Lepuski 3 2022

Page 1

3/2022 • 31.8.2022 • Suur-Leppävaara Gransin kievari 200 vuotta s. 2 Kaupunki panostaa Leppävaaran siisteyteen s. 2 Sello hyödyntänyt aurinkoa jo kolme vuotta s. 3 Säterinpuistontietä jatketaan Turuntielle s. 4 Klassisia hetkiä lapsille ja aikuisille s. 5 Kiinteistömaailma Espoo Leppävaara, Panorama Tower Pecasa Oy (Bulevardin Kodit) | (09) 2311 Panoramaleppavaara.panoramatower@kiinteistomaailma.fi0307Tower,Hevosenkenkä3,katutaso,02600Espoo www.kiinteistomaailma.fi/ espoo-leppavaara-panorama-tower Ota yhteyttä, me hoidamme loput. Kutsu meidät Kotikäynnille! Valitse se, joka eniten.myy Ma–Pe 8.30–21 La 10–18 Su (arkipyhät12–18 12–15/18) Avoinna joka päivä – Leppävaaran asemalla Tarjoamme sinulle kahvit odotellessasi! www.inaria.fiLiukuovet ja kaapistot jasuunnitteluMittausasennus Liukuovet ja kaapistot millilleen. Inaria Studio Leppävaara Läkkisepänkuja 4 puh. 09 2976 123 inariastudio.leppavaara@inaria.fi Ota yhteyttä Inaria Studioon ja sovitaan jo etukäteen Sinulle paras toimintatapa. Tervetuloa! Perkkaan Huolto 50 vuotta s. 6 Leppävaaran uusin historiakirja ilmestyy s. 7 Sinustako Leppävaaran seurakunnan päättäjä? s. 7 Raittikarnevaalit 3.9.2022 s. 8 Leppävaarankatu 3–9, Ratsutori Vielä mahtuu uusia jäseniä. Katso www.ravintolabase.fi BASEN suosittu viiniklubi bACe ti 13.9.2022 klo 18.00

Kansalaismuistipiiri käynnistyy Gransin kievarin muistoilla neesta maailmasta kerrotaan myös uudessa kirjassamme Leppävaaran kronikka 2022. Kirja on samalla kan salaismuistipiirin 20-vuoti sen toiminnan kirjakaupastavissasentikarnevaaleillajaaLeppävaara-seurajuhlakirja.myykiredulliseenhintaanRait3.9.2022,jälkeenkirjaonostettaSellonSuomalaisestajaverkko kauppa www.booky.fi, josta sen saa tilattua suoraan

Kolminkertaiset eläköön-huudot Leppävaaralle

Energiansäästö on jatkuvaa parantamista Nyt Sellossa etistään energi asäästöjä taloteknisten jär jestelmien automaatioiden kautta. Paunola ottaa esi merkiksi valot ja niiden sää tämisen sellaiseksi, että va laistus on hyvä laedelle.mennäSäästötkohde,kyistäkulmasta,asioimiskokemuksenmiellyttävännäkömuttakuluttaanyvähemmänenergiaa.Ilmastointiontoinenjostavoisäästää.eivätkuitenkaansaaasiointimukavuudenOikeallamitoitukselpystytäänvastaamaan

2 500 aurinkopaneelia siep paa Kauppakeskus Sellon katolla talteen auringon tar joaman energian. Saatu sähkö riittäisi 40 sähköläm mitteisen omakotitalon tar peisiin. Valtavana energian tarvitsijana kooltaan Suo men kolmanneksi suurin kauppakeskus saa auringos ta viitisen prosenttia kesä ajan likkötöön”,kaikki”Meilläsähkönkulutuksesta.onakutkin,muttatuleesuoraankäytSellonkiinteistöpääl

Olli Paunola kertoo. Hänen mukaansa energian tuoton kannalta aurinkokau si alkaa maaliskuusta ja jat kuu syyskuun loppuun. Tal

”Etsimme optimaalista va laistusta, jossa asiointi on miellyttävää ja joka säästää energiaa”, kauppias Ilkka Kärkkäinen K-Supermar ket Leppävaarasta kertoo. Hänen toiveinaan on, että koko Gallerian valaistus uu sitaan niin, että loisteputket voidaan vaihtaa ledeihin, Gallerian energiasäästötalkoisiinK-kauppa mikä tietää melkoista sääs töä.Ilkka Kärkkäinen kertoo, että nyt kaupan sähkönku kutuksesta valaistuksen osuus on Kylmälaitteetkolmannes.haukkaa vat leijonanosan ruokakaupan sähköstä. K-super marketissa on juomille va rattujen kylmäkaappien lämpötilaa hieman nostettu. Pilaantumiselle herkkien elintarvikkeiden säilytys lämpötilaan ei voi puuttua. Ilkka Kärkkäisen toivo muksena on saada myymä lään toimiva viilennys. Asi ointimukavuuden lisäksi siitä kiittävät kylmälaitteet.

2 LEPUSKI Pääkirjoitus 31.8.2022 Espoo on koko vuoden viettänyt kaupun giksi tulonsa 50-vuotisjuhlia. Mutta entä jos asiat olisivatkin menneet toisin? Sil loin olisimme jo viime vuonna voineet juhlia 100-vuotiaan ja itsenäisen Leppä vaaran kaupungin taivalta. Kaikki lähti siitä, että Leppävaara, sil loinen Alberga, sai vuonna 1921 taajavä kisen yhdyskunnan aseman. Se tarkoitti muun muassa rajoitettua itsehallintoa, jo hon kuului oma valtuusto ja osittainen veronkanto-oikeus. Useat samoihin aikoi hin perustetut taajaväkiset yhdyskunnat kasvoivat myöhemmin kauppaloiksi ja kaupungeiksi. Lähin esimerkki löytyy lä heltä,LeppävaarassaKauniaisista. kävi kuitenkin toisin. Kehitys pysähtyi ja jumiutui yhdyskun nan huonoon hallintoon ja myöhemmin jatkuviin alueliitoskiistoihin Helsingin kanssa. Alkujaan asukkaatkin kannattivat laajasti liittymistä Helsinkiin. Taajaväkisten yhdyskuntien lainsää däntö syntyi aikoinaan estämään kaupun kiseuduille nopeasti kasvaneiden esikaupunkien slummiutumista. Maata louspitäjät, kuten silloinen Espoo, olivat kykenemättömiä ja osittain myös halutto mia hoitamaan alueelleen hallitsematto masti kasvaneita esikaupunkeja. Yhdyskunta lakkautettiin 1950-luvun puolivälissä. Helsinki oli jo 1939 ostanut Albergan kartanon maat tarkoituksenaan liittää Leppävaara Helsinkiin. Alueliitos kiistat loppuivat vasta, kun Espoosta tuli kaupunki 1.1.1972. Tapausta juhlittiin Maxi-marketin parkkipaikalla huutamalla kolminkertaisesti eläköötä Leppävaaralle. Näistä kaupunkikehityksemme vä hemmän tunnetuista vaiheista voit lukea Leppävaara-seuran julkaisemasta uusim masta historiakirjasta Leppävaaran kronikka 2022. Teos on omistettu Leppä vaara-seuran uupumattomalle Kansalais muistipiirille, joka tänä vuonna juhlii 20-vuotista toimintaansa. Myös se ansaitsee kolminkertaiset elä köön-huudot. Ilman piirin toiminnassa koottuja aineistoja ei Leppävaaran mie lenkiintoisesta ja monisyisestä historiasta olisi voitu julkaista niin monta kirjaa. Kronikka on nyt historiasarjan viides teos. Kirja julkistetaan Raittikarnevaaleilla 3.9., jonne Leppävaara-seura on lukuisten yhteistyökumppaneidensa voimin koon nut hienon Tervetuloaohjelman.nauttimaan Leppävaaran yhteisestä kaupunkijuhlasta ja samaan ai kaan järjestettävistä markkinoista. Arja Salmi arja.salmi(at)lepuski.fi Ps. Kannattaa hyödyntää seuran kuuma karnevaalitarjous. Liity seuran karnevaa likojulla jäseneksi kympillä. Jäsenyys kattaa myös v. 2023. Samalla osallistut uuden kirjamme ja monien yllätyspalkin tojen arvontaan.

jatunnot09.11.202212.10.2022,kouspäivät18Tapaamisetriossa,RuusutorpanpidetäänsyyskuussatoimintaKansalaismuistipiirinkäynnistyytaas2022jaistunnotkeskiviikkoisinkoulunauditoLeppävaarankatu26.alkavatainaklojapäättyvät19.30.Koovat28.09.2022,26.10.2022,ja23.11.2022.KansalaismuistipiirinIsovatavoimiakaikillemaksuttomia.

Sello hyödyntänyt aurinkoa jo kolme vuotta vellakin paneelit tuottavat hiukan, mutta energian nä kökulmasta sillä ei ole suur ta merkitystä.Paunolanmukaan inves tointi aurinkoenergiaan oli kannattava. Kolme vuotta sitten laskettiin, että sähkös tä saadulla säästöllä paneelit saadaan maksetuksi 8–9 vuodessa. Aurinkoenergia oli silloin osa Sellon muita ponenttejatoa,itsessäänvuotta.lutta,energiauudistuksia.Paunolakehuupaneeleijoillaonedessävielärei20huoletontatoiminta”Paneeliteivätvaadijuurihuolmuttajoitainkomjoudutaanvar maan vaihtamaan.”

ko tiinsa. ELÄINKLINIKKA www.equivet.fi MYÖS KOTI TALLIKÄYNNIT!-JA Varaa aika ja tuo nelijalkainen ystäväsi ansaitsemaansa hoitoon! 010 3214 600 Vermon raviradan tallialueella @Hevosklinikka Equivet Seuraa Facebookissa!meitä TÄYDEN HEVOSILLEKOTIMAINENPALVELUNELÄINKLINIKKAJAPIENELÄIMILLEPIENELÄIMILLEJA

Aloitamme kansalaismuisti piirin uuden lukuvuoden Gransin kievarilla, joka täyttää peräti 200 vuotta. Kilon kartanon omistaja so takamreeri Johan Agricola sai 1822 oikeuden perustaa mailleen kestikievarin, joka siirtyi tänne Bembölestä. Kievari aloitti taGransinkennukseenmuuttiKrouvinmäellä,toimintansajostase1832upouuteenraelinykyiseenkievariin.KievarisjaGransinmäenkadon

molempiin tarpeisiin. Hel teellä viilennetään maltilli sesti, jotta ero ulkolämpöti laan ei ole liian

