Page 1

RAPORT Z BADANIA STRUKTURY ZALUDNIENIA POLSKI I IRLANDI


Piotr Foszcz Kl.IC

Polska W tym rozdziale zostaną zaprezentowane wyniki badań nad zaludnieniem Polski. Dane zostały pobrane ze strony Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa – WWW.fao.prg

2


Całkowite zaludnienie Polski Na podstawie danych obejmujących lata 1961-2050 został sporządzony w arkusze Excel wykres kolumnowy. Całkowite zaludnienie Polski ( w tysiącach) 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Lata

Wykres 1 – Całkowite zaludnienie Polski w tys.

W początkowym okresie obserwujemy wzrost zaludnienia Polski następnie po okresie równowagi następuje stopniowy spadek aż do roku 2050, w którym przewiduje się zaludnienie Polski na poziomie 35 mln.

3


Procentowy udział kobiet mężczyzn w zaludnieniu Polski Na podstawie danych ze strony WWW.fao.prg sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy 100% skumulowany. Procentowy udział kobiet i mężczyzn w strukurze zaludnienia Polski 55%

Całkowite zaludnienie - kobiety (1000)

50%

Całkowite zaludnienie - mężczyźni (1000)

2050

2040

2030

2020

2010

2000

1990

1980

1970

1961

45%

Wykres 2 – Procentowy udział kobiet i mężczyzn w strukturze zaludnienia

Procentowy udział mężczyzn w całkowitym zaludnieniu polski nie przekracza 49%. W badanym okresie następują drobne wahania w zakresie od 48-49%

4


Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski Na podstawie danych ze strony WWW.fao.prg sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy 100% skumulowany.

Procentowy udział mieszkańców wsi i miast w zaludnieniu Polski 70% 65% 60% 55% 50%

Mieszkańcy miast (1000)

45%

Mieszkańcy wsi(1000)

40% 35% 30% 25%

20 50

20 40

20 30

20 20

20 10

20 00

19 90

19 80

19 70

19 61

20%

Wykres 3- Procentowy udział mieszkańców miast wsi

W badanym okresie obserwujemy stopniowy spadek zaludnienia na wsi aż do roku 2050 w którym przewiduje się udział mieszkańców wsi na poziomie około 26%

5


Irlandia W tym rozdziale zostaną zaprezentowane wyniki badań nad zaludnieniem Irlandii. Dane zostały pobrane ze strony Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa – WWW.fao.prg

6


Całkowite zaludnienie Irlandii Na podstawie danych obejmujących lata 1965-2050 został sporządzony w arkusze Excel wykres kolumnowy Całkowite zaludnienie Irlandii w latach 1965-2050 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

50 20

40

45 20

20

30

35 20

20

20

25 20

20

10

15 20

20

05 20

95

00 20

19

85

90 19

19

80 19

70

75 19

19

19

65

0

Wykres 4 – Całkowite zaludnienie Irlandii w latach 1965 – 2050 w tysiącach. Liczba mieszkańców Irlandii stopniowo rośnie już od roku 1965. Po niewielkich wahaniach w latach 1980 – 1990 liczba ludności sukcesywnie rośnie, od wartości na poziomie 30mln, do lekko ponad 60mln w przewidywaniach na rok 2050.

7


Procentowy udział kobiet mężczyzn w zaludnieniu Irlandii Na podstawie danych ze strony WWW.fao.prg sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy 100% skumulowany. Procentowy udział kobiet i mężczyzn w strukturze zaudnienia Irlandii w latach 1965-2050 55% 54% 53% 52% 51% 50% 49% 48% 47%

19 65 19 70 19 75 19 80 19 85 19 90 19 95 20 00 20 05 20 10 20 15 20 20 20 25 20 30 20 35 20 40 20 45 20 50

46% 45%

lata Całkowite zaludnienie mężczyzn

Całkowite zaludnienie kobiet

Wykres 5 – Procentowy udział kobiet i mężczyzn w strukturze zaludnienia Irlandii.

Jak widać z wykresu udział mężczyzn i kobiet w strukturze zaludnienia jest bardzo podobny. Przez większy okres czasu liczba mężczyzn nieznacznie przewyższała liczbę kobiet. Odstępstwem były lata 1990 – 2000. Gdzie udział procentowy kobiet przekraczał 50%. Warto zauważyć, że w badanym okresie ani mężczyźni ani kobiety nie przekraczały 51% liczby zaludnienia. Wahania zatem mieściły się w zakresie 1%.

8


Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Irlandii Na podstawie danych ze strony WWW.fao.prg sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy 100% skumulowany. Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Irlandii 70% 60% 50% 40% 30% 20%

19 65 19 70 19 75 19 80 19 85 19 90 19 95 20 00 20 05 20 10 20 15 20 20 20 25 20 30 20 35 20 40 20 45 20 50

10%

lata liczba mieszkańców wsi

liczba mieszkańców miast

Wykres 6 – Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Irlandii.

W badanym okresie czasu procentowy udział mieszkańców wsi z ponad 50% drastycznie spada do lekko ponad 20%. Proces ten odbywa się stopniowo od roku 1965 aż do teraz i zgodnie z prognozami będzie się pogłębiał dalej, do końca badanego okresu czasu.

9


Wykaz ilustracji Wykres 1 – Całkowite zaludnienie Polski w tys.........................................................................3 Wykres 2 – Procentowy udział kobiet i mężczyzn w strukturze zaludnienia.............................4 Wykres 3- Procentowy udział mieszkańców miast wsi.............................................................5 Wykres 4 – Całkowite zaludnienie Irlandii w latach 1965 – 2050 w tysiącach.........................7 Wykres 5 – Procentowy udział kobiet i mężczyzn w strukturze zaludnienia Irlandii................8 Wykres 6 – Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Irlandii......................9

10


Spis treści Polska..........................................................................................................................................2 Całkowite zaludnienie Polski..................................................................................................3 Procentowy udział kobiet mężczyzn w zaludnieniu Polski...................................................4 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski.......................................5 Irlandia........................................................................................................................................6 Całkowite zaludnienie Irlandii................................................................................................7 Procentowy udział kobiet mężczyzn w zaludnieniu Irlandii..................................................8 ................................................................................................................................................8 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Irlandii.....................................9

11

raport  

raport z badania zaludnienia Polski

Advertisement