__MAIN_TEXT__

Page 1

Hulpaanbod Jonx voor jeugdigen verblijvend in een AZC


Om u een goed beeld te geven van wat Jonx, kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdhulp, te bieden heeft, treft u onderstaande informatie aan met betrekking tot onze deskundigheid en expertise. Ons hulpaanbod is vele malen groter, maar hierin informeren we u met name over de kortdurende zorg en/of diagnostiek.


Jonx heeft aangepaste programma’s gericht op asielzoekers­ kinderen, waarbij wij zoveel mogelijk aansluiten bij de leefwereld van het kind. Wij houden rekening met het feit dat het kind veel stress heeft of heeft ervaren, mogelijk getraumatiseerd is en misschien niet meer samen met de ouders leeft. De zorg kan individueel of in een groep worden geboden, in de verblijfssituatie van het kind of op één van onze poliklinieken.

Ver wijzing Verwijzing kan schriftelijk plaatsvinden door de huisarts van het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA), jeugdarts of GGZ-consulent. In de verwijsbrief moet zijn aangegeven wat de verwijsindicatie en de verwijsvraag is en (vermoede) psychische DSM IV stoornis en of het een verwijzing naar de Basis GGZ (GBGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ) betreft. De datum op de verwijsbrief moet eerder zijn dan de datum van het eerste bezoek aan de zorgaanbieder.

Basis GGz (GBGGZ) Er is een kortdurende behandeling (1-5 gesprekken), een middel­ lange behandeling (1-7 gesprekken) maar ook een intensieve behandeling (1-10 gesprekken) voor jeugdigen met lichte tot matige, niet complexe psychische problemen met of zonder bijkomende opvoedingsmoeilijkheden. Hierin wordt een korte inventarisatie gedaan van de problemen en factoren, die de klachten positief of negatief beïnvloeden. Er wordt geen uitgebreide of specialistische diagnostiek gedaan. De behandeling focust zich op het verminderen van de klachten en stimuleert om zo snel mogelijk zelf de draad weer op te pakken. Focus op oplossingsgericht werken, systeem, afstemming met het netwerk.


Specialistische GGZ (SGGZ) Specialistische behandeling kort. Een behandeling van minder dan 25 gesprekken voor jeugdigen en hun ouders met (vermoeden van) complexe psychiatrische problemen. Voorbeelden zijn ADHD, een vorm van autisme of gedragsstoornissen, ernstige angst, dwang, depressie, FAS, ernstige onbegrepen lichamelijke klachten, genderdysforie of trauma. Er wordt geen uitgebreide of specialistische diagnostiek gedaan, maar indien nodig wel een korte inventarisatie van de problemen en van de factoren die de klachten positief of negatief beĂŻnvloeden. De behandeling is gericht op herstel of vermindering van de klachten en het vergroten van de zelfredzaamheid. Specialistische behandeling middel. Een behandeling van 25-50 uur voor jeugdigen en hun ouders met (vermoeden van) complexe psychische problemen. Voorbeelden zijn ADHD, een vorm van autisme of gedragsstoornissen, ernstige angst, dwang, depressie, identiteitsproblemen, FAS, genderdysforie, ernstige onbegrepen lichamelijke klachten, trauma of verslavingsproblemen. Deze problemen belemmeren het opgroeien en/of opvoeden. Er wordt indien nodig uitgebreide of specialistische diagnostiek gedaan. De behandeling is gericht op herstel of vermindering van klachten en op het vergroten van zelfredzaamheid en participatie. Specialistische GGZ diagnostiek. Dit in de situatie dat er een (hulp)vraag is gericht op uitsluitend specialistische diagnostiek. Bijvoorbeeld wanneer er een vermoeden is dat de problemen en klachten van de jeugdige te maken hebben met een psychiatrische stoornis. Dit onderzoek kan bestaan uit: psychiatrisch onderzoek, psychologisch onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, sociaal emotioneel onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en gezinsdiagnostisch onderzoek.


Specifieke behandeling voor angststoornissen, depressie en PTSS EMDR. De hulp die Jonx hier onder andere voor inzet is EMDR, dat staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Bij EMDR gaat de behandelaar de jeugdige helpen om terug te denken aan de vervelende gebeurtenis. Welk beeld wordt gezien en welke gevoelens en gedachten komen daarbij op. De jeugdige blijft hier aan denken terwijl de behandelaar gaat afleiden. Dit kan bijvoorbeeld doordat er met de ogen de vingers van de therapeut gevolgd worden of met een lampje van de lichtbalk. Een andere methode is het luisteren naar piepjes middels een koptelefoon. Bij hele jonge kinderen kan er gekozen worden voor het trommelen met de handen. De EMDR wordt net zo lang herhaald tot er geen vervelende gevoelens en gedachten meer zijn ten aanzien van de traumatische ervaring. EMDR kan ook ingezet worden bij een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). NET-therapie. NET staat voor Narratieve Exposure Therapy, is een vorm van behandeling gericht op het verwerken van ernstige traumatische ervaringen. Door de behandelaar zal een beoordeling plaatsvinden in hoeverre een behandeling passend is in de fase waarin het kind verkeert. Cognitieve gedragstherapie. Verder kan cognitieve gedragstherapie ingezet worden. De behandelaar kijkt met de jeugdige met een angststoornis naar het gedrag en manier van denken. De bedoeling is dat dit gedrag en manier van denken verandert, zodanig dat de klachten verminderen. Ook kan er ingesteld worden op medicatie. De medicatie instellingen gebeuren binnen Jonx door de psychiater of verpleegkundig specialist die onder supervisie van de psychiater werkzaam is. Uiteraard verzorgt Jonx ook de medicatiecontroles.


Bij alle behandelingen worden de ouders/verzorgers betrokken. Ze krijgen uitleg over de behandeling en de aanpak ervan. Soms worden ouders/verzorgers actief betrokken bij de behandeling. Ook kan er ouderbegeleiding gegeven worden of vinden gezinsgesprekken plaats. Veel voorkomende behandelmodules die vallen onder de specialistische behandeling voor deze doelgroep zijn:

Vaktherapie Dit is een doe-therapie. Bij veel therapieĂŤn wordt er vooral gesproken over problemen. Bij vaktherapie staat het doen en ervaren centraal. Jonx biedt de volgende therapieĂŤn: Beeldende therapie. Bij beeldende therapie wordt gewerkt met materialen zoals schildermateriaal, klei of ander knutselmateriaal. Ook kan gezinscreatieve therapie geboden worden. Dramatherapie. Bij dramatherapie wordt gebruik gemaakt van alle aspecten van theater zoals verhalen vertellen, rollenspel, decor bouwen en kinderspel. Psychomotorische therapie. Bij PMT wordt gebruik gemaakt van bewegingsvormen zoals sport- en spelvormen en lichaamsgerichte oefenvormen en technieken zoals ontspanningsoefeningen. Vaktherapie is geschikt voor jongeren bij wie sprake is van psychiatrische problematiek en die zich beter door doen dan door praten kunnen uiten, verlegen of teruggetrokken zijn, zich niet goed durven uiten of zichzelf niet durven laten zien, een negatief zelfbeeld hebben, problemen in de sociale omgang ervaren, moeite hebben met het omgaan met grenzen, traumaverwerking zowel individueel als in een groep of systeem. Deze vormen van behandeling kunnen ook onder de Basis GGZ vallen, afhankelijk van de ernst van de problematiek.


Ipg kan ingezet worden voor die gezinnen waarbij de hulpverlening aan het gezin vastloopt of dreigt vast te lopen.

IPG IPG staat voor Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling en is een behandelmodule waarbij de hulp wordt ingezet in de thuis-/verblijfsituatie. In principe kan IPG ingezet worden bij alle voorkomende kinderpsychiatrische classificaties en tevens ingezet worden naast andere behandelmodules. De methodiek IPG richt zich op gezinnen waarin minimaal één kind tussen de 0-18 jaar oud is.

Indicatiecriteria voor IPG zijn ›› ››

››

Er is bij het kind of bij een van de ouders/verzorgers sprake (of een vermoeden) van psychiatrische problematiek. De gezinnen profiteren onvoldoende van opvoedingsgerichte hulp die vanuit een ambulante setting geboden wordt. Ouders/ verzorgers zijn (nog) niet in staat om dat wat in theorie wordt behandeld, om te zetten in praktisch pedagogisch handelen. Er is sprake van een ernstig verstoorde communicatie en/of relatie tussen ouders/verzorgers en kinderen.

Doel van IPG ›› ›› ›› ›› ›› ››

››

Ouders ervaren minder opvoedingsbelasting en hun opvoedings­ vaardigheden zijn vergroot. Ouders hebben inzicht in de beperking van hun kind, waardoor zij meer passende verwachtingen hebben. Acceptatie van ouders met betrekking tot de beperking van hun kind is vergroot. Ouders kunnen aansluiten bij hun kind en kunnen passend reageren op ongewenst gedrag. De gedragsproblemen, voortvloeiend uit de beperking van het kind, zijn verminderd. Er is inzicht ontstaan in aanwezige gezinsdynamiek. Hierdoor ontstaat ruimte om op een andere, positievere manier met elkaar om te gaan. Tevens kan IPG spoed ingezet worden.

De bovenstaande behandelingen kunnen zowel op het AZC als op de Jonx poliklinieken plaatsvinden.


Jonx poliklinieken vindt u in Groningen, Stadskanaal, Hoogezand, Winschoten, Veendam en Delfzijl. Contactgegevens Jonx Ambulant Delfzijl Jachtlaan 52 9934 JD Delfzijl Postbus 281 9930 AG Delfzijl Telefoon 0596 – 64 92 00 centraalsecrjonxambulant@lentis.nl

Jonx Ambulant Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 1 9675 AA Winschoten Postbus 286 9670 AG Winschoten Telefoon 0597 – 45 63 00 centraalsecrjonxambulant@lentis.nl

Jonx Ambulant Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 90 centraalsecrjonxambulant@lentis.nl

Aanmelden kan via het mailadres van het centrale secretariaat: centraalsecrjonxambulant@lentis.nl Wilt u liever even overleggen? Mailt u dan uw vraag naar het centrale secretariaat met uw contactgegevens, dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Jonx Ambulant Stadskanaal Semmelweislaan 4 9501 HS Stadskanaal Telefoon 0599 – 69 21 47 centraalsecrjonxambulant@lentis.nl Jonx Ambulant Veendam (spreekuurlocatie) Jan Salwaplein 3 9641 LN Veendam Postbus 286 9675 AA Winschoten Telefoon 0598 – 42 71 20 centraalsecrjonxambulant@lentis.nl

Zie ook onze website: www.jonx.nl

© Jonx|Lentis, 2017 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

J 0071 | 1108-2017

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

Hulpaanbod Jonx voor jeugdigen verblijvend in een AZC - Jonx Ambulant  

Hulpaanbod Jonx voor jeugdigen verblijvend in een AZC - Jonx Ambulant  

Profile for lentisggz