Page 1

H ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙËÓ ·Ú¯·›· ı¿ AıËÓ¿, Ù˘ ÔÔ›·˜ ʤÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ·. H ›ÛÙË Û ·˘Ù‹Ó ¤Û‚ËÛ ·ÏÏ¿ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ. H ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ˆ˜ fiÓÔÌ·, ˆ˜ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ˆ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÓÙÔ‡ Î·È Ê˘ÛÈο ΢Úȷگ› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë AÎÚfiÔÏË, ÙÔ ÈÂÚfi Ì ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÛÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÎfiÛÌÔ. H ı¿ AıËÓ¿ Ï·ÙÚ¢fiÙ·Ó Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ AÙÙÈ΋. O ¶·˘Û·Ó›·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ: “... K·È Ë ˘fiÏÔÈË Aı‹Ó·, ηıÒ˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë AÙÙÈ΋ Â›Ó·È ÂÍ ›ÛÔ˘ ηıÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ AıËÓ¿, ÁÈ·Ù› Î·È fiÛÔÈ ‰‹ÌÔÈ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ‰ÂÓ ÙÈÌÔ‡Ó ÏÈÁÒÙÂÚÔ ÙËÓ AıËÓ¿.” (AÙÙÈο, 26, 6). OÈ ·Ú¯·›ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Ë ı¿ ÚÔÛٿ٢ ÙËÓ fiÏË-ÎÚ¿ÙÔ˜, Î·È ÂÊÚfiÓÙÈ˙ ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· ÙÔ˘. T˘ ·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·Á¿ÏÌ·Ù· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Â›¯Â. K·ıÈ¤ÚˆÛ·Ó Â›Û˘ Ì›· Ï·ÌÚ‹ ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó, Ù· ¶·Ó·ı‹Ó·È·. H AıËÓ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó¿Ú¯·ÈÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ ÚÔÛٿ٢ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜, fiˆ˜ ÙÔÓ HÚ·ÎÏ‹, ÙÔÓ ¶ÂÚÛ¤·,ÙÔÓ A¯ÈÏϤ·, ÙÔÓ O‰˘ÛÛ¤· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙÂÎfiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘˜. ™˘ÓÙ·›ÚÈ·˙ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ù˘, ÙÔ˘ ¢›·, Ì ÙËÓ Â͢Ó¿‰· Î·È ÙË ÊÚfiÓËÛË Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ù˘, Ù˘ M‹Ùȉ·˜. ¶ÚÔÛٿ٢ fi,ÙÈ Â›¯Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙË ÛÔÊ›·, ÙȘ Ù¤¯Ó˜, ηϤ˜ Î·È ÂÊ·ÚÌÔṲ̂Ó˜, ÙËÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÛΤ„Ë ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ Ù¤¯ÓË. ™ÙËÓ Aı‹Ó· Ë ›ÛÙË ÛÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ı¿˜ ÂËÚ¤·˙ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘, Û fiÏË ÙËÓ ·Ú¯·˚΋ Î·È ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô.

K›ÌÂÓÔ, ÂÈ̤ÏÂÈ·: KÔÚÓËÏ›· X·Ù˙Ë·ÛÏ¿ÓË ™¯¤‰È·: M. KÔÚÚ¤˜, I. MÂÓ¤ÎÔ˘, M. Cox ñ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·: ™. M·˘ÚÔÌÌ¿Ù˘ K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· / ÛÂÏȉÔÔ›ËÛË: AltSys TÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ÚÒÙ˘ EÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È KÏ·ÛÈÎÒÓ AÚ¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ù˘ EÈÙÚÔ‹˜ ™˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ MÓËÌ›ˆÓ AÎÚÔfiψ˜. XÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·Ú·ı¤Ì·Ù· ·fi ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ N. ¶··¯·Ù˙‹.

H ÂÎÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ Ê˘ÏÏ·‰›Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙË ¯ÔÚËÁ›· Ù˘ EÓÒÛˆ˜ º›ÏˆÓ Ù˘ AÎÚÔfiψ˜.

AKPO¶O§H

E K ¶ A I ¢ E Y T I K A ¶ P O ° P A M M A T A

Y¶OYP°EIO ¶O§ITI™MOY A' EºOPEIA ¶PO´™TOPIKøN KAI K§A™IKøN APXAIOTHTøN E¶ITPO¶H ™YNTHPH™Eø™ MNHMEIøN AKPO¶O§Eø™ EK¶AI¢EYTIKA ¶PO°PAMMATA © EÊÔÚ›· AÚ¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ AÎÚÔfiψ˜ - EÎ·È‰Â˘ÙÈο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Aı‹Ó· 1997 ISBN: 960-214-756-3

MIA MEPA ™THN AKPO¶O§H ANAZHTøNTA™ TH £EA A£HNA


A £HNA N IKH ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙ· ¶ÚÔ‡Ï·È·, ‰ÂÍÈ¿, ¿Óˆ Û ÚÔÌ·¯ÒÓ· ˘„ÒÓÂÙ·È Ô ÌÈÎÚfi˜ ȈÓÈÎfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ AıËÓ¿˜ N›Î˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÙ›ÛıËΠÁ‡Úˆ ÛÙÔ 425 .X., ›Ûˆ˜ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· K·ÏÏÈÎÚ¿ÙË. AÚÁfiÙÂÚ· ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ Ó·fi˜ Ù˘ AÙ¤ÚÔ˘ N›Î˘ Î·È ÙËÓ ·ÈÙ›· Ì·˜ ÙËÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ·Ú¯·›Ô˜ ÂÚÈËÁËÙ‹˜ ¶·˘Û·Ó›·˜ (2Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ Ì.X.): “H ¤ÓÓÔÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ... Ë ÏÂÁfiÌÂÓË ¿ÙÂÚÔ˜ N›ÎË ÁÈ· ÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜ ... Â›Ó·È fiÙÈ ı· ̤ÓÂÈ ¿ÓÙÔÙ ̷˙› ÙÔ˘˜ ÂÊ’ fiÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÙÂÚ¿ ...” (§·ÎˆÓÈο,15,7). ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ Ï·ÙÚ¢ÙÈÎfi ·˘Ùfi ¿Á·ÏÌ· ‰ÂÓ Â›¯Â ÊÙÂÚ¿ ‰ÈfiÙÈ ·ÂÈÎfiÓÈ˙ ÙË ı¿ AıËÓ¿ Ô˘ ¤‰ÈÓ ÙË Ó›ÎË Î·È fi¯È ÙËÓ ÚÔÛˆÔÔÈË̤ÓË ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ N›Î˘ Ë ÔÔ›· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ÊÙÂÚˆÙ‹.

A £HNA ¶ POMAXO™ MfiÏȘ ÂÚÓÔ‡ÛÂ Ô ·Ú¯·›Ô˜ ÂÈÛΤÙ˘ Ù· ¶ÚÔ‡Ï·È·, ¤‚ÏÂ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ ÙÔ ÎÔÏÔÛÈ·›Ô ¿Á·ÏÌ· Ù˘ AıËÓ¿˜ ¶ÚÔÌ¿¯Ô˘. O ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ÂÈÛΤÙ˘ ‚ϤÂÈ ÌfiÓÔ Ù· ıÂ̤ÏÈ· Î·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙËÓ Â›ÛÙÂ„Ë ÙÔ˘ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘ ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜. TÔ ¿Á·ÏÌ· Ù˘ ¶ÚÔÌ¿¯Ô˘ ··ı·Ó¿ÙÈ˙ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ÛÙÔÓ M·Ú·ıÒÓ·. H ı¿ Â‰Ò Â›¯Â ÔÏÂÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¿ÓÔÏÔ˘ ÔÏÂÌÈÛÙ‹ Ô˘ ÊÔÚ¿ÂÈ ÎÚ¿ÓÔ˜ Î·È ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·Û›‰· Î·È ‰fiÚ˘. TÔ ¿Á·ÏÌ· ›¯Â ‡„Ô˜ Û˘ÓÔÏÈο ¤ÓÙÂη ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚ· Î·È ‹Ù·Ó ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÔÚ›¯·ÏÎÔ.

æ¿Í ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô Ó· ‚ÚÂȘ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ıˆÚ·Î›Ô˘ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ͯˆÚ›ÛÂȘ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ AıËÓ¿˜ ·fi ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ N›Î˘.

°È· ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ·˘Ùfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ºÂȉ›·, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÌÂٷ͇ 460 Î·È 450 .X., ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¶·˘Û·Ó›·: “... ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰‡Ô (¤ÚÁ·) Ô˘ Ù· ·Ó¿ıÂÛ·Ó ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ ·fi ÙË ‰ÂοÙË ‰‡Ô ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘˜, ¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ ¿Á·ÏÌ· Ù˘ AıËÓ¿˜ ·fi ÙÔ˘˜ M‹‰Ô˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ·Ô‚È‚·Ûı› ÛÙÔ M·Ú·ıÒÓ·, ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ºÂȉ›·Ø Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÙˆÓ §·ÈıÒÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ KÂÓÙ·‡ÚˆÓ ... ˘¿Ú¯ÂÈ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Û›‰· ... Ë ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ Ù˘ AıËÓ¿˜ ·˘Ù‹˜ Î·È Ô ÏfiÊÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÓÔ˘˜ Ù˘ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¿, fiÙ·Ó ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Î·Ó›˜ (ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿) ϤÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ™Ô‡ÓÈÔ.” (AÙÙÈο, 28,2)

TÔ Ï·ÙÚ¢ÙÈÎfi ¿Á·ÏÌ· Ù˘ ı¿˜ ‰ÂÓ ÛÒıËÎÂ. ◊Ù·Ó ¤Ó· Ífi·ÓÔ (͇ÏÈÓÔ ¿Á·ÏÌ·) Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ۇÌʈӷ Ì ÙÔÓ ÂÚÈËÁËÙ‹ HÏÈfi‰ˆÚÔ (2Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ .X.) ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¯¤ÚÈ ¤Ó· Úfi‰È (ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘) Î·È ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¤Ó· ÎÚ¿ÓÔ˜ (ۇ̂ÔÏÔ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘).

TÔ ÎÙ‹ÚÈÔ ‹Ù·Ó ¯ÙÈṲ̂ÓÔ „ËÏ¿ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ÚÔÌ·¯ÒÓ· ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜. ¶ÂÚÈÌÂÙÚÈο ›¯Â ¤Ó· Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ ıˆÚ¿ÎÈÔ (ÛÙËı·›Ô), Ô˘ ‹Ù·Ó ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Ì ·Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ÌÔÚʤ˜ N›Î˘, Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜, Î·È AıËÓ¿˜, Ô˘ ʤÚÂÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·-ۇ̂ÔÏ·. TÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ıˆÚ·Î›Ô˘, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ì·˜, ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô AÎÚÔfiψ˜.

2

I. MÂÓ¤ÎÔ˘

T· Ífi·Ó· ‹Ù·Ó Ù· ÈÔ ·ÏË¿ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ¿Ù¯ӷ ·Á¿ÏÌ·Ù·. ¶·Ú¿ÏÏËÏÏ· ‹Ù·Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û‚·ÛÙ¿, ηıÒ˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó ¿ÌÂÛ· Ì ÙË Ï·ÙÚ›·. ◊Ù·Ó ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ӷ Î·È ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì ¤ÓıÂÙ· ÌÂÙ·ÏÏÈο ÛÙÔȯ›· Î·È Ì ÚÔ‡¯·.

AÓ¿ÁÏ˘ÊÔ ·Ú. 989, MÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ AÎÚÔfiψ˜. YÏÈÎfi: Ì¿ÚÌ·ÚÔ. ⁄„Ô˜: 1,055.

™ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ì·˜ ‚ϤÔ˘Ì ˆ˜ Ë ¶ÚfiÌ·¯Ô˜ ÂÚÈÛÙÔȯÈ˙fiÙ·Ó ·fi ‰È¿ÊÔÚ· Ï¿Ê˘Ú· Î·È ¿ÏÏ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·Ó·ı‹Ì·Ù·. H AıËÓ¿ ¶ÚfiÌ·¯Ô˜ ÌÂٷʤÚıËΠÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· Ì.X. ÛÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËΠÙÔ 1204 Ì.X.

™ÙËÓ Aı‹Ó· Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ı·˘Ì¿ÛÈ· ÓÂÒÙÂÚ· ·Á¿ÏÌ·Ù· Ù˘ AıËÓ¿˜ ÛÙËÓ Aη‰ËÌ›· Î·È ÛÙÔ ¶Â‰›Ô ÙÔ˘ ÕÚˆ˜. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ¤ Ù· Î·È Û‡ÁÎÚÈÓ¤ Ù· Ì ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ Û‹ÌÂÚ· ¿Á·ÏÌ· Ù˘ ¶ÚÔÌ¿¯Ô˘.

™¯Â‰È·ÛÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ G. P. Stevens.

H ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ¿ÓÔÏ˘ AıËÓ¿˜, ˆ˜ ÔÏÂÌÈ΋˜ ı¿˜, ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ÛÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÒÓ ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ.

3


E˘ı‡˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰›Ô‰Ô ·fi Ù· ¶ÚÔ‡Ï·È·, ‰ÂÍÈ¿, ÛÒ˙ÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¤Ó·˜ ‚ˆÌfi˜ Î·È ÙÔ ‚¿ıÚÔ ÂÓfi˜ ÔÚÂȯ¿ÏÎÈÓÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹, ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ ı¿ AıËÓ¿ YÁ›·, Ë ÔÔ›· ¯¿ÚÈ˙ ÛÙÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜ ÙËÓ ˘Á›·, ÚÔÛٿ٢ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙË ıÂÚ·›· ÙÔ˘˜.

ŒÓ· ÔÚÂȯ¿ÏÎÈÓÔ ¿Á·ÏÌ· Ù˘ AıËÓ¿˜, ÁÓˆÛÙ‹˜ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· §ËÌÓ›·, ı·˘Ì·˙fiÙ·Ó Ôχ ηٿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. H ·ÎÚÈ‚‹˜ ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹Ø Èı·Ófiٷٷ ‹Ù·Ó ÛÙË̤ÓÔ Û ̷ÚÌ¿ÚÈÓË ‚¿ÛË ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ù· ¶ÚÔ‡Ï·È·, Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿. TÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ Â›‰Â ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË Ô ¶·˘Û·Ó›·˜, ÎÔÓÙ¿ Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹.

™¯ÂÙÈο Ô ·Ú¯·›Ô˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ (1Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ Ì.X.) Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›: “T· ¶ÚÔ‡Ï·È· Ù˘ AÎÚÔfiψ˜ ÂÎÙ›ÛıËÎ·Ó Û ̛· ÂÓÙ·ÂÙ›· Ì ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ÙÔÓ MÓËÛÈÎÏ‹Ø Î¿ÔÈÔ ‰Â Ù˘¯·›Ô Î·È ı·˘Ì·ÛÙfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó¤‚Ë Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ı¿ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓË, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ‚ÔËıÔ‡ÛÂ. O ÈÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜ Î·È Ô ÈÔ Úfiı˘ÌÔ˜ ÂÚÁ¿Ù˘ ÁχÛÙÚËÛÂ Î·È ¤ÂÛ ·fi ‡„Ô˜, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ‰Â Û Ôχ η΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÒÛÙ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔÓ Â›¯·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ. EÓÒ Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˜, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘ Ë ı¿ Î·È ‰›ÓÂÈ ÌÈ· Û˘ÓÙ·Á‹ ıÂÚ·›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ÂıÂÚ¿¢Û ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Â‡ÎÔÏ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ¤ÛÙËÛ·Ó ¯¿ÏÎÈÓÔ ¿Á·ÏÌ· Ù˘ YÁ›·˜ AıËÓ¿˜ ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‚ˆÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ηıÒ˜ ϤÓÂ, ˘‹Ú¯Â Î·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜.” (¶ÂÚÈÎÏ‹˜, XIII)

◊Ù·Ó ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ºÂȉ›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ·. TÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·fi Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· ·ÓÙ›ÁÚ·Ê·. H ı¿ ·ÚÈÛÙ·ÓfiÙ·Ó fiÚıÈ·. M ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ù˘ ¯¤ÚÈ ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ‰fiÚ˘ ÂÓÒ Ì ÙÔ ‰ÂÍ› Ù˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙËÓ ÂÚÈÎÂÊ·Ï·›· Ù˘ ‹, Û‡Ìʈӷ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, Ì›· ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ·. ¢È¿ÊÔÚ· ·Ú¯·›· ΛÌÂÓ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ˘ fiˆ˜ ϤÓ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. TÔ fiÓÔÌ· §ËÌÓ›· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ‹Ù·Ó ·ÊȤڈ̷ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ÎÏËÚÔ‡¯ˆÓ ‰ËÏ·‰‹ AıËÓ·›ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘Û·Ó Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Î·Ù¿ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .X. ÛÙÔ ÓËÛ› §‹ÌÓÔ.

TÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ Â›¯Â ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Ô ·Ú¯·›Ô˜ ÁχÙ˘ ¶‡ÚÚÔ˜. O Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ì·˜. E›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ô ‚ˆÌfi˜ ›¯Â ÛÙËı› ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¿Á·ÏÌ·. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô ‚ˆÌfi˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙË Ï·ÙÚ›·, ÂÓÒ Ô Ó·fi˜ Î·È ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó.

4

AıËÓ¿ Hope/Farneze. PˆÌ·˚Îfi ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ N·fiψ˜.YÏÈÎfi: Ì¿ÚÌ·ÚÔ. ⁄„Ô˜: 2,24 Ì.

¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ηϿ ÙÔ ·Ú¯·›Ô ‚¿ıÚÔ ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜. ¢È¿‚·Û ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ Î·È ·ÓÙ›ÁÚ·„¤ ÙËÓ.

H ı¿ ÊÔÚÔ‡Û ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÔ ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ì ÙÔ ÁÔÚÁfiÓÂÈÔ. AÈÁ›‰· ·ÔηÏԇ̠¤Ó· ›‰Ô˜ ıÒڷη ÛÎÂ·Ṳ̂ÓÔ˘ Ì ‰¤ÚÌ· ηÙۛη˜ (·ÈÁfi˜) Ô˘ ›¯Â ηٿ ÙÔ Ì‡ıÔ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜. OÈ ·Ú¯·›ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ı¿˜ Ì ʛ‰È· Á‡Úˆ Á‡Úˆ. °ÔÚÁfiÓÂÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙÚÔ·˚Îfi ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ °ÔÚÁÒ˜ M¤‰Ô˘Û·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÛÎfiÙˆÛÂ Ô ¶ÂÚÛ¤·˜ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ AıËÓ¿˜. TÔ ÁÔÚÁfiÓÂÈÔ, Ô˘ fiˆ˜ ›ÛÙ¢·Ó ¤ÙÚˆÓÂ Î·È ‘·¤ÙÚÂÂ’ (¤‰Èˆ¯ÓÂ) fiÔÈÔÓ ÙÔ ·ÓÙ›ÎÚ˘˙Â, ÛÙÔÏ›˙ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙÔÙ ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Î·È Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ·Û›‰· Ù˘ ı¿˜. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ-ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ AıËÓ¿˜, Â›Ó·È Ë ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ·, ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ÛÔÊ›·˜. H ·Ú¯·›· ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘, ÁÏ·‡Í, ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ÁÏ·‡ÛÛˆ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ï¿Ìˆ. AıËÓ¿ Î·È ÁÏ·‡Í ·Ú¯Èο Ù·˘Ù›ÛıËÎ·Ó ‰ÈfiÙÈ Â›¯·Ó Ï·ÌÂÚ¿ Ì¿ÙÈ· (ÁÏ·˘ÎÒȘ AıËÓ¿).

I. MÂÓ¤ÎÔ˘

A £HNA § HMNIA

T. Hope

A £HNA Y °EIA

To ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÛÒ˙ÂÙ·È ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ MÔÏÒÓÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ¢Ú¤Û‰Ë˜. YÏÈÎfi: Ì¿ÚÌ·ÚÔ. ⁄„Ô˜: 2,0 Ì.

•¤ÚÂȘ Û ÔÈ¿ ¿ÏÏ· ̤ÚË Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ¤¯Ô˘Ì IÂÚ¿ Î·È Ó·Ô‡˜ Ù˘ AıËÓ¿˜;

5


A £HNA KAI M OY™IKH

A £HNA E P°ANH

™YM¶§E°MA A£HNA™ KAI MAP™YA AÓ‚·›ÓÔÓÙ·˜ Ô ·Ú¯·›Ô˜ ÂÈÛΤÙ˘ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·fi Ù· ¶ÚÔ‡Ï·È· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ· ¤‚ÏÂ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·. AÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ͯÒÚÈ˙ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÙÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· Ù˘ AıËÓ¿˜ Î·È ÙÔ˘ M·ÚÛ‡·. ™‹ÌÂÚ· ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ Î·Ó›˜ ·Ú¿ ¤Ó· Ï¿ÍÂ˘Ì· ÛÙÔ ‚Ú¿¯Ô, ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ÎÈ ·˘Ùfi. øÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú¯·›ˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ·˘Ùfi ¤ÚÁÔ Î·ıÒ˜ Î·È ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ‰‡Ô ·Á·ÏÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙ· ڈ̷˚ο ¯ÚfiÓÈ·. T· ‰‡Ô ·Á¿ÏÌ·Ù· Ì·˙› ·ÂÈÎÔÓ›ÛÙËÎ·Ó ·Ó¿ÁÏ˘Ê· Û ¤Ó·Ó Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ ÎÚ·Ù‹Ú· ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ.

MÔ˘ÛÈÎÔ› Ì ·˘ÏÔ‡˜ Î·È ÎÈı¿Ú˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÔÌ‹ ÙˆÓ ¶·Ó·ıËÓ·›ˆÓ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ˘˜ ‚ÚÂȘ ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô AÎÚÔfiψ˜.

O Û¯ÂÙÈÎfi˜ ̇ıÔ˜ ϤÂÈ fiÙÈ Ë AıËÓ¿ ÚÒÙË Î·Ù·Û··Û ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ·˘ÏÔ‡˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ¤Ù·Í fiÙ·Ó Î·Ù¿Ï·‚ fiÙÈ ÙÔ Ê‡ÛËÌ·, ηٿ ÙÔ ·›ÍÈÌfi ÙÔ˘˜, ·Ú·ÌfiÚʈÓ ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘. O Û¿Ù˘ÚÔ˜ M·ÚÛ‡·˜ ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ fiÚÌËÛ ӷ ¿ÚÂÈ ·fi ÙË ÁË ÙÔ˘˜ ·˘ÏÔ‡˜. TË ÛÎËÓ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹ ·Ú¤ÛÙËÛÂ Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÁχÙ˘ M‡ÚˆÓ Ì ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÔÚÂȯ¿ÏÎÈÓ· ·Á¿ÏÌ·Ù· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Á‡Úˆ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 5Ô˘ .X. ·ÈÒÓ·. H AıËÓ¿ ÊÔÚ¿ÂÈ ÂÚÈÎÂÊ·Ï·›· Î·È ÎÚ·Ù¿ÂÈ ‰fiÚ˘. O Û¿Ù˘ÚÔ˜ M·ÚÛ‡·˜ οÓÂÈ ¤Ó· ÈÛˆ¿ÙËÌ· ηıÒ˜ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ì ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ ·˘ÏÔ‡˜ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜.

6

OÈ AıËÓ·›ÔÈ ÚÒÙÔÈ ¤ıÂÛ·Ó ˘fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ AıËÓ¿˜ οı ٤¯ÓË Î·È Ì·˙› οı Ù¯ӛÙË Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi. H AıËÓ¿ ‰›‰·Í ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ fiÚÁˆÌ·, ÙÔ ‰¿Ì·ÛÌ· ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘, ÙÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÔ›Ô ÙˆÓ AÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ÙËÓ AÚÁÒ, ÙÔ˘˜ ηıÔ‰‹ÁËÛ Ò˜ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¢Ô‡ÚÂÈÔ ÿÔ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙËÓ TÚÔ›·.

™¯Â‰›·Û ÙÔÓ ¤ÏÔ Ô˘ ı· ÚÔÛ¤ÊÂÚ˜ ÛÙË ı¿ Ì ÛÎËÓ¤˜ Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂȘ ÂÛ‡. MËÓ Í¯ӿ˜ fiÙÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ¤ÏÔ ‹Ù·Ó ˘Ê·Ṳ̂ÓË Ë °ÈÁ·ÓÙÔÌ·¯›·.

H AıËÓ¿ ˆ˜ EÚÁ¿ÓË Ì·˙› Ì ÙÔÓ ◊Ê·ÈÛÙÔ ÚÔÛٷهÂÈ fiϘ ÙȘ Û˘ÓÙ¯ӛ˜: ËÏÔÏ¿ÛÙ˜, ·ÁÁÂÈÔÏ¿ÛÙ˜, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ·ÁÁ›ˆÓ, ÏÈıÔ˘ÚÁÔ‡˜, ͢ÏÔÁχÙ˜, ÌÂÙ·ÏÏÔÙ¯ӛÙ˜ Î.¿.

TÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ AıËÓ¿˜ ÛÒ˙ÂÙ·È ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘. (YÏÈÎfi: Ì¿ÚÌ·ÚÔ, ⁄„Ô˜: 1,73Ì.) Î·È ÙÔ˘ M·ÚÛ‡· ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ §·ÙÂÚ·ÓÔ‡ ÛÙË PÒÌË (YÏÈÎfi: Ì¿ÚÌ·ÚÔ,⁄„Ô˜: 1,59 Ì.)

H AıËÓ¿ ıˆÚÂ›Ù·È Â›Û˘ Ë ı¿ Ù˘ ˘Ê·ÓÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Û˘¯Ó¿ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·‰Ú¿¯ÙÈ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì‡ıÔ, ·˘Ù‹ ‰›‰·Í ÙËÓ ˘Ê·ÓÙÈ΋ Ù¤¯ÓË ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. M›· ÂÚ›ÊËÌË ˘Ê¿ÓÙÚ·, Ë AÚ¿¯ÓË, η˘¯‹ıËΠfiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚË ·fi ÙË ı¿ ÛÙËÓ ˘Ê·ÓÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÚÔοÏÂÛ ӷ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛıÔ‡Ó. H AıËÓ¿ ‡Ê·Ó ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙË ‰È·Ì¿¯Ë Ù˘ Ì ÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ Aı‹Ó·˜, Î·È Ë AÚ¿¯ÓË ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÚˆÙ˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ. OÚÁÈṲ̂ÓË Ë £Â¿ ÙË ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ¤ÓÙÔÌÔ, ÙËÓ ·Ú¿¯ÓË, Ô˘ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· ˘Ê·›ÓÂÈ. I. MÂÓ¤ÎÔ˘

M. Cox

OÈ ·˘ÏÔ› Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó¢ÛÙfi fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ AÚ¯·›·˜ EÏÏ¿‰Ô˜. M ÙÔ Ì‡ıÔ ·˘Ùfi Ë AıËÓ¿ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ AÚ¯·›Ô˘˜ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î¿ı ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜, ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜.

¶ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ Ï›ÁÔ ÈÔ ¿Óˆ, Ô ÂÈÛΤÙ˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û ÙÔ IÂÚfi Ù˘ AıËÓ¿˜ EÚÁ¿Ó˘ Èı·ÓfiÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·. ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ IÂÚÔ‡, Ô‡Ù ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ Ô‡ÙÂ Î·Ó ·fi ÙÈ ˘ÏÈÎfi ‹Ù·Ó ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ.

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ AıËÓ¿˜ EÚÁ¿Ó˘ ÛÙÔ ‹ÏÈÓÔ ϷΛ‰ÈÔ, ·Ú. 13055, ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ Ù˘ AÎÚÔfiψ˜. ⁄„Ô˜: 0,218 Ì.

7


M IA M EPA ™THN A KPO¶O§H A NAZHTøNTA™ TH £ EA A £HNA TÔÔı¤ÙËÛ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘ Ù· Û¯¤‰È· ÙˆÓ ·Á·ÏÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ı¿˜ AıËÓ¿˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙË̤ӷ ηٿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·.

¶ANA£HNAIA

°ENNH™H A£HNA™

A£HNA ¶O§IA™

A£HNA ¶AP£ENO™ EPI™ A£HNA™ & ¶O™EI¢øNO™

A£HNA EP°ANH

°I°ANTOMAXIA A£HNA & MAP™YA™

A£HNA Y°EIA

A£HNA ¶POMAXO™

A£HNA §HMNIA

8

A£HNA NIKH

™¯Â‰È·ÛÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ G. P. Stevens.

9


A £HNA ¶ O§IA™

H ° I°ANTOMAXIA

TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û ÛËÌ·Û›· ÎÙ‹ÚÈÔ ¿Óˆ ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË Â›Ó·È Ô ÈˆÓÈÎfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ EÚ¯ı›Ԣ, ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÌÂٷ͇ 421 Î·È 406 .X., ÛÙÔ Î‡ÚÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó ÙÔ ·Ó¿Ú¯·ÈÔ ¿Á·ÏÌ· Ù˘ ı¿˜ AıËÓ¿˜, ÙÔ “¢ÈÈÂÙ¤˜ Ífi·ÓÔ”. O ¶·˘Û·Ó›·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Û¯ÂÙÈο: “TÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ·fi fiÏÔ˘˜ ÁÂÓÈο ıˆڋıËΠˆ˜ ÙÔ ·ÁÈÒÙ·ÙÔ, ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÙÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Á›ÓÂÈ Ô Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ ÙˆÓ AıËÓÒÓ, Â›Ó·È ÙÔ ¿Á·ÏÌ· Ù˘ AıËÓ¿˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÒÚ· ÔÓÔÌ·˙Ô̤ÓË ·ÎÚfiÔÏË, ÙfiÙ fï˜ fiÏË. °È· ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ·˘Ùfi ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Ê‹ÌË ˆ˜ ¤ÂÛ ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi.” (AÙÙÈο, 26,6). ¶ÚÈÓ ¯ÙÈÛı› ÙÔ EÚ¤¯ıÂÈÔ Ë Ï·ÙÚ›· Ù˘ ı¿˜ Î·È Ë Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ÍÔ¿ÓÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔÓ AÚ¯·›Ô N·fi, Ù· Ï›„·Ó· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È Ï›ÁÔ ÓÔÙÈÒÙÂÚ·. E‰Ò Ë AıËÓ¿ Ï·ÙÚ¢fiÙ·Ó ˆ˜ ¶ÔÏÈ¿˜, ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ ÚÔÛÙ¿Ùȉ· Ù˘ fiÏ˘. ™Â ·˘Ù‹Ó ÚÔÛʤÚÔÓÙ·Ó ÔÈ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ˜ ı˘Û›Â˜ ÛÙÔ “̤Á· ‚ˆÌfi” ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ó·fi. TÔ ¿Á·ÏÌ· ‹Ù·Ó ¤Ó· Ífi·ÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·Ûˆı›. O Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fï˜ ˆ˜ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ó·Ó Ì ÚÔ‡¯· Î·È ÊÔÚÔ‡Û ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. K¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÔÚÙ‹ ÙˆÓ ¶·Ó·ıËÓ·›ˆÓ ÙÔ˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ¤Ó·Ó Ó¤Ô ¤ÏÔ ÂÓÒ Î¿ı ٤ÛÛÂÚ·, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÛËÌfiÙËÙ·, ¤Ó·Ó ÂÚ›Ù¯ÓÔ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¤ÏÔ. ™Â Ì›· ¿ÏÏË ÁÈÔÚÙ‹, Ù· “¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈ·”, Á˘Ó·›Î˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ Ífi·ÓÔ ÌÂ Ì˘ÛÙÈ΋ ÔÌ‹ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, fiÔ˘ ÙÔ ¤ÏÂÓ·Ó. ™ÙÔ EÚ¤¯ıÂÈÔ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ¿ÏÏ· “ÈÂÚ¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈ·” (ÈÂÚ¿ ÛËÌ¿‰È·) Ï·ÙÚ›·˜. ™‹ÌÂÚ· ‚ϤÔ˘Ì ٷ ÛËÌ¿‰È· Ù˘ ·ÓÙȉÈΛ·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ıÂÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÛÙËÓ Aı‹Ó·Ø ÌÈ· ÂÏÈ¿ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ·Ú¯·›·˜, ÈÂÚ‹˜ ÂÏÈ¿˜ Î·È ¤Ó· ÊÚ¤·Ú (ËÁ¿‰È) ÛÙË ı¤ÛË fiÔ˘ ¯Ù‡ËÛÂ Ë ÙÚ›·ÈÓ· ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ· ÙÔÓ ‚Ú¿¯Ô, ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ÚfiÛÙ·ÛË (›ÛÔ‰Ô) ÙÔ˘ Ó·Ô‡. EΛ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·È Ô “ÔÈÎÔ˘Úfi˜ fiÊȘ”, ÙÔ ÈÂÚfi Ê›‰È Ù˘ ı¿˜. BϤÔ˘Ì Â›Û˘ Ù· Ï›„·Ó· ÌÈ·˜ ÌÈÎÚ‹˜ ÛÙÔ¿˜, ÙÔ˘ ¶·Ó‰ÚÔÛ›Ԣ, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘ ¶·Ó‰ÚfiÛÔ˘, Ù˘ ÚÒÙ˘ ȤÚÂÈ·˜ Ù˘ ı¿˜ Î·È ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ K¤ÎÚÔ·, ÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡ ÁÂÓ¿Ú¯Ë ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ.

10

H °ÈÁ·ÓÙÔÌ·¯›· ‹Ù·Ó ¤Ó· Ôχ ·Á·Ë̤ÓÔ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ı¤Ì· ηٿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÁÏ˘ÙÈ΋. H °ÈÁ·ÓÙÔÌ·¯›· ‹Ù·Ó ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ‡Ê·ÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ¤ÏÔ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙÔ Ï·ÙÚ¢ÙÈÎfi Ífi·ÓÔ Î·Ù¿ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¶·Ó·ı‹Ó·È·. ◊Ù·Ó ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÌÂÙÔÒÓ Ù˘ AÓ·ÙÔÏÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·, ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ù˘ ·Û›‰·˜ Ù˘ ¶·Úı¤ÓÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÂÙÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ AÚ¯·›Ô˘ N·Ô‡, ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ AÎÚÔfiψ˜.

¶‹ÏÈÓÔ ÂȉÒÏÈÔ ·fi ÙËÓ AÎÚfiÔÏË Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ Ífi·ÓÔ Ù˘ AıËÓ¿˜. ™‹ÌÂÚ· ÛÒ˙ÂÙ·È ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘.

¶Ò˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È ÂÛ‡ ÙÔ Ífi·ÓÔ; ™¯Â‰›·Û¤ ÙÔ Î·È ÚfiÛÊÂÚ¤ ÙÔ˘ ÙÔ ¤ÏÔ Ô˘ ¤ÊÙȷ͘.

æ¿Í ӷ ‚ÚÂȘ ̤۷ ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ AÎÚÔfiψ˜ ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÙË ı¿ AıËÓ¿. £· Ù· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ·fi Ù· ۇ̂ÔÏ¿ Ù˘.

°ÈÁ·ÓÙÔÌ·¯›· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ıÂÒÓ ÙÔ˘ OχÌÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ °ÈÁ¿ÓÙˆÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ·È‰È¿ Ù˘ °Ë˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì‡ıÔ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÔχ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ÔÏϤ˜ Ì¿¯Â˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÔÈ £ÂÔ› ÙÔ˘ OχÌÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ô §fiÁÔ˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ʇÛË Î·È ÛÙË ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· Î·È Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë “OχÌÈ· T¿ÍË” ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ŒÓ· ·fi Ù· ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ· ÂÂÈÛfi‰È· Ù˘ °ÈÁ·ÓÙÔÌ·¯›·˜ Â›Ó·È Ô ·ÁÒÓ Ù˘ AıËÓ¿˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Á›Á·ÓÙ· EÁΤϷ‰Ô˘, Ù˘ ÚÔÛˆÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ. H ı¿ ÙÔÓ ¤ÚÈÍ ÙÂÏÈο ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤ÚÈÍ Â¿Óˆ ÙÔ˘ ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜. ™ÙÔ ·¤ÙˆÌ· ÙÔ˘ AÚ¯·›Ô˘ N·Ô‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ °ÈÁ·ÓÙÔÌ·¯›·˜. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤¯Ô˘Ì ÔÏfiÁÏ˘Ê·, ·Âو̷ÙÈο ·Á¿ÏÌ·Ù· ·fi Ì¿ÚÌ·ÚÔ. H AıËÓ¿, ۯ‰fiÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÂÙÒÌ·ÙÔ˜, ÔÚÌ¿ÂÈ Ì ÙÔ ‰fiÚ˘ ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¯¤ÚÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ EÁΤϷ‰Ô ·fi ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÒ˙ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ÙÔ ¤Ó· fi‰È. H ı¿ ÚÔÙ›ÓÂÈ ·ÂÈÏËÙÈο ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ù˘ ¯¤ÚÈ Ô˘ ηχÙÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ·fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ì ٷ Ê›‰È·.

H AıËÓ¿ ·fi ÙÔ ·¤ÙˆÌ· Ù˘ °ÈÁ·ÓÙÔÌ·¯›·˜, MÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ AÎÚÔfiψ˜, ·Ú. 631A. YÏÈÎfi: Ì¿ÚÌ·ÚÔ.⁄„Ô˜: 2,O Ì.

I. MÂÓ¤ÎÔ˘

11


A £HNA ¶ AP£ENO™

¶ ANA£HNAIA, H °IOPTH TH™ A£HNA™ ¶AP£ENøN - ZøºOPO™

TÔ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ¿Á·ÏÌ· Ù˘ AıËÓ¿˜ ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË ‹Ù·Ó ÙÔ ¯Ú˘ÛÂÏÂÊ¿ÓÙÈÓÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ºÂȉ›· ̤۷ ÛÙÔÓ ÛËÎfi ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·. H ı¿ Â‰Ò ·ÚÈÛÙ·ÓfiÙ·Ó ¿ÏÈ ¿ÓÔÏË ·ÏÏ¿ ÂÈÚËÓÈ΋. ◊Ù·Ó Ë ı¿ Ù˘ ÛÔÊ›·˜, ·˘Ù‹ Ô˘ ·Ú·ÛÙ¤ÎÂÈ ÔÈËÙ¤˜, Ú‹ÙÔÚ˜, ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜.

TÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ·˘Ùfi Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·Ûˆı› Î·È Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ Î¿Ùˆ ·fi ÔȤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎÂ. MÈ· ȉ¤· ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜, Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÛÙÔ EıÓÈÎfi AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi MÔ˘Û›Ô. H ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋, fiˆ˜ Î·È Ë ÂÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ó·Ô‡. TÔ ¿Á·ÏÌ· ¤Êı·Ó Û ‡„Ô˜ ‰ÂηÙÚÈÒÓ Î·È ÌÈÛfi ̤ÙÚˆÓ ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ ‰¿‰Ô, ·ÙÔ‡Û Û ̷ÚÌ¿ÚÈÓË ‚¿ÛË Î·È Ï·ÈÛȈÓfiÙ·Ó ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÔÏ˘Ù›ÌˆÓ ·ÊÈÂڈ̿وÓ.

I. MÂÓ¤ÎÔ˘

AıËÓ¿ ÙÔ˘ B·Ú‚·Î›Ԣ, ÛÙÔ EıÓÈÎfi AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi MÔ˘Û›Ô. YÏÈÎfi: Ì¿ÚÌ·ÚÔ. ⁄„Ô˜: 1,045 Ì.

TÔ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ AıËÓ¿˜ ¶·Úı¤ÓÔ˘ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÂÚÈÎÂÊ·Ï·›· Ù˘. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ¤ ÙËÓ Ì ÙËÓ Ê·ÓÙ·Û›· ÛÔ˘.

H ˙ˆÊfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· Â›Ó·È Ì›· Û˘Ó¯‹˜ ·Ó¿ÁÏ˘ÊË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÚȤÙÚ¯ ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ Ó·Ô‡, ̤۷ ·fi ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÎÈÔÓÔÛÙÔȯ›·. E›¯Â Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 160 ̤ÙÚ· Î·È ‡„Ô˜ ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ̤ÙÚÔ. H Û‡ÓıÂÛË ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó 360 ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÌÔÚʤ˜ Î·È 250 ÂÚ›Ô˘ ˙Ò·, ΢ڛˆ˜ ¿ÏÔÁ·. OÌ¿‰Â˜ È¤ˆÓ Î·È ·ÚÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÙÚ¤ÍÈÌÔ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ‹˜. AÎÔÏÔ˘ı› Ë ÔÌ‹ Ù˘ ı˘Û›·˜, Ì ٷ ˙Ò· Î·È ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ı·ÏÏÔÊfiÚˆÓ, Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÎÏ·‰È¿ ÂÏÈ¿˜ (ı·ÏÏÔ‡˜), ÙˆÓ ÛηÊËÊfiÚˆÓ, ÙˆÓ ˘‰ÚÈ·ÊfiÚˆÓ, ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó‰ÚÈÎÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó Ù· ÈÂÚ¿ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈο ÛÎÂ‡Ë ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÙË ı˘Û›·. ™ÙË Ì¤ÛË Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, Â¿Óˆ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¤ÏÔ˘. AÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿ ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Î·ıÈÛÙÔ› ÔÈ ‰Ò‰Âη ıÂÔ›. ¢›Ï· ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ¤ÏÔ˘ οıÂÙ·È Ë AıËÓ¿. ™Ù· ÁfiÓ·Ù¿ Ù˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Î·È Ì ÙÔ ‰ÂÍ› Ù˘ ¯¤ÚÈ ÙÔ ‰fiÚ˘. ™‹ÌÂÚ· ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆÊfiÚÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê›, ÛËÌ·ÓÙÈο fï˜ ÙÌ‹Ì·Ù¿ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ BÚÂÙ·ÓÓÈÎfi MÔ˘Û›Ô, ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ AÎÚÔfiψ˜ Î·È ÛÙÔ §Ô‡‚ÚÔ.

M. KÔÚÚ¤˜

O ¶·˘Û·Ó›·˜ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ηϋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜: “TÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ ›‰ÈÔ Â›Ó·È Î·ÌˆÌ¤ÓÔ ·fi ÂϤʷÓÙfi‰ÔÓÙÔ Î·È ¯Ú˘Û¿ÊÈ. ™ÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï·ÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ™Ê›ÁÁ·˜ ... Î·È Û ηı¤Ó· ·fi Ù· Ï¿ÁÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÏ˘ÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÚ˘ÒÓ. OÈ ÁÚ‡˜ (›ӷÈ) ... ıËÚ›· Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÏÂÔÓÙ¿ÚÈ·, ¤¯Ô˘Ó fï˜ ÊÙÂÚ¿ Î·È Ú¿ÌÊÔ˜ ·ÂÙÔ‡.... TÔ ¿Á·ÏÌ· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙËÓ AıËÓ¿ fiÚıÈ·, Ì ¯ÈÙÒÓ· Ì·ÎÚfiÓ ˆ˜ Ù· fi‰È· Î·È Ì ÁÏ˘ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ M¤‰Ô˘Û·˜ ·fi ÂÏÂÊ·ÓÙfi‰ÔÓÙÔ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜Ø Ë ı¿ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Î·È N›ÎË, ‡„Ô˘˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÚ›Ô˘ ‹¯ÂˆÓ, ÂÓÒ Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ ¯¤ÚÈ ‚·ÛÙ¿ÂÈ ‰fiÚ˘Ø ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· fi‰È· Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·Û›‰· Î·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‰fiÚ˘ ¤Ó· Ê›‰È, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ô EÚȯıfiÓÈÔ˜. ™ÙÔ ‚¿ıÚÔ ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÏ˘ÊË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Á¤ÓÓËÛ˘ Ù˘ ¶·Ó‰ÒÚ·˜.” (AÙÙÈο,24,5&7) Afi ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ·Û›‰· Ù˘ Â͈ÙÂÚÈο ›¯Â ·Ó¿ÁÏ˘ÊË ·Ú¿ÛÙ·ÛË AÌ·˙ÔÓÔÌ·¯›·˜ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈο ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË °ÈÁ·ÓÙÔÌ·¯›·˜. T¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ ÙˆÓ Û·Ó‰·ÏÈÒÓ Ù˘ ˘‹Ú¯·Ó ·Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ÛÎËÓ¤˜ KÂÓÙ·˘ÚÔÌ·¯›·˜. TÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ 1150 ÎÈÏ¿.

T· ¶·Ó·ı‹Ó·È· ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Aı‹Ó·˜. °›ÓÔÓÙ·Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Î·È ÈÔ Â›ÛËÌ· οı ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ· Ó· ÙÈÌËı› Ë ı¿ AıËÓ¿. AÔÎÔڇʈ̷ ‹Ù·Ó Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÏÔ˘ Û’ ·˘Ù‹Ó. ¶ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó ·ÁÒÓ˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜, ÈÈÎÔ‡˜, ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, Ú·„ˆ‰›·˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜. ™ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡˜ AÌÊÔÚ›˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˘˜ Ï¿‰È. TËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ‹ ÙˆÓ ¶·Ó·ıËÓ·›ˆÓ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÓfiÙ·Ó Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¤ÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÓÙ˘Ó·Ó ÙÔ Ï·ÙÚ¢ÙÈÎfi Ífi·ÓÔ Ù˘ ı¿˜ ÛÙÔ EÚ¤¯ıÂÈÔ.

AÓ·˙‹ÙËÛÂ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ¶·Ó·ıËÓ·›ˆÓ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ˙ˆÊfiÚÔ˘ Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ AÎÚÔfiψ˜.

H ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ıÂÒÓ ÛÙËÓ ˙ˆÊfiÚÔ, Û ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË. ⁄„Ô˜: 1,03 Ì.

M. KÔÚÚ¤˜

12

13


H °ENNH™H TH™ A£HNA™

H EPI™ A£HNA™ KAI ¶O™EI¢øNO™

¶AP£ENøN - ANATO§IKO AETøMA

¶AP£ENøN - ¢YTIKO AETøMA

¢‡Ô ̇ıÔÈ Û¯ÂÙÈÎÔ› Ì ÙË ı¿ AıËÓ¿ ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ÛÙÔÓ ºÂȉ›· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰‡Ô Û‡ÓÔÏ· ·fi ·Á¿ÏÌ·Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Ù· ÔÔ›· ÎfiÛÌËÛ·Ó Ù· ‰‡Ô ÙÚÈÁˆÓÈο ·ÂÙÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ó·Ô‡ Ù˘ ı¿˜, ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·. TÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ·¤ÙˆÌ· ›¯Â ÛÔ‚·Ú¿ ·ÏÏÔȈı› ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ 6Ô Ì.X. ·ÈÒÓ·. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÌÂÛ·›Ô ÙÌ‹Ì· Ù˘ Û˘Óı¤Ûˆ˜. O ·Ó¿Ú¯·ÈÔ˜ ̇ıÔ˜ ϤÂÈ fiÙÈ Ë ı¿ AıËÓ¿ ÁÂÓÓ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ¢›· Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ηٷÈ› ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘ M‹Ùȉ·, ı¿ Ù˘ ÛˆÊÚÔÛ‡Ó˘. ŸÙ·Ó ‹ÏıÂ Ë ÒÚ·, Ô ¢›·˜ ÚfiÛÙ·Í ÙÔÓ ◊Ê·ÈÛÙÔ Ó· ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì ¤Ó· ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ. TfiÙ ÍÂÂÙ¿¯ÙËΠ¿ÓÔÏË Ë AıËÓ¿, ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ıÂÒÓ ÙÔ˘ OχÌÔ˘.

O ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ̇ıÔ˜, Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ Ì ÙË ı¿ AıËÓ¿ ·ÂÈÎÔÓÈ˙fiÙ·Ó ¿ÏÈ Ì ÂÚ›Ù¯ӷ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· ·Á¿ÏÌ·Ù· ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ·¤ÙˆÌ· ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·. E‰Ò Ë ÛÎËÓ‹ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË Î·È Â›Ó·È Ë “¤ÚȘ”, Ë ·ÓÙȉÈΛ· ÌÂٷ͇ Ù˘ AıËÓ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ AÙÙÈ΋˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘. KÚÈÙ¤˜ ‹Û·Ó ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ‹ÚˆÂ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ıÂ˚ÎÒÓ ‰ÒÚˆÓ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ AıËÓ¿.

°È·Ù› ÛÙËÓ ÈÂÚfiÙÂÚË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ó·Ô‡, ÙËÓ AÓ·ÙÔÏÈ΋, ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ë Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ı¿˜ Î·È fi¯È Ë ‰È·Ì¿¯Ë Ù˘ Ì ÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ·;

TËÓ AıËÓ¿ Î·È ÙÔÓ ¤ÓıÚÔÓÔ ¢›· Ï·ÈÛ›ˆÓ·Ó Ô ◊Ê·ÈÛÙÔ˜, Ë ◊Ú·, Ô ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜, Ô EÚÌ‹˜, Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ, Ô AfiÏÏˆÓ Î·È ¿ÏÏÔÈ Î·ıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë EÈÏ›ı˘È·, Ë ı¿ ÙÔ˘ ÙÔÎÂÙÔ‡. H ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ·Á·ÏÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ ‚¤‚·ÈË. H ÛÎËÓ‹ Ù˘ Á¤ÓÓËÛ˘ Ù˘ AıËÓ¿˜ ¯ÚÔÓÈο ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ÍË̤ڈ̷ ηıÒ˜ Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ·ÂÙÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ¿ÚÌ· ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô˘ ·Ó·Ù¤ÏÏÂÈ Î·È Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ ‰ÂÍÈ¿, Ô˘ ‰‡ÂÈ.

¶ÂÚ›ÁÚ·„ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Aı‹Ó·˜, Â¿Ó ÛÙËÓ “¤Úȉ·” ΤډÈ˙Â Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ.

H ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Á·ÏÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡Û·Ó Ù· ·ÂÙÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· Ù· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ÎÔÚ˘Ê·›· ¤ÚÁ· Ù˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙÔ˜. E›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È Û ̤ÚË ÙÂÏ›ˆ˜ ·fiÚ·Ù· Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¿„ÔÁË.

™ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ AÎÚÔfiψ˜ ‚ϤÂÈ Î·Ó›˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË, Û ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜, ÙˆÓ ‰‡Ô ·Âو̿وÓ. Y¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ Ï›Á· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi Ù· ÚˆÙfiÙ˘· ·Á¿ÏÌ·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ·fi Ù· ·Ó¿ÁÏ˘Ê· Ù˘ ˙ˆÊfiÚÔ˘. ™ÙÔ K¤ÓÙÚÔ MÂÏÂÙÒÓ AÎÚÔfiψ˜ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰ÂÈ Á‡„ÈÓ· ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÁÏ˘ÙÔ‡ ‰È·ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓÔ˜, Ô˘ ÛÒ˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ BÚÂÙ·ÓÓÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ AÎÚÔfiψ˜ Î·È ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ ÁÈ· Ù· ÁÏ˘Ù¿ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· “Â›ÛÎÔÔ˜ ¿ÓÙˆÓ” ‹Ù·Ó Ô ºÂȉ›·˜. A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÛıËÎ·Ó ÔÏÏÔ› ÛÔ˘‰·›ÔÈ ÁχÙ˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ΋ Û‡ÓıÂÛË, ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ÛÙ¿ıÌË ‹Ù·Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·Ú¯·›Ô˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘. I. MÂÓ¤ÎÔ˘

14

TÔ ‰˘ÙÈÎfi ·¤ÙˆÌ· ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÔχ ηχÙÂÚ· ·fi ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Î·È ¯¿ÚË Û ·ÏÈ¿ Û¯¤‰È· (Carrey, 1674) ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘. H AıËÓ¿ Î·È Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ ‰¤ÛÔ˙·Ó ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÙÔ˘ ·ÂÙÒÌ·ÙÔ˜. TÔ˘˜ Ï·ÈÛ›ˆÓ·Ó ‰‡Ô ¿ÚÌ·Ù· Ô˘ Ù· Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ë N›ÎË Î·È Ë AÌÊÈÙÚ›ÙË. O K¤ÎÚÔ„ Ì ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘, ¿ÏÏÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙˆÓ AıËÓÒÓ Î·È ÚÔÛˆÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋, Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ·¤ÙˆÌ·, ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰‡Ô ·Ó‰ÚÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÚÔÛˆÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÙ·ÌÒÓ, ÙÔ˘ KËÊÈÛÛÔ‡ Î·È ÙÔ˘ IÏÈÛÛÔ‡.

I. MÂÓ¤ÎÔ˘

15

Athina gr  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you