Page 1



     .. 166  5.000   , 27  2009  

 



 

     

126    

300 .     

 10

 8-9

 4-5

« »          30       .     ,     «»        ,       ,     ,      ,     .  6

Eurokinissi

   ,   ,  ,         .

2  1877:        1821  .  12                        ,     Eurostat       ,        ,   .           0,7%,      , 

       0,2%,                2008  3%.         2,9 %,           .  3

 «»          «  152/2009      ...,       ...»           ()    , …  ! «       «…     ,        ,     33 . 2  . 3190/1955,       ….».  3



                       …  !    «»                  .                                -          .  2


2

 & 



, 27  2009





  

«»     !    «»                                              –          .          .        (5  2009)   

       ,      15                  .                     ,       19   2009

  .  , ,              (  )        ,   .          ,              .

            .                                    .  !              ,           .    , , , !             ,               .

         , 27 .  .  24-34°C.  , 28 . .  23-31°C.  , 29 . .  23-32°C.  , 30 . .  23-32°C.  , 31 . .  23-31°C.  , 1 .    .  23-30°C.  , 2 . .  23-30°C. : weather.com

      : www.ditikanea.gr

:   : .  ..  :    :  

:  ,   :    

PAEIA:   18 TH.: 210 556 1920 . 112 FAX: 210 556 1924 e-mail: dytikanea@literabooks.com

IM - MONTAZ - EKTYH - BIBIOEIA: I. MOYKOYBAA AE


, 27  2009

 &    

  



Eurokinissi

1

    .       « »    ,          .       ,     ,               .

2

  

Eurokinissi

5

4

           .  ,        «             ».  ,    ,  .  ,  «   14  18               ,       .                    ,        ,     ».

       11        ,     ,             . H                .

           ,     Eurostat       ,        ,   .           0,7%,      ,         0,2%,                2008  3%.  :    2,8%,            .         2,9 %,           .           2009     ,       ,           .

3

  

3   



                     ,        ,          .  ,         .      . ,                          ,   ,        2008,                  ,              .

  «  152/2009      ...,       ...»           ()    , …  ! «       «…     ,        ,     33 . 2  . 3190/1955,       ,                ,                ,                 .  , ,                         ,                  ,                   ».


4



 

, 27  2009

 300 .                        2020             G8                      ,          ,        300   ,   ,      .     ,            ,   -

              .

   ,    

   2020      -

       G8    . «,   200       ,   100      ».    «»               ,       .     -

   G8 ,      ,       80%   2050.


, 27  2009

          ,   ,          .                 .           ,   . «    ,                    »,   . ,          787  .                    ,       . ,         

                       .      ,    .   ,      ,               ,              .    G20                  ,      

   .          180         ,        2.000  . ,                      40%,      1990,   2020,            .    G8 ,         ,       80%   2050         . «,                G8»,    .



5

  «»   22    «» 2009,      .    ArtLocus           –. ,  22 :  : - (-video),  23 :  :    (-video), 22-23 :  ,  : . ,  22 : «» -  (), «Sforaris -      (-site),  23 : Motus Terrae - :      –    (    Commedia del arte).  20, 21, 22  23        .                 .     10  .






, 27  2009

Eurokinissi

6

      !

                  ,   , , ,  ,      ,    .   170.000        .                      ,      ,      ,   .             ,          .    ,  ,  ,  ,  .    ,   ,  . 

Eurokinissi

  290.000        ,     ,  ,  ,  ,      ,   ,  .  ,      .

,      .      

      ,    -

    .  ,     ,              ,        .       ,     .          ,         .  ,         .  .  ,   ,             ,       . .       . . .

       ,   ,         .             .     ,     «»        ,       ,     ,      ,     ,  .       ,                  …    ,                 .                ,     «»           .             .


, 27  2009

  & 



7


8



, 27  2009

 «»       «»  «»      1880-1895,      «   »,  « »,            ,       (;):     «»               .    , «»        «-»          . ,             .      ,      :                .        ,         «  ,        ».      «»,      «».          .      ,           .            ,       .        ,       . ,             ,    .                ,            .              ,      .           .      ,  ,   ,   ,  ,   .            .              ,      :        .  .     ,      ,           , ,       .       

126     

     1883, ,     3 ,       

   ,   126        ,      ,        ,         ,       !      1883, ,            3 ,              .      15 ,     «»  ()   «»  (),  .                  «»    «» . , ,   

    ,       «»      ,     .                         :              «» ,           ,                                     ,     «»     .                   ,         -

,             ,     ,    !

 

  ,         ,   )     , ,        « ,   ,          ,      : )        




    

               

        ,   , ,     «»

      ,        (   . ,   ,         » ,    ,  ,    «  »:            

 ,                      ,  )             .  ,  ,    7   1885,       56 ,  184    5  . ,          .     « »    1893,  « »  1981,    1985     ,  ,  ,    ,           . , ,          !    «  »  .                    7  

1885,        1985,      ,             . ,   ,    ,             .   ,     1871       « »:    1881-1884,         ,  «  »        « »  . , , ,       .           1883 1884,          .         «»     . ,                 «  » (     !). ,  ,             !  ,   , , ,             ,                , ,     ,        (    )   ,         .          ,        , , ,      .



9

 «»     ,        .            .            ,          ,           .                     .               «»!                 «»   .      1884          «»             «»                     ,  «     ,      »! ,          ,           .                            ,   ,      .   , ,  ,   ,  ,    ,        .  ,  ,                     1886.        1891. ,     «  »             . ,     1884    ,          240  150!          , ,        .    6   1885     «   ». , ,  ,  ,    .   ;           108  104. ,  ,     . ,          .


10



           .                       ,               ,       ,                 .             ,   ,     «              »,           10 kWp       ,                    1   .    :: .    :    ,                           2  . .   :       ,  ,                  ,                            .  ,                   .      ,                  , , ,       .... ,                                        ...,         ...,  ...     ...,      .,         .. II. ...:               ,                 -               .



, 27  2009

        «   »               .         .  , , , «   ,     ». ,       «        ». ,                 .     ,              , ,         : •  1987:     : (         ()    ,         1987): •   1988:     : (       ). •  1989:  : (        1989). •     1989: (          1989). •  1989:    : (      28  1989                 ). •   1989:  :  19  1989             ,                 1980. •  1989! : (        ,         1989. •  1990:     1980: (     ,         1990). •  1990:   : (     

1990) •   :   19  1990,             .                      . •  1990: , ...                1990,            (       1990)          . •  1990:   : (   ,        1990) •       1992:   1992      –        -               . •   1992:      :  26  1992                               . • ECOFIN:  «»   1994!  19  1994    ECOFIN    1994 – 1998         . •  1997:    :  1997,   ,          «»          . •   1998:      :                       ,      26   1998,           .                2004. Stergiou.dimitris@gmail.com

         email dytikanea@literabooks.com    «   ».         ,      230 .






, 27  2009

11

        , , ,               .       ,              .                .  ,   ,      

     .    ,    ,             (-)     .      ,  ,    ,   «»        . «   »     ,        .    ,  , ,     , .        (  !).  

 . ,                . ,       ,     ,  .      ;                 ;  ,  ;        ,     ,   «»  ;    . ;   

  .   ,       .    !              ( )      ,      ,             .      ,      ,           ,                .      !

    ,     N *  4 , 73  ,     ,   ,  .,  . ,  15 ,       ,       ..  ,                 . ,    ,     24 , 35  ,   30      20   ,  ,  .    ,       ,   .           ,               .     ,     ()        : 1. ,       ,    .        .   –        -    ,            .                 

,         ,      ,   ,             . 2.   .                 .              ,         . 3.   .           ,         ,  ,         .           .         ,    . 4.   – .                      .                   .                          ,      . 5.  .                   .  , 

        «»                   .         ,      ,   ,          ,      «».              . 6. ,   «»   .  «       » ( ),                    ,     ,          -

   ,   ,              . 7.   ,       ,     ,          .                     ,      ,       .    :           ,    ,          1981       ;         ;

*     www.nicosyannis.gr






, 27  2009

hellas.teipir.gr

12

   6  1822        .

2  1877:                      .    6   1822,      ,        ,       .      ,    ,              .        ,     ,          .  28  1822    « »                   800   .       .    1824    

 ,   600 ,         ,           .            :         .             ,

  .

,   .     60           .            ,                .                 .            .     ,       .  1865,             .    1877,    ,    .

       1821       1793 (       1795).              .              ,           .  1810    .  1817       ,      .                     .                            1821.       .      2  1877.                  .


, 27  2009

 



13

          28  1823.    1  1057.               :   ,    !       ,   : «  ,                ;».   ! , ,          ,   «  »,   «  »! , ,   ;    (   )   ,  ,           ;                         «».   «»    : «: ,  :          -    «»   ,    -                   : «,  ,      ;               ,    ;              ,         ,       ;».    , ,       ; , ,            ,     ,         .     «           ;».    ; : ,   , .    www.eranistis.gr

         .  29  886.            ,      .  29 – 31  1822.            .  29  1824.        .         .  29  1828.           ,     .  30  1832.           ,                 .

                              .                 .                   .   ,    !          ,     .                 ,     .         ,    ,    .    «»              !

               25  1059,             ,          .  1  1807.             1803         .  1  1821.               .  1  1824.       2  31 ..        .  2  1877.       www.eranistis.gr

 «      ,     .            .                »  

   3 , 1469- 21  1527,  ,    ,    ,             .        ,              . wikipedia


14





, 27  2009

      500 .. : 210 5576658

    130  ,    ,     .  500 . : 6936 338398    . , , , .  130, . : 210 5560241, 6944 055682    ,  28, . : 210 5548751, 6934 422033

    .    , T.: 210 5543522- 6932 271954 ,      .     6948 304442        310   400   ,     &   ,   35,         ,  -  -   : 6972 091592, 6982 949064   ,       . T.: 210 5540604 ()     4 , 6982 419290   (), . . 6983 514595     (2)  ,      (),      : 6982 156784    -   . . 6977149716       barrestaurant   .  ,    6947 803259      .

. 6937 931811  o 2  -    148, .       48,  . :  -     () 210 5543564, 6932 735492   .  95 ,  , . : 6955 parking, . : 6971 755667    60, 060112.   zpa 28, . :    130 padimas@yahoo.gr 210 5541065, 6973 231749   4     . : 6977 407253   .       , E   ,    210 5551195 - 210 5558351    .  ,     . . . 6957 679352  - 210    6.000  5561728  ,   ,    35     , 150   ,    ,        ,  -    Oceanic 5,70,  114. . 210 5543780,  2001,  Suzuki 4., 4.000        6977 642114 140 hp, 8hp, full extra, 21.800  - : 6982607196 &   . . 210   - : 6948 577728 .  2105573930 ( ) 5571902, 6948 112890

   27/08/2009  2/09/2009  08.00 Batfink 09.00  10.00  11.00   13.00 Roman war machine .5 13.30 Wild seas .4 14.00     .4 14.30 Century .2 15.00 Galactic odyssey .8 15.30 Wing of luftwaffe .1 16.00    .12 16.50 Zulu war 17.40   .1,2 18.40  19.00  19.30 Spies .14,15 20.30    .8 21.00    () 22.00 Jazz life () 22.40 A ( ) 24.00  01.00   

 08.00   09.00  10.00  11.00   13.00 Roman war machine .6 13.30 Wild seas .5 14.00     .5 14.30 Century .3 15.00    15.30 Wing of luftwaffe .2 16.00    .13 16.50 Culloden 17.45  .1,2 18.34 

19.00  19.45 Art Umber Alles 20.25 The sexual imperative .7 21.00   () 22.00  .2 22.30   - Charlie Chaplin ( ) 24.00  01.00   

 08.00 Batfink 09.00      .39,40 10.00   () 12.00      (Challenge of Everest) () 13.00 Wild seas .1() 13.30    15.00 Wing of luftwaffe .14,15 (E) 16.00 Gettysburg () 17.00 Roman war machine .4,5 () 18.00 Century .17,1 () 19.00 Art Umber Alles (E) 20.00 Galactic odyssey .7,8 () 21.00      .5,6 10.30 Top hut ( ) 00.10 The sexual imperative .8 () 01.00   

 08.00 Batfink 09.00      .40,41 10.00   () 12.00  13.00 Wild seas .3 () 13.30    15.00   ()

16.00 Trafalgar () 17.00 Roman war machine .9,10 () 18.00 Century .14,15 (E) 19.00 Zulu war () 20.00     .19 20.30      .9,10 10.00  23.00 Z  ( ) 00.30 The sexual imperative .9 01.00   

 08.00 Batfink 09.00 - 10.00  11.00   13.00 Roman war machine .7 13.30 Wild seas .6 14.00     .6 14.30 Century .4 15.00    15.30 Wing of luftwaffe .3 16.00    .14 16.50 Gettysburg 17.40  .1,2 18.45  19.00  19.30   () 21.45 On air (E) 22.25 Eternally yours ( ) 24.00  01.00   

 09.00 Batfink 09.00  10.00  11.00   13.00 Roman war machine .8

13.30 Wild seas .7 14.00     .7 14.30 Century .5 15.00 Galactic odyssey .7 15.30 Wing of luftwaffe .4 16.00    .15 16.50  17.50  .1,2 18.50 Greenpeace 19.00  19.45 Spies .15,16 20.45    .1 21.15 Jazz life() 22.00 Body story .3 22.30     .1,2 24.00  01.00   

 08.00 Batfink 09.00   10.00  11.00   13.00 Roman war machine .1 13.30 Wild seas .8 14.00     .8 14.30 Century .6 15.00    15.30 Wing of luftwaffe .5 16.00    .16 16.50 Trafalgar 17.45   .1,2 19.00  19.45 Spies .17,8 20.45    .2 21.00   () 23.00      (Antarktika) 24.00  01.00    ! 210 5582303


, 27  2009

 & 



15


270809  

        300 .      126     ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you