȖȉȕȖ ȐȔ, ȚȖȎȍ țȗȘȈȊȓȧȍȚ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȋțȕ - ȋțȕȖȑ ȉȓȈȋȖșȚȐ, ȗȖȥȚȖȔț Ƕȕ ȕȈȘȈȊȕȍ ș ǫȖșȗȖȌȖȔ ȀȐȊȖȑ Ȑ ǫȖșȗȖȌȖȔ ǩȘȈȝȔȖȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȋțȕȈȈȊȈȚȈȘȖȑ. Ǫ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȐȔȍȕȈ ȖȚȕȖșȧȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȓ ȘȈȏȕȣȔ ȜȖȘȔȈȔ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȕȖ ȐșȚȖȟȕȐȒ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ ȖȌȐȕ. TǭDzǹT 52 ȚȈșȔȐȕ ȉȘȈȝȔȈȕȑ ȈȌȊȐȚȐȑȍ ȒȍȊȈȓȍ ȗȈȘȈȔȈȚȔȈȕȐ ȉȘȈȝȔȈ-ȘțȌȘȈț ȟȈ ȉȝțȚȈȕȐ ȉȝȍȌȍȕȈȌȎȕȖ 'ȕțȗȈȠȑȈȚȐ ȚȈșȔȐȕ - ǭȋȖ; ȉȘȈȝȔȈȕȐ - ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ; ȈȌȊȐȚȐȑȍ - ȉȍȏ ȊȚȖȘȖȋȖ; ȒȍȊȈȓȍ - ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ; ȗȈȘȈȔȈ-ȈȚȔȈȕȐ - ǹȊȍȘȝȌțȠȈ; ȉȘȈȝȔȈ-ȘțȌȘȈț - Ȑ ǩȘȈȝȔȈ, Ȑ ȀȐȊȈ; ȟȈ - Ȑ; ȉȝțȚȈȕȐ - ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ; ȉȝȍȌȍȕȈ - ȘȈȏȌȍȓȍȕȐȍȔ; ȈȌȎȕȈȝ - ȚȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ ȖȟȍȕȤ șȊȍȌțȡ; ȈȕțȗȈȠȑȈȚȐ - ȌțȔȈȍȚ. ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: TȖȚ, ȒȚȖ ȓȐȠȍȕ ȐșȚȐȕȕȖȋȖ ȏȕȈȕȐȧ, ȌțȔȈȍȚ, ȟȚȖ ȚȈȒȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȒȈȒ ǩȘȈȝȔȈ Ȑ ȀȐȊȈ, ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣ, ȉȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȍȔț ȔȖȎȍȚ ȒȈȏȈȚȤșȧ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȈȌȍȓȍȕȣ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖșȚȤȦ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȊȒȓȦȟȈȧ ǩȘȈȝȔț, ȕȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȔȐ ȐȓȐ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȣȔȐ Ȋ ȗȖȓȕȖȔ șȔȣșȓȍ ȥȚȖȋȖ șȓȖȊȈ; ȖȕȐ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȗȖȋȘȈȕȐȟȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȉțȌțȟȐ ǹȊȍȘȝȌțȠȖȑ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȍȑ Ȋ șȍȘȌȞȈȝ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȑ Ȋ șȍȘȌȞȈȝ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȘțȒȖȊȖȌȐȚ ȗȖșȚțȗȒȈȔȐ Ȋșȍȝ, ȒȚȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ ȋțȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ, ȊȖȗȘȍȒȐ ȊȖȓȍ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ Ȋ ȥȚȖȔ șȔȣșȓȍ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȒȖșȊȍȕȕȖ ȕȍȖȚȓȐȟȕȣ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ. Ǫ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ ȥȚȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ǩȘȈȝȔȍ ș ǸțȌȘȖȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧȔȐ ȒȈȟȍșȚȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ - ȋțȕ șȚȘȈșȚȐ Ȑ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. TǭDzǹT 53 ȑȈȚȝȈ ȗțȔȈȕ ȕȈ șȊȈȕȋȍȠț ȠȐȘȈȝ-ȗȈȕȑ-ȈȌȐȠț ȒȊȈȟȐȚ ȗȈȘȈȒȑȈ-ȉțȌȌȝȐȔ ȒțȘțȚȍ ȥȊȈȔ ȉȝțȚȍȠț ȔȈȚ-ȗȈȘȈȝ ȑȈȚȝȈ - ȒȈȒ; ȗțȔȈȕ - ȓȐȟȕȖșȚȤ; ȕȈ - ȕȍ; șȊȈ-ȈȕȋȍȠț - Ȋ șȊȖȍȔ Țȍȓȍ; ȠȐȘȈȝ-ȗȈȕȐ-ȈȌȐȠț - ȔȍȎȌț ȋȖȓȖȊȖȑ, ȘțȒȈȔȐ Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ ȟȈșȚȧȔȐ ȚȍȓȈ; ȒȊȈȟȐȚ - ȐȕȖȋȌȈ; ȗȈȘȈȒȑȈ-ȉțȌȌȝȐȔ - ȘȈȏȋȘȈȕȐȟȍȕȐȍ; ȒțȘțȚȍ - ȌȍȓȈȍȚ; ȥȊȈȔ - ȚȈȒ; ȉȝțȚȍȠț - șȘȍȌȐ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȔȈȚ195


196 ȗȈȘȈȝ - MȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ. ǵȍ ȕțȎȕȖ ȖșȖȉȖȋȖ țȔȈ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȋȖȓȖȊȈ ȐȓȐ ȓȦȉȈȧ ȌȘțȋȈȧ ȟȈșȚȤ ȚȍȓȈ ȕȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȖȚȌȍȓȤȕȖ ȖȚ ȚȍȓȈ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, MȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȐȟȚȖ Ȑ ȕȐȒȖȋȖ ȕȍ ȖȚȌȍȓȧȍȚ ȖȚ ǪȐȠȕț, ȊșȍȗȘȖȕȐȒȈȦȡȍȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȖȋȌȈ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȖȘȋȈȕȖȊ ȚȍȓȈ ȗȖȘȈȎȈȍȚ ȉȖȓȍȏȕȤ, ȊȍșȤ ȖȘȋȈȕȐȏȔ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȉȖȓȤȕȖȔț ȖȘȋȈȕț. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȖșȖȏȕȈȍȚ șȊȖȍ ȍȌȐȕșȚȊȖ șȖ ȊșȍȔȐ ȎȐȊȣȔȐ șțȡȍșȚȊȈȔȐ, ȟȚȖ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȐ, ȒȖȚȖȘȖȍ Ȗȕ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȒȖ ȊșȍȔ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȔ ȌțȠȈȔ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (5.18) șȒȈȏȈȕȖ: ȗȈȕȌȐȚȈȝ șȈȔȈ-ȌȈȘȠȐȕȈȝ - ȟȍȓȖȊȍȒ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȑ ȏȕȈȕȐȍȔ, ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȒȖ ȊșȍȔ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ ș șȖșȚȘȈȌȈȕȐȍȔ ȖȚȕȖșȧȚșȧ ȒȖ ȊșȍȔ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȔ ȌțȠȈȔ, ȗȖȥȚȖȔț Ȑȝ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȈȗȈȘȈȒȑȈ-ȉțȌȌȝȐ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȏȕȈȕȐȍȔ ȐșȚȐȕȣ Ȑ ȗȖȕȐȔȈȦȚ, ȟȚȖ ȒȈȎȌȖȍ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȖȑ ȟȈșȚȐȞȍȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȕȐ șȚȈȘȈȦȚșȧ ȌȈȚȤ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ ȒȈȎȌȖȔț, ȎȍȓȈȧ șȟȈșȚȤȧ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. ǭșȓȐ ȒȈȒȖȑ-ȚȖ ȖȘȋȈȕ ȚȍȓȈ ȗȖȘȈȎȍȕ ȉȖȓȍȏȕȤȦ, ȖȘȋȈȕȐȏȔ ȔȖȉȐȓȐȏțȍȚ Ȋșȍ șȊȖȐ șȐȓȣ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȔȖȟȤ ȥȚȖȔț ȖȘȋȈȕț. ǷȖ ȈȕȈȓȖȋȐȐ ș ȥȚȐȔ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȏȈȉȖȚȧȚșȧ Ȗ ȒȈȎȌȖȔ ȟȍȓȖȊȍȒȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȏȈȉȣȓ DzȘȐȠȕț Ȑ ȗȖȚȖȔț ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ șȖȏȕȈȕȐȍȔ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ ȌȍȓȈȍȚ Ȋșȍ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȊȍȘȕțȚȤ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȌȖȔȖȑ, Ȓ ǩȖȋț, Ȋ ȥȚȖȔ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȍȋȖ ȘȈȊȕȖȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ ȒȖ ȊșȍȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. TǭDzǹT 54 ȚȘȈȑȈȕȈȔ ȥȒȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȔ ȑȖ ȕȈ ȗȈȠȑȈȚȐ ȊȈȐ ȉȝȐȌȈȔ șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈȚȔȈȕȈȔ ȉȘȈȝȔȈȕ șȈ ȠȈȕȚȐȔ ȈȌȝȐȋȈȟȟȝȈȚȐ ȚȘȈȑȈȕȈȔ - ȚȘȍȝ; ȥȒȈ-ȉȝȈȊȈȕȈȔ - ȐȔȍȦȡȐȝ ȖȌȕț ȗȘȐȘȖȌț; ȑȈȝ ȒȚȖ; ȕȈ ȗȈȠȑȈȚȐ - ȕȍ ȊȐȌȐȚ; ȊȈȐ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȉȝȐȌȈȔ - ȖȚȌȍȓȍȕȕȖșȚȤ; șȈȘȊȈ-ȉȝțȚȈ-ȈȚȔȈȕȈȔ - ǹȊȍȘȝȌțȠȐ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȉȘȈȝȔȈȕ - Ȗ ǬȈȒȠȈ; șȈȝ - Ȗȕ; ȠȈȕȚȐȔ - șȗȖȒȖȑșȚȊȐȍ; ȈȌȝȐȋȈȟȟȝȈȚȐ - ȖȉȘȍȚȈȍȚ. ǫȖșȗȖȌȤ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: TȖȚ, ȒȚȖ ȕȍ șȟȐȚȈȍȚ ǩȘȈȝȔț, ǪȐȠȕț, ȀȐȊț Ȑ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȔȐ ȖȚ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ Ȑ ȒȚȖ ȗȖȏȕȈȓ ǩȘȈȝȔȈȕ, ȊȖȐșȚȐȕț ȖȉȘȍȚȈȍȚ ȗȖȒȖȑ, ȕȍȌȖșȚțȗȕȣȑ ȕȐȒȖȔț ȌȘțȋȖȔț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȏȈșȓțȎȐȊȈȦȚ ȌȊȈ șȓȖȊȈ: ȚȘȈȑȈȕȈȔ Ȑ ȉȝȐȌȈȔ. ǹȓȖȊȖ ȚȘȈȑȈȕȈȔ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȚȘȐ". ǶȕȖ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț, ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, Ȉ șȓȖȊȖ ȉȝȐȌȈȔ ȗȍȘȍȊȖȌȐȚșȧ ȒȈȒ "ȖȚȓȐȟȈȦȡȐȑșȧ". ǩȘȈȝȔȈ, ȀȐȊȈ Ȑ ǪȐȠȕț - ȚȘȐ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȍ ȓȐȟȕȖșȚȐ, Ȑ Ȋ ȥȚȖȔ șȔȣșȓȍ ȖȕȐ ȖȚȓȐȟȕȣ ȌȘțȋ ȖȚ ȌȘțȋȈ, ȕȖ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ ȖȕȐ șțȚȤ ȖȌȕȖ. Ǫ ȥȚȖȔ șȖșȚȖȐȚ ȜȐȓȖșȖȜȐȧ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖȋȖ ȍȌȐȕșȚȊȈ Ȑ ȘȈȏȓȐȟȐȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȈȟȐȕȚȤȧ-ȉȝȍȌȈȉȝȍȌȈ-ȚȈȚȚȊȈ. Ǫ "ǩȘȈȝȔȈ-șȈȔȝȐȚȍ" ȥȚȖ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ ȕȈ ȗȘȐȔȍȘȍ ȑȖȋțȘȚȈ Ȑ ȔȖȓȖȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕ196


197 ȕȖ ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ Ȑ ȕȍ ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȌȘțȋ ȖȚ ȌȘțȋȈ. ǶȉȈ ȗȘȖȌțȒȚȈ șțȚȤ ȔȖȓȖȒȖ, ȖȌȕȈȒȖ ȑȖȋțȘȚ - ȥȚȖ ȊȐȌȖȐȏȔȍȕȍȕȕȖȍ ȔȖȓȖȒȖ. TȖȚ, ȒȚȖ ȝȖȟȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȐșȚȐȕȕȣȑ ȗȖȒȖȑ, ȕȍ ȌȖȓȎȍȕ șȟȐȚȈȚȤ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ, ȊȒȓȦȟȈȧ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȖȚȓȐȟȕȣȔȐ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǵȐ ȖȌȕȖ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȔ. Ǫșȍ Ȕȣ ȥȒșȗȈȕșȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ȅȚȖ șȓțȎȐȚ ȖșȕȖȊȖȑ Ȍȓȧ ȍȌȐȕșȚȊȈ Ȋ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȐȐ. ǭșȚȤ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȑ ȌțȝȖȊȕȣȝ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȥȕȍȘȋȐȑ, ȕȖ Ȋșȍ ȖȕȐ ȐȔȍȦȚ ȍȌȐȕțȦ ȗȘȐȘȖȌț Ȑ ȍȌȐȕȣȑ ȐșȚȖȟȕȐȒ - ǪȐȠȕț. Ǫșȍ șțȡȍȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȦ ȥȕȍȘȋȐȐ ǪȐȠȕț. TǭDzǹT 55 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȥȊȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȌȐȠȚȈȝ ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȐ-ȗȈȚȐȘ ȝȈȘȐȔ ȈȘȟȐȚȊȈ ȒȘȈȚțȕȈ șȊȍȕȈ ȌȍȊȈȕ țȉȝȈȑȈȚȖ 'ȑȈȌȎȈȚ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ - MȈȑȚȘȍȧ; țȊȈȟȈ - șȒȈȏȈȓ; ȥȊȈȔ - ȚȈȒ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ; ȈȌȐȠȚȈȝ - ȕȈșȚȈȊȓȍȕȕȣȑ; ȗȘȈȌȎȈȗȈȚȐ-ȗȈȚȐȝ - ȋȓȈȊȈ Ȋșȍȝ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ; ȝȈȘȐȔ - ǽȈȘȐ; ȈȘȟȐȚȊȈ - ȗȖșȓȍ ȖȉȘȧȌȈ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ; ȒȘȈȚțȕȈ - ȘȐȚțȈȓȈȔȐ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; șȊȍȕȈ - șȊȖȐȔ; ȌȍȊȈȕ - ȗȖȓțȉȖȋȈȔ; țȉȝȈȑȈȚȈȝ - ȖȚȌȍȓȤȕȖ; ȈȑȈȌȎȈȚ - ȗȖȒȓȖȕȐȓșȧ. MțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ: ǬȈȒȠȈ, ȋȓȈȊȈ Ȋșȍȝ ǷȘȈȌȎȈȗȈȚȐ, ȗȖȓțȟȐȊȠȐȑ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȥȚȐ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȣȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȗȖȟȚȐȓ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, șȖȊȍȘȠȐȊ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȍ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȍ ȖȉȘȧȌȣ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ǬȈȒȠȈ ȗȖ ȖȚȌȍȓȤȕȖșȚȐ ȗȖȟȚȐȓ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț Ȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫșȍ ȌȖȓȎȕȖ ȗȘȐȕȖșȐȚȤșȧ Ȋ ȎȍȘȚȊț ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț, Ȉ ȏȈȚȍȔ ǭȋȖ ȗȘȈșȈȌ ȕțȎȕȖ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȧȚȤ șȘȍȌȐ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ȅȚȖȔț ȖȉȣȟȈȦ ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ șȓȍȌțȦȚ Ȋ ȝȘȈȔȍ ǬȎȈȋȈȕȕȈȚȝȐ Ȋ ǷțȘȐ. ǪȖȒȘțȋ ȋȓȈȊȕȖȋȖ ȝȘȈȔȈ ǬȎȈȋȈȕȕȈȚȝȐ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȖ ȔȕȖȋȖ ȝȘȈȔȖȊ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, Ȑ ȊșȍȔ ȥȚȐȔ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȒȈȎȌȣȑ ȌȍȕȤ ȗȘȐȕȖșȧȚ ȗȘȈșȈȌ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕ ǫȖșȗȖȌț ǬȎȈȋȈȕȕȈȚȝȍ. ǩȖȎȍșȚȊț ǩȝȈȋȈȓȐȕȈ ȚȈȒȎȍ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ, ȗȘȍȌȓȈȋȈȧ ȍȔț ȗȘȈșȈȌ ǪȐȠȕț, Ȑ ȉȖȎȍșȚȊț ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȋ ȏȕȈȔȍȕȐȚȖȔ ȝȘȈȔȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ Ȋ ǩȝțȊȈȕȍȠȊȈȘȍ ȚȖȎȍ ȗȘȍȌȓȈȋȈȦȚ ȗȘȈșȈȌ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț ȐȓȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǬȎȈȋȈȕȕȈȚȝȐ. TȈȒȖȊ ȗȘȐȕȞȐȗ ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ. ǪȈȑȠȕȈȊ ȕȍ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȗȘȍȕȍȉȘȍȎȐȚȍȓȤȕȖ ȌȈȎȍ Ȓ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ, ȊȗȓȖȚȤ ȌȖ ȒȘȖȠȍȟȕȣȝ ȔțȘȈȊȤȍȊ. DzȈȎȌȖȔț ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț Ȗȕ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚ ȗȖȟȚȍȕȐȍ, șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȍȍ ȍȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȦ. ǶȌȕȈȒȖ, ȖȒȈȏȣȊȈȧ ȒȈȎȌȖȔț ȌȖȓȎȕȖȍ ȗȖȟȚȍȕȐȍ, Ȗȕ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȏȈȉȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȞȍȕȚȘȖȔ ȊșȍȋȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, DzȘȐȠȕȈ, ȐȓȐ ǪȐȠȕț. ǷȘȖȌȊȐȕțȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊȐȌȐȚ Ȋșȍ șȊȧȏȈȕȕȣȔ ș DzȘȐȠȕȖȑ. Ƕȕ ȗȖȕȐȔȈȍȚ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ DzȘȐȠȕȣ. ȅȚȖ ȊȈȑȠȕȈȊșȒȈȧ ȒȖȕȞȍȗȞȐȧ ȍȌȐȕșȚȊȈ ȊșȍȋȖ șțȡȍȋȖ. TǭDzǹT 56 197


198 ȘțȌȘȈȔ ȟȈ șȊȍȕȈ ȉȝȈȋȍȕȈ ȝȑ țȗȈȌȝȈȊȈȚ șȈȔȈȝȐȚȈȝ ȒȈȘȔȈȕȖȌȈȊȈșȈȕȍȕȈ șȖȔȈȗȈȕ ȐȚȈȘȈȕ ȈȗȐ țȌȈȊȈșȑȈ șȈȝȈȘȚȊȐȋȉȝȐȝ șȈșȕȈȊ ȈȊȈȉȝȘȚȝȈȔ ȚȈȚȈȝ ȘțȌȘȈȔ - ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ; ȟȈ - Ȑ; șȊȍȕȈ - șȊȖȍȑ; ȉȝȈȋȍȕȈ - ȌȖȓȍȑ; ȝȐ - ȚȈȒ ȒȈȒ; țȗȈȌȝȈȊȈȚ - Ȗȕ ȗȖȒȓȖȕȧȓșȧ; șȈȔȈȝȐȚȈȝ - ș șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȣȔ țȔȖȔ; ȒȈȘȔȈȕȈ - șȖȊȍȘȠȍȕȐȍȔ; țȌȈȊȈșȈȕȍȕȈ - ȏȈȊȍȘȠȍȕȐȍȔ; șȖȔȈ-ȗȈȕ - ȗȖȓțȉȖȋȖȊ; ȐȚȈȘȈȕ - ȖșȚȈȓȤȕȣȝ; ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; țȌȈȊȈșȑȈ - ȏȈȒȖȕȟȐȊ; șȈȝȈ - ȊȔȍșȚȍ; ȘȚȊȐȋȉȝȐȝ - ș ȎȘȍȞȈȔȐ; șȈșȕȈț - șȖȊȍȘȠȐȓȐ ȖȔȖȊȍȕȐȍ; ȈȊȈȉȝȘȚȝȈȔ - ȖȔȖȊȍȕȐȍ ȈȊȈȉȝȘȐȚȝȈ; ȚȈȚȈȝ ȏȈȚȍȔ. ǹ ȋȓțȉȖȒȐȔ ȗȖȟȚȍȕȐȍȔ ǬȈȒȠȈ ȗȘȍȗȖȌȕȍș ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ ȍȋȖ ȌȖȓȦ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȌȈȘȖȊ. ǯȈȒȖȕȟȐȊ ȖȉȘȧȌ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ, Ȗȕ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȐȓ ȖșȚȈȚȒȐ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȌȈȘȖȊ ȔȍȎȌț ȖșȚȈȓȤȕȣȔȐ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ Ȑ ȓȦȌȤȔȐ, șȖȉȘȈȊȠȐȔȐșȧ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ. DzȖȋȌȈ Ȏȍ ǬȈȒȠȈ Ȑ ȎȘȍȞȣ, ȗȖȔȖȋȈȊȠȐȍ ȍȔț, ȗȖȒȖȕȟȐȓȐ ș ȥȚȐȔȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȧȔȐ, Ȗȕ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȣȑ, șȖȊȍȘȠȐȓ ȖȔȖȊȍȕȐȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǬȈȒȠȈ ȗȖȟȚȐȓ ǫȖșȗȖȌȈ ǸțȌȘț, ȀȐȊț, ȗȘȍȗȖȌȕȍșȧ ȍȔț ȍȋȖ ȌȖȓȦ ȎȍȘȚȊȍȕȕȣȝ ȌȈȘȖȊ ȖȚ ȧȋȤȐ. ȇȋȤȧ - ȥȚȖ ǪȐȠȕț, Ȑ ȗȘȈșȈȌ, ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȕȣȑ ǪȐȠȕț, ȌȖȓȎȍȕ ȘȈȏȌȈȊȈȚȤșȧ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ, ȌȈȎȍ ǫȖșȗȖȌț ȀȐȊȍ. ȀȘȐȌȝȈȘȈ ǹȊȈȔȐ ȚȈȒȎȍ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȋ ȥȚȖȑ șȊȧȏȐ Ȋ șȊȖȍȔ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȐ: șȊȍȕȈ ȉȝȈȋȍȕȈ - ȖșȚȈȚȒȐ ȖȚ ȧȋȤȐ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȘȖȏȌȈȕȣ ȊșȍȔ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ Ȑ ȌȘțȋȐȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. TǭDzǹT 57 ȚȈșȔȈ Ȉȗȑ ȈȕțȉȝȈȊȍȕȈ șȊȍȕȈȐȊȈȊȈȗȚȈ-ȘȈȌȝȈșȍ ȌȝȈȘȔȈ ȥȊȈ ȔȈȚȐȔ ȌȈȚȚȊȈ ȚȘȐȌȈȠȈș Țȍ ȌȐȊȈȔ ȑȈȑțȝ ȚȈșȔȈȐ - ȍȔț (ǬȈȒȠȍ); ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; ȈȕțȉȝȈȊȍȕȈ - ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț; șȊȍȕȈ - șȊȖȐȔ; ȥȊȈ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȈȊȈȗȚȈ-ȘȈȌȝȈșȍ - ȌȖșȚȐȋȕțȊ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ; ȌȝȈȘȔȍ - Ȋ ȘȍȓȐȋȐȐ; ȥȊȈ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȔȈȚȐȔ - ȘȈȏțȔ; ȌȈȚȚȊȈ - ȌȈȊ; ȚȘȐȌȈȠȈȝ - ȗȖȓțȉȖȋȐ; Țȍ - Țȍ; ȌȐȊȈȔ - ȕȈ ȘȈȑșȒȐȍ ȗȓȈȕȍȚȣ; ȑȈȑțȝ - ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ. TȈȒ, ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț Ȑ ȗȘȐȕȖșȧ ǭȔț ȎȍȘȚȊȣ, ǬȈȒȠȈ țȚȊȍȘȌȐȓșȧ ȕȈ ȗțȚȐ ȘȍȓȐȋȐȐ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, Ȋșȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, șȖȉȘȈȊȠȐȍșȧ ȕȈ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ, ȗȍȘȍȌ ȚȍȔ ȒȈȒ ȘȈȏȖȑȚȐșȤ, ȉȓȈȋȖșȓȖȊȐȓȐ ȍȋȖ, ȗȖȎȍȓȈȊ ȍȔț țȊȍȓȐȟȐȚȤ ȏȈȗȈș șȊȖȐȝ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȝ ȏȈșȓțȋ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ ǬȈȒȠȈ ȉȣȓ ȖȟȍȕȤ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊ Ȑ șȚȘȖȋȖ șȓȍȌȖȊȈȓ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȣȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ, Ȗȕ ȖȎȐȌȈȓ, ȟȚȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȧȚ ȍȋȖ. TȈȒ, Ȋ ȔȐȘȍ Ȑ șȖȋȓȈșȐȐ, ȏȈȊȍȘȠȐȓȖșȤ ȥȚȖ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ. TǭDzǹT 58 ȥȊȈȔ ȌȈȒȠȈȑȈȕȐ ȝȐȚȊȈ șȈȚȐ ȗțȘȊȈ-ȒȈȓȍȊȈȘȈȔ 198


ȌȎȈȌȎȕȍ ȝȐȔȈȊȈȚȈȝ ȒȠȍȚȘȍ

199 ȔȍȕȈȑȈȔ ȐȚȐ ȠțȠȘțȔȈ

ȥȊȈȔ - ȚȈȒ; ȌȈȒȠȈȑȈȕȐ - ȌȖȟȤ ǬȈȒȠȐ; ȝȐȚȊȈ - ȖșȚȈȊȐȊ; șȈȚȐ ǹȈȚȐ; ȗțȘȊȈ-ȒȈȓȍȊȈȘȈȔ - șȊȖȍ ȗȘȍȎȕȍȍ ȚȍȓȖ; ȌȎȈȌȎȕȍ - ȉȣȓȈ ȘȖȎȌȍȕȈ; ȝȐȔȈȊȈȚȈȝ - ǫȐȔȈȓȈȍȊ; ȒȠȍȚȘȍ - ț Ȏȍȕȣ; ȔȍȕȈȑȈȔ - ț Mȍȕȣ; ȐȚȐ - ȚȈȒ; ȠțȠȘțȔȈ - ȧ șȓȣȠȈȓ. MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ: ȇ șȓȣȠȈȓ, ȟȚȖ ǬȈȒȠȈȧȕȐ (ȌȖȟȤ ǬȈȒȠȐ), ȖșȚȈȊȐȊ ȚȍȓȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖȕȈ ȗȖȓțȟȐȓȈ ȖȚ ǬȈȒȠȐ, ȘȖȌȐȓȈșȤ Ȋ ȞȈȘșȚȊȍ ǫȐȔȈȓȈȍȊ. ǶȕȈ șȚȈȓȈ ȌȖȟȍȘȤȦ Mȍȕȣ. ȇ șȓȣȠȈȓ ȥȚȖ Ȑȏ ȌȖșȚȖȊȍȘȕȣȝ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȊ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: MȍȕȈ, ȐȓȐ MȍȕȈȒȈ, ȒȈȒ ȍȍ ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ, ȥȚȖ ȎȍȕȈ ȞȈȘȧ ǫȐȔȈȓȈȍȊ. TǭDzǹT 59 ȚȈȔ ȥȊȈ ȌȈȑȐȚȈȔ ȉȝțȑȈ ȈȊȘȕȒȚȍ ȗȈȚȐȔ ȈȔȉȐȒȈ ȈȕȈȕȑȈ-ȉȝȈȊȈȐȒȈ-ȋȈȚȐȔ ȠȈȒȚȐȝ șțȗȚȍȊȈ ȗțȘțȠȈȔ ȚȈȔ - ȍȋȖ (ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț); ȥȊȈ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȌȈȑȐȚȈȔ - ȓȦȉȐȔȖȋȖ; ȉȝțȑȈȝ - ȊȕȖȊȤ; ȈȊȘȕȒȚȍ - ȗȘȐȕȧȓȈ; ȗȈȚȐȔ - șȊȖȐȔ ȔțȎȍȔ; ȈȔȉȐȒȈ - ǨȔȉȐȒȈ, ȐȓȐ ǹȈȚȐ; ȈȕȈȕȑȈ-ȉȝȈȊȈ - ȕȍ ȐȔȍȧ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȕȐ Ȓ ȒȖȔț ȌȘțȋȖȔț; ȥȒȈ-ȋȈȚȐȔ - ȖȌȕȈ ȞȍȓȤ; ȠȈȒȚȐȝ - ȎȍȕșȒȐȍ (ȗȖȋȘȈȕȐȟȕȈȧ Ȑ ȊȕȍȠȕȧȧ) ȥȕȍȘȋȐȐ; șțȗȚȈ - șȗȧȡȐȍ; ȐȊȈ - ȒȈȒ; ȗțȘțȠȈȔ ȔțȎȟȐȕț (ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț, ȒȈȒ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ). ǨȔȉȐȒȈ [ȉȖȋȐȕȧ ǬțȘȋȈ], ȒȖȚȖȘțȦ ȗȘȍȎȌȍ ȏȊȈȓȐ ǬȈȒȠȈȧȕȐ [ǹȈȚȐ], ȊȕȖȊȤ șȚȈȓȈ ȎȍȕȖȑ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ, ȗȖȌȖȉȕȖ ȚȖȔț ȒȈȒ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȥȕȍȘȋȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȌȍȑșȚȊțȦȚ ȕȈ ȕȖȊȖȔ ȥȚȈȗȍ ȚȊȖȘȍȕȐȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȖȋȓȈșȕȖ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȔȈȕȚȘ (ȗȈȘȈșȑȈ ȠȈȒȚȐȘ ȊȐȊȐȌȝȈȐȊȈ ȠȘțȑȈȚȍ), ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȥȕȍȘȋȐȧȔȐ. ȀȈȒȚȐ - ȥȚȖ ȎȍȕșȒȖȍ ȕȈȟȈȓȖ, Ȉ ǫȖșȗȖȌȤ - ȗțȘțȠȈ, ȔțȎȟȐȕȈ. ǶȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ ȠȈȒȚȐ, ȎȍȕșȒȖȋȖ ȕȈȟȈȓȈ - șȓțȎȐȚȤ ȗȖȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ȊȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ȗțȘțȠȐ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌȋȐȚȍ" țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȗȖȋȘȈȕȐȟȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖȥȚȖȔț Ȋșȍ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȌȖȓȎȕȣ șȓțȎȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ. ǬțȘȋȈ ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȧȍȚ șȖȉȖȑ ȒȈȒ ȊȕȍȠȕȦȦ, ȚȈȒ Ȑ ȗȖȋȘȈȕȐȟȕțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ, Ȉ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. ǶȚȕȖȠȍȕȐȧ, șȊȧȏȣȊȈȦȡȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊț Ȑ ǨȔȉȐȒț, ȐȓȐ ǬțȘȋț, Ȋȍȟȕȣ. ǹȈȚȐ ȕȍ ȔȖȋȓȈ ȊȣȑȚȐ ȏȈȔțȎ ȕȐ ȏȈ ȒȖȋȖ ȌȘțȋȖȋȖ, ȒȘȖȔȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ. TȖ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȊȕȖȊȤ ȎȍȕȐȓșȧ ȕȈ ǬțȘȋȍ, ȊȖȗȓȖȚȐȊȠȍȑșȧ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǽȐȔȈȊȈȚȐ, ȌȖȟȍȘȐ ǫȐȔȈȓȈȍȊ, Ȑ ȒȈȒ ȉȣȓ ȘȖȎȌȍȕ DzȈȘȚȚȐȒȍȧ, - ȥȚȖ ȖȚȌȍȓȤȕȈȧ ȐșȚȖȘȐȧ. TǭDzǹT 60 ȥȚȈȌ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ ȠȈȔȉȝȖȝ ȒȈȘȔȈ ȌȈȒȠȈȌȝȊȈȘȈ-ȌȘțȝȈȝ 199


ȠȘțȚȈȔ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȟ ȟȝȐȠȑȈȌ

200 țȌȌȝȈȊȈȕ Ȕȍ ȉȘȝȈșȗȈȚȍȝ

ȥȚȈȚ - ȥȚȖ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ - ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȊșȍȔȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈȔȐ; ȠȈȔȉȝȖȝ - ȀȈȔȉȝț (ǫȖșȗȖȌȈ ȀȐȊȣ); ȒȈȘȔȈ - ȐșȚȖȘȐȧ; ȌȈȒȠȈ-ȈȌȝȊȈȘȈ-ȌȘțȝȈȝ - ȒȚȖ ȗȘȍȘȊȈȓ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ ǬȈȒȠȐ; ȠȘțȚȈȔ - ȉȣȓȈ țșȓȣȠȈȕȈ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȚ - ȖȚ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ; ȠȐȠȑȈȚ - ȖȚ țȟȍȕȐȒȈ; țȌȌȝȈȊȈȚ - ȖȚ ǻȌȌȝȈȊȣ; Ȕȍ - ȔȕȖȑ; ȉȘȝȈșȗȈȚȍȝ - ǩȘȐȝȈșȗȈȚȐ. MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ: ǬȖȘȖȋȖȑ ǪȐȌțȘȈ, ȐșȚȖȘȐȦ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ ȗȖȔȍȠȈȓ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȦ ȧȋȤȐ ǬȈȒȠȐ, ȧ șȓȣȠȈȓ ȖȚ ǻȌȌȝȈȊȣ, ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ Ȑ țȟȍȕȐȒȈ ǩȘȐȝȈșȗȈȚȐ. TǭDzǹT 61 ȐȌȈȔ ȗȈȊȐȚȘȈȔ ȗȈȘȈȔ ȐȠȈ-ȟȍȠȚȐȚȈȔ ȑȈȠȈșȑȈȔ ȈȑțȠȑȈȔ ȈȋȝȈțȋȝȈ-ȔȈȘȠȈȕȈȔ ȑȖ ȕȐȚȑȈȌȈȒȈȘȕȑȈ ȕȈȘȖ 'ȕțȒȐȘȚȈȑȍȌ ȌȝțȕȖȚȑ ȈȋȝȈȔ ȒȈțȘȈȊȈ ȉȝȈȒȚȐ-ȉȝȈȊȈȚȈȝ ȐȌȈȔ - ȥȚȖȑ; ȗȈȊȐȚȘȈȔ - ȟȐșȚȖȑ; ȗȈȘȈȔ - ȊȣșȠȍȑ; ȐȠȈ-ȟȍȠȚȐȚȈȔ - ȐȋȘȣ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ; ȑȈȠȈșȑȈȔ - șȓȈȊț; ȈȑțȠȑȈȔ ȉȖȓȤȠțȦ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȎȐȏȕȐ; ȈȋȝȈ-ȖȋȝȈ-ȔȈȘȠȈȕȈȔ - țȕȐȟȚȖȎȈȦȡțȦ ȋȘȍȝȐ; ȑȈȝ - ȒȚȖ; ȕȐȚȑȈȌȈ - ȊșȍȋȌȈ; ȈȒȈȘȕȑȈ - ȊȣșȓțȠȈȊ; ȕȈȘȈȝ - ȓȐȟȕȖșȚȤ; ȈȕțȒȐȘȚȈȑȍȚ - șȓȍȌțȍȚ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȚȤ; ȌȝțȕȖȚȐ - ȖȟȐȡȈȍȚșȧ; ȈȋȝȈȔ - ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ; ȒȈțȘȈȊȈ - Ȗ ȗȖȚȖȔȖȒ DzțȘț; ȉȝȈȒȚȐ-ȉȝȈȊȈȚȈȝ - ș ȊȍȘȖȑ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȏȈȒȓȦȟȐȓ șȊȖȍ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ȚȈȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ: TȖȚ, ȒȚȖ ș ȊȍȘȖȑ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ șȓțȠȈȍȚ Ȑ ȗȍȘȍșȒȈȏȣȊȈȍȚ ȥȚț ȐșȚȖȘȐȦ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț ȗȘȖȊȍȓ ȧȋȤȦ ǬȈȒȠȐ, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȖȟȐșȚȐȚșȧ ȖȚ Ȋșȍȑ șȒȊȍȘȕȣ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ, Ȗ șȣȕ DzțȘț. TȈȒ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǩȝȈȒȚȐȊȍȌȈȕȚȣ Ȓ șȍȌȤȔȖȑ ȋȓȈȊȍ ǿȍȚȊȍȘȚȖȑ ȗȍșȕȐ "ȀȘȐȔȈȌ-ǩȝȈȋȈȊȈȚȈȔ", ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ "ǬȈȒȠȈ ȏȈȊȍȘȠȈȍȚ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȍ".

