__MAIN_TEXT__

Page 1

Jonx Autisme


Voorwoord 

3

Wat is autisme? 

5

Kasper loopt altijd op zijn tenen  Wat doet Jonx Autisme? 

6

7

Autisme Team Noord-Nederland (ATN)  Begeleid Wonen Jeugd (BWJ) 

7

8

Woon- en werkafdeling voor volwassenen met autismespectrumstoornis (WWA)   Mirjan over KAIRO: een plek in de klas 

12

Specialistisch aanbod en expertiseteams  Robert over BW Talma: fijn om bij te dragen  Samen 

20

Feiten en cijfers  Toekomst 

22

21

15 18

10


Dank voor uw interesse in Jonx Autisme Autisme is een ernstige ontwikkelingsstoornis die zich op veel manieren kan uiten. Bij de één is direct zichtbaar dat er iets aan de hand is, terwijl de ander ogenschijnlijk probleemloos door het leven gaat. Om het scala aan verschijningsvormen duidelijk te maken wordt gesproken van autismespectrumstoornis (ASS). Leven met ASS is vaak een levenslange zoektocht. Jonx is gespecialiseerd in ASS behandeling en begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen. Iedere levens- en ontwikkelings­­fase roept voor mensen met ASS nieuwe vragen op die een antwoord verdienen. Zo gedijt de een het best bij poliklinische behandeling of zorg thuis, anderen bloeien op in een woon­vorm. Met een woon- en werkgemeenschap voor volwassenen met ASS, 2 afdelingen voor begeleid wonen voor jongeren en de gespecialiseerde ambulante autisme teams kunnen we heel veel vormen van behandeling en zorg bieden. We zijn er trots op dat ons Autisme Team Noord-Nederland Groningen (ATN) nu al jaren het keurmerk TOPGGz draagt. De hulp die we bieden wordt voortdurend aangepast. Daarbij luisteren we naar wat cliënten en hun familie van ons vragen en naar wat zij van onze behandeling vinden. Maar ook wetenschappelijk onderzoek en politieke keuzes hebben invloed op ons aanbod. Wetenschappelijk onderzoek levert nieuwe inzichten op. Politieke keuzes bepalen wat de samenleving in geestelijke gezondheidszorg wil investeren. Onveranderd blijft onze betrokkenheid bij kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen in de samenleving. Zij verdienen het beste. Wij zijn benieuwd wat u van ons vindt en we gaan het gesprek daarover graag met u aan. Inge van Balkom, Directeur Jonx 3


Wat is autisme? Autisme is een ernstige ontwikkelingsstoornis, die vaak al in de eerste levensjaren aan het licht komt. De ontwikkeling van het kind verloopt op meerdere ontwikkelings­ gebieden anders. Autisme kent vele verschijningsvormen en kan dus bij iedere cliënt op een andere wijze tot uiting komen. Bij de één is direct zichtbaar dat er iets aan de hand is, terwijl de ander ogenschijnlijk probleemloos door het leven gaat. Er zijn meerdere vormen van autisme. De term autisme is een overkoepelende term voor alle stoornissen binnen het Autisme Spectrum. Bij autismespectrumstoornis (ASS) is er altijd sprake van een combinatie van de volgende kenmerken: ›› het contact met mensen en dingen in de omgeving is onvoldoende ontwikkeld, verloopt anders of er is minder behoefte aan contact; ›› de communicatie en taalontwikkeling zijn vertraagd of afwijkend ontwikkeld, evenals de gebaren en gezichtsuitdrukkingen; ›› de interesses en bezigheden zijn beperkt en soms extreem eenzijdig ontwikkeld.

5


Kasper loopt altijd op zijn tenen

‘Ik hoor alles drie keer zo hard’ Kasper is heel gevoelig voor zijn omgeving. Hij vertelt dat hij hoog sensitief is en ASS heeft. ‘Ik hoor alles en dan drie keer zo hard als anderen.’ Kasper over zijn autisme ‘Je ziet het niet, sommige mensen merken het ook niet’. Zijn moeder ‘Kasper loopt eigenlijk altijd op zijn tenen… Dat is nodig om een beetje mee te kunnen draaien in de maatschappij. Daarom is hij in de vakantie ook heel erg moe.’

6

Al voor zijn diagnose had Kasper zich in acteren verdiept, om te leren emoties te laten zien. ‘Het is positief, ik kan me aanpassen, ik speel de rol goed. Aan de andere kant: in hoeverre ga ik dan aan mijzelf voorbij. In hoeverre moet ik mij aanpassen aan de maatschappij.

De maatschappij past zich natuurlijk niet aan mij aan, dus ik moet wel. Maar als dat betekent dat ik steeds ziek ben…’ Kasper is bang dat hij daardoor vaak thuis zal zitten. Het aanpassen is dodelijk vermoeiend. ‘Ik kan er ook niets bij hebben. Dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet alleen maar school en stage doen.’ Kasper beaamt dat er natuurlijk meer mensen zijn die een rol spelen of die niet alles willen laten zien. ‘Het is ook lastig omdat je af en toe juist niet een rol moet spelen, omdat anders hulpverleners of begeleiders niet zien wat er aan de hand is.’ Samen met zijn moeder vertelt Kasper over zijn autisme. Hij probeert zich steeds aan te passen aan zijn omgeving. Dat maakt hem heel moe. Uit: Verhalen van Lentis. Om privacyredenen hebben we niet de eigen naam van Kasper gebruikt. Ook staat hij niet afgebeeld op de foto.


Wat doet Jonx Autisme? Jonx Autisme wil optimale zorg verlenen aan mensen met ASS, waarbij de zorg uit begeleiding en behandeling kan bestaan. Jonx Autisme bestaat uit: ›› drie ATN afdelingen verdeeld over de 3 noordelijke provincies. De afdelingen werken nauw met elkaar samen. ›› twee afdelingen Begeleid Wonen voor jeugd en jong volwassenen in de stad Groningen, en ›› een woon- en werkafdeling voor volwassenen met ASS (WWA)

Autisme Team Noord-Nederland Het Autisme Team Noord-Nederland (ATN), biedt specialistische ambulante diagnostiek en behandeling aan kinderen en volwassenen met ASS, hun gezinsleden en andere betrokkenen. Daarnaast vervult het ATN taken op het gebied van voorlichting, consultatie en deskundigheidsbevordering. Het ATN is sterk gericht op vernieuwing van behandelvormen, samenwerking met andere instellingen en wetenschappelijk onderzoek. Het ATN Groningen heeft het keurmerk TOPGGz. Het eerste contact met het ATN is een gesprek met één of meer behandelaren. Waar mogelijk wordt er samen met alle betrokkenen op een rij gezet welke problemen er zijn en welke hulpvraag er is. Soms kan het zo zijn dat niet duidelijk wordt hoe het probleem in elkaar zit en blijven er vragen bestaan die beantwoord moeten worden voordat een behandelvorm kan starten. In dat geval wordt er gekozen voor diagnostiek.

TOPGGz, wat is dat? ATN heeft het TOPGGz keurmerk. Wanneer krijg je zo’n keurmerk? Dit keurmerk wordt verleend als er: • Sprake is van zeer gespecialiseerde patiëntenzorg, • Daarnaast wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, • vernieuwende behandelingen worden gegeven • de specialistische kennis wordt gedeeld

7


Als er behandeling nodig is, kan dit plaats vinden op één van de vestigingen van het ATN of op één van de spreekuurlocaties. Behandelingen kunnen ondersteund worden met behulp van internet. De behandeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is.Er kunnen heel veel verschillende zaken zijn waar iemand met een ASS tegenaan loopt. Jonx Autisme heeft hiervoor allerlei specialistische behandelingen. Vraag voor meer informatie hierover naar de zorgpaden waarin we dit aanbod hebben uitgewerkt. Het ATN heeft ook een expertisefunctie en deelt haar expertise met medewerkers uit de (geestelijke) gezondheidszorg, de zorg voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en met de jeugdhulpverlening. Consultatie betreft vragen die betrekking hebben op diagnostiek en het behandelbeleid. De vragen worden mondeling, schriftelijk, telefonisch of via de mail gesteld. De patiënt zelf wordt hiervoor niet gezien. Deskundigheidsbevordering Om kinderen, jeugdigen en (jong) volwassenen beter te kunnen begeleiden biedt het ATN trainingen deskundigheidbevordering aan. De trainingen zijn gericht op beeldvorming, herkenning en begeleiding en worden op maat aangeboden afhankelijk van de vraag.

8


Begeleid Wonen Jeugd Begeleid Wonen voor Jeugd (BWJ) biedt begeleiding aan op twee locaties. Er is een locatie in Beijum aan de Munsterheerd, voor cliënten tussen de 18 en 23 jaar. Daarnaast is er een locatie aan de Merwedestraat in het Talmahuis, waar cliënten in de leeftijd van 19 tot 30 jaar wonen. In de BWJ wonen cliënten die om welke reden dan ook (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Veelal is er sprake van ASS. De cliënten die binnen de BWJ wonen zijn voor langere tijd afhankelijk van begeleiding. Werken aan een volgende stap Cliënten werken in deze 24-uurs woonvoorziening aan het behalen van doelen die erop gericht zijn de volgende stap in het leven te maken. Dat kan zijn zelfstandig wonen, of verder groeien naar zelfstandigheid. Na de BWJ is het mogelijk om door te stromen naar bijvoorbeeld: ›› een satellietwoning, waar cliënten maximaal één jaar kunnen wonen. Er is dan nog steeds begeleiding vanuit de BWJ. ›› het traject ‘huisvesting kwetsbare personen’. In dat traject huurt de cliënt een eigen huis van Lentis waar het eerste jaar nog begeleiding vanuit de BWJ wordt gegeven. Het contract staat een jaar op naam van Lentis, daarna kan, als alles goed gaat, het contract op naam van de cliënt worden gezet. ›› zelfstandig wonen. ›› een BWJ voor volwassenen. Uiteraard zijn er nog andere mogelijkheden denkbaar.

9


In de periode op de BWJ staan doelstellingen op alle levensgebieden centraal: ›› school, ›› dagbesteding, ›› financiën, ›› sociale contacten en ›› gezonde voeding. Cliënten van de BWJ moeten gemotiveerd zijn om een vorm van dagbesteding te volgen, dat kan school zijn, maar ook vrijwilligerswerk. De BWJ is niet geschikt voor cliënten met verslavingsproblemen, cliënten met een verstandelijke beperking of ernstige agressieproblemen.

Wonen en Werken voor Volwassenen met ASS Wonen en Werken voor Volwassenen met ASS (WWA) is een specialistische voorziening die gehuisvest is in Zuidlaren. De WWA biedt gespecialiseerde woonbegeleiding en werk- en dagbesteding aan volwassenen met een ernstige autismespectrumstoornis die niet zelfstandig kunnen wonen en waarbij de verstandelijke problematiek niet op de voorgrond staat. In de WWA worden mensen opgenomen uit de drie noordelijke provincies. De afdeling heeft plaats voor 35 cliënten die allemaal een zit-slaapkamer met eigen keuken, douche en toilet hebben. Daarnaast is er sprake van deeltijd dagbesteding. In de WWA zijn wonen, behandeling, werken en dagbesteding volledig op elkaar afgestemd. Cliënten wonen en kunnen werken en ontspannen binnen dezelfde locatie. De overzichtelijke, 10


voorspelbare en gestructureerde omgeving op de WWA leidt ertoe dat de autistische beperking zo min mogelijk het functioneren verstoort en dat de mogelijkheden van cliënten zo goed mogelijk tot hun recht komen. Binnen de WWA ontwikkelen we kennis en expertise die we landelijk aanbieden aan volwassenen met autisme en aan professionals in de zorg. De WWA biedt langdurige tot permanente verblijfsmogelijkheid. De individuele hulpvraag van de cliënt staat centraal. Het accent in ons aanbod ligt op: ›› stabiliseren van de autistische problematiek; ›› vergroten van individuele vaardigheden; ›› behandelen van bijkomende problemen; ›› aanbieden van een veilig leefklimaat waarin de cliënt een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven heeft. Het doel is niet een zo normaal mogelijk bestaan, maar een zo goed mogelijk bestaan. Dagbesteding Werken zorgt voor structuur en overzicht. Activiteiten helpen talenten, vaardigheden en mogelijkheden in stand te houden of verder te ontwikkelen. De WWA Werkplaats biedt werk en dagbesteding aan volwassenen met ASS. Met de cliënten wordt een afwisselend en gestructureerd programma afgesproken. Daarbij krijgt de cliënt de begeleiding die nodig is. Er is aandacht voor het ontwikkelen van arbeidsroutine, tempo, concentratie, stresshantering en sociale vaardigheden. De Werkplaats heeft verschillende afdelingen waarbinnen dagbesteding mogelijk is. De afdelingen bestaan uit een houtwerkplaats, een tuin en kas, een creatieve afdeling, een productieruimte en een ruimte textiele werkvormen. 11


Mirjan van Heese over KAIRO

‘Het is belangrijk dat ‘mijn’ studenten hun plek in de klas vinden.’ Onder jongeren met een ASS die een MBO-opleiding volgen is het percentage van schoolverlaters erg hoog. Om deze groep jongeren te helpen een beroepsopleiding af te ronden is een jaar geleden het project KAIRO gestart. Ambulant begeleidster Mirjan van Heese vertelt over haar ervaringen tijdens het eerste jaar van werken met KAIRO.

12

Een plek vinden Het is belangrijk is dat studenten hun plek in de klas vinden: ‘Of dat makkelijk gaat hangt van de dynamiek in de klas af. Als een student met ASS heel afwijkend gedrag vertoont laat ik hem een presentatie over zichzelf geven. Daarmee kweek je begrip, en de studenten zijn vaak heel tolerant als ze hun medestudent met ASS snappen en zijn gedrag kunnen plaatsen. Studenten met een ASS nemen wat ze horen bijvoorbeeld vaak erg letterlijk. Zo werd in de klas ‘pak maar wat je wilt’ gezegd toen er werd getrakteerd. Een student die ik begeleid nam er toen zes, waardoor er voor de andere studenten te weinig was…’


Plannen en organiseren

Doelstellingen en leerpunten

Naast de sociale en communicatieve vaardigheden zijn ook vaardigheden op het gebied van planning en organisatie voor studenten met een ASS wat minder vanzelfsprekend; het is voor hen moeilijk om structuur aan te brengen en overzicht te krijgen in alles wat er op school op hen afkomt. Mirjan hamert er bij haar studenten dan ook altijd op dat ze een agenda gebruiken: ‘Veel van mijn studenten zijn dat nog niet gewend. Ook is het heel belangrijk om het systeem, de thuissituatie van de jongere, te betrekken bij het leerproces. Ook thuis moet er structuur en overzicht worden aangebracht, en dat gaat van de inrichting van de kamer tot helpen met huiswerk en ervoor zorgen dat de papieren van school netjes worden opgeruimd in mapjes.’

Mirjan doet haar werkzaamheden als KAIRO-begeleider in samenwerking met de studentenbegeleider vanuit de Noorderpoort: ‘De studenten­begeleider is verantwoordelijk voor het handelingsplan, waarin de doel­stellingen en leerpunten van de student worden vermeld. Dat zijn heel concrete punten, bijvoorbeeld dat de student een vraag stelt als hij iets niet snapt, of dat hij elke dag op tijd komt. De taakverdeling tussen de studentenbegeleider en mij verschilt per student. Ik vind het vooral belangrijk dat de lijnen kort zijn: als er een probleem is met een student stappen we zo snel mogelijk samen naar de docent.’

Inzetten van talent Mirjan vertelt dat het voor deelname aan KAIRO belangrijk is dat een student met ASS naar zichzelf kan kijken: ‘Hij of zij moet het wel over zijn ASS kunnen hebben en moet de opleiding echt willen doen. Waar KAIRO ook over gaat is het inzetten van talenten in plaats van de handicap. De keuze voor bijvoorbeeld Game-Design of ICT is een populaire keuze, ze hebben hier vaak talent voor en met de juiste begeleiding kunnen deze jongeren gedreven arbeidskrachten worden. Motivatie op zich is wel een moeilijk iets voor een jongere met autisme: als je zelf het overzicht mist en moeilijk structuur aan kunt brengen dan is motivatie ook moeilijk op te brengen natuurlijk. Het blijven eigenlijk jongeren die je aan de hand mee moet nemen.’

De eerste stappen richting werk Uiteindelijk is het de bedoeling dat KAIRO voor de student met ASS een gefaseerd traject van drie-en-een-half jaar is, waarin de student stap voor stap begeleiding krijgt van de eerste kennismaking met de opleiding tot uiteindelijk in de laatste fase bij het behalen van het MBO-diploma en bij de eerste stappen richting werk. Dit verhaal is gebaseerd op het gelijknamige verhaal op de website van Jonx.

KAIRO (de afkorting staat voor Kennisontwikkeling Autisme Integratie Regulier Onderwijs) startte het schooljaar van 2013. Het project is een samenwerkings­verband tussen onderwijs­ instelling Noorderpoort en het Autisme Team Noord Nederland (ATN) van Jonx in Groningen. Ambulant begeleidster Mirjan van Heese begeleidt zes studenten met een ASS op de Noorderpoort.

13


Specialistisch aanbod en expertiseteams Autisme kent veel verschijningsvormen. Om recht te doen aan de verschillende vragen hebben we een specialistisch aanbod en werken we met expertiseteams. Onze expertiseteams ›› Infant team ›› ASS+ team ›› KAIRO ›› FACT-team

Ons specialistisch aanbod In fa nt te am

Auti sme Team Noor d-Ne derl and

Infant Het Infantteam biedt diagnostiek, behandeling, consultatie en voorlichting. Ook is het mogelijk om het Infantteam te consulteren en wordt voorlichting gegeven over ASS bij kinderen jonger dan vier jaar. Een aantal kenmerken van jonge kinderen met ASS zijn: ›› beperkingen in het sociale contact, zoals bijvoorbeeld het niet of nauwelijks maken van oogcontact; ›› beperkingen op het vlak van communicatie, zoals een vertraagde en/ of verstoorde taal-/ spraakontwikkeling; ›› beperkingen op het vlak van spel en interesses, zoals eenzijdig spel of niet tot spel kunnen komen.

15


r

O u d e rc u

rs u s A S S +

Voo r oud ers van kin der en me aut ism esp t een ern ect rum sto sti ge orn is en and ere bep erk

ing en

ASS+ Bij meer dan de helft van de mensen met ASS is er sprake van een verstandelijke beperking. Naast deze beperking komen ook andere beperkingen voor zoals een auditieve en/of visuele beperking en/of een motorische beperking en/of een neurologische aandoening. Het ASS+ team biedt specifieke deskundigheid in de diagnostiek en behandeling van deze mensen.

K AIRO

O ent, niet de beperking K A IR op he t tal

RO zijn voor KAI Let op, er tal beperkt aan maar een chikbaar. plaatsen bes

Foc us

chniek ratoriumte oort Labo Noorderp n BOL 3/4 opleidinge KAIRO op ste’ Doorenve Gebouw ‘Van in 11 Zernikeple ingen 9747 AS Gron 54 40 – 595 Telefoon 050 poor t.nl s@noorder labenproce nistratie ess & Admi oort Busin dingen Noorderp atieve oplei administr KAIRO op BOL 3/4 177 masingel Hora Sicca ingen 9721 HE Gron – 36 56 500 Telefoon 050 l oorderpoort.n infoba@n ia t & Multimed oort Kuns a en Noorderp n multimedi opleidinge KAIRO op 3/4 gaming BOL 2 ijderslaan Verzetsstr ingen 9727 CE Gron 520 55 00 – Telefoon 050) poor t.nl @noorder dekunsten ie & ICT oort Technolog BOL 3/4 Noorderp ingen ICT-opleid KAIRO op an 3 Muntingla ingen 9727 JT Gron – 52 04 900 050 oon Telef oort.nl ict@noorderp

Vormgeving

Dorèl Extra

KAIRO staat voor Kennisontwikkeling Autisme Integratie Regulier Onderwijs en is een samen­ werkingsverband tussen Noorderpoort en het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) in Groningen. ATN Groningen is onderdeel van Jonx|Lentis, en werkt samen met het dr. Leo Kannerhuis. KAIRO helpt bij het leggen van een stevige basis, voorafgaand aan en tijdens het volgen van een middelbare beroepsopleiding.

Bold

Kijk voor het totale aanbod op onze site www.jonx.nl 16


Poli klin iek voor stoo rnis sen dwa ngs pec trum n igen en volwa ssene bij kinde ren, jeugd

en verzorg ers Inform atie voor ouders

Dwangspectrumstoornissen Het team van de polikliniek voor dwangspectrumstoornissen is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van dwangspectrumstoornissen die zich bij kinderen, jongeren en volwassenen voor kunnen doen.

ATN FAC T

Flexibel e zorg voor mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS)

FAC T FACT (Flexible Assertive Community Treatment) is een effectieve en flexibele vorm van zorg. Deze vorm van hulp is geschikt als problemen langer aanhouden of blijvend zijn. De hulpverlening vindt thuis, op school, op het werk of in de polikliniek plaats.

