Page 1

Autore: Maliqe Mulolli Jahmurataj Ilustrues: Leopard Cana


Autore: Ilustrues:

Maliqe Mulolli Jahmurataj Leopard Cana

PARA LEXIMIT

Gjatë leximit

Bisedoni së bashku

Përjetojeni tregimin së bashku. Nëse fëmija juaj ka nevojë që ta mbështesni gjatë leximit të fjalëve:

• • • •

Lexoni titullin së bashku. Pyesni: Pse dalim në treg? Pyesni: Cilat janë gjërat që blejmë në treg? Pyesni: Sa shpesh shkoni ju në treg? Flisni për librin dhe diskutoni rreth ilustrimeve.

• •

Rreth fjalëve në këtë libër • Ndani në rrokje këto fjalë: Njërrokëshe: dhe, për, në, të, tha, më, do, marr, mos, ne, fal, dha, një, na, pret, treg Dyrrokëshe: Pe-pa, Ta-mi, Ti-mi, ma-mi, ba-bi, ni-sën, çfa-rë, ma-rrim, mu-a, shumë, fru-tat, ba-bi, mo-llë, du-het, fo-rcë, mo-llët, mi-a, pu-në Trirrokëshe: pël-qe-jnë, ndih-mo-i, shi-tësin, shi-të-si, ndih-moj-më, shpej-to-ni •

Disa fjalë mund të jenë më sfiduese për lexim. Inkurajojeni fëmijën tuaj t’i lexojë ato duke i ndihmuar, ose ia lexoni ju nëse është e nevojshme.

Ndihmojmë, shpejtoni, vitaminat, shitësi

• •

Udhëzojeni fëmijën tuaj që të orientohet nga e majta në të djathtë gjatë leximit të secilës fjalë. Përpiquni të bëni ndonjë lojë fjalësh për fjalët e reja, nëse është e nevojshme. Nëse fjala është akoma e ndërlikuar për fëmijën tuaj, thjesht thuajeni të gjithë kuptimin e fjalës. Përdorni fotografitë për të folur rreth tregimit dhe njëkohësisht për të shpjeguar kuptimin e fjalëve të reja.

Për më tepër, lexo brenda kopertinës së pasme.

Pikëpamjet e autorit të shprehura në këtë botim nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Ky botim është financuar nga populli amerikan përmes Agjencisë së SHBA-ve për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID Kosovë), në kuadër të Programit për Arsimin Themelor (Basic Education Program) të USAID-it, i cili jetësohet nga Family Health International (FHI360) në partneritet me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës (MASHT) dhe Qendrën për Arsim të Kosovës (KEC).


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


Pas leximit • • • • •

Shihni faqet 6-7 dhe pyesni: Çfarë donte të blinte Tami? Shihni faqet 8-9 dhe pyesni: Përse i duheshin vitaminat Pepës? Shihni faqet 10-11 dhe pyesni: Si e ndihmoi Tami shitësin? Shihni faqen 18 dhe pyesni: Çfarë pune i priste në shtëpi? Cili është fruti juaj i preferuar dhe cilat vitamina përmban?

Librat e nivelizuar përfshijnë fjalët më të përdorura në klasën e parë dhe të dytë, dhe janë ndarë sipas shkallëve të mëposhtme:

Niveli I - A

Niveli I - B

Niveli II - A

Niveli II - B

Mirënjohje Falënderohen në mënyrë të veçantë Arlinda Gashi Bajgora dhe Bora Shpuza-Kasapolli për kontributin dhe ndihmesën e tyre në hartimin e këtij libri.


Basic Education Program www.bep-ks.org

The Basic Education Program (BEP) is funded by USAID and the Government of Kosovo and implemented by FHI 360, in partnership with Ministry of Education, Science and Technology (MEST) and Kosova Education Center (KEC)

Librat e nivelizuar A Leta dhe pula Pepa dhe trofeu Dhëmbi i Timit Vitaminat Pula në piknik Niveli i parë A

Vitaminat - children reading book  

childrens book, graded reading, illustrated by Leopard Cana

Advertisement