Page 1

΢θύξνο Έλα μεραζκέλν θόζκεκα ζηε κέζε ηνπ Αηγαίνπ

Απεπζείαο πηήζεηο

4,5&8 εκέξεο

Γηαθνπέο - Fly & Drive

Γεληθέο πιεξνθνξίεο «Αγθαιηαζκέλε» από ηα γαιάδηα λεξά ηνπ Αηγαίνπ, κε πινύζηα βιάζηεζε θαη εληππσζηαθή κνξθνινγία, ε ΢θύξνο απνηειεί ηνλ ηδαληθό πξννξηζκό γηα δηαθνπέο απόιαπζεο θαη μελνηαζηάο.Δθεί ζπλππάξρεη ζε απόιπηε αξκνλία ην πξάζηλν κε ην γαιάδην, δεκηνπξγώληαο ηνπία θαη εηθόλεο καγεπηηθήο νκνξθηάο, ιόθνπο κε πεύθα, βξαρώδε νξεηλά ηνπία, εηδπιιηαθέο απόκεξεο αθξνγηαιηέο, παλέκνξθνπο νξκίζθνπο θαη ζαιάζζηεο ζπειηέο.

Ζ ΢θύξνο είλαη έλα λεζί κε πνιύ πξάζηλν θαη πνιιέο θπζηθέο νκνξθηέο: ΢ηελ Αηζίηζα ηα πεύθα θηάλνπλ κέρξη ηα γαιαδνπξάζηλα λεξά ηεο ζάιαζζαο, ελώ ζηα Πνπξηά νη βξάρνη θαη ηα εξείπηα ηνπ αξραίνπ ιαηνκείνπ ζθπξηαλνύ πσξόιηζνπ, δεκηνπξγνύλ έλα επηβιεηηθό θαη ζπλάκα γαιήλην ηνπίν. ΢ηελ λόηηα πιεπξά ηεο ΢θύξνπ, όπνπ ην πεξηβάιινλ είλαη άγξην θαη ζπκίδεη βνπλό, δνύζαλ παιηόηεξα ηα ζθπξηαλά αινγάθηα, ζήκα θαηαηεζέλ ηεο ΢θύξνπ, ηα νπνία ζήκεξα είλαη πξνζηαηεπόκελν είδνο, καδί κε ηε θώθηα monachus – monachus θαη ηε ρειώλα Caretta - Caretta.

Γηα ην πξντόλ καο Γηα ην λεζη ηεο ΢θπξνπ ην γξαθεην καο, ζαο πξνζθεξεη αεξνπνξηθα παθεηα δηαθνπσλ κε απ επζεηαο πηεζεηο ηεο SKY EXPRESS. Eρεη εμαζθαιηζεη δσκαηηα ζε μελνδνρεηα,studios θαη δηακεξηζκαηα ζηε Υσξα,ζηα Μαγαδηα,ζην Μσιν θαη ζηνπο Αζπνπο ζηηο θαιπηεξεο δπλαηεο ηηκεο.Τπαξρεη δπλαηνηεηα ελνηθηαζεο απηνθηλεηνπ,γηα νζνπο επηζπκνπλ,ζα πξεπεη όκσο λα πξαγκαηνπνηεζνπλ εγθαηξα θξαηεζε γηα ηνλ κελα Απγνπζην.

Αμίδεη λα δείηε: -Σε Υώξα ηεο ΢θύξνπ. -Σν Βπδαληηλό θξνύξην θαη ηηο Βπδαληηλέο εθθιεζίεο -Σν αξραηνινγηθό κνπζείν, ην ιανγξαθηθό κνπζείν - Σηο παξαιίεο ηνπ Πεύθνπ, ηνπ Αγ. Φσθά, ηεο Αηζίηζαο, ηελ Καιακίηζα, Μαγαδηά, Μώινο, Γπξίζκαηα, Αζπνύο.

ΥΩΡΑ Πξσηεύνπζα ηεο ΢θύξνπ είλαη ε Υώξα. Δίλαη ρηηζκέλε ζην ςειό βξάρν πνπ δεζπόδεη, ζρεδόλ ζην θέληξν ηεο ΢θύξνπ, θάησ από ην Βπδαληηλό θαζηξνκνλάζηεξν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. Ζ Υώξα απνηειεί ηδαληθό πξννξηζκό γηα δηακνλή αιιά θαη δηαζθέδαζε. Πεξηδηαβαίλνληαο ηα ζηελά θαιληεξίκηα ηνπ ρσξηνύ, ζα βξεζείηε ζε αλζνζηόιηζηεο απιέο, γξαθηθά εθθιεζάθηα θαη ζίγνπξα ζα ζπλαληήζεηε ην δεζηό ρακόγειν ησλ θαηνίθσλ ηεο. ΢ηε Υώξα ή Υσξηό, ζα βξείηε πνιιά όκνξθα ηαβεξλάθηα πνπ πξνζθέξνπλ γεύζεηο ηεο ΢θύξνπ, θαθεηέξηεο θαη κπαξο γηα όκνξθε δηαζθέδαζε. Τπάξρνπλ πνιιά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαη καγαδηά κε ηνπξηζηηθά είδε θαη θαιόγνπζηα είδε δώξσλ. Άιισζηε ε ΢θύξνο θεκίδεηαη γηα ηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο, πνπ απνηππώλεηαη ζε θάζε πιεπξά ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηεο. Ζ Υώξα είλαη ζίγνπξα ην κέξνο πνπ πξέπεη λα επηζθεθζείηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ ζαο ζηε ΢θύξν. Έρεη πνιιά θαηαιύκαηα θαη πιήξε ηνπξηζηηθή νξγάλσζε. Με ηα θάηαζπξα ζπηηάθηα ηεο, ηηο αλζνζηόιηζηεο απιέο θαη ηα θηδσηά θαιληεξίκηα ηεο, εθπέκπεη κηα εηθόλα άιιεο επνρήο, ελώ ζην δεζηό ρακόγειν ησλ θαηνίθσλ ηεο ζα αλαθαιύςεηε ηε θεκηζκέλε θηινμελία ηεο.

ΜΑΓΑΕΗΑ Άθξσο ηνπξηζηηθή πεξηνρή, κε αξθεηά beach bar θαη ηαβέξλεο. Ζ παξαιία Μαγαδηά βξίζθεηαη δίπια ζηελ παξαιία Μώινο θαη ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί ε ζπλέρεηά ηεο, θαζώο καδί δεκηνπξγνύλ κία κεγάιε εληαία ακκώδε παξαιία. Δίλαη νξγαλσκέλε γηα λα απνιαύζεηε ην κπάλην ζαο κε ηηο απαξαίηεηεο αλέζεηο θαη απνηειεί πόιν έιμεο γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο ΢θύξνπ.

MΩΛΟ΢ Ζ παξαιία Μώινο είλαη κηα παξαιία από ηηο πην δεκνθηιείο ηεο ΢θύξνπ πνπ είλαη γεληθά νξγαλσκέλε θαη βξίζθεηαη δίπια ζηελ παξαιία Μαγαδηά. Οη δύν απηέο παξαιίεο ζα κπνξνύζαλ λα ζεσξεζνύλ σο κηα κεγάιε εληαία παξαιία, κε άκκν ηόζν ζηελ αθηή όζν θαη ζην βπζό. ΢ηελ παξαιία ηνπ Μώινπ ππάξρνπλ αξθεηά beach bar θαη ηαβέξλεο σζηόζν ππάξρεη θαη ειεύζεξνο ρώξνο.Αξηζηεξά ζηελ παξαιία βξίζθεηαη ην γξαθηθό ιηκαλάθη ηνπ Μώινπ πνπ ερεη πνιύ σξαία ζέα ζηελ παξαιία ηνπ Μώινπ θαη ησλ Μαγαδηώλ.

Α΢ΠΟΤ΢ Ζ παξαιία Αζπνύο είλαη κηα παξαιία ηεο θεληξηθήο ΢θύξνπ πνπ απέρεη πνιύ ιίγν θαη από ηε Υώξα ηεο ΢θύξνπ αιιά θαη από ηε Ληλαξηά πνπ είλαη ην ιηκάλη ηεο ΢θύξνπ (βξίζθεηαη ζρεδόλ ζην κέζν ηεο απόζηαζήο ηνπο), κε άκκν θαη ζηελ αθηή αιιά θαη ζην βπζό.


17,24 IOYNIOY 1,8,15 IOYΛΙΟΤ 2,9 ΢ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ

3,10 IOYNIOY

΢ΚYΡΟ΢ 4ΗΜΔΡΔ΢

16 ΢ΔΠΣΔΜΡΙΟΤ

Περιοχή

Γιαηροθή

Σιμή ζε δίκλινο

1ο παιδί

2ο παιδί

ΔLEANA STUDIOS

Μωλορ

-

175

99

89

195

99

99

219

109

109

PEGASUS STUDIOS

Aσεποςνερ

-

185

79

139

199

85

145

225

89

155

MELIKARI 2*plus

Καμπορ

Ππωινό

179

-

199

135

-

235

149

-

ARIADNE STUDIOS

Μαγαζια

-

175

89

89

209

99

99

249

109

109

HYDROUSSA 3*

Μαγαζια

Ππωινό

189

125

89

215

135

89

289

145

89

DIONI

Αζποςρ

Ππωινό

199

79

135

235

79

135

309

89

139

PERIGIALI 3*plus

Μαγαζια

Ππωινό

205

89

149

235

89

175

319

89

239

NEFELI 4*

Χωπα

Ππωινό

215

99

199

269

115

199

345

125

235

ΑΜΜΟS 3*plus

Μαγαζια

Ππωινό

219

99

165

299

109

219

369

119

299

Πηήζεις Sky Express - Φόροι αεροδρομίων : 30

99

ε

2ο παιδί

5,12,19,26 ΑΤΓΟΤ΢ΣΟΤ

Ξενοδοχεία

Σιμή ζε δίκλινο

1ο παιδί

22,29 ΙΟΤΛΙΟΤ

Αναχώρηζη

1/6 έως 10/7

΢ΚΤΡΟ΢ – ΘΔ΢ 17.15 – 18.00

καη.: Α΄

95

Πεξηιακβάλεηαη 1 ρεηξαπνζθεπή έσο 8θ αλά άηνκν θαη

καη.: Β΄

1 απνζθεπή έσο 23 θηιά αλά άηνκν.

Σιμή ζε

4,11,18 IOYΛΙΟΤ 29 ΑΤΓΟΤ΢ΣΟΤ 5,12 ΢ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ Σιμή ζε

δίκλινο

1ο παιδί

2ο παιδί

-

199

115

99

225

105

Καμπορ

Ππωινό

205

115

-

235

PEGASUS STUDIOS

Aσεποςνερ

-

215

79

165

ARIADNE STUDIOS

Μαγαζια

-

205

99

HYDROUSSA 3*

Μαγαζια

Ππωινό

225

DIONI

Αζποςρ

Ππωινό

PERIGIALI 3*plus

Μαγαζια

NEFELI 4* ΑΜΜΟS 3*plus

Περιοχή

Γιαηροθή

ΔLEANA STUDIOS

Μωλορ

MELIKARI 2*plus

2ο παιδί

3/9 έως 20/9

26/7 έως 2/9

130

135

2ο παιδί

140

25,ΙΟΤΛΙΟΤ 1,8,15,22 ΑΤΓΟΤ΢ΣΟΤ Σιμή ζε

1ο

2ο παιδί

δίκλινο

παιδί

105

259

115

155

-

275

235

85

175

269

89

185

99

245

109

109

305

119

119

155

89

275

165

89

355

175

89

239

79

155

279

79

155

385

89

159

Ππωινό

245

89

175

325

89

215

399

89

289

Χωπα

Ππωινό

259

115

209

335

129

229

429

139

289

Μαγαζια

Ππωινό

265

109

229

369

119

269

459

129

369

Πηήζεις Sky Express - Φόροι αεροδρομίων : 30

ε

θάζε Tξίηε ΘΔ΢-΢ΚΤΡΟ΢ 16.10 - 16.55

δίκλινο

1ο παιδί

11/7 έως 25/7

105 140 Απαπαίηηηη η πιζηωηική κάπηα

20,27 IOYNIOY

30 ΜΑΙΟΤ 6,13 IOYNIOY 19 ΢ΔΠΣΔΜΡΙΟΤ

Ξενοδοχεία

1ο παιδί

Δνοικίαζη αςηοκινήηος για όλερ ηιρ ημέπερ

Κάζε ΢άββαην SKY EXPRESS ΘΔ΢-΢ΚΤΡΟ΢ 16.10 – 16.55

΢ΚYΡΟ΢ 5ΗΜΔΡΔ΢

Σιμή ζε δίκλινο

115 -

159

Δνοικίαζη αςηοκινήηος για όλερ ηιρ ημέπερ Αναχώρηζη

1/6 έως 10/7

΢ΚΤΡΟ΢ - ΘΔ΢ 17.15 - 18.00

καη.: Α΄

110

155

165

Πεξηιακβάλεηαη 1 ρεηξαπνζθεπή έσο 8θ αλά άηνκν θαη

καη.: Β΄

125

170

180

1 απνζθεπή έσο 23 θηιά αλά άηνκν.

11/7 έως 25/7 3/9 έως 20/9

Απαπαίηηηη η πιζηωηική κάπηα

26/7 έως 2/9


17,20,24,27 IOYNIOY

30 ΜΑΙΟΤ 3,6,10,13 IOYNIOY

΢ΚYΡΟ΢ 8ΗΜΔΡΔ΢

16,19 ΢ΔΠΣΔΜΡΙΟΤ

22,25,29 ΙΟΤΛΙΟΤ 1,5,8,12,15,19,22,26

1,4,8,11,15,18 IOYΛΙΟΤ 29 ΑΤΓΟΤ΢ΣΟΤ 2,5,9,12 ΢ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ

ΑΤΓΟΤ΢ΣΟΤ Σιμή ζε δίκλινο

1ο παιδί

2ο παιδί

125

359

145

145

-

399

249

249

395

89

259

Ξενοδοχεία

Περιοχή

Γιαηροθή

ΔLEANA STUDIOS

Μωλορ

-

279

139

115

299

MELIKARI 2*plus

Καμπορ

Ππωινό

289

145

-

315

PEGASUS STUDIOS

Aσεποςνερ

-

309

79

235

339

HYDROUSSA 3*

Μαγαζια

Ππωινό

319

209

89

369

219

89

529

229

89

PERIGIALI 3*plus

Μαγαζια

Ππωινό

349

89

249

459

89

315

599

89

459

NEFELI 4*

Χωπα

Ππωινό

379

139

299

489

169

345

649

185

449

Πηήζεις Sky Express - Φόροι αεροδρομίων : 30

1ο

παιδί

2ο

παιδί

Σιμή ζε δίκλινο

1ο παιδί

Σιμή ζε δίκλινο

ε

2ο

125 195 85

παιδί

-

Δνοικίαζη αςηοκινήηος για όλερ ηιρ ημέπερ

Κάζε Tξηηε θαη ΢αββαην ΘΔ΢-΢ΚΤΡΟ΢ 16.10 – 16.55 , ΢ΚΤΡΟ΢ – ΘΔ΢ 17.15 – 18.00

Αναχώρηζη

1/6 έως 10/7

11/7 έως 25/7 3/9 έως 20/9

26/7 έως 2/9

175

260

275

καη.: Α΄

Πεξηιακβάλεηαη 1 ρεηξαπνζθεπή έσο 8θ αλά άηνκν θαη

καη.: Β΄

1 απνζθεπή έσο 23 θηιά αλά άηνκν.

200 280 Απαπαίηηηη η πιζηωηική κάπηα

Γωμάηια για οικογένειερ : Γίσωπα δωμάηια ςπάπσοςν ζηα ξενοδοσεία DIONI,PERIGIALI, HYDROUSSA Σεηπάκλινα μονόσωπα δωμάηια ζηα ξενοδοσεία ELEANA STUDIOS,ARIADNE STUDIOS,NEFELI Μεζονεηα ςπάπσoςν ζηα ξενοδοσεία AMMOS,PEGASUS STUDIOS

Τηλ: 0030 2310 720566 Email: tsakiristravel@hotmail.com & info@tsakiristravel.gr Διεύθυνση: Καλλιθέας 53, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 , Θεσσαλονίκη ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Ο.Τ. : 09.33.Ε.60.00.087500

295

Διακοπές Σκύρος Καλοκαίρι 2017  

Πακέτα Fly and Drive από Θεσσαλονίκη για Σκύρο Καλοκαίρι 2017