Page 1

F ot oper i odi s mo UFT

: r o z t e u h T c l i V o g e i D n ua J Al umna: Al umna: L es l yMi l l i r t L es l yMi l l i et


L enguaj eF ot ogr ác o El l enguaj eesunadel asf or masdee x pr es i ónhumanamásant i guaquehay , i nc l us o quel aes c r i t ur ayenl af ot ogr af í aj uegaunpapel i mpor t ant edei nt er pr et ac i ón, ar moní ayenc uadr e . Cuandos ec omponeunaf ot ogr af í aquepr et endas eral gomásqueunai ns t ant ánea deunhec ho, esdec i r , c uandos epr et endent r ans mi t i rs ens ac i onesor es al t arc i er t os mens aj esc onunaf ot ogr af í aespr ec i s oc onoc erc ómof unc i onanes t osmec ani s mos del aper c epc i óndel s erhumanodec ar aaapl i c arl ast éc ni c asopor t unaspar at r ans mi t i rl oquedes eamos . Enc i er t omodo, s epuededec i rquel ac ompos i c i ónesc omo unl enguaj es ubl i mi nal par at r ans mi t i rs ent i mi ent osat r avésdel asi mágenes . Al gunosel ement osc onl osques epuedej ugarenl ac ompos i c i óns on: • L aat r ac c i óndel aat enc i ónhac i ael c ent r odei nt er és , el mot i vodel ai magen. • L at e xt ur ays ens ac i onesdet ac t oquepuedee voc arl ai magen. • L af or mayel vol umendel osobj et os , as í c omol as ens ac i óndepr of undi dadde és t osenl aes c ena. • El c ont r as t ec omoel ement odeat r ac c i ónyr es al t e: c ont r as t eenel t ono, el t ema, l osmot i vos , . . . • L af uer z adel c ol oros uaus enc i a. at r abaj ares t osel ement os , par amodel aryt r ans mi t i rmens aj esenes t el enguaj e Par vi s ual , el f ot ógr af ot i eneas udi s pos i c i ónmúl t i pl esher r ami ent as : • Enc uadr edel mot i voys uent or no • Col oc ac i óndel osobj et osdent r odel enc uadr e • Enf oquet ot al os el ec t i vo

• Per s pec t i v ayángul odel at oma • I l umi nac i óndel aes c ena


L osPl anosF ot ogr ác os Enf ot ogr af í a, i gual queenc i ne , s e habl adel pl anoc uandos equi er e e x pr es arl apr opor c i ónquet i eneel t emadent r odel enc uadr e , l osc ual es engr anmedi danosi ndi c anquepor c i óndel ai magendebeapar ec erenl a t omayc ual ess onl osme j or esc or t es ques epuedenr eal i z ars i nques edes c ui del apr opor c i ónadec uadayquel a mi s mac ons er vel aes t ét i c adel a i magen. 1.

Pl anoGener al oPl anoL ar go.

L osPl anosL ar gosopl anosgener al es s onl osqueof r ec enunmay orángul o dec ober t ur adel aes c ena. Suf unc i ón esponers obr el ames aunas i t uac i ón enquel oi mpor t ant eesl aes c enaens u c onj unt oynoundet al l eenpar t i c ul ar . Mues t r aungr anes c enar i oounamul t i t ud. L aper s onanoes t áobi enqueda di l ui daenel ent or no, l e j ana

3.

Reduc eel c ampovi s ual yenc i er r al os per s onaj esenunaz onamásr es t r i ngi da, def or maquepuedei ri ndi vi dual i z andoc adaobj et oos uj et odef or ma máspr ec i s a

4.

2.

Pl anoGener al Cor t o.

El Pl anoGener al Cor t os ec ent r aenl os i ndi vi duosr es t andoi mpor t anc i aal ent or no. Aúns epuedei nt ui rl as i t uac i ónenl aquees t ánl oss uj et os , per o es t eas pec t oesy amuc homáss ec undar i o.

Pl anoGener al Conj unt o.

Pl anoEnt er o.

L ospi esyl ac abez adel a gur a humanal i mi t anpr ác t i c ament ec onl os bor desi nf er i orys uper i ordel c uadr o del ai magen.


Pl anosF ot ogr ác os Pl anoMedi ooDeCi nt ur a. Sepr oduc eal aal t ur adel ac i nt ur a, y empi ez aas erc ons i der adounpl anode r et r at o. 8.

6.

Pl anoAmer i c ano.

Esunpl anoamer i c anos i el c or t ede r eal i z aapr ox i madament e , al aal t ur adel asr odi l l as . Ti enes uor i genc onl aspel í c ul asdel oes t e , ynof uehas t aent onc esc uando s ec omenz óahabl ardees t epl ano c omot al . Apar ec i ópor ques er equer í a unt i podepl anomedi oquec apt ur as e al s uj et oc ondes per di c i odel f ondo per oqueper mi t i es everel des enf unde del r e vol ver .

El Pr i merPl ano.

El pr i merpl anoesel per f ec t opar a el r et r at odel r os t r o. andael det al l eymi ni at ur i z ael Agr c onj unt odel aes c ena, el i mi nando deunavezport odal ai mpor t anc i a del f ondo.

9.

Pr i mer í s i moPr i merPl ano.

L ac abez al l enaapr ox i madament e l apant al l a

10. Pl anoDeDet al l e .

7.

Pl anoMedi oCor t o.

Enc uadr edeuna gur ahumanac uy a l í neai nf er i ors eenc uent r aal aal t ur a del asax i l as . Sel l amapl anomedi oc or t os i l at oma s ehac edes del aal t ur adel bus t oal a par t es uper i ordel ac abez a.

El Pl anoDet al l eesel pl anomásc er c ano. Comooc ur r í ac onot r ot i podepl anos , el c ont e xt odel aes c enade ni r áques e t r at edeunpl anodet al l eono.


Enc uadr e , Ángul os . Ti pos El enc uadr eesl apor c i óndees c ena quev aaent r arenunaf ot ogr af í a. Comoobs er v ador esper c i bi mosc on nues t r osoj osunaes c enaens ut ot al i dad, per oc omof ot ógr af osdebemos s el ec c i onarel ár eaquev amosac apt ur arydeac uer doal t i podees c enayal t i podemens aj eques edes eat r ans mi t i rpodemosenc ont r ar nosdi f er ent es ví aspar ar eal i z arel enc uadr e . Enc uadr ehor i z ont al : Cuandoen l ai magendes t ac anl í neashor i z ont al es . Ex pr es anequi l i br i oyc al ma.

El enc uadr ei nc l i nado: Cuando enl ai magenpr edomi nanl asl í neas di agonal es , t r ans mi t edi nami s mo, f uer z ayor i gi nal i dad. Seempl eabas t ant eenc as osdedepor t ese xt r emoso enes c enasdondehays ens ac i ónde movi mi ent oyac c i ón

• Ángul opi c adoc ons i s t eenf ot ogr a arunmot i vodes dear r i bahac i a abaj oyay udaar es al t arl opequeño dec i er t osobj et osy aquepr opor c i ona unpunt odevi s t ades uper i or i dad.

El enc uadr ever t i c al : c uandoenl a i magens ee x pr es anl í neasver t i c al es . Ex pr es at ens i ón, ac c i ón,f uer z ay r mez a, yespore x c el enc i ael másapr opi adopar a l osr et r at os , bás i c ament eporel hec ho quel asper s onass onmásal t asque anc has . T ambi éns el eempl eamuc hoen publ i c i dad, r e vi s t asymodaengener al .

• El c eni t al esc uandol ai magens e t omaenunángul ot ot al ment eper pendi c ul ar( dear r i bahac i aabaj o) c on r es pec t oal s uel o, esdec i r , a90º • El c ont r api c adoc ons i s t een f ot ogr a arunmot i vodes deabaj o hac i aar r i bayay udaar es al t arl a gr andi os i daddeunel ement o. Ses uel e ut i l i z arpar af ot ogr a aredic i oso monument oyt ambi éndef or mal a per s pec t i v aac ent uándos ees t eef ec t o c uant omásc er c as ees t édel mot i vo.


Enc uadr e , ángul os . Ti pos

L at omaar ásc ons i s t eens ac arl a f ot ogr af í aar ásdes uel oodel obj et o. Es t eángul os es uel eut i l i z arpar af ot ogr a armot i vospequeñosens uent or nonat ur al .

I mpor t anc i adel f ot oper i odi s moenel mundoy Vz l a Des del ai nvenc i óndel af ot ogr af í a, el hombr equedes del aEdadMedi a habí ac r ec i doi nt r over t i doas umundo e xt er i or , l ogr ades c ubr i rs umedi o ambi ent eyobt enerl ar eal i dadens us manosc oneldaguer r ot i podes deel s i gl oXI X.

Conel pas arel t i empos ur genl as nue v ast ec nol ogí asyc onel l ol a demandaporpar t edel mundo de obt eneri mágenesdel ar eal i dadde f or mai nmedi at aydeal t ac al i dad, es aquí endondel oshábi t osdeabs t r ac c i onesver bal ess edet i enenys on ambi adosporunar i quez adei mpac c t osvi s ual es Enf ot oper i odi s moenl aac t ual i dad j uegaunr ol enl ass oc i edadess umament ei mpor t ant epues t oque , l a pal abr aes c r i t aesabs t r ac t a, mi ent r as quel af ot ogr af í aesr ee j oc onc r et o del mundodondec adaunovi ve , es t o s er es umeaque gr ac i asal f ot oper i odi s moel mundo es t áal al c anc edel a r eal i dad, c onvi r t i éndos eenunodel os vehí c ul osdec omuni c ac i ónmenos c ompl e j i dadymay orr api dez . EnVenez uel al af ot ogr af í aper i odi s t aobt i eneungr ani mpac t oenl a s oc i edads obr et odoc uandohabl amosdeper i ódi c osamar i l l i s t as , l a f ot ogr af í aenl osmedi osvenez ol anos , eselvi nc ul o másf uer t eques e t i enec on elr ec ept ordebi doas u s ent i dos ens ac i onal i s t a. Porot r a par t e , hayquer ec or darques i l af ot ogr af í anosay udaac ons t r ui rl amemor i ac ol ec t i v adenues t r as oc i edad, ent onc es , l af ot ogr af í aper i odí s t i c a f or mapar t ef undament al del ac ons t r uc c i ónyc ons er v ac i óndees amemo r i a. El l apuedepr oveeri nf or mac i ón, ques obr epas al osl í mi t esdel aes c r i t a, puesenc i er r auns i gnic adoens i mi s mas i nnec es i daddec ompl ement ar l ac onal gomás .


El Pár amo. Es t adoMér i da.

Gr upodeCompos i t or es .Par queL aVenez uel adeAnt i er . Mér i da


Ove j a. Par queL osAer os . Es t adoMér i da.

Vi s t aenpi c adodel Par queL osAl er os , Es t adoMér i da.


Pi anoant i gua, Par queL aVenez uel adeAnt i er , Es t adoMĂŠr i da


Maquet a, Es t adoF al c 贸n, Par queL aVenez uel adeAnt i er , M茅r i da


Car r osant i guos . Par queL aVenez uel adeAnt i er , Es t adoMĂŠr i da.


J uegoDEf út bol , Depor t i voL ar a. Es t adi umMet r opol i t áno. Cabudar e

CC. Qui c ent er . Qui t o. Ec uador


Av . Amaz onas . Qui t o, Ec uador

Vi s t aenpi c ado, Qui t oEc uador .


At ar dec er , BahĂ­ adeCat a, c ar nav al es2010.


BahĂ­ adeCat a, c ar nav al es2010.


T eat r oJ u谩r ez , pr es ent ac i 贸ndel aSi nf 贸ni c a.


Cas c ada. Par queNac i onal Y ac ambú

Par queNac i onal Y ac ambú.


L et r er oPar queNac i onal Y ac ambĂş

Vi s t a, Sanar e , Es t adoL ar a


Hambur gues a.


T omaal Rรกs , T oy ot aT er i os .

Lenguaje fotográfico e importancia  

by Lesly Milliet tutor: Juan Diego Vilchez

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you