Page 1

Eικαστικά A΄& B΄∆ηµοτικού


ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ YΠOEPΓOY ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Θωµάς Zωγράφος, Kαθηγητής Kαλλιτεχνικών B/θµιας Eκπαίδευσης ∆ηµήτρης Mπέσσας, Kαθηγητής Eικαστικών στο Π.T.∆.E. ∆υτικής Mακεδονίας Eλεονόρα Mπέσσα, ∆ασκάλα Όλγα Zιρώ, Aπόφοιτος A.Σ.K.T, M.A. Iστορίας της Tέχνης Σωτηρία Λαζάρου, Σχολική Σύµβουλος Kαλλιτεχνικών Mαθηµάτων B/θµιας Eκπαίδευσης Σταµάτης Σινιώρης, ∆άσκαλος Eύα Mπαζού, Σκιτσογράφος - Eικονογράφος Bασιλική Aναστασοπούλου, Φιλόλογος Γιώργος Σιγάλας, Σύµβουλος Kαλλιτεχνικών Mαθηµάτων του Π.I.

Iωάννης Tσιρίκος, ∆άσκαλος Kωνσταντίνος Πανιάρας, Eικαστικός Kαλλιτέχνης ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.

Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: «Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων» ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ηµήτριος Γ. Bλάχος Οµότιµος Καθηγητής του Α.Π.Θ Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Πράξη µε τίτλο:

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού µε βάση το ∆ΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το ∆ηµοτικό και το Nηπιαγωγείο» Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Τύπας Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αναπληρωτής Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Οικονόµου Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηµατοδοτούµενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 25% από εθνικούς πόρους.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Θωµάς Zωγράφος

∆ηµήτρης Mπέσσας

Eλεονόρα Mπέσσα

ANA∆OXOΣ ΣYΓΓPAΦHΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε.

Eικαστικά A΄& B΄∆ηµοτικού

OPΓANIΣMOΣ EK∆OΣEΩΣ ∆I∆AKTIKΩN BIBΛIΩN AΘHNA


T· ÛΛÙÛ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ‚ϤÂȘ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛΛÙÛ· ı· ͤÚÂȘ fiÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó...

ŒÚÁ· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ

π‰¤Â˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜

√È ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜

¶·Ú·ÙËÚÒ ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

5


ªÈÎÚÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ To ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Î·È fiÌÔÚʘ ÂÈÎfiÓ˜. ÕÏϘ Â›Ó·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙË Ê‡ÛË, ¿ÏϘ ·fi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ¤ÊÙÈ·ÍÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ¿ÏϘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜. £· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Ù· ͤÚÂÙ ·ÏÏ¿ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Ù· ›¯·Ù ÚÔÛ¤ÍÂÈ Ôχ. £· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙÙ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÁÓÒÛÂȘ, ı· ı·˘Ì¿ÛÂÙ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Á‡Úˆ Û·˜ Û ·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ı· ηٷϿ‚ÂÙ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰È‰¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÙË Ê‡ÛË Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ·˘Ù‹Ó. £· ‰Â›Ù ÔÏϤ˜ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Î·È Î·Ù·Û΢¤˜ Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ·È‰È¿ Û·Ó ÂÛ¿˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ· ÌÔÚ›ÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ٷ ‰Èο Û·˜ Î·È Ó· Á›ÓÂÙ ÌÈÎÚÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› Ô˘ ı· ·Ú·ÙËÚ›ÙÂ, ı· ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÂÛÙÂ, ı· „¿¯ÓÂÙÂ Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Ù Ì ʷÓÙ·Û›· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Û·˜.

6


¶ÂÚȯfiÌÂÓ· E N O T H T A A MÔÚʤ˜ ·fi ÁÚ·Ì̤˜, Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· ∞1. ¶·ÓÙÔ‡ ÁÚ·Ì̤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ∞2. √ ÎfiÛÌÔ˜ fiÏÔ˜ Ì ۯ‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ∞3. ∏ Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ∞4. MÔÚʤ˜... ·fi Î·È ∞5. Ãڈ̷ÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

E N O T H T A B MÈÎÚfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË µ1. ªÂ ÙÔ ÈÓ¤ÏÔ Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ʇÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . µ2. ∏ ·Ï¤Ù· ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . µ3. ¶ÚfiÛˆ· Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . µ4. ŒÓ· ·È‰› ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ Ù’ ¿ÛÙÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . µ5. ∆¤¯ÓË Ù˘ Á˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 34 39 43 48

E N O T H T A ° K·È ¿ÏϘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· °1. ™ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ª˘Ù·Ú¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °2. ªÈÎÚ¿ ÁÏ˘Ù¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °3. ∞ȈÚÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °4. ¶·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °5. ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÊÚÔ‡Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54 57 61 65 69

E N O T H T A ¢ T·Í›‰È· ÛÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ¢1. ∆·Í›‰È· Ì ÙÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Ù˘ ¯·Ú¿˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢2. ÕÓıÚˆÔÈ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢3. ∫·Ú¿‚È Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢4. ∆Ô Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢5. √ ¶¿Ô˘Ï ∫Ϥ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ¤Ó· ·È‰› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76 79 82 83 86

7


EÓfiÙËÙ· A MÔÚʤ˜ ·fi ÁÚ·Ì̤˜, Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· Ÿˆ˜ ÙÔ A, ÙÔ B, ÙÔ E, ÙÔ £, ÙÔ ¶, ÙÔ P, ÙÔ ø Î·È Ù’ ¿ÏÏ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Ï¤ÍÂȘ Î·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ¤ÙÛÈ Î·È Ë Î·Ì‡ÏË Ì ÙËÓ Â˘ı›· Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ÁÚ·Ì̤˜, ·Ú¤· Ì ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ, ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Î·È Ù’ ¿ÏÏ· Û¯‹Ì·Ù· Î·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ, ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ÙÔ ÌÏ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙȘ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÛÔ˘. TÔ ·ÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂȘ Î·È ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜, Ù· Û¯‹Ì·Ù· Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂȘ.


A1. ¶·ÓÙÔ‡ ÁÚ·Ì̤˜ ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ, ÛÙÔ „·ÚÔÎfiηÏÔ, ÛÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È ÛÙÔ Û·ÏÈÁοÚÈ (ÂÈÎ. 1,2,3,4).

3

2

1

6 4

ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ Î·È ¿ÏϘ ÁÚ·Ì̤˜ ̤۷ ÛÙË Ê‡ÛË;

ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏÈÁοÚÈ Ì ÎÂÚ·Ì›‰È· ¿Óˆ ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ... ∫·È ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ Ì ÌÏ ¯ÚÒÌ· (ÂÈÎ. 6,7).

5

7

∏ ÌÂÁ¿ÏË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ̤۷ ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· (ÂÈÎ. 5).

10

™¯Â‰È¿ÛÙÂ Î·È ÛÂȘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ, ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÌ·.


EÓfiÙËÙ· A

MÔÚʤ˜ ·fi ÁÚ·Ì̤˜, Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·

∑ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ÁÚ·Ì̤˜ ªÔÚԇ̠ӷ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÁÚ·Ì̤˜ Ì ÌÔχ‚È·, Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜, ÎËÚÔÌÔÁȤ˜, Î¿Ú‚Ô˘Ó· Î·È ÈӤϷ (ÂÈÎ. 2).

1 2

¢ÒÛ ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜

ªÂ ÔÈ· ÂÚÁ·Ï›· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÏÂÙ¤˜ Î·È Ì ÔÈ· ·¯È¤˜ ÁÚ·Ì̤˜;

∞Ó „¿ÍÂȘ ̤۷ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÛÔ˘ ÙÛ¿ÓÙ·, Ù· ÙÂÙÚ¿‰È·, Ù· ÌÏÔÎ Î·È ÙËÓ Î·ÛÂÙ›Ó· ÛÔ˘ ÔȘ ÁÚ·Ì̤˜ ı· ‚ÚÂȘ; °Â̛۷Ì ÙËÓ Ù¿ÍË Ì·˜ Ì ÔÏϤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ (ÂÈÎ. 3)!

3

ºÙÈ¿Í ÛÙÔ ÌÏÔÎ ÛÔ˘ ¤Ó· ÙÔ›Ô ÌfiÓÔ Ì ÁÚ·Ì̤˜. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Î·È fiϘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ¤Ì·ı˜.

11


ºˆÙÔÁÚ·Ì̤˜

2

ªÂ ¤Ó· Ê·Îfi Ô ¶ÈοÛÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ÌÈ· ÊÈÁÔ‡Ú· ̤۷ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È (ÂÈÎ.1).

1

3

12

¶·›Í Ì ÙÔ Ê·Îfi ÛÔ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ʈÙÔÁÚ·Ì̤˜ (ÂÈÎ. 2).

Ãڈ̿ÙÈÛ Ì ÎËÚÔÌÔÁȤ˜ ¤Ó· ʇÏÏÔ ¯·ÚÙ›. ¶¤Ú·Û Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ì·‡ÚË Ù¤ÌÂÚ· ηÈ, fiÙ·Ó ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ, ¿Ú ¤Ó· ÏÂÙfi Í˘Ï¿ÎÈ ‹ ÙÔ Î·¿ÎÈ ·fi ÙÔ ÛÙ˘Ïfi ÛÔ˘ Î·È ¯¿Ú·Í ÙÔ ¯ÚÒÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÁÚ·Ì̤˜... ̤۷ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È (ÂÈÎ. 3)!


EÓfiÙËÙ· A

MÔÚʤ˜ ·fi ÁÚ·Ì̤˜, Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·

¶·È‰È¿ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÁÚ·Ì̤˜ ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ٷ ¤ÚÁ· Ì·˜ Î·È ‚Ú˜ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì (ÂÈÎ.1).

1

¶ÔȘ ÁÚ·Ì̤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô ¶¿Ô˘Ï ∫ϤÂ; ¢ÒÛ ¤Ó· Ù›ÙÏÔ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ (ÂÈÎ. 2).

2

∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ Ì ̷Úη‰fiÚÔ˘˜ ÛÙÔ ÌÏÔÎ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÁÚ·Ì̤˜. °›Ó ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Î·È ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Á‡Úˆ ÛÔ˘.

13


A2. O ÎfiÛÌÔ˜ fiÏÔ˜ Ì ۯ‹Ì·Ù· ™¯‹Ì·Ù· (ÂÈÎ. 1): °È· ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜ Î·È ¤Ó· ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ. °È· ÙÔ Û›ÙÈ ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ Î·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·.

2

1 ∂Ì›˜ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÙÚ›ÁˆÓ·, ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·, ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Î‡ÎÏÔ˘˜ Û ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ¯·ÚÙÈ¿. ∆· Îfi‚Ô˘ÌÂ Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ¤Ó· ‚¿˙Ô Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· (ÂÈÎ. 2,3).

3

™›ÁÔ˘Ú· ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ Î·È ÂÛ‡ ÙÚ›ÁˆÓ·, ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Î·È Î‡ÎÏÔ˘˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘.

4

14

√ ÎfiÛÌÔ˜ fiÏÔ˜ Ì ۯ‹Ì·Ù·: ∂›Ó·È ÙÔ ÎÔÏ¿˙ Ô˘ ÊÙÈ¿Í·Ì ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì·˜ (ÂÈÎ. 4). ¢È·Ï¤ÍÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÌÔÚʤ˜ Î·È ÁÂÌ›ÛÙ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ... Ì ۯ‹Ì·Ù·!


EÓfiÙËÙ· A

MÔÚʤ˜ ·fi ÁÚ·Ì̤˜, Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·

濯ÓÔ˘Ì ۯ‹Ì·Ù·.... µÚ›ÛÎÔ˘Ì ÂÈÎfiÓ˜ Û ÂÚÈÔ‰Èο (ÂÈÎ. 1), ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ٷ Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó, Ù· Îfi‚Ô˘Ì (ÂÈÎ. 2) Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ¤Ó· ÎÔÏ¿˙ (ÂÈÎ. 3).

2

1

3

µÚ˜ Î·È Û˘ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÂÚÈÔ‰Èο, οÓ ٷ ‰Èο ÛÔ˘ ·È¯Ó›‰È· Ì ٷ Û¯‹Ì·Ù· Î·È ÊÙÈ¿Í ¤Ó· ÎÔÏ¿˙.

15


H Û¯ËÌ·ÙÔ‡ÔÏË ªÂ ·ÎÏÔ˘˜ Î·È ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ¤Ó· ÙÚ¤ÓÔ. ∫fi‚Ô˘Ì ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ·Ê·ÈÚÔ‡ÌÂ. ŒÙÛÈ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ‰‡Ô ÙÚ¤Ó· Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ¯ÚˆÌ·Ù›˙Ô˘Ì (ÂÈÎ.1).

1

ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ù· Û›ÙÈ·, Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ù· ·ÓıÚˆ¿ÎÈ·... fiÏË ÙË Û¯ËÌ·ÙÔ‡ÔÏË (ÂÈÎ. 2).

2

16

∂Û›˜ ÙÈ ı· ı¤Ï·Ù ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÙÂ; ªÈ· Û¯ËÌ·ÙÔ‡ÔÏË, ¤Ó· ÂÚÈ‚fiÏÈ, ¤Ó· ÏÈÌ¿ÓÈ ‹ οÙÈ ¿ÏÏÔ;


EÓfiÙËÙ· A

MÔÚʤ˜ ·fi ÁÚ·Ì̤˜, Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·

ÕÓıÚˆÔÈ Ì ۯ‹Ì·Ù· 1 ∆Ú›· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÛÙÔ ÏÈ‚¿‰È ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Ô ª¿Ï‚ÈÙ˜. µÚ˜ Ù· Û¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ó· ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Ù›ÙÏÔ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ (ÂÈÎ. 1).

2 √ ∫·ÓÙ›ÓÛÎÈ ¤‚·Ï ÙÚ›· ÙÚ›ÁˆÓ· ÙÔ ¤Ó· ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È ¤ÊÙÈ·Í ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÌÔÚʤ˜ (ÂÈÎ. 2). ªÔÚ›˜ Ó· ÙȘ ‚ÚÂȘ ̤۷ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ ÙÔ˘; ¶ÚfiÛÂÍ Ò˜ ¤ÊÙÈ·ÍÂ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ÊÈÁÔ‡Ú˜. ∂›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi ÙÔ˘ ª¿Ï‚ÈÙ˜. °È·Ù›;

∆Ú›ÁˆÓ·, ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Î·È Î‡ÎÏÔÈ: ŒÓ· ·È¯Ó›‰È Ì ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· Û¯‹Ì·Ù· Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ. ¡· ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ›ÓÛÎÈ! ¶·›ÍÂ Î·È ÂÛ‡ Ì ٷ Û¯‹Ì·Ù· Î·È ÊÙÈ¿Í ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ÌÔÚʤ˜. ∆Ô ÙÚ›ÁˆÓÔ Î¿ıÈÛ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Î·È ¤ÊÙÈ·Í·Ó ¤Ó· Û›ÙÈ, ‹ÚıÂ Ô Î‡ÎÏÔ˜ Î·È ÈÛÔÚÚfiËÛ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘... ∫·È ÙÔ Û›ÙÈ ¤ÁÈÓ ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ! ∫¿ÓÂ Î·È ÂÛ‡ ÌÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ì ۯ‹Ì·Ù·, ۯ‰›·Û¤ Ù˜ Î·È ‰Â›Í ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ ÔȘ ÌÔÚʤ˜ ¤ÊÙȷ͘.

17


∞3. ∏ Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘ ∆Ô Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ¯·Ú›˙ÂÈ ÛÙË Ê‡ÛË ¯ÚÒÌ·Ù·.

1 ŸÏ· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ì·˙› ·ÓÙ·ÌÒÓÔ˘Ó Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘ (ÂÈÎ.1).

2

∆Ô Î›ÙÚÈÓÔ, ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ÙÔ ÌÏÂ Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο ¯ÚÒÌ·Ù· (ÂÈÎ. 2).

18

ªÂ Ù· ‚·ÛÈο ¯ÚÒÌ·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÙÔ ÔÚÙÔηϛ, ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÙÔ ‚ÈÔϤ (ÂÈÎ. 2).

µÚ˜ ·fi ·ÏÈ¿ ÂÚÈÔ‰Èο ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ÙÔ›·. ¢È¿ÏÂÍ ÔÈ· ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Î·È Î¿Ó ¤Ó· ÎÔÏ¿˙ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ʇÛ˘.


EÓfiÙËÙ· A

MÔÚʤ˜ ·fi ÁÚ·Ì̤˜, Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· ∆Ô ÔÚÙÔηϛ, ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÙÔ ‚ÈÔϤ Â›Ó·È Ù· Û‡ÓıÂÙ· ¯ÚÒÌ·Ù·.

1

ªÂ ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ Î·È ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÙÔ ÔÚÙÔηϛ. ªÂ ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ Î·È ÙÔ ÌÏ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ. ªÂ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ÙÔ ÌÏ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÙÔ ‚ÈÔϤ (ÂÈÎ 1). µÚ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ¯·ÚÙÈÔ‡ Î·È Ú›¯ÓÔ˘ÌÂ Ù˘¯·›· Ù· ÙÚ›· ‚·ÛÈο ¯ÚÒÌ·Ù·. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜ Î·È ÁÚ¿„ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ô˘ ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ (ÂÈÎ. 2).

2

µÚ¤ÍÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ¤Ó· Ï¢Îfi ¯·ÚÙ›. ∞ÏÒÛÙÂ Ù˘¯·›· Ù· ÙÚ›· ‚·ÛÈο ¯ÚÒÌ·Ù· ¿Óˆ ÛÙË ‚ÚÂÁ̤ÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ì ÈӤϷ. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û·˜.

19


ÃÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ∆Ô ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘ (ÂÈÎ.1).

1

ªÂ ¯¿ÚÙÈÓ˜ ÎÔÚ‰¤Ï˜ ÊÙÈ¿Í·Ì ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì·˜ ÙË ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘. µ¿Ï·Ì Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿ ÙȘ ÎÔÚ‰¤Ï˜ (ÂÈÎ.2);

2

∆Ô Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ¤¯ÂÈ ÂÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·: ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ ‚ÈÔϤ, ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ, ÙÔ ÔÚÙÔηϛ, ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ, ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ÙÔ ÌÏÂ Î·È ÙÔ ÌÏ ‚ÈÔϤ.

∑ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ì ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘ (ÂÈÎ. 3).

3

20

∑ˆÁÚ·Ê›ÛÙ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘ ¤Ó· ÙÔ›Ô. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ Ù¤ÌÂÚ¤˜ Û·˜.


EÓfiÙËÙ· A

MÔÚʤ˜ ·fi ÁÚ·Ì̤˜, Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·

∆· ·È‰È¿ ÙÔ˘ √˘Ú¿ÓÈÔ˘ ∆fiÍÔ˘ 3 2

∫fi‚Ô˘Ì ¯·ÚÙfiÓÈ· Û ·ÎÏÔ˘˜ Î·È Ù· ¯ÚˆÌ·Ù›˙Ô˘Ì Ì ÔÏÏ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· (ÂÈÎ.1).

1

¡Ù˘ÓfiÌ·ÛÙ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ∆· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘ (ÂÈÎ. 2,3). º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ì ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÙ ÙË ‰È΋ Û·˜ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË (ÂÈÎ. 4).

4

√ÚÁ·ÓÒÛÙ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜. °ÂÌ›ÛÙ ÙË Ì Ôχ¯ÚˆÌ· Ì·ÏfiÓÈ· Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÎÔÚ‰¤Ï˜. ¡Ù˘ı›ÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ì Ôχ¯ÚˆÌ· ÚÔ‡¯· Î·È ¯ÔÚ¤„Ù ÙÔ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ.

21


ŒÓ· Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¡ÙÂÏÔÓ¤

µÚ˜ Ù· ‚·ÛÈο Î·È Ù· Û‡ÓıÂÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô ¡ÙÂÏÔÓ¤ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Î·È ÂÛ‡ Ù· ‰Èο ÛÔ˘ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ̤۷ ÛÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ (ÂÈÎ.1).

22

∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Ï¿ÌÔ˘Ó Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·. ∆· ÙÔ›· Â›Ó·È ·Ó¤ÌÔÚÊ·, Ì ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, Ù· ÎfiÎÎÈÓ·, Ú¿ÛÈÓ· Î·È ‚ÈÔÏÂÙÈ¿ ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ, Ù· ˙ÂÛÙ¿ ΛÙÚÈÓ· Î·È ÔÚÙÔηÏÈ¿ ÙÔ˘ ËÏÈÔ‚·ÛÈϤ̷ÙÔ˜.


EÓfiÙËÙ· A

MÔÚʤ˜ ·fi ÁÚ·Ì̤˜, Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·

∞4. MÔÚʤ˜... ·fi

ηÈ

1 2

3

¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÚÔÛÂÎÙÈο Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¡ÙÈÌÈʤ Î·È ‚Ú˜ Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ¤ÊÙÈ·Í ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘. ∞) .........................................., µ) .........................................., °) ..........................................

23


√ Ì¿ÁÔ˜ Ì ÙȘ ‰‡Ô ÌÔÚʤ˜ 1

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ¡ÙÈÌÈʤ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ¿Óˆ Û ÊÂÏÈ˙fiÏ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Ì¿ÁÔ˘ Î·È ÙËÓ Îfi‚Ô˘ÌÂ. ªÂ ÁÚ·Ì̤˜, Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ì ÙËÓ Î¿ı ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ì ‰‡Ô ÌÔÚʤ˜ (ÂÈÎ.1,2).

2

µÚ˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ Ì¿ÁÔ˘.

ªÔÚ›ÙÂ Î·È ÛÂȘ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÌÈ· ηٷÛ΢‹ Ì ‰‡Ô ÌÔÚʤ˜. ªËÓ Í¯¿ÛÂÙ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜, Ù· Û¯‹Ì·Ù· Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·.

24

«ªÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÏËÛÂ Î·È ¤ÊÙÈ·Í ¤Ó· Û¯‹Ì· Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘...» ™˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ϤÍÂȘ: fiÌÔÚÊÔ˜, ‚Ô˘Ó¿, Û‡ÓÓÂÊ·, ÌÔÚʤ˜, ÎfiÛÌÔ˜, Û›ÙÈ·, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ·ÛÙ¤ÚÈ·.


EÓfiÙËÙ· A

MÔÚʤ˜ ·fi ÁÚ·Ì̤˜, Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·

∞5. Xڈ̷ÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂: ŒÏ· Ó· ·›ÍÔ˘ÌÂ. ™: ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ¿„ˆ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ˆÚ·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘.

∂: ∆fiÙ ӷ ·›ÍÔ˘Ì Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù¿ Ì·˜ Î·È Ó· Ù· ÁÚ¿„Ô˘Ì Ì ¯ÚÒÌ·Ù·.

™: ∆· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â›Ó·È ÈÔ fiÌÔÚÊ· Ì ¯ÚÒÌ·Ù·!

∂: ∞Ó ı¤ÏÂȘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÎÈ ¿ÏÏ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ·ÚÈıÌÔ‡˜. ªÂ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜, ÎËÚÔÌÔÁȤ˜ Î·È ÈӤϷ ÁÚ¿„·Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ÔÏϤ˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜. ºÙÈ¿Í·ÌÂ Î·È ¤Ó· ÎÔÏ¿˙ Ì Ôχ¯ÚˆÌ· ¯·ÚÙÈ¿ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ∫¿ÓÂ Î·È Û˘ ÙÔ ›‰ÈÔ.

25


∂: •¤ÚÂȘ fiÙÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜, fiˆ˜ Ô °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘Ó¤ÏÏ˘ Î·È Ô ªÔ¤ÙÈ, ¤Î·Ó·Ó ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ·ÚÈıÌÔ‡˜;

™: ¶ÚfiÛÂ͘ fiÙÈ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫Ô˘Ó¤ÏÏË Â›Ó·È Ì·‡Ú·, ÂÓÒ ÙÔ˘ ªÔ¤ÙÈ Â›Ó·È Ôχ¯ÚˆÌ·;

26

∂: √ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ‚ڋΠÌfiÓÔ Ì›· ‰È·ÊÔÚ¿, ÂÛ‡ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ¿ÏϘ;


EÓfiÙËÙ· A

MÔÚʤ˜ ·fi ÁÚ·Ì̤˜, Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· ™: •¤ÚÂȘ fiÙÈ ÌfiÓÔ Ì ¢ı›˜ Î·È Î·Ì‡Ï˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì fiÏ· Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜; XÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¯·ÚÙfiÓÈ·, ÌÔχ‚È· Î·È ¤Ó· „·Ï›‰È. KÔ›Ù· ÙÈ Â‡ÎÔÏÔ Ô˘ ›ӷÈ!

E: TÔ Í¤Úˆ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ¤ÓÛÈÏ.

™: M ÛÙ¤ÓÛÈÏ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Î·È ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜!

K¿ÓÂ Î·È ÂÛ‡ Ù· ‰Èο ÛÔ˘ ÛÙ¤ÓÛÈÏ Î·È ÊÙÈ¿Í ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÈӷΛ‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÔ˘.

27


H fiÏË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ

™: ŸÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ οӷÌ ‹Ù·Ó Ôχ ˆÚ·›·! Œ¯ˆ ÌÈ· ȉ¤·... ¶Ò˜ ı· ‹Ù·Ó ¿Ú·ÁÂ Ë fiÏË Ì·˜ ·Ó ÙË ÁÂÌ›˙·Ì Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù·;

∂: ∏ fiÏË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ! ¡· ηϤÛÔ˘Ì fï˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È.

ŸÏÔÈ Ì·˙› ÊÙÈ¿ÍÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ ÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÁÂÌ›ÛÙ ÙËÓ Ì ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ·ÚÈıÌÔ‡˜!

28

∂›Ó·È ÌÈ· Ôχ ˆÚ·›· ȉ¤· Ó· ÛÙÔÏ›ÛÂÙ Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙȘ ηÛÂÙ›Ó˜, Ù· ÙÂÙÚ¿‰È·, ÙȘ ÌÔÏ˘‚Ôı‹Î˜ Û·˜. ¡· ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂÙ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È ÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ Ì ÌfiÌÈϘ. ªÂ ÁÚ·Ì̤˜, ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Û¯‹Ì·Ù· οÓÙ ٷ ‰Èο Û·˜ ·È¯Ó›‰È· Î·È ‰Â›Ù ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Û·Ó ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ.


EÓfiÙËÙ· B MÈÎÚfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË ¢È¿ÏÂÍ ٷ Ú¿ÛÈÓ·, Ù· ÎfiÎÎÈÓ·, Ù· ÔÚÙÔηÏÈ¿ Î·È Ù· ‚ÈÔÏÂÙÈ¿, ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡, ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ù˘ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚÊ‹˜ Î·È ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, ¤Ó· ‚fiÙÛ·ÏÔ Î·È ¤Ó· ÎÔ¯‡ÏÈ, ¤Ó· ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi ʇÏÏÔ, Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰ÂÈÏÈÓÔ‡ Î·È ¿ÊËÛ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ ÛÔ˘ Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ô˘ ¯·Ú›˙ÂÈ Ë Ê‡ÛË.


µ1. ªÂ ÙÔ ÈÓ¤ÏÔ Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ʇÛ˘ ∫¿ı Ï¿ÛÌ· ÛÙË Ê‡ÛË ¤¯ÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÔÌÔÚÊÈ¿... √ ‚˘ıfi˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Â›Ó·È ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ٷ Ê·ÓÙ·ÛÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Û¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. 1,2,3).

ªÂ Ï·ÛÙÂϛӘ, ¯¿ÓÙÚ˜, Ô‡ÏȘ Î·È Ù¤ÌÂÚ˜ ÊÙÈ¿ÍÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ù· ‰Èο Û·˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈο „¿ÚÈ· (ÂÈÎ. 4).

