__MAIN_TEXT__

Page 1

Rechten en plichten omtrent gezag Informatie voor opvoeders


Rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulp aan kinderen (0 tot 18 jaar) Het kan zijn dat u als ouders niet meer samen bent, vanwege een (aanstaande) scheiding of relatieproblemen. Het kan zijn dat er nog weinig contact tussen u en de vader of moeder van uw kind is. Voor de aanmelding en behandeling van uw kind is het echter van belang dat er overleg en samenwerking is tussen beide ouders. In deze folder staat informatie over uw wettelijk vastgelegde rechten en plichten als (gescheiden) ouders.

Gezagdragende ouders, biologische ouders, adoptief ouders; wat betekent dit? De biologische moeder van een kind is automatisch vanaf geboorte gezagdragend, hetzelfde geldt voor de man die met de biologische moeder getrouwd is of een geregistreerd partnerschap met haar heeft ten tijde van de geboorte van het kind. Bij partners zonder geregistreerd partnerschap geldt dat de vader gezag aan moet vragen over zijn kind. Bij homoseksuele stellen kan de niet-biologische vader of moeder gezag krijgen door adoptie. Adoptief ouders zijn automatisch gezagdragend. Gezagdragende ouders blijven in principe na scheiding gezagdragend, tenzij wegens zwaarwegende omstandigheden door de rechter anders is besloten. Het gezag van een minderjarige is vastgelegd in het gezagsregister. Dit register is openbaar en kan door iedereen worden geraadpleegd via de griffier van de rechtbank van het arrondissement waarin een kind geboren is. Een stiefouder (een nieuwe partner van u of van uw ex-partner) is niet gezagdragend.


Een gezinsvoogd (van bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg) kan uw gezin begeleiden. Hij of zij is niet belast met het ouderlijk gezag over uw kind en is dus gĂŠĂŠn wettelijk vertegenwoordiger. Een voogd heeft een andere positie, deze neemt op last van de rechter de taak van de opvoeding van de ouders over nadat de ouders uit het ouderlijk gezag ontheven zijn. De voogd heeft wettelijk gezag over een kind.

Ouderlijk gezag; rechten en plichten U bent er als gezagdragende ouders beiden verantwoordelijk voor dat het goed gaat met uw kind. Ook heeft u beiden zeggenschap over de aanmelding en eventuele behandeling van uw kind bij Jonx. Dit houdt in dat u allebei toestemming moet geven voor de behandeling wanneer uw kind jonger is dan 16 jaar. Wanneer uw kind 16 jaar of ouder is, dan hoeft u als ouders geen toestemming meer te geven en is de instemming van de jongere voldoende. Na de scheiding heeft u beiden het recht en de plicht om uw kind op te voeden en te verzorgen. Bent u de ouder die voor het kind zorgt? Dan hebt u de plicht om de andere ouder op de hoogte te stellen van belangrijke zaken over uw kind, zoals de aanmelding binnen Jonx en advies te vragen over te nemen beslissingen aan de andere ouder. Als u vindt dat het geven van informatie aan de andere ouder uw kind kan schaden, dan kunt u de rechter vragen hier een uitspraak over te doen en Jonx hierover informeren.

3


Uw rechten en plichten op een rij Informatieplicht vanuit de hulpverlener Gezagdragende ouders hebben allebei recht op informatie over het kind. De hulpverlener moet u deze informatie geven, behalve als hij denkt dat het geven van informatie het belang van uw kind schaadt. Indien u het hier niet mee eens bent, bespreekt u dit met uw behandelaar. Als u het niet eens kunt worden, dan kunt u een klacht indienen bij de leidinggevende van de desbetreffende hulpverlener. Wanneer ĂŠĂŠn van de ouders niet (meer) gezagdragend is, heeft deze op eigen verzoek recht op feitelijke en globale informatie. De hulpverlener zal dit bij uitzondering weigeren als hij vanwege zijn beroepsgeheim dit ook zou weigeren aan de ouder met gezag, of als dit in strijd is met het belang van het kind.

Rechten en plichten stiefouders Een stiefouder heeft juridisch gezien geen taak bij de behandeling. U mag natuurlijk wel samen met uw nieuwe partner naar Jonx komen, bijvoorbeeld bij een intakegesprek of een behandelsessie. Wanneer een stiefouder actief bij behandelbeslissingen betrokken wordt, moeten beide gezagdragende ouders hiervoor toestemming geven.

Plichten en rechten (gezins)voogdij Een gezinsvoogd is niet belast met het ouderlijk gezag en is geen wettelijke vertegenwoordiger. De hulpverlener is slechts verplicht om informatie te verschaffen voor zover deze informatie noodzakelijk is voor de gezinsvoogd om zijn/haar werk goed te kunnen doen. Dit ligt anders bij een voogd; deze heeft wel wettelijk gezag. Hiervoor gelden de gebruikelijke regels.

