Inhoudsopgave Lernova geschiedenis 5/6 - DG-D/A

Page 1

Inhoudsopgave Lernova geschiedenis 5/6 – DG-D/A 1

Proloog

1.1

Test je mogelijke voorkennis 1.1.1

1.2

De vroegmoderne maatschappij onder druk

Napoleon en het Congres van Wenen 1.2.1

Napoleon en het Congres van Wenen

2

Het ontstaan van en reacties op de industriële samenleving

2.1

Een landbouw’revolutie’ zorgt voor bevolkingsexplosie 2.1.1

2.2

Industrialisatie 2.2.1

2.3

2.4

Een landbouw’revolutie’ zorgt voor een bevolkingsexplosie

De opkomst van de fabrieken: de eerste en de tweede industriële revolutie

Werken en leven in de industriële samenleving 2.3.1

De klassensamenleving

2.3.2

Case-study: leven in een geïndustrialiseerde stad

Kunst als reactie 2.4.1

Kunst als reactie

3

Vrijheid en gelijkheid

3.1

Vrijheid

3.2

3.3

3.1.1

Individuele vrijheid: liberalisme

3.1.2

Vrijheid van het volk: nationalisme

3.1.3

Casestudy – België: een liberale revolutie

Gelijkheid 3.2.1

Gelijkheid voor de bevolking: socialisme

3.2.2

Gelijkheid voor de bevolking: christendemocratie

3.2.3

Conservatisme: een voorbeeld van ongelijkheid

Actualisering: Vlaamse politieke partijen

1


Inhoudsopgave Lernova geschiedenis 5/6 – DG-D/A 3.3.1

Het politieke landschap in Vlaanderen

4

Modern imperialisme

4.1

Europees imperialisme

4.3

4.1.1

Afrika: terra incognita

4.1.2

Modern imperialisme

Casestudy's 4.3.1

De Onafhankelijke Congostaat van Leopold II (1885-1908)

4.3.2

Japan

5

De Groote Oorlog

5.1

Oorzaken en aanleiding 5.1.1

5.2

Oorzaken en aanleiding

Verloop en afloop 5.2.1

Een wereld in oorlog

5.2.2

België in oorlog

5.3.1

Afloop: het Verdrag van Versailles

6

Het interbellum

6.1

Bloei en crisis tijdens het interbellum

6.2

6.1.1

Bloei en crisis: roaring twenties en de Grote Depressie

6.1.2

De Russische Revolutie

Totalitaire regimes 6.2.1

6.3

Totalitaire regimes: stalinisme en nazisme

Het feminisme 6.3.1

Feministische 'golven'

2


Inhoudsopgave Lernova geschiedenis 5/6 – DG-D/A 7

De Tweede Wereldoorlog

7.1

Aanleidingen en verloop

8

7.1.1

Naar een nieuwe wereldoorlog

7.1.2

De Tweede Wereldoorlog

7.1.3

De Holocaust: een onderzoek

De wereld anno 1945

[nieuw hoofdstuk voorjaar 2024]

9

De wereld in twee kampen: Koude Oorlog (1945-1991)

[nieuw hoofdstuk voorjaar 2024]

10

Plaats voor iets nieuws

[nieuw hoofdstuk voorjaar 2024]

11

Dekolonisering

[nieuw hoofdstuk voorjaar 2024]

12

Het einde van de geschiedenis

[nieuw hoofdstuk voorjaar 2024]

13

Kijkwijzer

13.1

Historisch denken 13.1.1 Historische vragen 13.1.2 Kritisch redeneren met en over historische bronnen 13.1.3 Tot beargumenteerde historische beeldvorming komen 13.1.4 Reflecteren over relatie verleden, heden, toekomst 13.1.5 Een historisch referentiekader opbouwen

3


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.