Page 1

o

E

Scanned by CamScanner


Es t a p u b l i c a q ä o f o i d i g it a l i z a d a p o

M ilt o co m o u m

e s fo r

da

Le o

o

n

do

n

s

Sa

nto s

ço d e p r e s e r v a çii o

br a do

esc r

it o

r

e

d iv u l g a ç i i o

r ru sso

id N A n d r e y e v .

( 18 7 1 p u b lic a d a

-

1 9 19 ) Po r t u g u ê s

em

Br asu e por t ugal ¢

: h i s p u bl i c a t i o

M ilt o as an e

n

n

Æ

ha s be e n

do

s

Sa

scan n e

d by

n t o s

f fo r t t o p l l e s e r v e a n d d is s p m i n a t e t h e w o r k o f t h e Ru s s i a n w ï i t e r

Le o

n

id N A n d r e y e v .

(1 8 7 1 p

u

1 9 19 )

b i ps h e d i n l b r t u g u

¢Br a z i l

Scanned by CamScanner

-

an

e se

d Pb r t u g a B)


Se

e st e t r a

v o c

ê

No t a

n

g r e dir so br e o u

qu

p e lo

w e

ii o h á

e st a o

e s t io n

de in t e r e s s e p a r a a p o i o e m d i v u l g á ¡o !

o u

o s seu

hu

n en

e v e n t u a is

e m a

Bf t h i s '

de c e m

agr a

,

b a lh o é ú t i l

-

i n t e n ç ii o d e

m a

d ir e it o

s a u t o r a is e x is t e n t e s

b r a Pa r a q u a l q u e r e s c l a r e c i m e n t o a m e n t o fa v o r e n t r a r e il l c o n t a t o .

,

i l 1nandr e] Æ @i mai l

k is

o r

in

ll b e t h a n k f t Bl f o r y o

ur

w or

N o t e t he r e is

u s e fu

n o

in

e x i st in g c o

py r ig h t

in q u i r y

o r

q u e s ti o

rm

-

m

l

n

.

t his

w o r

p le a s e

Ac o

m

ï

e

m a is

in fo

rm a

çõ e s

m o l e 1 n f o 1 n i a l io n a

le o

n

id

fa c e b o

Scanned by CamScanner

-

k

co m

M o

i n f fi n g e

an

k Fo

y

co n

.

r an

u

.

te

it

y

t a c t b y e m a il

.

Æ

so

br e

bo

.

.

.

g fo r y o

u t

e st e a u

to r

i hl ç a u t ho r

d r e ye v b lo g s po t

a n o

c o mt

he lp t o pr o

te n t io n t o

o n

.

t e r e s t in

Æ Pa r a

t r a

se

.

co m

/a n d r e y e v l e o

n

id

.

br

.


Scanned by CamScanner


EMEF PR I OF RW Hß

\

.

J7

Ru a Ar

ge m lro Go m g s To o p o r l o Be l o I OR T O FE RR EI RA ,

P

.

·

SP

\

'

°

WN

°

mg 1 d r * -

Scanned by CamScanner

q Ro s o TEi x ErRA


O B R A S P-

S

DO

C O N T O F A N T AST I C O

Scanned by CamScanner


OB P R I MA S

HH

O D U ÇÃ O ,

CO N TO

DO

S E L E " TO

E

F A N T Á ST I C O

B I O G RÁ F I C A S

N OT AS

DE

J A C OB P E N T E A D O

C ap a

L-

m

ED I F ICIO RU A

Scanned by CamScanner

da D A n

n

M A R T I N S E D H OR A M Á RI O

ltOCt m

,

2 74

DE

A N D RA D E

SÄ O

PA U L O


o

S

N

'

m

ZM 路

a cm F mu do

M

,

0

\ N TA STI C O

Scanned by CamScanner


0 9

da N

nbkl A» ¢

l

í N D I ¡

9

I N T R O D U ÇÃ 0

T c ó Rl o

G A U T TE R

17

A v a ta r

C R U LS

G a s ti i o 47

E s p c 1l 1 o

O

G u y dc

A L \ U P A SSA N T P O L ITS E N O

M

W

e9 89

d o c e m i t ór i o 1° o n s o

r a to s

SC H M I D T D c hr k

99

1

V i cto

H U GO

r

d i ab o

0

Co

D O YL E m

m n

113

l t r a p i l 11o

n nn

1 3

ii o d o l 1in d u A fo n

AN N OS Um

n o

n

so

13 9

s ln ls k a

lte

A 1( w

PU S I [ K I N O

ll c r

I lem y

KUTT N ER Os

n

p s ic o s o

tcm

c

A

se

]o u co p

Um

n n t lr e

1 <Ð

t

·

r e co v e m

C U RT I S

v ü u mn

Jo r g o

O s ó & 1 1o s d e T i t b o t t o

CRA W F O RD Cam

nr o

m

0

B e l ic h u

,

W ym

nr

tl o

elm a

17 5

k 1 07

m i 1c a c o

A n a to le m

is s a f

wE U 4

do

il o

F RA N C E

A

a ri o n

W ül i n m

JA C O B S A

M

10 5

te

1 ST

m

da s

e r bc r

f n n t rm

P H A N D O

a

so m

t Ge o rge In

L

u

cx

p e r l en

to

2 10

lgl

S e u l 1o r « F r o 1a

Scanned by CamScanner

£ 11

bra $

o

o

Se n i t o r P o n z a

37


'

V iu i c r s

I SL E A D A M A

c Jcp e n

i do

rc

s

' I A U G H A &F En

l c pr o s o s So m

co n tr o

L

Sa mn r m

eon

kh

275

s

e n tir a

P A PI N I

2 Tg

G io v n u n i

O q u c o d i a b o 1n o CO RR EA V lri n to A í i c l 1n n ? 20 0 0 3 E dgm

P¡ E

25 9

er se t

cn1

A N D R E YE F F m

40

Ja c k

LONDO N O

e

on c i n d o d o u t o r V e l p e n 11

W i ls o

BA U D E L A I RE

j

B u g io

290

M

n

3 13

C lm r l e s

o ga d o r

L OBA T O

20 1

A lla n

W il l i a m

0

c o n to u

ge n e r o s o

335

o n t e ir o

' [oqu

ea

do

341

j -

Scanned by CamScanner


O BR A S P

S

DO

C O N T O FI NT

Scanned by CamScanner

STI CO


tF

Æ

¢o

l s

o

Fsb

M

o a te

P

O C ON T O F A N T Á S T I C O

s eg u n do P i e r r e c a s t e x , o r g a n i z a do r d e m a g n « i c a t o l o g i n d e c o n t o s f a n t ri s t i c o s f r a n c e s e s , o f a n t ás t i c o , e m l i t e r a t u r a , 6 n f o r m a o r i g i n a l q u e a Bs u M E o m a ] a v i ]h o s o , q u a n d o a i m a g i n n ç /i o , a o i n v és d e c mn s f o r mn r e m n 1 i t o um p e n s a m e n t o l ó g i c o , e v o c a f n n t a s m i 1s e n c o n h a d o s n o d e c o r r e r d e s u n s s o l i t Dr i a s p e r e g 1 ì n a ç ô e s 1e ger a do l p e l o s o n h o , p e a s u p e r s t i ç i i o , p e l o m êd o , p e l o r e m o r s o , p e l a e u p e r e x c i t a ç ii o n e r v o s a o u m e n t a l , p e l o ál c o o l e p o r t o d o s o s e s t a d o s m ei r b i d o s l e b e a l i m e n t a d e i l u s oe s . d e A s sim , e m bo r a t e n h a f lo r e sc i do t e r r o r e s , d e d e 1í r i o s pa o u t r a s ép o c a s . P a r e c e s a t i s f a z e r em p l en a m en t e a o d a r do s l e it o r es m o de r n o s ·

'

n a) r a

t iv

ho

t ås ti c o , a o n o 8s o v e r , p o s s u e m o r i g e n s r e m o t ís s i m a s , p e ] d e m B e n a s t 1 e v a s d o T e m p o , c o m o a t e s t a m a s t r a d i ç õ es o ) a i s N a s p r óp r i a s i n s c r i ç õ e s d a s c a v e >m 1s p r é Hi s t ó r i c a s , n o t a m s e a l u s õ e s li te r a t u r a an Pa t e n t es a o a o b r e n a t u r a l e a o p a v o r g a , d e s d e H o m e r o a C a m õ e s , b e m e o Jm o n o Z e t u t t 1 r e s t a , U m a N o i te s , n a s l e n da s c hi n e sa s , c o m s e u s o a 8 j lm e d u e n d e s e d r a g õe s , t u d o r e p r e s e n t a a a n g ú s t i a e a pr l d l i ã E e u n e x c r p c u p a ç /i o d o h o m e m o o a e o e o p p q p p r i o S h a k e s p e a r e de c l a r a q u e e x i s t e e n t r e o c u e a t e r r a N a I da d e m u i t a c o i s a q u e n o s s o s s e n ci o s n / i o p e r c e b e m 1í é d h q u a n d o p o n t i f i c a v a a s u p e r s t i ç ii o , c o m t o d o s e u al s éq u i t o d e h o r r o r e s , p o i B q u a s e t o d o 8 o s m a l e s q u e g i a m a h u m a n i d a de e r a m a t r i bu l o ß a o ßo b] e n a t u r a ], às li t e b r u x a s , a o d e m ô n i o , a s o r t i l ég i o s , ês s e g ên e r o d e t u r a e r a o p r e f e r i d o , e d ês s e p e r i o d o t e n e b r o s o c h e g a r a m a t é n ós h i s t ó r i a s e m q u e p r e d o m i n a o e s p i r i t o d a ép o c a , ou e ej a , o p a v o r d o h o m e m p e l a s c o i s a s d o a l ém , d o m i s t ér i o A8

as

de

cu n

f

an

¢a

.

Co m

o

de co r

r er

do s

a n o B,

ou

m el ho ]

d o s B éc u l o s , o e l i g 0õ e a ( c on ,

P r o g r e s s o d a c i ên c i a e d a s p ] óp r i a B r q ü ê n c i a d a q u e l e ) f o r a m s u r g i n d o ex p l i c a ç õ e s p a r a e o er a e x p l i c li v e l n /i o p r óp r i o e s p i r i t i ß m o , e m

Scanned by CamScanner

s

o c er

qu e

to s


10

I N T R O D U

p a l ß es

ev o lu

O

I n g l n t e ) r a , P r a n ça e E s t a d o s U n i d o s é e n c a r a o c o m o c i ên c i a , h a v e n d o i n ú m e r a s a s 8 oc çõe s , q u e c o n t a m e n t r e s e u s m e m b r o s p e s s o a s d a s m a i s c u lta s e m e s m o c i en t i s t a s qu e e s t u da m o f e n ôm en o à Iu z , d a c i ên c i a Em F r a n ç a , C a m i l l e F l n m m a > i o n , a s t r ôn o m o do s i m a i s r e n o m n d o s , d e x o u v a s t a p ] o u ç i i o 8 ôb r e a m i 1t é r i a N a s i s u d a I ngl nt er m, C o n a n D o y l e f o i e s p f r i t a c o n v i c t o , e 8 8 h i s t ei r i a s d e W e l l s , s o b s s e a s p e c t o , a p r e s e n ta m em , g e r a l , e x p li c a ç õ e s b a s t a n t e v e r o s s í m e i s , e m b o ) a o a u t o r s e d i v i r t a , às v ê z e s , e m b r i n c a r c o m f a n t a s m a s s êr e s b , t a n t e c o n s i d e r a d o s 11o v e l h a A l b i o n N o B r i t s i l, Co e l h o N e t t o c l a s s i f i c o u o E s p i r i t i s m o c o m o a m a i s c o n s o 1a d o ] a d a s r e l i g i õ e s a e la B e ed i ca n do , em s e u s úl t i m o s û n o s i i l t g p r n c p a m en e de p o i s do r u de r f e o u e r e u c d i e o m o s a d e a r e c m e n t f l h d i l p q i o o e s eu e to p M a n o , s ôb r e o q u a l e s c r e v e u c o m o v e o r a s p á g i n a s que , r ef le t em do r de u m p a i a O n osso M o n t e ir o L o bat o , i g u a l m e n t e a t i n g i d o t ii o du r a m e n t e p e l o de s t i n o s e g u i u , a s p eg a d as d o i lu s t r e m a r a n h e n s e, b u s c a n do r ef úg i o n a E C o r n é1i o P i r e s , o p o p u l a r f o l e l o r i s t a m es m a c r e n ça n o s s o c o e s t a d u a n o , d e i c o u s e t a m b ém a e s t u d o s d e s s a h 1r e z a , t e n d o p u b l i c a d o , r e c e n t e m e n t e v o l u m o s a o b r a e m , , q u e e x p l i c a s u a c on v er s . o e o s f a t o s q u e m o t i v a r a m e s s a e v o l u ç ii o o u c r a n s f o r m a E i o E m t o d o a o s t e m p o s a f i g u r a m a i s d eb a t i d a n o s , c on t os f an t ás ti co s t e m s i d o , i n e g à v e lm e n t e o D iabo , qu e , s e n o s a p r es en ta , v ia a e r eg l a s o b o s m a i s v a r i a do s n o m e s , b l a d a c o n s t a n t e m e n t e d e d e n o m i n a gi i o Cit e m o s a l g u m a s , d a s m a i s c o m u n s : D e m ô n i o , A s m o d e u , s a t /i , snt ani s B , L ú c i f e r , E s p :r i t o d o M n l , A n j o d a s m e v a s A n h a n D z ebu g , (e s t a d e o r i g e m i n d í g e n a ) , C a n h o t o , T i n h o s o , C n p e t a , C i h M D i f Ba r u m , a e o, a ar r ico (c o m u m e m P o ] t u g a l ) E x u b M i e a f p d m m a o e c u m n o, r o B o t e l h o , B o d e p ] êt o ), ( , b u do , P o r c o ßuj o , s a r n e n t o , T a n e c o , T e m bn e tc Fi q m o s p o r a q u i , p o i s a l i s t a s e r i a i n f i n da T i c t o r H u g o e s c r e v e u m u i t o s ôb ] e ês s e a t e o p e ] 8 o n a gem q u a s e s em pr e r íd ie u la > i z a n do- o , em o n str a n do a " i m p o tên c i a o espi r i t o d o ma i r s ôb ] e a s a l m a s b e m f O i n c o m p a r á v e l a u t o r d e O s M i s e r &s e i s t a m b ém m a as f o i a d e p bo a d i s c u t i d a d o u t r i n a d e A l l a n K a r d e c e ex t e m , m e s m o , n a a l i v r a r i a s e s p e c i a l i z a da s o b r a s ps i c o g , f a da s a t ] i b u ïda B a o g e n i a l p o e t a e ] o m a n c i s t a e n h e e l a s , , +d o s

.

,

,

'

,

'

Scanned by CamScanner


I N T R O D U

ês s e v e r a d e i r mito, em qu e i t or escr V o lt a n do

b es t

o o

es

ÇÅ O

11

s e lle r

t i lo

i n t i t u l a d o D o C a h ì t îr i o a o I ?zf i p a r e c e Be r r e a l m e n t e d o i m o r t a l

D i a b o , p o de m o s d i z e r , Be m r e c e i o d e r a r , e e n s p r e g a n do u m n e x p r es s o m u it o e m v oga l q u e c a r t a z j . i c a i u m u i t o e q u e n ii o é t i i o f e t o c o m o o seu Gi o v a n n i P a p i n i , m e s t r e n o a s s u n t o , a f i n n a q u e , p in t a m h o j e , ê 1e s e a p r e s e n t a s o b a 8 v e s t e s d e u m c i d a d o en l i d d a o , b a s é, t a l v e z d e v i d o ù f a c i l i d a d e c o m q u e o s h o m e n s s e 1h e e n t r e g a m , e m co n t r a s te com o q u e o cor r ia em " t r a s Er a s 1 q u a n do o e s p ir i t o d a s t r e v a s e a o b r ig a o a d e s e n v o l v e r t ô a a s u a a s t ú c i a e t r a b a l h a r ba s t a n t e p a r a A o q u e p a r e c e, t e m h a v ido c o n qu is t a r u m a a l m a i nf d i i i d d P l t e c e p a o r es e 0 r e n o d e v e es t a r u ii o e ç o s up ao

.

"

'

p p o v o n «l o , g r a g a s à s l o u c u r a s d a Hu ma n i d a d t e n d o , t a n t o , a c a ç a p e r d i d o t o d o s e u i n t e r ês s e A in d a q u e t e n h a m e x is t id o e s c r it o r e s qu e a b o r da r a m o m a r a v i lho s o , bem a n t es qu e l l o f f m im n , êa t e c o n t i n u a

d o t i d o c o m o o c r i a d o r d o c o n t o f a n t ás t i c o . v i n d o , a E dg a r d A l la n P öe , c o n s id e r a d o , i g u a lm e n t e , o s e g u ir , " i d o c on t o p o lic ia l " E n k e o s mod er no s , p o d e m o s pa t K f k i l i b a c r a a , pe o seu e m o l i s m o , q u e a t i n g e p o r v êz e s a m e t a f ís i c a o u , m e lh o r Bu a a n g ú s t i a f i l o s ó f i c a , , M a u p a s s a n t , o m e s t r e , c u j a i n f l u ên c i a s ôb r e a s d e ] n a s g e r a ç õ e s c o n t i n u a p o n d e r i i v e l , t a m b ém c o n t r i b u i u b a s t a n t e p a r a o s u c e s s o d o c o n t o f a n t ri s t i c o pr i nc i p m e n t e n a s u a últ im a f a s e, q u a n do s u a s c o n d ições pa l óg i c a s O l e v a r a m a t e r m i n a l a v i d a n u m m a n i c ô m i o , es do q u e t r a n s p i a e s u a s de r r a de h a s p r o d u çõ es i E n t r e e s c r t o r e s q u e B o f 1 e r a m a i n f l u ên c i a d o i l cool t e o u r o s t ó x i c o s , p o d e m o s c i t a r E d g a ] d P ô e e B a u d e l a +] e A g r a n e a f in id a de q u e o s li g a v a n o v ic i o e n o t a l en t o t a lv e z t e n h a c o n t > i b u l d L p a l a q u e o s e g u n do d i v u l g a s s e a 8 o br a 8 e o b o 8t o n i n n o , n a E u 1 o p a , o e sc ] it o r g ên e r o m e H ê d e a p u r a d a s t r a u çð e s e m q u e B e e s m e r o u o f r a n c ês N a g r a n d e n n ç ii o l i 1t i n a , b r i l h a r n m , a i n d a , n o g ê n e r o s o b r e n a t u r n l , J a c q u e s C a R o t t e , N o d +e r , o i m e n s o B a l z a c , N e r v a l , M é r i m é, V i l l i e r a d e > l ß l e A dam e , m a is r eG t e m e n t e , G a s bo n L e R o u g e , s e m f a l a r e m J u l e s V e i n e , c u j a f a n t a a i n e r a g e r a l m e n t e p r o f ét i c a e m u i t a s d e s u a 8 c o n c e p ç õ e s , j u l g a d a s f a n t á s t i c a s n a ép o c a de l i c i o s a s s ao E q u e di z e r ] e a l i d a de s , a t u a l m e n t e o e m es tr es A n a t ole ó a n c e e T e óf i l o G a u t i e r q u e , m e s m o n es s e d i f i c i l g ên e r o , sen

.

,

.

·

,

,

Scanned by CamScanner


IZ

n t m ca

I N T R O D U

per

l e v e s t i n t as

er a m r om

a

el eg

ân c i a

ân t ic a s

em

ao

ÇÃ O

es cr e v er

im pr im in do

hi s tór i a s , A n a t o le,

su as

a t u a is ?

t /i o

,

o

qu

e

as

um as

t or

n a

c om s u a s u a i re s s em p r e su t il e i r o n i a , e Ga u t i e r , c o m s e u s p r o f u n d o s c o n h e c i m e n t o s da s c i ên e 1a s o c u l t a s , s e r i i o s e m p r e l i d o s e a p r e c i a d o s e m qu q u e r ép o c a T c h e c o v , P u s c hk i n , A n d r e y e f f , D o s t o i e v sk y , p er l cem e s c o la a, c u c o n t r i b u i ç i0o t e m s i d o t o d e c i s i v a n o g ên e r o f a n t ic o ce r ebr a l P ir a n dell o , e n t r e o s p e n i n s u la r e s , f ig u r a c o m o o d o t e a t r o , s e n h o r d e u m e s t i l o i n c o n f u n d ív e l , r e n o v a do r e q u e p o s s u i o c o n i i o d e d e i x t 1r o le i t o r o t1 e s p e c t a do r d u v i d a r d e t u d o q u a n t o 16 o u v ê, d e b a t e n d o s e n o s p > b l e m n s q u e o a u t o r c r i a p 11t a s e u s t o r t u r a d o s p e r s o n a g e n s , f a z e n d o n 0 8 p a r t i c i p 1u d a B u a a n g ú s t i a P n p in i, r eG t e m e n t e f i t l e c i o , a c a d a li v r o p r o v o c a v a n o v a s p o 1ê m i c n s , e s p e c i a l m e n t e n o c a m p o r e l i g i o 8 o f i l o s óf i c o O D i a bo r e Ge s e r s e u v e l h o a m i g o , t a l a f a m i i a r i d a d e c o m que o n a ep o c a t r a ta n r en a s ce n ça e n t o o s i t a l ia n o 8 com . B o c c a c c i o X f r e n t e , d i v e ] t i a m s e e m c a u s t i c 1u o s c os m es , m es clan d o em s u a s h i s t ó r i a s f a n t ri s t i c a s b o a dose d e i r r e v e r e n c i t 1 , z r 1r z i n o o s f r a e s i m p l a c a v e l m e n t e Co m d d R ú b l i t i a e n e o v o a ea r s u r g r a m m u it o s v a l o r e s n o v o s p , i l e n b r e o s q u a i s ês s e r n n g n í f i c o W a l t e r P o l i s e n o q u e n o s , a p r e s e n t a e s s a j ói a q u e s e c h a m a M e t e m p s i c o s e Os a m e r i c a n o s , s e g u i n d o a s p e g a d a s d e s e u m e s t r e E dg a r P ö e , s e m p r e d e ] a m p r e f e r ên c i a à s M s t ó r i a s t er f i c a n t e s , d a s q u a i s s îi o t í p i c o s e x e m p l o s 0 8 R a t o s d o c de H e n r y K u t t n e r , e O R e i d o a ?a1 i t é r ì o , e Jr o s o s , do i n c o m p a r á v e l J a c k L o n d o n , a o p a s s o q u e o s i n g 1ê s e s , eo m s eu s s éc u l o s d e c i v i l i z a ç ã o e e s p í r i t o a m a d u ) e c i d o , t en d o à f r e n t e Co n a n D oy l e e W ells m es m o n o i r r ea l p cu ra m a p r e s e n t a r c o n c l u s õe s v e r o s s l m e is W W Ja ( obs, t b i t ii i r t ou o m es r e > n co, é f ig u r a o b r ig a t ór i a e m a i n da c o le t ân e a s des ta n a t u r ez a p o i s o s e u i nsuper i r el A M ã o , d o M a c a c o , p a d r o d o g ên e r o ï c o m e e u f i n a l e s t a r r e c e d o r , em qu e o h o r r o r a p a ] e c e de m a n e i r n s u bj e t iv a , é s e m p r e r e 1i d o e o m p r a z e r T e m o s n o t a d o q u e , n a s a n t o l o g i a s de c o n t o s f a n t t i c ôs , o s b r a e i l e i r o s p r i n ] a m p e l a a u s ê n c i a A ch a m o s essa o m i B s o i n j u s t i f i c á v e l + p o i s p o s a u l ï n o s v e r cl n e i r o 8 t r e s n e s s e d i f fc i l c a m p o E a q u i a p r e s e n t a m o s Ga s t o l f C r u s, A o n s o Sc h m i d t , M o n t ei r o L o b a t o A f o n s o A r i n o s ,

.

.

.

.

,

Scanned by CamScanner


I N T R O D U

ÇÃ O

1a

V ír i a t o Co r r ea c o C o 1n o o s p r ó p r i o s l e i t o r e s p o d e r ii o t a t a r p el a s hi s t ór i a s qu e s el ec i o n a m o s , m er e c em , ße m d es t r d o u r o n e n h u rt a , s e r c o l o c a d o s a o l a d o d o s e s c r i t o r e s i g e r o s c i t a do s 0 E s p e l l 1o , d e G a s t o C r u l s , é o r i g i n a l í s s i m o e c h e g a a p r o v o c a r c a la f r io s a n t e s e l l f o r t e r e a l is m o , a o pa s s o q u e S c h m i d t n o s d D b e m u m a a m o s t r a d e s t 1n i n t e n e n v i d a M i n t e r i o r , c o m ê 8 8 e d e l i ( a d o e h u m n n +s s i m o D e l h i o t e i r o L o b a t o , v e l h o a d m ir a o r d e 1 í a u p a e s n n t , e e g u b l h e d e i x a r , c o n t u do . d e a s p e g a d a s , e m b 11g i o m o q 1t e a d o , s e m b r a s i le i r i s m o e i n d e f e c t ív e l e s t i l o se u o r ig in a l ex i b h A f o n 8 o A r +n o s , i n c a n s Dv e l p e s q u i s a d o r d e c o i s a s n o s s a s , p r o f u n d o c o n h e c e d o r d e n o s s a h i n t e r l â n d +a e d e B n a g e n t e Um 1 en can ta n os e ß im p l e s , p ]. E n d e n o s a a t e n ç i i o , c o m N o i t e Si n is tr a , en q u a n t o V i r ia t o Co > m a d e m o n s tr a a u a f ô r ç a d e i m a g i n a g ii o e e o s m o p o l i t i s m o n a b e l a h i s t ó r i a q u e es c o lh e m o s 0 h o m e m m o der n o , q u içD p r o c u r a n do e n c o n t r a r u m a i n ßo ev as i o e s p i r i t u a l p a > a o s p r o b l e m a s c o ti d i a n o s e v e is q u e o t o r t u r a m , f a r t o j á d a l e i t u r a d o n o t i c i ár i o de B c om u m , e m q u e O S e êl e g h l l m n n o s d i o v a s a s à SU A d i da a m b i Ei o e e g o ís m o , e n t r e d e v o r a n d o s e n u m a l u t a f r a t r i c i d a e s e m t r ég u a s v o l t a s e , a n s i o s o e e s p e r a n g o s o , p a r a o c l i m a d e m i s t ér i o , p a r a o i r r e a l , p a r a a f a n t a s i a , o q u e e x p l i c a o g r a n d e n ú m e r o d e e s c r i t o r e s e p u b l i c a çõ e s d es sa n a t u r e za , s u r g i d o s ù lt im a m en t e N e s t a s i n g e l a e «l e s p r e t e n e i o s a c o l e t n e n , o 8 l e i t o r e s l i t e r a t u r a m u n di a l e e n c o n t r a r ii o g r a n de s n o m e s d a bi o g r áf i c a s e ex pl i c a t iv a s e h l et ór i a s n otas c io n a l , c o m s e n s a c i o n a i s , m u i t a s d e l a s p o r n ós t r a d u z i a & E m b o r a n o s t e n h a e x i g i d o g r a n d e e s f ôr ç o e p a c i e n t e d e p e s q u i a a , a f i m d e s a t i s f a z e r às e x i g ê n c i a a e sp ír i t o d a s v a r i a a s p r e d i l e g õ e s e t e n d ê n c l a s } é p o a ß +v e l q u e o s l e i t o r e ß v e n h a m a n o t a r a a u s ên c i a d e a l g 11n ß i n e s t r e s n o h g ê n e r o , m a s , c o m o o m n n n n c i a ] é I n e s g o t Dv e l , e s s a f a l a f ant i s p o d e r 1i s e r e a n a d n n a B e g u n d a e ér i e a o a c o n t o s c o s q u ei p o r c e r to , e a it & em b r e v e e

.

e

,

·

,

J A C OB P E N T E A D O

Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


M E N T I RA

L

(M E HI Ó R 1A S

D E UM

L O U CO)

I

U m en t es , s e i q u

e

tu

m en

t es l

P 0 1 q u e g r it a s ? q u e r e s q u e t e o u ça m ? E d e n o v o e l a m e n t i a , p o r q u e e u n ii o g r i t a v a B m a s 1h e f a l a v a s u a v e m e n t e ; s e g u r a v a a p e l a m ão e f a l a v a th e

ba i x i n h o A q u el a r en e n o s a p a l a v r a '' m en t i r a " c a u s a v a m e f r i o s e p i c n v a m e q u a l u m a p e q tr e n a v í bo r a A mt e , e de v e s a c r e di t a r p r o s e e g u iu e l a N e r a i s t o t e c o n v e n c e r {i ?

E de u m e u m b e i j o M a s, qu an do qu is n

ão

m en

f

e s t a v a+ m a i s

te

ß

s eg u

i

ali

a o

j ti

;

aa

l

o

m e

!

.

e s sa

,

ca

l a ç Bi l a ,

ir

a

o n

e

p

elo

e at r e it á

t er

f

or

t em

cor r edor

e sc u r o

e st a v a

la

m

in

a n

do

e

a

en

te,

n o

al eg r e

est a

Su p l i c a r a m e p a r a i r o b e d e c i 1h e e o s p a r es q u e d a n ça v a m a m o r o s a m e n t e , a n o i t e t ô d a N i n g u ém s e ap x im a v a de m im i i é f l n n gu m a av a com go Se n t e i m e , J u n t o à o r q u e s t r a , a u n a c a n t o , di s t a n c i a d o d e t o d o s , c o m o b ðj o a e u m t r o m b o n e q u e m e g r i t a v a e r i a n o s o u v i d o s Be u r i s o v i l o Oh ! o h l o h 1 di l a c e r a n t e , E i s q u e . De s ú b i t o , u m v u l t o b r a n c o s e a p 1 o x i m o u e r a el a D e p o i s , e r g u e n d o o s o l h o s , v i th e o p e r f i l b r a n c o , s e v er o V i t a m b ém Be n s b e l o s o l h o s , g ] a n d e s , 1i v i o s d e I u z , t r a n q ü i lo s T a l v e z e u t h e t e n h a o l h a d o o r o s t o e m t i . o b r e v e ti t i m o .

l o , p u l so u m e a p en a s u m a v ez n iR c om h o r r ì ve \ m p r e e n d i t / i o p r o f u n d a m e n t e , t it o t e , o q u e s i n i f i c a v a o i n f i n i t o j a m a i e e x p e l Im e n t e i t o g , f o r t e m e n t e e s s a s e n s a ii o t e m or m i s to d e ê p r s a de u m g a of r im en t o s e n t i a q u e m i n h a v i da p e r p a s s a v a p e l o s s e u s , qu e

Ja m

0

co r a

ç ii o ,

Scanned by CamScanner

n es s e

in ter

v a

.


W

L E O N I D A S

o lho a e -

q u e i st o du r a r ia a té estr a n

u m

um

m o r

to

E,

en

lto

A N D R E Y E F F

t1 o

,

ho

e la

a

m

im

de ix

m e

0

n Bo m e n

m es m o

ou

lev a

,

t o em

v a z io

,

n

do

qu

c o tu

e eu m e

n u lo,

e

igo

in ha

m

t

ta l qu a l v

i da

b a i la r c o m u m r a p a z a l t o B o b e r b o e b e l o , E m i n e i o s m ín i m o s d e t a l h e s d a u e l e ho m e m t o q o d c r e e a , eu t r a j # = a m p l i t u de d e ee u s o m br o s e s be l t o a e o s c a be l o a r ep a r u dos a o c en t r o Ê l e m e o l h a a c o m I ndi f er en e e m v e r L m e1 m a a m e p a r e c i a q u e m da o l h a r e e u m e e s m a g a v a d e e n c o n t r o i \ p a r e de e m e t o m a v a , a s s i m , d e t a l m o d o t r a r u p a r e n t e u q e Ji e s t a m q u a s e c o n f u n d i d o c o m a p a r e d e q u a n d o c o m e ça r a m a n p n g a p o s l u z l d i o a c a n de la b r o a , c heg u ei m e a e h e d i as e lh e E s t i n a h o r a de i r m o a l V o u a c o m a n ha r t l e p E l a , p o r m , p e r m a n e c e u s u r p r êa a e m u r m u r o u E u p r e c i s o i r e o m öl e ! E a p o n t a v a m e o b e l o Jo v e m u e o l ha v a a l h u r es Em , q d· ! aeg s ta n do m e p a r o c o r r ed o r d t o de u m e m a i s u m be i j o 1 f e n t es ! l h e , a o o u v i do R e v e r n o w m o s a i n da h o j e ! T h i p r ec is a s r e s p o n d e u n 1e q u a n d o a a i d o ba i l e , u m a a u r o r a g l a c ia e m b r a n u e c l a q o s t e lha d o s Na r u e s t Bi v a m o s a ö m e n t e e u e o c o c h e v o

u

a

.

.

.

b m

o

co ehe lr o

m

edl ta v a

e ca

,

b e ça b a i x

pe n s a v

a

n ela

a

,

pa

r eci a

r e f l e t ir

.

Ea

t

e n t lr

m a a l , Ca n ü n hi v a m o s a ss im pe la a r u a s c o m r i d aa p e n q u a n t o a 1n a d r u g a d a l e i r a n t a v a e e p o r c l m a da a t u d o e m t ô m o d e n öa e s t a v a i m ó v e ] e b r an co em

Bu n s

e

r e t as,

-

e

.

n E l a me n t i

Em

O c r e p úac u l o p e n ee b e s a e . A o d i a

la d o qne

o

p o 1 t o da r

e 1=

m ora v a

q u a n do Pic 1 v *

m e

Scanned by CamScanner

o

v

o

f iq u e i i\

el n ze n t o

se m

i

e sp er a

esc u r ec e u se

ae ß u ce de u a

ua

an a

t a r de

n u n ca

m e

a

ae m

e a e s ta

pr

ox

lm

da

o

it a

Eu

ea aa

em

no

a

r

qu e eu

.

v o lv

ia

r o o to

a co m

ca

be ça p a au a a

a

ra

ßu

a

1h m

p o r t a da c a s a , ngu

1a

e

&

o

a

n e

nfla

e a s


»

m M E N T I RA

A

at6

h qu e m e c ega v a m t dio

ir a de

e a

cor a

a o

lo n g a

u m n

es

o

ç

que,

f BN

l

com

o

per a v

n

f

l

1

181

at or n1ent ando

,

g u n r da v a a , m a s e la n o a o i n v és d e g r i t a r e c h o r a r d e \

Eu

'

Ft br

4 p0

i n ha

ï do

a o

.

Nl o aof r im

ae l en

por

to,

eu

d o f o r t e m e n te o s d e d o * u n s e r , de e n c o n t r o a o s o u t r o s , c o m o s e f ös s e m g a r r a e e t l v e a 8 e c o n s e g u id o e s t r e i t a r n e la s a q u ela p eq u en a e v e n e n o s a bo r a s u A m e n t i r a ! m o r de n do m e A v :b o r a r e t o r c i a s e e n t r e m i n h a a m i o o c o r a ç o , e se u v e n e n o m e o br i g a v a a v ir a r a c a bw [a

a le g r a v a

m e

es

r ega n

v

tir u T o d o e q u a l q u e r lf m i t e E u t i n ha a e n t r e o p r e s e n t e e o p a a s a do d e s a p a r ec e r a i m p r e s s ii o d e t e r v i v i d o s e m p r e e n u n c a , e q n e e l a s e m p r e c heg u e i a pe e n u n c a r e i n a r a a ôb r e 1n i m q u e a qu i lo t i n ha n o m e e c o r p o P a r a m i m , n ao t i n h a n o m e e r a a q u e la qu e m e n t i a , a q u e la q u e f a z ee pe r a r e n o v e m , du r a n t e t ôda a e te r n i da de l Par

a

im

m

tu do

,

er a

m en

_

.

Eu e oh

r iu »

um

l

ia ,

r

oh

!

g u lh a s

d i n ár io

or

f i a da a p e n e t r a v a m m e o c o r a ç1 o

a

r essoa v ß

aoa

m eu s

ou

H do a

' " Oh !

"

Re a br l na

e as a

da s q u e

m e

,

lho s e d iz i a m

os o

v

l

as

Ja n e l a s d o

m a c ia m e n

a

l to

ca-

u

i l

te

E la t e e n g a n a ! N o p M pr i o m o m en t o em q u e t u 1 l c a m n 1a s , B o f r e a , e a p e r a a , e 1a b o n i t a 1 b r i l h a n t e ) m e n t i r o a a , belo e s u a q u i a o u v i r t u d o q u a n t o th e m u r m u r a m a r a w e t o r t e , q u e t e des pr ez S e t u e n t r a q u i e a m a t a s s es ? Ce r t a m e n t e , s e r i a b e m f e i t o 1 p o r q u e , a s s i m , m a t a r i a a a m e n ti r a ! E u e s t r e i t a v a a i n da m a la a m * o , e m q u e a p e r t a v a u m ia ° p u n ha l,

J X" ?

M aa p i e da d q

as

a c r es c e n

N po r q u e os

Ja n e l a s tu

o,

ess a

ta n

.

o lha v a m

m

im

com

p i e da de e .

com

v a n1 o

a

n as

,

par a

m ata r

tu

as m

:a !

Ni

k o s, ó

-

o

a

m a ta r

m en

u

r a

i ,

a

n u n ca

ta 1

,

com o

b e i j o s d e 1a l D e s de

al le n

i t o t e m p o ha v i a m d e s a p 1 r e c i do do s t r a n s e u n N a r u a t r ia , pem ß ò z l n h o , a f i t a r a a t r Ym u l n a c l _ m u

Æo s a s

m en te

eu

,

p i õe a Po u c o

a8

ao m

br

aa

n ecer a

do8

a

]

.

a8

ho r a s

a o

l ém

8om

Scanned by CamScanner

,

o

r e 1ó g l o

m e t ri l i c o

tr

do

ca m

e m ia

p a n á r io

e c ho r a v a

d a I g r e j a de u e, v o a n

do p e

o

i l


L E ÖN I D A S

W

es

de

p a ço

,

pe r d ia

se

f in a l m

A N D RE Y E F P

e n te

n o

l o u c o t u r b i lh

o

do e H o c o a

n e v

C o n t e i a s p a n c a d a s d o r e ó g i o el e b a t e u q n f n z e v ez e s O c a m p a n á r i o e r a v e l h o , e a a a ï m o r e l óg i o : m a a , e m b o r a i n d i c a s s e e x a t n m e n t e a h o m t o c a v a f r e q ll e n t e m e n t e a r a l m , p o r a c a s o , aa v ê z e s m u i t o p o u c o , o u t r a s v ¬z e s d e m u M o , d e m a n e i r a q u e o v e l ho Bi n e i r o de c a b e l o s g r i a a l h o s e r a o b r ig a do a g r im pa r a t é a o a lt o a u s t a r c o m a s m ño a 1 par a o m a r t el ln h o , q u e te i m a v a em bi t e r P o r q u e n q u e a v e l h o s t o q u e s t r êm u l o 8 e c o mpail ] , v o s , m e n t i a m ? P o r q u e a q u e l a I n d ti l m e n t i r a ? C o m o ú l u m o d a q u e le s t o q u e s m e n t ï r o a o a ß p o r t a da 1 r a Ra a e a b r i u e v i s a i r de la a a l t a f i u h om em g r a d e 1l m N o th e p e r c e b i a a e n Eo a a c o e t a s o r ec o n hec i , f àci lm e n h E r a t a l co m o o co n he cer a n a v a p w ar d e d e s p r ez o a r g a n te e co m Rh e e l t h e t a m b óm o p a a o o , q u e e s t a v a a i n a m a i ß a r m e e l é p l d o q n e n o d 1a a n te r i o r A o a a i r da q u e l a p o r t a , t a m b ém e u t i v e r a a q u ê l e p a s s o o p a s s o d e u m h o m e m q u e b e i j a r a o s ]á b ï o e de u m a m u lh e r .

.

.

m E

e x i

u

D m e

a m ea

a

v

ça v a . R i l h a v e r da de !

a os

de n tes

EI com o r o s t o t r i o c o m o g l ùo f r a 1u i n d o a i n g u l a r , t e a s s obr anc el h e t »b a s q u a i a c o n t i n u a v a a ß o r r l r ¡ m p e n e t r áv e l o l h a r , p e r g u n t a v a m e seu O q u ë ? A c h a a t a Yv e z q u e e a t e j a n 1 e n t l n d o ? E u a a b l a q u e n o p o d e r i a p r o v a r th e a m e n t i r a qne , m i n ha dïa p o a l ç o de e s p :r i to d es c o n f i a d o i d o e r a ae r m N p d if i c a da i n t e i r a m e n t e p o r o u tr a M p a l a v r i o u tr a m A g u a r d a v a q u e a q u e l a p a l a v r a t h e a a a a e d o s Uib l o e m bo r a s a be n do q u e i m es m o e e r e c o br i n d o a m en te t i n t a d e v e r d a d e Ae r i a a e m r e de n eg r a l p A mt e t N ü o 8 o o t ild a t u a ? E s t á v a m o s di s t a n t e s d a c i d a d e A a ó b r i a j a n e 1a d o q u a r t o da v a s ô b r e u m c a m p o d e E m b a i x o , e n 1 r e do r , t u do t r e v a a? t r e v a a 1 t r e v a a de n ßa a I m óv e i a d 1 u m a a 1 , N o a p o s e n t o c a l i i mo , a ö m e n t e v e l a a r dl a , e o p & l i d o r e f l e x o do c a m p o p a r e c i a d i v e r t i r e e l m en

.

-

m e l hn

dn

e

.

Scanned by CamScanner

m

aua

uz

av


A

M E N T I RA

28 3

q u e r o c o n h e c e r a v e r d a de , p o r n i a is e s p a n t o s a q u e lv ez e u m o m T a j c o m l « o , m a a 6 m i l v ez e s m e l h o r a m o r t e a f ic a r i g n o r a n do E m t o do s o 8 t e u s be l j o a e a br a ço a p e r c e bo a m e n t im E u a l e l o e m t e u s o l h o a ! D 11 m e a v er e 1 e e u t e d e ix a r e i p a r i a e na p r e 1 e x c la m ei E l a c o n t i n u a v · c a l a d a e a e u o l ha r f r l 1 m e n t e I nda , , d o r i p e n e t m v a m e a a l m a r e v o l v e n dw a e x a m i n a n d» a , , c o m e s t ma n h a c ur i osl da E n t o g r l te l Rei 1on e; me , d o c o n t i o , t e m a t o l ' fa h m e ! Hi r e ß p o n d e u t r a n q ü i la m e n t e m e n t o s e m qu e a v ida m e pem M a a Ju l g a i t u q u e t e t n n r i s o se n h o r da v e r d1 de c o m a m e a ça s ? S ù b i t « m e n t e , a t i r e i m e a ae u a PU Su p u q u e l th e , t c e n d o a s m i o s , q u e Uv e s a e p ie d a d e de m l m 1 q u e m e d ia s e a s e a v e r da d e I n f el i z 1 r e s p o n d e u m e , ac a r i c l a n dme o s be lo x I n f eliz ! T e n h a pen a de m l m 1 im plo r e l N e c e s ßl t o t a n h da v er da de l Ob s e r v a v a the a t e s t a p u r a , e p e n s a v a q n e a v e r da de t e s a v a a l i , d o o u t r o l a d o d a f r á g i l b a r r e i r a , q u e , i n s e 11 t a m e n t e , e u d e s e j a v a a b a t er 1 p a r a v & ] a , a & n a l l l i a i s a b a i x o , s o b o s e i o 1 l v o , e u s e n t i a p u l s a r 1h e o des ej o i n s e n s a to de a br i r um c o r a qi o , e e x p e r i m e n t a v a t d a o m en o s u m a v e z a qu o e pe i o , p ar a v er qu e e d a t ia n a q u e le c o r a çü o r e a lm e n t e E n t r e m e n t e a . a l u z t r âm u l a d a v e l a a o s p o u c o s i a do a s p a r e de e Ia m f i c a n d o e a c u r a a , e e u m e a e n t i a a fr oh s ò z +n o , v 1 z l o i t r i a t e ! D e s ú b i t o , a v e la a p a g o u m , e p e r m a n e c e m o s e n v o l t o s E u n a da m a i a e n x e r g a v n e m u a bo c a . N e m e m tr e m 1 o s o l h o s d e m i n h a a m a d a : a l i a s m a o a c r c n n da r a m m e o Co n ae n r e l o a o l h o a p e s c o ço , e n o o u v i m a l i a m e n t l m in te r r o ga v a i i 1 i a a d l n o m a a v « v * v a f ec ha d o & n a a m m e n t e o c o n t a c t o d a q u e l a s 1n £ o o , q u e m e p a r e c i a v e r d a d e 1 au a v 7 Se u m u r n 1ú r i o 1 e s t r a n h o e do l o r o s o , e l e v a v a m r o ae

a

!

.

-

.

.

.

m en

r

lo

eu con

te

l 1a

noi

A b r a ç a m q t e n h o m ¬d o ! D e p o l a , n o v a m e n t e a i l ön c l o e n o v a m e n t e u m i n di s t i n t o , r e p l e t o d e t e r r o r Qu e r e s s a b e r a v e r d a d e ? M a a , e n t i o t · m b m a c o n h e ga ? E u t a m b é m 1 t a l v n ü o h e c ê l a ? A b r a ç = m e l O h , c o m o t e n h o m êd o l

Scanned by CamScanner

mu

r

que

der ej o


A N D R E YE F F

L E ON I D A S

W

A e sc u r i d 1 o do q u a r t o l a a m o b r a n ca , d a s Ja n e l a a a b e r t a u m a ce lai mor t c e n do , m e n t e b r a n c a 1 f i t a v a m e , a l l e n c i o s a m e n t a P a r e c i a q u e d o ta o lh o s v f t r e o s n o s f l t a s e e m , n o s e e q tl e s t r a a s e m e m s e u o lh a r Re a br i

oa

o lhos

.

g la c i a l

A b r a ça m

o n oa,

tr

a

em er

,

u m

ao

o u tr o

e

,

ela

m

m u r o u

Oh,

te n ho

com o

¬d o !

m

IV

' f at ei

]\ t a t e k

do , Ja n e l a ,

qua n

a

v

es

t e n d i d1

p e r t o da

m assa

i n e r te

e

11&c i d a 1

t r i a da q u a l e mb r q u e c i a o c a m p o d e s e r t o , c u r v e i m e a ô b r e s e u c o r p o . EXPl d in do n u m a g a r ga lha da N 1o er a o g a r ga lha r de u u 1 lo u c o , o h l ce r ta m e n t e q u e n a o ! E u ßa b l a p e r f e i t a m e n t e p o r q u e es t a v a r in do eu

i

e

,

1

a

.

R ia p o r ae n t i r q u e m e u p e l to , f i n a l m e n t r p o d ia i l ô l d t t u o já agora , p r a r c om a pr o k u a e er e : n e a M e u c o r a ç1 o , a f i m l , v o m i t a v a o e s t a v a ee r e n o e v 1 z l o v e r m e qu e o a to r m en ta v a .

CU n r a n d me s e m p r e , f i t a v a q u q r e d o n do s e o p a c o s , c o m o q u e m a

da d e

m

iw

pa

r ec i a m

os

o

se u o

o lh o s

r e c o be r to s

lho s de

um a

e abu

de

f i = 11r

a

g a lha do s um a

de c Ë r

S e m e x p e r i m e n t a r p a v o r n e n h u m , p o d ia , a g o r a , f & d a m e n t i r a e da a br i l o 81 p o r q u e o em ôn l o c h i 1o 1 e d úv i d a , q u e t a o c r u e l m e n t e , d u r a n t e t a n t t » t e m p o 1 m e g a r a o a a n g u e l n ao m a l a v i v i a n a q u e l m n e g n H e i m p e n b t r áv e i s p u p i l a a

.

p r e n der L m e , e u a i n da r i a : e v i q u e à q u e l e s h o m e n a m e u r i e o p a r e c i a f u n es to e m a l v a d o , s

q u a n do

A f a s ta v

v i er a m

am

se

de

m

lm

com

as c o , e co m

ar

do r é o l ha r ,

a m e a qa

q a e m e v in ham a o e n co n tr o : m a a l a s s im qu e m e u a l e g r e e l c ïd o , a e e n c o n t r a v a c o m o dë l e s , s e u s a e n a b t

q

es

p 1M d e c 1a m , e t a m bém e r a m o b r l g a d o o a v o l t a r m e o r o « o 1 e v i t a n d me 1 ro c o ! ex c la m uco l v E u p e r c e bi a q u e e ss a p a l a v r a o s a l i v i a v a , p e r mi t i n 1h e 1 e x p li c a r o e n i g m a , e m ß a b e r c o m o u m h o m e m q u e a m a v a l o u e a m e n t e t i v e s s e p o 1d o i n d o , m a t a r a u a d i le t a , r em

d

Scanned by CamScanner


A

u

m

aö,

u m

de

ou

ho m

M E N T

e n z in

ho

r lao n

a

A

» »

n

h o , g o r do

a

Or n N

Fl ba tdo 98 5

e

r u

br o ,

c

t r a m a n e in q u e m e c h o c o u o c o r a ç &o e a p a g o u m e o b r i l h o d o s o lh o i I n f e liz ! d i s s me , c o m ß c o m p a l × a o q u e a ö m e n t e i d h o s s e u r u m o m e m g o r do e r lß o n h o po p ¡ n f eliz ! P r o de c m e n s alm 1 Pr gr itei b o ! e n e m a e i po r q u e n o m e a ti r e i l p a r a c m a d ël e Na t u r a l men n k o q u e r i a e s p a n t o , n e m a a a u 1 t i l o , m a s t o d o s a q u èl e s h o m e n a q u e m e Ju g a v a 1n l n a a n o e a , i n o , a m e d r o n t a r a m s e a i n d a n 1a ï a e g r i t a r a m d e t a l , fo r n ïa qu e m e pus a r lr Qu a n d o m e l e m p a r a f o r a d o q u a r t o o n d e Jm i a o f ca d i r er o r t e e r es o l u ta m en t e r e p e t i , c o m o s o l ho a f i x o s , , n o h o m e n z i n h o Jo v i a E u s o u f e l i z ! So u f e l i z ! E e r a v e r da d e m ou m e

.

.

.

V U

di a

is 8 o j á f a z t a n t o t e m po , v l . N u m a j a u l a d e f e r a s , u m a p a n t e r a n eg r a 1 q u e n o a e a s s e m e l h a v a e m n a d a com a s dem a is , q u e c o c h ila v a m v a g a m e n t e o u l 1 n ça v a m o l h a r e s f e r o z e a s ô b r e o s es p e c t a d o r e s E la c a m i n h a v a d e u m c a n t o a o u t r o d a Ja u l s e g u i n do , c o n 1 m a t e m át i c a e U d i o , u m a l i n h a i n v a r i á v e l e v i r a n d o , a c a d a v e z . I\ m e s m a ba m , i m a c o x a n e g r a 1 q u e p o s s u h e s t r a n h o s r e f l e x o s m

l

.

do u r a d o s C o m o f o c i n h o s u t i l , n b n b ca d o , o l h a v ß d i r e i t o d i a n t e de s i v o l ta r m n u n ca 1 D e a d e m a n h a t é à n o l t e , a m u l t i d i io a l l ee a p i n h a v r e s m u n g a v a , g r i t a v a , d i a n te d · j a u l a a lg u n s e= pec t a d o r ea l o r h oo r r l a m , . t a p a r e , o a v a s ér i a 1 q u a s e t r i a t e , , a q u e l a v i v a i ni ager n d e u m i n f i n i t o d e s e s p ¬r o E m a ia de de p o i s de a e a f a s t a r , a t l r a v u m in v o lu n u r i a m e n t e, m l i ú t m o o l h a r ù p a n t e r a , c o m o q u e s e n t i n do a l g o de c o m u m e n t r e s e u p r óp r i o d e a t i n o e o d o i n f e l i z b i c h o p r i s i o n e i r o q u a n d o , m a i a t a r d e , o a h o m e n s e o a l i v r o s m e f a l a v a 1n do e t e r n o , r e c o r da v a m e a e m p r e d a p a n te r a e e x p er i m t a y a a i m p r e s a o d e Ji c o n h e c e r a et er ni dade c o m t o d o 0 , a e a a éq t u t o d e d o r e s A g o r a , e m m i n ha l u l a d e p e d r a , e u t a m b ém m e t n e i ig u a l àq u e l a f e m .

.

,

.

.

Scanned by CamScanner


L E O N I D A S

A N D RE Y E F F

&p

c r·

u

A

f

°

g

u

m

Ca ln do

m

Um qu om

a

br

ni

os

a

ss a

M

Nom

tr

a r

ú n ic a l

sl »

és d a d i r e çi

i

ta

m

ce

h

de

b ém

ee

p e s a do

o

a c a b e ça n u m a a ö p a l a v ma r a

pa en

u

r a

ca n

que

m

gu em

to

o u tr o

a

m eu s

e pa r ee la t a m b óm

o

a

u m

,

a

o

t*

co n s is te m

! E

p en

e

ún ica

u m a

er am

e

è le s ea

in ho i n ho

,

gra n

pen

sa m e n to s , a öb r e

ca r r ega r o

m un

do

oe

E to do s

.

de , do l o r o s a ,

pe r v

é

!

i c o c h e t e i a a i l v a n do p o r t o do s o B c t o a e e w o a ça e m r edo r de m i n ha a l M a a de i x o u de a e r u m a p e q u e n a v :b o n p a r a a a a u m l r o a a p e c to de u m e n o r m e c o m a e u s d e n t e a d e a ç o 1 m e dl l ac er E ° , q u qu ú i u o e s c a n c a r o = bö c a p a r a g r i t a r d e d o r id u m a n ca e , " t l m p · l· m t a , a l am p r e " M e n ! m e a a l da E s s a n b o m ïn * v e l p a l a m cont l nuadamen mu r i r a n d me a o s o u v d o s , a c a b a p o r B a te n do per a r m e m en

te

e ln

r

:? £

.

os

p óa , g r i t o

A

m en

ti r a

n

ao

1m

ie -

Eu

a

m a te

ll

E t a p o o 5 o u v i d o o p a r a n l 4» o u v i r a r e s p o a t a q u e m e M a a e 11 , a p o u c o e p o d e r i a m d a r t o d o s o s c a s t o a d a c e 1» p o n c o 1 i n a i n o a ee Ig u a l m e n t e M e n t ir a ! C o m o v ð em 1 e u e s t a v a I n t e i r a m e n t e e q u i v o c a d o l M a t e i a n t e a 1 p o r m e lo d e r o g o s , a a t ú ela o u f o g o a m u l h e r , ae m , th e h a v e r a m n c a d o a v e r d a d e E a «= im v o u n do , c a m i n h a n do d e u m c a n t o a tr o ó C .

VI

Co m o t u d o é n e g r o , U e m b a i x o , p a r a o n de e l a l e v o u M a a n &o I m p o r t a , f r e l c o n s i g o a m e n t i r a e a v e r da d e l form L I r e i t e r co m e l a o n de e at l v e r p a r i l i da , a i n d · m e s m o n o m a i a n e g n » · n t r o d e Sa t & Aj oel har Lmeel e th e d l N = ee u s p & em p r a n t o s l R e v e a m e a v e r da de l M m , m e u D e m ! T a m bé m l a t o 6 l i m a m e n t i r a i U date m a pe n a t r e v a s e · e Jm o, E l· o n ko m 1 U a e e n co n t r a e n e m ó o u c o em o u t r o lu ga r S òm e n t e p a m e n ti r 1 v lv e a m en tl r 1 é lm o w é Im o r ta l al n t a n o m a t a i n a k n i f l c a n t e i t o m o d e a r q u e r e 1 p ln o E L a e l da .

.

.

Scanned by CamScanner


A

s

么p r

tu

r n

o

,

Pe n et r a m e

n o

28 7

p e lto ,

e

to r tu

r a o

,

t

l Oh

Qrr e

p c n et m

m e

,

M E N T I R A

,

a of r

qu

im

So co r

r

lo u c u r a pa ent o a tr oz l o . T e n ha m e

Scanned by CamScanner

r a

u m

com

hom

em

p a 茂x ko de

pr

oc u r a r

m

im !

a

v er

So co r

r o

d a de I l


Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner

A mentira (1966)  

A mentira – memórias de um louco (The Lie – Memoirs of a Mad Man). Tradução anônima (Anonymous translation). In: PENTEADO, J. (Introdução, S...

A mentira (1966)  

A mentira – memórias de um louco (The Lie – Memoirs of a Mad Man). Tradução anônima (Anonymous translation). In: PENTEADO, J. (Introdução, S...

Advertisement