Informatie richting ver wijzers Jonx informeert gewoonlijk de verwijzer, in veel gevallen de huisarts, over de diagnostiek en de behandeling van uw kind. U kunt hiertegen bezwaar maken. 4


Hoe werken we bij Jonx Aanmelding Wanneer uw kind wordt aangemeld voor behandeling bij Jonx, dient u uw voormalige partner hiervan op de hoogte te stellen als deze gezag heeft over uw kind. Jonx nodigt, als het adres bekend is, ook de andere ouder uit voor een intakegesprek.

Intake Wanneer u beide bij de behandeling betrokken wil zijn, wordt u indien mogelijk gezamenlijk uitgenodigd voor een intake. Als dit niet mogelijk is, krijgt u apart een intakegesprek. Wanneer één van beide ouders met het kind komt, zal de hulpverlener deze persoon vragen naar toestemming van de andere gezagsdrager. Indien nodig kan het gezagsregister worden geraadpleegd en zal de hulpverlener contact opnemen met de andere ouder.

Wanneer één van beide ouders met het kind komt, zal de hulpverlener deze persoon vragen naar toestemming van de andere gezagsdrager. 5


Behandelplan De behandeling start nadat in overleg met u een behandelplan is opgesteld. Beide gezagdragende ouders en kinderen vanaf 12 jaar moeten met het plan instemmen. Een jongere van 16 jaar of ouder geeft zelf toestemming voor de behandeling. Ouderlijke toestemming voor de behandeling vinden we zeer wenselijk, het is juridisch gezien echter niet meer noodzakelijk vanaf deze leeftijd. In het behandelplan worden de doelen voor de behandeling van uw kind vermeld en de manier waarop hieraan gewerkt wordt. Wanneer de andere ouder geen toestemming voor hulpverlening geeft, kan de behandeling formeel alleen starten wanneer de rechter daarover een uitspraak doet of wanneer het een acute situatie betreft. Het is mogelijk dat de psychische ontwikkeling van uw kind door uitstel van de behandeling wordt geschaad. In dat geval kan hulpverlening in het kader van ‘goed hulpverlenerschap’ toch worden gestart, zonder de toestemming van beide gezagdragende ouders. Het belang van het kind is leidend hierbij. De weigerende ouder wordt zo veel mogelijk vooraf geïnformeerd over het voornemen om met de behandeling te starten. Bovendien wordt er een bericht naar de rechtbank of de Raad voor de Kinderbescherming gestuurd. Wanneer het gaat om een zeer ingrijpende of ongebruikelijke behandeling, dan wordt de kinderrechter om een beslissing gevraagd. Dit oordeel kan zowel door de hulpverlener als door de ouders aangevraagd worden via de Raad voor de Kinderbescherming om plaatsvervangende toestemming van de kinderrechter te vragen. Wanneer één van u niet betrokken wil worden bij de behandeling, dan behoudt hij/zij wel het recht op informatie.

6


Afsluiting Bij afsluiting van een hulpverleningstraject worden betrokkenen geïnformeerd. Wanneer slechts één van de ouders betrokken is geweest, ontvangt de andere gezagdragende ouder een schriftelijke melding over de afronding van de hulpverlening, waarin geen inhoudelijke informatie over de gesprekken wordt verstrekt.


Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Contactgegevens Jonx Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 90 Fax 050 – 522 38 90 afsprakenjonxgroningen@lentis.nl

Jonx Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 1 9675 AA Winschoten Postbus 286 9670 AG Winschoten Telefoon 0597 – 45 63 00 Fax 0597 – 45 62 20 afsprakenjonxwinschoten@lentis.nl

Jonx Delfzijl Jachtlaan 52 9934 JD Delfzijl Postbus 281 9930 AG Delfzijl Telefoon 0596 – 64 91 03 Fax 0596 – 64 92 00 afsprakenjonxdelfzijl@lentis.nl

Jonx Veendam (spreekuurlocatie) Gebouw Veencompas Jan Salwaplein 3 9641 LN Veendam Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

Jonx Hoogezand-Sappemeer Industrieweg 33 9601 LJ Hoogezand Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

J 0044 | 01-2017

Jonx Stadskanaal Semmelweislaan 4 9501 HS Stadskanaal Postbus 30 9500 AA Stadskanaal Telefoon 0599 – 69 21 47 Fax 0599 – 69 22 00 afsprakenjonxstadskanaal@lentis.nl

Onze vestigingen zijn elke werkdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken buiten kantooruren. Vraag naar de mogelijkheden bij het secretariaat. Het centrale telefoonnummer van Jonx Ambulant is 0597 – 45 63 60. © Jonx|Lentis, 2017 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

Rechten en plichten omtrent gezag, informatie voor opvoeders - Jonx Ambulant  

Rechten en plichten omtrent gezag, informatie voor opvoeders - Jonx Ambulant  

Profile for lentisggz