Page 1

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК ЗА ПЕТИ РАЗРЕД Име и презиме _________________________ 1. Напиши у ком се падежу налази последња реч у свакој од следећих реченица: Прилазим прозору. _______________ Мислио сам о разбијеном прозору. __________ Кренула је према прозору. _______________ Цео дан је била на прозору. __________ 2. У следеће две реченице напиши предлог с(а) тамо где мислиш да му је место. На екскурзију је ишао _____ аутобусом _______ целим одељењем. Играли су се ______ мацом и ______ лоптом. 3. Који падеж се увек употребљава са предлозима? ________________________ 4. Одреди врсту придева према значењу: велик ________________ камени _________________ сестрин __________________ горњи ________________ јучерашњи __________________ 5. Напиши компаратив и суперлатив следећих придева: позитив

компаратив

суперлатив

скуп

_____________

______________

јефтин

_____________

______________

мек

_____________

______________

добар

______________

______________

лош

_______________

______________

зао

______________

______________

велики

______________

______________

6. Одреди вид следећих придева: весео ______________ плави ______________ питом __________________ весели ______________ камени ______________ драг _________________ 7. Подвучене речи замени личним заменицама: Писци пишу за децу и одрасле. ________________ Код бабе и деде проводим летњи распуст. ________________ Маја и ја идемо на клизање. _________________ Немањи је јуче био рођендан. _________________


8. Дате заменице препиши правилно. са никим ____________ од никог______________ због ничег _______________ по никоме ____________ за ништа _____________ у ништа ________________ 9. Подвуци неличне заменице у реченици и напиши их у номинативу. Милан се у последње време ни са ким не дружи. ________________ Није могао нечега од раније да се сети. __________________ Сваком воли да помогне. ___________________ О чему сте тако дуго разговарали? ____________________ 10. Којег су вида следећи глаголи? изградити___________градити _____________ саградити _____________ преграђивати _______________ преградити ________________ уградити _____________ разграђивати __________________ уграђивати ___________ заградити ______________ ограђивати ________________ 11. Разврстај дате глаголе на прелазне, непрелазне и повратне: писати _______________ купити ______________ седети _____________ купати се ______________ чудити се _________________ ићи _____________ волети ___________ брисати _______________ певати ______________ волети се _______________ 12. Прецртај глагол који не припада датом низу. ходати, поћи, гађати, лежати, стајати

65412623 srpski peti razred kontrolni  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you