Page 1

I

II

III

IV

ΥΛ Η

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

20 _ φά κε λα

30 _ σ κάλες γραφικών τεχ νών

74 _ εύρεσ η σ υνεργατών

108 _ δίπλω μ α & διπλωτικές μηχανές

22 _ λευ κότητα & φωτεινότητα χα ρτιού

32 _ μ ε ταλ λικά χ ρώ μ ατα

76 _ η βιομηχανία των εκ τυ π ώ σεων

110 _ δη μοφιλή διπλώ ματα #01

24 _ ειδικές διασ τάσεις χα ρτι ών

34 _ pantone & spot colours

78 _ μ εγαλύτερη δυνατή εκ τύ π ω σ η

112 _ δη μοφιλή διπλώ ματα #02

26 _ ειδικά χα ρτιά

36 _ είδη δο κιμίων

80 _ ν τεσ ιν τόμ ε τρο

114 _ δη μοφιλή διπλώ ματα #03

38 _ ηλεκ τρονικό μον τάζ

82 _ π ροβλή μ ατα σ την εκ τύ π ω σ η #01

116 _ κ λασέρ

40 _ πλάνα μον τάζ

84 _ π ροβλή μ ατα σ την εκ τύ π ω σ η #02

118 _ βιβλιοδεσ ία μ ε σ κ λη ρό κα π ά κι

42 _ stochastic printing

86 _ π ροβλή μ ατα σ την εκ τύ π ω σ η #03

120 _ belly bands

44 _ έ λεγ χος διάσ τασ ης

88 _ ζώνες μ ε λανίων

122 _ βιβλιοδεσ ία κα ρφίτσα

46 _ σ τα υ ροί σ ύ μ πτω σ ης ή registration mark s

90 _ γωνίες μηχανών

124 _ ραφτά & ξώ ραφα

48 _ σ η μ εία κο π ής ή crop mark s

92 _ π οια υλικα τυ π ώνον ται σε offset

126 _ βιβλιοδεσ ία σ πι ράλ

50 _ χ ρω μ ατικές μ π ά ρες

94 _ π οιες δουλειές τυ π ώνει ο τυ π ογράφος

52 _ λού π α

96 _ α π αγορευ μ ένες λέξεις σ τον τυ π ογράφο

54 _ τι είναι το C TP;

98 _ α κ ριβής χ ρόνος π α ράδοσ ης

ΠΡΟΕΚΤ ΥΠΩΣΗ

56 _ τι είναι τα DPI;

100 _ σ υνεκ τυ π ώ σεις εν τύ π ων

58 _ raster VS vec tor

102 _ π οιότητα σ υνεκ τυ π ώ σεων εν τύ π ων

60 _ όταν τα χ ρώ ματα αλ λάζουν

104 _ λευ κό μ ε λάνι

62 _ επ αγ γε λμ ατικ ή κά ρτα 64 _ ράσ τερ φόν το & ράσ τερ γρά μματα 66 _ ξεκίνα α π ό το τέ λος 68 _ overprinting 70 _ η επισ τή μη του καλιμ π ρα ρίσ μ ατος

V ΜΕΤΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

ΕΡΓΑ ΣΙΕΣ

VI

VII

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

VIII ΕΝΤΥΠΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΙ

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

130 _ γκοφρέ ή embossing

148 _ επιμ έ λεια εκ τύ π ω σ ης

162 _ γιατί να ξέρεις να βγάζεις τιμ ές

178 _ μ ε ταξοτυ πία

132 _ το πικό UV ή spot UV

150 _ γραφίσ τας & επίδοξος φωτογράφος

164 _ όλες οι μηχανές offset δεν είναι ίδιες

180 _ φλεξογραφία ή flexo

134 _ θερμοτυ πία

152 _ πνευ μ ατικά δικαι ώ μ ατα

166 _ κοσ τολόγησ η χα ρτιού

182 _ letterpress

136 _ κο πτικά ή die cut

154 _ σ ή μ ατα

168 _ π όσα φύλ λα χ ρειάζεσαι

184 _ nanography

138 _ καλού πια & καλου π άδες

156 _ τα κεφαλά ρια ή οι σε λιδά ριθμοι π αί ζουν

170 _ υ π ολογισ μός εκ τύ π ω σ ης

140 _ πίκ μ ανσ η & π ερφορέ

158 _ QR Code & εκ τύ π ω σ η

172 _ υ π ολογισ μός βιβλιοδεσ ίας

142 _ folders

174 _ π όσα έν τυ π α χω ράνε σ το φύλ λο

144 _ διαδικασ ία π α ραγωγής σ υσ κευασ ίας 10


ΠΡΟΕΚΤ ΥΠΩΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

12


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σ’ αυτό το βιβλίο δεν θα σας

Ευχαριστώ όλους εκείνους τους σημαντικούς επαγγελματίες του χώρου που τόλμησαν

ταλαιπωρήσω με προλόγους

να χαρακτηρίσουν αυτό το βιβλίο με όμορφους χαρακτηρισμούς όπως

για την ύλη του βιβλίου γιατί οι

"Το Ευαγγέλιο των Γραφικών Τεχνών",

περισσότεροι έχετε αποκτήσει

"Το ακομπλεξάριστο και απαραίτητο βιβλίο του κάθε γραφίστα",

στο παρελθόν το Typodemons

"Ο Ελβετικός σουγιάς των γραφικών τεχνών" (κύριε Δημήτρη τιμή μου) και άλλα πολλά.

1 και ξέρετε περίπου τι να περιμένετε. Θα εκμεταλλευτώ

Ευχαριστώ τα δημιουργικά τμήματα εκατοντάδων μεγάλων εταιρειών που το επέλεξαν

όμως αυτές τις λίγες γραμμές

για την αναβάθμιση των τεχνικών τους γνώσεων.

για να πω με τον δικό μου τρόπο ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Ευχαριστώ όλους εκείνους τους επαγγελματίες του κλάδου που με χαρά μου έδωσαν πληροφορίες

Ευχαριστώ όλους αυτούς

και ιδέες για τη θεματολογία του βιβλίου.

τους χιλιάδες επαγγελματίες των γραφικών τεχνών

Ευχαριστώ όλους εκείνους τους καθηγητές των σχολών που αποφάσισαν να συμπεριλάβουν

Ό ταν π ή ρα την α π όφασ η να γράψω

που με έχουν εμπιστευθεί

θεματικές ενότητες στην ύλη τους και όλους τους bloggers από Ελλάδα και κυρίως από το εξωτερικό

το Typodemons 2 , ένας π ολύ καλός φί λος

και αγόρασαν το βιβλίο

που έχουν χρησιμοποιήσει θεματολογία από το βιβλίο.

α π ό τον χώ ρο των Γραφικών Τεχ νών μ ε ρώτησε…

μέχρι σήμερα και όλους

"Καλά , τι άλ λο έχει μ είνει να γράψεις;"

όσους μας έχουν στείλει

Όλοι εσείς είστε υπεύθυνοι για την απόφαση μου να δω τη συγγραφή πιο σοβαρά τα τελευταία χρόνια

και εγώ του α π άν τησα

φωτογραφίες με το βιβλίο,

και να χρησιμοποιώ πλέον εκτός από την εμπειρία και τις προσωπικές μου γνώσεις,

"Οι δαίμονες του τυ π ογραφείου

ως κομμάτι της καθημερινής

ακόμα πλουσιότερες βιβλιογραφίες και να κάνω σοβαρές έρευνες για κάθε λέξη που θα αναφέρω στα

είναι τόσοι π ολ λοί π ου δεν φαν τάζεσαι…".

τους επαγγελματικής ζωής,

επόμενα βιβλία που έρχονται. Συγκεκριμένα έχω ήδη ολοκληρώσει το πρώτο Ελληνικό βιβλίο που

λέγοντας την τόσο μεγαλειώδη

αφορά τη Συσκευασία και θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.

αυτή λέξη "Ευχαριστώ

Όσο υπάρχουν δαίμονες, θα είμαι εκεί να τους βρίσκω…

Typodemons". Δεν φαντάζεστε τι δύναμη μάς δίνει σ’ εμένα

ΥΓ. Θα χαρώ πολύ να μοιραστείτε μαζί μου τους δικούς σας "δαίμονες"

και τους συνεργάτες μου.

και να με βοηθήσετε να ολοκληρώσω κάποια στιγμή το Typodemons 3.

Μπορείτε να με βρείτε στο info@typodemons.com και προσωπικά: www.facebook.com/bakirtzidis www.linkedin.com ως Yannis Bakirtzidis

Με εκτίμηση Γιάννης Μπακιρτζίδης

14


Όλοι ανεξαιρέτως οι γραφίστες έδειχναν σε πελάτες προηγούμενες δουλειές τους (αν είχαν), ή δουλειές ανταγωνιστών που έβρισκαν τυχαία ή από τον τυπογράφο τους (αντιεπαγγελματικό), για να δείξουν τη διάσταση ή το δίπλωμα ή τη βιβλιοδεσία ή την ειδική εργασία. Δεν είχαν καθόλου εργαλεία, εκτός από τα πανάκριβα Mac ή pc τους και κάποιες χρωματικές σκάλες. Οι περισσότεροι

Η ιδέα για το π ρώτο

δεν είχαν καν μια λούπα (μεγεθυντικό φακό) για να ελέγχουν την ποιότητα της εκτύπωσης. Όλοι

Printing Sur vival Kit

χρησιμοποιούν εικόνες από το διαδίκτυο, τυπώνουν -σε επιτραπέζιους υπολογιστές- drafts λάθος

σ τον κόσ μο είναι

διαστάσεων και όλοι ανεξαιρέτως παρακαλούνε τους συνεργάτες τους να τους δανείσουν για

ε λ ληνικ ή .

δείγματα από το αρχείο τους, με την προϋπόθεση πάντα να τα επιστρέψουν. Και μιλάω για την χρονική στιγμή πριν την εκτύπωση του τελικού δοκιμίου.

Αγαπητοί φίλοι, Θα ήθελα να σας ενημερώσω

Όλοι χρησιμοποιούν, πολύ σοφά, βιβλία και το διαδίκτυο για ιδέες για το δημιουργικό κομμάτι και

ότι εκτός από τις εκδόσεις

σχεδόν αγνοούνε τις τεράστιες δυνατότητες που σου δίνει η βιομηχανία των γραφικών τεχνών για να

βιβλίων, έχουμε την τιμή ως

δημιουργήσεις.

Έλληνες, εγώ και η ομάδα μου, να είμαστε οι εμπνευστές

"Τι διάσταση;" - "Α4". "Τι δίπλωμα;" - "Δίπτυχο, τρίπτυχο". "Ποιος κάθεται ν’ ασχοληθεί με το τι

του Print Odyssey, μιας

δυνατότητες έχουν οι διπλωτικές μηχανές;". "Θερμοτυπία μπλε" "Πώς είναι αυτό;". "Ποιος τυχερός

παγκόσμιας καινοτομίας στον

έχει δειγματολόγιο;" "Πώς είναι η καρφίτσα ωμέγα;" Έτσι μου ήρθε η ιδέα. Αν έφτιαχνα ένα κιτ με

χώρο των γραφικών τεχνών.

όλες σχεδόν τις εκδοχές μεγεθών χωρίς φύρες, διπλωμάτων, βιβλιοδεσίας και συνδυασμών ειδικών

θα ήθελα στις επόμενες

μεταεκτυπωτικών εργασιών θα τους βοηθούσε πραγματικά; Άρχισα να τηλεφωνώ σε φίλους -

γραμμές να μοιραστώ μαζί σας

γραφίστες - σε όλον τον κόσμο: Αγγλία, Γερμανία, Σουηδία, Αμερική, παντού. Οι απαντήσεις ήταν όλες

πώς εμπνεύστηκα την ιδέα του

του στυλ "Fuckin yeah!" "When it will be ready?" και άλλα. Η ιδέα ήταν όντως καλή.

Print Odyssey και τους λόγους για τους οποίους είναι χρήσιμο

Έτσι λοιπόν, τον Νοέμβριο του 2016, ξεκινήσαμε να στήνουμε το κιτ με πολύ ενθουσιασμό και αγάπη

σε όλους τους γραφίστες.

για το αποτέλεσμα και τη χρηστικότητά του. Η πρώτη παρουσίασή του, έγινε στην Graphica Expo τον

Ψάχνοντας υλικό και

Φεβρουάριο του 2017, όπου πουλήθηκαν τα πρώτα κομμάτια στην Ελληνική αγορά. Από τότε το Print

γράφοντας τα νέα μου Tips για

Odyssey έχει πουληθεί σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης, έχει παρουσιαστεί από μεγάλα blogs

το Typodemons 2, ανακάλυψα

γραφιστικής, έχει μπει σε μουσεία και ήδη αρχίζει να γίνεται αναγνωρίσιμο Brand στον χώρο.

ένα μεγάλο κενό. Είμαστε στην αγορά του 2016 και ο γραφίστας ήταν ο μόνος που δεν είχε καθόλου τεχνικά

Πληροφορίες και λεπτομέρειες στα Ελληνικά

βοηθήματα για να εμπνευστεί,

μπορείτε να βρείτε στο site μας

να παρατηρεί τις τεχνικές

www.typodemons.com

δυνατότητες της σύγχρονης τυπογραφίας ώστε να τις

Για περισσότερες πληροφορίες στα αγγλικά

εκμεταλλευτεί στο 100% για να

www.printodyssey.com

δημιουργήσει. Επίσης δεν είχε εργαλεία για να δείχνει στους

Για περισσότερα tips, πληροφορίες, χρήσιμες συμβουλές,

πελάτες του πώς θα ήθελε να

μυστικά παραγωγής και νέα επισκεφθείτε το blog μας

είναι τεχνικά το έντυπο τους.

magazine.typodemons.com

16


ΥΛ Η

18


ΥΛΗ

european standard envelope sizes / measurements

φάκελα Φά κε λος είναι ένα α π ό

Τα φάκελα φτιάχνονται συνήθως από λεπτό χαρτί έτσι ώστε να μεταφέρουν διάφορα είδη εντύπων όπως γράμματα, ευχετήριες

είδη μ ε ταφοράς -

κάρτες, επιστολές, διαφημιστικά έντυπα, λογαριασμούς και

α π οσ τολής, φτιαγμ ένο

άλλα πολλά. Τα πιο συνήθη χαρτιά που χρησιμοποιούνται κατά

για την επικοινωνία

κόρον στο εμπόριο είναι τα Woodfree Uncoated 80, 90 και 100

των ανθρώ π ων.

γρ όπως και τα αντίστοιχα σε χαρτί Σαμουά, το χαρτί Κραφτ και

O1

τα πιο σ υνηθισ μ ένα

χρωματιστά χαρτιά Γραφής αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες εφαρμογές όπως τα φάκελα με φυσαλίδες εσωτερικά για να προστατεύουν το περιεχόμενο τους. Τα φάκελα φτιάχνονται σε ειδικές φακελοποιητικές μηχανές. Αφού κοπεί το χαρτί με ειδικό καλούπι σε πρέσα, μπαίνει σε μηχανή που το διαμορφώνει κολλώντας το στα σημεία που πρέπει. Υπάρχει η δυνατότητα πριν να κοπεί το χαρτί στην πρέσα να τυπωθεί σε μηχανές offset, ακριβώς όπως τυπώνονται τα συνήθη έντυπα. Επίσης υπάρχουν και πιο αυτόματες και ακριβές μηχανές που φτιάχνουν τα φάκελα από ρολά χαρτιού και βγάζουν έτοιμο προϊόν. Σημειώστε ότι οι παραπάνω διαστάσεις χρησιμοποιούνται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, εκτός της μεγάλης Βρετανίας, όπου χρησιμοποιείται το Α4 ή η στάνταρ διάσταση για διπλωμένο επιστολόχαρτο. Οι διαστάσεις ενός φακέλου Α4 είναι 324mm x 229mm.

Number

• • • • • • • • • • • • •

C7 C7/6 DL C6 B6 1/2BC4 E6 C5 B5 E5 C4 B4 E4

Height (MMs)

Width (MMs)

Height (Inches)

Width (Inches)

81 81 110 114 125 125 140 162 176 200 229 250 280

114 162 220 162 176 324 200 229 250 280 324 353 400

3.19 3.19 4.33 4.49 4.92 4.92 5.51 6.38 6.93 7.87 9.02 9.84 11.02

4.49 6.38 8.66 6.38 6.93 12.75 7.87 9.02 9.84 11.02 12.75 13.09 15.75

1 millimeter= 0.03937 inches

20


ΥΛΗ

λευκότητα & φωτεινότητα χαρτιού Φωτεινοτητα

Για τους π ερισσότερους τυ π ογράφους και

Η έννοια φωτεινότητα χαρτιού αναφέρεται στο ποσοστό

ανθρώ π ους των

ανάκλασης του μπλε φωτός, όπως αυτή μετράται σε ένα μήκος

γραφικών τεχ νών οι

κύματος 457nm. Η επιλογή του εν λόγω κύματος βασίζεται στην

έν νοιες λευ κότητα

ευαισθησία του ανθρώπινου ματιού στο μπλε και κίτρινο φως. Η

και φωτεινότητα

φωτεινότητα αρχικά ήταν μια δοκιμή από τους κατασκευαστές

θεω ρούν ται π ολ λές

χαρτιού για να μετρούν την αποτελεσματικότητα στην διαδικασία

φορές ίδιες. Όμ ω ς

λεύκανσης κατά την αφαίρεση της κιτρινίλας από τον πολτό.

κατά την π εριγραφή

Όταν το χαρτί έχει λευκανθεί η καμπύλη φασματικής ανάκλασης

των τεχ νικών

αυξάνεται περισσότερο στο μπλε και βιολετί φάσμα περίπου στο

χα ρα κ τη ρισ τικών του

σημείο 457nm. Τα περισσότερα λευκά χαρτιά βρίσκονται σε εύρος

χα ρτιού υ π ά ρχουν

φωτεινότητας από 60 έως 90%.

μ ερικές σ η μαν τικές

Λευκοτητα

διαφορές μ ε ταξύ των

O2

δύο όρων.

Η λευκότητα από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο το χαρτί αντανακλά επίσης το φως όλων των μηκών κυμάτων σε όλο το ορατό φάσμα. Ένα πραγματικά λευκό φύλλο χαρτιού δεν θα απορροφήσει ένα μήκος κύματος φωτεινής ενέργειας πάνω από ένα άλλο. Για παράδειγμα, εάν ένα φύλλο χαρτί έχει τοποθετηθεί κάτω από ένα πλήρες φάσμα φωτός, το περισσότερο φως θα πρέπει να αντανακλάται πίσω το ίδιο, και το χαρτί θα εμφανίζεται λευκό. Ένα κόκκινο φύλλο χαρτί εμφανίζεται κόκκινο στο λευκό φως επειδή απορροφά όλα τα άλλα χρώματα και αντικατοπτρίζει μόνο το κόκκινο. Σύμφωνα με το ISO 12647-3 υπάρχει η τιμή του 58% που καθορίζει την φωτεινότητα του χαρτιού.

22


ΥΛΗ

ειδικές διαστάσεις χαρτιών • Σου έχει έρθει ένας κατάλογος από το εξωτερικό και η διάστασή

χα ρτιού δεν ται ριάζει

του δεν ταιριάζει με τα χαρτιά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Η

μ ε τα χα ρτιά π ου

φύρα είναι μεγάλη και το κόστος ανεβαίνει πολύ.

κ υ κ λοφορούν σ την

• Έχεις μια μεγάλη δουλειά και θέλεις να φτιάξεις ένα σχήμα που

Ε λ λάδα , υ π ά ρχει

δεν χωράει στις γνωστές διαστάσεις.

τρό π ος να μην μ π ορεί

• Έχεις μια δουλειά μεγάλου τιράζ που επαναλαμβάνεται ανά μήνα

να χ τυ π ήσει κανείς

και δεν σε βολεύουν τα γνωστά σχήματα ή ο πελάτης θέλει ένα

τη δουλειά σου

άβολο σχήμα.

κοσ τολογικά.

• Είσαι πονηρός και θέλεις να μην μπορεί κανείς να χτυπήσει

O3

Ό ταν η διάσ τασ η του

κοστολογικά την δουλειά σου.

Υπαρχει Λυση; Αν υπάρχει χρόνος και η ποσότητα των φύλλων που χρειάζεσαι είναι αρκετοί τόνοι χαρτί, τότε υπάρχει η εξής λύση: Μιλάς με τον τυπογράφο σου και παραγγέλνει, μέσω του χαρτεμπόρου που συνεργάζεται, το χαρτί που θέλεις σε ό,τι διάσταση θέλεις (αρκεί να χωράει στην μηχανή). Αυτό προϋποθέτει σαρανταπέντε μέρες τουλάχιστον αν το εργοστάσιο παραγωγής βρίσκεται στην Ευρώπη. Το τονάζ εξαρτάται από το εκάστοτε εργοστάσιο. Επίσης λάβε υπόψιν ότι ο χαρτέμπορος θα απαιτήσει προκαταβολικά τα χρήματα για την ειδική διάσταση χαρτιού και αυτό γιατί θα είναι ένα σχήμα που δεν θα μπορέσει να πουλήσει σε περίπτωση που αλλάξει κάτι στην παραγγελία σου.

24


ΥΛΗ

ειδικά χαρτιά Τι π ρέπ ει να π ροσέξει

Έχεις πάρει στα χέρια σου ένα δειγματολόγιο από ειδικά

tips

χαρτιά και αρχίζεις τα επιφωνήματα και κάνεις σχέδια να τα

επιλέγον τας ένα ειδικό

χρησιμοποιήσεις στις επόμενες δουλειές σου. Τυπώνεις την

• 01

χα ρτί;

επόμενη δουλειά σου σε ένα από αυτά τα υπέροχα και πανάκριβα

σκληρά χαρτιά όταν πιέζονται για να αποκτήσουν βάθος σπάζουν

σκουρόχρωμο χαρτί με εκτύπωση offset γιατί τα χρώματα δεν

Πώ ς να επιλέξει ένα

χαρτιά για να εντυπωσιάσεις τον πελάτη και να εμπλουτίσεις

από την πίσω πλευρά οπότε ο τεχνίτης δεν μπορεί να δώσει

είναι επικαλυπτικά.

ειδικό χα ρτί αναλόγω ς

το portfolio σου και όταν παραλαμβάνεις τη δουλειά από τον

μεγάλη πίεση στο κλισέ.

μ ε το α π οτέ λεσ μ α π ου

τυπογράφο έρχεται η ώρα της αλήθειας… Η θερμοτυπία δεν

θέ λει να π ά ρει.

απέδωσε σωστά στο χαρτί, η πίκμανση δεν έκανε δουλειά, το

• 02

χρώμα δεν ήταν αποκαλυπτικό, το τοπικό UV έσπασε στην

επικάλυψη πάνω σε τσάκιση. Υπάρχει πιθανότητα να σπάσει το

πίκμανση, το γκοφρέ δεν είχε το βάθος που περίμενες και πολλά

UV και να φανεί λάθος.

O4

ένας γραφίσ τας

άλλα απρόβλεπτα θέματα. Ο τυπογράφος σηκώνει τα χέρια ψηλά

Αν κάνεις γκοφρέ το χαρτί πρέπει να είναι μαλακό. Τα

Αν κάνεις Spot UV πρόσεξε να μην έχεις σχεδιάσει

• 05 • 06

Μην τυπώνεις ανοιχτό χρώμα πάνω σε

Πρόσεξε να ενημερώσεις τον τυπογράφο όταν το

χαρτί που επέλεξες έχει δυο διαφορετικές πλευρές.

• 07

Αν θέλεις να το πλαστικοποιήσεις σιγουρέψου πως

το χαρτί πλαστικοποιείται σωστά και δεν αφήνει κενά. Επίσης

και σου λέει πως φταίει το χαρτί και το πιθανότερο είναι να έχει

• 03

δίκιο.

εξώφυλλο σε κάποιο έντυπο πρόσεξε, ο βιβλιοδέτης να μην βάλει

πλαστικοποίηση με κόλλα.

καφέ ή λευκή κόλλα αλλά διαφανή. Πρόσεξε πριν το επιλέξεις να

Το κάθε ειδικό χαρτί είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του

Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσεις το χαρτί για

υπάρχουν χαρτιά που είναι φιλικά στην θερμή και άλλα στην κρύα

προδιαγραφές. Άλλο είναι μαλακό και άλλο σκληρό, άλλο έχει

ελέγξεις αν γίνεται σωστά η πίκμανση ακόμη και αν τα νερά είναι

• 08

λεία επιφάνεια και άλλο είναι πορώδες, άλλο κάνει για εκτύπωση

σωστά, πολλά χαρτιά δεν είναι φιλικά στις πικμάνσεις και ειδικά

πως το υλικό θερμοτυπίας που επέλεξες θα πιάσει σωστά στο

offset και άλλο για digital, άλλο δέχεται καλά τις θερμοτυπίες και

κάποια σκληρά.

συγκεκριμένο χαρτί.

άλλο όχι κλπ. Προτού βάλεις το χέρι βαθιά στην τσέπη του πελάτη σου σκέψου καλά και ψάξε για να κάνεις τη σωστή επιλογή.

• 04

• 09

Υπάρχουν τεχνικά θέματα που ούτε οι τυπογράφοι γνωρίζουν,

χαρτιά σιγουρέψου πως τα χαρτιά επιδέχονται κόλλα και δεν

τυπώνεται και πως περνάει στο μηχάνημα. Υπάρχουν χαρτιά που

ούτε οι καλύτεροι γραφίστες και μερικές φορές ούτε οι ίδιοι οι

σκευρώνουν με τη χρήση υγρής κόλλας.

δεν είναι φιλικά στις τροφοδοσίες κάποιων ψηφιακών μηχανών.

χαρτέμποροι. Γενικά τα ειδικά χαρτιά, επειδή είναι από τη φύση τους όμορφα, δεν έχουν φτιαχτεί για να φορτώνονται με πολλές επεξεργασίες και το καθένα έχει τη δική του λογική από τους δημιουργούς του. Προσπάθησε να είσαι λογικός όταν θα επιλέξεις ένα ειδικό χαρτί και να γνωρίζεις τις τεχνικές διαδικασίες για κάθε επεξεργασία. Συμβουλέψου τον χαρτέμπορο σου πριν αγοράσεις και αν δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις, ζήτα ένα δείγμα από μια ή δύο επιλογές χαρτιών και κάνε δοκιμή με τον τυπογράφο σου πριν αγοράσεις μεγάλες ποσότητες. Υπολόγιζε πάντα ένα κόστος για τέτοιες διαδικασίες και φρόντιζε να έχεις τον απαραίτητο χρόνο στη διάθεση σου. Η εμπειρία που θα αποκτήσεις από τα ειδικά χαρτιά είναι ανεκτίμητη γιατί δυστυχώς χτίζεται μέσα από λάθη. Φρόντισε να κάνεις όσο το δυνατόν λιγότερα.

26

Σε περίπτωση που θέλεις να λαμινάρεις δυο ή τρία

Αν θέλεις να προσθέσεις θερμοτυπία σιγουρέψου

Αν τυπώσεις ψηφιακά σιγουρέψου πως το χαρτί


ΠΡΟΕΚΤ ΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ

28


ΠΡΟΕΚΤ ΥΠΩΣΗ

σκάλες γραφικών τεχνών Σκαλα Τετραχρωμιας CMYK

Σκαλα

Είναι η σκάλα που περιέχει όλους τους δυνατούς

Pantone Bridge

συνδυασμούς χρωμάτων με διαφορά διαβάθμισης 5%. Οι συνδυασμοί αποτελούνται από ποσοστά επί τοις εκατό μεταξύ

(Coated & Uncoated) H Pantone Bridge είναι

δύο, τριών και τεσσάρων χρωμάτων από τα τέσσερα της

η σκάλα που μας δείχνει τις

τετραχρωμίας αναλόγως με τη σκάλα. Υπάρχει και αντίστοιχη

διαφορές όταν ένα χρώμα

έκδοση της Pantone. Η σκάλα CMYΚ είναι πολύ χρήσιμη γιατί

pantone αναλυθεί σε χρώματα

μπορείς να δεις την πραγματική απόδοση του χρώματος στο χαρτί

τετραχρωμίας CMYK.

και όχι στην οθόνη σου που σου δείχνει λάθος αποτέλεσμα. Να

Δυστυχώς οι αποκλίσεις είναι

θυμάσαι πάντα πως το ότι υπάρχει ένα χρώμα στη σκάλα δεν

πολύ μεγάλες και γι’ αυτό δεν

σημαίνει πως είναι και σωστή επιλογή για την κάθε δουλειά.

θα συνιστούσα την αγορά της σκάλας ως απαραίτητη.

Βασικη Σκαλα Pantone (Pantone Solid Coated - Uncoated) Τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να αποδώσουμε στη

Υπάρχουν και διάφορες άλλες σκάλες που μπορείς

δουλειά μας ένα ατόφιο χρώμα και όχι χρώμα τετραχρωμίας

να βρεις στο εμπόριο όπως

CMYK. Αυτά τα χρώματα χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να

η Pastels & Neon Coated &

έχουμε ένα πολύ σταθερό αποτέλεσμα στην απεικόνιση του

Uncoated. Επίσης υπάρχουν

χρώματος στην εκτύπωση και να αποτυπώσουμε ένα ιδιαίτερο

διάφορα βιβλία - κατάλογοι

και λαμπερό χρώμα στην εκτύπωσή μας. Η Uncoated σκάλα είναι

που δίνουν συνδυασμούς

τυπωμένη σε χαρτί (Uncoated) μη επιχρισμένο, το οποίο λόγω

χρωμάτων τετραχρωμίας,

της απορροφητικότητάς του δεν αποδίδει απόλυτη ακρίβεια στα

όπου μπορείς να βρεις ποιο

χρώματα. Η Coated είναι τυπωμένη σε επιχρισμένο χαρτί και η

χρώμα να συνδυάσεις με ποιο.

ποιότητα είναι ανώτερη και ακριβής για δουλειές που πρόκειται

Αν δεν έχεις τη δυνατότητα

να τυπωθούν σε Velvet και Illustration χαρτιά.

να αγοράσεις όλες τις σκάλες Pantone, λόγω κόστους, μπορείς να ζητήσεις από

Στην συγκεκριμένη σκάλα υπάρχει διαχωρισμός χαρτιών σε

τον τυπογράφο σου να σου

O5

Σκαλα Pantone Solid Matte

Velvet (matte) και Illustration (gloss), αν και δεν υπάρχει διαφορά

δανείσει μια σκάλα για να

στην χρωματική απόδοση. Χρησιμοποιείται για να δούμε το

δείξεις τα χρώματα στον

χρώμα πάνω σε γυαλιστερό ή ματ επιχρισμένο χαρτί.

πελάτη σου.

Σκαλα Pantone Metallic H Pantone Metallic είναι η σκάλα που που επιλέγουμε

μεταλλικά χρώματα για να τυπώσουμε σε επιχρισμένα χαρτιά.

30

Profile for Typodemons

Typodemons 2  

Ακόμη 75+1 Πληροφορίες, συμβουλές και μυστικά παραγωγής για κάθε γραφίστα.

Typodemons 2  

Ακόμη 75+1 Πληροφορίες, συμβουλές και μυστικά παραγωγής για κάθε γραφίστα.

Advertisement