Page 1

LEONBERG.NO

ELEVINFO 2012-2013

E L E VINF O 2 0 1 2- 2013

KIRKEPARKEN VIDEREGÅENDE SKOLE DRONNINGENSGATE 22, POSTBOKS 113, 1501 MOSS TLF. 69 20 27 00, FAX: 69 20 27 01 E-POST: kirkeparken.vgs@ostfoldfk.no - www.kirkeparken.vgs.no


ELEVINFO 2012-2013


INNHOLDSFORTEGNELSE LITT OM SKOLEN VÅR ........................................................................................................................... 6 REKTOR HAR ORDET ............................................................................................................................. 7 SKOLERUTE SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2012-2013 .............................................................................................. 8 ELEVENES AKTIVITETSPLAN 2012-2013 ................................................................................................. 9 SKOLEN OG DEG SKOLENS VERDIER................................................................................................................................ HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID............................................................................................................ SKOLENS PEDAGOGISKE PLATTFORM .................................................................................................. KONTAKTLÆRERORDNINGEN .............................................................................................................. ELEVSAMTALEN..................................................................................................................................... KONTAKT HJEM-SKOLE ........................................................................................................................ OVERSIKT OVER KLASSENES KONTAKTLÆRERE OG KLASSEROM 2012/2013 ..................................... UTDANNINGSPORTALEN....................................................................................................................... FRONTER .............................................................................................................................................. OPPAD ..................................................................................................................................................

10 11 13 17 17 17 18 19 19 19

ELEVTJENESTEN RÅDGIVINGSTJENESTEN ...................................................................................................................... SKOLEHELSETJENESTEN 2012-2013 .................................................................................................... SOSIALFAGLIG RÅDGIVER 2012-2013 ................................................................................................... MINORITETS RÅDGIVER 2012-2013...................................................................................................... PP-TJENESTEN ..................................................................................................................................... OPPFØLGINGSTJENESTEN (OT) ............................................................................................................ DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN ..........................................................................................

20 22 23 23 24 24 24

ELEVRÅDET ELEVRÅDET VED KIRKEPARKEN VIDEREGÅENDE SKOLE...................................................................... 25 SLIK FÅR DU TAK I OSS SKOLENS KONTOR ................................................................................................................................ SKOLENS IKT-AVDELING – VAKTMESTERTJENESTEN ........................................................................... RENHOLD.............................................................................................................................................. KANTINEN – FRUKT OG GRØNT – BIBLIOTEKET ..................................................................................

26 28 29 31

4 ELEVINFO 2012-2013


GODT Å VITE SKOLEANLEGGET VÅRT ....................................................................................................................... LÆREBØKER OG SKOLE-PC – UTSTYRSSTIPEND – STIPEND/LÅN ....................................................... KOSTUTGIFTER - BETALING AV EGENANDEL........................................................................................ PARKERING FOR ELEVER ..................................................................................................................... SKOLESKYSS - MILJØFYRTÅRN ............................................................................................................ ORDENSFORHOLD INNE OG UTE ........................................................................................................ NASJONAL SATSING: VURDERING FOR LÆRING .................................................................................

32 33 33 34 34 34 35

HVIS UHELLET ER UTE ELEVSKADER – KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING FOR ELEVER .......................................................... 38 TILLEGGSOPPLYSNING – ELEVER - PRIVAT REISEFORSIKRING ............................................................ 39 YRKESFAGELEVER - TILLEGGSFORSIKRING – TYVERI............................................................................39 REGLER OG RETTIGHETER KARAKTERSETTING .............................................................................................................................. KARAKTEREN I ORDEN OG I ATFERD ................................................................................................... KLAGERETT ........................................................................................................................................... FRITAK FOR VURDERING I SIDEMÅL .................................................................................................... FRITAK FOR VURDERING MED KARAKTER I DEN PRAKTISKE DELEN AV FAGET KROPPSØVING ........ ELEVENES SKOLEMILJØ - § 9A I OPPLÆRINGSLOVEN .......................................................................... FERIE OG FERIEREISER - SKOLENS RUTINE......................................................................................... RUTINER VED FØRING AV TILSTEDEVÆRELSE/FRAVÆR ..................................................................... FRAVÆR - KARAKTERER - VARSLING ................................................................................................... UTDRAG FRA FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN § 3-47 OM FRAVÆR.............................................

40 41 42 43 43 43 45 45 45 46

ORDENSREGLEMENT........................................................................................................................... 47 HANDLINGSPLANER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING, VOLD, RASISME OG DISKRIMINERING .......................................... 55 HANDLINGSPLAN MOT RUS ................................................................................................................. 57 BRANNINSTRUKSER BRANNINSTRUKS FOR KIRKEPARKEN VIDEREGÅENDE SKOLE ........................................................... 58 SKOLENS ANSATTE SKOLENS LEDELSE ................................................................................................................................ 60 UNDERVISNINGSPERSONALET............................................................................................................. 63 ASSISTENTER/FAGARBEIDERE.............................................................................................................. 70

5 ELEVINFO 2012-2013


LITT OM SKOLEN VÅR Kjært barn har mange navn, sies det. Kirkeparken videregående skole har sine røtter tilbake til Moss borgerlige realskole, grunnlagt i 1832. Det betyr at skolen i 2007 markerte sitt 175-års jubileum. Senere har skolen skiftet navn mange ganger: Moss kommunale middelskole, Moss høiere almenskole og Moss gymnas, inntil den i 1976 fikk sitt nåværende navn. Skolens tilbud til elevene har også vekslet gjennom tidene, men særlig fra 1990-årene har endringene vært store. Antallet tradisjonelle gymnasklasser ble gradvis redusert og etter hvert erstattet av flere gode utdanningstilbud. Idrettsfag og musikk, dans, drama ble opprettet i 1994, og i 2001 ble formgivingsfag, byggfag og hotell- og næringsmiddelfag overført fra Mosseporten videregående skole, som da ble nedlagt. I 2008 flyttet ett skoletilbud ut igjen, da byggfag ble overført til Malakoff videregående skole, og høsten 2010 overføres service og samferdsel fra Malakoff til vår skole. Da etableres samtidig et tilrettelagt opplæringstilbud. Behovet for nye, tidsriktige lokaler var i mange år svært påtrengende for vår skole, og etter en lang forberedende fase startet byggearbeidene endelig opp i 2006. ”Nye Kirkeparken” var under ombygging og utbygging i hele 4 skoleår, men høsten 2009 stod alt ferdig. Det nye skoleanlegget preges av en sjelden vellykket sammenkobling av gammelt og nytt, og gir oss og Moss by Østfolds mest moderne videregående skole.

6 ELEVINFO 2012-2013


REKTOR HAR ORDET

Velkommen til Kirkeparken videregående skole! Jeg håper du har hatt en fin sommerferie og at du er klar for et nytt skoleår. Mye arbeid ligger foran deg. Viktig arbeid, men også spennende arbeid.

På Kirkeparken legger vi vekt på læring, trygghet og trivsel. Her skal du som elev skaffe deg kunnskaper som kan hjelpe deg videre enten du drømmer om å bli tannlege, kokk, reiseleder eller fotballspiller. Det er viktig at du setter deg mål som passer for deg og at du gjør ditt beste for å nå disse målene gjennom skoleåret. På skolen møter du mennesker med ulike mål, ulike talenter og ulike historier. Det som knytter oss sammen er at vi er her for å lære og for å utvikle oss. Sammen. Sammen med andre mennesker. Nettopp derfor er skolen verdens beste arbeidsplass. Den er aldri kjedelig. Andre mennesker er aldri kjedelige. Andre mennesker er nysgjerrighet, klokskap, innspill og uttalelser. Skolen skapes av deg og de rundt deg. Jeg er stolt over å få lov til å lede en så flott skole med så mange fine ungdommer og medarbeidere. Vi har et felles ansvar for å ta imot nye elever, ta vare på hverandre og skolen vår. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med deg. Lykke til med skoleåret! Med hilsen

Solveig O. Fjærvik rektor

7 ELEVINFO 2012-2013


SKOLERUTE SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2012-2013 Skolestart elever............................................................................................................... Mandag 20. august Høstferie....................................................................................................................Uke 40 (01.10 – 05.10) Undervisningsfri - elever................................................................................................ Tirsdag 13. november Siste skoledag før jul..................................................................................................... Fredag 21. desember Første skoledag etter jul.......................................................................................................Torsdag 3. januar Vinterferie....................................................................................................................Uke 8 (18.02 – 22.02) Siste skoledag før påske........................................................................................................Fredag 22. mars Første skoledag etter påske......................................................................................................Tirsdag 2. april Offisiell høytidsdag...................................................................................................................Onsdag 1. mai Kristi himmelfartsdag...............................................................................................................Torsdag 9. mai Undervisningsfri......................................................................................................................Fredag 10. mai Grunnlovsdagen......................................................................................................................Fredag 17. mai 2. pinsedag

.................................................................................................................. Mandag 20. mai

Siste skoledag før sommerferien..............................................................................................Fredag 21. juni

Skoledagen Økt

Time Tid

Det kan være 5 min pause i økta, unntatt siste økt.

1. økt

1

08.00 – 08.50

I snitt er timene på 47,5 min, men der hvor vi må bytte fag midt i

1. økt

2

08.55 – 09.40

en 95 min-økt, skjer byttet slik at den første timen i økta er på 50

2. økt

3

09.50 – 10.40

min og den siste er på 45 min.

2. økt

4

10.45 – 11.30

Spisefri

11.30 – 12.00

Tirsdag 4. økt er møtetid for elever og lærere. Torsdag 4. time er

3. økt

5

12.05 – 12.55

avsatt til møter for elever og lærere. Blant annet vil elevrådsmø-

3. økt

6

13.00 – 13.45

tene ligge i 4. time tirsdag.

4. økt

7

13.55 – 14.45

4. økt

8

14.45 – 15.30

8 ELEVINFO 2012-2013


Bruk av 4. time torsdag 4. time torsdager brukes etter fast oppsett til • Elevrådsmøter • Møte mellom kontaktlærer og klassen • Kontaktlærermøter • Klasselærerråd • Andre møter Når annet ikke er avtalt, brukes timen som studietid for elevene og samarbeid/møtetid for lærerne.

Elevenes aktivitetsplan 2012-2013 Elevenes aktivitetsplan ligger i FRONTER under Aktuell informasjon. Aktivitetsplanen blir oppjustert når det foreligger endringer, derfor bør du jevnlig sjekke den.

9 ELEVINFO 2012-2013


SKOLEN OG DEG SKOLENS VERDIER Verdiene våre møter du når du kommer inn døra. Ikke bare fordi vi har forstørret dem, trykket dem og hengt dem opp så alle kan se, men også fordi verdiene våre former alt det andre vi er. På Kirkeparken mener vi det er viktig med likeverd, inkludering og omsorg. Derfor er disse fire ordene noe mer enn ord hos oss. De er kjerneverdiene våre. Men vi hadde ikke vært en skole om ikke vi satte oss høye mål for læring og utvikling. Derfor er resultatbevissthet en fjerde kjerneverdi hos oss. Det at disse begrepene er våre kjerneverdier betyr ikke bare at vi setter dem høyt. Det betyr at vi setter dem aller høyest - som noe som skal lede oss i hverdagen, noe som skal gi oss retning når vi støter på ukjente problemer og ikke vet helt hvor vi skal gå. Hver dag opplever elever og ansatte utfordringer som kan løses på ulike vis. Men hvilket av valgene våre uttrykker likeverdet? Omsorgen? Inkluderingen? Hvis vi ser det, så ser vi også hva vi bør gjøre. Vi er rundt tusen mennesker her på Kirkeparken. Det betyr tusen ulike sett av personlige verdier også. Slik må det være, og det er bra. Men skal vi ha et fellesskap, så må vi vi også ha noe felles. Det betyr at vi velger noen verdier vi kan enes om. • Vi anerkjenner hverandre som likeverdige mennesker uten hensyn til bakgrunn, kjønn, alder, erfaring, roller og forutsetninger. • Vi tar imot nye elever og ansatte ved å inkludere dem i det gode fellesskapet. • Vi tar vare på hverandre og viser omsorg i hverdagen. Slik skaper vi et miljø for gode prestasjoner. En verdibasert undervisning tar alt dette opp i seg, og målet er en bedre skole. Når vi hver dag omtaler verdiene våre, legger vi dem til grunn for samværet vårt. De former språket, og språket preger miljøet. Vi minner hverandre om verdiene våre, og de forplikter oss når vi tar valg.

10 ELEVINFO 2012-2013


HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID Global Dignity Day De to siste årene har skolen gjennomført Global Dignity Day den 20. oktober. Med utgangspunkt i begrepet verdighet fokuserer elevene på Vg1 på grunnleggende verdier som menneskeverd, respekt og toleranse. Dette skjer ved at elevene knytter verdighet til selvopplevde historier som de deler med hverandre. Global Dignity Day blir dermed en naturlig del av det holdningsskapende arbeidet som skjer ved skolen, f.eks i regi av MOT eller OD. Dagen ble stiftet av blant andre Kronprins Haakon som besøkte skolen høsten 2010. Frivillige veiledere fra lokalsamfunnet bidrar til arrangementet.

MOT Kirkeparken videregående skole er samarbeidsskole med organisasjonen MOT. Kirkeparken videregående skole startet samarbeidet med MOT fra og med skoleåret 2002-2003. Bakgrunnen for samarbeidet var skolens ønske om å skape et enda bedre skolemiljø- i tråd med den generelle læreplanen – og for å styrke og videreutvikle elevenes holdninger til rus, mobbing, vold og rasisme. MOT-filosofien består av 3x3 punkter (G´er): MOTs Grunntanke: • Bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet • Styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og hverandre • Drive holdningsskapende arbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter MOTs Grunnantagelser: • Mot er den viktigste egenskap et menneske har • Mennesket er skjørt og sårbart – og er et produkt av sin oppvekst og sine omgivelser • Mennesket er robust og motstandsdyktig - og kan bestemme sin egen fremtid uavhengig av sin fortid MOTs Grunnverdier: • MOT til å leve • MOT til å bry seg • MOT til å si nei Vår skole vil kommende skoleår rette inn dette holdningsskapende arbeid mot skolens yngste elever, der MOTs budskap vil bli formidlet av 4 lærere og 19 elever i Vg3, som har fått egen opplæring i hvordan MOT-budskapet bør presenteres for elevene. I tillegg bidrar MOT med ulike miljøskapende arrangementer på skolen for alle elever. MOT-elevene har for eksempel arrangert quiz, triksekonkurranse, talentshow og vaffeldag. Denne MOTsatsingen vil være en del av skolens totale innsats på det sosial-pedagogiske området og vi håper at dette skal bidra til at elever og ansatte ved Kirkeparken videregående skole får et trygt og positivt skolemiljø.

11 ELEVINFO 2012-2013


Vennskapsskole i Sør Afrika Sist høst startet skolen også et vennskapssamarbeid med West Coast College i Sør Afrika. Denne skolen ligger nord for Cape Town, og har nesten 5000 elever fordelt på fem campuser. Målet er å få til et varig samarbeid med gjensidig utvekslinger hvert år. Første besøk skjedde mai 2012 da fem elever og tre lærere fra Sør Afrika besøkte Kirkeparken. Neste besøk skjer når norske elever og lærere reiser sørover de to første ukene av oktober. Prosjektet er støttet av Vennskap Nord/Sør, og er basert på at begge skolene gjennomfører Global Dignity Day og MOT-programmet. I tillegg til å knytte vennskapsbånd, ønsker vi at utvekslingen skal gi elevene forståelse for hverandres kultur, samfunn og dagligliv, samt felles holdninger og verdier.

Sosial kompetanse Sosial kompetanse er individets evne til samspill med andre i ulike situasjoner. På Kirkeparken videregående skole forsøker vi å utnytte skolen som et arbeidsfellesskap for utvikling av sosiale ferdigheter. Elevene læres opp til å ta ansvar for egne valg og handlinger, med evne til å søke det som er sant og gjøre det som er rett. I arbeid med fag får elevene trening i å utvikle sosial kompetanse gjennom faglig samarbeid, egenvurdering, underveisvurdering og elevsamtaler. Gjennom et aktivt elevråd, hvor alle klasser er representert med tillitsvalgt og varatillitsvalgt, får de medansvar for elevenes felles skolemiljø. Skolen har utviklet et godt fadderkorps, hvor elever i Vg3-klasser har ansvar for oppfølging av klasser på Vg1nivå, fra skolestart fram til høstferien. Skolekomiteen har ansvar for Internasjonal dag, hvor alle skolens elever blir engasjert i utviklingsspørsmål og får kunnskap om viktige globale temaer som fattigdom, bistand, likestilling og menneskerettigheter. Internasjonal dag blir fulgt opp av den årlige solidaritetsaksjonen Operasjon Dagsverk, hvor våre elever støtter unge i andre deler av verden. Elevene på Vg3 Idrett har ansvar for å planlegge og lede en aktivitetsdag for alle elevene. Skolen er også storbruker av «Den kulturelle skolesekken». Dette gir felles kulturelle opplevelser og fremmer sosial kompetanse. I løpet av skoleåret har vi mange ulike fellesarrangementer i Fugleberget. Mange av arrangementene blir gjennomført av og med elever, noe som bidrar til å fremme sosial kompetanse.

12 ELEVINFO 2012-2013


SKOLENS PEDAGOGISKE PLATTFORM LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL I SENTRUM Ved vår skole er alle likeverdige. Vi har plikt til å vise hverandre respekt. Vi vil at den enkelte elev skal få utvikle sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger til beste for seg selv og fellesskapet. Vi skal være en inkluderende skole med eleven i fokus. Skolen skal være preget av trygghet, arbeidsglede og utfordring for elever og ansatte. Hos oss tolereres ikke mobbing, og vi skal motarbeide rusmisbruk, vold, rasisme og diskriminering.

Skolens syn på kunnskap og læring Kunnskap utvikles gjennom fordypning, refleksjon og samhandling mellom mennesker med ulike forutsetninger, evner og ferdigheter. Kunnskap utvikles også ved systematisk innlæring av ferdigheter, begreper og fakta. For å utvikle kunnskap må læring stå i sentrum. Læring er å lære: Læring er å lære: • Hvordan man selv lærer best • Å sortere og å tilegne seg informasjon • Å tilegne seg praktiske ferdigheter • Å bruke informasjon og erfaringer til å skape faglig og sosial kunnskap og forståelse • Å bli et helhetlig menneske til glede og nytte for medmennesker i skole og samfunn og for seg selv

Elevenes rolle i læringsarbeidet For å oppnå læring må elevene få arbeide med emner og oppgaver på en måte som er tilpasset den enkeltes forutsetninger. Opplæringen må være slik at elevene regelmessig opplever mestring. Skolen er et samarbeidende fellesskap der elevene får hjelp og støtte, og lærer å ta ansvar for egen læring. Elevene oppnår dette ved å: Elevene oppnår dette ved å: • Rette seg etter de normer som gjelder for adferd og samvær • Forholde seg aktivt til de krav som stilles til arbeid og innsats i opplæringen • Delta aktivt i planlegging, valg av arbeidsmåter, gjennomføring og vurdering av opplæringen • Bruke IKT som et pedagogisk verktøy i læringsarbeidet

13 ELEVINFO 2012-2013


14 ELEVINFO 2012-2013


15 ELEVINFO 2012-2013


Lærernes rolle i læringsarbeidet På vår skole er læreren kunnskapsformidler, veileder og medmenneske. Læreren tilrettelegger opplæringen ut fra elevenes egne forutsetninger og behov og ut fra målene i både den generelle og fagspesifikke læreplanen. Læreren oppnår dette ved å: • Være en tydelig og forutsigbar leder som tar ansvar for å etablere klare normer for samvær og adferd, og for å utvikle et godt læringsmiljø • Motivere elevene og skape forståelse for at egen innsats og aktivitet er avgjørende for læringsresultatet • Lytte til elevene og ta dem med på råd • Gi elevene grundig innføring i grunnlag og kriterier for vurdering • Tilpasse undervisningen ved å legge til rette for bruk av varierte arbeidsmåter • Reflektere jevnlig over egen pedagogisk praksis • Utvikle og vedlikeholde sin faglige og pedagogiske kompetanse • Samarbeide aktivt med kolleger og ledelse for å gjøre opplæringen best mulig

Skolens rolle i læringsarbeidet På vår skole skal vi arbeide for å utvikle mangfold og kvalitet i alle undervisnings- og læringsaktiviteter. Dette vil vi oppnå ved: • Å organisere opplæringen på en måte som gir best mulig undervisning og læring • Å utvikle og oppdatere medarbeidernes kompetanse • Å legge til rette for bruk av IKT og moderne teknologi i opplæringen • At alle tar ansvar for skolens fysiske og estetiske miljø

Skolen og omgivelsene Vi er en skole i Moss sentrum, og vi ønsker å være en aktiv del av byens kulturliv. Vi skal ha bred kontakt med samfunn og næringsliv. Vi skal være en deltaker i internasjonalt samarbeid for å fremme et globalt perspektiv på våre læringsaktiviteter. Dette vil vi oppnå ved å: • Samarbeide med lokale lag og institusjoner innen kultur og idrett • Være en aktiv bidragsyter til byens musikk, dans, teater - og idrettsmiljø • Samarbeide med lokalt næringsliv • Samarbeide med utdannings- og forskningsinstitusjoner • Videreutvikle skolens internasjonaliseringsarbeid

16 ELEVINFO 2012-2013


KONTAKTLÆRERORDNINGEN Hver elev vil være knyttet til en lærer som har spesielt ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjøremålene som gjelder eleven. Kontaktlæreren har ansvar for alle elevene i én klasse. «Kontaktlærer har en nøkkelrolle i elevens faglige og sosiale utvikling i skolesamfunnet. Eleven har rett til jevnlig dialog med kontaktlærer om sin utvikling. Kontaktlærer vil ofte være den som gjennom elevsamtaler og foreldresamtaler er den første som får kjennskap til bekymringer rundt eleven av faglig eller sosial art.» (fra fylkeskommunenes Kontaktlærer-veiledning)

ELEVSAMTALEN Hovedhensikten med elevsamtalene er å skape god kontakt med elevene og å motivere dem i deres læringsarbeid. Alle elever i Vg1 vil begynne skoleåret med oppstartssamtale 1. skoledag sammen med foresatte. Oppstartssamtalen i Vg2 og Vg3 vil foregå i samlet klasse. I tillegg skal kontaktlærer gjennomføre 2 individuelle samtaler med elevene i løpet av skoleåret og holde kontakt med foresatte om elevens framgang/vansker. Ved slutten av skoleåret holdes det klassevis en oppsummeringssamtale hvor elev og kontaktlærer utveksler erfaringer fra skoleåret. Denne samtalen holdes innen utgangen av mai. De 4 samtalene har forskjellig innhold. Formålet med den første samtalen for Vg1-elevene er å bli kjent med elevene og deres forventninger til medelever, lærere og egen læring når de begynner på en ny skole. Elevens foresatte inviteres med til samtalen. I den 2. og 3. samtalen blir det lagt vekt på trivsel og faglig utvikling hos eleven. Kontaktlærer vil hjelpe og veilede eleven i å vurdere sitt eget arbeid i forhold til kompetansemålene i fagene. 2. samtale holdes innen utgangen av oktober og 3. samtale innen vinterferien.

KONTAKT HJEM – SKOLE 1. årstrinn: Foresatte blir ved skolestart invitert til skolen til en samtale mellom kontaktlærer, elev og foresatte. I slutten av august holdes et nytt møte mellom alle foresatte og skolen i vårt auditorium, David Vogts sal. Foresatte til elever på studiespesialisering og studieforberedende idrettsfag inviteres til et møte i uke 4 med ledelsen og faglærerne om fagtilbudet for neste skoleår. I uke 7 holdes en ny samtale mellom elev, foresatte og kontaktlærer. 2. årstrinn: Konferanse med foresatte til elever under 18 år holdes i uke 44 og ellers ved behov.

17 ELEVINFO 2012-2013


OVERSIKT OVER KONTAKTLÆRERE OG KLASSENES KLASSEROM 2012/2013 KLASSE KONTAKTLÆRER

ROM

KLASSE KONTAKTLÆRER

ROM

0LOVA

Per Vold....................................E411

2STUE

Cecilie Walther Holten................E306

1STUA

Kristine Bråthen Hein............... D426

2STFA

Lars I. Havstam.........................A307

1STUB Vigdis Stapley........................... D326

2IDRA

Jan Petter Eggesvik...................C318

1STUC

2IDRB

Merete Krogstad........................A140

Hilde Bånrud............................ D327

1STUD Elisabeth Skaardal.................... D427

2MUSA Vigdis Irene Lauen.....................E162

1STUE

Christine Preus..........................A109

2DANA Hanne M. Knutsen....................E162

1STFA

Nubia Gallardo Vera...................A311

2KOSA

1IDRA

Åsmund Frøvik..........................A323

2KOSB Kristin Korbøl.............................A274

1IDRB

Øystein Lunde...........................C306

2SSSA

Tore Dahler................................E308

1MDDA Connie Kjærnes.........................E141

2SSSB

Siv E. Bastesen..........................E311

1RMFA Pia Eide Johannesen.................A137

2RLVA

Virginia (Vikki) Mellum...............A108

1RMFB Inger-Johanne Nielsen...............A141

2ISFA

Hans Skog.................................C006

1SSAA

Magnhild Germain og............... D423

3STUA

Katrine Elvestrand.....................E407

Therese Hultin Haug.........................

3STUB Birgitte Knoph...........................E406

1SSAB

Unni Stensland Myhre og..........E323

3STUC

Unn Cecilie Andersen........................

3STUD Liv O. Almestad.........................A412

1SSAC

Knut Svartveit og ......................E408

3STUE

Kine Bakke................................A309

Joachim Wold....................................

3STFA

Tor Erik Lindberg...................... D323

2STUA

Asbjørn Holm............................A306

3IDRA

Geir O. Olsen.............................A319

Are Sekkelsten..........................A133

Morten Haga.............................A415

2STUB Bente Nilsson ...........................A305

3MUSA Stein Kvist.................................E139

2STUC

3DANA Hanne L. Kolstad.......................E139

Anne K.Bratland........................E307

2STUD Camilla Tønnesen......................C312

3PBYA

1SSA/TO Mette Thoresen Dybhavn...................

1RMF/TO Kari Bakke Tretteteig..........................

TO

Helene Fæste............................A414

Grete Strømberg................................

18 ELEVINFO 2012-2013


UTDANNINGSPORTALEN Utdanningsportalen sørger for at du finner flere av de digitale hjelpemidler du trenger til skolearbeidet på ett sted, og at du kan nå disse med ett brukernavn og passord. Her finner du bl.a. din e-post. FRONTER, OPPAD og ulike oppslagsverk og ordbøker.

FRONTER I utdanningsportalen får du tilgang til FRONTER, som er en læringsplattform med en rekke verktøy og «klasserom». Hver faggruppe har sitt eget rom som elever og lærer kan kommunisere i utover den vanlige, fastsatte skolehverdagen. Oppgaver/prøver kan leveres inn her og rettes av lærer med kommentarer. Gjensidige beskjeder mellom lærer/elev kan formidles og lærer kan legge inn nyttige fagopplegg til avhenting for elevene.

OPPAD – DIGITAL TILGANG TIL EGNE KARAKTERER OG FRAVÆR I Oppad kan du følge med på karakterene dine og sjekke fravær som er registrert på deg. Du benytter samme brukernavn og passord her som til utdanningsportalen. Lærerne skal registrere tilstedeværelse/fravær for hver time og dette vil du se på din side. Dersom du har dagsfravær, vil du se at fraværet også er registrert for hver time, men det er bare dagsfraværet som blir overført til karakterutskriften. Det er viktig å gi rask tilbakemelding til faglærere om feilført fravær eller til kontaktlærer om at timefravær skal være dagsfravær. Husk at hvis du ikke reagerer på feilført fravær før utløp av hvert halvår, har du godkjent fraværet. I Oppad vil også dato for elevsamtaler og fagsamtaler bli lagt inn som en dokumentasjon på at du har fått lovpålagte samtaler.

19 ELEVINFO 2012-2013


ELEVTJENESTER RÅDGIVINGSTJENESTEN

Roar Breivik

Ragnhild Reinhoff

Guri Haveråen

Camilla H. Tønnesen

Rådgiver utdanning- og yrke Tlf: 69202714 e-post: roabre@ostfoldfk.no

Rådgiver sosialpedagogikk Tlf: 69202715 / 41666621 e-mail: ragrei@ostfoldfk.no

Rådgiver spes.ped, sos.ped, utd. og yrke. Tlf: 69202733 e-mail: gurhav@ostfoldfk.no

Rådgiver sos.ped, utd. og yrke. Tlf: 69202824 e-mail: camton1@ostfoldfk.no

Therese RoarHultin BreivikHaug Rådgiver spes. ped. Tlf: 69202886 (tlf.tid:torsdag) e-mail: thehul1@ostfoldfk.no

20 ELEVINFO 2012-2013


Skolen har 5 rådgivere med ulike arbeidsområder som utdannings- og yrkesrådgiving, sosialpedagogisk rådgiving og spesialpedagogisk rådgiving. Alle rådgiverne bistår og veileder elevene ved samtaler enkeltvis eller i grupper. Vi har taushetsplikt, og du får ikke fravær for et besøk hos rådgiver. Du finner oss på ”Rådgivergangen” i 2. etasje i B-bygget, over resepsjonen. Vi har faste treffetider som du finner på skolens webside, og du kan også nå oss på telefon eller e-mail. Utdannings- og yrkesrådgiving kan handle om: • valg av programfag, omvalg - videregående skole • utdannings- og yrkesvalg • hvilke krav som stilles til forskjellige utdanninger og yrker • høyere utdanning i Norge og i utlandet • lån og stipend Sosialpedagogisk rådgiving kan handle om: • samtaler når du har behov for å snakke med noen • din og andres trivsel på skolen • fravær • strukturering av skolehverdagen • skoletretthet • personlige utfordringer som er skolerelatert • konflikthåndtering Spesialpedagogisk rådgiving og tiltak kan handle om: • tilpasset undervisning om du har fagvansker • tilpassing av pult, stol, og læremidler • at klassen kan ha en ekstra lærer inn i klasserommet • at det gis støttetimer/spesialundervisning til enkeltelever eller en elevgruppe • særskilt tilrettelegging ved prøver og eksamen som for eksempel: > Forlenget tid > Opplest og forklart oppgaveteksten

21 ELEVINFO 2012-2013


SKOLEHELSETJENESTEN 2012-2013 INFORMASJON OM SKOLEHELSETJENESTEN TIL ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER: Velkommen til den videregående skole! Du er eksperten på deg selv, ingen vet bedre enn du hvordan du har det med deg selv, familien, skole og vennene dine. Det er derfor viktig at du tar tankene og følelsene dine på alvor. Husk at små problemer ofte blir større hvis de får utvikle seg. Prøver du så tidlig som mulig å løse et problem enten av fysisk eller psykisk art er det også enklere å løse det. Vi oppfordrer deg til å lytte til signalene fra kroppen og gjøre noe med det hvis du merker at noe er galt. Ingen spørsmål er for dumme. Hva kan du snakke med helsesøster om? Skolehelsetjenesten er elevenes bedriftshelsetjeneste. Vi kan hvis du ønsker det, bidra med: • Å gi deg en best mulig skolehverdag • Å hjelpe deg til å ivareta din trivsel og helse • Å henvise videre til andre hjelpeinstanser • Å være en det kan være godt å snakke med, uten at du har spesielle problemer • Å informere om kosthold, prevensjon, røykeslutt og veiledning i forhold til egen seksualitet • Skolelege tilknyttet tjenesten som er tilgjengelig hver fredag fra kl. 12.00 – 14.00. Timebestilling skjer gjennom helsesøster ved din skole. Du er velkommen til oss! ÅPNINGSTIDER: Kirkeparken, 2. etg, B-fløya: Tirsdag fra kl. 08.30 – 14.30 Onsdag fra kl. 08.30 – 14.30 Torsdag fra kl. 08.30 – 14.30 Jeg har åpen dør, det vil si du kan oppsøke mitt kontor uten timeavtale. Ønsker du å bestille time, legg en lapp i postkassen utenfor kontoret. Du kan også møte opp i åpningstiden for å gjøre en avtale. Helsesøster samarbeider med skolens lærere, PPT (Pedagogisk psykologisk tjenestekontor) og rådgivere når det er hensiktsmessig. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Du får ikke fravær når du er hos helsesøster. Telefon: Kirkeparken, sentrum: 69 20 27 43 Hilsen skolehelsetjenesten i videregående skole

Guri Bjerkeli Helsesøster

Guri Bjerkeli – Helsesøster

22 ELEVINFO 2012-2013


SOSIALFAGLIG RÅDGIVER 2012 – 2013 Ta kontakt dersom du lurer på noe, eller om du trenger råd og veiledning om utfordringer du møter utenfor skolen som påvirker skolehverdagen din. Sosialfaglig rådgiver kan du oppsøke om du har spørsmål rundt: • Familie/ Nettverk • Bolig/-hjemmeforhold • Økonomi

Elisabeth Åkerland

• Rus

Sosialfaglig rådgiver

Sosialfaglig rådgiver er et nytt sosialfaglig tilskudd i elevtjenesten ved Kirkeparken videregående skole og er et samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene Moss, Rygge og Våler. Jeg er utdannet sosionom og er ansatt i Moss kommune/ NAV Moss. Jeg har kontor på skolen og kan hjelpe deg å kontakte NAV kontoret i den kommunen du bor, så slipper du å ta turen til NAV hvis du skulle ha behov for det. ÅPNINGSTIDER: Kirkeparken, bygg Bm 2. etg., ”rådgivergangen”. Mandager og tirsdager fra kl 08.00 – 15.00. Elisabeth Åkerland Telefon: 95 10 58 59/ 69 20 28 86 Email: eliaak@ostfoldfk.no Sosialfaglig rådgiver har taushetsplikt! Jeg har taushetsplikt om opplysninger, hjemmeforhold, sykdom eller spørsmål av privat karakter. Slik informasjon kan ikke bringes videre før samtykkeerklæring fra elev og / eller foresatte foreligger.

MINORITETSRÅDGIVER Skolen har egen minoritetsrådgiver. Minoritetsrådgiver har som oppgave å: • Bidra med rådgiving og oppfølging av enkeltelever i saker som gjelder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og relatert problematikk • Bidra til tettere samarbeid mellom skolen og det offentlige hjelpeapparatet og frivillige organisasjoner i arbeid med konkrete saker Kjersti Nilsen

Telefon: 95 42 04 29 E-post: kni@imdi.no

Minoritetsrådgiver

Les mer om minoritetsrådgivere på IMDI. Kjersti er tilgjengelig på Kirkeparken VGS i 2. etg. i B-fløya hver mandag. Minoritetsrådgiver har taushetsplikt. Hver enkelt i elevtjenesten har taushetsplikt om opplysninger, hjemmeforhold, sykdom eller spørsmål av privat karakter. Slik informasjon kan ikke bringes videre før samtykkeerklæring fra elev og/eller foresatte foreligger.

23 ELEVINFO 2012-2013


PP-TJENESTEN Det er organisert egen PP-tjeneste for de videregående skolene. Du kan ta kontakt med PP-tjenesten dersom du har problemer i forhold til: • Skole • Fritid • Familie/hjem • Deg selv Henvendelser til PP-tjenesten skjer gjennom rådgiverne eller du kan ta direkte kontakt med PP-rådgiver. Fagpersonalet i PPT har taushetsplikt. Tiltak blir laget sammen med deg. Alle tjenester er gratis. Du kan henvende seg direkte til PP-tjenesten på tlf. 69 24 16 20 og mail pptot.moss@ostfoldfk.no. Kontoradresse er Dronningensgate 16, 3. etg., inngang fra Kronprinsens gt. (tverrgata mellom gågata og Skoggata).

OPPFØLGINGSTJENESTEN (OT) Oppfølgingstjenesten har et oppfølgingsansvar for ungdom som har rett til videregående opplæring, men som av ulike årsaker ikke bruker retten sin. OT vil kunne gi råd og veiledning i forhold til videre opplæring, arbeid eller alternativ sysselsetting, og også gi råd om hvordan du kontakter etater som kan hjelpe deg videre. OT samarbeider tverrfaglig med f eks NAV, de videregående skolene, barneverntjenesten, SMP, BUPP, DPS og bedrifter som tilbyr skjermet arbeid. Alle elever som vurderer å avbryte opplæringen ved Kirkeparken videregående skole blir kalt inn til en samtale med rådgiver og OT. Det er rådgiverne som har hovedansvar for kontakten mellom Kirkeparken og OT. OT har kontor i Dronningensgate 16, 3. etg., inngang fra Kronprinsens gt. (tverrgata mellom gågata og Skoggata). Se etter skilt i gaten og på døra. Telefonnummeret til OT er 69 24 16 30 og mail pptot.moss@ostfoldfk.no.

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN All ungdom har fri tannpleie på offentlig tannklinikk til og med det kalenderåret de fyller 18 år. Årene de fyller 19 og 20, betaler de 25% av ordinære tannlegetakster. Innkalling sendes hjem av den tannklinikken de sogner til. De kan også henvende seg til klinikken utenom tur. Du får ikke fravær når du er hos offentlig tannhelsetjeneste, etter innkalling. Leder for Tannhelsetjenesten i Mosseregionen (Moss, Rygge, Råde, Våler) er overtannlegen. Adressen er: Moss tannklinikk, Gudesgt. 1, 1530 MOSS Tlf. 69 20 19 00

24 ELEVINFO 2012-2013


ELEVRÅDET ELEVRÅDET VED KIRKEPARKEN VIDEREGÅENDE SKOLE Elevrådet er elevenes talerør på skolen, dvs. at elevrådet kan uttale seg om alle saker som har med elevene på skolen, og skal bli hørt. Klassene velger en tillitsvalgt som skal representere klassen i elevrådet og fronte klassens meninger. Alle klasser og avdelinger er representert i elevrådet. Det samlede elevråd velger et styre som skal ta seg av den daglige driften og opprettholde en god kontakt med ledelsen. Elevrådsstyret er de ledelsen henvender seg til når de ønsker et samarbeid. Elevrådet er representert i alle organer på Kirkeparken videregående skole. Den som velges som leder er elevenes ypperste tillitsvalgte, og skal representere skolens elever utad og innad på skolen. Elevrådets muligheter er nesten grenseløse, å fremme elevenes sak er ikke kjedelig, men det blir ikke mer enn man gjør ut av det. Hvis du sitter på gode idéer eller meninger om hvordan elevene kan få det bedre, bør du melde deg til elevrådet straks! I elevrådet samles engasjerte og ansvarsbevisste mennesker som har lyst på en forsmak på samarbeid i yrkeslivet. Er du en av oss?

25 ELEVINFO 2012-2013


SLIK FÅR DU TAK I OSS En skole består av mer enn lærere. For at skolen skal fungere optimalt, er det mange oppgaver som må utføres med flid og dyktighet. Her presenterer vi den delen av arbeidsstokken ved Kirkeparken videregående skole som ikke er involvert i selve undervisningen.

SKOLENS KONTOR Ekspedisjonstid kl. 08.00 – 15.30 alle dager.

Guri Silje Haveråsen Andersen

Therese Buttingsrud

Guri Anne Haveråsen Celius

Ragnhild Guri Haveråsen Embeland

Sekretær. Pt. perm. (ANSI)

Førstesekretær (BUTH)

Førstesekretær (CEAN)

Kontormedarbeider (EMRA)

Guri SivHaveråsen Skøien

Vera Svendsen

Kari Guri Mette Haveråsen Tobiassen

Konsulent (SKSI)

Konsulent (SVVE)

Førstesekretær. Pt. perm. (TOKA)

Naba Al Ghorawi Lærling kontor (ALNA)

26 ELEVINFO 2012-2013


27 ELEVINFO 2012-2013


SKOLENS IKT-AVDELING IKT-avdelingen hjelper deg hvis du får problemer med PC’en. Du finner dem i 2. etasje i B-bygget.

Roald Skjerdal

Åge Walter Skjelin

Jeanette Guri Haveråsen Roholdt

Kristian Guri Haveråsen Rønningsdal

Systemansvarlig (SKRO)

Systemansvarlig (SKÅG)

Datatekniker (ROJE)

IKT-lærling (RØKR)

VAKTMESTERTJENESTEN Leder for skolens vaktmestertjeneste er Drifts- og Vedlikeholdsleder Tormod Risnes. DV-leder har kontor i 2. etasje i Bygg D. Skolens øvrige vaktmestere er Jørn Zachariassen og Roy Forsell. De har eget driftskontor i underetasjen i bygg B. Deres hovedoppgave er å sørge for vanlig vaktmestertjeneste og vedlikehold av skolen. Vaktmesterne arbeider på dagtid. På kveldstid er det en tilsynsvakt som har ansvar for tilsyn og låsing.

Guri Tormod Haveråsen Risnes

Jørn GuriZachariassen Haveråsen

Guri RoyHaveråsen Forsell

Gerson Ferrerira Sousa

Drift- og vedlikeholdsleder (RITO)

Vaktmester (ZAJØ)

Vaktmester (FORO)

Tilsynsvakt kveldstid (SOGE)

28 ELEVINFO 2012-2013


RENHOLD Skolen har 8 faste renholdere. Leder for renholderne er Ann Joraas. Renholdsleder har kontor i 3. etg. i D-bygget.

Ann Christin S Jorås

GuriGrete Haveråsen Anne Grashei

Rita GuriHermansen Haveråsen

Guri Eva Haveråsen Midtskog

Renholdsleder (JOAC)

Renholder (GRAN)

Renholder (HERI)

Renholder (MIEV)

Guri Haveråsen Hong Minth Thi Tran

Nhu Guri Tinh Haveråsen Troung

Guri Janne Haveråsen Nilsson

Tatjana Guri Haveråsen Pesehodko

Renholder (TRHO)

Renholder (TRNH)

Renholder (NIJA)

Renholder (PETA)

Qui Guri Anh Haveråsen Dang Ngo Renholder (NGQV)

29 ELEVINFO 2012-2013


30 ELEVINFO 2012-2013


KANTINEN Skolen har en flott kantine sentralt plassert i 2. etasje i Bygg A. Sammen med skolens nye amfi ved hovedinngangen utgjør dette en sentral arena for å skape trivsel og et godt læringsmiljø. Elever og ansatte kan kjøpe både kald og varm mat og diverse drikker. Det henstilles om at maten spises i kantinen eller i Fugleberget. Fylkeskommunen har laget retningslinjer for hva slags mat man ønsker å tilby elevene. Brus, potetgull og godteri vil derfor ikke bli tilbudt i skolens kantine. Kantinens åpningstid er kl 07.30 – 15.30. (Stengt fra kl. 07.55 - 08.10).

FRUKT OG GRØNT Kirkeparken er med i kostholdsprosjektet ved videregående skoler i Østfold med utdeling av gratis frukt og grønt til elevene. Ordning med gratis frukt og grønt organiseres av kantineleder, og frukten vil være tilgjengelig i kantinen.

BIBLIOTEKET Skolens bibliotekarer er Jorunn Høy og Nora Skybak. Biblioteket ligger i A-bygget ved fugleberget og er åpent mandag til fredag fra kl. 08.00 - 15.00 Alle VG1-klassene vil få opplæring i bruk av biblioteket i løpet av de første skoleukene.

Jorunn Guri Haveråsen Klock Høy

Nora Skybak

Ledende bibliotekar (HØJO)

Bibliotekar (SKNO)

31 ELEVINFO 2012-2013


GODT Å VITE SKOLEANLEGGET VÅRT . GGT

SKO

D

E

A B

CHRYSTIEGT.

C

F

GÅGATA

Skolen består av 6 bygg (A – F)

BYGG A:

BYGG C:

• Vrimleareal med amfi og bibliotek

• Gymsal

• Kantine og restaurant- og matfag.

• Idrettslinja

• Formgiving

• IKT -servicefag og reiseliv

• Studiespesialisering. BYGG D OG E: BYGG B:

• Musikk, dans og drama, gymsal

• Administrasjonskontoret

• Realfagsavdeling

• Elevtjenester med rådgivere og helsesøster,

• David Vogts sal, studiespesialisering, service og

driftsavdeling for IKT

samferdsel

• Seksjon for tilrettelagt opplæring

• Studiespesialisering

• Tegnesal, foto- og datarom • Elevrådskontor

BYGG F:

• Drift

• Dansesaler

32 ELEVINFO 2012-2013


LÆREBØKER OG SKOLE-PC Alle elever i den videregående skolen får låne lærebøker og bærbar PC. I tillegg til dette tilbyr Østfold Fylkeskommune elevene gratis nettilgang til enkelte digitale nettsteder i tilknytning til lærebøker og oppslagsverk. Tilgangen til nettstedene er tilgjengelig via fylkeskommunens utdanningsportal. Dersom pc-en med tilhørende utstyr og lærebøker ikke blir levert til de frister som settes for innlevering, anses pc-en og de lærebøkene som ”tapt”. Tapte bøker må erstattes. Pc-en har en årlig avskrivning på 30 % i en fireårsperiode. Ny pris er estimert til kr 5000,-. Første skoleår: kr 3500,-. Andre skoleår: kr 2450,-. Tredje skoleår: kr 1715,-. Fjerde skoleår kr 1200,-. Pc-er eldre enn 4 år erstattes med kr 1000,-.

UTSTYRSSTIPEND I tillegg til ordinære stipend, kan elevene søke på et utstyrsstipend. Stipendet er ment å dekke utgifter til utstyr som elevene trenger i opplæringen. Satsene er fastsatt på bakgrunn av forventede utgifter på de ulike programområdene og elevene er nødt til å søke på stipendet for å få det utbetalt!

STIPEND/LÅN Alle ordinære elever kan søke om stipend eller lån i Lånekassen. Søkningen skjer på nett; enten på www.vigo.no eller www.lanekassen.no. Elevene får digital tilbakemelding på søknaden og henter utbetalingspapirene på skolen mot fremvisning av gyldig legitimasjon. Skolens rådgivere kan kontaktes ved ulike forespørsler om lån og stipend. Søknadsfrist for høsten 2012 er 15. nov. For våren 2013 er fristen 15. mars .

KOSTUTGIFTER - BETALING AV EGENANDEL På basen og på Vg1 og Vg2 Restaurant- og matfag må elevene i hver termin betale inn et engangsbeløp til dekning av kostutgifter.

33 ELEVINFO 2012-2013


PARKERING FOR ELEVER Skolen har ikke egne parkeringsplasser for elevenes biler. Offentlige parkeringsplasser i sentrum eller på Myra må benyttes. Sykler settes opp på oppmerket område ved Bygg E og i Chrysties gt. Mopeder og scootere kan parkeres på oppmerket område i Skoggata og foran Café Halina.

SKOLESKYSS Elever med mer enn 6 km skolevei (en vei) har rett til fri skoleskyss, og de får utstedt et elektronisk skolekort for busstransport. Ved behov for spesialtransport, må eleven sende søknad via skolen til Østfold kollektivtransport. Ved mistet eller ødelagt skolekort, må eleven betale et gebyr på kr. 200,- for å få nytt elevkort ved skolens kontor. Nærmere orientering om skyssregler som gjelder Østfold fylkeskommune får du hos kontaktlærer.

MILJØFYRTÅRN Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter. Ordningen administreres av Stiftelsen Miljøfyrtårn og støttes av Miljøverndepartementet. Kirkeparken ble resertifisert som miljøfyrtårn våren 2012. Miljøfyrtårnsertifiseringen er inngangsbilletten til aktivt å engasjere skolens elever og ansatte i miljøforbedringsarbeid. Skolen vil sette fokus på lavest mulig forbruk av ressurser som papir og energi og ha gode rutiner for behandling av avfall.

ORDENSFORHOLD INNE OG UTE Klasserommet skal holdes pent og ryddig. Det skal ikke være søppel på pulter og gulv når neste økt begynner. Den enkelte elev har ansvar for å plassere alt avfall i avfallsdunkene før rommet forlates. Hver elev har sin uke som ordenselev i klassen eller gruppen og sørger for rengjøring av tavla og opprydding etter timen. Ordenselevens oppgave er å gjøre dette dersom de andre elevene har gått fra rommet uten å rydde etter seg. I hvert klasserom skal det henge en liste som viser hvem som er ordenselev til enhver tid.

34 ELEVINFO 2012-2013


Klasserommene låses mellom øktene. Oppslagstavlene skal først og fremst brukes til diverse informasjonsskriv. Hvis du ønsker å henge opp bilder/ plakater på oppslagstavla i klasserommet, så ta kontakt med kontaktlærer. Røyking er ikke tillatt på skolens område. Forbudet gjelder skolens bygninger og utenfor skolens bygninger i en avstand av 4 meter. Det kan kun røykes der det er utplassert askebeger: a) i krysset Skoggata - Chrystiesgt, b) i krysset Chrystiesgt – gangsti nedenfor Bygg F, c) på gangsti ved nedkjøringen til Bygg E. Rydding av fellesarealer, i og utenfor skolens bygninger, blir utført av elevene etter oppsatt klasseplan. Dette gjøres kl 12.20 hver dag.

NASJONAL SATSING: VURDERING FOR LÆRING Skolen deltar i satsingen ”Vurdering for læring”. Det er utdanningsdirektoratet som har invitert til dette. Det handler om fire sentrale prinsipper for god underveisvurdering: Elever lærer best når de • forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem • får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen • får råd om hvordan de kan forbedre seg. • er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. Dette vil elever og lærere arbeide med i løpet av skoleåret.

35 ELEVINFO 2012-2013


HVIS UHELLET ER UTE ELEVSKADER Ved personskade på skolen eller på skolevei skal elevens lærer hente et skjema på kontoret og fylle det ut sammen med eleven. Dette vil bli sendt til trygdekontoret i vedkommendes kommune, slik at eventuelle utgifter i forbindelse med skaden kan bli dekket.

KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING FOR ELEVER Den kollektive ulykkesforsikringen for elever er plassert hos KLP. Dekningen er knyttet til folketrygdens grunnbeløp (G). Dekningen ved 100% invaliditet er 5 G . Ved dødsfall er dekningen 0,5 G. Behandlingsutgifter til lege, tannlege, fysioterapi innenfor det offentlige systemet kan dekkes men dette vil selskapet vurdere i hvert enkelt skadetilfelle. Egenandel er kr. 500. Forsikringen dekker ikke operasjoner i private klinikker. Forsikring for elever er ikke lovpålagt ennå men departementet anbefaler en kollektiv ulykkesforsikring med tilsvarende dekning som fylkeskommunen har valgt. Hvis man tenker seg verst mulig skade, 100% invaliditet for en ungdom på videregående skole, synes 5G lite. Denne forsikringen bør derfor sees i sammenheng med eventuelle forsikringer som elevene har tegnet selv eller har via familien. Hvem forsikringen omfatter: • Elever ved videregående skoler/folkehøyskoler, elever i oppfølgingstjenesten Når og hvor gjelder forsikringen: • Innenfor skolens område i ordinær skoletid • Forsikringen gjelder også under aktiviteter som er arrangert av skolen og er under dennes ledelse og ansvar (reiser, ekskursjoner etc.) • For øvrig gjelder forsikringen på direkte vei mellom hjem og skole samt utenfor skolens område i det store frikvarteret Hva forsikringen omfatter: • Forsikringen omfatter erstatning ved død, varig medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade

38 ELEVINFO 2012-2013


TILLEGGSOPPLYSNING Vilkårene har en begrensning som sier ”skolens område og naturlige nærområder under ordinær skoletid”. Dette blir en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Dersom man åpenbart er utenfor det som vil være naturlig ansvarsområde for skolen (fritidsaktivitet på annet sted enn skolen) vil forsikringen ikke dekke – selv om det er innenfor skoletiden. Aktiviteter pålagt/styrt/anbefalt av skolen (for eksempel bedriftsbesøk, trening i fm kroppsøvingsfag osv) vil være dekket i skoletiden. Reise til/fra hjem/skole vil være dekket – også i løpet av skoledagen. Direkte vei til og fra arbeidssted vil anses som ”direkte vei til og fra skolen” og dekkes.

ELEVER – PRIVAT REISEFORSIKRING Når elever/klasser skal ut på reise anbefales det at det tegnes en privat reiseforsikring siden fylkeskommunen ikke er lovpålagt å ha forsikring for elevene i videregående skole. Vi har imidlertid blitt kjent med at det kan være store forskjeller blant selskapene i hva som dekkes av en reiseforsikring. Det er derfor viktig at elevene undersøker spesielt om deres reiseforsikring dekker det som er nødvendig for den forestående reisen.

YRKESFAGELEVER – TILLEGGSFORSIKRING Ved utplassering i bedrift er elevene tilleggsforsikret. Informasjon fåes hos utdanningsleder.

TYVERI Elevene har fra tid til annen blitt plaget av at det blir borte verdisaker fra garderober, skap og skolevesker. Ved skolestart har det blitt borte nye lærebøker, lommeregnere og PCer. Det er viktig at elevene til enhver tid tar ansvar for sine eiendeler. Elevene oppfordres til ikke å ta med verdisaker på skolen. I kroppsøvingstimene skal verdisaker ikke oppbevares i garderoben, men leveres kroppsøvingslærere til oppbevaring eller låses inne i skap. Garderoben skal være avlåst i kroppsøvingstimene.

39 ELEVINFO 2012-2013


REGLER OG RETTIGHETER KARAKTERSETTING Grunnlaget for vurdering i fag er alle kompetansemålene i læreplanene for fagene. Eleven skal delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag for å vurdere elevens kompetanse i faget. Elever skal ha underveisvurdering og sluttvurdering. Underveisvurdering skal gis løpende og systematisk og kan være både muntlig og skriftlig. Den skal hjelpe til å fremme læring, utvikle kompetansen til eleven og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Sluttvurderingen skal gi informasjon om måloppnåelsen til eleven ved avslutningen av opplæringen i faget. Karakterene settes i en skala fra 1 til 6: • Karakteren 6 uttrykker at eleven har utmerket kompetanse i faget. • Karakteren 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget • Karakteren 4 uttrykker at elevene har god kompetanse i faget • Karakteren 3 uttrykker at eleven nokså god kompetanse i faget • Karakteren 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget • Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget. Karakterene 2 – 6 svarer til bestått i faget.

Halvårsvurdering Halvårsvurdering i fag er en del av underveisvurderingen og skal vise kompetansen til eleven i forhold til kompetansemålene i læreplanverket. Den skal også gi veiledning om hvordan eleven kan øke sin kompetanse i faget. I videregående opplæring skal halvårsvurdering gjennomføres midt i opplæringsperioden på hvert årstrinn. I fellesfag skal elevene også ha halvårsvurdering med karakter på slutten av opplæringsåret dersom faget ikke blir avsluttet.

40 ELEVINFO 2012-2013


Standpunktkarakterer Standpunktkarakterer er karakterer som blir gitt ved avslutningen av opplæringen i faget. Standpunktkarakterer må baseres på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser kompetansen i faget. Standpunktkarakterer på høyeste nivå kommer på vitnemålet. Standpunktkarakterer settes av faglærer.

KARAKTEREN I ORDEN OG I ATFERD I forskrift til opplæringsloven, § 3-6 står det: I orden og atferd skal en av disse karakterene nyttes: a) God (G). Vanlig god orden og vanlig god atferd b) Nokså god (NG). Klare avvik fra vanlig god orden og fra vanlig atferd c) Lite god (LG). I ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd. Grunnlaget for vurdering i orden og i atferd er i hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen.

Ved fastsetting av karakter i orden tar en hensyn til om elevene er forberedt til opplæringen og hvordan arbeidsvanene og arbeidsinnsatsen til elevene er. Dette innebærer blant annet at eleven er punktlig, følger opp arbeidet som skal gjøres og har med nødvendig læremiddel og utstyr. Ved fastsettingen av karakter i atferd tar en hensyn til hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, lærere og andre tilsatte i og utenfor opplæringen. Det innebærer bl.a. om eleven viser hensyn og respekt for andre. Den vurderingen skolen gir i orden og i atferd, skal holdes skilt fra vurderingen av de rent faglige prestasjonene. En skal ta hensyn til elevens forutsetninger, og til vanlig ikke legge avgjørende vekt på enkelthendinger. Hovedgrunnlaget for fastsetting av halvårsvurdering med karakterer i orden og i atferd skal være orden og atferd hos eleven det siste skolehalvåret. Rektor har ansvaret for at halvårsvurdering med karakterer og standpunktkarakterer i orden og i atferd for en elev blir satt etter drøfting i møte der alle lærerne er til stede. Elever skal ha standpunktkarakterer i orden og i atferd etter Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram. Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram skal ha standpunktkarakterer i orden og i atferd etter Vg2.

41 ELEVINFO 2012-2013


KLAGERETT Hva det kan klages på • Alle karakterer som skal påføres vitnemålet, dvs karakterer gitt ved skriftlig eksamen og standpunktkarakterer • Gjennomføringen av muntlig eksamen • Vedtak om ikke å gi standpunktkarakter • Standpunktkarakterer i orden og i atferd Eleven kan kreve begrunnelse for alle ovennevnte karakterer, bortsett fra karakter gitt ved skriftlig eksamen. Begrunnelsen skal gis av sensor eller en lærer som har deltatt i karakterfastsettingen.

Klagefrist Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt klager er gjort kjent med karakteren sin, eller burde ha gjort seg kjent med den. Denne fristen blir avbrutt når den som har klagerett, ber om begrunnelse for karakteren/ vedtaket. Fristen tar igjen til å løpe når begrunnelse er gitt.

Hvordan klage Elever/privatister henvender seg til skolens ekspedisjon og ber om et klageskjema som skal fylles ut. Klagen må være skriftlig og skal være underskrevet av den som klager. Klagen må angi hva det klages på, og den bør være begrunnet.

Behandling i en klagesak Behandling av klage på karakter eller realkompetansevurdering kan føre til at karakteren eller realkompetansevurderingen blir stående, eller til at denne blir endret til gunst eller ugunst for klageren. Vedtaket skal begrunnes. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Mer informasjon Skriftlig orientering fås utdelt i skolens ekspedisjon.

42 ELEVINFO 2012-2013


FRITAK FOR VURDERING I SIDEMÅL Fritak for vurdering kan gis etter søknad til rektor. Fritak kan gis dersom: • Eleven ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole • Eleven har hatt fritak for opplæring eller vurdering i sidemålet i grunnskolen • Eleven har problemer med å beherske begge målformer på grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av sakkyndig instans • Eleven fylte vilkåra for fritak fra opplæring eller vurdering i norsk sidemål i grunnskolen, men på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikke fikk fritak

FRITAK FOR VURDERING MED KARAKTER I DEN PRAKTISKE DELEN AV FAGET KROPPSØVING Elever i den videregående opplæring som ikke kan følge den ordinære opplæringen i den praktiske delen av kompetansemålene i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagt opplæring så langt dette er mulig for eleven. Elever skal få fritak fra vurdering med karakter i den praktiske delen av faget når den tilrettelagte opplæringen ikke kan vurderes med karakter. Det blir ikke gitt fritak fra vurdering med karakter i den teoretiske delen av faget. Søknad sendes til rektor.

Fritak for opplæring i den praktiske delen av faget kroppsøving For den praktiske delen av kompetansemålene i faget kroppsøving kan rektor etter søknad gi fritak fra opplæring når en uttalelse fra lege dokumenterer at opplæringen er til skade for eleven, og tilpasset opplæring ikke er mulig.

ELEVENES SKOLEMILJØ - § 9A I OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringsloven § 9a omhandler elevenes rettigheter til et godt skolemiljø. Kapittelet presiserer at hver enkelt elev har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. § 9a-2 omhandler skolens fysiske miljø, hvor det presiseres at skolen skal være tilrettelagt slik at det blir tatt hensyn til elevenes trygghet, helse, trivsel og læring. I § 9a-3 står det at skolen aktivt og systematisk skal arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Dersom noen som er tilsatt ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen, og dersom det er nødvendig og mulig, selv gripe direkte inn.

43 ELEVINFO 2012-2013


44 ELEVINFO 2012-2013


Dersom en elev eller forelder ber om tiltak som vedkommer det psykososiale miljøet, deriblant krenkende atferd som mobbing, vold eller diskriminering, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Se også skolens hjemmeside: www.kirkeparken.vgs.no – Informasjon til elever og foresatte.

FERIE OG FERIEREISER Vi minner om at det naturlige i hovedsak vil være å legge sine feriereiser til skolens felles, fastlagte ferier. Det vises til skoleruta for Østfold. Kalenderåret består av 52 uker, mens skoleåret har 38. Det skulle under normale forhold gi god mulighet for å legge feriereiser utenom skoleåret. Rektor har ikke rett til å gi elever fri fra opplæringen. Opplæringsloven forutsetter at elevene er til stede og deltar aktivt i undervisningen. Opplegget for opplæringen er derfor basert på dette. Det samme gjelder vurderingen i de ulike fagene. Elevens fravær på hvert årstrinn vil fremgå på vitnemålet ved avsluttet skolegang.

RUTINER VED FØRING AV TILSTEDEVÆRELSE / FRAVÆR Lærer fører tilstedeværelse i Oppad for elever som møter til undervisningen. Det føres også fravær i Oppad dersom elevene ikke møter. Eleven kan til enhver tid sjekke hva som er ført i Oppad og skal gi tilbakemelding til faglærer/kontaktlærer dersom noe er feilført.

FRAVÆR - KARAKTERER - VARSLING Eleven og foreldrene skal varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag fordi det ikke er grunnlag for fastsetting av karakter. Eleven og foreldrene skal også varsles skriftlig dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller i atferd. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold. Varselet skal gi eleven mulighet til å sikre at det finnes grunnlag for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, eller gi eleven mulighet til å forbedre karakter i orden eller atferd. Etter at eleven er fylt 18 år, skal foreldre ikke varsles. Varslingen skjer slik: Lærer åpner varselbrevet i det aktuelle faget, fyller det ut digitalt og sender det digitalt til eleven. Eleven mottar varselbrevet og åpner det for å sjekke innholdet. Skolen har med dette dokumentert at varsel i faget er sendt. Dersom eleven er under 18 år, skal den ene delen av varselbrevet skrives ut og leveres i resepsjonen. Kontoret sender deretter varselbrevet til foreldre/foresatte.

45 ELEVINFO 2012-2013


UTDRAG FRA FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN § 3-47 OM FRAVÆR Alt fråvær skal førast på vitnemålet og kompetansebeviset. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Rektor kan avgjere om fråvær til den som er deltidselev, skal førast i dagar og timar eller berre i timar. For elevar som skal ha kompetansebevis, skal fråvær førast på kompetansebeviset. Eleven kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller ho legg fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand. For inntil samanlagt 10 dager i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: a) Helse- og velferdsgrunnar b) Arbeid som tillitsvald c) Politisk arbeid d) Hjelpearbeid e) Lovpålagt oppmøte f) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ein legeerklæring som dokmenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjeremål etter avtale med faglæraren eller rektor, skal ikkje reknast som fråvær. Innanfor ramma av 10 skoledagar kan elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja, krevje at inntil to dagar fråvær som er knytt opp mot ein religiøs høgtid, ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset.

46 ELEVINFO 2012-2013


ORDENSREGLEMENT VEDTATT AV FYLKESDIREKTØR, OPPLÆRINGSAVDELINGEN 15.05.11. 1. FORMÅL Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet innholder regler om orden og atferd, regler om hvilke tiltak som kan brukes mot elever som bryter ordensreglementet samt regler om fremgangsmåten når slike saker skal behandles jfr. opplæringsloven § 3-7. 2. GYLDIGHET Forskriften om ordensreglementet trer i kraft fra 01.08. 2011, vedtatt av fylkesdirektør, Opplæringsavdelingen 15.05.11 med hjemmel i opplæringsloven § 3-7 etter delegasjon fra fylkestinget til fylkesrådmannen 07.12.05 og videredelegering fra fylkesrådmannen til fylkesdirektør, Opplæringsavdelingen 01.03.031. 3. VIRKEOMRÅDE Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) § 3-7 og forskrift til opplæringsloven § 3-5. Ordensreglementet gjelder for elever i Østfold fylkeskommunes videregående skoler. Så langt det passer, gjelder reglementet også for voksenopplæringens elever og andre som mottar opplæring i skolens regi. Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde, i skoletiden, på skoleveien, ved aktiviteter og på arrangementer i skolens regi. Reglementet gjelder også andre forhold som har klar sammenheng med skolegangen. 4. BEGRENSNINGER Ordensreglementet skal gi regler om rettighetene og pliktene til elevene så langt de ikke er fastsatte i lov eller på en annen måte jfr. opplæringsloven § 3-7. 5. RETTIGHETER Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, gjeldende styringsdokumenter og fylkeskommunens vedtak. Opplæringsloven kapittel 9a gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter, som for eksempel i skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd. Eleven har rett til å delta aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, og til å få en innføring som gir grunnlag for å kunne delta aktivt i dette arbeidet. Elever som på grunn av sykdom får høyt fravær, har rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag.

47 ELEVINFO 2012-2013


6. TILSTEDEVÆRELSE 1. Eleven skal være tilstede under opplæringen dersom ikke annet er avtalt med skolen 2. Fravær føres i dager og enkelttimer 3. Fravær føres på vitnemål og kompetansebevis 4. Ved planlagt fravær skal eleven gi lærer melding om dette så tidlig som mulig For øvrig vises det til forskrift i opplæringsloven § 3-47. 7. REGLER OM ORDEN OG ATFERD Elevene skal medvirke til et godt læringsmiljø og til et godt arbeidsmiljø for alle i skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig og rette seg etter de lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen og i samfunnet for øvrig. Elevene skal følge anvisninger fra skolen og dens ansatte. Grunnlaget for vurdering i orden og i atferd er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet, jfr. forskrift til opplæringsloven § 3-5 og rundskriv Udir-1-2010. 7.1 NÆRMERE REGLER OM ORDEN a) Eleven skal møte presist og delta aktivt i opplæringen b) Dersom eleven blir forhindret fra å møte til opplæringen skal eleven gi beskjed til kontaktlærer så snart som mulig. Varer fraværet mer enn tre dager, skal eleven gi ny melding til skolen om dette. c) Eleven skal skaffe seg informasjon om arbeid som foregår og lekser som er gitt under elevens fravær d) Eleven skal ha med bøker og nødvendig utstyr til undervisningen e) For bruk av IKT-ressurser skal eleven følge reglene til Østfold fylkeskommune f) Eleven skal skaffe seg undervisningsmateriell, inkludert klær, arbeidstøy og verneutstyr som skolen foreskriver innen 14 dager etter skolestart g) Eleven skal holde orden på arbeidsplassen sin

48 ELEVINFO 2012-2013


7.2 NÆRMERE REGLER OM ADFERD HVA ELEVENE SKAL a) Eleven skal bidra til arbeidsro og vise hensyn og respekt for andre b) Eleven skal bidra til å holde det rent og ryddig på skolens inne- og uteområde og på andre steder der opplæringen foregår c) Eleven skal gi beskjed til kontaktlærer og/eller faglærer dersom han/hun må forlate undervisningen d) Eleven skal på oppfordring fra skolens ansatte kunne fremvise legitimasjon e) Eleven skal ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, herunder også pc, bøker og annet lånt utstyr f) Eleven skal bidra til ro og orden i skolebygningene g) Elvene skal bidra til at adkomst ved inngangspartiene og i gangene ikke hindres

HVA ELEVENE IKKE SKAL h) Eleven skal ikke ha på mobiltelefoner, musikkspillere og elektronisk utstyr under opplæringen, hvis annet ikke er avtalt med læreren i) Eleven skal ikke røyke og/eller bruke snus på skolen og i skolens nærområde. Den enkelte skole definerer eget nærområde j) Eleven skal ikke utsette andre for grov språkbruk, vold, krenkende eller truende atferd og andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte k) Eleven skal ikke ha med pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller ulovlig materiale på skolen. Materialet av denne kategori skal heller ikke lastes ned, leses eller spres elektronisk l) Eleven skal ikke være i besittelse av våpen og andre farlige gjenstander m)Eleven skal ikke selge, kjøpe, bruke eller være påvirket av eller i besittelse av rus- eller dopingmidler

49 ELEVINFO 2012-2013


50 ELEVINFO 2012-2013


51 ELEVINFO 2012-2013


8. FOREBYGGENDE NARKOTIKAAKSJONER Østfold fylkeskommune har åpnet for at den enkelte skole hvert år kan avtale forebyggende narkotikaaksjoner fra politiets side som innebærer gjennomsøkning av skolen, eventuelt også med bruk av politihund. 9. VERNEUTSTYR, VERNEREGLER ELEVENE HAR PLIKT TIL Å: a) skaffe seg og bruke det verneutstyr som undervisningen krever i henhold til reglene for de enkelte fag b) gjøre seg kjent med skolens brannreglement og delta i brannøvelser c) delta i skolens HMS-arbeid 10. UNDERVISNINGSMATERIELL/UTSTYR Skolens eiendom, undervisningsmateriell/utstyr/pc’er skal behandles på en forsvarlig måte. 11. FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt. Som fusk regnes blant annet å innlevere og/eller presentere som eget arbeid, tekster og lignende som er produsert av andre, herunder nedlasting fra nett og avskriving av andres arbeid. Det samme gjelder bruk av ulovlige hjelpemidler samt ikke-tillatt kommunikasjon med andre under prøver. Ved fusk eller forsøk på fusk ved eksamen og ved prøver og/eller annet vurderingsarbeid, kan disse annulleres. Dette kan medføre nedsatt karakter i atferd, jfr. forskrift til opplæringsloven § 3-5. 12. BRUDD PÅ ORDENSREGLEMENTET Ved brudd på ordensreglementet kan skolen iverksette refsningstiltak overfor elevene. Refsingstiltak må være hjemlet i ordensreglementet og skal stå i rimelig forhold til regelbruddet. Refsingstiltakene skal komme så nær regelbruddet i tid som mulig. Elevene må på forhånd være kjent med konsekvensene av regelbrudd. Brudd på ordensreglementet kan, foruten nedsatt karakter i orden og/eller atferd, føre til at skolen informerer foreldre/foresatte til elever under 18 år. 12.1 FØLGENDE REFSINGSTILTAK KAN BRUKES MOT ELEVER SOM BRYTER ORDENSREGLEMENTET: a) påtale eller anmerkning fra skolens ansatte b) beslag av ulovlige gjenstander c) pålegg om oppgaver for å rette opp skade eleven har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging og lignende) d) pålagt oppmøte på skolen før og etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver

52 ELEVINFO 2012-2013


e) bortvisning fra klasse/gruppe for resten av undervisningsøkten, avgrenset til to klokketimer f) begrenset tilgang eller utestengning fra skolens IKT- ressurser/nettverk for angitt periode og omfang g) begrenset adgang til spesielle aktiviteter, dersom det har skjedd gjentatte eller alvorlige brudd på instrukser eller anvisninger som er gitt for slike aktiviteter 12.2 VED ALVORLIGE ELLER GJENTATTE TILFELLER AV BRUDD PÅ ORDENSREGLEMENTET KAN FØLGENDE REFSINGSTILTAK BENYTTES a) midlertidig eller permanent gruppebytte (klassebytte), etter rektors avgjørelse b) bortvisning fra skolen for resten av skoledagen, etter rektors avgjørelse c) bortvisning fra og med en hel skoledag og inntil fem skoledager, etter vedtak av rektor d) bortvisning for resten av skoleåret eller kurset etter vedtak fattet av Østfold fylkeskommune, jfr. opplæringsloven § 3–8 annet ledd og 4A-9 e) tap av retten til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1, jfr. opplæringsloven § 3–8 annet ledd og 4A-9 13. ANMELDELSE AV STRAFFBARE FORHOLD Skolen v/rektor bør anmelde straffbare forhold til politiet. 14. ERSTATNING MV I tillegg til å bli ilagt refsingstiltak etter ordensreglementet, kan eleven også bli erstatningsansvarlig etter erstatningsrettslige regler. Dersom en elev skader eller tilgriser skolens eiendom, kan det kreves at eleven retter opp skaden eller vasker, eller at elev og/eller foreldre betaler erstatning etter erstatningsrettens regler. 15. LOKALE FORHOLD Skoleutvalget kan innenfor rammen av lover, forskrifter og dette reglementet vedta utfyllende ordensregler spesielt for skolen. Det som skal tas inn her, skal først godkjennes av Opplæringsavdelingen v/fylkesdirektør. 16. SAKSBEHANDLING VED REFSINGSTILTAK 16.1 OPPLÆRINGSLOVEN § 3–7 SISTE LEDD Før det blir tatt en avgjørelse om refsing, bl.a. om bortvisning eller tap av retter, skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jfr. opplæringsloven § 3 -7 siste ledd. Denne uttaleretten gjelder i forhold til alle typer refsingstiltak, og eleven har rett til å uttale seg direkte til den som skal treffe vedtak om refsing.

53 ELEVINFO 2012-2013


16.2 SAKSBEHANDLINGEN VED REFSINGSTILTAK SOM IKKE ER ENKELTVEDTAK For refsingstiltak som ikke er enkeltvedtak som for eksempel påtale eller anmerkning fra skolens ansatte gjelder ikke forvaltningsloven kap. 4–6. Det betyr at det ikke er klagerett på refsingstiltak som ikke er enkeltvedtak. Også refsingstiltak som ikke er enkeltvedtak skal skriftliggjøres, om ikke dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for skolen. 16.3 SAKSBEHANDLINGEN VED REFSINGSTILTAK SOM ER ENKELTVEDTAK Refsingstiltak som for eksempel vedtak om bortvisning for en eller flere dager eller vedtak om å flytte en elev til en annen gruppe (klasse) er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. I tillegg til saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap. 2 og 3 kommer saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap. 4–6 til anvendelse. NB! Vedlegg med nærmere informasjon om enkelte refsingstiltak og saksbehandlingsregler fås ved henvendelse til skolens kontor. Vedlegget finnes også på skolens hjemmeside.

54 ELEVINFO 2012-2013


HANDLINGSPLANER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING, VOLD, RASISME OG DISKRIMINERING MÅL: Alle elever skal ha et trygt klasse- og skolemiljø uten mobbing, vold, rasisme eller diskriminering. Ingen skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger! Vår skole har utarbeidet handlingsplaner med retningslinjer for forebygging og tiltak der det slås fast at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen har et nært samarbeid med organisasjonen MOT, som fokuserer på økt livskvalitet og aktiv innsats mot mobbing, vold og rusmisbruk. 5 lærere og 19 elever fra Vg3 ved Kirkeparken videregående skole gir i løpet av skoleåret elevene en innføring i MOT-filosofien. Dette tiltaket er en del av skolens totale innsats på det sosialpedagogiske område. HVA ER MOBBING? Med mobbing menes gjentatte negative handlinger av psykisk og/eller fysisk art rettet mot et offer, og utført av enkeltpersoner eller grupper. Hva er diskriminering? Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsdyktighet, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse. Diskriminering kan både være direkte og indirekte. Hva er rasisme? Rasisme omfatter diskriminering på grunnlag av ”rase”, hudfarge eller nasjonalt eller etnisk opphav.

Handlingsplanen deles i tre deler: Tiltaksområde 1: Forebyggende miljøarbeid • Oppstartsamtale kontaktlærer – foresatte og elev Vg1 • Elevsamtaler - God kontakt mellom lærer/elev • Gjennomgang av elevenes «arbeidsmiljølov» (§ 9a i opplæringsloven) • MOT- opplegg i Vg1- og Vg2-klasser • Fadderordning for Vg1-klasser • Global Dignity Day • Diverse fellesarrangementer for elevene • Elevrådsseminar – fokus på læringsmiljø • Elevtjenestene (se kap. om elevtjenester)

55 ELEVINFO 2012-2013


Tiltaksområde 2: Avdekking og handlingsplikt • Elever som er vitne til eller er bekymret for at medelever blir utsatt for mobbing, vold, rasisme eller diskriminering, melder fra til kontaktlærer eller andre de har tillitt til • Årlig elevundersøkelse og konferanse med foresatte • Fastsatte elevsamtaler med kontaktlærer • Klasselærerråd der fysisk og psykososialt arbeidsmiljø skal inngå på sakslisten • Lærere og rådgivere får og gir informasjon til utdanningsleder • Alle ansatte har ansvar for å være oppmerksom på uønsket atferd og melde fra til utdanningsleder • Den ansatte griper selv inn dersom det er nødvendig og mulig • Utdanningsleder informeres og avgjør hva som skal gjøres videre i saken • Utdanningsleder følger opp saken • Alle skriftlige og muntlige henvendelser vedr. elevenes fysiske og psykososiale arbeidsmiljø registreres som inngående post og behandles etter saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven (enkeltvedtak) Tiltaksområde 3: Oppfølging og evaluering Hva gjør vi når en akutt situasjon oppstår? Den konkrete sak og omstendighetene rundt den vil være avgjørende for tilnærmingsmåten. Vår reaksjonsmåte kan være slik: 1) Melding om mulig mobbing gis til kontaktlærer og til utdanningsleder eller rektor 2) Kontaktlærer vurderer situasjonen og snakker med involverte elever 3) Kontaktlærer innkaller elevens lærere og rådgiver til møte. I alvorlige saker innkalles utdanningsleder. Ulike tiltak vurderes 4) Kontaktlærer og rådgiver har samtale med partene hver for seg. Referat sendes utdanningsleder 5) Kontaktlærer og/eller rådgiver har videre samtale med partene samlet. Partene forplikter seg gjennom avtale. Kopi sendes utdanningsleder NB! I alvorlige saker er det utdanningsleder som har oppfølgingsansvaret.

HANDLINGSPLIKT: Dersom noen som er tilsatt ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelse, og dersom det er nødvendig og mulig, selv gripe direkte inn. (§ 9a)

56 ELEVINFO 2012-2013


HANDLINGSPLAN MOT RUS MÅL: Markere og skape en holdning mot bruk av rusmidler Vår skole skal være tydelig på at vi på skolens område ikke aksepterer: • Bruk av rusmidler • Besittelse av rusmidler • At elever er påvirket av rusmidler

Handlingsplanen deles i tre deler: Tiltaksområde 1: Forebyggende rusarbeid • Gjennomgang av skolens handlingsplan mot rus • MOT- opplegg i Vg1 og Vg2 – fokus på å våge å si nei og å sette grenser • Elevsamtaler - God kontakt mellom lærer/elev • Elevrådsseminar – fokus på læringsmiljø og holdningsskapende arbeid • Elevtjenesten med helsesøster og rådgivere – forebyggende og holdningsskapende arbeid

Tiltaksområde 2: Avdekking • Alle ansatte og elever har ansvar for å være oppmerksom på avvikende atferd og melder dette til utdanningsleder • Elever som er bekymret for eget eller andre elevers rusproblem, melder dette til kontaktlærer, rådgiver eller utdanningsleder

Tiltaksområde 3: Oppfølging Hva gjør vi når vi får mistanke om rusatferd? Den konkrete sak og omstendighetene rundt den vil være avgjørende for tilnærmingsmåten. Vår reaksjonsmåte kan være slik: 1) Melding om mulig rusatferd gis til kontaktlærer/utdanningsleder 2) Kontaktlærer/utdanningsleder har bekymringssamtale med eleven. Foresatte kontaktes når eleven er under 18 år 3) Kontaktlærer innkaller rådgiver og utdanningsleder til møte. Ulike tiltak vurderes – helsesøster, sosialmedisinsk poliklinikk, bistand fra politiet etc. Alle tiltak skal være i tråd med skolens reglement 4) Kontaktlærer og rådgiver har deretter samtale med eleven. Foresatte innkalles når eleven er under 18 år. Eleven forplikter seg gjennom avtale. Oppfølgingsplan utarbeides. 5) Hvis saken gjelder bruk eller salg på skolens område, meldes forholdet til politiet av utdanningsleder 6) Utdanningsleder og kontaktlærer har ansvar for oppfølging og evaluering av saken NB! I alvorlige saker er det utdanningsleder som har oppfølgingsansvaret.

57 ELEVINFO 2012-2013


BRANNINNSTRUKSER BRANNINSTRUKS FOR KIRKEPARKEN VIDEREGÅENDE SKOLE BRANNINSTRUKS DAGTID/SKOLETID Skolens brannvernleder er DV-leder Tormod Risnes og vaktmesterne er skolens brannledere ved branntilløp.

Før det brenner: Gjør deg kjent med • Branninstruks og bygningen. • Hvor/hvordan rømningsveiene er fra ulike deler av bygningen. • Hvor brannmeldere er plassert. • Se oversikt ved inngangen til Bygg E

Når det brenner: A. VED BRANNTILLØP 1. Varsle dem som trues av brannen. 2. Hjelpe dem som er i umiddelbar fare. 3. Varsle ved å trykke inn nærmeste brannmelder. B. NÅR BRANNALARMEN GÅR – RØMNING AV BYGNINGEN 1. Ass. rektor og utdanningsleder møter straks i resepsjonen. Ass. rektor og utdanningsleder går deretter til samlingsplassen ved kirken. Brannvernleder/vaktmester foretar en kort befaring av branntilløpet. De varsler rektor om det er et virkelig branntilløp eller falsk alarm. 2. Ved falsk alarm gir rektor beskjed over talevarslingsanlegget at elevene kan gå tilbake til sine klasserom. 3. Ved et virkelig branntilløp går brannvernleder/vaktmester for å ta i mot brannvesenet. 4. Elever og ansatte som ikke har undervisning, benytter nærmeste rømningsvei og går til samlingsplassen ved kirken. 5. Elever i klasserom forlater rommet under ledelse av tillitselev. 6. Læreren sørger for at vinduer og dører lukkes når klassen forlater rommet. Hvis klassen ikke har lærer, utfører tillitseleven lærerens oppgaver. 7. Klassen samles ved kirken. Lærer/tillitselev foretar opptelling. Rapport avgis til ass.rektor/utdanningsleder. Sted: Kirkens inngangsdør.

58 ELEVINFO 2012-2013


MISBRUK AV VARSLINGS- OG SLOKKEUTSTYR MEDFØRER STRAFFESKYLD. DET GJELDER DIN SIKKERHET! C. RØMNINGSVEIER Bygg A: I hver etasje viser grønne skilt rømningsveiene. Skiltene er festet i taket og er lette å se når man kommer ut av studierommene. Bygg B: I første, andre og tredje etasje benyttes de to hovedutgangene som rømningsveier ved brann. I underetasjen finnes det en ekstra rømningsvei som leder ut i Gågata. Bygg C: I hver etasje viser grønne skilt rømningsveiene. Skiltene er festet i taket og er lette å se når man kommer ut av studierommene. Bygg D og E: I hver etasje viser grønne skilt rømningsveiene. Skiltene er festet i taket og er lette å se når man kommer ut av studierommene. 1. I Bygg D leder hovedrømningsveiene fra alle etasjene ut i trappehuset som har utgang i 2. etasje til Chrystiesgt. I 1. etasje er det en ekstra rømningsvei ut i Chrystiesgt ved Bygg F. 2. I Bygg E benyttes utgang ved café Halina som rømningsvei. 3. I 3. og 4. etasje i D og E benyttes også utgangen E til atriet som rømningsvei. Ved brann vil porten mot Skoggata automatisk åpne seg. Bygg F: Det er to rømningsveier i bygget. Den ene leder ut i Chrystiesgt, den andre ut på plassen foran café Halina.

BRANNINSTRUKS ETTER SKOLETID

Før det brenner: Gjør deg kjent med • Bygningen du er i • Hvor/hvordan rømningsveiene er fra ulike deler av bygningen • Hvor brannmeldere er plassert

Når brannalarmen går – rømning av bygningen 1. Varsle dem som trues av brannen. Hjelp dem som er i umiddelbar fare. 2. Begrens brannen ved å lukke dører og vinduer. 3. Varsle ved å trykke inn nærmeste brannmelder.

Når det varsles brann, skal alle straks forlate rommet.

59 ELEVINFO 2012-2013


SKOLENS ANSATTE SKOLENS LEDELSE Rektor Solveig O. Fjærvik er skolens samlede pedagogiske og administrative leder.

Assisterende rektor Øivind Rynning er rektors stedfortreder. Han har bl.a. ansvar for skolens bygnings-masse og for prøve og eksamensavvikling.

Solveig O. Fjærvik

Øivind Rynning

(FJSO) Rektor

(RYØI) Ass. rektor

Anne Karin B. Kittilsen (KIAN) Utd. leder

Utdanningsleder Anne Karin B. Kittilsen har ansvar for elevenes læringsmiljø og oppfølging av elever innenfor studiespesialisering og påbyggings- og innføringsklassen. Arbeidet i elevrådet og i skolemiljø-utvalget inngår i ansvars-området.

Tore Nyheim

Utdanningsleder Tore Nyheim har ansvar for elevenes læringsmiljø og oppfølging av elever innenfor idrettsfag, musikk, dans og drama, restaurant og matfag og service og samferdsel. Utlån av skolebøker inngår i ansvarsområdet.

(NYTO) Utd.leder

Studieleder Gunnar Nilsen har ansvar for elevinntak, for elevenes fagvalg og timetall og for timeplanlegging.

Gunnar Nilsen

Enid Guri Kongshaug Haveråsen

(NIGU) Studieleder

Personal- og økonomileder (KOEN)

Personal- og økonomileder Enid Kongshaug har ansvar for skolens løpende personal- og økonomiarbeid og for planlegging og utvikling innenfor begge områder. Hun er leder for skolens kontoravdeling og sekretær for AMU.

60 ELEVINFO 2012-2013


Liv Betty Hesjadalen

Marit B Kruse

Vigdis Oftung

Jon Chr. Magnussen

(HELI) Fagleder spes. ped.

(KRMA) Fagleder spr책k/samfunnsfag

(OFVI) Fagleder musikk/dans

(MAJO) Fagl. service og samferdsel

Christin Magnussen

John-Inge Skaardal

Anders T Rekaa

(MACH) Fagleder idrett

(SKJO) Fagleder spr책k/samfunnsfag

(REAN) Fagleder realfag

Fagleder er tillagt personalansvar og har som hovedoppgave 책 lede det faglige og pedagogiske arbeidet innenfor sitt eller sine fagomr책der.

61 ELEVINFO 2012-2013


62 ELEVINFO 2012-2013


UNDERVISNINGSPERSONALET På de neste sidene finner du bilder av lærere som arbeider ved Kirkeparken videregående skole. De er ordnet i alfabetisk rekkefølge.

Liv Olava Almestad

Unn Cecilie Andersen

Vibecke Asbjørnsen

Lena Ausland

(ALLI)

(ANCE)

(ASVI)

(AULE)

Eldbjørg Bache-Mathiesen

Kine Bakke

Georg Daniel Barth

Siv E. Bastesen

(BAEL)

(BAKI)

(BAGE)

(BASI)

Odd Bjørntvedt

Magnus Brandsrud

Anne Bratland

Roar Breivik

(BJOD)

(BRMA)

(BRAE)

(BRRO)

63 ELEVINFO 2012-2013


Patrick Breitenstein

Christin Lundem Børresen

Hilde Bånrud

Tine Christensen

(BRPA)

(BØCH)

(BÅHI)

(CHTI)

Tore Dahler

Hege Reiling Dellnes

Mette Thoresen Dybhavn

Jan Petter Eggesvik

(DATO)

(DEHE)

(DYME)

(EGJA)

Janne Elisabeth Ekholt

Margrethe Ek

Katrine Marie Ø Elvestrand

Stein-Ulf Eriksen

(EKJA)

(EKMA)

(ELKA)

(ERST)

Åsmund Frøvik

Knut Funderud

Helene Fæste

Nubia Gallardo-Vera

(FRÅS)

(FUKN)

(FÆHE)

(GANU)

64 ELEVINFO 2012-2013


Torstein Garseg

Magnhild Germain

Morten Haga

Karin Hals

(GATO)

(GEMA)

(HAMO)

(HAKA)

Målfrid Berg Hansen

Ellen K Solbrekke Hansen

Therese Hultin Haug

Geir Arne Haugsrud

(HAMÅ)

(HAEL)

(HATH)

(HAGE)

Guri Haveråen

Lars Havstam

Kristine Bråthen Hein

Sigrid Hermansen

(HAGU)

(HALA)

(HEKR)

(HESI)

Asbjørn Holm

Janne Holm

Cecilie Walther Holten

Stein Hovind

(HOAS)

(HOJA)

(HOCE)

(HOST)

65 ELEVINFO 2012-2013


Yngve Hustoft

Hilde Høsøien

Stian Jensen

Pia Eide Johannesen

(HUYN)

(HØHI)

(JEST)

(JOPI)

Morten Johannessen

Nils Petter Johnsrud

Alf-Petter Jønsson

Connie Kjærnes

(JOMO)

(JONI)

(JØAL)

(KJCO)

Birgitte Knoph

Hanne Merete Knutsen

Trond Knudsen

Harald Kolderup

(KNBI)

(KNHA)

(KNTR)

(KOHA)

Kristin Ruud Korbøl

Hanne Kolstad

Merete Krogstad

Stein Kvist

(KOKR)

(KOHN)

(KRME)

(KVST)

66 ELEVINFO 2012-2013


Vigdis Irene Lauen

Tor Erik Lindberg

Turid Lindstrøm

Kjell Lofthus

(LAVI)

(LITO)

(LITU)

(LOKJ)

Arne Jørgen Ludvigsen

Nora Kruse Ludvigsen

Øystein Lunde

Else Margrethe Mathiassen

(LUJØ)

(LUNO) Pt. perm.

(LUØY)

(MAEL)

Lis Martinsen

Virginia (Vikki) Mellum

Michele Miljkovic

Unni H Stensland Myhre

(MALI)

(MEVI)

(MIMI)

(MYUN)

Inger Johanne Nielsen

Bente Nilsson

Thomas Nordengen

Geir Ottar Olsen

(NIIN)

(NIBE)

(NOTH)

(OLGE)

67 ELEVINFO 2012-2013


Line Olsen

Anne-Kari Omdahl

Christine Preus

Veronica Reff

(OLLI) Pt. perm

(OMAN)

(PRCH)

(REVE)

Terje Refsnes

Ragnhild Reinhoff

Anne Riege

Hallstein Rosnes

(RETE)

(RERA)

(RIAN)

(ROHA)

Ørnulf Sandbæk

Sigrid Sandvand

Are Sekkelsten

Elisabeth Skaardal

(SAØR)

(SASI)

(SEAR)

(SKEL)

Per Ingolf Skaare

Åge Walter Skjelin

Roald Skjerdal

Mona Skjæggestad

(SKPE)

(SKÅG)

(SKRO)

(SKMO)

68 ELEVINFO 2012-2013


Hans Skog

Jonas Skurtveit

Tor Solberg

Vigdis Stapley

(SKHA)

(SKJN)

(SOTO)

(STVI)

Hanne Sophie Steg

Håkon Mørck Stene

Geir E Stenmark

Christian Stoltz

(STHA)

(STHÅ)

(STGE)

(STCH)

Grethe Strømberg

Knut Svartveit

Kari Beate Tandberg

Line Marie Homb Torseth

(STGR)

(SVKN)

(TAKA)

(TOLI) Pt. perm.

Erlend Tunestveit

Kari Bakke Tretteteig

Camilla H. Tønnesen

Per Harald Vold

(TUER)

(TRKA)

(TØCA)

(VOPE)

69 ELEVINFO 2012-2013


Joachim Wold

Oddmund Ytrehorn

Øyvind Aasgaard

Tone Åstorp

(SAJO)

(YTOD)

(AAØY)

(ÅSTO)

ASSISTENTER/FAGARBEIDERE

Veronica D. Andreassen

Gro E. Bråthe

Andres Fernandez

Monika Vestby Fredriksen

(ANVE)

(BRGR)

(FEAN) Pt. perm.

(FEMO)

Sissel Johansen

Lorraine Kennedy

Linda K. Oberste

Anita Solberg

(JOSI)

(KELO)

(OBLI)

(SOAN)

70 ELEVINFO 2012-2013


LEONBERG.NO

ELEVINFO 2012-2013

E L E VINF O 2 0 1 2- 2013

KIRKEPARKEN VIDEREGÅENDE SKOLE DRONNINGENSGATE 22, POSTBOKS 113, 1501 MOSS TLF. 69 20 27 00, FAX: 69 20 27 01 E-POST: kirkeparken.vgs@ostfoldfk.no - www.kirkeparken.vgs.no

Kirkeparken Elevinfo 2012  

kirkeparken, elvehefte, videregaaendeskole, 2012