Page 1

Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag Informatie voor familie en naasten


Inleiding Uw naaste is of wordt opgenomen op de afdeling Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag (KEP) omdat hij/zij een aandoening heeft met gedrag dat leidt tot gevaarlijke situaties. Deze aandoening komt voor in combinatie met dementie of een vorm van niet aangeboren hersenletsel (NAH) waarbij is gebleken dat deze problemen niet op de plek opgelost kunnen worden waar uw naaste woont. Onbegrepen gedrag bij mensen met NAH en dementie heeft uiteenlopende verschijningsvormen en oorzaken. Het komt voort uit het samenspel tussen de omgevingsfactoren (prikkels), de bijzondere inwerking daarvan op de persoonlijke eigenschappen van de patiënt en de (niet aangeboren) schade aan de hersenen. We spreken in dit geval van ernstig probleemgedrag omdat de uitingsvorm risico’s of direct gevaar oplevert voor de patiënt en/of zijn omgeving. Bij persoonlijke eigenschappen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan iemands levensverhaal, betekenisvolle rollen, persoonlijkheid en/of andere aandoeningen. Voorbeelden van prikkels kunnen zijn: lawaai, de kleur van een muur, gedrag van een persoon in de omgeving, maar ook medicatie of een film. Elke inwerking van buitenaf op zintuigen kan invloed hebben op gedrag. Dit speelt zich deels op een bewust en deels op een onbewust niveau af.

KEP Het KEP is een kenniscentrum wat zich heeft gespecialiseerd in het behandelen van dit gedrag en de combinatie met verschillende vormen van hersenschade. Wij hebben de mogelijkheid om in een bijzondere klinische setting het gedrag te observeren en tegelijkertijd de situatie en de patiënt veilig te houden. Hiervoor zijn bijzondere voorzieningen en deskundigheid aanwezig. Het doel van de behandeling is om in een zo kort mogelijke tijd de juiste oorzaak te vinden en daarvoor een benaderingswijze te ontwikkelen die specifiek past bij de situatie van de patiënt. Met deze aanpak kan uw naaste weer naar een passende woonvoorziening. Wij zullen het team van de toekomstige woonplek goed trainen. De unieke werkwijze van het KEP is het geïntegreerd aanbieden van de benodigde verpleeghuiszorg en specialistische behandeling


met deskundigheid vanuit de GGZ. We behandelen en verplegen met een multidisciplinaire aanpak. Daarom werken op de afdeling verpleegkundigen, verzorgenden, woonzorgassistenten en agogisch begeleiders. Ons behandelteam bestaat verder uit een ouderenpsychiater, specialist ouderengeneeskunde, een GZpsycholoog en gedifferentieerd verpleegkundigen. Op indicatie kunnen ergotherapeuten, logopedisten en/of diĂŤtisten zorg verlenen.

Bijzondere voorzieningen In de kliniek kunnen verschillende voorzieningen worden ingezet. Dit kan zijn een aangepast bed, wat veiligheid en rust creĂŤert. We zetten op indicatie ook vormen van domotica in. Domotica is een verzamelnaam voor specifieke technische voorzieningen die ondersteunen in de observatie van bepaalde vormen van onrust of beweging op de kamers. Er is ook de mogelijkheid van een verblijf in een prikkelarme unit, hier kan men verblijven zonder gestoord te worden door de onrust van de rest van de patiĂŤntengroep. De prikkelarme unit heeft verschillende voorzieningen, zoals een eigen douche en toilet. De unit kan worden ingericht naar de behoefte op dat moment. De prikkelarme unit voldoet aan alle wettelijke eisen rondom veiligheid, dit betreft zowel de inrichting als de aanwezigheid van domotica en eventueel cameratoezicht. Op de afdeling bevindt zich ook een comfortroom. Hier kan iemand verblijven in een kamer om even de rust op te zoeken of een specifieke activiteit te volgen, zoals TV kijken of muziek luisteren. Indien het behandelteam voor uw naaste deze voorzieningen wil gaan inzetten zal dit altijd met u worden overlegd. In sommige gevallen is uw betrokkenheid ook wettelijk verplicht. In alle gevallen worden de toepassingen en de inzet van domotica vastgelegd in het behandelplan.

Wat gebeurt er precies? We beginnen met een intakegesprek op de plek waar uw naaste verblijft. Hierin maken we aan de hand van een eerste observatie en gesprekken met het verwijzende team een inschatting wat er precies nodig is. In bepaalde gevallen kan het zijn dat we

3


eerst kiezen voor behandeling op de plek waar uw naaste op dat moment woont. Dit is echter niet altijd mogelijk. Dat is vooral zo wanneer er veiligheidsrisico’s optreden. Voor opname houden we met u een adviesgesprek. Hierin bespreken we met u het eerste behandelplan. Uw naaste heeft vanaf het begin een hoofdbehandelaar en een persoonlijk begeleider. Binnen een beveiligd communicatiesysteem, het zogeheten Minddistrict, kunt u met hen contact onderhouden via de mail of gesprekken voeren op afstand (beeldbellen). Bij aanvang van de behandeling wordt u uitgenodigd om u aan te melden voor een account. U ontvangt hierover apart informatie. Na opname volgt een observatieperiode en zullen we aan de hand van observaties door verzorgenden, verpleegkundigen en dagbesteding en dagelijkse aanwezigheid van behandelaren zoveel mogelijk informatie verzamelen en dit voortdurend met elkaar evalueren. Per patiënt wordt afgesproken welke onderzoeken nodig zijn. Hierover wordt u geïnformeerd door de persoonlijk begeleider en/of hoofdbehandelaar. Tijdens de behandeling wordt regelmatig in multidisciplinair teamverband dit behandelplan geëvalueerd. Hier wordt u bij uitgenodigd. Wij stellen samen met u het behandelplan bij. U heeft dus tijdens de behandeling een belangrijke rol. Wij zullen u ook regelmatig vragen om informatie over uw familielid zodat wij een passende insteek kunnen kiezen.

Hoe lang duurt een behandeling? De duur van de behandeling hangt onder andere af van het doel bij opname. Soms doen we alleen een klinisch onderzoek om gedrag te verklaren, soms volgt daarop ook nog een behandeling. Per patiënt verschilt dit. Tijdens de besprekingen zullen we u daarover goed informeren. De behandeling kent verschillende fasen, tijdens de overgang naar een volgende fase is het goed mogelijk dat uw naaste naar een andere kamer of verdieping gaat. Dit komt omdat op sommige kamers voorzieningen aanwezig zijn die later in de behandeling misschien niet meer noodzakelijk zijn. Omdat de kamers en afdelingen in dezelfde kleurstelling en stijl zijn ingericht voorkomen we hiermee een grote overgang in de beleving van uw naaste.

4


Kan mijn naaste weer terug naar dezelfde woonplek? Binnen het zorgstelsel in Nederland zijn er veel regels rondom de financiering. Binnen het KEP kunnen we behandelen op basis van de zorgverzekeringswet en verplegen op basis van de zorgzwaartepakketten. Voor het laatste is een indicatie nodig. In sommige gevallen zal het verpleeghuis waar uw naaste verblijft de indicatie kunnen behouden wanneer er sprake is van een tijdelijke opname op het KEP. In dat geval keert uw naaste na behandeling weer terug naar het verpleeghuis van herkomst. In andere gevallen, dit hangt onder meer af van de behandeltijd, zal dat niet mogelijk zijn. Het team zal u daarover tijdig informeren en ook contact onderhouden met de instelling waar uw naaste woont, zodat er tijdig goede afspraken over kunnen worden gemaakt. Daarnaast bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid dat de woonplek van herkomst niet meer geschikt is. Dit kan doordat de noodzaak voor bepaalde voorzieningen blijft bestaan die op de plek van herkomst niet aanwezig zijn. In dat geval gaan we met u in overleg en zullen we daarover tijdens de behandeling goede afspraken maken.

Welke spullen heeft mijn naaste nodig tijdens de opname? Kamerinrichting Het KEP behandelt mensen waarvan bekend is dat zij in grote mate gevoelig zijn voor prikkels. Daarom zullen wij op de afdeling deze prikkels zo veel mogelijk reguleren, en in eerste instantie sterk verminderen. U zult zien dat de afdeling weinig aankleding heeft. Ook de patiĂŤntkamers zijn minimaal ingericht. Dit heeft als gevolg dat er rust ontstaat in de fysieke omgeving. Daarom is het ook niet nodig en zelfs niet mogelijk om eigen meubels mee te nemen. In overleg met u zullen we kijken of het gewenst is om gedurende de opname wat meer eigen spullen mee te nemen, zoals een fotolijstje of kleinere eigen gebruiksvoorwerpen. Als u graag iets mee wilt geven kunt u dat overleggen met de persoonlijk begeleider of hoofdbehandelaar. Zij zijn goed op de hoogte van het behandelbeleid van uw naaste.

5


Huisdieren Om redenen van hygiëne en de uitgangspunten in het behandelmilieu is het niet mogelijk een huisdier te houden op de afdeling.

Kleding De mogelijkheid om spullen te wassen op de afdeling is zeer beperkt. Wij vragen u daarom om voldoende kleding mee te nemen en deze zelf te wassen voor uw naaste. Om er zeker van te zijn dat kleding niet verwisseld wordt, zullen we deze merken bij opname. Hiervoor brengen we eenmalig een bedrag van € 50,= in rekening. Er bestaat ook de mogelijkheid tot het laten wassen van kleding, indien u niet in de gelegenheid bent dit zelf te doen. U kunt hiervoor kiezen. De kosten daarvoor zijn € 75,= per maand. Deze gemerkte kleding wordt centraal gewassen en het kan enige tijd duren voordat het weer op de afdeling terug is. Het team zal in beide gevallen een lijst met een noodzakelijke hoeveelheid kleding aan u verstrekken om te voorkomen dat er geen schone kleding aanwezig is tijdens de verzorging.

Toiletartikelen Wij vragen u de noodzakelijke toiletartikelen, of bepaalde artikelen waarvan u weet dat uw naaste die graag gebruikt voor de persoonlijke verzorging mee te nemen en tijdig aan te vullen. Handdoeken en bedlinnen wordt door de afdeling verzorgd en voldoet aan de geldende brandveiligheidseisen. Het team zal een lijst met noodzakelijke artikelen aan u verstrekken bij opname.

Kostbaarheden Belangrijk voor u om te weten is dat de afdeling geen aansprakelijkheid draagt voor vernieling, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen van uw naaste. Wij raden u daarom ten zeerste af kostbaarheden mee te geven of op de afdeling achter te laten. Ook vragen we u een maximumbedrag van € 20,= aan contact geld achter te laten. Wij kunnen niet instaan voor een veilige opbergplek.

6


Voeding De afdeling zorgt dagelijks voor verse voeding. U kunt ook voeding meenemen waarvan u weet dat uw naaste dit lekker vindt. Wij adviseren u dit in overleg met het verpleegkundig team te doen. Er bestaat de mogelijkheid om voeding te bewaren in een afgesloten koelkast voor algemeen gebruik. Deze koelkast wordt echter niet beheerd door verpleging op het gebied van houdbaarheid van producten. Ook zal de verpleging geen voeding verstrekken vanuit deze koelkast. Hiervoor blijft u als naaste zelf verantwoordelijk.

Bezoektijden Vanwege het belang van rust en veiligheid op de afdeling is de deur gesloten. U kunt niet zonder begeleiding van de verpleegkundige de afdeling op. De verpleging op deze behandelafdeling is intensief en het is belangrijk dat dit in rust en met aandacht kan worden uitgevoerd. Bezoektijden zijn daarom op vaste momenten: dagelijks tussen 15.30 en 18.30 uur. Het bezoek kan om deze redenen uit maximaal twee personen tegelijkertijd bestaan. Wij raden af om kinderen beneden de twaalf jaar mee te nemen naar de afdeling. Wanneer u uw naaste komt bezoeken, kan dit op de eigen kamer. Uiteraard kunt u gebruik maken van de algemene recreatiefaciliteiten van het Heymanscentrum indien uw naaste dit aan kan. U kunt eventueel ook met uw naaste tijdens de avondmaaltijd blijven (eventueel in het restaurant als dit passend is binnen de behandeling). Wij vragen u hierover vooraf een besluit te nemen en dit kenbaar te maken bij het dienstdoende team. Omdat zij zich tijdens de maaltijd tussen 17.00 - 18.00 uur volledig op de patiĂŤntgroep richten is het dan niet mogelijk om de afdeling op te komen en te verlaten.

7


Bereikbaarheid Afdeling KEP is gehuisvest op de 3e en 4e verdieping van het Heymanscentrum (bij de hoofdingang rechtsaf, aan het einde van de gang bevinden zich aan de rechterkant 2 liften) Bezoekadres: Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen Postadres: Postbus 8089, 9702 KB Groningen Telefoon: 050 409 75 40 (secretariaat) E-mail: kenniscentrumernstigprobleemgedrag@lentis.nl Hoofdbehandelaar en persoonlijk begeleider: Telefonisch bereikbaar via het secretariaat (050 409 75 40) of via mail/ beeldbellen middels het beveiligde communicatiesysteem. De afdeling waar uw naaste verblijft: KEP 4 Verpleegpost: Dagdienst: Avonddienst: Nachtdienst:

050 409 74 24 06 11407237 / 06 15492472 06 11626740 / 06 11227586 06 11860346

KEP 3 Verpleegpost: Dagdienst: Avonddienst: Nachtdienst:

050 409 77 59 06 11286474 / 06 11434262 06 11428449 / 06 11193431 06 11860346

Uitgave | Communicatie & Marketing

L 0189 | 03-2018

Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag  
Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag