Page 1

BÀI TẬP ANTEN – TRUYỀN SÓNG Đề tài: 1. Khảo sát đặc tính kênh truyền vô tuyến sử dụng ZVB8 (thực nghiệm) (2) 2. Khảo sát bộ thí nghiệm ống dẫn sóng (thực nghiệm) (2) 3. Khảo sát đặc tính anten Loa (thực nghiệm) (2) 4. Khảo sát đặc tính anten Loa (mô phỏng) (2) 5. Khảo sát đặc tính anten Helix (thực nghiệm) (2) 6. Khảo sát đặc tính anten Helix (mô phỏng) (2) 7. Khảo sát đặc tính anten Vi dải (thực nghiệm) (2) 8. Khảo sát đặc tính anten Vi dải (mô phỏng) (2) 9. Khảo sát đặc tính anten Parapol (thực nghiệm) (2) 10. Khảo sát đặc tính anten Parapol (mô phỏng) (2) 11. Khảo sát bộ suy giảm (ống dẫn sóng) (thực nghiệm) (2) 12. Khảo sát bộ suy giảm (ống dẫn sóng) (mô phỏng) (2) 13. Khảo sát sự phản xạ, hấp thụ sóng trên các loại vật liệu (thực nghiệm) (2) 14. Khảo sát sự phản xạ, hấp thụ sóng trên các loại vật liệu (mô phỏng) (2) 15. Khảo sát sự tán xạ sóng của một số cấu trúc (mô phỏng) (2) 16. Kích thích ống dẫn sóng (mô phỏng) (2) 17. Khảo sát ảnh hưởng của sóng di động tới người dùng / khu dân cư (thực nghiệm) (2) 18. Khảo sát ảnh hưởng của sóng di động tới người dùng (mô phỏng) (2) 19. Giải thuật moment trong việc mô phỏng phân bố trường (mô phỏng) (2) 20. Giải thuật FDTD trong việc mô phỏng phân bố trường (mô phỏng) (2) 21. Tìm hiểu về Radar xuyên đất (GPR): nguyên lý, cấu trúc hệ thống bức xạ, xử lý tín hiệu khôi phục hình ảnh vật thể,… (2) 22. Tìm hiểu về Radar khí tượng: nguyên lý, cấu trúc hệ thống bức xạ, xử lý tín hiệu(2) 23. Thực hiện một hệ thống Radar dựa trên ZVB8: xác định tầm xa vật thể (thực nghiệm) (2) 24. Thực hiện một hệ thống Radar dựa trên ZVB8: khôi phục hình ảnh vật thể (thực nghiệm) (2) 25. Thực hiện một hệ thống Radar xung UWB: xác định tầm xa vật thể (thực nghiệm) (2) 26. Thực hiện một hệ thống Radar xung UWB: khôi phục hình ảnh vật thể (thực nghiệm) (2) 27. Khảo sát đặc tính anten Vivaldi (UWB) (thực nghiệm) (2) 28. Khảo sát đặc tính anten Vivaldi (UWB) (mô phỏng) (2)

Cách thức tiến hành: Thực nghiệm: - Tìm hiểu lý thuyết các vấn đề liên quan - Tìm hiểu, chọn lựa các thiết bị, dụng cụ sử dụng - Lập phương án, tiến hành đo đạc, thu thập dữ liệu - Tính toán, phân tích dữ liệu, so sánh với lý thuyết - Rút ra những nhận xét Mô phỏng: - Tìm hiểu lý thuyết các vấn đề liên quan - Tìm hiểu, chọn lựa các công cụ mô phỏng - Xây dựng mô hình mô phỏng, thu thập kết quả, dữ liệu - Tính toán, phân tích dữ liệu, so sánh với lý thuyết, hoặc thực nghiệm - Rút ra những nhận xét

Trình bày, đánh giá: -

Nộp: file báo cáo (dưới dạng file Msword), Các mô hình, hình ảnh, video clip, các số liệu.


-

Trình bày trước lớp (chọn các đề tài có kết quả tốt hoặc chọn ngẫu nhiên). Đánh giá thông qua báo cáo; trả lời câu hỏi trước lớp; trả lởi câu hỏi riêng từng sinh viên; đặt câu hỏi, góp ý trong các buổi báo cáo thảo luận. Điểm đánh giá tối đa 30% điểm thi cuối kỳ . Đánh giá riêng từng sinh viên.

Bai_Tap_Lon_Anten_Truyen_song  
Bai_Tap_Lon_Anten_Truyen_song