Page 1

АКА~FІСТЪ СВZТИ~ТЕЛЮ

ЇННОКЕ~НТіЮ ЕПИСКОПУ И#РКУ~ТСКОМУ ЧУДОТВО~РЦУ


Кондaкъ №. авноап0стольный хрістіанскіz вёры благовёстниче, kзhческагw ѕловёріz и3скорени1телю, ск0рый въ бэдaхъ и3 ск0рбехъ застyпниче, благоутр0біz неистощи1мое сокр0вище, свzти1телю џтче їннокeнтіе! Вели1каго тS пред8 гDемъ ходaтаz и чудeсъ мн0жествомъ свидётельствованна пом0щника и3мyще, къ тебЁ во њбстоsніи t всsкихъ нyждъ и3 ѕHлъ съ вёрою, надeждею и3 люб0вію притекaемъ, и3 тaкw ти2 зовeмъ: Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

Р


Јкосъ №. гGелwмъ ўпод0билсz е3си2 непор0чнымъ житіeмъ, свzти1телю o4тче їннокeнтіе, и3 сегw2 рaди ѓгGлwвъ сопричaстіz спод0билсz е3си2 въ нем0лчнэмъ славосл0віи гDа слaвы. Пріими2 u5бо и3 t нaшихъ недост0йныхъ ўстeнъ приноси1мое тебЁ хвалeніе9 Рaдуйсz, по и4мени твоемY, непор0чность знaменующему, kви1вый житіE твоE: Рaдуйсz, непор0чности сохранeніемъ, ѓгGлwвъ житію2 подражaтель бhвый. Рaдуйсz, вёрный хrт0ва е3vaнгеліа служи1телю9

А


Рaдуйсz, ґрхіерeєвъ ўдобрeніе. Рaдуйсz, цeркве, невёсты хrт0вы, драг0е ўкрашeніе9 Рaдуйсz, свsтости житіS и3 непор0чности нрaвwвъ ўчи1телю. Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA. Кондaкъ в7. и1дz гDь бGъ благопотрeбенъ тS сосyдъ ко пріsтію дарHвъ благодaти, nби1льнw и3зліS въ твоE сeрдце дyха премyдрости и3 рaзума, во є4же просвэщaти kзhки, во тмЁ и3 сёни смeртнэй сэдsщыz, дyха совёта и3 крёпости, во єже

В


превозмогaти над8 враги6 спасeніz ви1димыми и3 неви1димыми, дyха вёдэніz и3 благочeстіz, во єже хrт0во стaдо пасти2 ўчeніемъ и3 житіeмъ. Мh же, тS на спасeніе людjй тaкw приугот0ванна ўразумёвше, со ўмилeніемъ подaтелю всёхъ бл†гъ бGу зовeмъ: Ґллилyіа. Јкосъ в7. aзумъ благопотрeбенъ къ дёланію пріsтыхъ t бGа талантwвъ стzжaти хотS, є3щE ю4нъ сhй, водвори1лсz є3си2 въ вертогрaдэ дух0вныz мyдрости преслaвнагw грaда кjева9 совершeнъ же въ житіи2 хотS

Р


бhти, сожи1тельство воспріsлъ є3си2 въ ли1кэ и4нокwвъ свzтопечeрскіz лavры, и3дёже дости1глъ є3си2 въ мyжа совершeнна, въ мёру в0зраста и3сполнeніz хrт0ва. Мh же, твоE звaніе и3 и3збрaніе разсмотрsюще, съ люб0вію зовeмъ ти2: Рaдуйсz, розго2 віногрaда, плодHвъ д¦а и3сп0лненнаz, да и4хъ nби1ліемъ страны6 сиби1ри њбогати1ши9 Рaдуйсz, сладкоухaнный крjне гDнь, на ю4гэ процвэтhй, да тёмъ страны6 сёвера њблагоухaеши и3 ўкрaсиши. Рaдуйсz, въ земнёмъ ўчи1лищи небeснэй мyдрости навhкшій, да є4ю kзhки на пyть спасeніz настaвиши9


Рaдуйсz, ћкw на высотY добродётелей, ѓки свэти1льникъ на свёщницэ, постaвленъ бhлъ є3си2, да мглY непод0бнагw житіS во и3згнaніи сyщихъ разг0ниши. РAдуйсz, вёрный ўченичE спaса нaшегw, во ґп0стола kзhкwвъ пред8из3 брaнный9 Рaдуйсz, чaдо послушли1вое цeркве правослaвныz, въ первосвzти1телz и3ркyтскіz пaствы пронаречeнный. Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.


Кондaкъ G. и1лою свhше тS њблечeнна ўразумёвше благовёрный цaрь и3 свzтhй соб0ръ, и3збрaша тS во ґп0стольское служeніе, проповёдати є3vaнгеліе цaрства хrт0ва въ земли2 kзhкwвъ, невёдущихъ пёти во свzтёй трbцэ е3ди1ному бGу9 Ґллилyіа.

С

Јкосъ G. мёz рeвность ґп0стольскую њ спасeніи дyшъ человёческихъ, подви1глсz е3си2 на вс‰ труды2 и3 бэды6 шeствіz въ д†льныz страны6 цaрства хи1нwвъ9 но воспzщeнъ бhвъ въ предёлы є3гw2 вни1ти, во грaдэ

И


селенги1нстэмъ препокоeніе њбрёлъ є3си2, и3дёже тS мaлое стaдо при1сныхъ ти2 по вёрэ привBтствіи срёте си1ми9 Рaдуйсz, н0вый ґп0столе kзhкwвъ, на просвэщeніе kзhкwвъ мнHгіz страны6 претeкшій9 Рaдуйсz, въ шeствіихъ пyтныхъ, ћкоже и3 пavелъ, kзhкwвъ ґп0столъ, бэды6 хrтA рaди и3 є3vaнгеліа б0дрэ срётивый. Рaдуйсz, лучезaрное цeркве хrт0вы свэти1ло, на просвэщeніе вост0ка возшeдшее9 Рaдуйсz, б9eственнагw nгнS носи1ло, теплотY любвE хrт0вы во страны6 мрaза принeсшее.


Рaдуйсz, дyхомъ рeвности ґп0стольскіz дви1жимый, ко kзhкwмъ монгHльскимъ поспэши1вый9 Рaдуйсz, во и3згнaніи стрaждущымъ пок0й душaмъ во благ0мъ и4гэ хrт0вэмъ ўказaвый. Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA. Кондaкъ д7. yрю зaвисти дрeвній человёческихъ дyшъ прельсти1тель воздви1же въ сердцaхъ хи1нwвъ сопроти1въ тебє2, во странY и4хъ грzдyщагw, благовёстника ми1ра хrт0ва, и3 возстaви на тS лжебрaтію,

Б


во є4же въ предёлы хи1нwвъ твоE возбрани1ти вхождeніе, да не навhкнутъ хи1нове, вкyпэ съ правослaвными, и3звeдшему лю1ди и3з8 тмы2 во свётъ св0й чyдный хrтY бGу пёти9 Ґллилyіа. Јкосъ д7. слhшавъ ўхищрє1нныz хи1нwвъ глаг0лы, ћкw не подобaетъ ти2, їерaрху вели1кому гDа, бhти пріsту въ и4хъ цaрство, њбрати1лсz є3си2 пaки со є3vaнгеліемъ ко kзhкwмъ и3норHднымъ во странЁ сиби1рстэй, и5же съ вeліею рaдостію тS пріeмше, возопи1ша ти2 такwвaz:

У


Рaдуйсz, хи1нами во и4хъ цaрство не пріsтый, ко пріsтію же самёми ѓгGлы въ небeсное цaрство дост0йный9 Рaдуйсz, не р0ду чуждeму хи1нwвъ, но своегw2 цaрства kзhкwмъ монгHльскимъ во ґп0стола ўгот0ванный. Рaдуйсz, ћкw возбранeніемъ тебЁ благовёстіz kзhкwмъ цaрства чуждaгw вeліе блaго kзhкwмъ россjйскагw цaрства ўстр0исz: Рaдуйсz, kкw пр0повэдію є3vaнгеліа kзhкwмъ монгHльскимъ злоухищрeніе врагA дyшъ человёческихъ жeстокw посрами1сz.


Рaдуйсz, ћкw твои1мъ посредЁ нaсъ вселeніемъ невёдущіи бGа въ познaніе и4стины привед0шасz, противлsющіисz же и4стинэ њбличи1шасz: Рaдуйсz, ћкw на житіE твоE взирaюще, грёшніи покazшасz, беззак0нніи же ўцэломyдришасz. Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA. Кондaкъ е7. огот0чный премyдрости и3ст0чникъ t nби1ліz присyщиz ти2 благодaти прот0ржесz въ пустhни монг0льстэй, є3гдA неразyмніи хи1нове загради1ша т0ки є3S въ предёлы и4хъ

Б


њмрачeннагw цaрства9 рeвностію бо ґп0стольскою дви1жимь и3 во служeніи пaстырстэмъ труждazсz, џво просвэщaлъ є3си2 свётомъ є3vaнгеліа хrт0ва невёрующыz kзhки монгHльски, џво ўтверждaлъ є3си2 вёрующыz въ послушaніи правослaвныz цeркве ўстaвwмъ: и3 тaкw научи1лъ є3си2 и3 си1хъ и3 џнэхъ вкyпэ воспэвaти є3ди1ному всёхъ человёкwвъ спаси1телю б7гу9 Ґллилyіа. Јкосъ е7. и1дz вседержи1тель, вс‰ на п0льзу стр0zй, ћкw не приспЁ врeмz, да просвэтsтсz свётомъ

В


є3vaнгеліа лю1діе цaрства хи1нскагw, даровa тz въ первосвzти1телz и3ркyтскіz цeркве и3 ўчи1телz kзhкwвъ сиби1ри, є4же мы2 нhнэ рaдостнw воспоминaюще, си1це зовeмъ ти2: Рaдуйсz, первопрест0льниче и3ркyтскіz цeркве, благовёстіемъ сиби1рскую w4бласть рwссjйскагw цaрства њгласи1вый9 Рaдуйсz, свzт0е начaло свzти1телей и3ркyтскіz пaствы, пр0чымъ премэнsємымъ, є3ди1ный є3S несмённый блюсти1телю. Рaдуйсz, џтче, свzтhхъ nтє1цъ въ насаждeніи благочeстіz и3 и3скоренeніи нечeстіz подражaтелю9


Рaдуйсz, пaстырскому служeнію ўготовлsемыхъ трудолюби1вый ўчи1телю. Рaдуйсz, пaстырю д0брый, гот0вый дyшу твою2 положи1ти за џвцы тво‰: Рaдуйсz, неусhпный стрaже, ввёрєнныz ти2 дyшы, бдённымъ молeніемъ и3 пyтнымъ њбхождeніемъ, д0брэ сохрани1вый. Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA. Кондaкъ ѕ7. Gопроповёдникwвъ хrт0выхъ ґп0столwвъ труды2 на сS под8eмъ, џныхъ наслёдовалъ є3си2

Б


п0двиги и3 лишє1ніz, скHрби и3 њѕлоблє1ніz9 но вс‰ рaди хrтA и3 є3vaнгеліа д0блественнw понeслъ є3си2, и3 вс‰ ны2, не т0чію благодyшствующыz, но и3 скорбsщыz, научи1лъ є1си2 пёти бGу9 Ґллилyіа. Јкосъ ѕ7. озсіsла є4сть пaче с0лнца, во nгни2 и3скушeній и3 скорбeй њчищeннаz, душA твоS, д0блественный подви1жниче хrт0въ: ѓще бо въ нeмощехъ и3 болёзнехъ претруждeно бsше тёло твоE, но дyхомъ при1снw сhй б0дръ, вhну побэждaлъ є3си2 враги2 хрт0вы цeркве.

В


Сегw2 р†ди и3 мы2, тоб0ю въ ск0рбехъ ўтэшaеми, побBднаz ти2 си1це вопіeмъ: Рaдуйсz, в0ине хrт0въ, во всеwрyжіи б9іи проти1ву начaлъ и3 властeй и3 міродержи1телей тмы2 вёка сегw2 подвизaвыйсz: Рaдуйсz, и4стиною ѓки п0zсомъ препоsсанный, kзhкwъ шат†ніz разруши1вый. Рaдуйсz, прaвдою ѓки въ бронS њболчeнный, вс‰ навBтникъ клевєты2 недёйствєнны сотворивый9 Рaдуйсz, н0зэ во благовэствовaніе ми1ра њбувє1ннэ и3мёвый, главY дрeвнzгw ѕмjz попрaвый.


Рaдуйсz, вёрою ѓки щит0мъ покровeнный, вс‰ разжжє1нныz лукaвагw стрёлы ўгаси1вый9 Рaдуйсz, шлeмъ спасeніz и3 мeчь дух0вный воспріsвый, и3 вс‰ враги2, ѓки воев0да возбрaнный, низложи1вый. Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хcрта. Кондaкъ з7. отsй милосeрдый гDь не т0чію пaствэ и3ркyтстэй, но и3 всsкому бли1жнему же и3 дaльнему тS даровaти въ ск0рбехъ ўтёшителz, въ бэдaхъ ск0раго пом0щника и3 t болёзней цэли1телz, ўскори2 тS

Х


разрэши1ти t ќзъ сеS брeнныz пл0ти, да по всBмъ градHмъ и3 вeсемъ чудесы2 и3 и3зцэлeньми бGа прослaвиши и3 вс‰ є3мY воздви1гнеши пёти9 Ґллилyіа. Јкос з7. ъ н0вому и3 нестарёющемусz на небесёхъ жи1тельству ўготовлsz тв0й восх0дъ, писaніемъ со nдрA болёзни всесмирeннw проси1лъ є3си2 їерє1и грaда и3ркyтска со хрісті†ны правослaвными, да воспою1тъ во хрaмэхъ бGор0дицэ парaклисісъ9 мh же, зрsще тS по преставлeніи прослaвлена бGомъ, къ тебЁ самомY си1це взывaемъ:

К


Рaдуйсz, ратоб0рче хrт0въ, п0двигомъ д0брымъ подвизaвыйсz: Рaдуйсz, быстротекyщій џрле, течeніе твоE въ превhспреннихъ селeніихъ скончaвый. Рaдуйсz, в0ине цRS небeснагw, вс‰ њбёты хrтY цRю2 и3 бGу нaшему вёрнw соблюдhй9 Рaдуйсz, ћкw пр0чее ўжE вэнeцъ прaвды тебЁ соблюдeсz. Рaдуйсz, по преселeніи во њби1тєли nц7A небeснагw не њставлszй посэщaти нaшъ грaдъ и3 њби1тель сію2: Рaдуйсz, тeплый њ нaсъ моли1твенниче, не престаю1щь њ нaсъ ў


прест0ла цRS ходaтайствовати. Рaдуйсz, їннокeнтіе, ўг0дниче спaса хrтA.

небeснагw свzтhй

Кондaкъ }. трaнное всBмъ чyдо показaсz, є3гдA древsнаz цeрковь, под8 є3sже nлтарeмъ почивaлъ є3си2 t трудHвъ сегw2 врeменнагw житіS, посредЁ всеS њби1тели запалsемz, ћкw дрeвнzz купинA, nгнeмъ њпалsема не сгарaше. Чтyщіи же пaмzть твою2, ћвэ ўразумёвше, ћкw твои1хъ рaди мощeй совершaетсz сіE чyдо, со стрaхомъ и3 рaдостію,

С


хранsщему тS взывaху9 Ґллилyіа.

б7гу,

мн0жицею

Јкосъ }. си2 лю1діе, притeкшіи во њби1тель твою2 и3 цeрковь, въ нeйже почивaху мHщи тво‰, nгнeмъ њпалsему ви1дzще, приступи1вше ко ґрхіпaстырю, тeплэ є3го2 молsху, да и3знесyтъ рaку свzтhхъ мощeй твои1хъ: џнъ же, дyхомъ вёры и3сп0лнь, надeждею сохранeніz t nгнS не т0чію мощeй твои1хъ, но и3 всеS цeркве, всёхъ њбодрsше. Лю1діе же, сбытіE словeсъ ґрхіпaстырz ѓбіе ўзрёвше,

В


благодaрными ти2 гл†сы, чудотв0рче, воззвaша: Рaдуйсz, свэти1льниче цeркве, и3з8-под8 спyда пaче блистaніz џгненнагw возсіsвый: Рaдуйсz, несгарaніемъ храни1лища мощeй твои1хъ, њ нетлёніи и4хъ преслaвнw провозвэсти1вый. Рaуйсz, таковhмъ знaменіемъ њ твоeмъ съ нaми сопребывaніи одµ3остовёривый9 Рaдуйсz, цeркве сохранeніемъ, въ тебЁ t бёдъ застyпника нaмъ tкрhвый.


Рaдуйсz, и3 грaда нaшегw, посредЁ запалeній џгненныхъ, мн0гажды ўдоборазумэвaемый храни1телю: Рaдуйсz, наипaче њ и3збавлeніи нaсъ t nгнS геeнскагw при1сный нaшъ пред8 гDемъ ходaтаю. Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA. Кондaкъ f7. си2 ли1цы ѓгGлwвъ дaша слaву, чeсть и3 благодареніе сэдsщему на прест0лэ, живyщему во вёки вэкHвъ бGу и3 ѓгнцу, є3гдA, ўбэлeннаz свётлостію непор0чности, душA твоS, свzти1телю хrт0въ їннокeнтіе,

В


вознесeсz на нeбо, въ сожи1тельство ѓгGлwвъ. Мh же, прославлeніемъ на земли2 свzтhхъ мощeй твои1хъ ўвёрившесz њ твоeй на небесёхъ слaвэ, съ весeліемъ прослaвльшему тz бGу при1снw взывaемъ пёснь9 Ґллилyіа.

Јкосъ f7. этjzмъ любом{дрымъ на сeрдце не взыд0ша, ћже ти2, хrт0въ ўг0дниче, ўгот0ва гDь во њби1телехъ небeсныхъ. Мh же, прaзднующе твоE на небеси2 прославлeніе, си1це тS на земли2 ўблажaюще зовeмъ:

В


Рaдуйсz, мн0гу на небесёхъ, многоwбрaзнагw рaди на земли2 служeніz, мздY воспріeмый9 Рaуйсz, дёвственниче, въ пeрвєнцы бGу и3 ѓгнцу впи1саный. Рaдуйсz, страдaльче, вкyпэ со пришeдшими t ск0рби вeліz, въ ри1захъ бёлыхъ пред8 прест0ломъ спасeніе и3 слaву воспэвazй9 Рaдуйсz, ґп0столе kзhкwвъ, прест0ломъ ґп0тольскимъ на небеси2 почтeнный. Рaдуйсz, пaстырю научи1вый и3 сотвори1вый, и3 сегw2 рaди вeліимъ во цaрствіи небeснэмъ t хrтA наречeнный9


Рaдуйсz, воев0до возбрaнный, сосэдёніz побэди1телю ѓда и3 смeрти на прест0лэ спод0бивыйсz. Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA. Кондaкъ ‹. пасeніе посредЁ земли2 содёлавый, человэколю1бецъ гDь посэти2 странY сиби1рскую своeю ми1лостію и3 щедр0тами9 въ рaцэ бо мощeй твои1хъ, вели1кій ўг0дниче хrт0въ, tкрhлъ є4сть нaмъ знaменіе твоегw2 тeплагw њ нaсъ на небеси2 ходaтайства, є3гHже сподоблsеми вси2 благовёрніи лю1діе страны2 сиби1рскіz,

С


є3ди1нэми ўсты6 и3 сeрдцемъ пою1тъ бGу9 Ґллилyіа. Јкосъ ‹. тэнA є3си2 неwбори1маz, застyпниче нaшъ, грaду и3 странЁ сeй t нахождeній всsкихъ ѕHлъ и3 скорбeй: kвлeніемъ бо чудeсъ твои1хъ ўвёрихомсz, ћкw вeліе стzжaлъ є3си2 дерзновeніе ў гDа. Сегw2 рaди си1це зовeмъ1 ти2: Рaдуйсz, страны2 сиби1рскіz бGодаровaнный храни1телю и3 застyпниче, ходaтаю и3 пом0щниче9 Рaдуйсz, ћкw вкyпэ со ѓгGлы п0сланъ є3си2 во служeніе за хотsщихъ

С


наслёдовати спасeніе, и3 всBмъ стрaждущымъ неwскyдное подаeши ўтэшeніе. Рaдуйсz, драгоцённое нaмъ въ рaцэ мощeй твои1хъ наслёдіе њстaвивый9 Рaдуйсz, ћкw во њби1тели знaменстэй всёхъ притекaющихъ къ тебЁ срэтaеши съ люб0вію. Рaдуйсz, и3 на всsкомъ мёстэ тS съ вёрою призывaющымъ ск0рый пом0щникъ kвлszйсz: Рaдуйсz, и3 не и4щущымъ тS, нижE вёдущымъ, ћкw д0брый настaвникъ, врaчь же и3 покрови1тель мн0гажды познавaемый.


Рaдуйсz, їннокeнтіе, ўг0дниче спaса хrтA.

свzтhй

Кондaкъ а‹. ёніе всsкое не довлеётъ къ прославлeнію чудeсъ твои1хъ, чудотв0рче преди1вный, и4миже не т0чію вBрныz, но и3 невBрныz ўдивлsеши9 вёруемъ же и3 надёемсz, ћкw твои1ми моли1твами и3 во мрaцэ їдwлослужeніz сyщіи и3з8 тмы2 и3 сёни смeртныz и3зhдутъ и3 съ нaми кyпнw прослaвльшему тS бGу воззовyтъ: Ґллилyіа.

П


Јкосъ а‹. вэти1льникъ не поставлsетсz под8 спyдомъ, но на свёщникъ возлагaетсz, да входsщіи ви1дzтъ свётъ9 сегw2 рaди и3 тво‰ свzты6z мHщи и3зведE и3з8-под8 спyда гDь, ћкw да входsщіи во њби1тель твою2, t сегw2 чyднагw свёта вёрою просвэщaеми и3 и3зцэлє1ніz t тебє2 пріeмлюще, взывaютъ къ тебЁ си1це9 Рaдуйсz, настaвниче премyдрый мы6сли бл†ги и3 хотBніz св‰та на сeрдце полагazй9 Рaдуйсz, вождю2 благонадeжный, на пyть спасeніz направлszй.

С


Рaдуйсz, пред8 прест0ломъ цRS небeснагw њ спасeніи дyшъ нaшихъ ходaтайствуzй9 Рaдуйсz, ск0рый пом0щниче, t нахождeніz ѕHлъ и3 скорбeй сохранszй. Рaдуйсz, врачY сострадaтельный, t болёзней душeвныхъ же и3 тэлeсныхъ свобождazй9 Рaдуйсz, њстaвленныхъ врачми2 t nдрA смeрти воздвизazй. Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

Б

Кондaкъ в‹. лагодaтію б9іею и3сп0лнена тS познaвше не т0чію бли1з8 сyщіи,


но и3 во странaхъ дaльнихъ њбитaющіи, съ вёрою притекaютъ къ рaцэ мощeй твои1хъ9 тh же, внeмлz и4хъ молeніємъ, не престaни напyтствовати всёхъ д†ры и3зцэлeній и3 чудeсъ твои1хъ, да t востHкъ с0лнца до з†падъ вси2 воспою1тъ чудодёйствующему бGу9 Ґллилyіа. Јкосъ в‹. ою1ще чудесA тво‰, и4миже по преставлeніи, пaче же по њбрётеніи свzтhхъ мощeй твои1хъ, бGа прослaвилъ є3си2, благодaрнw тебЁ си1це зовeмъ:

П


Рaдуйсz, жи1лами разслaблєнныz со nдрA болёзни возстaвивый9 Рaдуйсz, сокрушeніемъ н0гъ и3 рyкъ стрaждущыz, ѓки николи1же страдaвшыz ўстр0ивый. Рaдуйсz, стрyпами покры6тыz и3 рaнами ўsзвєнныz цBлы и3 здр†вы содёлавый9 Рaдуйсz, зрёніе слэпы6мъ возврати1вый и3 и3зумлє1нныz на здрaвый смhслъ настaвивый. Рaдуйсz, во tчazніи животA къ смeрти ўготовлsємыz къ жи1зни пaки возврати1вый9 Рaдуйсz, ни є3ди1нэй же болёзни ко и3зцэлeнію тебЁ бhти неуд0бнэй,


чудeсъ мн0жествомъ засвидётельствовавый. Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA. Кондaкъ г‹. вели1кій хrт0въ ўг0дниче, , ми1лостивый нaшъ настaвниче, благоутр0біz сокр0вище, правовёріz ўчи1телю, ґрхіерeєвъ похвало2, безп0мощныхъ застyпниче, џтче нaшъ їннокeнтіе! Моли2 хrтA бGа, да спод0битъ нaсъ земн0е п0прище без8 пор0ка прейти2 и3 є3гдA, ћкw прaведный судіS, со ѓгGлы свои1ми во слaвэ пріи1детъ суди1ти живhхъ и3 мeртвыхъ,

Q


да не tлучи1тъ нaсъ t с0нма спасaемыхъ, но да сотвори1тъ нaсъ причaстники цaрства небeснагw, во є4же тaмw вкyпэ съ тоб0ю, nтцeмъ нaшимъ, вhну слaвити є3го2 и3 воспэвaти є3мY со nц7eмъ и3 свzтhмъ дyхомъ во вёки вэкHвъ: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды. И^ пaки чтeт_сz №__-й јкосъ, и3 кондaкъ №-й.


МОЛИ~ТВА СВZТИ~ТЕЛЮ ЇННОКЕ~НТІЮ И^РКУ~ТСКОМУ ЧУДОТВО~РЦУ

Q

вели1кій хrт0въ , uг0дниче, свzти1телю џтче їннокeнтіе! Ўслhши нaсъ, тебЁ молsщихсz. Ты2 вёси нaшz скHрби и3 недyги, слhши воздых†ніz мн0жества къ тебЁ притекaющихъ9 сегw2 рaди къ тебЁ, ћкw nтцY нaшему, ск0рому пом0щнику и3 тeплому


моли1твеннику, зовeмъ9 не њстaви нaсъ твои1мъ ў бGа ходaтайствомъ. Мы2 при1снw заблуждaемсz t пути2 спасeніz: руководи2 нaсъ, ми1лостивый нaшъ настaвниче. Мы2 нeмощни въ вёрэ: ўтверди2 нaсъ, правовёріz ўчи1телю. Мы2 ѕэлw2 uб0зи сотвори1хомсz д0брыхъ дёлъ: њбогати2 нaсъ, благоутр0біz сокр0вище. Мы2 при1сно навётуеми є3смы2 t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ


и3 њѕлоблsеми9 помози2 нaмъ, безп0мощныхъ застyпниче. Гнёвъ б9ій, прaведнw дви1жимый на ны2 за беззакHніz н†ша, tврати2 t нaсъ твои1мъ ходaтайствомъ ў прест0ла судіи2 бGа, є3мyже ты2 предстои1ши на небеси2, џтче їерaрше, ґрхіерeєвъ похвало2. Ўслhши, м0лимъ тS, вели1кій хrт0въ ўг0дниче, и3 здЁ съ молeніемъ тебЁ предстоsщыz, и3 вс‰, на всsкомъ мёстэ,


тебE съ вёрою призывaющыz: и3 и3спроси2 моли1твами твои1ми ў nц7A небeснагw всBмъ нaмъ прощeніе грэхHвъ нaшихъ и3 t бёдъ и3збавлeніе. Тh бо є3си2 свидётельствованный безчи1сленными чудесы2 пом0щникъ, застyпникъ и3 моли1твенникъ, и3 њ тебЁ слaву возсылaемъ nц7Y и3 сн7у и3 свzт0му д¦у, и3 нhнэ и при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Акафист3