Page 1

Uniek traject in avond- en weekendonderwijs

LAGER ONDERWIJS Professionele bachelor in het onderwijs: lager onderwijs

Mechelen Campus De Vest


INHOUD

De informatie in deze brochure geldt onder voorbehoud van wijzigingen en is juridisch niet bindend.


1.

Welkom................................................................................................................................... 5

2.

Waarom leraar lager onderwijs studeren?............................................................... 6

3.

Competenties....................................................................................................................... 8

4.

Opleidingstabel................................................................................................................. 10

5.

Didactische stages........................................................................................................... 12

6.

Onze troeven..................................................................................................................... 14

7.

Praktische info.................................................................................................................. 16

8.

Kom kennismaken!........................................................................................................... 19

2

3


1

WELKOM BESTE STUDENT Binnenkort zet je (opnieuw) de stap naar het hoger onderwijs. Zo kun je een droom, leraar lager onderwijs worden, waarmaken!

je tijdens contactmomenten onder in alle facetten van het lager onderwijs, terwijl ervaren studie- en studentenbegeleiders je desgewenst met raad en daad bijstaan.

Laat die stap geen sprong in het onbekende zijn: het is belangrijk je vooraf goed te informeren, uit te zoeken wat jouw talenten zijn en waar jouw ambities liggen.

Onder het motto ‘Vind je focus. Verleg je grenzen.’ daagt Lessius je uit om met een kritische blik en scherpe focus elke dag het beste van jezelf te geven. We bieden je een optimaal kader en alle kansen om jouw toekomstdroom dichterbij te brengen.

Onze unieke avond- en weekendopleiding tot leraar lager onderwijs zal je stap voor stap inleiden in de wondere wereld van het jonge kind van 6 tot 12 jaar. Je leert hoe je op een pedagogisch en didactisch verantwoorde manier met kinderen in de lagere school omgaat, en waarom jij als begeleider zo’n belangrijke rol speelt. Het lager onderwijs vraagt gedreven en goed opgeleide afgestudeerden met een creatieve spirit! Naast heel wat zelfstudie dompelt een team van uitstekende docenten

Verleg je grenzen en kom zeker eens een kijkje nemen bij Lessius! Tijdens onze infodagen kun je heel concreet met onze opleiding kennismaken en de sfeer op de campus opsnuiven. Veel succes met deze nieuwe studiekeuze en graag tot binnenkort! Anne Verhoeven

Piet Bloemen

Opleidingshoofd lager onderwijs

Groepsdirecteur Onderwijs & Vorming

4

5


2

WAAROM LERAAR LAGER ONDERWIJS STUDEREN?


Heb je er altijd al van gedroomd om met kinderen te werken? Om kinderen te begeleiden in hun enthousiasme en ze te stimuleren in hun creativiteit?

Je bent nooit te oud om te leren… Via de avond- en weekendopleiding bachelor in het onderwijs: lager onderwijs van Lessius Mechelen kun je jouw droom waarmaken.

Aanbevolen De avondopleiding leraar lager onderwijs staat voor een volwaardig bachelordiploma met een studiebelasting die vergelijkbaar is met een gewone dagopleiding hoger onderwijs. Zorg er daarom ook voor dat je: • minimaal één dag (of twee halve dagen) per week vrijmaakt voor stages en taken, • voldoende studieruimte inbouwt in je normale werken gezinstaak.

Studiepunten Aan elk opleidingsonderdeel worden studiepunten (SP) toegekend. Eén studiepunt staat gemiddeld voor 25 tot 30 uren studiebelasting. Onder studiebelasting verstaan we contacturen, zelfstudie, voorbereiden van opdrachten en examens.

Persoonlijk opleidingsprogramma Voor elke student wordt een individueel programma opgesteld. De kennis en vaardigheden die je opgedaan hebt in een vorige opleiding, je werkervaring of andere ervaringsdeskundigheid nemen we als vertrekpunt. Om je persoonlijke programma te bepalen, leg je bij inschrijving een competentieportfolio aan.

Lengte van je programma • Heb je een diploma secundair onderwijs, dan moet je rekenen op een programma van 8 semesters (4 jaar). • Als je een diploma hoger onderwijs hebt, kun je de opleiding in een kortere periode afwerken. • Heb je al een onderwijsopleiding achter de rug of heb je al voldoende ervaring opgedaan in een lagere school, dan kun je een deeltijds programma volgen.

“Ik kijk uit naar de lessen muzische vorming: wat we daar doen, is meteen te gebruiken in de klas. Zelfs in mijn kleuterklas nu gebruik ik daar ideeën van. Wacht dus maar tot ik in de lagere school sta!” Karina

6

7


3

COMPETENTIES

Competentieportfolio Als je vrijstellingen wilt krijgen, kun je jouw ervaring en vaardigheden bewijzen via een competentieportfolio. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen EVK en EVC: • EVK = Eerder Verworven Kwalificaties (lees: diploma’s), • EVC = Eerder Verworven Competenties (lees: ervaring). Op de website vind je alle info over: • hoe je jouw competentieportfolio moet aanleggen, • de procedure die je moet volgen om je portfolio in te leveren, • het bewijsmateriaal dat je nodig hebt voor je EVK of EVC, met voorbeelden. De opleiding bachelor leraar lager onderwijs bestaat uit vijf competentiegebieden. Afhankelijk van je vooropleiding kun je voor een of meerdere gebieden vrijgesteld worden.


Algemene competenties van de professionele bachelor

Domeinspecifieke onderwijsvaardigheden

Je werkt aan de ontwikkeling van je persoonlijkheid en je verbreedt je onderzoeksvaardigheden. Als je al een diploma hoger onderwijs hebt, ben je voor dit volledige competentiegebied vrijgesteld op basis van EVK. Je volgt deze lessen op dinsdag- en donderdagavond.

Je moet de leerdomeinen van de lagere school niet alleen zelf kennen, je moet ze ook goed kunnen begeleiden. De vaardigheden die je hiervoor moet hebben, leer je in dit competentiegebied. Aan deze opleidingsonderdelen besteden we de meeste aandacht omdat we je willen laten afstuderen met veel didactische vaardigheden.

De leraar als inhoudelijk expert De leerdomeinen van de lagere school vormen het uitgangspunt van dit competentiegebied. Je verdiept je in Nederlands, Frans, wiskunde, wereldoriëntatie en godsdienst zodat je stevig in je schoenen staat als je met kinderen gaat werken. Deze opleidingsonderdelen worden voor het grootste deel aangeboden in zelfstudiepakketten. Voor deze opleidingsonderdelen kun je vrijstellingen aanvragen op basis van EVK of een EVC-proef.

Algemene onderwijsvaardigheden Om leerprocessen te kunnen begeleiden, kinderen op te voeden en in een schoolteam te functioneren, heb je algemene basisvaardigheden en –inzichten nodig. Die leer je in dit competentiegebied. Als je al een onderwijsdiploma hebt, ben je voor alle opleidingsonderdelen uit dit competentiegebied vrijgesteld. Als je de nodige competenties buiten het onderwijs denkt verworven te hebben, kun je een EVC-procedure opstarten of een EVC-proef afleggen. Je volgt deze lessen op zaterdag.

Als je voor deze opleidingsonderdelen vrijstelling wilt krijgen, moet je voldoende ervaring in een lagere school opgedaan hebben. Je volgt deze lessen op dinsdagavond en op zaterdag.

Integratie van onderwijsvaardigheden Het uiteindelijke doel van deze opleiding is om je in een ‘eigen klas’ te laten functioneren. Stages zijn dan ook heel belangrijk. Vanaf het eerste moment van de opleiding dompelen we je onder in de praktijk van de lagere school en pas je de geleerde vaardigheden onmiddellijk toe. Als je al een onderwijsdiploma en/of voldoende ervaring in een lagere school hebt, kun je (gedeeltelijke) vrijstellingen voor stages krijgen. Onderzoek je persoonlijke vrijstellingen via de diplomalijst op www.lessius.eu/vrijstellingenwijzer “Het samenstellen van de programma’s voor elke student moet een verschrikkelijk werk zijn, maar de trajectbegeleiders doen dat op een fantastische manier. Je kunt echt altijd bij hen terecht.” Cindy

8

9


4

OPLEIDINGSTABEL Competentiegebied

Studiepunten

Lesuren

Religie, levensbeschouwing en zingeving

3

9

Wijsbegeerte

3

9

X2

Communicatie

3

9

X2

Wetenschappelijk onderzoek

3

9

Communicatie met kinderen

3

9

X2

Psychologie

3

9

X1

Capita selecta

3

9

Vakoverschrijdende eindtermen

3

9

Scriptie

6

15

ALGEMENE BACHELOR COMPETENTIES

Voorbeeld traject in 5 semesters (student met diploma hoger onderwijs)

Voorbeeld traject in 8 semesters (student zonder diploma hoger onderwijs)

Jaar 1

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

X2

X1

X1 X1 XJ


Competentiegebied

Studiepunten

Lesuren

LERAAR ALS INHOUDELIJK EXPERT

Voorbeeld traject in 5 semesters (student met diploma hoger onderwijs)

Voorbeeld traject in 8 semesters (student zonder diploma hoger onderwijs)

Jaar 1

Jaar 1

Jaar 2

Godsdienst

3

3

X2

Frans

4

3

X1

5+5

3+3

Nederlands Wereldoriëntatie

Basis2

Expert1

Jaar 3

Jaar 2

Jaar 3 X2 X1

Basis2

X2

Expert1

6

4

5+3

3+3

Basis1

Expert2

Basis1

Expert2

8+6

10+10

Basis1

Expert1

Basis1

Expert2

Kind in ontwikkeling

8

10

X2

Functioneren in een schoolorganisatie

6

10

Wiskunde

Jaar 4

X2

ALGEMENE ONDERWIJSVAARDIGHEDEN

Begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen

X2 X2

X2

DOMEINSPECIFIEKE ONDERWIJSVAARDIGHEDEN

Talige activiteiten Nederlands

5+4

Talige activiteiten Frans

30+15

Basis2

Expert1

Basis2

X1

Expert1

3

10

Wereldoriëntatie

4+5

16+20

Basis2

Expert1

Basis2

Expert1

Wiskunde

6+4

24+17

Basis1

Expert2

Basis1

Expert2

Muzische vorming

Basis1

Expert2

Basis1

6+3

28+10

Lichamelijke opvoeding

3

14

X2

Godsdienst

3

12

X2

X1

Expert2 X2 X2

INTEGRATIE IN DE ONDERWIJSPRAKTIJK

Participatiestage Basisstage Doorgroeistage Uitgroeistage

5/11*

15 HD

X1

8

5+10 HD

X2

10

5+25 HD

10/16*

4+27 HD

XJ X2 XJ

XJ X1

XJ

X1 = lessen in semester 1 / X2 = lessen in semester 2 / XJ = jaaractiviteit * alleen voor studenten zonder diploma hoger onderwijs

10

11


5

DIDACTISCHE STAGES


De stages van de avond- en weekendopleiding leraar lager onderwijs verlopen in halve dagen. Het aantal halve dagen dat je stage moet doen, wordt bepaald op basis van je competentieportfolio. Als je op dit moment in een lagere school werkt of er minstens al ervaring opdeed, krijg je een aangepaste opdracht en begeleiding.

Participatiestage Je leert hoe een basisschool werkt en hoe een leerkrachtenteam functioneert. Dat doe je via participatie in verschillende leerjaren en verwerkingsopdrachten.

Basisstage en doorgroeistage Vanaf nu werk je zelf lessen en activiteiten uit voor een lagere schoolklas. Voorafgaand aan deze stage observeer en participeer je in deze klas. Het aantal stagedagen is beperkt tot 2 per week zodat je voldoende kan reflecteren en bijsturen. De didactische vaardigheden die je al verworven hebt (basis- of expertniveau), geven inhoud aan de stagetaken. Je sta­gelogboek en je stageverslagen vormen de basis voor je evaluatie.

• een weekstage in een eerste leerjaar voorafgegaan door een observatie-/participatieperiode. Je verkent niet alleen alle didactische aspecten die belangrijk zijn voor een eerste leerjaar, je bereidt ze ook voor en realiseert ze. • een aaneensluitende stage van 1 week in de derde graad voorafgegaan door observatie/participatie volgens eigen inzichten/behoeften. • een projectstage van 1 week in de tweede graad voorafgegaan door observatie/participatie volgens eigen inzichten/behoeften. Tijdens de uitgroeistage worden extra aandachtspunten opgelegd die ook aan bod komen tijdens de dagen dat je jouw stage voorbereidt op de hogeschool: differentiatie, didactische evaluatie, ICT-integratie en thematisch of projectmatig werken. Als je op het moment van de opleiding meer dan 4 maanden als klasleerkracht in een lagere school werkt, kom je in aanmerking voor werkplekleren. Dat omvat zowel stages (vanaf de doorgroeistage) als een aantal algemene on­derwijsvaardigheden. De evaluatie gebeurt geïntegreerd aan de hand van competentieproeven en een stagelogboek.

Uitgroeistage Deze stage vormt het eindpunt van de opleiding en zorgt voor specialisatie: “Terug examen afleggen was even schrikken. Stress en zenuwen moet je er wel bijnemen. En op je 40e kan dat tellen …” Veerle

12

13


6 7

ONZE TROEVEN

Lessius is more! In 2010 bundelden de KHMechelen, de Lessius Hogeschool in Antwerpen en Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver de krachten in ‘het nieuwe Lessius’. De voormalige KHMechelen én Campus De Nayer fuseerden tot Lessius Mechelen, de Lessius Hogeschool werd Lessius Antwerpen. De samenwerking tussen Lessius Mechelen en Lessius Antwerpen betekent nog meer opleidingen, nog meer faciliteiten, nog meer kwaliteit, nog meer studentenvoorzieningen en nog meer toekomstplannen waar jij deel van kunt uitmaken! Kies je voor een opleiding leraar lager onderwijs, dan verwelkomen we je graag bij Lessius Mechelen.


Je bent uniek Je groeit bij ons op je eigen tempo. Je wordt zo begeleid dat je durft vallen en opstaan. Het zelf leren en ontdekken staat centraal. We tekenen een traject-opmaat voor je uit waarin we rekening houden met jouw vooropleiding.

Ideale combinatie werken-studeren De avondopleiding is ontwikkeld om wat je al kunt maximaal te benutten. We zoeken samen met jou welke vaardigheden je nog moet ontwikkelen en kneden je tot een goede leerkracht lager onderwijs. Tijdens de opleiding zal je meer en meer ontdekken dat elk kind uniek is. Net zoals jij heeft elke 6- tot 12-jarige recht op een individuele aanpak en begeleiding. Daarom hechten we daar zelf ook zo veel belang aan.

Beleef de praktijk Zowel de lessen als de stagedagen staan helemaal in het teken van het zo goed mogelijk begeleiden van kinderen. Je krijgt daarbij alle begeleiding die je nodig hebt van de docenten. Als je dat wilt, kun je jouw stagescholen zelf kiezen: een mooie start voor je carrière in de lagere school.

Je kent de lagere school door en door Je wordt expert in alle leerdomeinen van de lagere school (wiskunde, Nederlands, Frans, wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding, muzische vorming, godsdienst). In de laatste opleidingsfase van de opleiding werken we thematisch en vakdoorbrekend. We verkennen dan openluchtklassen, zorgverbreding, het eerste leerjaar, de bruggen vanuit de kleuterklas naar het eerste leerjaar en van het zesde leerjaar naar het secundair onderwijs, het muzisch werken met kinderen en projectwerking.

Je sluit de opleiding af met een praktijkgerichte scriptie in samenwerking met een school of externe organisatie. Wat jij uitwerkt, zal echt gebruikt worden.

Studeren in Mechelen Mechelen is een middelgrote studentenstad, dichtbij Antwerpen, Leuven en Brussel. Campus De Vest wordt je thuisbasis. De campus is centraal gelegen naast het stadspark en heel goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Dat Mechelen een bruisende stad is, hoeft geen betoog. Je studeert op wandelafstand van het historische en commerciële centrum. De leuke studentencafeetjes, gezellige markt, mooie pleinen en terrassen in het centrum en aan het water maken van Mechelen een leuke studentenstad die meer dan het ontdekken waard is!

Associatie K.U.Leuven associatie.kuleuven.be Als Lessiusstudent ben je automatisch lid van de Associatie K.U.Leuven. Dat is een netwerk van de K.U.Leuven en 12 Vlaamse hogescholen die intensief samenwerken om het beste in onderwijsland te bundelen. De uitwisseling met topexpertise uit de oudste en grootste universiteit van het land staat borg voor excellente kwaliteit en unieke opportuniteiten, ook voor jou.

“Schitterend initiatief! Eindelijk maak ik mijn droom waar.” David

14

15


7

PRAKTISCHE INFO


Startdatum

Studietoelage?

Zaterdag 15 september 2012. Starten vanaf semester 2 (januari 2013) is ook mogelijk.

Professionele bacheloropleiding tot leraar lager onderwijs.

Bij STIP (Studenteninformatiepunt) kun je inlichtingen inwinnen over de studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap, betaald educatief verlof, kinderbijslag, het leefloon, verminderd inschrijvingsgeld of andere financiële tegemoetkomingen. Ook een spreiding van betaling behoort tot de mogelijkheden.

Studiepunten

Met al je vragen of voor meer informatie:

180, verminderd met de persoonlijke vrijstellingen via EVK en EVC.

STIP Zandpoortvest 11 2800 Mechelen +32 (0)15 36 91 40 stip.mechelen@lessius.eu

Type

Duur 2 tot 4 jaar, afhankelijk van de verworven studiepunten.

Wanneer? Dinsdag- en/of donderdagavond van 18.30 tot 21.45 uur en zaterdag van 8.30 tot 12.15 uur (of 16 uur).

Voor wie? Je hebt minimaal een diploma secundair onderwijs nodig. Als je al een ander diploma hoger onderwijs hebt, kun je heel wat vrijstellingen aanvragen.

Contact info.balloa@lessius.eu + 32 (0)15 36 92 75 Trajectbegeleiders: Marijke Van de Ven, Brenda De Bouw, Veerle Mattheussens, Anneleen Winnelinckx

Website www.lessius.eu/leraar-lager-avond

Studiegelden* Het studiegeld omvat de inschrijving voor het volgen van de opleidingsonderdelen, het examengeld, de verzekeringskosten, de studenten- en bibliotheekkaart (niet voor een examencontract) en het gebruik van de studeercentra. Bedragen: • beursstudent | 100 euro (vanaf 54 t.e.m. 66 studiepunten) • bijna-beursstudent | 340 euro (vanaf 54 t.e.m. 66 studiepunten) • niet-beursstudent | 578,70 euro (vanaf 54 t.e.m. 66 studiepunten) Gedetailleerde info over de studiegelden en –statuten vind je op www.lessius.eu/studiegelden.

* Door de jaarlijkse indexering waren de exacte studiegelden voor het academiejaar 2012-2013 nog niet bekend bij het in druk gaan van deze brochure. Bovendien kan het studiegeld variëren volgens het aantal opgenomen studiepunten. 16

17


KOM KENNISMAKEN! Infodagen

8

Een infodag is een ideale gelegenheid om kennis te maken met de opleiding van je keuze. Docenten en studenten maken je wegwijs op de campus, je kunt cursussen inkijken en infosessies volgen over allerlei aspecten van ‘studeren aan Lessius’.

Voor meer info en met al je vragen over deze opleiding kun je terecht bij de trajectbegeleiders via info.balloa@lessius.eu Opleidingshoofd: anne.verhoeven@lessius.eu

• Zaterdag 17 maart 2012 | 10 - 17 uur • Woensdag 9 mei 2012 | 16 - 20 uur • Zaterdag 23 juni 2012 | 10 - 13 uur • Zaterdag 8 september 2012 | 10 - 13 uur Gelieve je wel vooraf in te schrijven via de website.

www.lessius.eu/komkennismaken 18

19


Lessius Mechelen Leraar lager onderwijs Campus De Vest | Zandpoortvest 60 | 2800 Mechelen tel. + 32 (0)15 36 92 75 | info.balloa@lessius.eu

WWW.LESSIUS.EU ONDERWIJS & VORMING LERAAR KLEUTERONDERWIJS LERAAR LAGER ONDERWIJS LERAAR SECUNDAIR ONDERWIJS BACHELOR-NA-BACHELOR IN HET ONDERWIJS: ZORGVERBREDING EN REMEDIËREND LEREN

Lessius - Lager Onderwijs in avond-weekend  
Lessius - Lager Onderwijs in avond-weekend  

Lessius - Lager Onderwijs in avond-weekend

Advertisement