Page 1

l

'

r

m

'

ti

'

L

Scanned by CamScanner

05 E MODI R NOS

e

i tu

r a

'


b

Scanned by CamScanner

.


Es t a

publ i caçi o f o M ilt o

co m o u m

n

i d ig it a l i z a d a p o

do

s

Sa

r

n t o s

e sfo r ço

da

Le o

o

n

d e p r e s e r v a ç i i o e d iv u lg a ç ã o b r a d o e s c r it o r r u s s o

id N A n d r e y e v .

(18 7 1 p u b lic a d a

(B r a s i l

19 19 )

-

Po r t u g u ê s

em

Po r t u g a l )

e

Æ+ + B

l i ht spubl }at i on h a s

be e n

M ilt o

Sa

as a n e

n

do

s

s c an n e

d by

n to s

ff o r t t o p r e s e r v e a n d d i s s e m i n a t e t h e w o r k o f t h e Ru s s i a n w r i t e r

Le o

n

id N A n d r e ye v .

(1 8 7 1

-

1 9 19 )

p u b l i s h e d i n Pb r t u g u e

se

(ß r a z i J a n d Pb r t u g a l )

Scanned by CamScanner


Se

b a l h o é út i l

este tr a

ê

v o c

Ag r a

.

No t a

n

qu

p e lo

'

hu

nen

bra

e st a o

in t e n ç

m a

Pa r a q u a l q u

.

,

-

fa v

cm

in

ll b e t h a n k f u l f o r y o

ur

N o t e t h e r e is e x is ti n

g

i n q u i ry

co

o r

u s e fu

no

in

p y r ig h t q u e s t io

l

n

t e r e s tin

,

·

g b

he lp t o p r o

in fn

t e n t io n t o

o n t

co ntato

o r e ntrar em

o r

k is

w or

t r a

se

e r e s c la r e c im e n t o

i l ¡n a n d -

e m a

de

o

s a u t o r a is e x is t e n t e s

d i r e it o

e s t io n a m e n t o

ïf t h i s w e

ii o h i i

m o s seu

e v e n t u a is

g re d ir so br e o u

de c e

d e in t e r e s s e p a r a a p o i o e m d iv u l g i i ] o !

o u

h is

w o r

ple a s e

yo

m o

u

.

it

te

n ge a n y

k Fo r

co n

r

an

.

by

tac t

y e rn a

il

Fm

Æ Pa r a r

e n

m a is

in f o

r m a ç Me s s o

m o r p 1 nT o1 T17at

le o

n

id

fa c e b o

Scanned by CamScanner

-

a n o

k

i on

ab

br e

ou

t

e st e a u

t s au t h o r M

d r e ye v blo g s po t .

.

co m

to r

.

co m

/a n d r e y e v l e o n i d

.

br

.


Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


O

Scanned by CamScanner

S

R U S S O

S


Scanned by CamScanner


O S

RU S SO S

'

Scanned by CamScanner

m誰

/


D

Scanned by CamScanner

_


ĂŠs t e l i v r o

Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


N_

Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


19

Scanned by CamScanner


Z0

Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


^

Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


dt -

w

lr p gir m

r a

r

t*

do

*

b 1l \

*

1

1 m n a

-

o

-

*

i o b o ia r m f h t àa n o lt e n m

d ¢ ï 1t » c* l En q u

-

1n ¢»

m

lm

* m

l

ru

1» l i n

f*

¢

m

r

ck ó p u

c m a n ¢o

\

u

ï

A

n n

Te m

«

ho u \T llia n n

m

m 1m

1. b i m

-

-

l m m rm p & 4n t * f tm

-

-

n e

1

e

4o

1k <* l 1 . d la -

l d ¢d 1 f i l h o i f 4 u e tr l · m r n ï n l t m 1u l Æ n a n m * m BN n c Ba 1 e 1ö m ¢m n m t n r· r * m 1c 1

m

-

.

r * tl¥ o 1 m

1\ l

.

tt a n to

d B1e ,

o

d r dn m l s u e d t a v 1 M ï *a r * d a r u m a B r a n d e B o ¢ * m1 1 p * ¢ a r * m ¢ r · · M u 1n r \ 1* r · m l¢o 4 m 11 c m a t i 1 n t B« l c o d u l * m p * 1l a · V in h a ó m o d a r l o ¡n t r r m h e n t e t 1¢ r a n dcl h u 1 c m n o 1 c ¢o * o 1 c n t r a n ¢l t 1 p e t n v n B¢a m Bo d o 1 d o 1 t ó m c 1* k a 1 k t o 1 1m n t 1 l m b o l o 1 ï 1a r a t k . 1l 1 t r 1 1 l l i B b ó gl l 1n d a1 E m i l o . N o 1 l l 1 n « Bo t n a 1 o l l d 1 o t l* l 1 1 m m u r o 1* d t m Bl k n t t h 1n 1 1e 1l n u a n o u m q 11 c n l o 1 r r a 1 ¢ u * · 1k t * I hr q u

rr c

e

th e h a

ta m adB

r

'

q

m

\tm

w

So 1n

ha v a la r c

a m

t m le

«

tr i 1

1h ¢

* *

r

t t l qne l

1¢i 11c p & w m

*

i 4 1

e n

e

W

l f

B o

-

r

lm

A C

n m

ï I-

t úm u a q u ¢l ¢ c d dn c n 11 n ¢ r i1 1 * l a

l i o q1 m A ¢ 1t1 a 1 l 1 l ¢l t w n t 1 * ¢l n a i m o la s c to m a r · r o 1 t ¢ 1¢ q u e w 1n c h * ç i l o d * 1 0 o H ta m lo Se u 1 1a n r e 4\ d o ¢ a · o e n o u ¢r o 1 m * p E ¢* * m 1a n ç r d a 1 b o m b a 1 c Bm BM i l de l im b · m e x b A r m w t p d c m i ll · I (1 c * \c ¢ q e m

i

e

ï

p

11»

l t l 1m

t a

1

c

e 1a 1 o

e

1öb r r *

-

W

m

b

1r

-

l q

ct u m

v

o

n 1¢

ho

o

m

m t

*e 5

c m

-

1

t

M

w

t l¢

c -

l1

1u

= c r

1n c h d n ¢ 1* 1 nda qu * o w u 1 Bm p l « s l· t rem e n da f l l ¢ 11 c c t o · 1 * o I t » ¢ 1l l r 1 n ¢n u u u l o o 1 *k n « \ a c a B l m ¢ 1o 1 p o 1 I 1s u g i n m 1 ûo e v * m + 1e Br = n p 1h o 1 A 1 bro ¢m ch ¢ 1 d o 11 o w n 1 A ¢ 1 = i1 pt m · m ¢ o m 1p m 1 p b d . u m · n ça c o m t o » l u * 1» d a ¢* c d 1 1n i* ¢ = l a i da 1 m o o w ir d Env o i nn v o ¢ m a k e m ac 1l · q n t ¢« a w E1 pa m ó l ¢o 1 1o m r br 1 m o ¢t r t + m p or d \ 1 ¢ ho u D Bl ¢ h * l s o 1 +» n n u n 1 e fò 1a e d1 # do q u i t ta 1 n a 1o ll di n c a l m f ot ï t c c lm ! 0 c n 1 0 Do · d e p o l i c i a q u r d ¢ l o u v a v a d æ * n 1a n c l r a 1 · s m ¢n m m t 1· \ r l · m B · ¢ )1 0 1 1 P n 1t r m o * 1 1 da 1a r o 1 m tt m po ; & o o r o \ d4 do 1 r i o ¢r l n d ¢ o m ï · a p bo r P = n l e *l¢ q u e « a l · n i o c n n wl a c o n ¥ e n m p = r 1 m · U 1 f û * d 1 ¢ u r = 1 l u c 1 * IM a n t r * m t r q B a « a u t d l B m o m e n o c m u c p 1 n c e c f u n 1o c · t o q 1¢ t 1 Bt ¢ iq

lq t

u c

» c

1

Scanned by CamScanner


-

n c 11

1

M

-

l

r a1 o *

1

a 1

m

1

-

la

e

n

çm

r " lt

c m

o

1 a ïr . t * c l m á m 1* 1e g u r a J B ' u m Bn r u 1o d o 4 u · r t w n tln c ta 11 b r J l m te * o l 1 i B1+ l o « 1t a m u m p ó« o a l B · c o m o t a l d e c « r a n h a ¢ p * u m a fra w . Rm E k r c \ w B v i1 · s e c li n c l a d t · a n A u m a h cm , t o 1l n * o 1 t o 1 u * · l ¢ ¢ & , « u r l « l c a 1 I n i t a B1a o u t c l E d n 1m · 1m l m 1 1 £ o , · I n d a , 4 l e q u t c e n t e n · 1 4 l t p a m o ¢o m * ¢ · u « «» 1 l \ a m m t e · « P * O 1 1 q u l ¢ * c o ï B* 1= 1o q u · r t g r "i t a h l d 1 a u m a B a r e 1 * B A E1 m 1 a · 1 t w i p ld 1 qu n · 1 t , m u ]-

l

-

·

b y E 1 q u e l · l l o r a 1 1o d 1a « E u l n ¢e ¢ q u e i * ¢i f 1n u c o a n t e l f ó r a W 1 * \ \ \l m l1 u m · m a \ m 1tr a r * · so r a i ¢ a t n o 1t 1t a m « m l ¢ k u · 1 = t S a l t 1 r a d o B11 1 * d r a n t c e c m ¢ i : * v = 1 r i e r a m i a m i n _ lm c n 1o p o « e n d l l t t t v 1 n a t 1 e u m l d \ \ · u M * que , A n r n e d e ï 1n l · * h q u ¢ l a . N e n h u m a d 1v i t l i n e 1 b i 4 l · r m d u » W ho ra e r i a U n 1c a * o r g u l h o « c o b e c ç a n B c , 1 BBu e 1* h { * * t i n h a d l r c h o * u m a m k n c Ba p r û p r Ba E n ti o I q u c r r 11 1 1w r g u n t m 1 o m i n i 1 t r o l r r l t a 1l o O 1 w a m o Bu t v * v i1m h4 l A mm E ct a n n o Po 1 t 4 n t 1 i t l c n n u m n o u · e 1 B 1 æ n do o 1 d e n a ït [m o m 1n i 1 t r o t t g u t u + c 1 1 c n t a n E r a t h e * b 1 o 1u t n t e t m 1r o n i w t A ï » n a n Bl o c m t r = o r o 1 t o a 1 m i e i I n lm a ¢ in « a. e r c i da ; l 1 m a e 1 B 1 i e v a n d o \ c s ta o ¢ o co m u o ¢ Wl 1 1c r 1 u ¢m 1u · * = p¢ c b e » e 1l e n i o T c d 1 b e b i d o o c a f U, n e m Bl e . ¢ e t M h v l d ä o u e m o c * n c t e o m o x ) o q 1 r qu¢ 1 th e = d k * n o v m tb u lo , t t r l · m 1 e n tl d o · I n u i l h a n r r · c u l d a ¢l o 1 E = c · p * d e 1* h e o ¢ o « * fë . l b= n 1 q u 1 l ï * l · c * p 1a o e qtre M m a r 1 , 1 e r a m p e ta c e

l én

c

1

.

.

-

-

*

.

1¢ b o

W le B1¢

n u -

*

p

1

n

do 1

u

A ch

o o k

c

p

1d · or

1o 1 l

1

-

-

m

-

r

de

m

*

-

do

p

»

o

tn l 1 t m

m

ha

fr

r

W

* n t o

1

-

-

n nn

o

lu

.

-

a

de o 1 w

m

l

* a r m

lh o

Br r ·

b» b 1

,

-

pe lo

1

1c u 1

3 04

Scanned by CamScanner

tm

o -

m

1

1t *

v o = ·

·

.

b* 1 ·

o o

u m

*a r

pe l o

1h 1

d· q

r

¢c n ¢¢ l

·

1 l

u

M

-

q

A o

1e l Bo

¢ m

q

-

n e

«

* .

dctn \B *

ln d a

so

,

n

t dm

-

=

l d* d

1 ·

dw

o c = m

1¢ m b r = v

-

=

úb ito

.

pleï

t1, d e be n o T e1 l

1m a

-

O h a l u lo n = 1o n 1F * . l B t * m o o 1pn 1 m ó ¢ 1 d e1 c * l m * * e * p l 1 em o u r o r e &n l c 1 c Só p e . n n · d d o ¢ 1

« o m

1

m

O l

l l l* -

m

t 1d o

Ah 1

E in n q u«

-

W

-

ü

r et o1 l 1 1l mo 1 &

n n

pp r l m

m e

.

-

1

-

1

o rq

dc

ho n »

m

.

,

d c 1 mn h * d de = m 1 ï n l m l pn

o t1 o

&

·

o l h a r f u r lo I n 1 dn h dem .

1o ,

o

I= ,


Scanned by CamScanner


i*

1r r

1

l d { 1 1x »

n u

u m

1

po

,

c e r to

r

de

m

¥

d la

M b ia

l

l

1 &

q

¢

m

l

a

o o

"

-

l

d

m

e

da

u

+

·

-

-

=

Im d plr

¢

o

¢

la

n

*

-

¢

c m

ça

i

u

ho

u m

r

di 11m

t o

r

O

i t 1i 1t

m

e m

m 1

po

m

Jl

r o

N

u m

¢*

O

m

1 ·

a 11

p

de

=

t 1* l c

a

m

1n

-

h

iv

tm

e

1

a a

1 e

a

lb

n e

C 1d ¢

-

j 11n 4

-

1o n ¢ o f ô1 1 e m

=

-

Jo

w

l1

i

,

h

a

u m

a n

a

u m

a n

a

«

ú l t B*

a \ a

n tn

l c n d o 1e n a T e m t * a l E11 r a p ar * d· do ( o m

er c

a

Æ

1e

p » Jr 1 h a

-

a

-

d

1u

·

m u n

B

o

,

n

i

de

c

.

ï 1 ¢u

r u

ra

¢ e

o

c

m t 1Bt c ï

e

l· lt i ·

n c

1

o

p u 4k

gu ln lt

*

1n

,

*

v a

l ta o l· 1 B

1 o

n 4n

ltid l o In e i .

lu

u m ·

c\

l e 1o

* 1

= ï e r r a v a n

1

n o

p1 O t er

r*

-

*

lB

e n

in *

·

p

n

¢

n 1

r v

l

l i m a

r e*

b

1ta*

¢

1B ao

r

1i i b r e

a n te

k

c· 1 *

b Bo

m

m =

p

t

1l w t1

o 11

m «

he

b c 1p

l-

de

1

o

=

m o r

¢ 1 1

Sú b l

*

m

1e

hu

-

lla

w

1

=

=

1m

t e«

d1 lm

o e 1t *

te

Ni o de i

1t o 1 u o S f n ca

c

en

lo

-

·

*

-

c* m

e

u

ce n

· ,

* o

o

-

t n n

1o

^

m

d* -

a n

.

m

b r l 11 e

ld t

.

-

¢

m

n epe n

u m

ó

t =

L _

a m

rn

1

·

t

Bmp o « l l

e

o

d1

^

*

B

!

e

n

r a

1

d O p el

1

li«n

1

i

ln

¢

-

o

o 1

B

1 Bl * ·

Bo

t r ¢v

1w n

w

1

u m

1m o 1 n e m . q trc n l o rm · l 1u t * . h o r a m 1 a · 1 1t n 14 1 i n r u w c q t d ia l E t a b · 1 t a \ a w a · n t 1 a r t öd · E o r n 1d o e d l á w b d o m i¥ u ¢ * 1 rr a 0 B 1 0 1 n o o t r a a e 11 ln b

\

* l

n .

c e r c a -

u e

q

a

r r

u a n to

11 o 1\ l a

o 1

q

la d *

-

-

e n

,

m

·

n

l

· tr a v c

n 1¢

f r e t

-

qw

no

ù b i-

r

l n l 1m k w l· 1 l1 w n

,

Æ a \

,

·

m

m o r te a r

l Bn d

ct

m

o

Eu

B a ¢ a t e 11 1

E=

.

Co w

* *

la

c

1

u ·

N ¢ *

l¢n

ce

,

q

i am

r

br t m d* c · 1 A ¢a h n u a d e r ml t o 1a

.

hm

-

*\

c 1p á

u

a ¢ « ú p BB i a u m d l B¢ f · E r t t E 1 t a r de ó Ex n d N l o - n 1 o 4 i u Æ · h o r a Bl a ¢ * 1 c t A u m a h t 1r 1 q u 1 1q u c r h t n a 1q w r 1 o 1l B Bi o ¢ n * d a · -

* l¢

k

¢a n

o u

c t 1 Bs

u e

4

·

lw

\a

n u m m

n

h*

ï

o 1 o

· *

c a M

A

1

a

Un

no m

a d¢ n u m c m t ln u o P o u c o d e p o t 11 + e m S t 1* E s c t l i n c l 1 t h a o l D d 1 m o* « a1 1q u * d t M U m 1n d · 1 1 e Er a n 1 ¢ n o 1 l * m p * d l r Bm p « n 1 q u t = 1w e b f l br a 1 v « o = * · * m w n 1 t n e n o n a * r u fo r s 1 A m p o r t o d o 1 o 1 c = n t o 1 B 1e v = M p e 1o 1 B n M l w l b l m m o m o m n = { o m 1 1 da D a d iód l l i ber o nd e e « * de 1 o 1bn n b 1¢ m o w 1 1 e d l & o o 1 a m B1 *

,

10 6

Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


1l o

1

m

l^

c n

o

de

n rt

.

ï»

n

d*

c

m

n c

n

A

.

c

Bk

E

de

1m

pk

i ra

·

1 *

,

-

W

o r ai

u m

1· * * ¢e d * r n G o 1o * l n

do

n r a

1

¢l

b t¢*

m

1o

1

m

t e

be

w

.

o

ll

v ·

p

do

1d .

1h · r m 1 ¢u

q

do

n

n

»

.

.

1

e

n

M

r

In

lllo

* 1u v c

.

b

a

n · v *

1

b» m

1 m

,

«

m

c-

t

im

t* m n n hn

u m

c

·

w

w

w

1

de

R

.

e

ba t

sm

H

.

lh o

-

*

o

r l m e l r a1

pu ec h

*

j Bv e l

e

t lm

p

ru · o1

çl

t « *

m

¢ u 1, c u Bl B r 1o c* h t » 1 d ¢ ·

ó

A

1r ¢ &·

1

o 1

bt

* ï * ¢¢T D

.

c

o

D eu

1

o 1

n ·

m

m

a v a

w 1 n

-

1

m

a m e n ¢t

«

Bh 1

o

·

e

' t·

,

l

t a

w

u w

t rw

o u

M

\ a

-

r

¢u r

1 m m

m

w

-

n

.

u e

q

h^

o 1

co bei be l a

u

*

u 1n

n

1e

i

n t l )· n t e

M

m

b

-

1 4k

1o

n

r

1n «

¢

«

u m

d

¢

Bc

] e 1 r B= 1 l t· W

·

h

\

· · k

-

d

·

¢

e -

u Bl 1

ld · de U m · t pn · io q U 1 t M l n » t 11u * n o t u m u o o o lh o u 1p o 1( 1 r m u em ¢ 11 1 · 1 1w ¢ m 1 * m 1e u m ¢ t B o 1ò 1n r o q u a l W 1a u m Qu* rc p 1n « a n t 1 n e * m c n t = 1 q u u e 1 t m d· 1 w a B l 1¢e 1 1r * t 1 1 l ç l o 1 · o c n lo r lBl a C* t k u u n 1 r U m ca lo c · d · · l t l c a1 a m m o 1 n l n c r do d { R t m p . o 1 r it» r * J n cn u m a m o t d lJ · ¢* ï o 1 d c d o 1 t * * 11s u e r M 1* 1 ó r 1d · ¢ d · r r h n · w r a t r h l n f o u n ¢r va m c n t e M ln u tm d t po : 1 1 o m « o f * to m · r = = I n & ¢1 u * 1 l e w m 19 r e o 1h o 1 1 e m 1· r a M n o m n i 1l * d o w et l 1 m w U m · r a 1» r Bs · * l t * c B q w e c h = m a v 1 m M ú » t · · o lha v a to E r * m 1 b m id l g u e M a B p i t t m · l1 W . · dc 1 d l¢ o N ela 1 1 · 1 d o o d i o e m b r * ç n 1 1k d m u c w lm ¢ t «u n E1 q » e * · M 1 * 1 e ¢a 1a m . = 1 m m o c td* d e e * tn m * Jt ï v c n n w k r i n h 1 b t l * m r m n a v m a , tm a , d e U w 1h a n l e 1 t po « dl e u m 1n 1 t r u m e t ¢» p e r ¢d t n ¢ m 1 1» l · * m de d M ú · ¢r a c m · n cu r* 1 n n M · · k u 1· r B 1 t r n «m 1 g u ie * l m 1r o d e 1 B a W ïo=t1 c h m 1 de u m tn t4 * o e * O t r a üno m i» m m e e · 1 d¢ ï 1n r c e l = n u to

cm

·

u e

n u

o 1

v a c

.

,

,

,

,

·

.

·

,

M W

o

9

I

·

-

1 e

lm

1* · 1 ¢

n 1

^

1

c t 1m

f

o c

q

1i

11 e e1

1e

t

n

1a

-

d* t h 1h m

cn n

n o

w

m

dtï

u · n

r m

u r a1

q e

do

P 1

do

*

-

m

i

o

n

e

1¢ 1 r e

11

*

^

e

u * n

u m

d lt e t n o

*h ·

.

^

l · w » * b * m l , * a Bl o t h e ¢ r 1 h ¢» ¢l l e & e d u = a u l l ir a = ú 1 1 t c a c o t n b e 1* ï 1u r a 1 th e 1m l 1 » v · d e S f r = l o G n 1o * Bn e o 1u = w

·

.

l = ln h

*

-

1

hed do m

q

Ju l t

1

O t · n to

W ·

O

M úÆ

·

.

de

l

1l r 1d o m

-

e

l

o

In q u e \ -

u m

A & i

m

o

1

o

o

-

· 1 1e

W

r=

hc

n n

èt k

m

B « m

rw d 1*

i

m

f1 al· a

n i

W æ

i 1m *

1

-

t*

1 e t 1 n

e n tre

*

m -

-

p o r t a de )oa

Scanned by CamScanner

W

-

¢ -

.

m

f en

1

o 1

d ,

a1

-

n u m a

-

m

Se d W

c*

*

u m

u n 1 1l e »

l fcc h· r W k n lw . 1l ¢ 1 d o 1 O h a v 1 1) w ¢

.


-

Scanned by CamScanner


de

t em

a

do pr o c »e

a

v o z

su a

M

r a v a o

l ha

r

m ¢m t e

pa

» e

sa m c n

do

n 1 m

V

e n ca r a r

r

1

co m

a

l

¢c r c 1 s a v a

p a qi

ó de

p r e c ï1 = v n m i M Ol h a n d o

sc

a «

,

.

m a r c

a

de

n

a m

pa r o

pto

v a v a

sa

ha

be

r

u t 1l i 1

a

p la

pc

Co

:

c áu

o

n

lm o

r o sto

u

1

In

a

^

,

v e n

Deu 1 ! M eu th e f a l a 1 w

c u

e u

! C o n t e m p la de é l e R x a v a o

p la n

n

!

do o n Deu r !

s

o

n te m

,

l er

ia

Qu pio

r

,

m

po

e

t a 1ï

T

«

ïn c u

lho

1

in c r lv ez

a

n

Co w

co n te m

e

co m

a

hc iro

o

l 1 n d o n c r v o 1a m c n t e o s d e d o l r o l l ço 1 A d m i O sc u n c a We r n c r c r c 1p e l t o 1 a M ú u B o r 1u h o E, i n c e ssa n te 11i o u m a g r a v e c 1l r Ba m ia o lha r e s dc sc u o a l r a Br , c o m r m $p r l o r o r r i 1 o , m e

hei ro V ' V h W 1ia r M c o n fo r t i I o Z Sc

po br e

h o ¢a

a v a

W

'

c

a ss u

ha

Ni

a m o r

Go lo vi n

STr 1 l o

par

tin

sc

n

pa

o s c o m

p o di l

o

co m

-

1

1

,

em , n 1i o 1

c

,

i

n

u

or

p

1a

tr c m

d c In f i n i t o

,

i=

u v

fo r t.

1 1

O

e s so

M a n

ie da d e

a m

u m

1e r c n o

tw

c

fi r = i t Bv

po r

f le t e t o do 1

t a ll o p 1 d d o bo m r e n e t i a o s

q

u e

-

se n t

o s .

c r r a n

n u v e n s

a s

re

Do 1

im

qu da

c n

a

to

1

tr o

te r

to

1

d

co m

ia

a * ai m

1

o1

o s

pa

n

o

pcn

h eiro l lp d1 c E m 1u a

e j d e q u c c r a t a m b ém u m a a c t h e a b* o l u m m c n t c i n d i f m n t e s w e 1 f a t o s Ju « a m c n t e 1 f ó rr a e n c o n l r 1 d o u m d e p å 1 l t o d e b o m b a 1 e d e , a po1i ci a a e la r e c e be r a d i n a m B1 e 1 c p a r e qa e st r a n h o e m bo r a d o s a ge n te s u m t e fe r ir a n a c 1 beça h o r a s , j á a o c a i r do di1 o tt o o u O pr o c 1p e ta l c fu a r u 1 o P o u c o a p o 1r c o 1 d i = n t e d o * o l h o 1 d e SBr d o c d e M i l l n a «l o c e m e n t e 1 c o m o d e d e r , s e m l e r u bo r iz a r , 1c m 1c i s u 1p i r o u , T o m o u s e c i m e n 1o , m , h i b e m a 1 G o l o v n de a j · n e l a , o n de Ji d n m l n a v a o ó os p ar a e 1 1e w n ¢o u o l e 1 p r c g u i ço u a ba r b1 1 p& 1e a o h 1 c u r BA n d p d a n o l t e e p a i n d a a r o m 1 c n t a n d n 1o r r i l o a s s u a s a r m a i , 1r o c o u o s Ju l t e 1 1 o s s o 1 ¢ W1 a o _ M ú m , d o s e u l a d o , Jii o c u . Dhd s i u c o m T &n i a K o v a l t c h n k de à û m b l á 1 l d e u m n u n t m i p o 1 e u m a l e li a × B o o o 1 a l b o· · ae m l e n t a m e n 1e a o 1 ó p r o i r w i 1 i v e 1 «1e a r q u e n 1\ e q u e b 1 1o u p w = &m 1 & c 1e r do l a la m n u n d * da a se n t e n ç1 , d e fn 1 v o· E n 1i o . o 1 c o n d e n a d o 1 e do 1 d D t . f e 1 l 1m u o 1 epo s l u r e s e n c 1 aia p e po r u m m m en t o , , r i p ld u 1e c m u n ip u p o 1 fu n t o à p o r t 1 1 e N i o ¢ n 1 d a , V in d a L o g o e a l á tu do = c a b= d o !

E1 q u e d a m fo r c a d·

r e

p ed

u 1a

1e

v o e

fo

e u

a

rte

,

¢sto u

C a 1

D e f 1 t o 1 o 1c de 1r a m a ir o Vi o w m

1blad n

m

14

v

u

i c r

We r n e r

u

M co m

de

o t1

p

r

u u

e

r o t

to

q u

tr a

q k u o , ir m 1 le 1r e 1 d q u 1r Br a

c* di v er d i bo ! Vi G o lo v i n 1e

!

u n 1a

r el

1 e

po

n

d

K

e u

c o 1o r a

ci

o

al c

h l r Bn

J*

e

n

i

o

u m o

Bn 1 n u 1 m e n N i o p o d1= : e b r

.

r

de

o u tr a

3 10

Scanned by CamScanner

o

o

e n

m a n c

h

to r c a !

r n os

m e rm

r e 1p o n

o

!

de u W

c m

cr

,


n u m a

l

c le a

A !

m a n

m tn l

r e m o s

a1

M ú r 1l a

n

i\ Be n i d e f i n i t iv a e n o s p a r i o a t o d o ¢ a s c n t c n ç* d i= c T i n ia 1 p a r a c o n s o la r o s c o m p a n h e lr o 1 N c a à e x c c u çi o i o e p a l a v r a c p ôe s c a c a m i t 1 h n , r c 1 o l u t a m e n t c

1l 1 NÃO

"

Qu

D EV E IS

E N FO R C A R M E ! "

d i a s a n t e s d o 11r o c do 1 l c r r o 1 aq u e la m esm a l 1 m a s c o m w t n d i v c r s n m c n t c , Ju k a r a c c o n d e n a r a à 1a n s o n m o r te Iv a n i v a n l a n 1o n , c a m m n & a Rn e « a d o a u m r i c o a g r i c u l t o r , n a d a b o 1 de ig u = 1 C O n çI o q u c o d i« i n g u i w e d o 1 o u t r o s p o b m Er a n a t1 d e W e sc n b c r R . n a E r t ó n i a N o l úl t i m o 1 a n o * d e m B1 d e u m a & o p r 1e r in h o , v i e r a sc d a c a p i ta l , 1 pr o x i m a n do n do da d e p a r a o u tr a C o n h e c i a m u i t o m a l o n i s so C o m o sc u p · tr i o , L a z n e f ô s * e n 11s o , c c o m o n i o c n c o n t r a « e , n o s a m d en hu m 1 n d f l d b i c o m p a tr i o t a a n N a lar a n 1 le u l a o n , u r i 1n t e o o 1. o q u a se P o d i a s e c r e r q u e n o t h e a gr a d a v a f a l a r C a la v a c o m o 1 a n i m a i 1 ca la v a h o m e n s Si l e n d o ao , c o n d m i a o c a v a l o a o co m o co m o s Si l e n c i o r o 1 a t r e l a v a n do be b e d c m r o v o lta ao c a r r o 1 a n da n d o cm c

iir t c

in

ze

ar c ia

m

X3 X u m a

o

en o rm e

i n r a

æ sem

,

,

P C =

c r pa la v r a 1v a d a t e i -

a

A

, b r i a gu e z t r 1 lbl l a r d o

e m

a n 1fo r n 1a v a

E o c h ic o t e e o s u a fr i a e m d o p o b r e c a v a lo n a c s tr e ba r i a c h eg a v am n p &p r i a c a s a l l f b i ï i a a n nn 1 o e r r t a n t o o po r e P a c a i d Ri o po r p 1r o a ç o i t a v a n , m a s d e p o 1* n i o c o n 1e gu i n d o c o r r i d lo 1 de 1 i1 t i u v a 1 e 1pe d a 1 U m a o u d u a s v ae r p o r m 1 l i m o n s e e m i O i le v a v a o a m D e 1t 1 ç o m en t e qu a n do p a t r o t o m a v a o u n e 1 11 c d i 1 t ân c i a d e m e i a v e r s t a 1a f a s u v a sc p = r a e 1p e r a r q n e o c m

iu

a

r o r

a r

c s

,

·

·

c o m

bo io

,

ó in c l l n 1d o

de -

ca v a lo « mt 1 0 b a r r i ¢ 1 1 n s p e n a i e 1 t i c 1 d a 1 . Edonçand1e1 u n 1a 1a n 1 o n e s ¢e n d i a « e , n u m a p o 1 l o 1a m b e r a n e v e v e e o u 1 p o r d l A b o n é d e p e le , n o c a cM a r r Bu 1 r d a i i d o in de P1 l h d d l i n a o a o r e a u e s r u O c o e r e m r d o p g 1 l h i v h o n a a i i e o v n a r z n p g 1a d e p o 11 i e « a ç i o 1 o n d e s e c m b r i a g a v a n o b o t « Bu l m V o it a v a à h e r d a d e f d u r a n t e d e t v «m t a 1 ¢ = 1o p * r o f d i c h i c o t e a t é tu er co m o d c 1= r a ç 1 d o r o d m 1 u « g a n m s a n Bu e 1 o l l n Bu a , f r u e s a s 1e d e a 1 1 « a n m n d o 1 t 1 n d o 1 n a i u a a ba n do n an do D e o u Br a 1 v e i l m u d o 1 r a n g e n d o o 1 d Bm t e 1 1 c n in c o m pr c e i u iv e h tu r bil h i o de i a 1 de p e n a c d e e n t n l i a s m o in d i v o lv id o po r u m lo u c a , c o m o u m c e l o , e n i o 1e a d n u m a v l a r a a « e we i , p r e o c u p a v a c o m o s p a ss a n t e r n c m d i m l n u i a a m a r c h a n a 1 d e 1c l d = 1 N i o s e c o m p r c e n d i = c o m o a i n d a n o m · t a r a n i n Ru m e c u r v a s

D eix

r a

do

n a

a v a

n ev e

0

at

1r e n

1

qu

as e

1

·

·

31 1

Scanned by CamScanner


n cm

_ 0 0

u

q

-

a

pc -

c o nt e nt =\ a

co m

co q u e lu r r iw li r i o m in i m

n =

u m

1a

ria s

m

c m

o

c

he adu d b p e m á Io 1 dc

1e n

.

o s

do l l

so u l

e m as

c o leg w

d o l 1n

d ço

n

i

N 1d1

E « a v a Ji h á lh o r e s do q u * t le l n a s u a v id a = o c o r r i 1 de a n Co m o n i o U m d i a r e c e b e u u n 1 a c a r t a c 1 c r Bt a c m e r t o n \ a n o l e r c n 1n ¢ u ¢m , n a h e n l 1 d c , COnheci a a q u e l a l i a w u a , 1a 1u o n 1a b ia i l m q o u * n o l i r o c o m u m a 1ndl l cr en sc 1v a g c n 1 B c o m o s c n o c o m da su a t e d { » sE u s n o t id w 1m e n d e » e q u e e l a f a r e r a c a n c i i s e r v a d a h d e 1 m 1v « p o r T en to u e r a pe q u en o 1 n e c e a d e d c u m a m u l h e r M m f o l r e p e l 1d o , l h o 1, ¢c a l d a d e r c p u Æ a n 1e , c o m o s o o s c m p a p u u m a m a r o , de d s ar t d e i l m c n c e d a t i p m c a e o u x & l u ja , e c ar g 1 r r a f1 ! CO t M a 1 , s e f a l a v a p o u c o , 1a n m n e s c u t a v a i n c e s s a n t c m c n t c E 1 c u t a v a o s c a m p o « 1r i 1 t e 1 c d e s o l 1 d o q o n d e o s m o n t i c u 1o B d e c n e ve c o be r t o s de t k m u 1o * o u tro s ta n to s u 11 m e g e l a d o p m e c t a m l t d e n 1 e r e g po t w Mi c o s A u 1 c u l t a v n m h o r Bt o n t e r 1 r u 1s C l i m p i m C m e

.

a n o s

n o

1er

.

.

·

·

.

.

1o n

oros

56

lc

· a

b Ba

qu e t 1 m b¢ m

-

os

o

po

a

1 e

v o z

dos

po«

e1

t e le

·

ô E 1c u t a v a o q u c d k la m o s ho m e n s 1 a s n a m ç c 1 B d e 1n c È n d i n , 1 a q u c s e a * 1 a i r i n n a da iw eja d· a l de ia U m a v c= 1 à n o læ 1 o p e o u c n o c a m p h M a1 f 1 c ëu a v C h1 m a s a e a m 0 5 0 0 U d i b t 1, 1o n Ba m e n t e M a t a r a m o p = 1r äo , a a d e 1c o n h e d d o 1 1 a q u e a v a m a h e r d * d e G d a f a t n 1 çi o n a h e n l a de e m r e d ra m o go n a m u lh er , c p w D l a c n o i t e o s c i e l a n da v a m 1 o l t o s e o p u r s e q u e m o r a v a 1a n s o n t e r u m f u z 1l Ju n t o à m m a Q u l 1 d w u m a v e l h a e m 1n c o 1 h 1m a v a l M n e j i I1 . a « e 1 d e p o 11 d e m 1 de u m c a n o a o p r ó pd o i m o n u 1 c e i l i 11 Je i t o , 1a c u d 1u = c 1 b e p e 1 n i o i e 1 a b l a p o r q u e . Re h d 1 i i i n 1 1u o n t n m a r e e e u a l O p1u i o n o co m p c o ç a na d o s e u p u n h 1 l ü n i a n d ês d o q u c n a q u e l e p e d i : co d e e &c * c i a 1 J do C o m e s sa a r n 1a e u l e r i a c a p w d e v c z de m c 1 em b ! l d ë i 1 c a m o 1 n 1 e o o 1 o 1 r m ata r os p p , i d o cen a tm n u m * o n h o dlÆ n t e l e u l o lh o 1 w i 1 m e l m u , 1v = n I E l e = l m e n t e di f i ci 1 1r a ¢a r c o m « c1 E1 m o l o sn o u o p * cr iad o s de e 1 q u l le _ _ o 1r = n 1u ta v a _ l q e 1c d r d l 1 d a o 1r o u 1 h u il i n o 1e * o 1 q u a n do o o u b o n u m n j p l 1c e e 1t a ¢ o 1 u m 1 . n l o 1 v i o l t n c Ba m n a e ó , a 1 1d d d u d c o i n u a c 1 m 1 m e m _ o , ¢m e c r r o u eu n p do p a m . Ie ün 1e , e m u n e c r l = d a n a c o d n h 1 1 a p r o ar l m o u d i h i v « O a ] n a u m 1 r e e o m e n 1 c a iu a n u n e1p m h 0 l Su a m u l e r M a w Btu e a c or m f 1 l c d do p e to 0 d t w 1 b r a n d i n d o o p 11n h a l . 1m 1 o n a dm t e 1 tes a D a n j w e p o 11 1 c o m o s e n i o h o u v 1t o m «w c r 0 1 b a ú s e a s a r c a s

& C Or

.

.

.

·

.

.

.

.

.

-

-

.

.

.

.

.

t

.

3 1z

Scanned by CamScanner


d c r c w n r c p a r a e l l i p a r a Ll o l c n t l a , e m b o r a n u n c a P o r f e l Bc l d · d e 1 a Im a g in a d o ho u an n a n a d a de a e m e l h a n t e N o l ö m e n t e r o u b e r e 1 l 1t i r 1h c , m u l h e r e r a m a ls fo r t e do q u e e l c 1 d u r a n 1e = l u t a , d e i x a r a e s c a p a r m a s q u a r t o c s t r a n ¢ u l o u 1 p o n Bu c N i= o 1 o p a t r ão v o l t o u a d , e a c r t a d a c o n s e g u i u a r r o m b u o p u n h al d a c o d n h a 1 ia po r ta p o n d o n a s a 1a +a n (u ¢ i u F o 1 p r & o u m a h o r a d e p o i 1 1 q u a n d o 1 a c o c o r a d o d o f ó l ¢o r o 1 c a n t o d o a l p e n d r c , t e n t a v a a 1 c a r f o g o i\ c m a , a -

1

q

n

im

tc

u c

lto u

sc

o sa m

c n

v o

,

A l gu in fe cçi

qu

c n o

ï1n

o

N 1 pæ o lh a v a

* c n

ça

io

n 1r

tc

sc

a

p a Ra

1o

co m

1

0 1

1r aga1

l c n 1o 1 m i n c a m ¡ n n c x t v r l c r B1 p a d o d o m i n =o 1 a m

o rt a

o

lho s

v

co n

c

1n r e c

v a ata

n

,

da

n a

a

be r

de

m o r r ia

pa trão

t\

o u tr o a,

e n tr e

SC \ 1#

sa n

,

v a m

d i a s d e po b d a f o l j u l Ra i l o 1 so n d o 1 Ju i z e * p 1 r c d

n s

1l c

do

n

a do

qu

e

à

u m a

m o tt e

a c o n t e c B=

ido 11 i t r c o a , sc m i l a l a i m p o n e n 1e , e i n t r o d u z a , M q u e m o v ir a n a n ar iz o Ndo r

l

m ec

dedo n l c s c c1f o&r a p o r a d iv i n ha r i ¢r c j a qu e m , m elho r a r u m p o u c o a m i a 1 p a r n c ia I p u se r a u m a g r a v a t a d* m e ¢a t h c n c a r a l m a r a e l h O 1 o c a 1 m1 q u e dc u m v c r m c n l u jo 1 l p f i m o r N o u ¢r o a p o n t «» d o c r n o 1 p o r , c 1b { n a q u i c a c o \A c s d l I e va s t n c u o l h u c a m n l a a o m co m o p p 1 tu ftn r a r o s e c a r o s m av a m 1v a la do & la " Q u a n do a 1 c n t c n q a p e r i a d e m o r t e p e l l f ó r c a l o 1 p r o r u 1 n C o r o u 1 p ö w e a de 1 f w e r e l a n m n 1 de 1ú b i t o 1 c o m o v e u s e c ia da , f A ¢ it o u o s b r i m « e o n ó da g r a v a t a , c o m o s c e l a o n 1 m æ fa z e r d i o r Ju = e 1 1 i n d l c a n d n o 1» e e d e p o 11 d i 1 * c n u m o n u e l aber l u

jo

,

,

,

u 1n

,

,

,

"

·

p

s

i de

n tr

ler

W

,

·

B

"

Aq

,

a

1e n t e n

a

u e

la

ho

"

o

m c n

i c

1

Dc is

e n

a

pr=x n

en

fo

rc a

do !

ti o

¡ u 1z

c n

f o r c a d o : N ao

qu

lh e

e

par e c i=

,

·

qu

t

daqu i n p ôde

cm

N

i c çi o o dev eh

in h

a

co n v

ta

E

-

sc r

d e v e i1

m e

b * o 1u

ex

dev o

n to u

n 1 v o l t a n dt Þ 1c para i t u r e pe e a l h e io à 1e n t c n ça d i r l e q u e de v o s c r A q u e 1= 1

ï¢ o

am

f-

cm

c u

!

u

1r r M as I a

qu e e p r gu

n o v o

"

c n

i l e

de v o p r ed d n e e m & å d b i d e a o 1 o 1 c p p s T o do 1 1o r r i r a m , p o r t r l p r o fu n do d o \ h1 n d t o e m o r a da d d i l e n c o r = o c o m 1 l i m o n a po n t o u n d i h t c o m ó dl o 1 o a o b r e c e n h o T E

m a

M

m e m

u c la

em

b a ix

I

ça

u m

cn

th e

M

e m

q

u e

do r

v o z su

r

éu pe t ir

a i n da

r e

fo r ca r

M e

1i o

ar

1c r o l l o i r r i t a de g r a d iw

o

1

q u 1e

ba

j e it o

a

ü

ú p id o u m ,

e n

to n =

çi

o

gr

c

c o m

e« c n

dl d o

a v e

l

co m

a

q

u

¬l e d e d In ù t i l m e

n

d« u n te o cu ra v a d a « » c o 1n , r i o l a n r l n r o ld a d o q u a n t o o a t ir a v a fo r a

be c il 3 13

Scanned by CamScanner

c n

c o m

!

q u a l pr

a o

,

.

m a a s


n em

qu

e

bra

r a

O p a tr i c o n tc n t a l a

w

be ça

ca

a

pc

a

co m

m

u m

n a

ra *

v

qu

c

*ria q

a 11i r l o

\

&

e1

in im

m

d c 1e

c o r r c ri 11

l= 1

o

d l1 p

c m c

o #

=c u

frc ada n 1B lo 1 = c o le = · n

1

c

m ns

1

n

d o ld » I a n 1o

i: o

n

c r am

N 1 d· E 1 t a v a Ji h * d o l l l i n u s n o » c n \ ç o l h o r c = d o q u e &l e v id i n c o r r ï 1 1l e a n o r m a l n a li u a Com o n i o U m d l = r e c e b e u u m a c a r t a c 1 c r i ¢a c m e 1 t o n 1a n o l i l n u d h 1 c 1 u » e e 1 « a , 1a n 1 o n 1c r e n i n g u é m 1 n n l \ c n l a c 1 c o n q 1 a h B1 l a n ç o u a n o 1l x o c o m u m n 1n d l f c r c n ç a l 1c 1v a « c m , c o m o s c n a n c o m d = n u a l e r ma e d o 1 ¢ c u Q 1m c n d q u c e l a t r u l 1 n o t i c 1» T e n t o u t a m bJ m f w c r a c ö n e & 1 e r v a ó h e r d n ¢l c 1 1a 1v c p o r M n n 1o 1 r c1cl l do, p o r q u e c m p e q u e n o , n e c e · 1 l 1l a d e d e u m n m u l h e r i d d d f n = e e u m a c r cp\ 1l ¢an1e1 c o m o 1 o l h a i c m p a p \ 1ç 1 d a 1 , m a «r o , d e ¢ 1 r r a f1 s u j a . c d c l x o t 1 l m c d la t a m c n t e de s c p r e o c u p a r c ör co m e l· i n e c s 1a n t c m c n t c M a r , hc l a l a v i 1 p o u c o 1 +1 n 1 ¢m c sc u ta v n E 1 c u t a v a o 1 c a m 11o n t r i 1 t c a c d c 1 o l a d o 1 1 o n d e m m o n 1 i c u l o 1 1l ¢ c s c o be r t o s de n e v e l a n t o s t ú m u lm o u tr o \ 1r u m c l c l1:ln p 1 r ecla m A u 1 c u l t a v n 1w h o r l t n n r c # a r u l 1 c l i m p l d o 1 c o s m « c 1 1c l c w li f l c o r m c

,

m

n o r o l

56 W &«

aa

b la

n

q u e d la r

m

(H

ca m

po1

c

a

v o z

do

s

11o 1 t c

1

1c l e

E1 c u t a v a m m b m o q u c d i z i a m ( u h o m e n s , a s n a r r a q c 1 co s i n c ê n d i o , 1a q u c a c m 1 a 1 1 i n [o 1 Um 1n c j a d a a l d e i a v e z 1 ù n o l t e , o p e q u e n o c a m p 1 n &r i o d · d é l C h b i 1 M a 11e Bt o r e 1 1h v i 1m a q a v c r m e 1 nm 0 c u 1k ) o u o n «a m c n te , l M a l a r · m o p· t r i a l = h e c l d m 1 a q u c a v a n \ a h c r 1] a d e v t d l h G l m u ol o n a cal a ran er 1 e pu se r a m e a « t a çi o n a h c r d a de c m D Ba c n o l t e o 1 c i e l a n d a v a m 1 o l 1o 1 c o p 1 t r i n q u c n 1n r a v a I 1 n « o n 1u t i l Ju n t o * g n m a G u l l d 1 r u m a v c c o 1t u m a v n t c r u m pl n M a 1 1 t e , d e p o 11 1l e m 1 n e j i l 1 , b u d i d e u m c a n o a o N p r Bo 1a n 1o n Je 11 o 1 1 a c u d l u a c a b e i ca e 1 n i o I e 1 = b i = p o n 1u e , r e c u M ) u n c e l t & 11 ï 1 n m n l in h a m a li c o n f ia n ça n a O p a tr i o n i o c o m p d« \ 1 d o a c u p u n h = l f l n 1a n d ¬1 d o q u c n a q u e l e p c d 1 q o d e re 1T n e t 1c Bd = c n 1li d o C o m c = 1 a a r m a c u l e r i a c a p a z de m a t 1 r m c 1 c m v c z d e d i n e o c a m p o n B1 , o b = c r v a n d o t } P 1 O c o m m 1 ¢w o s ou u o1 ! l m 1c u « o l h o e v i e o c 1 m dn 1 n u m d n t e »o n hn ¢ E1 u m I m b« c l l , I v 1 n 1 E r e a l m e n t e d l f l c l l t r a t a r c o m 1m i cr i dt ro n o u o r o p E 1 q u &l e m c 1 m o ï v 1 n 11 n · o n 1 q u e « e n t a v a d l · n t e de f u t l 11 p e r p e 1r o u 1 n u m a n o l t e d * 1n v c mu o 1 q u 1 n d o o o u t r o c r ï = d o u m t r l p l l c e c r 1n 1 c I r a u b o c 11n v n n a c 1 t = ç i o 1 u m v Bo l ¢n c l = 1 a 1 s n a d n 1o , C o m e t e u 1uci o c o m u m a 1 Bm p l l c l d 1 d e 1 u r p r c e n d c n t e B e n c e m u n n a c o B i n b 1 1 1 p r o x 1m o u « e ¢l o p a t r i o 1 f e l \ n n m c n l e 1 e l e r 1\ 1 m h d l a 1 . N n c 1 p 1n h a 1 u m a 1 Br i e d e v & e 1 a 1 n 1 u O h o m c n 1 c = h 1 de » p S u 1 m u l l 1 c r p ö » w a Br l t u ¢ a c o r r e r p e l o 1= l e c i d o O1 q u a ¢t \ t h d b d = d e n 1c 1 n 1 m i d r = n n o o ß 1 p u n \ ï 1 1, l i m o n c o m o co u n r e n 1c x c r o 1 b 1 ú 1 e a 1 a r e a l D e p o l 1 1 c o 1n o « o n a o h m 1v c r1s c v l « o n n 1c 1 = dt

.

·

H Z

Scanned by CamScanner


d e r c l wwc p a r a e l 1 , p a r a v i o l c n 1 1a , c m b o 1 a n u n c a Por f a e 1 ho u v c w i m 1 = i n 1 d o a n i m m da d e a e m e l h 1 n t c l l l r e 1 1B r l w , Ni o e n t e c r a m a i l f o r t e d o q u t Bl e m u ' e r B l m r a c 1c s p = r r u 1 u « lc 1 d u r a n te a , q u u c o c 1 t r a n = u 1m , p o r q u e b1 r u lu a o pu n h 1 1 M « o . o p a t r 1 o v o 1¢ o u a 1 i 1 e a c t i 1 d = m a pa H a da c m ln h a , i r m m o m 11 f u d u F o l p r & o u m a h o r i d t p o h q u a n do , a c o c o r a d o fó1 r i1 c a n d o a u m c a n t o d o 1 1p c n d m , t e n t a v a a t t a r f o g o a . ,

ïn -

U

,

·

·

sc

·

.

.

tm

l r

n e

tc

n 1a m e n

a

w

p a ga i ra m

u m a t r · l i d ia , o n 1 d l a 1 1l e p o B 1 11a p · Ir i o m o r r i a d e dn i m o r t e ï 1 n 1 n n ¢o l j u 1g = d o , e n t r e o u r n J s , c i n fecçi o N 1 1 m i e n d « Ju iz e » l a n a d a p e r c e b e r d o q u e a c o n ¢e d 1 pe 1c m l a d d o , co m o s s c u L o lh a o lha v a i nuc i a , m o r t i , a v a s t a 1 a 11 i m p o n e n t e , c q u e n o , 1a n l m Ba b N o , 1 n l 1 v e 1 . D 1 p a d o , u m d r d n n o n 1w ia % q u e m o w i r a n a le I c e d o r s a ra po r 1 d i r in h 1 r qu e i j 1 1 a o s d n m 1n = o 1 , ¢ r = v a c 1 d e m 1 1h » . m c 1h n m p° p c o a s u a 1 &n c l a I p r 1r c r a e . e . O 1 c a belo s, q u e , de u m \ hó l u jo pe n . ¢ t N o 11 t r o r p o n 1o 1 d o c r i n h p o n m , o r c 1i 1 o 1 1 q u l e 1 co li , c 1p c t u f o 1 r a t o l e c 1a r o 1 , c o m o 1 h a n u m c a m p o i n c u l t o , m av am

A 11 u .

·

·

.

.

·

· ·

n

B

p

Qm c

l = ¢l n

f

do

=

,r

de

1-

,

p

bpr

-

¢

q

u e

er

o

-

1=

en te

1 e n ¢e n

6 d·

r e «

dd

n

,

n

b Br o

a va ta

de

-

c om ov e u

,

co m o

.

sc

d e p o l1 d i n

e

1

"

ça

e

e

·

m o rt e

C ol

sc

l1

a

u m

1m a 1c n t e n «a I d iw e q u Aq u e l= " o a 1r m " b Qu em ¢ 1 qu c fu n d o T o d o 1 1o n i r a m , p o r

b a ix

p ro

o

m e n tc1

1= m d l=

o n e

T E De n

m

c n

E ¢o r c a

po

a

b r o 1u

ta

al

to u o ,

com o

-

.

v o

,

-

·

.

0

w o

1r

$1 d o 1

I n d 1c 1 d o r h o f« n e

¢

para

o

,

r

do

o

ï-

m

n W d b i1 o e 1 n

a n

=

¢

·

!

de d p1 p = r ad i m

lh m d

pc

v o=

.

·

!

u

en

1i o

1

ïw

a 1 o ai

lr_

X=i

"

L

Ju

. n

ll

qu

e

1h e ! Fï i

f-

ia

o

dev

e

B1

! d· q u i

e

M

n

ód i o

-

n o v o

.

r· m e

a

cu

e

.

o

o u

ïo 1 pr o n n n t ar e a pð 1 4 e a d e r f u e r c A ¢ 1t m l o s h « a i ¢o 1 c

¢Oc = = d o 1 Ju h c 1 , i n d i c 1u

o

"

-

p c 11

pM

ï-

co n v

i c çi

o

!

o e

a in

da

rc

pe

r

,

co m

cn -

çi

o

gr

a l c

e

co m

1

N o d e · e l· e n f o c a r m e ! d* d o a q u BB E d n h 1 u m w ß o e 1 rú p i o , c o m e c« . d 1 B l 1 ù d 1 d1 a u a _ o n o A o u m n m m . q d a c 1 c n 111 , · 1n l 1 n d b d * 1 r a w i d a d e . Qm u m 1o ld a d o 1h ¢ t l Bn e e m v c e b a 1a a , c n q u a n 1 o o a t l B a v a t a r a M m u e n Bj e l t o i m b e c i l ! ·

-

-

&

3 13

Scanned by CamScanner

,

a s


N ão la

de v eis tc

o

im pacir

lm

n

m c

r

!

pe t ia

re

o

h* t i n

da

a

m

c n

tc

Qu

e

o r

d

n c m

e

de n

c o i1 a

pe l a

s

o u tr o

o u

r a

s a

ir

sc

tc

l u

d e 1a d r i o b r c n fo n ca do ! dia t pe n i d

c 1p

T a lm de Iv

,

qu

sc m

ld a d o

so

da

c sc o

lta ,

rc

r A Bo

a

1o r c = r 1 1ll n c i o

c n

Si l ê n c i o

e

Po r

p r 1m

o

qu

c iro

m a taste

c

q 11 c

1

sc

a

a

tu a

p i e da

ra

a n

Pe rdo V

rc a

n m

Vi

a

fo

c n

A

a r

d

t ipo

u m

Bc

sa c s

m

bar ta de

m a s

,

-

il m o s

I a n s n 11 Fe c h m a

ca

lo u

sc

iv era u m m & e en te1 a o à q u * l I c ac o s mat a 1 c o m o a t u d o a o s a ç o i t c 1 1 à a Ru m l p o d e r c & o e b r a n c o de n e v e , d i 1u i b u i d a c m m o n t i c u o r a r r c d o n da d m co m o u m esm o n ù m u 1o s p r a z e r q u a n do r e v i u o l e i t o , a Ja n e l a d c f o r t e l v a r M« , e q u a n d o c o m e u a r e f c l ç i o q u e 1e u ï ht l e Sc m d ú v i d a 1 o q u e E s t a v a c m Je j u m d Bw l e c e d o m d d a co n tecer a f dm m u i t o d e i a l r a á v c l m a s ël e n o sc u r a n ¢e o d i a , N o I m a g i n a v a b c m o q u e f ôs s c a " m o r t e p e l a p a v a d t n m B1 fiir c a 11 N a p r i 1 i o ha v i a m u i t o 1 c o n d e n a d m à m o r t e P b , i 1 1o , n i o di d 1 m t f l t o · h n a a a av am e sc m r c 1 p e i 1o n cm p r , t e m o r , c o n ao a o u tr o q u a lq u er 1 c o m o s c d e n i o c l t i l c s s c a l l a m o rte , à n 1 a c 1 p e r a 1 c o m o s e a d ël e n i o c h e g a 1 1 e a s e r m o r t e E n t i io , i r m i o 1 v i i i s e r c n f o r c a d o ! d i n e 1h c o c n r c c b c n c v o l n c i a , a o 1= bc r d a s e n t e n ç a co m n im m

n o v a m e n te

n o

- x d ed o ó Qu

qu

e

Ni

o

E

de

n c m

n

tu a

do

f 1c a r a

1e

I n

p öd o

1

e

·

le = m m

pem

ar

1

d o f Qu

ce

la

c n \

v

e

qu

!

?

f e n d i do p o

o

n o v o

p o de

«

n a

im ir d u n i o o qu

r

O m o m en f a r 1a v a « e , c do ? v o lt

+ e a

n m n e l e -

to o

en

ter r iv e co

ll

f-

l1

-

r

pa

v o .

o

,

c m

i mp r e l

a

an o Ni o :c n e lr o # o q u e se pô e a d e u m t e 1h e i r o c d e 1 p c b = d e o l h o 1 ! ó e r Ba r s e r t r a d abr ir e ¢ e r n u m = d m ? ta o , M a1 n i o ! ' r e 1 p o n d e u 1· n so n c o m u m a ' F o i , 'a q u e l a ? c ar e ta e n m ç1d a bq u e d i s 1 e q u e c u d 1w 1a M a s ¢m 1 e u n i o q u e Bo ! « r e n fo r c a d o E t a l v e z p e l a p r i m e i r a v e z n a s u a v i da õ i

de

tr a ta

c n

fo

rcar

u m

c

W

x

-

,

u m

-

com e

ça m

.

RBr

,

de n

tro

3 14

Scanned by CamScanner

da

c e la

p

w

"

&

a

e

i

r

r

,

co m

X & X!

u m

qu

e


Su r 1r b

_

lho u l

d e p o l1 c a r r e g o u a t e s t a I 1 q u e la u m à m o r te im u lu v a a pr i o , = c o n dt m do c x E 1 o v e l 11o s n a M li o , q u e r 1 icu lo 1 c obr i nda d e u d a a d o c á r c e r e c o m o 1e i 1 a v ld · e c o r u l de r a v a n r l e ll d a u m a m 1u r a i ; d e r e i ö t r e n e 1 c a n v i d a f ó« c m p p q u e a pr 1 o d l m ó e e m o m io , n o q u a l l e m e s m o 1ô « e o m a i l o u c o n t r e o

,

o

c

o

-

a n 1o n

c

1

de

.

lo u

o s

ct»

Va i p Ist o

qu i

a

i

n

1a

t_

o

M

a 1

-

n

i

p in do

cu

11e

1 o

co n

n

D i a bo !

-

d l 1 bn !

o

r

qu e

r

?

i

'

qu ero

! Ni

cu

,

n u av a

n

r

Br

= r Bt o \ 1 t h e

-

Po

.

·

o

q

!

u ero

.

Ah !

.

a

h !

a

h !

.

ir

c a r ec r c

o

o

1e n

,

d n do

a

i da d e

n ec cn

d c ï « n 1 l =n a r s c M a 1 1a n 1 o n l e m b r a v a p o u c o o b o , c o m o 1 e u m « o m u r c h n N n 1c u =r i t o de . c p « 1n e n l n o . p o r dm . H a v i a q u 1 1q u e r c o l l a = Se o d e i r a r Br , t i n h a e q u c 1 b a 1a v a a ß r m « 1 d = p r l 1 i o d l B i m p m r i o de q u e n s p 1 1 c a r m e o v Bn h 1 m 1 a b a l z o 1 1u e w ' T or o 1 p m n n ¢ lr o l , p M p r i o c a r c c n ei m le v a r i a à d v o lte m v o t v i o 1e , . p a w c a r , d iv ip ar a . A l e ia , , i r _ \ 1 c q Sa r a n i , ! M a 1 11 n j & d e 1x u a d e r i r e p ï 1 c a v a o s o l 11 o a n eceu c = 1m o , D u r a m c tõda a n o ite I * m o n qu aw n " a q u e ]1 e M O R c p c d 1 1 1¢ m c a l » a r « n ¢o r c 1 f m e l 1 k ¢r e f i 1 v e t t i n c th i t v n c e n e o o q * o co n fr = 1 e p 1 r e d a e H i m u i t o . J* , ¢l e 1 i_ t e m e r c o in a c r e d i 1a v a n ï o pw 1 ni o l a- n Ó um a v c g o u o u m p r 1 t i c= d o . e r a 0 c r Bm c d M d l e n e m r l a 1 r o e o c A so 1 n i d o v Bn e n l a r 1 p a t r o p tcr T ôd w a s m m h i 1 l a v a 1 öb r e o d 1a c m q u c o e n f o r c a r B1 m . n c u dn l o c= c 1ö d a r a r ·

J:

.

,

=q

.

=

.

·

.

.

.

S

.

h B1 Ni o r E » i= r à p-

*

in

ci

-

1c Bm

o

«m

de

n a

c

m

Um

c

_

=1U1Maat »

p e l»

-

a

1e

o

-

.

pe

« o

a n te l

De , :

nal r 11

u n e c Ba

l i 11i m l n

1-

i

-

d e 1ol= d u m a

n

bo qu

-

wa

d e l 1a d o , « a cih · de n e v e , e ra

C om l = 1m p o n

boi be m e n 1c

e

l ,

l

e

n a

n

=

do n do

m e 1m o

p ¢=

i m

o

e 1qu v *

=a m c n t e

n o

Em

» e

p

o

pou m

a

r

-

ca m

d= m a li

di»

ir

.

co m

bo _ c o l1 a 1

em .

c-

n

e

m

-

.

D 1u p 1n

u

çi

o

n 1 e n

=_

1

e .

.

l i c o n 1 i= o , de m 11 n a g o r a ! do m w Em u l l o r a Bo n l o c o m o o m a r id o u lh e r d o p a Æ o 5 6 d n h a u m d « 1 c j o = b e b e r 1 1 u 1 t d e n ¢e c c o m r c o m dw 1 o c 1 m l o « m lo o c · 1 a « t ad a = p « l r i o o 1 o 1Bb c QUe d o 1 B d m 1o n 1 o \u e m , ¡ o 2 i r r i t a da e n 1e , c o m ·

3 15

Scanned by CamScanner


S e r i 1o s D

1h

Æ a

-

+ de

f-

Br in H

1qu

e

tu a

r

o u ct»

d iu

p

h-

ra v c m c n

g

«in

cad e ira

1t = o o N ó1 n i ca n d o ! l o m b a r de t u do c

ta

o

1c

d i a da br in c a ,

de

tro

p a li -

cm a

Den

o

» eu s

le p a

-

&

«w e c u

çi

lho s

v

i-

lo

ie

to m a ra m

p lc t a

co m

u

h

,

i m p a c lc n t e , A = o r a d Bz c

o

in

a m

q

1

! V o ci a ë qu e co M i br i n c a d e ir a :

Aqu i n i o a f* « 1 n d Im · o it ec e r

1o

u e

da

n n e c id o

a

qu

div

c

br in

to u

lu iu

n c

-

pw ci

se

n u n a

m o s

do

tc a

m c n

a in

sc

r gu n t o o1

esta v as

1

se m a n a

u m a

cm c m

·

a

c ar c e

o

A l i u a p e l e c +1 r u m a =r o ir a sc d e n u l o c m d t c o n r a . , q u a se l i Ol m o m H n h a o o l h a r e x t in t o r u R1 s p c q u e n 1n a i c n i c Bd a r r a d a v im c n ro s h a v i a m « c t o m a d o 1e n t l » i m o q se a ce n o de c o m o c a b e i 1a . ca da u m a e m pr e it a d a l e i t o d o 1 q o r , c a d a p a s r o . Fô s w d 1f i c Bl 1 q u c d A q u ela n f t n m e a e r a n tel o u 1e r e 1 l u da d a p n o i t e , 1a n s o n d d i i e t a o , m a s n o c o 1u c « u i u 1, co m o m o u ñ p, Rv o u Æ a be « o 1 a tö d e m a n p r c 1¢a f o l h o A h ! 1h ! l m 1 v e n d Bw ) 1 n o d i a i c « u l n t c riu o c1 C o m a s a t i 1 f 1 ¢ o d e u m c 1e n t l 1 a q u e o b t ¢w c b o r n x i t o n u m a c x p cr i n d a , lc c x 1 m ln n u a t en ta m e n t e o c n n d c n a do A i n da b e m , t u do 1· d e a M f ô r a v e n c i do o c o m a r r e g r a i n o m » l 1 ! Sa t a n h A 1 a n t Bd · d e d a p r 11 i i o c d o 1 u p l l c 1o c r a m a n 1¢e 1 1 a 1n ¢l u l g e n t e , c h e i o d e p im c m q o r e lh o p e r l u n t o u l

Ji 1 l o

Ra d a

Qu c

a n

,

1

tic

ar a

g

1e r e 1

qu

e

m an

Po r q u t r Pm di1e r ir

i

m

N i o de v e i Ia n ç a n d o a o ^ 0 o u tl o o lh o u n la 1m ou

.

i gu d

a o s

co m u m

-

,

·

i

o

In

tel

,

e 1e

s

fo

=

a

T

li

u a

&

u

!

n

ãe 1 po

m

plo

ex em

r

tc u

o t1

,

!

m e

lb w a p l1m

u m

M

ae m

u m

e

o

zer

1.

çi

e l 1 &n

m o rte

d

n o lt e a

n o

ho ra

a a

pr

pou

h 1-

o da l a c o h êr a 1

da v i da i u T u do c r a c m

da

f

d e c l a l Iu o b 1i q u o

m

u

m a il

i d a de d m

cm

qu sa

e e

se

v er

e

r

=

ru m o r

v o l

ot

1

o u v ir

i

v a

am c

ec l1o 1

e n ch e u n

1

tr * n qñ

c o m

-

nc

d i n in Bo

p r o lo e

n

Ba v

do1

de p a v

1d 1 d e

do

rm

-

a

a

l

se v a

tóm

cm

n o it e

Bc n *

,

ir

o

=

a

A Bm n o i

o

M

c sc u r

m a io r

q

u e

a c

i i o

1

or

id e i a

co m

da

de p a 1 1 o 1 1 go r * p a r a ë 1e

3 16

Scanned by CamScanner

co m

,

N ao q u tn o !

,

po r ¢m

,

tie

l1 t e r i o

co

i táv e l

in ge n

o n

Ne

c

to

1= t u

\ l a de A q u 1e d i a f ó r a a o in d o 1o 1 t i n h a u m a s p e « o t ão d o 1 p a ss o s e d w n o p 1 ll òr a c o r r e do r 1 1 a o q u e = e o u r a n o 1 d 11 · = n t. ti o s e , d e l o p a d e c o u v e a « t d a d o c m ¢u m e , q u e 11 -

ro

ev

1u

ch=-

de

d eu

e n

cl u

c o m o

da

Qu a n a

= 1m

pr o

n a

«

1

c la

-

o

-

o

e n 1e

an

.

-

o

Mra

-

u 1

n u n o r

o

ti

p l-

tr

o u

A A n

n

= I Eu

o

ro u ca

1im

a

tav a

es

o n

1x ) r

pa u

i di

sc u

ham

m o v

¬ 1e o

si

1

ha

pw

a

e n

to

cm

ve

1Ën d

o

=

m o rte

Com d o p o 1 d r e 1.

terr o r m

im

de d*

do

rl n

,

it e

n


1-

qu

n

dobo

o 1

óbr

c

v lv c r

11c x

m

«u

lem

1

a a

1u

cm

m

fv c z

r ro r

v o

1

le tr

i1i

B r i l h a !"

"

ll M

n c

v

.

O d la

id a

r cc

a

u

gr

im

1

N en hu

* s

dm

o

lt e

no

I m p «n

a

p e d iu

e

m c

c

m

d li

ve

1,

qu

u

po de r i m i b i ld a d c , n l t 1l co ra

«e

a

p

ù

e la

para

m

p a t i b u 1o

o

e

u v a

-

m

Se m de ho rr o r e n chc u n Bm a = i n a v n Ji 1 u b i n d o sc dc n o v o , a n BBü l l i o u n

l ta v a ù t a n te c m q u e d i u d e p o l1 , d e

p l 1c o

n o it e

,

p

=

c m

be , c m q u e c o m p r e e n d e u q u c l m a n h i 1 a o n a s c e r d o 1o o r t e v i r i a q u a 1r o Pa r a t le 1 a m o r t e n o t i n h a El e n u n c a pc n 1a r a n n m o l t e M a 1 , d ¢ h o r a c m ha ai p c n ce b 1a 1 a c n d a c o m p r e d 1 i o c a d i a = p« l lo r u e 1lln al c l a e n t r a r a n a c e l a ¢ o p r o c u r a v a , àr m

Fo B u

a

1c u

A c 1 p i r l 1o te

i mo 1

ho

o

1

a o

n

1o

ho ra 1

bu n s

c o m

v c z u e

q

i d1

ns

d1

n 1

pari o c i n t i la ss c

lho

ve rm e

1

p 1 ssa =c p r i m c ir

i 1 l r Bt a r

cr

im

q

1

p a d c 1a

r

i

Pm

1

a t

Eo u

,

f u1he1

c

o u

-

a

com

r

cl=m A c e l l c r a t i o m n e it a q u e o s s Eu s ¡ n gu lo s a r u do 1 w 1 c m u w N i o p o dil 11 n 1 o n p w a o c e n t r o r c p c ll r D epo h n a s t b f ó a o V &r i a s v ë1 « rç» n ateu co n 1 n e n hu m p r =1 s c n 1i u e o qu e n m o r t e o v a c i 1o u 1 c a i u 1 t o c o u o 1 o 1o c o m , 1 öb r c 1 o o c m h b d a o o e o 1 co o A tir o u 1e de r u ç n v a 1 1 q u de to u at 1 e t 0 a s f a l t o l u j o c n c Rr o 1 p ó 1 s c a H m i 1 i l i e 1 v e be r r i d e m r n o m c Io v Q u · n d o o 1c v a n t a r a m 1 1 m t a n n o 1 f a n d o c o m i s u a t r i a l ¢ l e a 1n d = n i o r e a t r e v c u n a b r i r a s p 1p e b r a 1 , f o r t c m c n t c c e r r a d a s E n u 1a u m p o u c o a p u p e b r a , \ ü l u m b r a v a u m &n = u l o v w i o c 1n m l n o 1o ó c e l a i u m a b o t a a l t n q m l q u c r , c n e c o m e

ça

\ n

« r Bm

a

A l m d l1 1o 1 o c a r e c r e i r o d e 1e r v i q o M w a * Bu = f r i a a t u a v a A q ue l b a 1c u l h c c u r a t i v a m e n t e n a c 1 b ¢ t p 1 r i a l e 1 d d d c o n c n 1 o d t o o f t l m 1 m e n e i d e v i da c o n 1 e « u u a 1 c æ d l bm t n o o e , a Bu p r o ï u n d a m e n 1e o m o D_ da m o r t e D o r m i u 1 u p 1n o 1 a M c 1 1 \ * * t , n u m r o n c a r » D n o r o e c n 1o m b r a d o Po r e n t r e a a l u a s p u pe b r m m a 1 te c h a d u , v i a m s e do l l p r o lo n ga d o 1ç = d o 1 1 m o r t o 1 , 1 c m p u p l l u o 1h o 1 & co u v e · op» a 1, o1 pD e p o l 1 , d l a e n o 11e 1 a 1 lc u m h a r r o r c o n t in u o qu e o m a n t i n h a a r t d 1 1 t u d o 1c t o m o u p i t a l e m e « = dn cm l 1c n n e d e e 1 1u p o n 1 e v a = f b c o e x k ir n r « Bu c e l do n i o A c r o e c d c u r o 1 D h n 1e l d d f u 1 c a n 1e 1 m 1 c o n a u o 1 a m 1 E h o r r Bv e te e a q u e l a 1 l d Al w q u c ¢1 o i d o d h o c h e i r o c o « ó1 t o d e c o u v e 1 e a m e n e I n e v l t i w e l , f a m l 1 u m l

'

1

o u

g n c m

do b d ia l E1e n d' " n"

-

ll e x i m u 11

pc

m

m a

a v a

u

n

l

o

c o n tav a

ho

as

ra r

,

n o

i c u

m u

do

W

$ X h t æn =

=

Co m r c

o

o

p

1

e

1

m

pc

da 1 d e b = l = n

-

d 1 1c n l e1 n 1 o p ell

r m 1n c

p aw

m a1

ta

do

c e 11

IM 1

=

3 1?

Scanned by CamScanner

a

f-

-

do

n o ï 1e

c or 1ó

bre

ru m or

po

B

u m

em c 1c a

c o n t in u a

b lo 1

o u


c

fa ç o de s c o { =la

\

o

v a m

a 1

cn

a

in

da Fic

c o m o c a

n n o u

dm

n n

i

A

u

o

im

a

*

q

,

o

t i Bo

im

a

1

d c ix

-

i qu

go

o

r A

N u n '"

.

e x a m

i\

c a r cc r c

o

de ir a

sc

v

e

n n

,

pl i c o

u

ir o

do

ta

n lc

r m a n c n

ar

1o

c

o s

o c u

u r o

ni o

n

g

so

cs

o

dc a c a

co n

q

,

lc de

b a de

ir ii m a il l r o m a li

o 1 1v

c n r ec r c

tu

co m

1

l d n d «n

c o m

r

,

tc

am c n tc

pa

p o s i qi

n n

o

pc

in

pm

sc

m a

d ia

c n 1

Ex

e x tr e m o

rta

sc m

do

a

be

A

n u n ca

u c a n

,

l

n 1a

ta

cs

= c

b o ca 1) c rd o

c o n 1

INi im

aqu

lr o

sc m

a lgu

ls n

a

c a r ec r c

m o n 1c n t o

fr

v o Æ

c a

b óc a

a

d o po

1

ta v a

es

o

c x a m

tr a v

a

,

pan

a

pcRa v

o

do

o

n so n

u m

a v a

r

s c

f i a n ça A o chc1a r

n

p in l

1n

m

Ni

u e

N1 n 1

do ,

le v

ar

n a 1h v e

,

lho

,

o l h i 1r c r p c r t o e 1 t 0 16 ! I v a n !

! Ouv de v c l1

f

c t1 o r ca r

:

n 1e

Re s p o n

de u

la

n so n

c o n 1

d ib u l a p e n d la l hc 1 q u a s e i n e r t e ! di e e r o r c a r ia m n t Bv c s s c 5 m tc ta d 1 n i o Ho m c n 1 a i n d a 0 ç 0 , c o n d e 1 r a v c m c n t c n c h e fe d o 1 c a r c e r c ir o a . c o r a d o , c i r c u n 1 r 1c c 1o c m e t id o a e lc «a n t c M n t n t c c n i o q u e r e s s e r c n fo r c a d o ! N i o q u ero ! 1n 1 l i u I v a n Em de p r o f e r i r l o l l c c 1 1 d c v c r l a s d i 1 p o r d o q u c v H &1 d e t c r c e r t a m e n t e a l s u n u c o b a ! p o 11 u l 1 ! U m a c n m l1 a b = m e 1e c = l qa 1 U m d e p c 1c 1 U m p c l i n t r a A n i m po t e m po · 1 q u l n 1a f e i r a Q u i n t a t e i t a , ù m e i a n o ite , v * ia 1 s o 1 t a n ma m c m c e ia d e 1a n s o n n n Æ Um 1e n h o r d i n e th e I P r c p« r c « e ! E 1 pr e c l1 o aa ir ! C o m a 1e n t i M o e i n d o l é n c 11 d e n c m p r e ïa n i o n e n v c w ou , 1UCi o o q u c p o 1 1 u l a d e v c s t u Dr Bo , c p ô 1 n o p 1c o o = 1 u n m v a t a s u j i = F ç O l h a n d m o e n q u a n t o 1 e v e 1 t 1a , o h o m e m d o 1 a l 1 m a r e 1 q u e fu m a v a , do 1 c i B a r r o , d 11 1 e a u m n te 1 1 Q u c d 1a e 1 p l ën d l do h o j e ! ß [ n i n u v e r a O 1 o l h o s d e l a n Do n c _ ra m i e E 1e = d o r m e d a V a m o 1 1 D e 1 1» c h a t e ! Do r me s m a n

Se

·

.

,

the

c a r e c r e ïr o

o

Dc

lam , d e v e i1

f i c o u c o m p l c 1a m e n l e i m ó v e l f c n o r c* r m e ! d l 1 1e In d o l e n t c m c n t c A rr m m v a n1 n o 1 am p1r ado l b c o 1 r a ça 1 E d ó d 11 e r Bu e n d o p S C a c a m i n h a r N o p i t l o 1 o a r ú m i d o d « p r Bm a v e r = o s o m brm 1n c 1 p e r a d o d e u U1e u m c 1 e« o A p e l a r d tB n o h e 1 o d e ¥ 1o f o r t e e Bo 1a 1 d e m a il á g u 1 n i o 1 c 1 a b e d e o n d c 1 c l i a m c o m r u m o r n · 1. & 1o d o 1 a · r e

n te

p

Ni

o

o n

-

,

,

,

da

v a

i

u m

Je i t o

n a

w

a v a

tn

n a

l

n m

31

Scanned by CamScanner

i

m n

da

,


1V "

N O S, O S D E O R E L

"

lam o n M Bc h k 1 , a1 f ó r c n a lcu n h * t a m be m c o n de n a r a T ár t a r o 1 c a m p o n a d o « o w m o de O r t t , d l « r i t o de o u o o C k a n o O ú l t im o d e l i t o de q u c c r a a c u s a do 1 c do q u a l s e t i n h a m E 1c t z i n i o d e 1r 1 i l do ai d p r o v a s , c r a u m m q u e à m o a r m a 1 1 s e gu ¢ o V a go 1 ! Q u a n t o a o s e t t p n » » d o 1 n i n # u m o c 1m h e c i a l u g a r · s 11 p o r q u e o C k a n o t i v e s s e p a r t ï d p = d o d ¢ i n d ic i o s d a v a m d e h o m i c i d i o 1 a n t c r l o r c a Se n t i a s c a t r l , n o s c u p a s s a d o l n i a C

Na

m esm a

s c $$

o

ja

C ôr t e m a r c i a l q u c M i k h a i l G o l u b e t z . De

=

1

k

a v a

u

C o n i \ 1 1n a s l n e c r i d n d c 1 u m a f r a n q u e z a a l u n , i = e d i a b a n d id o c [ a l a v i1 c o m i r o n ia d o 1 q u e r d e a c ô r d o c o m a m o d a 1 I " 1' C o n t a v a de b o a e x pr o p r ia do re a c 1\ a m a v a m »c po m po s a m e n t e ú l t i m o c r i m e , p o n 1u e n i o h a v i = n 1c n t t , e c o n 1 o s p o r m c n o r e 1 1 o a c u . é d i o m a s s c t h e i n d a g a v a m q u a l q u e r c o i sa 1 ô b r c o s e F a n

<

r e m

ir

¥ l=

s

,

n

«a

a r m

c

o r

c

1c

=

h

do V

a n

E

1e

c u n 1m

1o

de n

o s

c

o s

U lc n

t e 11

p

u n

ha

sc

O1 a u a

n

b j e 1o

r c ia

pa

c o m o

c

l

H

1c

J*

l r 1t l l a

t 1m

it

n tc

1e

A

1

-

1) u w 1r 11- w -

-

f-

co m u n

an

do

w

1

1

em

v

p e n

o ra

o

l\ e 1h · m en l1 r u

r

!

w

d iz i a ,

1

te

b l in h

Ju 1 1a m e n t e *e

u m a

iv a

m e n te

,

-

a=,

ca v a

1o 1 1

e

1

qu

deix

h e i o d e c u r i o 1 1d a d e t v e l 1e o l h a r p e r d m e m r eHe x d o n ël e c o m o q u e -

c

hm

a n

a ·

u m

o

se

in t -

1 va m

c o m

1a

th f a çi

o I

an

d o J&

sc

1

r er

po

n

d 1a

er g uc n d1e

a u

av a

! di

n c i1

,

qu

tr a t1 v a

d 1 1m p r o v i 1 o 1 p e d i n d o a o 1m a l d c n t e I D ü m o l l e c n ç 1 d e a s so b i a r 1 P o r q u ¢ r p e r g u n t o u o Ju 1 e 1 p a 11 t a d o ·

3 19

Scanned by CamScanner

o 1

o

.

o

q 11 a

v

! ·

r a n

o

ca m n o

o \h1dw e d v w d qu e S e u c w &t e r t r e o s l e u l 1&b B¢ » e 1 1r a n h o 1 1 m . o ra fæ h 1 d o c m 1 , m o 1 ¢r a v a T o m a v a úg u a q u a s e a o « b a l d c o m o n

J u

a v a

1 e1

m

lv

v

c

fix

do

ic a tiv

o i

1n

¢r c

C i ga

r u m o

se m

1

e

a li v =

óv e l

c

U

r r

qu

lho s

o

lo

ca v a

a 1n c n

n l

m

tc

do

lha r br ev o 1

c

m

1

re » a

p

1i v c 1 » e c i t a

Qu *

br

=

do·

a n co

e 1 l» v a w

c n

t rc m 1 m

r x

i1

n c

c «

o

o

s

,

n o s

pr a

1-

d1r

T in ha

tór io

i n te-

n o

so

e

q

"

br

o

v a a n

a

v e n to

a o

" ca bep q u e n te d c O r e l , s o m o s t o do s d e d o m u n d o ! 1a o n e m s e d i 1 c u t e ! to do r o s la d a s u a fir it m o m la e d o 1 n o de C i g a n o p o r c a u 1a n h a m e n te Er a m a w o 1 d e p e l e p 1l h 1 « m [a l a r u c1 o s m a q c r ó br e m a n ch a s a m ar e lar

-

c om o

Gir a

^

i

o s

.

pa b de C ha m a v a m sc u s i n « in t o s d e c heio de c 1c u Æ m

m

qô c s

i n s B1 t i a

lgu m & r io

a

dl a

n

po

r es

,

In f o

i r

o

N ós So

tes

de

o u tr a

c o 1=

,


Ar c om

1c

pa

«u

n

h

h e 1r o 1 D e 1e j o M e l o d «* c o n -

do 1 m da 1 -

n

t e s te m u n

ete u

qu

em

Ju l t

o

1

qu

ßz q u le

1

de d o

1 tr o

dci o E i n tc

c u

c

c o m o

m o st r a r

b ô c»

n a

dk

as

1

,

a o s

r c ss a n

t i »slm

in

a

m c u l o

C Bg a n o 1 n u m d o ll d a c 11i r e i t a

O

sec u

da

l o i1

1

i

s

i r a m u m n c x p r c 1s o fe r a l , 1 a s s o b lo tr i bu n a l f o l s a c u d itl o po r u m C O a r p 1w a d o d a l a la do ( i a a c a 1 r e e m pin a c mp a 1 v a l e m o s c a v = l o 1, f a n n d o s qu e a i a H tu do d av ia e o h a s n m u t n c * b l a 1c m l id . 1m c d i a o s c n tr , , hu m a n o a n c m a n lm a 1 n i o c ra ele = r i 1o 11e n e t r a n t e 1 q u c m a i o 1 a a l c w i 1 se lv a ge m d o a s s a m n o 1 u a n ¢ú 1t i1 m o r t a i d o d e u m a n o it e e sc u r i d ão a m i gic a a m e a ça 1 p t 1o i a 1o l l d i o e u m

c rq u «

hu

c

v o sa

n o

u

pa

de d

o 1

o re

lhas M

-

c

co n

e1tr a n

»e n

tc n

r o u

a s

te u

to n o 1i

c n o u

n c io

l

h-

de

w ito

n t« n

1

r

e

,

o

do

o u v e sse e x e cu ta

1

o

n te1

sc u

o

b a r b a r u ss a , ir a lo n ge , p o r

de

1

1 a1

ça v o

co r a

a ssu m

e

do C i g · n o 1 pó 1 = m h o 1 1o r r i u 1 e d l 1 1 c 1o n n u m D e faro l b e m ln l e r e s sa n t e ! Sc m n e n h u m e 1c r ú p u l o a 1 j u i = c 1 c o n d e n a do ho 1 _ d i w e o C i ga n o 1 q u a n d o E ¡u 1 t o !

lh1 n

1h o 1 , q u

a r 1i 1 a Co nn o dque h r n tc s i x 1m 1 a e n t o u e d e n o v o 1 c n x u g o u ¢n d ifi ci l , dc ec ho s a t i 1 : c l ¢o r e 1c n t e 1 ! 1ó b r e o c a p o t c d e p r 11 Bo n e b o 1 c e n c a r o u o s p do 1 j u iz e s , e r fr c g a n d o a r u m e x cla m o u Qu e b a n du o !

n o

u m

o u

o

o s

ï n c 1 1d c n t c

O C iga

alou

ge

\ta

n

d-

ra

1d a d o d a

u m

1o

e

ó be c i l l tom e !

lh o cim

r a m

à

fo i

lta

e 1c o

o

s

de

a

d o C ig a n

m o r

pr

u 1 Bu

a cr e sce n

!

t

.

i a da

to u

1

q u ¬l e

a

te

n c

,

o

a

c o m

1

m

a 1o l v a m o r e _ =e n i o q u c r c 1 qu 1e v c r a m 1 o ld a d o ,

1 0

-

o

u m

p r dp r l a a p d 1i o

Em

v am

da

e 1 ¢r a

co m

O -

a r m a 1

lh a r

a o 1

-

-

o

m

cm

.

da

1o

e n

te

pregou

1

n

c o mp 1 n h e m e m

o

qu

«l u do

,

o

o

¢E¢ 1-

e

,

·

c o n

o

t e m po

e

e

o s

v cz

cm

den

g a r ¢o

a 1

o

te

de

do -

e

n c m

de

n

ao

Ie

n en

.

a

o

to

-

do qu

cu

1h w

h1 e -

o

E, d-

o e

d

to m a

o

com

pa

v t» a

Ëa t i 1h o 1r a j e t o

do n a a t

v o a v am

.

a pe m

t

do1

¢e u s

a ¢o 1

M l c h k a , o C i 1 m o . p e r m a n e c e u n a p d 1ão Com o di a E a q u él c 1 d e z c 1 1 e æ d r = e t e d l a 11 a n t e l da e x e c u çi o a ö d u o d o c n l ¢ r u m a 1 o u m p p per n a , p a r a él e r à p Bd a m c n t e 1 c o m i d i d a A i n d n m á qr e l d d a a a e m D l 1b e 1 = a d f a u ú i , 1 0 n n co l . m en to

a

l u c 1n

= n l e

e

c 1ll

t iv e

11

e ten

dia m

t ôd a 1 p a r i

320

Scanned by CamScanner

o

m es m o

alv o

a

fu p

,


H o r a s i n t e c o m a s n ar i n a s dl l a ta d a 1 c o m o h i m ir o a s de u m c a v a l o , o C i g a n o f u e j a v a o c 1p a ç o t p a r e c a I c 1 e l cela v = n a r a D c o u tr a s v e * g d c c ii n h a m o c d o i n c n d i o c he ir o m m _ l . c o m o p it o , e x a m in a v a a s p a r e de* p 1 pa v a w 1 b n . s t c o o v c ss a n d o o í ó r r o c 4m o o l h w , 1 e r r a n d o c o 1n o p e A s u a c o n t i n u a a s i t a ç i o c r a u m t o r m e n t o p a r a o 1o l d a d o de fe rr o a ça r a J& p o r d i \ r r a a s v 1 q u c o v i g 1a v a d o p o n i g o d a p o r t a fa ze r fo go m o v er se sc m n te, D c n o i t e , o C i g a n o do r m i a p r o f u n M as : ôu e m o l a m o m e n a n c t m e n t e : D v et i u m a co m o £c da r , = p 1 l p a r a p e n a s s c c r gu i a 1 r c c o m c qn v a a c n c o l e r i z a r 1e 1 a 0 h v i el , o A 1 s u n s m ão s c s t n v a n 1 se m p r e n r d c n t e s e s c i * e lt o u m ped1 ço p a r a v a l h c s c a mc n t e , c o m o s e t h e p u 1 e « c m n o p u d e g ël o q u e n i o & e f u n d i a e q u e f a r i a c o r r e r r ó b « e · p e l e to m a d e N a q u e l e m o m e n t o o c o l o r Bd o J e s c u r o co n tin u o d f e n n o e c i do v a sc r o f u n d o e t o m a v a o a s p e c t o c n e gr a in d a m a b l i be r d a d e ,

a

a

id a

v

·

p

m m id o l t c m c n t c a l ln s u a p e t » Ä i o « pr a to m u ito do ce 1 pa» av d o s d c n t c s 1 c u 1 p 1= n o r o l o N ã o D e p o B1 1 c o m u m 1 i b i l o 1 = ti o c pe n m m c n t o s s u c« d ia m = o s sc u s a s m a il a caba v a pall u 1 lo1 u i a m a ir f r á p i d o · q u e a l in g u a n i o c o n a e g 1 o 1d a d o co m m r e ir o a a p a r e ce u O ch e fe d o 1 d d 1 c e O l h o u de tr a v i s o pa v i m e n t o c o m tc a o da u a n ta

d e p o 11

M qu ir iu

d q u e b 1t a Bn e c s s a n

u m

a rro =

t i v e 1 1e

se

c o m o

·

.

g

e

di«

e

r

is p id a

E

-

da ! Po

n a

C «m qu

se

er ia

n o

a m

c m

r e 1p o n

de u

,

u n

dn

im

m em

1

ir

o

o

pc

»

1h o u a c e l h e 1 i m ci o m

rc= se

su

,

fic io

de

e

t

c he fe

1 o

-

j an

ôd a

!

a

ter r a

c

,

n

i

o

d iao

tc

Z

am o la r

v en s

m c

1m

po

co m o

c a r a

.

e

a

do

n

m -

m

tu

qu

r

tc

m c n

V ej O C iga

c ar r a sco

ir a i do 1 O Cisa n o m m

t ou e

go u

l 11e

·

r ir

a

,

de n t e 1

o s

bo · ! C o no 6 qu e i e E Fa lta ca n co ! = co«d u 1 ! E 1t i o · 1 o 1 c n ¢g en te ? A h ! 1b m u lt o bo Si m 1 c n 11m Í h á n i n gu ëm p u a e n f o r c a r ! id a ! i Com o pem a 1 c o n e c t e o a v ! M o r 1o , e u n i o A h ! 1 im ! P e l o m c n o 1 ¡d l o t a ! o ! f unc i onar o m o Em q u e { l c a m o 1 c n « o , d m o u n i o ? c t m d 1d e n f o nrc a 1 e E co m o

1

P n

a

i

o

!

-

-

v c

1m

e n ¢e

N i o co m e

ça

v a

a

m

ús i c a

m o

E

da

Ao

.

a

ce

r m

·

el m

-

ú

r e1p

p = d b ad a j 1 n d o , l m bc d l po

r

ca n ta r

a

E l t in

i

m

ex m

p lo

u m a

M

pl e ta

m en

te

a

Com 1l c

!o u 32 1

Scanned by CamScanner

d

o

cm

es

o u tr o

1 B

qu

e

e

o

pn

m

co

1

m eu

-

!

Din


c a r c e r c ir o

V

a m o s

: Fa l a

s

r

io

1

Jc

v

u m a

po

r

t

6d a l

Qu e

deci der O C ig a n

o

r Bu

Eu dir c i De p o i s E o c a o s d c i m a ge n s c o n fu s a s c in a c a ba d a s c m q u c s c d e b a t ia f o B a c r = d d o d e u m a n o v a i m a ge m e sc a t o r m c n t a l a o c o n de n a d o m e io d e u m a p r a ça , n e g r a de po v o c o m o l e r i a bo m t c r c n r r a 1c o ! E m le i i h v e rm elh a , c r ¢u ia s e u m p a t i h u l o 1 öb r e o q u a l i n u m a c a m 1 n a i b l l i n a v a a s c a c a d O u m : 1 o 1o m a ch a a\ u m c m p u n ha n d o pT d ti o o c r a u d o m a c h a do n o m e ta l sc M c o n t a , b r i 1h a l n a l eg r e c s p1 n d id o 1 l i o r a d lo s o . Q u e o p r ó p r l o In div idu o a s c r d c c a p it ad o c a s l ar * a 1 v e n t as A 1 r á 1 d · m u l t i d i o d i 1 t i n g u 1a n 1 s c o s c a i\ c i d a d e p a r a a 1 a i s t i r a o v in d o tin ha m d o 1 c a \ a 1o s o 3 c a m p o n c 1b O C l=a n o A i n d a m i l l l o n Bc v i a m s c o s c a n 1 p o s c 1 pc l á c u l o i D c r c 11c n t c 1 t e v e a l 1 m b e u 0 1 l áb i o s C c u 1 p l u n o c h i o l t r « ci a u e d b e e s tc a m e p q d e q u c a l g u ém 1h c c n t c r r a v a a o É & bô c a o O Bc g a v a E n s c u c n r a ç i o T u d o c s c u r e ce u c m v o l ta d l¢ n a c · be ç a de ël o e n q u a n t o b r e v e s a r r e p i o r 1h c f e da o

Qu e

! V o lt a

-

,

·

o r m o u « c

-

o9

dc

ru

n u m

p

ç

R

,

l 1o u

o

co rp o

0

A i n d a po r d u a l V fo r a l o C i= c s de

v o

n o

r c 1p o n

ca r cc r c

ir

o

R in d o

,

c o m

to

do

l

de u

1 V o l ta o u tr a w l ! M 11 qu e pU m dla , a n u a l , o c _ g r i t o u I h c d o 11o 1 t i g o P C S 1 e a t x m 1i o , c o r v o ! A c h o u s c u m o u t r o ! V V a 1 tu d e c a a sc o B e r w ir p a r a o dh b o ! r e tr u co u o C iga n o E d e i x o u d e d w a n e a r r di b r e o s e 1 p l e n d da p r o fiw i o N o 1 úl dm o 1 dia l , p o n t m 1 q u a n t o m a h s e a v a a da ta i & l d a e x e c u ç o , m t o n m 11 I n n 1 p o r t v e s e t o m · w * p a r a o c o n d c n a d n dw s i l a s E1e b e m q u e d e 1 e j a r B= m 1 u w h e s o a 1m p e t u M u t m t 1a « e ? o por u m = de im a s e m n 1e f\ u i o w 1 l Bn m 1 = q u e 1 e p u d « 1 e · ¢ 1 m e n i o v a c oB = O to n o i d i l T t H e n o v a s v i 1 Me 1 1 d e l o = m o d u , 1 u m in i a r to m o u e the a g la N i o c r a m i ll 1m p e t u o 1 a 1 to _ ca da m a ll c v cz te1 m m m a l * l ¡ l l v t d ó a a n c a c u i d B a u r e t 1 ta co n t n u , m m e w o w er , = n t 11 o a d a 1 c ör c 1 d o m u n d n a s s o m 1_ .

b 7 o de 1 , q u e t r a t a v a c o m D e 1d e q u e f ôm en ce m do n a i n & n i o n «w i n h o pr i1 i o 1 b u h b i ld m r r a a r 1p 1 1 n cm c Br c s c c r a do ]* qu e t or = i 1 E h · v i a m o m e n t o 1 e m q u e I¢ d = n A r » l he o a 1pe a o d e u m lo u m D a v a r o l t u p e l i c e h , 1e m 1 c Bu o r e a l m e n te o te r n i E be b ia ae m pæ per a 1 par t d ea 1 e n ¢l r , p « l p n d o c o n t l n u a m c n t e a s l o m l * u m c a m u ia 1u 1 1 c o m o U m 1 n o l t e 1 q u a n d o 1 c a c e n d i a m a s l i m p a d » , p ôH c d e r ö j o da c e l a c c o m e ç o u a u l v a r c o m o u m l ó b o n o m e in M u l ¢o 0 , 1m p o m n u c I n d 11 p e n 1 v e 1, e n c h i a d e m c om o 1c r e · i s s e u m A

n

t er

1

o

C i ga

n o

u sa v a

a

pen

322

Scanned by CamScanner

ar


1o

p u lm õe s ,

o s

ar n

ga do

p n il p r i o m

qu

in

er

tr

g

1c

d e p o is

o

da

su a

c sc u

,

n ta m c n te

ta l a sc

i m csm da do c

do in d istin to iv o d e fm 1 q u e

1e u p i m i v e ir

lav

r ev e

a ca

e m

,

u

lv o 1 m

O

a tc n ta m c n tc

1

Ni

i nt enci onal da m e n t e c a da

n o

o

ta

,

terr o r

u m

e

n a

pe

u m n

a

o

1

a

p a t le c i a e s t u F æ i a r e ss o a r d t M

v o z

m o

e

r

D e r

v a

f r 1 n =i da

t est a

a

c 1u o r

de

v a

p u lsa

1

Com g rita

c x

c

u e r

e

c

,

r c

pc

pó w

e

tc

n

pe

1

r m a n e ce u

m u r m u r ar

a

,

do p or se fa ia s w

a

m u

c o m o

k

in

u n s

c

o

para

1t a n t e r

hi

1e

sc m

,

o

Q u e r i d o s a m i go s M e u s a m igo l m c t ï s bo n s a m igo s A m k o 1 ! M e u s a n 1l ¢o 1 ! 1c n h a n 1 p Bc d » d e D k i a c a d a p a l a v r a c es c ut a i n t c ir a 1 & o f e r i u 1 D c 1x 1i r , c n u c t 1 1 e 1 ¢ 1 d u r a n t e t i m a h o r a sc Æ p a r a r 1 a s m a i o r e s b l a 1 íi m i m w i t a v a c n v e sg a n d o o 5 V i o p a r a o i n fc m o 1 c a n a l h a 1 ! e n to rq u c m m c 1 Se d e v o s c r e n f o . , o l h o s in je t a d o l d e s a n g u e A h ! v c 1h a c o 1 ! de v ¢x c m da 1u a ¢d a c h o r a v a de · o 1d a d o B r a n co co m o o g b 1o 1 o B a t i a n a p o r t a c o m a c o r o n h a d o fu z i l c M c de p a v o r a n sú 1tia v 0 l av a c o m p i a n ge n t e l F UZ i l t e ! de1 Z ! Se n i o c u t e f u z i l o ! C o m Bm f f d o Nun ca le a a s o c o n tr a M a 1 n i o a e a 1r e v l a a d i 1 p E o C i¢a n o d e r e b e 1l ã o i o sc r c m o s c o m d e n a do 1 à m o r t e a n Se u c r e b r o , Jll n o « 1o r e i t o a v a e c u 1p l a r = n =i a o s d e n t e 1 , b l a d m d a m o r t e , s e f r a m « n ¢a v a c o m o i o l i m i t e q u e 1e p a r a a v d a e h o _ u m p e d = co d e a r g i l a 1 £ æ o u 1o à n o B¢e 1 p a r a o p u d o 1 r e Q u an do ble_ n o C i n t i l o u de n w C o l o r i r a m « th e a s f a u m w c o w d e 1c m m u m p o u c o 1 e 1v a g e m 1 a a 1 c i a o lh o 1 i n d o n ár io a to u a u M m p Qu e m n o s e i 0 n o o ? C o m c e r t e z a a i n d a n i o t e r i Je t o ,

·

·

.

,

v

N ii o

N i o w pem 1 ao m e n o s, O E« a d o p a p ! Ca le4 e l p o r h v o r ! l e c o m e t o do o Iu t i n d o : d le e i o ro Si l Ni E Sú b i t o t m c

o

1c n

,

a in tl -

a

d

d

u

pcm

pe n f ô«ç a 1 p m u

o

1a

M

d¢m a d o

c o n

as

O l á,

v

sa

bi

1ób r e

p r i 1i

in

u o u

o

o

o

-

.

n

!

ó -

V

C ig a n

e

o

,

6o

jam

.

co m o

i n d ic a

n

do

o o

o

r ir

a al

m

dw

e-

p it 1 r ! T r a ga m o c&

.

S u b i u I h e à b ô c a u m B& A o c h e ß a r a o p Bt i o , m

para

J ZJ

Scanned by CamScanner

1

da

o

c o n t

io

-

n to

!

o

po

o

1ab

o

c u

c a r e c r c 1r o

po

11 e

cm

pr e o cu pe

1c

c

á

o

ca rr o

do

c on

to

dm

co n m

do

.

de B e n s a 1 !


V B E I JA - O E C A L A T E "

"

0

-

f-

r ela

a o

d

v o

t-

cin co

a o s

o

« a s

o n u n c ia d o

i pr

di a

de fi n i ti v

a e c o n f u m a d o n o m e sm o l he 1 d i1* e r a m @ m u el e s ri· o se r e a l ó o 1 u p l lc i o do 1 , 1 egu n d o n p r a x e 1 m q u e l a m e s m a 1n c q u e l er iam en fn o 11e , 4» l 1 o m a i l n o i t e 1c =u i n t e Q u a n d o 1h e r p c r 1 B1 i d r a m 1 n a v er m « 1 u i n 1c , c o m m c n dcr 1 m pm e n tc 1 1 n o d ia q u c a c x e c u çi o d e l pi a f d h m i i ¢ e m n n para ic x a e r a T i n t a K o v n 1t c %u k n i o H m b r a v a sc = par c n te1 ^ o l 1 p c 1 1 1 1 d e a 1s u n s q u e L í v i = = R l o n B e R ú i P n a equ en a 1a n , e q u e , m a l l o 1 f a l a r n c m d o p r o c e 11 o n c m d · p r o v àv c lm c n t c , n i o t i n h a m o u v id o c m

n i

o

·

t e n ça

se n

M ú= la

1o v i n pc

n 1a

i

n

W em « 1 n i o b * ï c n do r ev c lr d o d l a c r q u e m e r a m o 1 1e u a p 1r i n 1 e r Ba m d l i n d o 1 p e l a s e V a 11 u l v a m c om t 1 ra n « m em o e l 1 v i1 l t a

o

1e

p la a

Lr

tr ev ï·

a

a

e

bb

-

qu

c

m

ewi t i 1

=

úldm

-

Sóci o G o l o 1m e

o

p en ó r p p r io

de

to

-

w Bn 1

1i c i o

n 1p

1

a

c 1n

e

r e cu sa r

a o s

nt e

pa r d

t 11 l a r m e n t e

A

m u

l to

p l= «

e 1p e r a v a

1

eu

b r i d 1«» p e l a ú l d m a t ó d a a 1u a m o n 1 r r

1

w« u

q

De

r

-

u m

or

bo

Bo « a

v a

s eu

o rw

Bu

c

m

-

-

ro n

e n

tr a r

-

a

ú de

1a

l= m a a

o ·

qu

e m

u e

q

c

1a

1a

m

-

-

c m

en

-

n a

ida

m o

ça

e Ee ,

u m a

d* -

qu

e

o

m a s

1

ú l t im

a

d e ba lr

,

-

r

O

de1enhava

n a

e

m a il

e

d

·

th e fo

o

da i l

o

ra m

u *

ld a m e m » o fr i m e n a i

m

o s

m -

a

v

v

-

br a n c 1 t i da

t es cu ra

O

r eu n 1e

e

en ra

to

faces

M

.

T u do r

Ec u

o l lo

O1

v e

o ,

lh o

a e

ïdo

1

do

,

pa

r1

r

co n to

1

a 1,

-

k

da

r

a u o «

o

seu s o

o n o

aa n

·

lh o

r

S"

EX

bc

p

erta r

h o r r i v e l1

-

r a

1i tl

e s 1a v a

a

em

pa

de r

r e 1p o n

a

u 1u = i 1 ,

am

i

n

n a

te m e n

h ia de -

v a

e n te

-

e

324

Scanned by CamScanner

i

G

m o r te

a

rec e n

-

x qu

br u

co m

en c

-

l e 1 m i n u t o s de t e r o b a pe le e c o l o r i a th e I n = En u o a c c 1a r o 1

o

]b e q u

ta ca v a

mp o

c a 1u a v

¢ 1 n a

1 e r

m

« eve

m -

,

do

an

v a m a e

co -

l

sc u

v cz

v a

u m a

u e

o

Co m o i r e t Se u c _ t \e Q u e f 1 r i a r Q n e d i r i a 1 O 1 g e * 1o 1 m a h 1 i m p l e 1 1 1 dl= 1 pa pa l" , p u m i o , = b r a ça r 1 dia e r 1 t m e m a t o 1 c m 1 u a m o m 1r u o 1 a M p o c r l 1 1a E m 1 e g u à 1e n t e n ç a 1 o l d e n u m a c e l a 1 b1 c o m o 1 ú p m h a T i n l = , -

ido

n

m

p e n p ec d

cm

-

m

d dade 1

n

56 S r o i l Ba 1 -

.

fa

1u = 1

l h «»

v e

i

1u a

b e uo

o

c e n c o n tr o

a

a

a

n

qu

c

se

v

i a do

Ce l o 1 b w b ,

u n

i fo

rm e

1

de


\Rr m

En m * c ch e i r a a a o l u 1 I r d d i m e 1 o . e 11 e c m a o o t , Bo m d ia o 1 n o1 A 1 d 1e v i n h a a m i e l q u e c a m l n 1 v a a · * P u a r e E r i p id { n , s i o r do c o m u m l o 1o r r ro i m a o r a paz c r e ed u c m o B v m = 1u p B o 1n d i a . 11\ c u p e q u e n o S& s i o ! E n i o s e a t i r o u 1å br e l e 1 n c m s e p ó c = c h o r a r 1 n e m s r l m 1 f & n e n h u m a d a 1 c o l1 a i h o r r i v e i r q u e l n c m o c s m v a B c Bj o u n 1 t o u e , se m fa l w D e p o b 1 c o m a m i o n ,£m u l 1 , = 1B1 o u a s 1n c 11u do r e u t « 1 d o n c u a Sh l o n i o s a b i 1 q u e o c o r o n e t , f e c h · d o c m s c u q u . Pa » , l t ó da a sa ra f &t p 1 I p r e p a r a n d o o r i t u 1 u e l a n o i t e r e u n i n do " de N h d e v e m o s al i vBar o s ú 1t i m t » en ro l , " 1 l u a E c a c u d d c d lr a o p* l c v i m n do t o m á 1o 1 m i l l pc n d n 1 a m c n r e o c fe l t o de c a d a f r u e , d e ca d a « c « o , p = a a v i 1 i t * m ao d o d i a 1 c Bu i n t c D e \ w c m q u a n d o , e n g 1 i 1a p1 1 l c o l a do 1d lz e r 1 ¢» q u e d a = l s u m qu e c qu e do f c t o d d n e a u n i o u m h t a m i e n t o 1 c or a v a e 1 c n . pre pa r a r 1 l h o e h i k a m u a r a a 1u r W d e p a n o o 1e = d o A q u e l a 1n 1 n 1i 1v 1 e r p

a

r e1

Be m d

.

-

,

·

,

d e v ia P o d e r i 1 f a l a r d e p o l1 A n t e s d e 1u d o 1 b e i j 1 n e c a l a t e B1 l 1 r n e m b e i j á 1o 1 m l 1 t e . N i o a o M p o u c o de p oi1 d b o COmpeende11e r D i r Bw l o g o d t p o i 1 de h a l o a m ç 1 m o , d ¢ w « Ci l ï er ! c o i1 a1 q u c n i o de r a a e a p ó * a Co mp r e e n d N i c o l a i S c r Bu l e v i t c h ch d i n o ! N i o c h o m ! Se E n i o c h o r e * ! D e u 1 a e l Bm I o i 1 , m i n h a v e lh a m a , r m do E p o r q n e ch o r a l q u n do m e t M d ^ tu 1 l d d x w e A h ! co m t o c h qu e m po e e C o m p Be e n d e 1t e ! tu n i o / e it cb E .

p

T n

pr

a

m em

u m

-

e

a1

a1

1

ei

e ae

-

o1 a

-

-

1

a

i

de

m u

E

·

-

-

« ¢ 1u e r

n em

P-

-

m

=

co -

1ó b r

-

m

m

* 1

=

O

b

em

e

a

d

p m1

o

e n

-

n o

w n

tw q u e 1a 1tom ou a M

1

e

üad e q u e

do b -

tr e

a ca v e

e

d

·

Bt 1* d e

a

1b

1n « 1=

dm do m l

e 1¢u

·

pobtr

er

Se u

ra te

C_

Q

e u an tu

,

Si A

l

io ! m ãc

r e

l Bn h

t ent * a M

a

p ed

u m e m

_

3 25

Scanned by CamScanner

u

o

-

te u

f=

m r

1

S

L

Teu P

.


E O

in ú t ll 1

-

n

el db

m i c . f Br m «

in h a

m se

c o m

a

D e v i a m o r f a z e r , p a r a q u e n i o p c n s a ss e s q u c t c u p a i c t u a m ãc t c 1 b a n d o n a v a m C a l a r a m s e l i n da F n h a m m ëd o d e p r o n u n c i a r u m a f r a 1 e l ¢= h · v i a p e r d i d o o p n sp r ï o 1 c n t l d o e 1 6 po r q u e c ad a p a l a v r a p a r a S & Bo o l h a v a o u n i f o r m e p o l l d o 1 d m i f l c a v a u m a c o lr a 1 a m " N o l e Fa m = 11 qu e c h e i r a v a u m p o u c o a b c m i n a , e pe n sa v a C o m o i e r i q u e i 11 o le m c i m o o r de n a n p p o r i« o l im p a a r o u pa b ld o Z C o m c e r t e z a , l im p a 1 e de m a n hi , m c u s e m pr e de 1D e r c p e n t e 1 p e r Bu n t o u p o r m u it o t e m po E m i n h a Br m i r C o m o c i t á B r e r p o n de r a pn ei so u 1e e m N i n o 1c h k a n i o s a b e d e n a d a ! .

,

"

m

a

i

,

t

M

a s

o

Por q u

N i lu

c _ o ub o & m 1 i1

e

in

co n

fa c e 1 lor ido c 1 i b Bl a n t e

sc m

c o

-

u a r

o v e r

o s

O d o u n 1f o bra n à e r p âw

1 deu

rm e

e m

ca

1

da

v

v a

l

m o m

Ni

r

e

1

1

u m a

co m

tc

-

n u m a

!

d

e

o

to m

u

a

e

sa

d

m

e

to

a

1e lv a ge m o u s e ca d a

p o b r e z in h a

ber .

O1 v e=

scm

!

n a

! Ni o

o

sem

,

«

1u a

o

T

l l o

a

1o }

r

m u

v

l a

be r q u

¢o r m e n l e l

d

o

em

e

l

c a « a

t c r r i w el

c ra

d=

1

! N ï

n

to

a n

d-

1

ib r a

v o ï u n

o

a

to r m c n te *

n a

a

ber

o

p r eg a n a ,

1u a

d il

El c

p ó1 d e

1

de

o

ca

n o v o

lm

a

a

i

m

f ¢n i p d l

,

o

p

er

g

tu ra

do

c a 1a c o

u n to u

do i o 1 li b lo 1 l iv ido 1 S do Am a h c e do r e l p o n de u A m i e i m o r d e n d o o 1 1 i b i o lh a v a 0 c b i o 1 c o m o 1 i 11e C o n d n u a v a a 1 1 l t B r «n l i M o 1 E q u e pr o n u n c ia v a b r i r a b ö c a a t a i p = 1a v r a r 1 i m p l e 1 1 N i n o t c h k a m e p e d i u p a r a l e b e i j u p o r e 11 . M e u p e q u e n

Qu

le

a t o r m e n te s

o

r ecu o u

-

pa

u m

da da b r a

i r lca 1

C 1 1=

_

.

,

io de v

!

n e

a

,

s úb i t o

A -

se

S 1r

n 1 n 1i e

-

c

b 1-

S&

I

M

en u

a 1-

Se m

o l

u

j^

H U

.

te

1c v e r a m e n

u

r El a lt

l ¢

a 1 M Ia s

11c

tc rr o m

m e n ter

e

e

o

l 1n

c o r o n e

an

-

o u v

-

Sh

a

o

io !

b'

Qu O

«in

em

' g ? = f Ah !

c_

el

in t e r

V

m o1

! ß p

d o ll

ho m

1l m

wc

tm 1

.

' "

.

d.

.

.

. omd -

do

.

Bo

ed o

lr

e

.

i

a n ia

·

¡n ( e 111 , 3 26

Scanned by CamScanner

-

1

m

i

m e io

e

.

Ae

d e d a le d d a

N i

o

,


T

D iz b ên $ i

1h c

·

de u s :

a

e n o u

co ro n e

o

Di

.

1h e

·

a

o

El a f ëz o q u e m a n ó v a o m · r i d o M a s a o da r n o M h o u m b e i j o r á p i d o c a o f m r 1ô b r e a s u a c a b o $a o 1 l n 1 l d a c r u a , 1 a c u d i u a de 11 I c a b o ca \ á r l a s v l ¢ 1 1 r c 1n t i n d o 1 c o m o q u c t o r i N i o , n i o ! M a 1 co m o N i o ¢ a w im : N i o é a n im : 1 C D N i o 1 n i o é a w lm ! epo 1 o m o c u dir c i cu A d e u r , Sh i o d i» e o p a l A p e n a r a m s c a s m i o 1 e b e i j a r a m w , r à p ld a m c n t c , m a s c o m -

.

.

.

.

.

.

.

-

in

l d·

re m

c

P p i, Co m o Ni o, w H

v a

=

Th

-

O d a q u e 1u pa i, q u

.

1c u

Q

E, de b e p 1ó b r e b ó in h o ,

1

r e

o

.

Ni

o

to s a m e n t c ! C o m o p o dó

l m

pa

o

.

dB

Z

r

; ro

-

o \ttr a

sc

v cz

S& = l o d o 1h l th o o r d e 1i e e o1 m u il n p r ü r lm o , o r o n o v o

u m a m « u

ta r

se n

de

11

H

te 11

&

tu

1

e1

cx

.

-

,

ia

c n n 1r a

i c

c

& 1r = w &

·

hn m

u m

Q

u e

co m o

,

do fuh o

bm

c1he p

a

1o

d q u l ir i r a En c h e r a

i la n

n ic

pe

o m

.

S 1

u

o

p *Ud o

« o

do

ch o r a v a

! dh

p

o

co m o a

c Bn t

u e

ço

Ni

fo l p r c d

-

n

i

n

c

to

b ¢m

ra m

-

1 im

.

tm

«o

e

.

co m e u n to u

va

ro s

i n fa

e 1g a r c 1

c m

d 1a

ru

e n ca n e

c

-

sc .

fo r t e ! e x cla m

n

t ic

n

A

ël e

n tel

-

o

1d o

-

-

ou

m 1i1

cr a

,

n e

d e ix

1 l 1o

1

.

c 1 ir

o u

A ¢o

.

n

ca

a

·

c« a va

ï

lda

B e i j a r a m ¢ e u d e n t c m e n t e , r c p e t i d a m e n ¢c O 1 bd j o a d o r a p w c a p o 1e u m c a i a m 1 ôb r e o 1 c a b e l o 1 c i n i d da e n n o s , o s d o v e l h o d e p r i l i ¢m e Bm 1 oe E cu p Cr Bu n t o o d e i m p ¢ u v i o u m en u lda , 1 a be p O 1 d o l l h o m e 1u w o l u r a m « e A m i e , d e c ó l e r a , q u = 1 e c o n 1 & a 1n co m o lh a v a m n el p c r Ru n t o u th e o c o Qu e u m a co m i m la iu a m u l h e r 1 a d t m d o E cu E ! 1 e u 1 E 1 h 1o 1 b d l 1 V ó 1 v o 1 j* e n a l m e n 1* t a1 1e cn n c o s e u l r n d M m ie ! .

.

.

·

.

-

.

.

Ni A

w a

1v

Aqu l

i=

1 1d n

e

1e r

1

Um

ir a

m

mi

=

-

c

« en

de u

n

i

o

n u m

.

.

p an

i c

co m

o u

.

co

r a

a

1epa t *

«c m

.

li

p« i

o

.

e n c o n 1r o

E

n u m

·

,

a br ir

1e

pi ll

f« t h w

.

de

,

o

1h o i

m

do

·

1e

!

E o

.

¢l d 1 1 !

o

u m

.

u

.

.

o qu i 1 1m p a « i v e 1 n e l foa m = do pi ll t l o r e l Sér g i o ! M t m e pe i u w 1

Ab e n t

H o

dm

ú l 1i m

1

-

co m o

i e

o

.

w

o 1

n o

_

so n o

do b

vc

en x cr

d iq

o

ch o» o u

e

p r o fu

lh o 1 -

n

.

.

V

.

-

pm

lo n n

m t n te

a

do 32 7

Scanned by CamScanner

o a

1-

à

i u a

cela

d c , pa m q u D e p o ls 1 c = -

pm

S& * i o

,

o1

e ,

1

m o

o

1e

m

u

i


A

i e de V a 11u 1 v d o 1ó , v i 1 i u r O o c o n dm ad o r c ia n tc r i c q 1 r ec u i a r a m 1» i , TQu 1 n d o = m n a c o m p 1 n h h 1» e n tr o u , V m U 1 p * » e 1 v a p e la c e l a E m b o r a « z e » e c a 1¢n 1 m m t a d e fr i o O e n c o n Æ f o B r á p i d o c p e n o so F1i i o d e w c r i a r t c r v i n d o , m · m i c 1 o tor tu r a u m a p a r a d e p a r a m im ! P o r q u e n c o n 1 e c e u 1uci o 11 1o , V á 1 1 l a Z P o r q u e f i =e s t c u m a c o in r c m e l h a n t e , m c u f ilh o E a w eut a l * = Hm a 1 c o m o c h a l e a c hm r 1 c n x u ga n d o m ó la p r en V a n l l B c =c u L ir a m e n t e a m i e , m t* r m am u 1h r r 1 i m p 1e 1 i d d m e sm o n a q u e la q u e n o o 1 p o i a c o m pr e e n e r c lm 1n « i n d a , o db rc a d o 1 q u e c o n d n u a v a a t r e m e r d e fr i q t h e in p e r = m e n t e , i n B o 1 B i o ! E u Ji 1 a b 1a I A r e n h o r a n u n c a c o m p r e e n d e c o l w a 1= u m a 1 m a m i c ! N i o c o m pr e e n de n a d a ! E u 1¢ i , m c u ( i l h o M a s q u e t e r s ! E 1 1 c o m fr i o E ou in c t r o m p e u V 11 E c o n d n u o u a c a m l n h m , 1= n ç a n d o a i n d a à v e l h a o M a r c 1 i1 o b u q u o 1 e cz u F « i 1 r u ( t i r d o 1 m c u f i lh o ? O m 1 A i e n h o r a f a l · d e r fr l d o Qu a n d o m n i E d u m e * A v e i l l a q u l 1 ci her = l n a g 1t o c o ir a , m a s eqo u a 1o l " F 1 1e 1 c o m t e u p a B 1 V cm w i 1 i t i 1o ß leu d V i c e m 1e u lo n Mai 1_ z e r the a de u 1 e le n i o d ! ! V lh b b o e u e o q u m W v & p a r a o dia bo ! N i o p= i ! ¥ o l e i e r i s e m p r e m

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

·

.

·

.

.

-

-

u m

Mar &

q

u

p lw d a

E a w e 1h a D ia n æ dü 1m -

ct m

p1

a

d

ï

V

!

to u

a

c i ta v a

c1

e

a s pi

c m

o 1 «

la

.

-

.

de c e m u r a M w ru rd = 1U u e 1 v a m com o com

m o r te

a

ll

.

-

.

.

co

m a

l

-

d

p&

ao s

Qu u in

tc u

e

c l 1-

db-

1

u

n to u l

era ,

a

pr o -

go ra

m

a

ll

a

d _

1u a

1e n 1 tw e

] qu

e

go

1

r

n u n ca

1

qu

ela

V h aa

er cl -

Co m pm

n

i

o

ser

e n

rc ad o !

ira

do

.

.

.

.

o t .

e

Co

co m m

-

p

e e n de r 1 E u d e 1 Sl m o u

?

B po r q u e D eu M m cu t

Pl ie En ( o r c a d o !

m am

to

'

1e u

Se n t o u e li do M u

e

2

a m u

h

er

! M Até a b a q w d l a 1e n h o r a « u Æh o ! So u «» n i o m Su = m i e m n b¢a n c h o r a v 1 r c a n t o e ch o ro u u m u n gar po r u m m o n a s u a : m p o d b M d 1 de d e .

a

1

3

Scanned by CamScanner

r i to u


to

m e n

im i n

e n 1e

f å1 1 c

e

qu

-

,

n o

am or

m esm o

ch o r a v a m

l áM

l

por

i

o

fr i a a d e

as

ao

l Bd i

1o

o

1

t-

r

qu

n

e

d· i

-

e

pM

o

l i v i o a l bu m r ar q u a n db o 1 Pc ^ u u s c s o u ¢u a m i d r Qu ^ ! E n v e 1b e d 1 m e u s c a be l o s f i c a t o d o 1 bt a n c o r , n e st e t ú l t i E l i n d a m e c c n su r a s ! A 1 ! ir M w Sl m P do e c ! p t c d 1o m A br a c e p o r m im o s m e u s ir m i o 1 i · o fr e n d e p o r N i o $ o u t u a m i c r Eu 1 p o r a o , n i o c t u a ca u 1a ! do A f i n 1 1, s a i u C ho r a r · 1 e g a n d a a s l á g r Bm a 1 n a p o 11 t = v a sc l e n ç o N i o v i · o c a m i n h o c m &u a f r e n t e E q u u n t o a l m i d a p r B1 i o , m a l l * b u n d a n t e s e q u e n t e s 1 c t v a m a s su a r d C h e =o u a r o l l a r e a c a b o u p u r p e n l c r « e 1 n a q u c 1= c Bd = d e o n d e , d . e E_ o j er a , c e r w e lh c c e r a n u m c q p o i Bm i t 1n , b_ 1r e 11BM n u m e r ¢a l h a d a 1 e s e n t o u á Bu a 1 d o d e s E1o Só e n t ã o c o m p r e e n d e u , n u m c l a r ã o = s e u « 1h o 1· 1 e r c n f o r c a d o m a s d l a 1 e ¢ u 1n t e : E r = u c u s e b r u r c a m e n t e , M n o w i tu . 1 & l H h n c o i l o a O o 1 i 1 n o e a · c c a t u u m a v e r c m c p , s ó \ e m n m i E 1* n o p d e o u tr a n e v e B e « a v a ú m ld o e c 1cp d1o d æ c n 1e , T e n t a v a e r s u e r 1c . A p o l 1 n d n o s c o o l e v cz p , , i b D b t h d n d a c l o 1 æ o r o u m a O ch i e 0 e 1c o u e · r ec a ta c . B M j= e de Þ v a n a n u c a , m 1 1 e 1 c n n d 1d a p v r u m a c a b e l e ir a r . P w n e c i a Th e a g o r a q u e t i n h a f c 1 1 e j = d o a s n û p c Bu d o ß l h o «r e n h = d = u m S lm , V h 1i a c a s a r a 1c ¢l· p o u c o d e F i n h o , n o Ja n m r & bo d u , ¢ u m p o u co N i o p a l i o m a ll ! M e u D e u 1 ! N i o m ail ! ' "° tr a ze r

a

.

.

.

.

.

.

.

.

-

.

.

.

.

.

·

.

.

·

.

·

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

-

cBd1&-

_

-

-

i

lo

de * , o j u co o m r ï1 o d e E 1u bi= the d o c o n b ï b e w a ¢ CO ncl n ¢ a n e e a o l m s ô d t o e a n , a n sw 1 , w W p r« e a d t 1 o u r a 1áb i o 1 u ç A 1 c h e i m u m a 1 p & o u m 1 u m a p 1 M hd

·

·

.

V I AS H OR AS V O AM

N n

M

o

co m

1

¢o

m

u m

v

le s = e m q u e c i t a v a m o s t e A r i da ham i a e l h o r e l ód o 1tm u o v :b r a v a n o a r u m l h i t Æ e a o Br t o t u n s i -

q u u n o de h o m n a a l tu ra , w i do De d e a r l b a $i o d d d a ciepl t o 1 c m & e n t e ù f o « a 1e »

.

bl

u e

.

.

d· . O 1 b o n d e 1 in d

3 Z9

Scanned by CamScanner

r u a a m

m

ha v i = c*

d

u m

-

ho n

1

p· *

d i 1 1o 1

e c

-

1-

d

ta ,

=

_

1

ru m or

c ·

·

¢ 11

a v ¢»

=

da q u e

p a tu

da 1

n o

p

cam

lo1


v

in d

i\

o

c

ida de

-

n o

,

ca m

av a

ha r do

l 1 p aw a

g=n

d Bn h r k t in t in a v

a 1= u m

o

co m o

a m lo s c a m po pu i b be d o c o a n u m u e i l t o e s p n A 1 c o n v c n a s c r a m a =m , p e aq u e l· O te m p o c o i n c idia c o m d d i a d e ¢e « a o c m ru 1 . 1 m n d er 1 A 1n im a \ r r a t r o u x e r a o c i o c1 c , n o m e i o d · lorm a v a m l e e Ar im u n da 1 1 d o 1 Ja r d l n 1 e s t a v a m U d 1 t o v e n o d i h i m a r u m v n E m l a r ¢ o 1 1o p r o 1 ú . a o p ¢ r e c 1l 1 s , lc E t i n h a s c a im d e v c r a l p 1 r t 1c u 11 1 d o a r l e v = d a i p o r a ln tc 1 n u m v ô o p = r a o i n f i n i 1o A n o i t e , a r u a 1 i l c n c i · v a , 1 o b a l u z r o l i t / r i a d o 1 g r a n d e 1 ¢o c n 1 A im c 1é1r i c m f o r t 1 1e r a d e m u r o s 1l 1 o 1 p c n n a n e c i a l m c r 1 = n a b1 a 1e p a n c u r i d i o c n o 1i l n d o U m a b a m lr = d e c a l m a c d e E cn ¢ o o u v ia m r a v a a d 1 c id a d e c h e i a ec m p r c d e a = Bt a ç a o e d e v i l l a 1c a s ho r i i E « r 1 n h a & 1m e l o d i a 1 l n Bu l a r n 1 r c i a c m o r r i a , 1 u m a l e ma mm1 e , t r i « e m c n t c D e p o in = 1l u r i o d o r 1 e n t l d v i n h = d c n o v a l de n Bb l 1. ¢a ó 1 1 Bn t c r r o m 1= « , t o m a v a n s o a r C o m o g r a n de 1 g . p i d = ï n e u m a v Bd r o m h o r a & c o 1 m in u t o s 1u p a r e n s e , m C o m o se f ó u e m t a n q u e m c t á l l c o 1 q u e v l b r a v a b a 1× l n h o c u l Bw ] n u m do N a r c c 1= 1 o 1l ¢ i r i a s d l a1 c o n d c n a d o 1 e n t r a v a m s ò m c n t c a q u e l · 1 b 1 d a l 1 d a 1 n o l t e e d B1 P e n e 1r a v a m d a s gr o 1 m teto e n cr a v 1 d o & pe dr a E m m o s ú n l c o 1 r u m o r e 1 a r o m p e r o 1 i 1ën c Bo m u r a 1h m i n do e v i n do , sc v a m , c e r t a s v i at * , d « P me b i q u e n 1n s u t m D e o 11 Æ , d o s n o td d * e r a m · 11a r o r e 1 c 1 pe r a d B m e n æ g , N i o 1 e w i w 1= 1 c n i o d t 1q u e l e l o m C w a 1 q u l e s o m F n ham 1 pr f u i r d o 1 i 1£n c i o E r a a q u c 1n u m a p r i o r e 1 c r w a d a n o s d e l l a a 11o O 1c u r c g u 1= m m m « p e c i a ] R i g o _ w o , c ra q kc n tes & i 1pc r o c d l d l h S m + a n ¢U c o m o o 1 n u o 1 a 1 m u r a 1 e B 1 c r u g ,

t

O1

c

ho c a lh c»

do 1

ca v a

ód a p a r t

·

.

n

«

·

l

·

·

·

.

·

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

m

-

-

n nE1

-

n o

m

-

1e

s

a

it e 1 p1r

=

1

m 1n

a

hi

m an e

e o

p 1l d o

l e u

a

l

1u

1

e

el

da

u m

do

m o

d1q

u e 1c 1

V H N A O EX I S T E A

Du

m e n te

p o «q =

m

m

-

n m te

1

u e

t

ôd a

e 1a

crq r

C_ pi l a dia n t e do 1 de l d 1 d e

a

1u a

w 1d =

,

Ti

i*

-

u

hu k

pen

-

n oc

s m o G o l o * 1n . M m = e ¢» o u t r o s * da q u e e l 1 t1 m b m ïö r a c _ f 1c t i d · d e q r 1 e d e n c o m p e 1u a r c d · i I A h lm h e r 1 1 n h t c o ra v a a i fu w l b a 1 _ m u 1o j o u o e1 e 1 u 1 e p q -

v 1

.

.

330

Scanned by CamScanner

n

M O RT E


Lc n i o

do q

m e n te co m

in

u e a s in 1o : a 11a v a r a 1v c z o u b a c o , q u e W e r n e r ir ae o sc u c t ú fo r t e de e 1« o q u e t a n to =o 1t* v a q u a n t o ë 1e 1 « t a f & T n i a s o r ia t a n t o par a m o m r I d ¢i a d o s u p l i d o O 1 u p 1l c l o c r a q u 1 1q u c r « m o

com c

a

=u

-

-

t a lm

Ju

1t a

·

c o n 1o

&

1a

i t á w l . De a c _ le o . c c la i o r e pr e o c u p a v a c o m l r e a 1m c n t c , n M a s a id i = de q u c u m h o m e m n i o p u d e i 1e fu m a r , n a v i g i l i a d a I u a m o r t e , e r a p a r a e 1a I n 1 u p o r t à v c 1m e m c p e n o 1a R e le m br 1 v a , u m po r u m o l 1 p o r m e n o r e s d a v i da dc l o d o s o 1 cv

C O mp a n h

o n o e n c o n u o d e St BI o c o m o s p u l l , P o r M ú * 1a , p r o v a v a u m a p i e d a d e par t i c u H i m u i t o p a r e c l a Ih c , e _ d a m e n r r 1 q u c M ú» l a a m a v a a W e m e r p c a n d a v i cm co In d o p a r a o s d o l l Jo v m 1 o 1 1 o n b o s m a h 1l n d o 1 c l u m i n o 1 o 1 A n t e l d a 1 u a p r B1 i o M ú w i = Un i a m a n e l de pr a m 1 n o q u a l c l t a v m , u m e r a n i o e u m a 1 i b l a p n o m e i o d e u m a c o r o a d e e s p 1n h o 1 gr a V i riw T &n 1a K o v a 1t c h u k o l h = r a a n m 1« i a d 1 a q u l c a n e l c o m o b B 1im o n d ¢ c o n d e n a q i o e n 1 p l l c * r a a M ú n 1a b r in c a n d o o u n i o . , q u e 1h o d e i n Ni o m c di r d i s se c l a n el N i o , T \ n B1 Ni o Ao ¢ o t c r h u m o u t r o ! O 1 c o m pa n h e lr n 1 . . a · . A m 1 d e ¢= o u e eh n i o t 1 q a k o a a te n d ia E I = n i o q u e r i a c a s a r 1e r 4 c , c Ndo , M ú 1 1i 1 , e p e n 1 a n d o q u c M ú » i a f ó r * a Bo r a , a s s u a s c o n v c r 1 a ç c 1 c o m T \ n l a 1 p o 1 s u i d * d e u m a p r o 1u n d a p i d e r c = 1m e n t e 1 * c r i ¢i c a d a , m a l c m = \ , 1c n 1i n s e 1 u f o c = d a p e l a s 1i s r i m a s C a da v « q u hn o r e l ó g i o . * l v a o s o l h o s c h e Bo r d e i R u a c a p u r a \ a o c a m a 1e r i = a c n 1M d o , n a s o u t r a s c e l a i , a q u ¢1e n h r t i n a o e tr c m

1a

.

·

.

-

.

.

·

.

.

.

.

1

p l o da

m o rte

E den 1-

c m lr p m

a o 1

c ra

fe l iz !

b r a ç o 1 P·

r a

a s c o st=

u m a

,

o

1eu

cor

l i n gi n d -

p

o

,

q

u c

th e d a v

v e « e

im pn a h 1= e

pr

de

111e r

a

n

»

i

i d o ne i

o

de

r

1 d d t te m u c* a 1 * e e pe h d E l 1 B i 1 ï u c 1 1 m n o n r o · r a s m a n a m o o n 1 i e a · u w p \ e a1 = , , d b d i i 1 b d e r e c 1 1 m m n 1 a b a 1 1 11c u 1 t 1 $o 1 1u t m a g o 1 m ¢o e a p m 1 d o d e u m v a l o l m u n d o c v u 1s u m a n g a i , h a 1 t e 1 d e Oó r e 1 d o e 1 1ó f o t a v a Th e o c u l o c d e 1l c » d o 1 e A I b i i o t a v i e n r e r a 1o f r c q íi e n t c m e n 1e · p u r u m m o v m n o c . a n u c a e a c M c 1= v a o p o n t o o n d e a p e l e a r d 1a v a eodonal da Ju l d ß c a r e v a a la t 1 o 1 l e a c 1= , 1i o m o ç a . ex a d i a n te de d ti o , d e 1 Bg n 1 d 1 \ m o « e m · l 1 b e h . a h u n 1l 1d e 1 q u e « z ¢ m « o p o o c o 1 ¢ c o m o u m p « i w B1¢d o d o 1 1 1e r c o m 1 l d qu e wi ms u e n a b o n d 1 d e h 1t * n in a co m 1 d 1l i i i d r t l a m o e m 1 r u 1v a o a l a o 1 c o n co m r , o m o a« 1 g , p · la i o 1 n o h1d1 d « d n o 1 e 11 1o = t u l a c o r a r , c o n m l e l l = , e n Ch c p v a · c _ a m o r te n a « r c * u m a t o & m a u Bó1 t o 1 1 ú Du l a n e o c o 6q u ]o com o 1 M u * p edlr o b t l v c ssc u m v e n e n o , m a 1 r e n u n c i w a lm ed l 1 n t e i q u e 1e que U u

1c r

u m a

.

.

.

·

-

.

.

33 1

Scanned by CamScanner


pr

p ó Bi t o a por

o

a »

iam en tc

1ô m o

da

iD a m do o u

o

m

su a

1a

w r

-

a tc n u a 1i

Hc 1 d

M

di w in a Ï= o

m

=

m

t 1l

·

de n

d l= 1o u

1c

_

e

m

ae

v o ca

m a

so u

1

v

v

Qu t

f

=

-

u em

1

de

v cz u m

qu

,

m -

n o v o

m

r

er c

¢f1

1

e

d a 1n

n

c m

a cm sce n ta r

a

par 1 r ir a

i

«

a

a

qu

pe

e

o e

m o rte

do

e

b e l

o 1

o 1

a

in d

a

v

de n

em

a t a ú de

O l h a ! E1

com

l"

e

,

o

h

da

u o

ex

e

c-

e r

m u

it o

h

o

1u a

c e la

i

h

r e 1p o n

o

i im

o l Bt m e la 1e

töu

e nc he nd 1

d Bw r de n d o

pu p

Ni

"

l

a

1

COO e

c*

1l 1* r i a ,

o ta ·

ch

m u e

Se d e

m e

os

q

1

-

1e u

o

iv

de

o

su a

de la r

a

,

i d a Z Se u m

_

p o d e r 1=

.

m o r

n

-

e

o

o t e1

v

¢á

iw·

c o m

e f* o

n

!

a e

1

n

i

o

cu

h » pe

Se do

ca m o ta

d áw

ca r

i 1c m ,

a

p er

a

f ir m

a n

d

1u a

n

d i 11

qu

e

1

e r a

a

pav »

ora n

m -

dcpa

m o

Nio . Sl m . P o dt 1

qu

a n

eu wi o

m -

e n

n

en

-

om

1

1n a r

d o JB 33Z

Scanned by CamScanner

,

-

u æ

1

r

1 E

te

ap1r ¢n

a

'

11o

to n

v ou

co m

M ú» l=

a

=

Eu

m -

e n v e n c n a n e

Em do

im o l id r d c 1 t r m n i d a d e , q u a n d o e l · Ji e r a i m o r u l r D e qu q u e o u t r a m o & e 1e p o de d · t a l a r , i m d / n t r o d· m o « e te . , r

de

da

1r o

F

a 1

a

1_

e

e

o

por

,

p

,

su a

e 11

n

/

a

¢ c

.

-

o

c1

c a r r a 1c o 1

o

do 1

Ba p r

t er

o

1m p n

o

i

n

a n

« e n t * çi o

.

1m

n

,

qu

,

o

o

po

¢

1c

-

i o A 1W ë ¡n ú d 1 ! A g o r = , o s c u ú n i c o d e « rj o d o d e m l l e · r 1 d e p r o v a r q u e n i o h « o i1u 1 q u c m n i o ë u m a c o 11 = t c 1T Bv ¢ l 1 q u e n a o d e v e t a d 1 , q u e ni n1 um s e d e w a f l l Bi r p o r e t a C_ l M ú n 1a p l B t 1c m e n e a c u i a « e , m m a ¢u a r a as t n cs m ïm r ex t o s c o m q u e o s e u 1 a c r i f 1c i o 11o d e r Ba =c r Ju Þ

tem

f ö-

p

u r

r A-

-

Ni

-

pc

_

o

,

i

n

1m

= n

i

o

rc

-

! C


di«

n

do

O 1 sá bi o 11 o 5 h o r r o r i» d o s , N i

o

ñ l B}s o f o

toqu em

B,

o s

cam

« o 1,

l 1u s a r ! É l e M ú u i a r Em m

n a

qu

e e

dc r i a m

r e l-

sa n t o

c n ti o

1

!

lh

i Em q u e m a i l p e n s a co u itm p o n 1u c p u a , de l e n e 1a o : i o d a v i d a n o sc c o r t a c o m a m o r t e , m as c o n dn u a a n a q u e 1c 1 r o la r sc pc r na c m s o u s c a lm a i r c gu le n te o d o se u v a q u e , d e 1o m g c , s e n t e m a n Bú « 1a fôr c a Ps u p 1i d o n e « es m a il v i z i n h o s , q u e i r ã o c o m e ï a p a r a a E 1 p a n t a 5 o d e v c r q u c V a r 1 i 11, s e m p r e t i o v a l e n t e , c a p a z a t d e h r i n c a r T t n p f e i r a d e m u 1h i 1 q u a n d o s e co m a m o r te e st ej a co m m êd o de c ra T a n i a K o v a 1t c h u k p re par a v a m , par a m = ia r o u m o , sl o r i a v a , c m o ç i o , f ô r a pr eci so a f a 1 ü 1a a o pq u e V a 1 1 l l i 1e , W e r n c r m o v ia sc w e n t r e a s bo m b as c o m ti o p o u c a p r e c a u çi o q u e 1h c d i w e r a c m t o m s e v c r o l C o m a m o n e n i o sc ca t in co m 1c r r o r C o m o e n t i io V a s s i l i t h a m d o a g o r a 1 R m l obo u e e M w l o e stm n h o à a l m a 1 q do d«w j o d i e x a 1 e e m D l 1 i c c tc e e r p a r 1h c e x p c a ç o n , d i a n a . e d P c , e l o u c o d e v c r S& g l o G o l o v i n e d e r i r c o m , l c o ll a d I a a i u m o a d m a u B W u r e e n o d d e m e v cr e r 1 q p tev e o e se jo Je i t o p r ó p r i B; I m a g in a r a m c a m i n h a n d o p e la c d · c o m m M úd » d a n d o c m t e m p o c e r t o c o m o s 1a pa t t » n o c h i o r eg u i« , d d i n a 1 w o w 1= a 1 v ¢» m c r 1 m c u a m i g o 1 t u d o 1 i o b 1 p t e m d b 1h e E1 m u i t o 1 o 0 Im p o r t a n t e n i o q u e m a t e B o u n i n fu l a n o o u 1 u m a & Bu r a 1 i n t e l 1s e n t e 1 m a s p a r e c e s c i t a r Jo g a n d o i n d r = Em 1 i tu a çi o o e m a i r ¢n 1 1r a , e m a i l o u t r a a t i v e n c e r = 1 Ma1 m c o r , o 1 p ro n to s a m e _ im p o r ta n t e qu e n d r o q u e a ? N ad · 1 m a ll a m Qu e p e m m a q u él e s s e n h t n e s T m m do d e la e n o g a m or te I n v e n ta m o r t e p a r a êt e s d d i t u m a e e n · n 1 e i a r c m f a t e r u m a ¢» B= e n pEu a a t im r ó l e r c o m eçar v d i d e r v a e n l d d u 1 e gi m e n t o de 1o a o 1 , m É l e 1 , m i l h a r e 1 ! Q u a n d o m i 1h a n s d e h o m e n s m a t a m u' m u m a so u Wc r n e r r E ca ro m eu be m E n n im , v c n o « e We r n e r m e s m o b · v i a 1 v as j u l g a v a 1u d o t o c l a r o q u e n i o q u 1 p r o der de co m m e n t o n i o q u e i r a de t e r sc m u i M 1 T 1 1v e r 1 t a m b i m 1 o a e u lB n q u e v o a p e 1o 1 a r s u n ¢o 1 c o m o u m m e sm o n o tem po d e1pa p o 1 n 1 l t e n 1o h o r i = o n t e s 1n f 1 n i t o 1 1 e a c u l o = l c a n c e e « * t o o o ' 1n d e m 1 n u m a A l ld a 1 * se Se a m a a 1_ c a r i n h o so d o c u f d »e u sl v u c o nv A 1 im ag em o n ïo 1a e l o n s i n q u a s in fo n ia 1m = l l n 1 W 1 r p o r u ï n a n o i t e 1 e t e n a , a t r a v t 1 d ß M a m ú 1ic a c m M a m d èb i l m e n t e A 1 m o \a 1 d o c a v e c a m in h o l a r go e su u ao c o lr p o T o d o 1 o 1 c u id a do 1 d e 1 a p a r c ce O 1 1 u lz o 1 1o am 1 i à t d a m n o c r a f d a o 0 m c e A le s r e e a g p p 1 d ia o l v e c m tr e v a s M t m l a c eg a c o m a n 1a o e 1e r a d 1 m e n t e im a gc n 1 v im t c e m l u o o o e n u p p 1r & s e de do 1 M l im o s a 1 o s a li , il u m ln a do 1 c p M * ci tav a m ,

,

·

.

,

ro

t {x

333

Scanned by CamScanner


do q u

o u tr o s

l Bm l áb i o s

Ê

i v os

o

e

h o s p i t a 1e l r o

a m

À f iir ca d c

s

q

u e

da

n o s

a s sim

i

v

o

qu

re ce

M ú r1ia ti n u o t1

e

pe la

i

n rdc

be r à

a n

m

,

co m

fa t i ga da

B

,

sc

&

o

1o r r

n sa

n o·

h

n o s

o

t c n d e u sc c o m á tre c co n 1o n n co m a s ç p 1l 1e b r a 1 m n e , c b r t »l . 1 h o r as s u a v a m s cm p a r a r n a q u l et nç i o d a n o 1 1c. i an t e d e sc u s o l h o s c n t r c a be r t o s n a d a v a m a s i m a g c n i s u a v e s c l l u m i n a d a 1 1 & r à m e s m o a m o r t e r C o m o ¢ b c l = 1 m c u D e u r ! Se r á a v i da r N i o r e i M ar hel e v er c o u m n i o re i D e r d e o p r i m c l r o d i a d a p r i s ã o c r a p r i s a d c a l u c i n a õe l ç T i n h 1 o o u v i d o m u i t o m u r i c a l A p u r a d o a i n d a m a l l p e l o 1i l n c io 1 i 5c u sc m i do a u d it i \ u r e c o l h ia t n u cs O p a 1 so d a l o s r u m o r es m a h a c n t i n c l · 1 n o co _ r 1 o t lq u e t a q u e d o r e l ó =ïo 1 o m u r m úr i o do v e n t o 1ô br c o te t o d e z i n c o o v a i v à n d e u m a Im t e m a tu d o 6e f u n d i a pa r a 1 , e 1a n u m a v a l t a c m i 1 t c r i o s a 1 i n í o n i a A p r i n c i p i o e s s a s a l u c i n a çôe 1 a s s u s 1a v a m M ú n 1a u r e p e l i n c o m o m a n l f c 1 t a ç õ e 1 m ó r b l d a r n a , e D e p o h c o m p r e e n d e u q u e ¢m m ha v ia n en hu m n ir r o 1i , q u e n i o

pn

c au

n o

o

a n

r

1

c a

se n

tiu se

ha

do

,

,r

1i n

p a t o l ii s i c o

to m a

ba n d a

M

· !

m

il i t a r

J a ne 1

qu

e

pe r tu rbar

-

d i « in g u p r i 1 äo

bo

la l

u m

,

co m

e

1

-

m a r ca m

d o ll ! A 1 fi r m a sc

1o ¢ o r u id o s a 1

de

c

c n tu

fe l

i-

ta

A go in -

im

ra

.

e

n

i

o

o

n a o s

p e n te

,

m u

1

e

1o r r

it o

ll r :d d »

e 1 i 1l e 1a

d

n

1

a

l gu

n

o u v c

o

m a

e1tn

£o r t a l e z a · n

ld a d o

r

c1

d a de s o n id o r . , b e t a d e c o b r e 1a n p n o a B i n 1 o 1 o \d a d i n h o q u e 1

n u

Ép i t o d e u n 1 a , A d m i r a d a 1 a b r e o s o l h o s e l e v a n t a a c a b e ça Pe l a O r e 1ó g i o d i h o r a 1 " A i n d a V a in da é n o i t e per na . 1c r f e c h a n d o a i pü p e b r m A m h ica M ú r si a c ça c l a r « a a m a r c h a d Bn 1 1 o d o br a n d o a da r c R i m c n t o i n ¢e l r o q u e p a a a p o r b a i x o d a a Ja n e l m A1 da m o r i 1m o a a 1ôb r e = e l u m 1 do i= v ze+ c o u r o de u m a b o M o r a i p a , u m n e ga c p A m ú sic a s e a T o c a u m a m i Br c h a t r i u n f a l , = h e c e H D, p r o v a v e l m e n t e , s i ás t l c a 1 q u c M ú m i a n i o r e

u n

be t

p al

ti o

d e ba ix

den t a s f a l* a B e l

to ca

1 n

i

b-

j a n e 1u ôn l c t»

o

t o ca

n o

c h e i o de

,

du

e

o

1l

.

i

co n

c

a

U

m a

c e 1·

Br a n

=e

de

M ú« ia p a 11 o te 1 aq u e l* \ r u m

co m

«an

i V

1 a m o r 1e «1 m d o 1 p o u c o a p o u c o o 1 B l u m 1 d o l l ! u m 1 d o l l ! D e t B] m r e 1 a m ú 1 l c a 6 a i n d a r u i do d o 1 V i v i a c 1 r e ss o a a i n d a a be t a f o r a m a l i bc l i 1 c m a i l f e « i v a d e c o m p a = o 1 c o m s u A v o m e t á l i c a , 1 o n o r a , 1 1e w c 1 e m d o s e a p a g a T r a n q ü l l m , 1a m e n 1n a tô r r e De n o v o ba tem hco m V i s e e m bo r a 1 tr le l a T c m sa u pc n a M ú ! ¢ d · e e v d T a r e c m $ o s c em e 1a p m e r d o 1 so Lu q u e 1 p e n a do » c bo ta 1 q u e r a n =em d e t r u m bc m Co m o 1 o l d a di n h o 1 d l 1 c i p l l n · d o 1 t c a c e n 1 o u a a l u e r o m 1w r 1 f d ö u e c o r e i v m læ 1i o d e m t e s 1q p q d 1 d e n te V o lt e m , v o lt e m pe « e a ó l d b 1e e l l i r o d e i a m n a 1 i l n n c a n 1 O u 1r a 1 f as 1 e l · v a n n n o e m u lt o to 1 n de tr a n p v ¢m n u m a n 1 e a A C1 q u a , à . c im a e p o r v o a m a a Br a n d e 1 a v e s d e r a p i n a , po r O

r eg im en t o

p a 1 1o

u

*

,

3 34

Scanned by CamScanner


ba ix m u a r

o

c

,

r e

,

1

p it

tr c v a

a

fl e te A

se

1

A

ai1

i «u

a v e s

am

as

o

N

u

co m o

m 1s

l,

u

i

rc 1p r a

çi

o

C ha

1

m a m

1

a v i 1a m

E c m sc u p e i t o i n t u m c i dade e n c a n t a d a d o c o r a çi o de M ú s sia t o r n a

1e n t a

a

p i t a çõe

a ra u to 1

1o r 1e

ga

e

se r en a

,

e s c id o

m

sc

D e i «l o b r a m # s e fc n de o 1 q u ca

da

v cz

Ad o r mc B pi l l da1

o

l co «

m a

il

r o 1to

¡l n d o s b r a ç o s ñ n o « , o s o l h o s c e r c a d o s d e m sro * De m an hi , a o n 1 o r r i 1 o n o s l áb i o s r d o 1o ï , c l s a e x p r e » ão u m « n a C i n t c l i g c n t c t e r i d c 1 a p a r c d d o . De f o r m 1 d a p o r u m cr g a Ol O é b d a n e d d h d I á m a n o c m s u u r o n u a e e r m ar e sc g n 1 la , k i d m n ó r b i t a s M a s a g o r a , c la o r m e q o li 1 o s v i d r a d o r 1 a l m r ã o d u i m o r t a l id a d e c m su a o M úrs ia do n n e cega, E a p r 11 i o c o n t i n u a a v i v e r a s u a \ M a à p a r l e , 1 de Ou· w i n q u i e t a çi o u m r u m o r v i d la n t c 1 c o m o n u m a H & u m r u i d o d e f u z i l P a r e c e q u e a 1 Ru m ¢ r i t a p a i 1o s , c o c h i c h o s V e r d a d e o u a l u c i n 1 çi o 1 Na an en a A j a n e li n h a d a po r t a b a ix a 1 sc m r u i do d o i1 D e b b t d m o r 1 c ar u r o l lo o f a c e 1 i n l1 t r a , m , 1u r = c u m a d d da a o r m e r a p w B= * a m br o co m w a n d e l o lh o r e x a m i n a m D e p o b 1 o r o s t o d c 1a p a r e c e A m m p a i n h a d o r c l ó = i o s o a c c a n t a 1a r = o t e m p o t o r m e n du m e t a d o ll e . l a em , Pa r e c e q u e a s h o r a 1 p e la lo 1a m t n te d é c a a v e z m a il pe n o 1a A a s c e n 1ã o Ra 1g a n d o p o r u m a a l t a m o n t a n h a do 1 e p õ e m s c d e n o v o A r h o r a r d e 1 1i z a m , e s c o m g a m 1 c a e m i Be i 1 p ¢r a e n t Jo 1 c * a s u b ir , p e l a d a , la m e n t o s a m e n t e , a A m h um « e O e c o c h ic h o s u ve m O u v e e r u m o r de T 1ant er na b r e , 1e m o s c a v a l o 1 a o c a r r o I ú gu a 1o n

ga d o

,

o s

N c

·

V I I I "

M O RT E E A

EX I S I E A

V I D A T A M B EM

"

ae u s o l h a · · n a m o n e . M il a a Go l o v i n n u n ca p e d d d F t ö o = e 1 r c n id a de n a o l i c to a ra Et a l 1a e ace_ d r t u de d a q u a l t o d m o s p c n 1 a m e n t n 1 m a u s o u 1 1e 1 r i a d e 1 pi F e r 1 e m i n c ól m e o co m r a p l d e r e d e Bx = m d e r a p a = em p a r a a v i da c o m o n l e o 1 = r r a n h õ e r c l c a v a m r \ p me n 1 e , o d e i s u a m a n e i r a c r a l o ¢ o m dq u l l a d o t u d o o q u e 1h e f e r i a a a 11n a a1 c 1 1 a o ¢i r w u m a fEm [ o d o 1 o s I c u 1 a t o 1 n o s s c u s -

1o

Sh

,

,

i 1o r t

a n

¢e

,

E

tu

do

lc f az l 1

ir a v a co m p « 1a v r 1 d e h o n a t

-

n

i

o

q

io

ra

u

r in d o

n 1 m

,

b e n i fe i t o v e 1m c n ¢e o s dhgl a = a v e la i E r a f i e l n a a m iz a d e c o m o n o a m o r c t i n h a n a Se u l m a c o n ç 1 ïn q u c b r a n t * v e l p 1 n h e Br o « i e s e u m 1n n v c l i &0 t S o Tu a qu i p o co qu t a c æ d i t a r 1a lh¢ a U m 1ó c t ia a m i o

d in o de t u do be m I

e ra

-

1e r

335

Scanned by CamScanner


d e fe it o l n M o 1 m

d o c a n t a v a n t r o n \ c n 1e d e 1a a Z a n « a v n s e q u a n d o r i a m d &l c o 1 r evo1uci onar i os asn o s m eu 1 d t o o 1 v o c 1 1i o u m o u u m a d E 1 c o m v o z w a v e c I n 1u l u d a E 1 o c a b o d e a l Bu n 1 i 1u t a n 1c 1 1l e r c n c x i o 1 s c u a c o m p a n h e l t o 1 d e c l u a v a m , n u m t o m q u a se t i o 1 r i o q u a m o o d l e A d 1v i n h a 1 e p e l a v o 0 ni n o & tu a m n v n n 1 n o m a is E c o m o a c o n t e c e m u l 1a 1 v & c 1 e n t r e o s b o m l l d c h 1 a p e l a a d c [c i t o * t n i v e r , q u e p e l a r q u a P e r u a v a ¢i o p o u c o n a m o r t e , ü n h a t h e 1i i o p o u c o m d o 1 q u c 1t c h u k , 1á n a m a n h i ¢1 t a l 1 n n l c 1 d e 1 b a n d n n n r a c a e n d e T &n i a K l a n c h e c o m a p e t i t c ¢ c o m o de c n « t u m e &I e c o t 1 « n » l r a t o m u o rc u T o m a r a d u a s c h á v c n a a d e c h & c o m l e i t e c c o m e r a 11 m p i o z i n h o d e in t ac to de trk c a o c i n co D c p o B1 n lh an do c o p eq u e s co m p äo d l 1a v a c 1 m o o s h 1n D e du u

be m

c a n tu

a ¢» e

q

i

u 11 n

-

.

,

,

,

WC m 1

d l1 _

1

Po r q u e n i N l o t en ho M u l 1o b e m

¢2u

-

a

v o z

e

1

o

p

,

U

m

Sû b r

v en 1 1

1

1 ß pæ d

e

f ónai

1c r

1o

ed t e

P o li

p e t i te

Em v c z d e r e 1 p o n 1 u r d 1 e f = 11 m "

Co m

cor ne 1 =

cu

co m o

S r 1lo ! d e r 1 S& * l o to

ho 1d l

n o M u

c

1o

p

se

tc u

o

pu

1e r a

a

p

Qu

o

c a n ta r

i

a

r

-

bó c a

chei1

1

r o u

_

d o f o B p = E1 o , S r Rï o l e v e u m m o m e n t o d e t r i « m Q o P o d m d l 1 1 e c o n 1 i Bo 1 A = o r a h D u m a p 1= n o f ó r » m a 1 c o 111 b l n a d o C O q u e 6 p r e c i 1o f á m o m r 1 Re, D c 1d e n 1 1e p t 1 o 1e r u n d o d l · n a fo r t a l e= c o m « 1¢o u a r 1w c t = i n &« i c 1 p e l o 1 i 1 t c m a n 1e r 1 d o n a l d e u m e x m o r d 1n ù r l 1 l c m i o c h · m i d o M u c l le r c 1 q u U1e I n t e r c 1 1 a v a m u B1o D e 1 p Bu po r c o n 1p l e t o e 1 am d* m br o u 1n

"

'

,

.

cu

dm

l to

e x cr c

Co

i c Bo

p

so

ld a d o

11c

qu e

fw

Bd a d o

s a

m c n te

o 1

B1o * ¢11 1a d o

r e 1c r

p r o p a Ra n

m o

te it o de v c r o e m b o r a 1 o u bc n o p o 1 d Bo r 1«

1

n

1 co m

p

in 1u

m

1 i n c m n M u e ll & 1 e 1t a v n m u 11o sa ti * h = n d o c o rn n v il l a o s m o v lm e n t o 1 E . d e r i » , d 11 1 e a o 6 \ h o q u e 1 la

a n

be m

l r m i o ! 1« i D e v B1 m o b r B1 m

d

\ 1m c x m le m e m eio p1 r a al n o r c ¢ l m c n t o a f u e r ¢» t a n c r c 1 c c n ¢o t B c o m v o z p e r 1u a i Bv = e d i k e p a m d n i 1ll a n i o a1 1u · t a r o 1o l d 1 d o 1 * e m 1 u 1 p c i t 1 r q u e al t e o t o m a v a p o r l o u c o 0 m ¢d o d 1 m o r t e m m i ¢c 1 t o u 1 « n 8l e w w w w Bv a m c n t e c o m o 1 p o r c h o q u e i B p m e c 11 t h e q u e = i Bu & n , I & d e b 1 1= o 1 th e d a v a p un l 1 d a 1 c 1 1l a v e l m a l l v l o l c n t a 1 n o c o m « o T P U e d a . o l o de po l 1 , c i b a 1c n 1 a ¢ o p a r a r e t o m a r h o r i i m · 11 t uci e , p o r & n c a d a v e z m a l l C o » t c ç 1 v · n n s s \ 1 m l r o c n r &t c r d e t 1m n In t c n aa c m a l i p r u l o n « a d n 1 n ¢ ú 1 t l 1 1m l l x i v c l i v e 1 q u o c u 1c n h 1 m zd o 1 ß w ns s p c n 1o u S n l o b r a do Q u a c 1 t u p 1d n ! -

a u m c n

Bi r a 1

o

fó r ç1 »

,

o

v oc

1

.

,

-

336

Scanned by CamScanner


Ni

o

m e sm a

n cM

p

e

la

M

d

r e

a

c m

qu

su a

= c

i

X A .

'

,

D e

u

cr a

t

e

m

n o u

i

Br i a d e

v

l

N

e r

l

v

i-

1

fr i u

r

co n sc

d e p o ü1 d m a b l u ç i 5e 1 o a e f ém c r a fu n d o c d o r e x e n i d o 1 a

to m a v a

pr

o

o

ho , -

e st r a n

n 1a

a

tcm m

iv

du c ha

ns

f1 c a v

m a

co rp o

ec u

o

n c m

r

b fa n e ¢ fi e n n 1p o r d w l s c i , d e l 1o ï 1 d o s o n 1 1 p m i d o a tr o z c

a n to

=

do c 11c

m

a

i s t i c a de M

de -

e r a

in h

r

q-

a

m a ll

a

c

Qu

a r

ji o da

^

f

su a

d

c r =

b 1 1s t o , q u e u R la m e n g a n d e B= u 1 f M , d e m ¬d o E fi1 l w u e q r o

o to u n

M

c

io

r

e

c o in

co ru c

t

i go

n

te

n a

cin d·

m e sm o

rù c ï i m

m 1 i1

or r a

-

W

l l

m e n

c n

é

te

à = i n i 1 t Bc a , i · a b l u ç õ c 1 d e i ¢ u a fr i a , c , pu a q l i c a r a o s o ld a d o 1 q u c 1a m u m ç a B r i t o u t h e u m a v c z 1 1r m o 1 o m t r n d o bo m D c i x c ï o s c x c t c l c 1o 1 a p c n a 1 l e 1 1 o m u i t o ú r e i 1 p a r a 1o d w p o n Bu e m c n o l p w a qu em v = i scr c n ¢o r c a d o D c f a to , 1 cn t iu sc n l i r ia d o T r a 1o u d e c o m e r m e n o s p a r a e n & a q u c e c r sc a l n d· m a li P o n ¢m 1 a p c : a r d a ¢= l n d e l 1r e d e c x e r d d o 1 c o n ti n u a v a c o m r x c e l e n 1c a pc d r c S& = i o n i o p o d i a r c 1 k l r c c a t u d o o q u c 1h e l e v a v a m R1= o 1 a m 1 u b t c r « i B l o B a n ¢e l 1 po r & 1 e n t a r « c * m e 1a 1 d o e 1s ó t o l o p a n o bu v « m c ¢a d e d · E b e m ét o do d e u I t » d o 1 a p o « a r a m s c d el e u m a g r a n d e -

1m

m n

a c ar

u m

1

i c Ba

v a

M

v a

Eu

re

u

l 11 r a n r e d o r m ir

o ra

to

t

n

O, a

d ir l i = 1

m

1

e

a

e

a

c or

i !

e

h = b i tu b u m ain da

se

po

am e a

p e

e n so u

n

àq u e l e r e s 1m fo _ ti o l pen

A p r Bn d p i o 1 p o « i« e l &1 1 u d h d n a u a a e ld p

a -

co r

po

1

m o r te

1n a a c o m o

pu d-

c u

e

a

u m a

c o lm

T

"

r =

tm 1

de

S Or e i o d e p o 11

o

¢ * l

com

1

a d o d*

n

1

cx ec u ! i r»

e

e e o

0 Se

o 1a

ë à

= t

sc u

o

1

Sh l o

r e st a

m e

o

lc d d o 1

am o

ou

1o

qu

po

d

mú 1 1 l o 1

o s

II

tem

o

cu

ar

-

m ot

n a

di w

dh lr áï 1

t e 1n e i c

a 0

-

i de

te

o

1e o

-

o

1n

to

e

·

de

en

e

qu

w e r da d e O q u e l in w

to o

1

^

ta

1 S1m

qu

-

v a

n

do o

d a

a os

e

q u e 1ln t o m u

lt o

i i 1-

b e ·g 1

a

·

,

n

q p1

p 1r o p r o -

m

p = 11

p c 1L ? 1ó

m e la n c

a \ a

1n

n o

e

o

h

e

o

lb

th e b · d a m · pa l a v r a e

loz1 d d a Ji -

-

-

do v &c u

Th e q u

o

u

cz a

ln

=

o o

o r

in

em

ou

ld M

Qu de pNi

p

do d^

do

A ba n

co m

o

ru r

d

r en u n

,

i l n a , n io d e n ám e a 1

m ail

o

i l u öm ï» =d r -

w

¢

de m

t cm

to l

a1

-

-

Bo

co m

n o v a m e n te

ão

e n t

d e p o l1

lam lin do a

a u

r

_ m ome

a

de m

u

a1 ro u

l en e

1

d = do de

w

m as

f a c u l e de ad r se n t e v a u m .

337

Scanned by CamScanner

qu

e · u m

il m a

A

6 tin h a e_ ¢o _ o

m ot te

a 1c m a

a

il

u m 11

ïm

1 o 1,

-

ç i i o im

1

àt i a o n

-

-

w o

1 o 1 r u

Bd o 1 ali

e« a v a

1n

c om

·


pr

e c n s i LT

m

t s t c r Bo s a

h to

l

&

\

v

r

Uf ! a fin al Z E o

,

nm

plo

c n ro

1

Jc

\ ,

o u

t r as

S

c x cla m a v a n

de

tou

æ

v

r

gio

cla r a

1

1

a to r m c n

ta

M

m

Eu

c u

p o r ém

=

1

M u

dn q

M a Z

a m

se

pa r a do 1 d o

pr

o v a

v c 1t

u m

co r

po

co n t in u o u

c

1

a n de dc lhc p a r e c ia

ido w

U · a E o qu e G o l o v l n 1 q u c d e n 1r o c m T u d o Ec t o m o u ro u a n da r

m a

po

is

u m

po

u co

n

estra n

i 1o

su t

qu

s

e

il

c

sc r i\

c u

u c

do

& ¡o l qu al , l b c e a i o s r a ço s l h m m e r l h c o m u u a a r s c o a o qu e i b Q u is v c r sc p o d i a v r a r a c a c ça 1 c io u c o e s p a n t o s o c r a i 1e m e s m o , Sin

in tcr sw , c o i n o u sc a t e n t a m e n t c 1 c o m d l l t a a e e r sc n o v c n ó s a p a t ô e 1 1l e p r i 1 o n e r o , p r P ôs s c a i r c v i r p e l a la v a o g r a n de c a po t e Ex

se

=c

ii o

i l t iri

c x

m a

a

m c

l

ca

n

sô b r e

o

ia

ho

da r 1 p a r e c e u th e u m a e x t r a T m to u d c p o d e r f a z 1o v a R li n c l a c a dm i r o u w Qu i = se n t a r s c l l b b c n 1c e er 1 t o m a r á= u a c p a r e c e u th e c sq u i1 i t i1 =lm o gu r a r o su r , P ô » s c a t o sd r l c 1 d e d o s q u e tr e m i a m c o po , o lha r o s dc d m 1 = qu " " l d ! ! m d E l i b t o n A 1 n t o u Q u e c o l a m a s a 1u r a pc n o u Es t a r e i I o u c o z M n s 1 fin d 1 q u e ten ho e u pe r gu n t o u N i e n tão

pe m · a

bc m

m *

h

a

b

çi

o

n u

m

o v e

p e l ln d o

r c

,

lige ir o

il

a

E n x u ¢o u q u ie to 1 im

n sa v a

c 1p a

falta v

o

n a

on

l1 dc

po r q u e O te m po m e 1p a ç o 1,

do

c

a

q u l lo

1

a n

te

1

bto

e

du

,

th e

tra m

to

p

ar c n

te

sc m

to

r c

,

1o u

a

pr

ta m

1a

h o r a 1 in

m o a r

hom

q 1

tc n

do

cu r = u e

b

t e Br a s o s

P ô$

m B

m o v

* e

im

to

do

a to

tr aru

f-

a

,

n u m a

pr a ça

gu n

* e

do

e n to 1 u m a

do c m n 1 a

P o di a s e a br a n ge r tu do c om u m 1 i m p 1c 1 o l h a r 1 a t o s s o u s c o n fi n i m a l1 r c m o t o e , a t E l e s o fr i = . N i o p o r v c r o s a b o s m a ir d e 1 c o n h e c i d o 11 a t a m orte Sa c r i l e g a tem po a m o r t e l m a s p o r v e r a v i da e a m o r t e a o m e s m o et er ni dade i l á i d d ô d a v m o e r gu c r a o e r o q u e er e t a e s c o n d i a o m i 1 t ër i o d a e x i * t n c i a c o m i1 t r i o d o a l m J ii n i o c r a m m l 1t r Bo 1 1 w r i l i i n c o m p r c e ru v e s c o m o a v e r da d e e r c r i t a n u n 1 a l i n =u · m a n cc a m d e 1c n n h c c i d a N o 1 e u c r e b r o n i o h a v i a l d l a 1 1 n a s u a l i n Bu a s e m n i o h a v i a E a q u e l as p a la m a br a n s e r o q u e v ia pa l1 v r a s q u e pu dr1 " d 1 d ó en m e l so a v a m t en h o m do p o n Bu e n i o e x i 1 t i a o u 1r a à q u e l a 1ô b r e h u m a n a 1 i o u o u tr a id& a q u e c o m e s p o n dp = l= m h i o o m em O m o a c o n te ce r a co m t u a çi o q u e , c i n g Bd o a o s l i 1n l t t = d t » s e n t i m e n t o s c d m p o » i b u l d a d e i h i 1m a n a i . de d* , c o m p r e e n d e r q u e c r a D e u 1 1 c c s t r e m e c e ss e r e p e n t e v iw e D *m , sc m o d d a q u e l a 1n a u d i t a i n c o m p r m t u n o to r m e n t o in a u ito ! c o m o M m 1\ e r E Já c i t a m o s o u t r a v p ro n u n cio u i v : d o o c n c l d e r e pe n te e m v o e a a , c o m p r o u n a q A B l t o u a c = b e p e p ô * 1 e a r i r a 1 e wmc n t 1 i n c e r a m e n t e A h ! m e u bo m M u e u e r ! M e u c a r o M u e l l e r ! m e u b o m T e n s r a z o , M u e l l e r ! E u , i r m i o M u e \\ e r 1 n i o p a l l o d e u m a lc m

qu

e

e s

ta v a

tu

t

a

te rr a

,

a

v

id a

c

1u r

ra n te

do pe n s am e n t ôd a i d i a c r a u m d e r v a n e c 1n 1 c o se 1

i

c a \ \s o u

r e 1p ir a r

sc m

e

o s

e n *

·

a m o

3 38

Scanned by CamScanner


D e u r à p i da m c n t e u m a v o l t a l a c e l a e l c o m g r a n d e e 1 p a n t o l d a d o q u c v i B l a v a 1 l à d o p o * r Bg o , d e s p i u s e c o m p l e t a m e n 1e c c x c c u t o u 1 c o n 1 c sc r u D o br a m c c x c r c ic i o s o s dez o ito p u l o s a c x a t l d ii o e ste n dia o l l Rc i r a m c n t c c m a g r e c i d o , a b a i x a v a 1 c , Br u p i r a n d o c c o r po c x p ir a n d o e r Bu l a sc n 1o v i a o s b r 1 ço 1 e 1 1 1ô b r e a s p o n t a s d o 1 , do

1o

,

·

% l u ito

be m M a 1 ¢u J s a b i a 1 , c a r o M u e l l e r pc m a v a h e n c e n d o o t óm x n : 1a n o q u 1 1 a s c o r t e l a 1 s e d e 1e n h a v a m , l d é l eo b a & l e e c o m d n i f t n a i l i a a u m c i e x e b u a a p v n J 1a a l q e fi r n ¢m o i c x c r cicio i a x n u m a po f ç o p e n d u r a r « e p e lo p e 1¢ o ç o C h a m a « e 1u p l i c i o C o m p r e e n da M u e l l e r 1 P q 1 e u m h o m e m v i v o , , S& d o G o l o v i n , p u r A m a r r a se fo & e m e n t e c o m o u m p lo bo n e co 1 c p e n d u r a m p e l o p e i c o ç o , a E epl do , M u c lk , m o rre r ë i a ss m 1 e c o n f o r ma r ! 1 n c l 1n o u s e d i r e o l a d o d i r e i t o c r e p e t i u E p r e c l1 o c o n fo r m 1 r e 1 M u e l le r !

S

r

=io

,

,

\

I X

A H O RR Æ

SO L U »A O

So b o m e s m o t e l o e i o b o m e s m o c a n t o m e 1o d i o s o d a 1 h o i n di f e r e n t n 1 e p a r 1 d o de S r g i o e d e M ú m i a p u r a l Bu ce l a t i o i s o l a d o c o m o sc 1 ó d e e r i1 n o u n iv e r s o 1 1e 11 de ss e n [ r Bn t e r m i n a v a a 1 u a v i d a n a a o n n o

ra s

o

1

e

te-

B a n h a d o e m s a o r i a c a m l1 a p e l a d a a o c a r p o c a i n d o 4 h e e m m e c h a 1 o a c a bc lo s 1 o n de a do 1 n o u u o 1 t em e Ia e v i n ha p o 11 l i i l e a c e a o l m t i 1 c o a » r r e u a r e a e n v d o m e e qu em a 1o ü e p p g Se n t 1 w m e n t e d¢ u m a do r d e dm t e r m o e por u m t o e pu n h a 1 e = a n d 1 r l o Ro d e p o 11 1 1c APOBa a = f r o n t e c o n 1r a = p a r e d e 1 d e de u m e d lr i l ia o s o lh o s e m &d l o M u d a r a 1ô m o c o m o q u e i i m 1 1 1n u q u e i * d o b r o « o 1 d l fc r c n t e 1 1 u m d o 1 q u c sc M d e 1a p a r e s e r s u b 1 t i 1u i d o p e l o « B u n d o 1 q u e 1 p 1r a q u a 11 1 o m o ç o 1 t iem c r a t e r r i v e l e c o m o q u e v in d o d m E f l O n n d o , n le 1 £c m a n e 1t a r a de c h o fr c , · p o de r a n du 1 e da d o n o e x c l u r i v o c 1o be r = n o N a m a n h ã f = m 1. n co m o n 1a B i r n 1e À t a r d e , q u a n d o p » d a pi t a u m a m o r te c er ta . f ô 1 d l b u d b d a o r a 1 o a & c n a o n o a o u o c c a o r n o o ç n g 1 p o r u m a o n da , j p 1 l l l E n q u an to a e n 1e p a r a o p c r h o e de 1i w e pm a de r d n o n a a m i o 1 1 p o r r e r r i w e l q u e o le u a m o nt e , e n q u a n t o l i v e n .

-

-

=

r

d m e n t o de I l b e r d a d e t n l l n l a 1 n a C ï n l i r a o c o r p o de u v o m a d e 1 n p ó i t 1u 1r u m e n t o d e d a i 1 m n u m for m an -

'

çi

rc n

3 39

Scanned by CamScanner

da r

e f il m i q u 1n a i n l o r t e . Fa z «m d o -

m a m

o

m

a n

e

de

u

M a

1, a

raz

i

o


c+ u e

l

Be n t

n

a

c e

¢ n

po

d

-

1

apei 1ada1

fu l -

e

p« da

-

te

co m

o s

d· d n

1c u L

Na

te

.

i

cn ó

do v i v a h e g a v a de c o m i do

te n ta n

,

Ih c

do s

r u a

c a rr o s1 pa t * c c r a li d m bo n d e s e q m m a li = m o rt e d o d e sc o n h e c i d o , o n d e n ao c 1 i « D e r c 11e n t e 1 o c o r r e r a u l n a b r u 1a l , d e 1 c o n c e r m n t e m u t a « o V a w i l l Já n i o i 1 a o n d e q u e r l a 1 m a s a o n d e o s o u 1r o 1 o q u e r i a m I e v u » n a o c r a 1c q u e m e s c o l h i a o s e u p M p r i o l u = w 1 m c t i a l m n o n u m a Ja u l a d e p e d r a e o c n e c r r a v a m a c h a v c 1 c o m o 6 e f ô s s e u m a 1 l m p l c 1 c o 1= J n i o p o d i a e s c o lh e r a s c u 1a 1a n t c a v i d a o u a m o r t e COnc l u Bl e , q u e p u r m r i a m n o c c r t a m c n l e , i n f a 1B\ r 1m c n t e 1 p a r a a m o r t e d d i d v rp 1 co n v er i d d a e a a i n « = n ¢c f ô r a a c n c a r m ç o a v o n ta e , N o m v a tcr a ¢ c cm 1a m c n t à w 1 e x e m p l o d e Bm p o t i n d n n 1 1 n n w l o u e u mat 1Hl our o a r u u c r v r a = w a o q p Q p q par b ô Se h d T c a e r a g w a Se w i t a = c . m a l1 o u v i da l e r ia E » u a i m a g i n a ç ão ¢u g in , h = v i a m d e p r e n d & 1b e e n f o n a i 1o t e n t a ss e d d c x c c u çi o 1 o r t e* 1a U h t c n o 1 ao1 e1 ç m p r es ra v a o m e u c o m o g o n to , o e t c n i v e l d e a u 1ô m a t o s o n o v o 1 c x tr a o pe n l l d w n m n a p c r d d d d o n o 1 m u e n n e e r e a a n o m u o = 1 q 1 p , o n do = . o 1 pu x a n do u m h om e m p e lo s p& , c o _ , p pe l o ¬ 1e p a r a o e n t en d o c a d v c r n o c a i x i o 1 e 1a l n d o ho m e n s e a d d a 1e h = v i 1 m D e rd e o pr im e ir o dia do , o 1 d ê1 M h o r r i v c 1, I l n d c a r a e n u m m n n m e n n u o p de b o n « a 1 e f a n t a m Q u u e l o 1 Bc o d e p a v o r 1 p r o c u r a v a l i n =u a e t a l a v a m 1 1 h n m e n 1 r i n ha m ¢ t m e n a c n e u e o 1 m q P d d m m u a i r e la ai e v a o n am o fr a 1æ q u e e m v a n a 1 u a » i d a d e r el ai i o, n i o p o d i a 1e n t id o d u " U r \ a e r c o i 1 = , d e p o B1 · e A1 1e 1 o u d o a s pc _ e n i t in es ta v a a ca b 1 d o 1e w 1 a d t 1m E r a c o m o s e u m h o m e m * e n t i « e d e r e p e n t e q u c o s o b fc 1 o 1 n æ 1 a c* * lr e v m ln h= 1 o a c$ 1 a q u e o ¢ c r c a v a m , o a r m át 1o d d ë d ób h ld r e v a m a s e c n n a 1 e o d iv ã, a 1 =a n a v 1 -

m e n te

m

u c

m i 1n

c

.

.

.

'

.

o

-

o

bk

pt ¢n

een

de r i m

do

-

o

v e

1l Bo

o

1e v -

à f

,

b

1o

ns

do

v i1 t u

1

o

*

o

¢u

1 c

h

ka

d e V a « i 1i -

ir i n

a o p u e ¢ Bl u n 1e l ó s l o a q u e 1 e m p r e d a v a m m m t e m o de l = d o 1 e 1 · c i m

1

co n

ce b 1 m r da

-

à

a

co m

1

pa

n a

m or

f o r t a 1m do 1 o

a

-

1a ¢

te p

o

sc u

po

l eu l

«

lgo 1

t c ¢o s

b de a . i d o d e ' w i l 1 q u e 1= e t o t o do 1 o 8 e o c p , l d o u tr o 1 bo n e c o r q u e o « pm t * m m o h a n o pel o g o 1b e o 1i m e m l a v r a = p O qu e d e te a m o r te en ta v a n i o er a h o r r o r El c a t = d c 1 e j a r a i 11« o m p r e A m a n e l c m m a m l1 t e r l o «a c e t cr a m · II d m q u e 1e p m a d e d o q u e t o do 1 q u ü e a Bi t a v a em d e 1 R\ e d e f a n t _ A l n d· m i l t a r e d a p1 c o m o u m m

-

tu

m u n

·

Scanned by CamScanner


m o rte

an

bo n

11

cm

c oin c n

Bn «

for

ca r

l q u 1l a r a p er i1 o c ån l c a c

-

tr a m

1c u

su

1

pcn

,

pe l i

x a r

pu

1

p 1e -

-

e

e

a1

-

po co r

1

m

e

o

r

l=

M

r

m u n

n e« c

la

de

do

O 1 ¢m ¢l d o , ho d v c l 1 , de c o r d 1 , p d r dent no

-

n

a1 -

«

o

1

e

C O n d 1n -

.

u

, 1

c o te-

1

Um a m em · A v i z l n h 1 n qa d o 1

dd

p=

pm h e i ro a s -

com

do . all , a m

e

11

-

,

1

o

1 Ju k a v 1 e sta v d¢ n o v o d e r 1 c o m am e a l i n gu a d o 1 h o m e m 1 e sc u t a v a m fi la h o m em r de m A o v c r s u a m i e , p o t Bm . c o m p t c e n d c u 1 c o m o h v e 1h l n h a d e c 11a 1e b M q u e e n 1o u q u e c e c 1 a e d l 1 t o , q w e 1 q u e ' i n ni , P i , m l i m u e c o m n c = o l b m e B q c 1 o e c n a 1 e r a u m a 1 m p c l o 11 t fe it a E1f 1xç1nd1e p o r f i l a r i p e m 1r m e m bo ra m u i t o be m all m i c ! E ! Um 1 bo o m u m n D eu 1 ! Ma 1 b a E a e qu i bo n p= l u m lda d o E m c a r a bo n e c r « B u m ! V n 1 1 ll 1 o bo n d o f1n , 1e v « r i a o m e c a n ï m o f u n c i o m M a ll m po u co e n e l· u V a n il l e n c o . a do s u a m a e c o m ,

l ta r

v o

d

a

V iu

Qu a

o

lh a

Qm ten to u

M

m

n a

-

t

)

a

a re

do p

li a

v=

1e n

o

u m

p or

c r am

i

a11

1r r i t 1 n

1

»

,

dl a

u m

ha

N

E1 cu

·

,

ß c 1 do

m

cm

i

ie Bn

P cr

1

.

n u l

a

Po n t m

f

a w e o b t r Es p 1 1= h n oo n dn ibr a n e q do c e d e a u d o 1= u m a

m

V

,

-

n n co r

de q u e I ¢ = N i n lin 1e

-

-

m

o n

,

-

i n«1nt

to m o u

se

lb e

o

p t i n c i p 1o do pa i ,

-

le 1

-

0

Ni

-

n 1a

n

m

do

o 1

c om = -

"

I Ca ð o 4o 1 m u rm u r a v a sem 1 t e n o s p en A 1 v b e in n o 1 m i i l e n d a 1 m n P 1 E en ! ' C o n » s1o d o 1 1 f l l t a · 1 & n * qu e m de U e = t Bn h 1 v o n u d e d e 1 1 M a 1 i er i v i d a , a te i A n oa a d da ! do t » _ 11 m _ é r , Sï m , m i n h a b e m . o p eim D e 1e j 1 w 1a o _ e c u l o 1e n d = M u de ¢ l « e r a 1 de do 1 i 1 l 1 u 1m q u e o « pa n ca « e , m B o 1p e * p e d r c 1 h e k lr a de a o er n c u t a 1 N i o 1·

11

do

h

_

u

-

co m

S1 u

se

a 1

n

-

do

r

E1e

1l l t o e

1e e n c o m t r a v a

çi

A ¢o r a

dl e

a

1

l 1n

le -

-

n o

m

n

da bo o

i

am

m 1

q n ll o

m

1o

-

-

o

1u a

i

lm

Ev

a

«

ti o

1

m f

av an

-

a t

te e

! ao a

l c u

u

n

m

o

qu

e

b-

i bei r o

o

a 1e

ë d o a o m i l t & Bo i n m d le p o r p 1e t o 1 h i d· 1 r eim m 1 nn m

34 1

Scanned by CamScanner

n

d á we l 1

-

di a n

-

-

te 1

b

a ,

1

q 11 u

1c a s

o r a r


d c d e c a i r d e j o c l h o 1 1 m a s c n v e r Bo n h o u « c , S a b c n d * D¢ m ã o s j u n t a s 1 ó b B e o p e l t o , m u r m u r o u o b1 c r a do pe ll m 1 i n c 1a C o m ô 1o 4 4 a i o o ! E r e p c r l u c o m a n 1 i e d 1 d c , c m t o m m p 1i c a n t e = ! m m lm m Con I o d e t o d o · o s a M 1o 1 d e r e c u m f P a r e c e u 1h c q u e a A l l o se a e l to u dn ec m e n tc d o l o r o s a c s u a v e s c 1i b r 1 v a n a a l t u r a e s c 1 p a Ra v » , s c m i l u m i n a r a s O · n ld * d o p ów e a hor a r n a töm D e ra m d a a go n i a

T

ev e

v on

t=

·

b o c e j a r l o n « a m c n t e , v in i u v ë= = C o n ß l o d o 1 = l l i t o r 1 T u n i o n 1c o u v c 1 ! T u n i o q u e r e 1 d i 1 c r n a d a a V » 1 l l 1 K u c h l r Bn M · · n a su a a l m a u m 1o r r i r o 1 u p l l c a n t c e a gu 1 r d o u V ic m m lh e o s p c n s n m c n t o l h a w ia o m e sm o c u o q u e o d r c u n d a v a R e v B1B o s c i r i o * a c e 1 o 1 , o p 1 d r e d e b a t i n · 1 a i n ú 1e i r c a t o r m c n t a d a a n t a 1m a ¢ e m p i n 11 d a n n p = l q u e l c c u r v a v a e sc e r gu i a , 1 e 1c u d o c Bn c 1i n a n d Dl r k n d o a V a 1 * i l B o l h a r e s f u r t i v o 1 , a v c r s e . i = 1e l a E K a 1 c h l r i n 1 c n 1i u a i n d a m a i o r a n Bú 1 t i a v a o u s c 1c d i m do q u e a n t c 1 T u do d c 1 a p a r e c e u A lo u d e r l i a a n ¢e Su a i n f i l 1r 1 n d o 1 p c n o 1 a c v 1n h 1 1 e È n d m p« r e d a c o m o a de i b G e 1a v a c o m o o m o r u n do d e d ¢ u 1m q u c a c 1 h d e m o r r e r c t » j o c o r a ç i o a i n d a ¢ 1 * i ta di m M o1 A i n da m a b 1 o q u e n t e , q u m d o o s p ¢1 e a s m ï o 1 J* e i k o i l u m Bn · d o a i a n « u e , d 11 1 e t h e q u e lc p o de r ia e n l o u q u c c e r , c ¢h br o l m t e & do r e t n r m e n t o 1 i n o m i n i v e i 1 , 1 d n Bi r u m m en tar m e Ep d h B l 1 o c 1o fr i m c n t o u e n e n u m 1 r v v a a n a m n v e 1 i e t r c = b e c1 co m = ç q , fu r a r o 1 o l h o s c o m o 1 d e dm dl e r e w iu r . c o m c o n tr a o s m , d i i m 1 1B= ¢£ 1 q u e n i o o a m a 1 u o m e l p p q u 1= 1 i ¢u a ç i o . 1 q u l e d O n = = a c e r c o u se Ar A q u êl e n a d 1 t Ëm l u a n a da 1 qu e h l i d i t h c ia c 1u a v n u m 1 a n 1 r e ca a , cn n o O 1 b r a ç o 1 1 c o M s u a c o n 1 c i n c l · p n óp r ï 1 . Te n t a m e m » i o m h u lo a m n c h e g a r a w i n d e c a p a d e p r i 1 Bo n e i r o e 1 c 1 l e n t a r o c o r p o ú m üdo de ·

,

qu a V an i li

l e

cr a

1a cr

a o

N a

Ni 0

fu

0

tev e u m

-

V iu

p 1i d o Ba n p

n

u

o o lril

E

o1

n d o da

o

o

de

t Jc r r o r

d

tou

qu

su r p

em

pe

en a s

p

m o m e n to

m

a r

m a li

fan i

c

a s su s t o u

! Ni

o

fa

e n

qu

o

1e

1m g e m

ch e

e

le

l

cn m

r ei

m a i1

elu

do

q-

a ra

o ,

q

o

to

u a l e

ra m

do

to

m c om o

!

m u r m u r a v a

r ecu a v a

de v a «a r pi

u m a

sc n \

m n

se u l

la ,

1i b 1a · g e .

c o n 1o

n a

,

in l i

n c Ba

em

b o

1

q

an to

u an

do

fu =ir

te n t a v a

a o

a

t a

ca «

11 o

p= -

ir Ta lo u

e

1

1n

do

.

u « e

l t a d le

34 Z

Scanned by CamScanner

1

de

ra m

th e

n

i

o

1o u

be

o

qu


C err

o u

d g1 r r o r c ir a 1 o

o

o s

Sc

m

a

m r

'

u n 1

fu

h a +c

ca m

1

d ú v i da

1

c o m e ço u

br a v a a c o h io , qu e , co r ¢ h o s d c ca d c n t c s

r eco

,

n c io n

d · de d w

n u

n

pen

n 1d

o sa m c n

ên

sm c n t c

a ,

te

De th e

· r e

e ste n

p_

m m

ic

de u

,

a

1e

pedi u c 1Ba r

X A S M U R A L H A S S E ES B O R O A A A O d e sc o n h e c i d o a q u e m c h 1 m a v a m We r n e r e r a u m h o m e m f a t i Ba d o d a l u t a A m a r a c o m p a i x ã o n v i d a o t c · 1r o a 1 o c i e d * d e i , , a l it e r a trw a a r te1 = D o ta do d c m fa la v a c o m a d m 1r i v e 1 · , l i n g u a 1 1 a l e m i o , f r a n c & , i n 1& p c r ¢c i ç a o H i r Bu E im a l e m ã o , t i n h a g u m b áv a r o , m a s , q u a n d o a ce n to i u e r a u s n v a o m a il q , p u ro a ce n to b e r l i n ë 1 G o « = m d e v c r t i r b e m t i n h a c x c t 1e n e m a D c t o d o· t 1 n e ir w i tm r k u c r a o ú n ic o q u e p o d il a pa r ecer c m de s o c Bm r i 1c o de s e Tn u n c i · r D c 1 d e m u i t o 1e m p o , C s c m n o t a s se m o « c q e w n t i a f u n d o q e 1 p r in o l h N u 1u e 1e o m e m h1 s i= u m pe o 1 u m c a n 1 1 ço m o m » i M a li n * tc m i t ic o do q u e , q u a l e p o e t a , i ¢ n o r a v a a B c n 1 o o & m l e c a l ru p i r a ç i o H a v ia m o m e n t o s e m q u c s e t i l a p o r u m l o u c o à p r o c u r a d a q u a d r a t u r a d o d Bc u l o e m c h w c o 1 de l a n gu e h u m a n o O i n im i g o , c o n t r a o q u 1 1 l u t 1 v a t n d m d i i th s o u , n o e p o d ia m e r e c e r t e 1 eiro EB a u m a p d e b e i t l a l id a d e 1 d e m l ç i i e 1 , d c m e n m d e v ï 1 e n g = n o 1 A ú l t t m a1 c o i 1a q u c v i e r a d c 1 t r u i r p o r c o m p l e t o e p w a s e m p 1e 1 a i e u v e r l a d a w i d a , f ô ¢a a e R c c \ 1ç i o d e u m a g e n t e . 1 1e = r i a pn r , do 1c tl p w d d o M a t ar a n tr a n q iill a m e m o rdem P O n , à d 1m d 1 q u c ï c r o s t o h u m a n o , i n c r t c 1 1e t e n o , m = i r f a b o = i n d a 1 d i n o d e de t u do 1 p a r o u br u ^ co m de ^ o a p c 1a r e n te a se = 1B n 1c c m o o u à s u a o b r a t e p n 1¢ n o s Ju l s o u e o 1 e r m a l l 1n ¢in C o m o h o m e m d e v o n n d e q u e e r a . N i o de i x o u r e1e , q u e c x i 1 d a N a 1 p a r ¢ n c 1a 1 c o n d n u o u o m e s m o P o n Ëm , d i l i e n 1 o se u f i d t do r N i o M · »p r a e d i a n t # « ¢m em s e u ¢ o 1h o r u m u e o m c q a n ln r u t m n ad· T a m b & n d n h a u m n q u a l 1d 1 d e m u l 1n r a r a 1 v a o m ed o N i o c o n 11e d 1 o t e m r 1 c o n n o h ii q u e m n u n c a t e n h a m h o u m a d a r q u e e x p e r Bm c n 1n 1 p l r 1 the p e n a o s c a d o r de c a b e ç1 å n e s e n t i m e n t a l pr i nci pal mcnt e V w l l i K a 1 c h i r i n t av n m M a1 cra f 1 f 1 a m n a r = e n u m a pe p 1 q d i 1 q u e o au p l i d o n i o c r a a p c n a 1 a We r n e r t m . Em t o d o o c u o , i l l v e u r e c eb I o c o m «o la m a l m a s a f l m c o m o 1e n a d a d m l e a c o n t e c l l o o u f ó « e at o ca l m a i v l m 5 6 o 1c u a c o n t e ce r p r p o d er l = de m o _ l i l d c n = d c a e r v r o n a d h o 1 u o a 1 N o t r ib u n a l t e 1 « e e to p p p b h t e c o n h e c e s m a Bn 1r e p l d e z a l d v a e em o ra (le u l co m pa n heim

D

·

.

34 3

Scanned by CamScanner


M

) n i o pe n s o u n c m n a v ida n c m n a m o r te f i c i l p a r t i d a Ju 1 t a m c n t c n o d i a c m q u e o d i en te u m a E o v e r e di c t o q u e o c o p r e n d e r m , c c o n t i n u a v a se m d e sc a n i a n a v a n ii o t h e f m u d = r dc l u g a r u m a · 6 p e ça n o t a bu l e ir o In m iT e l O p e n s a m e n t o d e q u c p r o v à v e l m c n ¢c n i o a c a b a r i a a p a r t i d * N a m a n ! \ i d ¢ï d i a 1 e g u i n t c c o m c l co u c o r r i g i n d o m a n ão o det i n h a A a n 1 o 1 a pc r t a dm e n tr e o » d ã o J sn a q u c n o s a ir a b e m i n a \ L V n n t o u se a Jo e 1h o 1 , p e r m a n e c e u m o t e m p o ¡m ö v c l s e n t a d o d h d d H a n a 1 e g u ir e p H c i n m r m u it o ¢a n o a a n da r , m c a u pu D c u l a r I in c l i n a v a u m po u co n r a d i a n t e a p a r t e su p e r i o r do c o r po e b a t i a c o m f ô r qa o c a l c a n l \ m n o c h ã o A t q u a n do o t c m n o c st a v · T r a u tc a v n d o c e m c n t e u m a l co o s sc u s p m 14n d e i x a v a m m a r c a m r l o d Ba i t a l i a n a I x } u c o c o m p 1l c a d n 1 q u e o a j u d a v a a r c f 1c t i r Co m o N i o s c s a b c p o r q u c 1 a c o l m d e l la v c z n i o I a b e m r r o 1 g r o » e lr o s c n t im ç n t o d e i a ¢ r a d áv e 1 de h a v e r c o m c tl d o u m gr a n d e l c v á r i a s v A c s v o l m v a c r e f w i a a p a r t i d a , q u a s e d c 1 1l e o m csm o 1 N i o e n c o n tr a v a 0 r r o , m a s 0 s e n t i m e n t o de 0 t e r c o p r in c ipio S ú b 1t o B d c 1n p a r e c i a c i li do n i o t o m a v a a i n d a m a il o p en o 1o id i a i n e 1p e r 1 d a e t o r t u r a n t e 1 u w g i u t h e d i a n 1e d o e s pir it o u m a 1c r r o q u c 1m e w c n t i a n ii o l e r i a o f a t o d e c i t u aq u J o g an d f i ó d d l d d i i d i a v o r da m o rte a c x ecu ç o c e a o a u = , o n par a p r p ïn c v i t i v e l p a r a t o do c o n d e n a d o 1 a

1

t a lv ez n

Jo « a \ a

m en

ão

o -

m

-

t a lm

.

,

.

,

Ni

!

d ia c o m f r ia m e n t e n d = c o m q u e Jo B 1 v a 1 t e n t a q a A = lm , o i n t e i r a r ¢ e d a s u a 1 i t u = çi o i n 1 o l û v e l e p a v o r o s a a t c e l a , t e n t 1 n d o c o n h e c e r Th e t o d o 1 o s p o r m e n c n o u = o 1 q u e fa l t a v a m p a r a a c x e c u ç i o 1 p in t o u * p r o x i m d 1 m e n t e o q u ad r o e x a t o da m e s m a c x c c u çi o , c e rg u e u o s o m bm 1 fa l o u i le c o m o E dl i n m a u m a m c i E d M d i ! 1 f t i l on de o o u r a = u e a 1 m m a o o o u a r p qu e« ¢* a 0 p a qp o r Z E c n ei c e u n i l e u m s e n t im e n t o R e a l m e n t e , n i o 1 e n l ia p a v o r 1lesr i 1 ! o d e u m a i n f 1 n i 1n e c o r 1 j m q u a l e o po 1to _ d o ï Ji n i o p r o v o c a v a e O er r o l q u e n o c h e s a r a a sc r f a l a r · e 1u v o « a l t a d e A s o r a a q u êl e rr o d e # å 1 t o n e m Br r i a ç i o e fe k o o c o l i n b o a c i n1uv el 1 p a r e c 11 1 m c m o 1 p m d u d r a li d \ t u 1 m o r e r o e i c u v a o e e i J a m o u = w B q q qu e tr a z a v o lta de u m do d e r e p en te , v iv o 1 1al b o 1 d e o m br u 1 e to m o u o o M a s d e 1 ú b l ro de u p u ll o çi o b a t i a c o m p u 1 · d 1 m e n t e g o l p e a r c p c ¢l d o 1 t r anqi i l o1 c l l u a l 1 , C o m o u m n o v lço d o . o u co m 1o n o r a , u m a fm d i ¢ 1h e l h ca r a r a n o s 1 f d 1 a l o a o l 1« e 1 i o l e r r o o e c a a tc n ç o a e p 1 1 , i d 1 w e 1 e ß Ha , de e r m Po r q u c t e n h o u m a 1 e n n e¥ m e m e e d a d« Si m , d e l ib e r d a d e P ç i o de d h i m p r e 1 1i o 1 n i o O lh o a s p u e e 1 c t e n o = q u e n i o el k e d 1 e e m v e z e 1 a ¢ l i o o e r n a B m v r e c e x k E 1 n tû m e em p r h i o 1 1 c * b a s1 c 1 E

co m

o

a

,

m

il s

po

m esm a

q

r

a

t e n çi o c

rc

po

o n ec n

n

m

.

,

·

344

Scanned by CamScanner


de r u

l a ir

de

o u

cel a

ó

o n

W

de 1!

¢i -

e

-

d do

do

en te m

t ôda

a

1e r * B 1 1o 1 a Hn · le 1 Su a 1 m i o 1 p u « e a r 1 fe n ôm e n o , p m Par e cia n h e c idn O m e n t o l= fi t a n d o c a d a v c z m a l l v i br 1 n t e t h e q u e c m s u a c a b e ça s c a t h f e q u er ia m l i n gu a s d e o s o 1 q u e f u B1r d o c & e b r o p u a a 1o h a o n æ l o n g i n q u o , a i n d a e s c u Ro P o r n m , b r o t a r a m a s c h a m a s e o h n r Bt o n t r ee i l u m i n o u d e v i v a a

·

-

e

d u r a n te o s do i1 ú l tim o 1 V o l t a v a U 1e , I e 1 d m 1 a s u a a n o s d n a pa re cer a cm ïn e r e n ça d a m o n e fCo in d¢ o m E c r a m a il q u e j u f u v c n ¢u d c d l uci dcz ù n t h a o s d m o s m c n c e dc e s p ir i t o qu c e le v a o o s w m a a lto 1 da _ a ¢ o , We r n c r v i u de r e p e n t e a v i da c a m o r t e . c d l e i 1 h i & æ 1 o W m a * n m j c m d e d 1 q u e e e 1 p e t Dc u 1o o c h o c o u p da i t o c o m o o a o de u m a e 1p a d· r ôb r e o 1n h o u m V l a p o r u m l a d o a v i d i , p o r o u 1r o · m o t i e m o n ta n h a m a il = \n d c o m o d o b m a r e s p r o ' i n d o · 1 b r l l h a n t c B c bt l o s 1 c o n f u n d i o s a dk i n n u m a 1 ó e x ¢e n 1 o 1n & n \ t a d i ss e le n ta á c u ïo : M a i , qu e i 1 1o ? Q u e d i v i n o c w O

m e n

v a

so

-

qu

e

o

a

t_

n ta r a

te

h

-

in

to u l c

m

lu

n

-

n tc

e

1c

¢dn

a

l iz n

co m o

u

el

a s m u r a l ha 1 1 o t » p a ço d o Sc r Su p r e m o E d c 1 m o r o n a n do d M t l u w r ¢T a v o u l ó e h c a o w u o w u c o tem p o<p e a 1 1 q po t v u = q u e 1 ha n d_ n a s p r o f 1m d m a i o r e s d· a v im N i o ¢e n 1o 11 en 1 d n o t o o E · v l a m tem w n i o ac h= v a o & , q u c H * , co m o n o a M p a la d h d 1 ¢ ti o ô l o m o t a a = e m 1 o c m n 1u la « m , i d i d i th f n u n am e A r c o 1s a * p c o u e n m 1 Bm u n u e m * q u e t d ß * ao o B h H a ¢» a m t n de h v A e1 p p 1 l i 1ôd d b l o o c a M e m 1 o o s qu e re e q u e a c o n 1e c e be l ez a f l d l d e m 1 B i e e a e e i B w v 1 e 1 a l a 1 n f t e 1 1r e · o fo l p1r a a a 1 en te l W C o m u m m o r pi m e n t o i n -

d ia

-

n ¢e

.

r

,

-

1

Bó m

-

,

e

-

-

-

,

n em

1a

1

o

n

u

1h o

p o n B11e

.

u e le

n u n ca

-

a so r a , n 1q n o s c o m o UF r e e « o 1 d o n 1p Mc Bo e d a m o e ll u m in 1 d t 1 o · om en 1 u v m u m a i pecto o n te 1e u i d d i c d m Ð e 1 o e1 e t a 11 p o to b elea e eEr =Ul a u 1 d h u m a n a de q u e i a n n n a o Jth e p -

1i o

n u n ca

qu

n e m

u

c _ em d i o i o he1 u ç d eiM e l o s Meu

e ,

e n

-

as

s e l o 1 a w im c m qu e d n tih elu pM o s p r a n t o 1 a f 1l v o a B ! am i

1l a m

345

Scanned by CamScanner

W

a1

s an i o 1

n

n a1

o

a

B1


W c m c r s c = 1o r r i r 1 p e n l c n d o a s 1 1a a t i t u d e a q u e l a 11 r i m c i r 1 Bm V o l t o u a s c r o p r ê1 o q u c s o f r e c m s u a a lta n c ir a e im po n en te it a c e l a i q u e se a bo d c v c r c o n s t a n 1c m e n t e } a p o n t a n d o d o Sc n t o \ 1 w , s c m q u c o s c \ \ c o r p o Po 1t i go 1 o lh a r i n q u is ido r as m il l e O lh o u a s pdo c o s tu m e a c «r a d c 1 c o m r i ¢i d · 11 m d bi e doc e 1 q u e n u n c a tiv e r a E a c o n l e c e t 1 o u t r a c o i1 a ch o ro u q u e J= m a i l a c o n t r c m h l c u l q u c r i d m c a m a n 1d a s : n 1u r m u r o u l áw i 1 c r tc n do a m a m M e u s q u e rido s c a m a r a d s ! Q u e m i « e r i o a o c a m i n h o s e s u 1r a , p a r a p a r a a r d o s e n d m e n l o d a 1l b c r d a d e a l t Bv a e s c m l i m i t e s a c i t a c o m l r e p · ç i o a p a i x o n a d a e e n te m ec ida r N i o T e r i 1 v e r d a d e i r a p e n a d e se l l s c o m & sa M · o n h e ir o s O u s u M 1á g r Bm m o c u l t a r i a m a l g u m a c o i s a a i n d a m a i o r 1 m a i l a p · t= o n a d a Se u c o r = ç i o 1 q u c d e r c & n t c r c 1 s u s c 1t a r a c r c n o r i r = , i g n tm v a o W c m c r c h o r a v a c m u rm u r a v a M e u l q u c r i do a c o m p a n h e i r o 1 M e u s q u c r Bd o 1 c o m ,

p an h cir n cm

o 1

!

E

-

J

o s

h

-

ho m

cc

u

ido

e m

n c m

W

o

qu

c m

fr i o

c r

e

ho rav da 11

c

a

cam ar a

o s

*

e

lm

io rr

c

ia

a tr a v

d e m esm c d p d c o e i 1u

n cm

n c lr o

,

dm

1

o

,

o

lc

n

in

l á. Ru

,

ém

te ria

n r c

X 1 L EV

A r e u n

lh an u t

&

id

o s

Be a

de

n u m

w

u m a

ham

bir

p ar

a

o s

ca .

de

c o m

p a r t im

a

ab a n

do n ad

a

o s

,

M

en tn o u

=

o

cin c o

de

,

-

de

v o r

pa

u co

po

la de

m

« 1 , 1 v o L de q u d e 1 a g r 1 d áv e 1 q u e

e n -

e

a

la n ço u e m 1i 1

se se n

d

fo r · e n a do s bo ba d a d o , l d 1 i t a 1 r e le g m

co n

teto

m n c

i o io

r ev e la w e

d

am

o u

1B

-

En W

-

n

hava

t r e ta n t o

.

o u

,

1

do« fa la v im p u l 1l w o r epeda com o

la v a n

i

o

am

e m u

v a m

à

v

qu

po r

on a

n a t

e

se

m o v

it o d e v

ter m

-

da

im

m

u

Q 1h a r a m « e

a co n t-

se

M n to

,

a n u e1 1

co m o

i gu d

E

a n

fi c in

o

11 m

T

1u

1h e 1 l i c e n ç a p a r a c o n v e n a r T án i 1 K o v a l t c h u k fo i a ú n i c a q u e O1 o u l r o 1 a per ta v am o c o n c ed id a

-

n

tes

n

D O S A O SU P L I C I O

e

in ar i« o

u

1o

1

tade

!-

en

co1

hu to

m a

ian

de

o u

-

do B ha v

t a d e p a r t i c \ 1l a r

l o ¢ o . Da i o 1 fr ia 1

a o 1 o u

ñ

1t a v

1w

1

a

a m

du a s v 1 1 e t od o1 ¢o r n 1 a ç i o s e a dh i a m t id o n e l a p a r t e

p

n o ta v a m

m a n eir a

m

e

u ¡ 11

n o s

n h ·

o u 1r o 1

ltit a n te , d ëi e 1 a s p « 1a v r a 1 q u c a c a b a v a d e p r o n u n c iu 1 o u m a fr a t e c o m e ç a d a , Ju l g a n d o h 1 v I= d i t o A p e r t a v a m o s o lh o 1 , e x a m i n a n d o o s o b jc to 1

a

ga r

1

o u

u m a

m u

34 6

Scanned by CamScanner

u m a

1

N

,

m

lto

a

p r e 11 1 d a

-

Àl

v

·

z er

1a

u m


fa m ilia r c

a

r e

a

pe

n te

,

sc m

lgu

Pi d=ment e n

i

o

o

n o

pa se

u

m

1

a i 1i

hc ir o

n

co

1

Só V bo

m

ta v am

f q Bo s in i o d e c o 1tu m e c o m

li le

l

d im

c

f ó w e m m i o p «» 1 a o 1 q u 1 i 1 , d c f t * r 1i 1 n c Ba , V i r a v a n 1 se c o m a r r a n ca r a o s óc u lo s d P o r ém a 1 r d à t r e 1 u m o se o s tiv eg c h a 1n a o M ús f i a e T n i a t in h a m a s fa c a c a s o r e l h a s e m m o p o u c o p i 1i d o 1 r e c o b r o u s c l o b o , mos t r andc1e c o

c m

Q

h e c ê Im

r ec o n

tc

u c

co m o

sc

M e s m o c n 1r c o s s c u 1 We r n e r p cr t i t i n h a q u a l q u er c o l l a d e 1e r r v e l d v o z b a ix a = M ú d 1 1 c o m p r o f u n d a a n 1 ï e da e 1 11 r e d r o m ü e , M ú s s l a ? Se r pt» si v e l q u c t e n h 1 c

ba

m a v a

a

a

t e n çi o

de

to

do

r

fa la r lh c

l h a v a We r n c r d e l o n g c 1 c o m o s e n i o o d v e s s e r e c c e E m 1e = u 1d a , b a i x o u o s o l h o s n h c c id o Q u e l m r I 1 1o n i o V u il l 1 q u e 11 so n o s t e u s c a b c 1o 1 E p r e c i1o d o m i n a r a e ! é n a da l ir m i o L o go c st n r i t u do a c a b a d o V a s a i l i g u a r d o u 1 i l ën c i o E q u m d o J1 s e M 1a s u p o r q u e n i o d e u u m n r e s p o 1 ¢a m r d a , n 1d= , r e 1 p o n d c r ia n a d a , a b 1 o 1u t a n 1 c n t e der o tú m u lo l e t a r d i a 1 t c n i v e l m c n t e l o n =i n q u n , c o m o d e v e i n t e r r o g a d o 1o n g a m c n t c M a s s c n ão t e n h o n a d a t E u r e i d o m i n a r m e ! V

a m

E

re

ili

o

pedu

i d o m in a r m c l ep o u e c o m a q u il o ! & u m r a p a de v a l o r ! Bem be m , M a s q u a n d ö c r u z o u o o lh a r c o m o a p a s a d o e 1 tr i c o d e . ' d M d i i e o n e t n m m t e a l a e n n tar u m a a n ¢ú « i a f u g a z a o se n ti u n i f d l 1 D a ë n e a o l h e e a o E 1 n u m t o m d e i n 1i n i 1a t c m u r a 1 d i h t t h e O u v h t e , V a i 1i l i ? G o « o m u i t o de d de u u m a E u t a m b m , e u t a m b m g o o m u l t o d e t B1 h t i b l e n e l i n g u a q u e s e m o v a ¢r a a o _ sm n do c o m Sú b i t o 1 M ú 1 1i a t o m o u o b r 1 ç o d e We r n e r e 1 m br o , o u f Bi r p 1 c o m o u m a a t r i z n o ce a 1r o 1 o l e u ' l F i ! t W e r n e r ? d ! e i e a u e e m t 1 Cû m o Qu e 1 1o , 1N u n c a d i 1 » e 1 r e i 1 1o = n i n B u m I E p o r q u e t e n 1 u n 1 r o 1* o 1i o r a d i a n t e Eu

1e

WCr n e r

e

u

v o =

o

1

ten 1

a s p a l a v t a 1 , We r n e r r e ca l ca n d o I fó r ç a a m i o d a j c o m ! N i m o o = Si n i a g o r a p r e d i o d i z e r a n ï n Bu m d ir m i o 1 ! n h a , m a 1 a m o a p= lx o n a a m e n t e m e u 1 ten bo Tudo n a d e o s d o i 1 o = r m, i l u m i n a n do l e En c o n d le 1 c o m o c m p a l id e c c m t ôd u a s ]u z e 1 a n t e gu i u c m r õm o f u g i d v o d o r e l ám p a g o Si m 1 We r n e r M ú ia d i· Si m Si m M ú w i e n re l p o n de u S [m

E

co m o

a to r

u m

qu

e

-

,

347

Scanned by CamScanner

a

pe r t o

qu e

1

se ex t o

fu l l

u

eu

b

·

o r


H a w ia m v c

lm

n .

e

m c

pa

1

pt r

sc m

p «e

r a

d ir i g i u

,

co m

0

1

c o ll a

u m a

o

ápu

r

p-

=

se

do

e n

pa

o 1

d la n æ r S& d o

cin

lho s

r a

in 1bal* de 1 g 1¢o u m

¢x 1_

a

c

v a m

W e m

.

C h e i a de f e l l c u f o 1 T i n t a K ¢w a l 1c l 1u k q u e m l l e a r e g u r a v a S& l i o ch o r a n do c , q u a l e d e o r = u 1h o m a t c n 1a , v Bo l c n t a m c n t e p el· m a n ga n tE m Ch o r o po r c a u sa d le , a t o E_ 1 t a m e 1 We r n c r l e f« d n 1t ic a ! p me 1 e r , Si r t e m a M u e l l e r T p e r =u n t o u W S r d o l r a n z i u a s r o b r a n c e 1h u 1 m e l o c o n f u 1 o Fr i r , W c m e r B c u c h o u c o n v e n c id o d e q m m a l cm n a co m u n hi o e r c a n i ma n T o dt» En m r a j a n d a m l ido u n s co m o s o u 1r o h v o l t a v a m p o u c o a p o u c o a ac r o q u e 1 e m r c o l N i o o n o u v a m 1 p o n £m 1 e Ju l g a w m q u e p sem pr e D e r e p e n t e , W e m « d e i x o u d e r i r , d i z e n d o a Sh l o , m esm o s M

·

as

,

-

.

it a

m u

N ór

i e da d e

w r

1a

Tc1

9

Co

p ¢e

h ia m

m

os

qu

N 1 q u e le

Fo _

a t

n

a

ho*

a o

m

q

Ni n ß u e

p

c mu 1 a

tu

Z

n

N

o

fu

m

a

&n a l

i

r ar

m u

1

o

p l l «m

re

1 a t i 1 fe

S¢ r = i o

ida

v a m

qu

e

n o s se

co

i t o a m áv e co m d u a n e o u pw a a e q u e tu d o s e d e i e

n 1b i r

a

l-

par

it o

-

a o s

1

i

m a

e_

-

àticn

m e n te

e

au to m

! e

de

e tn

qu

la v a

-

o s

11

m

m

n ro

a

à

= m

m u

hu m t ec ia

ca o 1

co n v

,

l h e 1

1

d it

·

?

e r

e

M

1

We r n e r

a

in dic

n

do

V

·

ilï

e c i a im ó w l

Co E

t i

-

o

io

de 1 1

en

er =

a co n

V a1 qu

,

po r

u e

S

1

e

cm

11 i m

o

m o m e n to

th

1en

Er a -

.

m

pr

ee n

do 1

Eu r T n ia Eu al

Ch-

rel

S& Bl o

1u

M

de u

po

1

e

m

idi

1

m en e a n

co m

t 1 n n b& n

-

l

m úm

v m

be m ld a e

do

a

l

Eu l B e i

o

p i d a d e u lh e 1 i i n 1l nu an d1 e p e l o 1 1 $ o , l f E m di f i c i l 1 di l l , q u e « e e r t l C o r p 1r m u w pu r i im u la n t e c m a o v c n to l u m v c 1u o l e v e i i p r m a v er a A n oit e l e f u n d i a a n e l pe 1 c a n t a v a n a s Pe q u c v i va * c a ia m g o 1a 1 d e i ¢ u 1 , a p c r 1 e gu . , ia m c o m p o n d o c m c o n ju n t o e a o «a ï r c a n çã o v i lh o e a P o & m 1 s c u m a d e l a 1 c a i a 1n a i 1 l e n t a o u m a i l r á p l d a 1 m d o i e b a r a lh a v a n m a d e & e b a r u l h e i r a 1 n u m a A n Em m o ida . b i d ô ô l t 1 n e r a a a t u m a a a d e , 1 e n o v o g p q , a c a n $i o a dm Sö b r e a . 1 m u r m u r a v a p r im a v e r i l , r i m l c a e , m i ls d a f o r a l a a , d m n s u l a 1 e o p M l d o r r s 1a l to q u c o s m u m dw p ] u z c 1 e l ét r i c a s su a v e m e n te

ao

n o

r o 1 co

1

c orta n

a

do

-

r

o

a

.

·

.

.

34 8

Scanned by CamScanner


Si r 1 l o a le n

to

-

c

c o m o

,

c

W

cm

fr H

o

p

1t M

m

c n o

in

de -

-

do bar

d e p o i1

c

do 1

pul m

c o n t e 1 ?¢

o

1i o

a r

m

m u

il o l

a

pr im

ia

r

qu

a v er a

e

qu

o

e

tem c

hel

bo

po

n

it o B

r

I

gu

n 1o u

a

.

o1

d

ess c

pr o '

Só d c 1 d c o n t e m ! c o m er i a e 1o 11 r c 1 p o n d c r 1 m th e c o m H o u v e m u i r o s d i u d e fr i o a 1 pó1 o u ó c a r r u a gc m 1 t o m a v a m ch esa v a m n a s a s às u m a c $ a ia m o n de o r d 1a v a a s pw a a po r ti E m r r d o r de c a d a c a r r o m o v i a m « e f l ¢ u r a 1 c n m de O 1 c a r c o s d e » c u s c a v a l o 1 r e s s o n v a m c o m f ó r <a D e v ez

l ant er n· m

e x 1 1o n

c 1c o

E

U as

lv

r

1e

c r

i n 1d e

du

Go lo r i n

a n i n u Li r c s c o _ v n m n n n ev e d u m 1o l d a d o Q u a n o We r n c r a e c u r v o u p a r i e n t r a r n o . , d i = e , n u m a l i n gu a ge m \ a g 1 I A i d e n t r o c 1 & u m o u t r o q u c m l c o m o 1 1e n h o r c 1 W cm « a ch o u a q u il o e 1 qu i 1i t o Qu e m v = l 1 p B r a o n d e r A h ! 1i m ! U m o u t r o 1 Q u e m á ? O m l d a d n Ru a n 1o u 1 i l h c i n C o m e ¢c i 1o 1 n u m c a n t o e s c u r o l ó sc \ u a n wwt o a v a t o p c { 1u c n o 1 l m U m ôlh o qr e 11 c o m v u a * b « r t o b r i l h o u a o d a r i o o b l i q u o d a 1a n t c m a A o s c n t a p l e , We r n c r deu co m o P n h e o o J P c r di o c a m a d· ! ha 1 o N Bo r « i p o n Só q s c p ó1 e m o l d m s so m o u a n o . cm m a u om em p

c m

qu

an

co n m

t

=

o

n

# ie 1

d a e · t & o ft

e

»

-

e

Fer

ir

ro u

n a co m

a

a t

,

a

Qu P el o -

-

a m

-

u a v a

N i

o

v oz

-

co m

·

e

e t o n

a

c h e 11 o

m

1i l

-

-

a

n

t 1d o

o

co m

-

m

m

f* c 1 1 r o u b a r di n h e ir o W em « ¢n n a m 1 i o m o l e A p er t o u = 1a n 1o n r e ¢1

·

a

Ed o n

d

-

1

&

n

n o

ro u

o

W

r

-

itu

u

de

n o lro

a

m

i

o

&

1 ¬c 1 1 e » d c n t e 1 ai ä l n h d n a e o 1 p o r d e q t m n d ê 1a i c u 1o 1 t m m c 1 d o 1 1e m e 1 p a ço c o m u m d e 1n i d a d % Um e m o lh a d o ,

349

Scanned by CamScanner

cn co n .

-

S

por

m o

er o

q

n

do

a n 1o n

i

de

1h d

d ¢n

,

m c u

o

o on

ê1

Ni o d fa c e a de e« _ o w d h l De o r a 1 1a r i = n n da d d = u al p ar a r 1n h m n T r v ar a m r el n o de n o m 1 i m u l t * n e a n 1 e n t e 1ð b n e d o l l r i d i c u S e « ú p ld o 1 1 a d d 1 s de ta lh e s

pa r

es _ n

i da

er

v o c

o c£

lo m

in d

n o

l

co n i

-

¢m

Am b

m

A

.

m

o s

W CB U mme E F u l a n o de T a l Eu s o n l a m a n A n t e s de du a l h _ u n ca n a

¢

p

o


Wc r n e r l a n ç a v a l h c d e c o n t i n u o M a r o a r f r e 1c o c v i v o h á l B1o a l ho c t a b a c o b a r a t o n o r o 1t o u m d c n 1r o d a q u e l e c a i x o m ó v e l a p r e fc n ó v a p c 1u ! c se n t ia O C a ia i i n t e n s a d o q u e fo r a 1e n ç a d a & im a v c r a , a in d a m a l h v b e s p a r e c i a v o l t a r Em c e r t o s p a r a a d i r e i t a e p a r a a e sq u e r d a gir a n do c m h a m a i m pr e sa o d e m o m e n t o s, o s p r h i o n c ir o s r i n A M n d p ï o , a l u z a z u 1a d a ó s c Ru l d m t õ mu o d e u m po n t o d h a s c o r t i n a r c e m da r D e r e pe n te e l e t r i c i da d e d e s l i z a v a e n t r e a s c P o r 1 s e fa t o c o n c l u ir a m o s e sc u r a s fi tu d o h l

l dado

m o

se n t a

qo

do de

fr

c m

en te

a

·

,

n u m a

i

m

r a v o

ta

,

m

.

a

er d a ci dade ¢ l u d n m a o v a n o u d e u D m a n o , c qu q v a m p e r t o j i d a c « a çi o de S l l à c e n n o v t m c b r u 1 c a 1 o j o e l h o d o b r a d o c v i v o d e We r n c r r o ç a v a a m g i j o e l h o d o b r a d o c v i w d o s o l d a d o ,r c c r a d i f i c i l a c r e d i t a r n a p r o x m l d a d e d o m p 1i d o l a ru o n 1 d e r e p e n t e n to u Pa r a o n de v a m o s 1 w A t r e p 1d = ç i o c o n t i n u a c p r o l o n g a d a d a m m b r i a c a r r u a g e m d a v a l h e 1 c n i gc n s c n iiu w a 1 WCr n e r r e w n d e u th e e a p e r t o u c o m m a h f ô n p a m i o d n a m i v e h e e n te De l e j o s d e d i z e r p i l l e st ôn i o p a r t i c 11l d l l d o c e s àq u e l e p o b r e h o m e m i n h o m e l o a o r m e c o 1 a q u e m j á a m a v a n o m u n do m a i r d o q u e a n i n g u ém C r e i o q u e n äo e s t b b e m se n t a d o a i M c u b o m a m i go v

iaja

n t es

C hega

qu

ha v iam

e

tc

para

l

a n so n

m

che

pado

ao s

a w

r

ex

tr em o s

im

per m a n

ece u

c ala

do

O br i ga d o Est o u be m W Si m r e po n deu qu

ba i-

1=u

e

a

E

tu

e m ¢r

m

te m p o

1

ta m

1

co m

b

m u

d e po i1 r « P m V s e r e n fo r c a d o b i l o i n e 1p e r a d o

i n do

fa l· d o m B c 1 t o e l e g a n t e e d e 1 e n v o l t o . c o m o s e ¢l ï th l l r e i e e M i l ú d a u e e u s m r a r a u u m i Rm ï a t t c 1 c p g m a p q q g p m a s t e r r i v e l m e n t e p * n de go r i n d · = o u 1a i u o n T e n s m u l he r Z M u lh r ! Eu ? N o 1 sq t t 1 ó ! Eu a m bi m Po r m o m e n t o 1 We r n e r o me ç a v a a 1 e n t i r v e r t i Bc 1u pa Co ba r d u a e o s a i o 1 c i a th e q u e c a m : n h a v a m p a r a u m a f e l ta q 1 i h i E b d 1i i U n am a m e i n 1a m pr e i 1 o m o ra pr a 1 q u e ia m p a r a o su p c o l 1 v a a m e n t d od se c e a c o 1 ú r e s u a v a m i e o m o a da a n = 1 t a p g 1 A r e a l i d a de s e e n n b r i a B = v a d e l o u c u r a , e o r d i n á r i a q u e 1a a c o A t e c e r a v i d a i e n ¢c n d r a v a f a n t a m 1a 1 a m o r t e l ' i n d l n d c Þ se c o m d i s t e We r n e r c o m C h c ga m t n : c u r l t » id a d c a f & s e 11 e e c n a v = c o m o r 1 e m b a n de C q u a n do 0 ca r r o par o u 1 S a l t o u c o m f 1 d l ld a d e a o l o l a v a 1 R e 1 11 1i a 1 e m f * 1= N o acont eci a o m e 1 m o a I a m o n n u m a , d d l a n o n c « e a d A u c g e a v r a 1e = u m apar ênci a g m p g p 1 r o d a a l c1 , m a a c e d i a 1 e m d i ß n 1 1d a d e M Bu l o , = po r t in h o la , a à i n t c r v e n ç i o d o p r l m e 1r o s o l d a d o Ë 1e a d e r 1a m a i 1 d o q u e a B a r r a v = 1

T

de u bou

ev e

u m

e qa

,

·

-

-

3 50

Scanned by CamScanner

·


n i o c ô p de sc e

r a

pr ed

ro

c m

p n e Ra r

m u

i 1o

e s f ór

$o p a r a

a r r a n c

á 1o

Po r

t lm

.

in h a r B a n d e lr m 1 n o ha v ia p c lu c a sa s C o m o se m pr e d u n m te 1 n o i tc 1 = e 1ta i o es t a v a e sc u r a O 1 t r c 1u d e p æ d c 1c r t a c 1 i l c n c l o 1 a ç , s a gc ir o 1 h a v i = m p a n a d o J; ¢ 1 p a r a o t r e m q u c a g u a r d a v a o s pr B1ï n e 1r o 1 1 n i o f 1 z l 1 f a l t a 1u t n e m A p o d c r o u s c d e We r n e r u m a = lt a çi o d n ¢d a i N i o t i n h a m ëd o 1 n i o s e n t i a a n g ú r d a M a s a b o r r e c i 1 1 c , e t o W n u m t ¢d l o s c m Ih c d · v a v o n t a d e d e n o m e , p e 11 d o , fa t lga n tc , q u c l a ir pa r a q u al u e r l a o u d e s c d e i ¢a r p o r = l l , Be c h a n d o w o l h o s q & t t r o \ 1 s c c b o c e j o u 1 l 1o , v r i a r v & e 1 t& o m !o Se : ó 1 W c m , e x tc n u ad o T 1l m r n 1 m » i1 d e p r e « a l a m o n c o n t in u o u c m · i li n d o c c st r c m c c e u Q u 1 n do n s c o n d c n a d n n p a r 1 a r a m & l a p l 1 t a f a r o de a d m d e 1ol dad o p a r a d i r i g 1r s c n o s v a g õ c 1 u a s e s e m 1u = 1 Wc r n e r cn c q t r o u s c a o l a d o d e S& l i o G o l o v i n E 1 t e a 1 · i n a 1n u u m a c o 1= c o m a m i o e p öw e a f a l a r Se u c o m p a n h e i r o n i n c o m p r e e n d e u b e m a n i n " l se r a l â m p a da " O r e s t o d a fr a « pa avr a p e r d e u sc n o b o c e To l n g u i d o e 1u = o Com o B p e u n t o u We r n e r , b o c e j · n n l a m b A 1 m pa d 1 n pa da i fo A cham a ó n d l i Be m Db 1 e Sh i o W c m c r v o l to u c D c ta t o , c r a \ O 1 v i dr o 1 e s t a v a m c i n t e ir a m e n t e e n c p e c id o 1 S 1m 1 c pr e D c ¢ qe p c n t c 1 U O U ' C m c i m p o r t a q u c a 1á m p a d a ja " í u 1i = e m s c o u n i o co m Sf r = l o d v e r a s e m d ü v i d 1 a m e s m a i da a 11 n ç D u 1 m r i p i d o o lh a r n Wc r n e r v o l to u o r o sto a r a t o o u r o p T o do r c a m l n h ïn c id e n t « a t á o 1c m 56 len e d d E d e s e r i n u c o n u z o u r e c c u a s f in w (r a \ n u co m q 1 C * 1u 1 m n a p 1= t = f o r n a a e d o b r o u o s Jo e l h o s t o do o p i t o d o A ¢r o u x a r a m l h c * s n o s br a ço 1 d o 1 a o ld 1 d t m c o m o a r de u m b ¬be d o E , a t a d a p e l {» e o l d 1 d t » 1 o s b 1t o 1 d e s u a s b o n i [ = m r a n Com m u d i ï i c u 1 . M =s c m 1i ï ên d o . l e n do c o n t r a o 1 o l o e r 1u e r a m n o a o v a Bi o V a 11 i l l i r i n c a m i n h a v a s c m 1 po i o + i m i t a n d o 1 A p ch e « ar a o = tm e n t c m e n te o s a to 1 do 1 I c u L d do v a l i o , r e u m = u 1 r d a s c = u r o u n p e 1o ]q pa r E V = 1 1 Ul p d « 1e a t r e m e r v i o 1c n t a m c n t c e 1 o l t o u u m = i 1 o t en t i lo p e n e t r a n t e 1 r e t r e l Bn d o o 1 o l d 1 d o cam

,

.

V t le V l = fr lo 1

l li !

Qu

c

ten s

1

n

r

su

n

W

to u

m

ner

,

p ¢ e d p Bm

dl »

*e

par a ca

a a l i 1i

O l

u ar

p

d11

r m a n eec \ 1 ca

c o n tr a r ia

do ,

11 d o 1 a

ru t o 3 51

Scanned by CamScanner

aa c u

m -

d id o o

1

u m a

ex

v

p l im

o u

u

o u

tr a

pm


1

-

-

Qu p i ta

n

do

E u q u e r i a n 1« c n t A 1o 1 e l c Vm v m l i , c u t c 1 p o Bo B1 t o m a r o b m ç o d o s c u

-

m a

d in

-

e

ca m ar a

W

cm

da,

cr

.

le

m a s

n

o

u

l

il

a to

cu 1 W cm cr V a i al l l 1 l o u c u ó JB 1 e i i N ä o m c t o q u m ! q u e m i r 1 r c n1ands c a u m i E s c m d e ix a r d e u c m c r , e n t r o u n o v a 1 o 1 v o z ba lm , 1¢1u c m We r n c r nc l i nou e p a r a M ú « l a c ca n to i l i c o m o 1 o l 11o s m n d o V m 1c f C_ v al Ji c « i m o r t o M ú s s 1a , b B i x i n h o ! n dc u Na l n ew W cm « 1 c x k e n m a n e r de t· to ! m c , r c 1N o 1c l . M ú 11 la 1 m n s « e i o q u e n i o ! W c m c r 1 c m r o m g r a v e c pe m t l m Par c 1n o 11c n 1 a v a c u ! Sa t r i p o r c a u s a d d c , n o c 1 d Bv e r c t a m c q u e \ h j a v a Ju n i o a u m m or te a pa ra T a lv e z a i n da E u n o 1e 1, M ú » l a Pa r a m im , C o m o t e m o Já n o e x l « l r / p a r a n i n g u ¢m = l u n s -

.

.

.

-

.

-

-

.

-

-

.

·

-

.

·

-

.

p

R

¢

N

t m

A

r

-

Ou

u

,

io

1

¢a c e 1 d e M d 1

,

e u m

Ex i d u p 1 r 1 d , W Sl m m a r · g o r a ! o r u m o r à w i u re

e

po 1

.

.

u co er

n en

¢

o

·

p i 11d a 1 , 1n l l u iu r

l1 do

-

te o qu e a co m

v =

ß

o

ce

C ï gn n f ór p

M lr h h 1 o b = 1c n d o c o m de t e v e e o

.

o

.

1

fr a ¢o en » , o s e n c u 1p in d o , 1 a n q o u = v B1 m e m t ö m D e t = c öe r d· 1 ba t a 1 ! N i o h a m a l l u Ra r eu p a t a o so l d a d \ D m raiv a ca e com Je i t o d e v i a j w a F o n t a d e i * e n i a i c u En fo r c a m e 1 q u 1 m l ant er na A h ! ¢i l h m c o n t Bg o n ão 1 E l 1 t a ! n t A 1 e n tr a m e o « n 4 de u m o j Qu e ¢1n e n i o ! w i Ui , n h a 1 do b b i e o e a De r epen re 1 a x ou a ca R . e « l co u o w h N 1d d d d b d d o 1 1 m o e n 1 s n e n · u 1 a e s a o 1 c a ü «n r a o s o u o e 1o 1 = pa h M d 1 d1 ¢ j · u m o 1 1u o , « m g em 1 u m w e ba r ba * o s o 1h o 1 n l t m a n o o t o l o a s m ii o ex c m n u , ba e A h ! 1e n h o r e s ! Va r n o d ! B 1 i ! 1 o m a r o d a b e e n p « r o , t « e n d d m1 h e 1 m i o D e p o * 1 , Se n 1o n e e m t ¢e n l e · W 1 à æ n o p t 1 c o çn R ô h o m p u 1 .

.

.

·

.

.

·

.

.

.

.

m

b ¢m

o

e xn

1o r r i u W

Si m T

tu

cr

er

do s ?

T o do 1 !

0

-

1 3 52

Scanned by CamScanner


So

u

u m

Si m E tu Z C o n 1i g o , 1t m h o r , a In dr i o , u m a » a u i n

i s a é o u t ma E u M a a i 11n n i o o l u gn m m e da r t o c o m o s se n h o r e s co

A {u t e se u m p o u c o p a r a se m c · pu _ Ju n h a l er B l u t a r p u A t o do s M edi u de n o v o t o do s t a d t 1r , On f i a d o c s e l v a e m g

1

o 1,

o s

p re

M

as

sc n

tca

t o do r

n

o

tc m o

co nn o

i

1i o

d i1ti n t o lm po r ti n d a N i o ¢ ¢» l p 1 N o o u tr o m u n do

u m

so u

.

o

lh a r

c n c a r av a m

-

sc m

fa la r

,

ide n te c o m Ri u m a li u m a v e z , a o d e n t c 1 d c s c o b c r t m e d e u v ár i m p a n c a d i n h a s n o j o e l h o d e We r n c r E a l 1 Bm 1 1 e n h o r ! C o m o d i z a c a n ç i o " N o f a ç a 1 r u m o r . " f lo r e s t a v e r d e d e c a r v a l h o l P o r q u c m c c h a n a a 1c n h o r Tc r az c o n co r d o u C lg a n o o sa t b fe i t o o u c 1c h n o r 1x ) d c s 1c r d i f u a n o \ t i ! É o c n c a o r ca r c o m 1o s t e , 1lm , 1 q l te qu c o \ r r d a d e i r o 1e n h n r E a p o n t o u c o m o d e d o o s o l d a d o 1i l c n c i o 1o M a r a q u d e c o m p a n h e ir o de a i de ba ix o n o w i n a da à v o n t a d e A c r e s c e n r o u 1 i n d i c a n d o V a r s i 1l c o m o s o lh t w Se n h o r ! O l i , 1 e n h o r ! E s t & c o m m d o h c m ? 1 N o ! d e u u a 1a l i n g u a q u e m a l s c m o v i a re _ V a m o c ! Po d c * d iz æ I s o n i o l c m n a r 1n d e v e r Bo n h o 1 o 56 o s c i e l a g ir a m a c a u da e m o s d e n t e s c o m o 1e e s t i v c s s c n 1 m M a 1 tu & r i n d o 1 q u a n d o v a o se r ¢n ho m em oa E l e p o h c M n c 1o q u c r N o ë de a q u l N i ¢ eu J re m em o o Z , B a l 1a v a m M e o s o l h o a s e m c e s s a r C u 1 p B· c o n s t n n t e m e n 1e , c o m B i b i 1o 1 * s u a 1a l i v a a b u n d a n t e c a d o c Bc a d a 1. im ó v d . , n u m c a n t o 1 1 g Bt o u a m n n to adn u m p o u c o a s g u a r d a i d o 1c u g o r r a d c & l e d e 1 « m 1 d a 1 m a s n i o d i l l e n a d a We r n e r n d e u p t rr ë l e D e go l o u o p t r i o Sa n t o D c u 1 ! e x c l a m n u o C i g a n o a s l o nn b r a d o O m o d i d i x a m e ai s n cgo \a a ge n t e ! p qu e V i n h a e x a m i n a n d o m 1l = 1 i n , d e 1d e a l g u n 1 m l n u t o r a n t e l . d e D e r e p c n t e 1 v o l t o u s e c o m v a c l d a d e e f i x o u n e 1· o o l ha r so sla i o d u r o e pe n ete S e n b o r i t a ! O h , 1 m h a d u ! Q u e 1e m a r e n h o r a ! E l l i c o am O l h a 1 R i d e v a d a ! O l h a ! O lha ! a s fa c e 1 r o 1a da 1 e l i E =u o Jo e l h o d e We r n e r c o m o s se u s d e d o a d e t C o m n d o 1 u m p o u c o c o n f u 1a 1 M ú 1 * i a c r a v o u o 1 o 1h c» m 1 e a e m e n 1 u e a a a m v g q 1e c * l O 1 p e q u c n o 1 m ¢ ô a c o n d n u a v a m a o l r o l 1 1pa n c t » p e l o ¢r i l h o A r a ila cu m 1 a c ad= o ¢ v o a n do e« rd to 1 g e m d e n h r e 1. t e m ia o N i o ct a a tr ae o = pl t o so a v a g a t d gu t a n Æ t o 1 n 1i em Ta n t o c m p e n h o 1 n u m a p * 1a m . qu e se c m , du d r ho m m a , pal a à f ôr c a r A c o ia t ôd a a a v id a de h 1a d o m u n d o 1 e i z a i p a im _ 1o b u m m a il 1 i n g c 1o e e

m e sm o

co m

e v

.

-

353

Scanned by CamScanner


ii v e 1 O

-

H

a

jav

Ic Æ

pr

a

co m o "

e I

E

õc

1 v a

se m

C in t

e n

co o

1 co r r

ia

1c

v

pre in

m

w

se n ta

,

l da d e

tcm

c

a

l

da

d

n

e r

c 11 c o m o

ia

de

p ar

u m a

a

c o 1t u m e

da

c tÆ

1

1

o

11

pul a

m o rte

a

te

D e po l1 , h a v

ou

ó

u to l

ir ia

v

Ge n

m

ir ia

v

1

gr

o

a n

de

i s t ér i o

m

X 1I C H EG A $ Í O S O1 SW

v a

g ðe s

av an

G o lo v in

o

ça v

a m

r

,

r e c o r d· v d n h a de

a

* p ldo se

1 e c a u t e l o 1o s de h a v e r p a » a d o

o

i

v e r

o

a

,

lw

n o 1 itu a da m e sm o ca ca m po b h i tc m n o l v e 1 d l l C l ú e e c a c m o n in m er a s r a o · c n o t C_ o s o lh o s 1 p o d i a l m a l i n n r q u e v o l t a v a n o ú 1d m o t r c m 1 d e p o l 1 d e 1 e h a v e r r c t a n 1a d o c m c a s a e a l B u m 1 m i g o r lo Chw r el 1 le v a n t a n do a c a b eç a pem o u N in su t m t i n e o s seu s o h o 1 c n co n m v a m a 1o _ 1 n h a d e ¢r a d e J do Só 0 C 1g a n o c o n n u = v a se m o v ia c m v o l t a d al e l a a a l o n Bo d o l v 1 ga n do e r s o lh o * c m a o a r po r t m 1 o s p p p , 1 o 1d a d o s fr i o d i n e V a 1 r i l i K a sc h i r i n . E n t r e s e u s t n u e s E= 1áb i o 1 1 q u e r e d i r i a m 1 e l 1 d o 1 T a n t a K o v a l t c h u k =1 OU 1 e r c o m 1 o 1i d t u d e m a a e m a 1 T o m a a q u i u m ch a lc ain h o q u e n t e p a r a e n v o l v e r es c o m a 11o s

a n

t es 1

n u m a

P a 11e a r a p o

O

w o

pc

ço !

p e r gu

Så w i o

n to u

c

,

te

v e

m

do

da

li u a

pe rgu n ta

Co u n

a

pe&

a

m c 1m n

to

m o

u

.

do

t in

a

ha

Par eci a q u

p· l i

Qu

e

Slm

im p o to

-

m

n

ta

r

o

m

o

i n Bu

c o

m e sm a

a

f a 1w

m

a

q

o u

u e

,

1o

n

in gu

iu dito

o u v

m

do r h a v ia m

t em po

m e sm o

n o

v r a

e

V w 1i 11 ? T h dB c * le i

o m a

n

W

!

cm

r

A n im

te r

á

m e n so

¢r i o VOl t o u E

W pe

N

n

to u

em

lb

1-

ra

te

n a o er

1

n

t n 1v

c

o cz

ë1e

p c r gu

n ro u

,

co m

t c r nu r a 1

1

q u e ir

a

tu

m a r

Ca

m a r a

da , qu

er

'

1m a r

M

T e m o 1 t a ba c o Sln 1 q u e r o di e W m er ci D e u m r r o 1 Sér g i o M m s w o o f m c l a Já a c 1w u n i r · a o c a m p o n ës « e a o l h a r c o m t c r 11 u r a E t o do 1 p u l e o 1n to m av a d d áb i B e u s e o e i s 1 n d h o m o s 1 c o m o n c e n r c = n l a r r o c g 1 o p o n t a do 1 d i l f a f d l m co e u m o m u · do w t ó1f oo1 c o m o u l a l a r d in e ß do b o m O b r i 1 a do ! d i e S r lo n Qu e l n 1n t e r e s s a n t e 1 q u 1 .

-

-

.

3 54

Scanned by CamScanner

-


O O

SC U

c

n

c o m

n a

e

qu

la

d e u SBl o . Qu

r esp o n

d gait

o

e n tr e

o

b r o E t o d o s fi x a e s p i r a l d e I ur no d e i x a n d o a i so m

o

.

çi

m o rta

D

e

,

c

r c

ta

1c

m

,

hor

n

Ck

a n o

n o

b ra

o

1

Ol h a n d o Se

c

r e l pe

W

o 1

lu

do

to

iv

a

qu

1

o

oa c

la po

e

O

.

·

de p a p e i ,

n ta

em

er

o

c

lha

i B.

d o c o m I n q u 1c d c 1a ba v a c o m o

n

·

,

o u

e

do s

n co

a ta c

sc

ir

v

ás 1c

1h o

o

m o s

do

-

=

1

do

ro ato

o

de

s1 m u rm u ro u

o e

lda do a d o

1o

c o m

bo io ?

.

Eu

dav

u m

.

.

l ? Nio Po r q u

r es

-

g lp e , d a v o

a m

o u 1r o

m e

0

r

qu

r o sto

s e a igu & n l ág r i m Æ

pu a

l

e

v o z

a

e

1

de u

W

v a le

il

c u

o s

flo r qu

ca m

b » fa da

bar

n

fu

m

c r

n c=

ia

hu

n

I-

pa r a

io do

m

m o rr

n

co

x _

n

a

m a n e ir a

v o

Po

po

t M

N o 1 de lt a n d-

E

Ah

l1

u

q

.

WCr ne r

Qu e

o

c im a

a

A p a g o u sc o c i R a r r o A Pa o o 4 c r d i 1 c T &n i · Si m p a Ro u e V i p a r a o d i a bo : dl ssc W a m i o d e 1a n » o n q u e l a in d a c o m ,

o

v

d e do s o lhar n

o s

-

ta

i

e n

.

ha

t in

n

!

o

c n to

law v a n

isa m

re

b a te n do dr

com

1e n

m

.

m a

.

a

.

1 1e

We r n e r

lam

en

1

a

po

n

e

ë1

iu

co n tm

th e

se

m o v er

d

a1 r u

m

v e

ga s

l m e n te , c o m o So l u ç o u 1 e m

1

N i o p o a 1o ( u m a r ! A h ! a h ! a h ! N o d e v e i 1 e n f m e ! h ! ah ! T o d o o m u n do sc v o l t o u p a r a le T &n l a , c h o r a n d o c o p t e 1 a c a r i d a v a Th e o s b r a g o 1 a c o m n d a n d m 1h e o b 1 t e d e p e le s A m is o m e u ¢ m e u m c u po br ez in ho c o l t a d ln h

a

.

sam c n

c

h

.

Sú b i t o

O1

to

co n

do

o

den

v a

o s

gõt

a

ßc

cn

1r e c h o c a r a m

a

do v a o

a r

p e

n o

w

w e n te

be Æ

1

d o s se c r «u 1 sc n C h eg m o ! dil l e E f o i c o m o Ee h o u v c 1 s e m

dam r c

o

,

1

n

o

o r es

1

e

o

l an

T 1u

gu

e

o m

o u « e

bla m em

par

ta n

dim in

,

lo go

cm

u

1e

in do l u lda

a

-

o B

co m

dk a

c a

il

u m a

.

g a r ga n t a

1

de bo

m b a , a i p lr a do O 1 c o r a çõe 1 d u n t a d o 1 dp a 1p i t a pe

g 1ra n

-

p_

t-

sc u

se

g lt a

r e a

r

·

1e

n u m

ge st o de

o

O1

lh o 1 fix

a v a m s e n o ao a l h o t r e l d n n t e O 1 o u v ido s p d i 1 a u e r a v com 1e n t 1d i o c a d a v e z m a i o r a m tav am as ro g 1 q R D e p o i a . De v a g a r t n h o 1 p a r a r a m a in d a 0 * on ho $c a O n pa ro u h o c n t o r p e m e n t o in v a diu o 1 c o n d Um N o Par ec i am l e v a r u m a v l d a i n c o n 1c i e n t c A u » e n t a r a « e so fr l a n 1 o 1e u I S6 o 1 o u f a n t a n se r r e a l c w l u 1e m o v i a Fa la v a v ol Sa i r a m Fo rm a A n d1 v a c m 1ll n c in f i l a 1 d e d o ta e m d o l em o

.

·

.

.

.

.

.

.

.

l

35 5

Scanned by CamScanner

,


c n c

hm d

o

p u 1 m1

o s

da fl-

-

-

Co

m

do

n o

1-

a m

si

\ a

i npi r a Ian -

n u m

o

so n

f-

a r

0

co n 1

,

Bn i a

0

e

pr B

» d 1 mmt e

o

= l e l r 1= I r c m o « a pi r w 1 ¥ u n 1o u = l s u & n c o m c aa v u a N i o e i 1o n n e*p o n d c u lo n «o de 1 l b u c o oq S« m 1 d ia r a v a n ça n d o ia m pe l o O 1 p 1 c 1c o t T c Ba v a m , 1 f u n d a n do in h o l i m a t n e ú m i do u m d o r c o in r n a n c \ T c a s m i t w t· m s e a g a r r a r 1s ' " £ e s , s c m q u c c r 1 a m c w r o l ó d o * c i 1m l n h n v R e t im m n do 1 d i s d s e d o b 1· d o d o w u p o d t c o n 1l c n a d n 1 U m a v o z i r r Bt a a am c n m ln h n r ß q u a se rt e N i o 1\ o d l a m l i m p a r u m p o u c o i m p o w i w e\ i n d u ! N i o há M i b c m c u i \ l a d o , Ex c c l i n c i 1 , m i u & o l l c R l o 6 4l o o u Æ a o s c o n lt A co n d e m bo r a n cia , p a r c B1 l , c o m a v a a v o a r 11 É v e r da de , d m m A l ¢u m 1 q T t m o p c m a n 1c n t o p a r e c i a a í l n u n r " E d l e n o v o O u 1r a s , o b 1 c u r e c a ó c n i o e p M i = l im p a r o c a m i n h o fo rt e 1B n « u lm 1 o ch e ir o 1m a «u d c z a 1 ó f Bc a v a o o l í u o , r c o l c ar i» v d t o m a a N o u t r o s m o m c n t m , t u o sc b o 1q u c ft a u d i \ t l d o c I n l 1o 1 a iw l 1 o bo 1q u e , = n o l te 1 o co m l i m o , p c r f c Bt n m c n t c b m a t a r la a l l d c n m n c n 1 o u c o a m o r t e i m p a c áv e o 1 & .

,

c e r t ez a

E

1 a=

qu

1w

c

c

p

,

Delicu

ja -

s e 1

de 1

À

-

m

m

gi t a

le v

wa

n o

qu

o

c

r

·

,

de

o

o 1c

I

ho r m

a

t a n to

o lo

ú r 1o

m u r m

u m

c l a r e ir a

n u m a

m 4 c

1u o

A U -

«n

1

Y l= « e elev a n d o 1 a po u co D di e M a I dl 1 c in c o Po Si m l h c i n c o

m a

^

c r a

,

escu r a

lla

va m

,

c1

P. , 1 Bl e n c l t »

^ 1tr

ar

1

i 1 d a 1 ár v d u m 1a n t c m

d a 1 m fô_ d lo c h a

-

,

as

= Per di u m a W c o m pr ee n de r ¢ 1a e r 1 sc m Com o p e r u n ¢o u P e 1 d i E o u c o m fr i o V ili n de e Nio Aqu i e l V m B1l c 1 1a v = a o l a d o d a « r io c e , O de e á M ú da r W e er Aqu i m c U E v i ta v a m v o lm r « e p a r a o l a d o o u tro s 1+ n s a o l 0 1· n a » b a l o u q a v a m & l i ca dw e lm e n t e 1 m 1 H m u da r c t m ilu m in ar m c a d a A d o de c 1 w e l o boq u e. d l a c m , dc o n d e E p w a a l i m fic a v a m gr a n e 1 p n u r a 1 a il

Ch q = a

-

-

u m

o

M úa i a qw

m w r es

i

Ä

1

1

t

o

i

o

w

a n

q

u

1

w

n 1o

o

356

Scanned by CamScanner

p ir m d o

da

o s v c-

co m

n

1r

-

br B a ão

c a r7

e

o

m a r


Qu

f o i , M ú 1 1l a

e

u

n

i

1 Bm

o

¢ d

l 1u e "

ni c u

o

n

gr m

1m o r

qu

n r r

1r

du

1 *

r

id i

,

to

i n

Bb a

r

"

-

o

W m er r c p ed u de q u an to o m ar E d e r c p c n t e 1 n u m n w a n d e mnn1v i l ha M ú 1 1 l a 1 m l n l 1 n p c [ 1u c n a M ú 1 1 Bn C o m o & c r i a n ç a a i n d a N c * w m o m c n l o 1 m u i t o p e r r o d o o u v i d o d e W «m e r r a n r : l c n t e e 1 p a l x o n 1 d a d o C 1l a n o Se n h o r , 1 m h o r , o l h e p a r a o b o 1q u e Q u e 1l m m c a t u d o r E 1& c m b a i x o a q u c l m l a n 1e m a 1 r ß 1 f ô r c a 1 l i c m b a i x o r WC mc r c n c a r o u o En c h i a m d c c 1 p a n t o a 1 f c lçõ c s c o n v u l1 a r -

Qu

á

e

i

l

Rr

o

"

a n

-

1 o z

li

lo

,

d1q

u e le

ho

1a n Se

n t

in

u

»c

l m p a c lr

m c n1

U t B c m t e m p o d e n o s 1l c r 11c d i r m o r d l = 1c T á n i a E 1 p e r * ! V ii n l e r n » c n t c n ç a O n de c i t i l a iu o n r A l Bu n 1 o r o d e a v »o n p c n 11 n n e c 1a Jo = 1 d o n n n e v e m t cr v i o l e n t o c l 1c l r o d e M \ Bl 1 o b e m , d o u t o r A c a bo u pe rgu n to u u m a

a m

v o =

n tB

N ño E 1 ï r c ¢ u c m 1h c a s o r e l l 1a 1 c o m n a ¢l a I u m a 1 i n c o p c l im Ji c « i m e l h o r P o d e m l e r po u c o d e n e v e A ¡ 11z d c u m n l 1 n t c m n 1 c 1n o j e t o u 1 ó b r e o p a p e i e 1 ô b r e d m A v or b r a n c n « . A c m 1u v n « O p a p e i c a s m i o 1 u c m i 1 m m ño « ra m b m lc r T odo 1 n i o c o nh % n hm lv c r 1e j 1 m e l ho r , .

-

a

tc n ç=

«c n

,

N 1o l e l l O1 » i 1c e

co n

Su

r d n rc

dr m pn r e ce u O 1 n n ïo \ d o 1

u

*

co n

dc

n ta v a

n n

n

dcu

n c « » m» m

s

br 1 m

11o m

A po

c

1r

e n

po

m

= do

do

n a

de

c

c n 1c r

t»m

1c n e

ha

m i n

11 m a l l

W

-

p a

po

b m deu

A n br i o s

to

r

a 1

do

1

1 c e Bt u

hu

1u

¢n

o

f Bd

O b o 1qu

e

1

Ir

pam

p-

$1

n c a

to m o u se

ev e

do

o 1

m a ll

n u

m

e

ó

B1 l F Sc

r 1c u

l l 1e r

n

W e d 1 l t l 1 Bl n

1

n

c o m

ho p1

r e 11 n

d r 1 l wn

e n 1c r

Eu u m

1& o

,

o

c m v en

do ll C a da h a m de -

qu

.

era

-

n ra

dn

i

po

t

do b

r

,

Hu l r e l c o U tü be m

1»*

l 11 m d e d o l l M a 1 p e ço q u e 1m o n 1 q u e tB

v c n

h c lr o

1

vi 1l i

&1e

n \

n

1k

S

r

B Bo

1

tu co m

M ú 11 l a

V

d B1

e

il l

T ii n l

Pa

a

11 e m

V

d la n

e m

b r a ço

a

1c

qui

T r d o 1 1 e » b r a ç a r a 1n r à p ld a m e n 1e O C 1¢ w a o = b t a p v O 11v 11 n \ w o 4 w t 1 1 d e n t e 1 I 1 l u o n 1 f r = c a e m o l e m e n i 1 a b &c = P · r « c 1» m n i o c o m Ji o q u e a e p m 1 a v · Q m do « n 1r r 1 h e n 1 HJ r « t n o V 1 1 1 l l t J* i Bn h u n d 1 d o o 1 1t t l m e l t o 1 p a 1 1 o 1 r t i l e . De to n c 1 m n 1 e 1 t r a n h a e d e 1 c o n e d d a r r 1» n ¢o » p l 1o u 1 c o m v m M c u 11 c n m n r a da 1

I h r ¢*

,

,

.

·

-

3 57

Scanned by CamScanner


Ade u

11

cam ar a

d

r c 1 po n

l t1c

c r am

T u d o e s t a v a m n q k 11o A 1 l a n t c m m 1 a t r ä1 d a 1 i i ó i O i v « e u m u m B r Bt o . u m n v n r , u m n ec a m m v e r u d i r u o qu al q u e r M a 1 1 t a m b dim t u d o c 1 1a v a t r a n q ii l l o A ! m c u D cu l ! a l u m c l t c r t o r ,o u V o lt do, E r a o C g a n o 1 q u e l c o m « f ó n so d se i r v a g V i ü n o 1 c n fo r ca r ! Vi c n o 1 c n fo r c a r 1 A ¢ït a v a e 1 d a n d o p u n h a d a r n o a r 1 e t o m o u a w i t a r M c u D c u · ! Sc r q u e m c v i o c n : o r c a r 1 Br c i n h o Z de W e m e Co m a s m i o m o1 a ga r r o ï 1 a c o n Lu l 1 a 1 1 A

h

n

dar

a

o

co n tin u o u

I

Se

n

h o r ! l <( c u q u

c r

1d o 1

m eu

bo

se n

m

ho r ! T

u

v

de

u

¡r i

l

co m

i =o ,

1 1i m

W

c mu c r

Ni

-

,

o

c o m

-

o ,

v o u

A h ! m cu Dew M ú « la d c u u m p Eu ir e i c o m o

O d i 1a

t

a

r ln

C i ga n

o

l 1p a d o d e d o r I a n 1o n co m ! En t o c u i 1ó

r o st o

r ecu o u

cr

pa

1e n 1

h

r a

d

e

i

r e sp o n

Po r q

u

th e

ê t P o r qu ê

m u r m u ro u

e

o r

o1 ha n dt a fi x

o

,

co m

so u s

gr a n

dc 1

o

l h «»

1

Co n d M

tu & N o te o c r i a n ça l o dc m im ! Eu m E I ó 1 o qu er o u N i o te n h o êd o O C i ga n o p n h o u o 1 d e n t ¢n N i o m b e 1 q u e e u 1 o u u m b a n d ùdo 1 E q u e r e s i r c o m l l o P b n 1a b c m n i n o , n i o m e z a n w e i s e n i o 1r M 1\ 1 1 1a c a l o u « c E a a u r o ra 1 q u e cl w o m . , 1 l i 1 a d D d ib e u m o 1 a e u m n t er Bt o 1 * z e p1 ç o 11 o C 1l a n o e 1 t a m a n d u l h e as m i Dl a a b e , r à p u a m e n 1e p m n d» a u m po u co b e i j o u n c o m f ö r ç * Ë l e p e ¢ o u = p e 1o 1 o m b m 1 , b e ij o u a r u id e n te n o e n o 1 o l h «» b O 1 D. t u n o d ê 1 a r i u a 1 m i o 1 e de ix o u c a lr o 1 , J N «x n 1 u a b a ix o u m om en to ' « il M u n i o sc pa r a a p 1 l o b b l l l e o 1q u e i m l , de u u m 1 a t o n u c o e l a a a p o d t O n de v a b o a o o s e u ¢x 1m p a n h e i r o u n u o n e r p p Vol n ul ! M u o o u 1r o 1 e1f óo1 c o n d n m v = a a v a n ç w D e i mp r r l r o 1 e r g u e u a 1 m i d l 11o 1 r e c a i u n o w l o 1 o m i t o p a r a b a i x o Re c o l h e o t e u s a 1i n b 1 m o l h a d a ! Se n i o 1 q u e m o , CW N i o 1a b e o en te eu l 1m n e m lh e g r it o u 1e v i h ? o m em c u m p r i r o t e u d e v e r ! N u n c a v 1t e u n 1 Ch l d e d u o r r e n u A 1 11 n g 1 r a a v e z d e We r n c r l n

i

.

.

.

.

-

-

.

358

Scanned by CamScanner

-


A deu

de

n o s e n co n

s

tr a r

gue ndo 1 o s

c

qu e o d n ha

d e qn

o

qu

o

Ic

am

pa

c

d

e

m i 1n

do

Cl

o

L

.

,

v o=

cm

n o

n ao

m e

d ia er Ia-

I-

v o

a

H a v em

l

l t es

ca r a

a

! To m o u

er o

M a1 W c m cr 1c g u i d a , t o m o u

cm

m

o u 1r o

n o

A de

N

hor

n

to m ou

d 1=

a

v» -

the 1b a r

en

1

qu

n e l e

n a

an

£o

m

a

él e

to

N ii o g r i t a v

r a v i1m

a

a

,

= l ßu

de u

dé b i l

v o z

co m

,

-

m

E

1

1c I n c l l 11 a p ar a d e p er c a t e da 1 d c ¢c n d i a f r o _ sc t a l v e z p o r s c h a v e r c « lu e c ldo ·

v o z

E de n o v o a i m M c i 1 a r 1a n t c m a s a m a r c 1a i a n i a c o m 1r l E eu M ú 1ia ? E u c n t i o ir e i t el a V io 1 s e m p r e Ju n c u 1 e a ¢ o r a T n la 1 m i n h a bo n T n ïa M ú« ia , sc a O C i ga n o In t a rdc n tc m c n tc , a ba t a w e 1 c e x c la m o u 1 n o p a v o r d c q u e a l Ru ü n l h a a lm a p u m a aa i n h a A se or a tem Se n h n r i v á 1 D ir o l o r o B " P o de r á ir a o n de M M as c u n i o poem ' c P P b e o c m 1 p a ii fc 1 t u w qu e m a ta i t c 1 t u q u e r o u a« m e n in o M a i l c o m e la . c u i r e i c o m o r o u b e i c a v a 1o « 1 s e n h o r i t a i n o c e n t e , c n æ n d e ? C o m o u m m e n i n o i n o lo e n 1e , c o m p r e e n d e u r a in d a P o de m l r D d x a m e a br a $ S1 n do co m p u m a m er i M ú 1 1 i a Si o m u 1 d il l e 0 C ip n o A br a 1e 1 b c u m ! .

·

-

ß

re1

qu e

Ch e go u çi o 1 o -

a

do

co m

se v cz

de M ú u ia

do C iga n do u m -

e

1u

-

Ela

o

co m

w

» i # p e l o M b lt o o o pd, a n t e s 1m o b i ï rte

a l1e , e r g u e n b r a ç o f o r t e e p a l p 1 n d o o ¢e _ a m o acom pan h1 v a a m c = ¢ 1= p · « o , o h o m e m tc E m v o i n de T i n l · · n i d o s e t o m o u n l e a s 11= c s d d l c o v u 1l m m u d O l n e e a m 1 o s c m 1 1o c 1_ p 1 a = n ¢o 1 1 i m e l l I u z d 1 qu e do T i n ta l u n 1\ a E ou V l ! B M ú i i « B i a ¢ m o_ w m o m w e W e r n e r 1 u m So l d 1 d o 1 , m l d · d i n h o 1 m e u 1 1 e i m i 1 w n d o 1 1_ E « o 11 1 ó

-

Sde

u n

a

e

l lo

d

n

o =

.

'

i/ D e i-

co

qo 1

e r

in cb 1da

ber pelo a

t ¢»

f1 e 1 c o

o s

d c 1 do 1 1 ,

1

ir

.

com o r e

l

1

m e 1m o

o

1l 1o 1 d flo r

u m a

do1 por ca m

cm

c a d in

in ho

c a i x &

1r a d a m -

n

qu e

ha

pu m a po u co

e r

tor i b v e \ a d e s a n gu e , o a n t e1 -

en te e

1w r a m

da A

h

lm

1e

d a r & b lu

A n e v e c r a p d m a v e r u , su A 1 c c # e f ¢1n e q u e l o n A =a l o c h a 11c r d i d a d e STr g i o p u n h =

-

a

r a

s

d1 -

o s

h

oanen 1

3 59

Scanned by CamScanner

o

-

-

1o

o

1 , a 1i n = u d o 1 l áb i { a

d áv

e r es

P r im

da

u m a

do

n

t r i lh a d o

1

c o

= n el

-

.

·

u e n

lm

com

m a n ch a

e 1lr a da

1a u

.

/

re r e 1 e m

u m a

·

v

il1

1,

u

tr e

·

a n

id a o

ar

n a


I n di c e

523

Scanned by CamScanner


'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

5 Z4

Scanned by CamScanner

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

1


Vi

c* w

4 69

to d ï -

Vat i n e K

o u

4 79 m a

y

c p

A O S O P R O D O S V E N T O S , D O S V E N T O S F U R 1O s O S V V in n itc h m h

N f c o lc m MAR

ha

488

n a u

ÇO

E A B RIL V a di m K o h c m i k o

50 4 \

5 25

Scanned by CamScanner


U

Ur

m

1n £d l t o

r o

O L I V E W

L 1M A

A

H I ST Ó R RC A

ÇÃ O

F O M FA

de

DA

N / LC I O N A L 1D A D E B M SRLÆ R A

p r ï m c 1r a r

A

¬n d

1 1

po r

pel o

:n

p

v eu

l e tr a ,

o

bra

r

tco

h

u m a

do

s

Br

ar

n o ll a

m

re

d

1

ca

da

pa

z

r

In t m

ïw

E 1u

cr m

Ed l r o r »

do

n u m

m 1

h

1

m

csw

c nn

n o

m c r tc k n *

ñ

n a c lo m

lu m

e

de 30 0

t

ódu

Se n i ¢ o

Scanned by CamScanner

A t c tm

l;

cu

de g«

r

Bm

do

ro

á

Co

m

1

u

-

d+ f o r m

$

3 0 ,0 0

a r la a

O1

ln

l lv r

o o

o

ato

o

pe lo

R e c m b o l 1o P o

st a

co m

.

-

a1

u B*

"

pai a

tu n

P r e ço C r

Em

b r o s f 1, l r

o

o

de

\to

nr

l

a rm

l

L

u m a

r a

conori bt 1l ço d a

n o w a

hl1

.

c 1n n 1

m

u m

ço

da

am

m

n acio n a

1r a

i

u

o

ç

g i ï 1a

q aa

a

br

o

t r a n sc n c

qu e

a

e

e sc r c

d t$ i

c

,

r o

1l u l u

o

i q

1

dc tn M

on

a

ud

u

1-

do

ic o

u t r a n g c ir o

-

*

t-

ím

se

-

o

n

=

m a i,

am

e

to

br

r

le

19 l l

F R-

do 1

ju n

co o

em

,

que

p tn & o

o

co n

k o A

lä c l o

p « l d ca

a r a

óbr

D i l i e t 1m

rc

p t Ba a c i r

ra

u

p

1

n n e

GI L B ERT O

n o

l

p

,

h l s ro r t* d o

c n "

ar a

w c m o 1

ei

So r b o

n a

d m i r áv e l

a

l n Eu

o m

l l 11 da

r m

p o r t u gu es a ,

o

D

f e 1m

d öl o go

r o

"

£ 1l o

u r

cm

No

s

v cn

l


h

-

SEN A D O R D A N TA S, 2 0 n

s

@ i i

AN O

-

n lo

s

i a cr

st

Scanned by CamScanner

.

4o ,

oo

Os sete enforcados (1944-2)  

Os sete enforcados. (Seven Who Were Hanged). Tradução de (Translation by) Orígenes Lessa (e Georges Selzof – crédito de tradução não mencion...

Os sete enforcados (1944-2)  

Os sete enforcados. (Seven Who Were Hanged). Tradução de (Translation by) Orígenes Lessa (e Georges Selzof – crédito de tradução não mencion...

Advertisement