200


201

ǫdzǨǪǨ ǪǶǹȄMǨȇ. țȝȖȌȐȚ Ȋ ȓȍș

ǬȝȘțȊȈ

MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȗȖȒȐȌȈȍȚ ȌȖȔ Ȑ

TǭDzǹT 1 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ șȈȕȈȒȈȌȑȈ ȕȈȘȈȌȈȠ ȟȈ ȘȉȝțȘ ȝȈȔșȖ 'ȘțȕȐȘ ȑȈȚȐȝ ȕȈȐȚȍ ȋȘȝȈȕ ȉȘȈȝȔȈ-șțȚȈ ȝȑ ȈȊȈșȈȕȕ țȘȌȝȊȈ-ȘȍȚȈșȈȝ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; șȈȕȈȒȈ-ȈȌȑȈȝ - ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǹȈȕȈȒȖȑ; ȕȈȘȈȌȈȝ - ǵȈȘȈȌȈ; ȟȈ - Ȑ; Șȉȝțȝ - ǸȐȉȝț; ȝȈȔșȈȝ - ǽȈȔșȈ; ȈȘțȕȐȝ - ǨȘțȕȐ; ȑȈȚȐȝ - ȇȚȐ; ȕȈ - ȕȍ; ȥȚȍ - Ȋșȍ ȥȚȐ; ȋȘȝȈȕ - ȌȖȔȈ; ȉȘȈȝȔȈ-șțȚȈȝ - șȣȕȖȊȤȧ ǩȘȈȝȔȣ; ȝȐ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȈȊȈșȈȕ - ȎȐȓȐ; țȘȌȝȊȈ-ȘȍȚȈșȈȝ - ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȕȈȘțȠȈȊȠȐȍ ȖȉȍȚȈ ȉȍȏȉȘȈȟȐȧ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ: ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ Ȑȏ șȣȕȖȊȍȑ ǩȘȈȝȔȣ: ȟȍȚȣȘȍ ȊȍȓȐȒȐȝ ȔțȌȘȍȞȈ DzțȔȈȘȈ ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǹȈȕȈȒȖȑ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ǵȈȘȈȌȈ, ǸȐȉȝț, ǽȈȔșȈ, ǨȘțȕȐ Ȑ ȇȚȐ - ȕȍ ȎȐȓȐ ȌȖȔȈ, ȐȉȖ șȚȈȓȐ țȘȌȝȊȈ-ȘȍȚȈȔȐ, ȕȈȑȠȚȝȐȒȈ-ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ, ȚȖ ȍșȚȤ ȌȈȓȐ ȖȉȍȚ ȉȍȏȉȘȈȟȐȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǮȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȗȘȈȒȚȐȒțȦȚ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȤȦ șȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ȗȖȧȊȓȍȕȐȧ ȕȈ șȊȍȚ ǩȘȈȝȔȣ. ǪșȍȋȌȈ șțȡȍșȚȊȖȊȈȓȐ ȓȦȌȐ (ȋȓȈȊȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȔțȎȟȐȕȣ), ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȖ ȒȖȕȞȈ ȎȐȏȕȐ ȕȍ ȊșȚțȗȈȓȐ Ȋ ȉȘȈȒ. ǪȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȗȖȏȊȖȓȧȚȤ șȍȔȍȕȐ ȚȍȟȤ ȊȕȐȏ, ȖȕȐ ȗȖȌȕȐȔȈȓȐ ȍȋȖ Ȓ ȔȖȏȋț. TȈȒȐȝ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ ȕȈȏȣȊȈȦȚ țȘȌȝȊȈ-ȘȍȚȈșȈȝ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȌȕȐȔȈȍȚ". ǹȍȔȧ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȖȋȘȖȔȕȖȑ ȞȍȕȕȖșȚȤȦ: ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒț ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȑȖȋȐȟȍșȒȖȑ ȗȘȈȒȚȐȒȐ țȌȈȍȚșȧ ȗȖȌȕȧȚȤ ȍȋȖ Ȓ ȔȖȏȋț, Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȗȖȘȈȏȐȚȍȓȤȕȣȝ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ - ȍȋȖ ȗȈȔȧȚȤ ȕȈȔȕȖȋȖ țȓțȟȠȐȚșȧ, Ȉ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȎȐȏȕȐ țȊȍȓȐȟȐȚșȧ. DZȖȋȐ, ȗȖȌȕȧȊȠȐȍ șȍȔȧ Ȓ ȔȖȏȋț, șȗȖșȖȉȕȣ ș ȕȍȗȘȍȒȓȖȕȕȖȑ ȘȍȠȐȔȖșȚȤȦ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȓȦȉȣȍ ȈșȒȍȏȣ, ȖȕȐ ȔȖȋțȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȠȍȋȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȑ ȌȈȎȍ ȗȖȗȈșȚȤ Ȋ ȌțȝȖȊȕȣȑ ȔȐȘ. ǷȘȐȔȍȘȖȔ Țȍȝ, ȒȚȖ ȝȘȈȕȐȚ ȖȉȍȚ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȤȐ, ȧȊȓȧȦȚșȧ ȟȍȚȣȘȍ ȔțȌȘȍȞȈ: ǹȈȕȈȒȈ, ǹȈȕȈȕȌȈȕȈ, ǹȈȕȈȚȈȕȈ Ȑ ǹȈȕȈȚ-ȒțȔȈȘ, - Ȉ ȚȈȒȎȍ ǵȈȘȈȌȈ Ȑ ȔȕȖȋȐȍ ȌȘțȋȐȍ. ǶșȖȉȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ ȚȈȒȎȍ ȜȘȈȏȈ ȕȈȐȚȍ ȋȘȝȈȕ ȝȑ ȈȊȈșȈȕ - "ȖȕȐ ȕȍ ȎȐȓȐ ȌȖȔȈ". ǹȓȖȊȖ ȋȘȝȈ ȐȔȍȍȚ ȌȊȈ ȏȕȈȟȍȕȐȧ: "ȌȖȔ" Ȑ "ȎȍȕȈ". ǼȈȒȚȐȟȍșȒȐ, ȌȖȔ - ȥȚȖ, ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ, ȎȍȕȈ; ȌȖȔ - ȥȚȖ ȕȍ ȒȖȔȕȈȚȈ Ȑ ȕȍ ȏȌȈȕȐȍ. TȖȚ, ȒȚȖ ȎȐȊȍȚ ș ȎȍȕȖȑ, ȎȐȊȍȚ ȌȖȔȈ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȗȘȖ șȈȕȕȤȧșȐ ȐȓȐ ȗȘȖ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ ȕȍȓȤȏȧ șȒȈȏȈȚȤ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȎȐȊțȚ ȌȖȔȈ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȕȐ ȎȐȊțȚ Ȋ ȒȖȔȕȈȚȍ ȐȓȐ ȌȖȔȍ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȗȖȌ șȓȖȊȈȔȐ "ȖȕȐ ȕȍ ȎȐȓȐ ȌȖȔȈ" Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȓțȟȈȍ ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȉȣȓȐ ȕȍȎȍȕȈȚȣ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȚȍȘȧȓȐ șȍȔȍȕȐ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȐȏȊȍȘȋȈȚȤ șȍȔȧ, ȚȖȓȤȒȖ ȍșȓȐ ț ȕȍȋȖ ȍșȚȤ ȎȍȕȈ, ȌȖȔ Ȑ ȕȈȔȍȘȍȕȐȍ ȏȈȟȈȚȤ ȌȍȚȍȑ; Ȋ ȗȘȖȚȐȊȕȖȔ șȓțȟȈȍ șȊȧȡȍȕȕȣȍ ȗȐșȈȕȐȧ ȕȍ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚ ȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ. MȕȖȋȐȍ șȓȍȌȖȊȈȓȐ ȥȚȐȔ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ țȎȍ ȕȈ ȏȈȘȍ ȚȊȖȘȍȕȐȧ. TȈȒȐȍ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ ȕȍ ȖșȚȈȊȐȓȐ ȗȖșȓȍ șȍȉȧ ȗȖȚȖȔșȚȊȈ. Ǫ ȗȘȍȌȣȌțȡȐȝ ȋȓȈȊȈȝ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȓȖșȤ Ȗ ȗȖȚȖȔȒȈȝ 201


202 ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, ȊȍȌțȡȐȝ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȍ ȖȚ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȌȖȟȍȘȍȑ MȈȕț, ǷȘȈșțȚȐ. ǷȘȈșțȚȐ ȘȖȌȐȓȈ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȌȖȟȍȘȍȑ, ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȉȣȓȈ ǬȈȒȠȈȧȕȐ, ǹȈȚȐ. ǻȗȖȔȐȕȈȕȐȍ Ȗ ǹȈȚȐ ȗȖșȓțȎȐȓȖ ȗȖȊȖȌȖȔ Ȍȓȧ ȘȈșșȒȈȏȈ Ȗ ȧȋȤȍ, ȒȖȚȖȘțȦ ȗȘȖȊȍȓ ǬȈȒȠȈ. TȍȗȍȘȤ Ȏȍ MȈȑȚȘȍȧ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȚȤ Ȗ ȗȖȚȖȔȒȈȝ șȣȕȖȊȍȑ ǩȘȈȝȔȣ. ǻ ǩȘȈȝȔȣ ȉȣȓȖ ȔȕȖȋȖ șȣȕȖȊȍȑ, ȕȖ Țȍ Ȑȏ ȕȐȝ, ȒȚȖ ȘȍȠȐȓ ȖșȚȈȚȤșȧ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ, ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǹȈȕȈȒȖȑ Ȑ ǵȈȘȈȌȖȑ, ȕȍ ȊșȚțȗȈȓȐ Ȋ ȉȘȈȒ, ȗȖȥȚȖȔț MȈȑȚȘȍȍ ȕȍ ȕțȎȕȖ ȉȣȓȖ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȚȤ Ȗȉ Ȑȝ ȗȖȚȖȔȒȈȝ. TǭDzǹT 2 ȔȘȠȈȌȝȈȘȔȈșȑȈ ȉȝȈȘȑȈșȐȌ ȌȈȔȉȝȈȔ ȔȈȑȈȔ ȟȈ ȠȈȚȘț-ȝȈȕ ȈșțȚȈ ȔȐȚȝțȕȈȔ ȚȈȚ Țț ȕȐȘȘȚȐȘ ȌȎȈȋȘȝȍ 'ȗȘȈȌȎȈȝ ȔȘȠȈ - MȘȐȠȈ; ȈȌȝȈȘȔȈșȑȈ - ǩȍȏȊȍȘȐȧ; ȉȝȈȘȑȈ - ȎȍȕȈ; ȈșȐȚ ȉȣȓ; ȌȈȔȉȝȈȔ - dzȐȞȍȔȍȘȐȍ; ȔȈȑȈȔ - ǶȉȔȈȕ; ȟȈ - Ȑ; ȠȈȚȘț-ȝȈȕ Ȗ ȋțȉȐȚȍȓȤ ȊȘȈȋȖȊ; ȈșțȚȈ - ȗȘȖȐȏȊȍȓ; ȔȐȚȝțȕȈȔ - șȖȦȏ; ȚȈȚ - ȚȖȚ; Țț - ȕȖ; ȕȐȘȘȚȐȝ - ǵȐȘȘȐȚȐ; ȌȎȈȋȘȝȍ - Ȋȏȧȓ; ȈȗȘȈȌȎȈȝ - ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ ȌȍȚȍȑ. ǻ ǩȘȈȝȔȣ ȚȈȒȎȍ ȉȣȓ șȣȕ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǩȍȏȊȍȘȐȍ. ǭȋȖ Ȏȍȕț ȏȊȈȓȐ dzȖȎȤ. ǶȚ Ȑȝ șȖȦȏȈ ȘȖȌȐȓȐșȤ ȌȊȈ ȌȍȔȖȕȈ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȈȏȊȈȓȐ ǬȈȔȉȝȈ (dzȐȞȍȔȍȘȐȍ) Ȑ MȈȑȧ (ǶȉȔȈȕ). ȅȚȐȝ ȌȊțȝ ȌȍȔȖȕȖȊ țșȣȕȖȊȐȓ ȉȍȏȌȍȚȕȣȑ ȌȍȔȖȕ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǵȐȘȘȐȚȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ Ȕȣ țȏȕȈȍȔ, ȟȚȖ ǨȌȝȈȘȔȈ, ǩȍȏȊȍȘȐȍ, ȚȖȎȍ ȉȣȓ șȣȕȖȔ ǩȘȈȝȔȣ Ȑ ȟȚȖ Ȗȕ ȎȍȕȐȓșȧ ȕȈ șȊȖȍȑ șȍșȚȘȍ, MȘȐȠȍ. ǰȝ ȉȘȈȒ ȗȖȓȖȎȐȓ ȕȈȟȈȓȖ ȗȖȓȖȊȣȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȔ ȔȍȎȌț ȉȘȈȚȖȔ Ȑ șȍșȚȘȖȑ. ȅȚȐ ȗȘȖȚȐȊȖȍșȚȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȗȖȓȖȊȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ȊȖȏȔȖȎȕȣ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȋȌȈ, ȒȖȋȌȈ Ȋ ȕȍȔ ȞȈȘȐȚ ǨȌȝȈȘȔȈ, ǩȍȏȊȍȘȐȍ. DzȈȒ Ȕȣ ȊȐȌȐȔ, ǩȘȈȝȔȈ ȗȘȐ șȖȚȊȖȘȍȕȐȐ ȔȐȘȈ ȗȘȖȐȏȊȍȓ ȕȈ șȊȍȚ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕȣȝ șȣȕȖȊȍȑ: ǹȈȕȈȒț, ǹȈȕȈȚȈȕț Ȑ ǵȈȘȈȌț, ȕȖ Ȑ ȌȍȔȖȕȐȟȕȣȝ ȗȖȚȖȔȒȖȊ: ǵȐȘȘȐȚȐ, ǨȌȝȈȘȔț, ǬȈȔȉȝț Ȑ dzȖȎȤ. Ǫșȍ șțȡȍȍ ȉȣȓȖ șȖȏȌȈȕȖ ǩȘȈȝȔȖȑ. ǿȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ ǵȈȘȈȌȣ, ȚȖ, ȒȈȒ ȐȏȊȍșȚȕȖ, Ȗȕ ȘȖȌȐȓșȧ ǵȈȘȈȌȖȑ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȚȖȔț, ȟȚȖ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȑ ȎȐȏȕȐ ȉȣȓ ȖȟȍȕȤ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊ Ȑ ȖȉȡȈȓșȧ ș ȊȍȓȐȒȐȔȐ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔȐ. ǬȘțȋȐȍ șȣȕȖȊȤȧ ǩȘȈȝȔȣ ȚȖȎȍ ȘȖȌȐȓȐșȤ ȚȍȔȐ, ȒȍȔ ȐȔ ȗȘȍȌȕȈȟȍȘȚȈȕȖ ȉȣȓȖ ȘȖȌȐȚȤșȧ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȖșȚțȗȒȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȕȐ șȖȊȍȘȠȈȓȐ Ȋ ȗȘȖȠȓȣȝ ȎȐȏȕȧȝ. ǯȈȒȖȕ ȒȈȘȔȣ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȕȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ Ȋșȍȝ ȎȐȏȕȍȑ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, Ȑ, ȒȖȋȌȈ ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ ȕȖȊȣȑ ȞȐȒȓ ȚȊȖȘȍȕȐȧ, ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȘȖȎȌȈȦȚșȧ șȖ șȊȖȍȑ ȒȈȘȔȖȑ, ȕȈȒȖȗȓȍȕȕȖȑ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔ ȞȐȒȓȍ. ǽȖȚȧ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖ ȎȐȊȣȍ șțȡȍșȚȊȈ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȌȍȚȤȔȐ ǩȘȈȝȔȣ, ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȏȈȕȐȔȈȦȡȍȋȖ ȖȟȍȕȤ ȊȣșȖȒȐȑ ȗȖșȚ Ȑ țȗȘȈȊȓȧȦȡȍȋȖ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȒȈȟȍșȚȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ, ȖȕȐ ȘȖȎȌȈȦȚșȧ ș ȘȈȏȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ Ȑ ȏȈȌȈȚȒȈȔȐ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ șȖ șȊȖȍȑ ȒȈȘȔȖȑ. TǭDzǹT 3 ȚȈȑȖȝ șȈȔȈȉȝȈȊȈȓ ȓȖȉȝȖ ȕȐȒȘȚȐȠ ȟȈ ȔȈȝȈ-ȔȈȚȍ ȚȈȉȝȑȈȔ ȒȘȖȌȝȈȠ ȟȈ ȝȐȔșȈ ȟȈ ȑȈȌ ȌțȘțȒȚȐȝ șȊȈșȈ ȒȈȓȐȝ 202


203 ȚȈȑȖȝ - ȥȚȐ ȌȊȖȍ; șȈȔȈȉȝȈȊȈȚ - ȉȣȓȐ ȘȖȎȌȍȕȣ; ȓȖȉȝȈȝ - ǮȈȌȕȖșȚȤ; ȕȐȒȘȚȐȝ - dzțȒȈȊșȚȊȖ; ȟȈ - Ȑ; ȔȈȝȈ-ȔȈȚȍ - Ȗ ȊȍȓȐȒȈȧ ȌțȠȈ; ȚȈȉȝȑȈȔ - ȖȚ ȕȐȝ; ȒȘȖȌȝȈȝ - ǫȕȍȊ; ȟȈ - Ȑ; ȝȐȔșȈ - ǯȓȖșȚȤ; ȟȈ - Ȑ; ȑȈȚ - ȖȚ ȕȐȝ; ȌțȘțȒȚȐȝ - ǯȓȈȧ ǸȍȟȤ; șȊȈșȈ - șȍșȚȘȈ; ȒȈȓȐȝ - DzȈȓȐ. MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ ǪȐȌțȘȍ: Ƕ ȊȍȓȐȒȈȧ ȌțȠȈ, ȖȚ ǬȈȔȉȝȐ Ȑ MȈȑȐ ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȕȈ șȊȍȚ ǮȈȌȕȖșȚȤ Ȑ ǵȐȒȘȐȚȐ, dzțȒȈȊșȚȊȖ. ǶȚ șȖȦȏȈ dzȖȉȝȐ Ȑ ǵȐȒȘȐȚȐ ȘȖȌȐȓȐșȤ ȌȍȚȐ ȗȖ ȐȔȍȕȐ DzȘȖȌȝȈ (ǫȕȍȊ) Ȑ ǽȐȔșȈ (ǯȓȖșȚȤ), Ȉ ȖȚ șȖȦȏȈ DzȘȖȌȝȐ Ȑ ǽȐȔșȣ ȘȖȌȐȓȐșȤ DzȈȓȐ Ȑ ȍȋȖ șȍșȚȘȈ ǬțȘțȒȚȐ (ǯȓȈȧ ǸȍȟȤ). TǭDzǹT 4 ȌțȘțȒȚȈț ȒȈȓȐȘ ȈȌȝȈȚȚȈ ȉȝȈȑȈȔ ȔȘȚȑțȔ ȟȈ șȈȚȚȈȔȈ ȚȈȑȖȠ ȟȈ ȔȐȚȝțȕȈȔ ȌȎȈȌȎȕȍ ȑȈȚȈȕȈ ȕȐȘȈȑȈș ȚȈȚȝȈ ȌțȘțȒȚȈț - ț ǬțȘțȒȚȐ; ȒȈȓȐȝ - DzȈȓȐ; ȈȌȝȈȚȚȈ - ȗȘȖȐȏȊȍȓ ȕȈ șȊȍȚ; ȉȝȈȑȈȔ - ǹȚȘȈȝ; ȔȘȚȑțȔ - ǹȔȍȘȚȤ; ȟȈ - Ȑ; șȈȚ-ȚȈȔȈ - Ȗ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ Ȑȏ Ȋșȍȝ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȝ ȓȦȌȍȑ; ȚȈȑȖȝ - ȥȚȐȝ ȌȊțȝ; ȟȈ Ȑ; ȔȐȚȝțȕȈȔ - șȖȍȌȐȕȍȕȐȍȔ; ȌȎȈȌȎȕȍ - ȉȣȓȐ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȣ; ȑȈȚȈȕȈ - ǹȐȓȤȕȈȧ ǩȖȓȤ; ȕȐȘȈȑȈȝ - ǨȌ; ȚȈȚȝȈ - ȒȘȖȔȍ ȚȖȋȖ. Ƕ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ Ȑȏ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȖȚ șȖȦȏȈ DzȈȓȐ Ȑ ǯȓȖȑ ǸȍȟȐ ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȕȈ șȊȍȚ ȌȍȚȐ ȗȖ ȐȔȍȕȐ MȘȐȚȤȦ (ǹȔȍȘȚȤ) Ȑ ǩȝȐȚȐ (ǹȚȘȈȝ). Ǩ ȖȚ șȖȦȏȈ MȘȐȚȤȦ Ȑ ǩȝȐȚȐ ȘȖȌȐȓȐșȤ ȇȚȈȕȈ (ǹȐȓȤȕȈȧ ǩȖȓȤ) Ȑ ǵȐȘȈȧ (ǨȌ). TǭDzǹT 5 șȈȕȋȘȈȝȍȕȈ ȔȈȑȈȒȝȑȈȚȈȝ ȗȘȈȚȐșȈȘȋȈș ȚȈȊȈȕȈȋȝȈ ȚȘȐȝ ȠȘțȚȊȈȐȚȈȚ ȗțȔȈȕ ȗțȕȑȈȔ ȊȐȌȝțȕȖȚȑ ȈȚȔȈȕȖ ȔȈȓȈȔ șȈȕȋȘȈȝȍȕȈ - ȊȒȘȈȚȞȍ; ȔȈȑȈ - ȔȕȖȑ; ȈȒȝȑȈȚȈȝ - ȖȉȢȧșȕȍȕ; ȗȘȈȚȐșȈȘȋȈȝ - ȗȘȐȟȐȕȈ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ; ȚȈȊȈ - ȚȊȖȑ; ȈȕȈȋȝȈ - Ȗ ȕȍȗȖȘȖȟȕȣȑ; ȚȘȐȝ - ȚȘȐ ȘȈȏȈ; ȠȘțȚȊȈ - ȊȣșȓțȠȈȊ; ȥȚȈȚ - ȥȚȖȚ ȘȈșșȒȈȏ; ȗțȔȈȕ - ȚȖȚ, ȒȚȖ; ȗțȕȑȈȔ - ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȍ; ȊȐȌȝțȕȖȚȐ - șȔȣȊȈȍȚ; ȈȚȔȈȕȈȝ - ȥȚȖȑ ȌțȠȐ; ȔȈȓȈȔ - șȒȊȍȘȕț. Ƕ ǪȐȌțȘȈ, ȧ ȊȒȘȈȚȞȍ ȘȈșșȒȈȏȈȓ Țȍȉȍ Ȗ ȗȘȐȟȐȕȈȝ ȋȐȉȍȓȐ ȔȐȘȈ. TȖȚ, ȒȚȖ ȊȣșȓțȠȈȍȚ ȥȚȖȚ ȘȈșșȒȈȏ ȚȘȐ ȘȈȏȈ, ȖȉȘȍȚȍȚ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȍ, Ȑ ș ȍȋȖ ȌțȠȐ șȔȖȍȚșȧ Ȋșȧ ȋȘȧȏȤ șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȝ ȐȔ ȋȘȍȝȖȊ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȖșȕȖȊȍ șȖȚȊȖȘȍȕȐȧ ȔȐȘȈ ȓȍȎȐȚ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤ, Ȉ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȍȋȖ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȉȍȏȊȍȘȐȍ. TȈȒȖȊ ȔȍȝȈȕȐȏȔ șȖȚȊȖȘȍȕȐȧ Ȑ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȍ ȔȐȘȈ ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ Ȑȏ-ȏȈ ǨȌȝȈȘȔȣ, ǩȍȏȊȍȘȐȧ. ǶȚ șȖȦȏȈ ǩȍȏȊȍȘȐȧ Ȑ dzȎȐ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȈ șȊȍȚ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȗȖȒȖȓȍȕȐȑ ȗȖȚȖȔȒȖȊ: dzȐȞȍȔȍȘȐȍ, ǶȉȔȈȕ, ǮȈȌȕȖșȚȤ, dzțȒȈȊșȚȊȖ, ǫȕȍȊ, ǯȓȖșȚȤ, ǸȈȏȌȖȘ, ǯȓȈȧ ǸȍȟȤ, ǹȔȍȘȚȤ, ǹȚȘȈȝ, ǹȐȓȤȕȈȧ ǩȖȓȤ Ȑ ǨȌ. ǶȕȐ ȕȈȏȊȈȕȣ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȗȘȐȟȐȕȈȔȐ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ. Ǫ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȔ ȟȍ203


204 ȓȖȊȍȒȍ ȘȈșșȒȈȏ Ȗ ȗȘȐȟȐȕȈȝ ȋȐȉȍȓȐ ȔȐȘȈ ȊȖȏȉțȌȐȚ ȕȍȕȈȊȐșȚȤ Ȓ ȕȐȔ Ȑ ȗȖȔȖȎȍȚ ȍȔț ȗȘȖȌȊȐȕțȚȤșȧ ȗȖ ȗțȚȐ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȧ. DzȖȋȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȗ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȐ, ȐȔȍȍȚșȧ Ȋ ȊȐȌț ȗȘȖȞȍșș ȖȟȐȡȍȕȐȧ șȍȘȌȞȈ. ǷȖ șȓȖȊȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ ǿȈȑȚȈȕȤȐ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȖȟȐșȚȐȚȤ ȏȍȘȒȈȓȖ șȊȖȍȋȖ țȔȈ ȖȚ ȋȘȧȏȐ, Ȑ ȥȚȖ ȉțȌȍȚ ȕȈȟȈȓȖȔ ȍȋȖ ȗțȚȐ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ. ǯȌȍșȤ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ ȚȖȚ Ȏȍ șȈȔȣȑ ȔȍȚȖȌ. MȈȓȈȔ ȏȕȈȟȐȚ "șȒȊȍȘȕȈ". Mȣ ȌȖȓȎȕȣ ȘȈȏȊȐȚȤ Ȋ șȍȉȍ ȖȚȊȘȈȡȍȕȐȍ ȒȖ ȊșȍȔț, ȟȚȖ ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȓ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȦ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ȉȍȏȊȍȘȐȧ Ȑ ȖȉȔȈȕȈ, Ȑ ȚȖȋȌȈ Ȕȣ șȔȖȎȍȔ ȊșȚȈȚȤ ȕȈ șȚȍȏȦ ȗȘȈȊȍȌȕȖșȚȐ. ȅȚȖ ȗȖȔȖȎȍȚ ȕȈȔ ȖȉȘȍșȚȐ șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ Ȑ ȐȏȉȈȊȐȚ ȖȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ țȔȐȘȈȚȤ, ȗȖȌȟȐȕȧȧșȤ ȏȈȒȖȕț ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ. ǵȈȠȈ ȎȐȏȕȤ - ȥȚȖ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȈȧ ȟȍȘȍȌȈ ȗȖȊȚȖȘȧȦȡȐȝșȧ ȘȖȎȌȍȕȐȑ Ȑ șȔȍȘȚȍȑ, ȕȖ, ȊșȚțȗȐȊ ȕȈ ȗțȚȤ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ, Ȕȣ șȔȖȎȍȔ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȥȚȐȝ ȕȍșȒȖȕȟȈȍȔȣȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. TǭDzǹT 6 ȈȚȝȈȚȈȝ ȒȐȘȚȈȑȍ ȊȈȔȠȈȔ ȗțȕȑȈ-ȒȐȘȚȍȝ ȒțȘțȌȊȈȝȈ șȊȈȑȈȔȉȝțȊȈșȑȈȗȐ ȔȈȕȖȘ ȝȈȘȍȘ ȈȔȠȈȔȠȈ-ȌȎȈȕȔȈȕȈȝ ȈȚȝȈ - șȍȑȟȈș; ȈȚȈȝ - ȊșȓȍȌ ȏȈ ȥȚȐȔ; ȒȐȘȚȈȑȍ - ȧ ȖȗȐȠț; ȊȈȔȠȈȔ - ȌȐȕȈșȚȐȦ; ȗțȕȑȈ-ȒȐȘȚȍȝ - ȗȘȖșȓȈȊȐȊȠțȦșȧ șȊȖȐȔȐ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȤȕȣȔȐ ȗȖșȚțȗȒȈȔȐ; ȒțȘț-țȌȊȈȝȈ - Ȗ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ DzțȘț; șȊȈȑȈȔȉȝțȊȈșȑȈ - ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ; ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; ȔȈȕȖȝ - MȈȕț; ȝȈȘȍȝ - dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȈȔȠȈ - ȗȖȓȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȐ; ȈȔȠȈ - ȟȈșȚȐ; ȌȎȈȕȔȈȕȈȝ ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ ȖȚ. MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Ƕ ȓțȟȠȐȑ Ȑȏ ȘȖȌȈ DzțȘț, ȚȍȗȍȘȤ ȧ ȘȈșșȒȈȎț Țȍȉȍ Ȗ ȗȖȚȖȔȒȈȝ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ MȈȕț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȘȖȎȌȍȕ ȖȚ ȟȈșȚȐ ȗȖȓȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ - ȥȚȖ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕȕȈȧ ȥȒșȗȈȕșȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǩȘȈȝȔȈ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ Ȓ ȌȎȐȊȈȚȈȚȚȊȍ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȌȍȓȐȓ ȍȋȖ ȖșȖȉȣȔȐ ȗȖȓȕȖȔȖȟȐȧȔȐ, ȍȋȖ șȟȐȚȈȦȚ ȗȖȓȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȍȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǰȕȖȋȌȈ, ȒȖȋȌȈ șȘȍȌȐ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȕȍȚ ȗȖȌȝȖȌȧȡȐȝ ȒȈȕȌȐȌȈȚȖȊ ȕȈ ȗȖșȚ ǩȘȈȝȔȣ, ȍȋȖ ȔȍșȚȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ǹȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ, ȊȖȗȓȖȡȈȦȡȐȑșȧ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǩȘȈȝȔȣ. ǩȘȈȝȔȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȖȓȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȍȑ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȉ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ MȈȕț ȉȣȓ șȣȕȖȔ ǩȘȈȝȔȣ. Ƕ ȗȖȚȖȔȒȈȝ ȥȚȖȋȖ MȈȕț, ȗȘȖșȓȈȊȐȊȠȐȝșȧ șȊȖȐȔȐ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȔȐ ȌȍȧȕȐȧȔȐ, Ȑ șȖȉȐȘȈȍȚșȧ ȘȈșșȒȈȏȈȚȤ ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ. ǷȘȍȎȌȍ ȟȍȔ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȝ ȗȖȚȖȔȒȈȝ ǩȘȈȝȔȣ, MȈȑȚȘȍȧ ȘȈșșȒȈȏȈȓ Ȗ ȗȖȚȖȔȒȈȝ ȋȘȍȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȧȦȡȐȝ șȖȉȖȑ ȋȕȍȊ, ȏȓȖȉț, ȖșȒȖȘȉȐȚȍȓȤȕțȦ ȘȍȟȤ, ȘȈȏȌȖȘȣ, șȚȘȈȝ Ȑ șȔȍȘȚȤ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȍ șȓțȟȈȑȕȖ Ȗȕ șȘȈȏț ȊșȓȍȌ ȏȈ ȥȚȐȔ ȕȈȟȈȓ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȚȤ ȐșȚȖȘȐȦ ȎȐȏȕȐ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ, șȈȔȖȋȖ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȋȖ ȞȈȘȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. TǭDzǹT 7 ȗȘȐȑȈȊȘȈȚȖȚȚȈȕȈȗȈȌȈț ȠȈȚȈȘțȗȈ-ȗȈȚȍȝ șțȚȈț ȊȈșțȌȍȊȈșȑȈ ȒȈȓȈȑȈ ȘȈȒȠȈȑȈȔ ȌȎȈȋȈȚȈȝ șȚȝȐȚȈț 204


205 ȗȘȐȑȈȊȘȈȚȈ - ǷȘȐȧȊȘȈȚȈ; țȚȚȈȕȈȗȈȌȈț - ǻȚȚȈȕȈȗȈȌȈ; ȠȈȚȈȘțȗȈ-ȗȈȚȍȝ - ȞȈȘȐȞȣ ȀȈȚȈȘțȗȣ Ȑ ȍȍ ȔțȎȈ MȈȕț; șțȚȈț - ȌȊȈ șȣȕȈ; ȊȈșțȌȍȊȈșȑȈ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȒȈȓȈȑȈ - ȗȖȓȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȍȑ; ȘȈȒȠȈȑȈȔ - Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȡȐȡȈȚȤ; ȌȎȈȋȈȚȈȝ - ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; șȚȝȐȚȈț - ȘȈȌȐ ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȧ. ȀȈȚȈȘțȗȈ, ȎȍȕȈ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ MȈȕț, ȘȖȌȐȓȈ ȍȔț ȌȊțȝ șȣȕȖȊȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȏȊȈȓȐ ǻȚȚȈȕȈȗȈȌȈ Ȑ ǷȘȐȧȊȘȈȚȈ. ǩțȌțȟȐ ȗȖȚȖȔȒȈȔȐ ȗȖȓȕȖȑ ȥȒșȗȈȕșȐȐ ǪȈșțȌȍȊȣ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȖȕȐ țȔȍȓȖ țȗȘȈȊȓȧȓȐ ȔȐȘȖȔ, ȏȈȉȖȚȧșȤ Ȗ șȊȖȐȝ ȗȖȌȌȈȕȕȣȝ Ȑ ȏȈȡȐȡȈȧ Ȑȝ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǯȌȍșȤ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȖȉȈ ȞȈȘȧ, ǻȚȚȈȕȈȗȈȌȈ Ȑ ǷȘȐȧȊȘȈȚȈ, ȉȣȓȐ ȌȎȐȊȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȝ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȌȍȓȐȓ ȖșȖȉȣȔȐ ȗȖȓȕȖȔȖȟȐȧȔȐ, Ȋ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȞȈȘȧ ǸȐȠȈȉȝȐ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍȔ ǹȈȔȖȋȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. TǭDzǹT 8 ȌȎȈȑȍ țȚȚȈȕȈȗȈȌȈșȑȈ șțȕȐȚȐȝ șțȘțȟȐș ȚȈȑȖȝ șțȘțȟȐȝ ȗȘȍȑȈșȐ ȗȈȚȑțȘ ȕȍȚȈȘȈ ȑȈȚ-șțȚȖ ȌȝȘțȊȈȝ ȌȎȈȑȍ - ȌȊțȝ Ȏȍȕ; țȚȚȈȕȈȗȈȌȈșȑȈ - ȞȈȘȧ ǻȚȚȈȕȈȗȈȌȣ; șțȕȐȚȐȝ - ǹțȕȐȚȐ; șțȘțȟȐȝ - ǹțȘțȟȐ; ȚȈȑȖȝ - Ȑȏ ȕȐȝ ȌȊȖȐȝ; șțȘțȟȐȝ ǹțȘțȟȐ; ȗȘȍȑȈșȐ - ȋȖȘȧȟȖ ȓȦȉȐȔȈȧ; ȗȈȚȑțȝ - ȔțȎȈ; ȕȈ ȐȚȈȘȈ - ȕȍ ȌȘțȋȈȧ; ȑȈȚ - ȟȍȑ; șțȚȈȝ - șȣȕ; ȌȝȘțȊȈȝ - ǬȝȘțȊȈ. ǻ ȞȈȘȧ ǻȚȚȈȕȈȗȈȌȣ ȉȣȓȖ ȌȊȍ Ȏȍȕȣ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȏȊȈȓȐ ǹțȕȐȚȐ Ȑ ǹțȘțȟȐ. ǹțȘțȟȐ ȉȣȓȈ ȖȟȍȕȤ ȓȦȉȐȔȈ ȞȈȘȍȔ, Ȉ ǹțȕȐȚȐ, ȐȔȍȊȠȈȧ șȣȕȈ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǬȝȘțȊȈ, ȕȍ ȗȖȓȤȏȖȊȈȓȈșȤ ȍȋȖ ȖșȖȉȣȔ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȐȍȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȝȖȚȍȓ ȘȈșșȒȈȏȈȚȤ Ȗ ȗȘȈȊȍȌȕȣȝ ȌȍȧȕȐȧȝ ȞȈȘȍȑ ǻȚȚȈȕȈȗȈȌȣ Ȑ ǷȘȐȧȊȘȈȚȣ. ǷȘȐȧȊȘȈȚȈ ȉȣȓ ȗȍȘȊȣȔ șȣȕȖȔ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ MȈȕț, Ȉ ǻȚȚȈȕȈȗȈȌȈ - ȊȚȖȘȣȔ, ȕȖ ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȘȈȏț ȕȈȟȈȓ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȚȤ Ȗ ǬȝȘțȊȍ MȈȝȈȘȈȌȎȍ, șȣȕȍ ǻȚȚȈȕȈȗȈȌȣ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȍȔț ȕȍ ȚȍȘȗȍȓȖșȤ ȗȖȊȍȌȈȚȤ Ȗ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȝ ȌȍȧȕȐȧȝ ȞȈȘȍȑ ȗȘȖȠȓȖȋȖ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȍ ȖȟȍȕȤ ȓȦȉȧȚ șȓțȠȈȚȤ ȐșȚȖȘȐȦ Ȗ ȎȐȏȕȐ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ. ǵȈ ȗȘȐȔȍȘȍ ȍȋȖ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȝ ȌȍȧȕȐȑ ȔȖȎȕȖ ȕȈțȟȐȚȤșȧ ȚȖȔț, ȒȈȒ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȐ Ȑ ȒȈȒ țȓțȟȠȐȚȤ șȊȖȍ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ș ȗȖȔȖȡȤȦ șțȘȖȊȣȝ ȈșȒȍȏ Ȑ ȖȉȍȚȖȊ. ǪȍȘȈ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ șȓțȠȈȍȚ Ȗ ȌȍȧȕȐȧȝ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȋȖ ǬȝȘțȊȣ, țȒȘȍȗȓȧȍȚșȧ Ȑ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȍȔț ȊșȚțȗȐȚȤ Ȋ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȟȍȔț Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȖȟȍȕȤ ȉȣșȚȘȖ ȌȖșȚȐȟȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ǸȈșșȒȈȏ Ȗȉ ȈșȒȍȏȈȝ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ȗȘȖȉțȎȌȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȈȝ șȓțȠȈȚȍȓȍȑ șȚȘȍȔȓȍȕȐȍ Ȓ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ. TǭDzǹT 9 205


206 ȥȒȈȌȈ șțȘțȟȍȝ ȗțȚȘȈȔ ȈȕȒȈȔ ȈȘȖȗȑȈ ȓȈȓȈȑȈȕ țȚȚȈȔȈȔ ȕȈȘțȘțȒȠȈȕȚȈȔ ȌȝȘțȊȈȔ ȘȈȌȎȈȉȝȑȈȕȈȕȌȈȚȈ ȥȒȈȌȈ - ȖȌȕȈȎȌȣ; șțȘțȟȍȝ - ȞȈȘȐȞȣ ǹțȘțȟȐ; ȗțȚȘȈȔ - șȣȕȈ; ȈȕȒȈȔ - ȕȈ ȒȖȓȍȕȐ; ȈȘȖȗȑȈ - șȈȎȈȧ; ȓȈȓȈȑȈȕ - ȓȈșȒȈȧ; țȚȚȈȔȈȔ - ǻȚȚȈȔț; ȕȈ - ȕȍ; ȈȘțȘțȒȠȈȕȚȈȔ - ȗȣȚȈȦȡȍȋȖșȧ ȊȏȖȉȘȈȚȤșȧ; ȌȝȘțȊȈȔ - ǬȝȘțȊț; ȘȈȌȎȈ - ȞȈȘȤ; ȈȉȝȑȈȕȈȕȌȈȚȈ - ȘȈȌțȠȕȖ ȗȘȐȕȧȓ. ǶȌȕȈȎȌȣ ȞȈȘȤ ǻȚȚȈȕȈȗȈȌȈ ȓȈșȒȈȓ șȣȕȈ ǹțȘțȟȐ, ǻȚȚȈȔț, țșȈȌȐȊ ȍȋȖ Ȓ șȍȉȍ ȕȈ ȒȖȓȍȕȐ. ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȚȖȎȍ ȝȖȚȍȓ ȉȣȓȖ ȊȏȖȉȘȈȚȤșȧ ȕȈ ȒȖȓȍȕȐ Ȓ ȞȈȘȦ, ȖȌȕȈȒȖ ȞȈȘȤ ȕȍ ȖȟȍȕȤ ȖȉȘȈȌȖȊȈȓșȧ ȥȚȖȔț. TǭDzǹT 10 ȚȈȚȝȈ ȟȐȒȐȘȠȈȔȈȕȈȔ ȚȈȔ șȈȗȈȚȕȑȈș ȚȈȕȈȑȈȔ ȌȝȘțȊȈȔ șțȘțȟȐȝ ȠȘȕȊȈȚȖ ȘȈȌȎȕȈȝ șȍȘȠȑȈȔ ȈȝȈȚȐȋȈȘȊȐȚȈ ȚȈȚȝȈ - ȚȈȒ; ȟȐȒȐȘȠȈȔȈȕȈȔ - ȔȈȓȍȕȤȒȐȑ ǬȝȘțȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȣȚȈȓșȧ ȊȓȍȏȚȤ; ȚȈȔ - ȍȔț; șȈ-ȗȈȚȕȑȈȝ - ȊȚȖȘȖȑ Ȏȍȕȣ (ǹțȕȐȚȐ); ȚȈȕȈȑȈȔ - șȣȕț; ȌȝȘțȊȈȔ - ǬȝȘțȊȍ; șțȘțȟȐȝ - ȞȈȘȐȞȈ ǹțȘțȟȐ; ȠȘȕȊȈȚȈȝ - ȒȖȋȌȈ șȓțȠȈȓ; ȘȈȌȎȕȈȝ - ȞȈȘȤ; șȈ-ȐȘȠȑȈȔ - șȖ ȏȓȖșȚȤȦ; ȈȝȈ - șȒȈȏȈȓȈ; ȈȚȐȋȈȘȊȐȚȈ - ș ȗȘȐșțȡȐȔ ȍȑ ȊȣșȖȒȖȔȍȘȐȍȔ. ǻȊȐȌȍȊ, ȒȈȒ ȔȈȓȍȕȤȒȐȑ ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȗȣȚȈȍȚșȧ ȊȏȖȉȘȈȚȤșȧ Ȓ ȖȚȞț ȕȈ ȒȖȓȍȕȐ, ǹțȘțȟȐ, ȍȋȖ ȔȈȟȍȝȈ, ȗȘȐȘȍȊȕȖȊȈȓȈ Ȓ ȕȍȔț ȞȈȘȧ Ȑ ȊȣșȖȒȖȔȍȘȕȣȔ ȚȖȕȖȔ șȚȈȓȈ ȋȖȊȖȘȐȚȤ, ȖȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ ǬȝȘțȊȍ, Ȋ ȘȈșȟȍȚȍ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȞȈȘȤ ȚȖȎȍ țșȓȣȠȐȚ ȍȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǾȈȘȤ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȓȦȉȐȓ ȖȉȖȐȝ șȣȕȖȊȍȑ, ǬȝȘțȊț Ȑ ǻȚȚȈȔț, ȗȖȥȚȖȔț ȍȔț ȝȖȚȍȓȖșȤ ȗȖșȈȌȐȚȤ Ȓ șȍȉȍ ȕȈ ȒȖȓȍȕȐ ȊȔȍșȚȍ ș ǻȚȚȈȔȖȑ Ȑ ǬȝȘțȊț. ǶȌȕȈȒȖ Ȑȝ-ȏȈ ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȓ ȞȈȘȐȞȍ ǹțȘțȟȐ Ȗȕ ȉȖȧȓșȧ ȖȚȒȘȣȚȖ ȗȘȖȧȊȐȚȤ șȊȖȦ ȓȦȉȖȊȤ Ȓ ǬȝȘțȊȍ MȈȝȈȘȈȌȎȍ. ǹțȘțȟȐ ȗȖȕȧȓȈ, ȒȈȒȐȍ ȟțȊșȚȊȈ ȉȖȘȖȓȐșȤ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȞȈȘȧ ǻȚȚȈȕȈȗȈȌȣ, Ȑ ȗȖȚȖȔț, ȌȊȐȎȐȔȈȧ ȋȖȘȌȣȕȍȑ, ȕȈȟȈȓȈ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȞȈȘȤ ȓȦȉȐȚ ȍȍ. TȈȒȖȊȈ ȎȍȕșȒȈȧ ȗȘȐȘȖȌȈ. ǭșȓȐ ȎȍȕȡȐȕȈ ȊȐȌȐȚ, ȟȚȖ ȔțȎ ȖȟȍȕȤ ȓȦȉȐȚ ȍȍ Ȑ ȉȓȈȋȖȊȖȓȐȚ Ȓ ȕȍȑ, ȖȕȈ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȏȓȖțȗȖȚȘȍȉȓȧȚȤ ȥȚȐȔ. DzȈȒ Ȕȣ ȊȐȌȐȔ, ȥȚȖ ȒȈȟȍșȚȊȖ ȉȣȓȖ ȗȘȐșțȡȍ ȌȈȎȍ ȟȓȍȕȈȔ ȚȈȒȖȋȖ ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȖȋȖ șȍȔȍȑșȚȊȈ, ȒȈȒ șȍȔȤȧ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȣ MȈȕț, Ȑȏ ȟȍȋȖ ȔȖȎȕȖ ȏȈȒȓȦȟȐȚȤ, ȟȚȖ ȎȍȕȡȐȕȣ ȊȍȏȌȍ ȖȌȐȕȈȒȖȊȣ. TǭDzǹT 11 ȕȈ ȊȈȚșȈ ȕȘȗȈȚȍȘ ȌȝȐȠȕȑȈȔ ȉȝȈȊȈȕ ȈȘȖȌȝțȔ ȈȘȝȈȚȐ ȕȈ ȋȘȝȐȚȖ ȔȈȑȈ ȑȈȚ ȚȊȈȔ ȒțȒȠȈȊ ȈȗȐ ȕȘȗȈȚȔȈȌȎȈȝ ȕȈ - ȕȍ; ȊȈȚșȈ - ȔȖȑ ȔȈȓȤȟȐȒ; ȕȘȗȈȚȍȝ - ȞȈȘȧ; ȌȝȐȠȕȑȈȔ - ȚȘȖȕ; ȉȝȈȊȈȕ - Țȣ șȈȔ; ȈȘȖȌȝțȔ - ȊȏȖȉȘȈȚȤșȧ; ȈȘȝȈȚȐ - ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȠȤ; ȕȈ - ȕȍ; ȋȘȝȐȚȈȝ - ȗȘȐȕȧȚȣȑ; ȔȈȑȈ - ȔȕȖȑ; ȑȈȚ - ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ; ȚȊȈȔ - Țȣ; ȒțȒȠȈț - ȊȖ ȟȘȍȊȍ; ȈȗȐ - ȝȖȚȧ; ȕȘȗȈ-ȈȚȔȈȌȎȈȝ - șȣȕ ȞȈȘȧ. 206


207 ǾȈȘȐȞȈ ǹțȘțȟȐ șȒȈȏȈȓȈ ǬȝȘțȊȍ MȈȝȈȘȈȌȎȍ: ǬȖȘȖȋȖȑ ȔȈȓȤȟȐȒ, Țȣ ȕȍȌȖșȚȖȐȕ șȐȌȍȚȤ ȕȈ ȚȘȖȕȍ ȐȓȐ ȕȈ ȒȖȓȍȕȧȝ ȞȈȘȧ. ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, Țȣ ȚȖȎȍ șȣȕ ȞȈȘȧ, ȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Țȣ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ ȕȍ Ȑȏ ȔȖȍȋȖ ȟȘȍȊȈ, Țȣ ȕȍ ȊȗȘȈȊȍ șȐȌȍȚȤ ȕȈ ȒȖȓȍȕȧȝ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǾȈȘȐȞȈ ǹțȘțȟȐ ȊȣșȖȒȖȔȍȘȕȖ ȏȈȧȊȐȓȈ ǬȝȘțȊȍ MȈȝȈȘȈȌȎȍ, ȟȚȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ șȐȌȍȚȤ ȕȈ ȒȖȓȍȕȧȝ ȞȈȘȧ ȐȓȐ ȕȈ ȞȈȘșȒȖȔ ȚȘȖȕȍ, ȔȈȓȖ ȉȣȚȤ ȗȘȖșȚȖ șȣȕȖȔ ȞȈȘȧ. ǿȚȖȉȣ ȏȈșȓțȎȐȚȤ ȥȚȖ ȗȘȈȊȖ, ȕțȎȕȖ ȗȖȧȊȐȚȤșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȍȍ ȟȘȍȊȈ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȖȕȈ ȌȈȓȈ ȗȖȕȧȚȤ ǬȝȘțȊȍ MȈȝȈȘȈȌȎȍ, ȟȚȖ, ȝȖȚȧ ȞȈȘȤ Ȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȍȋȖ ȖȚȞȖȔ, Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ șȟȐȚȈȚȤșȧ ȕȍȏȈȒȖȕȕȣȔ șȣȕȖȔ ȞȈȘȧ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȟȘȍȊȈ ȌȘțȋȖȑ ȞȈȘȐȞȣ. TǭDzǹT 12 ȉȈȓȖ 'șȐ ȉȈȚȈ ȕȈȚȔȈȕȈȔ ȈȕȑȈ-șȚȘȐ-ȋȈȘȉȝȈ-șȈȔȉȝȘȚȈȔ ȕțȕȈȔ ȊȍȌȈ ȉȝȈȊȈȕ ȑȈșȑȈ ȌțȘȓȈȉȝȍ 'ȘȚȝȍ ȔȈȕȖȘȈȚȝȈȝ ȉȈȓȈȝ - ȘȍȉȍȕȖȒ; ȈșȐ - Țȣ ȧȊȓȧȍȠȤșȧ; ȉȈȚȈ - ȖȌȕȈȒȖ; ȕȈ - ȕȍ; ȈȚȔȈȕȈȔ - ȔȖȐȔ; ȈȕȑȈ - ȌȘțȋȖȑ; șȚȘȐ - ȎȍȕȡȐȕȣ; ȋȈȘȉȝȈ - Ȑȏ ȟȘȍȊȈ; șȈȔȉȝȘȚȈȔ - ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ; ȕțȕȈȔ - ȖȌȕȈȒȖ; ȊȍȌȈ - ȗȘȖșȚȖ ȗȖșȚȈȘȈȑșȧ țȏȕȈȚȤ; ȉȝȈȊȈȕ - Țȣ șȈȔ; ȑȈșȑȈ - ȒȖȚȖȘȖȋȖ; ȌțȘȓȈȉȝȍ - ȕȍȌȖșȚȐȎȐȔȖȑ; ȈȘȚȝȍ - ȊȍȡȐ; ȔȈȕȈȝ-ȘȈȚȝȈȝ - ȎȍȓȈȦȡȐȑ. MȖȑ ȔȈȓȤȟȐȒ, Țȍȉȍ ȕȍȊȌȖȔȍȒ, ȟȚȖ Țȣ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ ȕȍ Ȑȏ ȔȖȍȋȖ ȟȘȍȊȈ, Ȉ Ȑȏ ȟȘȍȊȈ ȌȘțȋȖȑ ȎȍȕȡȐȕȣ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȋșȍ ȚȊȖȐ șȚȈȘȈȕȐȧ ȕȐ Ȓ ȟȍȔț ȕȍ ȗȘȐȊȍȌțȚ. ǷȖȗȣȚȈȑșȧ ȗȖȕȧȚȤ ȥȚȖ. Tȣ ȝȖȟȍȠȤ ȖșțȡȍșȚȊȐȚȤ ȎȍȓȈȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȕȍȖșțȡȍșȚȊȐȔȖ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: MȈȓȍȕȤȒȐȑ ȔȈȓȤȟȐȒ, ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ, ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖ, ȖȟȍȕȤ ȓȦȉȐȓ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ, Ȑ ȍȔț ȉȣȓȖ ȕȍȊȌȖȔȍȒ, ȟȚȖ ȔȍȎȌț ȌȊțȔȧ ȍȋȖ ȔȈȚȍȘȧȔȐ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȒȈȒȖȍ-ȚȖ ȘȈȏȓȐȟȐȍ. ǵȈ ȥȚȖ ȘȈȏȓȐȟȐȍ ȍȔț țȒȈȏȈȓȈ ȞȈȘȐȞȈ ǹțȘțȟȐ, șȒȈȏȈȊ, ȟȚȖ Ȗȕ ȍȡȍ ȘȍȉȍȕȖȒ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȊȐȌȐȚ ȘȈȏȕȐȞȣ ȔȍȎȌț ȌȊțȔȧ ȞȈȘȐȞȈȔȐ. ȅȚȐ șȓȖȊȈ ȍȡȍ ȖȌȕȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȊȣșȖȒȖȔȍȘȐȧ ȞȈȘȐȞȣ ǹțȘțȟȐ. TǭDzǹT 13 ȚȈȗȈșȈȘȈȌȝȑȈ ȗțȘțȠȈȔ ȚȈșȑȈȐȊȈȕțȋȘȈȝȍȕȈ Ȕȍ ȋȈȘȉȝȍ ȚȊȈȔ șȈȌȝȈȑȈȚȔȈȕȈȔ ȑȈȌȐȟȟȝȈșȐ ȕȘȗȈșȈȕȈȔ ȚȈȗȈșȈ - ȈșȒȍȏȈȔȐ; ȈȘȈȌȝȑȈ - țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȊ; ȗțȘțȠȈȔ - ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȚȈșȑȈ - ǭȋȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ; ȥȊȈ - ȚȖȓȤȒȖ; ȈȕțȋȘȈȝȍȕȈ - ȔȐȓȖșȚȤȦ; Ȕȍ - ȔȖȍȔ; ȋȈȘȉȝȍ - ȊȖ ȟȘȍȊȍ; ȚȊȈȔ - Țȣ; șȈȌȝȈȑȈ - ȔȍșȚȖ; ȈȚȔȈȕȈȔ - Țȣ șȈȔ; ȑȈȌȐ - ȍșȓȐ; ȐȟȟȝȈșȐ - Țȣ ȎȍȓȈȍȠȤ; ȕȘȗȈ-ȈșȈȕȈȔ - ȕȈ ȞȈȘșȒȖȔ ȚȘȖȕȍ. ǭșȓȐ Țȣ ȝȖȟȍȠȤ ȊȏȖȑȚȐ ȕȈ ȗȘȍșȚȖȓ, Țȣ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȖȑȚȐ ȟȍȘȍȏ șțȘȖȊȣȍ ȈșȒȍȏȣ. ǷȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ Țȣ ȌȖȓȎȍȕ ȌȖȉȐȚȤșȧ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǵȈȘȈȧȕȣ, ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǭȔț, Ȉ ȏȈ207


208 ȚȍȔ, ȒȖȋȌȈ Țȍȉȍ țȌȈșȚșȧ șȕȐșȒȈȚȤ ǭȋȖ ȔȐȓȖșȚȤ, Țȣ ȌȖȓȎȍȕ ȉțȌȍȠȤ ȘȖȌȐȚȤșȧ ȍȡȍ ȘȈȏ, ȗȖȧȊȐȊȠȐșȤ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȔȖȍȋȖ ȟȘȍȊȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹțȘțȟȐ ȚȈȒ ȘȈșșȍȘȌȐȓȈșȤ ȕȈ ǬȝȘțȊț MȈȝȈȘȈȌȎț, ȟȚȖ ȒȖșȊȍȕȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȗȘȍȌȓȖȎȐȓȈ ȍȔț șȔȍȕȐȚȤ ȚȍȓȖ. ǷȖ ȍȍ șȓȖȊȈȔ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȝȖȟȍȚ ȏȈȕȧȚȤ ȞȈȘșȒȐȑ ȚȘȖȕ, ȍȔț ȕțȎȕȖ șȕȈȟȈȓȈ țȔȍȘȍȚȤ, Ȉ ȏȈȚȍȔ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȌȘțȋȖȍ ȚȍȓȖ, ȊȖȑȌȧ Ȋ ȍȍ ȟȘȍȊȖ. TǭDzǹT 14 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȔȈȚțȝ șȈȗȈȚȕȑȈȝ șȈ ȌțȘțȒȚȐ-ȊȐȌȌȝȈȝ ȠȊȈșȈȕ ȘțȠȈ ȌȈȕȌȈ-ȝȈȚȖ ȑȈȚȝȈȝȐȝ ȝȐȚȊȈ ȔȐȠȈȕȚȈȔ ȗȐȚȈȘȈȔ șȈȕȕȈ-ȊȈȟȈȔ ȌȎȈȋȈȔȈ ȔȈȚțȝ ȗȘȈȘțȌȈȕ șȈȒȈȠȈȔ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; ȔȈȚțȝ ȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐ; șȈ-ȗȈȚȕȑȈȝ - ȊȚȖȘȖȑ Ȏȍȕȣ; șȈȝ - Ȗȕ; ȌțȘțȒȚȐ - ȘȍȏȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ; ȊȐȌȌȝȈȝ - țȧȏȊȓȍȕȕȣȑ; ȠȊȈșȈȕ - ȌȣȠȈ ȖȟȍȕȤ ȚȧȎȍȓȖ; ȘțȠȈ - Ȑȏ-ȏȈ ȋȕȍȊȈ; ȌȈȕȌȈ-ȝȈȚȈȝ - țȌȈȘȍȕȕȈȧ ȗȈȓȒȖȑ; ȑȈȚȝȈ - ȚȈȒ Ȏȍ, ȒȈȒ; ȈȝȐȝ - ȏȔȍȧ; ȝȐȚȊȈ - ȗȖȒȐȌȈȦȡȐȑ; ȔȐȠȈȕȚȈȔ - ȗȘȖșȚȖ ȕȈȉȓȦȌȈȧ; ȗȐȚȈȘȈȔ - ȍȋȖ ȖȚȍȞ; șȈȕȕȈ-ȊȈȟȈȔ - ȔȖȓȟȈ; ȌȎȈȋȈȔȈ - ȗȖȠȍȓ; ȔȈȚțȝ - Ȓ șȊȖȍȑ ȔȈȚȍȘȐ; ȗȘȈȘțȌȈȕ - ȗȓȈȟȈ; șȈȒȈȠȈȔ - ȉȓȐȏȒȖ. MțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: Ƕ ǪȐȌțȘȈ, ȒȈȒ ȏȔȍȧ, țȌȈȘȍȕȕȈȧ ȗȈȓȒȖȑ, ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȚȧȎȍȓȖ ȌȣȠȈȚȤ, ȚȈȒ Ȑ ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ, țȧȏȊȓȍȕȕȣȑ ȎȍșȚȖȒȐȔȐ șȓȖȊȈȔȐ ȔȈȟȍȝȐ, șȐȓȤȕȖ ȘȈȏȋȕȍȊȈȓșȧ Ȑ ȕȈȟȈȓ ȚȧȎȍȓȖ ȌȣȠȈȚȤ. DzȖȋȌȈ Ȏȍ Ȗȕ țȊȐȌȍȓ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȖȚȍȞ ȔȖȓȟȐȚ, ȕȍ șȔȍȧ ȊȖȏȘȈȏȐȚȤ Ȏȍȕȍ, Ȗȕ ș ȗȓȈȟȍȔ ȊȣȉȍȎȈȓ Ȑȏ ȌȊȖȘȞȈ Ȑ ȗȖȉȍȎȈȓ Ȓ ȔȈȚȍȘȐ. TǭDzǹT 15 ȚȈȔ ȕȐȝȠȊȈșȈȕȚȈȔ șȗȝțȘȐȚȈȌȝȈȘȖȠȚȝȈȔ șțȕȐȚȐȘ țȚșȈȕȋȈ țȌțȝȑȈ ȉȈȓȈȔ ȕȐȠȈȔȑȈ ȚȈȚ-ȗȈțȘȈ-ȔțȒȝȈȕ ȕȐȚȈȕȚȈȔ șȈ ȊȐȊȑȈȚȝȍ ȑȈȌ ȋȈȌȐȚȈȔ șȈȗȈȚȕȑȈ ȚȈȔ - ȍȋȖ; ȕȐȝȠȊȈșȈȕȚȈȔ - ȚȧȎȍȓȖ ȌȣȠȈ; șȗȝțȘȐȚȈ - ȌȘȖȎȈ; ȈȌȝȈȘȈ-ȖȠȚȝȈȔ - ȊȍȘȝȕȧȧ Ȑ ȕȐȎȕȧȧ ȋțȉȣ; șțȕȐȚȐȝ - ȞȈȘȐȞȈ ǹțȕȐȚȐ; țȚșȈȕȋȍ - ȕȈ ȒȖȓȍȕȐ; țȌțȝȑȈ - ȗȖșȈȌȐȊ; ȉȈȓȈȔ - șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ; ȕȐȠȈȔȑȈ - ȊȣșȓțȠȈȊ; ȚȈȚ-ȗȈțȘȈ-ȔțȒȝȈȚ - Ȑȏ țșȚ ȌȘțȋȐȝ ȎȐȚȍȓȍȑ; ȕȐȚȈȕȚȈȔ - Ȋșȍ ȘȈșșȒȈȏȣ; șȈ - ȖȕȈ; ȊȐȊȑȈȚȝȍ - șȐȓȤȕȖ ȖȋȖȘȟȐȓȈșȤ; ȑȈȚ - ȚȖ, ȟȚȖ; ȋȈȌȐȚȈȔ - ȉȣȓȖ șȒȈȏȈȕȖ; șȈ-ȗȈȚȕȑȈ - ȊȚȖȘȖȑ ȎȍȕȖȑ. DzȖȋȌȈ ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȗȘȐȉȍȎȈȓ Ȓ ȔȈȚȍȘȐ, ȍȋȖ ȋțȉȣ ȌȘȖȎȈȓȐ ȖȚ ȋȕȍȊȈ, Ȉ Ȑȏ ȋȓȈȏ ȚȍȒȓȐ șȓȍȏȣ ȖȉȐȌȣ. ǾȈȘȐȞȈ ǹțȕȐȚȐ ȚțȚ Ȏȍ ȗȖșȈȌȐȓȈ șȣȕȈ Ȓ șȍȉȍ ȕȈ ȒȖȓȍȕȐ, Ȉ ȖȉȐȚȈȚȍȓȐ ȌȊȖȘȞȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȓȣȠȈȓȐ ȘȍȏȒȐȍ șȓȖȊȈ ǹțȘțȟȐ, ȗȖȌȘȖȉȕȖ ȘȈșșȒȈȏȈȓȐ ȍȑ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ. ȅȚȈ ȕȖȊȖșȚȤ ȗȘȐȟȐȕȐȓȈ ǹțȕȐȚȐ ȕȍșȚȍȘȗȐȔțȦ ȉȖȓȤ. 208


209 TǭDzǹT 16 șȖȚșȘȌȎȑȈ ȌȝȈȐȘȑȈȔ ȊȐȓȈȓȈȗȈ ȠȖȒȈȌȈȊȈȋȕȐȕȈ ȌȈȊȈ-ȓȈȚȍȊȈ ȉȈȓȈ ȊȈȒȑȈȔ șȈȗȈȚȕȑȈȝ șȔȈȘȈȚȐ șȈȘȖȌȎȈȠȘȐȑȈ ȌȘȠȈ ȉȈȠȗȈ-ȒȈȓȈȔ țȊȈȝȈ șȈ - ȖȕȈ; țȚșȘȌȎȑȈ - ȖșȚȈȊȐȊ; ȌȝȈȐȘȑȈȔ - ȚȍȘȗȍȕȐȍ; ȊȐȓȈȓȈȗȈ - șȖȒȘțȠȈȓȈșȤ; ȠȖȒȈ-ȌȈȊȈ-ȈȋȕȐȕȈ - ȖȋȕȍȔ șȚȘȈȌȈȕȐȧ; ȌȈȊȈ-ȓȈȚȈ ȐȊȈ - ȗȖȌȖȉȕȖ șȋȖȘȈȦȡȐȔ ȓȐșȚȤȧȔ; ȉȈȓȈ - ȥȚȈ ȎȍȕȡȐȕȈ; ȊȈȒȑȈȔ șȓȖȊȈ; șȈ-ȗȈȚȕȑȈȝ - șȒȈȏȈȕȕȣȍ ȌȘțȋȖȑ ȎȍȕȖȑ; șȔȈȘȈȚȐ - ȗȖȔȕȐȚȤ; șȈȘȖȌȎȈ-ȠȘȐȑȈ - ȓȐȞȖ, ȚȈȒȖȍ Ȏȍ ȗȘȍȒȘȈșȕȖȍ, ȒȈȒ ȓȖȚȖș; ȌȘȠȈ ȋȓȧȌȧ; ȉȈȠȗȈ-ȒȈȓȈȔ - ȗȓȈȟȈ; țȊȈȝȈ - șȒȈȏȈȓȈ. ǵȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȊȣȕȍșȚȐ ȥȚț ȉȖȓȤ, ǹțȕȐȚȐ ȌȈȓȈ ȊȖȓȦ șȊȖȍȔț ȋȖȘȦ. ǶȕȈ ȋȖȘȍȓȈ ȒȈȒ Ȋ Ȗȋȕȍ Ȑ ȉȣȓȈ ȗȖȝȖȎȈ ȕȈ ȓȐșȚ, ȖȗȈȓȍȕȕȣȑ ȗȓȈȔȍȕȍȔ. ǪșȗȖȔȐȕȈȧ șȓȖȊȈ, șȒȈȏȈȕȕȣȍ ȌȘțȋȖȑ ȎȍȕȖȑ ȞȈȘȧ, ȖȕȈ ȘȣȌȈȓȈ, Ȑ ȗȖ ȍȍ ȧșȕȖȔț ȓȖȚȖșȖȗȖȌȖȉȕȖȔț ȓȐȞț ȒȈȚȐȓȐșȤ șȓȍȏȣ. Ǫ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ǹțȕȐȚȐ ȏȈȋȖȊȖȘȐȓȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǿȍȓȖȊȍȒ, ȖȝȊȈȟȍȕȕȣȑ ȋȖȘȍȔ, ȟțȊșȚȊțȍȚ șȍȉȧ ȒȈȒ ȓȐșȚ, ȖȉȢȧȚȣȑ ȗȓȈȔȍȕȍȔ ȓȍșȕȖȋȖ ȗȖȎȈȘȈ. ǹțȕȐȚȐ ȗȘȍȉȣȊȈȓȈ ȐȔȍȕȕȖ Ȋ ȚȈȒȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ. ǰ ȝȖȚȧ ȖȕȈ ȉȣȓȈ ȗȘȍȒȘȈșȕȈ, ȒȈȒ ȓȖȚȖș, ȍȍ ȓȐȞȖ ȗȖȟȍȘȕȍȓȖ, ȖȗȈȓȍȕȕȖȍ ȖȋȕȍȔ șȚȘȈȌȈȕȐȧ, ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȉȣȓȐ ȎȍșȚȖȒȐȍ șȓȖȊȈ șȖȗȍȘȕȐȞȣ. TǭDzǹT 17 ȌȐȘȋȝȈȔ ȠȊȈșȈȕȚȐ ȊȘȌȎȐȕȈșȑȈ ȗȈȘȈȔ ȈȗȈȠȑȈȚȐ ȉȈȓȈȒȈȔ ȈȝȈ ȉȈȓȈ ȔȈȔȈȕȋȈȓȈȔ ȚȈȚȈ ȗȈȘȍȠț ȔȈȔșȚȝȈ ȉȝțȕȒȚȍ ȌȎȈȕȖ ȑȈȚ ȗȈȘȈ-ȌțȝȒȝȈȌȈș ȚȈȚ ȌȐȘȋȝȈȔ - ȚȧȎȍȓȖ; ȠȊȈșȈȕȚȐ - ȌȣȠȈ; ȊȘȌȎȐȕȈșȑȈ - ȖȗȈșȕȖșȚȐ; ȗȈȘȈȔ - ȋȘȈȕȐȞ; ȈȗȈȠȑȈȚȐ - ȕȍ ȕȈȝȖȌȧ; ȉȈȓȈȒȈȔ - șȊȖȍȔț șȣȕț; ȈȝȈ - șȒȈȏȈȓȈ; ȉȈȓȈ - ȎȍȕȡȐȕȈ; ȔȈ - ȗțșȚȤ ȕȍ ȉțȌȍȚ; ȈȔȈȕȋȈȓȈȔ ȕȍșȟȈșȚȤȧ; ȚȈȚȈ - ȌȖȘȖȋȖȑ șȣȕ; ȗȈȘȍȠț - ȌȘțȋȐȔ; ȔȈȔșȚȝȈȝ - ȎȍȓȈȕȐȍ; ȉȝțȕȒȚȍ - șȚȘȈȌȈȓ; ȌȎȈȕȈȝ - ȟȍȓȖȊȍȒ; ȑȈȚ - ȚȖȚ, ȒȖȚȖȘȣȑ; ȗȈȘȈ-ȌțȝȒȝȈȌȈȝ - ȒȚȖ șȒȓȖȕȍȕ ȗȘȐȟȐȕȧȚȤ ȌȘțȋȐȔ ȉȖȓȤ; ȚȈȚ - ȚȖȚ. ǶȕȈ ȚȖȎȍ ȚȧȎȍȓȖ ȌȣȠȈȓȈ, ȕȍ ȏȕȈȧ, ȟȍȔ țȚȍȠȐȚȤ șȊȖȍȋȖ șȣȕȈ. ǵȍ ȕȈȝȖȌȧ ȊȣȝȖȌȈ Ȑȏ șȓȖȎȐȊȠȍȑșȧ șȐȚțȈȞȐȐ, ȖȕȈ șȒȈȏȈȓȈ ȍȔț: ǹȣȕ ȔȖȑ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȎȍȓȈȑ ȌȘțȋȐȔ ȕȐȟȍȋȖ ȗȓȖȝȖȋȖ. TȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȐȟȐȕȧȍȚ șȚȘȈȌȈȕȐȧ ȓȦȌȧȔ, șȈȔ ȗȖȚȖȔ ȉțȌȍȚ șȚȘȈȌȈȚȤ ȖȚ ȚȖȑ Ȏȍ ȉȖȓȐ. TǭDzǹT 18 șȈȚȑȈȔ șțȘțȟȑȈȉȝȐȝȐȚȈȔ ȉȝȈȊȈȕ Ȕȍ ȑȈȌ ȌțȘȉȝȈȋȈȑȈ țȌȈȘȍ ȋȘȝȐȚȈȝ șȚȈȕȑȍȕȈ ȊȘȌȌȝȈȠ ȟȈ ȊȐȓȈȌȎȌȎȈȚȍ ȑȈȔ ȉȝȈȘȑȍȚȐ ȊȈ ȊȖȌȝțȔ ȐȌȈșȗȈȚȐȘ ȔȈȔ 209


210 șȈȚȑȈȔ - ȐșȚȐȕȈ; șțȘțȟȑȈ - ȞȈȘȐȞȍȑ ǹțȘțȟȐ; ȈȉȝȐȝȐȚȈȔ - șȒȈȏȈȕȕȈȧ; ȉȝȈȊȈȕ - Țȍȉȍ; Ȕȍ - Ȕȍȕȧ; ȑȈȚ - ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ; ȌțȘȉȝȈȋȈȑȈȝ ȕȍșȟȈșȚȕȖȑ; țȌȈȘȍ - Ȑȏ ȟȘȍȊȈ; ȋȘȝȐȚȈȝ - ȘȖȌȐȓșȧ; șȚȈȕȑȍȕȈ ȊșȒȖȘȔȓȍȕȕȣȑ ȋȘțȌȤȦ; ȊȘȌȌȝȈȝ ȟȈ - ȊȣȘȖș; ȊȐȓȈȌȎȌȎȈȚȍ - șȚȣȌȐȚșȧ; ȑȈȔ - ȒȖȋȖ; ȉȝȈȘȑȈ - ȎȍȕȈ; ȐȚȐ - ȚȈȒ; ȊȈ - ȐȓȐ; ȊȖȌȝțȔ ȗȘȐȕȧȚȤ; ȐȌȈȝ-ȗȈȚȐȝ - ȞȈȘȤ; ȔȈȔ - Ȕȍȕȧ. ǹțȕȐȚȐ șȒȈȏȈȓȈ: MȖȑ ȔȈȓȤȟȐȒ, Ȋșȍ, ȟȚȖ șȒȈȏȈȓȈ Țȍȉȍ ǹțȘțȟȐ, ȟȐșȚȈȧ ȗȘȈȊȌȈ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȞȈȘȤ, ȚȊȖȑ ȖȚȍȞ, ȕȍ ȗȘȐȏȕȈȍȚ Ȕȍȕȧ șȊȖȍȑ ȎȍȕȖȑ ȐȓȐ ȌȈȎȍ șȓțȎȈȕȒȖȑ Ȑ șȚȣȌȐȚșȧ Ȕȍȕȧ. ǷȖȥȚȖȔț Țȍȉȍ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȗȘȐȔȐȘȐȚȤșȧ ș ȚȍȔ, ȟȚȖ Țȣ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȟȘȍȊȈ ȕȍșȟȈșȚȕȖȑ ȎȍȕȡȐȕȣ Ȑ ȍȍ ȔȖȓȖȒȖȔ ȉȣȓ ȊșȒȖȘȔȓȍȕ. TǭDzǹT 19 ȈȚȐȠȚȝȈ ȚȈȚ ȚȈȚȈ ȊȐȔȈȚșȈȘȈș ȚȊȈȔ țȒȚȈȔ șȈȔȈȚȘȈȗȐ ȑȈȌ ȈȊȑȈȓȐȒȈȔ ȈȘȈȌȝȈȑȈȌȝȖȒȠȈȌȎȈ-ȗȈȌȈ-ȗȈȌȔȈȔ ȑȈȌȐȟȟȝȈșȍ 'ȌȝȑȈșȈȕȈȔ țȚȚȈȔȖ ȑȈȚȝȈ ȈȚȐȠȚȝȈ - ȗȘȖșȚȖ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ; ȚȈȚ - ȚȖ; ȚȈȚȈ - ȔȖȑ ȌȖȘȖȋȖȑ șȣȕ; ȊȐȔȈȚșȈȘȈȝ - ȕȍ ȏȈȊȐȌțȧ; ȚȊȈȔ - Țȍȉȍ; țȒȚȈȔ - șȒȈȏȈȕȕȖȍ; șȈȔȈȚȘȈ ȈȗȐ - ȚȊȖȍȑ ȔȈȟȍȝȖȑ; ȑȈȚ - Ȋșȍ, ȟȚȖ; ȈȊȑȈȓȐȒȈȔ - Ȋșȍ ȥȚȖ ȐșȚȐȕȕȖ; ȈȘȈȌȝȈȑȈ - ȗȘȖșȚȖ ȕȈȟȕȐ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ; ȈȌȝȖȒȠȈȌȎȈ TȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ; ȗȈȌȈ-ȗȈȌȔȈȔ - ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ; ȑȈȌȐ - ȍșȓȐ; ȐȟȟȝȈșȍ - ȎȍȓȈȍȠȤ; ȈȌȝȑȈșȈȕȈȔ - ȉȣȚȤ ȗȖșȈȎȍȕȕȣȔ ȊȔȍșȚȍ ș; țȚȚȈȔȈȝ - ȚȊȖȐȔ șȊȖȌȕȣȔ ȉȘȈȚȖȔ; ȑȈȚȝȈ - ȚȈȒ Ȏȍ. MȈȓȤȟȐȒ ȔȖȑ, ȒȈȒ ȕȐ ȋȖȘȤȒȖ ȥȚȖ șȓȣȠȈȚȤ, ȕȖ Ȋșȍ, șȒȈȏȈȕȕȖȍ ǹțȘțȟȐ, ȚȊȖȍȑ ȔȈȟȍȝȖȑ, șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȍȚ ȐșȚȐȕȍ. ǷȖȥȚȖȔț, ȍșȓȐ Țȣ ȝȖȟȍȠȤ șȐȌȍȚȤ ȕȈ ȞȈȘșȒȖȔ ȚȘȖȕȍ, ȒȈȒ ȚȊȖȑ șȊȖȌȕȣȑ ȉȘȈȚ ǻȚȚȈȔȈ, ȗȍȘȍșȚȈȕȤ ȖȉȐȎȈȚȤșȧ ȕȈ șȊȖȦ ȔȈȟȍȝț Ȑ ȉȍȏ ȗȘȖȔȍȌȓȍȕȐȧ ȗȖșȓȍȌțȑ ȍȍ șȖȊȍȚț. ǵȍ ȚȍȘȧȧ ȊȘȍȔȍȕȐ ȕȈȟȕȐ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǸȍȏȒȐȍ șȓȖȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ǹțȘțȟȐ șȒȈȏȈȓȈ șȊȖȍȔț ȗȈșȣȕȒț, ȕȍ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȓȐ ȐșȚȐȕȍ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȌȖȉȐȚȤșȧ țșȗȍȝȈ Ȋ ȎȐȏȕȐ ȔȖȎȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ șȕȐșȒȈȓ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȗȘȍȌȗȖȓȈȋȈȍȚ, Ȉ ǩȖȋ ȘȈșȗȖȓȈȋȈȍȚ. ǹțȕȐȚȐ, ȔȈȚȤ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ, șȖȋȓȈșȐȓȈșȤ ș ȍȋȖ ȔȈȟȍȝȖȑ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ǬȝȘțȊȈ ȌȖȓȎȍȕ ȕȈȟȈȚȤ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, șȓȖȊȈ ǹțȘțȟȐ șȚȈȓȐ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍȔ Ȍȓȧ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȐȔ Ȗȕ șȚȈȓ ȊȍȓȐȒȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȈ. TǭDzǹT 20 ȑȈșȑȈȕȋȝȘȐ-ȗȈȌȔȈȔ ȗȈȘȐȟȈȘȑȈ ȊȐȠȊȈȊȐȉȝȈȊȈȕȈȑȈȚȚȈ-ȋțȕȈȉȝȐȗȈȚȚȍȝ ȈȌȎȖ 'ȌȝȑȈȚȐȠȚȝȈȚ ȒȝȈȓț ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȑȈȔ ȗȈȌȈȔ ȌȎȐȚȈȚȔȈ-ȠȊȈșȈȕȈȉȝȐȊȈȕȌȑȈȔ 210


