Page 1

Linis Wonen Uithuizen De Tille

Informatie voor cliĂŤnten


Wonen Uithuizen/ De Tille

Wonen Uithuizen is een woonafdeling van Lentis en biedt in principe huisvesting aan mensen met een psychiatrische ziekte, die langdurig zijn aangewezen op psychiatrische zorg, in de leeftijd tussen de 20 en 65 jaar. De cliënt heeft handicaps op meerdere levensgebieden die zich kunnen uiten in verminderd praktisch en/of sociaal maatschappelijk functioneren. Diagnostiek en behandeling van de psychiatrische problematiek staan niet meer op de voorgrond; de nog noodzakelijke behandeling wordt geboden door het FACT team in Uithuizen.

Omgeving

Wonen Uithuizen is een woonvoorziening die plaats biedt aan maximaal 43 cliënten. Het gebouw is landelijk gelegen aan de rand van de bebouwde kom, op loop- en fietsafstand van het centrum van Uithuizen (gemeente Eemsmond ) en is omgeven door een ruim erf. Het dorp heeft een hoog voorzieningenniveau zoals winkels, gemeentehuis, banken, bibliotheek, sportverenigingen, kerken, huisartsenpraktijken met apotheek en andere (paramedische) professionals en heeft een belangrijke functie in de regio. Uithuizen beschikt over goede openbaar vervoersvoorzieningen (bus en trein).

Wonen

Het gebouw beschikt over twee woonvleugels, met ieder drie gezamenlijke huiskamers met daarnaast nog een aantal gemeenschappelijke ruimtes. Alles is gelijkvloers. Iedere cliënt heeft een eigen zitslaapkamer met douche en toilet. (Acht kamers beschikken niet over een eigen douche. Hiervoor zijn een ruime badkamer en twee douches aanwezig.) De cliënt kan deel uitmaken van een groep. Deze groep heeft de beschikking over een huiskamer. De groepen onderscheiden zich doordat de mate van zelfstandigheid en daarmee ook de begeleidingsintensiteit per groep verschilt ‘De Tille’ is een ruim opgezet gebouw met vele mogelijkheden voor cliënten om elkaar op te zoeken. Cliënten kunnen gezamenlijk koken met een aantal groepsgenoten. Hiervoor ontvangen cliënten een huishoudbudget. Er is op individuele basis eventueel de mogelijkheid de maaltijd te betrekken van een externe maaltijdservice. De eigen kamer wordt in principe ingericht door de cliënt. De cliënt dient zelf een inboedelverzekering af te sluiten voor zijn/haar eigendommen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een zorg -, een begrafenis- en een WA-verzekering. 1


Zonodig levert Lentis een basisvoorziening (bijvoorbeeld een bed) zoals omschreven in de folder ‘Daar hebt u recht op in een AWBZ instelling’. De cliënt draagt zelf zorg voor het opruimen en verzorgen van zijn eigen kamer. Het sanitaire gedeelte van de kamer wordt één maal per week door de huishoudelijke dienst schoongemaakt. Voor de ruimten waar gezamenlijk gebruik van wordt gemaakt, wordt verwacht dat iedere cliënt zijn aandeel heeft in het opruimen en schoon houden van deze ruimten. Hierbij kan ondersteuning worden geboden door de huishoudelijke medewerkers en de begeleiding. Iedere cliënt dient zichzelf als inwoner aan te melden bij de gemeente Eemsmond, bij een huisarts en een apotheek. Ook hierbij kan ondersteuning geboden worden.

Activering & Reïntegratie

In het gebouw bevindt zich één van de afdelingen Activering & Reïntegratie (A&R Uithuizen), waar cliënten gebruik van kunnen maken. Voor deelname aan de activiteiten van A&R is een indicatie Begeleiding Groep noodzakelijk. De zogenaamde inloop is zonder indicatie toegankelijk. De afdeling A&R wordt ook bezocht door ambulante cliënten van Lentis . Er zijn gezamenlijke activiteiten zoals een jaarlijkse rommelmarkt, wandelgroepen, feestavond, vakanties en diverse projectmatige activiteiten.

Begeleiding

Het team Wonen Uithuizen werkt vanuit de rehabilitatievisie en herstelgerichte zorg waarbij de cliënt met de eigen mogelijkheden centraal staat en actief mee denkt over zijn/haar behandeling en begeleiding. Het hoofddoel is om een zo normaal mogelijk leven te hebben binnen de maatschappij. Dit heeft betrekking op het eigen functioneren, maar ook op de omgeving. Iedereen krijgt een persoonlijke begeleider op wie de cliënt terug kan vallen. Er worden doelen en/of wensen voor het wonen, werken, leren, vrije tijd en sociale contacten met elkaar afgesproken. Eenmaal per jaar wordt een woonbegeleidingsplan gemaakt, eventueel in samenwerking met de familie of naastbetrokkene. Hierin kunnen bovengenoemde doelen en/of wensen worden benoemd. Voor noodgevallen is er ‘s nachts een slaapwacht aanwezig. Voor niet dringende zaken moet men de hulpvraag kunnen uitstellen. Vrijwilligers van Humanitas spelen een rol in huis bij het begeleiden van ontspanningsactiviteiten. 2


Behandeling

Alle cliënten van Wonen Uithuizen zijn voor psychiatrische behandeling ingeschreven bij het FACT team Uithuizen en heeft contact met de verpleegkundig behandelaar en met de psychiater. Dit wordt bekostigd door de zorgverzekering. Indien nodig kunnen ook andere behandelaars worden ingeschakeld (bijvoorbeeld psycholoog of trajectbegeleider).

Aanmelding

Er kan gebruik gemaakt worden van Wonen Uithuizen wanneer zelfstandig wonen (tijdelijk) niet haalbaar is. Ook niet met psychiatrische ondersteunende begeleiding in de thuissituatie. Om een indruk te krijgen wat er geboden wordt door Wonen Uithuizen kan een afspraak gemaakt worden voor een oriëntatiebezoek. Oriëntatiebezoek Tijdens dit bezoek zal besproken worden welke zorg de cliënt denkt nodig te hebben en welke zorg geboden kan worden. Tevens kan de cliënt rondgeleid worden in het gebouw. Om de mate van zorg objectief te bepalen is een indicatie nodig. Deze indicatie is een voorwaarde om te kunnen wonen bij Wonen Uithuizen. Indicatie Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft deze indicatie. De indicatie is het toegangsbewijs tot zorg en is persoonsgebonden. Omdat niet iedereen evenveel zorg nodig heeft, bestaan er verschillende zorgzwaartepakketten. In ieder pakket staat hoeveel hulp of zorg iemand kan krijgen. Tevens kan de indicatie aangeven dat het nodig is dat de cliënt in een speciale woonomgeving woont. Een veilige plek waar hulp en zorg geboden wordt. Dat heet ‘zorg met verblijf’. Om te kunnen wonen bij Wonen Uithuizen dient men geïndiceerd te zijn voor langdurige zorg met verblijf. Het gaat dan met name om de ZZP C indicatie van 3 t/m 5. Na 1-1-2015 vanaf ZZP4C t/m 6C. Voor meer informatie zie www.hetcak.nl of www.ciz.nl De cliënt betaalt een eigen bijdrage AWBZ, die inkomensafhankelijk is en berekend wordt door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De cliënt houdt van het inkomen zak -en kleedgeld over.

3


Contra-indicatie Wonen Uithuizen biedt geen geschikt woon- en begeleidingsklimaat voor cliënten: • met primaire verslavingsproblematiek • met te grote continue lichamelijke zorgbehoefte en daarbij horende lichamelijke verpleegkundige zorg • bij wie essentiële vaardigheden ontbreken of niet kunnen worden aangeleerd • die bekend zijn met agressieve problemen • die een ZZP C2 of lager hebben • die bij aanmelding (bijna) 65 of ouder zijn. Aanmelding teamleider Wonen Wanneer er een oriëntatiebezoek (met korte verslaglegging) heeft plaatsgevonden en er is een indicatie afgegeven voor het Wonen dan kan de cliënt door de verwijzer worden aangemeld bij de teamleider van Wonen Uithuizen of de afdeling Wachtlijstbeheer. Intakegesprek Zodra er een plaats vrij komt, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met medewerkers van Wonen en het FACT team, waarna definitieve besluitvorming plaatsvindt. Aanwezigheid bij het intakegesprek van een familielid of andere naastbetrokkene wordt hierbij op prijs gesteld. Plaatsingslijst Op de plaatsinglijst staan alle mensen die bij Wonen Uithuizen willen wonen. Wanneer er een woonplek beschikbaar is, wordt naar aanleiding van de plaatsingslijst en de gemaakte afspraken bekeken wie deze woonplek toegewezen krijgt. Afdeling Wachtlijstbeheer van Lentis heeft de regie over de plaatsingen. De cliënt ontvangt hierover bericht. Bij plaatsing ontvangt de cliënt een informatiemap, met daarin een wooncontract en andere relevante informatie. Op de dag dat de cliënt komt wonen in ‘De Tille’ volgt een gesprek met de teamleider en wordt een wooncontract ondertekend.

Meer informatie

Voor vragen naar aanleiding van deze folder kunt u contact opnemen met: Lentis, Wonen Uithuizen/ De Tille Oude Tilsterweg 23 9981 JT Uithuizen Telefoon (0595) 43 23 20 Fax (0595) 43 26 01 4


Lentis Wonen Uithuizen/De Tille Oude Tilsterweg 23 9981 JT Uithuizen Telefoon (0595) 43 23 20 Fax (0595) 43 26 01 www.linis.nl

Uitgave Afdeling Communicatie & Marketing LIN 0001 / 02-2013

Wonen Uithuizen De Tille  

Wonen Uithuizen is een woonafdeling en biedt huisvesting aan mensen met een psychiatrische ziekte.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you