Page 1


Beleidsplan 2017-2021


Publieksversie van het strategisch beleidsplan 2017 - 2021 van de Leo Kanner Onderwijsgroep. April 2017 Tekst: Melle Dotinga (The Ausbilders), Rien Timmer, Sander Verheul (Leo Kanner Onderwijsgroep) en met medewerking van de vele medewerkers van de Leo Kanner Onderwijsgroep Vormgeving en illustraties: Hetty Peeters


Inhoud 7. Inleiding 9. Eigen(wijs)heid, solidariteit en ontwikkeling 15. Levenswijs worden 19. De passende plek 23. Expertisecentrum 27. De allerhoogste kwaliteit en een menselijke maat 31. Ons onderwijs 33. Kwaliteit en (kennis) 37. Onze leerlingen helpen hun talent te ontwikkelen 41. Onze mensen 45. Onze partners 53. Onze middelen en onze organisatie 57. Tot slot

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

ontwikkeling

5


Inleiding We hebben ons strategisch beleidsplan in boekvorm uit­ ge­bracht omdat we zoveel mogelijk mensen die direct of indirect betrokken zijn bij onze onderwijsgroep willen meenemen in het verhaal van de komende jaren. Paul, Romy, Anwar en Roxanne zijn vier jongeren die op onze scholen zouden kunnen zij figureren, nemen ze de lezer mee in het verhaal over onze toekomst. Of beter: hun eigen toekomst. Want die krijgt bij ons gestalte.

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

zitten. Met de illustraties waarin

7


8


Eigen(wijs)heid, solidariteit en ontwikkeling Wij bereiden leerlingen zoals Paul, Romy, Anwar en Roxanne voor op een eigen plek in de samenleving. Wij bereiden al onze leerlingen voor op de steeds veranderende samen­leving. Want het aller­ belang­­­rijkste voor ons, maar vooral voor hen, is dat ze alle­ maal op hun eigen manier kunnen hen zich helpen te ontwikkelen is gebaseerd op onze missie en kern­ waarden; op waar we voor staan en waar we voor gaan. Leerlingen als Paul, Romy, Roxanne en Anwar hebben speciale behoeften voor ondersteuning bij het volgen van

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

mee­doen. De manier waarop wij

9


onderwijs. Voor elk van hen zijn die weer anders. Wij willen steeds beter worden in het vervullen van die behoeften. Dat vraagt het Internatio­naal Verdrag van de Rechten van het Kind ook:

Het onderwijs is gericht op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind; het draagt bij aan de voorbereiding van de kinderen op een verant­woord leven in een vrije maatschappij. Wij bieden onze leerlingen onder­

wijs met perspectief gebaseerd op drie kernwaarden: eigen(wijs)heid, solidariteit en ontwikkeling. 10


Eigen(wijs)heid – onze leerlingen en wij willen de ruimte om te ontwikkelen. Dat doen we het allerbeste als we onszelf kunnen zijn. Elk van onze leerlingen is bij­zonder. Dat geldt net zo goed voor onze medewerkers. Juist dat maakt dat ontwikkeling en vorming bij ons buiten de gebaan­ de paden gebeurt. Vanuit jouw eigenheid en wijsheid zoeken we onderwijs dat helemaal bij

Solidariteit – Wij willen blijven groeien en ons blijven ontwik­ kelen. Dus delen we onze kennis en onze middelen. We verdelen onze aandacht eerlijk. Als het eens lastig wordt – en dat gebeurt

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

jou past.

11


best wel eens – staan we schouder aan schouder. Kwaliteit is te zien en te voelen in alles wat we doen en ondernemen. Maar bovenal en allereerst zijn we solidair met

onze kinderen. Daarom doen we alles wat hen kan helpen op weg naar een mooie toekomst. Ontwikkeling – Het gaat ons erom dat onze leerlingen steeds meer weten en kunnen. Dus stimuleren wij hen om zich te ontwikkelen als persoon, als mens. Wij willen dat zij hun plek in deze wereld in­ nemen. Daar zetten we ons 100% voor in. Elk dag weer. Het betekent ook dat wij ons willen blijven ont­ wikkelen. Daarvoor creëren we de ruimte en de mogelijk­heid. 12


Waar we voor staan is samen­ gevat in onze missie:

Samen zorgen wij ervoor dat onze leerlingen zich in hun eigen(wijs)heid ontplooien.

