Page 1

Pro region Kutná Hora

Kolín

Čáslav

Zruč nad Sázavou

Uhlířské Janovice

DUBEN 2014

Zbraslavice

Osobnost: MARIE MILICHOVSKÁ ZDARMA do schránek a stojanů

inzerce firem a živnostníků

společnost

kultura

historie

Dobrá zpráva

Velikonoční poselství

Zdraví

Seriál

Jak se žije v Uhlířských Janovicích s. 6

Přijede pouť! No, po pravdě řečeno, dobrá zpráva je to hlavně pro generaci od  dvou do  dvaceti let. Pro ty dříve narozené následuje zpráva poněkud varující: připravte si peněženky!! Ať tak nebo tak, to, že tradiční Sedlecká pouť, údajně druhá největší po  pouti Matějské, s  sebou přináší velikonoční radovánky, ale i  jaro, je zpráva veskrze dobrá. Tradice Sedlecké pouti sahá opravdu hluboko do  historie, až do počátku 14. století. Ovšem atmosféra prvních poutí byla zcela jiná než dnes. Tehdy byla zbožnou poutí k  Božímu hrobu a  jedinou zvukovou kulisou byl zpěv nábožných písní, za  jejichž doprovodu skupiny poutníků směřovaly k sedleckému chrámu, aby se zde oddaly tichému rozjímání. U  cíle cesty je později očekávalo jen několik skromných krámků se sortimentem naprosto odlišným od  těch dnešních: modlitební knížky, svaté obrázky či modlící růžence. No, snad nějaký ten pamlsek se tu a tam také objevil. Ale hlavním posláním těchto prvních poutí bylo hluboké prožívání vrcholných křesťanských svátků – Velikonoc. Doba se měnila, pouť zůstala, ale i její atmosféra se postupně vyví-

Z obcí

Pokračování na straně 2

Moudro na duben

Ukliďte se!

Katlov se už napouští

s. 22

s. 11

Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit. Albert Einstein


dobrá zpráva / INZERCE

2

Přijede pouť! Dokončení ze strany 1 jela. Prostranství před chrámem se postupně víc a  víc zaplňovalo vyvoláváním kramářů, vychvalujících své zboží, v němž se náboženský sortiment stával záležitostí spíše okrajovou. Také nabídka onoho převážně „světského“ zboží se proměňovala. Jen ti opravdu dříve narození si vzpomenou na  sádrové opičky, pohupující se na tenké gumičce. Pouťový sortiment se přizpůsoboval „požadavkům trhu“, a tak hitem se stávala v 60. letech minulého století plastiková „céčka“, trička, vyzdobená potisky nejrůznějšího druhu a v provedení co nejkřiklavějším, plyšové figurky v  podobách momentálně probíhajících televizních seriálů a tak dále. Měnil se i počet a charakter pouťových atrakcí včetně jejich hudebního doprovodu, reprodukovaného v  té nejhřmotnější podobě. Zatímco například v roce 1916 se dětským návštěvníkům sedlecké pouti nabízel pouze jeden dřevěný kolotoč, poháněný lidskou silou

a doprovázený kvílivým zvukem kolovrátku, doba současná počítá tyto atrakce na  desítky a  místo kvílivého kolovrátku nás zahlcují svým duněním obří reproduktory. Dávno pryč je doba, kdy vám stačilo vyndat z peněženky 50 haléřů, aby si váš malý potomek vychutnal okružní jízdu na  dřevěném koníkovi. Stejně tak doba, kdy jste se za pouhou jednu korunu mohli upatlat nadýchanou cukrovou vatou, už patří do  kategorie bájí a pohádek. Každoroční tradice velikonočního pouťového veselí byla přerušena v  celé historii pouze jednou, a  to koncem druhé světové války. Kuriózním pokusem zbavit sedleckou pouť byť jen symboliky církevních svátků, reprezentované těsným sousedstvím s  chrámem, bylo v 60. letech její přemístění na prostranství před tehdy novou kutnohorskou fabriku dnes již bývalého ČKD. Pokus přiblížit velikonoční radovánky co nejvíce k  místu, symbolizujícímu dělnickou třídu,

však skončil naprostým fiaskem, a tak se sedlecká pouť kajícně vrátila na  své tradiční místo, aby davům „poutníků“ všech generací nabídla „prodloužené rodinné jízdy“ na  atrakcích všeho druhu, zaútočila zvukovou kakofonií na jejich sluch a důkladně zasáhla do rodinného rozpočtu. Neměli bychom ale zapomenout také ještě na jednu charakteristic-

kou atmosféru pouti: návštěvníci se tu více, tu méně náhodně setkávají třeba po roce, ale i delší době se svými příbuznými, známými či kamarády. A Velikonoce jsou přece dobou potkávání či rodinných sešlostí. Takže skutečnost, že přijede pouť, je v tomto smyslu dobrá zpráva. Miroslav Štrobl

Nabízíme kompletní sortimen entt elektroinstalačního materiálu a svítidel

elektromateriál - svítidla - maloobchod - velkoobchod

Dovolujeme si vás pozvat na prezentace elektroinstalačních výrobků, které jsme připravili ve spolupráci s níže uvedenými firmami: 3. 4. 10. 4. 17. 4. 24. 4. 15. 5.

WAGO SEZ-CZ ABB EATON PHILIPS ČR

22. 5. SCHNEIDER ELECTRIC 29. 5. IES 5. 6. NOARK Electric Europe KANLUX

Při předložení tohoto inzerátu

SLEVA 5 % na jednorázový maloobchodní nákup. Platnost do 5. 6. 2014

www.elomat.cz

Čáslavská 244, Kutná Hora – Karlov, tel.: 327 512 631, 777 742 746

I přes probíhající opravy křižovatky jsme dobře dostupní. Příjezd řízen semafory s intervalem 4 minut.

OTEVŘENO: PO - PÁ 7.00 - 17.00 hod.; SO 8.00 - 11.00 hod.


ÚVODEM

3

Velikonoční kalendárium 2014

Květná neděle (13. dubna) Připomíná Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, kde jej davy lidí vítaly zelenými ratolestmi. Je šestou postní nedělí. Po ní následuje Svatý týden, vrcholící nedělním Božím hodem velikonočním. Ještě donedávna se na mnoha místech dodržoval zvyk vzít na  sebe o Květné neděli to nejlepší oblečení, jehož součástí byl, byť sebemenší, nový doplněk. Škaredá středa (16. dubna) Připomínka zrady Jidáše Iškariotského, který se ve  středu spiknul s  farizeji proti Ježíši. Lidé by se neměli v tento den mračit, protože podle lidových tradic se pak budou mračit každou středu až do příštích Velikonoc. Zelený čtvrtek (17. dubna) Tímto dnem začíná tzv. velikonoční triduum (třídení). Na  Zelený čtvrtek se připomínají dvě hlavní události: Ježíšova večeře na  rozloučenou, při níž myje nohy apoštolům, ustanovuje tajemství eucharistie a zároveň je zrazen od Jidáše, a Ježíšova motlitba v Getsemanské za-

hradě, při níž byl zajat a následně ukřižován. K  lidovým zvykům patří omytí ranní rosou jako ochrana proti nemocem. Hospodyně musely zamést dům ještě před východem slunce a smetí odnést na křižovatku, aby se v domě nedržely blechy. Na horách se házel do studny chléb s medem, aby se v ní držela voda po celý rok. Také pečivo zvané jidáš, pojídané s medem, zaručovalo zdraví.

křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci (vigilii). Z ohořelých dřívek se udělal křížek a donesl se na pole, aby bylo úrodné. Někde se dávaly za trámy domu ohořelé uhlíky, aby ochránily dům před požárem. Doma se uklízelo, bílilo, pekly se mazance, beránci, pletly pomlázky a zdobila se vajíčka. Bílou sobotou končí předchozí čtyřicetidenní období půstu.

Velký pátek (18. dubna) Je součástí Svatého týdne a velikonočního tridua. Připomíná se smrt Ježíše na  kříži. Je to výhradní den v  roce, kdy středem církevní liturgie a  jejím vrcholným momentem není eucharistie, ale kříž. Velký pátek je dnem postu od  masa a  újmy v  jídle. V  tento den se lidé chodili omývat do potoka, aby se jim vyhýbaly choroby. Textilníci předli pašijové nitě, jimiž udělali několik stehů, chránících rodinu před uhranutím a zlými duchy. Košile, ušitá pašijovými nitěmi, pak chránila svého nositele před bleskem. Na  Velký pátek se nesmělo prát prádlo, nesmělo pracovat v  sadu a  nesmělo se nic půjčovat.

Boží hod velikonoční – neděle (20. dubna) Je vyvrcholením velikonočních svátků. Kristus vstal z mrtvých za  svítání „prvního dne v  týdnu“ neboli prvního dne po sobotě (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. V tento den dostala každá návštěva kousek posvěceného jídla, trochu se ho dalo na pole, do studny a na zahradu, aby byla úroda, voda a  dostatek ovoce.

Bílá sobota (19. dubna) Den, kdy Ježíš ležel v hrobě – den ticha, den rozjímání. Nekonají se žádné liturgické obřady. Po  západu slunce začíná velikonoční bdění (vigilie) a  tím slavnost Kristova vzkříšení. Název Bílá sobota pochází pravděpodobně od  bílých rouch

Velikonoční pondělí (21. dubna) Někdy zvané Červené pondělí je druhým dnem velikonočního oktávu (osmidenní) a následuje po nedělním Zmrtvýchvstání Páně. V tento den se chodí s pomlázkou na  koledu. Jde o  starý zvyk, zmiňovaný již ve  14. století. Pomlázka (od slova „pomlazovat“) z vrbového proutí zde symbolizuje předání svěžesti a  zdraví po  dlouhé zimě. Tradiční odměnou pro koledníky jsou malované kraslice.

Obsah ÚVODEM Velikonoční kalendárium 2014 .......... 3 OSOBNOST REGIONU Marie Milichovská .............................. 4 SERIÁL Jak se žije v obci... Uhlířské Janovice..... 6 tip na VÝLET Na kole kolem Kolína.......................... 8 Z REGIONU......................................... 9 ZVÍŘATA Můj život s kočkami I........................ 10 Z OBCÍ Katlov se už napouští........................ 11 na pranýři Chátrá a chátrá................................. 12 KULTURA ......................................... 14 KULTURA A SPOLEČNOST................ 15 pel-mel.......................................... 21 ZDRAVÍ Ukliďte se ........................................ 22 zamyšlení Komenského desatero...................... 23 vaříme............................................ 24 z dílny žáků / školy.................... 25 DĚTI Karma jménem farma 7.................... 27 finance.......................................... 29 ŘÁDKOVÁ INZERCE / SOUTĚŽ......... 30

Velikonoční pranostiky a symboly - Prší-li na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu. - Když na Boží hod prší, sucho úrodu vysuší. Velikonoční oheň Symbolizuje vítězství Krista nad temnotou a smrtí. Zapaluje se před velikonoční bohoslužbou. - Je-li Zelený čtvrtek bílý, léto bude teplé. - Velký pátek deštivý, dělává rok žíznivý. - Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.

Velikonoční svíce – paškál Je symbolem vzkříšení Krista. Zapaluje se od velikonočního ohně po celou velikonoční dobu. Velikonoční vajíčko – kraslice Symbol zárodku života a  vzkříšení.

V křesťanství se vejce také vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus k  nesmrtelnosti. I barvy kraslic mají své symboly. Například červená je symbolem Kristovy krve. Velikonoční pomlázka Vyšlehání svobodných děvčat jim má přinést zdraví a veselí po celý rok. Vdané ženy bývaly vyšlehány proto, aby jim byl vyhnán zlý jazyk. Hospodáři šlehali čeládku, aby nebyla líná, krávu, aby se brzy otelila, a ovocné stromy, aby se brzy probudily k další úrodě.

Velikonoční beránek V podobě piškotového pečiva je jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť on je beránek Boží, obětovaný na spásu světa. Velikonoční jidáše Pečivo z  kynutého těsta, stáčené před pečením do  různých tvarů. Upečený ve tvaru prostého válečku symbolizuje provaz, na  kterém se oběsil Kristův zrádce Jidáš. Velikonoční mazanec Pečivo ze stejného těsta. Svým oblým tvarem symbolizuje slunce.


OSOBNOST REGIONU / MARIE MILICHOVSKÁ

4

Skleněná odyssea Za následujícím rozhovorem jsme se vydali na hranice Středočeského kraje, do malé obce Tasice. Turisticky je to velmi atraktivní lokalita nejen díky nádherné přírodě Vysočiny, ale hlavně díky ojedinělému sklářskému skanzenu se zachovalými historickými objekty, který se před čtyřiceti lety stal dokonalým interiérem pro natáčení televizního seriálu Synové a dcery Jakuba skláře v hlavní roli s Luďkem Munzarem. Jde o nejstarší sklárnu v Evropě.

Našimi průvodci byla paní Marie Milichovská, matka současného majitele, a pan Vlastislav Tvrdík. A  protože žena má vždycky přednost, rozhovor jsme začali s ní. Pominu-li váš osobní vztah k Tasicím jakožto rodinnému podniku, jaký je váš vztah ke sklu z hlediska vaší původní profese? „Původně jsem pracovala v projekci bývalého Kovofiniše v Ledči nad Sázavou, pak jsem dělala mzdovou účetní. Když šel podnik do konkurzu, pracovala jsem chvíli ve výrobě v Havlíčkově Brodě. Díky svým jazykovým znalostem jsem se uplat-

Pokračovatelé tasické tradice paní Marie Milichovská a pan Vlastislav Tvrdík ve svém království

nila v oblasti cestovního ruchu. Do  Tasic jsem přišla jednoho zasněženého prosincového dne. Když jsem poprvé vstoupila do prostředí tehdy ještě fungující sklárny, která tehdy patřila předchozímu majiteli, vyvolalo to ve  mně nezapomenutelný pocit něčeho úžasného. Zima roku 2006, kdy závaly sněhu těžce poškodily značnou část celého areálu, však všechny plány na další rozvoj výroby znemožnila, a sklárna se prakticky zastavila.“ V roce 2012 přešel sklářský skanzen do  rukou vaší rodiny. Jaké byly začátky? A  co vás vlastně vedlo k  tomuto kroku, který se z pohledu laika jeví za dané situace tak trochu jako „ekonomická sebevražda? „Samozřejmě, že začátky nebyly jednoduché. Obnovit výrobu se ukázalo za dané situace zcela nereálné. Skanzen se tedy otevřel nejen pro turisty, ale také třeba pro srazy různých občanských sdružení, například majitelů historických vozidel, motorkářů, dokonce i svatby se tu občas konaly. Ekonomická situace se díky těmto aktivitám mírně zlepšovala. Dostali jsme se na řadu internetových portálů, propagujících turistický ruch, například Kudy z nudy, a to přineslo zvýšený zájem o  náš skanzen. V  propagaci nám hodně pomáhá kutnohorská Průvodcovská služba a  její destinační management. A co nás vedlo k  nakročení té, jak vy říkáte, ‚ekonomické sebevraždě‘? Byla to v nemalé míře srdeční záležitost. Víte, ti naši předchůdci – ne přímo rodinní předkové –, tu před námi pracovali více jak dvě stě let. Dokázali sklárnu udržet na vysoké úrovni i v tak složitých obdobích, jakými byla například první i  druhá světová válka, ale i  v  časech následujících. A najednou v době, od které jsme si mnoho slibovali, se celá výroba nechala padnout téměř ze dne na den. To samozřejmě není plané vzdychání po zašlé éře takzvaného socialismu. Naopak. Vzbudilo to v nás pocit zodpovědnosti za  naše předky, za lidi, kteří tu pracovali a pro něž sklárna představovala jejich život. Teď je to náš život. Nedokázala bych odsud odejít. Dcera tu vlastně bydlí, a syn rozhodl, že by stálo za to to tady zachránit, aby po nás zbylo něco víc, než ty sešlapané plechovky od coca-coly. Sice tu s námi nepracuje, ale jak mu to jeho pro-

Sklářská huť Tasice

fese dovolí, jezdí za námi. O všech dalších krocích a plánech se radíme všichni společně. To je tedy ta srdeční záležitost naší rodiny. A jistě i  mých kolegů, hlavně tady pana Tvrdíka, který stávající chod skanzenu vlastně zastřešuje.“ V  této souvislosti se nemohu vyhnout otázce o  vašich plánech do budoucnosti. „Víte, plány jsou jedna věc, a reálné možnosti věc druhá. Do roku 2016, kdy si naše sklárna připomene 220 let od zahájení výroby, bychom rádi zprovoznili alespoň alternativní zařízení na  výrobu skla, které by našim návštěvníkům poskytlo možnost vidět a  případně si i  ozkoušet práci foukačů skla. Zatím nabízíme v  naší prodejně převážně produkci jiných sklářských výrobců, ale věřím, že jednou bude hlavním sortimentem naše tasické sklo.“ Co pro vás znamenají plány do  budoucna právě v  souvislosti

Sklářské pece

s charakterem rodinné firmy? „Do značné míry je to určitá povinnost držet tradici. Sklářství patřilo k řemeslům, které se předávaly z generace na  generaci. Ostatně, moc dobře to charakterizoval zmíněný televizní seriál o  sklářské rodině Cirklů. Samozřejmě bychom rádi sklárnu jednou předali našim potomkům. Zatím jsme na začátku.“ Do  našeho vyprávění velmi zasvěceně občas vstoupil i  Vlastislav Tvrdík, o němž byla v úvodu zmínka. Další otázku jsem tedy směřoval přímo na něj. Troufám si odhadnout, že vy sklářem skutečně jste. A že toto řemeslo máte v rodě. „Ano. Pracovali zde dva moji strýcové a  potom i  já. Sklárna tehdy fungovala a živila až 120 lidí ze širokého okolí. Nastala však situace, o níž byla řeč - pece vychladly, působil tu správce konkurzní podstaty, a dokonce hrozilo nebezpečí, že


OSOBNOST REGIONU

5

Tasice produkovaly prakticky veškeré druhy skla: čiré, barevné, bezolovnaté, broušené, malované…, technické sklo, ale i křišťálové lustry – netypické pro Vysočinu – dodávaly se do Indie – Bohdanečský kostel ho má.

místo hutě tu zřídí uhelné sklady. Bylo to období dost nepříjemné, kdy jsem se staral alespoň o to, aby to tu prostě nespadlo. Naštěstí teď je už všechno jinak.“ Předpokládám, že myšlence o oživení sklářské výroby fandíte? „No samozřejmě! Ale pozor! Je jasné, že půjde o alternativní výrobní zařízení. Oživit sklářské pece v historické podobě, jak je vidí naši návštěvníci, je opravdu mimo realitu.“ Většina skláren měla ve  své produkci určité specifické výrobky i  charakter skla. Jak tomu bylo u vás? „Jednalo se například o  červené sklo, vyráběné ze speciální směsi sklářského kmene. Používalo se buď v  hladké podobě, nebo s  mělkým zábrusem, případně s  nalepovaným skleněným dekorem. Ke  specifickým produktům patřilo sklo foukané „do  drátů“, což předpokládá zvláštní technologii výroby. Odcházely odtud ale také třeba skleněné barometry pro lodníky, které se vyvážely do  přímořských zemí. Tasická sklárna dokázala vyrobit i  křišťálové lustry, které šly většinou na vývoz. Jeden z mála ze zdejší produkce, který zůstal v Čechách, můžete dodnes vidět v kostele v  nedaleké Bohdanči. Tasické sklo obdivoval i  Napoleon Bonaparte! Výčet výrobků by byl ale samozřejmě mnohem delší.“ Stejně jako naše vyprávění. Zažijte ho sami. Do sklářského skanzenu v  Tasicích se můžete vypravit nejen v  letní sezoně, ale po  celý rok. A  jak jsem poznal, budete vždy vítanými hosty. Miroslav Štrobl Fotografie autor

V období výroby do r. 2002 patřilo k určitému specifiku sortimentu sklo červené barvy, vznikající díky vytápění pece generátorovým plynem. Jde o draselné sklo, které se nebrousí do hloubky.

