Page 1

Recover MAGAZINE VAN LEPRAZENDING NR.2 2013

Ik zou graag zien dat mijn kleinkinderen gezond groot worden SHA JALAL

DE GROOTSTE HANDICAP VAN LEPRA

DE 4 BELANGRIJKSTE OORZAKEN WAAROM LEPRA VERMINKT

GEDROPT TUSSEN LEPRAPATIテ起TEN

BESTEMMING ONBEKEND NAAR MYANMAR


INHOUD

VOORWOORD

De mensen achter de cijfers pagina 4

pagina 15

pagina 20

DE GROOTSTE HANDICAP VAN LEPRA

GEDROPT TUSSEN LEPRAPATIËNTEN

EEN ONMOGELIJKE KEUZE

De 4 belangrijkste oorzaken waarom lepra verminkt

Bestemming Onbekend naar Leprazending in Myanmar

Onlangs werden de nieuwe lepracijfers bekend gemaakt door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Wat blijkt: er zijn in 2012 bijna 233.000 nieuwe lepragevallen ontdekt. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorige jaren en dat is verontrustend. Achter die kille cijfers, die ‘gevallen’, die op zich al schokkend genoeg zijn, gaan mensen schuil. Mensen, die elk, stuk voor stuk, worden getroffen door een combinatie van armoede, ziekte, handicap en discriminatie. Daarmee krijgen ze een ellende over zich heen die u en ik ons maar moeilijk kunnen voorstellen. In dit magazine leest u een aantal persoonlijke verhalen van leprapatiënten. Indrukwekkend om te lezen wat lepra betekent!

Portret van een vader en opa met lepra

LEES OOK

08

LEPRA IN BEELD

10

MET VOLLE INZET

Wat is Lepra?

Vrijwilligers bij Leprazending

Ondernemer Mark van Til in Nepal

12 'ONGELOOFLIJK, WAT EEN TOEWIJDING' 19 21

KORTE BERICHTEN 'UMA RAAKTE ME' Donateur aan het woord

22

'GEBRUIK PREVENTIEF MEDICIJN TEGEN LEPRA'

26 28

KINDERPAGINA'S IN ONS VERMOGEN

Onderzoeker Richardus over ontwikkelingen lepra

Column Cor van Leeuwen

30 UIT DE WEBSHOP 2

Recover 2 2013

Colofon Recover is het magazine van Leprazending. Recover betekent ‘herstel’. Dat is wat wij willen: de levens van gebroken mensen herstellen. Leprazending is een professionele organisatie die zich met hart en ziel inzet voor de bestrijding van lepra. De lichamelijke nood van leprapatiënten staat hierbij centraal. Vanuit onze christelijke bewogenheid bieden we leprapatiënten kansen om hun leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Directeur Ir. H.C. Couprie Kantoor Arnhemseweg 1, 7331 BA Apeldoorn Post Postbus 902, 7301 BD Apeldoorn T (055) 7 600 500 E info@leprazending.nl IBAN NL75 INGB 000 3243 999 KvK 41039028 Concept en vormgeving D&DJ communicatie ISSN 1381-8414 Uitgave nr. 2 – oktober 2013

In 2012 is het aantal nieuwe lepragevallen gestegen tot bijna 233.000

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. Het werk dat Leprazending doet brengt verbetering in de situaties van deze mensen en hun gezinnen, al kunnen wij lang niet iedereen bereiken. In dit nummer van Recover leest u ook over een nieuwe aanpak die besmetting in de toekomst verder kan beperken. Prof. dr. Jan Hendrik Richardus pleit ervoor om gezinsleden van leprapatiënten een (eenmalige) dosis medicijnen te geven waardoor de kans op verspreiding van de bacterie flink afneemt. Een hoopvol bericht! Lepra is nog lang niet verslagen, maar dit zijn opstekers die ons perspectief en nieuwe moed bieden! Niet omdat we statistieken naar beneden willen brengen, maar juist omdat we oog hebben voor de mensen achter de cijfers.

Henno Couprie Directeur P.S. Wilt u reageren op de verhalen in dit magazine of wilt u iets vragen? U kunt me altijd een berichtje sturen. Mijn e-mailadres is: dir@leprazending.nl

Recover 2 2013

3


TEKST SAMUEL VISSER BEELD THOM DEELSTRA | KLAAS VAN KRUISTUM

De grootste handicap van lepra DE 4 BELANGRIJKSTE OORZAKEN WAAROM LEPRA VERMINKT

ACHTERGRONDVERHAAL

Onlangs publiceerde de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) de nieuwste cijfers over lepra. In 2012 werden er bijna 233.000 nieuwe leprapatiënten ontdekt. Dat is meer dan het jaar daarvoor. Nadat we vele jaren lepra konden terugdringen, stijgt het aantal nu weer. Hoe komt het dat een ziekte die zo eenvoudig te genezen is nog steeds zoveel mensen besmet en ernstig verminkt? Een overzicht van de vier belangrijkste oorzaken. 1. Te weinig kennis

In veel landen is er erg weinig kennis over lepra. Alles wat de mensen weten is dat lepra een besmettelijke ziekte is die ernstige verwondingen veroorzaakt. De besmettelijkheid valt echter erg mee. Na behandeling met een medicijnkuur is het besmettingsgevaar helemaal voorbij. Door te weinig kennis en angst voor de ziekte worden patiënten, zeker als ze misvormingen hebben, vaak verstoten. Ook onder artsen is er grote onbekendheid met lepra. Dat begint al bij de medische opleidingen. Daar is om allerlei redenen weinig aandacht voor de ziekte. Hierdoor herkennen artsen de ziekte vaak niet, waardoor patiënten met verkeerde medicijnen naar huis gaan. De ziekte wordt te laat ontdekt en kan het lichaam van de patiënt ondertussen verder aantasten.

2. Te weinig aandacht

In veel landen wil de overheid zich liever op ‘echte’ problemen richten. Lepra wordt vaak als een achterlijke ziekte uit het verleden gezien. In India werd de ziekte enkele jaren als ‘uitgebannen’ bestempeld. Volgens de officiële cijfers was het aantal patiënten gedaald tot minder dan 1 op de 10.000 inwoners. Daarmee verdween de focus op lepra helemaal. Patiënten worden niet meer actief opgespoord en in de medische opleidingen krijgt de ziekte nog minder aandacht. Omdat de ziekte niet écht is uitgeroeid, grijpt de ziekte dan weer makkelijk om zich heen. In Noord-India zien we de afgelopen jaren een forse toestroom van patiënten – onder hen ook veel ernstige gevallen.

Lepra wordt vaak als straf van de goden gezien. 4

Recover 2 2013

3. Vooroordelen

Lepra wordt door de omgeving vaak gezien als een ‘straf van God of de goden’. In hindoeïstische landen is de redenering dat de ziekte het gevolg is van fouten in een eerder leven. De wil om te helpen ontbreekt daarom vaak. Je zou immers tegen de wil van de goden ingaan. Dit is ook iets wat op veel leprapatiënten drukt. Zij geloven zelf vaak ook dat het hun schuld is en dat ze hun straf moeten dragen. Hierdoor kan de ziekte enorm verergeren. Daar komt bij dat in de religieuze geschriften van hindoes, moslims en christenen richtlijnen staan hoe omgegaan moet worden met melaatsen, mensen met lepra. Het komt er eigenlijk altijd op neer dat patiënten – vanwege besmettingsgevaar – verbannen moeten worden. Hierdoor worden ze, zelfs al zijn ze genezen van de leprabacterie, toch nog heel vaak verstoten. Ze kunnen vervolgens niet goed voor zichzelf zorgen en zo worden de gevolgen van lepra – zweren en misvormingen – alleen maar erger. Ook in sommige kerken zijn leprapatiënten – met een beroep op bijvoorbeeld Numeri 5 – niet welkom.

