le postmoderniste

Ho Chi Minh City, VN

'le postmoderniste' là một ấn phẩm tổng hợp các tác phẩm nghệ thuật thuộc nhiều loại hình đa dạng đến từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời phân tích và phê bình chiều sâu của một số tác phẩm nhất định. Sứ mệnh của 'le postmoderniste' không chỉ là khai thác và khuyến khích những xu hướng tích cực và bền vững trong nghệ thuật mà còn ngăn chặn và cô lập lối đi thiếu giá trị thẩm mỹ hoặc nhân đạo đang nảy mầm một vài tác phẩm và ở một bộ phận giới văn nghệ sĩ. Bản thân 'le postmoderniste' là một tác phẩm nghệ thuật, một không gian triển lãm có khả năng phối hợp và bảo trợ nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau ngay bên trong nó.

https://www.facebook.com/lepostmoderniste