Page 1

ilar

ffi-


ffign GFHasq

"qp amtp "^o. %

fff:*j.',誰;::

rv

[f


trMtr@qD: bh.

t. tJJ Leg;n vqr\ 2.

U"Í eÍ

Y

n'e-u,Y1

Iur-

tJ

geizu rlt

1, Hd, ,r slz q.

Von, is

S.

{"t*9 n^or

gehe-im

9

hll?

Na.chrltt

kui.s elt

{5

rJ

hct loolrtc aeÍ,eía

\5

It


of(3

誰-ddh


H00FD SÉuK Flet t.3

i1

E Vo,rt

eLí,

aer\

fiieuV

le-v

e^

dog in Apr;l, oí1 pr( C,es [. ztn ,i aPr;l 2ooo s allcí Legonr,tvt. Ftet begon oP enn vo.rít\L J"g {o* - Lt

Op

eeít rnooíe

í

de rnin I p aorrá,a lzo , "-l^ z?,:gQ,í1or.a,r:\ A von( te- zIn hotl l,lz;n) ettr vzulo.rr(io geiorv-ris. 0 ;n,,u, ez/) vlL r lon hti g{qq,A .


uaïr W

ocàcr berzíJ< z;<\.-,.l( on haor Vzulett loof On actí1 ot( a'onvoerl'<r fc fqtvr z,ctt. Átr d< octavoetáer vqn c,[e n in i p aanJ.rl h qar ziet zq í Saslïssen o f ?q rn o cÀ I l; [v' . {; áo* L^'i r-n r\t eo"n, ï àQr ern g n g et r\ s ( ap nqqr. acÀ Êv er1 h& ve-ulcn ínoer{ (,unen. D e. acu\ vocrÁQr v^t\ l< rninipaa.J- 4#,í igls ("g- qen pqqr r,rl.rLue P ato^r ë,"n er\ J ïq -qi I€n d.l zt íÍ) o ch I blgv€a^ ÉJq.,,r noeder ucls , bl!1, en Sihg naat" hqo. Ve,uleo o e . Hel hlos ook t,eo) y zondr- d"{ 7e n0ocH bljf.n, r4an{ Í"ec/ voqt vJerl'^ 2e V ug1 eSfunÁ 4/\ t^rq e d e L.,ns , on o,nhru ro

c-

ï

"

(.

b

.

IIv;n


ffismFCIS êUR

-

V"l

er

& geÁ eur

É

r<-

í

g gact hel Yaul ea alle<rr op pod. Hol, 9gtal over rivíere.ll Ut vo,n ollos ual , à Jon p lo Ís sl,.,^'rt Qr I, ,. j zut Ze Vqcf J.{ 7L n ï e ( vord'r m og rAa,tÍ J uzI r e,t Éo c h . f', J "n à'J{.

Do

ín

v olgettd u

á,o

<uts zi<.{ etrl Ils'ín

fllQ-is

g i oil ouJ hat vqal6.

1<- vqn

Ës

r

\-,t

'E

ttf

í@fu

aSgeVetr


tlel Vzulg,asíao"{ versíj\àl v6n seh'ï1, he,L mLï íj < d,en tJ cl o t t',c{ Qtrl :p eslgoet gaarà ií - Ue+ rrt-isje C àao,, korn( ho { Vqtalu 9 ch (.rr on Aa| ae. "" gor ef en wo r cll) l,ee-( Ch"r lo(Lq , CAn, toílo n oal Ae,f

e4j a loa* h"{ Àe É aa/.) hoo, ft1 oe-éeí z;{r') . Hoop ífi oeáer 2 ïc'I da ( het vzulut a àetnt en dut l,l da-{ hol veu lq^ van J . I")àc vo41 dq minipaarÁen ís. Chorlo/cL"s il'toc-àer =.5+ do'( (e3ort hai,,r,cn CA^.totl. ís Aeletnool onáQ'^rd' íná.uk Hoor moe-der brl( hcraryoÁq op or1 d;" Lon{ m<lqa fia'.r huís' Hi gelá et1 w:,| A.rn à al (- o.lln^ mo,a, :or. ko p eA Q-o't1 a^r 4,'t'pÓ-ooq 'Quro V oo r P '* (zrugL'<nga' vzer hen Ch^.'to|,Le\,/il í'na;^r C h n, lo lle- -?eq{ Leg en h oo. vq àe;- . " p of h'U AoorL in de r1qÁuu. [.h,tis n;e(bij CÀ" -.lo / let vaàv íqt a'*l in huí s !" Ho'lJ.' '' orqn. Hil z; ot vc, t , oLL z; eh .r n le{ t ^ Veulet

m

Q4A

vro.,tt,/ het al voor zich L',', í:n.( ujn "g.ot ln lre-lc ,- Ví/h Líj Clro. lo [L< n z,o ( I u hE nn t olle< q-;ro? Qn P'ra il'n. h"/ ;" {t í

^L<>

e

kqrn Lo t ne[ noqe|yl vultopel\'

I


I lq oP C* paar Jxg en lat2ao go.?t' CL^r )o-t'edoor p oJ me-l hul vvulv''. Cn J"'n 9y

c^llu Lonw hwl d;ctt . b i elt'aqr d;eÀ{' s{ou,n,het ís w á's ho.''t àoni<r e'rt CA^-'lo {{e. ma3 áv'ar nizt komqal Vdr\ he^ar er,í1 bo S t^'/aa,r

noe.Jql ?ar^Q, ge

vlan1t

vvs.

)oo{{

da*.

-

ítutsotr Luivcr.an ef fu zi e,^rt. C h*' lo t(*

SaíY1t1;g(

hón€Q-lseft

I -,o{ i A , d,us Le- g aol

/" cA,


Hoo, moed,e-r tzi ook:'{rt'( níe-( 1fiaar ho-t tugan , Vo ! vont bo , g aorr uc,nt el z! ^ u ql< ,-rkule s

be-er {t r-iRn , cA 5 ortre e.u1 v orol( j" uorlorrl J" nqn' àaf J ;.. jc b i l,n w6í CIr",qto(te vtge(u't. D<'ts zL g;n!ott ,nJ,n eír ue-ë,v a;l1 uerà( Ae-{ b ot ín eA Àcrar l,,oz,r Ae.f fu, a<- ll6orob (oq e4í1 Lakjt l, nLrn (ó CAar lo ftQ- <L onà he-lc"tqa I ,rrtlitJ e^ ke' l, orn....

& ii

lir

llr 1r

li

r

lo


zay ze .j " b r.r -?r \"/erJ ( r't oq ^ Cho* lotce' lon r-;cÁ we| voor h-oor b"ngor.

To ï Í

(oe'l ínet'nE Loel za- ne{. Wec'r r da Í wc^< ; ;" ln o*/ u,o'< S cA. o L 4-c w<er/ írt o'at' níe( ?o erg oh {oa za- diq Le*r zag' etrl í. kvrn Qtlt t',dà<r t;4t l.'e't Lu-t r"í {or.-.< lo'a't1 Len selr,tJ. Loe;r, ok bpzr v/aÍ^ do / nie-L ào Lear Lza-s vvs t s{n of ' CA*. !o(k bryrezp d'oí \z( ue'^leí) mq gircÁ< L.uct,lra Á gá , en uq r Jt^t Cl, "rlo{/es reJd'v. Lop" glo.an

eJ1

##Ê:


--l

Ch-

lo {

í" g:nJ 5n c t

rnol

he

I

veulal

í^^ry ; À Acra.r huis. 7e- zcí1"ína/l, ïn lret 6 o s !<Qus { .ett (o ut gzbeu, àre.r ïcts \rool b i z" fiW= w kvo.,rn eu, Lerr 0J) d;" VoA rha,- aalt vo-llen en']... Chn.lottos morÀe,r l;ct otte n;qt Loz,

^eho"Í Lr;tpra[q"n e.n Ls;:Oo."CÀo'lr{i" íh

ïiert

à;ep Lwutrgastelà ó"t jij 2on v te, vrqg\A u) zonà.,, j e vqàqr hót Los ïn l*l g<gactfl, fí, à,oel ho( er n;el Êoe hoc- je t.a t g or<J , J,^, zzt't' r cls j sf | ;ult n;et' oï

z' . lt oor rrto-/\ loo{

t,,

c,Ê

rnL zuJ! en

olriq'[;ef

(9t alrjebl,;ef { Voorcr,i{ J *rr íh aa/, í\.ro'qr l,rqt orl lcc lutg à u"u' u/^'nt ;k Àeó aie't

ytiet

'[ o^ J;e bó:; à,rg uot{ qsv, ud,lla4 qin 1 QÍ t+''t Àok 've-uÏql etA q^l he-t lwk utQ) op...). r a"h I .o'rJ (.h c.rl"Ét. s{apL \et ti k( ue-l o f ae-' ínAg s n ie,t 6 aet kovr ve- leil u va.l tz v) 0q v o. Cdl err . Cl orlotto rsl à u, . " Aó lo^t Ínoq,, hrt ís [ocA /rïq{ be-l".ngrit. C hr.r/ottes ftoeAet zí<.í aèÍ' Cl',o"lotQ ào;I :ce- iet s vef b vg ( cn vrooJl veráer : t'Vr^c', u.5 k.{ precies Jot Á"t eeuvert Je. kià:

geAet^ràt1 g sàe

q.J?

"v,., 'o-

nog ;cf

5

Áljzo nàw,

{


Hoa FDS&u K Vier

Uo* is tll a1 de n;n;paarj,eln í dr alk-,'z< heáLq L

inm;ddc-ls

h"t v"u'lu1 veràwene^

het ezí1 hzl"

d"11 d nf ;r.D" rnoeàer "n{

Vafi he( ,<,^lo, à q,l,( dat h et vutl<rt o .h rl au ác bet,, esn;q worelá s Jrl"adn 7" .rgt ke,í m*u| ("7- qllc miAípaarÁvt U ?"e.- g^oír í\ncte;a1, Op zo ck naaí he_ê (,

7

V e,^l u1

r-]

-

,


?q .iqn n^ qn É$djt 1,"( spoor vq, hct vutcn D" L,^dd( rn;n ipaaráw Jo"ALrt ol J"t le( vutlca nT, à. b .u oonde I't u.ll. ua1 qe-gael. C" Iour in "uts l_o"áot te ë,"( ku( veqlen lr;nn ;Éé. on íaq.ventt -\ro; g ing ro f a.T ' ku( vet r,l ,n'' ' V cl Lr/Lg.gorl'\ ífiqar ào.n J."d ii-'\{1-'m.rr1. er1

h*^. v 6.dq a,ír rA o <J r

vv á r

dc"1{ r.;; .D^orot Linn;lrt<- L; h,.,t wÀs ,r-J;ct i9 Jo.t h 1o n ),r "l^t Y.r"*J ,

í<-

i

Íte,t ufst AAar de bevoor-tàe_ vqe)A 9E9.44 k i h.^J ( eJ ua-l vort.

er

<p

it,


ffioOFE SÉuK ug no*ff, '50

1n

kq,t

lo^rrt

ge.h,í ya

All" rnínipaarà<.n hoordcn hq,t vutlcrt

Verr

h

írnt

,-","t ,:

í

k.n .,1 reagat ,f

:

to ha't

g ín

gvt

ov

. B i h"t

er

Vrn

vqq tvl

Clro,./otL geier,,rl uat , C kq.)_ollr ^";t,,v*- 'rrí,rt q,on lq,í Veo)Q_n iïlt, '':l í k jc Q2^ rloaít) -i; €;

3Lvu)-

;

j a ct oe ,o'lt?ua^t .-i. h"J n;e-( vw_voch( ,.^ t^^!,ïi,,.^, J*( A..C veulert 7o q Pra'l-. Ch o, lotl 'Ëï. v raqg ( oo r _ ,' -^ !.: "(à aa/)

Jon$en of anr C

uoor)t1t, l'Z'i^:::

f'"r lol/.

ulorje! lll,t, vl"kj.

I

,.",-=-''-"lJ? .ezn -v1"ul-

i':^l T |,

ffi

*';Ji*:ij,

Aa

-

I"'al'l- 40-'1n Legf

,in'"iru,,1ï,


llg udf ís oÁ"'b ;f hoo, mit n O uot ?o q

[. ,

').rn'";:

cTNan

je vtcl \te,q1 {.;g CL,"rlo((r* rnaan

::

lqm;l;u

',ïr"u*lrnn"

Joan t

4

t

voJrj wi/ ^in ào( n ieÉ. L,/""t ju uat t^,te- g^Á /f c,r leu aon tu' qg o ac,r d,e. pl ,k q' l

\J e.Ar- ;1. o nt nocrc-t

J

| /.

hc-(

v;ndr jc ï:,

vinJ

ev o

nàa. LzL </l áon

t;",^,,"::L

,iJ ea^ i.;no

-ïi*;a

iàe,

, h orn u< $Aan "[;."c{ ÍV^ t r* íÍr in ,^tcrr lof a r*i c,t V[c[; .! n " r^qr.

Cl,

","lal

(e

e," líjfi ! lo.ft ^"9%, zetL ', V n lA ki nà r1o.an s4 Í jrT

0 ,"!n

ki,,)

$;1.'',

%

nou).n


lr

vaqr ben je- geueesl ze# VIvk7, moeÁer \^rc 4"66- je overal JezocÀf. tl, \,crs levonAu I oo n á;t rtt e_ïs jq ?< t, aa( Qlr^nlo(,b. za hqf( rni crt\ hele l"n,e h d,a'n gegLv6,t Vlrl;rl 0 Lro-l, ert, rh ooit ;s Ule|i. ..1 u.e( t

:

::*, \)a'lo((c

Vlet;.,

mo"ànl,

lorp{ nol nc( de_ mir,ripqcrJq rí\cz Lot ?c_ bi Aet bo< -jn,àon zt{aait CLorlo{(z J" mi^i?o.or./.rrt ui( era rc t voon 'rl '' ÍooÉ jc ;:::' ' ::^r;, ^k,se/t,

4


t\,qsch/Ql

Drl

Lo"L

!*ets.G ïn rne{ ïs

hc,{

í

[-f

s eett lt.nk

Lo

el ,oo.

7rb e.eren somm;ga á;ngqt

no.;ly

Elt it

L" voniert 6oul,

draq,ro

m


gehei"m

Het geheim van de minipaarden  

Ilse Enter heeft hiermee de eerste prijs op school mee gehaald.