Page 1

º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹ °ã& ¢ã¢ËÌÔÙÈÎÔ‡


™Y°°PAºEI™

KPITE™-A•IO§O°HTE™

EIKONO°PAºH™H

ºI§O§O°IKH E¶IME§EIA Y¶EY£YNOπ TOY MA£HMATO™ KATA TH ™Y°°PAºH

Y¶EY£YNO™ TOY Y¶OEP°OY

E•øºY§§O ¶POEKTY¶øTIKE™ EP°A™IE™

¶·ÁÒÓ· MÔ˘ÚÓ¤ÏÏË, E›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ, TEºAA ¢‹ÌËÙÚ· KÔ˘ÙÛÔ‡ÎË, K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ, TEºAA M·Á‰·ÏËÓ‹ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ, TEºAA πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÁÁÂÏÔÓ›‰Ë˜, ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ∆∂º∞∞ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, §¤ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ∆∂º∞∞ OÏ˘Ì›· AÁ·ÏÈ·ÓÔ‡, EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ º˘ÛÈ΋˜ AÁˆÁ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¢ÔÁ¿Ó˘, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∆∂º∞∞ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶·ÓÛÂÏËÓ¿˜, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∆ÔÛÔ˘Ó›‰Ë˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ º˘ÛÈ΋˜ AÁˆÁ‹˜ §·ÌÚÈÓ‹ Z¤Ú‚·, K·ıËÁ‹ÙÚÈ· º˘ÛÈ΋˜ AÁˆÁ‹˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ ¢‹ÌËÙÚ· ¢ÂÏÏ‹, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ MÔ˘ÓÙ¿Î˘, Ù. ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘, ∞Ó·Ï. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˜ ªÂÚÂÚ‹˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞ÚÂÙ‹ ∫·Ú·ı·Ó¿ÛË, ªfiÓÈÌË ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ °·˙ÂÙÔÔ‡ÏÔ˘ °ÈԇϷ, ∂ÈηÛÙÈÎfi˜

ACCESS °Ú·ÊÈΤ˜ T¤¯Ó˜ A.E.

°ã ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·: «∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ» ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ µÏ¿¯Ô˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ:

«™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ NËÈ·ÁˆÁ›Ի ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∆‡·˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.


À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√

¶·ÁÒÓ· MÔ˘ÚÓ¤ÏÏË

¢‹ÌËÙÚ· KÔ˘ÙÛÔ‡ÎË

M·Á‰·ÏËÓ‹ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘

πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÁÁÂÏÔÓ›‰Ë˜

¢ËÌ‹ÙÚ˘ X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜

OÏ˘Ì›· AÁ·ÏÈ·ÓÔ‡

º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹ °ã& ¢ã¢ËÌÔÙÈÎÔ‡

OP°ANI™MO™ EK¢O™Eø™ ¢I¢AKTIKøN BIB§IøN A£HNA


¶ÂÚȯfiÌÂÓ· EÈÛ·ÁˆÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 √ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ªÈÓˆÈ΋ ÂÔ¯‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ª˘ÎËÓ·˚΋ ÂÔ¯‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 √ÌËÚÈο ¯ÚfiÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 √Ì‹ÚÔ˘ πÏÈ¿‰·: ∞ÁÒÓ˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 √Ì‹ÚÔ˘ √‰‡ÛÛÂÈ·: ™ÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ º·È¿ÎˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 √ ̇ıÔ˜ ÙÔ˘ π‰·›Ô˘ ∏Ú·ÎÏ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 √ ̇ıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¤ÏÔ· Î·È Ù˘ πÔ‰¿ÌÂÈ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 √ ̇ıÔ˜ ÙÔ˘ ıË‚·›Ô˘ ∏Ú·ÎÏ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 √È Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ √ÌËÚÈ΋ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 ∆· ·ıÏ‹Ì·Ù· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 √ ‚·Ù‹Ú·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 ∞ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 ŸÚÁ·Ó· ÁÈ· ·ÁÒÓ˜ ÛÙ›‚Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

∏ Ì¿Ï·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ √È Ú·Î¤Ù˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 ª¿Ï˜ Î·È ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 °Ú›ÊÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 √ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

æ˘¯ÔÎÈÓËÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ∏ ÎÔÚ‰¤Ï· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 √È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 ™ÙÂÊ¿ÓÈ· Î·È ÎÔÓÙ·Ú¿ÎÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 ∆Ô Û¯ÔÈÓ¿ÎÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

5


∆· Ï·ÛÙȯ¿ÎÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 ∆· ۈ̷ÙÈο Û¯‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

MÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ªÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 ◊¯Ô˜ Î·È Î›ÓËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 ¢È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 ¢È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ΛÓËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 ¶·Ú¿ÍÂÓ˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 ƒ˘ıÌfi˜ Î·È ÌÂψ‰›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 ƒ˘ıÌfi˜ Î·È ¯ÔÚfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 ªÔ˘ÛÈ΋, ÏfiÁÔ˜, ΛÓËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ∆Ô ÙÚ¤ÓÔ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 ∏ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 ¢Ô̤˜, ̤ÚË, ÊfiÚÌ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

ÃÔÚfi˜ ÃÔÚfi˜ Î·È Ì‡ıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 √ ¯ÔÚfi˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 √ ¯ÔÚfi˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 ∆· ÚÔÁοÙÛÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 ∞˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 ªÈÌËÙÈÎfi˜ ¯ÔÚfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 ∆Ô ¶È¤ÚÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 ∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· fiÚÁ·Ó· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 ∑˘ÁȤ˜ Î·È ÎÔÌ·Ó›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ §·˚Τ˜ ·ÚÔÈ̛˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ∆· Ï·ÏÔ‡ÌÂÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 ∫Ú˘ÙfiÏÂÍÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 ∫Ú˘ÙfiÏÂÍÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

6


EÈÛ·ÁˆÁ‹ °ÂÈ· Û·˜ ·È‰È¿! ∂›Ì·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ Î·È ËÁ·›Óˆ ÛÙË ° ã Ù¿ÍË. ™·˜ ‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿! ∏ Ì¿Ï· Â›Ó·È ÙÔ . ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ ·È¯Ó›‰È ªÂ ÌÈ· Ì¿Ï· ÌÔÚ›Ù ÎÈ ÂÛ›˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ͤÁÓÔÈ·ÛÙ˜ ÒÚ˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜. N· Û·˜ ÁÓˆÚ›Ûˆ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘.

7


√ §Â˘Ù¤Ú˘ Â›Ó·È Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÛÙ›‚Ô˘ ȉȷ›ÙÂÚ· fï˜ ÙÔ ÙÚ¤ÍÈÌÔ.

√ °È¿ÓÓ˘ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙË ¢ã Ù¿ÍË. ∆Ș ÂχıÂÚ˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘, ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ.

8


Ù¿ÍË ∏ ª˘ÚÙÒ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙË ¢ã Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ Î·È ÙÔ ¯ÔÚfi, ÂÓÒ Ë ¢¿ÊÓË ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙË °’ Ù¿ÍË Î·È Ù˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ó· ·›˙ÂÈ Ù¤ÓȘ.

9


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

10


O ·ı

Ï Ë Ù È ÛÌ

fi˜ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙË Ó EÏÏ¿‰·

™¯Â‰fiÓ Î¿ı ̤ڷ, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ·›˙Ô˘Ì ÛÙËÓ ·Ï¿Ó· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Ì·˜. ªÈ· ∫˘Úȷ΋ Úˆ›, ÂÓÒ ·›˙·ÌÂ, ͤÛ·Û ͷÊÓÈο ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ‚ÚÔ¯‹. ∆ڤͷÌ ÁÚ‹ÁÔÚ· fiÏÔÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË, Ô˘ ‹Ù·Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿, ÁÈ· Ó· ÚÔÊ˘Ï·¯ÙÔ‡ÌÂ. ™ÙÔ Û·ÏfiÓÈ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ηıfiÙ·Ó Û ÌÈ· ÔÏ˘ıÚfiÓ· ‰›Ï· ÛÙÔ ·Ó·Ì̤ÓÔ Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰È¿‚·˙ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙·ÌÂ, fiÙÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ Ì·˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ıÏËÙ‹˜ ÛÙ· ÓÈ¿Ù· ÙÔ˘. °È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙ›‚Ô˘. ∂›¯Â ‰È·ÎÚÈı› Û ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, Û µ·ÏηÓÈÎÔ‡˜, Û ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜, ·ÎfiÌË Î·È Û √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. ¢›Ï· ·fi ÙÔ Ù˙¿ÎÈ ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÈÙÚ›Ó· Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ¯¿ÏÎÈÓ·, ·ÚÁ˘Ú¿, ·ÎfiÌË Î·È ¯Ú˘Û¿, Ù· ÔÔ›· ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ™ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô, ˘‹Ú¯·Ó Â›Û˘ ÔÏÏ¿ ‰ÈÏÒÌ·Ù· Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜. ¶ÏËÛÈ¿Û·Ì ÙË ‚ÈÙÚ›Ó· Î·È ı·˘Ì¿˙·Ì ٷ ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, Ù· ·ÂÏÏ·, Ù· ‰ÈÏÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜. ∏ ¢¿ÊÓË ÎÔ›Ù·˙ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË. ™Î¤ÊÙËΠfiÙÈ ‰Â ‰È¤ÊÂÚ ÛÂ

11


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹ Ù›ÔÙ· ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘. √ ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó ÈÔ „ËÏfi˜ Î·È ÈÔ ÁÂÚÔ‰Â̤ÓÔ˜. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË Û‹ÎˆÛ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Î·È Ù˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·ÛÂ. ∂ΛÓË ‰ÂÓ ¤¯·Û ηÈÚfi. - £· ‹ıÂÏ· Ó· Û·˜ ÚˆÙ‹Ûˆ, ÁÈ·Ù› οÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È ·ıÏËÙ¤˜ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ fi¯È; - ¢‡ÛÎÔÏË Ë ÂÚÒÙËÛ‹ ÛÔ˘ ¢¿ÊÓË. ¢›ψÛ Ì ·ÚÁ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ¿ÊËÛ ‰›Ï· ÙÔ˘, ÛÙÔ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ. - ∂Ï¿Ù ӷ ηı›ÛÂÙ ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ Â‰Ò ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ! µÏ¤ˆ fiÙÈ Ë ‚ÚÔ¯‹ ‰Â ϤÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ∞ÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ·›ÍÂÙÂ Î·È ·’ fi,ÙÈ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜, ı· ‹Ù·Ó ¯·Ú¿ ÌÔ˘, Ó· Û·˜ ‰ÈËÁËıÒ, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ, fiÙÂ Î·È Ò˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÍÈÛÙfiÚËÛ‹ ÌÔ˘ ı· ‰Ôı›, ›Ûˆ˜, ·¿ÓÙËÛË Î·È ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ ¢¿ÊÓ˘. ∫·ı›Û·Ì fiÏÔÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘ Î·È Ô ∫ˆÛÙ·ÓÙ‹˜, Ô ÌÈÎÚfi˜ ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ ª˘ÚÙÒ˜, ‹Ú ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙËÓ Ì¿Ï· Î·È Î¿ıÈÛ ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘. - §ÔÈfiÓ, ı· ‹ıÂÏ· ÚÒÙ· ·’ fiÏ· Ó· ηٷϿ‚ÂÙ οÔȘ ¤ÓÓÔȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙË ÛÂÈÚ¿ οÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· ·›ÚÓÔ˘Ì ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÁ¤˜, ΢ڛˆ˜, ·fi Ù· ¤Ë ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÈËÙ‹ √Ì‹ÚÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ πÏÈ¿‰· Î·È ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·, ·fi ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· ‰È·ÊfiÚˆÓ ·Ó·ÛηÊÒÓ, ·fi ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ú¯·›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ Î.Ï. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ·, ̤¯ÚÈ Î·È Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÈÛÙ‡·Ì fiÙÈ Ô Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ ‹Ù·Ó Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi˜! ∏ ÈÛÙÔÚ›· ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó, ‰ËÏ·‰‹ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο, Û ̇ıÔ˘˜ Î·È ıÚ‡ÏÔ˘˜. ŸÌˆ˜, ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1870, Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ∂ÚÚ›ÎÔ˜ ™Ï‹Ì·Ó, ·Ó·Î¿Ï˘„Â, ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ¯ÚÔÓ˜ ·Ó·Ûηʤ˜, Ù· Ù›¯Ë Ù˘ ∆ÚÔ›·˜, ·ÁÁ›·, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÂÚÁ·Ï›·,Ù· ÔÔ›· ÂȂ‚·›ˆÓ·Ó fiÙÈ Ô ŸÌËÚÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÌÂ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi. 12


O ·ı

Ï Ë Ù È ÛÌ

fi˜ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙË Ó EÏÏ¿‰·

∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·, ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜, Ô ÕÁÁÏÔ˜ ∞ÚıÔ˘Ú Œ‚·Ó˜, ¤ÊÂÚ ÛÙÔ Êˆ˜, ÌÂÙ¿ ·fi ·Ó·Ûηʤ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ¤Î·Ó ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ Ù˘ ∫ÓˆÛÔ‡ Î·È ·¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ÌÈÓˆÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. √È ·ıÏËÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Î·È Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙԇ̠¤Ó· ¯¿ÚÙË Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ fiÏÂȘ, fiÔ˘ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÔÈ Ì‡ıÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡ÌÂ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. 13


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

√ °ÈÒÚÁÔ˜, Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË, ¤ÊÂÚ ·fi ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘ ÙÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘˜ ¤ÊÂÚ ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ οÔÈ· ‚È‚Ï›· Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙȘ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Î·È Ù· ·ÁÁ›· ÛÙ· ÔÔ›· ı· ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó.

