Page 1


Δηδηθέο ηηκέο γηα παξέεο

6 αηόκσλ

Όκνξθε θαη εηδπιιηαθή, πξνηθηζκέλε κε ππθλό πξάζηλν, κε ρξπζέο ακκνπδηέο θαη ην γαιαδνπξάζηλν ηνπ πειάγνπο, κε ηελ κηθξή ρεξζόλεζν πνπ ρσξίδεη ην ιηκάλη ηεο ζηα δύν, ηα θάηαζπξα ζπίηηα κε ηηο θεξακνζθεπέο, ε ΢θηάζνο, ήηαλ από ηνπο πξώηνπο παξαδείζνπο πνπ αλαθαιύθζεθαλ. ΢ήκεξα είλαη έλα από ηα πην θνζκνπνιίηηθα ειιεληθά λεζηά, δηαηεξεί όκσο αλαιινίσηε ηελ παξαδνζηαθή ηνπ γνεηεία. Η ΢θηάζνο ηνπ Α.Παπαδηακάληε, ηεο Παλαγηάο θαη ηνπ Κάζηξνπ, κε ηα εκπνξηθά καγαδηά, ηα πνιπηειή εζηηαηόξηα, ηα beach bars, ηα club, ηα θαθέ, ηα γξαθηθά ηαβεξλάθηα θαη ηελ έληνλε λπρηεξηλή δσή εγγπάηαη αμέραζηεο δηαθνπέο ζηνπο επηζθέπηεο ηεο.

& πάλσ

Φεκηζκέλεο παξαιίεο ηνπ λεζηνύ είλαη: νη Κνπθνπλαξηέο, ε Μπαλάλα, ν Βξσκόιηκλνο, ην Μαλδξάθη, ε Μεγάιε Άκκνο, ηεο Σζαλεξηάο, Καλαπίηζα, Άγθηζηξνο, Αγία Διέλε.

8 ιόγνη γηα λα επηιέμεηε εκάο γηα ηελ εθδξνκή ζαο ζηε ΢θηάζν - Σα δσκάηηα πνπ ζαο πξνζθέξνπκε είλαη ζηε ρακειόηεξε δπλαηή ηηκή (ηηκέο γθξνππ) -Σα δσκάηηα είλαη θαηά βάζε ζηε ρώξα ηεο ΢θηάζνπ γηα λα κελ ρξεηάδεζηε πνιιέο κεηαθηλήζεηο - Σα δσκάηηα είλαη ειεγκέλα, ώζηε λα απνθύγεηε δπζάξεζηεο εθπιήμεηο, όπσο ζπκβαίλεη κεξηθέο θνξέο κε θξαηήζεηο κέζσ δηαδηθηύνπ - Αθηνπιντθα εηζηηήξηα ζε ρακειέο ηηκέο θαη εμαζθαιηζκέλε δηαζεζηκόηεηα αθόκα θαη ζηελ πςειή πεξίνδν - Οη κεηαθηλήζεηο γηα ην ιηκάλη ηνπ Βόινπ γίλνληαη κε ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία θαη ζπλνδό γηα απνβίβαζε θαη επηβίβαζε κπξνζηά ζην πινίν. - Πξναηξεηηθέο εθδξνκέο, adventure sports θαη θξνπαδηέξα ζε κε πξνζβάζηκεο παξαιίεο. - Δηδηθέο εθπηώζεηο ζηελ ηνπηθή αγνξά, ζε εζηηαηόξηα, θιακπο θιπ. - Τπεξεζίεο ηνπ γξαθείνπ καο & ηνπ ηνπηθνύ ζπλνδόπ ζηε ΢θηάζν.

Γώξν ζε όινπο ηνπο εθδξνκείο καο!!! Με ηελ θξάηεζή ζαο, απηόκαηα γίλεζηε κέινο ηεο νκάδαο καο θαη παξαιακβάλεηε εηδηθή θάξηα κέινπο, όπνπ κε ηελ επίδεημή ηεο θεξδίδεηε super εθπηώζεηο ζε ζπλεξγαδόκελεο επηρεηξήζεηο ηεο ΢θηάζνπ (εζηηαηόξηα, θαθέ κπαξ, λπρηεξηλά καγαδηά θ.ι.π.)

AVATON BEACH BAR - RESTAURANT -10% ζην εζηηαηνξην θ εηδηθέο ηηκέο ζηα ξνθήκαηα

MAMA MIA!!! GELATERIA-PATISSERIE-BAKERY-COFFEE Σει 24270 24424 - Ληκάλη

-20% ζηηο ηηκέο ηηκνθαηαιόγνπ

Σει 24270 21211 - Ληκάλη

BORZOI RESTAURANT -10% & BORZOI CLUB -25%

PURE CLUB -20%

PIZZA VESUVIOS -20%

Σει 2427022975 - Αλαηνιηθή παξαιία

CROCOBI CREPERIE -20% ζηηο ηηκέο ηηκνθαηαιόγνπ

ΔΛΛΗΝΑΓΙΚΟ ΡΟΔ΢ LIVE -20%

SOL LEVANTE CAFE-SNACK BAR -15%


Yπάξρνπλ 2 ηξόπνη κεηαθνξάο γηα ηε ΢θηάζν. 1. Μεηαθνξά από ηελ πόιε καο κε ιεσθνξείν ζην ιηκάλη ηνπ Βόινπ, αλαρώξεζε κε πινίν γηα ηε ΢θηάζν θαη αληίζηξνθα θαηά ηελ επηζηξνθή. Απηόο ν ηξόπνο είλαη ν πην νηθνλνκηθόο. 2. Από ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο απεπζείαο αλαρώξεζε κε ην ηαρύπινν catamaran Flyingcat 4 θαη ζε πεξίπνπ 3 ώξεο βξίζθεζηε ζηε ΢θηάζν.

Σα παθέηα καο πεξηιακβάλνπλ: 1. Αλαρώξεζε από ην ιηκάλη ηνπ Βόινπ. Αλαρώξεζε κε ιεσθνξείν από ηελ πόιε καο κε ζπλνδό ηνπ γξαθείνπ, ν νπνίνο ζα ζαο θαζνδεγεί κέρξη ηελ επηβίβαζε ζην πινίν θαη ζα πεξηκέλεη ζηελ επηζηξνθή. Αθηνπιντθά εηζηηήξηα κε επηζηξνθή. Γηακνλή ζην θαηάιπκα πνπ επηιέμαηε. Αληίζηνηρε δηαηξνθή. Αζθάιηζε. 2. Αλαρώξεζε από ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο. Αθηνπιντθά εηζηηήξηα κε επηζηξνθή κε ην Flyingcat 4, δηακνλή ζην θαηάιπκα πνπ επηιέμαηε, αληίζηνηρε δηαηξνθή, αζθάιηζε. Όιεο νη αλαγξαθόκελεο ηηκέο είλαη θαηά άηνκν. Δπηβάξπλζε κνλνθιίλνπ +35%. Έθπησζε παηδηνύ (2-12 εηώλ) 30% γηα δηακνλή ζε δίθιηλν δσκάηην γνλέσλ. Γηα ηπρόλ δηαθνξνπνηήζεηο ή αθπξώζεηο ζηα δξνκνιόγηα ησλ πινίσλ ην γξαθείν καο δελ θέξεη επζύλε. Σα ηξίθιηλα & ηεηξάθιηλα δσκάηηα πεξηιακβάλνπλ επηπιένλ θξεβάηη (πηπζζόκελν extra bed). Παξαθαινύκε δεηήζηε καο ηνπο αλαιπηηθνύο όξνπο ζπκκεηνρήο.

Αλαρσξήζεηο ιεσθνξείσλ γηα ην ιηκάλη ηνπ Βόινπ ΢εκείν ζπγθέληξσζεο

Πόιε Θεζζαινλίθε Καηεξίλε Λάξηζα

Ώξα αλαρώξεζεο

Μεηξνπόιεσο & Βεληδέινπ ΚΣΔΛ Καηεξίλεο Νένο Νηαβήο (My market)

06.30 07.30 08.30

Κάζε ηαμηδηώηεο νθείιεη λα βξίζθεηαη ζην ζεκείν ζπγθέληξσζεο ην αξγόηεξν 20 ιεπηά πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Αλαρσξήζεηο θαη από Καβάια, Γξάκα, ΢έξξεο, Ξάλζε & Κνκνηελή

Γξνκνιόγηα πινίσλ Από Βόιν Αλαρώξεζε (Βόινο - ΢θηάζνο): 11.00-14.00 Δπηζηξνθή (΢θηάζνο - Βόινο): 15.45-18.45 (εθηόο Κπξηαθήο 12.45-15.45)

Από Θεζζαινλίθε Αλαρώξεζε (Θεζ/λίθε - ΢θηάζνο): 10.00 - 12.55 Δπηζηξνθή (΢θηάζνο - Θεζ/λίθε): 15.40 - 18.40

* Γηα ηνπο εθδξνκείο κε αλαρώξεζε από Θεζζαινλίθε ε ζπγθέληξσζε είλαη ζην ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηηο 09.30 ζηελ είζνδν ηνπ θαξαβηνύ

ιηκάλη

- Γηα ηνπο εθδξνκείο πνπ δελ επηζπκνύλ ηελ κεηαθνξά πξνο / από ιηκάλη ηνπ Βόινπ, νη ηηκέο κεηώλνληαη 20 επξώ - Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα έλα από ηα δύν ζθέιε ηεο αθηνπιντθήο κεηάβαζεο λα ην πξαγκαηνπνηήζεηε από Θεζζαινλίθε κε επηβάξπλζε 25 επξώ (δειαδή αθηνπιντθή κεηάβαζε από Θεζζαινλίθε κε ην Flying Cat & επηζηξνθή από Βόιν ή αληίζηξνθα). - Γηα ηελ ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ - κνηνζπθιέηαο - A.T.V., είλαη απαξαίηεηε ε θαηνρή πηζησηηθήο θάξηαο & ε ζπκπιήξσζε ηνπ 21νπ έηνπο ειηθίαο (ε παξαιαβή & ε παξάδνζε πξέπεη λα γίλεη ηελ ίδηα ώξα). - Γπλαηόηεηα επηπιένλ δηαλπθηεξεύζεσλ θαηόπηλ δήηεζεο.


Πξνηάζεηο δηακνλήο Βίιεο

VILLA SUNNY

VILLA HELIOTROPIO

VILLA SUNNY - VILLA HELIOTROPIO Βξίζθνληαη ζ’έλα κνλαδηθό ζεκείν ηνπ λεζηνύ, ζηελ πεξηνρή Αριαδηέο. Οη ππεξπνιπηειείο βίιεο είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο, ώζηε λα παξέρνπλ απόιπηε εξεκία γηα πξαγκαηηθά όκνξθεο ηδησηηθέο ζηηγκέο, αιιά θαη γηα αμέραζηεο δηαθνπέο. Μνλαδηθέο ζπλζέζεηο ρεηξνπνίεησλ επίπισλ κε θπζηθά μύια, πνιύρξσκεο δηαθνζκεηηθέο δεκηνπξγίεο, δεκηνπξγνύλ κηα μερσξηζηή αηκόζθαηξα αξκνλίαο θαη εξεκίαο. Γηαζέηνπλ 3 ππλνδσκάηηα, θνπδίλα, 2 κπάληα θαη 1 ηεξάζηην θήπν γηα ζηηγκέο ραιάξσζεο. Μηα ιύζε γηα απηνλνκία θαη πνιπηέιεηα, όρη νηθνλνκηθά απξόζηηε, ηδίσο όηαλ θηινμελνύληαη πεξηζζόηεξα από 3 άηνκα.

SIMETHA’S HOUSE Σν πνιπηειέο ζπίηη βξίζθεηαη ζηε ρώξα θαη απέρεη κόιηο ιίγα ιεπηά κε ηα πόδηα από ην ιηκάλη. Απνηειεί ηδαληθή επηινγή γηα κηα πνιπηειή δηακνλή θαη εηδηθόηεξα γηα κεγάιεο παξέεο ή νηθνγέλεηεο. Γηαζέηεη 3 θξεβαηνθάκαξεο, θνπδίλα κε πιπληήξην πηάησλ, ηξαπεδαξία, ηειεόξαζε επίπεδεο νζόλεο, κπαιθόλη κε ζέα ηελ πόιε θαη δσξεάλ Wi-Fi ζε όινπο ηνπο ρώξνπο.

Ξελνδνρεία

SKIATHOS PALACE 4* plus Από ηα πην θεκηζκέλα πνιπηειή μελνδνρεία ηεο ΢θηάζνπ, βξίζθεηαη ζηελ παζίγλσζηε παξαιία Κνπθνπλαξηέο, ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ λεζηνύ κέζα ζε κηα ππθλόθπηε πεξηνρή, κε ππέξνρε ζέα. Γηαζέηεη πιήξσο νξγαλσκέλε παξαιία, πηζίλα, εζηηαηόξην, bar & snack bar, γήπεδα, mini market, παηδηθή ραξά θαη θέληξν ζαιάζζησλ ζπνξ. Σα δσκάηηα δηαζέηνπλ απηόλνκν θιηκαηηζκό ηειεόξαζε, κνπζηθή, ηειέθσλν, κπαιθόλη, ζεζνπάξ, Wi –Fi θαη mini bar. Έρεηε ηε δπλαηόηεηα επηινγήο δσκαηίνπ (classic, modern, θ.α.)

CARAVOS HOTEL 3* Βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ Κνπθνπλαξηώλ, πνιύ θνληά ζηελ παλέκνξθε παξαιία θαη απνηειεί νηθνλνκηθή επηινγή γηα λα δείηε ην λεζί ηεο ΢θηάζνπ. Γηαζέηεη εζηηαηόξην, κπαξ, πηζίλα θαη παηδηθή πηζίλα. Σα δσκάηηα δηαζέηνπλ θιηκαηηζκό, ηειεόξαζε, ςπγείν θαη ζηεγλσηήξα καιιηώλ, κπαιθόλη ή βεξάληα. Μπξνζηά αθξηβώο ζην μελνδνρείν, ππάξρεη ζηάζε ιεσθνξείνπ. Πξνζθέξεηαη κε πιήξε δηαηξνθή ζε κπνπθέ.


STELLINA HOTEL 2* plus Βξίζθεηαη ζε ηδαληθή ηνπνζεζία, ζε κηθξή απόζηαζε από ην ιηκάλη θαη κόιηο 600 κ. από ηε Υώξα. Απνηειεί ηδαληθή επηινγή, θαζώο παξέρεη όιεο ηηο αλέζεηο γηα κηα επράξηζηε δηακνλή ζε εηδηθέο πξνλνκηαθέο ηηκέο. Γηαζέηεη 70 δσκάηηα κε θιηκαηηζκό, ηειεόξαζε, ςπγείν. Γηαζέηεη αθόκε εμσηεξηθή πηζίλα, θνθηέηι κπαξ, εζηηαηόξην θαη έλα ηεξάζηην θήπν. Υαιαξώζηε απνιακβάλνληαο ην πνηό ζαο ζηελ ππέξνρε πηζίλα.

KASTRO HOTEL Σν πιήξσο αλαθαηληζκέλν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζε απόζηαζε κόιηο 250κ. από ην ιηκάλη ηεο ΢θηάζνπ, πνιύ θνληά ζηελ νδό Παπαδηακάληε θαη δηαζέηεη όιεο ηηο αλέζεηο γηα κηα επράξηζηε δηακνλή. Σα δσκάηηα ηνπ δηαζέηνπλ ςπγείν, ηειεόξαζε, θιηκαηηζκό θαη κπαιθόλη κε ζέα ζηνλ όκνξθν ηνπ θήπν. Δζηηαηόξηα , θαθέ κπαξ θαη κίλη κάξθεη γηα ηηο αγνξέο ζαο απέρνπλ κόιηο ιίγα κέηξα.

ARETOUSA Δίλαη ρηηζκελν ζε ηδαληθή ηνπνζεζία ζηελ θαξδηά ηνπ λεζηνύ θαη ζε απόζηαζε κόιηο 5 ιεπηώλ από ην ιηκάλη. Όια ηα δσκάηηα ηνπ είλαη εμνπιηζκέλα κε θιηκαηηζκό, ηειεόξαζε, ςπγείν, ηειέθσλν θαη ζεζνπάξ. Δπίζεο, παξέρεηαη δσξεάλ Wi-Fi ζε όινπο ηνπο ρώξνπο θαη ηα δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ.

MARLTON HOTEL 2* Βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο ρώξαο ηεο ΢θηάζνπ ζηελ θεληξηθή νδό Παπαδηακάληε, κόιηο 300 κ. από ην ιηκάλη. Γηαζέηεη δσκάηηα κε θιηκαηηζκό, κπαιθόλη, ηειεόξαζε, ςπγείν θαη δσξεάλ Wi-Fi. Μπνξείηε λα ραιαξώζεηε ζην ρώξν γύξσ από ηελ εμσηεξηθή πηζίλα. Όιε ηελ εκέξα ην ζλαθ κπαξ πξνζθέξεη ειαθξά γεύκαηα θαη πνηά.


ZORBA FAMILY HOUSE Σν μελνδνρείν είλαη ρηηζκέλν κέζα ζηελ θαηαπξάζηλε πεξηνρή ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο κε παλέκνξθε ζέα ζηελ ζάιαζζα. Γηαζέηεη πηζίλα γηα ελήιηθεο θαη παηδηά, pool bar, θήπν, bar θαη δσξεάλ Wi-Fi. Σα ζύγρξνλα θαη πιήξσο εμνπιηζκέλα δσκάηηά δηαζέηνπλ: θνπδίλα, ςπγείν, δσξεάλ Wi-Fi, ηειεόξαζε, θιηκαηηζκό, θσηηζκό led, κπάλην, ρξεκαηνθηβώηην θαη άλεηα επηπισκέλα κπαιθόληα κε ζέα ηελ ζάιαζζα.

Studio - Γσκάηηα SOFIA’S HOUSE Βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά ηνπ λεζηνύ, κόιηο 150κ. από ην ιηκάλη θαη πνιύ θνληά κε ηα πόδηα ζε εζηηαηόξηα, κπαξ θαη θαηαζηήκαηα. Σα πιήξσο αλαθαηληζκέλα δσκάηηά ηνπ δηαζέηνπλ θιηκαηηζκό, ηειεόξαζε, ςπγείν θαη ηδησηηθό κπαιθόλη. Απέρεη κόιηο 1ρικ. από ηελ ακκώδε παξαιία ηεο Μεγάιεο Άκκνπ θαη 3ρικ. πεξίπνπ από ηελ παξαιία Αριαδηέο. Γπλαηόηεηα δηακνλήο θαη ζε δηακέξηζκα apartment (2 δσκάηηα, βεξάληα).

ΜΑΝΣΩ ROOMS Βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο ΢θηάζνπ θαη ζε απόζηαζε 300κ από ην ιηκάλη. Σν ζπίηη είλαη ρηηζκέλν ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα κε θαηαπξάζηλεο απιέο θαη κπαιθόληα κε ζέα ζε όιε ηελ πόιε ηεο ΢θηάζνπ. Σα δσκάηηά ηνπ εηλαη πιήξσο εμνπιηζκέλα κε θιηκαηηζκό, TV, Wi-Fi, ςπγείν. Η θαζαξηόηεηα ησλ δσκαηίσλ θαη ην δεζηό νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ ζα ζαο εληππσζηάζεη.

VAYA ZORBA STUDIOS Σα studios βξηζθνληαη ζε θεληξηθή ηνπνζεζία θαη ζε απόζηαζε κόιηο 450κ. από ην ιηκάλη. Σα δσκάηηά ηνπ είλαη εμνπιηζκέλα κε θιηκαηηζκό, ςπγείν θαη ηειεόξαζε. ΢ε απόζηαζε ιίγσλ κέηξσλ ζα βξείηε εζηηαηόξηα, κπαξ θαη θαηαζηήκαηα γηα ηηο αγνξέο ζαο. Η θηινμελία ηεο ηδηνθηήηξηαο ζα ζαο εληππσζηάζεη.


ANGELA PENSION Βξίζθνληαη ζην θέληξν ηνπ λεζηνύ, πνιύ θνληά ζην ιηκάλη, αιιά θαη ζηα καγαδηά ηεο νδνύ Παπαδηακάληε. Σα δσκάηηα δηαζέηνπλ ςπγείν, θιηκαηηζκό, ηειεόξαζε. ΢ηνλ ηειεπηαίν όξνθν ππάξρεη κηα θνηλόρξεζηε βεξάληα απ’ όπνπ κπνξείηε λα απνιαύζεηε παλνξακηθή ζέα ζηελ πόιε ηεο ΢θηάζνπ θαη ζην θξνύξην Μπνύξηδη. Γηαηίζεηαη δσξεάλ αζύξκαην internet ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηεο ηδηνθηεζίαο.

MARTHA’S HOUSE Σα δσκάηηα βξίζθνληαη θνληά ζην ιηκάλη θαη αθξηβώο δίπια από εθεί πνπ ρηππάεη ε λπρηεξηλή δσή ηνπ λεζηνύ, ζε κηα πξνλνκηαθή ηνπνζεζία θαη θηιόμελν πεξηβάιινλ. Σα δσκάηηά ηνπ δηαζέηνπλ θιηκαηηζκό, ςπγείν, ηειεόξαζε, κπάλην θαη ππέξνρε ζέα.

LENA’S HOUSE Βξίζθνληαη

ζ’έλα

όκνξθν

πεξηβάιινλ, ζηελ θαξδηά ηνπ λεζηνύ, πνιύ θνληά ζην κνπζείν ηνπ Παπαδηακάληε θαη ζηα εζηηαηόξηα, κπαξ θαη θαηαζηήκαηα. Σα δσκάηηά ηνπ δηαζέηνπλ θιηκαηηζκό, ηειεόξαζε, ςπγείν θαη ηδησηηθό κπαιθόλη. Σν θηιηθό πεξηβάιινλ θαη ε θαζαξηόηεηα ζα ζαο εληππσζηάζεη.

PLATYS HOUSE Βξίζθνληαη ζηε ρώξα ηεο ΢θηάζνπ ζε απόζηαζε 500 κέηξσλ από ην θέληξν. Γηαζέηνπλ ςπγείν, θιηκαηηζκό, ηειεόξαζε θαη κπαιθόλη κε ζέα ηε πόιε θαη ηα γξαθηθά ζηελάθηα ηεο ρώξαο.

STUDIOS SKIATHOS

KIKI PENSION

Σα δσκάηηα βξίζθνληαη ζηελ αθηίλα ηεο Υώξαο θαη απνηεινύλ κηα νηθνλνκηθή ιύζε γηα λα γλσξίζεηε ην όκνξθν λεζί. Γηαζέηνπλ ςπγείν, θιηκαηηζκό θαη ηειεόξαζε.

Βξίζθεηαη ζηε Υώξα, ζην ηέξκα ηεο θεληξηθήο νδνύ (αγνξάο) πεδόδξνκνο Παπαδηακάληε. Σα δσκάηηα είλαη επξύρσξα θαη δηαζέηνπλ ςπγείν, θιηκαηηζκό, ηειεόξαζε θαη κπαιθόλη κε ζέα ζηνλ θαηαπξάζηλν θήπν. Γηαζέηεη αθόκε παξθηλγθ, ελώ ζην έλα ιεπηό κε ηα πόδηα ππάξρεη ζηάζε ιεσθνξείνπ γηα λα ζαο κεηαθέξεη ζηηο όκνξθεο παξαιίεο ηνπ λεζηνύ.


ΑΝΑΥΩΡΗ΢ΔΙ΢ ΜΔ ΛΔΩΦΟΡΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ

4ΗΜΕΡΕΣ

ΑΠΟ 2/7 ΔΩ΢ ΚΑΙ 12/7 & ΑΠΟ 23/8 ΔΩ΢ ΚΑΙ 7/9 KAΘΔ ΚΤΡΙΑΚΗ, ΣΔΣΑΡΣΗ, ΠΔΜΠΣΗ

6 αηόμων και πάνω Ειδικές ηιμές για παρέες

Ξενοδοχεία

Σιμή ζε

Σιμή ζε

Σιμή ζε

δίκλινο

ηρίκλινο

ηεηράκλινο

-

109

108

99

Xώρα

-

119

115

105

Xώρα

-

Περιοχή

Γιαηροθή

STUDIOS SKIATHOS (ac,tv,ψσγείο)

Xώρα

SOFIA’S HOUSE / KIKI PENSION SOFIA’S HOUSE APARTMENT

KAΘΔ ΚΤΡΙΑΚΗ, ΣΔΣΑΡΣΗ, ΠΔΜΠΣΗ ΑΠΟ 15/7 ΔΩ΢ ΚΑΙ 20/8 Σιμή ζε

Σιμή ζε

ηρίκλινο

ηεηράκλινο

145

139

139

169

159

155

Σιμή ζε δίκλινο

Τιμή για 4 άηομα -119ε, Τιμή για 5 άηομα - 115ε,

Τιμή για 4 άηομα - 165ε, Τιμή για 5 άηομα - 159ε,

Τιμή για 6 άηομα 109 ε

Τιμή για 6 άηομα 155 ε

PLATYS HOUSE / ANGELA

Xώρα

-

125

119

109

175

165

159

MANTO / MARTHA’S HOUSE

Xώρα

-

129

125

115

179

169

165

VAYA ZORBA

Xώρα

129

129

119

185

179

169

LENA’S HOUSE

Xώρα

-

139

135

-

189

185

-

ZORBAS FAMILY

Αγ. Παραζκεσή

-

149

145

139

189

179

175

600μ από Χώρα

-

155

149

-

195

179

-

Xώρα

Πρωινό

159

155

149

209

189

179

παιδί έως 12

-

STELLINA 2* plus ( επιβάρσνζη πρωινού 3 ε / άηομο / διαν )

MARLTON 2*

CARAVOS 3* Ιζόγειο δωμάηιο

Πλήρης

Koσκοσναριές

ζε μποσθέ

CARAVOS 3* Δωμάηιο ζε όροθο SKIATHOS PALACE 4*

239 παιδί έως 12

-

59 249

Koσκοσναριές

παιδί έως 12

Πρωινό

59 279

279

Classic room θέα θάλαζζα

SKIATHOS PALACE 4*

229

διαηροθή

59 339

-

309ε : έως 31/7 359ε : 01- 20/8

παιδί έως 12

359ε : έως 31/7

59 -

375ε : 01- 20/8

Modern room

Οη παξαπάλσ ηηκέο πεξηιακβάλνπλ: 1. Μεηαθνξά κε ιεσθνξείν πξνο / από ην ιηκάλη ηνπ Βόινπ 2. Αθηνπιντθά εηζηηήξηα 3. Γηακνλή ζην θαηάιπκα πνπ επηιέμαηε

4. Αληίζηνηρε δηαηξνθή 5. ΢πλνδόο ηνπ γξαθείνπ 6. Αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο

Φνηηεηηθή έθπησζε 10ε ζηηο παξαπάλσ ηηκέο

Απεπζείαο κεηάβαζε από / πξόο ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο κε ην ηαρύπινν Flying Cat κε επηβάξπλζε ζηηο παξαπάλσ ηηκέο 45ε επξώ, θνηηεηηθό 10ε επξώ Δλνηθίαζε γηα όιεο ηηο εκέξεο κε απεξηόξηζηα ρικ ρακειή πεξίνδνο : ΙΥ 1000cc - 135ε , Μνηνζπθιέηαο 125cc - 80ε , ATV (γνπξνύλαο) - 109ε Δλνηθίαζε γηα όιεο ηηο εκέξεο κε απεξηόξηζηα ρικ πςειή πεξίνδνο : ΙΥ 1000cc - 159ε , Μνηνζπθιέηαο 125cc - 99ε , ATV (γνπξνύλαο) - 125ε Αλαρώξεζε από Καβάια, Γξάκα, ΢έξξεο: 10ε & Ξάλζε, Ηκεξνκελίεο: 13/7 & 24/8

Κνκνηελή: 15ε αλά άηνκν αλά δηαδξνκή.


ΑΝΑΥΩΡΗ΢ΔΙ΢ ΜΔ ΛΔΩΦΟΡΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ ΑΠΟ 01/07 ΔΩ΢ ΚΑΙ 12/07 & ΑΠΟ 20/08 ΔΩ΢ ΚΑΙ 07/09 KAΘΔ ΣΔΣΑΡΣΗ, ΢ΑΒΒΑΣΟ, ΚΤΡΙΑΚΗ

Ειδικές ηιμές για παρέες

5ΗΜΕΡΕΣ

6 αηόμων και πάνω

Ξενοδοχεία

Σιμή ζε

Σιμή ζε

ηρίκλινο

ηεηράκλινο

115

129

ΑΠΟ 15/07 ΔΩ΢ ΚΑΙ 19/08 KAΘΔ ΣΔΣΑΡΣΗ, ΢ΑΒΒΑΣΟ, ΚΤΡΙΑΚΗ Σιμή ζε

Περιοχή

Γιαηροθή

Σιμή ζε δίκλινο

STUDIOS SKIATHOS (ac,tv,ψσγείο)

Xώρα

-

119

SOFIA’S HOUSE / KIKI PENSION

Xώρα

-

SOFIA’S HOUSE APARTMENT

Xώρα

-

PLATYS HOUSE / ANGELA

Xώρα

-

139

135

129

210

205

199

MANTO / MARTHA’S HOUSE

Xώρα

-

145

139

135

219

209

205

VAYA ZORBA

Xώρα

149

145

139

225

219

209

LENA’S HOUSE

Xώρα

-

169

165

-

235

225

-

ZORBAS FAMILY

Αγ. Παραζκεσή

-

179

175

169

239

235

229

STELLINA 2* plus ( επιβάρσνζη πρωινού 3 ε / άηομο / διαν )

600μ από Χώρα

-

179

169

-

245

229

-

MARLTON 2*

Xώρα

Πρωινό

185

179

175

259

239

219

CARAVOS 3* Ιζόγειο δωμάηιο Koσκοσναριές

CARAVOS 3* Δωμάηιο ζε όροθο

Πλήρης ζε μποσθέ

Modern room

115

175

169

165

125

199

195

189

295 παιδί έως 12

59

παιδί έως 12

-

59

309

389ε :έως 31/7 449ε :01- 19/8

59

409

-

349

παιδί έως 12

Πρωινό

ηεηράκλινο

Τιμή για 4 άηομα - 209ε, Τιμή για 5 άηομα - 199ε, Τιμή για 6 άηομα 195 ε

275

349 Koσκοσναριές

Σιμή ζε ηρίκλινο

Τιμή για 4 άηομα -145ε, Τιμή για 5 άηομα - 139ε, Τιμή για 6 άηομα 135 ε

διαηροθή

SKIATHOS PALACE 4* Classic room θέα θάλαζζα SKIATHOS PALACE 4*

135

Σιμή ζε δίκλινο

παιδί έως 12

449ε :έως 31/7

-

59

469ε :01- 19/8

-

Οη παξαπάλσ ηηκέο πεξηιακβάλνπλ: 1. Μεηαθνξά κε ιεσθνξείν πξνο / από ην ιηκάλη ηνπ Βόινπ 2. Αθηνπιντθά εηζηηήξηα 3. Γηακνλή ζην θαηάιπκα πνπ επηιέμαηε

4. Αληίζηνηρε δηαηξνθή 5. ΢πλνδόο ηνπ γξαθείνπ 6. Αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο

Φνηηεηηθή έθπησζε 10ε ζηηο παξαπάλσ ηηκέο

Απεπζείαο κεηάβαζε από / πξόο ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο κε ην ηαρύπινν Flying Cat κε επηβάξπλζε ζηηο παξαπάλσ ηηκέο 45ε επξώ, θνηηεηηθό 10ε επξώ Δλνηθίαζε γηα όιεο ηηο εκέξεο κε απεξηόξηζηα ρικ ρακειή πεξίνδνο : ΙΥ 1000cc – 165ε , Μνηνζπθιέηαο 125cc – 90ε , ATV (γνπξνύλαο) – 119ε Δλνηθίαζε γηα όιεο ηηο εκέξεο κε απεξηόξηζηα ρικ πςειή πεξίνδνο : ΙΥ 1000cc – 199ε , Μνηνζπθιέηαο 125cc – 130ε , ATV (γνπξνύλαο) – 159ε Αλαρώξεζε από Καβάια, Γξάκα, ΢έξξεο: 10ε & Ξάλζε, Κνκνηελή: Ηκεξνκελίεο: 1, 5, 9, 16 /7 & 18, 20 /8

15ε αλά άηνκν αλά δηαδξνκή.


ΑΝΑΥΩΡΗ΢ΔΙ΢ ΜΔ ΛΔΩΦΟΡΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ

6ΗΜΕΡΕΣ Ξενοδοχεία

19, 26/08 & 02/09

Ειδικές ηιμές για παρέες 6 αηόμων και πάνω

05, 12 ΑΤΓΟΤ΢ΣΟΤ

01 , 08, ΙΟΤΛΙΟΤ &

15, 22, 29 ΙΟΤΛΙΟΤ &

Σιμή ζε

Σιμή ζε

ηρίκλινο

ηεηράκλινο

139

135

155

145

Σιμή ζε

Περιοχή

Γιαηροθή

Σιμή ζε δίκλινο

STUDIOS SKIATHOS (ac,tv,ψσγείο)

Xώρα

-

SOFIA’S HOUSE / KIKI PENSION

Xώρα

-

SOFIA’S HOUSE APARTMENT

Xώρα

-

PLATYS HOUSE / ANGELA

Xώρα

-

165

159

155

249

239

235

MANTO / MARTHA’S HOUSE

Xώρα

-

169

165

159

255

245

239

VAYA ZORBA

Xώρα

175

169

165

255

245

239

LENA’S HOUSE

Xώρα

-

175

169

-

259

249

-

STELLINA 2* plus ( επιβάρσνζη πρωινού 3 ε / άηομο / διαν )

600μ από Χώρα

-

199

195

-

269

259

-

MARLTON 2*

Xώρα

Πρωινό

209

205

199

319

279

269

παιδί έως 12

-

CARAVOS 3* Ιζόγειο δωμάηιο Koσκοσναριές

Πλήρης

SKIATHOS PALACE 4* Koσκοσναριές SKIATHOS PALACE 4* Modern room

135

205

199

199

139

239

229

225

359 παιδί έως 12

59

-

369

59

529

59 409

παιδί έως 12

Πρωινό

ηεηράκλινο

Τιμή για 4 άηομα - 235ε, Τιμή για 5 άηομα - 229ε, Τιμή για 6 άηομα 219ε

339

449

Classic room θέα θάλαζζα

Σιμή ζε ηρίκλινο

Τιμή για 4 άηομα -165ε, Τιμή για 5 άηομα - 159ε, Τιμή για 6 άηομα 149ε

διαηροθή

ζε μποσθέ

CARAVOS 3* Δωμάηιο ζε όροθο

Σιμή ζε δίκλινο

-

479ε :έως 31/7 549ε :01- 20/8 549ε :έως 31/7 579ε :01- 20/8

παιδί έως 12

59 -

Οη παξαπάλσ ηηκέο πεξηιακβάλνπλ: 1. Μεηαθνξά κε ιεσθνξείν πξνο / από ην ιηκάλη ηνπ Βόινπ 2. Αθηνπιντθά εηζηηήξηα 3. Γηακνλή ζην θαηάιπκα πνπ επηιέμαηε

4. Αληίζηνηρε δηαηξνθή 5. ΢πλνδόο ηνπ γξαθείνπ 6. Αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο

Φνηηεηηθή έθπησζε 10ε ζηηο παξαπάλσ ηηκέο

Απεπζείαο κεηάβαζε από / πξόο ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο κε ην ηαρύπινν Flying Cat κε επηβάξπλζε ζηηο παξαπάλσ ηηκέο 45ε επξώ, θνηηεηηθό 10ε επξώ Δλνηθίαζε γηα όιεο ηηο εκέξεο κε απεξηόξηζηα ρικ ρακειή πεξίνδνο : ΙΥ 1000cc – 209ε , Μνηνζπθιέηαο 125cc – 115ε, ATV (γνπξνύλαο) – 145ε Δλνηθίαζε γηα όιεο ηηο εκέξεο κε απεξηόξηζηα ρικ πςειή πεξίνδνο : ΙΥ 1000cc – 235ε , Μνηνζπθιέηαο 125cc – 145ε , ATV (γνπξνύλαο) – 195ε


ΑΝΑΥΩΡΗ΢ΔΙ΢ ΜΔ ΛΔΩΦΟΡΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ

8ΗΜΕΡΕΣ

19, 20, 23, 24, 26, 27/08 & 02/09

Ειδικές ηιμές για παρέες 6 αηόμων και πάνω

01, 02, 05, 06, 08, 09, 12, 13 ΙΟΤΛΙΟΤ &

02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16, 17/08 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30/07 &

Σιμή ζε

Σιμή ζε

ηρίκλινο

ηεηράκλινο

169

165

165

265

259

225

195

189

185

295

289

269

Περιοχή

Γιαηροθή

Σιμή ζε δίκλινο

STUDIOS SKIATHOS (ac,tv,ψσγείο)

Xώρα

-

SOFIA’S HOUSE / KIKI PENSION

Xώρα

-

SOFIA’S HOUSE APARTMENT

Xώρα

-

PLATYS HOUSE / ANGELA

Xώρα

-

199

195

189

305

299

275

MANTO / MARTHA’S HOUSE

Xώρα

-

219

215

209

309

305

279

VAYA ZORBA

Xώρα

239

225

219

315

309

289

LENA’S HOUSE

Xώρα

-

249

235

-

319

315

-

ZORBAS FAMILY

Αγ. Παραζκεσή

-

269

259

249

315

309

305

STELLINA 2* plus ( επιβάρσνζη πρωινού 3 ε / άηομο / διαν )

600μ από Χώρα

-

265

259

-

329

295

-

MARLTON 2*

Xώρα

Πρωινό

275

265

259

399

365

355

CARAVOS 3* Ιζόγειο δωμάηιο Koσκοσναριές

CARAVOS 3* Δωμάηιο ζε όροθο

Πλήρης

Τιμή για 4 άηομα -209ε, Τιμή για 5 άηομα - 199ε, Τιμή για 6 άηομα 195ε

SKIATHOS PALACE 4* Classic room θέα θάλαζζα Koσκοσναριές

59

παιδί έως 12

-

479

-

59 549

παιδί έως 12

Πρωινό

59 709

Modern room

ηεηράκλινο

469 παιδί έως 12

609

SKIATHOS PALACE 4*

Σιμή ζε ηρίκλινο

Τιμή για 4 άηομα - 279ε, Τιμή για 5 άηομα - 275ε, Τιμή για 6 άηομα 269ε

419

διαηροθή

ζε μποσθέ

Σιμή ζε δίκλινο

Σιμή ζε

Ξενοδοχεία

-

639ε :έως 31/7 729ε :01- 20/8 729ε :έως 31/7

παιδί έως 12

59 -

759ε :01- 20/8

Οη παξαπάλσ ηηκέο πεξηιακβάλνπλ: 1. Μεηαθνξά κε ιεσθνξείν πξνο / από ην ιηκάλη 2. Αθηνπιντθά εηζηηήξηα 3. Γηακνλή ζην θαηάιπκα πνπ επηιέμαηε

ηνπ Βόινπ

Φνηηεηηθή έθπησζε

4. Αληίζηνηρε δηαηξνθή 5. ΢πλνδόο ηνπ γξαθείνπ 6. Αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο

10ε ζηηο παξαπάλσ ηηκέο

Απεπζείαο κεηάβαζε από / πξόο ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο κε ην ηαρύπινν Flying Cat κε επηβάξπλζε ζηηο παξαπάλσ ηηκέο 45ε επξώ, θνηηεηηθό 10ε επξώ Δλνηθίαζε γηα όιεο ηηο εκέξεο κε απεξηόξηζηα ρικ ρακειή πεξίνδνο : ΙΥ 1000cc – 249ε , Μνηνζπθιέηαο 125cc – 145ε, ATV (γνπξνύλαο) Δλνηθίαζε γηα όιεο ηηο εκέξεο κε απεξηόξηζηα ρικ πςειή πεξίνδνο : ΙΥ 1000cc – 315ε , Μνηνζπθιέηαο 125cc – 175ε , ATV (γνπξνύλαο)

– 215ε – 265ε


TSAKIRIS TRAVEL

Τηλ: 0030 2310 720566 Email: tsakiristravel@hotmail.com Διεύθυνση: Καλλιθέας 53, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123, Θεσσαλονίκη ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Ο.Τ. : 09.33.Ε.60.00.087500 ΜΗ.ΣΔ. 09.33.Δ.60.00.00656.00

Σκιάθος Καλοκαίρι 2017  

Τιμοκατάλογος διακοπών στη Σκιάθο από Θεσσαλονίκη για το Καλοκαίρι 2017. Μεταφορά και Ξενοδοχεία στη Σκιάθο

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you