Page 1

Eικαστικά A΄& B΄∆ηµοτικού Tετράδιο Eργασιών


ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ YΠOEPΓOY ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Θωµάς Zωγράφος, Kαθηγητής Kαλλιτεχνικών B/θµιας Eκπαίδευσης ∆ηµήτρης Mπέσσας, Kαθηγητής Eικαστικών στο Π.T.∆.E. ∆υτικής Mακεδονίας Eλεονόρα Mπέσσα, ∆ασκάλα Όλγα Zιρώ, Aπόφοιτος A.Σ.K.T, M.A. Iστορίας της Tέχνης Σωτηρία Λαζάρου, Σχολική Σύµβουλος Kαλλιτεχνικών Mαθηµάτων B/θµιας Eκπαίδευσης Σταµάτης Σινιώρης, ∆άσκαλος Eύα Mπαζού, Σκιτσογράφος - Eικονογράφος Bασιλική Aναστασοπούλου, Φιλόλογος Γιώργος Σιγάλας, Σύµβουλος Kαλλιτεχνικών Mαθηµάτων του Π.I.

Iωάννης Tσιρίκος, ∆άσκαλος Kωνσταντίνος Πανιάρας, Eικαστικός Kαλλιτέχνης ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.

Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: «Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων» ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ηµήτριος Γ. Bλάχος Οµότιµος Καθηγητής του Α.Π.Θ Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Πράξη µε τίτλο:

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού µε βάση το ∆ΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το ∆ηµοτικό και το Nηπιαγωγείο» Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Τύπας Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αναπληρωτής Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Οικονόµου Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηµατοδοτούµενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 25% από εθνικούς πόρους.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Θωµάς Zωγράφος

∆ηµήτρης Mπέσσας

Eλεονόρα Mπέσσα

ANA∆OXOΣ ΣYΓΓPAΦHΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε.

Eικαστικά A΄& B΄∆ηµοτικού Tετράδιο εργασιών

OPΓANIΣMOΣ EK∆OΣEΩΣ ∆I∆AKTIKΩN BIBΛIΩN AΘHNA


ªÈÎÚÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ OÈ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·‰›Ô˘ Û·˜ Â›Ó·È ·ÓÔȯ٤˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. M ·ÊÔÚÌ‹ fiÛ· ›‰·ÙÂ Î·È Ì¿ı·Ù ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ı· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Û·˜ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ Ù¤¯Ó˘. ŒÓ· ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ Ô˘ ı· Ê˘Ï¿ÍÂÙÂ Î·È ı· Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¿ÓÙ· Ó· Û·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ –οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÙÔ ·ÓÔ›ÁÂÙ– fiÙÈ ˘‹ÚÍ·ÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ÌÈÎÚÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›. T· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÌÔχ‚È·, ÔÈ Ì·Úη‰fiÚÔÈ, Ù· ·ÛÙ¤Ï, Ù· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ¯·ÚÙÈ¿ ı· ·ψıÔ‡Ó Û fiϘ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·‰›Ô˘ Û·˜. £· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÁÚ·Ì̤˜, ı· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó Û¯‹Ì·Ù· Î·È ı· ÛÙÔÏ›ÛÔ˘Ó Ì ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÎfiÛÌÔ.

5


T· ÛΛÙÛ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ‚ϤÂȘ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛΛÙÛ· ı· ͤÚÂȘ fiÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó...

ŒÚÁ· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ

π‰¤Â˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜

√È ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜

¶·Ú·ÙËÚÒ ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

6


¶ÂÚȯfiÌÂÓ· E N O T H T A A : MÔÚʤ˜ ·fi ÁÚ·Ì̤˜, Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· ∞1. ¶·ÓÙÔ‡ ÁÚ·Ì̤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞2. √ ÎfiÛÌÔ˜ fiÏÔ˜ Ì ۯ‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞3. ∏ Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞4. ªÔÚʤ˜... ·fi Î·È ....................................... ∞5. Ãڈ̷ÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 12 14 16 18

E N O T H T A B : MÈÎÚfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË µ1. ªÂ ÙÔ ÈÓ¤ÏÔ Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ʇÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . µ2. ∏ ·Ï¤Ù· ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . µ3. ¶ÚfiÛˆ· Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . µ4. ŒÓ· ·È‰› ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ Ù’ ¿ÛÙÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . µ5. ∆¤¯ÓË Ù˘ Á˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 24 26 28 30

E N O T H T A ° : K·È ¿ÏϘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· °1. ™ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ª˘Ù·Ú¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °2. ªÈÎÚ¿ ÁÏ˘Ù¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °3. ∞ȈÚÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °4. ¶·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °5. ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÊÚÔ‡Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32 33 34 36 38

E N O T H T A ¢ : T·Í›‰È· ÛÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ¢1. ∆·Í›‰È· Ì ÙÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Ù˘ ¯·Ú¿˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢2. ÕÓıÚˆÔÈ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢3. ∫·Ú¿‚È Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢4. ∆Ô Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢5. √ ¶¿Ô˘Ï ∫Ϥ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ¤Ó· ·È‰› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 43 44 45 46

...K·È ¿ÏϘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Û¤Ó· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

7


EÓfiÙËÙ· A MÔÚʤ˜ ·fi ÁÚ·Ì̤˜, Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·


A1. ¶·ÓÙÔ‡ ÁÚ·Ì̤˜ ∆È ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ¿Óˆ Û ¤Ó· ¯·ÚÙ› ·Ó ÙÔ ÙÛ·Ï·ÎÒÛÂȘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÍÂÙ˘Ï›ÍÂȘ (ÂÈÎ. 1,2);

2

1

∆۷ϿΈÛ ¤Ó· ¯·ÚÙ›, ÍÂÙ‡ÏÈͤ ÙÔ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ì ̷Úη‰fiÚÔ˘˜ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›.

10

™¯Â‰›·Û ‚Ô˘Ó¿, οÌÔ˘˜, ÔÙ¿ÌÈ·... ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÙÔ›Ô. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ͢ÏÔÌÔÁȤ˜, Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜, ÎËÚÔÌÔÁȤ˜ Î·È fiϘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ¤Ì·ı˜.


EÓfiÙËÙ· A

MÔÚʤ˜ ·fi ÁÚ·Ì̤˜, Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· ªÔÚ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÁÚ·Ì̤˜ Ì ‚ÒÏÔ˘˜;

1

µÔ˘Ù‹ÍÙ ‚ÒÏÔ˘˜ Û ٤ÌÂÚ˜, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ˘˜ Ó· Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó ¿Óˆ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ¯·ÚÙ› Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙÂ Ù˘¯·›Â˜ ÁÚ·Ì̤˜ (ÂÈÎ.1).

™¯Â‰›·Û ‰¤ÓÙÚ· Ì ÎÏ·‰È¿ Î·È ÔÏÏ¿ ʇÏÏ·. ™Î¤„Ô˘ Ô‡ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ¯ÔÓÙÚ¤˜ Î·È Ô‡ ÏÂÙ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜.

11


A2. O ÎfiÛÌÔ˜ fiÏÔ˜ Ì ۯ‹Ì·Ù·

1

2

∞Ó·Î¿Ï˘„Â Î·È Û¯Â‰›·Û Ì ÙÔ ÌÔχ‚È ÛÔ˘ ¿Óˆ ÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù· Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ¤ Ù· (ÂÈÎ. 1, 2).

12

™¯Â‰›·Û ÌfiÓÔ Ì ۯ‹Ì·Ù· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ı¤ÏÂȘ Î·È ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ¤ Ù· Ì ̷Úη‰fiÚÔ˘˜.


EÓfiÙËÙ· A

MÔÚʤ˜ ·fi ÁÚ·Ì̤˜, Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· ªÂ ÔÈ· Û¯‹Ì·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ ·ÁˆÙfi, ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ (ÂÈÎ.1);

2

1

ªÂ ·ÎÏÔ, ÙÚ›ÁˆÓÔ Î·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Û¯Â‰È¿Û·Ì ¤Ó· ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ (ÂÈÎ. 2). ™¯Â‰›·ÛÂ Î·È ÂÛ‡ Ì ۯ‹Ì·Ù· Ô‰‹Ï·Ù·, ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ‰¤ÓÙÚ·, Û›ÙÈ· Î·È ·ÂÚfiÛٷٷ. Xڈ̿ÙÈÛ ٷ Û¯¤‰È¿ ÛÔ˘ Ì ̷Úη‰fiÚÔ˘˜ .

13


∞3. ∏ Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘ «∏ ‰·ÛοϷ ˙‹ÙËÛ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ Ì Ú¿ÛÈÓÔ Î·È Î·Ê¤ ¯ÚÒÌ·... ŒÓ·˜ ÌÈÎÚÔ‡Ï˘, Ô˘ ›¯Â ¤ÛÂÈ ·fi ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ, ›¯Â Ì˘Ú›ÛÂÈ ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ, ›¯Â ηı‹ÛÂÈ ÛÙ· ÎÏ·‰È¿ ÂÓfi˜ ‰¤ÓÙÚÔ˘, ‹Ú ÙÔ ÌÔ‚ Î·È ÙÔ ÔÚÙÔηϛ Î·È ÙÔ ÌÏÂ Î·È ÙÔ ÚÔ˙ Î·È ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ...» Afi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ §¤Ô ªÔ˘ÛοÏÈ· ¡· ˙ÂȘ, Ó’ ·Á·¿˜ Î·È Ó· Ì·ı·›ÓÂȘ.

14

¢È¿ÏÂÍ ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Ôχ¯ÚˆÌÔ ‰¤ÓÙÚÔ.


EÓfiÙËÙ· A

MÔÚʤ˜ ·fi ÁÚ·Ì̤˜, Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·

™¯Â‰›·Û ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ì·ÏfiÓÈ·, ·ÂÚfiÛٷٷ Î·È ¯·ÚÙ·ÂÙÔ‡˜. °¤ÌÈÛ ٷ Û¯¤‰È¿ ÛÔ˘ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙȘ ͢ÏÔÌÔÁȤ˜.

15


∞4. MÔÚʤ˜... ·fi

ηÈ

Ÿˆ˜ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ¤ÙÛÈ Î·È ÔÈ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜, Ù· Û¯‹Ì·Ù· Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ.

16

µ¿Ï ٷ ‰Èο ÛÔ˘ ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ¡ÙÈÌÈʤ. ∞Ó ı¤ÏÂȘ, ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ¿ÏÏ· Û¯‹Ì·Ù· Î·È ÁÚ·Ì̤˜.


EÓfiÙËÙ· A

MÔÚʤ˜ ·fi ÁÚ·Ì̤˜, Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·

√ Ì¿ÁÔ˜ ÊfiÚÂÛÂ Î·È Ù· ‰‡Ô ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÙÔ˘ Î·È ÎÚ‡ÊÙËΠ›Ûˆ ·fi ÁÚ·Ì̤˜ Î·È Û¯‹Ì·Ù·. •Â¯ÒÚÈÛ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È Ù· Û¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ¤ Ù· Ì ̷Úη‰fiÚÔ˘˜ Î·È Ê·Ó¤ÚˆÛ¤ ÙÔÓ.

17


∞5. Xڈ̷ÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· √ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ۯ‰›·ÛÂ Î·È ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ·ÚÈıÌÔ‡˜ ̤۷ Û ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛÂ Î·È Ù· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·.

18

ªÂ ¢ı›˜ Î·È Î·Ì‡Ï˜ ÊÙÈ¿Í ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È Î¿Ó ̤۷ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ù· ‰Èο ÛÔ˘ Ôχ¯ÚˆÌ· ·È¯Ó›‰È·. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›˜ ÌÔχ‚È· Î·È Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜.


EÓfiÙËÙ· A

MÔÚʤ˜ ·fi ÁÚ·Ì̤˜, Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· ∏ ∂ÈÚ‹ÓË ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ Ì ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜: ʈÙÂÈÓ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û ÛÎÔ‡ÚÔ ÊfiÓÙÔ Î·È ÛÎÔ‡Ú· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û ʈÙÂÈÓfi ÊfiÓÙÔ (ÂÈÎ.1). ∫¿ÓÂ Î·È ÂÛ‡ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ ‹ Ì fiÔȘ ϤÍÂȘ ı¤ÏÂȘ. ™¯Â‰›·Û ÚÒÙ· Ì ÙÔ ÌÔχ‚È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ¤ Ù· Ì ̷Úη‰fiÚÔ˘˜.

19


EÓfiÙËÙ· B MÈÎÚfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË

ºÙÈ¿Í ÛÙÔ ÌÏÔÎ ÛÔ˘ ¤Ó· ÙÔ›Ô ÌfiÓÔ Ì ÁÚ·Ì̤˜. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Î·È fiϘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ¤Ì·ı˜.

21


µ1. ªÂ ÙÔ ÈÓ¤ÏÔ Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ʇÛ˘ ¢ÈÏÒÓÔ˘Ì ¤Ó· ¯·ÚÙ› ÛÙË Ì¤ÛË. ™ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ì ÙÔ ÊÙÂÚfi ÌÈ·˜ ÂÙ·ÏÔ‡‰·˜ Ì ٤ÌÂÚ˜. ∆ÔÔıÂÙԇ̠¿Óˆ Ù˘ ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÙËÓ Ȥ˙Ô˘ÌÂ. ∞ÓÔ›ÁÔ˘Ì ÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È Ë ÂÙ·ÏÔ‡‰· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË (ÂÈÎ.1,2,3).

1

22

3

2

™¯Â‰›·Û ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÈÛ‹ ÂÙ·ÏÔ‡‰· Î·È ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ¤ ÙËÓ Ì ÔÏÏ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·. ¶ÚfiÛÂÍ ÙÔ ¤Ó· ÊÙÂÚfi Ó· Â›Ó·È ›‰ÈÔ Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ. ∞Ó ı¤ÏÂȘ, ÛÙfiÏÈÛ ٷ ÊÙÂÚ¿ Î·È Ì ¿ÏÏ· Û¯‹Ì·Ù·. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÌÔχ‚È· ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È Í˘ÏÔÌÔÁȤ˜ ‹ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÒÌ·.


EÓfiÙËÙ· B

MÈÎÚfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË ªÂ ÙÔ ÌÔχ‚È ÛÔ˘ ۯ‰›·Û ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ÛÙfiÏÈÛ ٷ ϤÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ „·ÚÈÔ‡. ªÂ ÏÂÙÔ‡˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ ‚¿Ï ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙ· Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÊÙÈ¿ÍÂȘ. ∫¿Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ „¿ÚÈ, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ۯ‰ȿÛÂȘ Ù· ϤÈ· ÙÔ˘. ∞Ó ı¤ÏÂȘ, ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Î·È ¿ÏÏ· „¿ÚÈ· Î·È ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ ÙÔ ‚˘ıfi.

23


µ2. ∏ ·Ï¤Ù· ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ

24

¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ٷ ÁÚ·ÌÌÔÏÔ‡ÏÔ˘‰· Ô˘ ˙ˆÁڷʛ۷Ì Ì ÏÂÙÔ‡˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ Î·È Í˘ÏÔÌÔÁȤ˜. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙË ÛÂÏ›‰· Ì ٷ ‰Èο ÛÔ˘.


EÓfiÙËÙ· B

MÈÎÚfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË

............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. .............................................................

°Ú¿„ ¤Ó· Ô›ËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛ¤ ÙÔ Ì ٷ ‰Èο ÛÔ˘ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·.

25


B3. ¶ÚfiÛˆ· Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó

26

∂È˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ Ì ÎËÚÔÌÔÁȤ˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ŒÏÏËÓ· ΈÌÈÎÔ‡ ËıÔÔÈÔ‡ ¡Ù›ÓÔ˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘.


EÓfiÙËÙ· B

MÈÎÚfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË

µ¿ÊÔ˘Ì ٷ ÚfiÛˆ¿ Ì·˜ Î·È ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ÎÏfiÔ˘Ó ÛÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÙÛ›ÚÎÔ Ù˘ Ù¿Í˘.

™¯Â‰›·Û Ì ÌÔχ‚È ¤Ó· ÚfiÛˆÔ Î·È Ì ÎËÚÔÌÔÁȤ˜ ÌÂÙ¿ÙÚ„¤ ÙÔ Û ÎÏfiÔ˘Ó.

27


µ4. ŒÓ· ·È‰› ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ Ù’ ¿ÛÙÚ· ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ô ıfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙÂÚÔÛÎÔ›Ԣ Î·È ÌÈ· Ì·ÁÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¤Ó·ÛÙÚÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÌÚÔ˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜. √ Ô˘Ú·Ófi˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ¿ÛÙÚ·!

28

Ãڈ̿ÙÈÛ ْ ·ÛÙ¤ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜ Ì ̷Úη‰fiÚÔ˘˜. ºÙÈ¿Í ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙË ‚ϤÔ˘Ó ÔÈ ·ÛÙÚÔÓfiÌÔÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÙËÏÂÛÎfiÈÔ.


EÓfiÙËÙ· B

MÈÎÚfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË «...∂›Ó·È fiˆ˜ ÙÔ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È. ∞Ó ·Á·¿˜ ¤Ó· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û’ ¤Ó· ·ÛÙ¤ÚÈ, Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÁÏ˘Îfi Ó· ÎÔÈÙ¿˜ ÙËÓ Ó‡¯Ù· Ù· Ô˘Ú¿ÓÈ·. ŸÏ· Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ·Óı›ÛÂÈ...» Afi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∞ÓÙÔ˘¿Ó ¡Ù ™·ÈÓ ∂͢ÂÚ‡ √ ªÈÎÚfi˜ ¶Ú›ÁÎÈ·˜

2

√ Ô˘Ú·Ófi˜ ¿ÓıÈÛ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ· Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ∫ϛ۠ٷ Ì¿ÙÈ·, Ê·ÓÙ¿ÛÔ˘ ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÓıÈṲ̂ÓÔ Ô˘Ú·Ófi Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ¤ ÙÔÓ.

29


µ5. T¤¯ÓË Ù˘ Á˘

1

2

∏ ª·Ú›· Û ¤Ó·Ó ÂÚ›·Ùfi Ù˘ ÛÙË Ê‡ÛË Ì¿˙„ ʇÏÏ·, ÎÔ¯‡ÏÈ·, ‚fiÙÛ·Ï·, ÎÏ·‰È¿ Î·È ¯fiÚÙ·, Ù· ¿ψÛ Û ¤Ó· ¯·ÚÙ›, ۯ‰›·Û ٷ ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ (ÂÈÎ.1), Ù· ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛÂ Î·È ¤ÊÙÈ·Í ÌÈ· fiÌÔÚÊË Û‡ÓıÂÛË (ÂÈÎ. 2). ™˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ Î·È ÂÛ‡ Ù· ‰Èο ÛÔ˘ ˘ÏÈο, ÊÙÈ¿Í ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ Û‡ÓıÂÛË Î·È ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ¤ ÙËÓ Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÌÔχ‚È· Î·È ÎËÚÔÌÔÁȤ˜.

30


EÓfiÙËÙ· ° K·È ¿ÏϘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·


°1. ™ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ª˘Ù·Ú¿ √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª˘Ù·Ú¿˜ › fiÙÈ ·Á·¿ÂÈ Ù· ·ÛÚfiÌ·˘Ú· Û¯¤‰È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ Ôχ¯ÚˆÌÔ˘˜ ›Ó·Î˜. ¶ÚÔÙÔ‡ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ Ì ¯ÚÒÌ·Ù· ¤Ó· ¤ÚÁÔ, οÓÂÈ ÔÏÏ¿ Û¯¤‰È· ÁÈ’ ·˘Ùfi.

1. ™¯Â‰›·Û Ì ÌÔχ‚È Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÛÔ˘ ı¤Ì·Ù·.

32

2. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Â·Ó·Ï¿‚ÂȘ Ù· ›‰È· Û¯¤‰È· Î·È Á¤ÌÈÛ¤ Ù· Ì ÔÏÏ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Î·È Û‡ÁÎÚÈÓ ٷ Û¯¤‰È· Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù¿ ÛÔ˘. ∂Û‡ ÔÈ· ·Á·¿˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ;


EÓfiÙËÙ· °

K·È ¿ÏϘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·

°2. ªÈÎÚ¿ ÁÏ˘Ù¿

2 1

ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì Ì ËÏfi ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ. ∞ÊÔ‡ ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ Ô ËÏfi˜, ÙȘ ¯ÚˆÌ·Ù›˙Ô˘Ì Ì ٤ÌÂÚ˜ (ÂÈÎ.1). ¢ÔΛ̷ÛÂ Î·È ÂÛ‡ Ó· οÓÂȘ Ù· ‰Èο ÛÔ˘ ·È¯Ó›‰È· Ì ËÏfi Î·È ¯ÚÒÌ· (ÂÈÎ. 2).

AKPO™TIXI¢A

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ·ÎÚÔÛÙȯ›‰· 1. °_

1. Afi ·˘Ù‹Ó ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔÓ ËÏfi.

2. § _ _ _ _

2. ŒÙÛÈ Â›Ó·È Ô ËÏfi˜ fiÙ·Ó ÙÔÓ Ï¿ıÔ˘ÌÂ.

3. Y _ _ _ _

3. °È· ÙÔÓ ËÏÔÏ¿ÛÙË, Ô ËÏfi˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ...

4. ¶ _ _ _ _

4. MÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙË Ï¿ÛË. E›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜ Ì ÓÂÚfi Î·È ¯ÒÌ·.

5. T Â Ú · Î fi Ù ·

5. ŒÙÛÈ Ï¤ÁÂÙ·È Ô ËÏfi˜ fiÙ·Ó „Ëı›.

6. H _ _ _ _

6. ™ÙÂÁÓÒÓÂÈ ÙÔÓ ËÏfi.

7. ™ _ _ _ _ _ _

7. °›ÓÂÙ·È Ô ËÏfi˜ fiÙ·Ó ÛÙÂÁÓÒÓÂÈ.

MÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ÁχÙË;

33


°3. ∞ȈÚÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È·

1

¶·Ú·Ù‹ÚËÛ Ò˜ ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙȘ Û˘ÚÌ¿ÙÈÓ˜ ÎÚÂÌ¿ÛÙÚ˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‚¿ÚË (ÂÈÎ.1).

2

34

3

∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ ٷ Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÎÚÂÌ¿ÛÙÚ˜ οÓÔÓÙ·˜ Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· (ÌfiÌÈϘ) Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ó (ÂÈÎ. 2,3). ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ٷ ›‰È· ¯ÚÒÌ·Ù·.


EÓfiÙËÙ· °

K·È ¿ÏϘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ™‡ÁÎÚÈÓ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫¿ÏÓÙÂÚ (ÂÈÎ. 1) Ì ÙË ˙˘Á·ÚÈ¿.

µÚ›Ù ÌÈ· ˙˘Á·ÚÈ¿ Î·È Ê¤ÚÙ ÙËÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜. ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙ›Ù Ì ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›·.

1 2

¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ∫¿ÏÓÙÂÚ. ™Â ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi Ù· ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ô˘ ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÛÂÏ›‰· 64 ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÔ˘;

¶Ò˜ ı· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ Ë Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ˙˘Á·ÚÈ¿; (ÂÈÎ. 2)

ªÔÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÚ·Ì¿Ï˜ Ì ٷ ÌfiÌÈϘ Î·È ÙȘ ˙˘Á·ÚȤ˜; ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ Ì ÙÔ˘˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ ÛÔ˘ ÌÈ· ÙÚ·Ì¿Ï·.

35


°4. ¶·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· (ÛÂÏ. 65-68) οӷÌ ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ºÙÈ¿Í·Ì ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ì·˜ Ì ÔÏÏ¿ ˘ÏÈο Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜. •Â¯¿Û·Ì fï˜ Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘ÌÂ.

36

¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂȘ ÔÏÏ¿ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˘ÏÈο ÌÔÚ›˜: ÌÔχ‚È·, Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜, ͢ÏÔÌÔÁȤ˜, ÎËÚÔÌÔÁȤ˜ Î·È ÛÙ˘Ïfi.


EÓfiÙËÙ· °

K·È ¿ÏϘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·

¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ¤ÚÁÔ Î·È ÁÚ¿„ Ì ÔÈ· ˘ÏÈο Î·È ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ¤ÁÈÓ·Ó ·) Ù· ‰¤ÓÙÚ· Î·È Ù· Ì·ÏfiÓÈ·: .............................................................................................. ‚) ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ: ..................................................................................................................... Á) Ù· Û›ÙÈ· Î·È Ù· ÙÚ¤Ó·: ...................................................................................................... ‰) Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·: ...................................................................................................................

37


°5. ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÊÚÔ‡Ù·

∞fi ÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î¿ı ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∆Û·ÚÔ‡¯Ë; ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ÊÚÔ‡Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· Û ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó...

38

¶ÔÈ· ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ; ™›ÁÔ˘Ú· ı· ¤¯ÂȘ οÔÈÔ ÏfiÁÔ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ ٷ ÊÚÔ‡Ù· Ù˘ Î·È Ù’ ¿ÏÏ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘, fiˆ˜ Ù· ·Ó·Î¿Ï˘„˜ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∆Û·ÚÔ‡¯Ë.


EÓfiÙËÙ· °

K·È ¿ÏϘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∏ ºˆÙÂÈÓ‹ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÊÚÔ‡Ù· Î·È ‚ڋΠ·ÈÓ›ÁÌ·Ù· Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÙÔ˘˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó.

«ÃÚ˘Û·Ê¤ÓÈÔ Â›Ì·È ÙfiÈ, ÙÔ ¯Ú˘Û¿ÊÈ ÌÔ˘ ÂÙ¿˜, ÛÙÔ ˙Ô˘Ì› ÌÔ˘ ͉Ȅ¿˜».

«∫›ÙÚÈÓÔ Î·È Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ ÎÈ ·fi ÂÚÈ‚fiÏÈ ·ÊÚ¿ÙÔ».

..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ Ì ٷ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÌÔχ‚È· ÛÔ˘ Ù· ÊÚÔ‡Ù· Ô˘ ı¤ÏÂȘ Î·È ÁÚ¿„ ‰›Ï· ÙËÓ ·ÚÔÈÌ›· ‹ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ı· ‚ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó·.

39


µÚ·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÊÚÔ‡ÙÔ Î·È ºÚÔ‡ÙÔ Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ: ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ¶¿Ô˘Ï ∫Ϥ ÛÙ· ‰‡Ô ¤ÚÁ· ÙÔ˘. ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÔÈÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ Î·È ÁÈ·Ù›;

∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ ‰‡Ô ›‰È· ÊÚÔ‡Ù· Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰Â›ÍÂȘ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿.

40

º·ÓÙ¿ÛÔ˘ ¤Ó· ‰È¿ÏÔÁÔ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¤Ó· ·È‰› Î·È ÛÙ· ÊÚÔ‡Ù· ÙÔ˘ ¶¿Ô˘Ï ∫ϤÂ. ¶·È‰›:..................................................................................................................................... µÚ·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÊÚÔ‡ÙÔ: ............................................................................................................ ºÚÔ‡ÙÔ Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ:.......................................................................................................... ¶·È‰›:..................................................................................................................................... ºÚÔ‡ÙÔ Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ:.......................................................................................................... ¶·È‰›:..................................................................................................................................... µÚ·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÊÚÔ‡ÙÔ: ............................................................................................................ ¶·È‰›:.....................................................................................................................................