14


O ·ı

Ï Ë Ù È ÛÌ

fi˜ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙË Ó EÏÏ¿‰·

√ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ªÈÓˆÈ΋ ÂÔ¯‹ ŸÏ· ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌ· ÏÔÈfiÓ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ÙË ‰È‹ÁËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙË ÌÈÓˆÈ΋ ̤¯ÚÈ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹. ∆ÔÓ ÎÔÈÙ¿˙·Ì ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Î·È ÂÚÈ̤ӷÌ Ì ·ÁˆÓ›·. - ∞˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ù·Í›‰È Ì·˜ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Á˘ÚÓÒÓÙ·˜ ›Ûˆ ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 16001500 .Ã. £· ¿Ì ÛÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ∫Ú‹ÙË Ô˘, fiˆ˜ ϤÂÈ ÌÈ· Ì·ÓÙÈÓ¿‰·, “Ë Ï‚ÂÓÙÈ¿ Î·È Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ¿Ó ̷˙›, ·ÓÙ¿Ì·”. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÓËÛ› ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Â›¯Â ·Ó·Ù˘¯ı› ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠÌÈÓˆÈÎfi˜, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ª›Óˆ·. ∞fi ÙȘ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÁ›·, Ù· ÔÔ›· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂΛ, Ì·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÛÔ˘‰·›ÔÈ ·ıÏËÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜. ¡· ı˘Ì¿ÛÙ ·È‰È¿ ÌÔ˘ fiÙÈ, fiÙ·Ó Û ÌÈ· ¯ÒÚ· ÂÈÎÚ·Ù› ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ·ÛÊ·Ï›˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· Ó· ˙Ô˘Ó Î·Ï¿, ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ıÂÛË Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Î·È Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. √È ·ÁÒÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ‹Ù·Ó ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ›, ‰ËÏ·‰‹ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ıÂfi. ∆· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ‹Ù·Ó: ÙÔ Î˘‚›ÛÙËÌ·, Ù· Ù·˘ÚÔηı¿„È·, Ë ˘ÁÌ‹ Î·È Ë ¿ÏË. ∆Ô Î˘‚›ÛÙËÌ· ‹Ù·Ó ·ÁÒÓÈÛÌ· ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ¿Ó‰Ú˜. ™ÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ·ÎÚÔ‚·ÙÈο Á˘ÌÓ¿ÛÌ·Ù·. ∆· ∆·˘ÚÔηı¿„È· ‹Ù·Ó ΢‚ÈÛÙ‹Ì·Ù· ¿Óˆ ·fi Ù·‡ÚÔ˘˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó. √ Ù·‡ÚÔ˜ ıˆÚ›ÙÔ ÈÂÚfi ˙ÒÔ. ™ÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ·˘Ùfi Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜. °È· Ó· Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ̤ÚÔ˜ ÛÙ· Ù·˘ÚÔηı¿„È· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ηϿ Á˘ÌÓ·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È Ó· ÂÎÙÂÏ› Ì ·fiÏ˘ÙË ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Ù¤ÏÂÈÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi οı ΛÓËÛË. ∏ ˘ÁÌ‹ Î·È Ë ¿ÏË, Ù· ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ ›Ûˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· √Ï˘Ìȷο ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·, ‹Ù·Ó Ôχ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË. ∆· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˘ÁÌ¿¯Ô˘˜, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙË £‹Ú·, Á›ÓÔÓÙ·Ó Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∫Ú‹ÙË. 15


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

∆·˘ÚÔηı¿„È·: ∆ÔȯÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ Ù˘ ∫ÓˆÛÔ‡. ª¤Û· ÙÔ˘ 15 Ô˘ ·ÈÒÓ· Ã.

™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÏϤÍÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔȯÔÁڷʛ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı›. ∞˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÙÔȯÔÁڷʛ˜. ∆È ‚ϤÔ˘ÌÂ; - ∆· Ì·ÏÏÈ¿ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ÙfiÛÔ ÛÙ· Ù·˘ÚÔηı¿„È·, fiÛÔ Î·È ÛÙË ˘ÁÌ·¯›· ‹Ù·Ó Ì·ÎÚÈ¿, Ôχ ÂÚÈÔÈË̤ӷ Î·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ·. - ¶Ôχ ÛˆÛÙ¿ ∫ÒÛÙ·. ∆È ¿ÏÏÔ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ; ∏ ª˘ÚÙÒ ÎÔ›Ù·Í ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Â›Â: - ™ÙËÓ ˘ÁÌ·¯›· Ù· ·ÁfiÚÈ· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ·Ô‡ÙÛÈ·, ÂÓÒ ÛÙ· Ù·˘ÚÔηı¿„È· ÊÔÚ¿Ó ·Ô‡ÙÛÈ·. - ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ª˘ÚÙÒ, ÊÔÚ¿Ó ÂȉÈο ·Ô‡ÙÛÈ·, Èı·ÓfiÓ ÁÈ· Ó· ÌË ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó, fiˆ˜ οÓÔ˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ÂÓfiÚÁ·Ó˘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜. ™ÙËÓ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· Ì ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ˘ÁÌ¿¯Ô˘˜ ·Ú·ÙËÚԇ̠Â›Û˘, fiÙÈ ÊÔÚ¿Ó ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜ ¤Ó· Á¿ÓÙÈ. ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ·fi ÙfiÙ Á¿ÓÙÈ· ˘ÁÌ·¯›·˜, fiˆ˜ Î·È ÙÒÚ·. 16


O ·ı

Ï Ë Ù È ÛÌ

fi˜ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙË Ó EÏÏ¿‰·

¡Â·ÚÔ› ˘ÁÌ¿¯ÔÈ. ∆ÔȯÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË. °‡Úˆ ÛÙÔ 1550 Ã. ∞ı‹Ó·: ∂ıÓÈÎfi ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘Û›Ô.

∏ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ·˘Ù‹ ‚Ú¤ıËÎÂ, fiˆ˜ ›·ÌÂ, ÛÙË £‹Ú·. ∂Ô̤ӈ˜, ÌÔÚԇ̠ӷ Ô‡ÌÂ, fiÙÈ Ù· ÌÈÓˆÈο ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ‰È·‰fiıËÎ·Ó Û fiÏÔ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÂÓÒ ·fi ÙÔ 1500 .Ã. ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙË ª˘ÎËÓ·˚΋ ∂ÏÏ¿‰·. 17


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

ª˘ÎËÓ·˚΋ ÂÔ¯‹ √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË Û˘ÓÂ·Ṳ́ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Û˘Ó¯›˙ÂÈ, ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ‹:

- ™ÙË Ì˘ÎËÓ·˚΋ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ Î·È ÛÙË ÌÈÓˆÈ΋ ∫Ú‹ÙË, ÔÈ ·ıÏËÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈÏ›˜. Ÿˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Û ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Î·È ·ÁÁ›·, ÔÈ ª˘ÎËÓ·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÌ·¯›· Î·È ÙËÓ ¿ÏË, ÂÓÒ Î·ıÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚƠ̂˜. - √È ·ÁÒÓ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó, fiˆ˜ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÚÒÙËÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘. - Ÿ¯È ÌfiÓÔ, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·ıÏËÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Û ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÓÂÎÚÔ‡˜ (ÂÈه̂Ș ÛًϘ, Ù·ÊÈο ·ÁÁ›· Î.Ï.). ªÔÚԇ̠Â›Û˘ Ó· ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ª˘ÎËÓ·›ÔÈ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÓ·Ó ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÙÈ̤˜ Û ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜. 18


O ·ı

Ï Ë Ù È ÛÌ

fi˜ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙË Ó EÏÏ¿‰·

√ÌËÚÈο ¯ÚfiÓÈ·

√Ì‹ÚÔ˘ πÏÈ¿‰·: «∞ÁÒÓ˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘» - √ ŸÌËÚÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·, ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘. ∆· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Â›Ó·È Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿: Ë ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›·, Ë ˘ÁÌ·¯›·, Ë ¿ÏË, Ô ‰ÚfiÌÔ˜, Ë ÔÏÔÌ·¯›·, Ô ‰›ÛÎÔ˜, Ë ÙÔÍÔ‚ÔÏ›· Ì ÛÙfi¯Ô Î·È ÙÔ ·ÎfiÓÙÈÔ. √È ·ÁÒÓ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Ù‡Ì‚Ô ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ· ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ (‰Ô‡ÏÔ˘˜, ˙Ò·, ¯Ú˘Ûfi, Î.Ï.). ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓ· ı·٤˜ οıÔÓÙ·È Û ÎÂÚΛ‰Â˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Ù˘ ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›·˜. Ÿˆ˜ ‚ϤÂÙ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‰Â ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È Ôχ ·fi ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ı·ÙÒÓ Û ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ∞Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ ›‰È· ÂÈÎfiÓ· ı· ‰Ô‡Ì fiÙÈ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∆· ·È‰È¿ ÎÔ›Ù·Í·Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ì ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÙÔ Î·ı¤Ó· ›¯Â οÙÈ Ó· ÂÈ: ●

ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÂÈ¿‰· Î·È Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿.

£Â·Ù¤˜ ηıÈṲ̂ÓÔÈ Û ÎÂÚΛ‰Â˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚƠ̂˜. ª¤ÚÔ˜ ·fi ∞ÙÙÈÎfi ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊÔ ·ÁÁ›Ô, 580 .Ã. ∞ı‹Ó·, ∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘Û›Ô.

19


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹ ● ● ●

ºÔÚÔ‡Ó ÎÔÓÙ¤˜ ¯Ï·Ì‡‰Â˜. ºˆÓ¿˙Ô˘Ó Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜, fiˆ˜ οÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ı·٤˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹. ∫¿ÔÈÔÈ ÎÔÈÙÔ‡Ó ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ¶Èı·ÓfiÓ Ó· ÎÔÈÙÔ‡Ó Ù· ¿ÚÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ!

√ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ÙÔ˘˜ ¯·ÌÔÁ¤Ï·ÛÂ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘.

√Ì‹ÚÔ˘ √‰‡ÛÂÈ· : «™ÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ º·È¿ÎˆÓ» - ∞’ fiÛ· Ì·˜ ›·ÙÂ, ¤¯ˆ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ, ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·Ó ·ıÏËÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜, ›Ù ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÁÈÔÚÙÒÓ, ›Ù ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô ÓÂÎÚfi! - ¡·È! ¶Ôχ ηϿ ηٿϷ‚˜ °È¿ÓÓË. ŸÌˆ˜ ÛÙÔ ¤Ô˜ Ù˘ √‰‡ÛÛÂÈ·˜ Ô ŸÌËÚÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ: √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ º·È¿ÎˆÓ ∞ÏΛÓÔÔ˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÁÒÓ˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘, ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ πı¿Î˘ √‰˘ÛÛ¤·, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘¯·›·, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÂÚÈÂÙÂÈ҉˜ Ù·Í›‰È. ¶ÈÛÙ‡ˆ, ˆ˜ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙȘ ÂÚÈ¤ÂȘ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·, fiˆ˜ ÙȘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô ŸÌËÚÔ˜ ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·. ™ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ, fiˆ˜ ›·ÌÂ, ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ πı¿Î˘ √‰˘ÛÛ¤·, fiÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∆ÚˆÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ∆ÚÔ›·˜, ÂȯÂÈÚ› ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ∆Ô Ù·Í›‰È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÂÚÈÂÙÂÈ҉˜ Î·È ÎÚ¿ÙËÛ ‰¤Î· ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·, ÏÔÈfiÓ, ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡, Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ¤ÊÙ·Û ÎÔÏ˘ÌÒÓÙ·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Ó·˘¿ÁÈÔ, Û ÌÈ· ·Ú·Ï›· Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ÙˆÓ º·È¿ÎˆÓ fiÔ˘ Ë ¡·˘ÛÈο, Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ¤·È˙ Ì¿Ï· Ì ÙȘ ʛϘ Ù˘. √ √‰˘ÛÛ¤·˜ ˙‹ÙËÛ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ù˘ Î·È ÂΛÓË ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ·Ù¤Ú· Ù˘. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ º·È¿ÎˆÓ ∞ÏΛÓÔÔ˜ ˘Ô‰¤¯ıËΠÙÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ Í¤ÓÔ Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·ÁÒÓ˜. ∞fi ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ, ÔÈ· ‹Ù·Ó Ù· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜. £¤ÏÂȘ ∫ÒÛÙ· Ó· Ì·˜ ‰È·‚¿ÛÂȘ Ù· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ; 20


O ·ı

Ï Ë Ù È ÛÌ

fi˜ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙË Ó EÏÏ¿‰·

√ ∫ÒÛÙ·˜ ‹Ú ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î·È ‰È¿‚·ÛÂ: - ∞ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ÓÈÎËÙ‹ ÙÔÓ ∫Ï˘ÙfiÓËÔ. ¶¿ÏË Ì ÓÈÎËÙ‹ ÙÔÓ ∂˘Ú‡·ÏÔ. ÕÏÌ· ÂȘ Ì‹ÎÔ˜ Ì ÓÈÎËÙ‹ ÙÔÓ ∞ÌÊ›·ÏÔ. ¢ÈÛÎÔ‚ÔÏ›· Ì ÓÈÎËÙ‹ ÙÔÓ ∂Ï·ÙÚ¤·. ¶˘ÁÌ‹ Ì ÓÈÎËÙ‹ ÙÔÓ §·Ô‰¿Ì·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∞ÏΛÓÔÔ˘.

- ∂‰Ò, ‚¤‚·È·, Ú¤ÂÈ Ó· Ô‡ÌÂ, fiÙÈ ·Ú¯Èο Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ·ÚÓÈfiÙ·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ·˘ÙÔ‡˜, ·Ó Î·È ÙÔ˘ ÙÔ ˙ËÙÔ‡Û·Ó. ŸÙ·Ó, fï˜, Ô ∂˘Ú‡·ÏÔ˜ ÙÔÓ ÚfiÛ‚·Ï ϤÁÔÓÙ·˜, fiÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ·Á‡ÌÓ·ÛÙÔ˜ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ·ÁÒÓ˜, Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ‹Ú ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ‚·Ú‡ÙÂÚÔ Ï›ıÈÓÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÙÔÓ ¤Ù·Í Ôχ ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔοÏÂÛ ӷ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘, ›Ù ÛÙËÓ ¿ÏË, ›Ù ÛÙËÓ ˘ÁÌ‹ ‹ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ ÙfiÍÔ. ∫·Ó›˜, fï˜, ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛ ӷ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ› ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤·. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∞ÏΛÓÔÔ˜ ÁÈ· Ó· ηÙÂ˘Ó¿ÛÂÈ Ù· Ó‡̷ٷ ÙÔ˘ ›Â, fiÙÈ ÔÈ º·›·Î˜ Â›Ó·È ·Û˘Ó·ÁÒÓÈÛÙÔÈ ÛÙÔ ¯ÔÚfi Î·È fi¯È ÛÙ· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. 21


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹ ªÂÙ¿ ·fi fiÛ· Û·˜ ›· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ·È‰È¿, ı· ¤¯ÂÙ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó ·ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·, ‹Ù·Ó ÔÏÏÔ› Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ›: ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ‹ ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜, ÁÈ· Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ‹ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜. ∞ÎfiÌ· ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ ›Ûˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·ÁÒÓ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. °È· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔÓ ∞˚ °ÈÒÚÁË, ÙÔÓ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ Î·È Î·‚·Ï¿ÚË, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó, Û οÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÈÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ·Ó‹ÌÂÚ· ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘. ŸÌˆ˜, ·È‰È¿ ÌÔ˘, ‚Ϥˆ fiÙÈ Ë ‚ÚÔ¯‹ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Î·È ‚Á‹ÎÂ Ô ‹ÏÈÔ˜. ªÔÚ›Ù ÏÔÈfiÓ Ó· ¿Ù ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÙ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Û·˜. ∆ËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ¤ÚıÂÙÂ, ı· Û·˜ ‰ÈËÁËıÒ Ò˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ·ÁÒÓ˜. - ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠Ôχ. £· Í·Ó·¤ÚıÔ˘ÌÂ, fiˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋. ◊È·Ì ÙÔ ¯˘Ìfi ÔÚÙÔοÏÈ, Ô˘ Ì·˜ ›¯Â ʤÚÂÈ, ÛÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË Î·È ‹Á·Ì ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Ì ٷ fiÛ· Ì¿ı·Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÂÚȤÚÁÂÈ· ÁÈ· fiÛ· ı· ·ÎÔ‡Á·Ì ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜.

√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ∆ËÓ ÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Ì·˙Â˘Ù‹Î·ÌÂ, fiˆ˜ ›¯·ÌÂ Û˘ÌʈӋÛÂÈ, ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË. √ ·¤Ú·˜ ¤Íˆ Ê˘ÛÔ‡Û ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ¤Î·Ó ÙÛÔ˘¯ÙÂÚfi ÎÚ‡Ô, fï˜, ÂΛ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ ‹Ù·Ó Ôχ fiÌÔÚÊ· Î·È ˙ÂÛÙ¿. ¶¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ‹Ù·Ó ·ÓÔÈÎÙfi˜ Ô ¯¿ÚÙ˘. ª·˙Â˘Ù‹Î·Ì Á‡Úˆ ÙÔ˘ Î·È ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙÂ: ¶Ô‡ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë ∫ÓˆÛfi˜; ¶fiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯·›· √Ï˘Ì›· ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·; √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË Ì·˜ ÏËÛ›·ÛÂ Î·È ¿Ó·„ ÙÔ Êˆ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÁÈ· Ó· ‚ϤÔ˘Ì ηχÙÂÚ·. - ÷›ÚÔÌ·È Ô˘ Û·˜ Í·Ó·‚Ϥˆ. ™‹ÌÂÚ·, ı· Û·˜ ‰ÈËÁËıÒ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. ı· ‹ıÂÏ· ÏÔÈfiÓ, Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ¯¿ÚÙË. ∫¿ı fiÏË ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙfiÙ ¤Ó· ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∂›¯Â ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ 22


O ·ı

Ï Ë Ù È ÛÌ

fi˜ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙË Ó EÏÏ¿‰·

Î·È ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÓfiÌÔ˘˜. √È ŒÏÏËÓ˜ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›¯·Ó ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ ÎÔÈÓ‹ ηٷÁˆÁ‹, ÎÔÈÓ‹ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÎÔÈÓ‹ ıÚËÛΛ·. ∂›¯·Ó fï˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó Û ÔϤÌÔ˘˜. ŸÌˆ˜, ·Ú¿ ÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÔϤÌÔ˘˜, ˘‹Ú¯Â ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÓˆÓ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. Ÿˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙÂ, ÌÈÏ¿Ì È· ÁÈ· ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ›¯·Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. √È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔÈ ·ÁÒÓ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ¤Î·Ó·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÌÈ· ÈÂÚ‹ Û˘Ìʈӛ·. ∏ Û˘Ìʈӛ· ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ÈÂÚ‹ ÂίÂÈÚ›· Î·È ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏ¤ÌˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘˜. - ™‹ÌÂÚ·, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÂίÂÈÚ›· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ; - ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fi¯È ∫ÒÛÙ·. ªÔÚԇ̠̿ÏÈÛÙ· Ó· Ô‡ÌÂ, fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, ·Ú¿ ÙȘ ηϤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ. √ fiÏÂÌÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ .¯. ÙÔ 1916 ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ∞ã ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È ÙÔ 1940 Î·È 1944 ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ µã ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÔϤÌÔ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ̇ıÔÈ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ fiÙÂ Î·È ÙÔ Ò˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÒÚ· ı· Û·˜ ‰ÈËÁËıÒ, Â›Ó·È Ô ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜. ŸÏÔÈ ÔÈ Ì‡ıÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ‰fiÛË ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ì ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ· Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›·, ÒÛÙÂ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ͯˆÚ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ù· fiÚÈ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÏËıÈÓÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡. ∆¤ÙÔÈÔÈ Ì‡ıÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ›. £· Û·˜ ‰ÈËÁËıÒ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì Ì ÙÔÓ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ π‰·›Ô˘ ∏Ú·ÎÏ‹.

√ ̇ıÔ˜ ÙÔ˘ π‰·›Ô˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ™‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ Ì ÙÔ Ì‡ıÔ ·˘Ùfi È‰Ú˘Ù‹˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ‹Ù·Ó Ô π‰·›Ô˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜. ∫·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È Â›¯Â 4 ·‰ÂÏÊÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ¢·ÎÙ‡ÏÔ˘˜ 23


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹ ‹ ∫Ô˘Ú‹Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÂÊ¢ڤÙ˜ Ù˘ ÛȉËÚÔ˘ÚÁ›·˜, Ì ηٷÏËÎÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ›¯Â ·Ó·ı¤ÛÂÈ Ë ƒ¤· ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ ¢›· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ÿ‰Ë Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ÒÛÙ ӷ ÙÔÓ ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ∫ÚfiÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÙÚˆÁ fiÏ· ÙÔ˘ Ù· ·È‰È¿. √ ̇ıÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô π‰·›Ô˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÂÈÛΤÊÙËΠ̠ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙËÓ √Ï˘Ì›·. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ‰‡Ô fiÏÂȘ Î·È ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ ıÂfi ¢›·. °È· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚËÛ ̛· ·fiÛÙ·ÛË Ì ٷ ‚‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÔÓfiÌ·Û ÛÙ¿‰ÈÔ. ∆· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÚÂÍ·Ó ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. √ ÚÒÙÔ˜, Ô˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ·Ó·ÎËÚ‡¯ÙËΠÓÈÎËÙ‹˜. ∆Ô ‚Ú·‚›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤‰ˆÛÂ Ô π‰·›Ô˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÛÙÔ ÓÈÎËÙ‹, ‹Ù·Ó ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ ·ÁÚÈÂÏÈ¿˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ·˘Ùfi ÙÔ Ì‡ıÔ ıˆÚÂ›Ù·È Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ ÙˆÓ “√Ï˘Ì›ˆÓ”.

√ ̇ıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¤ÏÔ· Î·È Ù˘ πÔ‰¿ÌÂÈ·˜ - ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ̇ıÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ È‰Ú˘Ù‹˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ‹Ù·Ó Ô ¶¤ÏÔ·˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∆·ÓÙ¿ÏÔ˘, ·fi ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·. √ ¶¤ÏÔ·˜ Ó›ÎËÛ Û ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›· ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ √ÈÓfiÌ·Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ÙÔÓ ÓÈÎÔ‡Û ÛÙȘ ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚƠ̂˜ ı· ·ÓÙÚ¢fiÙ·Ó ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, Ô ¶¤ÏÔ·˜ ·ÓÙÚ‡ÙËÎÂ

¶¤ÏÔ·˜ Î·È πÔ‰¿ÌÂÈ·. ™¯¤‰ÈÔ ·fi ·ÙÙÈÎfi ·ÌÊÔÚ¤· ÙÔ˘ 5Ô˘ .à ·ÈÒÓ·.

24


O ·ı

Ï Ë Ù È ÛÌ

fi˜ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙË Ó EÏÏ¿‰·

ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ √ÈÓÔÌ¿Ô˘ πÔ‰¿ÌÂÈ· Î·È ¤ÁÈÓ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤‰ˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ™Â ·Ó¿ÌÓËÛË Ù˘ ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›·˜ ·˘Ù‹˜, Ë ÔÔ›· ÙÔ˘ ¯¿ÚÈÛ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Î·È ÙË Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ·Á·Ô‡ÛÂ, ÔÚÁ¿ÓˆÛ ۇÌʈӷ Ì ·˘Ùfi ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, Ë πÔ‰¿ÌÂÈ·, ÁÈ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ◊Ú· ÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ Ì ÙÔÓ ¶¤ÏÔ·, ÔÚÁ¿ÓˆÛ ٷ ∏Ú·›·. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÌfiÓÔ Ó·ڿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È fi¯È ·ÓÙÚÂ̤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜. ∞ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, Ô˘ ›¯Â Ì‹ÎÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 160 ̤ÙÚ·.∆Ô ‚Ú·‚Â›Ô Î¿ı ÓÈ΋ÙÚÈ·˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ ·ÁÚÈÂÏÈ¿˜ Î·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙËÓ ÈÂÚ‹ ·ÁÂÏ¿‰·, Ô˘ ı˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ù˘ ı¿˜ ◊Ú·˜.

25


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

√ ̇ıÔ˜ ÙÔ˘ £Ë‚·›Ô˘ ∏Ú·ÎÏ‹ - ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ùfi ÙÔ Ì‡ıÔ, ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·fi ÙÔ Ì˘ıÈÎfi ∏Ú·ÎÏ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙË £‹‚· Î·È Â›Ó·È ·Û›ÁÓˆÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Ò‰Âη ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ™Â ¤Ó·Ó ·’ ·˘ÙÔ‡˜, Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¤ÚÂ ӷ ηı·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ’∏Ïȉ· ·fi ÙËÓ ÎÔÚÈ¿ ÙˆÓ ÎÔ·‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∞˘Á›·. ÕÏÏ·ÍÂ, ÏÔÈfiÓ, ÙË ÚÔ‹ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ∞ÏÊÂÈÔ‡ Î·È ¶ËÓÂÈÔ‡ ÛÙËÓ ‰ȿ‰· Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ηı·Ú›ÛÂÈ Û ÌÈ· ̤ڷ, ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ÛÙ·‡ÏÔ˘˜, fiÛÔ Î·È Ù· ÏÈ‚¿‰È· Ù˘ ÿÏȉ·˜. °È· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘, ÔÚÁ¿ÓˆÛ ·ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ √Ï˘Ì›·. §¤ÁÂÙ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ Ó›ÎËÛ ÛÙËÓ ¿ÏË Î·È ÛÙÔ ·ÁÎÚ¿ÙÈÔ Î·È Î·ıȤڈÛ ˆ˜ ¤·ıÏÔ ÙËÓ ·ÁÚÈÂÏÈ¿. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û·˜ ‰ÈËÁ‹ıËη Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·’ fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ ›ӷÈ, fiÙÈ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó Î¿ı 4 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ √Ï˘Ì›· Î·È ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ ıÂfi ¢›·. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ·ıÏËÙ¤˜ ·fi fiϘ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ. ™ÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·, ÏÔÈfiÓ, Á›ÓÔÓÙ·Ó, fiˆ˜ ‹‰Ë ›·ÌÂ, ·ıÏËÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÁÈÔÚÙÒÓ, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ıÂÒÓ Î·È ËÚÒˆÓ. - ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ˘‹Ú¯·Ó ¿ÏϘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ;

™ÙÂÊ¿ÓÈ· ·fi ‰¿ÊÓË. ·ÁÚÈÂÏÈ¿, ·ÁÚÈÔÛ¤ÏËÓÔ Î·È ‡ÎÔ.

