Page 1

nysingh

advocaten-notar15se1i

Apeldourn Arn!iern Zul~~livrl

afschrift STATUTENWIJZIGING Stichting Dignis

Zwolle

Akte d.d. 19 mei 2009 Notaris mr. H.A. van Doorn

Bury. Roe1ert:veg i i 8021 I V Zwalle Postbus 600 SO00 A? Zwalle

tel 0 3 8 - I. 259 200 fax 038 - 4 259 285

aangesloten bij: TAGLaw bankrelaties: Rdbobanlc I 0 3; 1 3163 ABN Amra 63 70 27 7 6 : ING bank 65 30 6 3 903 BTW NL8124.01.207.BO~

iJy51ngli advoroten-nolonssen N. V 15 gevestigd in Apeldoorn en ~ngesthreven~nhe! hondelsrey~slerondcr nr. 08118371. A//e diensten en (ondere) werkzoomheden worden verncht klochtens een overeenkomsl van opdrachl, woorop van loeposr~ng zljn de olgemene voorwaorden gedeponeerd b ~ de j ltonler van Koophondel le Appldoorn. In deze voorwoorden 1s onder meer onze oonsprokel~jkheid beperltl lot he1 bedrog woorop de beroepsi~a~,sproketijkhe,dsveneker~iig~nhrt desbelreffende gevol oonrproak op uilker~nqgeefl Ueie roo11~uordenliqgen ier i i i 7 o g ~cn wolden op vurzne!( kosleloo5 lr~ecjeiondenpn k~~niicir w o r d ~ yc~aodplepyd ~i op onic weh!ttp ~fi,,~vw~~ycingli nl


STATLlTENWlJZlGlNG STICHTING DlGNlS 165069 RHIso

I.

Op negentien mei tweeduizend en negen, verscheen voor mij, ........................... mr. Egbert Renso Helder, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, ~IS----------waarnemer van-----------------------------------------------------------------------------------------mr. HENDRIK ALEXANDER VAN DOORN, notaris, gevestigd te Zwolle: -------------Adriana den Oudsten, geboren te Meerkerk op zeventien mei----------------------------negentienhonderdeenenzestig, kantooradres Burgemeester Roelenweg 11, 8021 -EV Zwolle. ............................................................................................... De cornparante verklaarde: .......................................................................... Het bestuur van de stichting: STICHTING DIGNIS, statutair gevestigd te -------------Groningen, kantoorhoudende Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen, ------------ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41009641, ........................... hierna te noemen: "de stichting" ,------------------------------------------------------------------heeft op twee april tweeduizend en negen -met inachtneming van het bepaalde in-artikel 13 van de statuten van de stichting- besloten om de artikelen 4 en 5 van destatuten van de stichting te wijzjgen en opnieuw vast te stellen en haar, --------------comparante, te machtigen om de akte van statutenwijziging te doen passeren. ----Gemeld besluit is op diezelfde datum goedgekeurd door de raad van toezicht van-de stichting: Bestuursstichting Lentis, gevestigd te Groningen.---------------------------Van de besluitvorming blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel van de---------notulen van de desbetreffende vergadering en een eveneens aangehechte----------volmacht. ................................................................................................. De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd en geheel opnieuw --------------vastgesteld op eenendertig december tweeduizend en zeven bij een akte van ------statutenwijziging, verleden voor een waarnemer van genoemde notaris mr. H.A.---van Doom.----------------------------------------------------------------------------------------------Ter uitvoering van gemeld besluit heeft de comparante verklaard dat de statuten --van de stichting integraal komen te luiden als volgt: ......................................... ............................................. STATUTEN. .............................................. Naam ~ & e en l q r o e ~................................................................................ Artikel 1.--------------------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting draagt de naam: Stichting Dignis. ........................................... 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Grotlingen. .......................................... 3. De stichting is in een groep verbonden met de stichting:-----------------------------Bestuursstichting Lentis, statutair gevestigd te Groningen, ........................... hierna te noemen: de bestuursstichting. ................................................... Artikel 2 .-----------------------------------------------------------------------------------------De stichting heeft ten doel het als zorgonderneming met een bijzondere--------------maatschappelijke verantwoordelijkheid (doen) realiseren van verantwoorde en -----resultaatgerichte zorg, waaronder met name mede worden begrepen: geestelijke -gezondheidszorg, verslavingszorg, forensische psychiatrie en 0uderenzorg.---------Middelen ................................................................................................. Artikel 3 ................................................................................................... De stichting kan haar doelstelling verwezenlijken met alle wettige middelen,---------waaronder met name door: .......................................................................... 1. het oprichten, beheren, exploiteren en in stand houden van een of meer -------zorginstellingen; .................................................................................. 2. het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere instellingen en ---------


-2-

3. 4.

5.

6

rechtspersonen;---------------------------------------------------------------------------------het centraal stellen van de patientlclignt en diens gerechtvaardigde wensen---en behoeften bij de zorgverlening;........................................................... het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van de middelen die ~ ~ o r - - - zorgverlening ter beschikking staan; ........................................................ het ontwikkelen van beleid voor de dialoog met de organisaties van -------------belanghebbenden die actief zijn binnen de verzorgingsgebiedenvan de--------zorgorganisaties van de stichting; ........................................................... door het (doen) ontwikkelen, beheren, instandhouden en bewaken van zorg --die voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen, welke verbonden zijn aan de -------merknaam "Lentis". ------------------------------------------------------------------------------

Artikel 4 .--------------------------------------------------------------------------------------Het besturen van de stichting is opgedragen aan het bestuur. Het bestuur bestaat uit een bestuurder. De bestuurder kan een rechtspersoon zijn. De bestuurder ------wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de bestuursstichting, onverminderd-het bepaalde in de artikelen 2:298 en 2:299 van het Burgerlijk Wetboek.---------------

Artikel 5.--------------------------------------------------------------------------------------lndien en zolang de stichting wordt bestuurd door de bestuursstichting en de -------bestuursstichting een Raad van Toezicht heeft, houdt die Raad van Toezicht -------irlgevolge de statuten van de bestuursstichting (mede) toezicht op het bestuur vande stichting. ---------------------------------------------------------------------------------------Taken en bevoeqdheden bestuur .................................................................. Artikel 6 .-------------------------------------------------------------------------------------------------1. Tot de bestuursmacht van het bestuur behoort, met inachtneming van het in --deze statuten bepaalde, al hetgeen ingevolge de wet aan het bestuur van de-stichting is of kan worden opgedragen.---------------------------------------------------2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten strekkende tot--verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het---------aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk-medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ---------zekerheidstelling voor een schuld aan een ander verbindt. -------------------------Verteqenwoordiqinq----------------------------------------------------------------------------------Artikel 7.--------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet of de statutenniet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt -----------bovendien toe aan de voorzitter van bet bestuur. ---.................................... 2. Het bestuur kan aan personen in dienst van de stichting alsook aan derden ---volmacht verlenen om de stichting binnen de grenzen van de volmacht te------vertegenwoordigen. ----------------------------------------------------------------------------Boekiaar iaarrekeninq en bearoting--------------- ---------------------------------------------Artikel 8.--------------------------------------------------------------------------------------1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ------------------------2. De boeken worden na afloop van ieder jaar afgesloten. Het bestuur maakt ----daaruit binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op. --3. Het bestuur verleent opdracht aan een registeraccountanttot onderzoek van -de jaarrekening. De registeraccountant brengt omtrent zijn onderzoek verslaguit aan bet bestuur. .............................. -------......................................... 4. Het bestuur stelt de jaarrekening vast. Tegelijkertijd stelt het bestuur het -------jaarverslag op. .................................... ---------- ..................................... 5. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurder. .............................. -

-

~

-


-3Enqueterecht ............................................................................................ Artikel 9,-------------------------------------------------------------------------------------------------Elke clientenraad van de stichting is bevoegd, overeenkomstig artikel 2:346,--------derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, tot het indienen van een vetzoek als ----------bedoeld in artikel2:345 van het Burgerlijk Wetboek, bij de Ondernemingskamer ---van bet Gerechtshof te Amsterdam.-------------------------------------------------------------Statutenwiiziqinq juridische fusie en iuridische splitsinq..................................... Artikel 10. ................................................................................................. 1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van het bestuur. -----2. De wijziging dient op straffe van nietigheid bij notariele akte tot stand te --------komen. .............................................................................................. 3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot juridische fusie en juridische splitsing.-Ontbindinq................................................................................................ Artikel 11 ................................................................................................. 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.--------------------------------------2. De vereffening geschiedt door het bestuur voor zover het bestuur niet anders besluit.--------------------------------------------------------------------------------------------3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten ~ ~ ~ e e l - - - - - mogelijk van kracht.------------------------------------------------------------------------4. Een eventueel batig saldo van het vermogen van de ontbonden stichting na --vereffening wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de ---stichting. ........................................................................................... Slotbe~alinq ................................. --.......................................................... Artikel 12. ................................................................................................. In alle gevallen, waarin deze statuten niet vootzien, beslist het bestuur binnen de -kaders van de wet. .................... -----....................................................... De cornparante is mij, notaris, bekend.----....................................................... Van de verklaring van de comparante heb ik, notaris, in Zwolle op de datum aan---het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt. ..................................... De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de--------comparante.---------------------------------------------------------------------------------------------De comparante heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben -genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen.--------------------Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparante en ikdeze akte onmiddellijk daarna ondertekend. .................................................... (Volgt ondertekening). UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT a

-am--


Uittreksel Notulen Raad van Toezicht - Raad van Bestuur

-

Notulen

Uitreksel Notulen Raad van Toezicht Raad van Bestuur Bestuursstichting Lentis

Datum

02-03-2009

Aanwezig

Raad van Toezicht: Mevrouw Mansveld en de heren Krijne, Laan, Sanders (vootzitter), Joosten en Van de Weijer Raad van Bestuur: De heren Bruinsma, Hartman, Van der Hoek

Afwezig

De heer Van Leijenhorst

Notulist(e)

De heer H. Hartrnan

Besluit ten aanzien van de wijzigingen van de Statuten van de Stichting Dignis. Het voorstel is de huidige artikelen als volgt te wijzigen. Bestuur Artikel4. Het besturen van de stichting is opgedragen aan het bestuur. Het bestuur bestaat uit den bestuurder. De bestuurder kan een rechtspersoon zijn. De bestuurder wordt benoemd, gescliorst en ontslagen door de bestuursstichting, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:298 en 2:299 van het Burgerlijk Wetboek. Toezicht Artikel5 lndien en zolang de stichting wordt bestuurd door de bestuursstichting en de bestuursstichting een Raad van Toezicht heeft, houdt die Raad van Toezicht ingevolge de statuten van de bestuursstichting (mede) toezicht op het bestuur van de stichting

De Raad van Toezicht keurt de voorgestelde statutenwijziging goed.

Aldus vastnesteld d.d. 02-04-2009

De heer G.J.E.M. Sanders, v o o t z i t t e r y d van Toezicht


1 -

J

advocaten-notarissen

VOLMACHT. 165069 RH

De ondergetekende: drs. Hubertus Jacobus van der Hoek, geboren te Bolsward op 25 juli 1958, houder van rijbewijs nummer 4619357100, kantooradres E 6, 9471 KA Zuidlaren, te dezen handelend als bestuurder van de stichting: Bestuursstichting Lentis, statutair gevestigd te Groningen, welke stichting handelt als bestuurder van de stichting Stichting Dignis, statutair gevestigd te Groningen;

-

verleent hierbij volmacht aan iedere medewerker van Nysingh advocaten notarissen N.V., ieder van hen afzonderlijk, om de akte van statutenwijzigingvan Stichting Dignis te doen verlijden overeenkomstig het door de Raad van Toezicht goedgekeurde besluit van de Raad van Bestuur en om terzake al hetgeen te doen dat de gevolmachtigde nuttig, nodig of raadzaam mocht oordelen. De aansprakelijkheid van elke gevolmachtigde voor de schade die volmachtgever lijdt tengevolge van enig handelen of nalaten van Nysingh advocaten notarissen N.V. of een gevolmachtigde bij het gebruik van of anderszins in verband met deze volmacht, is beperkt tot het bedrag waarop de door Nysingh advocaten notarissen N.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekeringaanspraak geeft vermeerderd met het eigen risico.

-

-

Statutenwijziging St. Dignis19 mei 09  
Statutenwijziging St. Dignis19 mei 09  

Wijziging statuten Dignis, zorg voor ouderen