Page 1

MUZIKALE VORMING VAN JONGE KINDEREN POSTGRADUAAT Muzikale vorming van jonge kinderen (4 - 8 jaar)

ism Klankendaal vzw in Mechelen


MUZIKALE VORMING VAN JONGE KINDEREN (4-8 JAAR)

De opleiding beoogt de vorming van studenten die voor kinderen muzieklessen verzorgen in het algemeen onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en non-formele sector. De student wordt gevormd tot muzikant, hij verwerft de houding en vaardigheden om collega’s te coachen, in het werken aan de leerplandoelen muzikale opvoeding en het realiseren van een muzische leerlijn. Vanuit diverse muzische talen (beeld, beweging, taal, mediakunst) maken ze gebruik van muzikale aspecten, passend bij emotionele, motorische, zintuiglijke, sociale en cognitieve ontwikkelingsfasen van het kind.


Doelgroep

Eindcompetenties

Van de student wordt een beginsituatie verondersteld die het mogelijk maakt binnen deze postgraduaatsopleiding de aanwezige belangstelling, kennis en vaardigheden te verdiepen en uit te breiden. Daartoe behoren een muzikale achtergrond, pedagogisch-didactisch inzicht en ervaring, goede communicatieve vaardigheden en een positieve grondhouding voor het werken met kinderen.

De afgestudeerde bezit de competenties om de totale en dus ook de muzikale ontwikkeling van de kinderen tussen 4 en 8 jaar te stimuleren via muzikale activiteiten. Deze worden vanuit een ervaringsgerichte visie geïntegreerd in de dagdagelijkse klaspraktijk en sluiten aan bij de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. De afgestudeerde handelt hierbij als opvoeder, muzikant, inhoudelijk expert, organisator, als innovator en onderzoeker, als coach en als partner van derden.

Voor dit postgraduaat richten wij ons op leraren uit het deeltijds kunstonderwijs, basisonderwijs, muzikanten die reeds beschikken over het diploma bachelor in het onderwijs. Bovendien hebben zij een sterke intrinsieke interesse voor een muzikale- en klasoverschrijdende aanpak vanuit hun onderwijsopdracht. Wie geen bachelordiploma heeft, kan na een positieve toelatingsproef en op advies van de examencommissie toch toegelaten worden. Deze studenten verkrijgen geen getuigschrift postgraduaat, maar wel een attest van de gevolgde studies.

Programma De opleiding omvat een aantal opleidingsonderdelen verdeeld over de volgende vier domeinen: • Muzisch-creatieve vorming • Reflectieve vorming • Methodisch-didactische vorming • Praktijk Elke student doet tijdens de opleiding ervaring op in het werken met jonge kinderen en hun ouders. Daarom geeft elke student praktijklessen met nabesprekingen. Daarnaast zijn observatiestages en effectieve stages voorzien.

De afgestudeerde is een inspirerende muzikant met grote interesse en openheid voor andere muzische domeinen. Hij herkent de mogelijkheden van deze muzische talen en weet ze op een doordachte manier te combineren met de muzikale activiteiten. Hij heeft zelfvertrouwen en beschikt over de nodige vaardigheden om te zingen, te begeleiden, te improviseren en om zelf eenvoudig liedmateriaal te creëren. De afgestudeerde handelt vanuit een grondige kennis van de verschillende ontwikkelingsdomeinen van het jonge kind: de motorische ontwikkeling, de spraak- en taal ontwikkeling, beeldontwikkeling de emotionele, intellectuele, sociale, zintuiglijke en muzikale ontwikkeling. Vanuit dit inzicht kan hij kinderen, collega’s observeren, inspireren en stimuleren. De afgestudeerde kan beroepsspecifieke informatie vinden, verwerken en beschikbaar houden voor de toekomst. Over deze informatie kan hij communiceren met alle betrokkenen in zijn werkveld. Deze vaardigheden worden in de opleiding o.a. geoefend in de voorbereiding van de stages. De afgestudeerde kan kritisch reflecteren over alle aspecten van zijn functioneren en stapsgewijze ontwikkelingsdoelen bepalen. Op deze wijze wordt het pedagogisch en didactisch handelen systematisch bijgestuurd. Ook het relationeel handelen met alle betrokkenen is permanent onderwerp van reflectie.


Naast individuele reflectie, worden eveneens (didactische) reflectiesessies in groep georganiseerd. De afgestudeerde is in staat en bereid om in team te werken. Hij kan hierin een constructieve inbreng hebben met respect voor de inbreng van anderen. Hij kan problemen voorleggen, analyseren en actief mee zoeken naar oplossingen, deze evalueren en gepast gebruiken. Deze vaardigheden worden voornamelijk geoefend in de reflectiesessies en tijdens stages. De afgestudeerde kan ICT op een doelmatige en functionele manier hanteren. De afgestudeerde is bereid om de eigen competenties door zelfstudie en het volgen van nascholing te verdiepen en te verbreden. Het bereiken van deze competenties wordt nagestreefd en ondersteund door uitgetekende leerlijnen, een modulair opgezet programma, werk-, groeperings-, en begeleidings vormen die gestoeld zijn op een ervaringsgerichte opleidingsvisie en de voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk. De cursisten tonen in een eindproef aan dat ze de vooropgestelde competenties hebben bereikt.

Organisatie De opleiding wordt aangeboden door de groep Onderwijs en Vorming van Lessius Mechelen en georganiseerd in samenwerking met Klankendaal, Flemish Centre for Music Education (FCME) te Mechelen. De cursisten worden als volwaardig student ingeschreven in Lessius Mechelen en genieten van alle faciliteiten. Klankendaal functioneert als bruggenbouwer. Het centrum verbindt de verschillende muziekeducatieve actoren; voedt muziekpedagogische praktijk met onderzoek (en omgekeerd); biedt via verschillende organisaties een internationale dimensie aan de Vlaamse muziekeducatie en werkt concrete, stimulerende projecten uit voor de sector. De cursisten komen in een dynamische omgeving terecht, hebben toegang tot de gespecialiseerde mediatheek en kunnen ook aansluiten bij andere evenementen.


LEVENSLANG LEREN

Type: Postgraduaat

Contact

Studiepunten: 20

+ 32 (0)498 69 98 58 loes.vandewalle@lessius.eu www.lessius.eu/pgmuziek4-8

Kostprijs: 1500 euro Lessen Start van de cursus is voorzien begin oktober 2012 en het einde in juni 2014. Ongeveer 20 lesdagen (verspreid over 10 modules van 2 dagen welke hoofdzakelijk doorgaan in de school vakanties).

Infosessies Zaterdag 23 juni en 1 september om 10 en 14 uur in Klankendaal

Inschrijvingen Meld je aan voor de toelatingsproef bij: loes.vandewalle@lessius.eu (opleidingscoรถrdinator). De gesprekken gaan door op zaterdag 30 juni en 8 september van 9 tot 14 uur in Klankendaal.

Klankendaal Flemish Centre for Music Education vzw Tervuursesteenweg 84 2800 Mechelen tel. + (0)15 34 66 58 info@klankendaal.be www.klankendaal.be

Locatie Klankendaal vzw Tervuursesteenweg 84 | 2800 Mechelen. Een wegbeschrijving vind je op www.fcme.be


WWW.LESSIUS.EU Lessius Mechelen | Groep Onderwijs & Vorming Postgraduaat muzikale vorming van jonge kinderen van 4 tot 8 jaar Campus De Vest | Zandpoortvest 60 | 2800 Mechelen tel. + 32 (0)15 36 92 75 | loes.vandewalle@lessius.eu

WWW.LESSIUS.EU/PGMUZIEK4-8

Lessius - Postgraduaat muzikale vorming van jonge kinderen (4-8 jaar)  

Lessius - Postgraduaat muzikale vorming van jonge kinderen (4-8 jaar)

Advertisement