26


O ·ı

Ï Ë Ù È ÛÌ

fi˜ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙË Ó EÏÏ¿‰·

- µÂ‚·›ˆ˜, °È¿ÓÓË. À‹Ú¯·Ó ·ÎfiÌË Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ∆· ¶‡ıÈ·, Ù· ÔÔ›· ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜, ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ıÂfi ∞fiÏψӷ. ∆Ô ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· οı ÓÈÎËÙ‹ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ ‰¿ÊÓ˘. ∆· ÿÛıÌÈ·, Ù· ÔÔ›· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ πÛıÌfi Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ıÂfi ¶ÔÛÂȉÒÓ·. ∆Ô ‚Ú·‚Â›Ô Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ ‡ÎÔ˘. ∆· ¡¤Ì·, Ù· ÔÔ›· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙË ¡Â̤·, ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ıÂfi ¢›· Î·È ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ‹Ù·Ó ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ ·ÁÚÈÔÛ¤ÏËÓÔ˘. ∆¤ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ٷ ¶·Ó·ı‹Ó·È·, Ù· ÔÔ›· ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ı¿ ∞ıËÓ¿ Î·È ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·ÌÊÔÚ¤·˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ Ï¿‰È. - ¶fiÙ ηٷÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, ÚÒÙËÛÂ Ë ¢¿ÊÓË. - ™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ, ·È‰È¿ ÌÔ˘, Á›ÓÔÓÙ·È ÎÔÛÌÔ˚ÛÙÔÚÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ù· ‹ıË Î·È Ù· ¤ıÈÌ¿ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù¤ÙÔÈˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó Â›ÙˆÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, Ô˘ ÙÂÏÈο ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘. ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜, ¿Ú¯ÈÛÂ Î·È Ë ·Ú·ÎÌ‹ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÂÏÈο ηٷÚÁ‹ıËηÓ, fiÙ·Ó Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜ ··ÁfiÚ¢Û ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜, ÛÙ· Ù¤ÏË ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì.Ã. ∏ √Ï˘Ì›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÂÁηٷÏ›ÂÙ·È. ™ÈÁ¿ – ÛÈÁ¿, Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, Ù· ÛÙ¿‰È·, ÔÈ ·Ï·›ÛÙÚ˜, ÔÈ ‚ˆÌÔ› Î·È Ù· ·Á¿ÏÌ·Ù·, ı¿ÊÙËÎ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ¯ÒÌ·Ù· Û ‚¿ıÔ˜ ¤ÓÙ ̤¯ÚÈ Î·È ÂÙ¿ ̤ÙÚˆÓ. ∂Λ ¤ÌÂÈÓ·Ó ı·Ì̤ӷ ¿Óˆ ·fi 1300 ¯ÚfiÓÈ·, ¤ˆ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ÔÈ ·Ó·Ûηʤ˜ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁˆÓ, ÙÔ 1875, Í·Ó·¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜.

27


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

√È Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ - ª·˜ ›·ÙÂ, fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ¤·ÈÚÓ·Ó Ì¤ÚÔ˜ ·ıÏËÙ¤˜ ·’ fiϘ ÙȘ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ, ‹Ù·Ó, ‰ËÏ·‰‹, ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔÈ ·ÁÒÓ˜. ™‹ÌÂÚ· fï˜, ·’ fiÛÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ, ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ıÏËÙ¤˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ˆ˜ ¤ÁÈÓ ·˘Ùfi; -∆· ¯ÚfiÓÈ·, §Â˘Ù¤ÚË, ÂÚÓÔ‡Û·Ó, Ë ·Ó¿ÌÓËÛË fï˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ‰ÂÓ ¤Û‚ËÛ ÔÙ¤ ·fi ÙȘ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∆Ô 1894 Ô ‚·ÚfiÓÔ˜ ¶ÈÂÚ ÓÙ ∫Ô˘ÌÂÚÙ¤Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ¢ËÌ‹ÙÚË µÈΤϷ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ¤Ó· Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ™ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·˘Ùfi, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 79 ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ Î·È 49 ·ıÏËÙÈο ۈ̷Ù›· ·fi 12 ¯ÒÚ˜. ™ÙȘ 23 πÔ˘Ó›Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÌfiʈӷ ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„‹ ÙÔ˘˜ οı ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÚÒÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙÈÌËÙÈο ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËΠӷ Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ 1896. √È ·ÁÒÓ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ™Ù¿‰ÈÔ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ·ÎÔ‡ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‡ÌÓÔ˜. - ∆ÔÓ ‡ÌÓÔ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÔÓ

∆Ô Î·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙ¿‰ÈÔ.

28


O ·ı

Ï Ë Ù È ÛÌ

fi˜ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙË Ó EÏÏ¿‰·

ͤÚÔ˘Ì fiÏÔÈ. •¤ÚÔ˘ÌÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ÁÚ¿ÊÙËΠ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ŒÏÏËÓ· ÔÈËÙ‹ ∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿ Î·È ÌÂÏÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÚÁfi ™‡ÚÔ ™·Ì¿Ú·. - ¶Ôχ ÛˆÛÙ¿ ª˘ÚÙÒ. √ ‡ÌÓÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠÂ›ÛËÌ·, ˆ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi ۇ̂ÔÏÔ ÙÔ 1958 ·fi ÙË ¢ÈÂıÓ‹ √Ï˘Ìȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ (¢.√.∂) ÛÙÔ∆fiÎÈÔ.

29


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹ ŒÓ· ¿ÏÏÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Â›Ó·È Ë ÛËÌ·›·, Ë ÔÔ›· ηıÈÂÚÒıËΠÙÔ 1920. ™›ÁÔ˘Ú· ÙËÓ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. - ¡·È, ÂÁÒ ÌÔÚÒ Ó· ÙËÓ Í¯ˆÚ›Ûˆ ̤۷ Û ¯›ÏȘ ¿ÏϘ ÛËÌ·›Â˜, ›Â Ô ∫ÒÛÙ·˜. ∂›Ó·È ¿ÛÚË Î·È ¤¯ÂÈ (5) ¤ÓÙ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜: ªÏÂ, Ì·‡ÚÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ, ΛÙÚÈÓÔ Î·È Ú¿ÛÈÓÔ. √È ¤ÓÙ ·˘ÙÔ› ·ÎÏÔÈ Â›Ó·È Âӈ̤ÓÔÈ Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó ÙȘ ¤ÓÙ Ë›ÚÔ˘˜ Ù˘ Á˘. - ÷›ÚÔÌ·È, ∫ÒÛÙ·, ÁÈ·Ù›, ·’ fiÛ· ·ÎÔ‡ˆ, ηٷϷ‚·›Óˆ fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. £¤Ïˆ, Â›Û˘, Ó· Û·˜ ˆ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË Î·È ÙˆÓ ¤ÓÙ ËÂ›ÚˆÓ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∆Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó‡̷, ‰ËÏ·‰‹, ÍÂ¤Ú·Û ٷ ÛÙÂÓ¿ fiÚÈ· ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ¤ÁÈÓ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜, Ì ‚·ıȤ˜ Ú›˙˜ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·. Œ¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› ¿Ú· ÔÏÏ¿ ‚È‚Ï›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ̤¯ÚÈ Î·È ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹. ™Ù· ‚È‚Ï›· ·˘Ù¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, fiÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜, ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È Ù· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. µÈ‚Ï›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜ ‹ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Û·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜, Â›Û˘, ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÛÙÔ ‰È·‰‡ÎÙÈÔ. ∞˜ ¤ÚıÔ˘Ì ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ ¢¿ÊÓ˘. ∞Ó ı˘Ì¿ÛÙÂ, ‹Ù·Ó Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ô˘ οÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ fi¯È. ∂Û›˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô˘ ¤Ú¯ÂÛÙ ÛÙËÓ ·Ï¿Ó· Î·È ·›˙ÂÙÂ, ›ÛÙ ·ıÏËÙ¤˜; Ÿ¯È ‚¤‚·È·. ¶·›˙ÂÙÂ, fiÔÙ ı¤ÏÂÙÂ Î·È fiÛË ÒÚ· ı¤ÏÂÙÂ. ¶·›˙ÂÙÂ, ÁÈ·Ù› Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ. ™ÙËÓ ËÏÈΛ· Û·˜, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ·›˙ÂÙÂ, fiÛÔ ÌÔÚ›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜. ŸÙ·Ó, fï˜, οÔÈÔ˜ Á›ÓÂÈ Ì¤ÏÔ˜ Û ¤Ó·Ó ·ıÏËÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ, οÓÂÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ·ÁÒÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ‰È·ÊfiÚˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ÙÔ˘˜ ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡˜, fiˆ˜ ϤÁÔÓÙ·È, ÙfiÙ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. √ ·ıÏËÙ‹˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÚÒÓ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È Ó· Á˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘. ∞Ó Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÂÈϤÍÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È ‰È·ÎÚÈı›, ÙfiÙ ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ô ·ıÏËÙ‹˜ ·˘Ùfi˜ οÓÂÈ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi. √ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ÚÔÛʤÚÂÈ 30


O ·ı

Ï Ë Ù È ÛÌ

fi˜ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙË Ó EÏÏ¿‰·

‚¤‚·È· ÔÏϤ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Î·È ··ÈÙ› ÌÂÁ¿Ï˜ ı˘Û›Â˜. -ŒÓ·˜ ·ıÏËÙ‹˜ ‰ËÏ·‰‹ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ, Û˘Ó‹ıˆ˜, Ì ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Û ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜; ÚÒÙËÛÂ Ë ª˘ÚÙÒ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÌÔÚ› Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ÌÂÙ¿ Û µ·ÏηÓÈÎÔ‡˜, ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ‹ Î·È ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜; -∞ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÙÛÈ ª˘ÚÙÒ! ŸÌˆ˜, ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ̤ÚÔ˜ Û √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÚÂÎfiÚ ¿Óˆ ·fi οÔÈÔ fiÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ÚÂÎfiÚ ‰Â ÊÙ¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ë ÛÎÏËÚ‹ Î·È ÔχˆÚË ÚÔfiÓËÛË. ∞·Ú·›ÙËÙÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ·fi „˘¯Èο Î·È ÛˆÌ·ÙÈο ¯·Ú›ÛÌ·Ù·, ‰ËÏ·‰‹ ÂÈÌÔÓ‹, ›ÛÌ·, ÙfiÏÌË, ˘ÔÌÔÓ‹, ı¿ÚÚÔ˜ Î.Ï. Ì ٷ ÔÔ›· ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ù· ÔÔ›· Â˘Ù˘¯Ò˜ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˙Ô˘Ó. ¶ÈÛÙ‡ˆ ¢¿ÊÓË, fiÙÈ ¤ÁÈÓ ηٷÓÔËÙfi, ÁÈ·Ù› ¿ÏÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ fi¯È.

31


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹ -∂›¯·Ó Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ fiÏ· fiÛ· Ì·˜ ›·ÙÂ. ¶Ò˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ‹ ÙÔ Ò˜ οÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ıÏËÙ‹˜. ∂ÁÒ ı· ‹ıÂÏ·, fiÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛˆ, Ó· Á›Óˆ ·ıÏ‹ÙÚÈ·. ∆È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· οӈ Î·È Ò˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ; -∫·Ù’ ·Ú¯¿˜, ª˘ÚÙÒ, ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›˜ ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÌÔÚ› Ó· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙÔ ¿ıÏËÌ·, Ô˘ ÛÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÛÔ˘ ˘ԉ›ÍÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ú¯›ÛÂȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. µÏ¤ˆ, fï˜, fiÙÈ Ô ·¤Ú·˜ ¤ÂÛ ϛÁÔ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‹ ȉ¤· Ó· ¿Ù ÛÙËÓ ·Ï¿Ó· ÁÈ· ·È¯Ó›‰È. - ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠Ôχ ÁÈ· fiÏ·!

32


O ·ı

Ï Ë Ù È ÛÌ

fi˜ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙË Ó EÏÏ¿‰·

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ √ÌËÚÈ΋ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ ªÂÚÈο ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Ù˘ √ÌËÚÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·. ™ËÌ›ˆÛ Ì ¤Ó· (✔) Ù· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹.

∞ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· √ÌËÚÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜

∞ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÔ¯‹˜

¶˘ÁÌ·¯›· ¢ÚfiÌÔ˜ ¶¿ÏË √ÏÔÌ·¯›· ∆ÔÍÔ‚ÔÏ›· Ì ÛÙfi¯Ô ¢›ÛÎÔ˜ ∞ÎfiÓÙÈÔ ∞ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›·

33


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

∆· ·ıÏ‹Ì·Ù· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ™ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ıÂÚÈÓ¿ Î·È Ù· ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ √Ï˘Ìȷο ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ٷ ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ, ›Ù Û ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ›Ù ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.

£ÂÚÈÓ¿ √Ï˘Ìȷο ∞ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

34

∞¡∆π¶∆∂ƒπ™∏ ∞¡∆π™º∞πƒπ™∏ ∞ƒ™∏ µ∞ƒø¡ ∂¡√ƒ°∞¡∏ °Àª¡∞™∆π∫∏ ∂¶π∆ƒ∞¶∂∑π∞ ∞¡∆π™º∞πƒπ™∏ π¶¶∞™π∞ π™∆π√¶§√´∞ ∫∞§∞£√™º∞πƒπ™∏ ∫∞¡√∂ ∫∞°π∞∫ ∫∞∆∞¢À™∂π™ ∫√§Àªµ∏™∏ ∫ø¶∏§∞™π∞ ª√¡∆∂ƒ¡√ ¶∂¡∆∞£§√ ª¶∂π∑ ª¶√§ •πº∞™∫π∞ ¶∞§∏ ¶∂∆√™º∞πƒπ™∏

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

¶√¢√™º∞πƒ√ ¶√¢∏§∞™π∞ ¶À°ª∞Ãπ∞ ƒÀ£ªπ∫∏ °Àª¡∞™∆π∫∏ ™∫√¶√µ√§∏ ™√º∆ ª¶√§ ™∆πµ√™ ™À°Ãƒ√¡π™ª∂¡∏ ∫√§Àªµ∏™∏ ∆∞∂∫µ√¡∆√ ∆∑√À¡∆√ ∆√•√µ√§π∞ ∆ƒ∞ª¶√§π¡√ ∆ƒπ∞£§√ À¢∞∆√™º∞πƒπ™∏ Ã∂πƒ√™º∞πƒπ™∏ Ã√∫∂´


O ·ı

Ï Ë Ù È ÛÌ

fi˜ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙË Ó EÏÏ¿‰·

ÃÂÈÌÂÚÈÓ¿ √Ï˘Ìȷο ∞ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ● ● ● ● ●

● ●

BOBSLEIGH (ŒÏÎËıÚÔ) CURLING ¢π∞£§√ LUGE ¶∞°√¢ƒ√ªπ∂™ ● ¶·ÙÈÓ¿˙ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ● ¶·ÙÈÓ¿˙ ÌÈÎÚ‹˜ ›ÛÙ·˜ ● ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ·ÙÈÓ¿˙ Ã√∫∂´ ∂¶π ¶∞°√À Ãπ√¡√¢ƒ√ªπ∞ ● ∫·Ù·‚¿ÛÂȘ ● ÕÏÌ·Ù· ● ∞ÏÈÎfi ● ¢ÚfiÌÔÈ ·ÓÙÔ¯‹˜ ● ÃÈÔÓÔÛ·Ó›‰·

35


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

√ ‚·Ù‹Ú·˜ ™Â ÔÈÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂȉÈÎÔ‡˜ ‚·Ù‹Ú˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË; ∫‡ÎψÛ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË.

1. ™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ 2. ™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ËÌÈ·ÓÙÔ¯‹˜ 3. ™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·ÓÙÔ¯‹˜

36


O ·ı

Ï Ë Ù È ÛÌ

fi˜ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙË Ó EÏÏ¿‰·

∞ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ Ãڈ̿ÙÈÛ ٷ ‰‡Ô ·È‰È¿, Ô˘ ÙÂÚÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘.

37


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

ŸÚÁ·Ó· ÁÈ· ·ÁÒÓ˜ ÛÙ›‚Ô˘ ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙ›‚Ô˘ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó fiÚÁ·Ó·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙÔ˘˜. ™‡Ó‰ÂÛÂ, Ì ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹, Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ fiÚÁ·Ó· Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·.

∞ÎÔÓÙÈÛÌfi˜

¢ÈÛÎÔ‚ÔÏ›·

¢ÚfiÌÔ˜ ÌÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ

™Ê˘ÚÔ‚ÔÏ›·

38


Ï· H Ì ¿

∏ Ì¿Ï· «∆Ô ·Á·Ë̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÔ¯‹ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·» ∏ Ì¿Ï· ›ӷÈ, ·fi Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ· ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ ·È¯Ó›‰È· ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì Ì¿Ï· Ù· ÔÓfiÌ·˙·Ó ÛÊ·ÈÚ›ÛÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ ·È¯Ó›‰È· Ì ÙË ÛÊ·›Ú·, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ Ì¿Ï·˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË. √È Ì¿Ï˜ ÙfiÙ ‹Ù·Ó ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÒÓ, fiˆ˜: Ì¿Ï˜ Ì Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ· ·fi ‰¤ÚÌ· ‹ ·fi ‡Ê·ÛÌ· Î·È ·Ú·ÁÂÌÈṲ̂Ó˜ Ì ·ÏÔÁfiÙÚȯ˜, Ô‡Ô˘Ï· Ô˘ÏÈÒÓ ‹ Î·È Ì ̷ÏÏ› ÚÔ‚¿ÙÔ˘, Ì¿Ï˜ ·fi ͇ÏÔ, ËÏfi ‹ Î·È ¯fiÚÙ·, ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤Ó˜ Ì ÁˆÌÂÙÚÈο Û¯¤‰È·. ∆Ô Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó, Û˘Ó‹ıˆ˜, ÌÈÎÚfi. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Â›¯·Ó ‰È¿ÌÂÙÚÔ ·fi ÙÚ›· ¤ˆ˜ ÂÓÓ¤· ÂηÙÔÛÙ¿. ¶·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì Ì¿Ï·, Ô˘ ¤·È˙·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·.

∏ Ê·ÈÓ›Ó‰·: ◊Ù·Ó, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È, ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÚÔÛÔ›ËÛ˘. √È ·›ÎÙ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÍÂÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, οÓÔÓÙ·˜ Ù¿¯· fiÙÈ ÂÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ÙfiÈ Û οÔÈÔÓ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ÂÓÒ ÙÂÏÈο ÙÔ ÂÙÔ‡Û·Ó Û ¿ÏÏÔÓ. ∞Ó Ô ·›ÎÙ˘ ÍÂÁÂÏÈfiÙ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤È·Ó ÙÔ ÙfiÈ, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¤¯·ÓÂ.

39


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

ª·ÚÌ¿ÚÈÓË ÛÙ‹ÏË. ∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘Û›Ô, ∞ı‹Ó· 500 .Ã.

∆Ô ÎÂÚËÙ›˙ÂÈÓ: ™ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·Ó¿ÁÏ˘ÊË Ì·ÚÌ¿ÚÈÓË ÂÈÎfiÓ· ‚ϤÂȘ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ì Ì¿Ï· Î·È Î·Ì˘ÏˆÙ¤˜ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘˜ Ú¿‚‰Ô˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¯fiθ. ∏ Ì¿Ï· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Û ›ÛË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·È˙fiÙ·Ó.

∂›Û΢ÚÔ˜ ÛÊ·›Ú·: ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÛÂÏ›‰·˜ ‚ϤÂȘ Ó· ·›˙Ô˘Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ì Ì¿Ï·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÁfiÙ·Ó Â›Û΢ÚÔ˜ ÛÊ·›Ú·. ∆ËÓ Ì¿Ï· ÙËÓ ÎÚ·Ù¿ Ô ÚÒÙÔ˜ ·›ÎÙ˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ™ÎÔfi˜ οı ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ¿Óˆ ·fi Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Î·È Ó· ÙËÓ È¿ÛÂÈ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ›‰È·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ÙËÓ ¤Ù·ÍÂ.

∏ Ô˘Ú·Ó›·: ◊Ù·Ó Â›Û˘ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÙÔ ÔÔ›Ô ¤·È˙·Ó Ì Ì¿Ï·. ∆Ô ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô ŸÌËÚÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 40


Ï· H Ì ¿ ∫È ÂΛÓÔÈ ÛÊ·›Ú· ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÔÚÊ˘Ú¤ÓÈ· Î·È Ï·ÌÂÚ‹, Ô˘ Ô ¶fiÏ˘‚Ô˜ ÙËÓ ¤ÊÙÈ·ÍÂ Ô Ù¯ӛÙ˘, Ô ¤Ó·˜ ÙËÓ ¤ÚÚȯÙ ·„ËÏ¿ ÚÔ˜ Ù· ÈÛÎÈÂÚ¿ Ù· Ó¤ÊÈ·, Á¤ÚÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ·fi ÙË Á˘ ÂÙÈfiÙ·Ó ÙfiÙÂ Ô ¿ÏÏÔ˜ ÎÈ ·Ó¿ÂÚ· ÙËÓ ¿Ú·˙ ÙÔ ¯ÒÌ· ÚÈÓ ·ÁÁ›ÍÂÈ. (√‰‡ÛÛÂÈ·, ı 372-376).

™ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, Â›Û˘, fiÙÈ Ë ‚·ÛÈÏÔԇϷ ¡·˘ÛÈο ¤·È˙ Ì ÙȘ ʛϘ Ù˘ Ì ÙfiÈ, fiÙ·Ó ‚ڋΠÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· Ó·˘·Áfi Û ̛· ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ º·È¿ÎˆÓ.

∫·È Û· ¯·Ú‹Î·Ó ıÚÔÊ‹ ÎÈ ·˘Ù‹ ÎÈ ÔÈ ·Ú·ÎfiÚ˜ µÁ¿Ï·Ó ÙȘ ÌfiÏȘ ÎÈ ¤·ÈÍ·Ó ÙË ÛÊ·›Ú· ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. (√‰‡ÛÛÂÈ·, ˙ 99-100).

ª·ÚÌ¿ÚÈÓË ÛÙ‹ÏË. ∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ı‹Ó· 490 .à ∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ 4Ô ·ÈÒÓ· .Ã.

41


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

√È ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Èı·Ófiٷٷ ÙËÓ Ì¿Ï·, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·›˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ·È¯Ó›‰È·, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÎfiÓ·, Û·Ó Ì¤ÛÔ ÚÔı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÚÈÓ ·fi οÔÈÔ ·ÁÒÓ·. ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ·Ú·ÙËÚԇ̠¤Ó· Ó·Úfi ¿Ó‰Ú· Î·È ¤Ó· ·È‰›. √ Ó·Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÈÛÔÚÚÔ› ÌÈ· Ì¿Ï· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ˘ fi‰È. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÁÁ›ÍÂÈ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ Ì ÙËÓ ·Ï¿ÌË ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ. √ Ó·Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÛËÌÂÚÈÓfi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Û ÚÔfiÓËÛË. ∆ËÓ Ì¿Ï· Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ÌÔÚÊ‹, ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÔÈ πÛ·ÓÔ›, ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ó·Î·Ï‡„ˆÓ, Û ¤Ó· Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi. ∂Λ ·ÓÙ›ÎÚ˘Û·Ó, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÌÈ· Ì¿Ï· ÊÙÈ·Á̤ÓË ·fi ηԢÙÛԇΠӷ ·Ó·ˉ¿. ŸÙ·Ó Á‡ÚÈÛ·Ó ›Ûˆ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ¤ÊÂÚ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ì¿Ï˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÈηÓÔ‡˜ Î·È Âȉ¤ÍÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, Ô˘ ¤·È˙·Ó Ì ·˘Ù‹ ÙË Ì¿Ï·. ∂›Ó·È, ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜, Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ!

42


Ï· H Ì ¿ ™ÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Ì¿Ï˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ Ì¤Û· ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜.

¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¶·ÓÙ·˙‹˜: «∆· ÙÚ›· ·È‰È¿» (1880)

Pablo Picasso: «∆Ô ·È‰› Ì ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ» (1901)

ª¿Ï˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‚ϤÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ∂›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ Î·È Û˘ Ó· ¤¯ÂȘ ·›ÍÂÈ Ì ÌÈ· ·ÚfiÌÔÈ· Ì¿Ï·. 43


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹ ŸÙ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ì¿Ï·, ·˘Ù¿ ¤·È˙·Ó Ì ÙfiÈ· ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi οÏÙÛ˜ ·Ú·ÁÂÌÈṲ̂Ó˜ Ì ÎÔ˘Ú¤ÏÈ· ‹ Ì ¤Ó· ÎÔ˘‚¿ÚÈ Ì·ÏÏ›. ÃÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÙfiÈ· ˘‹Ú¯·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1960. ∆· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ Ì¿Ï·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ fiÙÈ Ì·˜ ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó, ¤¯Ô˘Ó ıÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ˘Á›· Ì·˜, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. √ °·ÏËÓfi˜, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ ÙËÓ Â˘ÂÚÁÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Î·È ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ·Û΋ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. «∆Ô ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ Ì¿Ï· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Î·Ï‹ ¿ÛÎËÛË ÁÈ· Ù· fi‰È·, ·ÏÏ¿ Ôχ ηϋ Î·È ÁÈ· Ù· ¯¤ÚÈ· …..£· ηٷϿ‚ÂȘ, Â›Û˘, fiÙÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Á˘ÌÓ¿˙ÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ, ·Ó ÛÎÂÊÙ›˜ fiÙÈ, fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙËÓ ÙÚԯȿ Ù˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È Ó· ÙËÓ È¿ÛÂÈ. ∂›Û˘, Ô ·›ÎÙ˘ ı· Ô͇ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ·». ™‹ÌÂÚ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ ٷ ›‰È·, ‰ÈfiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ Ì¿Ï· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÏËÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ÔÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë. ∂ÈϤÔÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, ‰ÈfiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È¯Ó›‰È· Ì Ì¿Ï· Â›Ó·È ÔÌ·‰Èο. ∞˜ ‰Ô‡Ì ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÂÔ¯‹ Ì·˜, Ô˘ ·›˙ÔÓÙ·È Ì Ì¿Ï·.

44


Ï· H Ì ¿

∏ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛË

∏ ÂÙÔÛÊ·›ÚËÛË

45


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

∆Ô Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ

∏ ¯ÂÈÚÔÛÊ·›ÚÈÛË

46


Ï· H Ì ¿

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ √È Ú·Î¤Ù˜ °È· Ó· ·›ÍÂȘ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ì¿Ï˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È Î·È Ì›· ÂȉÈ΋ ڷΤٷ. ∫¿ı ڷΤٷ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË ÛˆÛÙ‹ ڷΤٷ Û οı ·È¯Ó›‰È.

∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛË (Tennis)

∂ÈÙÚ·¤˙È· ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛË (Table Tennis)

∞ÓÙÈÙ¤ÚÈÛË

47


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

ª¿Ï˜ Î·È ·È¯Ó›‰È· ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓ· ·Ú·ÙËÚ›˜ ÌÂÚÈΤ˜ Ì¿Ï˜. ∫¿ı Ì¿Ï· ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ Î·È Â›Ó·È ÂȉÈο ÊÙÈ·Á̤ÓË ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È. ∂›Ó·È ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜, Ô˘ ÙÂÏÈο ÌÂډ‡ÙËηÓ. √‰‹ÁËÛÂ, Ì ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹, οı Ì¿Ï· ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ·È¯Ó›‰È.

¶ÂÙÔÛÊ·›ÚÈÛË (Volleyball) ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛË (Basketball) À‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË (Water polo) ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ (Football)

ÃÂÈÚÔÛÊ·›ÚÈÛË (Handball) ª¤È˙ÌÔÏ (Baseball) 48


Ï· H Ì ¿

°Ú›ÊÔ˜ ªÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ª¿ÛÎÂÙ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ∞ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· µ, “¯¿ıËΔ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ… øÛÙfiÛÔ, ·Ó ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂȘ οÔȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· ‚ÚÂȘ ‡ÎÔÏ· ÙÔ ÓÈÎËÙ‹. 1. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ·›ÎÙ˘ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÓÔ‡ÌÂÚÔ 5, Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∞, ¤‚·Ï ÙfiÛ· ηϿıÈ·, fiÛ· ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ù˘ ʷӤϷ˜ ÙÔ˘ ·Ó ÙÔ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÂȘ Â› 2.

2. √ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ µ, Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 7, ¤Ù˘¯Â 4 ‰›ÔÓÙ·. 3. √ ηχÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∞ ¤Ù˘¯Â 5 ÙÚ›ÔÓÙ· Î·È 4 ‰›ÔÓÙ·. 4. √ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ µ, Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 9, ¤Ù˘¯Â 5 ‰›ÔÓÙ·. 5. √ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∞ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 1, ¤Ù˘¯Â 2 ‰›ÔÓÙ· ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ·›ÎÙË Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 9, Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ µ.

6. √

·›ÎÙ˘, Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 12, Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ µ, ¤Ù˘¯Â 4 fiÓÙÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ·›ÎÙË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∞, Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 5. µÔ‹ıËÛÂ, Û ·Ú·Î·ÏÒ, ÙÔ ‰È·ÈÙËÙ‹ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ Î·È ÙË ÓÈ΋ÙÚÈ· ÔÌ¿‰·! µ·ıÌÔÏÔÁ›· ÔÌ¿‰·˜ ∞

µ·ıÌÔÏÔÁ›· ÔÌ¿‰·˜ µ

™‡ÓÔÏÔ:

™‡ÓÔÏÔ:

¡È΋ÙÚÈ· ÔÌ¿‰·: __________________________________

49


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

√È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ¢È¿‚·Û ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ‚¿Ï ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ηϿıÈ…

1)

¶fiÛÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ¤¯ÂÈ Ì›· ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ;

3

5

7

‚fiÏÂ˚

Ù¤ÓȘ

Ì¿ÛÎÂÙ

Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘

2) ¶ÔÈ· Ì¿Ï· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ;

Ì¿ÛÎÂÙ

3) ¶ÔÈÔ Á‹Â‰Ô Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ;

‚fiÏÂ˚ 50


Ï· H Ì ¿

√ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ √‰‹ÁËÛ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ…

51


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ µÚ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ϤÍË Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÓÔ‡ÌÂÚÔ. 7 9 2 3 10

4

1 8 6 5

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 52

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ ∏ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ Ì¿Ï·˜ Û ¿ÏÏÔ ·›ÎÙË ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ÌË ‰Â¯Ù› ηϿıÈ ∆Ô Î·Ù¤‚·ÛÌ· Ù˘ Ì¿Ï·˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ·˘Ù‹Ó ∆Ô ÈÔ Ì·ÎÚÈÓfi ηϿıÈ ∏ ÛÙÚÔÊ‹ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi fi‰È ∏ ÔÌ·‰È΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ∏ ·Ú¿‚·ÛË Ô˘ ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ ¿ÓÙ· Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ∏ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ Ì¿Ï·˜ οو ·fi ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ™Â ·˘Ùfi ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ


·ÁˆÁ‹ ‹ Î È æ˘¯Ô ÎÈ Ó Ë Ù

æ˘¯ÔÎÈÓËÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ∏ ÎÔÚ‰¤Ï· ∏ ¢¿ÊÓË, fiˆ˜ ‚ϤÂȘ, ¤¯ÂÈ ÛËΈı› ÛÙÔ ÈÔ „ËÏfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ¤Ù˘¯Â Ì ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· Ù˘ ÌÈ· ˆÚ·›· ηÌ‡ÏË.

53


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

∆Ô Û¯‹Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ª˘ÚÙÒ Ì ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· Ù˘, ϤÁÂÙ·È ÛÈÚ¿Ï. ¶Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËı› ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯ÂÈ; ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË.

1. ∫›ÓËÛË ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ “‰ÂÍÈ¿ - ·ÚÈÛÙÂÚ¿” 2. ∫›ÓËÛË ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ “¿Óˆ - οو” 3. ∫›ÓËÛË ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ “΢ÎÏÈο” 54


·ÁˆÁ‹ ‹ Î È Ù æ˘¯Ô ÎÈ Ó Ë

°È· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ Ì ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· ÙÔ˘ ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ‚ϤÂȘ, ÌÂÙ·ÎÈÓ›ٷÈ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï·. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ¤ ÙÔÓ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Î‡ÎψÛ ÙÔ ÛˆÛÙfi ·ÚÈıÌfi.

√ °È¿ÓÓ˘ ÌÂÙ·ÎÈÓ›ٷÈ

∫›ÓËÛË ¯ÂÚÈÔ‡

1.

¶ÚÔ˜ Ù· ÌÚÔÛÙ¿

¶¿Óˆ - οو

2.

¶ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ

¢ÂÍÈ¿ - ·ÚÈÛÙÂÚ¿

3.

¶ÚÔ˜ Ù· Ï¿È

∫˘ÎÏÈο

55


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

√È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜

√ §Â˘Ù¤Ú˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÛÙÔ ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤ÛÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘, ÂÓÒ Ë ¢¿ÊÓË ÛΤÊÙËΠӷ ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÛÙÔ ÌÂÛ·›Ô Â›‰Ô, ·ÚÁ¿ Î·È ÚÔÛÂÎÙÈο.

56


·ÁˆÁ‹ ‹ Î È Ù æ˘¯Ô ÎÈ Ó Ë

∏ ª˘ÚÙÒ ÙÔÔı¤ÙËÛ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ Î·È Î¿ÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ÛÙÚÔʤ˜, Â› ÙfiÔ˘, ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÒÛÙÂ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘.

√ ∫ÒÛÙ·˜ ÚÔÛ·ı› οÙÈ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ¤Ó· ÙÔ˘ fi‰È Î·È Î¿ÓÂÈ ÛÙÚÔʤ˜ Â› ÙfiÔ˘, ÂÓÒ Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ fi‰È οÓÂÈ ÌÈÎÚ¤˜ ·Ó·ˉ‹ÛÂȘ.

57


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

™ÙÂÊ¿ÓÈ· Î·È ÎÔÓÙ·Ú¿ÎÈ·

√ §Â˘Ù¤Ú˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Ô˘ ‚ϤÂȘ, fiÛË ÒÚ· ÙÔ ÎÔÓÙ·Ú¿ÎÈ ÈÛÔÚÚÔ› ÛÙËÓ ·Ï¿ÌË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË. ∞Ó Ù· ηٷʤÚÂÈ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¤Ó·Ó fiÓÙÔ Î·È ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ˘˜.

58


·ÁˆÁ‹ ‹ Î È Ù æ˘¯Ô ÎÈ Ó Ë

∏ ¢¿ÊÓË, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ú·‚‰¿ÎÈ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi Û¯‹Ì· ÛÙÔ ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÂÓÒ Ë ª˘ÚÙÒ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, Ì ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ Ù˘, ¤Ó· ۈ̷ÙÈÎfi Û¯‹Ì· ÛÙÔ ÌÂÛ·›Ô Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘.

59


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹ ∏ ÔÌ¿‰· ∞ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ·È‰È¿ Ì ٷ ÛÙÂÊ¿ÓÈ· Î·È Ë ÔÌ¿‰· µ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ì ٷ ÎÔÓÙ·Ú¿ÎÈ·. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·.

√Ì¿‰· ∞ 60


·ÁˆÁ‹ ‹ Î È Ù æ˘¯Ô ÎÈ Ó Ë

√Ì¿‰· µ

™¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ›

√Ì¿‰· ∞

√Ì¿‰· µ

™¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ „ËÏfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ™¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ™¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ì ηÌ‡Ï˜ ™¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ì ¢ı›˜ ™¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ì fiÌÔÈ· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Î›ÓËÛË

61


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

∆Ô Û¯ÔÈÓ¿ÎÈ

√ §Â˘Ù¤Ú˘ ·›˙ÂÈ Û¯ÔÈÓ¿ÎÈ, Â› ÙfiÔ˘, ÂÓÒ Ë ª˘ÚÙÒ Ì ÌÂٷΛÓËÛË.

62


·ÁˆÁ‹ ‹ Î È Ù æ˘¯Ô ÎÈ Ó Ë

∏ ¢¿ÊÓË ÌÂÙ·ÎÈÓ› ÙÔ Û¯ÔÈÓ¿ÎÈ Ù˘ ‰ÂÍÈ¿ - ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÂÓÒ Ô ∫ÒÛÙ·˜ οÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ·Ó·ˉ‹ÛÂȘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Û¯ÔÈÓ¿ÎÈ Î·È ÚÔÛ¤¯ÂÈ Ó· ÌËÓ ÙÔ ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ. ∞Ó ÙÔ ·Ù‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ˘˜.

63


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

∫Ô›Ù·Í ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· Î·È ÙË ¢¿ÊÓË ˆ˜ ·›˙Ô˘Ó Û¯ÔÈÓ¿ÎÈ. √ ¤Ó·˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙË Ì›· ·ÎÚË ·fi ÙÔ Û¯ÔÈÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘,ÔȤ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈηÓfiÙËÙ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È Ì ٷ Û¯ÔÈÓ¿ÎÈ· ÙÔ˘˜; ÀÔÁÚ¿ÌÈÛ ÙȘ ‰‡Ô, Ô˘ ÙȘ ıˆÚ›˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ··Ú·›ÙËÙ˜.

64

™˘ÓÂÚÁ·Û›·

∫ÈÓËÙÈÎfi Û˘¯ÚÔÓÈÛÌfi

¢‡Ó·ÌË

∂˘ÎÈÓËÛ›·

∫ÈÓËÙÈÎfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi


·ÁˆÁ‹ ‹ Î È Ù æ˘¯Ô ÎÈ Ó Ë

∏ ¢¿ÊÓË Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜, fiˆ˜ ‚ϤÂȘ, ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ٷ ‰‡Ô Û¯ÔÈÓ¿ÎÈ· Î·È ÙÔ °È¿ÓÓË. ∆Ô ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ··ÈÙ› ÌfiÓÔ ÎÈÓËÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂȘ Ê·ÓÙ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË. ¢ÔΛ̷Û ӷ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Î·È Û˘, ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÙÂ, fiÏÔÈ Ì·˙›, ÁÓˆÛÙ¿ ·È¯Ó›‰È·.

65


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

∆· Ï·ÛÙȯ¿ÎÈ· ªÂ ¤Ó· Ï¿ÛÙÈ¯Ô ‰Â̤ÓÔ ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ fiÌÔÚÊ· ÁˆÌÂÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù·. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÁÚ¿„ ÛÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ, οو ·fi οı ÂÈÎfiÓ·, ÔÈ· ÁˆÌÂÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ì ٷ Ï·ÛÙȯ¿ÎÈ· ÙÔ˘˜.

66


·ÁˆÁ‹ ‹ Î È Ù æ˘¯Ô ÎÈ Ó Ë

67


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

∆· ۈ̷ÙÈο Û¯‹Ì·Ù· ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ Î·È ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ì ¤Ó· “¡·È” ‹ ¤Ó· “Ÿ¯È”. ∫‡ÎψÛ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË.

68

1.

∆· ۈ̷ÙÈο Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¿

¡·È

Ÿ¯È

2.

∆· ۈ̷ÙÈο Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿

¡·È

Ÿ¯È

3.

∆· ۈ̷ÙÈο Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È Â˘ı›˜

¡·È

Ÿ¯È

4.

∏ ÂÈÎfiÓ· ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Î·Ì‡Ï˜

¡·È

Ÿ¯È

5.

∆· ·ÓıÚˆ¿ÎÈ· Â›Ó·È fiÏ· ·ÁfiÚÈ·

¡·È

Ÿ¯È

6.

∆· ·ÓıÚˆ¿ÎÈ· Â›Ó·È fiÏ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·

¡·È

Ÿ¯È

7.

∆· ·ÓıÚˆ¿ÎÈ· Â›Ó·È Ù· ÌÈÛ¿ ÎÔÚ›ÙÛÈÈ· Î·È Ù· ÌÈÛ¿ ·ÁfiÚÈ·.

¡·È

Ÿ¯È


·ÁˆÁ‹ ‹ Î È MÔ˘ÛÈÎ Ô Î È Ó Ë Ù

ªÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹

69


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

ªÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· ªÂ Ù· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ·›ÍÔ˘Ì ÌÔ˘ÛÈ΋, Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì·˜ Î·È ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ Ì·˜. ∫¿ı ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‹¯Ô Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ·. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ fiÚÁ·Ó·. √ÚÈṲ̂ӷ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ·. £˘Ì¿Û·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜; °Ú¿„ Ò˜ ϤÁÂÙ·È ÙÔ Î·ı¤Ó·.

70


ÁˆÁ‹ · ‹ Î MÔ˘ÛÈÎ Ô Î È Ó Ë ÙÈ

71


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

◊¯Ô˜ Î·È Î›ÓËÛË ∫¿ı ΛÓËÛË Â›Ó·È Û· Ó· ÎÚ‡‚ÂÈ Ì¤Û· Ù˘ ¤Ó·Ó ‹¯Ô! ∫Ô›Ù·Í ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜. ∆Ô Î·Ú¿‚È, Ù· ¯ÂÏȉfiÓÈ·, ÙÔ ÛÎÈÔ˘Ú¿ÎÈ, fiÏ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. ÕÊËÛ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÛÔ˘ ÂχıÂÚË Î·È ÛΤ„Ô˘ Ì ÔÈÔ fiÚÁ·ÓÔ ı· Û˘Ófi‰Â˘Â˜ ÙËÓ Î¿ı ΛÓËÛË. £¤ÏÂȘ Ó· ÙÔ ÁÚ¿„ÂȘ ÛÙÔ ÎÂÓfi ÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi οı ÂÈÎfiÓ·; ªÔÚ›˜ Ó· ÛÎÂÊÙ›˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÔÚÁ·Ó¿ÎÈ·, Ù· ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜. ªÔÚ›˜, fï˜, Ó· ÛÎÂÊÙ›˜ Î·È Î¿ÔÈÔ ¿ÏÏÔ fiÚÁ·ÓÔ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛˆÛÙfi Î·È Ï¿ıÔ˜! ∞ÚΛ Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÔ˘.

72


ÁˆÁ‹ · ‹ Î MÔ˘ÛÈÎ Ô Î È Ó Ë ÙÈ

¢Â ı· ‹Ù·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ‰ÂȘ Î·È ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÛÔ˘ Î·È Ó· ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì·˙› ÙÔ˘˜; 73


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

¢È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ∫¿ı ‹¯Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·. ∞˘Ù‹ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‹ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ÙÔÓ ·Ú¿ÁÂÈ. Ãڈ̿ÙÈÛ Ì ÌÏ ¯ÚÒÌ· ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· fiÚÁ·Ó·, Ù· ÔÔ›· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‹¯Ô Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ·. Ãڈ̿ÙÈÛÂ, Ì ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· fiÚÁ·Ó·, Ù· ÔÔ›· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‹¯Ô Ì ÌÈÎÚ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ·.

74


ÁˆÁ‹ · ‹ Î MÔ˘ÛÈÎ Ô Î È Ó Ë ÙÈ

¢È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ΛÓËÛ˘ Ÿˆ˜ οı ‹¯Ô˜, ¤ÙÛÈ Î·È Î¿ı ΛÓËÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ‰È¿ÚÎÂÈ·. Œ¯ÂȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ, Ò˜ ÎÔÏ˘Ì¿ ¤Ó·˜ ·ÎÓÔ˜ ÛÙË Ï›ÌÓË; ªÂ ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û· Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÌÈ· ··Ï‹ ·ÙÂÏ›ˆÙË ÁÚ·ÌÌ‹. ŒÓ· ÚÔÌfiÙ fï˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÎÔÊÙ¤˜. ¢È·‰¤¯ÂÙ·È ·fiÙÔÌ· Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË. ¶ÈÔ Î¿Ùˆ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ‰‡Ô fiÚÁ·Ó·. ªÂ ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô fiÚÁ·Ó· ı· Û˘Ófi‰Â˘Â˜ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ·ÎÓÔ˘ Î·È Ì ÔÈÔ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÚÔÌfiÙ; ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ì ٷ fiÚÁ·Ó·.

75


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

¶·Ú¿ÍÂÓ˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜ ™ÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ·›˙Ô˘Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ·ÏÈ¿ ‚·Ú¤ÏÈ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÎÈ ¿ÏÏ· ÌÂÙ·ÏÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÚˆÙfiÙ˘˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó «Ù·„È¿»! √ ÎfiÛÌÔ˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ. ¢Â ¯¿ÓÂÈ Â˘Î·ÈÚ›·. ∞ÚΛ ÙÔ Î¤ÊÈ Î·È Ë Ê·ÓÙ·Û›·!

∫¿Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó˘ÔÌÔÓ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘. ÿÛˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ¤Ù·Ì·. ∞Ó ÙÔ ‚ÚÂȘ, ı· ÙÔ ÛÒÛÂȘ! £· ÙÔ˘ ¯·Ú›ÛÂȘ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ˙ˆ‹. ∆È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó·Î‡ÎψÛË! ªÔÚ›˜ Î·È Ó· ÙÔ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂȘ. £¤ÏÂȘ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ ÙË ‰ÈÎÈ¿ Û·˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·; ªÔÚ›Ù ӷ Û˘ÓÔ‰¤„ÂÙ Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Û·˜, ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ·; 76


ÁˆÁ‹ · ‹ Î MÔ˘ÛÈÎ Ô Î È Ó Ë ÙÈ

ƒ˘ıÌfi˜ Î·È ÌÂψ‰›· ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌfi Î·È ÌÂψ‰›·. ªÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ ¤¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·. ŸÙ·Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿. ŸÙ·Ó Ô Ú˘ıÌfi˜ ̤ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ·ÏÏ¿ Ë ÌÂψ‰›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫Ô›Ù·Í ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯¤‰È·. µ¿ÏÙ’ ÙÔ˘˜ ¯ÚÒÌ· Î·È Î¿Ó ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿. º·ÓÙ¿ÛÔ˘ fiÙÈ ÊÙÈ¿¯ÓÂȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. Œ¯ÂȘ ÙÔ Ú˘ıÌfi Î·È ‚¿˙ÂȘ ÙË ÌÂψ‰›·. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ÒÛÙ ӷ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ë Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË.

77


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

ƒ˘ıÌfi˜ Î·È ¯ÔÚfi˜ ∫¿ı Ϸfi˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡˜, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÙË ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘ ÁÏÒÛÛ·. ªÂ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ÙÔ˘, ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘. µ·Ï˜, ÚÔ‡Ì·, fiÏη, Ù·Ú·Ó٤Ϸ, ÙÛ¿ÌÈÎÔ, ηϷ̷ÙÈ·Ófi... ¶fiÛÔÈ ¯ÔÚÔ›, fiÛ˜ ¯ÒÚ˜!

78


ÁˆÁ‹ · ‹ Î MÔ˘ÛÈÎ Ô Î È Ó Ë ÙÈ

∫¿ı ¯ÔÚfi˜ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫¿ı ÌÈ· ·’ ·˘Ù¤˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰ÈÎÈ¿ Ù˘ ÌÂψ‰›·, ·ÏÏ¿ fiϘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi! √ ¯ÔÚfi˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi Ì ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ fiÓÔÌ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÔÚԇ̠ӷ ¯ÔÚ¤„Ô˘Ì ηϷ̷ÙÈ·Ófi Ì ÔÏϤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ŸÙ·Ó ¯ÔÚ‡ԢÌÂ, ·Îԇ̠ÙÔ Ú˘ıÌfi, ÙË ÌÂψ‰›· Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜, ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó. √ Ú˘ıÌfi˜ Ì·˜ ‚ÔËı¿ Ó· Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÙԇ̠̠ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Ô˘ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Ì·˙› Ì·˜. ∏ ÌÂψ‰›· Î·È ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ Í˘ÓÔ‡Ó ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Ì·˜. 79


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

ªÔ˘ÛÈ΋, ÏfiÁÔ˜, ΛÓËÛË ™ÙÔ Ì¿ıËÌ· ¯ÔÚ‡ԢÌÂ, ··ÁÁ¤ÏÏÔ˘ÌÂ, ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÌÂ…

∆fiÙ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜ ÔÈ ∂ÓÓ¤· ªÔ‡Û˜. ∏ ∫ÏÂÈÒ, Ë ÌÔ‡Û· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Á¤Ê˘Ú· ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ÙÔ ·ÚfiÓ. ¶¿Óˆ ÛÙË Á¤Ê˘Ú· ¯ÔÚ‡ÂÈ Ë ∆ÂڄȯfiÚË, Ë ÌÔ‡Û· ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡. ŒÚ¯ÂÙ·È Ó· Ì·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ, Ó· Ì·˜ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ¯ÔÚfi ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ «Ù¤Ú„Ë» ÙÔ˘. ∆Ô ¯ÔÚfi Ù˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ì’ ¤Ó·Ó ·˘Ïfi Ë ∂˘Ù¤ÚË, Ë ÌÔ‡Û· Ù˘ ·˘ÏËÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∏ √˘Ú·Ó›·, Ë ÌÔ‡Û· Ù˘ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, ¤Ú¯ÂÙ·È ÂÙÒÓÙ·˜ Î·È ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì ‹ÏÈÔ˘˜ ÎÈ ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ∆fiÙ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ë ∂Ú·ÙÒ ··ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÔÈ‹Ì·Ù·, Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·Á¿Ë. ŒÂÈÙ·, ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÛÙË Á¤Ê˘Ú· Ë ÎÔÚ˘Ê·›·, Ë ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ ∫·ÏÏÈfiË, Ë ÌÔ‡Û· ÙÔ˘ ËÚˆÈÎÔ‡ ¤Ô˘˜. ¶›Ûˆ Ù˘, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ̿ÛΘ, Ë ªÂÏÔ̤ÓË, ÌÔ‡Û· Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Î·È Ë £¿ÏÂÈ·, Ë ÌÔ‡Û· Ù˘ Έ̈‰›·˜. 80


ÁˆÁ‹ · ‹ Î MÔ˘ÛÈÎ Ô Î È Ó Ë ÙÈ

∆ËÓ ÔÌ‹ ÎÏ›ÓÂÈ Ë ¶ÔχÌÓÈ·, ÌÔ‡Û· Ù˘ ÌÈÌÈ΋˜, Ô˘ Ì Âȉ¤ÍȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó Î·È Ë Á¤Ê˘Ú· ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÎÏ›ÓÂÈ. ª¤ÓÂÈ fï˜ Ë ¤ÌÓ¢ÛË, Ë ·Ó¿ÌÓËÛË Î·È Ë ÚÔÛ‰ÔΛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË… 81


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

∆Ô ÙÚ¤ÓÔ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ŸÙ·Ó ÁÚ¿ÊÂȘ, Ë ‰·ÛοϷ ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ‚¿˙ÂȘ ÙÔÓ ÙfiÓÔ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ Û˘ÏÏ·‚‹. º·ÓÙ¿ÛÔ˘ Ò˜ ı· ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ¤Ó· ΛÌÂÓÔ, ·Ó ÔÈ ÙfiÓÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈ˙·Ó Í·ÊÓÈο Ó· ÌÔ˘Ó Û fiÔÈ· Û˘ÏÏ·‚‹ ‹ıÂÏ·Ó! √ ÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏ·‚ÒÓ ‰›ÓÔ˘Ó Ú˘ıÌfi ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ì·˜. ∏ ÔÌÈÏ›·, fiˆ˜ Î·È Ë Î›ÓËÛË, ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌfi. £· ÛÔ˘ ÚÔÙ›ӈ ¤Ó· ›ڷ̷. ∞Ó ı¤ÏÂȘ, ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔ «ÙÚ¤ÓÔ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡». ∂›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi ›ÛÈ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ôχ¯ÚˆÌ· ‚·ÁfiÓÈ·. ™ÙÔ Î·ı¤Ó· ¯ˆÚ¿ ÌÈ· ϤÍË ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi Û˘ÏÏ·‚ÒÓ Î·È ÙÔÓÈÛÌfi. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙË Ï¤ÍË Ô˘ ¯ˆÚ¿ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‚·ÁfiÓÈ. ¶fiÛ˜ Û˘ÏÏ·‚¤˜ ¤¯ÂÈ; ¶Ô‡ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È; ªÔÚ›˜ Ó· ÛÎÂÊÙ›˜ ÎÈ ¿ÏϘ Ù¤ÙÔȘ ϤÍÂȘ ÁÈ· Ó· ÊÔÚÙÒÛÂȘ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ‚·ÁfiÓÈ·;

ÙÒÚ·

82


ÁˆÁ‹ · ‹ Î MÔ˘ÛÈÎ Ô Î È Ó Ë ÙÈ

Û‹ÌÂÚ·

∞¿ÁÁÂÈÏ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È Ú˘ıÌÈο ÙȘ ϤÍÂȘ, ÙË ÌÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË, Û· Ó· ÂÚÓ¿ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ·fi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ¯Ù‡· ·Ï·Ì¿ÎÈ ÛÙȘ ÙÔÓÈṲ̂Ó˜ Û˘ÏÏ·‚¤˜, ÂÓÒ ÛÙȘ ¿ÙÔÓ˜, ¯Ù‡· Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÌËÚÔ‡˜ ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ ÛÔ˘. ∆Ô ›ڷ̷ ÙÂÏ›ˆÛÂ. ¶Ò˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÔ Î¿ı ÙÚ¤ÓÔ;

83


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

∏ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ÿˆ˜ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ϤÍÂȘ, ÊÚ¿ÛÂȘ, ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜, ¤ÙÛÈ Î·È Î¿ı ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË. Œ¯ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÌÈ· ‰ÔÌ‹. ∞Ó ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÚÔÛÂÎÙÈο ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ, fiÙÈ Ù· ̤ÚË Ù˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ·ÎÔÏÔ˘ı›·. ŒÓ·˜ ÙÚfiÔ˜, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›·, Â›Ó·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì ٷ ̤ÚË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ó· ÂÈÓÔ‹ÛÔ˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ηı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. ªÔÚԇ̠ӷ ÙȘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ‰ÔÌ‹.

∞∞'∞∞'...

∞'

∞' ∞µ∞µ

µ

µ ∞µ∞°

∞ 84

µ

°


ÁˆÁ‹ · ‹ Î MÔ˘ÛÈÎ Ô Î È Ó Ë ÙÈ

¢Ô̤˜, ̤ÚË, ÊfiÚÌ· £¤ÏÂȘ Ó· ‚ÚÂȘ Ò˜ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Î·È Ù› ›‰Ô˘˜ ‰Ô̤˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó; ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ Ôχ ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfi˜ ÁÈ· Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ›̷ÛÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Î·È ·Ú·ÙËÚËÙÈÎÔ› ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘. ŸÙ·Ó, fï˜, Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ, ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ˘¤Úԯ˜ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜.

85


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

∂ȉÒÏÈ· ¯ÔÚ¢ÙÒÓ ·fi ÙÔ ¶·Ï·›Î·ÛÙÚÔ ∫Ú‹Ù˘: ªÔ˘ÛÂ›Ô ∏Ú·ÎÏ›Ԣ

86


˜ XÔÚfi

ÃÔÚfi˜ ÃÔÚfi˜ Î·È Ì‡ıÔ˜ √ ¯ÔÚfi˜ Â›Ó·È ‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙ· ‚¿ıË ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ¯ÔÚfi Ì ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ¢›· Û ÌÈ· ÛËÏÈ¿ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. √ ∫ÚfiÓÔ˜, ıÂfi˜ ÙÔ˘ √˘Ú·ÓÔ‡, ›¯Â ¿ÚÂÈ ÁÈ· Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÙË ƒ¤·, ÙË ı¿ Ù˘ Á˘. √ ıÂfi˜ ∫ÚfiÓÔ˜ ¤ÙÚˆÁ οı ·È‰›, Ô˘ ÁÂÓÓÔ‡ÛÂ Ë ƒ¤·, ÂÂȉ‹ ÊÔ‚fiÙ·Ó fiÙÈ, fiÙ·Ó ı· ÌÂÁ¿ÏˆÓÂ, ı· ÙÔ˘ ¤·ÈÚÓ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó Ë ƒ¤· Á¤ÓÓËÛ ÙÔ ÌÈÎÚfi ¢›·, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÛÒÛÂÈ, Ù‡ÏÈÍ ÌÈ· ¤ÙÚ· ÛÙ· Û¿ÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ̈ÚÔ‡ Î·È ÙËÓ ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ∫ÚfiÓÔ. ∂ΛÓÔ˜ ÙËÓ Î·Ù¿È ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ, fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌˆÚfi, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ¤ÙÚ·.

∂ÏÏËÓÈ΋ ª˘ıÔÏÔÁ›·-∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ (1986, ÙfiÌÔ˜ 2)

87


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹ ŒÍˆ ·fi ÙË ÛËÏÈ¿, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ô ∫ÚfiÓÔ˜ Ù· ÎÏ¿Ì·Ù· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ¢›·, ¯fiÚ¢·Ó ÔÈ ∫Ô˘Ú‹Ù˜, ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ Ù· Í›ÊË ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ Ô ¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ ∫Ô˘ÚËÙÒÓ ‚Ô‹ıËÛ ÙÔ ıÂfi ¢›· Ó· ˙‹ÛÂÈ.

∂ÏÏËÓÈ΋ ª˘ıÔÏÔÁ›·-∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ (1986, ÙfiÌÔ˜ 2)

88


˜ XÔÚfi

√ ¯ÔÚfi˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·

∞Ú¯·˚ÛÙÈÎfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ì ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¯ÔÚÔ‡ ·Ó‰ÚÒÓ.

√È ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, fiˆ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ Ï·Ô›, ¤‰ÈÓ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ ¯ÔÚfi. √ ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ ›¯Â ÂÈ, fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô˘ ‰Â ¯ÔÚ‡ÂÈ, Â›Ó·È ·ÌfiÚʈÙÔ˜. ÃfiÚ¢·Ó Û fiϘ ÙȘ Â›ÛË̘ ÙÂÏÂÙ¤˜ Î·È ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·fi ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÁ›·, ÁÏ˘Ù¿ Î·È ÙÔȯÔÁڷʛ˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ·fi ÁÚ·Ù¿ ΛÌÂÓ·.

∞Ú¯·˚ÛÙÈÎfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ì ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¯ÔÚÔ‡ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ªÔ˘ÛÂ›Ô ™·ÌÔıÚ¿Î˘ 340 .Ã.

89


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

√ ¯ÔÚfi˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ…

∫¤Ú΢ڷ 17Ô˜ ·ÈÒÓ·˜

…Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ™ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓË ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ·Ó ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÎfiÓ·, ¯fiÚ¢·Ó Û οı ¢ηÈÚ›·, Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰ÈÓfiÙ·Ó.

90


˜ XÔÚfi

∂Óı‡ÌËÌ· ™ÈÙ›·˜. ∫ÚËÙÈÎfi˜ ¯ÔÚfi˜. (∞. ƒ¿ÊÙË, ÃÔÚfi˜ 1900. £¤·ÙÚÔ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ ¢. ™ÙÚ¿ÙÔ˘. ∂Ή. ∆ÚfiÔ˜ ∑ˆ‹˜).

√È Í¤ÓÔÈ ÂÚÈËÁËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜, ı·‡Ì·˙·Ó ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ªÂÚÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ù˘ÒıËÎ·Ó Û οÚÙ˜, Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, οÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÁÓˆÛÙ‹ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘.

91


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

∆· ÚÔÁοÙÛÈ· √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ¯ÔÚfi˜ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ¤ıÈÌ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ¯fiÚ¢·Ó Ì ÙȘ ηϤ˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÂÛȤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì·ÛηÚÂ̤ÓÔÈ… ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜!

ƒÔÁηÙÛ¿ÚÈ·: ª·ÎÚ˘ÎÒÌË £ÂÛÛ·Ï›·˜ (·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Á¿ÌÔ˘ fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ú¤· ÙˆÓ Ì·ÛηÚÂÌ¤ÓˆÓ ÌfiÓÔ ¿Ó‰Ú˜: ∞Ú¯Â›Ô ª. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘)

™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ‚ϤÂȘ ÌÈ· ·Ú¤· Ì·Ûηڿ‰ˆÓ ·fi ÙËÓ ª·ÎÚ˘ÎÒÌË £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ·Ú¤· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· Á¤ÚÔ, ÌÈ· ÁÚÈ¿, ÌÈ· Ó‡ÊË, ¤Ó· Á·ÌÚfi, ¤Ó·Ó ·¿ Î·È ÚÔÁοÙÛÈ·. ™ÙË £ÂÛÛ·Ï›· “ÚÔÁοÙÛÈ·” ϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÔÚÔ‡Ó Ì¿Ûη ·fi ‰¤ÚÌ· ˙ÒÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÎÚÂÌ·Ṳ̂ӷ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ·. ∂›Ó·È ¤ıÈÌÔ, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÛÙÔ ‰ˆ‰ÂοÌÂÚÔ fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È, Ó· ÙÚÈÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ·fi Û›ÙÈ Û Û›ÙÈ, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ƒÔÁηÙÛ¿ÚÈÎÔ. 92


˜ XÔÚfi

∞˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi˜

∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ §. ¢Ú·Ó‰¿ÎË, Ô ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ¯ÔÚfi. ∞ã¤Î‰ÔÛË 1993.

√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ› ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ‰ÚÒÌÂÓÔ Ù˘ “ªԇϷ˜” ÛÙË ¡¿Ô˘Û· Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ™ÙÔ ‰ÚÒÌÂÓÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ù˘ ·ÔÎÚÈ¿˜, Ô ÚˆÙÔ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜ ·˘ÙÔۯ‰ȿ˙ÂÈ. ™‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ ‚ϤÂȘ ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÙÔ ¯ÔÚfi Ô‰ËÁÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿.

93


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

ªÈÌËÙÈÎfi˜ ¯ÔÚfi˜

∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ §. ¢Ú·Ó‰¿ÎË, Ô ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ¯ÔÚfi. ∞㠤ΉÔÛË 1993.

√ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ¯ÔÚfi˜ Â›Ó·È ‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙÔÓ ÙfiÔ, Ù· ‹ıË Ù· ¤ıÈÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∏ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ¯¤ÏÈ·, Ù· ÔÔ›· ‰›ÓÔ˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ˘˜ „·Ú¿‰Â˜. °È ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¯ÔÚ‡ԢÓ, fiˆ˜ ‚ϤÂȘ ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ÌÈÌÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ ¯¤ÏÈ.

94


˜ XÔÚfi

∆Ô ¶È¤ÚÈ

∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ §. ¢Ú·Ó‰¿ÎË, Ô ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ¯ÔÚfi. ∞ã¤Î‰ÔÛË 1993.

∆Ô È¤ÚÈ Â›Ó·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ¯ÔÚfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ÔÚ‡ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √È ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÌÈÌÔ‡ÓÙ·È Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡: ¶ˆ˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó ÙÔ È¤ÚÈ, ÙÔ˘ ‰È·‚fiÏÔ˘ ÔÈ Î·ÏÔÁ¤ÚÔÈ; ªÂ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘˜* ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó Î·È ÙÔ „ÈÏÔÎÔÛÎÈÓ›˙Ô˘Ó… ……… * ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ .¯. Ì ÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ,… Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜,… Ì ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘˜… Î.Ï. 95


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· fiÚÁ·Ó· ¶ÔÏÏÔ› ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ› Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi fiÚÁ·Ó· Ù· ÔÔ›· ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ηÙËÁÔڛ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Á·›ÓÂÈ Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘˜. √È Î·ÙËÁÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ ›ӷÈ:

ªÂÌ‚Ú·Ófiʈӷ

¡Ù·Ô‡ÏÈ

¡Ù¤ÊÈ Ì ˙‹ÏÈ·

∆Ô˘ÌÂϤÎÈ

ºÏÔÁ¤Ú·

°Î¿˚ÓÙ·

∞ÂÚfiʈӷ

96

∑Ô˘ÚÓ¿˜


˜ XÔÚfi

ÃÔÚ‰fiʈӷ

ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ

§·ÁÔ‡ÙÔ

§‡Ú·

π‰Èfiʈӷ

∑›ÏÈ·

∫Ô˘‰Ô‡ÓÈ

ƒÔοӷ ͇ÏÈÓË

§·Ï›ÙÛ˜

∆· fiÚÁ·Ó· ·˘Ù¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂψ‰›Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Ô›ËÛË Î·È ÙÔ ¯ÔÚfi, ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ·fi ÁÂÓÈ¿ Û ÁÂÓÈ¿ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi.

97


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

∑˘ÁȤ˜ Î·È ÎÔÌ·Ó›Â˜ ¢‡Ô fiÚÁ·Ó· Ì·˙› ϤÁÔÓÙ·È ˙˘ÁÈ¿.

ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ ∆¤¯Ó˘ ÛÙ· µÒÚÔ˘ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘.

™ÙË ÛÙÂÚÈ·Ó‹ ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ˙˘ÁȤ˜. ¢‡Ô ˙Ô˘ÚÓ¿‰Â˜ (¤Ó·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂψ‰›· Î·È ¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ›ÛÔ) Î·È ÙÔ ÓÙ·Ô‡ÏÈ, fiˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓ·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ˙˘ÁÈ¿.

∂§§∏¡π∫∞ §∞´∫∞ ª√À™π∫∞ √ƒ°∞¡∞. ∂Ή. ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ∞ı‹Ó· 2000.

98


˜ XÔÚfi ªÂÙ¿ ÙÔ 19Ô ·ÈÒÓ·, ÙȘ ˙˘ÁȤ˜ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÎÔÌ·Ó›Â˜ Ì ÎÏ·Ú›ÓÔ, ‚ÈÔÏ›, Ï·Ô‡ÙÔ, ÓÙ¤ÊÈ Î·È Û·ÓÙÔ‡ÚÈ.

∂§§∏¡π∫∞ §∞´∫∞ ª√À™π∫∞ √ƒ°∞¡∞. ∂Ή. ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ∞ı‹Ó· 2000

™‹ÌÂÚ·, ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÎÔÌ·Ó›Â˜, fiÙ·Ó ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ‰˘Ô ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·.

∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ §. ¢Ú·Ó‰¿ÎË, √ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ¯ÔÚfi ∞’ ¤Î‰ÔÛË 1993.

99


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ §·˚Τ˜ ·ÚÔÈ̛˜ ∞Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi οÔȘ ϤÍÂȘ, ı· Ì¿ıÂȘ Ï·˚Τ˜ ·ÚÔÈ̛˜, Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔ ¯ÔÚfi. ¢˘Ô Ï·ÏÔ‡Ó Î·È ÙÚÂȘ ¯ — — — — Ô ˘ — . à — — — — — Î˘Ú¿ ™Ô˘ÛÔ‡ ÎÈ’ ¤¯Â ÎÈ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ∆ÒÚ· Ô˘ Ì‹Î·Ì ÛÙÔ ¯ — — — , ı· ¯ — — — „ — — — — . ŸÔÈÔ˜ Â›Ó·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¯ — — — ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ͤÚÂÈ. ªÔÓ·¯fi˜ ÛÔ˘ ¯ — — — —  ÎÈ fiÛÔ ı¤ÏÂȘ ‹‰·.

100


˜ XÔÚfi

∆· Ï·ÏÔ‡ÌÂÓ·… ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·. °Ú¿„ ÙÔ fiÓÔÌ· fiÛˆÓ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ï·›ÛÈÔ.

101


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

∫Ú˘ÙfiÏÂÍÔ √È Ï¤ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÎÚ˘ÊÙ›. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙȘ ‚ÚÂȘ Î·È Ó· ÙȘ ΢ÎÏÒÛÂȘ.

§

ª

π

£

π

ª

§

µ

ƒ

Ã

ƒ

¡

À

ƒ

À

§

À

ƒ

¡

°

£

§

π

ª

ø

π

ª

π

¡

À

π

¡

π

¡

ø

π

ƒ

°

¡

æ

ƒ

°

À

¢

π

¢

ƒ

π

ƒ

∂£πª∞ £∂™™∞§π∞ ∫π¡∏™∏ §∞µ∏ §Àƒ∞ Ã∞™∞¶π∞ øª√π ∫∞ƒ∞°∫√À¡∞ 102

√ƒ°∞¡∞ ¶∞§∞ª∞∫π∞ ƒÀ£ª√™ ™Àƒ∆√ ª√À™π∫∏ ∆ƒ∞°√À¢π √¶∞ ¶√¢∞ƒ∞∫π ¡∏™π


˜ XÔÚfi

∫Ú˘ÙfiÏÂÍÔ

¶Ô˘ Â›Ó·È ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ;

Ã

π

ƒ

À

ª

¡

§

ƒ

À

ƒ

¢

π

ƒ

π

ƒ

º

º

º

ª

À

À

ø

°

Ã

æ

¡

π

£

ª

ø

§

ª

§

ƒ

¡

ª

µ

π

¡

º

π

§

Ã

ƒ

ø

¢

§

π

ø

¡

ƒ

ª

¡

π

Ã

π

¡

¡

º

ƒ

π

∞•π∂™ ∞¶√§§ø¡∞™ ∞ƒª√¡π∞ ∏Ã√™ ∫∞™∂∆π¡∞ ∫π¡∏™∏

∫ƒ√À™∆∞ ∫Àªµ∞§∞ ª∞ƒ∞∫∂™ ¡∆∂ºπ √ƒº∂∞™ ¶π∞∆π¡π

ƒÀ£ª√™ ™πø¶∏ ∆ƒπ°ø¡√ ºƒ∞™∏ Ã∂πƒ√∆Àª¶∞¡√ Ã√ƒ√™ 103


º˘ÛÈ΋ AÁˆÁ‹

∫·Ïfi ηÏÔη›ÚÈ! 104


ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ™¯ÔÏ›·. ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË, fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ, ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7, ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (ºEK 1946, 108, Aã).

BIB§IO™HMO

∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright), ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.

ΦΥΣ ΑΓ  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA