__MAIN_TEXT__

Page 1

Thuisbehandeling Voor kinderen met een autismespectrumstoornis


Autisme is een ontwikkelingsstoornis die op verschillende levensdomeinen doorwerkt. Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben een gebrekkige sociale communicatie en zijn rigide in denken en doen. Dit kan tot allerlei problemen leiden en vergt vaak andere opvoedkundige vaardigheden van de ouders. Het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) biedt specifieke deskundigheid om ouders te begeleiden en te ondersteunen in de opvoeding van hun kind met ASS in de thuissituatie.


Wat is thuisbehandeling? Thuisbehandeling vindt plaatst in de thuissituatie en is gericht op het stimuleren van de normale ontwikkeling, het verminderen van de rigiditeit en behandelen van probleemgedrag. Door in het gezin aanwezig te zijn kunnen we aansluiten bij het kind en observeren waar de mogelijkheden liggen om te komen tot verdere ontwikkeling. Ouders en het kind krijgen handvatten aangereikt veelal in de vorm van een stappenplan en modeling (voordoen van gedrag). Omdat autisme ook gevolgen heeft voor de andere gezinsleden, wordt daar in de thuisbehandeling ook aandacht aan besteed.

Doelgroep Gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar bij wie ASS gediagnosticeerd is en waarvan ouders behoefte hebben aan meer intensieve behandeling in de thuissituatie. Naast de autismespectrumstoornis kan er sprake zijn van een verstandelijke beperking.

Doel van de thuisbehandeling Er wordt getracht een zo stabiel mogelijk en ontwikkeling stimulerend milieu te creëren voor het kind met ASS. Om dit te bereiken, is de thuisbehandeling gericht op het bevorderen van acceptatie van de diagnose van het kind, op empowerment van de ouders, op algemene pedagogische vaardigheden en op specifiek pedagogische vaardigheden betreffende ASS.

Doel van de thuisbehandeling bij het kind ››

››

››

››

De normale ontwikkeling wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Dit gebeurt aan de hand van activiteiten gericht op het stimuleren van de gedeelde aandacht (joint attention) op het gebied van contact, communicatie en in het spel. Getracht wordt de gedragsverschijnselen die direct voortvloeien uit de stoornis te verminderen, zoals rigiditeit, weerstand tegen veranderingen en stereotiepe patronen van gedrag. Er wordt aandacht besteed aan de sensorische informatieverwerking en wordt er geleerd om te gaan met de zintuiglijke prikkels. Tevens worden ook bijkomende problemen aangepakt, zoals zindelijkheid, slaap- en eetproblemen.


Doel van de thuisbehandeling bij de ouders ››

›› ››

Ouders leren anders kijken, namelijk door een autistische bril. Ze krijgen uitleg over ASS bij hun kind (psycho-educatie) en leren deze kennis te vertalen naar hun thuissituatie. Ouders leren anders om te gaan met probleemgedrag van hun kind. De thuisbehandelaars kunnen stilstaan bij eventuele acceptatie en rouw van de ouders rond de diagnose van hun kind.

Werkwijze In overleg met de ouders doet de hoofdbehandelaar een aanvraag voor thuisbehandeling. Ouders worden vervolgens uitgenodigd voor een indicatiegesprek met de thuisbehandelaar. In dit gesprek wordt nader ingegaan op de specifieke vragen van de ouders binnen de thuissituatie. Tevens krijgen ouders uitleg over de inhoud en mogelijkheden van thuisbehandeling. De thuisbehandeling start vervolgens met een observatiefase. Dan wordt samen met de ouders het gedrag in kaart gebracht, hun hulpvraag geconcretiseerd en wordt gezocht naar een gezamenlijke gerichte aanpak. Tevens is er aandacht voor de vaardigheden die ouders en kind al bezitten en kunnen toepassen en uitbreiden in de thuisbehandeling. Na de observatiefase wordt het behandelplan gemaakt. Ouders leren gedragstherapeutische principes consequent toe te passen, zoals het belonen van gewenst gedrag en het negeren van ongewenst gedrag.

Door in het gezin aanwezig te zijn kunnen we aansluiten bij het kind en observeren waar de mogelijkheden liggen om te komen tot verdere ontwikkeling.


Praktische voorbeelden van thuisbehandeling ›› ›› ››

››

››

Concretiseren, structureren en visualiseren van communicatie, bijvoorbeeld met behulp van foto’s en pictogrammen; Structuur aanbrengen in tijd, ruimte, activiteit en persoon; Creëren van een autismevriendelijke omgeving, bijvoorbeeld door prikkels te verminderen en structuur in de dag aan te brengen; Sociale communicatie bevorderen door aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind en te oefenen met contact-, stoei- en verstopspelletjes; Spel uitbreiden en variëren door middel van speltraining.

Speltraining Speltraining kan een bijkomend onderdeel zijn binnen de thuisbehandeling. Ook kan er alleen speltraining geboden worden (zie folder speltraining).

Thuisbehandeling en netwerk De laagdrempeligheid van de thuisbehandeling maakt dat er ook meer zicht en zorg is voor het sociaal netwerk van het gezin. Samen wordt gekeken hoe het gezin meer in balans gebracht kan worden. Daarbij kan gewezen worden op de mogelijke inzet van andere instanties.

Frequentie en duur De frequentie en duur van de thuisbehandeling is afhankelijk van de problematiek en de mogelijkheden van het gezin.

De laagdrempeligheid van de thuisbehandeling maakt dat er ook meer zicht en zorg is voor het sociaal netwerk van het gezin.


Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Contactgegevens Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 99 Fax 050 – 522 32 66 atngroningen@lentis.nl ATN Groningen heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Friesland Zuiderdwarsvaart 72 9203 JB Drachten Telefoon 0512 – 33 49 50 Fax 0512 – 33 49 69 atnfriesland@lentis.nl   ATN Friesland heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag van 13.00 tot tot 14.00 uur  

Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Drenthe Crerarstraat 6c 7901 AE Hoogeveen Telefoon 0528 – 22 99 30 Fax 0528 – 22 99 49 atnhoogeveen@lentis.nl ATN Drenthe heeft een algemeen telefonisch spreekuur op dinsdag en vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur.

Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Informatieservice van Lentis: 050 – 522 31 50 Informatieservice@lentis.nl ©Jonx|Lentis, 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

J 0052 | 03-2016

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

Thuisbehandeling van kinderen met een autismespectrumstoornis - ATN  

Thuisbehandeling vindt plaatst in de thuissituatie en is geconcentreerd op zowel de problematiek van het kind als hoe ouders hiermee omgaan.

Thuisbehandeling van kinderen met een autismespectrumstoornis - ATN  

Thuisbehandeling vindt plaatst in de thuissituatie en is geconcentreerd op zowel de problematiek van het kind als hoe ouders hiermee omgaan.

Profile for lentisggz