EÓfiÙËÙ· ¢ T·Í›‰È· ÛÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ


¢1. ∆·Í›‰È· Ì ÙÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Ù˘ ¯·Ú¿˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘

42

µ¿Ï ٷ ‰Èο ÛÔ˘ ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙË ‚·Ï›ÙÛ· ÙÔ˘ ∞ÎÚÈı¿ÎË. °¤ÌÈÛ ÙË ÛÂÏ›‰· Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ‚·Ï›ÙÛ˜ Ì ÔÏÏ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Û¯‹Ì·Ù·. ºÚfiÓÙÈÛ Û οı ۯ‹Ì· Ó· ‚¿ÏÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯ÚÒÌ·.


EÓfiÙËÙ· ¢

T·Í›‰È· ÛÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ

¢2. ÕÓıÚˆÔÈ ÛÙË ÛÂÈÚ¿

¶¤ÓÙ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ· ÛÙË ÛÂÈÚ¿... §Â›Ô˘Ó ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜, Ù· Û¯‹Ì·Ù· Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÙÔ˘˜... £˘Ì‹ÛÔ˘ Ù· ·ÓıÚˆ¿ÎÈ· ÙÔ˘ °·˝ÙË.

43


¢3. ∫·Ú¿‚È Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ

44

∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ Ì ÙÔ˘˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ͢ÏÔÌÔÁȤ˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ηڿ‚È Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ÙÔ˘˜ ÈÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜.


EÓfiÙËÙ· ¢

T·Í›‰È· ÛÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ

¢4. ∆Ô Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ °Ú¿„ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ͷӿ ‰È¿ÊÔÚ· ¿¯ÚËÛÙ· ˘ÏÈο Î·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¯Ú‹ÛÈ̘ ηٷÛ΢¤˜. ™ÙÔÓ ¿‰ÂÈÔ ¯ÒÚÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ Ì ͢ÏÔÌÔÁȤ˜ ‹ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ ¿¯ÚËÛÙ· ˘ÏÈο Ô˘ ¿ÏÏ·Í·Ó ÌÔÚÊ‹ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ·È¯Ó›‰È· Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜.

ÕÓıÚˆÔ˜-ÚÔÌfiÙ Ì ¯·ÚÙfiÎÔ˘Ù· ·fi Á¿Ï·Ù· Î·È ¯˘ÌÔ‡˜. ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ...........................................................

45


¢5. √ ¶¿Ô˘Ï ∫Ϥ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ¤Ó· ·È‰›

™›ÁÔ˘Ú· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫ϤÂ. ŸÌˆ˜ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘. ªÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ‚ÔËı‹ÛÂȘ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Ó· Í·Ó·‚Ú› ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘;

46

ª·‡ÚÔ, ΛÙÚÈÓÔ, ηʤ... ¤Ó·, ‰‡Ô, ÙÚ›·... ÊÙÈ¿Í ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Ú˘ıÌÈÎfi.


EÓfiÙËÙ· ¢

T·Í›‰È· ÛÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ∆È Ó· ϤÂÈ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ∫ϤÂ; £· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ ·˘Ù‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË; °›Ó ÂÛ‡ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È Ô Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜.

£˘Ì‹ÛÔ˘ fiÙÈ ¤Ó·˜ ›Ó·Î·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ...

∂Û‡ Ì ÙÈ ı· ‹ıÂϘ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ; ™¯Â‰›·Û Ì ÙÔ ÌÔχ‚È ÛÔ˘ ÂÛ¤Ó· Î·È ÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÛÔ˘.

47


48

ªÂ ¤Ó· ÌÔχ‚È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ¿Óˆ, οو, ‰ÂÍÈ¿, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÊÙÈ¿Í ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ fiÏË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· οÓ ٷ Û›ÙÈ· Ó· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÔ˘Ó Ì ¯ÚÒÌ·Ù·.


EÓfiÙËÙ· ¢

T·Í›‰È· ÛÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ

1

ªÈ· ÌÔÓ·¯È΋ ηÙÔÈΛ· ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Ô ¶¿Ô˘Ï ∫Ϥ (ÂÈÎ. 1).

§›Á· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó Î·È ¿ÏÏ· Û›ÙÈ· ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·. ∏ ηÙÔÈΛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÌfiÓË Ù˘... ŒÁÈÓ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË fiÏË. ™¯Â‰›·ÛÂ Î·È ¿ÏÏ· Û›ÙÈ· ¿Óˆ ÛÙ· Û¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÁÚÒÓ Î·È ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ ÙËÓ Ó¤· fiÏË.

49


...∫·È ¿ÏϘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Û¤Ó· ™Â ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ·fiÏ·˘ÛË. ªfiÓÔ˜ ‹ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÁÂÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Û·˜ Ì fiÌÔÚʘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÌÔÚ›Ù ӷ ÛÎÂÊÙ›ÙÂ Î·È ¿ÏϘ ȉ¤Â˜, ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ȉ¤Â˜, Ô˘ ı· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· Ôχ fiÌÔÚʘ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜!!!

50


∂¡√∆∏∆∞ ∞. ª√ƒº∂™ ∞¶√ °ƒ∞ªª∂™, ™Ã∏ª∞∆∞ ∫∞π Ãøª∞∆∞ ∞1. ∆π∆§√™ ª∞£∏ª∞∆√™: «¶·ÓÙÔ‡ ÁÚ·Ì̤˜» 1. ºÙÈ¿Í ÔÏϤ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ì ԉÔÓÙÔÁÏ˘Ê›‰Â˜, ηϷ̿ÎÈ·, ÎψÛÙ¤˜, ÎÔÚ‰¤Ï˜ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ı¤ÏÂȘ Î·È ÎfiÏÏËÛ¤ Ù˜ ÛÙÔ ÌÏÔÎ ÛÔ˘. 2. ª·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ÔÏϤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·›˙ÔÓÙ·˜: ™Â Ï·ÛÙÈο ÔÙ‹ÚÈ· ·Ú·ÈÒÛÙ ٤ÌÂÚ˜ Ì ÓÂÚfi Î·È ‚Ô˘Ù‹ÍÙ ̤۷ Û¿ÁÎÔ˘˜. ¶ÚÔÛ¯ÙÈο Û‡ÚÂÙ ÙÔ˘˜ Û¿ÁÎÔ˘˜ ¿Óˆ Û ¯·ÚÙ› ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ, ı· ÊÙÈ¿ÍÂÙÂ Ù˘¯·›Â˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ì ÔÏÏ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·. 3. ªÂ ηÌ‡Ï˜ Î·È Â˘ı›˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ۯ‰ȿÛÂȘ ·ÓıÚÒÈÓ· ÚfiÛˆ·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ ٷ ÚfiÛˆ· Ô˘ ı· ÊÙÈ¿ÍÂȘ. ∞2. ∆π∆§√™ ª∞£∏ª∞∆√™: «O ÎfiÛÌÔ˜ fiÏÔ˜ Ì ۯ‹Ì·Ù·» 1. ∫fi„ ¤Ó· ÔÚÙÔοÏÈ ÛÙË Ì¤ÛË, ·Ú·Ù‹ÚËÛ ٷ Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È Û¯Â‰›·Û¤ Ù· ÛÙÔ ÌÏÔÎ ÛÔ˘. ∫¿Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ì ¿ÏÏ· ÊÚÔ‡Ù· (Ì‹Ï·, Úfi‰È·, ·¯Ï¿‰È· Î.Ï.). £· ÂÎÏ·Á›˜ ·fi Ù· Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ. 2. ™Î¤„Ô˘ ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÙÔ Û¯Â‰È¿ÛÂȘ ÌfiÓÔ Ì ·ÎÏÔ˘˜. ŒÓ· ¿ÏÏÔ Ì ·ÎÏÔ˘˜ Î·È ÙÚ›ÁˆÓ· Î·È ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Ì ÙÚ›ÁˆÓ·, ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Î·È Î‡ÎÏÔ˘˜. ∞Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÚÔÛ¯ÙÈο Á‡Úˆ ÛÔ˘, ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÔÏÏ¿ Ù¤ÙÔÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∞3. ∆π∆§√™ ª∞£∏ª∞∆√™: «∏ Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘» 1. ¶¿Ú ٷ ÙÚ›· ‚·ÛÈο ¯ÚÒÌ·Ù· (ΛÙÚÈÓÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ, ÌÏÂ), οÓ ÙȘ Ì›ÍÂȘ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Î·È ÛÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÚfiÛıÂÛ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ¿ÛÚÔ˘ Î·È Ì·‡ÚÔ˘. ∆È ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙ· Ó¤· ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ı· ÊÙÈ¿ÍÂȘ; 2. ÕψÛÂ Ù˘¯·›· ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ, ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ÙÔ ÌÏ ¿Óˆ Û ¤Ó· ¯·ÚÙ›. ŸÙ·Ó ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡, ۯ‰›·Û Ì ̷Úη‰fiÚÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÊÚÔ‡Ù·. £· Û ԉËÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ·Ó·Î·Ù‡ÙËηÓ. ∞4. ∆π∆§√™ ª∞£∏ª∞∆√™: «ªÔÚʤ˜... ·fi Î·È » 1. æ¿Í Û ‚È‚Ï›·, ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο ¤ÚÁ· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È Ê¤Ú ٷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ∞Ó Ù· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÚÔÛ¯ÙÈο, ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ fiÛÔ ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜, Ù· Û¯‹Ì·Ù· Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘. 2. ÈÚÈÛÙ›Ù Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ∏ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ı· ÛÎÂÊÙ› ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÈÛÙÔÚ›· Ì ÁÚ·Ì̤˜, Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ë ¿ÏÏË ı· ÙË ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ. £· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÙË ‰È΋ Û·˜ ÈÛÙÔÚ›· Ì ٷ ÌÔÚÊÈο ÛÙÔȯ›·. ∞5. ∆π∆§√™ ª∞£∏ª∞∆√™: «Ãڈ̷ÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·» 1. ™Î¤„Ô˘ Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÌÔÚ›˜ Ó· ÁÚ¿„ÂȘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È fiÌÔÚÊÔ ·ÏÏ¿ Î·È Ôχ ÚˆÙfiÙ˘Ô. ¶·ÚÔ˘Û›·Û¤ ÙÔ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ fiÏ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ÛÙÔÓ ›Ó·Î·. 2. ªÂ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi Û·˜ ‚Ú›Ù ÙȘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¤˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô ∏/À, ÁÚ¿„Ù ٷ ÔÓfiÌ·Ù¿ Û·˜, ÂÎÙ˘ÒÛÙ ٷ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ٷ. £· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· ‹ ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜. 3. º¤ÚÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ·Ú·Ì‡ıÈ·, ‚È‚Ï›·, ÂÚÈÔ‰Èο, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÎfiÌÈΘ. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ Ù· ۯ‰ȿÛÂÙ ÛÙÔÓ ›Ó·Î·. ∂›Ó·È ¤Ó· ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È!

51


∂¡√∆∏∆∞ µ. ªπ∫ƒ√™ ¶∂ƒπ¶∞∆√™ ™∆∏ ºÀ™∏

52

B1. ∆π∆§√™ ª∞£∏ª∞∆√™: «ªÂ ÙÔ ÈÓ¤ÏÔ Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ʇÛ˘» 1. ÈÚÈÛÙ›Ù Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Î·È „¿ÍÙ Û ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο ·) ʈÙÔÁڷʛ˜ fiÌÔÚÊˆÓ Î·È Û¿ÓÈˆÓ ˙ÒˆÓ Î·È ‚) ʈÙÔÁڷʛ˜ fiÌÔÚÊˆÓ Î·È Û¿ÓÈˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ. ªÔÚ›Ù ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÙ ‰‡Ô ‚È‚Ï›·-Ï¢ÎÒÌ·Ù· Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙÙÂ. 2. µÚ›ÙÂ Î·È ¿ÏϘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ Û·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ·fi ÙË Ê‡ÛË ÂÚÈÁÚ¿„٠٘ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û٠٘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜. ¢ËÌÔÛȇÛÙ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Û·˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜. µ2. ∆π∆§√™ ª∞£∏ª∞∆√™: «∏ ·Ï¤Ù· ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ» 1. ™Â ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ¯·ÚÙÈ¿ ۯ‰›·Û ÌÈÎÚ¿ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È Îfi„ ٷ. ∫fiÏÏËÛ¤ Ù· ÛÙ· ÙÂÙÚ¿‰È·, ÛÙ· ‚È‚Ï›· ‹ ÛÙËÓ Î·ÛÂÙ›Ó· ÛÔ˘. ∫¿Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂȘ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. 2. ∫¿ÓÙ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¤Ú¢ӷ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘. µÚ›Ù ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ÁÚ¿„Ù ٷ Û ¤Ó· ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ‹ χΈ̷ Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ÌÈ· ÔÈËÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ı¤Ì· Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. 3. æ¿Í ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ ÔÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Â›Ó·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ∫·Ù¿ÁÚ·„¤ Ù· Î·È ·Ó ÌÔÚ›˜ ʤÚ ٷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÛÔ˘. ªÔÚ›Ù ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ Ì ·˘Ù¿ Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÌÈ· ¤ÎıÂÛË Ô˘ ı· ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜. 4. ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ ¤Ó· ¯¿ÚÙÈÓÔ È¿ÙÔ Ì ‰·¯Ù˘ÏÔÌÔÁȤ˜. °¤ÌÈÛ¤ ÙÔ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. µ3. ∆π∆§√™ ª∞£∏ª∞∆√™: «¶ÚfiÛˆ· Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó» 1. ∫¿ıÈÛ ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿ Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ ÛÔ˘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Û·˜ ¤Ó· ¯·ÚÙ› ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. ∑ˆÁÚ·Ê›ÛÙÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ Ì ٤ÌÂÚ˜. ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Û·˜. 2. µÚ˜ ·fi ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÚfiÛˆ· ·È‰ÈÒÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫fiÏÏËÛ¤ Ù· Û ¤Ó· χΈ̷ Î·È ÁÚ¿„ οو ·fi οı ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÛÔ˘. ºÙÈ¿Í Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘ ÊÈÏ›·˜. 3. ∑ËÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔ ‰¿ÛηÏfi Û·˜ Ó· Ô˙¿ÚÂÈ ÁÈ· Û·˜. ∑ˆÁÚ·Ê›ÛÙ ÙÔÓ Ì fiÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Î·È fiÔÈ· ˘ÏÈο ı¤ÏÂÙÂ. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Û·˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ô˘ οıÂÙ·È. £· Â›Ó·È Ë ‰È΋ ÙÔ˘ ÁˆÓÈ¿! 4. ¶ÚfiÛˆ· ÌÔÚ›˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙȘ Ï·ÛÙÂϛӘ ÛÔ˘. µ4. ∆π∆§√™ ª∞£∏ª∞∆√™: «ŒÓ· ·È‰› ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ Ù’ ¿ÛÙÚ·» 1. µÚ›Ù ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÂÚÈÔ‰Èο, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ·Ê›Û˜ Î·È Ê¤Ú٠٘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜. ªÂ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ı· Ì·˙¤„ÂÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÌÈ· ‰È·ÛÙËÌÈ΋ ÁˆÓÈ¿. 2. Œ¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÔÈ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ·, ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ, ÙËÓ ¶Ô‡ÏÈ· Î·È ÙÔÓ ∞˘ÁÂÚÈÓfi. µÚ˜ ÌÂÚÈο Î·È Î¿Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ·˘Ù¿. 3. ∫¿Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ̇ıÔ˘˜ Î·È ·Ú·‰fiÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜. £· ÂÎÏ·Á›˜ Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ! 4. °Ú¿„ ÌÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙȘ ϤÍÂȘ: ‰È¿ÛÙËÌ·, ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ, ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˘, Â͈Á‹ÈÓÔÈ, Ï·Ó‹Ù˜, ·ÛÙ¤ÚÈ·, ·È¯Ó›‰È·, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ı· ÊÙÈ¿ÍÂȘ, ʤÚ ÙËÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ‰Â›Í ÙËÓ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘. µ5. ∆π∆§√™ ª∞£∏ª∞∆√™: «∆¤¯ÓË Ù˘ Á˘» 1. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ¤Ó· ÔÌ·‰ÈÎfi Ê˘ÙÔÏfiÁÈÔ Ì fiÏ· Ù· Ê˘Ù¿ Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ô˘ ı· ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜.


2. °Ú¿„ ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· ÚÔ˜ ÙË Ê‡ÛË, fiÔ˘ ı· ηٷı¤ÙÂȘ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÛÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ.

∂¡√∆∏∆∞ °. ∫∞π ∞§§∂™ π¢∂∂™ °π∞ ¢∏ªπ√Àƒ°πA °π. ∆π∆§√™ ª∞£∏ª∞∆√™: «™ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ª˘Ù·Ú¿» 1. µÚ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ª˘Ù·Ú¿. 2. ™¯Â‰›·Û ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÛÔ˘ Ì ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜: ÚÒÙ· Ì ÌÔχ‚È Î·È ÌÂÙ¿ Ì ٤ÌÂÚ˜. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜; 3. º·ÓÙ¿ÛÔ˘ Ò˜ Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË Ó‡¯Ù· Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ¤ ÙËÓ ÌÂ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ. 5. ∞Ó ÛÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂȘ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ô˘ ÌÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì·˜ Ì ÔÈÔ ˘ÏÈÎfi ı· Ù· ˙ˆÁÚ·Ê›˙˜; °2. ∆π∆§√™ ª∞£∏ª∞∆√™: «ªÈÎÚ¿ ÁÏ˘Ù¿» 1. ™›ÁÔ˘Ú· ͤÚÂȘ ÔÏÏ¿ ·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ¯ÈÔÓ¿ÓıÚˆÔ˘˜. ∞ÊËÁ‹ÛÔ˘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ¤ Ù˜ Ì fiÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı¤ÏÂȘ. 2. ™Â ¤Ó·Ó ÂÚ›·Ùfi ÛÔ˘ ·Ú·Ù‹ÚËÛ ÛÙ· ¿Úη Î·È ÛÙȘ Ï·Ù›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÔ˘ Ù· ·Á¿ÏÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ˜. ∆È Û¯¤ÛË ¤¯Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ¿ Ì·˜; °4. ∆π∆§√™ ª∞£∏ª∞∆√™: «¶·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ» 1. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ì ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÌÂÚÈο Î·È Ó· Ù· ʤÚÂȘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÛÔ˘; ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ¤ Ù· Î·È Û‡ÁÎÚÈÓ¤ Ù· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. 2. ™Î¤„Ô˘ ¤Ó· ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÙÚfiÔ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ. ¢È¿ÏÂÍ ٷ ˘ÏÈο Ô˘ ı¤ÏÂȘ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. °5. ∆π∆§√™ ª∞£∏ª∞∆√™: «ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÊÚÔ‡Ù·» 1. µÚ˜ ¤ÚÁ· Î·È ¿ÏÏˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ì ı¤Ì· Ù· ÊÚÔ‡Ù·, ʤÚ ٷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È Û‡ÁÎÚÈÓ¤ Ù· Ì ٷ ÊÚÔ‡Ù· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. 2. ™Î¤„Ô˘ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÊÚÔ‡Ù·. ∆· ÊÚÔ‡Ù· Ô˘ ı· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ʤÚ ٷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÂÍ‹ÁËÛ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ù· ¤ÊÙȷ͘. 3. µÚ›Ù ÙË ºÚÔ˘ÙÔ›· ÙÔ˘ ∂˘Á¤ÓÈÔ˘ ∆ÚÈ‚È˙¿ ηÈ, ·Ó Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ, ÔÚÁ·ÓÒÛÙ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ı·ÙÚÈ΋ ‹ ÎÔ˘ÎÏÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ¤Ó· ÂÂÈÛfi‰Èfi Ù˘. ª·˙› Ì ÙÔ ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÙÂ Î·È ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Ì ÊÚÔ‡Ù·, fiˆ˜ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË.

∂¡√∆∏∆∞ ¢. ∆∞•π¢πA ™TO ºANTA™TIKO KO™MO TøN ¢HMIOYP°øN ¢1. ∆π∆§√™ ª∞£∏ª∞∆√™: «∆·Í›‰È· Ì ÙÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Ù˘ ¯·Ú¿˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘» 1. ∆·Í›‰Â„ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·! ºÙÈ¿ÍÙ Ì ¯·ÚÙfiÎÔ˘Ù˜ ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈ· Î·È ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˜ Î·È ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÙ ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ Û·˜ Ì ٤ÌÂÚ˜. ªË ͯ¿ÛÂÙ ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÙÂ Î·È ÙȘ ‚·Ï›ÙÛ˜. 2. ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ Ì ٤ÌÂÚ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ı· ‹ıÂϘ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ›˜. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÔÏÏ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ÁÚ·Ì̤˜ Î·È Û¯‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂȘ fiÛÔ ÈÔ fiÌÔÚÊË ÌÔÚ›˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛΤ„Ô˘ ÔÈÔ fiÓÔÌ· ı· Ù˘ Ù·›ÚÈ·˙Â Î·È ÁÚ¿„' ÙÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Ô˘ ı· ÊÙÈ¿ÍÂȘ. 3. ¶·›ÍÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ Ì ÙË Ï¤ÍË «Ù·Í›‰È». ·) µÚ›Ù ٷ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ٷ Ù·Í›‰È· Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ. ‚) ¡· ÁÚ¿„ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‚·Ï›ÙÛ· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ¤Ó· Ù·Í›‰È. ¢È·‚¿ÛÙ ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÚ¿„·ÙÂ Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ù·Í›‰È.

53


¢2. ∆π∆§√™ ª∞£∏ª∞∆√™: «ÕÓıÚˆÔÈ ÛÙË ÛÂÈÚ¿» 1. æ¿Í Û ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο Ù¤¯Ó˘ Î·È ‚Ú˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ °È¿ÓÓË °·˝ÙË. ¢Â›Í ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ‚ÚÂȘ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ’ ·˘Ù¿. 2. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË °·˝ÙË ÛÎÂÊÙ›Ù ÔȘ ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ÔÏϤ˜ Ì·˙› (ÊÚÔ‡Ù·, ˙Ò·, Ê˘Ù¿, ·ÛÙ¤ÚÈ· Î.Ï.). ÈÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ Ì fiÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı¤ÏÂÙ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÔÏÏ·Ϥ˜ ÌÔÚʤ˜. ¢3. ∆π∆§√™ ª∞£∏ª∞∆√™: «∫·Ú¿‚È Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ» 1. µÚ˜ ‰‡Ô ÔÈ‹Ì·Ù· Ô˘ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Î·È ¤ÓˆÛ ÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ô›ËÌ·. ¢4. ∆π∆§√™ ª∞£∏ª∞∆√™: «∆Ô Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ» 1. º¤ÚÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ù· ·ÏÈ¿ Î·È ¯·Ï·Ṳ̂ӷ ·È¯Ó›‰È·, ¯ˆÚ›ÛÙ ٷ Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÙËÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Û·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜. 2. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ÁÚ¿„Ù ÙȘ ȉ¤Â˜ Û·˜ Û ·Ê›Û˜ Î·È ·Ófi, ¿ÚÙ ̷˙› Û·˜ ÔÏÏ¿ ÛÎÔ˘›‰È·, ËÁ·›ÓÂÙ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ Ì ʷÓÙ·Û›· Î·È ‰ÒÛÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÂÈηÛÙÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ Û·˜. ¢5. ∆π∆§√™ ª∞£∏ª∞∆√™: «√ ¶¿Ô˘Ï ∫Ϥ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ¤Ó· ·È‰›» 1. æ¿Í Û ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ, ÂÚÈÔ‰Èο Ù¤¯Ó˘ Î·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ‚Ú˜ Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¶¿Ô˘Ï ∫ϤÂ. ™‡ÁÎÚÈÓ¤ Ù· Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ. 2. ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÛÔ˘ ˙ÒÔ Ì ÔÏÏ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ê¤Ú ÙÔ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÛÔ˘. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ fiÏ· Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÎÚÂÌ¿ÛÙ ٷ Û ¤Ó·Ó ›Ó·Î·. 3. ™Â ÔȘ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¶¿Ô˘Ï ∫ϤÂ; æ¿Í ӷ Ù· ‚ÚÂȘ. £· Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· Ó· Ù· Í·Ó·‰Â›˜! 4. µÚ˜ ¤Ó· ÎÔ¯‡ÏÈ, ·Ú·Ù‹ÚËÛ¤ ÙÔ ÚÔÛ¯ÙÈο Î·È Û¯Â‰›·ÛÂ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÁÚ·ÌÌԇϷ Ô˘ ı· ‰ÂȘ. ∞Ó ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ Î·È Ì ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ı· ‚ÚÂȘ (ʇÏÏ·, ¤ÙÚ˜, ÊÚÔ‡Ù· Î.Ï.). ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÔÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ∞2. Jeannine Fiedler- Peter Feierabend, Bauhaus, Editors, Konemann. ∞4. Jean Dubuffet, Museum der Moderne Salzburg. µ3. ¡Ù›ÓÔ˜ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, 39o ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. µ4. Antoine de Saint-Exupery, √ ªÈÎÚfi˜ ¶Ú›ÁÎÈ·˜, ÂΉ. ¢·ÌÈ·Ófi˜, ∞ı‹Ó· 1986. °3. Happy N. Abrams, Calder, Great Modern Masters, Cameo-Abrams, inc. Publishers. °5. 1. ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢-OÎÙÒ‚Ú˘ 1981, ª·Î‰ÔÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∆¤¯Ó˘. 2. Xڈ̷ٛ˙ˆ 1Ë ¤Î‰ÔÛË, ÂΉ. ™›ÁÌ·-ºˆÙÂÈÓ‹ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë, ∞ı‹Ó· 2002. 3. ÕÏÊ· ‚‹Ù·, 1Ë ¤Î‰ÔÛË, ÂΉ. ™›ÁÌ·-ºˆÙÂÈÓ‹ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë, ∞ı‹Ó· 2002. 4. Paul Klee, ÕÓ‰ÚÔ˜ 1993, ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∆¤¯Ó˘ - ÿ‰Ú˘Ì· µ·Û›ÏË & ∂Ï›˙·˜ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹. 5. ¶¿Ô˘Ï ∫ϤÂ, ∏ ∂ÈηÛÙÈ΋ ™Î¤„Ë, Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ª¿Ô˘¯¿Ô˘˜, ∂ΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ ª¤ÏÈÛÛ·, ∞ı‹Ó· 1989. ¢1. ∞ÎÚÈı¿Î˘, ∂ΉfiÛÂȘ πÙ·Ófi˜, ÿ‰Ú˘Ì· πˆ¿ÓÓÔ˘ º. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˘. ¢5. 1. ¶¿Ô˘Ï ∫ϤÂ, ∏ ∂ÈηÛÙÈ΋ ™Î¤„Ë π, Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ª¿Ô˘¯¿Ô˘˜, ∂ΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ ª¤ÏÈÛÛ·, ∞ı‹Ó· 1989. 2. Paul ÕÓ‰ÚÔ˜ 1993, ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∆¤¯Ó˘ - ÿ‰Ú˘Ì· µ·Û›ÏË & ∂Ï›˙·˜ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹.

54


Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του ∆ηµοτικού, του Γυµνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισµό Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων και διανέµονται δωρεάν στα ∆ηµόσια Σχολεία. Τα βιβλία µπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν βιβλιόσηµο προς απόδειξη της γνησιότητάς τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δε φέρει βιβλιόσηµο, θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, του Νόµου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄).

BIBΛIOΣHMO

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τµήµατος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώµατα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε µορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

EIKASTIKA TETRADIO  

ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you