Rel A SS

en AS S

Re la ti es or (e ch t)p ar en R e llinAischSeSbehandelprinogg ravomm a‘ s Po lik gr oe ps t)p ar en en (e ch

RelASS, Relaties en autismespectrumstoornis. Poliklinische behandeling voor echtparen en echtparengroepsprogramma. Relaties zijn altijd ingewikkeld. Dat geldt zeker als een van beide partners een autismespectrumstoornis heeft. In de afgelopen jaren heeft het ATN ervaring opgedaan met behandeling van echtparen. Door de samenwerking tussen ATN en PsyQ Seksuologie is de expertise op het gebied van ASS, systeem- en relatietherapie en intimiteit en seksualiteit gebundeld.

17


Robert Reigersberg over werken bij Begeleid Wonen Talma

‘Het is fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan de successen van onze bewoners.’ Robert is agogisch begeleider bij BW Talma, een woonvorm voor twintig jongeren en jong­ volwassenen met ASS.

Open en duidelijk ‘Ik vind het een hele boeiende doelgroep. Openheid en duidelijkheid worden binnen BW Talma erg op prijs gesteld. De communicatie werkt bij onze bewoners vaak heel letterlijk. Toen ik hier net werkte zei ik tegen een bewoner die

18

ergens tegenop zag: ‘Op den duur fiets je er wel doorheen’. De bewoner keek mij verrast aan en vroeg waar hij een fiets voor nodig had’, vertelt Robert met een lach. ‘Vanuit de BW heb je te maken met een overbruggingsperiode naar de maatschappij. Deze jongeren en jongvolwassenen wonen bij ons omdat ze nog niet volledig op zichzelf kunnen wonen. Als begeleider heb je een sleutelrol om de overgang voor de jongeren naar de maatschappij zo goed mogelijk te laten verlopen.’


Overgang naar de maatschappij

Ondersteunen en motiveren

‘In deze overgang naar de maatschappij is het van belang op zoek te gaan naar de kleine dingen, kleine stappen. Ter ondersteuning kijk ik naar hun hobby’s en interesses. Eén van onze bewoners is bijvoorbeeld geïnteresseerd in koken. Daarom hebben we contact gelegd met een café-restaurant in Groningen die mensen met een hulpvraag de kans biedt om werkervaring op te doen. Na een kennismakingsgesprek wilde de chef-kok graag met onze bewoner samenwerken. Ik ben met de jongen meegegaan naar het café-restaurant. We hebben samen gekookt, een dressing gemaakt, koekjes gebakken en ook nog geleerd hoe je van een winterwortel bloemetjes maakt. De vierde keer is hij zelfstandig gegaan.’

’Het is van belang voor onze cliënten om ze te ondersteunen en te motiveren. Het is fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan hun successen. Dat is de verdieping in het werk. Je moet een stap verder gaan, creatief zijn. Natuurlijk zijn het kleine stapjes. Je hebt geen garanties. Dus je moet alert blijven tijdens het hele proces. Je blijven afvragen waar je iemand nog beter bij zou kunnen helpen, rekening houdend met de mogelijkheden.’. Dit verhaal is gebaseerd op het gelijknamige verhaal op de website van Jonx.

19


Samen Naast kinderen, jongeren en volwassenen met ASS ondersteunt Jonx Autisme ook het systeem; ouders, partners, broertjes en/of zusjes school. Jonx Autisme vindt het belangrijk om op eigen kracht van patiënten en de draagkracht van het systeem te versterken. Daarom werken we nauw samen met cliënten, familie en ketenpartners.

Ketenpar tners Om de zorg op een kwalitatief hoog niveau te houden werken we samen met ketenpartners in de drie noordelijke provincies en landelijk. Door goede afspraken en betrouwbare samenwerking heeft Jonx een zeer goed netwerk dat aansluit bij de behoefte. Een aantal voorbeelden van ketenpartners zijn: ›› Dr Leo Kannerhuis ›› Gemeenten ›› IVH integrale Vroeghulp ›› Huisartsen en medisch specialisten ›› NVA Nederlands Vereniging voor Autisme ›› Elker ›› Jeugdzorg instellingen ›› Noorderpoort ›› RUG Rijksuniversiteit Groningen ›› Accare ›› Autisme Netwerk Groningen-Friesland ›› Cass 18+

20


Feiten en cijfers Jonx Autisme heeft verschillende vestigingen verspreid over Groningen Friesland en Drenthe. De woonafdelingen WWA en BWJ bieden 7 dagen per week 24-uurs zorg. De ATN-vestigingen zijn iedere werkdag geopend van 8.30 uur t/m 17.00 uur. Sommige vestigingen zijn ook ’s avonds open. In Friesland hebben we verschillende spreekuurlocaties. De adresgegevens van onze vestigingen vindt u achterop deze folder.