3 LEPUSKI SUURMAR K KINAT SUOMA LAISETPaljon kauppiaita ja eri maakuntien erikoistuotteita! ww w.markkina.net/espoo 3.9.LeppävaaranraittiSUURMARKKINATSUURMARKKINATLEPPÄVAARANjaläkkitoriYhdessäRaittikarnevaalienkanssa1.10.,5.11.ja3.12. Espoonlahti:HOK-ELANNONhok-elannonhautauspalvelu.fiHAUTAUSPALVELUN29.8.–9.9.2022KIVIPÄIVIENAJANS-ETUKORTILLAASIAKASOMISTAJALLE-10%HAUTA-KIVENHINNASTA+BONUSJOPA5%KIVIPÄIVÄT Höyrylaivantie 9, 02320 Espoo, p. 010 76 66640 Leppävaara: Läkkisepänkuja 3, 02650 Espoo, p. 010 76 66610 Tapiola: Tapiontori 1, 02100 Espoo, p. 010 76 66570 Leppävaaran roskaisuus ja rottaongelma puhuttavat asukkaita. Samoilla linjoilla on vihertuotantopäällikkö Anne Mannermaa taan.miksiSitäonolemista.toissapandemianhyödynnetäänTäältäkohteekseenkönsäkertoo,Viherkunnossapidosta.EspoonHänettähänenyksikaikooottaaerityisLeppävaaran.saatujakokemuksiamuualla.MannermaaarveleelisänneenpuisjamuutenkinulkonaJulkisestatilastatullutmonelleolohuone.häneihaluaymmärtää,yhteinentilasotke Kurkistetaanpas Espoon budjettiin Anne Mannermaan mukaan kaupunki ei ole kymmeneen vuoteen lisännyt viheraluei den hoitoon tarkoitettua määrärahaa, josta Leppä

Leppävaaran RuokamenojenMartat:säästövinkit

Sellon lähikorttelien yhteis työhön. Esimerkiksi Sello tuottaa kesäaikaan tehok kaan Kuva:Teksti:lämpöäjestelmälläänlämmöntalteenottojärenemmänkuinitsetarvitsee.PirjoToivonenTuttaToivonen

lähes 30 eroa asukasta koh den.Kustannusten nousu on syönyt osan määrärahasta. Myös työn luonne on muut tunut. Leppävaaraa on tänä aikana rakennettu valtavas ti. Suurten, selkeiden kent tien sijaan nyt hoidetaan pieniä alueita, joissa on lii kennemerkkejä ja muita esi teitä. ”On pujoteltava.” Nyt mennään turvalli suusAnneedelläMannermaa ko rosta, että Viherkunnossapi to laatii oman budjettinsa niin, että alueiden turvalli suus on ykkösenä. Viihty vyyteen käytetään, mitä jäl jelleEsimerkiksijää. likainen puistonpenkki pestään ja jä tetään käyttöön puhtaana, vaikka tussitöhryt jäävät. Jos penkki on rikki, se kor jataan tai joudutaan poista maan. Uutta ei ole aina odo tettavissa tilalle. Myös viheralueiden hoi dosta joudutaan tinkimään. Esimerkiksi pientareet lei kataan vain pari kertaa ke sässä ja puistojen hoito jää minimitasolle.Turvallisuuteen kuuluu myös roskien poistaminen, jotta rottakanta saataisiin pi detyksi kurissa. Roskiksia on kuitenkin turha lisätä paikkoihin, joissa liikutaan paljon. Niissä roska lentää yleensä roskiksen lousroskat.toistuvastipoistamaan,ettäAnnekatasuintaloista,tarvetta.tää,Viherkunnossapitoohitse.tieettäisoilleroskiksilleon”Riittävänkauasjottakotiroseivätpäätyisiniihin.”Mannermaakertoo,roskiksiaonjouduttukunniihinontyönnettykotita

myymään!Tulemaksuton!ilmoiennakko-Eiau-tumisia!KaikilleavoinjaOmapöytä/alusta.ostamaan!Tule 9–14klo Läkkitorillala17.9.

Juomapullojen ja -purk kien kerääminen on yleisty nyt kovasti. Osa kerää niitä, jotta ne saadaan luonnosta pois. Vaikka on hyvä saada pullot ja purkit pois sekajät teen joukosta, Mannermaa ei kannusta penkomaan ros kiksia.”Yleensä ne jäävät auki, jolloin linnut ja rotat pääse vät levittämään sisällön ym päristön. Joidenkin henki löiden taas on päästävä tuhoamaan avoinna oleva Teksti:roskis.”Pirjo Toivonen Kuvat: Tutta Toivonen www.lepuski.fi

Kaupunki panostaa Leppävaaran viher- ja katualueiden siisteyteen vaaran osuus on noin 800 000 euroa. Henkilöstö määrä on pysynyt samana, vaikka Leppävaaran kun nossapidettävät alueet ovat kasvaneet.Tästärahasta maksetaan palkat, työkoneet sekä puis tokalusteiden ja leikkiväli neiden kunnostaminen ja mahdollinen uusiminen. Tiivisti asukasta.LeppävaarassaKymmenenriittääteyteentönmäärällä37luntavat,koinViimevievätLeppävaarassarakennetussahulevedetosanmäärärahasta.keväänämoninpaisadevesikaivottulvikunniilleolikertynytjajäätä.Leppävaarassaonnyt000asukasta.Asukasjaettunaympäristurvallisuuteenjasiisvaratustasummastanoin21euroa/asukas.vuottasittenoli27000Silloinrahaaoli

@leppavaaraseura2022

ErityisestisilämmönOllikoskalollekittyviätaanhallitsisihuoltomiestämuistuttaa,maannee,rantaa.jatkuvaaTalotekniikkasuuri.vaatiikintarkkailuajaseuKunongelmiailmeniihinpäästääntarttuhetikiinni.Paunolaettäsellaistaeiole,jokakaiken.Siksitarviuseitaerialueisiinkestekijöitä.MaalämmöstäeioleSelenergiaratkaisuksi,tonttieisiihentaivu.Paunolapohtiiilmavemahdollisuuksia.hänpanostaisi

Ruoka on pakollinen menoerä meille kaikille. Itse tekemällä säästää, ja kun malttaa suunnitella ruokaos toksia etukäteen, ei tule niin paljon hävikkiä. Lue säästövinkit Marttojen nettisivulta: https://www.martat.fi/marttakoulu/ruoka/kestava-ruo ka/edullinen-kotiruoka/ruokamenojen-saastovinkit/ Lähde: www.martat.fi Syöminen, juominen ja tupakointi näkyvät katujen roskakirjossa. Puolillaan oleva tuttipullo saa mietti määän, mitä vauvalle kuuluu. Aika tavallista myös on, että kotiroskat kipataan kadulle. Rotta oli tämän pakkauksen kimpussa. Edes ihminen ja koira eivät siimahäntää häirinneet.

Kurkkaa syksyn toiminta verkosta leppavaaranseurakunta.fi

Kaupunkitekniikan keskus valmistelee parhaillaan Sä terinpuistontien jatkeen ra kentamista Leppävaaranka dulta Turuntielle. Puuttuva katuyhteys on voimassa ole vien asemakaavojen mukai nen, mutta on jäänyt odotta maan lyy.Muiltaesitetäänteenkajankartanonteydessädutaankotuttanutkaavoitusvaiheessatanontenastisetolevanmaanjakeen.Leppävaaraanyhteyskanssa.maanrakentaarakentamista.kaupunkiradanKatuosuusontarkoituslähivuosinasaaikaanratatöidenNäinavautuuuusiTuruntieltäEtelä-jaFriisinmäKatualittaarautatienradanpohjoispuolellesaaikaansuunnitteillaRantaradanbaanan.Suunnitelmienluonnokovatnytnähtävillä12.9.mahdollistenmuistutustekoavarten.MitätapahtuuKilonkartammikujalle?Yksiasukkaitajoalueenhuolesasiaonollutse,jourakentamisenyhkaatamaanKilonvanhantammikupuita.Yksitammista,jonykyisenkevyenliikenväylänpohjoisreunassa,kaadettavaksi.osinpuukujannesäi

Aseturinnallapinnallapohjallaehdollesellaisenakuin olet.

#SEURAKUNTAVAALIT

Panostaako seurakunta oikeisiin asioihin kotikulmillasi? Seurakuntavaalit 2022 lähestyvät. Vielä ehdit asettua ehdolle kotiseurakunnassasi. Ehdokkaaksi lähtemällä ja äänestämällä vaikutat siihen, millainen on tulevaisuuden kirkko. Ehdokasasettelu päättyy 15.9. Ennakkoäänestys 8.–12.11. Vaalipäivä espoonseurakunnat.fi/vaalit20.11.

Säterinpuistontietä jatketaan Turuntielle

4 LEPUSKI

Ratsukadun länsipuolen kävely- ja pyörätien Säterinpuistontienpoistuulisäk si suunnitelmissa on tavoit teena leventää Ratsukatu neljäkaistaiseksi. Luonnos vaiheen kommenteissa mo ni toivoi, että kadun länsi puolen kävely- ja pyörätietä

Kilon kartanon tammikuja Kilon kartanon nykyinen päärakennus rakennettiin 1883–84. Erkki Härö luonneh tii sitä ja ympäröivää maisemaa kulttuurihistoriallisesti Espoon arvokkaimpiin kokonaisuuksiin kuuluviksi. Tammikuja on aikoinaan suunniteltu osana kartanon aiempaa, 1770-luvulla ra kennettua päärakennusta ja sen pihapiiriä. Vanhan päärakennuksen pihapiiri avautui tammikujaa pitkin suoraan itään Monikonpurolle. Lähde: Erkki Härö, Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, Espoon kau punginmuseon julkaisu 1984 Keväällä 2020 otetussa kuvassa näkyvät Monikonpuron varren kaksi tammea Kilon karta non tammikujan päässä. Kesällä tarkistettujen suunnitelmien mukaan vasemman puolinen puu voidaan säilyttää, mutta oikeanpuolinen on kaatolistalla. Kuva: Arja Salmi säilytettäisiin. Nähtävillä olevassa ehdotuksessa se poistetaan.Laajaan suunnitelmaan kuuluu myös Monikonpuron uoman siirtoa ja pieni pätkä Rantaradan suuntaista uutta pyöräilybaanaa.Suunnitelmiin voi tutus Espoon suunnitelmissa on Ratsukadun leventäminen. Nykyinen lainen kaupunginhallituksen jäsen Karl Koivunen (demari) ja kaupungininsinööri vaara-seura.

5 LEPUSKI Vallikallio ilkka.karkkainen@k-supermarket.fi puh. 020 700 2240 Lintuvaarantie 33, 02650 ESPOO Arkisin 07-22, L-Su 09-22 VALLIKALLIO NYTWOLTTAAMEILTÄILMANKULJETUSMAKSUA Yli 40€ Wolt ostoksiin kuljetus veloituksetta 1.9.-4.9. Tapiola Sinfoniettan Het kiä-konsertit Sellosalissa ovat hyvä mahdollisuus tu tustua monipuoliseen kama rimusiikkiin. Esiintyjinä on orkesterin muusikoita, joi den käsissä eri aikakausien musiikki syttyy uuteen eloon.Syyskuun Hetkiä-kon sertissa esiintyy Trio Origo, joka esittää 1700-1800 lu kujen klassista musiikkia tuon aikakauden soittimilla. Ohjelmassa ovat muun mu assa Mozartin trio klarinetil le, alttoviululle ja pianolle. Teoksen lisänimi on ”Ke gelstatt” (Keilarata), ja Mo zartin oletetaan säveltäneen trion keilailun lomassa. Beethovenilta kuullaan hä nen dattaaKertojatarinahallinteoksetmediataide,ihmemaa,taianomainenHetkiäkadunkulmassa.tiinhitti-aariaan,viittaaGassenhauer-trio.läpimurtoteoksensaNimityserääseentuonajanjotavihelleltuolloinWienissäjokaMarraskuussaolevaII:Zeepikopi!onmusiikillinenjossalumoavamystisetpuupujasalaperäinenkietoutuvatyhteen.TarjaLuomajohyleisönläpitaikamet Klassisia hetkiä lapsille ja aikuisille sän, jossa kuullaan hauskan nimisiä sävellyksiä, kuten Harmaa Pöllö ja Harmaa päätikka. Konserttia suosi tellaan kaikille yli 5-vuoti aille.Koko orkesterin konser tit ovat Espoon kulttuurikes kuksessa. Kaudella 2022/23 kuullaan monia uutuuksia, harvinaisuuksia ja rohkeita kin teosvalintoja. Syyskuun konserttien joukossa on muun muassa näyttelijä-lau laja Irina Björklundin täh dittämä ranskalaistunnel mainen Elämä on juhla -konsertti. Marraskuussa Tapiola Sinfoniettan vie raaksi saapuu huikea huuli harppuyhtye Sväng, jolloin tangot, Balkan-rytmit, pols kat sekä Sibeliuksen sävel lykset sykkivät värikkäinä orkesterisovituksina. Kevät kaudella esitetään muun muassa Beethovenin suurte os Missa Solemnis. Ohjelma: Liput:tapiolasinfonietta.filippu.fi tua kaupungin verkossa ha kusanoilla ”Säterinpuiston tie, Turuntie ja Ratsukatu sekä mistapävaarassakusteluaSuunnitelmistaRakuunanpuisto”.käydäänkesmyösTehtäväLep-facebookissa.Muistutuksetsuunniteltuleeosoittaateknisel le lautakunnalle 12.9. men nessä osoitteella: PL1, 02070 ESPOON KAUPUN KI tai sähköpostitse kirjaa mo@espoo fi Teksti: Arja Salmi Ratsukatu avattiin 13.5.2002. Kävelemässä edessä vas. lepuski kaupungininsinööri Martti Tieaho. Kuva Pertti Maisala, Leppä

6 LEPUSKI Kolumni 31.8.2022

Lepuskin roskaisuus on herättänyt aiempaa enemmän kiukkua, tai siltä ainakin tuntuu. Sitä on kauhisteltu tie tenkin somessa mutta myös paikallislehdistössä. Viime talven lumisirkus, olematon hiekoitus ja hiekan pois siivoamisen venyminen kesäkuulle ovat kiristäneet asukkaiden hermoja jo valmiiksi. Ehkä myös koronan jäl keen ihmiset ovat olleet taas enemmän kaduilla ja liiken teessä, jolloin roskatkin näkyvät ja jolloin niitä kylvetään enemmän kadunvarsille ja puistoihin. Katujen puhtaanapito, ympäristön hoito ja roskien sii vous kuuluvat kaupungin hoidettaviin tehtäviin. Siitä ei ole kahta sanaa. Sen takia me maksamme veroja. Leppä vaarassa ympäristön hoidon määrärahat ovat pysyneet jo kymmenen vuoden ajan ennallaan, vaikka alueen väkiluku on samaan aikaan kasvanut kymmenellä tuhannella. Luit ihan oikein, meitä on nyt Kanta-Leppävaaran alueella jo 37 000. Eikä tässä vielä kaikki. Leppävaaran aseman kaut takulkuliikenne on sekin kasvanut, ja asema on kolman neksi vilkkain joukkoliikenteen matkakeskus Suomessa ja samalla yksi epäsiisteimmistä. Verotulot ovat myös kasvun myötä paisuneet, mutta poliitikot ovat jakaneet rahat nykyisten valmiiden aluei den ohi uusiin investointeihin. Nyt olisi aika kurinpalau tukseen ja ryhtyä vaatimaan valtuustoa nostamaan Lepus kin ympäristön kunnossapidon määrärahat sen kasvua vastaavalle tasolle. Rahaa tarvitaan lisää vähintään kol manneksen verran, jotta saataisiin edes kadotetut resurssit takaisin. Mikset sinäkin kysyisi omalta valtuutetultasi miksi asiat on päästetty näin kurjaan jamaan? Hulluinta, mitä voi tässä tilanteessa tehdä on mollata kaupungin duunareita tilanteesta. Eivät he voi sille mitään, että heitä on vaan liian vähän ja täpötäysiä roskiksia jää tyhjentämättä jokaisen työvuoron jälkeen.

Mankkaalla. Hän aloitti uransa Ärrällä keikkamyy jänä, kunnes ryhtyi ensin Läkkisepänaukion Ärrän kauppiaaksi ja sen jälkeen molempien Sellon R-kioski en yrittäjäksi. Toinen Riikan kioskeista on Sellon sisällä ja toinen aseman puolella ulkona katutasossa. Valta osa R-kioskeista on yrittäjä vetoisia.Riikan R-kioski Sello si säkioski on sijoittunut ruo kamyynnin euroa,”Leppävaara-seurallepaikallisellelahjoittaaTämänhaanvaltakunnallisestikehityksessä10parR-kioskinjoukkoon.johdosta”saimmevalitsemallemmekohteelleeli1000kertooR-kauppias

Osta omasi Raittikarnevaaleilta 3.9. erikoishintaan 25 €/kpl. Kirjaa myyvät myös Sellon Suomalainen kirjakauppa ja www.booky.com. Ilmestyy3.9.

Riikka Halttunen tyytyväi senä. Leppävaara-seura oli Riikalle helppo valinta, kos ka seura on niin pitkään teh nyt työtä Leppävaaran hy väksi.Riikan mukaan kioskin elintarvikemyynti, joka koostuu mm. kahvista, pul lasta, voileivistä ja grilli tuotteista jatkaa kasvamis taan edelleen. Tähän vaikuttaa hänen mukaansa paitsi valikoiman kehittämi nen myös ihmisten elämän sirpaloituminen siten, että otetaan mieluummin purta vaa mukaan matkoille kuin istuttaisiin alas aterialle. Lahjoitus on osa ”Ärrä tekee hyvää paikallisesti” -kampanjaa, josta voi lukea lisää täältä https://www.rkioski.fi/vastuullisuus/ihmi set/. Lahjoitus

Riikka Halttunen ja Taru Sallinen

MarkkuTekstiLäkkitorinkarnevaaleillaLeppävaara-seuralleluovutetaanRaitti3.9.2022lavallaklo16.50.jakuva:Salmi

• huollon henkilöstö: toimisto 2 henkilöä (isännöinti, kirjanpito ja traktoreitaomaakiinteistöhuoltoasiakaspalvelu)3–5henkilöäkalustoamm.2kpltaajama-japyöräkuormaaja samana viimeiset viisi vuot ta. Perkkaan Huollon isän nöimissä taloissa vastikkeet ovatkin olleet aika maltilli sia, vaikka talojen kunnosta on pidetty huolta. Energiaratkaisut ovat tulevaisuutta Lepuski on esitellyt Perk kaalla tehtyjä maalämpörat kaisuja. Energian jatkuva kallistuminen näkyy myös Perkkaan Huollon asiakas kunnassa ja eri kokoisia energian säästöön liittyviä toimenpiteitä on Teksti:palvelutpiha-alueet,ratkaisut,vielähuolimattatuttaa,kuluissa.säästäätäisetta,kanssadessävalmistelevatsummaanettaonyhteistenputkiajatälaistuksia”Esimerkiksitehty.porrasvaonkorjattuniin,etonlisättyhämäräkytkimetliiketunnistimet.Loisteonvaihdettuledeihin,tilojenlämpötilojalaskettu,käyttövedenpaialennettu.”,Ruokanenenergiaratkaisuja.TulevaatalveavartentaloyhtiötyhPerkkaanHuollontietopakettiakeinoisjoillataloyhtiötjayksitasukkaatvoivatlämmitys-jasähköMarkoRuokanenmuisettävetovoimastaanPerkkaaltasaaaikaedullisestikodin.”70-luvunhyvätpohjatilavatjaviihtyisätmonipuolisetjahyvätyhteydet.”PirjoToivonen

Kaupunkilaisten oma-aloitteinen talkoohenki on tuo nut ensiapua ongelmaan. Leppävaara-seuran Roskarouvat eivät jääneet päivittelemään ongelmaa vaan käyvät roska pihdit kädessä roskien kimppuun. Roskarouvien partiot näkyvät kerran viikossa keskustassa ja poistavat merkit tävän määrän roskia samalla, kun näyttävät kouriintuntu vasti, mistä tässä on kysymys. Kaupungilla on siivoavia käsipareja ihan oikeasti liian vähän. Lepuskilaiset eivät roskaa sen enempää kuin muut kaan, meitä on vaan niin monta kulkijaa, että keskustaalueelle roskaa riittää. Silti kannatta kokeilla, miten hy vältä tuntuu putsata oman asuntokadun istutuskaista roskista, pihdit saat lainaksi kirjastosta. Vanha viisaus pitää tässäkin paikkansa, hyvän tekemi nen tuntuu hyvältä! Suma

historiakirjaUunituorewww.lepuski.fi

Sata vuotta sitten Leppävaa ran asemalla oli pieni Rau tatiekirjakaupan kioski. Nyt ympyrä on sulkeutunut ja aseman seudun kasvanutta väkimäärää palvelee kaksi R-kioskia, joiden molempi en kauppiaana on Riikka Halttunen. Riikka on syn tyjään espoolainen, elänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Ärrä tukee Leppävaara-seuraa

Roskat ei lopu koskaan

historiakirja

Leppävaara-seuran uusin historiakirja Leppävaaran kronikka 2022 on omistettu Leppävaaran kansalais muistipiirille ja sen uupu mattomille jäsenille. Kansa laismuistipiiri täytti vuonna 2022 kunnioitettavat 20 vuotta. Pitkän taipaleensa aikana se on kerännyt tal teen muistoja, tarinoita ja tuhansia valokuvia entisai kojen elämästä nykyisen Leppävaaran alueella. Näin syntynyt kansalaismuistin arkisto on varsinainen aarre arkku, josta on jo julkaistu neljäUusimpaanhistoriakirjaa.kirjaan on muokattu samasta aarteistos ta 11 artikkelia, jotka sisältä vät aikaisemmin julkaise mattomia tarinoita ja kuvia. Ne kertovat Monikon arke ologisista löydöistä ja Lep pävaaraa piinanneista sodis ta, taudeista ja nälänhädistä viimeisen 700 vuoden aika na. Kirjassa kuvataan taval listen lepuskilaisten elämää 1700-luvun lopulla, kerro taan Leppävaaran maalin noituksesta sekä esitellään perusteellisesti Leppävaaran kartano ja sen alustalaisten elämää 1940-luvun lopulla. Samasta ajasta, mutta eri nä Leppävaaran uusin ilmestyy kökulmasta, kerrotaan enti selle Närhintielle sijoittuvas sa artikkelissa Kirje pikkuveljelle 1951. Toinen kadonnut maail ma löytyi Gransinmäeltä, joka saa nyt ensimmäistä kertaa kunnon läpivalaisun. Leppävaara on aikanaan ol lut itsenäinen yhdyskuntan sa, jolla oli oma valtuusto ja veronkanto-oikeus. Miksi Lepuski joutui palaamaan Espoon syliin, sekin selviää Leppävaaran kronikasta. Leppävaaran Marttojen kunniakas taival on saanut oman artikkelinsa ja kirjan päättää Lepuskin ensimmäi nen slangisanasto, jota il man historian ystävä ei nyt vaan tule Kronikkatoimeen.onkreikkaa ja se tarkoittaa aikakirjaa tai historiateosta, johon on kir jattu historiallisia tapahtu mia aikajärjestykseen. Lep pävaaran kronikka 2022 on viides seuran historiikki en sarjassa, johon jo kuulu vat Leppävaaran ytimessä 2019, Leppävaaran alkukoti 2017, Valtatien varrelta 2015 ja Albergasta Leppä vaaraan 2011. Molemmat uudemmat kirjat ovat edel leen kaupan, kolme vanhin ta on jo myyty verkkokaupassamalaisessaovatRaittikarnevaaleilla.kirjojaLeppävaara-seuraloppuun.myyedulliseenhintaanKirjatmyynnissäSellonSuokirjakaupassajawww.boo ky.fi.

Ensi marraskuussa Leppä vaaran seurakuntalaiset va litsevat luottamushenkilön sä seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Ehdit asettua eh dolle vielä 15.9. asti. Omaa ryhmää et ehdi enää perus taa. Askel 1: Mieti ensin, Sinustako Leppävaaran seurakunnan päättäjä? minkälaisia asioita haluat edistää seurakunnassa: lie vittää yksinäisyyttä, panos taa vanhuspalveluihin. Vai ovatko lapset lähellä sydän täsi? Haluatko antaa taloustai viestintäosaamisesi seu rakunnan käyttöön? Askel 2: Varmista ensin, mihin espoolaiseen seura kuntaan kuulut esimerkiksi Kirkko Espoossa -netti sivuilta. Askel 3: Tutustu oman seurakuntasi vaaliryhmiin. Arvioi, mikä on omaa ajat teluasi ja arvojasi lähinnä. Kysy rohkeasti mahdolli suutta päästä Espoolaisenamukaan.voit osal listua joko koko Espoon seurakuntayhtymän kirkko neuvoston vaaleihin tai oman seurakuntasi seura kuntaneuvoston vaaleihin. Voit olla ehdokkaana myös molemmissa. Askel 4: Kun olet sopi nut ryhmäsi kanssa ehdok kuudesta, aloita vaalityö. Hyödynnä omia verkostoja si, kerro itsestäsi sosiaali sessa mediassa. Ryhmäsi auttaa varmasti sinua. Seu rakunnilla on myös yhteistä, itsellesi sopivaksi muokat tavaa materiaalia. Askel 5: Jos tulet vali tuksi, toimit luottamushenkilönä seuraavat neljä vuotta. Monet vaaleissa va litsematta jääneet ovat saa neet itselleen mieluisia teh täviä seurakunnasta.

7 LEPUSKI Airmovies • Alberti-Siivous • Apteekki Elixir • As Oy Espoon Emilia • Estrada Espoon musiikki- ja tanssikoulu • Gallant • Hammaskeiju • JM Suomi Oy • Kauppakeskus Sello • Kolmas sektori ry • K-Supermarket Leppävaara • Leppävaaran Galleria • Leppävaaran järjestöyhdistys ry • Leppävaaran Rotaryklubi • Leppävaaran seurakunta • Leppävaaran Sos.dem työväenyhdistys • Mailhouse • Musiikkiopisto Juvenalia • Niemi – muuttopalvelut • Offistore • Orasmus Oy • Painonet • Pelican Self Storage • Ravintola Harakanpesä • Ruoka-apu ry • Sellon apteekki • Tiimixi Oy • Toivo Group Oy • Wulff-Yhtiöt Oyj • Kannattajajäsenemme liputtavat Lepuskin puolesta, liputa sinäkin ja käytä kannattajajäseniemme palveluja. www.lepuski.fi LEPUSKI LEPUSKI KLASSISIA SELLOSALISSAHETKIÄ SU 4.9. KLO 15 HETKIÄ I: TRIO ORIGO Klassismin ajan suosikkiteoksia säveltäjiltä Gyrowetz, Mozart, Anna Amalia ja Beethoven. SU 20.11. KLO 15 HETKIÄ II: ZEEPIKOPI! -LASTENKONSERTTI - TAIANOMAINEN MUSIIKKISEIKKAILU Tapiola Sinfoniettan muusikoita, kertojana Tarja Luoma. Suositellaan yli 5-vuotiaille. SU 19.2. KLO 15 HETKIÄ III: LUOMA & BERGHÄLL Puhallinvirtuoosit Jaakko Luoma ja Joakim Berghäll nostavat improvisaatioon ja eri säveltäjien teokset uusiin ulottuvuuksiin. SU 14.5. KLO 15 HETKIÄ IV: UNIA JA RUKOUKSIA Olli Leppäniemi, klarinetti ja Kamus-kvartetti. Golijov: Dreams and Prayers of Isaac the Blind Yli-Salomäki: Klarinettikvintetto ”Nightfall” Ohjelma: TAPIOLASINFONIETTA.FI HETKIÄ I, III & IV: ALK. 18/12/10 € HETKIÄ II: ALK. 10 RYHMÄLIPPU€, (4 HLÖ) ALK. 28 €

3.9.2022

plays Ultra Bra 16.50–17.00 ”Ärrä tekee hyvää” -stipendin luovutus Leppävaara-seuralle 17.00–18.00 EinoEstradanGrön lava Estradan lavalla

Lepuskin oma kaupunkijuhla

Raittikarnevaalit tuovat taas eloa ja iloa Lepuskiin. Raitti täyttyy markkinamenosta, lapsille on tarjolla tivolia, poniratsastusta ja Pikku Kakkosesta tuttuja tähtiesiintyjiä. Musiikki- ja tanssikoulujen oppilaat viihdyttävät Estradan lavalla ja rytmimusiikki soi Läkkitorilla. Illan kruunaa iskelmätaivaan legenda Eino Grön. Tule karnevaaleille, siellä tapaat taatusti kavereitasi, kuulet tuoreimmat juorut ja solmit uusia tuttavuuksia. Nähdään Raittiksilla! Karnevaaleilla julkaistaan Leppävaaraseuran uusin historiakirja ”Leppävaaran kronikka 2022”. Osta aito kirja! Hinta vain Raittikarnevaaleilla 25 €. Tule ostamaan Leppävaara-seuran teltalle! Käteis- ja korttimaksut käyvät! Jokeri Pokeri BoxMaisteri Molto Eino Grön Jättebra plays Ultra Bra Ohjelma Läkkitorin lava 11.15–11.30 Lepuskissat 11.45–12.15 Jokeri Pokeri Box 13.00–13.30 The Naked 14.15–14.45 Maisteri Molto 15.30–16.15 Jättebra esiintyvät espoolaisten ja lukuvuosi elokuun puolivälissä ja ohjelma valmistuu karnevaalien aattona. Ohjelma päivitetään www.raittikarnevaalit.fi -sivustolle sitä mukaa, kun se varmistuu. Estradan lava on Ravintola Harakanpesän edustalla.Kellonajatohjeellisia, kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Läkkitorilla ja Leppävaaranraitilla la 3.9.2022 klo 9–18! www.raittikarnevaalit.fiwww.lepuski.fi

on alkanut vasta

musiikki-

tans sikoulujen oppilaat. Koulujen