__MAIN_TEXT__

Page 1

Eendagsdiagnostiek Autisme Team Noord-Nederland


Het Autisme Team Noord-Nederland, veelal afgekort als ATN, biedt specialistische ambulante behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met een Autismespectrumstoornis Het ATN is gespecialiseerd in uitgebreide diagnostiek, behandeling op maat, consultatie en deskundigheidsbevordering. De hulp richt zich niet alleen op de cliĂŤnt zelf. Ook ouders, de partner of overige gezinsleden kunnen bij de behandeling worden betrokken. Evenals andere direct betrokkenen, zoals groepsleiders, leerkrachten, mentoren of werkbegeleiders. Het werkgebied van het ATN bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Het ATN is onderdeel van Jonx/Lentis en is gevestigd op drie locaties: Groningen, Drachten, Hoogeveen en een aantal spreekuurlocaties in de provincie Friesland. De teams bestaan uit (kinder- en jeugd)psychiaters, (Gezondheidszorg) psychologen, (ortho)pedagogen en pedagogisch medewerkers. Alle medewerkers van het ATN zijn gespecialiseerd in uitgebreide diagnostiek en behandeling op maat van personen functionerend op alle verstandelijke niveaus.

3


Aanmelding Aanmeldingen vinden schriftelijk of digitaal plaats door huisartsen, GGz-instellingen, medisch specialisten of bedrijfsartsen. Kinderen en jongeren kunnen ook worden aangemeld door de gemeente (sociaal wijkteam), GGD-artsen of Bureau Jeugdzorg. Rechtstreeks aanmelden door cliënten zelf of ouders is niet mogelijk. De schriftelijke aanmelding bevat eerdere diagnostische informatie (zoals ontwikkelingsanamnese en psychologisch onderzoek) met daarin: ›› reden van aanmelding; ›› hulpvraag van de cliënt of de ouders; ›› eerdere hulpverlening. Indien nodig, zal er vanuit het ATN aanvullende informatie worden gevraagd.

4

Eendagsdiagnostiek bij het ATN is een methode om in één dag vast te kunnen stellen of er bij u sprake is van een autismespectrumstoornis (ASS).


Intake en diagnostiek Zodra een aanmelding is ontvangen worden bestaande onderzoeksgegevens opgevraagd. Uiteraard na toestemming van de betrokkenen. Afhankelijk van deze gegevens en de gegevens van de verwijzer, wordt besloten tot een meer of minder uitgebreid diagnostisch onderzoek. Dit is noodzakelijk om de aard van de stoornis te bepalen en mogelijke andere stoornissen uit te sluiten. Het onderzoek kan bestaan uit (kinder)psychiatrisch, pedagogisch en psychologisch onderzoek. Zo nodig wordt voor aanvullend onderzoek verwezen naar bijvoorbeeld de afdelingen Neurologie, Centrum voor Taal-en Spraakstoornissen of Kindergeneeskunde. Het diagnostisch onderzoek moet, naast een diagnose en een behandeladvies, ook antwoord geven op de vraag of verdere behandeling moet worden verleend door het ATN dan wel geboden kan worden door andere zorg- of behandelinstellingen in de regio.

Eendagsdiagnostiek U kunt als volwassene bij het ATN Friesland terecht voor diagnostiek op de standaard manier, dat wil zeggen verspreid over meerdere dagen en voor eendagsdiagnostiek. Eendagsdiagnostiek bij het ATN is een methode om in ĂŠĂŠn dag vast te kunnen stellen of er bij u sprake is van een autismespectrumstoornis (ASS). We kijken zorgvuldig in welke gevallen het mogelijk is deze snelle diagnostiek te laten plaats vinden. Om uw vroege ontwikkeling in kaart te brengen is het een voorwaarde dat u iemand uit uw naaste omgeving die dag meekomt. U wordt na aanmelding gebeld om te bespreken wie u het beste mee kunt nemen. Als er voor de gewone diagnostiek wordt gekozen, krijgt u dezelfde onderzoeken, maar dan verspreid over meerdere afspraken.

5


U krijgt twee vragenlijsten toegestuurd. De vragenlijst over persoonlijke gegevens vult u zelf in. De vragenlijst over de ontwikkelingsanamnese laat u door uw ouders of een andere betrokkene invullen. Het formulier stuurt u vervolgens terug met behulp van de retourenvelop het liefst een week voordat u op de afspraak komt. Indien de arts/verwijzer informatie van tevoren opstuurt (zie kopje aanmelding), kan het ATN uw gegevens doornemen voordat u komt, er kunnen dan gerichte vragen worden gesteld. Het programma ziet er als volgt uit: ›› 08.45 uur: melden bij de balie van het ATN, eventueel worden gegevens gecheckt. U wordt daarna opgehaald uit de wachtkamer. ›› 09.00 - 10.30 uur: gesprek met u en degene die u meegenomen heeft als informant (partner, ouder et cetera). ›› Korte pauze ›› 11.00 - 12.30 uur: een behandelaar gaat met u zelf verder in gesprek, de ander spreekt met uw informant. ›› Lunchpauze ›› 14.00 - 15.00 uur: adviesgesprek (eventueel met partner en/of ouders/informant). De gegevens van de verschillende onderzoeken bespreken de teamleden met elkaar, terwijl u met uw familie in de wachtkamer kunt lunchen, u kunt ook buiten het gebouw ergens gaan lunchen. Het ATN heeft geen mogelijkheden om u een lunch aan te bieden, daarom wordt u verzocht hier zelf zorg voor te dragen. De bevindingen worden daarna met u (en uw familieleden, indien u dat wenst) besproken. Soms blijkt dat we aanvullend onderzoek nodig hebben, als dat het geval is bespreken we dat me u. Uw (huis)arts/verwijzer ontvangt een verslag van de bevindingen en u ontvangt een kopie van de brief. Als bij u de diagnose ASS wordt gesteld, ontvangt u een advies ten aanzien van de behandelmogelijkheden.

6


Vragen? Heeft u vragen over de eendagsdiagnostiek of wat u mee moet nemen, neemt u dan contact op met het secretariaat van ATN Friesland.

7


Ervaringsverhalen, handige website en tips kijk op www.jonx.nl

Contactgegevens

Meer informatie?

Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Locatie Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 99 Fax 050 – 522 32 66 atngroningen@lentis.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de informatieservice van Lentis: 050 – 522 31 50 Informatieservice@lentis.nl ©Lentis|Jonx, augustus 2015 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Locatie Hoogeveen Crerarstraat 6c 7901 AE Hoogeveen Telefoon 0528 – 22 99 30 Fax 0528 – 22 99 49 atnhoogeveen@lentis.nl Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Locatie Friesland Zuiderdwarsvaart 72 9203 JB Drachten Telefoon 0512 – 33 49 50 Fax 0512 – 33 49 69 atnfriesland@lentis.nl

J 0022 | 09-2015

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

Eendagsdiagnostiek - ATN  

Eendagsdiagnostiek - ATN  

Profile for lentisggz