Kerncijfers ( peildatum 1 febr uar i 2015) Aantal cliënten in behandeling • ambulant 1.739 • klinisch 95 Totaal aantal cliënten 1.834 Aantal medewerkers • 186 personen • 134 fte. Klanttevredenheid 7,7 Gemiddelde ambulante behandelduur binnen Jonx autisme 195 dagen Locaties 6 locaties verdeeld over Groningen, Friesland en Drenthe.

21


Toekomst Slag vaardig Met wetenschappelijk onderzoek en innovatie werkt Jonx Autisme aan de toekomst. Jonx Autisme wil slagvaardig zijn. Onze teams en afdelingen werken autonoom en zij onderhouden zelf de relatie met hun omgeving. Onze teams kunnen daardoor snel inspelen op veranderingen in de omgeving en op vragen van de cliënten.

E-health E-health is en wordt zeker voor jongeren steeds belangrijker. Jonx Autisme werkt daarom binnen en buiten Lentis mee in e-health ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld voor beeldbellen, cliëntenparticipatie, en het project Minddistrict. Ook binnen het Leo Kannerhuis Nederland en binnen het landelijk netwerk geïntegreerde jeugd GGZ werkt Jonx Autisme samen op het gebied van e-health ontwikkelingen en bevordert de uitwisseling en expertise.

Blijvend deskundig met Jonx Pro Het vroegtijdig signaleren en voorkomen van klachten is even belangrijk als het behandelen ervan. Daar is permanente deskundigheidsbevordering voor nodig. Jonx beschikt dan ook over een eigen kenniscentrum: JonxPro. De specialistische kennis die aanwezig is binnen Jonx wordt gedeeld door het organiseren van cursussen, trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten.

22


Wetenschappelijk onderzoek Het ATN doet zelfstandig en in samenwerking met anderen wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek laat het effect zien wat we doen. Door een koppeling te maken tussen resultaat van het wetenschappelijk onderzoek en de resultaten uit de praktijk kunnen we de kwaliteit van zorg verbeteren. We vergroten met onderzoek onze kennis van psychiatrische aandoeningen. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar: ›› Multiplex autisme gezinnen (Academische Werkplaats Autisme) ›› Cognitie, zelfbeschadiging en autisme in Cornelia de Lange syndroom ›› Kwaliteit van leven volwassenen met ASS wonend in de WWA ›› Repetitief gedrag en sensorische klachten bij ASS

Interessante links www.leokannerhuis.nl /autisme/ vroegsignalering www.lentis.nl

23


Adressen Jonx Autisme

Spreekuurlocaties

ATN Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Telefoon 050 – 522 32 99

Jonx Autisme heeft spreekuurlocaties in de volgende plaatsen: ›› Leeuwarden ›› Damwoude ›› Oosterwolde ›› Sneek

ATN Friesland Zuiderdwarsvaart 72 9203 JB Drachten Telefoon 0512 – 334 950 ATN Drenthe Crerarstraat 6c 7901 AE Hoogeveen Telefoon 0528 – 229 930 Begeleid Wonen Munsterheerd Munsterheerd 30-45 9736 GG Groningen Telefoon 050 – 520 17 90 Begeleid Wonen Talma Merwedestraat 54 kamer 2.13 9725 KE Groningen Telefoon 050 – 520 7080

Kijk op www.jonx.nl voor de actuele contactgegevens of voor meer informatie over Jonx Autisme en Jonx Ambulant Colofon Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Informatieservice van Lentis: telefoon 050 – 522 31 50 Informatieservice@lentis.nl Uitgave Jonx, Postbus 128, 9470 AC Zuidlaren © Jonx|Lentis, 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend

Wonen en Werken voor volwassenen met ASS Schipborgerweg 2 9471 PN Zuidlaren Telefoon 050 – 409 78 20 J 0021 | 04-2016

24 Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

Jonx Autisme ATN  

Jonx Autisme ATN  

Profile for lentisggz