Page 1

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ ∆ηµοτικού Tετράδιο Eργασιών


ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Παναγιώτης Κόκκοτας, Οµότιµος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ∆ηµήτριος Αλεξόπουλος, Εκπαιδευτικός Αικατερίνη Μαλαµίτσα, Εκπαιδευτικός Γεώργιος Μαντάς, Εκπαιδευτικός Μαρία Παλαµαρά, Εκπαιδευτικός Παναγιώτα Παναγιωτάκη, Εκπαιδευτικός Eυγενία Φλογαΐτη, Aναπληρώτρια Kαθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Aθηνών Eυαγγελία Kανταρτζή, Σχολική Σύµβουλος ∆έσποινα Mουζαλά, Εκπαιδευτικός Λεµονιά Aµαραντίδου, Σκιτσογράφος - Eικονογράφος Χριστίνα Σπυροπούλου, Φιλόλογος

ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Αλεξάνδρα Χ. Κουλουµπαρίτση, Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

∆ηµήτρης Γέρος, Eικαστικός Kαλλιτέχνης

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.

Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: «Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων» ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος Οµότιµος Καθηγητής του Α.Π.Θ Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Πράξη µε τίτλο:

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού µε βάση το ∆ΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το ∆ηµοτικό και το Nηπιαγωγείο» Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Τύπας Mόνιµος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αναπληρωτής Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Οικονόµου Mόνιµος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηµατοδοτούµενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 25% από εθνικούς πόρους.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Παναγιώτης Κόκκοτας ∆ηµήτριος Αλεξόπουλος Αικατερίνη Μαλαµίτσα Γεώργιος Μαντάς Μαρία Παλαµαρά Παναγιώτα Παναγιωτάκη ANA∆OXOΣ ΣYΓΓPAΦHΣ:

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ ∆ηµοτικού Tετράδιο Eργασιών

OPΓANIΣMOΣ EK∆OΣEΩΣ ∆I∆AKTIKΩN BIBΛIΩN AΘHNA


4


1

EÓfi

1

Zԇ̷̠˙›

ÙËÙ·

∆È ı· ÛÔ˘ ¤ÏÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó ˙Ô‡Û·ÙÂ, ÂÛ‡ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘, οÔ˘ ÌfiÓÔÈ Û·˜;

.................... ....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

.................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

ı· ÌÔ ˘¤ Ï ÈÂ

ı· ÌÔ˘ ¤ÏÂÈÂ

....................

 ÂÈ Ï ˘¤ Ô Ì ı·

ŒÍˆ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ™’ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯·ÚÙfiÓÈ Í·Ó·ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÛ·Ì ·Ú·¿Óˆ Î·È ‰È·ÎÔÛÌԇ̠ÙËÓ Ù¿ÍË Ì·˜ Ì’ ·˘Ùfi.

2

™˘˙ËÙ‹Û·ÌÂ Î·È ÂÚÂ˘Ó‹Û·Ì ÁÈ·Ù› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ˙ԇ̠۠ÎÔÈÓfiÙËÙ˜. ªÔÚԇ̠ӷ ÁÚ¿„Ô˘Ì ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙË Ï¤ÍË ÎÔÈÓfiÙËÙ·;

........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ...........................................................................................

5


Zԇ̷̠˙›

1

EÓfi

ÙËÙ·

3

¶·È¯Ó›‰È ÚfiÏˆÓ ∑ˆÓÙ·Ó¤˘Ô˘Ì Ì ÚfiÏÔ˘˜ οÔȘ ·fi ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ì·˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜.

4

ŸÏÔÈ Ì·˙› ηÙ‚·›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ·˘Ï‹ Î·È Ì ÎÈ̈ϛ˜ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜. ∑ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ì ٷ Û›ÙÈ· Ì·˜, ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜, ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. µ·‰›˙Ô˘Ì ÛÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ô˘ οÓÔ˘Ì οı ̤ڷ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜.

5

∞˜ ÁÚ¿„Ô˘Ì ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔÈ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·˜.

∫·ÓfiÓ˜ Ô˘ ı· ÙËÚԇ̠fiÙ·Ó ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜: ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ......................................................................................................

✓ ™˘˙ËÙ¿Ì ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ô˘ ÁÚ¿„·Ì ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·˜. ✓ °Ú¿ÊÔ˘Ì ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÌʈÓԇ̠ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ. ∞˘Ùfi˜ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘˜ ηÓfiÓ˜, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì fiÙÈ Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È.

6


6

EÓfi

1

Zԇ̷̠˙›

ÙËÙ·

ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ·Ú·Ì‡ıÈ ∏ οı ÔÌ¿‰· ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÛÙȘ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜.

« ∫¿ÔÙ ˘‹Ú¯Â ¤Ó·˜ ‰‹ÌÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ·Ó .............................................. ∫·Ó¤Ó·˜ ÔÏ›Ù˘ ‰ÂÓ ÂӉȷÊÂÚfiÙ·Ó ÁÈ· Ù›ÔÙ·. ¢ÂÓ ¤Î·Ó·Ó Ù›ÔÙ· Ô‡Ù ÁÈ·..... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... Ô‡Ù ÁÈ· ............................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ŸÏÔÈ ¤ÏÂÁ·Ó .......................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... •·ÊÓÈο, ÌÈ· ̤ڷ.................................................................................. ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ∆fiÙ ..................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ùfi ηٿϷ‚·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙Ô˘Ó ¤ÙÛÈ Î·È ¿ÏÏ·Í·Ó. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È. ¢Ô‡Ï„·Ó fiÏÔÈ Ì·˙› ÎÈ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÙfiÛÔ ˆÚ·›· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜, Ô˘ ÙËÓ ÔÓfiÌ·Û·Ó √ÌÔÚÊÔ‡ÔÏË».

7

¶Ò˜ Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ ÙÔ ‰‹ÌÔ Ì·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó ı· ›̷ÛÙ ÎÈ ÂÌ›˜ ÌÂÁ¿ÏÔÈ; ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ...................................................................................................................

7


Zԇ̷̠˙›

1

EÓfi

ÙËÙ·

¢È·ÊËÌ›˙Ô˘Ì ÙÔ ‰‹ÌÔ Ì·˜ ∏ Ù¿ÍË Ì·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÛÙ›ÏÂÈ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· ÛÙ· ·È‰È¿ Ù˘ °ã Ù¿Í˘ ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ ·fi ¿ÏÏÔ ‰‹ÌÔ. ∆Ô˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ·Á·ԇ̠ÙÔ ‰‹ÌÔ Ì·˜. ∫¿ı ÔÌ¿‰· ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÁÚ¿ÌÌ·. ™Ù¤ÏÓÔ˘Ì ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô ÛÙÔ ™¯ÔÏÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ‹ Ì ٷ ∂ÏÏËÓÈο ∆·¯˘‰ÚÔÌ›·.

8

@

∞Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ, ∂›Ì·ÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °ã Ù¿Í˘ ÙÔ˘

¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ

ª¤ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ‰‹ÌÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ∂‰Ò ÎÔÏÏ¿Ì ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ..................................................................... ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›·. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °ã Ù¿Í˘ ÙÔ˘ . . . . . . . . . . . .¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ . . . . . . . . .™¯ÔÏ›Ԣ ....... ............................

8


9

EÓfi

1

Zԇ̷̠˙›

ÙËÙ·

∂ÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì·˜ ∏ Ù¿ÍË Ì·˜ Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ù‹ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∞˜ ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ì·˜. ✓ ¢‡Ô ·fi ÂÌ¿˜ ı· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì·˜ ÛÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ‹ ÛÙË ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ, ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È fiÔ˘ ·ÏÏÔ‡ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘ÌÂ. £· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ ȉ¤Â˜ Ì·˜, Ù· ·Ú¿ÔÓ¿ Ì·˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜. ✓ ∫¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô Ù·Ì›·˜ Ì·˜. ¶ÔÈÔÈ ı· Â›Ó·È ·˘ÙÔ›; ∞˜ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÏÔ›. ŸÔÈÔ˜ ·fi ÂÌ¿˜ ı¤ÏÂÈ, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· Ì›· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì·˜, fiÔ˘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘ÌÂ. °È· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì·˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔÈ ·fi Ì·˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó. ∞˜ οÓÔ˘Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰·, Ô˘ ı· Â›Ó·È Ë ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. ∞˘Ù‹ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ºÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·. ∫¿ÓÂÈ ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù¿ Ì·˜. ∆ÔÔıÂÙ› ¤Ó· ıÚ·Ó›Ô ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ Ù¿Í˘ ÁÈ· Ó· „ËÊ›˙Ô˘ÌÂ Ì˘ÛÙÈο Î·È Î¿ÓÂÈ ¤Ó· ÎÔ˘Ù› οÏË. ¢›ÓÂÈ ·fi ¤Ó· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î¿ÏË ÁÈ· Ó· „ËÊ›ÛÂÈ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÌÂÙÚ¿ ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. √ ηı¤Ó·˜ ‹ Ë Î·ıÂÌÈ¿ Ì·˜ „ËÊ›˙ÂÈ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‹ ÙËÓ ˘Ô„‹ÊÈ· Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ÂÈ. ∞˜ „ËÊ›ÛÔ˘ÌÂ!

E§TIO æHºO¢ I TH™ TA•H™ EK¶PO™ø¶O ........ .......... . . . . . . . . . 1. .... .......... . . . . . . . . . 2. . . . . ........ .......... . . . . . . . . . 3. ..... .......... . . . . . . . . . 4. . . . . .......... . . . . . . . . . 5. . . . . . . . ..... .......... . . . . . . . . . 6. . . . .. .......... . . . . . . . . . 7. . . . . . . ..... .......... . . . . . . . . . 8. . . . .. .......... . . . . . . . . . 9. . . . . . . ..... .......... . . . . . . . . . 10. . . . .. .......... . . . . . . . . . 11. . . . . . . ..... .......... . . . . . . . . . 12. . . . .. .......... . . . . . . . . . 13. . . . . . . ..... .......... . . . . . . . . . 14. . . . .. .......... . . . . . . . . . 15. . . . . . .

9


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ AÓ·ÛÎfiËÛ˘

1

EÓfi

ÙËÙ·

1

™˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙÈ ı· ı¤Ï·Ì ·ÎfiÌË Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ‰‹ÌÔ Ì·˜.

................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ...................................................................................................................

2

·) ŸÙ·Ó ·Îԇ̠ÙË Ï¤ÍË «‰‹ÌÔ˜», ÔȘ ϤÍÂȘ Ì¿˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔ˘; °Ú¿ÊÔ˘Ì ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜.

‰‹ÌÔ˜

....................

...................

....................

...................

...................

‚) ∞fi ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ÁÚ¿„·ÌÂ, ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ì ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ̛· ÚfiÙ·ÛË.

................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ...................................................................................................................

10


EÓfi

2

√ ÙfiÔ˜ Ì·˜

ÙËÙ·

«∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì» ¤Ó·Ó ÙfiÔ Ì ¯·ÚÙfiÓÈ· ¢È·Ï¤ÁÔ˘Ì ¤Ó·Ó ÙfiÔ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û˘˙ËÙ‹Û·Ì ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÙÔÓ Î·Ù·Û΢¿˙Ô˘ÌÂ.

1 √‰ËÁ›Â˜:

✻ ∫fi‚Ô˘Ì ¯·ÚÙfiÓÈ· Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂÁ¤ıË, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ✻ ∫ÔÏÏ¿Ì ÙÔ ¤Ó· ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÈÔ ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô (ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯·ÚÙfiÓÈ) Î·È ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ·fi ¿Óˆ Ù· ˘fiÏÔÈ·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ fiÛÔ „ËÏ¿ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÙfiÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰È·Ï¤ÍÂÈ (˘„fiÌÂÙÚÔ). ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ¤Ó· «ÔÌÔ›ˆÌ·» ÙfiÔ˘ (ÔÚÂÈÓÔ‡, ‰ÈÓÔ‡ ‹ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘). ✻ ªÔÚԇ̠ӷ ‚¿„Ô˘Ì ÙÔ Î¿ı Â›Â‰Ô Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯ÚÒÌ· ‹ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ¯·ÚÙfiÓÈ· (Ú¿ÛÈÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÈÔ ¯·ÌËÏfi Â›‰Ô, Ï¢Îfi ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ÂӉȿÌÂÛ· ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ Î·È ÙÔ Î·Ê¤, Á·Ï¿˙ÈÔ Î·È ÌÏ ÁÈ· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·). ✻ ªÔÚÔ‡ÌÂ, ·Ó ı¤ÏÔ˘ÌÂ, Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ï·ÛÙÂϛӘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ.

2

™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 1 ÙȘ fiÏÂȘ Î·È Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹Û·ÌÂ. ™ÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ηٷÛ΢¿Û·Ì ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ¯¿ÚÙÈÓ· ÎÔ˘ÙÈ¿ Ô˘ Ù· ‚¿ÊÔ˘Ì Ì ηٿÏÏËÏ· ¯ÚÒÌ·Ù· (ÛÈÚÙfiÎÔ˘Ù· Û ¿ÛÚÔ ¯ÚÒÌ· ÁÈ· Ù· ¯·ÌËÏ¿ Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÎÔ˘ÙÈ¿ ·fi Û˘Û΢·Û›Â˜ ÊÚ¤ÛÎÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÎÔÌ̤ӷ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‡„Ë Û ÁÎÚ›˙· ¯ÚÒÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ Ù˘ fiÏ˘ Î.¿.).

3

·) ™˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ‚) ∆Ô ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘ÌÂ, ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÎÈ ÂÍËÁԇ̠ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜.

11


EÓfi

2

ÙËÙ·

√ ÙfiÔ˜ Ì·˜

4

°È· οı ڋ̷ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì fiÛ· ÌÂÏÂÙ‹Û·ÌÂ.

ºÚÔÓÙ›˙ˆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................... ................................................... ...................................................

AÔʇÁˆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................... ................................................... ...................................................

¶ÚÔÛٷهˆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................... ................................................... ...................................................

5

·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ

√È ÌÈÎÚ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Â›Ó·È Û¯¤‰È· Ô˘ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ì ·Ïfi ÙÚfiÔ ÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û οı ÙfiÔ. √È ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜. µÚ›ÛÎÔ˘Ì ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›˙Ô˘Ì Ì ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó οو ·fi ·˘Ù¤˜.

ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· (ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË)

12

ÏÈÌ¿ÓÈ

ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹

ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·Ú·Ï›·


*6

EÓfi

2

√ ÙfiÔ˜ Ì·˜

ÙËÙ·

✻ ™¯Â‰È¿˙ˆ ÙÔ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Ô˘ ÎÔÈÌ¿Ì·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi „ËÏ¿. ✻ °È· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÌÔ˘ ÙÔ ¯¿ÚÙË ÌÔ˘, ÊÙÈ¿¯Óˆ ÎÈ ÂÁÒ ¤Ó· ˘fiÌÓËÌ·.

ÀfiÌÓËÌ·

13


EÓfi

2

ÙËÙ·

14

√ ÙfiÔ˜ Ì·˜

7

✻ ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Ù˘ Ù¿Í˘ Ì·˜ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 1 Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜. ✻ ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ì·˜ ÚÔÛÂÎÙÈο ·fi ¿Óˆ. ✻ ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì Û ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¯·ÚÙ› Î·È ÙÔ ¯ÚˆÌ·Ù›˙Ô˘ÌÂ.

8

™ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 1 ÁÚ¿ÊÔ˘Ì Û ηÚ٤Ϙ ÙÔ˘˜ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ (·fi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 6) Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ∆Ș ÛÙÂÚÂÒÓÔ˘Ì Û ԉÔÓÙÔÁÏ˘Ê›‰Â˜ Î·È ÙȘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÌÂ Û·Ó ÛËÌ·ÈԇϘ ÛÙȘ ηٿÏÏËϘ ı¤ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ì·˜.

9

∆Ô Û¯‹Ì· Ô˘ ‚ϤÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÂÓfi˜ ¯¿ÚÙË, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÂÚÈ¿ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. °È· Ó· ÙÔ ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÔ˘ÌÂ, ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ì ÙÔ ÌÏÂ Î·È ÙÔ Î·Ê¤ ¯ÚÒÌ·. ∞ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì ·Ó ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Û¯¤‰ÈÔ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Â›¯ÓÂÈ ¤Ó·Ó ÈÛıÌfi ‹ ¤Ó·Ó ÔÚıÌfi. °Ú¿ÊÔ˘Ì ÚÒÙ· ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi fiÚÔ Ô˘ ÂÈϤͷÌ ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ «¯¿ÚÙË» Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¯ÚˆÌ·Ù›˙Ô˘Ì ηٿÏÏËÏ·.

10

™ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 1 ÁÚ¿ÊÔ˘Ì Û ηÚ٤Ϙ ÙÔ˘˜ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ (·fi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 7) Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ∆Ș ÛÙÂÚÂÒÓÔ˘Ì Û ԉÔÓÙÔÁÏ˘Ê›‰Â˜ Î·È ÙȘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÌÂ Û·Ó ÛËÌ·ÈԇϘ ÛÙȘ ηٿÏÏËϘ ı¤ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ì·˜.


1

EÓfi

°Ú¿ÊÔ˘Ì Û οı ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Û οı ÙfiÔ. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜

‰ÈÓfi˜ . . . . .

2

ÙËÙ·

2

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ AÓ·ÛÎfiËÛ˘

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

ÔÚÂÈÓfi˜

∞fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ÚÔÛٷهԢÌÂ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·, ‰Â›¯ÓÂÈ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ, Ê·›ÓÂÙ·È, ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó, ÚÔηÏ›, ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ

√ ÙfiÔ˜ Ô˘ ˙ԇ̠............................ ·fi ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ............................ Ù˘ ʇÛ˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ‚Ô˘Ófi, ¤Ó· Û‹Ï·ÈÔ, ÌÈ· Ï›ÌÓË, ¤Ó· ÓËÛ›. ∞˘Ù¿ Ù· ............................ ¤Ó·˜ ¯¿ÚÙ˘. ™ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ............................ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ÏÈÌ¿ÓÈ·, ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î.¿. ŒÙÛÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ fï˜ ·˘Ùfi ............................ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. °È’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ............................ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì·˜.

3

·) °Ú¿ÊÔ˘Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ˙ˆÁÚ·Ê›˙·Ì Û ¤Ó· ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi ¯¿ÚÙË: ✻ ÙËÓ ‰ȿ‰·: Ì ……………. ¯ÚÒÌ· ✻ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·: Ì …………… ¯ÚÒÌ· ✻ ÙÔ ‚Ô˘Ófi: Ì ……………… ¯ÚÒÌ· ✻ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ: Ì ……………. ¯ÚÒÌ· ✻ ÙË Ï›ÌÓË: Ì …………….. ¯ÚÒÌ· ‚) ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈϤÁÔ˘Ì ‰‡Ô ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Î·È Ù· ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘ÌÂ.

15


EÓfi

3

ÙËÙ·

ª¤Û· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜

1

·) ™ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Ù·ÍÈÓÔÌԇ̠̤۷ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ª¤Û· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜

ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿

ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·

ÛÙÔÓ ·¤Ú·

ª¤Û· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜

..................

..................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

‚) ∑ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ì ̤۷ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜.

16


2

EÓfi

3

ª¤Û· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜

ÙËÙ·

ŒÚ¢ӷ Ì ı¤Ì·: «∂›Ì·ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙË Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜;» ✻ ºˆÙÔÙ˘ԇ̠ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÒÛÙÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ Ó· ¿ÚÂÈ ·fi ‰‡Ô ·ÓÙ›Ù˘·. ✻ O ηı¤Ó·˜ οÓÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û ‰‡Ô ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ✻ µ¿˙Ô˘Ì à ÛÙ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó.

∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ 1)

ÕÓÙÚ·˜

°˘Ó·›Î·

2) ∫·ÙÔÈΛ٠ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹; Ó·È

fi¯È

3) ¶ÔÈ· ̤۷ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Û·˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ; ψÊÔÚ›Ô

ÙÚfiÏÂ˚

ÌÂÙÚfi

ÙÚ·Ì

¿ÏÏÔ

¶ÔÈÔ ¿ÏÏÔ; …………………………… 4) ¶fiÛÔ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ Â›ÛÙ ·fi Ù· ̤۷ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜; ηıfiÏÔ˘

Ï›ÁÔ

Ôχ

¿Ú· Ôχ

5) ∫¿ı fiÙ ÂÚÓÔ‡Ó; Û¿ÓÈ·

·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿

Ôχ Û˘¯Ó¿

6) ∂›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ ÔÈ ÛÙ¿ÛÂȘ; ¡·È

¿Ú· Ôχ Û˘¯Ó¿ Ÿ¯È

7) ™·˜ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·ÚÁ¿

ÁÚ‹ÁÔÚ·

Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·

¿Ú· Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·

8) °Ú¿„Ù Û ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ÙÈ ı· ÚÔÙ›ӷÙ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜. ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................

✻ ™Â ÔÈ· ÚÒÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ·fi ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‹Ú·Ì ÛÙ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Ô˘ ÌÔÈÚ¿Û·ÌÂ; ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ✻ ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ì fiÏ· Ù· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì·˜, Ù· ÂÂÍÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ Ì·˜ Î·È ‚Á¿˙Ô˘ÌÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜. ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................

17


ª¤Û· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜

3

EÓfi

ÙËÙ·

3

ª·ı·›ÓÔ˘Ì ·›˙ÔÓÙ·˜ (∫¿ı ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ·È¯Ó›‰È)

✻ ºˆÙÔÙ˘Ô‡ÌÂ Î·È Îfi‚Ô˘Ì ÙȘ ηÚ٤Ϙ. ✻ ∆Ș ·Ó·Î·Ù‡ԢÌÂ Î·È ÙȘ ‚¿˙Ô˘Ì ·Ó¿Ô‰·. ✻ K¿ı ·›ÎÙ˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ¤Ó· ÈfiÓÈ ·fi ÛοÎÈ ‹ ·fi οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜ Î·È ¤Ó· ˙¿ÚÈ. ✻ ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ̤¯ÚÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì·ıËÙ¤˜.

18

¶¤Ú·Û˜ Ì ÎfiÎÎÈÓÔ Ê·Ó¿ÚÈ.

¶¤Ú·Û˜ Ì ΛÙÚÈÓÔ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜.

∫¿ıÈÛ˜ ÛÙÔ Î¿ıÈÛÌ· ÙÔ˘ Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡.

ºÔÚ¿˜ ÎÚ¿ÓÔ˜ fiÙ·Ó Ô‰ËÁ›˜ ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi ÛÔ˘.

∫ԛٷ͘ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÈÓ ‰È·Û¯›ÛÂȘ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ.

√ ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ¿‰ÂÈÔ˜, ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÈ ÂÛ‡ ÂÚÈ̤ÓÂȘ.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËΘ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ô˘ ¿ÚηÚ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ.

¶·›˙ÂȘ ΢ÓËÁËÙfi ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ.

ªÂ ÙÔ ·Ù›ÓÈ ÛÔ˘ ÛÙ·Ì·Ù¿˜ ÛÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ.

∫¿ıÈÛ˜ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚¿ÏÂȘ ÙË ˙ÒÓË ÛÔ˘.


EÓfi

3

ª¤Û· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜

ÙËÙ·

·Ú¯‹

Ù¤ÏÔ˜

√‰ËÁ›Â˜ ✻ ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ ÈfiÓÈ Ì·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ «Û·Ï›ÁηÚÔ˘». ✻ ƒ›¯ÓÔ˘Ì ÙÔ ˙¿ÚÈ Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÙfiÛ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· fiÛ· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ˙¿ÚÈ. ✻ ŸÔÙ ÊÙ¿ÓÔ˘Ì Û ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ÙÚ·‚¿Ì ̛· οÚÙ·. ✻ ™˘˙ËÙ¿Ì ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ·ÔÊ·Û›˙Ô˘ÌÂ: ·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ϤÂÈ Ë Î¿ÚÙ· Â›Ó·È ÛˆÛÙfi, ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ‰‡Ô ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ÌÚÔÛÙ¿. ∞Ó Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜, ¿Ì ‰‡Ô ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ›Ûˆ. ¡ÈÎËÙ‹˜ ‹ ÓÈ΋ÙÚÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ·È‰› Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ «Û·Ï›ÁηÚÔ˘».

19


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ AÓ·ÛÎfiËÛ˘

3

EÓfi

ÙËÙ·

1

™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÎÚÔÛÙȯ›‰· ÙÔ˘ Ô‰‹Ï·ÙÔ˘.

¶_ _ _ _ _ √_ _ _ _ _ ¢_ _ _ _ ∏_ _ _ _ _ _ _ _ _ §_ _ _ _ _ _ _ _ ∞_ _ _ _ ∆_ _ _ _ _ _ _ _ _ √_ _ _ _

2

™’ ·˘Ù¤˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ·. ∫Ò‰Èη˜ …………….. ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ¶ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ¿ÓÙ· fiÙ·Ó ÙÔÓ ‰È·Û¯›˙Ô˘ÌÂ. √ ıfiÚ˘‚Ô˜ ÛÙȘ fiÏÂȘ Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi˜ ¤Ó· ›‰Ô˜ Ú‡·ÓÛ˘. ª¤ÛÔ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂›Ó·È ·fi Ù· ·ÏÈfiÙÂÚ· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷ (ıËÏ˘Îfi). À¿Ú¯ÂÈ Î·È … Û¯ÔÏÈÎfi˜. «ªË ÌÈÏ¿Ù ÛÙÔÓ …..»

™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ‰È¿ÊÔÚ· ̤۷ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ Û˘˙ËÙ‹Û·Ì ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·. ª¤Û· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜

™ÙË ÛÙÂÚÈ¿

™ÙË ı¿Ï·ÛÛ·

™ÙÔÓ ·¤Ú·

............................................................... ............................................................... ...............................................................

3

¶ÔÈÔ Ì¤ÛÔ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÈÔ Û˘¯Ó¿ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙȘ fiÏÂȘ; ¢ÈηÈÔÏÔÁԇ̠ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜. . . . . . .

20

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ∫˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .


EÓfi

1

∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÂÙÈΤÙ˜ ÁÈ· ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ï¿‰È ‹ ÎÚ·Û› °Ú¿ÊÔ˘Ì ÛÙȘ ÂÙÈΤÙ˜ Ì·˜ ÙÔ fiÓÔÌ·, ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›·, ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡, ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÌÊȿψÛ˘ Î·È ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ Î·È ÙȘ ‰È·ÎÔÛÌÔ‡ÌÂ.

2

™˘˙ËÙ¿Ì ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ: «Ë ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È Ï¿‰È», «¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ Û·Ó ÙËÓ ÂÏÈ¿», «Û·Ó ÙÔ ·ÏÈfi ηÏfi ÎÚ·Û›». °Ú¿ÊÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ ·ÚfiÌÔȘ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÏÈ¿ Î·È ÙÔ ·Ì¤ÏÈ.

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

4

º˘Ù¿ Î·È ˙Ò· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜

ÙËÙ·

. . . . . . . . .

21


EÓfi

4

ÙËÙ·

º˘Ù¿ Î·È ˙Ò· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜

* 3

§∞¢π, ∫ƒ∞™π ∂ÈϤÁÔ˘Ì ̛· ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ϤÍÂȘ Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ ·ÎÚÔÛÙȯ›‰·. √‰ËÁ›Â˜ ✻ °Ú¿ÊÔ˘Ì ÙË Ï¤ÍË Ô˘ ÂÈϤͷÌ οıÂÙ· Ì ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ✻ °È· οı ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ Ϥ͢ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ̛· ¿ÏÏË Ï¤ÍË Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ·˘Ùfi. Œ¯Ô˘Ì ÙÒÚ· ÙfiÛ˜ ϤÍÂȘ fiÛ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¤¯ÂÈ Ë ÚÒÙË Ï¤ÍË Ô˘ ÂÈϤͷÌ (Ï¿‰È ‹ ÎÚ·Û›). ✻ AÓÙÈηıÈÛÙԇ̠ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ‚ڋηÌ Ì ·‡Ï˜ (ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ·Ú¯Èο!). ✻ °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Ì·˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ «ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È» ÛÙȘ ·‡Ï˜, ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ‰›Ï· ÛÙËÓ Î·ıÂÌÈ¿ ¤Ó·Ó ÔÚÈÛÌfi, ‰ËÏ·‰‹ Ì›· ÂÍ‹ÁËÛ‹ Ù˘ (fiˆ˜ ÛÙ· ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍ·). MÔÚԇ̠Â›Û˘ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ì ̛· ÂÚÒÙËÛË, Ô˘ Ë ·¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ Â›Ó·È Ë Ï¤ÍË Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Ì·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· § – – – – –. Afi ÔÈfi ̤ÚÔ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· ÏÔ›·; (§IMANI). ✻ √È ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÎÚÔÛÙȯ›‰Â˜ Ì·˜ Î·È ÙȘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ.

§ ....... ∞ .......

22

¢øPO π .......

TÔ ¯·Ú›˙Ô˘Ì Û οÔÈÔÓ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ

∫OY¢OYNI ƒ ....... ∞ ....... ™ ....... π .......

TÔ ·Îԇ̠ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï›ÌÌ·ÙÔ˜


4

EÓfi

4

º˘Ù¿ Î·È ˙Ò· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜

ÙËÙ·

«∆Ô ¯ÔÓÙÚfi ÌÈ˙¤ÏÈ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ ÃÔÚ‡ÂÈ ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ ÛÙÔ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÌÈ˙ÂÏÈÒÓ ∫·È Ù· ÎÔÏÔ΢ı¿ÎÈ· ¯Ù˘¿Ó ·Ï·Ì¿ÎÈ· ¶¿Óˆ ÛÙËÓ Ú·ÛÈÓ¿‰· Î·È ¿Óˆ ÛÙÔ Áη˙fiÓ. ª’ ¤Ó· Ú¿ÛÈÓÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ·ÈÁÈfiÓ ¶ÚÔ¯ˆÚÒ ÁÈ· ÙÔ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÌÈ˙ÂÏÈÒÓ ◊Úı’ ‹ ÒÚ· È· ÎÈ ÂÁÒ ¡· ¯ÔÚ¤„ˆ Ì Ϸ¯Ù¿Ú· ∞ÁηÏÈ¿ Ì ÌÈ· ·ÁÎÈÓ¿Ú· ∆Ô ÚÒÙÔ ÌÔ˘ Ù·ÁÎfi. µÏ›Ù· Î·È Û·Ó¿ÎÈ ¯ÔÚ‡ԢÓ ™˘ÚÙ¿ÎÈ ÃÔÚ‡ԢÓÂ Û˘ÚÙ¿ÎÈ ÛÙÔ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÌÈ˙ÂÏÈÒÓ ∫È Ë Ì¿ÌÈ· Ë ÌÂÁ¿ÏË ¯ÔÚ‡ÂÈ ÂÓÙÔ˙¿ÏË ¶¿Óˆ ÛÙËÓ Ú·ÛÈÓ¿‰· Î·È ¿Óˆ ÛÙÔ Áη˙fiÓ…» §ÈÏÈÔ‡ÔÏË, ª. ∫ÚÈÂ˙‹

✻ ¢È·Ï¤ÁÔ˘Ì ÚfiÏÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ÌÈ˙¤ÏÈ·, ÎÔÏÔ΢ı¿ÎÈ·, ·ÁÎÈÓ¿Ú˜ … ✻ ∂ÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ٷ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Ì·˜ Î·È ·›˙Ô˘ÌÂ!

5

ÓÂÚ·ÓÙ˙È¿, ÈÂÚÈ¿, ۛηÏË, Ú‚›ıÈ·, ÎÚÈı¿ÚÈ, ʷΤ˜, ÏÂÌÔÓÈ¿, ÓÙÔÌ¿Ù· ∆·ÍÈÓÔÌԇ̠ÙȘ ϤÍÂȘ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·. ªÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ‰Èο Ì·˜ Ê˘Ù¿.

¢∏ª∏∆ƒπ∞∫∞ ..............

√™¶ƒπ∞ ..............

∂™¶∂ƒπ¢√∂π¢∏ ..............

§∞Ã∞¡π∫∞ ..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.............. 23


EÓfi

4

ÙËÙ·

º˘Ù¿ Î·È ˙Ò· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜

6 ·) ✻ ∆· ʇÏÏ· ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ‹ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜, ÌÈ· Î·È Û’ ·˘Ù¿ ÂÓÒÓÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘ÏÈο ÁÈ· Ó· ·Ú·Û΢·ÛÙ› Ë ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡, fiˆ˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·Ó·Î·Ù‡ԢÌ ٷ ˘ÏÈο ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ¤Ó· Ê·ÁËÙfi ‹ ¤Ó· ÁÏ˘Îfi. ✻ ∏ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ οÓÂÈ Ô ‚Ï·ÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ Ê˘Ùfi, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙȘ Ô˘Û›Â˜ ·fi ÙË Ú›˙· ÚÔ˜ Ù· ʇÏÏ·, Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ Î¿ÙÈ (ÌÂÙ·ÊÔÚ¤·˜). ✻ ∏ Ú›˙· Ì¿˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ¿Á΢ڷ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘: fiˆ˜ Ë ¿Á΢ڷ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ ‚˘ıfi Î·È ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ¤Ó· ÏÔ›Ô, ¤ÙÛÈ Î·È Ë Ú›˙· Ì·›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÌ· Î·È ÎÚ·Ù¿ ÙÔ Ê˘Ùfi ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. º‡ÏÏ·, ‚Ï·ÛÙfi˜ Î·È Ú›˙· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ Î·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÙÔ Ê˘Ùfi.

✓ ™˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÏ· ÂÚÁ·Ï›·, ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ·ÚfiÌÔÈ· ‹ Û¯ÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ٷ ʇÏÏ·, ÙÔ ‚Ï·ÛÙfi, ÙË Ú›˙· ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ. º‡ÏÏ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ

µÏ·ÛÙfi˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤·˜

ƒ›˙· ¿Á΢ڷ

...................................... ...................................... ......................................

‚) µÚ›ÛÎÔ˘ÌÂ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÔÏÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ.

. . . . . . . . .

24

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .


7 ÙÚÒÌ ٷ ʇÏÏ·

EÓfi

4

º˘Ù¿ Î·È ˙Ò· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜

ÙËÙ·

∆·ÍÈÓÔÌԇ̠∑ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ì ‹ ÎÔÏÏ¿Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· Ê˘Ù¿, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÙÈ ÙÚÒÌ ·fi ·˘Ù¿.

ÙÚÒÌÂ ÙÔ ‚Ï·ÛÙfi

ÙÚÒÌÂ ÙË Ú›˙·

ÙÚÒÌ ÙÔÓ Î·Úfi

25


EÓfi

4

ÙËÙ·

º˘Ù¿ Î·È ˙Ò· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜

*8

9

ŒÓ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi Ê˘Ùfi ✓ ∞ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì Û ÔÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· ˙ÂÈ ÙÔ Ê˘Ùfi. ✓ ∑ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ì ÙË Ú›˙·, ÙÔ ‚Ï·ÛÙfi Î·È Ù· ʇÏÏ· ÙÔ˘ Î·È ÂÍËÁԇ̠̠ϛÁ· ÏfiÁÈ· ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ‰ÒÛ·Ì ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÚÊ‹.

°Ú¿ÊÔ˘Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ηÙÔÚıÒÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· Ê˘Ù¿ Ó· ˙Ô˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜.

‰¤ÓÙÚÔ Ô˘ Ú›¯ÓÂÈ Ù· ʇÏÏ· ÙÔ˘

26

οÎÙÔ˜

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .


10

11

EÓfi

4

º˘Ù¿ Î·È ˙Ò· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜

ÙËÙ·

∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙÔ Ï‡Έ̷ ÙˆÓ Î·ÙÔÈΛ‰ÈˆÓ ˙ÒˆÓ ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ì ʈÙÔÁڷʛ˜, ÛΛÙÛ·, ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜, ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜, ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÌÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ·Ú·Ì‡ıÈ· ‹ ̇ıÔ˘˜.

∞˜ ·›ÍÔ˘ÌÂ: «∞Ṳ́ÁÔ˘Ì ÙËÓ ·ÁÂÏ¿‰·» ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¤Ó· Ï·ÛÙÈÎfi ÂÏ·ÛÙÈÎfi Á¿ÓÙÈ, ηÚÊ›ÙÛ˜, ÓÂÚfi ‹ ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ Á¿Ï·, ¤Ó· Ê·Ú‰‡ Ï¿ÛÙȯÔ, ¤Ó· ‰Ô¯Â›Ô Î·È Ôχ ΤÊÈ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿! ✻ °ÂÌ›˙Ô˘Ì ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi Á¿ÓÙÈ Ì ÙÔ ÓÂÚfi ‹ ÙÔ ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ Á¿Ï·. ✻ ¢¤ÓÔ˘Ì ·fi ¿Óˆ ÙÔ Á¿ÓÙÈ Ì ÙÔ Ï¿ÛÙȯÔ. ✻ ŒÓ·˜ ‹ Ì›· ·fi ÂÌ¿˜ ÎÚ·Ù¿ ÙÔ «ÁÂÌ¿ÙÔ Á¿ÓÙÈ». ªÂ ÙËÓ Î·ÚÊ›ÙÛ· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì ÙÚ‡˜ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙÔ˘ Á·ÓÙÈÔ‡. ✻ ∆ÔÔıÂÙԇ̠·fi οو ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ηȅ ÍÂÎÈÓ¿Ì ÙÔ ¿ÚÌÂÁÌ·. ∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·!

27


EÓfi

4

ÙËÙ·

º˘Ù¿ Î·È ˙Ò· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜

12

™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:

∑ÒÔ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜

¶Ò˜ ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘

∆È ·ÚfiÌÔÈÔ Î¿ÓÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ fiÙ·Ó ·ÂÈÏ›ٷÈ

Ï·Áfi˜

χÎÔ˜

·˚Ùfi˜

·ÚÎÔ‡‰·

*13 *14 28

µÚ›ÛÎÔ˘Ì ̇ıÔ˘˜ Î·È ·Ú·‰fiÛÂȘ ÁÈ· Ù· ˙Ò· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜.

∂ÈϤÁÔ˘Ì fiÛ· ˙Ò· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ı¤ÏÔ˘ÌÂ, Ù· ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ¤Ó· ÎÔÏ¿˙ Ì ٛÙÏÔ: «∆· ˙Ò· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜».


15

EÓfi

4

º˘Ù¿ Î·È ˙Ò· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜

ÙËÙ·

¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ (‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ µ. ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ ∆ÚÈÁˆÓÔ„·ÚÔ‡Ï˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ∫·Ú¯·Ú›·, EΉfiÛÂȘ ¶·Ù¿ÎË)

∞fi ÙË Ì¤Ú· Ô˘ Ô ÌÈÎÚfi˜ °·‡ÚÔ˜ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ¤¯Ô˘Ó ÎÈfiÏ·˜ ÂÚ¿ÛÂÈ Ì‹Ó˜. ŸÌˆ˜ Ô ÌÈÎÚfi˜ °·‡ÚÔ˜ ÔÙ¤ ‰Â ı· ͯ¿ÛÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂΛӘ ̤Ú˜, fiÙ·Ó Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË «ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ», Ô˘ ‹Ù·Ó ¯ÙÈṲ̂ÓË ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿, οو ·’ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚Ú¿¯Ô. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ ÌÈÎÚfi Á·˘Ú¿ÎÈ, Ô˘ ÙfiÙ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ, ›ÛÙ¢ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ‹Ù·Ó ·Ï¿, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿. °Ú‹ÁÔÚ· fï˜ ¤Ì·ı fiÙÈ ÌÈ· ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ïfi Ú¿ÁÌ·. «∆È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÔ› ‰Ò;» ¿ÎÔ˘Û ›Ûˆ ÙÔ˘ Ó· „Èı˘Ú›˙ÂÈ (fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ÛÈÁ¿) Ë ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ· Ë Î˘Ú›· •ÈÊ›· ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ƒÔÊfi, ηıÒ˜ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ °·‡ÚÔ˘ ÎÔÏ˘ÌÔ‡Û ÂÚ‹Ê·Ó· ÚÔ˜ ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ Û›ÙÈ. «∞˘ÙÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓfiÛÙÈÌÔÈ Ô‡Ù ӷ ÙÔ˘˜ Ê¿ÌÂ!», ·¿ÓÙËÛÂ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ƒÔÊfi˜. «µÚÂ, Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ٷ ‰Èο Ì·˜;», ÂÙ¿¯ÙËÎÂ Ë Î˘Ú›· ™Ô˘È¿, η¯‡ÔÙ· Î·È ÔÓËÚ¿. «∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· Û˘Ì‚Â›, ¤¯ÂȘ ‰›ÎÈÔ», ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Ë ‚ÚÔÓÙÂÚ‹ ʈӋ ÙÔ˘ ΢ڛԢ ∫·Ú¯·Ú›·, ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ Ì ٷ ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘. √ ÌÈÎÚfi˜ °·‡ÚÔ˜ ‰Â Ì›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÁÈ· fiÛ· ¿ÎÔ˘ÛÂ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙfiÙ ›¯Â Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Î·È Ù’ ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ ·ÓÔȯٿ, ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜. ŒÌ·ıÂ, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÂÈΛӉ˘ÓË, ȉ›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜, Ô˘ ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó ·ÎfiÌË Î·È Ó· Ê·ÁˆıÔ‡Ó ·’ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È ˆ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ Â›‰·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ. ¶›ÛÙ¢·Ó ˆ˜ ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Û·Ó ·˘Ù‹, Ô˘ ‹Úı ·fi ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. √È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ƒÔÊÔ‡, Ù˘ ÃÂÏÒÓ·˜, Ù˘ ºÒÎÈ·˜ (Ô˘ fï˜ ›¯Â ÎÈ ¿ÏÏÔ Û›ÙÈ, „ËÏ¿ ÛÙ· ‚Ú¿¯È·) Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ „·ÚÈÒÓ, Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ÂΛ ·fi ·ÏÈ¿, ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù¤˜ Î·È ‰ÂÓ ¿ÊËÓ·Ó Â‡ÎÔÏ· ÙÔ˘˜ «Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˘˜» Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó. °È· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ Á·˘Ú¿ÎÈ ÓÔÛÙ¿ÏÁËÛ ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ÙÔ˘ Á›ÙÔÓ˜, ÂΛ ÛÙ· Ú˯¿ ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡: ÙÔÓ ·ÚÁÔΛÓËÙÔ ∞¯ÈÓfi, ÁÂÌ¿ÙÔ ·ÁοıÈ· ·ÏÏ¿ ÙfiÛÔ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi, ÙËÓ ¤Í˘ÓË °·Ú›‰·, ÙËÓ Î˘Ú›· ™·Ú‰¤Ï· Ì ٷ Û·Ú‰ÂÏ¿ÎÈ· Ù˘, ÙÔ ª·ÚÌÔ‡ÓÈ Î·È ÙÔ ™¿ÚÔ. ¶ÚÈÓ fï˜ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÛÙÂÓÔ¯ˆÚËı› ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿, ‹Úı·Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ Ô˘ ÙÔ „·ÚÔÛ¯ÔÏÂ›Ô ¿ÓÔÈÍÂ, ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜. ŒÙÛÈ ¤Ó· Úˆ›, ÎÔÏ˘ÌÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿, ÍÂΛÓËÛ ÁÈ· ÙÔ „·ÚÔÛ¯ÔÏ›Ô. ∫·Ù¿Ï·‚ ÙfiÙ ÙÔ Á·˘Ú¿ÎÈ fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯·ÈÚfiÙ·Ó, ·Ú¿ ÊÔ‚fiÙ·Ó. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û ‰˘Ó·Ù¿, ÎÈ ·˜ ÌËÓ Â›¯Â ˆÚ·›· ʈӋ. «ªÂÁ¿Ï˜ ¯·Ú¤˜ ‚Ϥˆ Û‹ÌÂÚ·, ÌÈÎÚ¤!», ¿ÎÔ˘Û ›Ûˆ ÙÔ˘ ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ʈӋ ηÈ, ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ, ÁÚ‹ÁÔÚÔ ¢ÂÏÊ›ÓÈ Â›¯Â ÛÙ·ı› ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. «°È·Ù› Â›Û·È ÙfiÛÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜;» ÙÔÓ ÚÒÙËÛÂ. √ ÌÈÎÚfi˜ °·‡ÚÔ˜, ηٷ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘, ·¿ÓÙËÛ Ì ÛÈÁ·Ó‹ ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ‹ ʈӋ: «°È·Ù› ËÁ·›Óˆ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ı· Ì¿ıˆ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ·È¯Ó›‰È· Î·È ı· ‚Úˆ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜». ∫·È, ‚ϤÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ¢ÂÏÊ›ÓÈ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤ÙÚˆÁÂ, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÎÔ›Ù·˙ Ì ηÏÔÛ‡ÓË, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: «™ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘, ͤÚÂÙÂ, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‰ÂÓ Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó Ì·˙› ÌÔ˘…» ∆Ô ¢ÂÏÊ›ÓÈ ÙÔÓ ¤È·Û ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó Ì·˙› ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ºÒÓ·Í ÙÔ ÍÈÊÈ¿ÎÈ Î·È ÙÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ¿ÚÂÈ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· ÙÔ˘ ÙÔ Á·˘Ú¿ÎÈ Î·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó fiÏÔÈ Ì·˙›. ∂ΛÓÔ ·Ì¤Ûˆ˜ …

·) ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·... ¢ÂÓ ·Ú·Ï›Ô˘Ì ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ „·ÚÈÒÓ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡. ‚) ¢›ÓÔ˘Ì ٛÙÏÔ ÛÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Ì·˜.

29


EÓfi

4

ÙËÙ·

º˘Ù¿ Î·È ˙Ò· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜

16

™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙÔÓ ›Ó·Î· Î·È Ì ¿ÏÏ· ˙Ò· ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ, fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

∏ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó

17

30

∑ÒÔ

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi

∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·

‚¿ÙÚ·¯Ô˜

Ì·ÎÚÈ¿ ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ÎÔÏÏ¿ÂÈ

È¿ÓÂÈ Î·È ÙÚÒÂÈ Ù· ¤ÓÙÔÌ·

∞˜ ·›ÍÔ˘Ì ·) º·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ë Ù¿ÍË Ì·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ‹Û˘¯Ë Ï›ÌÓË. ∂Ì›˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ›̷ÛÙ fiÔÈ· ˙Ò· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ. ªÔÚԇ̠ӷ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÙȘ ʈÏȤ˜ Ì·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ۿΘ Ì·˜, Ù· ıÚ·Ó›· Ì·˜ ‹ ÙȘ ηڤÎϘ Ì·˜. ∫¿Ô˘ οÔ˘ ÌÈÌԇ̷ÛÙ ÙȘ ʈӤ˜ Ô˘ ‚Á¿˙Ô˘Ó Ù· ˙Ò·. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È fiÏ· ‹ÚÂÌ· Î·È Ó· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ı· ¤Î·Ó·Ó Î·È Ù· ˙Ò· ÌÈ· ̤ڷ ÛÙË Ï›ÌÓË. ‚) ¢‡Ô Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Ì·˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î˘ÓËÁÔ› Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÌÓË ÁÈ· ΢ӋÁÈ Î·È ÌÈÌÔ‡ÓÙ·È ÙÔÓ ‹¯Ô ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙÔ˘˜. ŒÓ·˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ Ì·˜ οÓÂÈ ¤Ó·Ó ÂÚ·ÛÙÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛ¤¯ÂÈ Î·È ¯·Ï¿ÂÈ Î¿ÔȘ ʈÏȤ˜ Ì·˜. ∂›Û˘, ÂÙ¿ÂÈ Î·È Î¿ÔÈ· ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ Ì·˜ οÓÂÈ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ Ì ٷ ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÛÎÔ˘›‰È· (.¯. ʇÏÏ·, ÌÔ˘Î¿ÏÈ·, ¯·ÚÙ¿ÎÈ· Î.Ï.) Î·È Ù· Ú›¯ÓÂÈ ÛÙË Ï›ÌÓË Ì·˜. ∂Ì›˜, Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ì ٷ ˙Ò·, fiÛÔ ı· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿, Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜, Û˘˙ËÙ¿Ì fiÛÔ ı· Ì·˜ ‚Ï¿„Ô˘Ó Î·È Ò˜ ÓÈÒıÔ˘ÌÂ. Á) ™˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙË Ï›ÌÓË Ì·˜ fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÒÚ·. ∆È Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‚Á¿˙Ô˘ÌÂ; ™˘˙ËÙ¿Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙËÓ Ù¿ÍË.


*18 19

EÓfi

4

º˘Ù¿ Î·È ˙Ò· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜

ÙËÙ·

µÚ›ÛÎÔ˘Ì ÈÛÙÔڛ˜ ‹ ̇ıÔ˘˜ Ì ˙Ò· (ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ, ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ‹ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜).

ªÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Á¿ÙˆÓ

Á¿Ù·

Á¿ÙÔ˜

Á·Ù¿ÎÈ·

✓ Ãڈ̷ٛ˙Ô˘Ì ٷ Á·Ù¿ÎÈ·. ✓ ∂ÍËÁԇ̠ÁÈ·Ù› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·.

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

31


EÓfi

4

ÙËÙ·

º˘Ù¿ Î·È ˙Ò· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜

*20

∞˜ ·›ÍÔ˘Ì ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÌÈÎÚ¿ Ì·ÏfiÓÈ·, ·Ï‡ÚÈ, ÓÂÚfi, ψڛ‰Â˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Î·È Ôχ ΤÊÈ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿! ✻ ∑ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘ÌÂ Î·È Îfi‚Ô˘Ì ÌÈÎÚ¿ ˙ˆ¿ÎÈ· fiˆ˜ ÙÔ˘ ÛΛÙÛÔ˘. ✻ µ¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ̤۷ Û οı Ì·ÏfiÓÈ. ºÔ˘ÛÎÒÓÔ˘Ì ٷ Ì·ÏfiÓÈ· ÙfiÛÔ Ô˘ Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ·˘Á¿. ✻ ™Â ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Ï·ÛÙÈ΋ ÏÂοÓË ‚¿˙Ô˘Ì ·Ï‡ÚÈ, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ¯ÏÈ·Úfi ÓÂÚfi Î·È ·Ó·Î·Ù‡ԢÌÂ, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ·Ï¢ÚfiÎÔÏÏ·. ✻ µÔ˘Ù¿Ì ÛÙËÓ ·Ï¢ÚfiÎÔÏÏ· Ì›· Ì›· ÙȘ ψڛ‰Â˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Î·È Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ٷ Ì·ÏÔÓ¿ÎÈ·. ✻ ∆· ·Ê‹ÓÔ˘Ì ӷ ÍÂÚ·ıÔ‡Ó (2-3 Ë̤Ú˜). ∞Ó ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ‚¿ÊÔ˘Ì ٷ «·˘Á¿» Ì·˜ Ì ¿ÛÚË ÌÔÁÈ¿. ✻ ∫¿ı ÔÌ¿‰· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ò˜ ı· Û¿ÛÂÈ Ù· ‰Èο Ù˘ «·˘Á¿» ÁÈ· Ó· «ÁÂÓÓËıÔ‡Ó» Ù· Ó¤· «˙ˆ¿ÎÈ·».

32


EÓfi

4

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ AÓ·ÛÎfiËÛ˘

ÙËÙ·

ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ΛÌÂÓÔ Ì ı¤Ì· Ê˘Ù¿ ‹ ˙Ò· Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹Û·Ì ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·. ªÔÚԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ.

1 . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

2

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì à fiÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·.

£¿ÌÓÔ˜

¢¤ÓÙÚÔ

P›¯ÓÂÈ Ù· ʇÏÏ· ÙÔ˘ ¢Â Ú›¯ÓÂÈ Ù· ʇÏÏ· ÙÔ˘

ÂÏÈ¿ ‡ÎÔ ı˘Ì¿ÚÈ ÏÂÌÔÓÈ¿ ·Ì¤ÏÈ ‚ÂÏ·Óȉȿ

3

™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì à fiÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·. ∫·ÙÔÈΛ‰ÈÔ

∑ÒÔ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜

∑ÒÔ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜

∑ÒÔ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ‹ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡

°ÂÓÓ¿ ·˘Á¿

°ÂÓÓ¿ ÌÈÎÚ¿

·ÁÂÏ¿‰· ÎfiÙ· Ï·Áfi˜ χÎÔ˜ Û·Ú‰¤Ï· ·ÛÙ·Îfi˜ ‚¿ÙÚ·¯Ô˜

4

∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙Ô˘Ì ÙȘ ϤÍÂȘ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÛÙ‹Ï˘ Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÛÙ‹ÏË.

∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ ∞ÚÎÔ‡‰· ºÚ·ÁÎÔÛ˘ÎÈ¿ µ¿ÙÚ·¯Ô˜ ∂ÏÈ¿

¶Ò˜ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

∞ÏÏ¿˙ÂÈ ¯ÚÒÌ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ˙ÂÈ. ∆Ô ¯ÂÈÌÒÓ· Ú›¯ÓÂÈ Ù· ʇÏÏ· ÙÔ˘. ∞ÏÒÓÂÈ ‚·ıÈ¿ ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÓÂÚfi. ∆· ʇÏÏ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÎÏËÚ¿ Û·Ó ‚ÂÏfiÓ˜. ¶¤ÊÙÂÈ Û ¯ÂÈÌÂÚ›· Ó¿ÚÎË.

33


EÓfi

5

ÙËÙ·

∆ ÚÔÊ‹ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·

1

∞fi ÙȘ ÙÚÔʤ˜ ·›ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ì·˜ Î·È ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ì·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ªÂ ‚¿ÛË fiÛ· Û˘˙ËÙ‹Û·ÌÂ, Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:

∂ÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ

∆È Î¿Óˆ Û˘Ó‹ıˆ˜

∆È ÙÚÒˆ

¶Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ¶Úˆ› ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ªÂÛË̤ÚÈ ∞fiÁÂ˘Ì· µÚ¿‰˘

2

∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙÚÔÊÈΤ˜ ˘Ú·Ì›‰Â˜

ÛfiÚÔÈ - Á¿Ù· - ÔÓÙÈÎÔ›

ÁÂÚ¿ÎÈ - ÎÔ˘ÓÔ‡È· - Ê›‰È· - ‚·ÙÚ¿¯È·

34

ÊÔ˘ÓÙÔ‡ÎÈ· - ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ· - ÛÎÈÔ˘Ú¿ÎÈ·

ηگ·Ú›·˜ - ÙfiÓÔ˜ - Ú¤ÁÁ· - Á·Ú›‰Â˜

✓ ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó οو ·fi οı ˘Ú·Ì›‰· Î·È Û˘˙ËÙ¿Ì ÔÈÔ˜ ÙÚÒÂÈ ÔÈÔÓ. ✓ ∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙÚÔÊÈΤ˜ ˘Ú·Ì›‰Â˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ϤÍÂȘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË.


*3

EÓfi

5

∆ ÚÔÊ‹ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·

ÙËÙ·

ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ¤Ó· «·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È», ÎÚÂÌ·ÛÙfi ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi, ÁÈ· ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ‹ ÁÈ· ÙËÓ Ù¿ÍË Ì·˜.

ÀÏÈο Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡ÌÂ: ✓ Ì·Úη‰fiÚÔÈ ✓ 4 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Û¿ÁÁÔ˘ (15 ÂηÙÔÛÙ¿ ÙÔ Î·ı¤Ó·) Ô˘ ı· ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÂÚ¿ÎÈ ✓ 8 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Û¿ÁÁÔ˘ (9 ÂηÙÔÛÙ¿ ÙÔ Î·ı¤Ó·) Ô˘ ı· ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÓÙ›ÎÈ· ✓ Û¿ÁÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ÎÚÂÌ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ «·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È» ✓ ¯·ÚÙfiÓÈ ✓ „·Ï›‰È

·) ‚) Á)

‰)

™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ ¯·ÚÙfiÓÈ ¤Ó· ÁÂÚ¿ÎÈ, Ù¤ÛÛÂÚ· ÔÓÙ›ÎÈ·, Ù¤ÛÛÂÚ· ÊÔ˘ÓÙÔ‡ÎÈ· Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ηڇ‰È· Î·È Ù· Îfi‚Ô˘ÌÂ. Ãڈ̷ٛ˙Ô˘Ì ٷ Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ Îfi„·ÌÂ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÓÈÔ‡. ∑ËÙ¿Ì ·fi οÔÈÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÒÛÙ ӷ οÓÔ˘Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÙÚ‡˜ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ Îfi„·ÌÂ. ™ÙȘ ÙÚ‡˜ ·˘Ù¤˜ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Û¿ÁÁÔ. ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁԇ̠ÙÔ ÎÚÂÌ·ÛÙfi ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÔÈÔ˜ ÙÚÒÂÈ ÔÈÔÓ. ºÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì ӷ ÌË Ì·˜ ÂÚÈÛÛ¤„ÂÈ Î·Ó¤Ó· ·fi Ù· Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ Îfi„·ÌÂ Î·È ¯ÚˆÌ·Ù›Û·ÌÂ. ∫·Ï‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË!

35


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ AÓ·ÛÎfiËÛ˘

5

EÓfi

ÙËÙ·

1

°Ú¿ÊÔ˘Ì ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ Î›ÌÂÓÔ, Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹Û·Ì ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Î·È Ï¤ÍÂȘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘.

. . . . . . . . .

2

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

°Ú¿ÊÔ˘Ì ̛· ÙÚÔÊÈ΋ ·Ï˘Û›‰·.

. . . . . . . . .

36

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .


1

EÓfi

6

∆È ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· ˙Ô‡ÌÂ

ÙËÙ·

Èڛ˙Ô˘Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Á·ı¿ Û ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜: ·) Û ·˘Ù¿ Ô˘ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠fiˆ˜ Ù· ·›ÚÓÔ˘Ì ·fi ÙË Ê‡ÛË Î·È ‚) Û ·˘Ù¿ Ô˘ Ù· ÂÂÍÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÛÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·. ÊÚÔ‡Ù·, ·˘Á¿, ·ÁˆÙfi, ̷ηÚfiÓÈ·, ‚·Ì‚·ÎÂÚfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, Á¿Ï·, Ì¿ÏÏÈÓÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ·, ÎÚ‚¿ÙÈ, „¿ÚÈ·, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜, ÎÚ¤·˜, Ï·¯·ÓÈο, ÛÈÚfiÈ ÁÈ· ÙÔ ‚‹¯·, ÌÔχ‚È, ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ, Û¯ÔÏÈ΋ ÙÛ¿ÓÙ·

ʇÛË ...... ............. ............. ...... ............. ............. ...... ............. ............. ...... ............. ............. ...... ............. ............. ...... ............. ............. ...... ............. ............. ...... ............. . . . . . . . . . . . . . ...... ............. .............

ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ .............

.............

......

.............

......

.............

......

.............

......

.............

......

.............

......

.............

......

.............

......

.............

......

............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

2

°Ú¿ÊÔ˘Ì fiÔÈÔ ‰Èη›ˆÌ¿ Ì·˜ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ì οÙÈ Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ·˘Ùfi. ∂ÓÒÓÔ˘Ì ÙȘ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Û ¤Ó· ¯·ÚÙfiÓÈ Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ¤Ó·Ó ›Ó·Î· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ı¤Ì·: «∂›Ì·È ¶·È‰› Î·È ¤¯ˆ ¢ÈηÈÒÌ·Ù·». ™ÙȘ 11¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡) ‰È·ÎÔÛÌԇ̠ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜.

3

¶·È¯Ó›‰È ÚfiÏˆÓ µÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÈÓ ·fi ÂÍ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·. ªÈ· Á˘Ó·›Î· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· „ËÊ›ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ŸÌˆ˜ Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ ‰È·ÊˆÓ›. ∆È Ó· ϤÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜; ¶·›˙Ô˘Ì ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ.

4 ∫·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ì ‹ ˘ÂÚηٷӷÏÒÓÔ˘ÌÂ; °È· οı ÂÚÒÙËÛË, ÛÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ÂÈϤÁÔ˘Ì ̛· ·¿ÓÙËÛË. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÁÈ· ηıÂÌ›· ·¿ÓÙËÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·ÌÂ. ªÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ӷ Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ·.

37


EÓfi

6

ÙËÙ·

∆È ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· ˙ԇ̠∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ 1)

™˘Ó‹ıˆ˜ ÁÈ· ÎÔÏ·ÙÛÈfi ÚÔÙÈÌÒ: ·) Ó· ·ÁÔÚ¿Ûˆ οÙÈ ·fi ÙÔ Î˘ÏÈÎÂ›Ô ‹ ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ‚) Ó· ÂÙÔÈÌ¿Ûˆ ¤Ó· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Á) Ó· ¿Úˆ ¤Ó· Ù˘ÔÔÈË̤ÓÔ ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ¤¯ˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘

2) ŸÙ·Ó ‰È„¿ˆ, ÚÔÙÈÌÒ: ·) Ó· ›Óˆ ÓÂÚfi ‚) Ó· ›Óˆ ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi Á) Ó· ›Óˆ ÊÚ¤ÛÎÔ ¯˘Ìfi 3) ¢È·Ï¤Áˆ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ÂÂȉ‹: ·) ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË ‚) ÙÔ ¤¯ÂÈ Î·È ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Á) ÙÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È 4) ∞Ó ·ÁÔÚ¿Ûˆ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Î·È ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ: ·) ÙÔ ÂÙ¿ˆ ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È· ‚) ÙÔ ÂÈÛÙڤʈ ÂΛ Ô˘ ÙÔ ·ÁfiÚ·Û· Î·È ˙ËÙÒ Ó· ÌÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤‰ˆÛ· Á) ÂÓËÌÂÚÒÓˆ ÙȘ ˘‡ı˘Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ 5) ŸÙ·Ó ‚Ϥˆ οÔÈÔÓ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ÂÁÒ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ˆ: ·) ˙ËÙÒ Ó· ÙÔ ·ÔÎÙ‹Ûˆ ·Ì¤Ûˆ˜ ÎÈ ÂÁÒ ‚) ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ·Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÙÔ ·ÔÎÙ‹Ûˆ Á) οӈ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÔÎÙ‹Ûˆ ÌfiÏȘ ÌÔÚ¤Ûˆ

µ·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ·:15 ‚:5 Á:10 2. ·:5 ‚:15 Á:10 3. ·:15 ‚:10 Á:5 4. ·:15 ‚:10 Á:5 5. ·:15 ‚:5 Á:10 ∞Ó ¤¯ˆ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ·fi 25 - 30 ‚·ıÌÔ‡˜: ∂›Ì·È ¤Ó·˜ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ ηٷӷψً˜. ∞Ó ¤¯ˆ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ·fi 30 - 60 ‚·ıÌÔ‡˜: ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Ì·È ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ fiÙ·Ó ·ÁÔÚ¿˙ˆ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ó· ÌËÓ ·Ú·Û‡ÚÔÌ·È. ∞Ó ¤¯ˆ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ·fi 60 - 75 ‚·ıÌÔ‡˜: ∫›Ó‰˘ÓÔ˜, ˘ÂÚηٷӿψÛË!!!

38


5

EÓfi

6

∆È ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· ˙Ô‡ÌÂ

ÙËÙ·

¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· ‰È·Ê‹ÌÈÛË ·) ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÂÈϤÁÔ˘Ì ̛· ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ: ● ∆È ‰È·ÊËÌ›˙ÂÙ·È; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ● ∆È ÒÚ· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ● ¶ÔÈ· ÂÎÔÌ‹ ‰È¤ÎÔ„Â Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ● ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹ fi¯È Ì ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ● ∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ● ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î‡ÚÈ· ÊÚ¿ÛË Ù˘; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ● ™Â ÔÈÔ˘˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È; (ÛÙ· ·È‰È¿ ‹ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ● ¶ÔÈ· ÛËÌ›· ı· ÚÔÛ¤ÍÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· οÔÈÔ˜ fiÙ·Ó ÙË ‰ÂÈ; (Ú¿ÁÌ·Ù·, ÚfiÛˆ·, ϤÍÂȘ, ÊÚ¿ÛÂȘ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ● ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙ÂÙ·È; . . . . . . . . . . . . . . . . ● ¢È·ÊËÌ›˙ÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Î·È Î¿Ô˘ ·ÏÏÔ‡; ¶Ô‡; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ì·˜. ∂›Û˘, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÈ Ì·˜ ˙ËÙ¿ÂÈ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÒÛÙ ӷ ›̷ÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ, ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹. ‚) ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘ÌÂ Î·È Û˘˙ËÙ¿Ì ÛÙËÓ Ù¿ÍË fiÏ· fiÛ· ηٷÁÚ¿„·ÌÂ.

6

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ì 5 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÙȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ Î·È ÙȘ ÂÙÈΤÙ˜ ÙÔ˘˜. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÔÈ· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ· Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÔÈ· ¿ÏÏÔ‡.

39


EÓfi

6

ÙËÙ·

∆È ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· ˙Ô‡ÌÂ

7

40

∂ÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ÂÙÈΤÙ˜ ÁÈ· οÔÈÔ ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ì ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.


. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

°Ú¿ÊÔ˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ, ÂÌ›˜ Ù· ·È‰È¿.

. . . . . . . . .

3

EÓfi

✻ ¶ÔȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ Ë ÂÙÈΤٷ - Û˘Û΢·Û›· ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜; ✻ ∆È Â›‰Ô˘˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì¿˜ ‰›ÓÂÈ Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛ‹ ÙÔ˘; ™˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì Û ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·˘Ù¤˜.

1

2

6

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ AÓ·ÛÎfiËÛ˘

ÙËÙ·

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

∞Ó¿ÁΘ Î·È ·Á·ı¿ ™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ›Ó·Î· Ù· ·Á·ı¿ Ô˘ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘:

Œ¯ˆ ·Ó¿ÁÎË…

ÃÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ·Á·ı¿

·fi ÙÚÔÊ‹ ·fi ˘Á›· ·fi ÌfiÚʈÛË

41


EÓfi

7

ÙËÙ·

√ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ì·˜

1

∞˜ ·›ÍÔ˘Ì fiˆ˜ Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·

·) XÚ˘ÛfiÌ˘Á·* (Ù˘ÊÏfiÌ˘Á·) ∫·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ¶·›˙ÂÙ·È Ì ÙÚÂȘ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ✻ ¢¤ÓÔ˘Ì Ì ¤Ó· Ì·ÓÙ›ÏÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Î¿ÓÔ˘Ì ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ ¤Ó· Ú·‚‰¿ÎÈ. ✻ ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â̤ӷ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ. °˘Ú›˙ÂÈ Á‡Úˆ Á‡Úˆ Î·È Ï¤ÂÈ: «¯Ú˘ÛfiÌ˘Á· ı· ΢ÓËÁ‹Ûˆ». ✻ OÈ ¿ÏÏÔÈ ··ÓÙ¿ÌÂ: «ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂȘ Ì· ‰Â ı· ÙËÓ È¿ÛÂȘ» Î·È ÙÔÓ ¯Ù˘¿Ì Ì ٷ Ú·‚‰¿ÎÈ·. ✻ √ ·›ÎÙ˘ Ì ٷ ‰Â̤ӷ Ì¿ÙÈ· ÚÔÛ·ı› Ó· È¿ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·fi ÂÌ¿˜. ªfiÏȘ ÙÔÓ È¿ÛÂÈ, ÚÔÛ·ı› Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÔÈÔ˜ ›ӷÈ. ŸÙ·Ó ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ, ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.

‚) ∞Á·ÏÌ·Ù¿ÎÈ·* * ∫·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ¶·›˙ÂÙ·È Ì ÙÚÂȘ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ✻ ŒÓ·˜ Ù·… Ê˘Ï¿ÂÈ. ✻ ªfiÏȘ ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ù· Ê˘Ï¿ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ Û‡ÓıËÌ·, ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ·Î›ÓËÙÔÈ, Û fiÔÈ· ÛÙ¿ÛË ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÂÏ¿ÌÂ. ✻ ∆Ô ·È‰› Ô˘ Ù· Ê˘Ï¿ÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ÎÔ˘ÓËıԇ̠‹ Ó· ÁÂÏ¿ÛÔ˘ÌÂ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì·˜ ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ. ✻ ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ÎÔ˘ÓËı›, ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È.

42

* T· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· EÏÏ¿‰· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi ÙÔ ÔÓfiÌ·˙·Ó «¯·Ï΋ Ì˘›·» ** T· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· EÏÏ¿‰· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi ÙÔ ÔÓfiÌ·˙·Ó «·ÎÈÓËÙ›Ó‰·»


2

3

EÓfi

7

√ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ì·˜

ÙËÙ·

ªÔÚԇ̠ÎÈ ÂÌ›˜ Ó· ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÁÁ›Ô. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ̛· ÛÎËÓ‹ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.

∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙Ô˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó:

ı›·ÛÔ˜ ÎÔÈÓfi ·Ú·Û΋ÓÈ· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı·ÙÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜

Ù·ÌÂ›Ô ËıÔÔÈÔ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ˘fiıÂÛË ı·٤˜ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, ‚¿„ÈÌÔ Î.¿. 43


√ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ì·˜

7

EÓfi

ÙËÙ·

* 4

5

¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ‹ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ô˘ ı· ‚Úԇ̠۠‚È‚Ï›· ‹ Û ·ÏÈ¿ ·Ú·‰ÔÛȷο Û·Ë. ∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ Ì ¯·ÚÙfiÓÈ, ËÏfi, Ï·ÛÙÂÏ›ÓË ‹ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ˘ÏÈÎfi ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÙÔ ‰È·ÎÔÛÌԇ̠̠·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ.

°Ú¿ÊÔ˘Ì ÔÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ۋÌÂÚ· ·ÓÙ› ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜.

Û›‰ÂÚÔ ÌÂ Î¿Ú‚Ô˘Ó· ➛ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Û›‰ÂÚÔ ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

44

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .


6

EÓfi

7

√ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ì·˜

ÙËÙ·

∏ ΢ڷ-™·Ú·ÎÔÛÙ‹ ∫fi‚Ô˘Ì ÙËÓ «Î˘Ú¿-™·Ú·ÎÔÛÙ‹» Î·È ÙËÓ ÎÔÏÏ¿Ì ے ¤Ó· ¯·ÚÙfiÓÈ. ¢ÂÓ Í¯ӿÌÂ, ·fi ÙËÓ ∫·ı·Ú‹ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÌÂÙ¿, Ó· Îfi‚Ô˘Ì ¤Ó· fi‰È οı ‚‰ÔÌ¿‰·. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô fi‰È ı· ÙÔ Îfi„Ô˘Ì ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ.

45


EÓfi

7

ÙËÙ·

√ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ì·˜ ™˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ:

7

ÈÓ¤˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÂÚ Ì Ë ı η ¤˜ Ú ÈÎ ª Ó · · Ó ‹ Î Ô ˘ Ó Û ÙÔ  Ô ˘ ı · ı ¤Ï · Ì Â ÈÓfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ‰ÈÎfi Ì·˜ ÛËÌÂÚ ....... ........

.... .............

...... ............. ............. ...... ............. ............. ...... ............. . . . . . . . . . . . . . ...... ............. ............. ...... ............. ............. ..... ............. . . . . . . . . . . . . .. ...... ............. ............. ...... ............. ............. ...... ............. ............. ...... ............. ............. ...... ............. .............

ªÈÎÚ¤˜ ηıËÌÂÚ ÈÓ¤˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ·Ú ·ÙËÚÔ‡ÌÂ Î·È ı ·  Ú Ô ÙÈ Ì Ô ‡ Û · Ì Â Ó · Ï Â › Ô ˘ Ó ·  fi ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÛËÌ ÂÚÈÓfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ... .............

.............

......

.............

......

.............

......

.............

......

.............

......

.............

......

.............

......

.............

......

.............

......

.............

......

.............

......

............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

...

.............

.............

.............

.............

∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ì ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Ì·˜.

8

∞˜ ·›ÍÔ˘Ì ·) ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¯·ÚÙfiÓÈ·, „·Ï›‰È· Î·È ÌÔχ‚È·.

√‰ËÁ›Â˜ ✻ ∫¿ı ÔÌ¿‰· Îfi‚ÂÈ 10 οÚÙ˜ Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ ·fi Ì›· ÂÚÒÙËÛË ÛÙËÓ Î·ıÂÌÈ¿. √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 5. ✻ ∫¿ı ÔÌ¿‰· ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ¤ÓÙ οÚÙ˜ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó, Û ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ. ✻ ŸÏ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ¡È΋ÙÚÈ· Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ Û fiϘ ÙȘ οÚÙ˜ Ô˘ ‰È¿ÏÂÍÂ. ∞˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘ÌÂ!!!

46

‚) ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ÌÔÚ› Ë Î¿ı ÔÌ¿‰· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶·È¯Ó›‰È Î·È Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ. ∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·!


9

EÓfi

7

√ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ì·˜

ÙËÙ·

¶·›˙Ô˘Ì «ªfiÙÛÈ·» ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÌÈ· ¿ÛÚË Ì¿Ï· ÁÈ· ÛÙfi¯Ô, Ì¿Ï˜ ÙÔ˘ Ù¤ÓȘ Î·È Û˘ÁÎÔÏÏËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·.

√‰ËÁ›Â˜ ✻ ÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ Û ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ✻ √Ú›˙Ô˘Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÌÂ Û˘ÁÎÔÏÏËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· Î·È ÙȘ ˙ÒÓ˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÎÈ̈ϛ˜. ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÛÙÔ ÛΛÙÛ Î¤ÓÙÚÔ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¿ÛÚË Ì¿Ï·. Ô ÙÔ˘ °. K· ÙÛ·Ú ✻ ∂Âȉ‹ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·›˙ÂÙ·È ·fi ·ıÏËÙ¤˜ Û ·Ó·ËÚÈÎfi ¿, Ì· ıËÙ‹ ηÚÔÙÛ¿ÎÈ, ı· ·›ÍÔ˘Ì ηıÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙȘ ηڤÎϘ Ì·˜, Ô˘ ı· °ã Ù¿ ͢ ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ·Ó¿ ‰‡Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË Û˘ÁÎÔÏÏËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·. ✻ ∫¿ı ·›ÎÙ˘ ·›ÚÓÂÈ 3 Ì·Ï¿ÎÈ· ÙÔ˘ Ù¤ÓȘ Î·È Ù· Ú›¯ÓÂÈ fiÛÔ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÌÔÚ› ÛÙËÓ ¿ÛÚË Ì¿Ï· - ÛÙfi¯Ô. ✻ ∆Ô Ì·Ï¿ÎÈ Ô˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ·›ÚÓÂÈ 5 ‚·ıÌÔ‡˜, ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ 4 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ 3 ‚·ıÌÔ‡˜. ✻ ∞Ó ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ ‚ÁÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ, Ô ·›ÎÙ˘ ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ✻ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ οı ÔÌ¿‰·˜. ¡È΋ÙÚÈ· Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙËÓ ÈÔ „ËÏ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·.

10

∞˜ ·›ÍÔ˘Ì ¶·›ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Ì·˜. µÁ·›ÓÔ˘Ì ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Ù¿ÍË. æËÊ›˙Ô˘Ì ÔÈÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ¿ıÏËÌ· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·›ÍÔ˘ÌÂ. ∑ËÙ¿Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ Ì·˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜. ÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ Û ÔÌ¿‰Â˜. ∞Ó ı¤ÏÂÈ, ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô ‰¿ÛηÏfi˜ Ì·˜. •ÂÎÈÓ¿ÌÂ. ∫·Ï‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË!

47


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ AÓ·ÛÎfiËÛ˘

7

EÓfi

ÙËÙ·

ªÂ ‚¿ÛË fiÛ· ÌÂÏÂÙ‹Û·Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÌÂÚÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ οو ·fi οı ٛÙÏÔ:

1

√È √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› · ÁÒÓ˜ Û‹ÌÂÚ· . .

ÁÒÓ˜ √È √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› · Ô¯‹ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· Â

.............

.... .............

.......... ............. .......... ............. . . . . . . . . . . . . ..... .......... ............. . . . . . . . . . . . . ..... .......... ............. . . . . . . . . . . . . ..... .......... ............. . . . . . . . . . . . . ..... .......... ............. . . . . . . . . . . . . ..... .......... ............. . . . . . . . . . . . . ..... .......... ............. . . . . . . . . . . . . .....

2

48

3

...........

.............

...........

.............

...........

.............

...........

.............

...........

.............

...........

.............

...........

.............

...........

............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙Ô˘Ì ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙ‹Ï˘ Ì ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘:

¶·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·

∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∞ı‹Ó·˜.

∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘

÷ڷÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜.

¢‡Ó·ÌË, ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ı¤ÏËÛË, ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·

ªÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ÛÙfiÌ· Û ÛÙfiÌ·.

°ÏÒÛÛ·, Û˘Ó‹ıÂȘ, ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·

∂›Ó·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ì·˜.

3

4

.............

2

µÚ›ÛÎÔ˘Ì ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û οı ÚfiÙ·ÛË Î·È ÙȘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜:

1

1. ŒÙÛÈ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È fiÛÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÈ· ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. 2. ∆Ș ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ÛÙ· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó ¤·È˙·Ó ¤Ó· ÚfiÏÔ. 3. ™‹ÌÂÚ· ÏËÚÒÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË. 4. XÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÛËÌ·›ÓÂÈ Û‡ÓÔÏÔ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ (Ì ¿ÚıÚÔ).


EÓfi

1

ª˘ÛÙÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜ ·) ¢ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÎÈ ÂÌ›˜ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ «Ì˘ÛÙÈÎfi ÎÒ‰Èη». ªÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÌÈ· ‰È΋ Ì·˜ «Ì˘ÛÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·» Ô˘ ı· ÙËÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜. ªÈ· ȉ¤· ı· ‹Ù·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Û˘ÏÏ·‚¤˜ ÌÈ·˜ Ϥ͢ Ó· ‚¿˙Ô˘Ì ÙË Û˘ÏÏ·‚‹ «‚·». ‚) °Ú¿ÊÔ˘Ì ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔÓ ÎÒ‰Èη Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÌÂ Î·È ÙÔ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ì Ì ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·. Á) ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ «Û¿ÛÔ˘Ì» ÙÔÓ ÎÒ‰Èη Î·È Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙ·ÏÏ¿Í·Ì ÌËӇ̷ٷ.

2

™˘˙ËÙÔ‡ÌÂ Î·È ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı· Û˘Ì‚ÔÏ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ϤÍÂȘ: «ÊÈÏ›·» Î·È «˙‹Ùˆ». ∑ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ì ٷ ۇ̂ÔÏ¿ Ì·˜.

ÊÈÏ›·

3 4 ·) ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ

8

∂ÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ Î·È ÂÓËÌÂÚˆÓfiÌ·ÛÙÂ

ÙËÙ·

˙‹Ùˆ !

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ì·˜ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ‹ Ì ÙÔ ‰·ÎÙ˘ÏÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ.

¢È·‰ÒÛÙ ÙÔ!

‚) ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·

Á) Ì ·Ê›Û· ‹ Ì ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ›¯Ô˘.

∞˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÚÈ‹ÌÂÚÔÈ Û¯ÔÏÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Ì·˜. ŸÛÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ∆· Û¯ÔÏ›· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜. ¶Ò˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙·Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Â›‰ËÛË: ∂ÈϤÁÔ˘Ì ¤Ó· ·fi Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ Â›‰ËÛË Ì fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, .¯. Ô‡ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜, ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÙËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Î.¿.

49


EÓfi

8

ÙËÙ·

∂ÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ Î·È ÂÓËÌÂÚˆÓfiÌ·ÛÙÂ

* 5

∂ÈϤÁÔ˘ÌÂ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̷̠˙› Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ì·˜ ÌÈ· ÂÎÔÌ‹. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û˘˙ËÙ¿ÌÂ: ● ÙÈ Ì·˜ ¿ÚÂÛÂ Î·È ÙÈ fi¯È ● ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ● ÙÈ ¿ÏÏÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ì·˜, ·Ó ‰Â ‚Ϥ·Ì ÙËÏÂfiÚ·ÛË.

* 6

«™ÂÚÊ¿ÚÔ˘Ì» ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ∂ÈϤÁÔ˘Ì ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ Ì·˜ ·Ó·˙ËÙԇ̠ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi.

7

50

µÁ¿˙Ô˘Ì «Â›‰ËÛË» ·fi ÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ! ·) ∫fi‚Ô˘Ì ·fi ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ù· ÂÚÈÔ‰Èο Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜, ϤÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠̠·˘Ù¿ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ΛÌÂÓÔ. ∆Ô Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi, ·ÛÙÂ›Ô ‹ ÛÔ‚·Úfi. ∆Ô ÎÔÏÏ¿Ì ے ¤Ó· ʇÏÏÔ ¯·ÚÙ› Î·È Ë Â›‰ËÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË! ∞Ó ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ÌÔÚԇ̠ӷ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Â›‰ËÛ‹ Ì·˜. ‚) ¶ÔÈÔ˘˜ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ÂӉȤÊÂÚ ӷ ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â›‰ËÛË Ô˘ ÌfiÏȘ Û˘ÓÙ¿Í·ÌÂ; Á) ¶ÔÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· ‹ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ı· ÂÈϤÁ·Ì ÁÈ· Ó· ÙË ‰ËÌÔÛȇÛÔ˘ÌÂ;


. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙȘ ϤÍÂȘ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: ÁÚ¿ÌÌ·, ¯ÔÚfi˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿, ÙËϤʈÓÔ, ¯·ÌfiÁÂÏÔ, ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÓÔ‹Ì·Ù·, ‚È‚Ï›Ô

∂ÈÎÔÈÓˆÓԇ̠̠ϤÍÂȘ

3

EÓfi

∂ÈϤÁÔ˘Ì ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·: ·) «√È ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓԇ̻ ‚) «√È ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÓËÌÂÚˆÓfiÌ·ÛÙ» Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ΛÌÂÓÔ. £· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘.

1

2

8

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ AÓ·ÛÎfiËÛ˘

ÙËÙ·

∂ÈÎÔÈÓˆÓԇ̠¯ˆÚ›˜ ϤÍÂȘ

™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÎÚÔÛÙȯ›‰· ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ: ¶ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ √È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ù· ÂÚÈÔ‰Èο ÂÚȤ¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ …... ∂_______ ∆Ș ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ‹ ÙȘ ·Îԇ̠ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ƒ________ ∂›Ó·È ÎÈ ·˘Ùfi ª¤ÛÔ ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘. π______ √ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ı¤ÏÂÈ Î·È ÙÔ «...........» ÙÔ˘ (·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·). √____ √È Ù˘ÊÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ............................. ¢________ «™ÂÚÊ¿ÚÔ˘Ì» Û’ ·˘Ùfi Ì ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. π_ _ _ _ _ _ √ ÚÒÙÔ˜ Ì‹Ó·˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ∫_______ ∂ÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ Î·È Ì ................. ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∞___ ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ................. Î·È ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›·, ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.

51


Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του ∆ηµοτικού, του Γυµνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισµό Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων και διανέµονται δωρεάν στα ∆ηµόσια Σχολεία. Τα βιβλία µπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν βιβλιόσηµο προς απόδειξη της γνησιότητάς τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δε φέρει βιβλιόσηµο, θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, του Νόµου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄).

BIBΛIOΣHMO

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τµήµατος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώµατα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε µορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓ  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you