Page 1

For 20 år siden ble det sådd en god idé.

20 ÅR

I går. I dag. I morgen


AS Batteriretur ble etablert.

I g책r. I dag. I morgen


I dag, 20 ür senere har idÊen vokst seg stor og sterk og høster voksende internasjonal oppmerksomhet.


I g책r. I dag. I morgen


61

707

700

386 1305

622 Aust-agder

1138 659

Akershus

Oslo 343

1575

4

Svalbard Hordaland

499

386

191

Hedemark

448

Troms Telemark

Buskerud

588

1266

1216

Oppland 1040

1047

375

540

Nord-Trøndelag

Oppland Møre og Romsdal Rogaland

Østfold Vestfold

Finnmark Sogn og Fjordane Nordland Sør-Trøndelag Jan Mayen Vest-Agder

I perioden 1999 til 2012 har totalt 18.768 hentesteder bidratt til en effektiv innsamling av blybatterier i Norge.


1994: Suksess fra dag én. AS Batteriretur var i full drift fra 1994 på Miljøverndepartementets initiativ. Oppdraget var å få orden på innsamling og gjenvinning av kasserte blybatterier fordi bly er en av de mest miljøfarlige tungmetallene vi har. Oppdraget ble løst til myndighetenes uttrykte tilfredshet, og produsentansvaret var introdusert som reguleringsregime. Innsamlet mengde økte over natten med 50% gjennom et finmasket landsdekkende nettverk som var inkluderende for markedsaktører fra berørte bransjer - alle skulle med.


17115

13468 Innsamlet mengde økte med 50% fra 1993-1994.

9000

1993

Innsamlet mengde blybatterier per ĂĽr oppgitt i tonn.

1994

2013


Tallene taler for seg. Årene før etableringen av AS Batteriretur var det totalt samlet inn rundt 9000 tonn blybatterier årlig i Norge. Virkningen av et landsdekkende, finmasket innsamlernett var umiddelbar. Vårt oppdrag er å sikre norske og internasjonale importører og industri trygghet gjennom hele nedstrømskjeden for batterier som kasseres i Norge. I dag dekker produsentansvaret alle kategorier batterier, Batteriretur(R) er registrert elektroniske produsent- og avfallsregistre, leverer og gjennom egenutviklede varemerke for komplett forBatteriretur komplett forvaltning av produsentansvaret. valtning av en produsentansvaret (Extended Product Stewardship). Oppdraget er å sikre norske og internasjonale importører og industri trygghet gjennom hele nedstrømskjeden for batterier som kasseres i Norge.

Batteriforhandlere

Farlige avfallsaktører

18% Kommuner/IKS

13% 13%

Metallskraphandlere

Leveringsandel i prosent per 31/12 - 2013.

39% 17% Demont. anlegg


+10


1999: Året for konsumentbatterier. I 1999 etablerte importørene av miljøtilpassede konsumentbatterier Rebatt AS. Den toneangivende ERM rapporten, som kom på omtrent samme tid anbefalte at når tungmetallholdige batterier var godt ivaretatt var samfunnsregnskapet ved separat innsamling av konsumentbatterier tvilsom, og på det grunnlag ble felles administrasjon valgt. Målsettingen om synergigevinst er overoppfyllt

derfor investert i eget sorteringsanlegg hvor

og løsningen nyter godt omdømme. Med

de praktiske erfaringene legges til grunn for

voksende innsamlede mengder kasserte

håndteringsveiledere, som gjøres tilgjengelig for alle

konsumentbatterier blir fokus på forurensning

som yrkesmessig er knyttet til batterinedstrømmen.

erstattet av fokus på energisikkerhet.

Veilederne er platform for samarbeid med

Konsumentbatterier er trygge i bruk, men konsentrerte mengder kasserte batterier medfører betydelige HMS utfordringer. Rebatt AS har

nedstrømsaktørene om kvalitet. Innsamling av konsumentbatterier har energisikkerhet i fokus. 
2014 og veien videre. Nå, tyve år etter etableringsåret 1994 er den tredje batterikategorien, Litiumsbaserte industribatterier tema. Batteriene brukes i industrien, i gaffeltrucker og i stigende grad i elektriske biler og hybridbiler. Litiumbaserte industribatterier kjennetegnes av høy energitetthet og krever spesielle energisikkerhetstiltak for emballering, transport og gjenvinning. 20 års erfaring kommer godt til nytte.

veilederen for håndtering av kasserte industribatterier,

Batteriene krever kompetanse hvor Batterireturs nær

et dokument som også utgis på engelsk fordi flere

tyve års erfaring med industribatterier kommer til

bilfabrikanter har bedt om det. Veilederen ansees

god nytte. En utfordring ved denne batterikategorien

som førende og brukes internasjonalt - viktig HMS

er at litiumbaserte batterier kan deles inn i et stort

satseområde fordi kombinasjonen av høy energitetthet

antall ulike kjemier. Foreløpig finnes det globalt ikke

og lange transport avstander er krevende for alle

gjenvinningsanlegg for litium industribatterier i regulær

berørte.

drift. Batteriretur samarbeider med førende pilotanlegg og tilbyr skreddersydde løsninger til oppdragsgivere. Også for disse batteriene har Batteriretur en egenutviklet database med relevant informasjon rundt de mange ulike kjemiene. International anerkjennelse Batterireturs oppdrag er kvalifisert “waste management” inkludert mekanisk gjenvinning av li-ion batteriene, med kjemisk gjenvinning av celler ved samarbeidende pilotanlegg. Erfaringene legges til grunn for løpende revisjon og utvikling av

Store utfordringer Eskalerende teknologimangfold og stigende energitetthet stiller alle aktører i hele nedstrømskjeden ovenfor HMS utfordringer som må møtes gjennom godt kvalitetsarbeid. Vår inkluderende linje gir synergigevinst i nedstrømmen og kunnskapsgrunnlag for veiledning om emballering, transport og gjenvinning av kasserte batterier. Det er Batterireturs strategi.


I g책r. I dag. I morgen


Hvem tjener på AS Batteriretur og Rebatt AS? Kravet om innsamling og gjenvinning av batterier har sin bakgrunn i et EU-direktiv som her til lands er gjort gjeldende gjennom avfallsforskriftens kapittel 3. Det fremgår her at plikten er lagt på produsenter og importører av batterier. Den bærende idé er at den som tjener penger på å sende batterier ut på et marked, også må ta kostnaden med å samle inn og gjenvinne dem når de kasseres. Dette kan kalles produsentansvaret.


I avfallsforskriften fremgår at importører skal

omtrent hele det norske markedet, får vi et volum

oppfylle sin forpliktelse ved å være medlem av

som gjør det mulig å drifte med høy kvalitet

et returselskap. Det står enhver fritt å etablere et

samtidig som gebyrene kan holdes lave.

returselskap, men i Norge er det i praksis bare to selskaper som er dedikert til oppgaven.

Vi sørger for at forurensende masser og farlige substanser ikke kommer på avveie,

Både AS Batteriretur og Rebatt AS ble i sin tid stiftet

og at verdifulle ressurser tas vare på. Dette

av batteriimportører. Tanken var at når importørene

er viktige samfunnsmessige oppgaver. Samtidig

selv hadde styringen med returselskapet, kunne

ivaretar vi batteriimportørenes forpliktelser.

de også selv ha kontroll på jobben som ble gjort

Dermed kan man si at alle tjener på virksomheten

samt kostnaden det medførte. Virksomheten

i batteriselskapene, unntatt de aksjonærene som

var avhengig av gebyrinntekter, og for hvert

i sin tid skjøt inn aksjekapitalen. De må finne seg i

batteri som ble importert måtte medlemmene

at den innskutte aksjekapitalen blir stående uten

betale et gebyr til selskapene. Det var selvsagt

annen avkastning enn den vi alle nyter godt av.

et mål at gebyret skal være så lavt som mulig. Senere har praktisk talt alle norske importører

Som daglig leder har gjort rede for, står vi nå foran nye utfordringer ved at de litiumbaserte industri-

av batterier sluttet seg til selskapene. Selv om

batteriene, særlig til elektriske biler, blir flere og flere.

importørene til daglig er i skarp konkurranse med

Vi ønsker å finne løsninger for rimelig gjenvinning

hverandre, har de kunnet samarbeide om dette.

også av disse batteriene når de skal kasseres.

AS Batteriretur og Rebatt AS er nøytrale selskaper som ikke har til formål å gå med overskudd. Selskapenes eneste målsetting er å ivareta innsamling og gjenvinning i henhold til regelverket, og å gjøre dette så billig som mulig, med lavest mulig gebyr. Hvem tjener så på ordningen?

Arbeidet med å finne gode gjenvinningsmetoder pågår flere steder, og vi har sett det avgjørende viktig å skaffe førstehånds kunnskap om de muligheter som foreligger og som nå utvikles videre. Ved siden av vanlig drift, er det dette som nå får størst oppmerksomhet i AS Batteriretur og Rebatt AS.

Siden AS Batteriretur og Rebatt AS håndterer Bjørn Harald Borg, styrets leder


I g책r. I dag. I morgen.

Etablering av AS Batteriretur

1994 Etablering av Rebatt AS

1999


Nye utfordringer venter oss i fremtiden, og vi vil gjøre alt vi kan for ü bidra til en bÌrekraftig industriell utvikling innen vür bransje.

Litiumsbaserte industribatterier inntar merkedet

2020

2014

FN utgav en detaljert anbefaling til verdens nasjoner om innsamling og gjenvinning av kasserte blybatterier.

2002


LEONBERG

20 ÅR

I går. I dag. I morgen

Batteriretur 20 år  
Batteriretur 20 år