Page 1

VIDAREUTBILDNING FÖR ELLÄRARE - ELMILJÖ/ PRAKTISK ELLÄRA Den nya kursen Pr aktisk ellära omfattar flera ämns-

tex ”Installationen skall ha en tillräcklig immunitetsnivå

områden som i branschen ofta anses vara svåra. Det är

mot elektromagnetiska störningar. Vid projektering

kunskap om över toner, EMC-störningar, el och magnet-

skall hänsyn tas till den förväntade elektromagnetiska

fält och potentialutjämning. Dessa ämnen har tidigare

emissionen”….”den som planerar och projekterar

betraktats som överkursämnen men är nu en del av

elinstallationer ska överväga åtgärder för att minska

gr undutbildningen.

effekten av inducerade överspänningar och elektromagnetiska störningar (EMI)”

Ett skäl till att det har blivit så är att vi nästan uteslutande använder olinjära laster. Med de nya lasterna följer bi-

Utbildningen har till syfte att befästa och vidga lärarens

verkningar. I en modern elanläggning har det därför blivit

kunskaper om ämnet. Förutom den tekniska grunden

viktigare att förstå övertoner, än att kunna faskompensera.

presenteras mängder med fallbeskrivningar och praktiska

Dessutom integreras störkänsliga kommunikationssystem

exempel som visar varför kunskapen är relevant och hur

med störalstrande laster vilket medför ökade störnings-

den tillämpas i yrkeslivet.

risker. Saknas rätt kunskap i en modern elanläggning är det

Kursen visar också hur studiematerialet ”Ellära i Teori och

lätt att omedvetet skapa problem.

Praktik” kan användas teoretiskt och praktiskt i utbildningen.

Ett annat skäl är att de nya elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 2, ställer krav på sådan kunskap. § 131.6 säger


PROGRAM Introduktion

Kr aftelektronik och högfrekvens HF i elnätet

Vad karaktäriserar en modern elanläggning och vilket

Hur uppstår HF-brus och störningar? Hur undviker man

förändrat tänkesätt krävs jämfört med tidigare?

störningar vid installationsarbeten?

TN-S och TN-C

Potentialutjämning

Vad ställs för krav på en elektriker när det förekommer ant-

Hur fungerar potentialutjämning? Vad säger SS 436 40

ingen TN-C eller TN-S eller om det är blandade system?

00? Vad är skillnaden på Skyddsutjämning och funktions-

Vad säger SS 436 40 00?

utjämning i teorin och i praktiken? Hur skall en elektriker betrakta olika PUS-system?

Vagabonderande ström Hur uppstår vagabonderande ström? Vad blir konsekven-

Laborationer

sen om vagabonderande ström förekommer och vilka är

Laborationer med TN-C/TN-S, Vagabonderande ström,

riskerna? Hur mäter man? Hur kan de reduceras? Vad säger

övertoner, El och magnetfält, HF-brus, och poten-

SS 436 40 00?

tialutjämning.

Över toner

Frågor / Sammanfattning

När alstras övertoner och hur påverkar de elnätet?

Pedagogiska aspekter på lämplig kunskapsnivå, praktiska

Dimensionering, mätfel, elkvalitet? Vad säger SS 436 40 00?

exempel och tillgängliga hjälpmedel.

Hur mäts och analyseras övertoner? Elektriska och magnetiska fält Hur uppstår dessa fält? Vilka konsekvenser har de? Hur kan de mätas? Hur reduceras de? Vad säger SS 436 40 00?

KURSMOMENT I PRAKTISK ELLÄRA • Elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning • Elektriskt material, t ex ledare, halvledare och isolatorer • Elektriska storheter och samband • Likströmskretsars och enfasväxelströmskretsars funktion • Skillnad mellan symmetrisk och osymmetrisk belastning • Olika spänningssystems funktion inom distribution och industri • TN-C systemets och TN-S systemets uppbyggnad, funktion och användning • Elektriska och magnetiska fälts uppkomst och verkan • Vagabonderande strömmars uppkomst och utbredning • Skyddsledarens funktion och verkan • Övertonernas verkan på elnätet • Kraftelektroniska utrustningars användning och verkan på nätet

Kur sen gen om för s på följan de platser och tidpun kter 26/9

Mölndal

Fässbergssgymnasiet

27/9

Borås

Viskastrandsgymnasiet

28/9

Nässjö

Brinellgymnasiet

16/10

Örebro

Tullängsskolan

17/10

Nyköping

ETG

21/11

Malmö

Universitetsholmens gymnasium

11/12

Sandviken

Bessemergymnasiet

12/12

Sundsvall

Västermalms Gymnasium

Utbildningen omfattar 1 dag kl. 08.00-16.00. Pris 1690:- / person. Inkl mat och kaffe. (ex moms). Anmäl ditt intresse via e-post kurs@svemu.com eller via www.modernelmiljo.se

Ellärare  

Kurs för ellärare

Ellärare  

Kurs för ellärare

Advertisement