Sklárna Tasice Historie tasické sklárny se začala psát po roce 1796 za působení prvního huťmistra Ferdinanda Čapka. Během dalších století se zde vystřídala celá řada soukromých majitelů, ve druhé polovině minulého století pak byl provoz začleněn do tehdejších národních podniků. Zlom nastal po roce 1989. V roce 1990 je huť prohlášena kulturní památkou, chráněnou státem, přechází do soukromých rukou, ale po roce 1996 je uzavřena z důvodu nízkého odbytu na trhu, přesyceného levným sklem z Číny. Sklářské pece vyhasly a  ani pokus o  oživení výroby po  roce 2000 se příliš nezdařil. Další soukromý majitel vybudoval ze svých prostředků a  za  finanční podpory Havarijního fondu MK ČR a Fondu kraje Vysočina ve sklárně skanzen. Nicméně objekty nadále chátraly. 31. července 2012 koupil celý komplex skanzenu ing. František Milichovský s  cílem jej nejen udržet, ale jakožto cennou kulturní památku postupně rozvíjet. Zájemcům o  podrobnější informace doporučujeme osobní návštěvu. Můžeme vás ujistit, že se zde potkáte s  nadšenci, kteří vás ztichlými historickými provozy provedou se zasvěceným výkladem, z  něhož cítíte osobní vztah k  profesi i  ke  každému z  mnoha uchovaných historických předmětů, charakterizujících život sklářů v nedávné minulosti.

„Těšíme se na vás na Regionu.“

Pochoutky Nadi Konvalinkové a Patrika Rozehnala každou neděli od 10 hodin

100.5 FM | ceskyrozhlasregion.cz


Seriál

6

Jak se žije v obci… Uhlířské Janovice

Uhlířské Janovice jsou od roku 1992 městem. Má v nich sídlo Sdružení obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a Středního Posázaví čítající celkem dvacet obcí, mezi něž patří například i Rataje nad Sázavou se svým renesančněbarokním zámkem. Samotné Uhlířské Janovice spravují sedm obcí. Mohou se pochlubit kostelem sv. Jiljí se vzácnými románskými freskami. A také vyhlášeným uzenářstvím, které jeho majitel umístil do, vlastními prostředky, zrekonstruované fary z počátku 60. let 18. století… O současnosti Uhlířských Janovic jsme si povídali se starostou a předsedou mikroregionu Mgr. Jiřím Buchtou a tajemnicí MÚ Ing. Evou Petráskovou. Pomalu se blíží konec dalšího volebního období. Co se vám za poslední čtyři roky podařilo v  obci zlepšit či vybudovat? „V  roce 2012 jsme realizovali zateplení a  výměnu oken v  Domě s  pečovatelskou službou. O  rok později jsme vyměnili okna, zateplili střechy a pláště pavilonů včetně spojovací chodby ZŠ Uhlířské Janovice v  Třebízského ulici. Průběžně opravujeme místní komunikace. V  loňském roce nás také zasáhly povodně, což se možná zdá být zvláštní, když tu neteče žádná řeka. Rozvodnily se však místní potoky. Před největším náporem přívalu dešťových srážek nás uchránil Nový rybník, ale i tak byly hodně poničeny zahrád-

ky nad vodní nádrží, které říkáme Koupaliště. Bohužel však nejvíce postižen byl městský park, kde velká voda strhla most. Přitom park byl zrekonstruován nedlouho před povodněmi. Naštěstí jsme na opravu mostu získali dotaci, takže jsme ho mohli ještě na  podzim loňského roku opravit. Dnes už nejsou v parku patrny žádné stopy po ničivé vodě.“ Co vás čeká v letošním roce? „Máme základní školu i mateřskou školu. V  mateřské škole potřebujeme vzhledem k  zájmu rodičů zvýšit kapacitu o 24 dětí, tedy o celou třídu (nyní máme v mateřince celkem 108 dětí), proto musíme přestavět a  vybavit vnitřní prostory dřívějšího hospodářského pavilonu. Máme podánu žádost o dotaci na přestavbu i o povolení na krajském úřadu. Chtěli bychom s úpravami začít v dubnu. I kdyby se dotaci nepodařilo získat, uskutečníme rekonstrukci z  vlastních prostředků. Stejně tak žádáme i o dotaci na rekonstrukci budovy I. stupně základní školy, který sídlí v Komenského ulici. V  současné době se zpracovává projektová dokumentace, začít bychom mohli o prázdninách hned začátkem července. Záleží však na  tom, zda získáme dotaci. V  přípravách je rovněž projektová dokumentace na  rekonstrukci zdravotního střediska, kde jsou umístěny ordinace lékařů, a  plánuje se proto zejména vybudování výtahu a  zajištění bezbariérového vstupu do  budovy. S  rekonstrukcí bychom chtěli začít na podzim. Čekají nás také další rekonstrukce místních komunikací, letos v  létě přijdou na  řadu ulice Štursova, Maxe Švabinského, Husova a  Prokopa Holého. Žádáme o  dotaci, ale i  kdyby nám nebyla přiznána, stejně rekonstrukci uskutečníme, v  rozpočtu na  ni máme vyčleněny prostředky. Náš rozpočet je vyrovnaný, protože máme vytvořenu rezervu z minulých let.“ Mnohé obce dnes prodávají své pozemky na novou výstavbu, aby přilákaly nové obyvatele či přesvědčily ty stávající, aby neodcházeli jinam. Je to i váš případ? „Ano, naše město dost dlouho trápil nedostatek pozemků pro výstavbu rodinných domků. V  minulém volebním období se zastupitelé

zabývali lokalitou U Sila směrem na  Chmeliště, kde pozemky vlastnili tři majitelé. V tomto volebním období se nám podařilo od  nich pozemky vykoupit. Dále se nám v  roce 2013 podařilo nabídnout zájemcům tři pozemky pro stavbu rodinných domů v  Okružní ulici, z  nichž jeden je dnes již prodaný a  jeho vlastníci už podali žádost o  stavební povolení. Jsou to mladí lidé, kteří tak zůstanou v  našem městě bydlet, což je podstatné. Pokud jde o lokalitu U Sila, je rozdělena na  celkem 22 stavebních parcel, z  toho 17 je ve  vlastnictví města. Je plánována jako obytná zástavba. Bohužel je to běh na  dlouho trať. Mysleli jsme si, že to půjde rychleji, ale není to tak jednoduché. Mění se předpisy, máme nový Občanský zákoník, který mění již připravené smlouvy z  roku 2013 - například u  plynu. Ty všechny je třeba předělat, vytvořit znovu. Pravidla na prodej pozemků v lokalitě U  Sila ještě nemáme stanovena. Nechceme však, aby se pozemky staly předmětem spekulace, proto uvažujeme o  podmínce kolaudace domů k  bydlení do  určité doby, například do pěti let. Chceme, aby u nás lidé bydleli a pracovali, a pokud tu práci neseženou, tak aby přesto zůstali bydlet.“ V  Uhlířských Janovicích je několik silných zaměstnavatelů, například Kooperativa, Greif Akustika, Kovovýroba Stoupa nebo Uzenářství Klepiš, a  pár dalších menších. Ti ale dohroma-

dy všechny obyvatele nezaměstnají… „To ne, lidé jezdí za prací nejvíce do  Prahy, a  potom také do  Kutné Hory, Kolína a Sázavy.“ Máte v tomto směru vyřešenu dopravu? „Ano, například do Prahy od loňského roku jezdi nový spoj jako součást Pražské integrované dopravy (ROPID), linka č. 378 (do  Kutné Hory jezdí podobný spoj – linka 381 z  Hájí – pozn. red.). Ráno jezdí mezi 5.00 – 6.30 čtyři autobusy, v pracovní dny tímto směrem celkem 10 spojů. Obce našeho mikroregionu na ni přispívají částkou 23 633 korun měsíčně. Nejezdí samozřejmě úplně přes všechny obce, ale lidé z těch obcí, kudy příměstská linka nejede, mohou přijet do  Uhlířských Janovic a nasednout na ni u nás. Základní dopravní obslužnost hradí krajský úřad. Na  ostatní dopravní obslužnost, tedy na  linky, které spojují několikrát denně všechny obce a  osady regionu, přispívají obce mikroregionu částkou 701 840 korun za rok.“


seriál / inzerce

7

A co vlaky? Nezměnilo se něco u  vás vzhledem k  omezování regionálních tratí ze strany ČD? „Naštěstí ne, všechny spoje zůstaly. Naše regionální trať nebyla nikdy navrhována na  redukci. Svou roli tu zřejmě hraje její napojení na Posázavský pacifik.“

Ve vašem městě jsou velmi aktivní různé neziskové organizace, například Ochotnický spolek Uhlíř, Sbor dobrovolných hasičů, Mateřské centrum Uhlíček, TJ Sokol Uhlířské Janovice nebo Fotbalový klub UJ. Jaká je s nimi spolupráce? „Výborná. My činnosti spolků každoročně podporujeme částkou přes půl milionu korun formou dotací z  rozpočtu města, upřednostňujeme však ty, které se věnují dětem a  mládeži zadarmo a ve svém volném čase. Neziskové organizace pořádají ve  spolupráci s městem celou řadu akcí, z nichž největší jsou Uhlířskojanovické slavnosti. Letos se budou konat 28. června, všichni jsou srdečně zváni. Prvního května proběhne Prvomájový koncert, den předtím Pálení čarodějnic spojené s  lampionovým průvodem. Přispíváme také na Den dětí, na Taneční kurzy pro mládež a  zejména na  Uhlířskojanovickou parketu, celostátní soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích s  mezinárodní účastí, jejíž 21. ročník proběhl v sobotu 15. března. Letos se v této

soutěži profesionálů i amatérů nově předvedly kategorie mládežnické. Jsme moc rádi, že tato akce zviditelňuje Uhlířské Janovice.“ Co je vaším největším přáním? „Byli bychom rádi, kdyby se dostavěl Domov Uhlířské Janovice, stavba započatá před více než deseti lety. Původně zde měli bydlet pouze senioři, dnes je v plánu umístění i lidí postižených Alzheimerovou chorobou. Budova i pozemky jsou ve  vlastnictví krajského úřadu. Předloni bylo zrušeno výběrové řízení na dostavbu, která měla být hotova v  roce 2013. Nyní je opět vyhlášeno výběrové řízení. Jde tu zřejmě o  finance, protože kraj na tuto dostavbu požádal o dotaci. Tak uvidíme. V každém případě by dostavba a zprovoznění tohoto za-

řízení byly pro naše město velkým přínosem, protože by díky tomu vznikla řada nových pracovních míst, která by mohla být obsazena našimi občany.“ Přejeme vám, aby se vám všechny akce, naplánované ke zlepšení života uhlířskojanovických občanů, podařily v co nejkratší době. Dana Čermáková Fotografie autorka a Antonín Vodička

BYT K PRODEJI

NOVÝ BYTOVÝ DŮM NA SIONĚ Kutná Hora, Husova 114 Tel.: 327 511 706, 602 618 096 www.mydlochovastavebni.cz

UNIKOM – STK

Právě pro vás stavíme nový bytový dům v ul. Na Sioně, Kutná Hora. K prodeji je již jen 1 byt. Bližší info na tel.: 602 618 096 nebo na webu.

www.quick-step.cz

PO–PÁ 7.00–22.00, SO–NE 7.00–20.00

MYCÍ CENTRUM Kutná Hora-Karlov, tel.: 724 235 407 NOVINKA BEZDOTYKOVÉ MYTÍ Chemické předmytí

Voskování

Mytí s mikropráškem

Závěrečný oplach - lesk

Oplach čistou vodou

POdlaHy quicK-SteP® O b j e v t e S v ě t, v e K t e r é m c H c e t e ž í t. . . * Pro každou podlahu Quick-Step® PERSPECTIVE, ELIGNA, nebo ELITE, kterou objednáte v období 01/04/2014 - 15/05/2014 dostanete originální soklovou lištu o rozměrech 58x12mm ve stejném dekoru zdarma, v poměre 1m2 podlahy =1 b.m. lišty. Přesné podmínky speciální nabídky obdržíte od Vašeho prodejce Quick-Step®.

w w w. p o d l a h y - d v e r e - o k n a . c z

Kutná Hora, Karlov 196 (v budově ZZN Polabí), mob.: 777 314 266-7 e-mail: tacho.kh@seznam.cz, PO - PÁ 7.30 až 17.00 hod., SO 8.30 až 11.30 hod.


tip na výlet / inzerce

8

Na kole kolem Kolína Turistická sezona je odstartována. Co milovníkům památek a historických zajímavostí všeho druhu nabízí kolínský region, na to jsme se zeptali asistentky ředitele Regionálního muzea v Kolíně Mgr. Radky Pšeničkové.

Kolínsko je ideální oblast pro cykloturistiku. Co můžete nabídnout pro příznivce této formy putování za zajímavostmi? „Právě cykloturisty bych ráda pozvala do Muzea v Kouřimi. Po celou turistickou sezonu, tedy do 31. října, zde bude otevřena netradiční sportovní výstava nazvaná Dobrodružství cyklistiky – éra vysokého kola v Čechách. Nová expozice je zaměřena především na historicky zajímavé a atraktivní období vyso-

kého kola. Svými exponáty připomíná počátky cyklistiky nejen na území celého Středočeského kraje. Je věnována všem, kdo na kolech jezdili jak rekreačně, tak závodně, a zasloužili se o vznik prvních českých cyklistických klubů.“ Zůstaňme ještě v Kouřimi, přesněji řečeno v kouřimském skanzenu. „Měsíc duben zde samozřejmě bude věnován cyklu národopisných pořadů, jejichž společným jmenovatelem jsou velikonoční svátky. O Smrtné neděli 6. dubna si zde připomeneme lidový zvyk vynášení smrtky a vítání jara. Od 17. dubna, tedy na Zelený čtvrtek, do 20. dub-

na, kdy křesťanské svátky vrcholí Božím hodem velikonočním, je pro naše návštěvníky připraven bohatý program, který se ponese v duchu lidových tradic Velikonoc. Ukázky lidových řemesel, lidových obchůzek s pomlázkou doplní ochutnávka tradičních velikonočních pokrmů. Nabídneme vám také možnost uplést si vlastní pomlázku, ozdobit velikonoční vajíčko, na typicky staročeském jarmarku si budete moci zakoupit tradiční lidové výrobky. Do 25. dubna bude celý program doplňovat tematická instalace Velikonoční čas v Muzeu lidových staveb. Ty, kteří mají rádi atmosféru kouzel, čarodějnictví a magie, bych ráda pozvala na pořad Před Filipojakubskou nocí, který se zde uskuteční 27. dubna.“ Co připravuje vaše pobočka, Podlipanské muzeum v Českém Brodě? „Začnu výstavou historických žehliček ze soukromé sbírky Vladimíra Zacha. Zvláště pro ženy se tu nabízí zajímavé srovnání jedné z domácích prací v historii i současnosti. Vý-

termíny: 2. 8.–17. 8. 2014 7. 8.–17. 8. 2014

www.taborysnami.cz

Báječný tábor pro Vaše děti od 2. 8.–17. 8. 2014 (16 dní) • od 7. 8.–17. 8. 2014 (11 dní) • v Domašově nad Bystřicí • zkušení vedoucí • • bohatý program her v přírodě • ubytování v chatkách • • jídlo jako od maminky • lékař na táboře •

Jvanroovém

znamné církevní stavby na Českobrodsku nabízí nová výstava otevřená 1. dubna. Za shlédnutí rozhodně stojí i multimediální interaktivní expozice Bitva u Lipan a ohlasy husitství ve středních Čechách i dvě menší, doplňující expozice.“

Nabídka je tedy opravdu bohatá. Máte-li chuť vyrazit na příjemný výlet a poznávat své okolí, Kolínsko je velmi vhodným cílem. A nejen pro cykloturisty. Za rozhovor děkuje Miroslav Štrobl

zahradní centrum

Vítání jara

Hortis čáslav 12. – 13. 4. 2014 aKčNí NabíDKa vybraNýCH rostliN Za sKvělé CENy! (do vyprodání zásob)

tHUJa PliCata „MartiN“ za 69,DEUtZia GraCilis za 39,PYraCantHa MIX BarEV za 49,-

Poradna zdarma – jarní ošetření stromků a rostlin Novinka na trhu – moderní květináče „ ElisE“ Zdobení a prodej perníčků – dětská dílnička Jarní dekorace pro váš dům a zahradu

www.hortis.net

Sokolská 413, Kutná Hora | Po - Pá: 9.00 - 12.00 14.00 - 17.00 | SSo: 99.00 00 - 111 00 11.00, 1 00 00 ttel.: l 60 60066 620 606 620 777 777 77

HOrtISCEntrUM s.r.o., facebook.com/zahradnictvihortis čáslav Kalabousek 1940 otevírací doba: tel: 327 313 010, e-mail: caslav@hortis.net Po–so 800–1800 NE 900–1700


Z REGIONU

9

GASK překvapil Fashion Show

Galerie středočeského kraje se po šesti týdnech, kdy její tým připravoval novou stálou expozici, veřejnosti znovu otevřela 1. března, a to vernisážemi hned tří výstav – „Július Koller pohledem Zuzany Bartošové a fotografie Květy Fulierové“, „Figurama 14“ a „Z rodinného alba“. Psali jsme o nich v březnovém vydání. Slavnostní odpoledne vyvrcholilo módní přehlídkou ateliéru Design oděvu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která představila tvorbu mladých návrhářů. Byla velmi originální a zajímavá. 6. dubna se otevírají další čtyři výstavy: v novém Café Fatal „Přátelé“ Tomáše Smetany, ve Whiteboxu „Forma“ neboli instalace studia Tyformy (Julie Šišková a Pavla Vachunová), v Projectroomu „Moje volba“ Veroniky Landa a v Experi-

mentálním prostoru „49° 56.822, 15° 15.870“ Prokopa Bartoníčka. -danFotografie Antonín Vodička

Zdeněk Vřešťál v Blues Café Posledního února vystoupil v kutnohorské hudební kavárně známý muzikant, zpěvák, skladatel a producent Zdeněk Vřešťál se svým só-

lovým recitálem. Vracíme se k této události až v tomto vydání, protože do březnového jsme to kvůli uzávěrce nestihli. Hostem jeho recitálu byl člen skupiny New Dvork City z Nových Dvorů Lukáš Kratochvíl. Zcela zaplněná kavárna (musely se přinést židle) aplaudovala tak, že Zdeněk Vřešťál musel několikrát přidávat. Během koncertu se přítomní dozvěděli o Vesnickém hudebním festivalu v Nových Dvorech, jehož třetí ročník nejslavnější tamní obyvatel pořádá 27. června, tedy poslední den školního roku. Ve večerním programu vystoupí kromě Zdeňka Vřešťála a skupiny Neřež také Marie Rottrová, Jiří Schmitzer, dívčí country kapela Berušky, New Dvork City a další. Více informací o akci přineseme v červnovém vydání. -danFotografie Antonín Vodička

Originální motocykl z Kutné Hory bodoval na pražském Výstavišti Nejdříve v jednom kutnohorském sklepě a  posléze v  malé dílně vznikají už přes patnáct let jedinečné motocykly. Jejich autorem je Michal Cetkovský, který stroje navrhuje, kreslí, konstruuje a lakuje. Na strojní výrobě se podílí jeho kamarád Petr Růžička i  další nadšenci okolo motoklubu Royal Riders Kutná Hora. Postavené motocykly jsou originální jak konstrukcí, tak i vzhledem, který se drží stylu chopper - odlehčená motorka s dlouhou vidlicí. Pro takovéto stroje se pořádají na celém světě soutěžní výstavy, kde se hodnotí jejich design, technické řešení a  originalita. U  nás je to akce Bohemian Custom Bike, která je součástí mezinárodního veletrhu Motocykl na  pražském Výstavišti. Letos šlo už o 10. ročník, který proběhl ve dnech 6. - 9. března. Již v minulosti se stavby se jmény „Fena“ a  „Indiana“ z  Kutné Hory umístily na  prvních místech. Tento rok vezl Michal Cetkovský na výstavu úplně nový výtvor s názvem „Alcoholica“, který je už jeho šestým kompletně zkonstruovaným motocyklem. Stroj pohání legendární motor Harley Davidson o obsahu 1100 ccm. Při kon-

strukci rámu je použit i lodní řetěz a většina součástek je ručně vyrobena. Porota složená z více jak 60 autorů vystavených exponátů jeho práci ocenila a  v  nejprestižnější kategorii Freestyle skončila stavba z  Kutné Hory na pódiovém 5. místě. -mc-

Kutná Hora nově vstříc návštěvníkům

V březnu radnice představila zcela nový městský informační systém, který by měl napomoci lepší orientaci návštěvníků stříbrného města včetně osob s poruchami zraku a sluchu. Slouží k tomu zcela nové orientační tabule na sedmi místech, výrazné historizující litinové směrovky ve stejném tmavozeleném designu, jaký mají lampy veřejného osvětlení, a infokiosky se zvukovým průvodcem a interaktivní mapou umístěné u Chrámu sv. Barbory, před Kostnicí a na hlavním vlakovém nádraží. V nich je možné si aplikaci s průvodcem nahrát do mobilu nebo tabletu. Projekt „Kutná Hora dostupná všem“ využil pro trasování jednotlivých prvků doporučení Komise cestovního ruchu, která se zlepšením informačního systému města zabývala od roku 2010. Největší pozornost asi vzbudí informační sloupek u vstupu do Parku U

Tří pávů, který svou podobou připomíná historickou trafostanici, která za první republiky sloužila jako plakátovací plocha. Mimo historické centrum Kutné Hory byly v návaznosti na nový orientační systém doplněny směrovky na sloupech veřejného osvětlení odkazující k centru. Kutná Hora se tak opět přiblížila standardu, který je obvyklý ve vyspělejších státech EU. Jen kdyby jednotlivé trasy, kterými se návštěvníci ubírají do centra, nehyzdily chátrající historické budovy… -dan-


ZVÍŘATA

10

Můj život s kočkami Díl I. Čiminka a Damuška

Černé kočky jsou mým druhým a vlastně teď možná spíš životem prvním. Když jsme se před 16 lety s  manželkou rozhodovali, které ze dvou koťat si vezmeme, během okamžiku jsme usoudili, že obě, aby jim nebylo smutno. Byly to sestry, krásně černé se žlutýma očima, které dostaly jména Čiminka a Damuška. Po pár letech jsme se s manželkou rozešli, a ty dvě černé kočky se mnou prošly víc jak třetinu života. Pomohly mně překonat těžké okamžiky, kdy jsem přišel o  rodiče, a můj osobní život nebyl žádný med. Když vás ráno olíznutím nebo zamňoukáním někdo jemně probudí pár okamžiků předtím, než začne ječet budík, přijde se pomazlit na dobrou noc, než usnete, a spí vám v  křesle u  hlavy, to je něco, na  co prostě nikdy nezapomenete. Obzvláště, když vás takto s  každodenní pravidelností provází třetinu vašeho života... Čima měla povahu mírnou a  pohodářskou. Damuška trochu náladovou a dominantnější. Vzájemně se obě holky krásně doplňovaly. Čima se naučila po krátké době otvírat dveře skokem na kliku a po určité době i dveře od lednice,

tím, že si lehla a tlapkou zespoda zachytila drápkem za  dveře - a  byl přístup k hostině… Takže než jsem odjížděl do práce, musela stát před lednicí židle, jinak jsem našel odpoledne na podlaze promaštěný papír od šunky a vítal mě slavnostní kočičí výraz: „Bylo to dobrý, můžeš jet koupit další…“ Občas se holky domluvily a  Čima skočila na  kliku od  dveří, Damuška si stoupla na zadní a opřela se o dveře, které se otevřely. Kočičandy měly k dispozici vždy celý dům, ale občas nastaly situace, jako když zrovna malujete jednu místnost a  dveře prostě potřebujete mít zavřené… Kdo z  vás má doma kočku, tak dobře ví, jak umí mluvit pohledem a  výrazem. U  kočky je to - na  rozdíl od  psa umocněno její svobodomyslnou, samostatnou povahou. Nakonec každý, kdo si domů donesl poprvé kočku, má jistě zkušenosti s takzvaným „nastavováním pravidel“. Kočkám vysvětlíte, co chcete, jak si to představujete, že to bude fungovat tak a  jiné onak. Za  pár dnů nebo týdnů žijete podle kočičích pravidel. A upřímně řečeno, žijete podle nich rádi, protože vaše kočka vás dokáže naučit spoustu věcí o  vás samých a  je dokonalým zrcadlem vaší vlastní povahy. Pokud dáváte své kočce dostatek lásky, pozornosti a prostoru, vždy naleznete společný kompromis, který obě strany rády dodržují, a rovněž v něm obě strany rády povolují výjimky… Takovou výjimkou je i rozmlsávání. Kdykoliv jsem otevřel lednici, Čima měla neskutečný radar na  tento zvuk, i  když byla v  nejhlubším kočičím spánku… Stále vidím ten tázavý pohled a loudící gesto přední tlap-

kou. Nakonec vždy dáte přiměřený kousek, podle toho, co zrovna jíte, na okoštování. Nebo alespoň očuchat, aby byla kočičí jistota, že tohle opravdu není pro mě. Pak většinou následoval výraz ve stylu: „Jak ti tohle může chutnat…“ Asi před deseti lety, když jsme se nastěhovali do  našeho opraveného domku v údolí uprostřed lesů, jsem holky naučil chodit ven, na  oplocenou zahradu, kde byly vždy pod mým dohledem. Vrtal jsem se ve skalce nebo jen tak seděl na židli, pozorujíce oblohu nebo les, a  obě kočky se věnovaly své kočičí zábavě. Při slunečných dnech se prostě jen natáhly a  podřimovaly. Čima se tak nějak samovolně pod vlivem instinktů naučila chytat myši. Za nějakou dobu to od ní okoukala Damuška. Holky chytily myš, donesly ji ke  dveřím, které jsem musel stačit vždy bleskově zavřít. Tam myš pustily a začala jejich oblíbená hra. Myš zalezla pod boty, za krabici nebo cokoliv, co bylo na zápraží. Většinou, tak po  deseti minutách, myš vzala dráhu pod brankou a pelášila k sousední zahradě. Tím hra skončila a holky se tázavě podívaly, co bude s  odměnou. Byl to takový náš zvyk, že vždy po takto ulovené myšce následoval pamlsek pro oba lovce. Vždy jsem si dělal srandu, že splatnost odměny je do  pěti, maximálně deseti minut… Mezi oblíbené kousky mých dvou koček patřilo vylézt mi na záda a nosit se na rameni jako pravé čarodějnické kočky. Naučily se to ještě jako malá koťata a zůstalo jim to i v dospělosti. Občas to s  velkým pobavením sledovali naši sousedé nebo známí, kteří k  nám přijeli na  návště-

vu. Čima měla ještě jednu zvláštní zálibu. Ráda sedávala nebo ležela na mém pracovním stole, pokukovala na monitor pozorujíce, co dělám. Nebo se mnou společně sledovala puštěný film. Když jsem občas psal nějaký svůj článek, tak koukla na  monitor, jako by uměla číst. Někdy se pak na  mě otočila s  tím zvláštním výrazem, jako by chtěla říci:“ Hm, to jako opravdu myslíš vážně?“ Při této naší společné činnosti se nechala hladit a  svým vrněním mi dodávala klidu a pohody. Občas se k nám přidala i Damuška. Byla to krásná doba, kdy měl člověk na  zvládání svých lidských starostí a radostí kočičí pomocníky a zároveň ty nejvěrnější přátele, kteří vás nikdy nezradí a nenechají na holičkách. Ale čas je přísně nemilosrdný, a jak říká název jednoho filmu: Život je smrtelná nemoc, přenášená pohlavní cestou… Karel Jíra Pokračování v příštím čísle Autor článku přispěl ze svého honoráře na útulek Kočičí naděje. Pokud přispějete drobnou částkou i vy, dáte naději nejenom kočičkám v útulku, ale i jejich budoucím majitelům pro jejich budoucí radost z toho, že nebudou osamoceni. Číslo účtu Kočičí naděje 1092850399/0800, v.s: 1111 si ověřte na http://kocicinadeje. cz/jak-nam-muzete-pomoci/ . Dobrý info podpořilo útulek taktéž.


11

Katlov se už napouští V červnu to budou dva roky, kdy kutnohorské zastupitelstvo schválilo pronájem rybníka Katlov a prodej některých nemovitostí a přilehlých pozemků světoznámému rybáři, cestovateli a dobrodruhovi Jakubu Vágnerovi. Loni koncem října se uskutečnil poslední katlovský výlov, který do rybářských sítí přinesl kromě kaprů i štiky a amury. Poté se dalšího osudu největšího rybníka ve vlastnictví společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora chopil nejslavnější český rybář.

„Dosud bydlím pod stanem nebo v garsonce o  velikosti jedna plus láska. Do  budoucna bych se chtěl někde usadit a  věřte, že takových míst na  světě není mnoho. Když jsem uviděl Katlov, celou noc jsem nespal. Aniž bych věděl, jestli to bude možné, rozhodl jsem se, že bych tu chtěl žít,“ vysvětloval Jakub Vágner svůj zájem koncem června 2012 představitelům Kutné Hory. Katlov je podle něj ideální pro projekt, který nosil dlouhou dobu v hlavě. „Chtěl bych tu vybudovat rybářský ráj, ale hlídaný. Podobné areály, které vznikly před dvaceti lety, jsou už zničené. Například na Pálavská jezera by jezdila celá Evropa, ale nedokázalo se zabránit nekontrolovatelným nájezdům.“ Při prezentaci svého projektu uvedl, že chce koupit rybářskou baštu u rybníka, opravit ji, přistavět další část a  bydlet v  ní. Ostatní pronajaté plochy u  rybníka mají sloužit jak rybářům, tak i plavcům, v zimě bruslařům. „Rád bych vybudoval místo, které bude ke  koupání určeno, s  pláží, odpadkovými koši, o které se budu starat. Podobně půjde i  o  režim bruslení, po  dohodě s  osadníky vyčleníme místo pro tento zimní

Z OBCÍ

trvat. Krátká, teplá a tedy i  suchá zima zatím nějaké vysoké rychlosti nepřeje. Lze si proto jenom přát, aby jaro přineslo vydatnější srážky, které pomohou nejen napuštění Katlova, ale celé naší přírodě i zemědělství. Dana Čermáková Fotografie Antonín Vodička Zdroj: Svoboda info, iHned.cz, Instinkt a Kutnohorské listy

Rybník Katlov sport. Myslím, že se mnou nebude mít nikdo problém, pokud si dohodneme pravidla hry.“ Podle jeho slov z prosince loňského roku hodlá vybudovat rybářská mola i mola sportovní, pro koupání, a to na severní straně u chatové osady, kde bude umístěno i  větší přistávací molo. Kdo bude chtít na  Katlově chytat, musí respektovat Vágnerův styl „chyť a pusť“. „Nechci na  tom vydělávat v  tom smyslu, abych prodával povolenky, jezdila mi sem půlka republiky a  lidi chodili na  záchod do  rákosí a odhazovali odpadky.“ Hodlá se také věnovat dětem, kterým vyčlení vedlejší malý rybník, kde pro ně bude snazší rybu chytit. Z rybníků vytvoří centrum záchrany genofondu velkých evropských ryb. Pod jejich hladinou by se měli prohánět jeseteři, sumci, plotice, štiky, candáti nebo amuři. Uvažuje také o  stanovení povolených typů nástrah a způsobů lovení ryb. Zastupitelé se rozhodli Jakubu Vágnerovi svěřit rybník i proto, že žádná podobná atraktivní nabídka na jeho využití do té doby od nikoho nepřišla. Jak vypadá Katlov v  současnosti? Zajeli jsme se tam podívat. Při naší návštěvě začátkem března na  vypuštěné ploše rybníka pracovaly dva buldozery stavební firmy z  Červených Janovic, které nahrnováním zeminy a  lomového kamene vytvářely umělé ostrůvky. V  prosinci loňského roku hovořil Jakub Vágner o  dvou ostrůvcích určených pro zahnízdění vodního ptactva, protože okolí rybníka není pro tento účel dostatečné. My jsme napočítali ostrůvků několik. Čilý

ruch byl i kolem již dostavěné rybářské bašty, kolem níž se prováděly terénní úpravy. Na spolupráci obce s novým podnájemcem rybníka jsme se zeptali starosty Červených Janovic Miroslava Ptáčka. „S panem Jakubem Vágnerem jsem se již několikrát setkal a  musím říci, že spolupráce s  ním je velice dobrá. Na  rybářské baště už bydlí. V  současnosti zavřel stavidla a rybník se napouští.“ Vzhledem k  tomu, že Katlov je tzv. „nebeský rybník“, tedy rybník závislý na  množství srážek, nelze říci, jak dlouho bude napouštění

Nachází se asi 1 km od Červených Janovic, ukrytý ve vzrostlém lese. Jeho plocha činí víc jak 20 ha. Založen byl asi v 16. století pro potřebu a  provoz dolů a  hutí v  Kutné Hoře. Znovu zavodněn byl v  roce 1901. Původně existovaly samostatně dva rybníky, nyní jsou spojeny průplavem, který je ovšem závislý na  stavu vody, takže bývá často vyschlý. V  roce 2007 proběhla jeho rekonstrukce, byl odbahněn a byla zpevněna jeho hráz. Podle slov jednatele společnosti Městské lesy a  rybníky Kutná Hora Stanislava Peroutky je rybník v dobrém stavu.


NA PRANÝŘI

12

Chátrá a chátrá Pro minulý režim bylo příznačné, že kromě vybraných historických památek, které mu měly sloužit jako výkladní skříň, nechával ostatní „sloužit“ jako kasárna, kanceláře státních statků a JZD, skladiště nebo domovy důchodců. Moc do nich neinvestoval, takže postupně chátraly. Restituce měly vše napravit pod heslem co je mé, o to se budu rád starat. Bohužel se dál setkáváme s chátrajícími památkami, nic se nezměnilo. Změnil se jen majitel. K takovým památkám patří také stavebně unikátní Zámek v kutnohorském předměstí Sedlec, který byl v roce 1993 vrácen Karlu Schwarzenbergovi. Již víc jak dvacet let chátrá. Každý rok je to stejné. Odstartuje nová sezona a s ní do památné Kutné Hory začnou proudit tisíce turistů. S  prohlídkou stříbrného města začínají většinou v Sedlci, kde je čekají dvě nezapomenutelná zastavení – Santiniho katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele, prohlášená památkou pod ochranou UNESCO, a  světoznámá Kostnice, která je součástí hřbitovního kostela Všech svatých. Nemohou si při nich nevšimnout hroutícího se Zámku stojícího v  těsném sousedství obou památek. Možná je při tom pohledu napadne otázka, proč tomu tak je? Nemohou

tušit, že nalézt odpověď, a tedy i řešení, není vůbec jednoduché. Základ problému lze možná hledat v  historii objektu. Původně to bylo proboštství patřící k  cisterciáckému klášteru, které nechal na  zámek po  koupi celého sedleckého panství přestavět Bedřich Karel Schwarzenberk v roce 1820. Nádherný klasicistní palác složený z několika architektonických stylů od  románského až po  barokní byl však jen pláštíkem, pod nímž se ukrývaly byty a kanceláře panských úředníků. V tomto využití se pokračovalo i po roce 1945, kdy v objektu sídlili úředníci státního statku. Když se v  roce 1993 Zámek vrátil Karlu Schwarzenbergovi, vzhledem k  jeho rozsáhlým majetkům u nás i v Rakousku a Německu zřejmě nepatřil zrovna mezi objekty, ke kterým by měl vřelý vztah. Bylo to jen další číslo na  soupisu. Jeho „srdeční záležitostí“ je Orlík… O vlažném vztahu knížete k  sedleckému majetku svědčí ostatně i skutečnost, že se Zámek pokoušel několikrát pronajmout i  prodat, prý za  tržní cenu. Marně. Výsledkem posledních dvaceti let je skutečnost, že Zámek je dnes v  horším stavu, než když ho Karel Schwarzenberg přebíral. Za  bývalého režimu byl alespoň jakž takž udržován. Poslední kontrola Národního památkového ústavu z 30. listopadu 2012 konstatovala, že památka je ponechána bez využití a základní údržby. Přes dílčí práce je její stav nadále alarmující a je třeba urychleně stavby opravovat ve  velkém rozsahu, což se však neděje. Celá plocha Zámku s  hospodářským dvorem je pouze obehnána plechovým plotem a zajištěna proti volnému vstupu. Na  náš dotaz na  současný stav památky nám vedoucí odboru památkové péče městského úřadu Kutná Hora Ondřej Seifert řekl, že památka se postupně opravuje, za  poslední dva roky byly udělány dvě nové střechy. Žádný zákon však bohužel neříká, jak rychle se mají opravy realizovat, a v tom zřejmě tkví „jádro pudla“. Památkáři mají možnost

vlastníka pouze vyzývat, aby započal s opravami, ale to je asi tak všechno. Ing.  arch. Jiří Mrázek z  referátu památek s mezinárodním statusem Národního památkového ústavu nám na stejné téma řekl: „Stav Zámku odpovídá dlouhodobému zanedbání potřebné péče, postupně chátrá tak, jako každá stavba, která není využívána, tedy udržována, obývána, větrána…“ Je na vině zákon (č. 20/87 s pozdějšími úpravami – pozn. aut.)? „Není ani zdaleka tak špatný,“ říká Jiří Mrázek. “Pokud by byl skutečně dodržován, nebyly by problémy, stejně tak i stavební zákon. Žádná stavba, budova, nemovitost by totiž podle zákona i mravů neměla být ve slušné společnosti ponechána napospas chátrání. Problém je tedy v podstatě jen a pouze v majitelích a jejich přístupu, tedy v celé naší společnosti.“ Poněkud jiné pravomoci než památkáři má obec, v  jejímž katastru se památka nachází, v  tomto případě tedy Městský úřad Kutná Hora. Prostřednictvím svého stavebního úřadu může nemovitost nechat opravit na  vlastní náklady a  peníze pak vymáhat na  jejím majiteli, může ji dokonce i vyvlastnit. „Taková možnost podle zákona skutečně existuje,“ říká Jiří Mrázek z  Národního památkového ústavu, „neznám ale případ, kdy by některá obec v naší republice tímto způsobem

postupovala, snad pouze kdysi v případě Ratibořic. Ostatně je řada jiných památek, které jsou ještě v  mnohem horším stavu, a přesto žádná radnice neinvestuje ze svého rozpočtu, aby potom složitě a možná i marně peníze vymáhala. Zase narážíme na problém přístupu vlastníků, který vidíme všude kolem sebe, nejenom na památkách.“ Stavebnímu úřadu MÚ Kutná Hora jsme poslali dotaz ohledně možností řešení stavu sedleckého Zámku ze strany města. Jeho vedoucí Ing. arch. Rostislav Jukl nám odpověděl: „Oprava a údržba celého areálu probíhá po částech. Některé objekty areálu zámku změnily vlastníky a  jsou v  nich provozovny (hospodářské objekty, bývalý pivovar). Provedeny byly v  minulých letech opravy stropů a  střešní krytiny. Vlastník se při opravách nechá zastupovat na základě udělených plných mocí.“ Dotaz jsme poslali také společnosti Orlík nad Vltavou, která spravuje téměř celý movitý a  nemovitý majetek rodu Schwazenbergů v Čechách. Jejím jednatelem je syn Karla Schwarzenberga Jan. Uvidíme, jak a  zda vůbec nám odpoví. Na  stránkách Schwarzenberg.cz se sedlecký Zámek nikde neobjevuje, ani v  rubrice Zajímavé nemovitosti, ani v rubrice Nemovitosti k pronájmu. Ta je v přípravě… Dana Čermáková Fotografie Antonín Vodička


NA PRANÝŘI / inzerce

13

Sedlec za husitů

Zámek Sedlec

V dubnu 1421 přitáhl do  Sedlce Jan Žižka z Trocnova s husitským vojskem. Přepadli klášter, dobyli ho a  vypálili. Povraždili několik set mnichů nejen ze Sedlce, ale také kartuziány z pražského Smíchova, kteří se tam ukrývali. Tolik historická fakta. Pověst vypravuje, že Žižka svým vojákům přikázal, aby velebný chrám Nanebevzetí Panny Marie ušetřili. Všichni poslechli – až na  jednoho vojáka, který toužil

po chrámových pokladech. Vyhodil hořící pochodeň na střechu svatostánku. Ta se pochopitelně vzňala. Žižka se začal ptát, kdo to udělal. Z  řady vystoupil muž a hrdě hlásil, že to on. Domníval se, že dostane za  svůj smělý čin odměnu. Místo toho se dočkal hněvu husitského vojevůdce. Ten nechal chrámové zlato roztavit a vlít strůjci zkázy do hrdla. Nu, je to jen pověst…

Historie Zámku v Sedlci je provázána s historií obce a zdejšího kláštera. První zmínka o obci pochází z roku 1142, kdy se připomíná šlechtic Miroslav, který zde v  tomto roce založil cisterciácký klášter. Celou ves pak mnichům odkázal. Klášter byl vystavěn nejprve v románském slohu, v letech 1280 – 1320 byl přestavěn ve slohu gotickém. Během husitských válek byl klášter v roce 1421 vypálen a mniši pobiti. Po skončení

do redakce dostali od našeho čtenáře – říkejme mu třeba pan Vladimír. Ke dvěma fotografiím připsal pouze krátký text či spíše hádanku: „Poznáte, co je napsáno na  téměř nečitelných tabulkách v  horní části snímků? V  začínající turistické sezoně je to pro návštěvníky města údaj celkem zajímavý. Nicméně v této zašlé podobě není právě tou nejlepší vizitkou péče o  památky v jinak krásném městě.“

Souhlasíme s názorem pana Vladimíra a  vyluštění položené hádanky necháme na  vás, našich čtenářích. -mš-

válek se někteří mniši vrátili a zahájili obnovu kláštera. Zpočátku bydleli v  bývalém obydlí laiků. Když byl v  polovině 18. století postaven nový barokní konvent, kde se mniši mohli shromažďovat, bylo obydlí laiků přebudováno na proboštství. A to přestavěl Bedřich Karel Schwarzenberk po roce 1820 na dnešní klasicistní palác.

Zasláno Kdysi bývala tato rubrika součástí většiny novin a časopisů. V  jejích řádcích byly zveřejňovány reakce čtenářů na  určitou situaci, událost, ale i  na  běžné jevy denního života. Bývaly to příspěvky většinou kritické, nezřídka vybízející k reakci či diskusi prostřednictvím příslušného časopisu. Podpis uváděl jen křestní jméno pisatele bez adresy. Koneckonců, nebyla důležitá. Takové současné „zasláno“ jsme

Taneční škola Antonín a Jana Novákovi Kutná Hora pořádá dá

TANEČNÍ SOUTĚŽ „O Kutnohorský groš“ š“

neděle 4. května 2014 Velký sál KD Lorec – Kutná Hora

Soutěžit budou dětské, juniorské, mládežnické, dospělé a seniorské taneční páry ve sportovním tan ta tanci. anc nci. i.

Začátek soutěží v 9.30 hodin

Vstup 80,– Kč, děti zdarma rma ma

TATO AKCE SE KONÁ ZA PODPORY MĚSTA KUTNÁ HORA

RECYKLAČNÍ CENTRUM KUTNÁ HORA NABÍZÍ: ZAHRADNICKÝ KOMPOST

MULČOVACÍ KŮRA

TŘÍDĚNÁ ZEMINA

TŘÍDĚNÉ PÍSKY

ŠTERKY

KAČÍREK

(4/8,8/16,16/32,32/63)

RECYKLÁTY

(BETON, SMĚS)

(SMRK, MODŘÍN)

LOMOVÝ PRACH

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ A ODVOZ ODPADŮ ULOŽENÍ BIOODPADU NA KOMPOSTÁRNĚ ULOŽENÍ STAVEBNÍCH ODPADŮ NA SKLÁDCE

TEL.: 724 782 358 nebo objednavky@zers.cz • Ceny na WWW.ZERS.CZ


kultura

14

Operní týden dorazil k dospělosti 20. 6. – 28. 6. 2014

V letošním roce, kdy se festival koná již po osmnácté, čekají diváky po čtyři večery hudební lahůdky, které by si neměl nechat ujít žádný milovník dobré hudby. Pro úvodní večer – 20. 6. 2014 v Městském Tylově Divadle v Kutné Hoře - jsme připravili koncert nazvaný „Rok české hudby v opeře“. Operní galakoncert je věnovaný jubilujícím českým velikánům Bedřichu Smetanovi, Antonínu Dvořákovi a Leoši Janáčkovi. Árie a scény z  oper Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Rusalka, Jakobín, Její pastorkyňa a  dalších uslyšíte v  provedení sopranistky Evy Urbanové, sólistky opery Národního divadla v  Praze, Severočeské filharmonie Teplice a  Pražského rozhlasového sboru. Začátek koncertu je ve 20 hodin. Druhý festivalový večer 23. 6. 2014 se bude konat v  historické zasedací

síni Vlašského dvora. Čeká vás povídání o divadle, psaní, hudbě i životě s  populárním dramatikem, hercem a  režisérem. Nazvali jsme jej podle jeho protagonisty „Večer s  Antonínem Procházkou“. Spoluúčinkuje Scott Joplin‘s Ragtime String Quartet. Začátek je rovněž ve 20 hodin. Třetí festivalový večer 25. 6. 2014 se bude konat na nádvoří Vlašského dvora. Již jeho název „La bella Italia“ napovídá, kde budeme vybírat autory a díla. Árie z oper a neapolské písně budou doplňovat předehry a  intermezza z  italských oper. Aby iluze krásné hudební Itálie byla dokonalá, pozvali jsme jako sólistu italského tenoristu Luciana Mastra, skvělého představitele Dalibora z  loňského závěrečného festivalového představení. Doprovázet bude Filharmonie Hradec Králové. I tento koncert začíná ve 20 hodin. Závěr festivalu bude tradičně patřit opeře. 28. 6. 2014 zazní na  nádvoří Vlašského dvora nejznámější a  nejpopulárnější francouzská opera „Carmen“ George Bizeta. Představení zazní v  provedení sólistů

Národního divadla v Praze, Státní opery Praha a  dalších významných českých operních divadel, festivalového orchestru a  sboru. V  titulní roli vystoupí mezzosopranistka Jana Sýkorová, v roli Dona José mexický tenorista Rafael Alvarez, představitelem Escamilla bude Richard Haan, Micaely půvabná mladá slovenská sopranistka Ingrida Gápová, laureátka Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Režii převzala Olga Kindlová.

Začátek představení je ve 21 hodin. Operní a  koncertní produkce bude řídit kutnohorský rodák, dirigent František Drs. 18. ročník festivalu se bude konat pod záštitou starosty města Kutné Hory RNDr.  Ivo Šance ve  spolupráci s  Městským Tylovým divadlem, reklamní agenturou Lepor a  za  finanční podpory města Kutná Hora a dalších partnerů. Případná změna programu vyhrazena.

Zámecká pouť V neděli 13. dubna 2014 se od  10 do 17 hodin bude konat na zámku Kačina u Kutné Hory tradiční velká jarní akce s  názvem „Zámecká pouť“ (dříve Cukrářská pouť), která je zároveň otevřením turistické sezóny. Stejně jako v  předešlých letech se můžou návštěvníci těšit na  velkou porci zábavy v  podobě kouzelnické školy Harryho Pottera, provazochodce s  artisticko-žonglérským představením, kde budou vzduchem létat barevné míčky, kuželky, diabola, mačety a  hořící pochodně. Na provazovém žebříku budou moci nejen děti zkusit svou šikovnost, dětský divadelní

22. 4. – 12. 5. 2014

Kutná Hora

ANTONÍN MUŽÍK

SpOlKOvý důM, výSTAvNÍ Sál „Obrazy“ vernisáž: 22. 4. v 17:00 hod.

spolek Oříšek zahraje v zámeckém divadle pohádku „Kulihráškovy cesty“, v  zámecké oranžerii bude prodejní výstava orchidejí, nebude chybět svezení na  koních, malování na  obličej, tvořivé dílny, domácí zvířátka v ohradě atd. Oblíbená suchá vazba ze SOU Čáslav bude k  prodeji v  rotundě zámku. Pouť zpestří živá hudba a  módní přehlídka svatebních šatů salonu IN. Součástí poutě bude tržiště s  rozmanitým zbožím pro radost i  domácnost a  různými dobrotami. Občerstvení opět zajistí Hotel Svatý Hubert ze Zbraslavic. V ceně vstupného bude vstup do  zámku, zámecké knihovny a oranžerie.


15

duben 2014

Kultura a společnost Kolín 13. 1. – 18. 4. 1. ročník fotografické soutěže Městská knihovna 23. 1. – 4. 5. Nálety na Kolín 1944 – 1945 Výstava Regionální muzeum 18. 2. – 29. 6. Pradědeček v oslovské lavici aneb Pojďme si hrát na školu Výstava Regionální muzeum 3. 3. – 30. 4. Zdeněk Němec – fotografie Galerie Zámecká, DDM Kolín 5. 3. – 18. 4. Jsem z Kolína – Michal Dubnický Výstava obrazů Galerie V Zahradě, ZUŠ Kolín 1. 4. Přežijí jen milenci – 19.30 Kino 99 Laura a její tygři – Big Bang! – 20.00 Kino 99 2. 4. Drž mě pevně, miluj mě zlehka – 19.00 Hraje Divadlo ABC Praha Městské divadlo Přežijí jen milenci – 19.30 Kino 99 Laura a její tygři – Big Bang! – 20.00 Kino 99 3. 4. Jaroslav Dušek – Čtyři dohody – 19.00 Městské divadlo Captain America: Návrat prvního Avengera – 17.00 (3D) a 17.30 Kino 99 Fair Play – 19.30 Kino 99 Show! (FK – 19.30) Kino 99 4. 4. Putování za kolínskými dráčky – 17.00 Procházka v rámci Noci s Andersenem Sraz před Regionálním muzeem Válka Roseových – 19.00 Hraje Divadlo Antonína Dvořáka Příbram Městské divadlo Ples ZUŠ Františka Kmocha s Kolínským Bigbandem Městský společenský dům Captain America: Návrat prvního

Avengera – 17.00 (3D) a 17.30 Kino 99 Fair Play – 19.30 Angelika – 20.00 5. 4. Závody chrtů – Mezinárodní dostih Inter Bohemia Dostihová dráha na Spálence Krtkova dobrodružství 4 – 15.00 Kino 99 Captain America: Návrat prvního Avengera – 17.00 (3D) a 17.30 Kino 99 Fair Play – 19.30 Kino 99 Angelika – 20.00 Kino 99 6. 4. Nedělní taneční odpoledne na Zámecké Zámecká Captain America: Návrat prvního Avengera – 17.00 (3D) a 17.30 Kino 99 Fair Play – 19.30 Kino 99 Angelika – 20.00 Kino 99 7. 4. 10 pravidel, jak sbalit holku – 19.30 Kino 99 12 let v řetězech – 20.00 Kino 99 7. 4. – 30. 4. Výstava obrazů Alice Kopečkové Vernisáž 7. 4. v 17.00 Městská knihovna 8. 4. Koncert učitelů ZUŠ Městské divadlo 10 pravidel, jak sbalit holku – 19.30 Kino 99 12 let v řetězech – 20.00 Kino 99 Velikonoční tvoření – 15.00 – 16.00 Pro děti a mládež ve věku – 6 – 18 let Otevřený klub Céčko 9. 4. Berenika Kohoutová, Emil Viklický Trio, Femme Plastique a Piano Star – 20.00 Městský společenský dům Putování po proudu – 17.00 Přednáška sdružení Adventor o autismu Městská knihovna Okresní přebor v přespolním běhu na 3 km Atletický stadion M. Tučka v

Borkách 10 pravidel, jak sbalit holku – 19.30 Kino 99 12 let v řetězech – 20.00 Kino 99 10. 4. Rio 2 – 17.00 (3D) a 17.30 Kino 99 Justin Bieber´s Belive – 19.30 Kino 99 Pojedeme k moři – 20.00 Kino 99 10. – 11. 4. Dokonalá svatba – 19.00 Hraje Městské divadlo Brno Městské divadlo 10. 4. – 30. 6. Karel Štědrý – Obrazy Výstava Galerie města Kolína, Městské divadlo 11. 4. Rio 2 – 17.00 (3D) a 17.30 Kino 99 Justin Bieber´s Belive – 19.30 Kino 99 Pojedeme k moři – 20.00 Kino 99 Tvoření z hlíny pro dospělou veřejnost – 16.00 – 18.00, 18.00 – 20.00 Výtvarný ateliér ZŠ Veltruby 12. 4. Arakain, Dymytry – 20.00 Městský společenský dům Den Země Lesopark Borky Setkání sběratelů Městský společenský dům Signály z neznáma – 15.00 Kino 99 Rio 2 – 17.00 (3D) a 17.30 Kino 99 Justin Bieber´s Belive – 19.30 Kino 99 Pojedeme k moři – 20.00 Kino 99 Dobytí severního pólu – 19.30 Uvádí jednorázová divadelní společnost při SDH Červený Hrádek Sál DDM Kolín 13. 4. Bob a Bobek – 15.00 Hraje Divadlo Anfas Praha Městské divadlo Půlmaraton Kolín – Velký Osek – Kolín Atletický stadion M. Tučka v Borkách Rio 2 – 17.00 (3D) a 17.30 Kino 99

Justin Bieber´s Belive – 19.30 Kino 99 Pojedeme k moři – 20.00 Kino 99 14. 4. Jarní koncert Kolínské filharmonie – 19.00 Městský společenský dům Vášeň mezi řádky – 19.30 Kino 99 Eugéniové – 20.00 Kino 99 14. – 20. 4. Kolínské roviny 2014 – mezinárodní výtvarné sympozium a dílna Galerie v Zahradě, ZUŠ 15. 4. Robert Kružík, Stanislav Bogunia – 19.00 Koncert Městský společenský dům Vášeň mezi řádky – 19.30 Kino 99 Walesa: Člověk naděje – 20.00 Kino 99 15. – 16. 4. 24. ročník přehlídky ZUČ ČR dětských domovů a výchovných ústavů Městský společenský dům 16. 4. Rene Trossman (USA) – 20.00 Městský společenský dům Den bezpečí pro seniory Městský společenský dům Vášeň mezi řádky – 19.30 Kino 99 B. Hrabal „Takže se stalo…“ 20.00 Kino 99 17. 4. Prázdniny ve městě – výlet do parku Mirakulum Pro děti ZŠ Pořádá DDM Herkules: Zrození legendy, 3D – 17.00 Kino 99 Kráska a zvíře – 17.30 Kino 99 Transendence – 19.30 Kino 99 Hon (FK – 19.30) Kino 99 17. – 18. 4. Prázdniny ve městě – velikonoční tvoření – 9.00 – 13.00 Pro žáky ZŠ Výtvarný ateliér, ul. Rimavské Soboty 923, Kolín I 18. 4. Nevěsta – 19.00


KULTURA V REGIONU / duben 2014 Hraje Divadlo Na Fidlovačce Praha Městské divadlo 300: Vzestup říše, 3D – 17.00 Kino 99 Kráska a zvíře – 17.30 Kino 99 Transendence – 19.30 Kino 99 V kůži vlka po stopách Džingischána 1,2 – 20.00 Kino 99 19. 4. O velikonočního beránka – 11. ročník žákovského šachového turnaje – od 9.00 DDM Kolín Vrhačský pětiboj open Atletický stadion M. Tučka v Borkách Krtkova dobrodružství 5 – 15.00 Kino 99 Noe, 3D – 17.00 Kino 99 Vampire Academy – 17.30 Kino 99 Transendence – 19.30 Kino 99 V kůži vlka po stopách Džingischána – 3,4 – 20.00 Kino 99 20. 4. Divadélko Romaneto Restaurace Stap Berlínská filharmonie – 17.00 Kino 99 Vampire Academy – 17.30 Kino 99 Berlínská filharmonie – 19.30 Kino 99 Trabantem až na konec světa – 20.00 Kino 99 21. 4. Velikonoční pondělí na Zámecké Zámecká Detektiv Down – 19.30 Kino 99 3 dny na zabití – 20.00 Kino 99 22. 4. Benny Lackner Duo (USA/Germany) – 19.00 Jazzový koncert Městské divadlo Detektiv Down – 19.30 Kino 99 3 dny na zabití – 20.00 Kino 99 22. – 23. 4. Dětská scéna – krajské kolo recitační přehlídky – od 9.00 DDM Kolín 23. 4. Futurum laťka – finále Polabské výškařské tour základních škol – od 15.00 OC Futurum Detektiv Down – 19.30

Kino 99 3 dny na zabití – 20.00 Kino 99 23. – 26. 4. Výstava o životním prostředí v Kolíně Městský společenský dům 24. 4. Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu – 19.00 Hraje Studio Ypsilon Praha Městské divadlo Sofiina volba po česku Výstava fotografií Judity Matyášové za účasti dánského a izraelského velvyslance a zástupců americké ambasády Synagoga Koncert Harmonie 1872 Staré lázně – velký sál Amazing Spider-Man 2 – 17.00 (3D) a 17.30 Kino 99 Nekonečná láska – 19.30 Kino 99 Láska, soudruhu! – 20.00 Kino 99 25. 4. 28. Kolínský Saloon Koncert skupiny Barbecue + host Restaurant American Amazing Spider-Man 2 – 17.00 (3D) a 17.30 Kino 99 Nekonečná láska – 19.30 Kino 99 Láska, soudruhu! – 20.00 Kino 99 25. – 27. 4. Otevřeno XIX. - 19. ročník národní přehlídky pantomimy a pohybového divadla Městské divadlo 26. 4. O pejskovi a kočičce – 15.00 Kino 99 Amazing Spider-Man 2 – 17.00 (3D) a 17.30 Kino 99 Nekonečná láska – 19.30 Láska, soudruhu! – 20.00 Kino 99 27. 4. Pohádky z mléčné dráhy – 10.00 Hraje Divadlo Tramtarie Olomouc Městské divadlo Amazing Spider-Man 2 – 17.00 (3D) a 17.30 Kino 99 Nekonečná láska – 19.30 Kino 99 Láska, soudruhu! – 20.00 Kino 99 Kolín Cup 2014 – 4. ročník turnaje v Taekwondo WTF – POOMSAE Hala Spojů 28. 4. Ivan Ženatý – 19.00

16 Slavnostní koncert k 50. výročí trvání Kruhu přátel hudby Městské divadlo Screamers – 19.00 Městský společenský dům Nymfomanka, část 1 – 19.30 Kino 99 Dvojník – 20.00 Kino 99 29. 4. Slovní fotbal – 16.00 – 17.00 Akce pro děti a mládež 6 – 18 let Otevřený klub Céčko SoulMates (USA/CZ) – 19.00 Jazzový koncert Městské divadlo Nymfomanka, část 2 – 19.30 Kino 99 Dvojník – 20.00 Kino 99 Atletický čtyřboj ZŠ – okresní kolo Atletický stadion M. Tučka v Borkách 30. 4. Slet čarodějnic – od 16.30 Zahrada restaurace Na Rychtě Worldfilm – cestovatelský festival Městská knihovna, Kino 99 (od 19.30)

Kutná Hora

2. 3. – 1. 6. Július Koller pohledem Zuzany Bartošové a fotografie Květy Fulierové GASK 2. 3. – 4. 5. Figurama 14 GASK 2. 3. – 1. 6. Z rodinného alba – Umělecká beseda ve 20. – 40. letech 20. st. GASK 7. 3. – 27. 4. Mariana Alasseur – Obrazy v mé hlavě Galerie Felixe Jeneweina, Vlašský dvůr 20. 3. – 9. 4. Řeky a lesy v obrazech Ladislava Červinky Spolkový dům 1. – 30. 4. Střípky velikonoční Výstava Kostel sv. Jana Nepomuckého 1. 4. Operní večer U Kata – Luciano Pavarotti – 17.00 Hotel U Kata Hrátky s pamětí – Cestujeme Evropou - 13.00 Městská knihovna 1. – 2. 4. Tradiční prodejní velikonoční výstava – úterý 13.00 – 16.00, středa

8.00 – 16.00 Domov Barbora Fair Play – 19.00 Kino Modrý kříž 1. 4. – 31. 5. Geologie Kutnohorska – Nové objevy a zajímavosti Tylův dům 1. 4. – 30. 11. Ševcovské řemeslo Kamenný dům 1., 8., 15., 22., 29. 4. GASK dětem – 14.00 – 15.30 Symbolika – 17.00 – 19.00 David Bartoň, Lektorské centrum GASK 2. 4. Šest statečných (Screamers) – 19.00 Tylovo divadlo 2., 7., 9., 14., 23., 27., 30. 4. Tvořivá a hravá dopoledne – Šikovné ruce s sebou… 9.00 – 11.00 Centrum pro zdravotně postižené 2., 9., 16., 23., 30. 4. Kurz kresby s Tomášem Smetanou Lektorské centrum GASK 3. 4. Noe, 3D – 19.00 Kino Modrý kříž 3., 9. 4. Umění spojení 014/JUNIOR – 10.00 – 18.00 Lektorské centrum GASK 4. 4. Noc s Andersenem – 18.00 Tylovo divadlo Noc s Andersenem – Městská knihovna Bella a Sebastian – 18.00 Kino Modrý kříž Phinx a Sophie Lilliene – 20.00 Klub Česká 1 DJ Mirek Kulhánek – 21.30 Restaurace Palma 5. 4. Giacomo Puccini – Bohéma – 18.45 Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku Kino Modrý kříž Videomapping – Malování světlem na budovu – 21.00 (po setmění) Palackého náměstí Mezigenerační program pro rodiny k výstavě Z rodinného alba Lektorské centrum GASK Asfalto – 20.00 Klub Česká 1 DJ Martinez – 21.30 Restaurace Palma Zahájení turistické sezony – Předměstí Kutné Hory II – od 9.00 Vlastivědná vycházka Sraz v Městských sadech u železničního přejezdu 6. 4.


KULTURA V REGIONU

17 Pohádkové odpoledne v kině s Dominikem – 14.00 Kino Modrý kříž Grandhotel Budapešť – 19.00 Kino Modrý kříž 6. 4. – 1. 6. Moje volba – Veronika Landa GASK Formy – Studio Tyformy GASK Přátelé – Tomáš Smetana GASK – kavárna 49° 56.822‘, 15° 15.870‘ – Prokop Bartoníček GASK 8. 4. Bony a klid II – 18.00 Setkání s autory, vstup zdarma Klub Česká 1 8. – 10. 4. Velikonoční prodejní výstava oblastní Charity – 9.00 – 16.00 Preghaus Vlašského dvora 9. 4. Kouzelné křesadlo – 10.00 Hraje Divadlo Pohádka Praha Tylovo divadlo (Ne)zadaní – 19.00 Kino Modrý kříž 10. 4. Trabantem až na konec světa – 19.00 Kino Modrý kříž Jiří Černý: Led Zeppelin – 19.00 Blues Café 11. 4. Pompeje, 3D – 19.00 Kino Modrý kříž Švihadlo a DJ Pink Killa – 20.00 Klub Česká 1 DJ Tony – 21.30 Restaurace Palma 12. 4. Velikonoce v GASK – 10.00 – 17.00 Velikonoční trhy v zahradách Jezuitské koleje Akce pro studenty a dospělé se skupinou designérů Posedlí – 10.30 – 16.30 Lektorské centrum GASK 10 pravidel, jak sbalit holku – 19.00 Kino Modrý kříž Zero Tolerance Vol. 8 – 20.00 Klub Česká 1 Kaňkovské bujaření aneb Hon za liškou – 10.00 – 12.00 Mozaika Kaňk Keramické zahradní a balkonové dekorace – 9.30 – 13.00 DDM DJ Jožka Nowok – 21.30 Restaurace Palma 12. – 13. 4. Rio 2 – 15.00 (12. 4. 2D, 13. 4. 3D) Kino Modrý kříž

13. 4. Zámecká pouť na Kačině – 10.00 – 17.00 Otevření turistické sezony 300: Vzestup říše, 3D – 19.00 Kino Modrý kříž

Dlouhá cesta dolů – 19.00 Kino Modrý kříž Ting (CZ/USA) – 20.00 Klub Česká 1 DJ Martinez – 21.30 Restaurace Palma

14. 4. Žákovský koncert – 17.00 ZUŠ

20. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Bohoslužby – 7.00 – Kostel sv. Jakuba, 9.00 – Chrám sv. Barbory, 9.30 – Katedrála v Sedlci, 18.00 – Kostel Matky Boží Rákosníček a jeho rybník – 15.00 Hraje Divadlo Scéna, Kuřim Tylovo divadlo Kráska a zvíře – 17.00 Kino Modrý kříž St. Johnny 1950´s Jump Blues – 20.00 Blues Café DJ Jožka Nowok a Mirek Kulhánek – Velikonoční speciál – 21.30 Restaurace Palma

15. 4. Velikonoční prodejní výstava – od 8.30 Komentovaná prohlídka výstavy Júliuse Kollera s Davidem Bartoněm – 16.00 Lektorské centrum GASK Třídní koncert – 18.00 ZUŠ Jak je důležité býti (s) Filipem? – 9.00 Hraje Divadlo Různých jmen Praha Tylovo divadlo Zábavný pořad s Mirkem Jiřištou – 19.00 Tylovo divadlo Slavné vily Středočeského kraje – 16.00 Vernisáž výstavy Městská knihovna 16. 4. Non stop – 19.00 Kino Modrý kříž Kavárnička pro seniory a zdravotně postižené – velikonoční – 14.00 GASK, kavárna 16. 4. – 5. 5. Voda a energie Sankturinovský dům Palackého náměstí 17. 4. Zelený čtvrtek – Bohoslužby – 18.00 – Katedrála v Sedlci, 18.00 – Kostel sv. Jakuba Need for Speed – 19.00 Kino Modrý kříž Velikonoční prázdniny – 9.00 – 11.00 a 12.00 – 14.00 DDM 18.4. Velký pátek – Bohoslužby – 12.00 – Kostel sv. Jakuba, 16.00 – Kostel sv. Jakuba, 18.00 – Katedrála v Sedlci Vášeň mezi řádky – 19.00 Kino Modrý kříž Milan Špaček Tribute – 20.00 Klub Česká 1 DJ Mirek Kulhánek – 21.30 Restaurace Palma 19. 4. Bílá sobota – Bohoslužby – 18.00 – Katedrála v Sedlci, 20.30 – Kostel sv. Jakuba (velikonoční vigilie) Sváteční varhanní koncert Kostel sv. Jana Nepomuckého Zvonilka a piráti – 15.00 Kino Modrý kříž

21. 4. Velikonoční pondělí – Bohoslužby – 9.00 – Kostel sv. Jakuba, 18.00 – Katedrála v Sedlci (sedlecká poutní mše) 22. 4. Antonín Mužík Spolkový dům Ceny starosty města Kutné Hory – 18.00 Tylovo divadlo 23. 4. Absolventský koncert – 18.00 ZUŠ Jižní Súdán – Reportáž z vyučovací cesty – 19.00 Přednáška Hotel U Kata 23. – 24. 4. Pojedeme k moři – 19.00 Kino Modrý kříž 24. 4. Koncert – 18.00 Kateřina a Marek Fillovi ZUŠ Holky z kalendáře – Tim Firth Hraje Divadlo ABC Praha Tylovo divadlo Grandhotel Budapešť – 10.00 (promítání se sníženou hladinou zvuku nejen pro maminky) Kino Modrý kříž 25. 4. Nirvana Revival a Uterus – 20.00 Klub Česká 1 DJ Jožka Nowok – 21.30 Restaurace Palma 25. – 26. 4. Videomapping – Malování světlem na průčelí chrámu sv. Barbory – 21.00 (po setmění) – 24.00 (26. 4. po ukončení koncertu v chrámu sv. Barbory)

26. 4. Probouzení Kutné Hory – tentokrát po stopách kutnohorských zvonařů a zvoníků – od 15.00 (zahájení v kině Modrý kříž) 9. ročník slavnostního zahájení turistické sezony Více na www.guide.kh.cz Netradiční čarodějnice – 14.00 Dětské hřiště, Puškinská ulice Zájezd – Vinařská oblast Čechy (Litoměřice, Žernoseky, Roudnice) Více na www.vinokutnahora.cz Výtvarná dílna figurální kresby pro studenty a dospělé (Figurama 14) s Karlem Pokorným – 10.00 – 13.30 Lektorské centrum GASK Komentovaná prohlídka Figurama 14 s Karlem Pokorným – 14.00 Lektorské centrum GASK Videomapping – Začínáme! – 15.00 – 18.00 Signal Workshop s Amarem Mulabegovičem Lektorské centrum GASK Wolfgang Amadeus Mozart – Cosi fan tutte – 18.45 Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku Kino Modrý kříž Charitativní koncert Městské hudby Františka Kmocha Kolín – 19.00 Chrám sv. Barbory Poletíme? – 20.00 Klub Česká 1 Sobotní Klubík pro děti i dospělé – 13.00 – 16.00 DDM DJ Tony – 21.30 Restaurace Palma 27. 4. Pohádky z Mléčné dráhy – 15.00 Hraje Divadlo Tramtárie Olomouc Tylovo divadlo Captain America: Návrat prvního Avengera – 19.00 Kino Modrý kříž 28. 4. Záskok – 19.00 Hraje Divadlo Járy Cimrmana Praha Tylovo divadlo Čarodějnice v Dominiku – 18.00 DDM 29. 4. Mezigenerační výtvarný program pro seniory a děti ze Školky v zahradě – 10.00 Lektorské centrum GASK 30.4. Čarodějnice – odpoledne plné soutěží pro děti a rodiče Malín Komentovaná prohlídka s Tomášem Smetanou, autorem výstavy Přátelé – 17.00 Lektorské centrum GASK, Café


kultura v regionu Fatal Justin Bieber´s Believe – 19.00 Kino Modrý kříž 30. 4. – 25. 5. Hravý architekt 2013 Putovní výstava UNESCO Sankturinovský dům

Čáslav

31. 3. – 27. 4. Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ v Čáslavi Výstavní síň 1. 4. Trabantem až na konec světa – 20.00 Kino Miloše Formana 2. – 4. 4. Noe 3D (středa od 17.30, čtvrtek a pátek od 20.00) Kino Miloše Formana 2. 4. – 30. 4. Zdeněk Burian – malíř ztraceného času Galerie 5. – 6. 4. Zvonilka a piráti 3D – 17.30 Kino Miloše Formana Hořící keř – 20.00 Kino Miloše Formana 6. 4. Pohádka o strašidelném nádraží – 15.00 Hraje Divadlo Láryfáry Dusíkovo divadlo 9. 4. Philomena – 20.00 Kino Miloše Formana Nejen módní přehlídka – 18.00 Dusíkovo divadlo – Nová scéna 10. 4. Mlýny – 19.00 Hraje Divadlo Sklep Praha Dusíkovo divadlo 10. – 13. 4. 10 pravidel, jak sbalit holku – 20.00 (neděle 17.30) Kino Miloše Formana 12. 4. Nejen módní přehlídka – 18.00 Dusíkovo divadlo – Nová scéna 14. 4. Maroko – přes Vysoký Atlas k písečným dunám Er Chebi – 18.00 Cestopisná přednáška Davida Hainalla Dusíkovo divadlo – Nová scéna 15. 4. Kandidát -20.00 Kino Miloše Formana Výlet do Nové Lhoty Sraz v 16.00 u Městského muzea Pořádá Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská 16. 4. Fair Play – 20.00 Kino Miloše Formana

Drahouškové – 19.00 Hraje Divadlo Kalich Dusíkovo divadlo 17. 4. Koleje osudu – 20.00 Kino Miloše Formana 18. 4. Justin Bieber´s Believe -17.30 Kino Miloše Formana 19. – 20. 4. Captain America: Návrat prvního Avengera 3D – (sobota od 20.00. neděle od 17.30) Kino Miloše Formana 22. 4. Ona – 20.00 Kino Miloše Formana 23. – 25. 4. Babovřesky 2 (středa od 17.30, čtvrtek a pátek od 20.00) Kino Miloše Formana 29. 4. Zachraňte pana Bankse – 20.00 Kino Miloše Formana Lenka Filipová – Concertino – 19.00 Dusíkovo divadlo 30. 4. 3 dny na zabití – 20.00 Kino Miloše Formana

Zruč nad Sázavou 10. 3. – 30. 4. Výstava inspirovaná bájnými zvířaty a hrdiny ZUŚ 21. 3. – 14. 4. Hana Grünfeldová a Zdena Prošková – Fotografie a rukodělná práce Galerie – Zámek 21. 3. – 30. 4. Výstava ručně šitých panenek UNICEF Spolkový dům 1. – 30. 4. Den Země – 15. ročník ZŠ Okružní 1. 4. – 31. 5. Výstava kopií děl Zdeňka Buriana Městská knihovna 1. 4. – 3. 6. Výtvarně vzdělávací kurz Kreativní fotografie Spolkový dům 4. 4. Zazpívejme notu pro křiklouna Otu – 10.00 Hraje Divadélko Kůzle Kutná Hora Spolkový dům Monsieur Amédée – 19.00 Hraje Divadelní spolek Mimochodem ZUŠ 5. 4. Otevření knihovny – oddělení pro

18 dospělé – 9.00 – 11.30 6. 4. Heligonky – Když harmonika tiše zní – 13.00 Centrin – Kongresový sál 7. – 11. 4. Výtvarné dílny s nádechem Velikonoc – 14.00 – 18.00 Spolkový dům 8. 4. Velikonoční tvoření pro radost – 15.00 Spolkový dům 12. 4. Rozesmáté a roztančené jaro – jarní rodinná párty – od 10.00 Spolkový dům 13. 4. Karneval ZUŠ – od 13.00 Sportovní hala 14. – 15. 4. 2. ročník RC Model Show 17. 4. Cestování po exotických zemích – 16.00 Přednáška Spolkový dům 19. 4. Velikonoční rocková zábava – 20.00 Hotel Baťov 22. 4. Události, které změnily Čechy – 9.00 Akademie třetího věku Spolkový dům 22. 4. – 25. 5. Miroslav Krupka – Národní parky jihozápadu USA Galerie – Zámek (27. 4. od 14.00 vernisáž s kulturním programem) 23. 4. Proměny aneb Co nám vzkazují hvězdy v transformačním roce 2014 – 17.00 Přednáška Spolkový dům 25. 4. Na jih od Zambezi – 18.30 Přednáška Spolkový dům 26. 4. Zahájení turistické sezony – 14.00 Nádvoří zámku Sraz amerických vozů Cadillac – 16.30 – 18.00 Klub amerických vozů Náměstí Míru 27. 4. Hřiště plné her – od 15.00 Dětské hřiště – pro děti od 2 do 10 let 30. 4. Lampionový průvod

Křesetice 11. 4. Miloš „DODO“ Doležal – 20.00 Restaurace U Nevolů

Žleby 19. – 21. 4. Velikonoce na žlebském zámku – od 9.00

Kácov 5. 4. Cestou osudu a náhody – 17.00 Přednáška s diashow cestovatele Romana Vehovského Obřadní síň obecního úřadu 11. 4. Velikonoční dekorace – kurz – 14.00 – 20.00 Budova II. st. ZŠ a MŠ 19. 4. Kyklop a Blue Rocket – 20.00 Koncert Sokolovna

Žehušice 30. 4. Pálení čarodějnic a stavění máje – od 16.30 Před hasičskou zbrojnicí

Uhlířské Janovice 30. 4. Pálení čarodějnic a lampionový průvod – 19.00 Sraz před městskou knihovnou 1. 5. Prvomájový koncert

Zbraslavice 30. 4. Pálení čarodějnic a vítání jara – od 18.15 Lampionový průvod, mažoretky, kouzelník, koncert Jakuba Smolíka, ohňostroj po setmění, živá hudba Louka nad Spálenkou

Červené Pečky 6. 4. Vynášení Morany – 15.00 Sraz u budovy úřadu 12. 4. 4. ples městyse – 20.00 Sokolovna

Vrdy 30. 4. Pálení čarodějnic – 18.00 Areál Slavoje


KULTURA

19

30. 4. ÄŒarodÄ›jnice – od 19.00 HĹ™iĹĄtÄ› u Sokolovny

Miskovice 30. 4. PĂĄlenĂ­ Ä?arodÄ›jnic – od 18.00

U rozhledny VysokĂĄ

Krchleby 4. 4. Noc s Andersenem ObecnĂ­ knihovna

NovĂĄ Lhota

13. 4. Koncert pěveckÊho sboru Cantica – 14.00 Kostel sv. Jana Křtitele

30. 4. PĂĄlenĂ­ Ä?arodÄ›jnic – 19.00 AreĂĄl ZĂĄmeckĂŠ restaurace

RatboĹ™

NovĂŠ Dvory

30. 4. PĂĄlenĂ­ Ä?arodÄ›jnic - 18.30 HĹ™iĹĄtÄ› RatboĹ™

19. 4. VelikonoÄ?nĂ­ koncert – 17.00 Kostel sv. Martina

& uvĂĄdĂ­

   

       

  

   

   

   GRAFIC NA

ww

w.

STUDIO KÉ

TISKĂ R

Chotusice

la b el. c z


kultura ceska1_4_2014.qxd:Sestava 1

25.03.2014

8:03 Uhr

20 Stránka 1

4. 4. PhiNx & soPhiE lilliENE

so

5. 4. asfalto

Út

8. 4. BoNY a KliD ii.

DUBEN 2014

> o zbytek večera se postará Dj ze zmíněné kapely > vstup: 80 Kč > alternativní rock > vstup: 40 Kč > setkání s autory a představiteli pokračování legendárního filmu Víta Olmera a spisovatele Radka Johna, autorské čtení a krátká prezentace nového filmu > vstup: zdarma

Pá 11. 4. švihaDlo & Dj PiNK Killa

> reggae legenda na tour BEST OF 30 & reggae vinylová jízda > vstup: 150 Kč

so 12. 4. zEro tolEraNcE vol. 8 aPocrYPhal DEath thE haPPY Pischcots / DYsaNgEliUm > death-progressive / hardcore-crossover / death-metal > vstup: dobrovolný

Pá 18. 4. EgElEt / oNE roast aND thE othErs > nový projekt zkušených muzikantů / KH blues band > vstup: 40 Kč

so 19. 4. tiNg (cz/Usa)

> Praggamuffin band s frontmanem MC Turnerem (USA), mix reggae, ska, dancehall, drum'n'bass, swing, rock a hip hop > vstup: 100 Kč

Čt 24. 4. jazz sEssioN

> tradiční čtvrteční jamsession, dnes jazzové > vstup: dobrovolný

Pá 25. 4. NirvaNa rEvival / UtErUs

> revivalband z Prostějova / hardcore - metal Pardubice > vstup: 80 Kč

so 26. 4. PolEtímE?

> punk-country Brno > vstup: 100 Kč

otEvŘENo: Pondělí - Čtvrtek 18:00 - 24:00 / Pátek - sobota 18:00 - 04:00 / Neděle zavřeno

w w w. ce s k a 1 . c z

i n fo : 7 2 5 4 4 0 7 5 9

44 mm

TYP PLACKY

1–24 ks

25–199 ks

spínací špen ndlík

20,– –

13,–

6 ,–

kaalkulace

magnet

22,–

15,–

7 ,–

kalkulace

zrcátko

25,–

18,– –

11,–

kalkkulace

klip p s magnetem

25,–

18,–

11,– –

kalkulace

30,–

23,–

15,–

kallkulace

32,–

25,–

19,–

kalkulace

přívěšek otvírák

27,–

20,–

122,–

kalkkulaacee

přívěšek klíčeenka

27,– –

20,–

12,–

kalkulace

maate teri riál á : ko ál kovv

materiál: kov + ma m gnett

m te ma t riál: kov + zrcátko

maate m t riiál: pllasst + kov + magnet

přívěšek k postavička mate ma teriál áll: koov + pl p ast

200–4 20 0 499 ks 500 a více ks

/ruce a no nohy hyy je mož možn žno liibo bovvolněě naatá t če čet/ t/

blikající LED placka

mate ma teri riáál: kov + LEED di dioda dio da /j možn /je žnoo ji vyp ypnoout i zap apno nout ut, napá na pájeno no malou batter erií//

mateeri r ál ál:: ko kov

materiál: kov + pl ma plas astt

www.lepor.cz


pel-mel

21

Byl jednou jeden domeček

3. ročník DOGTREKKINGU v Kutné Hoře

Byl jednou jeden domeček a v tom domečku stoleček a na stolečku smlouvička a v té smlouvičce úpravička* a v té úpravičce částečka Co je ta částka?

Kočka to ví. Kde je ta kočka? V lesy se zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach shořely. Kde je ten prach? Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti páni? Na hřbitově zakopáni.

V termínu od 2. - 4. května 2014 se uskuteční již 3. ročník Dogtrekkingu okolo Kutné Hory. Dogtrekking je extrémním kynologickým vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány vzdálenosti v  časovém limitu. Vede účastníky k  samostatnému rozvíjení fyzických a mentálních (např. orientačních) schopností. Rozvíjí souhru a  vzájemné pochopení člověka a psa. Pro ty, jenž by měli zájem zúčastnit se letošního ročníku, uvádíme, že volný start je 3. 5. od 8 - 10 h. Uzávěrka: 20. 4. nebo po dovršení limitu účastníků (100) Místo: V  Hutích 89/5, 284  01 Kutná Hora Trasy: 10 km, 18 km, 45 km Většinou po  turistických značkách, místy značené naším značením. Startovné: do  20. 4. 250,- Kč za  osobu (možno jít s více psy), po 20. 4. 350,- Kč. Více zde: http://okolokutnehory. webnode.cz/propozice2/

(Lidová říkanka s ponaučením nejen pro děti:-) *částečná úprava obecně známého originálu - Editor

Dámská a dětská móda v Kutné Hoře

Nově v prodeji dámské i dětské oblečení. Vlastní produkce za zaváděcí ceny. Více na www.fashion-mami.cz

AKCE DUBEN

dámské tílko a dámská sukně Tílko cena 399,- Kč Sukně cena 509,- Kč

Velikosti od 32 až do 50

www.fashion-mami.cz

Kutná Hora, Masarykova 187, v supermarketu Albert, tel.: 777 303 104

Dobré informace z regionu vašeho srdce Kolín Kutná Hora Suchdol Miskovice Malešov

Čáslav

Uhlířské Janovice Červené Janovice Zbraslavice

Zruč nad Sázavou

Kde nás najdete

Kromě poštovních schránek najdete měsíčník Dobrý info ve stojanech na těchto distribučních místech: ▶ Kutná Hora Infocentrum – Palackého náměstí; Městský úřad, Vlašský dvůr Městský úřad, ul. Radnická; Potraviny U Sudků, ul. Dolní 262 Prodejna MamiFashion v supermarketu Albert, Masarykova 187 OC pasáž – kancelář KHnet.info, ul 17. listopadu 182 Prodejna Unikom/Bala, Masarykova 366 Prodejna Unikom/Bala, Ortenova 62; Park U Tří pávů; Vinotéka U kříže, Masarykova 578; KD Lorec; IC Domeček Lepor redakce, Lučanská 190; Prodejna LIBRA shop, Kolárova 589; Pošta Sedlec; Tylovo divadlo; Městská knihovna; GASK; Poliklinika; Kino Modrý kříž; Kaňk – Mozaika ▶ Kolín Městská knihovna; Info centrum; Městský společenský dům Nábytek Adamec, V Opletkách 585; Prodejna Unikom/Bala, Na Louži 871 Nemocnice, pavilon F ▶ Čáslav Prodejna Unikom/Bala, Husova 625; Kino Miloše Formana Městský úřad; Info centrum; Nemocnice; Restaurace Café LaDus ▶ Zruč n. S. MěÚ – Spolkový dům, Vinotéka Dalibor, nám. Mudr. Svobody 21 ▶ Uhlířské Janovice MěÚ; Info centrum a knihovna; Prodejna - p. Kopecký ▶ Kácov  Čerpací stanice; Ordinace MUDr. Jana Křivského ▶ Zbraslavice Obecní úřad ▶ Ratboř Obecní úřad ▶ Suchdol Sokolovna ▶ Červené Pečky Obecní úřad; Lékárna ▶ Miskovice Obecní úřad ▶ Žehušice Obecní úřad; Knihovna; Pizzerie Pod kostelem

www.lepor.cz

▶ Chotusice Obecní úřad ▶ Vrdy Obecní úřad; Knihovna; Obchod Domino ▶ Krchleby Obecní úřad ▶ Červené Janovice Obecní úřad ▶ Třebonín Prodejna potravin ▶ Hlízov Prodejna Bala ▶ Černíny ▶ Žleby Městský úřad ▶ Močovice ▶ KŘESETICE Prodejna Bala

www.dobryinfo.cz


zdraví

22

Ukliďte se!

Připadá-li vám titulek poněkud zvláštní, věřte, že sedí. Mohl by znít i „Očistěte se“!. Týká se totiž zcela unikátní diagnostické a léčebné metody nazvané řízená a kontrolovaná detoxikace organismu. Jejím autorem je známý propagátor alternativní medicíny MUDr. Josef Jonáš.

S naším tělem je to jako s  domácností. Pokud ji neudržujeme v  čistotě, postupně se zanese špínou, která se do  všeho zažere, a  je pak velice obtížné se nánosů zbavit. Náš organismus se také zanáší, a to nejrůznějšími živými i  neživými jedy (toxiny) z prostředí, v němž žijeme, i ze stravy, kterou jíme. Toxiny postupně oslabují normální činnost našich orgánů, což vede nejdříve ke  snižování jejich výkonu, posléze k  poruchám v  činnosti a  nakonec k  degeneraci. Tuto skutečnost jsme bohužel přijali jako nevratný proces. Říkáme, že nám to s přibývajícím věkem zkrátka „ hůř šlape“. Máme přece ale doktory, kteří nám dokážou pomocí prášků, zákroků a nejrůznějších omezení v životním stylu i  stravování udržet oslabený orgán v  přijatelné činnosti a  nás v  jakési kondici. Bohužel léky jsou jen další chemikálie, navíc s vedlejšími účinky. Jejich vliv na  udržení určitého orgánu tak, aby fungoval, v dlouhodobém časovém horizontu

prokazatelně slábne. Nehledě na to, že různá omezení nám snižují kvalitu našeho života. Živé a neživé toxiny O neživých toxinech už něco víme, patří mezi ně především nejrůznější chemikálie. Za  svou existenci jich lidstvo stačilo vyrobit víc jak 100 000! Nejde přitom jenom o ty nejnebezpečnější, jako jsou třeba polychlorované bifenyly (PBC) přítomné v kravském mléce nebo polycyklické aromatické uhlovodíky z automobilového provozu, dioxiny a aldehydy, u nichž byl prokázán rakovinotvorný účinek, ale i  o  „obyčejné“ chemikálie ve  výrobcích denní potřeby. Z  kosmetiky, čisticích přípravků, obalů na potraviny, z  elektroniky, teflonu na  pánvích, plastů, zubních past nebo o  látky přítomné trvale třeba v  kobercích, omítkách či nátěrových hmotách v našich bytech a domech. Mezi anorganické jedy ovšem patří i  nejrůznější záření, elektromagnetické vlivy, geopatogenní zóny, tedy působení sil, které nevidíme. Pokud řekneme živé toxiny, většina z nás si asi představí parazity, pravdou však je, že ty nejhorší jsou ty nejznámější – bakterie, viry a  plísně. Někdo spočítal, že kdyby se z našeho těla vysypaly všechny mikroorganismy na hromadu, vážily by 1 – 2 kila! Dobré, že? Jenom plísní v nás žije na 400 druhů a neustále přibývají. Bakterií existuje na světě na 10 000 druhů. Každý z nás hostí ve svém těle 100 až 500 000 miliard těchto nejmenších soběstačných organismů. Nutno ovšem podotknout, že stovky bakterií v  miliardových množstvích v  našem těle jsou v  převážné většině neškodné, u zdravého člověka je imunita udr-

žuje v náležitém odstupu. Některé z  nich jsou pro naše zdraví prospěšné a nenahraditelné, například střevní bifidogenní bakterie jako Lactobacillus Acidophillus nebo Bifidus essensis. Problém nastává, když začneme mít imunitu oslabenou právě vlivem neživých toxinů, stresu, deprese, negativních emocí, nachlazení nebo chřipkové nákazy… Mikroorganismy, tedy nejen bakterie, ale i  viry a  plísně, okamžitě využijí situace,

napadnou oslabený orgán a vytvoří si v  něm tzv. infekční ložiska, v nichž se zapouzdří. Jsou to takové třetí kolonie, které čekají na  svou příležitost, aby se mohly rozmnožit a zaplavit naše tělo svými vlastními toxiny, které nás dále oslabují… Vše souvisí se vším Řízená detoxikace podle doktora Jonáše umí z těla odstranit všechny živé i neživé zátěže včetně psychických, například negativní emoce nebo chronický stres. Nic do těla nedodává, pouze ho čistí prostřednictvím bylinných kapek na bázi lihu. Účinek spočívá v tom, že v kapkách je obsažena informace pro imunitní systém, na  které toxiny ve  kterém orgánu se má soustředit. Jde o originální a  světově ojedinělý systém, který vychází ze starověkých medicínských přístupů, především z  tradiční čínské medicíny založe-

né na celostním chápání lidského těla, ale i  ze staroindické ájurvédy. I moderní medicína už dnes chápe, že tělo není soustava jednotlivých orgánů, ale propojený systém, kde všechno se vším souvisí. Psychika ovlivňuje tělo v  tom smyslu, že každý z  nás má nějaký nejslabší orgán, což je dáno většinou dědičně. Pokud jsme v  dlouhodobém stresu, depresi, máme starosti, které se těžko řeší, má to vliv na naše tělo a  s  největší pravděpodobností na náš nejslabší orgán. Příklad? Známý byl jako horolezec vždycky zdravý. Jeho nejslabším orgánem je vzhledem ke  genetické zátěži konečník. Jakmile se dostal do problémů se ztrátou zaměstnání a rozvodem, začaly se u něj objevovat potíže v  této oblasti. S  prodlužující se délkou trvání uvedených problémů zdravotní potíže sílily, až musel podstoupit opakovaný chirurgický zákrok. Výsledek? Stav se nezlepšuje, trpí i po několika měsících bolestmi, ačkoliv chirurg ubezpečoval, že potíže brzy odezní. Jiný příklad: třicetiletá žena nedlouho po porodu otekla v obličeji tak, že sotva viděla. Nepomohly kalciové injekce, homeopat, léčitel. Až řízená detoxikace a  s  ní spojená přesná diagnostika odhalily, že má vrozenou nesnášenlivost pšeničného lepku. Přestala díky tomu jíst potraviny obsahující pšenici. Nesnášenlivost se posléze začala projevovat jako sezonní alergie, která vinou přerušení detoxikace v jednu dobu přešla dokonce v náběh na  astma. Žena se proto detoxikuje průběžně po  celý rok podle pentagramu a kalendáře biologické aktivity jednotlivých orgánů, jak ji stanovila tradiční čínská medicína. Od  té doby se u  ní výše zmíněné problémy neobjevily. Metodu řízené detoxikace organismu podle MUDr.  Josefa Jonáše aplikují ve  své praxi mnozí lékaři po  celém Česku. Jedním z  nich je MUDr.  Jiří Macháček v  Kutné Hoře, jediný v celém regionu „srdce Čech“. V příštím vydání se na něj obrátíme, abychom vám vysvětlili základní pojmy celostní medicíny, diagnostiku pomocí speciálního přístroje a  zprostředkovali řešení konkrétních zdravotních problémů pomocí metody řízené a  kontrolované detoxikace organismu. Dana Čermáková Fotografie autorka


zamyšlení / inzerce

23

Komenského desatero Staň se opatrným

Nežádej všeho, co vidíš Spotřební svět kolem nás nabízí příliš mnoho lákadel, aby jim bylo možné odolat. I kdybychom žili tisíc let, nemohli bychom mít vše, co vidíme. Vše, co nám nabízí výrobní průmysl v jakékoli podobě. Reklamy do  našeho podvědomí uloží informaci o  tom, že právě toto zboží musíme mít. Podvědomí je silnější než rozum, a  tak mnohdy doma hledíme na věc, kterou jsme koupili a vůbec nevíme proč. Koupili jsme nepotřebnou věc, jídlo, které nesníme, a  na  potřebné věci nám schází peníze. Stojíme nad vyčerpaným rodinným rozpočtem a  nevíme kudy kam. A  opět je tu svět reklam, který nás pošle půjčit si peníze. Nikdo vám nepůjčí peníze zadarmo – jen vás zavede do slov, kterým nebudete rozumět. Vaše dluhy narostou a vy najednou zjistíte, že dovedete žít bez zbytečností, které jste dřív museli mít. Zbytečností, za  které jste utratili peníze, které jste těžce vydělávali. Co se takhle zastavit dřív, než něco koupíte – či žádáte – a zeptat se svého rozumu, zda je to nutné k vašemu způsobu života. Zda je to opravdu to, po  čem toužíte, nebo na  co máte v  jídle chuť? Či zda je to něco, co jste viděli v nějaké reklamě a  teď to vidíte v  obchodě? Buďte OPATRNÍ a  nejednejte bez rozumu. Jste myslící tvorové, tak nedovolte nikomu, aby vás ovládal a  okrádal vás o  vaše těžce vydělané peníze. Nedovolte to ani svému podvědomí, které nemůže za to, co čtete a na co se díváte.

dáváme na internet či poskytujeme sdělovacím prostředkům –, připravujeme sobě či jiným mnohdy velké problémy. Ničíme si dobré vztahy, dostáváme se do  konfliktů, které vůbec nemusely být, kdybychom byli – OPATRNÍ.

Nevypravuj všeho, co víš V současné době se stalo samozřejmostí odkrývat vše, co kdokoli o komkoli či čemkoli ví. Otázka zní – na kolik je pravda to, co kde vypravujeme o sobě i o jiných. Na kolik to jsou naše iluze, na kolik jsou to lži, které se k nám nějakou cestou dostaly. V současné době se stalo samozřejmostí odkrývat své soukromí v podobě videí a fotografií. I obrazy jsou slova, kterými „mluvíme“, a  proto i  jimi vypravujeme úplně cizím lidem o tom, kdo jsme, kolik máme dětí a jak si žijeme. Místo slov, která by nás něco moudrého učila, která by nám sdělovala něco zajímavého, čteme nejvíc tzv. bulvár. Slova bulváru jsou především iluze stvořené tak, aby se bulvár prodával, to znamená, aby vzkvétal obchod, kterým bulvár ve skutečnosti je. Tím, že neumíme domýšlet následky toho, co mluvíme – toho, co

Nevěř všemu, čeho se doslýcháš Už moje babička mě jako dítě učila hodně přemýšlet o tom, co jsem kde slyšela. Lidé, kteří prožili válku, byli zvyklí střežit své soukromí, vážit slova a vyhýbat se lidem, kteří vyzvídali a pak těmito informacemi škodili. Vždy a všude žili a žijí dobří a  zlí lidé. Vždy a  všude by měl člověk přehodnotit informace,které se k němu dostávají, než je přijme „za svaté“. Co je dnes pravda, může být po zjištění dalších informací lež. Co je lež, může se stát pravdou. Není lehké najít to, co je opravdové, když si neustále slovy kolem sebe vytváříme lži a  iluze. Někdy se nám stane, že zakopneme o nějakou lež jako o bludný kořen v  pohádce. Ať děláme, co děláme, stále se motáme v  něčem, co přijímá náš rozum, ale náš cit to odmítá. Pak je třeba se zastavit, vrátit se v  myšlenkách až na  začátek problému, ve  kterém se motáme. Tam najdete „skřítka“, který vám řekl něco, co nebyla pravda, a  tak vám připravil dost zla. Proto buďte OPATRNÍ a  přemýšlejte o  informacích, které se k  vám dostávají od  kohokoli a  v  jakékoli podobě. Jste myslící bytosti, tak nedovolte nikomu, aby z vás dělal nemyslící, naprogramované roboty.

Nečiň všeho, co můžeš – než toliko, co jsi povinnen Chci a mohu. Pokud mě nevychová nějaká společnost, rodina svými zákony, pak jsem tvor, který si sám vybírá, co chce dělat a  co nechce dělat. Zda chce pomáhat, pracovat, mít rodinu… Zda chce škodit, krást, ničit… Svým způsobem si toto vybírá každý z  nás. Rozdíl je jen jeden – zda jsem si vědom toho, co činím. Věřte mi, že neexistuje tvor, který by si kdekoli mohl dělat, co chce. Zákony přírody jsme spoutáni do  podvědomých reakcí, které jde velmi těžko ovlivnit. Zákony státu, kde žijeme, jsme spoutáni do toho, co vymyslí zákonodárci za  zákony. A  toto je hůř ovlivnitelné než naše podvědomé reakce. Zde jsme odkázáni na  moudrost či nemoudrost lidí stejných, jako jsme my všichni. Zákony rodiny, do  které se narodíme, nás také formují. Takže pokud si shrneme jen tyto tři faktory, nikdo z  nás není svobodný natolik, aby si mohl dělat vše, co mu umožňuje rozum, tělo i majetek. A všichni z nás – bez rozdílu věku, pohlaví, postavení ve  státní hierarchii - můžeme dělat jen to, co nám dovolují zákony. Pokud to neděláme, pak přijde trest. Proto buďte OPATRNÍ a  naučte se žít ve zmatcích, co tu panují, protože v  zákonech, které nyní na  tomto světě jsou, by se asi nevyznal ani tak moudrý muž, jako byl Jan Ámos Komenský. Dagmara

s.r.o.

plastová okna a dveře držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001

6 komorový profil celoobvodové kování

SLEVA až 61% tel.: +420 607 779 452 ICQ: 108-761-581

www.svoboda.info

OC – PASÁŽ Kutná Hora 17. listopadu 182, Kutná Hora (parkoviště z Opletalovy ulice)

tel.: 327 523 498, 327 523 499 mobil: 731 429 845 e-mail: kutna.hora@svet-oken.cz www.svet-oken.cz

+ teplý rámeček ZDARMA

Kolín (nová adresa) Politických vězňů 42, Kolín 3 OTEVÍRACÍ DOBA ( u Finančního úřadu ) Po–Pá 8.00–12.00 12.30–16.30 hod. tel.: 321 674 301 mobil: 734 416 668 ZDARMA • návrh • zaměření • doprava e-mail: kolin@svet-oken.cz


vaříme / inzerce

Špenátová hnízda

24

Bulgur na kari s mandlemi a tempehem Tzatziky Ingredience: Ingredience: 1 hrníček rýže Basmati 1/2 hrníčku bulguru 1 balení uzeného tempehu 300 g hlávkového zelí

salátová okurka 1 balíček řeckého koření na tzatziky 200 g řeckého jogurtu sůl, pepř (čerstvě mletý) bílý, zelený, černý

20 ks mandlí 1 lžíce másla Ghí Suroviny: Listový špenát, vajíčka, olej, česnek, cibule, sůl, pepř, muškátový oříšek, strouhaný sýr, malé keramické zapékací misky

1 lžička kari koření sůl podle chuti

Postup: Na dno misek naskládejte špenát, který jste předtím na oleji podusili spolu s orestovanou cibulkou a česnekem. Osolte, opepřete a provoňte strouhaným muškátovým oříškem. V miskách vytvořte hnízdečka, do kterých vyklepněte po  jednom vajíčku. Zasypte sýrem a  dejte zapéct. Podávejte s bílým pečivem. Komu se nelení, tomu se zelení. A na Zelený čtvrtek máte vystaráno... Postup: Bulgur se vaří ze všech surovin asi nejdéle, proto jím začneme. Propláchnutý bulgur zalijeme vrchovatým hrníčkem vody a vaříme na mírném ohni pod pokličkou asi 25 minut. Během vaření není potřeba míchat. Rýži Basmati též propláchneme vodou a  uvaříme do  měkka pod pokličkou v  poměru 1:2. Zelí nakrájíme na  drobné kousky. Dále si připravíme mandle. Spaříme je horkou vodou, necháme pár minut odstát, a můžeme začít loupat. Máslo Ghí rozpustíme v hluboké pánvi, přidáme pokrájený tempeh, pokrájené zelí, osolíme a podusíme pod pokličkou. Jakmile je zelí měkké a tempeh prohřátý, vmícháme kari koření, uvařenou rýži a  bulgur. Důkladně promícháme a  podáváme zdobené mandličkami.

Postup: Nastrouhanou okurku vymačkáme přes cedník, abychom z ní dostali co nejvíce vody. Smícháme s  kořením, jogurtem, solí a pepřem. Podáváme dobře vychlazené.

Jasmínek nově nabízí ingredience pro italskou, asijskou a řeckou kuchyni. Těšíme se na vaši návštěvu! Suroviny můžete zakoupit v obchodě Jasmínek na adrese:

Šultysova ulice, Kutná Hora (pěší zóna u Morového sloupu)

Prode j slePiček

Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,oznamuje svým zákazníkům,že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý,Tetra hnědá a Dominant – žíhaný,černý,modrý,žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: 15-20 týdnů.Cena 149 -185,- Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice,ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu ! Prodej se uskuteční: Ve středu 30. dubna 2014 kutná Hora – u vlak. nádraží kutná Hora – město – 13.25 hod. čáslav – u vlak. nádraží – 16.00 hod. kolín – u atlet.stadionu – 17.10 hod. Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena 20 – 30 Kč/ks Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00hod., tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840


25

Z DÍLNy ŽÁKŮ / školy

Mentální anorexie - móda 21. století? Úžasné vlasy, bezchybná pleť a hlavně až podezřele dokonalé tělo. Přesně to jsou modelky a modelové vyjímající se na titulních stránkách časopisů. Mnoho dospívajících v nich vidí ideál krásy, vzor, ke kterému vzhlížejí a snaží se mu co nejvíce podobat. Aby toho docílili, jsou často schopni obětovat mnoho, třeba i zdraví. Ale je opravdu vše tak, jak vypadá? Vždyť dnes existují desítky programů, které těmto “ztělesněným dokonalos-

tem” pomáhají ke skvělé pleti i postavě. Většina dospívajících si při pohledu do zrcadla už alespoň jednou jistě řekla větu: “Musím se svou postavou něco udělat!” Jsou mezi nimi tací, kteří nepřistupují k žádné dietě, ale sází na cvičení a celkově zdravý životní styl. Jenže se najdou i ti, u nichž tato věta spustí vlnu drastických diet, zvracení a rapidního úbytku, a to nejen váhy. Nejsem žádnou výživovou poradkyní, ale i

bez toho mi “selský” rozum říká, že mé tělo potřebuje jíst rozhodně více než jeden kukuřičný lupínek denně. Přesto kolem sebe poměrně často vídám, že mladí říkají, jak velkou mají nadváhu, ale ne vždy je to až tak úplně pravda. Anorexie se dnes stává módou a jejích obětí bohužel stále přibývá. Je to opravdu nutné? Proč na titulních stranách magazínů nejsou lidé se zdravou postavou a lidskými křivkami, ale mnohdy takzvané „reklamy

na hlad“? Jsem zastáncem toho názoru, že dokonalost na titulních stránkách je sice krásná, ale lepší je dokonalost přirozená, nikoli umělá. Právě ta je totiž často prvotním spouštěčem vlny „anorektické módy“, která může zejména mladým dívkám způsobit vážné zdravotní problémy. Stojí to opravdu za to? Pavla Zorničková, 9. B, Základní škola Žižkov, Kutná Hora

ROK na zaHRAdě v kutnohorských školkách S jarem vstupuje do školek v Kutné Hoře o. s. POD HORAMI s novým projektem „ ROK na zaHRAdě“. Tento nový projekt je zaměřen na praktickou výuku environmentální výchovy předškolních dětí. Ty se formou her a objevů budou po celý rok seznamovat s proměnami přírody. Každému ročnímu období bude věnován jeden výukový program, který bude vždy probíhat venku v prostorách zahrad u školek. Děti se tak seznámí s pří-

rodou přímo, a to pomocí smyslů, pohybových aktivit či skutečným objevováním. Na děti čekají různé hry a pokusy. Sami si vyzkouší, jak je těžké se postarat o ptačí mláďata, pomocí lup či mikroskopu se stanou součástí mikrosvěta a jejich vlastní smysly se jim stanou průvodci přírodou. Pomocí sluchu budou poznávat zvířátka, hmatové poznávání jim přiblíží různé, a postupně zapojí i ostatní smysly. Projekt je také doplněn seminá-

řem pro pedagogy, kde se seznámí se spoustou námětů pro realizaci environmentální výchovy přímo venku v přírodě. Zároveň se dozvědí, jak upravit svou zahradu, aby odpovídala principům zahrad přírodních. Ve workshopové části si pedagogové sami úpravy navrhnou a s odborným lektorem zkonzultují. Zahrady školek pak mohou být upraveny na přírodní prostor s možnostmi zkušenostního učení, k čemuž jim napomůže i balíček

pomůcek, které školky v rámci projektu získají, např. pítko pro ptáčky či hmyzí hotel. Do projektu „ ROK na zaHRAdě“ se zapojují téměř všechny kutnohorské školky, což je přibližně 200 dětí. Tento projekt, který nyní startuje, se koná za podpory města Kutná Hora, o. s. KHnet.info, firmy Lepor a MAS Lípa pro venkov Zbraslavice.

Procházka, který současně působí na zdejší škole jako vyučující programování. Píše se rok 2014, moderní technologie jsou nám stále blíž a blíž, za-

bydlují se v našich domácnostech. Kutnohorská průmyslovka je otevřenou branou všem, kteří nechtějí zaspat a touží být „in“ v oblasti, která se nás obklopuje.

Od řemesel k IT Kořeny kutnohorské Střední průmyslové školy sahají až do roku 1870, kdy tehdejší Řemeslnická beseda, která sdružovala řemesla a živnosti různých oborů, zřídila průmyslovou školu pokračovací. V roce 1894 byla založena městem Kutnou Horou Všeobecná řemeslnická škola. Od té doby přece jenom už uplynulo hodně času a škola je stále vyhledávaným místem studia žáků, kteří za ní přicházejí z mnoha míst Středočeského kraje. Není výjimkou, že se každoročně na školu hlásí zájemci z Kolína, Nymburka, Benešova či míst blízkých Havlíčkovu Brodu. Škola je totiž pro ně zajímavá nejen díky své tradici, ale především díky moderním atraktivním oborům Elektrotechnika a Informační technologie. V roce 2014 připravil kolektiv učitelů v rámci projektu „Výuka programování na střední škole pro praxi“ sérii odborných exkurzí a workshopů do firem, které působí

na evropském trhu s informačními technologiemi. Žáci se setkají s praxí zaměstnanců firem takových jmen, jakými jsou expert na počítačovou bezpečnost – společnost Avast, jeden z nejvýznamnějších producentů ekonomického software – společnost Abra software či výrobce světoznámých 3D počítačových her Operace Flashpoint a ArmA2 - společnost Bohemia Interactive. Zaměstnanci těchto společností přislíbili, že žákům připraví odborný program, který je zaujme a motivuje pro další studium. „Výběrem témat našich exkurzí chceme žákům nabídnout setkání s tím nejlepším, co se v oblasti vývoje informačních technologií dá u nás najít. Chceme na chvíli utéct od školního teoretizování a zažít chvíle skutečné reality. Snažíme se jim ukázat, jak se žije ve firmách, které v této oblasti působí a jaké možnosti osobního rozvoje jim nabízí“, říká koordinátor projektu Martin

Projekt „Výuka programování na střední škole pro praxi“ (CZ.1.07/1.1.32/02.0007)


inzerce

26

VAŠE JARNÍ PLÁNY ZAČÍNAJÍ U NÁS

Dny výhodné jarní péče u autorizovaných servisů ŠKODA

UNIKOM, a.s. Hrnčířská 214, 284 01 Kutná Hora www.skoda.unikom.cz

JSA_2014_BillBoard_24c8401ecd254768b354cb41f7a04c7e_indd 1

3/12/2014 1:43:10 AM

VYSOKÁ KVALITA PŘÍZNIVÉ CENY

S NÁKUPEM KUCHYNĚ VESTAVĚNÁ MYČKA ZDARMA více na www.kuchynepohoda.cz

Barborská 38, Kutná Hora(naproti antikvariátu),

Kuchyňské linky na míru Počítačové návrhy Skříně na míru Stoly, židle Sedací soupravy Postele a matrace Plovoucí podlahy Interiérové dveře Otevírací doba: Po - Pá 9.00 - 17.00 hod. So 9.00 - 11.00 hod.

Jungmannovo náměstí 440, Kutná Hora, Tel.: 327 515 774, Mobil: 606 949 626

tel.: 327 515 140

otevřeno DENNĚ včetně SO a NE: 9.00–17.00

mitremineral@seznam.cz

SLEVA 20 %

na veškerý sortiment

novéé model m modely ode od deellyy

při předložení tohoto kupónu (platí pro jakýkoliv nákup do 30. 4. 2014)

VLTAVÍNY

PŘIJĎTE DO NOVÉHO „Příjemné nekuřácké ekuřácké řeedí.“ nové prostředí.“ rooba „Vlastní výroba s n z čerstvýchh surovin dodávanýchh mii regionálními dodavateli.““ McKouňa TEX MEX Fast food

Po–Pá: 730–21000

AUTOBATERIE J. Vrabčák, Kaňk  327 561 687

Prodej 7 dní v týdnu!

So: 1000–21 2100 Ne: 1200–2100

Kollá Kollárova 590, 284 01 Kutná Hora tel.: 327 512 127, mob.: 777 772 374

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ U SUDKŮ

PRODEJ POTRAVIN – OVOCE, ZELENINA, NOVINY, ČASOPISY A DROGISTICKÉ ZBOŽÍ TEL.: 607 892 740, Dolní 282, Kutná Hora


děti / inzerce

27

Karma jménem farma

Díl sedmý: Opravy Všimli jste si, že už v noci nemrzne? Tedy, pardon, to jste si asi všimnout nemohly, milé děti. V noci se spí a nechodí se po venku s  teploměrem. To je mi jasné. Já jen, že už zrána nenacházím jinovatku na trávě, na vodě v sudech není ledový škraloup a začíná růst tráva. A  roste jako z  vody. Zase nám za nějaký měsíc začne „sekací maraton“. I když jsou tací, kteří už letos sekačku vytáhli, a to ne poprvé. Někteří už zlehýnka prosekali cestičky k  domkům, jiní se na  ni

chtěli jen podívat, jestli jim ji zloděj neukradl. My jsme ji letos už vytáhli, neboť nás čekala oprava a řádná rekonstrukce, tedy, jak se u  nás říká, „generálka“. O  takový stroj, jako je právě stroj sekací, se musí dobře dbát. Je třeba zkontrolovat všechna místa, ve kterých se stroj otáčí. Zjistit, zda jsou dobře zajištěna proti vyklouznutí a  zda jejich ložiska nejsou stará a  pochroumaná. Také máme na  naší sekačce jeden hnací řemen, který už potřeboval vyměnit, protože by mohl za  čas prasknout a někoho poranit. Kdybychom to vše nezkontrolovali a neopravili, mohlo by se snadno stát, že bychom jednoho dne neměli zvířátkům co dovézt do ohrady k snědku. A to by byla ostuda. A také by to byl vážný problém. Tento čas bývá na farmě dobré využít k  různým dalším opravám. Opravu totiž nepotřebují jenom stroje. I  když zima letos nebyla nijak silná a  dlouhá, i  tak se musí

počítat s tím, že někde napáchala škody. Například na  domečku pro kozy vítr před pár dny potrhal střechu. To vám byl vichr. Poházel nám po zahradě kdeco a uprostřed ohrady nechal ležet potrhanou střešní krytinu. Asi se mu nelíbila, jak byla pěkně přibitá hřebíčky k  prknům. To se musí napravit. Je třeba vzít žebřík, kladivo, hřebíčky, pár latěk a  vše dát do  pořádku, aby se měla zvířátka, až bude pršet, kam schovat před deštěm. Stejně tak se paní zima podepsala na našem pařníku. Víte, co je to pařník? To je něco podobného jako skleník. Skleník je vlastně takový domeček stojící v  zahrádce, stěny a střechu má ze skla. Jak na něj přes den svítí sluníčko, tak vám je uvnitř krásně teplo, v  létě je tam dokonce tak teplo, že se to vůbec nedá vydržet. A  v  takovémhle teplíčku se dobře daří rostlinkám. A  teď si představte, že ten domeček nemá stěny a střechu ze skla, ale z igelitové fólie. Tak to je pařník neboli pa-

řeniště, fóliák a tak podobně. Těch výrazů bude ještě asi více. Zatímco sklo vydrží pohromadě neporušené i přes tuhou zimu, igelit nikoliv. Starý a  potrhaný se musí pěkně sundat a ten nový znovu natáhnout na  obnaženou konstrukci a  pěkně vypnout, aby zase vydržel celou sezonu. Byla by škoda pařník neopravit. To je potom krásně vidět, jak se uvnitř daří paprikám a salátům a všemu, co tam člověk zasadí či zaseje. Člověk je tvor, který může udělat opravdu spoustu práce, která k něčemu je. Práce, ze které má radost a  užitek. Člověk je ale na  druhé straně také tvor, který může udělat spoustu práce, která k ničemu není, a ztratit tak drahocenný čas a energii. Během celého roku nám příroda říká, co by ráda, abychom dělali. Když ji budeme poslouchat, bude se nám dařit lépe. Všem. Hezké jarní časy přeje Divadélko Kůzle

Na výlet se Špalíčkem ve čtvrtek 10. dubna

Obrázky můžete, děti, vybarvit, vystřihnout a zaslat na adresu naší redakce.

ODJEZDHTTTčTTšž5yT NÁVRATHTžTiiž5yTTčku PROGRAMHTTT Telátko TTěděTůTsTmožnostíT prohlídkyTkabiny CenaHT/yTKčnosoba

Za děti zodpovídají rodiče. Pro všechny věkové kategorie!! AdresaHTStudentůTiK/ýTTsídlištěTŠipšíýTKutnáTHoraýTwebHTwwwžrcspalicekžczžT


inzerce

-SHOP

28

DROGÉRIE U MÝVALA Pražská 166, Čáslav

(u hlavní silnice směr Praha; část Budín)

JARNÍ ÚKLID

s mývalem

• čistící prostředky • aviváže • prací gely • prostředky na nádobí

k nákupu nad 100 Kč

• kosmetika

• kbelíky, mopy a další úklidové pomůcky

DÁREK ru: dle výbě ojivo

n tekuté h í, áln univerz ojové pro pok rostliny lkónové nebo ba

OTEVÍRACÍ DOBA: PO - PÁ: 8 - 16, SO: 8 - 11

DOPRAVA

HRANĚNÍ

Hrnčířská 193, Kutná Hora

pracovní doba: PO–PÁ 700–1700, SO 800–1100

602 287 848

FORMÁTOVÁNÍ

ŘezÁní DeSeK zaKOuPenýcH v naší PrODejně je mOžné KažDOu StŘeDu jeDen Řez 10,- Kč, 1 fOrmÁt 40,- Kč Při řezání více než 3 kusů desek možnost hod. sazba 500,- Kč + DPH

Nabízíme:

• • • • • • • • • • • • • •

dveře plné š. 60-90 / 995,- Kč s DPH mulčovaná kůra 70 l / 90,- Kč s DPH obrubníky, zámková dlažba zahradní substráty bazénová chemie zatravňovací dlaždice zahradní nářadí lamino, DT, OSB, překližky nábytkové kování kuchyňská dvířka a desky kliky, panty, zámky... lepidla a tmaly nářadí a nástroje spojovací materiály a jiné


FINANCE / inzerce

29

Mé dítě, můj poradce

PRODÁM STAVEBNÍ POZEMEK určený k rodinnému bydlení v obci Církvice u KH. Veškerá vybavenost v obci, dobré spojení vlak, autobus. Pozemek se nachází mimo hlavní silniční tah. Sítě připraveny na hranici pozemku. Cena k jednání 750 Kč / m2. Tel.: 775 181 607

mě baví. Sám to doma praktikuji, když nerozumím, co po mně chce můj počítač. Sice jsem občas za tupouna, protože mi to přece jen trvá o něco déle, než vše pochopím, ale na  druhou stranu bude hůř, a  čím dříve si zvyknu …. Dalimil Peša nezávislý finanční konzultant Tel.: 608 261 040 E-mail: dalimil.pesa@seznam.cz

K dnešnímu tématu mě inspirovali moji klienti. Třeba se poznají, a tak jim velice děkuji. Na první schůzce jsme si popovídali o jejich plánech, převzal jsem si dokumenty, které k  vytvoření finančního plánu potřebuji, a  začali jsme si domlouvat termín další schůzky. Tito klienti mě překvapili tím, že na  naší příští schůzce, na které jim představím svůj návrh, musí být i  jejich syn. Když jsem se zeptal proč, řekli mi, že jejich syn financím rozumí lépe než oni a že mu naprosto věří. Velmi mile mě tím překvapili. Není to totiž úplně obvyklé, aby rodič přiznal, že je jejich dítě v  něčem lepší, a  rozhodně je krásné slyšet, že rodiče svým dětem plně důvěřují. Když jsem vyrůstal já (bude mi 43 let), tak všichni věřili jen tomu, že ze mě nevyroste nic dobrého . Ale zpět k tématu. Mnoho Čechů vůbec netuší, jak mají správně zacházet s  penězi. Žijí od  výplaty k  výplatě, půjčují si na vysoký úrok, slovo investice je pro ně ošklivé a finančních poradců se bojí. Tento přístup většinou bohužel přenášejí na  své děti a  připravují je na  úplně stejný život s prázdnou kapsou. A přitom je docela snadné to změnit. Děti by podle mého názoru měly začít používat peníze hned, jak se naučí trochu počítat. Měly by dostávat dostatečné kapesné. Kapesné by mělo být tak vysoké, aby dítě mělo šanci si trochu i  ušetřit. Kapesné by mělo dítě dostávat každý týden nebo měsíc. Dítě by si datum výplaty kapesného mělo samo hlídat, a jakmile kapesné nedostane ve stanovenou dobu, mělo by si o  něj umět říct. To je velmi důležité. I dospělí mají často problém si o své peníze říct. Dítě by mělo vědět, na co kapesné má a co si z něj musí samo platit. Je jen na  nás, rodičích, jaká pravidla zavedeme, a  určitě je můžeme přizpůsobovat.

Jakmile je to možné, mělo by dítě mít svůj účet v bance. Bohužel jsem ještě neobjevil účet, který by si mohlo dítě ovládat zcela samo a mělo by k účtu i plnohodnotnou kartu. Nicméně lze to asi řešit tak, že svému dítěti otevřu běžný účet na své jméno a dám mu veškeré přístupové údaje a  kartu. Teď to chci vyzkoušet se svou za  chvíli třináctiletou dcerou, a  tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Dítě by podle mého názoru mělo mít i  své povinnosti, které když nesplní, dostane kapesné nižší nebo žádné. Jednou jsem chtěl svému synovi snížit kapesné, když byl nemocný a  nechodil do  školy. Přišlo mi to naprosto logické, nechodím do  práce, mám nižší příjem. Ale neprošlo to . Nezapomeňte dítěti s prvním kapesným darovat i první peněženku. Dalším krokem by mělo být i zapojení dítěte do rozhodování o tom, co si chcete koupit, co si můžete dovolit a co si dovolit nemůžete. Když nemáte na  dovolenou v  Karibiku, není to ostuda, a vaše dítě by to mělo chápat. Vaše dítě by také mělo vědět, co jsou to daně, jaký úrok je vysoký a jaký nízký. Vysvětlete vašemu dítěti, že půjčovat si na vánoční dárky nebo na  dovolenou není dobrý nápad, a  upozorněte ho, že jednou půjde do důchodu, a na to bude potřebovat spoustu peněz. Myslím, že by naše děti měly vědět, že na  důchod si musí začít odkládat peníze už od první výplaty - tím nemyslím povinné odvody. Pokud to udělají, nebudou litovat. Vrcholem našeho snažení by mohlo být, že když něčemu nerozumím, nebo to nemůžu pochopit, požádám své dítě, aby se to naučilo a mně pak jen poradilo, co mám udělat. Dítě má radost, protože je důležité, roste mu sebevědomí a učí se důležité věci. I  já z  toho budu mít užitek, protože se můžu věnovat tomu, co

Akční nabídka platí od 14.4. do 30.4. 2014

1490 1890 Maspex Kakao Van 75g Dr. Oetker Poleva světlá, tmavá, 100g

2390

2190 7990

Unikom Cukr moučka 1kg Unikom Cukr krupice 1kg

Vetroplus Mini pánev Ceramica 14cm

Akční nabídku najdete v prodejnách UNIKOM: Čáslav, Husova 625 Český Brod, Palackého 339 Český Dub, Nám. B. Smetany 9 Hlízov, Hlízov 163 Horní Beřkovice č. 11 Chroustovice, J. Haška 44 Chrudim, Václavská 761 Chvaletice, U Stadionu 240 Kostelec n. Č. lesy, Nám. Smiřických 29 Kolín , Na louži 871 Křesetice, Křesetice 10 Kutná Hora, Tyršova 399 Kutná Hora, Ortenova 62 Kutná Hora, Masarykova 366 Mělník, Italská 2775

Miřetice, Miřetice 1466 Nové M. nad Metují, Na Františku 662 Nové Zákupy 521 Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1143 Přelouč, Hradecká 144 Říčany u Prahy, Komenského nám. 1619 Semily, Na Olešce 446 Týnec n.Labem, Nám. Masarykovo 49 Turnov, U Skladiště ( Krátká ) 1292 Zásmuky, Havlíčkova 22 Zbýšov 81, Zbýšov 81 Zruč nad Sáz., Jiřice 43 Žleby, Žleby 249

Zboží obdržíte do vyčerpání zásob !


řádková INZERCE / soutěž

Regionální měsíčník Kultura, společnost, historie a inzerce pro Kutnou Horu, Kolín, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zbraslavice, Zruč nad Sázavou a okolí Vydavatel Lepor – reklamní agentura Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327 515 450 IČ: 41428293 www.lepor.cz Redakce Miroslav Štrobl – 605 760 323 mirekstrobl@seznam.cz Václav Veselý – 737 835 585 wendy.art@centrum.cz PhDr. Dana Kornelie Čermáková – 608 957 160 dana.cermakova@centrum.cz Grafická úprava, sazba Michal Cetkovský – 327 511 768 Editor Dušan Lapáček Produkce Monika Košatová – 731 156 214 Inzertní oddělení Monika Košatová – 731 156 214 Finanční oddělení Lenka Lapáčková – 603 193 583 Registrace MK ČR E 18774 www.dobrý.info Distribuce Zdarma do schránek a stojanů. Vychází jednou měsíčně. Info o distribuci Václav Veselý – 737 835 585 wendy.art@centrum.cz Vydání 04/2014

Soukromá ŘÁDKOVÁ inzerce zdarma!

KUPON koupím

pro řádkovou inzerci zdarma prodám foto

• PRODÁM

Prodáme předsíňovou sestavu vyrobenou na míru, materiál lamino, barva dub melír, v celkové délce 170 cm, v. 200 cm, hl. 35 cm. Jedná se zrcadlovou skříň se zás. věšákem na ošacení a policemi (60x35x200 cm), sedací nízký botník s věšákem (79,5x35x50/200 cm) a botník (90x35x100 cm). Místo odběru K. Hora, cena 1500,- Kč, tel.: 603 193 583. Originál. holicí strojek Gillette, Made in USA, v původní etui, r. v. kolem r. 1920, pro sběratele – viz foto. Cena dohodou. Tel.: 605 760 323, Kutná Hora Ford Escort 1,6-16V RS Paket Coupé, r. v. 1994 + orig. RS litá kola 14‘‘ + pneu -6mm + zimní plechové disky 13‘‘ + pneu – 7mm. 2x airbag,, rl. stahování oken, centrál, sport. výfuk Ragazzoni,

kontaktní telefon a adresa:

sport. sedačky. Cena dohodou. Tel.: 775 971 396, Kutná Hora Prodám levně benzínovou sekačku s košem. Tel.: 607 970 979 Prodám, nebo pronajmu zařízený byt 2+1 ve Chvaleticích, s balkonem, 4. patro. Tel: 773 958 950 Letní pneumatiky 4 ks Barum Brillantis 2 – 175/65 R 14 82 T, vzorek 6 mm, velmi zachovalé. Cena cca 250,-Kč/1 ks. Tel: 608 957 160, Kutná Hora Prodám funkční benzinovou sekačku bez pojezdu motor Briggs Stratton cena 1800,-. Kutná Hora, č. tel. 605050715

Prodám lednici Electrolux,5let starou používaná jako záložní, kombinovaná-4 skleněné šuplíky a 3 v mrazáku. Cena 5.000,Kč (pův.16tis.). Tel.608020254.

• KOUPÍM

Motocykl Jawa, ČZ: kývačka, panelka, pérák, pařez, Stadion, Jaweta a podobně. Možno i díly a vraky i jiných značek. Tel.: 777 589 258

• PROVÁDÍM

Provádím opravy a úpravy všech druhů oděvů. Sídlím 100m od Kauflandu. Tel.: 605 442 380.

Soutěž o náramkové hodinky s USB pamětí Najděte dva údaje, uvedené v některém z inzerátů dubnového čísla DOBRÝ INFO. Příslušné inzeráty s hledanými údaji vystřihněte a spolu s tímto lístkem a vyplněnými osobními údaji zašlete do 20. dubna 2014 na adresu naší redakce: LEPOR, Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, s nímž si písemně nebo telefonicky domluvíme formu převzetí věcné ceny. Jméno výherce a zároveň další soutěžní otázku uvedeme v květnovém vydání.Ve kterém z inzerátů nebo pr článků je uvedeno:

a) slovní spojení: „Objevte svět, ve kterém chcete žít...“ b) slovní spojení: „nové modely“ Jméno: ......................................................................................................................................................................... Adresa: ........................................................................................................................................................................ Telefon: ................................................................. E-mail: .............................................................................. Nezapomeňte k vyplněnému kuponu přiložit ty správné inzeráty! „Těšíme se na Vaše odpovědi.“

Info o losování na www.lepor.cz

Dobrý.info

30

Vylosování III. kola soutěže o věcné ceny 21. března proběhlo v LEPORu vylosování výherce III. kola naší soutěže o věcné ceny v hodnotě 500 Kč. Ze správných odpovědí, zaslaných na  adresu redakce, byl redakcí vy-

losován výherce, jímž se stala paní

Zdena Venhauerová Kutná Hora Svoji výhru má šťastný výherce připravenou od 15. dubna

2014 k převzetí v  reklamní agentuře LEPOR, Lučanská ul. 190, Kutná Hora (Po–Pá 8–17 hod.).

www.lepor.cz


inzerce

31

N.I.K.A. REALITNÍ KANCELÁŘ mobil 602 277 604

www.nikareality.cz

e-mail: nikakh@cmail.cz

PRODEJ – DOMY, BYTY, CHATY a POZEMKY 1. K.Hora-Havlíčkovo nám., patrový rodinný dům, poz.72 m2, 5 místností, menší dvorek, zčásti zrekonstruován, cena 2,8 mil.Kč 2. Bahno, přízemní rod. dům, poz. 944 m2, kuchyň, 3 pokoje, stodola, studna, okrasná zahrádka, krásné místo u lesa, spojení i ČD, cena 700 tis.Kč 3. Talmberk-Samopše, chata, poz. 417 m2, 2 místnosti, předsíňka, zatravněný pozemek, přímo u lesa a potoka, klidné místo, cena 350 tis.Kč 4. K.Hora-Štefánikova ul., činžovní dům s byty a nebytovými prostory, poz. 807 m2, 6 bytů, nebyt.prostory (2 obchody, kanceláře,sklady), vnitřní dvůr, zahrádka, cena 6 mil.Kč

Z Čáslavi pro zmrzlinu Na Kalabousek Čáslavští milovníci dobré zmrzliny se dočkají nového prodejního místa této osvěžující lahůdky. Od  1. 4. 2014 zahájí provoz nový zmrzlinový stánek „Na Kalabousku“. Bude se zde prodávat ta samá, léty ověřená zmrzlina výborné kvality a chuti, kterou znají převážně kutnohorští občané od stánku Luboše

Křivánka, který bývá nejen v teplém počasí v  obležení „zmrzlinových fajnšmekrů“. Kutnohorský stánek na  Karlově je otevřen již od 29. 3. 2014. Na  viděnou na  zmrzlině, ať již Na  Kalabousku u  Čáslavi nebo na kutnohorském Karlově, se s chutí těší redakce Dobrý info.

KARLOV

KALABOUSEK

5. Byt 2+1 Kutná Hora-Puškinská, podl. pl. 53 m2, 3.patro, klimatizace, repasované parkety, kuchyňská linka se spotřebiči, výborný stav, cena 1,1 mil.Kč 6. Zruč n.S. - ½ bať.dvojdomku, poz. 49 m2, možnost dokoupení zahrady, zčásti nově opravený, cena 650 tis.Kč 7. Malešov – rodinný dům, poz. 1.102 m2, 6 obyt.místností, dílna, uhelna, garáž .stání, studna, zahrada, cena 1,2 mil.Kč.

8. Lomec, rodinný dům, poz. 529m2, 2+1, chlév, dvorek, zahrada, cena 250 tis.Kč

9. K.Hora-Rudní ul., patrový objekt, poz. 313 m2, 2 byty, garáž, obchod, kanceláře, dvorek, zahrádka, cena 3,8 mil.Kč 10. K.Hora-Dolní Žižkov, patrová vila, poz. 1.011 m2, garáž, zahrada, venkovní posezení s grilem, klidné místo, cena 4 mil.Kč

SOUTĚŽ PRO DĚTI DO 10 LET NAMALUJ ČARODĚJNICI A VYHRAJ DORT Každý účastník získá malý dárek! PRAVIDLA SOUTĚŽE: • 1. 4. – 14. 4. odevzdávejte obrázky na těchto prodejnách: Kutná Hora – Husova, Čáslavská Kolín – Jaselská • 16. 4. – 25. 4. výstava obrázků a hlasování • 30. 4. předání cen – tři děti, jejichž obrázky získají nejvyšší počet hlasů, vyhrají čarodějnický dort a výtvarné potřeby

www.stredovypekarny.cz


Neodkládejte svoji návštěvu. Těšíme se na Vás!

Vyčerpáno 40% zásob!

Čáslav

Zruč nad Sázavou

Uhlířské Janovice

Kutná Hora

Kolín

32

Dobry info 04 2014  
Advertisement