Recover 2 2013

5


REPORTAGE

'MENSEN ZIJN BANG VOOR MIJN ZIEKTE'

'VOOR MIJ IS LEPRA EEN NACHTMERRIE'

Yu Kan Tin woont in Myanmar. De 67-jarige leprapatiënt is verstoten door zijn dorpsgenoten. Met zijn vrouw en twee kleinkinderen woont hij in afzondering, ver weg van het dorp. Sinds zijn vijftigste ziet hij alleen nog wat familieleden. Yu Kan Tin heeft geen vingers en tenen meer. Hij is hierdoor helemaal afhankelijk van de hulp van anderen.

Ongeveer vijf jaar geleden begint Manoj Patel (21) uit India de kracht te verliezen in zijn hand. Heel langzaam vormt zich een klauwhand. Eerst aan zijn ene hand, later ook aan de andere. In die tijd werkt de jonge Manoj in een fabriek waar bronwater wordt gebotteld en verpakt. Door zijn klauwhanden kan hij dit werk bijna niet meer doen. Manoj: "Mijn collega's vroegen regelmatig of ik me wel liet behandelen aan mijn handen. ‘Ja, ik slik er medicijnen voor’, zei ik dan.” Op een dag krijgt Manoj hevige koorts. Hij wordt hiervoor naar het ziekenhuis gebracht. Gelukkig voor hem was dit een ziekenhuis van Leprazending. Manoj: “Daar constateerden ze al snel dat ik lepra had. Omdat ik ook flinke zweren had op mijn voeten, moest ik blijven. Ik kreeg er ook medicijnen. Zonder dat ik het wist had ik dus al vier jaar lepra!"

Yu Kan Tin vertelt hoe hij door de dorpelingen werd behandeld: “Als ik eraan kwam, draaiden de mensen zich om of ze gingen hun huis in. Ik voelde dat ze niet wilden dat ik in de buurt was. Ik werd ook nooit ergens uitgenodigd. Ik kwam nooit in een ander huis. Mensen zijn bang voor mijn ziekte. Alleen mijn vrouw en twee kleinkinderen leven met mij. Ik vind het heel erg dat ik door mijn handicap niets kan doen. Mijn vrouw moet al het zware werk doen. Door haar kan ik leven.”

NACHTMERRIE

Yu Kan Tin woont al 17 jaar in afzondering

"Voor mij is lepra echt een nachtmerrie”, vertelt hij. “Ik vraag me nog steeds af waarom me dit is overkomen. Toen ik aan mijn familie vertelde dat ik lepra had, beweerde mijn oom dat het een straf is voor alle slechte dingen die ik heb gedaan.” “Toen ik geopereerd was aan mijn rechterhand ging ik een aantal weken terug naar mijn dorp. In die weken ben ik enorm gediscrimineerd. Mijn oom zei: ‘Waarom ben

je eigenlijk teruggekomen? We willen je hier helemaal niet hebben. Je mag hier nooit meer komen’.” Het waren verschrikkelijke weken. Als ik naar de badplaats ging om me te wassen werd ik weggejaagd. Niemand wilde met me praten. Iedereen keek de andere kant op als ze me zagen aankomen. Al die weken kon ik niets anders doen dan de hele dag de krant lezen. Ik was nergens welkom. Ik heb vaak gedacht dat ik beter dood kon zijn."

OMA "Toen ik terug ging voor mijn tweede handoperatie heeft mijn oma me gebracht. Zij heeft hier in het ziekenhuis gekeken en ontdekt dat er heel veel leprapatiënten zijn. Dat genezing mogelijk is en dat je een normaal leven kunt hebben. Dat heeft ze ook gezegd tegen de mensen in het dorp. Ze heeft gezegd: als je het niet gelooft, dan moet je gaan kijken in het ziekenhuis in Naini. Maar niemand wilde naar mijn oma luisteren. Ze willen me gewoon niet meer zien."

Manoj: "Mijn oom beweert dat lepra een straf is."

Ik vraag me nog steeds af waarom me dit is overkomen. MANOJ PATEL 4. Armoede

Lepra is met recht een ziekte van de armen. Mensen die arm zijn, eten minder vaak – soms maar één of twee keer per dag. Ze eten ook minder gevarieerd , waardoor hun weerstand minder is. Dat wordt versterkt doordat ze leven in kleine huizen, dicht op elkaar en in minder hygiënische omstandigheden.

6

Recover 2 2013

Een verminderde weerstand maakt de kans dat besmetting met de leprabacterie tot actieve lepra leidt groter. Een arme leprapatiënt zal minder snel naar de dokter gaan. Hij moet vaak kiezen tussen werken (en eten) of een dag op pad naar de dokter. Pas als de ziekte ernstige belemmeringen geeft, wordt

een doktersbezoek overwogen. De ervaring leert dat er meerdere bezoeken aan een dokter of ziekenhuis nodig zijn voordat lepra wordt geconstateerd. Soms zijn alle financiële buffers al aangesproken voordat de ziekte wordt ontdekt. Ook dan ontwikkelt de ziekte zich verder, vaak met handicaps tot gevolg.

Stigma

Hoe verminkt een leprapatiënt ook is geraakt, vrijwel zonder uitzondering geven patiënten aan dat het stigma op hun ziekte hun grootste handicap is. Eerger dan de lichamelijke beperking is de uitsluiting en de vernedering die ze als gevolg van lepra moeten ondergaan. Als Leprazending werken we daarom

niet alleen aan lichamelijke genezing. We helpen patiënten ook om geestelijk hun ziekte te verwerken. En waar nodig leren we ze een (nieuw) vak. Het liefste zien we dat patiënten weer terug kunnen keren naar hun eigen omgeving. Met voorlichting proberen we de dorpsgenoten te informeren over wat lepra is.

Recover 2 2013

7


INFOGRAPHIC

TEKST SAMUEL VISSER BEELD RENÉE DE VINK | ISTOCK

Blindheid Ingevallen neus

3 Lepra is een ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, Mycobacterium Leprae genaamd. De ziekte is inmiddels eenvoudig te genezen met een medicijnkuur. Wereldwijd worden elk jaar meer dan 200.000 nieuwe leprapatiënten ontdekt. Als ze vroegtijdig de juiste medicijnen krijgen, is de kans op handicaps vrijwel nihil. En als handicaps voorkomen kunnen worden, wordt meestal het lijden ook voorkomen.

LEPRA IN BEELD 1

WAT DOET DE ZIEKTE?

Lepra tast de huid en de zenuwen aan. De aantasting van de huid is niet het grootste probleem. Aantasting van de zenuwen veroorzaakt de meeste handicaps bij leprapatiënten. Ook andere – koelere – delen van het lichaam kunnen worden aangetast: ogen, de neus, vingers, tenen. Gevoelloze vingers, klauwhanden

Zonder gevoel voel je het stoten niet, je krijgt beschadigingen. Die kunnen leiden tot ernstige zweren, verminkingen en amputaties. Pijnlijke tenen, klapvoeten. Het gevoel en de kracht worden minder in de voet

WIE KAN LEPRA KRIJGEN?

4

De meeste mensen zullen geen lepra krijgen. Als 100 mensen besmet zijn, zullen slechts drie mensen zichtbare tekenen van lepra ontwikkelen. De anderen hebben een sterk immuunsysteem en zullen de ziekte niet krijgen.

HOE ONTWIKKELT LEPRA ZICH?

Iemand kan de leprabacterie heel lang bij zich dragen voordat de ziekte zich openbaart. Dit duurt gemiddeld 2 tot 5 jaar. Soms kan het ook 20 jaar duren! Ook als de ziekte zich heeft geopenbaard, ontwikkelen de ziekteverschijnselen zich heel langzaam. Het kan jaren duren voordat er ernstige handicaps ontstaan. Daarom noemen we lepra ook wel een chronische ziekte.

2 TOT 20 JAAR NA BESMETTING UIT DE ZIEKTE ZICH

2

HOE VERSPREIDT LEPRA ZICH?

Lepra is een besmettelijke ziekte. Hoe de bacterie zich verspreidt is niet precies bekend. Vrijwel zeker komen alle nieuwe ziektegevallen echter via iemand die besmet is. Zij hebben heel veel bacteriën in hun lichaam. Waarschijnlijk vindt de overdracht plaats bij hoesten of spreken. Zodra een leprapatiënt de medicijnen slikt (zie 5) is de patiënt niet besmettelijk meer. Je kunt lepra dus alleen krijgen als je bij een leprapatiënt in de buurt komt die nog geen medicijnen heeft geslikt.

8

Recover 2 2013

Vlekken en verdikkingen op de huid

5

TOT BEHANDELING BLIJFT DE ZIEKTE IN ONTWIKKELING

NA BEHANDELING STOPT DE ONTWIKKELING VAN DE ZIEKTE

IS LEPRA TE GENEZEN?

Behandeling kan lepra genezen. Een patiënt moet een aantal maanden tot een jaar een MDT-kuur volgen (een cocktail van medicijnen). Hierdoor wordt de bacterie gedood en worden (nieuwe) beschadigingen voorkomen. Als een patiënt al gehandicapt is, is herstel vaak niet meer (volledig) mogelijk. Hoe eerder een behandeling start, hoe groter de kans dat hij er zonder ‘schade’ vanaf komt.

Recover 2 2013

9


VRIJWILLIGERS

INTERVIEW

Met volle inzet Bij Leprazending werken verschillende vrijwilligers. Twee van hen vertellen over hun motivatie.

Karin van de Kooij liep voor haar studie geneeskunde stage in Nepal en is sindsdien een enthousiast vrijwilliger voor Leprazending. “Ik vond het heel bijzonder om in een (lepra) ziekenhuis stage te lopen. Ik ben in aanraking gekomen met allerlei leprapatiënten en heb veel van hun verhalen gehoord. Ik ben een beetje gaan begrijpen wat een enorme gevolgen de ziekte (en het stigma) heeft. Ik heb compassie

Leprapatiënten kunnen niet voor zichzelf opkomen, ik probeer dat voor hen te doen. voor deze mensen gekregen. Lepra is geen oude, vergeten ziekte meer. Lepra heeft een gezicht gekregen voor mij. Ik vind het leuk om mijn ervaringen te delen, om mensen te interesseren voor lepra. Ik zie het ook als een soort 'verplichting' naar de mensen met lepra die ik heb ontmoet: zij kunnen niet voor zichzelf opkomen, dus probeer ik dat te doen. Door patiënten alleen medische zorg te geven, pak je een deel van het probleem aan. In de Bijbel lezen we dat Jezus mensen met lepra zag als persoon. Hij was niet alleen gericht op hun lichamelijke ziekte. Vanuit de christelijke grondslag wil Leprazending meer voor patiënten doen dan alleen hun lichamelijke ziekte behandelen en daar sta ik helemaal achter.”

10 Recover 2 2013

Akke te Sligte werkt iedere vrijdag als vrijwilliger op het kantoor van Leprazending in Apeldoorn. Ze kent Leprazending al vele jaren als donateur en via haar kerk (de Baptistengemeente in Apeldoorn). Toen er in het kerkblad een oproep voor vrijwilligers stond reageerde ze positief. “Het is erg leuk om in een christelijke organisatie te werken. Je kunt dan toch onderwerpen bespreekbaar maken die je in andere situatie wellicht niet zou noemen. Maar het is ook gewoon gezellig.” Akke assisteert de donateurs-administratie door de adreswijzigingen te verwerken en ze helpt bij het inpakken van (gebeds) brieven etc. “Voor mij is het belangrijk dat ik op mijn manier kan meewerken aan de doelstellingen van Leprazending.”

WAARDEVOL

GEZOCHT

Leprazending zoekt vrijwilligers om ons team te versterken. Wil je je inzetten om het werk van Leprazending mogelijk te maken (in Apeldoorn, of in je eigen woonplaats)? Neem dan contact op met Wendy Moes (wendy@leprazending.nl) en samen kijken we wat de mogelijkheden zijn.

Wendy Moes coördineert het vrijwilligerswerk. “Leprazending kan eigenlijk niet zonder vrijwilligers: zij nemen de vaste krachten veel werk uit handen, zodat die zich kunnen richten op de kerntaken van Leprazending. Voor ons zijn vrijwilligers net zo waardevol als vaste krachten, en zo voelen zij dat zelf ook. Ze zijn enthousiast, komen trouw en als ze een dagje vrij willen, vragen ze of dat kan, wat strikt genomen natuurlijk niet hoeft. Ook de vrijwilligers hebben een sterke binding met de organisatie.”

HET LEPRA STAPPENPLAN

HELP EEN LEPRAPATIËNT IN DRIE STAPPEN NAAR HERSTEL Veel leprapatiënten leven tussen hoop en wanhoop. Een beetje hulp kan hét verschil maken in hun leven. Via het Leprastappenplan kunt u in 1 jaar het leven van een leprapatiënt helpen herstellen. Bijvoorbeeld het leven van Yu Kan Tin, Manoj Patel, Sha Jalal of Uma.

Om een leprapatiënt volledig herstel te geven, zijn er meestal drie stappen nodig:

Cor van Leeuwen coördineert het werk van de vrijwilligers. “Een goed doel als Leprazending kan eigenlijk niet zonder vrijwilligers: zij nemen de vaste krachten heel veel werk uit handen, zodat die zich kunnen richten op de kerntaken van Leprazending. Voor ons zijn de vrijwilligers net zo waardevol als de vaste OPSPORING ENdat EERSTE krachten, en zo voelen zij zelf ook. Ze zijnMEDISCHE enthousiast, komen ZORG trouwDe en als ze eenmoet dagje vrij wilpatiënt gevonden len, vragenworden ze ook ofen datde kan, wat eerste strikt genomen natuurlijkkrijgen. niet medicijnen zou hoeven. Ook de vrijwilligers hebben een sterke binding met de organisatie.”

1

2 HERSTELOPERATIES OF HULPMIDDELEN Na een medicijnkuur is soms een hersteloperatie nodig of zijn er hulpmiddelen nodig.

3 REÏNTEGRATIE Vervolgens wordt gekeken hoe een patiënt voor zichzelf en zijn gezin kan blijven zorgen.

HELPT U OOK MEE?

Met een gift van € 21,- per maand geeft u in een jaar tijd volledig herstel aan een patiënt. Met een kleinere bijdrage per maand helpt u met 1 of 2 stappen.

rM  et € 5,- per maand zorgt u er in een jaar voor dat we een patiënt kunnen opsporen en voorzien van de eerste noodzakelijke medische zorg. r Met € 7,- per maand zorgt u er in een jaar voor dat een patiënt een hersteloperatie krijgt. r Met €12,- per maand zorgt u er in een jaar voor dat een patiënt wordt opgespoord en dat hij de eerste zorg én een hersteloperatie ontvangt. Vul de antwoordkaart op pagina 24 in of ga naar www.leprazending.nl/stappenplan

Recover 2 2013 11


INTERVIEW

TEKST GERKO LAST BEELD FAMILIE VAN TIL

ONDERNEMER MARK VAN TIL BEZOCHT LEPRAPROJECT IN NEPAL

‘Ongelooflijk, wat een toewijding!’ Mark van Til, eigenaar van Van Til Interieur in Alkmaar, is al vele jaren verbonden aan Leprazending. Deze zomer zag hij met eigen ogen een lepraproject in Anandaban, Nepal. Hij was diep onder de indruk. “Ongelooflijk met hoeveel toewijding de artsen en verplegers zich inzetten voor leprapatiënten.”

Mark van Til bezocht Nepal

V

an Til is eigenaar van een meer dan honderd jaar oud familiebedrijf, dat een aantal filialen telt. In die winkels verkoopt hij onder meer vloerkleden. Zo’n twintig jaar geleden haalde hij

12 Recover 2 2013

deze voor het eerst uit Nepal. Hij kwam via Leprazending terecht bij een betrouwbare leverancier. “Deze maakte zeker géén gebruik van kinderarbeid.” Sinds die tijd doneert hij voor ieder verkocht vloerkleed een bedrag aan Leprazending. Ook dit jaar haalde hij weer een container vol kleden naar Nederland. “Daarmee zijn de mensen in de fabriek weer een hele tijd verzekerd van werk. Het knopen is allemaal handwerk. Ze zijn zomaar een maand bezig voor één vierkante meter kleed.”

den”, aldus de ondernemer. “Er staan verschillende gebouwen waar vele tientallen mensen met lepra verpleegd worden.”

Deze zomer ging hij met zijn echtgenote en kinderen (15, 18 en 21) op vakantie, onder meer naar Nepal. Hij bezocht er samen met de vloerkledenleverancier het lepraproject nabij Anandaban. Ongeveer vijftien jaar geleden was Van Til er voor het laatst geweest. “Het is de afgelopen jaren een groot en mooi complex gewor-

Aandacht

Er worden niet alleen leprapatiënten verzorgd, zag hij. “Het ziekenhuis dient ook als 24-uursopvang voor noodgevallen. Er is kraamzorg en men kan er terecht voor spoedhulp. Ook zijn er mobiele spreekuren voor mensen in omliggende dorpen. Het is daar een en al bedrijvigheid.” Van Til was onder de indruk van de staf. “De dokter die ons een rondleiding gaf, gunde zich geen enkel moment rust. Hij had meer aandacht voor zijn patiënten dan voor ons. Dat was prachtig om te zien. Hij zette zich voor meer dan 100 procent voor zijn patiënten in. Ook tijdens zijn rondlei-

Links: “Van ieder verkocht vloerkleed gaat een deel van de opbrengst naar Leprazending.” Rechts: Anandaban Hospital

De dokter die ons rondleidde had meer aandacht voor zijn patiënten dan voor ons. Dat was prachtig om te zien. MARK VAN TIL ding tekende hij lijsten af, bemoeide hij zich met het verplegend personeel en maakte hij een praatje met de patiënten. Daarna moest hij snel de auto instappen om zijn ronde te maken langs dorpen in de omgeving.”

Liefdevol

De gebouwen en faciliteiten zagen er naar omstandigheden keurig uit, zag Van Til. “Er is fysiotherapie, een schone keuken, de patiënten worden liefdevol behandeld. Het was zeker de moeite waard om dit project te bezoeken.” Ook zijn vrouw en kinderen waren diep onder de indruk van het werk voor de patiënten. Van Til vond het goed om te horen dat Leprazending de patiënten ook helpt als ze genezen zijn en terug naar hun dorp gaan. “De genezen patiënten worden dan vaak achterdochtig bekeken door hun dorpsgenoten. Daarom is het belangrijk dat de mensen een vak leren en weer gewoon aan

het werk kunnen in hun gemeenschap. Het is heel goed dat ook dit werk wordt opgepakt.”

Onder de indruk

Van Til was er op bezoek samen met zijn kledenleverancier, een Nepalees die van oorsprong uit Tibet komt. Deze man had nog nooit in z’n leven gezien hoe leprapatiënten worden geholpen. “Hij was erg onder de indruk en vertelde me dat hij vroeger met zijn ouders weleens eten bracht bij leprakolonies. Hij vond het bijzonder om te zien hoe leprapatiënten écht geholpen worden.” De ondernemer vindt het prachtig dat christenen in Nepal op deze manier ook een getuigenis mogen geven. “Zij laten op deze manier met daden de liefde van God zien. Dat vind ik heel bijzonder.” •

Recover 2 2013 13


L E E I C N A FIN NIEUWS NOTARIS NIET MEER NODIG BIJ PERIODIEKE SCHENKING Als u een periodieke schenking af wilt trekken van de inkomstenbelasting, moet deze schenking in een akte worden vastgelegd. Vanaf 1 januari 2014 kan dit zonder tussenkomst van een notaris. Het kabinet maakt het mogelijk om voortaan een onderhandse akte in plaats van een notariële akte te gebruiken. Een periodieke schenking aan organisaties als Leprazending wordt hierdoor makkelijker en goedkoper. Zekerheid Henno Couprie, directeur van Leprazending, is erg blij met deze ontwikkeling. “Een schenking onder akte geeft ons veel zekerheid, doordat de gever zich voor meerdere jaren bindt een bepaald bedrag te geven. Maar een notariële schenking kostte ons tussen de € 50 en € 300, afhankelijk van de betrokken notaris. Deze kosten kunnen nu direct besteed worden aan ons werk. Met € 50 of € 100 kunnen we zoveel meer doen voor een leprapatiënt!” Interessant Een voorbeeld van zo’n akte vindt u op de website van Leprazending www.leprazending.nl/schenken. U kunt dit voorbeeld uitprinten en invullen. Een schenking wordt aangegaan voor minimaal 5 jaar. Rekenvoorbeeld Stel dat u Leprazending € 100 per jaar wilt schenken en uw inkomstenbelasting valt in belastingtarief 42%. Deze gift ligt onder de drempel van 1% en is daarom niet aftrekbaar. Maar als u de schenking vastlegt in een akte, kunt u het bedrag wél aftrekken van de belasting. U kunt uw gift dan verhogen tot € 172 en krijgt 42% terug via de belasting , dat is € 72. Uw netto schenking kost u € 100 terwijl Leprazending € 172 kan besteden. U doneert meer, zonder dat het u extra geld kost.

BEELD KLAAS VAN KRUISTUM

BEELDVERHAAL

RAAN IBAN KOMT E Het zal u vast niet ontgaan zijn dat in 2014 het betalingssysteem gaat veranderen. Uw bankrekeningnummer wordt langer en bestaat voortaan uit 18 tekens. Om dat langere nummer (het IBAN*) te kunnen invullen, worden de acceptgiro’s aangepast. Hij krijgt meer vakjes, maar lijkt verder op de oude acceptgirokaart. De meeste banken hebben hun websites voor internetbankieren al aangepast voor het langere nummer. Vaak kunt u alleen nog het nieuwe nummer invullen. Als u regelmatig via internet een donatie overmaakt, kan het handig zijn om onze IBAN-nummers in het adresboek van uw bankprogramma op te nemen. In 2014 veranderen ook een aantal zaken rondom de automatische incasso. Zo heeft u vanaf 1 februari 2014 acht weken de tijd om een bedrag terug te laten boeken (storneren). Voor Leprazending komt er een aantal verplichtingen bij die moeten waarborgen dat we zorgvuldig met machtigingen omgaan. Als u een incasso heeft afgegeven, informeren we u hier persoonlijk over.

Gedropt tussen leprapatiënten BESTEMMING ONBEKEND STUURT COOSJE EN ROOS NAAR MYANMAR

•V  oor acties (het oude nummer 889 889): NL49 INGB 0000 889 889 • Voor reguliere giften (het oude nummer 3243999): NL75 INGB 000 3243 999

ZO IS UW IBAN OPGEBOUWD Landcode 

Bankcode 

NL 99 BANK 0123 456 789  Controlegetal

 Uw huidige rekeningnummer aangevuld met één of meerdere nullen

* IBAN = International Bank Account Number (Internationaal Bankrekeningnummer)

14 Recover 2 2013

Lees meer op www.leprazending.nl/sepa

Recover 2 2013 15


DAG BARCELONA, HALLO MYANMAR Het EO-televisieprogramma Bestemming Onbekend daagt jongeren uit om hun vliegticket naar een mooie stad of strandbestemming te verscheuren. Presentator Klaas van Kruistum biedt hen op Schiphol een reis aan die ze hun hele leven niet zullen vergeten. De bestemming krijgen ze pas te horen als ze ‘ja’ hebben gezegd. De jongeren komen vervolgens terecht op een vuilnisbelt in de Filippijnen, in een sloppenwijk in Brazilië of onder daklozen in Amerika. Onlangs ging de reis naar Myanmar. Coosje (22) en Roos (21) werd op het vliegveld gevraagd om hun reis naar Barcelona in te ruilen. De twee studenten twijfelden enorm, maar gingen toch. Een week lang verbleven ze tussen leprapatiënten. En ze hielpen mee in een ziekenhuis van Leprazending. Een fotoverslag.

Rechtenstudent Roos: “Het is wel goed dat ik dit gedaan heb. Ik was uit mezelf nooit gaan helpen in een ziekenhuis. Ik kijk nu toch anders aan tegen mensen met een zichtbare handicap.”

BEKIJK DE UITZENDING

Geneeskunde student Coosje: “De patiënten doen me echt heel erg veel. Hun huid ligt open, ze kunnen niet meer lopen en bij sommigen is met alle ledematen iets mis. Voor hen is het het ergste dat ze met niemand meer contact hebben. Dat ze zijn verbannen. Dat wil wel wat zeggen. Dat verbannen erger is dan dat je een aantal ledematen mist.”

16 Recover 2 2013

Bekijk de uitzending via www.leprazending.nl/myanmar Of scan de QR-code

Recover 2 2013 17


KORTE N E T H C I R E B

Syed zou een baan met beide handen aanpakken...

D LEPRA D

AG

WEREL

...als hij dat kon

26

0 14

te k e r t s uitge den han

ja n u a ri 2

Bestel nu het gratis informatiepakket wereld Lepra Dag voor uw kerk of gemeente bij cor@leprazending.nl of tel. 055 - 7 600 500. 18 Recover 2 2013

1873

Lepra bestaat al duizenden jaren. Toch heeft het tot in de 19e eeuw geduurd voordat de ziekte duidelijk werd beschreven en de veroorzaker van de ziekte werd gevonden. In 1847 publiceerden twee onderzoekers van het lepraziekenhuis in Bergen (Noorwegen) voor het eerst een duidelijke wetenschappelijke beschrijving van lepra. Wat betreft de oorzaak van de ziekte sloegen zij op dat moment nog de plank mis: omdat uit hun onderzoek bleek dat 70% van de patiënten afkomstig was uit een familie waarin lepra voorkomt, constateerden zij dat lepra erfelijk bepaald moest zijn. Enkele decennia later (1873) ontdekte Armauer Hansen de leprabacterie. Toch werd de waarde van zijn ontdekking op dat moment nog niet ingezien. Veel collega-artsen bleven ervan overtuigd dat lepra erfelijk bepaald was. Pas in 1909, tijdens het tweede Internationale Lepracongres in Bergen bleken alle lepradeskundigen ervan overtuigd dat lepra besmettelijk was en werd Hansen als ontdekker van de lepra-bacil erkend. Bron: Cyril Davey – Caring comes first. The Leprosy Mission Story

Afscheid Jan Willem Klaver Op 11 oktober j.l. hebben wij afscheid genomen van ons oudste staflid in dienstjaren: Jan Willem Klaver, die sinds 1997 verschillende functies bekleedde op het kantoor in Apeldoorn. Ooit begonnen als administrateur ontwikkelde hij zich de laatste jaren tot onze IT-specialist. In de laatste functie heeft hij geholpen om geautomatiseerde systemen zo optimaal mogelijk te gebruiken en heeft hij ons wegwijs gemaakt in de oneindige mogelijkheden van server, PC en laptop. In het afgelopen jaar is Leprazending overgestapt op een systeem waarbij wij werken op servers die niet meer op ons kantoor zelf staan en daardoor is de inzet en kennis van Jan Willem steeds minder noodzakelijk geworden. Daarom heeft Jan Willem zelf het initiatief genomen om het werkverband te beëindigen. Hij gaat nu op zoek naar een nieuwe uitdaging, die nog meer ligt in het missionair helpen van mensen. In welke vorm, waar en wanneer, dat is nog niet bekend. De komende tijd zal leren wat God voor hem in gedachten heeft. Jan Willem, bedankt voor de goede samenwerking, voor je inzet in de afgelopen jaren en Gods zegen gewenst bij het zoeken naar een nieuwe werkkring waar je je talenten kunt inzetten. Het Team van Leprazending Nederland

Lepravrije wereld nog ver weg Apeldoorn/Bangkok – 17 ministers van gezondheid van landen waar lepra nog veel voorkomt hebben op 27 juli in Bangkok een verklaring opgesteld waarin zij hun zorgen uiten over het nog steeds grote aantal leprapatiënten dat ieder jaar weer wordt vastgesteld. De ministers roepen alle partners op de aandacht niet te laten verslappen en de handen ineen te slaan.

organisaties en de stappen die de afgelopen jaren zijn gezet, waardoor lepra in de afgelopen decennia aanzienlijk is teruggedrongen. Maar zij constateren ook dat de aandacht voor lepra dreigt te verslappen. Lepra wordt steeds vaker als een niet urgent probleem gezien en verdwijnt daardoor van de politieke agenda’s . Daarmee is lepra een van de neglected tropical diseases geworden.

De International Leprosy Summit in Bangkok, waar de ministers elkaar spraken, was georganiseerd door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) om de voortdurende problematiek opnieuw op de politieke agenda te zetten. De ministers erkennen de inzet van overheden en particuliere

Daarom dringen de ministers aan bij alle betrokken overheden en organisaties om vast te houden aan de doelstellingen om lepra terug te dringen en discriminatie van leprapatiënten tegen te gaan.

Recover 2 2013 19


PORTRET

TEKST SAMUEL VISSER BEELD THOM DEELSTRA

“Mijn dromen gaan over mijn kleinkinderen. Helaas kan ik zelf niets meer voor hen doen.”

INTERVIEW SAMUEL VISSER BEELD THOM DEELSTRA

DONATEUR

‘Uma raakte me’ Eigenlijk had hij niets met Leprazending. Hij was geen donateur, wist nauwelijks iets van lepra. Toen de brief over Uma in februari 2011 bij hem op de mat viel, was de boomlange ondernemer echter direct geraakt. Hij wilde haar graag een onbezorgd leven geven en steunt haar nu iedere maand. “De envelop van Uma hangt nog steeds naast mijn computer.”

Een onmogelijke keuze

B

ij Sha Jalal openbaarde de lepra zich ruim 20 jaar geleden. Het begon met een pijnlijke vinger en een zweer op zijn been. Toen hij ermee naar het ziekenhuis ging, werd lepra geconstateerd. Hij werd behandeld en was officieel lepravrij. Hij bleef echter last houden van de zweren. Voor genezing moet je rust nemen. Maar dat kon hij niet. Hij stond voor een onmogelijke keuze: “Ik had een gezin met jonge kinderen. We hadden het geld echt hard nodig iedere dag om eten te kopen.” Sha Jalal werkte daarom gewoon door als schoonmaker. Om de zweren voor zijn collega's verborgen te houden, droeg hij lange kleren en soms een verband om zijn hand. Het werd echter onhoudbaar. Hij raakte aan één oog blind. En in

2011 moest zijn onderbeen worden geamputeerd. Niet lang daarna werd hij ontslagen. De familie van Sha Jalal woont met 14 mensen in een eenkamerwoning in Dhaka, Bangladesh. Hij kijkt me aan: “Ik heb nog wel dromen voor de toekomst, maar die gaan over mijn kinderen en kleinkinderen. Ik zou graag zien dat zij gezond groot worden en een goede baan krijgen. Maar hoe moet ik ze daarbij helpen? Ik kan eigenlijk niks voor hen doen. Ik vind het echt heel erg dat ik eigenlijk niets meer kan betekenen. Ik zit hier maar de hele dag op dit bed.” Ik kijk zwijgend om me heen. Ik weet niet wat te zeggen.

W

aarom het verhaal van Uma hem raakte, kan hij moeilijk verklaren. “Ik geef regelmatig aan goede doelen. Toen de brief met Uma’s verhaal op de mat viel, voelde ik direct een bepaalde liefde en de drang om iets voor haar te betekenen. Die vrouw sprak me aan. Misschien is mijn drijfveer vooral te verklaren uit Jacobus 2:8. Daar staat: “Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan handelt u juist’.”

Gekregen

“Mijn zaak draait heel goed en ik houd elke maand veel geld over. Ik besef echter heel goed dat ik dit niet van mensen heb gekregen, maar van God. Alles wat we hebben, is geleend. Ik probeer dan ook veel te geven. Als het ware iets terug doen. Daar wil ik zelf niet de eer voor krijgen, daarom hoeft mijn naam niet bij dit verhaal. Ik vind het belangrijk dat God de eer krijgt.” De ondernemer vertelt dat de brief over Uma op een bijzonder moment in zijn

20 Recover 2 2013

leven werd bezorgd. Zowel privé als zakelijk had de ondernemer een zeer hectische periode achter de rug. “In juli 2011 had ik bij een investering een grote geldsom verloren. Ik voelde me bedrogen. Dat vulde me met heel veel haat. Ik liep helemaal vast.” “Misschien ken je de uitdrukking wel dat God je stuurwiel of je reservewiel is. Voor mij was Hij al jaren het reservewiel. Ik ging wel naar de kerk, maar ik was geestelijk ver van huis. Op een avond heb ik de situatie toch in gebed gebracht. Het was wonderlijk om te merken dat ik rust kreeg. In de tijd daarna begon Gods Woord tot me te spreken. Ik kreeg veel liefde en vertrouwen. Juist op dat moment kwam de brief van Uma binnen.”

"Ik voelde de drang om voor haar te betekeneiets n."

HET VERHAAL VAN UMA Uma is een leprapatiënte uit India. Ze is begin 50 en heeft al ruim 20 jaar lepra. Haar handen en voeten zijn zo beschadigd dat ze niet meer voor zichzelf kan zorgen. Haar familie heeft haar verstoten, jarenlang woonde ze op straat. Ze verblijft nu in een huisje op het terrein van het lepraziekenhuis in Naini. In 2011 stond haar verhaal centraal in een brief.

Recover 2 2013 21


TEKST GERKO LAST BEELD THOM DEELSTRA | EIGEN FOTO

VERDIEPING

Tijdens het vijfjaarlijkse Internationale Lepra Congres in Brussel, afgelopen september, lichtte prof. dr. Richardus zijn bevindingen toe. Op dit congres deelden ongeveer 800 mensen uit de hele wereld de nieuwste informatie over de bestrijding van de ziekte. Ook directeur Henno Couprie van Leprazending Nederland was daarbij aanwezig.

toegepast kan het aantal nieuwe patiënten sterk dalen.” De kosten hoeven het probleem niet te zijn, zegt de onderzoeker. “De medicatie die verstrekt wordt kost bijna niets. Het geld zit in de contactonderzoeken. Ook dat hoeft niet erg kostbaar te zijn. Het gaat per regio om een beperkt aantal patiënten en dus onderzoeken.”

Zeer effectief

Het is van groot belang dat organisaties als Leprazending zich sterk gaan en blijven maken voor deze medicatie, vindt Richardus. “De organisaties hebben een grote verantwoordelijkheid om te lobbyen bij de gezondheidsinstellingen om dit toe te passen. Ze kunnen dat doen vanuit de kennis die ze over dit onderwerp hebben opgebouwd.” De onderzoeker merkt dat hij nog wel wat misverstanden moet overwinnen bij dit onderwerp. “Sommige mensen zijn bang dat mensen rondom leprapatiënten resistent raken tegen het medicijn Rifampicine. Maar dat kan echt niet: ze krijgen het medicijn maar één keer verstrekt.”

Richardus pleitte er tijdens het congres opnieuw voor om de mensen rondom leprapatiënten (familie, buren, vrienden) preventief eenmalig het middel Rifampicine te verstrekken. Dit medicijn is nu al onderdeel van de behandeling van leprapatiënten. “Het is wetenschappelijk aangetoond dat de kans op ziekte bij mensen rondom de patiënten met meer dan de helft vermindert als zij dit middel krijgen”, vertelt Richardus. “Het is dus een zeer effectief middel.”

Contactonderzoek bij familieleden van een leprapatient.

ONDERZOEKER RICHARDUS OVERTUIGD: AANTAL PATIËNTEN KAN OMLAAG

‘Gebruik preventief medicijn tegen lepra’ Het aantal nieuwe leprapatiënten per jaar kan dalen als er preventief medicijnen worden verstrekt aan mensen rondom de patiënten. Dat is de vaste overtuiging van prof. dr. Jan Hendrik Richardus, verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij doet al vele jaren onderzoek naar de verspreiding van lepra.

VERDIEPING

Met dit middel is met name in Bangladesh uitgebreid onderzoek gedaan. Als er een nieuwe leprapatiënt wordt ontdekt, vindt er onmiddellijk een zogenoemd contactonderzoek plaats: er wordt bekeken met wie de patiënt allemaal in aanraking komt. Al deze mensen krijgen Rifampicine verstrekt. Het resultaat is zeer bemoedigend, aldus Richardus, die jarenlang als landendirecteur van Leprazending in Bangladesh heeft gewerkt.

Bezuinigd

Een groot probleem is dat er in de laatste 10 tot 15 jaar weinig contactonderzoek is gedaan. Richardus: “Er is sterk bezuinigd op leprabestrijding. Alles wat als ‘extra’ werd beschouwd is overboord gezet. Dat geldt ook voor het contactonderzoek. Dat is jammer, want mede daardoor blijft het aantal nieuwe leprapatiënten per jaar stabiel hoog, op zo’n 200.000. Als deze preventieve methode zou worden

Dorp

Een ander – werkelijk – probleem is dat veel leprapatiënten niet willen dat hun omgeving weet dat ze lepra hebben. Daarom zou het onmogelijk zijn om de contacten buiten de familie zelf het medicijn te geven. “Dat is een bestaand probleem”, weet Richardus. “Maar het is in de praktijk op te lossen. Door bijvoorbeeld aan het hele dorp het medicijn te geven, zonder bekend te maken wie de patiënten zijn.” Een belangrijke vraag is of de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) deze vorm van preventie gaat omarmen als een goede vorm van behandeling. Dat wordt een moeilijke zaak, voorspelt Richardus. “De WHO heeft in het jaar 2000 gezegd dat lepra als gezondheidsprobleem de wereld uit is. Dat was een deels onterechte aankondiging. Als ze deze vorm van preventie nu zullen gaan toepassen, geven ze dus eigenlijk toe dat hun juichverhalen over de bestrijding van lepra niet klopten. Toch hoop ik dat ze het zullen omarmen. Maar ik kan niet voorspellen over hoeveel jaar het verstrekken van Rifampicine de normaalste zaak van de wereld is.”

De kans op lepra kan met dit preventief medicijn halveren. JAN HENDRIK RICHARDUS

22 Recover 2 2013

Recover 2 2013 23


NALATEN

BEELD KLAAS VAN KRUISTUM

LAAT U LEPRAPATIテ起TEN

BEDANKT VOOR UW BIJDRAGE!

GOEDE ZORG NA? Elke dag worden nog nieuwe leprapatiテォnten gevonden. Zij hebben medicijnen en medische verzorging nodig, soms zijn hersteloperaties, revalidatie of een opleiding gewenst. Zorg voor leprapatiテォnten blijft hard nodig. Ook in de (verre) toekomst. Wij willen u daarom

24 Recover 2 2013

vragen om ons werk op te nemen in uw testament. Zodat wij kunnen blijven zorgen voor deze kwetsbare groep mensen. Wilt u overleggen over nalaten aan Leprazending, bijvoorbeeld over de bestemming van uw nalatenschap? Neemt u dan gerust contact op met directeur

Henno Couprie, telefoon: 055 - 7 600 500 of e-mail: dir@leprazending.nl. Vul voor onze folder over nalaten de antwoordkaart in.

Recover 2 2013 25


TEKST COR VAN LEEUWEN ILLUSTRATIES MICHEL DE BOER

er ber zijn de scholen we In augustus of septem nieuwe arschijnlijk naar een wa nt be Jij . en nn go be r, of n andere juf of meeste groep gegaan met ee je geen ar wa , een andere school misschien wel naar er he of zegt, maar een mijn juf of meester meer on dat alle land is het heel gewo er ed N In . uw ro ev dat m . In andere landen is an ga ol ho sc ar na en kinder niet altijd zo.

Djama wil met zijn rolstoelfiets naar school, maar weet de juiste weg nog niet. Kun jij hem helpen bij school te komen?

Soms zijn de gezinnen te arm , soms is de school te ver weg. Maar er zijn oo k kinderen die niet naar school kunnen omdat ze geh andicapt zijn. Ze kunnen niet goed lopen, bij voorbeeld doordat ze lepra hebben. Of ze mogen niet op school komen omdat ze er vreemd of eng uitzien door de lepra die ze hebben.

Dit is Djama. Hij kan niet lopen, zijn benen zijn niet sterk genoeg. Hij gaat daarom vaak kruipend over de vloe r, ook buiten zijn huis. Maar school is dan te ver weg, Gelukkig heef t hij van Leprazending een rolstoelfiets gekregen. Dat is een drie wielfiets waarbij je niet met je voeten trapt, maar de trappers met je handen rond draait en tegelijkertijd ook met je handen stuu rt. Best moeilijk, maar Djama kan het. Hij kan nu weer naar vriendjes en vriendinnetjes toe om te spelen. En hij kan naar scho ol!

Als je de juiste weg neemt dan lees je wat Djama nog meer krijgt als hij naar school gaat. Stuur die woorden per e-mail aan cor@leprazending.nl. Vergeet niet je geboortedatum en je adresgegevens te vermelden. Omdat jij Djama geholpen hebt, sturen wij je dan een klein cadeautje.

Rafi

KijK, iK heb een nieuw been.

nu Kan iK ooK mee voetballen.

schiet maar!

haha! huh?

oeps!

www.deboerillustraties.nl

KINDEREN

super!

26 Recover 2 2013

Recover 2 2013 27


COLUMN

UIT DE WEBSHOP

In ons vermogen

Kerstkaarten

We hebben dit jaar twee mooie designs aan ons assortiment kunnen toevoegen. U kunt de kaarten bestellen op de website, of door even te bellen met 055 - 7 600 500.

Onlangs sprak ik met een collega van een andere organisatie over de relatie tussen armoede en lepra. Lepra krijgt vat op het lichaam als dat door armoede onvoldoende weerstand kan bieden aan de leprabacterie. Een beetje moedeloos sprak ik: “We hoeven dus alleen maar de armoede de wereld uit te helpen, dan zijn we ook van lepra af.” Mijn collega, een jonge moeder, sprak optimistisch “Nou, dat kan toch?”

Alle sets zijn € 4,95 voor 4 gelijke kaarten met enveloppen.

€ 13,06 € 29,05

A

Koffiepakket Fiësta

4-delig € 14,95 incl. btw / € 13,06 excl. btw

B

Vroege Vogelpakket

8-delig € 33,91 incl. btw / € 29,05 excl. btw

Serie B (ontwerp Renée de Vink): 4. Maria 5. De kribbe 6. De wijzen

€ 34,50 € 30,-

De volledige opbrengst van deze kaarten is bestemd voor de Mercy Homes van LEPRAzending in India, waar ouderen met lepra worden opgevangen en verzorgd. www.leprazending.nl

C De volledige opbrengst van deze kaarten is bestemd voor de Mercy Homes van LEPRAzending in India, waar ouderen met lepra worden opgevangen en verzorgd. www.leprazending.nl

Bakkerellenpakket

8-delig € 35,21 incl. btw / € 30,00 excl. btw

D Ruiken, Voelen, Proeven pakket 8-delig € 40,95 incl. btw / € 34,50 excl. btw

De volledige opbrengst van deze kaarten is bestemd voor de Mercy Homes van LEPRAzending in India, waar ouderen met lepra worden opgevangen en verzorgd. www.leprazending.nl

NIEUW Serie C (Ontwerp Dash): 7. Stal met schapen 8. herders met schapen

BESTELLEN Kijk op onze website voor de exacte inhoud van elk pakket. U kunt de pakketten eenvoudig bestellen door een e-mail te sturen aan cor@leprazending.nl. De pakketten worden uitgeleverd door een professionele FairTrade organisatie. Die neemt na ontvangst van de bestelling contact met u op om de details met u door te spreken. De bestelde kerstpakketten kunnen vervolgens naar 1 adres, of naar verschillende adressen worden verstuurd. De uiterste bestelmogelijkheid is 2 december, laatste uitlevering 19 december 2013.

Dank u wel! Cor van Leeuwen Hoofd PR en Communicatie Volg ons op Twitter @Leprazending

Kerstpakketten geven is een springlevende traditie! Maar liefst 93% van de Nederlanders stelt een kerstpakket op prijs. In samenwerking met de organisatie Talent kunnen wij vanaf dit jaar ook FairTrade-kerstpakketten leveren. Daarmee geeft u een waardevol cadeau. Niet alleen voor uw medewerkers en/of relaties, maar ook voor de mensen in India of Kenia die de producten hebben gemaakt. Ambachtelijk, duurzaam en maatschappelijk verantwoord. En met uw aankoop steunt u natuurlijk het werk van Leprazending.

Serie A (winnaars Kinderkerstkaartenwedstrijd 2012): 1. De Kerststal 2. De Engel 3. De Herders

Als Leprazending zijn onze middelen beperkt en alleen zullen we dat ideaal nooit bereiken. Maar zelfs als we met z’n allen samenwerken, zullen we dan deze utopie ooit bereiken? Jezus zegt immers: “De armen zullen altijd bij je zijn…”(Mattheus 26:11). Is dat een oproep om je er maar bij neer te leggen? Om je naaste links te laten liggen en je alleen te richten op God? Ik denk zelf van niet. Op heel veel plaatsen roept de Heer ons op om ons te bekommeren om de armen: “Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten.” Jezus spreekt niet over het wereldprobleem armoede, maar geeft aan hoe onze verhouding naar onze medemens moet zijn: doe wat in je vermogen ligt om je naaste te helpen. En dat is geen Utopia, maar een haalbare opdracht. Ook als ‘kleine’ Leprazending doen we wat in ons vermogen ligt. We lossen de wereldproblemen niet op, maar helpen de naaste, de arme, die ons nodig heeft. En dat kunnen we doen, omdat ook u gehoor geeft aan deze boodschap van Jezus.

Kerstpakketten

Geen kerstpakket gewenst?

Wilt u uw medewerkers de mogelijkheid geven om af te zien van een kerstpakket en in plaats daarvan een gift te geven aan Leprazending? Mail ons dan hun adressen door en wij sturen een kleinigheidje als dank voor hun gift.

www.leprazending.nl/webshop Dit aanbod is geldig zolang de voorraad strekt. Indien nodig kan er een alternatief pakket in overleg met u worden uitgezocht.

28 Recover 2 2013

www.leprazending.nl/kerstpakketten

Recover 2 2013 29


(advertentie)

S pe c iale d onate u r s aan bi edi n g! REPORTAGE

PUZZEL

Kruiswoordraadsel Als u de onderstaande kruiswoordpuzzel oplost, ontstaat op de blauwe regel een andere benaming voor lepra. Stuur dit antwoord voor 1 december 2013 naar cor@leprazending.nl en u maakt kans op één van de cadeaubonnen voor onze webshop. Vergeet niet uw naam en adresgegevens te vermelden. 1

2

3

4

5

6

7

13 17

18

23

14 19

24 30

40

45 49

31

61

70

48

57

53

58

54

59

63

60

64

67

68

Verticaal: 1. familielid 2. Openbaar Ministerie 3. interest 4. kind zonder ouders 5. boom 6. klasse van

tot

40i% ng!

65

kort

69

71

Horizontaal: 1. Europees land waar in 1873 de leprabacterie werd ontdekt 8. gift aan een bedelaar 13. hoogste aantal 14. kloosteroverste 16. wet die de toelage aan ouderen regelt 17. landbouwwerktuig 19. namaak 20. aanduiding voor de filmsterkte 21. Latijnse groet 22. stop 23. vaal 25. land in Zuid-Amerika 27. plaats in Engeland met beroemde paardenraces 29. aanwijzend voornaamwoord 30. vrouw van Jacob 31. bouwvallige woning 33. plaats in Egypte 35. vordering 36. regencape 38. pa 45. boom 46. aartsengel 48. een van de stammen van Israël 49. voorvoegsel om christelijke muziek mee aan te duiden 51. goedzak 52. zoon van Jacob 53. toets op de PC 55. serieusheid 57. regenachtig 59. plaats aan de Maas in België 61. muzieknoot 62. vleessoort 63. Wereld Natuur Fonds 64. tijdseenheid 65. grondtoon 66. Amerikaanse nieuwszender 67. lof 68. grappenmaker 70. plek zonder direct licht 71. een van de focuslanden van Leprazending

30 Recover 2 2013

Laagste prijsgarantie!

38 44

52

62 66

33

43

51 56

28

37

47

50

55

32

42

46

12

22 27

36

41

11

16

26

35

10

21

25

34

9

15

20

29

39

8

sportauto's 7. Aziatisch gerecht 8. internetcode voor Oostenrijk 9. vloeibare gesteente 10. tropische regenperiode 11. Onderwijs & Wetenschappen 12. laatste lied van de kerkdienst 15. overstekend terras aan een bovenverdieping 18. Gelderland 20. uitroep van herkenning 22. boerderij 24. Ierland 25. verlaagde C 26. elektrisch geladen deeltje 28. ChristenUnie 30. teken van genegenheid als afsluiting van een brief 32. Franse schrijfwijze voor Tsjaad 34. delfstof 35. Griekse letter 36. Person Affected by Leprosy 37. plaats in België met bekende grotten 40. rivier in Frankrijk 41. naam van een streek, een rivier en een god in India 42. bosrijke streek in Gelderland 44. oude naam voor Thailand 47. alstublieft 48. etmaal 50. natuurlijk logaritme 52. venijn 53. graansoort 54. ledikant 56. deel van het gebit 58. afkorting die vaak op het kruis wordt afgebeeld 59. energiebedrijf 60. ongaarne 64. voorloper van de MAVO 66. Zwitserland (op auto’s en internet) 67. eerwaarde 68. muziekdrager 69. Nederlandse Spoorwegen

De oplossing van de puzzel in Recover #2 is de naam Wellesley Bailey, die in 1874 de Mission to Lepers oprichtte, die uitgroeide tot Leprosy Mission (Leprazending). De prijswinnaars zijn: Eugène Theunissen Heesch, Fam. T. Westra - Rinsumageast, Co van Melle - Amsterdam Van harte gefeliciteerd. De cadeaubon voor de webshop is inmiddels toegestuurd. Z W A L U G R O W I L I L W I L L E M A L IJ S B E R G L E P E B L O L L L U C H T S P I N

W E L L E S L E Y B A I C E L L B A N G L A D E L E P R O S Y

S N L I X L A L

T L Y P A A A G

A A R T A N D

A L E O S M

L L O N O N G A R L A N D

U T N D E R R I E

H I S S I O N

Ferien r esor t Co chem****

Profiteer nu en boek via www.onsvakanties.nl/leprazending Sport & animatie

Receptie op het park

Overdekt zwembad

(mini) Supermarkt

Golf / golfinstructie

Buffetrestaurant

(á la carte) Restaurant

Snackbar

Prijsvoorbeelden bij weekverblijf Ferienresort Cochem Aankomst

GC4 (4-persoons) GC8 (8-persoons) FV14 (14-persoons) Van Voor  Van Voor Van Voor 28.06 - 05.07  € 535,- € 405,-  € 625,- € 495,-  € 955,- € 575,-  05.07 - 12.07  € 665,- € 530,-  € 780,- € 625,-  € 1065,- € 695,-  12.07 - 19.07  € 740,- € 590,-  € 870,- € 695,-  € 1140,- € 740,-  19.07 - 09.08  € 820,- € 655,-  € 960,- € 770,-  € 1260,- € 820,-  09.08 - 16.08  € 755,- € 605,-  € 890,- € 710,-  € 1165,- € 755,-  16.08 - 23.08  € 640,- € 510,-  € 750,- € 595,-  € 1050,- € 685,-  23.08 - 30.08  € 560,- € 420,-  € 660,- € 530,-  € 975,- € 585,-  Bijkomende kosten: toeristenbelasting € 1,99 p.p.p.d., reserveringskosten € 30,-, eindschoonmaak is optioneel (maar bij FV14 verplicht € 138,-).

0184 - 422 000

Vakantie dichtbij in Duitsland

Op slechts 170 kilometer van de Nederlandse grens ligt Ferienresort Cochem. Deze bijzondere bestemming kenmerkt zich door prachtige vrijstaande villa’s en hoogwaardige faciliteiten voor jong en oud, zoals restaurants, snackbar, supermarkt, indoorspeeltuin, overdekt zwembad en minibowling. Het schilderachtige heuvellandschap aan de Moezel is het ontdekken zeker waard. In deze streek kunt wijnproeven bij de boer en wandelen langs de wijngaarden. Bezoek dorpjes vol vakwerkhuizen of één van de leuke speel- en dierentuinen in de omgeving. Ga mountainbiken of nordic walken. Maak een Moezelrondvaart of volg het fietspad langs de rivier. Vakantie in Duitsland, maar toch dichtbij!

Kijk op onze website voor de beschrijving van de luxe accommodaties!

info@onsvakanties.nl

onsvakanties.nl/leprazending


Mputu (10)putu zijn gevoelloos

nM is ze De handen va pra. Gelukkig le r o o d m ro k u en staan ra is gestopt. N p le e d , n e z e n ar handen. onlangs ge a h n a v l te rs e t aan h wordt gewerk

Recover 2 2013 32

Recover 2013 2  

Het magazine van Leprazending Nederland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you