1

2

3 4 √ ∑·Î π‚ ∫Ô˘ÛÙfi, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ, ›Â: «∆· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ·ÓÔ›Áˆ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· fiÏË Ó· ·ÁηÏÈ¿Ûˆ Î·È Ó· Ì·Á¢ÙÒ Ì ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ÛÙ· ÛÎÔÙ¿‰È· ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡»

30

ªÔÚ›˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡, Îfi‚ÔÓÙ·˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÂÚÈÔ‰Èο Î·È Ó· ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÛÔ˘.


EÓfiÙËÙ· B

MÈÎÚfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË

√ÌÔÚÊÈ¿ ÎÚ˘Ì̤ÓË ÛÙ· ‚¿ıË ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ «∏ ı¿Ï·ÛÛ· Ì ηÏ› ÛÙ· ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· ηı¿ÚÈ· ÓÂÚ¿ Ù˘... µÒÏÔÈ ·fi ·ÙfiÊÈÔ ¯Ú˘Û¿ÊÈ, ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ô˘ ΢ÓËÁÔ‡Ó... ÌÈ· ¤ÓˆÛË ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ̤۷ ÛÙÔ ‚˘ıfi...» ∑·Î π‚ ∫Ô˘ÛÙfi

1

™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì „¿ÚÈ· Û ¯·ÚÙfiÓÈ Î·È Ù· Îfi‚Ô˘Ì (ÂÈÎ.1).

2

∆ÔÔıÂÙԇ̠ٷ ¯·ÚÙfiÓÈ· ¿Óˆ Û ÌÏ ¯·ÚÙ› ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ (ÂÈÎ. 2).

3

4

∫·È ¯ÚˆÌ·Ù›˙Ô˘Ì ٷ Û¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ Ì ٤ÌÂÚ˜ (ÂÈÎ. 3).

ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ¤ÓÛÈÏ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì·˜ (ÂÈÎ. 4). ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∫Ô˘ÛÙfi ÊÙÈ¿ÍÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ·˘Ù‹ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ‚˘ıfi.

31


¶ÔÈ‹Ì·Ù· Ì ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Û¯‹Ì·Ù· 1 ∞Ó¿Ï·ÊÚÔ˜ ¯ÔÚfi˜, Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ... ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ ÂÙ¿ÚÈÛÌ· ˘ÌÓ› ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢. ∆· ÌÂٷͤÓÈ· Ù˘ ÊÙÂÚ¿, ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Û¯‹Ì·Ù· (ÂÈÎ.1,2).

ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ Î·È ÙȘ ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ì Ì Ô‡ÏȘ, ¯Ú˘ÛfiÛÎÔÓ˜, ÎψÛÙ¤˜ Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·. ¶ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ¤Ó· ÊÙÂÚfi Ó· Â›Ó·È ›‰ÈÔ Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ (ÂÈÎ. 3).

3

2

32

∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ Ì ÔÏÏ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Û¯‹Ì·Ù· ÙȘ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ Ô˘ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó. ¶ÚfiÛÂÍ ӷ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈΤ˜ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ÛÔ˘ ·ÏËıÈÓ¿ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿... ÔÈ‹Ì·Ù·!


EÓfiÙËÙ· B

MÈÎÚfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË

¶·È‰È¿-ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ∆Ú·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Î·È ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Ì ٷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘! ¶Ôχ¯ÚˆÌÔÈ Î‹ÔÈ ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙË Û¿ÓÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘˜. °ÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi Ù˘ ¿ÓÔÈ͢. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÊÙÂÚ¿ Û ‰Èψ̤ӷ ¯·ÚÙfiÓÈ· Î·È Ù· Îfi‚Ô˘ÌÂ. ∆· ¯ÚˆÌ·Ù›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÎÔÏÏ¿Ì ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ¯·ÚÙÈ¿ Î·È ˙ÂÏ·Ù›Ó˜. ¡Ù˘ÓfiÌ·ÛÙ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ Î·È ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ì ٷ ‰¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜ (ÂÈÎ. 1,2).

1 °ÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË.

2 2

°ÂÌ›ÛÙ ÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜ Ì ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜. ¡Ù˘ı›ÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÊÙÂÚ¿ Î·È ¯ÔÚ¤„Ù ÛÙÔÓ ·Ó¿Ï·ÊÚÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜. °Ú¿„ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Ô›ËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ʇÛ˘. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

33


µ2. ∏ ·Ï¤Ù· ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ∆· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙË Ê‡ÛË Ì ÔÏÏ¿ Û¯‹Ì·Ù· Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù· (ÂÈÎ.1).

1

2

º˘Ù¤„Ù ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ÙÔ ÏÔ˘ÏÔ˘‰fiÎËÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜ (ÂÈÎ. 3).

3

34

§Ô˘ÏÔ‡‰È· ·˜ ‰È·Ï¤ÍÔ˘ÌÂ Î·È Úfi‰· Î·È ÎÚ›Ó·. ∫È ÂÏ¿Ù ӷ ϤÍÔ˘Ì ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ·fi Λӷ...(ÂÈÎ. 2,4).

4

™Â ÌÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜ Ì·˙¤„Ù ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ Ì ·˘Ù¿ ÌÔ˘Î¤Ù· Î·È ÛÙÂÊ¿ÓÈ·.


EÓfiÙËÙ· B

MÈÎÚfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË

∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ºÙÈ¿ÍÙÂ Î·È ÛÂȘ Ù· ‰Èο Û·˜ ÁÈÁ·ÓÙÔÏÔ‡ÏÔ˘‰· Ì ÔÏÏ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Û¯‹Ì·Ù· Î·È ÂÙÔÈÌ¿ÛÙ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ (ÂÈÎ.1).

1

2 ™Â ¯ÔÓÙÚfi ¯·ÚÙfiÓÈ ÛÙÂÚÂÒÓÔ˘Ì ÏÂÙ¿ Í˘Ï¿ÎÈ· Î·È ÎÔÏÏ¿Ì ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ¯·ÚÙÈ¿ ÁÏ·Û¤ ÁÈ· ¤Ù·Ï· (ÂÈÎ. 4).

4 3

∆˘Ï›ÁÔ˘Ì ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ̤۷ Û ¤Ó· ÁÎÔÊÚ¤ ¯·ÚÙ› (ÂÈÎ. 2) Î·È ÙÔ ÛÙÂÚÂÒÓÔ˘Ì Û ۇÚÌ·. °‡Úˆ ÙÔ˘ ÎÔÏÏ¿Ì Ôχ¯ÚˆÌ· ¤Ù·Ï· (ÂÈÎ. 3).

35


¶ÚfiÛˆ·-ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Àԉ¯fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Ì ÌÈ· ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ÓÙ˘ÓfiÌ·ÛÙ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· (ÂÈÎ.1).

¿ÓÔÈÍË

Ë Â ı ‹Ú

1

∞Ó‚¿ÛÙ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Ì ٷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ÙȘ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ Ô˘ ÊÙÈ¿Í·ÙÂ.

2

™ÙÂÚÂÒÓÔ˘ÌÂ Í˘Ï¿ÎÈ· Û ¤Ó·Ó ÎÚ›ÎÔ Î·È ÎÔÏÏ¿Ì ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙÈÓ· ¤Ù·Ï· ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ. ∆· ¯ÚˆÌ·Ù›˙Ô˘ÌÂ, οÓÔ˘ÌÂ Ù˘ÒÌ·Ù· Î·È ÎÔÏÏ¿Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ¯·ÚÙÈ¿ (ÂÈÎ. 2,3,4).

4

3 36

ªÂ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ¯·ÚÙÈ¿, ¯·ÚÙfiÓÈ·, Í˘Ï¿ÎÈ· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· ÊÙÈ¿ÍÙ ÚˆÙfiÙ˘· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-ÎÔÚÓ›˙˜. µ¿ÏÙ ̤۷ ÙÔ ÚfiÛˆfi Û·˜ Î·È ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÛÙÂ!


EÓfiÙËÙ· B

MÈÎÚfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË

ŒÓ· ÌÈÎÚfi Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙËÓ Ù¿ÍË ∂ÈÛÎÂÊًηÌ ¤Ó· Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô Î·È ·Ú·ÙËÚ‹Û·Ì ÔÏÏ¿ ‹ÏÈÓ· ÛÎÂ‡Ë Ô˘ ‹Ù·Ó ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· (ÂÈÎ.1,2). ™ÙËÓ Ù¿ÍË Ì·˜ ‰È·ÎÔÛÌ‹Û·ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Ù· ‰Èο Ì·˜ ‹ÏÈÓ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· (ÂÈÎ. 3).

1

2

3

ºÙÈ¿ÍÙ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ì ÎÔ¯‡ÏÈ·, ÂÙÚ·‰¿ÎÈ· Î·È Ï·ÛÙÂϛӘ Î·È ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÙ ٷ ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· (ÂÈÎ. 4).

4

∂ÈÛÎÂÊı›Ù ¤Ó· Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ÌÔ˘Û›Ô. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙÂ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ· Ù· ÂÎı¤Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ºÙÈ¿ÍÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜.

37


∆· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÛÙË ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù¤¯ÓË 1 2 √ µ·Ó °ÎÔÁÎ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÔÏÏ¿ ËÏÈÔÏÔ‡ÏÔ˘‰· (ÂÈÎ.1). ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·;

3

√ °Ô˘fiÚ¯ÔÏ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ٷ ›‰È· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù· (ÂÈÎ. 2).

4

¶ÔÈ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Ô Ã·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ °Î›Î·˜; ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ›Ó·Î· (ÂÈÎ. 3).

√ ¡fiÏÓÙ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ··ÚÔ‡Ó˜ Û ‚ÚÂÁ̤ÓÔ ¯·ÚÙ› (ÂÈÎ. 4).

µÚ¤Í ¤Ó· ¯·ÚÙ› Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ì ÙȘ ÓÂÚÔÌÔÁȤ˜ ÛÔ˘.

38

°È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ˙ˆÁڿʈÓ; ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜.


EÓfiÙËÙ· B

MÈÎÚfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË

B3. ¶ÚfiÛˆ· Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó

"∞Ó fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ Á˘ È¿Ó·Ó ÁÂÚ¿ Ù· ¯¤ÚÈ·, ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ·ÁfiÚÈ· ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Î·È ÛÙ‹Ó·Ó ¯ÔÚfi, Ô Î‡ÎÏÔ˜ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Ôχ-Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÎÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ÁË Ì·˜ £’ ·ÁοÏÈ·˙ ı·ÚÚÒ". °È¿ÓÓ˘ ƒ›ÙÛÔ˜

∑ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Î·È Û˘ ÚfiÛˆ· ·È‰ÈÒÓ ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÚfiÛˆÔ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÙ ÌÈ· ÊÈÏÈ΋ ·Ú¤·.

39


40

∑ˆÁÚ·Ê›ÛÙ ٷ ÚfiÛˆ· ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Û·˜ Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÏ¿˙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜.


EÓfiÙËÙ· B

MÈÎÚfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË

¶ÚfiÛˆ· Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ √ ∆Û¿ÚÏÈ ∆Û¿ÏÈÓ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ™·ÚÏfi (ÂÈÎ. 1,2)

3

1 2 ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È Û‡ÁÎÚÈÓ¤ Ù˜ Ì ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÛˆÔ.

4

∆Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ∆Û¿ÚÏÈ ∆Û¿ÏÈÓ (ÂÈÎ. 3).

Ãڈ̷ٛ۷Ì ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ™·ÚÏfi Î·È ‰ÒÛ·Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ. (ÂÈÎ. 4). µÚ›ÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ Û·˜ ËıÔÔÈÒÓ Î·È ·›ÍÙ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜.

41


¶ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ √È ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ.

1. π·Îˆ‚›‰Ë˜

2. NÙÈÌÈʤ

................................................................

................................................................ ¢ÒÛ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÙ· ÔÚÙÚ¤Ù· ÙˆÓ ˙ˆÁڿʈÓ.

µÚ›Ù Û ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÔÚÙÚ¤Ù· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ˙ˆÁڿʈÓ, ʤÚÙ ٷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ¤Ó· ÎÔÏ¿˙ Ì ·˘Ù¿.

3. ¶ÈοÛÔ ................................................................................

42

∫¿ı ÚfiÛˆÔ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ¤ÎÊÚ·ÛË. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜.


EÓfiÙËÙ· B

MÈÎÚfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË

µ4. ŒÓ· ·È‰› ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ Ù’ ¿ÛÙÚ·

™Â ÚÔÛηÏÒ Û ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡. ªÂ ÙË ‚·Ï›ÙÛ· ÌÔ˘ ÁÂÌ¿ÙË ¯ÚÒÌ·Ù·, Ù·Íȉ‡ˆ Ì ·È‰È¿ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ì ʷÓÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Ì·È ¤Ó·˜ ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˘˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜!

¶ÚÔÙÔ‡ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ù·Í›‰È Ì·˜, ˙ˆÁڷʛ۷Ì ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, fiˆ˜ ÙÔÓ ‚ϤÔ˘Ì ÙË Ó‡¯Ù·. «¶‹¯ÙˆÛ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∞Ó¿„·Ó ÔÈ Ï·Ì¿‰Â˜ Ù’ Ô˘Ú·ÓÔ‡. ∆Ô ·È‰› ΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰ÂÓ ÎÔÈÌ‹ıËÎÂ...∫·Ù¿ÊÂÚ fiÏË ÙËÓ Ó‡¯Ù· Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ Ù’ ¿ÛÙÚ·... ¡· Ù· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ fiÏ·... ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿... ¤Ó· ¤Ó·... fiÏ·...» ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ªÂÓ¤Ï·Ô˘ §Ô˘ÓÙ¤ÌË ŒÓ· ·È‰› ÌÂÙÚ¿ÂÈ Ù’ ¿ÛÙÚ·, ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Î·È ÂÛ‡ ÙË Ì·ÁÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡.

43


¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Ì·˜: ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ. ¶fiÛÔ fiÌÔÚÊË Â›Ó·È Ë ÁË Ì·˜! «E›Ó·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ı¤·Ì·, Ó· ¤Ú¯ÂÛ·È ·fi ÙËÓ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÛÂÏ‹Ó˘ Î·È Í·ÊÓÈο Ó· ‚ϤÂȘ ÙË ÁË Ó· ·Ó·Ù¤ÏÏÂÈ... H ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Á˘ Ï¿ÌÂÈ ·¯ÓÔÁ¿Ï·˙Ë ÛÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ÎÂÓfi ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡».

¢Â˜ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ‰È¿‚·Û ٷ ΛÌÂÓ· Î·È Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÛÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Î·È ÂÛ‡ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ô˘ ˙ÂȘ.

44


EÓfiÙËÙ· B

MÈÎÚfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË

™Ô˘ ’¯ˆ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË... ªÈ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Á˘! ¢Â˜ Ò˜ ÙÚÂÌÔ·›˙Ô˘Ó Û·Ó ·ÛÙ¤ÚÈ· Ù· ÊÒÙ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiψÓ! £· ‹ıÂϘ Ó· ÙË ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂȘ;

∫·È ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË... ŒÓ·˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, Ô ªÔ¤ÙÈ, ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Î·È ÙȘ ¤ÓÙ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È Û οı ¯ÒÚ· ¤‚·Ï ÙË ‰È΋ Ù˘ ÛËÌ·›·. ºÙÈ¿Í ÌÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÛËÌ·›· ÁÈ· fiÏË ÙË ÁË.

45


¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜: ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Á·Ï·Í›· Ì·˜! ∞Ó·Î¿Ï˘„ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ¿ÛÙÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÔ˘ Ï·Ó‹Ù˜... ∫·È ÌË ¯¿ÓÂȘ ¯ÚfiÓÔ, ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ¤ ÙÔ˘˜...

46

•¤ÚÂȘ fiÙÈ, fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ¤Ó· ·ÛÙ¤ÚÈ ‹ ¤Ó·Ó Ï·Ó‹ÙË, ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· Ô˘ ı¤ÏÂÈ; ZˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Î·È Û˘ Ï·Ó‹Ù˜, ·ÛÙ¤ÚÈ· Î·È ‰ÒÛ ÙÔ˘˜ Ù· ‰Èο ÛÔ˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈο ÔÓfiÌ·Ù·.


EÓfiÙËÙ· B

MÈÎÚfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË ∏ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ¤ÁÈÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘.

¡· Û·˜ ÁÓˆÚ›Ûˆ ¤Ó· Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ·ÛÙÚÔÓ·‡ÙË, ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ MÔ˘ÚÔÓ›ÎÔ, Ô˘ ·fi ÌÈÎÚfi˜ ÔÓÂÈÚ¢fiÙ·Ó Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ Á›ÓÂÈ ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˘, ¤ÁÈÓ fï˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¤Î·Ó ٷ ÈÔ fiÌÔÚÊ· ‰È·ÛÙËÌÈο Ù·Í›‰È·! ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ· ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˘.

ŒÊÙÈ·Í ÌÈÎÚ¿ Á‡„ÈÓ· ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈ· Î·È ¤‚·Ï ̤۷ ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È· Î·È ÂÈÎfiÓ˜.

∫¿Ó·ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÙÔ ›‰ÈÔ: M ÙÔÓ ‡Ú·˘Ïfi Ì·˜ «∂5» Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘ÌÂ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ì ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·.

∆Ô Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi Ì·˜ ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘. ∏ ‚·Ï›ÙÛ· Ì·˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì ¯ÚÒÌ·Ù· ·fi ÙȘ Ï¿Ì„ÂȘ ÙˆÓ ·ÛÙÂÚÈÒÓ! ª· Î·È fiÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfi Ì·˜ Ù·Í›‰È, Ó· ÌËÓ ¿„ÂȘ ÔÙ¤ Ó· ÎÔÈÙ¿˜ Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ·!!!

47


µ5. T¤¯ÓË Ù˘ Á˘ ŒÓ·˜ ÌÈÎÚfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂȘ ÎÔ˘ÎÔ˘Ó¿ÚÈ·, ʇÏÏ·, ‚fiÙÛ·Ï·, ÎÏ·‰È¿, ·ÁÚÈfi¯ÔÚÙ· Î·È ÎÔ¯‡ÏÈ·. ∂›Ó·È Ù· ‰ÒÚ· Ù˘ ʇÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÔ˘ (ÂÈÎ.1).

...∫¿Ó ÌÈÎÚ¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Ô˘ ı· ‚ÚÂȘ (ÂÈÎ. 2)

2

1 ...£· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ̤۷ ÙÔ˘˜ ÁÚ·Ì̤˜, Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·. £· Â›Ó·È ÛÎÏËÚ¿ ‹ ̷Ϸο, ‚·ÚÈ¿ ‹ ÂÏ·ÊÚÈ¿. ∞Ó Ù· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÚÔÛÂÎÙÈο, ı· ‚ÚÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÚˆÙfiÙ˘· ¤ÚÁ·... (ÂÈÎ. 3,4,5). ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ Ì¿˙„ ÎÔ¯‡ÏÈ· Î·È ‚fiÙÛ·Ï·, ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Ê‡ÏÏ· Ì ÔÚÙÔηÏÈ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·...

4

3

5

ªÂ Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ı· Ì·˙¤„ÂȘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ fiÌÔÚÊ· ÙÔ›· Ì ÎÔÏ¿˙.

48


EÓfiÙËÙ· B

MÈÎÚfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË

M ¯ÒÌ·, ÓÂÚfi, ¤ÙÚ˜ Î·È Í‡Ï·.. ¶·›Í Ì ÙË ÛÎÈ¿ ÛÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ¯ÒÌ·. ¶ÚÒÙ· ÂÚ›ÁÚ·„¤ ÙËÓ Ì ÓÂÚfi Î·È ÌÂÙ¿ Á¤ÌÈÛÂ Î·È ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ (ÂÈÎ.1,2).

1

2

ªÂ ÏÂÙ¿ ͇Ϸ Î·È ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ· ÂÚ›ÁÚ·„ ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÛÔ˘ (ÂÈÎ.3).

3

4

ªÂ ¤ÙÚ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ¯ÒÌ· ÌÔÚ›˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜, Û›ÙÈ·, ‰¤ÓÙÚ·, ¯·ÚÙ·ÂÙÔ‡˜ (ÂÈÎ. 4).

49 49


1

2

µ‡ıÈÛ ̤۷ Û ϿÛË Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ı· ‚ÚÂȘ Î·È ÊÙÈ¿Í ٷ ‰Èο ÛÔ˘ ·Ó¿ÁÏ˘Ê· (ÂÈÎ. 2).

3

50

¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ‰¤ÓÙÚ·, Û›ÙÈ·, „¿ÚÈ· (ÂÈÎ.1,3). ÃÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÌfiÓÔ Ï›Á· ʇÏÏ·, ÎÔ¯‡ÏÈ·, ¯fiÚÙ·, Í˘Ï¿ÎÈ·, ÎÔ˘ÎÔ˘Ó¿ÚÈ· Î·È ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÛÔ˘!


EÓfiÙËÙ· B

MÈÎÚfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË

1 √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ™Ì›ıÛÔÓ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·È‰› Ì¿˙¢ ÂÙÚÒÌ·Ù·. ŸÙ·Ó ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Û·ÏÈÁοÚÈ (ÂÈÎ.1) Ì ¤ÙÚ˜, ¿ÌÌÔ Î·È ·Ï¿ÙÈ Ì¤Û· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. £· ‹ıÂϘ Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Î·È Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÙ ̤۷ Û ·˘Ù¤˜; ¶ÔȘ ÁÚ·Ì̤˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ù ÁÈ· Ó· ÙȘ ۯ‰ȿÛÂÙÂ;

2 ™Â ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ·È¯Ì·ÏÒÙÈÛ ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Û ηıÚ¤ÊÙ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ì ٷ ʈÙÂÈÓ¿ Û¯‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ (ÂÈÎ. 2).

ÕÊËÛ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÛÔ˘ ÂχıÂÚË Î·È Ì ÙË ÁË, ÙÔ ÓÂÚfi, ÙÔ Êˆ˜ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ οÓ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜.

51


EÓfiÙËÙ· ° K·È ¿ÏϘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¶Ôχ¯ÚˆÌ· ¯·ÚÙÈ¿ ÁÈ· Ù· ÎÔÏ¿˙, Û¯¤‰È· Ì ÌÔχ‚È· Î·È Î¿Ú‚Ô˘Ó·, ËÏfi˜ Î·È Ï·ÛÙÂÏ›ÓË ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ÁÏ˘Ù¿, Ù˘ÒÌ·Ù· Î·È ÛÙ¤ÓÛÈÏ Ì ÏÔ‡ÛÈ· ¯ÚÒÌ·Ù·, ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È: ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· Ӥ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. º·ÓÙ¿ÛÔ˘ Ì fiÛÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ¤Ó· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È, ¤Ó· ÚfiÛˆÔ Î·È fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Á‡Úˆ ÛÔ˘.


°1. ™ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ª˘Ù·Ú¿

1 √ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª˘Ù·Ú¿˜ Ì·˜ ‰¤¯ÙËΠÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘. ŒÓ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ¯ÚÒÌ·Ù·, ÁÂÌ¿ÙÔ ·Ï¤Ù˜, ÈӤϷ, Û¯¤‰È· Î·È ›Ó·Î˜. ª·˜ ¤‰ˆÛ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÈӤϷ Î·È ˙ˆÁڷʛ۷Ì ̷˙› ÙÔ˘ (ÂÈÎ.1).

ª·˜ › fiÙÈ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ, ·ÎÔ‡ÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ‰È·‚¿˙ÂÈ ÔÈ‹Ì·Ù·. ª·˜ ¤‰ÂÈÍ ÙȘ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÙÔ˘, ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ Î·È Ì·˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ (ÂÈÎ. 2,3,4).

54

2

3

4

2.........................................

3.........................................

4.........................................

∂›‰·Ì ÔÏÏÔ‡˜ ›Ó·Î˜ Ì Û·ÏÔ˘˜, ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜, ÎÔ¯‡ÏÈ· Î·È Á˘Ó·›Î˜. ∆Ô˘˜ ¤¯ÂÈ ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ì ηÌ‡Ï˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ÌϤÎÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·. ¶ÚÔۤͷÌ fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ, ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ÙÔ ÌÏÂ.


EÓfiÙËÙ· °

K·È ¿ÏϘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·

ŸÙ·Ó Ï›Ô˘Ó Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ôχ¯ÚˆÌÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ·Ó·Î·Ï‡„·ÌÂ Î·È ·ÛÚfiÌ·˘Ú· Û¯¤‰È·. «∞˘Ù¿ Ù· ·Á·Ò ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·», Ì·˜ ›Â Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ (ÂÈÎ.1,2).

1

2

3

4 ∂›‰·Ì ‰‡Ô ¤ÚÁ· Ì ÎÔ¯‡ÏÈ·. ∆Ô ¤Ó· Ì ÔÏÏ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ. «¶ÚÒÙ· ۯ‰ȿ˙ˆ Î·È ÌÂÙ¿ ¯ÚˆÌ·Ù›˙ˆ», Ì·˜ › (ÂÈÎ. 3,4).

¶·Ú·ÙËÚ‹Û·Ì ٷ Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÚˆÙ‹Û·Ì ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÔχ‚È Ô˘ Ó· Ì·˘Ú›˙ÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ ÙÔ ¯·ÚÙ›.

5

6

7

ª·˙› ÙÔ˘ ÁÓˆÚ›Û·Ì ÙÔ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ Î·È Ì·˜ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ·›ÍÔ˘Ì Ì ·˘Ùfi. ºÙÈ¿Í·Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ì·˘Ú›Û·Ì ÙÔ ¯·ÚÙ›, Û‚‹Û·Ì Ì ٷ ‰¿¯Ù˘Ï¿ Ì·˜, ÌÔ˘ÓÙ˙Ô˘Úˆı‹Î·ÌÂ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ٷ ‰Èο Ì·˜ Û¯¤‰È· Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙËı‹Î·Ì ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È (ÂÈÎ. 5,6,7).

55


™¯Â‰È·ÛÙÈο ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·È ¿ÛÚÔ 2

™¤ÚÓÔ˘Ì ÙÔ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ì Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì (ÂÈÎ.1).

1 ª·˘Ú›˙Ô˘Ì fiÏÔ ÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È Ì ٷ ‰¿¯Ù˘Ï¿ Ì·˜ Î·È ÙȘ Û‚‹ÛÙÚ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠¿ÛÚ· ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¿Óˆ ÛÙÔ ¯·ÚÙ› (ÂÈÎ. 2).

3

¢ÔÎÈÌ¿ÛÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ. •Â¯¿ÛÙ ÁÈ· Ï›ÁÔ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·, Ì·˘Ú›ÛÙÂ, Û‚‹ÛÙÂ Î·È ·ÏÒÛÙ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÙÔ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ ¿Óˆ Û ¿ÛÚ· ¯·ÚÙÈ¿ (ÂÈÎ. 3). ∞ÔÏ·‡ÛÙ ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Û·˜ Î·È ·˜ ÌÔ˘ÓÙ˙Ô˘Úˆı›ÙÂ...

56

∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ª˘Ù·Ú¿ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ôχ¯ÚˆÌÔ˘˜ ›Ó·Î˜, Ù· Û¯¤‰È·, Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·, ÙȘ ·Ï¤Ù˜ Î·È Ù· ÈӤϷ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜. ∂ÈÛÎÂÊÙ›ÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÂÓfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ‹ ÁχÙË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ̷˙› ÙÔ˘.


