Page 1

Кам'янець-Подільська міська ЦБС Відділ ОВЄФ

Цінні та рідкісні видання краєзнавчого характеру ДАЙДЖЕСТ

2015 1


Шановний користувач! Пропонуємо Вашій увазі краєзнавчий дайджест, що містить друковані видання про історичні факти на Поділлі кінця ХІХ початок ХХ ст. Документи розміщені за алфавітом прізвищ авторів та назвою книги. З книгами та брошурами, які Вас зацікавили, Ви можете ознайомитися у відділі краєзнавства Кам'янець-Подільської міської центральної бібліотеки. А також деякі видання в електронному варіанті, Ви можете переглянути на сайті бібліотеки або блозі відділу ОВЄФ. Видання розраховане на фахівців спеціальних галузей історичних знань, географів, краєзнавців, архівних, бібліотечних, музейних працівників, студентів та викладачів вузів гуманітарного профілю. Бажаємо знайти для себе корисну інформацію!

2


Григорєв-Наш Поділля: географічно історичний нарис / Григорєв-Наш. – Кам’янецьПодільськ: Видання Подільської Губерської управи, 1918. – 85 с. У збірці наукових праць розглядаються проблеми історичної географії Поділля, історичні факти про населення в Подільській губернії, визначні місця на Поділлі, фабричнозаводська промисловість, торгівля наприкінці ХІХ поч. ХХ ст. Видання розраховане на фахівців спеціальних галузей історичних знань, історії міст і сіл Поділля, географів, краєзнавців, архівних, бібліотечних, музейних працівників, студентів вузів гуманітарного профілю. Гульдман В.К. Поместное землевладение в Подольской губернии: настольно-справочная книжка для землевладельцев и арендаторов / В.К. Гульдман. – 2-е изд., испр. и доп.– КаменецПодольский:Типогр.С. П. Киржацкого, 1903. – 807 с. + прил. (50 с.) Книга містить перелік статистичних відомостей в алфавітному порядку маєтків і землеволодінь Подільської губернії з їх поштовими адресами у Кам’янець-Подільському, Летичівському, Вінницькому, Брацлавському, Гайсинському, Ямпільському, Могилів Подільському повітах і інші відомості. Книга розрахована на краєзнавців, архівних, бібліотечних, музейних працівників, студентів вузів гуманітарного профілю. 3


Исторические местности Подолии и их достопримечательности / сост. Е. Сецинский. - Каменец– Подольск: Тип. Св. - Троицкого Братства, 1911. - 19 с. http://ru.scribd.com/doc/150319934 Книга відомого історика, археолога, етнографа, краєзнавця, патріота Поділля Юхима Йосиповича Сецінського. В книзі розкриваються історичні факти про архітектурні пам’ятки, церкви, монастирі, костьоли, собори Подільської губернії, історичні місцевості Поділля. Окремими розділами виділено Кам’янецький, Летичівський, Проскурівський, Вінницький, Литинський, Брацлавський, Гайсинський, Балтійський, Ольгопольский, Ямпольский, Могилівський, Ушицький повіти. (відцифрована) Каталог книг и периодических изданий Каменец - Подольской Русской Публичной библиотеки. – Каменец-Подольск: Типогр. Кенигсберга и Фитермана, 1905. – 257 с. Каталог містить назви періодичних видань та книг, також подаються бібліографічні відомості про обласні, міські, районні та багатотиражні газети. До каталогу також внесено дитячі книги, спецвипуски та різні додатки. Каталог буде корисний для дослідницької роботи в усіх галузях науки, техніки, культури, філософії, педагогіки, медицини, географії. 4


Каталог книг и периодических изданий Каменец-Подольской Русской Публичной библиотеки. – КаменецПодольск: Типография Кенигсберга и Фитермана. Ч.I. – 1905. – 257 с. Ч.II: Прибавление 1-е. – 1909. – 97 с. Каталог містить назви періодичних видань та книг, подаються бібліографічні відомості про республіканські, обласні, міські, районні та багатотиражні газети. До каталогу також внесено дитячі книги, спецвипуски та різні додатки. Каталог буде корисний для дослідницької роботи в усіх галузях науки, техніки, культури, філософії, педагогіки, медицини, географії.

Колб А. О. О направлении хлебных цен / О. А. Колб. – КаменецПодольск: Типография С.П. Киржацкого, 1903. – 265 с.

Автор книги Колб А. О. аналізує причини занепаду цін на хліб і оцінює заходи, якими фінансове управління покладається визначити майбутній устрій торгівлі зерновими продуктами. Також порівнює ціни на хлібні продукти в зарубіжних країнах у 1903 році XX ст. Також на титульній сторінці книги розміщується власний автограф автора. 5


Обзор Подольской Губернии за 1887 год. – 132 с.

Книга складається з декількох розділів: 1. «Естественные и производительные силы губернии и экономическая деятельность населения» (статистичні дані про сільськогосподарське виробництво 1886-1887 р.р.) 2. «Подати и повинности» (митні, акцизні збори, доходи державних закладів, квартирні, військові та інші податки в Подільській губернії) 3. «Народное здравие и общественное призрение» (стан медичної галузі; статистичні відомості про інфекційні хвороби, благодійні заклади, лікарні, аптеки, медичний персонал) 4. «Народное просвищение» (відомості про навчальні заклади та народна освіта) 5. «Общественное благоустройство и благочиние» (відомості про державні заклади, церкви, дороги, пошти у 1886-1887 р.р.)

6


Олесницкий И. Исторические сведения о Каменецком и Барском духовных училищах / И. Олесницкий. – Каменец-Подольск: Под. Епарх., 1891 (1892). – 52 с. Книга присвячена історії Кам'янецького і Барського духовних училищ, їх перетворенню у 1891 році XIX століття, надані статистичні відомості про кількість учнів, які навчалися з 1821-1891 р. р., також представлені списки доглядачів, педагогів, вчителів, які працювали на той час. Отчет Подольского Епархиального историкостатистического комитета и учрежденного им церковноисторического Древнехранилища за 1892 год / сост. свящ. Е. Сецинский. – Каменец-Подольск: Тип. Подольского губернского правления, 1893. – 20 с. Брошура містить статистичні дані історико - статистичного комітету за 1892 рік про збір предметів давнини в засноване церковно - історичне давньосховище.

7


Труды Подольского Епархиального историко-статистического комитета: Вып.6 / под ред. Н.И. Яворовского и свящ. Е.И. Сецинского. – КаменецПодольск: Тип. Подольского Губернського Правления, 1893. – 560 с. + прил. (76 с.). – (прил. к Подольским Епархиальным Ведомостям за 1892 – 1893 годы). Видатний історик Юхим Йосипович Сіцінський заснував і редагував "Труды епархиального историко-статистического комитета", де друкував свої праці і повідомлення краєзнавців. Запропонований випуск включає в збірку статистичні відомості Подільської Епархії управління, установи, духовно-навчальні заклади, монастирі, парафії, церкви і церковно - парафіяльні школи. Цей збірник показує історичні результати попередніх століть, а головним чином - останнього століття. Крім того даний збірник, буде корисний для різного роду довідок. Перетць В. М. Вступ до вивчення літератури: лекції до методології історії літератури / В. М. Перетць. – Кам'янець на Поділлю: [б.в.], 1919. – 75с. В книзі подаються лекції по методології історії літератури, які викладалися на Вищих Жіночих Курсах в Києві кін. ХІХ поч. ХХ ст. Книга цікава тим, що це є видання у перекладі Студентського Видавничого Комітету Кам’янецького Українського Державного Університету. 8


Подольский хозяин: орган Подольского Общ. С.Х. и С.-Х. Пром. / ред. В.Н. Сведерский. - Винница, 1916. – №7-8. - 40 с.: фот. https://ru.scribd.com/doc/254660700/ В книзі поданий огляд матеріалів: - сучасні технічні питання сільського господарства в Подільській губернії; - розвиток на Поділлі кустарних промислів; - шкідливі комахи в садах Подільської губернії в 1916 році; - стан і потреби конярства Подільської губернії 1916 року; - положення селекційно-насіннєвої справи в Подільській губернії. (відсканована) Русская старина: ежемесячное историческое издание. – СанктПетербург: Тип. т-ва п.ф. «ЭлектроТип. Н. Я. Стойковой», 1911. – июнь. – С. 454 – 640 /2/ На межі XIX-XX ст. виходило щомісячне історичне видання «Русская старина». Основною метою журналу було служити розробці російської історії новітнього часу, починаючи з Петра I. Іноді у ньому містилися й оригінальні дослідження з історії допетрівською Русі. На сторінках «Русская старина» надруковані думи, послання, епіграми а також автобіографії і листування письменників. В червневий номер журналу «Русская старина» ввійшли такі відомості: 9


- «Воспоминания И.И. Янжула о пережитом и виданном (1864-1909г.г.)»; - «Влияния Наполеона на события русско-шведской войны 1808-1809»(исторические иследования К. Рыльского); - «Очерк организации военных сил Южной Болгарии» (посвящается Царству Болгарскому); - «Материалы для истории русской литературы 20-30-х годов XIX в.» (письма П.А. Катепина к Н.И. Бахтину); - «Новый директор» (очерк из далекого прошлого Д. Перскаго). Русская старина: ежемесячное историческое издание. – СанктПетербург.: Тип. т-ва п.ф. «ЭлектроТип. Н. Я. Стойковой», 1911. – сентябрь. – С. 386 – 572 У число матеріалів, за вересень місяць ввійшли: - «Воззвание на сооружение ХрамаПамятника над могилой 22-х тысяч русских воинов, павших в бою под Лейпцигом 4-7 октября 1813 г.» - «Из архива кн. Л.А. Ухтомского» (сообщ. А.В. Жиркевич); - «Страничка из истории крепостного права накануне его отмены» (к 50-летию освобождения крестьян. С. Фарфоровского); - «Могила одного их участников войны 1812 года» ( Андр. Круковского); - «Адмирал Н.С. Мордвинов и его «способ вспомоществования» участникам Отечественной войны» (материалы для войны 1812 г. Сообщ. В. Пасенко); -«Воспоминания бывшего штурманского офицера П. Наумова»; - «Письмо О. Михайлова к А.О. Лабзину»; 10


Русская старина: ежемесячное историческое издание. – СанктПетербург, 1911. – ноябрь. – С. 232 – 460 У число матеріалів, за листопад місяць ввійшли: «Сведения о жизни М. В. Ломоносова»; «Из воспоминаний о Царском селе»; - «Император Николай Павлович и Цесаревич Константин Павлович в письмах 1825-1831г.г.» (их характеристика и взаимные отношения); - «Сибирская казачья дивизия в поход против Японии в 1904 и 1905 годах» (дневник участника Г. А. Данилова); - «Драгомиров М.И. во время Австро-Прусской войны» (из воспоминаний); - «Из Кавказкого прошлого» ( по воспоминаниниях трехгод. плена казачки С. К. Гончаренко). Чижачев Д. Н. О низшем Сельскохозяйственном и Ремесленном Образовании в Подольской губернии: доклад / Д.Н.Чижачев. – Одесса: ТипоЛитография Франца Мах, 1907. – 20 с. В книгу Д. Н. Чижачева увійшов доклад голови Подільського товариства сільського господарства та сільськогосподарської промисловості прочитаного на щомісячній агрономічної бесіді 6 травня 1907 року, на тему «О низшем сельскохозяйственном и ремесленном образовании в Подольской губернии». Також в 11


книзі подаються статистичні відомості школы за 1906 год».

«Денежный отчет

Reindl S. Kurze Geschichte der Stadt und Burg Kamenez – Podolsk. Kamenez-Podolsk, 1942. – 1 karb. http://ru.scribd.com/doc/215433217/2 Друковане видання було видане 1942 року німецькою мовою в Кам’янціПодільському, в роки окупації Кам’янця-Подільського фашистською Германією, Гебітскомісаром Сеппом Рейндлом, керівником Кам’янець Подільського «Крайзгебіта» (округ). В книзі досліджується історія Старої фортеці від давніших років до 1942 року XX ст. Рекомендується історикам, краєзнавцям, усім хто цікавиться історією Кам’янця - Подільського.

Укладач та комп’ютерний набір бібліотекар відділу ОВЄФ І. Пастушок

12

Цінні та рідкісні видання краєзнавчого характеру  
Цінні та рідкісні видання краєзнавчого характеру  
Advertisement