Page 1

Кам’янець-Подільська міська ЦБС Методико-бібліографічний відділ

ДЕНЬ ІНФОРМАЦІЇ

м.Кам’янець-Подільський 2012


Матеріал підібрала і надрукувала бібліограф міської центральної бібліотеки Дачковська О.В.


Мета: надати учасникам інформацію про здоров"я, фактори, що впливають на формування здоров"я; ознайомити із шкідливим впливом алкоголю, тютюну, наркотиків на молодий організм; спонукати учасників взяти на себе відповідальність за власне здоров"я. Присутні: студенти коледжу архітектури та будівництва Запрошені: викладач К-ПНУ Мендерецький В.М.

План проведення 1. Вступ. 2. Поняття здорового способу життя – виступ В.М.Мендерецького 3. Поняття сфер або складових здоров’я 4. Поняття передумов здоров’я 5. Вплив алкоголю на розвиток людини. 6. Наркотична залежність і її наслідки. 7. Шкідливість тютюнопаління. 8. Огляд літератури „Молодь за здоровий спосіб життя” 9. Виставка в читальному залі: „Здоров’я – найбільша цінність людини” 10. Література 11. Сайти


Поняття здорового способу життя З позицій викладеного розуміння феномена здоров`я людини походить визначення поняття здорового способу життя (ЗСЖ): це все в людській діяльності, що стосується збереження і зміцнення здоров`я, все, що сприяє виконанню людиною своїх людських функцій через діяльність з оздоровлення умов життя - праці, відпочинку, побуту. Складові ЗСЖ містять різноманітні елементи, що стосуються усіх сфер здоров`я - фізичної, психічної, соціальної і духовної. Найважливіші з них харчування (в тому числи споживання якісної питної води, необхідної кількості вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів, вуглеводів, спеціальних продуктів і харчових добавок), побут (якість житла, умови для пасивного і активного відпочинку, рівень психічної і фізичної безпеки на території життєдіяльності), умови праці (безпека не тільки у фізичному, а й психічному аспекті, наявність стимулів і умов професійного розвитку), рухова активність (фізична культура і спорт, використання засобів різноманітних систем оздоровлення, спрямованих на підвищення рівня фізичного розвитку, його підтримку, відновлення сил після фізичних і психічних навантажень). Для усвідомлення ЗСЖ важливі поінформованість і можливість доступу до спеціальних профілактичних процедур, що мають уповільнювати природний процес старіння, наявність належних екологічних умов, інших складових ЗСЖ, що стосуються переважно не тільки фізичного і психічного, а також соціального і духовного здоров`я. Проблема формування здорового способу життя досить ретельно висвітлюється в багатьох соціально-філософських, педагогічних, соціологічних, медичних працях. Особливої актуалізації ця проблематика набула у другій половині ХХ століття як у світі в цілому, так й в Україні. Тенденції розвитку країн колишнього Радянського Союзу протягом 8090-х років, змусили суспільство по-новому поставитись до складових здоров я та формування здорового способу життя, зокрема молодого покоління. Слід підкреслити, що цим питанням приділяють увагу різні науки - медицина, гігієна, охорона здоров я, екологія, педагогіка, психологія, соціологія, фізична культура і нова наука - валеологія. Формуванню здорового способу життя в учнівської молоді, формуванню ціннісних орієнтацій підлітків на здоровий спосіб життя, організації здорового способу життя школярів, медикобіологічним та психолого-педагогічним основам здорового способу життя, принципам формування здорового способу життя молоді присвячені наукові


праці та посібники. У деяких школах викладається курс валеології - наука про здоровий спосіб життя. Виявлена обмеженість суто медичного підходу, що визначає здоров`я як відсутність хвороби. За сучасними уявленнями здоров`я розглядають не як суто медичну, а як комплексну проблему, складний феномен глобального значення. Тобто здоров я визначається як філософська, соціальна, економічна, біологічна, медична категорії, як об`єкт споживання, вкладу капіталу, індивідуальна і суспільна цінність, явище системного характеру, динамічне, постійно взаємодіюче з оточуючим середовищем. Стан власне системи охорони здоров`я обумовлює в середньому лише близько 10% всього комплексу впливів. Решта 90% припадає на екологію (близько 20%), спадковість (близько 20%), і найбільше - на умови і спосіб життя (близько 50%). Звідси походить загальноприйняте у міжнародному співтоваристві визначення здоров`я, викладене в Преамбулі Статуту ВООЗ (1948 р.): "Здоров`я - це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад". Крім розглянутого підходу, що став базовим для українсько-канадського проекту "Молодь за здоров я", існує широкий перелік дещо інших підходів до визначення поняття здоров я людини. У своїй праці "Соціальні технології культивування здорового способу життя людини9 Л.П. Сущенко проводить досить детальний аналіз відомих поглядів, визначень та підходів до поняття здоров я. На її думку, - "у даний час усе більше утверджується точка зору, відповідно до якої здоров я визначається взаємодією біологічних та соціальних чинників, тобто зовнішні впливи опосередковані особливостями функцій організму та їх регуляторних систем."10. Існує визначення здоров я як стан оптимальної життєдіяльності людини. В науковій роботі аналізується понад 200 визначень поняття "здоров я". Дискусія щодо визначення поняття здоров я ще триває, але важливим є визнання того, що здоров я людини не зводиться до фізичного стану, а передбачає психоемоційну врівноваженість, духовне та соціальне здоров я.


Поняття сфер або складових здоров`я Світова наука розробила цілісний погляд на здоров`я як феномен, що інтегрує принаймні чотири його сфери або складові - фізичну, психічну (розумову), соціальну (суспільну) і духовну. Всі ці складові невід`ємні одна від одної, вони тісно взаємопов`язані і саме разом, у сукупності визначають стан здоров`я людини. Для зручності вивчення, полегшення методології дослідження феномена здоров`я наука диференціює поняття фізичного, психічного, соціального і духовного здоров`я. Цей принцип диференціації був закладений у групування індикаторів опитування з урахуванням змісту кожної сфери. До сфери фізичного здоров`я включають такі чинники, як індивідуальні особливості анатомічної будови тіла, перебігу фізіологічних функцій організму в різних умовах спокою, руху, довкілля, генетичної спадщини, рівня фізичного розвитку органів і систем організму. До сфери психічного здоров`я відносять індивідуальні особливості психічних процесів і властивостей людини, наприклад збудженість, емоційність, чутливість. Психічне життя індивіда складається з потреб, інтересів, мотивів, стимулів, установок, цілей, уяв, почуттів тощо. Психічне здоров`я пов`язано з особливостями мислення, характеру, здібностей. Всі ці складові і чинники обумовлюють особливості індивідуальних реакцій на однакові життєві ситуації, вірогідність стресів, афектів. Духовне здоров`я залежить від духовного світу особистості, зокрема складових духовної культури людства - освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики. Свідомість людини, її ментальність, життєва самоідентифікація, ставлення до сенсу життя, оцінка реалізації власних здібностей і можливостей у контексті власних ідеалів і світогляду - все це обумовлює стан духовного здоров`я індивіда. Соціальне здоров`я пов`язано з економічними чинниками, стосунками індивіда із структурними одиницями соціуму - сім`єю, організаціями, з якими створюються соціальні зв`язки, праця, відпочинок, побут, соціальний захист, охорона здоров`я, безпека існування тощо. Впливають міжетнічні стосунки, вагомість різниці у прибутках різних соціальних прошарків суспільства, рівень матеріального виробництва, техніки і технологій, їх суперечливий вплив на здоров`я взагалі. Ці чинники і складові створюють відчуття соціальної захищеності (або незахищеності), що суттєво позначається на здоров`ї людини. У загальному вигляді соціальне здоров`я детерміноване характером і рівнем розвитку головних сфер суспільного життя в певному середовищі - економічної, політичної, соціальної, духовної. Зрозуміло, що у реальному житті всі чотири складових - соціальна, духовна, фізична, психічна, і діють одночасно і їх


інтегрований вплив визначає стан здоров`я людини як цілісного складного феномена.

Поняття передумов здоров`я До основних передумов здоров`я зараховують вісім чинників: мир, дах над головою, соціальна справедливість, освіта, харчування, прибуток, стабільна екосистема, сталі ресурси. Ті з передумов, наявність (відсутність, недостатність) яких у цілому або частково можливо було визначити засобами опитування, відбивають відповідні індикатори. Мир. Поняття миру розуміється ширше, ніж відсутність стану війни в державі. Очевидно, що відсутність мирних стосунків в сім`ї, конфлікти з ближнім оточенням, на роботі, де працює людина, наявність конфліктів в громаді або поміж громадами (міжетнічних, міжконфесійних) суттєво зашкоджують усім складовим здоров`я - фізичній, психічній, духовній, соціальній. Дах над головою. Поняття даху над головою дещо більше, ніж наявність будь-якої домівки. Потрібен певний рівень побутових умов, сталість майнових правовідносин, наявність інших чинників, що створюють відчуття впевненості у майбутньому щодо захисту власного майна від можливих негараздів природного або суспільного походження. Важливим є рівень розвитку соціальних інституцій, дія яких забезпечує відчуття захищеності особистості та її майна (правопорядку, аварій, надзвичайних ситуацій тощо). Соціальна справедливість, рівність, неупередженість. Наявність цих передумов здоров`я гарантує всім громадянам однакові можливості доступу до послуг соціальних інституцій, рівні громадянські, майнові, соціальні права, неможливість обмежень законних прав і інтересів людини з боку будь-яких сильних або владних структур. Наявність цих передумов створює у людини відчуття захищеності і впевненості в майбутньому, а також надає рівні (в межах чинного законодавства) потенційні можливості в реалізації потреб і здібностей, набуття гідного соціального статусу незалежно від расових, національних, релігійних, майнових, статевих, вікових визначників. І незалежно від ступеня використання цих можливостей конкретними


особистостями, сам факт їх наявності у суспільстві справляє позитивний вплив на стан індивідуального і громадського здоров`я. Освіта. Рівень здоров`я, як правило, безпосередньо пов`язаний з рівнем освіти. Чим вище середній рівень освіти в певному соціальному середовищі, тим кращі узагальнені показники здоров`я воно демонструє. Природно, що піклування про власне і громадське здоров`я неможливо без знання того, чому це необхідно і як це робити. Притому доцільно розуміти поняття освіти в даному контексті не тільки як освіту суто валеологічну, а значно ширше - як загальну освіту в цілому. Чим ширше знання основних природничих, наукових, філософських, гуманітарних положень, тим більше можливостей створювати у суспільстві системне уявлення про проблему здоров`я взагалі. Крім того, поняття освіти потрібно розуміти комплексно: і як надання інформації, і як навчання методам, прийомам і навичкам здорового способу життя, і як виховання в дусі безумовного пріоритету цінностей індивідуального і громадського здоров`я в усіх його проявах, сферах, рівнях. Харчування. Це поняття розглядається не тільки утилітарно, як засіб ліквідації почуття голоду або мінімальної підтримки життєдіяльності організму. Воно включає забезпечення широким верствам населення доступу до споживання якісної питної води, необхідної кількості вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів, вуглеводів, продуктів підвищеної біологічної цінності, фітопродуктів, спеціальних продуктів і харчових добавок тощо, що поліпшує стан здоров`я і протидіє природному процесу старіння. Прибуток. Передбачається наявність фінансових можливостей для забезпечення не тільки мінімальних потреб існування, а й для створення в суспільстві послуг і товарів, необхідних для здорового способу життя, забезпечення спроможностей їх споживання. Стабільна екосистема. Мається на увазі не тільки стабілізація нормальних екологічних умов там, де вони ще не зазнали шкоди від попередньої виробничої діяльності, а й відновлення пошкоджених екологічних утворень з метою запобігання подальшому порушенню екобалансу планети. Лише активна реституційна діяльність може забезпечити у майбутньому стабільність планетарної екосистеми з оптимальними фізико-хімічними параметрами для існування людства. Сталі ресурси. Поняття містить не лише запобігання вичерпанню енергоресурсів, корисних копалин, виробничій сировини. Мається на увазі зважене господарювання щодо фінансових і матеріальних ресурсів країн, громад, окремих людей, незадіяних ресурсів виробництва, матеріалів та інструментів, інтелектуальних ресурсів, потенціалу громадських і приватних ініціатив. Вихідна теза така - чим більше всіляких ресурсів є в активі певного структурного утворення (людини, громади, організації, регіону), тим більше потенційні можливості спрямування цих ресурсів на заходи стосовно здоров`я.


„Здоров"я - це нічого, але все без здоров"я - ніщо" Здорова людина - це така людина, яка життєрадісно й охоче виконує обов"язки, покладені на неї життям, і повністю реалізує свої фізичні й розумові здібності. Від чого ж залежить наше здоров"я? Наше здоров"я залежить від таких основних чинників: • Спадковості - на 20 %, • Рівня медицини - на 10 %, • Екології - на 20 %, • Способу життя - на 50 %. Спосіб життя - це той чинник здоров"я, який майже цілком залежить від нашої поведінки. Так що половина здоров"я залежить від тебе, тому своє здоров"я можна поліпшувати або псувати. Основними складовими здорового способу життя є: • Фізкультура • Здорове харчування • Правильний режим навчання та відпочинку • Загартовування А такі чинники як вживання алкоголю, тютюнопаління, уживання наркотиків псують наше здоров"я, а також можуть призвести до летальних випадків.


АЛКОГОЛЬ ► Алкоголь шкідливий для мозку. Більш ніж 30 % алкоголю затримується у нервових клітинах головного мозку. Внаслідок одного сильного сп"яніння гине до 20 тис. клітин головного мозку. Алкоголь викликає залежність: психологічну і фізіологічну. ► Руйнівним чином діє алкоголь і на внутрішні органи. Страждає від його дії шлунок, печінка, серце і судини, нирки, залози внутрішньої секреції. Чим молодший організм, тим більш руйнівна дія алкоголю. Відомі випадки отруєння підлітків незначними, з точки зору дорослих, дозами алкоголю. ► Родовід алкоголіка - здебільшого дуже сумна історія. Є таке поняття - закон трьох поколінь. У його основу покладено дослідження французького психіатра Морреля, який вивчав деградацію поколінь алкоголіків і дійшов висновку, що до четвертого покоління алкоголіків потенціал їхнього родоводу вичерпується. Рід закінчується. Необхідно згадати і про такий вид алкогольного ураження, як алкогольний плід ( дитина народжена жінкою-алкоголічкою). Лише близько 15 % дітей, народжених від батьків-п"яниць, розвиваються нормально психічно і фізично. Четверо з п"яти так чи інакше виявляються неповноцінними. У 100 % випадків у дітей, які народилися після 6-8 років пияцтва батька, а тим більше матері, визначається розумова неповноцінність. Не забуваймо, що неповноцінні діти стануть дорослими і самі матимуть дітей. А це - реальна і страшна загроза генофонду нації.


НАРКОТИКИ ► Чим найбільше небезпечні наркотики? Вони безпосередньо змінюють свідомість людини і руйнують її пам"ять, інтелект, пригнічують відчуття та емоції, а також викликають сильну психологічну та фізіологічну залежність. Вживання наркотиків внутрішньовенно є небезпечним через високу ймовірність ВІЛ - інфікування. ► Наркотики викликають залежність. Навіть одноразове їх уживання може призвести до наркотичної залежності. У підлітків вона розвивається набагато швидше, ніж у дорослих. Відомі випадки, коли перше знайомство з наркотиками закінчувалось смертю. ► У жінок, які вживають наркотики під час вагітності, здебільшого народжуються мертві або дефективні діти. Ось деякі з дефектів у дітей наркоманів: клишоногість, відсутність кінцівок, розщеплене піднебіння, нерозвиненість внутрішніх органів. ► Розвиваючись, наркотична залежність послідовно проходить кілька стадій - соціальну, психологічну, фізіологічну. Соціальна залежність - людина ще не вживає наркотичні речовини, але потрапила у середовище тих, хто їх уживає. Вона приймає стиль поведінки, ставлення до наркотичних речовин і зовнішні атрибути групи. Неодмінною умовою цієї стадії є наявність групи, де вживають ті чи інші наркотичні речовини. Психологічна залежність - людина починає вживати наркотичні речовини з метою відчути певні емоції. Психологічна залежність може сформуватися навіть після одного - двох прийомів наркотичних речовин. Фізіологічна залежність - наступає після того, як організм включає наркотики у процес обміну речовин. Це - непереборна фізична потреба, яка виникає в результаті постійного або періодичного вживання наркотиків. В цьому випадку різке припинення вживання наркотиків викликає фізичний розлад різного ступеня тяжкості, який називають абстинентним синдромом або синдромом позбавлення (відміни). На цій стадії людина потребує лікування.


ПАЛІННЯ ► Чим приваблює паління ? Паління асоціюється з дорослістю, компанією друзів, ціка ........... вою бесідою, приємною обстановкою. Але вчені з"ясували, що курці проводять дозвілля нудніше і отримують від нього менше задоволення, ніж некурці. Одна з головних причин паління у юнаків - прагнення до самовираження, утвердження власної самостійності, „дорослості". ► Тютюн викликає таку саму залежність, як і „важкі" наркотики -героїн та кокаїн. 85% курців хочуть кинути палити, але вдається зробити це лише 10-15 % з них. ► Паління уражує верхні дихальні шляхи та легені. Подразнення слизових оболонок починається вже в ротовій порожнині. Тютюновий дим також руйнує емаль зубів, призводить до запалення слинних залоз. У тютюні дуже багато канцерогенних речовин, які спричинюють онкологічні захворювання. Паління провокує також серцево-судинні захворювання. Нервова система, кров, органи травлення також страждають при попаданні в організм продуктів горіння тютюну. У жінок, які палять, порушується нормальна діяльність статевих органів, що сприяє розвитку безпліддя. Якщо палить вагітна жінка, в неї народжується дуже слабка дитина зі зниженою вагою, з порушеннями нервової системи, що може проявитися не відразу, а з плином часу. ► Великої шкоди курці завдають не тільки собі, а й усім тим, хто їх оточує (пасивні курці).Вдихаючи тютюновий дим у прокуреному приміщенні, пасивний курець зазнає такого ж впливу компонентів тютюну, що й сусід, який палить, часто з тими ж руйнівними наслідками для здоров"я.


Література Чагайда М. Вся правда про куріння /М.Чагайда //Вісн. Чорнобиля.- 2011.-10 груд.- С. 6. Спиртний вир. Як оминути? //Позакл.час. - 2011. -№12. –С.53-58. Про ВІЛ/СНІД: вкотре і відверто //Позакл.час. - 2011. -№11. –С.55-60. Столяр Г.І. Страшний супутник людства: [сценарій до Всесвітнього дня боротьби зі Снідом] /Г.І.Столяр, Ю.С.Анікушина //Позакл.час. - 2011. -№11. – С.51-54. Дєвіна Т. Легальний наркотик – друг молоді: алкоголізм /Т.Дєвіна //Подолянин. - 2011. -4 листоп. –С.9. 10 причин отказаться от курения //Лиза. - 2011. -№30. –С.22-23. Історія тютюнокуріння та протидії йому //Позакл.час. -2011. -№10. –С.3537. Дроб’язко Н.П. Курити чи бути здоровими?: [Міжнародний день відмови від куріння]/Н.П. Дроб’язко //Позакл.час. - 2011. -№10. –С.25-29. Левочко І. Тютюнопаління – це смерть на виплат/ І.Левочко //Надзв. Ситуація. - 2011. -№5. –С.58-59. Ващенко М.А. Доля людини на кінчику цигарки/ М.А.Ващенко //Будьмо здорові. - 2011. -№2. –С.7-8. Кокіна В. „Зловживання алкоголем – проблема багатьох країн” /В.Кокіна //Уряд.кур’єр. - 2011. - 30 берез. –С.17. „Слухати, навчатись, жити”: [проект дослідження і впровадження проблеми формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя]//Позакл.час. 2011. –№2. –С.95-102. Здоров’я дітей – це відповідальність не лише їхніх батьків: [парламентські слухання про становище молоді в Україні] //Голос Укр. - 2010. - 11 листоп. – С.4. Антосик А.П. Здоровий спосіб житя – що це таке? /А.П.Антосик //Дім, сад, город. -2010. -№11. –С.12-13. Каліновська В. Найцінніший дар – життя: школа здоров’я/В.Каліновська //Позакл.час. - 2010. -№11. –С.37-40.

сприяння


Тарасенко С.П. Корисна їжа і здоров’я/С.П.Тарасенко //Позакл.час. - 2010. №11. –С.41-43. Школа сприяння здоров’ю: здоров’язберігаюча педагогіка та технології її реалізації //Позакл.час. - 2010. -№9. –С.88-98. Холодова Н.О. Школу здоров’я //Позакл.час. - 2010. -№9. –С.99-102.

створюємо

самі/Н.О.Холодова

Шпонтак І.М. Життєві навички – шлях до здорового способу життя /І.М.Шпонтак //Безпека життєд. -2010. -№5. –С.24-28. Шматько О.О. Ми обираємо здоров’я: година спілкування/О.О.Шматько //Виховна робота в шк. -2010. -№2. –С.37-41.

САЙТИ referat.repetitor.ua uk.wikipedia.org›wiki zdorovja.com.ua images.yandex.ua parta.com.ua mynews.kiev.ua refs.uaclub.net.ua medcenter.nau.edu.ua›sev2.htm zhyttya.org.ua erudition.com.ua›statti/zdorovyj-sposib-zhyttya/ npblog.com.ua›index.php…scho…zdorovij-sposib


Наша адреса: Україна 32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Кн. Коріатовичів, 3 Тел. : (03849) 2 – 44 – 52 Е-mail : XDR123@rambler.ru

День інформації здоровий спосіб життя  
День інформації здоровий спосіб життя  
Advertisement