211 ȑȈșȑȈ - ȟȤȧ; ȈȕȋȝȘȐ - ȕȖȋȈ; ȗȈȌȔȈȔ - ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ; ȗȈȘȐȟȈȘȑȈ - ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ; ȊȐȠȊȈ - ȊșȍȓȍȕȕțȦ; ȊȐȉȝȈȊȈȕȈȑȈ - Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ șȖȚȊȖȘȐȚȤ; ȈȚȚȈ - ȗȖȓțȟȐȓ; ȋțȕȈ-ȈȉȝȐȗȈȚȚȍȝ - Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȖȉȘȍșȚȐ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ; ȈȌȎȈȝ - ȕȍȘȖȎȌȍȕȕȣȑ (ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ); ȈȌȝȑȈȚȐȠȚȝȈȚ - ȏȈȕȧȓ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ; ȒȝȈȓț - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȑȈȔ - ȊȣșȖȟȈȑȠȍȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ; ȗȈȌȈȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ; ȌȎȐȚȈ-ȈȚȔȈ - ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȒȖȘȐȓ șȊȖȑ țȔ; ȠȊȈșȈȕȈ țȗȘȈȊȓȧȧ ȎȐȏȕȍȕȕȣȔ ȊȖȏȌțȝȖȔ; ȈȉȝȐȊȈȕȌȑȈȔ - ȧȊȓȧȦȡȐȑșȧ ȖȉȢȍȒȚȖȔ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ. ǹțȕȐȚȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȈ: ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȚȈȒ ȊȍȓȐȒ, ȟȚȖ, ȗȘȖșȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ, ȚȊȖȑ ȗȘȈȌȍȌ, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȖȉȘȍȓ Ȋșȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ Ȍȓȧ șȖȚȊȖȘȍȕȐȧ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǵȍȘȖȎȌȍȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ Ȋșȍȝ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȕȖ Ȗȕ ȏȈȕȐȔȈȍȚ șȊȖȑ ȊȣșȖȒȐȑ ȗȖșȚ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȌȈȎȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȑȖȋȐ, ȖȉțȏȌȈȊȠȐȍ șȊȖȑ țȔ Ȑ țȗȘȈȊȓȧȦȡȐȍ ȎȐȏȕȍȕȕȣȔ ȊȖȏȌțȝȖȔ [ȗȘȈȕȖȑ]. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹțȕȐȚȐ ȗȘȐȊȍȓȈ Ȋ ȗȘȐȔȍȘ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț, ȗȘȈȌȍȌȈ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ. ǽȖȚȧ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȐȔ ȈșȒȍȏȈȔ Ȗȕ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȏȈȕȧȓ ȊȣșȖȒȐȑ ȗȖșȚ ȚȊȖȘȞȈ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. ǿȚȖȉȣ ȌȖșȚȐȟȤ țșȗȍȝȈ Ȋ ȒȈȒȖȔ-ȕȐȉțȌȤ Ȍȍȓȍ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ șȖȊȍȘȠȈȚȤ șțȘȖȊȣȍ ȈșȒȍȏȣ, ȕȖ Ȑ țȗȖȊȈȚȤ ȕȈ ȔȐȓȖșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǰȔȍȕȕȖ ȥȚȖ ȐȔȍȓȈ Ȋ ȊȐȌț ȔȈȟȍȝȈ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ, Ȑ ȚȍȗȍȘȤ Ȗ ȚȖȔ Ȏȍ șȈȔȖȔ ȍȔț ȋȖȊȖȘȐȚ ȘȖȌȕȈȧ ȔȈȚȤ, ǹțȕȐȚȐ. TǭDzǹT 21 ȚȈȚȝȈ ȔȈȕțȘ ȊȖ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȗȐȚȈȔȈȝȖ ȑȈȔ ȥȒȈ-ȔȈȚȑȈ ȗțȘț-ȌȈȒȠȐȕȈȐȘ ȔȈȒȝȈȐȝ ȐȠȚȊȈȉȝȐȗȍȌȍ ȌțȘȈȊȈȗȈȔ ȈȕȑȈȚȖ ȉȝȈțȔȈȔ șțȒȝȈȔ ȌȐȊȑȈȔ ȈȚȝȈȗȈȊȈȘȋȑȈȔ ȚȈȚȝȈ - ȗȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț; ȔȈȕțȝ - ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ MȈȕț; ȊȈȝ - ȚȊȖȑ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ȧȊȓȧȦȡȐȑșȧ ȖȉȢȍȒȚȖȔ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȧ; ȗȐȚȈȔȈȝȈȝ - ȌȍȌ; ȑȈȔ - ȒȖȔț; ȥȒȈ-ȔȈȚȑȈ - ș ȕȍȗȖȒȖȓȍȉȐȔȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ; ȗțȘț ȊȍȓȐȒȐȑ; ȌȈȒȠȐȕȈȐȝ - ȘȈȏȌȈȊȈȧ ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȕȐȧ; ȔȈȒȝȈȐȝ - șȖȊȍȘȠȈȧ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ; ȐȠȚȊȈ - ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ; ȈȉȝȐȗȍȌȍ - ȌȖșȚȐȋ; ȌțȘȈȊȈȗȈȔ - ȚȘțȌȕȖ ȌȖșȚȐȟȤ; ȈȕȑȈȚȈȝ - ȓȦȉȣȔȐ ȌȘțȋȐȔȐ șȗȖșȖȉȈȔȐ; ȉȝȈțȔȈȔ - ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ; șțȒȝȈȔ - șȟȈșȚȤȍ; ȌȐȊȑȈȔ - ȕȍȉȍșȕȖȍ; ȈȚȝȈ - ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ; ȈȗȈȊȈȘȋȑȈȔ - ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. ǹțȕȐȚȐ șȒȈȏȈȓȈ șȣȕț: TȊȖȑ ȌȍȌ ǹȊȈȧȔȉȝțȊȈ MȈȕț ș ȕȍȗȖȒȖȓȍȉȐȔȖȑ ȊȍȘȖȑ Ȑ ȋȓțȉȖȒȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȤȦ ȗȖȒȓȖȕȧȓșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, șȖȊȍȘȠȈȧ ȊȍȓȐȒȐȍ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ Ȑ ȘȈȏȌȈȊȈȧ ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȕȐȧ, Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȏȈșȓțȎȐȓ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǬȍȑșȚȊțȧ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, Ȗȕ ȐȏȊȍȌȈȓ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ Ȑ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȗȖȓțȟȐȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ 211


212 ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ

ȖȉȘȍșȚȐ,

ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ

ȗȖȓțȉȖȋȈȔ.

DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȟȐȚȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȉȐȓșȧ țșȗȍȝȈ, ȍșȓȐ Ȗȕ ȐȏȊȍȌȈȓ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȖȉȘȍȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ. ǬȖșȚȐȟȤ ȚȈȒȖȋȖ țșȗȍȝȈ ȔȖȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǹȓȖȊȈ ȥȒȈ-ȔȈȚȑȈ ȖȏȕȈȟȈȦȚ "ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊ țȔ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȍ". Ƕ ȚȈȒȖȔ ȉȍȏȘȈȏȌȍȓȤȕȖȔ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȑ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ȋȌȍ ȚȈ Ȏȍ șȈȔȈȧ ȐȌȍȧ ȊȣȘȈȎȍȕȈ șȓȖȊȈȔȐ ȈȕȈȕȑȈ-ȉȝȈȒ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȚȈȒȎȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, "ȟȚȖ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȖȉȘȍșȚȐ ȕȐȒȈȒȐȔ ȌȘțȋȐȔ șȗȖșȖȉȖȔ". ǷȖȌ "ȌȘțȋȐȔ șȗȖșȖȉȖȔ" Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȓțȟȈȍ ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȍȚșȧ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ. ǯȌȍșȤ ȖșȖȉȖ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȍȚșȧ, ȟȚȖ MȈȕț ȖȉȘȍȓ șȊȖȐ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ ȚȖȓȤȒȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȉȍȏȘȈȏȌȍȓȤȕȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȖșȚȐ, ȒȖȚȖȘțȦ Ȗȕ ȗȘȖȧȊȐȓ, ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț. Ƕ ȚȖȔ, ȒȚȖ Ȋ ȕȈȌȍȎȌȍ ȖȉȘȍșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȔ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, ȋȖȊȖȘȧȚ, ȟȚȖ Ȗȕ ȓȐȠȍȕ ȘȈȏțȔȈ. ǬȈȎȍ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȝȖȟȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ, Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȕȍ ȖȚȊȓȍȒȈȧșȤ ȕȐ ȕȈ ȟȚȖ ȌȘțȋȖȍ. TȖ Ȏȍ șȈȔȖȍ ȒȈșȈȍȚșȧ Țȍȝ, ȒȚȖ ȎȍȓȈȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ: ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȖȕȐ șȔȖȋțȚ ȚȈȒȎȍ ȌȖșȚȐȟȤ ȞȍȓȐ șȊȖȍȑ ȎȐȏȕȐ. TǭDzǹT 22 ȚȈȔ ȥȊȈ ȊȈȚșȈȠȘȈȑȈ ȉȝȘȚȑȈ-ȊȈȚșȈȓȈȔ ȔțȔțȒȠțȉȝȐȘ ȔȘȋȑȈ-ȗȈȌȈȉȌȎȈ-ȗȈȌȌȝȈȚȐȔ ȈȕȈȕȑȈ-ȉȝȈȊȍ ȕȐȌȎȈ-ȌȝȈȘȔȈ-ȉȝȈȊȐȚȍ ȔȈȕȈșȑ ȈȊȈșȚȝȈȗȑȈ ȉȝȈȌȎȈșȊȈ ȗțȘțȠȈȔ ȚȈȔ - ǭȔț; ȥȊȈ - ȚȈȒȎȍ; ȊȈȚșȈ - ȔȖȑ ȔȈȓȤȟȐȒ; ȈȠȘȈȑȈ - șȌȍȓȈȚȤ șȊȖȐȔ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍȔ; ȉȝȘȚȑȈ-ȊȈȚșȈȓȈȔ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȟȍȕȤ ȌȖȉȘ Ȓ ǹȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ; ȔțȔțȒȠțȉȝȐȝ - Ȉ ȚȈȒȎȍ ȚȍȔȐ, ȒȚȖ șȚȘȍȔȐȚșȧ Ȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȦ; ȔȘȋȑȈ - ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȘȈȏȣșȒȐȊȈȍȔȣ; ȗȈȌȈ-ȈȉȌȎȈ - ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ; ȗȈȌȌȝȈȚȐȔ - ȔȍȚȖȌ; ȈȕȈȕȑȈȉȝȈȊȍ - Ȋ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ; ȕȐȌȎȈ-ȌȝȈȘȔȈ-ȉȝȈȊȐȚȍ - ȕȈȝȖȌȧȡȐȑșȧ Ȋ șȊȖȍȔ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȔ, ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ; ȔȈȕȈșȐ țȔț; ȈȊȈșȚȝȈȗȑȈ - ȕȈȝȖȌȧȡȐȑșȧ; ȉȝȈȌȎȈșȊȈ - ȗȘȖȌȖȓȎȈȑ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ; ȗțȘțȠȈȔ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ. MȖȑ ȔȈȓȤȟȐȒ, Țȍȉȍ ȚȈȒȎȍ șȓȍȌțȍȚ ȐșȒȈȚȤ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȚȈȒ ȌȖȉȘ Ȓ ǹȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. Ǫșȍ, ȒȚȖ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ Ȑ ȘȈȏȖȘȊȈȚȤ ȏȈȒȖȓȌȖȊȈȕȕȣȑ ȒȘțȋ ȘȖȎȌȍȕȐȑ Ȑ șȔȍȘȚȍȑ, țȒȘȣȊȈȦȚșȧ ȗȖȌ șȍȕȤȦ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ǫȖșȗȖȌȈ, ȗȖșȊȧȚȐȊ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ǭȔț. ǶȟȐșȚȐȊȠȐșȤ Ȋ ȗȘȖȞȍșșȍ ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȧ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȝ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ, ȗȖȔȍșȚȐ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ șȊȖȍ șȍȘȌȞȍ Ȑ ȕȍȗȘȍșȚȈȕȕȖ șȓțȎȐ ǭȔț, ȕȍ ȖȚȊȓȍȒȈȧșȤ ȕȐ ȕȈ ȟȚȖ ȌȘțȋȖȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȐșȚȍȔȈ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ, Ȗ ȒȖȚȖȘȖȑ ȞȈȘȐȞȈ ǹțȕȐȚȐ ȘȈșșȒȈȏȈȓȈ șȣȕț, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȉȡȍȗȘȐȕȧȚȣȔ ȔȍȚȖȌȖȔ ȗȖȏȕȈȕȐȧ ǩȖȋȈ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ șȊȖȐ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ Ȑ Ȋ ȚȖ 212


213 Ȏȍ ȊȘȍȔȧ ȝȘȈȕȐȚȤ ȗȈȔȧȚȤ Ȗ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȋ șȊȖȍȔ șȍȘȌȞȍ. TȈȒȖȍ Ȏȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȍ ȗȖȓțȟȐȓ ȖȚ ǹȈȔȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ǨȘȌȎțȕȈ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ": "ǷȘȖȌȖȓȎȈȑ șȘȈȎȈȚȤșȧ, ȕȖ ȕȐ ȕȈ ȔȋȕȖȊȍȕȐȍ ȕȍ ȏȈȉȣȊȈȑ ȖȉȖ Mȕȍ". ȅȚȖ ȌȖȓȎȕȖ șȚȈȚȤ ȌȍȊȐȏȖȔ ȒȈȎȌȖȋȖ ȐșȒȘȍȕȕȍȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, șȚȘȍȔȧȡȍȋȖșȧ ȌȖșȚȐȟȤ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ DzȘȐȠȕȣ. ǾȈȘȐȞȈ ǹțȕȐȚȐ șȒȈȏȈȓȈ șȣȕț, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȉȝȘȚȑȈ-ȊȈȚșȈȓȈ, ȐȔȍȧ Ȋ ȊȐȌț, ȟȚȖ Ƕȕ ȖȟȍȕȤ ȌȖȉȘ Ȓ ǹȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. ǶȕȈ șȒȈȏȈȓȈ: "ǶșȒȖȘȉȓȍȕȕȣȑ ȔȈȟȍȝȖȑ, Țȣ ȗȘȐȉȍȎȈȓ ȒȖ Ȕȕȍ ȊȍșȤ Ȋ șȓȍȏȈȝ, ȕȖ ȧ ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȔȖȋț Țȍȉȍ ȗȖȔȖȟȤ. ǶȌȕȈȒȖ ȍșȓȐ Țȣ ȖȉȘȈȚȐȠȤșȧ Ȓ DzȘȐȠȕȍ, ȚȖ țȉȍȌȐȠȤșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ǭȋȖ ȓȦȉȖȊȤ Ȑ ȕȍȎȕȖșȚȤ Ȓ ǹȊȖȐȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȐȚ ȕȍȎȕȖșȚȤ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȓȦȉȧȡȐȝ ȔȈȚȍȘȍȑ, ȗȖȌȖȉȕȣȝ Ȕȕȍ. DzȘȐȠȕȈ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ȌȈȎȍ ȚȖȋȌȈ, ȒȖȋȌȈ ȕȐȒȚȖ ȌȘțȋȖȑ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȖȉȓȍȋȟȐȚȤ ȍȋȖ șȚȘȈȌȈȕȐȧ". ǪȔȍșȚȍ ș ȚȍȔ ȞȈȘȐȞȈ ǹțȕȐȚȐ ȗȘȍȌțȗȘȍȌȐȓȈ șȣȕȈ, ȟȚȖ ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȤșȧ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ șȖȊșȍȔ ȕȍ ȗȘȖșȚȖ Ȑ ȟȚȖ ȔȕȖȋȐȍ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ, ȌȖșȚȐȋȠȐȍ ȊȣșȖȚ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȈȔȖȖșȖȏȕȈȕȐȧ, ȐȡțȚ ȥȚȖȚ ȗțȚȤ. ǬȈȊȈȧ șȊȖȑ șȖȊȍȚ, ȞȈȘȐȞȈ ǹțȕȐȚȐ ȐșȝȖȌȐȓȈ ȚȈȒȎȍ Ȑȏ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȉȣȓ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȔȈȓȍȕȤȒȐȔ ȔȈȓȤȟȐȒȖȔ ȗȧȚȐ ȓȍȚ ȖȚ ȘȖȌț, ȗȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȕȍ ȔȖȋ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȚȤ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȟȐșȚȐȚșȧ, ȐȌȧ ȗțȚȍȔ ȒȈȘȔȈ-ȒȈȕȌȣ. ǿȚȖ Ȏȍ ȒȈșȈȍȚșȧ ȔȍȚȖȌȈ ȉȝȈȒȚȐȑȖȋȐ, ȚȖ ȐȔ ȔȖȎȍȚ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȟȍȓȖȊȍȒ ȓȦȉȖȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ, ȌȈȎȍ ȘȍȉȍȕȖȒ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȕȍȚ ȍȡȍ Ȑ ȗȧȚȐ ȓȍȚ. Ǫ ȥȚȖȔ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȖșȖȉȖȍ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȖ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ ȗȍȘȍȌ ȊșȍȔȐ ȗȘȖȟȐȔȐ ȔȍȚȖȌȈȔȐ. ǷȖȥȚȖȔț ǹțȕȐȚȐ ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓȈ ǬȝȘțȊȍ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ȕȍ ȚȘȈȚȐȚȤ ȊȘȍȔȧ ȕȈ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȐȓȐ ȌȘțȋȐȍ ȜȖȘȔȣ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȗȘȈȒȚȐȒȐ, Ȉ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ ȏȈ ȗȖȔȖȡȤȦ ȗȘȧȔȖ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȗȖȖȉȍȡȈȊ ǬȝȘțȊȍ, ȟȚȖ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ ȗȘȍȊȏȖȑȌȍȚ Ȋșȍ ȍȋȖ ȖȎȐȌȈȕȐȧ. DzȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȔȍȡȈȍȚ Ȋ șȍȘȌȞȍ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, Ȗȕ ȉȍȏ ȖșȖȉȖȋȖ ȚȘțȌȈ ȗȘȍȖȌȖȓȍȊȈȍȚ Ȋșȍ ȗȘȍȗȧȚșȚȊȐȧ Ȑ ȊȖ ȊșȍȔ ȌȖȉȐȊȈȍȚșȧ țșȗȍȝȈ. TǭDzǹT 23 ȕȈȕȑȈȔ ȚȈȚȈȝ ȗȈȌȔȈ-ȗȈȓȈȠȈ-ȓȖȟȈȕȈȌ ȌțȝȒȝȈ-ȟȟȝȐȌȈȔ Țȍ ȔȘȋȈȑȈȔȐ ȒȈȕȟȈȕȈ ȑȖ ȔȘȋȑȈȚȍ ȝȈșȚȈ-ȋȘȝȐȚȈ-ȗȈȌȔȈȑȈ ȠȘȐȑȍȚȈȘȈȐȘ ȈȕȋȈ ȊȐȔȘȋȑȈȔȈȕȈȑȈ ȕȈ ȈȕȑȈȔ - ȕȐȒȚȖ ȌȘțȋȖȑ; ȚȈȚȈȝ - ȗȖȥȚȖȔț; ȗȈȌȔȈ-ȗȈȓȈȠȈ-ȓȖȟȈȕȈȚ - ȖȚ ȓȖȚȖșȖȖȒȖȋȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ; ȌțȝȒȝȈ-ȟȝȐȌȈȔ - ȚȖȚ, ȒȚȖ ȔȖȎȍȚ ȖȉȓȍȋȟȐȚȤ șȚȘȈȌȈȕȐȧ ȌȘțȋȐȝ; Țȍ - ȚȊȖȐ; ȔȘȋȈȑȈȔȐ - ȧ Ȑȡț; ȒȈȕȟȈȕȈ - ȒȖȋȖ-ȕȐȉțȌȤ ȍȡȍ; ȑȈȝ - ȒȚȖ; ȔȘȋȑȈȚȍ - ȐȡȍȚ; ȝȈșȚȈ-ȋȘȝȐȚȈ-ȗȈȌȔȈȑȈ - ȌȍȘȎȈȡȈȧ ȞȊȍȚȖȒ ȓȖȚȖșȈ Ȋ ȘțȒȍ; ȠȘȐȑȈ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ; ȐȚȈȘȈȐȝ - ȌȘțȋȐȍ; ȈȕȋȈ - ȌȖȘȖȋȖȑ ȔȈȓȤȟȐȒ; ȊȐȔȘȋȑȈȔȈȕȈȑȈ - ȚȈ, ȒȖȚȖȘȖȑ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ. Ƕ ǬȝȘțȊȈ, ȕȈ ȔȖȑ ȊȏȋȓȧȌ, ȕȐȒȚȖ, ȒȘȖȔȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȟȤȐ ȋȓȈȏȈ ȗȖȌȖȉȕȣ ȓȍȗȍșȚȒȈȔ ȓȖȚȖșȈ, ȕȍ șȔȖȎȍȚ țȚȍȠȐȚȤ Țȍȉȧ Ȑ ȗȖȔȖȟȤ ȚȊȖȍȔț ȋȖȘȦ. MȕȖȋȐȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȐȡțȚ șȓțȟȈȧ țȋȖȌȐȚȤ ȉȖȋȐȕȍ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȕȖ șȈȔȈ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȌȍȘȎȈȡȈȧ Ȋ ȘțȒȍ ȓȖȚȖș, ȊșȍȋȌȈ ȋȖȚȖȊȈ șȓțȎȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊ213


214 ȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǹȔȣșȓ ȥȚȐȝ șȓȖȊ ǹțȕȐȚȐ șȊȖȌȐȚșȧ Ȓ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ, ȌȈȘțȍȔȖȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ ǩȖȋȈ, Ȑ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ, ȌȈȘțȍȔȣȍ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ, ȌȈȓȍȒȖ ȕȍ ȘȈȊȕȖȏȕȈȟȕȣ. ǫȓțȗȞȣ țȚȊȍȘȎȌȈȦȚ, ȟȚȖ, ȒȖȔț ȉȣ ȕȐ ȗȖȒȓȖȕȧȓșȧ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȘȍȏțȓȤȚȈȚ ȉțȌȍȚ ȖȌȕȐȔ Ȑ ȚȍȔ Ȏȍ, ȖȌȕȈȒȖ ȥȚȖ ȕȍ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȍȚ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ȚȖȎȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȉȓȈȋȈ, ȌȈȘțȍȔȣȍ ȗȖȓțȉȖȋȈȔȐ, ȗȘȍȝȖȌȧȡȐ Ȑ ȗȘȍȓȤȡȈȦȚ ȚȖȓȤȒȖ ȕȍȌȈȓȍȒȐȝ ȓȦȌȍȑ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȗȖȓțȉȖȋȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȌȈȘȖȊȈȚȤ ȊȍȟȕȖȋȖ ȉȓȈȎȍȕșȚȊȈ, ȗȖșȒȖȓȤȒț șȈȔȐ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ Ȓ ȉȘȍȕȕȖȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔț ȔȐȘț, ȝȖȚȧ Ȑ ȏȈȕȐȔȈȦȚ Ȋ ȕȍȔ ȖȟȍȕȤ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. dzȐȠȤ ȌțȝȖȊȕȖȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ ȕȍȚȓȍȕȕȖ, ȒȈȒ ȕȍȚȓȍȕȕȈ ȌțȝȖȊȕȈȧ ȌțȠȈ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ȚȈȒȎȍ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȓȦȌȐ, ȓȐȠȍȕȕȣȍ ȘȈȏțȔȈ. ǷȖȥȚȖȔț ǹțȕȐȚȐ ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓȈ șȣȕț ȕȍ ȗȣȚȈȚȤșȧ țȔȐȓȖșȚȐȊȐȚȤ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȟȚȖȉȣ ȖȉȓȍȋȟȐȚȤ șȊȖȐ șȚȘȈȌȈȕȐȧ, Ȉ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ ȏȈ ȗȖȔȖȡȤȦ ȗȘȧȔȖ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. MȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, Ȑ Ƕȕ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȧȍȚ Ȑȝ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǹȊȖȐȝ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȥȕȍȘȋȐȑ Ȑ Ȋ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț Țȍ, ȒȚȖ ȎȈȎȌȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ, șȚȈȘȈȦȚșȧ țȔȐȓȖșȚȐȊȐȚȤ ȉȖȋȐȕȦ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ Ȑ șȕȐșȒȈȚȤ ȍȍ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ. ǩȖȋȐȕȍ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ ȗȖȒȓȖȕȧȦȚșȧ ȊȣșȖȒȖȗȖșȚȈȊȓȍȕȕȣȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ, ȕȖ șȈȔȈ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, MȈȝȈ-dzȈȒȠȔȐ, ȊșȍȋȌȈ șȚȈȘȈȍȚșȧ ȌȖșȚȈȊȐȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȓȦȉȖȑ, ȒȚȖ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, șȘȈȏț Ȏȍ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ. Ǫ ȚȖȚ ȗȍȘȐȖȌ șȊȖȍȑ ȎȐȏȕȐ ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ șȚȘȍȔȐȓșȧ ȖȉȘȍșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ, Ȑ ȍȋȖ ȔȈȚȤ ȌȈȓȈ ȍȔț ȝȖȘȖȠȐȑ șȖȊȍȚ, șȒȈȏȈȊ, ȟȚȖ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Ȗȕ ȝȖȟȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ, ȍȔț ȓțȟȠȍ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȕȍ ȗȖȓțȉȖȋȈȔ, Ȉ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț. ǿȐșȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȘȖșȐȚ ț ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȉȓȈȋ, ȖȌȕȈȒȖ, ȒȈȒ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȍ ȓȦȌȐ ȌȈȎȍ ș ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȗȘȖșȤȉȈȔȐ ȖȉȘȈȡȈȦȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȓ ǫȖșȗȖȌț. Tȍ, ȒȚȖ ȖȉȘȈȡȈȍȚșȧ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ Ȋ ȕȈȌȍȎȌȍ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȟȚȖ-ȓȐȉȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȖȉȡȍȕȐȦ ș ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǫȖșȗȖȌȖȔ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȖȟȐȡȈȦȚșȧ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȖȕȐ ȐȏȉȈȊȓȧȦȚșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ Ȑ ȕȈȟȐȕȈȦȚ ȊȍșȚȐ ȌțȝȖȊȕțȦ ȎȐȏȕȤ. ǬȖ Țȍȝ ȗȖȘ ȗȖȒȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȗȖȌȕȐȔȍȚșȧ ȕȈ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȘȖȊȍȕȤ, Ȗȕ ȕȍ șȔȖȎȍȚ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ. ǩțȌțȟȐ ȌȈȓȤȕȖȊȐȌȕȖȑ ȎȍȕȡȐȕȖȑ, ǹțȕȐȚȐ, ȔȈȚȤ ǬȝȘțȊȣ, ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓȈ șȣȕț ȕȍ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȕȐȒȖȔț, ȒȘȖȔȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǶȕȈ ȕȈȏȣȊȈȍȚ ȏȌȍșȤ ǫȖșȗȖȌȈ ȓȖȚȖșȖȖȒȐȔ (ȗȈȌȔȈ-ȗȈȓȈȠȈ-ȓȖȟȈȕȈȚ). DzȖȋȌȈ țȚȖȔȓȍȕȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ șȔȖȚȘȐȚ ȕȈ ȓȖȚȖș, ȊșȦ ȍȋȖ țșȚȈȓȖșȚȤ ȒȈȒ ȘțȒȖȑ șȕȐȔȈȍȚ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ȒȖȋȌȈ ȗȖȌȈȊȓȍȕȕȣȑ ȋȖȘȍȔ ȟȍȓȖȊȍȒ ȊȐȌȐȚ ȓȖȚȖșȕȣȑ ȓȐȒ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȗȕ ȏȈȉȣȊȈȍȚ Ȗ șȊȖȐȝ ȕȍșȟȈșȚȤȧȝ. ǾȊȍȚȖȒ ȓȖȚȖșȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȚȈȒȎȍ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ șȐȔȊȖȓȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȍȘȎȈȚ Ȋ ȘțȒȈȝ ǫȖșȗȖȌȤ ǪȐȠȕț Ȑ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ. Tȍ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ șțȗȘțȎȍșȒȖȑ ȟȍȚȍ - ȉȖȋȐȕȍ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ Ȑ ǫȖșȗȖȌț ǪȐȠȕț, - ȕȐ Ȋ ȟȍȔ ȕȍ ȏȕȈȦȚ ȕțȎȌȣ. ǬȈȎȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ ț ȕȐȝ ȍșȚȤ Ȋșȍ. ǫȖșȗȖȌȈ ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȠȐȊȈ-ȊȐȘȐȕȟȐ214


215 ȕțȚȈȔ. ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȌȈȎȍ ǫȖșȗȖȌȤ ȀȐȊȈ Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ Ȋ ȋȓțȉȖȒȖȔ ȗȖȟȚȍȕȐȐ șȒȓȖȕȧȦȚșȧ Ȓ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ǵȈȘȈȧȕȣ. TǭDzǹT 24 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȥȊȈȔ șȈȕȌȎȈȓȗȐȚȈȔ ȔȈȚțȘ ȈȒȈȘȕȑȈȘȚȝȈȋȈȔȈȔ ȊȈȟȈȝ șȈȕȕȐȑȈȔȑȈȚȔȈȕȈȚȔȈȕȈȔ ȕȐȠȟȈȒȘȈȔȈ ȗȐȚțȝ ȗțȘȈȚ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ șȒȈȏȈȓ; ȥȊȈȔ - ȚȈȒ; șȈȕȌȎȈȓȗȐȚȈȔ - Ȋșȍ șȒȈȏȈȕȕȖȍ; ȔȈȚțȝ - ȖȚ ȔȈȚȍȘȐ; ȈȒȈȘȕȑȈ - ȊȣșȓțȠȈȊ; ȈȘȚȝȈ-ȈȋȈȔȈȔ - șȚȘȍȔȧȡȐȑșȧ Ȓ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȦ ȞȍȓȐ; ȊȈȟȈȝ șȓȖȊȈ; șȈȕȕȐȑȈȔȑȈ - ȖȉțȏȌȈȊ; ȈȚȔȈȕȈ - țȔȖȔ; ȈȚȔȈȕȈȔ - șȖȉșȚȊȍȕȕȖȍ "ȇ"; ȕȐȠȟȈȒȘȈȔȈ - ȊȣȠȍȓ; ȗȐȚțȝ - ȖȚȞȈ; ȗțȘȈȚ - Ȑȏ ȌȖȔȈ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǹȖȊȍȚ ȔȈȚȍȘȐ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ, ǹțȕȐȚȐ, ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȓ ȗȖȔȖȟȤ ȍȔț ȌȖȉȐȚȤșȧ șȊȖȍȑ ȞȍȓȐ. ǷȖȥȚȖȔț, ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ Ȋșȍ ȖȉȌțȔȈȊ Ȑ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊ șȊȖȑ țȔ ȕȈ ȗȖșȚȈȊȓȍȕȕȖȑ ȞȍȓȐ, Ȗȕ, ȗȘȍȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ ȘȍȠȐȔȖșȚȐ, ȗȖȒȐȕțȓ ȖȚȟȐȑ ȌȖȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰ ȔȈȚȤ, Ȑ șȣȕ ȉȣȓȐ ȌȖ șȓȍȏ ȖȉȐȎȍȕȣ șȓȖȊȈȔȐ, ȉȘȖȠȍȕȕȣȔȐ Ȋ ȓȐȞȖ ǬȝȘțȊȍ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ȍȋȖ ȔȈȟȍȝȖȑ, Ȑ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȖȚȍȞ ȕȍ ȊșȚțȗȐȓșȧ ȏȈ ȕȍȋȖ. ǵȖ ȖȌȕȐȔȐ șȓȍȏȈȔȐ Ȍȍȓț ȕȍ ȗȖȔȖȎȍȠȤ - ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȕȈȑȚȐ șȗȖșȖȉ ȖȉȓȍȋȟȐȚȤ șȊȖȐ șȚȘȈȌȈȕȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț ȔȈȚȤ Ȑ șȣȕ ȘȍȠȐȓȐ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ ȏȈ ȗȖȔȖȡȤȦ Ȓ ǫȖșȗȖȌț, ȕȈȑȌȧ ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ ț ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ, ȐȉȖ ȥȚȖ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ șȗȖșȖȉ, ȗȖȏȊȖȓȧȦȡȐȑ ȘȈȏȘȍȠȐȚȤ Ȋșȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȗȘȖȉȓȍȔȣ. ǯȌȍșȤ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȗȖȒȐȕțȓ șȚȖȓȐȞț ȞȈȘșȚȊȈ ȖȚȞȈ, ȟȚȖȉȣ Ȋ țȍȌȐȕȍȕȕȖȔ ȔȍșȚȍ ȗȘȐșȚțȗȐȚȤ Ȓ ȗȖȐșȒȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. TȖ Ȏȍ șȈȔȖȍ șȖȊȍȚțȍȚ Ȑ ǷȘȈȝȓȈȌȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ: ȚȖȚ, ȒȚȖ ȝȖȟȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȐȍ, ȌȖȓȎȍȕ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ ȖȚ șȒȊȍȘȕȣ, ȒȖȚȖȘțȦ ȕȍșȍȚ ș șȖȉȖȑ șȍȔȍȑȕȈȧ ȎȐȏȕȤ, Ȑ, țȑȌȧ Ȋ ȓȍș, ȗȖȘțȟȐȚȤ șȍȉȧ ȏȈȉȖȚȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. Ǭȓȧ ǫȈțȌȐȧ-ȊȈȑȠȕȈȊȖȊ ȚȈȒȐȔ ȓȍșȖȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȓȍș ǪȘȐȕȌȣ, ǪȘȐȕȌȈȊȈȕ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖșȍȓȐȚșȧ ȊȖ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȍ, ȏȈȘțȟȐȊȠȐșȤ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖȔ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȍȠȊȈȘȐ, ȀȘȐȔȈȚȐ ǸȈȌȝȈȘȈȕȐ, Ȋșȍ ȍȋȖ ȗȘȖȉȓȍȔȣ ȘȈȏȘȍȠȈȚșȧ șȈȔȐ șȖȉȖȑ. TǭDzǹT 25 ȕȈȘȈȌȈș ȚȈȌ țȗȈȒȈȘȕȑȈ ȌȎȕȈȚȊȈ ȚȈșȑȈ ȟȐȒȐȘȠȐȚȈȔ șȗȘȠȚȊȈ ȔțȘȌȝȈȕȑ ȈȋȝȈ-ȋȝȕȍȕȈ ȗȈȕȐȕȈ ȗȘȈȝȈ ȊȐșȔȐȚȈȝ ȕȈȘȈȌȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ; ȚȈȚ - ȚȖȚ; țȗȈȒȈȘȕȑȈ - șȓțȟȈȑȕȖ țșȓȣȠȈȊ; ȌȎȕȈȚȊȈ - Ȑ ȏȕȈȧ; ȚȈșȑȈ - ȍȋȖ (ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ); ȟȐȒȐȘȠȐȚȈȔ - ȌȍȧȕȐȧ; șȗȘȠȚȊȈ - ȒȖșȕțȊȠȐșȤ; ȔțȘȌȝȈȕȐ ȋȖȓȖȊȣ; ȈȋȝȈ-ȋȝȕȍȕȈ - ȒȖȚȖȘȈȧ șȕȐȔȈȍȚ Ȋșȍ ȋȘȍȝȐ; ȗȈȕȐȕȈ - ȘțȒȖȑ; ȗȘȈȝȈ - șȒȈȏȈȓ; ȊȐșȔȐȚȈȝ - țȌȐȊȓȍȕȕȣȑ. ǻșȓȣȠȈȊ Ȗȉ ȥȚȖȔ, ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȉȣȓȐ Ȑȏ215


216 ȊȍșȚȕȣ ȕȈȔȍȘȍȕȐȧ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ, ȉȣȓ ȗȖȘȈȎȍȕ. Ƕȕ ȕȈȠȍȓ ǬȝȘțȊț Ȑ, ȒȖșȕțȊȠȐșȤ ȍȋȖ ȋȖȓȖȊȣ șȊȖȍȑ ȘțȒȖȑ, șȕȐȔȈȦȡȍȑ Ȋșȍ ȋȘȍȝȐ, șȒȈȏȈȓ șȓȍȌțȦȡȍȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǵȈȘȈȌȈ ȕȍ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȓ ȗȘȐ ȘȈȏȋȖȊȖȘȍ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ Ȑ ȍȋȖ ȔȈȚȍȘȐ ǹțȕȐȚȐ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ ȊȖ ȌȊȖȘȞȍ, ȗȖȥȚȖȔț ȔȖȎȍȚ ȊȖȏȕȐȒȕțȚȤ ȊȖȗȘȖș: ȒȈȒ ǵȈȘȈȌȈ țȏȕȈȓ Ȗ șȓțȟȐȊȠȍȔșȧ? ǶȚȊȍȚ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ǵȈȘȈȌȈ - ȚȘȐȒȈȓȈ-ȋȤȧ: Ȗȕ ȚȈȒ ȔȖȋțȡȍșȚȊȍȕ, ȟȚȖ, ȗȖȌȖȉȕȖ ǹȊȍȘȝȌțȠȍ, ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȏȕȈȍȚ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȓȖ, ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ Ȑ ȉțȌȍȚ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚȤ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ. ǷȖȕȧȊ, ȟȚȖ ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȗȘȍȐșȗȖȓȕȍȕ ȘȍȠȐȔȖșȚȐ ȊȖ ȟȚȖ ȉȣ ȚȖ ȕȐ șȚȈȓȖ ȌȖȉȐȚȤșȧ șȊȖȍȑ ȞȍȓȐ, ǵȈȘȈȌȈ ȗȘȐȠȍȓ ȗȖȔȖȟȤ ȍȔț. ȅȚȖ ȔȖȎȕȖ ȖȉȢȧșȕȐȚȤ ȚȍȔ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ, Ȑ, ȒȖȋȌȈ Ƕȕ ȊȐȌȐȚ, ȟȚȖ Ȋ ȎȐȊȖȔ șțȡȍșȚȊȍ ȗȘȖȉțȌȐȓȖșȤ ȐșȒȘȍȕȕȍȍ ȎȍȓȈȕȐȍ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, Ƕȕ ȗȖșȣȓȈȍȚ Ȓ ȕȍȔț ǹȊȖȍȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧ, ȒȈȒ Ƕȕ ȗȖșȓȈȓ ǵȈȘȈȌț Ȓ ǬȝȘțȊȍ MȈȝȈȘȈȌȎȍ. Ƕȉ ȥȚȖȔ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȋ "ǿȈȑȚȈȕȤȧ-ȟȈȘȐȚȈȔȘȐȚȍ": ȋțȘț-ȒȘȠȕȈ-ȗȘȈșȈȌȍ ȗȈȑȈ ȉȝȈȒȚȐ-ȓȈȚȈȉȐȌȎȈ - ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȌȖșȚțȗ Ȓ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ Ȑ DzȘȐȠȕȣ. ǰ ȗȖșȒȖȓȤȒț ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȉȣȓ ȐșȗȖȓȕȍȕ ȘȍȠȐȔȖșȚȐ, DzȘȐȠȕȈ, ǹȊȍȘȝȌțȠȈ, ȚȖȚȟȈș ȗȖșȓȈȓ Ȓ ǬȝȘțȊȍ ǹȊȖȍȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧ, ǵȈȘȈȌț, ȟȚȖȉȣ ȌȈȚȤ ȍȔț ȌțȝȖȊȕȖȍ ȗȖșȊȧȡȍȕȐȍ. TǭDzǹT 26 ȈȝȖ ȚȍȌȎȈȝ ȒȠȈȚȘȐȑȈȕȈȔ ȔȈȕȈ-ȉȝȈȕȋȈȔ ȈȔȘȠȑȈȚȈȔ ȉȈȓȖ 'ȗȑ ȈȑȈȔ ȝȘȌȈ ȌȝȈȚȚȍ ȑȈȚ șȈȔȈȚțȘ ȈșȈȌ-ȊȈȟȈȝ ȈȝȖ - ȒȈȒ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȈ; ȚȍȌȎȈȝ - șȐȓȈ; ȒȠȈȚȘȐȑȈȕȈȔ - ȒȠȈȚȘȐȍȊ; ȔȈȕȈ-ȉȝȈȕȋȈȔ - țȕȐȎȍȕȐȍ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ; ȈȔȘȠȑȈȚȈȔ - ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȚȍȘȗȍȚȤ; ȉȈȓȈȝ - ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȘȍȉȍȕȖȒ; ȈȗȐ - ȝȖȚȧ; ȈȑȈȔ - ȥȚȖ; ȝȘȌȈ - Ȋ șȍȘȌȞȍ; ȌȝȈȚȚȍ - ȗȘȐȕȧȓ; ȑȈȚ - Țȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ; șȈ-ȔȈȚțȝ ȔȈȟȍȝȐ; ȈșȈȚ - ȕȍȗȘȐȧȚȕȣȍ; ȊȈȟȈȝ - șȓȖȊȈ. Ƕ, ȒȈȒ șȐȓȍȕ Ȍțȝ ȒȠȈȚȘȐȍȊ! ǶȕȐ ȕȍ ȗȘȖȡȈȦȚ ȌȈȎȍ ȔȈȓȍȑȠȍȋȖ țȕȐȎȍȕȐȧ șȊȖȍȋȖ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ. ǷȖȌțȔȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ, ȥȚȖȚ ȔȈȓȤȟȐȒ șȖȊșȍȔ ȍȡȍ ȘȍȉȍȕȖȒ, ȕȖ ȌȈȎȍ Ȗȕ ȕȍ Ȋ șȐȓȈȝ ȗȘȖșȚȐȚȤ ȔȈȟȍȝȍ ȍȍ ȘȍȏȒȐȍ șȓȖȊȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȈȟȍșȚȊȈ ȒȠȈȚȘȐȍȊ ȖȗȐșȈȕȣ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ". ǹȈȔȣȍ ȋȓȈȊȕȣȍ Ȑȏ ȕȐȝ - ȥȚȖ ȟțȊșȚȊȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ Ȑ ȋȖȚȖȊȕȖșȚȤ șȘȈȎȈȚȤșȧ ȌȖ ȗȖȉȍȌȕȖȋȖ ȒȖȕȞȈ. ǶȟȍȊȐȌȕȖ, ȟȚȖ ȒȘȖȊȤ ȒȠȈȚȘȐȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȚȍȒȓȈ Ȋ ȎȐȓȈȝ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ, ȉȣȓȈ ȖȟȍȕȤ șȐȓȤȕȈ. ǭșȓȐ Ȋ șȍȔȤȍ ȉȍȘȍȎȕȖ ȝȘȈȕȧȚșȧ ȚȘȈȌȐȞȐȐ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȠȈȚȘȐȍȊ ȐȓȐ ȊȈȑȠȤȍȊ, ȚȖ șȣȕȖȊȤȧ Ȑ ȊȕțȒȐ ȕȈșȓȍȌțȦȚ Ȍțȝ, ȗȘȐșțȡȐȑ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧȔ ȌȈȕȕȖȋȖ șȖșȓȖȊȐȧ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȓȈ șȈȔșȒȈȘȈ, șȐșȚȍȔȈ ȖȟȐșȚȐȚȍȓȤȕȣȝ ȖȉȘȧȌȖȊ, ȒȖȚȖȘȖȑ ȕȍțȒȖșȕȐȚȍȓȤȕȖ șȓȍȌȖȊȈȓȐ Ȋșȍ ȟȓȍȕȣ ȖȉȡȍșȚȊȈ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȗȘȖȝȖȌȐȚ ȖȟȐșȚȐȚȍȓȤȕȣȝ ȖȉȘȧȌȖȊ, ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȣȝ Ȍȓȧ ȟȓȍȕȖȊ ȍȋȖ ȘȖȌȈ, Ȗȕ ȌȍȋȘȈȌȐȘțȍȚ Ȑ țȚȘȈȟȐȊȈȍȚ ȚȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȋ ȖȉȡȍșȚ216


217 Ȋȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȏȈȕȐȔȈȓȐ ȍȋȖ ȗȘȍȌȒȐ. TǭDzǹT 27 ȕȈȘȈȌȈ țȊȈȟȈ ȕȈȌȝțȕȈȗȑ ȈȊȈȔȈȕȈȔ Țȍ șȈȔȔȈȕȈȔ ȊȈȗȐ ȗțȚȘȈȒȈ ȓȈȒȠȈȑȈȔȈȝ ȒțȔȈȘȈșȑȈ șȈȒȚȈșȑȈ ȒȘȐȌȈȕȈȌȐȠț ȕȈȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ șȒȈȏȈȓ; ȕȈ - ȕȍ; ȈȌȝțȕȈ ȚȖȓȤȒȖ ȟȚȖ; ȈȗȐ - ȝȖȚȧ; ȈȊȈȔȈȕȈȔ - ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ; Țȍ - Țȍȉȍ; șȈȔȔȈȕȈȔ - ȖȒȈȏȣȊȈȧ ȗȖȟȚȍȕȐȍ; ȊȈ - ȐȓȐ; ȈȗȐ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȗțȚȘȈȒȈ ȌȖȘȖȋȖȑ ȔȈȓȤȟȐȒ; ȓȈȒȠȈȑȈȔȈȝ - ȧ ȊȐȎț; ȒțȔȈȘȈșȑȈ - ȔȈȓȤȟȐȒȖȊ, ȗȖȌȖȉȕȣȝ Țȍȉȍ; șȈȒȚȈșȑȈ - ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȣȝ; ȒȘȐȌȈȕȈ-ȈȌȐȠț - Ȓ ȐȋȘȈȔ Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȧȔ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ șȒȈȏȈȓ ǬȝȘțȊȍ: MȖȑ ȔȈȓȤȟȐȒ, Țȣ șȖȊșȍȔ ȍȡȍ ȌȐȚȧ. Ǫ ȚȊȖȍȔ ȊȖȏȘȈșȚȍ ȌȍȚȐ ȖȉȣȟȕȖ ȌțȔȈȦȚ ȚȖȓȤȒȖ Ȗ ȏȈȉȈȊȈȝ Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȧȝ. ǷȖȟȍȔț Ȏȍ Țȍȉȧ ȚȈȒ țȧȏȊȐȓȐ șȓȖȊȈ, ȏȈȌȍȊȈȦȡȐȍ ȚȊȖȦ ȟȍșȚȤ? DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶȉȣȟȕȖ, ȒȖȋȌȈ ȘȍȉȍȕȒȈ ȘțȋȈȦȚ Ȑ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȕȍȋȖȌȧȍȔ ȐȓȐ ȋȓțȗȞȖȔ, Ȗȕ ȚȖȓȤȒȖ țȓȣȉȈȍȚșȧ Ȋ ȖȚȊȍȚ, ȕȍ ȗȘȐȕȐȔȈȧ ȥȚȐȝ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȑ ȊșȍȘȤȍȏ. ǵȍ ȗȘȐȌȈȍȚ Ȗȕ ȉȖȓȤȠȖȋȖ ȏȕȈȟȍȕȐȧ Ȑ ȗȖȝȊȈȓȈȔ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ ǬȝȘțȊȍ MȈȝȈȘȈȌȎȍ Ȍțȝ ȒȠȈȚȘȐȧ ȉȣȓ ȚȈȒ șȐȓȍȕ, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȍ șȔȖȋ ȗȘȖșȚȐȚȤ ȔȈȟȍȝȍ ȌȈȎȍ ȕȐȟȚȖȎȕȖȋȖ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȏȈȌȍȓȖ ȍȋȖ ȟȍșȚȤ ȒȠȈȚȘȐȧ. TǭDzǹT 28 ȊȐȒȈȓȗȍ ȊȐȌȑȈȔȈȕȍ 'ȗȐ ȕȈ ȝȑ ȈșȈȕȚȖȠȈ-ȝȍȚȈȊȈȝ ȗțȔșȖ ȔȖȝȈȔ ȘȚȍ ȉȝȐȕȕȈ ȑȈȓ ȓȖȒȍ ȕȐȌȎȈ-ȒȈȘȔȈȉȝȐȝ ȊȐȒȈȓȗȍ - șȔȍȕȈ; ȊȐȌȑȈȔȈȕȍ ȈȗȐ - ȝȖȚȧ șțȡȍșȚȊțȍȚ; ȕȈ - ȕȍ; ȝȐ ȒȖȕȍȟȕȖ; ȈșȈȕȚȖȠȈ - ȕȍțȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ; ȝȍȚȈȊȈȝ - ȗȘȐȟȐȕȣ; ȗțȔșȈȝ - ȓȦȌȍȑ; ȔȖȝȈȔ ȘȚȍ - ȕȍ ȊȗȈȌȈȧ Ȋ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ; ȉȝȐȕȕȈȝ - ȖȚȌȍȓȍȕȕȣȑ; ȑȈȚ ȓȖȒȍ - Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȘȍ; ȕȐȌȎȈ-ȒȈȘȔȈȉȝȐȝ - șȊȖȍȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ. ǬȖȘȖȋȖȑ ǬȝȘțȊȈ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Țȣ șȟȐȚȈȍȠȤ, ȟȚȖ ȚȊȖȧ ȟȍșȚȤ ȏȈȌȍȚȈ, ț Țȍȉȧ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȕȍȚ ȗȘȐȟȐȕ Ȍȓȧ ȕȍȌȖȊȖȓȤșȚȊȈ. TȊȖȍ ȕȍȌȖȊȖȓȤșȚȊȖ - ȥȚȖ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȖȌȕȖ Ȑȏ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȑ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȐȓȓȦȏȖȘȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ: ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚșȧ ȍȋȖ ȗȖșȚțȗȒȈȔȐ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ - ȥȚȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȐȟȐȕȖȑ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȜȖȘȔ ȎȐȏȕȐ, ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȣȝ Ȍȓȧ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȑ ȐȓȐ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ǪȍȌȈȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ șȖȗȘȐȒȖșȕȖȊȍȕȐȍ ș ȔȈȚȍȘȐȍȑ ȕȍ ȖșȒȊȍȘȕȧȍȚ ȎȐȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖ Ȑ ȕȍ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȕȍȋȖ ȊȓȐȧȕȐȧ. ǼȖȘȔț ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȈ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ ȖȗȘȍȌȍȓȧȦȚ ȗȖșȚțȗȒȐ, șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȍ ȐȔ Ȋ ȗȘȖȠȓȣȝ ȎȐȏȕȧȝ. ǵȖ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȕȐȔȈȍȚ, ȟȚȖ, ȉțȌțȟȐ ȊȍȟȕȖȑ ȎȐȊȖȑ ȌțȠȖȑ, Ȗȕ ȕȍ ȐȔȍȍȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ 217


218 ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ȕȐ Ȓ șȚȘȈȌȈȕȐȧȔ, ȕȐ Ȓ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȕȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȤȦ. ȅȚȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" (18.54): ȉȘȈȝȔȈ-ȉȝțȚȈȝ ȗȘȈșȈȕȕȈȚȔȈ - ȒȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖșȚȐȋȈȍȚ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ, Ȗȕ ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ șȒȖȘȉȍȑ Ȑ ȎȍȓȈȕȐȑ. ǵȈȘȈȌȈ ǸȐȠȐ șȕȈȟȈȓȈ ȝȖȚȍȓ ȕȈȗȖȔȕȐȚȤ ǬȝȘțȊȍ MȈȝȈȘȈȌȎȍ, ȟȚȖ Ȗȕ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȘȍȉȍȕȖȒ Ȑ ȗȖȚȖȔț ȍȔț ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȖȉȘȈȡȈȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȧ ȐȓȐ ȗȖȝȊȈȓȣ. ǵȖ ȍșȓȐ Ȗȕ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȘȈȏȊȐȚ, ȟȚȖȉȣ ȖȚȓȐȟȐȚȤ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ ȖȚ ȗȖȝȊȈȓȣ, ȚȖ ȍȔț ȕțȎȕȖ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ Ȑ ȟȍșȚȤ, Ȑ ȉȍșȟȍșȚȐȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȣȗȈȌȈȦȚ ȕȈ ȌȖȓȦ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȗȘȍȌȖȗȘȍȌȍȓȍȕȣ ȍȋȖ ȗȖșȚțȗȒȈȔȐ, șȖȊȍȘȠȍȕȕȣȔȐ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ, Ȑ ȗȖȚȖȔț Ȋ ȓȦȉȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ ȍȔț ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȘȈȌȖȊȈȚȤșȧ ȐȓȐ ȗȘȍȌȈȊȈȚȤșȧ șȒȖȘȉȐ. TǭDzǹT 29 ȗȈȘȐȚțȠȑȍȚ ȚȈȚȈș ȚȈȚȈ ȚȈȊȈȕ-ȔȈȚȘȍȕȈ ȗțȘțȠȈȝ ȌȈȐȊȖȗȈșȈȌȐȚȈȔ ȑȈȊȈȌ ȊȐȒȠȑȍȠȊȈȘȈ-ȋȈȚȐȔ ȉțȌȝȈȝ ȗȈȘȐȚțȠȑȍȚ - șȓȍȌțȍȚ ȉȣȚȤ ȌȖȊȖȓȤȕȣȔ; ȚȈȚȈȝ - ȗȖȥȚȖȔț; ȚȈȚȈ - ȔȖȑ ȔȈȓȤȟȐȒ; ȚȈȊȈȚ - ȚȈȒȐȔ; ȔȈȚȘȍȕȈ - ȒȈȟȍșȚȊȖȔ; ȗțȘțȠȈȝ - ȓȐȟȕȖșȚȤ; ȌȈȐȊȈ - șțȌȤȉȖȑ; țȗȈșȈȌȐȚȈȔ - ȌȈȕȕȣȔ; ȑȈȊȈȚ ȒȈȒ; ȊȐȒȠȑȈ - ȊȐȌȧ; ȐȠȊȈȘȈ-ȋȈȚȐȔ - ȗțȚȤ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ; ȉțȌȝȈȝ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȘȈȏțȔȍȕ. ǷțȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȗȖȐșȚȐȕȍ țȌȐȊȐȚȍȓȍȕ. MțȌȘȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȥȚȐȔ ȗțȚȍȔ Ȑ ȉȣȚȤ ȌȖȊȖȓȤȕȣȔ ȊșȍȔ, ȟȚȖ ȊȣȗȈȌȈȍȚ ȕȈ ȍȋȖ ȌȖȓȦ - Ȑ ȝȖȘȖȠȐȔ, Ȑ ȗȓȖȝȐȔ, - ȗȖȕȐȔȈȧ, ȟȚȖ Ȑ ȚȖ Ȑ ȌȘțȋȖȍ șȓțȟȈȍȚșȧ ș ȕȐȔ ȗȖ ȊȖȓȍ ǫȖșȗȖȌȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ șȖȊȍȚțȍȚ ǬȝȘțȊȍ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȣȔ. dzȦȉȖȑ ȘȈȏțȔȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȕȐȔȈȚȤ, ȟȚȖ șȚȘȈȌȈȕȐȧ Ȑ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȕȣ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȔ, - ȥȚȖ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ ȕȈȠȐȝ Țȍȓȍșȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȎȐȏȕȐ. ǷȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȘȈȏțȔȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ șȟȐȚȈȍȚșȧ ȚȖȚ, ȒȚȖ ȌȖșȚȐȋ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ, ȖȚȊȍȘȋȕțȊ ȚȍȓȍșȕțȦ ȒȖȕȞȍȗȞȐȦ ȎȐȏȕȐ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȕȍȊȏȋȖȌȣ, ȊȣȗȈȌȈȦȡȐȍ ȕȈ ȍȋȖ ȌȖȓȦ, ȒȈȒ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. DzȖȋȌȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȗȖȗȈȌȈȍȚ Ȋ ȏȈȚȘțȌȕȐȚȍȓȤȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, Ȗȕ ȊȐȌȐȚ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȐȓȖșȚȤ ǩȖȋȈ Ȑ ȉȓȈȋȖȌȈȘȐȚ ǭȋȖ ȏȈ ȥȚȖ, șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ ȗȘȐȕȖșȧ ǭȔț ȗȖȒȓȖȕȣ ȚȍȓȖȔ, țȔȖȔ Ȑ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚȖȔ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȘȈȏțȔȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȘȐ ȓȦȉȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ ȌȖȓȎȍȕ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȣȔ, țȗȖȊȈȧ ȕȈ ȔȐȓȖșȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ. TǭDzǹT 30 ȈȚȝȈ ȔȈȚȘȖȗȈȌȐȠȚȍȕȈ ȑȖȋȍȕȈȊȈȘțȘțȚșȈșȐ ȑȈȚ-ȗȘȈșȈȌȈȔ șȈ ȊȈȐ ȗțȔșȈȔ ȌțȘȈȘȈȌȝȑȖ ȔȈȚȖ ȔȈȔȈ ȈȚȝȈ - ȗȖȥȚȖȔț; ȔȈȚȘȈ - șȊȖȍȑ ȔȈȚȍȘȤȦ; țȗȈȌȐȠȚȍȕȈ - ȕȈțȟȍȕȕȣȑ; ȑȖȋȍȕȈ - ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ; ȈȊȈȘțȘțȚșȈșȐ - ȝȖȟȍȠȤ ȊȖȏȊȣșȐȚȤșȧ; ȑȈȚ-ȗȘȈșȈȌȈȔ - ȟȤȧ ȔȐȓȖșȚȤ; șȈȝ - ȚȖȚ, 218


219 ȒȖȚȖȘȣȑ; ȊȈȐ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȗțȔșȈȔ - ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ; ȌțȘȈȘȈȌȝȑȈȝ - ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖ șȖȊȍȘȠȈȚȤ; ȔȈȚȈȝ - ȔȕȍȕȐȍ; ȔȈȔȈ - ȔȖȍ. ǿȚȖȉȣ șȕȐșȒȈȚȤ ȔȐȓȖșȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, Țȣ ȗȖ șȖȊȍȚț șȊȖȍȑ ȔȈȚȍȘȐ ȘȍȠȐȓ ȗȘȈȒȚȐȒȖȊȈȚȤ ȔȍȚȖȌ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ, ȖȌȕȈȒȖ, ȕȈ ȔȖȑ ȊȏȋȓȧȌ, ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț ȚȈȒȐȍ ȈșȒȍȏȣ ȕȍ ȗȖȌ șȐȓț. ǯȈșȓțȎȐȚȤ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖșȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: MȍȚȖȌ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋȐ ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȍȕ Ȑ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ ȖȟȍȕȤ ȗȘȖșȚ. ȀȘȐ ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ, ȊȣșȠȐȑ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ, ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ǬȝȘțȊț MȈȝȈȘȈȌȎț, ȎȍȓȈȧ ȗȘȖȊȍȘȐȚȤ, ȕȈșȒȖȓȤȒȖ Ȗȕ ȚȊȍȘȌ Ȋ șȊȖȍȔ ȎȍȓȈȕȐȐ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ. ǿȍȘȍȏ ȚȈȒȖȍ ȐșȗȣȚȈȕȐȍ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȖȑȚȐ ȒȈȎȌȣȑ ȒȈȕȌȐȌȈȚ Ȋ țȟȍȕȐȒȐ. ǷȖșȓțȠȕȣȑ ȊȖȓȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ ȗȘȐȠȍȓ Ȓ ǬȝȘțȊȍ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȈȚȤ ȍȔț ȌțȝȖȊȕȖȍ ȗȖșȊȧȡȍȕȐȍ, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ Ȗȕ ȘȍȠȐȓ ȗȘȖȊȍȘȐȚȤ ȍȋȖ ȘȍȠȐȔȖșȚȤ. ǶȗȣȚ ȗȖȒȈȏȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȐșȒȘȍȕȕȍȔț ȟȍȓȖȊȍȒț ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȌȈȍȚșȧ ȓȍȋȒȖ, ȕȖ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒț ȕȍ ȝȊȈȚȈȍȚ ȘȍȠȐȔȖșȚȐ Ȑ ȐșȒȘȍȕȕȖșȚȐ, ȚȖ ȍȔț ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ. TǭDzǹT 31 ȔțȕȈȑȈȝ ȗȈȌȈȊȐȔ ȑȈșȑȈ ȕȐȝșȈȕȋȍȕȖȘț-ȌȎȈȕȔȈȉȝȐȝ ȕȈ ȊȐȌțȘ ȔȘȋȈȑȈȕȚȖ 'ȗȐ ȚȐȊȘȈ-ȑȖȋȈ-șȈȔȈȌȝȐȕȈ ȔțȕȈȑȈȝ - ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ; ȗȈȌȈȊȐȔ - ȗțȚȤ; ȑȈșȑȈ - ȟȍȑ; ȕȐȝșȈȕȋȍȕȈ - ȖȚȘȍȟȍȕȐȍȔ ȖȚ ȔȐȘȈ; țȘț-ȌȎȈȕȔȈȉȝȐȝ - ȗȖșȓȍ ȔȕȖȋȐȝ ȎȐȏȕȍȑ; ȕȈ - ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ; ȊȐȌțȝ - ȗȖȕȧȓȐ; ȔȘȋȈȑȈȕȚȈȝ - ȐȡȈ; ȈȗȐ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȚȐȊȘȈ-ȑȖȋȈ - șțȘȖȊȣȝ ȈșȒȍȏ; șȈȔȈȌȝȐȕȈ - Ȋ ȚȘȈȕșȍ. ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: MȕȖȋȐȍ ȑȖȋȐ-ȔȐșȚȐȒȐ, ȖȚȘȍȒȠȐȍșȧ ȖȚ ȔȐȘȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ, ȗȘȈȒȚȐȒȖȊȈȓȐ ȥȚȖȚ ȔȍȚȖȌ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȔȕȖȋȐȝ ȎȐȏȕȍȑ, ȕȖ ȚȈȒ Ȑ ȕȍ șȔȖȋȓȐ ȌȖȑȚȐ ȌȖ ȒȖȕȞȈ ȗȖ ȗțȚȐ ȗȖșȚȐȎȍȕȐȧ ǩȖȋȈ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȘȍȉȣȊȈȓȐ Ȋ ȚȘȈȕșȍ Ȑ șȖȊȍȘȠȈȓȐ șțȘȖȊȣȍ ȈșȒȍȏȣ. TǭDzǹT 32 ȈȚȖ ȕȐȊȈȘȚȈȚȈȔ ȥȠȈ ȕȐȘȉȈȕȌȝȈș ȚȈȊȈ ȕȐȠȗȝȈȓȈȝ ȑȈȚȐȠȑȈȚȐ ȉȝȈȊȈȕ ȒȈȓȍ ȠȘȍȑȈșȈȔ șȈȔțȗȈșȚȝȐȚȍ ȈȚȈȝ - ȏȈȚȍȔ; ȕȐȊȈȘȚȈȚȈȔ - ȗȘȖșȚȖ ȖșȚȈȕȖȊȐșȤ; ȥȠȈȝ - ȥȚȈ; ȕȐȘȉȈȕȌȝȈȝ - ȘȍȠȐȔȖșȚȤ; ȚȈȊȈ - ȚȊȖȧ; ȕȐȠȗȝȈȓȈȝ - ȉȍșȗȓȖȌȕȈ; ȑȈȚȐȠȑȈȚȐ - Țȍȉȍ șȓȍȌțȍȚ ȗȖȗȣȚȈȚȤșȧ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ; ȉȝȈȊȈȕ - Țȣ șȈȔ; ȒȈȓȍ - ș ȚȍȟȍȕȐȍȔ ȊȘȍȔȍȕȐ; ȠȘȍȑȈșȈȔ - ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ; șȈȔțȗȈșȚȝȐȚȍ - ȗȖȓțȟȐȊ. ǷȖȥȚȖȔț, ȔȖȑ ȔȈȓȤȟȐȒ, ȕȍ ȗȣȚȈȑșȧ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȥȚȐȔ ȗțȚȍȔ - Țȣ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȕȍ ȌȖȉȤȍȠȤșȧ țșȗȍȝȈ. dzțȟȠȍ ȊȖȏȊȘȈȡȈȑșȧ Ȓ șȍȉȍ ȌȖȔȖȑ. DzȖȋȌȈ Țȣ ȗȖȌȘȈșȚȍȠȤ, Țȍȉȍ șȕȖȊȈ ȗȖ ȔȐȓȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚșȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȊșȚțȗȐȚȤ ȕȈ ȗțȚȤ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȐ, Ȑ ȚȖȋȌȈ Țȣ 219


220 șȔȖȎȍȠȤ ȕȈȟȈȚȤ ȗȘȈȒȚȐȒȖȊȈȚȤ ȍȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȟȍȓȖȊȍȒ, ȝȖȘȖȠȖ ȗȖȌȋȖȚȖȊȓȍȕȕȣȑ Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖșȊȧȡȈȍȚ șȍȉȧ ȌțȝȖȊȕȖȔț șȈȔȖșȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȊȈȕȐȦ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȗȖșȓȍȌȕȍȔ ȥȚȈȗȍ șȊȖȍȑ ȎȐȏȕȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȎȐȏȕȤ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȋ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȌȍȓȐȚșȧ ȕȈ ȟȍȚȣȘȍ ȥȚȈȗȈ. ǪȕȈȟȈȓȍ ȟȍȓȖȊȍȒ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȉȘȈȝȔȈȟȈȘȐ, țȟȍȕȐȒȖȔ, ȐȏțȟȈȦȡȐȔ ǪȍȌȣ ȗȖȌ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȔ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ. ǯȈȚȍȔ Ȗȕ ȖȉȏȈȊȖȌȐȚșȧ șȍȔȤȍȑ Ȑ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ șȍȔȍȑȕȣȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ, ȒȈȒ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȖ ǪȍȌȈȔȐ. ǯȈȚȍȔ ȌȖȔȖȝȖȏȧȐȕ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝȖȑ, Ȑ ȕȈȒȖȕȍȞ, ȕȈ ȗȖșȓȍȌȕȍȔ ȥȚȈȗȍ, ȒȖȋȌȈ Ȗȕ ȋȖȚȖȊ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȖȚ ȎȐȏȕȐ ȊȈȕȈȗȘȈșȚȝȐ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȚȘȍȒȈȍȚșȧ ȖȚ ȔȐȘȈ, ȚȖ ȍșȚȤ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ șȈȕȕȤȧșț, Ȑ ȞȍȓȐȒȖȔ ȗȖșȊȧȡȈȍȚ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ. ǶȉȣȟȕȖ ȓȦȌȐ ȌțȔȈȦȚ, ȟȚȖ Ȋ ȌȍȚșȒȐȍ ȋȖȌȣ ȕțȎȕȖ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȎȐȏȕȤȦ, ȗȘȍȌȈȊȈȧșȤ ȐȋȘȈȔ Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȧȔ, Ȋ ȔȖȓȖȌȖșȚȐ șȓȍȌțȍȚ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȖȉȡȍșȚȊȖȔ ȌȍȊțȠȍȒ, Ȉ Ȋ șȚȈȘȖșȚȐ, ȕȈ ȐșȝȖȌȍ ȎȐȏȕȐ, ȔȖȎȕȖ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȍȉȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ȐȓȐ ȕȈȟȈȚȤ ȗȘȈȒȚȐȒȖȊȈȚȤ ȔȐșȚȐȟȍșȒțȦ ȑȖȋț. ǶȌȕȈȒȖ ȥȚȖ ȕȍ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ șȍȘȤȍȏȕȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗȉ ȥȚȖȔ ǬȝȘțȊȍ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȐșȗȣȚȈȚȤ ȍȋȖ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ Ȋ șȊȧȡȍȕȕȣȝ ȗȐșȈȕȐȧȝ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȓȎȍȕ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, ȕȈ ȒȈȒȖȑ ȉȣ șȚțȗȍȕȐ ȎȐȏȕȐ Ȗȕ ȕȐ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ. ǶȌȕȈȒȖ ȌțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȌȊȍȘȋȕțȚȤ țȟȍȕȐȒȈ ȐșȗȣȚȈȕȐȦ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȊȍȘȐȚȤ, ȕȈșȒȖȓȤȒȖ Ȗȕ ȐșȒȘȍȕȍȕ Ȋ șȊȖȍȔ ȎȍȓȈȕȐȐ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ. TȖȓȤȒȖ ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȌȈȚȤ ȍȔț ȌțȝȖȊȕȖȍ ȗȖșȊȧȡȍȕȐȍ. TǭDzǹT 33 ȑȈșȑȈ ȑȈȌ ȌȈȐȊȈ-ȊȐȝȐȚȈȔ șȈ ȚȍȕȈ șțȒȝȈ-ȌțȝȒȝȈȑȖȝ ȈȚȔȈȕȈȔ ȚȖȠȈȑȈȕ ȌȍȝȐ ȚȈȔȈșȈȝ ȗȈȘȈȔ ȘȟȟȝȈȚȐ ȑȈșȑȈ - ȓȦȉȖȑ; ȑȈȚ - ȚȖ, ȟȚȖ; ȌȈȐȊȈ - șțȌȤȉȖȑ; ȊȐȝȐȚȈȔ - ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȖ; șȈȝ - ȚȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ; ȚȍȕȈ - ȥȚȐȔ; șțȒȝȈ-ȌțȝȒȝȈȑȖȝ șȟȈșȚȤȍ ȐȓȐ ȋȖȘȍ; ȈȚȔȈȕȈȔ - șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔ "ȇ"; ȚȖȠȈȑȈȕ - țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕ; ȌȍȝȐ - ȊȖȗȓȖȡȍȕȕȈȧ ȌțȠȈ; ȚȈȔȈșȈȝ - ȚȤȔȣ; ȗȈȘȈȔ - ȕȈ ȌȘțȋțȦ șȚȖȘȖȕț; ȘȟȟȝȈȚȐ - ȗȍȘȍȗȘȈȊȓȧȍȚșȧ. ǷȘȐ ȓȦȉȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ - Ȑ Ȋ șȟȈșȚȤȍ, Ȑ Ȋ ȋȖȘȍ - ȕțȎȕȖ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȕȣȔ, ȗȖȕȐȔȈȧ, ȟȚȖ Ȑ ȚȖ, Ȑ ȌȘțȋȖȍ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȓ ȕȈȔ ȗȖ ȊȖȓȍ ǪșȍȊȣȠȕȍȋȖ. TȖȔț, ȒȚȖ ȊșȍȋȌȈ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕ, ȕȍ șȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȚȘțȌȈ ȊȣȑȚȐ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȚȤȔȣ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǮȐȏȕȤ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ Ȑ ȋȘȍȝȖȊȕȖȑ ȒȈȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȏȈȕȧȚ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, ȚȖ ȓȦȉȖȑ ȍȋȖ ȗȖșȚțȗȖȒ ȉțȌȍȚ ȗȘȐȊȖȌȐȚȤ ȓȐȉȖ Ȓ șȚȘȈȌȈȕȐȧȔ, ȓȐȉȖ Ȓ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧȔ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. DzȖȋȌȈ Ȓ ȕȈȔ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȖȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ șȟȈșȚȤȍ Ȑ Ȕȣ ȕȈșȓȈȎȌȈȍȔșȧ ȎȐȏȕȤȦ, ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ȕȣ ȗȖȎȐȕȈȍȔ ȗȓȖȌȣ șȊȖȍȑ ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȐșȟȍȘȗȣȊȈȧ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ 220


221 ȏȈȗȈș ȍȍ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ. DzȖȋȌȈ Ȏȍ Ȕȣ șȚȘȈȌȈȍȔ, ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ȕȣ ȗȖȎȐȕȈȍȔ ȗȓȖȌȣ șȊȖȍȑ ȋȘȍȝȖȊȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. ǭșȓȐ Ȕȣ ȝȖȚȐȔ ȊȣȉȘȈȚȤșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȚȤȔȣ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȈ, ȚȖ ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȊȧȏȣȊȈȚȤșȧ Ȓ ȗȘȍȝȖȌȧȡȍȔț șȟȈșȚȤȦ Ȑ ȋȖȘȦ, ȌȖȓȎȕȣ ȔȐȘȐȚȤșȧ ș ȓȦȉȣȔȐ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȔȐ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȝ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ ȗȖ ȊȖȓȍ ǫȖșȗȖȌȈ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȍșȓȐ Ȕȣ ȌȖȊȍȘȐȔșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȚȖ șȔȖȎȍȔ ȊȣȘȊȈȚȤșȧ Ȑȏ ȚȐșȒȖȊ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ. TǭDzǹT 34 ȋțȕȈȌȝȐȒȈȕ ȔțȌȈȔ ȓȐȗșȍȌ ȈȕțȒȘȖȠȈȔ ȋțȕȈȌȝȈȔȈȚ ȔȈȐȚȘȐȔ șȈȔȈȕȈȌ ȈȕȊȐȟȟȝȍȕ ȕȈ ȚȈȗȈȐȘ ȈȉȝȐȉȝțȑȈȚȍ ȋțȕȈ-ȈȌȝȐȒȈȚ - ȚȖȚ, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȉȖȇȓȤȠȐȔȐ ȏȕȈȕȐȧȔȐ Ȑ ȖȗȣȚȖȔ; ȔțȌȈȔ - țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ; ȓȐȗșȍȚ - șȓȍȌțȍȚ ȐșȗȣȚȣȊȈȚȤ; ȈȕțȒȘȖȠȈȔ - șȖșȚȘȈȌȈȕȐȍ; ȋțȕȈ-ȈȌȝȈȔȈȚ - Ȓ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȕȈȌȍȓȍȕ ȔȍȕȤȠȐȔȐ ȏȕȈȕȐȧȔȐ Ȑ ȖȗȣȚȖȔ; ȔȈȐȚȘȐȔ - ȌȘțȎȉȣ; șȈȔȈȕȈȚ - ș ȘȈȊȕȣȔ; ȈȕȊȐȟȟȝȍȚ - șȓȍȌțȍȚ ȎȍȓȈȚȤ; ȕȈ - ȕȍ; ȚȈȗȈȐȝ - șȚȘȈȌȈȕȐȍȔ; ȈȉȝȐȉȝțȑȈȚȍ - ȖȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȖȝȊȈȟȍȕ. DzȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȊȈȚȤșȧ ȚȈȒȐȔ ȗȘȈȊȐȓȖȔ: ȗȘȐ ȊșȚȘȍȟȍ ș ȚȍȔ, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȉȖȇȓȤȠȐȔȐ ȏȕȈȕȐȧȔȐ Ȑ ȖȗȣȚȖȔ, ȕțȎȕȖ ȘȈȌȖȊȈȚȤșȧ, ȗȘȐ ȊșȚȘȍȟȍ ș ȚȍȔ, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȔȍȕȤȠȐȔȐ ȏȕȈȕȐȧȔȐ Ȑ ȖȗȣȚȖȔ, ȕțȎȕȖ ȖȚȕȍșȚȐșȤ Ȓ ȕȍȔț ș șȖșȚȘȈȌȈȕȐȍȔ, Ȉ ȊșȚȘȍȚȐȊ ȘȈȊȕȖȋȖ, ȕțȎȕȖ ȗȖȌȘțȎȐȚȤșȧ ș ȕȐȔ. TȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ ȥȚȐȝ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ, ȐȏȉȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚ ȚȘȖȑșȚȊȍȕȕȣȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶȉȣȟȕȖ, ȊșȚȘȍȟȈȧ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȐȚ ȕȈș Ȋ ȟȍȔ-ȓȐȉȖ, Ȕȣ ȏȈȊȐȌțȍȔ ȚȈȒȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț, ȗȘȐ ȊșȚȘȍȟȍ ș ȚȍȔ, ȒȚȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȔȍȕȤȠȐȔȐ ȏȕȈȕȐȧȔȐ ȐȓȐ ȖȗȣȚȖȔ, Ȕȣ ȕȈșȔȍȝȈȍȔșȧ ȕȈȌ ȕȐȔ, Ȉ ȗȘȐ ȊșȚȘȍȟȍ ș ȘȈȊȕȣȔ ȕȈȟȐȕȈȍȔ ȝȊȈșȚȈȚȤșȧ șȊȖȐȔȐ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧȔȐ. TȈȒȖȍ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȐȟȐȕȖȑ Ȋșȍȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ șȚȘȈȌȈȕȐȑ. ǷȖȥȚȖȔț ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ ȉȍȏțȗȘȍȟȕȣȔ ȊȖ Ȋșȍȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ. ǪȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȏȈȊȐȌȖȊȈȚȤ ȉȖȓȍȍ ȏȕȈȦȡȍȔț ȟȍȓȖȊȍȒț, ȕțȎȕȖ ȘȈȌȖȊȈȚȤșȧ ȊșȚȘȍȟȍ ș ȕȐȔ. ǪȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ș ȗȘȍȏȘȍȕȐȍȔ șȔȖȚȘȍȚȤ ȕȈ Ȕȍȕȍȍ ȏȕȈȦȡȍȋȖ, șȓȍȌțȍȚ ȖȚȕȍșȚȐșȤ Ȓ ȕȍȔț ș șȖșȚȘȈȌȈȕȐȍȔ Ȑ ȗȖȔȖȟȤ ȍȔț ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȕȈ ȌȖȓȎȕȣȑ țȘȖȊȍȕȤ. ǪșȚȘȍȚȐȊ Ȏȍ ȘȈȊȕȖȋȖ, ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȒȐȟȐȚȤșȧ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔ șȊȖȐȔȐ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧȔȐ, șȓȍȌțȍȚ șȔȖȚȘȍȚȤ ȕȈ ȕȍȋȖ ȒȈȒ ȕȈ șȊȖȍȋȖ ȌȘțȋȈ. Mȣ ȚȈȒȎȍ ȌȖȓȎȕȣ ș șȖșȚȘȈȌȈȕȐȍȔ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ ȖȉȣȟȕȣȔ ȓȦȌȧȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔțȟȈȚșȧ Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȏȈȉȣȓȐ DzȘȐȠȕț. TȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ ȥȚȐȝ ȊȈȎȕȣȝ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ, șȔȖȎȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ șȟȈșȚȤȍ Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ. TǭDzǹT 35 ȌȝȘțȊȈ țȊȈȟȈ șȖ 'ȑȈȔ ȠȈȔȖ ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ șțȒȝȈ-ȌțȝȒȝȈ-ȝȈȚȈȚȔȈȕȈȔ ȌȈȘȠȐȚȈȝ ȒȘȗȈȑȈ ȗțȔșȈȔ ȌțȘȌȈȘȠȖ 'șȔȈȌ-ȊȐȌȝȈȐș Țț ȑȈȝ 221


222 ȌȝȘțȊȈȝ țȊȈȟȈ - ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ șȒȈȏȈȓ; șȈȝ - ȚȖ; ȈȑȈȔ - ȥȚȖ; ȠȈȔȈȝ - șȗȖȒȖȑșȚȊȐȍ țȔȈ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈ - TȖȉȖȑ; șțȒȝȈ-ȌțȝȒȝȈ - șȟȈșȚȤȍ Ȑ șȚȘȈȌȈȕȐȧ; ȝȈȚȈ-ȈȚȔȈȕȈȔ - Țȍ, ȕȈ ȒȖȋȖ ȊȓȐȧȦȚ; ȌȈȘȠȐȚȈȝ - ȗȖȒȈȏȈȕȕȖȍ; ȒȘȗȈȑȈ - ȔȐȓȖșȚȤȦ; ȗțȔșȈȔ - ȓȦȌȍȑ; ȌțȘȌȈȘȠȈȝ - ȖȟȍȕȤ ȚȘțȌȕȖ ȊȖșȗȘȐȕȧȚȤ; ȈșȔȈȚ-ȊȐȌȝȈȐȝ - ȓȐȟȕȖșȚȧȔ, ȗȖȌȖȉȕȣȔ ȕȈȔ; Țț - ȕȖ; ȑȈȝ - ȚȖ, ȟȚȖ Țȣ șȒȈȏȈȓ. ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ șȒȈȏȈȓ: Ƕ ǫȖșȗȖȌȤ ǵȈȘȈȌȈȌȎȐ, ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ Țȣ ȚȈȒ ȔȐȓȖșȚȐȊȖ ȌȈȓ Ȕȕȍ, șȗȖșȖȉȕȣ țșȗȖȒȖȐȚȤ țȔ ȓȦȉȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȟȤȍ șȍȘȌȞȍ ȊȖȓȕțȦȚ ȏȍȔȕȣȍ ȘȈȌȖșȚȐ Ȑ ȗȍȟȈȓȐ. ǶȌȕȈȒȖ ȧ șȓȐȠȒȖȔ ȗȖȋȘȧȏ Ȋ ȕȍȊȍȎȍșȚȊȍ, ȗȖȥȚȖȔț ȚȊȖȐ ȔțȌȘȣȍ șȓȖȊȈ ȕȍ ȕȈȝȖȌȧȚ ȖȚȒȓȐȒȈ Ȋ ȔȖȍȔ șȍȘȌȞȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: dzȦȌȐ ȌȍȓȧȚșȧ ȕȈ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ. ǶȌȕȈ Ȑȏ ȕȐȝ - ȥȚȖ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȈȒȈȔȐ, ȓȦȌȐ, ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȎȍȓȈȕȐȑ, ț ȕȍȋȖ ȊșȍȋȌȈ ȉțȌțȚ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȎȍȓȈȕȐȧ, ȍșȓȐ ȕȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ, ȚȖ ȌțȝȖȊȕȣȍ. TȖȚ, ȒȚȖ șȚȘȍȔȐȚșȧ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȍ ȟțȊșȚȊȈ, ȐȔȍȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ. ǭșȓȐ Ȏȍ ȟȍȓȖȊȍȒ ȋȖȚȖȊ ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȚȤ ȊșȍȔ ȘȈȌȐ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȧ ȌțȝȖȊȕȣ. ǬȝȘțȊȈ ȕȍ ȏȈȝȖȚȍȓ ȗȘȐșȓțȠȈȚȤșȧ Ȓ șȓȖȊȈȔ ȊȍȓȐȒȖȋȖ șȊȧȚȖȋȖ ǵȈȘȈȌȣ - Ȗȕ șȟȐȚȈȓ, ȟȚȖ ȕȍ ȋȖȚȖȊ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȤ ȍȋȖ șȖȊȍȚț, ȚȈȒ ȒȈȒ ǵȈȘȈȌȈ ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȓ ȍȔț ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ. ǶȌȕȈȒȖ ȉȣȓȖ ȉȣ ȕȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȌțȔȈȚȤ, ȟȚȖ ȚȖȔț, ȒȚȖ ȐȔȍȍȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ, ȕȍȓȤȏȧ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ȅȚȖ șȈȔȣȑ ȊȈȎȕȣȑ țȘȖȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȔȖȎȕȖ ȐȏȊȓȍȟȤ Ȑȏ ȘȈșșȒȈȏȈ Ȗ ȎȐȏȕȐ ǬȝȘțȊȣ. Ƕȕ ȖȚȒȘȖȊȍȕȕȖ ȗȘȐȏȕȈȓșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȍȋȖ șȍȘȌȞȍ ȗȍȘȍȗȖȓȕȧȦȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ. ǭȋȖ șȐȓȤȕȖ ȏȈȌȍȓȐ ȎȍșȚȖȒȐȍ șȓȖȊȈ ȔȈȟȍȝȐ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȌțȝȖȊȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ȘȈȊȕȖȌțȠȍȕ Ȓ ȗȘȖȒȓȧȚȐȧȔ Ȑ ȗȖȝȊȈȓȈȔ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ Țȍȝ, ȒȚȖ ȌȖșȚȐȋ ȊȍȘȠȐȕ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȕȍ ȚȘȍȊȖȎȈȚ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȖșȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȐȘȈ. ǵȖ ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȖȚȒȘȖȊȍȕȕȖ ȗȘȐȏȕȈȓșȧ, ȟȚȖ ȍȡȍ ȕȍ ȊȖȏȊȣșȐȓșȧ ȕȈȌ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔ ȋȖȘȍȔ Ȑ șȟȈșȚȤȍȔ. Ƕȕ ȕȍ șȖȔȕȍȊȈȓșȧ Ȋ ȞȍȕȕȖșȚȐ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȑ ǵȈȘȈȌȣ, ȕȖ ȕȍ șȟȐȚȈȓ șȍȉȧ ȋȖȚȖȊȣȔ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȤ ȐȔ. Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȏȈȚȘȈȋȐȊȈȍȚșȧ ȊȖȗȘȖș Ȗ ȚȖȔ, ȔȖȎȍȚ ȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȖȉțȘȍȊȈȍȔȣȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȔȐ ȎȍȓȈȕȐȧȔȐ, ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǶȚȊȍȚ ȕȈ ȥȚȖȚ ȊȖȗȘȖș ȖȌȕȖȏȕȈȟȍȕ: ǫȖșȗȖȌț ȔȖȎȍȚ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȒȈȎȌȣȑ. ǬȈȎȍ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȓȖȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ, ȍȔț șȓȍȌțȍȚ ȕȈȟȈȚȤ ȗȘȈȒȚȐȒȖȊȈȚȤ ȉȝȈȒȚȐ-ȑȖȋț, șȖȏȕȈȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ, Ȑ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȚȈȒ ȔȐȓȖșȚȐȊ, ȟȚȖ ȐșȗȖȓȕȧȍȚ ȓȦȉȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ. ǸȈșșȒȈȏ Ȗ ȎȐȏȕȐ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ȕȍ ȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȕȐȒȈȒȐȝ șȖȔȕȍȕȐȑ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ ȔȖȎȍȚ ȒȈȎȌȣȑ, ȌȈȎȍ ȚȖȚ, ȒȖȋȖ ȖȉțȘȍȊȈȦȚ ȉȍșȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ. TǭDzǹT 36 ȈȚȝȈȗȐ Ȕȍ 'ȊȐȕȐȚȈșȑȈ ȒȠȈȚȚȘȈȔ ȋȝȖȘȈȔ țȗȍȑțȠȈȝ șțȘțȟȑȈ ȌțȘȊȈȟȖ-ȉȈȕȈȐȘ ȕȈ ȉȝȐȕȕȍ ȠȘȈȑȈȚȍ ȝȘȌȐ 222


223 ȈȚȝȈ ȈȗȐ - ȗȖȥȚȖȔț; Ȕȍ - ȔȖȑ; ȈȊȐȕȐȚȈșȑȈ - ȕȍ ȖȟȍȕȤ șȔȐȘȍȕȕȣȑ; ȒȠȈȚȚȘȈȔ - Ȍțȝ ȒȠȈȚȘȐȧ; ȋȝȖȘȈȔ - ȕȍȚȍȘȗȐȔȣȑ; țȗȍȑțȠȈȝ - ȌȖșȚȐȋȠȐȑ; șțȘțȟȑȈȝ - ȞȈȘȐȞȣ ǹțȘțȟȐ; ȌțȘȊȈȟȈȝ - ȏȓȣȝ șȓȖȊ; ȉȈȕȈȐȝ - șȚȘȍȓȈȔȐ; ȕȈ - ȕȍ; ȉȝȐȕȕȍ - ȗȖȘȈȎȍȕȕȣȑ; ȠȘȈȑȈȚȍ - ȖșȚȈȍȚșȧ; ȝȘȌȐ - Ȋ șȍȘȌȞȍ. MȖȑ ȋȖșȗȖȌȐȕ, ȧ ȏȕȈȦ, ȟȚȖ ȗȖșȚțȗȈȦ ȌȍȘȏȒȖ, ȖȚȒȈȏȣȊȈȧșȤ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȚȊȖȐȔ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ, ȖȌȕȈȒȖ Ȋ ȥȚȖȔ ȕȍȚ ȔȖȍȑ ȊȐȕȣ. ǪșȍȔț ȊȐȕȖȑ ȒȘȖȊȤ ȒȠȈȚȘȐȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȚȍȟȍȚ Ȋ ȔȖȐȝ ȎȐȓȈȝ. ǮȍșȚȖȒȐȍ șȓȖȊȈ ȔȖȍȑ ȔȈȟȍȝȐ ǹțȘțȟȐ ȗȘȖȕȏȐȓȐ ȔȖȍ șȍȘȌȞȍ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȕȖ ȖșȚȈȍȚșȧ ȋȓțȝȐȔ Ȓ ȚȊȖȐȔ ȉȍșȞȍȕȕȣȔ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǫȖȊȖȘȐȚșȧ, ȟȚȖ șȍȘȌȞȍ ȗȖȌȖȉȕȖ ȋȓȐȕȧȕȖȔț ȋȖȘȠȒț: ȘȈȏȉȐȚȖȍ șȍȘȌȞȍ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ șȒȓȍȐȚȤ. ǵȈ ȥȚț ȈȕȈȓȖȋȐȦ șșȣȓȈȍȚșȧ ȏȌȍșȤ ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ. Ƕȕ ȋȖȊȖȘȐȚ ǵȈȘȈȌȍ MțȕȐ, ȟȚȖ ȖșȚȘȣȍ șȚȘȍȓȣ ȎȍșȚȖȒȐȝ șȓȖȊ ȔȈȟȍȝȐ ȗȘȖȕȏȐȓȐ ȍȋȖ șȍȘȌȞȍ; ȉȖȓȤ, ȒȖȚȖȘțȦ ȖȕȐ ȍȔț ȗȘȐȟȐȕȐȓȐ, ȚȈȒ șȐȓȤȕȈ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȖșȚȈȓȤȕȖȍ ȖȚșȚțȗȐȓȖ ȕȈ ȊȚȖȘȖȑ ȗȓȈȕ Ȑ Ȋ ȍȋȖ șȍȘȌȞȍ ȖșȚȈȓȖșȤ ȚȖȓȤȒȖ ȎȍȓȈȕȐȍ ȖȚȖȔșȚȐȚȤ ȏȈ ȕȈȕȍșȍȕȕȖȍ ȖșȒȖȘȉȓȍȕȐȍ. ǭȋȖ ȔȈȟȍȝȈ șȒȈȏȈȓȈ, ȟȚȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȑȏ ȟȘȍȊȈ ǹțȕȐȚȐ, ȕȍȓȦȉȐȔȖȑ Ȏȍȕȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ ǻȚȚȈȕȈȗȈȌȣ, Ȗȕ ȕȍȌȖșȚȖȐȕ șȐȌȍȚȤ ȕȈ ȚȘȖȕȍ ȐȓȐ ț ȖȚȞȈ ȕȈ ȒȖȓȍȕȧȝ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ǹțȘțȟȐ șȟȐȚȈȓȈ, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȕȈșȓȍȌȕȐȒȖȔ ȗȘȍșȚȖȓȈ. ǷȖȥȚȖȔț ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȗȖșȚȈȊȐȓ șȊȖȍȑ ȞȍȓȤȦ șȚȈȚȤ ȗȖȊȍȓȐȚȍȓȍȔ ȗȓȈȕȍȚȣ ȉȖȓȍȍ ȗȘȍȒȘȈșȕȖȑ, ȟȍȔ ȗȓȈȕȍȚȈ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ, ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȋȖ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ. ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȒȖșȊȍȕȕȖ ȕȈȗȖȔȕȐȓ ȊȍȓȐȒȖȔț ȔțȌȘȍȞț ǵȈȘȈȌȍ, ȟȚȖ ȗȖ ȚȍȔȗȍȘȈȔȍȕȚț ȓȦȌȐ ȌȍȓȧȚșȧ ȕȈ ȟȍȚȣȘȍ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ: ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȠȈȚȘȐȍȊ, ȊȈȑȠȤȍȊ Ȑ ȠțȌȘ. dzȦȌȐ, ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȐȍ Ȓ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔ ȒȈșȚȈȔ, ȘȍȏȒȖ ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȌȘțȋ ȖȚ ȌȘțȋȈ ȗȖ ȚȍȔȗȍȘȈȔȍȕȚț. ǼȐȓȖșȖȜșȒȖȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ Ȓ ȎȐȏȕȐ, ȒȖȚȖȘȖȍ șȚȈȘȈȓșȧ ȊȖșȗȐȚȈȚȤ Ȋ ǬȝȘțȊȍ ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ, ȉȓȐȏȒȖ ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒȐȔ ȕȈȚțȘȈȔ, ȕȖ ȒȠȈȚȘȐȧȔ ȖȕȖ ȟțȎȌȖ. ǬȝȘțȊȈ ȖȚȒȘȖȊȍȕȕȖ ȗȘȐȏȕȈȓșȧ, ȟȚȖ ȓȐȠȍȕ șȔȐȘȍȕȐȧ, ȗȘȐșțȡȍȋȖ ȉȘȈȝȔȈȕȈȔ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȕȧȚȤ ȜȐȓȖșȖȜȐȦ ǵȈȘȈȌȣ MțȕȐ. ǰȏ șȓȖȊ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ șȓȍȌțȍȚ, ȟȚȖ ȍșȓȐ ȘȍȉȍȕȒȈ ȊȖșȗȐȚȣȊȈȦȚ ȉȍȏ țȟȍȚȈ ȍȋȖ ȕȈȒȓȖȕȕȖșȚȍȑ, ȚȖ ȒȘȈȑȕȍ ȔȈȓȖȊȍȘȖȧȚȕȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȉțȌȍȚ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤșȧ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ șȖ șȊȖȍȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ. Ǫ ȊȍȌȐȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȋțȘț ȐȓȐ țȟȐȚȍȓȤ ȉȣȓ ȖȉȧȏȈȕ ȕȈȉȓȦȌȈȚȤ ȏȈ ȗșȐȝȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȔ ȘȈȏȊȐȚȐȍȔ șȊȖȍȋȖ țȟȍȕȐȒȈ Ȑ ȊȖșȗȐȚȣȊȈȚȤ ȍȋȖ ș ȖȘȐȍȕȚȈȞȐȍȑ ȕȈ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕțȦ ȗȘȖȜȍșșȐȦ. ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ, ȊȖșȗȐȚȈȕȕȣȑ ȒȈȒ ȒȠȈȚȘȐȑ, ȕȍ ȔȖȋ ȗȘȐȕȧȚȤ ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒțȦ ȜȐȓȖșȖȜȐȦ ǵȈȘȈȌȣ MțȕȐ. Ǫ ǨȔȍȘȐȒȍ Ȕȕȍ ȗȘȐȠȓȖșȤ ȕȈ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔ ȖȗȣȚȍ țȉȍȌȐȚȤșȧ Ȋ ȕȍșȖȊȔȍșȚȐȔȖșȚȐ ȚȍȔȗȍȘȈȔȍȕȚȖȊ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ Ȑ ȒȠȈȚȘȐȍȊ. ǨȔȍȘȐȒȈȕșȒȐȍ ȦȕȖȠȐ, ȊȖșȗȐȚȈȕȕȣȍ ȒȈȒ ȠțȌȘȣ, ȕȍ șȗȖșȖȉȕȣ șȘȈȎȈȚȤșȧ. ǷȖȥȚȖȔț, ȒȖȋȌȈ ȈȔȍȘȐȒȈȕșȒȐȝ ȦȕȖȠȍȑ, ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȝ ȚȍȔȗȍȘȈȔȍȕȚȖȔ ȒȠȈȚȘȐȧ, ȗȘȐȏȣȊȈȦȚ Ȋ ȈȘȔȐȦ, ȖȕȐ șȚȈȘȈȦȚșȧ țȒȓȖȕȐȚȤșȧ ȖȚ ȕȈȉȖȘȈ, ȟȚȖ ȊȣȏȣȊȈȍȚ ȉȖȓȤȠȖȍ ȕȍȌȖȊȖȓȤșȚȊȖ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ. ǸȈȏțȔȍȍȚșȧ, ȚȖ, ȟȚȖ ȥȚȐ ȦȕȖȠȐ ȕȍ ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȚȍȔȗȍȘȈȔȍȕȚȖȔ ȒȠȈȚȘȐȧ, ȍȡȍ ȕȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȕȈȌȍȓȍȕȣ ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒȐȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ; ȖȕȐ ȉȣȓȐ ȊȖșȗȐȚȈȕȣ ȒȈȒ ȠțȌȘȣ Ȑ ȚȍȗȍȘȤ, ȘȈȏȖȟȈȘȖȊȈȊȠȐșȤ ȊȖ ȊșȍȔ, ȗȖȗȖȓȕȧȦȚ ȘȧȌȣ ȝȐȗȗȐ. ǶȌȕȈȒȖ, ȒȖȋȌȈ ȖȕȐ ȗȘȐșȖȍȌȐ223


224 ȕȧȦȚșȧ Ȓ ǬȊȐȎȍȕȐȦ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȚȤșȧ Ȋ ǨȔȍȘȐȒȍ, ȖȕȐ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȘȈȏȊȐȚȤ Ȋ șȍȉȍ ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒȐȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȌȈȎȍ ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ, ȗȖȓțȟȐȊ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȍ ȠțȌȘ, ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȕȈ șȈȔȖȑ ȕȐȏȒȖȑ șȚțȗȍȕȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ǬȊȐȎȍȕȐȍ șȖȏȕȈȕȐȧ DzȘȐȠȕȣ ȖȚȒȘȣȚȖ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ, ȖȉȘȍșȚȐ ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒȐȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȔȖȎȍȚ ȒȈȎȌȣȑ. ȅȚȖ ȒȈȒ ȘȈȏ ȚȖ, Ȋ ȟȍȔ ȉȖȓȤȠȍ ȊșȍȋȖ ȕțȎȌȈȍȚșȧ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ, ȚȈȒ ȒȈȒ Ȋ ȕȈȠȍ ȊȘȍȔȧ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȕȍ ȖșȚȈȓȖșȤ ȕȐ ȐșȚȐȕȕȣȝ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȕȐ ȒȠȈȚȘȐȍȊ; șȍȑȟȈș ȖȉȡȍșȚȊȖ șȖșȚȖȐȚ ȋȓȈȊȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ Ȑȏ ȠțȌȘ Ȑ ȕȍȉȖȓȤȠȖȑ ȗȘȖșȓȖȑȒȐ ȊȈȑȠȤȍȊ. ǬȍȓȍȕȐȍ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȕȈ șȖșȓȖȊȐȧ ȉȘȈȝȔȈȕȖȊ, ȒȠȈȚȘȐȍȊ, ȊȈȑȠȤȍȊ Ȑ ȠțȌȘ ȕȈțȟȕȖ ȖȉȖșȕȖȊȈȕȕȖ. Ǫ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȔ ȖȘȋȈȕȐȏȔȍ ȉȘȈȝȔȈȕȣ ȐșȗȖȓȕȧȦȚ ȜțȕȒȞȐȐ ȋȖȓȖȊȣ, ȒȠȈȚȘȐȐ - ȘțȒ, ȊȈȑȠȤȐ - ȎȍȓțȌȒȈ, Ȉ ȠțȌȘȣ ȕȖȋ. Ǫ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ț ȥȚȖȋȖ ȖȘȋȈȕȐȏȔȈ ȖșȚȈȓȐșȤ ȚȖȓȤȒȖ ȕȖȋȐ Ȑ ȎȍȓțȌȖȒ, ȕȖ ȕȍȚ ȘțȒ Ȑ ȋȖȓȖȊȣ, Ȑ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȞȈȘȐȚ ȝȈȖș. ǷȖȥȚȖȔț ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒțȦ ȒțȓȤȚțȘț, ȟȚȖȉȣ țȚȊȍȘȌȐȚȤ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȌțȝȖȊȕȣȍ ȐȌȍȈȓȣ Ȑ ȊȖȏȊȣșȐȚȤ ȍȋȖ ȌȖ țȘȖȊȕȧ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ șȖȏȕȈȕȐȧ. TǭDzǹT 37 ȗȈȌȈȔ ȚȘȐ-ȉȝțȊȈȕȖȚȒȘȠȚȈȔ ȌȎȐȋȐȠȖȝ șȈȌȝț ȊȈȘȚȔȈ Ȕȍ ȉȘțȝȑ ȈșȔȈȚ-ȗȐȚȘȉȝȐȘ ȉȘȈȝȔȈȕȕ ȈȕȑȈȐȘ Ȉȗȑ ȈȕȈȌȝȐȠȚȝȐȚȈȔ ȗȈȌȈȔ - ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ; ȚȘȐ-ȉȝțȊȈȕȈ - ȚȘȐ ȔȐȘȈ; țȚȒȘȠȚȈȔ - ȓțȟȠȍȋȖ; ȌȎȐȋȐȠȖȝ - ȎȍȓȈȦȡȐȑ; șȈȌȝț - ȟȍșȚȕȣȑ; ȊȈȘȚȔȈ - ȗțȚȤ; Ȕȍ - Ȕȕȍ; ȉȘțȝȐ - ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, șȒȈȎȐ; ȈșȔȈȚ - ȕȈȠ; ȗȐȚȘȉȝȐȝ - ȖȚȞȖȔ, ȌȍȌȖȔ Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ ȗȘȍȌȒȈȔȐ; ȉȘȈȝȔȈȕ - Ȗ ȊȍȓȐȟȈȑȠȐȑ ȉȘȈȝȔȈȕ; ȈȕȑȈȐȝ - ȌȘțȋȐȔȐ; ȈȗȐ - ȌȈȎȍ; ȈȕȈȌȝȐȠȚȝȐȚȈȔ - ȕȍ ȌȖșȚȐȋȕțȚȣȑ. Ƕ țȟȍȕȣȑ ȉȘȈȝȔȈȕ, ȧ ȝȖȟț ȌȖșȚȐȟȤ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȌȖ Ȕȍȕȧ ȕȍ ȌȖșȚȐȋȈȓ ȕȐȒȚȖ Ȋ ȚȘȍȝ ȔȐȘȈȝ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȍȊȏȖȑȚȐ ȌȈȎȍ șȊȖȍȋȖ ȖȚȞȈ Ȑ ȌȍȌȈ. ǩțȌȤ ȚȈȒ ȌȖȉȘ, țȒȈȎȐ Ȕȕȍ, ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȗȘȈȊȍȌȕȣȑ ȗțȚȤ, ȐȌȧ ȗȖ ȒȖȚȖȘȖȔț ȧ șȔȖȋț ȌȖșȚȐȟȤ ȞȍȓȐ șȊȖȍȑ ȎȐȏȕȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȖșȒȖȓȤȒț ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȖȚȊȍȘȋ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ǵȈȘȈȌȣ MțȕȐ, șȖșȓȈȊȠȐșȤ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȓȦȌȍȑ ș ȉȘȈȝȔȈȕȐȟȍșȒȐȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ, ȔȖȎȕȖ ȉȣȓȖ ȖȎȐȌȈȚȤ, ȟȚȖ ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ șȗȘȖșȐȚ ȍȋȖ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒȐȍ Ȏȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȗȕ ȝȖȟȍȚ ȗȖȓțȟȐȚȤ. ǵȍ ȌȖȎȐȌȈȧșȤ ȥȚȖȋȖ ȊȖȗȘȖșȈ, ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȊȣșȒȈȏȈȓ șȊȖȍ ȏȈȊȍȚȕȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ. ǭȋȖ ȖȚȍȞ ȉȣȓ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȖȔ ȔȐȘȈ, Ȉ ȍȋȖ ȗȘȈȌȍȌ, ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, - ȚȊȖȘȞȖȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ. Ƕȕ Ȏȍ ȝȖȚȍȓ ȗȘȈȊȐȚȤ ȞȈȘșȚȊȖȔ ȉȖȓȍȍ ȖȉȠȐȘȕȣȔ Ȑ ȉȖȋȈȚȣȔ, ȟȍȔ ȞȈȘșȚȊȈ ȍȋȖ ȖȚȞȈ Ȑ ȗȘȈȌȍȌȈ. Ƕȕ ȖȚȒȘȖȊȍȕȕȖ ȗȘȐȏȕȈȓșȧ, ȟȚȖ ȝȖȟȍȚ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȞȈȘșȚȊȖ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȕȍ ȉțȌȍȚ ȘȈȊȕȣȝ Ȋ ȚȘȍȝ ȔȐȘȈȝ, ȚȖ ȍșȚȤ ȕȈ ȊȣșȠȐȝ, șȘȍȌȕȐȝ Ȑ ȕȐȏȠȐȝ ȗȓȈȕȍȚȈȝ. ǹȈȔȖȍ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȋ ȥȚȖȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ, ȕȖ ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȝȖȚȍȓ ȗȘȍȊȏȖȑȚȐ ȌȈȎȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț. Ƕȕ ȝȖȚȍȓ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȊșȚȘȍȟȍȑ ș ǵȈȘȈȌȖȑ MțȕȐ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȏȕȈȓ, ȟȚȖ ȍșȓȐ ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ, ȊȍȓȐȒȐȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ, ȉȓȈȋȖșȓȖȊȐȚ ȍȋȖ ȐȓȐ țȒȈȎȍȚ ȍȔț ȗțȚȤ, ȚȖ Ȗȕ, Ȋȕȍ ȊșȧȒȖȋȖ șȖȔȕȍȕȐȧ, ȌȖȉȤȍȚșȧ șȈȔȖȋȖ ȊȣșȖȒȖȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ Ȋ ȚȘȍȝ ȔȐ224


225 ȘȈȝ. ǷȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȗȖȗȘȖșȐȓ ǵȈȘȈȌȈȌȎȐ ȗȖȔȖȟȤ ȍȔț Ȋ ȥȚȖȔ. ǮȍȓȈȧ ȗȘȍȊȏȖȑȚȐ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔț, ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ, ȗȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, ȎȍȓȈȓ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖȋȖ, ȖȌȕȈȒȖ ȚȖȚ, ȒȚȖ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, șȔȖȎȍȚ ȌȖșȚȐȟȤ ȌȈȎȍ ȕȍȌȖșȚȐȎȐȔȖȋȖ. ǯȌȍșȤ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȝȖȚȍȓ ȌȖșȚȐȟȤ ȊȣșȖȒȖȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȟȍșȚȕȣȔ ȗțȚȍȔ, ȕȍ ȗȘȐȉȍȋȈȧ Ȓ ȝȐȚȘȖșȚȧȔ Ȑ țȓȖȊȒȈȔ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, Ȗȕ șȖȋȓȈșȐȓșȧ ȉȣ ȏȈȕȧȚȤ ȚȈȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȚȖȔ șȓțȟȈȍ, ȍșȓȐ ȉȣ ȗȖȓțȟȐȓ ȕȈ ȚȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. TȈȒȖȊ ȝȈȘȈȒȚȍȘ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ - ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Ȗȕ ȝȖȟȍȚ ȌȖȉȐȚȤșȧ ȟȍȋȖȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ, Ȗȕ șȖȋȓȈșȐȚșȧ ȗȘȐȕȧȚȤ ȥȚț ȕȈȋȘȈȌț ȚȖȓȤȒȖ Ȑȏ ȘțȒ DzȘȐȠȕȣ. ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȟțȊșȚȊȖȊȈȓ șȍȉȧ ȕȍȓȖȊȒȖ ȖȚȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȖȚȊȍȘȋ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ ǵȈȘȈȌȣ MțȕȐ, ȗȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȗȖȗȘȖșȐȓ ǵȈȘȈȌț șȔȐȓȖșȚȐȊȐȚȤșȧ ȕȈȌ ȕȐȔ Ȑ țȒȈȏȈȚȤ ȍȔț șȘȍȌșȚȊȖ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȖȚȖȘȖȋȖ Ȗȕ șȔȖȎȍȚ ȖșțȡȍșȚȊȐȚȤ ȎȍȓȈȕȐȧ șȊȖȍȋȖ țȔȈ. TǭDzǹT 38 ȕțȕȈȔ ȉȝȈȊȈȕ ȉȝȈȋȈȊȈȚȖ ȑȖ 'ȕȋȈȌȎȈȝ ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȐȕȈȝ ȊȐȚțȌȈȕȕ ȈȚȈȚȍ ȊȐȕȈȔ ȝȐȚȈȑȈ ȌȎȈȋȈȚȖ 'ȘȒȈȊȈȚ ȕțȕȈȔ - ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ; ȉȝȈȊȈȕ - TȊȖȧ ȔȐȓȖșȚȤ; ȉȝȈȋȈȊȈȚȈȝ - ǫȖșȗȖȌȈ; ȑȈȝ - ȚȖȚ, ȒȖȚȖȘȣȑ; ȈȕȋȈ-ȌȎȈȝ - ȘȖȎȌȍȕȕȣȑ Ȑȏ ȚȍȓȈ; ȗȈȘȈȔȍȠȚȝȐȕȈȝ - ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ; ȊȐȚțȌȈȕ - ȐȋȘȈȧ; ȈȚȈȚȍ - șȚȘȈȕșȚȊțȍȠȤ ȗȖȊșȦȌț; ȊȐȕȈȔ - ȕȈ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȖȔ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȍ; ȝȐȚȈȑȈ - ȕȈ ȉȓȈȋȖ; ȌȎȈȋȈȚȈȝ - ȔȐȘȈ; ȈȘȒȈ-ȊȈȚ - ȗȖȌȖȉȕȖ șȖȓȕȞț. MȖȑ ȋȖșȗȖȌȐȕ, Țȣ ȌȖșȚȖȑȕȣȑ șȣȕ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ. ǵȈ ȉȓȈȋȖ Ȋșȍȝ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ Țȣ șȚȘȈȕșȚȊțȍȠȤ ȗȖȊșȦȌț, ȐȋȘȈȧ ȕȈ șȊȖȍȔ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȖȔ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȍ, ȊȐȇȕȍ. Tȣ ȗȖȌȖȉȍȕ șȖȓȕȞț, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖȉȝȖȌȐȚ ȊșȍȓȍȕȕțȦ, ȕȍșȧ ȉȓȈȋȖ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ, ȝȖȚȧ Ȑ ȉȣȓ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȘȍȉȍȕȒȖȔ, ȊȣȘȈȏȐȓ ȕȈȌȍȎȌț ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȍȔț țȌȈșȚșȧ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȞȈȘșȚȊȖ ȉȖȓȍȍ ȖȉȠȐȘȕȖȍ Ȑ ȉȖȋȈȚȖȍ, ȟȍȔ ȞȈȘșȚȊȈ ȍȋȖ ȖȚȞȈ Ȑ ȌȍȌȈ. Ƕȕ ȚȈȒȎȍ ȊȣȘȈȏȐȓ șȊȖȦ ȘȈȌȖșȚȤ ȗȖ ȗȖȊȖȌț ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȍȔț ȗȖșȟȈșȚȓȐȊȐȓȖșȤ ȊșȚȘȍȚȐȚȤșȧ ș ȚȈȒȐȔ ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȔ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȒȈȒ ǵȈȘȈȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȕȍșȚȐ șȊȍȚ ȔȐȘț. DzȈȒ șȖȓȕȞȍ ȖȉȝȖȌȐȚ ȊșȍȓȍȕȕțȦ ȕȈ ȉȓȈȋȖ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ Ȋșȍȝ ȗȓȈȕȍȚ, ȚȈȒ Ȑ ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ șȚȘȈȕșȚȊțȍȚ ȗȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ș ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȑ ȞȍȓȤȦ: ȌȈȘȖȊȈȚȤ ȊșȍȔ ȎȐȊȣȔ șțȡȍșȚȊȈȔ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȍ ȉȓȈȋȖ ȗȖȔȖȟȤ ȒȈȎȌȖȔț șȚȈȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȕȐșȒȖȓȤȒȖ ȕȍ șȖȔȕȍȊȈȓșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ șȔȖȎȍȚ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȍ, ȒȈȒȐȔ ȉȣ ȕȍȖȉȣȟȕȣȔ ȖȕȖ ȕȐ ȉȣȓȖ. ǷȘȐȔȍȘ ș șȖȓȕȞȍȔ ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ ȖșȖȉȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ. ǹȖȓȕȞȍ ȔȐȓȖșȚȐȊȖ ȗȘȖȓȐȊȈȍȚ șȊȖȑ șȊȍȚ ȕȈ Ȋșȍȝ ȉȍȏ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȧ. ǰȕȈȟȍ ȋȖȊȖȘȧ, ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȗȘȖșȐȚ ǵȈȘȈȌț MțȕȐ ȖȒȈȏȈȚȤ ȍȔț ȔȐȓȖșȚȤ. ǻȗȖȔȧȕțȊ, ȟȚȖ ǵȈȘȈȌȈ șȚȘȈȕșȚȊțȍȚ ȗȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ, ȕȍșȧ ȉȓȈȋȖ ȊșȍȔ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȕȣȔ ȌțȠȈȔ, ǬȝȘțȊȈ ȗȖȗȘȖșȐȓ ǵȈȘȈȌț ȖȒȈȏȈȚȤ ȍȔț ȔȐȓȖșȚȤ Ȑ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȍ. ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȉȣȓ ȗȖȓȖȕ ȘȍȠȐȔȖșȚȐ ȊȖ ȟȚȖ ȉȣ ȚȖ ȕȐ șȚȈȓȖ ȌȖȉȐȚȤșȧ șȊȖȍȑ ȞȍȓȐ, Ȑ ȐȔȍȕȕȖ ȘȈ225


226 ȌȐ ȥȚȖȋȖ ȗȖȒȐȕțȓ șȊȖȦ șȍȔȤȦ Ȑ ȌȊȖȘȍȞ. TǭDzǹT 39 ȔȈȐȚȘȍȑȈ țȊȈȟȈ ȐȚȑ țȌȈȝȘȚȈȔ ȈȒȈȘȕȑȈ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȕȈȘȈȌȈș ȚȈȌȈ ȗȘȐȚȈȝ ȗȘȈȚȑȈȝȈ ȚȈȔ ȉȈȓȈȔ șȈȌ-ȊȈȒȑȈȔ ȈȕțȒȈȔȗȈȑȈ ȔȈȐȚȘȍȑȈȝ țȊȈȟȈ - ȔțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ; ȐȚȐ - ȚȈȒ; țȌȈȝȘȚȈȔ - ȗȘȖȐȏȕȖșȐȔȖȍ; ȈȒȈȘȕȑȈ - șȓțȠȈȧ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȕȈȘȈȌȈȝ - ȊȍȓȐȒȈȧ ȓȐȟȕȖșȚȤ, ǵȈȘȈȌȈ; ȚȈȌȈ - ȊșȓȍȌ ȏȈ ȚȍȔ; ȗȘȐȚȈȝ - ȌȖȊȖȓȤȕȣȑ; ȗȘȈȚȑȈȝȈ - ȖȚȊȍȚȐȓ; ȚȈȔ - ȍȔț; ȉȈȓȈȔ - ȔȈȓȤȟȐȒț; șȈȚ-ȊȈȒȑȈȔ ȝȖȘȖȠȐȑ șȖȊȍȚ; ȈȕțȒȈȔȗȈȑȈ - Ȑȏ ȎȈȓȖșȚȐ. MțȌȘȍȞ MȈȑȚȘȍȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: ǪȣșȓțȠȈȊ ǬȝȘțȊț MȈȝȈȘȈȌȎț, ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ ȗȘȖȕȐȒșȧ Ȓ ȕȍȔț ȎȈȓȖșȚȤȦ Ȑ, ȎȍȓȈȧ ȖȒȈȏȈȚȤ ȍȔț ȉȍșȗȘȐȟȐȕȕțȦ ȔȐȓȖșȚȤ, ȌȈȓ ȍȔț ȔțȌȘȣȑ șȖȊȍȚ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǷȖșȒȖȓȤȒț ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȈȔȣȔ ȊȍȓȐȒȐȔ ȌțȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȍȔ, ȍȋȖ ȔȐșșȐȧ - ȌȈȘȐȚȤ ȊȣșȠȍȍ ȉȓȈȋȖ ȒȈȎȌȖȔț, ȒȖȋȖ Ȗȕ ȊșȚȘȍȚȐȚ ȕȈ șȊȖȍȔ ȗțȚȐ. ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ, ȖȌȕȈȒȖ, ȉȣȓ ȍȡȍ ȘȍȉȍȕȒȖȔ, Ȑ ȗȘȖșȤȉȈ ȍȋȖ ȚȖȎȍ ȉȣȓȈ ȘȍȉȧȟȍșȒȖȑ, ȕȖ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ȗȘȖȕȐȒșȧ Ȓ ȕȍȔț șȖșȚȘȈȌȈȕȐȍȔ Ȑ, ȎȍȓȈȧ ȍȔț ȌȖȉȘȈ, ȌȈȓ ȍȔț ȚȈȒȖȑ șȖȊȍȚ. TǭDzǹT 40 ȕȈȘȈȌȈ țȊȈȟȈ ȌȎȈȕȈȕȑȈȉȝȐȝȐȚȈȝ ȗȈȕȚȝȈȝ șȈ ȊȈȐ ȕȐȝȠȘȍȑȈșȈșȑȈ Țȍ ȉȝȈȋȈȊȈȕ ȊȈșțȌȍȊȈș ȚȈȔ ȉȝȈȌȎȈ ȚȈȔ ȗȘȈȊȈȕȈȚȔȈȕȈ ȕȈȘȈȌȈȝ țȊȈȟȈ - ȊȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ șȒȈȏȈȓ; ȌȎȈȕȈȕȑȈ - ȚȊȖȍȑ ȔȈȚȍȘȤȦ; ȈȉȝȐȝȐȚȈȝ - țȒȈȏȈȕȕȣȑ; ȗȈȕȚȝȈȝ - ȗțȚȤ; șȈȝ - ȚȖȚ; ȊȈȐ - ȒȖȕȍȟȕȖ; ȕȐȝȠȘȍȑȈșȈșȑȈ - ȊȣșȠȈȧ ȞȍȓȤ ȎȐȏȕȐ; Țȍ - Ȍȓȧ Țȍȉȧ; ȉȝȈȋȈȊȈȕ - ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ; ȊȈșțȌȍȊȈȝ - DzȘȐȠȕȈ; ȚȈȔ ǭȔț; ȉȝȈȌȎȈ - șȓțȎȐ; ȚȈȔ - ȕȈ ǵȍȔ; ȗȘȈȊȈȕȈ-ȈȚȔȈȕȈ - șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊ Ȋșȍ șȊȖȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔțȌȘȍȞ ǵȈȘȈȌȈ șȒȈȏȈȓ ǬȝȘțȊȍ MȈȝȈȘȈȌȎȍ: TȊȖȧ ȔȈȚȤ ǹțȕȐȚȐ ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓȈ Țȍȉȍ ȊșȚȈȚȤ ȕȈ ȗțȚȤ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, Ȑ ȥȚȖȚ șȖȊȍȚ - ȒȈȒ ȘȈȏ ȚȖ, ȟȚȖ Țȍȉȍ ȕțȎȕȖ. ǷȖȥȚȖȔț ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȚȌȈȑșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȝȖȚȍȓ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȊȖ ȊȓȈȌȍȕȐȍ ȞȈȘșȚȊȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȐȓȖ ȗȖ ȘȈȏȔȍȘȈȔ ȞȈȘșȚȊȖ ǫȖșȗȖȌȈ ǩȘȈȝȔȣ. ǫȖșȗȖȌȤ ǩȘȈȝȔȈ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȊȖ ȊșȍȓȍȕȕȖȑ șȈȔȖȍ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȋȓȈȊȖȑ Ȋșȍȝ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, ȕȖ ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȝȖȚȍȓ ȗȘȍȊȏȖȑȚȐ ȌȈȎȍ ȍȋȖ, ȗȖȥȚȖȔț Ȗȕ ȕȍ șȔȖȋ ȉȣ ȖșțȡȍșȚȊȐȚȤ șȊȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ, ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ȒȈȒȖȔț-ȕȐȉțȌȤ ȗȖȓțȉȖȋț. DzȈȒ șȒȈȏȈȕȖ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ȌȈȘȣ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȗȘȍȝȖȌȧȡȐ, ȗȖȥȚȖȔț ǵȈȘȈȌȈ 226


227 MțȕȐ ȗȖȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȓ ǬȝȘțȊȍ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȤ șȖȊȍȚț ȔȈȚȍȘȐ, ȚȖ ȍșȚȤ ȕȈȟȈȚȤ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ DzȘȐȠȕȍ, ǪȈșțȌȍȊȍ. ǬȈȘȣ DzȘȐȠȕȣ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȧȚ ȖȎȐȌȈȕȐȧ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ. ǰ ǹțȕȐȚȐ, Ȑ ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ ȏȕȈȓȐ, ȟȚȖ ȕȐ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȗȖȓțȉȖȋȖȊ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȎȍȓȈȕȐȍ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȉȈ ȖȕȐ ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓȐ ȍȔț ȏȈȕȧȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ. ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ ȕȈȏȊȈȕ ȏȌȍșȤ ȉȝȈȋȈȊȈȕȖȔ, ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȓȦȉȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ Ȑ ǹȈȔ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ. Ƕȕ ȉȣȓ ȖȟȍȕȤ ȌȖȊȖȓȍȕ ǬȝȘțȊȖȑ MȈȝȈȘȈȌȎȍȑ Ȑ ȊȗȖȓȕȍ ȔȖȋ șȈȔ ȌȈȚȤ ȍȔț Ȋșȍ, ȟȚȖ ȚȖȚ ȝȖȚȍȓ, ȖȌȕȈȒȖ ȥȚȖ ȕȍ ȊȝȖȌȐȚ Ȋ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ. ǬȖȓȋ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ - ȌȈȚȤ țȟȍȕȐȒț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔȐ ȠȈșȚȘ. TȖ Ȏȍ șȈȔȖȍ șȌȍȓȈȓ DzȘȐȠȕȈ, ȒȖȋȌȈ ȖȒȈȏȈȓșȧ ȊȔȍșȚȍ ș ǨȘȌȎțȕȖȑ ȕȈ ȗȖȓȍ ȉȐȚȊȣ: Ƕȕ ȊȗȖȓȕȍ ȔȖȋ șȖȏȌȈȚȤ Ȋșȍ țșȓȖȊȐȧ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ǨȘȌȎțȕȈ ȗȖȉȍȌȐȓ, ȕȍ ȉȍȘȧșȤ ȏȈ ȖȘțȎȐȍ, ȖȌȕȈȒȖ ȊȔȍșȚȖ ȥȚȖȋȖ Ƕȕ Ȋȍȓȍȓ ǨȘȌȎțȕȍ șȘȈȎȈȚȤșȧ. ǷȖȌȖȉȕȖ ȥȚȖȔț, ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ Ȋȍȓȍȓ ǬȝȘțȊȍ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ȏȈȕȧȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȌȖșȚȐȟȤ ȗȖșȚȈȊȓȍȕȕȖȑ ȞȍȓȐ. TǭDzǹT 41 ȌȝȈȘȔȈȘȚȝȈ-ȒȈȔȈ-ȔȖȒȠȈȒȝȑȈȔ ȑȈ Ȑȟȟȝȍȟ ȟȝȘȍȑȈ ȈȚȔȈȕȈȝ ȥȒȈȔ ȝȑ ȥȊȈ ȝȈȘȍș ȚȈȚȘȈ ȒȈȘȈȕȈȔ ȗȈȌȈ-șȍȊȈȕȈȔ ȌȝȈȘȔȈ-ȈȘȚȝȈ-ȒȈȔȈ-ȔȖȒȠȈ - ȟȍȚȣȘȍ ȗȘȐȕȞȐȗȈ: ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ, ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȍ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȍ, ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȍ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȧ Ȑ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ; ȈȒȝȑȈȔ - ȗȖȌ ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ; ȑȈȝ - ȒȚȖ; ȐȟȟȝȍȚ ȗțșȚȤ ȎȍȓȈȍȚ; ȠȘȍȑȈȝ - ȞȍȓȤ ȎȐȏȕȐ; ȈȚȔȈȕȈȝ - șȊȖȍȋȖ "ȇ"; ȥȒȈȔ ȝȐ ȥȊȈ - ȚȖȓȤȒȖ ȖȌȐȕ; ȝȈȘȍȝ - ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ; ȚȈȚȘȈ Ȋ ȚȖȔ; ȒȈȘȈȕȈȔ - ȗȘȐȟȐȕȈ; ȗȈȌȈ-șȍȊȈȕȈȔ - ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ. DzȈȎȌȣȑ, ȒȚȖ ȎȍȓȈȍȚ ȕȈșȓȈȌȐȚȤșȧ ȗȓȖȌȈȔȐ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖșȚȐ Ȑ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȋȖ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ, ȐȏȊȍȌȈȚȤ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ Ȑ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȖȉȘȍșȚȐ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȍȌȈȕȕȖ șȓțȎȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, ȐȉȖ, ȗȖȒȓȖȕȧȧșȤ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ ǫȖșȗȖȌȈ, ȔȖȎȕȖ ȌȖșȚȐȟȤ ȊșȍȋȖ ȥȚȖȋȖ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȌȈȦȚ ȓȦȌȧȔ șȊȖȐ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ ȚȖȓȤȒȖ ș ȌȖȏȊȖȓȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȈ ȓȦȉȖȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȐ, ȗȖșȊȧȡȍȕȕȖȔ ȒȈȒȖȔț-ȕȐȉțȌȤ ȗȖȓțȉȖȋț, ȊșȍȋȌȈ ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȚ ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ ȜȖȘȔȍ ȕȈȘȈȧȕȈ-ȠȐȓȣ, ȐȓȐ ȠȈȓȈȋȘȈȔȈ-ȠȐȓȣ, ȟȚȖȉȣ ȕȈȉȓȦȌȈȚȤ ȏȈ ȝȖȌȖȔ ȎȍȘȚȊȖȗȘȐȕȖȠȍȕȐȧ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȗȖȓțȉȖȋȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȌȈȚȤ ȕȐȟȍȋȖ ȉȍȏ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖȥȚȖȔț ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȝȖȟȍȚ ȖȉȘȍșȚȐ ȗȓȖȌȣ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖșȚȐ, ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐȔ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȍȔ, ȐȏȊȍȌȈȚȤ ȟțȊșȚȊȍȕȕȣȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ ȐȓȐ ȌȖșȚȐȟȤ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ, ȍȔț șȓȍȌțȍȚ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȊȖȏȕȖșȐȚȤ ǭȔț ȔȖȓȐȚȊȣ Ȑ ȗȘȖșȐȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ ț ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗ ȐșȗȖȓȕȐȚȤ ȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȧ. TȈȒ ȗȖșȚțȗȈȍȚ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȘȈȏțȔȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ. Ƕȕ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ 227


228 ȗȘȖșȐȚ ț ȗȖȓțȉȖȋȖȊ, Ȉ ȖȉȘȈȡȈȍȚșȧ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ Ȋșȍȝ ȉȓȈȋ. DzȈȒ ȋȖȊȖȘȐȚ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ȘȍȓȐȋȐȧ ȕȍ șȊȖȌȐȚșȧ Ȓ ȖȉȘȧȌȈȔ Ȑ ȘȐȚțȈȓȈȔ. ǹȔȣșȓ ȐșȚȐȕȕȖȑ ȘȍȓȐȋȐȐ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ ǫȖșȗȖȌț, ȗȘȐȗȈȊ Ȓ ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȔ șȚȖȗȈȔ. TȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȍȌȈȓșȧ ǫȖșȗȖȌț, ȕȍ ȗȘȐȓȈȋȈȍȚ ȕȐȒȈȒȐȝ țșȐȓȐȑ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȖȉȐȚȤșȧ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȋȖ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȧ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȗȖȋȓȖȡȍȕȕȣȑ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț, ȐȔȍȍȚ Ȋșȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȧȚȤ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ. ǭșȓȐ Ȗȕ ȝȖȟȍȚ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ șȊȖȐ ȟțȊșȚȊȈ, DzȘȐȠȕȈ ȐșȗȖȓȕȐȚ ȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȍ. ǿȚȖ Ȏȍ ȒȈșȈȍȚșȧ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ, ȚȖ ȓȦȉȖȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȗȖșȊȧȚȐȊȠȐȑ șȍȉȧ șȓțȎȍȕȐȦ ǫȖșȗȖȌț, țȎȍ ȖȉȘȍȓ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍ, ȍȔț ȕȍ ȕțȎȕȖ ȗȘȐȓȈȋȈȚȤ ȕȐȒȈȒȐȝ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȝ țșȐȓȐȑ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȍȋȖ. ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ ȗȖȥȚȖȔț ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓ ǬȝȘțȊȍ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ȗȘȐȕȧȚȤ ȗȖȒȘȖȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ǪȈșțȌȍȊȣ, ǫȖșȗȖȌȈ DzȘȐȠȕȣ, Ȑ ȌȍȓȈȚȤ Ȋșȍ ȚȖ, ȟȚȖ ȊȍȓȍȓȈ ȍȔț ȔȈȚȤ, ȐȉȖ ȥȚȖ ȗȖȔȖȎȍȚ ȍȔț ȌȖȉȐȚȤșȧ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȧ Ȋșȍȝ ȎȍȓȈȕȐȑ. Ǫ ȌȈȕȕȖȔ șȚȐȝȍ ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȍ șȓțȎȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț - ȥȚȖ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ ȗțȚȤ. ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖȓȖȕ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȎȍȓȈȕȐȑ, Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț, Ȑ Ȋșȍ ȍȋȖ ȎȍȓȈȕȐȧ ȐșȗȖȓȕȧȚșȧ. TǭDzǹT 42 ȚȈȚ ȚȈȚȈ ȋȈȟȟȝȈ ȉȝȈȌȘȈȔ Țȍ ȑȈȔțȕȈȑȈș ȚȈȚȈȔ ȠțȟȐ ȗțȕȑȈȔ ȔȈȌȝțȊȈȕȈȔ ȑȈȚȘȈ șȈȕȕȐȌȝȑȈȔ ȕȐȚȑȈȌȈ ȝȈȘȍȝ ȚȈȚ - ȚȖȚ; ȚȈȚȈ - ȔȖȑ ȌȖȘȖȋȖȑ șȣȕ; ȋȈȟȟȝȈ - ȐȌȐ; ȉȝȈȌȘȈȔ țȌȈȟȈ; Țȍ - Țȍȉȍ; ȑȈȔțȕȈȑȈȝ - ȇȔțȕȣ; ȚȈȚȈȔ - ȉȍȘȍȋ; ȠțȟȐ - ȖȟȐȡȍȕȕȣȑ; ȗțȕȑȈȔ - șȊȧȚȖȑ; ȔȈȌȝț-ȊȈȕȈȔ - ȗȖȌ ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ MȈȌȝțȊȈȕ; ȑȈȚȘȈ - ȋȌȍ; șȈȕȕȐȌȝȑȈȔ - ȕȈȝȖȌȧșȤ ȉȓȐȎȍ; ȕȐȚȑȈȌȈ - ȊșȍȋȌȈ; ȝȈȘȍȝ - Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǬȈ șȖȗțȚșȚȊțȍȚ Țȍȉȍ țȌȈȟȈ, ȔȖȑ ȔȈȓȤȟȐȒ. ǶȚȗȘȈȊȓȧȑșȧ ȕȈ ȉȍȘȍȋ ȇȔțȕȣ, Ȋ șȊȧȡȍȕȕȣȑ ȓȍș MȈȌȝțȊȈȕ, ȟȚȖȉȣ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ ȖȚ Ȋșȍȑ șȒȊȍȘȕȣ. TȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȐȝȖȌȐȚ Ȋ ȥȚȖ ȔȍșȚȖ, șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȉȓȐȎȍ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț, ȊȍȟȕȖ ȖȉȐȚȈȦȡȍȔț ȚȈȔ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰ ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ Ȑ ǹțȕȐȚȐ, ȔȈȚȤ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ, ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓȐ ȍȔț ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ. ǯȌȍșȤ Ȏȍ ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ ȌȈȍȚ ȒȖȕȒȘȍȚȕȣȍ ȕȈșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȒȈșȈȦȡȐȍșȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȕțȎȕȖ ȌȍȓȈȚȤ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȒȓȖȕȍȕȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ȉȣșȚȘȖ ȗȘȐȕȍșȓȖ ȎȍȓȈȕȕȣȍ ȗȓȖȌȣ. Ƕȕ șȖȊȍȚțȍȚ ǬȝȘțȊȍ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤșȧ Ȋ ȓȍș ȗȖȌ ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ MȈȌȝțȊȈȕ, ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȣȑ ȕȈ ȉȍȘȍȋț ȇȔțȕȣ, Ȑ ȚȈȔ ȕȈȟȈȚȤ ȔȍȌȐȚȐȘȖȊȈȚȤ ȕȈ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ ȗȖȒȓȖȕȧȚȤșȧ ǭȔț. ǷȘȍȉȣȊȈȕȐȍ Ȋ ȔȍșȚȍ ȗȈȓȖȔȕȐȟȍșȚȊȈ ȌȈȍȚ ȗȘȍȌȈȕȕȖȔț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȉȣșȚȘȖ ȗȘȖȋȘȍșșȐȘȖȊȈȚȤ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȊșȦȌț, Ȑ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȤșȧ Ȓ ǵȍȔț ȓȍȋȟȍ ȊșȍȋȖ Ȋ șȊȧȚȣȝ ȔȍșȚȈȝ ȗȈȓȖȔȕȐȟȍșȚȊȈ, ȚȈȒ ȒȈȒ Ȋ ȥȚȐȝ ȔȍșȚȈȝ ȎȐȊțȚ ȊȍȓȐȒȐȍ ȔțȌȘȍȞȣ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ. ǫȖșȗȖȌȤ ȀȘȐ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ, 228


229 ȟȚȖ Ƕȕ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȚȈȔ, ȋȌȍ ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȦȚ ǭȋȖ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȍ ȌȍȧȕȐȧ. Ǫ ǰȕȌȐȐ ȍșȚȤ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȔȍșȚ ȗȈȓȖȔȕȐȟȍșȚȊȈ, Ȑ șȈȔȣȔȐ ȏȕȈȔȍȕȐȚȣȔȐ Ȑȏ ȕȐȝ ȧȊȓȧȦȚșȧ ǩȈȌȈȘȐ-ȕȈȘȈȧȕȈ, ǬȊȈȘȈȒȈ, ǸȈȔȍȠȊȈȘȈ Ȑ ǬȎȈȋȈȕȕȈȚȝȈ-ǷțȘȐ. ȅȚȐ șȊȧȚȣȍ ȔȍșȚȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȟȍȚȣȘȤȔȧ ȌȝȈȔȈȔȐ. ǹȓȖȊȖ ȌȝȈȔȈ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȋ ȥȚȖȔ ȔȍșȚȍ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ șȘȈȏț Ȏȍ ȖȡțȚȐȚȤ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ. ǿȚȖȉȣ ȗȖȗȈșȚȤ Ȋ ǩȈȌȈȘȐ-ȕȈȘȈȧȕț, ȕțȎȕȖ ȗȘȖȑȚȐ ȟȍȘȍȏ ǽȈȘȌȊȈȘ, ȟȚȖ ȉțȒȊȈȓȤȕȖ ȖȏȕȈȟȈȍȚ "ȗțȚȤ, ȊȍȌțȡȐȑ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ". ǷȖȔȐȔȖ ȥȚȖȋȖ, ȍșȚȤ Ȑ ȌȘțȋȐȍ șȊȧȚȣȍ ȔȍșȚȈ ȗȈȓȖȔȕȐȟȍșȚȊȈ: ǷȘȈȧȋ (ǨȓȓȈȝȈȉȈȌ), MȈȚȝțȘȈ Ȑ Ț.Ȍ., ȕȖ șȈȔȣȔ șȊȧȚȣȔ ȔȍșȚȖȔ ȕȈ ȏȍȔȓȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕ. TȍȔ, ȒȚȖ ȍȡȍ ȕȍ ȌȖșȚȐȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȋ ȌțȝȖȊȕȖȑ ȗȘȈȒȚȐȒȍ, ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ ȎȐȚȤ Ȋ șȊȧȚȣȝ ȔȍșȚȈȝ Ȑ ȚȈȔ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ. ǵȖ ȗȘȖȌȊȐȕțȚȣȑ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ, ȚȈȒȖȑ, ȒȈȒ ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȗȘȖȗȖȊȍȌȕȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ, ȔȖȎȍȚ șȓțȎȐȚȤ ǪȍȘȝȖȊȕȖȔț ǫȖșȗȖȌț ȋȌȍ țȋȖȌȕȖ. ǶȌȕȈȒȖ, ȗȖȗȈȌȈȧ Ȋ ȈȌ, ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ ȕȍ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ șȚȘȈȌȈȕȐȑ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȗȖȋȓȖȡȍȕ șȊȖȍȑ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖȑ ȔȐșșȐȍȑ - ȗȘȖȗȖȊȍȌȤȦ ȕȈțȒȐ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȓțȎȍȕȐȧ. ǷȖ șȓȖȊȈȔ ǵȈȘȈȌȣ MțȕȐ, ȓȍș MȈȌȝțȊȈȕ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȍȗȖȌȈȓȍȒț ȖȚ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȈ, Ȋ ȖȒȘțȋȍ MȈȚȝțȘȈ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ șȈȔȣȝ șȊȧȚȣȝ ȔȍșȚ ȕȈ ȏȍȔȓȍ. Ǫ ȥȚȖȔ ȓȍșț ȌȈȎȍ Ȋ ȕȈȠȐ ȌȕȐ ȎȐȊȍȚ ȔȕȖȋȖ șȊȧȚȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȗȖȋȓȖȡȍȕȕȣȝ ȗȘȍȌȈȕȕȣȔ șȓțȎȍȕȐȍȔ ǫȖșȗȖȌț. MȈȌȝțȊȈȕ - ȥȚȖ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȖȌȐȕȕȈȌȞȈȚȐ ȓȍșȖȊ, ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȣȝ ȊȖȒȘțȋ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕȈ. Ǫ ȥȚȐ ȓȍșȈ șȚȍȒȈȦȚșȧ ȗȈȓȖȔȕȐȒȐ șȖ Ȋșȍȝ ȒȖȕȞȖȊ ǰȕȌȐȐ. ǷȧȚȤ Ȑȏ ȥȚȐȝ ȓȍșȖȊ: ǩȝȈȌȘȈȊȈȕ, ǩȐȓȊȈȊȈȕ, dzȈțȝȈȊȈȕ, ǩȝȈȕȌȐȘȈȊȈȕ Ȑ MȈȝȈȊȈȕ - ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȣ ȕȈ ȊȖșȚȖȟȕȖȔ ȉȍȘȍȋț ȇȔțȕȣ, Ȉ ȖșȚȈȓȤȕȣȍ șȍȔȤ: MȈȌȝțȊȈȕ, TȈȓȈȊȈȕ, DzțȔțȌȈȊȈȕ, ǩȈȝțȓȈȊȈȕ, DzȈȔȤȧȊȈȕ, DzȝȈȌȐȘȈȊȈȕ Ȑ ǪȘȐȕȌȈȊȈȕ - ȕȈ ȏȈȗȈȌȕȖȔ. Ǫ ȥȚȐȝ ȓȍșȈȝ ȍșȚȤ ȔȕȖȋȖ ȋȝȈȚȖȊ (ȔȍșȚ Ȍȓȧ ȖȔȖȊȍȕȐȧ), ȗȖȓȕȣȑ șȗȐșȖȒ ȒȖȚȖȘȣȝ ȗȘȐȊȖȌȐȚșȧ ȕȐȎȍ: 1) ǨȊȐȔțȒȚȈ, 2) ǨȌȝȐȘțȌȝȈ, 3) ǫțȝȤȧ-ȚȐȘȚȝȈ, 4) ǷȘȈȧȋȈ-ȚȐȘȚȝȈ, 5) DzȈȕȈȒȝȈȓȈ, 6) TȐȕȌțȒȈ-ȚȐȘȚȝȈ, 7) ǹțȘȤȧ-ȚȐȘȚȝȈ, 8) ǪȈȚȈșȊȈȔȐ, 9) ǬȝȘțȊȈ-ȋȝȈȚ (ǬȝȘțȊȈ-ȋȝȈȚ, ȊȖȒȘțȋ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȘȈșȚȍȚ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȜȘțȒȚȖȊȣȝ ȌȍȘȍȊȤȍȊ Ȑ ȌȍȘȍȊȤȍȊ, țșȣȗȈȕȕȣȝ ȞȊȍȚȈȔȐ, ȏȕȈȔȍȕȐȚ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȘȧȌȖȔ ș ȕȐȔ ȕȈ ȕȍȉȖȓȤȠȖȔ ȝȖȓȔȍ ȔȍȌȐȚȐȘȖȊȈȓ ȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ Ȑ șȖȊȍȘȠȈȓ șțȘȖȊȣȍ ȈșȒȍȏȣ ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ), 10) ǸȐȠȐ-ȚȐȘȚȝȈ, 11) MȖȒȠȈ-ȚȐȘȚȝȈ, 12) ǩțȌȝȈ-ȚȐȘȚȝȈ, 13) ǫȖȒȈȘȕȈ, 14) DzȘȐȠȕȈȋȈȕȋȈ, 15) ǪȈȑȒțȕȚȝȈ, 16) ǨșȐ-ȒțȕȌȈ, 17) ǿȈȚțȝ-șȈȔțȌȘȐȒȈ-ȒțȗȈ, 18) ǨȒȘțȘȈ-ȚȐȘȚȝȈ (ȒȖȋȌȈ DzȘȐȠȕȈ Ȑ ǩȈȓȈȘȈȔȈ ȕȈȗȘȈȊȓȧȓȐșȤ Ȋ MȈȚȝțȘț ȕȈ ȒȖȓȍșȕȐȞȍ, ȒȖȚȖȘȖȑ ȗȘȈȊȐȓ ǨȒȘțȘȈ, Ȋșȍ ȚȘȖȍ șȖȊȍȘȠȐȓȐ ȖȔȖȊȍȕȐȍ Ȋ ȥȚȖȔ ȋȝȈȚȍ), 19) ȇȋȤȐȒȈ-ȊȐȗȘȈ-șȚȝȈȕȈ, 20) DzțȉȌȎȈ-ȒțȗȈ, 21) ǸȈȕȋȈ-șȚȝȈȓȈ, 22) MȈȕȟȝȈ-șȚȝȈȓȈ, 23) MȈȓȓȈȦȌȌȝȈ-șȚȝȈȕȈ Ȑ 24) ǬȈȠȈȠȊȈȔȍȌȝȈ. TǭDzǹT 43 șȕȈȚȊȈȕțșȈȊȈȕȈȔ ȚȈșȔȐȕ ȒȈȓȐȕȌȑȈȝ șȈȓȐȓȍ ȠȐȊȍ ȒȘȚȊȖȟȐȚȈȕȐ ȕȐȊȈșȈȕȕ ȈȚȔȈȕȈȝ ȒȈȓȗȐȚȈșȈȕȈȝ șȕȈȚȊȈ - șȖȊȍȘȠȈȧ ȖȔȖȊȍȕȐȍ; ȈȕțșȈȊȈȕȈȔ - ȚȘȐ ȘȈȏȈ; ȚȈșȔȐȕ - Ȋ ȚȖȑ; ȒȈȓȐȕȌȑȈȝ - Ȋ ȘȍȒȍ DzȈȓȐȕȌȐ (ȇȔțȕȍ); șȈȓȐȓȍ - Ȋ ȊȖȌȍ; ȠȐȊȍ ȒȖȚȖȘȈȧ ȖȟȍȕȤ ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȈ; ȒȘȚȊȈ - șȖȊȍȘȠȈȧ; țȟȐȚȈȕȐ - șȖȖȚ229


230 ȊȍȚșȚȊțȦȡȍȍ; ȕȐȊȈșȈȕ - șȐȌȧ; ȈȚȔȈȕȈȝ - șȍȉȧ; ȒȈȓȗȐȚȈ-ȈșȈȕȈȝ ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȊ ȔȍșȚȖ Ȍȓȧ șȐȌȍȕȐȧ. ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: MȖȑ ȔȈȓȤȟȐȒ, Ȋ ȊȖȌȈȝ ȇȔțȕȣ, ȒȖȚȖȘțȦ ȐȕȖȋȌȈ ȕȈȏȣȊȈȦȚ DzȈȓȐȕȌȐ, Țȣ ȌȖȓȎȍȕ ȚȘȐȎȌȣ Ȋ ȌȍȕȤ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȖȔȖȊȍȕȐȍ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȊȖȌȣ ȍȍ ȞȍȓȐȚȍȓȤȕȣ, șȊȧȡȍȕȕȣ Ȑ ȟȐșȚȣ. ǷȖșȓȍ ȖȔȖȊȍȕȐȧ ȕțȎȕȖ ȊȣȗȖȓȕȐȚȤ țȗȘȈȎȕȍȕȐȧ ȈȠȚȈȕȋȈ-ȑȖȋȐ, Ȉ ȏȈȚȍȔ șȍșȚȤ ȕȈ ȈșȈȕț (ȔȍșȚȖ Ȍȓȧ șȐȌȍȕȐȧ), ȗȘȐȕȧȊ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕțȦ ȗȖȏț. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǰȏ ȥȚȖȋȖ șȚȐȝȈ ȧȊșȚȊțȍȚ, ȟȚȖ ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȏȕȈȓ, ȒȈȒ șȓȍȌțȍȚ ȗȘȈȒȚȐȒȖȊȈȚȤ ȊȖșȤȔȐșȚțȗȍȕȟȈȚțȦ ȑȖȋț, ȐȔȍȕțȍȔțȦ ȈȠȚȈȕȋȈ-ȑȖȋȖȑ. ȅȚȈ șȐșȚȍȔȈ ȑȖȋȐ ȖȗȐșȈȕȈ Ȋ ȕȈȠȍȑ ȒȕȐȋȍ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȈ ȒȈȒ ȖȕȈ ȍșȚȤ", Ȋ ȋȓȈȊȍ ȗȖȌ ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ "ǬȝȤȧȕȈ-ȑȖȋȈ" (șȚȐȝȐ 11 - 14). TȈȔ șȒȈȏȈȕȖ, ȟȚȖ ȗȘȈȒȚȐȒțȦȡȐȑ ȈȠȚȈȕȋȈ-ȑȖȋț șȕȈȟȈȓȈ ȌȖȓȎȍȕ țșȗȖȒȖȐȚȤ șȊȖȑ țȔ, Ȉ ȏȈȚȍȔ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȚȤ ȍȋȖ ȕȈ ȖȉȘȈȏȍ ǫȖșȗȖȌȈ ǪȐȠȕț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉțȌȍȚ ȖȗȐșȈȕ Ȋ ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȝ șȚȐȝȈȝ. ǰȏ ȥȚȐȝ șȓȖȊ ǵȈȘȈȌȣ MțȕȐ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȧșȕȖ, ȟȚȖ ȈȠȚȈȕȋȈ-ȑȖȋȈ ȕȍ șȊȖȌȐȚșȧ Ȓ ȜȐȏȐȟȍșȒȐȔ țȗȘȈȎȕȍȕȐȧȔ - ȍȍ ȋȓȈȊȕȖȑ ȞȍȓȤȦ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȐȍ țȔȈ ȕȈ ȖȉȘȈȏȍ ǪȐȠȕț. ǷȘȍȎȌȍ ȟȍȔ șȍșȚȤ ȕȈ ȈșȈȕț, ȒȖȚȖȘȈȧ ȚȈȒȎȍ ȖȗȐșȈȕȈ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ȕțȎȕȖ ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ ȖȔȣȚȤșȧ ȖșȊȧȡȍȕȕȖȑ ȐȓȐ ȗȘȖșȚȖ ȟȐșȚȖȑ ȊȖȌȖȑ; ȚȈȒȖȍ ȖȔȖȊȍȕȐȍ șȓȍȌțȍȚ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȚȘȐȎȌȣ Ȋ ȌȍȕȤ. ǪȖȌȣ ȇȔțȕȣ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖ ȟȐșȚȣ, Ȑ ȓȦȉȖȑ, ȒȚȖ ȉțȌȍȚ ȚȘȐȎȌȣ Ȋ ȌȍȕȤ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȖȔȖȊȍȕȐȍ Ȋ ȕȍȑ, ȖȟȐșȚȐȚ ȚȍȓȖ ȖȚ Ȋșȍȑ șȒȊȍȘȕȣ. ǷȖȥȚȖȔț ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓ ǬȝȘțȊȍ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ȗȖșȍȓȐȚȤșȧ ȕȈ ȉȍȘȍȋț ȇȔțȕȣ. ȅȚȖ ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȓȖ ȗȖȔȖȟȤ ȍȔț ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ ȊȕȍȠȕȍ, ȟȚȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȖșȚȈȊȕȖȑ ȟȈșȚȤȦ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖȋȖ ȗȘȖȞȍșșȈ ȔȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȑȖȋȐ. TǭDzǹT 44 ȗȘȈȕȈȑȈȔȍȕȈ ȚȘȐ-ȊȘȚȈ ȗȘȈȕȍȕȌȘȐȑȈ-ȔȈȕȖ-ȔȈȓȈȔ ȠȈȕȈȐȘ ȊȑțȌȈșȑȈȉȝȐȌȝȑȈȑȍȕ ȔȈȕȈșȈ ȋțȘțȕȈ ȋțȘțȔ ȗȘȈȕȈȑȈȔȍȕȈ - ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȌȣȝȈȚȍȓȤȕȣȝ țȗȘȈȎȕȍȕȐȑ; ȚȘȐȊȘȚȈ - ȚȘȍȔȧ ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȕȣȔȐ șȗȖșȖȉȈȔȐ; ȗȘȈȕȈ-ȐȕȌȘȐȑȈ - ȎȐȏȕȍȕȕȣȑ ȊȖȏȌțȝ Ȑ ȟțȊșȚȊȈ; ȔȈȕȈȝ - țȔ; ȔȈȓȈȔ - ȖȚ ȕȍȟȐșȚȖȚȣ; ȠȈȕȈȐȝ - ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ; ȊȑțȌȈșȑȈ - ȐȏȉȈȊȓȧȧșȤ; ȈȉȝȐȌȝȑȈȑȍȚ - ȔȍȌȐȚȐȘȖȊȈȚȤ ȕȈ; ȔȈȕȈșȈ - țȔȖȔ; ȋțȘțȕȈ - șȗȖȒȖȑȕȣȔ; ȋțȘțȔ - ȕȈ ȊȣșȠȍȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, DzȘȐȠȕț. ǹȍȊ ȕȈ ȈșȈȕț, ȊȣȗȖȓȕȧȑ ȚȘȐ ȊȐȌȈ ȌȣȝȈȚȍȓȤȕȣȝ țȗȘȈȎȕȍȕȐȑ. ȅȚȖ ȗȖȔȖȎȍȚ Țȍȉȍ ȕȈțȟȐȚȤșȧ țȗȘȈȊȓȧȚȤ ȎȐȏȕȍȕȕȣȔ ȊȖȏȌțȝȖȔ, țȔȖȔ Ȑ ȟțȊșȚȊȈȔȐ. ǷȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȟȐșȚȐ șȍȉȧ ȖȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ șȒȊȍȘȕȣ Ȑ, ȕȈȉȘȈȊȠȐșȤ ȚȍȘȗȍȕȐȧ, ȕȈȟȕȐ ȔȍȌȐȚȐȘȖȊȈȚȤ ȕȈ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȌȈȕȖ ȒȘȈȚȒȖȍ ȖȗȐșȈȕȐȍ Ȋșȍȑ șȐșȚȍȔȣ ȑȖȋȐ Ȑ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȍȚșȧ ȊȈȎȕȖșȚȤ ȌȣȝȈȚȍȓȤȕȣȝ țȗȘȈȎȕȍȕȐȑ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȖȚȖȘȣȝ ȔȖȎȕȖ țșȗȖȒȖȐȚȤ țȔ. ǻȔ ȗȖ ȗȘȐȘȖȌȍ ȖȟȍȕȤ ȗȖȌȊȐȎȍȕ Ȑ ȕȍțșȚȖȑȟȐȊ, Ȑ ȌȣȝȈȚȍȓȤȕȣȍ țȗȘȈȎȕȍȕȐȧ ȑȖȋȐ 230


231 ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȍȋȖ ȖȉțȏȌȈȚȤ. ȅȚȐȔ ȔȍȚȖȌȖȔ ȖȉțȏȌȈȕȐȧ țȔȈ ȔȖȋȓȐ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȓȦȌȐ, ȎȐȊȠȐȍ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ, Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ, ȒȖȋȌȈ ȍȋȖ ȕȈȟȈȓ ȗȘȈȒȚȐȒȖȊȈȚȤ ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ, ȖȌȕȈȒȖ, ȟȚȖȉȣ ȖȉțȏȌȈȚȤ țȔ Ȋ ȕȈȠȐ ȌȕȐ, ȕțȎȕȖ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȚȤ ȍȋȖ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȕȈ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ ǫȖșȗȖȌȈ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȗȖȊȚȖȘȍȕȐȧ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ. TȖȚ, ȒȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȍȚ ȔȈȕȚȘț ǽȈȘȍ DzȘȐȠȕȈ, ȔȖȎȍȚ șȘȈȏț șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȚȤșȧ ȕȈ ȏȊțȒȍ șȊȧȚȖȋȖ ȐȔȍȕȐ Ȑ ȗȖȋȘțȏȐȚȤșȧ Ȋ ȘȈȏȔȣȠȓȍȕȐȧ Ȗ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ ǫȖșȗȖȌȈ. TȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȟȍȓȖȊȍȒ ȖȟȍȕȤ ȉȣșȚȘȖ ȊȝȖȌȐȚ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȍ șȈȔȈȌȝȐ, ȚȘȈȕșȈ. ǻȔ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȗȖȊȚȖȘȧȦȡȍȋȖ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȌȖȓȋȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ șȊȧȚȣȍ ȐȔȍȕȈ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍȖȚȓȐȟȕȣ ȖȚ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȐ ǩȖȋȈ, șȈȔ șȖȉȖȑ ȗȖȋȘțȎȈȍȚșȧ Ȋ ȘȈȏȔȣȠȓȍȕȐȧ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ. ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ șȖȊȍȚțȍȚ ǬȝȘțȊȍ MȈȝȈȘȈȌȎȍ ȔȍȌȐȚȐȘȖȊȈȚȤ ȕȈ ȊȣșȠȍȋȖ ȋțȘț, ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȋȖ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ. ǰȏȕȈȟȈȓȤȕȣȔ ȌțȝȖȊȕȣȔ țȟȐȚȍȓȍȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ DzȘȐȠȕȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȖȥȚȖȔț ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȟȈȑȚȤȧ-ȋțȘț. ȅȚȖ ȖȌȕȖ Ȑȏ ȐȔȍȕ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȍȑ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. DzȈȒ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧ Ȋ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ", ǫȖșȗȖȌȤ Ȋ ȜȖȘȔȍ ǹȊȍȘȝȌțȠȐ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȟȍȓȖȊȍȒț ȐȏȕțȚȘȐ Ȑ ȗȖșȣȓȈȍȚ ȍȔț ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȐȏȊȕȍ. ǬțȝȖȊȕȣȑ țȟȐȚȍȓȤ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȕȍȠȕȐȔ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍȔ ȟȈȑȚȤȧ-ȋțȘț - ȌțȝȖȊȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ, ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȍȋȖ Ȋ șȍȘȌȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȎȐȊȖȋȖ șțȡȍșȚȊȈ. MȍȚȖȌ, ȗȖȔȖȋȈȦȡȐȑ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ Ȕȣșȓȍȑ Ȗ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȖȉȢȍȒȚȈȝ, ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȗȘȈȚȤȧȝȈȘȖȑ. TȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȈȒȚȐȒțȍȚ ȗȘȈȚȤȧȝȈȘț, ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȖșȊȖȉȖȎȌȈȍȚșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ Ȕȣșȓȍȑ Ȑ ȗȍȘȍșȚȈȍȚ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ. ǹȓȖȊȖ ȈȉȝȐȌȝȑȈȑȍȚ, țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕȖȍ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ, țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȔȖȎȍȚ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȔȍȌȐȚȈȞȐȍȑ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȚȖȔ șȓțȟȈȍ, ȍșȓȐ ȍȋȖ țȔ ȗȘȍȉȣȊȈȍȚ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȖșȚȐ. ǰȚȈȒ, ȔȍȌȐȚȈȞȐȧ - ȥȚȖ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȣȍ ȘȈȏȔȣȠȓȍȕȐȧ Ȗ ǫȖșȗȖȌȍ. ǬȖșȚȐȋȈȍȚ ȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȥȚȖȑ șȚțȗȍȕȐ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȈȠȚȈȕȋȈ-ȑȖȋȐ ȐȓȐ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȍȚȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȠȈșȚȘȣ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȊȍȒȈ, ȚȖ ȍșȚȤ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȊȚȖȘȧȧ șȊȧȚȖȍ ȐȔȧ ǫȖșȗȖȌȈ, Ȑ Ȋ ȚȖȔ, Ȑ Ȋ ȌȘțȋȖȔ șȓțȟȈȍ ȞȍȓȤ ȖȌȕȈ - ȔȍȌȐȚȐȘȖȊȈȚȤ ȕȈ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ. TǭDzǹT 45 ȗȘȈșȈȌȈȉȝȐȔțȒȝȈȔ ȠȈȠȊȈȚ ȗȘȈșȈȕȕȈ-ȊȈȌȈȕȍȒȠȈȕȈȔ șțȕȈșȈȔ șțȉȝȘțȊȈȔ ȟȈȘț ȒȈȗȖȓȈȔ șțȘȈ-șțȕȌȈȘȈȔ ȗȘȈșȈȌȈ-ȈȉȝȐȔțȒȝȈȔ - ȊșȍȋȌȈ ȋȖȚȖȊȣȑ ȖȒȈȏȈȚȤ ȉȍșȗȘȐȟȐȕȕțȦ ȔȐȓȖșȚȤ; ȠȈȠȊȈȚ - ȊșȍȋȌȈ; ȗȘȈșȈȕȕȈ - ȗȘȐȧȚȕȣȑ; ȊȈȌȈȕȈ - ȘȖȚ; ȐȒȠȈȕȈȔ - ȊȏȋȓȧȌ; șț-ȕȈșȈȔ - ȒȘȈșȐȊȣȑ ȕȖș; șț-ȉȝȘțȊȈȔ - ȒȘȈșȐȊȣȍ ȉȘȖȊȐ; ȟȈȘț - ȒȘȈșȐȊȣȑ; ȒȈȗȖȓȈȔ - ȓȖȉ; șțȘȈ - ȗȖȓțȉȖȋȐ; șțȕȌȈȘȈȔ - ȐȔȍȦȡȐȑ ȒȘȈșȐȊțȦ ȊȕȍȠȕȖșȚȤ. [ǬȈȓȍȍ șȓȍȌțȍȚ ȖȗȐșȈȕȐȍ ȖȉȓȐȒȈ ǫȖșȗȖȌȈ.] dzȐȞȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȏȈȘȍȕȕȖȍ ȓȈșȒȖȊȖȑ țȓȣȉȒȖȑ, ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ. ǷȘȍȌȈȕȕȣȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȐȌȧȚ ǭȋȖ, ȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ Ƕȕ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȉȣȊȈȍȚ ȕȍȌȖȊȖȓȤȕȣȔ, Ȉ Ƕȕ, Ȋ ǹȊȖȦ ȖȟȍȘȍȌȤ, ȊșȍȋȌȈ ȋȖȚȖȊ ȌȈȘȖȊȈȚȤ ȐȔ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ. ǭȋȖ ȋȓȈȏȈ, ȗȘȍȒȘȈșȕȣȍ ȉȘȖȊȐ, ȚȖȟȍȕȣȑ ȕȖș Ȑ ȊȣșȖȒȐȑ ȓȖȉ ȗȖȘȈȎȈȦȚ șȊȖȍȑ ȒȘȈșȖȚȖȑ. ǷȖȐșȚȐȕȍ, ȕȐ ȖȌȐȕ ȗȖȓțȉȖȋ ȕȍ ȔȖȎȍȚ șȖȗȍȘȕȐ231


232 ȟȈȚȤ ș ǵȐȔ Ȋ ȒȘȈșȖȚȍ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ȅȚȖȚ șȚȐȝ ȖȉȢȧșȕȧȍȚ, ȒȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȕțȎȕȖ ȔȍȌȐȚȐȘȖȊȈȚȤ ȕȈ ȖȉȘȈȏ ǫȖșȗȖȌȈ. MȍȌȐȚȈȞȐȧ ȕȈ ȉȍȏȓȐȟȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ ȥȚȖ ȠȈȘȓȈȚȈȕșȒȖȍ ȐȏȖȉȘȍȚȍȕȐȍ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȖȊ. ǵȐ ȖȌȕȖ Ȑȏ ȊȍȌȐȟȍșȒȐȝ ȗȐșȈȕȐȑ ȕȍ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚ ȔȍȌȐȚȐȘȖȊȈȚȤ ȕȈ ȉȍȏȓȐȟȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ. Ǫ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȍ" ȗȘȐ țȗȖȔȐȕȈȕȐȐ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ DzȘȐȠȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ ȔȈȚ-ȗȈȘȈȝ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȖȚȕȖșȧȡȐȑșȧ ȒȖ Mȕȍ". dzȦȉȈȧ ȜȖȘȔȈ ǪȐȠȕț ȐȔȍȍȚ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ Ȓ ǫȖșȗȖȌț DzȘȐȠȕȍ, ȚȈȒ ȒȈȒ ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȔ ǪȐȠȕț. ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ ȓȦȌȐ ȗȣȚȈȦȚșȧ ȔȍȌȐȚȐȘȖȊȈȚȤ ȕȈ ȉȍȏȓȐȟȕȣȑ ǩȘȈȝȔȈȕ, ȒȖȚȖȘȣȑ "ǩȝȈȋȈȊȈȌ-ȋȐȚȈ" ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚ șȓȖȊȖȔ ȈȊȑȈȒȚȈ, ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ "ȕȍȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȑ" ȐȓȐ "ȉȍȏȓȐȟȕȣȑ". ǶȌȕȈȒȖ, ȒȈȒ ȖȚȔȍȟȈȍȚ ǹȈȔ ǫȖșȗȖȌȤ, Țȍ, ȒȚȖ ȗȘȐȊȧȏȈȕ Ȓ ȉȍȏȓȐȟȕȖȔț ȈșȗȍȒȚț ǫȖșȗȖȌȈ, ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȏȈȚȘțȌȕȐȚȍȓȤȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȕȐȒȚȖ ȕȍ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȚȤșȧ ȕȈ ȉȍȏȓȐȟȕȖȔ ȈșȗȍȒȚȍ ǨȉșȖȓȦȚȈ. ǹȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊȈȚȤșȧ șȓȍȌțȍȚ ȕȈ ȖȉȘȈȏȍ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȗȐșȈȕ ȏȌȍșȤ Ȋ șȊȧȏȐ ș ȘȈșșȒȈȏȖȔ Ȗ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ ǬȝȘțȊȣ MȈȝȈȘȈȌȎȐ. DzȈȒ șȚȈȕȍȚ ȧșȕȖ Ȑȏ ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȝ șȚȐȝȖȊ, ǬȝȘțȊȈ MȈȝȈȘȈȌȎȈ ȌȖșȚȐȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ Ȋ ȥȚȖȔ ȊȐȌȍ ȔȍȌȐȚȈȞȐȐ Ȑ ȌȖȉȐȓșȧ țșȗȍȝȈ Ȋ ȗȘȈȒȚȐȒȍ ȑȖȋȐ. TǭDzǹT 46 ȚȈȘțȕȈȔ ȘȈȔȈȕȐȑȈȕȋȈȔ ȈȘțȕȖȠȚȝȍȒȠȈȕȈȌȝȈȘȈȔ ȗȘȈȕȈȚȈȠȘȈȑȈȕȈȔ ȕȘȔȕȈȔ ȠȈȘȈȕȑȈȔ ȒȈȘțȕȈȘȕȈȊȈȔ ȚȈȘțȕȈȔ - Ȧȕȣȑ; ȘȈȔȈȕȐȑȈ - ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȣȑ; ȈȕȋȈȔ - Ȋșȍ ȟȈșȚȐ ȚȍȓȈ; ȈȘțȕȈ-ȖȠȚȝȈ - ȋțȉȣ, ȘȖȏȖȊȣȍ, șȓȖȊȕȖ ȊȖșȝȖȌȧȡȍȍ șȖȓȕȞȍ; ȐȒȠȈȕȈ-ȈȌȝȈȘȈȔ - ȚȈȒȐȍ Ȏȍ ȋȓȈȏȈ; ȗȘȈȕȈȚȈ - ȚȖȚ, ȒȚȖ ȗȘȍȌȈȓșȧ; ȈȠȘȈȑȈȕȈȔ - ȗȘȐȉȍȎȐȡȍ Ȍȓȧ ȗȘȍȌȈȊȠȐȝșȧ; ȕȘȔȕȈȔ - ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȖ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȣȑ; ȠȈȘȈȕȑȈȔ - ȌȖșȚȖȑȕȣȑ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ șȓțȎȍȕȐȍ; ȒȈȘțȕȈ - ȔȐȓȖșȚȐȊȣȑ; ȈȘȕȈȊȈȔ - ȒȈȒ ȖȒȍȈȕ. ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ: TȍȓȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȚȈȘȍȍȚ. Ǫșȍ ȒȖȕȍȟȕȖșȚȐ Ȑ ȟȈșȚȐ ǭȋȖ ȚȍȓȈ ȉȍȏțȒȖȘȐȏȕȍȕȕȣ ȗȖ ȜȖȘȔȍ Ȑ ȕȍ ȐȔȍȦȚ ȐȏȢȧȕȖȊ. ǭȋȖ ȘȖȏȖȊȣȍ ȋțȉȣ Ȑ ȋȓȈȏȈ ȞȊȍȚȖȔ ȕȈȗȖȔȐȕȈȦȚ ȊȖșȝȖȌȧȡȍȍ șȖȓȕȞȍ. Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȋȖȚȖȊ ȗȘȐȑȚȐ ȕȈ ȗȖȔȖȡȤ ȗȘȍȌȈȊȠȍȑșȧ ǭȔț ȌțȠȍ, Ȑ ȓȦȉȖȑ, ȒȖȔț ȗȖșȟȈșȚȓȐȊȐȓȖșȤ țȊȐȌȍȚȤ ǭȋȖ, ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ ȕȐ ș ȟȍȔ ȕȍ șȘȈȊȕȐȔȖȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ. ǷȖȐșȚȐȕȍ, ǫȖșȗȖȌȤ ȌȖșȚȖȐȕ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ șȓțȎȍȕȐȍ ȖȚ ȗȘȍȌȈȊȠȐȝșȧ ǭȔț ȌțȠ, ȐȉȖ Ƕȕ - ȖȒȍȈȕ ȔȐȓȖșȚȐ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: DzȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȈș ȖȉȧȏȈȕ ȗȖȌȟȐȕȧȚȤșȧ Ȑ șȓțȎȐȚȤ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȏȈȕȐȔȈȍȚ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. TȈȒȖȊ ȏȈȒȖȕ ȉȣȚȐȧ. ǹȍȑȟȈș Ȕȣ șȚȈȘȈȍȔșȧ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ șȓțȎȍȕȐȦ ȖȉȡȍșȚȊț, ȕȈȘȖȌț, șȊȖȍȑ șȍȔȤȍ, ȋȖșțȌȈȘșȚȊț ȐȓȐ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊț. ǹȓțȎȍȕȐȍ ȕȍȐȏȉȍȎȕȖ, ȖȌȕȈȒȖ Ȋ ȕȈșȚȖȧȡȐȑ ȔȖȔȍȕȚ ȕȈȠȍ șȓțȎȍȕȐȍ ȌȈȓȍȒȖ ȖȚ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȣ ȓȦȌȐ ȐȓȐ țȟȘȍȎȌȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȔ Ȕȣ șȓțȎȐȔ, ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ Ȑ șȈȔȖ ȕȈȠȍ șȓțȎȍȕȐȍ, ȊȣȏȊȈȕȕȖȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖȔ ȒȖȘȣșȚȕȣȝ ȔȖȚȐȊȖȊ. Ǫ șțȡȕȖșȚȐ, Ȋ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȔ ȔȐȘȍ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȌȖșȚȖȐȕ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȍȔț ȉȍșȗȘȍȒȖșȓȖȊȕȖ ȗȖȌȟȐȕȧ232


233 ȓȐșȤ, ȌȈ ȕȐȒȚȖ Ȑ ȕȍ ȋȖȚȖȊ ȉȍșȗȘȍȒȖșȓȖȊȕȖ ȗȖȌȟȐȕȧȚȤșȧ ȒȖȔț ȉȣ ȚȖ ȕȐ ȉȣȓȖ, ȍșȓȐ ȍȋȖ ȕȍ ȊȣȕțȎȌȈȦȚ Ȓ ȥȚȖȔț ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈ. ǵȖ ȗȖȌȟȐȕȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌț, Ȗ ȒȖȚȖȘȖȔ ȋȖȊȖȘȐȚ ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ, șțȋțȉȖ ȌȖȉȘȖȊȖȓȤȕȖ, Ȑ ǫȖșȗȖȌȤ ȌȖșȚȖȐȕ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ șȓțȎȍȕȐȍ ȌțȠ, ȗȘȍȌȈȊȠȐȝșȧ ǭȔț. ǹȚȖȐȚ ȎȐȊȖȔț șțȡȍșȚȊț țȊȐȌȍȚȤ ȕȍșȘȈȊȕȍȕȕțȦ ȒȘȈșȖȚț ȊȍȟȕȖ ȦȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ, ȒȈȒ Ȋ ȕȍȔ șȘȈȏț ȗȘȖȉțȎȌȈȍȚșȧ ȎȍȓȈȕȐȍ ȗȘȍȌȈȚȤșȧ Ȑ șȓțȎȐȚȤ ǭȔț. ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ ȖȗȐșȣȊȈȍȚ ȏȌȍșȤ ȕȍ ȕȍȒȐȑ ȊȖȖȉȘȈȎȈȍȔȣȑ ȖȉȘȈȏ ǫȖșȗȖȌȈ. ǹȊȍȌȍȕȐȧ Ȗȉ ȖȉȓȐȒȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȗȍȘȍȌȈȦȚșȧ ȗȖ ȞȍȗȐ țȟȍȕȐȟȍșȒȖȑ ȗȘȍȍȔșȚȊȍȕȕȖșȚȐ, ȗȈȘȈȔȗȈȘȣ. ǼȐȓȖșȖȜȣ-ȔȈȑȧȊȈȌȐ țȚȊȍȘȎȌȈȦȚ, ȟȚȖ Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȤ șȍȉȍ ȕȍȒȐȑ ȗȘȖȐȏȊȖȓȤȕȣȑ ȖȉȘȈȏ ǫȖșȗȖȌȈ, ȖȌȕȈȒȖ ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ ȕȍ ȋȖȊȖȘȐȚ ȕȐȟȍȋȖ ȗȖȌȖȉȕȖȋȖ. ǭȋȖ ȖȗȐșȈȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȈ ȊȏȧȚȖ Ȑȏ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȝ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȊ. Ƕȕ șȈȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ țȟȐȚȍȓȍȑ Ȋ ȞȍȗȐ țȟȍȕȐȟȍșȒȖȑ ȗȘȍȍȔșȚȊȍȕȕȖșȚȐ, Ȑ, ȉȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, Ȋ ȓȦȉȖȑ ȔȖȔȍȕȚ Ȗȕ ȔȖȎȍȚ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤșȧ ȕȈ ǪȈȑȒțȕȚȝȈȓȖȒț Ȑ țȊȐȌȍȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ șȊȖȐȔȐ ȋȓȈȏȈȔȐ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȍȋȖ ȖȗȐșȈȕȐȍ ȖȉȓȐȒȈ ǫȖșȗȖȌȈ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȓȖȌȖȔ ȊȖȖȉȘȈȎȍȕȐȧ. ǰȕȖȋȌȈ Ȕȕȍ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȖȗȐșȣȊȈȚȤ ȖȉȓȐȒ ǫȖșȗȖȌȈ șȊȖȐȔ țȟȍȕȐȒȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȘȐșțȦȚ ǭȋȖ. ǰȝ ȒȈȘȚȐȕȣ ȚȖȎȍ ȕȍȓȤȏȧ ȕȈȏȊȈȚȤ ȗȓȖȌȖȔ ȊȖȖȉȘȈȎȍȕȐȧ. ǶȗȐșȣȊȈȧ ȊȕȍȠȕȖșȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ, ȧ ȐȏȓȈȋȈȦ ȏȕȈȕȐȍ, ȗȍȘȍȌȈȦȡȍȍșȧ ȗȖ ȞȍȗȐ țȟȍȕȐȟȍșȒȖȑ ȗȘȍȍȔșȚȊȍȕȕȖșȚȐ, Ȑ ȥȚȖ ȖȗȐșȈȕȐȍ ȕȐȟȍȔ ȕȍ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȌȈȍȚ ȏȌȍșȤ ǵȈȘȈȌȈ MțȕȐ, ȕȈȌȍȓȍȕȕȣȑ ȌȈȘȖȔ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȊȐȌȍȚȤ ǫȖșȗȖȌȈ. ǷȖȌȖȉȕȣȍ ȖȗȐșȈȕȐȧ ȌȖȓȎȕȣ șȟȐȚȈȚȤșȧ ȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȔȐ, Ȉ ȒȖȋȌȈ ȖȕȐ ȗȍȘȍȕȖșȧȚșȧ ȕȈ ȝȖȓșȚ, ȚȖ șȖȏȌȈȊȈȍȔȣȍ ȒȈȘȚȐȕȣ ȕȍȓȤȏȧ șȟȐȚȈȚȤ ȗȓȖȌȖȔ ȊȖȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȝțȌȖȎȕȐȒȈ. TǭDzǹT 47 ȠȘȐȊȈȚșȈȕȒȈȔ ȋȝȈȕȈ-ȠȑȈȔȈȔ ȗțȘțȠȈȔ ȊȈȕȈ-ȔȈȓȐȕȈȔ ȠȈȕȒȝȈ-ȟȈȒȘȈ-ȋȈȌȈ-ȗȈȌȔȈȐȘ ȈȉȝȐȊȑȈȒȚȈ-ȟȈȚțȘȉȝțȌȎȈȔ ȠȘȐȊȈȚșȈ-ȈȕȒȈȔ - ȏȕȈȒ ȀȘȐȊȈȚșȈ ȕȈ ȋȘțȌȐ ǫȖșȗȖȌȈ; ȋȝȈȕȈ-ȠȑȈȔȈȔ - ȚȍȔȕȖ-șȐȕȐȑ; ȗțȘțȠȈȔ - ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ dzȐȟȕȖșȚȤ; ȊȈȕȈ-ȔȈȓȐȕȈȔ - ș ȋȐȘȓȧȕȌȖȑ ȞȊȍȚȖȊ; ȠȈȕȒȝȈ - ȘȈȒȖȊȐȕȈ; ȟȈȒȘȈ - ȌȐșȒ; ȋȈȌȈ ȗȈȓȐȞȈ; ȗȈȌȔȈȐȝ - ȓȖȚȖș; ȈȉȝȐȊȑȈȒȚȈ - ȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȑ; ȟȈȚțȝ-ȉȝțȌȎȈȔ - ȟȍȚȣȘȍȝȘțȒȐȑ. ǬȈȓȍȍ, ȚȍȓȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȚȍȔȕȖ-șȐȕȍȋȖ ȞȊȍȚȈ. ǯȕȈȒ ȀȘȐȊȈȚșȣ ț ǵȍȋȖ ȕȈ ȋȘțȌȐ ȖȚȔȍȟȈȍȚ ȔȍșȚȖ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȔ ȊȖșșȍȌȈȍȚ ȉȖȋȐȕȧ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ. ǫȖșȗȖȌȤ, ȧȊȓȧȦȡȐȑșȧ ȓȐȟȕȖșȚȤȦ, ȕȖșȐȚ ȋȐȘȓȧȕȌȣ Ȑȏ ȞȊȍȚȖȊ Ȑ ȐȔȍȍȚ ȟȍȚȣȘȍ ȘțȒȐ. Ǫ ǹȊȖȐȝ ȟȍȚȣȘȍȝ ȘțȒȈȝ [ȕȈȟȐȕȈȧ ș ȓȍȊȖȑ ȕȐȎȕȍȑ] Ƕȕ ȌȍȘȎȐȚ ȘȈȒȖȊȐȕț, ȌȐșȒ, ȗȈȓȐȞț Ȑ ȓȖȚȖș. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: Ǫ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȖșȖȉȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ șȓȖȊȖ ȗțȘțȠȈȔ. ǫȖșȗȖȌȤ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȎȍȕȡȐȕȖȑ. Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ ȔțȎȟȐȕȈ (ȗțȘțȠȈ). ǷȖȥȚȖȔț ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐȕȖȋȌȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚ ǫȖșȗȖȌȈ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ ȎȍȕȡȐȕȣ, ȋȓțȉȖȒȖ ȏȈȉȓțȎȌȈȦȚșȧ. Ǫ șȓțȟȈȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ǫȖșȗȖȌȤ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȕȧȚȤ ȖȉȘȈȏ ȎȍȕȡȐȕȣ, ȖȌȕȈȒȖ Ȋ ǹȊȖȍȑ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖȑ ȜȖȘȔȍ Ƕȕ ȔțȎȟȐȕȈ, ȗțȘțȠȈ. ǮȍȕșȒȖȍ ȕȈȟȈȓȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȧȦȚ ȉȖȋȐȕȐ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ: dzȈȒȠȔȐ, ǸȈȌȝȈȘȈȕȐ, ǹȐȚȈ Ȑ ȌȘțȋȐȍ. Ǫșȍ ȥȚȐ ȉȖȋȐȕȐ - șȓțȎȈȕȒȐ ǫȖșȗȖȌȈ, ȊȖȗȘȍȒȐ 233


234 ȔȕȍȕȐȦ ȐȔȗȍȘșȖȕȈȓȐșȚȖȊ, ȖȕȐ ȕȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ dzȐȟȕȖșȚȤȦ. ǫȖșȗȖȌȤ DzȘȐȠȕȈ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǵȈȘȈȧȕȣ ȊșȍȋȌȈ ȐȔȍȍȚ ȟȍȚȣȘȍ ȘțȒȐ. DzȖȋȌȈ ǨȘȌȎțȕȈ ȕȈ ȗȖȓȍ ȉȐȚȊȣ DzțȘțȒȠȍȚȘȈ ȗȖȎȍȓȈȓ țȊȐȌȍȚȤ ȊșȍȓȍȕșȒțȦ ȜȖȘȔț ǫȖșȗȖȌȈ, ǫȖșȗȖȌȤ ȗȖȒȈȏȈȓ ȍȔț ȚȈȒȎȍ ȟȍȚȣȘȍȝȘțȒțȦ ȜȖȘȔț ǵȈȘȈȧȕȣ. ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȍȌȈȕȕȣȍ ȗȖȓȈȋȈȦȚ, ȟȚȖ DzȘȐȠȕȈ ȥȚȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǵȈȘȈȧȕȣ, ȖȌȕȈȒȖ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȐ ȠȒȖȓȣ ȉȝȈȋȈȊȈȚȣ țȚȊȍȘȎȌȈȦȚ, ȟȚȖ ǵȈȘȈȧȕȈ - ȥȚȖ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ DzȘȐȠȕȣ. TǭDzǹT 48 ȒȐȘȐȚȐȕȈȔ ȒțȕȌȈȓȐȕȈȔ ȒȍȑțȘȈ-ȊȈȓȈȑȈȕȊȐȚȈȔ ȒȈțșȚțȉȝȈȉȝȈȘȈȕȈ-ȋȘȐȊȈȔ ȗȐȚȈ-ȒȈțȠȍȑȈ-ȊȈșȈșȈȔ ȒȐȘȐȚȐȕȈȔ - ǫȖșȗȖȌȤ țȒȘȈȠȍȕ ȠȓȍȔȖȔ, țșȣȗȈȕȕȣȔ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔȐ ȒȈȔȕȧȔȐ; ȒțȕȌȈȓȐȕȈȔ - ș șȍȘȤȋȈȔȐ Ȑȏ ȎȍȔȟțȋȈ; ȒȍȑțȘȈ ȖȎȍȘȍȓȤȍ, țȒȘȈȠȍȕȕȖȍ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔȐ ȒȈȔȕȧȔȐ; ȊȈȓȈȑȈ-ȈȕȊȐȚȈȔ - ș ȉȘȈșȓȍȚȈȔȐ Ȑȏ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȝ ȒȈȔȕȍȑ; ȒȈțșȚțȉȝȈ-ȈȉȝȈȘȈȕȈ-ȋȘȐȊȈȔ ǭȋȖ Ƞȍȧ țȒȘȈȠȍȕȈ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔ ȒȈȔȕȍȔ DzȈțșȚțȉȝȈ; ȗȐȚȈ-ȒȈțȠȍȑȈȊȈșȈșȈȔ - Ȑ Ƕȕ ȖȌȍȚ Ȋ ȖȌȍȎȌȣ Ȑȏ ȎȍȓȚȖȋȖ ȠȍȓȒȈ. Ǫșȍ ȚȍȓȖ ǪȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ǫȖșȗȖȌȈ țȒȘȈȠȍȕȖ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȖșȚȧȔȐ. Ƕȕ ȕȖșȐȚ ȠȓȍȔ, țșȣȗȈȕȕȣȑ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔȐ ȒȈȔȕȧȔȐ, ȖȎȍȘȍȓȤȧ Ȑ ȉȘȈșȓȍȚȣ, ȕȈ Ƞȍȍ ț ǵȍȋȖ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȑ ȒȈȔȍȕȤ DzȈțșȚțȉȝȈ, Ȑ ȖȌȍȚ Ƕȕ Ȋ ȖȌȍȎȌȣ Ȑȏ ȎȍȓȚȖȋȖ ȠȍȓȒȈ. TǭDzǹT 49 ȒȈȕȟȐ-ȒȈȓȈȗȈ-ȗȈȘȑȈșȚȈȔ ȓȈșȈȚ-ȒȈȕȟȈȕȈ-ȕțȗțȘȈȔ ȌȈȘȠȈȕȐȑȈȚȈȔȈȔ ȠȈȕȚȈȔ ȔȈȕȖ-ȕȈȑȈȕȈ-ȊȈȘȌȝȈȕȈȔ ȒȈȕȟȐ-ȒȈȓȈȗȈ - ȔȈȓȍȕȤȒȐȍ ȒȖȓȖȒȖȓȤȟȐȒȐ; ȗȈȘȑȈșȚȈȔ - ȊȖȒȘțȋ ȚȈȓȐȐ; ȓȈșȈȚ-ȒȈȕȟȈȕȈ-ȕțȗțȘȈȔ - ǭȋȖ ȓȖȌȣȎȒȐ țȒȘȈȠȍȕȣ ȏȖȓȖȚȣȔȐ ȒȖȓȖȒȖȓȤȟȐȒȈȔȐ; ȌȈȘȠȈȕȐȑȈ-ȚȈȔȈȔ - ȗȘȍȒȘȈșȕȈȧ ȊȕȍȠȕȖșȚȤ; ȠȈȕȚȈȔ - țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȕȣȑ, șȗȖȒȖȑȕȣȑ Ȑ ȉȍȏȔȧȚȍȎȕȣȑ; ȔȈȕȈȝȕȈȑȈȕȈ-ȊȈȘȌȝȈȕȈȔ - ȚȖȚ, șȖȏȍȘȞȈȕȐȍ ȒȖȋȖ ȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȍ ȋȓȈȏȈȔ Ȑ țȔț. ǵȈ ȗȖȧșȍ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȗȍȘȍȚȧȕțȚȈ ȚȈȓȐȧ ǫȖșȗȖȌȈ, ȊȐșȧȚ ȏȖȓȖȚȣȍ ȒȖȓȖȒȖȓȤȟȐȒȐ, Ȑ ȚȖȟȕȖ ȚȈȒȐȍ Ȏȍ ȒȖȓȖȒȖȓȤȟȐȒȐ țȒȘȈȠȈȦȚ ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ. ǭȋȖ ȊȕȍȠȕȖșȚȤ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȚȈȒȖȑ ȗȘȐȚȧȋȈȚȍȓȤȕȖȑ șȐȓȖȑ, ȟȚȖ ȖȚ ǵȍȋȖ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȖȚȖȘȊȈȚȤ ȋȓȈȏ. Ƕȕ ȊșȍȋȌȈ țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕ, șȗȖȒȖȍȕ Ȑ ȉȍȏȔȧȚȍȎȍȕ, Ȑ ȖȉȓȐȒ ǭȋȖ ȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȕȈșȓȈȎȌȍȕȐȍ ȋȓȈȏȈȔ Ȑ țȔț. TǭDzǹT 50 ȗȈȌȉȝȑȈȔ ȕȈȒȝȈ-ȔȈȕȐ-ȠȘȍȕȑȈ ȊȐȓȈșȈȌȉȝȑȈȔ șȈȔȈȘȟȈȚȈȔ ȝȘȚ-ȗȈȌȔȈ-ȒȈȘȕȐȒȈ-ȌȝȐȠȕȑȈȔ ȈȒȘȈȔȑȈȚȔȈȕȑ ȈȊȈșȚȝȐȚȈȔ ȗȈȌȉȝȑȈȔ - ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȔȐ șȚȖȗȈȔȐ; ȕȈȒȝȈ-ȔȈȕȐ-ȠȘȍȕȑȈ - șȐȧȕȐȍȔ, ȐșȝȖȌȧȡȐȔ ȖȚ ȗȖȌȖȉȕȣȝ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔ ȒȈȔȕȧȔ ȕȖȋȚȍȑ ȕȈ ȕȖ234


235 ȋȈȝ; ȊȐȓȈșȈȌȉȝȑȈȔ - șȐȧȦȡȐȍ ȓȖȚȖșȕȣȍ șȚȖȗȣ; șȈȔȈȘȟȈȚȈȔ - Țȍ, ȒȚȖ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ȐȔ; ȝȘȚ-ȗȈȌȔȈ-ȒȈȘȕȐȒȈ - Ȋ ȟȈȠȍȟȒȍ ȓȖȚȖșȈ șȍȘȌȞȈ; ȌȝȐȠȕȑȈȔ - ȕȈȝȖȌȧȡȐȑșȧ; ȈȒȘȈȔȑȈ - șȝȊȈȚȐȊ; ȈȚȔȈȕȐ - Ȋ șȍȘȌȞȍ; ȈȊȈșȚȝȐȚȈȔ - ȕȈȝȖȌȧȡȐȑșȧ. ǰșȚȐȕȕȣȍ ȑȖȋȐ ȔȍȌȐȚȐȘțȦȚ ȕȈ ȚȘȈȕșȞȍȕȌȍȕȚȕȣȑ ȖȉȘȈȏ ǫȖșȗȖȌȈ. ǶȕȐ ȊȐȌȧȚ ǫȖșȗȖȌȈ șȚȖȧȡȐȔ ȕȈ ȓȖȚȖșȍ Ȑȝ șȍȘȌȞȈ, Ȑ ȖȚ ȕȖȋȚȍȑ ȕȈ ǭȋȖ ȓȖȚȖșȕȣȝ șȚȖȗȈȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȌȖȉȕȣ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔ ȒȈȔȕȧȔ, ȐșȝȖȌȐȚ ȧȘȒȖȍ șȐȧȕȐȍ. TǭDzǹT 51 șȔȈȑȈȔȈȕȈȔ ȈȉȝȐȌȝȑȈȑȍȚ șȈȕțȘȈȋȈȊȈȓȖȒȈȕȈȔ ȕȐȑȈȚȍȕȈȐȒȈ-ȉȝțȚȍȕȈ ȔȈȕȈșȈ ȊȈȘȈȌȈȘȠȈȉȝȈȔ șȔȈȑȈȔȈȕȈȔ - țȓȣȉȒȈ ǫȖșȗȖȌȈ; ȈȉȝȐȌȝȑȈȑȍȚ - șȓȍȌțȍȚ ȔȍȌȐȚȐȘȖȊȈȚȤ ȕȈ ǵȍȋȖ; șȈ-ȈȕțȘȈȋȈ-ȈȊȈȓȖȒȈȕȈȔ - ȕȈ ȚȖȋȖ, ȒȚȖ șȔȖȚȘȐȚ ȕȈ ȗȘȍȌȈȕȕȣȝ ș ȉȖȓȤȠȖȑ ȓȦȉȖȊȤȦ; ȕȐȑȈȚȍȕȈ - ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȘȍȋțȓȧȘȕȖ; ȥȒȈ-ȉȝțȚȍȕȈ - ș ȖȋȘȖȔȕȣȔ ȊȕȐȔȈȕȐȍȔ; ȔȈȕȈșȈ - țȔȖȔ; ȊȈȘȈȌȈ-ȘȠȈȉȝȈȔ - șȓȍȌțȍȚ ȔȍȌȐȚȐȘȖȊȈȚȤ ȕȈ șȈȔȖȋȖ ȊȍȓȐȒȖȋȖ Ȑȏ Ȋșȍȝ ȌȈȘțȦȡȐȝ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ. dzȐȞȖ ǫȖșȗȖȌȈ ȊșȍȋȌȈ ȖȏȈȘȍȕȖ țȓȣȉȒȖȑ, Ƕȕ ȔȐȓȖșȚȐȊȖ ȊȏȐȘȈȍȚ ȕȈ ǹȊȖȍȋȖ ȗȘȍȌȈȕȕȖȋȖ, Ȉ ȗȘȍȌȈȕȕȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ șȖȏȍȘȞȈȚȤ ȥȚȖȚ ȖȉȘȈȏ ǫȖșȗȖȌȈ. TȈȒ, ȗȖȋȘțȏȐȊȠȐșȤ Ȋ ȔȍȌȐȚȈȞȐȦ, Ȗȕ ȌȖȓȎȍȕ șȔȖȚȘȍȚȤ ȕȈ ǪȍȘȝȖȊȕțȦ dzȐȟȕȖșȚȤ ǩȖȋȈ, ȌȈȘțȦȡțȦ Ȋșȍ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȧ. DzǶMMǭǵTǨǸǰDZ: ǶșȖȉȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ Ȋ ȥȚȖȔ șȚȐȝȍ ȏȈșȓțȎȐȊȈȍȚ șȓȖȊȖ ȕȐȑȈȚȍȕȈ. ǶȕȖ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