Page 1

TechUp: PODPORA PØÍRODOVÌDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDÌLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI


TechUp: PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI  I registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0013 I    Na tiskové konferenci vystoupí:  Alena Losová,   dipl. um., členka Rady Libereckého kraje pověřená řízením resortu školství, mládeže a zaměstnanosti 

Leoš Křeček,   vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání 

Ing. Petr Veselý,   ředitel Střední průmyslové školy Česká Lípa 

RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D.,   ředitel Gymnázia Jablonec nad Nisou Dr. Randy 

Ing. Tomáš Princ,   ředitel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec 

Ing. Milena Lednejová,   ředitelka Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov 

Mgr. Ivan Mališ,   učitel Gymnázia Jablonec nad Nisou Dr. Randy 

 

Cíle projektu  Hlavními  cíli  projekt  je  motivovat  žáky  základních  a  středních  škol  Libereckého  kraje  ke  vzdělávání  v přírodovědných  a  technických  oborech  a  vytvořit  systém  metodické  podpory  pedagogů  v oblasti  přírodovědného  a  technického  vzdělávání,  tedy  v oblastech  biologie,  fyziky, chemie a zeměpisu.  Dalšími  cíli  projektu  je  vytvoření  metodické  platformy  pro  přenos  zkušeností  a  podporu  spolupráce  středních  a  základních  škol;  realizace  vzdělávacích  aktivit  podněcujících  zájem  žáků  o  přírodovědného  a  technické  obory,  ať  již  v rámci  povinného  vzdělávání  nebo  prostřednictvím volnočasových aktivit, exkurzí a návštěv technických expozic. Pro pedagogy  budou v rámci projektu realizovány vzdělávací kurzy v oblasti badatelsky orientované výuky.  V neposlední  řadě  projekt  směřuje  k modernizaci  učeben  pro  výuku  přírodovědných   a  technických  oborů  na  podporu  realizace  kurikulární  reformy  a  zvýšení  kvality  vzdělávání  v těchto oblastech.    Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji  I CZ.1.07/1.1.00/44.0013 I 


Základní fakta a čísla     Projekt  je  realizován  v Operačním  programu  Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost  za  finanční podpory Evropského sociálního fondu a České republiky.     Období realizace: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015.     Realizátorem projektu je Liberecký kraj.     Partnerem projektu je 29 středních škol zřizovaných Libereckým krajem.     Do projektu se zapojí 95 základních škol v Libereckém kraji.     Na realizaci projektu se podařilo získat dotaci 58 224 235,63 Kč.     Projekt  je  zaměřen  na  žáky  a  pedagogy  základních  a  středních  škol  Libereckého  kraje.  Bude mít dopad na 10 000 žáků, z toho 6 000 ze středních škol a 4 000 ze základních škol.  V rámci  dalšího  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  kurzy  badatelsky  orientovaného  vzdělávání projde 250 pedagogů.     Pro  podporu  sdílení  informací  a  spolupráce  mezi  pedagogy  ZŠ  a  SŠ  přírodovědných  a technických  oborů  vznikne  v Libereckém  kraji  18  metodických  center,  která  budou  fungovat  i  nadále  po  ukončení  projektu,  a  to  minimálně  po  dobu  jeho  udržitelnosti.  Do  systému metodických center se zapojí 280 pedagogů.     Budou vybaveny učebny partnerských středních škol a nakoupeny potřebné pomůcky pro  zkvalitnění  a  výuky  technicky  a  přírodovědně  orientovaných  předmětů.  Toto  vybavení  budou  moci  v rámci  projektu  používat  nejen  žáci  SŠ,  ale i žáci  ZŠ,  jež  jsou  v projektu  zapojeny. Na vybavení škol náleží 22 milionů Kč, tedy téměř 40 % rozpočtu.   

Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji  I CZ.1.07/1.1.00/44.0013 I 


AKTIVITY PROJEKTU     VYBAVENÍ UČEBEN / NEINVESTIČNÍ PODPORA VÝUKY  V  rámci  této  aktivity  budou  na  partnerských  školách  realizovány  cílené  investice  do modernizace  učeben  a  nákupu  vybavení  z oblasti  přírodovědného  a  technického  vzdělávání.  Učebny  a  pomůcky  budou  následně  sloužit  pro  další  aktivity  projektu  a pro povinné  vzdělávání  žáků  partnerských  škol.  Vybavení  učeben  umožní  zvýšit  kvalitu  vzdělávání v souladu s požadavky kurikulární reformy. Nové vybavení využije v rámci povinné  výuky 6 000 žáků SŠ. Na tuto aktivitu, respektive vybavení škol pomůckami, nástroji, přístroji  a zařízením je v rozpočtu projektu vymezena částka 22 milionů Kč. 

 ROZVOJ SPOLUPRÁCE STŘEDNÍCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL  Těžištěm celého projektu je podpora spolupráce středních a základních škol. Bude se jednat  o  konkrétní  rozvoj  spolupráce  prostřednictvím  sdílení  učeben  /  dílen  /  laboratoří  SŠ  pro povinnou  výuku  žáků  ZŠ  zaměřenou  na  přírodovědné  a  technické  vzdělávání.  Aktivity  zahrnují  projektové  dny  realizované  učiteli  středních  škol,  aktivity  vzájemného  učení,  kdy aktivity  připravují  žáci  středních  škol  pro  žáky  základních  škol,  na  zajištění  některých  aktivit  se  budou  podílet  i  zaměstnavatelé.  V rámci  této  klíčové  aktivity  bude  podpořeno   4 000 žáků ZŠ.   

 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL  Ve  vztahu  k  využití  kapacit  odborných  učeben  nejen  v  rámci  povinného  vzdělávání  budou  střední  školy  zapojené  do  projektu  realizovat  volnočasové  aktivity  pro  vlastní  žáky.  Tyto  aktivity  budou  navazovat  na  školní  vzdělávací  program  a  rozšiřovat  probírané  učivo,  současně  dají  žákům  možnost  hlubšího  pochopení  látky,  jejího  praktického  vyzkoušení  a rozvoje dovedností, a to zejména s ohledem na menší počet žáků ve skupině. V rámci této  klíčové  aktivity  vznikne  48  volnočasových  aktivit  a  bude  zapojeno  1000  žáků.  Jedná  se například  o  kroužky  chemie,  fyziky,  biologie,  stavebnictví,  základů  vědecké  práce,  meteorologicko  a  astronomicko  fyzikální  kroužky,  kroužky  zabývající  se  programováním,  designem, textilními technologiemi a dalším.   

 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL  Žáci ZŠ, jež jsou v projektu zapojeny, budou využívat v rámci volnočasových aktivit z projektu  vybavené  a  modernizované  učebny.  Díky  menšímu  počtu  žáků  a  modernímu  vybavení  si budou  moci  prakticky  vyzkoušet  to,  co  znali  dosud  pouze  z výuky  teoretické  a  seznámit  se blíže  s obory,  které  je  osobně  zajímají.  V rámci  této  klíčové  aktivity  vznikne  21 volnočasových  aktivit  a  bude  zapojeno  500  žáků.  Tématy  volnočasových  aktivit  jsou například technická cvičení a strojírenství, tradiční textilní ruční techniky, výroba oděvů,  přírodovědná  praktika,  2D  a  3D  programování,  elektrotechnika  a  robotika,  péče  o  domácí  mazlíčky, či kroužek pro začínající automechaniky.     

Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji  I CZ.1.07/1.1.00/44.0013 I 


 VYUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH A INTERAKTIVNÍCH EXPOZIC 

Předmětem další  klíčové  aktivity  je  využívání  technických  památek  a  interaktivních  expozic  technického  a  přírodovědného  charakteru,  které  umožní  rozšířit  znalosti  žáků  o  praktické  zkušenosti.  Uvedené  exkurze  budou  jednak  vhodným  doplněním  volnočasových  aktivit  realizovaných pro žáky středních škol, jednak rozšířením učiva v rámci povinného vzdělávání  a  zatraktivněním  vzdělávání  se  v  technických  a  přírodovědných  oborech.  Exkurze  budou  zvoleny s ohledem na školní vzdělávací programy, přičemž před každou exkurzí a po ní budou  probíhat  aktivity  vztažené  k plánované  exkurzi.  Mezi  navštívenými  místy  bude  například  Národní technické muzeum, Hrdličkovo muzeum, Zoologická a botanická zahrada, Laboratoř  nanovláken TUL, JE Temelín, přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně, liberecký IQ park a další.  Tato  aktivita  je  určena  primárně  žákům  SŠ  a  každá  z partnerských  škol  podnikne  6 tematických exkurzí.   

 METODICKÁ CENTRA  V  této  aktivitě  bude  vytvořena  společná  odborná  platforma  pro  setkávání  pedagogických  pracovníků SŠ a ZŠ pro přenos zkušeností, příkladů dobré praxe a podporu spolupráce mezi  pedagogy ZŠ a SŠ tak, aby znalosti a dovednosti absolventů ZŠ odpovídaly požadavkům SŠ.  Na  vybraných  SŠ  vzniknou  metodická  centra  pro  jednotlivé  oblasti  přírodovědného  a technického  vzdělávání,  v  nichž  budou  působit  metodici  ‐  koordinátoři  komunikační  platformy  a  sítě  spolupracujících  pedagogů  shodných  předmětů.  Metodická  centra  budou  vytvořena na úrovni okresů tak, aby byly jejich služby dostupné všem potenciálně zapojeným  pedagogům.  Náplní  metodického  centra  bude  zajišťovat  realizaci  periodických  setkávání  pedagogů,  zabezpečovat  přenos  informací  o  aktivitách  v  jednotlivých  oborech,  sdílení vzdělávacího  obsahu.  Po  Libereckém  kraji  vznikne  celkem  18  metodických  center,  kde se uskuteční 140 metodických setkání, do nichž bude zapojeno celkem 280 pedagogů.   

 BADATELSKY ORIENTOVANÁ  VÝUKA  V RÁMCI  DALŠÍHO  VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  V  rámci  této  klíčové  aktivity  budou  realizovány  kurzy  dalšího  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  v oblasti  badatelsky  orientovaného  vzdělávání.  Záměrem  je  v  každém  okrese  v průběhu  realizace  projektu  realizovat  celkem 8  kurzů,  tj.  celkem  32  kurzů,  na  nichž  bude  proškoleno 250 pedagogů.   

PŘÍNOS PROJEKTU  Základním  přínosem  pro  cílovou  skupinu  žáků  bude  rozvoj  kompetencí  pro  přírodovědné  a technické  obory,  které představují  z  hlediska  konkurenceschopnosti  ekonomiky  perspektivu uplatnění. Smyslem je zejména v žácích vzbudit zájem o techniku a nasměrovat  je  v  jejich  další  vzdělávací  dráze  směrem  ke  studiu technických  a přírodovědných  oborů. Zapojení  pedagogové  prostřednictvím  projektu  získají  přístup  k výměně  zkušeností  a názorů  a  výrazně  se  tak  zvýší  míra  komunikace  mezi  jednotlivými  stupni  vzdělávací  soustavy, která je za současného stavu nedostatečná a tedy ústí ve vzájemná nepochopení.  Navíc  zejména  prostřednictvím  metodických  center  budou  pedagogové  motivováni  k vlastním aktivitám a spolupráci na "projektových" aktivitách napříč školami.  Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji  I CZ.1.07/1.1.00/44.0013 I 


PŘEHLED ZAPOJENÝCH ŠKOL    ORGANIZACE 

PODÍL V KČ 

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace 

2 322 548,48

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace 

1 226 872,77

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace 

1 275 115,60

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace  2 231 419,00 Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková  organizace 

2 238 773,72

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace  1 507 420,94 Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková  2 155 775,95 organizace  Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova  425/27, příspěvková organizace 

2 418 767,03

Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková  organizace 

1 247 267,07

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov,  Zborovská 519, příspěvková organizace 

1 413 946,93

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková  organizace 

2 042 140,92

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14,  příspěvková organizace 

1 939 321,36

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola,  Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace 

2 547 434,42

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace  1 661 184,74 Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316,  příspěvková organizace 

1 160 627,29

Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji  I CZ.1.07/1.1.00/44.0013 I 


ORGANIZACE

PODÍL V KČ 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova  57, příspěvková organizace 

1 660 883,82

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad  Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace 

1 048 295,38

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší  470, příspěvková organizace 

2 458 996,49

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova  373, příspěvková organizace 

1 404 257,25

Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace 

1 249 558,28

Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková  organizace 

1 155 956,74

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,  příspěvková organizace 

1 768 606,96

Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace 

1 345 228,72

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková  1 375 870,96 organizace  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,  příspěvková organizace 

1 155 706,78

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852,  příspěvková organizace 

2 804 606,93

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66,  příspěvková organizace 

695 680,48

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková  organizace 

2 330 639,22

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace 

1 147 447,40

Liberecký kraj 

9 233 884,00

Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji  I CZ.1.07/1.1.00/44.0013 I 


TechUp  

Podklady pro tiskovou konferenci projektu TechUp: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji

TechUp  

Podklady pro tiskovou konferenci projektu TechUp: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji

Advertisement