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

13


14


Levenswijs worden Hoe vinden onze leerlingen straks hun weg in de samen­leving? Hoe ontdekken we hun talenten en ambities en hoe leiden we die in goede banen? Die vragen, daar draait het om. Wij ondersteunen leerlingen als Romy, Paul, Anwar en Roxanne om ‘levenswijs’ te worden vanuit wie zij zijn. We helpen ze om waardoor ze echt kunnen meedoen. Dat lukt als we:

.

toekomstgericht onderwijs bieden dat leerlingen uitdaagt op basis van hún talenten en onder­steunings­behoefte;

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

een stevige basis te ontwikkelen

15


.

hoge kwaliteit van onder­wijs realiseren voor de basisvaardig­ heden én voor een brede persoon­lijke en maatschap­

.

pelijke vorming; onze medewerkers mogelijk­ heden bieden om persoonlijk en profes­sioneel steeds beter

.

te worden. zorgen dat het altijd om de leerling blijft gaan, ook in de in- en externe samen­­ werking; zo zorgen we voor de beste doorgaande leer- en ontwik­kel­lijnen.

We zijn al een eind op weg naar de school met levenswijze leer­lingen. Met onze drie ambities gaan we dat verder in praktijk brengen: 16


1. We zijn de passende plek voor

onze leerlingen 2. We zijn een expertisecentrum 3. We bieden de allerhoogste

kwaliteit met een menselijke maat.

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

17


18


De passende plek Roxanne en Anwar zijn leerlingen die goed op onze scholen passen. Wij hebben pas­sen­de antwoord­en op hun bijzondere gedrag en ontwikkelingsvragen. Binnen de reguliere scholen wordt hard gewerkt om de extra onder­ steuning die sommige leerlingen nodig hebben beter uit te werken en in te zetten. Ons schoolklimaat de antwoord heb­ben op de veran­ derende ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Een prettig en onder­steunend schoolklimaat is wezen­lijk voor onze leerlingen om tot ontwikkeling te komen.

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

zal veranderen als wij on­voldoen­

19


De decentralisatie van de zorg draagt ook bij aan de verande­ rende onder­steunings­behoeften. Daar­op gaan we antwoorden vinden. Met de ondersteunings­ behoeften van onze leerlingen als start gaan we actief, creatief en buiten de gebaande paden aan de slag. Dat vraagt ook meer van ons als professionals en als organi­satie. Als experts krijgen we te maken met leerlingen die complexere vraag­stukken hebben. Aan de ene kant betekent het dat we nog meer gaan samenwerken met het reguliere onderwijs; aan de andere kant zullen we inten­ siever met de zorg­aanbieders en 20


andere organi­saties in de samen­ leving gaan samenwerken. We zul­­len soms duidelijk moeten zijn naar leerlingen en hun ouder(s): wie bij ons niet tot ontwikkeling komt kan beter ergens heen waar de ontwik­keling wel op gang komt. Juist dan telt de band met onze samen­wer­kings­partners. Want we laten niemand vallen.

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

21


22


Expertisecentrum Wij zijn experts als het gaat om leer­lingen zoals Romy, Paul, Roxanne en Anwar. Leerlingen met bijzondere eigenschappen en gedrag. Leerlingen met talenten die niet vanzelfspre­kend zichtbaar zijn. Het reguliere onderwijs heeft daar minder ervaring mee. Toch krijgen ze ook te maken met leer­lingen met wat extra onder­ hen daarbij onder­steunen. We weten veel van autisme spec­ trum stoor­nissen (ASS) en van ander bijzon­der gedrag in relatie tot onderwijs. We weten ook dat je niemand een ‘label’ kunt op­ plak­ken, want elk kind is anders.

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

steu­nings­behoeften. Wij kunnen

23


We delen onze inzichten en er­varin­gen graag met andere onder­wijs- en zorgprofessionals. Bijvoor­beeld hoe je door een andere pedago­gi­sche aanpak leerlingen onder­steunt zodat ze tot ontwikkeling kunnen komen en hun talenten boven komen drijven. We gaan op scholen in onze omgeving meer en vaker vertellen over wat we doen, en waarom we daar zo goed in zijn en hoe we kunnen ondersteunen. We willen dat onze eigen mede­ werkers, ouders, samen­werkings­ partners en andere betrokkenen weten wat ze van ons kunnen ver­wachten. Natuur­lijk helpen we onze medewerkers ook om ande­ ren te trainen en te bege­leiden. 24


Dat alles doen we door meer en intensiever te gaan samen­werken met scholen, werkgevers en zorg­ partners in onze regio.

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

25


26


De allerhoogste kwaliteit en menselijke maat Leerlingen als Romy, Paul, Roxanne en Anwar mogen op de aller­hoogste kwaliteit in onder­wijs en onder­steuning rekenen. We verwachten dat we de komende jaren niet verder zullen groeien. Dat geeft ons de rust en de ruimte om extra veel aandacht te geven aan die kwali­teit. De normen daar­ niet met heel veel extra regels werken want we geloven in ‘pas toe of leg uit’. Om de kwaliteit van ons werk goed in de vingers te krijgen, gaan we beter plannen en controleren. Zo’n planning & control-cyclus doen we elke vier

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

voor stellen we zelf vast. We gaan

27


maanden en we gaan er helder over rapporteren. Dat geeft veel inzicht in wat we goed doen en wat er nog beter kan.

28


Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

29


Ons onderwijs We willen dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen, gezond zijn en als actieve burgers meedoen in de maatschappij. Daarom bieden we ze naast de basis­ vakken ook vak­ken op het gebied van crea­ti­viteit, cultuur, burger­ schap, levens­­oriën­tatie, sport en bewegen. Verder moeten al onze leerlingen goed en veilig hun weg weten te vinden in de digitale wereld. Daar­om leren we hen wat de sociale omgangs­vormen zijn, wat inter­net­veiligheid is en hoe je goed omgaat met sociale media. Op basis van de opbrengsten van ons onderwijs kijken we naar wat we nog verder kunnen verbeteren. 30


Het leerlingvolgsysteem en de opbrengstanalyses geven belang­rijke informatie over onze kwaliteit. De systemen helpen ons die kwaliteit te analyseren en te duiden. Het is een rode draad die leidend is voor het gesprek met elkaar en met onze leerlingen en ouders. Om aan kwaliteit te bouwen meten we op alle niveaus: leerling, groep, school en bestuur. Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

31


32


Kwaliteit en (kennis) ontwikkeling Goed onderwijs vraagt top­kwali­ teit. Daar gaan we voor omdat we het beste voor onze leer­lingen voor elkaar willen krijgen. We zijn erop gebrand om steeds te ver­nieuwen, verbeteren en verfris­sen. Per jaar bepalen we samen met de locaties aan welke kwali­teits­nor­men het onderwijs moet voldoen. Als het voor vernieuwing. Bij­voor­beeld voor thuis­zitters. Of als het gaat om het uitstroom­profiel voor dag­ besteding. We willen meer uitwis­ selen – binnen en buiten onze organisatie, want dat is goed voor de kwaliteits­ontwik­keling.

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

kan nemen we zelf het initiatief

33


We gaan heldere d­oelen bepalen en behalen volgens de planning. Dat contro­leren we zelf en we laten dat doen door anderen. Op de locaties volgen we de ont­ wik­keling van de kwali­teit, zowel voor het onder­wijs als de onder­ steunende processen. Elke locatie heeft straks ook een kwaliteits­ hand­boek. Via tevre­den­heids­onder­zoeken onder mede­werkers, klassen­ bezoeken en jaar­verslagen laten we ook zien hoe het gaat. Voor de totale organi­satie kijken we vooral naar de processen. Zijn die effectief? Leveren ze op wat we verwach­ten? We doen audits met de Kwaliteits­norm Speciaal Onderwijs als leidraad. 34


De kwali­teit bespreken we onder­ ling, met het management van de locaties, het bestuur en de raad van toe­zicht. We gaan ook kijken of we structureel met hogescholen en wetenschappelijke instellingen kunnen samenwerken.

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

35


36


Onze leerlingen helpen hun talent te ontwikkelen Vaak denken leerlingen als Romy, Paul, Roxanne en Anwar en de mensen om hen heen in belem­ me­ringen. Die ontkennen we niet, maar wij zijn er om mogelijkheden te zien. Om talent te herkennen en tot ontwikkeling te brengen, juist waar het niet zo eenvoudig is. Daarom kijken we verder dan leerlingen kunnen veel hebben aan kunstonderwijs, lessen over burgerschap, gezondheid en bewe­ging, persoonlijk vorming en over wat je in het leven zoal kunt tegenkomen. Lessen die een vormend karakter hebben

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

de meetbare opbrengst. Juist onze

37


en waarin talenten zich goed kunnen openbaren, maar waar­ van de concrete opbrengst minder eenvoudig te meten is. Mochten onze leerlingen naar een andere school gaan, dan begeleiden we dat goed, als het kan samen met hun zorgaanbieder. Samen zorgen we ervoor dat ze een goede volgende stap in hun schoolloopbaan maken.

38


Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

39


Onze mensen Voor onze leerlingen is het essen­ tieel dat ze voelen dat ze begrepen worden. Onze mensen kunnen dat. Ze zijn de kracht van onze organisatie en daarom willen we dat elke medewerker zich blijft ontwikkelen en duur­zaam inzet­baar is. We onder­scheiden drie stadia qua ont­wik­keling: startbekwaam, basis­­bekwaam en vak­bekwaam. We maken duide­lijk welke stappen een mede­­ werker kan zetten en daar­­bij zien we pedagogiek en didac­tiek als onmis­baar voor iedereen. Een aan­tal van de huidige mede­ werkers kan nieuwe onderwijs­ concepten gaan ont­wikkelen en 40


zo hun expertise delen met ande­ren binnen en buiten onze organisatie. We gaan ons beleid rondom functioneren en beoor­ de­len verder ontwikkelen. Leraren die zich bijvoorbeeld gaan regis­treren in hun register, zullen we daar goed bij helpen. We willen een goede afspiegeling zijn van de samenleving. We heb­ben een brede en sterke mix met pabo en met een academi­ sche opleiding pabo, eerste- en tweede­graads bevoegde docenten en medewerkers met een master Special Educational Needs. We bieden opleidingsmogelijkheden die passen bij de ontwikkeling

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

van docenten nodig; profes­sionals

41


van de medewerker. HRM wordt belangrijker, inclusief scholing. Om de kennisdeling nog meer van de grond te krijgen organi­ seren we leerkringen en andere uit­wis­se­lingen van kennis en inzicht. Ook onze school­direc­ teuren komen in een register en dat betekent extra aandacht voor blijvende ontwikkeling in leider­schap en kwaliteit. De facilitaire ondersteuning houden we zo klein als kan en op de locaties zorgen we voor wat moet. We zoeken samen­ werking met collega-organisaties om zaken voor elkaar te krijgen die voor ons alleen lastig zijn. 42


Het is essentieel om onze exper­tise te behouden zeker nu we op locatie­ niveau te maken zullen krijgen met groei en krimp. Wij willen een stabiele bezetting op onze locaties. Vaste contracten helpen ons daar­ bij. Medewerkers met een vast contract kunnen meer open staan voor hun ont­wik­keling. Dit helpt ons de kwali­teit en continuïteit te waarborgen voor de lange termijn. Onze bestuur­ders zijn de cultuur­ voor staan: onze kernwaarden – eigen(wijs)heid, solidariteit en ontwikkeling –, profes­sionaliteit en duidelijkheid.

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

dragers. Ze stralen uit waar we

43


44


Onze partners We werken samen met onze partners om onze leerlingen het allerbeste perspectief te bieden; maatwerk voor hen te maken; hen een schoolloopbaan zonder haperingen te bieden en om hun kansen te vergroten. Want het gaat om onze leerlingen. Daarom zijn ouders ook zo belangrijk. Zij dragen bij aan onze organisatie via klankbordgroepen en natuur­ lijk ook als we hen persoon­lijk spreken. Onze leerlingen zijn heel verschil­ lend, in leeftijd, in bijzonderheid, in onderwijsniveau, in gedrag,

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

via de Medezeggenschapsraad,

45


in manier van leren en nog veel meer. Ze inspireren ons. Collega’s kunnen dat ook. Wat op de ene locatie voor bepaalde leerlingen werkt, kunnen we ook op een andere locatie toepassen. Ons onderwijs is altijd klein­ schalig. Juist omdat we met meer scholen in één organisatie zitten kunnen we effectief en efficiënt werken. We onder­steunen mede­ werkers om deskundig te worden op uit­eenlopende gebieden die als gezamenlijk kenmerk hebben dat het gaat om onderwijs aan kinderen en jongeren met een bijzondere ondersteunings­ behoefte bij hun onderwijs. 46


De samenwerkingsverbanden moeten zorgdragen voor een dekkend onderwijsaanbod. Wij nemen graag de voortrekkers­rol op ons om dat samen met onze collega scholen voor speciaal onderwijs voor elkaar te krijgen. Alle leer­lingen een passende plek. We gaan in minder samen­­ werkings­verbanden bestuurlijk deel­nemen maar inhoudelijk blijven we betrokken in een brede gericht op de regio’s waar veel leerlingen van ons vandaan komen. We dra­gen bij aan de beste oplossingen voor leerlingen in regio’s die geografisch ver weg liggen. We nemen deel aan het brede debat over dit thema.

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

regio. Onze bestuurlijke focus is

47


We denken niet in termen van concurrentie. Wij kunnen het regulier onderwijs bijvoorbeeld goed helpen als het gaat om leerlingen die eerder mogelijk bij ons terecht kwamen. Ook kunnen we er samen voor zorgen dat leer­lingen zonder onder­brekingen naar school gaan. Voor het invullen van steeds meer maat­werk in pas­send onderwijs werken we samen met de aan­ bieders van speciaal onderwijs in onze regio’s. Ook blijft de ambulante dienst deels onder onze bestuurlijke verantwoorde­ lijk­heid vallen en intensiveren we de samenwerking daarmee. Samenwerking moet groeien en dat heeft tijd nodig. 48


De samenwerking met het middelbaar- en hoger beroep­ sonderwijs en de wetenschap willen we verstevigen. Passend onderwijs krijgt veel aandacht vanuit de overheid. Wij praten mee in landelijk verband via de PO-raad en het landelijk expertisecentrum speciaal onder­wijs (lecso). Leer­ lingen met een profiel arbeid of werknemers die extra begeleiding nodig hebben. Door samen te werken met gemeenten en zorg­ instellingen kunnen wij een bij­ drage leveren in de begeleiding. We koesteren onze banden met het bedrijfsleven en instellingen.

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

dagbesteding zijn toekomstige

49


Met onze leveranciers willen we duurzame relaties onderhouden. Onderwijs gaat bij ons vaak samen met zorg. De relaties met de gemeenten en de zorg­ aanbie­ders zijn voor ons nog relatief nieuw terrein. We willen ze op­bouwen voor de lange termijn en vastleggen in samen­ werkings­overeen­komsten. We zien ook graag dat de Ambulante Educatieve Dienst (AED) zich blijft ontwikkelen. In een onder­wijs­markt waar steeds meer aan­bieders komen, kan de AED zich kwalitatief onder­ scheiden. De verbinding met de scholen kan en moet sterker. 50


Vanuit de coöpe­ra­tieve gedachte gaan we het passend onderwijs in onze regio’s sterk maken en dat lukt als we samen optrekken.

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

51


52


Onze middelen en onze organisatie We willen een platte organisatie­ struc­tuur met taken en verant­ woorde­lijkheden waar ze horen, dus weinig hiërarchie. Via een zelfevaluatie in 2018 checken we of onze besturingsfilosofie en -cultuur is, zoals we die hebben beschreven. Prettige gebouwen zijn een voorwaarde voor goede blijven investeren. Onze scholen moeten een omgeving bieden die veilig is, die inspireert en waar je graag bent. ICT is een onmisbaar middel in onder­wijs. Iedereen werkt inmid­

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

prestaties. Daar zullen we in

53


dels met Office 365 en ‘in the cloud’. In 2017 willen we onze visie op het gebruik van ict en digitale leermiddelen klaar heb-­ ben; per locatie kunnen daarin verschillen zijn. Het wordt tijd voor een eigen, centraal PR- en communicatie­ beleid. We hebben niet alleen met steeds meer mensen en organisa­ ties te maken, hoe we commu­ni­ ceren met leerlingen, ouders en medewerkers verandert ook. Via onze communicatie en PR willen we ook bijdragen aan een posi­tie­ver imago van het speciaal onder­wijs. Verder willen we voorbereid zijn op (social) media-aandacht. Onze herkenbare huisstijl is een 54


goede basis voor de verdere ont­ wikkeling van het communicatie­ beleid waarin we onder meer de website, digitale media, intranet (ouderportalen), mediabeleid (persberichten, woordvoering), en overige uitingen zoals jaar­ verslagen, nieuwsbrieven, school­ plannen onder de loep nemen. De financiën hebben we onder­ tussen goed onder controle waar­ basis hebben. Nu de groei­fase voor­bij lijkt te zijn, is het nog belang­rijker om de kosten en baten goed te beheersen. De vier­ maands­rapportages geven goed inzicht en de locatie­direc­teuren zijn scherp op hun budgetten.

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

door we een stevige finan­ciële

55


We bekijken nog of we beter kunnen inspelen op de bekostiging van leerlingen, bijvoorbeeld als extra geld nodig is bij complexere problemen. Het aantal flexwerkers willen we afbouwen. We inven­tari­ seren of we – samen met onder­ zoeks­partners zoals hoge­scholen en universiteiten – subsidies kun­nen aanvragen. Omdat we willen innoveren en daar geld voor nodig hebben gaan we ook op zoek naar alternatieve vormen van financie­ring. Bijvoorbeeld van fondsen of via evenementen. Dat moet dan wel binnen de regels passen.

56


Tot slot Onze leerlingen, of ze nu Romy, Paul, Roxanne, Anwar of anders heten betekenen heel veel voor ons. Wij willen ook heel veel voor hen betekenen. Als speciaal onder­ wijs professionals, als expertise­ centrum en als organi­satie met veel oog voor kwaliteit én voor de menselijke maat. Omdat we onze missie willen vervullen:

onze leerlingen zich in hun eigen(wijs)heid ontplooien. Nu en in de toekomst.

Beleidsplan 2017-2021 – Leo Kanner Onder w ijsgroep

Samen zorgen wij ervoor dat

57


Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep Touwbaan 42C 2352 CZ Leiderdorp T 071 - 515 05 99 www.leokanner.nl

Profile for Leo Kanner Onderwijsgroep

Beleidsplan Leo Kanner Onderwijsgroep  

Dit is de publieksversie van het strategisch beleidsplan 2017 - 2021 van de Leo Kanner Onderwijsgroep. Tekst: Melle Dotinga (The Ausbilders)...

Beleidsplan Leo Kanner Onderwijsgroep  

Dit is de publieksversie van het strategisch beleidsplan 2017 - 2021 van de Leo Kanner Onderwijsgroep. Tekst: Melle Dotinga (The Ausbilders)...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded