Page 1


Norma pumpe tipa NN Norma pumpe proizvedene su u skladu sa standardom DIN 24255. Standardnih su dimenzija i mogu se međusobno zamenjivati bez obzira na proizvođača pumpi, bez promene priključaka i postolja, a hidrauličke karakteristike su im približno iste pri istim dimenzijama. Radno kolo ovih pumpi demontira se u smeru prema elektromotoru bez odvajanja pumpe sa usisnog i potisnog cevovoda. Ugradnjom specijalne spojnice sa demontažnim međukomadom, radno kolo pumpe se može demontirati i bez pomeranja elektromotora, čime se izbegava centriranje pumpe sa motorom kod ponovne montaže agregata. Ove mogućnosti pružaju minimalne troškove pri zameni i lageru rezervnih delova.

Primena NN pumpe namenjene su za transport neabrazivnih tečnosti bez sadržaja čvrstih čestica, kao što su: 1. 2. 3.

čista hladna i vruća voda (temperature od 363 K (90°C) do 413K (140°C)) voda sa malim primesama nečistoća morska voda

Verzije NN pumpi Verzija 01 – odgovarajući poklopac kućišta u kombinaciji sa zaptivnom pletenicom. Fluid: čista slatka voda temperature do 363 K. Verzija 02 – ista je kao i verzija 01 samo su korišćeni drugi materijali. Fluid: morska voda ili sl. Verzija 03 – odgovarajući poklopac kućišta u kombinaciji sa zaptivnom pletenicom. Fluid: prljava voda. Verzija 04 – odgovarajući poklopac kućišta u kombinaciji sa mehaničkom zaptivkom. Fluid: čista hladna voda. Verzija 05 – ista je kao i verzija 04 samo su korišćeni drugi materijali. Fluid: morska voda ili sl. Verzija 06 – odgovarajući poklopac kućišta u kombinaciji sa zaptivnom pletenicom. Fluid: topla voda pri čemu je radni pritisak + pritisak zasićenja < 1MPa. Verzija 07 - ista je kao i verzija 06 samo su korišćeni drugi materijali. Fluid: topla voda pri čemu je radni pritisak + pritisak zasićenja > 1 Mpa, a ukupan pritisak ne prelazi 1,6 Mpa.

Radno kolo

Primenjuje se u vodovodima, u raznim industrijskim i energetskim postrojenjima niskog pritiska.

Radno kolo je radijalno, jednostrujno, zatvorenog tipa sa geometrijom koja osigurava povoljne usisne osobine i dobar stepen iskorišćenja. Izjednačenje aksijalne sile postiže se ugradnjom raspornih prstenova.

Područje snabdevanja

Vratilo i ležajevi

Područja snabdevanja NN pumpi prikazana su dijagramima za brojeve obrtaja 24,2 s-1 (1450 min-1) i 48,4 s-1 (2900 min-1).

Vratilo pumpe smešteno je u dva kuglična ležaja ugrađena u nosaču ležaja. Vratilo je zaštićeno čaurom, a ležajevi su podmazani mašću. Zaptivanje vratila vrši se zaptivnom pletenicom odgovarajućeg kvaliteta sa i bez hlađenja ili mehaničkom zaptivkom zavisno od fluida koji pumpa transportuje.

Konstrukcija NN pumpa proizvedena je kao jednoulazna, sa jednim stepenom, horizontalna sa aksijalnim ulazom tečnosti i radijalnim izlazom usmerenim prema gore. U spiralnom kućištu ugrađeno je radno kolo pumpe koje je uklinjeno na vratilo. Vratilo je uležišteno u dva kuglična ležaja ugrađena u nosaču ležaja. Između spiralnog kućišta pumpe i nosača ležaja ugrađen je poklopac kućišta u kojem je smeštena zaptivna pletenica.

Kućište Pumpa ima jednodelno spiralno kućište izrađeno sa nogama za pričvršćenje na postolje. Na kućištu se nalaze priključci za manometar, vakummetar, priključci za punjenje ili evakuaciju, kao i drenažu. Prirubnice su izrađene prema standardu: • •

DIN 2533 za NO do 150 mm DIN 2532 za NO od 200 mm

Poklopac kućišta Poklopac kućišta pumpe ujedno je i nosač zaptivne pletenice. U zavisnosti od radnog fluida ugrađujemo u pumpu različite tipove poklopca kućišta. Kombinacijom različitih tipova poklopca kućišta sa različitim zaptivkama, kao i kombinacijom različitih materijala izrade, dobijamo više verzija NN pumpi, pa je njihova primena višestruka i ekonomična. Takođe, koristeći isti nosač ležaja i isto kućište pumpe dobijamo više različitih verzija, što predstavlja veliku prednost ovih pumpi.

Zaptivke Zaptivke su ugrađene na mestu prolaza vratila kroz poklopac kućišta pumpe. Ugrađujemo:

Granična temperatura

zaptivne pletenice bez hlađenja

max 363 K (90°C)

zaptivne pletenice sa hlađenjem

max 413 K (140°C)

mehaničke zaptivke

max 413 K (140°C)

Materijali Naziv delova

Kombinacija materijala

Spiralno kućište

SL 25

P.CuSn 10

ČL 1330

Poklopac kućišta

SL 25

P.CuSn 10

ČL 1330

Č 1531

Č 4570

Č 1531

Radno kolo

SL 25

P.CuSn 10

NL 42

Nosač ležaja

SL 25

SL 25

SL 25

Poklopac ležaja

SL 25

SL 25

SL 25

Stezač pletenice

SL 25

P.CuSn 10

SL 25

P.CuSn 10

P.CuSn 10

P.CuSn 10

Č 4570

Č 4570

Č 4570

Vratilo

Zaštitna čaura


Nn pumpe  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you