EÓfiÙËÙ· °

K·È ¿ÏϘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·

°2. ªÈÎÚ¿ ÁÏ˘Ù¿ ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ ·›˙Ô˘Ì Ì ÙËÓ ˘ÁÚ‹ ¿ÌÌÔ. ∆ËÓ Ï¿ıÔ˘Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ Î·È Ù˘ ‰›ÓÔ˘Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜.

1

2

ªÂ Ù· ÎÔ˘‚·‰¿ÎÈ· Ì·˜ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì οÛÙÚ· Î·È ‡ÚÁÔ˘˜... ªÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÔÏÈÙ›· (ÂÈÎ.1).

3

ªÂ ÙÔ ÚÒÙÔ ¯ÈfiÓÈ ‚Á·›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜, ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ¯ÈÔÓfiÌ·Ï˜ Î·È ·›˙Ô˘ÌÂ. ¶·›ÚÓÔ˘Ì ¯ÈfiÓÈ Î·È ÙÔ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ì Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¯ÈÔÓ¿ÓıÚˆÔ (ÂÈÎ. 2,3).

57


äÚÈ· ÁÂÌ¿Ù· ËÏfi ªÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ Ï·ÛÙÂÏ›ÓË (ÂÈÎ.1,2).

1

2 ∂›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜ ·fi ¯ÒÌ· Î·È ÓÂÚfi.

5 3 4 ∆ÔÓ ÎÏ›ӈ ̤۷ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ Î·È ÊÙÈ¿¯Óˆ ÌÈ· Ì¿Ï·. ∂›Ó·È Ì·Ï·Îfi˜ Î·È ÌÔÚÒ Ó· ‚˘ı›˙ˆ Ù· ‰¿¯Ù˘Ï¿ ÌÔ˘. ∆Ô˘ ‰›Óˆ ‡ÎÔÏ· ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ı¤Ïˆ (ÂÈÎ. 3,4,5).

6

∆ÔÓ Î¿Óˆ ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ, Ì‹ÏÔ, ÏÂÌfiÓÈ, ¤Ó· ÙÛ·Ì› ÛٷʇÏÈ· ‹ ¤Ó· ÚfiÛˆÔ (ÂÈÎ. 6).

7

÷ڿ˙ˆ Ì ¤Ó· ÏÂÙfi ͇ÏÔ Û¯¤‰È· (ÂÈÎ. 7).

58

¶¿ÚÂ Î·È ÂÛ‡ ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ËÏfi ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘, ·›Í ̷˙› ÙÔ˘. ºÙÈ¿Í ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ‹ÏÈÓ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜.


EÓfiÙËÙ· °

K·È ¿ÏϘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·

ªÈÎÚ¿ ‹ÏÈÓ· ÁÏ˘Ù¿ ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ٷ ‰Èο Ì·˜ ‹ÏÈÓ· ÁÏ˘Ù¿ Î·È ·ÊÔ‡ ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ Ô ËÏfi˜ Ù· ¯ÚˆÌ·Ù›˙Ô˘Ì (ÂÈÎ. 5,6,7,8).

1 5

2 6 ∆· Ôχ ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ·˘Ù¿ Ù· ÌÈÎÚ¿ ÁÏ˘Ù¿ Ì ËÏfi (ÂÈÎ.1,2,3,4).

3 ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ‰ÒÛÂÙ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÌÔÚʤ˜ ÛÙÔÓ ËÏfi. ªÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÌÈ· ¤ÎıÂÛË Ì ٷ ‹ÏÈÓ· ÁÏ˘Ù¿ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜.

4

7

8

∂ÈÛÎÂÊÙ›Ù ¤Ó· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘Û›Ô, ‰Â›Ù ·fi ÎÔÓÙ¿ Ù· ÌÈÎÚ¿ ‹ÏÈÓ· ÁÏ˘Ù¿ Î·È ˙ËÙ‹ÛÙ ӷ Ì¿ıÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ’ ·˘Ù¿.

59


ÿÚÙÈÓ· ÁÏ˘Ù¿ ÁÈ· ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ 1

ƒ›¯ÓÔ˘Ì ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Û ¯ÏÈ·Úfi ÓÂÚfi. ∞ӷηÙ‡ԢÌ ٷ ¯·ÚÙÈ¿ Ì ÎfiÏÏ·. ªÂ ÙÔ Ì›ÁÌ· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÚfiÛˆ· ¿Óˆ Û ¤Ó· ͇ÏÔ (ÂÈÎ.1).

2

ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÎÔ‡ÎϘ Î·È ÙȘ ¯ÚˆÌ·Ù›˙Ô˘Ì Ì ٤ÌÂÚ˜ (ÂÈÎ. 2).

3

ºÙÈ¿ÍÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ÎÔ‡ÎϘ Ì ¯·ÚÙÔÔÏÙfi (ÂÈÎ. 3).

4 ¶·›˙Ô˘Ì ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎÔ˘ÎÏÔı¿ÙÚÔ˘ (ÂÈÎ. 4).

60

¶È¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ˘ÏÈο, ÔÈ· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ· ÓÈÒıÂȘ fiÙÈ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó; ¶ÔÈÔ ˘ÏÈÎfi ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û˜ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ÛÔ˘ ÁÏ˘Ù¿; £¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜;


EÓfiÙËÙ· °

K·È ¿ÏϘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·

°3. ∞ȈÚÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· √È ÁÂÚ·ÓÔ› ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚¿ÚË. •¤ÚÂȘ Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi (ÂÈÎ. 2);

2

1

3

¶Ò˜ ηٷʤÚÓÂÈ Ô ÎÔ˘‚·ÏËÙ‹˜ Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô (ÂÈÎ.1);

°ÓˆÚ›˙ÂȘ ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó; ¶ÂÚ›ÁÚ·„ ÌÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿.

¶·È¯Ó›‰È· ÈÛÔÚÚÔ›·˜ √ ªÈ¯¿Ï˘ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ˙˘Á·ÚÈ¿ Ù· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÂÙÚ·‰¿ÎÈ· (ÂÈÎ. 3).

ºÙÈ¿ÍÙ ÌÈ· ˙˘Á·ÚÈ¿ Ì ÎÏ·‰È¿, Û¿ÁÎÔ, ÎÔ˘ÙÈ¿ Î·È ¤ÙÚ˜. ∫¿ÓÙ ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÙ ÙË ˙˘Á·ÚÈ¿.

61


∞ȈÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÎÔ‡ÎϘ ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÎÔ‡ÎϘ Ì Ï·ÛÙÈο È¿Ù· Î·È ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Î·È ÙȘ ÓÙ‡ÓÔ˘Ì Ì Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ (ÂÈÎ.1).

1

2

ªÂ ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ·, ͇Ϸ, ÎÔ˘ÎÔ˘Ó¿ÚÈ·, ÎÔ¯‡ÏÈ·, ¯·ÚÙÈ¿ Î·È ÎψÛÙ¤˜ (ÂÈÎ.2).

62

ªÂ ÎψÛÙ¤˜ ÎÈÓÔ‡Ó Ù· ¯¤ÚÈ·, Ù· fi‰È· Î·È ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ó.

•¤ÚÂȘ Ò˜ ϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ÎÔ‡ÎϘ Ô˘ ·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È; ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜; ºÙÈ¿ÍÙÂ Î·È ÛÂȘ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÎÚÂÌ·ÛÙ¤˜ ÎÔ‡ÎϘ Î·È ·›ÍÙ ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ.


EÓfiÙËÙ· °

K·È ¿ÏϘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·

∞ȈÚÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙ›· 1

∏ fiÏË Ì·˜ ·ÈˆÚÂ›Ù·È Û ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ Ù˘ Ù¿Í˘ (ÂÈÎ. 3).

3 ªÂ ¯¿ÚÙÈÓ· ÎÔ˘ÙÈ¿ ÊÙÈ¿Í·Ì Û›ÙÈ·, Ù· ˙ˆÁڷʛ۷ÌÂ, Ù· ‰¤Û·Ì Ì Û¿ÁÎÔ˘˜ Î·È Ù· ÎÚÂÌ¿Û·Ì Û ˯¿ÎÈ· (ÂÈÎ.1).

2

πÛÔÚÚÔԇ̠ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜ (ÂÈÎ. 2).

ºÙÈ¿ÍÙÂ Î·È ÛÂȘ Ù· ‰Èο Û·˜ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· Î·È ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÙ ÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ¿¯ÚËÛÙ· ˘ÏÈο (¯¿ÚÙÈÓ· Î·È ÌÂÙ·ÏÏÈο ÎÔ˘ÙÈ¿, Ï·ÛÙÈο ÌÔ˘Î¿ÏÈ·, ÛÈÚÙfiÎÔ˘Ù· Î·È ·ÏÈ¿ ·È¯Ó›‰È·).

63


∞ȈÚÔ‡ÌÂÓ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË 1 3

∞˘Ù‹ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ∑ÔÁÁÔÏfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ÙȘ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÌڤϘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (ÂÈÎ. 3).

√ ∫¿ÏÓÙÂÚ, ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜, ¤ÊÙÈ·Í ÔÏÏ¿ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Û ÌfiÌÈϘ (ÂÈÎ.1,2).

2

O ∫¿ÏÓÙÂÚ Î·Ù·Û··˙ ٷ ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ Ì ·Ï¿ Û¯‹Ì·Ù·. ∆· ÎÚÂÌÔ‡Û „ËÏ¿ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ Ù· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ.

™Î¤„Ô˘ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙȘ ÔÌڤϘ Î·È ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ.

ªÂ ÙÈ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ∫¿ÏÓÙÂÚ Î·È Û ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ∑ÔÁÁÔÏfiÔ˘ÏÔ˘;

64

∫Ô‡ÎϘ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È, ÔÏÈÙ›˜ Ô˘ ·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È, ηٷÛ΢¤˜ Ô˘ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È, ÔÌڤϘ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ: ¤Ó·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜.


EÓfiÙËÙ· °

K·È ¿ÏϘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·

°4. ¶·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ 1Ë ÔÌ¿‰·

1

∏ Ù¿ÍË Ì·˜ ¤ÁÈÓ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ù¤¯Ó˘. ÈÚÈÛًηÌ Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÊÙÈ¿Í·Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ˘ÏÈο. ∞ÔÏ·‡Û·Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜ Î·È Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ì·˜.

2

™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ù· ηχÙÔ˘Ì Ì ÎfiÏÏ· (ÂÈÎ.1).

™ÙÔÏ›˙Ô˘Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜ Ì ÌÈÎÚ¿ Ôχ¯ÚˆÌ· ¯·ÚÙ¿ÎÈ· (ÂÈÎ. 2).

∆Ô ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È

™¯Â‰È¿ÛÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ù· ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Û·˜, ·ÏÒÛÙ ÎfiÏÏ· Î·È ·›ÍÙ ¯·ÚÙÔfiÏÂÌÔ! ∞ÔÏ·‡ÛÙ ÙȘ ÚˆÙfiÙ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Û·˜ Î·È ÛÙÔÏ›ÛÙ Ì ·˘Ù¤˜ ÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜.

65


2Ë ÔÌ¿‰· ∫fi‚Ô˘Ì ÔÏÏ¿ Û¯‹Ì·Ù·, ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï·, Ù· ¯ÚˆÌ·Ù›˙Ô˘ÌÂ Î·È ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ÂÓÒÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ·ÓıÚÒÈÓ· ÛÒÌ·Ù· (ÂÈÎ.1,2).

3

1

2

∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È

ªÂ ¯·ÚÙÔÔÏÙfi ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÚfiÛˆ· Î·È Ù· ¯ÚˆÌ·Ù›˙Ô˘Ì (ÂÈÎ. 3).

4

66

ºÙÈ¿ÍÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ì ¯·ÚÙÔÔÏÙfi Î·È ¯·ÚÙfiÓÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜.

∆· ·ÓıÚˆ¿ÎÈ· Ì·˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· (ÂÈÎ. 4).


EÓfiÙËÙ· °

K·È ¿ÏϘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·

1

3Ë ÔÌ¿‰·

2

ªÂ ¯ÔÓÙÚ¿ ¯·ÚÙfiÓÈ·, ÊÂÏÏÔ‡˜, ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿ÎÈ·, Ì·ÙÔÓ¤Ù˜, ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÛÙ¿Ì˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠·ÓıÚˆ¿ÎÈ· ÌÂ Ù˘ÒÌ·Ù· (ÂÈÎ. 3,4,5).

3

ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì Ì ÛÙ¤ÓÛÈÏ ÔÏÏ¿ Û¯‹Ì·Ù·, Ù· ÙÔÔıÂÙԇ̠̠٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ·ÓıÚˆ¿ÎÈ· Î·È Ù· ¯ÚˆÌ·Ù›˙Ô˘Ì (ÂÈÎ.1,2).

4

5

∆Ô ÙÚ›ÙÔ ·È¯Ó›‰È

ªÂ Ù˘ÒÌ·Ù· Î·È ÛÙ¤ÓÛÈÏ ÌÔÚ›ÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÔÏÏ¿ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ·. ¶·›ÍÙ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÌÂÚ‰¤„Ù ÙȘ ‰‡Ô Ù¯ÓÈΤ˜. £· ÙÔ Â˘¯·ÚÈÛÙËı›ÙÂ!

67


ŸÏ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·˙›

68

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜ Î·È ·Ó·Î·Ï‡„Ù Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÔÈ· ˘ÏÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËηÓ. ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤ÊÙÈ·ÍÂ Ë Î¿ı ÔÌ¿‰·;


EÓfiÙËÙ· °

K·È ¿ÏϘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·

°5. ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÊÚÔ‡Ù· ª’ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ÊÚÔ‡Ù·... ª: ¡· Ù· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ˆÚ·›· ¯ÚÒÌ·Ù·... ¶Ú¿ÛÈÓ·, ‚ÈÔϤ, ÎfiÎÎÈÓ· Î·È Î›ÙÚÈÓ·...

¡: ¡· Ù· ÙÚÒˆ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ˆÚ·›· Á‡ÛË!

ª: ∫Ô›Ù·Í fiÛÔ ÌÂÁ¿Ï· ÊÚÔ‡Ù· ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·! ™Ô˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó;

¡: ªÌÌ... ∂›Ó·È Ôχ ÓfiÛÙÈÌ·!

69


ª: ŒÏ· Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ì ·Ú¤·.

¡: ™Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ˆ ÌÈ· ÊÚÔ˘ÙÔÛ·Ï¿Ù·. ∫fi‚ˆ ¤Ó· Ì‹ÏÔ ÛÙ· ‰‡Ô Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ·...

ª: ∞, ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹! ªÔ˘ ¤‰ˆÛ˜ ÌÈ· ηٷÏËÎÙÈ΋ ȉ¤·! ¶ÚfiÛÂÍ fiÛÔ fiÌÔÚÊ· Â›Ó·È Ù· ÊÚÔ‡Ù· Î·È ·fi ̤۷! ∫Ô›Ù· Ù· Û¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, οÔÈ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È ¯ÚÒÌ·! £¤ÏÂȘ Ó· Ù· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ì ·Ú¤·;

¡: ¡·È, ·ÏÏ¿ ¯¿Ï·Û˜ ÙË ‰È΋ ÌÔ˘.

70

ª: ¢ÂÓ Â›Ó·È ˆÚ·›· Ë ÊÚÔ˘ÙÔÛ·Ï¿Ù· Ô˘ ˙ˆÁڷʛ۷ÌÂ;


EÓfiÙËÙ· °

K·È ¿ÏϘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ª: ªË ÛÙÂÓÔ¯ˆÚȤ۷È! ™Ô˘ ¤¯ˆ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË. Œ¯ˆ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÊÚÔ‡Ù· Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜. £¤ÏÂȘ Ó· ÛÔ˘ ÙË ¯·Ú›Ûˆ;

¡: ¡·È, Â›Ó·È Ôχ ˆÚ·›·! ¡· ›¯· ÎÈ ÂÁÒ Ï›Á· ÎÂÚ¿ÛÈ·...

ª: ¶ÚfiÛÂ͘ fï˜ Ù· ÍÂÊÏÔ˘‰ÈṲ̂ӷ ÔÚÙÔοÏÈ·;

71


ª: ¡· ÛÔ˘ ‰Â›Íˆ Î·È ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ οÓÂÈ ÊÚÔ‡Ù· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ; ∆ÔÓ Ï¤Ó ¶·‡ÏÔ Î·È Ù· ÊÚÔ‡Ù· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿ ¯¿ÚÙÈÓ· ÁÏ˘Ù¿.

¡: √ ¶·‡ÏÔ˜ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÌÈ· ȉ¤·. ¡· ÊÙÈ¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÊÚÔ‡Ù· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ¡: ªÂ ψڛ‰Â˜ ·fi ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ¯·ÚÙÈ¿.

ª: ªÂ ¯·ÚÙÔÔÏÙfi.

¡: ªÂ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÎψÛÙ¤˜

ª: ∫·È ÎÔ‡ÎϘ-ÊÚÔ‡Ù· ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ì ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ.

72

¡: ∆fiÛ· ÊÚÔ‡Ù· ÙÈ ı· Ù· οÓÔ˘ÌÂ;

M: ¡· ηϤÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Ì ÊÚÔ‡Ù·!


EÓfiÙËÙ· °

K·È ¿ÏϘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¡: ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ; ª: ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ì·˜ Ì ÊÚÔ‡Ù·. ª: ªÂ ÛÙ¤ÓÛÈÏ. £· Ù˘ÒÛÔ˘Ì ÊÚÔ‡Ù· ÛÙ· ÔÙ‹ÚÈ·, Ù· È¿Ù·, Ù· ÛÔ˘‚¤Ú, Ù· ÛÔ˘Ï¿, ·ÓÙÔ‡!

¡: ¡· ÊÙÈ¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È ¤Ó· ¯¿ÚÙÈÓÔ ÙÚ·Â˙ÔÌ¿ÓÙÈÏÔ.

73


∂Ï¿Ù ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ì·˜.. ∂›Ó·È ÁÈ·.. "ÊÚÔ‡Ù·"! £· Ê¿Ó fiÏ· Ù· ÊÚÔ‡Ù· ÌÔ˘!

¡-ª: ∫·È ÌËÓ Í¯ӿÙÂ...

74

ª: ªÔÚ›Ù ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ÊÚÔ‡Ù· Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È Ó· ηϤÛÂÙ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜ Û ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ÁÈÔÚÙ‹!

¡: ∫·Ï¿ fiÏ· ·˘Ù¿... ·ÏÏ¿ ÌÔÚ›Ù ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÙÂ Î·È ÓfiÛÙÈ̘ ÊÚÔ˘ÙÔÛ·Ï¿Ù˜! ¡· ÙÚÒÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÊÚÔ‡Ù·...


EÓfiÙËÙ· ¢ T·Í›‰È·, ÛÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ £· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÔ˘ Ì ÌÈ· ‚·Ï›ÙÛ· Û·Ṳ́ÓË fiÓÂÈÚ· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· ÁÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÔ˘ Ô˘ ı· ÊÔÚÔ‡Ó Î·¤Ï· Î·È ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Î·È ı· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ı· Á›ÓÂȘ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ Û ̷ÎÚÈÓ¤˜ ı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È Ôχ¯ÚˆÌÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜, ı· ·›ÍÂȘ Ì Û·Ṳ̂ӷ ·È¯Ó›‰È· Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÛÔ˘ ı· ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ¤Ó· ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Ô˘ ı· Û ÍÂÓ·Á‹ÛÂÈ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË ¯ÒÚ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘.


¢1. ∆·Í›‰È· Ì ÙÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Ù˘ ¯·Ú¿˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ ∂ÙÔÈÌ¿ÛÔ˘!!! ŒÓ· Ì·ÁÈÎfi Ù·Í›‰È ·Ú¯›˙ÂÈ...

2

1

ªÂ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ∞ϤÍË ∞ÎÚÈı¿ÎË ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ·ÔÁÂȈı› ÁÈ· Ì·ÎÚÈÓÔ‡˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜ (ÂÈÎ.1).

4

3

§ÔÈfiÓ Á¤ÌÈÛ ÙȘ ‚·Ï›ÙÛ˜ ÛÔ˘ Ì ¯ÚÒÌ·Ù·, ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Î·È fiÓÂÈÚ· (ÂÈÎ. 2,3).

76

...ªÈ· Ì·ÁÈ΋ ¯ÒÚ· Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ (ÂÈÎ. 4). ∫·Ïfi Ù·Í›‰È!!!

¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∞ϤÍË ∞ÎÚÈı¿ÎË Î·È ÊÙÈ¿Í ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È Ô˘ ı· ‹ıÂϘ Ó· οÓÂȘ.


EÓfiÙËÙ· ¢

T·Í›‰È· ÛÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ

∆·Í›‰È· Û ʷÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜, ·ÔÁÂȈı›ÙÂ.. 2 3

™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ¿Óˆ Û ÌÏ ¯·ÚÙ› ·ÂÚÔÏ¿Ó·, ·ÂÚfiÛٷٷ, ÂÏÈÎfiÙÂÚ·, ¯·ÚÙ·ÂÙÔ‡˜ Î·È ‚·Ï›ÙÛ˜. ∫ÔÏÏ¿Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ¯·ÚÙÈ¿ Ì ÔÏÏ¿ Û¯‹Ì·Ù· Î·È ÍÂÎÈÓ¿Ì ÙÔ Ù·Í›‰È Ì·˜ (ÂÈÎ.1).

1

4

∞ÏÒÓÔ˘Ì ÎfiÏÏ· ·ÙÏ·ÎfiÏ ¿Óˆ Û ¤Ó· Ì·ÏfiÓÈ Î·È ÎÔÏÏ¿Ì ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ψڛ‰Â˜ ·fi ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ŸÙ·Ó ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ, ÙÔ ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ì Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ¯·ÚÙÈ¿ (ÂÈÎ. 2,3).

∫fi‚Ô˘Ì ‰È¿ÊÔÚ· Û¯‹Ì·Ù· Û ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ¯·ÚÙÈ¿, Ù· ÎÔÏÏ¿Ì Û ¤Ó· ¯·ÚÙfiÎÔ˘ÙÔ Î·È ÙÔ ·ÂÚfiÛÙ·Ùfi Ì·˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ (ÂÈÎ. 4). ¢È·Ï¤ÍÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı¤ÏÂÙ ӷ Ù·Íȉ¤„ÂÙÂ Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ٷ ‰Èο Û·˜ ¤ÚÁ·.

77


TÔ ÙÚ¤ÓÔ ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÍÂÎÈÓ¿! EÈ‚È‚·ÛÙ›ÙÂ.. ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ٷ ‚·ÁfiÓÈ· Î·È ÙË Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ Ì ¯·ÚÙfiÎÔ˘Ù·. T· ¯ÚˆÌ·Ù›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÎÔÏÏ¿Ì ¿Óˆ ÙÔ˘˜ Ù· ¯ÂÚÔ‡ÏÈ·, ÙȘ Úfi‰Â˜ Î·È ÙȘ ‚·Ï›ÙÛ˜ Ì·˜ (ÂÎ. 1,2,3).

1

4

78

2

3

¢ÔÎÈÌ¿ÛÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÙÚ¤ÓÔ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÙ ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜ (ÂÈÎ. 4).

O AϤ͢ AÎÚÈı¿Î˘ ‹Ù·Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ ÛÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi Ì·˜ Ù·Í›‰È. M·˜ ηÏ› ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ Ó· ·›ÍÔ˘Ì Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘ Ôχ¯ÚˆÌ· ·È¯Ó›‰È·. B·Ï›ÙÛ˜, ·ÂÚÔÏ¿Ó·, ·ÂÚfiÛٷٷ, ÙÚ¤Ó· Î·È ¯·ÚÙ·ÂÙÔ› Á›ÓÔÓÙ·È ¤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ˜, ¤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈÔÚÙÈÓfi˜, Ù˘ ¯·Ú¿˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘!!!


EÓfiÙËÙ· ¢

T·Í›‰È· ÛÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ

¢2. ÕÓıÚˆÔÈ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ŒÓ·˜, ‰‡Ô, ÙÚÂȘ, Ù¤ÛÛÂÚȘ... ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Ì ٷ ›‰È· ÚÔ‡¯·, Ù· ›‰È· η¤Ï·, Ù· ›‰È· ·Ô‡ÙÛÈ·, Ù· ›‰È· ÚfiÛˆ· (ÂÈÎ.1,2,3).

2

1

4

∞ÏÏ¿ Î·È Ô ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ Ô‰ËÏ¿Ù˘ Î·È Ô ÈÏfiÙÔ˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› Ì ÙÔ Ï‹ıÔ˜ (ÂÈÎ. 4,5).

5 3

√ ›‰ÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È Ô ‹Úˆ·˜ ÛÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË °·˝ÙË, ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜. ™¯Â‰›·Û Û ¯·ÚÙfiÓÈ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÛÔ˘ ‹Úˆ·, ÊÙÈ¿Í Ì ·˘Ùfi ¤Ó· ÛÙ¤ÓÛÈÏ Î·È Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÒÌ· Â·Ó¿Ï·‚ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔÓ ‹Úˆ¿ ÛÔ˘.

79


¶·È¯Ó›‰È· ÛÙË ÛÂÈÚ¿ 1

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °·˝ÙË ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ¯¿ÚÙÈÓ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜.

2

¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜...ŒÙÛÈ ÊÙÈ¿Í·Ì ٷ ¯¿ÚÙÈÓ· ·È¯Ó›‰È· Ì·˜ (ÂÈÎ.1).

3

80

£¤ÏÔ˘Ì ÔÏÏ¿ ›‰È· Û¯‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÓÙ‡ÛÔ˘Ì ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ì·˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ٷ ·ÏÈ¿ ÙÂÙÚ¿‰È· ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Ì·˜ (ÂÈÎ. 2,3).

ºÙÈ¿ÍÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ÌÈÎÚ¿ ¯¿ÚÙÈÓ· ·È¯Ó›‰È· Ì Ô‰‹Ï·Ù·, ·ÂÚÔÏ¿Ó·, ηÚÔÙÛ¿ÎÈ· Î·È ·ÓıÚˆ¿ÎÈ·. ªÔÚ›Ù ӷ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÙ ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜.


EÓfiÙËÙ· ¢

T·Í›‰È· ÛÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ™Â ¯·ÚÙfiÓÈ· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ì·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ï·ÈÌfi Î·È ÙÔ Îfi‚Ô˘Ì (ÂÈÎ.1).

1

¶·È‰È¿ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ 4

ºÔÚ¿Ì ٷ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Î·È Ù· η¤Ï· Î·È Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙË ÛÂÈÚ¿ (ÂÈÎ. 4)!

2

3 ºÙÈ¿ÍÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ù· ‰Èο Û·˜ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ηÈ... Ì›Ù ÛÙË ÛÂÈÚ¿!

ºÙÈ¿¯ÓÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ Î·¤ÏÔ Î·È ÙÔ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ ÙÔ˘ Ì ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ·ÏÈ¿ ÙÂÙÚ¿‰È· (ÂÈÎ. 2,3).

µÏ¤ÔÓÙ·˜ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ °·˝ÙË Î·È ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ¤Ó· ·Ú·Ì‡ıÈ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ η¤ÏÔ, ¿ÓıÚˆÔ˜, Ï‹ıÔ˜, ·Ú¤Ï·ÛË, ¤Ó·˜, ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Î·È Ó· ÙÔ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂȘ;

81


¢3. ∫·Ú¿‚È Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ ¶·›ÚÓÔ˘Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞ÎÚÈı¿ÎË Î·È Ù· ·ÓıÚˆ¿ÎÈ· ÙÔ˘ °·˝ÙË Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ Î·Ú¿‚È. £¤ÏÂÙ ӷ Ù·Íȉ¤„Ô˘Ì ·Ú¤·;

82

√ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Î·È Ë ∞ÚÈ¿‰ÓË Â›Ó·È ÔÈ Î·ÂÙ¿ÓÈÔÈ ÙÔ˘ ηڷ‚ÈÔ‡. ∆È ÚÔ‡¯· ÊÔÚ¿ÂÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Î·È ÙÈ ÚÔ‡¯· Ë ∞ÚÈ¿‰ÓË; µÚ˜ ÔÈ· ̤ÚË ÙÔ˘ ηڷ‚ÈÔ‡ ¤ÊÙÈ·ÍÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜. ∫·Ù·Û΢¿ÛÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ηڿ‚È Î·È ÁÚ¿„Ù ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙȘ ϤÍÂȘ ∂ÏÏ¿‰·, ÛËÌ·›Â˜, ‚·Ï›ÙÛ˜, ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÈ‚¿Ù˜, ÂÚÈ¤ÙÂÈ·.


EÓfiÙËÙ· ¢

T·Í›‰È· ÛÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ

¢4. ∆Ô Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ

1

∫›ÙÚÈÓ·, ÎfiÎÎÈÓ·, ÌÏÂ, Ú¿ÛÈÓ· Î·È ÔÚÙÔηÏÈ¿ ÛÎÔ˘›‰È·, Ô ÈfiηÌÔ˜, Ë ÌÂÏÒ‰Èη, ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ¤Û·Û ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤·È˙ οÔÈÔ ·È‰› ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ Ôχ¯ÚˆÌ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ µ·Û›ÏË ™Î˘Ï¿ÎÔ˘ (ÂÈÎ.1).

2

∆Ô˘˜ ›·Ì ӷ ÌËÓ Ù· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó...

æ¿Í·ÌÂ Î·È ÂÌ›˜, Ù· ‚ڋηÌÂ, Ù· ÎÔÏÏ‹Û·Ì ̤۷ Û ¯·ÚÙfiÎÔ˘Ù· Î·È Î¿Ó·Ì ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ (ÂÈÎ. 2,3).

3 ¶Ò˜ ÛÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ë È‰¤· ÙÔ˘ µ·Û›ÏË ™Î˘Ï¿ÎÔ˘ Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ì ÛÎÔ˘›‰È·; ¢ÒÛ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Ù›ÙÏÔ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ................................................................................. ¶ÚfiÛÂÍ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ µ·Û›ÏË ™Î˘Ï¿ÎÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ºÙÈ¿Í ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ Ì ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó. £· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ οÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË;

83


2 3 ∏ ·Ú¤Ï·ÛË ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ

1

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·Ì ÛÎÔ˘›‰È· Î·È Ù· ·Ú·ÙËÚ‹Û·Ì ÚÔÛÂÎÙÈο.

4

5

ª·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Ù· Û¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÎÂÊًηÌ Ò˜ Ì ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ¤Ó· ·ÎÏÔ, ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ Î·È ¤Ó· ÔχÁˆÓÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜, ˙Ò·, ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÙÚ¤Ó·, Ê˘Ù¿ Î·È ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ (ÂÈÎ.1,2,3,4,5). ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¯ÚˆÌ·Ù›Û·Ì ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ Ì·˜ (ÂÈÎ. 5).

84

£¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· οÓÂÙ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ηٷÛ΢¤˜; ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ ٷ ˘ÏÈο Î·È ÛÎÂÊÙ›Ù Ò˜ ı· οÓÂÙ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜. ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ªË ͯ¿ÛÂÙ ӷ Ù· ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÂÙÂ.


EÓfiÙËÙ· ¢

T·Í›‰È· ÛÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ

√È Ì¿ÛÙÔÚ˜ ÙˆÓ ¯·Ï·ÛÌ¤ÓˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ 1 2

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·Ì ٷ ¯·Ï·Ṳ̂ӷ Ì·˜ ·È¯Ó›‰È·, Ù· ¯ˆÚ›Û·Ì Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÛÎÂÊًηÌ Ò˜ Ì ٷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·È¯Ó›‰È· (ÂÈÎ.1,2,3,4,5).

5 3

4

ªÔÚ›˜ Ó· Á›ÓÂȘ Î·È ÂÛ‡ Ô ÌÈÎÚfi˜ Ì¿ÛÙÔÚ·˜ ÙˆÓ ¯·Ï·ÛÌ¤ÓˆÓ ÛÔ˘ ·È¯ÓȉÈÒÓ. ™Î¤„Ô˘ Ò˜ ı· Ù· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Î·È ÊÙÈ¿Í ٷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÔ˘ ·È¯Ó›‰È·. Œ¯ÂȘ ÛÎÂÊÙ› fiÛ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÚÓÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘; ÿÚÙÈÓ· Î·È ÌÂÙ·ÏÏÈο ÎÔ˘Ù¿ÎÈ·, η¿ÎÈ·, Ï·ÛÙÈο ÌÔ˘Î¿ÏÈ·, Ô Ì·Úη‰fiÚÔ˜ Ô˘ ÙÂÏ›ˆÛÂ, ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ¯¿Ï·ÛÂ... ∂›‰Â˜ fiÛ· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤ÊÙȷ͘ Ì fiÏ· ·˘Ù¿; ∆È ¿ÏÏÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· οÓÂȘ;

85


¢5. √ ¶¿Ô˘Ï ∫Ϥ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ¤Ó· ·È‰›

¶: °È·Ù› ‰ÂÓ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÙ ٷ ÚfiÛˆ· fiˆ˜ ›ӷÈ; ∫: ∞˘Ùfi ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹. ∆· ‰Èο ÌÔ˘ ÚfiÛˆ· Â›Ó·È ÈÔ ·ÏËıÈÓ¿ ·fi Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ fiˆ˜ ›ӷÈ, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›ӷÈ.

¶: ¶ÔÈÔ˜ ı· ı¤Ï·Ù ӷ ›۷ÛÙ ·Ó fi¯È Ô Â·˘Ùfi˜ Û·˜; ∫: ªÈ· Á¿Ù· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘.

86

¶: £· ÌÔÚÔ‡Û ¤Ó· ÚfiÛˆÔ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· Á¿Ù·; ∫: ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË ÛÔ˘;


EÓfiÙËÙ· ¢

T·Í›‰È· ÛÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ

ŒÓ·˜ ›Ó·Î·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ; ¶: ŒÓ· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ‰¿ÛÔ˜ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù·! ∫: ∫·È ̤۷ ÙÔ˘ ÂÙ¿ Ô˘ÏÈ¿. ªÔÚ›˜ Ó· Ù· ‚ÚÂȘ; ¶: ŒÓ· Ô˘Ï› ÂÚ·Ù¿ÂÈ ·Ó¿Ô‰· ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·. °È·Ù›; ∫: ª· ¤Ó·˜ ›Ó·Î·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ!

¶: ŒÓ· Ó˘¯ÙÔÏÔ‡ÏÔ˘‰Ô Ì ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, Û·Ó ÙÔ Ô˘Ï› Ô˘ ÂÚ·Ù¿ÂÈ ·Ó¿Ô‰·. ∆Ô ÌÈÛÔʤÁÁ·ÚÔ Î·È ¤Ó·˜ Ì·‡ÚÔ˜ ‹ÏÈÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∫: ŒÓ· fiÓÂÈÚÔ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ Î·È ·Ó¿Ô‰·! ∫: ¢˘Ô ›Ó·Î˜ ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘. ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ Û ÙÈ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó; ∂Û‡ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂȘ Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÛÔ˘;

87


∫: ª·‡ÚÔ, ÁÎÚÈ, ¿ÛÚÔ... ¤Ó·, ‰‡Ô, ÙÚ›·... fiÙ·Ó Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó·Ó ηÏfi Ú˘ıÌfi. ∞Ó ‰È·‚¿ÛÂȘ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ı· ÙÔÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ. ¶ÚfiÛÂÍ fï˜ Ô Ú˘ıÌfi˜ οÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹;

1, 2, 3.. ÌÂ Ú˘ıÌfi!

1

2

3

∫: ¶·›˙ˆ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù·, fiˆ˜ Ì ٷ Ï‹ÎÙÚ· ÛÙÔ È¿ÓÔ. ªÂ Ú˘ıÌfi ÊÙÈ¿¯Óˆ Ù· ¤ÚÁ· ÌÔ˘ fiˆ˜ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ƒ˘ıÌÈο ÔÓfiÌ·Û· Î·È Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ‚ϤÂȘ.

∫: ∫·È Ô Î‹Ô˜ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌfi Ì ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ‰¤ÓÙÚ·. ∞Ó ÚÔÛ¤ÍÂȘ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Û¯¤‰ÈÔ ı· ÙÔÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ. ¶: ∂ÁÒ ·Ó·Î¿Ï˘„· Î·È ÌÈ· η̋Ϸ!...

88


EÓfiÙËÙ· ¢

T·Í›‰È· ÛÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ

¶¿Óˆ, οو, ‰ÂÍÈ¿, ·ÚÈÛÙÂÚ¿.. ªÈ· fiÏË Û ڢıÌfi ∫: ªÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ, ηÙ‚·›ÓÂÈ, ËÁ·›ÓÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿, Í·Ó·Á˘ÚÓ¿ ›Ûˆ... ∫·È Ó·, ÌÈ· fiÏË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘!

∫: ÃÙ›˙ˆ ÙȘ fiÏÂȘ ÌÔ˘ Ì ۯ‹Ì·Ù·. ŒÓ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ‰›Ï· Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ, Ó· ¤Ó· ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ. ∫·È ¿ÏÈ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ¿Óˆ Î·È ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Î¿Ùˆ, Î·È Ó· Ë fiÏË Ì ڢıÌfi ·ÏÒÓÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÏfiÊÔ˘˜!

∫: ªÂ ¤Ó· ÌÔχ‚È Ô‰‹ÁËÛ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ¿Óˆ Û ¤Ó· ¿ÛÚÔ ¯·ÚÙ› Î·È Û¯Â‰›·Û ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ fiÏÂȘ. ÕÊËÛ ٷ Û¯‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘ Ó· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÔ˘Ó Ì ¯ÚÒÌ·Ù·.

89


¶: ∑ˆÁÚ·Ê›˙·Ù ·fi ÌÈÎÚfi˜; ∫: ŒÎ·Ó· ÔÏÏ¿ Û¯¤‰È· Î·È ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜. ∞ÎfiÌ· Î·È Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÙˆÓ ÙÂÙÚ·‰›ˆÓ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿Ù· ηÚÈηÙÔ‡Ú˜. √È ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÔ˘ÛÈÎÔ›. ŸÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó 7 ¯ÚfiÓˆÓ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ·›˙ˆ ‚ÈÔÏ›. ∞ÚÁfiÙÂÚ· Ì ÚÒÙËÛ·Ó: £· Á›ÓÂȘ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ‹ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜; ŒÁÈÓ· ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜.

¶: ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ‰¿ÛηÏfi˜ Û·˜; ∫: ∏ ʇÛË! ∆Ô Ê‡ÏÏÔ, Ë Ú›˙· ÂÓfi˜ ‰¤ÓÙÚÔ˘, ÙÔ ·ÁÚÈfi¯ÔÚÙÔ, ¤Ó· ‚fiÙÛ·ÏÔ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÌÔ˘. ¶ÚfiÛÂÍ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÔ˘. ¶: ∆È ÁÓÒÌË ¤¯ÂÙ ÁÈ· ÙȘ ·È‰ÈΤ˜ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜; ∫: ∆Ș ı·˘Ì¿˙ˆ! ∆· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ٷϤÓÙÔ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ.

∫: ∂ÁÒ ÎÚ¿ÙËÛ· ÙȘ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Ô˘ ¤Î·Ó· ÌÈÎÚfi˜. ∂Û‡ ÎÚ·Ù¿˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘; ªÔÚ›˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ¤Ó· Ê¿ÎÂÏÔ Î·È Ó· Ê˘Ï¿ÍÂȘ Ù· ¤ÚÁ· ÛÔ˘. ŸÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÂȘ ı· Â›Ó·È ÁÈ· Û¤Ó· ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ÂÓı‡ÌÈÔ.

90


EÓfiÙËÙ· ¢

T·Í›‰È· ÛÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ

¶: T· ¤ÚÁ· Û·˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ·È‰Èο! K: TÔ ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í· ÁÈ· ·È‰È¿... T· ¤ÚÁ· ÌÔ˘ ı¤Ïˆ Ó· ·Ú¤ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙ· ·È‰È¿...

91


µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ 1.

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

92

16. 17. 18. 19. 20. 21.

∞ӷηχÙˆ ÙËÓ Ù¤¯ÓË (ª·Ó¤, ªÔÓ¤, °ÎÔÁΤÓ, µ·Ó °ÎÔÁÎ, °ÎfiÁÈ·, ªÂÙÂÌÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜, ∂ÌÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜, °Ï˘ÙÈ΋, ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË, ¶ÚÔÔÙÈ΋, ™‡ÓıÂÛË, ∏ ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ∞ÎÔ˘·Ú¤Ï·, ÃÚÒÌ·), ÂΉ. ¢ÂÏËı·Ó¿Û˘-∂Ú¢ÓËÙ¤˜. °ÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ (™·ÁοÏ, µ·Ó °ÎÔÁÎ, °ÎÔÁΤÓ, ƒÔ˘Ûfi), ÂΉ. ¢È¿ÁÚ·ÌÌ·/ ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡Ì˘. °ÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (ªÔÙÈÙÛ¤ÏÈ, ªÔÓ¤, ¡Ù·Ï›, µ·Ó °ÎÔÁÎ, ªÈ¯·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜, ƒ¤ÌÚ·ÓÙ, ª·Ù›˜, ƒÂÓÔ˘¿Ú, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ¡Ù· µ›ÓÙÛÈ, ¶ÈοÛÔ), ÂΉ. ªÔÓÙ¤ÚÓÔÈ ∫·ÈÚÔ›, 1998. °ÚfiÛ‰Ô˜ ™Ù·‡ÚÔ˜, ∆Ô ·ÓËÁ‡ÚÈ ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, ÂΉ. ª·ÛÙÔÚ›‰Ë, £ÂÛ/ÓÈÎË 1996. ∑·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, ¶·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∆¤¯ÓË, ∆ÛfiÎÏ˘ (√ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È Ô ¶‡ıˆÓ·˜), ÂΉ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, ∞ı‹Ó· 1996. ∏ ÚÒÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË (¶ÔÚÙÚ¤Ù·, ™ÎËÓ¤˜, ∆Ô›·, ∑Ò·), ÂΉ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, ∞ı‹Ó· 1995. ∏ Ù¤¯ÓË ÁÈ· ·È‰È¿ (ƒ·Ô‡Ï ¡ÙÈÊ›, µ·Ó °ÎÔÁÎ, ªÚ¤ÁÎÂÏ, ª·Ù›˜, ¶ÈοÛÔ, ¶¿Ô˘Ï ∫ϤÂ), ÂΉ. √‰˘ÛÛ¤·˜- ∞›ÔÏÔ˜. ∫ÚËÙÈÎÔ‡ ∞ıËÓ¿, ™ÙÔÓ ∫fiÛÌÔ Ù˘ ∆¤¯Ó˘ (∑ˆÁÚ·ÊÈ΋), ∫ÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ∞ı.¶. ÃÚÈÛÙ¿Î˘. ªÈ· ∫˘Úȷ΋ Ì ÙÔÓ… (§ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ¡Ù· µ›ÓÙÛÈ, µÂÏ¿ÛÎÂı, ƒÂÌÚ¿ÓÙ, ƒÂÓÔ˘¿Ú), ÂΉ. ÕÌÌÔ˜, ∞ı‹Ó· 1992. ¡ÙÂοÛÙÚÔ ª·Ú›˙·, √‰ËÁfi˜ ÁÈ· ·È‰È¿, µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ∆¤¯ÓË, ÂΉ. ∫¤‰ÚÔ˜. ¡ÙÂοÛÙÚÔ ª·Ú›˙·, √‰ËÁfi˜ ÁÈ· ·È‰È¿, §·˚΋ ∆¤¯ÓË, ÂΉ. ∫¤‰ÚÔ˜. √È ŒÏÏËÓ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ (°Ô˘Ó·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, °‡˙˘, π·Îˆ‚›‰Ë˜, ªÔ˘˙È¿Ó˘), ∂Í¿ÓÙ·˜ ∂ΉÔÙÈ΋ ∂.¶.∂.1979. ¶·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË (™·ÁοÏ, ¶ÈοÛÔ, ∆˙fiÙÔ, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ), ÂΉ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË. ƒ›ÙÛÌÔÓ ƒfiÌÈÓ, °ÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ °Ï‡ÙË-∑ˆÁÚ¿ÊÔ-¶ÔÈËÙ‹ ªÈ¯·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ, ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, ∞ı‹Ó· 1992. ™Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ (∏ πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, πÌÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜, ∏ πÛÙÔÚ›· Ù˘ °Ï˘ÙÈ΋˜), ÂΉ. ªÔÓÙ¤ÚÓÔÈ ∫·ÈÚÔ›, ∞ı‹Ó· 2000. ÷Ù˙‹ °ÈÔÏ¿ÓÙ·, √‰ËÁfi˜ ÁÈ· ·È‰È¿, ŒÏÏËÓ˜ ∑ˆÁÚ¿ÊÔÈ 19Ô˜ ·È., ÂΉ. ∫¤‰ÚÔ˜. ÷Ù˙‹ °ÈÔÏ¿ÓÙ·, √‰ËÁfi˜ ÁÈ· ·È‰È¿, ŒÏÏËÓ˜ ∑ˆÁÚ¿ÊÔÈ 20Ô˜ ·È., ÂΉ. ∫¤‰ÚÔ˜. ÷Ù˙‹ °ÈÔÏ¿ÓÙ·, √‰ËÁfi˜ ÁÈ· ·È‰È¿, °¿ÏÏÔÈ ∑ˆÁÚ¿ÊÔÈ 15Ô˜-19Ô˜ ·È., ÂΉ. ∫¤‰ÚÔ˜. ÷Ù˙‹ °ÈÔÏ¿ÓÙ·, √‰ËÁfi˜ ÁÈ· ·È‰È¿, πÙ·ÏÔ› ∑ˆÁÚ¿ÊÔÈ 13Ô˜-18Ô˜ ·È., ÂΉ. ∫¤‰ÚÔ˜. Heslewood Julliet, ∏ πÛÙÔÚ›· Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, ∞ı‹Ó· 1995. Heslewood Julliet, ∏ πÛÙÔÚ›· Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ °Ï˘ÙÈ΋˜, ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, ∞ı‹Ó· 1995.


∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÔÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·ÌÂ:

∞1. 1. ∆˙Ô‡ÏÈÂ٠ä˙ÏÂÁÔ˘ÓÙ, °ÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔÓ ¶ÈοÛÔ, ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, ∞ı‹Ó· 1993. 2 ¶¿Ô˘Ï ∫ϤÂ, ∏ ∂ÈηÛÙÈ΋ ™Î¤„Ë π, ∂ΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ ª¤ÏÈÛÛ·.. ∞2. 1. Faucheteaus. Malevich, Academy editions, London, 1992. 2. Centre Georges Pompidou Collections du Musée National d’ Arte Moderne.∞3 Robert and Sonia Delaunay, Mam, Musée D’Art Moderne De la Ville de Paris, 1987. 2. §¤Ô ªÔ˘ÛοÏÈ·, ¡· ˙ÂȘ, Ó’ ·Á·¿˜ Î·È Ó· Ì·ı·›ÓÂȘ, ÂΉ. °Ï¿ÚÔ˜, ∞Ú›ÏÈÔ˜ 1988.∞4. 1,2. Collection Fondation Dubuffet, Paris.,3. Jean Dubuffet, Museum der Moderne Salzburg.∞5. 1, °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘Ó¤ÏÏ˘,.§ÈÌÓ·›· √‰‡ÛÛÂÈ·,ΛÌÂÓ· Î·È Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ 1966-1989, ÂΉ. ÕÁÚ· - °Î·ÏÂÚ› Bernier, ∞ı‹Ó· 1990. ∏ ∆¤¯ÓË ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ∆fiÌÔ˜ πππ, ÕÏ΢ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜, University Studio Press, ÂΉ. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ & ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1995. 3,4. ªÔ¤ÙÈ πÓÙÂÚÓ¤Ù.. µ1.∂Á΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· ∫Ô˘ÛÙÒ, √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ, ÂΉ. ∞Ï΢ÒÓ.2 √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ˙ÒˆÓ, ÙfiÌÔ˜ 1, ∂ΉÔÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÃÚ˘Ûfi˜ ∆‡Ô˜ ∞.∂. ∞ı‹Ó·. 3. √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÁÓÒÛˆÓ, ¶ÚˆÙfiÙ˘Ë ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· Disney, ™˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ٷ ˙Ò· ππ.µ2.1.¶fiË ∑ÒÚ·, ∂ÏÏËÓÈ΋ ∆¤¯ÓË, §·˚΋ ∆¤¯ÓË, ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ. 2. µ·Ó °ÎÔÁÎ, Masini Lara Vinca, Van Gogh, Thames and Hudson, 3. ÕÓÙÈ °Ô˘fiÚ¯ÔÏ, Osterwold Tilman, Taschen 4. ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ °Î›Î·˜, ÂΉ. ∞‰¿Ì, ∞ı‹Ó· 1991. 5. Nolde Emil, The Art Book, Phaidon. µ3. 1. ¶Ô›ËÌ· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ˘. ∆Ô µÈ‚Ï›Ô ÙˆÓ ∆Ú·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, °. ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ë˜, ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. 2. ¶¿˘ÚÔ˜ §·ÚÔ‡˜ ªÚÈÙ¿ÓÈη. 3. ŸÏÁ· ªÂÓÙ¿ıÔ˘-¶Ôχ˙Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ π·Îˆ‚›‰Ë˜, ÂΉ. ∞‰¿Ì. 4. Jean Dubuffet, Museum der Modern Salzburg, Agnes Husslein-Arco. 5. ¶ÈοÛÔ, AÓÙÔÓ›Ó· B·Ï·ÓÙ¤Ó, ¶¿ÌÏÔ ¶ÈοÛÔ, EΉfiÛÂȘ °ÎÔ‚fiÛÙË 1993.µ4. 1. ªÂӤϷԘ §Ô˘ÓÙ¤Ì˘, ŒÓ· ·È‰› ÌÂÙÚ¿ÂÈ Ù’ ¿ÛÙÚ·, ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, ∞ı‹Ó· 1999. 2. ¶ÂÚÈÔ‰Èο National Geographic Î·È Experiment. 3. ªÔ¤ÙÈ, πÓÙÂÚÓ¤Ù. 4. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÔ˘ÚÔÓ›ÎÔ˜ «¢È·ÛÙËÌÈΤ˜ ο„Ô˘Ï˜». 1997, πÏ¿ӷ ∆Ô‡ÓÙ·, ∫¤ÓÙÚÔ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∆¤¯Ó˘.µ5. 1,2 ∏ ∆¤¯ÓË ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ∆fiÌÔ˜ πππ, ÕÏ΢ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜, University Studio Press, ÂΉ. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ & ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1995. °1. 1. ¢.ËÌ‹ÙÚ˘ ª˘Ù·Ú¿˜ 1987, Zoumboulakis Galleries. 2. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª˘Ù·Ú¿˜, ÂΉ. ∞‰¿Ì, ∞ı‹Ó· 1989. 3. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª˘Ù·Ú¿˜, °Î·ÏÂÚ› EÈÚÌfi˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1998. 4,5, 6,7., ª˘Ù·Ú¿˜, ÂΉfiÛÂȘ ∞‰¿Ì, ∞ı‹Ó· 1994. 8. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª˘Ù·Ú¿˜∫¿ÚÔÏÔ˜ µÚ¿ÙÈÙ˜, ™·Ú¿ÓÙ· ÂÏÏËÓÈο ÎÔ¯‡ÏÈ·, ÂΉ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, ∞ı‹Ó· 1997.°2. 1,2,3,4. ¡ÂÔÏÈıÈ΋ ∂ÏÏ¿˜, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ƒ. £ÂÔ¯¿ÚË, ∂ıÓÈ΋ ∆Ú¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, 1973, ¢/ÓÛË ÂΉ. ™Ù. ∞. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. °3.1,2. Harry N. Abrams, Calder, Great Modern Masters, Cameo- Abrams Inc. Publishers. 3. ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi The Art Magazine, Ù‡¯Ô˜ 18 πÔ‡ÏÈÔ˜- ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 1995. °5. 1,2 ¿ÏÊ· ‚‹Ù·, ÂΉ. ™›ÁÌ·-ºˆÙÂÈÓ‹ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë, ∞ı‹Ó· 2002. 3,4. ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¶·ÓÙ·˙‹˜, 1849-1884, ÿ‰Ú˘Ì· ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ ∞‚¤ÚˆÊ-∆ÔÛ›ÙÛ·, ∞ı‹Ó· 1994. 5, 6., °ÈÔ¯¿ÓÓ˜ ÿÙÙÂÓ, ∏ ∆¤¯ÓË ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜, ∫›ÌÂÓ· ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ 5, ∞ı‹Ó· 1998. 7,8 Dutch Painting in soviet Museums, Aurora Art Puplishers, Leningrad, 1982, Yugoslavia. ¢1. 1,2,3,4., ∞ÎÚÈı¿Î˘, ÂΉ. πÙ·Ófi˜, ÿ‰Ú˘Ì· πˆ¿ÓÓÔ˘ º. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˘.¢2. 1,2. °È¿ÓÓ˘ °·˝Ù˘, π£’ ¢ËÌ‹ÙÚÈ·, ¢‹ÌÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, µ·ÊÔÔ‡ÏÂÈÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, 1994. 1 ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, ∞ı‹Ó·. 3,4. The Art magazine, Ù‡¯Ô˜ 10, ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 1984.¢4. 1 The Art magazine, Ù‡¯Ô˜ 12, ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 1994.¢5. 1,16. Kunstmuseum, Bern. Jeannine Fiedler and Peter Feierabend, Bauhaus, Konemann 1999. 2. Abrams The Museum of Modern Art,New York., 3,4,5,6. Paul Klee, PrestelVerlag. 7,10,13 Will Grohmann, DuMont Buchverlag Köln, Paul Klee, Bibliothek grober Maler, 1977. 8, 9,11. ¶¿Ô˘Ï ∫ϤÂ, ∏ ∂ÈηÛÙÈ΋ ™Î¤„Ë π, Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ª¿Ô˘¯¿Ô˘˜, ∂ΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ ª¤ÏÈÛÛ·, ∞ı‹Ó· 1989.. 14. Klee, Opere dal 1885 al 1933, Municipio di Mendrisio, Societa di banca asavizzera 15,16, 12 ÕÓ‰ÚÔ˜, 1993, ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∆¤¯Ó˘- ÿ‰Ú˘Ì· µ·Û›ÏË & ∂Ï›˙·˜ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹.

93


Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του ∆ηµοτικού, του Γυµνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισµό Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων και διανέµονται δωρεάν στα ∆ηµόσια Σχολεία. Τα βιβλία µπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν βιβλιόσηµο προς απόδειξη της γνησιότητάς τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δε φέρει βιβλιόσηµο, θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόµου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄).

BIBΛIOΣHMO

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τµήµατος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώµατα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε µορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

EIKASTIKA BIBLIO  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA